روزنامه سایه شماره 2315 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2315

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2315

روزنامه سایه شماره 2315

‫عضوکمیسیونبهداشت‪:‬‬ ‫تامین وا کسن‪ ،‬شتاب خوبی گرفته است‬ ‫عضـو کمیسـیون بهداشـت ودرمان مجلـس با بیان اینکـه رونـد‬ ‫تامین وا کسن شتاب خوبی گرفته‪ ،‬گفت‪« :‬با واردات ‪ ۴۰‬میلیون ُ دز‬ ‫وا کسـن تـا پایـان مـاه‪ ،‬میـزان واردات وا کسـن بـه ‪ ۷۰‬میلیـون ُ دز‬ ‫می رسـد و با توجه بـه رونـد تامیـن وا کسـن‪ ،‬وا کسیناسـیون عمومـی‬ ‫تـا پایـان دهـه فجـر انجـام می شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ محمدعلـی‬ ‫محسـنی بندپـی با اشـاره به وارد کـردن پنج میلیـون ُ دز وا کسـن در‬ ‫هفته های اخیر‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬هم ا کنون بیشـترین وا کسـن وارداتی‬ ‫به ایران سـینوفارم اسـت که از چین وارد کشـور می شـود و در کنار ان‬ ‫ً‬ ‫واردات اسـترازنکا هـم داریـم‪ .‬اخیـرا هـم وزارت بهداشـت اعلام کـرده افرادی کـه ُدز دوم وا کسـن‬ ‫اسـپوتنیک روس را دریافـت نکردنـد‪ ،‬می تواننـد به جـای ان از اسـترازنکا اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫‪ 70‬درصد‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫مدیرکل صنایع برق‪ ،‬فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت‪« :‬با عمق تولید بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصـدی داخلـی‪ ،‬تولیـد یخچـال فریزر در چهارماهه نخسـت جـاری‪ ۲۴ ،‬درصد‬ ‫و ماشـین لباسشـویی ‪ ۴۸‬درصـد افزایـش یافـت»‪ .‬کیـوان گـردان افـزود‪« :‬بـا تـداوم‬ ‫رشـد تولید لوازم خانگی‪ ،‬تولید ماشـین ظرف شـویی نیز در مدت مشـابه نسـبت به‬ ‫پارسـال سـه برابر رشـد داشت»‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 4 1400‬صفر ‪ 11 1443‬سپتامبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2315‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫این روزهـا به خصـوص در دوسـال اخیر کـه کرونـا‪،‬‬ ‫فوتبال؛ تفاوت از زمین‬ ‫نظـام جهانـی را بـه مخاطـره انداختـه و سـایه‬ ‫تا اسمان است‬ ‫منحـوس ایـن ویـروس‪ ،‬باعـث تـرس‪...‬‬ ‫مسئله اب را به طور ویژه دنبال می کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫زنان در جست وجوی هویت خویشتن‬ ‫‪2‬‬ ‫گـروه زبـان و ادبیـات عربـی «خانـه اندیشـمندان علـوم انسـانی» نشسـتی باعنـوان «زن‬ ‫در ادبیـات عربـی و فارسـی» برگـزار کـرد کـه کبـری روشـنفکر (اسـتاد دانشـگاه تربیـت‬ ‫مـدرس) و سـیده مریـم عاملـی رضایـی (دانشـیار پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات‬ ‫فرهنگـی) مهمانـان ان بودنـد‪ .‬این نشسـت کـه به میزبانـی فاطمـه ا کبـری زاده (اسـتاد‬ ‫دانشـگاه الزهـرا) برگـزار شـد؛ بـه بررسـی نقـش زنـان‪ ،‬جایـگاه انـان و تغییـرات هویتـی‬ ‫انـان در داسـتان های عربـی و فارسـی پرداخـت‪ .‬ابتـدا فاطمـه ا کبـری زاده بـه بیـان‬ ‫مقدمه ای درباره جایگاه زنان در ادبیات داستانی فارسی و عربی پرداخت و گفت که‬ ‫اندیشـمندان حـوزه ادبیـات معتقدنـد رمـان‪ ،‬ظرفیتـی دارد کـه‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫میخائیـل اولیانـوف؛ نماینـده روسـیه نـزد نهادهـای بین الملـل در ویـن‪،‬‬ ‫احتمـال صـدور پیش نویـس قطعنامـه علیـه ایـران در نشسـت شـورای حـکام‬ ‫را توهم دانسـت و گفت‪« :‬در صورت صدور چنین پیش نویسـی‪ ،‬روسـیه به ان‬ ‫رای منفـی خواهـد داد»‪.‬‬ ‫تقدیر استاندار تهران از فرماندار ویژه شهرستان ری‬ ‫در راستای کسب رتبه عالی کشوری‬ ‫گزارش ‪ IPBES‬از انقراض گونه های جانوری و گیاهی به دست انسان‬ ‫‪3‬‬ ‫پسرفت در مسیر پیشرفت!‬ ‫شهردار باقرشهر خبر داد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردارمشهد‪:‬‬ ‫ بهره برداری از بلوار «شهید حسین چله دوان»‬ ‫در هفته دولت‬ ‫معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا خبر داد؛‬ ‫جوانان شهرداری‬ ‫کمر همت به خدمت عالمانه ببندند‬ ‫‪8‬‬ ‫خودروهای‬ ‫توقیف‬ ‫ِ‬ ‫با بیش از سه میلیون تومان جریمه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫سپیدهتوکلی‪:‬‬ ‫شرایط دوومیدانی زنان‬ ‫بهتر شده است‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری قم درنظردارد پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط وا گذار نماید‪.‬‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبنای براورد‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫مناقصه گر‬ ‫مدت اجرا‬ ‫مبلغضمانتنامه‬ ‫(ریال)‬ ‫هزینه خرید اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫احداث بلوار اوا و کوچه شماره ‪2‬‬ ‫بلوار شهید خدا کرم‬ ‫‪13.029.546.160‬‬ ‫فهرست بهاء ابنیه‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه و‬ ‫ساختمان‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪651.500.000‬‬ ‫‪2.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد درنظـردارد کاالهـای مشـروحه ذیـل را از طریق برگـزاری مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحلـه ای از تامین کننـدگان واجـد شـرایط خریـداری نمایـد‪ .‬لـذا متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می تواننـد از تاریـخ‬ ‫‪ 1400/06/20‬لغایـت ‪ 1400/06/24‬از طریـق سـامانه سـتاد ایـران بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسـبت بـه دریافـت اسـناد مناقصـه اقـدام نماینـد و‬ ‫ً‬ ‫پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پا کت های مناقصه‬ ‫ً‬ ‫را به دبیرخانه این شـرکت تحویل نمایند‪ .‬ضمنا به پیشـنهادهای تحویل داده شـده بعد از انقضا ء مدت و بارگذاری نشـده در سـامانه‪ ،‬ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2000005066000034 :‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫ مبلـغ هزینـه خریـد اسـناد مناقصـه می بایسـت بـه شـماره حسـاب ‪ 100600460058‬بانـک شـهر بـه نـام‬‫درامدهـای عمومـی شـهرداری قـم واریـز گـردد (هزینـه خرید اسـناد مناقصه غیرقابل اسـترداد می باشـد)‪.‬‬ ‫ نـوع ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه پروژه هـای فـوق یـک یـا ترکیبـی از ضمانتنامه هـای ذیل قابـل ارائه‬‫می باشـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی در وجه کارفرما (با حداقل سه ماه اعتبار)‬ ‫‪ -2‬ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب ‪ 100300430054‬بانک شهر به نام شهرداری قم‬ ‫‪ -3‬ضمانتنامه های مذکور در بندهای (الف‪ -‬ب‪ -‬پ‪ -‬ج‪ -‬چ‪ -‬ح) ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت‬ ‫دولتیبهشماره‪/123402‬ت‪50659‬هـمورخ‪1394/09/22‬‬ ‫‪ -4‬مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم‬ ‫ ارائه گواهینامه صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور‬‫ارائه گواهینامهتاییدصالحیتایمنیپیمانکاریاز وزارتتعاون‪ ،‬کار ورفاهاجتماعیالزامیمی باشد‪.‬‬‫ برنـدگان اول و دوم مناقصـه هـرگاه حاضـر بـه انعقـاد قرارداد نشـوند سـپرده انـان به ترتیب ضبط خواهد‬‫شد‪.‬‬ ‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬‫ حدا کثـر مهلـت خریـد اسـناد مناقصـه و ارائه پا کات پیشـنهاد قیمت تـا ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی نوبت‬‫دوم می باشـد‪.‬‬ ‫ مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص‪ ،‬معین و بدون ابهام بوده و در پا کت ال ک و مهر‬‫شده تسلیم گردد‪.‬‬ ‫ مناقصه گران باید یک نسـخه از اسـناد مناقصه را خریداری نموده و با قید قبولی و بدون قید و شـرط‪،‬‬‫مهر و امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند‪ .‬عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران‬ ‫باعث حذف انان از فرایند مناقصه می گردد‪.‬‬ ‫طبقشرایطخصوصیپیوستاسناد‪،‬اینپروژهفاقدپیش پرداختمی باشد‪.‬‬‫ طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد‪ ،‬این پروژه دارای تعدیل می باشد‪.‬‬‫هزینهدرجا گهی هابرعهدهبرندهمناقصهمی باشد‪.‬‬‫محلتوزیعاسناد‪:‬‬ ‫‪ -1‬حضـوری‪ :‬قـم‪ -‬بلـوار امـام موسـی صدر‪ ،‬سـاختمان شـهرداری مرکـز‪ ،‬بلـوک ‪ ،B‬طبقـه دوم‪،‬‬ ‫معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری قـم‪ ،‬اداره برنامه ریـزی و هماهنگـی اعتبـارات عمرانـی‪ ،‬شـماره تماس‪:‬‬ ‫‪025-36104585‬‬ ‫‪ -2‬غیرحضوری‪ :‬مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی ‪ Peyman.Qom.ir‬و خرید‬ ‫اسناد به صورت الکترونیکی‬ ‫توجـه‪ :‬مناقصه گـران محتـرم درصـورت خریـد اسـناد مناقصـه به صـورت الکترونیکـی از سـامانه‪ ،‬باید یک‬ ‫نسـخه از ان را چـاپ نمـوده و بـا قیـد قبولـی شـرایط کارفرمـا‪ ،‬تمامی صفحـات ان را مهر و امضا نمـوده و در‬ ‫داخـل پـا کات مربوطه قـرار دهند‪.‬‬ ‫محـل تحویـل پـا کات‪ :‬قـم‪ -‬بلـوار امـام موسـی صدر‪ ،‬سـاختمان شـهرداری مرکـز‪ ،‬بلـوک ‪ ،A‬طبقه ششـم‪،‬‬ ‫اداره حراسـت و امـور محرمانـه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1187391‬‬ ‫اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی شماره ‪/1400/13‬ت‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫مقدار‬ ‫دستگاه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫نوعضمانتنامه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400/123/603‬‬ ‫خریدلیفترا ک‬ ‫‪ 5‬تن دیزلی‬ ‫یک‬ ‫‪875.000.000‬‬ ‫‪-1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬از محل‬ ‫مطالبات‬ ‫‪ -3‬فیش نقدی‬ ‫زمان تحویل‬ ‫پاکت ها‬ ‫ساعت‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1400/07/04‬‬ ‫زمانبازگشائی‬ ‫پاکت ها‬ ‫ساعت‬ ‫‪11‬صبح‬ ‫‪1400/07/10‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج ا گهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بـه پیشـنهادات مشـروط‪ ،‬مبهـم‪ ،‬مخـدوش و فاقـد سـپرده و پیشـنهاداتی کـه بعـد از موعـد مقـرر ارسـال گـردد و یـا در سـامانه سـتاد بارگـذاری نگـردد‬ ‫ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 035-36248989 :‬و ‪ 035-36243111‬امور تدارکات تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1176281‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ا گهی مناقصه شماره ‪1400/10‬‬ ‫تجدید مناقصه ‪1400/9‬‬ ‫شـهرداری کهریـزک درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪ 621/2538‬مـورخ ‪ 1399/12/26‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر کهریزک‬ ‫نسـبت بـه برگـزاری تجدیـد مناقصـه عمومـی جهت اجـرای پـروژه ذیل اقـدام نماید‪.‬‬ ‫شماره ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجراء پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫‪4022049902‬‬ ‫پروژه اجرای جدول گذاری خیابان انبار مخابرات‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪6/000/000/000‬‬ ‫با احتساب مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪300/000/000‬‬ ‫لذا از کلیه شـرکت های واجد شـرایط و دارای گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشـته راه و باند از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫دعـوت می شـود جهـت دریافـت اسـناد تجدیـد مناقصـه‪ ،‬پـس از چـاپ ا گهـی نوبـت دوم با همراه داشـتن معرفی نامه کتبـی دارای مهـر و امضاء مجاز‬ ‫شـرکت و تصویـر گواهینامـه تاییـد صالحیـت پیمانـکاری و اصـل فیـش واریـزی وجـه خریـد اسـناد تجدیـد مناقصـه بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬جـاده قدیـم قم‪،‬‬ ‫کهریـزک‪ ،‬بلـوار شهیدبهشـتی‪ ،‬سـاختمان مرکزی شـهرداری کهریـزک‪ ،‬واحد امـور قراردادها‪ ،‬شـماره تمـاس ‪ 56523850‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫وجه خرید اسناد تجدید مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 2/000/000‬ریال (دریافت فیش واریز وجه از واحد درامد شهرداری)‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد‪ :‬از روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/27‬لغایت روز پنجشنبه مورخ ‪1400/07/01‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا پایان وقت اداری (ساعت ‪ )14:30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/07/11‬به واحد دبیرخانه شهرداری‬ ‫زمان بازگشایی پا کت های واصله‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/07/12‬‬ ‫قابل توجه اینکه‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه ا گهی در تمامی مراحل به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫م الف ‪375‬‬ ‫حسین محمدی فرد؛ سرپرست شهرداری کهریزک‬ ‫مدیریت مخابرات منطقه لرستان درنظردارد نسبت به خرید یک دستگاه روتر ‪ ME60-X8‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه ا گهی مناقصه در سـایت شـرکت‬ ‫مخابرات ایران به ادرس ‪ WWW.Tci.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 066-33351110‬و همراه ‪09167125505‬‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫مخابراتمنطقهلرستان‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫گزارش‬ ‫‪2‬‬ ‫بازگشایی مدارس؛‬ ‫همه انچه تا کنون گفته اند‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2315‬‬ ‫فوتبال؛ تفاوت از زمین تا اسمان است‬ ‫باتوج هبـه نزدیک شـدن بـه مـاه مهـر و فصـل بازگشـایی‬ ‫یبـر‬ ‫مـدارس‪ ،‬در هفتـه ای کـه گذشـت‪ ،‬ا کثـر اخبـار مبتن ‬ ‫بازگشـایی مـدارس و نـوع ارائـه امـوزش بـه دانش امـوزان‬ ‫بـود‪ .‬علیرضـا کاظمـی؛ سرپرسـت اموزش وپـرورش ضمـن‬ ‫پاسـخ بـه نگرانی هـای خانواده هـا و درجهـت رفـع دغدغـه‬ ‫مخاطبـان ایـن وزارتخانـه بـرای بازگشـایی مـدارس در‬ ‫شـرایط کرونایـی‪ ،‬از ارائـه اموزش هـا به صـورت ترکیبـی خبـر‬ ‫یبـر ایـن‬ ‫داد‪ .‬تاکنـون تمـام اخبـار بازگشـایی مـدارس مبتن ‬ ‫اصـل اسـت کـه بـا حفـظ سلامت دانش امـوزان و رعایـت‬ ‫پروتکل هـا‪ ،‬مـدارس به صـورت تدریجـی بازگشـایی خواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬در هفته گذشـته نیز سرپرسـت وزارت اموزش وپرورش‬ ‫و معاونـان وی بـه بیـان ارائـه نـوع امـوزش بـه دانش امـوزان‬ ‫و چگونگـی بازگشـایی مـدارس پرداختنـد‪ .‬انتصـاب سـعید‬ ‫عسـگری به عنوان سرپرسـت معاونت برنامه ریزی و توسـعه‬ ‫منابـع اموزش وپـرورش‪ ،‬بازدیـد سـرزده سرپرسـت وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش از حوزه هـای امتحان نهایی‪ ،‬اعالم عناوین‬ ‫نـه رشـته جدیـد مهارتـی کاردانش بـرای اجرا در اسـتان های‬ ‫هـدف‪ ،‬پاسـخ اموزش وپـرورش بـه دارنـدگان «کارنامه سـبز»‪،‬‬ ‫واریـز سـود ‪ 3440‬میلیـاردی سـال ‪ ۹۹‬به حسـاب اعضـای‬ ‫صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان‪ ،‬راه انـدازی رشـته مدیریـت‬ ‫اموزشـگاهی ویـژه هنرسـتان ها و سـفر یـک روزه سرپرسـت‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش بـه اسـتان گلسـتان بـرای افتتـاح‬ ‫چهـار پـروژه اموزشـی از دیگـر اخبـار هفتـه گذشـته بـود‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پانـا؛ در این نوشـتار برخی دیگـر از اخبـار مهـم وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش را مـرور می کنیـم‪.‬‬ ‫محمـد حسـنی؛ عضـو هیئت علمـی پژوهشـگاه مطالعـات‬ ‫اموزش وپـرورش باتا کیدبراینکـه جامعـه بایـد اهتمـام ملی‬ ‫داشـته باشـد تا مدرسـه بـرای حضور فیزیکـی دانش اموزان‬ ‫بـاز شـود‪ ،‬گفـت کـه بایـد بچه هـا نـه ب هشـکل حضـوری‬ ‫پیش ازکرونـا؛ بلکـه بـا رعایـت فاصلـه اجتماعـی و بهداشـت‬ ‫محیـط بـا مدرسـه مـراوده داشـته باشـند و معلمـان در‬ ‫مدرسـه کالس هـای مجـازی را برگـزار کننـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«دانش امـوزان ابتدایی هـا مهـارت خوانـدن‪ ،‬نوشـتن و‬ ‫رشـد اجتماعـی را در مدرسـه یـاد می گیرنـد؛ امـوزش در‬ ‫ً‬ ‫فضـای مجازی در شـرایط کامال اضطـراری‪ ،‬مکمل اموزش‬ ‫حضوری سـت»‪.‬‬ ‫علیرضـا کاظمـی؛ سرپرسـت اموزش وپـرورش در‬ ‫یادداشـتی اظهـار کـرد‪« :‬بی تردیـد سلامت دانش امـوزان‬ ‫و معلمـان از اولویت هـای اصلـی وزارت اموزش وپـرورش‬ ‫اسـت‪ .‬عدم تعامـل و ارتبـاط سـازنده بیـن دانش امـوزان‬ ‫می توانـد بـر رشـد اجتماعـی انـان تاثیـر منفـی بگـذارد‪.‬‬ ‫اموزش وپـرورش بـا هماهنگـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا‪،‬‬ ‫امـوزش در سـال تحصیلـی را بـا اولویـت سلامت ذینفعـان‪،‬‬ ‫بـا امـوزش حضـوری‪ ،‬امـوزش تلویزیونـی‪ ،‬امـوزش مجـازی‬ ‫و توزیـع بسـته های اموزشـی درنظـر گرفتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه هـدف مـا بازگشـایی ایمـن و بـدون دغدغه‬ ‫مـدارس اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اموزش وپـرورش برای اینکـه‬ ‫بتوانـد مـدارس کشـور را بازگشـایی کنـد‪ ،‬نیازمنـد همکاری‬ ‫و همراهـی مـردم‪ ،‬دسـتگاه ها و نهادهـای مختلـف‬ ‫ُ‬ ‫اسـت»‪ .‬کاظمـی در ‪999‬امیـن جلسـه شـورای عالی‬ ‫اموزش وپـرورش نیـز بیـان کـرد‪« :‬تعطیلـی مـدارس‪،‬‬ ‫هزینه هـای جبران ناپذیـری بـر جامعـه تحمیـل می کنـد؛‬ ‫هـدف اموزش وپـرورش‪ ،‬بازگشـایی ایمـن و بـدون دغدغـه‬ ‫مـدارس اسـت»‪.‬‬ ‫در جلسـه وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و سرپرسـت‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش نیـز بـرای بررسـی وضعیـت «شـبکه‬ ‫شـاد»‪ ،‬بر توسـعه این شبکه و افزایش کیفیت تجربه خوب‬ ‫کاربـری دراین فضـا برای سـال تحصیلی جدید تا کید شـد‪.‬‬ ‫در هفتـه گذشـته‪ ،‬بـا حضـور سرپرسـت اموزش وپـرورش در‬ ‫کمیسـیون اموزش و تحقیقات مجلس موضوع بازگشـایی‬ ‫مـدارس نیـز بررسـی شـد‪ .‬علیرضا منـادی سـفیدان؛ رئیس‬ ‫کمیسیون اموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری مجلس بااشاره به‬ ‫حضـور وزرای علـوم و بهداشـت و سرپرسـت وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش در نشسـت کمیسـیون امـوزش تصریـح‬ ‫کـرد کـه باتوجه بـه توضیحـات ارائه شـده از جانـب وزرای‬ ‫مربوطـه‪ ،‬اول مهرمـاه مـدارس و دانشـگاه ها به صـورت‬ ‫غیرحضـوری بازگشـایی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫علیرضـا کمرئـی؛ معاون امـوزش متوسـطه اموزش وپرورش‬ ‫در شـبکه ‪ 5‬نیـز گفـت؛ بـرای بازگشـایی مـدارس مناطـق‬ ‫اموزشـی کـه ترا کـم دانش امـوز در ان هـا کمتـر اسـت و‬ ‫کالس هـای بـا جمعیـت کمتـر دارنـد و امکان فاصله گـذاری‬ ‫اجتماعـی در محیـط اموزشـی ان هـا بیشـتر اسـت‪ ،‬در‬ ‫اولویـت بازگشـایی قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫مهرالـه رخشـانی مهر؛ معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان‬ ‫نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس کشـور بابیان اینکـه در‬ ‫چهارسال گذشـته ‪ 46‬هـزار کالس درس در کشـور سـاخته‬ ‫شـده؛ گفـت‪« :‬میـزان مـدارس فرسـوده کشـور کـه سـال ها‬ ‫‪ 30‬درصـد بـود‪ ،‬ا کنـون ‪ 10.5‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی خبـر داد امسـال ‪ 9450‬کالس درس بـرای تحصیـل‬ ‫دانش امـوزان بـه اموزش وپـرورش تحویـل داده می شـود‪.‬‬ ‫رضـوان حکیـم زاده؛ معـاون امـوزش ابتدایـی وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش بااشـاره به اینکه تثبیـت و جبـران یادگیری‬ ‫مهارت هـای پایـه دانش امـوزان دوره ابتدایـی در سـال‬ ‫تحصیلـی جدیـد به جـد دنبـال می شـود؛ گفـت‪« :‬امـوزش‬ ‫مهارت هـای سـواد پایه را بـرای تمام دانش اموزان پیگیری‬ ‫خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫سپیدهتوکلی‪:‬‬ ‫شرایط دوومیدانی زنان بهتر شده است‬ ‫مربـی تیـم دوومیدانـی دانشـگاه ازاد می گویـد با اینکـه کرونـا‬ ‫باعـث شـد مرحلـه اول لیـگ دو بـار به تعویـق بیفتـد و پیـک‬ ‫بدنـی برخـی ورزشـکاران بهـم بریـزد؛ امـا سـطح مسـابقات‬ ‫خـوب بود‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ سـپیده توکلـی در مورد عملکرد‬ ‫تیـم دانشـگاه ازاد گفـت‪« :‬در مـاده ‪ ۴‬در ‪ ۱۰۰‬متـر‪ ،‬رکـورد ایران‬ ‫را بعـد از ‪ ۴۷‬سـال جابه جـا کردیـم کـه یکـی از قدیمی تریـن‬ ‫رکوردهـای ایـران بـود‪ .‬ورزشـکاران تیـم مـا خـوب کار‬ ‫کردنـد و نزدیـک بـه ‪ ۱۰‬مقام اولـی داشـتیم»‪ .‬عضـو کمیتـه‬ ‫زنـان فدراسـیون دوومیدانـی در مـورد شـرایط فعلـی زنـان‬ ‫این رشـته گفت‪« :‬شـرایط خیلی بهتر و تعداد اعزام دختران‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۴۰۰‬بیشـتر شـده کـه برایشـان انگیـزه خوب ‬ ‫از طرفـی‪ ،‬حضـور خانـم فصیحـی در المپیـک می توانـد‬ ‫نویدبخش روزهای بهتر و روشـن تری برای دختران باشـد‪.‬‬ ‫تنهـا مشـکل مـا در حال حاضـر این اسـت که به دلیل شـرایط‬ ‫کرونـا‪ ،‬اردوهـای مسـتمر نداریـم»‪.‬‬ ‫داریو کاستیلخوس‬ ‫کمک های قطره چکانی جهان اول!‬ ‫تلنگر‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در نشست «زن در ادبیات عربی و فارسی» مطرح شد؛‬ ‫زنان در جست وجوی‬ ‫هویت خویشتن‬ ‫گــروه زبــان و ادبیــات عربــی «خانــه اندیشــمندان علــوم انســانی» نشســتی باعنــوان‬ ‫«زن در ادبیــات عربــی و فارســی» برگــزار کــرد کــه کبــری روشــنفکر (اســتاد دانشــگاه تربیــت‬ ‫مــدرس) و ســیده مریــم عاملــی رضایــی (دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات‬ ‫فرهنگــی) مهمانــان ان بودنــد‪ .‬این نشســت کــه به میزبانــی فاطمــه اکبــری زاده (اســتاد‬ ‫دانشــگاه الزهــرا) برگــزار شــد؛ به بررســی نقــش زنان‪ ،‬جایــگاه انان و تغییرات هویتی انــان در‬ ‫داســتان های عربــی و فارســی پرداخــت‪ .‬گزارشــی از این نشســت را درادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫در اغاز نشس ــت‪ ،‬فاطمه ا کب ــری زاده به بیان مقدمـ ـه ای درباره‬ ‫جای ــگاه زن ــان در ادبی ــات داس ــتانی فارس ــی و عرب ــی پرداخ ــت‬ ‫و گف ــت‪« :‬اندیش ــمندان ح ــوزه ادبی ــات معتقدن ــد ک ــه رم ــان‪،‬‬ ‫ظرفیت ــی دارد ک ــه می ت ــوان به عن ــوان بهتری ــن ن ــوع ادب ــی‬ ‫ب ــرای بی ــان دغدغه ه ــای انس ــان معاصر ش ــناخته ش ــود و اینه‬ ‫تجرب ــه زیس ــته انس ــان معاص ــر باش ــد‪ .‬خوان ــش رم ــان معاص ــر‬ ‫می توان ــد ب ــه ش ــناخت جامعه معاص ــر نیز منجر ش ــود ؛ که یکی‬ ‫از این حوزه ه ــا‪ ،‬موض ــوع زن ــان اس ــت‪ .‬هم ــواره درطول تاری ــخ‬ ‫ش ــاهد پرداختن ب ــه این موض ــوع بوده ایم‪ .‬زن ــان درطول تاریخ‬ ‫به عن ــوان کنش ــگران فع ــال توانس ــته اند اثرگذار باش ــند»‪.‬‬ ‫کبری روش ــنفکر به تناس ــب ایام‪ ،‬س ــخنان خ ــود را بابیان بحثی‬ ‫درب ــاره نق ــش زن ــان در روای ــت واقع ــه عاش ــورا اغاز ک ــرد و گفت‪:‬‬ ‫«بهتری ــن منبع ــی که می ت ــوان موضوع بح ــث ام ــروز؛ یعنی زن‬ ‫در ادبی ــات و زن و ادبی ــات را در ادبیات عربی با ان ش ــروع کرد‪،‬‬ ‫دانش ــنامه ادب عاشورایی ست؛ که توس ــط مرضیه محمدزاده‬ ‫تنظی ــم ش ــده اس ــت‪ .‬در ان از تع ــداد زی ــادی از زنان ک ــه بعد از‬ ‫حادث ــه عاش ــورا از ان ی ــاد کرده اند‪ ،‬نام برده اس ــت‪ .‬اش ــعار این‬ ‫اش ــخاص سرش ــار از س ــوزوگداز اس ــت و ای ــن حادثه را ب ــرای ما‬ ‫بازافرین ــی می کن ــد‪ .‬محمدعل ــی ش ــیرازی کتابی به ن ــام فاجعه‬ ‫کرب ــا به فارس ــی ترجم ــه ک ــرد ه ک ــه متعل ــق ب ــه جرجی زی ــدان؛‬ ‫یس ــت‪ .‬او دراین کتاب بر دو‬ ‫نویس ــنده معروف مس ــیحی و لبنان ‬ ‫ش ــخصت زنان ــه تمرکز کرده اس ــت‪ .‬یکی از این زنان سلماس ــت‬ ‫که طب ــق حوادثی در جریان حادثه کربال او نیز یکی از ش ــاهدان‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن کت ــاب در س ــال ‪ 1901‬منتش ــر ش ــد»‪ .‬ای ــن اس ــتاد‬ ‫دانش ــگاه تربیت مدرس س ــخنان خ ــودش را با طرح پرسش ــی‬ ‫ادام ــه داد و گف ــت‪« :‬زن در ادبی ــات همیش ــه جای ــگاه مثبت ــی‬ ‫دارد؟ باید به این س ــوال پاس ــخ منفی داد‪ .‬در تاریخ ادبی خود‬ ‫می بینی ــم ک ــه نظ ــرات مختلف ــی درب ــاره زن و حض ــور او وج ــود‬ ‫دارد‪ .‬برخی ازان ــان مغرضان ــه هس ــتند و برخ ــی خی ــر‪ .‬ازطرف ــی‬ ‫بای ــد بدانی ــم که تاریخ تاحدزی ــادی حضور زن ــان در عرصه های‬ ‫اجتماع ــی و سیاس ــی را سانس ــور ک ــرده‪ .‬به این دلیل اس ــت که‬ ‫دربرخی مواق ــع ش ــواهدی دررابطه ب ــا حض ــور و نقش افرین ــی‬ ‫یس ــت ک ــه ادبیات معاصر س ــعی‬ ‫مفی ــد زن ــان نداریم‪ .‬این خلل ‬ ‫در جب ــران ان داش ــته اس ــت‪ .‬پرس ــش اصل ــی م ــا این اسـ ـت که‬ ‫ً‬ ‫ای ــا اساس ــا چی ــزی به عنوان ادبی ــات زنان ــه وج ــود دارد یا خیر؟‬ ‫الی ــن ش ــوالتر؛ پژوهش ــگر ده ــه ‪ 70‬معتقد ب ــود ا گ ــر می خواهیم‬ ‫متن ــی را ازاین حی ــث بررس ــی کنی ــم‪ ،‬بای ــد س ــه مح ــور را درنظر‬ ‫بگیری ــم‪ :‬جسـ ـت وجوی موضوع ــات زنانه‪ ،‬کش ــف س ــنت های‬ ‫زن ــان در تاری ــخ ادبی ــات و نش ــان دادن ح ــاالت خ ــاص زنان»‪.‬‬ ‫روش ــنفکر بااش ــاره به محرومی ــت زن ــان جامع ــه عرب زب ــان‪،‬‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬نیم ــی از جامع ــه کش ــورهای عرب ــی برای س ــال ها‬ ‫در تاریک ــی زندگ ــی خ ــود را می گذراندن ــد و تنه ــا در س ــال های‬ ‫اخی ــر اس ــت ک ــه ش ــاهد نتیجه بخش ــی تالش های گذش ــتگان‬ ‫ب ــرای ازادی بخش ــی ب ــه زن ــان بوده ایم‪ .‬کس ــانی مانن ــد محمد‬ ‫عب ــده و س ــید جمال الدی ــن اس ــدابادی‪ ،‬از اف ــرادی بودن ــد که‬ ‫اقدام ــات موث ــری در این ب ــاره انج ــام داده اند‪ .‬نویس ــندگان زن‬ ‫بس ــیاری نیز در س ــال های اخیر ب ــه تدوین تاری ــخ فعالیت های‬ ‫زن ــان پرداخته ان ــد و اثارش ــان ام ــروزه منتش ــر ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫بخ ــش دیگ ــر س ــخنان کب ــری روش ــنفکر ب ــه مس ــئله ادبی ــات‬ ‫اب ــزاری و زن ــان مرب ــوط ب ــود‪ .‬او درب ــاره این موض ــوع توضی ــح‬ ‫داد‪« :‬بای ــد بدانی ــم این ن ــوع از ادبی ــات و یادک ــردن از زن ــان در‬ ‫جه ــان ع ــرب و در گذش ــته‪ ،‬بیش ــتر تحت تاثی ــر جری ــان قدرت‬ ‫مت ــر انک ــه اندیشـــه دین ــی و اس ــامی از ای ــن‬ ‫ب ــود؛ و نکت ــه مه ‬ ‫ً‬ ‫ن ــگاه جنس ــیتی و لذت جویان ــه و تک بع ــدی کام ــا مبراس ــت‪.‬‬ ‫تعلیم ــات پیامبر‪ ،‬س ــیره ایش ــان‪ ،‬ن ــص ق ــران و س ــیره ائمه نیز‬ ‫ش ــاهدی بر این مدعاس ــت»‪ .‬او س ــخنان خود را با بررسی نقش‬ ‫زن ــان در ادبی ــات معاصر جه ــان ع ــرب به پایان رس ــاند و گفت‪:‬‬ ‫یس ــت که نویس ــندگان زن در‬ ‫«اثب ــات وج ــود‪ ،‬یکی از موضوعات ‬ ‫س ــال های اخی ــر ب ــه ان پرداخته انـــد‪ .‬اثب ــات موجودی ــت خود‬ ‫ی ــا به عبارت ــی‪ ،‬م ــن می نویس ــم؛ پـــس هس ــتم‪ ،‬در س ــال های‬ ‫اخی ــر موردتوج ــه ان ــان ب ــوده اس ــت‪ .‬عش ــق نی ــز یکی دیگ ــر از‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که تقریب ــا در دهه های گونا گون توس ــط زنان‬ ‫موضوعات ‬ ‫ب ــه ان پرداخته ش ــده‪ .‬زن ــان وقتی فهمیدن ــد باید خ ــود را ابراز‬ ‫کنن ــد و درب ــاره موجودیت خود حرف بزنند‪ ،‬ش ــروع به نوش ــتن‬ ‫کردند‪ .‬نویس ــندگان جه ــان عرب در س ــال های اخیر ش ــروع به‬ ‫الگوس ــازی از زن ــان کرده ان ــد‪ .‬زن ــان داس ــتان های ان ه ــا دیگ ــر‬ ‫موجودات ــی منفع ــل نیس ــتند‪ .‬ان ه ــا نقش هایی مانن ــد مادر‪،‬‬ ‫مب ــارز‪ ،‬کارگر‪ ،‬مدیر و ‪ ...‬را در کتبشـــان توصیف کرده اند‪ .‬بخش‬ ‫دیگ ــر کار انان مرب ــوط به رنج های زنان اس ــت‪ .‬همین ش ــواهد‬ ‫نش ــان می دهد زنان تصمی ــم گرفته اند توصیف ــات غلطی که از‬ ‫انان ش ــده اس ــت را جبران کنند‪ .‬ان ه ــا معتقدند انچ ــه درباره‬ ‫ان ــان گفته اند‪ ،‬نه درس ــت اس ــت و ن ــه کامل؛ پس جب ــران این‬ ‫ماف ــات را وظیف ــه خود دانس ــته اند»‪.‬‬ ‫در بخ ــش دوم برنام ــه س ــیده مری ــم عاملی رضایی ب ــه موضوع‬ ‫ش ــخصیت پردازی زن ــان در ادبیات داس ــتانی فارس ــی پرداخت‬ ‫و س ــخنان خود را با کنش های زنان در ادبیات س ــنتی فارس ــی‬ ‫اغاز کرد و گفت‪« :‬در ادبیات داس ــتانی ‪100‬س ــاله فارسی تصاویر‬ ‫متعددی از هویت زن نش ــان داده‪ .‬ما می دانیم جایگاه س ــنتی‬ ‫زن ــان در ادبیات فارس ــی‪ ،‬حیطه شـــعر اس ــت‪ .‬در ش ــعر فارس ــی‬ ‫ً‬ ‫زنانی بوده اند که ش ــعر س ــروده اند و معموال اشعار انان موضوع‬ ‫عرفان ــی و عاش ــقانه داش ــته‪ .‬ازطرف ــی در ادبی ــات کالس ــیک و‬ ‫ً‬ ‫مخصوص ــا در قالب های غیرروایی‪ ،‬ش ــاهد حضور زنان حقیقی‬ ‫یک ــه حاف ــظ‪ ،‬س ــعدی و ‪ ...‬توصی ــف می کنن ــد‪،‬‬ ‫نیس ــتیم‪ .‬زنان ‬ ‫معش ــوقه هایی خیال ــی هس ــتند و ن ــه زن ــان کوچ ــه و ب ــازار»‪ .‬او‬ ‫ب ــا تعری ــف سـ ـه دوره تاریخ ــی ب ــرای ادبی ــات زنان س ــخنانش را‬ ‫ادام ــه داد و گف ــت‪« :‬اما ب ــرای بررس ــی جایگاه زن ــان در ادبیات‬ ‫داس ــتانی باید ب ــا این واقعیت ش ــروع کنی ــم که در اوای ــل رواج‬ ‫ادبی ــات داس ــتانی‪ ،‬زنان نویس ــنده را نمی بینیم‪ .‬ا گ ــر بخواهیم‬ ‫سـ ـه دوره مهم از حی ــث حضور زن ــان در ادبیات فارس ــی تعریف‬ ‫کنی ــم‪ ،‬می توانی ــم دوره اول را از س ــال ‪ 1300‬ت ــا ‪ 1340‬ببینی ــم‪.‬‬ ‫درایـ ـن دوره زن ــان در قالب یک ش ــخصیت واقعی وارد داس ــتان‬ ‫می ش ــود‪ .‬اولین رمان فارس ــی‪ ،‬تهران مخوف که در س ــال ‪1301‬‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬تا س ــال ‪1320‬‬ ‫نوش ــته ش ــده اس ــت‪ ،‬به زندگی زنان م ‬ ‫رمان ه ــای دیگری نیز درباره زندگی زنان نوش ــته می ش ــود‪ .‬این‬ ‫کتاب ه ــا زنان ــی را به نمایش می گذارن ــد که نم ــود حقیقی زنان‬ ‫و جایگاهش ــان دران زمان اس ــت؛ یعنی زنان قربان ــی‪ .‬این زنان‬ ‫س ــواد ندارن ــد و بازیچ ــه دس ــت مطامع پدر و همس ــر هس ــتند‪.‬‬ ‫موض ــوع عش ــق ب ــودن و فتنه انگی ــزی ان ــان در بیش ــتر ای ــن‬ ‫کتاب ه ــا دیده می ش ــوند‪ .‬بیش ــتر این زن ــان در این داس ــتان ها‬ ‫خودش ــان را از بی ــن می برن ــد‪ .‬این ام ــر نش ــان می ده ــد ک ــه‬ ‫ً‬ ‫نویس ــندگان دران دوره زن را عمال قربانی می دانس ــتند و همین‬ ‫تصوی ــر را نیز به خواننده ارائ ــه داده اند‪ .‬دوره دیگ ــر که می توان‬ ‫درباره این موضوع تعیین کرد‪ ،‬س ــال های ‪ 1340‬تا ‪ 1370‬اس ــت‪.‬‬ ‫درایـ ـن دوره با الگوه ــای متعددی مواجه هس ــتیم‪ .‬نقش های‬ ‫خانوادگ ــی‪ ،‬زن پا ک دام ــن‪ ،‬زن انقالب ــی و زن اثی ــری و عرفان ــی‬ ‫ازاین جمله ان ــد؛ ام ــا ده ــه ‪ 70‬از حی ــث دیگ ــری نی ــز اهمی ــت‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫دارد و ان‪ ،‬ورود ج ــدی زن ــان ب ــه عرصه ادبیات داستان ‬ ‫عالو هب ــران؛ درایـ ـن دوره گفتم ــان زن ــان در داس ــتان ها تغیی ــر‬ ‫می کن ــد‪ .‬حض ــور زن در اجتم ــاع‪ ،‬دانش ــگاه ها‪ ،‬ادارات و‬ ‫‪ ...‬دس ــتمایه مباح ــث داس ــتانی ش ــد‪ .‬بع ــد از پایان یافت ــن‬ ‫هشت س ــال دف ــاع مقدس و ب ــا ایجاد ثب ــات در کش ــور‪ ،‬با تنوع‬ ‫بیش ــتری در رم ــان مواجهی ــم‪ .‬حت ــی داس ــتان ها و رمان ه ــای‬ ‫پاورق ــی درایـ ـن دوره فزایش پی ــدا می کنند؛ رمان های ــی که هم‬ ‫نویس ــندگان زن دارند و هم خوانن ــدگان زن‪ .‬رمان های نخبه گرا‬ ‫نیز جای ــگاه متف ــاوت زن را نش ــان می دهد‪ .‬ا گ ــر این زمینه ها را‬ ‫درنظ ــر بگیریم‪ ،‬بای ــد بگوییم که این تغییرات از دهه ‪ 70‬ش ــروع‬ ‫ش ــده‪ .‬مهم تری ــن مضم ــون داس ــتان های زن ــان درایـ ـن دوره‬ ‫چال ــش در س ــاخت های س ــنتی ق ــدرت اس ــت‪ .‬درایـ ـن دوره‬ ‫زن ــان‪ ،‬سیس ــتم مردس ــاالرانه را پ ــس می زنن ــد و ان را بی اعتب ــار‬ ‫می دانن ــد‪ .‬درایـ ـن دوره فض ــای ش ــهری نی ــز زنان ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫چالش های ــی مانن ــد ازدواج مجدد‪ ،‬اش ــتغال‪ ،‬تف ــاوت در نقش‬ ‫م ــادری و زنانگ ــی و ‪ ...‬دراین دوره جلوی پای زنان داس ــتان ها‬ ‫ق ــرار می گی ــرد‪ .‬درایـ ـن دوره ب ــا دیدگاه ه ــای جهان گیران هت ــری‬ ‫مواجهی ــم‪ .‬زن ــان نویس ــنده دیگ ــر از ان چالش ه ــای اولی ــه‬ ‫گذش ــته اند و دنبال معنایی برای وجود خود در س ــطح جهانی‬ ‫هس ــتند»‪ .‬وی س ــخنانش را بااش ــاره به تغیی ــرات هوی ــت زنان‬ ‫در داس ــتان ها به اتم ــام رس ــاند و گف ــت‪« :‬درنهای ــت باید بگویم‬ ‫م ــا هم ــواره در تاری ــخ مطالع ــات داس ــتان های زن ــان از الگوی‬ ‫زن منفعل به س ــوی اعتراض و س ــتیز نس ــبت ب ــه هویت حرکت‬ ‫می کنیم و باید بدانیم که س ــبک نوش ــتار زنان ــه نیز همپای این‬ ‫تغیی ــر‪ ،‬عوض می ش ــود»‪.‬‬ ‫کیمیا ا کرامیان‪ /‬ایبنا‬ ‫انقراض گونه های جانوری و گیاهی به دست انسان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ازانجا کـه زمین هـای کشـاورزی‪ ،‬درپ ِـی‬ ‫یکـردن جنگل هـا در حال گسـترش اند‪،‬‬ ‫قربان ‬ ‫ذخایـر دریایـی در اث ِـر صیـد بی رویـه کاهـش‬ ‫می یابنـد؛ و صخره هـای مرجانـی‪ ،‬از انبـوه‬ ‫زباله های پالسـتیکی اسـیب می بینند‪ ،‬تعجبی‬ ‫نـدارد کـه گونه هـای مختلـف گیاهـی و جانـوری‬ ‫نیـز از بیـن می رونـد‪« .‬پلتفـرم بین دولتـی‬ ‫سیاست گذاری در زمینه تنوع زیستی و خدمات‬ ‫ا کوسیسـتم» (‪ )IPBES‬وابسـته بـه «سـازمان‬ ‫ملـل متحـد»‪ ،‬به تازگـی یکـی از جامع تریـن‬ ‫بررسـی ها را در مـورد وضعیـت کـره زمیـن انجـام‬ ‫داد و دریافـت؛ رفتارهـا و فعالیت هـای بشـری‪،‬‬ ‫تاثیری مخرب بر طبیعت و محیط زیست دارد‪.‬‬ ‫تمایل سیری ناپذیر انسان ها‬ ‫عطش بی پایان و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بـرای تامیـن غـذا و انـرژی‪ ،‬اولیـن عامـل و مقصـر‬ ‫دراین نابسـامانی بـوده؛ و ایـن روال باعـث شـده‬ ‫طبیعت‪ ،‬با سرعتی که تاکنون مشاهده نشده‪،‬‬ ‫ر وبـه زوال بـرود‪ .‬اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬نمایی کلی‬ ‫از گونه هـای در معرض خطـر را ارائـه می دهـد کـه‬ ‫در اخرین به روز رسـانی «فهرسـت قرمـز» ‪،IUCN‬‬ ‫بـه نمونه هـای نزدیـک بـه انقـراض هـر دسـته‪،‬‬ ‫سـهم گونه هـای‬ ‫اشـاره شـده اسـت‪ .‬بیشـترین ِ‬ ‫مورد ارزیابـی کـه در مـرز نابـودی هسـتند‪،‬‬ ‫متعلـق بـه ‪ 41‬درصـد از دوزیسـتان و ‪ 37‬درصـد از‬ ‫کوسـه ها و پرتوماهی هـا (در گروه هـای جانـوری)‬ ‫و ‪ 34‬درصـد از مخروطیـان (در گروه هـای‬ ‫گیاهـی) بـوده اسـت‪ .‬گـزارش ‪ IPBES‬تا کیـد‬ ‫فکـردن این رونـد‬ ‫کـرده با این وجـود‪ ،‬بـرای متوق ‬ ‫و بهبـود وضعیـت‪ ،‬هنـوز دیـر نشـده‪ .‬رابـرت‬ ‫واتسـون؛ رئیـس ‪ IPBES‬هشـدار داد‪« :‬سلامت‬ ‫ا کوسیسـتم هایی که ما و سـایر موجودات زنده‬ ‫بـه ان وابسـته ایم ‪ ،‬زود تر از همیشـه رو به وخامـت‬ ‫مـی رود‪ .‬درحقیقـت باایـن روال‪ ،‬داریـم بنیـان‬ ‫اقتصـاد ‪ ،‬معیشـت ‪ ،‬امنیـت غذایـی ‪ ،‬سلامت و‬ ‫کیفیـت زندگـی را بـرای اینـده خـود و نسـل های‬ ‫ی در سراسـر کـره خاکـی از بیـن می بریـم»‪.‬‬ ‫بعـد ‬ ‫دوزیستان‬ ‫کوسه ها و پرتوماهی ها‬ ‫مخروطیان‬ ‫صخره هایمرجانی‬ ‫بعضی از سخت پوستان‬ ‫پستانداران‬ ‫پرندگان‬ ‫مسئله اب را به طور ویژه دنبال می کنیم‬ ‫می توانن ــد نقش افری ــن باش ــند و با کم ــک این نیروی انس ــانی‪،‬‬ ‫دولت خواهد توانس ــت جهت رفع مشـــکالت اســـتان گام هایی‬ ‫ب ــردارد‪ .‬مع ــادن‪ ،‬از ذخای ــر ارزش ــمند این اس ــتان اس ــت که ا گر‬ ‫فع ــال ش ــود؛ هم مش ــکل اش ــتغال‪ ،‬هم مش ــکل تولی ــد و رونق‬ ‫تولی ــد و ه ــم مس ــائل اقتص ــادی حـــل می ش ــود»‪ .‬وی مس ــئله‬ ‫کش ــاورزی را از دیگر موضوعات مهم اســـتان عنـــوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫«به خاط ــر کمب ــود ن ــزوالت اس ــمانی دراین منطقه‪ ،‬کش ــاورزی‬ ‫م ــردم با مش ــکالتی مواجه ش ــده؛ اما م ــردم این مناطق نش ــان‬ ‫تلگرافی‬ ‫ برابر ظرفیت پاالیشی کشور‬ ‫افزایش ‪ ِ ۱.۵‬‬ ‫وزیـــر نفـــت با بیان اینکه حجـــم ذخایر ســـوخت نیروگاهی ‪ ۳۰‬درصـــد کمتر از‬ ‫پارســـال اســـت‪ ،‬گفت‪« :‬ظرفیت پاالیشـــی کشـــور تـــا پایان دولت ســـیزدهم‬ ‫‪ ۱.۵‬برابـــر افزایـــش خواهـــد یافت»‪ .‬به گزارش شـــانا؛ جـــواد اوجی در حاش ــیه‬ ‫بازدیـــد از پاالیشـــگاه تهـــران اظهـــار کـــرد‪« :‬ارتقـــای کمی و کیفی پاالیش ــگاه‬ ‫فعلـــی و ایجـــاد و احـــداث ظرفیـــت پاالیشـــگاه جدیـــد؛ دو اولویت پاالیش ــی‬ ‫دولت ســـیزدهم اســـت»‪.‬‬ ‫لزوم مشخص کردن تکلیف الگوی کشت‬ ‫وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی گفـــت‪« :‬بایـــد تکلیـــف الگـــوی کشـــت و کشـــاورزی‬ ‫قـــراردادی را در ایـــن دوره مشـــخص کنیـــم»‪ .‬به گـــزارش وزارت جهاد؛ س ــید‬ ‫جـــواد ســـاداتی نژاد در نشســـت بـــا روســـای اتحادیه هـــای و تشـــکل های‬ ‫زراعی بخش کشـــاورزی اظهـــار کرد‪« :‬در شـــورای قیمت گـــذاری‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫بخـــش خصوصـــی اســـتفاده کردیـــم و این بخـــش در تصمیم گیری ه ــا و‬ ‫سیاســـت گذاری ها حضور موثر دارند‪ .‬در اولین جلســـه‪ ،‬شاهد اقتدار بخش‬ ‫خصوصـــی کشـــور بودیـــم کـــه در کنـــار دولـــت در قیمت گـــذاری محصوالت‬ ‫کشـــاورزی ســـهیم بـــود و بایـــد از این شـــورا صیانت کنیـــم تا بمانـــد و بتواند‬ ‫بخـــش کشـــاورزی را حمایـــت کند»‪.‬‬ ‫توقیف خودروهای با بیش از سه میلیون تومان جریمه‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫رئیس جمه ــوری گف ــت‪« :‬مس ــئله اب‪ ،‬مش ــکل بس ــیاری از‬ ‫اس ــتان های کش ــور اس ــت و این موض ــوع را در دول ــت به صورت‬ ‫وی ــژه دنب ــال می کنیم»‪ .‬ب هگ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی دولت؛‬ ‫ایت اهلل س ــید ابراهیم رئیس ــی دی ــروز در بدو ورود به شهرس ــتان‬ ‫«طب ــس»‪ ،‬در جم ــع خبرن ــگاران اف ــزود‪« :‬دراین ارتب ــاط ب ــا‬ ‫راهکاره ــای کوتاه م ــدت و بلندم ــدت؛ ازجمل ــه انتق ــال اب از‬ ‫دریای عم ــان‪ ،‬اقداماتی را در دس ــتورکار قرار داده ایم تا مش ــکل‬ ‫دسترس ــی م ــردم ب ــه منابع اب ــی برطرف ش ــود‪ .‬مردم خراس ــان‬ ‫جنوب ــی همیش ــه در صحنه ه ــای مختل ــف انق ــاب حض ــوری‬ ‫ارزش ــمند و مثال زدن ــی داش ــته اند و وظیفه دولت این اسـ ـت که‬ ‫خدمتگزاری ب ــه همه مردم به ویژه به مردم این مناطق داش ــته‬ ‫باش ــد»‪ .‬رئیس جمهوری از استان خراسان جنوبی و شهرستان‬ ‫طب ــس به عنوان خط ــه مردمان صبور‪ ،‬مق ــاوم و پرتالش نام برد‬ ‫و گفت‪« :‬س ــفر به استان های مختلف به دوراز تشریفات معمول‬ ‫انجام می ش ــود‪ .‬هدف از سفرهای اس ــتانی‪ ،‬بررسی مشکالت و‬ ‫محرومیت های اس ــتان و تصمیم گیری برای رفع ان با مشارکت‬ ‫م ــردم و مدیران اس ــتان اس ــت‪ .‬نیروه ــای کارامد ارزش ــمندی؛‬ ‫به ویژه جوانان برومند را در اس ــتان خراس ــان جنوب ــی داریم که‬ ‫این روزها و به خصوص در دوس ــال اخیر که کرونا‪ ،‬نظام جهانی را به مخاطره‬ ‫انداخته اس ــت و س ــایه منحوس این ویروس‪ ،‬باعث ترس‪ ،‬وحشـــت و قتل‬ ‫و کش ــتار ش ــده اس ــت؛ بس ــیاری از مردم این کره خا کی در شـــبانه روز شاید‬ ‫تنها دل خوش ــی که از این زندگی دارند‪ ،‬تماشـــای مسابقات فوتبال‪ ،‬ان هم‬ ‫از جعبـــه جادویـــی تلویزیـــون یـــا از راه شـــنیدن گـــزارش مســـابقات فوتبال‬ ‫اس ــت‪ .‬این روزها در کشور عزیز ما‪ ،‬وا کسیناســـیون همگانی‪ ،‬سرعت و نظم‬ ‫قابل قبولـــی گرفته اســـت و شـــاهدیم که محموله های وا کســـن هـــرروز وارد‬ ‫گمرکات کش ــور می ش ــود و ارزو می کنیم که این اقدامات ارزنـــده دیرهنگام‪،‬‬ ‫گو میر‬ ‫باق ــوت ادامه پی ــدا کند تا مردم عزیز ما بیش از این شـــاهد ابتـــا و مر ‬ ‫ناش ــی از کرونا نباش ــند؛ اما در کشور ما نیز مانند ســـایر نقاط جهان‪ ،‬فوتبال‬ ‫این روزه ــا به یک ــی از عوامل مهم و تاثیرگذار در جامعه تبدیل شـــده اس ــت‬ ‫که با تماش ــای ان از تلویزیون‪ ،‬بس ــیاری ازافراد‪ ،‬ســـاعاتی را بـــه دوراز دغدغه‬ ‫گو میـــر ناشـــی از ان‪ ،‬به اصطـــاح خـــوش می گذرانند؛‬ ‫ابتـــا به ویـــروس و مر ‬ ‫و چنیـــن اســـت کـــه دنیـــای ادم هـــا بـــا یکدیگـــر بســـیار تفـــاوت دارد‪ .‬ط ــی‬ ‫این مـــدت طوالنـــی که حضـــور نامیمون کرونا تثبیت شـــده اســـت‪ ،‬فوتبال‬ ‫در کش ــور ما باری ب ــوده بر روی بارهای س ــنگین مردم؛ چرا کـــه در این مدت‬ ‫جو مرج‪ ،‬تشـــویش اذهان‪،‬‬ ‫در تم ــام رده های س ــنی یا لیگ های کش ــور‪ ،‬هر ‬ ‫تبانـــی و ده هـــا مـــورد از این دســـت را داشـــته ایم کـــه پاره ای مواقـــع م ــردم‬ ‫ورزش دوس ــت ما‪ ،‬از دیدن صحنه های بس ــیار ناهنجار در مســـتطیل سبز‪،‬‬ ‫نه تنها خوش ــحال و مس ــرور نش ــده اند؛ بلکه روح و روان هر تماشا گری را نیز‬ ‫ازرده خاطر کرده اس ــت؛ و متاسفانه این روال‪ ،‬همیشـــه جاری و ساری بوده‬ ‫ً‬ ‫اســـت؛ به نحوی که ا گر تمام مســـابقات دســـته ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و لیگ برتر را جمعا‬ ‫درنظـــر بگیریم‪ ،‬بیـــش از ‪90‬درصد ان ها‪ ،‬توام با مســـائل متفرقه غیرورزش ــی‬ ‫و تاحد زیـــادی مـــال اور بـــوده اســـت؛ تا جایی کـــه در لیـــگ برتـــر مـــا ش ــاهد‬ ‫بودی ــم ک ــه بعض ــی از مربیان به خ ــود اجازه دادنـــد وارد زمین بازی ش ــوند و‬ ‫بـــا معرکه گیری به تشـــنج زایی در شـــرایط پیش امـــده دامن بزننـــد‪ .‬در روی‬ ‫ً‬ ‫نیمک ــت ذخیره ها نیز تمام ــا اعتراض‪ ،‬فریاد‪ ،‬ایجاد اســـترس و ناامنی حا کم‬ ‫ب ــوده و کار به جایی رس ــیده که حت ــی تدارکات چی هم در زمین مســـابقه‪،‬‬ ‫بـــه ایجاد اغتشـــاش کمک کرد ه اســـت‪ .‬از نظر فنـــی و مدیریتی نیـــز در هیچ‬ ‫لی ــگ برتر فوتبالی در دنیا ش ــاهد نبوده ایم که درطول فصل مســـابقات‪15 ،‬‬ ‫تغییر در رده س ــرمربیان داشته باش ــیم؛ به نحوی که چند مربی برکنار شده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دائمـــا در چرخـــه مربی گـــری حضـــور دارنـــد؛ امـــا کارشـــان به علـــت تغییرات‬ ‫خواسته ش ــده از س ــوی مدیران عامل‪ ،‬تنه ــا حضوری چند هفتـــه ای در هر‬ ‫باش ــگاه اس ــت‪ .‬تازه بعضی از صاحب نظ ــران و خا ک خورده های زمین های‬ ‫ورزش کـــه این بلواها و تشـــنج ها را می بینند‪ ،‬بسیار خوشـــحال هســـتند که‬ ‫در هنگام برگزاری مس ــابقات‪ ،‬هیچ تماش ــا گری از نزدیک شـــاهد مسابقات‬ ‫نیســـت وگرنه ا گـــر قرار بود ایـــن ناهنجاری ها به تماشـــا گران منتقل ش ــود‪،‬‬ ‫خـــدا دانـــد سرنوشـــت فوتبال ما چگونـــه رقم می خـــورد! یکی دیگـــر از موارد‬ ‫قابل توج ــه اینکه قب ــل و بع ــد از بازی ها‪ ،‬تعـــدادی از مربیان به خـــود اجازه‬ ‫داده اند که در مصاحبه های مقرر ش ــده از ســـوی فیفا و فدراســـیون فوتبال‪،‬‬ ‫ی ــا حض ــور پیدا نکنند یا ا گ ــر هم حضور پی ــدا کردند‪ ،‬راجع بـــه هر موضوعی‬ ‫صحبـــت کنند جـــز درمورد امـــور فنی؛ و این روی ه نایابی ســـت که متاس ــفانه‬ ‫ی ما‬ ‫مدت هاســـت فوتبـــال مـــا را احاطه کـــرده اســـت‪ .‬از ســـوی دیگر؛ درحال ‬ ‫ً‬ ‫فوتب ــال خ ــود را حرفـ ـه ای می دانیم ک ــه اختیـــارات ان‪ ،‬تمامـــا در محدوده‬ ‫یس ــت ک ــه دو نمونه مهم ان تیم های اســـتقالل‬ ‫یک س ــازمان یا نهاد دولت ‬ ‫ً‬ ‫و پرس ــپولیس هس ــتند که رس ــما زیرمجموعه وزارت ورزش بـــوده و به انان‬ ‫حرفـ ـه ای می گوییم‪ .‬درعین حال؛ یکی‪ ،‬دو نفر عاشـــق و عالقه مند به ورزش‬ ‫فوتبـــال که با ســـرمایه شـــخصی تیم داری می کننـــد نیز اغلـــب پس از مدتی‪،‬‬ ‫عطای فوتبال را به لقای ان می بخش ــند‪ .‬حـــال درنظر بگیریم که در همین‬ ‫اش ــفته بازار فوتبال‪ ،‬بعضی از باش ــگاه های ما در ســـطح اســـیا می درخشند‬ ‫و تیـــم ملـــی مـــا نیـــز بـــا کمتریـــن اردوی تدارکاتـــی‪ ،‬نتایـــج بســـیار خوبی‬ ‫گرفتـــه کـــه باید گفـــت؛ حیف اســـت ورزش مـــا با این همـــه اســـتعداد ناب‪،‬‬ ‫به بیراهه برود‪.‬‬ ‫داده ان ــد ک ــه تهدیده ــا را ب ــه فرصت ه ــا تبدیل می کنن ــد»‪ .‬وی‬ ‫دربـــاره درخواســـت و اشـــتیاق مردم طبس بـــرای دیـــدار با رهبر‬ ‫یش ــک ایش ــان هم همین اش ــتیاق را‬ ‫معظ ــم انقالب‪ ،‬گفت‪« :‬ب ‬ ‫بـــرای دیدار با مردم دارند؛ اما شـــرایط کرونایـــی اجازه نمی دهد‬ ‫مث ــل قب ــل دیداره ــا ص ــورت بگی ــرد؛ اما به بن ــده نیاب ــت دادند‬ ‫که ســـام ایشـــان را به مـــردم عزیز در اســـتان خراســـان جنوبی و‬ ‫طب ــس برس ــانم‪ .‬ایش ــان هم هم ــواره ب ــرای مردم دع ــا می کنند‬ ‫و همیش ــه نگ ــران مس ــائل و مش ــکالت اس ــتان های مختل ــف و‬ ‫به ویژه اس ــتان های کمتربرخ ــوردار هس ــتند»‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫در س ــفری از پیش اعالم نش ــده‪ ،‬از طبس‪ ،‬وارد اس ــتان خراسان‬ ‫جنوبی شـــد‪ .‬ایت اهلل ســـید ابراهیم رئیسی در ســـفر یک روزه در‬ ‫بدو ورود به فرودگاه طبس‪ ،‬ازســـوی اســـتاندار خراسان جنوبی‬ ‫و جمعی از مســـئوالن ارشـــد اســـتان مورداســـتقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫نظیر وزیر کشـــور‪ ،‬وزیر‬ ‫تعـــدادی از اعضای هیئت دولت و وزیران ِ‬ ‫راه وشهرســـازی و وزیـــر صمت‪ ،‬رئیـــس ســـازمان برنامه وبودجه‪،‬‬ ‫رئیس دفتـــر رئیس جمهوری و معاون اجرایـــی رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫ایت اهلل رئیســـی را در ســـفر به استان خراســـان جنوبی همراهی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫معـــاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجـــا گفت‪« :‬خودروهایی‬ ‫کـــه بیش از ســـه میلیون تومان جریمه داشـــته باشـــند‪ ،‬توقیف می شـــوند»‪.‬‬ ‫به گزارش مهر؛ ســـرهنگ عیـــن اهلل جهانی دربـــاره قوانین جدیـــد راهور برای‬ ‫ً‬ ‫توقیـــف خودروها گفت‪« :‬انچـــه قبال اجرا می شـــد‪ ،‬دربـــاره خودروهایی بود‬ ‫کـــه بـــاالی یک میلیون تومان جریمه داشـــتند؛ امـــا با ابالغ جدیـــد و افزایش‬ ‫جریمه هـــا مقـــرر شـــده از این به بعـــد‪ ،‬خودروهایـــی کـــه توقیـــف می ش ــوند‬ ‫بالغ بـــر ســـه میلیون تومان جریمـــه بـــرای ان هـــا ثبت شـــده باشـــد‪ .‬در ابالغ‬ ‫جدیـــد پیش بینـــی شـــده کـــه خودروهایی کـــه حامـــل خانواده هس ــتند‪،‬‬ ‫بـــا وجـــود جریمـــه بـــاال توقیـــف نشـــوند؛ ضمن اینکـــه بـــه افرادی کـــه باالی‬ ‫دومیلیون تومـــان جریمه دارند‪ ،‬پیامک ارســـال شـــده اســـت»‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫ُ‬ ‫«متد» جلوی دوربین خواهد رفت‬ ‫فیلم کوتاه ِ‬ ‫بـــا اتمـــام دورخوانی هـــا و پایـــان مرحلـــه تســـت گریـــم و لبـــاس‪ ،‬پیش تولید‬ ‫فیلـــم کوتاه ِ«م ُتد» به نویســـندگی و کارگردانی مرتضی ُســـلگی خاتمه یافت؛‬ ‫و بـــه زودی‪ ،‬به تهیه کنندگـــی محمدرضا یکانی در کالن شـــهر تهـــران جلوی‬ ‫دوربیـــن خواهـــد رفـــت‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی اثر؛ فاناز ســـلوکی‪ ،‬ش ــیوا‬ ‫جمشـــیدی‪ ،‬مســـعود شـــهری و ابوذر گلمحمدی‪ ،‬بازیگرانی هستند که در‬ ‫جدیدترین محصول ســـینمایی موسسه فیلم ســـازی «یکان تصویر تهران»‬ ‫به ایفـــای نقـــش خواهنـــد پرداخت‪ .‬خالصه داســـتان به این شـــرح اس ــت‪:‬‬ ‫همســـر یـــک مـــرد بدهـــکار موافقـــت می کند بـــا بهترین دوســـت خـــودش‪،‬‬ ‫مالقاتـــی ترتیب بدهد تا شـــاید بتوانـــد بدهی های شـــوهرش را ازاین طریق‬ ‫جبـــران کند؛ اما اوضـــاع ان طورکه باید پیـــش نمی رود ‪...‬؛ دیگـــر عوامل اثر‪،‬‬ ‫عبارت اند از مجری طرح‪ :‬موسســـه یکان تصویر تهـــران‪ /‬مدیر تولید‪ :‬رایحه‬ ‫تیموری‪ /‬دســـتیار یک کارگـــردان و برنامه ریز‪ :‬روژین تیزهوش‪ /‬دســـتیار دو‬ ‫کارگردان‪ :‬ابوذر گلمحمدی‪ /‬منشـــی صحنه‪ :‬سیده شیما قریشی‪ /‬دستیار‬ ‫تولیـــد و تـــدارکات‪ :‬مهـــدی حســـینی‪ /‬مدیر فیلم بـــرداری‪ :‬احمـــد صانعی‪/‬‬ ‫دســـتیار فیلم بردار‪ :‬رامیـــن تیموری‪ /‬صدابردار‪ :‬یوســـف طرهانـــی‪ /‬طراح و‬ ‫مجـــری گریم‪ :‬گاتـــا جباری‪ /‬طـــراح صحنه و لبـــاس‪ :‬محمـــد یارمحمدی‪/‬‬ ‫دســـتیار صحنه و لباس‪ :‬ســـیده مهســـا جمالی‪ /‬عـــکاس‪ :‬مریـــم میرزایی‪/‬‬ ‫فیلم بـــردار پشـــت صحنه‪ :‬مرتضی علیـــزاده‪ /‬مدیـــر روابط عمومی و مش ــاور‬ ‫رســـانه‪ :‬فرزاد جمشیددانایی‪.‬‬ صفحه 2 ‫شهر ری ‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2315‬‬ ‫همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛‬ ‫ بهره برداری از چهار طرح‬ ‫عمرانی‪ ،‬کشاورزی و خدماتی در شهرستان ری‬ ‫تقدیر استاندار تهران از فرماندار ویژه شهرستان ری‬ ‫در راستای کسب رتبه عالی کشوری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫چه ــار ط ــرح عمران ــی‪ ،‬کش ــاورزی‪ ،‬اموزش ــی و خدماتی‬ ‫ب ــا اعتب ــار ‪۲۷۰‬میلیاردری ــال هم زم ــان ب ــا هفت ــه دول ــت‬ ‫در بخش ه ــای مختل ــف شهرس ــتان ری ب ــا حض ــور‬ ‫انوش ــیروان محس ــنی بندپ ــی (اس ــتاندار ته ــران)‪،‬‬ ‫س ــید عل ــی یزدی خ ــواه (نماین ــده م ــردم ته ــران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫ش ــمیرانات‪ ،‬اسالمش ــهر و پردی ــس در مجلس ش ــورای‬ ‫اس ــامی)‪ ،‬حس ــین توکل ــی کجان ــی (مع ــاون اس ــتاندار‬ ‫ته ــران و فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان ری) و جمع ــی از‬ ‫مس ــئوالن شهرس ــتان ری به بهر هب ــرداری رس ــید‪.‬‬ ‫ی ــک واح ــد گلخان ــه به مس ــاحت دوهکت ــار و ظرفی ــت‬ ‫تولی ــد س ــاالنه ‪ ُ ۲۳۰‬تن ان ــواع محص ــوالت کش ــاورزی با‬ ‫اعتب ــار ‪۸۰‬میلیاردریال در بخش مرکزی شهرس ــتان ری‬ ‫به بهر هب ــرداری رس ــید‪ .‬بل ــوار ش ــهید باهن ــر (کمربندی‬ ‫ش ــرقی) ش ــهر قیامدش ــت با اعتب ــار ‪۷۶‬میلیاردریال که‬ ‫طی یک س ــال س ــاخته ش ــد‪ ،‬هم زم ــان با هفت ــه دولت‬ ‫به بهره برداری رس ــید‪ .‬مدرس ــه ش ــش کالس ــه خیرس ــاز‬ ‫روس ــتای عظیم اباد بخش کهری ــزک از دیگر طر ح هایی‬ ‫ب ــود ک ــه به بهر هب ــرداری رس ــید‪ .‬این مدرس ــه ب ــا اعتبار‬ ‫که ــزار و‬ ‫‪۲۵‬میلیاردری ــال و در زمین ــی به مس ــاحت ی ‬ ‫‪۲۰۰‬مترمربع احداث ش ــده اس ــت تا بخش ــی از نیازهای‬ ‫اموزش ــی این بخش را مرتفع س ــازد‪ .‬بوس ــتان مش ــاهیر‬ ‫ش ــهر کهری ــزک ب ــا مس ــاحت ‪۲۳‬هزارمترمرب ــع و اعتب ــار‬ ‫‪۳۵‬میلیاردری ــال دیگ ــر طرح ــی بود ک ــه به بهر هب ــرداری‬ ‫رس ــید‪ .‬چه ــار ط ــرح عمران ــی‪ ،‬کش ــاورزی‪ ،‬اموزش ــی‬ ‫و خدمات ــی ب ــا اعتب ــار ‪۲۷۰‬میلیاردری ــال هم زم ــان ب ــا‬ ‫هفت ــه دول ــت در بخش ه ــای مختل ــف شهرس ــتان‬ ‫ری به بهر هب ــرداری رس ــید‪ .‬در این مراس ــم انوش ــیروان‬ ‫محس ــنی بندپ ــی (اس ــتاندار ته ــران)‪ ،‬حس ــین توکل ــی‬ ‫ِکجان ــی (مع ــاون اس ــتاندار ته ــران و فرمان ــدار وی ــژه‬ ‫شهرس ــتان ری)‪ ،‬س ــید عل ــی یزدی خ ــواه (نماین ــده‬ ‫م ــردم ته ــران‪ ،‬ری‪ ،‬ش ــمیرانات‪ ،‬اسالمش ــهر و پردی ــس‬ ‫در مجل ــس ش ــورای اس ــامی) و مس ــئوالن شهرس ــتان‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫با امار ‪۱۴۰‬درصدی محقق شد؛‬ ‫کسب رتبه اول در تحقق اشتغال توسط شهرستان ری‬ ‫در بین شهرستان های استان تهران‬ ‫اسـتاندار تهـران بااشـاره به اینکه مرکـز ملـی امـار کشـور نـرخ بیـکاری اسـتان تهـران را‬ ‫‪6.3‬درصـد اعلام کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬نـرخ بیـکاری ایـن اسـتان از زمسـتان تا کنـون‬ ‫‪2.5‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬انوشـیروان محسـنی بندپـی در مراسـم بهره بـرداری‬ ‫از طر ح هـای هفتـه دولـت شهرسـتان ری‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬براسـاس قانـون اسـتان‬ ‫تهـران در سـال ‪ ۹۹‬تعهـد ایجـاد ‪۹۶‬هـزار اشـتغال را داشـته کـه این عـدد بـرای اولین بـار‬ ‫بـه ‪۱۲۵‬هـزار اشـتغال رسـید»‪ .‬وی بابیان اینکـه تحقـق اشـتغال در اسـتان تهـران طـی‬ ‫یک سال گذشـته بـه ‪۱۲۳‬درصـد رسـیده اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬شهرسـتان ری بـا دارابـودن‬ ‫شـهرک ها و نواحـی صنعتـی مختلـف نقـش برجسـته ای در تحقـق موفقیت هـای حـوزه‬ ‫اشـتغال اسـتان تهران داشـته اسـت»‪ .‬محسـنی بندپی بیان داشـت‪« :‬شهرسـتان ری با‬ ‫امـار ‪۱۴۰‬درصـدی در تحقـق اشـتغال در میـان ‪ ۱۶‬شهرسـتان اسـتان تهـران‪ ،‬رتبـه اول را‬ ‫دارد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه مجموعـه اسـتانداری تهـران طـی سـال های گذشـته همـواره‬ ‫دغدغـه تحقق بخشـیدن بـه شـعارهای انتخابـی سـال ازسـوی رهبـر معظـم انقلاب را‬ ‫داشته است‪ ،‬بیان داشت‪« :‬نرخ بیکاری در استان تهران در چهار فصل متوالی همواره‬ ‫کاهشـی بـوده اسـت»‪ .‬اسـتاندار تهـران درادامـه یـاداور شـد‪« :‬فرمانـداری ویژه شهرسـتان‬ ‫ری در ارزیابـی عملکـرد فرمانداری هـای اسـتان تهران رتبـه اول را به خود اختصاص داده‬ ‫اسـت که این نشـان از تعهد و پیگیری ایشـان اسـت»‪ .‬محسنی بندپی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انوش ــیروان محس ــنی بندپی (اس ــتاندار ته ــران) گفت‪:‬‬ ‫«در جش ــنواره ش ــهید رجای ــی و ارزیاب ــی عملک ــرد‬ ‫فرمانداری های اس ــتان ته ــران در س ــال های ‪ ۹۸‬و ‪،۹۹‬‬ ‫فرمان ــداری ری در می ــان ‪ ۱۶‬شهرس ــتان اس ــتان رتب ــه‬ ‫نخس ــت را کس ــب کرده اس ــت»‪ .‬اس ــتاندار تهران اظهار‬ ‫داش ــت‪« :‬شهرس ــتان ری در ابع ــاد مختل ــف فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫مذهب ــی‪ ،‬اجتماع ــی‪ ،‬اقتص ــادی و صنعت ــی در کش ــور‬ ‫و ب ــرای اس ــتان ته ــران از اهمی ــت خاص ــی برخ ــوردار‬ ‫اس ــت و مق ــام معظ ــم رهب ــری جمل ــه پر معنای ــی در‬ ‫توصی ــف این ش ــهر فرموده ان ــد و این ش ــهر را قبله تهران‬ ‫نامیده ان ــد‪ .‬فرمانداری ری و شـــخص معاون اســـتاندار‬ ‫و فرماندار ویژه شهرس ــتان ری به عنـــوان نماینده عالی‬ ‫دول ــت در شهرس ــتان تمهی ــدات و اقدامات اثربخشـــی‬ ‫را در این منطق ــه انج ــام داده کـــه این امـــر ســـبب‬ ‫ش ــد ای ــن فرمان ــداری ب ــرای دومیـــن ســـال متوالـــی در‬ ‫ارزیابی ه ــای وزارت کش ــور و اســـتانداری تهـــران در بین‬ ‫فرمانداری ه ــای اس ــتان تهران‪ ،‬ســـطح عالی کشـــوری‬ ‫و رتب ــه اول اس ــتان را کس ــب کنـــد که ضمـــن قدردانی‪،‬‬ ‫کس ــب این رتبه را به فرماندار‪ ،‬بخشـــداران‪ ،‬شهرداران‪،‬‬ ‫روس ــای دس ــتگاه های اجرایـــی و مـــردم شـــریف‬ ‫نماینده عالی دولت در شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از ‪۶۸۰‬میلیاردتومان طرح عمرانی در ری‬ ‫«شهرسـتان ری هم ا کنـون در سـایه همدلـی‪ ،‬وحـدت و همـکاری خـوب بین دسـتگاهی‬ ‫وضعیـت بسـیار خوبی را در اسـتان تهـران دارد»‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬طرح کشاورزی طی هفته دولت در شهرستان ری به بهره برداری رسید‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری گفـت‪ ۱۹« :‬طـرح‬ ‫کشـاورزی در حوزه هـای اب وخـا ک‪ ،‬باغبانـی و طیـور بـا‬ ‫اعتبـار ‪۱۵۵‬میلیاردریـال طـی هفتـه دولـت در شهرسـتان‬ ‫ری به بهره برداری رسـید»‪ .‬جبرئیل برادری اظهار داشت‪:‬‬ ‫«طر ح هـای مـورد بهر هبـرداری رسـیده هفتـه دولـت‬ ‫بـرای ‪ ۵۴‬نفـر اشـتغال مسـتقیم و بـرای ‪ ۱۰۵‬نفـر اشـتغال‬ ‫غیرمسـتقیم ایجاد کرده است»‪ .‬وی بابیان اینکه احداث‬ ‫کو نیم هکتـار بـا اعتبـار ‪۸۰‬میلیاردریـال یکـی از‬ ‫گلخانـه ی ‬ ‫بزرگ تریـن طر ح هـای کشـاورزی شهرسـتان ری اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن گلخانـه کـه در بخـش مرکـزی‬ ‫ری به بهر هبـرداری رسـیده اسـت بـا اشـتغال مسـتقیم‬ ‫یس ــت؛‬ ‫شهرســـتان ری تبریـــک عـــرض می کنم»‪ .‬گفتن ‬ ‫در بیست وســـومین جشـــنواره شـــهید رجایـــی اس ــتان‬ ‫تهـــران از شـــماری از مدیـــران و فرمانـــداران برتر اســـتان‬ ‫تهـــران کـــه بهتریـــن عملکـــرد را در ســـال ‪ ۹۹‬داش ــتند با‬ ‫حضـــور اســـتاندار تهـــران بـــا اهدای لـــوح تقدیـــر تجلیل‬ ‫به عمـــل امـــد‪ .‬براین اســـاس حســـین توکلـــی کجان ــی‬ ‫(معاون اســـتاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری)‬ ‫طبق ارزیابی های صورت گرفته توســـط وزارت کشـــور در‬ ‫ســـال ‪ ،۹۹‬ســـطح عالی کشـــوری و رتبه اول در میان ‪۱۶‬‬ ‫فرمانـــداری اســـتان تهـــران را کســـب کرد‪.‬‬ ‫‪۱۴‬نفـر سـالیانه ُ‬ ‫‪۴۰۰‬تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی تولیـد‬ ‫می کنـد»‪ .‬بـرادری‪ ،‬اجـرای ابیـاری تحت فشـار در ‪ ۶۱‬هکتـار‬ ‫از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان را از دیگـر طر ح هـای‬ ‫هفتـه دولـت عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬این میـزان اجـرای‬ ‫ابیـاری تحت فشـار در ‪ ۱۸‬مزرعـه مختلـف شهرسـتان‬ ‫ری انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬اجـرای طـرح‬ ‫ابیـاری تحت فشـار شهرسـتان ری در کل ‪۱۹‬میلیـارد‬ ‫و ‪۳۷۰‬میلیون ریـال هزینـه داشـته اسـت کـه موجـب‬ ‫اشـتغال زایی ‪ ۱۲‬نفـر و صرفه جویـی ‪۲۴۴‬هزار مترمکعـب‬ ‫اب در سـال شـده اسـت»‪ .‬بـرداری یـاداور شـد‪« :‬هم ا کنون‬ ‫چالـش اصلـی اجـرای سـامانه های نویـن ابیـاری در‬ ‫شهرستان ری تامین برق موردنیاز ایستگاه های پمپاژ در‬ ‫زمان استفاده است»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬همچنین چندین‬ ‫طـرح طیـور و باغبانـی نیـز طی هفتـه دولت در شهرسـتان‬ ‫ری به بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ شهرسـتان‬ ‫ری بـا ‪۲۹‬هزارهکتـار از اراضـی کشـاورزی‪ ،‬سـاالنه در‬ ‫ُ‬ ‫‪۸۵۰‬هزارتـن محصـوالت کشـاورزی و زراعی را تولید‬ ‫حـدود‬ ‫می کنـد‪ .‬این شهرسـتان دارای رتبـه اول در تولیـد گنـدم‪،‬‬ ‫ذرت علوفـه ای‪ ،‬صیفی جـات‪ ،‬شـیر و رتبـه دوم را در تولیـد‬ ‫ممـرغ در اسـتان تهـران را دارد‪ .‬شهرسـتان ری (بـه‬ ‫تخ ‬ ‫مرکزیت شهرری) با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر در‬ ‫جنـوب اسـتان تهـران واقـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪ ۴۳« :‬طـرح عمرانـی‪،‬‬ ‫خدماتـی و صنعتـی بـا اعتبـار ‪۶۸۰‬میلیاردتومـان هم زمـان بـا هفتـه دولـت در شهرسـتان‬ ‫به بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی اظهـار داشـت‪« :‬امسـال به مناسـبت‬ ‫هفتـه دولـت طر ح هـای خوبـی در حوزه هـای توسـعه شـهری‪ ،‬روسـتایی‪ ،‬بهداشـتی و‬ ‫صنعتـی در سـطح شهرسـتان ری به بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫بابیان اینکـه ارتقـای سـطح بهداشـت ودرمان شهرسـتان ری یکـی از اولویت هـای اصلـی‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان ری بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬کلینیک تخصصی بیمارسـتان شـهدای‬ ‫هفتـم تیـر در هفتـه دولت امسـال بهره برداری شـد»‪ .‬نماینـده عالی دولت در شهرسـتان‬ ‫ری بیـان داشـت‪« :‬بااینکـه تعطیلات کرونایـی رونـد خرید تجهیـزات کیلینک تخصصی‬ ‫بیمارستان شهدای هفتم تیر را به تاخیر انداخت ولی با تالش شبانه روزی کارکنان این‬ ‫بیمارسـتان هم ا کنـون تجهیـزات الزم خریـداری و نصـب شـده اسـت»‪ .‬توکلـی بااشـاره به‬ ‫ بهره برداری از سـاختمان موقت سـتاد فرماندهی شهرسـتان ری‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬اغاز به کار‬ ‫ستاد فرماندهی و بهره برداری از ساختمان ان موجب افزایش ضریب امنیت در جنوب‬ ‫تهـران شـده اسـت»‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری یـاداور شـد‪« :‬امسـال درجهت توسـعه‬ ‫فضاهـای سـبز شهرسـتان ری چندیـن بوسـتان و فضـای سـبز در سـطح شهرسـتان‬ ‫به بهره برداری رسـید و عملیات عمرانی یک باب سـاختمان دهیاری نیز به اتمام رسـیده‬ ‫کـه در هفتـه دولـت بهره بـرداری شـد»‪ .‬وی درادامـه بااشـاره به صنعتی بـودن شهرسـتان‬ ‫ری و نیـاز مبـرم صنایـع بـه بـرق‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬بهره بـرداری از چندیـن پسـت بـرق درجهـت‬ ‫ایجاد برق پایدار و جلوگیری از قطع برق طی هفته دولت در شهرستان ری انجام شد»‪.‬‬ ‫توکلـی اظهـار داشـت‪« :‬توسـعه پسـت های بـرق عالوه بـر صنایـع بـرای نقـاط مسـکونی در‬ ‫روسـتاها و شـهرهای ری نیـز بـرق پایـدار به ارمغـان خواهـد اورد تـا شـاهد کاهـش حوادث‬ ‫بـرق باشـیم»‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران خاطرنشـان کـرد‪« :‬بهره بـرداری از یـک پارکینـگ‬ ‫مجهـز و چندیـن طـرح صنعتـی‪ ،‬توسـعه روسـتایی و شـهری از دیگـر پروژه هـای هفتـه‬ ‫دولـت بـود»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005001482‬مـورخ ‪ 1400/05/23‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز تصرفـات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای فرج موسوی فرزند نوراله دارای کد ملی ‪ 1755335199‬به شناسنامه ‪ 1521‬صادره از‬ ‫اهواز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 279/10‬مترمربع عرصه قسمتی از پال ک ‪ 1069‬اصلی‬ ‫و اعیـان ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1069‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز عرصـه خریـداری شـده از مالکیـت‬ ‫رسـمی که مالکین عرصه بخش یک رامهرمز و اعیان از مالکیت رسـمی و مشـاعی متقاضی تایید گردید‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد و برابـر ماده ‪ 3‬قانـون مذکور‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانع مراجعـه متضرر به مراجع قضایی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/248‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/20-140060318019002861‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای فرهـاد یوسـف زاده جوکندان فرزنـد فرامـرز به شماره شناسـنامه ‪ 23‬صـادره از تالش در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه و بـاغ کیـوی به مسـاحت ‪ 3628/57‬مترمربع پلا ک فرعـی ‪ 2137‬از ‪ 7‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 622‬فرعـی واقـع در قریـه جوکنـدان بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای فرامـرز یوسـف زاده و وجیه الـه میرمسـعودی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/532‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/08-140060318011007196‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سرا تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی شـرکت نوید مرغ گیالن به شناسـه ملی ‪ 10720173157‬و محل ثبت صومع هسـرا ‪ 9507‬در ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 6720‬مترمربع مشـتمل بر سـالن مرغداری به مسـاحت ‪ 1607/20‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 100‬فرعـی از ‪ 26‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 21‬فرعـی از ‪ 26‬اصلـی واقـع در قریه ویشـگاه بهمبر بخش ‪25‬‬ ‫گیلان از نسـق ابراهیـم عباس زاده ضیابـری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور‪،‬‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/347‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۵۴۳۱‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض خانـم لیلا‬ ‫محمـود بشناسـنامه ‪ ۸۲۵‬کـد ملـی ‪ ۲۰۳۱۶۳۱۵۲۷‬صـادره از گنبـد فرزنـد محمـد متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۳۷‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪۱۹۸‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبـق رای صادره حکایت از‬ ‫تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو‬ ‫اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۰۷/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/۰۶/20 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪8704‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۱۸‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای حبیب الـه‬ ‫شـفاعتی بشناسـنامه ‪ ۳۷‬کـد ملـی ‪ ۲۱۲۲۳۷۵۱۲‬صـادره از گـرگان فرزنـد محمدحسـین متقاضـی کالسـه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۳‬در ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪۳۷۴.۵۰‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبـق رای صادره حکایت از‬ ‫تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو‬ ‫اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۰۷/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/۰۶/20 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪8690‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۱۶‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای حبیب الـه‬ ‫شـفاعتی بشناسـنامه ‪ ۳۷‬کـد ملـی ‪ ۲۱۲۲۳۷۵۱۲‬صـادره از گـرگان فرزنـد محمدحسـین متقاضـی کالسـه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۴۸‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪۲۹۰‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبـق رای صادره حکایت از‬ ‫تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو‬ ‫اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۰۷/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/۰۶/20 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪8691‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312480005406‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای محسـن شـیرازی‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ ۸۲‬کـد ملـی ‪ 2269364279‬صـادره از علی ابـاد فرزنـد غالم حیـدر متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ 1400114412480000050‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪302.79‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ ۸۹‬اصلـی واقـع در اراضـی خرگوش تپـه بخـش سـه حوزه ثبت ناحیـه ‪ ۲‬گرگان طبـق رای صادره‬ ‫حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشـته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع ذیصلاح قضایی‬ ‫تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۰۷/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/۰۶/20 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪8227‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312480005407‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای محسـن شـیرازی‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ ۸۲‬کـد ملـی ‪ 2269364279‬صـادره از علی ابـاد فرزنـد غالم حیـدر متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ 1400114412480000049‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪308.07‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ ۸۹‬اصلـی واقـع در اراضـی خرگوش تپـه بخـش سـه حوزه ثبت ناحیـه ‪ ۲‬گرگان طبـق رای صادره‬ ‫حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشـته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع ذیصلاح قضایی‬ ‫تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۰۷/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/۰۶/20 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪8729‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2315‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312480005409‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای محسـن شـیرازی‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ ۸۲‬کـد ملـی ‪ 2269364279‬صـادره از علی ابـاد فرزنـد غالم حیـدر متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ 1400114412480000051‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 308.07‬مترمربع‬ ‫از پلا ک ‪ ۸۹‬اصلـی واقـع در اراضـی خرگوش تپه بخش سـه حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبـق رای صادره حکایت از‬ ‫تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو‬ ‫اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۰۷/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/۰۶/20 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪8733‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312480005408‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای محسـن شـیرازی‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ ۸۲‬کـد ملـی ‪ 2269364279‬صـادره از علی ابـاد فرزنـد غالم حیـدر متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ 1400114412480000052‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪308.07‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ ۸۹‬اصلـی واقـع در اراضـی خرگوش تپـه بخـش سـه حوزه ثبت ناحیـه ‪ ۲‬گرگان طبـق رای صادره‬ ‫حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشـته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع ذیصلاح قضایی‬ ‫تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۰۷/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/۰۶/20 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪8731‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خرم اباد بشـرح‬ ‫ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1399114425001000041‬و رای شـماره ‪ 140060325001003485‬مورخـه ‪ 1400/05/04‬بـه‬ ‫تقاضای فرشـته سـا کی فرزند نورالدین نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان مسکونی به مسـاحت ‪114/74‬‬ ‫مترمربع تحت پال ک شـماره ‪ 34‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬شهرسـتان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک‬ ‫اولیه شـیرمحمد سـگوند رسـیدگی و تایید و انشـاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سـایر صاحبان حقوقی‬ ‫در روزنامه کثیراالنتشار و محلی ا گهی می گردد‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫م الف ‪415590856‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خرم اباد بشـرح‬ ‫ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1399114425001000157‬و رای شـماره ‪ 140060325001003574‬مورخـه ‪ 1400/05/09‬بـه‬ ‫تقاضای بهروز نعمتی میرزائی فرزند محمدعلی نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت‬ ‫‪ 176/16‬مترمربـع تحـت پلا ک شـماره ‪ 6‬فرعـی از ‪ 15‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 2‬شهرسـتان خرم ابـاد خروجـی از‬ ‫مالکیـت مالـک اولیـه غلام صالحـی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد‪ .‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع مالکیـن و سـایر‬ ‫صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی ا گهی می گردد‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫م الف ‪415590814‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/04/23-140060318019002340‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محـرم حسـینی ریک فرزنـد حجـت بـه شماره شناسـنامه ‪ 31‬صـادره از تالـش در‬ ‫ششـدانگ دوبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 2284‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 247‬از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 53‬واقـع در قریـه ییالقـی ریـک بخـش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی اقای حجت اله‬ ‫حسـینی ریک محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/494‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/04-140060318011006078‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سرا تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای وحید مهدی پوراسـطلخی فرزند گدا به شماره شناسـنامه ‪ 7‬صادره از صومع هسـرا در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 193/8‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪ 90‬مترمربـع پلا ک ‪117‬‬ ‫فرعـی از ‪ 38‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪18‬و‪ 20‬فرعـی از ‪ 38‬اصلـی واقـع در قریـه سیاه اسـطلخ بخـش‬ ‫‪ 22‬گیالن از نسـق کاسـگل خوش روش یکتاپاسـکه محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور‬ ‫اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/06 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/338‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/10-140060318011006378‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سرا تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی خانـم سـودابه اسدپاسـکی فرزنـد میرزاعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1055‬صـادره از صومع هسـرا در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 451/97‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب خانـه سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 128‬مترمربـع پلا ک ‪ 263‬فرعـی از ‪ 48‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 21‬فرعـی از ‪ 48‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫پاسـکه بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق علـی اسدپاسـکه محـرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور‬ ‫اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/06 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/340‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/04/27-140060318011005770‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سرا تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای سـعید اشـفته گورابزرمخی فرزنـد عسـگر بـه شماره شناسـنامه ‪ 46‬صـادره از صومع هسـرا در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪ 224/08‬مترمربـع پلا ک ‪ 1385‬فرعـی از‬ ‫‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 56‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان از‬ ‫نسـق غالمحسـین نصرت طلب محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشـد می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/06 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/345‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001002232‬مورخـه ‪ 1400/05/17‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری‪ ،‬تصرفـات مالکانـه خانـم سـکینه کوچکی پهنه کالئـی فرزنـد علی ا کبـر ششـدانگ یـک قطعه زمین مشـتمل بر سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 1095‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 3423‬اصلی واقع در یک بخش ثبت سـاری خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/20 :‬‬ ‫مهدی داودی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ساری‬ ‫شناسه ا گهی ‪1185948‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای ناصـر بهـروش فرزنـد غالمرضـا و خانم منصـوره دواچی ایرانـی فرزند محمدباقر‬ ‫برابـر درخواسـت شـماره ‪ 1400/06/14-3086‬و بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلی امضاء‬ ‫شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک شـماره ‪ 7‬فرعـی از ‪ 1659‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش یـک قوچـان بـه علـت جابجایـی مفقود گردیده اسـت که با بررسـی دفتـر امال ک‬ ‫مشـخص گردیـد چهاردانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق در دفتـر املا ک الکترونیکـی‬ ‫شـماره ‪ 139920306010000125‬بـه نـام خانـم منصـوره دواچی قوچانـی و دودانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق در دفتـر املا ک الکترونیکـی شـماره ‪ 139920306010000126‬بـه نام‬ ‫اقـای ناصـر بهـروش ثبـت و سـند مالکیـت صـادر گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبت ا گهی می گردد تا هر کـس مدعی انجام معامله یا‬ ‫وجـود سـند مالکیـت پلا ک فـوق نـزد خود می باشـد‪ ،‬باید ظرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از مدت‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و مراتـب را اعلام نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از سـپری‬ ‫شـدن مهلـت مقـرر‪ ،‬طبـق مقـررات‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند المثنی بـه نام متقاضـی اقدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/20 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای ناصـر بهـروش برابـر درخواسـت شـماره ‪ 1400/06/14-3085‬بـا ارائـه‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه محلـی امضـاء شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ پلا ک صفـر فرعـی از ‪ 2490‬اصلی واقـع در بخش یک قوچان‬ ‫بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت کـه بـا بررسـی دفتـر املا ک مشـخص‬ ‫شـد سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق بـه نـام ناصر بهروش ثبت و سـند‬ ‫مالکیـت صـادر گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‬ ‫یگـردد تا هر کـس مدعی انجام معامله یا وجود سـند‬ ‫مراتـب یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت پلا ک فـوق نـزد خـود می باشـد‪ ،‬بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از مـدت‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و مراتـب را اعلام نمایـد‪ .‬بدیهی اسـت پس از‬ ‫سـپری شـدن مهلت مقرر‪ ،‬طبق مقررات‪ ،‬نسـبت به صدور سـند المثنی به نام‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/20 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 4565‬اصلـی بخـش ‪ 1‬قوچـان واقـع در اراضـی‬ ‫شـهری درخصـوص وقـت معاینـه و تعییـن متـراژ ششـدانگ یکبـاب منـزل‬ ‫مسـکونی پلا ک فـوق مـورد تقاضـای خانـم سـکینه محمـودی و غیـره بـه ادرس‬ ‫قوچـان‪ ،‬انتهـای خیابـان شهیدبهشـتی‪ ،‬بعـد یخچـال کـه بـه مجـاورت ملـک‬ ‫شـماره معرفـی شـده بـرای روز س هشـنبه ‪ 1400/06/23‬سـاعت ‪ 9:00‬صبـح‬ ‫تعییـن گردیـده و در محـل انجـام خواهد شـد‪ .‬چنانچـه در مورد حـدود و حقوق‬ ‫ارتفاقـی ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجـاور مزبور‬ ‫داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانیده و مطالـب‬ ‫خـود را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبودن اختالف‪ ،‬نسـبت به تعیین‬ ‫متـراژ اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیـت صـادره خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/20 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب مهـدی خسـروی بـه شـماره ملـی ‪ 0060722711‬مالـک ‪ 6100‬مترمربـع سـهم‬ ‫مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 150‬اصلـی بخـش خـاوران از ثلـث حاج مالعلـی کنـی واقـع در‬ ‫عباس ابادعالقه منـد بـه نشـانی جـاده اسـفالته‪ ،‬جـاده عباس ابادعالقه منـد‪ ،‬بـه سـمت‬ ‫کریم ابادتهرانچـی‪ ،‬بعـد از بلـوار امامـزاده‪ ،‬سـمت راسـت موضـوع سـند مالکیـت شـماره‬ ‫‪ 180904‬صادره به تاریخ ‪ 1397/04/30‬متقاضی تعیین بستر و حریم رودخانه‪ /‬مسیل‪/‬‬ ‫نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکر می باشـم و حسـب اعالم امور اب شـهرری‬ ‫براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن‬ ‫مشاعی به امور اب و تکمیل پرونده می باشد‪ .‬لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود‬ ‫با در دسـت داشـتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ‪ 10‬روز از مدت انتشـار ا گهی به امور‬ ‫منابع اب شهرری به نشانی میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهید بغدادی‪،‬‬ ‫نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت عدم مراجعه مالکین مشـاعی‬ ‫ظـرف مـدت مقـرر فـوق مانـع اقدامـات شـرکت اب منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری)‬ ‫نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای کلیـه مالکیـن مشـاعی الزم الرعایـه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/10 :‬‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی ‪ 140000002‬ششـدانگ یـک دسـتگاه خـودروی پراید تیپ‬ ‫‪ ۱۳۱‬مدل ‪ 1391‬رنگ سـفید روغنی به شـماره انتظامی ایران ‪۵۴۸ -۳۶‬م‪ ۸۱‬در قبال‬ ‫طلـب خانـم عاطفـه اسـماعیلی از طریـق مزایـده حضـوری بـه فـروش می رسـد‪ .‬برابـر‬ ‫نظـر کارشـناس درب جلـو راسـت زدگـی‪ ،‬خراشـیدگی و زنگ زدگـی دارد و بیمه نامـه‬ ‫شـخص ثالـث دارد‪ ،‬بنزین سـوز اسـت‪ ،‬السـتیک ها ‪ ۷۰‬درصـد مرغوبیـت دارد کـه‬ ‫ً‬ ‫نهایتا به مبلغ ‪ ۷۰‬میلیون تومان ارزیابی و قطعی شـده اسـت‪ .‬مزایده روز س هشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ ۱۴۰۰/07/06‬از سـاعت ‪ ۹‬صبـح الـی ‪ ۱۲‬ظهـر در واحـد اجرایـی اسـناد رسـمی‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جویـن واقع در شـهر نقاب‪ ،‬بلوار امـام رضا(ع)‪،‬‬ ‫یگـردد‪ .‬کـه از مبلـغ ارزیابـی ‪ ۷۰‬میلیـون تومـان شـروع و بـه‬ ‫محلـه مالیجـرد برگـزار م ‬ ‫باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه می شـود‪ .‬مطابـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه اجـرای‬ ‫مفـاد رسـمی الزم االجـرا‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخت ده درصـد از مبلغ پایه‬ ‫ً‬ ‫کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت اسـت‪ .‬ضمنـا پرداخـت هزینـه تنظیـم و انتقـال‬ ‫سـند و نیز بدهی های مالیاتی‪ ،‬جریمه ها و عوارض شـهرداری و غیره به عهده برنده‬ ‫مزایـده اسـت کـه درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد‪ .‬نیم عشـر اجرایی و حق مزایده نقدا‬ ‫یگـردد و چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از‬ ‫وصـول م ‬ ‫تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۰/06/20 :‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر واحد اجرایی اسناد رسمی جوین‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم فـرح زاد جبـاری ازاد بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت تمامـت ششـدانگ‬ ‫اعیـان یکبـاب اپارتمـان بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 7957‬فرعـی از تجمیعـی ‪ 5509‬و‬ ‫‪ 5510‬و ‪ 5536‬فرعـی از ‪ 234‬اصلـی بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق بـه وی می باشـد‪،‬‬ ‫بـه علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬تمامـت‬ ‫ششـدانگ اعیـان پلا ک ثبتـی فوق الذکـر بـه موجـب سـند قطعـی ‪ 62245‬مـورخ‬ ‫‪ 1390/05/20‬دفترخانـه ‪ 75‬مشـهد ذیـل صفحـه ‪ 373‬دفتـر ‪ 2274‬بـه نـام فـرح‬ ‫زا د جبـاری ازاد ثبـت و سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪699231‬الـف‪ 90‬صـادر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از ایـن حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یک نوبـت ا گهی و متذکر می گردد هر کس نسـبت به‬ ‫ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهی اعتـراض کتبی خود را‬ ‫به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم نماید‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظام زاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امال ک ناحیه‬ ‫م الف ‪494‬‬ ‫سه مشهد مقدس‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله دوم‬ ‫بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره و شـماره دادنامـه مربوطـه ‪ 361‬مورخـه‬ ‫‪ 1386/04/20‬محکوم علیه ها محکوم اند به فروش اموال موصوف به شرح نظریه کارشناسی (پیوست‬ ‫ً‬ ‫اجرائیـه) بـه طریـق مزایـده و تقسـیم وجـوه ان بیـن وراث (مرحـوم صحبت الـه شـریفی) ضمنـا چـون یک‬ ‫قطعه زمین کشـاورزی در روسـتای جان جان توسـط اقای شـکراله شـریفی و یکباب سـاختمان واقع در‬ ‫اسلام ابـاد غـرب کـه توسـط اقایـان شـکراله و عزت الـه شـهرت هـر دو شـریفی و یـک قطعـه زمیـن واقـع در‬ ‫اسلام اباد غرب که توسـط اقای عزت اله شـریفی قبل از تقسـیم ماترک به فروش رسـیده‪ .‬لذا نامبردگان‬ ‫مکلـف هسـتند کـه سـهم وراث بـه میزانـی کـه در نظریـه کارشناسـی منعکـس گردیـده اسـت در حـق انها‬ ‫پرداخـت نماینـد و نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت کـه حسـب تقاضـای احـدی از محکوم لهـم‬ ‫بـه نـام ایـران شـریفی موضـوع بـه کارشناسـی ارجـاع کـه نظریـه کارشـناس بـه شـرح ذیـل می باشـد‪ :‬پیـرو‬ ‫قرار کارشناسـی به شـماره ابالغیه ‪ 140050100006801039‬درخصوص پرونده به شـماره بایگانی ‪0000136‬‬ ‫و شـماره پرونـده ‪ 9909988330400446‬کـه خواهـان ان خانـم شـاه چین شـریفی و غیـره بـه طرفیـت‬ ‫اقایان شـکراله شـریفی و عزت اله شـریفی‪ ،‬ارزیابی امال ک واقع در اسلام اباد غرب‪ -‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابان‬ ‫ابومسلم‪ ،‬اینجانب کارشناس منتخب ضمن حضور در دفتر دادگاه و مطالعه پرونده با هماهنگی الزم‬ ‫بـه اتفـاق احـدی از خواهان هـا از املا ک موردنظـر بازدیـد و بررسـی الزم بـه عمـل امـد‪ .‬خواسـته مقـام‬ ‫محتـرم قضائـی‪ :‬کارشـناس منتخـب ضمـن مطالعـه پرونـده و درصـورت لـزوم اخـذ توضیـح از طرفیـن‬ ‫دعـوی نظریـه کتبـی و مسـتدل خویـش را مـورد ارزیابـی سـاختمان زمیـن مسـکونی و مغازه هـا را ارائـه‬ ‫نمایـد‪ .‬مشـخصات فنـی و حقوقـی‪ :‬املا ک مـورد بحـث عبـارت اسـت از‪ -1 :‬سـه باب مغـازه قدیم سـاز با‬ ‫مساحت کلی ‪ 45/5‬مترمربع واقع در بر بلوار ابومسلم خراسانی با ارتفاع حدود ‪ 2/4‬متر‪ ،‬یکباب از انها‬ ‫بعنوان نان سـنتی (سـاجی)‪ ،‬یکباب بعنوان مغازه خواروبارفروشـی و یکباب دیگر که سـقف تیر و چوبی‬ ‫می باشـد بـه عنـوان انبـاری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و دارای یکبـاب انبـاری واقـع در پشـت واحـد مانـی‬ ‫بـه مسـاحت حـدود ‪ 5/5‬مترمربـع می باشـد‪ .‬بـا عنایت به توسـعه بلـوار و قـرار گرفتن مغازه ها در حاشـیه‬ ‫خیابـان‪ ،‬اینجانـب بـه شـهرداری اسلام ابـاد غـرب مراجعـه نمـوده و بـا بررسـی طـرح تفصیلـی مشـخص‬ ‫گردیـده کـه تمامـی عرصـه متعلـق بـه مغازه هـا در طرح توسـعه معابـر قـرار دارد‪ .‬جمع بنـدی و ارایه نظریه‬ ‫کارشـناس بـا عنایـت بـه توضیحـات بـاال و کلیـه مـوارد پیش گفتـه ارزش هـر کـدام از املا ک به شـرح ذیل‬ ‫براورد و تقدیم می گردد‪ -1 .‬ارزش ششـدانگ عرصه و اعیان و امتیازات‪ ،‬قیمت پایه مزایده مغازه ها (هر‬ ‫سه باب و انباری با مساحت کلی ‪ 45/5‬مترمربع) با عنایت به قرار گرفتن تمامی عرصه در طرح توسعه‬ ‫معابـر و ‪ ...‬از قـرار هـر مترمربـع ‪ 90/000/000‬ریـال‪ ،‬ارزش کل ‪ 4/095/000/000‬ریـال می باشـد‪ .‬مزایـده برای‬ ‫مورخ ‪ 1400/07/17‬ساعت ‪ 9‬الی ‪ 10‬صبح مستقر در دفتر اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری‬ ‫اسلام اباد غرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشـان فروخته خواهد‬ ‫شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده فی المجلـس از برنـده مزایـده بـه صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را‬ ‫حدا کثـر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ مزایده بـه اجرای احکام تودیع نماید‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر‬ ‫بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهد مابقی ثمن معامله را تودیع نماید‪ ،‬پس از کسـر هزینه های اجرایـی از ده‬ ‫درصـد مبلـغ تودیعـی مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهد شـد‪ .‬کـس یا کسـانی که بخواهنـد از‬ ‫املا ک موصـوف بازدیـد نماینـد می توانـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تا ترتیـب بازدید انهـا داده‬ ‫شـود الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت ثنـا بـرای تمامی اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫محمدحسین تابزر‪ ،‬قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه عمومی‬ ‫‪/1/107‬الف‬ ‫(حقوقی) شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات‬ ‫پیـرو ا گهـی تحدیـد حـدود قبلـی کـه بـه موجـب مقـررات مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت منتشـر گردیـده‪،‬‬ ‫اینـک برحسـب درخواسـت واصلـه مسـتند بـه مـاده مذکـور و مـاده ‪ 61‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪،‬‬ ‫تحدیـد حـدود قسـمتی از املا ک واقـع در بخـش ‪ 14‬حـوزه ثبتـی ایـن واحـد بـه شـرح ذیـل‬ ‫می باشـد‪:‬‬ ‫بخش ‪ 14‬قاینات‪ -‬قطعه مفروزه مزرعه اسفدن پال ک ‪ 131‬اصلی‬ ‫‪ 3122‬فرعی یداله عباسپوراسفدن ششدانگ یک قطعه زمین بایر واقع در خیابان ولیعصر ‪13‬‬ ‫در روز ‪ 1400/07/24‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 14‬قانون ثبت امال ک به صاحبان‬ ‫املا ک و مجاوریـن شـماره فوق الذکـر بوسـیله ایـن ا گهی اخطـار می گردد که در موعد مشـخص‬ ‫شـده فـوق سـاعت ‪ 8‬الـی ‪10‬صبـح در محـل وقـوع ملـک حضـور بهم رسـانند‪ .‬چنانچـه هر یک‬ ‫از صاحبـان املا ک یـا نماینـده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشـند‪ ،‬مطابق مـاده ‪ 15‬قانون‬ ‫مزبور ملک مورد ا گهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات‬ ‫مجاوریـن نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان املا ک کـه در موقـع مقـرر حاضـر‬ ‫نبوده انـد مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت فقـط تـا ‪ 30‬روز از تاریـخ تحدیـد حـدود پذیرفتـه خواهـد‬ ‫شـد و برابـر مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬معترضیـن می بایسـت از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض خـود بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک قاینـات‪ ،‬ظـرف یک ماه دادخواسـت اعتـراض خود‬ ‫را بـه مرجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت متقاضـی می توانـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم‬ ‫دادخواسـت را دریافت و به اداره ثبت تسـلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات‬ ‫ثبتـی را طبـق مقـررات ادامـه می دهد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/20 :‬‬ ‫محمد براتی اسداباد‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‪ ،‬از طرف علی صفایی فر‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک ترا کتور جاندیر ‪ 3140‬با شـماره موتور ‪314SG‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 468114L‬بـه مالکیـت رضـا وهابی فرزند‬ ‫علی ا کبـر بـا کـد ملـی ‪ 5099325378‬مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب دادنامـه ‪ 9709978331101336‬مـورخ ‪ 1397/09/03‬شـعبه اول دادگاه خانـواده اسلام ابـاد غـرب‬ ‫محکوم علیـه اقـای خیرالـه مـرادی محکـوم اسـت بـه پرداخـت ‪ 313‬عـدد سـکه طلای تمـام بهـار ازادی و مبلـغ‬ ‫‪ 1/917/400‬تومـان بـه عنـوان قیمـت یـک سـفر حـج عمـره بـه عنـوان اصـل خواسـته و مبلـغ ‪ 3/119/000‬تومـان‬ ‫هزینـه دادرسـی و نیم عشـر دولتـی‪ .‬بـا توجـه بـه اینکـه محکو ملـه در راسـتای اخـذ محکو مبـه اقـدام بـه معرفی و‬ ‫توقیـف سـهم االرث محکوم علیـه از ماتـرک پدری ایشـان از یکباب سـاختمان مسـکونی دوطبقـه متوفی حیدر‬ ‫مرادی فرزند کاظم که در اسلام اباد غرب‪ ،‬بلوار معلم‪ 35 ،‬متری معلم‪ ،‬روبروی بنیاد ‪ 15‬خرداد‪ ،‬نبش کوچه‬ ‫ایثـار ‪ 3‬واقـع گردیـده اسـت‪ ،‬نمـوده اسـت کـه بـا ارجـاع بـه هیات سـه نفره کارشناسـی به موجب نظریـه اصلی و‬ ‫تکمیلی به شـرح ذیل اقدام نموده اسـت‪ .‬در اجرای ابالغیه قرار کارشناسـی شـماره ‪ 140050100009072526‬به‬ ‫شـماره بایگانی ‪ 9900198‬موضوع ارسـال نظریه تکمیلی درخصوص تعیین میزان سـهم االرث محکوم علیه در‬ ‫قیمت کارشناسـی ملک مسـکونی شـماره ملک ‪ 1461‬فرعی از ‪ 1333‬فرعی از ‪ 5‬فرعی از ‪ 3‬اصلی ملک واقع در‬ ‫اسلام ابـاد غـرب‪ -‬بلـوار ‪ 35‬متـری معلم‪ ،‬نبش کوچه ایثار ‪ 3‬اینجانبان کارشناسـان منتخب مصطفی نجفی‪،‬‬ ‫شهسـوار غالمـی‪ ،‬پیمـان تـدرو پـس از مطالعـه پرونـده در شـعبه و خواسـته ان مقـام قضائـی محتـرم و بررسـی‬ ‫یگـردد‪ -1 .‬موضـوع قـرار‬ ‫اسـناد و مـدارک ابـرازی بـه شـرح ذیـل نظریـه تکمیلـی کارشناسـی بـه حضـور ارسـال م ‬ ‫کارشناسـی‪ :‬تعییـن میـزان سـهم االرث محکوم علیـه در گـزارش کارشناسـان منتخـب گـردد ‪ -2‬گواهـی حصـر‬ ‫وراثـت‪ :‬مطابـق گواهـی حصـر وراثـت مـورخ ‪ 1396/03/24‬بـه شـماره دفتـر احـکام شـورا ‪ 968410‬شـعبه پنجـم‬ ‫شـورا مجتمـع شـماره یـک حصـر وراثـت شـورای حـل اختالف شهرسـتان اسلام ابـاد غرب ورثـه شـادروان حیدر‬ ‫مـرادی عبارتنـد از‪ -1 :‬مریـم رحیمـی (زوجـه) ‪( 1/8‬یـک هشـتم سـهم) از کلیـه امـوال منقـول و غیرمنقـول (اعـم‬ ‫از عرصـه و اعیـان) ‪ -2‬عبدالـه مـرادی (فرزنـد) ‪( 1/6‬یـک ششـم) از مابقـی ترکـه ‪ -3‬پرسـتو مـرادی (فرزنـد) ‪1/12‬‬ ‫(یـک دوازدهـم) از مابقـی ترکـه ‪ -4‬شـهناز مـرادی (فرزنـد) ‪( 1/12‬یـک دوازدهـم) از مابقـی ترکه ‪ -5‬سـمیه مرادی‬ ‫(فرزنـد) ‪( 1/12‬یـک دوازدهـم) از مابقـی ترکـه ‪ -6‬نرگـس مـرادی (فرزنـد) ‪( 1/12‬یـک دوازدهـم) از مابقـی ترکـه ‪-7‬‬ ‫فرحنـاز مـرادی (فرزنـد) ‪( 1/12‬یـک دوازدهـم) از مابقـی ترکـه ‪ -8‬مرضیـه مـرادی (فرزنـد) ‪( 1/12‬یـک دوازدهـم) از‬ ‫مابقی ترکه ‪ -9‬خیراله مرادی (فرزند) ‪( 1/6‬یک ششـم) از مابقی ترکه ‪ -10‬حشـمت اله مرادی (فرزند) ‪( 1/6‬یک‬ ‫ششم) از مابقی ترکه ‪ -3‬نتیجه ارزیابی کارشناسی‪ :‬پیرو ارسال گزارش کارشناسی این هیات تقویم بهای روز‬ ‫کارشناسـی ششـدانگ ملـک مذکـور برابـر ‪ 29/000/000/000‬ریـال معـادل بیسـت و نه میلیـارد ریال بـراورد و اعالم‬ ‫گردیـد‪ .‬و حسـب گواهـی حصـر وراثـت مـورخ ‪ 1396/03/24‬بـه شـماره دفتـر احـکام شـورا ‪ 968410‬شـعبه پنجم‬ ‫مجتمـع شـماره یـک حصـر وراثـت شـورای حـل اختالف شهرسـتان اسلام ابـاد غرب سـهم محکوم علیـه (اقای‬ ‫خیراله مرادی) ‪( 1/6‬یک ششـم از مابقی ترکه) به مبلغ ‪ 4/229/166/667‬معادل چهار میلیارد و دویسـت و‬ ‫بیست و نه میلیون و یکصد و شصت شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال تعیین و اعالم می گردد‪ .‬الزم‬ ‫بـه توضیـح اسـت مبلـغ مذکـور بـدون احتسـاب کسـورات قانونـی (مالیـات بـر ارث و ‪ )...‬و براسـاس مبلغ خالص‬ ‫کارشناسـی اعالم گردیده اسـت‪ .‬مزایده برای مورخ ‪ 1400/07/11‬سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 10‬صبح مسـتقر در دفتر اجرای‬ ‫احـکام مدنـی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابـاد غـرب برگـزار خواهد شـد‪ .‬هر کس کـه باالترین قیمـت را اعالم‬ ‫نمایـد بـه ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصد از بهـای مزایده فی المجلـس از برنده مزایـده به صورت‬ ‫نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده بـه اجـرای احکام تودیع نمایـد‪ .‬چنانچه ظرف‬ ‫مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن را تودیع نمایـد‪ ،‬پس از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده‬ ‫درصـد مبلـغ تودیعـی مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کـس یا کسـانی کـه بخواهنـد از ملک‬ ‫موصـوف بازدیـد نماینـد‪ ،‬می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایدهف به اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید انها داده شـود‪ .‬الزم‬ ‫بـه ذکـر اسـت ثبـت ثنـا بـرای تمامی اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫محمدحسین تابزر‪ ،‬قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی)‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060326001000651‬مـورخ ‪ 1400/05/17‬هیئـت اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان‪ -‬ناحیه ‪ 1‬تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهزاد قاسمی فرزند یاران به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 12420‬صـادره از همـدان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪136/31‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 87‬و ‪ 19/83‬اصلـی واقـع در حومـه بخـش ‪ 3‬همـدان‬ ‫بـه نشـانی بلـوار جانبـازان‪ ،‬کوچـه جلوه‪ ،‬کوچه شـکوه خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای حاج اسـماعیل حبیبیـان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتیکـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/18 :‬‬ ‫رضا شیرخانی خرم‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک همدان‬ ‫م الف ‪746‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫بدینوسـیله به اطالع عموم می رسـاند به موجب پرونده اجرایی کالسـه ‪139904017099000233‬‬ ‫لـه خانـم زهـرا بهرامـی علیـه اقـای عبدالرحیـم شـهبازی زاده ششـدانگ یکبـاب خانـه مسـکونی‬ ‫پلا ک ‪ 1/1280‬بخـش سـه رامهرمـز (یک هـزار و دویسـت و هشـتاد فرعـی از یـک اصلـی بخـش سـه‬ ‫رامهرمـز) واقـع در رامهرمـز‪ ،‬خیابـان پلیـس‪ ،‬خیابـان شـهید بایمانـی‪ ،‬کوچـه سـیدعطار‪ ،‬فرعـی‬ ‫شـهیداصغر امیری‪ ،‬پال ک ‪ 17‬در قبال طلب خانم زهرا بهرامی به اسـتناد سـند نکاحیه به شـماره‬ ‫‪ 1271‬مـورخ ‪ 1395/02/10‬دفترخانـه ازدواج ‪ 210‬شهرسـتان رامهرمـز بـه نفـع خانـم زهـرا بهرامـی‬ ‫بازداشـت گردیـده و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 11/550/000/000‬ریـال (یـازده میلیـارد‬ ‫و پانصـد و پنجـاه میلیـون ریـال) ارزیابـی شـده‪ ،‬بـه مسـاحت ‪ 210‬مترمربـع و دارای اسـکلت اجـری‬ ‫بـا شـناژ و سـقف تیرچـه بلـوک‪ ،‬نمـای سـاختمان اجـری‪ ،‬کـف حیـاط و حیاط خلـوت موزائیـک و‬ ‫موکـت‪ ،‬دارای دو سـرویس بهداشـتی در داخـل خانـه و حیـاط که کف و دیواره کاشـی و سـرامیک‬ ‫می باشـد‪ ،‬اشـپزخانه دارای کابینت فلزی (دیواره کاشـی و رنگ‪ ،‬کف موزائیک و موکت)‪ ،‬و دارای‬ ‫ً‬ ‫انشـعابات اب و بـرق و گاز شـهری می باشـد بـا حـدود اربعـه شـماال‪ :‬درب و دیـوار بـه طـول (‪)10/50‬‬ ‫ً‬ ‫ده متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه کوچـه‪ ،‬شـرقا‪ :‬دیـوار بـه دیوار به طول (‪ )20/00‬بیسـت متر به شـماره‬ ‫ً‬ ‫یکهـزار و دویسـت و هفتـاد و نـه فرعـی از یـک اصلی‪ ،‬جنوبـا‪ :‬دیوار به دیوار به طـول (‪ )10/50‬ده متر‬ ‫ً‬ ‫و پنجـاه سـانتیمتر بـه شـماره یکهـزار و دویسـت و هفتـاد و سـه فرعـی از یـک اصلـی‪ ،‬غربـا‪ :‬دیـوار بـه‬ ‫دیوار به طول (‪ )20/00‬بیسـت متر به شـماره یکهزار و دویسـت و هشـتاد و یک فرعی از یک اصلی‬ ‫و حقـوق ارتفاقـی نـدارد‪ .‬پلا ک فوق الذکـر از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز یکشـنبه مـورخ ‪1400/07/04‬‬ ‫در شـعبه اجـرای اداره ثبـت اسـناد و املا ک رامهرمـز واقـع در رامهرمـز‪ ،‬خیابـان طالقانـی غربـی از‬ ‫طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 11/550/000/000‬ریال (یازده میلیارد و پانصد و‬ ‫پنجاه میلیون ریال) شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت‬ ‫پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‬ ‫درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره‬ ‫تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده‬ ‫اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزینه های فـوق از محل مـازاد به برنده‬ ‫مزایـده مسـترد خواهـد شـد‪ .‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ‪ 10‬درصـد مبلـغ پایـه مزایـده به‬ ‫حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده می باشـد و درصورت‬ ‫برنده شـدن در مزایده می بایسـت مابه التفاوت مبلغ را ظرف مدت ‪ 5‬روز از روز مزایده به حسـاب‬ ‫صنـدوق ثبـت تودیـع نماید‪ .‬بدیهی اسـت درصورت عـدم واریز مانده فروش ظـرف مدت مذکور‪،‬‬ ‫مبلـغ ‪ 10‬درصـد پرداختـی قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد و عملیـات‬ ‫فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد می گـردد و حقـوق دولتـی و حـق مزایـده طبـق‬ ‫ً‬ ‫مقـررات وصـول خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده اولیـن روز‬ ‫اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/20 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/344‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2315‬‬ ‫سرپرست کنترل و نظارت شهرداری باقرشهر خبر داد؛‬ ‫قاطعیت واحد کنترل و نظارت‬ ‫درمقابله با هرگونه ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سرپرست کنترل و نظارت شهرداری باقرشهر گفت‪« :‬حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و ممانعت‬ ‫از هرگونـه اقدامـات سـودجویانه‪ ،‬در اولویـت اقدامـات واحـد کنتـرل و نظـارت اسـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر؛ ابوالفضـل رضایـی دراین بـاره گفـت‪« :‬درراسـتای حفـظ و صیانـت‬ ‫از حقـوق شـهروندان و رعایـت قوانیـن و مقـررات بـا هرگونـه اقدامـات سـودجویانه‪ ،‬تغییـر کاربـری و‬ ‫ساخت وسـاز غیرمجـاز بـا قاطعیـت برخـورد و اعمـال قانـون صـورت می پذیـرد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ارائـه‬ ‫خدمـات مطلـوب شـهری ازسـوی شـهرداری بـدون همـکاری و حمایـت شـهروندان امکان پذیـر‬ ‫نخواهـد بـود و سـامانه جامـع مدیریـت شـهری ‪ ۱۳۷‬به صـورت شـبانه روزی و در کلیـه سـاعات اداری‬ ‫و غیـر اداری امـاده دریافـت گزارش هـای مردمی درخصوص‪ ،‬ساخت وسـازهای غیرقانونی و سـد معبر‬ ‫اسـت»‪ .‬رضایـی درادامـه گفـت‪« :‬حسـب قوانیـن موضوعـه و درراسـتای حفـظ عدالـت اجتماعـی و‬ ‫حقوق شـهروندی و انضباط شـهری ان دسـته از شـهروندانی که بدون دریافت مجوزهای قانونی و با‬ ‫فرصت طلبی و سوءاسـتفاده از شـرایط و مناسـبت های تقویمی به صورت غیرمجاز نسـبت به اجرای‬ ‫ساخت وسـاز اقدام کرده اند‪ ،‬به اسـتناد ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شـهرداری ها‪ ،‬واحد کنترل و نظارت می تواند‬ ‫ضمـن توقـف عملیـات و ضبـط وسـایل و ادوات ساخت وسـاز غیرمجـاز‪ ،‬برابـر قانـون برخـورد و بـرای‬ ‫هرگونه تخلف رای تخریب صادره را اجرا کند»‪ .‬وی درمورد زباله های ساختمانی نیز گفت‪« :‬ریختن‬ ‫هرگونـه زباله هـای زائـد سـاختمانی به صـورت غیرمجـاز در محـدوده و حریـم شـهر ممنـوع اسـت»‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول (خودرو‪ -‬سند ذمه)‬ ‫مسـتند بـه مـواد ‪ 121‬و ‪ 122‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا یـک دسـتگاه‬ ‫خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬اریـان بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪588 -52‬ط‪ 16‬متعلـق بـه مرحـوم رضـا‬ ‫ناصریـان فرزنـد محمداسـمعیل بـه شـماره ملـی ‪ 0937759414‬کـه بـه موجـب پرونـده اجرائـی بـا‬ ‫شـماره بایگانـی ‪ 9900091‬نـزد اداره ثبـت اسـناد فـردوس مسـتند بـه سـند رسـمی شـماره ‪-7243‬‬ ‫‪ 1396/11/18‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ 15‬و طالق شماره ‪ 13‬شهر فردوس در قبال مهریه‬ ‫خانم محبوبه نخعی (چهارده سکه بهار ازادی به انضمام حقوق دولتی متعلقه) شناسایی و به‬ ‫درخواسـت زوجه به شـرح ذیل ارزیابی و بازداشـت گردیده اسـت‪ .‬نظر به اینکه ورثه زوجه ضمن‬ ‫اطلاع از مفـاد اجرائیـه نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خویـش اقدامـی ننمـوده‪ ،‬لـذا بـه درخواسـت‬ ‫زوجـه و برابـر صورتجلسـه بازداشـت امـوال منقـول وارده بـه شـماره ‪ 1399/10/16-2734‬یـک‬ ‫دسـتگاه خـودرو پـژو ‪ 206‬در محـل اداره ثبـت اسـناد فـردوس در قبـال قسـمتی از مهریـه بسـتانکار‬ ‫بـه میـزان ‪ 8/65‬سـکه (هشـت و شـصت وپنج صدم سـکه بهـار ازادی) و برابـر نظریـه کارشـناس‬ ‫رسـمی دادگسـتری طـی گـزارش وارده بـه شـماره ‪ 1399/10/29-2888‬خـودرو مذکـور مـدل ‪1390‬‬ ‫به شـماره شاسـی ‪ NAAP41FD5BJ329173‬و شـماره موتور ‪ 15090020468‬خا کسـتری متالیک‪،‬‬ ‫تعـداد سـیلندر چهـار‪ ،‬تعـداد محـور دو‪ ،‬و موتـور کارکـرده‪ ،‬گیربکـس کارکـرده‪ ،‬دیفرانسـیل کارکرده‪،‬‬ ‫الستیک ها‪ :‬عقب هفتاد درصد جلو هفتاد درصد‪ ،‬شیشه و صندلی ها‪ ،‬سپرها‪ ،‬جلوپنجره سالم‬ ‫جمیع جهات به مبلغ نهصد و هشـتاد میلیون ریال (‪ )980/000/000‬ارزیابی که به دلیل عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬قطعیـت یافتـه اسـت و بنا به درخواسـت زوجه از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬ظهر مورخه‬ ‫‪ 1400/06/30‬در محل اداره ثبت اسـناد فردوس از طریق مزایده به فروش خواهد رسـید‪ .‬مزایده‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫حضـوری و از مبلـغ ارزیابـی شـده فـوق شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی وا گـذار م ‬ ‫اشـخاص با تودیع ده درصد مبلغ پایه‪ ،‬حق شـرکت در مزایده را خواهند داشـت و خریدار مکلف‬ ‫اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حسـاب سـپرده اجرایی‬ ‫پرداخـت نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت مبلـغ ده درصـد مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانه‬ ‫واریـز خواهـد شـد‪ .‬همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو از جمله خالفـی‪ ،‬عوارض‪ ،‬مالیات‬ ‫ً‬ ‫و ‪ ...‬کـه مبلـغ ان فعلا مشـخص نیسـت‪ ،‬برعهـده برنـده مزایـده می باشـد و هرگاه متعهد تـا قبل از‬ ‫تنظیـم صورتجلسـه مزایـده اقـدام بـه پرداخـت بدهـی یـا جلـب رضایـت بسـتانکار نماینـد از انجام‬ ‫ً‬ ‫مزایده خودداری می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد‬ ‫از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/20 :‬‬ ‫محمود جهانی مهر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک فردوس‬ ‫م الف ‪400/36‬‬ ‫دوم را تزریق کرده اند و مجموع وا کسن های تزریق شده در‬ ‫کشـور بـه ‪۲۷‬میلیـون و ‪۵۰۱‬هـزار و ‪ُ ۵۸۶‬دز رسـید‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه پیشگیری‪ ،‬برای کاهش دعاوی قضائی صورت می گیرد‬ ‫نقاط الوده سطح شهرری پا ک سازی شد‬ ‫جمـع اوری کردنـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری‬ ‫درادامـه گفـت‪« :‬کلیـه معتـادان متجاهـر جمع اوری شـده‬ ‫از سـطح شـهر جهـت سـیر رونـد تـرک‪ ،‬رسـیدگی و بهبـود‬ ‫رئیـس شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«تاکنـون ‪۲۸۰‬ه ُ‬ ‫ـزاردز وا کسـن کرونا در این شهرسـتان تزریق‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـده اسـت که ‪۳۱‬درصد جامعه هدف را شـامل م ‬ ‫دکتـر علیرضـا صدرایـی اظهـار داشـت‪« :‬ازاین تعـداد‪،‬‬ ‫‪۷۰‬هزارنفر از جمعیت شهرستان ری ُدز دوم وا کسن کرونا را‬ ‫دریافت کرده اند»‪ .‬وی بااشاره به اخرین وضعیت مبتالیان‬ ‫به ویروس کرونا در شهرستان ری‪ ،‬افزود‪« :‬خوشبختانه در‬ ‫ً‬ ‫سه روز گذشته روند افزایشی نداشتیم و تقریبا در این حوزه‬ ‫بـه یـک ثبـات رسـیده ایم»‪ .‬ایـن مسـئول اظهـار امیـدواری‬ ‫کـرد؛ تـا پنج روز اینـده رونـد نزولـی مبتالیـان بـه بیمـاری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در شهرسـتان ری مشـاهده شـود‪ ،‬البته بیماران‬ ‫مکـم رونـد کاهشـی ب هخـود گرفتـه‬ ‫سـرپایی و بسـتری ک ‬ ‫اسـت»‪ .‬صدرایـی تا کیـد کـرد‪« :‬بایـد دقـت کنیـم کـه سـویه‬ ‫المبدا ویروس کرونا وارد کشـور و شهرسـتان نشـود تا گرفتار‬ ‫ُ‬ ‫مـوج ششـم نشـویم»‪ .‬وی اعلام کـرد‪« :‬تاکنـون نه هزارنفـر‬ ‫از معلمـان این شهرسـتان ُدز اول وا کسـن کرونـا را دریافـت‬ ‫کرده اند و وا کسیناسـیون ُدز دوم این قشـر نیز درحال انجام‬ ‫اسـت»‪ .‬براسـاس اعلام وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی‪ ،‬درحال حاضـر ب هطـور میانگیـن روزانـه ‪ ۶۴۰‬تـا‬ ‫ُ‬ ‫‪۶۵۰‬هزاردز وا کسن تزریق می کنیم و این قابلیت وجود دارد‬ ‫کـه ایـن ظرفیـت دوبرابر شـود‪ .‬ا کنون در مرحله ای هسـتیم‬ ‫که حدود ‪۲۷‬میلیون ُ دز وا کسـن تزریق شـده و وا کسن های‬ ‫مختلفـی کـه داشـتیم اعـم از سـینوفارم‪ ،‬اسـترازنکا‪ ،‬برکـت‬ ‫و بهـارات و اسـپوتنیک‪ ،‬خوشـبختانه اثربخشـی مناسـبی‬ ‫دارنـد‪ .‬تاکنـون ‪۱۸‬میلیـون و ‪۷۸۹‬هـزار و ‪۶۱۶‬نفـر ُدز اول‬ ‫وا کسـن کرونـا و هشـت میلیون و ‪۷۱۱‬هـزار و ‪ ۹۷۰‬نفـر نیـز ُدز‬ ‫رئیس دادگستری شهرستان ری‪:‬‬ ‫تحویل معتادان متجاهر شهرری به کمپ ترک اعتیاد؛‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از پا ک سـازی نقـاط‬ ‫الـوده سـطح شـهر‪ ،‬پا ک سـازی میـدان شـهرری و معابـر‬ ‫منتهـی بـه ان از معتـادان متجاهر درراسـتای طـرح ارتقای‬ ‫امنیـت اجتماعـی خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش تسـنمی؛ سـرهنگ‬ ‫دوسـتعلی جلیلیـان بااشـاره به اجـرای طر ح هـای ارتقـای‬ ‫امنیت در سطح شهرستان ری اظهار داشت‪« :‬درراستای‬ ‫طـرح امنیـت محله محـور و پا ک سـازی نقـاط الوده سـطح‬ ‫شـهر‪ ،‬پا ک سـازی میـدان شـهرری و معابـر منتهی بـه ان در‬ ‫دسـتورکار فرماندهی انتظامی شهرسـتان ری قرار گرفت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬فرماندهـی انتظامی شهرسـتان ری در اقدامی‬ ‫ضربتـی نقـاط الـوده شـهرری را به طورکامـل پا ک سـازی‬ ‫و کلیـه معتـادان متجاهـر و افـراد کارتن خوابـی کـه در معابر‬ ‫اصلـی تجمـع کـرده و باعـث مزاحمـت عابـران شـده بودنـد‬ ‫ُ‬ ‫تزریق ‪۲۸۰‬هزاردز وا کسن کرونا در شهرستان ری‬ ‫وضعیـت بـه کمـپ تـرک اعتیـاد تحویل شـدند»‪ .‬جلیلیان‬ ‫تصریح کرد‪« :‬در اجرای این طرح ماموران انتظامی با ورود‬ ‫بـه محل هـای پاتـوق افـراد معتـاد متجاهـر و کارتن خـواب‬ ‫کـه باعـث سـلب اسـایش عمـوم شـهروندان شـدند اقـدام و‬ ‫درنهایـت معتـادان متجاهـر و کارتن خـواب از سـطح شـهر‬ ‫جمع اوری و منتقل شدند»‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫ری بااشـاره به پا ک سـازی مناطـق الـوده و جلـب رضایـت‬ ‫عمومـی مـردم خاطرنشـان کـرد‪« :‬طر ح هـای انتظامـی‬ ‫همچنـان تـداوم خواهـد یافـت و شـهروندان درصـورت‬ ‫مشـاهده و برخـورد بـا هرگونـه جـرم و ناهنجـاری در‬ ‫شهرسـتان ازطریـق تلفـن ‪ 110‬بـه پلیـس اطلاع داده تـا در‬ ‫کمتریـن زمـان ممکـن نسـبت بـه شناسـایی و دسـتگیری‬ ‫مجرمـان و متخلفـان اقـدام شـود»‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت نوبت اول مجمع عمومی مجتمع مسکونی ‪ ۵۵۵‬واحدی‬ ‫کوهسنگیمشهد‬ ‫بدینوسـیله از کلیه مالکین مجتمع مسـکونی ‪ ۵۵۵‬واحدی کوهسـنگی و یا‬ ‫نماینـدگان و وکالی قانونـی انـان دعـوت بـه عمـل می ایـد تـا در جلسـه نوبـت‬ ‫دوم مجمـع عمومـی عـادی مجتمـع سـاعت ‪ ۱۰‬صبـح روز یکشـنبه مـورخ‬ ‫‪۴‬مهرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬در محـل مجتمـع واقـع در پیـروزی ‪ ۲/1‬حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫ قرائت گزارش هیئت مدیره‬‫ انتخاب هیئت مدیره جدید‬‫ انتخاب بازرسین ‪ -‬تعیین میزان شارژ ‪ -‬تصویب بودجه سال جاری‬‫ تصویـب کلیـه مـواردی کـه نیـاز بـه تصویـب و تصمیم گیـری در مجمـع‬‫عمومـی را دارد‪.‬‬ ‫قابل توجه کلیه مالکین‪:‬‬ ‫ شـرط ورود بـه جلسـه مجمـع عمومـی عـادی مجتمـع‪ ،‬همـراه داشـتن‬‫مـدارک شناسـایی و بـرگ مالکیـت واحـد مسـکونی مجتمـع می باشـد‪.‬‬ ‫ مالکینـی کـه بـه هـر دلیلـی نمی تواننـد در روز جلسـه حاضـر شـوند‪،‬‬‫می تواننـد حـق رای خـود را بـه شـخص دیگـری بدهنـد‪ .‬لـذا جهـت دریافـت‬ ‫وکالتنامـه می تواننـد بـا حضـور وکیـل خـود بیـن سـاعت ‪ ۹‬تـا ‪ ۱۱‬مـورخ ‪،۲۹‬‬ ‫‪ ۳۰‬و ‪۳۱‬شـهریور به همراه مدرک مالکیت و مدارک شناسـایی خود و وکیل‬ ‫مربوطـه بـه درب نگهبانـی مراجعـه و برگـه وکالـت را دریافـت نماینـد‪ .‬وکیـل‬ ‫مربوطـه هرگـز نمی توانـد بیـش از دو نفـر مـوکل داشـته باشـد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره مجتمع مسکونی ‪ ۵۵۵‬واحدی کوهسنگی مشهد‬ ‫رئیس دادگستری شهرستان ری گفت‪« :‬به منظور کاهش وقوع جرائم‬ ‫و دعـاوی قضائـی‪ ،‬کارگـروه پیشـگیری از وقـوع جـرم تشـکیل و با حذف‬ ‫عوامـل جرم خیـز درصـدد تحقـق این مهـم حرکـت می کنـد»‪ .‬داریـوش‬ ‫قاسمی زاده اظهار داشت‪« :‬کارگروه پیشگیری از وقوع جرائم به منظور‬ ‫کاهـش جـرم و دعـاوی قضائـی‪ ،‬شناسـایی جرائـم در نقـاط جرم خیـز و‬ ‫حـل حـذف علـت و سـبب وقـوع جـرم تشـکیل می شـود»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«همچنین به منظور رسـیدگی به پرونده های ُمسـن و موقع قرار اسـت‬ ‫کارگـروه جهـادی زیرنظـر رئیـس کل دادگسـتری اسـتان تهـران تشـکیل‬ ‫شـده و روند رسـیدگی به پرونده های قدیمی را به صورت ویژه و در بازه‬ ‫زمانی حداقلی انجام دهد»‪ .‬رئیس دادگستری شهرستان ری از انجام‬ ‫معاملات بـا اسـناد عـادی به عنـوان یکـی از دالیـل اصلـی طـرح دعاوی‬ ‫و تشـکیل پرونده هـای قضائـی یـاد و بیـان کـرد‪« :‬باتوجه بـه باال بـودن‬ ‫هزینه هـای ثبتـی طرفیـن معاملـه تمایلـی بـرای ثبت رسـمی معامالت‬ ‫خـود ندارنـد»‪ .‬قاسـمی زاده تا کیـد کـرد‪« :‬مادامی کـه معامالت با اسـناد‬ ‫عـادی انجـام می شـود موضوعاتـی ماننـد ادعـای جعـل‪ ،‬انـکار و تردیـد را به همراه داشـته و‬ ‫بـا طـرح دعـوا در محا کـم قضائـی خـود بـه عاملـی بـرای اطالـه رسـیدگی تبدیـل می شـود»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬ازایـن رو اصلاح و به روزرسـانی‬ ‫قانـون و به دنبـال ان کاهـش هزینه هـای ثبتـی‬ ‫بـه عاملـی بـرای ترغیـب مـردم به منظـور تهیـه‬ ‫اسـناد رسـمی از معاملات ان هـا شـده و بالطبـع از‬ ‫ورودی پرونده هـای قضائـی جلوگیـری می کنـد»‪.‬‬ ‫رئیـس دادگسـتری شهرسـتان ری افـزود‪« :‬یکـی‬ ‫از راهکارهـای دیگـر کاهـش دعـاوی قضائـی‬ ‫وا گـذاری داوری اختالفـات بـه داور مرضی الطرفین‬ ‫و حل وفصـل اختالفـات اسـت کـه ایـن خـود‬ ‫به تنهایـی می توانـد بـه کاهـش ‪ ۲۰‬تـا ‪۳۰‬درصـدی‬ ‫تشـکیل پرونده هـا و دعـاوی حقوقـی و کیفـری‬ ‫بینجامـد»‪ .‬قاسـمی زاده خاطرنشـان کـرد‪« :‬در‬ ‫شـرایطی هم ا کنون طی مراحل پرونده های قضائی به شـیوه الکترونیکی انجام می شـود‬ ‫کـه قوانیـن مربوطـه بـرای این منظـور به روزرسـانی و اصلاح نشـده اند؛ ازایـن رو‪ ،‬انتظـار‬ ‫مـی رود تحقـق این مهـم بـه کاهـش اطالـه دادرسـی‬ ‫کمـک کنـد»‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود‬ ‫بااشـاره به مشـکالت و دغدغه های تولیدکنندگان در‬ ‫شـرایط تحریم ها و چالش های اقتصادی‪ ،‬گفت‪« :‬با‬ ‫حمایت قانونی از فعاالن تولیدی در محا کم قضائی‬ ‫می کوشـیم درحدتـوان موانـع پیـش روی ان هـا را‬ ‫کاهـش دهیـم»‪ .‬رئیـس دادگسـتری شهرسـتان ری‬ ‫از بروکراسـی های پیچیـده اداری به عنـوان یکـی از‬ ‫چالش های اصلی فراروی تولیدکنندگان یاد و تا کید‬ ‫کـرد‪« :‬به منظـور حمایـت از تولیـد داخلـی‪ ،‬تقویـت‬ ‫اشـتغال و به دنبـال ان کاهـش مشـکالت مالـی مـردم‬ ‫همـه تـوان خـود را بـه کار می گیریـم»‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب دادنامـه مربوطـه ‪ 9909978330501451‬حکـم بـر فـروش ماتـرک مرحـوم خدامـراد درویـژه فرزنـد شـاهمراد مشـتمل بـر زمین هـای ابـی و دیمـی به شـرح منـدرج در نظریه کارشناسـی واقـع در کله جوب و‬ ‫تقسـیم ان براسـاس سـهم االرث صـادر و اعلام می گـردد‪ .‬نحـوه فـروش عادیسـیت مگـر انکـه احـدی از ورثـه تقاضـای فـروش از طریـق مزایـده نمایـد‪ .‬از بـاب خسـارات دادرسـی نیـز هـر یـک از محکوم علیهـم بـه میزان‬ ‫سهم االرث مشمول در پرداخت ‪400‬هزار تومان هزینه دادرسی (حق الوکاله به مبلغ ‪500‬هزار تومان تعیین گردیده) در حق محوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که حسب تقاضای وکیل محکوم لهم‬ ‫بـه نـام سـعید جعفـری در راسـتای اخـذ محکوم بـه اقـدام بـه معرفـی اراضـی کشـاورزی خدامـراد درویژه در روسـتای کله جوب نموده که با ارجاع به کارشناسـی نظریه کارشناسـی به شـرح ذیل می باشـد‪ -1 :‬مرحوم‬ ‫خدامراد درویژه مورث اصحاب دعوی که در تاریخ ‪ 1394/09/23‬فوت نموده‪ ،‬دارای شـش پسـر و چهار دختر دائمی بوده لذا سـهم االرث هر یک از دختران برابر یک شـانزدهم و سـهم االرث هر یک از پسـران برابر‬ ‫یک هشـتم پس از کسـر یک هشـتم حصه زوجه خواهد بود‪ -2 .‬مرحوم مورث در اجرای قانون کشـت موقت مقدار ‪ 6/2845‬هکتار زمین دیمی به موجب سـند شـماره ‪ 177238‬مورخه ‪ 1369/04/13‬دریافت‬ ‫داشـته که در سـه قطعه واقع شـده اند و از نوع اراضی دیمی کالسـه یک می باشـند‪ -3 .‬ان مرحوم طبق اسـناد نیم برگی موجود در پرونده صادره از دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 12‬کرمانشـاه مبزر ‪65‬من زمین دیمی‬ ‫بـه عنـوان نسـق زارعانـه داشـته و مبـزر ‪65‬مـن دیگـر از بـرادرش بـه شـمس اله عسـگری خریـداری نمـوده اسـت‪ -4 .‬قطعـات زراعـی عبارتند از‪ :‬سـه قطعه دیمی کالسـه یک در پشـت و زیر راه اسـفالته به طرف حمیل‬ ‫ً‬ ‫دریافتی از قانون کشت موقت (در اصطالح محلی زمین مستضعفین) جمعا به مقدار ‪ 6/2845‬هکتار قطعه جنب کشتارگاه مرغ به مساحت ‪ 3254‬مترمربع‪ -‬قطعه روبروی کشتارگاه در زیر جاده به مساحت‬ ‫‪ 909‬مترمربع‪ -‬قطعه خوشـیاری یک به مسـاحت ‪ 3966‬مترمربع‪ -‬قطعه خوشـیاری دو به مسـاحت یک هزار مترمربع‪ -‬قطعه معروف به گالل قاضی یک به مسـاحت ‪ 3247‬مترمربع‪ -‬قطعه گالل قاضی دو به‬ ‫مسـاحت پنج هزار مترمربع و قطعه معروف به دالک قاضی به مسـاحت سـه هزار مترمربع که البته یک هزار متر ان منابع طبیعی می باشـد‪ .‬خالصه نظریه و نتیجه نهایی‪ :‬بنابر انچه که به صورت مشـروح و به‬ ‫تفصیل توضیح داده شـد‪ ،‬ماحصل قضیه به شـرح ذیل گزارش می گردد‪ :‬الف‪ -‬اراضی زراعی به علت عدم احراز حدنصاب مقرر در قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین قانون جلوگیری از‬ ‫ً‬ ‫خرد شـدن اراضی زراعی و همچنین سـاختمان مسـکونی طبق مواد یک الی چهار قانون ثبت قابلیت تقسـیم ندارد‪ ،‬لذا طبق دسـتور دادگاه محترم و مسـتندا به ماده ‪ 317‬قانون امور حسـبی‪ ،‬ارزش انها به نرخ‬ ‫روز و در قیمـت پایـه تعییـن و حصـه هـر یـک از وراث از جملـه حصـه مرحـوم بـرزو مـورث خواهـان در جـدول تنظیمـی ذیل مشـخص و اعالم می گـردد‪ .‬ب‪ -‬اجرت المثل متعلق بـه خواهان ها اعم از زمین هـای زراعی‬ ‫و سـاختمان مسـکونی به قدرالسـهم خواهان ها در طول سـنوات مورد ادعا با درنظرگرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و بصورت خالص مبلغ ‪ 45000000‬ریال برابر چهار میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و اعالم‬ ‫می گردد که بر ذمه متوفی و اوالد ذکور خواهد بود‪ -1 .‬زمین دیمی کالسه یک به مقدار ‪ 76974‬مترمربع‪ :‬ارزش به ریال به نرخ روز و در قیمت پایه‪ 6/157/920/000 :‬ریال‪ ،‬حصه زوجه متوفی ‪ 769740000‬ریال‪،‬‬ ‫حصـه هـر یـک از دختـران بـه صـورت رنـد ‪ 337886250‬ریـال‪ ،‬حصـه هـر یـک از پسـران ‪ 675772500‬ریـال‪ -2 .‬زمیـن دیمـی کالسـه سـه به مقـدار ‪2‬هزار مترمربـع‪ :‬ارزش به ریـال به نـرخ روز و در قیمت پایـه ‪40000000‬‬ ‫ریال‪ ،‬حصه زوجه متوفی ‪ 5000000‬ریال‪ ،‬حصه هر یک از دختران به صورت رند ‪ 21875000‬ریال‪ ،‬حصه هر یک از پسران ‪ 43750000‬ریال و کروکی در پرونده موجود است‪ .‬مزایده برای مورخ ‪ 1400/07/12‬ساعت‬ ‫‪ 9‬الـی ‪ 10‬صبـح مسـتقر در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابـاد غـرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هر کس کـه باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلغ ده درصـد از بهای‬ ‫مزایـده فی المجلـس از برنـده مزایـده بـه صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ مزایده‪ ،‬به اجرای احکام تودیع نماید‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی‬ ‫ثمن را تودیع نماید‪ ،‬پس از کسـر هزینه های اجرایی از ده درصد مبلغ تودیعی‪ ،‬مابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شـد‪ .‬کس یا کسـانی که بخواهند از ملک موصوف بازدید نمایند‪ ،‬می توانند ‪ 5‬روز قبل‬ ‫از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت ثبت ثنا برای تمامی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫‪/1/108‬الف محمدحسین تابزر‪ ،‬قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) اسالم ابادغرب‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهر ری‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2315‬‬ ‫سه پروژه مهم شهری در قیامدشت به بهره برداری رسید‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫طالیی ترین شهر استان تهران‬ ‫همچنان در مسیر توسعه‬ ‫در هفتـه دولـت افتتـاح پروژه هـای بلـوار شـهید باهنـر‪ ،‬میدان هـای نمـاز و‬ ‫شهید قاسم سلیمانی در حوزه مدیریت شهری شهر قیامدشت با حضور‬ ‫محسـنی بندپـی (اسـتاندار تهـران)‪ ،‬سـید علی یزدی خـواه (نماینـده مردم‬ ‫تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر و پردیس در مجلس شـورای اسالمی)‪،‬‬ ‫حسـین توکلـی کجانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویژه شهرسـتان‬ ‫ری)‪ ،‬سـرهنگ نـوراهلل خـادم (رئیـس پلیـس راه فرماندهـی انتظامـی‬ ‫نبـزرگ)‪ ،‬سرپرسـت شـهرداری‪ ،‬رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی و‬ ‫تهرا ‬ ‫روسای ادارات شهر قیامدشت و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی‬ ‫یسـت؛ به منظـور احـداث بلـوار شـهید باهنـر جنوبـی از‬ ‫انجـام شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫میـدان شـهید قاسـم سـلیمانی تـا میـدان نمـاز اعتبـار ‪333‬میلیاردریالـی‬ ‫هزینـه و پـروژه در بـازه زمانـی یک سـاله اجرایـی شـده اسـت‪ .‬به منظـور‬ ‫اجـرای این پروژه هـا کار تملـک ‪70‬هزار مترمربـع اراضـی واقـع در طـرح انجـام‬ ‫کبـرداری‪ ،‬زیرسـازی‪ ،‬جدول گـذاری و اسـفالت بـا هزین هکـرد‬ ‫و تسـطیح‪ ،‬خا ‬ ‫‪53‬میلیاردریـال انجـام شـده اسـت‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ عالوه بر صـرف اعتبار‬ ‫چهارمیلیـارد و ‪800‬میلیون ریالـی بـرای احـداث میـدان نمـاز‪ ،‬به منظـور‬ ‫احـداث پـل روی کانـال ری‪-‬ورامیـن جنـب میـدان نمـاز نیـز سـه میلیارد‬ ‫و ‪500‬میلیون ریـال اعتبـار صـرف شـده اسـت‪ .‬همچنیـن بـا صـرف اعتبـار‬ ‫پنج میلیاردو‪700‬میلیون ریالیبرایاحداثمیدانشهیدقاسمسلیمانی‪،‬‬ ‫اقدامـات دیگـری ماننـد اجـرای شـبکه روشـنایی‪ ،‬بـرج نوری‪ ،‬فضای سـبز‪،‬‬ ‫خط کشـی‪ ،‬رنگ امیـزی و نصـب عالئـم ترافیکـی انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫افتتاح بوستان مشاهیر و توسعه فضای سبز؛‬ ‫از شاخص های مهم توسعه یافتگی شهر کهریزک‬ ‫توسعه فضاهای سبز در شهرها می تواند نقش مهمی در حفظ و تعادل محیط زیست و‬ ‫تعدیل الودگی هوای شـهری ایفا کند و فضای سـبز شـهری ازجمله کاربری هایی ست که‬ ‫توزیع و پرا کنش ان در سطح شهر اهمیت زیادی دارد و بدون شک توسعه فضای سبز در‬ ‫ارتقای کیفیت شهر و اهمیت ان در زندگی شهری بسیار موثر است‪ .‬در اخرین روز از هفته‬ ‫دولت بوستان مشاهیر کهریزک با حضور محسنی بندپی (استاندار تهران)‪ ،‬حسین توکلی‬ ‫یفـرد‬ ‫(فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری)‪ ،‬امیـن بابایـی (بخشـدار کهریـزک)‪ ،‬حسـین محمد ‬ ‫(سرپرست شهرداری کهریزک) و دیگر مسئولین افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که‬ ‫بـا ایـن افتتـاح سـرانه سـبز شـهر کهریـزک کـه در سـال گذشـته در حـدود ‪15.8‬مترمربع بود‬ ‫به عدد ‪16.5‬مترمربع گسـترش پیدا کرد‪ .‬در حاشـیه این مراسـم حسـین محمدی فرد با‬ ‫تبریک هفته دولت و گرامیداشـت یاد و خاطره شـهیدان باهنر و رجایی گفت‪« :‬بوسـتان‬ ‫غبـر ‪ 25000‬مترمربـع یکـی از بوسـتان های بـزرگ جنـوب اسـتان‬ ‫مشـاهیر بـا مسـاحتی بال ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫تهـران محسـوب می شـود کـه عالو هبـر فضـای سـبز دارای جاذبه هـای ورزش ‬ ‫بهر هبـرداری از ایـن بوسـتان چندمنظـوره‪ ،‬تاثیـر بسـزایی در افزایـش سـرانه فضـای سـبز و‬ ‫فضاهای ورزشی و تفریحی شهر کهریزک به دنبال خواهد داشت»‪ .‬وی افزود‪« :‬جانمایی‬ ‫بوسـتان مشـاهیر در محلـه قدیمـی قلعه شـیخ عالو هبـر ایجـاد سـرانه عادالنـه در محلات‬ ‫مختلف شهر‪ ،‬شرایط مناسبی را برای حضور مراجعه کنندگان اسایشگاه خیریه کهریزک‪،‬‬ ‫مسـافران و زائران اسـتان امامزادگان قلعه شـیخ فراهم می کند که با تکمیل فازهای دیگر‬ ‫بوسـتان در قالـب مـوزه‪ ،‬پیسـت دوچرخه سـواری و اسـکیت‪ ،‬زمیـن چمـن مصنوعـی و ‪...‬‬ ‫این بوستان به عنوان یکی از نقاط گردشگری معرفی می شود»‪ .‬او درخصوص نام گذاری‬ ‫ایـن بوسـتان به نـام مشـاهیر گفـت‪« :‬براسـاس سیاسـت های مدیریـت شـهری کهریـزک‬ ‫تمامـی بوسـتان های تازه تاسـیس به پـاس قدردانـی از اقشـار زحمتکـش و پرتالش جامعه‬ ‫به نـام مشـاهیر‪ ،‬خبرنـگار‪ ،‬پرسـتار‪ ،‬پا کبـان‪ ،‬مـادر و ‪ ...‬نام گذاری شـده اسـت کـه این امر در‬ ‫هویت بخشـی بـه شـهر و پاسداشـت مقـام ایـن اقشـار تاثیرگـذار بـوده و ایـن نام گذاری هـا‬ ‫قدردانـی شـهروندان و فعـاالن هریـک از ایـن اسـامی را به همـراه داشـته اسـت»‪ .‬او درادامه‬ ‫بابیان اینکـه گونه هـای گیاهـی و درختان کاشت شـده در بوسـتان مشـاهیر و فضای سـبز‬ ‫بو هوایـی جنـوب تهـران انتخـاب شـده اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫کهریـزک منطبـق بـا شـرایط ا ‬ ‫«شـهرداری کهریـزک توجـه زیـادی بـه نگهداشـت درختـان و فضـای سـبز منطقـه دارد و‬ ‫به صـورت مـداوم تمامـی ایـن مناطـق رصد می شـوند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان جنوبی‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2315‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وا کسیناسیون کارکنان شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫رضا بهنام‬ ‫افتتاح ساختمان پاویون‬ ‫فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای شیراز خبر داد؛‬ ‫بـا حضـور مهنـدس مالنـوری (اسـتاندار‬ ‫خراسـان جنوبـی)‪ ،‬مهنـدس داعـی‬ ‫(مدیـرکل راه وشهرسـازی) و تعـدادی‬ ‫از مدیـران اسـتانی‪ ،‬سـاختمان پاویـون‬ ‫فـرودگاه بین المللـی شـهید کاوه بیرجنـد‬ ‫افتتـاح و به بهره بـرداری رسـید‪ .‬مدیـرکل‬ ‫راه وشهرسـازی خراسـان جنوبـی در مراسـم‬ ‫افتتـاح ایـن سـاختمان اظهـار داشـت‪« :‬اداره کل راه وشهرسـازی خراسـان‬ ‫جنوبـی طـی دوسال گذشـته پنج هزارمترمربـع فضـای سـاختمان اداری بـا‬ ‫اعتبـاری بالغ بـر ‪۱۰۵‬میلیاردتومـان در سـطح اسـتان تکمیـل و به بهره بـرداری‬ ‫رسـانده و درحال حاضـر نیـز ‪ ۱۵‬سـاختمان بـا ‪۴۰‬هزارمترمربـع فضـای اداری‬ ‫دردست اجرا سـت»‪ .‬وحید داعـی افزود‪:‬‬ ‫بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪۸۵‬میلیاردتومـان‬ ‫ِ‬ ‫«سـاختمان پاویون فرودگاه بین المللی شـهید کاوه بیرجند در چهار بخش‬ ‫سـاختمان مرکـزی بـا فضـای ‪ ۶۰۰‬مترمربـع‪ ،‬محوطه سـازی و سـاختمان های‬ ‫جانبـی بـا ‪ ۳۶۰۰‬مترمربـع‪ ،‬اجـرای ‪ ۱۴۰۰‬مترمربـع اسـفالت تـا محـل ایـر سـایت‬ ‫فـرودگاه و حصارکشـی حـدود ‪ ۲۳۰‬متـر بـا معمـاری ایرانـی‪ ،‬اسلامی بـا اعتبـار‬ ‫ن به بهره بـرداری رسـید»‪ .‬وی بیـان داشـت کـه از این میـزان‬ ‫‪۲۰‬میلیاردتومـا ‬ ‫اعتبـار ‪۱۵‬میلیاردتومـان توسـط اداره کل راه وشهرسـازی خراسـان جنوبـی و‬ ‫پنج میلیاردتومـان توسـط اداره کل فرودگاه هـای اسـتان بـرای تجهیـز ایـن‬ ‫سـاختمان هزینـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان خبر داد؛‬ ‫پرداخت بیش از ‪ 80‬درصد تسهیالت به بخش تعاون‬ ‫مدیـر شـعب بانـک توسـعه تعـاون خراسـان‬ ‫جنوبی گفت‪« :‬بخش تعاون اسـتان خراسـان‬ ‫جنوبـی ‪80‬درصـد تسـهیالت بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون خراسـان جنوبـی را دریافـت کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬رضـا مالئـی اظهـار کـرد‪« :‬در تمامـی‬ ‫‪ 12‬سـال فعالیـت بانکـی‪ ،‬رسـالت بانک توسـعه‬ ‫تعـاون حمایـت از بخـش تعـاون و کمـک بـه‬ ‫تولیـد بـا اولویـت ایجـاد اشـتغال یـا حفـظ اشـتغال موجـود بـوده و همچنـان‬ ‫نیـز در بخش هـای مختلـف اقتصادی یکـی از بانک های عامـل در طر ح های‬ ‫مهـم اقتصـادی دولت اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه در جهـان امروز می باید برای‬ ‫کسـب توفیـق و سـرافرازی در کلیـه مسـائل اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی و سیاسـی‬ ‫همکاری باشـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬بانک توسـعه تعاون در اسـتان خراسـان‬ ‫جنوبـی طی یک سال گذشـته از هفت هـزار پرونده اعتباری بیـش از ‪80‬درصد‬ ‫تسـهیالت پرداختـی خـود را بـه بخـش تعاون اختصـاص داده اسـت»‪ .‬مالئی‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬حمایـت بانـک توسـعه تعـاون خراسـان جنوبـی از احـداث و‬ ‫راه اندازی کارخانه استحصال و فراوری طالی شادان در شهرستان خوسف‪،‬‬ ‫احـداث و راه انـدازی کارخانـه تولید خورا ک دام و طیور در حاجی اباد زیرکوه‪،‬‬ ‫احـداث و راه انـدازی کشـتارگاه صنعتـی طبس و احـداث و راه اندازی مجتمع‬ ‫خدماتـی رفاهـی بین راهـی ایثـار شهرسـتان طبـس نیـز ازجملـه حمایـت و‬ ‫همـکاری بانـک توسـعه تعـاون خراسـان جنوبـی بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۴۶۴‬دستگاه رمزارز در استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان گفـت‪« :‬از ابتدای طـرح برخورد‬ ‫بـا اسـتخراج کنندگان غیرمجـاز رمـزارز تا کنـون ‪ ۴۶۴‬دسـتگاه رمـزارز غیرمجـاز‬ ‫در اسـتان کشـف و جمع اوری شـده اسـت»‪ .‬دادگر بااشـاره به ا گاهی مردم بر‬ ‫مصرف باالی این دسـتگاه ها و اثرات منفی بر روی بار شـبکه‪ ،‬گفت‪« :‬کشـف‬ ‫ً‬ ‫دستگاه های فوق در ‪ ۶۶‬نقطه از استان و غالبا با کمک گزارش های مردمی‬ ‫صورت گرفته است»‪ .‬دادگر با قدردانی از همکاری مردم و سایر دستگاه های‬ ‫امنیتی و انتظامی در کشـف رمزارزهای غیرمجاز و همکاری با شـرکت توزیع‬ ‫بـرق اسـتان‪ ،‬مجمـوع دسـتگاه های ماینـر غیرمجـاز کشف شـده در اسـتان را‬ ‫‪ ۴۶۴‬دسـتگاه بـا قـدرت ‪ ۱۰۲۰‬کیلـووات عنـوان کـرد‪ .‬وی همچنیـن از افزایـش‬ ‫و تشـدید برخـورد بـا فعالیت های این نوع دسـتگاه ها باتوجه بـه روند مصرف‬ ‫بـرق خبـر داد و گفـت‪« :‬خاطیـان بـا کمـک قـوه قضائیـه بـه مجـازات خواهند‬ ‫رسـید»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان بااشـاره به مصـرف‬ ‫بـاالی دسـتگاه های رمـزارز‪ ،‬افـزود‪« :‬تـوان مجموع دسـتگاه های کشف شـده‬ ‫در اسـتان ‪ ۱۰۲۰‬کیلـووات اسـت کـه ایـن تـوان معادل مصـرف برق حـدود ‪۱۷۰۰‬‬ ‫خانـوار اسـت»‪ .‬دادگـر با تا کید بر اینکـه دسـتگاه های تولیـد رمـزارز موسـوم بـه‬ ‫ماینـر به دلیـل مصـرف بـاالی بـرق باعث ایجاد اختالل در شـبکه برق شـهری‬ ‫می شـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای اسـتخراج یک عـدد بیت کویـن به طورمتوسـط بـه‬ ‫‪۳‬مـگاوات بـرق نیـاز اسـت کـه این میـزان بیشـتر از بـرق مصرفـی‬ ‫بیـش از ‪ ۰۰‬‬ ‫حـدود ‪ ۳۵‬هـزار واحـد مسـکونی درطول شـبانه روز اسـت»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫بازدید سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر گرگان‬ ‫از پروژه «بازار هفت»‬ ‫نشسـت تخصصـی کمیسـیون گردشـگری و بافـت تاریخـی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر گـرگان بـا حضـور مجیـد سـعیدی (سرپرسـت شـهرداری) و اعضـای‬ ‫شـورای شـهر در محـل پـروژه «بـازار هفـت شـهر» برگـزار شـد‪ .‬پـروژه بـازار هفـت‬ ‫شـهر با سـرمایه گذاری کامل بخش خصوصی با رویکرد جذب گردشـگری در‬ ‫محل چهارشـنبه بازار سـابق درحال سـاخت اسـت‪ .‬این بازار شـامل پنج بازار‬ ‫تاریخی و بزرگ کشور ازجمله اصفهان و تبریز است که در مرکز ان بازار گرگان‬ ‫و ترکمن واقع شده و عالوه براین بزرگ ترین اب نماهای کشور‪ ،‬مجتمع های‬ ‫اقامتـی‪ ،‬تجـاری و تفریحـی نیـز دراین پـروژه پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫بازگشت نه طرح تولیدی را کد به چرخه تولید‬ ‫ُ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی گلسـتان گفت که نه طـرح تولیدی‬ ‫را کـد در سـه شـهرک و دو ناحیـه صنعتـی در چهـار شهرسـتان اسـتان بـا‬ ‫مشـارکت سـرمایه گذاران و همـکاری دسـتگاه های مرتبـط احیـاء و در هفتـه‬ ‫جـاری به طـور رسـمی بـه چرخـه تولید بازگشـته اسـت‪ .‬رضا شـهمرادی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬این طر ح هـا شـامل چهـار واحد تولیدی در شـهرک صنعتـی اق قال‪،‬‬ ‫دو واحـد تولیـدی در شـهرک و ناحیـه صنعتـی کردکـوی‪ ،‬دو واحـد تولیـدی‬ ‫در ناحیـه صنعتـی دهنـ ه کاللـه و یـک واحـد تولیدی در شـهرک صنعتی بندر‬ ‫گـز قـرار دارد»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬ایـن واحدهـای تولیـدی احیاشـده در اسـتان‬ ‫در حوزه هـای تولیـد پوشـا ک‪ ،‬انـواع ظـروف پالسـتیک‪ ،‬دسـتگاه اسـتخراج‬ ‫رمـزارز‪ ،‬انـواع کیـک‪ ،‬انـواع رنـگ سـاختمانی و اتیـل الـکل و لولـه پلی اتیلـن‬ ‫اسـت‪ .‬شـهمرادی اضافـه کـرد‪« :‬ایـن واحدهـای تولیـدی وارده چرخـه تولیـد‬ ‫شـده دارای مجـوز سـرمایه گذاری بـه ارزش ‪۷۳۳‬میلیـارد و ‪۹۲۲‬میلیون ریـال‬ ‫و ظرفیـت فرصـت شـغلی بـرای ‪ ۴۴۰‬نفـر را دارنـد»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬امسـال ایـن‬ ‫شـرکت در اسـتان برنامـه احیـای ‪ ۴۰‬واحـد تولیـدی را کـد را در شـهرک ها‬ ‫و نواحـی اسـتان برنامه ریـزی کـرده اسـت‪ .‬به گفتـه کارشناسـان شـرکت‬ ‫شهرک های صنعتی گلستان‪ ،‬کمبود نقدینگی‪ ،‬تهیه مواد اولیه‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫اختالف میان شرکا و سوءمدیریت از مهم ترین مشکالت واحدهای را کد در‬ ‫شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه خانم زهرا تنهایی مقدم بایگی باسـتناد دو برگ استشـهادیه‬ ‫گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت‬ ‫المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اسـت سـند مالکیت‬ ‫تمامـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 26‬فرعـی از ‪ 27‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش یـک اربعـه تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی می باشـد بـه علـت‬ ‫نامعلـوم مفقـود گردیـده کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک‬ ‫سـند مالکیـت مقـدار فـوق ذیـل دفتـر ‪ 22‬صفحـه ‪ 151‬بـه نـام خانـم زهـرا‬ ‫تنهایی مقدم بایگـی صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از‬ ‫ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون‬ ‫ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گردد هر کسـی نسـبت به ملک‬ ‫مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود‬ ‫باشـد بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را به‬ ‫پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی به ایـن اداره تسـلیم‬ ‫نمایـد بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا‬ ‫وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬ایـن بخشـنامه بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی ائین نامـه قانـون ثبت‬ ‫املا ک صـادر گردیـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/20 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫احداث تصفیه خانه فاضالب جدید «صدرا»‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامل شـرکت ابفای شـیراز گفت‪« :‬روند‬ ‫اجـرای تصفیه خانـه فاضلاب جدیـد صـدرا‬ ‫درصـورت تامیـن اعتبـار در قالـب اعتبـارات‬ ‫عمرانـی سـرعت بیشـتری خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫بهمـن بهـروزی در جلسـه ای بـا اعضـای‬ ‫شـورای شـهر صـدرا گفـت‪« :‬رشـد و گسـترش‬ ‫شهر صدرا و عدم تکمیل زیرساخت ها باعث‬ ‫بـروز مشـکالت عدیده ای بـرای مردم صـدرا و‬ ‫همچنین دستگاه های متولی مربوطه مثل‬ ‫شـرکت ابفا شیراز شـد»‪ .‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامل شرکت اب وفاضالب شهرستان‬ ‫شـیراز ادامـه داد‪« :‬ابفـا شـیراز پـس از‬ ‫تحویـل ایـن شـهر تمـام تـوان خـود را بـرای‬ ‫ایجـاد و توسـعه زیرسـاخت ها در بخـش‬ ‫اب وفاضلاب بـه کار گرفـت و بـا اقدامـات‬ ‫اساسـی و پربـازده تامیـن و توزیـع اب پایـدار‬ ‫از چاه هـا و خـط دوم اب رسـانی و همچنیـن‬ ‫بـا احـداث تصفیه خانـه شـرق صـدرا و نیـز‬ ‫ارتقـاء کمـی و کیفـی تصفیه خانـه قدیمـی‬ ‫صـدرا گام هـای موثـری جهت رفاه و اسـایش‬ ‫دبـر‬ ‫مـردم ایـن شـهر برداشـت»‪ .‬وی با تا کی ‬ ‫کیفیـت احـداث تصفیه خانـه فاضلاب‬ ‫شـرق صـدرا‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬تصفیه خانـه‬ ‫صـدرا یکـی از تصفیه خانه هـای فاضلاب‬ ‫بـه روز در کشـور اسـت و پسـاب با کیفیتـی‬ ‫دارد کـه قابل اسـتفاده در فضـای سـبز و‬ ‫صنعـت اسـت‪ ،‬مـدول دوم ایـن تصفیه خانه‬ ‫در شـرف مناقصـه و اجر اسـت»‪ .‬بهـروزی‬ ‫بااشـاره به اینکه هزینـه هـر انشـعاب فاضلاب‬ ‫بـرای شـرکت ابفـا شـیراز بیـش از چهاربرابـر‬ ‫یسـت که از مشـترک دریافت می شود‪،‬‬ ‫مبلغ ‬ ‫افـزود‪« :‬شـرکت اب وفاضلاب شـیراز بـرای‬ ‫فاضلاب شـیراز و صـدرا ردیـف بودجـه‬ ‫مشـخص تعریـف و اخـذ کـرده اسـت کـه ا گـر‬ ‫دولـت حمایـت و تزریـق اعتبـار کنـد شـش‬ ‫مدول پیش بینی شده تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شـرق صـدرا ب همـرور احـداث خواهـد شـد و تـا‬ ‫حـدود ‪ ۵۲۰‬هزارنفـر را تحت پوشـش خدمات‬ ‫خود قرار خواهد داد»‪ .‬مدیرعامل ابفا شـیراز‬ ‫با اشـاره به اجـرای پروژه هـای زیـر بنایـی بـا‬ ‫همـکاری شـرکت عمـران صـدرا‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«احـداث مخـزن ‪ ٢۰‬هزارمترمکعـب‪ ،‬احـداث‬ ‫خطوط انتقال فاضالب و ایجاد تصفیه خانه‬ ‫لـوکال و اجـرای مـدول اول تصفیه خانه غرب‬ ‫صـدرا‪ ،‬همچنیـن اجـرای رینـگ اب رسـانی‬ ‫شـهر صـدرا از محـل اعتبـارات تنـش ابـی و‬ ‫خشک سـالی در دسـتورکار قـرار داده ایـم و‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیاردریـال اعتبـار اجـرای ایـن خـط‬ ‫مصوب شده و درصورت تخصیص عملیات‬ ‫اجرایـی شـروع می شـود» ‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬اب از خـط دوم اب رسـانی بـا دبـی‬ ‫‪ ۲۰۰‬لیتربرثانیـه به صـورت پایـدار بـرای صـدرا‬ ‫ایجـاد شـده کـه مشـکل اب صـدرا را مرتفـع‬ ‫کرده اسـت‪ ،‬دولت نیز باید اعتبار الزم را برای‬ ‫ایجـاد زیرسـاخت ها دراختیـار مـا بگـذارد»‪.‬‬ ‫این جلسـه بـا حضـور اعضـای شـورای شـهر‬ ‫صـدرا و مدیرعامـل و نیـز جمعـی از معاونیـن‬ ‫و مدیران شـرکت اب وفاضالب شـیراز در تاالر‬ ‫زنده یـاد نمـازی برگـزار شـد کـه بـر پیگیـری و‬ ‫ادامـه احـداث شـبکه فاضلاب و همچنیـن‬ ‫احـداث تصفیه خانـه فاضلاب جدیـد در‬ ‫صـدرا تا کیـد شـد‪ ،‬اعضـای شـورای شـهر‬ ‫صـدرا بـر ادامـه همـکاری با شـرکت ابفا شـیراز‬ ‫تا کیـد کـرده و خواسـتار تسـریع در انجـام‬ ‫پروژه ها و حضور بیشـتر شـرکت ابفا شـیراز در‬ ‫فعالیت هـای عمرانـی و زیرسـاختی مربوطـه‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫شهردار مشهد در اولین نشست خود با شورای معاونان و شهرداران مناطق‪:‬‬ ‫جوانان شهرداری‪ ،‬کمر همت به خدمت عالمانه ببندند‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫شهردار مشهد باتا کیدبراینکه تصمیمات و‬ ‫فعالیت هـا در شـهرداری عالمانـه و جهـادی‬ ‫خواهـد بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬جوانـان شـهرداری‬ ‫امـاده شـوند و کمـر همـت را بـرای خدمـت‬ ‫عالمانـه و جهـادی محکم تر ببندند»‪ .‬سـید‬ ‫عبـداهلل ارجائـی کـه اولیـن روز کاری خـود را‬ ‫بـه نشسـتی بـا شـورای معاونـان‪ ،‬شـهرداران‬ ‫مناطق و رئیس و جمعی از اعضای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر مشـهد مقـدس اختصـاص‬ ‫داد‪ ،‬افـزود‪« :‬شـورای ششـم ثابـت کـرد کـه‬ ‫بـه ظرفیت هـای برخاسـته از مشـهدالرضا‬ ‫(ع) و خادمـان مـردم کـه در شـهرداری‬ ‫این شـهر سـابقه فعالیـت دارنـد توجـه و‬ ‫اعتمـاد دارد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬از عنایـت‬ ‫ولی نعمتمـان حضرت علی بن موسـی الرضا‬ ‫(ع) سپاسـگزارم و از اعتمـاد اعضـای‬ ‫محتـرم شـورای ششـم بـه بدنـه شـهرداری‬ ‫و همچنیـن تمامـی همـکاران سـابقم در‬ ‫بدنه مدیریت شـهری و سـطح استان تشکر‬ ‫می کنـم»‪ .‬شـهردار مشـهد بابیان اینکـه‬ ‫امیدواریـم دوران شـورای ششـم در‬ ‫عرصـه مدیریـت شـهری‪ ،‬دوره مدیریـت‬ ‫عالمانـه و جهـادی باشـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«بر همین اسـاس تا کیـد داریـم تمـام کارهـا‬ ‫و تصمیمـات در شـهرداری مشـهد برمبنای‬ ‫کار کارشناسـی و دقیق علمی باشـد و تکریم‬ ‫سـاحت مقـدس علـم و کار فنـی سـرلوحه‬ ‫فعالیت هـا قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬ارجائـی‬ ‫باتا کیدبراینکـه مـا خـادم حضـرت رضـا (ع)‪،‬‬ ‫خـادم زائرینشـان و خـادم مجاورینشـان‬ ‫هسـتیم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بدنـه فهیـم‪،‬‬ ‫بصیـر‪ ،‬متخصـص و انقالبـی شـهرداری‬ ‫مشـهد به این نکتـه توجه داشـته باشـند که‬ ‫رویکـرد دوره ششـم رویکـرد نـگاه بـه درون‬ ‫خواهد بود؛ لذا جوانان شایسـته شـهرداری‬ ‫و همـکاران عزیـزم در معاونت هـا‪ ،‬مناطـق‬ ‫و سـازمان ها کمـر همـت را بـرای خدمـت‬ ‫متـر ببندنـد»‪ .‬وی‬ ‫عالمانـه و جهـادی محک ‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـرادر عزیـزم جنـاب دکتر کالئی؛‬ ‫شـهردار سـابق زحمـات زیـادی را بـرای‬ ‫توسـعه شـهر کشـیدند و ایـن تالش هـا بـا‬ ‫قدرت و شـدت بیشـتری ادامه پیدا خواهد‬ ‫کـرد»‪ .‬شـهردار مشـهد افـزود‪« :‬بـا حضـور‬ ‫اقـای دکتـر کالئـی‪ ،‬بررسـی و اسیب شناسـی‬ ‫ً‬ ‫نسـبتا کاملـی درخصـوص فعالیت هـا انجام‬ ‫شـده؛ لـذا درایـن دوره بـرای رفـع کمبودهـا‬ ‫تالش و نقاط قوت گذشـته با قدرت تقویت‬ ‫خواهد شـد»‪ .‬ارجائی با تقدیر از تالش های‬ ‫رضـا خواجـه نائینی؛ سرپرسـت شـهرداری و‬ ‫معاونـت مالـی و پشـتیبانی گفـت‪« :‬بخـش‬ ‫عمده ای از زحمات شـهرداری در دوره قبل‬ ‫بر دوش ایشـان بود که در دوران سرپرسـتی‬ ‫بـه اوج خـود رسـید»‪.‬‬ ‫به منظور پاسخگویی به سواالت هم استانی های عزیز صورت می گیرد؛‬ ‫حضور مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران در مرکز الکترونیکی سامد‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران‬ ‫امـروز (‪ 20‬شـهریورماه ‪ )1400‬از سـاعت‬ ‫‪ 10:30‬الـی ‪ 12:30‬در مرکـز الکترونیکـی‬ ‫ارتبـاط مـردم و دولـت (سـامد) بـا تلفـن ‪۱۱۱‬‬ ‫پاسخگوی پیشنهاد ها‪ ،‬انتقادات و سواالت‬ ‫یسـت‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات‬ ‫مردم ‬ ‫و اطالع رسـانی‪ ،‬سـید حمیـد حسـینی‬ ‫(رئیـس اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی‬ ‫راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران) اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬به منظـور تقویـت تعامـل مـردم و‬ ‫دولـت‪ ،‬پاسـخگویی مسـتقیم بـه مسـائل و‬ ‫مشـکالت مـردم‪ ،‬دکتـر سـید محمـد نظـری؛‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران‬ ‫امـروز از سـاعت ‪ 10:30‬الـی ‪ 12:30‬ازطریـق‬ ‫سـامانه ارتبـاط مـردم و دولـت (تلفن شـماره‬ ‫‪ ۱۱۱‬سـامانه سـامد) در محـل مرکـز ارتبـاط‬ ‫مـردم و دولـت (سـامد) اسـتان پاسـخگوی‬ ‫تماس هـای تلفنـی هم اسـتانی های محتـرم‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬وی دراین خصـوص گفـت‪:‬‬ ‫«هـدف سـامانه سـامد کاهـش مراجعـات‬ ‫حضـوری مـردم و تسـریع در پاسـخگویی‬ ‫مدیـران بـه درخواسـت ها و شـکایات مـردم‬ ‫بـوده و فرصتی سـت مغتنـم بـرای مسـئولین‬ ‫دسـتگاه ها تـا مسـائل و مشـکالت را برطـرف‬ ‫کـرده و رضایت منـدی مـردم افزایـش یابـد»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی‬ ‫راه وشهرسازی استان مازندران به چگونگی‬ ‫اسـتفاده از سـامانه سامد اشـاره کرد و اذعان‬ ‫داشـت‪« :‬مـردم می تواننـد بـا اسـتفاده از‬ ‫شـماره تلفن ‪ ۱۱۱‬شـکایت یـا درخواسـت های‬ ‫خـود را مطـرح کننـد و در همان لحظـه‬ ‫پاسـخ سـوال خـود را دریافـت کننـد و فقـط‬ ‫درمواردی کـه نیـاز بـه بررسـی پرونـده باشـد‪،‬‬ ‫کارشناسـان سـامد بـا دریافـت کـد ملـی فـرد؛‬ ‫نسـبت به ثبـت درخواسـت اقـدام و کـد‬ ‫ره گیری به او ارائه می کنند»‪ .‬حسینی افزود‪:‬‬ ‫«مـردم شـریف اسـتان می تواننـد ازطریـق‬ ‫اداره ارزیابی عملکرد و رسـیدگی به شـکایات‬ ‫اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫پاسخ درخواست خود را پیگیری و از نتیجه‬ ‫مطلـع شـوند»‪.‬‬ ‫پس از شیوع ویروس کرونا صورت گرفت؛‬ ‫افزایش ‪15‬درصدی مصرف اب در استان اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫الزامـات ناشـی از رعایـت بهداشـت فـردی‬ ‫بـرای مقابلـه با ویـروس کرونا موجـب افزایش‬ ‫‪15‬درصـدی مصـرف اب در اسـتان اصفهـان‬ ‫شده است‪ .‬کارشناس هماهنگی و مدیریت‬ ‫مصـرف اب شـرکت اب وفاضلاب اسـتان‬ ‫اصفهـان گفـت‪« :‬بررسـی ها نشـان می دهـد‬ ‫از ابتـدای شـیوع بیمـاری کرونـا مصـرف اب‬ ‫در شهرسـتان های مختلـف اسـتان بیـن ‪12‬‬ ‫تـا ‪18‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬علیرضـا‬ ‫شـرافتی علـت ایـن تفـاوت را ناشـی از میـزان‬ ‫شـیوع بیمـاری‪ ،‬فرهنـگ مصرفـی مـردم‬ ‫و تفـاوت اقلیم هـا دانسـت و گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫بیمـاری به طورمیانگیـن باعـث افزایـش‬ ‫‪15‬درصـدی مصـرف اب شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ضمـن تا کیـد بـر رعایـت مسـائل بهداشـتی‪،‬‬ ‫خطـر ابتلا به رفتارهای وسـواس گونه را یـاداور‬ ‫شـد و افـزود‪« :‬پـس از شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫بسـیاری ازافراد بـا رعایـت نظافـت و رفتارهـای‬ ‫احتیاطـی بیش ازحـد و اجبـار دیگـران بـه‬ ‫رعایـت ایـن رفتارهـا‪ ،‬رفتارهـای وسـواس گونه‬ ‫را در خـود و اطرافیـان القـا می کنند»‪ .‬شـرافتی‬ ‫افـزود‪« :‬رفتارهایـی مانند شستشـوی دسـت‬ ‫و صـورت‪ ،‬اسـتحمام‪ ،‬شستشـوی لباس هـا‪،‬‬ ‫ظروف‪ ،‬سطوح‪ ،‬وسایل و غیره در برخی افراد‬ ‫به صورت افراطی انجام می شود»‪ .‬کارشناس‬ ‫هماهنگـی و مدیریـت مصـرف اب ابفـای‬ ‫اسـتان اصفهان گفت‪« :‬هر شهروند می تواند‬ ‫بـا ا گاهـی به میـزان تاثیـر خـود در مدیریـت‬ ‫مصـرف اب‪ ،‬در جلوگیـری از اتلاف منابـع ابی‬ ‫نقـش بسـزایی داشـته باشـد»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬خطر ابتال به رفتارهای وسواس گونه‬ ‫به مرورزمـان بـا بر هـم زدن تعـادل شـیمیایی‬ ‫مغـز‪ ،‬رفتارهای تکـراری را ملکـه ذهن می کند‬ ‫کـه ایـن وسـواس های فکـری‪ ،‬جزئـی از رفتـار‬ ‫خواهد شـد»‪ .‬شـرافتی باتا کیدبراینکه گـذر از‬ ‫بحران شـیوع کروناویروس‪ ،‬نیازمند سلامت‬ ‫یسـت‪ ،‬افزود‪« :‬رعایت نظافت‬ ‫جسـمی و روان ‬ ‫و شستشـوی کامل دسـت ها نباید با اختالل‬ ‫اسـترس و اضطـراب شـدید‪ ،‬تمام زندگی مـا را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد و خود و اطرافیان را دچار‬ ‫بیمـاری وسـواس کنـد»‪ .‬وی دو روش درمـان‬ ‫دارویی‪ -‬مشـاوره و رفتاردرمانـی را موثرتریـن‬ ‫شیوه های مقابله برای افراد مبتالبه بیماری‬ ‫وسـواس دانسـت و گفـت‪« :‬کسـی که بـه‬ ‫اختلال وسـواس مبتالسـت ا گـر تحت درمان‬ ‫قـرار نگیـرد‪ ،‬شـدت وسـواس به مرورزمـان‬ ‫یکـه در انجـام کارهـای‬ ‫زیـاد می شـود؛ به نحو ‬ ‫روزانـه هـم بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه شـدت درگیـری فـرد‬ ‫دربـاره افـکار یـا اعمـال وسواسـی متفـاوت‬ ‫اسـت و می توانـد از خفیـف تـا فـوق شـدید‬ ‫باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ازانجا کـه مدیریت مصـرف اب‬ ‫یسـت‪ ،‬دفتـر روابط عمومـی و‬ ‫مسـئله مهم ‬ ‫اموزش همگانی ابفای استان اصفهان سعی‬ ‫کـرده بـا تولیـد برنامه هـای مختلـف رادیویـی‬ ‫و تلویزیونـی نظیـر برنامـه «جـاری حیـات»‬ ‫اموزش هـای الزم را درخصـوص چگونگـی‬ ‫مصـرف اب به مشـترکین شـهری و روسـتایی‬ ‫ارائـه کنـد»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر رشت‪:‬‬ ‫هزینه المان های ساخته شده اعالم شود‬ ‫منا محمدی‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت‪« :‬هزینه المان هایی‬ ‫کـه در ایـام مختلـف ازجملـه مـاه محـرم امسـال برای برخـی از‬ ‫نقاط رشـت سـاخته شده اسـت اعالم شود»‪ .‬محمدحسین‬ ‫واثـق کارگرنیـا بـا انتقـاد از یک بارمصرف بـودن برخـی از‬ ‫المان هـای ساخته شـده بـرای ایـام محـرم اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«بـرای سـاخت ایـن المان هـا در ایـام مختلـف هزینه هـای‬ ‫هنگفتـی پرداخـت می شـود و به همین علـت بایـد ایـن‬ ‫المان هـا به گونـه ای تهیـه شـود کـه در سـال های بعـدی نیـز‬ ‫قابلیـت اسـتفاده داشـته باشـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه پرهیـز‬ ‫از تحمیـل هزینه هـای هنگفت بر بیت المال بایـد موردتوجه‬ ‫باشـد؛ افـزود‪« :‬شـهرداری رشـت درحال حاضـر نیـز به لحـاظ‬ ‫درامـدی بـا دغدغه هایـی مواجه اسـت و بایـد با صرفه جویی‬ ‫و پرهیـز از تحمیـل هرگونـه هزینـه غیرضـروری و مضاعـف‪ ،‬در‬ ‫حفـظ بیت المـال و صـرف ان در مـوارد دیگـر دقـت و توجـه‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر رشـت بـه نحوه‬ ‫انتخـاب شـرکت ها درراسـتای سـاخت المان هـا اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬این مهـم بایـد براسـاس ضوابـط و بـه دوراز رابطه بازی‬ ‫خبر‬ ‫و باتوج هبـه کیفیـت کار ارائه شـده انجـام شـود»‪ .‬کارگرنیـا‬ ‫بابیان اینکه خبرهایی مبنی بر اینکه برخی از المان ها در ایام‬ ‫مختلف پس از جمع اوری از سطح رشت دور ریخته می شود‬ ‫بـه گـوش می رسـد‪ ،‬افـزود‪« :‬این اقدامـات عیـن حیف ومیـل‬ ‫بیت المـال اسـت و بـا افـراد و سـازمان هایی کـه در این رابطـه‬ ‫کـم کاری می کننـد برخـورد می شـود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫اعضـای شـورا ناظـر بـر عملکـرد شـهرداری هسـتند‪ ،‬بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬بایـد همان طور کـه نسـبت بـه هزینه هـای شـخصی‬ ‫زندگی مان حساسـیت و احسـاس مسـئولیت داریم‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه حفـظ بیت المـال و پرهیـز از هرگونـه حیف ومیـل در ان‬ ‫نیـز دقـت و توجـه داشـته باشـیم»‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر رشـت بااشـاره به اینکه یک بارمصرف بـودن المان هـا‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد بـا شـرکت هایی‬ ‫موضـوع تامل برانگیز ‬ ‫کـه دراین بـاره بهتریـن کیفیت کاری و قیمت مناسـب را ارائه‬ ‫می کننـد همـکاری شـود»‪.‬‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬سرپرسـت شـرکت توزیـع‬ ‫بـرق مازندران از اجرای وا کسیناسـیون کارکنان‬ ‫ایـن شـرکت بـا همـکاری صمیمانـه دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی مازنـدران و بابـل و با رعایت دقیق‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی خبـر داد‪ .‬مهنـدس‬ ‫سـید کاظـم حسـینی گفـت‪« :‬بعـد از عقـد‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری بیـن معاونـت بهداشـت‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‬ ‫کشور و وزارت نیرو با پیگیری های مستمر انجام شده‪ ،‬در ابتدا وا کسیناسیون‬ ‫نیروهـای عملیاتـی‪ ،‬اتفاقـات شـبکه‪ ،‬مرا کـز ‪ 121‬و ‪ ...‬ایـن شـرکت انجـام شـد و‬ ‫وا کسیناسـیون کلیـه کارکنـان شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران درمقابله بـا‬ ‫کرونـا نیـز بـه مرحله اجـرا درامـد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬ضرورت توجه حفظ سلامت‬ ‫کارکنـان به عنـوان سـرمایه های ارزشـمند سـازمان‪ ،‬از رویکردهـای اصلـی ایـن‬ ‫شـرکت به شـمار می رود و از زمانی که کشـور درگیر بیماری کرونا بوده‪ ،‬در شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق مازنـدران اقدامـات بهداشـتی مختلفـی بـرای ایجـاد محیـط امـن‬ ‫کاری صـورت گرفتـه و همـکاران مبتلا و خانواده هایشـان نیـز موردحمایـت قرار‬ ‫گرفته اند»‪ .‬سرپرست شرکت توزیع برق مازندران با ار ج نهادن به زحمات کادر‬ ‫درمان و تالش های مضاعف نیروهای عملیاتی این شرکت در شرایط کرونایی‬ ‫در تامیـن بـرق مطمئـن و پایـدار اظهـار داشـت‪« :‬امیدواریـم بـا وا کسـینه کردن‬ ‫کارکنان و ادامه رعایت دقیق شـیوه نامه های بهداشـتی در محیط های کاری‪،‬‬ ‫دیگـر دغدغـه ای بـرای ابتلای انان به ویروس منحوس کرونا نداشـته باشـیم و‬ ‫بـه زودی بـا عبـور از ایـن بحـران‪ ،‬بـه شـرایط عـادی برگردیـم»‪.‬‬ ‫ادامه ساخت مسکن در حاشیه شهر زاهدان‬ ‫سـیامک نرماشـیری‪ /‬مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫نو بلوچسـتان گفـت‪« :‬تعـداد ‪ ۸۸۸۳‬متقاضـی سـاخت و نوسـازی‬ ‫سیستا ‬ ‫مسـکن به توسـط ستاد ساماندهی حاشیه شـهر زاهدان به شـهرداری معرفی‬ ‫شـده اند و بـرای ‪ 505‬پرونـده نیـز اخـذ پروانـه دائـم صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫مهنـدس منبتـی افـزود‪« :‬در طـرح سـاماندهی حاشـیه شـهر زاهـدان‪ ،‬بنیـاد‬ ‫مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان سـهمیه سـاخت ‪ 10‬هـزار واحـد مسـکونی دارد‬ ‫ً‬ ‫و قطعـا همـکاری و افزایـش سـرعت صـدور پروانه در شـهرداری زاهـدان ‪ ،‬امکان‬ ‫اسـتفاده بیشـتر حاشیه نشـینان را از ایـن فرصـت اسـتثنایی فراهـم می کنـد و‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان در این زمینـه امادگـی فنـی الزم را دارد»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬در این طرح‪ ،‬تسهیالت ساخت مسکن مبلغ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫و بالعوض ‪ 25‬میلیون تومان است که با پیگیری بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫پیگیـر افزایـش ایـن تسـهیالت به مبلـغ ‪ 100‬میلیون تومـان و بالعـوض به مبلـغ‬ ‫‪ 30‬میلیون تومان در دسـتور کار اسـت»‪ .‬مهندس منبتی همچنین هماهنگی‬ ‫و همراهـی دسـتگاه های مختلـف دراین طـرح را الزم و ضـروری عنـوان و بـر رفع‬ ‫موانـع و مشـکالت جهـت تسـریع ان تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫عملیات توسعه شبکه اب در چهار روستای سقز‬ ‫بو فاضلاب سـقز از اجـرای ‪ 6810‬متـر عملیـات‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیـر امـور ا ‬ ‫اصلاح و ‪ 950‬متـر عملیـات توسـعه شـبکه اب در چهـار روسـتای بسـطام‪،‬‬ ‫خـورده لوکـی‪ ،‬دولـه سـیر و التـون سـفلی طـی مـدت اخیـر خبـر داد‪ .‬عبـاس‬ ‫والیتـی بابیان این مطلـب گفـت‪« :‬در راسـتای تامیـن اب پایدار بهداشـتی برای‬ ‫روستانشـینان‪ ،‬در روسـتای بسـطام ‪ 1300‬متـر خـط انتقـال اجـرا و چـاه حفـاری‬ ‫شـده نیـز تجهیـز و در مـدار قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در روسـتای خـورده لوکـی‬ ‫نیـز اصلاح شـبکه به طـول ‪ 3200‬متـر‪ ،‬توسـعه شـبکه به طـول ‪ 350‬متـر‪ ،‬خـط‬ ‫انتقـال به طـول ‪ 400‬متـر اجرا شـد؛ ضمن انکه ‪ 130‬مورد سـت کامل انشـعاب به‬ ‫مشترکین وا گذار شد»‪ .‬مدیر امور ابفا سقز خاطرنشان کرد‪« :‬در روستای دوله‬ ‫سـیر عملیات اصالح شـبکه به طول ‪ 1650‬متر‪ ،‬توسـعه شـبکه به طول ‪ 170‬متر‪،‬‬ ‫خـط انتقـال به طـول ‪ 120‬متـر اجـرا گردیـده اسـت؛ ضمن انکـه احـداث مخـزن‬ ‫‪ 20‬مترمکعبی‪ ،‬نصب ‪ 24‬مورد ست کامل انشعاب و احداث و تجهیز یک باب‬ ‫ایسـتگاه پمپـاژ اجـرا شـد»‪ .‬والیتـی تصریـح کـرد‪« :‬در روسـتای التـون سـفلی‬ ‫بازسـازی شـبکه به طول ‪ 1960‬متر‪ ،‬توسـعه شـبکه به طول ‪ 430‬متر و نصب ‪75‬‬ ‫مـورد سـت کامـل اجـرا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های گازرسانی در هفته دولت‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز خراسـان شـمالی از گازرسـانی بـه‬ ‫پروژه هـای متعـدد شـامل گازرسـانی بـه‬ ‫‪ ۲۲‬واحد صنعتی‪ ،‬روستاها‪ ،‬ساختمان‬ ‫اداری و مجتمـع خدماتـی رفاهـی‬ ‫خبـر داد‪ .‬حسـن رضـا میربلوکـی گفـت‪:‬‬ ‫«به مناسـبت هفتـه دولـت‪ ۲۸ ،‬پـروژه‬ ‫شـامل ‪ ۲۲‬واحـد صنعتـی‪ ،‬یـک روسـتا‪ ،‬چهـار شـهرک روسـتایی‪ ،‬یـک مجتمع‬ ‫خدماتی رفاهی در سطح استان به بهره برداری رسید»‪ .‬میربلوکی با بیان اینکه‬ ‫ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری ‪ ۱۰۰‬درصد بوده‪ ،‬افزود‪« :‬تاکنون ‪ ۷۴۳‬روستا‬ ‫از نعمـت گاز برخوردارنـد و ضریـب نفـوذ گاز در بخـش روسـتایی ‪ ۹۹.۸‬درصـد‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان خراسـان شـمالی افـزود‪« :‬در نیمـه اول‬ ‫سـال جـاری عمـده مصـرف گاز اسـتان در بخـش صنعـت مصـرف شـده اسـت‬ ‫همچنین بخش صنعت در سال گذشـته بیش از ‪ ۶۵‬درصد مصرف گاز اسـتان‬ ‫را به خـود اختصـاص داده انـد کـه مزیت هایـی همچـون اشـتغال زایی‪ ،‬بهبـود‬ ‫چرخـه تولیـد‪ ،‬کاهـش هزینه هـا و حفاظـت از محیط زیسـت را به دنبـال دارد»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول از اجـرای عملیـات اتصـال خـط انتقـال گاز ‪ ۱۶‬اینـچ میامـی‬ ‫بـه دشـت خبـر داد و گفـت‪« :‬بـا اجـرای ایـن خـط‪ ،‬ضمـن افزایـش پایـداری گاز‬ ‫در شهرسـتان های گرمـه و جاجـرم‪ ،‬گاز موردنیـاز طر ح هـای توسـعه الومینـای‬ ‫جاجـرم نیـز تامیـن می شـود‪ .‬این پـروژه به طـول ‪ ۵۸‬کیلومتـر و بـا اعتبـاری‬ ‫بالغ بـر ‪۷۰۰‬میلیارد ریـال از منطقـه دشـت بـه شهرسـتان های گرمـه و جاجـرم‬ ‫در حال انجام است که هدف از اجرای ان‪ ،‬پایداری فشار گاز شهرهای جاجرم‬ ‫و گرمـه در فصـول سـرد سـال و همچنیـن ایجـاد زیرسـاخت به منظـور توسـعه‬ ‫فازهـای مجتمـع الومینـای جاجـرم اسـت»‪.‬‬ ‫انتخاب شرکت برق منطقه ای گیالن‬ ‫به عنوان دستگاه برگزیده‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬شـرکت بـرق منطقـه ای گیلان بـرای دومین سـال متوالـی‬ ‫دسـتگاه برگزیـده در ارزیابـی عملکـرد سـاالنه دسـتگاه های اجرایـی شـد‪ .‬در ‬ ‫ جشـنواره شـهید رجایـی اسـتان‪ ،‬شـرکت بـرق منطقـه ای گیلان در ارزیابـی‬ ‫عملکـرد سـال ‪ 99‬دسـتگاه های اجرایـی اسـتان گیلان‪ ،‬در میـان ‪ 53‬دسـتگاه‬ ‫اجرایـی‪ ،‬درمجمـوع شـاخص های عمومـی و اختصاصـی ارزیابـی عملکـرد‪،‬‬ ‫بـرای دومین سـال پیاپـی ازجمله دسـتگاه های اجرایی برگزیده اسـتان گیالن‬ ‫معرفی شـد‪ .‬در این ائین‪ ،‬ارسلان زارع (اسـتاندار گیالن و رئیس سـتاد اسـتانی‬ ‫جشـنواره شـهید رجایـی) بـا اهـدای تندیـس جشـنواره و لـوح تقدیـر بـه بهمـن‬ ‫داراب زاده (مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای گیلان)‪ ،‬از اقدامـات و عملکـرد‬ ‫ایـن شـرکت قدردانـی کـرد‪ .‬گفتنی سـت کـه ارزیابـی عملکـرد دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی کشـور هرسـاله براسـاس قانـون مدیریـت خدمات کشـوری و ائین نامه‬ ‫و دسـتورالعمل های تدوین شـده در دو بعـد عمومـی و اختصاصـی ازسـوی‬ ‫سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور انجـام و از دسـتگاه های برگزیـده توسـط‬ ‫اسـتاندار تقدیـر می شـود‪.‬‬ ‫پایان مرحله اول وا کسیناسیون‬ ‫کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫نپـور ازغنـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد‬ ‫یاسـر وط ‬ ‫گفـت‪« :‬بـا هـدف قطـع زنجیـره انتشـار بیمـاری کرونـا‪ ،‬پیشـگیری و حفـظ‬ ‫هرچه بیشتر سالمتی کارکنان‪ ،‬مرحله نخست وا کسیناسیون در این مجتمع‬ ‫گازی انجـام شـد»‪ .‬مهنـدس سـید مجیـد منبتـی افـزود‪« :‬بـا پیگیری هـای‬ ‫مدیریـت عامـل ایـن مجتمـع گازی و بـا هماهنگـی سـازمان بهداشـت ودرمان‬ ‫صنعـت نفـت‪ ،‬مجـوز وا کسیناسـیون کارکنـان از سـتاد کرونـای اسـتان اخـذ و‬ ‫از اواسـط مردادمـاه تزریـق دوز اول وا کسـن کارکنـان اغـاز شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫مرحلـه اول این طـرح تاکنـون یک هـزار و ‪ 600‬نفـر از کارکنـان دز اول وا کسـن را‬ ‫دریافـت کرده انـد و پـس از طـی دوره زمانـی موردنیـاز‪ ،‬طـرح تزریـق دوز دوم‬ ‫وا کسـن نیـز انجـام خواهـد شـد»‪ .‬مهنـدس منبتـی تا کیـد کـرد‪« :‬اجـرای طـرح‬ ‫وا کسیناسـیون کارکنـان پاالیشـگاه‪ ،‬افزون بـر حفـظ و صیانت از نیروی انسـانی‬ ‫به عنـوان باارزش تریـن سـرمایه صنعـت نفـت‪ ،‬بـه ارائـه خدمـت بـرای توسـعه‬ ‫پایـدار و تولیـد صیانتـی اطمینان خاطـر بیشـتری خواهـد داد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 4 1400‬صفر ‪ 11 1443‬سپتامبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2315‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫به همت مدیریت شهرداری باقرشهر در هفته دولت؛‬ ‫بلوار شهید حسین چله دوان به بهره برداری رسید‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫طــرح تعریــض و اســفالت بلــوار شــهید واالمقــام حســین چلـه دوان‬ ‫کهــزار و ‪۴۰۰‬متــر و عــرض هش ـت متر در دو بانــد طــی‬ ‫ب هطــول ی ‬ ‫چهارمــاه بــا اعتبــار ‪۴۰‬میلیاردریــال بــا حضــور معــاون هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی اســتاندار تهــران و معــاون اســتاندار و فرمانــدار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری و جمعــی از مســئولین اســتان و شهرســتان‬ ‫به بهر هبــرداری رســید‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران‪:‬‬ ‫اجرای پروژه ها و خدمات عمران شهری‬ ‫جز در سایه همدلی و تالش مسئوالن میسر نمی شود‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در مراسم افتتاحیه‬ ‫یسـت پیگیری هـا به منظـور‬ ‫بلـوار شـهید چلـه دوان گفـت‪« :‬ضرور ‬ ‫تامیـن و تخصیـص بودجـه بیـش از ‪۱۰۰‬میلیاردتومانـی شـهرداری‬ ‫باقرشـهر اسـتمرار یابـد»‪ .‬عبدالرضـا چراغعلـی (معـاون امور هماهنگی‬ ‫عمرانـی اسـتانداری تهـران) در ائین بهر هبـرداری از پروژه های عمرانی‬ ‫مدیریـت شـهری باقرشـهر اظهـار کـرد‪« :‬توفیقـات و اجـرای پروژه هـا‬ ‫و خدمـات عمـران شـهری جـز در سـایه تدبیـر‪ ،‬همدلـی و تلاش و‬ ‫اهتمام شـبانه روزی مسـئوالن میسـر نمی شـود»‪ .‬وی از ری به عنوان‬ ‫منطقـه ای اسـتراتژیک در اسـتان تهـران یـاد کـرد و گفـت‪« :‬ازایـن رو‬ ‫بایـد در اختصـاص منابـع بودجـه ای و‬ ‫اعتباری به شهرستان ری توجه ویژه ای‬ ‫شـود»‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتانداری تهـران خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«چنـد موضـوع موثـر در حـوزه محیـط‬ ‫زیسـت و فعالیت هـای شـهرداری تهـران‬ ‫با هدف سرعت بخشـیدن بـه پروژه های‬ ‫مدیریـت شـهری ری در همـه نقـاط‬ ‫شـهری و جمعیتـی منطقـه موردتوجه و‬ ‫تا کید است»‪ .‬چراغعلی بااشاره به نقش‬ ‫اجـرای پـروژه بلـوار شـهید چلـه دوان در‬ ‫کاهـش تصادفـات جـاده ای و کاهـش‬ ‫تلفـات انسـانی و خسـارات مالـی‪ ،‬بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬همـه رخدادهـای مثبـت‪ ،‬اثرگـذار‬ ‫و مانـدگار جـز در سـایه وفـاق و تعامـل‬ ‫به دسـت نمی ایـد»‪ .‬وی همچنیـن خواسـتار تـداوم پیگیری هـا بـرای‬ ‫تخصیـص و تکمیـل بودجـه ‪۱۰۰‬میلیاردتومانـی شـهرداری باقرشـهر‬ ‫و تحقـق این مهـم شـد‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‬ ‫تهـران قـول مسـاعد داد اسـتانداری بـا نـگاه ویژ هتـری بـه منطقـه ری‬ ‫موضوعـات‪ ،‬مطالبـات و فعالیت هـای‬ ‫ان را پیگیـری و اجرایـی کنـد‪.‬‬ ‫شهردار باقرشهر‪:‬‬ ‫پارکینگطبقاتی‬ ‫(ره)‬ ‫بلوار امام خمینی‬ ‫در دهه مبارک فجر‬ ‫به بهره برداریمی رسد‬ ‫سعید استاد فرج‪:‬‬ ‫یکی از اصلی ترین راه های دسترسی‬ ‫روستاهای منطقه افتتاح شد‬ ‫سـعید اسـتادفرج (شـهردار باقرشـهر) در‬ ‫مراسـم بهر هبـرداری از این طرح عمرانی‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬بلـوار شـهید چلـه دوان‬ ‫یکـی از اصلی تریـن راه هـای دسترسـی‬ ‫محلـی و اصلـی تـردد شـهروندان‬ ‫روسـتاهای قمصـر‪ ،‬دهنـو و روسـتاهای‬ ‫اطـراف اسـت و همـه روزه خودروهـا و‬ ‫کارکنان مجموعه های تجـاری‪ ،‬کارگاهی‬ ‫و صنعتـی بسـیاری از این مسـیر تـردد می کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫بلـوار شـهید چلـه دوان کوچـک ولـی اثرگـذار اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫جهـزار‬ ‫«تـراش اسـفالت بـه میـزان پن ‬ ‫و ‪۳۰۰‬مترمربـع بـه ضخامـت متوسـط‬ ‫کبـرداری به میزان‬ ‫هشت سـانتیمتر‪ ،‬خا ‬ ‫‪۸۰۰‬مترمکعـب و مخلوط ریـزی بـه میـزان‬ ‫‪۶۰۰‬مترمکعـب انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اسـتاد فـرج بااشـاره به توزیـع سـه هزار و‬ ‫ُ‬ ‫نطـرح‪،‬‬ ‫‪۸۵۰‬تـن اسـفالت در اجـرای ای ‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬بلـوار شـهید چلـه دوان‬ ‫ا گرچـه در حـدود ‪ 1.5‬کیلومتـر اسـت ولـی‬ ‫در کاهـش تصادفـات‪ ،‬اثرگـذاری زیـادی‬ ‫دارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه همه سـاله‬ ‫شـاهد تصادفـات بسـیاری دراین مسـیر‬ ‫بودیـم‪ ،‬افـزود‪« :‬به منظـور رفـع ایـن معضـل و رفـاه حـال شـهروندان‬ ‫برنامه ریـزی الزم بـرای تعریـض این مسـیر در دسـتورکار واحـد فنـی و‬ ‫عمرانـی شـهرداری باقرشـهر قـرار گرفـت و در مـدت چهار مـاه بـا کار و‬ ‫همـت شـبانه روزی‪ ،‬پـروژه فـوق به بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬اسـتاد فـرج‬ ‫در پایـان سـخنان خـود گفـت‪« :‬ان شـاءاهلل بـا تلاش بیشـتر پارکینـگ‬ ‫طبقاتـی بلـوار امام خمینـی(ره) در دهـه مبـارک فجـر به بهر هبـرداری‬ ‫می رسـد»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ این مراسـم بـا حضـور چراغعلـی‬ ‫(معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری تهران)‪ ،‬توکلـی (معاون‬ ‫اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری)‪ ،‬حجت االسلام اسـتیری‬ ‫(امام جمعـه باقرشـهر و کهریـزک)‪ ،‬بابایـی (بخشـدار کهریـزک)‪،‬‬ ‫سـرهنگ حیـدری (جانشـین سـپاه ناحیـه حضـرت روح اهلل(ره))‪،‬‬ ‫ابوطالب بقرایی (رئیس سـابق شـورای اسلامی باقرشـهر) و تعدادی‬ ‫از اعضـای شـورای شـهر و برخـی از مسـئولین اسـتان و شهرسـتان و‬ ‫فرماندهـان نظامـی و انتظامـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫شهردار باقرشهر بیان کرد؛‬ ‫جشنواره فیلم اسمان؛ بستری مناسب برای ارائه ارزش های فرهنگی‬ ‫روند احداث پارکینگ طبقاتی بلوار امام خمینی‬ ‫(ره)‬ ‫شهرداری باقرشهر؛ برترین شهرداری استان تهران در رسیدگی به امور ایثارگران‬ ‫انوشـیروان محسـنی بندپـی (اسـتاندار تهـران) بـا اعطای‬ ‫لـوح سـپاس بـه سـعید اسـتادفرج (شـهردار باقرشـهر)‪ ،‬از‬ ‫ایشان به عنوان برترین شهرداری این استان در رسیدگی‬ ‫بـه خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران تقدیـر کـرد‪ .‬در‬ ‫بخشـی از ایـن لـوح امـده اسـت‪« :‬بدین وسـیله به پـاس‬ ‫زحمـات و مسـئولیت پذیری در توفیـق خدمت رسـانی‬ ‫بـه خانواده هـای معظـم شـاهد و ایثارگـر و کسـب رتبـه‬ ‫برتـر در سـطح اسـتان تهـران‪ ،‬از جناب عالـی تقدیـر و‬ ‫تشـکر می شـود»‪ .‬همچنین علی محمد اسلامی (مشـاور‬ ‫اسـتاندار و مسـئول هماهنگـی امـور ایثارگـران اسـتانداری‬ ‫تهـران) طـی لوحـی از خدمـات جـواد مغـروری (مشـاور‬ ‫شـهردار باقرشـهر در امـور ایثارگـران) تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫همچنین این شهرداری براساس اخرین ارزیابی اداره کل‬ ‫امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری تهـران به عنـوان‬ ‫برتریـن شـهرداری ایـن اسـتان در حـوزه حمل ونقـل و‬ ‫ترافیک در میان ‪ ۴۶‬شهرداری استان تهران معرفی شد‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬لوح سپاس برترین شهرداری استان تهران‬ ‫که به امضای مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری‬ ‫تهران رسیده‪ ،‬تقدیم سعید استادفرج (شهردار باقرشهر)‬ ‫شـد‪ .‬در همین خصـوص د رپـی اعلام کسـب رتبه هـای‬ ‫برتـر ازسـوی اسـتانداری تهـران‪ ،‬واحدهـای شـهرداری‬ ‫باقرشـهر در حوزه هـای مختلـف در میـان شـهرداری های‬ ‫‪ ۶‬و‪ ۷‬اسـتان تهـران مفتخـر بـه کسـب رتبـه برتـر شـده اند‪.‬‬ ‫ایـن شـهرداری براسـاس اخریـن ارزیابـی عملکـرد‬ ‫شهرداری های درجه ‪ ۶‬و ‪ ۷‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬توسط اداره کل‬ ‫امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری تهـران‪ ،‬مفتخـر بـه‬ ‫تقدیر استاندار تهران‬ ‫از روابط عمومی‬ ‫شهرداریباقرشهر‬ ‫دکتـر محسـنی بندپـی (اسـتاندار تهـران) از اقدامـات‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر بـا اهـدای لـوح سـپاس‪،‬‬ ‫تقدیـر کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر؛ ایـن‬ ‫لوح سـپاس به نمایندگی از اسـتاندار توسـط سـعید استادفرج‬ ‫به جواد مغروری (مدیر روابط شـهرداری باقرشـهر) اهداء شد‪.‬‬ ‫در بخشـی از متـن ایـن لـوح سـپاس امـده اسـت‪« :‬بـرای تحقق‬ ‫سیاسـت های کالن ارتباطـی شـهرداری در ایجـاد زمینه هـای‬ ‫اطالع رسـانی هدفمنـد و پیگیـری مطالبـات مـردم ازسـوی‬ ‫مسـئولین و مدیـران کـه ازجملـه وظایـف و ماموریت هـای‬ ‫محول شـده بـه روابط عمومـی شهرداری هاسـت‪ ،‬مـورد انتظـار‬ ‫اسـت بـا نگاهـی علمـی و فرا گیـر در پیشـبرد اهـداف و توسـعه‬ ‫کمـی و کیفـی خدمـات بـه شـهروندان اجـرای ان محقـق‬ ‫تبـه ارزیابی هـای صورت پذیرفتـه‬ ‫شـود‪ .‬بدین وسـیله با عنای ‬ ‫برمبنـای شـاخص های علمـی و تخصصـی توسـط اداره کل‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل اسـتانداری‪ ،‬از جناب عالـی و‬ ‫همـکاران محتـرم تقدیـر و تشـکر می شـود»‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر در حوزه های خدمات شهر و فضای سبز‪،‬‬ ‫شهرسازی‪ ،‬امور مالی و بودجه‪ ،‬امور اداری و استخدامی‪،‬‬ ‫حمل ونقـل و ترافیـک شـده اسـت‪ .‬در قسـمتی از لـوح‬ ‫سـپاس کـه توسـط علیرضـا طاهری نسـب (مدیـرکل‬ ‫امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری تهـران) خطـاب بـه‬ ‫سـعید اسـتادفرج (شـهردار باقرشـهر) صـادر شـده امـده‬ ‫اسـت؛ اصـل هفتـم قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران مویـد ُ‬ ‫یگـری‬ ‫دمکراسـی واقعـی در وا گـذاری تصد ‬ ‫مدیریت شهری به مدیران منبعث از اراده محلی است‪.‬‬ ‫شـهرداران به عنـوان اصلی تریـن عنصـر تحقـق ایـن اصـل‬ ‫از قانـون اساسـی می تواننـد ضمـن بهینه سـازی حـوزه‬ ‫مدیریت خود و ایجاد فضای مناسب برای شهروندان در‬ ‫فراینـد توسـعه کشـور نقـش بی بدیلـی ایفـا کننـد‪.‬‬ ‫س ــعید اس ــتاد ف ــرج گف ــت‪« :‬جش ــنواره فیل ــم اس ــمان‬ ‫بس ــتری ب ــرای ارائ ــه ارزش ه ــای فرهنگ ــی ب ــوده و این‬ ‫قابلی ــت را دارد ک ــه در این ــده در قام ــت جش ــنواره ای‬ ‫بین الملل ــی ب ــه فعالی ــت خ ــود ادام ــه دهد»‪ .‬ش ــهردار‬ ‫باقرش ــهر در ائی ــن اختتامی ــه دومی ــن جش ــنواره فیل ــم‬ ‫کوت ــاه اس ــمان اظه ــار ک ــرد‪« :‬از دی ماه س ــال گذش ــته‬ ‫ب ــا اطالع رس ــانی در فض ــای مج ــازی و اع ــام محورها‪،‬‬ ‫ش ــرایط ب ــرای ارس ــال اث ــار هنرمن ــدان از جای ج ــای‬ ‫که ــزار‬ ‫کش ــور فراه ــم ش ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به ارس ــال ی ‬ ‫اث ــر از اث ــار کیف ــی و فاخ ــر هنرمن ــدان ب ــه جش ــنواره‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬ش ــهرداری باقرش ــهر کوش ــیده در قال ــب ای ــن‬ ‫جش ــنواره بس ــتر را برای ارتقای فرهنگ زندگی س ــالم‪،‬‬ ‫مدن ــی و ش ــهری فراه ــم ک ــرده و ازس ــویی ظرفیت ها و‬ ‫قابلیت های باقرش ــهر را به همگان بشناس ــاند»‪ .‬استاد‬ ‫ف ــرج خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در این جش ــنواره ‪ ۸۷۴‬اث ــر از‬ ‫هنرمندان در بخش مس ــابقه ای در قالب فیلم کوتاه با‬ ‫موضوعات مختلف در قالب هایی داس ــتانی‪ ،‬مس ــتند‪،‬‬ ‫نماهن ــگ‪ ،‬پویانمای ــی و فیلم نام ــه و ‪ ۱۲۵‬اث ــر دیگ ــر در‬ ‫بخش های جنبی به جش ــنواره ارس ــال ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫ش ــهردار باقرش ــهر اب ــراز امیدواری ک ــرد ت ــداوم برگزاری‬ ‫این جش ــنواره در س ــالیان متمادی بس ــتری مناسب را‬ ‫ب ــرای ایفای نقش فرا گیرتر در ح ــوزه هنری فراهم کرده‬ ‫و در ای ــن قال ــب هن ــری ب ــه موضوع ــات مهم ــی مانند‬ ‫مس ــائل فرهنگ ــی‪ ،‬دینی و هن ــری پرداخته ش ــود‪ .‬وی‬ ‫با ابراز خوش ــنودی از ارس ــال اثار هنری بسیار حرفه ای‬ ‫و فاخ ــر به این جش ــنواره‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬جش ــنواره فیلم‬ ‫اس ــمان ای ــن قابلی ــت را دارد که در گام ه ــای بعدی در‬ ‫قال ــب بین الملل ــی برگ ــزار ش ــده و زمین ــه ب ــرای معرفی‬ ‫داش ــته های فرهنگ ــی مل ــل و کش ــورها فراهم ش ــود»‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬جش ــنواره فیلم اس ــمان از قابلیت ها‬ ‫و پتانس ــیل های فراوان ــی برخوردار اس ــت ت ــا عرصه ای‬ ‫ب ــرای نمای ــش و رقاب ــت اث ــاری از کش ــورهای مختل ــف‬ ‫ب ــوده و ب ــار معنای ــی فرهنگ ــی و هن ــری بیش ــتری را در‬ ‫خود جای دهد»‪ .‬اس ــتادفرج از ش ــادروان محمدسرور‬ ‫رجای ــی به نیکی ی ــاد کرد و بااش ــاره به ارس ــال یک صد‬ ‫اث ــر از اث ــار هنرمن ــدان فیلم س ــاز افغانس ــتان در بخش‬ ‫بین المل ــل دومی ــن جش ــنواره فیل ــم کوت ــاه اس ــمان‪،‬‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬حض ــور این تع ــداد از فیلم س ــازان در‬ ‫ایـ ـن دوره از جش ــنواره حاصل تالش ش ــادروان محمد‬ ‫یس ــت که متاس ــفانه ایش ــان دیگر در بین‬ ‫س ــرور رجای ‬ ‫م ــا نیس ــتند»‪ .‬وی در این مراس ــم‪ ،‬برگ ــزاری دومی ــن‬ ‫جش ــنواره کوتاه فیلم اس ــمان را اخرین ب ــرگ از کارنامه‬ ‫دوره پنج ــم مدیری ــت ش ــهری دانس ــت و اع ــام ک ــرد‪:‬‬ ‫«امیدواری ــم در این ــده ش ــاهد تـــداوم این جشـــنواره در‬ ‫ح ــد کش ــوری و حتی بین المللی باشـــیم»‪ .‬اســـتادفرج‬ ‫در پای ــان از اداره کل فرهن ــگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان‬ ‫ته ــران‪ ،‬اعض ــای ش ــورای اس ــامی باقرشـــهر‪ ،‬ســـازمان‬ ‫بس ــیج هنرمن ــدان س ــپاه حضـــرت سیدالشـــهدا(ع)‬ ‫اس ــتان ته ــران و بخش ــدار و شـــورای بخـــش کهریـــزک‬ ‫ک ــه برای برگ ــزاری این جش ــنواره همکاری شایســـته ای‬ ‫داش ــته اند تش ــکر و قدردان ــی کرد‪.‬‬ ‫قدردانی رئیس سازمان بسیج هنرمندان‬ ‫از شهردار باقرشهر‬ ‫پـس از برگـزاری موفـق دومیـن جشـنواره فیلـم کوتـاه‬ ‫اسـمان و اسـتقبال بسـیارخوب فیلم سـازان و هنرمندان‬ ‫از جشـنواره‪ ،‬رئیـس سـازمان بسـیج هنرمنـدان سـپاه‬ ‫حضـرت سیدالشـهدا علیه السلام از شـهردار باقرشـهر‬ ‫تقدیـر کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی باقرشـهر؛ سـرهنگ حسـین نـادری (رئیـس‬ ‫سـازمان بسیج هنرمندان سـپاه حضرت سیدالشهدا(ع)‬ ‫اسـتان تهـران) بـا حضـور در دفتـر شـهردار باقرشـهر‪ ،‬از‬ ‫سـعید اسـتادفرج بـا اهـدای لـوح سـپاس بـرای برگـزاری‬ ‫ایـن جشـنواره قدردانـی کـرد‪ .‬سـرهنگ نـادری بااشـاره به‬ ‫اسـتقبال بیـش از ‪ ۱۰۰۰‬فیلم سـاز از ایـن جشـنواره گفـت‪:‬‬ ‫«سـازمان دهی و برنامه ریـزی بسـیارعالی و پشـتیبانی‬ ‫بسـیارخوب و تلاش بـرای برگـزاری جشـنواره بـا‬ ‫اسـتانداردهای سـطح کشـوری‪ ،‬دومیـن جشـنواره فیلـم‬ ‫کوتـاه اسـمان را از دیگـر جشـنواره ها متمایـز کـرده بـود»‪.‬‬ ‫وی از اهتمـام شـهرداری باقرشـهر بـه مقولـه فرهنـگ و‬ ‫توجـه ویـژه شـهردار بـه برگـزاری برنامه هـای فرهنگـی را‬ ‫بسـیار عالمانـه و قابل تقدیـر دانسـت و گفـت‪« :‬توجـه‬ ‫بـه هنـر و هنرمنـد‪ ،‬یکـی از شـاخصه های مدیریتـی در‬ ‫شـهرداری باقرشـهر اسـت کـه بـا حضـور افـراد هنرشـناس‬ ‫در معاونـت فرهنگـی جلـوه بهتری به خود گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫در ادامه مراسـم لوح های سـپاس ازطرف سـازمان بسـیج‬ ‫هنرمنـدان سـپاه حضـرت سیدالشـهدا علیه السلام‬ ‫بـه سـعید اسـتادفرج (شـهردار باقرشـهر)‪ ،‬امیـر محبـی‬ ‫(معاونـت فرهنگـی اجتماعـی) و باقـر صمـدی (دبیـر ایـن‬ ‫جشـنواره) اهـداء شـد‪.‬‬ ‫تقدیر مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران از شهردار باقرشهر‬ ‫احـــد جاودانـــی (مدیـــرکل اداره فرهنگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان تهران) با ارســـال‬ ‫لوح تقدیر از زحمات و تالش های ســـعید اســـتادفرج (شـــهردار باقرشـــهر) در برگزاری‬ ‫دومی ــن جش ــنواره فیل ــم کوت ــاه اس ــمان تقدی ــر ک ــرد‪ .‬در بخش ــی از این ل ــوح امده‬ ‫اســـت‪« :‬عرصه پهناور هنر‪ ،‬ازمون گاه معرفت و عشـــق اســـت و ثمـــره ان‪ ،‬جوانه های‬ ‫بالندگی هر فرهنگ اســـت که همـــواره باید ان را از فرهیختـــگان و هنرمندانی انتظار‬ ‫داش ــت که صب ــر‪ ،‬عش ــق و تالش را توش ــه راه رس ــیدن به بلن ــدای روش ــن قله های‬ ‫افتخ ــار و س ــربلندی فرهنگ و هن ــر مرزوبوم خوی ــش س ــاخته اند‪ .‬اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشـــاد اســـامی اســـتان تهران ضمن ار ج گذاری بر تـــاش تمامی دســـت اندرکاران‬ ‫برگـــزاری دومیـــن جشـــنواره فیلـــم کوتاه اســـمان‪ ،‬الزم می دانـــد از زحمـــات و تالش‬ ‫دلســـوزانه ان شـــهردار محتـــرم به عنوان مبـــدع این جشـــنواره سپاســـگزاری نماید‪.‬‬ ‫باشـــد که ایـــن دوره از جشـــنواره برایتـــان خاطرات خـــوش‪ ،‬شـــیرین و به یادماندنی‬ ‫از جمع جوانان مشـــتاق هنر به ارمغان داشـــته و حمایت هایتان از ســـینما و نســـل‬ ‫جـــوان و خـــاق‪ ،‬نویدبخش روزهای روشـــن در بهره از هنر ســـینما به عنوان بهترین‬ ‫وس ــیله برای تاثیرگذاری به جامعه‪ ،‬زمینه فرهنگ ســـازی و ایجاد نشـــاط اجتماعی‬ ‫در جامع ــه را فراهم اورد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2347

روزنامه سایه 2347

شماره : 2347
تاریخ : 1400/08/05
روزنامه سایه 2346

روزنامه سایه 2346

شماره : 2346
تاریخ : 1400/08/04
روزنامه سایه 2345

روزنامه سایه 2345

شماره : 2345
تاریخ : 1400/08/03
روزنامه سایه 2344

روزنامه سایه 2344

شماره : 2344
تاریخ : 1400/08/01
روزنامه سایه 2343

روزنامه سایه 2343

شماره : 2343
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه سایه 2342

روزنامه سایه 2342

شماره : 2342
تاریخ : 1400/07/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!