روزنامه سایه شماره 2314 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2314

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2314

روزنامه سایه شماره 2314

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫رویکرد دستگاه ها از واردات محوری به صادرات محوری اصالح شود‬ ‫رئیس جمهـوری بر لـزوم اصالح رویکـرد دسـتگاه ها از واردات محوری به‬ ‫صادرات محـوری و ریل گـذاری بـرای جهـش صـادرات غیرنفتـی تا کیـد‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری؛ ایـت اهلل سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی در جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت گفـت‪:‬‬ ‫«رویکـرد دسـتگاه ها در عرصه هـای مختلـف اقتصـادی؛ به ویـژه در‬ ‫ش تولیـد غـذا و دارو‪ ،‬بایـد از رویکـرد واردات محـوری به داخلی کردن‬ ‫بخـ ‬ ‫تولید کاالها و گسترش صادرات غیرنفتی اصالح شود»‪ .‬در این جلسه‪،‬‬ ‫سیاسـت های تجاری و ارزی مرتبط با توسـعه صادرات و مدیریت واردات مورد بررسـی قرار گرفت و‬ ‫وزارتخانه هـای صمـت و امـور اقتصـادی و دارایـی موظـف شـدند بـرای ایجـاد عـزم ملـی و هماهنگی‬ ‫جهـت رفـع موانـع تولیـد و حمایـت از تولیـد کاال در داخـل اقدامـات الزم را به عمـل اورنـد‪.‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬هزار میلیاردتومان‬ ‫رسـتم قاسـمی؛ وزیر را هو شهرسـازی در نشسـت انالین با مدیران کل را هو شهرسازی‬ ‫اسـتان های کشـور با بیان اینکـه بانک هـا مکلـف شـدند کـه ‪ ۳۶۰‬هزار میلیاردتومـان‬ ‫منابـع در اختیـار بخـش مسـکن قـرار دهنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تولیـد یک میلیـون مسـکن در‬ ‫نتـن فـوالد اسـت؛ پـس مشـکل‬ ‫نتـن سـیمان و ‪ ۱۰‬میلیو ‬ ‫سـال نیازمنـد ‪ ۳۰‬میلیو ‬ ‫مصالـح بـرای سـاخت یک میلیـون واحـد مسـکونی در کشـور وجـود نـدارد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1400‬اول صفر ‪ 8 1443‬سپتامبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2314‬تومان‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫دنبالمسدودسازیومحدودسازینیستیم‬ ‫جایگاه فرهنگ حسینی‬ ‫درمقابله باولنگاری‬ ‫فرهنگی در جامعه‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سرنوشتغم انگیز‬ ‫اوارگانافغانستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫�پرافتخارتر�ین زنان پارالمپیکی جهان‬ ‫پرونـده کاروان ایـران در بازی هـای پارالمپیـک ‪ ۲۰۲۰‬توکیـو بـا ‪ ۲۴‬مـدال؛ شـامل ‪۱۲‬‬ ‫طلا‪ ۱۱ ،‬نقـره و یـک برنـز بسـته شـد‪ .‬به این ترتیـب‪ ،‬ایـران در جـدول رده بنـدی مدال ها‬ ‫بـا چهـار طلای بیشـتر و دو پلـه صعـود نسـبت بـه بازی هـای ریـو‪ ،‬در جایـگاه ‪13‬‬ ‫شـانزدهمین دوره رقابت هـای پارالمپیـک ‪ ۲۰۲۰‬توکیـو قـرار گرفـت‪ .‬ایـران در مسـابقات‬ ‫ُ‬ ‫ت مدال طال‪ ،‬نه نقره و هفت برنز در رده‬ ‫پارالمپیک ‪ ۲۰۱۶‬ریو‪ ،‬با ‪ ۲۴‬مدال‪ ،‬شامل هش ‬ ‫‪ 15‬قرار گرفته بود‪ .‬شانزدهمین دوره رقابت های پارالمپیک‪ ،‬از ‪ 2‬شهریورماه با برگزاری‬ ‫ً‬ ‫مراسـم افتتاحیـه رسـما اغـاز شـد‪ .‬کاروان ایـران در ایـن دوره از بازی هـای پارالمپیـک بـا‬ ‫‪ ۶۲‬ورزشـکار و ‪ ۲۱‬نفـر کادر فنـی در ‪ ۱۰‬رشـته‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10+1‬اسیب اموزش‬ ‫ً‬ ‫صرفا مجازی‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد؛‬ ‫عمل به شیوه شهدا و ایثارگران؛‬ ‫اثربخش ترین تبلیغ فرهنگ ایثار‬ ‫‪6‬‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد؛‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫اغاز پرواز اربعین؛‬ ‫از ‪ ۲۸‬شهریورماه ‪1400‬‬ ‫فوالد مبارکه تا ریشه کنی کامل کرونا‬ ‫در کنار مردم است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رایگان‬ ‫دیمیتـری پسـکوف؛ سـخنگوی رئیس جمهـوری روسـیه گفـت‪« :‬هنـوز‬ ‫تصمیمـی در مـورد به رسمیت شـناختن گـروه طالبـان نگرفته ایـم»‪.‬‬ ‫در هفته دولت در سال جاری صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از ‪ 10‬واحد تولیدی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی سیستان وبلوچستان‬ ‫‪7‬‬ ‫ژان‪-‬پلبلموندو‬ ‫در ‪88‬سالگی‬ ‫از نفس افتاد ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Bloomberg‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2314‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫امریکا طالبان را به رسمیت نشناخت‬ ‫جـو بایـدن قصـد به رسـمی ‬ ‫ت‬ ‫شـناختن طالبـان را نـدارد و تا کیـد‬ ‫کـرده تـا به رسمیت شـناختن‬ ‫ان هـا فاصلـه زیـادی وجـود دارد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ بـا دردسـت گرفتن‬ ‫سـریع قـدرت در کابـل توسـط‬ ‫شـبه نظامیان طالبـان‪ ،‬رهبـران جهـان همچنـان بـر‬ ‫سـر اینـده ایـن کشـور جنـگ زده تردیـد دارنـد‪ .‬بسـیاری‬ ‫از رهبـران دنیـا تاکنـون گفته انـد هیـچ قصـدی بـرای‬ ‫به رسمیت شـناختن دولت افغانسـتان به ریاسـت یک گروه‬ ‫بنیادگـرای مذهبـی ندارنـد‪ .‬بایـدن در جمـع خبرنـگاران‬ ‫تائیـد کـرد کـه تـا به رسمیت شـناختن طالبـان به عنـوان‬ ‫دولـت جدیـد افغانسـتان‪ ،‬فاصلـه زیـادی وجـود دارد و بـر‬ ‫عـدم قطعیت هایـی کـه در اینـده ایـن کشـور جنـگ زده‬ ‫وجـود دارد تا کیـد کـرد‪« .‬سـوفیا کای» خبرنـگار در توئیتـی‬ ‫نوشـت‪« :‬بایـدن بالفاصلـه پـس از بازگشـت بـه کاخ سـفید‬ ‫بـه مـن گفـت کـه قصـد نـدارد دولـت طالبـان را به رسـمیت‬ ‫بشناسـد‪ .‬او می گوید تا به رسمیت شـناختن طالبان فاصله‬ ‫زیادی وجود دارد»‪ .‬اظهارات مختصر بایدن در پی سخنان‬ ‫یک هفته پیش «جن سـاکی» سـخنگوی کاخ سـفید اسـت‬ ‫که در جمع خبرنگاران گفت کاخ سفید به ریاست بایدن در‬ ‫به رسمیت شناختن طالبان «هیچ عجله ای» ندارد‪ .‬ساکی‬ ‫توضیـح داد‪« :‬این امـر بسـیار بـه رفتـار طالبان بسـتگی دارد و‬ ‫اینکـه ایـا ان هـا انتظـارات جامعـه جهانـی را بـراورده می کنند‬ ‫یـا خیـر»‪ .‬اظهـارات مشـابهی نیـز توسـط وزارت امـور خارجـه‬ ‫امریـکا منعکـس شـده؛ امـا اظهـارات مقامـات امریکایـی‬ ‫یسـت که «احمـداهلل متکـی» سـخنگوی طالبـان‬ ‫درحال ‬ ‫نگـروه طـرح کلـی دولـت جدیـد را تکمیـل‬ ‫اعلام کـرد کـه ای ‬ ‫کـرده و افـزود؛ اعلام رسـمی ان به زودی منتشـر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تابه امـروز‪ ،‬بسـیاری از رهبـران جهان از به رسمیت شـناختن‬ ‫طالبـان به عنـوان دولـت رسـمی حاکـم بـر افغانسـتان‬ ‫خـودداری کرده انـد‪ .‬درواقـع رهبـران دنیـا اعلام کرده انـد کـه‬ ‫پیـش از انجـام چنیـن تعهـدی‪ ،‬رفتار گـروه طالبـان را زیرنظر‬ ‫خواهنـد داشـت‪ .‬پیـش از تسـلط سـریع طالبـان در اواخـر‬ ‫اوت امسـال و حملـه ایـاالت متحـده در سـال ‪ ،۲۰۰۱‬تنهـا‬ ‫نگـروه شـبه نظامی را به عنـوان نهـاد حاکـم بـر‬ ‫سـه کشـور ای ‬ ‫ت شـناختند‪ .‬این کشـورها پاکسـتان‪،‬‬ ‫افغانسـتان به رسـمی ‬ ‫عربسـتان و امـارات بودنـد‪ .‬رهبـران طالبان اظهار داشـته اند‬ ‫حکومت ان ها با رهبری قبلی متفاوت خواهد بود زیرا ان ها‬ ‫قصـد دارنـد محدودیت هـای مربـوط بـه ازادی زنان افغـان را‬ ‫به ویـژه درمـورد ازدواج اجبـاری و تحصیـل کاهـش دهنـد‪.‬‬ ‫یسـت که رهبـران طالبـان به تازگـی از موسسـات‬ ‫این درحال ‬ ‫امـوزش عالـی خواسـته اند پیشـنهاد هایی درمـورد جدایـی‬ ‫دانشـجویان دختـر و پسـر ارائـه دهنـد‪ .‬تلاش طالبـان بـرای‬ ‫یبـر ادامـه‬ ‫پیشـروی در افغانسـتان پـس از اعلام بایـدن مبن ‬ ‫نگـروه‬ ‫رونـد خـروج ایـاالت متحـده سـرعت گرفـت و حـال‪ ،‬ای ‬ ‫کنترل بخش اعظم افغانستان را در دست دارد‪ .‬به تازگی هم‬ ‫این گروه مدعی شده که کنترل دره پنجشیر که تحت کنترل‬ ‫نیروهـای مقاومـت بـود را هـم به دسـت اورده اسـت‪.‬‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫رزمایش مشترک روسیه و سوریه‬ ‫صحـرای سـوریه واقـع در‬ ‫بشـرق ایـن کشـور شـاهد‬ ‫جنو ‬ ‫یسـت کـه طـی‬ ‫رزمایـش مشترک ‬ ‫ان نیـروی هوایـی روسـیه تجـارب‬ ‫نظامـی و رزمـی خـود را با اسـتفاده‬ ‫از بالگردهـای روسـی بـا همتـای‬ ‫سـوری خـود به اشـترا ک می گذارنـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫خلبانـان سـوری بالگردهای «مـی‪ »۲۴-‬را در پایگاه هوایی‬ ‫خـود در صحـرای سـوریه و خلبانـان روس بالگردهـای از‬ ‫نـوع «مـی‪ »۸-‬و «کا‪ »۵۲-‬را در این رزمایش هـا به پـرواز‬ ‫درمی اورنـد‪ .‬ایـن رزمایـش چندروز طول خواهد کشـید که‬ ‫به مثابه فرصتی برای به اشترا ک گذاشتن تجارب خلبانان‬ ‫روس بـا همتایـان سـوری خـود اسـت‪ .‬خلبانـان سـوری‬ ‫در این رزمایش هـا‪ ،‬چندیـن ماموریـت ازجملـه چگونگـی‬ ‫عبـور از پدافنـد هوایـی دشـمن را تمریـن می کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫رزمایش هـای مشـترک در اما کـن نه چنـدان دور از «تدمـر»‬ ‫و در صحرایـی برگـزار می شـود کـه گروه هـای تروریسـتی‬ ‫از ان هـا به عنـوان محلـی بـرای پنهان شـدن اسـتفاده‬ ‫می کنند‪ .‬انچه این رزمایش های مشـترک روسـیه و سوریه‬ ‫را از سـایر رزمایش هـا متمایـز می کنـد‪ ،‬اجرای ان در شـرایط‬ ‫واقعی جنگی و صحرایی ست که هم ا کنون محل فعالیت‬ ‫گروه هـای تروریستی سـت‪.‬‬ ‫‪Raialyoum‬‬ ‫فرار شش اسیر فلسطینی‬ ‫تحلیلگـر مشـهور عـرب بااشـاره به‬ ‫فـرار شـش اسـیر فلسـطینی از‬ ‫زندان هـای رژیـم صهیونیسـتی‪،‬‬ ‫نوشـت‪« :‬فـرار ایـن شـش اسـیر‬ ‫یـک رسـوایی بـزرگ بـرای‬ ‫صهیونیسـت ها بـود»‪ .‬به گـزارش‬ ‫مهـر؛ «عبدالبـاری عطـوان» بـا انتشـار مطلبـی دربـاره فـرار‬ ‫شش اسیر فلسطینی از زندان «جلبوع» نوشت‪« :‬موضوع‬ ‫فرار اسـرای فلسـطینی از زندان جلبوع رژیم صهیونیسـتی‬ ‫کـه یکـی از امنیتی تریـن و حفاظت شـده ترین زندان هـای‬ ‫ایـن رژیـم محسـوب می شـود همچنـان در اولویـت‬ ‫دسـتورکار رژیـم اشـغالگر صهیونیستی سـت»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫نوشـت‪« :‬بسـیاری از موسسـات امنیتی و رسـانه های رژیم‬ ‫صهیونیسـتی اعتـراف کردنـد ایـن یـک شکسـت تاریخـی‬ ‫بـرای اسـرائیل و هم سـطح بـا شکسـت ارتـش ان در جنـگ‬ ‫سـال ‪ ۱۹۷۳‬اسـت»‪ .‬دراین زمینـه «عامـوس هرئیـل»‬ ‫کارشناس نظامی صهیونیست تا کید می کند که موفقیت‬ ‫ایـن عملیـات منجـر بـه تحریـک گروه های مسـلح فعـال در‬ ‫نـوار غـزه برای اجرای عملیـات نظامی علیه تل اویو خواهد‬ ‫شـد‪ .‬عطـوان در ادامـه مطلـب خـود همچنیـن اورده‪:‬‬ ‫«منابـع ارشـد صهیونیسـت دراین خصـوص تا کیـد کردنـد‬ ‫عملیـات فـرار شـش اسـیر فلسـطینی از زنـدان شـرایط را‬ ‫ً‬ ‫کاملا به نفع جنبش جهاد اسلامی رقم می زنـد و امتیازات‬ ‫زیـادی بـه ان اعطـا خواهـد کرد؛ زیرا پنج نفـر از ان ها متعلق‬ ‫بـه ایـن جنبـش هسـتند»‪ .‬درادامه مطلب تحلیلگر جهان‬ ‫عـرب همچنیـن امـده اسـت‪« :‬ازطرف دیگـر رسـانه های‬ ‫صهیونیسـتی تا کیـد کردنـد کـه نا کامی هـای عملیاتـی و‬ ‫اطالعاتـی منجـر بـه موفقیـت چشـمگیر در عملیـات فـرار‬ ‫ً‬ ‫اسـرای فلسـطینی از زنـدان شـد و شکسـت تل اویـو کاملا‬ ‫اشـکار شـده اسـت‪ .‬منابـع صهیونیسـتی خـود اذعـان‬ ‫دارنـد کـه فـرار شـش اسـیر فلسـطینی از زندان هـای ان هـا‬ ‫نا کارامـدی دسـتگاه های امنیتـی و اطالعاتـی تل اویـو را‬ ‫بیش ازپیـش به نمایـش گذاشـت‪ .‬ایـن یـک رسـوایی بـزرگ‬ ‫بـرای رژیـم صهیونیسـتی محسـوب می شـود»‪.‬‬ ‫مراد کتکت‬ ‫رویداد‬ ‫کودکان جنگ‬ ‫تلنگر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سرنوشت غم انگیز اوارگان افغانستان‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دنبال مسدودسازی و محدودسازی نیستیم‬ ‫عیســی زار عپــور بابیان اینکــه انتخابــش به عنــوان وزیــر ارتباطــات ارتباطــی بــا حضــور وی در قــوه‬ ‫قضائیــه نداشــته‪ ،‬درمــورد پذیرفتــن ایــن مســئولیت گفــت‪« :‬ازانجا کــه اقــای رئیســی در زمــان‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری وعــده داده بودنــد از نظــرات مــردم بــرای انتخــاب اعضــای کابینــه‬ ‫یکــه بــا‬ ‫بهــره خواهنــد گرفــت‪ ،‬در انتخــاب وزیــر ارتباطــات نیــز ازایـن روش اســتفاده کردنــد؛ به نحو ‬ ‫راه انــدازی ســامانه ای از مــردم خواســته شــد افــراد موردنظرشــان بــرای وزارت ارتباطــات را معرفــی‬ ‫نســامانه ابتــدا ‪ ۵۰۰‬نفــر معرفــی شــدند»‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛ وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫کننــد کــه در ا ‬ ‫اطالعــات افــزود‪« :‬کارگروهــی بررســی نفــرات را برعهــده گرفــت و به تدریــج طبــق بررســی کارنامــه‬ ‫وی دربـاره مهم تریـن اقدامـات مدنظـر در وزارت ارتباطـات در‬ ‫چهارسـال اینده‪ ،‬گفـت‪« :‬تالشـمان این اسـت که راهبردهـای‬ ‫مناسـبی را بـرای بهره گیـری از فضـای مجـازی و فنـاوری اطالعات‬ ‫و ارتباطـات بـه کار گیریـم‪ .‬نـگاه مـا بایـد فرصت محـور باشـد و از‬ ‫ابزارهـای این فضـا‪ ،‬بیشـترین اسـتفاده را ببریـم‪ .‬راهبـرد دولـت‬ ‫سـیزدهم در حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫حدا کثـری ازاین فضـا برای حل مشـکالت مـردم اسـت؛ به ویژه در‬ ‫دوران کرونـا زندگـی مـردم دراین فضـا شـکل گرفتـه و به طورقطـع‬ ‫هـر تصمیمـی دراین فضـا گرفتـه شـود بـر زندگـی مـردم تاثیرگـذار‬ ‫اسـت‪ .‬قصدمـان این اسـت که ایـران هوشـمند در تـراز انقلاب‬ ‫اسلامی شـکل داده و تمـام خدمـات حـوزه فضـای مجـازی را‬ ‫دراختیـار مـردم قـرار دهیـم‪ .‬نگاه مدیریت و حکمرانـی دراین فضا‬ ‫داریـم و چنانچـه غفلـت کنیـم‪ ،‬دراین حـوزه جـا خواهیـم مانـد‪.‬‬ ‫براین مبنا؛ برنامه هایمان را در هشت سرفصل شامل حکمرانی‪،‬‬ ‫شـبکه ملـی‪ ،‬دولـت هوشـمند‪ ،‬اقتصـاد دیجیتـال‪ ،‬حمایـت از‬ ‫حریـم خصوصـی و داده‪ ،‬شـتاب دهی فضایـی و توسـعه پسـت و‬ ‫پسـت بانک بـه مجلـس ارائـه کردیـم‪ .‬طبـق برنامـه زمان بنـدی‬ ‫ظـرف چهارسـال اینده این برنامه هـا را محقـق می کنیـم‪ .‬طبـق‬ ‫فرمایش مقام معظم رهبری؛ باید وعده هایی بدهیم که بتوانیم‬ ‫بـه ان عمـل کنیـم‪ .‬امیدواریـم کـه این برنامه هـا محقـق شـود‪.‬‬ ‫ ا کنـون عصـر‪ ،‬عصـر حا کمیـت پلتفرم هـا (شـبکه های اجتماعـی و‬ ‫شبکه های خدمت رسان) است و میزان کاربری چشمگیر مردم‬ ‫از این پلتفرم ها‪ ،‬عمق نفوذ ان ها را نشـان می دهد‪ .‬ما معتقدیم‬ ‫ی اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ ‫کـه بایـد از ایـن ظرفیـت‪ ،‬بـرای توسـعه حکمرانـ ‬ ‫وی بابیان اینکـه حا کمیـت پلتفرم هـا هم ا کنـون مشـکل تمـام‬ ‫دنیاسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای همـه کشـورها مهـم اسـت فلان پلتفـرم‬ ‫چه تعداد کاربر و در چند کشور دارد‪ .‬دغدغه کشورها این است که‬ ‫بـا پلتفرم هـای جهانـی چـه کننـد؛ زیـرا پلتفرم هـا حافـظ قوانیـن‬ ‫محلی کشـورها نیسـتند‪ .‬به همین دلیـل اتحادیه اروپـا جرائمی را‬ ‫برای نقض قوانین محلی برای پلتفرم های جهانی درنظر گرفته؛‬ ‫حتـی درمـورد مدیریـت اینترنت هـم نگرانی جهانی وجـود دارد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه ایران در حوزه برخی پلتفرم های خدمت رسان؛ ‬ ‫ازجملـه تا کسـی اینترنتـی و پلتفرم هـای خریدوفـروش خـوش‬ ‫درخشـیده‪ ،‬گفـت‪« :‬در این حوزه هـا حتـی درخواسـت خدمـات‬ ‫از کشـورهای همسـایه نیـز داشـته ایم؛ امـا دربرخی مـوارد نیـز جـا‬ ‫مانده ایـم‪ .‬ا گـر مـدل حکمرانی فضای مجـازی برای ظرفیت های‬ ‫موجـود داشـته باشـیم‪ ،‬می توانیـم شـاهد حـل برخـی مشـکالت‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اشـتغال زایی‪ ،‬امنیتـی و فرهنگـی در کشـور باشـیم»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬معتقـدم کـه حا کمیـت بایـد حافـظ منافـع مـردم‬ ‫باشـد و از حقـوق مـردم محافظـت کنـد‪ .‬ا کنـون شـاهد وجـود‬ ‫پرونده هـای متعـدد کال هبـرداری و تخلـف در فضـای مجـازی‬ ‫هسـتیم؛ امـا ابزار مناسـب برای احقاق حقوق مـردم دراین زمینه‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬ازسـویی‪ ،‬درزمینـه تعاملات سیاسـت خارجـی هـم‬ ‫موفـق بـه متقاعدکـردن پلتفرم هـا بـرای حفـظ قوانیـن و مقـررات‬ ‫کشـورمان نبوده ایم؛ بنابراین ما نگاهمان ایجابی و فرصت محور‬ ‫اسـت‪ .‬درصـورت اسـتفاده درسـت ازاین فضـا می توانیـم‬ ‫میلیون هـا شـغل ایجاد کنیـم؛ به هیچ وجه دنبال مسدودسـازی‬ ‫و محدودسـازی کسـب وکارها نیسـتیم؛ امـا معتقدیـم این فضـا‬ ‫بایـد نظـم داشـته و نظام منـد باشـد؛ و هـم از فرصت هـا حدا کثـر‬ ‫اسـتفاده را داشـته باشـیم‪ .‬مـا هرجـا خواسـتیم‪ ،‬توانسـتیم و‬ ‫موفـق بودیـم‪ .‬پلتفرم هـای موفقـی راه انداختیـم‪ .‬حسـاس تر از‬ ‫پلتفـرم بانکـی وجـود نـدارد؛ ایـن پلتفرم هـا به صـورت بومـی در‬ ‫کشـور راه انـدازی شـده و مـردم اسـتفاده می کننـد و در هرسـاعت‬ ‫میلیون هـا ترا کنـش در ان هـا اتفـاق می افتـد»‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بااشـاره به عدم موفقیـت‬ ‫در راه انـدازی پلتفرم هـای مربـوط بـه شـبکه های اجتماعـی و‬ ‫پیام رسـان بومـی گفـت‪« :‬معتقـدم بـا حمایـت گلخانـه ای و کار‬ ‫نمایشـی نمی توان کار کشـور را راه انداخت‪ .‬باید مدل اقتصادی‬ ‫بـرای پلتفرم هـا دیـده شـود‪ .‬سیاسـت مـا این اسـت که مطابـق‬ ‫مصوبه طرح کالن شـبکه ملی اطالعات‪ ،‬از راه اندازی پیام رسـان‬ ‫یشــده‪ ،‬تعــداد نفــرات بــه سـه نفر کاهــش یافــت‪ .‬از میــان سـه نفر نهایــی بــه جلسـه ای‬ ‫افــراد معرف ‬ ‫بــا حضــور رئیس جمهــوری دعــوت شــدم و بــا کســب اجــازه از ریاســت قــوه قضائیــه دراین جلســه‬ ‫شــرکت کــردم‪ .‬درنهایــت نیــز به عنــوان وزیــر ارتباطــات انتخــاب شــدم»‪ .‬او بابیان اینکــه «هیــچ‬ ‫پیگیــری و تالشــی بــرای وزی رشــدن نکــردم و حتــی پرهیــز هــم داشــتم؛ چــون مســئولیت‬ ‫یســت»‪ ،‬گفــت‪« :‬در صحــن مجلــس رای اعتمــاد حداکثــری نماینــدگان‪ ،‬مســئولیت مــا را‬ ‫سنگین ‬ ‫ســنگین تر کرد‪ .‬میزان رای نمایندگان‪ ،‬باالترین میزان رای اعتماد بعدازانقالب در حوزه ارتباطات‬ ‫و فنــاوری اطالعــات بــود»‪.‬‬ ‫و خدمـات پایـه کاربـردی حمایـت کنیـم و برایـش بسـته حمایتی‬ ‫ویـژه دیده ایـم»‪ .‬وی دربـاره نگرانی مـردم از قطع اینترنت جهانی‬ ‫بـا ایجـاد شـبکه ملـی اطالعات‪ ،‬بـه توضیح فنی درباره این شـبکه‬ ‫یسـت و‬ ‫پرداخـت و گفـت‪« :‬تخصـص بنده شـبکه های کامپیوتر ‬ ‫بـا یـک مثـال سـاده سـعی می کنـم شـبکه ملـی اطالعـات را شـرح‬ ‫دهـم‪ .‬صفرتاصـد الیه زیرسـاخت شـبکه ملـی اطالعـات دراختیار‬ ‫وزارت ارتباطـات اسـت ؛ یعنـی یـک کسـب وکار بـرای راه انـدازی‬ ‫پلتفـرم خریدوفـروش‪ ،‬نیـاز بـه خریـد سـرور و قـراردادن ان در یـک‬ ‫مرکز داده دارد که ا گر این سرور در یک مرکز داده خارجی میزبانی‬ ‫شـود‪ ،‬به این معناسـت که یک بسـته اطالعاتی باید مسـافتی را به‬ ‫خار ج ازکشـور طـی کنـد و بـه اروپـا و امریـکا بـرود و ذخیـره شـود و‬ ‫پـس ازان دوبـاره بـه کشـور بازگـردد و به دسـت مصرف کننـده‬ ‫نهایـی برسـد؛ امـا بـا وجـود شـبکه ملـی اطالعـات و اسـتفاده از‬ ‫دیتاسـنتر خـوب داخلـی‪ ،‬می تـوان؛ هـم هزینـه ایـن خـروج بسـته‬ ‫اطالعاتـی و اختلاالت ان را کاهـش داد و هـم امنیـت و اسـتقالل‬ ‫دیتـای کاربـران بـه مخاطـره نمی افتـد‪ .‬درصـورت تحقـق شـبکه‬ ‫ملـی اطالعـات‪ ،‬یک شـبکه پرسـرعت و با کیفیت در داخل کشـور‬ ‫خواهیـم داشـت کـه خدمـات بهتـری روی ان قابل ارائـه اسـت و‬ ‫می توانیـم به عنـوان هـاب انتقـال اطالعـات‪ ،‬ترانزیـت ارتباطـات‬ ‫را بـرای سـایر کشـورهای منطقـه هـم داشـته باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫درپاسـخ به اینکه چنددرصـد این شـبکه تکمیـل شـده؟ گفـت‪:‬‬ ‫«اختالف نظـر امـاری دربـاره پیشـرفت این شـبکه میـان وزارت‬ ‫ارتباطـات و مرکـز ملـی فضـای مجـازی وجـود دارد کـه بایـد ان را‬ ‫حـل کنـم؛ پیشـرفتمان در الیـه زیرسـاخت خـوب اسـت اما جای‬ ‫کار دارد‪ .‬قـول داده ام شـبکه ملـی اطالعـات را در همـه الیه هـا تـا‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۴‬تکمیـل کنـم امـا الیـه زیرسـاخت ارتباطـی این شـبکه‬ ‫تـا دوسـال اینده ایجـاد خواهـد شـد‪ .‬درعین حال در قانـون برنامه‬ ‫ششـم توسـعه تا کید بر رساندن ترانزیت دیتا به ‪ ۳۰‬ترابیت برثانیه‬ ‫اسـت کـه تا کنـون ‪ ۵‬ترابیـت ان محقـق شـده و ایـن تکلیـف‪،‬‬ ‫قـدرت بازدارندگـی بـرای ما برابر قطع دسترسـی اینترنت ب هشـمار‬ ‫مـی رود»‪ .‬وی بابیان اینکـه در توسـعه دسترسـی نقـاط دورافتاده‬ ‫بـه شـبکه ارتباطـی و اینترنـت‪ ،‬در چهارسال گذشـته کار ویـژه ای‬ ‫انجـام شـد ‪ ،‬افـزود‪ « :‬ا کنـون حـدود ‪ ۹۰‬درصـد روسـتاها بـه شـبکه‬ ‫دسترسـی دارنـد‪ .‬حـدود ‪ ۴۰۰۰‬روسـتا باقـی مانـده کـه تـا پایـان‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بـه اینترنـت متصـل می کنیـم‪ .‬البتـه بایـد سـرعت دسترسـی‬ ‫‪ ۸۰‬درصـد خانـوار ازطریـق اینترنـت ثابـت تـا سـال ‪ ۱۴۰۴‬بـه‬ ‫‪ ۲۵‬مگابیت برثانیـه برسـد کـه این رقـم هم ا کنـون به طورمیانگیـن‬ ‫حـدود ‪ ۸‬مگابیـت اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به لـزوم توسـعه اینترنـت‬ ‫ثابـت افـزود‪« :‬کشـورهای پیشـرفته هم ا کنـون فیبـر را تـا در منـازل‬ ‫کاربران برده اند و اینترنت ثابت را توسعه داده اند و خانه ها حتی‬ ‫سـرعت هزار مگابیـت را تجربـه کرده انـد؛ امـا در ایـران برعکـس‪،‬‬ ‫توسـعه اینترنـت موبایـل اتفـاق افتـاده اسـت‪ .‬مـا در برنامـه داریـم‬ ‫کـه فیبـر نـوری را بـه منـازل ببریـم»‪.‬‬ ‫زار ع پـور بابیان اینکـه بـرای کسـب وکارها جهـت توسـعه اقتصـاد‬ ‫دیجیتـال طبـق اهداف شـبکه ملی اطالعات‪ ،‬سـرعت دسترسـی‬ ‫‪ ۱۰۰‬مگابیـت دیـده شـده‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬توسـعه شـبکه‬ ‫ملـی اطالعـات به معنـای قطـع دسترسـی جهانـی نیسـت بلکـه‬ ‫به دنبال فراهم کردن یک شـبکه با کیفیت و پرسـرعت هسـتیم»‪.‬‬ ‫وی دربـاره برنامه هایـش در امنیـت اطالعـات و حفـظ حریـم‬ ‫چکـس‬ ‫خصوصـی کاربـران گفـت‪« :‬تا کیدمـان این اسـت که هی ‬ ‫بـدون طـی مراتـب قانونـی نمی توانـد بـه اطالعـات و داده‬ ‫کاربـران دسترسـی داشـته باشـد‪ .‬خـود را ضامـن حریـم خصوصی‬ ‫ً‬ ‫کاربـران و حفـظ حقـوق ان هـا می دانیـم‪ .‬بعضـا دیـده می شـود‬ ‫کـه پلتفرم هـا اطالعـات کاربـران را دراختیـار برخـی موسسـات‬ ‫تبلیغاتـی می گذارنـد کـه بایـد جلـوی این گونه مـوارد گرفته شـود‪.‬‬ ‫دلیـل این موضـوع این اسـت که قوانیـن و مقـررات مـا دراین حـوزه‬ ‫بـه روز نیسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه صیانـت از داده هـای کاربـران‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬حتـی اتحادیـه اروپـا در‬ ‫یـک دغدغـه بین الملل ‬ ‫چندسـال اخیر قانـون ‪ GDPR‬را بـرای حفاظـت از داده کاربـران‬ ‫تصویـب کـرده‪ .‬در کشـور باید قوانین مشـخصی داشـته باشـیم تا‬ ‫حریـم خصوصـی کاربـران مـورد دسـتبرد قـرار نگیـرد»‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات بااشـاره به برنامه هایـش دربـاره تحقـق اقتصـاد‬ ‫دیجیتـال در کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬اقتصـاد دیجیتـال موضوعـی‬ ‫یسـت امـا هسـته اصلـی ان مربـوط بـه حـوزه فنـاوری‬ ‫بین بخش ‬ ‫اطالعـات می شـود‪ .‬سـهم تولیـد نرم افـزار و سـخت افزار از گـردش‬ ‫ناخالـص ملـی بیـش از چهاردرصـد عنـوان می شـود؛ برنامـه مـا‬ ‫این اسـت که سـهم اقتصـاد دیجیتـال را از اقتصـاد کل بـه ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫برسـانیم و برای تحقق این هدف نیازمند بومی سـازی تجهیزات‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه سـاالنه یک میلیـارددالر خریـد‬ ‫خارجـی در شـبکه اپراتورهـای سـیار و ثابـت و بخـش خصوصـی‬ ‫داریـم‪ ،‬گفـت‪« :‬در ‪1.5‬سـال اخیر بـرای بومی سـازی تجهیـزات‬ ‫حـوزه ‪ ICT‬اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه و باتوج هبـه مزیـت‬ ‫نسـبی دراین حـوزه‪ ،‬نهضـت بومی سـازی در تجهیـزات این حـوزه‬ ‫یتـک‬ ‫اغـاز شـده اسـت‪ .‬ظرفیـت کشـور در سـاخت تجهیـزات ها ‬ ‫خـوب اسـت و حتـی درزمینـه برخـی تجهیـزات‪ ،‬تولیـدات ایرانـی‬ ‫ً‬ ‫بـه حـدود ‪ ۸۰‬کشـور صـادر می شـود و بـا ایـن پتانسـیل قطعـا‬ ‫می توانیـم نیـاز داخـل را برطـرف کنیـم»‪ .‬وی باتا کیدبـر توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های ارتباطـی پایـدار و توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫نرم افـزاری بـرای بخـش خصوصـی و تسـهیل فضـای کسـب وکار‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬مـا می توانیـم دراین حـوزه میلیون هـا شـغل ایجـاد‬ ‫کنیم؛ هم ا کنون درامد برنامه نویسـی از درامد نفت بیشـتر است‪.‬‬ ‫ظرفیـت دراین فضـا زیـاد اسـت و تنها نیاز بـه وفاق داریـم‪ .‬ازاین رو‬ ‫قـرار اسـت کارگـروه اقتصـاد دیجیتـال را در سـطح دولـت بـا حضـور‬ ‫نماینـدگان مجلـس و نمایندگان بخش خصوصـی ایجاد کنیم»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه بـروز سـه اتفـاق هم زمـان صنعـت ‪ ICT‬را غافلگیر‬ ‫کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬شـیوع ویـروس کرونـا تقاضـای ترافیـک اینترنـت را‬ ‫یکـه میانگیـن مصـرف اینترنـت از بهمـن‬ ‫افزایـش داد ؛ به طور ‬ ‫‪ ۹۸‬تا کنـون دوبرابـر شـده و از ‪ ۵‬گیـگ میانگیـن مصـرف ماهانـه‬ ‫بـه ‪ ۱۰‬گیـگ رسـیده‪ .‬درکنـاران تحریم هـای ظالمانـه دراین حـوزه‬ ‫شدت یافت و مشکل باالرفتن ارز برای خرید تجهیزات نیز اتفاق‬ ‫سـوم بـود‪ .‬ازاین رو‪ ،‬باید تصمیمات مدبرانـه دراین حوزه بگیریم‪.‬‬ ‫ا گـر بـا همیـن فرمـان جلـو برویـم تـا شـش ماه اینده دراین بخـش‬ ‫مشـکالت جـدی خواهیـم داشـت امـا قـول می دهـم کـه بـا کمک‬ ‫نخبـگان کیفیـت شـبکه روزبـه روز ارتقـا یابـد»‪.‬‬ ‫زار ع پـور دربـاره نقـش وزارت ارتباطـات در فیلترینـگ سـایت ها و‬ ‫پلتفرم هـا گفـت‪« :‬مـا متولـی فیلترینـگ نیسـتیم و تنهـا یک عضو‬ ‫از کارگـروه ‪۱۳‬نفـره تعییـن مصادیـق محتـوای مجرمانه محسـوب‬ ‫می شویم‪ .‬نگاه ما هم فرصت محور است اما معتقدیم باید برای‬ ‫اسـیب های فضای مجازی تدبیر اندیشـید»‪ .‬وی بابیان اینکه ما‬ ‫مـردم و به ویـژه کودکان ونوجوانـان را بی پنـاه در فضـای مجـازی‬ ‫رهـا کرده ایـم‪ ،‬گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۱۵‬سـال اسـت کشـورهای مختلف‬ ‫بـرای این موضـوع دغدغـه دارنـد و نگـران اسـیب کـودکان از‬ ‫فضـای اینترنـت هسـتند‪ .‬دراین سـال ها دوبـار در اجلاس جامعه‬ ‫اطالعاتـی ژنـو در نشسـت مربوط به صیانـت از کودکان در محیط‬ ‫انالیـن شـرکت کـردم و متوجـه شـدم کـه دنیـا بـرای این موضـوع‬ ‫دغدغـه دارد‪ .‬حتـی گـوگل در نسـخه وب و اپلیکیشـن خـود‬ ‫تنظیمـات جسـتجوی ایمن مخصـوص کـودکان راه انـدازی کرده‬ ‫تـا محتـوای نامناسـب دراختیـار کـودکان قـرار نگیـرد‪ .‬کشـورهای‬ ‫مختلف به پلتفرم ها اجبار کرده اند نرم افزارهای کنترلی دراختیار‬ ‫والدیـن قـرار دهنـد و به همین دلیـل اسـت کـه پلتفرم هـا در زمـان‬ ‫ایجـاد‪ ،‬اطالعـات شـخصی فـرد را دریافـت می کننـد تـا متناسـب با‬ ‫سـن وی‪ ،‬محتـوا دراختیـارش قـرار دهنـد‪ .‬دراین زمینـه کوتاهـی‬ ‫کردیـم‪ .‬در کشـور فرهنگ سـازی نکردیـم و ازاین بابـت خانواده هـا‬ ‫نگران انـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬مطابـق بـا تکلیفـی کـه در مصوبـه ‪ ۱۷‬خـرداد‬ ‫شـورای عالی فضـای مجـازی بـه مـا ابلاغ شـده؛ بـه زودی اپراتـور‬ ‫اختصاصـی کودکان ونوجوانـان را درجهـت ارائـه محتـوای سـالم‬ ‫در فضـای مجـازی راه انـدازی می کنیـم‪ .‬تمام تالشـم این اسـت که‬ ‫به عنـوان یـک خدمتگزار و متخصص این حوزه تمـام دانش خود‬ ‫را بـه کار گیـرم تـا طعـم شـیرین فنـاوری در زندگـی مـردم احسـاس‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫اشراف کامل ایران بر تحوالت افغانستان‬ ‫سـید نظام الدیـن موسـوی در نشسـتی خبـری دربـاره جلسـه‬ ‫غیرعلنـی مجلـس کـه با حضـور فرمانده نیـروی قدس سـپاه برگزار‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪« :‬باتوجه به تحوالت افغانستان و خروج غیرمسئوالنه‬ ‫امریکایی هـا از ایـن کشـور و باتوج هبـه تاثیـر ایـن تحـوالت بـر‬ ‫روابـط ایـران و افغانسـتان‪ ،‬جلسـه ای بـا حضـور سـردار اسـماعیل‬ ‫قاانـی برگـزار و موضوعاتـی مختلـف دراین نشسـت مطـرح شـد»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ وی گفـت‪« :‬دراین جلسـه سـردار قاانـی مطالـب‬ ‫دقیـق‪ ،‬مسـتند و قـوی درمـورد افغانسـتان بیـان؛ و تعـدادی‬ ‫از نماینـدگان دیدگاه هـای خـود را مطـرح کردنـد»‪ .‬سـخنگوی‬ ‫هیئت رئیسـه مجلـس شـورای اسلامی اضافـه کـرد‪« :‬انچـه در‬ ‫فحـوای سـخنان فرمانـده سـپاه قـدس مطـرح شـد این بودکـه در‬ ‫درجـه اول همان طورکـه رهبـر انقلاب فرمودنـد ایـران تحـوالت‬ ‫افغانسـتان را دقیـق رصـد می کنـد و موضوع افغانسـتان از جوانب‬ ‫مختلـف بـرای ما مهم اسـت»‪ .‬نماینـده مردم تهـران بابیان اینکه‬ ‫دیـدگاه مردم افغانسـتان بـرای فردای کشورشـان برای جمهوری‬ ‫اسلامی مهـم اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬براسـاس گزارش هایـی کـه از سـایر‬ ‫دسـتگاه های مرتبـط بـا سیاسـت خارجـی ارائـه شـده‪ ،‬مشـخص‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه ایـران کاملا بـر مسـائل افغانسـتان اشـراف کامـل دارد‪.‬‬ ‫باتوجه بـه روابطـی کـه میـان دو کشـور وجـود دارد توجـه الزم بـه‬ ‫ایـن تحـوالت را داریـم و این طـور نیسـت دسـتگاه های سیاسـت‬ ‫خارجـی‪ ،‬امنیتـی و دفاعـی مـا نسـبت بـه تحـوالت کنونی غافلگیر‬ ‫شـده باشـد»‪ .‬سـخنگوی هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسلامی‬ ‫بابیان اینکـه تحـوالت و مسـائل امـروز افغانسـتان سـابقه بیـش‬ ‫از ‪ ۲۰‬سـاله دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬زمانـی ایـن کشـور به واسـطه اشـغال‬ ‫امریکایی هـا به سمت وسـویی پیـش رفـت و انچـه امـروز شـاهدیم‬ ‫یسـت کـه از پنـج یـا شش سـال پیـش اغـاز شـده و‬ ‫موضوع ‬ ‫س سیاسـی و نظامـی بـوده‬ ‫دراین مـدت این حـوزه‪ ،‬در کش وقـو ‬ ‫و ا کنـون به این نقطـه رسـیده اسـت»‪ .‬موسـوی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«جمهـوری اسلامی ایـران هـم ازمنظـر دیپلماتیـک و هـم دفاعـی‬ ‫امادگـی الزم را بـرای مواجـه بـا تحـوالت و اتفاقـات افغانسـتان‬ ‫دارد و تلاش شـده منافـع مـردم افغانسـتان و منافـع مـردم ایـران‬ ‫تاحدزیـادی در ایـن تحـوالت موردتوجـه قـرار گیـرد»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬زمانی کـه مشـخص شـد امریکایی هـا در افغانسـتان دچـار‬ ‫ضعـف شـده و در اداره امـور دچـار مشـکل هسـتند گـروه طالبـان‬ ‫از مدت هاقبـل رونـد کار خـود را بـرای تصـرف مناطـق مختلـف‬ ‫اغـاز کـرده بودنـد»‪ .‬سـخنگوی هیئت رئیسـه مجلـس افـزود‪:‬‬ ‫«دسـتگاه های دیپلماسـی و سـایر نهادهـای مـا دراین ایـام بـرای‬ ‫رصـد تحـوالت افغانسـتان فعـال شـده اند زیـرا امنیـت مـردم‬ ‫افغانسـتان بـرای مـا بااهمیـت اسـت و جلسـات بین االفغانـی هم‬ ‫ازسوی ایران در تهران برگزار شد‪ .‬مسئولین وقت و طالبان از این‬ ‫ابتکارعمل استقبال کردند و در تهران حاضر شدند‪ .‬این جلسات‬ ‫یکـرد‬ ‫نتایـج خوبـی هـم داشـت‪ .‬ا گـر این جلسـات ادامـه پیـدا م ‬ ‫شـاید برخـی مسـائل اخیـر افغانسـتان به سمت وسـوی دیگـری‬ ‫یکـرد»‪ .‬موسـوی اظهـار کـرد‪« :‬امریکایی ها بـر دولت‬ ‫سـوق پیـدا م ‬ ‫افغانسـتان فشـار وارد کردنـد و مانـع ادامـه ابتکارعمـل ایـران و‬ ‫ادامـه مذا کـرات شـدند‪ .‬براین اسـاس تحـوالت سـوی تحـوالت‬ ‫میدانـی پیـش رفـت و درپایـان شـاهد سـقوط دولـت جدیـد‬ ‫بودیم»‪ .‬وی گفت‪« :‬دستگاه های امنیتی‪-‬دفاعی و دیپلماتیک‬ ‫مـا امادگـی کامـل درمـورد تحـوالت افغانسـتان را دارنـد و تلاش‬ ‫براین اسـت که عالو هبـر توجـه بـه رای و دیـدگاه مـردم افغانسـتان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫امنیـت و منافـع ایـران و ثبـات مرزهای ما کامال موردتوجه باشـد‪.‬‬ ‫همان طورکـه دراین مـدت شـاهد بودیم هیچ تعرضـی به مرزهای‬ ‫ایـران نشـد‪ .‬بعـد از ایـن اتفاقـات هـم ابتکارعمـل جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران بـرای تامیـن منافع مردم افغانسـتان و مـردم ایران‬ ‫بـا روابـط حسـنه میـان دو کشـور ادامـه دارد‪ .‬انچـه دراین حـوزه‬ ‫مغفـول مانـده نقـش مخـرب امریکایی هـا در مسـائل افغانسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬بایـد توجـه کنیـم کـه امریکایی هـا نقـش غیرسـازنده ای در‬ ‫افغانسـتان داشـتند و به بهانه های مختلف این کشـور را ‪ ۲۰‬سـال‬ ‫اشـغال کردنـد‪ .‬ان هـا به عنـوان قـدرت مداخل هگـر وارد افغانسـتان‬ ‫شـدند و روح امیـد و مقاومـت را در مـردم افغانسـتان از بیـن‬ ‫بردنـد وعده هایشـان را عملـی نکردنـد و درپایـان هـم شـاهد فـرار‬ ‫مفتضحانـه و غیرمسـئوالنه ان ها بودیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جمهوری‬ ‫اسلامی ایران به حوزه افغانسـتان اشـراف کامل دارد و به صورت‬ ‫فعـال بـا گروهـی کـه ا کنون دراین کشـور غلبـه پیدا کـرده در تماس‬ ‫اسـت و تلاش دارد منافـع ملـت ایـران و مـردم افغانسـتان تامیـن‬ ‫شـود»‪ .‬سـخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درمورد‬ ‫سیاسـت خارجـی ایـران درمورد اینده تحوالت افغانسـتان گفت‪:‬‬ ‫«بـرای جمهـوری اسلامی ایـران نظر و رای مردم افغانسـتان مهم‬ ‫اسـت‪ .‬هرانچه مردم افغانسـتان بپذیرند برای جمهوری اسالمی‬ ‫ایـران مورداحتـرام بـوده و از این رونـد دفـاع می کنـد»‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راســـتی بشـــر تاچه زمانـــی بایـــد درد و رنـــج بکشـــد و ناخواســـته تس ــلیم‬ ‫سرنوشـــتی شـــود که دیگران برایش رقم زده اند؟ حـــال این یک گفته عادی‬ ‫و معمولـــی بـــرای یـــک فرد نـــه بلکه بـــرای یک کشـــور‪ ،‬یک ملـــت و یک قوم‬ ‫اســـت؛ اینکـــه کشـــوری به نـــام افغانســـتان نمی توانـــد یا اجـــازه نـــدارد برای‬ ‫زیســـت و چگونه زیستن و در کجا زیســـتن خود تصمیم بگیرد و دیگران خود‬ ‫را در تعییـــن سرنوشـــت او محـــق می دانند‪ .‬پـــس کو ان همـــه ادعای حقوق‬ ‫بشـــر و ازادی های فرد و نســـخه هایی ازاین دســـت که باید ابرقدرتان بپیچند‬ ‫و ان را زورخـــور کـــرده و در حلقـــوم از پیش خفه شـــده افراد بریزنـــد برای اینکه‬ ‫ابرقـــدرت شـــده اند؟! و بـــاز به راســـتی امریکا یا غـــرب و اروپا و چین و روس ــیه‬ ‫و حتـــی یک کشـــور درمانـــده از قافله تمـــدن و اقتصاد به نام پا کســـتان‪ ،‬این‬ ‫حـــق را براســـاس چـــه قانونـــی به دســـت اورده کـــه در کشـــور فارســـی زبان با‬ ‫تاریخی درخشـــان بسان خوکچه ازمایشگاهی‪ ،‬هر بالیی که دلشان بخواهد‬ ‫بر ســـر کشـــور و مردم به شـــدت فقیر و گرســـنه ان بیاورند؟ ان هم وقتی که در‬ ‫ســـازمان ملل و جوامـــع و کنفرانس ها و در مجالـــس و کنگره های ان چنانی‬ ‫فریـــاد برمی اوریـــد کـــه در همـــه دنیـــا ازادی نیســـت‪ .‬بـــس کنید! ا گـــر ازادی‬ ‫نیســـت که هروقت اراده کنید به کشـــورها لشکرکشی کنید‪ ،‬قوانین و شئون‬ ‫دینـــی انـــان را نادیده بگیرید و انـــگاه این یورش و لشکرکشـــی را به نام کمک‬ ‫ی خیال باطل! شـــما کشـــورها را به حال خود‬ ‫بـــه خـــورد ان مردم بدهید‪ ،‬زه ‬ ‫بگذاریـــد؛ در نظـــام انـــان رخنـــه نکنیـــد و اجـــازه دهیـــد کـــه ایـــن ملت ه ــا‬ ‫خودشـــان نظام و قوانین خـــود را برگزیننـــد و دایه مهربان تر از مادر نش ــوید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بـــاز روی ســـخن بـــا حامیـــان توده هـــای ملت هاســـت کـــه بعضـــا ابرقدرتان‬ ‫هســـتند و تا کیـــد می کنیـــم کـــه شـــما در امـــور و صـــاح کشـــورمان دخالت‬ ‫ً‬ ‫نکنیـــد و لطفـــا دلتان برای مـــا نســـوزد‪ .‬ازادی خواهان جهـــان و به خصوص‬ ‫کشـــورهای توسعه نیافته و حتی کشورهای در حال توســـعه‪ ،‬بیش از یک ماه‬ ‫اســـت کـــه صحنه های وحشـــتنا کی را در افغانســـتان دیدنـــد و می بینند که‬ ‫چگونه دور از شـــان انســـان با مـــردم در فـــرودگاه و اطراف ان رفتـــار می کردید‬ ‫و باز هـــم می گوییـــد کـــه بـــرای کمـــک امده ایم؟! ا گر نیت شـــما کمـــک بود‪،‬‬ ‫چـــرا ‪20‬ســـال پیش امدیـــد و چـــرا حـــاال می رویـــد؟ درطـــول ‪ 20‬ســـال حضور‬ ‫نظامی شـــما دراین کشـــور مســـلمان‪ ،‬به غیراز ترور‪ ،‬انفجار‪ ،‬قتل و کشتار‪ ،‬چه‬ ‫تحفـــه ای به انان دادید؟ و در نهایت تاســـف به وقت رفتـــن و در اصطالح فرار‬ ‫گروهی‪ ،‬حـــدود ‪200‬هزار نفر از این مردم را در هواپیماهـــای باری جای دادید‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و بـــا خودتـــان بردید که مثال به اینـــان کمک کنید؟ کدامیـــن کمک؟ ظاهرا‬ ‫ً‬ ‫‪120‬هزار نفر از مردم بی پناه و اواره کشـــور افغانســـتان را بـــا خود بردید که مثال‬ ‫در پوشـــش شـــما باشـــند و به عنوان پناهنده ان ها را بپذیریـــد؟ و ‪20‬هزار نفر‬ ‫هـــم به کشـــور انگلیس برده شـــدند کـــه هنـــوز خـــود را در قامـــت بریتانیای‬ ‫کبیـــر می داند و در ‪ 100‬سال گذشـــته ســـیر و زندگی می کند که کارش اســـتعمار‬ ‫و اســـتثمار کشـــورها بود تا از دســـترنج انـــان‪ ،‬کاخ های عظیم برقـــرار کند؟ و‬ ‫حـــاال برای این ‪20‬هزار نفر در کشـــور شـــما از هم ا کنون شـــروع بـــه جمع اوری‬ ‫البســـه و مایحتـــاج اولیـــه‪ ،‬از مـــردم کرده ایـــد که یعنـــی ژســـت خیرخواهانه‬ ‫بگیریـــد کـــه افغانی هـــا بی پناه انـــد و فقیـــر‪ .‬خیـــر! ا گـــر قـــدوم نحس ش ــما از‬ ‫اول بـــه افغانســـتان نمی امـــد و بـــازور‪ ،‬به این کشـــور وارد نمی شـــدید‪ ،‬اینک‬ ‫‪200‬هزار نفـــر زن و مـــرد و کودک‪ ،‬اواره روزگار نمی شـــدند تا چشم هایشـــان به‬ ‫دســـت های توانای شما دوخته شـــود‪ .‬این مردم‪ ،‬شایســـته احترام و تکریم‬ ‫هســـتند‪ .‬دارای تاریخی درخشـــان هســـتند‪ .‬با انـــان با مهربانـــی و عطوفت‬ ‫رفتـــار کنیـــد؛ نه از روی کبر و غرور که مدت هاســـت ابهت و ســـروری ش ــما به‬ ‫ســـر امده اســـت‪ .‬همچنین باید ارزو کنیم که کشـــور دوســـت و همســـایه ما‬ ‫از این به بعد باتدبیر و اندیشـــه‪ ،‬در راه ســـاختن کشوری اباد و بدون خشونت‬ ‫و در کمـــال وفـــاداری بـــه کشورشـــان‪ ،‬تمامـــی هم وغـــم خـــود را معطوف به‬ ‫ســـازندگی کنند و دیگر شـــاهد ترور‪ ،‬انفجار و قتل و کشـــتار نباشـــند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫هزینه های جبران ناپذیر تعطیلی مدارس‬ ‫سرپرسـت وزارت اموزش وپـرورش باتا کیدبراینکـه هـدف مـا بازگشـایی‬ ‫ایمـن و بـدون دغدغـه مـدارس اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اموزش وپـرورش برای اینکـه‬ ‫بتوانـد مـدارس کشـور را بازگشـایی کنـد نیازمنـد همـکاری و همراهـی مـردم‪،‬‬ ‫دستگاه ها و نهادهای مختلف است»‪ .‬به گزارش پانا؛ در جلسه شورای عالی‬ ‫اموزش وپـرورش بـا حضـور سرپرسـت وزارت اموزش وپـرورش‪ ،‬دبیـرکل‬ ‫شـورای عالی و سـایر اعضـا‪ ،‬ابتـدا اعضـای شـورای عالی نظـرات‪ ،‬دیدگاه هـا و‬ ‫پیشـنهادهای خـود را دربـاره مسـائل مختلـف اموزش وپـرورش بیـان کردند‪.‬‬ ‫محمـود امانـی طهرانـی دبیـرکل شـورای عالی اموزش وپـرورش بـا ارزوی‬ ‫موفقیـت و سـربلندی بـرای جنـاب اقـای دکتـر کاظمـی در سـمت سرپرسـت‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش گفـت‪« :‬اموزش وپـرورش یـک سـرمایه ملی سـت کـه‬ ‫در تمامـی جنبه هـای مختلـف جامعـه حضـور موثـر و تاثیرگـذاری دارد»‪ .‬او‬ ‫بااشـاره به ضـرورت رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در بازگشـایی مـدارس‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬مدرسـه قلب تپنده جامعه برای حرکت به سـوی توسـعه و پیشـرفت‬ ‫است‪ ،‬ا کنون در دنیا مدارس اخرین گزینه برای تعطیلی و مقابله با بیماری‬ ‫کرونـا هسـتند»‪.‬‬ ‫وجود شش میلیون دام سبک مازاد‬ ‫رئیس شـورای تامین دام معتقد اسـت؛ تصمیمات غیرکارشناسـی در وزارت‬ ‫جهـاد و سـایر مجموعه هـای مرتبـط بـا تولیـد دام‪ ،‬تاثیـر ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۶۰‬درصـدی‬ ‫در باالرفتـن قیمـت گوشـت داشـته اسـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ منصـور پوریـان‬ ‫بااشـاره به شـرایط بد اقتصادی دامداران افزود‪« :‬چند دلیل بر ایجاد شـرایط‬ ‫بـد اقتصـادی دامـداران موثـر بـوده کـه از جملـه ان هـا خشک سـالی و گرانـی‬ ‫نهـاده خـورا ک دام اسـت‪ .‬خشک شـدن مراتـع و نبـود علـف بـرای تعلیـف‬ ‫دام هـا در پـی خشک سـالی ازیک سـو و کمبـود و گرانـی نهـاده خـورا ک دامـی‬ ‫ازسـوی دیگر موجـب شـده به شـکلی کم سـابقه شـاهد شـرایط بـد اقتصـادی‬ ‫در بخـش پرواربنـدی کشـور باشـیم»‪ .‬به گفتـه وی؛ اما شـاید مهم ترین دلیل‬ ‫ایجـاد شـرایط کنونـی بـرای صنعـت دام پـروری کشـور وعده های عمل نشـده‬ ‫مسئوالن باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬بیش از شش میلیون دام سبک مازاد در‬ ‫کشـور وجود دارد اما شـاهد گرانی گوشـت قرمز برای مصرف کننده هسـتیم و‬ ‫دامـداران نیـز تـوان ادامـه کار نـدارد»‪.‬‬ ‫اغاز پرواز اربعین؛ از ‪ ۲۸‬شهریورماه‬ ‫سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی کشـوری از انجـام پروازهـای اربعیـن امسـال‬ ‫توسط ‪ ۱۲‬ایرالین داخلی خبر داد‪ .‬به گزارش تسنیم؛ محمدحسن ذیبخش‬ ‫گفـت‪« :‬طبـق برنامه ریـزی صورت گرفتـه ‪ 30‬هـزار زائـر ایرانـی کـه دولـت عـراق‬ ‫مجـوز ورود ان هـا را بـرای اربعیـن صـادر می کنـد از ‪ 28‬شـهریور تـا ‪ 10‬مهـر‬ ‫ازطریـق شـش فـرودگاه حضـرت امـام (ره)‪ ،‬مشـهد‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬تبریـز‪ ،‬شـیراز و‬ ‫اهـواز بـه این کشـور منتقـل می شـوند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درصورت نیـاز می توانیم‬ ‫ً‬ ‫تعـداد فرودگاه هـا را افزایـش دهیـم‪ .‬مجموعـا ‪ 400‬پـرواز رفت وبرگشـت در ایـام‬ ‫اربعیـن امسـال بـرای جابه جایی زائـران ایرانی انجام خواهد شـد»‪ .‬ذیبخش‬ ‫بااعالم اینکه زائران عتبات عالیات باید تسـت منفی ‪72 PCR‬سـاعته داشـته‬ ‫باشند‪ ،‬گفت‪« :‬شرکت های هواپیمایی قشم‪ ،‬تابان‪ ،‬زا گرس‪ ،‬وارش‪ ،‬معراج‪،‬‬ ‫ماهـان‪ ،‬اسـمان‪ ،‬کاسـپین‪ ،‬فلای پرشـیا‪ ،‬همـا و کیش ایـر ‪ 400‬پـرواز اربعیـن‬ ‫ً‬ ‫امسـال را انجـام خواهنـد داد»‪ .‬پیگیری هـا حا کی از ان اسـت که احتمـاال‬ ‫قیمـت بلیـت رفت وبرگشـت پروازهـای اربعیـن حـدود ‪ 4.5‬میلیون تومـان‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫بازار در سیطره گردوهای قاچاق‬ ‫دبیـر اتحادیـه بنکـداران مـواد غذایـی گفـت‪ 50« :‬درصـد از بـازار گـردوی کشـور‬ ‫در سـیطره گردوهـای وارداتـی قاچـاق از امریـکا‪ ،‬شـیلی و بلغارسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش فـارس؛ قاسـمعلی حسـنی گفـت‪« :‬به رغم اینکـه ایـران یکـی از‬ ‫تولیدکننـدگان گـردو در جهـان محسـوب می شـود امـا بـازار گـردوی ایـران در‬ ‫سیطره گردوهای وارداتی ست‪ .‬گردوها از سه کشور مذکور به صورت قاچاق‬ ‫بـه کشـور وارد می شـود و واردکننـدگان ایـن گردوهـای قاچـاق بـازار بسـیار‬ ‫پرسـودی را دراختیـار دارنـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬انـدازه گـردوی ایرانـی یکسـان‬ ‫نیسـت و اغلـب دارای ضایعـات اسـت‪ .‬گـردوی شـیلی طعـم و مـزه ای شـبیه‬ ‫گـردوی ایرانـی دارد امـا به علـت انـدازه یکنواخـت‪ ،‬درشـت بودن‪ ،‬کیفیـت‬ ‫مناسـب و کاغذی بـودن مورداسـتقبال خوبـی قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫پرافتخارترینزنانپارالمپیکی‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2314‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 10+1‬اسیب اموزش «صرفا مجازی»‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫یهــای پارالمپیــک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫پرونــده کاروان ایــران در باز ‬ ‫توکیــو بــا ‪ ۲۴‬مــدال؛ شــامل ‪ ۱۲‬طــا‪ ۱۱ ،‬نقــره و یــک برنــز‬ ‫بســته شــد‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬ایــران در جــدول رده بنــدی‬ ‫لهــا بــا چهــار طــای بیشــتر و دو پلــه صعــود نســبت‬ ‫مدا ‬ ‫یهــای ریــو‪ ،‬در جایــگاه ‪ 13‬شــانزدهمین دوره‬ ‫بــه باز ‬ ‫تهــای پارالمپیــک ‪ ۲۰۲۰‬توکیــو قــرار گرفــت‪ .‬ایــران‬ ‫رقاب ‬ ‫در مســابقات پارالمپیــک ‪ ۲۰۱۶‬ریــو‪ ،‬بــا ‪ ۲۴‬مــدال‪ ،‬شــامل‬ ‫ُ‬ ‫ت مــدال طــا‪ ،‬نــه نقــره و هفــت برنــز در رده ‪ 15‬قــرار‬ ‫هش ـ ‬ ‫گرفته بود‪ .‬شانزدهمین دوره رقابت های پارالمپیک‪ ،‬از ‪2‬‬ ‫ً‬ ‫شــهریورماه بــا برگــزاری مراســم افتتاحیــه رســما اغاز شــد‪.‬‬ ‫یهــای پارالمپیــک بــا ‪۶۲‬‬ ‫کاروان ایــران در ای ـن دوره از باز ‬ ‫ورزشــکار و ‪ ۲۱‬نفــر کادر فنــی در ‪ ۱۰‬رشــته پاراوزن هبــرداری‪،‬‬ ‫پاراتکوانــدو‪،‬‬ ‫پارادوومیدانــی‪،‬‬ ‫پاراتیروکمــان‪،‬‬ ‫پارادوچرخ هســواری‪ ،‬والیبــال نشســته‪ ،‬بســکتبال‬ ‫بــا ویلچــر‪ ،‬پاراکانــو‪ ،‬پاراجــودو و پاراتیرانــدازی حضــور‬ ‫داشــت‪ .‬اختتامیه نیز ‪ ۱۴‬شــهریورماه در توکیو برگزار شــد‪.‬‬ ‫تهــا درحالــی پایــان یافــت کــه ورزشــکاران زن نیــز در‬ ‫رقاب ‬ ‫ی درای ـن دوره ســهم داشــتند‪:‬‬ ‫کســب مــدال و رکوردشــکن ‬ ‫ســاره جوانمــردی‪ ،‬زهــرا نعمتــی و هاشــمیه متقیــان‪.‬‬ ‫نگــزارش‪ ،‬نگاهــی خواهیم داشــت بــه ‪ 10‬ورزشــکار زن‬ ‫درای ‬ ‫کهــای مختلــف درخشــیده اند‪.‬‬ ‫کــه در پارالمپی ‬ ‫شانتالپتیت کلر‬ ‫متولد ‪ 15‬دسـامبر ‪1969‬؛ یک ویلچر سـوار کانادایی ست که‬ ‫بعدها سناتور شد‪ .‬در ‪13‬سالگی هردو پایش را طی حادثه‬ ‫در انبار‪ ،‬از دسـت داد‪ .‬ورزش را با شـنا اغاز کرد و در‬ ‫سـقوط ِ‬ ‫‪18‬سـالگی با ورزش روی ویلچر اشـنا شـد‪ .‬قهرمان پیشـین‬ ‫پارالمپیک در دهه ‪1990‬؛ و دارنده ‪ 14‬مدال طالسـت‪.‬‬ ‫اوریل هلمز‬ ‫یسـت کـه‬ ‫متولـد ‪ 11‬مـارس ‪1973‬؛ دونـده سـرعت امریکای ‬ ‫پـای چپـش را در تصـادف بـا قطـار از دسـت داد‪ .‬سه سـال‬ ‫بعـدازان وارد مسـابقات پارالمپیـک شـد و در رقابت هـای‬ ‫دوومیدانـی درخشـید‪ .‬او در مسـابقات اتـن‪ ،‬پکـن و لنـدن‬ ‫شـرکت کرده و در همه ان ها نیز مقام اورده اسـت؛ ازجمله‬ ‫کسـب مـدال طلا‪.‬‬ ‫ترزا پرالس‬ ‫متولـد ‪ 29‬دسـامبر ‪1975‬؛ شـنا گر اسپانیایی سـت کـه‬ ‫درمجمـوع‪ 27 ،‬مـدال المپیـک در کارنامـه اش دارد‪ .‬در‬ ‫‪19‬سـالگی بـه نوروپاتـی محیطـی مبتلا؛ و ظـرف سـه ماه‪،‬‬ ‫پاهایـش فلـج شـد‪ .‬او علاوه بـر حضـور حرفـه ای در ورزش؛‬ ‫سیاسـتمدار‪ ،‬معلـم‪ ،‬کارافریـن و سـخنران انگیزشـی نیـز‬ ‫بوده است‪ .‬در مسابقات پارالمپیک ‪ 2020‬نیز شرکت کرده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫ترژینا گوئیلهرمینا‬ ‫متولـد ‪ 3‬ا کتبـر ‪1978‬؛ دونـده برزیلی سـت کـه ماننـد پنـج‬ ‫بـرادرش (از میـان ‪ 12‬خواهـر و بـرادر) بـه رتینیـت پیگمنتـوزا‬ ‫ً‬ ‫به شـکل مادرزادی مبتال بوده و کامال نابیناسـت‪ .‬اولین بار‬ ‫در مسـابقات اتـن ‪ 2004‬حضـور یافـت و در پکـن ‪2008‬‬ ‫خـودش را تثبیـت کـرد‪ .‬در بازی هـای لنـدن و ریـو نیـز‬ ‫حضـوری درخشـان داشـت‪.‬‬ ‫ناتالی دوتوا‬ ‫متولـد ‪ 29‬ژانویـه ‪1984‬؛ شـنا گر افریقـای جنوبی سـت کـه‬ ‫طلای بازی هـای پارالمپیـک ‪ ۲۰۰۴‬را کسـب کـرد‪ .‬او بـا‬ ‫کسـب مجـوز حضـور در المپیـک تابسـتانی ‪ ۲۰۰۸‬پکـن‪،‬‬ ‫اولیـن ورزشـکاری شـد کـه هـم در بازی هـای پارالمپیـک و‬ ‫هـم المپیـک شـرکت کـرد‪ .‬او پـای چپـش را طـی تصـادف‬ ‫اتومبیـل در ‪17‬سـالگی از دسـت داد‪.‬‬ ‫ورنا بنتل‬ ‫متولد ‪ 28‬فوریه ‪1982‬؛ اسـکی باز المانی سـت که از کودکی‬ ‫کم بینـا بـود‪ .‬اولیـن مدال هـای پارالمپیـک خـود؛ ازجملـه‬ ‫یـک طلا را در پارالمپیـک زمسـتانی ‪ 1998‬به دسـت اورد‪.‬‬ ‫پـس از ان‪ ،‬چهـار مـدال طلا در پارالمپیـک زمسـتانی ‪2002‬‬ ‫و دو طلا در پارالمپیـک زمسـتانی ‪ 2006‬گرفـت‪ .‬او حتـی در‬ ‫یکـی از رقابت هـا به شـدت اسـیب دیـد‪.‬‬ ‫ناتالیاپارتیکا‬ ‫متولـد ‪ 27‬ژوئیـه ‪1989‬؛ ورزشـکار لهستانی سـت کـه در‬ ‫تنیـس روی میـز فعالیـت دارد‪ .‬او کـه یـک دسـتش از بـدو‬ ‫تولـد بـدون سـاعد بـوده‪ ،‬این رشـته را از هفت سـالگی اغـاز‬ ‫کرد و در ‪11‬سالگی وقتی در پارالمپیک ‪ 2000‬سیدنی شرکت‬ ‫کـرد؛ جوان تریـن پارالمپیکی جهان شـد‪ .‬او سـابقه چهاربار‬ ‫قهرمانـی جهـان را دارد‪.‬‬ ‫استر ورگیر‬ ‫درپی یک‬ ‫متولـد ‪ 18‬ژوئیه ‪1981‬؛ تنیسـور هلند ‬ ‫یسـت کـه ِ‬ ‫بیهوشـی در کودکـی؛ دچـار ضایعـه نخاعـی شـد و رفته رفته‬ ‫بعـد از یـک سـکته مغـزی‪ ،‬تـوان حرکت پاهایش را از دسـت‬ ‫داد‪ .‬او در رشـته تنیـس روی ویلچـر ب هشـکل انفـرادی و‬ ‫گروهـی‪ ،‬توانسـته ‪48‬بـار قهرمـان گرنداسـلم؛ و هفت بار نیز‬ ‫قهرمـان پارالمپیک شـود‪.‬‬ ‫یو چویی یی‬ ‫متولـد ‪ 29‬مـارس ‪1984‬؛ شمشـیرباز هنگ کنگی سـت کـه‬ ‫ابتالبه سـرطان از نـوع اسـتخوان در ‪11‬سـالگی باعـث شـد‬ ‫پای چپش را قطع کنند‪ .‬او ابتدا به شـنا عالقه داشـت؛ اما‬ ‫در ‪17‬سـالگی شمشـیربازی را انتخـاب کـرد‪ .‬او کـه به عنوان‬ ‫ملکـه هفت طلای شمشـیرباز المپیـک معـروف شـده؛ در‬ ‫بازی هـای پارالمپیـک ‪ 2020‬نیـز حاضـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫سارا استوری‬ ‫متولد ‪ 26‬ا کتبر ‪1977‬؛ دوچرخه سـوار انگلیسی سـت که در‬ ‫رشـته شـنا نیـز فعالیـت دارد و بـه چندین مـدال بـاارزش در‬ ‫مسابقات پارالمپیک دست یافته است‪ .‬دست او دور بند‬ ‫نـاف پیچیـده بـود؛ ازایـن رو‪ ،‬کامـل رشـد نکـرد و در کودکـی‬ ‫بسـیار ناامید بود؛ اما حاال بیش از ‪ 20‬مدال در کارنامه اش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شهــای مختلفــی‬ ‫بــا گســترش همه گیــری کرونــا‪ ،‬بســیاری از کشــورها در دوسال گذشــته‪ ،‬به رو ‬ ‫تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها را تجربــه کردنــد؛ در کشــور مــا نیــز ســال تحصیلــی قبــل‬ ‫نهــا دانش امــوز و دانشــجو از حضــور در‬ ‫غیرحضــوری و به اصطــاح انالیــن برگــزار شــد و میلیو ‬ ‫طهــای اموزشــی محــروم بودنــد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ امــوزش غیرحضــوری به ویــژه در شــرایط‬ ‫محی ‬ ‫یتــوان‬ ‫یهــا و ســایر حــوادث و بالیــا مزایایــی دارد کــه نم ‬ ‫خــاص ماننــد بــروز و همه گیــری بیمار ‬ ‫افت شدید علمی‬ ‫نخس ــتین اس ــیب غیب ــت ام ــوزش حض ــوری‪،‬‬ ‫اف ــت ش ــدید علم ــی و کم س ــوادی بس ــیاری‬ ‫از دانش ام ــوزان ب ــوده‪ .‬مش ــاهده ها نش ــان‬ ‫می ده ــد که بخش ــی از دانش ام ــوزان پایه های‬ ‫اول و دوم دبس ــتان حتی در خواندن و نوشتن‬ ‫مش ــکل دارن ــد؛ ای ــن افت درس ــی تنها ش ــامل‬ ‫پایه ه ــای اول و دوم نیس ــت و نتایج امتحانات‬ ‫نهای ــی پای ــه دوازده ــم در س ــال گذش ــته‬ ‫نش ــان از اف ــت یک ونی ــم نم ــره ای در کارنام ــه‬ ‫دانش ام ــوزان دارد‪.‬‬ ‫اضافه وزن دانش اموزان و معلمان‬ ‫حض ــور در خان ــه و ام ــکان دریاف ــت دروس‬ ‫ازطری ــق گوش ــی تلف ــن هوش ــمند ی ــا لپ تاپ‪،‬‬ ‫باعث کاهش تحرک و افزایش چاقی می ش ــود‪.‬‬ ‫بررسـ ـی ها نش ــان می ده ــد می ــزان اضافـ ـه وزن‬ ‫دانش ام ــوزان از ‪ 7‬درص ــد در ابت ــدای ش ــیوع‬ ‫دوران کرونا‪ ،‬به حدود ‪ 31‬درصد رس ــیده اس ــت‬ ‫ک ــه پیامده ــای خ ــاص س ــامتی و بهداش ــتی‬ ‫به هم ــراه خواه ــد داش ــت‪ .‬ای ــن تبع ــات‪،‬‬ ‫دامن گی ــر معلم ــان و کادر اداری م ــدارس ه ــم‬ ‫ش ــده و بس ــیاری ازان ها ب ــا مش ــکالت ناش ــی از‬ ‫کم تحرک ــی دسـ ـت وپنجه ن ــرم می کنن ــد‪.‬‬ ‫بی نظمی و اختالل های خواب‬ ‫ً‬ ‫یک ــی از دیگ ــر جنبه ه ــای ظاه ــرا مفی ــد‬ ‫ام ــوزش مج ــازی‪ ،‬مقید نب ــودن ب ــه س ــاعات‬ ‫ثاب ــت روزان ــه و ش ــناور بودن زم ــان اس ــتفاده از‬ ‫یس ــت؛ ک ــه این مزی ــت البته‬ ‫محتواه ــای درس ‬ ‫معایب ــی ه ــم داش ــته و باع ــث بی نظم ــی در‬ ‫س ــاعات خواب وبی ــداری و تغی ــر س ــبک زندگی‬ ‫دانش ام ــوزان و ام ــوزگاران ش ــده اس ــت‪ .‬ب ــا‬ ‫تعطیل ــی م ــدارس‪ ،‬بس ــیاری از دانش ام ــوزان‬ ‫خ ــود را موظ ــف ب ــه رعای ــت نظ ــم و ترتی ــب در‬ ‫کاره ــا و بیداری در س ــاعات اولیه صب ــح نکرده‬ ‫و ازان س ــو‪ ،‬شـ ـب ها تا دیروقت بیدار می مانند؛‬ ‫یک ــه مدارس حض ــوری‪ ،‬معلم و متعلم را‬ ‫درحال ‬ ‫موظف می کردند در س ــاعات مشخص از روز در‬ ‫کالس درس حضور داش ــته و نسبت به ساعات‬ ‫خواب وبی ــدار خ ــود حس ــاس باش ــند‪.‬‬ ‫تنهایی و افسردگی‬ ‫مزیت مهم دیگ ــر اموزش حض ــوری‪ ،‬همگرایی‬ ‫یس ــت؛‬ ‫رونده ــا و پیونده ــای ف ــردی و جمع ‬ ‫دانش ام ــوزی ک ــه می توانس ــت در محی ــط‬ ‫مدرس ــه تجرب ــه دوس ــتی های لذت بخ ــش‬ ‫کودکان ــه و نوجوانان ــه را کس ــب کن ــد‪ ،‬ا کن ــون‬ ‫به صورتی منزوی در کنج خانه اس ــت و تنهایی‬ ‫را تجرب ــه می کند‪ .‬این وضعیت باعث گس ــترش‬ ‫افس ــردگی‪ ،‬پرخ ــاش و غفل ــت از مراوده ه ــای‬ ‫انس ــانی ش ــده اس ــت‪ .‬جنبه ه ــای اجتماع ــی‬ ‫نف ــردی حض ــور فیزیک ــی در مدرس ــه‪ ،‬از‬ ‫و میا ‬ ‫مهم تری ــن کارکرده ــای ش ــیوه های س ــنتی و از‬ ‫دالی ــل مهم ت ــداوم ان هس ــتند‪.‬‬ ‫کاهش مهارت های اجتماعی‬ ‫بس ــیاری متخصص ــان و روان شناس ــان‪،‬‬ ‫کارکرده ــای اجتماع ــی امـــوزش حض ــوری‬ ‫را مهم تری ــن مزی ــت ایـ ـن روش تحصیل ــی‬ ‫می دانن ــد‪ .‬ب ــا حض ــور کودکان ونوجوانـــان در‬ ‫از ان گذشــت؛ ازجملــه امــکان تــداوم امــوزش از محیط هایــی خــارج از مدرســه‪ ،‬صرفه جویــی‬ ‫در هزین ههــای رفت وامــد و انــرژی؛ امــا بایــد توجــه داشــت‪ ،‬ایــن مزایــا تنهــا بخشــی از واقعیت انــد‬ ‫و افــات و پیامدهــای فــراوان ان نبایــد مغفــول بمانــد‪ .‬غفلــت از امــوزش حضــوری و تکیــه صــرف‬ ‫شهــای از راه دور‪ ،‬اســیب های فراوانــی دارد کــه الزم اســت به صورتــی‬ ‫بــه فضــای انالیــن و اموز ‬ ‫ویــژه بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫محرومیت از مهر معلم و مشاور‬ ‫درکناراین ه ــا هرگ ــز نمی ت ــوان از اث ــار تعام ــات‬ ‫روان ــی و ف ــردی می ــان ام ــوزگار و دانش ام ــوز‬ ‫به ویژه در پایه های نخس ــت ابتدایی گذش ــت؛‬ ‫بخ ــش مهم ــی از ام ــوزش و رش ــد ف ــردی و‬ ‫عاطف ــی دانش اموز در مدرس ــه ش ــکل می گیرد‪.‬‬ ‫محرومی ــت ک ــودکان از مواجه ــه حض ــوری‬ ‫ب ــا ام ــوزگار و دیگ ــر کارکن ــان م ــدارس مانن ــد‬ ‫مش ــاور مدرس ــه‪ ،‬بی تردی ــد باع ــث ظه ــور و بروز‬ ‫اختالل های ــی در فرایند رش ــد و بل ــوغ عاطفی‪-‬‬ ‫روان ــی ک ــودکان ش ــده و ام ــکان مش ــاوره های‬ ‫همدالن ــه و رف ــع مش ــکالت روان ش ــناختی در‬ ‫م ــدارس را به حداق ــل رس ــانده اس ــت‪.‬‬ ‫غفلتاز فوق برنامه ها‬ ‫در کنار کارکردهای اموزش ــی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬شادی اور‬ ‫و تحرک بخ ــش‪ ،‬یک ــی از مهم تری ــن جنبه ه ــای‬ ‫ام ــوزش حض ــوری‪ ،‬کارکرده ــای پرورش ــی و‬ ‫غیردرس ــی ان اس ــت؛ این جنبه به هیچ وجه در‬ ‫فضاه ــای انالین قابلیت اجرا ن ــدارد و درصورت‬ ‫ادام ــه وض ــع موج ــود‪ ،‬بخش ه ــای بزرگ ــی از‬ ‫دانش ام ــوزان از برنامه ه ــای پرورش ــی نظی ــر‬ ‫اموزش ه ــای مذهب ــی‪ ،‬پذیرفت ــن مس ــئولیت‪،‬‬ ‫کار جمع ــی‪ ،‬فعالیت ه ــای هنری مانند س ــرود‪،‬‬ ‫تئات ــر‪ ،‬روزنام ــه دی ــواری‪ ،‬مجسمه س ــازی و‬ ‫مس ــابقات هن ــری و فرهنگ ــی م ــدارس محروم‬ ‫خواهن ــد بود‪.‬‬ ‫جای خالی زنگ ورزش و جشن ها‬ ‫از پیامده ــای منف ــی تعطیلی م ــدارس‪ ،‬حذف‬ ‫کام ــل زنگ ه ــای ورزش و برگ ــزاری مراس ــم و‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫مناس ــبت های مختل ــف مل ــی و مذهب ‬ ‫ا گرچ ــه بس ــیاری از کارشناس ــان از کیفیت زنگ‬ ‫ورزش م ــدارس گالی ــه می کنن ــد ام ــا زنگ ه ــای‬ ‫ورزش‪ ،‬در بدبینانه تری ــن ن ــگاه‪ ،‬عام ــل تحرک‪،‬‬ ‫یکنواختی و دل زدگی از اموزش‬ ‫اتفاق مهم دیگری که در سال تحصیلی گذشته‬ ‫رخ داده اس ــت‪ ،‬خس ــتگی دانش ام ــوز و معلم از‬ ‫فضای یکنواخ ــت درس و کالس مج ــازی بوده‬ ‫و باعث دل زدگی بس ــیاری از کودکان ونوجوانان‬ ‫از فضاهای درس ــی و علمی ش ــده است‪ .‬حضور‬ ‫چندی ــن س ــاعته در یک پلتفرم مج ــازی و نبود‬ ‫تنوع و هیجان و یکنواخت ــی کالس های درس‪،‬‬ ‫از دالیل این وضعیت اس ــت‪.‬‬ ‫اعتیاد به اینترنت‬ ‫تجربــه سروکار داشــتن روزانــه بــا گوشــی های هوشــمند‬ ‫و فضاهــای انالیــن‪ ،‬باعــث بــروز مشــکل جــدی و جدیــد‬ ‫دیگــری باعنــوان اعتیــاد بــه اینترنــت شــده اســت‪ .‬بررسـی ها‬ ‫نشــان می دهــد ا کنــون وابســتگی زیان بــار بــه فضــای‬ ‫انالیــن و پیامدهــای منفــی ان‪ ،‬میــان بخش هــای بزرگــی از‬ ‫معلمــان و دانش امــوزان روبه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫محی ــط مدرس ــه‪ ،‬ام ــکان ام ــوزش و تمری ــن‬ ‫مهارت ه ــای اجتماع ــی فراه ــم می ش ــود؛‬ ‫ازجمل ــه مهارت ه ــای همدلی‪ ،‬ح ــل اختالف‪،‬‬ ‫هم ــکاری و ‪ ...‬ب ــا تعطیل ــی کام ــل م ــدارس و‬ ‫محرومیت میلیون ها دانش ام ــوز از این امکان‬ ‫مه ــم‪ ،‬بی ــم ان مـ ـی رود در این ــده ای نزدی ــک با‬ ‫نس ــلی از جوان ــان مواج ــه باش ــیم ک ــه حداقل‬ ‫همدل ــی و مهارت های اساس ــی زندگی جمعی‬ ‫را اموخته ان ــد‪.‬‬ ‫ش ــادی و تفری ــح دانش ام ــوز ب ــوده ک ــه ا کن ــون‬ ‫از دس ــترس خ ــارج ش ــده اند‪ .‬جنب ــه دیگ ــر‪،‬‬ ‫برگ ــزاری مراس ــم و جشـ ـن های مل ــی و مذهبی‬ ‫در م ــدارس اس ــت ک ــه به س ــهم خود‪ ،‬نق ــش‬ ‫مهمی در گس ــترش شادی و نش ــاط داشته اند؛‬ ‫این مراس ــم ا گرچ ــه در برخ ــی مدارس در س ــال‬ ‫تحصیلی گذش ــته انالین برگزار شده اند اما هرگز‬ ‫نمی توانن ــد جایگزی ــن جشـ ـن های حض ــوری و‬ ‫جمع ه ــای نش ــاط اور فیزیکی باش ــند‪.‬‬ ‫هزینه هایاینترنتودسترسی ها‬ ‫تجربه س ــال تحصیلی اینترنتی نش ــان می دهد‬ ‫اس ــتفاده از فض ــای انالی ــن ب ــرای بخش مهمی‬ ‫از خانواده ه ــا هزینه ه ــا و مش ــکالت بس ــیار‬ ‫ همراه داش ــته و درنتیج ــه برخ ــی دانش اموزان‬ ‫مجب ــور به ت ــرک تحصیل ش ــده اند‪ .‬در ش ــرایط‬ ‫تحریم ه ــای س ــنگین اقتص ــادی و پیامده ــای‬ ‫منفی ان بر معیشت و اش ــتغال خانواده‪ ،‬هزینه‬ ‫خری ــد ی ــا تامی ــن گوشـ ـی های تلفن هوش ــمند‬ ‫و اش ــترا ک اینترن ــت بار مال ــی دیگری ب ــر دوش‬ ‫خانواده ه ــا قرار داده اس ــت ک ــه برخی از اقش ــار‬ ‫ضعی ــف و مح ــروم قادر ب ــه تامین ان نیس ــتند‪.‬‬ ‫ازطرف ــی در بس ــیاری از مناطق دورافت ــاده و نیز‬ ‫دانش اموزان عش ــایر کش ــور‪ ،‬امکان دسترس ــی‬ ‫ب ــه اینترن ــت را ندارن ــد و این موض ــوع‪ ،‬باع ــث‬ ‫محرومیت ش ــدید اموزش ــی ان ها ش ــده است‪.‬‬ ‫شکستن رکورد ‪ ۴۷‬ساله دوومیدانی ایران‬ ‫دونـده سـرعتی ایـران می گویـد بـرای شکسـتن‬ ‫رکـورد ‪ ۴۷‬سـاله دوومیدانـی زنـان ایـران برنامـه‬ ‫داشـته اند و تلاش می کننـد در مراحـل دیگـر‬ ‫لیـگ بـاز ایـن رکـورد را ارتقـاء دهنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ مرحلـه اول رقابت هـای دوومیدانـی‬ ‫قهرمانی باشـگاه های کشـور در بخـش زنان طی‬ ‫روزهـای ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬شـهریور برگـزار شـد و بـا معرفـی‬ ‫نفـرات برتـر ماده هـای مختلـف بـه پایـان رسـید‪.‬‬ ‫در جریـان این مرحلـه از مسـابقات تیـم دانشـگاه‬ ‫ازاد بـا ترکیـب الهـام کا کلـی‪ ،‬فائـزه اشـورپور‪ ،‬فائـزه‬ ‫نسـایی و سـاناز امیری پـور‪ ،‬موفـق شـد بـا ثبـت‬ ‫زمـان ‪ ۴۶.۹۱‬ثانیـه رکـورد ‪ ۴۷‬سـاله مـاده دوی‬ ‫‪ ۴‬در ‪ ۱۰۰‬متـر امـدادی ایـران را بشـکند‪ .‬ایـن‬ ‫رکـورد بـا حدنصـاب ‪ ۴۷.۵۰‬ثانیـه دراختیـار تیـم‬ ‫دوومیدانـی ایرانـی قـرار داشـت که با ترکیـب زری‬ ‫حسـینی‪ ،‬توران شـادپور‪ ،‬سـهیال لمبانی و ناهید‬ ‫اچـا ک در سـال ‪ ۱۳۵۳‬به ثبـت رسـیده بـود‪ .‬الهام‬ ‫کا کلـی؛ دونـده تیـم دانشـگاه ازاد بـه برگـزاری‬ ‫مرحلـه اول مسـابقات باشـگاه ها اشـاره و بیـان‬ ‫کرد‪« :‬مسابقات چندبار به دلیل شیوع کرونا لغو‬ ‫شـد کـه تاحـدودی بـرای ورزشـکاران سـخت بود‬ ‫چـون بـدن خـود را امـاده می کردند و بعد کنسـل‬ ‫می شـد‪ .‬در افت وخیـز بودیـم و حتـی عـده ای‬ ‫دلسـرد شـدند‪ ،‬امـا درنهایـت با فشـار ورزشـکاران‬ ‫و کاهـش شـیوع بیمـاری برگـزار شـد»‪ .‬او درمـورد‬ ‫شکسـتن رکـورد ‪ 47‬سـاله ‪ 4‬در ‪ 100‬متـر امـدادی‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن تنهـا رکـورد قدیمـی باقـی مانـده‬ ‫بـود کـه ان را شکسـتیم‪ .‬مسـابقات سـطحی بـاال‬ ‫داشـت و ورزشـکاران امادگـی خـود را حفـظ کـرده‬ ‫بودنـد‪ .‬ا کنـون هـم اختلاف تیـم دانشـگاه ازاد بـا‬ ‫پلیمـر خلیـج فـارس کم اسـت‪ .‬امیـدوارم بتوانیم‬ ‫ایـن اختلاف را جبـران کنیـم و قهرمـان شـویم‪.‬‬ ‫قـرار بـود پارسـال ایـن رکورد را بزنیم اما متاسـفانه‬ ‫مـن در حیـن مسـابقه اسـیب دیـدم و فقـط اول‬ ‫شـدیم اما امسـال تمام هم وغم خود را برای این‬ ‫رکوردشـکنی گذاشـته بودیـم‪ .‬ازقبـل هـم تمریـن‬ ‫کـرده بودیـم و جـا دارد از اقـای ایمـان روغنـی کـه‬ ‫در اماده سـازی تیـم تلاش کـرد‪ ،‬تشـکر کنـم‪ .‬در‬ ‫جریـان مسـابقه بـا تالشـی کـه هم تیمی هایـم‬ ‫داشـتند‪ ،‬رکـورد را جابه جـا کردیـم»‪ .‬او که معتقد‬ ‫اسـت ایـن رکـود مدت هـا باقـی خواهـد مانـد‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬بعیـد می دانـم زود شکسـته شـود‪.‬‬ ‫مگراینکه در تیمی چهار ورزشـکار سـرعتی خوب‬ ‫جمع شـوند و یکسـری تکنیک ها را رعایت کنند‬ ‫تـا ایـن رکـورد را بزننـد یااینکـه خودمـان دوبـاره‬ ‫بزنیـم‪ .‬در برنامه هایمـان هسـت کـه در لیـگ‬ ‫بعـدی بازهـم ایـن رکـورد را ارتقـاء بدهیـم»‪ .‬ایـن‬ ‫دونـده درمـورد رکوردشـکنی زنـان در سـال های‬ ‫اخیـر گفـت‪« :‬بـا تالش هـای فدراسـیون و‬ ‫نمـرزی انجـام‬ ‫اعزام هایـی کـه بـه مسـابقات برو ‬ ‫می شـود‪ ،‬تمـام ورزشـکاران تلاش می کننـد در‬ ‫اعزام هـا جایـی داشـته باشـند تـا تجربـه کسـب‬ ‫کننـد‪ ،‬کنـار ورزشـکاران بـزرگ مسـابقه بدهنـد و‬ ‫جایـگاه خـود را باال ببرند؛ پس تالش ورزشـکاران‬ ‫بـا وجـود کرونـا بیشـتر شـده‪ .‬همچنیـن تعـداد‬ ‫مربیان هم افزایش یافته‪ .‬تعدادی از ورزشکاران‬ ‫از دنیـای قهرمانـی خداحافظـی کـرده و در‬ ‫سـمت مربـی حاضـر شـده اند و بـا ورزشـکاران کار‬ ‫می کننـد‪ .‬ا گـر این رونـد ادامـه یابد‪ ،‬در سـال های‬ ‫اینـده شـاهد رشـد خوبـی خواهیـم بـود»‪ .‬او‬ ‫دراین مـورد افـزود‪« :‬اقـای صیامـی هـم از بدنـه‬ ‫یسـت و تمـام تالش خـود را می کند به‬ ‫دوومیدان ‬ ‫ورزشکاران انگیزه بدهد‪ .‬قرار است تعداد زیادی‬ ‫به مسـابقات اسـیای میانه اعزام شـوند و این به‬ ‫ً‬ ‫ورزشکاران مخصوصا نوجوانان و جوانان انگیزه‬ ‫می دهـد تـا تلاش کننـد و پابه پـای بزرگ سـاالن‬ ‫پیـش برونـد و رکوردهـا را جابه جـا کننـد‪ .‬اینـده‬ ‫خوبـی را بـرای دوومیدانـی می بینـم»‪ .‬کا کلـی‬ ‫درپاسخ به این سـوال که وضعیـت جوانـان و‬ ‫نوجوانـان دوومیدانـی چگونه اسـت و می توانیم‬ ‫به اینده ان ها امیدوار باشـیم؟ گفت‪« :‬همه چیز‬ ‫بسـتگی بـه خـود ورزشـکار دارد‪ .‬برخـی همیشـه‬ ‫یکـه همـه‬ ‫دنبـال نتیجـه هسـتند؛ درصورت ‬ ‫افت وخیـز دارنـد‪ .‬مـن پارسـال اسـیب دیـدم و‬ ‫نتوانسـتم در مسـابقات شـرکت کنـم‪ ،‬امـا برخـی‬ ‫از ورزشـکاران ا گـر یک بـار رکوردشـان بـه رکـورد‬ ‫قبـل نرسـد یـا مقـام کسـب نکنند‪ ،‬شـاید دلسـرد‬ ‫شـوند و دوومیدانـی را کنـار بگذارنـد‪ .‬ایـن بـه‬ ‫شـخصیت ورزشکار بسـتگی دارد‪ .‬ا گر شخصیت‬ ‫قهرمانی داشـته باشـد‪ ،‬پیشـرفت می کنـد‪ .‬البته‬ ‫مربیـان هـم دراین زمینه می توانند کمک کنند‪.‬‬ ‫همچنین یکی از دالیل مهم کمک کننده‪ ،‬وجود‬ ‫روانشناس ورزشی ست‪ .‬من روانشناسی ورزشی‬ ‫خوانـده ام و روانشـناس کنارم بـوده‪ ،‬می دانم که‬ ‫خیلی مهم است‪ .‬البته فدراسیون سعی می کند‬ ‫مشـکالت را رفـع کنـد و در مسـابقات قهرمانـی‬ ‫جهـان جوانـان بـا تیم روانشـناس اعـزام کـرد‪ .‬ا گر‬ ‫این رونـد ادامـه پیـدا کنـد‪ ،‬شـاهد ایـن خواهیـم‬ ‫بـود کـه نوجوانـان و جوانـان جا پای بزرگ سـاالن‬ ‫می گذارنـد»‪ .‬کا کلـی درپایـان گفـت‪« :‬از عوامـل‬ ‫تیـم دانشـگاه ازاد و مربیـان ایـن تیـم؛ سـپیده‬ ‫توکلـی و فهیمـه کلهـر تشـکر می کنـم کـه پابه پای‬ ‫ورزشـکاران تلاش می کننـد و بـه ان هـا انگیـزه‬ ‫می دهنـد‪ .‬مـن از قدیمی هـای تیم دانشـگاه ازاد‬ ‫هسـتم و یکـی از دالیلـی کـه همیشـه دراین تیـم‬ ‫می مانـم‪ ،‬همدلـی بیـن مربیـان و ورزشـکاران‬ ‫اسـت‪ .‬امیـدوارم لیـگ مرحلـه دوم و سـوم نیـز‬ ‫برایمـان خـوب باشـد و قهرمـان شـویم»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جایگاه فرهنگ حسینی‬ ‫درمقابله با ولنگاری فرهنگی در جامعه‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫خال کوبی هـــای روی بـــازو و اســـکارهای (رد زخـــم) روی صورتـــش‪،‬‬ ‫هرکـــدام برای خودشـــان حکایتـــی دورودراز دارند‪ .‬تی شـــرت بنفش‬ ‫منقـــش بـــه اشـــکال و حـــروف انگلیســـی و شـــلوار جیـــن اور ســـایز و‬ ‫پـــاره اش هـــم داد می زننـــد کـــه عاشـــق غـــرب و پوشـــش هیپ هاپ‬ ‫اســـت‪ .‬زنجیـــر طـــای دور گردنـــش و دســـتبندش هـــم تردیـــدی در‬ ‫پایبندنبودنـــش بـــه شـــریعت اســـامی باقـــی نمی گذارنـــد؛ امـــا حاال‬ ‫در مجلـــس امام حســـین(ع) نشســـته و بـــه پهنـــای صورت اشـــک‬ ‫می ریـــزد! ایـــن حکایـــت بســـیاری از جوانـــان اســـت کـــه علی رغ ــم‬ ‫داشـــتن ظاهـــر نامتعارف‪ ،‬تفکـــرات زاویـــه دار با اموزه هـــای مذهبی و‬ ‫پوشـــیدن البســـه خار ج ازعرف‪ ،‬با اصول دین منافاتی ندارند و حتی‬ ‫بســـیاری ازان ها زمین خـــورده مکتب حســـین و جوانمـــردی یارانش‬ ‫هســـتند‪ .‬کاهـــش امار جـــرم و جنایـــات در ماه هـــای محـــرم و صفر و‬ ‫مـــاه رمضان‪ ،‬نشـــان از عمق نفـــوذ باورهای مذهبـــی در جامعه دارد‬ ‫کـــه ا گـــر متولیـــان امور دینـــی و مذهبـــی کمی نـــگاه یـــا به قول معروف‬ ‫فرمـــان هدایـــت دینـــی را بچرخاننـــد و زاویـــه دیـــد خود را نســـبت به‬ ‫نســـل جوان تغییر دهند‪ ،‬بســـیاری از کژتابی های روزمره و انحرافات‬ ‫اجتماعـــی در جامعـــه مرتفـــع می شـــوند؛ امـــا ســـوگمندانه بـــا وجود‬ ‫فراهم بـــودن زیرســـاخت های متعـــدد ســـخت افزاری و نرم افـــزاری‬ ‫فرهنگی و مذهبی در کشـــور‪ ،‬اســـتفاده بهینه از ایـــن ظرفیت عظیم‬ ‫فیزیکی و فکری صورت نگرفته اســـت و نســـل جوان با وجود داشتن‬ ‫علقـــه به شـــعائر مذهبـــی و امیختگی معنوی بـــا دین و مقدســـات از‬ ‫دوران طفولیـــت‪ ،‬در پذیـــرش کامـــل اعتقـــادات و پیـــروی از ائی ــن‬ ‫محمدی دچار نوســـان و تردید شـــده اســـت‪ .‬در حقیقت ثمره وجود‬ ‫چندین هزار مســـجد و تکیه و حســـینیه و حوزه در علمیه در کش ــور‬ ‫و چندین هـــزار مـــداح و روحانی و نوحه خـــوان و ‪ ...‬و ظرفیت عظیم‬ ‫رســـانه با شـــبکه های متعـــدد قرانـــی و مذهبی بایـــد دریایـــی زالل و‬ ‫شـــفاف باشـــد که متاســـفانه به واســـطه ضعف در مدیریـــت دینی و‬ ‫به تبع ان مدیریت سیاســـی و فرهنگـــی‪ ،‬این دریا بـــه رودی کم عمق‬ ‫و کم عـــرض تبدیـــل شـــده اســـت! بااین وجـــود بایـــد اذعان داشـــت‬ ‫علی رغـــم تالش هـــای شـــبانه روزی دشـــمنان نظام در خشـــکاندن‬ ‫و گل الود کـــردن ایـــن رود‪ ،‬سرچشـــمه الیتناهـــی ایـــن رود هیـــچ گاه‬ ‫خشـــک نخواهد شـــد و ســـیالب و خروش چند ده میلیونـــی ان را در‬ ‫بزنگاه هـــای بزرگ نظیـــر روز عاشـــورا و اربعین و مراســـم های مذهبی‬ ‫شـــاهد هستیم‪.‬‬ ‫حال کـــه در شـــالوده و بنیـــان فکری نســـل جـــوان ما اتصـــال به این‬ ‫چشـــمه معنوی لحاظ شده است و ازســـویی بنیان جامعه براساس‬ ‫محـــور دین و شـــعائر دینـــی بنا نهاده شـــده اســـت‪ ،‬اســـتفاده از این‬ ‫بســـتر معنوی گســـترده باید به صورت عمده و فرا گیر در همه امورات‬ ‫نهادینه شود و شاهد توســـعه و تحول در فرهنگ‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫هنـــر و ‪ ...‬با رویکرد معنوی باشـــیم؛ اما دردمندانه مســـیریابی برخی‬ ‫از متولیـــان امـــر و قلـــت دانـــش مدیـــران در اســـتفاده از این ظرفیت‪،‬‬ ‫صدمـــات و لطمـــات جـــدی بـــه پیکـــره اعتقـــادی مـــردم به وی ــژه‬ ‫جوانـــان وارد ســـاخته کـــه اصـــاح ایـــن امـــور نیازمنـــد برنامه ریزی و‬ ‫ساختار ســـازی مجدد اســـت‪ .‬در حقیقـــت‪ ،‬ملت ها بـــرای حرکت در‬ ‫مدار ارمان های خویش نیازمند منابع و پشـــتوانه هایی هســـتند که‬ ‫انگیـــزه و قدرت الزم برای حرکت یکپارچه به ســـوی هـــدف را در ان ها‬ ‫ایجاد کند و این منابع سرشـــار در فرهنگ علوی و حسینی و رضوی‬ ‫به وضـــوح قابل رویت و لمس هســـتند و تنها کافی ســـت کشـــتی در‬ ‫مســـیر درســـت جهت یابـــی شـــود‪ .‬درحال حاضـــر دشـــمن عالوه بر‬ ‫جنگ افـــروزی در مقوالت مختلف نظیر اقتصاد‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬سیاســـت‬ ‫و ‪ ...‬باورهـــای نســـل جـــوان را نیـــز نشـــانه رفتـــه اســـت و درصـــدد‬ ‫گل الودکـــردن همـــان چشـــمه معنوی ســـت‪ .‬بی تعارف دراین مس ــیر‬ ‫تاحدودزیادی نیز به اهداف خود رســـیده اســـت و حتی در اموراتی از‬ ‫اهداف خویش نیز پیش تر رفته اســـت! چه بســـا ا گر همین پشـــتوانه‬ ‫معنـــوی حا کـــم در جامعه و بســـتر عمیق مذهبـــی خانواده هـــا نبود‪،‬‬ ‫خســـارات ایـــن جنگ فرهنگی بیشـــتر از این می شـــد‪.‬‬ ‫بی هیـــچ تردید ترویج فرهنگ حســـینی که شـــا کله ان امربه معروف‬ ‫و نهی از منکـــر اســـت درمبارزه بـــا شـــبیخون فرهنگـــی و دور کـــردن‬ ‫جوانـــان از فرهنـــگ مادی گرایانه و اســـتکباری ترویج دهنده ابتذال‪،‬‬ ‫نقشـــی ماندگار خواهـــد داشـــت‪ .‬باید بپذیریـــم تنهـــا راه مقابله در‬ ‫برابر توطئه های فرهنگی و معنوی دشـــمن بازگشـــت به فطرت الهی‬ ‫انســـان و به کارگیـــری اموزه های معنوی و دینی در شخصیت بخش ــی‬ ‫بـــه نســـل جـــوان بـــا رویکـــرد فرهنـــگ اســـامی به ویـــژه فرهنـــگ‬ ‫مانـــدگار حسینی ســـت؛ فرهنگی که در ســـایر کشـــورهای دنیا حتی‬ ‫کشـــورهایی کـــه به دین اســـام اعتقـــادی ندارنـــد ریشـــه دوانیده و‬ ‫ازادگـــی و رشـــادت امـــام و یارانـــش را قـــدر می نهند‪ .‬به دیگر ســـخن‪،‬‬ ‫عاشـــورا و فرهنـــگ حســـینی را می تـــوان قـــرارگاه فرهنگـــی مقابل ــه‬ ‫بـــا شـــبیخون فرهنگـــی نامید کـــه حضـــور جمعیـــت میلیونـــی مردم‬ ‫در این مراســـم‪ ،‬تمامـــی محاســـبات تئوریســـین های غربـــی را ب هه ــم‬ ‫می ریـــزد و اتاق هـــای فکـــر دشـــمن را درمقابله بـــا جامعـــه ای متح ــد‬ ‫(علی رغـــم داشـــتن تفکـــرات متفـــاوت) دچـــار اضمحـــال می کند‪.‬‬ ‫انچـــه عیـــان اســـت علقـــه نســـل جـــوان بـــه معـــارف دینی حتـــی در‬ ‫کمترین میـــزان خود‪ ،‬اثـــرات چشـــمگیری در رد پذیـــرش برنامه های‬ ‫فرهنگـــی و هویتـــی دشـــمن دارد و برنامه ریـــزی اصولـــی و اســـتفاده‬ ‫ازاین ظرفیـــت در گام و بزنگاه های معتبر معنوی‪ ،‬می تواند زمین هس ــاز‬ ‫توســـعه فرهنـــگ اســـامی در کشـــور و پیشـــگیری از گرایـــش نس ــل‬ ‫جـــوان بـــه شـــالوده های پوشـــالی غـــرب شـــود‪ .‬توســـعه و تقویـــت‬ ‫روحیـــه جهادی در کشـــور‪ ،‬توزیع گســـترده بســـته های معیشـــتی‪،‬‬ ‫دســـتگیری از خانواده هـــای نیازمنـــد و ‪ ...‬تنهـــا قطـــره ای از بیکـــران‬ ‫اثـــرات نهادینه شـــدن ســـبک زندگـــی و فرهنگ حســـینی در جامعه‬ ‫اســـت کـــه به ویـــژه در ایام کرونـــا بیشـــتر شـــاهد ان بودیم‪.‬‬ ‫در پایان باید اذعان داشـــت گره زدن اعمال و رفتارهای شایســـته به‬ ‫معنویت روزهای خاص و گام برداشـــتن دراین مسیر از مبدا و ابشخور‬ ‫معنوی فرهنگ حســـینی‪ ،‬بی تردیـــد عامل توســـعه ارمانی فرهنگ‪،‬‬ ‫انســـانیت‪ ،‬عقالنیـــت‪ ،‬حجاب و پوشـــش‪ ،‬رفتار و ســـایر مقوالتی در‬ ‫جامعه می شـــود که شـــاید برای نزدیک شـــدن به ایـــن ارمان ها باید‬ ‫میلیاردها تومـــان هزینـــه کـــرد و ســـاعت ها برنامـــه ســـاخت و وقـــت‬ ‫صرف کـــرد! ازاین ظرفیت الهی غافل نشـــویم و فرصـــت بهره مندی‬ ‫از فرهنگ حســـینی را از دســـت ندهیم! شـــاید فردا دیر باشد‪.‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ا کو‬ ‫شـما می توانید به راحتی با اسـتفاده از این اپلیکیشـن‪ ،‬به طبیعت و محیط‬ ‫خـود کمـک کنیـد و دنیایـی بهتر برای خودتان بسـازید‪ .‬با تفکیک و تحویل‬ ‫پسـماند های خشـک خـود‪ ،‬عالوه بـر کمـک بـه طبیعـت؛ می توانیـد کسـب‬ ‫نظیـر کارت شـارژ‪،‬‬ ‫امتیـاز کـرده و از فروشـگاه ان‪ ،‬اقـدام بـه خریـد محصوالتـی ِ‬ ‫بسـته های اینترنتـی و‪ ...‬کنیـد‪ .‬ایـن سـامانه در حال حاضـر در محـدوده‬ ‫طرقبـه (مشـهد) فعـال اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2314‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪986 -74‬هــ‪ 26‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12489034334‬و شـماره تنـه ‪ NAAM01CA3AR513511‬بـه مالکیـت ایمان لعل رودی مفقود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری سـمند ‪ X7‬مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایران ‪674 -42‬ص‪ 33‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12490249220‬و شـماره تنـه ‪ NAACN1CM9CF005423‬بـه مالکیـت علیرضـا جاللی سـنگانی‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند سـایپا وانـت پرایـد ‪ 151‬مـدل ‪ 1396‬با شـماره پلا ک ایـران ‪378 -24‬ل‪ 91‬و شـماره موتور‬ ‫‪ M13/5958049‬و شـماره شاسـی ‪ NAS451100H4911696‬بـه نـام صاحبجـان شـامیری فتاحی مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای عباس بیت نصیر فرزند مجید بشناسـنامه ‪ 12582‬صادره از دزفول درخواسـتی به خواسـته صدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم مجیـد بیت نصیـر بشناسـنامه ‪ 16‬صـادره‬ ‫شـوش در تاریـخ ‪ 1400/03/12‬در اهـواز اقامتـگاه غیردائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی‬ ‫فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬حسـین بیت نصیـر ش ش ‪ 12581‬پسـر متوفـی ‪ -3‬سـعید‬ ‫بیت نصیـر ش ش ‪ 17878‬پسـر متوفـی ‪ -4‬حمیـد بیت نصیـر ش ش ‪ 4643‬پسـر متوفـی ‪ -5‬وحیـد‬ ‫بیت نصیـر ش ش ‪ 1990108970‬پسـر متوفـی ‪ -6‬حسـن بیت نصیـر ش ش ‪ 166‬پسـر متوفـی ‪ -7‬نوریـه‬ ‫بیت نصیـر ش ش ‪ 5260722231‬دختـر متوفـی ‪ -8‬شـریفه بیت نصیـر ش ش ‪ 17879‬دختـر متوفـی ‪-9‬‬ ‫صبـاح بیت نصیـر ش ش ‪ 17876‬دختـر متوفـی ‪ -10‬قنـده بیت نصیـر ش ش ‪ 167‬دختـر متوفـی ‪ -11‬زهـرا‬ ‫بیت نصیـر ش ش ‪ 73‬دختـر متوفـی ‪ -12‬نصـرت بیت نصیر ش ش ‪ 72‬دختر متوفی ‪ -13‬رباط اسـماعیلی‬ ‫ش ش ‪ 11‬همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظـرف یک ماه‬ ‫بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز‬ ‫شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای عبـاس چنانـی فرزنـد حسـن بشناسـنامه ‪ 623‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم حسـن چنانـی بشناسـنامه ‪ 1744‬صـادره‬ ‫شـوش در تاریخ ‪ 1398/01/07‬در شـوش اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از‪ -1 :‬متقاضی فوق‬ ‫با مشـخصات فوق الذکر پسـر متوفی ‪ -2‬علی چنانی ش ش ‪ 11794‬پسـر متوفی ‪ -3‬سـعید چنانی ش ش‬ ‫‪ 5260141989‬پسـر متوفـی ‪ -4‬یعقـوب چنانـی ش ش ‪ 11793‬پسـر متوفی ‪ -5‬فاطمه چنانـی ش ش ‪841‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -6‬کلثـوم چنانـی ش ش ‪ 4967‬دختـر متوفـی ‪ -7‬حیـات چنانـی ش ش ‪ 15243‬دختـر‬ ‫متوفی ‪ -8‬زهرا صبوری نسـب ش ش ‪ 670‬همسـر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب‬ ‫مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامه به جز سـری و رسـمی‬ ‫کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم فاطمه فردچنانی فرزند سلمان بشناسنامه ‪ 2089‬صادره از شوش درخواستی به خواسته صدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحوم حسـن عارنـه بشناسـنامه ‪ 57412‬صادره‬ ‫دزفـول در تاریـخ ‪ 1398/08/12‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی‬ ‫فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر همسـر متوفی ‪ -2‬قاسـم عارنـه ش ش ‪ 5260114991‬پسـر متوفـی ‪ -3‬خالد‬ ‫عمارنه ش ش ‪ 5260048581‬پسـر متوفی ‪ -4‬خدیجه عارنه ش ش ‪ 5260250370‬دختر متوفی والغیر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هر کـس اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از این تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای کامـل سـرخه فرزنـد قاسـم بشناسـنامه ‪ 3‬صـادره از دهلـران درخواسـتی بـه خواسـته صـدور گواهی‬ ‫حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مـادرم مرحومـه حمیـده سـاتکین بشناسـنامه ‪ 2556‬صـادره‬ ‫دهلـران در تاریـخ ‪ 1400/05/10‬در اهـواز اقامتـگاه غیردائمیـش فوت ورثه اش عبارتند از‪ -1 :‬متقاضی فوق‬ ‫بـا مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفیـه ‪ -2‬شـهال سـرخه ش ش ‪ 178‬دختـر متوفیـه ‪ -3‬زهرا سـرخه ش ش‬ ‫‪ 15709‬دختر متوفیه ‪ -4‬نعناعه صرخه ش ش ‪ 133‬مادر متوفیه والغیر‪ .‬اینک با انجام تشریفات قانونی‬ ‫مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هر کس اعتـراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر و هر وصیتنامه به جز سـری و‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت خـودرو سـواری ریـو ‪ SLX-1500CC‬بـه رنگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1388‬با‬ ‫شماره پال ک ایران ‪377 -38‬ق‪ 64‬و شماره موتور ‪ 1074321‬و شماره شاسی ‪NAS610022A1177208‬‬ ‫به مالکیت سـتایش ظفری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت (شناسـنامه سـبز) خودرو سـواری سـمند ‪ EF7‬به رنگ ابی متالیک مدل ‪ 1389‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪187 -29‬د‪ 78‬و شـماره موتور ‪ 14789005668‬و شـماره شاسـی ‪NAACJ1JC3AF263327‬‬ ‫به مالکیت حسـام کاظمی مفقود شـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو وانـت نیسـان بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪662 -29‬ب‪53‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 559921‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140TBN265665‬بـه مالکیـت بهـروز نظرپـور‬ ‫ً‬ ‫مفقودشـده و اعتبـار نـدارد‪ .‬ضمنـا اقـای بهـزاد نظرپـور جهـت هرگونـه اقـدام وکالـت تـام دارنـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪667 -29‬د‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 124K0397735‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA4ER925469‬بـه‬ ‫مالکیـت مهتـاب علی پـور مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/20-140060318019002859‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا عسکری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ‪ 3098‬صادره‬ ‫از تالش در ششدانگ یکباب خانه و محوطه و انباری به مساحت ‪ 619/42‬مترمربع پال ک فرعی ‪10530‬‬ ‫از ‪ 8‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 1‬فرعی واقع در قریه طوالرود بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای علی ا کبـر عسـکری جولندان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/17 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/522‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/10-140060318011006376‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعلـی فلاح فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 9507‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 438/50‬مترمربع مشـتمل بر یکباب انباری به‬ ‫مسـاحت ‪ 25‬مترمربع پال ک ‪ 1317‬فرعی از ‪ 41‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 167‬فرعی از ‪ 41‬اصلی‬ ‫واقع در قریه الدمخ بخش ‪ 22‬گیالن از مالکیت عبداهلل کمائی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بـه مدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/17 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/346‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131-SL‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1390‬و شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪229 -24‬ج‪ 63‬و شـماره موتور ‪ 4376766‬و شـماره شاسـی ‪ S1412290224560‬مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند‪ ،‬برگ سبز و کارت خودرو سواری پراید جی ال ایکس ای به‬ ‫رنگ سفید مدل ‪ 1387‬با شماره پال ک ایران ‪877 -64‬ق‪ 57‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 2405883‬و شماره شاسی ‪S1412287756564‬‬ ‫بـه مالکیـت لیلا یوسـفی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ نقـره ای‬ ‫متالیک مدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک ایران ‪547 -26‬ج‪76‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12485045572‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 19359120‬بـه مالکیـت امیـد ایزانلـو مفقود گردیـده و فاقد‬ ‫اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت هیلتـون ‪ 125CC‬بـه رنـگ خا کسـتری‬ ‫مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪ 773-32683‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0125N3S381233‬و شـماره تنـه ‪ N3S***125H9410393‬بـه‬ ‫مالکیـت محمـد انصاری قـوژدی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪150‬‬ ‫ا گهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫در اجـرای تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 8‬تصویب نامـه شـماره ‪/15356‬ت‪36005‬ه ـ هیـات محتـرم وزیـران بدینوسـیله‬ ‫ً‬ ‫یگـردد اقـای‬ ‫بـه کارفرمـای محتـرم پیمانـکاری شـرکت معـدن گسـتر سـپاهان‪ ،‬فعلا مجهول المـکان ابلاغ م ‬ ‫محمدرضـا پروانـه بـا کـد شناسـایی بیمـه ‪ 69605498‬ادعـای اشـتغال در کارگاه فوق الذکـر بـا عنـوان شـغلی‬ ‫معدنـکار داشـته اند کـه کمیتـه بـدوی مشـاغل سـخت و زیـان اور اسـتانی مسـتقر در اداره کل تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی خراسـان جنوبـی شـغل مذکـور را در زمـره مشـاغل سـخت و زیـان اور تاییـد نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫یگـردد تـا خوانـده درصـورت اعتـراض حدا کثـر ظرف مـدت ‪ 15‬روز‬ ‫لـذا موضـوع بدینوسـیله در روزنامـه درج م ‬ ‫کاری‪ ،‬اعتراض خود را به اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی‪،‬‬ ‫کوچـه شـهید عظیمـی زاده تحویـل نماینـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت قانونـی‪ ،‬رای مذکـور قطعی و‬ ‫الزم االجـرا می باشـد‪.‬‬ ‫دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫م الف ‪42‬‬ ‫شهرستان طبس‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک کامیـون بنـز تـک بارکـش ‪ 10‬تـن بـه رنـگ نارنجـی‬ ‫مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪314 -32‬ع‪ 28‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 00000010-087446‬و شـماره شاسـی ‪00000016-589932‬‬ ‫بـه مالکیـت ربابـه افتخاری ترشـیزی مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪149‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانی و کارت خودرو سـواری پیکان به رنگ‬ ‫سفید مدل ‪ 1383‬با شماره پال ک ایران ‪986 -42‬م‪ 14‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 11283119370‬و شـماره شاسـی ‪ 33521439‬به مالکیت‬ ‫غالمعبـاس علیـزاده فرزنـد ابراهیـم بـا کـد ملـی ‪6509807424‬‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪668‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی و برگ سـبز خودرو سـواری پیکان به رنگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1380‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪667 -42‬م‪ 24‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11128040092‬و شـماره شاسـی ‪ 80439949‬بـه‬ ‫مالکیـت نصـرت طباطبائـی فرزند سـیدا کبر مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪667‬‬ ‫ا گهی تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی‬ ‫شهرستاناسفراین‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 131‬قانـون کار ائین نامـه مصـوب ‪ 1371/10/06‬هیـات‬ ‫محترم وزیران‪ ،‬انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد‪،‬‬ ‫کلیـه کارفرمایـان شـاغل در صنـف مزبـور درصـورت تمایـل بـه عضویـت‬ ‫از تاریخ انتشـار این اطالعیه ظرف ‪ 20‬روز می توانند درخواسـت کتبی‬ ‫خـود را بـه نماینـده هیـات موسـس بـه نشـانی‪ :‬اسـفراین‪ ،‬خیابـان کارگر‪،‬‬ ‫نبش کارگر ‪ ،6‬دفتر خدماتی الوند‪ ،‬سرکار خانم رضازاده و یا اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسفراین به نشانی‪ :‬بلوار ازادگان‪ ،‬خیابان‬ ‫دامپزشـکی‪ ،‬خیابان رسـالت‪ ،‬نبش رسالت ‪ 6‬تحویل دهند‪/.‬ب‬ ‫هیات موسس‪ :‬علیرضا لطفی‪ ،‬سعید شرفی‬ ‫موسی الرضاحسین پور‬ ‫تاسیس موسسه غیرتجاری حقیقت پژوهان ا گاه‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/06/15‬بـه شـماره ثبـت ‪ 1592‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14010250160‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان‬ ‫بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گردد‪ .‬نـام‪ :‬حقیقـت پژوهان‬ ‫ا گاه موسسـه غیرتجـاری‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬وصـول مطالبـات بانکـی‪.‬‬ ‫درصـورت ضـرورت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از‬ ‫تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان اذربایجـان غربـی‪،‬‬ ‫شهرسـتان ارومیـه‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر ارومیـه‪ ،‬محله با کـری‪ ،‬خیابان‬ ‫شهیدسـردارمهدی با کـری‪ ،‬بن بسـت «قوامین»‪ ،‬پلا ک ‪ ،124‬طبقه اول‬ ‫کدپسـتی ‪ 5714677115‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ 2.000.000 :‬ریـال‬ ‫نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هر یک از شـرکا‪ :‬اقای خضر کا ک درویشـی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 2899700367‬دارنـده ‪ 1000000‬ریـال سهم الشـرکه‪،‬‬ ‫اقـای شـیرزاد سـلطانی بـه شـماره ملـی ‪ 2928923233‬دارنـده ‪1000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ .‬مدیـران‪ :‬اقـای خضـر کا ک درویشـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2899700367‬و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و‬ ‫بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای شـیرزاد‬ ‫سـلطانی به شـماره ملی ‪ 2928923233‬و به سـمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود‪.‬‬ ‫دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور موسسـه از‬ ‫قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه‬ ‫نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل و رئیـس هیـات مدیـره و‬ ‫در غیـاب هـر یـک از انهـا بـا امضـاء یـک نفـر همـراه بـا مهـر موسسـه معتبـر‬ ‫می باشـد‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور‪ ،‬بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه‬ ‫فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006001790‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور‬ ‫مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا‬ ‫رمش فرزند حسن به شماره شناسنامه ‪ 2059‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 106/80‬مترمربـع (یکصـد و شـش و هشـتادصدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 36‬فرعـی از اراضـی‬ ‫قاسـم اباد پال ک ‪ 130‬اصلی دهسـتان اربعه واقع در خراسـان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫از مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعییـن تلکیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع‬ ‫ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبـت محل تحویل دهد که‬ ‫دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبادرت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/01 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ صفحه 4 ‫خراسان شمالی‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2314‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫کسب دو مقام اول‬ ‫توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد استان‬ ‫صرفه جویی ‪ 44‬میلیون لیتر بنزین در منطقه‬ ‫مدیر ش ــرکت مل ــی پخ ــش فراورده ه ــای نفتی منطقه خراس ــان ش ــمالی از‬ ‫صرفه جوی ــی بیش از ‪ 44‬میلیون و ‪ 869‬هزارلیتر بنزین در پنج ماهه نخس ــت‬ ‫س ــال ج ــاری در س ــطح منطقه خبر داد‪ .‬مجتبی ش ــکوری گف ــت‪« :‬مصرف‬ ‫سـ ـی ان جی در ب ــازه زمان ــی یادش ــده ‪ 42‬میلیون مترمکع ــب ب ــوده ک ــه‬ ‫صرفه جویی مصرف بنزین را دربرداشـــته اســـت»‪ .‬شـــکوری دربـــاره مصرف‬ ‫ای ــن س ــوخت پ ــا ک در مردادماه تصری ــح ک ــرد‪« :‬روزان ــه ‪ 183‬هزارمترمکعب‬ ‫نی ــک م ــاه مصرف ش ــده که نس ــبت به مدت مش ــابه ماه‬ ‫سـ ـی ان جی در ای ‬ ‫قب ــل‪ ،‬ب ــا کاه ــش ‪10‬درصـــدی همراه بـــوده کـــه دلیـــل ان‪ ،‬کاهـــش ترددها‬ ‫به دلیـــل ویروس کرونا بوده اســـت»‪ .‬وی بااشـــاره به گازســـوز کردن خودروها‬ ‫گفت‪« :‬به منظـــور اجرای طرح تبدیل رایـــگان خودروهای عمومی تا کنون‪،‬‬ ‫که ــزار و ‪ 600‬دســـتگاه خـــودرو در ســـامانه ‪ GCR.NIOPDC,IR‬ثبت ن ــام‬ ‫ی ‬ ‫کرده ان ــد ک ــه ازاین تع ــداد ه ــزار و ‪ 405‬دس ــتگاه خ ــودرو به صورت رای ــگان‬ ‫دوگانه ســـوز شـــد»‪ .‬مدیر منطقه خراســـان شـــمالی اظهار کرد‪« :‬گاز طبیعی‬ ‫فش ــرده ازنظ ــر االیندگ ــی‪ ،‬یک ــی از پا ک تری ــن س ــوخت ها و ازنظ ــر اقتصادی‬ ‫مصرف ان نســـبت بـــه بنزیـــن دارای صرفه بیشتری ســـت»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫در مرکز «سامد»‬ ‫برنام ــه ارتب ــاط م ــردم ب ــا‬ ‫مسئولین در بس ــتر سامد با‬ ‫حض ــور فریبرز س ــعیدی کیا‬ ‫ش ــرکت‬ ‫(مدیرعام ــل‬ ‫صنعت ــی‬ ‫ش ــهرک های‬ ‫اس ــتان گی ــان) در مرک ــز‬ ‫س ــامد اس ــتانداری برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ .‬فریب ــرز س ــعیدی کیا‪،‬‬ ‫بـــا حضور در ســـامانه ارتباط‬ ‫م ــردم ب ــا دول ــت «س ــامد»‬ ‫اس ــتانداری گی ــان‪ ،‬ب ــه‬ ‫پرسـ ـش های مطروح ــه ازس ــوی صنعتگ ــران پاس ــخ داد‪ .‬درجه ــت اجرای‬ ‫نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بســـتر ســـامد (ســـامانه الکترونیکی‬ ‫یب ــر تس ــریع در‬ ‫ارتب ــاط م ــردم و دول ــت) و تا کی ــدات اس ــتاندار گی ــان مبن ‬ ‫انتق ــال مش ــکالت و نظ ــرات مردم ب ــه مدی ــران مربوط ــه و پاس ــخگویی به‬ ‫درخواســـت ها و مشـــکالت مردم اســـتان‪ ،‬برنامه ارتباط مردم با مســـئولین‬ ‫در بســـتر سامد‪ ،‬از ساعت ‪ 9:30‬صبح یکش ــنبه ‪ 14‬شهریور ماه ‪ 1400‬با حضور‬ ‫مدیرعامل شـــرکت شـــهرک های صنعتی گیالن برگـــزار و به ســـواالت مردم‪،‬‬ ‫فع ــاالن اقتص ــادی و صنعتگ ــران تماس گیرن ــده پاس ــخ داده ش ــد‪ .‬س ــامد‬ ‫(ســـامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) سیســـتم ارتباطی موثری میان‬ ‫م ــردم و مس ــئوالن ب ــوده ک ــه ازطری ــق ای ــن س ــامانه ش ــهروندان می توانند‬ ‫به راحت ــی و ب ــدون مراجع ــه حض ــوری درخواسـ ـت ها و مش ــکالت خ ــود را‬ ‫یس ــت؛ پاس ــخگویی‬ ‫با مس ــئولین اس ــتان مط ــرح و پیگی ــری کنند‪ .‬گفتن ‬ ‫مدیرعامل شـــرکت شهرک های صنعتی گیالن تا ســـاعت ‪ 10:30‬صبح ادامه‬ ‫یاف ــت و ای ــن درحال ــی ب ــود که مهم تری ــن موضوعات مطر ح ش ــده ازس ــوی‬ ‫تماس گیرن ــدگان ب ــا ش ــماره ‪ 111‬س ــامانه ارتب ــاط مس ــتقیم م ــردم ب ــا دولت‬ ‫«ســـامد» ‪ ،‬ســـرمایه گذاری در شـــهرک های صنعتی و اشـــتغال بود که ضمن‬ ‫بی ــان دیدگاه ه ــا و نقطه نظ ــرات‪ ،‬پاس ــخ خ ــود را دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛‬ ‫ارائه ‪ 880‬هزار خدمت مرتبط با گاز‬ ‫مدیرعامل شـــرکت گاز اســـتان گیالن درخصوص خدمـــات الکترونیک ای ‬ ‫ن‬ ‫شـــرکت گفت‪« :‬در مرداد مـــاه ‪ 1400‬از طریـــق درگاه های غیرحضوری شـــامل‬ ‫ً‬ ‫نرم افزار موبایلی‪ ،‬ســـایت‪ ،‬ســـامانه تلفنی و دفاتر پیشخوان دولت‪ ،‬مجموعا‬ ‫‪ 882‬ه ــزار و ‪ 583‬خدم ــت ب ــه مش ــترکین گاز در گیالن ارائه ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫حســـین ا کبر افزود‪« :‬بیشـــترین خدمات دریافتی مربـــوط به نمایش قبض‬ ‫با بیش از ‪238‬هزارمورد و پس از ان پرداخت بدهی با ‪174‬هزارمورد اســـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـــرکت گاز اســـتان گیالن درادامه با بیان اینکه بیش از ‪ 46‬درصد‬ ‫از خدمـــات ارائه شـــده در مردادماه امســـال یعنی بیـــش از ‪ 412‬هزار خدمت‬ ‫ازطری ــق نرم افزار موبایلی این ش ــرکت ارائه ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬بحمداهلل‬ ‫با اطالع رســـانی گســـترده درخصوص اســـتفاده از درگاه هـــای غیرحضوری‪،‬‬ ‫هم ا کنون شـــاهد افزایش تعداد کاربران اپلیکیشـــن گاز در استان هستیم و‬ ‫البتـــه باید تالش کنیم تا در اینده همه مشـــترکین و متقاضیان گاز به خوبی‬ ‫از ای ــن نرم افزار اس ــتفاده کنند»‪ .‬حس ــین ا کب ــر همچنین درخص ــوص ارائه‬ ‫خدمـــات از ســـایر درگاه هـــای غیرحضوری شـــرکت گاز گفـــت‪« :‬در مردادماه‬ ‫‪19‬ه ــزار خدمت‬ ‫‪262‬ه ــزار خدم ــت ازطری ــق دفات ــر پیش ــخوان‪ 3 ،‬‬ ‫امســـال‪ ،‬‬ ‫از طریق ســـایت شـــرکت گاز اســـتان گیالن و بیش از ‪ 15‬هزار خدمت ازطریق‬ ‫تلف ــن گوی ــای ‪ 3414‬به مـــردم ارائه شـــده اســـت»‪ .‬وی درخاتمه با اشـــاره به‬ ‫وضعی ــت نامناس ــب کرون ــا در اس ــتان از هم ــه مش ــترکین و متقاضی ــان گاز‬ ‫طبیع ــی درخواس ــت ک ــرد تا کلی ــه خدم ــات موردنی ــاز خ ــود را از درگاه های‬ ‫غیرحض ــوری دریاف ــت ک ــرده و ب ــرای حف ــظ س ــامتی خ ــود و اطرافی ــان‬ ‫حتی المقـــدور از مراجعه بـــه ادارات گاز خـــودداری کنند‪.‬‬ ‫احیای معدن زغال سنگ رودبار‬ ‫رئیس سازمان صمت اردبیل خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫روابط عموم ــی اداره کل فرهنگ و ارش ــاد اس ــامی خراس ــان ش ــمالی در بین‬ ‫ادارات فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی اس ــتان ها توانس ــت در بخ ــش خب ــری و‬ ‫بخ ــش زیرپورتال مق ــام اول را به خود اختصاص دهد‪ .‬در ارزیابی که توس ــط‬ ‫واح ــد اطالع ــات و اخبار مرک ــز روابط عموم ــی و اطالع رس ــانی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش ــاد اس ــامی در سـ ـه ماهه اول س ــال ‪( 1400‬بازخ ــورد ‪ )1‬ص ــورت گرفت ــه‬ ‫اس ــت؛ اس ــتان خراس ــان ش ــمالی در بخش زیرپورتال به صورت مش ــترک با‬ ‫اس ــتان های تهران و گیالن با کس ــب ‪ 100‬امتیاز موفق به کسب رتبه نخست‬ ‫ش ــد‪ .‬قابل ذکر اس ــت؛ متغیرهایی مانند تع ــداد کل اخبار‪ ،‬میزان مش ــارکت‬ ‫خبری‪ ،‬تعامل با مخاطبان‪ ،‬تبلیغات و اطالع رس ــانی‪ ،‬خدمات الکترونیک‪،‬‬ ‫امکان ــات جانب ــی‪ ،‬صفحه ارای ــی و ویژگی ه ــای بص ــری‪ ،‬به روزرس ــانی و‬ ‫وضعی ــت در پورت ــال اصل ــی از حی ــث محت ــوا موردارزیابی قرار گرفته اس ــت‪.‬‬ ‫نگ ــزارش؛ اداره کل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی خراس ــان ش ــمالی‬ ‫طب ــق ای ‬ ‫همچنی ــن در بخ ــش خبر در گروه س ــه به صورت مش ــترک با اس ــتان قزوین‬ ‫امتی ــاز ‪ ۹۳‬را کس ــب ک ــرده و موف ــق ش ــد در جای ــگاه اول در بی ــن ادارات کل‬ ‫فرهنگ و ارش ــاد اسالمی سراس ــر کش ــور قرار گیرد‪ .‬یاداور می شود؛ در بخش‬ ‫خب ــری متغیره ــای تیت ــر‪ ،‬لید‪ ،‬مت ــن خبر و عک ــس ارزیاب ــی می ش ــود‪ .‬مرکز‬ ‫روابط عموم ــی و اطالع رس ــانی وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‪ ،‬به صورت‬ ‫فصل ــی به ارزیابی عملکرد روابط عمومی ه ــای ادارات تابعه این وزارتخانه در‬ ‫دو بخ ــش زیرپورت ــال و خبر می پردازد و باتوجه به کس ــب امتیازات فصلی در‬ ‫پایان س ــال ارزیابی نهایی به صورت س ــاالنه صورت می گیرد که در س ــال‪،99‬‬ ‫اس ــتان خراس ــان ش ــمالی توانس ــت مقام اول را به خود اختص ــاص دهد‪.‬‬ ‫رئیس اداره معادن و ا کتش ــافات معدنی س ــازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گی ــان از احی ــاء مع ــدن زغال س ــنگ رودب ــار ب ــا وا گ ــذاری ب ــه س ــرمایه گذار‬ ‫جدی ــد خب ــر داد و گف ــت‪« :‬فعالی ــت مج ــدد ای ــن مع ــدن ب ــزرگ به لح ــاظ‬ ‫مس ــائل اجتماع ــی و منطقه ای بس ــیار حائز اهمیت اس ــت»‪ .‬امیرحس ــین‬ ‫رس ــام در جلسـ ـه ای ب ــا حض ــور مدیران تس ــویه ش ــرکت تهیه و تولی ــد مواد‬ ‫معدن ــی وزارت صم ــت و ش ــرکت «پ ــل راه نام ــی» برن ــده مزای ــده مع ــدن‬ ‫ً‬ ‫زغال س ــنگ البرز غربی س ــنگ رود‪ ،‬افزود‪« :‬قطعا با حمایت و پیگیری های‬ ‫مس ــئوالن شهرس ــتان رودبار‪ ،‬به خصوص نماینده مردم رودب ــار و فرماندار‬ ‫شهرس ــتان‪ ،‬فرایند انتقال ازس ــوی ش ــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫و اج ــرای تعه ــدات س ــرمایه گذار جدید ش ــتاب بیش ــتری خواه ــد گرفت»‪.‬‬ ‫وی ف ــاز اول عملی ــات اجرای ــی برابر با تعه ــدات بهره بردار جدی ــد را حدا کثر‬ ‫تا پایان ش ــهریور س ــال ج ــاری عنوان و اضاف ــه کرد‪« :‬اغ ــاز فعالیت طی یک‬ ‫برنام ــه زمان بندی مش ــخص‪ ،‬ب ــرای ازس ــرگیری فعالیت مجتم ــع معدنی‬ ‫س ــنگرود انجام خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫فوالد مبارکه تا ریشه کنی کامل کرونا‬ ‫در کنار مردم است‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت‪:‬‬ ‫«فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا‬ ‫در کشـور درجهـت عمـل بـه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی خـود از هیـچ اقدامی در جلوگیری‬ ‫از افزایـش ابتلا به این ویـروس دریغ نورزیده‬ ‫و تـا ریشـه کنی کامـل کرونـا نیـز در کنـار مـردم‬ ‫خواهـد بـود؛ شـرکت فوالد مبارکه پشـتیبانی‬ ‫و مانع زدایـی از تولیـد را طبـق اولویت هـای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دستورکار‬ ‫خود قرار داده است»‪ .‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫بااشـاره به دغدغه های شـرکت فـوالد مبارکه‬ ‫نسبت به جامعه‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکـه به عنـوان سـازمانی پیشـرو در قلمـرو‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی‪ ،‬رفتـار سـازمان‬ ‫را در محیـط اجتماعـی‪ ،‬فراتـر از قلمروهـای‬ ‫ً‬ ‫صرفـا اقتصـادی تعریـف کـرده و جنبه هـای‬ ‫اجتماعـی و بهبـود رفـاه جامعـه پیرامونـی‬ ‫خـود را نیـز مدنظـر قـرار داده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن شـرکت به عنـوان سـازمانی‬ ‫جهان تـراز و مسـئولیت پذیر همـواره تلاش‬ ‫کـرده بـا همـکاری و هماهنگـی مسـئوالن‬ ‫منطقـه‪ ،‬اسـتان و کشـور بـا نـگاه ملـی‬ ‫نشـکل ممکـن بـه ایفـای نقـش‬ ‫به بهتری ‬ ‫شـهروندی خـود همـت گمـارد؛ ضمن اینکه‬ ‫بـا تغییروتحـول و رشـد و شـکوفایی سـازمان‬ ‫در تولیـد‪ ،‬ایـن نقـش نیـز رونـدی روبه رشـد و‬ ‫تعالـی درپیـش گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫مساعدت‪ 15‬میلیارد ریالی‬ ‫برای افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه درادامـه‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬درراسـتای حمایـت از‬ ‫مرا کـز درمانگـر بیمـاران کرونایـی کشـور‪،‬‬ ‫فـوالد مبارکـه در کنـار جدیتـی کـه در تولیـد‬ ‫محصـوالت خـود داشـته‪ ،‬تا کنـون بیـش‬ ‫از ‪ 20‬هزارتـن ا کسـیژن رایـگان موردنیـاز‬ ‫بیمارسـتان های درمانگـر بیمـاران کرونایـی‬ ‫سراسـر کشـور را تامیـن کـرده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه در شـرایط‬ ‫قرمـز و حـاد کرونایـی بـه تامیـن ا کسـیژن‬ ‫رایـگان بیمارسـتان ها ا کتفـا نکـرده و بـا‬ ‫مسـاعدت ‪ 15‬میلیارد ریالـی خـود‪ ،‬اقـدام‬ ‫بـه افزایـش ظرفیـت ‪ 70‬عـددی تخت هـای‬ ‫بیمارسـتان تخصصـی سـیار شـهید ایـت اهلل‬ ‫صدوقـی شـهر اصفهـان کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫مبارکـه بـه دسـتگاه سی تی اسـکن‬ ‫مولتی اسلایس‪ ،‬مبلـغ ‪ 20‬میلیاردریـال‬ ‫مسـاعدت کرد که این امر منجر به بی نیازی‬ ‫شـهروندان و بیمـاران شهرسـتان مبارکـه از‬ ‫ترددهای بین شـهری غیرضـروری و مراجعه‬ ‫بـه بیمارسـتان های مرکـز اسـتان اصفهـان‬ ‫خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫عظیمیـان تا کیـد کـرد‪« :‬بیمارسـتان‬ ‫تخصصـی سـیار شـهید ایـت اهلل صدوقـی‬ ‫امسـال بـا حضـور سـردار سلامی‪ ،‬فرمانـده‬ ‫کل محتـرم سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی‬ ‫افتتـاح و راه انـدازی گردیـد کـه شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه بـدون فـوت وقـت‪ ،‬برنامه ریزی هـای‬ ‫الزم جهـت تامیـن تخت هـای موردنیـاز ایـن‬ ‫بیمارسـتان را در دسـتورکار خـود قـرار داد»‪.‬‬ ‫کمک به خرید دستگاه سی تی اسکن‬ ‫بیمارستان محمد رسول اهلل(ص) مبارکه‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬گـروه فـوالد مبارکـه به طورمیانگیـن‬ ‫روزانـه بیـش از ‪ 70‬تـن ا کسـیژن رایـگان‬ ‫دراختیـار بیمارسـتان های تحت پوشـش‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی کشـور به منظـور‬ ‫درمـان بیمـاران کوویـد‪ 19-‬قـرار داده اسـت‬ ‫یکـه از ابتـدای شـیوع ویـروس‬ ‫به نحو ‬ ‫کرونـا در کشـور تـا پایـان سـال ‪ 1399‬حـدود‬ ‫‪ 11‬هزارتـن و تـا امروز بیش ‪ 20‬هزارتن ا کسـیژن‬ ‫مایـع جهـت درمـان بیمـاران مبتالبه کرونـا‬ ‫بـدون دریافـت هیچ وجهـی تحویـل داده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تـا امـروز بیـش از هـزار و‬ ‫‪ 200‬میلیاردریال مساعدت به بیمارستان ها‬ ‫و شـبکه های بهداشـت ودرمان کشـور‬ ‫جهـت خریـد تجهیـزات درمانـی و مـواد‬ ‫ضدعفونی کننـده حـوزه بیمـاری کرونـا‬ ‫توسـط شـرکت فـوالد مبارکـه صـورت گرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬عظیمیـان ابـراز کـرد‪« :‬شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه درراسـتای عمـل بـه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی خـود و بـرای بهبـود کیفیـت‬ ‫خدمـات قابل ارائـه بیمارسـتان ها بـه‬ ‫بیمـاران کرونایـی‪ ،‬بـرای تجهیـز بیمارسـتان‬ ‫حضـرت محمـد رسـول اهلل (ص) شهرسـتان‬ ‫فوالد مبارکه و مسئولیت اجتماعی‬ ‫در قبال کرونا‬ ‫همچنیـن دراین بـاره رئیـس بیمارسـتان‬ ‫حضـرت محمـد رسـول اهلل(ص) شهرسـتان‬ ‫مبارکـه در گفتگـو بـا خبرنـگار فـوالد گفـت‪:‬‬ ‫«دسـتگاه سی تی اسـکن مولتی اسلایس‬ ‫تنهـا ابـزار تشـخیص و درمـان مبتالیـان بـه‬ ‫کروناسـت کـه باتوج هبـه فرسـودگی تنهـا‬ ‫دسـتگاه سی تی اسکن ‪ ۲‬اسالیس موجود در‬ ‫بیمارستان حضرت محمد رسـول اهلل(ص)‪،‬‬ ‫ایـن بیمارسـتان نیازمنـد دسـتگاه‬ ‫سی تی اسـکن جدیـد بـود»‪ .‬دکتـر سـعید‬ ‫رئیسـی زاده افـزود‪« :‬دسـتگاه سی تی اسـکن‬ ‫مولتی اسلایس قابلیـت تشـخیص میـزان‬ ‫درگیرشـدن ریـه مبتالیـان بـه ویـروس کرونـا‬ ‫را بـه پزشـکان و متخصصـان خواهـد داد‬ ‫تـا نـوع درمـان براسـاس تشـخیص دسـتگاه‬ ‫سی تی اسـکن مشـخص شـود»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ارزش ریالـی دسـتگاه‬ ‫مذکـور‪ 200 ،‬میلیاردریـال اسـت کـه شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه عالو هبـر مسـاعدت های‬ ‫گذشـته کـه بـه تکمیـل تجهیـزات درمانـی‬ ‫بیمـاری کرونـا و تحویـل ا کسـیژن رایـگان بـه‬ ‫ایـن بیمارسـتان کـرده‪ .‬در این مرحلـه نیـز‬ ‫بـا تامیـن بخشـی از هزینـه ان‪ ،‬مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی خـود در قبـال بهبـود شـرایط و‬ ‫وضعیـت شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور را‬ ‫بـه منصـه ظهـور رسـانده اسـت»‪ .‬رئیـس‬ ‫بیمارسـتان حضـرت محمـد رسـول اهلل(ص)‬ ‫شهرسـتان مبارکـه درپایـان باتا کیدبـر‬ ‫ضـرورت ارتقـای شـرایط مرا کـز درمانـی‬ ‫درمانگـر بیمـاران کرونایـی اذعـان کـرد‪:‬‬ ‫«بیمارستان حضرت محمد رسول اهلل(ص)‬ ‫شهرسـتان مبارکـه یکـی از بیمارسـتان های‬ ‫تحت سرپرسـتی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اصفهـان و دارای ‪ 111‬تختخـواب فعـال اسـت‬ ‫کـه نقـش مهمـی در درمـان مبتالیـان بـه‬ ‫ویـروس کوویـد‪ 19-‬داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫کاهش ‪۲۶۰‬درصدی کاالهای متروکه در بندر امیراباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد گفـت‪:‬‬ ‫«در چهارماه گذشـته سـال جـاری‪ ،‬بـا‬ ‫همـکاری و تعامـل سـازنده دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط‪ ،‬حجـم کاالهـای متروکـه در بنـدر‬ ‫امیرابـاد ‪۲۶۰‬درصـد کاهـش پیـدا کـرد»‪.‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پور بـا اعلام ایـن‬ ‫خبر اظهار داشت‪« :‬بندر امیراباد درراستای‬ ‫اجرای سیاسـت سـازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫جهت افزایش حمل یکسره و کاهش دپوی‬ ‫کاال‪ ،‬نشست های متعددی را در هفته های‬ ‫اخیـر بـا مسـئولین امـر در اسـتان ازجملـه‬ ‫دادسـتان های اسـتان و شهرسـتان بهشهر‪،‬‬ ‫اداره های کل ذی ربط و اعضای کمیسـیون‬ ‫کشـاورزی مجلـس شـورای اسلامی برگـزار‬ ‫کـرد کـه ایـن تالش هـا‪ ،‬کاهـش ‪۲۶۰‬درصدی‬ ‫کاالهـای متروکـه را در پـی داشـت و حجـم‬ ‫یسـت‬ ‫ایـن کاالهـا کـه اغلـب کاالهای اساس ‬ ‫از ‪۱۲۲‬هزار ُ تـن بـه ‪۴۷‬هزار ُ تـن کاهـش پیـدا‬ ‫کـرد»‪ .‬وی تعامـل سـازنده دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط اسـتان بـا بندر امیرابـاد‪ ،‬حمایت ها‬ ‫و پیگیری هـای اسـتاندار مازنـدران‪،‬‬ ‫بخشـنامه دولـت جهـت خـروج ‪۹۰‬درصـدی‬ ‫کاال‪ ،‬تامین ناوگان حمل ونقل در موعد مقرر‬ ‫و تسـریع در فراینـد صـدور مجوزهـای خـروج‬ ‫کاال را از عوامـل مهـم در کاهـش چشـمگیر‬ ‫کاالهای متروکه در بندر امیراباد عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنـدر امیرابـاد بـه اهمیـت چرخـش‬ ‫تولیـد به واسـطه خـروج سـریع کاالهـا از‬ ‫بنـادر اشـاره کـرد و یاداور شـد‪« :‬بنـدر امیراباد‬ ‫به نوبه خـود‪ ،‬بـا دارابـودن زیرسـاخت های‬ ‫متناسـب بـا حجـم مـراودات تجـاری‪ ،‬نقـش‬ ‫بسـزایی را در فراینـد تعیین تکلیـف و خـروج‬ ‫کاالهـای متروکـه ایفـا می کنـد»‪ .‬سـعیدی پور‬ ‫در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا تـداوم‬ ‫موضـوع ترخیـص کاالهـای متروکـه در صـدر‬ ‫فعالیت هـا و دسـتورات مسـئوالن جهـت‬ ‫تامیـن مـواد اولیـه تولیـد و رفـع نیازهـای‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬دیگر شـاهد ماندگاری کاال‬ ‫در بنـادر نباشـیم‪ .‬بـه کاالهایـی کـه ظـرف‬ ‫مهلـت قانونـی سـه ماه از گمـرک ترخیـص و‬ ‫خـارج نشـوند یـا صاحبـان کاال بـرای انجـام‬ ‫تشـریفات گمرکـی و ترخیـص کاالهـا مراجعه‬ ‫نکننـد‪ ،‬کاالهـای متروکـه گفتـه می شـود‪.‬‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫حمایت ‪۲۷‬میلیاردریالی برای جبران هزینه های درمانی بیماران صعب العالج و خاص‬ ‫رضا بهنام‬ ‫معـاون حمایـت و سلامت خانـواده کمیتـه امـداد‬ ‫امام خمینـی (ره) خراسـان جنوبـی بابیان اینکـه سـه هزار‬ ‫و ‪ ۲۲۴‬بیمـار خـاص و صعب العلاج در خراسـان جنوبـی‬ ‫تحت حمایـت کمیتـه امـداد هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫امسـال ‪۲۷‬میلیاردریـال بـرای درمـان ایـن بیمـاران هزینـه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬سـید رضـا حسـینی گفـت‪۴۳« :‬هـزار و ‪۱۳۱‬‬ ‫خانـوار معیشـت بگیر و تبصـره ‪ ۱۴‬تحت حمایـت کمیتـه‬ ‫امـداد امام خمینـی (ره) خراسـان جنوبی هسـتند و خدمات‬ ‫حمایتی درزمینه های اشتغال‪ ،‬مسکن‪ ،‬جهیزیه‪ ،‬معیشت‪،‬‬ ‫فرهنگـی و درمانـی بـه انـان ارائـه می شـود»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر سـه هزار و ‪ ۲۲۴‬بیمـار خـاص و صعب العلاج‬ ‫در اسـتان خراسـان جنوبـی تحت حمایـت کمیتـه امـداد‬ ‫هسـتند و این نهـاد بادرنظرگرفتـن یـک بسـته بیمـه مکمـل‬ ‫توانسـته اسـت بسـیاری از هزینه هـای درمانـی انـان را تامیـن‬ ‫کنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه بـرای تامیـن هزینه هـای درمانـی‬ ‫ایـن بیمـاران نیازمنـد کمک هـای خیـران هسـتیم‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬از ابتـدای امسـال ‪ ۲۷‬میلیاردریـال بـرای ارائـه خدمـات‬ ‫حمایتـی و درمانـی بیمـاران صعب العلاج و خـاص در اسـتان‬ ‫ازسـوی این نهـاد هزینـه شـده اسـت»‪ .‬حسـینی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬درراسـتای حمایـت از مددجویـان تحت حمایـت‪ ،‬بـا‬ ‫برخوردار هسـتند»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬با شناسـایی و معرفی‬ ‫کودکانـی کـه بـه سـوءتغذیه مبتلا هسـتند سـبدهای غذایی‬ ‫کـه به صـورت کارت اعتبـاری درنظر گرفته شـده دراختیـار‬ ‫خانواده ها قرار داده می شـود و انان می توانند اقالم موردنیاز‬ ‫را از فروشـگاه های منتخـب خریـداری کننـد»‪.‬‬ ‫برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه ‪ ،‬هزینه هـای درمانـی بیماران‬ ‫سـرطانی و شـیمی درمانی تا ‪۱۰۰‬درصد در بخش بسـتری و در‬ ‫بحـث هزینه هـای دارو تـا ‪۹۵‬درصـد تامیـن می شـود»‪.‬‬ ‫حمایت کمیته امداد از چهارهزار کودک مبتالبه سوءتغذیه‬ ‫معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) خراسـان جنوبی بااشـاره به بهره مندی چهارهزار کودک‬ ‫زیـر سـن پنج سـال از حمایت هـای تغذیـه ای کمیتـه امـداد‬ ‫کهـزار و ‪ ۵۰۰‬مـادر بـاردار و‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬همچنیـن ی ‬ ‫شـیرده از خدمـات حمایتـی کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره)‬ ‫اهدای ‪ ۱۸۵‬سری جهیزیه‬ ‫بین نوعروسان مددجوی کمیته امداد‬ ‫حسـینی از اهـدای ‪۱ ۸۵‬سـری جهیزیـه بـه ارزش‬ ‫‪ ۳۰‬میلیاردریـال بـه نوعروسـان زیرپوشـش کمیتـه امـداد‬ ‫اسـتان از ابتـدای امسـال خبـر داد و گفـت‪« :‬دراین راسـتا‬ ‫پنج قلـم کاالی اساسـی بـرای شـروع زندگـی بـه ایـن زوجیـن‬ ‫داده می شـود کـه زندگـی مشـترک خود را اغـاز کنند»‪ .‬معاون‬ ‫حمایـت و سلامت خانـواده کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره)‬ ‫خراسـان جنوبـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬دراین مـدت چهارهـزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬کولـر درمجمـوع بـه ارزش ‪۱۸۹‬میلیاردریـال در بیـن‬ ‫خانوارهـای تحت حمایـت توزیـع شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫کهـزار و‬ ‫«در طـی پنج ماه نخسـت سـال جـاری تعـداد ی ‬ ‫‪ ۳۸۹‬نفـر از زنـان سرپرسـت خانـوار و مجریـان طر ح هـای‬ ‫اشـتغال از خدمـات بیمـه تامیـن اجتماعـی کمیتـه امـداد‬ ‫اسـتان برخـوردار شـده اند»‪.‬‬ ‫بازدید هیئت بازرسی و نظارت منطقه سبزوار از معادن شهرستان بردسکن‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معـاون شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای‬ ‫نفتـی منطقـه سـبزوار از بازدیـد هیئـت‬ ‫بازرسـی و نظـارت شـرکت ملـی پخـش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقه سـبزوار از معادن‬ ‫شهرسـتان بردسـکن خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری‬ ‫در ابتـدای سـال‪ ،‬رفـع موانـع‪ ،‬مشـکالت‬ ‫و کمـک بـه صنایـع را از وظایـف اساسـی‬ ‫خـود می دانیـم»‪ .‬حسـینی در نشسـتی کـه‬ ‫اعضـای بازرسـی و نظـارت منطقـه به همـراه‬ ‫رئیس ناحیه بردسکن و جمعی از مسئولین‬ ‫معـادن مـس حضـور داشـتند‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«خریـد به موقـع فـراورده توسـط کارفرمایـان‬ ‫ً‬ ‫بایـد حتمـا انجـام شـود و ارسـال دیرهنـگام‬ ‫و نامنظـم ان ازسـوی شـرکت تعاونـی‬ ‫به هیچ عنـوان قابل پذیـرش نیسـت و بایـد‬ ‫واحدهـای مربـوط و نظارتـی نسـبت بـه رفـع‬ ‫ایـن موانـع دراسـر ع وقت اقـدام کننـد»‪ .‬وی‬ ‫درادامـه به منظـور تعییـن واقعـی میـزان‬ ‫سـهمیه و انتقـال به موقـع سـوخت‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه ‪ 30‬درصـد از سـهمیه‬ ‫سـوخت شهرسـتان بردسـکن بـه فعالیـت‬ ‫معـادن تخصیـص داده شـده؛ درنتیجـه‬ ‫مسـئولین معـادن بایـد بـا اعلام صحیـح‬ ‫امـار تولیـد‪ ،‬ثبـت دسـتگاه ها و ماشـین االت‬ ‫خـود در سـامانه سـدف بـه ادرس‬ ‫‪،NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR‬‬ ‫از بـروز کاسـتی ها و چالش هـای احتمالـی‬ ‫جلوگیـری کننـد»‪ .‬درادامـه‪ ،‬حاضریـن در‬ ‫جلسـه مشـکالت و درخواسـت های خـود‬ ‫را مطـرح و مسـئولین منطقـه سـبزوار نیـز‬ ‫باتا کیدبـر سوخت رسـانی مطلـوب‪ ،‬پاسـخ‬ ‫الزم را ارائـه دادنـد‪.‬‬ ‫توسعه تولید تایر با سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن‬ ‫و تجـارت اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«اسـتان اردبیـل به عنـوان قطـب‬ ‫تولید رادیال های سـیمی کشـور‪،‬‬ ‫‪۳۵‬درصـد نیـاز بـازار را تامیـن‬ ‫می کنـد»‪ .‬رامیـن صادقـی‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬اسـتان اردبیـل قطـب‬ ‫تولیـد السـتیک خودروهـای‬ ‫سـبک و سـنگین کشـور اسـت‬ ‫کـه بـا راه انـدازی فـاز دوم این مجموعـه ظرفیـت تولیـد محصـوالت با کیفیـت‬ ‫کارخانـه ارتاویـل تایـر به سـرعت افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه در‬ ‫سال گذشـته و امسـال توسـعه بخش هـای مختلـف ایـن کارخانـه در اولویـت‬ ‫سـرمایه گذار بخـش خصوصـی و همچنیـن همراهـی و پشـتیبانی بانک هـای‬ ‫عامـل و سـازمان های مرتبـط بـوده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـا راه انـدازی فـاز‬ ‫ُ‬ ‫‪۲۵‬هزارتـن محصـول با کیفیـت‬ ‫دوم ایـن کارخانـه تـوان تولیـد ارتاویـل تایـر تـا‬ ‫در قالـب رادیـال سـیمی سـبک بـرای خودروهـای سـنگین و نیمه سـنگین‬ ‫فراهـم امـده کـه همچنـان ایـن فراینـد ادامـه دارد»‪ .‬رئیـس سـازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اسـتان اردبیل گفت‪« :‬دراین کارخانه سـعی شـده از ظرفیت‬ ‫مهندسـان مجـرب در خـط تولیـد و بخش هـای مختلـف اسـتفاده شـده و‬ ‫عمده این اشـتغال ایجادشـده مربوط به جوانان بیکار منطقه بوده اسـت»‪.‬‬ ‫صادقـی بـه تسـت های جـاده ای ایـن کارخانـه و ارائـه گارانتی مناسـب اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬بـا تولیـد رادیال هـای سـیمی سـبک و نـرم سـعی شـده تـا عمـر‬ ‫السـتیک افزایـش یافتـه و به نوعـی در کاهـش مصـرف سـوخت و فرمان گیری‬ ‫مناسـب راننـدگان شـرایط مطلوب تـری فراهـم ایـد»‪ .‬وی در بخـش دیگـری‬ ‫از سـخنان خـود خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا سـرمایه گذاری ‪۱۰۰‬میلیـون دالری و‬ ‫همچنیـن اسـتفاده از تـوان نیروهـای کار بلـد و متخصـص کارخانـه ارتاویـل‬ ‫تایـر سـعی دارد دررقابت بـا سـایر مجموعه هـای تولیـدی دراین بخـش اعـم‬ ‫از داخلـی و خارجـی از قافلـه اسـتانداردها و تولیـد کیفیـت عقـب نمانـد کـه‬ ‫بـا راه انـدازی کامـل این مجموعـه فرصـت اشـتغال ‪ ۶۰۰‬نفـری نیـز فراهـم امـده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیس سـازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اسـتان اردبیل اضافه کرد‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر ایـن کارخانـه با تولید محصوالت متنوع یک سـوم نیاز داخل‬ ‫کشـور را بـه رادیال هـای سـیمی سـبک و نـرم بـا اسـتانداردهای الزم فراهـم‬ ‫کـرده و همچنـان طر ح هـای جدیـد توسـعه ای در این بخـش درحال مطالعـه‬ ‫و نهایی شـدن اسـت»‪.‬‬ ‫بازدید سردار نوعی اقدم از پروژه های بیمارستان سبالن‬ ‫سـردار رحیـم نوعـی اقـدم؛ از افتخارات دفاع مقـدس و از فرماندهان توانمند‬ ‫مدافعـان حـرم در کشـور سـوریه‪ ،‬به همـراه دکتـر برجـی (مدیـر درمـان تامیـن‬ ‫اجتماعی اسـتان اردبیل) از بخش های مختلف بیمارسـتان سـبالن اردبیل‬ ‫بازدیـد کـرد‪ .‬به گـزارش اداره روابط عمومـی و امـور فرهنگـی مدیریـت درمـان‬ ‫تامیـن اجتماعـی اسـتان اردبیـل؛ سـردار نوعـی اقـدم درجریـان بازدیـد از‬ ‫پروژه هـا بااشـاره به اقـدام جهـادی و ارزشـمند مسـئوالن مدیریـت درمـان‬ ‫اسـتان بـرای پیشـرفت و توسـعه فضـای درمانـی کـه نقطه عطفـی بـرای‬ ‫خدمتگـزاری بـرای مـردم اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬در زمـان بازدیـد این پروژه هـا‬ ‫روح مطهـر شـهدای گران قـدر را در کنـارم احسـاس می کـردم کـه این همـه‬ ‫پیشـرفت و امنیـت را مدیـون خـون شـهدا هسـتیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫ملا ک شایسـتگی مدیـران‪ ،‬میـزان خدمتگـزاری خالصانـه انـان بـرای مـردم‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬به عنـوان یـک بسـیجی برای کمک به توسـعه و عمـران مرا کز‬ ‫درمانـی اسـتان در کنـار نماینـدگان مـردم شـریف اسـتان و سـایر مسـئوالن از‬ ‫هیـچ تالشـی دریـغ نخواهـم کـرد»‪ .‬سـردار نوعـی اقـدم از امادگـی خـود بـرای‬ ‫مذا کـره حضـوری بـا مسـئوالن عالی رتبـه نظـام درجهـت جـذب اعتبـارات‬ ‫عمرانـی و توسـعه ای مرا کـز درمانی اسـتان خبـر داد‪ .‬فرمانده قـرارگاه حضرت‬ ‫زینـب (س) از تالش هـای ارزشـمند مدیـر درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان‪،‬‬ ‫رئیـس بیمارسـتان سـبالن و کلیه کارکنان مدیریـت درمان تامین اجتماعی‬ ‫به ویـژه کادر درمـان کـه دراین شـرایط سـخت شـیوع بیمـاری کرونـا ایثارگرانه‬ ‫خدمـات درمانـی ارائـه می کننـد قدردانی کـرد‪ .‬دکتر قادر برجـی (مدیر درمان‬ ‫تامیـن اجتماعـی اسـتان اردبیـل) نیـز ضمـن قدردانـی از حضـور ارزشـمند‬ ‫سـردار گران قـدر سـال های جبهـه و جنـگ‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬حضـور یـار دیریـن‬ ‫سـردار سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در بیمارسـتان سـبالن باعـث‬ ‫دلگرمی بیشـتر و قوت قلب کارکنان مجموعه مدیریت درمان اسـتان شـده‬ ‫کـه در ادامـه کار بـا روحیـه ای مضاعـف انجام وظیفـه خواهیـم کـرد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به مسـاعدت های همه جانبـه مسـئوالن ازجملـه نماینـدگان مـردم‬ ‫شـریف اسـتان در مجلـس بـرای پیشـبرد پروژه هـا خاطرنشـان کـرد‪« :‬برخـی‬ ‫از پروژه هـا ازجملـه افزایـش تعـداد طبقـات درمانـگاه عمومـی و تخصصـی‬ ‫یکـردن‬ ‫سـبالن بـه پنج طبقـه‪ ،‬خریـد درمانـگاه شـماره ‪ 2‬اردبیـل‪ ،‬نهای ‬ ‫درمانـگاه گرمـی و اخـذ اعتبـار ویـژه بـرای ‪ 250‬تختخوابی کـردن بیمارسـتان‬ ‫سـبالن و ‪ 100‬تختخوابی کردن بیمارسـتان ارس پارس اباد و ‪ ...‬به مسـاعدت‬ ‫و پیگیری هـای ویـژه ای نیـاز دارد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نایب رئیس شورای شهر مشهد‪:‬‬ ‫موفقیت طر ح های توسعه شهری‬ ‫درگرو مشارکت شهروندان است‬ ‫سـمیه باقـرزاده‪ /‬نایب رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر مشـهد‬ ‫مقـدس گفـت‪« :‬موفقیـت‬ ‫طر ح هـای توسـعه ای در مدیریـت‬ ‫شـهری بدون مشـارکت شـهروندان‬ ‫امکان پذیر نیسـت و شـورای ششـم‬ ‫مردم محـوری را درایـن دوره تقویـت‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬مهـدی ناصحـی در‬ ‫حاشـیه بازدیـد رئیـس و جمعـی‬ ‫از اعضـای شـورای شـهر از پروژه هـای احـداث فضـای سـبز در حاشـیه شـهر‬ ‫مشـهد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬یکـی از مهم تریـن رویکردهـای شـورای ششـم‪ ،‬بهبـود‬ ‫وضعیـت کیفیـت زندگـی شـهروندان سـا کن در حاشـیه شـهر و مناطـق‬ ‫کم برخـوردار اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ 64‬محلـه هـدف بازافرینـی در شـهر‬ ‫مشـهد داریـم‪ ،‬گفـت‪« :‬طـی سـال های اخیـر‪ ،‬سـازوکارهای مختلفـی بـرای‬ ‫حل وفصـل مسـائل و مشـکالت ان هـا پیش بینـی شـده کـه یکـی از موثرتریـن‬ ‫ان هـا‪ ،‬اسـتقرار دفاتـر تسهیلگری سـت»‪ .‬نایب رئیـس شـورای شـهر مشـهد‬ ‫یسـت؛‬ ‫افـزود‪« :‬رویکـرد شـورای ششـم‪ ،‬ارتقـای شـاخص های زیسـت شهر ‬ ‫با اتکا بـه مشـارکت مردمـی ازطریـق شـوراهای اجتماعـی محلات‪ ،‬مسـاجد و‬ ‫معتمدیـن محلات‪ ،‬دفاتـر تسـهیلگری می تواننـد به عنـوان بخشـی از پـازل؛‬ ‫به ویـژه در حـوزه اجـرا نقش افرینـی کننـد»‪ .‬ناصحی باتا کیدبراینکه مشـارکت‬ ‫مردمـی و مردم محـوری بی شـک در ایـن دوره تقویـت خواهـد شـد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬امیدواریـم مـردم هـم مشـارکت فعـال داشـته باشـند؛ چرا کـه موفقیـت‬ ‫طر ح هـای توسـعه ای در مدیریـت شـهری بـدون مشـارکت شـهروندان‬ ‫امکان پذیر نیسـت»‪ .‬وی بااشـاره به مصوبه شـورای ششـم مشـهد با موضوع‬ ‫اختصـاص بودجـه بـرای تعریـف و اجـرا پروژه هـای اعتمادسـاز در محلات‬ ‫هـدف بازافرینـی‪ ،‬گفـت‪« :‬مهم تریـن رکـن بـرای اولویت بنـدی پروژه هـا را‬ ‫مشـارکت و نظـرات مـردم قـرار دادیـم و باتکیه بـر نظـرات سـا کنین مناطـق‬ ‫کم برخـوردار اقـدام خواهیـم کـرد»‪ .‬نایب رئیـس شـورای شـهر مشـهد تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬اقداماتـی که در این محالت صورت خواهند گرفت‪ ،‬مغایر با طر ح های‬ ‫جامـع و تفصیلـی نخواهـد بـود»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ نصـرت اهلل علیرضایـی (فرمانـدار اوج) گفـت‪« :‬صنـدوق امـداد والیـت را‬‫بـه مـردم معرفـی کنیـد تـا مـردم هرچه بیشـتر بـا این مجموعـه نیکـوکار اشـنا‬ ‫شـوند»‪ .‬وی در افتتـاح باجـه صنـدوق قرض الحسـنه ابگـرم افزود‪« :‬خیـران را‬ ‫بـه سـپرده گذاری دراین صنـدوق دعـوت کنیـد»‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫در هفتمین دوره پایتخت کتاب ایران رقم خورد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2314‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رتبه اول مازندران در ارائه طر ح های ترویج کتاب خوانی‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مازنـدران‬ ‫رتبـه برتـر را در ارائـه طر ح هـای‬ ‫کتاب خوانـی در‬ ‫ترویـج‬ ‫هفتمیـن دوره پایتخـت کتـاب‬ ‫ایـران به خـود اختصـاص‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران؛ عبـاس زار ع؛ مدیـرکل بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬گـزارش‬ ‫امـاری هفتمیـن دوره برنامـه انتخـاب و معرفـی پایتخـت کتـاب ایـران سـال‬ ‫‪ 1400-1399‬توسـط معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫ارائـه شـد کـه اسـتان مازنـدران بـا ارائـه ‪ 380‬طـرح در بیـن اسـتان های کشـور‬ ‫حائـز رتبـه برتـر اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هفتمیـن دوره این طـرح باهـدف توسـعه‬ ‫و ترویـج کتاب خوانـی ازطریـق حمایـت از برنامه هـا و پیشـنهادهای نـو و‬ ‫ابتـکاری‪ ،‬ایـران اثربخـش و پایدار برگزار می شـود‪ .‬این طرح با مشـارکت برخی‬ ‫از نهادهای دولتی و غیردولتی ازجمله سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کشـور‪ ،‬سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران‪ ،‬نهـاد کتابخانه هـای عمومـی‬ ‫کشـور‪ ،‬انجمـن کتابـداری و اطالع رسـانی‪ ،‬اتحادیـه ناشـران و کتاب فروشـان‬ ‫تهـران‪ ،‬کانون هـای فرهنگـی و هنـری مسـاجد‪ ،‬کمیسـیون ملـی یونسـکو‬ ‫تشـکل های نشـر‪ ،‬ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسلامی سراسـر کشـور و دیگـر‬ ‫نهادهـا و سـازمان های فعـال و عالقه منـد دراین زمینـه اجـرا می شـود»‪ .‬زار ع‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬شـهر منتخـب عالوه بـر لوح تقدیـر مقامات عالی رتبه کشـوری‪،‬‬ ‫مجموعـه ای از تسـهیالت‪ ،‬اعتبـارات و منابع فرهنگی دریافـت خواهد کرد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ایجاد نه هزار فرصت شغلی‬ ‫در بخش تعاون خراسان جنوبی‬ ‫رضا بهنام‪ /‬مدیرکل کار‪ ،‬تعاون و رفاه‬ ‫اجتماعـی خراسـان جنوبـی در دیـدار‬ ‫بـا اعضـای سـتاد بزرگداشـت هفتـه‬ ‫تعـاون خراسـان جنوبـی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«متناسب با شـرایط کرونایی برگزاری‬ ‫‪ ۷۵‬برنامـه در اسـتان بـرای هفتـه‬ ‫تعـاون از ‪ ۱۳‬شـهریور برنامه ریـزی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬غالمرضـا اشـرفی تعـداد‬ ‫ُ‬ ‫شـرکت های تعاونـی فعـال اسـتان را ‪ ۹۷۷‬شـرکت عنـوان کرد و گفـت‪« :‬نه هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۲‬فرصت شـغلی در بخش تعاون خراسـان جنوبی ایجاد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وی بابیان اینکـه از ابتـدای امسـال نـه تعاونـی بـا اشـتغال زایی بـرای ‪ ۱۸۰‬نفـر‬ ‫در اسـتان تشـکیل شـده اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در سـنوات گذشـته شهرسـتان‬ ‫بیرجنـد‪ ،‬بشـرویه و طبـس باالتریـن میزان تشـکیل تعاونی هـا را داشـته اند»‪.‬‬ ‫اشـرفی بیـان کـرد‪ ۲۷« :‬تعاونـی اسـتان در سـال جاری ‪ ۳۲‬برنـد را ثبت کردند‬ ‫کـه در بحـث صـادرات و تولیـد و عرضـه می توانـد گام موثـری بـردارد»‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬برندسـازی یکـی از ضروریـات فعالیت هـای اقتصادی سـت کـه بایـد‬ ‫تعاونی های استان برای معرفی محصوالت خود و همچنین شناخته شدن‬ ‫بیشـتر تولیـدات خـود موردتوجـه قـرار دهنـد‪ .‬مدیـرکل کار‪ ،‬تعـاون و رفـاه‬ ‫اجتماعـی خراسـان جنوبـی از انجـام ‪ ۱۷۹‬مورد نظـارت بر تعاونی هـا از ابتدای‬ ‫امسـال خبـر داد و گفـت‪« :‬در حـوزه امـوزش تا کنـون ‪۲۵‬هزار و ‪۸۴۰‬نفرسـاعت‬ ‫دوره اموزشـی مجـازی بـرای تعاونی هـا برگزار شـده اسـت»‪ .‬اشـرفی بیـان کرد‪:‬‬ ‫«تعاونی هـای این اسـتان از سـال گذشـته تا کنـون ‪۱۳‬میلیـون دالر صـادرات‬ ‫کاال بـه کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس و اروپـا داشـته اند»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫توزیع بسته های معیشتی در مناطق محروم‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بیـش از هشـت هزار بسـته‬ ‫معیشتی به ارزش هر بسته‪۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫و درمجمـوع چهارمیلیاردتومـان در نقاط‬ ‫کمتربرخـوردار گلسـتان توزیـع می شـود»‪.‬‬ ‫حجت االسلام روح اهلل سـلیمانی فرد‬ ‫در گفت وگـو بـا خبرنـگاران اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«درراسـتای لبیـک به فرمایـش رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب و اجـرای امینانه نیـات واقفان چهاردهمین رزمایش سراسـری‬ ‫مواسـات هم زمـان بـا کشـور در گلسـتان اجـرا می شـود»‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و‬ ‫امـور خیریـه گلسـتان افـزود‪« :‬بیش از هشـت هزار بسـته معیشـتی شـامل اقالم‬ ‫مختلـف بـا کیفیـت مناسـب بـه ارزش هـر بسـته ‪۵۰۰‬هزار تومـان و درمجمـوع‬ ‫چهارمیلیاردتومـان طـی دو مرحله در ماه محـرم و صفر در نقاط کمتربرخوردار‬ ‫استان بین نیازمندان توزیع می شود»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬همچنین در اغاز سال‬ ‫کهـزار بسـته مهـر تحصیلـی و نوشـت افزار ایرانی‪-‬اسلامی‬ ‫تحصیلـی جدیـد ی ‬ ‫در مناطـق محـروم توزیـع می شـود»‪ .‬سـلیمانی فرد گفـت‪« :‬دراسـتانه سـال‬ ‫تحصیلی امیدواریم بتوانیم با همت وقف و با همکاری دستگاه های فرهنگی‬ ‫مشـکلی از اقشـار اسـیب پذیر جامعـه را حـل کنیـم»‪.‬‬ ‫عدم ابتالی دام ها به بیماری لمپی اسکین‬ ‫باتوج هبـه گرمـای هـوا و‬ ‫خشک سـالی‪ ،‬الزم است دامداران‬ ‫بـرای پیشـگیری از بـروز بیمـاری‬ ‫لمپی اسـکین در دام های سنگین‬ ‫اقدامـات ضـروری را به انجـام‬ ‫برسـانند‪ .‬رئیـس اداره بهداشـت‬ ‫و مدیریـت بیماری هـای دامـی‬ ‫اداره کل دامپزشـکی اسـتان گلسـتان در حاشـیه بازدیـد از یکـی از واحدهـای‬ ‫اپیدمیولوژیکی دامی اسـتان بااعالم این مطلب گفت‪« :‬بیماری لمپی اسـکین‬ ‫ازجملـه بیماری هـای ویروسـی وا گیردار بـا ابتالی باال در دام های سـنگین (گاو‬ ‫ً‬ ‫و گوساله) است که موجب کاهش تولید شیر‪ ،‬سقط جنین‪ ،‬ناباروری و عمدتا‬ ‫منجـر بـه ضایعـات پوسـتی در دام می شـود‪ .‬ایـن بیمـاری به وسـیله پشـه های‬ ‫گزنـده و مگس هـای خون خـوار و کنه هـا انتقـال می یابـد و جـزو بیماری هـای‬ ‫مشترکانسانودامنیستو گوساله هاو گاوهایشیردهبیشترینحساسیت‬ ‫را نسـبت بـه ان دارنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬تـب‪ ۴۰‬تـا‪۴۱‬درجه سـانتی گراد به مدت‬ ‫شش تا ‪ ۷۲‬ساعت‪ ،‬اب ریزش از چشم ها‪ ،‬افزایش ترشحات بینی و حلق‪ ،‬تورم‬ ‫غدد لنفاوی‪ ،‬ظهور برجستگی جلدی‪ ،‬عفونت ریه و مشکالت تنفسی‪ ،‬سرفه‪،‬‬ ‫التهـاب و تـورم در پاهـا‪ ،‬بیـن دودسـت و عدم تمایـل بـه راه رفتـن ازجملـه عالئم‬ ‫بیمـاری لمپی اسـکین اسـت»‪ .‬دکتـر حمیدرضـا حنفـی یـاداور شـد‪« :‬باتوجه به‬ ‫اقدامات و پیش ا گاهی های انجام شده تاکنون گزارشی از وقوع این بیماری در‬ ‫استان گزارش نشده اما باتوجه به رخداد بیماری در برخی از استان های کشور‬ ‫و تردد دالالن در استان توصیه می شود دامداران رعایت نکات بهداشتی را در‬ ‫دسـتورکار خـود قـرار داده و عالو هبـر سم پاشـی جایـگاه و بـدن دام هـا‪ ،‬نسـبت به‬ ‫وا کسیناسـیون بهادار دام ها در زمان مناسـب‪ ،‬انجام ضدعفونی های دوره ای‬ ‫در دامـداری‪ ،‬خریـد دام از مناطـق فاقـد الودگـی و بـا هماهنگـی دامپزشـکی و‬ ‫جلوگیـری از تـردد افـراد متفرقـه بـه دامـداری اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫هجوم ریز گردها به دیار سبز هیرکان‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان بابیان اینکه خاک شمال استان‬ ‫لسی ست‪ ،‬گفت‪« :‬این خاک ا گر یک بار شخم بخورد تبدیل به ریزگرد خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬لطفی بااشـاره به اینکه برخی از دسـت کاری ها در رودخانه ها هم سـبب‬ ‫ایجـاد ریزگـرد می شـود‪ ،‬گفت‪« :‬بزرگ تریـن اقدام برای مقابله با ریزگردها حفظ‬ ‫پوشـش گیاهـی ان اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬می تـوان بـا پدیـده تغییـر اقلیـم‬ ‫مقابلـه کـرد؛ امـا این مسـئله چند بعـد دارد کـه باید با دنیا هماهنگ باشـیم»‪.‬‬ ‫لطفـی اضافـه کـرد‪« :‬در گمیشـان ‪۳۸‬هزارهکتـار مرتـع‪ ،‬در اق قلا ‪۷۰‬هزارهکتـار‬ ‫مرتـع و در گنبـدکاووس ‪۳۰۰‬هزارهکتـار مرتـع وجـود دارد و باید اقداماتی از قبیل‬ ‫بوتـه کاری و غیـره در ان هـا انجـام شـود»‪ .‬وی بااشـاره به تـوان اهالـی منطقـه در‬ ‫حفـظ مراتـع‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬در سه سال گذشـته سـه هزار و ‪ ۶۰۰‬همیـار طبیعـت را‬ ‫جذب کرده ایم و صندوق توسـعه منابع ملی ایجاد شـده تا از بومیان حمایت‬ ‫کند»‪ .‬ایجاد چهارهزارهکتار هاللی ابگیر‪ ،‬بذرپاشی در هفت هزارهکتار از اراضی‬ ‫شـمال اسـتان و پـروژه حفاظـت و قـرق در سـطح ‪۱۹‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬هکتـار از اراضـی‬ ‫برخـی از اقداماتـی بـود کـه لطفی بـه ان اشـاره کرد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫تقدیر از قهرمان پارالمپیک‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد؛‬ ‫عمل به شیوه شهدا و ایثارگران؛‬ ‫اثربخش ترین تبلیغ فرهنگ ایثار‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس گفـت‪« :‬بی تردیـد مهم تریـن‬ ‫راه بـرای تبلیـغ و ترویـج و تبلیـغ فرهنـگ ایثـار‬ ‫و شـهادت‪ ،‬رفتـار عملـی م اسـت کـه بتوانیـم‬ ‫راه این شـهدا و ایثارگران را ادامه دهیم و فارغ‬ ‫از رنـگ و ریـا در خدمـت مـردم‪ ،‬کشـور و نظـام‬ ‫باشیم»‪ .‬عنایت اهلل رحیمی در جلسه شورای‬ ‫ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باتا کیدبراینکه‬ ‫ملتـی کـه شـهادت را سـعادت و شـهید را‬ ‫سعید می داند همیشه در بلندای قله افتخار‬ ‫و عزتمنـدی ایسـتاده اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«انسـان های پرورش یافتـه در مکتـب نبـوت‬ ‫و امامـت شـهادت و ازادی و تحقـق اهـداف‬ ‫الهـی انسـانی را ارمـان نهایـی خـود می داننـد‬ ‫و فرهنـگ ایثـار و شـهادت فرهنـگ ازادگـی و‬ ‫یشـود»‪ .‬دکتـر‬ ‫قبـاوری یـک ملـت تلقـی م ‬ ‫ح ‬ ‫ً‬ ‫رحیمـی بابیان اینکـه قطعـا در ‪۴۳‬سـال عمـر‬ ‫پربرکـت جمهـوری اسلامی شـاهد مصادیـق‬ ‫واقعـی ایثارگـری بودیـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬از برکات‬ ‫جان فشـانی های شـهدا و ایثارگـران‪ ،‬مملکـت‬ ‫در ارامشاستوملتدر عزتمندیهستند»‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس باتا کیدبراینکـه بایـد تلاش‬ ‫کنیم فرهنگ ایثار و شـهادت بیش ازپیش در‬ ‫جامعه نهادینه شود و شمول ان تمام جامعه‬ ‫انتصاب سرپرست واحد کنترل و نظارت‬ ‫شهرداری باقرشهر‬ ‫را در بربگیـرد‪ ،‬تحقـق ایـن هـدف را نیازمنـد‬ ‫تبییـن تبلیـغ و ترویـج ایـن فرهنـگ دانسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬بی تردیـد مهم تریـن راه بـرای‬ ‫ایـن تبلیـغ و ترویـج‪ ،‬رفتـار عملـی م اسـت کـه‬ ‫بتوانیـم راه ایـن شـهدا و ایثارگـران را ادامـه‬ ‫دهیـم و فـارغ از رنـگ و ریـا در خدمـت مـردم‪،‬‬ ‫کشـور و نظـام باشـیم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫جامعـه رفتـار مسـئوالن را تحت نظـر دارد‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬هرچقـدر مـا بـه رفتـار و اعمـال‬ ‫کنـوع تبلیـغ و ترویـج‬ ‫شـهدا نزدیـک شـویم ی ‬ ‫عملـی این فرهنـگ را به مردم ارائـه داده ایم»‪.‬‬ ‫وی همچنیـن برنامه ریـزی بـرای میزبانـی‬ ‫«کنگـره شـعر ایثـار و زنـان عاشـورایی» را امـری‬ ‫پسـندیده دانسـت و گفـت‪« :‬برگـزاری چنیـن‬ ‫کنگـره ای بـه سـاختار و سـازمان و برنامـه‪،‬‬ ‫دسـتگاه اجرا کننـده‪ ،‬تهیـه محتـوا‪ ،‬بـراورد‬ ‫هزینـه‪ ،‬تعییـن وظایـف دسـتگاه ها و ‪ ...‬بـا‬ ‫تشـکیل یک کمیته ویژه دارد»‪ .‬دکتر رحیمی‬ ‫برگـزاری جشـنواره ملی «عکـس ایثـار» را کاری‬ ‫ارزشـمند توصیف کرد و گفت‪« :‬در سـال های‬ ‫تشـده خاصـی وجـود دارد‬ ‫گذشـته وقایـع ثب ‬ ‫نهـا در قالـب عکـس‬ ‫کـه به نمایش درامـدن ا ‬ ‫از اثرگـذاری خاصـی برخـوردار اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬این تصاویـر می توانـد طیـف وسـیعی‬ ‫ازجمله تصاویر باارزش و واالی جبهه و جنگ‬ ‫یـا ازخودگذشـتگی ها در حوادثـی همچـون‬ ‫شسـوزی و سـیل و ‪ ...‬را در برگیـرد»‪ .‬دکتـر‬ ‫ات ‬ ‫رحیمـی بـا ارزشمند دانسـتن «طرح سـپاس»‬ ‫و تا کیـد بـر اهمیـت ان‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد بـا‬ ‫برچید هشـدن شـیوع بیمـاری کرونا مـراودات‬ ‫و بازدیدهـای حضـوری از خانواد ههـای‬ ‫ن همچـون گذشـته‬ ‫معظـم شـهدا و ایثارگـر ا ‬ ‫تداومیابد‪.‬‬ ‫مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد؛‬ ‫فراهم شدن شرایط برای جذب دانشجویان خارجی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدی ــر ام ــور بین المل ــل دانش ــگاه‬ ‫علوم پزش ــکی مازندران از جذب نخس ــتین‬ ‫دانشجوی خارجی شـــهریه پرداز از امریکای‬ ‫التی ــن خب ــر داد و گف ــت‪« :‬زمین ــه ج ــذب‬ ‫دانش ــجویان خارج ــی در این دانش ــگاه پس‬ ‫از کس ــب عن ــوان دانش ــگاه های اول ای ــران‬ ‫براســـاس رتبه بندی تایمز ریـــواس در ‪۲۰۲۲‬‬ ‫مت ــر ش ــده‬ ‫می ــادی؛ بیش ازپی ــش فراه ‬ ‫اس ــت‪ .‬طب ــق اع ــام رس ــمی رتبه بن ــدی‬ ‫تایم ــز ک ــه یک ــی از مش ــهورترین نظام ه ــای‬ ‫رتبه بن ــدی بین المللی دانشگاه هاس ــت که‬ ‫اولین ب ــار در س ــال ‪ ۲۰۰۴‬با هم ــکاری تایمز و‬ ‫ری ــواس تحت عن ــوان رتبه بن ــدی «تایم ــز‪-‬‬ ‫ریـــواس» و از ســـال ‪ ۲۰۱۰‬به بع ــد با همکاری‬ ‫موسس ــه تامس ــون رویت ــرز منتش ــر ش ــد‪،‬‬ ‫دانش ــگاه های صنعت ــی نوش ــیروانی باب ــل‪،‬‬ ‫علوم پزش ــکی کردس ــتان و علوم پزش ــکی‬ ‫مازن ــدران ب ــا قرارگرفت ــن در ب ــازه رتبـ ـه ای‬ ‫‪ ۳۵۱-۴۰۰‬به عن ــوان دانش ــگاه های اول‬ ‫ای ــران دراین رتبه بن ــدی معرف ــی ش ــده اند‪.‬‬ ‫طبق این گزارش؛ در ســـال ‪ ۲۰۲۲‬بـــا ورود ‪۱۲‬‬ ‫دانشـــگاه جدید‪ ،‬شاهد حضور ‪ ۵۸‬دانشگاه‬ ‫حائ ــز رتب ــه از جمه ــوری اس ــامی ای ــران در‬ ‫که ــزار و ‪ ۶۰۰‬دانشـــگاه برتر جهان‬ ‫جم ــع ی ‬ ‫از ‪ ۹۹‬کش ــور هس ــتیم و (نام چهار دانش ــگاه‬ ‫نی ــز دراین رتبه بن ــدی به عن ــوان ‪reporter‬‬ ‫اورده شـــده اســـت) این موضوع نویدبخش‬ ‫حرک ــت هرچه بیش ــتر دانش ــگاه های‬ ‫توانمن ــد ای ــران در رتبه بندی ه ــای معتب ــر‬ ‫نف ــر‬ ‫یس ــت»‪ .‬دکت ــر دانی ــال زما ‬ ‫بین الملل ‬ ‫بابیان اینک ــه دو دانش ــجوی خارج ــی دیگر‬ ‫نی ــز دراس ــتانه ثبت ن ــام ق ــرار دارن ــد‪ ،‬بیـــان‬ ‫داش ــت‪« :‬به طور یقی ــن هرچ ــه ظرفیت ه ــا‬ ‫و پتانس ــیل ای ــن دانش ــگاه به لح ــاظ کیفی‬ ‫و کم ــی اطالع رس ــانی ش ــود‪ ،‬در ج ــذب‬ ‫قت ــر خواهی ــم‬ ‫دانش ــجویان خارج ــی موف ‬ ‫ب ــود»‪ .‬وی با توضیح این نکته که دانش ــگاه‬ ‫علوم پزش ــکی مازن ــدران از دوس ــال پیش‬ ‫ب ــرای ش ــرکت کردن در نظ ــام رتبه بن ــدی‬ ‫بین الملل ــی تایم ــز عملک ــرد و وضعی ــت‬ ‫دانش ــگاه را در چه ــار بخ ــش ام ــوزش‪،‬‬ ‫موقعی ــت و فضای اموزش ــی‪ ،‬چشـ ـم انداز و‬ ‫مقاالت پژوهش ــی را به روز کرده و در سامانه‬ ‫مربوطه بارگذاری کرده است‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫«طب ــق اع ــام رس ــمی تایم ــز‪ ،‬دانش ــگاه‬ ‫علوم پزش ــکی مازندران در دو بخش از معیار‬ ‫ارزیاب ــی تخصص و اموزش بیش ــترین امتیاز‬ ‫را کس ــب ک ــرده اس ــت»‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫دانشگاه علوم پزش ــکی مازندران دارای ‪۴۶۰‬‬ ‫عض ــو هیئت علم ــی دارد‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬این‬ ‫دانش ــگاه در ‪ ۱۱۰‬رش ــته دانش ــجو پذی ــرش‬ ‫ً‬ ‫می کن ــد ک ــه مطمئن ــا ب ــا کس ــب این رتب ــه‬ ‫بین المللی اس ــتقبال و جذب دانش ــجویان‬ ‫خارج ــی دوچن ــدان خواه ــد ش ــد»‪ .‬دکت ــر‬ ‫زمان فر بابیان اینکه س ــایت امور بین الملل‬ ‫دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازن ــدران ب ــه‬ ‫زبان ه ــای عرب ــی‪ ،‬روس ــی و انگلیس ــی‬ ‫به روز ش ــده در دس ــترس ق ــرار دارد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«عالوه براینک ــه هم ــه اطالع ــات به لح ــاظ‬ ‫وضعیت فضای اموزش ــی‪ ،‬اس ــتادان‪ ،‬مرا کز‬ ‫تحقیقات ــی و پژوهش ــی دانش ــگاه ب ــرای‬ ‫متقاضی ــان خارج ــی در دس ــترس اس ــت‪،‬‬ ‫حتی س ــایت های موردنیاز ب ــرای چگونگی‬ ‫حضور ازطریق مس ــیرهای هوای ــی‪ ،‬زمینی‬ ‫و ریل ــی‪ ،‬اقام ــت در هتل ه ــا و مرا کز تفریحی‬ ‫و گردش ــگری منتهی به مازن ــدران بارگذاری‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬وی به محص ــوالت فناورانه‬ ‫س ــامت و پزش ــکی دانش ــگاه علوم پزشکی‬ ‫مازن ــدران نیز اش ــاره کرد و گف ــت‪« :‬تا کنون‬ ‫هفت محصول فناورانه س ــامت و پزش ــکی‬ ‫تولی ــدی ای ــن دانش ــگاه ثب ــت بین الملل ــی‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬مدی ــر ام ــور بین المل ــل‬ ‫دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازن ــدران ادام ــه‬ ‫داد‪« :‬این دانش ــگاه درمجم ــوع تا کنون ‪۷۲‬‬ ‫محصول س ــامت و پزش ــکی اختراع و ثبت‬ ‫کرده اس ــت که ‪ ۳۸‬مورد ان کار ش ــرکت های‬ ‫فناوران ــه ح ــوزه س ــامت بوده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫با اعالم اینک ــه ‪ ۴۰‬م ــورد از ثب ــت محص ــوالت‬ ‫تولی ــدی مرب ــوط ب ــه سال گذش ــته اس ــت‪،‬‬ ‫تع ــداد کل طر ح ه ــای فناوران ــه دانش ــگاه‬ ‫علوم پزش ــکی مازن ــدران را ‪ ۱۱۸‬م ــورد‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم بیرجند‪ ،‬خوسف و درمیان در مجلس خواستار شد؛‬ ‫تسهیل شرایط اعطای تسهیالت بانک ها برای رونق واحدهای تولیدی‬ ‫رضا بهنام‬ ‫نماینـده مـردم بیرجنـد‪ ،‬خوسـف و درمیـان در دیـدار بـا‬ ‫مدیرعامـل بانـک رسـالت خراسـان جنوبـی با بیان اینکـه‬ ‫هـدف اصلـی بانک هـا کمـک بـه تولیـد و اشـتغال اسـت‪ ،‬نـه‬ ‫انچه امروز وجود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬اینکه می بینیم بانک رسالت‬ ‫ب هسـمت کمـک بـه تولیـد و ایجـاد اشـتغال و رفـع مشـکالت‬ ‫مـردم رفتـه اسـت جـای خوشـحالی و قدردانـی دارد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه متاسـفانه هنـوز سیسـتم بانکـی کشـور‪ ،‬کامـل‬ ‫ب هسـمت بانکداری اسلامی نرفته اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬امید است‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه بانکداری اسلامی در بانک رسـالت‬ ‫ایـن رونـدی کـه‬ ‫دنبـال می شـود‪ ،‬بـه تمـام بانک هـای کشـور سـرایت داده‬ ‫شود»‪ .‬نماینده مردم بیرجند‪ ،‬خوسف و درمیان در مجلس‬ ‫با اشـاره به شـرایط اقتصـادی نامناسـب کشـور و مشـکالت‬ ‫فـراوان مـردم در این شـرایط به ویـژه در دو سـال اخیر کـه کرونـا‬ ‫نشـرایط‬ ‫هـم مزید بر علـت شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬مـردم در ای ‬ ‫نیازمنـد تسـهیالت کم بهـره و بلند مدت هسـتند کـه بتوانند‬ ‫بخشـی از مشـکالت خـود را بـا ان رفـع کننـد»‪ .‬خسـروی‬ ‫با اشـاره به سـخنان مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا اعضـای‬ ‫یبـر برگـردان‬ ‫هیئت دولـت سـیزدهم و تا کیـد ایشـان مبن ‬ ‫اعتمـاد عمومـی کـه طـی چند سـال اخیر از دسـت رفته اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫افـزود‪« :‬گاهی اوقـات الزم نیسـت کـه حتمـا مـردم بـه ادارات‬ ‫و بانک هـا بـرای رفـع مشـکالت خـود مراجعـه کننـد؛ بلکـه‬ ‫ُ‬ ‫می شـود بانک هـا بـه برخـی واحدهـای خـرد و نیمه فعـال‬ ‫اسـتان سـری بزننـد و بـا دادن تسـهیالت کم بهـره‪ ،‬بخشـی از‬ ‫مشـکالت ان هـا را مرتفـع کنند»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه تقویت‬ ‫مـردم و وضعیـت معیشـت ان هـا درواقـع تقویـت نظـام و‬ ‫انقلاب اسـت‪ ،‬خطـاب بـه مدیرعامـل بانـک رسـالت اسـتان‬ ‫تا کید کرد‪« :‬مشکالت واحدهای صنعتی کوچک و زودبازده‬ ‫اسـتان زیاد اسـت‪ ،‬به همراه مدیرعامل شـهرک های صنعتی‬ ‫به سراغ این افراد بروید و چنانچه نیازمند تسهیالت هستند‬ ‫دراختیار ان ها قرار دهید»‪ .‬نماینده مردم بیرجند‪ ،‬خوسـف‬ ‫و درمیـان در مجلـس با انتقـاد از نحـوه دادن تسـهیالت‬ ‫بانک ها به واحدهای تولیدی‪ ،‬گفت‪« :‬بانک ها باید شرایط‬ ‫را بـرای واحدهـای تولیـدی راحـت کننـد»‪.‬‬ ‫عنایت خاص امام رضا(ع) شامل حال استاد «موید» بوده است‬ ‫کافـی از ان هـا ببریـم و بـه سـرمنزل مقصـود‬ ‫برسـیم‪ ،‬الزم اسـت از ابـزار هنـر و لطایـف و‬ ‫ظرایـف هنـری بـرای ترویـج ان اسـتفاده‬ ‫کنیم»‪ .‬رحمتی افزود‪« :‬زبان شعر یکی از این‬ ‫یسـت کـه هـم جهانیـان پیام‬ ‫ابزارهـای هنر ‬ ‫ان را درک می کننـد و هـم جوانـان‪ ،‬نخبگان و‬ ‫فرهیختـگان می تواننـد بـا ان ارتباط بگیرند؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای جهان امروز که تشـنه معارف‬ ‫و معنویـت اسـت‪ ،‬ا گـر بخواهیـم پاسـخ های‬ ‫مناسـبی داشـته باشـیم کـه در دل وجـان‬ ‫مخاطبـان بنشـیند‪ ،‬بایـد از زبـان هنـر و در‬ ‫راس ان ها‪ ،‬از شـعر اسـتفاده کنیم»‪ .‬رحمتی‬ ‫درادامه گفت‪« :‬استان قدس رضوی جایگاه‬ ‫ویـژه ای بـرای شـعر ائینـی قائـل بـوده و در‬ ‫سـال های اخیر برنامه های خود دراین حوزه‬ ‫را توسـعه داده اسـت‪ ،‬ایـن اهتمـام و توجـه‬ ‫نیـز نشـئت گرفته از نـگاه و بـاور رهبـر معظـم‬ ‫انقالب اسلامی دراین حوزه اسـت و به خاطر‬ ‫ن همـواره یکـی از‬ ‫داریـم کـه دیـدار بـا شـاعرا ‬ ‫برنامه هـای ثابـت سـاالنه ایشـان بـوده و ایـن‬ ‫سـنت حسـنه در اسـتان قـدس رضـوی نیـز‬ ‫سـاری و جـاری شـده اسـت»‪ .‬قائم مقـام‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی بـه برخـی از‬ ‫ویژگی هـای شـاخص اسـتاد مویـد نیـز اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬صحبت کـردن دربـاره اسـتاد‬ ‫مویـد ان هـم در جمـع فرهیختـگان عرصـه‬ ‫شـعر و شـاعری‪ ،‬بسیارسـخت اسـت‪ ،‬امـا مـن‬ ‫در معرفـی ایشـان می گویـم کـه سـه عنایـت‬ ‫شـامل حـال اسـتاد مویـد شـده اسـت‪ .‬اولین‬ ‫ان‪ ،‬لطـف و عنایـت خداونـد به ایشـان اسـت‬ ‫شـهردار باقرشـهر بـا صـدور ابالغـی‪،‬‬ ‫ابوالفضـل رضایـی را به سـمت‬ ‫سرپرسـت جدیـد واحـد کنتـرل و‬ ‫نظارت شـهرداری باقرشـهر منصوب‬ ‫کـرد‪ .‬سـعید اسـتاد فـرج شـهردار‬ ‫باقرشـهر بـا صـدور ابالغـی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫یسـت کـه در سـوابق اجرایـی خـود‪،‬‬ ‫رضایـی کـه از مدیـران باسـابقه شهردار ‬ ‫مسئولیت اتش نشانی شهرداری‪ ،‬حضور در تیم مدیریت ممیزی امال ک شهر‬ ‫و در امور ایثارگران و همچنین سال ها فرماندهی حوزه مقاومت بسیج کارگران‬ ‫شـهید برونسـی سـپاه ناحیه حضرت روح اهلل (ره) در کارنامه اجرایی خود دارد‬ ‫را به سـمت سرپرسـت واحـد کنتـرل و نظـارت (گشـت سـاختمانی) شـهرداری‬ ‫باقرشـهر منصـوب کـرد‪.‬‬ ‫تقدیر مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق تهران‬ ‫از مجموعه نیروگاه ری‬ ‫بـا حضـور جنـاب اقـای روحـی (رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت تولیـد‬ ‫نیـروی برق تهران)‪ ،‬از مهندس بادرسـتانی‬ ‫(مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق ری)‬ ‫تقدیر به عمل امد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق ری؛ یعقـوب‬ ‫روحـی بـا حضـور در نیـروگاه ری گفـت‪:‬‬ ‫«علی رغـم فرسـودگی و مشـکالت ناشـی از اسـتهال ک تجهیـزات و قطعـات‪ ،‬بـا‬ ‫انجـام فعالیت هـای تعمیـرات برنامه ریزی شـده و پیشـگیرانه‪ ،‬کسـب امادگـی‬ ‫حدا کثـری واحدهـای نیروگاهـی و به دنبال ان عبور از پیک شـبکه‪ ،‬با موفقیت‬ ‫حاصـل شـده اسـت‪ .‬وی از زحمـات و تالش هـای مدیـران و تمـام همـکاران‬ ‫خدوم و پرتالش نیروگاه ری در جهت اسـتمرار تولید انرژی تقدیر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫نیـروگاه ری در تابسـتان امسـال بـا داشـتن بیسـت واحـد گازی فعـال بـا تـوان‬ ‫اسـمی ‪ 722‬مـگاوات و امادگـی حدا کثـری‪ ،‬در حال تولیـد و تامین بـرق مورد نیاز‬ ‫شـبکه سراسری سـت»‪.‬‬ ‫تشکیل جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫جلسـه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع‬ ‫تولید شهرستان ری در سال «تولید‪،‬‬ ‫پشـتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی هـا» بـا‬ ‫موضـوع بررسـی و رفـع مشـکالت‬ ‫تولیدکننـدگان و صنعتگـران‬ ‫شهرسـتان در راسـتای تحقـق‬ ‫تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری‬ ‫پیرامون شـعار سـال با حضور حسین‬ ‫توکلـی ِکجانـی (معاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری)‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره صمت شهرسـتان ری‪ ،‬بخشـداران و سـایر مسئولین در محل فرمانداری‬ ‫ری برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪ ،‬معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان‬ ‫ری گفـت‪« :‬بـا شـروع سـال ‪ ۱۴۰۰‬و نام گـذاری این سـال ازسـوی مقـام معظـم‬ ‫رهبـری تحت عنـوان سـال تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی هـا‪ ،‬تحقـق شـعار‬ ‫سـال در اولویـت مجموعـه دسـتگاه های اجرایـی و ادارات شهرسـتان ری قـرار‬ ‫گرفـت»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی افـزود‪ :‬با توجه بـه ظرفیت هـای شهرسـتان‬ ‫ری در حوزه هـای تولیـد‪ ،‬صنعـت‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬منابـع و نیـروی انسـانی جـوان و‬ ‫متخصص مسئولین ارشد وزارت کشور‪ ،‬وزارت صمت و مسئولین استانداری‬ ‫در راسـتای رفـع موانـع و مشـکالت تولیـد از شـرکت ها‪ ،‬کارخانه هـا و واحد هـای‬ ‫تولیـدی شهرسـتان ری بازدیـد و ضمـن احصـاء مشـکالت‪ ،‬رفـع موضوعـات‬ ‫حـوزه تولیـد شهرسـتان ری را در دسـت پیگیری قـرار داد‪ .‬وی بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«در شش ماهه نخسـت سـال جاری با برگزاری منظم جلسـات سـتاد تسـهیل‬ ‫و رفـع موانـع تولیـد و دیدارهای هفتگی با صنعتگران‪ ،‬تولیدکننـدگان و فعاالن‬ ‫اقتصـادی تحت عنـوان شـنبه های پاسـخگویی‪ ،‬اقدامـات خوبـی در این حوزه‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت و بـه مشـکالت تعـدادی از واحدهـای صنعتـی‪ ،‬تولیـدی‬ ‫و صنفـی‪ ،‬کشـاورزی و گلخانـه ای و‪ ...‬شهرسـتان ری رسـیدگی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شایان ذکر اسـت؛ در این جلسـه بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و اجـرای‬ ‫دسـتورالعمل های ابالغی‪ ،‬مسـائل و مشکالت هشت واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و صنفـی شهرسـتان ری بـه شـرح ذیـل مورد بررسـی و پیگیـری قـرار گرفـت‪-۱ :‬‬ ‫شـرکت سـاحل چـوب واقـع در بخـش کهریزک درخصـوص درخواسـت تمدید‬ ‫مجـوز محیط زیسـت شـرکت‪ -۲ .‬واحـد گلخانـه ای واقـع در بخـش قلعه نـو‬ ‫درخصوص مساعدت در پرداخت عوارض حفاری انشعاب گاز واحد گلخانه‪.‬‬ ‫‪ -۳‬شـرکت نفـت ری سـان واقـع در بخـش فشـافویه درخصـوص درخواسـت‬ ‫تجمیع زمین کارخانه‪ -۴.‬واحد دام پروری واقع در بخش کهریزک درخصوص‬ ‫مجـوز احـداث دام پـروری‪ -۵ .‬موسسـه حقوقی سـروش عدالت پایتخـت واقع‬ ‫در بخـش قلعه نـو درخصـوص احـداث مجتمـع خدمـات رفاهـی در بزرگـراه ری‬ ‫ قرچـک ‪ -۶‬کارگاه بازیافـت السـتیک های فرسـوده واقـع در بخـش خـاوران‬‫درخصـوص تامیـن زمیـن موردنیـاز در شـهرک صنفـی خدماتـی محمودابـاد‬ ‫‪ -۷‬واحدهـای تولیـدی مسـتقر در ‪۶۰‬متـری شـوراباد واقـع در بخـش کهریـزک‬ ‫درخصـوص احـداث شـبکه گازرسـانی و نصـب انشـعابات واحـد تولیـدی‪-۸ .‬‬ ‫درخواسـت درخصـوص تامیـن اب اراضـی کشـاورزی واقـع در بخش فشـافویه‪.‬‬ ‫معرفی سرپرست جدید دهیاری اسالم اباد سیمان تهران‬ ‫سرپرسـت جدیـد دهیـاری اسلام اباد‬ ‫سـیمان تهـران انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫برهمین اسـاس؛ علـی قدرتـی از فعاالن‬ ‫رسـانه ای شـهرری به عنوان سرپرسـت‬ ‫جدیـد دهیـاری اسلام اباد سـیمان‬ ‫تهـران معرفـی شـد‪.‬‬ ‫تو سازهای غیرمجاز گلحصار‬ ‫تخریب ساخ ‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی عنوان کرد؛‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقـام تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫بااشـاره به جایـگاه برجسـته اسـتاد «سـید‬ ‫رضـا مویـد» در شـعر ائینـی‪ ،‬گفـت‪« :‬عنایـت‬ ‫اهل بیـت (ع) به ویـژه لطـف حضـرت رضـا‬ ‫(ع) شـامل حـال ایشـان بـوده و مـدال‬ ‫خادمـی حضـرت بـر سـینه ایـن شـاعر بـزرگ‬ ‫مـا می درخشـد»‪ .‬مالـک رحمتـی در مراسـم‬ ‫رونمایـی از مجموعـه کامـل اشـعار اسـتاد‬ ‫سـید رضـا مویـد باعنـوان «دیـوان مویـد»‬ ‫کـه در تـاالر قـدس حـرم مطهـر رضـوی برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬تولیـت معـزز اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی‪ ،‬اهتمـام ویـژه ای نسـبت بـه‬ ‫شـعر ائینـی دارنـد و به همین دلیـل اسـت‬ ‫کـه از زمـان حضـور ایشـان در ایـن اسـتان‪،‬‬ ‫برنامه هـای بسـیارخوبی دراین زمینـه اجـرا‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بـا ابلاغ سلام ویـژه تولیت‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی بـه اسـتاد مویـد افـزود‪:‬‬ ‫«در جامعـه کنونـی و در قیل وقـال زندگـی‬ ‫مـادی‪ ،‬انچـه طبـق اموزه هـای دیـن و‬ ‫رهکردهـای اهل بیـت (ع)‪ ،‬موجـب ارامـش‬ ‫و سـعادت انسـان خواهـد بـود‪ ،‬تفکـر در قران‬ ‫و توسـل بـه اهل بیـت (ع) اسـت»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫یسـت کـه سـیره‬ ‫داد‪« :‬قرن هـای متماد ‬ ‫اهل بیـت (ع)‪ ،‬روایـات و همچنیـن تفاسـیر‬ ‫مختلفـی از قـران کریـم دراختیـار مـا بـوده امـا‬ ‫نکتـه مهـم این اسـت که ا گـر بخواهیـم بهـره‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم حسـنی (ع) از قهرمـان‬ ‫پارالمپیک تقدیر کرد‪ .‬در این دیدار که‬ ‫در سـپاه ناحیـه حضـرت عبدالعظیـم‬ ‫حسـنی (ع) ری صـورت گرفـت‪،‬‬ ‫سـرهنگ پاسـدار روح اهلل قنبـری‬ ‫(فرمانـده سـپاه ناحیـه ری) بـا اهـدای لـوح تقدیـر از وحیـد نـوری؛ فرزنـد ری و‬ ‫دارنـده مـدال طلای مسـابقات جـودوی پارالمپیـک تجلیـل به عمـل اورد‪.‬‬ ‫کـه روحـی لطیـف بـه ایشـان داده و ایـن روح‬ ‫لطیـف‪ ،‬توانسـته چنیـن اثـار ارزشـمندی را‬ ‫خلـق کنـد»‪ .‬رحمتـی ادامـه داد‪« :‬دومیـن‬ ‫عنایتی که شـامل حال ایشـان شده‪ ،‬عنایت‬ ‫اهل بیـت (ع) و در راس ان هـا حضـرت‬ ‫رضـا (ع) اسـت کـه مـدال خادمـی حضـرت‬ ‫نیـز بـر سـینه ایـن شـاعر بزرگـوار ائینـی مـا‬ ‫می درخشـد؛ و سـومین عنایت ویـژه‪ ،‬عنایت‬ ‫خـاص حضـرت زهـرا (س) به این اسـتاد عزیز‬ ‫یکـه اسـتاد مویـد‪ ،‬بـا غزلـی‬ ‫اسـت به گونه ا ‬ ‫دربـاره صدیقـه طاهـره (س) در افکار عمومی‬ ‫شـناخته می شـوند و ایـن یـک افتخـار بـزرگ‬ ‫برایشـان اسـت»‪ .‬رحمتی همچنین با تقدیر‬ ‫از معاونـت تبلیغـات اسلامی اسـتان قدس و‬ ‫سازمان تبلیغات اسالمی کشور برای برپایی‬ ‫مراسـم رونمایـی از «دیـوان مویـد» گفـت‪:‬‬ ‫«وظیفـه داریـم قـدردان بزرگانـی مثـل اسـتاد‬ ‫مویدهـا و بسـیاری دیگـر از بـزرگان این عرصـه‬ ‫باشـیم و بـا برپایـی ائین هـای نکوداشـت و‬ ‫انتشـار اثارشـان‪ ،‬یـاد‪ ،‬نـام و اشـعار ان هـا را‬ ‫همـواره تبلیـغ و ترویـج کنیـم»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن تبلیـغ و ترویـج‪ ،‬مطالبـه و نیـاز‬ ‫جامعـه امـروز از ماسـت؛ چرا کـه بااتکابه شـعر‬ ‫ائینـی و شـاعران ائینـی‪ ،‬حتـی می توانیـم‬ ‫بسـیاری از اسـیب های امروز جامعه را خنثی‬ ‫کنیـم و بـا زبـان شـعر‪ ،‬هـم شـعر و هـم شـعور را‬ ‫ترویـج کنیـم»‪.‬‬ ‫بـا حضـور بخشـدار کهریـزک‪ ،‬عوامـل واحـد‬ ‫کنتـرل و نظـارت (گشـت سـاختمانی)‬ ‫شـهرداری باقرشـهر‪ ،‬دادگاه کهریـزک و‬ ‫فرماندهـی انتظامـی شـهرری‪ ،‬بیـش از ‪۶۰‬‬ ‫تو ساز غیر مجاز واقع در حریم باقرشهر‬ ‫ساخ ‬ ‫(محـدوده روسـتای گلحصـار) به طور کامـل‬ ‫تخریـب و ازاد سـازی شـد‪ .‬دراین مرحلـه‪،‬‬ ‫تو سـاز غیر مجـاز بـا دسـتور‬ ‫‪ ۶۰‬مـورد ساخ ‬ ‫قضایـی‪ ،‬تخریـب و ‪ ۸۸‬هزار متر مربـع از اراضـی کشـاورزی‪ ،‬ازاد سـازی شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درخشش دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوی‬ ‫در المپیاد دانشجویی کشور‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‪ /‬چهارنفر از دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوی‬ ‫در المپیـاد دانشـجویی کشـور در دو رشـته «حقـوق» و «الهیـات و معـارف‬ ‫اسلامی» موفق به کسـب رتبه برتر شـدند‪ .‬المپیاد دانشـجویی هرسـاله در دو‬ ‫مرحله به صورت کشـوری در رشـته های مختلف برگزار می شـود که در المپیاد‬ ‫سـال جـاری به ترتیـب علـی باقـری رباط سـنگ‪ ،‬علی هاشـمیان و رضا یعقوبی‬ ‫بیلدر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسالمی رضوی موفق به‬ ‫کسب رتبه نخست تا سوم رشته حقوق شدند‪ .‬حسین ولیدی از دانشجویان‬ ‫مقطـع کارشناسـی دانشـگاه علـوم اسلامی رضـوی نیـز در المپیاد دانشـجویی‬ ‫سـال جـاری در رشـته الهیـات و معـارف اسلامی حائـز رتبـه برتـر شـد‪ .‬دانشـگاه‬ ‫علوم اسالمی رضوی درراستای حمایت از نخبگان‪ ،‬دانشجویان این دانشگاه‬ ‫را کـه در المپیـاد دانشـجویی موفـق بـه کسـب رتبـه برتـر شـده اند؛ در اولویـت‬ ‫جذب هیئت علمی دانشگاه و گزینش مقاطع باالتر و همچنین تحت پوشش‬ ‫بنیاد علمی نخبگان کشـور قرار می دهد‪ .‬دانشـجویان دانشـگاه علوم اسلامی‬ ‫رضـوی از سـال ‪ 1377‬به صـورت متوالـی در المپیـاد دانشـجویی کشـور شـرکت‬ ‫کرده انـد و در رشـته های مختلـف موفـق بـه کسـب رتبه هـای برتـر شـده اند‪.‬‬ صفحه 6 ‫هرمزگان‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2314‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رضا بهنام‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان‪:‬‬ ‫معـاون بهره بـرداری شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق اسـتان هرمـزگان گفـت‪« :‬مشـترکین‬ ‫خاموشـی معابـر‪ ،‬خرابـی یـا اختلال در‬ ‫شـبکه را از دو روش؛ سـامانه ‪ 121‬مرکـز‬ ‫فوریت هـای بـرق یـا اپلیکیشـن «بـرق مـن»‬ ‫اعلام کننـد»‪ .‬مهنـدس مصطفـی طبیبـی‬ ‫افزود‪« :‬سـامانه ‪ 121‬عالوه بر اعالم خاموشـی‬ ‫امکانـات جدیـدی نیـز بـه ان اضافـه شـده‬ ‫کـه هم اسـتانی ها می تواننـد بـرای دریافـت‬ ‫بهتـر خدمـات از ان اسـتفاده کننـد‪ .‬یکـی از امکانـات اضافه شـده‪ ،‬امـکان‬ ‫ثبـت شـماره تلفن همـراه بـرای اطالع رسـانی و ارسـال صورتحسـاب بـرق بـه‬ ‫مشـترک اسـت‪ .‬در قابلیـت جدیـد ایـن سـامانه‪ ،‬شـهروندان می تواننـد بـرای‬ ‫اعلام قطعـی بـرق محـل سـکونت خـود بـدون اتصـال بـه اپراتـور بـا واردکـردن‬ ‫شناسـه قبـض یـا شـماره تلفن همراهـی کـه صورتحسـاب بـرق بـه ان پیامـک‬ ‫می شـود‪ ،‬خاموشـی خـود را ثبـت کننـد‪ .‬پـس از واردکـردن شناسـه قبـض یـا‬ ‫شـماره تلفن همـراه‪ ،‬قطعـی بـرق ان منطقـه در سـامانه ثبـت و توسـط مرکـز‬ ‫اتفاقـات پیگیـری می شـود»‪ .‬طبیبـی درادامـه گفـت‪« :‬مشـترکین عالوه بـر‬ ‫اعلام خاموشـی معابـر و خرابـی شـبکه‪ ،‬می تواننـد از خاموشـی های سـاعات‬ ‫اینده دراین سـامانه مطلع شـوند»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬این سـامانه به گونه ای‬ ‫به روز رسـانی شـده تا درصورت اشـغال بودن خطوط‪ ،‬تماس گیرندگان بدون‬ ‫قرارگرفتـن در صـف انتظـار بتواننـد درخواسـت های خـود را ثبـت کننـد»‪.‬‬ ‫معـاون بهره بـرداری شـرکت توزیع نیـروی برق اظهار داشـت‪« :‬عالوه بر تماس‬ ‫بـا سـامانه فوریت هـای بـرق ‪ ،121‬مشـترکین می تواننـد ازطریـق اپلیکیشـن‬ ‫بـرق مـن نیـز خاموشـی های خـود را اعلام کننـد‪ .‬بـا نصـب ایـن اپلیکیشـن بـر‬ ‫روی تلفن هـای همـراه‪ ،‬ایـن امکان برای مشـترکین فراهم می شـود تا قطعی‬ ‫برق‪ ،‬مشـکل روشـنایی معابر و اسـیب دیدگی شبکه و تاسیسـات برق را ثبت‬ ‫و پیگیـری کننـد»‪ .‬طبیبـی گفـت‪« :‬در امـور فوریت هـای بـرق ‪ 121‬سیسـتم‬ ‫نظرسـنجی درخصـوص کیفیـت خدمـات ارائه شـده و نحـوه پاسـخگویی‬ ‫اپراتـور راه اندازی شـده کـه اطالعـات ان پـس از دریافـت در فراینـد فعالیت هـا‬ ‫موردبررسـی قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫به همت خیرین قشم راه اندازی شد؛‬ ‫فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور بیان کرد؛‬ ‫در هفته دولت در سال جاری صورت گرفت؛‬ ‫مشترکین‪ ،‬خاموشی معابر را اعالم کنند‬ ‫دستگاهجدیدا کسیژن تراپیدر بیمارستانپیامبراعظم‬ ‫(ص)‬ ‫یک دسـتگاه ‪(High Flow‬روش جدید ا کسـیژن تراپی) جهت درمان بیماران‬ ‫مبتالبـه کوویـد‪ ۱۹-‬خریـداری و بـه بیمارسـتان قشـم اهـدا شـد‪ .‬دکتـر مریـم‬ ‫هروابـادی؛ رئیـس بیمارسـتان پیامبـر اعظـم (ص) قشـم دراین بـاره گفـت‪:‬‬ ‫«این دسـتگاه بـا مبلغـی حـدود یک میلیـارد و دویسـت میلیون ریـال بـا‬ ‫نیک اندیشـی عالم بزرگ شـیخ محمدعلی امینی و دیگر خیرین شهرسـتان‬ ‫تهیـه و بـه ایـن مرکـز درمانـی اهـدا شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از این دسـتگاه‬ ‫کـه به عنـوان روش جدیـد ا کسـیژن تراپی در درمـان کرونـا شـناخته می شـود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مستقیما غلظت ا کسیژن موردنیاز از ترکیب هوا با جریان باالی گاز ا کسیژن‬ ‫به دسـت می ایـد و پـس از گـرم و مرطوب سـازی ان ازطریق کانوالی نرم بینی‬ ‫به بیمار انتقال داده می شود‪ .‬اثرات فیزیولوژیکی منحصربه فرد این دستگاه ‬ ‫ازجمله قابلیت تنظیم غلظت ا کسیژن‪ ،‬تاثیر خوب ا کسیژن گرم و مرطوب‪،‬‬ ‫ایجـاد فشـار مثبـت هـوا و احسـاس راحتـی بـرای بیمـار را می تـوان نـام بـرد‪.‬‬ ‫از این دسـتگاه می توان در مرا کز درمانی تنفسـی‪ ،ICU،‬اورژانس‪ ،‬بخش های‬ ‫مغـز و اعصـاب و بخـش اطفـال نیز اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ ‫دادستان مرکز هرمزگان اعالم کرد؛‬ ‫ممنوعیت ایجاد زحمت و هزینه اضافی بر مردم‬ ‫دادسـتان مرکز اسـتان هرمزگان بااشـاره به ابالغ بخشـنامه دادستان کل کشور‬ ‫یبـر الزامی نبـودن ثبـت معاملات خـودرو در دفاتـر اسـناد رسـمی‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫مبن ‬ ‫«ایجاد زحمت و هزینه اضافی بر مردم ممنوع اسـت»‪ .‬به گزارش مهر؛ مجتبی‬ ‫قهرمانی بیان داشـت‪« :‬این بخشـنامه به فرماندهی انتظامی هرمزگان و کلیه‬ ‫دفاتر اسناد رسمی استان ابالغ شده است»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪« :‬باتوجه به‬ ‫بخشـنامه اخیر دادسـتان کل کشـور درخصـوص الزامی نبـودن ثبت معامالت‬ ‫خـودرو در دفاتـر اسـناد رسـمی و همچنیـن؛ دادنامـه صـادره از هیئـت عمومـی‬ ‫دیوان عدالت اداری؛ درراستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و‬ ‫به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین انجام اقدامات‬ ‫الزم درجهـت مراقبـت و صیانـت قانونمنـد از حقوق عمومی‪ ،‬برگ سـبز خودرو‬ ‫(شناسـنامه مالکیـت) صـادره از شـرکت های تولیـدی و پلیـس به عنـوان سـند‬ ‫مالکیت تلقی شده و نقل وانتقاالت خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز‬ ‫مشـخصات خودرو مندرج در برگ سـبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بالمانع‬ ‫بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست‪ ،‬مگراینکه متعاملین‬ ‫خواهـان ثبـت ان در دفاتـر مذکـور باشـند»‪ .‬دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز‬ ‫ً‬ ‫استان هرمزگان درادامه تا کید کرد‪« :‬مقتضی است دقیقا وفق مفاد بخشنامه‬ ‫و مقـررات‪ ،‬نسـبت بـه خدمت رسـانی مطلـوب بـه کلیـه مراجعیـن‪ ،‬اقـدام و از‬ ‫هرگونـه رفتـاری کـه موجب زحمت و هزینه برای مردم شـود‪ ،‬به جد خـودداری‬ ‫شـود»‪ .‬ایـن مقـام قضایـی تصریـح کـرد‪« :‬درصـورت مشـاهده یـا گـزارش هرنوع‬ ‫اقدامـی خلاف موازیـن مذکـور‪ ،‬مسـتنکفین بـا اعال مجـرم و تشـکیل پرونـده‬ ‫کیفـری‪ ،‬ازسـوی این دادسـتانی تحت تعقیـب قرار خواهنـد گرفت»‪.‬‬ ‫لورفتن انبار احتکار اقالم دارویی‬ ‫فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف انواع اقالم دارویی احتکار شده موردنیاز‬ ‫بیماران کرونایی در شهرستان بندرعباس خبر داد‪ .‬سردار غالمرضا جعفری‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬باتوجه بـه کمبـود اقلام دارویـی ازقبیـل سـرم و نیـاز شـدید‬ ‫بیمـاران اسـتان‪ ،‬طـرح برخـورد بـا محتکـران دارو در سـطح اسـتان اجـرا‬ ‫شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دراین راسـتا مامـوران پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان بـا‬ ‫اشـراف اطالعاتـی از دپـوی مقادیـری اقلام بهداشـتی و پزشـکی در انبـار یـک‬ ‫واحـد صنفـی دارویـی مطلـع و پیگیـری موضـوع به صـورت ویژه در دسـتورکار‬ ‫مامـوران قـرار دادنـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی هرمـزگان تصریـح کـرد‪« :‬مامـوران‬ ‫بـا گسـترش چتـر اطالعاتـی و هماهنگـی قضائـی بـا تشـکیل ا کیپـی بـه محـل‬ ‫موردنظر دریکی از محالت شهرسـتان بندرعباس اعزام و در بازرسـی از محل‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۴۵‬عـدد سـرم‪ ،‬یک هـزار و ‪ ۲۴۷‬عـدد انـواع شـربت مورداسـتفاده‬ ‫ی ‬ ‫بیمـاران کرونایـی‪ ،‬یک هـزار و ‪ ۳۲۹‬عـدد قطـره و ‪ ۲۰۰‬نوع قرص قاچاق کشـف‬ ‫و ضبط کردند»‪ .‬این مقام انتظامی ارزش اقالم پزشـکی احتکار شـده را برابر‬ ‫اعلام کارشناسـان پنج میلیاردریـال اعلام و بیـان کـرد‪« :‬دراین رابطه یک فرد‬ ‫متخلـف دسـتگیر و بـا تشـکیل پرونـده بـه مراجـع قضائـی معرفی شـد»‪.‬‬ ‫تقویت حضور زنان در عرصه مدیریتی کیش‬ ‫رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه ازاد کیش گفت‪« :‬بر اساس سند ارتقا زنان‬ ‫و خانواده‪ ،‬حضور بانوان در عرصه های مدیریتی این جزیره تقویت می شود»‪.‬‬ ‫عالمـه خسـروی در جلسـه هم اندیشـی تنظیـم سـند ارتقـا وضعیـت زنـان و‬ ‫خانواده کیش اظهار داشت‪« :‬این سند گام موثر برای تحقق عدالت جنسیتی‬ ‫در جزیره بوده که با شناسـایی و رصد شـاخص های مربوط به توسـعه متوازن‬ ‫در دستورکار قرار گرفته است»‪ .‬وی افزود‪« :‬حضور زنان در بخش های مدیریتی‬ ‫منطقه ازاد کیش برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار یکی از اهداف این‬ ‫سـند اسـت کـه پـس از تائیـد مفـاد ان بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته می شـود»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه این سند در مرحله نخست بررسی وضعیت خانواده و زنان حاضر‬ ‫در کیـش براسـاس امـار و اطالعـات موجـود بـا میانگیـن شـاخص های کشـوری‬ ‫نطـرح بـا مسـئله‬ ‫موردمقایسـه قـرار داده اسـت اضافـه کـرد‪« :‬در مرحلـه دوم ای ‬ ‫شناسـی‪ ،‬مشـکالت موجود در حوزه زنان منطقه ازاد موردبررسـی قرار می گیرد‬ ‫تا گام های موثری دراین زمینه برداشـته شـود»‪.‬‬ ‫بازپس گیری ‪ ۹۰۰‬هکتار از زمین های ملی جهاد کشاورزی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی هرمزگان گفت‪ ۹۰۰« :‬هکتـار از زمین های ملی‬ ‫یکـه اقدامـی درجهـت اجـرای طر ح هـای‬ ‫وا گـذار شـده ایـن سـازمان بـه افراد ‬ ‫کشـاورزی و غیـر کشـاورزی انجـام نـداده بودنـد‪ ،‬بازپس گیـری شـد»‪ .‬علـی‬ ‫باقـرزاده افـزود‪« :‬بـه زودی تعـداد دیگـری از زمین هـای هرمـزگان نیـز به علـت‬ ‫اجرا نکـردن طـرح‪ ،‬توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان بازپس گیری شـده‬ ‫و بـه بیت المـال بازگردانـده می شـوند»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬زمین هـای ملـی‬ ‫وا گذارشـده بـه طر ح هـای کشـاورزی و غیـر کشـاورزی در صـورت اجرایی نکردن‬ ‫طرحـی‪ ،‬باز پـس گرفتـه می شـود و هیـچ محدودیتـی در وا گـذاری زمین هـای‬ ‫ملـی بـه سـرمایه گذاران واقعـی وجـود نـدارد»‪ .‬رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی‬ ‫هرمزگان افزود‪« :‬زمین های ملی تنها به سـرمایه گذاران واقعی وا گذار می شـود‬ ‫یکـه مشـاهده شـود افـرادی بـه طمـع زمین خـواری و تغییـر کاربـری‬ ‫و در صورت ‬ ‫زمینـی وارد شـده اند‪ ،‬دبیرخانـه هیئـت نظـارت بـر ائین نامـه اجرایـی قانـون‬ ‫اصلاح مـاده ‪ ۳۳‬اصالحـی قانـون حفاظـت و بهر هبـرداری از جنگل هـا و مراتـع‬ ‫اسـتان موظـف اسـت کـه در سـریع ترین وقـت بـا ان برخـورد کـرده و زمین هـای‬ ‫وا گذار شـده را باز پس گیرد»‪ .‬باقرزاده همایی یاداور شـد‪« :‬زمین های مسـتعد‬ ‫کشـاورزی (دیـم و ابـی) بـه طر ح هـای زراعـت و باغبانـی و نیـز طر ح های وابسـته‬ ‫بـه صنایـع کشـاورزی و زمین هـای بااسـتعداد ضعیـف و غیرقابـل کشـت بـه‬ ‫طر ح های غیر کشاورزی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه وا گذار می شوند»‪.‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫بهره برداری از ‪ 10‬واحد تولیدی‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان وبلوچستان‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫سیستان وبلوچس ــتان گف ــت‪« :‬ط ــی‬ ‫هفت ــه دول ــت س ــال ج ــاری ‪ 10‬واح ــد‬ ‫تولی ــدی در ش ــهرک ها و نواح ــی صنعت ــی‬ ‫بهر هب ــرداری‬ ‫سیستان وبلوچس ــتان‬ ‫ش ــدند»‪ .‬مهن ــدس علیرضا راش ــکی افزود‪:‬‬ ‫«مجم ــوع س ــرمایه گذاری انجام ش ــده‬ ‫ب ــرای ‪ 10‬واح ــد تولی ــدی ‪ 303‬میلی ــارد و‬ ‫‪ 977‬میلیون ری ــال براس ــاس ارق ــام دفتری‬ ‫ثبت ش ــده اس ــت‪ .‬این واحدهای تولیدی‬ ‫هم ا کن ــون توانس ــته اند ب ــرای ‪ 34‬نفر ایجاد‬ ‫اش ــتغال کنند؛ ام ــا درعین ح ــال از ظرفیت‬ ‫ایجاد اش ــتغال برای ‪ 65‬نفر براس ــاس ارقام‬ ‫ثبت ش ــده دفت ــری برخ ــوردار هس ــتند»‪.‬‬ ‫رئی ــس هیئت مدیره ش ــرکت ش ــهرک های‬ ‫صنعتی سیستان وبلوچس ــتان یاداور ش ــد‪:‬‬ ‫«ای ــن واحده ــای تولیدی در ش ــهرک های‬ ‫صنعت ــی زاه ــدان میرج ــاوه‪ ،‬زاه ــدان‬ ‫کارگاه ــی‪ ،‬زاه ــدان کامبوزی ــا‪ ،‬کن ــارک و‬ ‫ایرانش ــهر اس ــتقرار دارن ــد»‪.‬‬ ‫مهن ــدس راش ــکی اذع ــان داش ــت‪:‬‬ ‫«محص ــوالت تولیدی واحده ــای تولیدی‬ ‫مذک ــور فراورده ه ــای حجیم ش ــده برپای ــه‬ ‫گن ــدم‪ ،‬بس ــته بندی قه ــوه و فراورده ه ــای‬ ‫قه ــوه و بس ــته بندی چاش ــنی و ادوی ــه‬ ‫و چ ــای‪ ،‬رابت ــس ف ــوالدی‪ ،‬محص ــوالت‬ ‫ساخته ش ــده از ام دی اف‪ ،‬خدم ــات مال ــی‬ ‫بب ــری‪،‬‬ ‫اداری و پش ــتیبانی‪ ،‬خدم ــات چو ‬ ‫بت ــن س ــیال معمول ــی‪ ،‬محص ــوالت بتن ــی‬ ‫غیرمس ــلح‪ ،‬ان ــواع جعب ــه پالس ــتیکی‬ ‫ب ــرای حمل ونق ــل و بس ــته بندی کاال و‬ ‫بس ــته بندی خرم ــا‪ ،‬انب ــارداری و نگهداری‬ ‫م ــواد غذای ــی در س ــردخانه را ش ــامل‬ ‫می ش ــود»‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 77‬طرح زیرساختی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫سیستان وبلوچسـتان گفـت‪« :‬عالو هبـر‬ ‫بهره بـرداری از ‪ 10‬واحـد تولیـدی در هفتـه‬ ‫دولت در سال جاری‪ ،‬از ‪ 77‬طرح زیرساختی‬ ‫در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان نیـز‬ ‫بهره بـرداری شـد»‪ .‬مهنـدس علیرضا راشـکی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬مبلـغ کل ایـن قراردادهـای‬ ‫زیرساختی‪ 72،‬میلیاردریال است که تا کنون‬ ‫‪ 540‬میلیاردریال پرداخت شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬این طر ح هـای زیرسـاختی در‬ ‫همه شهرک ها و نواحی صنعتی استان طبق‬ ‫فراخور و نیاز هر شهرک و ناحیه صنعتی اجرا‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬رئیـس هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی سیستان وبلوچسـتان‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬این طر ح هـا شـامل زیرسـازی‪،‬‬ ‫اسـفالت‪ ،‬جدول گـذاری‪ ،‬شـبکه گاز‪ ،‬شـبکه‬ ‫توزیـع اب‪ ،‬انشـعابات فاضلاب‪ ،‬لولـه و‬ ‫اتصـاالت تصفیه خانـه‪ ،‬تهیه‪ ،‬حمـل و نصب‬ ‫لـوازم‪ ،‬تجهیـزات و تاسیسـات‪ ،‬خریـد مـواد‬ ‫شـیمیایی‪ ،‬شـبکه بـرق‪ ،‬حفـر چـاه‪ ،‬فیبـر‬ ‫نـوری‪ ،‬تکمیـل مجتمـع کارگاهـی‪ ،‬طراحـی‪،‬‬ ‫محوطه سـازی‪ ،‬پـل‪ ،‬نیـروگاه خورشـیدی‪،‬‬ ‫المـان‪ ،‬شـبکه انتقـال اب پسـاب‪،‬‬ ‫نقشـه برداری معابـر‪ ،‬منبـع بتـی‪ ،‬مطالعـات‬ ‫مکان یابـی و ضـرورت ایجاد‪ ،‬شـیر هیدرانت و‬ ‫خریـد ماشـین انشـانی می شـود»‪.‬‬ ‫راه اندازی مجدد هفت واحد را کد‬ ‫در سال جاری‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫سیستان وبلوچسـتان گفـت‪« :‬راه انـدازی‬ ‫مجـدد ‪ 7‬واحـد را کـد در سـال جـاری از‬ ‫دیگـر اقداماتـی ب هشـمار مـی رود کـه بـا‬ ‫حمایـت شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫سیستان وبلوچسـتان انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مهنـدس علیرضـا راشـکی افـزود‪« :‬مجمـوع‬ ‫سـرمایه گذاری انجام شـده بـرای ایـن هفـت‬ ‫واحد تولیدی‪ 121‬میلیارد و‪ 672‬میلیون ریال‬ ‫براسـاس ارقام دفتری ثبت شده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن واحدهـای تولیـدی هم ا کنـون‬ ‫توانسـته اند بـرای ‪ 99‬نفـر براسـاس ارقـام‬ ‫ثبت شـده دفتـری ایجـاد اشـتغال کننـد»‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی سیستان وبلوچسـتان یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«یـن واحدهـای تولیـدی در شـهرک های‬ ‫صنعتـی زاهدان میرجـاوه‪ ،‬زاهـدان کامبوزیا‪،‬‬ ‫نگـور اسـتقرار دارنـد‪ .‬محصـوالت تولیـدی‬ ‫واحدهـای تولیـدی مذکـور شـامل شـیر‬ ‫پاسـتوریزه نیـم چـرب (‪ %1.5‬تـا ‪ )%3‬شـیر‬ ‫پاسـتوریزه پرچـرب (حداقـل ‪ )%3‬انـواع‬ ‫فراورده هـای حجیم شـده برپایـه گنـدم‪،‬‬ ‫کنسـرو ماهـی تـن‪ ،‬تیرچـه فلـزی فـوالدی‪،‬‬ ‫میلـه و میلگـرد از جنـس فـوالد الیـاژی‪،‬‬ ‫ذخیره سـازی و نگهـداری مـواد غذایـی در‬ ‫سـردخانه دومـداره و انبـار می شـود»‪.‬‬ ‫ایجادچندشهرکوناحیهصنعتی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫«در‬ ‫گفـت‪:‬‬ ‫سیستان وبلوچسـتان‬ ‫سال گذشـته چهـار ناحیـه صنعتـی جدیـد‬ ‫به منظـور ایجـاد زیرسـاخت صنعتـی الزم‬ ‫برای چهار شهرسـتان تازه تاسیس قصرقند‪،‬‬ ‫تفتـان‪ ،‬بمپـور و زرابـاد بـا گسـتره ‪ 200‬هکتـار‬ ‫مصـوب شـد و هم ا کنـون در مرحلـه اخـذ‬ ‫زمیـن قـرار دارد»‪ .‬مهنـدس علیرضـا راشـکی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬عالوه برایـن تصویـب و ایجـاد‬ ‫پنـج شـهرک صنعتـی بـزرگ نیـز بـرای‬ ‫شهرسـتان های زاهـدان‪ ،‬زابـل و کنـارک‬ ‫باتوج هبـ ه ظرفیت هـای ویـژه این مناطـق در‬ ‫دستورکار قرار گرفته اسـت»‪ .‬وی ابراز داشت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون کار مطالعـات مکان یابـی ایـن‬ ‫شـهرک ها دردسـت مطالعه قـرار دارد»‪.‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیمازندران‪:‬‬ ‫همه گیری کرونا‪ ،‬خشونت خانگی را افزایش داد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل بهزیس ــتی مازندران گفت‪« :‬بررسی‬ ‫س ــامانه ص ــدای مش ــاور ‪ ۱۴۸۰‬بهزیس ــتی‬ ‫اس ــتان در بازه زمانی یک ــم فروردین تا پایان‬ ‫م ــرداد امس ــال در مقایسـ ـه با مدت مش ــابه‬ ‫سال گذش ــته نش ــان می ده ــد ک ــه ش ــیوع‬ ‫ویروس کرون ــا در افزایش خش ــونت خانگی‬ ‫و بدرفت ــاری اعض ــای خانواده تاثیر داش ــته‬ ‫اس ــت»‪ .‬ف ــرزاد گوهرده ــی اف ــزود‪« :‬طب ــق‬ ‫بررس ــی ام ــاری از ای ــن س ــامانه در ح ــوزه‬ ‫مش ــکالت خانواده و پرخاش ــگری خانگی‪،‬‬ ‫هشـ ـت هزار و ‪ ۴۳۷‬مورد مع ــادل ‪۳۷‬درصد‪،‬‬ ‫تم ــاس ب ــا س ــامانه ص ــدای مش ــاور ‪۱۴۸۰‬‬ ‫بهزیس ــتی مازن ــدران از ابت ــدای فروردین تا‬ ‫پای ــان مرداد س ــال ج ــاری به ثبت رس ــید»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه کرون ــا پیامده ــای منف ــی‬ ‫و جبران ناپذی ــری را در س ــال های گذش ــته‬ ‫برای فرد‪ ،‬خانواده و جامعه داش ــته اس ــت‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان کرد‪« :‬در ح ــوزه مداخله مفرط‬ ‫خانوادگ ــی‪ ،‬سـ ـه هزار و ‪۸۵۳‬م ــورد مع ــادل‬ ‫‪۱۷‬درص ــد تماس با س ــامانه صدای مش ــاور‬ ‫مازن ــدران مکالم ــه انج ــام ش ــد»‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫بهزیس ــتی مازندران اضافه کرد‪« :‬س ــوءظن‬ ‫زناش ــویی با فراوان ــی دوه ــزار و ‪ ۴۵۶‬تماس‬ ‫مع ــادل ‪۱۱‬درص ــد‪ ،‬بی وفای ــی ب ــا فراوان ــی‬ ‫دوه ــزار و ‪۲۶۳‬م ــورد و بدرفت ــاری عاطفی با‬ ‫فراوان ــی دوهزار و ‪۲۶۸‬م ــورد هرکدام معادل‬ ‫‪۱۰‬درص ــد و بدرفت ــاری جس ــمی ب ــا فراوان ــی‬ ‫که ــزار و ‪۳۶۸‬م ــورد معادل شـ ـش درصد‬ ‫ی ‬ ‫که ــزار و ‪ ۱۳۵‬مـــورد‬ ‫و اعتی ــاد ب ــا فراوان ــی ی ‬ ‫مع ــادل پنج درص ــد از دیگ ــر تماس ه ــای‬ ‫به ثبت رس ــیده ب ــا س ــامانه ص ــدای مش ــاور‬ ‫بهزیس ــتی اس ــتان مازن ــدران در م ــدت‬ ‫یاد شده اســـت»‪ .‬گوهردهی بااشاره به اینکه‬ ‫ارائه برنامه های اموزشـــی و فرهنگ ســـازی‬ ‫زندگ ــی مس ــالمت امیز در زم ــان کرونای ــی‬ ‫باجدی ــت دنب ــال می ش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬در‬ ‫ُ‬ ‫پنج ماه گذش ــته ن هه ــزار و ‪ ۷۲۲‬م ــورد تماس‬ ‫در حوزه مشـــکل با همسر در ســـامانه ‪۱۴۸۰‬‬ ‫صدای مشـــاور بهزیســـتی مازندران به ثبت‬ ‫رس ــید»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬مش ــکل والدی ــن ب ــا‬ ‫فرزند‪ ،‬مش ــکل با خانواده همس ــر‪ ،‬مش ــکل‬ ‫ب ــا جن ــس مخال ــف‪ ،‬مش ــکل ب ــا هم س ــال‪،‬‬ ‫مش ــکل با همکار از دیگ ــر تماس های مردم‬ ‫با ســـامانه صدای مشـــاور اســـت»‪ .‬مدیرکل‬ ‫بهزیستی مازندران بااشاره به بروز مشکالت‬ ‫ُ‬ ‫خلق ــی و َمنش ــی برخ ــی از م ــردم مازندران‬ ‫در زمـــان شـــیوع کروناویـــروس‪ ،‬ادامـــه داد‪:‬‬ ‫«کمب ــود اعتمادبه نف ــس و کم روی ــی ب ــا‬ ‫فراوانـــی دوهـــزار و ‪ ۹۷۶‬تم ــاس‪ ،‬دل ش ــوره‬ ‫که ــزار و ‪ ۸۴۷‬تم ــاس‪ ،‬ام ــار‬ ‫ب ــا فراوان ــی ی ‬ ‫یس ــت ک ــه در س ــامانه ص ــدای‬ ‫قابل توجه ‬ ‫مش ــاور اس ــتان در زم ــان یادش ــده به ثب ــت‬ ‫رســـید»‪ .‬گوهردهی بابیان اینکه کرونا باعث‬ ‫منفی باف ــی و وس ــواس در برخ ــی از م ــردم‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬در پنج ماه گذش ــته‬ ‫بی ــش از دوه ــزار تم ــاس درارتباط ب ــا‬ ‫این موضوعـــات در ســـامانه صدای مشـــاور‬ ‫مازندران بود»‪ .‬مدیرکل بهزیســـتی اســـتان‬ ‫مازنـــدران بابیان اینکـــه باید بـــه پیامدهای‬ ‫روحی و روانی ناشـــی از شـــیوع کروناویروس‬ ‫توجه جدی داشـــت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬تاثیرات‬ ‫منفی شـــیوع کروناویروس در جامعه بسیار‬ ‫اســـف بار بوده و ترمیم مشـــکالت اجتماعی‬ ‫و ف ــردی ناش ــی از ش ــیوع ای ــن وی ــروس‪،‬‬ ‫ســـال ها زمـــان نیـــاز دارد»‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی اموزش وپرورش مازندران خبر داد؛‬ ‫ثبت نام ‪۹۰‬درصد دانش اموزان برای سال تحصیلی جدید‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون امـوزش ابتدایـی اموزش وپـرورش مازنـدران گفت که‬ ‫برای سـال تحصیلـی جدید به طور میانگین حـدود ‪۹۰‬درصد‬ ‫از دانش امـوزان این اسـتان در مقاطـع مختلـف تحصیلـی‬ ‫نسـبت بـه ثبت نام اقـدام کردند‪ .‬بهروز منصور کیایی‪ ،‬شـمار‬ ‫دانش اموزان مازندران در سـال تحصیلی جدید را ‪۵۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۱‬نفـر اعلام کـرد و اظهار داشـت‪« :‬از این تعداد‪ ،‬کار ثبت نام‬ ‫‪۹۸‬درصـد از ‪۲۷۱‬هـزار و ‪ ۶۳۹‬دانش امـوز مقطـع ابتدایـی‬ ‫اسـتان انجـام شـده اسـت و بقیـه نیـز طـی روزهـای اینـده‬ ‫ثبت نـام خواهنـد شـد»‪ .‬وی از انجـام سـنجش بـدو ورود‬ ‫‪۹۷‬درصد از نواموزان مازندرانی تا نیمه اول شهریور خبر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬از مجمـوع ‪۴۵‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬دانش اموز جامعه هدف‪،‬‬ ‫ازمایـش سـنجش ‪۴۴‬هـزار و ‪ ۲۰۰‬نفـر از نوامـوزان در ‪ ۲۲‬پایـگاه‬ ‫درنظرگرفته شده انجام شد و بقیه نیز تا ‪ ۲۰‬یا ‪ ۲۵‬شهریورماه‬ ‫ازمایـش سـنجش می شـوند»‪ .‬وی شـمار دانش امـوزان‬ ‫مازنـدران در مقطـع متوسـطه اول در سـال تحصیلـی‬ ‫جدیـد را ‪۱۳۱‬هـزار و ‪ ۳۵۳‬نفـر اعلام کـرد و افـزود‪« :‬بـا بررسـی‬ ‫صورت گرفتـه و طبـق امـار موجود‪ ،‬تا کنـون کار ثبت نام بیش‬ ‫از ‪۸۸‬درصـد از دانش امـوزان این مقطـع نیـز به اتمـام رسـیده‬ ‫اسـت و بقیـه نیـز طـی روزهـای اینـده ثبت نـام می شـوند»‪.‬‬ ‫معـاون اموزش ابتدایی اموزش وپـرورش مازندران از ثبت نام‬ ‫حـدود ‪۷۱‬درصـد از دانش امـوزان اسـتان در مقطـع متوسـطه‬ ‫دوم خبـر داد و یکـی از دالیـل کاهـش تعـداد ثبت نامـی در‬ ‫مقطـع متوسـطه دوم را مربوط بـه دانش اموزان پایـه ورودی‬ ‫دهـم کـه منتظـر اعلام نتیجـه هدایـت تحصیلـی بودنـد‪ ،‬ذکر‬ ‫کـرد‪ .‬منصـور کیایـی بابیان اینکـه ثبت نـام از دانش امـوزان‬ ‫یسـت‬ ‫پایه های ورودی اول‪ ،‬هفتم و دهم به صورت حضور ‬ ‫و ثبت نـام بقیـه دانش امـوزان توسـط مدیران مـدارس انجام‬ ‫می شـود‪ ،‬از خانواده ها خواسـت تا فرصت باقی مانده نسبت‬ ‫بـه ثبت نـام فرزنـدان خـود در مـدارس اسـتان اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬هم زمـان بـا ثبت نـام دانش امـوزان در مـدارس‪،‬‬ ‫کار ثبت سـفارش کتاب درسـی نیز توسـط مدیران و معاونان‬ ‫مـدارس نیـز انجـام می شـود و خانواده هـا ازاین بابـت نگرانـی‬ ‫نداشـته باشـند»‪.‬‬ ‫از اوایل مهرماه ‪ 1400‬صورت می گیرد؛‬ ‫اغاز عملیات احداث درمانگاه تامین اجتماعی بیله سوار‬ ‫پروین حسینی‬ ‫جلسـه فراینـد اهـدای زمیـن خیرخواهانـه‬ ‫و خداپسـندانه خیـر و نیکـوکار خوش نـام‬ ‫شهرسـتان بیله سـوار بـا حضـور فرمانـدار‪،‬‬ ‫امام جمعـه و برخـی مسـئوالن شهرسـتان‬ ‫بیله سـوار‪ ،‬دکتـر قـادر برجـی (مدیـر درمـان‬ ‫تامیـن اجتماعـی اسـتان اردبیـل) و‬ ‫هیئت همـراه و محمداقـا حامـد (خیـر‬ ‫اهدا کننـده زمیـن) و برخـی معتمدیـن‬ ‫این شهرسـتان در سـالن اجتماعـات‬ ‫فرمانـداری برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی و امـور فرهنگـی مدیریـت‬ ‫درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان اردبیـل؛‬ ‫مهندس قبادی (فرماندار بیله سـوار) ضمن‬ ‫قدردانـی از عمـل خیرخواهانـه اقـای حامـد‬ ‫بیله سـوار در اهـدای زمیـن بـرای بخـش‬ ‫درمـان تامیـن اجتماعـی بـرای سـهولت‬ ‫دسترسـی بیمه شـدگان سـازمان و سـایر‬ ‫مـردم بـه خدمـات درمانی دراین شهرسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بـا وجـود نزدیـک بـه ‪ 22‬هزارنفـر‬ ‫بیمه شـده تامیـن اجتماعی و مطالبـه مردم‬ ‫و بیمه شـدگان و درجهـت محرومیت زدایـی‬ ‫و توزیـع عادالنه امکانـات و خدمات درمانی‬ ‫کـه از برنامه هـای شـاخص سـازمان تامیـن‬ ‫یسـت‪ ،‬احـداث درمانـگاه تامیـن‬ ‫اجتماع ‬ ‫اجتماعـی دراین شهرسـتان از برنامه هـای‬ ‫محـوری ایـن سـازمان اسـت کـه بـرای‬ ‫این منظـور زمینـی به مسـاحت ‪ 3000‬متـر‬ ‫توسـط خیـر و نیکـوکار شهرسـتان بیله سـوار‬ ‫دراختیـار سـازمان تامیـن اجتماعـی قـرار‬ ‫گرفـت»‪ .‬وی از مسـئوالن این شهرسـتان‬ ‫درخواسـت کـرد بـرای تسـهیل دررونـد‬ ‫اعطـای مجوزهـای الزم و تسـریع در اجـرای‬ ‫نپـروژه بـا مدیریـت‬ ‫عملیـات احـداث ای ‬ ‫درمـان اسـتان همـکاری الزم را داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬در ادامـه این جلسـه حاج اقـا‬ ‫عزیـزی (امام جمعـه شهرسـتان بیله سـوار)‬ ‫بـا تقدیـر از عمـل خداپسـندانه ایـن خیـر و‬ ‫نیکـوکار‪ ،‬از کار ارزشـمند و ایثارگرانـه اقـای‬ ‫حامـد به عنـوان الگـو در بحث اهـداء و انفاق‬ ‫امـوال در راه خـدا یـاد کـرد و افـزود‪« :‬احـداث‬ ‫درمانگاه تامین اجتماعی دراین شهرسـتان‬ ‫یکـی از نیازهـای مـردم منطقـه اسـت کـه‬ ‫بیمه شـدگان از خدمـات درمانـی ان‬ ‫به صـورت رایـگان بهره منـد خواهنـد‬ ‫شـد»‪ .‬دکتـر برجـی نیـز دراین جلسـه ضمـن‬ ‫قدردانـی و تجلیـل از خیـر اهدا کننـده زمیـن‬ ‫بـرای احـداث درمانـگاه تامیـن اجتماعـی‬ ‫دراین شهرسـتان و همچنیـن قدردانـی‬ ‫از تشـکیل دهندگان این جلسـه بـرای‬ ‫تعیین تکلیـف و فراینـد اهـدای زمیـن بـه‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی گفـت‪« :‬احـداث‬ ‫ایـن مرکـز درمانـی از سـال های گذشـته جـزو‬ ‫مطالبـات مـردم و بیمه شـدگان محتـرم‬ ‫این شهرسـتان بـود کـه در سـال ‪ 1399‬اخـذ‬ ‫اعتبـار و مجوزهـای الزم از سـازمان بـرای‬ ‫این منظـور به نتیجـه رسـید»‪ .‬وی اغـاز‬ ‫نپـروژه را درصـورت‬ ‫عملیـات اجرایـی ای ‬ ‫فراهم بـودن شـرایط ازجمله اخذ مجوزهای‬ ‫الزم از برخـی ادارات این شهرسـتان را اوایـل‬ ‫مهرمـاه ‪ 1400‬عنـوان کرد و افـزود‪« :‬باتوجه به‬ ‫بو هوایـی خـوب این منطقـه در‬ ‫شـرایط ا ‬ ‫کمتـر از دوسـال سـاخت ایـن مرکـز درمانـی‬ ‫به اتمـام می رسـد»‪ .‬مدیـر درمـان اسـتان‬ ‫بابیان اینکـه در شـش ماهه دوم سـال جاری‬ ‫و هم زمـان پنـج درمانـگاه تامیـن اجتماعـی‬ ‫در اسـتان سـاخته می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«ازلحـاظ خریـد تجهیـزات پزشـکی و تجهیـز‬ ‫مرا کـز درمانـی بـه دسـتگاه های پیشـرفته‬ ‫نیـز جـزو اسـتان های پیشـرو هسـتیم کـه‬ ‫در شـش ماهه اول امسـال بیـش از ‪50‬‬ ‫میلیاردتومـان بـرای ایـن کار اختصـاص‬ ‫دادیـم»‪ .‬در پایـان جلسـه فراینـد چگونگـی‬ ‫وا گـذاری زمیـن اهدایـی ازسـوی محمداقـا‬ ‫حامد بیله سوار به سازمان تامین اجتماعی‬ ‫موردبحث وبررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫اسمان شرق کشور‪ ،‬در اشراف کامل پدافند هوایی‬ ‫امیرسـرتیپ دوم سـتاد‪ ،‬بااشـاره به اینکه امـروز پدافنـد هوایی ایـران درزمینه‬ ‫فناوری در دنیا کم نظیر است‪ ،‬گفت‪« :‬در بحث منطقه پدافند هوایی شرق‬ ‫کـه بزرگ تریـن منطقـه پدافنـد هوایـی کشـور اسـت‪ ،‬به صـورت ‪ ۲۴‬سـاعت‬ ‫اسـمان کشـور را رصـد می کنیـم»‪ .‬ارسلان پرویـز در اییـن افتتـاح پروژه هـای‬ ‫عمرانـی منطقـه پدافنـد هوایـی شـرق کشـور کـه بـا حضـور نماینـده مـردم‬ ‫بیرجنـد‪ ،‬خوسـف و درمیـان در مجلـس برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پدافنـد هوایـی‬ ‫کشـور امروز در همه عرصه ها به پیشـرفت های شـگرفی دسـت یافته است»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه پدافنـد هوایـی کشـور بـا اسـتقالل و تکیه بـر توانمنـدی‬ ‫داخـل‪ ،‬بروزتریـن تجهیـزات موردنیـاز دفاعـی کشـور را سـاخته اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«کشـف‪ ،‬شناسـایی‪ ،‬ره گیـری و درصورت نیـاز درگیـری و انهـدام؛ چهـار محـور‬ ‫مهـم پدافنـد اسـت کـه لحظه به لحظـه ان هـا را رصـد می کنـد»‪ .‬فرمانـده‬ ‫منطقـه پدافنـد هوایـی شـرق کشـور بااشـاره به اینکه امـروز در حـوزه راداری‪،‬‬ ‫سـامانه های زمین به هـوا‪ ،‬موشـکی و سـایر تجهیـزات موردنیـاز پدافنـد‬ ‫تمامـی تجهیـزات به دسـت جوانـان غیـور و توانمنـد کشـور سـاخته شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬پدافنـد هوایـی توانسـته باتکیه بـر تـوان داخـل بـه بروزتریـن‬ ‫تجهیـزات پیشـرفته دنیـا دسـت پیـدا کنـد»‪ .‬امیرسـرتیپ دوم سـتاد پرویـز‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تکنولوژی در دنیا کم نظیر اسـت‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه امـروز پدافند هوایی‬ ‫گفـت‪« :‬در بحـث منطقـه پدافنـد هوایی شـرق کـه بزرگ ترین منطقه پدافند‬ ‫هوایـی کشـور اسـت‪ ،‬به صـورت ‪ 24‬سـاعته اسـمان کشـور را رصـد می کنیـم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه امـروز حفـظ اقتـدار ملـی و امنیـت پایـدار وظیفـه م اسـت‬ ‫تـا مثـل همیشـه دشـمنان قسـم خورده کشـور را مایـوس کنیـم‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در عرصـه نظامـی ا گـر دشـمن دچـار توهـم تجـاوز شـود امنیتـی بـرای ان هـا‬ ‫نخواهـد مانـد و سـیلی محکمـی از جایی کـه فکـرش را نمی کننـد خواهنـد‬ ‫خـورد و پایـان خـروج از بحـران دسـت ان هـا نخواهـد»‪ .‬امیرسـرتیپ دوم‬ ‫سـتاد پرویز خاطرنشـان کرد‪« :‬اجازه نمی دهیم ریزترین پرنده ها حتی نگاه‬ ‫کوتاهـی بـه کشـور داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫کاهش مصرف حامل های انرژی‬ ‫در ساختمان اداری و عملیاتی‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای‬ ‫نفتـی منطقـه خراسـان جنوبـی خبـر‬ ‫داد‪« :‬سال گذشـته‪ ،‬مصـرف حامل هـای‬ ‫انـرژی در سـاختمان های اداری و‬ ‫عملیاتـی منطقـه با کاهش چشـمگیری‬ ‫همـراه بـوده اسـت»‪ .‬قربانعلـی مردانـی‬ ‫گفـت‪« :‬سال گذشـته بـا برنامه هـای‬ ‫از پیش تعیین شـده درراسـتای اصلاح‬ ‫الگـو و بهینه سـازی مصـرف حامل هـای‬ ‫انـرژی (اب‪ ،‬بـرق و گاز) موفـق بـه کاهـش مصـرف در مقایسـه با سـال ‪98‬‬ ‫شـدیم»‪ .‬مدیـر منطقـه خراسـان جنوبـی ادامـه داد‪« :‬این مهـم بـا تلاش‬ ‫نیروهـای توانمنـد منطقـه محقـق شـده‪ ،‬به طوری کـه طی این مـدت مصرف‬ ‫اب در سـاختمان های اداری و انبـار نفـت منطقـه ‪ 40‬درصـد کاهش‪ ،‬برق ‪22‬‬ ‫درصـد و گاز بـا ‪ 17‬درصـد کاهـش همـراه بوده اسـت»‪ .‬وی ابراز امیـدواری کرد‬ ‫بـا برنامـه دقیـق و تـداوم این رونـد در سـال های اتی‪ ،‬شـاهد کاهش بیشـتر در‬ ‫بخـش انـرژی باشـیم‪.‬‬ ‫احداث پنج هزارواحد مسکن کارگری‬ ‫رئیـس اتـاق تعـاون خراسـان‬ ‫جنوبـی گفـت‪« :‬احـداث‬ ‫پنج هزارواحد مسکن ارزان قیمت‬ ‫بـرای کارگـران خراسـان جنوبـی‬ ‫برنامه ریزی شـده و مرحلـه‬ ‫ثبت نـام و پایـش متقاضیـان‬ ‫به اتمـام رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫غالمحسـین حسـینی در دیـدار‬ ‫اعضای سـتاد بزرگداشـت هفته تعاون خراسـان جنوبی با نماینده ولی فقیه‬ ‫در خراسان جنوبی اظهار کرد‪« :‬تعاون از بخش های پیشران اقتصادی ست‬ ‫و هـدف تعاونی هـا برخلاف سـایر بنگاه های اقتصاد و تجاری تنها دسـتیابی‬ ‫بـه ثـروت نیسـت؛ بلکـه عالوه بـر بهبـود شـرایط و تامیـن نیـاز اعضـا‪ ،‬ایجـاد‬ ‫عدالـت و مسـئولیت پذیری و همـکاری گروهـی موردتوجـه اسـت»‪ .‬رئیـس‬ ‫جهـزار‬ ‫اتـاق تعـاون خراسـان جنوبـی بابیان اینکـه سـاماندهی سـاخت پن ‬ ‫مسـکن کارگـری اسـتان از سال گذشـته اغـاز شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تشـکیل‬ ‫تعاونی محصوالت اسـتراتژیک کشـاورزی خراسـان جنوبی با سـرمایه گذاری‬ ‫اولیـه ‪۱۰۰‬میلیاردتومـان در دسـتورکار اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬امیدواریـم‬ ‫بـا ایجـاد ایـن تعاونـی بتوانیـم محصـوالت کشـاورزی را از مرحلـه کاشـت‪،‬‬ ‫داشـت و برداشـت بـه فـراوری و صـادرات هدایت کنیم»‪ .‬حسـینی بااشـاره به‬ ‫وعده هـای اخیـر وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی برای احیـای بخش تعاون‬ ‫و اجرای سـند توسـعه ان‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬باید در بخش تعاون از مرحله سـنتی‬ ‫و کمیـت به سـمت مدرنیتـه و کیفیـت حرکـت کنیـم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعالم برترین های بخش خواهران‬ ‫مسابقات استانی قران کریم اوقاف مازندران‬ ‫لو چهارمین دوره مسـابقات استانی‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬با پایان یافتن چه ‬ ‫قران کریم اوقاف مازندران در بخش خواهران‪ ،‬نفرات برتر شش رشته قرانی‬ ‫این دوره از مسـابقات در بخش خواهران اعالم شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران؛ نفـرات برتـر هـر رشـته به ترتیـب اعلام‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫*حفظ کل‪ :‬زهرا سلطان پور از ساری‪ ،‬فاطمه نظری از بهشهر‪ ،‬رقیه رضایی‬ ‫از ساری‬ ‫*حفظ ‪ 20‬جزء‪ :‬محدثه ذلیکانی از ساری‪ ،‬محبوبه زار ع از بهشهر‪ ،‬عارفه زهرا‬ ‫ا کبری از ساری‬ ‫*حفـظ ‪ 10‬جـزء‪ :‬سـیده منیـره قیاس الحسـینی از بابلسـر‪ ،‬حنانـه عالـج از‬ ‫بابلسـر‪ ،‬سـمیه خا کـزاد از سـاری‬ ‫*حفـظ ‪ 5‬جـزء‪ :‬فاطمـه اقابراریـان از بابلسـر‪ ،‬سـیده رقیـه میرحسـین زاده از‬ ‫نوشـهر‪ ،‬رحیمـه طاهرپـور از بهشـهر‬ ‫*تحقیـق‪ :‬فاطمـه منتظریـان از بابـل‪ ،‬حاجـر عسـگری از تنکابـن‪ ،‬سـعیده‬ ‫رضـازاده از بابـل‬ ‫*ترتیل‪ :‬راضیه رحیمی از بابل‪ ،‬اتنا وریانی از ساری‪ ،‬حنانه خسروی از نور‬ ‫الزم به ذکراسـت؛ فیلم برگزاری مسـابقات دعاخوانی بخش خواهران ضبط و‬ ‫به سازمان اوقاف ارسال شده است که پس از بررسی نهایی و داوری نفرات‬ ‫برتـر ان اعلام خواهـد شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ نفـرات برتـری کـه ازنظـر مرکـز امـور‬ ‫قرانی سـازمان اوقاف حدنصاب امتیاز الزم را کسـب کرده باشـند‪ ،‬به مرحله‬ ‫لو چهارمین دوره مسـابقات‬ ‫کشـوری اعزام خواهند شـد‪ .‬بخش برادران چه ‬ ‫اسـتانی قران کریم اوقاف مازندران از در اسـتان مقدس امامزاده ابراهیم (ع)‬ ‫امل اغاز شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1400‬اول صفر ‪ 8 1443‬سپتامبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2314‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫هدایت صحرا�یی‬ ‫باب مارلی‬ ‫«افزیر» عنوان مجسمه ای ست که هدایت صحرایی در نخستین‬ ‫سـمپوزیوم مجسم هسـازی گل گهـر مشـغول سـاختن ان اسـت‬ ‫و ان طورکـه از نامـش برمی ایـد؛ ماننـد سـایر اثـار ایـن هنرمنـد‬ ‫مجسم هسـاز‪ ،‬جـوان‪ ،‬حـس معمارانـه دارد‪ .‬ب هگـزارش هنرانالیـن؛‬ ‫بـه گفتـه او؛ برنامه ریـزی درسـت و برگـزاری سـمپوزیوم ها می تواند‬ ‫سهم بسزایی در معرفی شهرها و امکانات گردشگری ان ها داشته‬ ‫باشـد؛ زیـرا مجسـمه ها بـه زیبایـی بصـری شـهرها خواهنـد افـزود‪.‬‬ ‫کتـاب زندگینامـ ه بـاب مارلـی بـا نـام «هـی زن‪ ،‬گریـه نکـن!»‬ ‫نوشـت ه ریتـا مارلـی بـا ترجمـ ه مینـا صفـار منتشـر شـد‪ .‬در‬ ‫معرفـی ایـن کتـاب امـده‪« :‬ایـن اثـر‪ ،‬زندگینامه ای سـت کـه‬ ‫از زاویـ ه دیـد ریتـا کـه خـود پیـش از ازدواج بـا بـاب‪ ،‬خواننـده‬ ‫بـود‪ ،‬بـه زندگـی مشـترک ایـن دو اعجوبـ ه موزیـک جامائیـکا‬ ‫یپـردازد»‪ .‬ب هگـزارش موسـیقی مـا؛ ایـن اثـر‪ ،‬ترجمـ ه کتـاب‬ ‫م ‬ ‫‪ No woman, no cry‬است‪.‬‬ ‫جدیدتریـن رمـان الیـف شـافا ک به نـام «جزیـر ه درختـان‬ ‫گمشـده» بـا ترجمـه نـدا رحمانـی توسـط نشـر چترنـگ منتشـر‬ ‫می شـود‪ .‬به گـزارش ایبنـا؛ نـدا رحمانـی با بیان اینکـه ایـن رمان‪،‬‬ ‫قصـه تعلـق‪ ،‬ریشه داشـتن‪ ،‬هویـت‪ ،‬عشـق و رنـج اسـت‪ ،‬دربـاره‬ ‫ایـن اثـر توضیـح داد‪« :‬داسـتان کتـاب در مـورد زوجـی قبرسـی‪-‬‬ ‫یونانـی و قبرسـی‪-‬ترک اسـت کـه عشـق خـود را در زمـان جنـگ‬ ‫داخلـی قبـرس در جزیـره ای در نیکوزیـا اغـاز می کننـد»‪.‬‬ ‫الیف شافاک‬ ‫«ژان‪-‬پــل بلمونــدو» ســتاره ســینمای مــوج نــوی فرانســه کــه‬ ‫بــا بــازی در کالســیک «ازنفس افتــاده» بــه شــهرت جهانــی‬ ‫رســید‪ ،‬در ســن ‪ ۸۸‬ســالگی‪ ،‬بــه مــرگ طبیعــی‪ ،‬چشــم از جهــان‬ ‫فروبســت‪ .‬بلمونــدو در ســال ‪ ۱۹۳۳‬در یــک خانــواده هنرمنــد‬ ‫متولــد شــد و پس ازانکــه در رشــته بوکــس تعلیــم دیــد‪ ،‬در ســنین‬ ‫نوجوانــی بــه عرصــه بازیگــری قــدم گذاشــت و بــه هنرســتان‬ ‫ملــی هنرهــای دراماتیــک فرانســه راه یافــت‪ .‬او کار بازیگــری‬ ‫مهــای‬ ‫شهــای کوتــاه و فیل ‬ ‫را در دهــه ‪ ۱۹۵۰‬و بــا بــازی در نق ‬ ‫مســاز مطــرح فرانســوی‪-‬‬ ‫بلنــد اغــاز کــرد‪ .‬ژان‪-‬لــوک گــدار؛ فیل ‬ ‫سوئیســی در ســال ‪ ۱۹۶۰‬از ایــن بازیگــر جــوان در فیلــم جنایــی‬ ‫«ازنفس افتــاده» (‪ )Breathless‬در نقــش مقابــل بازیگر امریکایی‬ ‫«جیــن ســیبرگ» اســتفاده کــرد‪ .‬موفقیــت گســترده اثــر در داخــل‬ ‫و خــارج از فرانســه بلمونــدو را بــه چهــره سرشــناس ســینمای‬ ‫موج نوی فرانســه تبدیل کرد‪ .‬او در دوران حیات خود همیشــه‬ ‫درخواســت کارگردانــان هالیــوودی را کــه می خواســتند او را بــه‬ ‫امریکا بکشــانند‪ ،‬رد می کرد و می گفت‪« :‬چرا زندگی ام را پیچیده‬ ‫کنــم‪ .‬اســتعداد یادگرفتــن زبان انگلیســی را ندارم و افتضــاح به بار‬ ‫نحــال‪ ،‬منتقــدان همیشــه او را بــا بازیگــران‬ ‫خواهــم اورد»‪ .‬باای ‬ ‫امریکایــی بزرگــی نظیـ ِـر «هامفــری بــوگارت»‪« ،‬مارلــون برانــدو» و‬ ‫«جیمــز دیــن» مقایســه می کردنــد‪ .‬بلمونــدو در فرانســه یــک‬ ‫مهــای کمــدی و اکشــن معروف‬ ‫ســتاره بــزرگ باقــی مانــد و در فیل ‬ ‫دهــه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬در مقابــل ســتاره هایی همچــون «ســوفیا لــورن»‬ ‫و «کاتریــن دونــو» بــازی کــرد‪ .‬ایــن هنرپیشــه مطــرح فرانســوی‬ ‫تــا قــرن ‪ ۲۱‬پــرکار بــود؛ تااینکــه در ســال ‪ ۲۰۰۱‬براثــر ســکته‪ ،‬نیمــی‬ ‫از بدنــش فلــج شــد و شـش ماه نتوانســت صحبــت کنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫ســرانجام ســامت خــود را بازیافــت‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۸‬در اخریــن‬ ‫فیلــم خــود باعنــوان «مــرد و ســگش» (‪)A Man and His Dog‬‬ ‫بــازی کــرد و در ســال ‪ ۲۰۱۷‬وقتــی جایــزه «ســزار» بــرای یک عمــر‬ ‫یکــرد‪ ،‬حضــار‪ ،‬دودقیقــه او را‬ ‫دســتاورد هنــری را دریافــت م ‬ ‫ایســتاده تشــویق کردند‪ .‬این جایزه در فرانسه معادل «اسکار»‬ ‫یشــود‪ .‬دراین مطلــب‪ ،‬تعــدادی از اثــار‬ ‫در امریــکا درنظــر گرفتــه م ‬ ‫مطــرح او را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫از نفس افتاده‬ ‫«میشـل پـوا کار» (بلمونـدو)‪ ،‬مـردی جـوان‪ ،‬بی قیدوبنـد و بـی کار‪،‬‬ ‫شـخصیت سـینمایی هامفـری بـوگارت را الگـوی زندگـی اش قـرار‬ ‫داده و هرچیـزی را کـه می خواهـد‪ ،‬بـرای خـود برمـی دارد‪ .‬یـک روز‬ ‫در اطـراف مارسـی اتومبیلـی را مـی دزدد‪ ،‬عازم شـمال می شـود و با‬ ‫اسـلحه ای که در داشـبورد اتومبیل یافته‪ ،‬با خونسردی پلیسی را‬ ‫می کشد؛ سپس به پاریس می رود و با «پاتریشا فرانچینی» (جین‬ ‫سـیبرگ) مهاجـر امریکایـی کـه در شـانزه لیزه روزنامـه می فروشـد‪،‬‬ ‫قـرار می گـذارد‪« .‬میشـل» به «پاتریشـا» پیشـنهاد می کنـد که باهم‬ ‫به ایتالیا بروند اما «پاتریشـا» نمی خواهد اسـتقالل فردی و عالیق‬ ‫روزنام هنـگاری اش را فـدا کنـد‪ .‬از تـرس پلیـس‪ ،‬او و «میشـل» بـه‬ ‫خانـه یـک دوسـت می رونـد‪« .‬پاتریشـا» برای اینکـه «میشـل» را‬ ‫وادار بـه تـرک شـهر کنـد‪ ،‬او را بـه پلیـس لـو می دهـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫یکـه در‬ ‫«میشـل» تـا رسـیدن پلیـس معطـل می کنـد و بعـد درحال ‬ ‫خیابـان سـنگفرش مـی دود‪ ،‬از پشـت هـدف گلولـه قـرار می گیـرد‬ ‫‪ ...‬نخسـتین فیلـم ژان‪-‬لـوک گـدار از اثار نمونه ای سـینمای موج‬ ‫نـوی فرانسـه کـه درواقـع‪ ،‬ترجمـه تصویـری تمایلات ایدئولوژیـک‬ ‫گدار اسـت‪« .‬غیر قراردادی» بودن‪ ،‬اصلی ترین صفت ان اسـت که‬ ‫در روایت‪ ،‬شیوه بیانی و استفاده به خصوص از عناصر فنی تجلی‬ ‫می یابـد‪ .‬از مشـخصه های فیلـم سـردرگمی‪ ،‬هر ج ومر ج طلبـی و‬ ‫یسـت کـه از دیدگاه هـای ا گزیستانسیالیسـتی اواخـر دهـه‬ ‫بدبین ‬ ‫‪ 50‬نشـئت می گیـرد‪ .‬گـدار بـا ایـن اثـر توانسـت «فاصله گـذاری» را‬ ‫ب هشـکل سـینمایی ان پیـاده کنـد و بـا شکسـتن خـط فرضـی‪،‬‬ ‫تدویـن پرشـی‪ ،‬دوربیـن مخفـی یـا مسـتند و ‪ ...‬بیـن تماشـا گر و‬ ‫فیلـم فاصلـه بینـدازد‪ .‬هنـوز‪ ،‬با گذشـت سـال ها فیلـم به رغم نگاه‬ ‫اسـتهزاامیز و لحـن تنـدش؛ اثـری صمیمـی و گاه حتـی رمانتیـک‬ ‫به نظـر می رسـد‪« .‬ازنفس افتـاده» از مشـهورترین اثـار مـوج نـوی‬ ‫سـینمای فرانسـه و معروف تریـن فیلـم گـدار اسـت‪ .‬شـیوه تـازه‬ ‫فیلم سـازی او به ویژه اسـتفاده جسـورانه اش از جامپ کات بسـیار‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفـت‪ .‬ایـن فیلـم در ا کـران اولیـه اش در فرانسـه‪،‬‬ ‫نظـر بیـش از دومیلیـون تماشـا گر را به خـود جلـب کـرد‪ .‬ایـن فیلـم‬ ‫ازان زمان در نظرسنجی های چندساله مجله «سایت اندساوند»‬ ‫از فیلم سـازان و منتقـدان درزمینه هـای مختلـف به عنـوان یکـی‬ ‫از برتریـن فیلم هـای ساخته شـده مطـرح اسـت‪ .‬در مـاه مـی ‪۲۰۱۰‬‬ ‫ً‬ ‫هم زمان با سـالگرد پنجاه سـالگی فیلم‪ ،‬نسـخه کامال ترمیم شـده‬ ‫ت متحـده امریـکا ا کـران شـد‪.‬‬ ‫ان در ایـاال ‬ ‫حرفه ای‬ ‫«ژوس َـلن ُ‬ ‫بومـن» معـروف بـه «ژوس» (ژان‪-‬پـل بلمونـدو) یـک‬ ‫یسـت کـه ازسـوی دولـت فرانسـه مامـور‬ ‫مامـور اطالعاتـی فرانسو ‬ ‫دیکتاتـور «مـاال گاوی» (کشـوری خیالـی‬ ‫بـه قتـل رئیس جمهـوری‬ ‫ِ‬ ‫در افریقـا) می شـود؛ امـا ایـن ماموریـت شکسـت می خـورد و او‬ ‫دسـتگیر و زندانـی می شـود‪ُ .‬‬ ‫«بومـن» پـس از دوسـال موفـق بـه‬ ‫یگـردد‪،‬‬ ‫فـرار از «مـاال گاوی» می شـود و وقتـی بـه فرانسـه بازم ‬ ‫متوجـه می شـود کـه طـی ماموری ِـت او روابـط دولت های فرانسـه و‬ ‫مـاال گاوی تغییـر کـرده و او قربانـی این ماجـرا بـوده‪ .‬به این ترتیـب‪،‬‬ ‫قفسه‬ ‫پنج کتاب پراستقبال درباره سواد رسانه ای‬ ‫جشـنواره بین المللـی فیلـم ونیـز در سـال های اخیـر بـه سـکوی‬ ‫پرتـاب فیلم هـای متعـددی بـرای رسـیدن بـه اسـکار بـدل‬ ‫شـده و موفـق شـده اعضـای بین المللـی جدیـد و بیشـتری را‬ ‫بـه رای گیری هـا بیفزایـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ بـا اولیـن نمـاش فیلـم‬ ‫«قـدرت سـگ» سـاخته جیـن کمپیـون؛ ایـن فیلـم بـا تشـویق‬ ‫چهار دقیقـه ای حضـار روبـه رو شـد تـا خـود را به عنـوان یکـی از‬ ‫جدی تریـن مدعیـان اسـکار معرفـی کنـد‪.‬‬ ‫ج�ینکمپ�یون‬ ‫ژان‪-‬پل بلموندو در ‪88‬سالگی از نفس افتاد ‪...‬‬ ‫تصمیـم بـه انتقـام از کسـانی می گیـرد کـه دراین مسـئله دخیـل‬ ‫بوده انـد و باعـث شکسـت ماموریـت و دسـتگیری او شـده اند‪.‬‬ ‫به یادماندنـی (شـهر تازه سـاز و غریـب ریودوژانیـرو‪ ،‬فضـای فانتـزی‬ ‫فیلـم را غنـا می بخشـد) بعدهـا بسـیار مـورد تقلیـد قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫پی یرو خله‬ ‫ایـن فیلـم را یکـی از نقـاط اوج مـوج نـوی فرانسـه می داننـد‪.‬‬ ‫ییـرو» (ژان‪-‬پـل بلمونـدو) از زندگی مرفه‬ ‫«فردینـان» یـا همـان «پ ‬ ‫میهمانـی‬ ‫ـک‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫وقتـی‬ ‫شـده‪.‬‬ ‫خسـته‬ ‫بورژوایـی اش در پاریـس‬ ‫ِ‬ ‫یگـردد‪ ،‬نا گهـان تصمیـم می گیـرد‬ ‫کسـالت بار‪ ،‬تنهـا بـه خانـه برم ‬ ‫همسـر و فرزندانـش را رهـا کنـد و بـا پرسـتار بچه هایـش‪« ،‬ماریـان»‬ ‫(انـا کارینـا) فـرار کنـد! وقتـی بـه خانـه «ماریـان» مـی رود‪ ،‬متوجـه‬ ‫می شـوند جسـدی در خانـه افتـاده اسـت و حـاال گانگسـترهای‬ ‫الجزایـری دنبالشـان هسـتند‪ .‬ان هـا ماشـینی می دزدنـد و سـفر را‬ ‫ت دازور»‬ ‫اغـاز می کننـد‪ .‬درنهایت به دریا می رسـند و در جزیر ه «کـو ‬ ‫سـا کن می شـوند‪« .‬فردینـان» کـه بـه ارامشـی کـه می خواسـت‬ ‫رسـیده‪ ،‬اوقـات خـود را بـا شـعر خواندن و شـعر گفتن می گذرانـد‪.‬‬ ‫یقـرار می شـود و تصمیـم می گیـرد سـراغ‬ ‫پس ازمدتـی «ماریـان» ب ‬ ‫بـرادرش بـرود؛ امـا ‪...‬‬ ‫ایا پاریس می سوزد؟‬ ‫اوت سـال ‪ .۱۹۴۴‬دراسـتانه ورود نیروهـای متفقیـن‪« ،‬هیتلـر» بـه‬ ‫فرمانده جدید شهر «ژنرال دیتریش فون کولتیتس» (گرت فروبه)‬ ‫دسـتور می دهـد درصـورت ممکن نبـودن حفـظ پاریـس‪ ،‬ان را‬ ‫بسوزانند و ویران کنند‪ .‬درعین حال نهضت مقاومت که دوسوم‬ ‫شـهر را دراختیـار دارد‪ ،‬درمـورد اسـتراتژی جدیدشـان اختلاف‬ ‫دارند‪« .‬ژنرال ژا ک شابان دلماس» (الن دلون)‪ ،‬یکی از طرفداران‬ ‫«شـارل دوگل» بـا کمونیسـت هایی کـه طرفـدار یـک شـورش‬ ‫فوری انـد‪ ،‬مخالـف اسـت؛ چـون بیـم دارد پاریـس بـه ورشـوی‬ ‫دیگری تبدیل شـود‪ .‬خبر می رسـد که متفقین قصد دارند بدون‬ ‫عبـور از پاریـس‪ ،‬مسـتقیم بـه راین بروند؛ ولـی گروه «فرانسـه ازاد»‪،‬‬ ‫شـخصی به نام «سـرگرد گاتو» را می فرستند تا فرماندهی متفقین‬ ‫را بـه فرسـتادن حداقـل یـک واحـد نظامی بـرای ازادسـازی پاریس‬ ‫مجاب کند‪« .‬نوردلینگ» سفید سوئد به «فون کولتیتس» وعده‬ ‫ثبت نامـش را در تاریـخ (به عنـوان مردی کـه پاریـس را نجـات داد)‬ ‫می دهـد و او هـم به دسـتور جنون امیـز «هیتلـر» عمـل نمی کنـد‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۵‬اوت سـربازان فرانسـوی و امریکایـی وارد شـهر می شـوند‪.‬‬ ‫«فـون کولتیتـس» زندانـی شـده و پاریسـی ها در خیابـان بـرای‬ ‫خوشـامدگویی بـه «ژنـرال دوگل» اجتماعـی می کننـد ‪ ...‬برپایـه‬ ‫فیلم نامه ای از «گور ویدال» و «فرانسیس فورد کوپوال» با اقتباس‬ ‫ییـره و کالینـز»‪ .‬سـه اقتبـاس قبلـی از کتـاب توسـط سـه‬ ‫از اثـر «الپ ‬ ‫فیلم نامه نویـس فرانسـوی «برولـه‪ ،‬اورانـش و بوسـت» بـا شکسـت‬ ‫مواجـه شـده بـود‪ .‬انتخاب هـای تحمیلـی کمپانـی پارامونـت‬ ‫به عنـوان تهیه کننـده؛ به خصـوص گـرداوری این همـه بازیگـر‬ ‫معـروف فرانسـوی و امریکایـی بـرای ایفـای نقـش قهرمان هـای‬ ‫دوران ازادی پاریـس‪ ،‬بـه یـک بازسـازی بی مـزه یـا تبدیـل شـد؛‬ ‫ً‬ ‫و مجموعـا دل مشـغولی کلمـان نسـبت بـه اشـغال فرانسـه پـس‬ ‫از سـاخت چهـار فیلـم دربـاره این موضـوع (نبـرد راه اهـن ـ ‪،۱۹۴۵‬‬ ‫پـدر ارام ـ ‪ ،۱۹۴۶‬بازی هـای ممنـوع ـ ‪ ۱۹۵۱‬و روز و سـاعت ـ ‪)۱۹۶۳‬‬ ‫چنـدان موفـق از اب درنیامـد‪.‬‬ ‫مردی از ریو‬ ‫«ادر یـن» (ژان‪-‬پـل بلمونـدو) بـرای دیـدار نامـزدش «ا گنـس»‬ ‫(فرانسـواز دورلیـا ک) بـه پاریـس می ایـد‪ .‬یکـی از عتیقه هـای‬ ‫گران قیمـت متعلـق به قبایل امـازون از موزه ای که پـدر «ا گنس»‪،‬‬ ‫دسـت داده و دوسـتش‪« ،‬پروفسـور کاتـاالن» (ژان سـروه) معتقـد‬ ‫است که عتیقه قیمتی به همراه دو عتیقه دیگر‪ ،‬راز گنج رویایی و‬ ‫ارزشمند «مالتک» را در خود پنهان دارند‪ .‬پروفسور و «ا گنس» را‬ ‫تبهـکاران می رباینـد و به ریودوژانیرو می برند‪« .‬ادر ین» به تعقیب‬ ‫انان می پردازد و موفق به نجاتشـان می شـود‪ .‬سـپس همه تالش‬ ‫می کنند تا صاحب دو عتیقه دیگر را از نیت تبهکاران مطلع کنند‬ ‫امـا متوجـه می شـوند که پروفسـور نیـز از همکاران تبهکاران اسـت‬ ‫‪ ...‬فیلمـی سراسـر حادثـه ای و اغلـب امیخته به طنـز‪ ،‬در مایه های‬ ‫«شـمال از شـمال غربی» سـاخته «الفـرد هیچـکا ک» (‪)۱۹۵۹‬؛‬ ‫کـه هجویـه عالـی اثـار «جیمـز بانـدی» دهـه ‪ ۱۹۶۰‬نیـز ب هشـمار‬ ‫می ایـد‪ .‬ترکیـب دل پذیـر کمـدی و ا کشـن و شـکل وجـوه بصـری‬ ‫دو زن‬ ‫رم‪ ،‬جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬سـال ‪« .۱۹۴۳‬چزپـرا» (سـوفیا لـورن)‪،‬‬ ‫مـادری بیـوه بـا دختـر ‪13‬سـاله خـود «رزتـا» (الئنـورا بـراون) زندگـی‬ ‫می کنـد‪ .‬بـا شـدت گرفتن بمبـاران شـهر ازسـوی متفقیـن‪« ،‬چزیـرا»‬ ‫تصمیـم می گیـرد کـه خواربارفروشـی کوچـک خـود را رهـا کنـد و‬ ‫همـراه دختـرش بـه دهکـده زادگاهـش در منطقـه «چوچاریـا»‬ ‫بگریزد‪ .‬محبوب او‪« ،‬جووانی» (والونه) نیز می پذیرد که در غیابش‬ ‫مواظـب مغـازه باشـد‪ .‬بـه زودی مـادر و دختـر بـه دهکـده می رسـند‬ ‫صکـه «چزیـرا» بـا‬ ‫و زندگـی ارامـی را درپیـش می گیرنـد‪ .‬به خصو ‬ ‫روشـن فکری به نـام «میکلـه» (بلمونـدو) رابطـه برقـرار می کنـد؛ امـا‬ ‫«رزتـا» بـه «میکلـه» دل می بنـدد و رابطه این سـه نفر گـره می خورد‪.‬‬ ‫روزی گروهی از سـربازان المانی‪ ،‬در حال عقب نشـینی‪ ،‬وارد دهکده‬ ‫می شـوند و «میکلـه» را به عنـوان راهنمـا بـا خـود می برنـد‪« .‬چزیـرا»‬ ‫تصمیم می گیرد به رم بازگردد‪ .‬بین راه گروهی از سـربازان مرا کشـی‬ ‫بـه او و دختـرش هتک حرمـت می کننـد و ‪ ...‬نـام فیلم‪ ،‬اشـاره به دو‬ ‫یکـه فیلـم به طورکلـی متعلـق بـه «لـورن» اسـت کـه‬ ‫زن دارد؛ درحال ‬ ‫به عنـوان نخسـتین بازیگـر تاریـخ سـینما‪ ،‬به خاطـر شـرکت در یـک‬ ‫فیلـم غیر انگلیسـی زبان‪ ،‬برنـده جایـزه اسـکار می شـود‪ .‬فیلـم در‬ ‫سراسـر دنیـا مورداسـتقبال عامه تماشـا گر قرار می گیـرد؛ امـا ازلحاظ‬ ‫انتقادی چندان موردتوجه قرار نمی گیرد‪« .‬ویتوریو دسیکا» نشان‬ ‫می دهد که بیشـتر فیلم سـازی مناسـب مایه های ملودرام اسـت تا‬ ‫نئورالیستی! در سال ‪( ۱۹۸۹‬با همکاری خود لورن) برای تلویزیون‬ ‫ایتالیـا بازسـازی می شـود‪.‬‬ ‫لئونمورن‪ ،‬کشیش‬ ‫«بارنـی» (امانوئـل ریـوا) زن کمونیسـت به «لئون مـورن» (بلموندو)‬ ‫کشیشـی جوان دل می بندد‪ .‬کشـیش سـعی می کند زن را به سوی‬ ‫خـدا بازگردانـد؛ تاحـدی نیـز موفـق می شـود؛ امـا ‪ ...‬رمـان پـراوازه‬ ‫«بـک» کـه باتوج هبـه خاطـرات شـخصی او نوشـته شـده؛ اثـری‬ ‫روشن فکرانه است و «لئون مورن‪ ،‬کشیش» چنین فیلمی نیست‪.‬‬ ‫اغلب منتقدان (همان ها که ملویل را اماتور می دانستند) نیز فیلم‬ ‫رابه جرمناتوانیدر انعکاسعمقرابطهموردنظرنویسنده‪،‬محکوم‬ ‫یکـه کارگـردان «ژان‪-‬پیـر ملویـل»‪ ،‬مثـل همیشـه‪،‬‬ ‫کرده انـد؛ درحال ‬ ‫فیلمـی سـاخته کـه پیش از هرچیـز در زنجیـره ای از فیلم هایـش قرار‬ ‫می گیرد؛ یعنی فیلمی که به عالیق شخصی مولفش وفادار است و‬ ‫نـه بـه پیام هـای اشـکار و نهان مبنای اقتبـاس فیلم نامه‪.‬‬ ‫بورسالینو‬ ‫مارسی دهه ‪« .۳۰‬سیفردی» (الن دلون) به محض خروج از زندان‪،‬‬ ‫کلـوپ خبرچینـی معـروف به «رقـاص» کـه او را لـو داده‪ ،‬اتش می زند‬ ‫و سـراغ نامزد سـابق خود «لوال»‪( ،‬کاترین روول) می رود که ا کنون با‬ ‫تبهـکار دیگـری به نـام «کاپال» (بلمونـدو) زندگی می کند‪ .‬پـس از یک‬ ‫دعوا‪ ،‬ان دو به دوستان صمیمی هم تبدیل می شوند‪ .‬کمی بعدتر‪،‬‬ ‫با «رینالدی» مالقات می کنند که مشاور حقوقی «ماره لو» و «پولی»؛‬ ‫دو تبهـکار بـزرگ شـهر اسـت‪« .‬رینالـدو» بـرای ازبین بـردن «پولـی»‬ ‫قـول کمـک می دهـد ولـی خیانـت می کنـد و انـان را گیـر می انـدازد‪.‬‬ ‫بااین همـه ان دو فـرار کـرده و در عملیاتـی «پولـی» را می کشـند ‪...‬‬ ‫اولیـن همـکاری دلـون و بلمونـدو و ادای دینـی امیخته به طنـز بـه‬ ‫سینمای گنگستری‪ ،‬با حضور دو نفر از محبوب ترین بازیگران این‬ ‫ژانـر در سـینمای فرانسـه سـال های دهه هـای ‪ ۱۹۶۰‬و ‪.۱۹۷۰‬‬ ‫علیرضامجیدی‪1/‬پزشک‬ ‫در کتـاب «فضـای مجـازی و سـواد رسـانه ای» انـواع رسـانه های اینترنتـی‪،‬‬ ‫شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬اصـول اخالقـی و پیامدهـای دنیای انالیـن موردتوجه‬ ‫قرار گرفته‪ .‬جابر پوریانی و معصومه نصیری همراه مرتضی چشمه نور دراین اثر‬ ‫به دنبـال ایـن هسـتند تـا بـه مخاطـب بگوینـد سـواد رسـانه ای مجموعـه ای از‬ ‫مهارت هـای قابـل یادگیری سـت کـه بـه توانایـی دسترسـی‪ ،‬تجزیه وتحلیـل و‬ ‫ایجـاد انـواع پیام هـای رسـانه ای اشـاره دارد و یـک مهـارت ضـروری در دنیـای‬ ‫امـروزی به شـمار مـی رود‪ .‬بـرای حرکـت در محیـط رسـانه ای پیچیـده امـروز‬ ‫بایـد قـادر به درک بهتر پیام های رسـانه ای باشـیم‪ .‬همچنیـن این اثر می گوید‬ ‫افـراد بـا سـواد رسـانه ای قادر به کشـف پیام های پیچیده موجـود در محتوای‬ ‫تلویزیـون‪ ،‬رادیـو‪ ،‬روزنامه هـا‪ ،‬مجلات‪ ،‬کتاب هـا‪ ،‬بیلبوردهـای تبلیغاتـی‪،‬‬ ‫اینترنت و سـایر رسـانه های مسـتقل خواهند شـد‪ .‬ان ها همچنین می توانند‬ ‫رسـانه های خـود را ایجـاد کـرده و در شـکل گیری فرهنـگ رسـانه ای مشـارکت‬ ‫فعاالنه داشـته باشـند که این امر سبب می شـود مردم از حالت مصرفی خارج‬ ‫شده و از رسانه ها هوشمندانه بهره مند شوند‪ .‬رسانه و کارکردهای ان‪ ،‬کلیاتی‬ ‫درمورد اینترنت و فضای مجازی‪ ،‬اشـنایی با مفاهیم سـواد رسـانه ای‪ ،‬اصول‬ ‫کاربـردی سـواد رسـانه ای‪ ،‬رسـانه ها و نحـوه تاثیرگـذاری بـر مخاطـب‪ ،‬فضـای‬ ‫مجـازی؛ فرصت هـا و تهدیـدات‪ ،‬فضـای مجـازی و خانـواده‪ ،‬فضای مجـازی و‬ ‫اعتیـاد انالیـن‪ ،‬شـبکه های اجتماعی و هویت مجـازی‪ ،‬اصول اولیه حضـور در‬ ‫شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬اصـول اخلاق در فضـای مجـازی‪ ،‬حقوق مخاطـب در‬ ‫فضـای مجـازی‪ ،‬سـواد رسـانه ای و سـبک زندگـی اسلامی و سـواد رسـانه ای و‬ ‫دفـاع فرهنگـی عناویـن اصلـی ‪ ۱۴‬فصـل این کتاب هسـتند‪.‬‬ ‫معصومـه نصیـری در کتـاب «سـواد رسـانه ای و خانـواده» به عنـوان یـک‬ ‫کتـک افـراد جامعـه بـرای کسـب‬ ‫نویسـنده دنبـال این اسـت که نیازهـای ت ‬ ‫مهـارت درمواجهه بـا محتـوای تولیدشـده ازسـوی رسـانه های را بیاموزنـد‪.‬‬ ‫دراین کتـاب پنـج سـوال و پنـج نکتـه طالیـی کـه بایـد افـراد مـدام در مواجـه‬ ‫بـا پیام هـای رسـانه ای از خودشـان بپرسـند در اغـاز هـر فصـل تکـرار شـده و‬ ‫نویسـنده می خواهـد بـا نهادینه سـازی ان نـزد مخاطـب کتـاب کـه در بعـد‬ ‫وسـیع تر مخاطـب رسانه هاسـت بـدون بینـش نباشـد‪ .‬در بخش هایـی از ایـن‬ ‫اثر‪ ،‬روی سـخن نویسـنده با والدین اسـت؛ چرا که کودکان برای اموزش سـواد‬ ‫رسـانه ای مهـم هسـتند و به عبارتـی کتـاب می خواهـد بگویـد ا گر افـراد بتوانند‬ ‫بـا امـوزش فرزنـدان ان هـا را مقابـل اسـیب های رسـانه ای و فضـای مجـازی‬ ‫وا کسـینه کننـد‪ ،‬کمتـر بایـد نگـران بیماری هـای ناشـی ازاین فضا بـود‪ .‬یکـی از‬ ‫اهـداف اثـر این اسـت که مخاطبـان رسـانه ای یـاد بگیرنـد در پرتـوی برخـورد‬ ‫هوشـمندانه بـا رسـانه بـه ایجـاد ارتبـاط دوسـویه و مشـارکت جویانه بـا رسـانه‬ ‫بپردازنـد و در تقویـت سـاختارهای دموکراتیـک جامعـه نقش افریـن شـوند‪.‬‬ ‫توصیـه ای درمـورد کتـاب «سـواد رسـانه ای و خانـواده» این اسـت که ایـن اثـر‬ ‫به عنـوان یـک وا کسـن محافظت کننـده بیماری سـت؛ به این معنا کـه ان هـا را‬ ‫در مقابل بی اطالعی شـان در فضای رسـانه ای و شـبکه های اجتماعی مقاوم‬ ‫می کنـد‪ .‬انچـه دربـاره سـواد رسـانه ای بایـد بدانیـم‪ ،‬چنـد اصـل طالیـی دربـاره‬ ‫سـواد رسـانه ای‪ ،‬رسـانه ها چگونـه مخاطـب را اداره می کننـد؟‪ ،‬اماوا گرهـای‬ ‫فضـای مجـازی‪ ،‬رژیـم خانوادگـی مصرف فضای مجازی‪ ،‬نشـانه هایی که باید‬ ‫شما را حساس کند‪ ،‬برای والدین نگران‪ ،‬شبکه های اجتماعی با هویت شما‬ ‫چـه می کننـد؟‪ ،‬اصول اولیه حضور در شـبکه های اجتماعـی‪ 15 ،‬اصل اخالقی‬ ‫در فضـای مجـازی و مهارت هـای انسـان ‪ ۲۰۲۰‬عناویـن ‪ 12‬فصـل ایـن کتـاب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«سـواد رسـانه ای در عصر دیجیتال» (‪Media and information literacy in the‬‬ ‫‪ )digital‬نام کتابی سـت که «مارلین لویکو» ان را به رشـته تحریر دراورده و علی‬ ‫شـایان فر هـم ترجمـه ان را برعهـده گرفتـه‪ .‬ایـن کتـاب‪ ،‬بـه موضـوع مهم سـواد‬ ‫یپـردازد و مهارت هـای افـراد‬ ‫رسـانه ای (یـا سـواداموزی در فضـای مجـازی) م ‬ ‫ی اسـتفاده می کننـد پـرورش می دهـد‪.‬‬ ‫را درزمانی کـه از رسـانه های اجتماعـ ‬ ‫امـروزه‪ ،‬تکنولـوژی رسـانه ای به منزلـه یکـی از مهم تریـن عوامـل تغییـر‪ ،‬چنـان‬ ‫بـا زندگـی مـردم در جوامـع مختلـف عجیـن شـده اسـت کـه بی توجهـی بـه ان‬ ‫چالشـی را در جامعـه مبتنی بـر کارافرینـی و فنـاوری و ابعـاد مختلـف ان ایجـاد‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬فضـای مجـازی نیـز به عنـوان یکـی از دسـتاوردهای بزرگ بشـر در‬ ‫عرصه تکنولوژی رسـانه ای‪ ،‬تاثیری شـگرف بر زندگی بشـر در جوامع پیشـرفته‬ ‫یکـه عمـوم افـراد در‬ ‫و کشـورهای درحال توسـعه داشـته‪ .‬ازاین منظـر ازانجای ‬ ‫جامعه‪ ،‬هم زمان با پیشرفت تکنولوژی‪ ،‬جهت افزایش سطح دانش و ا گاهی‬ ‫و به روزکـردن اطالعـات خـود‪ ،‬وارد فضـای مجـازی شـده اند و بـه محتـوای‬ ‫موردنظـر دسترسـی دارنـد‪ ،‬بـا ایـن کتـاب یـاد می گیرنـد کـه از سـواد کافـی‬ ‫برخـوردار باشـند و از تاثیرپذیـری منفـی رسـانه های نویـن خـود را در امـان نگـه‬ ‫دارنـد‪ .‬دراین کتـاب موضـوع مشـارکت افـراد در جوامـع دموکراتیک بـا ابزارهای‬ ‫رسـانه ای و شـبکه های اجتماعی موردتوجه قرار گرفته؛ در بخشـی از ان امده‪:‬‬ ‫«ا گـر می خواهیـم کـه تنـوع رسـانه موثـری با شـکل گیری عقایـد در یک جامعه‬ ‫دموکراتیـک ارتبـاط پیـدا کنـد‪ ،‬سیاسـت های ارتباطـی بایـد بـا هـدف افزایـش‬ ‫تمایـل شـهروندان بـرای انجام مسـئولیت های دموکراتیک باشـد و بـا افزایش‬ ‫میـزان احترامـی کـه رسـانه به لحـاظ فرهنگـی بـرای گروه هـای مختلـف قائـل‬ ‫است»‪ .‬کتاب اخیر شامل یک مقدمه و چکیده بوده و سپس به موضوعاتی‬ ‫همچـون سـواد رسـانه ای‪ -‬اطالعاتی و امـوزش دائمـی ان‪ ،‬امـوزش سـواد‬ ‫رسـانه ای و سـواد اطالعاتـی به عنـوان مقوالتـی همگـرا‪ ،‬توزیـع مجـدد قـدرت و‬ ‫کثرت گرایـی در رسـانه های دیجیتـال و عصـر دیجیتـال پرداختـه می شـود‪.‬‬ ‫یسـت‪ ،‬تلاش‬ ‫کتـاب «سـواد رسـانه ای و مدیریـت بحـران» کـه یـک کار تیم ‬ ‫می کنـد تـا ذهـن مخاطبـان را بـا قـدرت رسـانه در فضـای بحـران اشـنا کنـد‪.‬‬ ‫مطالعه این کتاب بیشتر برای مدیران‪ ،‬کارشناسان رسانه‪ ،‬کارگزاران سیاسی‬ ‫مناسـب اسـت‪ .‬بـه یـک عبـارت دیگـر افرادی کـه به واسـطه شغلشـان موظـف‬ ‫هسـتند در جامعه امنیت برقرار و در شـرایط مختلف ان را حفظ کنند‪ ،‬طیف‬ ‫اصلـی مخاطبـان ایـن کتاب هسـتند‪ .‬این کتاب به دنبال تبییـن این موضوع‬ ‫اسـت کـه قـدرت رسـانه در زمـان بـروز بحـران‪ ،‬تاثیرگـذاری بـر بحـران و کنتـرل‬ ‫ان به عنـوان یکـی از ارکان مهـم قـدرت نرم افـزاری ویـژه موردتوجـه دو قطـب‬ ‫سـازندگان و مقابله کنندگان با بحران بوده‪ .‬باتوجه به این مهم و کارکرد رسـانه‬ ‫در زمـان بحـران‪ ،‬نویسـندگان ایـن کتـاب بـرای ارائـه تصویـری از قـدرت رسـانه‬ ‫حیـن بحـران تلاش دارنـد ایـن مطلـب را ازطریق بررسـی موضوعات اثرگـذار در‬ ‫بحـران‪ ،‬بررسـی کننـد‪ .‬در بخشـی از ایـن کتـاب امـده‪« :‬اطالعـات و افـکاری که‬ ‫رسـانه ها در جامعه منتشـر می کنند فقط بازتابی از جهان اجتماعی نیسـت؛‬ ‫یسـت‪ .‬رسـانه ها‬ ‫بلکه یکی از عوامل و نیروهای موثر در شـکل جهان اجتماع ‬ ‫در بازاندیشـی تفکرات مدرن نقشـی محوری دارند و گزینه های انتخاب افراد‬ ‫را مشـخص کـرده و سـبک های زندگـی جدیـدی را معرفـی می کننـد‪ .‬ازایـن رو‬ ‫اصلی تریـن عامـل بـه هم وابسـتگی انسـان انقلاب ارتباطـات اسـت‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫نقش رسانه های همگانی در ارتقای امنیت ملی و همبستگی ملی بیشتر تابع‬ ‫قـدرت رسانه ای سـت و می تـوان از ان بـرای تضعیف دشـمن و برای بهره گیری‬ ‫از تـوان و ظرفیـت خـودی نیـز به خوبـی ا سـتفاده کـرد‪ .‬همبسـتگی و وفـاق‬ ‫ملـی به عنـوان پدیـده ای اجتماعـی‪ ،‬از لـوازم و نتایـج قطعـی و حتمـی توسـعه‬ ‫همه جانبـه و امنیـت ملی سـت‪ .‬وفـاق ملـی که انسـجام و همبسـتگی جامعه‬ ‫را پایـدار می کنـد‪ ،‬بنیـاد ان بـر حضـور و قبـول ارزش هـای مشـترک قـرار دارد؛‬ ‫ً‬ ‫مجموعا‪ ،‬کار رسـانه ها در حفظ و تحکیم وفاق ملی به لحاظ سـخت افزاری و‬ ‫نرم افزاری باالبردن ارزش های مشـترک و تقویت باورهای اعتقادی و مواردی‬ ‫ازاین دسـت اسـت»‪ .‬این کتاب شـش فصلی شـامل ارائه چهارچوب مفهومی‬ ‫رسـانه‪ ،‬چهارچـوب مفهومـی بحـران‪ ،‬بحران هـای اجتماعی‪-‬سیاسـی‪ ،‬نقش‬ ‫رسـانه در تحوالت سیاسـی‪-‬اجتماعی‪ ،‬رسـانه و بحران سیاسـی‪-‬اجتماعی و‬ ‫اطالع رسـانی در بحـران در قالـب فصل هـای اصلـی کتـاب می شـود‪.‬‬ ‫اخرین کتاب پرمخاطبی که عرضه نسـخه های کاغذی و دیجیتال ان ادامه‬ ‫دارد «عملیـات روانـی از نظریـه تـا عمـل» نـام دارد‪ .‬ایـن کتـاب هـم باتوج هبـه‬ ‫طـرح مباحـث نظریـه ای بیشـتر بـرای پژوهشـگران و کارشناسـان حوزه رسـانه‬ ‫مناسـب اسـت‪ .‬البتـه مطالعـه ان توسـط مخاطـب غیرکارشـناس نیـز ا گرچـه‬ ‫می توانـد کـه دشـواری هایی همـراه داشـته باشـد؛ امـا خالـی از بهـره نیسـت‪.‬‬ ‫دراین کتـاب نویسـندگان درتلاش هسـتند تـا بـه ارائـه اموزش هـای جامـع و‬ ‫موثر درباره عملیات روانی بپردازند و سرفصل هایش طبق دستورالعمل های‬ ‫اموزشـی رایـج عملیـات روانـی تدویـن شـده اسـت‪ .‬طـی مطالعـه ایـن اثـر‪،‬‬ ‫خواننـده درمی یابـد برای حصول موفقیت یک عملیات‪ ،‬باید عملیـات روانی‬ ‫را به عنـوان جـزو الینفـک فرایند برنامه ریـزی و طراحی ماموریت درنظر گرفت‪.‬‬ ‫به عبارتـی کسـی که خوابیـده اسـت و از دشـمن غافـل شـده‪ ،‬درنهایـت بعـد از‬ ‫اجرایی شـدن نقشـه های حیله گرانـه دشـمن خـود بیـدار خواهـد شـد؛ چرا کـه‬ ‫دشـمن او هرگـز نخوابیـده‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2347

روزنامه سایه 2347

شماره : 2347
تاریخ : 1400/08/05
روزنامه سایه 2346

روزنامه سایه 2346

شماره : 2346
تاریخ : 1400/08/04
روزنامه سایه 2345

روزنامه سایه 2345

شماره : 2345
تاریخ : 1400/08/03
روزنامه سایه 2344

روزنامه سایه 2344

شماره : 2344
تاریخ : 1400/08/01
روزنامه سایه 2343

روزنامه سایه 2343

شماره : 2343
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه سایه 2342

روزنامه سایه 2342

شماره : 2342
تاریخ : 1400/07/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!