روزنامه سایه شماره 2289 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2289

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2289

روزنامه سایه شماره 2289

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫مسدودسازی اینستا گرام و واتس اپ‪ ،‬برنامه مجلس نیست‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی گفت‪« :‬مسدود سـازی اینسـتا گرام‬ ‫و واتـس اپ‪ ،‬برنامـه مجلـس نیسـت و طـرح در خصـوص ایـن‬ ‫پلتفرم هـای پرکاربـرد بایـد اصلاح شـود»‪ .‬به گزارش ایرنـا؛ محمدباقر‬ ‫قالیبـاف در حسـاب کاربـری خـود در توئیتـر نوشـت‪« :‬هیـچ طرحـی‬ ‫ً‬ ‫در حال حاضـر تصویـب نشـده و مجلـس صرفـا بـه اغـاز بررسـی طـرح‬ ‫رای داده‪ .‬طـرح در کمیسـیونی از منتخبیـن کمیسـیون ها علنـی و‬ ‫شـفاف بررسـی خواهد شـد‪ .‬عمده ادعاهـا درباره طـرح‪ ،‬خالف واقع‬ ‫اسـت‪ .‬مسدود سـازی اینستا گرام و واتس اپ برنامه مجلس نیست‬ ‫و طـرح دربـاره ایـن پلتفرم هـای پرکاربـرد بایـد اصلاح شـود»‪ .‬بررسـی این طـرح در کمیسـیون‬ ‫مشـترک بـا ‪ ۱۲۱‬رای موافـق بـه تصویـب نماینـدگان رسـید‪.‬‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫مهدی میراشرفی؛ رئیس کل گمرک کشور‪ ،‬از رشد صادرات و واردات در چهارماه اول‬ ‫سـال جـاری خبـر داد و افـزود‪« :‬در این مـدت‪ ۵۰ ،‬میلیـون و ‪ ۸۰۰‬هزار تـن کاال بـه ارزش‬ ‫‪ ۲۹‬میلیـارد دالر بیـن ایـران و کشـورهای مختلـف مبادله شـد که مقایسـه ان با مدت‬ ‫مشـابه سـال قبـل‪ ،‬نشـان دهنده رشـد ‪ ۲۱‬درصـدی در وزن و ‪ ۴۷‬درصـدی در ارزش‬ ‫کاالها ست»‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 20 1400‬ذی الحجه ‪ 31 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2289‬تومان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫نباید برنامه های داخلی را به همراهی غرب منوط کرد‬ ‫‪1‬‬ ‫چرا انسان ها از زیر کار در می روند؟!‬ ‫این روزهـا همـه در جسـتجوی کار هسـتند‪ ...‬این روزهـا عـده زیـادی ترجیـح می دهنـد از‬ ‫زیـر کار در برونـد! مـا در وضعیـت متناقضـی زندگـی می کنیـم‪ .‬کار کـردن و از زیـر کار در رفتـن‪،‬‬ ‫جـزو خصایـص انسـان عصـر مـدرن به حسـاب می اید‪ .‬ممکن اسـت فردی در سـایت های‬ ‫مختلف برای کار ثبت نام کند و بعد که شغلی پیدا کرد‪ ،‬دنبال راه هایی ست تا با کمترین‬ ‫کار‪ ،‬حقـوق مکفـی دریافـت کنـد‪ .‬البتـه ایـن یـک خصلـت اخالقـی در انسـان به حسـاب‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نمی ایـد؛ امـا اینکـه از زیـر کار دررفتـن چگونـه در فـرد شـکل می گیـرد‪ ،‬موضـوع مهم ‬ ‫ضرورت حفظ حرمت‬ ‫واژه جرم!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫المپیک نه؛‬ ‫در کرونا رکورد زدیم!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لزا�یی؟!‬ ‫کارافرینی یا اشتغا ‬ ‫واژه «کارافرینـی» از کلمـه فرانسـوی ‪ Entrepreneurs‬به معنـای متعهدشـدن نشـاءت‬ ‫گرفتـه و کارافریـن‪ ،‬فردی سـت کـه با صـرف زمان و انـرژی الزم‪ ،‬منابع‪ ،‬نیـروی کار‪ ،‬مواد‬ ‫اولیـه و سـایر دارایی هـا را به گونـه ای هماهنـگ می سـازد کـه ارزش ان هـا یـا محصـوالت‬ ‫حاصل از ان هـا نسـبت به حالـت اولیـه اش افزایـش یابـد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نجیـب میقاتـی؛ نخسـت وزیر مکلـف لبنـان‪ ،‬بـر تلاش بـرای کنار گذاشـتن‬ ‫اختالفات و تشـکیل دولت جدید کشـورش در سـریع ترین زمان ممکن تا کید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پاسخ منفی به پیشنهاد واردات‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون دز وا کسن اسپوتنیک رایگان‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان؛‬ ‫پیشر و در اجرای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار فارس مطرح کرد؛‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫امادگی فارس‬ ‫برای گسترش روابط با صربستان‬ ‫تاخیر در بهره برداری از ارامستان‬ ‫تعرض به جنگل را در پی دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫نباید برنامه های داخلی را به همراهی غرب منوط کرد‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در اخریـن دیـدار رئیس جمهـوری و دولـت دوازدهـم بـا‬ ‫ایشـان‪ ،‬بـا تبریـک عیـد سـعید غدیـر بـه عمـوم مسـلمانان و به ویـژه ملـت عزیـز ایـران‪،‬‬ ‫فرصت خدمت به مردم را نعمتی الهی دانسـتند و گفتند که برای شـکر این نعمت باید‬ ‫از همـه تـوان بـرای پیشـبرد اهـداف انقلاب اسـتفاده کـرد‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫دفتـر مقـام معظـم رهبـری؛ ایشـان حادثـه غدیـر را از وقایـع غیرقابل تردیـد برشـمردند‬ ‫و گفتنـد‪« :‬علاوه بـر علمـای شـیعه؛ به ویـژه عالمـه امینـی کـه روایـت غدیـر را از ‪ ۱۱۰‬نفـر از‬ ‫صحابـه و بـا سـندهای معتبـر نقـل کـرده‪ ،‬برخـی علمـای بـزرگ و روشـنفکران اهل سـنت‬ ‫نیـز بـر غیرقابل تردید بـودن ایـن واقعـه تا کیـد کرده انـد»‪ .‬ایشـان خطـاب بـه اعضـای‬ ‫دولـت دوازدهـم گفتنـد‪« :‬هر کاری کـه جهـت خدمـت بـه مـردم و بـا نیـت الهـی و اخلاص‬ ‫ً‬ ‫انجـام شـده باشـد‪ ،‬قطعـا در دیـوان الهـی فراموش شـدنی نیسـت و ذخیـره واقعـی دوران‬ ‫مسـئولیت چنیـن کارهـا و تالش هایی سـت»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای در ارزیابـی‬ ‫ت گفتنـد‪« :‬عملکـرد دولـت اقـای روحانـی در بخش هـای مختلـف یکسـان‬ ‫عملکـرد دولـ ‬ ‫نبـوده؛ در برخی از مـوارد طبـق انتظـارات بـود؛ امـا در برخی ازمـوارد این گونـه نبـود»‪ .‬رهبـر‬ ‫انقلاب با تا کید بر اینکـه فرصـت خدمـت به مردم‪ ،‬یک نعمت بزرگ اسـت و بایـد ان را قدر‬ ‫دانسـت‪ ،‬خاطرنشـان کردنـد‪« :‬شـکر ایـن نعمـت ان اسـت که از همـه تـوان بـرای پیشـبرد‬ ‫اهـداف انقلاب اسـتفاده شـود؛ زیـرا مـا یـک کشـور انقالبی هسـتیم و مـردم برای رسـیدن‬ ‫بـه اهـداف انقلاب‪ ،‬فـدا کاری زیادی کردند»‪.‬حضـرت ایت اهلل خامنه ای لزوم اسـتفاده از‬ ‫تجربه های دولت های یازدهم و دوازدهم در اینده را خاطرنشان کردند و افزودند‪« :‬یک‬ ‫تجربـه بسـیار مهم در ایـن دوران‪ ،‬عبـارت اسـت از بی اعتمادی به غرب که اینـدگان باید از‬ ‫ان اسـتفاده کننـد‪ .‬در این دولـت معلـوم شـد که اعتماد بـه غرب جواب نمی دهـد و ان ها‬ ‫کمـک نمی کننـد و هرج اکـه بتواننـد ضربـه خواهنـد زد و ا گـر جایـی هـم ضربـه نمی زننـد‬ ‫ً‬ ‫به این دلیـل اسـت کـه نمی توانند»‪ .‬رهبر انقالب تا کیـد کردند‪« :‬مطلقا نباید برنامه های‬ ‫ً‬ ‫داخلـی را بـه همراهـی غـرب منـوط کـرد؛ زیـرا حتمـا شکسـت خواهـد خـورد»‪ .‬ایشـان‬ ‫خطـاب بـه رئیس جمهـوری و اعضـای دولـت افزودنـد‪« :‬هر جـ ا کارهـا را منـوط بـه غـرب و‬ ‫مذا کـره بـا ان و امریـکا کردیـد‪ ،‬ناموفـق بودیـد و هر جـا بـدون اعتمـاد بـه غـرب‪ ،‬حرکـت؛ و‬ ‫از ان هـا قطـع امیـد کردیـد‪ ،‬موفـق بودیـد و پیـش رفتیـد»‪ .‬ایشـان بـه مذا کـرات ویـن نیـز‬ ‫اشـاره کردنـد و بـا ابـراز رضایـت از زحمـات دیپلمات هـا و عملکـرد خـوب بعضی از ان هـا‬ ‫در این مذا کـرات‪ ،‬گفتنـد‪« :‬امریکایی هـا در این مذا کـرات‪ ،‬سـر موضـع عنادامیـز خـود‬ ‫محکـم ایسـتادند و یک قـدم هـم جلـو نیامدنـد‪ .‬امریکایی هـا در زبـان و وعـده می گوینـد‬ ‫تحریم هـا را بر می داریـم؛ امـا تحریم هـا را برنداشـتند و برنمی دارنـد؛ ضمن انکـه شـرط هـم‬ ‫ً‬ ‫می گذارنـد و می گوینـد بایـد در همیـن توافـق جملـه ای بگنجانیـد کـه بعـدا دربـاره برخـی‬ ‫موضوعـات صحبـت شـود؛ و گرنـه توافقی نخواهیم داشـت»‪ .‬رهبر معظـم انقالب گفتند‪:‬‬ ‫«ان هـا می خواهنـد بـا گذاشـتن ایـن جملـه‪ ،‬بهانـه ای بـرای دخالت هـای بعـدی خـود‬ ‫درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقه ای فراهم کنند و ا گر ایران حاضر به بحث‬ ‫دربـاره ان هـا نشـود‪ ،‬بگوینـد کـه توافـق را نقـض کرده ایـد؛ و توافـق‪ ،‬بی توافـق»‪ .‬ایشـان‬ ‫ً‬ ‫با تا کید بر اینکـه امریکایی هـا کامال ناجوانمردانه و خباثت الود برخورد می کننـد‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫«امریـکا هیـچ ابایـی از نقـض قـول و تعهـدات خـود نـدارد؛ همان طورکـه یک بـار توافـق را‬ ‫ً‬ ‫نقـض کردنـد و کاملا هـم بی هزینـه بـود»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای گفتنـد‪« :‬ا کنـون‬ ‫هـم کـه بـه امریکایی هـا گفتـه می شـود تضمیـن دهیـد توافـق را در اینـده نقـض نخواهید‬ ‫کـرد‪ ،‬می گوینـد تضمیـن نمی دهیـم»‪ .‬ایشـان در جمع بنـدی این بخـش از سـخنان خـود‬ ‫تا کید کردند‪« :‬این تجربه ای بسـیار مهم برای دولت و دولتمردان اینده و نیز برای همه‬ ‫فعاالن در صحنه سیاسی سـت؛ البته این تجربه همواره از اول انقالب وجود داشـته؛ اما‬ ‫در این دولـت بیشتر از گذشـته بـوده اسـت»‪ .‬رهبـر معظم انقلاب اسلامی درپایان خطاب‬ ‫بـه رئیس جمهـوری و اعضـای دولـت گفتنـد‪« :‬امیـدوارم کـه خداوند کمک کنـد هر جا که‬ ‫هسـتید‪ ،‬بتوانیـد بـه وظایـف دینـی و انقالبـی خـود عمـل کنید»‪.‬‬ ‫نو بلوچس ــتان) به دنی ــا ام ــد‪ .‬دارای‬ ‫دکت ــر ش ــریف ملـ ـک زاده در زاب ــل (اس ــتان سیستا ‬ ‫دکت ــرای مدیری ــت و دانش ــیار دانش ــگاه ک ــه مش ــاغل متع ــددی را در دس ــتگاه دولت ــی‬ ‫عهـــده دار بوده اســـت؛ ازجمله مشـــاور اجرایـــی مرحوم ایـــت اهلل شـــاهرودی و در دولت‬ ‫ین ــژاد‪ ،‬رئی ــس س ــازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس ــتی و گردش ــگری‪ ،‬مش ــاور‬ ‫احمد ‬ ‫رئیس جمهـــوری‪ ،‬مشـــاور وزیر امور خارجـــه‪ ،‬معـــاون اداری‪-‬مالی وزارت امـــور خارجه و‬ ‫درحال حاضـــر رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات علوم انســـانی اســـامی و رئیس کارگروه‬ ‫گردش ــگری کمیس ــیون چشـ ـم انداز و نخب ــگان مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام و‬ ‫همچنین دو منصب مهم علمی‪ ،‬اســـامی‪ ،‬ریاســـت ســـازمان جهانی گردشگری حالل‬ ‫که خود از بانیان ان اســـت و درنهایت رئیس اتحادیه بین المللی روســـای دانشگاه های‬ ‫جه ــان اس ــام‪ .‬از ایش ــان به عن ــوان گزین ــه وزارت میراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنایع دس ــتی و‬ ‫گردش ــگری در کابینه رئیس ــی نیز س ــخن رفته اس ــت‪.‬‬ ‫چندی پی ــش‪ ،‬دکتر ش ــریف ملـ ـک زاده (مدیرکل س ــازمان بین المللی س ــیتی وان) طی‬ ‫نامـــه ای از وزارت بهداشـــت و درمان پزشـــکی و معاونت غذا و دارو خواســـت به او مجوز‬ ‫واردات ‪ ۱۵‬میلیون ُ دز وا کســـن اســـپوتنیک را بدهند تا به صورت رایگان در کشور تقسیم‬ ‫ش ــود؛ اما موافقت نش ــد‪ .‬مت ــن نامه س ــازمان بین المللی س ــیتی وان به مع ــاون وزیر و‬ ‫رئیس ســـازمان غذا و دارو به شـــرح زیر اســـت‪:‬‬ ‫بس ــمه تعالی‪ /‬جن ــاب اقای دکت ــر محمدرضا شانه س ــاز‪ /‬مع ــاون محترم وزی ــر و رئیس‬ ‫ً‬ ‫ســـازمان غـــذا و دارو‪ /‬بـــا ســـام‪ /‬احتراما به اســـتحضار می رســـاند نامه شـــماره ‪/3671‬‬ ‫دس‪ 00/‬م ــورخ ‪ 1400/02/15‬ایـــن ســـازمان درخصـــوص واردات وا کســـن اســـپوتنیک‬ ‫(‪ )Sputnik‬ب ــا ش ــماره ‪ 655/4032‬در دبیرخان ــه مرک ــزی س ــازمان غ ــذا و دارو به ثب ــت‬ ‫رســـیده اســـت‪ .‬در یوم جاری‪ ،‬همکاران این ســـازمان برای پیگیری نامه فـــوق به اداره‬ ‫پایـــش زنجیره تامین‪ -‬اداره کل امـــور دارو و مواد تحت کنترل مراجعه کردند که با کمال‬ ‫تعجـــب با پاســـخ منفی خانم دکتر ترشـــیزیان مواجه شـــدند کـــه عنوان کردنـــد واردات‬ ‫ً‬ ‫وا کســـن اســـپوتنیک‪ ،‬انحصـــارا در اختیار دولـــت و وزارت بهداشـــت قرار دارد‪ .‬ســـازمان‬ ‫بین الملل ــی «س ــیتی وان» ب ــا دارا ب ــودن امکان ــات و کانال ه ــای معتب ــر بین الملل ــی و با‬ ‫هـــدف کمک به حفظ ســـامت جامعـــه و نجات جان مـــردم و براســـاس اعالم مقامات‬ ‫رســـمی کشـــور‪ ،‬جهت دعوت از بخش خصوصی بـــرای واردات وا کســـن‪ ،‬امادگی خود را‬ ‫بـــرای خدمت به مردم اعالم نمود که متاســـفانه با برخورد امروز کارشناســـان ســـازمان‬ ‫غذا و دارو‪ ،‬شـــاهد سیاســـت دوگانه دولت در حل مشـــکل کرونا و اختالف فاحش بین‬ ‫ادعا تا عمل در وزارت بهداشـــت هســـتیم که بســـیار جـــای تاســـف دارد‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫دریافـــت وا کســـن از تولیدکننـــدگان خارجی‪ ،‬بـــه یک مســـابقه و رقابت در بـــازار جهانی‬ ‫تبدیل شـــده اســـت‪ .‬عدم حمایـــت از بخش خصوصی و برخورد سیاســـی با ســـامت و‬ ‫زندگی مردم‪ ،‬عملی نابخشـــودنی و خالف تعهدات اخالقی و انســـانی مســـئولین دولتی‬ ‫در حوزه بهداشـــت اســـت‪ .‬درپایان‪ ،‬بار دیگـــر امادگی کامل این ســـازمان جهت واردات‬ ‫وا کســـن به میزان حداقل ‪ 15‬میلیون ُ دز اعالم می گردد‪ .‬لذا خواهشـــمند اســـت دس ــتور‬ ‫تجدیدنظ ــر و اقدام س ــریع ص ــادر فرمایید‪ /.‬با تش ــکر‪ /‬محمدحس ــین احمدی مقدم؛‬ ‫ریاس ــت س ــازمان بین المللی سیتی وان‬ ‫ُ‬ ‫پاسخ منفی به پیشنهاد واردات‪ ۱۵‬میلیون دز وا کسن اسپوتنیک رایگان‬ ‫وزیررا هو شهرسازی‪:‬‬ ‫پرونده مسکن مهر‬ ‫به زودی بسته خواهد شد‬ ‫‪2‬‬ ‫تاتانیاشوئنمارکر؛‬ ‫رکوردشکنالمپیک‬ ‫در شنای کرال سینه‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2289‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫المپیک نه؛ در کرونا رکورد زدیم!‬ ‫وا کسن با جایزه ‪100‬دالری!‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا بـه‬ ‫دولت هـای فـدرال و محلـی‬ ‫(ایالتـی) کشـورش پیشـنهاد‬ ‫کـرده بـه شـهروندانی کـه وا کسـن‬ ‫ضدویـروس کرونـا دریافـت‬ ‫می کننـد‪ ۱۰۰ ،‬دالر پـاداش بدهنـد‬ ‫شتـر در شـهر نیویـورک اجـرا شـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫کـه پی ‬ ‫ایرنـا؛ نـرخ وا کسیناسـیون در ایـاالت متحـده به رغـم‬ ‫برخـورداری از وا کسـن های متعـدد‪ ،‬متنـوع و رایـگان‪،‬‬ ‫به علـت انتشـار پیام هـای ضد تزریـق وا کسـن و اطالعـات‬ ‫ضد ونقیـض و مبهـم و درنهایـت تشـدید بی اعتمـادی‬ ‫عمومـی بـه نیـات رهبـران امریـکا و نیـز تردیـد نسـبت بـه‬ ‫نتـر از دیگـر کشـورهای برخـوردار‬ ‫کیفیـت وا کسـن ها‪ ،‬پائی ‬ ‫جهـان قـرار دارد‪ .‬وزارت خزانـه داری (دارایـی) ایـاالت‬ ‫متحـده نیـز اعلان کـرده کـه دولت هـا مجـاز بـه برداشـت‬ ‫از بودجـه فـدرال بـرای پرداخـت این مبلـغ هسـتند‪.‬‬ ‫جـو بایـدن تصمیم هـا و تدابیـر تـازه ای را بـرای مهـار‬ ‫گسـترش افسارگسـیخته کوویـد‪ ۱۹-‬و گونـه تـازه دلتـای‬ ‫ان در کشـورش اعلان کـرده کـه میلیون هاتـن از کارکنـان‬ ‫دولـت فـدرال‪ ،‬پیمانـکاران و شـهروندان شـاغل در بخـش‬ ‫خصوصـی را دربرمی گیـرد‪ .‬طبـق شـیوه نامه های تـازه‪،‬‬ ‫همه کارکنان غیرنظامی دولت فدرال و پیمانکاران شاغل‬ ‫ان بایـد یـا به صـورت کامـل وا کسـن دریافـت کـرده باشـند‬ ‫یـا هنـگام کار ملـزم بـه اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬حفـظ فاصلـه‬ ‫از دیگـر کارکنـان و بازدیدکننـدگان‪ ،‬اجـرای تسـت های‬ ‫هفتگـی یـا دوهفتگـی و رعایـت محدودیت ها در سـفرهای‬ ‫رسـمی هسـتند‪ .‬نزدیک به ‪ ۲‬میلیون کارمند دولت فدرال‬ ‫و میلیون هاتـن از کارکنـان پیمانـکاران فـدرال‪ ،‬مشـمول‬ ‫ایـن الزامـات می شـوند؛ امـا شـامل نزدیـک بـه ‪۶ ۵۰‬هـزار‬ ‫کارکنـان دائـم یـا موقت اداره پسـت امریکا نمی شـود‪ .‬طبق‬ ‫‪۷‬هـزار‬ ‫بررسـی سـال ‪ ۲۰۱۷‬دولـت امریـکا سـه میلیون و ‪ ۰۰‬‬ ‫پیمانـکار دارد؛ امـا مشـخص نیسـت ا کنـون چـه تعـدادی‬ ‫در ساختمان ها و اما کن فدرال سرگرم کار هستند‪ .‬بایدن‬ ‫خواسـتار اسـتقرار دسـت کم یـک درمانـگاه وا کسیناسـیون‬ ‫در مـدارس هـر بخـش در هفته هـای اتـی بـرای تزریـق‬ ‫وا کسـن بـه دانش امـوزان نیـز شـده و اعلام کـرده کـه حتـی‬ ‫درصـورت افزایـش مبتالیـان کرونـا در سراسـر کشـورش‪،‬‬ ‫همـه مـدارس بایـد در پاییـز بـرای برگـزاری کالس هـای‬ ‫حضـوری‪ ،‬بازگشـایی شـوند‪ .‬بایـدن همچنیـن بااشـاره به‬ ‫بودجـه نزدیـک بـه ‪ 2‬تریلیـون دالری طـرح امدادونجـات‬ ‫امریـکا کـه بـه مـدارس اجـازه می دهـد سـامانه های تهویـه‬ ‫بهتری تهیه کنند‪ ،‬گفت‪« :‬نزدیک به ‪ ۹۰‬درصد از مربیان و‬ ‫کارکنان مدارس و طبق داده های مرکز کنترل و پیشگیری‬ ‫ً‬ ‫از بیماری هـا‪ ،‬تقریبـا ‪ ۱۰‬میلیـون امریکایی بین سـنین ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬وا کسـن دریافـت کرده انـد»‪ .‬به دنبـال شـیوع ویـروس‬ ‫سـویه دلتـای کرونـا در امریـکا‪ ،‬مرکـز کنتـرل و پیشـگیری از‬ ‫بیماری هـا بـا به روزرسـانی شـیوه نامه خـود بـرای مـدارس‪،‬‬ ‫همـه شـهروندان بـاالی دو سـال خـود را تشـویق کـرد حتـی‬ ‫درصـورت دریافـت کامـل وا کسـن‪ ،‬از ماسـک اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ .‬سـخنرانی بایـدن درحالـی بیـان شـد کـه گسـترش‬ ‫سـریع نـوع دلتـا ویـروس کرونـا‪ ،‬باعـث افزایـش شـمار‬ ‫مبتالیـان در سراسـر امریـکا و نگرانـی فرمانـداران ایالت هـا‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫رضایت ‪57‬درصدی از پوتین‬ ‫بر اسـاس یـک نظرسـنجی کـه‬ ‫به تازگـی منتشـر شـده؛ از هـر ‪ ۱۰‬نفـر‬ ‫روس‪ ،‬شـش تن یـا ‪ ۵۷‬درصـد‪ ،‬از‬ ‫عملکـرد والدیمیـر پوتیـن راضـی‬ ‫بـوده و ‪ ۲۷‬درصـد مخالف این نظر‬ ‫را دارنـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ طبـق‬ ‫نظرسـنجی بنیـاد عقیـده مردمـی‪ ،‬همچنیـن ‪ ۵۴‬درصـد‬ ‫از شـرکت کنندگان‪ ،‬بـه رئیس جمهـوری روسـیه اعتمـاد‬ ‫دارنـد‪ .‬بیـش از یک سـوم یـا ‪ ۳۴‬درصـد هـم اعتمـادی‬ ‫ندارنـد و ‪ ۱۲‬درصـد هـم جـواب درسـت و قطعـی ندادنـد‪.‬‬ ‫دراین نظرسـنجی همچنیـن وقتـی از شـرکت کنندگان‬ ‫پرسـیده شـد کـه ا گـر انتخابـات مجلـس همیـن یک شـنبه‬ ‫برگـزار شـود؛ بـه کـدام حـزب سیاسـی رای می دهنـد؟‬ ‫حـزب حا کـم؛ یعنـی روسـیه متحد ‪ ۲۹‬درصـد ارا را به دسـت‬ ‫اورد و حـزب کمونیسـت هـم ‪ ۱۲‬درصـد کسـب کـرد‪ .‬حـزب‬ ‫لیبـرال دموکراتیـک روسـیه و فقـط روسـیه نیـز به ترتیـب‬ ‫‪ ۱۰‬و شـش درصد ارا را کسـب کردنـد‪ .‬دراین نظرسـنجی‬ ‫همچنیـن مشـخص شـد کـه هشـت درصد از روس هـا هـر‬ ‫یکـه ‪ ۱۵‬درصـد‬ ‫حـزب دیگـر را انتخـاب می کننـد؛ درحال ‬ ‫گفتنـد در انتخابـات شـرکت نمی کننـد و یک درصـد هـم‬ ‫گفتند که رای خود را اعالم نمی کنند‪ ۱۹ .‬درصد هم گفتند‬ ‫ً‬ ‫کـه بـه این سـوال اصلا جوابی نمی دهند‪ .‬این نظرسـنجی‬ ‫‪ ۲۳‬تـا ‪ ۲۵‬ژوئـن و در ‪ ۲۰۷‬ناحیـه در ‪ ۷۳‬منطقـه روسـیه و بـا‬ ‫‪۳‬تـن برگـزار شـد‪.‬‬ ‫حضـور ‪ ۰۰۰‬‬ ‫‪Xinhua‬‬ ‫تلفات سنگین طالبان‬ ‫گـروه طالبـان در افغانسـتان‬ ‫متحمـل تلفـات سـنگین شـد‪.‬‬ ‫منابع داخلی در افغانسـتان اعالم‬ ‫کرده انـد حداقـل ‪ ۱۰۰‬نفـر از اعضـای‬ ‫طالبان در حمالت اخیر نیروهای‬ ‫امنیتی افغانسـتان کشته شدند‪.‬‬ ‫دراین حملات همچنیـن ‪ ۹۰‬نفر دیگـر از اعضای طالبان نیز‬ ‫زخمی شده اند‪ .‬به گزارش مهر؛ تلفات نیروهای طالبان در‬ ‫ً‬ ‫افغانستان عمدتا در حاشیه شهر هرات مرکز استان هرات‬ ‫بـوده کـه در انجـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـا حمایـت‬ ‫نیروهـای بسـیج عمومـی حداقـل ‪ ۵۲‬نیـروی طالبـان را از‬ ‫پـای دراورده و ‪ ۴۷‬تـن از ان هـا را نیـز زخمـی کردنـد‪ .‬عالوه بـر‬ ‫هـرات‪ ،‬جنگنده هـای ارتـش افغانسـتان درحمایـت از‬ ‫نیروهـای امنیتی چند عملیات علیه طالبـان انجام دادند‬ ‫و به گفتـه وزارت دفـاع افغانسـتان دراین عملیـات‪۱۳ ،‬‬ ‫نیروی طالبان کشـته و ‪ ۲۲‬تن زخمی شـدند‪ .‬همچنین در‬ ‫اسـتان هلمند‪ ،‬ارتش افغانسـتان با حمایت بالگرد نیروی‬ ‫هوایـی ایـن کشـور پـس از انجـام عملیـات علیـه نیروهـای‬ ‫طالبـان ناچـار بـه فـرود اضطـراری شـد؛ هرچنـد در اسـتان‬ ‫قندهـار و در حملات هوایـی ارتـش نیروهـای ارتـش‪۳۶ ،‬‬ ‫عضـو طالبـان کشـته و ‪۲ ۰‬تـن از ان هـا زخمـی شـدند‪ .‬گفتـه‬ ‫شـده کـه در این عملیـات‪ ،‬نیروهـای طالبـان متحمـل‬ ‫خسـارت سـنگین نیـز شـدند و مقادیـر قابل توجهـی از‬ ‫تجهیـزات و وسـایل نقلیه جنگـی خـود را از دسـت دادنـد‪.‬‬ ‫اوضاع امنیتی در افغانستان طی چندهفته گذشته در پی‬ ‫خـروج غیرمسـئوالنه امریکا بدت را زگذشـته شـده و نیروهای‬ ‫طالبان در مناطق مختلف انجا درحال پیشروی هستند‪.‬‬ ‫بندیکت‬ ‫امریکا؛ مرکز شنود و جاسوسی‬ ‫تلنگر‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫کارافرینی یا اشتغال زایی؟!‬ ‫مهسا رشتی پور‬ ‫فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) ازطریق یک تالش متعهدانه بادرنظرگرفتن ریسـک های ناشـی ازان‪ .‬واژه «کارافرینی» از کلمه فرانســوی ‪Entrepreneurs‬‬ ‫تعریف کارافرینی امده؛‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نهــا‬ ‫یســازد کــه ارزش ا ‬ ‫یهــا را به گونـه ای هماهنــگ م ‬ ‫یســت کــه بــا صــرف زمــان و انــرژی الزم‪ ،‬منابــع‪ ،‬نیــروی کار‪ ،‬مــواد اولیــه و ســایر دارای ‬ ‫به معنــای متعهدشــدن نشــاءت گرفتــه و کارافریــن‪ ،‬فرد ‬ ‫نهــا نســبت به حالت اولیـه اش افزایش یابــد (ایجــاد ارزش افــزوده کند)‪.‬‬ ‫یــا محصــوالت حاصل از ا ‬ ‫در چنددهه اخی ــر‪ ،‬کارافرین ــی به ش ــدت موردتوجه ق ــرار گرفته و‬ ‫ایجاد موج جدیدی از سیاست های کارافرینانه‬ ‫همین امر‬ ‫ســـبب ِ‬ ‫ِ‬ ‫در ا کث ــر کش ــورها ش ــده‪ .‬ای ــن کش ــورها موفقیت خ ــود در عرصه‬ ‫ت‬ ‫مدیون توســـعه فرهنـــگ کارافرینی‪ ،‬حمای ِ ‬ ‫اقتصـــاد و تجارت را‬ ‫ِ‬ ‫اصولی از کارافرینان‪ ،‬ارائـــه اموزش های موردنیاز به ان ها و انجام‬ ‫تحقیقـــات و پژوهش های الزم و درســـت دراین زمینه می دانند‪.‬‬ ‫شـــکل درســـت‪ ،‬کارافرینی فرایند توسعه کسب وکاری ست که‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫ب ــا یک ایده نوپا ش ــکل گرفت ــه و از صفر ش ــروع ش ــود؛ تازمانی که‬ ‫ـودده‬ ‫ای ــن ایده به مرحله اجرایی برس ــد و به یک کسـ ـب وکار س ـ ِ‬ ‫تبدیل شـــود‪ .‬البته این روند همواره توام با پذیرش ریســـک طی‬ ‫این مس ــیر اس ــت‪ .‬درنهای ــت نیز باید ب ــه معرفی ی ــک محصول یا‬ ‫نوع ــی خدمت جدی ــد به جامعه منته ــی می ش ــود‪ .‬این مفهوم‬ ‫درظاه ــر و طب ـ ِـق این تعریف؛ بسیارس ــاده می نمای ــد؛ درحالی که‬ ‫پیاده ســـازی ان‪ ،‬گاه کاری بـــس دشـــوار و پردردســـر اســـت‪ .‬یک‬ ‫کارافری ــن بای ــد بدان ــد ق ــرار نیس ــت فق ــط محصول تولیدش ــده‪،‬‬ ‫ب ــه ب ــازار تحویل داده ش ــود؛ بلکه بای ــد به محصول ی ــا خدماتی‬ ‫تبدیل شـــود که مردم خواســـتار ان هســـتند یا به ان نیازمندند‪.‬‬ ‫قابلی ــت برنامه ری ــزی‪ ،‬بهره گی ــری از مهارت ه ــای ارتباط ــی‪،‬‬ ‫دانس ــتن مهارت ه ــای بازاریابی و کس ـ ِـب مهارت ه ــای مدیریت‬ ‫عمومـــی و مهارت های رهبـــری؛ از جمله مهارت هـــای الزم برای‬ ‫ی ــک کارافرین موفق اس ــت‪.‬‬ ‫درست ان‬ ‫کاربرد‬ ‫اشتغال زایی و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫واژه «اشـــتغال زایی» غالبا این تصـــور را برای ما به وجـــود می اورد‬ ‫که یک شـــغل برای پاســـخ به نیازهـــای بازار ایجاد می شـــود‪ .‬این‬ ‫ً‬ ‫واژه‪ ،‬کاربـــرد زیـــادی در گفتمان هـــای سیاســـی دارد؛ مثال وقتی‬ ‫یک نامـــزد انتخاباتـــی از برنامه هـــای اینده خود درمورد شـــرایط‬ ‫خاص مالیاتـــی‪ ،‬برنامه های یارانه ای یـــا چهارچوب های قانونی‬ ‫جدی ــدی برای ایجاد ش ــغل س ــخن می گوی ــد‪ .‬اش ــتغال زایی در‬ ‫مفه ــوم عمل ــی‪ ،‬زمان ــی بـ ـه کار مـ ـی رود ک ــه ی ــک صنع ــت خاص‬ ‫درصورت لزوم به اســـتخدام کارگـــران و کارمندان بیشـــتری روی‬ ‫مـــی اورد تـــا بتواند تقاضـــای بـــازار بـــرای محصوالت یـــا خدمات‬ ‫ً‬ ‫ویـــژه ای را برطرف کند‪ .‬نهایتا اما اشـــتغال زایی طـــی چهار روش‬ ‫مرس ــوم ص ــورت می گیرد‪:‬‬ ‫در روش اول‪ ،‬اشـــتغال زایی بـــا حمایـــت و ســـرمایه گذاری دولـــت‬ ‫ایجاد می شـــود؛ یعنـــی دولت با ســـرمایه گذاری در پروژه هایی که‬ ‫می تواننـــد باعث شـــکل گیری خدمات جدیدی شـــوند‪ ،‬موجب‬ ‫اشـــتغال زایی می شـــود‪ .‬همچنین دولت می تواند از برنامه های‬ ‫درحال اجـــرای بخش خصوصی حمایت؛ و نتیجه بخشـــی ان ها‬ ‫یس ــت؛‬ ‫را تســـهیل کند‪ .‬این روش‪ ،‬ســـاده ترین روش اشتغال زای ‬ ‫چرا ک ــه ب ــا ی ــک منب ــع بی نهای ــت پ ــول و اعتب ــارات مال ــی یعنی‬ ‫دول ــت‪ ،‬طرفی ــم‪ .‬این موض ــوع می توان ــد رون ــد اش ــتغال زایی را‬ ‫ســـرعت زیادی ببخشد‪.‬‬ ‫درروش دوم‪ ،‬اش ــتغال زایی تحت تاثی ــر قانون و سیاسـ ـت های‬ ‫مال ــی ص ــورت می گی ــرد‪ .‬ف ــرض کنی ــد تغیی ــر سیاسـ ـت های‬ ‫مال ــی در برنامه ه ــای ی ــک نام ــزد انتخابات ــی باش ــد‪ .‬ا گ ــر او به‬ ‫ق ــدرت برس ــد‪ ،‬سیاسـ ـت هایش جایگزی ــن قوانی ــن ف ــرد قبلی‬ ‫یش ــماری را در‬ ‫ش ــده و این موض ــوع به وض ــوح‪ ،‬تفاوت ه ــای ب ‬ ‫اقتص ــاد و صنع ــت ان جامع ــه ایج ــاد می کند‪ .‬حتی ی ــک تغییر‬ ‫کوچ ــک در قوانین سیاسـ ـت های مال ــی‪ ،‬مش ــوق های مالیاتی‬ ‫و مق ــررات مربوط ــه می تواند بر اش ــتغال تاثیر بس ــزایی داش ــته‬ ‫باش ــد‪ .‬البت ــه بای ــد این نکت ــه را درنظ ــر داش ــت ک ــه تغیی ــرات‬ ‫بس ــیارزیاد می تواند اقتصاد را مورد اس ــیب قرار دهد و تغییرات‬ ‫بس ــیارکم نی ــز می تواند ضرب ــه بزرگی به ی ــک اقتص ــاد وارد کند؛‬ ‫پ ــس میانـ ـه روی دراین موض ــوع بهتری ــن گزین ــه و درعین حال‬ ‫س ــخت ترین عمل اس ــت‪.‬‬ ‫ا گرچــه مفاهیــم «کارافرینــی» و «اشــتغال زایی» هــردو بــاارزش و‬ ‫ً‬ ‫بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند؛ امــا لزومــا برهــم منطبــق نیســتند‪.‬‬ ‫یمــوارد می توانــد به عنــوان یکــی از نتایــج‬ ‫اشــتغال زایی دربرخ ‬ ‫کارافرینــی مطــرح شــود‬ ‫یس ــت؛‬ ‫روش س ــوم‪ ،‬رویک ــرد یک س ــهم ب ــازار ب ــرای اشتغال زای ‬ ‫بااین توضیح که ا گر فردی که شـــغلی ندارد‪ ،‬ب ــا افکار بلندپروازانه‬ ‫اق ــدام ب ــه راه ان ــدازی کسـ ـب وکار خ ــود کن ــد؛ ان ه ــم در بازارها و‬ ‫صنایعی که به نظر می رســـد ورود به ان ها اس ــان اس ــت‪ ،‬این فرد‬ ‫ً‬ ‫می تواند موجب اشـــتغال زایی شـــود‪ .‬این موضوع معموال وقتی‬ ‫اتف ــاق می افتد که ی ــک فرد ع ــادی به عنوان یک اش ــتغال زا وارد‬ ‫تج ــارت می ش ــود و در صنعت ــی که چندین س ــال نس ــبت به ان‬ ‫اش ــنایی دارد‪ ،‬به رقاب ــت می پردازد‪.‬‬ ‫و ام ــا روش اخر‪ ،‬اش ــتغال زایی ازطری ــق ایده ها‪ ،‬ن ــواوری‪ ،‬اختراع‬ ‫یس ــت‪ .‬این روش یعنی خل ــق یک صنعت جدید‬ ‫و سرمایه گذار ‬ ‫ک ــه س ــخت ترین و درعین ح ــال موثرترین راه ایجاد یک اش ــتغال‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫بلندم ــدت و بهترین راه برای رش ــد مداوم اقتصاد ‬ ‫تفاوت میان کارافرین و اشتغال زایی‬ ‫از ای ــن دو مفه ــوم این گونه برمی ای ــد که کارافرینی‪ ،‬یک «ش ــغل‬ ‫جدی ــد» ایج ــاد و ی ــک «ارزش ن ــاب» ب ــه جامعه اضاف ــه می کند؛‬ ‫ام ــا اش ــتغال زایی‪ ،‬ب ــرای پاس ــخ ب ــه تقاضاهای ب ــازار ب ــه جذب‬ ‫نیرو و تکمی ــل ظرفیت برای ش ــغل های ایجادش ــده می پردازد‪.‬‬ ‫به عبارت ــی کارافرینی‪ ،‬ایجاد درامد به واس ــطه تغیی ــردادن عناصر‬ ‫اصل ــی کسـ ـب وکار اس ــت؛ اما اش ــتغال زایی‪ ،‬توس ــعه کسـ ـب وکار‬ ‫موج ــود ب ــدون تغیی ــر مولفه ه ــا و عناص ــر اصل ــی ان اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دوم اینک ــه کارافرین ــی عمدت ــا بخ ــش خصوص ــی مربوط اس ــت؛‬ ‫یس ــت؛ بدین معنا که‬ ‫یک ــه اش ــتغال زایی وظیفـ ـه ای دولت ‬ ‫درحال ‬ ‫دولت ه ــا موظف ان ــد فراینده ــا و فعالیت های ــی را ک ــه منج ــر به‬ ‫اش ــتغال زایی بیش ــتر می ش ــوند را تس ــهیل و از ان ه ــا حمای ــت‬ ‫کنن ــد‪ .‬یک ــی از همین اقدام ــات‪ ،‬به ج ــای ورود مس ــتقیم دولت‬ ‫به اش ــتغال زایی ی ــا بزرگ ترکردن دولت‪ ،‬حمای ــت از فعالیت های‬ ‫کارافرینانه‪ ،‬گسترش فرهنگ کارافرینی‪ ،‬باالبردن ارزش کارافرینی‬ ‫و کارافرینان در جامعه و تش ــویق ان هاس ــت‪ .‬س ــوم اینکه نتیجه‬ ‫کارافرین ــی در ه ــر عرص ــه یا مرحلـ ـه ای‪ ،‬عرضه ی ــک کاالی جدید‬ ‫یک ــه اش ــتغال زایی به ندرت‬ ‫یا خدمت ــی متف ــاوت اس ــت؛ درحال ‬ ‫با ن ــواوری همراه اس ــت‪ .‬ه ــدف اصل ــی کارافرینانی که ب هش ــکل‬ ‫ف ــردی یا گروهی اقدام به راه اندازی بنگاه های اقتصادی ش ــامل‬ ‫کسـ ـب وکارهای کوچ ــک‪ ،‬کارخانه ه ــا و اس ــتارت اپ ها می کنند‪،‬‬ ‫اش ــتغال زایی نیس ــت؛ اما ازانجا ک ــه هیچ بنگاهی ب ــدون نیروی‬ ‫انس ــانی فعالیت نمی کند‪ ،‬از دس ــتاوردهای ان ها ایجاد اش ــتغال‬ ‫یک ــه صورت‬ ‫اس ــت‪ .‬عالوه بر هم ــه این ه ــا؛ کارافرین ــی در هرزمان ‬ ‫بگی ــرد‪ ،‬منج ــر ب ــه خلق ی ــک منبع ث ــروت جدی ــد خواهد ش ــد؛‬ ‫ً‬ ‫یعن ــی نوعی ارزش ب ــه جامعه اضاف ــه می کند‪ .‬ایـ ـن کار معموال با‬ ‫گ ــرداوری مجموعه ای از منابع انس ــانی و فیزیکی که هوش ــیارانه‬ ‫ً‬ ‫انتخ ــاب ش ــده اند‪ ،‬ص ــورت می گی ــرد؛ ام ــا اش ــتغال زایی معموال‬ ‫از مناب ــع و ثروت ه ــای موجود اس ــتفاده ک ــرده و ب ــه توزیع ان ها‬ ‫کم ــک می کن ــد و نمی ت ــوان به طورقط ــع گف ــت ک ــه همیش ــه با‬ ‫به ــره وری همراه اس ــت‪.‬‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در اثنـــای مســـابقات المپیـــک ‪ 2020‬ژاپـــن کـــه کرونا باعـــث شـــد در ‪ 2021‬در‬ ‫توکیـــو پایتخـــت ژاپن برگزار شـــود؛ ا گر موفـــق نبوده ایم که طالی مســـابقات‬ ‫ورزشـــی را در حد انتظار کســـب کنیم‪ ،‬در عوض در صحنه همه گیری کرونا‪،‬‬ ‫در اخریـــن روز هفته گذشـــته رکـــوردی از خود به جای گذاشـــته و بـــا بیش از‬ ‫‪30‬هـــزار مبتال در کشـــور‪ ،‬به عـــدد ویران کننـــده ای دســـت یافته ایم که فقط‬ ‫بایـــد تاســـف خـــورد کـــه در رقم خوردن چنیـــن شـــرایطی‪ ،‬کـــم کاری دولت و‬ ‫مـــردم‪ ،‬از دالیـــل عمده ان بوده اســـت‪ .‬دولـــت را باید مقصر اصلی دانس ــت‬ ‫ً‬ ‫کـــه در ‪ 18‬ماه اخیـــر‪ ،‬مرتبا نمـــره مـــردودی دریافت کـــرده و با وجود داش ــتن‬ ‫فرصت های طالیی برای مهار یا توقف یورش سراســـری کرونا‪ ،‬عکس العمل‬ ‫به موقع و مناســـب نداشـــته اســـت و تا دلمان بخواهد ازســـوی دولت‪ ،‬فقط‬ ‫وعـــده شـــنیده ایم و بس‪ .‬در این میان‪ ،‬رئیس ســـتاد ملی مبـــارزه با کرونا که‬ ‫خود وزیر بهداشـــت و درمان و اموزش پزشکی ســـت‪ ،‬بیش از همه در معرض‬ ‫امـــاج حمالت مردم بـــوده اســـت؛ به نحوی کـــه پاره ای از اوقات عنـــان از کف‬ ‫می دهـــد و بـــا عصبانیت با منتقدیـــن برخورد می کنـــد؛ هرچنـــد بر این باورم‬ ‫کـــه شـــاید هـــر فـــرد دیگـــری نیـــز به جـــای او می بـــود؛ از فشـــارهای موج ــود‬ ‫در این مـــدت طوالنـــی‪ ،‬تحملـــش به ســـر می رســـید و به گفته قدیمی ه ــا؛ رو‬ ‫بـــه صحـــرا و بیابان می گذاشـــت؛ اما جای خوشبختی ســـت کـــه در این مورد‬ ‫خـــاص‪ ،‬اقـــای وزیـــر مقاوم اســـت؛ هر چنـــد بیشـــتر وعده هایی که بـــه مردم‬ ‫بـــرای وا کسیناســـیون داد ه شـــد‪ ،‬باد هوا شـــده و برای مردم‪ ،‬بی ثمر گش ــته‬ ‫اســـت و مجموعـــه بدقولی هـــا به جایی رســـیده کـــه در بهتریـــن حالـــت‪ ،‬از‬ ‫مجموعه وا کســـن های وارداتی و تولیدی داخـــل‪ ،‬روزانه حدا کثر ‪400‬هزار نفر‬ ‫وا کســـینه شـــده یا می شـــوند؛ ا گر اوقات تعطیـــل هفتگـــی را از ان کم کنیم‪،‬‬ ‫در مجمـــوع در طـــول یک مـــاه در خوش بینانه ترین حالت‪ ،‬ما قـــادر خواهیم‬ ‫بـــود که حدود هشـــت تا نه میلیون نفر را تحت وا کسیناســـیون قـــرار دهیم و‬ ‫برای پوشـــش کامل کشـــور‪ ،‬حداقل ‪ 10‬مـــاه زمان الزم اســـت تا کل جمعیت‬ ‫کشـــور وا کســـینه شـــوند؛ و این یعنـــی افزایش رکورد بیـــش از ‪30‬هـــزار ابتالی‬ ‫روزانـــه در کشـــور کـــه ایـــن دو عـــدد به هیچ وجـــه‪ ،‬متوازن شـــدنی نیس ــتند؛‬ ‫امـــا ا گـــر بخواهیم جانـــب عدالـــت را رعایت کنیم؛ همـــه این عوامـــل را نباید‬ ‫به حســـاب ایـــن دولـــت و وزیـــر او گذشـــت‪ .‬ا گر دولـــت یک هفتـــه تعطیلی و‬ ‫قرنطینـــه را تعییـــن می کند‪ ،‬امـــا مردم مـــا درهمان حال بی خیـــال این همه‬ ‫مبتال و کشـــته‪ ،‬بار ســـفر بســـته و راهی ســـه اســـتان تمام قرمز کشـــور‪ ،‬یعنی‬ ‫گیـــان‪ ،‬مازنـــدران و گلســـتان می شـــوند؛ حاصل ســـیاهی رقم می خـــورد؛ و‬ ‫این درحالی ســـت که بســـیاری از این افـــراد می گوینـــد که بایـــد دم را غنیمت‬ ‫شـــمرد و برای اســـایش و خوش گذرانی خود و متوقف تفریـــح و گردش خود‬ ‫می گوینـــد کـــه مـــا را خیالی نیســـت؛ چرا کـــه باالتر از ســـیاهی رنگی نیس ــت!‬ ‫طبیعی ســـت؛ چنین پندارهایی ازســـوی برخـــی از مردم کشـــور ما که صالح‬ ‫و مصلحـــت خـــود را در خوش گذرانـــی دیـــده و شـــادی خود را بـــر کل جامعه‬ ‫ترجیـــح می دهنـــد‪ ،‬موجـــب شـــده عاقبتـــی این چنینـــی را بـــه مردم کش ــور‬ ‫تحمیـــل کننـــد‪ .‬بدیـــن روی وقتـــی در یـــک روز بیـــش از ‪30‬هزار نفـــر مبتال به‬ ‫ویـــروس کرونا و بیش از ‪ 300‬نفر جان باخته می شـــوند‪ ،‬بـــه وضعیتی بحرانی‬ ‫گرفتـــار می شـــویم که حتـــی راهروهای بیمارســـتان ها هم دیگـــر جایی برای‬ ‫بیمـــاران کرونایـــی ندارنـــد‪ .‬این وضعیـــت بد‪ ،‬در پـــاره ای از اســـتان ها‪ ،‬رنگ‬ ‫نو بلوچس ــتان‬ ‫گرفتـــاری همگانی را گرفته اســـت‪ .‬ازجملـــه در اهواز‪ ،‬سیستا ‬ ‫که حتی کمبود کپســـول ا کســـیژن هم مزید بر علت شـــده اســـت‪ .‬حال‪ ،‬من‬ ‫ً‬ ‫همیشـــه منتقد که معموال اهســـته حرف می زنـــم‪ ،‬ناله های ارامـــم دیگر به‬ ‫ســـر رســـیده و می خواهم با صـــدای بلند و با فریـــاد از دولت و مـــردم‪ ،‬رعایت‬ ‫موازین بهداشـــتی را خواســـتار شـــوم‪ .‬امید اســـت دولت در همیـــن چند روز‬ ‫باقی مانده از عمر خود‪ ،‬از کشـــورهای دوســـت و حامی بخواهد‪ ،‬حتی به نام‬ ‫قرضی‪ ،‬وا کســـن ارســـال کنند و دولت بتواند مردم را تا دیر نشـــده وا کس ــینه‬ ‫کنـــد؛ چرا که فردا خیلی دیر اســـت؛ اما درپایان به ســـان همیشـــه به خصوص‬ ‫بـــه هنـــگام گرفتاری ها و مواقـــع بحرانی‪ ،‬باز هم باید دســـت تمنا و اســـتغاثه‬ ‫به ســـوی خـــدای مهربانی هـــا دراز کنیـــم و بگوییم خدا کریم اســـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ابالغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی‬ ‫معـــاون وزیـــر و رئیـــس کل ســـازمان توســـعه تجـــارت ایـــران‪ ،‬از ابالغ بس ــته‬ ‫حمایت از صادرات غیرنفتی ســـال ‪ ۱۴۰۰‬توسط معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫و رئیـــس ســـتاد فرماندهی اقتصـــاد مقاومتی خبـــر داد‪ .‬به گزارش ســـازمان‬ ‫توســـعه تجـــارت ایـــران؛ حمیـــد زادبـــوم گفـــت‪« :‬پیش نویـــس این بس ــته‬ ‫حمایتـــی‪ ،‬پـــس از تدویـــن و تهیه توســـط ســـازمان توســـعه تجـــارت ایران؛‬ ‫و تائیـــد ســـازمان برنام هو بودجـــه‪ ،‬وزارت صمـــت‪ ،‬وزارت امـــور اقتصـــادی و‬ ‫دارایـــی‪ ،‬وزارت جهـــاد کشـــاورزی‪ ،‬بانـــک مرکزی ایـــران و صندوق توس ــعه‬ ‫ملـــی‪ ،‬ابـــاغ شـــده؛ و بـــا تخصیص بودجـــه مشـــوق های صادراتـــی مندرج‬ ‫در ان‪ ،‬حمایـــت از صادرکننـــدگان در چهارچـــوب درون زایـــی و برون گرای ــی‬ ‫اقتصـــاد و براســـاس سیاســـت های کلـــی اقتصـــاد مقاومتی انجام شـــود»‪.‬‬ ‫صنایع سیمانی؛ در اولویت تامین برق‬ ‫ســـخنگوی صنعت برق گفت‪« :‬با هماهنگـــی وزارتخانه های نیرو و صمت‪،‬‬ ‫کارخانه هـــای ســـیمان کـــه طـــی روزهـــای اخیـــر‪ ،‬محصـــول خـــود را در بازار‬ ‫عرضـــه و باعـــث تعدیـــل و کاهـــش حبـــاب قیمتـــی شـــدند‪ ،‬در اولویت رفع‬ ‫محدودیـــت بـــرق قـــرار گرفتند‪ .‬رونـــد کاهـــش محدودیت های برقـــی که از‬ ‫هفتـــه پیش اغاز شـــده بود‪ ،‬تداوم یافته اســـت»‪ .‬به گزارش شـــاتا؛ مصطفی‬ ‫رجبی مشـــهدی ابـــراز امیـــدواری کرد که رونـــد رفع محدودیت هـــای برقی‬ ‫صنایـــع‪ ،‬در هفته جاری نیز بـــا همکاری مردم و کاهش مصـــرف برق ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بسته شدن قریب الوقوع پرونده مسکن مهر‬ ‫وزیـــر را هو شهرســـازی با بیان اینکـــه پرونـــده «مســـکن مهر» به زودی بس ــته‬ ‫می شـــود‪ ،‬گفـــت‪« :‬عمده واحدهای مســـکن مهـــر‪ ،‬در دولت تدبیـــر و امید‬ ‫احداث شـــد»‪ .‬به گزارش وزارت را هو شهرســـازی؛ محمد اســـامی در مراسم‬ ‫اغـــاز عملیـــات اجرایی احـــداث ‪ ۱۰۰۰‬مســـکن بـــرای کارمندان صد او س ــیما‬ ‫افـــزود‪« :‬مســـکن مهر‪ ،‬یکی از بزرگ ترین پروژه های تولید مســـکن در کش ــور‬ ‫بود؛ اما مشـــکالت فراوان داشـــت‪ .‬تامیـــن نقدینگی این طرح کـــه از طریق‬ ‫خـــط اعتبـــاری از بانک مرکزی‪ ،‬باعـــث خلق بیـــش از ‪ ۵۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫شـــده بود‪ ،‬از مشـــکالت این طـــرح بود‪ .‬بســـیاری از واحدهای مســـکن مهر‬ ‫در مکان هایـــی احـــداث شـــده بودنـــد کـــه از هیـــچ زیرســـاختی و امکانات‬ ‫زیربنایـــی برخـــوردار نبـــوده و گاه ایجـــاد زیرســـاخت بـــرای شـــهرک های‬ ‫احداثی‪ ،‬از ســـاخت کل شـــهرک پر هزینه تر بود‪ .‬این پروژه هزینه هنگفتی را‬ ‫صـــرف کرد و منابـــع دولت نیز اجازه تامیـــن مالی ان را نمـــی داد؛ اما با لطف‬ ‫الهـــی و تالش همه همـــکاران‪ ،‬این پـــروژه به اتمام رســـید»‪.‬‬ ‫وا کسیناسیون معلمان از امروز‬ ‫شو پرورش اعالم کرد؛ مدرســـه‪ ،‬ســـامت روان و بلـــوغ اجتماعی‬ ‫وزیـــر اموز ‬ ‫دانش امـــوزان را کامل تـــر می کنـــد و امـــروز ارزیابـــی بین المللی این اسـ ـت که‬ ‫از هر طریقـــی کـــه می توانیـــم‪ ،‬بـــرای بازگشـــایی مدارس اقـــدام کنیـــم و این‬ ‫ضرورتـــی بـــود کـــه خوشـــبختانه در ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا منجر به‬ ‫وا کسینه شـــدن معلمان شد و ان ها به عنوان ســـرباز سپاه پیشرفت‪ ،‬اماده‬ ‫می شـــوند کـــه از مهـــر امســـال بار دیگر طنیـــن مهـــر و محبـــت را در مدارس‬ ‫اشـــکار کنند‪ .‬به گـــزارش پانا؛ محســـن حاجی میرزایی گفت‪« :‬خوشـــحالیم‬ ‫کـــه در واپســـین روزهـــای دولـــت‪ ،‬بـــرای بازگشـــایی مـــدارس و اغـــاز س ــال‬ ‫تحصیلـــی جدیـــد برنامه ریزی کـــرده و اماده شـــده ایم‪ .‬همه مـــا باید کمک‬ ‫کنیم تـــا وا کسیناســـیون معلمـــان هرچه زودتر انجام شـــود و سپاســـگزاریم‬ ‫از همـــه عزیزانـــی که از امـــروز برای وا کسیناســـیون معلمان اقـــدام خواهند‬ ‫کرد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2289‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2289‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا انسان ها از زیر کار در می روند؟‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫تنظیم ساعت به وقت عشق‬ ‫این روزهــا همــه در جســتجوی کار هســتند‪ .‬این روزهــا عــده زیــادی ترجیــح می دهنــد از زیــر کار در برونــد؛ مــا در وضعیــت متناقضــی زندگــی می کنیــم‪ .‬کار کــردن و از زیــر کار دررفتــن جــزو خصیص ههــای‬ ‫یســت تــا بتوانــد بــا کمتریــن کار‪،‬‬ ‫تنــام کنــد و وقتــی کــه کاری پیــدا می کنــد حــاال در جســتجوی راه های ‬ ‫انســان عصــر مــدرن به حســاب می ایــد‪ .‬ممکــن اســت فــردی در ســایت های مختلــف بــرای کار ثب ‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫حقــوق مکفــی دریافــت کنــد‪ .‬البتــه ایــن خصلــت اخالقــی در انســان به حســاب نمی ایــد‪ .‬امــا اینکــه از زیــر کار دررفتــن چگونــه در انســان شــکل می گیــرد‪ ،‬خــود موضــوع مهم ‬ ‫یکـه ممکـن اسـت کارفرمایان با پرداخت حقـوق حداقلی‪،‬‬ ‫ازانجای ‬ ‫کارگـران را اسـتثمار کننـد از زیـر کار دررفتـن بـه یک خصیصـه عادی‬ ‫و معمـول مـا تبدیل می شـود‪ .‬لـذا ازانجایی که همه ما بـرای زندگی‬ ‫نیـاز بـه پـول داریـم هـر کـس تلاش می کنـد تـا نقطـه ای را در فضای‬ ‫اشـتغال بـرای خـود بیابـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬در اینجـا می تـوان گفـت کـه‬ ‫بیـن جبـر کا رکـردن و رضایـت شـغلی تفـاوت و فاصلـه وجـود دارد و‬ ‫ازانجایی که ما بیشتر از عالقه به دریافت پول‪ ،‬به از گرسنگی نمردن‬ ‫ً‬ ‫فکـر می کنیـم؛ پـس طبیعتـا در جایـی مشـغول به کار می شـویم کـه‬ ‫ً‬ ‫احتماال موردعالقه ما نیسـت و چه بسـا کار در نقاط لذت مسـاوی‬ ‫بـا دریافت هـای ناچیـزی همراه باشـد کـه ما را تامین نخواهـد کرد‪.‬‬ ‫پگـرا در مـورد ان تا کیـد‬ ‫براسـاس انچـه بسـیاری از متفکریـن چ ‬ ‫دارنـد‪ ،‬می تـوان به این نتیجـه رسـید کـه در دنیـای مـدرن امـروزی‬ ‫کار با بهره کشی و استثمار همراه شده است‪ .‬البته در اینجا باید به‬ ‫سـخنان هر دو طرف این معامله گوش فرا داد‪ .‬کارگران می گویند‪:‬‬ ‫کار سـخت اسـت‪ ،‬حقوق دریافتی کم اسـت و خرج زندگی را کفاف‬ ‫نمی دهـد‪ .‬کارفرمایـان می گوینـد‪ :‬افزایـش حقـوق باعـث باال رفتـن‬ ‫هزینه هـای تولیـد و گران شـدن قیمـت کاالهـا و از بین رفتـن قـدرت‬ ‫رقابت ما در بازار کار می شود‪ .‬این تقابل از دوران گذشته تا به امروز‬ ‫وجود داشته است‪ .‬اما واقعیت این است که ما زمانی می توانیم به‬ ‫انسان ها احساس خوبی از کار کردن بدهیم که بتوانیم عشق را در‬ ‫زندگی شـغلی ان هـا وارد کنیم‪.‬‬ ‫«پائولـو کوئیلـو» معتقـد اسـت‪« :‬وقتـی مـا تلاش می کنیـم از انچـه‬ ‫هسـتیم بهتـر شـویم‪ ،‬همه چیـز در اطـراف مـا نیـز بهتـر می شـود‪.‬‬ ‫امـا همیشـه مـا بـرای بهتر شـدن تلاش نمی کنیـم»‪ .‬واقعیـت‬ ‫این اسـت که مـا در بیشـتر مواقـع شـاید به دلیـل فشـارهای جامعـه‬ ‫ترجیح می دهیم که بدتر شویم یا بدترشدن را به عنوان بهتر شدن‬ ‫تعبیـر می کنیـم‪ .‬لـذا نمی تـوان‪ ،‬تخمیـن زد کـه چـه روزی و در چـه‬ ‫دوره ای می تـوان بـه ایـن کیفیـت از زندگـی رسـید کـه وقتـی صبـح‬ ‫از خـواب بیـدار می شـویم به معنـای واقعـی بـرای رفتـن به سـرکار در‬ ‫پوسـت خـود نگنجیـم‪ .‬ایـا فکـر مثبتـی کـه بتوانـد کل زندگـی مـا را‬ ‫در یـک روز تغییـر دهـد‪ ،‬جرقـه خواهـد خـورد؟ ما چگونـه می توانیم‬ ‫فشـار کاری را تحمـل کنیـم؟ شـاید زمانـی را بایـد ب هشـکل مطلوب‬ ‫در نظـر گرفتـه کـه در ان اسـتثمار فـرد از فـرد از بیـن مـی رود و هـر‬ ‫کـس می دانـد کـه بـه چـه دلیلـی شـغلی را انتخـاب می کنـد‪« .‬کارل‬ ‫مارکـس» می گویـد‪« :‬متناسـب بـا پایان یافتـن بهره کشـی یک فـرد از‬ ‫فرد دیگر‪ ،‬استثمار یک ملت توسط ملت دیگر پایان خواهد یافت‬ ‫و به تناسـب از بین رفتـن تضـاد بیـن طبقـات در داخـل یـک کشـور‪ ،‬‬ ‫خصومـت یـک ملـت بـا ملـت دیگـر نیـز بـه پایـان می رسـد»‪ .‬ایـن‬ ‫یک قانون نانوشـته اسـت؛ باید فرد را رهایی بخشـیم تا جامعه ای‬ ‫بتوانـد رهایـی را در عمـل تجربـه کنـد‪ .‬امـا از طرف دیگـر بـا همـه این‬ ‫سـختی ها مـردم بـرای پیدا کردن شـغلی نـان واب دار همـواره تالش‬ ‫می کنند؛ به ویژه ان هایی که در سـر رویاهای بزرگی دارند‪ .‬وقتی که‬ ‫برای اولین بار «جک لندن» در اثار خود از تشنگان و جستجوگران‬ ‫طال یاد کرد‪ ،‬او عطش پایان ناپذیر انسـان برای رسـیدن به ثروت و‬ ‫رفـاه را بـه زیبایـی بـه تصویر کشـید‪ .‬همه ما می دانیم که انسـان ها‬ ‫ً‬ ‫طبعا در جستجوی رفاه‪ ،‬لذت و ارامش هستند‪ .‬بر این مبنا ممکن‬ ‫است جویندگان طال و الماس در مسیرهایی قرار گیرند که قانون یا‬ ‫جامعـه ان رویه هـا را توصیـه نمی کنـد‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬براسـاس نظـر «رابـرت مرتـون» ا گـر افـرادی که هم اهـداف‪،‬‬ ‫هـم ابـزار را می پذیرنـد و انسـان هایی بهنجـار به حسـاب می اینـد را‬ ‫جزو اقلیت یک جامعه به حساب اوریم‪ ،‬عده زیادی از مردم جهان‬ ‫در دسـته های نـواوران‪ ،‬مناسـک گرایان‪ ،‬انزواجویـان و طغیانگـران‬ ‫ً‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬مثال ممکن اسـت ما با گروهی از مردم روبه رو شـویم‬ ‫کـه دسـت بـه کارهای غیرقانونی بـرای پولدار شـدن می زنند‪ .‬وقتی‬ ‫از ان ها می پرسـیم که چرا این مسـیر را انتخاب کرده اید‪ ،‬می گویند‬ ‫از دوران کودکـی بـه مـا گفته انـد هـر کـس کـه در جامعـه تلاش کنـد‬ ‫و بـه تحصیلات عالیـه دسـت یابـد او در زندگـی موفـق خواهد شـد‪.‬‬ ‫لکـرده شـدیم و با یک‬ ‫یکـه مـا بـه سـراغ علـم رفتیم و تحصی ‬ ‫امـا وقت ‬ ‫حقـوق حداقلـی در یـک اداره مـا را اسـتخدام کردنـد‪ ،‬ایـن بـا همـه‬ ‫ارزوهـا و امـال مـا فاصلـه داشـت‪ .‬بر این مبنـا به این نتیجه رسـیدیم‬ ‫که شـاید هدف رسـیدن به رفاه و اسـایش را باید از مسـیرهایی غیر‬ ‫از انچه جامعه تبلیغ ان را می کند‪ ،‬جستجو کنیم‪ .‬بر همین اساس‬ ‫اسـت کـه در یـک جامعـه اختلاس‪ ،‬پول شـویی و بهره منـدی از‬ ‫دسـتاوردهای دیگـران امکان پذیـر می شـود‪ .‬لـذا جامعـه در درون‬ ‫خود را خورد‪ .‬اما واقعیت ان اسـت که این روزها علی رغم جانشـینی‬ ‫و جایگزینـی ربات هـا به جـای انسـان ها‪ ،‬همچنـان ا کثـر مـردم‬ ‫جهـان کارگرانـی هسـتند کـه در فرایند اشـتغال و کار خویـش بدون‬ ‫انکـه گناهـی مرتکـب شـده باشـند‪ ،‬عذاب می کشـند و زندگی شـان‬ ‫درسـت به مثابه این اسـت که بر روی تختی پر از پونز می نشـینند و‬ ‫ایـن پونزهـا بـا تـن ان هـا مانـوس شـده و خونریـزی و درد را نیـز بـرای‬ ‫ان ها به امری عادی و معمولی مبدل سـاخته اسـت‪ .‬ایا برای انکه‬ ‫انسـان ها بتوانند یک زندگی مناسـب و اسـتاندارد را داشـته باشند‬ ‫و هـرروز لبخنـد را تجربـه کننـد بایـد هزینـه گزافـی را پرداخـت کـرد؟‬ ‫ایـا همچنـان باید تولد یک انسـان‪ ،‬سرنوشـت اینـده او را رقم بزند؟‬ ‫جوامـع بشـری تـا کجـا می تواننـد تحمـل ایـن را داشـته باشـند کـه‬ ‫فقـط عـده قلیلـی از سیاه پوسـتان فقیر افریقـا این شـانس را بیابند‬ ‫مثل «اپرا وینفری» و «بارا ک اوباما» بتوانند به قاره امریکا راه یابند‬ ‫و در بین سـتارگان جهان بدرخشـند؟‬ ‫واقعیـت این اسـت که همـه مـردم جهـان حـق و شایسـتگی زندگـی‬ ‫ً‬ ‫خوب را دارند اما این حق به همه انسـان ها داده نمی شـود و مرتبا‬ ‫این جمله به گوش می رسد که سرمایه داری از ِان کسانی ست که‬ ‫شایستگی و استعداد خود را بروز دهند و از پله های ترقی باال روند‪.‬‬ ‫امـا ایـن انسـان شایسـته کیسـت؟ شـاید تعریـف انسـان شایسـته‬ ‫چنـدان اسـان نباشـد و هـر کـس از زاویـه ای بـه ان نـگاه کنـد‪ .‬شـاید‬ ‫همـه مـا بـه ایـن نتیجه برسـیم که ا کسـیر نجـات از فقـر‪ ،‬خالقیت و‬ ‫اسـتعدادهای درونـی انسان هاسـت‪ .‬امـا در همیـن دنیـای نابرابـر‪،‬‬ ‫انسان های قلیلی هستند که عشق درونی خود را کشف می کنند‬ ‫و بـا انقلاب درونـی در پـی جابه جایی کوه ها به راه می افتند‪ .‬شـاید‬ ‫ایـن تعـداد نسـبت بـه چند میلیـارد جمعیـت سـاکن بـر روی کـره‬ ‫زمین کم و ناچیز باشند اما باید بپذیریم که در همین دنیای نابرابر‬ ‫گاهـی ایـن اقلیت هـای به حسـاب نیامده‪ ،‬می تواننـد معجـزه ای را‬ ‫رقـم بزننـد و زندگـی بشـریت را در روی کـره زمیـن تغییـر دهنـد‪ .‬باید‬ ‫ساعت های ما به جای «گرینویچ» به وقت «عشق انسانی» تنظیم‬ ‫شـود‪ .‬شـاید بتوان با تجربه رشـد در عشق انسـانی‪ ،‬کار سخت را به‬ ‫کاری انسـانی و انعطاف پذیـر تبدیل کرد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫پیشگیری و درمان؛ دو اقدام مهم برای کاهش تسریع اعتیاد در جوانان‬ ‫کامبیــز محضــری؛ کارشــناس اعتیــاد ســازمان بهزیســتی کشــور‬ ‫دررابطه بــا اقدامــات ســازمان بهزیســتی‪ ،‬درخصــوص کاهــش رونــد‬ ‫صعــودی معتــادان متجاهر گفت‪« :‬ســازمان بهزیســتی در معاونت‬ ‫پیشــگیری و دفتــر اعتیــاد؛ و واحد هــای اســتانی‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫ً‬ ‫متنوعــی دارد و نــگاه ان صرفــا بــه معتــادان متجاهــر نیســت؛ بلکــه‬ ‫نگاهــش این اس ـت که باتوجه به اینکــه طیــف وســیعی از اعتیــاد در‬ ‫ســطح بــاال وجــود دارد‪ ،‬بایــد بــه همــه ان هــا نــگاه کــرد‪ .‬وقتــی در‬ ‫ً‬ ‫حــوزه معتــادان‪ ،‬یــک خیابــان هرنــدی را مشــاهده می کنیــم‪ ،‬صرفــا‬ ‫نــوک قلــه را دیده ایــم و بایــد زیــر ان قلــه هــم را ببینیــم‪ .‬قســمتی‬ ‫هــم بیــرون ایــن قلــه اســت کــه هنــوز دچــار اعتیــاد نشــده اند و بایــد‬ ‫یکــه‬ ‫اقــدام پیشــگیرانه کــرد و ازطرفــی‪ ،‬درمــان هــم بایــد بــرای افراد ‬ ‫تــازه وارد این مســیر شــده اند‪ ،‬انجــام شــود کــه بــرای بخشــی از‬ ‫معتــادان متجاهــر برنامه هــای کاهــش اســیب داریــم کــه مرا کــز‬ ‫گــذری و ســرپناه‪ ،‬از جملــه ان هاســت و بــرای بخش ـی دیگر نیــز‬ ‫به خاطــر مــاده ‪ ۱۶‬قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر کــه تجاهــر را جــرم‬ ‫یکــه‬ ‫دانســته‪ ،‬بــا نیــروی انتظامــی همــکاری می کنیــم؛ به طور ‬ ‫بــرای این افــراد اردوگاه هایــی راه انــدازی شــده کــه پــس از دســتگیری‬ ‫بخشــی از معتــادان‪ ،‬بــه این مکان هــا انتقــال داده می شــوند و کار‬ ‫درمانــی ان هــا صــورت می گیــرد و ازطریــق دســتگیری‪ ،‬خدمــات‬ ‫دریافــت می کننــد»‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ او افــزود‪:‬‬ ‫«برنامــه وســیعی از پیشــگیری اولیــه تــا طــرح کاهــش اســیب و‬ ‫اردوگاه وجــود دارد کــه موضــوع متجاهریــن‪ ،‬به دلیــل حساســیتی‬ ‫کــه وجــود داشــته‪ ،‬گســترش پیــدا کــرده و باوجوداینکــه پرهزینــه‬ ‫ً‬ ‫اســت؛ امــا دراین خصــوص خدمــات مربوطــه ارائــه شــده؛ مثــا در‬ ‫حــوزه اردوگاهــی‪ ،‬دســتگیری معتــادان متجاهــر‪ ،‬غربالگــری ان هــا و‬ ‫خدمــات و نگهــداری سه شــیفت و درمان این افراد هزینه بر اســت و‬ ‫باتوج هبــه هزینه ها و تورم های موجود‪ ،‬ســازمان بهزیســتی بــه ارائه‬ ‫خدماتــی بــرای ایــن معتــادان متجاهــر پرداختــه اســت»‪.‬‬ ‫داریــوش تق ـی زاده؛ کارشــناس مســئول درمــان اعتیــاد ســازمان‬ ‫بهزیســتی اســتان تهــران نیــز دربــاره اقدامــات ســازمان بهزیســتی‬ ‫شاتر‬ ‫جهنم‬ ‫جهنم چیزی نبود که فکر می کردیم؛ جهنم جور‬ ‫دیگری ست که باید در این نمایش دید ‪...‬؛ حامد‬ ‫ شیخی‪ ،‬امیررضا باباولیان‪ ،‬یگانه سروری و تداعی‬ ‫ سعیدی فر ؛ بازیگران این نمایش به نویسندگی‬ ‫(بر پایه «دوزخ» اثر ژان پل سارتر و «مرگ در می زند»‬ ‫کارگردانی حامد شیخی هستند که‬ ‫ِ ‬ ‫اثر وودی الن) و‬ ‫تا ‪ 22‬مردادماه ساعت ‪20‬‬ ‫در «خانه نمایش مهرگان» (سالن شماره یک)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫اســتان تهــران‪ ،‬به منظــور کاهــش رونــد صعــودی معتــادان متجاهر‬ ‫گفــت‪« :‬از ســال ‪ ،۸۲‬اولیــن طرحــی کــه بــود ‪ ۲۵۰‬معتــاد متجاهــر‬ ‫ً‬ ‫داشــتیم؛ امــا امــروز براســاس امــار اعالمــی‪ ،‬تقریبــا ‪۲۵‬هــزار معتــاد‬ ‫یســت‪ .‬در‬ ‫متجاهــر داریــم کــه ایــن نشــان دهنده یــک رونــد افزایش ‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬در اســتان تهــران‪۲۲ ،‬هــزار و ‪222‬مــورد شناســایی کردیــم‬ ‫کــه حــدود ‪۱۸‬هزارنفــر در مرا کــز مــا تحت درمــان قــرار گرفتنــد و‬ ‫باتوج هبــه شــیوع کرونــا و مشــکالتی کــه درزمینه ســاماندهی وجود‬ ‫ً‬ ‫داشــته‪ ،‬در س ـه ماهه ابتــدای ســال ‪ ،۱۴۰۰‬تقریبــا حــدود ‪۱۱‬هــزار‬ ‫معتــاد متجاهــر جمـع اوری شــده کــه حــدود ‪8700‬نفــر از ان هــا وارد‬ ‫مرا کــز شــدند؛ امــا اینکــه اقدامــات مــا در ســازمان بهزیســتی اســتان‬ ‫تهــران بــرای این منظــور چــه بــوده؟ بایــد گفت که برای پیشــگیری‪،‬‬ ‫برنامه هــای اجتماع محــور داریم کــه درواقع‪ ،‬موسســات در مناطق‬ ‫پرخطر می روند و شرایط را شناسایی کرده و به ان محله و منطقه‬ ‫کمــک می کننــد تــا متوجــه نیاز هــای ان هــا دراین بــاره شــوند کــه‬ ‫به طورمثــال؛ چه دســتگاهی می تواند کمک کند تا بتوانــد درصدد‬ ‫رفــع نیاز هــای ان هــا برایــد‪ .‬ا گاه ســازی و اطالع رســانی بــه خانواده ها‬ ‫از دیگــر مــوارد پیشــگیری هســتند کــه در ایــام کرونــا‪ ،‬بیشــتر ازطریق‬ ‫فضــای مجــازی اتفــاق می افتــد و درخصــوص درمــان نیــز طیــف‬ ‫وســیعی از مرا کــز را در ســازمان بهزیســتی داریــم کــه ازان جملــه بایــد‬ ‫بــه مرا کــز ســرپایی‪ ،‬اقامتــی‪ ،‬کاهــش اســیب‪ ،‬مرا کــز مــاده ‪ ۱۶‬و ‪...‬‬ ‫اشــاره کــرد کــه در تهــران‪ ،‬حــدود‪ ۱۶۰‬مرکــز ســرپایی‪ ۱۷۰،‬مرکز اقامتی‬ ‫و ‪ ۲۹‬مرکــز کاهــش اســیب و حــدود ‪ ۱۲‬مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬داریــم کــه در‬ ‫حــوزه اعتیــاد درحال ارائــه خدمــات هســتند؛ حــدود ‪ ۴۰‬مرکــز هــم در‬ ‫حــوزه پیشــگیری‪ ،‬درحال اجــرای برنامه هایــی هســتند»‪.‬‬ ‫محضــری دربــاره پیشــگیری از رونــد صعــودی اســتفاده جوانــان از‬ ‫یکــه هنــوز‬ ‫مــواد مخــدر گفــت‪« :‬در پیشــگیری اولیــه؛ یعنــی افراد ‬ ‫ً‬ ‫مصرف کننــده نشــده اند‪ ،‬طر ح هایــی در محــات داریــم‪ .‬قبــا نیــز‬ ‫در اموزش وپــرورش هــم فعــال بوده ایــم و بــرای این منظــور همکاری‬ ‫می کردیــم امــا ا کنــون کمتــر شــده و ان هم به خاطر حساســیت های‬ ‫اموزش وپــرورش و تقسیم بندی هاســت و به دنبــال ان‪،‬‬ ‫دانشــجویان هــم در خیلــی از اســتان ها بــا مــا همــکاری می کردنــد‪.‬‬ ‫به همین منظــور‪ ،‬بــا شناســایی گروه هــای مختلــف و عوامــل خطــر‪،‬‬ ‫محافــظ و برنامه هایــی کــه بــا مشــارکت این گروه هاســت کــه در‬ ‫خــود محله هــا فعــال می شــوند و پایگاه هــای ســامت اجتماعــی‬ ‫هــم بــرای این منظــور کمــک می کننــد و بیشــتر ازاین طریــق‪،‬‬ ‫اقداماتــی را انجــام می دهیــم‪ .‬نکت ـه ای کــه هســت اینکــه حجــم‬ ‫و درصــد اعتبــاری کــه بــرای این منظــور داده می شــود‪ ،‬بســیارکم‬ ‫اســت و درواقــع‪ ،‬اعتبــار و توانایی هــای الزم بــرای نوشــتن برنامـه ای‬ ‫به منظــور پیشــگیری وجــود نــدارد کــه ازطری ـق ان‪ ،‬مهــارت را در‬ ‫جوان هــا افزایــش دهیــم یــا عوامــل خطــر را شناســایی کنیــم؛ نیــز‬ ‫یکــه گاهــی‬ ‫پژوهش هایــی بــرای این منظــور انجــام شــود؛ طور ‬ ‫یس ـت که رویکرد هــا‬ ‫‪۱۰‬درصــد ان هــم داده نمی شــود‪ .‬این درحال ‬ ‫بســیارمهم اســت؛ امــا وقتــی در حــوزه اعتیــاد‪ ،‬اعتبــارات تقســیم‬ ‫می شــود و معتــاد متجاهــر در حــوزه درمــان قــرار می گیــرد‪ ،‬اصــل‬ ‫اعتبــار و پــول دراین حــوزه خــرج می شــود؛ چرا کــه هزینه هــای‬ ‫درمــان زیــاد هســتند و بــرای پیشــگیری‪ ،‬به دلیــل کم بــودن اعتبــار‬ ‫می گوینــد هزینه هــا را کــم کنیــد و برنامه هــای کم هزین هتــری را‬ ‫نبــر اســت تــا تاثیر خــود را نشــان دهد‬ ‫بنویســید؛ زیــرا پیشــگیری زما ‬ ‫و تبلیــغ هــم نــدارد؛ ازایـن رو اعتبــار خاصــی بــرای این منظــور درنظــر‬ ‫گرفتــه نمی شــود و درمقابــل‪ ،‬بــرای متجاهــران صــرف می شــود‪.‬‬ ‫باتوج هبــه این مــوارد بایــد بگوییــم سیاســت مــا مقــداری انســجام‬ ‫نــدارد و پیشــگیری ازاین جهــت‪ ،‬در حال اســیب اســت و در شــیوع‬ ‫کرونــا به خاطــر نداشــتن زیرســاخت ها و ضعیف شــدن اموزش هــا‪،‬‬ ‫ایــن اســیب ها بیشــتر شــد؛ درحالی کــه همیشــه بایــد زیرســاخت ها‬ ‫فراهــم باشــد»‪.‬‬ ‫تقـی زاده دررابطه بــا دسترســی اســان جوانــان بــه مواد مخــدر گفت‪:‬‬ ‫«دسترســی بــه مــواد مخــدر در حــوزه بهزیســتی نیســت و مهم تریــن‬ ‫اصلــی کــه در تســریع افزایــش اعتیــاد وجــود دارد‪ ،‬موضــوع خانــواده‬ ‫یســت؛ یعنــی هرچــه بتوانیــم خانــواده را توانمنــد‬ ‫و شــرایط خانوادگ ‬ ‫کنیــم تــا ا گاهــی بیشــتری به دســت اورد‪ ،‬امــکان بــروز اعتیــاد کمتــر‬ ‫ضرورت حفظ حرمت واژه جرم!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫خویـش مطلوبیت هایـی را به دسـت مـی اورد کـه ممکـن اسـت در‬ ‫کتـاب قانـون نوشـته نشـده باشـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ان ها یعنی منحرفین‪،‬‬ ‫خسـته از کار در سـازمان ها و اداره هـا‪ ،‬به دنبـال کارهایـی می رونـد‬ ‫که ا گرچه در خود هیجان‪ ،‬سـختی ها و فرا زو نشـیب های بسـیاری‬ ‫دارد امـا ایـن امـکان را به وجـود مـی اورد کـه یک شـبه راه هزارشـبه را‬ ‫بپیمایند‪ .‬درواقع انچه باعث می شود جامعه ای از کار کردن طفره‬ ‫برود این است که در بین مردم ان جامعه عده ای به سادگی و البته‬ ‫کمـی حیل هگـری و هوشـمندی از نـوع منفـی ان‪ ،‬صاحب سـرمایه و‬ ‫امکانات اقتصادی مناسبی می شوند‪ .‬در اینجا دو حالت به وقوع‬ ‫می پیونـدد یـا عـده قلیلـی خـون عـده کثیـری را می مکنـد و ان هـا را‬ ‫استثمار می کنند و به قول «مارکس» به ارزش اضافی باالیی دست‬ ‫یسـت کـه افـراد راه های میانبـر را جهت‬ ‫می یابنـد‪ .‬حالـت دوم زمان ‬ ‫رسـیدن به ثروت انبوه جسـتجو می کنند و ان را می یابند‪ .‬حال ا گر‬ ‫جامعـه بتوانـد با مکانیزمی پول های انباشت شـده در اختیـار گروه‬ ‫اقلیت را از دسـت ان ها خارج کند (مثل دریافت مالیات به شـیوه‬ ‫انسـانی و عدالت گرایانـه ان)‪ ،‬شـرایط بسـیار متفـاوت خواهـد بـود‪.‬‬ ‫ممکـن اسـت بـرای یـک معدنچـی کـه سـال ها در اعمـاق زمیـن کار‬ ‫می کند معنایی از پول هنگفت در ذهنش وجود نداشته باشد‪ .‬اما‬ ‫برای دختر جوانی که در یک کافی شـاپ کارگری می کند و هرروز با‬ ‫انسـان های اشباع شـده از رفـاه روبـه رو می شـود‪ ،‬کارگـری خـود را در‬ ‫قالب یک عقده رسیده از جامعه بیابد و به دنبال راهی برای رهایی‬ ‫از ان سـرخوردگی ها باشـد‪ .‬مـا نمی دانیـم کـه اخـر و عاقبـت افـرادی‬ ‫کـه در کارخانه هـا کار می کننـد یـا کشـاورزانی کـه بـر روی زمیـن عمـر‬ ‫خود را سـپری می کنند‪ ،‬به کجا خواهد رسـید‪ .‬ممکن اسـت برای‬ ‫کسـی روزی گنجـی در زیرزمیـن پیـدا شـود کـه زندگـی او را متحـول‬ ‫کند یا ا گر فردی در کشوری متولد شده باشد که هرروز بلیت های‬ ‫بخت ازمایـی صـادر شـده و بـه فـروش می رسـد‪ ،‬روزی خریدن یکی‬ ‫از ایـن بلیت هـا زندگـی او را سرشـار از پـول و منفعـت کنـد؛ امـا بـرای‬ ‫بسـیاری از انسـان ها در روی کـره زمیـن ایـن نـوع روایت هـا بیشـتر‬ ‫داستانی ست که باید در کتاب ها ان ها را خواند یا فیلم هایی ست‬ ‫که فقط می شـود در یک شـب سـرد زمسـتانی با خوردن یک چای‬ ‫داغ ان را در درون جعبـه جادویـی مشـاهده کـرد و افسـوس زندگـی‬ ‫نیش‬ ‫می شــود و یکــی از برنامه هــای متنــوع بهزیســتی‪ ،‬ا گاه سازی ســت‪.‬‬ ‫ان طورکــه می دانیــم؛ خــط ملــی اعتیــاد سال هاســت راه انــدازی‬ ‫شــده؛ به طوری کــه خانواده هــا می تواننــد درخصــوص ا گاه ســازی‬ ‫و اطالع رســانی‪ ،‬هــم در حــوزه پیشــگیری و هــم در حــوزه درمــان‪،‬‬ ‫به راحتــی اطالعاتــی کســب کننــد؛ طوری کــه در بســیاری ازمواقع‪،‬‬ ‫خانواده هــا اطالعاتــی بــه مرا کــز مــا داده و مــا هــم بــا یــک تلفــن کوتــاه‬ ‫بــه ان هــا خدماتــی ارائــه می کنیــم کــه شــک ان هــا دراین خصــوص‬ ‫برطــرف شــود و اطالعــات الزم بــرای نــوع برخــورد بــا ایــن مشــکل‬ ‫حتــی در شــرایط خــاص را به دســت اورنــد‪ .‬یکــی از برنامه هــای‬ ‫ویــژه دیگــری کــه در ایــام کرونــا داشــتیم‪ ،‬بحــث کارزار رســانه ای‬ ‫گل و شیشــه بــوده اســت؛ چرا کــه مــا براســاس پیــک مــوادی کــه‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬کارزار رســانه ای را راه انــدازی کردیــم تــا بتوانیــم ازطریــق‬ ‫س ـی دی یــا فضــای مجــازی اطالعــات الزم را بــه خانواده هــا ارائــه‬ ‫دهیــم کــه هــم مــواد را بشناســند و هــم از عالئــم شــرایط اطالعاتــی‬ ‫کســب کــرده و به چه صــورت با معضل مقابله کننــد‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬امــوزش خانــواده ضعیف تــر شــده‬ ‫اســت؛ امــا بازهــم به صــورت محــدود‪ ،‬در مناطــق‪ ،‬امــوزش انالیــن را‬ ‫داشــته ایم تا خانواده ها را ا گاه کنیم‪ .‬یکی از بزرگ ترین موضوعاتی‬ ‫کــه می توانــد باعــث تســریع اعتیــاد شــود‪ ،‬مشــکالت مدیریــت در‬ ‫خانواده هاســت‪ .‬مــا خانواده هایــی داریــم کــه به دلیــل مشــکالت‬ ‫اقتصــادی موجــود‪ ،‬ارتبــاط کمــی با هــم دارند و درحقیقــت‪ ،‬ارتباط‬ ‫ان هــا ضعیــف شــده و ایــن منجــر بــه تســریع اعتیــاد شــده اســت کــه‬ ‫امــوزش نحــوه مدیریــت یــا ســبک فرزندپــروری را داشــته ایم»‪.‬‬ ‫محضــری نیــز درپایــان گفــت‪« :‬بایــد پیــام درســت را در جا هــای‬ ‫دیگــری مثــل رســانه و مدرســه برســانیم؛ چرا کــه ا گــر مــن به عنــوان‬ ‫کارشــناس به تنهایــی صحبــت کنــم‪ ،‬ایــن اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫مصرف کننــده فکــر می کنــد مــن بــا ایــن تریبــون‪ ،‬از جــای باالتــر بــا‬ ‫او صحبتــی می کنــم؛ درحالی کــه بایــد صــدای همــه شــنیده شــود‬ ‫ی صــدای این افــراد شــنیده نمی شــود‪ ،‬خــود‪ ،‬عامــل اعتیــاد‬ ‫و وقت ـ ‬ ‫متــر اســت»‪.‬‬ ‫اســت؛ چرا کــه صــدای ان هــا مه ‬ ‫ارســـال پیامـــک تبلیغاتـــی جرم اســـت! برگـــزاری مراســـم عروســـی در‬ ‫باغـــات مصداق جرم اســـت! ماســـک نـــزدن‪ ،‬جـــرم علیه بهداش ــت‬ ‫عمومی! برگزاری هرگونه تجمع جرم اســـت! عدم رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی جرم محســـوب می شـــود! رعایت نکردن موازین بهداشتی‬ ‫مصـــداق جـــرم اســـت! علیـــه نهادهـــای اســـتفاده کننده از تلگـــرام در‬ ‫امـــور اداری‪ ،‬اعـــام جرم می شـــود! اختـــال در واردات وا کســـن کرونا‬ ‫مصداق جرم اســـت! اســـتفاده از فیلترشکن جرم اســـت! روشن کردن‬ ‫اتـــش در جنـــگل جرم اســـت! برگزاری مراســـم جشـــن و عروســـی و عزا‬ ‫در ایـــام کرونـــا جرم اســـت! پال ک مخـــدوش جرم در جـــرم! یعنی فقط‬ ‫کـــم مانده قاچـــاق کاالی دختر مظلـــوم وزیر و اختـــاس اقازاده ها هم‬ ‫از مصادیـــق جـــرم تلقی شـــوند! حقیقت امـــر این مـــدل جرم انگاری و‬ ‫بی حرمتـــی بـــه واژه جـــرم نو بر اســـت! جـــرم و تعریف ان بـــرای خودش‬ ‫مراتبـــی دارد و باید به گونه ای جرم انگاری شـــود کـــه دو روز دیگر قاضی‬ ‫خواســـت حکـــم بدهد‪ ،‬خنـــده اش نگیرد! یعنـــی کار تا جایـــی از خرک‬ ‫دررفتـــه کـــه ماســـک نـــزدن در خیابـــان جـــرم اســـت امـــا ازطرف دیگر‬ ‫در یکـــی از بندهـــای قانـــون کاهـــش مجـــازات حبـــس امده اســـت که‬ ‫ســـرقت های زیر ‪20‬میلیون تومـــان در دســـته جرائـــم قابل بخش ــش‬ ‫قـــرار می گیـــرد‪ .‬یعنـــی ا گـــر شـــما در ایـــن دوره و زمانه ای کـــه کرونا همه‬ ‫را بیکار کرده اســـت و تلگرام فیلتر اســـت و توییتر مـــال از ما بهترون‪ ،‬با‬ ‫همین گوشـــی نوکیـــا چراغ قوه عهد دقیانوس و الســـتیک میـــرزا‪ ،‬برای‬ ‫پیدا کردن مشـــتری و فروش ماســـت و کشـــک و دوغ ســـنتی‪ ،‬چهار تا‬ ‫پیامک برای دروهمســـایه و غریبه ارســـال کنید مرتکب جرم شده اید‬ ‫ولی ا گر همســـایه قلچماق شـــما که دور بازویـــش از دور بازوی مرحوم‬ ‫داداشـــی بیشـــتر اســـت از دیـــوار خانـــه مـــردم بـــرود و تـــا ‪19‬میلیـــون و‬ ‫‪999‬هـــزار و ‪999‬تومـــان از اموالتان را ســـرقت کند‪ ،‬جرم قابل بخش ــش‬ ‫انجـــام داده و فقـــط درصورت شـــکایت مالباخته بایـــد اموالش را پس‬ ‫بدهـــد! واال بـــه خدا مـــا در زبان شـــیرین فارســـی که جزو چهـــار زبان‬ ‫کالســـیک دنیا محســـوب می شـــود واژه ها و عبارات زیـــادی داریم که‬ ‫ت کم در روز چندمیلیون نفر‬ ‫اســـتفاده از ان ها ا گر اثرگذار نباشـــد‪ ،‬دســـ ِ ‬ ‫بـــه جمعیت مجرمین کشـــور اضافـــه نمی کنند! عباراتـــی نظیر «تخلف‬ ‫یش ــود‬ ‫اســـت ‪ ...‬ممنـــوع اســـت ‪ ...‬پیگـــرد قانونـــی دارد ‪ ...‬برخورد م ‬ ‫‪ ...‬برخـــورد قضائـــی می شـــود ‪ ...‬مجـــاز نیســـت ‪ ...‬زشـــت اســـت ‪...‬‬ ‫صورت خوشـــی ندارد ‪ ...‬از شـــما بعیده ‪ »...‬و قس علی هذا ‪ ...‬اینکه‬ ‫هـــر اتفاق ریزودرشـــت را در مملکـــت جرم قلمداد کنیـــم‪ ،‬یعنی نصف‬ ‫مملکـــت هرروز ده ها فقـــره جرم مرتکب می شـــوند و راست راســـت در‬ ‫خیابان هـــا می چرخند و کســـی هم بـــا ان ها برخـــورد نمی کند! حرمت‬ ‫واژه ها را حفـــظ کنیم ‪...‬‬ ‫سوت‬ ‫تاتانیا شوئنمارکر؛ رکوردشکن کرال سینه المپیک‬ ‫شـنا گر زن افریقای جنوبی رکورد جهانی کرال سـینه را در بازی های المپیک‬ ‫توکیـو شکسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ روز جمعـه و در ادامـه مسـابقات شـنا در‬ ‫المپیک توکیو‪« ،‬تاتانیا شـوئنمارکر» از افریقای جنوبی در ماده کرال سـینه با‬ ‫زمـان ‪ ۲‬دقیقـه و ‪ ۱۸‬ثانیـه و ‪ ۹۵‬صدم ثانیـه بـه خط پایان رسـید و رکـورد جهان‬ ‫را شکسـت‪ .‬دو شـنا گر امریکایـی نیـز به مدال هـای نقره و برنز رسـیدند‪ .‬رکورد‬ ‫پیشـین این ماده‪ ۲ ،‬دقیقه و ‪ ۱۹‬ثانیه و ‪ ۱۱‬صدم ثانیه بود که سـال ‪ ۲۰۱۳‬ثبت‬ ‫شـد‪ .‬در این دوره از مسـابقات شـنای المپیک رکوردهای جهانی ‪ ۴‬در ‪ ۱۰۰‬متر‬ ‫ازاد و ‪ ۴‬در ‪ ۲۰۰‬متر ازاد به وسـیله تیم های اسـترالیا و چین شکسـته شـد‪ .‬این‬ ‫دو رکـورد هـم در بخـش زنـان بـود‪ .‬عالوه بـر ایـن سـه رکـورد جهانـی؛ هشـت بار‬ ‫هـم رکـورد المپیـک در بخـش مـردان و ‪ ۱۳‬بـار در بخـش زنـان شکسـته شـده‬ ‫اسـت‪ .‬تا کنـون امریـکا بـا ‪ ۶‬طلا‪ ۹ ،‬نقـره و ‪ ۹‬برنـز‪ ،‬اسـترالیا بـا ‪ ۶‬طلا‪ ۲ ،‬نقـره و ‪۶‬‬ ‫برنـز و بریتانیـا بـا ‪ ۳‬طلا‪ ۲ ،‬نقـره و ‪ 1‬برنـز‪ ،‬موفق تریـن کشـورها در کسـب مـدال‬ ‫در رشـته شـنا بوده انـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫ُ‬ ‫‪21‬امین دوره فستیوال «یاری»‬ ‫ُ‬ ‫‪21‬امیـــن دوره فســـتیوال فیلم هـــای ایرانی در اســـتکهلم با شـــعار «دوس ــتی‬ ‫جهانـــی» برگزار خواهد شـــد‪ .‬به گزارش ســـتاد اطالع رســـانی جشـــنواره فیلم‬ ‫«یـــاری»؛ از تمـــام هنرمنـــدان در بخـــش فیلـــم کوتاه درخواســـت می ش ــود‬ ‫تـــا در صورت تمایـــل بـــه شـــرکت در ایـــن دوره از فســـتیوال‪ ،‬اثار کوتـــاه خود را‬ ‫بـــه دبیرخانـــه کمیتـــه «فیلم یاری» ارســـال کنند‪ .‬شـــرایط ارســـال‪ :‬موضوع‬ ‫مرتبـــط با امـــوزش‪ ،‬کـــودکان‪ ،‬زنـــان و محیط زیســـت باشـــد‪ /‬فیلم ها کمتر‬ ‫از ‪15‬دقیقـــه باشـــند‪ /‬زمـــان تولیـــد فیلم ها حدا کثـــر ‪ ۱۳۹۷‬تا کنون باش ــند‪.‬‬ ‫مهلت ارســـال اثار تا ‪ ۹‬مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬اســـت‪ .‬فیلم های کوتاه خود را به ایمیل‬ ‫‪ helen@yari.se‬ارســـال کنیـــد‪ .‬در صـــورت انتخـــاب هر فیلـــم‪ ،‬کمیته فیلم‬ ‫«یـــاری» از ان فیلم دعوت رســـمی خواهـــد کرد‪ .‬هلن همتی هامارســـتروم‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫مدیر هنـــری ‪21‬امین دوره این رویداد اســـت که طی روزهـــای ‪ 8‬و ‪ 9‬ابان ماه‬ ‫‪ 1400‬برگزار خواهد شـــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2289‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بارنامـه اینجانـب مجیـد پورمهـدی بـه تعـداد ‪ ۷۱‬بـرگ بارنامـه تمبـردار تحویلـی از شـماره ‪ ۵۸۵۷۳۰‬تـا‬ ‫‪ ۵۸۵۸۰۰‬با سـریال ‪ 99/38‬مربوط به حواله شـماره ‪ ۱۶-۰۱-۳۱۰۸۶۲۳۳۸-۰۳‬مربوط به شـرکت سـحرگاه‬ ‫تربـت سـرقت گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می گـردد‪/.‬م‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306012001388‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیـد کفاش مغانـی فرزنـد حبیب الـه بشماره شناسـنامه ‪ 6829‬صـادره از‬ ‫مشـهد در ششـدانگ اعیـان یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 200.00‬مترمربـع از پلا ک ‪ 16559‬فرعـی از‬ ‫‪ 3027‬اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس شـهرک صنعتـی‪ ،‬خیابـان نـواوران خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اداره اوقـاف محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/09 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬قائم مقام رئیس واحد ثبتی کاشمر‬ ‫م الف ‪125‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای حسـین ابراهیم نـژاد فرزنـد رجبعلـی بـه شـماره ملـی ‪ 0902272918‬متولـد ‪ 1354‬بـه‬ ‫اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی شـماره ‪ 10/1400/2066‬مـورخ ‪1400/05/06‬‬ ‫جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ پال ک ‪ 32‬فرعی از ‪ 2367‬اصلی بخش یک شهر کاشمر به ادرس‪ :‬کاشمر‪-‬‬ ‫خیابان امام خمینی ‪ ،7‬میالن اول‪ ،‬سـمت راسـت‪ ،‬طبقه همکف به علت سـهل انگاری گم شـده اسـت‬ ‫و برابـر دفتـر املا ک کاشـمر سـند مالکیـت پلا ک فـوق در صفحـه ‪ 101‬دفتـر ‪ 62‬املا ک بـه شـماره چاپـی‬ ‫‪ 00000060‬بـه نـام حسـین ابراهیم نـژاد صـادر و تسـلیم شـده‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی نـدارد‪ .‬لذا‬ ‫بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکر می گـردد هر‬ ‫کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد‬ ‫باید ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عـدم ارسـال‬ ‫ً‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شـد‪ .‬ضمنا برابر سـند‬ ‫شـماره ‪ 1387/03/11-102180‬دفترخانـه ‪ 4‬کاشـمر در رهـن بانـک مسـکن قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬سرپرسا ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪127‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای غالمرضـا ترابی مقـدم برابـر وکالتنامـه رسـمی شـماره ‪ 46853‬مورخـه ‪1400/04/19‬‬ ‫دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪ 7‬بیرجنـد باسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده منضم بـه تقاضای کتبی‬ ‫جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبت اول بـه این اداره مراجعه کرده و مدعی اسـت سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ پلا ک ‪ 23‬مجـزی شـده از ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1429‬اصلـی واقـع در بخـش یـک شـهر تربت حیدریـه بـه‬ ‫علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریت کشـوری امال ک تربت حیدریه سـند‬ ‫مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 90‬صفحـه ‪ 346‬و شـماره ثبـت ‪ 18020‬بـه نـام بتـول اسلامی فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 389‬صادره از تربت حیدریه منتقل گردیده اسـت و سـامانه مدیریت کشـوری امال ک‬ ‫بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یک نوبت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیت نزد خود باشـد بایسـتی ظرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اعتراض خود را به پیوسـت‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول‬ ‫اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/09 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1038‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند خودرو سـواری پراید ‪ 132SE‬مدل ‪ ۱۳۹۴‬با‬ ‫شماره پال ک ایران ‪869 -52‬ل‪ ۱۸‬و شماره موتور ‪۵۳۲۰۷۷۴‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAS421100F1179892‬بـه نـام مهنـاز‬ ‫یزدانـی مفقـود و فاقد اعتبار می باشـد‪/.‬س‪.‬ب‬ ‫ا گهی ابالغ اخطار ماده ‪ 101‬ائین نامه اجرا‬ ‫بدینوسـیله بـه لیلا و مهـدی صفـدری ورثـه مرحـوم علی اوسـط صفـدری بـه‬ ‫نشـانی شـهرری‪ ،‬شـهرک دولت ابـاد‪ ،‬خیابـان سـیانکی‪ ،‬پلا ک ‪ 80‬ابلاغ می گردد‪:‬‬ ‫پلا ک ثبتـی ‪ 32927‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی بخـش ‪ 12‬تهـران ملکـی ان مرحـوم کـه‬ ‫در قبـال بدهـی وی بـه کبـری احمـدی بسـتانکار بـوده پرونـده اجرائـی کالسـه‬ ‫‪ 139904001112000834‬و بایگانـی ‪ 9901000‬واحـد اجـرای اسـناد رسـمی ری بـه‬ ‫موجـب گـزارش مـورخ ‪ 1400/03/17‬کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ‬ ‫نـه میلیـارد و سـیصد میلیـون ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه اینکـه بـه‬ ‫دلیـل نداشـتن ثنـا و همچنیـن عدم شناسـایی ادرس اخطار مـاده ‪ 101‬ائین نامه‬ ‫اجـرا بـه شـما ابلاغ نگردیـده‪ ،‬لذا بنا به درخواسـت بسـتانکار و وفق مـاده ‪ 18‬و ‪19‬‬ ‫ائین نامه اجرا‪ ،‬مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار و سـایت ا گهی ها ابالغ‬ ‫می گـردد‪ .‬از تاریـخ انتشـار‪ ،‬پنـج روز مهلـت داریـد درصـورت داشـتن اعتـراض بـه‬ ‫ارزیابـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود بـه همـراه فیـش بـه مبلـغ ‪ 35/700/000‬ریـال واریـز‬ ‫شـده به حسـاب شـماره ‪ 0103134800001‬نزد بانک ملی کد ‪ 270‬به واحد اجرای‬ ‫اسـناد رسـمی ری واقـع در میـدان شـهرری‪ ،‬اول ‪24‬متـری‪ ،‬طبقه همکـف‪ ،‬اداره‬ ‫ً‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک شـهرری تسـلیم نمائیـد‪ .‬ضمنـا به اعتـراض خـارج از موعد‬ ‫ً‬ ‫و یـا بـدون فیـش‪ ،‬ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد‪ .‬ضمنـا نسـبت بـه ثبت نـام در‬ ‫سـامانه ثنـا اقـدام‪ ،‬واال کلیـه ابالغیه هـا بـه نحـو مذکـور ابلاغ خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪377‬‬ ‫شـهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت سـینا ‪ CDI125‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 323-37319‬و شـماره موتـور ‪ 200605374‬و شـماره تنـه ‪ ND3***125S8620122‬بـه مالکیـت امیـد‬ ‫بخش ابـادی فرزنـد علی ا کبـر بـه کد ملـی ‪ 0410403652‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫ورامین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-SD‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪153 -30‬ط‪ 29‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FE2LJ075012‬و شـماره موتـور ‪ 167B0090337‬بـه نـام‬ ‫وحید صفری خورشـید فرزند قربان به شـماره ملی ‪ 6649900850‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫ورامین‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای علی ا کبر سـامانی فرزند محمد بشناسـنامه ‪ 11‬و کد ملی ‪ 1911050052‬صادره از رامهرمز درخواسـتی‬ ‫بخواسـته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم محمد سـامانی بشناسـنامه‬ ‫شـماره ‪ 1029‬و کـد ملـی ‪ 1910010308‬صـادره از رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1400/04/22‬در اقامتـگاه دائمـی‪/‬‬ ‫غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬علی ا کبـر سـامانی فرزنـد محمـد ش ش‬ ‫‪ 11‬کـد ملـی ‪ 1911050052‬متولـد ‪ 1338/04/24‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -2‬علی اصغـر سـامانی‬ ‫فرزنـد محمـد ش ش ‪ 45‬کـد ملـی ‪ 1911054384‬متولـد ‪ 1340/03/27‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪-3‬‬ ‫منوچهـر سـامانی فرزنـد محمـد ش ش ‪ 50‬کـد ملـی ‪ 1911086359‬متولـد ‪ 1349/04/07‬صـادره از رامهرمز‬ ‫پسـر متوفـی ‪ -4‬مهوش سـامانی فرزند محمـد ش ش ‪ 8398‬کد ملـی ‪ 1910084042‬متولـد ‪1343/11/07‬‬ ‫صادره از رامهرمز دختر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت ا گهی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظـرف یک ماه‬ ‫به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد از این تاریخ ابراز شـود‬ ‫از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/270‬‬ ‫ا گهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظـر بـه دعـوی پرونـده داوری کالسـه ‪ 1400/70‬مطروحـه از سـوی اقـای وریـا ایـزدی بـه وکالـت از اقـای‬ ‫علـی نصرتـی بـه طرفیـت شـرکت تعاونـی مسـکن کارکنـان سـازمان کشـاورزی‪ ،‬اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان کردسـتان‪ ،‬اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کردسـتان‪ ،‬اقایـان مظفـر صیفـی کاران‪ ،‬خسـرو‬ ‫صیفی کاران‪ ،‬هوشنگ صیفی کاران‪ ،‬فرهاد صیفی کاران‪ ،‬ابراهیم غالم مرادی‪ ،‬تیمور غالم مرادی‪ ،‬محمد‬ ‫غالم مـرادی‪ ،‬کیومـرث مـرادی‪ ،‬محمـود عطایـی‪ ،‬خانم هـا شـرافت غالم مـرادی‪ ،‬پرشـنگ غالم مـرادی‪،‬‬ ‫شـراره غالم مرادی‪ ،‬ژاله غالم مرادی‪ ،‬شـریفه مرادی به خواسـته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـه شـماره ‪ ،36‬الـزام بـه تنظیم و انتقال سـند رسـمی و جبران کلیه خسـارات های دادرسـی‬ ‫بـا توجـه بـه مجهول المـکان بـودن اقایـان کیومـرث مـرادی فرزنـد احمـد‪ ،‬محمـود عطایـی فرزنـد احمـد‬ ‫وفـق مـاده ‪ 73‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی‪ ،‬مراتـب یکبـار در روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می گـردد‬ ‫تـا از تاریـخ نشـر ا گهـی بـا اخـذ مسـتندات پرونـده در وقـت رسـیدگی تعییـن شـده روز چهارشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1400/06/10‬سـاعت ‪ 11‬صبح جهت رسـیدگی به پرونده در مرکز داوری اتاق تعاون حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت وفـق مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ارمان دیوانی‪ ،‬دبیر اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫م الف ‪1767‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی و شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری تا کسـی پرایـد ‪ GLXi‬دوگانه سـوز مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪662 -46‬ت‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ 3300710‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288120567‬متعلـق بـه‬ ‫سـجاد زکی زاده ارم سـاداتی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪539 -56‬ق‪ 65‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 11486039894‬و شماره شاسی ‪ 31637504‬متعلق به محمدرضا رونقی مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای رمضـان انصـاری زاده فرزنـد علی حسـین بشناسـنامه ‪ 118‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم علی حسـین نصـاری بشناسـنامه‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری‬ ‫منطقهیک‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140060310001001734‬مورخه ‪ 1400/04/10‬که‬ ‫در هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه‬ ‫یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقـای علـی زمانی ماهفروجکـی‬ ‫فرزنـد حبیب الـه در ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مشـتمل بـر انبـاری به مسـاحت ‪ 229‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 228‬فرعی از ‪ 3429‬اصلی واقع در بخش یک ثبت سـاری پس‬ ‫از کسـر سـهم وقف خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/09 :‬‬ ‫مهـدی داودی‪ ،‬رئیـس اداره‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1162340‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک سـاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/05/02-140060329015000126‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ایوانکـی تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫خانـم ملـوک یـزدی فرزنـد منصـور بـه شماره شناسـنامه ‪ 9‬صـادره از گرمسـار در‬ ‫دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی به مسـاحت ‪62900/19‬‬ ‫مترمربـع جـزء قطعـه ششـم تفکیکـی بـه شـماره پلا ک ‪ 6‬فرعـی از ‪ 146‬خریـداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای منصـور یـزدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/25 :‬‬ ‫محمدرضـا دهقانی عشـرت ابادی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1170395‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک ایوانکـی‬ ‫ا گهیابالغاخطاریه‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم معصومـه کنگرلـو احـدی از وراث محمدحسـین کنگرلـو مالـک پلا ک‬ ‫‪ 105/30‬درخواست تعیین حدود و مساحت پال ک مذکور و صدور سند تک برگ را نموده‪.‬‬ ‫لـذا در اجـرای بنـد ‪ 381‬و کـد ‪ 914‬مب ث برابـر دسـتور وارده شـماره ‪139985601060010340‬‬ ‫مورخـه ‪ 1399/09/13‬بـه مالکیـن مجـاور پلا ک ثبتـی ‪ 105/30‬کـه پال ک هـای ‪ 171‬فرعـی‬ ‫کـه بـه پلا ک ‪ 674‬فرعـی استانداردسـازی گردیـده و پال ک هـای ‪ 26‬و ‪ 72‬فرعـی می باشـد‬ ‫و محمدجـواد بنـی ادم‪ ،‬خانـم مریـم پازوکـی‪ ،‬رضـا افشـاریان زاده‪ ،‬علیرضـا امینـی‪ ،‬علیرضا و‬ ‫مرتضی بیلچی کنگرلو‪ ،‬فرامرز تاجیک حصارکوچک‪ ،‬مرضیه تاجیک‪ ،‬فرزاد حسینی راهدار‪،‬‬ ‫امیرحسـن و محمدفاضـل خلخالـی‪ ،‬جـواد نیارونـد‪ ،‬حسـین سـیری‪ ،‬احسـان شـیخی‪،‬‬ ‫بسـلمانی‪ ،‬فخرالسـادات‬ ‫عبدالعظیـم شـیخی‪ ،‬صدیقـه صدوره صالحـی‪ ،‬علیرضـا عر ‬ ‫غم خـواری‪ ،‬علیرضـا کچویی‪ ،‬سیدسـعید مدرس صادقی‪ ،‬عبـاس منصوری نژاد‪ ،‬اسـداله و‬ ‫زهـرا و عبدالـه و مریـم و هاجـر شـهرت همگـی کنگرلـو‪ ،‬محمـد نصـری‪ ،‬محمدعلـی نظـری‪،‬‬ ‫احمـد کچویـی‪ ،‬رضـا پورچـی‪ ،‬جمیله خاتـون و رقیـه و غالمرضـا و محمدعلـی و معصومـه و‬ ‫یحیی و یداله شـهرت همگی پورچی کنگرلو‪ ،‬فاطمه وهابی‪ ،‬هادی کیوانلوشهرسـتانکی‪،‬‬ ‫عرفـان بهرامی جـاه‪ ،‬موسسـه اعتبـاری نـور‪ ،‬و بانـو مریـم مالـک پلا ک ‪ 26‬فرعـی و سـعید‬ ‫ابراهیمـی مالـک پلا ک ثبتـی ‪ 72‬فرعـی و مالکیـن احتمالـی دیگـر ابلاغ می گـردد کـه‬ ‫کارشناسان این اداره در تاریخ ‪ 1400/05/31‬ساعت ‪ 9‬صبح جهت بازدید از پال ک فوق و‬ ‫تثبیت عرصه ملک برابر سند مالکیت قبلی به محل پال ک فوق واقع در روستای کهنه گل‬ ‫مراجعه می نمایند‪ .‬لذا چنانچه نسبت به تثبیت ملک فوق معترض می باشید‪ ،‬در تاریخ‬ ‫اعالمـی در محـل ملـک فـوق بـا همـراه داشـتن سـند مالکیـت و مـدارک هویتـی بـه جهـت‬ ‫عدم تضییع حقوق خود حضور داشـته باشـید‪ .‬درغیراینصورت این اداره نسـبت به ادامه‬ ‫عملیـات و صـدور سـند مالکیـت مطابـق بـا وضعیـت موجـود محـل اقـدام می نماید‪.‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین‬ ‫م الف ‪229‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/02-140060329015000127‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ایوانکـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی خانـم سـعیده یزدی فرزند منصور به شماره شناسـنامه ‪ 259‬صـادره از‬ ‫گرمسـار در دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت‬ ‫‪ 62900/19‬مترمربـع جـزء قطعـه ششـم تفکیکی به شـماره پلا ک ‪ 6‬فرعـی از ‪146‬‬ ‫خریداری از مالک رسـمی اقای منصور یزدی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/25 :‬‬ ‫محمدرضـا دهقانی عشـرت ابادی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1170383‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک ایوانکـی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12001346‬مـورخ ‪ 1400/04/08‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک نکا تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫مهـدی سـاعی اومالی بـه شـماره ملـی ‪ 4990043324‬فرزند حسـین در ‪5‬دانگ و‬ ‫‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمام ششـدانگ اعیانـی یک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 266/88‬مترمربـع از پلا ک ‪ 28‬اصلـی بـه کالسـه‬ ‫‪ 695/99‬واقـع در اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا کـه مقـدار ‪15‬سـیر و ‪8‬مثقـال‬ ‫مشـاع عرصه وقف می باشـد خریداری شـده از اقای حسـین سـاعی اومالی محرز‬ ‫گردیـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود تـا درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبت خـود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/09 :‬‬ ‫امیر خندان رباطی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1164172‬‬ ‫و امال ک شهرستان نکا‬ ‫‪ 184‬صـادره از شوشـتر در تاریـخ ‪ 1397/08/03‬در شـوش اقامتـگاه دائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضی فوق با مشـخصات فوق الذکر پسـر متوفی ‪ -2‬عزیز نصاری ش ش ‪ 1850‬پسـر متوفی ‪ -3‬جابر‬ ‫انصـاری زاده ش ش ‪ 17244‬پسـر متوفـی ‪ -4‬حسـین انصـاری ش ش ‪ 0620993707‬پسـر متوفـی ‪ -5‬رضـا‬ ‫انصـاری ش ش ‪ 2380324298‬پسـر متوفـی ‪ -6‬زهـرا انصـاری ش ش ‪ 5269737574‬دختـر متوفـی ‪-7‬‬ ‫ثریـا نصـاری ش ش ‪ 5268578766‬دختـر متوفی ‪ -8‬اعظم انصاری ش ش ‪ 2380019983‬دختر متوفی‬ ‫‪ -9‬سـکینه انصـاری ش ش ‪ 2390933602‬دختـر متوفـی ‪ -10‬فریبا انصـاری ش ش ‪ 2392203393‬دختر‬ ‫متوفـی ‪ -11‬ا کـرم نصـاری ش ش ‪ 588‬دختـر متوفـی ‪ -12‬خدیجـه نصـاری ش ش ‪ 526061195‬دختـر‬ ‫متوفـی ‪ -13‬شـوکت انصـاری ش ش ‪ 119‬دختـر متوفـی ‪ -14‬فاطمـه انصـاری زاده ش ش ‪ 90‬دختـر متوفـی‬ ‫والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونی مراتب مزبـور را در یک نوبت ا گهی می نمایـد تا هر کس اعتراض‬ ‫دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال‬ ‫گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی که بعـد از این تاریـخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـو بی بی زنـان موسـوی فرزنـد نورالـه بشناسـنامه ‪ 116‬صـادره از فریدونشـهر درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم فرهـاد مومنـی بشناسـنامه ‪72‬‬ ‫صـادره از فریدونشـهر در تاریـخ ‪ 1399/09/30‬در اصفهـان اقامتـگاه غیردائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد‬ ‫از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر زوجـه متوفـی ‪ -2‬خسـرو مومنـی ش ش ‪ 3‬پسـر متوفـی ‪-3‬‬ ‫عبـاس مومنـی ش ش ‪ 1129244350‬پسـر متوفـی ‪ -4‬محمـد مومنـی ش ش ‪ 1129243109‬پسـر متوفـی‬ ‫‪ -5‬محمدرضـا مومنـی ش ش ‪ 1129242293‬پسـر متوفـی ‪ -6‬بهمـن مومنـی ش ش ‪ 448‬پسـر متوفـی‬ ‫‪ -7‬زیـور مومنـی ش ش ‪ 1129853561‬دختـر متوفـی ‪ -8‬گوهر مومنی ش ش ‪ 1129415066‬دختر متوفی‬ ‫‪ -9‬فـرح مومنـی ش ش ‪ 1129243850‬دختـر متوفـی ‪ -10‬کوکـب مومنـی ش ش ‪ 1129859746‬دختـر‬ ‫متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتب مزبـور را در یـک نوبت ا گهی می نمایـد تا هر کس‬ ‫اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه بـه دادگاه تقدیم دارد‬ ‫واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـی مـاده ‪ 10‬ائین نامـه قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه‬ ‫مسـکن‬ ‫اقای عرفان رسـتمی فرزند علی به شـماره ملی ‪ 4940114244‬تقاضای سـند مالکیت ششـدانگ یکباب‬ ‫ساختمان واقع در بخش ‪ 5‬کرمانشاه حوزه ثبتی کرند به مساحت ‪ 127/90‬مترمربع تحت پال ک ‪6824‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی (خریـداری عرصـه برابـر قولنامه عـادی از اقای نریمان کا کاویسـی) را نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه اصـل ملـک اعتـراض دارنـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی ظـرف بیسـت (‪ )20‬روز‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه صـورت مکتـوب بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک داالهـو تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت‬ ‫برابـر مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/09 :‬‬ ‫شماره ‪/62‬م‪ 2/‬خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد وامال ک شهرستان داالهو‬ ‫ا گهـی مـاده ‪ 10‬ائین نامـه قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه‬ ‫مسـکن‬ ‫خانم احترام زمانی فرزند حسـن به شـماره ملی ‪ 3369803739‬تقاضای سـند مالکیت ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن محصـور واقـع در بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه حوزه ثبتی کرنـد به مسـاحت ‪ 320/46‬مترمربع تحت‬ ‫پلا ک ‪ 6821‬فرعـی از یـک اصلـی (خریداری عرصه برابر قولنامه عادی از شـادمان علیپور) را نموده اسـت‪.‬‬ ‫لذا چنانچه اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارند‪ ،‬از تاریخ انتشار ا گهی ظرف بیست (‪ )20‬روز‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه صـورت مکتـوب بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک داالهـو تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت‬ ‫برابـر مقررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/09 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد وامال ک شهرستان داالهو‬ ‫م الف ‪61‬‬ ‫ا گهی ماده‪ 10‬ائین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫اقـای کیومـرث شـیرخانی فرزنـد اسـکندر بـه شـماره ملـی ‪ 3369313464‬تقاضـای سـند مالکیـت‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور واقـع در بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه حوزه ثبتی کرنـد به مسـاحت ‪122/19‬‬ ‫مترمربـع تحـت پلا ک ‪ 6831‬فرعـی از یـک اصلـی (خریـداری عرصـه برابـر برگ وا گذاری بنیاد مسـتضعفان‬ ‫انقلاب اسلامی) را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه اصـل ملـک اعتـراض دارنـد‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشـار ا گهـی ظـرف بیسـت (‪ )20‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه صـورت مکتـوب بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫داالهـو تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت برابـر مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/09 :‬‬ ‫شماره ‪/59‬م‪ 2/‬خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد وامال ک شهرستان داالهو‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـایپا اریـو بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪597 -16‬م‪ 57‬و شماره موتور ‪ TNN4G16A-J0049378‬و شماره شاسی ‪ NAS321200J4919392‬بنام‬ ‫احمد کراری مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری هیونـدای سـوناتا ‪ LF‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 2015‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪126 -56‬د‪ 62‬و شـماره موتـور ‪ G4KEEA494882‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ KMHE341G3FA045030‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ابالغ رای ماده ‪ 169‬ائین نامه اجرا‬ ‫اقـای حجت الـه خسـرویان فرزنـد حبیـب متولـد ‪ 1363/02/25‬بـا شـماره ملـی ‪1861277490‬‬ ‫ً‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 235‬فعال مجهول المکان بدینوسـیله به شـما ابالغ می گردد‪ :‬درخصوص رسـیدگی به‬ ‫اعتـراض واصلـه از طـرف وکیـل شـما بـه بازداشـت پلا ک ‪ 4955/25‬بخـش یـک بهبهـان موضـوع پرونده‬ ‫اجراییـه مهریـه بـه شـماره بایگانـی ‪ 9900320‬بـه ریاسـت محترم متبوعه گـزارش گردیده کـه نظریه رئیس‬ ‫ثبـت بـه شـرح بین الهاللین به شـما ابلاغ می گردد‪ .‬مقتضی اسـت درصورتی که به نظریه مذکـور اعتراض‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫داریـد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ ابلاغ کتبـا بـه شـعبه‪ /‬اداره اجـرا اعلام نماییـد‪ .‬ضمنـا بـه اعتراضـی‬ ‫کـه خـارج از موعـد مقـرر واصـل گـردد‪ ،‬ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد‪( .‬بـا توجـه بـه اسـتعالم اداره گذرنامـه‬ ‫خوزستان و عدم سکونت بدهکار در ایران و عدم مراجعت به ایران‪ ،‬پال ک مذکور جزو مستثنیات دین‬ ‫نمی باشـد‪ .‬لـذا مراتـب برابـر مـاده ‪ 169‬ائین نامـه اجـرا بـه طرفیـن ابلاغ گـردد‪).‬‬ ‫ارش کاظمی‪ ،‬مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی بهبهان‬ ‫م الف ‪8/167‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری رنـو تنـدر لـوگان ‪ L90‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پال ک‬ ‫‪553 -24‬س‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 100014067RD166496‬و شـماره شاسـی ‪ 088425‬مربـوط بـه خانـم‬ ‫سـارا معتقـد فرزنـد علـی مفقـود گردیـده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX-XU7‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪636 -34‬و‪ 57‬و شـماره موتـور ‪ 124K0739342‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CE3FR22652‬بـه‬ ‫نـام محمدجـواد قاصـدزاده فرزنـد عبداالمیـر مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1400/03/18-140060318011003769‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه متقاضـی اقـای رضـا پیری ماتـک فرزنـد‬ ‫سـتار بـه شماره شناسـنامه ‪ 1845‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت‬ ‫‪ 347/50‬مترمربـع مشـتمل بـر سـاختمان احداثـی بمسـاحت ‪ 41/09‬مترمربـع پلا ک ‪ 421‬فرعـی از ‪16‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 16‬اصلـی واقـع در قریـه ماتـک بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق‬ ‫سـتار پیـری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/26 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/205‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 12001005‬و ‪ 12001006‬مـورخ ‪ 1400/03/17‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان اقای علی فوالدی به شماره ملی ‪ 4570021174‬فرزند عبداله‬ ‫و خانـم زهـرا نجفی چالوپلـی بـه شـماره ملـی ‪ 4990072200‬فرزنـد رجبعلـی هـر کـدام در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 221/75‬مترمربع پال ک ‪ 57‬اصلی واقع در مازندران بخش ‪ 18‬ثبت نکا به کالسـه های ‪ 301/99‬و ‪ 302/99‬خریداری شـده از عبداله فوالدی‬ ‫محـرز گردیـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود تا درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/09 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪ 1168759‬امیر خندان رباطی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نکا‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2289‬‬ ‫امکانات تسهیالت جعاله مسکن برای مشتریان‬ ‫در شـرایطی که تقاضا برای بازسـازی واحدهای مسکونی‬ ‫به دلیـل رکـود بـازار مسـکن افزایـش یافتـه اسـت‪ ،‬بانـک‬ ‫مسـکن یـک امـکان ویـژه بـرای کمـک بـه متقاضیـان و‬ ‫مشـتریان در طر ح هـای تسـهیالتی خود قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫هرچنـد ایـن طـرح ویژه تسـهیالتی کـه با عنـوان پرداخت‬ ‫تسـهیالت جعالـه (تعمیـرات) واحدهـای مسـکونی از‬ ‫سـال های گذشـته تا کنـون وجـود داشـته و در طول زمـان‬ ‫سـقف ریالـی ایـن تسـهیالت نیـز افزایـش یافتـه اسـت امـا‬ ‫هم ا کنـون ایـن تسـهیالت می توانـد کمـک بسـیارخوبی‬ ‫بـرای ان دسـته از افـرادی باشـد کـه به دلیـل رکـود بـازار‬ ‫معامالت مسکن و ناتوانی از تامین هزینه خرید اپارتمان‬ ‫نوسـازتر‪ ،‬قصـد بازسـازی واحـد مسـکونی قدیمی سـاز یـا‬ ‫چندسـال سـاخت خـود کرده انـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬ایـن‬ ‫تسـهیالت بـه دو علـت دیگـر می توانـد بـه متقاضیـان‬ ‫و مشـتریان بانـک مسـکن کمـک کنـد‪ .‬اول اینکـه‬ ‫متقاضیـان خریـد مسـکن می تواننـد از ایـن تسـهیالت‬ ‫بـرای تکمیـل بودجـه مالـی خـود در زمـان خریـد واحـد‬ ‫مسـکونی بهره منـد شـوند‪ .‬یکی از مهم تریـن امکاناتی که‬ ‫بانـک مسـکن به منظـور کمـک بـه افزایش رفاه مشـتریان‬ ‫و تقویـت قـدرت خریـد ان هـا در زمـان خریـد مسـکن‬ ‫تدارک دیده اسـت پرداخت هم زمان تسـهیالت جعاله با‬ ‫تسـهیالت خرید مسـکن حین انتقال سـند به نام خریدار‬ ‫اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬فـرد می توانـد حتـی درصورتی کـه‬ ‫ابتـدا درخواسـت خـود را بـرای دریافـت تسـهیالت جعالـه‬ ‫ارائـه نکـرده اسـت بعـد از خریـد واحـد و در هـر زمانی کـه‬ ‫اراده کنـد بـرای بازسـازی واحـد خریداری شـده اقـدام بـه‬ ‫دریافـت این تسـهیالت کنـد‪ .‬نکته مهمی کـه در ارتباط با‬ ‫ایـن تسـهیالت وجـود دارد ان اسـت که محدودیتـی بـرای‬ ‫دریافـت ان در دفعـات وجـود نـدارد و درصورتی کـه فـرد‬ ‫اقـدام بـه تسـویه تسـهیالت جعالـه دریافتـی قبلـی کـرده‬ ‫باشـد‪ ،‬می توانـد به طـور مجـدد درخواسـت خـود را بـرای‬ ‫دریافـت دوبـاره یـا چندبـاره ایـن تسـهیالت بـه بانـک‬ ‫ارائـه کنـد تـا در صـورت تائیـد و واجد شـرایط بودن ایـن‬ ‫تسـهیالت بـه وی پرداخـت شـود‪.‬‬ ‫تقسیم ‪ ۷۰‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سینا‬ ‫بانـک سـینا درراسـتای شـفافیت مالـی و رعایـت مقـررات‬ ‫و ضوابـط قانونـی‪ ،‬جلسـه مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫سـاالنه خـود را پیـرو ا گهی هـای منـدرج در روزنامه هـای‬ ‫کثیراالنتشـار‪ ،‬برگـزار کـرد‪ .‬در این جلسـه کـه به صـورت‬ ‫انالیـن از طریـق وب سـایت بانـک نیـز پخـش می شـد‪،‬‬ ‫پـس از انتخـاب اعضـای هیئت رئیسـه مجمـع‪ ،‬جلسـه‬ ‫بـرای بررسـی عملکـرد و صورت هـای مالـی منتهـی بـه‬ ‫ً‬ ‫‪ ۳۰‬اسـفند ‪ ۹۹‬بانـک رسـما اغـاز شـد‪ .‬در ابتـدای جلسـه‬ ‫مدیرعامـل بانـک سـینا بـا تشـریح گـزارش عملکـرد بانـک‬ ‫گفـت‪« :‬عملکردها حا کی از رشـد ‪۵۶‬درصـدی درامدهای‬ ‫کارمـزدی و رشـد ‪۵۴‬درصـدی سـرمایه گذاری ها در سـال‬ ‫‪ ۹۹‬نسبت به سال قبل از ان بوده و سود خالص بانک در‬ ‫افزایش سقف انتقال وجه در همراه بانک مهر ایران‬ ‫نحوه اقدام برای دریافت وام ‪۱۰۰‬میلیونی مسکن روستایی‬ ‫طبـق اعلام بانـک مسـکن‪ ،‬افزایـش سـقف تسـهیالت‬ ‫مسکن روستایی به ‪۱۰۰‬میلیون تومان در حالی در روزهای‬ ‫اخیر به شـعب بانک ابالغ شـده اسـت که هم ا کنون تعداد‬ ‫قابل توجهی از افراد سـا کن در روسـتاها با یک سـوال مهم‬ ‫مواجـه هسـتند‪ .‬ایـن سـوال ان اسـت که از چـه مسـیری‬ ‫می تواننـد بـرای دریافـت ایـن تسـهیالت اقـدام کـرده و در‬ ‫چـه زمانـی و طـی چـه فراینـدی ایـن تسـهیالت بـه ان هـا‬ ‫تعلـق می گیـرد‪ .‬باتوجه به انکـه روش دریافـت تسـهیالت‬ ‫مسـکن در روسـتاها و همچنیـن ضوابـط مربـوط بـه ان‬ ‫همچون سـقف تسـهیالت‪ ،‬نرخ سـود‪ ،‬مدت بازپرداخت‪،‬‬ ‫رقـم اقسـاط ماهانـه و … متفـاوت از تسـهیالت مسـکن در‬ ‫شهرها سـت‪ ،‬روسـتاییان بـا ایـن سـوال مواجـه هسـتند‬ ‫کـه چگونـه می تواننـد در فهرسـت واجـدان شـرایط ایـن‬ ‫تسـهیالت قـرار بگیرنـد‪ .‬مهم ترین نکتـه ای کـه در ارتباط با‬ ‫تسـهیالت سـاخت مسـکن در روسـتاها می تـوان بـه ان‬ ‫اشـاره کـرد‪ ،‬این اسـت که ایـن تسـهیالت نوعـی تسـهیالت‬ ‫یسـت‪ .‬به این معن اکـه نـرخ سـود ایـن تسـهیالت‬ ‫حمایت ‬ ‫یارانه ای سـت و برخلاف رایج تریـن روش پرداخـت‬ ‫تسـهیالت مسـکن در شـهرها ‪-‬تسـهیالت از محـل اوراق‪-‬‬ ‫که با نرخ سـود مصوب شـورای پول و اعتبار به متقاضیان‬ ‫پرداخـت می شـود‪ ،‬ایـن تسـهیالت بـا سـود یارانـه ای و‬ ‫پرداخـت مابه التفـاوت سـود ازسـوی دولـت بـا هـدف‬ ‫نوسـازی واحدهـای مسـکونی در روسـتاها بـه واجـدان‬ ‫شـرایط اختصـاص می یابـد‪.‬‬ ‫تقدیر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از خدمات بانک ملی ایران‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور‬ ‫ایثارگـران از اجـرای قانـون خدمات رسـانی بـه ایثارگـران‬ ‫در بانـک ملـی ایـران تقدیر کرد‪ .‬در نشسـت محمدرضا‬ ‫حسـین زاده (مدیرعامـل بانـک) کـه محمـود پا کـدل‬ ‫(معـاون تعـاون و امـور اجتماعـی بنیـاد شـهید و امـور‬ ‫ایثارگـران)‪ ،‬سـردار حسـن زاده (مدیـرکل اشـتغال و‬ ‫کارافرینـی بنیـاد)‪ ،‬جعفـر واحـدی (رئیـس اداره کل‬ ‫تسـهیالت رفاهـی بنیـاد)‪ ،‬محمـد رضایـی (رئیـس‬ ‫اداره کل سـرمایه انسـانی) و نـادر ا کبری ونـد (رئیـس‬ ‫اداره کل روابط عمومـی بانـک) حضـور داشـتند‪ ،‬بـر‬ ‫ترویـج فرهنـگ ایثارگـری و جهـادی و خدمت رسـانی‬ ‫مطلـوب بـه ایثارگـران تا کیـد شـد‪ .‬حسـین زاده‬ ‫باتا کیدبراینکـه کارکنـان بانـک ملـی ایـران از ابتـدای‬ ‫انقالب اسلامی و زمان جنگ در خط والیت هسـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن بانـک در میـان سـایر دسـتگاه های کشـور‬ ‫بیشـترین تعـداد نیـروی ایثارگـر را داراسـت و تلاش‬ ‫بانـک بـر ارائـه خدمـت مطلـوب بـه ایـن قشـر اسـت»‪.‬‬ ‫همچنیـن پا کـدل نیـز ضمـن تقدیـر از خدمت رسـانی‬ ‫ویـژه بانـک ملـی ایـران بـه ایثارگـران گفـت‪« :‬ایـن بانـک‬ ‫طـی سـال های اخیـر ارتبـاط شایسـته ای بـا ایثارگـران‬ ‫داشـته و خدمت رسـانی ان می توانـد الگـوی سـایر‬ ‫بانک هـا باشـد»‪.‬‬ ‫سـقف انتقـال وجـه در همراه بانـک مهـر ایـران تـا ‪۵۰۰‬میلیون ریـال در روز افزایـش یافـت‪ .‬سـقف انتقـال وجـه از طریـق‬ ‫همراه بانک «مهریران» افزایش یافته است‪ .‬براین اساس مشتریان بانک مهر ایران قادر خواهند بود از طریق همراه بانک‪،‬‬ ‫در هرروز تا ‪۵۰۰‬میلیون ریال را منتقل کنند‪ .‬این افزایش درمورد انتقال وجه داخلی و همچنین ساتنا و پایا صدق می کند‪.‬‬ ‫سـقف انتقـال وجـه در هرمـاه نیـز پنج میلیارد ریـال در نظر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫اهدای ‪ ۴۰‬تانکر اب اشامیدنی به مردم سیستان و بلوچستان توسط بانک ملت‬ ‫بانـک ملـت درراسـتای ایفـای مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی و بـا هـدف تامیـن اب شـرب در‬ ‫اسـتان های کم اب کشـور‪ 40 ،‬تانکر اب اشامیدنی‬ ‫به مردم استان سیستان و بلوچستان اهداء کرد‪.‬‬ ‫بـا دسـتور مدیرعامـل ایـن بانـک و بـا هدف کمک‬ ‫به تامین اب شـرب هم وطنان در مناطق محروم‬ ‫و کـم اب کشـور‪ ۴۰ ،‬فقـره تانکر اب اشـامیدنی برای‬ ‫اهالـی روسـتاهای قادرابـاد‪ ،‬شـهرک رحمت ابـاد‬ ‫دشـت جـاور‪ ،‬مـوزن و دشـت ربـاط‪ ،‬د ه کمالـی‪،‬‬ ‫محمدابـاد‪ ،‬ده ولیداد‪ ،‬ده نوهپیران‪ ،‬حجت اباد‪،‬‬ ‫ده پهلـوان‪ ،‬جهان ابـاد سـفلی‪ ،‬ابراهیم ابـاد‪،‬‬ ‫ده میـر جعفرخـان‪ ،‬ده محمـد شـهرکی و شـارخ‬ ‫در مناطـق خـاش‪ ،‬نیمـروز و هیرمنـد در اسـتان‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان خریـداری و توزیـع شـد‪.‬‬ ‫نگـزارش‪ ،‬بانـک ملـت پیش ازایـن نیـز‬ ‫براسـاس ای ‬ ‫درراسـتای انجـام ماموریت هـای اجتماعـی خـود‪،‬‬ ‫اهـدای کمک هـای مختلـف بـه اسـتان های‬ ‫محـروم کشـور را در دسـتورکار قـرار داده و به نوعـی‬ ‫همراهـی خـود را بـا ایـن عزیـزان به منصـه ظهـور‬ ‫رسـانده بـود‪.‬‬ ‫استقبال متخصصین از طرح افق موسسه اعتباری ملل‬ ‫اعالم سقف تسهیالت دانش بنیان بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫مدیـر امـور شـعب و بازاریابـی بانـک توسـعه صـادرات‬ ‫ایـران گفـت‪« :‬ایـن بانـک بالغ بـر ‪۳۰‬میلیاردریـال‬ ‫تسهیالت و تعهدات در سقف شعبه و تا ‪۵۰‬میلیاردریال‬ ‫در رکـن اعتبـاری مرکـز بـدون ارائـه صورت هـای مالـی‬ ‫حسابرسی شـده بـه شـرکت های دانش بنیـان اعطـاء‬ ‫می کنـد‪ .‬حبیـب احمـدی بااشـاره به اینکه نسـبت‬ ‫مالکانـه بـرای شـرکت های دانش بنیـان ‪۱۵‬درصـد‬ ‫محاسـبه می شـود‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬نرخ سود تسهیالت‬ ‫سـال مالـی منتهـی بـه ‪ ۳۰‬اسـفند ‪ ۹۹‬از رشـد ‪۱۸۱‬درصـدی‬ ‫برخـوردار شـده اسـت»‪ .‬وی از رشـد ‪۵۱٫۶‬درصـدی‬ ‫سـپرده های بانـک در ایـن سـال خبـر داد و درعین حـال‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬یکـی از اسـتراتژی های عمـده بانـک سـینا‪،‬‬ ‫تلاش بـرای کاهـش قیمـت تمام شـده پول اسـت که این‬ ‫رقـم از ‪۱۸٫۶‬درصـد در سـال ‪ ۹۸‬بـه ‪۱۶٫۹‬درصـد در پایـان‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬رسـیده اسـت‪ .‬حجم تسـهیالت پرداختی بانک‬ ‫نیز در این سـال نسـبت به سـال قبل با رشـد ‪۷۳‬درصدی‬ ‫بـه رقـم ‪۲۵۹‬هزارمیلیـارد ریـال رسـیده؛درحالی که نسـبت‬ ‫مطالبات غیرجاری به کل مانده تسهیالت از ‪۷٫۳‬درصد‬ ‫در سـال ‪ ۹۸‬بـه ‪۴٫۵‬درصـد در سـال ‪ ۹۹‬کاهـش یافتـه‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫دانش بنیـان از محـل منابـع بانـک ‪۱۸‬درصـد‪ ،‬از محـل‬ ‫منابـع تلفیقـی صنـدوق توسـعه ملـی و منابـع بانـک‬ ‫‪۱۵‬درصـد و بـا جبـران عدم النفـع توسـط صنـدوق‬ ‫نواوری و شـکوفایی ‪۱۲‬درصد اسـت»‪ .‬مدیر امور شـعب‬ ‫و بازاریابـی بانـک توسـعه صـادرات ایـران اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن بانـک بـرای شـرکت های دانش بنیـان‪۳۰ ،‬درصـد‬ ‫تخفیـف خدمـات ریالـی به اسـتثنای خدمـات ارزی و‬ ‫اعتبـار اسـنادی داخلـی ریالـی درنظـر گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫متخصصیـن‪ ،‬بـا طـرح افـق موسسـه اعتبـاری‬ ‫ملـل بـه حرفـه خـود رونـق بخشـیدند‪ .‬ایـن‬ ‫موسسـه درراسـتای حمایـت از فعالیـت‬ ‫متخصصیـن نسـبت بـه اعطـای تسـهیالت‬ ‫تـا سـقف ‪۲۰‬میلیارد ریـال در قالـب تسـهیالت‬ ‫مرابحـه و اجاره ب هشـرط تملیک اقـدام می کند‪.‬‬ ‫این گـزارش می افزایـد‪« :‬پزشـکان‪ ،‬مسـئولین‬ ‫داروخانه هـا‪ ،‬وکال و مهندسـین‪ ،‬دفاتـر اسـناد‬ ‫رسـمی و دفاتـر ازدواج و طلاق می تواننـد‪ ،‬بـرای‬ ‫تامین سـرمایه در گردش و خرید لوازم مصرفی‪،‬‬ ‫تعمیر و بازسازی محل فعالیت‪ ،‬خرید کاالهای‬ ‫سـرمایه ای (خریـد ماشـین االت و تجهیـزات و‬ ‫نیـز خریـد محـل کار) تـا مبلـغ ‪۲۰‬میلیارد ریـال بـا‬ ‫بازپرداخـت یـک تـا پنج سـاله از ایـن تسـهیالت‬ ‫بهره منـد شـوند‪ .‬گفتنی سـت؛ بنا بـه اسـتقبال‬ ‫متخصصیـن از ایـن طـرح‪ ،‬موسسـه اعتبـاری‬ ‫ملـل عالوه بـر افزایـش صنـوف مختلـف نسـبت‬ ‫بـه افزایـش مبلـغ تسـهیالت نیـز مبـادرت کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬متخصصیـن محتـرم بـرای اطلاع از‬ ‫شـرایط و نحـوه پرداخـت تسـهیالت بـه شـعب‬ ‫موسسـه اعتباری ملل در سراسـر کشور مراجعه‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫شهرستان ری‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گلستان‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2289‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫افتتاح پایگاه تجمیعی‬ ‫وا کسیناسیون کووید‪ ۱۹-‬فرهنگیان‬ ‫بهره برداری و اغاز ساخت ‪ 29‬پروژه شهرداری گرگان‬ ‫در دیدار استاندار فارس با سفیر کشور صربستان مطرح شد؛‬ ‫پایـگاه تجمیعـی وا کسیناسـیون کوویـد‪ ۱۹-‬فرهنگیـان بـا حضـور‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش در شـهرری افتتـاح شـد‪ .‬حاجی میرزایـی؛ وزیـر‬ ‫اموزش وپـرورش در مراسـم افتتاحیـه پایـگاه تجمیعـی وا کسیناسـیون‬ ‫لو نیم گذشـته نظـام‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬فرهنگیـان شـهرری گفـت‪« :‬در یک سـا ‬ ‫اموزشـی در برابـر مهم تریـن چالـش قـرن بـود و بـا تعطیلـی مـدارس شـیرازه‬ ‫نظـام اموزشـی ازهم پاشـیده شـده و همـه ماموریت هـا درمعـرض مخاطـره‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طبـق بررسـی های انجام شـده در جمعیـت‬ ‫‪۲۰۰‬هزار نفـره دوره دوم ابتدایـی‪ ٩٠ ،‬درصـد معلمـان هـرروز یـا بیشـتر روزهای‬ ‫هفتـه بـا دانش امـوزان در ارتبـاط بودنـد و ‪ ٨۴‬درصـد معلمـان در کنـار کار‬ ‫اموزشـی بـرای توسـعه توانایی هـای دانش امـوزان قـدم برداشـتند کـه‬ ‫یسـت‪ .‬طبـق بررسـی های صورت گرفتـه ‪۹۰‬درصـد‬ ‫ایـن امـار قابل اعتنای ‬ ‫دانش امـوزان دل تنـگ مـدارس هسـتند؛ مدرسـه سلامت روان و بلـوغ‬ ‫لتـر می کنـد و تحـرک جسـمی را توسـعه‬ ‫اجتماعـی دانش امـوزان را کام ‬ ‫می دهـد‪ .‬امـروز ارزیابـی بین المللـی این اسـت که ازهرطریقـی کـه می شـود‬ ‫برای بازگشـایی مدارس اقدام شـود؛ باید همگی کمک کنیم تا شـروع سـال‬ ‫تحصیلـی باشـکوه برگـزار شـود‪ .‬امـروز باهمت وزارت بهداشـت شـاهد افتتاح‬ ‫پایگاه تجمیعی وا کسیناسـیون کووید‪ ۱۹-‬فرهنگیان هسـتیم و امید اسـت‬ ‫نطـرح کـه‬ ‫تـا اواسـط هفتـه اینـده کل معلمـان را وا کسـینه کنیـم»‪ .‬درای ‬ ‫به صورت نمادین در پایگاه تجمیعی وا کسیناسیون فرهنگیان در مجتمع‬ ‫فرهنگی فاطمه الزهرا (س) شـهرری با حضور سـعید نمکی؛ وزیر بهداشـت‪،‬‬ ‫محسـن حاجی میرزایـی وزیـر اموزش وپـرورش و حسـین توکلـی ِکجانـی‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری اغـاز شـد‪ ،‬حـدود‬ ‫یک میلیـون و ‪۲ ۵۰‬هـزار معلـم کشـور تـا قبـل از بازگشـایی مـدارس وا کسـینه‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫انتشار کتاب «تکریم خانواده» و «باروری انسان»‬ ‫کتـاب «تکریـم خانـواده» تالیـف فاطمـه کرمانـی توسـط انتشـارات سـمیع‬ ‫در شهرسـتان ری منتشـر شـد‪ .‬ایـن کتـاب در قطـع رقعـی و ‪ ۱۲۰‬صفحـه‪ ،‬بـا‬ ‫موضوعـات اهمیـت تشـکیل خانـواده‪ ،‬حکمـت ازدواج و فوایـد ان‪ ،‬عفـو و‬ ‫گذشـت‪ ،‬چنـد تذکـر درمـورد زینـت داشـتن‪ ،‬سـفارش بـه مـردان درخصـوص‬ ‫خانـواده‪ ،‬ابـراز عالقـه و محبـت‪ ،‬حفـظ اسـرار و رازداری‪ ،‬نـکات کلیـدی در‬ ‫تربیـت فرزنـدان و دیگـر نـکات مربـوط بـه خانـواده پرداختـه شـده اسـت؛‬ ‫همچنین کتاب «باروری انسـان» نوشـته مجید ترحمی با موضوع پزشـکی‬ ‫در قطـع وزیـری و ‪ 140‬صفحـه به زبـان انگلیسـی‪ ،‬توسـط ایـن انتشـارات در‬ ‫سـال ‪ 1400‬منتشـر شـد‪ .‬در این کتـاب بـه موضـوع بـاوری انسـان و جنیـن‬ ‫ازمایشـگاهی انسـان پرداختـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۹۰‬درصد واحدهای مسکونی‬ ‫افراد تحت پوشش بهزیستی‬ ‫معـاون مشـارکت های مردمـی بهزیسـتی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬از زمـان‬ ‫کهـزار و ‪ ۳۷۵‬مـورد‬ ‫اغـاز نهضـت ملـی مسـکن در سـال ‪ ۱۳۸۹‬تا کنـون ی ‬ ‫ثبت نـام بـرای اسـتفاده از خدمـات بخش مسـکن دراین شهرسـتان انجام و‬ ‫ازاین تعـداد بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد واحدهای مسـکونی با اسـتفاده از کمک های‬ ‫بهزیسـتی تحویـل صاحبـان ان هـا شـده اسـت»‪ .‬مـژگان لشـگری گفـت‪:‬‬ ‫«سـازمان بهزیسـتی براسـاس دسـتورالعمل ها و بخشـنامه های تعریف شده‬ ‫خدماتـی را در بخـش مسـکن بـه جامعـه هـدف خـود ارائـه می دهـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به وا گـذاری رایـگان واحـد مسـکونی بـه خانواده هـای دارای سـه‬ ‫معلـول و بیشـتر‪ ،‬افـزود‪« :‬عمـده خدمـات بهزیسـتی در بخـش مسـکن‬ ‫درقالـب پروژه هـای تجمیعـی ماننـد مسـکن مهـر بـوده کـه دراین راسـتا‬ ‫پروژه هـای متعـددی در شـهرهای پرنـد‪ ،‬پیشـوا‪ ،‬قرچک و هشـتگرد اجرایی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬معـاون مشـارکت های مردمـی اداره بهزیسـتی شهرسـتان‬ ‫ری خاطرنشـان کـرد‪« :‬در مـواردی نیـز مددجویـان اقـدام بـه خریـد واحـد‬ ‫مسـکونی کـرده و بـا ارائـه مـدارک و مسـتندات طبـق شـرایط معلولیـت از‬ ‫هزینـه خریـد را از بهزیسـتی دریافـت می کننـد»‪ .‬ایـن مسـئول افـزود‪« :‬در‬ ‫مناطق روستایی نیز با تهیه زمین ازسوی مددجویان‪ ،‬بهزیستی به صورت‬ ‫مشـارکتی بـا بسـیج و خیریـن اقـدام بـه سـا کن مسـکن بـرای جامعـه هـدف‬ ‫زیرمجموعـه خـود می کنـد»‪ .‬معـاون مشـارکت های مردمـی اداره بهزیسـتی‬ ‫شهرسـتان ری اضافـه کـرد‪« :‬بـا اتمـام پروژه هـای سـاخت مسـکن بـرای‬ ‫مددجویـان بهزیسـتی واحدهـای باقی مانـده نیـز تکمیـل شـده و تحویـل‬ ‫صاحبانشـان می شـوند»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬همچنیـن خیریـن با سرپرسـتی‬ ‫ایتـام ماهانـه مبالغـی را بـرای معـاش و یـا تحصیـل انـان بـه حسابشـان واریـز‬ ‫می کننـد‪ ،‬در بخـش غیرنقـدی نیـز کمک هـای مردمـی بـرای خریـد سـبد‬ ‫کاال‪ ،‬بسـته های حمایتـی‪ ،‬جهیزیـه‪ ،‬لوازم خانگـی‪ ،‬تجهیـزات توان بخشـی‬ ‫و مـواردی ازاین دسـت اسـتفاده می شـود»‪ .‬معـاون مشـارکت های مردمـی‬ ‫اداره بهزیسـتی شهرسـتان ری یـاداور شـد‪« :‬مجمـوع مبالـغ کمک هـای‬ ‫نقـدی و غیر نقـدی سـاالنه مـردم و خیریـن بـرای مددجویـان ایـن نهـاد در‬ ‫شهرسـتان ری حـدود چهارمیلیارد تومـان اسـت»‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫رفع مشکل افت فشار اب در سمیرم‬ ‫بـا در مـدار قرار گرفتـن سـه حلقه‬ ‫چاه کمکی‪ ،‬مشـکل قطعی و افت‬ ‫فشـار اب شـهر سـمیرم برطـرف‬ ‫شـد‪ .‬مدیـر دفتـر بهره بـرداری‪،‬‬ ‫توسـعه شـبکه توزیـع و کاهـش‬ ‫اب بـدون درامـد ابفـای اسـتان‬ ‫اصفهـان گفـت‪« :‬در تابسـتان‬ ‫امسـال به دنبـال کاهـش میـزان‬ ‫ابدهـی چشـمه حسـین اباد و‬ ‫عزیزخـان کـه از مهم تریـن منابع تامین اب شـهر سـمیرم اسـت‪ ،‬بخش هایی‬ ‫از مناطق شـهر سـمیرم‪ ،‬مشـترکین با مشـکل افت فشـار و قطعی اب مواجه‬ ‫شـدند»‪ .‬سـید محمدحسـین صالح افزود‪« :‬به همین دلیل در ‪ 15‬روز گذشـته‬ ‫بـا اجـرای دو کیلومتـر خـط انتقـال‪ ،‬چاه های بحران شـرکت اب منطقـه ای به‬ ‫چشـمه حسـین اباد متصـل شـدند کـه درنتیجـه در حـدود ‪ ۲۵‬لیتربرثانیـه به‬ ‫ظرفیـت تامیـن اب شـرب شـهر سـمیرم اضافـه شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همچنیـن‬ ‫به منظـور تقویـت شـبکه اب رسـانی سـمیرم‪ ،‬یـک ایسـتگاه پمپـاژ اضطـراری‬ ‫احـداث شـد و اتصـال مخـازن بین راهـی بـه شـبکه انتقـال اب شـهر انجـام‬ ‫شـد»‪ .‬مدیـر دفتـر بهره بـرداری‪ ،‬توسـعه شـبکه توزیـع و کاهـش اب بـدون‬ ‫درامـد ابفـای اسـتان اصفهـان عنـوان کـرد‪« :‬انتظـار مـی رود بـا تقویـت شـبکه‬ ‫اب رسـانی سـمیرم‪ ،‬اب شـرب مـردم به صـورت پایـدار تامیـن شـود؛ چرا کـه‬ ‫بررسـی ها بیانگـر کاهـش روزانـه ابدهـی چشـمه حسـین اباد اسـت»‪.‬‬ ‫هشت درصد قبوض اب بها؛ مشمول طرح «اب امید»‬ ‫در شـش ماه اخیر از مجمـوع چهارمیلیـون و ‪570‬هـزار قبـض اب بهـای‬ ‫صادرشـده‪370 ،‬هـزار قبـض مشـمول معافیـت پرداخـت شـدند‪ .‬مدیـر دفتـر‬ ‫خدمـات مشـترکین شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان گفـت‪« :‬از ابتدای‬ ‫اجـرای طـرح اب امیـد در تاریـخ یکـم دی مـاه سـال گذشـته تـا پایـان خـرداد‬ ‫جـاری‪ ،‬مبلـغ ‪13‬میلیاردریـال در قالـب طـرح ملـی اب امیـد بـه مشـترکین‬ ‫تخفیـف داده شـده اسـت»‪ .‬میثـم اعالیـی افـزود‪« :‬در قالـب این طـرح‪،‬‬ ‫مشترکین مسکونی با متوسط مصرف کمتر از پنج مترمکعب در ماه مشمول‬ ‫معافیـت از پرداخـت صورتحسـاب اب بهـا می شـوند»‪ .‬وی اجـرای طـرح اب‬ ‫امیـد را فرصتـی بـرای بهینه سـازی فرهنگ مصرف بین مشـترکین دانسـت و‬ ‫گفـت‪« :‬هـدف اصلـی از اجـرای این طـرح حمایـت از حقـوق مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫برقـراری عدالـت اجتماعـی و مدیریـت مصـرف اب اسـت»‪ .‬مدیـر خدمـات‬ ‫مشـترکین ابفای اسـتان اصفهان بابیان اینکه در قالب این طرح‪ ،‬مشـترکین‬ ‫مسکونی براساس متوسط مصرف ماهانه به چهار دسته تقسیم می شوند‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬دسـته اول مشـترکین کم مصـرف بـا متوسـط مصـرف ماهانـه تا‬ ‫پنج مترمکعـب‪ ،‬دسـته دوم باعنـوان مشـترکین خوش مصـرف بـا متوسـط‬ ‫مصـرف بیـن ‪ 5‬تـا ‪ 14‬مترمکعب‪ ،‬دسـته سـوم مشـترکین پرمصرف با متوسـط‬ ‫مصرف بیش از الگو‪ 14( ،‬مترمکعب تا دوبرابر الگو) و دسته چهارم مشترکین‬ ‫بدمصـرف بـا میـزان مصـرف باالتـر از دوبرابـر الگوی مصرف هسـتند»‪ .‬اعالیی‬ ‫درادامـه اظهـار داشـت‪« :‬بـا صـدور صورتحسـاب در هـر دوره طـی پیامـی‬ ‫وضعیـت مصـارف اب مشـترکین و طبقـه ای کـه ازنظـر مصـرف اب در ان قـرار‬ ‫گرفته انـد اطالع رسـانی می شـود»‪ .‬مدیـر دفتـر خدمـات مشـترکین شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان درادامـه افـزود‪« :‬باتوج هبـه خشک سـالی و‬ ‫کمبـود منابـع اب در سـال های اخیـر و لـزوم مدیریـت مصـرف اب و همچنین‬ ‫بهره منـدی از مزایـای این طـرح مشـترکین می تواننـد بـا کاهش مصـرف خود‬ ‫و به کارگیری اقدامات و تمهیدات الزم درخصوص مدیریت مصرف‪ ،‬عالوه بر‬ ‫بهره مندی از مزایای مطر ح شده‪ ،‬شرکت اب وفاضالب را در تامین پایدار اب‬ ‫بـا کیفیـت مناسـب یـاری دهنـد»‪.‬‬ ‫امادگی فارس برای گسترش روابط با صربستان‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اس ــتاندار ف ــارس ارتباط ــات فرهنگ ــی را از‬ ‫محکم تری ــن ان ــواع رواب ــط بی ــن کش ــورها‬ ‫و ملت ه ــا برش ــمرد و خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫«بی تردی ــد این ن ــوع از رواب ــط مان ــدگاری‬ ‫و اثرگ ــذاری بیش ــتری درمقایسـ ـه با رواب ــط‬ ‫سیاس ــی و حت ــی اقتص ــادی دارن ــد و در‬ ‫ذه ــن و دل م ــردم می مانن ــد»‪ .‬دکت ــر‬ ‫عنایـ ـت اهلل رحیم ــی در دی ــدار خ ــود ب ــا‬ ‫درا گان تودورویچ (س ــفیر کشور صربستان)‬ ‫در جمه ــوری اس ــامی ای ــران بااش ــاره به‬ ‫س ــابقه تاریخ ــی‪ ،‬فرهنگ ــی و باس ــتانی‬ ‫اس ــتان ف ــارس‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪« :‬تخ ــت‬ ‫جمش ــید ی ــا هم ــان پرس ــپولیس به عنوان‬ ‫مرک ــز باس ــتانی گفتگ ــوی تم ــدن مل ــل در‬ ‫اس ــتان ف ــارس وج ــود دارد»‪ .‬اس ــتاندار‬ ‫ف ــارس بابیان اینکه اث ــار ارزش ــمند دیگری‬ ‫همچون مجموعه پاس ــارگاد‪ ،‬شیراز‪ ،‬نقش‬ ‫رستم‪ ،‬محور ساس ــانی و محور هخامنشی‬ ‫در اس ــتان ف ــارس وج ــود دارد این اث ــار را از‬ ‫دیگر مقاصد گردش ــگری جهان دانس ــت و‬ ‫درادام ــه افزود‪« :‬ف ــارس ازس ــوی دیگر مهد‬ ‫فرهن ــگ و تمدن ایران زمین اس ــت و علما‪،‬‬ ‫ش ــعرا و فالس ــفه نامداری همچون حافظ‪،‬‬ ‫س ــعدی‪ ،‬مالصدرا و دیگران دراین سرزمین‬ ‫زیس ــته اند و ا کن ــون نی ــز ارام ــگاه ان ه ــا‬ ‫در اس ــتان ف ــارس پذی ــرای عالقه من ــدان‬ ‫یش ــماری از سراس ــر دنیاس ــت»‪.‬‬ ‫ب ‬ ‫دکت ــر رحیم ــی ارتباط ــات فرهنگ ــی را از‬ ‫محکم تری ــن ان ــواع رواب ــط بی ــن کش ــورها‬ ‫و ملت ه ــا برش ــمرد و خاطرنش ــان کـــرد‪:‬‬ ‫«بی تردی ــد این ن ــوع از رواب ــط مان ــدگاری‬ ‫و اثرگ ــذاری بیش ــتری درمقایسـ ـه با رواب ــط‬ ‫سیاس ــی و حت ــی اقتص ــادی دارن ــد و در‬ ‫ذه ــن و دل م ــردم می مانن ــد»‪ .‬اس ــتاندار‬ ‫ف ــارس ضم ــن اب ــراز تمایل ب ــرای برق ــراری‬ ‫ارتب ــاط فرهنگ ــی ب ــا صربس ــتان اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪« :‬ای ــن رواب ــط می توان ــد در قالـــب‬ ‫رویداده ــای فرهنگ ــی بی ــن ف ــارس و‬ ‫ش ــهرهای صربس ــتان ایج ــاد ش ــود ک ــه‬ ‫نق ــش س ــفیر محت ــرم در ش ــکل گیری ان‬ ‫مه ــم اس ــت»‪ .‬دکت ــر رحیم ــی همچنی ــن‬ ‫ب ــه پتانس ــیل های گونا گ ــون اقتص ــادی‬ ‫ف ــارس همچ ــون صنای ــع دانش بنی ــان‪،‬‬ ‫صنای ــع معدن ــی‪ ،‬نف ــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش ــیمی‪،‬‬ ‫س ــنگ های تزیینی‪ ،‬فوالد و ‪ ...‬اش ــاره کرد‬ ‫و گف ــت‪« :‬بس ــیاری از کش ــورهای جه ــان‬ ‫مقصد ص ــادرات محص ــوالت ای ــن صنایع‬ ‫هس ــتند و کش ــور صربس ــتان نی ــز می تواند‬ ‫جزو این کش ــورها باش ــد»‪ .‬موضوع دیگری‬ ‫ک ــه اس ــتاندار ف ــارس دراین جلس ــه مطرح‬ ‫کرد‪ ،‬پتانس ــیل کش ــاورزی در استان فارس‬ ‫ب ــود‪ .‬وی بابیان اینک ــه وس ــعت و تن ــوع‬ ‫اقلیم ــی س ــبب ش ــده اس ــت ف ــارس ج ــزو‬ ‫بزرگ تری ــن تولیدکنن ــدگان محص ــوالت‬ ‫کش ــاورزی و باغ ــی در کش ــور باش ــد‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬به رغ ــم تبع ــات خشک س ــالی در‬ ‫س ــال های گذش ــته ای ــن توانمن ــدی در‬ ‫اس ــتان وج ــود دارد که می توان ــد زمینه ای‬ ‫ب ــرای مراودات اقتصادی با س ــایر کش ــورها‬ ‫باش ــد»‪ .‬به اعتق ــاد دکتر رحیم ــی‪ ،‬فعالیت‬ ‫بخ ــش خصوصی در قال ــب ات ــاق بازرگانی‪،‬‬ ‫خان ــه صنع ــت و مع ــدن و خانه کش ــاورزی‬ ‫زمینه س ــاز ایج ــاد رواب ــط بهت ــر می ــان دو‬ ‫کشور خواهد ش ــد‪ .‬نماینده عالی دولت در‬ ‫اس ــتان فارس در بخش دیگری از س ــخنان‬ ‫خود سیاس ــت خارجی جمهوری اس ــامی‬ ‫ای ــران را بر پایه حفظ منافع ملی‪ ،‬اس ــتقالل‬ ‫و ع ــزت کش ــور و احت ــرام متقاب ــل دانس ــت‬ ‫و تا کی ــد ک ــرد‪« :‬ارتب ــاط ب ــا دنی ــا به وی ــژه‬ ‫کش ــورهایی ک ــه حرم ــت دیگ ــر ملت ه ــا را‬ ‫حف ــظ ک ــرده و در ام ــور داخل ــی کش ــورها‬ ‫دخال ــت نمی کنن ــد س ــرلوحه سیاس ــت‬ ‫خارجی ایران اس ــت»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫درحال حاض ــر تنگناهای ــی ازس ــوی بعضی‬ ‫کش ــورها برای ایران ایجاد شده اظهار کرد‪:‬‬ ‫«این کش ــورها از اس ــتدالل منطقی پیروی‬ ‫نمی کنند»‪ .‬وی عنوان ک ــرد‪« :‬راهکارهایی‬ ‫همچون ارائه خدم ــات متقابل و مبادالت‬ ‫پایاپ ــای ب ــرای بی اث رک ــردن تحریم ها وجود‬ ‫دارد»‪ .‬دکتر رحیمی باتا کیدبراینکه در دنیا‬ ‫تنها صلح پایدار است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬کسانی‬ ‫ً‬ ‫ک ــه جنگ طلبی می کنند قطع ــا نمی توانند‬ ‫اینده خوبی ب ــرای مردم دنیا رق ــم بزنند»‪.‬‬ ‫وی حض ــور س ــفیر صربس ــتان در ف ــارس را‬ ‫فتح باب مناس ــبی ب ــرای عمق بخش ــیدن‬ ‫ب ــه رواب ــط بی ــن دو کش ــور دانس ــت و‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬احت ــرام وی ــژه ای برای‬ ‫مردم صربس ــتان قائل هستیم و امیدواریم‬ ‫ش ــاهد مستحکم تر ش ــدن روابط دوس ــویه‬ ‫کش ــورها باش ــیم»‪ .‬درا گان تودوروی ــچ؛‬ ‫س ــفیر کش ــور صربس ــتان نی ــز دراین دی ــدار‬ ‫باتا کیدب ــر اهمی ــت ف ــارس برای کش ــورش‬ ‫به وی ــژه در بع ــد فرهنگ ــی عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫«ق ــرار اس ــت س ــال اینده ش ــهر نووی س ــاد‬ ‫در صربس ــتان به عن ــوان پایتخ ــت فرهنگی‬ ‫اروپ ــا معرفی ش ــود که این روی ــداد می تواند‬ ‫ظرفیت بس ــیارخوبی ب ــرای تقوی ــت روابط‬ ‫فرهنگ ــی بی ــن ش ــیراز و این ش ــهر باش ــد»‪.‬‬ ‫سفیر صربستان خاطرنش ــان کرد‪« :‬ارتباط‬ ‫فرهنگی ش ــیراز با ش ــهر نووی س ــاد ک ــه قرار‬ ‫اس ــت پایتخت فرهنگی اروپا باش ــد س ــبب‬ ‫معرف ــی پتانس ــیل های فرهنگی ف ــارس در‬ ‫اروپ ــا خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۵‬کارگاه تولیدی در استان امامزاده عبدالله (ع) تهران‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیر اس ــتان امام ــزاده عب ــداهلل (ع) واقع در‬ ‫جنوب ته ــران از راه اندازی ‪ ۱۵‬کارگاه تولیدی‬ ‫و اش ــتغال زایی ‪ ۶۰‬نف ــر از زن ــان سرپرس ــت‬ ‫خان ــوار خب ــر داد‪ .‬حجت االس ــام محم ــد‬ ‫علیرضایی گفت‪« :‬اس ــتان مقدس امامزاده‬ ‫عبداهلل (ع) با مس ــاحتی ح ــدود ‪ ۱۵‬هکتار از‬ ‫یس ــت ک ــه در بهترین‬ ‫زم ــره اما کن متبرکه ا ‬ ‫مح ــدوده جغرافیای ــی جن ــوب ته ــران ق ــرار‬ ‫دارد»‪ .‬به گفت ــه وی؛ در ای ــن امام ــزاده بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬حی ــاط مزار وج ــود دارد که مقبره هایی‬ ‫از ‪ ۹۰‬ت ــا ‪ ۵۰‬س ــال در ان ه ــا دی ــده می ش ــود‬ ‫ک ــه ج ــزو قدیمی تری ــن ارامس ــتان های‬ ‫ش ــهر ته ــران ب هش ــمار می رون ــد و چ ــون‬ ‫دهه ه ــای زی ــادی از زم ــان ف ــوت ای ــن‬ ‫متوفی ه ــا می گ ــذرد؛ ای ــن حی ــاط مزاره ــا‬ ‫متروک ــه ش ــده و باتوجه به اینک ــه از مح ــل‬ ‫بقع ــه ج ــدا هس ــتند ب ــه مح ــل ت ــردد افراد‬ ‫متجاه ــر تبدیل ش ــده ب ــود؛ به همین دلیل‬ ‫با اجرای طرح اش ــتغال زایی و وقف اشتغال‬ ‫تصمی ــم گرفت ــه ش ــد؛ ای ــن حی ــاط مزاره ــا‬ ‫احی ــاء ش ــود‪ .‬حجت االس ــام علیرضای ــی‬ ‫باتا کیدب ــر حف ــظ قب ــور موج ــود در حی ــاط‬ ‫مزاره ــا در زم ــان بهس ــازی و مرم ــت حیاط‬ ‫مزاره ــا اف ــزود‪« :‬مش ــکالت بس ــیاری را در‬ ‫حوزه های مختلف محرومی ــن و مظلومین‬ ‫جنوب تهران ش ــاهد بودیم ک ــه یکی ازان ها‬ ‫بحث اش ــتغال این افراد ب ــود به همین دلیل‬ ‫طرح ــی را بااین عن ــوان ک ــه حی ــاط مزاره ــا‬ ‫مس ــطح س ــازی ک ــرده‬ ‫را ب ــا حف ــظ قب ــور ه ‬ ‫و مورداس ــتفاده ق ــرار گیرن ــد‪ ،‬س ــراغ مقاب ــر‬ ‫موج ــود در ای ــن حی ــاط مزاره ــا ه ــم رفتیم‬ ‫بس ــیاری ازان ها سقفش ــان فروریخت ــه و در‬ ‫و پنجره هایش ــان توس ــط متجاهری ــن ب ــه‬ ‫س ــرقت رفته بود‪ ،‬همه این مقابر خانوادگی‬ ‫را مرم ــت و اص ــاح کردیم؛ البت ــه باید تا کید‬ ‫کنی ــم در تمام این ها قبور حفظ ش ــد و هیچ‬ ‫اس ــیبی به ان ها وارد نشده اس ــت‪ ،‬اب وبرق‬ ‫حیاط مزارها وصل شـــد و درختکاری هایی‬ ‫انجـــام گرفت‪ ،‬ایـــن مقابر که در حیـــاط اول‬ ‫ق ــرار دارن ــد‪ ،‬جه ــت اش ــتغال بان ــوان جوان‬ ‫سرپرســـت خانوار قرار گرفت»‪ .‬مدیر اســـتان‬ ‫مقـــدس امامـــزاده عبـــداهلل (ع) تا کیـــد کرد‪:‬‬ ‫«مقابر تحت سرپرســـتی استان به گروه های‬ ‫جهادی داده شـــد و با کمـــک این گروه های‬ ‫جه ــادی تبدی ــل ب ــه کارگاه ش ــده و‬ ‫دراختی ــار سرپرس ــت خانواره ــا ق ــرار گرفت‪،‬‬ ‫این گروه ه ــای جهادی با شناس ــایی بانوان‬ ‫سرپرس ــت خان ــوار و سرپرس ــت خانوارهای‬ ‫نیازمند بـــر فعالیـــت کارگاه ها نظـــارت دارند‬ ‫و اســـتان مقـــدس امامـــزاده عبـــداهلل (ع) و‬ ‫ســـازمان اوقاف همچنیـــن اداره کل اوقاف و‬ ‫ام ــور خیری ــه هیچ گون ــه چشم داش ــت مالی‬ ‫به ایـــن کارگاه هـــا ندارند و هیچ هزینـــه ای از‬ ‫شاغلین در این کارگاه ها دریافت نمی شود‪.‬‬ ‫بی ــش از ‪ ۶۰‬بانـــوی خانـــوار در کارگاه هـــای‬ ‫خیاطـــی‪ ،‬چـــرم دوزی‪ ،‬گوهرتراشـــی‪،‬‬ ‫گلیم باف ــی و صنایع دس ــتی صح ــن ش ــهدا‬ ‫مشغول به کار هس ــتند و همچنین امکانات‬ ‫کارگاه ها توســـط خیرین تهیه شـــده است»‪.‬‬ ‫حجت االس ــام علیرضای ــی ی ــاداور ش ــد‪:‬‬ ‫«ح ــدود هشـ ـت ماه از اغ ــاز اج ــرای ط ــرح‬ ‫اش ــتغال زایی و وق ــف اش ــتغال در اس ــتان‬ ‫مقـــدس امامـــزاده عبـــداهلل (ع) می گـــذرد و‬ ‫ا کنون زمینه اشـــتغال خانوارهـــای نیازمند‬ ‫بســـیاری با کمک این اســـتان فراهم شـــده‬ ‫اس ــت‪ .‬حی ــاط س ــامت نمون ــه دیگ ــری از‬ ‫نط ــرح نزدیک به‬ ‫این طرح اس ــت ک ــه درای ‬ ‫‪ ۸۰‬خادم افتخاری با تخصص های پزشـــکی‬ ‫و پیراپزشـــکی و جراح جذب استان شده اند‬ ‫ک ــه در حی ــاط س ــامت ب ــه این اف ــراد می ــز‬ ‫خدمت تعبیه ش ــده تا به معالج ــه بیماران‬ ‫نیازمن ــد بپردازن ــد و همچنی ــن ب ــا اج ــرای‬ ‫این طرح حیاط مزارهایی که متروکه شـــده‬ ‫بودنـــد دوبـــاره احیاء شـــده و مورداســـتفاده‬ ‫قـــرار گرفتند»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده حمل ونقل جاده ای در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫مازنـدران در جلسـه کارگـروه مـاده ‪۱۷‬‬ ‫جکـردن خودروهـای‬ ‫ائین نامـه از رده خار ‬ ‫فرسـوده گفـت‪« :‬به دلیـل ارتقـای ایمنـی‬ ‫ترددهـای برون شـهری ‪ ،‬نوسـازی نـاوگان‬ ‫فرسـوده حمل ونقـل جـاده ای در‬ ‫یسـت»‪ .‬عباسـعلی نجفـی‬ ‫اسـتان ضرور ‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫مازنـدران در جلسـه کارگـروه مـاده ‪۱۷‬‬ ‫جکـردن خودروهـای‬ ‫ایین نامـه ازرده خار ‬ ‫فرسـوده افـزود‪« :‬به دلیـل ارتقـای ایمنـی‬ ‫ترددهـای برون شـهری‪ ،‬نوسـازی نـاوگان‬ ‫فرسـوده حمل ونقـل جـاده ای در اسـتان‬ ‫یسـت»‪ .‬نجفـی گفـت‪« :‬موضـوع از‬ ‫ضرور ‬ ‫اسـقاط خودروهـای فرسـوده تاثیـر بسـزایی‬ ‫در کاهـش الودگـی هـوا و ایمنـی در سـطح‬ ‫جاده هـا دارد و این موضـوع باجدیـت در‬ ‫دسـتورکار اسـت‪ .‬افزایـش مرا کـز اسـقاط‬ ‫خـودرو‪ ،‬کاهـش سـود تسـهیالت اعطایـی و‬ ‫کوتا هکـردن زمـان فراینـد جایگزینـی خـودرو‬ ‫تاثیـر زیـادی در ازرده خار ج کـردن خودروهای‬ ‫فرسـوده خواهد داشـت»‪ .‬مدیـرکل راهداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران بیـان‬ ‫داشت‪« :‬یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر طرح‬ ‫جایگزینی خودروها‪ ،‬اعمال قانون منع تردد‬ ‫وسـایل نقلیه فرسـوده اسـت کـه بایـد در کنار‬ ‫اعطای تسهیالت کافی‪ ،‬کاهش زمان فرایند‬ ‫جایگزینـی خـودرو تخفیفـات الزم ازسـوی‬ ‫شرکت های خودروساز به متقاضیان‪ ،‬لحاظ‬ ‫شـود»‪ .‬نجفـی درادامـه بـه هـدف افزایـش‬ ‫مرا کـز اسـقاط خودروهـای فرسـوده اشـاره و‬ ‫عنوان کرد‪« :‬مرا کز اسقاط و ازرده خار ج کردن‬ ‫خودروهای فرسـوده با هدف کاهش الودگی‬ ‫هـوا‪ ،‬کاهـش مصـرف سـوخت‪ ،‬کاهـش‬ ‫الودگـی صوتـی و افزایـش ایمنـی تـردد نـاوگان‬ ‫حمل ونقـل و بهبـود مبلمـان شـهری ایجـاد‬ ‫شـده اند و درحال حاضـر نـه مرکـز اسـقاط‬ ‫خـودرو فرسـوده دراین اسـتان فعـال اسـت‬ ‫کـه ایـن مرا کـز در شـهرهای بهشـهر‪ ،‬سـاری‪ ،‬‬ ‫قائمشـهر‪ ،‬بابـل (‪ ۲‬مرکـز)‪ ،‬بابلسـر‪ ،‬امـل‪،‬‬ ‫محمود ابـاد و نوشـهر اسـت»‪.‬‬ ‫تجلیل از هشت بانوی رفسنجانی در اختتامیه طرح «انرژی به کاشانه»‬ ‫عفت فالح‬ ‫در اختتامی ــه ط ــرح مدیری ــت مص ــرف‬ ‫ان ــرژی ب ــرق ب ــه کاش ــانه ک ــه در مدیری ــت‬ ‫ب ــرق رفس ــنجان برگ ــزار ش ــد از هش ــت‬ ‫بان ــوی برگزی ــده رفس ــنجانی تجلی ــل ش ــد‪.‬‬ ‫اختتامی ــه ط ــرح ب ــه کاش ــانه و ک ــودکان‬ ‫حاف ــظ ان ــرژی در س ــالن کنفرانس ش ــهید‬ ‫س ــلیمانی مدیری ــت توزیع برق رفس ــنجان‬ ‫و ب ــا حض ــور مدی ــر اموزش وپ ــرورش و‬ ‫توزی ــع ب ــرق ای ــن شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫دراین مراس ــم مدی ــر دفت ــر مدیریت مصرف‬ ‫ب ــا تقدی ــر از مش ــارکت ک ــودکان دراین طرح‬ ‫ب ــر نهادینه س ــازی و فرهنگ س ــازی الگوی‬ ‫صحی ــح مص ــرف ان ــرژی ب ــرق در م ــدارس‬ ‫نط ــرح ب ــا هدف‬ ‫تا کی ــد ک ــرد و گف ــت‪« :‬ای ‬ ‫ا گاه ســـازی و جهت دهی افـــکار و ایده های‬ ‫ک ــودکان خ ــاق در رده س ــنی کمت ــر از‬ ‫‪13‬س ــال دررابطه با مدیریت مص ــرف انرژی‬ ‫و اس ــتفاده از انرژی ه ــای تجدیدپذی ــر‬ ‫برنامه ری ــزی و اج ــرا ش ــده اس ــت»‪ .‬حمی ــد‬ ‫علی ــزاده بابیان اینک ــه بی ــش از ‪ 670‬اث ــر‬ ‫دانش ام ــوزی ازطری ــق فض ــای مج ــازی به‬ ‫دبیرخان ــه جش ــنواره ارس ــال ش ــده اس ــت‬ ‫اظهار داشـــت‪« :‬پـــس از داوری اثار تعداد ‪30‬‬ ‫اثر حائز رتبه و شایســـته تقدیر شناخته شد‬ ‫که دو اثر مربوط به دانش اموزان رفســـنجان‬ ‫اســـت»‪ .‬وی ادامـــه داد‪« :‬مدیـــران مدارس‬ ‫ک ــه بیش ــترین تع ــداد اث ــار دانش ام ــوزی را‬ ‫به جش ــنواره داش ــته باش ــند نی ــز به عنوان‬ ‫مدی ــر برگزی ــده موردتقدی ــر ق ــرار خواهن ــد‬ ‫گرف ــت»‪ .‬مدی ــر دفت ــر مدیری ــت مص ــرف‬ ‫بابیان اینک ــه ط ــرح ک ــودکان حاف ــظ انرژی‬ ‫ب ــرای اولین ب ــار در کش ــور توس ــط ش ــرکت‬ ‫توزی ــع نی ــروی ب ــرق ش ــمال اس ــتان برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬عنوان ک ــرد‪« :‬ط ــرح ک ــودکان حافظ‬ ‫انرژی در رده س ــنی دبستان دوره اول و دوم‬ ‫در قال ــب عک ــس‪ ،‬تئاتر‪ ،‬نقاش ــی‪ ،‬داس ــتان‬ ‫کوت ــاه نی ــز ب ــا محوری ــت فرهنگ س ــازی‬ ‫مدیری ــت مص ــرف و حفاظ ــت از منابع ملی‬ ‫و محیط زیس ــت و انرژی ه ــای تجدیدپذی ــر‬ ‫در بس ــتر فضای مج ــازی برگزار می ش ــود»‪.‬‬ ‫علیزاده گفت‪« :‬کیفیت و خالقیت دو عامل‬ ‫مهم در ارزیابی اثار اس ــت که خوش ــبختانه‬ ‫ارس ــال اث ــار نش ــان دهنده ذه ــن خ ــاق‬ ‫ک ــودکان اس ــت ک ــه فقط نی ــاز به تش ــویق و‬ ‫جهت ده ــی دارد؛ ل ــذا ازطری ــق دبیرخان ــه‬ ‫جش ــنواره اثار برتر توس ــط کارشناسان دفتر‬ ‫مدیریت مصرف ام ــوزش مرتبط را خواهند‬ ‫دی ــد که برای س ــال های اینده ب ــا طر ح ها و‬ ‫ایده هـــای بهتر در جش ــنواره حضور یابند»‪.‬‬ ‫وی ب ــا تقدیر از بان ــوان خانه دار رفس ــنجان‬ ‫گف ــت‪« :‬در ط ــرح ان ــرژی ب ــه کاش ــانه‬ ‫پنج هزار مش ــترک در بس ــتر فض ــای مجازی‬ ‫اموزش ه ــای مدیری ــت مصرف ان ــرژی برق‬ ‫را کس ــب کرده و تعداد ‪ 137‬اثر به جش ــنواره‬ ‫ارس ــال ش ــد که ازاین تعداد ‪ 30‬اثر شایس ــته‬ ‫تقدیر ش ــناخته ش ــدند»‪ .‬وی اضاف ــه کرد‪:‬‬ ‫«در طرح انرژی به کاش ــانه از هش ــت بانوی‬ ‫رفس ــنجانی به عن ــوان مدی ــران ان ــرژی برق‬ ‫تجلیل ش ــد»‪.‬‬ ‫شـــهردار گـــرگان از بهره بـــرداری‬ ‫و یـــا اغـــاز ســـاخت ‪ 29‬پـــروژه در‬ ‫ســـطح شـــهر بـــا اعتبـــاری بالغ بـــر‬ ‫‪164‬میلیاردتومان خبـــر داد‪ .‬دکتر‬ ‫عبدالرضـــا دادبـــود بـــا تبریک دهه‬ ‫امامـــت و والیـــت اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫«ائیـــن افتتـــاح‪ ،‬رونمایـــی یـــا اغـــاز‬ ‫عملیـــات اجرایـــی ‪ 29‬طـــرح و‬ ‫پـــروژه عمرانـــی‪ ،‬ســـرمایه گذاری‪ ،‬خدماتـــی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشـــی و پژوهش ــی‬ ‫شـــهرداری به مناســـبت ایـــام دهه والیـــت و امامـــت و عید ســـعید غدیر‪ ،‬در‬ ‫ســـالن اجتماعـــات شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی شـــهرداری گـــرگان برگزار‬ ‫شـــد»‪ .‬دادبـــود افـــزود‪« :‬از این تعـــداد‪ 23 ،‬طـــرح در بخـــش بهره بـــرداری‬ ‫و راه انـــدازی و شـــش طـــرح در بخـــش اغـــاز عملیـــات اجرایـــی محس ــوب‬ ‫می شـــوند»‪ .‬وی درخصـــوص ارزش ریالـــی پروژه هـــا بیان کـــرد‪« :‬درمجموع‬ ‫بالغ بـــر ‪164‬میلیاردتومـــان بـــرای این طر ح هـــا اختصـــاص یافتـــه اســـت»‪.‬‬ ‫شـــهردار گـــرگان درادامـــه اظهـــار کرد‪« :‬شـــش طـــرح در حـــوزه عمران‪ ،‬س ــه‬ ‫طـــرح در حوزه ســـرمایه گذاری‪ ،‬پنـــج طرح در حـــوزه مناطق‪ ،‬پنـــج طرح در‬ ‫حـــوزه ســـیما‪ ،‬منظر و فضای ســـبز‪ ،‬ســـه طـــرح در حوزه حمل ونقـــل‪ ،‬چهار‬ ‫طـــرح در حـــوزه فرهنگـــی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـــی‪ ،‬یـــک طرح پژوهشـــی‪ ،‬یک‬ ‫طـــرح در حـــوزه خدمات شـــهری و یـــک طرح در حـــوزه اتش نشـــانی درنظر‬ ‫گرفتـــه شـــده اســـت»‪ .‬دادبـــود بـــه پروژه های شـــاخص اشـــاره کـــرد و گفت‪:‬‬ ‫«پروژه مشـــارکتی ســـاخت و بهره برداری از مجتمع ورزشـــی تفریحی واقع در‬ ‫عدالت ‪ ،17‬پروژه مسکونی‪-‬مشارکتی چشـــم انداز‪ ،‬پیست دوچرخه سواری‬ ‫و مســـیر پیـــاده روی در میـــدان بســـیج‪ ،‬نصـــب المان هـــای جدیـــد در پارک‬ ‫ُ‬ ‫بانـــوان و بلـــوار امـــام رضـــا (ع)‪ ،‬راه اندازی پـــارک اتیســـم‪ ،‬بازارچه های عرضه‬ ‫میـــوه و تره بـــار و ســـبزی‪ ،‬بازســـازی و بهره بـــرداری از ‪ 23‬دســـتگاه اتوب ــوس‬ ‫درون شـــهری و بهره بـــرداری از اولین ســـرای محله در شـــهر گـــرگان ازجمله‬ ‫طر ح های شـــاخص هســـتند»‪ .‬وی درپایان گفت‪« :‬به علت شـــرایط خاص‬ ‫کرونایـــی شهرســـتان گرگان ایـــن برنامه به شـــکل محدود و بـــا رعایت کامل‬ ‫شـــیوه نامه های بهداشـــتی و با حضور اســـتاندار و برخی مقامات اســـتانی و‬ ‫شهرســـتانی برگزار شـــد»‪.‬‬ ‫احتمال افزایش فوتی های کرونایی در استان‬ ‫رئیس دانشـــگاه علوم پزشکی‬ ‫گلســـتان از رونـــد افزایشـــی‬ ‫شـــیوع کرونـــا در اســـتان خبـــر‬ ‫داد و گفـــت‪« :‬بیمارســـتان ها‬ ‫از بیمـــاران کرونایی ُپر شـــده و‬ ‫چند شـــهر در وضعیت ســـیاه‬ ‫قـــرار دارنـــد»‪ .‬عبدالرضا فاضل‬ ‫در جلســـه مقابله و پیشگیری‬ ‫از کرونا استان اظهار کرد‪« :‬روز‬ ‫شـــنبه هفته گذشـــته میانگین بســـتری روزانه بیماران کرونایی در اس ــتان‬ ‫‪ ۲۳۰‬بود که هم ا کنون به ‪ ۲۸۰‬بیمار رســـیده اســـت»‪ .‬رئیس دانشـــگاه علوم‬ ‫پزشـــکی گلســـتان توضیـــح داد‪« :‬شـــاخص بســـتری بـــه ازای هـــر ‪۱۰۰‬هزارنفر‬ ‫جمعیـــت حـــدود ‪ ۱۰‬نفر شـــده کـــه رقم خوبـــی نیســـت»‪ .‬فاضل ادامـــه داد‪:‬‬ ‫«تخت های اســـتان در بسیاری از شهرســـتان ها از بیماران کرونایی تکمیل‬ ‫شـــده و بایـــد بپذیریم بیمـــاران خاص تصادفـــی و غیره هم نیـــاز به خدمت‬ ‫دارنـــد و ا گـــر شـــرایط به همین منـــوال پیـــش بـــرود این بیمـــاران هـــم دچار‬ ‫اســـیب خواهنـــد شـــد»‪ .‬وی گفـــت‪« :‬از مردم تقاضـــا می کنیـــم پروتکل ها را‬ ‫رعایـــت کرده و ا گر خود مـــردم و اصناف نخواهند پروتکل هـــا را رعایت کنند‬ ‫شـــرایط بدتـــر خواهد شـــد»‪ .‬وی اضافـــه کرد‪« :‬همـــه خانواده هـــا هم ا کنون‬ ‫بـــا بیماری به شـــکل شـــدید یـــا خفیف درگیـــر هســـتند و می توان بـــا رعایت‬ ‫پروتکل ها جلوی ســـرعت رشـــد ان را گرفت»‪ .‬فاضل گفت‪« :‬ا گر این شـــرایط‬ ‫قرمـــز و فوق قرمز ادامه یابد صدمات بســـیاری به کادر درمان وارد می ش ــود‬ ‫و هم ا کنـــون ‪ ۱۵۴‬نفر از کادر درمان مرخصی اســـتعالجی گرفته و ا گر ش ــیوع‬ ‫ً‬ ‫به ســـمتی برود که کادر درمان هم درگیر شـــوند ان وقت ارائه خدمات قطعا‬ ‫مختـــل خواهد شـــد»‪ .‬وی ادامـــه داد‪« :‬در یک ســـال اخیر زیرســـاخت های‬ ‫خوبـــی در اســـتان ایجاد شـــده اما نگرانی وجـــود دارد که ا گر تعـــداد بیماران‬ ‫بیشـــتر شود کمبود ا کســـیژن داشـــته باشـــیم ولی تالش کردیم از شهرهای‬ ‫اصفهان‪ ،‬شـــاهرود و نیشـــابور ا کســـیژن وارد کنید تا کمبودهـــای احتمالی‬ ‫برطـــرف شـــود»‪ .‬رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی گلســـتان عنـــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫«درزمینه ســـرم هم کمبودهایی داشـــتیم که هم ا کنون جبران شـــده اما در‬ ‫بخش خصوصی هنوز مشـــکالتی وجـــود دارد»‪ .‬وی بیان کـــرد‪« :‬هم ا کنون‬ ‫ً‬ ‫حـــدود دوهزارنفـــر در اســـتان خدمـــات درمانـــی دریافت می کننـــد که قطعا‬ ‫باعـــث کمبود اقالم دارویی خواهد شـــد»‪ .‬فاضل افـــزود‪« :‬یک هزار و ‪ ۳۰۹‬نفر‬ ‫در بیمارســـتان ها بســـتری بـــوده و ‪ ۹۳۵‬نفـــر هـــم به دلیـــل نداشـــتن تخ ــت‬ ‫به صورت ســـرپایی مـــداوا می شـــوند»‪ .‬وی گفـــت‪« :‬از این تعـــداد ‪ ۱۵۴‬نفر در‬ ‫ای ســـی یو تحت مراقبـــت بـــوده و ‪ ۴۸‬نفر هم به دســـتگاه ونتیالتـــور متصل‬ ‫هســـتند»‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلســـتان بیان کرد‪« :‬ممکن است‬ ‫بـــا افزایـــش بیمـــاران ای ســـی یو فوتی هـــا هم تـــا اخر هفتـــه افزایـــش یابد»‪.‬‬ ‫طبـــق گفته وی همه شـــهرها به جز گمیشـــان قرمـــز بوده و البته چند ش ــهر‬ ‫مانند مینودشـــت‪ ،‬گرگان‪ ،‬گنبـــدکاووس‪ ،‬بندر گز و کالله شـــرایط فوق قرمز‬ ‫و نزدیـــک به ســـیاه دارند‪ .‬فاضل از محدودیت فعالیت اصناف گروه ش ــغلی‬ ‫دو‪ ،‬ســـه و چهار و فروشـــگاه های زنجیـــره ای‪ ،‬تاالرهـــا و رســـتوران ها و مرا کز‬ ‫اموزشـــی خبر داد و گفـــت‪« :‬تردد خودروهای غیربومی هم ممنوع اســـت»‪.‬‬ ‫توقیف دو خودروی حمل مر غ زنده غیرمجاز‬ ‫شـــش هزار کیلوگـــرم مـــرغ‬ ‫زنـــده بدون مجـــوز حمل در‬ ‫شهرســـتان های کردکـــوی‬ ‫و بنـــدر گـــز توقیـــف و روانـــه‬ ‫کشـــتارگاه شـــد‪ .‬به گـــزارش‬ ‫اداره کل‬ ‫روابط عمومـــی‬ ‫دامپزشـــکی اســـتان؛ پیـــرو‬ ‫مصوبـــات ســـتاد مبـــارزه بـــا‬ ‫قاچـــاق کاال و ارز اســـتان و‬ ‫لـــزوم برخورد بـــا خودروهـــای فاقد مجوز حمل بهداشـــتی دامپزشـــکی‪ ،‬دو‬ ‫دســـتگاه کامیـــون حمـــل مـــرغ زنده که بـــدون اخـــذ مجوزهـــای الزم قصد‬ ‫خـــروج از اســـتان را داشـــتند توقیف شـــدند‪ .‬مهنـــدس منوچهر عســـگری؛‬ ‫مســـئول حراســـت دامپزشـــکی اســـتان گفت‪« :‬این دو دســـتگاه درمجموع‬ ‫دارای ‪ 2000‬قطعـــه مـــرغ به وزن تقریبی ‪ 6000‬کیلوگـــرم بودند که با هماهنگی‬ ‫پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی اســـتان محموله هـــای مذکـــور ضبـــط شـــدند»‪.‬‬ ‫عســـگری افزود‪« :‬باتوجه به دســـتورالعمل های ســـتاد مبارزه بـــا قاچاق کاال‬ ‫و ارز اســـتان هرگونـــه محمولـــه فاقـــد مجـــوز قاچاق محســـوب می شـــود که‬ ‫محمولـــه مذکور نیـــز پس از ضبط و صورت جلســـه روانه کشـــتارگاه شـــد که‬ ‫پـــس از کشـــتار مرغ به قیمـــت تنظیـــم بـــازار روانه بـــازار مصرف می ش ــود»‪.‬‬ ‫تجلیل از سه بانوی کارافرین برتر با حضور ابتکار‬ ‫در ائیـــن دهمین دوره انتخـــاب مردمی زنان کارافرین برتر کشـــوری ازطریق‬ ‫ویدئو کنفرانـــس بـــا حضـــور معصومـــه ابتـــکار‪ ،‬معـــاون رئیس جمهـــوری در‬ ‫امـــور زنـــان و خانـــواده‪ ،‬از ســـه بانـــوی کارافرین گلســـتانی تجلیـــل به عمل‬ ‫امـــد‪ .‬مدیـــرکل امـــور زنان و خانـــواده اســـتانداری گلســـتان گفـــت‪« :‬یکی از‬ ‫یس ــت‬ ‫بزرگ ترین ســـرمایه های اســـتان ما وجود بانوان کارافرین و هنرمند ‬ ‫که نقش بســـزایی در چرخ اقتصاد و توســـعه اســـتان در عرصه های صنعت‪،‬‬ ‫صنایع دســـتی و تجـــارت و ‪ ...‬دارنـــد»‪ .‬طاهـــره جبـــاری تـــوران بیـــان ک ــرد‪:‬‬ ‫«تا کنـــون در شـــش دوره از ‪ ۱۰‬دوره برگـــزار شـــده ائیـــن انتخـــاب مردمی زنان‬ ‫کارافریـــن برتر کشـــور‪ ،‬از اســـتان گلســـتان تعـــداد ‪ ۱۰‬منتخب برتر کشـــوری با‬ ‫ارای مردمـــی داشـــتیم‪ .‬این بـــار و در دوره دهـــم‪ ،‬از اســـتان ما ســـه کارافرین‬ ‫برتـــر داشـــتیم»‪ .‬وی همچنیـــن گفـــت‪« :‬با حضـــور ویدئو کنفرانســـی معاون‬ ‫رئیس جمهـــوری در امـــور زنـــان و خانـــواده‪ ،‬از دو بانـــوی کارافریـــن برت ــر‬ ‫روســـتایی از روستاهای ینقاق و پنو شهرستان گالیکش و یک برتر شهری از‬ ‫شهرســـتان گنبدکاووس تجلیل به عمل امد»‪ .‬ندا عمی زاده از گنبدکاووس‬ ‫درزمینـــه تولیـــد کمـــد پارچـــه ای‪ ،‬خانـــم زهـــرا جبـــارزاده از روســـتای ینقال‬ ‫درزمینـــه صنایع دســـتی چـــرم دوز و خانـــم صدیقه صابـــری از روســـتای پنو‬ ‫درزمینـــه فرش‪ ،‬گلیم و تابلوفـــرش‪ ،‬با ارای مردمی به عنـــوان کارافرینان برتر‬ ‫از اســـتان انتخاب شـــدند‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2289‬‬ ‫شهرستان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بازدید معاون درمان وزارت بهداشت‬ ‫از مرکز اموزشی درمانی بوعلی و امام(ره) ساری‬ ‫دکتـر قاسـم جان بابائـی‬ ‫(معـاون درمـان وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و اموزش‬ ‫پزشـکی) بـا همراهـی دکتـر‬ ‫موسـوی (رئیـس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران)‪،‬‬ ‫دکتـر اسـدی و دکتـر‬ ‫پنبه چـی (معاونیـن درمـان‬ ‫و توسـعه مدیریـت‪ ،‬منابـع و برنامه ریـزی دانشـگاه) از مرکـز اموزشـی درمانـی‬ ‫بوعلـی و امـام(ره) سـاری بازدید کرد‪ .‬معـاون درمان وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان‬ ‫و امـوزش پزشـکی در این بازدیـد از نزدیـک در جریـان تالش هـای کادر درمانی‬ ‫این مرکز در خدمت به بیماران قلبی و بیماران کرونایی قلبی قرار گرفت و از‬ ‫تالش هـای انـان تقدیـر کـرد‪ .‬وی همچنیـن با حضـور در بخش های مختلف‬ ‫ایـن بیمارسـتان فرایندهـای ارائـه خدمات درمانـی‪ ،‬اقدامات کنترل عفونت‬ ‫در پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬سیسـتم های تهویـه بخش هـای‬ ‫کرونایی و سیسـتم های ا کسیژن رسـانی و دسـتگاه های ا کسیژن سـاز را مورد‬ ‫ارزیابـی قـرار داد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اجرای رزمایش پایش بار مصرفی برق ادارات‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران‪:‬‬ ‫هدف از اجرای طرح دوستدار کودک‬ ‫توانمندسازی انان است‬ ‫احداث پایانه جدید کانتینر یخچالی در بندر امیراباد‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫امیرابـاد گفـت‪« :‬بـا احـداث پایانـه‬ ‫جدیـد کانتینـر یخچالـی بـه زودی‬ ‫بنـدر امیرابـاد قطـب صـادرات‬ ‫کاالهـای کانتینـری در شـمال‬ ‫کشـور می شـود»‪ .‬محمدعلـی‬ ‫اصـل سـعیدی پور‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«عملیـات اجرایـی احـداث پایانـه‬ ‫جدیـد کانتینر یخچالـی در زمینی‬ ‫دوهزارمترمربـع‬ ‫به مسـاحت‬ ‫توسـط بخـش خصوصـی در بنـدر امیرابـاد اغـاز شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫ایـن پایانـه راهبـردی ظرفیـت اسـتقرار ‪ ۹۰‬کانتینـر یخچالـی را دارد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬وجـود یـک ترمینـال اختصاصـی کانتینـر یخچالـی باتوج هبـه نـوع‬ ‫محصـوالت تولیدشـده در مازنـدران به عنـوان یک نیاز بالقوه‪ ،‬از اساسـی ترین‬ ‫زیرسـاخت های موردنیـاز تجـار و بازرگانـان ب هشـمار می رفـت»‪ .‬مدیـرکل بنـدر‬ ‫امیرابـاد یکـی از مزایـای پایانـه کانتینـر یخچالـی را‪ ،‬کاهـش هزینـه تمام شـده‬ ‫محصـوالت کشـاورزی بـه هنـگام حمـل توسـط نـاوگان حمل ونقـل دریایـی‬ ‫عنـوان و ابـراز امیـدواری کـرد‪« :‬بـا بهر هبـرداری از ایـن پـروژه‪ ،‬شـاهد افزایـش‬ ‫صادرات کاالهای فاسدشدنی به دیگر کشورها از بندر امیراباد خواهیم بود»‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اجرای ‪ 52‬رای جایگزین حبس‪ ،‬به نفع نیازمندان‬ ‫مدیـرکل امـداد فـارس از‬ ‫جایگزینـی ‪ 52‬رای محکـوم‬ ‫بـه حبـس نفـع مددجویـان‬ ‫کمیتـه امـداد فـارس از ابتـدای‬ ‫سـال جـاری تا کنـون خبـر داد‪.‬‬ ‫محمـد بذرافشـان اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«از ابتدای سـال جاری تا کنون‪،‬‬ ‫‪ 52‬رای محکـوم بـه حبـس‬ ‫بـا ارزش ‪898‬میلیون ریـال‬ ‫به نفـع مددجویـان کمیتـه امـداد فـارس صـادر شـده اسـت»‪ .‬بذرافشـان‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬از تعـداد ارای صـادره‪ 4500 ،‬نفرسـاعت ارائـه خدمـات عمومـی‬ ‫رایـگان‪ 22 ،‬دسـتگاه تبلـت و یک دسـتگاه لپ تاپ برای کمـک به نیازمندان‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی درادامـه اسـتفاده از ظرفیـت دسـتگاه های مختلـف در‬ ‫خدمت رسـانی بـه نیازمنـدان را یکـی از رویکردهـای کمیتـه امـداد بیـان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬مجـازات جایگزیـن حبـس ازجملـه دوره مراقبـت‪ ،‬جـزای نقـدی و‬ ‫‪ ...‬یکی از ظرفیت هایی ست که طی چندسال اخیر به نفع نیازمندان ایجاد‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬بذرافشـان افـزود‪« :‬در سه ماهه نخسـت سـال تعـداد ‪6804‬‬ ‫خدمـت حقوقـی اعـم از تنظیـم دادخواسـت و شـکوائیه‪ ،‬مشـاوره حقوقـی‪،‬‬ ‫تنظیـم و تدویـن الیحـه دفاعـی و ‪ ...‬بـرای مددجویـان به صـورت رایـگان و‬ ‫توسـط ‪ 155‬وکیـل ارائـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای شیراز اعالم کرد؛‬ ‫افتتاح پروژه فاضالب در چهار شهرک شیراز‬ ‫مدیرعامـل ابفـای شـیراز گفـت‪« :‬پـروژه‬ ‫خطـوط انتقـال فاضلاب چهار شـهرک‬ ‫زیباشـهر‪ ،‬برنامه وبودجـه اسـتانداری‪،‬‬ ‫حجت ابـاد و مهدی ابـاد در اینـده‬ ‫نزدیـک بـه بهره بـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫بهمـن بهـروزی اظهـار کـرد‪« :‬خطـوط‬ ‫انتقـال فاضلاب چهـار نقطـه از‬ ‫کالن شـهر شـیراز بـا پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫‪ ۴۰‬تـا ‪۹۵‬درصـد در اینـده نزدیـک بـه‬ ‫بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اجـرای خـط انتقـال فاضلاب شـهرک زیباشـهر بیان کـرد‪« :‬این پـروژه با طول‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬متـر از اواخـر سـال ‪ ۹۹‬اغـاز شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل ابفـای شـیراز افـزود‪:‬‬ ‫«برای اجرای خط انتقال از لوله پلی اتیلن سـایز ‪ ۴۰۰‬میلی متر اسـتفاده شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬به رغم مشـکالت عدیده ای که در مسـیر لوله گذاری‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه وجـود داشـت‪ ،‬این طـرح تا کنـون از پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫‪۹۰‬درصـد برخـوردار اسـت»‪ .‬بهـروزی خاطرنشـان کـرد‪« :‬در اینـده نزدیـک‬ ‫مابقـی اجـرای خـط انتقـال ایـن پـروژه اتمـام و به بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬وی‬ ‫در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه اجـرای خـط انتقـال فاضلاب شـهرک‬ ‫برنامه وبودجه استانداری فارس نیز گریزی زد و بیان کرد‪« :‬عملیات اجرایی‬ ‫ایـن پـروژه از تیرمـاه سـال جـاری اغـاز شـده اسـت و دارای پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫بیـش از ‪۴۰‬درصـد اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب شهرسـتان‬ ‫شـیراز بابیان اینکـه در اجـرای ایـن خـط انتقـال از لولـه بـا جنـس ‪ GRP‬سـایز‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی متـر اسـتفاده شـده‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬طـول اجـرای ایـن خـط انتقـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬متـر و عمـق اجـرای ان چهـار تـا ‪ ۱۱‬متـر اسـت»‪.‬‬ ‫ازادی ‪ ۱۱۷‬زندانی جرائم مالی و غیرعمد‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری فـارس از فراهم شـدن زمینـه ازادی ‪ ۱۱۷‬زندانـی جرائـم‬ ‫مالـی از زندان هـای اسـتان هم زمـان بـا عیـد غدیـر خبـر داد‪ .‬حجت االسلام‬ ‫سـید کاظـم موسـوی در مراسـم ازادی این تعـداد زندانـی‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬بـا‬ ‫مشـارکت سـتاد دیـه اسـتان‪ ،‬سـپاه فجـر‪ ،‬بسـیج و دادگسـتری فـارس‪،‬‬ ‫مقدمـات ازادی ‪ ۱۱۷‬نفـر از زندانیـان در زندان هـای اسـتان فراهـم شـد»‪ .‬او‬ ‫افزود‪« :‬همچنین با اعطای تسـهیالت قضایی به همه زندانیان بند نسـوان‬ ‫زنـدان ابـاده ایـن بنـد از زنـدان شهرسـتان تعطیـل و این افـراد بـا مسـاعدت‬ ‫قضایـی همـکاران دراسـر ع وقت ازاد خواهنـد شـد»‪ .‬موسـوی ضمـن تبریـک‬ ‫عیداهلل اال کبـر و سـالروز والیـت حضـرت امیر المومنیـن علـی (ع) با بیان اینکـه‬ ‫بیـش از ‪ ۷۹۰‬زندانـی مالـی در زندان هـای اسـتان تحمـل کیفـر می کننـد کـه‬ ‫‪ ۳۰‬نفـر ازاین تعـداد‪ ،‬زن هسـتند‪ ،‬گفـت‪ ۸۱« :‬نفـر از ایـن زندانیـان بدهـی بیـن‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومـان تـا ‪ ۵۰‬میلیون تومـان دارنـد کـه بـا پرداخت مبلـغ کل بدهی‬ ‫انـان کـه مبلغـی معـادل دومیلیـارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومـان اسـت‪ ،‬زمینـه ازادی‬ ‫انـان فراهـم می شـود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ورود اولین قطار به شهر خاش‬ ‫سـیامک نرماشـیری‪ /‬در اسـتانه تکمیـل و بهره بـرداری از ایسـتگاه راه اهـن‬ ‫خـاش‪ ،‬اولیـن قطـار بـه شـهر خـاش رسـید و صـدای سـوت ان در فضـای‬ ‫ایسـتگاه راه اهـن طنین انـداز شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اسـتانداری؛‬ ‫احمدعلـی موهبتـی (اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان) پـس از افتتـاح‬ ‫بیمارسـتان تنفسـی ارتـش در شـهر خـاش به همـراه صالحـی (فرمانـدار) و‬ ‫حجت االسلام دهقـان (امام جمعـه خـاش) از محـل ایسـتگاه راه اهـن خـاش‬ ‫بازدیـد کردنـد‪ .‬طـی این بازدیـد اولیـن قطـار حامـل تجهیـزات راه اهـن بـه‬ ‫ایسـتگاه خاش رسـید تا برای اولین بار شـهر خاش شـاهد حضور قطار باشد‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ پـروژه راه اهـن چابهار‪-‬زاهـدان از بزرگ تریـن پروژه هـای عمرانـی‬ ‫کشـور اسـت کـه در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در حال اجرا سـت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دومین جلس ــه اقدام و عمل حمایت های‬ ‫اجتماع ــی از ک ــودکان کار و خیاب ــان (طرح‬ ‫دوس ــتدار ک ــودک) ب ــا حض ــور عباس ــعلی‬ ‫رضای ــی (فرمان ــدار س ــاری)‪ ،‬وحی ــد‬ ‫حس ــین زاده (مع ــاون ام ــور اجتماع ــی‬ ‫بهزیستی مازندران) و دیگر اعضای کارگروه‬ ‫اجتماعی شهرستان س ــاری در فرمانداری‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی‬ ‫اداره کل بهزیس ــتی مازن ــدران؛ مع ــاون امور‬ ‫اجتماعی بهزیس ــتی مازندران بابیان اینکه‬ ‫اس ــیب های اجتماعی طیف های مختلفی‬ ‫دارد‪ ،‬گف ــت‪« :‬یک ــی از معضالتی که جوامع‬ ‫مختلف با ان روبه روس ــت کار ک ــودکان کار‬ ‫و خیاب ــان اس ــت که ب ــرای کاه ــش ان باید‬ ‫به توانمندس ــازی خانواده ها توجه ویژه ای‬ ‫شود تا کودکان برای امرارمعاش در خیابان‬ ‫فعالی ــت نکنن ــد»‪ .‬وحی ــد حس ــین زاده‪،‬‬ ‫خواستگاه بس ــیاری از اس ــیب ها را مناطق‬ ‫حاشیه نش ــین دانس ــت و اف ــزود‪« :‬ط ــرح‬ ‫دوس ــتدار ک ــودکان کار و خیاب ــان یک ــی‬ ‫از طر ح ه ــای خ ــوب س ــازمان بهزیس ــتی‬ ‫جه ــت توانمندس ــازی ان ــان اس ــت ک ــه در‬ ‫دو ش ــهر س ــاری و ام ــل درحال اجر اس ــت‬ ‫ک ــه س ــاماندهی ک ــودکان کار زمان ــی اتفاق‬ ‫می افت ــد ک ــه هم ــه دس ــتگاه های اجرایی‬ ‫همراه ــی و همدل ــی را در این طرح داش ــته‬ ‫باش ــند»‪ .‬معاون امور اجتماعی بهزیس ــتی‬ ‫نط ــرح را‬ ‫مازن ــدران ه ــدف از اج ــرای ای ‬ ‫تغییر ن ــگاه جامعه نس ــبت به ک ــودکان کار‬ ‫و خیاب ــان و توانمندس ــازی ان ــان دانس ــت‬ ‫و ادام ــه داد‪« :‬رویک ــرد س ــازمان از اج ــرای‬ ‫نط ــرح‪ ،‬پیش ــگیری‪ ،‬کنت ــرل اس ــیب و‬ ‫ای ‬ ‫تقوی ــت پیوند اعض ــای خان ــواده‪ ،‬حمایت‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬توانمندس ــازی و ارائه خدمات‬ ‫باتوج هب ــه نی ــاز ک ــودکان و‪ ...‬اس ــت»‪.‬‬ ‫حس ــین زاده بابیان اینک ــه ا گ ــر برنامـ ـه ای‬ ‫ب ــرای توانمندس ــازی و مهارت ام ــوزی‬ ‫نداشته باش ــیم؛ کودکان دوباره به فعالیت‬ ‫خ ــود ادام ــه می دهن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬اقدامات‬ ‫سازمان بهزیس ــتی در حوزه توانمندسازی‬ ‫مهارت ام ــوزی‪ ،‬کم ــک بالع ــوض و اعطای‬ ‫وام اش ــتغال به خانواده ها برای خودکفایی‬ ‫ان ــان اس ــت»‪ .‬وی با تا کید بر اینک ــه اعتی ــاد‬ ‫ک ــودکان یک ــی از اس ــیب های اجتماع ــی‬ ‫ک ــه جوام ــع ب ــا ان روبـ ـه رو هس ــتند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«نخس ــتین مرکز حمایتی مراقبتی کودکان‬ ‫دچ ــار س ــوءمصرف م ــواد مخ ــدر (امی ــد)‬ ‫در س ــاری ک ــه ای ــن ک ــودکان مهارت ه ــای‬ ‫الزم را ب ــرای زندگ ــی بهت ــر و بازگش ــت ب ــه‬ ‫جامع ــه دراین مرا کز فرامی گیرن ــد»‪ .‬معاون‬ ‫ام ــور اجتماع ــی بهزیس ــتی مازن ــدران‬ ‫یک ــی از اقدام ــات اساس ــی ب ــرای مناط ــق‬ ‫اس ــیب دیده و ک ــودکان کار و خیاب ــان‬ ‫را تحصی ــل ک ــودکان برش ــمرد و بی ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬یک ــی از معض ــات م ــا در مناط ــق‬ ‫حاشیه نش ــین کودکان بازمانده از تحصیل‬ ‫اس ــت که امید اس ــت ب ــا اقدامات اساس ــی‬ ‫مش ــکالت پیـ ـش روی ک ــودکان برط ــرف‬ ‫ش ــود و انان نیز همانند س ــایر افراد جامعه‬ ‫بتوانن ــد ب ــه تحصیل خ ــود ادام ــه دهند»‪.‬‬ ‫حس ــین زاده س ــواداموزی و حرفه ام ــوزی‬ ‫ک ــودکان کار و خیاب ــان را از اولویت ه ــای‬ ‫بهزیس ــتی برش ــمرد و اف ــزود‪« :‬جش ــنواره‬ ‫فرهنگ ــی ورزش ــی لبخن ــد زندگ ــی باه ــدف‬ ‫حف ــظ نش ــاط و کش ــف اس ــتعدادهای‬ ‫کودکان کار و خیابان برای نخس ــتین بار در‬ ‫سراس ــر کش ــور برگزار ش ــد»‪ .‬وی به اهمیت‬ ‫س ــامت اف ــراد در مناط ــق حاشیه نش ــین‬ ‫و ک ــودکان کار اش ــاره ک ــرد و ادام ــه داد‪:‬‬ ‫«س ــال گذش ــته ط ــرح پروتکل بهداش ــتی‬ ‫کوویـ ـد ‪ 19-‬در مناط ــق حاش ــیه و ک ــودکان‬ ‫کار ب ــرای نخس ــتین بار در اس ــتان مازندران‬ ‫اج ــرا ش ــد ک ــه ب ــا اجرایی ش ــدن این طرح‪،‬‬ ‫اس ــتان کمتری ــن اس ــیب را در منطق ــه‬ ‫حاشیه نش ــین دراین ح ــوزه داش ــته اس ــت‬ ‫که سایر اس ــتان ها نیز با تاس ــی از این طرح‬ ‫ان را اج ــرا کردن ــد»‪.‬‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫تاخیر در بهره برداری از ارامستان‪ ،‬تعرض به جنگل را در پی دارد‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان در نشسـت عمومـی شـورای‬ ‫اسالمی شهر کرمان‪ ،‬از تاخیر در بهره برداری‬ ‫از ارامسـتان «بهشـت کریمـان» گالیـه کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬متاسـفانه بهره بـرداری از ارامسـتان‬ ‫«بهشـت کریمـان» بالتکلیف مانده اسـت»‪.‬‬ ‫سـید مهـران عالـم زاده‪ ،‬در نشسـت عمومـی‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کرمـان کـه در محـل‬ ‫سـاختمان شـورا برگزار شد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬به‬ ‫همـه دسـتگاه های مسـئول اسـتان هشـدار‬ ‫می دهـم ادامـه دفـن در ارامسـتان فعلـی‬ ‫منجر به تعرض به جنگل و کوه جهت دفن‬ ‫امـوات خواهـد شـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬ارامسـتان‬ ‫«بهشـت کریمـان» به عنـوان نهمیـن‬ ‫پـروژه عظیـم شـهری در پنجمیـن دوره از‬ ‫شـورای شـهر‪ ،‬امـاده بهره بـرداری شـد‪ ،‬امـا‬ ‫متاسـفانه برخلاف توافقـات اولیـه‪ ،‬جلـوی‬ ‫بهره بـرداری از ان گرفتـه شـده کـه امیدواریم‬ ‫موانـع موجـود بـا مشـارکت مدیریـت اسـتان‬ ‫برداشـته شـده و ایـن پـروژه عظیـم و مهـم‬ ‫هرچ هسـریع تر بـه بهر هبـرداری برسـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه شـهرداری بـه وظیفـه خـود‬ ‫عمـل کـرده و هیـچ کوتاهـی در اماده سـازی‬ ‫ارامسـتان جدیـد نداشـته اسـت‪ ،‬تصریـح‬ ‫کرد‪« :‬به همه دسـتگاه های مسـئول اسـتان‬ ‫هشـدار می دهـم ادامـه دفـن در ارامسـتان‬ ‫فعلـی منجـر بـه تعـرض بـه جنـگل و کـوه‬ ‫جهـت دفـن امـوات خواهـد شـد و این اتفاق‬ ‫شایسـته کرمـان نیسـت»‪ .‬شـهردار کرمـان‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬پارکینـگ پـروژه صـاروج پـارس‬ ‫بـا ظرفیـت ‪ 1200‬واحـد به عنـوان دهمیـن‬ ‫پـروژه بزرگ شـهری بـه زودی به بهره بـرداری‬ ‫می رسـد»‪ .‬عالم زاده ضمن تشـکر از موافقت‬ ‫اعضـای شـورا بـا اسـتعفای وی‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«بـا همراهـی بسـیارخوب اعضـای شـورا و‬ ‫زحمـات کارکنـان و کارگـران شـهرداری‪،‬‬ ‫ایـن دوره از مدیریـت شـهری سرشـار از‬ ‫همدلـی‪ ،‬هم افزایـی‪ ،‬کار و مشـارکت بـود و‬ ‫تلاش کردیـم بخشـی از عقب ماندگی هـای‬ ‫تاریخـی شـهر کرمـان را جبـران کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬درایـن دوره از مدیریـت شـهری‪،‬‬ ‫بـا بضاعتـی کـه شـهرداری داشـت‪ ،‬اقدامـات‬ ‫بسـیارمهم و موثـری در حـوزه مهندسـی‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬شـهردار کرمـان ضمـن تشـکر از‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعـه‬ ‫کرمـان‪ ،‬مشـورت ها و حمایت هـای ایشـان‬ ‫را پشـتوانه خوبـی بـرای شـهرداری توصیـف‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬ایـن دوره از مدیریـت شـهری‬ ‫هم زمـان بـا فعالیـت سـه اسـتاندار در کرمان‬ ‫بـود کـه از همـکاری و حمایـت مهنـدس‬ ‫علیرضـا رزم حسـینی‪ ،‬دکتـر محمدجـواد‬ ‫فدایـی و دکتـر علـی زینی وند تشـکر می کنم و‬ ‫از جنـاب دکتـر فدایی کـه حمایت بی دریغی‬ ‫از برنامه های شهرداری داشتند‪ ،‬تشکر ویژه‬ ‫دارم»‪ .‬عالـم زاده‪ ،‬ضمـن تشـکر از همراهـی‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‬ ‫کرمـان بـا شـهرداری‪ ،‬افـزود‪« :‬از مشـارکت‬ ‫و حمایـت تمـام دسـتگاه های قضائـی‪،‬‬ ‫نظامـی‪ ،‬انتظامـی‪ ،‬اداری و خدماتی اسـتان‬ ‫و همچنیـن اعضـای شـورا کـه هـر ‪11‬نفـر یـار‬ ‫شـهرداری بودنـد‪ ،‬قدردانـی می کنـم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه بـار اصلـی اجـرای پروژه هـای‬ ‫شـهری برعهده کارکنان و کارگران شهرداری‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬از شـهروندان‬ ‫گرامـی و اعضـای شـورا عذرخواهـی می کنـم‬ ‫کـه به دلیـل محدودیت هـا و مشـکالت‬ ‫نتوانسـتم خدمـت شایسـته ای کـه ارزوی‬ ‫ان را داشتم‪ ،‬ارائه دهم‪ ،‬اما در حد بضاعت‪،‬‬ ‫تمـام تلاش خـود را انجـام دادم»‪ .‬شـهردار‬ ‫کرمـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬اسـتعفای مـن‬ ‫طبق دالیل شخصی بوده و استعفای خود‬ ‫را به دلیـل انتخابـات اخیر چندماه به تعویق‬ ‫انداختـم»‪ .‬عالـم زاده ضمـن ارزوی توفیـق‬ ‫برای اعضای منتخب شـورای ششـم‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪« :‬شهرداری در شرایطی تحویل شورای‬ ‫چیـک از چالش هـا‬ ‫ششـم می شـود کـه هی ‬ ‫و مشـکالت چهارسـال قبل وجـود نـدارد»‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪« :‬در پنجاه وهفتمیـن هفته از‬ ‫پویش «افتتاح» شـهرداری کرمان‪ ،‬بوستان‬ ‫«جمـاران» واقـع در شـهرک «جمـاران» بـه‬ ‫بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬شـهردار کرمـان‬ ‫بااعالم اینکـه در روزهـای پایانـی ایـن دوره از‬ ‫ً‬ ‫مدیریـت شـهری‪ ،‬تقریبـا هـرروز یـک افتتـاح‬ ‫خواهیم داشت‪ ،‬افزود‪« :‬پارکینگ هوشمند‬ ‫‪ 1200‬واحـدی صـاروج پـارس بـا مشـارکت‬ ‫عمرانی سـرمایه گذار‪ ،‬اماده بهره برداری ست‬ ‫و باتوجه به پیاده راه شـدن میدان «توحید»‬ ‫(ارگ)‪ ،‬نقـش مهمـی در حـل مشـکل‬ ‫کمبـود پارکینـگ دراین بخـش از شـهر‬ ‫خواهـد داشـت»‪ .‬عالـم زاده بااشـاره به اینکه‬ ‫یک ونیم کیلومتـر از بزرگـراه «سـپهبد شـهید‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی» ازادسـازی شـده و‬ ‫توسـط سـازمان عمران و بازافرینی فضاهای‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫شـهری شـهرداری درحال اماده ساز ‬ ‫افـزود‪« :‬این بخـش از بزرگـراه کـه ارزش‬ ‫مالکیتـی ان بیـش از ‪400‬میلیاردتومـان‬ ‫اسـت تـا هفته اینـده بـه بهر هبـرداری خواهد‬ ‫رسـید»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬بوسـتان‬ ‫ُ«رز»‪ ،‬خانـه فرهنـگ «دانـش» بـا مشـارکت‬ ‫بخـش خصوصـی‪ ،‬فروشـگاه صنایع دسـتی‬ ‫«دسـت افرین» و مجموعـه کارگاهـی جدیـد‬ ‫موسسـه خیریه «اسـرا» برای زنان سرپرست‬ ‫خانـوار‪ ،‬بخشـی از پروژه هـای امـاده افتتـاح‬ ‫شـهرداری هسـتند کـه ظـرف روزهـای‬ ‫اینـده بـه بهر هبـرداری خواهنـد رسـید»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان‪ ،‬رونمایـی از دوجلـد کتـاب‬ ‫بـرای اولین بـار درطول تاریـخ شـهرداری‬ ‫را از دیگـر خدمـات ایـن دوره از مدیریـت‬ ‫شـهری دانسـت و ادامـه داد‪« :‬کتابـی بـا‬ ‫موضـوع شهرسـازی و کتابـی به مناسـبت‬ ‫یک صدسـالگی شـهرداری کرمـان بـا‬ ‫حمایـت شـهرداری تدویـن شـده و امـاده‬ ‫یسـت»‪ .‬عالـم زاده بااشـاره به پایـان‬ ‫رونمای ‬ ‫تملـک املا ک مسـیری پـل «ایثـار» جهـت‬ ‫ازادسـازی لـوپ مربوط بـه این پل‪ ،‬به همت‬ ‫معاونـت مالـی و اقتصـادی و مدیریـت‬ ‫املا ک شـهرداری‪ ،‬افـزود‪« :‬از شـورای‬ ‫حقـوق بیت المـال‪ ،‬رئیـس کل دادگسـتری و‬ ‫دادسـتان کرمـان کـه بـا جدیـت خاصـی در‬ ‫ازادسـازی ایـن املا ک ورود کردنـد‪ ،‬تشـکر‬ ‫یسـت؛ دراین نشست‪ ،‬متن‬ ‫می کنم»‪ .‬گفتن ‬ ‫موافقـت اعضـای شـورا بـا اسـتعفای شـهردار‬ ‫کرمـان قرائـت و اعلام شـد سـید مهـران‬ ‫عالـم زاده تا چهاردهم مردادمـاه‪ ،‬پایان دوره‬ ‫شـورای پنجم‪ ،‬به مسـئولیت خـود به عنوان‬ ‫شـهردار کرمـان ادامـه خواهـد داد‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری و ایجاد ازمایشگاه تخصصی استاندارد در منطقه ازاد انزلی‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫دکتر غالمرضا شریعتی؛ رئیس سازمان ملی‬ ‫اسـتاندارد‪ ،‬به همـراه معاونیـن این سـازمان‬ ‫و مدیـرکل اسـتاندارد گیلان بـا مهنـدس‬ ‫ا کبری مقـدم؛ رئیـس هیئت مدیـره و‬ ‫مدیرعامل سـازمان منطقـه ازاد انزلی دیدار‬ ‫پیرامـون افزایـش همکاری هـای دوسـویه‬ ‫تبادل نظـر کردنـد‪ .‬مهنـدس ا کبری مقـدم‬ ‫بـا تشـریح فعالیت هـای تجـاری سـازمان‬ ‫متبـوع خـود بـه لـزوم توسـعه فعالیت هـای‬ ‫سـازمان اسـتاندارد در محدوده منطقه ازاد‬ ‫انزلی اشـاره و بیـان کرد‪« :‬باتوجه به فعالیت‬ ‫بیـش از ‪ ۱۵۰‬واحـد تولیـدی در دو شـهرک‬ ‫صنعتـی این منطقـه و احـداث شـهرک‬ ‫صنعتـی شـماره ‪ ۳‬همچنیـن فعالیـت دو‬ ‫بنـدر تاریخـی و بـزرگ انزلـی و کاسـپین در‬ ‫حـوزه تجـارت‪ ،‬نیـاز اسـت کلیـه خدمـات‬ ‫سـازمان اسـتاندارد در محـدوده منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی و بازرگانـان ارائـه شـود»‪ .‬وی‬ ‫درادامـه بـه انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری‬ ‫مشـترک در حـوزه ایجـاد ازمایشـگاه و‬ ‫دفاتـر بازرسـی اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر کلیـه امـور ازمایشـگاهی‬ ‫مرتبـط بـا صـدور تائیدیه هـای اسـتاندارد در‬ ‫ازمایشـگاه مرکـزی اسـتان ارائـه می شـود و‬ ‫ً‬ ‫بعضـا در برخـی از صنایـع نیـز بـه ازمایشـگاه‬ ‫مرکـزی کشـور ارسـال می شـود کـه همـه‬ ‫این مـوارد باتوجه به حجم فعالیت سـازمان‬ ‫اسـتاندارد در ارائـه پاسـخ زمان بـر بـوده و‬ ‫باتوج هبـه حجـم فعالیت هـای تجـاری‪،‬‬ ‫تولیدی و محور قرارگرفتن منطقه ازاد انزلی‬ ‫به عنـوان هـاب دادوسـتد بـا کشـورهای‬ ‫حاشـیه خـزر و اتصـال کریدورهـای تجـاری‬ ‫بـه این منطقـه ایـن امادگـی وجـود دارد‬ ‫درقالـب تفاهم نامـه همـکاری مشـترک‪،‬‬ ‫شـرایط الزم جهـت ایجـاد ازمایشـگاه های‬ ‫تخصصـی که بتواند به فعالیـن در محدوده‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی و فعالیـن خـارج از‬ ‫محـدوده خدمـات ارائـه دهـد ایجـاد شـود‬ ‫تـا همـواره شـاهد افزایـش سـرعت تولیـد‪،‬‬ ‫صـادرات و واردات کاالهـای اساسـی‬ ‫در کشـور از این مسـیر باشـیم»‪ .‬درادامـه‬ ‫این نشسـت‪ ،‬دکتر غالمرضا شریعتی؛ رئیس‬ ‫سـازمان ملی استاندارد با تقدیر از اقدامات‬ ‫حمایتـی مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی بیـان کـرد‪« :‬سـازمان ملـی اسـتاندارد‬ ‫و اداره کل اسـتاندارد گیلان امادگـی دارد تـا‬ ‫به عنـوان بـازوی کمکـی منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫در کاهـش مشـکالت و افزایـش خدمـات‬ ‫فعالیـت کنـد تـا بتوانـد درجهـت تسـهیل‬ ‫تجـارت‪ ،‬تولیـد‪ ،‬صـادرات و واردات انچـه‬ ‫برعهده دارد را با سـرعت بیشـتری به انجام‬ ‫برسـاند»‪ .‬وی درادامه به انعقاد تفاهم نامه‬ ‫همکاری هـای دوسـویه بـا منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪« :‬بعـد از‬ ‫مناطـق کیـش و قشـم منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫یسـت کـه متناسـب‬ ‫سـومین منطقـه ازاد ‬ ‫بـا سـطح خدمـات و نـوع فعالیـت اجرایـی و‬ ‫نیـاز منطقـه تفاهم نامـه همـکاری دوسـویه‬ ‫منعقـد می شـود و مطابـق تفاهم نامـه‬ ‫به تدریـج میـزان خدمات دهـی سـازمان‬ ‫اسـتاندارد در سـطح منطقـه ازاد انزلـی بـا‬ ‫ایجـاد مرا کـز ازمایشـگاهی و شـرکت های‬ ‫بازرسـی افزایـش یابـد تـا از هدررفـت زمـان و‬ ‫تاخیر در پاسخگویی به جهت بعد مسافت‬ ‫جلوگیـری شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان ایـــام در مراســـم رزمایش‬ ‫سراســـری پایـــش و رصـــد مدیریت مصرف برق کشـــور بـــا محوریـــت ادارات‪،‬‬ ‫صنـــوف‪ ،‬کســـبه و جلـــب مشـــارکت مشـــترکان خانگـــی برگـــزار شـــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«می تـــوان تهدیـــد پیش امـــده را بـــه فرصـــت تبدیـــل کـــرد ا گـــر بتوانی ــم‬ ‫دراین حوزه و بیشـــتر اصالح الگوهای مصرف به ادبیات مشـــترکی برس ــیم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطعا چنیـــن وضعیتی تکرار نخواهد شـــد»‪ .‬هادی شـــیرخانی بابیان اینکه‬ ‫ســـپاه از ظرفیت هـــا و پتانســـیل بـــاالی برخـــوردار اســـت و نقـــش معن ــوی‬ ‫این افراد بر کســـی پوشـــیده نیســـت‪ ،‬افزود‪« :‬در بحران هـــای مختلف نقش‬ ‫موثـــر ســـپاه پاســـداران مشـــهود بـــوده اســـت و عالقه منـــدی مردم بـــه این‬ ‫قشـــر را صدچنـــدان کـــرده اســـت»‪ .‬مدیرعامـــل شـــرکت توزیع نیـــروی برق‬ ‫اســـتان ایالم یاداور شـــد‪« :‬همدلی بین ســـپاه پاســـداران و مردم این شرایط‬ ‫را ایجـــاد کـــرده اســـت که ا گر ســـپاه پاســـداران از مـــردم بخواهد درراس ــتای‬ ‫ً‬ ‫اصـــاح الگوها و مصـــرف بهینه حرکت کننـــد‪ ،‬یقینا بر جامعـــه این فرهنگ‬ ‫جـــاری خواهـــد شـــد»‪ .‬وی بـــه کنار هم قرارگرفتن شـــرکت های برق و س ــپاه‬ ‫پاســـداران تا کیـــد کـــرد و گفـــت‪« :‬فرهنـــگ بهینـــه مصـــرف بایـــد از هم ــان‬ ‫ســـال های ابتدایی زندگی شـــروع شـــود؛ امـــا در وضعیت فعلی بـــا اموزش و‬ ‫فرهنگ ســـازی می توان مشـــکالت را پشت ســـر بگذاریم»‪ .‬شـــیرخانی ادامه‬ ‫داد‪« :‬براســـاس مصوبـــه هیئت دولـــت مبنی بـــر کاهـــش مصـــرف انـــرژی ت ــا‬ ‫‪ ۵۰‬درصـــد‪ ،‬بران شـــدیم تـــا ادارات را ازاین جهت مـــورد پایش قـــرار دهیم که‬ ‫دراین راســـتا ‪ ۳۰۰‬مـــورد بازدیـــد از ادارات و دســـتگاه های اجرایـــی ص ــورت‬ ‫گرفـــت کـــه دراین مـــدت ‪ ۱۴۰‬مورد قطـــع برق در ســـطح ادارات اعمال ش ــده‬ ‫اســـت‪ .‬با اقدامات صورت گرفته‪ ،‬اســـتان ایالم ازســـوی شرکت توانیر از حیث‬ ‫پایش ادارات در جایگاه اول و درراســـتای رصـــد و بازدید از بخش صنعت در‬ ‫جایـــگاه دوم قـــرار دارد»‪ .‬مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی برق اســـتان ایالم‬ ‫خاطرنشـــان کرد‪« :‬در حاشـــیه این رزمایش‪ ،‬برق ‪ ۴۰‬دســـتگاه اجرایی قطع‬ ‫شـــد و درواقـــع ادارات بـــا به کارگیـــری دســـتگاه های مولـــد‪ ،‬بـــرق موردنیاز را‬ ‫تامیـــن کردند»‪.‬‬ ‫مشترکین خانگی و تجاری؛ مشمول بیمه حوادث گاز‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت گاز ایـــام‬ ‫گفت‪«:‬مشـــترکین خانگـــی و‬ ‫تجـــاری‪ ،‬مشـــمول بیمـــه حوادث‬ ‫گاز شـــدند»‪ .‬عباس شـــمس اللهی‬ ‫اظهار داشـــت‪« :‬این بیمه شـــامل‬ ‫جبـــران خســـارت های جانـــی‬ ‫و مالـــی ازجملـــه اتش ســـوزی‪،‬‬ ‫انفجـــار‪ ،‬مســـمومیت ناشـــی از گاز‬ ‫و ‪ ...‬بـــرای کلیه مشـــترکین دارای‬ ‫کنتـــور گاز در ســـقف پوششـــی‬ ‫مصـــوب اســـت»‪ .‬عباس شـــمس اللهی بابیان اینکه مشـــترکین می بایس ــت‬ ‫درصـــورت بـــروز هر گونه حوادث مربوط بـــه گاز‪ ،‬مراتب را بالفاصله ب هش ــماره‬ ‫تلفن هـــای ‪ ۱۹۴‬و ‪ ۱۵۹۴‬اطـــاع دهند‪ ،‬افـــزود‪« :‬واحد امداد شـــر کت گاز پس‬ ‫از حضـــور در محـــل‪ ،‬فـــرم گـــزارش حادثه را برای بررســـی و کارشناســـی های‬ ‫بعـــدی تکمیل و بـــه واحد ایمنی شـــرکت ارســـال می کند و درصـــورت تائید‬ ‫واحـــد ایمنـــی‪ ،‬زیان دیده جهت دریافت خســـارات وارده به شـــرکت بیمه گر‬ ‫معرفی خواهد شـــد»‪ .‬مدیرعامل شـــرکت گاز ایالم بااشـــاره به اینکه ش ــرکت‬ ‫ملـــی گاز ایـــران در ســـال جـــاری با شـــرکت بیمه تجـــارت نو قـــرارداد منعقد‬ ‫نموده اســـت‪ ،‬خاطرنشـــان کرد‪« :‬حق بیمه هر مشـــترک به صورت ماهیانه‬ ‫بـــه قبـــض مصـــرف گاز ان هـــا اضافـــه خواهـــد شـــد‪ .‬در قبـــوض گاز دوره ای‬ ‫صادره هر مشـــترک مسکونی شـــهری دوهزار ریال‪ ،‬روســـتایی یک هزار ریال‪،‬‬ ‫واحدهـــای تجـــاری شـــهری ‪ ۱۰‬هزار ریـــال و تجاری روســـتایی پنج هـــزار ریال‬ ‫ثبـــت و از مشـــترکین کســـر می شـــود»‪ .‬شـــمس اللهی افـــزود‪« :‬مشـــترکین‬ ‫جدیـــدی کـــه درطول مـــدت اجرای قـــرارداد به گروه مشـــترکین شـــرکت گاز‬ ‫اضافـــه شـــوند از تاریـــخ نصـــب کنتـــور گاز‪ ،‬تحت پوشـــش بیمه مذکـــور قرار‬ ‫می گیرنـــد»‪.‬‬ ‫رفع چالش های ابی با برنامه ریزی اصولی‬ ‫مدیرعامل شـــرکت مهندسی‬ ‫اب وفاضـــاب کشـــور گفـــت‪:‬‬ ‫«کاهـــش بارش ها در کشـــور و‬ ‫اســـتان ایالم خود را به صورت‬ ‫جدی تـــری نمایـــان ســـاخته‬ ‫اســـت»‪ .‬حمیدرضـــا جانبـــاز‬ ‫درادامـــه از برنامه ریـــزی بـــرای‬ ‫رفـــع چالش هـــای ابـــی در‬ ‫اســـتان ایالم خبـــر داد و افزود‪:‬‬ ‫«دراین راســـتا همه شـــهرهای‬ ‫اســـتان ایالم به منابـــع تامین‬ ‫ابـــی پایدار متصـــل و اعتبارات الزم دراین زمینه مهیا می شـــود»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت مهندســـی اب وفاضالب کشور گفت‪« :‬شـــرکت اب وفاضالب استان‪،‬‬ ‫امســـال باوجود تمامی مشـــکالت‪ ،‬کاهش بارندگی ها‪ ،‬افزایش دما‪ ،‬شهرها‬ ‫و روســـتا دارای تنش ابی توانســـته اســـت بـــا همکاری و همدلـــی که در بین‬ ‫همکاران شـــرکت اب وفاضالب و شـــرکت اب منطقه ای استان است تامین‬ ‫و توزیـــع اب اســـتان را به نحوه مطلوبی انجام دهد که جای تقدیر و تش ــکر‬ ‫دارد»‪ .‬همچنین دراین برنامه که به صورت ویدئوکنفرانســـی برگزار می ش ــد‪،‬‬ ‫مدیرعامـــل ابفای اســـتان ایـــام با ارائه گزارش مبســـوطی وضعیـــت بارش‪،‬‬ ‫وضعیـــت ســـدهای تامین کننـــده اب شـــرب‪ ،‬وضعیت چاه های اب ش ــرب‬ ‫شـــهری‪ ،‬وضعیت چاه های اب شـــرب روستایی‪ ،‬پیش بینی وضعیت تولید‬ ‫اب در تابســـتان ســـال ‪ ۱۴۰۰‬در شهرها و روســـتاهای استان‪ ،‬وضعیت تامین‬ ‫اب در شـــهرهای و روســـتاهای دارای تنـــش در تابســـتان ‪ ،۱۴۰۰‬وضعی ــت‬ ‫طر ح هـــا و پروژه هـــای اضطـــراری پایـــداری و ارتقـــای کیفـــی دردســـت اجرا‪،‬‬ ‫ارتقـــای ظرفیت اب رســـانی به شـــهر ایالم‪ ،‬طرح اب رســـانی به ملکشـــاهی‪،‬‬ ‫طـــرح اضطـــراری انتقـــال اب بـــه ملکشـــاهی‪ ،‬طـــرح اجـــرای احـــداث ‪۱۲٫۵‬‬ ‫کیلومتـــر خط انتقال‪ ،‬مخزن ‪ ۷۰۰‬مترمکعبی و ایســـتگاه پمپـــاژ مهران‪ ،‬طرح‬ ‫ارتقای کیفـــی دهلران و همچنین میزان اعتبارات هزینه شـــده و مســـائل و‬ ‫مشـــکالت پروژه ارائه کرد‪ .‬نوراهلل تیموری بااشـــاره به کاهش شدید بارندگی‬ ‫در ســـال جـــاری‪ ،‬افـــزود‪« :‬درحال حاضـــر شـــرایط ویـــژه ای به خصـــوص در‬ ‫روســـتاها بخش چوار و هلیالن در حوزه تامین اب شـــرب داریم و الزم است‬ ‫این موضـــوع به شـــکلی صحیـــح مدیریـــت شـــود»‪ .‬وی یـــاداور شـــد‪« :‬همه‬ ‫تمهیدهـــای الزم برای مدیریت مصرف در دوران اوج مصرف را در تابس ــتان‬ ‫پیـــش رو خواهیـــم اندیشـــید تـــا بتـــوان از این مقطـــع به شـــکلی مناس ــب‬ ‫گذر کرد»‪.‬‬ ‫برگزاری پنجمین دوره کتاب سال ایالم‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫ایـــام از برگـــزاری پنجمیـــن دوره‬ ‫جایـــزه کتـــاب ســـال اســـتان در‬ ‫نیمـــه دوم امســـال خبـــر داد‪.‬‬ ‫ن خودامـــوز گفـــت‪« :‬جایزه‬ ‫عمـــرا ‬ ‫کتـــاب ســـال اســـتان‪ ،‬فرصتـــی‬ ‫ارزشـــمند و مغتنـــم بـــرای‬ ‫مولفان و ناشـــران اســـت تـــا اثار و‬ ‫توانمندی هـــای ادبی خـــود را به‬ ‫جوامـــع هـــدف نشـــان دهنـــد»‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪« :‬برگـــزاری چهـــاردوره‬ ‫مســـتمر جایزه کتاب ســـال اســـتان‪ ،‬نشـــان از هدفمند و جریان ســـاز بودن‬ ‫ایـــن رویـــداد فرهنگی و ادبی ســـت کـــه از قابلیت هـــا و ظرفیت هـــای باالی‬ ‫ِ ‬ ‫«نفس‬ ‫ناشـــران و مولفان اســـتان خبـــر می دهـــد»‪ .‬خودامـــوز تصریح کـــرد‪:‬‬ ‫دادن و گرفتـــن جایزه خوب اســـت و ارزشـــی غایـــی به دنبـــال دارد و عالوه بر‬ ‫کســـب اعتبـــار بـــرای مولفـــان و ناشـــران‪ ،‬منابـــع مطالعاتـــی و خوانـــداری‬ ‫مناســـب و پر عیـــار را برای خواننـــدگان به وجود مـــی اورد»‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫ی ایـــام بااشـــاره به فعالیـــت جـــدی ناشـــران و مولفـــان در‬ ‫و ارشـــاد اســـام ‬ ‫ایـــام و حمایت هـــای مقـــدور از تـــاش ایـــن صنف‪ ،‬ادامـــه داد‪« :‬در اس ــتان‬ ‫ایـــام بیـــش از ‪ ۳۰‬ناشـــر در حوزه های مختلف فعالیـــت دارند و هرســـال اثار‬ ‫متعددی را منتشـــر می کنند و اغلب در جایزه کتاب ســـال شرکت می دهند‬ ‫خوشـــبختانه با نظـــارت و هدایـــت اداره کل و تـــاش همکارانـــم در معاونت‬ ‫فرهنگی و کارشناســـی چاپ و نشـــر اداره کل هرسال شـــاهد حضور مناسب‬ ‫ناشـــران در ایـــن فرایند فرهنگی هســـتیم»‪ .‬خودامـــوز افـــزود‪« :‬جایزه کتاب‬ ‫ســـال ناشـــران و مولفـــان و تمام تالشـــگران عرصـــه دانایی به عنـــوان اضالع‬ ‫مثلثـــی کـــه می توانـــد دانایـــی و خردمنـــدی و شـــعور و ا گاهـــی و درنهای ــت‬ ‫تربیت انســـان و شـــهروندی متعهد و ا گاه در میان جامعه هدف‪ ،‬همیش ــه‬ ‫از دغدغه های مهم اداره کل فرهنگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان بوده است»‪.‬‬ ‫وی تا کیـــد کـــرد‪« :‬ناشـــران و مولفـــان می تواننـــد دوجلد از اثار منتشرش ــده‬ ‫خود در ســـال ‪ ۱۳۹۹‬را براســـاس ضوابط اعالم شـــده در فراخـــوان تا ‪ ۳۱‬مرداد‬ ‫بـــه دبیرخانـــه این رویـــداد ارســـال کنند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 20 1400‬ذی الحجه ‪ 31 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2289‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫توزیع سود ‪ 1200‬ریالی و دورنمای شرکت موفق پتروپاالیشی برای شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان در جهت اجرای مسئولیت های اجتماعی پیشر و ست‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫در مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـرکت پاالیـش‬ ‫نفـت اصفهـان کـه بـرای بررسـی عملکـرد ان در سـال مالـی منتهـی‬ ‫بـه ‪ ۳۰‬اسـفند ‪ ۱۳۹۹‬و مجمـوع ‪۷۶‬میلیـارد سـهم کـه بـا حضـور‬ ‫‪ ۶ ۲.63‬سـهامداران حقوقـی و حقیقـی برگـزار شـد‪ ،‬باتوج هبـه توافـق‬ ‫صورت گرفتـه بیـن سـهامداران عمـده و ا کثریـت اراء مقـرر شـد مبلـغ‬ ‫‪ 1200‬ریـال سـود بـه ازای هـر سـهم تقسـیم شـود‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫پاالیـش نفـت اصفهـان در این جلسـه گفـت‪« :‬ا گـر پروژه هـای کیفـی‬ ‫پاالیشـگاه به طـور کامـل بـه بهر هبـرداری برسـد‪ ،‬تمـام محصـوالت ایـن‬ ‫شـرکت یـورو ‪ ۴‬و یـورو ‪ ۵‬خواهـد شـد»‪ .‬مرتضـی ابراهیمـی بابیان اینکـه‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۰‬شـرکت پاالیشـی کشـور دراین حوزه فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬براسـاس گزارش هـای عملکـرد شـرکت های پاالیشـی در‬ ‫سـال ‪ 1399‬شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان ازنظـر دریافـت خـورا ک‬ ‫نفـت خـام و میعانـات گازی در جایـگاه دوم قـرار دارد‪ ،‬همچنیـن از‬ ‫منظـر تولیـد محصـوالت نفـت گاز در مقـام نخسـت‪ ،‬گاز مایـع در مقام‬ ‫دوم‪ ،‬بنزیـن در مقـام سـوم و نفـت سـفید در مقـام چهـارم قـرار دارد‪.‬‬ ‫ایـن شـرکت در کنـار تولیـد فراورده هـای نفتـی‪ ،‬خـورا ک شـرکت های‬ ‫پائین دسـتی پتروشـیمی ارا ک‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬نفـت سـپاهان‪ ،‬نفـت جی و‬ ‫صنایـع شـیمیایی ایـران را نیز تامین می کنـد»‪ .‬وی در ادامه بااشـاره به‬ ‫برخـی کمک هـای بالعـوض ایـن شـرکت کـه سـال گذشـته درراسـتای‬ ‫ایفـای مسـئولیت های اجتماعـی انجـام گرفتـه افـزود‪« :‬پاالیشـگاه بـا‬ ‫اعتبـاری برابـر بـا ‪158/130‬میلیون ریـال اعتبـار‪ ،‬در جهـت حمایـت از‬ ‫توسعه کشاورزی استان اصفهان‪ ،‬کمیته امام خمینی(ره)‪ ،‬کمک به‬ ‫یسـخت‪ ،‬حمایت از تولید انتی بادی مقابله‬ ‫زلزله زدگان شهرسـتان س ‬ ‫بـا ویـروس کرونـا و ‪ ....‬فعالیـت داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫برخی ویژگی های شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫* ایـن شـرکت دومیـن شـرکت پاالیشـی ازنظـر دریافـت خـورا ک و اولین‬ ‫شـرکت ازنظـر تنوع تولید اسـت‪.‬‬ ‫* شـرکت بیـش از ‪ 30‬نـوع فـراورده نفتـی اعـم از اصلـی و ویـژه تولیـد‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫* فراورده های ویژه شرکت در تاالر بورس کاالی ایران عرضه می شود‪.‬‬ ‫* پاالیشـگاه اصفهـان ‪114/5‬هکتـار از ‪340‬هکتـار وسـعت خـود را بـه‬ ‫فضـای سـبز اختصـاص داده اسـت‪ .‬ایـن میـزان ‪36‬درصـد مسـاحت‬ ‫شـرکت اسـت‪.‬‬ ‫* کل بنزیـن تولیـدی پاالیشـگاه اصفهـان کـه حـدود ‪12‬میلیون لیتـر‬ ‫اسـت‪ ،‬طبـق اسـتاندارد یـورو ‪ 5‬تولیـد می شـود‪.‬‬ ‫* در جهت حفظ محیط زیسـت‪ ،‬چهارمیلیون لیتر گازوئیل تولیدی‪،‬‬ ‫ویژه اتوبوس رانی اسـتان دارای اسـتاندارد یورو ‪ 5‬اسـت‪.‬‬ ‫* با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل‪ ،‬از سال ‪ ،1401‬تمام ‪21‬میلیون لیتر‬ ‫گازوئیل تولیدی شرکت‪ ،‬یورو ‪ 5‬خواهد شد‪.‬‬ ‫* پروژه گوگردزدایی از ته مانده بر ج های تقطیر از دیگر طر ح هایی ست‬ ‫کـه بـا هـدف گوگردزدایـی از ته مانـده بر ج هـای تقطیـر شـرکت پاالیـش‬ ‫ حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫نفت اصفهـان در ِ‬ ‫* این شـرکت در سـال گذشـته سـه محصول محیط سبز دیگر ازجمله‬ ‫حلال پنتـان بـا خلـوص بـاالی ‪99‬درصـد حلال ‪ ++406-AW‬و حلال‬ ‫نرمـال هگـزان بـه محصوالت خـود اضافه کرده اسـت‪.‬‬ ‫* نخسـتین پـروژه ملـی زیسـت محیطی تصفیـه و اسـتفاده صنعتـی از‬ ‫فاضلاب شـهری در شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان بـا رویکـرد کاهـش‬ ‫مصرف منابع اب شرب با ظرفیت ‪ 700‬مترمکعب در ساعت راه اندازی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫* بـا هـدف تامیـن گاز طبیعـی طـرح بهبـود فراینـد و بهینه سـازی‬ ‫پاالیشـگاه اصفهـان ایسـتگاه تقلیـل فشـار گاز طبیعـی‪ ،‬طـرح بهبـود‬ ‫فراینـد و بهینه سـازی اجـرا شـد‪.‬‬ ‫* تجهیز ا کونامایزر (‪ )Economizer‬به منظور استفاده بهینه از انرژی و‬ ‫افزایـش راندمـان دیـگ بخارهـا در مسـیر گازهـای داغ خروجـی ان هـا و‬ ‫قبـل از دودکـش نصب شـده اسـت‪.‬‬ ‫اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن و‬ ‫اسـتراتژیک ترین صنایـع کشـور‪ ،‬وظیفـه دارد به عنوان یک مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬سـوخت موردنیـاز جامعـه و مـردم را بـا کیفیت هـای‬ ‫اسـتاندارد تهیـه کنـد‪ .‬همیـن احسـاس مسـئولیت اجتماعـی و تعلـق‬ ‫عمیـق بـه جامعـه و مـردم باعـث شـده تـا مدیریـت ایـن شـرکت‪ ،‬در‬ ‫مسـیر بهبـود کیفیـت فراورده هـای تولیـدی گام بـردارد و فراورده هایی‬ ‫ط زیسـت و جامعـه‬ ‫تولیـد کنـد کـه کمتریـن اثـار مخـرب را بـر محیـ ‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬ایـن صنعـت درصـدد اسـت بـا اجـرای پروژه های عظیم‬ ‫زیسـت محیطی‪ ،‬در فرایندهـای تولیـد و ارتقـای کیفیـت فراورده هـای‬ ‫نفتـی‪ ،‬محصـوالت خـود نظیـر بنزیـن و گازوئیـل را بـا بهترین کیفیت و‬ ‫مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانـی بـه بـازار عرضـه کنـد‪.‬‬ ‫جذب نیروی جدید در شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫ایـن شـرکت در سـال گذشـته از طریـق چـاپ اطالعیـه در روزنامه هـا‬ ‫و درج در سـایت طـی گذرانـدن مرحلـه ازمـون کتبـی و مصاحبـه‬ ‫مبـادرت بـه اسـتخدام بیـش از ‪ 400‬نفر کرده اسـت‪ .‬به غیراز این شـرکت‬ ‫پاالیـش نفـت اصفهـان‪ ،‬همـواره خـود را در مقابل مصائب و مشـکالت‬ ‫اجتماعی مردم مسـئول می داند و درراسـتای همین مسـئولیت های‬ ‫خطیر اجتماعی و مدنی اقدامات زیادی در سـال های گذشـته انجام‬ ‫داده اسـت کـه از ان جملـه می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد‪ :‬پیوسـتن‬ ‫بـه کاروان همدلـی و مواسـات و اهـدای ‪ ۱۵۰۰‬دسـتگاه تبلـت بـه‬ ‫دانش امـوزان نیازمنـد تحـت حمایـت کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره)‬ ‫اسـتان اصفهـان‪ ،‬کمک هـای مالـی بـه بهسـازی میـدان اسـتقالل‬ ‫اصفهـان‪ ،‬بـه اداره بهزیسـتی اسـتان‪ ،‬کمـک ‪300‬میلیونـی بـه ازادی‬ ‫زندانیـان جرائـم غیر عمد ازادی زندانیان (اصفهان)‪ ،‬کمک میلیاردی‬ ‫بـه سـیل زدگان ایـام نـوروز سـال های گذشـته‪ ،‬کمـک میلیـاردی بـه‬ ‫زلزلـه زدگان کرمانشـاه و بازسـازی دو بـاب مدرسـه در مناطـق زلزلـه زده‬ ‫کرمانشـاه‪ ،‬کمـک بـه تکمیـل پـروژه کلینیـک فرهنگیـان (پایـگاه‬ ‫سلامت) شاهین شـهر‪ ،‬کمـک بـه پروژه هـای عمرانـی اسـتان اصفهان‬ ‫(خمینی شـهر) و ‪ ،...‬مشـارکت در پروژه هـای شاهین شـهر اصفهـان‬ ‫(تکمیـل ورزشـگاه) و ‪...‬‬ ‫باتوجه به شیوع ویروس کرونا نیز این شرکت فعالیت های زیر را انجام‬ ‫داده و می دهد‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ کمک مالی نه میلیارد تومانی به شـهرداری و دانشـگاه علوم پزشکی‬‫اصفهان‬ ‫ تولیـد و توزیـع بیـش از ‪300‬هزارلیتـر مـاده ضدعفونی کننـده بـرای‬‫سـازمان ها و ادارات متقاضـی اصفهـان و ‪ ...‬ایـن کمک هـا ادامـه‬ ‫دارد‪ .‬ایـن شـرکت بـرای سـال جـاری نیـز مبلـغ ‪300‬میلیاردریـال‬ ‫بـرای مسـئولیت های اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و بهداشـتی و‬ ‫‪500‬میلیاردریـال درجهـت پـروژه تامیـن اب براسـاس مصوبـات کارگروه‬ ‫مقابلـه بـا خشک سـالی تخصیـص داده اسـت‪.‬‬ ‫فعالیت های شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫درجهت کاهش مصرف اب‬ ‫پروژه های پاالیشـگاه اصفهان در جهت حفظ محیط زیسـت‪ ،‬در سـه‬ ‫بخـش اب‪ ،‬خـا ک و هـوا اجـرا می شـود؛ فعالیت هـای صورت گرفتـه در‬ ‫حـوزه کاهـش مصـرف اب شـرکت‪ ،‬دسـتاوردهای خوبـی را به همـراه‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬تصفیـه و بازگردانـی ‪ 320‬مترمکعـب در سـاعت پسـاب‬ ‫ارسـالی از واحدهـای عملیاتـی در تصفیه خانـه صنعتـی؛ تصفیـه و‬ ‫بازگردانـی ‪ 400‬مترمکعـب در سـاعت پسـاب تصفیه خانـه صنعتـی‪،‬‬ ‫بویلرها و بر ج های خنک کننده در واحد اسمز معکوس (‪ )RO‬ازجمله‬ ‫اقدامـات پاالیشـگاه اصفهـان در حـوزه مدیریت پسـاب اسـت‪ .‬تصفیه‬ ‫‪ 40‬مترمکعـب در سـاعت فاضلاب بهداشـتی و اسـتفاده بـرای ابیـاری‬ ‫فضای سبز؛ بهینه سازی واحد بازیافت اب با نصب سیستم کالریفایر‬ ‫‪ RO‬و ‪UF‬؛ اسـتفاده از دسـتگاه ‪ UV‬در جهـت گندزدایـی فاضلاب‬ ‫بهداشـتی؛ بهره بـرداری از واحـد جدیـد ‪ RO5‬در جهـت اسـتفاده از‬ ‫پسـاب واحـد ‪ ،RO‬نصـب سیسـتم های الکترونیکـی کنتـرل و کاهـش‬ ‫مصـرف اب بـا نصـب شـیرهای دارای سنسـور از دیگـر فعالیت هـای‬ ‫صورت گرفتـه در شـرکت اسـت‪ .‬همچنیـن حـذف روش ابیـاری غرقابی‬ ‫و جایگزین کـردن ابیـاری تحت فشـار و ابیـاری قطـره ای‪ ،‬پا ک سـازی‬ ‫سـفره های اب زیرزمینـی بـه روش اسـتحصال پلوم هـای الودگـی و‬ ‫عقـد قـرارداد بـا شـرکت های معتمـد سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫بـا هـدف پایـش االینده هـای اب از اقدامـات دیگـر پاالیشـگاه اصفهـان‬ ‫درزمینـه مدیریـت پسـاب اسـت‪.‬‬ ‫همکاری شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫در طرح انتقال اب خلیج فارس به اصفهان‬ ‫این شـرکت در کنار دیگر صنایع بزرگ اسـتان‪ ،‬اسـتانداری و شـهرداری‬ ‫اصفهـان شـرکتی بـا نـام شـرکت تامیـن اب صفـه تاسـیس کرده انـد کـه‬ ‫وظیفـه ان اجـرای ایـن پـروژه عظیم اسـت‪.‬‬ ‫ حال اجرای شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫برنامه های در ِ‬ ‫برنامه هـای اتـی زیسـت محیطی شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان بـا‬ ‫موضـوع اب‪:‬‬ ‫‪ .1‬اصالح بر ج های خنک کننده موجود (درحال حاضر اجرا)‬ ‫‪ .2‬اجرای پروژه پیش تصفیه پساب (در حال انتخاب پیمانکار ‪)EPC‬‬ ‫‪ .3‬احـداث بـرج خنک کننـده جدیـد هیبریـدی (در حـال انتخـاب‬ ‫پیمانـکار ‪)EPC‬‬ ‫‪ .4‬احداث نیروگاه سیکل ترکیبی (در حال انتخاب پیمانکار ‪)EP‬‬ ‫‪ .5‬پـروژه احـداث واحـد ‪( HERO High Efficient Reverse‬در حـال‬ ‫انتخـاب پیمانـکار ‪ )EPC‬بـا هـدف بازیابـی اب هـای فـوق شـور ناشـی از‬ ‫دورریـز واحـد ‪RO‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد؛‬ ‫نخستین بار در صنعت ابفای کشور صورت گرفت؛‬ ‫چشم انداز شرکت فوالد مبارکه در حوزه تحول دیجیتال‬ ‫«فوالد هوشمند در کالس جهانی» تعریف شده است‬ ‫راه اندازی سامانه الکترونیکی تهیه و گردش صورت وضعیت ها‬ ‫در ابفای استان اصفهان‬ ‫«عمده شـرکت های برتر فوالدسـازی دنیا‪ ،‬اسـتراتژی های مشـخصی مبتنی بر ان تدوین و‬ ‫سـرمایه گذاری های کالنی دراین خصوص انجام داده اند؛ بنابراین شـرکت فوالد مبارکه نیز‬ ‫راهـی جـز پیمودن این مسـیر بـرای خود متصور نیسـت»‪.‬‬ ‫فوالدهوشمنددر کالسجهانی؛چشم انداز فوالدمبارکهدر حوزهتحولدیجیتال‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفت‪« :‬امروزه ا کوسیسـتم های جدید محیط کسـب وکار‬ ‫در چهـار حـوزه فراینـد‪ ،‬محصـول‪ ،‬اقتصـاد چرخشـی و تحـول دیجیتـال تعریف شـده اند که‬ ‫فوالد مبارکه برای هر چهار عنوان برنامه اجرایی تدوین کرده است»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«چشـم انداز شـرکت در حوزه تحول دیجیتال‪« ،‬فوالد هوشـمند در کالس جهانی» تعریف‬ ‫شـده اسـت؛ معیارهـا و شـاخص های هوشـمند بودن در کالس جهانـی براسـاس الگویـی‬ ‫انتخاب شده که در سال های اخیر توسط مجمع جهانی اقتصاد و شرکت مشاوره مکنزی‬ ‫با عنوان شـبکه جهانی فانوس دریایی شـناخته می شـود و معرفی شـرکت های پیشـرو در‬ ‫حرکـت ب هسـمت انقلاب چهارم صنعتی با تائیـد این نهادها انجام می پذیـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬چشـم انداز شـرکت فـوالد مبارکـه در حـوزه تحـول‬ ‫دیجیتـال‪« ،‬فـوالد هوشـمند در کالس جهانـی» تعریـف شـده و ‪ 5‬مردادمـاه در تقویـم فوالد‬ ‫مبارکـه به عنـوان «روز هوشمندسـازی» نام گـذاری شـد‪ .‬حمیدرضـا عظیمیـان در گفت وگو‬ ‫بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار کـرد‪« :‬امـروزه محیـط کسـب وکار بـه دالیل تغییـرات شـدید عوامل‬ ‫مختلف نظیر روندهای بین المللی در صنعت به خصوص صنعت فوالد‪ ،‬تحوالت فناوری‬ ‫یسـت‪ ،‬ازایـن رو شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫به ویـژه فناوری هـای نوظهـور دارای چالش هـای بزرگ ‬ ‫بـرای حفـظ جایـگاه رقابتـی خـود در بـازار داخلـی و خارجـی و همچنیـن تولیـد محصـوالت‬ ‫پیچیـده و بـا ارزش افـزوده‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های نوپـا در ارائـه محصـوالت نـواور‪،‬‬ ‫استفاده از فناوری نوظهور و نیز اقتضائات خدمات و پیچیدگی فرایندها نمی تواند نسبت‬ ‫ً‬ ‫بـه ایـن مهـم بی تفـاوت باشـد و روش های سـنتی دراین خصـوص ا کثرا محدود هسـتند»‪.‬‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫وی بابیان اینکـه انقلاب چهـارم صنعتـی و تحـول دیجیتـال یک روند جهان ‬ ‫«روز هوشمندسازی»در تقویمفوالدمبارکهثبتشد‬ ‫عظیمیـان اذعـان داشـت‪« :‬جهـت دسـتیابی بـه یک کارخانـه هوشـمند در کالس جهانی‬ ‫براساس انقالب صنعتی چهارم‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه تهیه و تدوین سند ره نگاشت تحول‬ ‫دیجیتـال را در دسـتورکار قـرار داد کـه در تاریـخ ‪ 5‬مردادمـاه سـال گذشـته رونمایـی شـد و‬ ‫شـعار «فوالد فردا‪ ،‬هوشـمند از سـنگ تا رنگ» برای ان تعیین شـد؛ این روز در تقویم فوالد‬ ‫مبارکـه به عنـوان «روز هوشمندسـازی» نام گـذاری شـد»‪ .‬وی درپایـان تصریـح کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫حرکـت نمادیـن نشـان از تعهـد و توجـه ویـژه فوالد مبارکه به مسـیر انتخاب شـده که انتظار‬ ‫می رود خانواده بزرگ فوالد مبارکه و همه ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی به ویژه‬ ‫کارکنـان پرتلاش بـا جدیـت دوچنـدان‪ ،‬فـوالد مبارکـه را بـرای موفقیـت در ایـن طـرح بـزرگ‬ ‫همراهی کرده و موجبات اجرای سـریع تر طرح فوالد ‪ 22+‬به عنوان نخسـتین گام اجرایی‬ ‫در سـال جـاری فراهـم کنند»‪.‬‬ ‫دریافت خسارت لوازم برقی از شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫این روزهـا کـه بـا قطـع بـرق مواجـه هسـتیم تعـدادی از‬ ‫شـهروندان از اسـیب وسـایل برقـی خـود خبـر می دهنـد؛‬ ‫وسـایلی کـه بـا افزایـش و جهـش قیمت هـا ارزش اسـمی‬ ‫ان هـا نیـز چندبرابـر افزایـش یافتـه اسـت و تعمیـر یـا خریـد‬ ‫مجـدد ان هـا فشـار سـنگینی بـه خانواده هـا وارد می کنـد‪.‬‬ ‫ایـن موضـوع باعـث شـد که بـا مدیر دفتر نظـارت بر ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشـت و محیـط زیسـت شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان‬ ‫بـاب گفت وگـو را بـاز کنیـم‪ .‬مهنـدس عباسـپور گفـت‪« :‬بـا‬ ‫قطعـی بـرق امـکان اسـیب بـه وسـایل برقـی وجـود دارد که‬ ‫البتـه راه هایـی بـرای کاهـش ان پیش بینـی می شـود»‪.‬‬ ‫وی درادامـه گفـت‪« :‬مشـترکان خسـارت دیده می تواننـد‬ ‫ازطریـق سـامانه ‪ 121‬و اپلیکیشـن بـرق مـن خسـارات خـود‬ ‫را ثبـت و ارائـه دهنـد کـه ایـن اطالعـات بـر روی نرم افـزار‬ ‫نـاب پیاده سـازی می شـود و سـپس بـه نرم افـزار خسـارات‬ ‫لینـک می شـود کـه همـکاران ایمنـی مناطـق ‪ 10‬گانـه ان را‬ ‫بررسـی می کننـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫یسـت کـه عالوه براینکـه خسـارات‬ ‫اصفهـان تنهـا شرکت ‬ ‫احتمالـی ناشـی از نوسـانات بـرق بـه وسـایل الکتریکـی را‬ ‫پرداخـت می کنـد حتـی خسـارات ناشـی از عیـب داخلـی را‬ ‫نیـز پرداخـت می کنـد؛ چرا کـه یکـی از رسـالت های شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اصفهـان رضایتمنـدی مـردم بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬شـهروندان خسـارت دیده بایـد حدا کثـر‬ ‫ظـرف ‪ 48‬سـاعت خسـارات لوازم برقـی خود را برای شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اصفهـان محـرز کننـد کـه البتـه در زمان هایـی‬ ‫کـه تعطیل اسـت ظرف ‪ 72‬سـاعت بایـد برای اطالع رسـانی‬ ‫بـه شـرکت اقـدام کننـد»‪ .‬عباسـپور خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـه‬ ‫مشـترکین عنـوان می شـود کـه وسـیله ای کـه خسـارت‬ ‫یافتـه را تعمیـر کننـد و فا کتـور ان را دراختیـار شـرکت توزیـع‬ ‫بـرق اصفهـان قـرار دهنـد و همچنیـن ا گـر قابل تعمیـر نبود‬ ‫می تواننـد تعویـض کننـد و بـرای تعمیـر یـا تعویـض بایـد‬ ‫فا کتـور کامـل بـا سـربرگ‪ ،‬تاریخ و مهـر و ‪ ...‬ارائه شـود»‪ .‬وی‬ ‫ابـراز داشـت‪« :‬مشـترکین خسـارت دیده بایـد فا کتورهـای‬ ‫تعویـض یـا تعمیـر را بـر روی اپلیکیشـن بـرق مـن بارگـذاری‬ ‫کنند که دراین زمینه ائین نامه ها و مصوباتی وجود دارد»‪.‬‬ ‫وی بـه کاهـش خسـارت بـه لـوازم برقـی خانگـی اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬ا گـر مشـترکین از دسـتگاه های محافـظ بـرق در‬ ‫ورودی لـوازم برقـی اسـتفاده کننـد به طورقطـع در کاهـش‬ ‫خسـارات بسـیار موثـر اسـت و به کارگیـری ارت سـاختمان و‬ ‫متصل شدن به نول یکی دیگر از این راهکارهاست و دیگر‬ ‫اینکـه باتوجه به اینکـه اعلام خاموشـی ها در شـرکت توزیـع‬ ‫بـرق اصفهان مشـخص اسـت مشـترکین می توانند قبـل از‬ ‫قطـع بـرق وسـایل الکتریکـی خـود را از مـدار خـارج کننـد»‪.‬‬ ‫سـامانه الکترونیکـی تهیـه و گـردش صورت وضعیت هـا (تـدکار) بـا هدف توسـعه خدمات‬ ‫الکترونیکـی در ابفـای اسـتان اصفهـان راه انـدازی شـد‪ .‬توسـعه خدمـات الکترونیـک‪،‬‬ ‫افزایش شفافیت و پیشگیری از تخلفات احتمالی‪ ،‬افزایش رضایت ذی نفعان‪ ،‬سهولت‬ ‫دسترسی به اطالعات‪ ،‬افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‪ ،‬کاهش تشریفات و مراجعات‬ ‫اداری از اهـداف اساسـی اجـرای ایـن طـرح اسـت‪ .‬مدیرعامـل ابفـای اسـتان اصفهـان در‬ ‫ائیـن رونمایـی از ایـن سـامانه‪ ،‬یکـی از اهـداف ایـن طـرح را کاهـش مصـرف کاغـذ عنـوان‬ ‫کرد و گفت‪« :‬سـال گذشـته بالغ بر سـه هزار و ‪ 600‬قرارداد در ابفای اسـتان اصفهان منعقد‬ ‫شـد کـه معـادل بـا مصـرف یک میلیـون برگـه یـا پنج ُ تـن کاغـذ اسـت کـه بـا بهره بـرداری از‬ ‫سـامانه تـدکار نه تنهـا از مصـرف ایـن مقـدار کاغذ جلوگیری می شـود؛ بلکه سـرعت انجام‬ ‫کارهـا و دسترسـی بـه اطالعـات نیـز افزایش می یابد»‪ .‬هاشـم امینی بـه قابلیت های دیگر‬ ‫سیسـتم الکترونیکـی صورت وضعیت هـا پرداخـت و اظهار داشـت‪« :‬سـامانه الکترونیکی‬ ‫صورت وضعیت ها تحت وب بوده و این امکان را برای کلیه براوردکنندگان‪ ،‬پیمانکاران‪،‬‬ ‫ناظرین و کلیه افراد رسـیدگی کننده به صورت وضعیت ها فراهم می اورد که در هر مکان‬ ‫و هـر زمـان بتواننـد نقـش خـود را در فراینـد ایفـا کننـد»‪ .‬وی درخصـوص تامیـن امنیـت‬ ‫فراینـد انجـام کار بـا ایـن سـامانه عنـوان کرد‪« :‬راه اندازی سیسـتم توکن بـرای پیمانکاران‬ ‫و مشـاورین‪ ،‬دریافـت ‪ IP‬اسـتاتیک از پیمانـکاران و مشـاورین‪ ،‬تهیـه متن حقوقی جهت‬ ‫دریافـت تعهدنامـه محضـری از پیمانـکاران و مشـاورین‪ ،‬تهیـه متـن حقوقـی و دریافـت‬ ‫تعهـد امضـاء بـرای کارکنـان ازطریـق دفتـر حراسـت و طراحـی فرم هـای جدا گانـه بـرای‬ ‫پیمانـکاران و کارکنـان به منظـور درخواسـت نام کاربری در سیسـتم اتوماسـیون اداری از‬ ‫دیگـر مزایـای ایـن سـامانه اسـت»‪ .‬امینی گفت‪« :‬ابفای اسـتان اصفهـان درزمینه تحقق‬ ‫برنامه ششـم توسـعه و اهداف اصلی دولت الکترونیک اقدام به الکترونیکی کردن براورد‬ ‫قراردادهـا‪ ،‬صورت جلسـات‪ ،‬صورت وضعیت هـا و بایگانـی مسـتندات درطـول مراحـل‬ ‫مختلـف قـرارداد‪ ،‬کـرده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن امـر درواقـع به منظـور افزایـش سـرعت‪،‬‬ ‫دقت‪ ،‬شـفافیت و سلامت اداری امور در دسـتورکار قرار گرفته اسـت تا از هرگونه احتمال‬ ‫تخلف جلوگیری شود»‪ .‬اضافه می شود این طرح را حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫سـرمایه گذاری ابفـای اسـتان اصفهـان در مـدت یک سـال اجـرا کـرده اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2319

روزنامه سایه 2319

شماره : 2319
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه سایه 2318

روزنامه سایه 2318

شماره : 2318
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه سایه 2317

روزنامه سایه 2317

شماره : 2317
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه سایه 2316

روزنامه سایه 2316

شماره : 2316
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه سایه 2315

روزنامه سایه 2315

شماره : 2315
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه سایه 2314

روزنامه سایه 2314

شماره : 2314
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!