روزنامه سایه شماره 2288 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2288

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2288

روزنامه سایه شماره 2288

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫توافق ایران و سوریه‪ ،‬کمک به منافع اقتصادی دو کشور است‬ ‫رئیس مجلس ش ــورای اس ــامی در بدو ورود به فرودگاه دمش ــق‪،‬‬ ‫اه ــداف اقتصـــادی ایـــن ســـفر را برشـــمرد و ابـــراز امیـــدواری کـــرد‬ ‫ک ــه توافقنامـــه جامـــع بیـــن دو کشـــور زمینه ســـاز فعالیـــت بهتـــر‬ ‫بخش هـــای خصوص ــی و دولت ــی در دوران پس ــاجنگ‪ ،‬بازس ــازی‬ ‫ســـوریه و اســـتفاده از منافع تجاری بین دو کشور ش ــود‪ .‬به گزارش‬ ‫مرکز اطالع رس ــانی و رس ــانه های گروهی مجلس ش ــورای اسالمی؛‬ ‫محمد باقر قالیباف در نشس ــت خبری مش ــترک با حموده صباغ؛‬ ‫همت ــای س ــوری خـــود گفـــت‪« :‬الزم می دانـــم تـــا موفقیـــت مردم‬ ‫س ــوریه ب ــرای شـــرکت در انتخابـــات و تا کیـــد ان هـــا بـــر اینکـــه عالقه مند بـــه حفـــظ و تثبیت‬ ‫کشورشـــان هس ــتند را تبریک بگویم»‪.‬‬ ‫فرا رسیدن عید سعید غدیر خم مبارک‬ ‫‪16‬پله‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫محمد جـــواد اذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬در اخرین جلســـه‬ ‫شـــورای اجرایی فناوری اطالعات در دولت دوازدهـــم‪ ،‬بااعالم اینکه ایران در حوزه‬ ‫امنیت ســـایبری ‪ 16‬پله ارتقا یافته؛ مشـــکالت موجـــود در حوزه امنیت را ناشـــی از‬ ‫افزایش خدمات الکترونیکی دانســـت و گفت کـــه از هفت خدمت الکترونیکی‪ ،‬به‬ ‫‪ 1023‬خدمت رسیدیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 17 1400‬ذی الحجه ‪ 28 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2288‬تومان‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫نبایدبهانه ایبرایاستمرار تحریمبهتحریم گرانداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تعطیلیبی نتیجه‬ ‫یک هفته ای‬ ‫گواهی کیفیت ساخت‬ ‫و واسطه های سیمان!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شخصیتشناسی‬ ‫از روی بستنی مح�بوب شما‬ ‫‪ EGIC‬نـام یـک برنـد تولیـد بستنی سـت کـه مطالعـات جالبـی دربـاره رابطـه طعـم‬ ‫بسـتنی محبـوب افـراد بـا ویژگی هـای شخصیتی شـان انجـام داده اسـت‪ .‬در نتایـج‬ ‫به دسـت امده از تحقیقـات ایـن شـرکت مشـخص شـده ادم هـا براسـاس ویژگی هـای‬ ‫فـردی و خـاص خـود‪ ،‬در میـان بسـتنی ها دسـت بـه انتخـاب می زننـد‪ .‬ایـن تحقیقات‬ ‫علمـی ازسـوی دکتـر «الـن ار‪ .‬هـرش»؛ مدیـر مرکـز عصب شناسـی درزمینه شـناخت بو و‬ ‫مزه در موسسـه ای در شـیکا گو انجام شـد‪ .‬او متوجه این نکته جالب شـد که انتخاب‬ ‫نـوع بسـتنی در افـراد مختلـف ناشـی از وجـود برخـی شـاخصه های فردی سـت ‪...‬‬ ‫افغانستان؛‬ ‫گورستان امپراتوری ها‬ ‫‪5‬‬ ‫هم زمـان بـا تسـریع رونـد خـروج نهای ِـی سـربازان امریـکا و متحـد ان؛‬ ‫«ناتـو» از افغانسـتان‪ ،‬طالبـان قصـد دارد هرطورشـده کنتـرل کامـل ایـن‬ ‫کشـور را در دسـت بگیـرد؛ در روزهـای گذشـته‪ ،‬شـاهد افزایـش درگیری ها‬ ‫ نظامی طالبـان بوده ایـم؛‬ ‫میـان نظامیـان افغـان و نیروهـای شـبه‬ ‫ِ‬ ‫ گروه بنیادگـرا ‪80‬درصد‬ ‫تاجای ‬ ‫یکـه چندی پیـش بـا اعالم این خبـر که این ِ‬ ‫خـا ک افغانسـتان را دراختیـار دارد؛ وحشـتی تـازه‪ ،‬در دل جهانیـان از‬ ‫قدرت یاب ِـی دوبـاره ایـن ماشـین جنگـی رخنـه کـرده اسـت‪.‬‬ ‫سـعید نمکـی؛ وزیـر بهداشـت گفـت‪« :‬اکنـون در سـرباالیی پیـک پنجـم قـرار‬ ‫داریـم و متاسـفانه رعایت نکـردن پروتکل هـا و مسـافرت های متعـدد‪ ،‬راه را‬ ‫بـرای کنتـرل پیـک پنجـم دشـوار می سـازد»‪.‬‬ ‫طی چهارسال اخیر صورت گرفت؛‬ ‫پیوستن پنج شهر خارجی به شبکه‬ ‫شهرهای دوست و خواهرخوانده شیراز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرویز براتی مطرح کرد؛‬ ‫نقشهنرمندان‬ ‫در زیست بوم زندگی‬ ‫‪8‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی خبر داد؛‬ ‫حسین افضلی تاکید کرد؛‬ ‫اغاز وا کسیناسیون معلمان‬ ‫از روز عید غدیر خم‬ ‫ضرورت هم افزایی دستگاه های اجرایی‬ ‫در برخورد با مرا کز غیرقانونی تولید رمزارز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی مسائل و مشکالت تولید شهرستان ری در بازدید یک روزه نمایندگان مجلس‬ ‫بازدید نمایندگان مجلس از پاالیشگاه نفت تهران‬ ‫و کارخانه تولید کریستال نوری تازه شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫جمعی از نمایندگان مجلس به همراه معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری‬ ‫و مسئوالن شهرستان از کارخانه تولیدی و پاالیشگاه نفت تهران بازدید کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرنگار ما؛ درراسـتای تحقق شـعار سـال (تولید‪ ،‬پشـتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها)‪ ،‬سید علی‬ ‫یزدیخـواه‪ ،‬اقبـال شـا کری و ا کبـری تاالرپشـتی (نماینـدگان مـردم تهـران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪،‬‬ ‫اسالمشـهر و پردیس در مجلس شـورای اسلامی) به همراه حسـین توکلی کجانی (معاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری) و سـایر مسـئولین به منظـور بررسـی و رفـع‬ ‫مشـکالت صنایـع تولیـدی شهرسـتان ری‪ ،‬از کارخانـه تولیـد ظـروف شیشـه و کریسـتال‬ ‫نـوری تـازه در شـهرک صنعتـی شـمس اباد بخـش فشـافویه شهرسـتان ری بازدیـد و ضمن‬ ‫بررسـی رونـد خـط تولیـد‪ ،‬از نزدیـک در جریـان مسـائل و موضوعـات حـوزه تولیـد و عرضـه‬ ‫ظروف شیشه ای و کریستال قرار گرفتند‪ .‬این مسئوالن درادامه از روند فعالیت و پاالیش‬ ‫محصـوالت پاالیشـگاه نفـت تهـران (شـهید تندگویـان) بازدیـد و طـی سـخنان مهنـدس‬ ‫بابایی؛ مدیریت پاالیشـگاه در جریان مسـائل و بررسـی مشـکالت این شـرکت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است؛ این بازدید به همت حاج حسن عزیز وکیلی (مشاور عالی کارگری و تولید‬ ‫دکتر سید علی یزدیخواه؛ نماینده مجلس شورای اسالمی در شهرستان ری) انجام شد‪.‬‬ ‫ام‪ .‬نایت شیاماالن؛‬ ‫صدرنشین هالیوود شد‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬مناقص هگـزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان بـه شناسـه ملـی ‪ 10101889201‬و کـد اقتصـادی ‪ 411331678477‬بـه نشـانی‪ :‬خوزسـتان‪ -‬اهـواز‪ ،‬باالتـر از فلکه ‪ 4‬اسـب (سـه راه تپـه)‪ ،‬روبروی‬ ‫شـهرک صنعتـی شـماره ‪ ،4‬امـور تـدارکات و عملیات کاال شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان‪ ،‬واحد تـدارکات‪ ،‬اتـاق ‪ 201‬تلفـن‪06134199958 :‬‬ ‫‪ -2‬موضـوع فرخـوان‪ :‬مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی (فشـرده) خریـد ‪ 200‬دسـتگاه تلفـن همـراه مربـوط بـه تقاضـای شـماره ‪ 3039899099‬از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت بـه شـماره فراخـوان ‪2000093377000280‬‬ ‫‪ -3‬نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا ‪ IR230100004001123304022404‬و شناسه واریز ‪351123357292690840000000002007‬‬ ‫بنام خزانه بانک مرکزی شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان‪ ،‬قابل واریز در کلیه شـعب بانک ملی ایران و سـایر بانک های مجاز یا ضمانتنامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشـارکت بی نام تضمین شـده بانک ها و دولت با قابلیت‬ ‫بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پا کت "الف" ال ک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ :‬حدا کثر ‪ 14‬روز بعد از تاریخ انتشار ا گهی نوبت دوم‬ ‫‪ -5‬تاریخ توزیع اسناد‪ :‬پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی‪ ،‬اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران می بایست الزاما از تولیدکنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت‪ ،‬خرید کاالی ایرانی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬نامه اخرین تغییرات ان شرکت بهمراه اعالم امادگی و ذکر شناسه ملی حقوقی و ارائه کدپستی و تلفن تماس الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -9‬خریـد اسـناد‪ :‬متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می تواننـد پـس از واریـز مبلغ ‪ 500.000‬ریال (غیرقابل اسـترداد) بـه شـماره حسـاب شـبا ‪ IR230100004001123304022404‬و شناسـه واریـز ‪351123357292690840000000002007‬‬ ‫بنـام خزانـه بانـک مرکـزی شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان قابـل واریـز در کلیـه شـعب بانـک ملـی ایـران و سـایر بانک هـای مجـاز از طریـق سـامانه سـتاد در زمـان مهلـت اسـناد بـه ادرس اینترنتـی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه و اسـناد‬ ‫مناقصـه را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -10‬فیش‪ /‬رسید پرداخت مبلغ ‪ 500/000‬ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد (ردیف ‪ 3‬ا گهی) به همراه پا کت "الف" به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -12‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬تلفن‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪021-85193768-88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/05 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1167883 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫فت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪The New York Times‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2288‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫اندونزی؛ کانون کرونا در اسیا‬ ‫طبـق جدیدتریـن اخبـار؛ شـمار‬ ‫مبتالیان به کرونـا در اندونـزی‬ ‫روزبـه روز درحال افزایـش اسـت؛‬ ‫یکـه ایـن کشـور بـه مرکـز‬ ‫به گونه ا ‬ ‫شـیوع کرونـا در اسـیا تبدیـل شـده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا؛ درحال حاضر‬ ‫بیمارسـتان های اندونزی؛ به ویژه در اسـتان های «جاوه» و‬ ‫«بالـی» قـادر بـه پذیـرش بیمـاران جدیـد نیسـتند‪ .‬ا کنـون‬ ‫ا کثـر بیمارسـتان های اندونـزی بـا کمبـود ا کسـیژن روبـه رو‬ ‫شده اند‪ .‬براساس جدیدترین امارهای منتشرشده ازسوی‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانی؛ درحال حاضر بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۶۶‬هزارتـن در اندونـزی بـه بیمـاری کرونـا مبتلا شـده اند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪۲۷۹‬تـن جـان خـود را از دسـت‬ ‫ازاین تعـداد اقلا ‪ ۸۳‬هـزار و ‬ ‫داده انـد‪ .‬اینـک کرونـا کـودکان را در اندونزی هدف قـرار داده‬ ‫اسـت‪ .‬به گفتـه پزشـکان؛ در چندهفته گذشـته بسـیاری از‬ ‫کـودکان زیرپنج سـال در اندونـزی به سـبب ابتلا بـه بیمـاری‬ ‫کرونـا جـان خـود را از دسـت داده انـد‪ .‬شـمار قربانیـان کرونـا‬ ‫میـان کـودکان در اندونـزی درمقایسـه با سـایر کشـورهای‬ ‫یکـه هرهفتـه‬ ‫اسـیایی در باالتریـن رقـم قـرار گرفتـه؛ به طور ‬ ‫ً‬ ‫اقلا ‪ ۱۰۰‬کـودک در اندونـزی به سـبب کرونـا جـان خـود را از‬ ‫دسـت می دهنـد‪ .‬افزایـش مرگ ومیـر کـودکان در انجـا بـا‬ ‫افزایش نوع دلتا دراین کشـور هم زمان شـده‪ .‬کندی سرعت‬ ‫بشـرق اسـیا سبب شده که نه تنها‬ ‫وا کسیناسـیون در جنو ‬ ‫اندونزی؛بلکهسایر کشورهایاین منطقه؛ازجملهمیانمار‪،‬‬ ‫مالـزی و ویتنـام بـا افزایـش شـمار مبتالیـان نـوع دلتـای‬ ‫ویـروس کرونا روبه رو شـوند‪ .‬اندونـزی در ماه جاری میالدی‬ ‫بـا افزایـش شـمار مبتالیان به کرونـا روبـه رو شـده و سـرعت‬ ‫ابتلا دراین کشـور کـه ازنظـر جمعیـت در جایـگاه چهـارم در‬ ‫جهان قرار دارد‪ ،‬از برزیل و هند پیشی گرفته است‪ .‬به گفته‬ ‫پزشـکان اندونزیایـی؛ درحال حاضـر شـمار ابتلای کـودکان‬ ‫حـدود ‪ ۱۲.۵‬درصـد از کل مبتالیـان را دراین کشـور به خـود‬ ‫اختصـاص داده اسـت‪ .‬همچنیـن شـمار مرگ ومیـر ناشـی از‬ ‫کرونا میان کودکان در یک ماه گذشته در اندونزی با افزایش‬ ‫چشمگیری روبه رو شده‪ .‬در هفته منتهی به ‪ ۱۲‬ژوئیه‪۱۵۰ ،‬‬ ‫کودک در اندونزی به سبب ابتالبه کرونا جان خود را از دست‬ ‫داده انـد کـه بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد از این افـراد زی ر‪ ۵‬سـال بودنـد‪.‬‬ ‫امـار رسـمی شـمار مبتالیـان بـه ایـن بیمـاری را دراین کشـور‬ ‫غبـر‬ ‫بیـش از سـه میلیون نفر اعلام کـرده کـه ازاین رقـم بال ‬ ‫یسـت؛ از زمـان شـیوع‬ ‫‪ ۸۳‬هزارتـن جـان باخته انـد‪ .‬گفتن ‬ ‫کرونا در اندونزی دسـت کم ‪ ۸۰۰‬کودک جان خود را از دسـت‬ ‫داده اند که ازاین تعداد بیشـتر ان ها در ماه گذشـته میالدی‬ ‫جان باخته اند‪ .‬امارهای منتشره ازسوی دانشگاه ا کسفورد‬ ‫نشـان می دهـد؛ یکـی از مهم تریـن دالیل افزایـش مرگ ومیر‬ ‫در اندونزی‪ ،‬کندی روند وا کسیناسـیون اسـت؛ به طوری که‬ ‫تا کنون فقط ‪ ۱۶‬درصد از جمعیت این کشور ُدز اول وا کسن‬ ‫کرونا و فقط ‪ ۶‬درصد ُدز دوم را دراین کشور دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫ا کنون اندونزی نیز مانند سـایر کشـورها کودکان زی ر‪ ۱۲‬سـال‬ ‫ً‬ ‫را وا کسـینه نمی کنـد و اخیـرا اقـدام بـه وا کسیناسـیون‬ ‫کـودکان در محـدوده سـنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سـال می کند‪ .‬همچنین‬ ‫شـماری از بیمارسـتان ها در اندونـزی‪ ،‬بـرای درمـان کودکان‬ ‫مبتالبه کرونـا اختصـاص داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪Kommersant‬‬ ‫علل کاهشمحبوبیتبایدن‬ ‫میزانرضایتشهروندانامریکایی‬ ‫از عملکـرد رئیس جمهـوری‬ ‫دموکـرات‪ ،‬کاهـش یافتـه کـه‬ ‫دالیـل ان را بایـد در عدم تحقـق‬ ‫وعده هـا‪ ،‬افزایـش قابل توجـه‬ ‫قیمت هـا‪ ،‬شـیوع دوبـاره کرونـا و‬ ‫رونـد کنـد وا کسیناسـیون در ایـاالت متحـده جسـت وجو‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش تسنیم؛ طبق نظرسنجی موسسه «گالوپ»‪،‬‬ ‫میـزان رضایـت شـهروندان امریکایـی از عملکـرد جـو بایـدن‬ ‫بـرای نخسـتین بار بـه کمتـر از ‪ 50‬درصـد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مهم ترین دالیل عدم محبوبیت وی‪ ،‬گسـترش شـیوع نوع‬ ‫دلتـای ویـروس کرونـا‪ ،‬تـورم شـدید و مشـکالت مربـوط بـه‬ ‫مشـارکت دو حـزب جمهوری خـواه و دموکـرات امریکاسـت‬ ‫کـه بایـدن قـول داده بود ان را سروسـامان دهد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫واضـح اسـت بازگشـت بـه میـزان بـاالی رضایـت شـهروندان‬ ‫امریکایـی بـرای بایدن‪ ،‬کاری دشـوار خواهد بود؛ برای اینکه‬ ‫چیـک از مشـکالت کنونـی در ایـاالت متحـده راه حـل‬ ‫هی ‬ ‫اسـانی ندارنـد‪ .‬ا کنـون نیمـی از مـردم امریـکا (‪ 50‬درصـد) از‬ ‫عملکرد بایدن رضایت دارند؛ درحالی که یک ماه قبل میزان‬ ‫محبوبیـت او ‪ 56‬درصـد بـود‪ .‬ا کنون ‪ 45‬درصد از شـهروندان‬ ‫امریکایـی نیـز عملکـرد او را تائیـد نمی کننـد‪ 5 .‬درصـد مـردم‬ ‫نیـز پاسـخ بـه ایـن سـوال برایشـان سـخت بـود‪ .‬بااین وجود‪،‬‬ ‫ا کثـر دموکرات های امریکا (حـدود ‪ 90‬درصد ان ها) همچنان‬ ‫از بایـدن حمایـت می کننـد؛ ولـی شـکاف حزبـی در جامعـه‬ ‫ درصـد حامیـان‬ ‫امریـکا همچنـان حفـظ شـده و تنهـا ‪12‬‬ ‫ِ‬ ‫جمهوری خـواه از رئیس جمهـوری حمایـت می کننـد؛ و‬ ‫میـزان حمایـت از وی در میـان رای دهنـدگان امریکایـی‬ ‫بی درنظرگرفتـن عالقه منـدی حزبـی‪ ،‬بـرای نخسـتین بار بـه‬ ‫‪ 48‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫‪Agence France-Presse‬‬ ‫تعویقانتخاباتپارلمانیدر سومالی‬ ‫انتخابـات پارلمانـی سـومالی‬ ‫در پـی ناارامی هـای شـدید ایـن‬ ‫کشـور‪ ،‬به تعویـق افتـاد‪ .‬قـرار بـود‬ ‫رونـد طوالنـی انتخاباتـی کـه‬ ‫بـا انتخابـات مجلـس سـنا اغـاز‬ ‫می شـود و طبـق برنامـه رسـمی‬ ‫در ‪ ۱۰‬ا کتبـر بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه پایـان‬ ‫می رسـد‪ ،‬از روز یک شـنبه اغـاز شـود‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ یکـی‬ ‫از اعضـای کمیسـیون انتخابـات توضیـح داد ایـن تاخیـر‬ ‫به دلیـل ناتوانـی مناطـق فـدرال در ارائـه لیسـت نامزدها در‬ ‫تاریـخ تعیین شـده بـرای شـرکت در رای گیـری یـا تشـکیل‬ ‫یسـت کـه بایـد رای دهنـد‪ .‬محمـد‬ ‫کمیته هـای محل ‬ ‫ابراهیـم معلمـو؛ سـخنگوی دولـت فـدرال نیـز اعلام کـرد‬ ‫کـه انتخابـات به تعویـق افتـاده اسـت؛ امـا عملیـات ادامـه‬ ‫خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫افی کاتس‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫چرا «بیمه» اولویت «زنان خانه دار» نیست؟‬ ‫همــه انســان ها درهرجــای دنیــا کــه زندگــی‬ ‫کننــد‪ ،‬برنام ـه ای بــرای تامیــن زندگــی در پیــری و‬ ‫نســالی دارنــد و از جوانــی بــه فکــر ایــن هســتند‬ ‫میا ‬ ‫کــه در زمــان ازکارافتادگــی‪ ،‬منبــع درامــدی داشــته‬ ‫باشــند و بتواننــد درصــورت بیمــاری‪ ،‬هزین ههــای‬ ‫درمــان خــود را بــدون هیــچ دغدغ ـه ای بپردازنــد‪.‬‬ ‫ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ مســیرهای‬ ‫مختلفــی بــرای تامیــن اتیــه و حفــظ ارزش پــول‬ ‫نهــا کم ریســک هســتند‬ ‫وجــود دارد کــه بعضی ازا ‬ ‫و بعضــی هــم ریســک باالیــی دارنــد ماننــد خریــد‬ ‫طــا‪ ،‬زمیــن‪ ،‬ســرمایه گذاری در بــورس‪ ،‬نگ ـه داری‬ ‫پــول در بانــک و پرداخــت حــق بیمــه به امید اینکه‬ ‫روزی بازنشســته شــوند‪.‬‬ ‫خانـم خانـه دار جوانـی کـه بـا او صحبـت کـردم؛ می گویـد ‪12‬سـال‬ ‫اسـت از اغـاز زندگـی مشـترک با همسـرش می گـذرد و حاال صاحب‬ ‫دو فرزنـد دختـر و پسـر اسـت‪ .‬او همیشـه خانـه دار بـود و هیچ وقـت‬ ‫شـغلی نداشـته اسـت‪ .‬ازنظـر مالـی مشـکلی نـدارد و همسـرش‬ ‫بـه او پولـی کـه نیـاز دارد را می دهـد‪ .‬خانـم جـوان کـه «سـحر» نـام‬ ‫دارد‪ ،‬دربـاره نحـوه گرفتـن پـول از همسـرش می گویـد هرهفتـه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارتومـان از همسـرش می گیـرد و همـه خریدهـای مربـوط بـه‬ ‫خوردوخـورا ک خانـه و خانـواده؛ ب هجـز مـرغ و گوشـت بـا خـودش‬ ‫اسـت‪ .‬او بااشـاره به همـه گرانی هـا و اینکـه تمـام مخـارج خان هبـر‬ ‫عهـده اوسـت‪ ،‬اظهـار می کنـد کـه توانسـته مبلغـی پـول بـرای‬ ‫یکـه بـه ان احتیاج داشـت‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫پس انـداز کنـار بگـذارد تـا روز ‬ ‫کنـد و به اصطلاح لنـگ نمانـد‪ .‬از خانـم جـوان سـوال کـردم کـه ایـا‬ ‫شـرایط پرداخـت حق بیمه ماهانـه ‪ ۲۵۰‬هزارتومـان را دارد تا پس از‬ ‫‪ ۳۰‬سـال مانند زنان و مردان شـاغل بازنشسـت شـود؟ او در پاسـخ‬ ‫کاستن هزینه های شخصی اش به راحتی می تواند‬ ‫بیان کرد که با‬ ‫ِ‬ ‫چنیـن مبلغـی را ماهانـه بپـردازد؛ اما اعتقـاد دارد بیمه‪ ،‬فکر خوبی‬ ‫برای اینده او نیسـت و می گوید که تا ‪ ۳۰‬سـال دیگر کی مرده اسـت‬ ‫و کـی زنـده؟ خانـم جـوان افـزود‪« :‬بیمـه هیچ وقـت در اولویـت مـن‬ ‫نبـوده و نیسـت‪ .‬تـا همین حـاال کـه شـما این موضـوع را مطـرح‬ ‫کردیـد‪ ،‬هرگـز بـه اینکـه خـود را بیمـه کنـم فکـر نکـرده بـودم و خیلی‬ ‫بـا بیمـه بـرای خانم هـا موافـق نیسـتم»‪ .‬او اعتقـاد دارد که بهترین‬ ‫پس انـداز بـرای یـک خانـم «طال»سـت؛ چرا کـه ماننـد خریـد ملـک‬ ‫یـا هرچیـزی حجـم زیـادی پـول نیـاز نـدارد و می توانـد بـا پس انـداز‬ ‫سـاالنه اش طلا بخـرد؛ دراین صـورت هـم خـودش می توانـد از ان‬ ‫اسـتفاده کنـد و لـذت ببـرد و هـم ارزش طلا همیشـه بـاال مـی رود و‬ ‫هیـچ ضـرری در کار نیسـت‪.‬‬ ‫زن جـوان دیگـری دربـاره بیمه زنان گفت‪« :‬منم این بیمـه رو واریز‬ ‫می کنـم؛ امـا ‪ 30‬سـال خیلیـه و این طورکـه مـن شـنیدم؛ ا گه قبـل از‬ ‫‪ 30‬سـال واریـز‪ ،‬فـوت بشـیم‪ ،‬بیمـه بـه دختـر میرسـه؛ امـا کسـی که‬ ‫پسـر داره‪ ،‬بهـش تعلـق نمیگیره‪ .‬حاال تکلیـف پولی که واریز شـده‬ ‫چـی میشـه؟ فکـر کنم بیمه عمر بهتـره»‪.‬‬ ‫باهمه این هـا بایـد گفـت کـه شـرایط و نظـرات مـردم بسـیار باهـم‬ ‫متفـاوت اسـت؛ عـده ای تمکـن مالـی باالیـی دارنـد و هیـچ نیـازی‬ ‫بـه بیمـه یـا پس انـداز خـاص دیگـری ندارنـد و پول هایشـان را‬ ‫صـرف خریـد ملک می کننـد‪ .‬عده ای وضع مالـی خوب یا معمولی‬ ‫دارنـد؛ امـا بـه بیمه شـدن اعتقـادی ندارنـد و ان را هـدر دادن پول و‬ ‫عمـر خـود می داننـد و پـول را در کار می زننـد یـا وارد بـازار پرریسـک‬ ‫بـورس می شـوند‪ .‬برخی ازافـراد معتقـد هسـتند کـه سـرمایه گذاری‬ ‫در خریـد ملـک‪ ،‬زمیـن‪ ،‬طلا و حتـی اسـتفاده از پـول در کار‪ ،‬بسـیار‬ ‫ً‬ ‫سـوداورتر از بیمـه بـوده و اصلا سـراغ ان نمی رونـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫هسـتند زنـان خانـه داری کـه عالقـه دارنـد خـود را بیمـه کنند تـا در‬ ‫روزهای سالمندی‪ ،‬ماهانه حقوق دریافت کنند و اموراتشان را با‬ ‫ان بگذرانند؛ اما شـرایط زندگی شـان به گونه ای ست که نمی توانند‬ ‫حـق بیمـه ماهانه ‪ ۲۵۰‬هزارتومانـی را بپردازند‪ .‬بعضی از خانم های‬ ‫خانه دار که تعدادشان کم هم نیست‪ ،‬ماهانه پولی از همسرشان‬ ‫دریافـت نمی کننـد؛ بااین حسـاب‪ ،‬اینکـه بتواننـد خـود را بیمـه‬ ‫کنند‪ ،‬دورازانتظار به نظر می رسـد‪ .‬یک زن جوان درباره مشـکالت‬ ‫پیـش روی زنـان در پرداخـت حـق بیمـه‪ ،‬گفـت‪« :‬یـک زن خانه دار‬ ‫چـه درامـدی دارد کـه ازطریـق ان حـق بیمـه را در سـطح مشـاغل‬ ‫ازاد پرداخت کند؟ پس نیاز اسـت سـهم دولت حداقل دراین باره‬ ‫به میـزان زیـادی افزایـش یابـد تـا ایـن خدمتگـزاران عرصـه خانـه و‬ ‫خانـواده‪ ،‬در تنگنـا قـرار نگیرند»‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه و تعمیـم بیمـه اداره کل امـور بیمه شـدگان دربـاره‬ ‫میـزان اسـتقبال زنـان خانـه دار از ایـن بیمـه‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫تمهیـدات و تسـهیالت درنظرگرفته شـده توسـط سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی و اطالع رسـانی گسـترده ای کـه صـورت گرفتـه‪ ،‬تا کنـون‬ ‫غبـر ‪ ۴۰۰‬هزارنفـر نسـبت بـه انعقـاد قـرارداد بیمـه زنـان خانـه دار‬ ‫بال ‬ ‫اقـدام کرده انـد»‪ .‬مجیـد حسـن زاده بااشـاره به افزایـش حـق بیمـه‬ ‫در سـال جدیـد‪ ،‬افـزود‪« :‬باتوجه به اینکـه مبلـغ حـق بیمـه زنـان‬ ‫خانـه دار‪ ،‬تابـع دسـتمزد اعالمـی توسـط شـورای عالـی کار اسـت؛‬ ‫لـذا هرسـاله مبلـغ حـق بیمـه مزبـور باتوج هبـه نـرخ پرداخـت حـق‬ ‫بیمه انتخابی زمان انعقاد قرارداد‪ ،‬افزایش دارد‪ .‬حداقل دستمزد‬ ‫مصـوب شـورای عالـی کار در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نسـبت بـه سـال قبـل‪،‬‬ ‫‪ ۳۹‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪ .‬براین مبنـا؛ حداقـل دسـتمزد‬ ‫مبنـای پرداخـت حـق بیمـه مبلـغ ‪ 26554950‬ریـال تعییـن شـده‬ ‫است‪ .‬زنان خانه دار طبق ضوابط و مقررات بیمه صاحبان حرف‬ ‫و مشاغل ازاد صورت می گیرد و متقاضیان می توانند طبق شرایط‬ ‫اجتماعـی و اقتصـادی خـود‪ ،‬نسـبت بـ ه انتخـاب یکـی از نر خ هـای‬ ‫‪ ۱۴ ،۱۲‬یـا ‪ ۱۸‬درصـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر اقـدام کننـد‪ .‬ازانج اکـه‬ ‫دراین نوع بیمه امکان انتخاب نر خ های متفاوت بسته به شرایط‬ ‫و خواست متقاضیان فراهم است و ازطرفی‪ ،‬دولت در تامین حق‬ ‫بیمه به میزان ‪ ۲‬درصد مشارکت دارد‪ ،‬می توان گفت مناسب ترین‬ ‫گزینـه و نـوع بیمـه اجتماعـی بـرای زنـان خانـه دار کـه فاقـد درامـد‬ ‫هسـتند ب هشـمار می ایـد‪ .‬براسـاس مقـررات بیمـه صاحبـان حرف‬ ‫و مشـاغل ازاد؛ حداقـل و حدا کثـر سـن پذیـرش درخواسـت بیمـه‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫زنـان خانـه دار به ترتیـب ‪ ۱۸‬و ‪ ۵۰‬سـال اسـت‪ .‬ضمنـا درصورت ‬ ‫سـن متقاضـی در زمـان ارائـه درخواسـت بیـش از ‪ ۵۰‬سـال باشـد‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬مطابق‬ ‫دارابودن سـابقه معادل مازاد سـن بر ‪ ۵۰‬سـال الزام ‬ ‫بـا مصوبـه هیئت مدیره سـازمان تامین اجتماعـی زنان خانـه دار و‬ ‫البتـه دختـران مجـرد بـا احـراز شـرایط مربوطـه از ‪ ۱۳۸۷/۹/۱۷‬در‬ ‫زمـره مشـمولین مقـررات بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل ازاد قـرار‬ ‫گرفتنـد‪ .‬سـه نـرخ می تواننـد انتخـاب کننـد‪12 :‬درصـد بـرای بیمـه‬ ‫بازنشسـتگی و فـوت بعـد از بازنشسـتگی؛ ‪14‬درصـد بـرای بیمـه‬ ‫بازنشسـتگی و فـوت قبـل و بعـد از بازنشسـتگی؛ و ‪18‬درصـد بـرای‬ ‫بیمـه بازنشسـتگی‪ ،‬ازکارافتادگـی و فـوت‪ .‬زنـان خانـه دار و دختران‬ ‫مجـرد درصورت تمایـل بـه برخـورداری از حمایت هـای درمانـی‬ ‫می تواننـد گزینـه درمـان را نیـز انتخـاب کننـد و حـق سـرانه درمـان‬ ‫کـه معـادل ‪ ۷۱۶‬هزارریـال اسـت را ماهانـه پرداخـت کننـد‪ .‬از جملـه‬ ‫تمهیـدات درنظرگرفته شـده بـرای زنـان خانـه دار این اسـت که‬ ‫چنانچـه به عنـوان تبعـی همسـر یـا پـدر از درمـان برخوردار باشـند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫می تواننـد بـدون درمـان بیمـه شـوند و صرفـا حـق بیمه مربـوط به‬ ‫تعهـدات بلندمـدت (فوق الذکـر) را پرداخـت کننـد»‪ .‬او بااشـاره به‬ ‫اقدامـات اخیـر سـازمان تامیـن اجتماعـی جهـت تسـهیل در امـر‬ ‫یکـردن ‪ ۳۰‬خدمـت به منظـور کاهـش‬ ‫بیمـه گفـت‪« :‬غیرحضور ‬ ‫بـار مراجعـه بـه شـعب به میـزان ‪ ۷۰‬درصـد بـوده کـه یکـی از ایـن‬ ‫ً‬ ‫خدمـات امـکان انعقاد قرارداد بیمه زنان خانـه دار به صورت کامال‬ ‫غیرحضـوری و ازطریـق مراجعـه بـه سـایت خدمـات غیرحضـوری‬ ‫سـازمان به نشـانی ‪ eservices.tamin.ir‬بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫یسـت کـه همـه بارهاوبارهـا بـه ان‬ ‫پس انـداز و اینده نگـری‪ ،‬امر ‬ ‫فکـر می کننـد تـا راهـی را کـه بـرای ان ها بهتر اسـت‪ ،‬انتخـاب کنند‪.‬‬ ‫عـده ای بیمـه را انتخـاب می کنند؛ چون سـرمایه گذاری مطمئن و‬ ‫بـدون ریسـک اسـت یـا شـاید به دلیل اینکـه پـول بیشـتری ندارنـد‬ ‫تـا یکجـا ملـک‪ ،‬طلا یـا هرچیز دیگـر بخرند؛ پـس هرکـس باتوجه به‬ ‫ن راهـی کـه‬ ‫شـرایط زندگـی خـود و وضـع مالـی اش‪ ،‬سـعی می کنـد ا ‬ ‫برایـش بهتـر اسـت را از بیـن گزینه هـای روی میـز انتخـاب کنـد‪.‬‬ ‫افغانستان؛ گورستان امپراتوری ها‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫نهایی سـربازان‬ ‫هم زمان با تسـریع روند خروج‬ ‫ِ‬ ‫امریـکا و متحـد ان؛ «ناتـو» از افغانسـتان‪،‬‬ ‫طالبـان قصـد دارد هرطورشـده کنتـرل کامـل‬ ‫ایـن کشـور را در دسـت بگیـرد؛ ازایـن رو‪ ،‬در‬ ‫روزهای گذشـته‪ ،‬شـاهد ادامه و حتی افزایش‬ ‫درگیری هـا میـان نظامیـان افغـان و نیروهـای‬ ‫یکـه‬ ‫ نظامی طالبـان بوده ایـم؛ تاجای ‬ ‫شـبه‬ ‫ِ‬ ‫ـروه‬ ‫چندی پیـش بـا اعلام ایـن خبـر کـه ای ‬ ‫نگ ِ‬ ‫بنیادگـرا ‪80‬درصـد خـا ک افغانسـتان را‬ ‫دراختیـار دارد؛ وحشـتی تـازه‪ ،‬در دل جهـان‬ ‫ یابـی دوبـاره ایـن ماشـین جنگـی‬ ‫از قدرت ِ‬ ‫رخنـه کـرد‪ .‬چهار دهـه جنـگ (به نوعـی از‬ ‫‪ ،)۱۹۷۸‬افغانسـتان را بـه یکـی از ناامن تریـن‬ ‫و فقیرتریـن کشـورهای جهـان تبدیـل کـرده‬ ‫یکـه تولیـد ناخالـص ملـی‬ ‫ اسـت؛ به طور ‬ ‫سـرانه ایـن کشـور در سـال ‪ ۲۰۲۰‬طبـق ارزش‬ ‫اسـمی دالر‪ ۵۵۲ ،‬دالر امریـکا بـود و برمبنـای‬ ‫برابـری قـدرت خریـد‪ ،‬بـه ‪ ۲۴۷۴‬دالر رسـید‪.‬‬ ‫به تازگـی‪« ،‬واشینگتن پسـت» در تحلیلـی‬ ‫با اشـاره به اعلام خـروج امریـکا از افغانسـتان‪،‬‬ ‫ایـن کشـور را «گورسـتان امپراتوری هـا» نامیـد؛‬ ‫گورسـتانی کـه بـه شـهروندان خـودش نیـز‬ ‫روی خـوش نشـان نمی دهـد‪ .‬دراین راسـتا‬ ‫بایـد گفـت؛ امریکایی هـا اولیـن و تنهـا عاملان‬ ‫یسـرانجام‬ ‫ایجـاد درگیری هـای خونی ِـن ب ‬ ‫در این جغرافیـا نبوده انـد‪ .‬طبـق گـزارش ایـن‬ ‫روزنامـه؛ همـواره در مسـیر تاریـخ‪ ،‬امواجـی از‬ ‫متجـاوزان پرغـرور خارجـی وارد ایـن سـرزمین‬ ‫کوهسـتانی ناهمـوار و زمین هـای خشـک و‬ ‫ِ‬ ‫میـزر ع ان شـده اند؛ کـه البتـه اقلیـم عجیـب‬ ‫ل ‬ ‫و محیـط تسخیرنشـدنی ان‪ ،‬مانـع از تحقـق‬ ‫اهـداف زورگویـان شـده و هیچ یـک از ایـن‬ ‫قدرت هـا نیـز ره بـه جایـی نبرده انـد‪ .‬ا گرچـه‬ ‫ شـدن‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬همیشـه محـل نقش بر اب ِ‬ ‫نقشـه ابرقدرت هـا بـوده؛ امـا ازانجا کـه یکـی از‬ ‫تاریخـی ‪ The Great Game‬ب هشـمار‬ ‫قربانیـان‬ ‫ِ‬ ‫مـی رود‪ ،‬مدت هاسـت رنـگ ارامـش را به خـود‬ ‫ندیـده‪« .‬بـازی بـزرگ» نامی سـت کـه بـه جدل‬ ‫سیاسـی و نظامـی دو امپراتـوری بریتانیـای‬ ‫کبیـر و روسـیه تـزاری در اسـیای مرکـزی داده‬ ‫ً‬ ‫شـده؛ رقابت هایـی کـه تقریبـا در تمـام سـده‬ ‫‪ ۱۹‬میلادی تـداوم داشـت‪ .‬ایـن عبـارت‪،‬‬ ‫ قلـم «رودیـارد‬ ‫پـس از انتشـار رمـان «کیـم» به ِ‬ ‫کیپلینـک» سـر زبان هـا افتـاد‪ .‬امپراتـوری‬ ‫بریتانیـا طـی سـال های ‪ 1839‬تـا ‪ 1919‬اتـش‬ ‫سـه جنـگ ویرانگـر را در انجـا برافروخـت‪:‬‬ ‫درگیـری انگلو‪-‬افغـان کـه منجـر‬ ‫طـی اولیـن‬ ‫ِ‬ ‫بـه عقب نشـینی انگلیسـی ها شـد؛ ارتـش‬ ‫زمسـتانی هندوکـش عرصـه را‬ ‫افغـان در بـرف‬ ‫ِ‬ ‫بـر متجـاوزان تنـگ کـرد و نتیجـه ایـن پیـکار‬ ‫در سـال ‪ ،1842‬مـرگ ‪ 4500‬نیـروی نظامـی و‬ ‫حـدود ‪12‬هـزار غیرنظامـی بـود‪ .‬در نبـرد دوم‬ ‫معـروف بـه «میوند» کـه در بازه ‪ 1878‬تـا ‪1880‬‬ ‫رخ داد‪ ،‬وضعیـت بـرای انگلیسـی ها بهتـر‬ ‫بـود؛ و سـومین رویارویـی معـروف بـه «تـل»‬ ‫ـری اسـتقالل افغانسـتان‬ ‫(‪ ،)1919‬بـا بازپس گی ِ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫کرونا‪ ،‬مهمان ناخوانده ای ســـت کـــه در تمام دنیا‪ ،‬برنامه هـــای عادی روزانه‬ ‫ســـا کنان ایـــن کـــره خا کـــی را برهـــم زده و ان قدر تلفـــات مـــادی و معنوی و‬ ‫انســـانی بر جای گذاشـــته که شـــاید پس از نابودی ان‪ ،‬بســـیاری از کشورها‪،‬‬ ‫ده ها ســـال بایـــد کار و کوشـــش کنند تا جبـــران ضایعات وارده باشـــد؛ البته‬ ‫نزدیـــک بـــه ‪ 10‬میلیـــون تلفـــات انســـانی ان‪ ،‬هرگـــز جبران شـــدنی نیس ــت و‬ ‫بســـیاری از خانواده ها را تا عمر دارند ســـوگوار از دســـت دادن اعضای خانواده‬ ‫ً‬ ‫کـــرده اســـت؛ امـــا در کشـــور مـــا ظاهـــرا تصمیم گیـــری خلق الســـاعه و حت ــی‬ ‫غیرکارشناســـانه مســـئولین‪ ،‬ذره ذره مردم را به وا کنشی غیرعادی وادار کرده‬ ‫اســـت؛ از جمله اینکـــه در هفته گذشـــته به یک باره خبر از تعطیـــل اجباری و‬ ‫عمومـــی اســـتان تهران داده شـــد که برخـــاف تعطیلی هـــای ‪ 18‬ماهه اخیر‪،‬‬ ‫حتـــی ادارات و بانک هـــا نیز تعطیل شـــدند و صد البته به واســـطه قرمز بودن‬ ‫تهـــران‪ ،‬براســـاس پروتکل هـــا و مصوبـــات کمیتـــه ملـــی مبـــارزه بـــا ویـــروس‬ ‫کرونـــا‪ ،‬صنـــوف مختلف هم می بایســـت تعطیـــل می کردند کـــه جای بحث‬ ‫ً‬ ‫و اماوا گرهـــای بســـیاری داشـــت‪ .‬اوال صنوف تهران این دســـتور یا خواس ــت‬ ‫ســـتاد ملی مبـــارزه با کرونا را اجرا نکرده و تمـــام مغازه ها به کار معمول خود‪،‬‬ ‫مشـــغول بودند کـــه این دوگانگی بـــرای اولین بار صورت گرفـــت؛ زیرا تا کنون‬ ‫مـــردم تهـــران همیشـــه گوش به فرمـــان بوده انـــد و در تمـــام اعیاد و مراس ــم‬ ‫مذهبـــی‪ ،‬خودخواســـته‪ ،‬کار و فعالیت را تعطیل کرده اند؛ امـــا چرا این بار به‬ ‫خواســـت دولت وقعی ننهاده اند؟ ریشـــه ایـــن وا کنش را می تـــوان در اوضاع‬ ‫ً‬ ‫بو کار دانست که کرونا تقریبا عنان کار را از دست همه خارج‬ ‫نامساعد کســـ ‬ ‫کرده اســـت‪ .‬شـــاید طبیعی ســـت؛ مغـــازه داری کـــه بایـــد درپایان مـــاه اجاره‬ ‫محـــل خود را بپردازد؛ در اخر تیر ماه‪ ،‬مالیات ســـاالنه را بپردازد و هزینه بیمه‬ ‫را پرداخـــت کنـــد؛ با ایـــن تعطیلی هـــای ناخواســـته‪ ،‬نمی تواند کنـــار بیاید؛‬ ‫امـــا وقتـــی به مدت یک هفتـــه‪ ،‬ادارات دولتـــی و بانک ها تعطیل می ش ــوند‪،‬‬ ‫ان قـــدر اشـــکال ایجـــاد می شـــود کـــه چرخـــه منظـــم بد هو بســـتان های‬ ‫ً‬ ‫مغـــازه داران و بازرگانان عمال دچار رکود و وقفه می شـــود و چه بســـا بس ــیاری‬ ‫از ادارات و ســـازمان ها و شـــرکت ها نتوانســـته اند حقـــوق کارکنـــان خ ــود را‬ ‫ً‬ ‫پرداخـــت کننـــد؛ یعنـــی عمـــا قشـــر حقوق بگیـــر را در تنگنـــا قـــرار داده ایم و‬ ‫متاســـفانه با این تعطیلی‪ ،‬ا گر توانسته باشـــیم تهران را در حد کمی قرنطینه‬ ‫کرده باشـــیم‪ ،‬سه استان شمالی کشـــور را به مخاطره جدی انداخته ایم؛ زیرا‬ ‫تصاویـــر منعکس شـــده در تلویزیـــون و ماهواره ها و به خصوص شـــبکه های‬ ‫اجتماعی و مجـــازی‪ ،‬حکایت از کیلومترها ترافیک جـــاده ای به خصوص در‬ ‫جاده هـــای شـــمالی کشـــور‪ ،‬دارد و چنیـــن صحنه هایی در این مـــدت ده ها‬ ‫بار تکرار شـــده و در نهایت تاســـف‪ ،‬مردم غیرمتعهد‪ ،‬با هر تعطیلـــی دو روزه و‬ ‫بیش تر‪ ،‬شـــال و کاله کرده‪ ،‬راهی مازندران‪ ،‬گیالن و گلســـتان می شـــوند که‬ ‫خود به شـــدت درگیر ایـــن ویروس و البته از نوع دلتای بی رحم ان هس ــتند‪.‬‬ ‫ن ســـه اســـتان‪ ،‬به یقین ش ــمار‬ ‫حضـــور مترا کم بیش از ســـه میلیون نفر در ای ‬ ‫مبتالیان این اســـتان ها را بیش تر کـــرده و درنتیجه جان باختگان ان مناطق‬ ‫هـــم افـــزون و افزون تر می شـــوند‪ .‬اینک مـــا مانده ایم و این همه ســـوال های‬ ‫بی جـــواب‪ ،‬ان هـــم از ســـوی مســـئولین تصمیم گیری هـــای خلق الســـاعه و‬ ‫در کنـــار ان وعده هـــای ایـــن دولت خدمتگـــزار که قـــرار بوده در ســـه ماهه اول‬ ‫ســـال ‪ 1400‬تمـــام افراد باالی ‪ 50‬ســـال کشـــور را وا کســـینه کند؛ وعـــده ای که‬ ‫هرگز محقق نشـــده اســـت‪ .‬می گویند که قرار بوده اســـت از هند دومیلیون ُ دز‬ ‫وا کســـن وارد شـــود؛ اما خلف وعده کرده و تحویل نداده اســـت‪ .‬روســـیه قرار‬ ‫بـــوده که چند میلیون ُ دز وا کســـن بدهد و او هم وفای به عهد نکرده اس ــت‪.‬‬ ‫وا کســـن های چینـــی به میـــزان الزم وارد نشـــده؛ درحالی که هنوز عـــده ای از‬ ‫مردم کشـــور با گذشـــت بیـــش از یک مـــاه موفق نشـــده اند ُدز دوم وا کس ــن‬ ‫چینی را دریافت کنند‪ .‬وعده ســـاخت وا کســـن های وطنی هم که قرار بوده‬ ‫اســـت ان قـــدر تولیـــد شـــود کـــه به میـــزان قابل توجهی بـــه خارج هـــم صادر‬ ‫شـــود‪ ،‬هنـــوز محقق نشـــده اســـت؛ تا اینکـــه باالخره معـــاون وزیر بهداش ــت‬ ‫بـــا صراحـــت از مـــردم عذرخواهـــی کـــرده و علت نبـــود وا کســـن را وعده های‬ ‫محقق نشـــده کشـــورهای خارجی دانســـته اســـت‪ .‬امیدواریم دولت جدید‬ ‫بتواند با تقویت موسســـه های پزشـــکی و دارویی داخلی کـــه درزمینه تولید‬ ‫ن پیشرو هستند‪ ،‬مقدمات تولید انبوه وا کســـن ایرانی را فراهم کند و‬ ‫وا کســـ ‬ ‫شـــاهد نابـــودی هر چه زودتر این ویـــروس منحوس باشـــیم‪ .‬امین‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اغاز وا کسیناسیون معلمان‬ ‫شو پرورش گفت‪« :‬وا کسیناسیون معلمان یکی از راه های کاستن‬ ‫وزیر اموز ‬ ‫از نگرانـی خانواده هاسـت کـه از روز عیـد غدیـر خـم به صـورت سرتاسـری‬ ‫اغـاز می شـود»‪ .‬به گـزارش پانـا؛ محسـن حاجی میرزایـی در اجلاس ‪35‬‬ ‫شو پـرورش افـزود‪« :‬سـالی دشـوار را پشت سـر گذاشـتیم؛ سـالی‬ ‫روسـای اموز ‬ ‫پرماجـرا‪ ،‬سـال پدیده هـای نوظهـور همـراه بـا نگرانـی و اضطـراب عمومـی‪،‬‬ ‫مو تربیـت و ورود بـه عرصه هایـی کـه تعهـد مـا‬ ‫سـال به مخاطره افتـادن تعلی ‬ ‫را محکـم کـرد‪ .‬سـال کسـب توانایی هـای نـو و قابلیت هـای روز‪ .‬این سـال بـا‬ ‫کوله بـار تجربیـات ارزشـمند بـه پایـان رسـید‪ .‬وظیفـه مشـترک تمـام سـطوح‬ ‫شو پـرورش؛ از سـطح وزارتخانـه تـا سـطح مدرسـه و کالس درس‪ ،‬فهـم‬ ‫اموز ‬ ‫دقیـق از تجربـه و مستندسـازی ایـن تجربـه همـراه اسـتخراج یافته هـای‬ ‫کلیـدی ان و کسـب امادگی سـت»‪.‬‬ ‫تامین برق صنایع از پنج شنبه‬ ‫عملیات ازادی بلند مدت‬ ‫عملیات ازادی بلند مدت‬ ‫جنگشوروی‪-‬افغان‬ ‫سومینجنگانگلو‪-‬افغان‬ ‫دومین جنگ انگلو‪-‬افغان‬ ‫اولین جنگ انگلو‪-‬افغان‬ ‫بـه پایـان رسـید‪ .‬دیگـر جنـگ بـزرگ و طوالنـی‬ ‫افغان هـا بـا یـک کشـور خارجـی‪ ،‬بـا شـوروی‬ ‫(سـابق) بـود؛ نبـردی کـه از ‪ 24‬دسـامبر ‪1979‬‬ ‫تـا ‪ 15‬فوریـه ‪ 1989‬ادامـه داشـت‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫حضـور نظامیـان اتحـاد جماهیـر شـوروی‬ ‫در افغانسـتان‪ ،‬بـرای پشـتیبانی از دولـت‬ ‫کمونیسـت جمهـوری دموکراتیک افغانسـتان‬ ‫در مقابـل مجاهدیـن افغـان صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این تقریبا یک دهه خشـونت نیز کشته شـدن‬ ‫‪14‬هـزار و ‪ 453‬نظامـی را درپـی داشـت؛ و‬ ‫بیـش از ‪53‬هـزار مجروح برجا گذاشـت‪ .‬امارها‬ ‫نشـان می دهـد حضـور نظامی ایـاالت متحده‬ ‫در خـا ک افغانسـتان‪ ،‬بـه مـرگ ‪ 2348‬سـرباز‬ ‫غبـر‬ ‫یکـه بال ‬ ‫امریکایـی منجـر شـده؛ درحال ‬ ‫‪20‬هزارنفـر نیـز طـی ان مجـروح شـده اند‪.‬‬ ‫«سـازمان پیمـان اتالنتیک شـمالی» (ناتو) نیز‬ ‫درحالـی از افغانسـتان خـارج می شـود که طی‬ ‫سال های ‪ 2001‬تابه امروز‪1147 ،‬نفر از نیروهای‬ ‫نظامـی خـود را دراین مبـارزات از دسـت داده‪.‬‬ ‫همـکاری ناتـو بـا امریـکا در ‪20‬سـال حضـور‬ ‫نظامـی در افغانسـتان با عنـوان «عملیـات‬ ‫ازادی بلند مـدت» (‪ )OEF‬شـناخته می شـود؛‬ ‫عملیاتـی کـه نـه ازادی به دنبـال داشـت و نـه‬ ‫صلحـی پایـدار‪.‬‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫نباید بهانه ای برای استمرار تحریم به تحریم گران داد‬ ‫علـی ربیعـی در نشسـت خبـری هفتگـی کـه به صـورت مکتـوب‬ ‫برگـزار شـد؛ اظهـار کـرد‪« :‬سـال های اخیـر را باید سـال های گذار و‬ ‫سـال های حیاتی خواند و توصیف کرد‪ .‬تحمل سه سـال تحریم‬ ‫و سه سـال ُپرفشـار اقتصـادی کـه در ماه هـای اخیـر‪ ،‬اثـار حـاد ان‬ ‫بـر زندگـی مـردم مشـهودتر شـده اسـت‪ ،‬پاندمـی کرونـا و ابهـام‬ ‫در زمـان پایان یافتـن ان و ضـرورت مبـارزه بی امـان ملـی بـا ان‪،‬‬ ‫در کنـار کم ابـی و خشک سـالی بی نظیـر در ‪ ۵۰‬سـال اخیر و تاثیـر‬ ‫ً‬ ‫ان بـر اب و کشـاورزی‪ ،‬مجموعـا باعـث ایجـاد فشـاری کم نظیـر‬ ‫بـر جامعـه شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛‬ ‫سـخنگوی دولـت افـزود‪« :‬بزرگ تریـن قدرت اقتصـادی و نظامی‬ ‫جهـان باهمه تـوان و ظرفیـت خـود‪ ،‬بـه اقتصـاد درحال رشـد‬ ‫ایـران‪ ،‬حملـه کـرد‪ .‬قـرار بـود در یـک جنـگ اقتصـادی‪ ،‬ایـران‬ ‫را مغلـوب و دچـار فروپاشـی کننـد‪ .‬البتـه صدمـه و اسـیب‬ ‫زیـادی در این جنـگ‪ ،‬بـه مـردم وارد شـد و دولـت کنـار مـردم‪ ،‬بـا‬ ‫تصمیمـات اقتضایـی‪ ،‬دراین نبرد‪ ،‬دشـمن را نا کام گذاشـت؛ اما‬ ‫اثـار ان پـس از شکسـت امریـکا‪ ،‬کمـا کان در زندگـی مـردم ادامـه‬ ‫تعطیلیبی نتیجهیک هفته ای‬ ‫دارد»‪ .‬او بااشـاره به تغییر دولت و انتقال قدرت در کشـور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«مجموعـه این مـوارد ایجـاب می کنـد مـا بیـش از هـر دوره ای‪،‬‬ ‫بـا هوشـمندی همگانـی و همدلـی ملـی بتوانیـم ایـن دوره را‬ ‫تسـر بگذاریـم و بتوانیـم فردایـی بهتـر را بـرای ایـران ترسـیم‬ ‫پش ‬ ‫کنیـم‪ .‬مـا درمقابله بـا جنـگ اقتصـادی بـه نقطـه ای رسـیده ایم‬ ‫کـه احسـاس مقاومـت و پایـداری ایـران‪ ،‬بایـد کمـا کان ازسـوی‬ ‫تحریم کننـدگان درک شـود؛ برای همیـن نبایـد بهانـه ای بـرای‬ ‫اسـتمرار تحریـم بـه تحریم گرهـا داد‪ .‬کرونـا و خشک سـالی نیـز‬ ‫یسـت و همـه کشـورهایی کـه درگیـری جـدی‬ ‫مسـئله ای جهان ‬ ‫بـا ان دارنـد‪ ،‬بـا بحـران مواجه انـد؛ سال هاسـت کـه اب‪ ،‬مولفـه‬ ‫مهمـی در امنیـت جهانـی محسـوب می شـود‪ .‬دراین راسـتا‪،‬‬ ‫مـا بـرای مبـارزه بـا خشک سـالی و کرونـا نیـز نیـاز بـه همـکاری‬ ‫و همیـاری ملـی داریـم و بـا بـروز رفتـار غیرهمدالنـه‪ ،‬جامعـه ‬ ‫دچـار تنـش خواهـد شـد‪ .‬دولـت فعلـی همـه تـوان خـود را تـا‬ ‫اخرین سـاعات کاری بـه کار خواهـد گرفـت تـا دولـت اینـده بتواند‬ ‫بـا ارامـش‪ ،‬ماه هـای اغازیـن فعالیـت خود را شـروع کنـد‪ .‬همه ما‬ ‫نکـه بـه رئیس جمهـوری منتخـب رای داده انـد‬ ‫ایرانیـان؛ چـه انا ‬ ‫و چـه ان ها کـه رای نداده انـد‪ ،‬ضمـن درک شـرایط موجـود و‬ ‫مشـکالت تحمیل شـده ناشـی از تحریم و کرونا به ملت و دولت‪،‬‬ ‫به عنـوان وظیفـه ملـی‪ ،‬بایـد همدالنه و با صبـوری گام بردارند تا‬ ‫جامعـه در ارامـش از این مقطـع عبـور کنـد»‪.‬‬ ‫معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت صمـت با اشـاره به اثـر قطـع بـرق‬ ‫صنایـع در کاهـش تولیـد و افزایـش قیمت هـا؛ از پیگیری هـای وزارت صمـت‬ ‫و وعـده وزارت نیـرو در خصـوص تامیـن بـرق صنایـع از پنج شـنبه خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬بـا تحقـق این امر و برگشـت تولید به شـرایط عـادی‪ ،‬قیمت ها کاهش‬ ‫پیـدا خواهـد کـرد»‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ اسـداهلل کشـاورز افـزود‪« :‬علـت اصلـی‬ ‫افزایـش قیمـت سـیمان‪ ،‬مسـئله قطعـی بـرق بـود‪ .‬در حال حاضـر به دلیـل‬ ‫خشک سـالی و شـرایط کم ابـی‪ ،‬تولیـد بـرق کاهـش و با توجه بـه فصـل گرمـا؛‬ ‫مصـرف بـرق افزایـش پیـدا کـرده اسـت‪ .‬به همین دلیـل شـاهد قطعی بـرق در‬ ‫صنایع مختلف؛ از جمله سـیمان و فوالد بودیم‪ .‬این موضوع به طورمسـتمر‬ ‫ً‬ ‫و مکـرر از طـرف وزارت صمـت پیگیـری شـد و وزارتخانـه مرتبـا پیشـنهادها و‬ ‫اعتراضـات خـود را در این زمینـه اعلام و مطـرح کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫ارزبری ‪ 11‬میلیون دالری واردات ماینر‬ ‫معاون فنی گمرک گفت‪« :‬بانک مرکزی برای واردات رسـمی ماینر از پارسـال‬ ‫‪ 99‬تا کنـون ‪ 11‬میلیـون دالر بـرای متقاضیـان‪ ،‬تامیـن ارز کـرده»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫فـارس؛ مهـرداد جمـال ارونقـی افزود‪« :‬ا کنون‪ ،‬دسـتگاه های اسـتخراج رمزارز‬ ‫بـدون هرگونـه ممنوعیـت و حتـی بـا دریافـت ثبت سـفارش از وزارت صمـت و‬ ‫تایید منشـا ارز از سـوی بانک مرکزی‪ ،‬توسـط بخش خصوصی به کشـور وارد‬ ‫ن دسـتگاه ها از مبـادی رسـمی و پـس از انجام تشـریفات گمرکی‬ ‫می شـود‪ .‬ایـ ‬ ‫ترخیـص می شـوند‪ .‬در این مـدت حـدود ‪ 13‬هزار ماینر اسـتخراج رمـزارز به وزن‬ ‫بیش از ‪ 160‬تن و به ارزش ریالی بیش از ‪ 45‬میلیارد تومان وارد؛ و بعد از انجام‬ ‫تشـریفات گمرکی ترخیص شـده اسـت‪ .‬عمده این دسـتگاه ها از کشـور چین‬ ‫و امـارات‪ ،‬وارد گمـرکات فـرودگاه امام خمینـی (ره)‪ ،‬پیـام البـرز و گمرک شـهید‬ ‫رجایـی بندرعبـاس شـده اند‪ .‬همچنیـن واردکننـدگان دسـتگاه اسـتخراج‬ ‫رمزارزهـا بـرای ترخیـص‪ ،‬از حوالـه ارزی و بـرات اسـتفاده کرده انـد»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصدی قیمت میوه‬ ‫رئیـس اتحادیـه بار فروشـان میـوه و تره بـار‪ ،‬از کاهـش ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۰‬درصدی قیمت‬ ‫ پـی امتنـاع مـردم از خریـد و نیـز افزایـش عرضـه در میـدان خبـر داد‪.‬‬ ‫میـوه در ِ‬ ‫به گـزارش دانشـجو؛ مصطفـی دارایی نـژاد گفـت‪ 23« :‬هزار تـن بـار ورودی بـه‬ ‫میـدان داشـتیم کـه حـدود ‪ 4‬هزار تـن هنـوز مانـده‪ .‬قیمـت بـار طبـق عرضـه و‬ ‫تقاضاسـت؛ وقتـی بـار بدین صـورت بمانـد‪ ،‬قیمت هـا می شـکند‪ .‬از طرفـی‬ ‫مـردم از گرانی هـا اسـتقبال نکـرده و به قولـی؛ بـازار کسـاد اسـت‪ .‬تنظیـم بـازار‬ ‫بایـد در سـردخانه مرکـزی ذیـل اتحادیـه شـکل گیـرد و ا گـر احسـاس شـد‬ ‫محصولـی در بـازار کـم شـده اسـت‪ ،‬بالفاصلـه بـه بـازار عرضـه شـود»‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۶۰‬درصد از خانه های خالی‬ ‫ِ‬ ‫وزیـر را هو شهرسـازی گفـت‪ ۱.۳« :‬میلیون واحـد معـادل ‪ ۶۰‬درصـد خانه هـای‬ ‫خالـی در کشـور شناسـایی شـده اسـت؛ پـس تا کنـون حـدود ‪ ۸۷۰‬هـزار خانـه‬ ‫خالـی شناسـایی نشـده»‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ محمـد اسلامی دربـاره اخـذ‬ ‫مالیـات از خانه هـای خالـی و همچنیـن اجـرای طـرح مالیـات بـر عایـدی‬ ‫سـرمایه گفـت‪« :‬واحدهـای خالـی توسـط وزارت را هو شهرسـازی شناسـایی‬ ‫و بـه سـازمان امـور مالیاتـی معرفـی شـد‪ .‬هـدف اصلـی از اخـذ مالیـات‬ ‫از خانه هـای خالـی‪ ،‬رفـع التهاباتی سـت کـه در بـازار مسـکن به واسـطه‬ ‫سرمایه ای شدن مسکن ایجاد می شود‪ .‬سرمایه های بخش مسکن باید در‬ ‫بخش های مولد به کار گرفته شود‪ .‬مالیات به میزانی از افرادی که واحدهای‬ ‫خالـی دارنـد‪ ،‬دریافـت شـود تـا بـرای ان هـا جذابیـت نداشـته باشـد و مالـکان‬ ‫واحدهـای خالـی واحدهـای خـود را بـرای اجـاره یـا فـروش عرضـه کننـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2288‬چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2288‬‬ ‫طـی قرن هـا‪ ،‬نویسـندگان زن؛ از «خواهـران برونتـه» گرفتـه تـا‬ ‫«جـرج الیـوت» و «جـی کـی رولینـگ»‪ ،‬خـود را ملـزم دانسـته اند‬ ‫تـا بـرای ترغیـب پسـران و مـردان بـه خوانـدن نوشته هایشـان‪،‬‬ ‫جنسـیت خـود را پنهـان کننـد؛ امـا ایـا هنـوز چنیـن کاری الزم‬ ‫جـواب غم انگیـز «بلـه» اسـت! باتوج هبـه امارهـای‬ ‫اسـت؟‬ ‫ِ‬ ‫نیسـلن بوک اسـکن کـه داده های مربـوط به صنعت نشـر را ارائه‬ ‫می دهـد‪ ،‬درمی یابیـم مـردان بعیـد اسـت کتابـی را کـه توسـط‬ ‫یـک زن نوشـته شـده‪ ،‬حتـی بـاز کننـد‪ .‬از میـان ‪ ۱۰‬نویسـنده‬ ‫زن پرفـروش کـه شـامل «جیـن اسـتن»‪« ،‬مـارگارت اتـوود» و‬ ‫همچنیـن «دانیـل اسـتیل» و «جوجـو مویـز» می شـود؛ تنهـا‬ ‫‪19‬درصـد خواننـدگان ان هـا مـرد و ‪81‬درصـد زن هـا هسـتند؛‬ ‫امـا بـرای ‪ ۱۰‬نویسـنده مـرد پرفـروش شـامل «چارلـز دیکنـز»‪،‬‬ ‫«جـی ارار تالکیـن»‪« ،‬لـی چایلـد» و «اسـتفن کینـگ» ‪55‬درصـد‬ ‫از خواننـدگان را مـردان و ‪45‬درصـد را زنـان تشـکیل می دهنـد‪.‬‬ ‫به بیان دیگـر‪ ،‬زنـان امادگـی مطالعه کتاب های نویسـندگان مرد‬ ‫را دارنـد؛ امـا مـردان بسـیارکمتری حاضرنـد کتاب هـای زنـان را‬ ‫بخواننـد؛ «ال ِ جـی راس» (نویسـنده اثـار جنایی) که میان ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫برتـر بیشـترین خواننـده مرد را داشـته نیز از حـروف اول نام خود‬ ‫اسـتفاده می کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬ممکـن اسـت پسـران و مـردان فکـر‬ ‫کـرده باشـند او یکـی از خودشـان اسـت و ازایـن رو سـراغ کتابـش‬ ‫رفته انـد‪ .‬ایـن حقایـق دربـاره میـزان بی میلـی مـردان نسـبت بـه‬ ‫داشـتن اختیـارات برابـر فرهنگـی و هنـری بـا زنـان چه چیـزی بـه‬ ‫مـا می گویـد؟ «مـارگارت اتـوود»؛ نویسـنده ای کـه اثـارش بایـد‬ ‫در قفسـه کتاب هـای هرکسـی کـه بـه داسـتان ادبـی اهمیـت‬ ‫می دهـد‪ ،‬وجـود داشـته باشـد‪ ،‬تنهـا ‪21‬درصـد از خوانندگانـش‬ ‫را مـردان تشـکیل می دهنـد‪« .‬جولیـن بارنـز» و «یـان مارتـل»‬ ‫ً‬ ‫(برنـدگان بوکـر) تقریبـا دوبرابـر این مقـدار (‪۳۹‬درصـد و ‪۴۰‬درصد)‬ ‫خواننـده مـرد دارنـد‪ .‬این طـور نیسـت کـه زنـان در نوشـتن‬ ‫داسـتان های ادبـی مهـارت کمتـری داشـته باشـند‪ .‬هـر پنـج‬ ‫رمـان برتـر پرفـروش سـال ‪ ۲۰۱۷‬و نه مورد از ‪ ۱۰‬کتاب توسـط زنان‬ ‫نوشـته شـده اند؛ و بـاز این طـور نیسـت کـه مـردان وقتـی کتـاب‬ ‫یـک نویسـنده زن را بـاز می کننـد‪ ،‬از خوانـدن ان لـذت نبرنـد؛‬ ‫درواقـع‪ ،‬می تـوان گفـت کمـی ان هـا را ترجیـح هـم می دهنـد!‬ ‫میانگیـن امتیازاتـی کـه مـردان در شـبکه اجتماعـی «گودریـدز»‬ ‫بـه اثـری کـه توسـط یـک زن نوشـت ه شـده می دهنـد‪ ۳.۹ ،‬از ‪۵‬؛‬ ‫و این رقـم بـرای اثـار نویسـندگان مـرد ‪ ۳.۸‬اسـت‪ .‬با مراجع هبـه‬ ‫اثـار غیرداسـتانی کـه مـردان کمـی بیـش از زنـان ان هـا را‬ ‫می خواننـد‪ ،‬متوجـه وجـود الگویـی مشـابه می شـویم؛ ا گرچـه‬ ‫چنـدان چشـمگیر نیسـت‪ .‬مـردان همچنـان اثـار نویسـندگان‬ ‫مـرد را بسیاربیشـتر می خواننـد؛ امـا اینجـا تفـاوت چنـدان‬ ‫زیـاد نیسـت؛ زیـرا زنـان هـم همیـن کار را به نفـع نویسـندگان‬ ‫زن انجـام می دهنـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬همچنـان اختلاف وجـود‬ ‫دارد‪ .‬زنـان ‪65‬درصـد بیشـتر از مـردان کتاب هـای غیرداسـتانی‬ ‫نوشته شـده توسـط جنـس مخالـف خـود را می خواننـد‪ .‬همـه‬ ‫این هـا حا کی ازان اسـت که مـردان‪ ،‬ا گاهانـه یـا ناا گاهانـه‪ ،‬زنـان‬ ‫را به انـدازه مـردان دارای صالحیـت نمی داننـد؛ یـا ایـن تصـور‬ ‫را دارنـد کـه کتـب زنـان مناسـب ان هـا نیسـت؛ بی انکـه حتـی‬ ‫امتحـان کننـد و ببینـد ایـا تصورشـان درسـت اسـت یـا خیـر‪ .‬چـرا‬ ‫این موضـوع مهـم اسـت؟ بـرای شـروع بایـد بدانیـد این مسـئله‬ ‫تجربیـات مـردان جهـان را محـدود می کنـد‪« .‬برناردیـن‬ ‫اواریسـتو» (رمان نویـس برنـده بوکـر) تصریـح می کنـد‪« :‬مـن‬ ‫این موضـوع را مدت هاسـت فهمیـده ام کـه مـردان عالقـه ای بـه‬ ‫یسـت که ما‬ ‫خوانـدن اثـار مـا ندارنـد‪ .‬ادبیـات‪ ،‬یکـی از روش های ‬ ‫ازطریـق ان بـه کاوش روایت هـا و ایده هـای خـود می پردازیـم و‬ ‫ِخـرد و تخیـل خـود را رشـد می دهیـم‪ .‬ا گـر داسـتان های زنـان‬ ‫را می نویسـیم‪ ،‬درحال صحبـت از تجربیـات ان هـا هسـتیم‪.‬‬ ‫نیـز دربـاره تجـارب مردانـه از زاویـه دیـد زنـان حـرف می زنیـم؛‬ ‫ا گـر ان هـا بـه ایـن داسـتان ها عالقـه ای ندارنـد‪ ،‬نگران کننـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ا گـر مـردان‪ ،‬کتبـی که توسـط زنـان و درباره زنان نوشـته‬ ‫شـده را نخواننـد‪ ،‬در درک ذات و تجربـه زندگـی ان هـا شکسـت‬ ‫ً‬ ‫خواهنـد خـورد و همچنـان دنیـا را از دریچـه چشـمان کاملا‬ ‫مردانـه خـود خواهنـد دیـد که تجربیـات مردانـه در ان به صورت‬ ‫شفـرض وجـود دارد؛ و ایـن تمرکـز محـدود‪ ،‬بـر روابـط مـا بـا‬ ‫پی ‬ ‫ان هـا به عنـوان همـکار‪ ،‬دوسـت و شـریک زندگـی تاثیـر خواهـد‬ ‫ً‬ ‫گذاشـت؛ درکناران‪ ،‬نویسـندگان زن را که اثارشـان عمدتا توسط‬ ‫دیگـر زنـان و نـه جریان اصلی خوانده می شـود؛ ضعیف می کند‪.‬‬ ‫درنتیجـه ان هـا احتـرام‪ ،‬جایـگاه و پـول کمتـری کسـب خواهنـد‬ ‫کـرد‪« .‬کامیلا شمسـی» (داسـتان نویس) در تعـدادی از جوایـز‬ ‫گواهی کیفیت ساخت و واسطه های سیمان!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫چرا تعداد کمی از مردان‬ ‫اثار نویسندگان زن را می خوانند؟‬ ‫کتـاب به عنـوان داور حضـور داشـته و شـاهد ایـن عدم تقـارن‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬او می گویـد‪« :‬داوران زن‪ ،‬کتاب هـای هردوگـروه‬ ‫ً‬ ‫نویسـنده زن و مـرد را انتخـاب می کننـد و داوران مرد‪ ،‬عمدتا اثار‬ ‫مردان دیگر را پیشـنهاد می دهند»‪ .‬یک نویسـنده بسـیار موفق‬ ‫به نـام «دالـی الدرتـون» بـا کتـاب خاطراتش (همه انچه از عشـق‬ ‫می دانـم) در سـال ‪ ۲۰۱۸‬برنـده جایـزه کتـاب ملـی بهتریـن‬ ‫ً‬ ‫زندگی نامـه شـد؛ بااین حـال‪ ،‬حداقل در انگلیـس‪ ،‬مردان تقریبا‬ ‫هیـچ تمایلـی بـه خوانـدن ایـن اثر نداشـته اند‪ .‬هر خبرنـگاری که‬ ‫از مجلات و روزنامه هـا بـرای مصاحبـه بـا او فرسـتاده می شـد‪،‬‬ ‫زن بـود و ان طورکـه خـودش می گویـد‪« :‬به لطـف جنسـیتم‪،‬‬ ‫ایـن کتـاب در بـازار بسـیار باورنکردنـی عرضـه و درک شـد‪.‬‬ ‫بااین وجـود‪ ،‬تجربـه زنانـه‪ ،‬تجربـه خوبـی نیسـت»‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫وقتـی «الدرتـون» بـرای یـک تـور تبلیغاتـی بـه دانمـارک رفـت‪،‬‬ ‫مشاهدات‬ ‫نمایش‬ ‫دیگه چرا معذرت می خواید؟ یک‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫بازمانده از اجرا در سال ‪ ۱۳۹۸‬و صرفا بخشی‬ ‫از مشاهداتی که ان سال تخیلش کردیم‪!...‬‬ ‫حسام افسری و حسین طهماسبی؛‬ ‫کارگردانی‬ ‫ن تئاتر به نویسندگی و‬ ‫بازیگران ای ‬ ‫ِ‬ ‫مجتبی کاظمی هستند که تا ‪ 31‬مردادماه‬ ‫ساعت ‪ 19‬در «تماشاخانه دیوار چهارم»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫داسـتان کاملا متفـاوت بـود‪ .‬او بـه روزنام هنـگار مرد ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بـرای مصاحبـه رفتـه بـود‪ ،‬گفـت کـه او اولیـن مرد ‬ ‫بـرای مصاحبـه نـزدش امـده اسـت؛ «او نمی توانسـت بـاور کنـد‬ ‫چقـدر این موضـوع عجیـب اسـت‪ .‬او بیست وچندسـاله بـود‬ ‫و گفـت خـود و دوسـتانش همان انـدازه کـه زندگی نامه هـا‬ ‫یـا داسـتان های مـردان را می خواننـد‪ ،‬اثـار نویسـندگان زن‬ ‫را هـم می خواننـد»‪ .‬اوضـاع می توانـد متفـاوت باشـد و حـل‬ ‫یکـه بایـد‬ ‫ایـن مشـکل توسـط مـردان‪ ،‬سـاده اسـت‪ .‬تنهـا کار ‬ ‫لکـردن اثـار نویسـندگان زن اسـت‪ .‬ا گـر مـردان‬ ‫بکننـد‪ ،‬دنبا ‬ ‫بـاور ندارنـد کـه زن هـا دربـاره موضوعـات موردعالقـه ان هـا هـم‬ ‫می نویسـند‪ ،‬می تواننـد کتـاب «پـت بارکـر» دربـاره جنگ جهانی‬ ‫اول یـا داسـتان «هیلاری منتـل» دربـاره دسیسـه محا کمـه‬ ‫ِهنـری هشـتم را امتحـان کننـد‪ .‬وقتـی بـه ایـن کار عـادت کننـد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫انجمن اتیسم ایران؛ حامی بیماران اتیسم در ایران‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫ُ‬ ‫انجمن اتیســـم ایران در ســـال ‪ 1392‬با ماهیت غیردولتی و مردم نهاد و با هدف پیگیری‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫نی ــاز جامعه اتیس ــم ای ــران؛ اع ــم از اف ــراد مبتالبه اتیس ــم و خانواده های ان ها تاس ــیس‬ ‫ُ‬ ‫شـــد‪ .‬اتیســـم‪ ،‬یک اختالل عصبی‪-‬رشـــدی بوده که طی ان‪ ،‬بخش هـــای مختلف مغز‬ ‫درهمکاری ب ــا یکدیگ ــر دچار مش ــکل می ش ــوند‪ .‬ای ــن اخت ــال در سه س ــال اول زندگی‬ ‫ب ــروز می کن ــد و مادام العم ر اس ــت‪ .‬ش ــاخصه اصل ــی ان نیز نق ــص در ارتب ــاط و تعامالت‬ ‫اجتماعـــی و بـــروز رفتارهـــای کلیشه ای ســـت‪ .‬مـــوارد زیر درمـــورد این بیماران مشـــهود‬ ‫است‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ اتیسم بر روی درک افراد از دنیا و تعامالتشان با افراد اثر می گذارد‪.‬‬‫ُ‬ ‫ افراد دارای اتیسم‪ ،‬دنیا را متفاوت تر از بقیه می بینند‪ ،‬می شنوند و حس می کنند‪.‬‬‫ُ‬ ‫ اتیســـم بیمـــاری نیســـت و درمـــان دارویی قطعـــی نیز نـــدارد؛ اما با توان بخشـــی‪ ،‬فرد‬‫ُ‬ ‫دارای اتیســـم می تواند مهارت کســـب کرده‪ ،‬زندگی مستقلی داشته باشد؛ و همچنین‬ ‫نبـــوغ خاصی را از خود نشـــان دهد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ اتیسم شرایطی به صورت طیف بوده که از شدید تا خفیف متغیر است‪.‬‬‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ اتیسم بودن به اشکال متفاوتی در رفتارهای فرد دارای اتیسم نمایان می شود‪.‬‬‫ُ‬ ‫بعضی ازافـــراد دارای اتیســـم‪ ،‬مشـــکالت دیگری نیـــز؛ ازجمله کم توانی ذهنـــی‪ ،‬اختالل‬ ‫یکپارچگی حســـی‪ ،‬اختالل بیش فعالی و نقص توجه‪ ،‬صرع و مشـــکالت گوارشی دارند؛‬ ‫ک ــه به این معناسـ ـت که نیازمند س ــطوح حمایتی مختلفی هس ــتند‪ .‬مناس ــب اس ــت از‬ ‫ُ‬ ‫امار اتیســـم در ایران مطلع شـــویم؛ طبق امار جهانی و امار ارائه شـــده توســـط «سازمان‬ ‫ُ‬ ‫بهداش ــت جهان ــی» (‪)WHO‬؛ از هـــر ‪ 54‬کودک‪ ،‬یک نفر به اتیســـم مبتالســـت‪ .‬در ایران‬ ‫ام ــار دقیق ــی در دس ــت نیس ــت؛ اما طب ــق براوردها ای ــن امار ‪ 1‬ب ــه ‪ 150‬اس ــت‪ .‬برمبنای‬ ‫ُ‬ ‫امار غیررس ــمی تخمین زده می ش ــود که ‪ 30‬هزارنفـــر فرد مبتالبه اتیســـم در ایران زندگی‬ ‫ُ‬ ‫می کنند‪ .‬انجمن اتیســـم ایران طبق اساســـنامه خود‪ ،‬از این بیمـــاران حمایت می کند؛‬ ‫حمایت هایی نظیر م ــوارد زیر‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫س ــامت خان ــواده‪ :‬پیگی ــری نی ــاز اف ــراد مبتالبه اتیس ــم و خانواده ه ــای دارای فرزن ــد‬ ‫ُ‬ ‫اتیســـم و ارائـــه خدمات مشـــاوره در حـــوزه تشـــخیص‪ ،‬دریافت خدمات توان بخشـــی و‬ ‫روانشناسی‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ا کادم ــی اتیس ــم‪ :‬ارائ ــه اموزش های ــی ب ــه مبتالی ــان ب ــه ای ــن بیم ــاری مانن ــد برگ ــزاری‬ ‫ت رفتـــاری و بـــرای خانواده های انـــان؛ اموزش هـــای یادگیری‬ ‫کارگاه هـــای تقویـــت مهار ‬ ‫ُ‬ ‫نح ــوه رفت ــار با ک ــودک مبتالبه اتیس ــم‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫کارشناســـان و مربیـــان درخصوص ارائـــه اموزش های تخصصی و به روز درزمینه اتیســـم‬ ‫فعال بـــوده و خدماتی را دراین زمینـــه ارائه می دهند‪ .‬امـــوزش مراقبین جهت همراهی‬ ‫شاتر‬ ‫‪3‬‬ ‫نیش‬ ‫ُ‬ ‫بـــا خانواده هـــا در نگهداری افراد دارای اتیســـم و تعامل موثرتر بـــا این افراد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫مطالبه گری‪ :‬پیگیری حقوق افراد مبتالبه اتیسم در جامعه‬ ‫ُ‬ ‫ا گاهی بخش ــی‪ :‬ا گا هک ــردن اف ــراد جامع ــه ب ــا اخت ــال طیف اتیس ــم جه ــت همراهی با‬ ‫ُ‬ ‫جامع ــه اتیس ــم و ا گاه ــی از نح ــوه رفتار ب ــا این افراد‬ ‫درمی یابنـد ایـن داسـتان ها به جای انکـه داسـتان هایی زنانـه‬ ‫باشـند‪ ،‬داسـتان هایی انسـانی هسـتند؛ و از ان لـذت خواهنـد‬ ‫برد‪ .‬مردان با گسـترش ذهن و سـلیقه خود می توانند چیزهای‬ ‫زیـادی به دسـت اورنـد‪ .‬صرف اینکـه یـک کتـاب توسـط یـک زن‬ ‫نوشـته شـده یـا دربـاره زنـان اسـت به این معنانیسـت که چیـزی‬ ‫بـرای ارائـه بـه ان هـا نـدارد‪ .‬این کار چشـم ان ها را بـه این موضوع‬ ‫کـه زندگـی در دنیـا به عنـوان یـک زن چگونـه اسـت‪ ،‬بـاز خواهـد‬ ‫یسـت‪ .‬این مسـئله‬ ‫کـرد و ایـن اولین قـدم بـرای یادگیـری همدل ‬ ‫می توانـد بـه ترکیـدن حبابـی کـه بسـیاری از مـردان ناخواسـته‬ ‫در ان زندگـی می کننـد‪ ،‬کمـک کنـد و باعـث جوانـه زدن افـکار و‬ ‫بینش هـای جدیـدی در ان هـا شـود‪ .‬ایـا برای همیـن نیسـت که‬ ‫هنـر وجـود دارد؟‬ ‫مهرناز زاوه‪ /‬ایبنا‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫دوس ــتدار اتیس ــم‪ :‬فراهم س ــازی زمین ــه حضور اف ــراد مبتالبه اتیس ــم در جامع ــه؛ اعم از‬ ‫محیط ه ــای تفریح ــی‪ ،‬کاری‪ ،‬درمان ــی؛ ازطری ــق اطالع رس ــانی به صاحبان مش ــاغل و‬ ‫س ــازمان های مختلف و درخواس ــت همراهی و اماده کردن زمینه های الزم برای حضور‬ ‫ُ‬ ‫اف ــراد و خانواده های دارای فرزند اتیس ــم‪.‬‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫کیفیت بخشـــی و ســـاخی نکردن کیفیـــت بـــه پـــای کمیـــت چی ــز‬ ‫خوبی ســـت‪ .‬در زمان هـــای قدیـــم هم مردم عاشـــق کیفیـــت بودند‬ ‫چنان کـــه ابوســـعید ابوالخیـــر فرمـــوده‪« :‬کیفیـــت او مرا ز خـــود بیخود‬ ‫کرد» که نشـــان می دهـــد دران زمان هم مردم از جنـــس چینی فراری‬ ‫بودند! در عصر کنونی هم کیفیت فقط مخصوص مایع ظرف شویی‬ ‫و صابون و پنیر پیتزا نیســـت‪ .‬کیفیت بخشـــی امـــروزه بخش الینفک‬ ‫ً‬ ‫بســـیاری از امور فرهنگی و غیرفرهنگی ست‪ .‬مثال سمیناری که در ان‬ ‫کیفیت بخشـــی رعایت شده باشـــد و مهمانان با یک َپکیج فرهنگی‬ ‫شـــامل کیـــف چرمـــی‪ ،‬سررســـید‪ ،‬فلـــش هشـــت گیگ‪ ،‬روان نویـــس‬ ‫مـــارک دار و ســـرویس غذایی مناســـب در دو بـــازه زمانـــی صبحانه و‬ ‫ناهار پذیرایی شـــوند‪ ،‬خیلی تاثیرگذارتر از سمیناری ســـت که با یک‬ ‫پوشـــه پالســـتیکی دکمه دار‪ ،‬یـــک خودکار بیـــک‪ ،‬دو برگـــه کاغذ ‪A4‬‬ ‫به عنـــوان برگـــه یادداشـــت و یک کیک اســـفنجی و نوشـــابه میوه ای‬ ‫بـــدون گاز (همون ابمیوه ســـابق!) ســـروته مراســـم را هـــم می اورند‪.‬‬ ‫درهمین راســـتا و در بخش غیرفرهنگی فرایند کیفیت بخشی‪10 ،‬سال‬ ‫قبل بخشـــنامه ای صادر شـــد که هنگام خریدوفروش ساختمان ها‬ ‫عالوه بر ســـند شـــش دانگ محضری‪ ،‬گواهی پایـــان کار‪ ،‬برگه گواهی‬ ‫جوشـــکاری!‪ ،‬اصل شناســـنامه‪ ،‬اصل دیپلـــم‪ ،‬قبالـــه ازدواج‪ ،‬کارت‬ ‫پایـــان خدمـــت‪ ،‬کارت ملـــی‪ ،‬کارت ســـوخت‪ ،‬کارت بانکـــی شـــبکه‬ ‫شـــتاب‪ ،‬ســـرکوپن‪ ،‬رســـید ســـهام عدالـــت و ‪« ...‬گواهـــی کیفیـــت‬ ‫ســـاخت» نیـــز موردنیـــاز اســـت‪ .‬جـــواد ســـهامیان (رئیـــس شـــورای‬ ‫عمومی ســـندیکای بیمه گران ایـــران) دراین باره گفت‪« :‬مـــردم برای‬ ‫اطمینـــان خاطـــر از اســـتاندارد بودن ساخت وســـازهای مســـکونی‪،‬‬ ‫هنـــگام خریـــد «گواهـــی کیفیـــت ســـاخت» را از ســـازندگان این گون ــه‬ ‫واحدهـــا مطالبـــه کننـــد» (جام جـــم‪ -‬اردیبهشـــت ‪ .)90‬یـــادش‬ ‫به خیـــر‪ ...‬االن کـــه یک دهـــه از ان روزهـــا گذشـــته اســـت و حقیـــر از‬ ‫سرنوشـــت جواد خان ســـهامیان خبر ندارد‪ ،‬بایـــد اذعان کنیم مردم‬ ‫این روزهـــا بـــه تنهـــا چیزی کـــه نمی اندیشـــند همان کیفیت اســـت و‬ ‫ملـــت تنهـــا چیزی که از ســـازندگان طلب می کنند نیـــم پا کت انصاف‬ ‫اســـت! چرا کـــه تنها بایـــد به فکر جور کـــردن پول خرید واحد باش ــند‬ ‫تـــازه ا گر بتوانند چند قرن عمر کنند و اقای رئیســـی قیمت ها را ثابت‬ ‫نگـــه دارد! بلـــه چی شـــده؟! همیـــن االن از اتاق فرمان اشـــاره کردند‬ ‫که قیمت ســـیمان نجومی شـــده اســـت! درحال حاضر مشـــاهدات‬ ‫خبرنـــگار تســـنیم از بـــازار فـــروش ســـیمان نشـــان می دهد ســـیمان‬ ‫در بـــازار نیســـت و ا گـــر هـــم کســـی بخواهد با اســـتفاده از واســـطه ها‬ ‫هـــر بســـته ‪ ۵۰‬کیلویـــی ســـیمان را بیـــش از ‪۱۱۰‬هزارتومـــان خریـــداری‬ ‫می کنـــد‪ .‬مـــن فکـــر کنـــم منظـــور حافـــظ از تبدیل کنندگان خـــا ک به‬ ‫کیمیـــا در شـــعر «انـــان کـــه خـــا ک را ب ه نظـــر کیمیا کننـــد‪ /‬ایا بـــود که‬ ‫گوشـــه چشـــمی به ما کنند؟!» همین عزیزان دالل ســـیمان باشـــد!‬ ‫تا نظر شما چه باشد؟!‬ ‫بنر‬ ‫ام‪ .‬نایت شیاماالن؛ صدرنشین هالیوود شد‬ ‫«پیـر» سـاخته جدیـد ام‪.‬‬ ‫نایـت شـیاماالن؛ بـا فروش‬ ‫بیـش از ‪ ۱۶‬میلیـون دالر در‬ ‫اولیـن اخـر هفتـه ا کرانـش‬ ‫گیشـه ها را گرفـت‪ .‬ایـن‬ ‫فیلـم کـه در سـه روز اول‬ ‫ا کرانـش ‪ ۱۶.۵‬میلیـون دالر‬ ‫فروختـه؛ محصولـی از‬ ‫کمپانـی یونیورسـال اسـت‬ ‫و بـا بـازی الکـس وولـف و‬ ‫توماسـین مکنزی سـاخته‬ ‫شـده اسـت‪« .‬پیـر» فقـط‬ ‫در روز جمعـه ‪ ۶.۸‬میلیـون دالر از ا کـران در ‪ ۳۳۵۵‬سـالن سـینما کسـب کـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فـروش تقریبـا ‪ ۱۰‬میلیـون دالر دیگـر در ‪ ۲‬روز بعـدی کافـی بـود تـا ایـن فیلـم‬ ‫بتوانـد عنـوان پرفروش تریـن فیلـم هفتـه را ا زان خـود کنـد‪ .‬به این ترتیـب‪،‬‬ ‫«پیـر» چهاردهمیـن فیلـم شـیاماالن خوانـده شـده کـه توانسـته بیـش از‬ ‫‪ ۱۵‬میلیـون دالر در اولیـن اخـر هفتـه ا کرانش کسـب کنـد و هفتمین فیلم وی‬ ‫شده که در صدر فروش گیشه جای گرفته است‪ .‬به گزارش مهر؛ «پیر» درباره‬ ‫خانواده ای در تعطیالت است که در یک ساحل اقامت می کنند و به سرعت‬ ‫پیر می شـوند و کل زندگی شـان در یک روز سـپری می شـود! پیش بینی شـده‬ ‫بـود ایـن فیلـم کارش را بـا فـروش ‪ ۱۵‬میلیـون دالری اغـاز کنـد و ماننـد «بیـوه‬ ‫سیاه» و «هرج و مرج فضایی ‪ »۲‬ظاهر شود‪ .‬این در حالی ست که شیوع نوع‬ ‫دلتای ویروس کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و ضرورت استفاده از‬ ‫ماسـک ممکن اسـت برخی از سـینماروها را از سـالن ها دور کند‪« .‬چشم مار»‬ ‫بـا بـازی هنـری گلدینـگ؛ بـا فاصلـه نزدیکـی پـس از «پیـر» قـرار گرفتـه و ایـن‬ ‫فیلم که محصول پارامونت است‪ ،‬فروشی ‪ ۱۳.۴‬میلیون دالری را ثبت کرده‪.‬‬ ‫پیش بینی هـا این بود کـه ایـن فیلـم بتواند ‪ ۱۴.۲‬میلیـون دالر بفروشـد‪ .‬فروش‬ ‫این فیلم از نمایش در ‪ ۳۵۲۱‬سـالن سـینما تنها در جمعه ‪ ۵.۴۷‬میلیون دالر‬ ‫بـود‪« .‬بیـوه سـیاه» و «اشـوب فضایـی ‪ »۲‬نیـز در مکان هـای سـوم و چهـارم‬ ‫با کس افیـس قـرار گرفته انـد‪« .‬سـریع و خشـمگین ‪ »۹‬نیـز هر چنـد در مـکان‬ ‫پنجـم با کس افیـس جـا گرفتـه؛ امـا این هفتـه موفـق شـد تـا رقـم فروشـش را‬ ‫در مجمـوع از مـرز ‪ ۶۰۰‬میلیـون دالر فراتـر ببـرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2288‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک موتورسیکت شامل سند‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬بیمه نامه شخص ثالت‪ ،‬کارت موتور و کارت سوخت‬ ‫موتورسـیکلت بـا شـماره پلا ک ‪ 563-77263‬بـه نـام اقـای فایـز جـادری فرزنـد سـعید بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 7070028539‬در تاریـخ ‪ 1400/05/01‬در حـوزه شـوش دانیـال مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و سند مالکیت (شناسنامه سبز) خودرو وانت پیکان به رنگ سفید مدل ‪ 1389‬با شماره‬ ‫پال ک ایران ‪372 -29‬د‪ 26‬و شماره موتور ‪ 11489001016‬و شماره شاسی ‪NAAA36AA5AG210543‬‬ ‫به نام سجاد شریف زاده مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند اصلـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪1386‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ‪827 -24‬م‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ 2014586‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286125372‬بـه‬ ‫مالکیـت ارش قربانـی بـا کـد ملـی ‪ 1930998155‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131SE‬مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪644 -29‬د‪ 56‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 5291490‬و شماره شاسی ‪ NAS411100E3575780‬به نام برزان وهابی راد مفقود و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب مهدی بهرامی مالک خودرو سواری هاچ بک پژو ‪ 206-SD-TU5‬به رنگ سفید روغنی مدل‬ ‫‪ 1393‬با شـماره پال ک ایران ‪724 -29‬د‪ 45‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FD8EJ652282‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 163B0021266‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی و بـرگ سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز‬ ‫بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه‬ ‫نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبور طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان پرونده ثبتی‬ ‫دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه نمایندگـی کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) درخواسـت تعویـض سـند‬ ‫مالکیـت پلا ک ‪ 866‬فرعـی از ‪ 78‬اصلـی را از اداره ثبـت اسـناد و املا ک گیالنغـرب نمـوده کـه اعالم مـی دارد‬ ‫پرونده ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1604302‬مترمربع پال ک ‪ 867‬فرعی از ‪78‬‬ ‫اصلـی گیالنغـرب بخـش شـش کرمانشـاه ثبت شـده ذیل ثبـت ‪ 5365‬صفحـه ‪ 584‬دفتر امال ک جلـد ‪27‬‬ ‫به اسـتناد رای شـماره ‪ 4137‬هیات قانون مناطق جنگی مسـتقر در ثبت گیالنغرب در تاریخ سـی ام مهر‬ ‫ً‬ ‫ماه سـال ‪ 1385‬سـند مالکیت به شـماره سـریال ‪ 036831‬و با حدود‪ :‬شـماال در ‪ 25‬قسـمت به طول های‬ ‫‪ 133/27‬متـر و ‪ 77/94‬متـر و ‪ 157/96‬متـر و ‪ 81/31‬متـر و ‪ 134/83‬متـر و ‪ 80/70‬متـر و ‪ 24/80‬متـر و‬ ‫‪ 202/98‬متر و ‪ 247/61‬متر و ‪ 172‬متر و ‪ 5/18‬متر و ‪ 179/47‬متر و ‪ 215/12‬متر و ‪ 53/88‬متر و ‪186/87‬‬ ‫متـر و ‪ 68/56‬متـر و ‪ 84/35‬متـر و ‪ 72/03‬متـر و ‪ 106/27‬متـر و ‪ 26/60‬متـر و ‪ 55/41‬متـر و ‪ 223/56‬متر و‬ ‫ً‬ ‫‪ 223/63‬متـر و ‪ 114/63‬متـر و ‪ 82/75‬متـر و ‪ 219/51‬متـر بـه پلا ک زراعـی مجامـر‪ ،‬شـرقا در دو قسـمت بـه‬ ‫ً‬ ‫طول هـای ‪ 539/71‬متـر و ‪ 360/41‬متـر بـه حریـم راه‪ ،‬جنوبـا در هشـت قسـمت بـه طول هـای ‪ 95/48‬متر‬ ‫و ‪ 112/30‬متـر و ‪ 311/47‬متـر و ‪ 200‬متـر و ‪ 294/95‬متـر و ‪ 155/09‬متـر و ‪ 255/35‬متـر و ‪ 378/93‬متـر بـه‬ ‫ً‬ ‫جـاده‪ ،‬غربـا در چهـار قسـمت بـه طول هـای ‪ 163/64‬متـر و ‪ 90/64‬متـر و ‪ 155/47‬متـر و ‪ 183/16‬متـر بـه‬ ‫حریـم راه کـه برابـر سـند رهنـی ‪ 69538‬مـورخ ‪ 1385/12/24‬دفتـر ‪ 36‬کرمانشـاه در رهـن بانک کشـاورزی‬ ‫شـعبه کرمانشـاه و فاقـد سـابقه بازداشـت می باشـد‪ ،‬بعلـت جابجایـی مـکان اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫گیالنغرب در سنوات گذشته مفقود گردیده است‪ .‬لذا مراتب اعالم تا پس از طی مراحل قانونی در اجرای‬ ‫بندهای ‪ 332‬و ‪ 333‬مجموعه بخشـنامه های ثبتی نسـبت به تشـکیل پرونده المثنی اقدام شـود‪.‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪781 -14‬ن‪ 93‬و شـماره موتـور ‪ 124K0701325‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CE4FR221287‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اصالحیـه ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫ا گهـی تعییـن تکلیـف سـاختمان مسـکونی با پلا ک ‪ 2652‬فرعـی از ‪ 1‬اصلی مربـوط به اقای اسـد مرادی‬ ‫کـه در تاریخ هـای ‪ 1400/03/03‬و ‪ 1400/03/22‬در روزنامـه سـایه چـاپ شـده بـا متـن زیـر صحیـح‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060316002000335‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک اسلام اباد غـرب تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسد مرادی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 222‬صادره از اسالم اباد‬ ‫غرب در یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 185/57‬مترمربع پال ک ‪ 2652‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬خیابـان راه کربلا‪ ،‬خیابان شـهیددرویش رضایـی خریداری برابـر مبایعه نامه عادی‬ ‫و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬کـه در ا گهـی قبلـی بـه اشـتباه مسـاحت ملـک‬ ‫‪ 185/75‬و پلا ک ‪ 2656‬فرعـی درج گردیـده بـود کـه بدینوسـیله اصلاح می گردد‪.‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫‪1‬م الف ‪32/‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند رانندگـی بـه شـماره ‪ 1302578‬مربـوط بـه اینجانـب منوچهر بیابانی حجت ابـادی فرزند‬ ‫محمد به شماره شناسنامه ‪ 239‬صادره از کرمانشاه با کد ملی ‪ 3252631245‬مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ خا کسـتری‬ ‫نوک مدادی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایران ‪486 -29‬د‪ 31‬و شـماره موتور ‪ 4092266‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 3412290914942‬بـه نـام محمدعلـی اذرکمنـد مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت (شناسنامه سبز) ترا کتور فرگوسن ‪ 0475‬به رنگ قرمز روغنی مدل ‪ 1396‬با شماره پال ک‬ ‫ایران ‪844 -31‬ک‪ 19‬و شماره موتور ‪ MT4A2W0695E‬و شماره شاسی ‪N3HKTAD1CHES00280‬‬ ‫به نام پوریا حاتم وند مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانب شرکت تعاونی کشاورزی سبزیکاران ری مالک ‪ 6‬سهم مشاع از ششدانگ‬ ‫مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 107‬اصلـی واقـع در اراضـی اندرمـان بـه نشـانی شـهرری‪ ،‬خیابـان‬ ‫شـهیدرجایی‪ ،‬خیابـان صنعـت‪ ،‬جنـب اتوبان امـام علـی(ع)‪ ،‬موضوع سـند ‪45257‬‬ ‫صـادره بـه تاریـخ ‪ 1400/04/21‬تقاضـای تعیین بسـتر و حریم رودخانه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهر‬ ‫اندرمان در داخل و مجاورت پال ک ثبتی فوق الذکر می باشـم و حسـب اعالم امور اب‬ ‫شـهرری براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه‬ ‫کلیـه مالکیـن مشـاعی بـه امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن‬ ‫مشـاعی تقاضا می شـود با در دسـت داشـتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ‪ 10‬روز‬ ‫از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابع اب شـهرری به نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای‬ ‫جـاده قـم‪ ،‬خیابـان شـهید بغـدادی‪ ،‬نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعـه نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مـدت مقـرر فـوق مانـع اقدامات‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای‬ ‫کلیـه مالکیـن مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/06 :‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002000709‬هیـات اول مـورخ ‪ 1400/04/26‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابـاد غـرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدامیـن رضائی نیـا فرزنـد اردشـیر‬ ‫بشماره شناسـنامه ‪ 3370118661‬در یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 63/40‬مترمربـع پال ک‬ ‫‪ 2653‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬انتهـای خیابان شـهیدمفتح‪ ،‬کوچه سـوم غنی تشـتر‬ ‫شـامل مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه و در سـهم زارعیـن صاحـب نسـق اقـای‬ ‫عسـکری و دلفانـی و پاشـایی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/06 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و فا کتـور فـروش خـودرو سـواری ام وی ام هاچ بـک ‪ X33‬مـدل‪ 1399‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ MVM484FBDL028816‬و شـماره شاسـی‪ NATGBAYL3L1028992‬مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط می باشـد‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1039‬‬ ‫ا گهی قرار تحریر ترکه‬ ‫درخصـوص دعـوی اقـای رضـا بهرامـی فرزند اسـدا‪ ..‬بطرفیت خوانـدگان ‪ -1‬ماه منیر ‪ -2‬عـذرا ‪-3‬‬ ‫صغـرا همگـی بهرامـی فرزندان اسـدا‪ -4 ..‬مریم موسـوی فرزند سـیدرضا ‪ -5‬معصومـه ‪ -6‬ملوک‬ ‫‪ -7‬سمانه ‪ -8‬فاطمه ‪-9‬مرتضی ‪ -10‬مجتبی ‪ -11‬مصطفی ‪ -12‬یوسف همگی اصالنی فرزندان‬ ‫لطف الـه ‪ -13‬مجیـد ‪ -14‬نـدا هـر دو شـهریاری وش فرزندان ابراهیم ‪ -15‬مهسـا ‪ -16‬مائـده هر دو‬ ‫شـهریاری فرزنـدان ابراهیـم ‪ -17‬احمـد ‪ -18‬حسـن ‪ -19‬محمـد ‪ -20‬لیلا ‪ -21‬پروانـه ‪ -22‬فاطمه‬ ‫‪ -23‬معصومـه ‪ -24‬پرویـن همگـی اصالنـی فرزنـدان نصرالـه ‪-25‬حسـن ‪ -26‬مهـدی ‪ -27‬یـاور‬ ‫‪ -28‬عذرا ‪ -29‬معصومه ‪ -30‬خدیجه همگی اصالنی فرزندان سعداله ‪ -31‬افسر رحیمی فرزند‬ ‫غیب الـه ‪ -32‬علـی ‪ -33‬رضـا ‪ -34‬خلیـل ‪ -35‬مهـدی ‪ -36‬صغـری ‪ -37‬بتـول ‪ -38‬هـادی‬ ‫اصالنی فرزندان عباد ‪ -39‬خوش قدم سـرکانی فرزند جانعلی درخواسـتی بخواسـته تحریر ترکه‬ ‫و مهروموم ماترک مرحوم فتح اله اصالنی مطرح و به کالسـه ‪ 0000337‬شـعبه ‪ 111‬ثبت گردیده و‬ ‫شورا با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی و با احراز سمت متقاضی و گواهی حصر وراثت‬ ‫شـماره ‪113‬ح‪ 9901261/‬در اجـرای مـاده ‪ 210‬قانـون امـور حسـبی بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه در نزد‬ ‫او می باشـد از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف یـک مـاه‪ ،‬تقدیـم دارد واال وفـق مقررات قانونـی اقدام‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬وقـت اجـرای قرار تحریر ترکه مورخه ‪ 1400/06/09‬سـاعت ‪ 10/30‬صبح می باشـد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 111‬شورای حل اختالف کبودراهنگ‬ ‫م الف ‪181‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140060308001000965‬مورخ ‪ 1400/03/03‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فرهادی نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪ 12‬و کد ملی ‪ 0652472559‬در ششدانگ‬ ‫یکباب منزل قدیمی به مسـاحت ‪ 88/07‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 111‬فرعی از ‪ 124‬اصلی واقع در خراسـان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد‬ ‫و علی اصغـر چهکندی نـژاد محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/21 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بیرجند‬ ‫م الف ‪00/286‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی فردوس‬ ‫پیرو ا گهی تحدید حدود عمومی منتشره‪ ،‬ا گهی تحدید حدود اختصاصی ملک ذیل‪:‬‬ ‫شماره فرعی از دو اصلی سعداباد بخش یک فردوس‬ ‫پلا ک ‪ 36‬فرعـی اقـای رضاقلـی پـرورده ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مسـکونی در تاریـخ‬ ‫‪ 1400/05/31‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت امال ک به صاحبـان امال ک‬ ‫یگـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر بـاال در‬ ‫و مجاوریـن شـماره فوق الذکـر بوسـیله ایـن ا گهـی اخطـار م ‬ ‫محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬چنانچـه هـر یـک از صاحبـان املا ک یـا نماینـده قانونـی انهـا در موقـع‬ ‫مقـرر حاضـر نباشـند‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون مزبـور ملـک مـورد ا گهـی بـا حـدود اظهارشـده از‬ ‫طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهـد شـد و اعتراضـات مجاوریـن نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی‬ ‫و نیـز صاحبـان املا ک کـه در موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬فقـط تـا‬ ‫سـی روز از تاریـخ تحدیـد حـدود پذیرفتـه خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬معترضیـن می بایسـت از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف یـک مـاه دادخواسـت‬ ‫اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخـذ و به این اداره‬ ‫تسلیم نمایند‪ .‬درغیراینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم‬ ‫دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک تسـلیم نمایـد و اداره ثبـت هم بدون توجه‬ ‫بـه اعتـراض‪ ،‬عملیـات ثبتـی را طبـق مقـررات ادامـه می دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/06 :‬‬ ‫از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان فردوس‬ ‫م الف ‪400/27‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول (اسناد ذمه) کالسه اجرائی ‪9901358‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق لـه خانـم منصـوره مهری صحـت علیـه ‪ -1‬تمنـا‬ ‫رمضانـی ‪ -2‬تبسـم رمضانـی ‪ -3‬ترنـم رمضانـی ‪-4‬زهـرا مهری صحـت ورثـه مرحـوم علـی‬ ‫رمضانـی ششـدانگ یـک دسـتگاه اتومبیـل پرایـد سـایپا تیـپ ‪ SE31‬بـه شـماره انتظامـی‬ ‫ایران ‪159 -18‬ج‪ 14‬که طبق نظر مورخه ‪ 1399/12/18‬مدل ‪ 1396‬به رنگ سفید روغنی‬ ‫بـه شـماره موتـور ‪ M13-5911688018‬و بـه شـماره شاسـی ‪ NAS411100H3369486‬بـه‬ ‫هنـگام بازدیـد مالحظـه گردیـد‪ ،‬موتـور روشـن‪ ،‬نـوع سـوخت بنزیـن‪ ،‬دارای بیمه نامـه‬ ‫شـخص ثالث‪ ،‬بدنه و اطراف اتوموبیل سـالم‪ ،‬چراغ ها سـالم‪ ،‬شیشـه ها سالم‪ ،‬صندلی ها‬ ‫سـالم‪ ،‬دارای رادیوضبط‪ ،‬السـتیک ها خوب‪ ،‬اینه ها سـالم‪ ،‬جلو داشـبورد و امپرها سالم‪،‬‬ ‫سـپرهای جلـو و عقـب سـالم‪ ،‬تـودوزی سـالم‪ ،‬برف پا کـن دارد و بـا توجـه بـه مـوارد اعالمـی‬ ‫بـاال در حـال حاضـر بـه مبلـغ ‪ 850/000/000‬ریـال (هشـتصد و پنجاه میلیون ریـال) ارزیابی‬ ‫گردیـد‪ .‬متعلـق بـه مرحـوم علـی رمضانی کـه در پارکینگ الونـد‪ ،‬ابتدا بلوار فـرودگاه متوقف‬ ‫و مسـتقر می باشـد کـه بعلـت عـدم انجـام تعهـد از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/20‬در اداره اجـرای اسـناد رسـمی همـدان واقـع در همـدان‪ ،‬سـعدیه بـاال‪ ،‬نبـش‬ ‫بلـوار غنی زادیـان‪ ،‬سـاختمان اداره کل ثبـت اسـناد و امال ک اسـتان همدان‪ ،‬طبقـه اول از‬ ‫طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 850/000/000‬ریـال (هشـتصد و پنجـاه‬ ‫ً‬ ‫میلیـون ریـال) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬شـرکت‬ ‫در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ‪10‬درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت‬ ‫و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت‬ ‫مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق‬ ‫ثبـت تودیـع نمایـد‪ .‬درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده‬ ‫ثبـت واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ مذکـور قابل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کلیـه هزینه هـای قانـون بـه عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعلام گردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد‬ ‫از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/06 :‬‬ ‫حدادی‪ ،‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان‬ ‫م الف ‪656‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت احسـان ‪ RD125‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید مـدل ‪ ۱۳۹۴‬بـا شـماره پلا ک ‪ ۷۷۳-98978‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 0120N2N900506‬و شـماره تنه ‪N2N***125G9415267‬‬ ‫بـه نـام مرتضی اسـیایی پور بـا کد ملـی ‪ ۰۸۴۰۱۷۸۳۷۹‬مفقـود گردیده‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت موتـور و سـند کمپانـی موتورسـیکلت پیشـتاز بـه‬ ‫رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪ 776-21763‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 0149NEG202230‬و شـماره شاسـی ‪ 9500310‬به نام داود‬ ‫سـوخته فرزنـد موسـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪203‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـه برگـی موتورسـیکلت تیزپـر ‪ 125‬مـدل‬ ‫‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪ 767-87979‬بـه نـام محمـد‬ ‫مومنی عبدل اباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫ا سـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪204‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای محمدرضا رستمی دارای شناسنامه شماره ‪1‬موالید بشرح دادخواست به کالسه ‪113/0000446‬‬ ‫از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان کاظم رسـتمی‬ ‫بشماره شناسـنامه ‪ 179‬در تاریـخ ‪ 1386/09/13‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه‬ ‫حین الفوت ان متوفی منحصر است به‪ -1 :‬علی محمد رستمی فرزند کاظم ش ش ‪ 247‬فرزند متوفی‬ ‫‪ -2‬محمدرضا رستمی فرزند کاظم ش ش ‪1‬موالید پسر متوفی ‪ -3‬علیرضا رستمی فرزند کاظم ش ش‬ ‫‪ 521‬پسـر متوفـی ‪ -4‬حوریـه رسـتمی فرزنـد کاظـم ش ش ‪ 342‬دختـر متوفـی ‪ -5‬طاهـره رسـتمی فرزند‬ ‫کاظم ش ش ‪ 2‬دختر متوفی و غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مذبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی‬ ‫نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی ظرف یک ماه‪ ،‬تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫قاضی حوزه ‪ 111‬شورای حل اختالف کبودراهنگ‬ ‫م الف ‪181‬‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل‬ ‫به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 139904001112001517‬و بایگانی ‪ 9901842‬واحد اجرای اسناد رسمی ری یک دستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ جی تی ایکس مدل‬ ‫‪ 1383‬به رنگ سـفید شـیری روغنی با شـماره انتظامی ایران ‪442 -33‬ل‪ 17‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283200761‬و شـماره موتور ‪ 00664233‬بنزین سـوز چهار سـیلندر‬ ‫متعلق به مرحوم محمدهادی توحیدی که در قبال بدهی ان مرحوم به خانم نسـرین عزیزی بسـتانکار پرونده اجرائی کالسـه فوق و حقوق دولتی بازداشـت گردیده‬ ‫و به موجب گزارش مورخ ‪ 1400/02/19‬کارشناس رسمی دادگستری دستگاه انتقال نیر متناسب با مدل فرسوده شده و موتور گیربکس از لحاظ فنی مطلوب‪ ،‬اطراف‬ ‫اتاق خوردگی دارد‪ ،‬السـتیک ها دو حلقه بیسـت درصد و دو حلقه پنجاه درصد کارایی دارد‪ ،‬درب عقب چپ تعویض و گلگیر عقب چپ نیاز به بازسـازی و رنگ دارد‪.‬‬ ‫کیلومتر ‪ 438403‬می باشـد و طبق نظریه مورخ ‪ 1400/02/19‬کارشـناس رسـمی به مبلغ ‪ 430.000.000‬ریال معادل چهل و سـه میلیون تومان ارزیابی شـده و به دلیل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عدم وصول اعتراض از سوی بستانکار‪ ،‬اصالتا و قیمومتا بر ایلیا و ملینا توحیدی ارزیابی قطعیت یافته است و بنا به درخواست زوجه از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1400/05/17‬در محـل توقـف خـودرو واقـع در بزرگـراه ازادگان‪ ،‬ابتـدای بزرگـراه شـهیدکاظمی‪ ،‬ابتـدای بلـوار شـقایق غـرب‪ ،‬پارکینـگ بـزرگ پاسـارگاد نـواب از طریق‬ ‫مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ چهارصـد و سـی میلیـون ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه می شـد و کلیـه هزینه های قانونـی به عهده‬ ‫برنده مزایده اسـت‪ .‬شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم اشـخاص ازاد اسـت‪ .‬شـرکت در جلسـه مزایده منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب‬ ‫سـپرده ثبت و پس از اخذ شناسـه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬لذا خریدار و یا خریداران می بایسـت تا ‪ 72‬سـاعت قبل از‬ ‫ً‬ ‫شـروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ‪ 10‬درصد به نام خود و تحت شناسـه اعالمی را به همراه درخواسـت کتبی خود به واحد اجرا تسـلیم نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و درصورتـی که ظـرف مهلت مقرر‬ ‫مانـده فـروش را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانـه واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات فـروش از درجه اعتبار‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یگـردد‪ .‬ضمنـا بدهی هـای احتمالـی برعهـده خریـدار مورد مزایده می باشـد‪ .‬ضمنا چنانچـه روز مزایده بـه دالیل اعالم از سـوی هیات محترم‬ ‫سـاقط و مزایـده تجدیـد م ‬ ‫دولـت تعطیـل گـردد‪ ،‬فـردای اداری همـان روز جلسـه در همـان مـکان و زمـان منعقد می باشـد‪ .‬تاریخ انتشـار در سـایت سـازمان ثبت اسـناد و املا ک ‪ 1400/05/02‬این‬ ‫ا گهی پس از تایید نهایی فرایند مزایده‪ ،‬در سـایت ا گهی های سـازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشـار در روزنامه کثیراالنتشـار محلی اسـت‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫م الف ‪376‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫ترفند‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2288‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه بفهمیم گوشی ما‬ ‫به بدافزار الوده شده است؟‬ ‫نهــای هوشــمند ممکــن اســت بــه‬ ‫برخــی از تلف ‬ ‫نهــا اســیب‬ ‫بدافزار هایــی دچــار شــوند کــه بــه ا ‬ ‫می رســاند‪ .‬بدافزار هــای موبایل با ســرعت فوق العــاده ای‬ ‫ششــدن هســتند‪ .‬تشــخیص‬ ‫درحال تولید‪ ،‬تصفیه و پخ ‬ ‫اینکــه ایــا تلفــن شــما بــه ایــن بدافزار هــا الــوده شــده یــا‬ ‫خیــر و اینکــه چـه کاری می توانیــد بــرای رفــع مشــکل انجام‬ ‫ً‬ ‫دهیــد‪ ،‬دشــوار اســت‪ .‬ا گــر اصــا مشــکوک هســتید کــه‬ ‫ً‬ ‫بدافــزار را بارگیــری کرده ایــد‪ ،‬بایــد ســریعا بــرای حــذف ان‬ ‫اقــدام کنیــد؛ امــا نشــانه های خاصــی وجــود دارد کــه‬ ‫وجــود بدافــزار در تلفن همــراه را تائیــد می کنــد‪.‬‬ ‫شخصیتشناسی از روی بستنی محبوب شما‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫‪ EGIC‬نـــام یـــک برنـــد تولید بستنی ســـت کـــه مطالعـــات جالبـــی درباره‬ ‫رابطه طعم بســـتنی محبوب افراد با ویژگی های شخصیتی شـــان انجام‬ ‫داده اســـت‪ .‬در نتایج به دســـت امده از تحقیقات این شـــرکت مشـــخص‬ ‫شـــده ادم هـــا براســـاس ویژگی هـــای فـــردی و خـــاص خـــود‪ ،‬در می ــان‬ ‫بســـتنی ها دســـت بـــه انتخاب می زننـــد‪ .‬ایـــن تحقیقات علمی ازســـوی‬ ‫دکتـــر «الن ار‪ .‬هـــرش»؛ مدیر مرکز عصب شناســـی درزمینه شـــناخت بو و‬ ‫مـــزه در موسســـه ای در شـــیکا گو انجام شـــد‪ .‬او متوجـــه این نکته جالب‬ ‫شـــد کـــه انتخاب نـــوع بســـتنی در افـــراد مختلف ناشـــی از وجـــود برخی‬ ‫شـــاخصه های فردی ســـت‪ .‬متنی که می خوانید‪ ،‬برگرفتـــه از ازمون های‬ ‫انجام شـــده شـــخصیتی دراین مرکـــز و از نتایـــج تحقیقـــات علمـــی دکت ــر‬ ‫«هرش» اســـت کـــه می توانـــد برای شـــما هم جالب باشـــد‪.‬‬ ‫چرا نباید شکست خورده های بازار را سرزنش کرد؟‬ ‫بداقبال ها را دریابیم!‬ ‫بدافزار چیست؟‬ ‫سـازمان های جنایـی بـا تخصـص و منابـع قابل توجـه و در‬ ‫جسـتجوی کسـب اطالعـات از کاربـران هسـتند و ایـن کار را‬ ‫بـا انتشـار کد مخـرب‪ ،‬هویت هـای کاذب یا راه هـای دیگر از‬ ‫مـردم کسـب می کننـد‪ .‬برنامه هـا‪ ،‬رابط های برنامه نویسـی‬ ‫(‪ API‬هـا) و وب سـایت ها همـه می تواننـد کد هـای مخربـی‬ ‫را حمـل کننـد که نه تنها می تواند دسـتگاه میزبـان را الوده‬ ‫کنـد؛ بلکـه می توانـد کار هـای دیگری نیز انجـام دهد مانند‬ ‫گرفتـن ورودی هـا‪ ،‬کسـب اطالعـات از فهرسـت مخاطـب‪،‬‬ ‫اشـترا ک گذاری مـکان و ارز هـای رمزنگاری شـده‪ ،‬همـه‬ ‫این هـا درنهایـت می تواننـد منجـر بـه سوءاسـتفاده از کاربـر‬ ‫و دسترسـی بـه اطالعـات شـخصی او شـود‪.‬‬ ‫ا گر بستنی کره ای دوست دارید ‪...‬‬ ‫مهـــم نیســـت ترکیبـــات بســـتنی کـــره ای محبوب شـــما چـــه باشـــد؛ ا گر‬ ‫بـــه پایـــه اصلـــی طعم کـــره در بســـتنی عالقـــه داریـــد‪ ،‬در حیطـــه کار جزو‬ ‫ادم هایـــی هســـتید کـــه می تـــوان نـــام کمال گـــرا را بـــر شـــما گذاشـــت‪.‬‬ ‫ضمن انکـــه فـــردی باوجـــدان‪ ،‬مشـــتاق‪ ،‬خدمتگـــزار و البتـــه بـــا رفتاری‬ ‫حا کی از احترام هســـتید‪ .‬اســـتانداردهای زندگی شـــما باالســـت‪ .‬به ویژه‬ ‫در مســـائلی کـــه از دیـــد خودتـــان درســـت یـــا غلط اســـت‪ ،‬ســـخت گیری‬ ‫خاصی دارید‪ .‬همین مســـئله باعث شـــده نســـبت به احساسات دیگران‬ ‫بسیارحســـاس باشـــید‪ .‬عادت ندارید عواطف خود را پنهان کنید و البته‬ ‫دوســـتان و اقوام به راحتی با شـــما از عقاید و افکارشـــان حـــرف می زنند؛‬ ‫چـــون شـــما جســـارت خودمانی شـــدن را بـــه ان هـــا می دهید‪.‬‬ ‫ا گاهی و هشدارهای امنیتی‬ ‫بزرگ ترین دلیل افزایش تخلفات امنیتی و سوءاستفاده ها‬ ‫این اسـت که ا کثـر مـردم ماهیتی قابل اعتماد دارنـد و بدون‬ ‫اطلاع‪ ،‬برنامه هـا را دانلـود می کننـد‪ .‬بـرای جلوگیـری از‬ ‫الودگـی بـه بدافزار می توان کار هایـی را انجام داد‪ .‬به راحتی‬ ‫ً‬ ‫بـه برنامه هـای رایـگان اعتمـاد نکنیـد؛ حتمـا توضیحاتـی‬ ‫کـه بـرای برنامـه وجـود دارد و سـطح دسترسـی کـه از شـما‬ ‫می خواهـد را مطالعـه کنیـد‪.‬‬ ‫عالئم الودگی‬ ‫برخـی از انـواع بدافزار هـا کـه توسـط جامعـه امنیتـی‬ ‫سوءاسـتفاده گـر نامیـده می شـوند‪ ،‬تاثیـر قابل توجهـی بـر‬ ‫عملکـرد رایانـه یـا دسـتگاه تلفن همـراه دارنـد‪ ،‬برخی دیگـر‬ ‫ایـن کار را نمی کننـد‪ .‬بااسـتعدادترین هکر هـا بـدون ایجـاد‬ ‫هشـدار بـرای کاربر‪ ،‬تالش خواهند کرد تـا بهره برداری های‬ ‫خـود را به صـورت پنهـان انجـام دهنـد‪ .‬ازنظـر امـاری‪،‬‬ ‫احتمـال زیـادی وجـود دارد کـه درطـول زندگـی خـود بار هـا‬ ‫بـا بدافزار هـا روبرو شـوید‪ .‬ا کثـر ان ها تاثیر فوری یا شـدیدی‬ ‫نخواهنـد داشـت؛ امـا این بدان معنا نیسـت که بـرای‬ ‫جلوگیـری از ان هـا نبایـد همـه تلاش خـود را انجـام دهیـد‪.‬‬ ‫عالئم الودگی تلفن همراه به بدافزار‬ ‫‪ .1‬کاهش سرعت‬ ‫انـواع خاصـی از بدافزار هـا بیشـتر بـه اسـتفاده از قـدرت‬ ‫محاسـبات در دسـتگاه شـما عالقه منـد هسـتند‪.‬‬ ‫تلفن هـای هوشـمند و تبلت هـای مـدرن قـدرت پـردازش‬ ‫و ذخیره سـازی دارنـد‪ .‬ممکـن اسـت متوجـه شـوید کـه‬ ‫دانلود برنامه ها بیشتر طول می کشد یا صفحات وب قبل‬ ‫از پاسـخ بـه کلیک هـا مکـث می کننـد‪ .‬البتـه این موضـوع‬ ‫می توانـد دالیـل زیـادی داشـته باشـد و کاربـران بی خبـر‬ ‫ً‬ ‫معموال ان را نادیده می گیرند و شـرکت مخابراتی یا ‪Wi-Fi‬‬ ‫را سـرزنش می کنند؛ اما به خاطر داشـته باشـید که کاهش‬ ‫سـرعت می توانـد نشـانه حملـه بدافـزار باشـد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاهش عمر باتری‬ ‫ا گـر دسـتگاه شـما هـدف بدافـزار باشـد‪ ،‬اغلـب این امـر‬ ‫به صـورت خرابـی در عمـر باتـری ظاهـر می شـود‪.‬‬ ‫همان طورکـه درمـورد کاهـش سـرعت اتفـاق می افتـد‪ ،‬ا کثر‬ ‫کاربـران ایـن فکـر را می کننـد کـه باتری هـا با گذشـت زمان‬ ‫کارایـی کمتـری دارنـد؛ درحالی کـه ایـن خرابـی می توانـد‬ ‫ناشـی از الودگـی بـه بدافـزاری خـاص باشـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬دمای دستگاه‬ ‫نشـانه غیرقابل انـکار یـک تلفـن فعـال‪ ،‬گرماسـت‪.‬‬ ‫یکـه از تلفـن اسـتفاده نمی شـود‪ ،‬سـطح دسـتگاه‬ ‫در حالت ‬ ‫ً‬ ‫نبایـد گـرم باشـد‪ .‬گرمـای بیش ازحـد گوشـی؛ خصوصـا‬ ‫زمانی کـه بالاسـتفاده اسـت را می تـوان نشـانه ای از حملـه‬ ‫بدافزار هـا دانسـت‪.‬‬ ‫انتی ویروس مدرن‬ ‫به جای اینکـه دنبـال دیـدن نشـانه های حملـه بدافـزار‬ ‫باشـید‪ ،‬می توانیـد یـک انتی ویروس مـدرن نصب کنید که‬ ‫از هوش مصنوعی (‪ )AI‬و یادگیری ماشین برای شناسایی‬ ‫تهدیـدات در سـطح کـد اسـتفاده می کنـد‪ .‬ابتـدا نرم افـزار‬ ‫انتی ویـروس از اسـکن فضـای ذخیره سـازی شـما اسـتفاده‬ ‫می کنـد تـا ببینیـد ویروسـی وجـود دارد یا خیـر‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫ایـن روش دیگر چندان موثر نیسـت‪ .‬با ایجـاد ویروس های‬ ‫جدیـد‪ ،‬به روزرسـانی های نرم افـزاری بـرای شناسـایی‬ ‫ویروس هـا ضـروری شـد کـه کشـف ان هـا را بـا تاخیـر روز هـا‬ ‫یـا حتـی هفته هـا به تعویق می انـدازد و اغلـب باعث کندی‬ ‫سـایر عملکرد هـا می شـود‪ .‬نرم افـزار ضدویـروس مـدرن‬ ‫کار هـای بسیاربیشـتری را به صـورت هوشـمند و انطباقـی‬ ‫انجـام می دهـد‪ .‬درواقع‪ ،‬ان قدر متفاوت اسـت که برخی از‬ ‫متخصصان ان را به عنوان نرم افزار حفاظت از نقطه پایانی‬ ‫یـا نرم افـزار تشـخیص نقطـه نهایـی طبقه بنـدی می کننـد‪.‬‬ ‫نرم افـزار انتی ویـروس مـدرن بـرای یافتـن تهدیـدات‬ ‫جدیـد بـه به روزرسـانی مـداوم نیـاز نـدارد‪ .‬بـا اسـتفاده از‬ ‫الگوریتم هـای داخلـی هـوش مصنوعـی‪ ،‬ایـن نرم افـزار کـد‬ ‫مشـکوک را قبـل از اجـرا شناسـایی می کنـد و سـپس هـر‬ ‫برنامـه مخربـی را حـذف می کنـد‪.‬‬ ‫چند راهکار ساده‬ ‫بـا انجـام کار هـای زیـر‪ ،‬در کوتاه مـدت از خراب شـدن تلفـن‬ ‫توسـط بدافزار هـا جلوگیـری کنید‪:‬‬ ‫‪ .‬حذف حافظه پنهان مرورگر خود‬ ‫‪ .‬حذف نصب برنامه های بالاستفاده‬ ‫ سـازی‬ ‫‪ .‬نصـب یـک انتی ویـروس مـدرن بـرای قرنطینه ِ‬ ‫پرونده هـا و برنامه هـای الـوده‬ ‫‪ .‬بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه‬ ‫از نصـب جدیدتریـن سیسـتم عامل و به روزرسـانی امنیتـی‬ ‫اطمینـان یابیـد‪ .‬وقتـی صحبـت از محافظت هـای امنیتی‬ ‫پردازنـده می شـود‪ ،‬برخـی از تولیدکننـدگان دسـتگاه های‬ ‫تلفن همـراه اسـتاندارد های باالتـری را نسـبت بـه‬ ‫سـایرین تنظیـم می کننـد‪ .‬دسـتگاه های سامسـونگ بـا‬ ‫‪ Samsung Knox‬مجهـز شـده اند کـه دارای هسـته ای‬ ‫سـخت افزاری هسـتند که می تواند به شـما کمک کند تا از‬ ‫بدافزار هـا جلوگیـری کنـد‪.‬‬ ‫مائده زمان فشمی‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫کلید‬ ‫ا گر بستنی با تکه های شکالت دوست دارید ‪...‬‬ ‫به عنوان یک عاشـــق شـــکالت تکه ای در بستنی‪ ،‬شما فردی اهل رقابت‬ ‫و مصـــر در به انجام رســـاندن کارهـــا هســـتید‪ .‬به نظر شـــما هیـــچ پیروزی‬ ‫بی زحمـــت و تـــاش الزم‪ ،‬طعـــم واقعـــی پیـــروزی را نـــدارد و لذت بخـــش‬ ‫نیســـت‪ .‬شـــما در کار و در روابـــط خـــود ادمی بســـیار بلندپرواز هســـتید‪.‬‬ ‫نظیر زمان و پول بخشـــنده هســـتید و هرگز برای‬ ‫ضمن انکه در مســـائلی ِ‬ ‫دیگـــران در این مـــوارد کـــم نمی گذاریـــد‪ .‬ازانجا که فـــردی خوش برخورد و‬ ‫جـــذاب هســـتید‪ ،‬به راحتـــی در هر جمعـــی موردتوجه قـــرار می گیرید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یشــان دود شــده و بــه هــوا رفتــه باشــد‪ .‬کنــی چــاو؛ یکی‬ ‫یشــان را در یــک بــازار ســرمایه گذاری کــرده باشــند و ظــرف چندمــاه‪ ،‬مثــا ‪70‬درصــد دارای ‬ ‫این روزهــا کــم نیســتند کســانی که کل درامــد و ســرمایه زندگ ‬ ‫یشــود‪ ،‬خانـه اش را فروخــت و کل پــول را بــرای دریافــت مجــوز تاکسـی رانی پرداخــت کــرد‪ .‬چنــد وقــت که گذشــت‪،‬‬ ‫نتــر م ‬ ‫از همین افــراد بــود کــه وقتــی بیــکار شــد و دیــد مجــوز تاکســی در امریــکا روزبـه روز گرا ‬ ‫نهــا را ســرزنش کــرد یــا‬ ‫تاکسـی های اینترنتــی راه افتادنــد و ارزش ان مجــوز‪ ،‬بــه کمتــر از نصــف رســید! چــاو دسـت اخر خودکشــی کــرد‪ .‬تکلیــف مــا در قبــال شکسـت خورده هایی ماننــد چــاو چیســت؟ بایــد ا ‬ ‫برایشــان دل سوزاند؟‬ ‫کنـی چـاو در میانمـار به دنیـا امـد و در سـال‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬بـه نیویـورک رفت‪ .‬سـال ها مخـراج کار یک‬ ‫جواهرفروشـی بـود و درامـدش ان قـدری بـود کـه‬ ‫خانـه ای بـرای خانـواده اش مهیـا کنـد؛ تااینکـه‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۱‬از کار بیـکار شـد‪ .‬ان وقـت بـود کـه‬ ‫تصمیم گرفت مثل برادرش راننده تا کسی شود‬ ‫‪۷۵۰‬هـزاردالر بـرای خرید‬ ‫و به ه رسـختی کـه بـود‪ ،‬‬ ‫مجـوز تا کسـی رانی پـول جـور کـرد‪ .‬به این ترتیـب‬ ‫چـاو می شـد مالـک یک واحـد تجـاری انفـرادی‬ ‫و مجـوز حکـم دارای ِـی ایـن واحـد تجـاری را پیـدا‬ ‫یکـرد‪ .‬بـرای مدتـی همه چیـز طبـق برنامـه‬ ‫م ‬ ‫پیـش رفـت و ارزش مجـوز تا کسـی رانی بـه بیـش‬ ‫از یک میلیـون دالر افزایـش یافـت‪ .‬بعـد حبـاب‬ ‫ترکیـد و در همین زمـان برنامک های هم سـفری‬ ‫مجوز چاو‬ ‫مثل لیفت و اوبر به بازار امدند‪ .‬ارزش‬ ‫ِ‬ ‫ب هسـرعت سـقوط کـرد و ادامـه پرداخ ِـت اقسـاط‬ ‫وام دشـوار و دشـوارتر شـد‪ .‬چـاو در سـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫خودکشی کرد‪ .‬همه قبول داریم چاو بدشانسی‬ ‫اورد؛ اما البد این را هم قبول داریم که او با خرید‬ ‫یـک دارایـی پرمخاطـره‪ ،‬دسـت بـه قمـار زده بـود‬ ‫و عواقبـش را هـم ازپیـش پذیرفتـه بـود؛ و ایـن‬ ‫شفـرض شـاید بعضـی از مـا را وسوسـه کنـد‬ ‫پی ‬ ‫بدبختی خود سـرزنش‬ ‫کـه او را به عنـوان مسـبب‬ ‫ِ‬ ‫کنیـم‪ .‬یـک منـش فکـری بـه مـا می گویـد وقتـی‬ ‫چنین قمارهایی پوچ از اب درمی اید‪ ،‬فقط باید‬ ‫قماربـاز را سـرزنش کـرد‪ .‬شـاید سـنگدلی به نظـر‬ ‫بیایـد؛ امـا گویـا بسـیاری ازما‪ ،‬حداقـل در امریـکا‬ ‫ً‬ ‫واقعا چنین برخوردی داریم‪ :‬گزارش سـال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫مرکـز تحقیقاتـی «پیـو» نشـان داد ‪ ۳۹‬درصـد از‬ ‫ کاری فقرا را علت فقر می دانند و‬ ‫امریکایی هـا کـم ِ‬ ‫ناتوانی در براورد صحیح مخاطرات یک تصمیم‬ ‫را نیـز از انـواع «کـم کاری» قلمـداد می کننـد؛‬ ‫یعنـی خیلـی از مـا براین باوریـم ادم هـا مسـئول‬ ‫اقبـال بـد خـود هسـتند‪ .‬مـن مخالـف‬ ‫بخـت و ِ‬ ‫ایـن دیدگاهـم؛ امـا دالیلـم فقـط جنبـه سیاسـی‬ ‫یـا اخالقـی ندارنـد؛ بلکـه ریشـه در مفاهیمـی از‬ ‫پیچیدگـی‬ ‫علـم پیچیدگـی (به خصـوص نظریـه‬ ‫ِ‬ ‫محاسـباتی) دارنـد کـه بـا بهره از ریاضیات نشـان‬ ‫می دهنـد توانایـی مـا در محاسـبه درسـت و‬ ‫دقیـق ریسـک ها محدودیت هـای سـفت و‬ ‫یکـه درک مسـتدل انچـه‬ ‫سـختی دارد‪ .‬ازانجای ‬ ‫ً‬ ‫در اینـده رخ خواهـد داد‪ ،‬معمـوال غیرممکـن‬ ‫ـردم پا ک نیتـی کـه بابـت‬ ‫اسـت‪ ،‬س‬ ‫ـرزنش م ِ‬ ‫ِ‬ ‫شـرایط پیش بینی نشـده بـه فرجامـی بـد دچـار‬ ‫می شـوند‪ ،‬بـه دوراز انصـاف اسـت‪ .‬نتیجـه اینکـه‬ ‫دلسـوزی و همـدردی‪ ،‬به جـای سـرزنش کردن‪،‬‬ ‫یسـت کـه بـا قصـد و‬ ‫برخـورد صحیـح بـا کسان ‬ ‫نیت پا ک دسـت به عمل می زنند؛ اما قمارشـان‬ ‫در زندگـی به ثمـر نمی نشـیند‪ .‬نقطـه اغـاز بـرای‬ ‫رسـیدن به این منظـور توجـه به این نکتـه اسـت‪:‬‬ ‫مردم باید به جنبه هایی خاص از جهان اشراف‬ ‫داشته باشند تا بتوان ان ها را مسئول اعمالشان‬ ‫دانسـت‪ .‬در بسـیاری ازموارد همیـن شـرط‬ ‫کوچـک نیـز محقـق نمی شـود تـا بتـوان کسـی را‬ ‫مقصـر دانسـت‪ .‬بـرای مثـال؛ پیش بینـی اینکـه‬ ‫ظهـور برنامک هـای هم سـفری بازار تا کسـی رانی‬ ‫شـهر نیویـورک را ورشکسـت خواهنـد کـرد‪،‬‬ ‫هرگـز بـرای چـاو سـاده نبـود؛ همان طورکـه بـرای‬ ‫بسـیاری ازما نیسـت‪ .‬پیش بینـی تحول افرینـی‬ ‫ً‬ ‫فنـاوری ذاتـا دشـوار اسـت کـه ا گـر چنیـن نبـود‪،‬‬ ‫ گذاران زودهنـگام در فناوری هـای‬ ‫سـرمایه ِ‬ ‫تحول افریـن این قـدر ثروتمنـد نمی شـدند‪ .‬پـس‬ ‫چنین معیار دسـت پایینی برای مقصرشناختن‬ ‫ً‬ ‫مـردم ان قدر زیادی سـخت گیرانه اسـت که اصال‬ ‫محتمـل نیسـت‪ .‬چطـور می تـوان هر یک از مـا‬ ‫را بابـت ندیـدن رونـدی سـرزنش کـرد کـه بـا‬ ‫قابل توجـه‪،‬‬ ‫وجـود این همـه انگیزه هـای‬ ‫ِ‬ ‫مـادی ِ‬ ‫چکـس دیگری مقدور نیسـت‪.‬‬ ‫دیدنـش بـرای هی ‬ ‫بـا ایـن جملـه می تـوان معیـار تقصیـرکاری مـردم‬ ‫ق تعریـف کـرد‪ :‬مـردم بایـد یـک الگـوی‬ ‫را دقیـ ‬ ‫ّ‬ ‫ِعل ِـی دقیـق از نظامـی کـه در ان فعالیت می کنند‬ ‫داشـته باشـند تـا بتـوان ایشـان را بابـت نتیجـه‬ ‫قمارشـان سـرزنش کـرد؛ یعنـی ایشـان بایـد‬ ‫ـری متغیرهـای‬ ‫چگونگـی تاثیرگـذاری یـا بی تاثی ِ‬ ‫قمـار‬ ‫گونا ِ‬ ‫گـون ایـن نظـام بـر یکدیگـر را بداننـد‪ِ .‬‬ ‫چاو در سـرمایه گذاری بر مجوز تا کسـی رانی به بار‬ ‫ّ‬ ‫ننشسـت؛ چرا که همبسـتگی پیچیده ِعلی بین‬ ‫این سـرمایه گذاری پرریسک و پیشرفت فناوری‬ ‫مجـوز تا کسـی رانی ابتـدا‬ ‫موجـب شـد قیم ِـت‬ ‫ِ‬ ‫بـا شـیب ثابتـی افزایـش یابـد و بعـد ب هسـرعت‬ ‫سـقوط کنـد‪ .‬بـرای پیش بینـی سـقوط قیمـت‬ ‫مجـوز تا کسـی رانی بـدون بهر هبـردن از عنصـر‬ ‫شـانس‪ ،‬چـاو یـا هـر کـس دیگـری بایـد تصویـر‬ ‫ّ‬ ‫سـاختار ِعلـی تودرتو می داشـت‪.‬‬ ‫واضحـی از ایـن‬ ‫ِ‬ ‫اینجاسـت کـه نظریـه پیچیدگـی محاسـباتی‬ ‫ّ‬ ‫بـه کار می ایـد‪ .‬معلـوم شـد کشـف سـاختار ِعلـی‬ ‫جهـان واقعـی بسیاردشـوار اسـت‪.‬‬ ‫نظام هـای‬ ‫ِ‬ ‫یبـردن بـه‬ ‫قتـر‪ ،‬تلاش بـرای پ ‬ ‫به بیانـی دقی ‬ ‫ّ‬ ‫سـاختار ِعلـی در هـر نظامـی (مهم‬ ‫محتمل تریـن‬ ‫ِ‬ ‫نیسـت چقـدر دربـاره اش اطالعـات داشـته‬ ‫یسـت که نظری هپـردازان ان را‬ ‫باشـیم) چیز ‬ ‫نپـی سـخت» می نامنـد‪ :‬کشـف‬ ‫«مسـئله ا ‬ ‫ّ‬ ‫مولـد یـک مجموعـه داده معمولی‬ ‫سـاختار ِعلـی ِ‬ ‫بـرای هـر الگوریتمـی کاری بسـیار شـاق اسـت‪.‬‬ ‫موردنیـاز‬ ‫در بسـیاری ازموارد‪ ،‬حداقـل زمـان‬ ‫ِ‬ ‫الگوریتـم بـرای کشـف سـاختار موردمطالعـه‪ ،‬بـا‬ ‫افزایـش تعـداد متغیرهـای مجموعـه‪ ،‬به طـور‬ ‫ضکـه‬ ‫تصاعـدی افزایـش می یابـد‪ .‬با این فر ‬ ‫ذهـن مـا هـم بـرای کشـف مسـائل از الگوریتـم‬ ‫اسـتفاده می کنـد‪ ،‬نتایـج ذکرشـده همان قـدر‬ ‫شـامل حـال تفکـر انسـانی می شـود کـه شـامل‬ ‫راه دورزدن ایـن‬ ‫حـال کامپیوترهـا شـده‪ .‬یـک ِ‬ ‫ّ‬ ‫محدودیت هـا این اسـت که سـاختار ِعلـی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دنیـای واقعـی را نسـبتا سـاده فـرض کنیـم؛ مثلا‬ ‫ً‬ ‫می توانیـم فـرض کنیـم هیـچ متغیـری (مثلا‬ ‫قیمت نفت) در این نظام نیسـت که به بیش از‬ ‫ً‬ ‫‪ 2‬متغیر دیگر (مثال تقاضا و عرضه نفت) وابسـته‬ ‫باشـد‪ .‬بـا محدودکردن احتمال ها به این شـکل‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫از دشـواری تخمیـن سـاختار ِعلـی کـم می شـود‪.‬‬ ‫به بـاور فیلسـوفی به نـام «یولیـا ِاشـتافل»؛ ایـن‬ ‫رهیافت هـای ا کتشـافی در رویکردهـای حـل‬ ‫مسـئله شـکل گیری بخـش مهمـی از باورهـای‬ ‫انسـانی مـا را توضیـح می دهنـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫سـاده انگاری یـک نظـام پیچیـده «بـازی بـا دم‬ ‫شـیر» اسـت‪ .‬نمـود جهـان در رهیافت ا کتشـافی‬ ‫ممکـن اسـت ب هشـکل خطرنا کـی غلط انـداز‬ ‫یشـک‪ ،‬پیش بینی ناپذیـری جریـان‬ ‫باشـد‪ .‬ب ‬ ‫ّ‬ ‫زندگی ما تاحدی ناشـی از غنای پیچیدگی ِعلی‬ ‫ِ‬ ‫دنیای اجتماعی سـت که شبکه ای درهم تنیده‬ ‫از اقتصـاد‪ ،‬سیاسـت‪ ،‬روان شناسـی و جوانـب‬ ‫نشـرایط بسـیار پیچیـده ای‬ ‫دیگـر اسـت‪ .‬درچنی ‬ ‫کـه ویژگـی بسـیاری از نظام هـای دنیـای‬ ‫واقعی سـت‪ ،‬به نـدرت مـوردی پیـش می ایـد کـه‬ ‫شتـر‬ ‫مـردم در حـد معیـاری قـرار بگیرنـد کـه پی ‬ ‫بـرای سـرزنش تعریـف کردیـم‪ .‬راه بهتـر بـرای‬ ‫مقابلـه بـا پیچیدگی هـای سـرگیجه اور دنیـای‬ ‫اجتماعـی این اسـت که مـردم ریسـک قمارشـان‬ ‫را کمتـر کننـد‪ .‬چـاو‪ ،‬بـا صرف کـردن ان حجـم‬ ‫از سـرمایه اش بـرای خریـد مجـوز تا کسـی رانی‪،‬‬ ‫همـه تخم مر غ هایـش را در یـک سـبد گذاشـت‪.‬‬ ‫پـس شـاید بگوییـد او باایـن کار خـودش را‬ ‫درمعـرض ورشکسـتگی قـرار داد‪ .‬شـاید بهتـر‬ ‫باشـد به جـای چنیـن ریسـکی‪ ،‬افـراد به دنبـال‬ ‫تدابیـر جبرانـی متنوعـی باشـند کـه حتـی در‬ ‫شـرایط عدم اطمینـان شـدید‪ ،‬خطر بـروز فاجعه‬ ‫را از بیـن ببرنـد یـا تاحدزیـادی کاهـش دهنـد‪.‬‬ ‫مشـکل اینجاسـت کـه در کشـورهای متمـول‪،‬‬ ‫بخـش عمـده زندگـی اقتصـادی و اجتماعـی‬ ‫طـوری طراحـی شـده کـه افـراد را ملـزم می کنـد‬ ‫بـرای داشـتن یـک زندگـی پربـار ا کثـر منابعشـان‬ ‫را به یک اسـتراتژی تخصیص دهند‪ .‬گرفتن وام‬ ‫دانشـجویی‪ ،‬گرو گـذاری وثیقـه‪ ،‬یـا خریـد مجـوز‬ ‫تا کسـی رانی همه وهمه استراتژی هایی هستند‬ ‫ً‬ ‫ـش‬ ‫کـه ا گـر نگوییـم کل منابـع مالـی فـرد‪ ،‬اقلا بخ ِ‬ ‫بزرگـی از ان را به خـود اختصاص می دهند‪ .‬اینجا‬ ‫درپیش گرفتـن تدابیـر جبرانـی‪ ،‬همـان ابتـدای‬ ‫کار‪ ،‬یـک ثـروت درست وحسـابی می طلبـد‪ ،‬پس‬ ‫ایـن راهـکار نمی توانـد بـرای بسـیاری از مـردم‬ ‫اسـتراتژی مناسـبی باشـد‪ .‬بیشـتر مـا تسـلیم‬ ‫قمارکردن هـای بـزرگ در قمارخانه ای می شـویم‬ ‫ً‬ ‫کـه عملا شـناختی از احتمـاالت پنهانـی اش‬ ‫نداریـم‪ .‬اینکـه بـا چـه دیدگاهـی بایـد بـه دیگـران‬ ‫ً‬ ‫نـگاه کنیـم‪ ،‬ذاتـا پرسشـی روان شـناختی‬ ‫و اخالقی سـت؛ امـا ازلحـاظ سیاسـی هـم‬ ‫حائزاهمیـت اسـت‪ .‬چگونگـی نـگاه مـا بـه افـراد‬ ‫کم اقبـال بـر نحـوه برخـورد مـا بـا مسـئله نابرابـری‬ ‫اجتماعـی و میـزان اهمیتـی کـه بـرای ان قائـل‬ ‫هسـتیم‪ ،‬تاثیرگـذار اسـت‪ .‬بـاز می رسـیم بـه مرگ‬ ‫کنـی چـاو و صدالبتـه مـرگ صدهـا انسـان دیگـر‪.‬‬ ‫تحقیقـات دو اقتصـاددان به نام هـای «انـه‬ ‫کیـس» و «انگـس دیتـون» گویـای این اسـت که از‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۰‬امید به زندگی در امریکا کاهش یافته‬ ‫ً‬ ‫یسـت که‬ ‫و ایـن کاهـش تقریبـا ناشـی از چیز ‬ ‫ایـن دو ان را «مـرگ از روی ناامیـدی» می نامنـد؛‬ ‫مثـل سـوءمصرف مـواد و خودکشـی‪ .‬ناامیـدی‬ ‫جایـی گل می کنـد کـه همدلـی گـم شـده‬ ‫باشـد؛ همیـن االن‪ ،‬دلسـوزی نکردن مـا بـرای‬ ‫یکدیگـر دارد مـا را بـه کشـتن می دهـد‪ .‬هرچنـد‬ ‫کاهشـی امیـد‬ ‫مسـئوالن بایـد بـرای تغییـر رونـد‬ ‫ِ‬ ‫بـه زندگـی دسـت به کار شـوند؛ امـا مـا هـم بایـد‬ ‫جـور دیگـری نـگاه کنیـم بـه کسـانی که به خاطـر‬ ‫تصمیمـات پرخطـر امـا خوش نیتشـان دچـار‬ ‫سرنوشـتی نامیمـون شـده اند‪ .‬وقتـی توانایـی‬ ‫ّ‬ ‫یبـردن بـه سـاختار پیچیـده ِعلـی‬ ‫مـا در پ ‬ ‫دنیـای اجتماعـی محـدود باشـد‪ ،‬بالفاصلـه‪،‬‬ ‫به این نتیجـه می رسـیم کـه سـرزنش افـراد کار‬ ‫درسـتی نیسـت‪ .‬مهـم نیسـت خودمـان را چقدر‬ ‫باهوش تصور کنیم؛ محدودیت سفت و سختی‬ ‫درباره چیزهایی که می توانیم بدانیم وجود دارد‬ ‫و خیلی راحـت ممکـن اسـت از خیـل بازنـدگان‬ ‫قمـاری بـزرگ سـر دراوریـم‪ .‬مـا بـه خودمـان و‬ ‫بـه دیگـران‪ ،‬یـک دنیـای دلسـوزتر و مهربان تـر‬ ‫بدهکاریـم‪.‬‬ ‫ارزو صحیحی‪ /‬ترجمان‬ ‫ا گر بستنی کا کائویی دوست دارید ‪...‬‬ ‫افرادی کـــه به این بســـتنی عالقـــه دارنـــد‪ ،‬روحیه ای ســـرزنده‪ ،‬دراماتیک‬ ‫و خوش مشـــرب دارنـــد‪ .‬ان هـــا به راحتـــی معنـــای عشـــق را در هرچی ــز‬ ‫ً‬ ‫کوچکـــی کشـــف می کننـــد و به نظرشـــان بایـــد از زندگـــی کامال لـــذت برد‬ ‫و قـــدر ان را دانســـت‪ .‬یکـــی از ویژگی هـــای فـــردی ان هـــا این اســـت که در‬ ‫مســـائل متعـــددی وارد می شـــوند و به همین دلیـــل گاه بیش ازح ــد‬ ‫اظهارنظـــر می کننـــد‪ .‬شـــاید بتـــوان به ان هـــا این خـــرده را نیـــز گرفت که‬ ‫هنـــوز کاری را تمـــام نکرده‪ ،‬ســـراغ کار دیگری می رونـــد‪ .‬روابط معمولی و‬ ‫بـــدون هیجان‪ ،‬ان ها را خســـته می کنـــد و دائم به دنبال یک ســـورپرایز و‬ ‫اتفاق های جدید هســـتند‪ .‬می تـــوان ادعا کرد فردی ماجراجو هســـتید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی دبل چا کلت دوست دارید ‪...‬‬ ‫در روحیـــه شـــما بیش ازهرچیز رمانتیک بـــودن و قدرت خالقه به چش ــم‬ ‫می خـــورد‪ .‬شـــما زندگـــی را یک مهمانـــی بـــزرگ می دانید و ایـــن توانایی‬ ‫را داریـــد تـــا در مالقات با دیگـــران به خوبی بـــر ان ها تاثیر بگذاریـــد‪ .‬این را‬ ‫هـــم مدیون حس خوب و ســـلیقه زیبایتان در هرچیزی هســـتید‪ .‬البته‬ ‫نبایـــد بر ایـــن واقعیت چشم پوشـــی کرد که شـــما خودتان شـــیفته این‬ ‫هســـتید کـــه در جمع به شـــما توجه کنند و مدام از شـــما تعریف شـــود!‬ ‫بیشـــتر اوقات ترجیح می دهید در حلقه دوســـت و اشـــنا باشید؛ تااینکه‬ ‫گوشـــه ای تنها بمانیـــد‪ .‬دلتان می خواهـــد در روابط عاطفی خود عش ــق‬ ‫واقعـــی را دریافـــت کنیـــد و از شـــریک زندگی تـــان بیشـــترین توجهـــی که‬ ‫می شـــود را بگیرید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی نعناعی دوست دارید ‪...‬‬ ‫بایـــد گفت که فـــردی بلندپرواز و درعین حال بااعتمادبه نفس هســـتید‪.‬‬ ‫البتـــه گاه دیگـــران را بـــا شـــکا کی های خـــود به ســـتوه می اوریـــد‪ .‬به نظ ــر‬ ‫می اید واقع گرایی شـــما باعث شـــده تا به اینده نگاهی فکر شـــده داش ــته‬ ‫باشـــید و ازایـــن رو بـــرای هر اقدامی ســـعی دارید نقشـــه ای حساب شـــده‬ ‫داشـــته باشـــید‪ .‬به نوعی تا مطمئن نباشـــید‪ ،‬اقدام و حرکتـــی نخواهید‬ ‫داشـــت‪ .‬در کار و فعالیت هـــای اقتصـــادی خوب عمل می کنیـــد و گاهی‬ ‫البتـــه فقـــط گاهـــی روابط خـــود را ســـخت به چالـــش می کشـــید‪ .‬در کنار‬ ‫همـــه این هـــا؛ صداقـــت‪ ،‬شـــخصیت‪ ،‬اصالـــت و وابســـتگی تان از ش ــما‬ ‫فردی دوست داشـــتنی ســـاخته که تا پای جان برای دوستان و اعضای‬ ‫خانواده می ایســـتید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی توت فرنگی دوست دارید ‪...‬‬ ‫جـــزو افرادی هســـتید که متفکرانه رفتار می کنند و قبـــل از هر تصمیمی‪،‬‬ ‫تمـــام جوانـــب ان را می ســـنجند‪ .‬بســـیار پایبنـــد قانـــون هســـتید؛‬ ‫به همین علـــت محتاطانـــه رفتـــار می کنیـــد‪ .‬دوســـت داریـــد بیش ازانکه‬ ‫ً‬ ‫دنبالـــه رو باشـــید‪ ،‬دیگـــران از شـــما پیـــروی کننـــد‪ .‬اساســـا جلودار بودن‬ ‫را دوســـت داریـــد‪ .‬درزمینـــه کاری‪ ،‬فـــردی موثـــر‪ ،‬تالشـــگر و پـــر از حـــس‬ ‫موفقیت هســـتید‪ .‬در روابط اما شـــخصیتی خجالتی دارید که به سختی‬ ‫می توانیـــد حرف های خـــود را به طرف مقابلتـــان بگوییـــد‪ .‬ا گرچه ادمی‬ ‫نیســـتید کـــه مقابـــل خواســـته دیگـــران زانـــو بزنید؛ امـــا بســـیاری اوقات‬ ‫نمی توانیـــد به راحتـــی نـــه بگویید‪ .‬به عشـــق در اولیـــن نگاه بـــاور دارید و‬ ‫ایـــن جزو ویژگی های رفتاری شماســـت که نســـبت به عزیزانتـــان فدا کار‬ ‫و حمایتگر هســـتید‪.‬‬ ‫ا گر بستنی وانیلی دوست دارید ‪...‬‬ ‫دربـــاره عالقه منـــدان طعـــم وانیلـــی یک چیـــز مســـلم اســـت‪ :‬ان ه ــا‬ ‫قابل پیش بینـــی نیســـتند؛ چـــون بســـیاری اوقات خودشـــان هـــم هیچ‬ ‫برنامـــه ای ندارند‪ .‬شـــما فردی عاشـــق ریســـک های دراماتیک هســـتید‬ ‫و بیـــش از نیـــروی عقـــل و تفکـــر‪ ،‬پیرو احساســـات خود هســـتید‪ .‬شـــاید‬ ‫به همین علـــت مشـــکالت زیـــادی را در کار و روابـــط خـــود تجربـــه کـــرده‬ ‫باشـــید‪ .‬البته باید اشـــاره کنیم شما ازنظر احساســـی‪ ،‬فردی ایدئالیست‬ ‫بـــوده و همیشـــه بـــه اهـــداف بـــزرگ فکـــر می کنیـــد‪ .‬حتـــی خیلی اوقات‬ ‫خـــود را مجبـــور بـــ ه مواجهه بـــا موقعیت هـــای جدید و خـــاص می کنید‪.‬‬ ‫خودتـــان حـــس می کنیـــد برای انکـــه خـــود واقعی تـــان را نشـــان داده و‬ ‫ً‬ ‫تمـــام زندگی تـــان را فدای عزیـــزی کنید‪ ،‬الزم اســـت که حتمـــا از امنیت‬ ‫رابطه تـــان و دوام ان مطمئـــن باشـــید؛ ازایـــن رو شـــاید هرگـــز در زندگ ــی‬ ‫مشـــترک‪ ،‬طعـــم لـــذت واقعـــی را نچشـــید؛ چـــون همیشـــه در حالتـــی از‬ ‫دودلـــی بســـر می برید‪.‬‬ صفحه 5 ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2288‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رضا بهنام‬ ‫کاهش ‪ ۷۹‬درصدی حجم ذخیره اب در سازه ها‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی‬ ‫و ابخیـزداری خراسـان‬ ‫جنوبـی گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫کاهـش بارندگی هـا در سـال‬ ‫ابـی‪ ،‬زراعـی جـاری‪ ،‬حجـم‬ ‫ذخیـره اب در سـازه های‬ ‫ابخیـزداری اسـتان تاکنـون‬ ‫‪ ۷۹‬درصـد کاهـش یافتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬علیرضـا نصرابـادی افـزود‪« :‬از پائیـز سـال گذشـته تاکنـون درمجمـوع‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬میلیـون و ‪ ۲۴۸‬هزارمترمکعـب روان اب در سـازه های ابخیـزداری اسـتان‬ ‫جمـع اوری و ذخیـره شـده اسـت»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬میـزان ذخیره سـازی و‬ ‫کنتـرل روان اب پشـت سـازه های ابخیـزداری اسـتان در سـال زراعـی ‪-۱۳۹۹‬‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬معـادل ‪ ۷۶‬میلیـون و ‪ ۴۹۶‬هـزار و ‪ ۵۶۰‬مترمکعـب بوده اسـت»‪ .‬مدیرکل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری خراسـان جنوبـی گفـت‪« :‬درحال حاضـر‪ ،‬دوهـزار‬ ‫و ‪ ۱۵۳‬سـازه ابخیـزداری بـا ظرفیـت ‪ ۸۰‬میلیـون و ‪ ۷۰۵‬هـزار و ‪ ۲۶۹‬مترمکعـب‬ ‫دراین اسـتان وجـود دارد‪ .‬بـرای اجـرای طر ح هـای ابخیـزداری سـال گذشـته‬ ‫درمجمـوع ‪ ۱۹۱‬میلیـارد و ‪ ۱۲۰‬میلیون ریـال مصـوب شـد کـه ‪ ۱۴۵‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۱۳۵‬میلیون ریـال بـه اسـتان تخصیص یافـت»‪ .‬نصرابـادی افـزود‪« :‬ازاین میزان‬ ‫از محل اعتبارات استانی ‪ ۴۱‬میلیارد و ‪ ۷۰‬میلیون ریال مصوب شد و ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۳۵‬میلیون ریـال تخصیـص یافـت‪ ،‬از محـل اعتبـارات ملـی نیـز ‪ ۱۵۰‬میلیـارد‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیون ریـال مصـوب و ‪ ۱۲۹‬میلیـارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریـال تخصیـص یافتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬سـازه های ابخیـزداری اسـتان کـه سـال قبـل تـا‬ ‫‪ ۸۵‬میلیون مترمکعـب روان اب را ذخیـره کردنـد‪ ،‬امسـال بـا کمبـود بارندگی هـا‬ ‫بـا افـت شـدید مواجـه شـده اند‪ .‬باتوجه به اینکـه تاثیـر ابگیـری ایـن سـازه ها از‬ ‫یـک تـا سه سـال خـوب خواهد بود؛ درنتیجه در مناطقی که سـازه وجـود دارد‪،‬‬ ‫اثـرات شـدید خشک سـالی کمتـر اسـت‪ .‬تخصیـص اعتبـار از محـل صنـدوق‬ ‫توسـعه ملـی بـه خراسـان جنوبـی از سـال ‪ ۹۷‬اغـاز و به سـایر اسـتان های کشـور‬ ‫تعمیـم داده شـد»‪ .‬اعتبـارات ابخیـزداری اسـتان خراسـان جنوبی در سه سـال‬ ‫یکـه ایـن‬ ‫اخیـر از محـل اعتبـارات ملـی ‪ ۱۶‬برابـر رشـد را نشـان می دهـد؛ به گونه ا ‬ ‫اعتبار اختصاصی حتی از ‪ ۴۰‬سـال گذشـته نیز بیشـتر بوده اسـت‪ .‬از محل این‬ ‫اعتبارات ملی حجم عملیات اجرای انواع سـازه ها بیش از ‪ ۴۵۰‬هزارمترمکعب‬ ‫بـوده کـه در این مـدت ‪ ۸۶‬هزارهکتـار از حوزه ابخیز اسـتان زیرپوشـش عملیات‬ ‫قرار گرفت‪ .‬همچنین ازاین محل‪ ۲۷۰‬روستا درقالب‪ ۲۸‬هزار خانوار با جمعیت‬ ‫بیش از ‪ ۷۵‬هزارنفر بهره مند شدند و تاکنون‪ ۳۱۶‬سازه ابخیزداری در سطح‪۲۴‬‬ ‫حـوزه ابخیـز ‪ ۱۱‬شهرسـتان اسـتان اجـرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫پرداخت مطالبات گندم کاران؛ تا پایان هفته‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات‬ ‫بازرگانـی خراسـان جنوبـی گفـت‪:‬‬ ‫‪۷۷۰‬تـن گنـدم‬ ‫«تاکنـون دوهـزار و ‬ ‫به صـورت تضمینـی خریـداری‬ ‫شـده اسـت کـه ‪ ۲۵‬درصـد‬ ‫باقی مانـده مطالبـات گنـدم کاران‬ ‫تـا پایـان هفتـه یـا اوایـل هفتـه‬ ‫اینـده پرداخـت می شـود»‪ .‬مدیـرکل غله و خدمـات بازرگانی خراسـان جنوبی‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬از ابتـدای فصـل شـروع خریـد گنـدم تاکنـون دوهـزار و ‪ 770‬تـن‬ ‫گنـدم به صـورت تضمینـی از کشـاورزان اسـتان خریـداری شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬درحال حاضـر ‪ 14‬مرکـز خریـد گندم در اسـتان فعال اسـت و ارزش گندم‬ ‫خریـداری شـده به میـزان ‪ 13‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان اسـت کـه ازاین میزان‬ ‫‪ 10‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون تومان پرداخت شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل غله و خدمات‬ ‫بازرگانـی خراسـان جنوبـی بااشـاره به مطالبـه سـه میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومانی‬ ‫گنـدم کاران افـزود‪« :‬پیش بینـی می شـود ‪ 25‬کـه درصـد باقی مانـده از مطالبات‬ ‫تـا انتهـای هفتـه و یـا هفتـه جدیـد پرداخـت شـود»‪ .‬اسـداللهی یـاداور شـد‪« :‬در‬ ‫مدت چهارماهه امسـال هزار و ‪ 200‬تن برنج توزیع شـده و به همین میزان هم‬ ‫درحـال توزیـع اسـت و در این مـدت هـزار و ‪ 15‬تـن شـکر توزیع شـده و هزارتن هم‬ ‫درحال توزیع است»‪ .‬وی بابیان اینکه هرماه توزیع ارد را هم داریم که در مدت‬ ‫چهارماهـه امسـال‪ 29 ،‬هزارتـن ارد توزیـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان خبر داد؛‬ ‫اجرای «طرح ‪ »۳۱۳‬با هدف پشتیبانی معنوی‬ ‫از خانواده های تحت حمایت‬ ‫معـاون امـور فرهنگـی کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان در جلسـه توجیهـی‬ ‫«طـرح ‪ »۳۱۳‬و ارتبـاط ویدئوکنفرانسـی بـا حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫حسـن هرمـز؛ مدیـرکل فرهنگـی و تربیتـی کمیتـه امـداد کشـور و حضـور‬ ‫حجت االسلام فندرسـکی؛ معـاون تبلیغـات حـوزه علمیـه اسـتان گلسـتان‬ ‫و جمعـی از روحانیـون گفـت‪« :‬طـرح ‪ ۳۱۳‬بـه نیـت یـاران امـام زمان(عـج)‪،‬‬ ‫بـا مشـارکت حـوزه علمیـه و کمیتـه امـداد بـرای تهذیـب نوجوانـان درقالـب‬ ‫حمایـت معنـوی از خانواده هـای تحت حمایـت و بـا بهره گیـری از ظرفیـت‬ ‫دینـی و علمـی روحانیـون در اسـتان گلسـتان اغـاز شـد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی کمیتـه امـداد؛ یونـس علی نیـا خاطرنشـان کـرد‪« :‬براسـاس این‬ ‫طـرح روحانیـون منتخـب حـوزه علمیـه در روسـتاها حضـور یافتـه و در دیـدار‬ ‫چهـره بـه چهـره با خانواده ها مسـائل فرهنگی انان را موردبررسـی قـرار داده و‬ ‫درصدد تحکیم بنیان خانواده و تقویت باورهای دینی و کنترل اسیب های‬ ‫اجتماعـی گام برمی دارنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طـرح ‪ ۳۱۳‬درنهایـت بـه ایجـاد مرا کز‬ ‫نیکـوکاری بـا محوریـت روحانیـون مسـاجد روسـتا و روحانـی طـرح هجـرت‬ ‫متشکل از تعدادی از خواهران و برادران معتمد محلی بوده و به شناسایی‬ ‫و مدیریت حل مسـائل خانواده محور ختم خواهد شـد»‪ .‬وی اشـاره کرد‪« :‬با‬ ‫حضـور ‪ ۱۱‬روحانـی طـرح هجـرت در ‪ ۱۲‬روسـتا از شـش شهرسـتان در اسـتان‬ ‫گلسـتان این طرح در مرحله مقدماتی انجام و مشـکالت و نیاز خانواده های‬ ‫تحت حمایـت شناسـایی شـده و بـرای رفـع ان اقـدام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫انتخاب رئیس کانون وکالی دادگستری استان‬ ‫در اولین جلسـه هیئت مدیره دوره هشـتم کانون‬ ‫وکالی دادگسـتری گلسـتان «غالمرضـا اتحادیـه»‬ ‫به عنـوان رییـس جدیـد کانـون انتخـاب شـد‪ .‬در‬ ‫اولیـن جلسـه هیئت مدیـره دوره هشـتم کانـون‬ ‫وکالی دادگسـتری گلسـتان کـه در محـل کانـون‬ ‫برگـزار شـد‪« ،‬غالمرضـا اتحادیـه» به عنـوان رئیـس‬ ‫جدیـد کانـون انتخـاب و بقیـه اعضـای اصلـی‬ ‫نشـرح معرفـی شـدند؛‬ ‫هیئت مدیـره نیـز بدی ‬ ‫حمیدرضـا مومـن (نایب رئیـس)‪ ،‬فرهـاد تومـاج (بـازرس)‪ ،‬عبـاس اسـدی‬ ‫(منشـی)‪ ،‬ایـوب پرتـوی (عضـو اصلـی)‪ .‬غالمرضـا اتحادیـه در دوره سـوم (عضـو‬ ‫اصلـی) و در دوره هـای دوم‪ ،‬پنجـم و ششـم (عضـو علی البـدل) هیئت مدیـره‬ ‫کانـون وکالی دادگسـتری گلسـتان بـود‪.‬‬ ‫ش استان‬ ‫بازدید مدیر کل ورز ‬ ‫از پروژه های نیمه تمام ورزشی‬ ‫مهنـدس برزمینـی؛ مدیـر کل‬ ‫ورزش و جوانان استان گلستان‬ ‫به همـراه مهنـدس دسـتمرد‬ ‫فرمانـدار گمیشـان‪ ،‬از پـروژه‬ ‫زمیـن چمـن مصنوعـی دهنـه‬ ‫ایـن شهرسـتان بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫چمن مصنوعی روسـتای دهنه‬ ‫گمیشان در اینده ای نزدیک‪ ،‬افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬مهندس‬ ‫مسـعودی؛ رئیـس اداره فنـی و مهندسـی اداره کل نیـز‪ ،‬جهـت ارائه نظـرات‬ ‫کارشناسـی و بررسـی مراحـل تکمیـل پـروژه در این بازدیـد‪ ،‬مدیـر کل را همراهـی‬ ‫شو جوانـان اسـتان گلسـتان به همراه‬ ‫کردنـد‪ .‬مهنـدس برزمینـی؛ مدیـر کل ورز ‬ ‫مهندس دستمرد فرماندار گمیشان‪ ،‬از پروژه زمین چمن مصنوعی دهنه این‬ ‫شهرسـتان بازدید کرد‪ .‬چمن مصنوعی روسـتای دهنه گمیشـان در اینده ای‬ ‫نزدیـک‪ ،‬افتتـاح و بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪ .‬مهنـدس مسـعودی؛ رئیـس‬ ‫اداره فنـی و مهندسـی اداره کل نیـز‪ ،‬جهـت ارائـه نظـرات کارشناسـی و بررسـی‬ ‫مراحـل تکمیـل پـروژه در این بازدیـد‪ ،‬مدیـر کل را همراهـی کردنـد‪.‬‬ ‫از ‪ ۷۰‬هزار ُ پرس غذا برای نیازمندان‬ ‫تا طرح نان علوی در عیدانه غدیر‬ ‫ازسوی شهرداری منطقه یک کرمان صورت گرفت؛‬ ‫اجرای طرح پیاده راه سالمت در کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار منطقـه یـک شـهر کرمان بااشـاره به‬ ‫تا کیـد و پیگیری هـای مهنـدس عالـم زاده‬ ‫(شـهردار کرمـان)‪ ،‬بـرای بهسـازی بافـت‬ ‫تاریخی گفت‪« :‬کف سـازی میدان «توحید»‬ ‫و بهسـازی محـور «گلبازخـان»‪ ،‬بافـت‬ ‫تاریخـی شـهر را زنـده می کنـد»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫نخعـی‪ ،‬ازجملـه اقدامـات الزم دراین زمینـه‬ ‫را ازادسـازی محـور «گلبازخـان» به متـراژ‬ ‫‪9100‬مترمربـع‪ ،‬زیرسـازی و اسـفالت ایـن‬ ‫محـور به متـراژ ‪6000‬مترمربـع و اجـرای‬ ‫جـدول سـنگی در ایـن خیابـان به طـول‬ ‫‪700‬متـر خبـر داد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬کف سـازی‬ ‫پیاده روهـای محـور «گلبازخـان» و‬ ‫کف سـازی میـدان «توحیـد» نیـز ازجملـه‬ ‫اقدامـات درحال اجراسـت»‪ .‬شـهردار‬ ‫منطقـه یـک شـهر کرمـان‪ ،‬بابیان اینکـه رفع‬ ‫مشکل اب گرفتگی معابر شهر ازجمله معابر‬ ‫منطقـه یـک‪ ،‬همـواره موردتوجـه شـهردار‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬بـه اجـرای کانـال دفـع اب های‬ ‫سـطحی در بزرگـراه «ایـت اهلل خامنـه ای»‬ ‫به طـول ‪500‬متـر اشـاره کـرد»‪ .‬نخعـی افـزود‪:‬‬ ‫«در چهارسـال مدیریت مهندس عالم زاده‪،‬‬ ‫محوطه سـازی مصلا به متـراژ ‪500‬مترمربـع‪،‬‬ ‫جدول گـذاری ورودی جـاده «زرنـد»‬ ‫به طـول ‪ 2000‬متـر‪ ،‬بهسـازی و زیباسـازی‬ ‫میـدان «گنجعلی خـان» و احـداث پـارک‬ ‫«ریحـان» واقـع در میـدان «ابوالفضـل(ع)»‬ ‫ابتـدای بلـوار «باسـتانی پاریـزی» نیـز انجـام‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬نخعـی درادامـه‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫بهسـازی پیـاده رو و جدول گـذاری خیابـان‬ ‫«فیروزابـاد» و بهسـازی و زیباسـازی‬ ‫میـدان «بسـیج» نیـز ازجملـه اقدامـات‬ ‫انجام شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬زیرسـازی و‬ ‫اسـفالت ادامـه بلـوار «شـهید عباس پـور»‪،‬‬ ‫به متـراژ ‪ 8000‬مترمربـع و اجـرای حوضچـه‬ ‫دفـع اب هـای سـطحی واقـع در تقاطـع‬ ‫«شـهدای کارگـر» بـا گنجایـش ‪ 60‬مترمکعب‬ ‫نیـز از اقدامـات شـاخص منطقـه یـک‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی درادامـه‪ ،‬از حفـاری و‬ ‫لوله گـذاری بـرای انتقـال اب هـای سـطحی‬ ‫بـه دریاچـه «بلداالمیـن» به طـول ‪ 800‬متـر‪،‬‬ ‫اجـرای پیـاده راه سلامت واقـع در بزرگـراه‬ ‫شـمالی به متـراژ ‪10‬هزارمترمربـع و اجـرای‬ ‫بانـد کنـدرو در بزرگراه «ایـت اهلل خامنه ای»‪،‬‬ ‫ورودی شـهرک «صفاییـه» به طـول ‪ 1200‬متر‬ ‫خبـر داد‪ .‬شـهردار منطقـه یـک‪ ،‬درخصوص‬ ‫اقدامـات انجام شـده درراسـتای توسـعه‬ ‫فضـای سـبز و پارک هـای منطقـه یـک شـهر‬ ‫کرمـان‪ ،‬بهسـازی فضـای سـبز محوطـه‬ ‫«گنبـد جبلیـه»‪ ،‬به متـراژ ‪ 3300‬مترمربـع‪،‬‬ ‫«حسـان»‪ ،‬بـه وسـعت‬ ‫احـداث بوسـتان ِ‬ ‫‪12‬هزارمترمربـع و پـارک «بلداالمیـن» بـه‬ ‫وسـعت ‪12‬هزارمترمربع را ازجمله پارک های‬ ‫تازه سـاخت در منطقه یک برشـمرد‪ .‬نخعی‬ ‫«سـاخت بلـوار ‪35‬متـری واقـع در‬ ‫افـزود‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫شـهرک «صفاییـه» به متـراژ ‪13‬هزارمترمربـع‬ ‫و احـداث پـارک «نرگـس» واقـع در شـهرک‬ ‫«بنی هاشـم» بـه وسـعت ‪ 3000‬مترمربـع‬ ‫نیـز ازجملـه این مـوارد اسـت»‪ .‬شـهردار‬ ‫منطقـه یـک شـهر کرمـان‪ ،‬بوسـتان «راجـی‬ ‫کرمانـی» در خیابـان «سـده» به متـراژ‬ ‫‪ 4000‬مترمربـع و طراحـی و زیباسـازی زیرگـذر‬ ‫مسـطح «شـهید بهشـتی» را‬ ‫تقاطـع غیره ‬ ‫ازجملـه اقدامـات انجام شـده اعلام کـرد‪.‬‬ ‫نخعـی اجـرای پیـاده راه سلامت را ازجملـه‬ ‫اقدامـات شـاخص ایـن دوره از مدیریـت‬ ‫شـهری در منطقه یک شـهر کرمان دانسـت‬ ‫و بااشـاره به اجـرای فـاز دوم پیـاده راه‬ ‫سلامت در بزرگـراه «امام رضـا(ع)» به طـول‬ ‫‪400‬متـر گفـت‪« :‬ایـن پیـاده راه حدفاصـل‬ ‫بلـوار «مهدیـه» تـا بلـوار «شـهدای خانوک»‪،‬‬ ‫درحـال سـاخت اسـت»‪ .‬وی به اجـرای باند‬ ‫کنـدرو در بزرگـراه «امام رضـا(ع)»‪ ،‬حدفاصل‬ ‫مسـطح «شـهید بهشـتی» تـا‬ ‫تقاطـع غیره ‬ ‫ورودی بلـوار «بلداالمیـن» به طـول ‪500‬متـر‬ ‫اشـاره کـرد و یـاداور شـد‪« :‬لوله گـذاری و‬ ‫انتقـال اب خـام از میـدان «بسـیج» بـه‬ ‫بزرگـراه «امـام رضا(ع)» و لوله گذاری و انتقال‬ ‫اب خـام از بزرگـراه «ایـت اهلل خامنـه ای»‬ ‫بـه بلـوار «شـهید دادبیـن» نیـز انجـام شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار منطقـه یـک درادامـه‪،‬‬ ‫بـه جدول گـذاری کنـدرو بزرگـراه شـرقی‬ ‫حدفاصـل ارامسـتان و شـهرک «صفائیـه»‬ ‫به طـول ‪1800‬متـر‪ ،‬زیرسـازی کنـدرو بزرگـراه‬ ‫«ایـت اهلل خامنـه ای» حدفاصـل ارامسـتان‬ ‫و شـهرک «صفائیـه» به متـراژ ‪9200‬مترمربـع‬ ‫و اسـفالت کنـدرو بزرگـراه شـرقی حدفاصـل‬ ‫«ارامسـتان» و شـهرک «صفائیـه» به متـراژ‬ ‫‪10‬هـزار و ‪390‬مترمربـع را ازجملـه اقدامـات‬ ‫انجام شـده اعلام کـرد‪ .‬نخعـی همچنیـن‬ ‫بـه احـداث بوسـتان کـودک به متـراژ‬ ‫‪ 8000‬مترمربـع و احـداث پـارک ُ«رز» به متـراژ‬ ‫‪ 3000‬مترمربـع اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬احـداث‬ ‫فـاز اول بـاغ راه به متـراژ ‪20‬هزارمترمربـع‬ ‫حدفاصـل دریاچـه «بلداالمیـن» تـا مدرسـه‬ ‫«اسـماعیلیان» نیـز در دسـتورکار اسـت»‪.‬‬ ‫وی اجـرای مسـیر دوچرخه سـواری در بلـوار‬ ‫«شـهید عباس پـور» را نیـز از برنامه هـای اتی‬ ‫منطقـه یـک برشـمرد و افـزود‪« :‬شـهرداری‬ ‫منطقـه یـک در جدول گـذاری‪ ،‬کف سـازی و‬ ‫محوطه سـازی پـروژه «بهشـت کریمـان» نیز‬ ‫مشـارکت داشـته اسـت»‪ .‬شـهردار منطقـه‬ ‫یـک بااشـاره به فعالیـت مسـتمر واحـد‬ ‫خدمـات شـهری منطقـه یـک‪ ،‬بـه اقدامـات‬ ‫انجام شـده دراین حـوزه اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«در چهارسـال اخیر بـه تجهیـز پارک هـا و‬ ‫فضاهـای تفریحـی توجـه زیـادی شـده کـه‬ ‫نصـب ‪ 17‬عـدد وسـایل بـازی در پارک هـای‬ ‫متعـدد شـهر شـامل پـارک «باسـتانی‬ ‫پاریـزی»‪ ،‬پـارک «شـهید»‪ ،‬پـارک «شـورا»‪،‬‬ ‫پـارک کوچـه ‪ 3‬خیابـان «فتـح ابـادان»‪،‬‬ ‫پـارک «فیروزابـاد»‪ ،‬پـارک «مهدیـه»‪ ،‬پـارک‬ ‫«سـده» و فـاز یـک پیـاده راه «سلامت» در‬ ‫انتهای بلوار «شـهید عباس پـور» از ان جمله‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار منطقـه یـک شـهر کرمـان‪،‬‬ ‫بااشـاره به نصـب هشـت عدد از تابلوهـای‬ ‫ُ‬ ‫راهنمایـی شـهری و نام گـذاری نـه معبـر در‬ ‫چهارسـال اخیر‪ ،‬افـزود‪« :‬شناسـایی نقـاط‬ ‫بحرانـی در زمـان بارندگـی‪ ،‬نصـب پمـپ و‬ ‫لولـه جهـت جمـع اوری و پمپـاژ اب هـا نیـز از‬ ‫تدابیـر اندیشیده شـده در دوران مدیریـت‬ ‫مهنـدس عالـم زاده بـود کـه به خوبـی در‬ ‫منطقـه یـک اجـرا شـده اسـت»‪ .‬نخعـی‬ ‫ازجملـه ایـن نقـاط را چهـارراه «شـهدای‬ ‫کارگـر» تـا بلـوار «سـپهبد شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی»‪ ،‬بزرگـراه «ایـت اهلل خامنـه ای»‪،‬‬ ‫مقابـل مسـجد «خدایـی»‪ ،‬انتهـای بلـوار‬ ‫«باسـتانی پاریزی» تا دریاچه «بلداالمین»‪،‬‬ ‫خیابـان «میرزارضـا»‪ ،‬چهـارراه «شـهدای‬ ‫کارگـر» و مسـجد «خدایـی» تـا دریاچـه‬ ‫«بلداالمیـن» اعلام کـرد‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫درراسـتای ایمنـی عبـور و مـرور شـهروندان‪،‬‬ ‫ایجاد سـه پل عابر پیاده در انتهای خیابان‬ ‫«مهدیـه»‪ ،‬جلـوی مدرسـه «اسـماعلیان»‪،‬‬ ‫انتهـای بلـوار «باسـتانی پاریـزی» و خیابـان‬ ‫«ابوحامـد»‪ ،‬روبه روی بیمارسـتان «ایت اهلل‬ ‫کاشـانی» را از اقدامات انجام شـده دانسـت‪.‬‬ ‫شهردار منطقه یک کرمان بااشاره به تا کید‬ ‫یبـر مناسب سـازی‬ ‫شـهردار کرمـان مبن ‬ ‫معابـر‪ ،‬پارک هـا و سـاختمان های سـطح‬ ‫شـهر گفـت‪« :‬دراین راسـتا ‪ 20‬معبـر و پـارک‬ ‫در سـطح شـهر بـرای افـراد دارای معلولیـت‬ ‫مناسب سـازی شده که پارک «بلداالمین»‪،‬‬ ‫پیـاده راه «سـما»‪ ،‬پـارک «نرگـس»‪ ،‬خیابـان‬ ‫«امـام سـجاد(ع)»‪ ،‬خیابـان «شـهید قرنـی»‬ ‫از پـل «بـاغ ملـی» تـا میـدان «شـهدا»‪،‬‬ ‫خیابـان «شـهید چمـران» و پـارک «شـهید»‬ ‫از ان جملـه اسـت»‪ .‬نخعـی درادامـه‪ ،‬بـه‬ ‫ایجـاد مسـیرهای دوچرخه سـواری در سـه‬ ‫مـکان اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬طبـق دسـتور‬ ‫شـهردار کرمـان بـرای ترویـج حمل ونقـل‬ ‫پـا ک در شـهر کرمـان‪ ،‬در پیـاده راه «سـما»‪،‬‬ ‫فـاز یـک و دو‪ ،‬در پـارک «حسـان» در بزرگـراه‬ ‫«امام رضـا(ع)» و پـارک «نرگـس» در خیابـان‬ ‫بیسـت متری «امـام سـجاد(ع)»‪ ،‬مسـیر‬ ‫دوچرخه سـواری ایجـاد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی همچنیـن درراسـتای بهینه سـازی و‬ ‫نگهـداری فضـای سـبز‪ ،‬بـه توسـعه شـبکه‬ ‫اب خـام در منطقـه یـک اشـاره و لوله گـذاری‬ ‫در مناطقـی از شـهر از «گنبـد جبلیـه»‬ ‫تـا انتهـای خیابـان «مهدیـه»‪ ،‬از بزرگـراه‬ ‫«امام رضـا(ع)» از انتهـای بلـوار «شـهید‬ ‫عباس پـور» تـا میـدان «بسـیج»‪ ،‬از خیابـان‬ ‫«شـهید دادبیـن» تـا پردیسـان «قائم(عج)»‬ ‫و همچنیـن لوله گـذاری شـبکه اب خـام‬ ‫در بلوارهـای «پردیـس»‪« ،‬فرزانـگان» و‬ ‫اتصـال بـه لولـه رفیوژ وسـط بزرگـراه «ایت اهلل‬ ‫خامنـه ای» را ازجملـه اقدامـات انجام شـده‬ ‫دراین راسـتا اعلام کرد‪ .‬نخعی افـزود‪« :‬برای‬ ‫توسـعه شـبکه اب خـام‪15 ،‬هـزار و ‪200‬متـر‬ ‫لوله گـذاری شـده اسـت»‪ .‬وی بهسـازی و‬ ‫مرمت پارک «شـهید فر ح رو» به عنوان پارک‬ ‫بانـوان در خیابـان «مدیریـت» و احـداث‬ ‫پـارک «کـودک» انتهـای بلـوار «سـجادیه»‬ ‫به میـزان ‪14‬هزارمترمربـع را از اقدامـات اتـی‬ ‫شـهرداری منطقـه یـک برای توسـعه فضای‬ ‫سـبز دانسـت و بیـان کـرد‪« :‬پارک هـای‬ ‫«ابریشـم»‪« ،‬شـهید محمدابادی»‪« ،‬شهید‬ ‫کاظـم زاده»‪ ،‬فضـای سـبز «کـوی اسـتادان»‪،‬‬ ‫پـارک «بداغ ابـاد» و ِالمـان وسـط میـدان‬ ‫«ابوالفضـل(ع)» نیـز بهسـازی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫حجت االسلام کنگرلـو؛ رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی شهرسـتان ری در‬ ‫نشسـت خبـری سـتاد دهـه والیـت و عیـد غدیـر گفـت‪« :‬با توجه بـه شـیوع‬ ‫کرونـا‪ ،‬امسـال بانیـان ایسـتگاه های صلواتـی‪ ،‬هیئت های مذهبی و مسـاجد‬ ‫هزینه هـای خـود را صـرف تهیـه و توزیـع غـذا خواهنـد کـرد کـه پیش بینـی‬ ‫مـا توزیـع بیـش از ‪ ۷۰‬هـزار پـرس غـذا بیـن نیازمنـدان اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بسـته های حمایتـی و معیشـتی در ایـن ایـام میـان نیازمنـدان شهرسـتان‬ ‫ری توزیـع می شـود و طـرح نـان علـوی را در روز عیـد غدیـر بـا همـکاری‬ ‫نانوایـان شهرسـتان ری داریـم کـه به صـورت رایـگان نـان در اختیـار مـردم قرار‬ ‫می دهنـد»‪ .‬وی همچنیـن افزود‪« :‬اجرای نمایش های طنز‪ ،‬بازخوانی واقعه‬ ‫غدیر در مسـاجد‪ ،‬اجرای برنامه شـاد و مفرح در فضای باز با رعایت پروتکل‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬از دیگـر برنامه هـای ویـژه در روز عیـد غدیـر اسـت»‪.‬‬ ‫انتصاب رئیس دفتر نماینده اهل ری‬ ‫در شورای شهر تهران‬ ‫داود عمـو حیـدری؛ رئیـس‬ ‫اموزش وپـرورش‬ ‫سـابق‬ ‫شهرسـتان ری و از چهره هـای‬ ‫قدیمـی و اثر گـذار ری‪ ،‬به عنوان‬ ‫رئیـس دفتـر مهنـدس جعفـر‬ ‫شـربیانی؛ نماینـده اهـل ری در‬ ‫شـورای شـهر تهـران انتخـاب‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫سامانه ‪۱۳۷‬؛ پل ارتباطی بین شهرداری و شهروندان‬ ‫شـهروندان بـدون وقفـه و تعطیلـی در ‪ ۲۴‬سـاعت شـبانه روز می تواننـد بـا‬ ‫سـامانه ‪ ۱۳۷‬در تمـاس باشـند‪ .‬مسـئول سـامانه ‪ ۱۳۷‬شـهرداری باقرشـهر‬ ‫بااعالم این خبـر گفـت‪« :‬بـرای داشـتن یـک مدیریت شـهری واحـد و تحوالت‬ ‫در ارائه خدمات بهتر به شـهروندان‪ ،‬صندوق پیام گیر صوتی یا سـامانه ‪۱۳۷‬‬ ‫به عنوان مرکز هدایت کنترل و ساماندهی امورات شهری بسیار حائز اهمیت‬ ‫اسـت»‪ .‬رضـا محمدیفـرد درادامـه بـه ایفـای نقـش درگاه ارتباطـی شـهرداری‬ ‫بـا شـهروندان اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬ارائـه خدمـات در گسـتره سـامانه ‪۱۳۷‬‬ ‫موجبـات نظـم در مدیریـت بـا فراینـد مثبـت و رفع مشـکالت در ابلاغ ‪ ،‬ارجاع‬ ‫و پیگیـری تـا حصـول نتیجـه را موجـب می شـود کـه این امـر در نظـارت دقیق‬ ‫بـر اجـرا ‪ ،‬زمینـه مناسـبی بـرای جلـب مشـارکت عمومـی را پدیـدار می سـازد»‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪« :‬طبـق تماس هـای دریافتـی سـامانه ‪ ۱۳۷‬شـهرداری در نیمه‬ ‫دوم سـال ‪ ۹۹‬و سـه ماه اول سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـاهد ‪ ۴۳۸‬تمـاس و پیـام ازسـوی‬ ‫شـهروندان در راسـتای رفـع معضلات و مشـکالت شـهری بوده ایـم»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بیشـتر تماس هـا در حـوزه خدمـات شـهری و درقالـب نظافـت‪،‬‬ ‫طعمه گـذاری‪ ،‬جمـع اوری سـگ های بالصاحب‪ ،‬جمع اوری نخالـه ‪ ،‬احداث‬ ‫دسـت انداز و در حـوزه عمرانـی درقالـب لگه کیـری اسـفالت ‪ ،‬ترمیـم جـداول‪،‬‬ ‫بازسـازی پل هـا‪ ،‬رسـیدگی بـه تخلفـات سـاختمانی بـوده کـه منجـر به ثبـت‬ ‫پیـام شـده اسـت»‪ .‬محمدیفـرد یـاداور شـد‪« :‬سـامانه ‪ ۱۳۷‬شـهرداری بـدون‬ ‫وقفـه و تعطیلـی طـی ‪ ۲۴‬سـاعت شـبانه روز‪ ،‬امـاده دریافـت و ثبـت نظـرات و‬ ‫درخواسـت های شـهروندان اسـت»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اعمال خاموشی های احتمالی در هفته جاری‬ ‫مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت هم افزایی دستگاه های اجرایی‬ ‫در برخورد با مراکز غیرقانونی تولید رمزارز‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان در‬ ‫جلسـه بررسـی اقدامـات هماهنگـی اجرایـی در شناسـایی‪،‬‬ ‫ضبـط و کشـف دسـتگاه های اسـتخراج رمـزارز غیرمجـاز کـه‬ ‫بـا حضـور مدیـرکل امنیتـی انتظامـی اسـتانداری‪ ،‬دادسـتانی‬ ‫اسـتان‪ ،‬سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران‪ ،‬مدیـر دفتـر‬ ‫حراسـت توزیـع بـرق‪ ،‬سرپرسـت اداره کل ارتباطـات و فناوری‬ ‫و نماینـدگان ناجـا و به میزبانـی شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫مازندران برگزار شـد‪ ،‬خواسـتار همکاری و مشـارکت گسـترده‬ ‫همـه دسـتگاه های اجرایـی و همچنیـن شـهروندان اسـتان‬ ‫در برخـورد بـا مرا کـز غیرقانونـی تولیـد رمـزارز در سـطح اسـتان‬ ‫شـد‪ .‬مهنـدس افضلـی بااشـاره به خاموشـی های امسـال‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬متاسـفانه کاهـش بارندگـی‪ ،‬افزایـش دمـای هـوا و‬ ‫همچنین استخراج غیرمجاز رمزارزها موجب شده تا امسال‬ ‫شـاهد خاموشـی در سـطح شهرها باشیم»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫خوشبختانه تا کنون با همکاری و تعامل همه دستگاه های‬ ‫ذی ربـط‪ ،‬اقدامـات موثـری در شناسـایی‪ ،‬کشـف و ضبـط‬ ‫دسـتگاه های اسـتخراج رمـزارز غیرمجـاز در سـطح اسـتان‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬به طـور حتـم تقویـت ایـن‬ ‫تعامـل و همـکاری می توانـد در افزایـش کشـفیات این بخـش‬ ‫اثرگـذار باشـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای مازندران‬ ‫و گلسـتان‪ ،‬پایین بـودن نـرخ تعرفـه بـرق مصرفـی را از دالیـل‬ ‫مسـتعد بودن جهـت فعالیت هـای غیرقانونی تولیـد رمزارزها‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬مقابلـه و مبـارزه بـا رمزارزهـای غیرمجـاز‬ ‫نیازمند مشـارکت و همکاری همه شـهروندان و بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های دسـتگاه های اجرایی در سـطح استان است»‪.‬‬ ‫مهنـدس افضلـی بااشـاره به اینکه امـروزه شـاهد گسـترش‬ ‫بهره گیـری از ماینرهـا به عنـوان یـک وسـیله پرمصـرف و‬ ‫غیرمجـاز در سـطح جامعـه هسـتیم‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬فعالیـت‬ ‫غیرمجـاز دسـتگاه های اسـتخراج رمـزارز باعث بـروز افت ولتاژ‬ ‫بـرق و درنتیجـه اسـیب بـه لوازم برقی شـهروندان و تجهیزات‬ ‫توزیـع بـرق نیـز می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکه همه مـا در حفظ‬ ‫و صیانـت از بیت المـال و حقـوق مـردم مسـئول هسـتیم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬درهمین راسـتا برخـورد قانونـی با کسـانی کـه‬ ‫بـا اسـتخراج غیرمجـاز رمـزارز موجب خسـارت به صنعت برق‬ ‫می شـوند در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬به طـور‬ ‫حتـم بـا همـکاری دسـتگاه های اجرایـی و مشـارکت کلیـه‬ ‫مردم می توانیم مرا کز غیرمجاز اسـتخراج رمزارز را شناسـایی‬ ‫کـرده و ضمـن برخـورد با سوءاسـتفاده کنندگان‪ ،‬از بیت المال‬ ‫نیـز صیانت کنیـم»‪ .‬افضلی بااشـاره به اینکه براسـاس قانون‪،‬‬ ‫همه دسـتگاه های اسـتخراج رمزارز مجاز تا پایان شهریورماه‬ ‫بایـد خـارج از مـدار باشـند‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬همـه تلاش خـود‬ ‫را بـرای شناسـایی‪ ،‬کشـف و ضبـط دسـتگاه های اسـتخراج‬ ‫رمـزارز غیرمجـاز در سـطح اسـتان بـه کار خواهیـم گرفـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل برق منطقـه ای مازندران و گلسـتان بابیان اینکه‬ ‫همـه دغدغـه مسـئوالن صنعـت بـرق‪ ،‬کاهـش خاموشـی ها‬ ‫در سـطح اسـتان اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬به طور حتم این‬ ‫دغدغـه بـا همـکاری بیشـتر مـردم در کاهـش مصـرف بـرق‬ ‫در زمـان پیـک محقـق خواهـد شـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫فعالیـت دسـتگاه های اسـتخراج رمـزارز غیرمجـاز‪،‬‬ ‫خسـارت های سـنگینی را بـه شـبکه های انتقـال بـرق وارد‬ ‫خواهـد کـرد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬برخـورد قانونـی و قاطـع بـا ایـن‬ ‫افـراد به طـور جد در دسـتورکار نهادها و دسـتگاه های مربوط‬ ‫بـا این موضـوع اسـت»‪ .‬همچنیـن وی بابیان اینکه همکاری‬ ‫مردم در شناسـایی‪ ،‬کشـف و ضبط دسـتگاه های اسـتخراج‬ ‫غیرمجـاز رمـزارز بسـیار حائزاهمیـت اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«بـا همـکاری دادسـتانی و نیروهـای انتظامـی‪ ،‬برخـورد بـا‬ ‫فعـاالن غیرمجـاز دراین خصـوص تشـدید خواهـد شـد‪ .‬لـذا‬ ‫امیدواریـم مـردم فهیـم اسـتان بـا عمـل بـه وظیفـه قانونـی و‬ ‫اجتماعـی خـود مـا را در شناسـایی‪ ،‬کشـف و ضبـط فعـاالن‬ ‫غیرمجـاز این بخـش همراهـی کننـد»‪.‬‬ ‫ســـخنگوی شـــرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت‪« :‬در پی افزایش دما و رشد‬ ‫نامتعـــارف مصرف بـــرق در نقاط مختلف کشـــور همچنان احتمـــال اعمال‬ ‫خاموشـــی در حوزه شهرستان های این اســـتان نیز وجود دارد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«مصـــرف برق ایـــام دراین هفتـــه از مرز ‪۶۵‬هزار مـــگاوات عبـــور خواهد کرد‪،‬‬ ‫باتوجه بـــه هشـــدار اداره کل هواشناســـی ایالم مبنی بر افزایـــش دما در هفته‬ ‫جـــاری و پیش بینـــی دمـــای ‪ ۵۰‬درجه و فراتـــر از ان برای مناطق گرمس ــیری‬ ‫و دمـــای ‪ ۴۰‬درجـــه و فراتر از ان برای مناطق سردســـیری اســـتان‪ ،‬درصورت‬ ‫عدم رعایـــت الگوهای مصرف‪ ،‬با مدیریت اضطراری بار (خاموشـــی) روبه رو‬ ‫خواهیم شـــد»‪ .‬محمد محمدیان شـــمالی اظهار داشـــت‪« :‬براین اســـاس از‬ ‫هم اســـتانی های گرامی تقاضا می شـــود تـــا ضمن رعایـــت الگوهای مصرف‬ ‫و خار ج کـــردن وســـایل پرمصرف از مـــدار به ویژه در ســـاعات اوج مصرف (‪۱۲‬‬ ‫تـــا ‪ ،)۱۸‬اســـتفاده از روشـــنایی روز و به خصـــوص عدم اســـتفاده از کولرهای‬ ‫گازی در مناطـــق شـــمالی اســـتان و قـــراردادن ان بـــر روی دمـــای ‪ ۲۵‬درجه‬ ‫در مناطـــق گرمســـیری به کاهـــش مصرف بـــرق و عدم اعمال خاموشـ ـی ها‬ ‫کمک کنیم»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬مشـــترکان برای اطالع از برنامه خاموشـ ـی ها‬ ‫بـــر روی ســـایت شـــرکت بـــه نشـــانی ‪ www.bargh-ilam.ir‬یـــا اپلیکیش ــن‬ ‫«برق من» مراجعـــه کنند»‪.‬‬ ‫اجرای طرح هادی‬ ‫در سطح ‪ ۴۰۰‬روستای باالی ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫معـاون عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی ایلام گفـت‪:‬‬ ‫«در مجمـوع‪ ۶۰۷ ،‬روسـتای مشـمول طـرح هـادی در اسـتان ایلام وجـود‬ ‫دارد کـه تا کنـون بـرای بیـش ‪ ۴۰۰‬روسـتا این طـرح اجـرا شـده اسـت»‪ .‬شـهرام‬ ‫کا کایـی افـزود‪« :‬امسـال طـرح هـادی در سـطح ‪ ۵۵‬روسـتای اسـتان بااعتبـار‬ ‫‪ ۲۵۳‬میلیارد ریـال در دست اجرا سـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این میـزان اعتبـار‬ ‫اختصاص یافتـه بـا تلاش و رایزنی های هـای نماینـدگان اسـتان در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی از محـل اعتبـارات نفـت بـرای اجـرای روسـتاهای بـاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانـوار اسـتان پیش بینـی شـد»‪ .‬معـاون عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی ایلام گفـت‪« :‬تهیـه و بازنگـری طـرح هـادی در سـطح ‪۷۳‬‬ ‫روسـتای اسـتان نیـز در دسـتورکار قـرار دارد کـه در صـورت تخصیص اعتبـار در‬ ‫سـال جـاری این تعـداد‪ ،‬افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬وی با اشـاره به تهیـه نقشـه‬ ‫طـرح هـادی بـرای تمامـی روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار اسـتان‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«از مجمـوع ‪ ۶۰۷‬روسـتای اسـتان نزدیـک بـه ‪ ۳۸۴‬روسـتای بـاالی ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫مشـمول طـرح هـادی دراین اسـتان وجـود دارد»‪ .‬کا کایـی با بیان اینکـه‬ ‫سـال گذشـته طـرح هـادی در ‪ ۸۵‬روسـتای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار این اسـتان اجرا‬ ‫شـد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬در این مـدت هفت میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان از محـل‬ ‫اعتبـارات اسـتانی‪ ،‬چهار میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومـان اعتبار ملی و دومیلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان نیـز از محـل اعتبـارات تکمیلـی مرحلـه سـوم سـیل بـرای‬ ‫اجـرای طـرح هـادی در روسـتاهای ایلام اختصـاص یافـت»‪.‬‬ ‫کشف شش کیلو گرم تریا ک در ابدانان‬ ‫اغاز عملیات اسفالت مناطق چهارگانه بندرعباس‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫مع ــاون ام ــور زیربنای ــی و عمران ــی ش ــهرداری بندرعباس از‬ ‫اغ ــاز عملی ــات اس ــفالت معابر در س ــطح مناط ــق چهارگانه‬ ‫ش ــهر خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش مدیری ــت ارتباط ــات و ام ــور‬ ‫بین المل ــل ش ــهرداری بندرعب ــاس؛ حس ــین بازمان ــدگان‬ ‫ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اظه ــار ک ــرد‪« :‬اس ــفالت معاب ــر یک ــی‬ ‫از مطالب ــات اصل ــی ش ــهروندان بندرعب ــاس اس ــت ک ــه‬ ‫ش ــهرداری ب ــا مساعد ش ــدن ش ــرایط ج ــوی (در مس ــئله‬ ‫اجرای اس ــفالت)‪ ،‬اس ــفالت معابر ش ــهر را در دس ــتورکار قرار‬ ‫داده اس ــت»‪ .‬مع ــاون ام ــور زیربنای ــی و عمرانی ش ــهرداری‬ ‫بندرعب ــاس بااش ــاره به اینکه ط ــی ماه ه ــای اخی ــر به دلیل‬ ‫انج ــام چند پ ــروژه مرب ــوط به س ــایر دس ــتگاه های اجرایی‬ ‫ک ــه نیازمن ــد حف ــاری ب ــود‪ ،‬اس ــفالت برخ ــی معاب ــر دچ ــار‬ ‫تخری ــب ش ــده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬توس ــعه و بهب ــود اس ــفالت‬ ‫معاب ــر به خاط ــر نق ــش ان در زندگ ــی ش ــهری‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫اولویت ه ــای کاری این معاونت اســـت»‪ .‬وی خاطرنشـــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬در بس ــیاری م ــوارد ترمیم نـــوار حفاری انجام شـــده‪،‬‬ ‫ام ــا ب ــرای افزای ــش کیفی ــت‪ ،‬اج ــرای پ ــروژه اس ــفالت معابر‬ ‫درحال انجـــام اســـت»‪ .‬بازمانـــدگان درادامـــه نیـــز عنـــوان‬ ‫کـــرد‪« :‬با تمهیـــدات اندیشیده شـــده‪ ،‬عملیات زیرســـازی و‬ ‫اجرای اس ــفالت در س ــطح هر چهار منطقه ش ــهر اغاز شده‬ ‫اســـت»‪ .‬این مقام مســـئول همچنین گفـــت‪« :‬ایجاد کانال‬ ‫جمـ ـع اوری و هدای ــت اب های س ــطحی و اس ــفالت کناره و‬ ‫تقاطع ه ــای متص ــل به این کان ــال در خیابان های س ــطح‬ ‫شـــهر یکی دیگر از اولویت های اجرای این معاونت اســـت»‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬اعتبار درنظر گرفته ش ــده ب ــرای این‬ ‫غب ــر ‪50‬میلیاردریال و‬ ‫عملی ــات عمران ــی در ه ــر منطق ــه بال ‬ ‫درمجموع‪200 ،‬میلیاردریال اســـت»‪ .‬معـــاون امور زیربنایی‬ ‫و عمرانی شـــهرداری بندرعباس تصریح کـــرد‪« :‬نظارت الزم‬ ‫ب ــر پیمان ــکاران اس ــفالت برای اج ــرای دقیق این پ ــروژه نیز‬ ‫ص ــورت می گی ــرد»‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان گفت‪« :‬با هوشـیاری ماموران انتظامی شهرسـتان‬ ‫و همـکاری سـربازان گمنـام امـام زمـان (عج) شـش کیلو گرم موادمخـدر از نوع‬ ‫تریـا ک دراین شهرسـتان کشـف شـد»‪ .‬سـردار دالور القاصـی مهـر افـزود‪« :‬در‬ ‫پـی دریافـت خبـری مبنی بـر فعالیـت راننـده ای در زمینـه خریدوفـروش مـواد‬ ‫مخـدر ‪ ،‬موضـوع به صورت ویـژه در دسـتور کار مامـوران انتظامـی شهرسـتان‬ ‫ن و سـربازان گمنـام امـام زمـان (عـج) ایـن شهرسـتان قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫ابدانـا ‬ ‫وی افـزود‪« :‬طـی هماهنگـی بـا مرجـع قضایـی‪ ،‬خـودرو مسـافربری مورد نظر‪،‬‬ ‫شناسـایی و در یـک عملیـات غافلگیرانـه در یکـی از محورهـای مواصالتـی‬ ‫متوقـف شـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی اسـتان ایلام خاطر نشـان کـرد‪« :‬مامـوران‬ ‫انتظامـی بـا همـکاری سـربازان گمنـام امـام زمـان (عـج) از خـودرو توقیفـی‬ ‫مقـدار شـش کیلو گرم مـواد مخـدر کشـف کردنـد»‪ .‬سـردار القاصـی مهـر افـزود‪:‬‬ ‫«در این راسـتا راننده به عنوان متهم دسـتگیر و با تشـکیل پرونده جهت سـیر‬ ‫مراحـل قانونـی بـه مرجـع قضائـی معرفـی شـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2288‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫واریز مطالبات گندم کاران مازندران‬ ‫عباســـعلی کوشـــکی‪ /‬مدی ــرکل‬ ‫غل ــه و خدم ــات بازرگانی اس ــتان‬ ‫مازندران اعالم کرد‪« :‬کشـــاورزانی‬ ‫ک ــه ت ــا تاری ــخ ‪ ۲۶‬تیرم ــاه س ــال‬ ‫ج ــاری محموله ه ــای گن ــدم‬ ‫خ ــود را به مرا ک ــز خرید تضمینی‬ ‫اداره کل غله و خدمـــات بازرگانی‬ ‫اســـتان مازنـــدران تحویـــل و‬ ‫اطالعـــات ان در ســـامانه جامـــع‬ ‫خری ــد تضمین ــی بان ــک کش ــاورزی ثب ــت ش ــد‪ ،‬مطالبات خ ــود را بـ ـه ارزش‬ ‫ین ــژاد ب ــا بی ــان این‬ ‫‪۳۳۹‬میلیاردتوم ــان دریاف ــت کردن ــد»‪ .‬عباس ــعلی وفائ ‬ ‫مطل ــب اظه ــار داش ــت‪« :‬از زمان اغ ــاز عملیات خرید تضمین ــی محصوالت‬ ‫کشـــاورزی در اســـتان تا کنون ‪۶۷‬هزار و ‪ ُ ۸۱۰‬تن گندم و هشـــت هزار و ‪ ُ ۶۹۵‬تن‬ ‫کلـــزا از کشـــاورزان خریـــداری شـــد کـــه اســـناد ثبت شـــده در ســـامانه بانک‬ ‫به مبل ــغ ‪۳۳۹‬میلیـــارد و ‪۹۸۷‬میلیون توم ــان باب ــت مطالبات گن ــدم کاران و‬ ‫‪۸۶‬میلیـــارد و ‪۹۰۰‬میلیون تومان بابت مطالبات کلـــزا کاران تا کنون پرداخت‬ ‫ش ــد»‪ .‬وی اظه ــار امیدواری ک ــرد‪ :‬باتوج هب ــه تالش ه ــا و پیگیری هایی که‬ ‫در ســـطح استان و کشـــور صورت گرفت و همچنین ثبت اســـناد در سامانه‪،‬‬ ‫مابق ــی مطالبات کش ــاورزان عزی ــز بـ ـه زودی و به صورت مرحلـ ـه ای ازطریق‬ ‫بان ــک عام ــل به حس ــاب ان ه ــا پرداخ ــت خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫امام جمعهمه والت‪:‬‬ ‫نهاد نماز جمعه‪ ،‬نهادی مردمی ست‬ ‫مهـــدی محدثی‪ /‬امام جمعه مه والت در نشســـت خبری با اصحاب رســـانه‬ ‫یســـت و بـــا کمک خود مردم‬ ‫اظهـــار کرد‪« :‬نهاد نماز جمعه یک نهاد مردم ‬ ‫در مس ــیر حل مش ــکالت مردم حرک ــت خواهیم ک ــرد»‪ .‬امام جمعه مه والت‬ ‫در نشســـت خبری با اصحاب رســـانه که به مناســـبت ســـالروز برگزاری اولین‬ ‫نمـــاز جمعه بعدازانقالب برگزار شـــد‪ ،‬ضمـــن تبریک دهه امامـــت و والیت و‬ ‫گرامیداشـــت ‪ ۵‬مردادماه؛ ســـالروز برگـــزاری اولین نماز جمعـــه بعدازانقالب‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪« :‬از اصحاب رســـانه که در انتشـــار اخبار نماز جمعه سهم بزرگی را‬ ‫ایفا می کنند تشـــکر می کنم و امیدوارم ان شـــاءاهلل این همـــکاری ُپرقدرت تر‬ ‫از قبل ادامه پیدا کند»‪ .‬حجت االســـام حسین اسالمی تصریح کرد‪« :‬نهاد‬ ‫یس ــت و م ــا هیچ امکانات دولت ــی یا حا کمیتی‬ ‫نم ــاز جمعه یک نهاد مردم ‬ ‫نداریـــم و وام دار هیـــچ جریان سیاســـی نیســـتیم»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬درخصوص‬ ‫مشـــکل مسکن که یک معضل کشوری ست با مســـئولین استان مذا کراتی‬ ‫داش ــته ایم اما متاس ــفانه پیگیری ما به جایی نرس ــید و راهکار این مش ــکل‬ ‫در چاره اندیشـــی دولت است»‪ .‬حجت االسالم اســـامی افزود‪« :‬درخصوص‬ ‫می ــزان حض ــور و مش ــارکت جوان ــان در برنامه ه ــای اجتماع ــی ای ــن حضور‬ ‫ً‬ ‫مطلوب و رضایت بخش نیس ــت و ش ــخصا به دنبال این هس ــتم تا با ارتباط‬ ‫صمیمـــی با جوانـــان میزان ایـــن مشـــارکت را افزایـــش دهـــم»‪ .‬وی درپایان‬ ‫ً‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬همان ط ــور در خطبه ه ــای نم ــاز جمع ــه مک ــررا عرض‬ ‫ً‬ ‫کـــردم نهاد نماز جمعـــه یک نهاد کامال مردمی اســـت و ان شـــاءاهلل با کمک‬ ‫خود مردم و با همراهی مســـئولین در مســـیر حل مشـــکالت گام بر خواهیم‬ ‫داشت»‪.‬‬ ‫اجرای بیش از ‪ 36‬هزارکیلومتر شبکه گازرسانی‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫یاســـر وطن پـــور‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مرکزی‬ ‫با هدف ایجاد ارزش افزوده باالتر و تامین نیاز کشور صورت گرفت؛‬ ‫افزودن میلگرد ‪۵۰‬‬ ‫به سبد محصوالت صنعتی ذوب اهن اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫تالشـگران ذوب اهـن اصفهـان بـرای‬ ‫نخسـتین بار در کارگاه نـورد ‪ ۵۰۰‬موفـق بـه‬ ‫تولیـد میلگـرد ‪ ۵۰‬مـارک ‪ 70CR2‬شـدند‬ ‫کـه عالو هبـر ایجـاد ارزش افـزوده باالتـر‪ ،‬نیـاز‬ ‫کشـور بـه این محصـول را نیز تامین می کند‪.‬‬ ‫محمدامیـن یوسـف زاده؛ مدیـر مهندسـی‬ ‫نـورد ذوب اهـن اصفهـان درخصـوص‬ ‫محصـول صنعتـی جدیـدی کـه بـه سـبد‬ ‫محصـوالت ذوب اهـن اضافـه شـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در چندسـال اخیر‪ ،‬تحریم هـا و کنـدی‬ ‫رونـد واردات باعـث شـد‪ ،‬انگیزه هـا بـرای‬ ‫تولیـد محصـوالت صنعتـی جدیـد افزایـش‬ ‫یابـد و ذوب اهـن نیـز درراسـتای تامیـن‬ ‫نیازهـای بـازار ب هسـمت تولیـد محصـوالت‬ ‫بـاارزش افـزوده باالتـر رفـت تـا ضمـن تامیـن‬ ‫نیـاز داخـل‪ ،‬رونـد سـوداوری شـرکت حفـظ‬ ‫شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طراحـی تولیـد میلگـرد‬ ‫‪ ۵۰‬در یک مـاه انجـام شـد و تولیـد ان‬ ‫خوشـبختانه در تسـت اول بـه تولیـد انبـوه‬ ‫رسـید و حـدود چهارهزارتـن براسـاس نیـاز‬ ‫بـازار تولیـد شـد»‪ .‬یوسـف زاده بابیان اینکـه‬ ‫درتلاش هسـتیم در نـورد ‪ ۳۰۰‬بـه زودی‬ ‫میلگـرد ‪ ۳۰‬مـارک ‪ 70CR2‬نیـز تولیـد کنیـم‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬مصـرف این میلگردهـا در تولیـد‬ ‫گلوله هـای اسـیاب بـرای خردکن هـای‬ ‫معادن اسـت‪ .‬هرچند ما اولین تولیدکننده‬ ‫ایـن محصـول نیسـتیم و درگذشـته‬ ‫نیـز این محصـول تولیدشـده؛ امـا بـازار‬ ‫خـوب و گسـترده ای دارد و نیـاز زیـادی‬ ‫بـه این محصـول وجـود دارد»‪ .‬لطیفـی‬ ‫سرپرسـت کارگاه نـورد ‪ ۵۰۰‬نیـز درمـورد‬ ‫این محصـول جدیـد گفـت‪« :‬میلگـرد ‪۵۰‬‬ ‫یسـت کـه پروسـه نـورد‬ ‫یـک محصـول الیاژ ‬ ‫ان پیچید هتـر از میلگردهـای سـاده اسـت و‬ ‫درصـد کـروم بـاالی ان نشـان دهنده خـاص‬ ‫بـودن ایـن الیـاژ اسـت کـه سـختی زیـادی‬ ‫دارد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه رونـد تولیـد‬ ‫محصـوالت جدید در کارگاه نـورد ‪ ۵۰۰‬تداوم‬ ‫خواهـد داشـت‪« :‬تولیـد این میلگرد بـا توان‬ ‫موجـود در ایـن کارگاه صـورت گرفـت و‬ ‫تمامـی مراحل بـا دانش کارکنان ذوب اهنی‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬احمـد ملکوتـی خـواه؛ معـاون‬ ‫تولید کارگاه نورد ‪ ۵۰۰‬دراین خصوص گفت‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه درخواسـت مدیریـت بازاریابی و‬ ‫یبـر نیاز بـازار به میلگرد‬ ‫فـروش داخلـی‪ ،‬مبن ‬ ‫سایز ‪ ۵۰‬و امکان سنجی تولید این محصول‬ ‫در مهندسـی نـورد‪ ،‬تیـم تحقیق با محوریت‬ ‫مدیـر مهندسـی نـورد و سرپرسـتی های‬ ‫خدمـات فنـی تولیـد و کارگاه هـای نـورد‬ ‫تشـکیل شـد و موضـوع موردبررسـی قـرار‬ ‫گرفـت و ازانجا کـه کارگاه نـورد ‪ ۵۰۰‬سـابقه‬ ‫تولید میلگردهای سـایز ‪ ۶۰‬و ‪ ۸۰‬میلی متر را‬ ‫دارد‪ ،‬این مهـم برعهـده ایـن کارگاه گذاشـته‬ ‫شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برای تولید این محصول‬ ‫ملزومـات زیادی بایسـتی طراحی و سـاخته‬ ‫می شـد کـه پرسـنل کارگاه بـا دریافـت طـرح‬ ‫اولیـه از خدمـات فنـی تولیـد مهندسـی‬ ‫نـورد‪ ،‬بـا ارائـه طر ح هـای خالقانـه‪ ،‬اقـدام‬ ‫بـه تکمیـل خـط نـورد این محصـول کردنـد؛‬ ‫و درنهایـت بـا تلاش شـبانه روزی همـکاران‬ ‫مونتـاژ قفسـه کارگاه‪ّ ،‬فنـاوری خـط و‬ ‫پرداخـت‪ ،‬مکانیـک و بـرق کارگاه و پرسـنل‬ ‫کیفیـت‪ ،‬تولیـد این محصول در تیرماه سـال‬ ‫جـاری بـا موفقیـت انجـام شـد و بـرگ زریـن‬ ‫دیگـری بـر افتخـارات شـرکت ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان افـزوده شـد»‪.‬‬ ‫ازغنـــدی‪/‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت گاز اس ــتان‬ ‫بابیان اینکـــه خراســـان رضوی با‬ ‫‪3‬ه ــزار و ‪ 493‬کیلومت ــر ش ــبکه‬ ‫‪ 6‬‬ ‫گازرســـانی دارای بیشترین میزان‬ ‫ش ــبکه گازرس ــانی در کش ــور‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ازاین می ــزان‬ ‫ش ــبک ه ‪2 5‬ه ــزار و ‪ 136‬کیلومت ــر‬ ‫معادل ‪ 70‬درصد برای گازرسانی‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫به روســـتاها و ‪1 1‬ه ــزار و ‪ 357‬کیلومتر (‪ 30‬درصد) هم ش ــبکه شهر ‬ ‫حســـن افتخـــاری افـــزود‪« :‬در ســـه ماه ابتدایی امســـال ‪ 300‬کیلومتر ش ــبکه‬ ‫گازرس ــانی جدی ــد در اس ــتان اجرا ش ــد ک ــه ‪ 26‬کیلومتر ان ش ــبکه ش ــهری و‬ ‫‪ 274‬کیلومتـــر روســـتایی بـــود»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬تـــا پایـــان خردادمـــاه ‪79 ،1400‬‬ ‫ش ــهر و ‪ 2467‬روســـتا با یک میلیون و ‪932‬هزارخانوار شـــهری و روستایی در‬ ‫خراســـان رضوی از نعمت گاز بهره مند شـــدند و عملیات اجرایی گازرســـانی‬ ‫در ‪ 188‬روس ــتای دیگ ــر ه ــم درحال اجر اس ــت»‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت گاز‬ ‫خراســـان رضوی تا کید کرد‪« :‬روســـتاهای باقی مانده واجدشـــرایط فاقد گاز‬ ‫در اســـتان‪ ،‬دارای عبورگاه هـــای ســـخت و صعب العبور بـــوده و ازنظر اجرای‬ ‫ش ــبکه های گازرس ــانی و مس ــائل فن ــی و ایمن ــی نیازمن ــد زم ــان و بررس ــی‬ ‫یس ــت»‪ .‬افتخ ــاری تصری ــح ک ــرد‪« :‬درحال اج ــرا حاض ــر ‪ 99.9‬درصد‬ ‫بیشتر ‬ ‫جمعیت ش ــهری و ‪ 95.4‬درصد جمعیت روس ــتایی اس ــتان تحت پوش ــش‬ ‫گاز طبیعـــی قـــرار دارند‪ .‬با اتمام طر ح هـــای گازرســـانی درحال اجرا در بخش‬ ‫روس ــتایی ضری ــب نفوذ گاز طبیعی این بخ ــش هم به ب ــاالی ‪ 99‬درصد ارتقا‬ ‫خواهـــد یافت»‪.‬‬ ‫بازدید سرزده مدیرکل راه وشهرسازی خراسان شمالی‬ ‫از پروژه محور بجنورد به جنگل گلستان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۵۰۰‬طراح مد و لباس اسالمی در استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدی ــرکل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‬ ‫مازن ــدران از فعالی ــت ‪ ۵۰۰‬ط ــراح و هنرج ــو‬ ‫ب ــرای تولی ــد م ــد و لب ــاس اس ــامی در‬ ‫اس ــتان خب ــر داد‪ .‬عب ــاس زار ع در جلس ــه‬ ‫ش ــورای فرهن ــگ عموم ــی شهرس ــتان‬ ‫باب ــل‪ ،‬تعیی ــن اه ــداف‪ ،‬سیاسـ ـت گذاری و‬ ‫هدای ــت فرهن ــگ عموم ــی و برنامه ریزی و‬ ‫هدای ــت فرهن ــگ بوم ــی به منظ ــور تحقق‬ ‫اه ــداف و اج ــرای سیاسـ ـت های فرهنگی‬ ‫کش ــور‪ ،‬مص ــوب ش ــورای عال ــی انق ــاب‬ ‫فرهنگ ــی را ازجمل ــه وظای ــف ش ــورای‬ ‫فرهن ــگ عموم ــی ذ ک ــر ک ــرد و گف ــت‪« :‬در‬ ‫ش ــرایط کنون ــی دو ح ــوزه فض ــای مجازی‬ ‫یس ــت‬ ‫و حج ــاب و عف ــاف ازجمل ــه وظایف ‬ ‫ک ــه باتوجه به اهمی ــت ان بای ــد موردتوجه‬ ‫همگان ق ــرار گیرد تا با همدل ــی و همراهی‬ ‫اسیب شناس ــی ش ــود»‪ .‬وی ادام ــه داد‪:‬‬ ‫«درحال حاض ــر یک ــی از مس ــائل مهم ــی‬ ‫ک ــه امروزه نس ــل ج ــوان با ان درگیر اس ــت‪،‬‬ ‫فض ــای مج ــازی و می ــزان اس ــتفاده از‬ ‫ان اسـ ـت که متاس ــفانه با همه گی ــری کرونا‬ ‫به ص ــورت غیرمنطقی س ــیر فزونی داش ــته‬ ‫و باع ــث ب ــروز اختالل های ــی در س ــبک‬ ‫زندگ ــی افراد ش ــده اس ــت؛ ازایـ ـن رو باید با‬ ‫اسیب شناس ــی تاثی ــر می ــزان اس ــتفاده از‬ ‫فض ــای مج ــازی ب ــر س ــبک زندگ ــی تهدید‬ ‫به وجود ام ــده را ب ــه فرص ــت تبدی ــل‬ ‫ک ــرد»‪ .‬مدی ــرکل فرهنگ و ارش ــاد اس ــامی‬ ‫مازندران پیش ــرفت تکنولوژی و گس ــترش‬ ‫فض ــای مج ــازی و اس ــیب های جدی ــدی‬ ‫دامن گی ــر کارب ــران اینترن ــت را ازجمل ــه‬ ‫اس ــیب های اجتماعی جامعه امروز عنوان‬ ‫کرد و افزود‪« :‬این اس ــیب ها ب ــر روی زندگی‬ ‫ف ــردی و جمع ــی اف ــراد تاثی ــر می گ ــذارد و‬ ‫در ُبع ــد ف ــردی اس ــیب های جس ــمانی و‬ ‫روان ش ــناختی به وج ــود مـ ـی اورد ک ــه این‬ ‫اس ــیب های روان ش ــناختی و اف ــراط در‬ ‫اس ــتفاده از اینترن ــت‪ ،‬ان ــزوای اجتماع ــی‬ ‫را در جامع ــه به هم ــراه خواه ــد داش ــت»‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪« :‬ازجمل ــه دغدغه ه ــای‬ ‫ام ــروز دراین ح ــوزه نب ــود متول ــی خ ــاص‬ ‫ب ــرای بح ــث رص ــد فض ــای مج ــازی و‬ ‫نب ــود تولی ــد و محت ــوای انقالب ــی و نش ــر و‬ ‫گس ــترش ان ب ــوده اس ــت ک ــه امی ــد داریم‬ ‫ب ــا به وجود ام ــدن قرارگاه ه ــای فرهنگ ــی‬ ‫نک ــه تاح ــدودی‬ ‫دراین ح ــوزه همچنا ‬ ‫درحال حاض ــر به کم ــک بس ــیج رس ــانه و‬ ‫پلی ــس فت ــا از ولن ــگاری رهاش ــده فض ــای‬ ‫مج ــازی جلوگی ــری ک ــرده و ان را س ــامان‬ ‫دهیم»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارش ــاد اسالمی‬ ‫مازن ــدران در بخشـ ـی دیگر از س ــخنانش به‬ ‫بحث حجاب و عفاف اش ــاره ک ــرد و افزود‪:‬‬ ‫«یک ــی از مقوله های ــی ک ــه باید در ش ــورای‬ ‫فرهن ــگ عمومی ب ــدان توجه ش ــود بحث‬ ‫حج ــاب و عف ــاف عمومی در جامع ــه امروز‬ ‫اس ــت ک ــه دراین راس ــتا اداره فرهن ــگ و‬ ‫ارشاد اسالمی توانس ــته برنامه های خوبی‬ ‫را ارائ ــه دهد و درحال حاضر این اس ــتان با‬ ‫داش ــتن ‪ ۵۰۰‬ط ــراح و هنرج ــو دراین زمینه‬ ‫توانس ــته رتبه نخست کشور را در جشنواره‬ ‫م ــد و لب ــاس کش ــور به خ ــود اختص ــاص‬ ‫ده ــد و «ط ــاووس طالی ــی» ان جش ــنواره‬ ‫را به خ ــود اختص ــاص دهد و ش ــهر نوش ــهر‬ ‫نی ــز به عن ــوان پایل ــوت در کش ــور ش ــناخته‬ ‫ش ــود»‪ .‬زار ع عن ــوان ک ــرد‪« :‬درحال حاض ــر‬ ‫دغدغه خیل ــی از خانواده ها در بحث تهیه‬ ‫البس ــه نب ــود الگ ــوی مناس ــب بوده اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــا بررسـ ـی های صورت گرفت ــه متوج ــه‬ ‫ش ــدیم که عواملی باعث اختالل اس ــتفاده‬ ‫تولیدکنندگان از الگوهای اس ــامی و ایرانی‬ ‫هس ــتند و همچنی ــن هن ــوز نتوانس ــتیم‬ ‫اصن ــاف را مکلف کنیم ک ــه از این الگوهای‬ ‫اس ــامی اس ــتفاده کنن ــد»‪.‬‬ ‫انجام ‪ 238‬کیلومتر شبکه و خطوط گاز در شهر زاهدان‬ ‫فریبـــا محمـــدی‪ /‬مدی ــرکل راه وشهرس ــازی خراس ــان ش ــمالی به اتف ــاق‬ ‫هیئت هم ــراه از مح ــور بجنور د‪ -‬جن ــگل گلس ــتان مح ــدوده ‪ ۱۳‬کیلومت ــر‬ ‫افتتاحی ــه انجام ش ــده به ص ــورت س ــرزده بازدی ــد ک ــرد‪ .‬مهن ــدس قاس ــم‬ ‫ً‬ ‫قاس ــمی گف ــت‪« :‬در ‪ ۱۳‬کیلومت ــر ک ــه قب ــا افتت ــاح ش ــده در قس ــمت هایی‬ ‫نص ــب عالئم ایمن ــی و خط کش ــی باتوجه به ضرورت تس ــریع در بازگش ــایی‬ ‫مس ــیر با تاخیر انجام ش ــده ک ــه پیمانکاران مل ــزم ش ــدند در حداقل زمان‬ ‫ممک ــن نس ــبت به تکمیل و رف ــع نواقص موج ــود اقدام کنن ــد»‪ .‬وی اظهار‬ ‫ک ــرد‪« :‬ح ــدود ‪ ۴۰‬کیلومتر از این محور باقی مانده اس ــت ک ــه تالش خواهیم‬ ‫ک ــرد تا با پیگی ــری و تزری ــق به موق ــع اعتبارات ای ــن محور به ص ــورت کامل‬ ‫ب ــه بهر هب ــرداری برس ــد»‪ .‬الزم به ذکر اس ــت؛ ‪ ۳۶‬کیلومت ــر از مح ــور بجن ــورد‬ ‫ب ــه جن ــگل گلس ــتان و تب ــادل کنارگذره ــا‪ ،‬ب ــا حض ــور ویدئوکنفرانس ــی‬ ‫ریاسـ ـت جمهوری و وزی ــر راه وشهرس ــازی در نیم ــه دوم تیرم ــاه ‪ ۱۴۰۰‬ب ــه‬ ‫بهر هب ــرداری رس ــید‪.‬‬ ‫افزایش درامدهای شهرداری منطقه سه کرمان‬ ‫عفـــت فالح‪ /‬ش ــهردار منطقه س ــه ش ــهر کرم ــان‪ ،‬ب ــه مهم تری ــن اقدامات‬ ‫ش ــهرداری منطق ــه س ــه در دوره چهارس ــاله مدیری ــت مهندس عالـ ـم زاده‪،‬‬ ‫در ش ــهرداری کرم ــان اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬در واح ــد حقوق ــی ش ــهرداری‬ ‫این منطق ــه دراین مدت‪ ،‬بی ــش از ‪15‬میلیـــارد و ‪700‬میلیون ریال چک های‬ ‫معوقه وصول و برای شـــهرداری منطقه ســـه درامدزایی شـــده است»‪ .‬سید‬ ‫مرتضی حســـینی افزود‪« :‬وصولی های پرونده های کمیســـیون ماده ‪ 77‬نیز‬ ‫بی ــش از یک میلی ــارد و ‪266‬میلیون ریـــال اســـت»‪ .‬وی درخصوص عملکرد‬ ‫واحد حمل ونقل و امور زیربنایی منطقه ســـه درایـــن دوره نیز به ‪30‬هزار متر‬ ‫جدول گـــذاری‪40 ،‬ه ــزار و ‪ 129‬مت ــر پیاده روس ــازی‪262 ،‬هزارمترمرب ــع‬ ‫زیرســـازی‪64 ،‬ه ــزار و ‪ 500‬مترمرب ــع اس ــفالت‪10 ،‬ه ــزار و ‪ ُ 500‬ت ــن لکه گی ــری‬ ‫جدول ها‪ ،‬ســـاخت ‪ 14‬بوس ــتان با مس ــاحت ‪72‬ه ــزار و ‪ 100‬مترمربع ش ــامل‬ ‫ُ‬ ‫بوســـتان های ارغوان‪ ،‬طالب‪ ،‬ســـراج و معلم و اصالح هندســـی نه نقطه در‬ ‫س ــطح منطقه ازجمله سـ ـه راهی س ــیلو‪ ،‬ابتدای خیابان گلدش ــت‪ ،‬ورودی‬ ‫بلـــوار شـــاهد و ورودی خیابان خیام از ســـمت پارک شـــهید مطهری اشـــاره‬ ‫ک ــرد‪ .‬وی همچنی ــن ب ــه مهم تری ــن اقدام ــات حوزه زیباس ــازی ش ــهرداری‬ ‫منطقه ســـه اشـــاره کرد و گفت‪« :‬گل ارایی‪ ،‬اذین بنـــدی و نورپردازی میدان‬ ‫ازادی‪ ،‬زیباســـازی هوا کش های میـــدان ازادی و ابتدای خیابان اســـتقالل‬ ‫ب ــا ترکی ــب شیش ــه و فل ــز ب ــا خط ــوط نس ــتعلیق و نورپ ــردازی‪ ،‬زیباس ــازی‪،‬‬ ‫نورپـــردازی‪ ،‬رنگ امیـــزی و گل ارایـــی میـــدان شـــهدای قرنـــی‪ ،‬زیباســـازی‪،‬‬ ‫رنگ امی ــزی‪ ،‬نورپ ــردازی و گل ارای ــی می ــدان رس ــالت‪ ،‬اج ــرای س ــفره های‬ ‫هفت س ــین در نق ــاط مختل ــف ش ــهر کرم ــان ط ــی ایـ ـن دوره از مدیری ــت‬ ‫شـــهری‪ ،‬ازجمله پارک شـــهید باهنر‪ ،‬پارک شـــهید مطهری‪ ،‬میـــدان ازادی‬ ‫و پ ــارک مس ــافر و نص ــب بن ــر در مناس ــبت های مل ــی و مذهب ــی در س ــطح‬ ‫منطقه درطول ســـال‪ ،‬بخشـــی از اقدامـــات این منطقه در حوزه زیباســـازی‬ ‫دراین سال هاس ــت»‪.‬‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫طی س ــال گذشته‪ ،‬بالغ بر ‪ 238‬کیلومتر ش ــبکه و خطوط گاز‬ ‫در ش ــهر زاهدان انجام ش ــد ک ــه به این ترتی ــب‪ ،‬درمجموع و‬ ‫که ــزار و ‪ 327‬کیلومتر‬ ‫ت ــا پای ــان س ــال ‪ ،1399‬این رق ــم ب ــه ی ‬ ‫ً‬ ‫رس ــیده که تقریبا ‪ ۹۷‬درص ــد خطوط و تاسیس ــات موردنیاز‬ ‫این ش ــهر اس ــت‪ .‬رض ــا پنجاب ــی؛ مدیرعامل این ش ــرکت در‬ ‫حاش ــیه نشست مجمع عمومی عادی س ــالیانه این شرکت‬ ‫که در س ــالن کنفرانس ش ــهید باهنر ساختمان س ــتاد برگزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬گفت‪« :‬از این مقدار‪ ،‬یک هزار و ‪ 184‬کیلومتر این ش ــبکه‬ ‫یسـ ـت که ب ــا انج ــام‬ ‫ب ــه بهر هب ــرداری رس ــیده و این درحال ‬ ‫‪ 20‬کیلومتر شبکه گذاری دیگر‪ ،‬کل شهر زاهدان گازدار خواهد‬ ‫ش ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه ه ــدف از ای ــن س ــرمایه گذاری و‬ ‫اج ــرای مگاپ ــروژه‪ ،‬رفاه و اس ــایش م ــردم در زاهدان اس ــت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪« :‬در س ــال ‪ ،1399‬تعداد ‪ 22‬هزار و ‪ 912‬مش ــترک به‬ ‫جم ــع مش ــترکین افزوده ش ــدند که ب ــا احتس ــاب این تعداد‬ ‫تا پایان این س ــال در ش ــهر زاهدان‪ 58 ،‬هزار و ‪ 598‬مش ــترک‬ ‫از نعم ــت گاز طبیع ــی بهره من ــد ش ــده اند»‪ .‬پنجاب ــی افزود‪:‬‬ ‫یسـ ـت که ام ــکان وا گ ــذاری ‪ ۱۲۵‬ت ــا ‪ ۱۳۰‬ه ــزار‬ ‫«این در حال ‬ ‫انش ــعاب دیگر در شبکه وجود دارد که تا کنون تنها ‪ ۴1‬درصد‬ ‫از همش ــهریان اقدام به اخذ اش ــترا ک کرده اند»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش ــرکت گاز اس ــتان سیستان وبلوچس ــتان بابیان اینک ــه‬ ‫اجرای یک هزار و ‪ 327‬کیلومتر ش ــبکه طی دوس ــال در ایران‬ ‫بی نظیر اس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬براین اس ــاس ت ــا پایان س ــال ‪،1399‬‬ ‫تع ــداد ‪ ۴۸۰‬واح ــد تج ــاری‪ ۱۲۵ ،‬واح ــد اموزش ــی‪ ،‬دولت ــی و‬ ‫پرورش ــی‪ ۴۲ ،‬واحد مذهب ــی و ‪ ۲۰‬واحد صنعتی در زاهدان از‬ ‫این نعمت برخوردار ش ــده اند‪ .‬ایرانش ــهر به عنوان نخستین‬ ‫ش ــهر گازدار استان با ‪ 24‬کیلومتر شبکه در سال ‪ ،1399‬دارای‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که به این ترتیب‪ ،‬تقریبا کل‬ ‫‪ 426‬کیلومتر ش ــبکه گاز ‬ ‫ش ــهر گازدار است»‪.‬‬ ‫پنجاب ــی بااش ــاره به نام گ ــذاری س ــال ‪ 1399‬تحت عن ــوان‬ ‫س ــال جه ــش تولی ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪« :‬ی ــک واح ــد نیروگاه ــی‬ ‫مشـــترک گاز طبیع ــی در زاه ــدان روزانه ح ــدود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزارمترمکع ــب گاز مص ــرف می کن ــد ک ــه این می ــزان‪،‬‬ ‫جایگزین س ــوخت مایع ش ــده اس ــت»‪ .‬وی درپایان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«گاز همچنی ــن به ش ــهرک های صنعتی زاهدان نیز رس ــیده‬ ‫و واحده ــای صنعتی باید برای دریافت اش ــترا ک پذیری گاز‬ ‫طبیعی اق ــدام کنند»‪.‬‬ ‫طی چهارسال اخیر صورت گرفت؛‬ ‫پیوستن پنج شهر خارجی به شبکه شهرهای دوست و خواهرخوانده شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدی ــرکل ارتباط ــات و ام ــور بین المل ــل ش ــهرداری ش ــیراز‬ ‫از اضافه ش ــدن پن ــج ش ــهر خارج ــی ب ــه ش ــبکه ش ــهرهای‬ ‫دوس ــت و خواهرخوان ــده ش ــیراز ط ــی چهارس ــال اخیر خبر‬ ‫داد‪ .‬حمیـــد جورکـــش گفت‪« :‬در حوزه توســـعه و گســـترش‬ ‫ارتباطات شـــهر با شـــهر‪ ،‬دوره فعلی مدیریت شـــهری شیراز‬ ‫عملکرد بس ــیار مطلوب تری هم درمقایسـ ـه با ادوار گذش ــته‬ ‫و هم ســـایر کالن شهرها داشته اســـت»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬تا‬ ‫س ــال ‪ ۹۶‬ش ــیراز با دوش ــنبه تاجیکس ــتان‪ ،‬نیکوزیا قبرس‪،‬‬ ‫چونـــگ چینگ چین‪ ،‬وایمار المان و پچ مجارســـتان رابطه‬ ‫خواهرخواندگـــی و با غازی انتـــپ ترکیه تفاهم نامه همکاری‬ ‫داش ــته ک ــه ب ــا پیگیری ه ــا و اقدام ــات انجام ش ــده عالوه بر‬ ‫ت ــاش ب ــرای احی ــاء و تعمیق روابط پیش ــین‪ ،‬ب ــا نانجینگ‬ ‫چی ــن تفاهم نام ــه خواهرخواندگ ــی و ب ــا درس ــدن الم ــان و‬ ‫نووی س ــاد صربس ــتان پایتخ ــت فرهنگ ــی اروپ ــا در ‪۲۰۲۲‬‬ ‫تفاهم نامـــه همکاری امضـــاء کرده ایم»‪ .‬مدیـــرکل ارتباطات‬ ‫و ام ــور بین المل ــل ش ــهرداری ش ــیراز گف ــت‪« :‬عالوه برای ــن‬ ‫پیش نوی ــس تفاهم نام ــه هم ــکاری ب ــا فلورانس در س ــطح‬ ‫شـــهرداران دو شـــهر و بوگوتـــا پایتخت کلمبیا و از شـــهرهای‬ ‫مهم فرهنگی اســـپانیولی زبان در ســـطح معاونین فرهنگی‬ ‫اماده شـــده و پـــس از طی مراح ــل الزم از جان ــب طرفین در‬ ‫این ــده نزدی ــک امض ــاء می ش ــود»‪ .‬جورک ــش تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫«هرچن ــد ص ــرف ایج ــاد پیمان ه ــای دوس ــتانه و اقدامات‬ ‫نمادی ــن در عرص ــه ارتباط ــات بین المللی ارزش ــمند اس ــت‬ ‫اما رویکرد شـــهرداری ش ــیراز در س ــال های اخی ــر تالش ویژه‬ ‫ب ــرای تعری ــف پروژه ه ــای کاربردی و مش ــترک با ش ــهرهای‬ ‫دوس ــت و خواهرخوان ــده ب ــوده اس ــت»‪ .‬وی بـــا ذک ــر مثالی‬ ‫دراین خص ــوص اضاف ــه ک ــرد‪« :‬همکاری ه ــای علم ــی و‬ ‫فرهنگ ــی ازجمله تب ــادل س ــردیس ب ــا نانجین ــگ‪ ،‬برگزاری‬ ‫هفت ــه فرهنگ ــی المان در ش ــیراز به مناس ــبت دویس ــتمین‬ ‫س ــالگرد انتش ــار دیوان غربی ش ــرقی گوته‪ ،‬نصب س ــردیس‬ ‫حاف ــظ در پچ‪ ،‬تب ــادالت علم ــی و فنی با درس ــدن درزمینه‬ ‫ترام ــوا ازجمل ــه این اقدام ــات اس ــت»‪ .‬مدی ــرکل ارتباط ــات‬ ‫و ام ــور بین المل ــل ش ــهرداری ش ــیراز ادام ــه داد‪« :‬ب ــرای‬ ‫انجام یـ ـک دوره مس ــابقه نقاش ــی بی ــن کودکان ونوجوانان‬ ‫تحت عن ــوان رنگین کم ــان صل ــح نی ــز ب ــا ش ــهرهای بوگوتا‪،‬‬ ‫فلوران ــس و نووی س ــاد به ط ــور جدا گان ــه به توافق رس ــیده‬ ‫و برگ ــزاری هفت ــه فرهنگ ــی ش ــیراز در فلوران ــس و بالعک ــس‬ ‫نیـــز مورد موافق ــت هردوطرف ق ــرار گرفته اس ــت»‪ .‬جورکش‬ ‫ضم ــن تقدیر از اقدام ــات حوزه روابط بین الملل ش ــهرداری‬ ‫ش ــیراز اف ــزود‪« :‬کس ــب کرس ــی در هیئت مدیره مت ــرو پلیس‬ ‫که دبیرخانه ان در بارس ــلون واقع ش ــده‪ ،‬همچنین کس ــب‬ ‫کرس ــی در هیئت مدی ــره اتحادی ــه ش ــهرهای تاریخی جهان‬ ‫ک ــه دبیرخانه ان در کیوتو ق ــرار دارد و عضویت و ایفای نقش‬ ‫فعال و پویا در س ــازمان ش ــهرهای هوشـــمند پایدار حا کی از‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫عملکرد مطلوب در حوزه س ــازمان های بین الملل ‬ ‫استقبال مشتریان خارجی از‬ ‫محصول صادراتی پتروشیمی شازند در بورس انرژی‬ ‫مدیرعامـــل پتروشـــیمی شـــازند طی‬ ‫ســـخنانی گفت‪« :‬یکی از محصوالت‬ ‫صادراتـــی و پرمتقاضـــی مطلـــوب‬ ‫مشـــتری‪ ،‬تولیدشـــده در مجتمـــع‬ ‫پتروشـــیمی شـــازند؛ محصـــول‬ ‫هیدروکربن هـــای هیدروژنـــه ‪A80‬‬ ‫اســـت کـــه طـــی هفتـــه جـــاری و در‬ ‫روز شـــنبه ‪ 26‬تیرمـــاه‪ ،‬به میـــزان‬ ‫پنج هزارتـــن از این محصول در رینگ‬ ‫صادراتی بورس انرژی عرضه شـــد که‬ ‫خوشـــبختانه تمامی ظرفیت عرضه شـــده محصول ‪ A80‬جهت صادرات به‬ ‫کشـــورهای افغانســـتان و عراق به فروش رســـید»‪ .‬به گـــزارش روابط عمومی و‬ ‫امور بین الملل پتروشـــیمی شـــازند؛ مهندس ابراهیم ولدخانی خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬قیمت محصول هیدروکربن های هیدروژنه ‪ A80‬تولیدی پتروشـــیمی‬ ‫شـــازند براســـاس قیمت پلتس در روز عرضه ‪ 630‬دالر در هر تن قیمت گذاری‬ ‫شـــده اســـت کـــه قیمـــت پایـــه محصـــول تولیدی ایـــن شـــرکت با یـــک دالر‬ ‫افزایـــش نســـبت بـــه قیمـــت پلتـــس به صـــورت رقابتـــی و بـــا قیمـــت نهایی‬ ‫‪ 673‬دالر در تـــن بـــرای کشـــورهای اســـیایی به فـــروش رســـید»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫پتروشـــیمی شـــازند یـــاداور شـــد‪« :‬باتوجه بـــه تقاضـــای خریـــد ‪250‬هزارتنی‬ ‫محصـــول هیدروکربن هـــای هیدروژنـــه ‪ A80‬تولیـــدی ایـــن شـــرکت‪ ،‬برنامه‬ ‫تولید‪ ،‬عرضه و صادرات این محصول در بورس انرژی در دســـتورکار قرار دارد‬ ‫و باتوجه به ســـابقه درخشـــان حضور پتروشـــیمی شـــازند در بازارهای انرژی‬ ‫کشـــورهای همســـایه به ویژه کشـــورهای افغانســـتان و عـــراق‪ ،‬امیدواریم با‬ ‫تولیـــد محصـــوالت با کیفیت همچـــون گذشـــته توجه مشـــتریان خارجی را‬ ‫به ســـمت خریـــد بیشـــتر از تولیـــدات این شـــرکت جلـــب کنیم»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫جابه جایی چهارمیلیون و ‪۷۷۲‬هزارتن کاال‬ ‫با ناوگان باربری جاده ای‬ ‫مدیرکل راهـــداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اســـتان مرکـــزی گفت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪۷۷۲‬هزارتـــن‬ ‫«چهارمیلیـــون و‬ ‫کاال از ابتـــدای ســـال جـــاری‬ ‫تا کنـــون بـــا مشـــارکت نـــاوگان‬ ‫حمل ونقـــل جـــاده ای ایـــن‬ ‫اســـتان به نقاط مختلف کشـــور‬ ‫حمـــل شـــد»‪ .‬مهـــرداد جهانـــی‬ ‫افزود‪« :‬جابه جایی کاال توســـط‬ ‫ناوگان حمل ونقل جاده ای اســـتان مرکزی در ســـال جاری نسبت به مدت‬ ‫مشـــابه سال گذشـــته دو و ‪ ۸۵‬صدم درصد افزایش یافته اســـت»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬این کاالها توســـط ‪ ۱۳۴‬شـــرکت حمل ونقل فعال در استان مرکزی به‬ ‫نقاط مختلف کشـــور جابه جا شده اســـت»‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جـــاده ای اســـتان مرکزی یـــاداور شـــد‪« :‬چهارمیلیـــون و ‪۶۳۶‬هزارتـــن بار در‬ ‫سه ماهه نخســـت ســـال گذشـــته توســـط ناوگان حمل ونقل جـــاده ای این‬ ‫اســـتان به نقاط مختلف کشـــور جابه جا شده اســـت»‪ .‬جهانی خاطرنشان‬ ‫کـــرد‪۱۲« :‬درصـــد بارهای حمل شـــده دراین مدت به صورت درون اســـتانی و‬ ‫‪۸۸‬درصد ان برون اســـتانی بوده اســـت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬استان تهران با ‪۱۶‬‬ ‫و چهاردهم درصـــد‪ ،‬اصفهـــان با ‪ ۱۲‬و هشـــت دهم درصد و خوزســـتان با ‪ ۱۱‬و‬ ‫‪ ۸۶‬صدم درصد مقاصد اصلی بارهای حمل شـــده اســـتان مرکزی بوده اند»‪.‬‬ ‫مدیـــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســـتان مرکزی گفت‪« :‬شـــهرهای‬ ‫ارا ک‪ ،‬ســـاوه و دلیجـــان بیشـــترین میزان بـــار جابه جا شـــده دراین اس ــتان‬ ‫را به خـــود اختصـــاص داده انـــد»‪ .‬جهانـــی افـــزود‪« :‬ارا ک بـــا یک میلیـــون و‬ ‫ُ‬ ‫‪۴۴۸‬هزارتـــن‪ ،‬حـــدود ‪ ۳۱‬و پنج دهم درصـــد از مجمـــوع بـــار حمل شـــده از‬ ‫مقصـــد اســـتان مرکـــزی به ســـایر نقـــاط کشـــور را به خـــود اختصـــاص داده‬ ‫اســـت»‪ .‬وی اظهـــار داشـــت‪« :‬کاالهـــای معدنـــی بـــا حـــدود یک میلی ــون و‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪۳۶۴‬هزارتن به ترتیب‬ ‫‪۸۷۸‬هزارتـــن و کاالهای شـــیمیایی بـــا یک میلیـــون و‬ ‫‪ ۴۰‬و ‪۲۹‬درصد از مجموع بار حمل شـــده از مبدا اســـتان مرکزی دراین مدت‬ ‫را تشـــکیل می دهند»‪.‬‬ ‫کنترل تنش ابی استان؛ نیازمند اعتباری ‪۲۸۰‬میلیاردی‬ ‫مدیرعامـــل ابفای اســـتان مرکزی‬ ‫گفـــت‪« :‬بـــرای کنتـــرل تنـــش ابی‬ ‫کل اســـتان ‪۲۸۰‬میلیاردتومـــان‬ ‫اعتبـــار نیـــاز اســـت»‪ .‬یوســـف‬ ‫عرفانی نســـب در جلســـه تامیـــن‬ ‫اب شـــرب شـــهرها و روســـتاهای‬ ‫اســـتان مرکـــزی اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫«درحال حاضـــر در اســـتان مرکزی‬ ‫‪ ۴۲‬روســـتای تحت پوشـــش‬ ‫شـــرکت در حال اب رســـانی ســـیار اســـت‪ ۱۰ ،‬روستا مشـــکل کیفی و ‪ ۳۱‬روستا‬ ‫مشـــکل کمی دارند»‪ .‬وی افزود‪ ۸۵۶« :‬روســـتای تحت پوشـــش با ‪۹۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۱۷‬خانواده روســـتایی تحت پوشش هســـتند و تعداد انشعابات روستایی‬ ‫ً‬ ‫بـــه ‪۱۵۷‬هزار انشـــعاب می رســـد که عمدتا خانگی هســـتند و عمده مس ــئله‬ ‫حضور افراد در اواخر هفته در روســـتاها و افت فشار اب است»‪ .‬عرفانی نسب‬ ‫بابیان اینکه در ارا ک ‪ ۲۷‬روســـتا دچار مشـــکل هســـتند اما برخی مشـــکالت‬ ‫به دلیـــل عملکـــرد مردم اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬در معصومیه یک ســـال اســـت که‬ ‫خواهـــان حفر چاه هســـتیم که مردم اجازه نمی دهند‪ .‬عمده مشـــکل ارا ک‬ ‫‪ ۲۷‬روســـتای جـــاده فراهان اســـت که درصـــدد راه انـــدازی چـــاه جدا گانه و‬ ‫مجتمع امیرکبیر هســـتیم تا مســـئله کیفی و کمـــی اب این منطقه با تامین‬ ‫اعتبـــار حـــل شـــود»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬در کمیجـــان ا گـــر چـــاه کارخانه ســـیمان‬ ‫دراختیار قرار گیرد‪ ،‬مشـــکل روســـتاها حل می شـــود‪ ،‬در شـــازند چهار روستا‬ ‫مشـــکل کیفی دارد و یک روســـتا اب رســـانی ســـیار می شـــود و امادگی داریم‬ ‫درصـــورت بـــروز مشـــکل در دیگـــر شهرســـتان ها اب رســـانی انجـــام گی ــرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـــرکت اب وفاضالب اســـتان مرکزی گفت‪« :‬در روستای ورسان‬ ‫اشـــتیان نیازمند حفر چاه هســـتیم‪ ،‬در زرندیه و بخش خرقـــان امکان حفر‬ ‫چـــاه وجود ندارد‪ ،‬مخزن ذخیره دوهزارمترمکعبی نیز مصوب شـــده اس ــت‬ ‫و تامین ســـه میلیاردتومان از محـــل اعتبارات تنش ابی درنظر گرفته ش ــده‬ ‫اســـت‪ .‬در خنـــداب مـــردم در ســـال های گذشـــته اجـــازه فعالیـــت مجتمع‬ ‫اب رســـانی در کمـــراب را ندادند و امروز مشـــکالتی بروز کرده اســـت‪ ،‬در اوه و‬ ‫نوبران ســـاوه نیز باید چاه جایگزین داشـــته باشـــیم که درصورت ســـوختن‬ ‫موتـــور یکـــی از چاه هـــا بـــا چالش جـــدی مواجه نشـــویم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع ‪ ۱۱‬دستگاه همودیالیز در گیالن‬ ‫ابراهیم نیازمند‪ /‬درراســـتای نوســـازی و بهســـازی ناوگان تجهیـــزات درمانی‬ ‫در گیـــان‪ ۱۱ ،‬دســـتگاه همودیالیـــز بـــا اعتبـــار بالغ بـــر ســـه میلیاردتومان در‬ ‫بیمارســـتان های اســـتان توزیع شد‪ .‬دکتر ارسالن ســـاالری؛ رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشـــکی گیالن در حاشـــیه توزیع ‪ ۱۱‬دســـتگاه همودیالیـــز بابیان اینکه‬ ‫افزایش کمی و کیفی دســـتگاه همودیالیز یکی از اساســـی ترین نیاز در مرا کز‬ ‫درمانـــی گیـــان بـــوده‪ ،‬اظهار کـــرد‪« :‬طی دوســـال اخیر تمـــام تمرکز خ ــود را‬ ‫درجهت توســـعه فضـــای فیزیکی و تجهیزاتـــی به کار گرفته ایـــم که نمونه ای‬ ‫از ان ها‪ ،‬راه اندازی بیش از ‪ ۱۰‬دســـتگاه ‪ CT‬اســـکن‪ ۱۷ ،‬دســـتگاه ا کسیژن ساز‬ ‫یا اســـتقرار دستگاه های همودیالیز بوده اســـت»‪ .‬وی بابیان اینکه استقرار و‬ ‫توســـعه تجهیزات تشـــخیصی و درمانی باید به عنوان یک اصل در دانشگاه‬ ‫علـــوم پزشـــکی گیـــان دنبـــال شـــود‪ ،‬افـــزود‪« :‬در کنـــار مســـن بودن فضای‬ ‫فیزیکـــی در بخش بهداشـــت و درمان‪ ،‬بخـــش اعظمی از نـــاوگان تجهیزات‬ ‫بهداشـــتی و درمانـــی نیز در اســـتان فرســـوده و مســـتهلک بوده و مس ــتلزم‬ ‫ً‬ ‫بهســـازی و نوســـازی هســـتند»‪ .‬دکتـــر ســـاالری بابیان اینکـــه مجموع ــا ‪۸۴‬‬ ‫دســـتگاه دیالیز در کشور توزیع شـــده‪ ،‬گفت‪« :‬خوشبختانه با پیگیری های‬ ‫مســـتمر توانســـتیم ‪ ۱۱‬دســـتگاه همودیالیـــز را بـــرای ارائـــه خدمـــات درمانی‬ ‫مطلوب و با کیفیت به مردم در اســـتان جذب و براســـاس تعداد مراجعین و‬ ‫تعداد دســـتگاه های مســـتعمل دیالیـــز موجود‪ ،‬توزیـــع کنیم»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 17 1400‬ذی الحجه ‪ 28 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2288‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫توماس الورنس‬ ‫ک�یهان کلهر‬ ‫پرتـره مشـهوری کـه توسـط تومـاس الورنـس نقـاش انگلیسـی‬ ‫خلـق شـده؛ در ازای پرداخـت میلیون هـ ا پونـد بـه مجموعـه‬ ‫اثـار گالـری ملـی لنـدن اضافـه می شـود‪ .‬به گـزارش ایـران ارت؛‬ ‫مسـووالن گالری ملی لندن اعالم کرده اند پرتر ه مشـهور «چارلز‬ ‫ویلیـام لمتـون» کـه باعنوان تابلوی «پسـر قرمزپوش» شـناخته‬ ‫می شود را به این گالری اضافه خواهند کرد‪ .‬گالری ملی لندن‬ ‫ایـن نقاشـی را از یـک مجموعـه دار خصوصـی می خـرد‪.‬‬ ‫انونـس «خاتـون» سـاخته تینا پا کـروان در حالی پخش شـد که‬ ‫نـام کیهـان کلهـر به عنـوان سـازند ه موسـیقی مت ِـن ان به چشـم‬ ‫ِ‬ ‫می خـورد‪ .‬به گـزارش موسـیقی مـا؛ کلهـر تا کنـون موسـیقی‬ ‫فیلم هـای بسـیاری را سـاخته و مشـاور موسـیقایی انیمیش ِـن‬ ‫سـاخت‬ ‫«روح» اثـر پیکسـار بـوده؛ ایـن اما نخسـتین تجرب ه او در‬ ‫ِ‬ ‫موسـیقی سـریال اسـت‪« .‬خاتـون» روایتـی از یـک خانـواده در‬ ‫ِ‬ ‫دوران اشـغال ایـران توسـط متفقیـن اسـت‪.‬‬ ‫رمـان «النبیـذه» اثـر انعـام کجـه جـی کـه توسـط محمـد‬ ‫حزبائـی زاده به فارسـی ترجمـه و بـا عنـوان «بازمانـده» در ایـران‬ ‫منتشـر شـده اسـت‪ ،‬بـه چـاپ دوم رسـید‪ .‬به گـزارش ایبنـا؛ ایـن‬ ‫کتـاب‪ ،‬زندگی نامـه دختـری ایرانـی به نـام «تـاج الملـوک» اسـت‬ ‫کـه در کودکـی بر اثـر حادثـه ای به عراق منتقل شـده و انجا بزرگ‬ ‫می شـود و بـا ورود بـه حرفه روزنامه نـگاری‪ ،‬به خبرنگار معروفی‬ ‫تبدیـل می شـود‪.‬‬ ‫انعام کجه جی‬ ‫بخشــی از هنــر یــک بازیگــر‪ ،‬در توانایــی او بــرای باورپذیرت رکــردن‬ ‫هرچه بیشــتر یــک شــخصیت تبلــور می یابــد‪ .‬ا گرچــه شــاید‬ ‫بســیاری ازما ایــن توانایــی را بیشــتر معطــوف بــه نمایــش‬ ‫خلق وخــو و نــکات ریــز رفتــاری هــر کارا کتــر بدانیــم؛ امــا گاهــی‬ ‫ایــن تغییروتحــول بایــد ب هصــورت فیزیکــی هــم نشــان داده‬ ‫شــود‪ .‬تصــور بســیاری از مخاطبــان از امادگــی فیزیکــی بازیگــران‬ ‫مهــای ســنگین یــا توانایــی و چابکــی‬ ‫بــرای ایفــای نقــش‪ ،‬بــه گری ‬ ‫یگــردد؛ امــا گاه اوضــاع‬ ‫نهــا بــرای انجــام حــرکات جســمانی برم ‬ ‫ا ‬ ‫نســادگی ها نیســت‪ .‬گاهــی بازیگــر‪ ،‬نیازمنــد افزایــش یــا‬ ‫به ای ‬ ‫کاهــش وزن اســت تــا بهتــر بتوانــد در قالــب شــخصیت خــود فــرو‬ ‫بــرود‪ .‬پــس در کنــار تحمــل پروتزهــای قانع کننــده امــا غیرقابــل‬ ‫مهــای ســنگین و اســتفاده از انــواع کاله گیــس و‬ ‫تشــخیص‪ ،‬گری ‬ ‫لــوازم دیگــر‪ ،‬بازیگــران بایــد روی بــدن خــود نیــز کار کننــد تــا بــرای‬ ‫ایفای نقش های به یادماندنی و تحســین برانگیز امادگی کاملی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بـرای بـازی در فیلـم «معـاون» (‪ )Vice‬محصـول سـال ‪،۲۰۱۸‬‬ ‫کریسـتین بیـل بایـد خـود را ازنظـر ظاهـری شـبیه بـه دیـک چنـی؛‬ ‫یکـرد‪ .‬او از خاطره حضور‬ ‫معـاون سـابق رئیس جمهـوری امریـکا م ‬ ‫خـود دراین نقـش دراماتیـک صحبـت و در گفت وگویـی اشـاره‬ ‫یکـرده و‬ ‫کـرد؛ بـرای ایـن نقـش بایـد مقـداری اضافـه وزن پیـدا م ‬ ‫البتـه ایـن کار درمقایسـه با کاهـش وزن‪ ،‬لـذت بیشـتری برایـش‬ ‫به همـراه داشـت‪ .‬ایـن بازیگـر در مصاحبـه ای بـا ورایتـی نیـز گفـت؛‬ ‫راه حلـش بـرای ایـن کار خـوردن مقـدار زیـادی شـیرینی پـای بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه ا گـر بـه نقش افرینی هـای ایـن هنرپیشـه مطـرح‬ ‫ً‬ ‫عالقـه داشـته باشـید‪ ،‬قطعـا می دانیـد کـه او درزمینـه کاهـش و‬ ‫یکـه مدت هـا‬ ‫افزایـش وزن بسـیار حرفـه ای عمـل می کنـد؛ به طور ‬ ‫قبل ازانکـه بـرای بـازی در «معـاون» کمـی چـاق شـود‪ ،‬بـرای بـازی‬ ‫در «ماشـین چی» (‪ )The Machinist‬محصول سـال ‪ ،۲۰۰۴‬کاهش‬ ‫وزن چشـمگیری را تجربه کرد‪ .‬او در سـال ‪ ۲۰۱۸‬در گفت وگویی با‬ ‫گاردیـن اشـاره کـرد انجـام چنیـن کاری برایش شـگفت انگیز بـوده‪.‬‬ ‫وقتی به اندازه ای الغر شـده بود که ب هسـختی می توانسـت از یک‬ ‫پلـه بـاال بـرود‪ .‬او گفـت چنین تجربـه ای خاص بوده اسـت؛ گویی‬ ‫شـما جسـم خـود را تـرک کرده ایـد‪.‬‬ ‫ا گرچـه وقتـی پـای قـدرت بازیگـر در تغییـر فـرم ظاهـری بـدن‬ ‫یتـر فراوانـی را به خاطـر‬ ‫به میـان می ایـد‪ ،‬نمونه هـای امروز ‬ ‫می اوریـم؛ امـا شـاید بـد نباشـد بدانیـد در گذشـته ایـن رابـرت‬ ‫دنیـرو بـود کـه سـلطان بالمنـاز ع این گونـه تغییرهـا به حسـاب‬ ‫می امـد‪ .‬بارزتریـن نمونـه بـرای ایـن ادعـا‪ ،‬تغییـرات جسـمانی او‬ ‫بـرای ایفـای نقـش جیـک الموتا در فیلم «گاو خشـمگین» اسـت‪.‬‬ ‫او برای نشـان دادن تغییرات جسـمانی این شـخصیت در سـنین‬ ‫میان سـالی‪ ،‬رو بـه پرخـوری اورده و حسـابی اضافـه وزن یافـت؛‬ ‫یکـه کارگـردان (مارتیـن اسکورسـیزی) نگـران وضعیـت‬ ‫طور ‬ ‫مبـرداری را بـرای مدتـی به تعویـق‬ ‫سلامتی او شـده و حتـی فیل ‬ ‫یسـت که شـخصیت جیـک الموتـا به عنـوان‬ ‫انداخـت‪ .‬این درحال ‬ ‫یـک مشـت زن‪ ،‬همیشـه بایـد از وضعیـت جسـمانی مناسـبی‬ ‫برخـوردار بـود؛ پـس این تغییرات فاحش نیازمند فـدا کاری رابرت‬ ‫دنیـرو در به چالش کشـیدن خـود ولـو به قیمـت اسـیب دیدگی‬ ‫جسـمانی بـود‪.‬‬ ‫تـام هنکـس در فیلـم «دورافتـاده» (‪ )Castaway‬محصـول سـال‬ ‫یکـرد کـه بـرای مدتـی در‬ ‫‪ ،۲۰۰۰‬نقـش شـخصیتی را بـازی م ‬ ‫جزیـره ای غیرمسـکونی گرفتـار شـده بـود‪ .‬به همین خاطـر ایـن‬ ‫بازیگـر مجبـور شـد بـرای ایفـای نقـش ایـن شـخصیت وزن خـود را‬ ‫یکـه وزنـش را از ‪ ۱۰۲‬بـه‬ ‫به مقـدار قابل توجـه کاهـش دهـد؛ به طور ‬ ‫‪ ۷۷‬کیلـو رسـاند‪ .‬او در گفت وگـو بـا ‪ Entertainment Weekly‬گفـت‬ ‫یکـه خوردنـش را کنـار نگذاشـت‪ ،‬قهـوه‬ ‫کـه دران مـدت تنهـا چیز ‬ ‫بـود‪ .‬ایـن کاهـش وزن نزدیـک بـه یک سـال طـول کشـید و ایـده‬ ‫اصلی ان توسـط کارگردان رابرت زمکیس ارائه شـده بود‪ .‬هنکس‬ ‫می گویـد کارگـردان معتقـد بـود ا گـر بخواهیـم ایـن کار را درسـت‬ ‫انجـام دهیـم بایـد نیمـه اول فیلـم را بسـازیم‪ ،‬یک سـال مرخصـی‬ ‫گرفته و سپس نیمه دوم را فیلم برداری کنیم تا همه چیز طبیعی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫متیـو مک کانهـی بـرای ایفـای نقـش برنـده اسـکار خـود در فیلـم‬ ‫«باشـگاه خریـداران داالس» محصـول ‪ ،۲۰۱۳‬خـود را ازنظـر‬ ‫ظاهـری به شـدت تغییـر داد‪ .‬او بایـد نقـش مـردی مبتالبه ایـدز را‬ ‫ی دارد‪ .‬او در گفت وگو‬ ‫یکـرد کـه تنهـا یک مـاه فرصـت زندگـ ‬ ‫بـازی م ‬ ‫بـا ‪ BBC‬درمـورد کاهـش وزن ‪ ۲۱‬کیلویـی خـود گفـت؛ بـا یـک‬ ‫متخصـص تغذیـه مالقـات و چهارمـاه زمـان صـرف کـرد تـا وزن‬ ‫خـود را به میـزان ایدئـال برسـاند‪ .‬دراین مـدت بـرای هـر وعـده ‬ ‫ً‬ ‫غذایـی به دقـت برنامه ریـزی داشـته و درکنـاران ظاهـرا یـخ زیادی‬ ‫می جویـده اسـت‪.‬‬ ‫جونـا هیـل بـرای بـازی در مجموعـه تلویزیونـی «مجنـون» حـدود‬ ‫‪ ۲۰‬کیلـو وزن کـم کـرد‪ .‬او در گفت وگـو بـا ‪ ABC News‬اشـاره‬ ‫کـرد ترجیـح مـی داده بـرای کاهـش وزن سـراغ انجـام کارهـای‬ ‫عجیب وغریـب مثـل کمک گرفتـن از جـن یـا خـوردن قرص هـای‬ ‫جادویـی نـرود‪ ،‬درعـوض سـراغ متخصص تغذیه رفته اسـت‪ .‬این‬ ‫متخصـص هـم بـه او پیشـنهاد داد عـادات و رژیـم غذایـی خـود‬ ‫را تغییـر دهـد‪ .‬البتـه ایـن تنهـا بـاری نیسـت کـه هیـل بـا کاهـش‬ ‫ً‬ ‫و افزایـش وزن بیننـدگان را شـگفت زده کـرد؛ مثلا او بـرای بـازی‬ ‫در فیلـم «شـماره ‪ ۲۲‬خیابـان جامـپ» از وزن خـود کاسـت ولـی‬ ‫دوسـال بعد بـرای بـازی در «سـگ های جنگـی»‪ ،‬اضافه وزنـی‬ ‫‪ ۱۸‬کیلویـی را تجربـه کـرد‪ .‬هرچنـد این روزهـا هیـل دارای‬ ‫یسـت؛ امـا بایـد منتظـر بـود و دید ایا قرار اسـت‬ ‫تناسـب اندام خوب ‬ ‫در فیلم هـای بعـدی اش دوبـاره ایـن فراینـد چـاق و الغر شـدن را‬ ‫امتحـان کنـد یـا خیـر؟‬ ‫وا کیـن فینیکـس بسـیاری از بیننـدگان؛ به ویـژه عالقه منـدان‬ ‫‪ DC‬را بـا ایفـای نقـش جوکـر شـگفت زده کـرده و گل سرسـبد‬ ‫جوایـز سـینمایی سـال ‪ ۲۰۲۰‬بـود‪ .‬فینیکـس بـرای بـازی در نقـش‬ ‫ایـن بدمـن معـروف‪ ،‬تغییـر و تحولـی شـدید را متحمـل شـد کـه‬ ‫بخشـی ازان شـامل ازدسـت دادن حـدود ‪ ۲۳‬کیلـو وزن بـود‪.‬‬ ‫فینیکـس دربـاره ایـن کاهـش وزن در گفت وگویـی بـا هالیـوود‬ ‫ریپورتـر‪ ،‬از تجربـه خـود دراین زمینـه صحبـت و اشـاره کـرد؛ ازنظـر‬ ‫او این میـزان کاهـش وزن ازنظـر روانشناسـی هـم روی فـرد اثـر‬ ‫می گـذارد؛ گویـی شـما شـروع بـه دیوانه شـدن می کنیـد‪ .‬او در‬ ‫گفت وگویـی دیگـر اشـاره کـرد بـا وجـود سـختی ایـن کار‪ ،‬او بـا خیال‬ ‫ً‬ ‫راحـت بـرای انجـام ایـن نقـش امـاده شـد‪ .‬او افـزود ایـن کار را قبلا‬ ‫هم انجام داده؛ تنها کافی ست زیرنظر پزشک و با مراقبت کامل‬ ‫جلـو برویـد تـا اسـیب نبینیـد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫پرویز براتی مطرح کرد؛‬ ‫نقش هنرمندان در زیست بوم زندگی‬ ‫بـازی شـبنم مقدمـی در فیلـم «چهـره بـه چهـره» به کارگردانـی‬ ‫بابـک بهرام بیگـی بـه پایـان رسـید‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ مقدمـی‬ ‫نقـش «افسـانه»؛ زنـی با تجربـه و دنیادیـده را بـازی می کنـد کـه‬ ‫با توج هبـ ه کار موقتـش؛ یعنـی ارایشـگری‪ ،‬بـا زنـان دیگـر قصـه‬ ‫در ارتبـاط قـرار می گیـرد و حامـی و مشـاور ان هاسـت‪ .‬بخـش‬ ‫عمـده ای از ایـن فیلـم‪ ،‬در کاشـان جلـوی دوربیـن رفتـه اسـت‪.‬‬ ‫تهیه کننـده ان‪ ،‬مهـدی کوهیـان اسـت‪.‬‬ ‫شبنم مقدمی‬ ‫عجیب ترین تغییرات فیزیکی بازیگران‬ ‫برای ایفای یک نقش‬ ‫بـرای بـازی در فیلـم «شـبگرد» محصـول سـال ‪،۲۰۱۴‬‬ ‫جیـک جیلنهـال در نقـش شـخصیتی ظاهـر شـد کـه‬ ‫مبـرداری از صحنه هـای جـرم و جنایـت‬ ‫به دنبـال فیل ‬ ‫بود‪ .‬او برای ایفای این نقش در حدود ‪ ۱۴‬کیلوگرم وزن‬ ‫کـم کـرده و ظاهـری بی عیب ونقـص از خـود به نمایـش‬ ‫گذاشـت‪ .‬او در گفت وگـو بـا ورایتـی گفـت؛ دران دوران‬ ‫یکـرده تاحدممکن کالـری کمتری مصرف کنـد‪ .‬او‬ ‫سـعی م ‬ ‫می گویـد می دانسـته ا گـر احسـاس گرسـنگی کند‪ ،‬یعنـی دارد‬ ‫کارش را درسـت انجـام می دهـد‪ .‬او معتقـد اسـت ایـن کار ازنظر‬ ‫ذهنـی به مراتـب ارزشـمندتر بـوده و شـبیه ماجراجویـی جذاب‬ ‫بـود؛ چیـزی شـبیه یـک مبـارزه نفس گیـر کـه بایـد در ان پیـروز‬ ‫می شـد‪ .‬در سـال ‪ ،۲۰۱۵‬جیـک این بـار در فیلـم «چپ دسـت» در‬ ‫نقـش یـک قهرمـان بوکـس میـان وزن بـازی کـرد‪ .‬او در گفت وگو با‬ ‫ورایتـی اعلام کـرد بـرای نمایـش ظاهـری قانع کننـده از ورزشـکار‪،‬‬ ‫یکـرده اسـت تـا بدنـش را‬ ‫شـش ماه روزی شش سـاعت ورزش م ‬ ‫عضالنـی کـرده و شـبیه یـک بوکسـور حرفـه ای به نظـر برسـد‪.‬‬ ‫یسـت کـه حاضـر اسـت بـرای‬ ‫جـرد لتـو یکی دیگـر از بازیگران ‬ ‫به تصویرکشـیدن درسـت یـک کارا کتـر‪ ،‬هـر چالـش سـخت و‬ ‫نفس گیـری را به جـان بخـرد؛ به ویـژه ا گـر پـای کاهـش یـا افزایـش‬ ‫وزن درمیـان باشـد‪ .‬او کـه در فیلـم «باشـگاه خریـداران داالس»‬ ‫بـا متیـو مک کانهـی همبـازی بـود‪ ،‬بـرای ایفای نقش خـود بیش‬ ‫از ‪ ۲۲‬کیلوگـرم از وزنـش را کاهـش داد‪ .‬او دراین فیلـم ظاهـری‬ ‫یکـه بـرای نزدیکـی هرچه بیشـتر به این‬ ‫متفـاوت یافـت؛ به طور ‬ ‫نقـش ابـروی خـود را تراشـید‪ .‬البتـه ایـن بخشـی از ماجراسـت؛‬ ‫چـون ا گـر الزم باشـد‪ ،‬لتـو حاضـر اسـت‬ ‫مکـردن وزن‪ ،‬درست وحسـابی‬ ‫به جـای ک ‬ ‫چـاق شـود‪ .‬او بـرای بـازی در نقـش یـک‬ ‫قاتـل و بیمـار روانـی در فیلـم «فصـل ‪»۲۷‬‬ ‫‪۳۱‬کیلوگـرم اضافـه وزن پیـدا کـرده و بازهـم‬ ‫ظاهـرش را به خوبـی تغییـر داد‪.‬‬ ‫تـام هـاردی در فیلـم بیوگرافـی «برانسـون»‬ ‫محصـول سـال ‪ ۲۰۰۹‬بایـد در نقـش زندانـی‬ ‫بدنامـی به نام چارلز برانسـون بـازی می کرد‪.‬‬ ‫ایـن بازیگـر اشـاره می کنـد بـرای دسـتیابی‬ ‫شو‬ ‫بـه بدنـی عضالنـی‪ ،‬او نیازمنـد امـوز ‬ ‫تمرینات خاصی بوده و باید در مدتی کوتاه‬ ‫بـا وزنـه زدن‪ ،‬عضلات سـینه و گردن خـود را‬ ‫یکـرد‪ .‬به گفتـه ایـن بازیگـر؛ وقتـی‬ ‫حجیـم م ‬ ‫مبـرداری ایـن فیلـم به پایـان رسـید‪،‬‬ ‫فیل ‬ ‫پاهـای او درمقایسـه با نیمـه باالیـی بدنـش‬ ‫به انـدازه ای الغـر بوده که بـه پاهای لک لک‬ ‫شـباهت پیـدا کـرده بـود‪.‬‬ ‫کریس همسورث؛ این بازیگر استرالیایی تبار‬ ‫به صـورت جـدی بـرای بـازی در نقـش‬ ‫ابرقهرمان مارول؛ یعنی ثور افسانه ای اماده‬ ‫شـد‪ .‬او در گفت وگویـی بـا یـک مجلـه فـاش‬ ‫کـرد شـش روز در هفتـه به مـدت یک سـاعت‬ ‫یکـرد‪ .‬او اشـاره می کنـد مـدت‬ ‫تمریـن م ‬ ‫تمرین او هیچ گاه بیشتر از یک ساعت نبود؛‬ ‫یکـرد همان زمـان را فشـرده کار‬ ‫امـا سـعی م ‬ ‫مبـرداری‬ ‫یکـه سـر فیل ‬ ‫کنـد‪ .‬حـاال حتـی زمان ‬ ‫نیسـت هـم بـه تمرینـات خـود ادامـه داده‬ ‫و بـرای حفـظ تناسـب اندام‪ ،‬کمتر ازقبـل‬ ‫غـذا می خـورد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬تمرکـزی روی‬ ‫مکـردن عضلات بدنـش ندارد و سـعی‬ ‫حجی ‬ ‫می کنـد تنهـا تناسـب اندامش را حفظ کند‪.‬‬ ‫تـام کـروز بـا ایفـای نقـش در فیلـم «تنـدر‬ ‫اسـتوایی» محصـول سـال ‪ ۲۰۰۸‬همـه را‬ ‫شـگفت زده کـرد‪ .‬البتـه مشـخص اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫این تغییر ظاهر جالب توجه‪ ،‬تماما به لطف‬ ‫گریـم و اسـتفاده از انـواع مختلـف پروتـز‬ ‫انجـام شـده بـود‪ .‬طـراح گریـم بارنـی برمـن‬ ‫در گفت وگو به این مسـئله پرداخت و اشـاره‬ ‫کـرد کـه هنـگام کار تیمـی ‪ 12‬نفـره همـراه او‬ ‫کار می کردنـد کـه هرکـدام سـرگرم سـرهم و‬ ‫اماده کردن بخشـی از پروتزهای سـیلیکونی‬ ‫بـرای سـر‪ ،‬گـردن‪ ،‬سـینه و دسـت های‬ ‫تـام بودنـد‪ .‬ان هـا بـرای او دسـتکش های‬ ‫مخصوصـی امـاده کـرده بودنـد تـا کار‬ ‫سـریع تر پیـش بـرود‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫این حجـم پروتز سـنگین کنار تحـرک بدنی‪،‬‬ ‫باعـث می شـد کـه تـام همیشـه خیـس عرق‬ ‫باشـد‪ .‬درنتیجـه‪ ،‬گـروه دودسـت لبـاس‬ ‫بـرای او امـاده کـرده بودنـد‪ :‬یکـی برای صبح‬ ‫و دیگـری بـرای بعـد از ناهـار تـا تـام کـروز‬ ‫احسـاس راحتـی بیشـتری داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بـرای تازه تریـن شـاهزاده بـل ایـر؛‬ ‫تبدیل شـدن بـه شـخصیت محمدعلـی کار‬ ‫چنـدان سـختی نیسـت؛ زیـرا ویـل اسـمیت‬ ‫ً‬ ‫واقعـا ایـن کار را در سـال ‪ ۲۰۰۱‬در فیلـم‬ ‫«علـی» انجـام داد‪ .‬دارل فاسـتر؛ بوکسـور‬ ‫میان وزنـی کـه اسـمیت را بـرای ایفـای ایـن نقـش امـوزش داد‪،‬‬ ‫اشـاره می کنـد دران زمـان فـرم بدنـی اسـمیت چنـدان بـد نبـود؛‬ ‫امـا بـرای تغییـر شـکل بهتـر‪ ،‬او هـرروز صبـح چند کیلومتـر دویـده و‬ ‫سـپس چندسـاعت را بـه تمریـن بوکـس می پرداخـت و درنهایـت‬ ‫وعـد ه ناهار او شـامل میـزان باالیی پروتئین در کنار کربوهیدرات‬ ‫پاییـن بـود‪.‬‬ ‫کورتیـس جیمـز جکسـون سـوم ملقـب بـه «فیفتی سـنت» بـرای‬ ‫ً‬ ‫بـازی در ‪ Things Fall Apart‬محصـول سـال ‪ ،۲۰۱۱‬تقریبـا ‪ ۲۳‬کیلـو‬ ‫وزن کم؛ و بااین کار طرفدارانش را شوکه کرد‪ .‬این خواننده و بازیگر‬ ‫دراین فیلم در نقش فوتبالیستی مبتال به سرطان ظاهر شد و برای‬ ‫نمایش خصوصیات ظاهری این کارکاتر‪ ،‬نه هفته به رژیم مایعات‬ ‫روی اورد و روزی سه سـاعت روی تردمیل دوید تا سـرانجام موفق‬ ‫شـد وزنـش را به میـزان الزم کاهـش دهـد‪ .‬بـد نیسـت بدانیـد ایـن‬ ‫فیلـم داسـتان زندگـی یکـی از دوسـتان این رپـر بود‪.‬‬ ‫اسـتیو کارل بـرای ایفـای نقـش در فیلـم «شـکارچی روبـاه»‬ ‫محصـول سـال ‪ ،۲۰۱۴‬به معنـای واقعـی کلمـه تغییـر کـرد‪ .‬البتـه‬ ‫ایـن تغییـر به انـدازه ای جالب توجـه بـود کـه نامـزدی اسـکار‬ ‫بهتریـن بازیگـر را برایـش به ارمغـان بیـاورد‪ .‬گریـم او هـرروز صبـح‬ ‫سه سـاعت طـول کشـیده و درطـول فیلـم از بینـی‬ ‫یکـرد کـه باعـث می شـد‬ ‫مصنوعـی اسـتفاده م ‬ ‫درمقایسـه با همبازی هایـش یعنـی چنینـگ تیتـوم‬ ‫و مـارک روفالـو تاحـدی نااشـنا و بیگانـه به نظر برسـد‪.‬‬ ‫ایـن بازیگـر اشـاره می کنـد ظاهـر و نگاهـش دران زمـان‬ ‫چکـس تمایـل نداشـت‬ ‫چنـان منقلـب کننـده بـود کـه هی ‬ ‫در اطرافـش باشـد‪.‬‬ ‫پس از حضور در فیلم «گرگ ومیش» محصول سـال ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫در نقش شـخصیت جیکاب؛ شـایعاتی بر سـر زبان ها افتاد که‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال در فیلـم بعـدی این مجموعـه بازیگـر دیگـری به جای‬ ‫تیلور النتر حضور خواهد داشت‪ .‬به گفته کارگردان کریس وایتز؛‬ ‫این مسئله به خاطر این بودکه النتر در فیلم اول در صحنه های‬ ‫کمـی حضـور داشـت‪ .‬ازطرف دیگـر او ازنظـر ظاهـری نیـز بـا انچـه‬ ‫در کتـاب توصیـف شـده بـود‪ ،‬بسـیار تفـاوت داشـت‪ .‬درنتیجـه‬ ‫واقعیـات انکارناپذیـری وجـود داشـت کـه بادرنظرگرفتـن ان هـا‪،‬‬ ‫گـروه فیلم سـازی بایـد دنبـال بازیگـر مناسـب تری می گشـتند؛‬ ‫امـا خوشـبختانه النتـر امـاده روبه روشـدن بـا ایـن چالـش بـوده‬ ‫و به اصطلاح شـروع بـه بزرگ شـدن کـرد‪ .‬او به صـورت منظـم‬ ‫ورزش کـرده و هـر دوسـاعت یک بـار غـذا می خـورد‪ .‬دران زمـان‬ ‫او همیشـه ظرفی شـامل گوشـت‪ ،‬سیب زمینی شـیرین و بادام‬ ‫خـام به همـراه داشـت‪.‬‬ ‫کمیل نانجیانی؛ ستاره مجموع ه تلویزیونی «دره سیلیکون»‬ ‫پـس از بـازی در فیلـم «جاودانـگان» محصـول مـارول کـه در‬ ‫ان بـا انجلینـا جولـی همبازی سـت‪ ،‬ظاهر فیزیکـی جدید خود‬ ‫را در اینسـتا گرام به نمایـش گذاشـت‪ .‬او‬ ‫درادامـه اشـاره کـرد ایـن تغییـر ظاهـر جدیـد‬ ‫محصـول یک سـال همـکاری بـا بهتریـن‬ ‫مربیـان و متخصصـان علـم تغذیه اسـت که‬ ‫در اسـتخدام ایـن اسـتودیوی بزرگ جهانی‬ ‫هسـتند؛ روندی که باعث شـده او این گونه‬ ‫تغییـر کـرده و اسـباب رضایـت خاطـرش‬ ‫فراهـم شـود‪ .‬حاال این سـوال بـرای او ایجاد‬ ‫ً‬ ‫شـده اس که چرا قبال این کار را انجام نداده‬ ‫بـود؟!‬ ‫بردلـی کوپـر بـرای بـازی در نقـش یـک‬ ‫افسـر نیـروی دریایـی به نـام «کریـس‬ ‫ً‬ ‫کایـل» در «تک تیرانـداز امریکایـی» تقریبـا‬ ‫‪ ۱۸‬کیلوگـرم وزن اضافـه کـرد‪ .‬او می گویـد‬ ‫یکـه شـخصیت کایـل یـک تگزاسـی‬ ‫ازانجای ‬ ‫درشـت هیکل بـا وزنـی در حـدود ‪ ۱۰۴‬کیلـو‬ ‫بـود‪ ،‬پـس او بایـد تاحـدی وزنـش را بـاال‬ ‫می بـرد کـه بتوانـد خـودش را ازنظـر ظاهـری‬ ‫بـه ایـن شـخصیت نزدیـک کنـد‪.‬‬ ‫درحالی که بسیاری از تماشای نقش افرینی‬ ‫کریـس ایوانـز در نقـش کاپیتـان امریـکا لذت‬ ‫ً‬ ‫می بردنـد‪ ،‬ظاهـرا اوضـاع در پشـت پرده‬ ‫چنـدان هـم پرزرق وبـرق و جـذاب نبـود‪.‬‬ ‫ایـن بازیگـر در گفت وگویـی در ‪۲۰۱۱‬‬ ‫به این نکتـه اشـاره کـرد و گفـت دران زمـان‬ ‫روزی دوسـاعت ورزش می کـرد و ایـن کار‬ ‫به نظـرش بی رحمانـه بـوده اسـت‪ .‬او اضافه‬ ‫ً‬ ‫ش لـذت می بـرد؛ امـا ایـن‬ ‫کـرد معمـوال از ورز ‬ ‫تتـر از تصوراتـش‬ ‫تمرینـات سـخت متفاو ‬ ‫بودنـد‪ .‬به طوری کـه بارهـا بـه خـودش گفته‬ ‫اسـت مـن از ایـن مربی متنفـرم؛ از این فیلم‬ ‫متنفـرم؛ می خواهـم بـاال بیـاورم یـا دلـم‬ ‫می خواهـد یک هفتـه تمـام بخوابـم!‬ ‫ا گـر صـادق باشـیم بایـد بگوییـم زک افـرون‬ ‫همیشـه عالـی به نظـر می رسـد؛ امـا سـتاره‬ ‫«دبیرسـتان موزیـکال» بـرای بـازی در «گارد‬ ‫سـاحلی» محصـول سـال ‪ ،۲۰۱۷‬امـوزش‬ ‫خـود را بـه سـطح باالتـری ارتقـا داد‪ .‬او گفت‬ ‫ً‬ ‫دران زمـان تمایـل داشـت دقیقا شـبیه یک‬ ‫ورزشـکار المپیکـی ظاهـر شـود؛ بنابرایـن‬ ‫بـا چنیـن نـگاه و سـطح توقعـی تمرینـات‬ ‫ورزشـی خـود را شـروع کـرد‪ .‬او اضافـه کـرد‬ ‫یسـخت بـود؛ امـا‬ ‫ایـن کار برایـش خیل ‬ ‫به هرصـورت انجامـش داد‪ .‬افـرون هنـوز‬ ‫بـه تمرینـات خـود ادامـه می دهـد؛ البتـه‬ ‫نـه به شـدت گذشـته و کنـارش از مصـرف‬ ‫غذاهـای امـاده و بسته بندی شـده هـم‬ ‫پرهیـز می کنـد‪.‬‬ ‫بـرای طرفـداران مجموعه هـای تلویزیونـی‬ ‫همچـون «پارک هـا و تفریحـات» و «اوروود»‬ ‫کریـس پـرت چیـز چنـدان افسـانه ای بـرای‬ ‫ارائـ ه نداشـت؛ امـا وقتـی ایـن بازیگر تصمیم‬ ‫گرفـت در قامـت یـک ابرقهرمـان در فیلـم‬ ‫ا کشـن «نگهبانـان کهکشـان» حاضـر شـد‬ ‫یـا در نقـش محققـی باهـوش در پـارک‬ ‫ژوراسـیک هنرنمایـی کنـد‪ ،‬اوضـاع تغییـر‬ ‫کـرد‪ .‬او حـاال بایـد بیشـتر روی وضعیـت‬ ‫فیزیکـی خـود تمرکـز کـرده و برنامـه غذایـی اش را تغییـر مـی داد‪.‬‬ ‫پـرت بـرای ایـن کار مجبـور شـد ‪ ۲۷‬کیلـو وزن کـم کنـد‪ .‬او می گویـد‬ ‫زمانـی چـاق و ناراضـی بـوده و تنهـا کاری کـه هنـگام اسـتراحت‬ ‫کـردن انجـام مـی داد‪ ،‬خـوردن غـذا بـود‪ .‬البتـه کـه ایـن پرخـوری‬ ‫هـم حـال او را بهبـود بخشـید؛ به طوری کـه در فاصلـه هـر وعـده تـا‬ ‫وعـده بعـد هـم چنـدان حـال خوشـی نداشـت؛ امـا حـاال اوضـاع‬ ‫تغییـر کـرده و او وعده هـای غذایـی سـالم تری مصـرف می کنـد و‬ ‫درعین حـال بیـن وعده هـای غذایـی هـم احسـاس بهتـری دارد‪.‬‬ ‫مریم اصالنی‪ /‬کوتاه شده از زوجی‬ ‫نمایشـــگاه ها و گالری هـــای بســـیاری در کشـــور و در ماه های مختلف س ــال‬ ‫برگـــزار می شـــوند؛ اما در برگزاری این نمایشـــگاه ها‪ ،‬باید کـــدام از بخش های‬ ‫هنـــری در اولویـــت قـــرار گیرنـــد؟ به گـــزارش ایرنا؛ تـــا می خواهد جـــان بگیرد‬ ‫دوبـــاره از نفـــس می افتـــد‪ .‬این تعریفی از شـــرایط حال حاضـــر مرا کز فرهنگی‬ ‫به خصـــوص نمایشـــگاه ها و گالری هاســـت‪ .‬در این یک ســـال و چندم ــاه‬ ‫کـــه کرونا شـــیوع پیدا کـــرده اســـت‪ ،‬بارها نمایشـــگاه ها‪ ،‬نگارخانه هـــا و دیگر‬ ‫مرا کـــز فرهنگـــی شـــروع به فعالیت کردند که بـــا ورود به پیک هـــای مختلف‬ ‫کرونـــا‪ ،‬دوباره تعطیل شـــدند‪ .‬در نمایشـــگاه گنجینـــه مانا که با حـــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫اثـــر از ‪ ۴۰‬هنرمنـــد پیش کســـوت هنرهـــای ســـنتی افتتـــاح شـــد نیـــز ش ــامل‬ ‫این قضیـــه بـــود؛ اما پیـــش از تعطیلـــی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی از ان‬ ‫بازدیـــد؛ و دربـــاره چگونگـــی برگزاری نمایشـــگاه ها‪ ،‬به نکاتی اشـــاره ک ــرد‪ .‬او‬ ‫ارتبـــاط اثار هنری با زیســـت بوم زندگـــی ‪ ،‬اموزش و اســـتمرار ان و اقتصاد هنر‬ ‫را از جملـــه مـــواردی اعالم کرد که در برگزاری نمایشـــگاه ها بایـــد به ان توجه‬ ‫کـــرد‪ .‬ســـید عباس صالحی در بخشـــی از ســـخنانش گفت‪« :‬بخـــش دیگر در‬ ‫وسعت بخشـــی به ایـــن رویـــداد و هنرمندان ان هـــا‪ ،‬توجه به حـــوزه مصرف‬ ‫ایـــن اثار به عنوان اقتصاد فروش این هنرهاســـت که هـــم به صورت حقیقی‬ ‫و هـــم مجـــازی می توانـــد اتفاقاتـــی را قـــم بزنـــد؛ درواقـــع‪ ،‬این نمایشـــگاه ها‬ ‫می تواننـــد خریـــداران بیشـــتری بـــرای ایـــن اثـــار پدیـــد بیاورند به شـــکلی که‬ ‫هنرمندانـــی کـــه در حوزه های مختلـــف کار می کننـــد بدانند که اثـــار هنری‬ ‫ان هـــا مشـــتریان خـــود را دارد و کار اقتصـــادی را در بـــر خواهد داشـــت»‪ .‬اما‬ ‫ی و امـــوزش ان و نیز اقتصـــاد هنر در‬ ‫ارتبـــاط اثـــار هنـــری با زیســـت بوم زندگـــ ‬ ‫تولیـــد اثار هنـــری و نمایشـــگاه ها چه اهمیـــت و جایگاهـــی در عرصه هنری‬ ‫کشـــور مـــا دارنـــد؟ پرویـــز براتـــی؛ نویســـنده و روزنامه نـــگار حـــوزه هنره ــای‬ ‫تجســـمی دربـــاره ارتبـــاط اثار هنری بـــا زیســـت بوم و جایگاه اقتصـــاد هنر در‬ ‫خلـــق و اموزش اثـــار هنری گفت‪« :‬ارتبـــاط مفهومی یا زیبایی شـــناختی اثار‬ ‫هنری با زیســـت بوم و انعـــکاس ان در اثار هنری‪ ،‬گرهی از مشـــکالت محیط‬ ‫ً‬ ‫زیســـت باز نمی کند و اصوال حرکت تازه ای در زیبایی شناســـی هنر محسوب‬ ‫نمی شـــود‪ .‬در تاریخ هنر از دوره امپرسیونیســـت ها‪ ،‬شـــاهد بازنمایی عناصر‬ ‫ـــرف بازنمایی زیســـت بوم در اثار هنری‪،‬‬ ‫محیـــط در نقاشـــی بوده ایم و لذا ِص ِ‬ ‫رخـــداد تازه ای نیســـت‪ .‬مهم تریـــن مســـئله دوران کنونی ما (حتـــی از کرونا‬ ‫مهم تـــر) بحران هـــای زیست محیطی ســـت‪ .‬طـــی تاریـــخ بشـــر‪ ،‬هیچ زمان ــی‬ ‫مانند امروز ســـایه تهدیدهای محیط زیســـتی بر ســـر بشـــر و زمین احس ــاس‬ ‫نشـــده اســـت‪ .‬بنابراین‪ ،‬مهم ترین وظیفه هر هنرمند دراین دوران‪ ،‬وا کنش‬ ‫حساب شـــده در برابر بحران های زیست محیطی ســـت‪ .‬پرســـش اینجاست‬ ‫کـــه کـــدام هنرمنـــدان به جـــز تعـــدادی معـــدود در امریـــکا و اروپـــا درم ــورد‬ ‫این مســـائل تاثیرگـــذار بوده انـــد؟ در ایـــران‪ ،‬تعـــداد هنرمنـــدان معتـــرض به‬ ‫تغییـــرات اب وهوایـــی و گرم شـــدن زمین یـــا بی ابی و خشک ســـالی از تعداد‬ ‫انگشـــتان دو دســـت فراتر نمی رود»‪ .‬به گفته او؛ امکان دارد هنرمندان ما در‬ ‫ محیطی داد سخن سر بدهند‬ ‫صفحات مجازی شـــان درباره بحران زیســـت‬ ‫ِ‬ ‫ب و خا ک داریم‬ ‫و ابـــراز نگرانـــی کنند؛ اما ایا درعمل برایشـــان اهمیـــت دارد ا ‬ ‫یا نـــه؟ دلیل مهـــم این مســـئله انفرادی شـــدن افـــراد جامعـــه و به دنبال ان‬ ‫اتمیزه شـــدن جامعه اســـت‪ .‬جامعه اتمیـــزه‪ ،‬هنرمند را هـــم اتمیزه می کند‪.‬‬ ‫همه در رســـانه های اجتماعی حضور دارند‪ ،‬نقاشـــان و مجسمه ســـازان نیز‬ ‫همین طـــور؛ بااین حـــال ارتباطی با یکدیگر ندارند و نســـبتی هم با اتفاقی که‬ ‫در جامعـــه می افتد‪ ،‬ندارند»‪ .‬این نویســـنده درباره تاثیر اقتصاد هنر در خلق‬ ‫کنونی کش ــور که‬ ‫و امـــوزش اثـــار هنری در کشـــور گفت‪« :‬شـــرایط بحران زده‬ ‫ِ‬ ‫متاثر از مشـــکالت معیشتی و اقتصادی‪ ،‬شیوع کرونا‪ ،‬تحریم های کمرشکن‬ ‫و ‪ ...‬اســـت‪ ،‬باعـــث کم رنگ شـــدن نقش اقتصـــاد هنر در خلق و امـــوزش اثار‬ ‫هنری شـــده‪ .‬شـــیوع ویروس کرونـــا همچنان که بر فعالیت هـــای اجتماعی‬ ‫و اقتصـــادی تاثیـــرات منفی گذاشـــت‪ ،‬باعـــث کم رونق شـــدن فعالیت های‬ ‫هنری هم شـــد‪ .‬از ابتدای همه گیـــری کرونا‪ ،‬هنرمندان بســـیاری مجبور به‬ ‫خانه نشـــینی شـــده اند و فعالیـــت گالری ها کم رنگ شـــده‪ .‬به گواه بس ــیاری‬ ‫از گالـــری داران؛ کرونا باعث شـــده گـــردش مالی اقتصاد هنر به صفر برس ــد‪.‬‬ ‫پس در شـــرایط حاضـــر‪ ،‬تاثیر اقتصاد هنر در خلق و امـــوزش اثار هنری ناچیز‬ ‫اســـت»‪ .‬وی درخصـــوص نقش اقتصـــاد هنر در تولیـــد اثار هنـــری و برگزاری‬ ‫نمایشـــگاه ها افـــزود‪« :‬از رکـــود ناشـــی از بیمـــاری کرونـــا که بگذریم‪ ،‬بخش ــی‬ ‫از فعالیت هـــا در حـــوزه اقتصـــاد هنـــر به صـــورت مجـــازی برگزار می شـــود که‬ ‫اندکی از نگرانی ها دراین زمینه کاســـته شـــده‪ .‬ا کنون شـــرایط کلی زیر سایه‬ ‫ً‬ ‫تهدیـــد کرونا قـــرار دارد و گریزی از ان نیســـت؛ اما مجموعا نقـــش اقتصاد در‬ ‫تولیـــد اثـــار هنـــری و برگـــزاری نمایشـــگاه ها غیرقابل کتمان اســـت»‪ .‬به گفته‬ ‫او؛ دراین میـــان اقبـــال بازارهـــای بین المللـــی بـــه اثـــار هنرمنـــدان ایران ــی‬ ‫همچنـــان یکـــی از عوامـــل رونق تولیـــد اثار هنـــری در داخل و گـــردش چرخ‬ ‫هنرهـــای تجسمی ســـت‪ .‬فرامـــوش نکنیـــم ایـــران باوجود همـــه چالش ها‬ ‫و بحران هایـــش‪ ،‬میـــان کشـــورهای همســـایه بیشـــترین ســـهم را از رش ــد‬ ‫اقتصـــاد فرهنگ وهنـــر کســـب کـــرده اســـت‪ .‬بنابرایـــن‪ ،‬با گســـترش اقتصاد‬ ‫هنـــر ایران از ســـطح منطقه به ســـطح جهـــان‪ ،‬می توانیـــم در اینده ش ــاهد‬ ‫دســـتاوردهای اقتصـــادی ملموس تـــری باشـــیم کـــه همگی این هـــا منوط‬ ‫بـــه بهبود شـــرایط اقتصادی و رفـــع تحریم ها و البته پایان یافتن کروناس ــت‪.‬‬ ‫تنـــوع شـــاخه ها و اثار هنـــری در ســـرزمین ما به اندازه ای ســـت کـــه می توان‬ ‫بـــا هر یک از ان هـــا بـــا دیگـــر کشـــورها درزمینه هـــای متفـــاوت رقابـــت ک ــرد‪.‬‬ ‫قـــدرت رقابـــت را می توان از حضور اثـــار هنرمندان ایرانی در نمایشـــگاه های‬ ‫ً‬ ‫جهانـــی تـــا حراج های پـــراوازه در دنیا مشـــاهده کرد‪ .‬مســـلما ایـــن قدرت با‬ ‫خـــود بـــار مالـــی و بازارهای جهانـــی همراه مـــی اورد»‪ .‬به راســـتی اینـــده هنر‬ ‫درزمینه اقتصاد چه چشـــم اندازی دارد؟ براتی پاســـخ داد‪« :‬بهبود وضعیت‬ ‫اقتصـــادی هنـــر‪ ،‬تابعـــی از بهبود وضعیـــت اقتصـــادی کل جامعه اســـت‪ .‬از‬ ‫نگاهـــی تیره وتـــار‪ ،‬تازمانی کـــه تـــورم و گرانی هســـت‪ ،‬امیدی به گشـــایش در‬ ‫وضعیـــت اقتصـــاد هنـــر نخواهـــد بـــود و اینده هنـــر درزمینـــه اقتصـــاد‪ ،‬تیره‬ ‫پایان‬ ‫خواهد بـــود‪ .‬بااین حال‪ ،‬چنانچـــه در حالتی خوش بینانه امیـــدوار به ِ‬ ‫هرچه ســـریع تر کرونا و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی کشورمان و رفع‬ ‫تحریم هـــای ناجوانمردانه باشـــیم؛ می تـــوان به روزهای روشـــن اقتصاد هنر‬ ‫چشم امید داشته باشـــیم»‪ .‬نویسنده کتاب «دیونامه» باتا کیدبراینکه قدر‬ ‫مســـلم ما باید از همیـــن امروز خود را بـــرای روزهای پســـابحران امده کنیم‪،‬‬ ‫هنر پـــس از بحـــران‪ ،‬از هم ا کنون باید‬ ‫افـــزود‪« :‬به طورقطـــع درزمینه اقتصاد ِ‬ ‫به فکر اتخاذ راهبرد مشـــخص باشـــیم‪ .‬باید حرکت خوبی که از ســـال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫با حضور پرتـــوان هنرمندان ایرانی در حراج هـــای جهانی؛ به خصوص حراج‬ ‫کریســـتیز در ُدبی اغاز شـــد‪ ،‬تداوم یابد و تعامل موثر با اقتصاد هنر در جهان‬ ‫ســـرلوحه اقدام های تصمیم گیران قرار گیرد‪ .‬ازســـویی‪ ،‬اقتصـــاد هنر باید در‬ ‫گفتمـــان اقتصادی کشـــور هم مطرح شـــود‪ .‬نمی تـــوان با محدودکـــردن ان‬ ‫بـــه فضای بســـته هنرهای تجســـمی‪ ،‬چشـــم امید به توســـعه ان داش ــت»‪.‬‬ ‫به گفتـــه او؛ در عرصه جهانـــی از همین حاال چشـــم اندازهای متعددی برای‬ ‫اقتصـــاد هنر متصور اســـت‪ .‬از نگاه های جنون امیز برخی ســـفته بازها گرفته‬ ‫کـــه معتقدند در اینـــده ای نزدیک‪ ،‬بازار هنر در ســـیطره فروش اثـــار هنری با‬ ‫اتریـــوم و ارز دیجیتـــال و ان اف تـــی خواهد بود؛ تا نگاه هـــای واقع بینانه نظیر‬ ‫اینکـــه حا کمـــان بالمناز ع بازار هنـــر در اینـــده‪ ،‬گالری ها خواهند بـــود تا این‬ ‫دیـــد کـــه معتقد اســـت هنر معاصـــر به زودی ســـکان هدایـــت بازار هن ــر را در‬ ‫دســـت خواهد گرفت‪ .‬قدر مســـلم‪ ،‬هنر ایران باید هرچه زودتر نســـبت خود‬ ‫را بـــا اتفاقات بـــازار جهانی هنر مشـــخص کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2319

روزنامه سایه 2319

شماره : 2319
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه سایه 2318

روزنامه سایه 2318

شماره : 2318
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه سایه 2317

روزنامه سایه 2317

شماره : 2317
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه سایه 2316

روزنامه سایه 2316

شماره : 2316
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه سایه 2315

روزنامه سایه 2315

شماره : 2315
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه سایه 2314

روزنامه سایه 2314

شماره : 2314
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!