روزنامه سایه شماره 2287 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2287

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2287

روزنامه سایه شماره 2287

‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫حفاظت از جنگل های کشور ضروری ست‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬جنگل هـا از بزرگ تریـن‬ ‫سـرمایه های کشـور هسـتند و در شـرایط جدیـد کـه مـا بـا تغییـرات‬ ‫اقلیمی شـدید و خشک سـالی روبه رو هستیم‪ ،‬باید بیش از هر زمان‬ ‫نسـبت بـه حفـظ ایـن موهبـت و سـرمایه الهـی اهتمـام ورزیـم»‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت؛ اسحاق جهانگیری در دومین‬ ‫نشسـت کمیتـه ملـی راهبـری حمایـت از جنگل هـای زا گـرس کـه‬ ‫صبح دوشـنبه به ریاسـت وی برگزار شد؛ باتا کیدبر ضرورت صیانت‬ ‫و حفاظـت از جنگل هـای کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز بخـش مهمـی‬ ‫از زندگـی و حیـات مـردم ایـران‪ ،‬بـه جنگل هـا وابسـته اسـت؛ بنابرایـن همـه دسـتگاه ها بایـد بـا‬ ‫مشـارکت و همـکاری تلاش کننـد تـا از پهنه هـای طبیعـی به خوبـی نگهـداری شـود»‪.‬‬ ‫‪15‬میلیون نفر‬ ‫اسفند ‪ ۹۸‬با اعالم شیوع کرونا در کشور‪ ،‬بسیاری از فعالیت های شهروندان مانند‬ ‫بو کار‪ ،‬سـرگرمی و مسـائل اداری به سـمت فضای مجازی حرکت کرد‬ ‫اموزش‪ ،‬کسـ ‬ ‫و زیرسـاختی که در حوزه فضای مجازی توسـعه داده شـده بود‪ ،‬باعث شـد شـبکه‬ ‫ارتباطی کشـور جهش بیش از ‪ ۱۵‬میلیونی از نظر تعداد کاربر را تجربه کند‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 16 1400‬ذی الحجه ‪ 27 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2287‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری خطاب به کشورهای همسایه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫در تصرف اب رودخانه ها عدالت را رعایت کنید‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش ‪ ISAPS‬از کشورهایی‬ ‫با بیشترین تمایل به عمل های زیبایی‬ ‫خودساختگی‬ ‫با جراحی پالستیک!‬ ‫ً‬ ‫روزگار غریبی سـت‪ .‬ظاهـرا بعضی هـا زندگـی را دوره ای‬ ‫طالبان‬ ‫در راه است تسلسـلی می داننـد یـا ازنظـر گیاهـی و نظایـر ان بـه چرخـه‬ ‫زندگـی معتقدنـد؛ درنتیجـه‪ ،‬در تاریـخ ملت هـا‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روایت «دخمه زرتشتیان �یزد»‬ ‫از زبان اخر�ین ساالر‬ ‫دخمـه یـا همـان «گورسـتان زرتشـتیان قدیـم»‪ ،‬در انتهـای جنوبـی شـهر یـزد‪ ،‬حوالـی‬ ‫ً‬ ‫منطقه صفائیه‪ ،‬باالی این دو تپه نسبتا مرتفع قرار دارد‪ .‬این مکان تا چندسال قبل‪،‬‬ ‫از چند کیلومتـری به راحتـی قابل دیـدن بـود؛ امـا حـاال تـا نزدیکـی ان خانـه سـاخته اند‪.‬‬ ‫وقتـی بـه در ورودی دخمـه رسـیدم‪ ،‬به دنبـال پیرمـرد دسـتار بر سـر به همـراه یک قاطر‬ ‫می گشـتم؛ امـا موفـق بـه یافتنـش نشـدم‪ .‬ناامیدانـه درحال بازگشـت بـودم کـه نا گهان‬ ‫چنـد توریسـت کـه در حال عکس گرفتـن بـا یـک پیرمـرد بودنـد‪ ،‬نظـرم را جلـب کردنـد‪.‬‬ ‫خـودش بـود‪ :‬شـهریار فـرودی؛ اخرین سـاالر بـرج خاموشـان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انتونیـو گوتـرش؛ دبیـر کل سـازمان ملـل‪ ،‬بـه همه گیـری ویـروس کرونـا اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود کـه میلیون هـا کـودک همچنـان از مدرسـه دور بـوده و در معـرض‬ ‫خشـونت و اضطراب هـای ذهنـی هسـتند‪.‬‬ ‫نقد و بررسی فیلم سینمایی «جنگ فردا»‬ ‫ماساالیی از اثار گونا گون ژانر علمی‪ -‬تخیلی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عباسعلی نجفی خبر داد؛‬ ‫اجرای سامانه هوشمند‬ ‫درحال حرکت در محور نکا‪-‬ساری‬ ‫توزین‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫سید جواد جهرمی خبر داد؛‬ ‫عنایت اهلل رحیمی خبر داد؛‬ ‫کمبود عرضه؛‬ ‫دلیل افزایش قیمت سیمان‬ ‫ایجاد‪ ۲۰‬هزارمگاوات‬ ‫ظرفیت جدید تولید برق در کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رایگان‬ ‫مومیجینیشیا؛‬ ‫جوان ترین مدال اور‬ ‫طالی المپیک توکیو‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪MSNBC‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2287‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫طالبان در راه است‬ ‫واشنگتن؛ اماده لغو تحریم ها‬ ‫نماین ــده وی ــژه امری ــکا در ام ــور‬ ‫ای ــران ب ــا تا کی ــد دوب ــاره ب ــر ای ــن‬ ‫واقعی ــت ک ــه «رویک ــرد سیاس ــت‬ ‫فش ــار حدا کث ــری دول ــت ترام ــپ‬ ‫به نح ــوی فال کت ب ــار شکس ــت‬ ‫خ ــورده و ب ــه مناف ــع امری ــکا‬ ‫لطم ــه زده»‪ ،‬از امادگ ــی واش ــنگتن برای لغ ــو تحریم های‬ ‫ای ــران س ــخن گف ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ راب ــرت مال ــی‬ ‫بی اش ــاره به اینکه ک ــدام کش ــور ب ــا خ ــروج از برج ــام و‬ ‫زیرپا گذاشـــتن تعهـــدات‪ ،‬باعث بروز مشـــکالت فـــراوان در‬ ‫اجرای این توافق بین المللی شـــد‪ ،‬گفت کـــه امریکا اماده‬ ‫لغـــو تحریم های ایران اســـت؛ ا گـــر ایران به برجـــام بازگردد‬ ‫و بـــه تعهدات هســـته ای خود عمل کند‪ .‬مالی بااشـــاره به‬ ‫پیامده ــای سیاس ــت شکسـ ـت خورده فش ــار حدا کث ــری‬ ‫دول ــت س ــابق واش ــنگتن علیه ای ــران گفت ک ــه در نتیجه‬ ‫این رویکرد اشـــتباه دولت ترامپ‪ ،‬ایران برنامه هســـته ای‬ ‫خود را شـــتاب داد‪ .‬او میـــزان نفوذ منطقه ای ایـــران را نیز‬ ‫از جمل ــه تبعات فش ــار حدا کثری دولت ترامپ دانس ــت‪.‬‬ ‫مال ــی بااش ــاره به انک ــه ج ــو بای ــدن ب ــه دیپلمات ه ــای‬ ‫امریکای ــی دس ــتور داده ب ــود ب ــا ایرانی ــان دی ــدار کنن ــد‪،‬‬ ‫گفت ایرانیان درخواســـت کـــرده بودند کـــه مالقات میان‬ ‫هیئت ه ــای طرفی ــن به ص ــورت غیرمس ــتقیم باش ــد‪.‬‬ ‫نماین ــده وی ــژه امری ــکا در امور ای ــران برای لغ ــو تحریم ها و‬ ‫بازگشـــت واشـــنگتن به برجام شرط گذاشـــت و گفت‪« :‬ما‬ ‫به وض ــوح گفتی ــم ک ــه ا گ ــر ان ه ــا (ایرانی ــان) ام ــاده اقدام‬ ‫دربـــاره تعهـــدات خود باشـــند‪ ،‬ما هـــم اماده بازگشـــت به‬ ‫توافقیـــم‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬ا گر انان اماده ازســـرگیری عمل به‬ ‫تعهدات هســـته ای در توافق باشـــند‪ ،‬ما اماده برداشـــتن‬ ‫تحریم ها هســـتیم»‪ .‬به گفته او؛ طرفین کمابیش مشغول‬ ‫مذا ک ــره درم ــورد ای ــن ایده ه ــا بودن ــد و رئیس جمهوری و‬ ‫وزیـــر امور خارجه ایران چندین بـــار؛ ازجمله چندروزپیش‬ ‫گفتند ک ــه ا گ ــر ای ــران به دنب ــال برداشته ش ــدن تحریم ها‬ ‫ب ــود‪ ،‬ای ــن اتف ــاق در ماه ه ــای گذش ــته ام ــکان داش ــت‬ ‫بیفت ــد‪ .‬ای ــن دیپلم ــات امریکایی مدعی ش ــد امری ــکا در‬ ‫ماه ه ــای گذش ــته این ای ــده را مط ــرح کرده ب ــود که تمام‬ ‫تحریم های ــی را ک ــه ترام ــپ ب ــا نقض برج ــام اعم ــال کرده‬ ‫بـــود‪ ،‬بـــه ازای ازســـرگیری تعهـــدات ایران بـــردارد‪.‬‬ ‫‪The New Arab‬‬ ‫احتمال بازگشت جریان صدر‬ ‫به انتخابات پارلمانی عراق‬ ‫یک ــه رهب ــر جری ــان ص ــدر‬ ‫درحال ‬ ‫عـــراق اعالم کـــرده ابن جریـــان در‬ ‫انتخاب ــات زودهن ــگام پارلمان ــی‬ ‫عراق شـــرکت نخواهد کرد‪ ،‬برخی‬ ‫از منابـــع احتمـــال می دهند وی‬ ‫از ای ــن تصمی ــم خ ــود بازگ ــردد و‬ ‫در انتخاب ــات ش ــرکت کن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ با گذش ــت‬ ‫یب ــر عدم حضور این‬ ‫یک هفته از اع ــام مقتدی صدر مبن ‬ ‫جری ــان در انتخاب ــات زودهن ــگام پارلمان ــی عراق ک ــه قرار‬ ‫اس ــت ‪ 10‬ا کتب ــر برگزار ش ــود‪ ،‬منابع سیاس ــی دراین کش ــور‬ ‫گفتن ــد ک ــه در محاف ــل داخل ــی و نی ــز برخ ــی چهره ه ــای‬ ‫خارجی تـــاش دارند صـــدر را از تصمیمش منصرف کنند‬ ‫و احتمـــال دارد جریان صـــدر با شـــروطی دراین انتخابات‬ ‫ش ــرکت کن ــد‪ .‬کمیس ــاریای عال ــی مس ــتقل انتخاب ــات‬ ‫ع ــراق ه ــم بااش ــاره به تصمیم صدر ب ــرای عدم مش ــارکت‬ ‫در انتخاب ــات اع ــام ک ــرد که زم ــان انص ــراف از حض ــور در‬ ‫انتخابـــات پایان یافته اســـت‪ .‬صدر ‪ 5‬ژوئیه در س ــخنرانی‬ ‫تلویزیونـــی خـــود تصمیم مذکـــورش را اعالم کـــرد و گفت‪:‬‬ ‫«م ــن فردی نیس ــتم که از مس ــئولیت ش ــانه خال ــی کنم؛‬ ‫ام ــا انچ ــه در ع ــراق اتف ــاق می افت ــد‪ ،‬بخش ــی از یک طرح‬ ‫ش ــیطانی بین المللی برای تحقی ــر و به زان ــودراوردن ملت‬ ‫ع ــراق و س ــوزاندن ان هاس ــت»‪ .‬البت ــه ای ــن تصمیم صدر‬ ‫خیل ــی نمی توان ــد دوام ــی داش ــته باش ــد‪ .‬دراین ب ــاره دو‬ ‫منبع سیاسی عراقی در نجف و بغداد گفتند؛ تماس های‬ ‫مـــداوم بین صدر و احزاب سیاســـی مختلف درحال انجام‬ ‫اســـت و این تماس ها با وجود ســـفر محرمانـــه او به لبنان‬ ‫و نی ــز تصمیم ــش درم ــورد انح ــال بدنه سیاس ــی جریان‬ ‫صدر هنوز قطع نشـــده اســـت‪ .‬یکی از این منابع گفت که‬ ‫صدر هنوز به درخواسـ ـت ها و تماس های مس ــتقیمی که‬ ‫ب ــا وی برق ــرار می ش ــود تا از تصمی ــم خود برگ ــردد‪ ،‬جوابی‬ ‫نداده‪ .‬کســـانی که با او تماس گرفتنـــد‪ ،‬طرف های موثر در‬ ‫خارج از عراق هســـتند کـــه هنگام حضـــورش در لبنان به‬ ‫او فشـــار اوردند از این تصمیم منصرف شـــود‪ .‬منبع مذکور‬ ‫احتمال داد کـــه تصمیمی برای بازگشـــت جریان صدر به‬ ‫انتخابات در اینده وجود داشـــته باشـــد؛ اما این بازگشـــت‬ ‫مش ــروط به برخی مس ــائل؛ ازجمل ــه س ــازمان دهی روند‬ ‫انتخابـــات‪ ،‬عدم نفوذ گروه های مســـلح در روند انتخابات‬ ‫و توقف س ــهمیه بندی در تش ــکیل دول ــت جدید خواهد‬ ‫بـــود‪ .‬این منبع گفت که ســـایر گروه های سیاســـی؛ حتی‬ ‫رقب ــای ص ــدر در مناط ــق جن ــوب و مرک ــز عراق خواس ــتار‬ ‫بازگش ــت او ب ــه رقابت ه ــای انتخابات ــی هس ــتند؛ چرا ک ــه‬ ‫حضـــور او در موقعیت یـــک مخالف طی چهارســـال اینده‬ ‫باتوج هب ــه محبوبیت ــی ک ــه می ــان م ــردم مناط ــق مذک ــور‬ ‫دارد‪ ،‬به معن ــای ادام ــه بحران ه ــا و جدال هاس ــت‪ .‬رع ــد‬ ‫المکصوصی؛ از اعضای ائتالف ســـائرون وابسته به جریان‬ ‫ص ــدر گفت که تم ــام نامزده ــای انتخابات از فرا کس ــیون‬ ‫ص ــدر از انتخاب ــات کناره گی ــری کردن ــد‪ .‬ائت ــاف س ــائرون‬ ‫منتظ ــر نظر جدید صدر هس ــتند و ممکن اس ــت تصمیم‬ ‫او در هفته ه ــای این ــده تغیی ــر کن ــد‪ .‬باس ــم الخش ــان؛ از‬ ‫نماین ــدگان پارلم ــان ع ــراق ه ــم تصمی ــم عدم مش ــارکت‬ ‫جریان صدر در انتخابات را تعلیق موقت دانســـت و گفت‬ ‫ً‬ ‫که این جریـــان‪ ،‬حتما به انتخابات برمی گـــردد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«می توان این تصمیم را بخشـــی از کمپین تبلیغاتی صدر‬ ‫و فرا کســـیون او دانســـت‪ .‬مقتدی صـــدر می خواهد با این‬ ‫تصمیم‪ ،‬وضعیت سیاســـی و انتخاباتی خـــود را که پس از‬ ‫تظاهرات اخیر مردمی تنزل پیدا کرده‪ ،‬بهبود ببخشـــد»‪.‬‬ ‫احمد الشریفی؛ کارشناس مســـائل عراق هم احتمال داد‬ ‫ک ــه میانجیگری ه ــا برای ع ــدول مقتدی ص ــدر از تصمیم‬ ‫خود نتیجه بخش باشـــد‪ .‬وی افـــزود‪« :‬این تصمیم صدر‪،‬‬ ‫یک مانور سیاســـی انتخاباتی ســـت تا میـــزان تمایل مردم‬ ‫را درم ــورد حض ــورش در انتخاب ــات مح ــک بزن ــد‪ .‬تاخی ــر‬ ‫ص ــدر در اع ــام تصمیم ــش ب ــرای بازگش ــت ب ــه می ــدان‬ ‫انتخابـــات‪ ،‬تاثیر مثبتـــی روی برگزاری به موقـــع انتخابات‬ ‫خواهد داشـــت؛ به ویژه انکه برخی احزاب سیاســـی تالش‬ ‫می کنند این انتخابات را به تعویـــق اندازند»‪ .‬او همچنین‬ ‫احتم ــال داد باتوج هب ــه مناسـ ـب نبودن ش ــرایط ب ــرای‬ ‫برگ ــزاری انتخاب ــات‪ ،‬ش ــاید احزاب و ش ــخصیت های موثر‬ ‫دیگ ــری ه ــم انتخاب ــات را تحریم کنند‪.‬‬ ‫ارس‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫ماجرای‬ ‫بحران اب در ایران‬ ‫از کجا اب می خورد؟‬ ‫بحـــران اب در ایـــران از ُبعـــد محیط زیســـتی خارج شـــده و ابعاد‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماعی به خـــود گرفته؛ مردمی که کسب وکارشـــان‬ ‫ب ــه اب وابس ــت ه اس ــت‪ ،‬ح ــاال معیش ــت خ ــود را درخط ــر دیده و‬ ‫بی ــکاری تهدیدش ــان می کند‪ .‬دلی ــل قرارگرفت ــن دراین وضعیت‬ ‫و راه ــکار خ ــروج از ان چیس ــت؟ ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ س ــا کنان‬ ‫ف ــات مرک ــزی ای ــران از همس ــایگی ب ــا دش ــت کوی ــر و دش ــت‬ ‫لـــوت درطول زمـــان‪ ،‬درس هـــای زیـــادی دربـــاره اب اموختنـــد‪.‬‬ ‫قنات های ــی ک ــه در خشـ ـک ترین مناط ــق کش ــور ای ــران‪ ،‬اب را‬ ‫ب ــه م ــردم حاش ــیه کوی ــر می رس ــاند‪ ،‬یکی از ش ــیوه های س ــنتی‬ ‫دسترس ــی ب ــه اب و مناب ــع اب ــی هس ــتند‪ .‬حت ــی در مناطق ــی از‬ ‫کش ــورمان که ب ــا کویر فاصل ــه دارن ــد و به عنوان مناط ــق پراب و‬ ‫حاصلخیز ش ــناخته می شوند نیز ش ــیوه هایی برای مدیریت اب‬ ‫بـ ـه کار گرفته می ش ــد‪« .‬س ــازه های ابی شوش ــتر» در خوزس ــتان‪،‬‬ ‫نمونـــه ای از ابتکارعمل ایرانیان؛ ان هـــم پیش از انقالب صنعتی‬ ‫در مدیری ــت مناب ــع اب اس ــت ک ــه در فهرس ــت می ــراث جهان ــی‬ ‫یونس ــکو نی ــز به ثب ــت رس ــیده ‪ .‬ام ــا این روزه ــا مناط ــق زی ــادی؛‬ ‫به ویژه اســـتان خوزســـتان با وجود منابع ابی قابل توجه شـــامل‬ ‫رودهـــا و تاالب ها و نیز مجاورت با خلیج فارس‪ ،‬با کمبود شـــدید‬ ‫اب روبه روس ــت و این موض ــوع نه تنها مصرف کنن ــدگان خانگی؛‬ ‫بلکـــه صـــدای اعتـــراض کشـــاورزان و دامـــداران را نیز کـــه حیات‬ ‫کسب وکارشـــان به اب گره خورده‪ ،‬بلند کرده است‪ .‬امروز مسئله‬ ‫اب‪ ،‬نه تنها چالش اســـتان خوزســـتان؛ بلکه تهدیـــدی برای کل‬ ‫کش ــور اس ــت‪ .‬اخری ــن تصاوی ــر م ــا از جری ــان اب در زاین ــده رود یا‬ ‫س ــایر روده ــای مناطق مرکزی کش ــور‪ ،‬ب ــه خاطرات س ــال های‬ ‫گذشـــته بازمی گـــردد و این موضوع‪ ،‬ابعاد مختلفـــی از زندگی ما را‬ ‫تحت تاثیر قـــرار می دهد‪ :‬صنایع‪ ،‬کشـــاورزی‪ ،‬تولید برق‪ ،‬امنیت‬ ‫غذایی و بهداش ــت و س ــامت؛ همگی به اب وابس ــته هس ــتند‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه طب ــق گزارش ه ــای‬ ‫بح ــران اب‪ ،‬یک ــی از ریسک های ‬ ‫س ــاالنه «مجم ــع جهان ــی اقتص ــاد» (‪ )WForum‬از ریسـ ـک های‬ ‫جهان ــی‪ ،‬به دلی ــل کاه ــش قابل توج ــه مق ــدار و نی ــز کیفیت اب‬ ‫ش ــیرین دردس ــترس‪ ،‬ب ــه تهدی ــدی برای س ــامت انس ــان و نیز‬ ‫فعالیت ه ــای اقتص ــادی او تبدی ــل ش ــده‪« .‬موسس ــه مناب ــع‬ ‫جهـــان» (‪ )WRI‬نیز این موضوع را با انتشـــار اطلس ریســـک اب‪،‬‬ ‫مورد تائیـــد قرار می دهد‪ .‬براین اســـاس؛ ‪ ۱۷‬کش ــور دنیا که بخش‬ ‫عمـــده ای از ان هـــا در منطقـــه خاورمیانـــه و افریقا قـــرار دارند‪ ،‬در‬ ‫شـــرایط تنش ابی بســـیارباال هســـتند‪« .‬تنش ابی»‪ ،‬نسبت کل‬ ‫اب برداشت شـــده به منابع ابی تجدیدپذیر را محاس ــبه می کند‪.‬‬ ‫برداشـــت اب‪ ،‬به مصـــارف خانگی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬ابی ــاری‪ ،‬دامداری و‬ ‫س ــایر اس ــتفاده های غیرمصرفی تخصی ــص می یاب ــد‪ .‬منابع اب‬ ‫تجدیدپذی ــر ش ــامل منابع اب ــی ســـطحی و زیرزمینی هس ــتند‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬پنجمین کشـــور دارای نســـبت تنش ابی بسیارباالس ــت؛‬ ‫ام ــا دلی ــل ب ــروز بحران اب در کش ــور ما چیس ــت؟ بخ ــش عمده‬ ‫مناب ــع اب مصرف ــی ای ــران ازطری ــق اب ه ــای زیرزمین ــی تامی ــن‬ ‫می ش ــود‪ .‬اب ه ــای زیرزمین ــی از منابع اب ــی تجدیدپذیرن ــد؛ اما‬ ‫زمان زیادی برای تجدید این منابع نیاز اس ــت و برداش ــت از این‬ ‫منابع موجب شـــده میزان اب های زیرزمینی کش ــور روبه کاهش‬ ‫باش ــد‪ .‬بخ ــش کش ــاورزی‪ ،‬بیش ــترین مص ــرف اب درمقایسـ ـه با‬ ‫س ــایر بخش ه ــا را دارد و یک ــی از مصرف کنن ــدگان اصل ــی اب در‬ ‫کشـــور اســـت‪ .‬وجود ریســـک تحریم های اقتصادی که می تواند‬ ‫تهدیدی بـــرای امنیت غذایی مردم باش ــد‪ ،‬دولت های مختلف‬ ‫را ب ــه خودکفای ــی در تولی ــد محص ــوالت کش ــاورزی اس ــتراتژیک‬ ‫هدایـــت کرده اســـت‪ .‬تولید بیشـــتر این محصوالت کش ــاورزی و‬ ‫دسـ ـت یابی ب ــه خودکفایی‪ ،‬ب ــا مصرف اب بیش ــتر همراه اس ــت‬ ‫و مص ــرف اب بیش ــتر نی ــز به معن ــای برداش ــت بیش ــتر از مناب ــع‬ ‫محـــدود اب اســـت‪ .‬ازطرف دیگر‪ ،‬قرارگیری صنایع ــی اب بر مانند‬ ‫«ف ــوالد» در مناط ــق مرک ــزی کش ــور مانن ــد اس ــتان اصفه ــان‪،‬‬ ‫برداش ــت از مناب ــع اب ــی دراین مناط ــق را تش ــدید کرده اس ــت و‬ ‫موج ــب راه ان ــدازی طر ح هایی نظی ـ ِـر انتق ــال اب خلیج فارس به‬ ‫اســـتان های مرکزی شده اســـت‪ .‬درحقیقت‪ ،‬جانمایی نادرست‬ ‫صنای ــع و بی توجهی به مس ــائل محی ــط زیس ــتی در مکان یابی‬ ‫ایـــن صنایع نه تنها موجب کمبود اب دراین مناطق ش ــده؛بلکه‬ ‫راه حل ه ــای رف ــع ان‪ ،‬تغیی ــرات اقلیم ــی در س ــایر مناط ــق را‬ ‫به هم ــراه خواهد داش ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موسس ــه ایند هپ ــژوه ‪ Geopolitical Futures‬قب ــا در گزارش ــی‬ ‫دربـــاره بحـــران اب در ایـــران‪ ،‬ابعـــاد مختل ــف ان را موردبررس ــی‬ ‫ق ــرار داده اس ــت‪ .‬س ــرمایه گذاری بیش ازح ــد در س ــدهایی ک ــه‬ ‫بس ــیاری ازان ها کیفی ــت الزم را ندارن ــد‪ ،‬کن ــار زمین های ــی ک ــه‬ ‫تـــوان جذب ســـریع اب در زمـــان بارندگ ــی را از دس ــت داده اند و‬ ‫کنارهم قرارگرفت ــن س ــیل و خشک س ــالی‪ ،‬چالش هایی هس ــتند‬ ‫ک ــه به اعتق ــاد ای ــن موسس ــه می توانند ب ــه اعتراض ه ــای مدنی‬ ‫خت ــم ش ــوند‪ .‬ازانجا ک ــه ح ــدود ‪ ۹۰‬درص ــد اب کش ــور در ح ــوزه‬ ‫کشـــاورزی مصرف می شـــود؛ پس کش ــاورزانی که دیگ ــر به منابع‬ ‫اب ــی دسترس ــی ندارن ــد‪ ،‬در جسـ ـت وجوی ش ــغل و درام ــد‪ ،‬ب ــه‬ ‫مناط ــق ش ــهری مهاج ــرت خواهد ک ــرد؛ اما چ ــون فرصت های‬ ‫ش ــغلی در ش ــهرها برای جذب این تعداد نیروی کار کافی نیست‬ ‫اجتماعی جمعیت اس ــیب دیده را‬ ‫و نخواهد ب ــود‪ ،‬اعتراض های‬ ‫ِ‬ ‫به دنب ــال خواه ــد داش ــت‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬کمب ــود منابع مالی‬ ‫و فاصلـ ـه ای ک ــه به دلی ــل تحری ــم از فناوری هایی ک ــه می توانند‬ ‫به ــره وری اب را ارتق ــا دهن ــد‪ ،‬گرفته ای ــم؛ اج ــرای راه حل ه ــای‬ ‫موج ــود ب ــرای خ ــروج از بح ــران اب را دش ــوار می کن ــد‪ .‬به گفت ــه‬ ‫اس ــماعیل نجار (رئیس س ــازمان مدیریت بحران کشور)؛ امسال‬ ‫نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته ح ــدود ‪ ۵۴‬درص ــد کاه ــش بارندگ ــی‬ ‫یسـ ـت که در س ــال‬ ‫داش ــتیم‪ .‬این کاهش ش ــدید بارندگی درحال ‬ ‫‪ ،۹۸‬با ان بارش های بی س ــابقه‪ ۲۵۰ ،‬س ــد ُپر از اب شد و دریاچه‬ ‫ارومی ــه ‪ ۵۵‬س ــانتی متر افزای ــش س ــطح اب داش ــت؛ ام ــا کاهش‬ ‫ـتان ان)‪ ،‬فضای ــی‬ ‫ش ــدید بارش ه ــا در پارس ــال (حت ــی در زمس ـ ِ‬ ‫ایج ــاد که دراین روزهای گرم تابس ــتان‪ ،‬بس ــیاری از چش ــمه ها‪،‬‬ ‫رودخانه ه ــا و س ــدها یا خش ــک ش ــده ی ــا در حال خشک ش ــدن‬ ‫ن کم ابی‪ ،‬کارشناسان‬ ‫هس ــتند‪ .‬باتوجه به این مش ــکالت و بحرا ‬ ‫ب ــه راه حل های مختلف ــی اش ــاره دارند؛ برخ ــی تا کی ــد دارند که‬ ‫افزای ــش واردات م ــواد غذایی به جای پافش ــاری ب ــر خودکفایی‪،‬‬ ‫یس ــت که پس از بهبود رواب ــط بین المللی و رفع تحریم ها‬ ‫راه حل ‬ ‫می تواند قابل بررس ــی باش ــد‪.‬‬ ‫پیش ــنهاد دیگر‪ ،‬انتقال اب به مناطق مرکزی و ش ــیرین کردن ان‬ ‫ب ــرای بهر هب ــرداری جهت مص ــارف گونا گون اس ــت‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫نمک زدای ــی نی ــز چالش ه ــای خ ــود را دارد؛ زی ــرا ش ــوراب ها‬ ‫باردیگ ــر به منبـــع اصلی برداش ــت اب بازمی گردند و تنوع محیط ‬ ‫زیس ــتی و اقتص ــاد دریا را تحت تاثی ــر قرار می دهن ــد‪ .‬موضوع اب‬ ‫یس ــت که‬ ‫نه تنه ــا ی ــک مس ــئله محیط زیس ــتی؛ بلک ــه موضوع ‬ ‫ب ــا برنامه ری ــزی صنعت ــی و تولی ــد کش ــاورزی ارتب ــاط تنگاتن ــگ‬ ‫دارد و ش ــاید بت ــوان س ــرمایه گذاری های هنگفت ــی ک ــه در صف‬ ‫س ــاخت س ــد و بهره برداری از طر ح های انتقال اب هس ــتند را به‬ ‫ ش ــیوه های نوین مبتنی بر فن ــاوری تخصیص داد ک ــه بهره وری‬ ‫در مص ــرف اب در بخش ه ــای مختل ــف و به وی ــژه کش ــاورزی را‬ ‫ارتق ــا می دهن ــد‪ .‬عالوه برای ــن؛ توجه ب ــه الگوی کش ــت در بهبود‬ ‫به ــره وری اب در بخ ــش کش ــاورزی نی ــز اهمی ــت دارد‪ .‬نی ــز الزم‬ ‫اس ــت در طر ح های توس ــعه صنایع اب بر که در مناطق مرکزی و‬ ‫خش ــک کش ــور فعالیت می کنن ــد‪ ،‬تجدیدنظر ش ــود‪.‬‬ ‫امار انجام بیشترین عمل های زیبایی مربوط به کدام کشورهاست؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫طبـق امـار «انجمـن بین المللـی جراحـی‬ ‫پالسـتیک» (‪ ،)ISAPS‬در سـال ‪ 2019‬حـدود‬ ‫‪ 11.36‬میلیـون عمـل جراحـی پالسـتیک‬ ‫به جهـت «زیبایـی» در سراسـر جهـان انجـام‬ ‫شـد؛ این میـزان‪ 7.1 ،‬درصـد افزایـش را نسـبت‬ ‫بـه سـال ‪ 2018‬و نیـز ‪ 20.6‬درصـد افزایـش‬ ‫را نسـبت بـه سـال ‪ 2015‬نشـان می دهـد!‬ ‫یسـت که ‪ 13.6‬میلیـون پرونـده‬ ‫این درحال ‬ ‫زیبایـی بـا روش غیر جراحـی دیگـر نیـز‬ ‫در همان سـال در جهـان ثبـت شـد‪ .‬بررسـی‬ ‫ن حقیقـت‬ ‫داده هـای ایـن گـزارش‪ ،‬مـا را بـه ایـ ‬ ‫واقـف می سـازد کـه مـردم یکسـری از جوامـع‪،‬‬ ‫تمایـل بیشـتری بـرای سـپردن خـود بـه تیـغ‬ ‫جراحـی دارنـد کـه در صـدر ان هـا «برزیـل» قـرار‬ ‫ً‬ ‫مورد نظـر‪ ،‬تقریبـا ‪1.5‬میلیـون‬ ‫دارد‪ً .‬در سـال ِ‬ ‫(دقیقـا یک میلیـون و ‪493‬هـزار و ‪673‬مـورد)‬ ‫جراحـی زیبایـی در ان کشـور انجـام شـد کـه‬ ‫رایج ترینشـان «لیپوسا کشـن» (چربی کشـی از‬ ‫محل هـای ناخواسـته) و «ابدومینوپالسـتی»‬ ‫(بهبودبخشی ظاهر پوس ِـت افرادی که به عللی‬ ‫ِ‬ ‫ماننـد بـارداری یـا کاهـش وزن شـدید‪ ،‬دچـار‬ ‫ازشـکل افتادگی شـده) بـود‪ .‬در جایـگاه دوم‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫«امریـکا» بـا ثبـت ‪ 1.35‬میلیـون جراح ‬ ‫سـهم برزیلی هـا از این اقـدام‪13.1 ،‬درصـد‬ ‫مـوارد جهانـی بـوده‪ .‬در عرصـه بین المللـی‬ ‫ا گـر بی انکـه بـه سـال خاصـی اشـاره کنیـم و‬ ‫کل جراحی هـای زیبایـی را کـه تا کنـون ثبـت‬ ‫شـده اند‪ ،‬درنظـر بگیریـم؛ رتبـه اول جوامعـی‬ ‫ن عمل هـای جراحـی پالسـتیک‪،‬‬ ‫بـا بیشـتری ‬ ‫بـه «امریـکا» می رسـد‪ .‬بعـداز ان نیـز به ترتیـب‬ ‫«برزیـل‪ ،‬چیـن‪ ،‬ژاپـن‪ ،‬کـره جنوبـی‪ ،‬هنـد‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬روسـیه‪ ،‬ترکیه و المان» هسـتند‪ .‬رتبه‬ ‫ایـران نیـز دراین گـزارش ‪( 27‬حـدود ‪0.7‬درصـد‬ ‫امـار جهانـی) عنـوان شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫عجـــب روزگار غریبی ســـت‪ .‬ظاهـــرا بعضی هـــا زندگـــی را دوره ای تسلس ــلی‬ ‫می دانن ــد یا ازنظر گیاهی و نظای ــر ان به چرخه زندگـــی معتقدند؛ درنتیجه‬ ‫در تاریـــخ ملت هـــا نیز چنین پنـــدار و باوری حا کم اســـت و ما هم خواس ــته‬ ‫یـــا ناخواســـته معـــادالت ممکـــن و غیرممکـــن اطرافمـــان را بایـــد بپذیریم‪.‬‬ ‫به راســـتی چـــرا در جهـــان ســـوم‪ ،‬کشـــوری ماننـــد افغانســـتان‪ ،‬بـــا چن ــان‬ ‫پیش ــینه ابرومن ــد و قوی‪ ،‬باید دس ــتخوش امیـــال و نقشـــه های ابرقدرتان‬ ‫باش ــد که در هر زمان‪ ،‬نس ــخه موردنظرش ــان را برای این کشـــور پیچیده و‬ ‫ب ــه خورد اهال ــی ان می دهند؟! ا گر به گذشـــته افغانســـتان ناخنک بزنیم‪،‬‬ ‫پس از س ــقوط ظاهرشاه؛ پادش ــاه ان کشور و جایگزینی حکومت جمهوری‬ ‫به جای ان‪ ،‬مردم نجیب و مســـلمان این کشـــور‪ ،‬مجبور شـــده اند هر روز به‬ ‫رنگی دربیایند و هر زمان نوعی از حکومت را در کشورشـــان شـــاهد باش ــند‪.‬‬ ‫به هـــرروی وقتـــی اتحـــاد جماهیر شـــوروی با نفـــوذ از طریق تاجیکســـتان و‬ ‫ب ــا پیاد هک ــردن ارتش س ــرخ خ ــود در افغانســـتان‪ ،‬مبادرت بـــه ایجاد حزب‬ ‫پرچم کردند‪ ،‬مخالفین این یورش ش ــوروی‪ ،‬ســـال های بســـیاری را در خفا‬ ‫و ب ــا پش ــتیبانی غ ــرب و اروپ ــا و در راس ان امریـــکا‪ ،‬شـــروع به امـــوزش کرده‬ ‫ً‬ ‫و ذره ذره بـــا کمـــک تســـلیحاتی و مالـــی بلـــوک غرب‪ ،‬عمـــا این کشـــور را به‬ ‫دو جنـــاح غربـــی و شـــرقی تقســـیم کردنـــد‪ .‬جناح شـــرق با حضـــور و تجهیز‬ ‫کمونیسـ ـت ها و روی کار اوردن ببرک کارمل‪ ،‬توانســـت ریشه های این کشور‬ ‫فارســـی زبان را خشـــک کنـــد و انچـــه در تـــوان داشـــت در راه لطمـــه زدن به‬ ‫ایمـــان قـــوی مســـلمانان افغانســـتان بـــه کار بســـت‪ .‬از ســـوی دیگر؛ غربی ها‬ ‫بـــا کمـــک مســـتمر نظامـــی‪ ،‬تســـلیحاتی‪ ،‬از روســـتاها و قبایـــل دورافت ــاده‪،‬‬ ‫حرکت هایـــی درجهـــت تضعیـــف کمونیســـت ها را اغـــاز کردنـــد و از ایم ــان‬ ‫قـــوی مردم افغانســـتان بهـــره بردند و ان قـــدر جوخه های تخریـــب و انفجار‬ ‫ســـاختند تـــا مرکـــز کشـــور؛ یعنـــی کابل کـــه مقـــر اصلـــی کمونیســـت ها بود‬ ‫به کلـــی ناامـــن شـــد؛ تا جایی کـــه شـــرقی ها فـــرار را بـــر قـــرار ترجیـــح دادن ــد و‬ ‫ش ــبانه تانک ه ــا و زرادخانه ها را از صحنه خارج کردنـــد‪ .‬بدین ترتیب حزب‬ ‫پرچم و حکومت کمونیس ــتی و دست نش ــانده بلوک شـــرق‪ ،‬افغانســـتان را‬ ‫ره ــا کرده و این بار تمام افغانس ــتان به دس ــت ائتالف غربی هـــا افتاد و ده ها‬ ‫هـــزار نیـــروی نظامی امریکایـــی و اقمـــار غربی او‪ ،‬در سراســـر افغانســـتان‪ ،‬با‬ ‫تجهیـــز اســـام گرایان‪ ،‬حکومـــت مذهبـــی را به نوعـــی تقدیم اســـام گرایان و‬ ‫طالبـــان کردنـــد‪ .‬این بار‪ ،‬افغانســـتان صحنه یک حکومت اســـامی بس ــیار‬ ‫س ــختگیر به نام طالبان ش ــد و چون ان ها براســـاس اعتقادشان حکومت را‬ ‫به دس ــت گرفتند‪ ،‬ناراضیان بس ــیار زی ــادی به وجود امـــد و غربی ها بار دیگر‬ ‫توطئه جدی ــدی را اغاز کردند تا رهبری اس ــام گرایان ســـخت گیر از بین برود‬ ‫و در اصـــل بـــا یـــک دموکراســـی دســـته جمعی‪ ،‬حکومت یا نظـــام جمهوری‬ ‫اس ــامی افغانس ــتان را دایر کردند و در طی این مدت حامد کرزای و اش ــرف‬ ‫غن ــی را در ظاهر به نام دموکراس ــی و از طریق رای گیری به ریاســـت جمهوری‬ ‫رســـاندند‪ .‬باز هـــم توطئـــه امریکایـــی اغـــاز شـــد؛ طالبان بـــا امریـــکا راجع به‬ ‫این ــده افغانس ــتان در قط ــر مذا کره کردن ــد و نیروهای ائتالف از افغانس ــتان‬ ‫خارج ش ــدند و طالب ــان منتظر الحکومت‪ ،‬ذره ذره از روســـتاها و شـــهرهای‬ ‫کوچـــک شـــروع بـــه پیشـــروی کـــرده و درکنـــار یـــورش‪ ،‬از نظر دیپلماس ــی با‬ ‫غربی ها و روس ــیه پوتین‪ ،‬ایران و س ــایر همســـایگان مذا کره کردند تا ش ــاید‬ ‫بـــه زودی گـــروه طالبـــان در کابـــل اعالم حکومت اســـامی کند‪ .‬متاس ــفانه‬ ‫ایـــن‪ ،‬داســـتان غم انگیزی ســـت کـــه ابرقدرتـــان چه غرب و چه شـــرق‪ ،‬ش ــر‬ ‫خـــود را از ســـر جوامع جهانی کـــم نمی کنند تا ملت ها خـــود تصمیم بگیرند‬ ‫و خ ــود حا کم کشورش ــان ش ــوند و این دور تسلســـل باز هم تکرار می ش ــود؛‬ ‫تکـــرار تکـــرار اســـت‪ .‬خدایـــا خـــودت حاف ــظ‬ ‫به نحوی کـــه بگوینـــد زندگـــی‬ ‫ِ‬ ‫کش ــورهای مس ــلمان باش تا از ش ــر ش ــیاطین مصون باشند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫شو پرورش با تغییرات کنکور‬ ‫موافقت اموز ‬ ‫شو پـــرورش خبـــر داد ک ــه‬ ‫معـــاون امـــوزش متوســـطه وزارت اموز ‬ ‫شو پـــرورش بـــا تغییـــرات کنکـــور موافـــق بـــوده و در جلســـات ش ــورای‬ ‫اموز ‬ ‫عالی انقالب فرهنگی حضوری فعال داشـــته اســـت‪ .‬به گـــزارش پانا؛ علیرضا‬ ‫کمرئـــی دراین باره افزود‪« :‬کنکـــور دارای ابعاد مختلـــف اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاســـی و امنیتی ســـت‪ .‬نمی توانیـــم بـــدون مالحظـــه ابعـــاد همه جانب ــه‬ ‫ان را تفســـیر کنیم و برای ان نســـخه بنویســـیم‪ .‬در طول ‪ ۵٠‬ســـالی که از عمر‬ ‫کنکور می گذرد‪ ،‬هرازگاهی برای نفی شـــرایط موجـــود در رد ان صحبت های‬ ‫بســـیاری شـــده‪ .‬بر این اســـاس؛ همه مردم امـــروزه موافق هســـتند کنکور در‬ ‫شو پـــرورش عمومی ســـت»‪.‬‬ ‫شـــرایط فعلی بـــاری بـــر دوش اموز ‬ ‫اغاز وا کسیناسیون در زندان های کشور‬ ‫رئیـــس ســـازمان زندان هـــا‪ ،‬از اغـــاز وا کسیناســـیون کرونـــای مددجویان در‬ ‫زندان های کشـــور خبر داد‪ .‬به گزارش تســـنیم؛ محمدمهدی حاج محمدی‬ ‫با اشـــاره به وضعیت کرونا در کشور گفت‪« :‬وا کسیناســـیون کرونا در زندان ها‬ ‫نیـــز اغـــاز شـــده؛ و ان شـــاءاهلل در روزهای اتی همـــه مددجویـــان زندان های‬ ‫کشـــور ُدز اول وا کســـن را دریافـــت خواهنـــد کـــرد»‪ .‬پیش از این‪ ،‬وی نس ــبت‬ ‫به اولویت ندادن به وا کسیناســـیون زندانیان از ســـوی ســـتاد ملـــی مبارزه با‬ ‫کرونا‪ ،‬انتقاد کـــرده بود‪.‬‬ ‫کمبود عرضه؛ دلیل افزایش قیمت سیمان‬ ‫سهمجهانی‬ ‫برزیل‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫مکزیک‬ ‫روسیه‬ ‫هند‬ ‫ترکیه‬ ‫المان‬ ‫ایتالیا‬ ‫رئیس جمهوری خطاب به کشورهای همسایه‪:‬‬ ‫در تصرف اب رودخانه ها «عدالت» را رعایت کنید‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین حس ــن روحان ــی در ائی ــن افتت ــاح‬ ‫طر ح ه ــای ملی س ــازمان های مناط ــق ازاد تج ــاری و اقتصادی‬ ‫ُ‬ ‫و محی ــط زیس ــت در ‪85‬امین پوی ــش تدبیر و امی ــد برای جهش‬ ‫تولی ــد‪ ،‬با تبری ــک ای ــام مب ــارک والدت امام ه ــادی (ع) و روز عید‬ ‫غدی ــر خ ــم گف ــت‪« :‬در هشت س ــال اخیر مناط ــق ازاد فعالی ــت‬ ‫ً‬ ‫بس ــیارخوبی داش ــتند و مس ــیر را کام ــا تصحی ــح کردن ــد»‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری اف ــزود‪« :‬از اغ ــاز دول ــت‪ ،‬ت ــاش م ــا بر این بودکه‬ ‫مناط ــق ازاد از مناط ــق واردکنن ــده و عرضه کنن ــده کاال ب ــه‬ ‫مس ــافران‪ ،‬به مرا کز تولیدی‪ ،‬صادراتی و جذب س ــرمایه داخلی و‬ ‫ً‬ ‫خارجی تبدیل ش ــود که در مناطق ازاد این کار انجام شد‪ .‬ضمنا‬ ‫مناط ــق ازاد را توس ــعه دادی ــم و مناط ــق موردنی ــاز م ــردم و مورد‬ ‫اص ــرار اس ــتان ها هم در مجلس تصویب ش ــد»‪ .‬ب هگ ــزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس ــانی دول ــت؛ روحان ــی بابیان اینک ــه ام ــروز ‪ ۱۵‬منطق ــه‬ ‫ً‬ ‫ازاد در کش ــور داری ــم‪ ،‬گف ــت‪« :‬مناط ــق ازادی که اخی ــرا تصویب‬ ‫ش ــده‪ ،‬در اینده نزدی ــک باید فعال ش ــود‪ .‬مناط ــق ازاد می تواند‬ ‫کش ــور را در مس ــیر تعام ــل س ــازنده ب ــا همس ــایه ها و کش ــورهای‬ ‫جهان ق ــرار ده ــد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه دولت یازده ــم و دوازدهم‬ ‫ب هح ــق دولت س ــامت و محیط زیس ــت بوده‪ ،‬گف ــت‪« :‬درمان و‬ ‫توس ــعه بیمه هم به محیط زیس ــت م ــردم مربوط می ش ــود‪ .‬در‬ ‫بخش ه ــای مختل ــف ب ــرای موضوع س ــامت وارد عمل ش ــدیم‬ ‫که بخش ــی به محیط زیس ــت‪ ،‬بخش ــی ب ــه بهداش ــت و درمان و‬ ‫یک بخ ــش هم به توس ــعه بیمه؛ به وی ــژه بیمه س ــامت مربوط‬ ‫می ش ــد که ب ــا این س ــه پای ــه به دنبال س ــامت جامع ــه و مردم‬ ‫بودی ــم‪ .‬هرک ــس منصفان ــه ام ــروز را با هشت س ــال قبل مقایس ــه‬ ‫کن ــد‪ ،‬می توان ــد ببیند چه ش ــرایطی ایج ــاد ش ــده و طبق همین‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫ام ــار ارائه ش ــده از روزه ــای پ ــا ک در منطقـ ـه ای ‪ ۲۰‬روز ب ــه ‪ ۸۰‬روز؛‬ ‫یعن ــی چهاربرابر روزهای پا ک رس ــیده اســـت و این موضـــوع را در‬ ‫کالن ش ــهرها هم ش ــاهد هس ــتیم‪ .‬توســـعه مترو و ریل‪ ،‬رساندن‬ ‫س ــطح استاندارد سوخت موتورها و گازوئیل به یورو ‪ ۴‬و ‪ ،۵‬قطع‬ ‫یک ــردن اتوبوس ها و حت ــی برقی کردن‬ ‫بنزی ــن پتروش ــیمی و گاز ‬ ‫ً‬ ‫ان ها که اخیرا افتتاح و ش ــروع ش ــده؛ درنهایت همه برای محیط‬ ‫ً‬ ‫زیست اس ــت‪ .‬در کشور ش ــاهدیم نیروگاه های بســـیاری که قبال‬ ‫ان ــرژی ان ها ب ــا م ــازوت و گازوییل تامین می ش ــد‪ ،‬ام ــروز بخش‬ ‫بزرگ ــی از ان ب ــا گاز تامی ــن می ش ــود ک ــه ب ــرای محی ــط زیس ــت‬ ‫‪۳۳‬ه ــزار‬ ‫اس ــت‪ .‬توس ــعه گازرس ــانی ب ــه روس ــتاها از ‪۱ ۴‬ه ــزار ب ــه ‬ ‫روس ــتا رس ــیده؛ یعن ــی اهمی ــت محیط زیس ــت و اینک ــه بوته ها‬ ‫حف ــظ ش ــود و مردم در س ــامت بوده و بـــرای گرم کـــردن خود در‬ ‫زمس ــتان‪ ،‬پخت وپز و س ــایر مصارف‪ ،‬از ســـوختی استفاده کنند‬ ‫که مش ــکالت زیسـ ـت محیطی کمتری دارد‪ .‬اینکه اب را به شرق‬ ‫ایـــران و کویر رســـاندیم و اســـتان های شـــرقی مـــا در اینـــده از اب‬ ‫شیرین ش ــده دری ــای عمان ی ــا خلیج ف ــارس اس ــتفاده خواهند‬ ‫ط زیس ــت اس ــت‪ .‬اینک ــه هم ــه‬ ‫ک ــرد‪ ،‬همه وهم ــه ب ــرای محیـ ـ ‬ ‫مشـــعل ها را در جنـــوب خاموش کـــرده و از ان برای پتروشـــیمی‬ ‫اســـتفاده می کنیم و پاالیشگاه عظیم بیدبلند را افتتاح کرده ایم؛‬ ‫یعن ــی اهمی ــت محیط زیس ــت‪ .‬محیط زیس ــت ابع ــاد مختلفی‬ ‫دارد و اینکـــه تاالب ها و دریاچه ها باید احیا و حق ان ها ســـتانده‬ ‫ش ــود و حق ابه ه ــا ب ــه ان ه ــا داده ش ــود؛ یعنی محیط زیس ــت‪.‬‬ ‫در دولت هـــای یازدهـــم و دوازدهـــم درزمینه محیط زیســـت کار‬ ‫عظیم ــی انجام ش ــد ک ــه وزارتخانه ه ــا و دس ــتگاه های مختلف‬ ‫حض ــور و دخالت داش ــتند‪ .‬بخ ــش بزرگی از خوزس ــتان به منظور‬ ‫جلوگی ــری از گردوغب ــار‪ ،‬نه ــال کاری ش ــد‪ .‬البت ــه ای ــن به معنای‬ ‫رف ــع کام ــل مش ــکالت نیس ــت‪ .‬درزمین ــه محی ــط زیس ــت باید‬ ‫ب ــا کش ــورهای منطقه و همس ــایه مش ــارکت کنیم؛ چ ــون برخی‬ ‫مس ــائل ب ــه همس ــایه ها و برخ ــی مس ــائل ه ــم ب ــه ای ــن مربوط‬ ‫می ش ــود ک ــه همس ــایگان م ــا در تص ــرف اب رودخانه ه ــا بای ــد‬ ‫عدال ــت را رعای ــت کنن ــد‪ .‬اینک ــه دو رودخانه ب ــزرگ و مهم دجله‬ ‫و ف ــرات را فقط یک کش ــور اس ــتفاده کند و کش ــور پائین دس ــتی‬ ‫خش ــک ش ــود‪ ،‬اثار ان به کش ــورهای همس ــایه که ما هس ــتیم‪،‬‬ ‫یگ ــردد‪ .‬اینک ــه در کش ــور ش ــرقی ما س ــدها س ــاخته ش ــود و‬ ‫برم ‬ ‫اب به اندازه کاف ــی وارد دریاچ ــه هام ــون نش ــود؛ یعن ــی محی ــط‬ ‫زیس ــت دچار مشکل می ش ــود‪ .‬باید کار بس ــیارعظیم در مجامع‬ ‫بین الملل ــی و در موض ــوع سیاس ــی و علمی درزمین ــه اب وخا ک‬ ‫انجام ش ــود و ا گر همه دست به دس ــت هم بدهی ــم می توانیم به‬ ‫ش ــرایط محیط زیس ــتی س ــالم و قابل قبول برس ــیم»‪.‬‬ ‫معـــاون عملیـــات و نظارت بر بازار بـــورس کاالی ایران گفـــت‪« :‬علت افزایش‬ ‫قیمـــت ســـیمان در بـــازار به خاطـــر کاهـــش عرضـــه ناشـــی از قطعـــی ب ــرق‬ ‫کارخانه هـــا بـــوده اســـت»‪ .‬به گـــزارش فـــارس؛ ســـید جـــواد جهرمـــی در مورد‬ ‫اختالف قیمت ســـیمان از بـــورس کاال تا بازار ازاد افـــزود‪« :‬در حالی که قیمت‬ ‫ســـیمان در بـــورس کاال برپایه کیســـه های ‪ 50‬کیلویی حـــدود ‪ 30‬هزار تومان‬ ‫دو فروش‬ ‫اســـت؛ اما در بازار هر کیســـه ســـیمان بین ‪ 70‬تا ‪ 100‬هزار تومان خری ‬ ‫می شـــود؛ ا گـــر ســـیمان در بـــورس کاال عرضـــه شـــود‪ ،‬افزایش قیمـــت ان به‬ ‫جیـــب تولیدکننـــده می رســـد‪ ،‬امـــا انچه در بـــازار اتفـــاق می افتـــد‪ ،‬به جیب‬ ‫ً‬ ‫دالالن ســـرازیر می شـــود‪ .‬در حالی که قبـــا هفته ای ‪ 645‬هزار تن ســـیمان در‬ ‫بـــورس کاال عرضه می شـــد‪ ،‬بعـــد از قطعی بـــرق کارخانه هـــا و کاهش تولید‬ ‫ســـیمان این میزان عرضـــه به ‪ 220‬هزار تن در هفته رســـید کـــه باعث کمبود‬ ‫کاال در بـــازار شـــد»‪ .‬وی دربـــاره اینکـــه ایـــا احتمال احتکار ســـیمان توس ــط‬ ‫دالالن وجـــود دارد؟ گفت‪« :‬ســـیمان‪ ،‬محصولی ســـت کـــه نمی توان خیلی‬ ‫ان را نگـــه داشـــت؛ چرا کـــه قابلیت انبارش ســـیمان زیاد نیســـت و کیفیت و‬ ‫خاصیت ان از بین مـــی رود»‪ .‬وی درمورداینکه ایا قیمت گذاری محصوالتی‬ ‫کـــه در بـــورس کاال عرضـــه می شـــود‪ ،‬توســـط وزارت صنعت انجام می ش ــود‬ ‫نیـــز گفـــت‪« :‬قیمت گـــذاری و مداخـــات وزارت صنعـــت در قیمت گـــذاری‬ ‫محصوالت بورس کاال از دی ماه پارســـال متوقف شـــد‪ .‬قیمت طبق قوانین‬ ‫و مقررات و ســـازوکارهای بورس کاال و طبق عرضه وتقاضا تعیین می شود»‪.‬‬ ‫واردات غیرمجاز موز‬ ‫ســـخنگوی گمرک گفت‪« :‬در ‪ ۱۵‬ماه اخیر بیش از حد مجاز موز ثبت سفارش‬ ‫شـــده اســـت»‪ .‬به گـــزارش انـــا؛ روح اهلل لطیفـــی افـــزود‪« :‬طبق مصوبه س ــتاد‬ ‫تنظیـــم بازار؛ صادرات ســـیب و واردات موز به هم گره خـــورده؛ یعنی به ازای‬ ‫صـــادرات ســـیب به میـــزان یک ســـوم ان بایـــد مجـــوز ثبت ســـفارش ب ــرای‬ ‫واردات موز صادر شـــود‪ .‬در ســـال گذشـــته حدود ‪ ۸۸۵‬هزار تن ســـیب صادر‬ ‫شـــد و در سه ماهه نخســـت امســـال هـــم حـــدود ‪ ۲۰۷‬هزار تـــن ســـیب صادر‬ ‫شـــد؛ یعنی طـــی ‪ ۱۵‬ماه حـــدود یک میلیون و ‪ ۹۲‬هزار تن ســـیب صادر ش ــد‪.‬‬ ‫با صـــادرات یک میلیون و ‪ ۹۲‬هزار تن ســـیب طی ‪ ۱۵‬ماه امـــکان صدور مجوز‬ ‫برای ‪ ۳۶۴‬هزار تن موز می توانســـت میســـر باشـــد؛ امـــا ‪ ۵۱۱‬هـــزار و ‪ ۵۰۰‬تن موز‬ ‫در ‪ ۱۵‬ماه وارد کشـــور شد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫بنر‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2287‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی داوران جشنواره نقش تن پوش‬ ‫اعض ــای هیئ ــت داوری هش ــتمین جش ــنواره مل ــی‬ ‫نقش تن پ ــوش معرفی ش ــدند‪ .‬ب هگ ــزارش مه ــر؛ مریم‬ ‫کهونـــد‪ ،‬بیتا بهرامی‪ ،‬مهناز امیرمعـــز‪ ،‬بهنام محمدی‪،‬‬ ‫پیمان پا کزاد‪ ،‬سمیه شـــیخی و نازنین بیاتی به عنوان‬ ‫اعض ــای هیئت انتخ ــاب و داوری ایـ ـن دوره معرف ــی‬ ‫ش ــدند‪ .‬کهوند؛ عضو هیئت علمی دانشکده تجسمی‬ ‫دانشـــگاه هنر و مدیرگروه گرافیک و تصویرســـازی این‬ ‫دانشـــگاه اســـت‪ .‬بهرامی؛ عضو هیئت علمی دانشکده‬ ‫هن ــر ارا ک‪ ،‬فار غ التحصی ــل دانش ــگاه هنر‪ ،‬ط ــراح مد و‬ ‫لب ــاس و رئیس هیئت مدیره انجم ــن صنفی ارائه های‬ ‫تزیین ــی م ــد و لب ــاس کش ــور اس ــت‪ .‬امیرمع ــز؛ فع ــال‬ ‫حـــوزه مد و لبـــاس‪ ،‬عضو و دبیر هیئت مدیـــره اتحادیه‬ ‫پوش ــا ک ته ــران اس ــت‪ .‬محم ــدی؛ فار غ التحصی ــل‬ ‫هن ــر‪ ،‬ط ــراح‪ ،‬تولیدکنن ــده ح ــوزه پوش ــا ک و صاح ــب‬ ‫برن ــد اس ــت‪ .‬پا ک ــزاد؛ فع ــال عرص ــه م ــد و لب ــاس‪،‬‬ ‫تولیدکنن ــده و صاحب برند پوش ــا ک اس ــت‪ .‬ش ــیخی؛‬ ‫فار غ التحصی ــل دانش ــگاه هنر‪ ،‬ط ــراح و صاح ــب برند‬ ‫یس ــت‪ .‬بیاتی؛ بازیگر س ــینما‪ ،‬با س ــابقه‬ ‫ش ــال و روسر ‬ ‫طراح ــی لب ــاس و صحن ــه دراین عرصه اس ــت‪ .‬هیئت‬ ‫داوری دوره هشـــتم جشـــنواره نقـــش تن پـــوش‪ ،‬ابتدا‬ ‫از می ــان بی ــش از ‪ ۱۰۰۰‬اث ــر‪ ۱۱۱ ،‬اث ــر را جه ــت ش ــرکت‬ ‫در نمایش ــگاه برگزیدن ــد؛ و درادام ــه‪ ،‬بع ــد از دریاف ــت‬ ‫مش ــاوره توس ــط منتخبی ــن و اج ــرای نهای ــی اث ــار‪ ،‬به‬ ‫داوری اث ــار پرداخت ــه و رتبه ه ــای برگزی ــده را تعیی ــن‬ ‫کردن ــد‪ .‬براس ــاس اع ــام دبیرخان ــه جش ــنواره؛ جوای ــز‬ ‫نقدی ایـ ـن دوره از جش ــنواره در ه ری ــک از بخش های‬ ‫یش ــرت» و «ش ــال و روس ــری» ب ــه رتبه ه ــای اول تا‬ ‫«ت ‬ ‫س ــوم به ترتی ــب ‪ ۲ ،۴‬و ‪ ۱‬میلیون توم ــان خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن در بخش عف ــاف و حجاب دو اث ــر به عنوان‬ ‫ی می ش ــوند‪ .‬هشتمین جشنواره‬ ‫شایسته تقدیر معرف ‬ ‫نق ــش تن پ ــوش به هم ــت معاون ــت فرهنگ ــی جه ــاد‬ ‫دانشـــگاهی هنر و با مشـــارکت اتحادیه پوشا ک تهران‬ ‫و خان ــه هنرمن ــدان ای ــران و همچنی ــن ب ــا حمای ــت‬ ‫معاون ــت ریاسـ ـت جمهوری در ام ــور زن ــان و خان ــواده‪،‬‬ ‫معاونت فرهنگی وزارت علوم‪ ،‬کارگروه ســـاماندهی مد‬ ‫و لبـــاس کشـــور‪ ،‬دانشـــگاه ها و دانشـــکده های هنری‪،‬‬ ‫س ــتاد فناوری های ن ــرم و هویت س ــاز و به دبیری امین‬ ‫مختـــاری در تابســـتان ‪ ۱۴۰۰‬برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫نقد و بررسی فیلم سینمایی «جنگ فردا»‬ ‫ماساالیی از اثار گونا گون ژانر علمی‪ -‬تخیلی‬ ‫روایت «دخمه زرتشتیان یزد» از زبان اخرین ساالر‬ ‫برج خاموشان‬ ‫مهسارشتی پور‬ ‫یکــردم کــه ســال هاپیش دونفــر شــاید هــرروز به همــراه انســانی که دیگــر جانــی در بــدن نداشــته‪ ،‬بــر فــراز ایــن‬ ‫بارهــا از کنــار دو تپــه بــزرگ و خامــوش دخمــه گذشــته بــودم؛ ولــی هیـچ گاه فکــرش را نم ‬ ‫یکــه شــاید هیچ کس به انــدازه‬ ‫یســت بــه فراموشــی ســپرده شــده‪ ،‬بســیار برایــم لذت بخــش بــود؛ مرد ‬ ‫تپ ههــا رفتــه‪ ،‬تنهــا بازمی گشــتند‪ .‬شــنیدن خبــر زند هبــودن اخریــن بازمانــده شــغلی کــه دیرزمان ‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫یســت دیگــر میان ما نیســت؛ اما صحبت هایش تا ابد شنیدن ‬ ‫او‪ ،‬جزئیــات ایــن دو مــکان را ندانــد‪ .‬حــاال کــه ایــن گــزارش را می خوانیــد‪« ،‬شــهریار»؛ اخریــن ســاالر دخمــه خامــوش‪ ،‬چندسال ‬ ‫انچــه می خوانیــد‪ ،‬چکیــده گفت وگــوی چندســال قبل مــن بــا اوســت‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫مومیجی نیشیا؛ جوان ترین مدال اور‬ ‫طالی المپیک توکیو‬ ‫ورزش ــکار ‪ ۱۳‬س ــاله ژاپنی توانس ــت در رش ــته اس ــکیت‪،‬‬ ‫م ــدال ط ــای بازی ه ــای المپی ــک توکی ــو را به دس ــت‬ ‫بی ــاورد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ مومیج ــی نیش ــیا از ژاپن در‬ ‫رشـــته اســـکیت خیابانی قهرمان المپیک شـــد و مدال‬ ‫طـــا را در این دســـته از ان خود کرد‪ .‬نیشـــیای ‪ ۱۳‬س ــاله‬ ‫در پایـــان مســـابقات‪ ۱۵.۲۶ ،‬امتی ــاز به دس ــت اورد‪ .‬نفر‬ ‫دوم‪ ،‬ورزشـــکار برزیلی بـــود که مدال نقـــره گرفت و فونا‬ ‫نا کایاما ژاپنی س ــوم ش ــد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نیش ــیا تبدیل‬ ‫ب ــه جوان تری ــن م ــدال اور ط ــای بازی ه ــای المپی ــک‬ ‫توکیو ش ــد‪ .‬نیش ــیا در حالی موفق ش ــد به ای ــن افتخار‬ ‫نائ ــل ش ــود ک ــه تنه ــا ‪ ۱۳‬ســـال دارد و متولد اوت ســـال‬ ‫گت ــرش به این رش ــته‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬اس ــت‪ .‬او توس ــط ب ــرادر بزر ‬ ‫عالقـــه پیدا کرد و در دوســـال اخیر به عناوین متعددی‬ ‫دس ــت پی ــدا ک ــرده و حاال دس ــت به یک تاریخ س ــازی‬ ‫زده‪ .‬البتـــه که این ورزشـــکار ژاپنـــی‪ ،‬جوان ترین دارنده‬ ‫م ــدال ط ــای تاری ــخ المپی ــک نیس ــت‪ .‬در المپی ــک‬ ‫‪ ،۱۹۳۶‬مارج ــوری گس ــترینگ؛ دخت ــر امریکایی موفق‬ ‫ش ــد در رش ــته دای ــو بـ ـ ه قهرمان ــی برس ــد‪ .‬او ه ــم تنها‬ ‫‪ ۱۳‬س ــال داش ــت که ب ــه این افتخار رس ــید؛ اما نس ــبت‬ ‫نت ــر ب ــود‪ .‬ورزش ــکار‬ ‫ب ــه نماین ــده ژاپ ــن‪ ،‬چنـ ـد روز جوا ‬ ‫امریکای ــی که س ــال ‪ ۱۹۹۲‬درگذش ــت؛ هن ــگام دریافت‬ ‫مدال طالی المپیک‪ ۱۳ ،‬س ــال و ‪ ۲۶۸‬روز س ــن داشت؛‬ ‫اما نیش ــیا با ‪۱۳‬ســـال و ‪ ۳۳۰‬روز موفق بـــه افتخارافرینی‬ ‫برای کشـــورش در المپیک تابســـتانی شـــد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫خوک هندی‬ ‫«النا کرافت» برای برداشت از حساب خود‪،‬‬ ‫وارد بانک می شود؛ اما ‪ !...‬نگار عزیزی‪،‬‬ ‫محمد براتعلی‪ ،‬فائزه ثنایی و امیرحسین‬ ‫ کارگردانی‬ ‫ نعیمی؛ بازیگران این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫رامین دولت ابادی هستند که برپایه متنی‬ ‫از سباستین ِ تیری (با ترجمه سانزا فالح فرد)‬ ‫ روی صحنه رفته و تا ‪ 8‬مردادماه ساعت‬ ‫به ِ‬ ‫‪ 18:30‬در «خانه نمایش مهرگان» ‬ ‫(سالن شماره ‪ )۱‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫گروه هنری اتیکا‬ ‫نقد‬ ‫دخم ــه ی ــا هم ــان «گورس ــتان زرتش ــتیان‬ ‫قدی ــم»‪ ،‬در انته ــای جنوب ــی ش ــهر ی ــزد‪،‬‬ ‫حوال ــی منطق ــه صفائی ــه‪ ،‬ب ــاالی ای ــن دو‬ ‫ً‬ ‫نم ــکان ت ــا‬ ‫تپ ــه نس ــبتا مرتف ــع ق ــرار دارد‪ .‬ای ‬ ‫چندس ــال قبل‪ ،‬از چند کیلومت ــری به راحت ــی‬ ‫قابل دی ــدن ب ــود؛ ام ــا ح ــاال ت ــا نزدیک ــی ان‬ ‫خانه س ــاخته اند‪ .‬وقتی به در ورودی دخمه‬ ‫رس ــیدم‪ ،‬به دنب ــال پیرم ــرد دس ــتار ب ــر س ــر‬ ‫به هم ــراه یک قاطر می گش ــتم؛ ام ــا موفق به‬ ‫یافتنش نش ــدم‪ .‬ناامیدانه درحال بازگشت‬ ‫ب ــودم ک ــه نا گه ــان چن ــد توریس ــت ک ــه‬ ‫در حال عکس گرفت ــن ب ــا یک پیرم ــرد بودند‪،‬‬ ‫نظ ــرم را جلب کردند‪ .‬خودش بود‪ :‬ش ــهریار‬ ‫ف ــرودی؛ اخرین س ــاالر ب ــرج خاموش ــان‪ .‬با‬ ‫خوش ــحالی خودم را به او رس ــاندم و س ــام‬ ‫کردم؛ اما ان قدر س ــرش ش ــلوغ بود که حتی‬ ‫فرص ــت ی ــک ن ــگاه ه ــم نداش ــت‪ .‬چ ــاره ای‬ ‫نم ــدت‬ ‫ج ــز صب ــر نب ــود‪ .‬ترجی ــح دادم در ا ‬ ‫س ــراغ نگهبان دخمه ب ــروم و از او اطالعاتی‬ ‫بگی ــرم‪ .‬وی می گف ــت‪« :‬دراین مح ــل‪ ،‬دو‬ ‫عم ــارت س ــنگی م ــدور بر ج مانن ــد ب هن ــام‬ ‫دخمه وج ــود دارد ک ــه یکی از ان ها قدیمی تر‬ ‫و دیگ ــری جدیدت ــر اس ــت‪ .‬برج قدیم ــی‪ ،‬به‬ ‫ نام س ــازنده هن ــدی ان؛ مانکج ــی هاتریا نام‬ ‫گرفت ــه؛ و ب ــرج جدیدت ــر ک ــه در دوره قاج ــار‬ ‫ساخته ش ــده‪ ،‬گلس ــتان نام دارد‪ .‬در وسط‬ ‫ای ــن دو دخم ــه نی ــز چالـ ـه ای س ــنگی وجود‬ ‫دارد ک ــه زرتش ــتیان‪ ،‬م ــردگان خ ــود را در ان‬ ‫ق ــرار می دادن ــد؛ اما از وقتی ش ــهر پیش ــروی‬ ‫کرد و دیگر اج ــازه قراردادن مردگان در دخمه‬ ‫از زرتش ــتیان گرفت ــه ش ــد‪ ،‬ش ــهریار صبح ها‬ ‫یگ ــردد‪.‬‬ ‫می ای ــد و غ ــروب ب ــه خان ــه برم ‬ ‫پیـ ـش ازان؛ یعن ــی ت ــا ح ــدود ‪ 1344‬س ــاالرها‬ ‫نم ــکان را نداش ــتند‪.‬‬ ‫اج ــازه خ ــروج از ای ‬ ‫به بیان ــی‪ ،‬قرنطین ــه و از دی ــدن ش ــهر محروم‬ ‫بودن ــد»‪ .‬به گفت ــه او؛ س ــال هاپیش هم ــکار‬ ‫ش ــهریار ف ــوت ک ــرد و ح ــاال پیرم ــرد‪ ،‬اخرین‬ ‫س ــاالر ای ــن دخمه اس ــت‪ .‬نگهب ــان درادامه‬ ‫اف ــزود‪« :‬در گذش ــته‪ ،‬س ــاالر ب ــه کس ــی گفته‬ ‫یش ــد که جس ــد مردگان را غس ــل می داد‬ ‫م ‬ ‫سه ــا‬ ‫یب ــرد ت ــا طعم ــه کرک ‬ ‫و ب ــاالی ب ــرج م ‬ ‫سب ــودن س ــه‬ ‫ش ــود»‪ .‬وی ب ــا ی ــاداوری مقد ‬ ‫عنصر ات ــش و اب و خا ک در ایین زرتش ــت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬در گذش ــته‪ ،‬زرتش ــتیان معتقد بودند‬ ‫ا گ ــر جس ــد را مدف ــون کنن ــد‪ ،‬خ ــا ک را الوده‬ ‫س ــاخته اند و ا گ ــر در اب غ ــرق کنن ــد‪ ،‬اب را‬ ‫ناپ ــا ک نموده ان ــد و ا گ ــر در اتش بس ــوزانند‪،‬‬ ‫ب ــا ال ــوده س ــاختن ای ــن ف ــروغ اس ــمانی‪،‬‬ ‫بزرگ تری ــن معاص ــی ص ــورت گرفت ــه‪ .‬پ ــس‬ ‫جه ــای خاموش ــی‬ ‫بای ــد اجس ــاد را ب ــاالی بر ‬ ‫ق ــرار داد ت ــا توس ــط پرن ــدگان و الش ــخوران‬ ‫درمعرض ناب ــودی قرار گی ــرد»‪ .‬مطمئن بودم‬ ‫فه ــای جالبی‬ ‫ک ــه پیرمرد دس ــتار بر س ــر حر ‬ ‫چک ــس دیگر؛ حتی‬ ‫در دل دارد ک ــه ش ــاید هی ‬ ‫این نگهبان از ان ها اطالع نداش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫کس ــاعتی خ ــودم را س ــرگرم ک ــردم‪.‬‬ ‫پ ــس ی ‬ ‫اتوبوس توریسـ ـت ها که حرک ــت کرد‪ ،‬پیرمرد‬ ‫هم صندلی فلزی اش را برداش ــت و گوشه ای‬ ‫نشس ــت‪ .‬ب هس ــمتش رفت ــم‪ .‬چین وچ ــروک‬ ‫چه ــره و قام ــت خمیده اش نش ــان مـ ـی داد‬ ‫‪8‬س ــال داش ــته باش ــد‪ .‬خ ــودم را‬ ‫باالی ‪ 0‬‬ ‫معرفی ک ــردم و خواس ــتم از خ ــودش بگوید‪.‬‬ ‫ابتدا انگار حواس ــش خیلی به م ــن نبود؛ اما‬ ‫مدتی که گذشت‪ ،‬ش ــروع کرد به حرف زدن‪.‬‬ ‫از او خواس ــتم ق ــدری درب ــاره خ ــودش و این‬ ‫ش ــغل برایم بگوی ــد‪ .‬پیرمرد هم ب ــا لهجه ای‬ ‫ش ــیرین گف ــت‪4 5« :‬س ــاله ب ــودم که س ــاالر‬ ‫ای ــن دخمه بیمار ش ــد و ب ــرای عمل جراحی‬ ‫ً‬ ‫ب ــه ته ــران رف ــت‪ .‬نمی دان ــم چ ــرا؛ ام ــا موقتا‬ ‫جایگزین او ش ــدم اما س ــاالر‪ ،‬دیگر برنگشت‬ ‫و م ــن مان ــدگار ش ــدم‪ .‬ش ــاید قس ــمت این‬ ‫ب ــود‪ .‬البت ــه ناراضی نیس ــتم‪ .‬تا س ــال ‪ 44‬که‬ ‫یش ــد م ــردگان را در‬ ‫ش ــهر جلو امد و دیگر نم ‬ ‫دخم ــه بگذاریم‪ ،‬من ‪2 4‬س ــال بود که ش ــهر‬ ‫را ندی ــده ب ــودم‪ .‬ازان زمان به بعد هم ش ــروع‬ ‫کردیم ب ــه دفن کردن اجس ــاد در قبرس ــتان‪.‬‬ ‫نه ــا را غس ــل می ده ــم و در‬ ‫هنوزه ــم م ــن ا ‬ ‫می رس ــید‪ ،‬به انجا بازمی گش ــتیم و استخوان‬ ‫و کفن ها را درون چاله می ریختیم»‪ .‬بعد هم‬ ‫بااش ــاره به دخم هه ــا ادام ــه داد‪« :‬نگاه کنید‬ ‫یش ــد‪،‬‬ ‫اینج ــا دو دخمه اس ــت؛ اولی که پر م ‬ ‫م ــردگان را در دخم ــه دوم می گذاش ــتیم ت ــا‬ ‫ان یک ــی خال ــی ش ــود‪ .‬بعد ه ــم دخم ــه اول‬ ‫را تمی ــز می کردی ــم‪ .‬البت ــه وقتی اس ــتخوان ها‬ ‫نه ــا تی ــزاب‬ ‫را در چ ــاه می گذاش ــتیم‪ ،‬روی ا ‬ ‫می ریختی ــم ت ــا چی ــزی از اس ــتخوان ها باق ــی‬ ‫نمان ــد و میک ــروب در ه ــوا پخش نش ــود»‪ .‬از‬ ‫او پرس ــیدم ایا تنها تم ــام این کاره ــا را انجام‬ ‫مـ ـی داده ؟ ک ــه پاس ــخ داد‪« :‬ن ــه؛ م ــا دونف ــر‬ ‫بودیم که حمل مرده ها را برعهده داش ــتیم‪.‬‬ ‫س ــال هاپیش هم ــکارم از دنی ــا رف ــت‪ .‬البته‬ ‫مه ــا را خان ــم انج ــام‬ ‫شست وش ــوی خان ‬ ‫مـ ـی داد؛ ولی حمل برعهده مرده ــا بود‪ .‬من‬ ‫حت ــی پدروم ــادر خ ــودم را ه ــم غس ــل دادم‬ ‫و ب ــه دخم ــه ب ــردم‪ .‬ش ــاید قس ــمت من هم‬ ‫همی ــن ب ــود»‪ .‬وقتی ب ــا تعجب دلی ــل اعتقاد‬ ‫ب ــه خورد هش ــدن م ــرده توس ــط پرن ــدگان‬ ‫را پرس ــیدم‪ ،‬گف ــت‪« :‬ان زم ــان مرگ ومی ــر‬ ‫نک ــردن نبود‪.‬‬ ‫خیلی زی ــاد ب ــوده و فرصت دف ‬ ‫الش ــخورها ه ــم زی ــاد در این حوال ــی پ ــرواز‬ ‫می کردن ــد؛ پ ــس ظ ــرف م ــدت ‪4 8‬س ــاعت و‬ ‫دراین محــل‪ ،‬دو عمــارت ســنگی مــدور بر ج ماننــد به نــام دخمــه وجــود دارد کــه یکی از ان هــا‬ ‫قدیمی تــر و دیگــری جدیدتــر اســت‪ .‬بــرج قدیمــی‪ ،‬بــه نــام ســازنده هنــدی ان؛ مانکجــی هاتریــا‬ ‫نــام گرفتــه؛ و بــرج جدیدتــر کــه در دوره قاجــار ســاخته شــده‪ ،‬گلســتان نــام دارد‪ .‬در وســط این‬ ‫دو دخمــه نیــز چالـه ای ســنگی وجــود دارد کــه زرتشــتیان‪ ،‬مــردگان خــود را در ان قــرار می دادنــد‬ ‫خا ک می گذارم»‪ .‬از س ــاالر خواس ــتم که «در‬ ‫دخم ــه نه ــادن م ــردگان» را توضی ــح دهد و‬ ‫او گف ــت‪« :‬ابت ــدا م ــرده را غس ــل می دادیم و‬ ‫یش ــد‪ ،‬او را باالی‬ ‫وقتی نم ــاز میت خوانده م ‬ ‫دخم ــه می بردیم و کفنش را پ ــاره می کردیم‪.‬‬ ‫الش ــخورها و دیگ ــر پرن ــدگان ه ــم ش ــروع به‬ ‫نه ــا‬ ‫خ ــوردن گوشـ ـت هایش می کردن ــد‪ .‬ا ‬ ‫یک ــه از دخمه‬ ‫کاری ب ــه ما نداش ــتند و تازمان ‬ ‫یش ــدیم‪ ،‬س ــراغ مرده نمی امدند‪.‬‬ ‫خارج نم ‬ ‫وقت ــی ه ــم تع ــداد مرد هه ــا ب ــه ‪1 2،10‬ت ــا‬ ‫قبل ازاینک ــه میکروب ــی در ه ــوا پخش ش ــود‪،‬‬ ‫م ــرده را تجزی ــه می کردن ــد و گوشـ ـت هایش‬ ‫را می خوردن ــد»؛ بع ــد ب ــا لبخن ــدی اف ــزود‪:‬‬ ‫«اصل کـــردار و رفتار ادم اســـت؛ درهرصورت‬ ‫با م ــرگ چیزی از او باق ــی نمی ماند»‪ .‬به گفته‬ ‫ش ــهریار؛ از س ــال ‪ ،44‬دیگر ای ــن دخمه تنها‬ ‫به عن ــوان ی ــک محل دیدن ــی مورداس ــتفاده‬ ‫نس ــال به ردیف‬ ‫قرار گرف ــت و مردگان از هما ‬ ‫در گورس ــتان دفن ش ــدند و ه رک ــس بخواهد‬ ‫یس ــت س ــال‬ ‫م ــرده اش را پیدا کند‪ ،‬تنها کاف ‬ ‫وف ــات او را بداند؛ زیرا همگی به ترتیب خا ک‬ ‫ش ــده اند و سنگ نوش ــته ان ها نی ــز در باالی‬ ‫سرش ــان ق ــرار دارد‪ .‬از او پرس ــیدم ایا کس ــی‬ ‫جز ش ــما اج ــازه ورود ب ــه دخمه را داش ــت؟‬ ‫چک ــس ج ــز م ــا‬ ‫س ــاالر ه ــم پاس ــخ داد‪« :‬هی ‬ ‫لش ــدن ب ــه دخم ــه را نداش ــت و‬ ‫ح ــق داخ ‬ ‫نک ــردن مرده ها ه ــم هیچ کس‬ ‫ت ــا قب ــل از دف ‬ ‫نمی دانس ــت م ــرده اش کجاس ــت‪ .‬تنه ــا‬ ‫می توانستند دم دخمه خدابیامرزی بدهند‬ ‫و نم ــاز بخوانن ــد»‪ .‬همان طورک ــه پیرم ــرد‬ ‫که ــای دامن ــه‬ ‫درحال صحب ــت ب ــود؛ اتاق ‬ ‫دخم ــه ک ــه تابلویی س ــر در هرک ــدام از ان ها‬ ‫بود‪ ،‬توجهم را جلب کرد‪ .‬از س ــاالر پرس ــیدم‬ ‫و او این گون ــه گف ــت‪« :‬ب ــه این س ــاختمان ها‬ ‫خیله می گفتند‪ .‬هرکدام متعلق به طایفه ای‬ ‫از زرتش ــتیان س ــا کن ی ــزد ب ــوده اس ــت؛ مثل‬ ‫اهال ــی مریم اب ــاد‪ ،‬نصراباد و دیگ ــر محله ها‪.‬‬ ‫ان زمان روس ــتاها قبرس ــتان نداشتند‪ .‬ما به‬ ‫انج ــا می رفتی ــم‪ ،‬م ــرده را غس ــل می دادی ــم‪،‬‬ ‫تش ــده‬ ‫بع ــد اینج ــا می اوردی ــم‪ .‬اق ــوام فو ‬ ‫ه ــم هرکدام ات ــاق مخصوص داش ــتند‪ .‬وقتی‬ ‫ب ــا م ــرده می امدن ــد‪ ،‬مراس ــم و نم ــاز می ــت را‬ ‫در این خیل هه ــا انج ــام می دادن ــد»‪ .‬البت ــه‬ ‫قب ــل از توضیح ــات س ــاالر‪ ،‬جای ــی خوان ــده‬ ‫ب ــودم که قدیمی ترین اث ــار باقی مانده از این‬ ‫خیل هه ــا در ضل ــع غربی دخمه واقع ش ــده‬ ‫یگ ــردد؛‬ ‫و قدم ــت ان ب ــه عص ــر صفوی ــه بازم ‬ ‫قدم ــت بقیه خیله ها ه ــم مربوط ب ــه دوران‬ ‫قاج ــار اس ــت‪ .‬درپایان از او خواس ــتم کمی از‬ ‫زندگی خصوصـ ـی اش برایم بگوید‪ .‬ش ــهریار‬ ‫هم بـــا رویی گشـــاده ادامـــه داد‪2 5« :‬س ــاله‬ ‫بـــودم کـــه ازدواج کـــردم‪ .‬پنج فرزنـــد دارم که‬ ‫چی ــک ش ــغل مرا‬ ‫هم ــه ازدواج کرده ان ــد و هی ‬ ‫ادام ــه ندادن ــد‪ .‬پیش ازانک ــه ای ــن ش ــغل را‬ ‫ش ــروع کنم‪ ،‬کش ــاورزی می کردم‪ .‬البته پدرم‬ ‫ه ــم کش ــاورز ب ــود؛ ام ــا از ‪4 5‬س ــالگی س ــاالر‬ ‫ش ــدم‪ .‬درحال حاض ــر نیز که م ــردگان را دفن‬ ‫حه ــا‬ ‫می کنن ــد‪ ،‬م ــن غس ــل می ده ــم‪ .‬صب ‬ ‫یگ ــردم‪ .‬دیگ ــر هر کس‬ ‫می ای ــم و شـ ـب ها برم ‬ ‫بای ــد از یک راهی نان بخورد‪ .‬البته همس ــرم‬ ‫خیلی دوس ــت داش ــت ب ــه من کم ــک کند؛‬ ‫ام ــا اج ــازه ن ــدادم‪ .‬نمی دان ــم چ ــرا؛ ول ــی‬ ‫دوست نداش ــتم»‪ .‬پیرمرد حوصله اش تمام‬ ‫ش ــده ب ــود و از جایش برخاس ــت‪ .‬انگار دیگر‬ ‫وق ــت رفت ــن ب ــود‪ .‬م ــن نیز ج ــواب س ــواالتم‬ ‫را گرفت ــه ب ــودم‪ .‬از او تش ــکر ک ــردم و او را ب ــا‬ ‫خاطرات ــش تنها گذاش ــتم‪ .‬اش ــنایی ب ــا این‬ ‫پیرم ــرد و ش ــنیدن حرف هایش ناخ ــودا گاه‬ ‫مرا به یاد س ــنت ها و اداب ورس ــومی انداخت‬ ‫ک ــه به راحتی به بوته فراموش ــی س ــپرده؛ و در‬ ‫البـ ـه الی زندگی ماش ــینی امروز گم ش ــده اند؛‬ ‫یش ــک حفظ و ثبت ان ها‬ ‫س ــنت هایی که ب ‬ ‫به عهده نس ــل ماس ــت‪.‬‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫«جنـگ فـردا» نوشـته َزک دیـن و به کارگردانـی کریـس َمـک ِکـی؛ محصـول‬ ‫‪ 2021‬شـرکت های فیلم سـازی پارامونـت و اسـکای َدنـس اسـت کـه‬ ‫ُ‬ ‫کریـس پ َـرت‪ُ ،‬‬ ‫سـیمونز‪ِ ،‬بتـی گیلپیـن‪َ ،‬سـم‬ ‫یـووان استراوسـکی‪ِ ،‬جـی‪ .‬کـی‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ریچاردسـون و ِادویـن هـاج‪ ،‬ایفا گـران نقش هـای اصلـی اثـر هسـتند‪ .‬ابتـدا‬ ‫قـرار بـود شـرکت فیلم سـازی و پخـش فیلـم پارامونت‪ ،‬پخش «جنـگ فردا»‬ ‫را در کشور امریکا و سراسر جهان برعهده داشته باشد که باتوجه به شیوع‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬شـرکت فیلم سـازی و پخش فیلم امـازون‪ ،‬حق پخش فیلم‬ ‫را خریـداری و از تاریـخ دوم جـوالی ‪ ،2021‬در «امازون پرایـم» به صـورت‬ ‫اینترنتـی عرضـه کـرد‪ .‬اولیـن نکتـه کـه در سـکانس های نخسـتین «جنـگ‬ ‫فـردا» خودنمایـی می کنـد‪ ،‬ارجاعـات بـه فیلـم «نابودگـر» ِجیمـز کامـرون‬ ‫اسـت کـه بـا دیالـوگ «مـن بـر خواهـم گشـت» و نگاهـی بـه شـعار تبلیغاتـی‬ ‫ساخته شـده بـرای اثـر باتوجه به شـخصیت اصلی؛ جان کا ِنـر «اخرین امید‬ ‫انسـان ها» به وقـوع می پیونـدد و ایـده اصلـی اثـر‪« ،‬بازگشـت جنگجویـان‬ ‫اینـده بـه زمـان گذشـته بـرای درخواسـت کمـک و در پـی یـک منجـی»‪،‬‬ ‫تداعی گـر چنیـن تشابهی سـت‪ .‬از دیگـر نکاتـی که تعلق خاطر سـازندگان به‬ ‫یسـت‬ ‫مجموعـه «نابودگـر» را یـاداور می شـود‪ ،‬نمایـش رابطـه پـدر و دختر ‬ ‫کـه قرینـه ان‪ ،‬به شـکل مـادر و پسـری در «نابودگـر» وجـود دارد؛ و مـادر‪ ،‬در‬ ‫پیـروز جنـگ بـا ربات هـا شـود‪.‬‬ ‫زمـان حـال می جنگـد تـا پسـر‪ ،‬در اینـده‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫اصلـی َ‬ ‫«دن» بـا بـازی کریـس‬ ‫پـس از گره افکنـی اولیـه و حضـور شـخصیت‬ ‫ِپ َـرت در اینـده و روبرویـی بـا دشـمنان بشـریت‪ ،‬اثـر از ماهیـت «نابودگـر»‬ ‫دور و ارجاعـات بـه «مـن افسـانه هسـتم» نوشـته مـارک پروتوسـیچ و ا کیـوا‬ ‫ُ‬ ‫گلدسـمن و بـا نقش افرینـی ویـل اسـمیت اغـاز می شـود کـه بـرای فیلمـی‬ ‫در سـتایش «علـم» جـای تعجـب نـدارد؛ هرچنـد برخلاف «مـن افسـانه‬ ‫هسـتم»‪ ،‬دشـمنان بشـریت‪ ،‬انسـان های تغییـر ژنتیکـی یافتـه بـا ویروسـی‬ ‫مرگبـار پخش شـده در زمیـن نیسـتند؛ و نیـز ماننـد «نابودگـر»‪ ،‬ربات هـا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قصـد جـان انسـان ها را ندارنـد؛ بلکـه بیگانگان فضایی هسـتند‪ .‬ضمنـا راه‬ ‫نابـودی ان هـا‪ ،‬از فدا شـدن داوطلبانـه دانشـمندی بـا بدنـی دارای پادتـن‬ ‫در «من افسـانه هسـتم»‪ ،‬جنگ با تیر و تفنگ و برنامه ریزی برای تخریب‬ ‫تاسیسـات مرکـزی «شـبکه اسـمان» در «نابودگـر» و ظهـور یـک منجـی‬ ‫فرازمینـی در شـمایل یـک انسـان سـال ها قبـل از حملـه بیگانـگان فضایی‬ ‫برای نجات بشریت در اخرین لحظات در «رویا گیر» نوشته ویلیام ُگ َ‬ ‫لدمن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الرنـس کسـدان و به کارگردانـی الرنـس کسـدان برپایـه رمانـی به همین نام‬ ‫و ِ‬ ‫«اسـتیفن کینـگ» نمی گـذرد؛ چنانکـه دختـر‪ ،‬فرمولـی در اینـده‬ ‫نوشـته‬ ‫ِ‬ ‫می سـازد و پـدر در گذشـته‪ ،‬بـرای نابودی بیگانگان فضایـی اقدام می کند؛‬ ‫وقتی دنیا در هر ج ومرج کامل است و همه از شکست جنگ در اینده‪ ،‬در‬ ‫فضایی «جنگ فردا»‪ ،‬برعکس «بیگانه»‬ ‫ناامیدی بسر می برند‪ .‬بیگانگان‬ ‫ِ‬ ‫ریدلـی اسـکات‪« ،‬زینومـورف» به معنـای «بیگانـه» نامیـده نمی شـوند و‬ ‫ان هـا را «وایـت اسـپایک»؛ یعنـی «نیـزه دار سـفید» می نامنـد و دگربـار‪ ،‬بـا‬ ‫ارجاعـات بـه اثـری دیگـر به نـام «بیگانـه»‪ ،‬بخشـی از خـط داسـتانی را بایـد‬ ‫پـی گرفـت؛ ازانجا که نابودی شـان وابسـته بـه «مرگ ملکه ماده» اسـت که‬ ‫توسـط نرها مواظبت می شـود‪ .‬طراحی «نیزه داران سـفید» طوری صورت‬ ‫گرفته که ترسـنا ک باشـد؛ اما انچه ایجاد ترس و دلهره الزم در تماشـا گران‬ ‫می کند‪ ،‬عدم نمایش خشـونت و سـبعیت ان هاسـت و تصاویری که ان ها‬ ‫در حال کشـتار انسـان ها و پوست کنی شـان هسـتند‪ ،‬در نمـای النگ شـات‬ ‫گرفتـه شـدند کـه قـاب مناسـبی بـرای پدیـداوری حـس چنـدش از رویـت‬ ‫چنیـن وقایعـی و حـس تـرس در مخاطبـان از توانایـی ان هـا در ابـراز سـطح‬ ‫باالیـی از خشـونت و سـبعیت نیسـت و قاب هـای بسـته‪ ،‬انتخـاب بهتـری‬ ‫به نظـر می رسـند کـه مـوارد گفته شـده را می تـوان از نقـاط ضعـف در بخـش‬ ‫َ‬ ‫فیلم بـرداری لـری فانـگ باشـد‪ .‬مضاف براینکـه طراحـان «زینورمـورف» در‬ ‫اثـار بعـدی الهام گرفته شـده از «بیگانـه» کوشـیدند «زینومـورف»‪ ،‬طراحـی‬ ‫پیچیـده ای داشـته باشـد کـه نمونـه اش را در اثـر «زیـر اب» ویلیـام اونـک‬ ‫می تـوان یافـت؛ کـه موجودی غول پیکر در اعماق گودال ماریانا با شـمایل‬ ‫«زینومورف»‪ ،‬حفرکننده صدها ُ تنی را می شکند؛ و اینجا «نیزه دار سفید»‪،‬‬ ‫دیگر ویژگی «انگلی» زینومورف بیگانه را ندارد؛ هرچند مجهز به دو بازوی‬ ‫نیزه انـداز بـوده و ازلحـاظ بافـت بدنـی‪ ،‬بـه دایناسـورها شـباهت دارد کـه‬ ‫همچنـان قـادر نیسـت به سـادگی و ترسـنا کی «زینومـورف» باشـد‪ .‬نکتـه‬ ‫دیگـر دربـاره «نیـزه دار سـفید»‪ ،‬عدم نمایش ان ها تا حدود دقیقه ‪ 50‬اسـت‬ ‫و در اولیـن تصویـر مشاهده شـده تماشـاچیان از «نیـزه دار سـفید»‪ ،‬جسـد‬ ‫بی جـان نیـزه دار سـفید افتـاده در اسانسوری سـت؛ غافل ازاینکـه چنیـن‬ ‫ورودی به هیچ وجه‪ ،‬اغاز مواجهه خوبی برای بینندگانی به شمار نمی رود‬ ‫کـه بایـد بـا تعلیـق روبرویـی بـا ان هـا در یک سـاعت و ‪30‬دقیقـه باقی مانـده‬ ‫از اثـر و تـرس از نجـات بشـریت از دسـت «نیـزه داران سـفید» زمـان بگذرانند‬ ‫و اشکالی سـت کـه بـه فیلم نامه نویـس؛ َزک دیـن برمی گـردد؛ جداازاینکـه‬ ‫شـمایل نیـروی شـر را مخـدوش می نمایـد؛ زیـرا بـدون وجـود نیـروی شـر‬ ‫قـوی و همپـا بـا کنش هـای قهرمـان‪ ،‬حنـای کنش هـای قهرمـان‪ ،‬دیگـر‬ ‫رنگـی نخواهـد داشـت و کشـمکش های بیـن قهرمـان و دشـمنان بشـریت‬ ‫و «ملکـه مـاده نیـزه داران سـفید» به عنـوان نماینـده ان هـا‪ ،‬رنـگ تصنـع به‬ ‫خودشـان می گیرنـد؛ کشمکشـی کـه می توانـد «کشـمکش بیـن انسـان و‬ ‫طبیعـت» تلقـی شـود‪ .‬در «بیگانـه»‪ ،‬اثـر بـا ورود یکـی از سرنشـینان سـفینه‬ ‫جسـت وجوگر بـه سـفینه زینومـورف اغـاز می شـود و بـا حملـه بـه کنـدوی‬ ‫ملکـه مـاده اغلـب در همان سـفینه پایان می یابـد؛ درصورتی که این تصویر‬ ‫در «جنـگ فـردا» بـه پـرده سـوم انتقـال یافتـه اسـت و تنها و اولیـن و اخرین‬ ‫برخورد انسـان ها با «سـفینه نیزه داران سـفید»‪ ،‬زمان حمله به ملکه ماده‬ ‫اسـت؛ البتـه پـس از تزریـق سـم کشـنده سـاخته سـرهنگ میوری فورسـتر؛‬ ‫دختـر دن فورسـتر در اینـده بـه نیـزه داران سـفید قرار گرفتـه در محفظـه‬ ‫انجمـاد‪ ،‬بقیـه نیـزه داران سـفید بیـدار می شـوند و برنامـه به هـم می خـورد؛‬ ‫چنانکـه ملکـه مـاده‪ ،‬پـا بـه فـرار می گـذارد؛ باوجوداینکـه در اخـر داسـتان‪،‬‬ ‫جـان سـالم به درنمی بـرد‪ .‬صحنـه مواجهـه انسـان ها بـا محفظـه انجمـاد‬ ‫نیـزه داران سـفید و نام بـردن از ان هـا به عنـوان «سلاح کشـتار»‪ ،‬قسـمت‬ ‫چهار «بیگانه» با نام «بیگانه؛ رسـتاخیز» نوشـته جاس ِو ِدن و به کارگردانی‬ ‫ژان ِپیـر ژانـت را بـه اذهـان متبـادر می سـازد که دانشـمندان سـازمان ملل‪،‬‬ ‫مشـغول انجـام تحقیقـات بـرای دسـتیابی بـه سلاحی زیسـت محیطی بـا‬ ‫ادم ربایـی انسـان ها و جایگـذاری «زینومـورف» در بـدن ان هـا هسـتند‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اهنگسـازی لرنـه بالفـه از نـکات قابل تامـل اثـر اسـت و کمـک فراوانـی بـه‬ ‫افزایش ایجاد تعلیق؛ هرچند به شکل کاذب و باتوجه به نکات اشاره شده‬ ‫راجـع بـه فیلم نامـه می کنـد‪ .‬کریـس ِپ َـرت؛ بازیگـری کـه بـا بـازی در فیلـم‬ ‫سـینمایی «نگهبانـان کهکشـان ها» نوشـته نیکـول پ َ‬ ‫رلمـن و ِجیمـز گان و‬ ‫ِ‬ ‫به کارگردانـی ِجیمـز گان محبوبیـت جهانی یافت و قریب به اتفـاق‪ ،‬وی را در‬ ‫مقـام «کمدیـن» می شناسـند‪ ،‬این بـار‪ ،‬در قالـب َ‬ ‫«دن فورسـتر» در نقشـی‬ ‫جـدی فرومـی رود و می توانـد نمـره قابل قبولـی از مخاطبـان دریافـت کنـد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫سـیمونز» از دیگـر بازیگرانـی هسـتند‬ ‫«جـی‪ .‬کـی‪.‬‬ ‫«یـووان استراوسـکی» و ِ‬ ‫کـه بـه باورپذیـری شـخصیت ها و رویدادهـا یـاری می رسـانند؛ نیـز‪ ،‬نبایـد از‬ ‫بازی خوب نقش های مکمل غافل شـد‪ .‬فیلم سـینمایی «جنگ فردا» را‬ ‫می تـوان ماسـاالیی از اثـار گونا گـون ژانـر علمی‪ -‬تخیلی نامید کـه ارجاعاتی‬ ‫بـه اثـار مطـرح ایـن ژانـر را به تصویـر می کشـد‪« .‬ماسـاال»‪ ،‬عبارتی سـت که در‬ ‫سـینمای بالیـوود بـه کار مـی رود برای اثـاری که در ان ها‪ ،‬ترکیبـی از ژانرهای‬ ‫ا کشن‪ ،‬کمدی و ِدرام وجود دارد و با کمی تغییر در محتوا‪ ،‬برای نام گذاری‬ ‫مطلـب پیـش رو‪ ،‬از ایـن اصطالح سـینمایی شـده اسـت‪ .‬این طورکه به نظر‬ ‫می رسـد؛ «جنـگ فـردا» بـا همـه نقـاط ضعـف و قـوت و بـا تمـام نقدهـای‬ ‫منفـی و مثبـت دریافتـی‪ ،‬توانسـته بـا اسـتقبال بیننـدگان و رضایـت‬ ‫‪ 53‬درصـدی ان هـا‪ ،‬توجـه شـرکت فیلم سـازی اسـکای َدنـس و شـرکت‬ ‫فیلم سـازی و پخش امازون را برای سـاخت قسـمت دوم با فیلم نامه ای از‬ ‫َزک دیـن و به کارگردانـی کریـس َمـک ِکـی و بـا بازگشـت همه بازیگـران اصلی‬ ‫جلب کند و حتی خبر از مذا کراتی با طرف های قرارداد به گوش می رسد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2287‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306009000203‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فریـده شـریف فرزنـد مهـدی بـه شماره شناسـنامه ‪ 64‬صـادره از تهـران در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 55696‬مترمربـع پلا ک یـک الـی ‪ 11‬فرعـی از ‪50‬‬ ‫اصلـی واقـع در اراضـی بیدابیـد خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت‬ ‫زهـرا دهشـکی و محترم خانـم دهشـکی و فاطمه خانـم دهشـکی و صاحب جان خانـم دهشـکی و محـل‬ ‫مالکیـت خـود متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/05 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم امنه کیانی هرچگانی فرزند سعادتعلی بشناسنامه ‪ 44‬و کد ملی ‪ 4623505227‬صادره از شهرکرد‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیح داده کـه پدرم مرحوم سـعادت کیانی‬ ‫بشناسـنامه ‪ 2459‬و کـد ملـی ‪ 4621101080‬صـادره شـهرکرد در تاریـخ ‪ 1400/03/23‬در اقامتـگاه دائمـی‪/‬‬ ‫غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتند از‪ -1 :‬امینه کیانی هرچگانی فرزند سـعادتعلی‬ ‫ش ش ‪ 44‬کـد ملـی ‪ 4623505227‬متولـد ‪ 1364/03/28‬صـادره از شـهرکرد دختـر متوفـی ‪ -2‬لیلا‬ ‫کیانی هرچگانی فرزند سعادتعلی ش ش ‪ 741‬کد ملی ‪ 1756094659‬متولد ‪ 1352/07/01‬صادره از اهواز‬ ‫دختر متوفی ‪ -3‬سکینه کیانی هرچگانی فرزند سعادتعلی ش ش ‪ 2397‬کد ملی ‪ 1755608489‬متولد‬ ‫‪ 1356/11/18‬صادره از اهواز دختر متوفی ‪ -4‬گوهر کیانی هرچگانی فرزند سعادتعلی ش ش ‪ 19‬کد ملی‬ ‫‪ 4622223597‬متولـد ‪ 1363/02/17‬صـادره از شـهرکرد دختـر متوفـی ‪ -5‬الهـه کیانی هرچگانـی فرزنـد‬ ‫سـعادتعلی ش ش و کد ملی ‪ 4610041448‬متولد ‪ 1368/03/06‬صادره از شـهرکرد دختر متوفی ‪ -6‬نادر‬ ‫کیانی هرچگانـی فرزنـد سـعادتعلی ش ش ‪ 1754‬کـد ملـی ‪ 1755470282‬متولـد ‪ 1349/07/25‬صـادره از‬ ‫اهـواز پسـر متوفـی ‪ -7‬رضـا کیانـی فرزنـد سـعادتعلی ش ش و کـد ملـی ‪ 1751431010‬متولـد ‪1354/12/05‬‬ ‫صادره از اهواز پسر متوفی ‪ -8‬بهمن کیانی هرچگانی فرزند سعادتعلی ش ش ‪ 99‬کد ملی ‪4622154153‬‬ ‫متولد ‪ 1359/11/22‬صادره از شـهرکرد پسـر متوفی ‪ -9‬پیمان کیانی هرچگانی فرزند سـعادتعلی ش ش و‬ ‫کد ملی ‪ 4622182645‬متولد ‪ 1382/07/11‬صادره از شـهرکرد پسـر متوفی ‪ -10‬دل افروز پیرمرادی فرزند‬ ‫نصراهلل ش ش ‪ 341‬کد ملی ‪ 4819576224‬متولد ‪ 1328/01/01‬صادره از باغملک همسر متوفی والغیر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از این تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/262‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪326 -42‬ص‪ 74‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 00958488‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283337748‬به مالکیت مهدیه زنگنه مفقود گردیده‬ ‫و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ‪654 -34‬ن‪ 52‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 12485076097‬و شـماره شاسـی ‪ 19360018‬مربوط به سیدسـتار جمالی فر به شـماره ملی‬ ‫‪ 1861776195‬فرزنـد سـیدعلی مفقـود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫دادنامه‬ ‫بـه تاریـخ ‪ 1400/03/08‬در وقـت فوق العـاده شـورای حـل اختلاف شـوش بـه تصـدی امضاءکننـده ذیـل‬ ‫تشـکیل‪ ،‬پرونـده کالسـه ‪ 733/3/99‬تحـت نظـر اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه اوراق و محتویـان پرونـده ختـم‬ ‫رسـیدگی را اعلام و بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای می نمایـد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصـوص درخواسـت خواهـان اقـای محمدعلـی باغبان کوچـک فرزنـد اسـماعیل بـه طرفیـت خوانـده‬ ‫اقـای عبدالـه شاه پرسـت بـه خواسـته مطالبه وجه به مبلـغ ‪ 14.000.000‬ریال به انضمام هزینه دادرسـی و‬ ‫خسـارت تاخیـر تادیـه بدین شـرح کـه خواهـان درخصـوص خواسـته خود بیان نموده اسـت کـه از طریق‬ ‫حسـاب خـود قصـد واریـز وجـه بـه شـماره کارت ‪ 6037697442099294‬بنـام اقـای رمضـان شـریفی‬ ‫بـه مبلـغ چهـارده میلیـون ریـال را داشـته اسـت‪ ،‬لیکـن بـه دلیـل اشـتباه مبلـغ مذکـور را بـه کارت شـماره‬ ‫ً‬ ‫‪ 6037697442099294‬متعلـق بـه خوانـده اشـتباها واریـز نمـوده و هیچگونـه معاملـه ای بـا خوانـده‬ ‫نداشـته اسـت و خوانده جهت بازگرداندن مبلغ به حسـاب ایشـان‪ ،‬از تادیه وجه امتناع نموده و حاضر‬ ‫بـه پرداخـت نمی باشـد‪ ،‬لـذا خواسـته فـوق را مطـرح نمـوده اسـت‪ .‬قاضـی شـورا پـس از جـری تشـریفات و‬ ‫اخـذ نظریـه مشـورتی اعضـا و بـا مالحظـه اوراق و محتویـات پرونـده از جملـه اظهـارات خواهـان و پرینـت‬ ‫ً‬ ‫حسـاب وی و همچنیـن پاسـخ اسـتعالم از بانـک ملـی و توجهـا بـه عـدم حضـور خوانـده بـا وصـف ابلاغ‬ ‫قانونـی از طریـق نشـر ا گهـی و عـدم ارائـه الیحـه ای در مقـام دفـاع از خـود دراین خصـوص‪ ،‬لـذا خواسـته‬ ‫ً‬ ‫خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به ماده ‪ 267‬قانون مدنی و ماده ‪ 9‬قانون شورای حل اختالف‬ ‫و مـواد ‪ 198 ،98‬و ‪ 515‬و ‪ 519‬و ‪ 522‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی خوانـده را محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ‬ ‫‪ 14/000/000‬ریـال بابـت اصـل خواسـته و پرداخـت هزینـه دادرسـی اصـل خواسـته و تامیـن خواسـته بـه‬ ‫مبلـغ ‪ 1/175/000‬ریـال و نیـز پرداخـت خسـارت تاخیـر تادیـه از تاریـخ تقدیـم دادخواسـت ‪1399/09/22‬‬ ‫الـی روز پرداخـت کـه قابـل احتسـاب در دایـره اجـرای احـکام شـورا بـر مبنـای جـدول اعالمـی بانـک ملـی‬ ‫مرکـزی می باشـد در حـق خواهـان صـادر و اعلام می نمایـد‪ .‬رای صـادره غیابـی بـوده و ظرف مـدت ‪ 20‬روز‬ ‫پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از ان ظرف ‪ 20‬روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های‬ ‫عمومـی حقوقـی شهرسـتان شـوش می باشـد‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای محمـد چنانـه فرزنـد خلـف بشناسـنامه ‪ 9430‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته صـدور‬ ‫گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم خلف چنانه بشناسنامه ‪ 19009‬صادره شوش‬ ‫در تاریـخ ‪ 1396/03/13‬در تهـران اقامتـگاه غیردائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا‬ ‫مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬شـریف چنانـه ش ش ‪ 19039‬پسـر متوفـی ‪ -3‬زینـب چنانـه ش ش‬ ‫‪ 5260010116‬دختر متوفی ‪ -4‬حیات چنانه ش ش ‪ 19038‬دختر متوفی ‪ -5‬حسنه چنانه ش ش ‪19037‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -6‬سـالمه عبداله خسـرجی ش ش ‪ 5260767071‬زوجـه متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه‬ ‫از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر‬ ‫وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـایپا ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪825 -24‬س‪ 81‬و شـماره موتور ‪ 4579826‬و شـماره شاسـی ‪ S3412291437633‬مربوط به محمدامین‬ ‫احمدی فر فرزند اردشـیر مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای حمیـد بنی تمیـم فرزنـد عبدالمهـدی بشناسـنامه ‪ 1564‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم عبدالمهدی بنی تمیم بشناسـنامه ‪18‬‬ ‫صـادره اهـواز در تاریـخ ‪ 1400/04/03‬در شـوش اقامتـگاه دائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی‬ ‫فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬مجیـد بنی تمیـم ش ش ‪ 653‬پسـر متوفـی ‪ -3‬حسـین‬ ‫بنی تمیـم ش ش ‪ 1990073182‬پسـر متوفـی ‪ -4‬محمـد بنی تمیـم ش ش ‪ 7450‬پسـر متوفـی ‪ -5‬سـعید‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001001483‬مـورخ ‪ 1400/03/23‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بیرجنـد تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد سـعیدیان فرزنـد حسـین بشماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2‬صـادره از قهسـتان در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 66/10‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1402‬اصلـی کـه پلا ک مذکـور بـا سـایر پال ک هـای شـمال شـهر‬ ‫تحـت عنـوان ‪ 1554‬اصلـی تجمیـع گردیده انـد‪ ،‬واقـع در خراسـان جنوبی بخش‬ ‫دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محل مالکیت محمدعلی منصف محرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/05 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بیرجند‬ ‫م الف ‪00/287‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306006001205‬هیات اول موضوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملـک تربت حیدریه تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا معاونی فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ 4415‬صادره‬ ‫از خـواف نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 201/60‬مترمربـع (دویسـت و‬ ‫یـک و شـصت صدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 248‬فرعـی از اراضـی دیزقنـد پلا ک ‪ 231‬اصلـی‬ ‫دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حوزه ثبـت ملک تربت حیدریـه خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی محمـد معاونی تربتـی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‬ ‫این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر‬ ‫تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویـل دهد که‬ ‫دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در‬ ‫مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل را‬ ‫ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/20 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫اصالحیه ا گهی مناقصه های عمومی (شماره ‪ 1400/17‬و ‪)1400/18‬‬ ‫مناقصه شماره ‪ :1400/17‬پروژه اجرای لکه گیری و اسفالت معابر سطح شهر کهریزک‬ ‫مناقصه شماره ‪ :1400/18‬پروژه اجرای اسفالت مکانیزه خیابان انبار مخابرات کهریزک‬ ‫بـه اطلاع کلیـه شـرکت کنندگان در مناقصه هـای عمومـی فوق الذکـر می رسـاند بـا عنایـت بـه تعطیلـی کلیـه ادارات‬ ‫اسـتان تهـران در بـازه زمانـی ‪ 1400/04/29‬لغایـت ‪( 1400/05/03‬اعلام شـده از سـوی سـخنگوی محتـرم دولـت)‪،‬‬ ‫یگـردد‪:‬‬ ‫مهلـت ارائـه پیشـنهادها و بازگشـایی پـا کات مناقصه هـای مذکـور بـه شـرح ذیـل اصالح م ‬ ‫مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد‪ :‬تـا پایـان وقـت اداری (سـاعت ‪ )13‬روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1400/05/10‬بـه واحـد‬ ‫دبیرخانـه شـهرداری‬ ‫زمان بازگشایی پا کت های واصله‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/05/11‬‬ ‫م الف ‪ 277‬و ‪278‬‬ ‫حسین محمدی فرد‪ ،‬سرپرست شهرداری کهریزک‬ ‫ا گهی مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس درنظردارد جهت ادامه ساخت درمانگاه تخصصی با شرایط ذیل زمین به فروش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫شرح مختصر زمین موردنظر‪ 700 :‬مترمربع زمین به ادرس‪ :‬خیابان ‪30‬متری شورا‪ ،‬کوچه ساحل‬ ‫ انجمن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می باشد‪.‬‬‫ حدا کثر مهلت دریافت اسناد مزایده و ارائه پا کت پیشنهاد قیمت یک هفته پس از انتشار ا گهی می باشد‪.‬‬‫ مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص‪ ،‬معین و بدون ابهام بوده و در پا کت ال ک و مهر شده تسلیم گردد‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی و قیمت کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬‫محـل توزیـع اسـناد‪ :‬شـهرقدس‪ -‬انتهـای بلـوار امامـزاده‪ ،‬دفتـر انجمـن حمایـت از بیمـاران خـاص شهرسـتان قـدس‪ ،‬پلا ک ‪ ،257‬شـماره‬ ‫تمـاس‪021-46812822 :‬‬ ‫محل تحویل پا کت‪ :‬شهرقدس‪ -‬انتهای بلوار امامزاده‪ ،‬دفتر انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس‪ ،‬پال ک ‪257‬‬ ‫انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس‬ ‫رایگان‬ ‫بنی تمیـم ش ش ‪ 285‬پسـر متوفـی ‪ -6‬مریـم بنی تمیـم ش ش ‪ 747‬دختـر متوفـی ‪ -7‬حمیـده بنی تمیم‬ ‫ش ش ‪ 1067‬دختر متوفی ‪ -8‬زینب بنی تمیم ش ش ‪ 2783‬دختر متوفی ‪ -9‬ملکه چنانی ش ش ‪2164‬‬ ‫زوجـه متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا‬ ‫هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی مزایده نوبت دوم‬ ‫واحـد اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری جوانـرود درنظـردارد بـا توجـه بـه توقیف یک دسـتگاه خـودرو پژو‬ ‫پـارس بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪425 -29‬ل‪ 63‬بنـام اقای محمد کریمی اقدام به برگـزاری مزایده نماید‪.‬‬ ‫لهـذا خـودرو فـوق جهـت ارزیابـی بـه کارشناسـی ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسـی بـه طرفین ابالغ‬ ‫و مصـون از تعـرض مانـده اسـت‪ .‬قیمـت کارشناسـی مبلـغ ‪ 850/000/000‬ریـال می باشـد کـه قیمـت پایه‬ ‫مزایـده می باشـد‪ .‬خـودرو فـوق در رهـن و اجـاره نمی باشـد و سـند ازاد می باشـد‪ .‬بدیـن جهـت در مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/20‬راس سـاعت ‪ 10‬صبح در محل اجرای احکام مدنی جلسـه مزایده جهت فروش تشـکیل‬ ‫و برگـزار می گـردد‪ .‬شـرکت بـرای عمـوم ازاد اسـت‪ .‬متقضیـان شـرکت در مزایـده بایـد ده درصـد از مبلـغ ذکـر‬ ‫شـده فوق را به همراه داشـته باشـند تا در مزایده شـرکت داده شوند‪ .‬همچنین متقاضیان جهت بازدید‬ ‫از خـودرو فـوق می تواننـد پنـج روز قبـل از انجـام مزایـده بـا هماهنگـی ایـن اجـرا از خـودرو بازدیـد نماینـد‪.‬‬ ‫برنـده مزایـده کسـی خواهـد کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد‪ .‬برنـده مزایـده فی المجلـس بایـد ده‬ ‫درصـد قیمـت مزایـده را پرداخـت و مابقـی را طـی یـک مـاه پرداخـت نمایـد‪ .‬درصـورت عـدم پرداخـت‪،‬‬ ‫مزایـده باطـل و ده درصـد پرداختـی پـس از کسـر هزینه هـای مربوطه به نفع صندوق دولـت ضبط و اخذ‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫مصطفی حسینی‪ ،‬مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه‪ 1‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـه رنگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1385‬با شـماره پلا ک ایـران ‪826 -29‬ب‪19‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 12173532‬و شـماره موتور ‪ 11285002780‬بنام امیر مروتی مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫داالهو‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ایـوب تراویـده مالـک خودرو سـواری پژو ‪ 206-TU5‬هاچ بک به رنگ سـفید روغنی مـدل ‪1397‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪142 -29‬ب‪ 49‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP13FE3FE3JJJ672381‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 172B0033670‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (بـرگ کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور‬ ‫را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز به دفتر حقوقی‬ ‫سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت دوم)‬ ‫برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیده‪ .‬لذا بدینوسـیله مشـخصات املا ک در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز جهـت اطلاع عمـوم در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می گردد‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‪ ،‬و در‬ ‫روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمـوده و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم‬ ‫وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی به نام سـمیرا احمـدی فرزند یدالـه شماره شناسـنامه ‪ 3031‬صادره‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب علیرضـا متین فـر بـه شـماره ملـی ‪ 0491865295‬مالـک ‪3300‬‬ ‫مترمربـع مشـاع از ‪ 8500‬مترمربـع مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 140‬اصلـی واقـع در‬ ‫اشـرف اباد بـه نشـانی شـهرری‪ ،‬اشـرف اباد‪ ،‬خیابـان کشـتارگاه حـاج عظیـم‪،‬‬ ‫روبـروی حسـن پـری از زمین هـای حـاج رحیـم فـرج موضـوع سـند‪ /‬اسـناد‬ ‫مالکیـت شـماره صـادره بـه تاریـخ متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪/‬‬ ‫مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکر می باشـم و حسـب‬ ‫اعلام امـور اب شـهرری‪ ،‬براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و‬ ‫حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه مالکین مشـاعی در امور اب و تکمیـل پرونده‬ ‫می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن‬ ‫مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور‬ ‫منابـع اب شـهرری بـه نشـانی میـدان شـهرری‪ ،‬ابتـدای جـاده قـم‪ ،‬خیابـان‬ ‫شـهیدبغدادی‪ ،‬نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعـه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫عدم مراجعه مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق‪ ،‬مانع اقدامات شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمی برای‬ ‫کلیـه مالکیـن مشـاعی الزم الرعایـه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/05 :‬‬ ‫از سـنندج کـد ملـی ‪ 3732983552‬تحـت پلا ک ‪ 1923‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش ‪ 11‬کالترزان به مسـاحت‬ ‫‪ 4372‬مترمربع خریداری شده از نسق شریف غالمی و شریک زار ع صاحب به ادرس سنندج‪ ،‬روستای‬ ‫سراب قامیش‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/21 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1701‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1400/03/26-140060318011004000‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه فرامـرز قربانی زیکسـاری فرزنـد قـدرت‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 340‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪399/85‬‬ ‫مترمربع مشتمل بر خانه و محوطه (در حال ساخت) بمساحت ‪ 192/22‬مترمربع پال ک ‪ 159‬فرعی از ‪14‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 8‬فرعی از پال ک ‪ 46‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در قریه زیکسـار بخش ‪25‬‬ ‫گیلان خریـداری از نسـق قـدرت قربانی زیکسـاری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض و‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/22 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/202‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1400/03/18-140060318011003755‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه متقاضـی اقای فرزاد زهرایی کلنگسـتانی‬ ‫فرزنـد حبیب الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 1092‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بمسـاحت ‪ 852/21‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 90‬مترمربـع پلا ک ‪ 260‬فرعـی از ‪33‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬باقیمانـده از ‪ 33‬اصلـی واقـع در قریـه کلنگسـتان بخـش ‪ 25‬گیالن‬ ‫خریـداری از نسـق فرهـاد رجا کلنگسـتانی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض و‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/22 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/203‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131EX‬بـه رنگ سـفید مدل ‪ 1392‬با شـماره موتـور ‪ 4863199‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAS412100D1242225‬بـه نـام میلاد قالونـد فرزنـد محمـود بـا کـد ملـی ‪ 5260066261‬مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫در اجـرای مـواد مذکـور بدینوسـیله امال کـی کـه برابـر اراء هیات های‬ ‫حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی گلباف که‬ ‫ادامـه عملیـات ثبتـی انها مطابـق قانون مذکور تجویز گردیده اسـت‪ ،‬به ترتیب شـماره‬ ‫پلا ک فرعـی از اصلـی و بخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالک واقـع در بخش‬ ‫‪ 27‬کرمـان به شـرح ذیل‪:‬‬ ‫‪ -1‬پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 2032‬اصلـی بخـش ‪ 27‬کرمـان مالکیـت وزارت امـوزش و پـرورش‬ ‫بـه شناسـه ملـی ‪ 14000290195‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمین جهت تجمیع با پال ک‬ ‫‪ 3467‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 81‬مترمربـع واقـع در گلباف‪ ،‬خیابان شـهیدمدنی‪ ،‬نزدیک‬ ‫منبع اب مالک رسـمی سـیدا کبر میرتاج الدینی‬ ‫‪ -2‬پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 2381‬اصلـی بخش ‪ 27‬کرمان مالکیـت وزارت اموزش و پرورش به‬ ‫شناسه ملی ‪ 14000290195‬در ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه به مساحت ‪1696‬‬ ‫مترمربـع واقـع در گلبـاف‪ ،‬خیابـان شـهیدرجائی‪ ،‬خیابـان دسـتغیب‪ ،‬روبروی مسـجد‬ ‫امام حسـن(ع)‪ ،‬محله عقبه مالک رسـمی علی رحمانی گوکی‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 404‬محمد مقصودی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫یادداشت‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2287‬‬ ‫َ‬ ‫رمشکالت خوزستان‬ ‫راهکار حل ا َب‬ ‫ِ‬ ‫‪5‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫امــروزه حکمرانــی در چهــار ســطح‬ ‫مگــری‪،‬‬ ‫تنظی ‬ ‫سیاس ـت گذاری‪،‬‬ ‫تســهیل گری و ارائــه خدمــات‪ ،‬کاربــردی‬ ‫عملــی پیــدا کــرده اســت‪ .‬حکمرانــی نویــن‪،‬‬ ‫شــکلی از اعمــال حا کمیــت اســت کــه بــا‬ ‫تغییــر تلقــی ســنتی از توزیــع قــدرت‪ ،‬دیگــر‬ ‫دولــت را به عنــوان تنهــا توزیع کننــده‬ ‫انحصــاری قــدرت و قــدرت بالمنــازع‬ ‫در کنتــرل عمومــی و ارائــه خدمــات تلقــی نمی کنــد‪ .‬بــر مبنــای ایــن نگــرش‪،‬‬ ‫قــدرت فقــط دراختیــار دولــت نیســت؛ بلکــه احــزاب‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬ســازمان های‬ ‫مردم نهــاد‪ ،‬ســازمان های مذهبــی‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی و مــوارد مشــابه‬ ‫نیــز می تواننــد بــر فراینــد توزیــع قــدرت و ارائــه خدمــات عمومــی تاثیرگــذار بــوده‬ ‫و در هــدف اصلــی حکومــت کــه تامیــن منفعــت عمومــی و تحقــق رضایــت‬ ‫عمومــی اســت؛ نقش افرینــی کننــد‪ .‬ســوال مهــم این اس ـت که چگونــه اغلــب‬ ‫کشــورهای جهــان بــا پذیــرش ایــن تحــول مفهومــی‪ ،‬بــر ســرعت پیشــرفت‬ ‫و توســعه بــر مــدار پاســخگویی عقالنــی بــه مشــکالت عمومــی و رفــع ان هــا‬ ‫َ‬ ‫ـکالت ملــی مواجه هســتیم؟‬ ‫پرداخته انــد‪ ،‬امــا مــا ایرانیــان همچنــان بــا ا َبرمشـ ِ‬ ‫ایــا ان گونــه کــه برخــی فعــاالن سیاســی در روزهــای اخیــر گفته انــد مشــکل‬ ‫در عــدم اســتقرار دولـ ِـت یکدســت بــا دیگــر اجــزای حا کمیــت بــوده و ا کنــون‪،‬‬ ‫بــا اســتقرار دولــت ســیزدهم‪ ،‬مشــکالت کشــور برطــرف خواهــد شــد؟ جنــاب‬ ‫اقــای حجت االسالم والمســلمین رئیســی در نشســت ویــژه بررســی مســائل‬ ‫خوزســتان‪ ،‬گفته انــد‪« :‬بــرای خوزســتان اســتاندار ویــژه تعییــن می کنیــم و‬ ‫دســتور تشــکیل شــورای راهبــردی بــرای اســتان خوزســتان را صــادر خواهیــم‬ ‫کــرد»‪ .‬دغدغـه ای بســیار متیــن و خــوب؛ امــا مگــر تابه حال مســائل خوزســتان‬ ‫در جلســات راهبــردی و شــوراهای عالــی موردبررســی قــرار نگرفتــه اســت؟‬ ‫پــس چــرا هنــوز مشــکالت ایــن اســتان پابرجاســت؟ و ایــا یــک اســتاندار ویــژه‬ ‫می توانــد ایــن مشــکل را حــل کنــد؟ البتــه کــه پاســخ روشــن اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫برادرانــه از حضــور مشــاوران و تصمیــم ســازان محتــرم دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫اســتدعا دارم کــه از همیــن روزهــای نخســت‪ ،‬بــرای برون رفــت از بحران هــای‬ ‫مترا کــم و انباشــته ای کــه فــراروی کشــور اســت‪ ،‬به جــای تمرکــز و بازگشــت بــه‬ ‫الگوهــای ســنتی حکمرانــی‪ ،‬بــه بازتعریــف ســطوح چهارگانــه حکمرانــی نوین‪،‬‬ ‫ـران امــروز مبــادرت ورزنــد‪ .‬برطــرف کــردن‬ ‫متناســب بــا الزامــات زیس ـت بوم ایـ َ ِ‬ ‫ـکالت امــروز ایــران‪ ،‬نیازمنــد فهــم‬ ‫واقعــی‪ ،‬بنیادیــن و البتــه زمان منــد ا َبرمشـ ِ‬ ‫دقیــق مفاهیــم سـه گانه «کنتــرل عمومــی»‪« ،‬خــود حکمرانــی» و «مداخــات‬ ‫حا کمیتــی» و تمرکــز سیاسـت گذارانه بــر ان هاســت‪ .‬از میــان سـه گانه مذکــور‪،‬‬ ‫مفهــوم کنتــرل عمومــی‪ ،‬بــا درک روزامــد و دقیق مفهوم دیگــری به نام «کنترل‬ ‫مردمــی» قــوام می یابــد‪ .‬مرســوم اســت کــه در دولــت مســتقر‪ ،‬نظــر ا کثریــت‬ ‫رای دهنــدگان‪ ،‬انتخــاب سیاسـت ها را شــکل می دهــد‪ ،‬امــا ایــن سیاسـت ها‬ ‫گاه می توانــد برخــاف نظــر عمــوم شــهروندان باشــد‪ .‬چرا کــه در برخــی از‬ ‫دوره هــای انتخابــات‪ ،‬دولــت منتخــب نتیجــه ترجیــح اقلیــت رای دهنــدگان‬ ‫نســبت بــه ا کثریــت رای ندهنــدگان اســت‪ .‬این مســئله‪ ،‬می توانــد موجــب‬ ‫شــکل گیری یــک چالــش بســیار پرمخاطــره و زیان بــار بــرای کشــور باشــد‪:‬‬ ‫چالــش تقابـ ِـل «ترجیـ ِـح انتخــاب اقلیــت» بــا «عــدم رضایــت ا کثریــت»‪ .‬برخــی‬ ‫نظریه هــای نهــادی با تا کید بنیادگرایانه بر الگوهای ســنتی حکمرانی‪ ،‬پاســخ‬ ‫ایــن چالــش را از پیــش تعییــن کرده انــد؛ امــا از منظــر سیاس ـت گذاری و اداره‬ ‫عمومــی‪ ،‬عدم اصــاح نگــرش ســنتی بــه الگــوی حکمرانــی‪ ،‬چالــش «تقابـ ِـل‬ ‫قتــر کــرده و‬ ‫ترجیـ ِـح انتخــاب اقلیــت بــا عــدم رضایــت ا کثریــت» را روزبـه روز عمی ‬ ‫َ‬ ‫ـکالت امــروز ایــران‪ ،‬تبدیــل شــود؛ زیــرا‬ ‫می توانــد بــه مهم تریــن مانــع رفــع ا َبرمشـ ِ‬ ‫کیفیت عملکرد دولت های منتخب‪ ،‬با نســبت ســنجی میان سیاسـت های‬ ‫انتخابــی توســط رای دهنــدگان ازیک ســو و رضایت افکار عمومی ازســوی دیگر‬ ‫ســنجیده می شــود‪ .‬ارزیابــی عمومــی و قضــاوت مــردم از تجرب ه عملکــرد پایانی‬ ‫ینــژاد و روحانــی‪ ،‬گــواه اشــکاری‬ ‫دولت هــای اقایــان هاشــمی‪ ،‬خاتمــی‪ ،‬احمد ‬ ‫یســت کــه بخش هــای حا کمیتــی بــا برخــورداری‬ ‫بــر ایــن مدعاســت‪ .‬بدیه ‬ ‫از ظرفیت هــای مرا کــز اینده پژوهــی‪ ،‬مطالعاتــی و سیاس ـت گذاری دربــاره‬ ‫چیســتی ترجیحــات سیاســتی و چگونگــی اتخــاذ و اجــرای ان هــا‪ ،‬صاحب نظر‬ ‫هســتند؛ امــا تنــوع مطالبــات و تقاضاهــای عمومــی ایجــاب می کنــد کــه ایــن‬ ‫فرایند خارج از دیوان ساالری اداری دولت منتخب شکل گیرد‪ .‬در الگوهای‬ ‫حکمرانــی حزبــی‪ ،‬پایــش‪ ،‬رصــد و پیشــنهاد سیاس ـت های عمومــی ازطریــق‬ ‫احــزاب انجــام شــده و هزینه هــای ان نیــز توســط احــزاب پرداختــه می شــود‬ ‫تــا ســاحت نظــام سیاســی از اتهــام نا کارامــدی پا کیــزه بمانــد‪ .‬احــزاب ازطریــق‬ ‫تدویــن و ارائــه بســته های سیاســتی در مقــام نمایندگــی بخشــی از تقاضاهای‬ ‫عمومــی‪ ،‬ازیک ســو کارکــرد تکمیل کننــده و ازســوی دیگر کارکــرد رقابت امیــز را‬ ‫در فراینــد سیاس ـت گذاری ایفــا می کننــد‪ ،‬امــا در کشــور مــا سال هاســت ایــن‬ ‫نقــش بــه نهادهــای جایگزیــن وا گــذار شــده تــا شــاید اهــداف مشــارکت جویی‬ ‫و رضایــت عمومــی‪ ،‬بهتــر محقــق شــود؛ ولــی به دلیــل عــدم شــفافیت و عــدم‬ ‫پاسـخ گویی ایــن نهادهــای جایگزیــن و نیــز مســئولیت ناپذیری انــان در قبــال‬ ‫نا کارامــدی سیاس ـت هایی کــه انتخــاب‪ ،‬ترویــج و اجــرا کرده انــد‪ ،‬انباشــت‬ ‫مترا کم مشــکالت و توســعه نارضایتی های عمومی‪ ،‬اســاس نظام را در مظان‬ ‫اتهــام نا کارامــدی قــرار داده اســت‪ .‬حــال کــه تجربه هــای موفــق جهانــی‪،‬‬ ‫بــرای پرهیــز از چســبندگی ایــن قبیــل اتهام هــا‪ ،‬ب هســمت نظریه هــای دولــت‬ ‫حداقلــی و اداره عمومــی نیــل کرده انــد‪ ،‬در کشــور مــا بازگشــت بــه نظریه هــای‬ ‫ســنتی دولــت حدا کثــری و مدیریــت دولتــی‪ ،‬پاسـخ گوی حــل رضایت مندانــه‬ ‫َ‬ ‫ـکالت امــروز ایــران نخواهــد بــود‪ .‬خــروج از ایــن شــرایط بیــش‬ ‫و معقــول ا َبرمشـ ِ‬ ‫از هــر چیــز نیازمنــد تغییــر نگــرش پارادایمــی مجموعــه نظــام و به ویــژه دولــت‬ ‫ســیزدهم در تمایزگــذاری میــان ســه مفهــوم ‪ Polity، Politics‬و ‪Policy‬در اداره‬ ‫کشــور اســت؛ کــه در نوشــتار دیگــری بــدان خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫مهدی صولی‬ ‫خوزستان‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫فرماندار دشت ازادگان عنوان کرد؛‬ ‫اخرین وضعیت تاالب هورالعظیم پس از رهاسازی اب‬ ‫فرمانـــدار دشـــت ازادگان اخرین وضعیت تاالب هورالعظیم در حوزه دشـــت‬ ‫ازادگان پـــس از رهاســـازی اب را تشـــریح کـــرد‪ .‬حمید ســـیالوی‪ ،‬با اشـــاره به‬ ‫وضعیت روســـتاهای دچار تنش ابی‪ ،‬گفت‪« :‬در پی رســـیدن دبی رودخانه‬ ‫کرخ ــه ب ــه کمترین می ــزان‪ ۱۷ ،‬روس ــتا ب ــا ح ــدود هفت هزار نفر دچ ــار تنش‬ ‫ابـــی شـــدند»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬در حال حاضـــر با اقدامات انجام شـــده‪ ،‬مشـــکل‬ ‫تامین اب شـــرب روســـتاها به جز دو روســـتا که باید شـــبکه داخلی ابرسانی‬ ‫ان ه ــا اصالح ش ــود‪ ،‬رفع ش ــده اس ــت»‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ فرماندار دش ــت‬ ‫ازادگان با اشـــاره به افزایـــش دبـــی رودخانـــه کرخـــه‪ ،‬بیان کرد‪« :‬تاسیســـات‬ ‫ً‬ ‫ابرســـانی پـــس از اورهال‪ ،‬کامـــا اماده شـــده اند و برخی تانکرهای ابرســـانی‬ ‫نیز مورد نیاز نیســـتند»‪ .‬ســـیالوی بیان کـــرد‪« :‬در حال حاضر دبـــی رودخانه‬ ‫کرخ ــه در مقط ــع دش ــت ازادگان ‪ ۷۵‬مترمکعب بر ثانیه اس ــت و روزانه حدود‬ ‫نه میلیون مترمکع ــب اب وارد ت ــاالب هورالعظی ــم می ش ــود‪ .‬ب ــا ادام ــه این‬ ‫ً‬ ‫رونـــد قطعـــا میزان ابگیری تـــاالب بهتر می شـــود»‪ .‬وی افزود‪« :‬با رهاســـازی‬ ‫اب و افزای ــش دب ــی رودخان ــه کرخ ــه‪ ،‬مش ــکل تامی ــن اب احش ــام نی ــز رفع‬ ‫شـــده اســـت»‪ .‬فرماندار دشـــت ازادگان تصریح کرد‪« :‬در پی این تنش ابی‪،‬‬ ‫تا کنـــون مـــوردی از گـــزارش بیماری های مربـــوط به اب نداشـــته ایم»‪.‬‬ ‫قطع برق ‪ ۱۰۶‬اداره دولتی پرمصرف خوزستان‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توزیع نیروی برق خوزســـتان گفت‪« :‬برق ‪ ۱۰۶‬مش ــترک‬ ‫اداری در خوزس ــتان ک ــه الگ ــوی مص ــرف را رعای ــت نک ــرده بودن ــد‪ ،‬هفت ــه‬ ‫گذشـــته از ســـوی ماموران این شـــرکت قطع شـــد»‪ .‬علی خدری با اشـــاره به‬ ‫رص ــد ‪ ۲۴‬ســـاعته ســـاختمان های اداری در ســـطح خوزســـتان‪ ،‬بیـــان کرد‪:‬‬ ‫«به منظـــور جلوگیـــری از بروز خاموشـــی در هفتـــه جاری‪ ،‬تشـــدید برخورد با‬ ‫ادارات و دســـتگاه های اجرایی پرمصرف‪ ،‬و قطع برق انها در دســـتور کار قرار‬ ‫گرفتـــه اســـت»‪ .‬وی با اشـــاره به افزایـــش دمای هوا در خوزســـتان و اســـتقرار‬ ‫ت ــوده ه ــوای گ ــرم و باالرفت ــن مصرف ب ــرق‪ ،‬گفت‪« :‬ب ــرای جلوگی ــری از بروز‬ ‫خاموشـــی در بخـــش خانگی و تامین بـــرق مرا کز درمانی‪ ،‬با تشـــدید نظارت‬ ‫میدانـــی‪ ،‬مصـــرف بـــرق تمامـــی ادارات و دســـتگاه های اجرایی در ســـاعات‬ ‫اداری و غی ــراداری توس ــط گروه ه ــای ارزی ــاب ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق‬ ‫خوزســـتان به صورت ‪ ۲۴‬ســـاعته‪ ،‬رصد و در صـــورت رعایت نکردن مصوبات‬ ‫ابالغـــی در خصوص کاهش مصرف برق‪ ،‬اشـــترا ک پرمصرف ها قطع خواهد‬ ‫شـــد»‪ .‬وی با تا کید بر اینکه اطالع رســـانی قبلی به ادارات و ســـازمان ها انجام‬ ‫شـــده‪ ،‬افزود‪« :‬اســـامی اداراه هایی که اقدام به کاهـــش مصرف برق نکنند‪،‬‬ ‫در گزارش ــی ب ــه اس ــتانداری اع ــام می ش ــود»‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع‬ ‫نیروی برق خوزســـتان با اشـــاره به افزایش گرما در خوزســـتان و نیاز مدیریت‬ ‫مصرف‪ ،‬ادامه داد‪« :‬از مشـــترکان درخواست می کنیم؛ در راستای جلوگیری‬ ‫از بروز خاموشـــی‪ ،‬نهایـــت همکاری ممکن را در کاهش مصـــرف برق به ویژه‬ ‫در ســـاعات ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬با مجموعه شـــرکت توزیع نیروی برق به عمـــل اورده و از‬ ‫اســـتفاده هم زمـــان از وســـایل برقی پرمصرف خـــودداری کننـــد»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن ــا؛ ب ــرق ‪ ۳۹‬س ــازمان دولت ــی و بان ــک ب ــه دلی ــل افزای ــش مص ــرف برق و‬ ‫رعایت نک ــردن الگوی اعالم ش ــده‪ ،‬خرداد ماه امس ــال توس ــط ش ــرکت توزیع‬ ‫نیـــروی برق خوزســـتان قطع شـــده بود‪.‬‬ ‫تو گو با وحید حاج سعیدی؛ روزنامه نگار گلستانی مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫پائین بودن سطح اقناع مدیران؛‬ ‫اولین دلیل وضعیت بحرانی مطبوعات گلستان‬ ‫لطیف ایزدی‬ ‫جسـعیدی یکـی از روزنام هنـگاران و طنزپـردازان کشـور اسـت کـه در سـال های اخیـر‬ ‫وحیـد حا ‬ ‫نوشته های زیادی از ایشان در جراید کشوری و استانی به چاپ رسیده است‪ .‬او که روزنامه نگاری‬ ‫را از سـال ‪ ۱۳۷۶‬در دوران دانشـجویی و با نشـریه امانت در ارومیه اغاز کرده‪ ،‬تابه حال بیش از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫اثـر در قالـب سـرمقاله‪ ،‬مقالـه‪ ،‬گـزارش‪ ،‬یادداشـت‪ ،‬طنـز‪ ،‬داسـتان کوتـاه و ترجمـه در نشـریات معتبـر‬ ‫کشـوری و اسـتانی بـه چـاپ رسـانده اسـت‪ .‬وی در ‪ ۳۳‬جشـنواره مطبوعـات فرامـرزی‪ ،‬کشـوری و‬ ‫استانی حائز رتبه برتر شده و در شش جشنواره مطبوعات نیز شایسته تقدیر شناخته شده است‪.‬‬ ‫بـا وی گفت وگویـی انجـام دادیـم کـه در زیـر می ایـد‪:‬‬ ‫چنـد سـال اسـت که فعالیـت مطبوعاتی داریـد و کار رسـانه را‬ ‫از کجـا اغـاز کردید؟‬ ‫بنـده از سـال ‪ ۱۳۷۶‬یعنـی دوران دانشـجویی فعالیـت‬ ‫مطبوعاتـی ام را اغـاز کـردم‪ .‬اولیـن مطلـب بنـده در‬ ‫هفته نامـه ای به نـام «امانـت» در ارومیـه منتشـر شـد‪.‬‬ ‫شـما یکـی از روزنامه نگارانـی هسـتید کـه در مسـابقات و‬ ‫جشـنواره های مختلف مطبوعاتی شـرکت کرده اید؛ بفرمایید‬ ‫کـه هـدف از ایـن حضـور پررنـگ چیسـت؟‬ ‫بـدون تردیـد رقابـت بـا بـزرگان و شـرکت در جشـنواره های‬ ‫مختلف نقاط ضعف و قوت یک روزنامه نگار را اشکار می کند‬ ‫و نوشـته هایش محـک جـدی می خورنـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫شـرکت در ایـن جشـنواره ها باعـث کسـب تجربـه و اشـنایی‬ ‫بـا خبرنـگاران و نویسـندگان شـهرها و اسـتان های دیگـر‬ ‫می شـود که به نوعی کالس های اموزشـی و تجربی محسوب‬ ‫می شـود‪ .‬در ضمـن کارگاه هـا و نشسـت های تخصصـی هـم‬ ‫کـه در حاشـیه جشـنواره ها برگـزار می شـود‪ ،‬بسـیار اموزنـده و‬ ‫یسـت کـه شـرکت در ان هـا را به هیچ عنـوان از دسـت‬ ‫حرفه ا ‬ ‫نمی دهـم‪.‬‬ ‫حضور در مسـابقات رسـانه ای چه فواید و نتایجی برای شـما‬ ‫داشته است؟‬ ‫باتوجه به اینکـه بنده در جشـنواره های اسـتان های مختلف‬ ‫شـرکت می کنـم‪ ،‬یافتـن دوسـتان جدید و اشـنایی با فرهنگ‬ ‫اقـوام و شـهروندان سـایر اسـتان ها در کنـار یادگیـری مطالـب‬ ‫علمی جدید به واسـطه برگزاری کارگاه های اموزشـی از نکات‬ ‫مثبـت ایـن مسـابقات محسـوب می شـوند‪ .‬در ضمـن بنـده‬ ‫درطـول سـال منتظـر اعلام نتایـج جشـنواره های مختلـف‬ ‫مطبوعـات‪ ،‬داسـتان نویس‪ ،‬طنـز و … هسـتم کـه همیـن‬ ‫موضـوع باعـث شـده تـا زندگی رسـانه ای بنـده همواره با شـور‬ ‫و هیجـان همـراه باشـد و از حالـت نوشـتن صرف خارج شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کدام یک از مسابقات و همایش ها و جشنواره های رسانه ای‬ ‫در ذهن شما بیشتر ماندگار شده است؟‬ ‫جشنواره فرامرزی مطبوعات و جشنواره ملی طنز مطبوعات‬ ‫که هر دو در ایالم برگزار شدند‪.‬‬ ‫جشنواره ایالم چه تفاوتی با سایر جشنواره ها داشت؟‬ ‫بـزرگان مطبوعـات کشـور در ان جشـنواره ها حضـور داشـتند‬ ‫کـه دیـدن ان هـا از نزدیـک و اسـتماع فرمایشاتشـان برایـم‬ ‫خاطره انگیـز بـود‪.‬‬ ‫عوامل موفقیت شما در مسابقات رسانه ای چه بود؟‬ ‫مطالعـه اثـار بـزرگان‪ ،‬اسـتفاده از تجربیـات خبرنـگاران و‬ ‫روزنام هنـگاران پیشکسـوت را در کسـب ایـن موفقیت هـا‬ ‫قطعـی می دانـم‪.‬‬ ‫حاجـات و نیازهایـی دارد کـه بایـد‬ ‫تامیـن شـوند‪.‬‬ ‫چـرا در گلسـتان رسـانه ها ازنظـر کیفـی هنـوز بـا وضعیـت‬ ‫مطلـوب فاصلـه دارنـد؟‬ ‫دالیـل متعـددی در ایـن بحـث متصور هسـتند‪ .‬پائین بودن‬ ‫سـطح اقنـاع مدیـران اسـتان اولیـن دلیـل اسـت‪ .‬مدیـران‬ ‫بـا انتشـار یـک عکـس و یـک خط نوشـته دربـاره هـر خبـر در‬ ‫کانال های تلگرامی و پیج های اینسـتا گرامی اقناع می شـوند‬ ‫کـه ایـن بزرگ ترین افت اسـت‪ .‬جالب اینکـه در مواردی بابت‬ ‫انتشـار ایـن مـدل خبرپرا کنـی بـه کانـال و صفحـات مجـازی‬ ‫مبالـغ قابل توجهـی پرداخـت می کننـد! ایـن نـگاه مدیریتـی‬ ‫بـه رسـانه انگیـزه را در خبرنـگاران واقعـی از بیـن بـرده و باعـث‬ ‫می شـود حتـی نشـریات اسـتان دیـده نشـوند‪ .‬ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫نداشـتن توجیـه اقتصـادی کار رسـانه در اسـتان باعـث‬ ‫روزمرگی و کاهش انگیزه در افراد شده و همین سطح کیفی‬ ‫مطالـب را پائیـن مـی اورد‪.‬‬ ‫الگوی شما در روزنامه نگاری چه کسانی هستند؟‬ ‫طنز نوشـته های رضـا رفیـع و یادداشـت های علیرضـا خانـی‬ ‫در اطالعـات را خیلـی می پسـندم‪ .‬روانـی اثـار ایـن بزرگـواران و‬ ‫تفـاوت در نـوع نـگاه بـه مقوالت مختلـف اجتماعـی از دالیل‬ ‫ی مـن بـه اثـار ان هاسـت‪.‬‬ ‫عالقه منـد ‬ ‫در جهان به کدام روزنامه نگاران عالقه مند هستید؟‬ ‫صادقانـه بگویـم بـا روزنام هنـگاری بین المللـی زیـاد اشـنا‬ ‫نیستم‪ .‬تنها گاهی اوقات طنزنوشته های برخی نویسندگان‬ ‫خارجـی نشـریات را دانلـود می کنـم و خـودم ترجمه می کنم و‬ ‫می خوانـم؛ ولـی زیـاد بـه اسـامی دقـت نمی کنـم‪.‬‬ ‫ایا کتابی هم نوشته اید؟‬ ‫بله «داستان های کوتاه»‪« ،‬نامه نگاری بین المللی» و کتاب‬ ‫طنز «قبرستان غیرانتفاعی»‪.‬‬ ‫ویژگی های یک روزنامه نگار خوب و موفق را بیان کنید؟‬ ‫مطالعه‪ ،‬تغییر زاویه نگاه به رویدادهای اطراف و اسـتفاده از‬ ‫تجارب صاحبان قلم و اندیشـه‪.‬‬ ‫بهـا را بیشـتر مطالعـه کردیـد و از تجربیـات‬ ‫کـدام کتا ‬ ‫کدام یـک از روزنام هنـگاران پیشکسـوت بهره منـد شـده اید؟‬ ‫ایـن تغییـر نـگاه و زاویـه موثـر باشـد‪.‬‬ ‫مطالعه کدام کتاب ها برای یک روزنامه نگار ضروری ست؟‬ ‫بـه عقیـده مـن هـر روزنام هنـگاری بایـد کتـاب متناسـب بـا‬ ‫عالقه منـدی خـود را مطالعـه کنـد‪ .‬ولـی مطالعـه کتاب هایی‬ ‫درخصـوص انتخـاب تیتـر‪ ،‬شـیوه های خبرنویسـی‪،‬‬ ‫گزارش نویسـی و … از الزامـات ایـن حرفـه اسـت‪.‬‬ ‫به نظـر شـما بـا وضعیـت بحرانـی امـروز نشـریات مکتـوب‪ ،‬ایـا‬ ‫بـه زودی عمرشـان بـه پایـان می رسـد؟‬ ‫هیـچ فـن اوری نمی توانـد جایگزین کتاب و نشـریات کاغذی‬ ‫شـود‪ .‬شـاید در مقاطعـی فضـای مجـازی و سـایت ها بتواننـد‬ ‫به سبب سرعت در انتشار‪ ،‬امکان تغییرات فیزیکی‪ ،‬استفاده‬ ‫از رنـگ و مالتی مدیـا توجـه افـراد را به خـود جلـب کننـد؛ ولـی‬ ‫باید بپذیریم کتاب و نشریات کاغذی دارای حرمتی هستند‬ ‫کـه ایـن حرمـت ممکـن اسـت گاه کمرنگ شـود ولـی هیچ گاه‬ ‫از بیـن نمـی رود و به عنـوان اسـناد تاریخـی همـواره جایـگاه‬ ‫خـود را (هرچنـد سـخت) حفـظ خواهنـد کـرد‪ .‬متاسـفانه مـا‬ ‫گاهـی اوقـات سـرنا را از سـر گشـاد ان می نوازیـم و بـا ظهور یک‬ ‫تکنولوژی جو گیر می شـویم‪ .‬درحال حاضر نشـریه «یومیوری‬ ‫ژاپـن» ‪۱۲‬میلیون نسـخه چاپـی دارد‪ .‬یعنـی ژاپنی هـا گوشـی‬ ‫هوشـمند و کانـال و سـایت ندارنـد؟! چـرا دارنـد ولـی اهمیـت‬ ‫نشـریات کاغـذی را درک و حفـظ می کننـد و حاضـر نیسـتند‬ ‫مشـاغلی را کـه بابـت انتشـار جرایـد کاغـذی فعـال هسـتند‪،‬‬ ‫قربانی تکنولـوژی کنند‪.‬‬ ‫بـرای فعـاالن فضـای مجـازی و خبرنـگاران جـوان چـه‬ ‫توصیـه ای داریـد؟‬ ‫حقیقـت امـر فعـاالن مجـازی بـا خبرنـگاران جـوان تفـاوت‬ ‫دارنـد‪ .‬فعـاالن فضـای مجـازی بیشـتر در شـبکه های‬ ‫اجتماعـی فعـال هسـتند کـه تولیـد محتـوا ندارند و بیشـتر به‬ ‫بازنشـر اخبـار مبـادرت می کننـد و مـن توصیـه ای بـرای ان هـا‬ ‫نـدارم‪ .‬امـا خبرنـگاران جـوان سـعی کننـد قبـل از ورود بـه‬ ‫عرصـه خبرنـگاری اول قلـم خود را تقویت کنند بعـد وارد این‬ ‫عرصـه شـوند؛ چـون خبرنـگاری بـا خبرنویـس تفـاوت دارد‪.‬‬ ‫به نظـر شـما اخبـار فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی‬ ‫قابل اعتمـاد هسـتند؟‬ ‫برخی از اخبار ان ها قابل اعتماد هستند‪.‬‬ ‫چـرا مخاطبـان از رسـانه های مکتـوب ب هسـوی رسـانه های‬ ‫نوظهـور و فضـای مجـازی کوچیده انـد؟‬ ‫سـهولت در دسترسـی‪ ،‬انتشـار سـریع اخبـار و اسـتفاده از‬ ‫صـوت و تصویـر و مالتـی مدیـا‪.‬‬ ‫بنده بیشتر به کتاب های طنز مطبوعاتی عالقه مند هستم‪.‬‬ ‫«حـرف اضافـه» رضـا رفیـع‪« ،‬طرز طنـز» صابر قدیمی‪« ،‬اسـرار‬ ‫و ابـزار طنزنویسـی» نـگارش محسـن سـلیمانی‪ ،‬نوشـته های‬ ‫عمـران صالحـی و برخـی اثار خارجی مثل «گهـواره گربه» ونه‬ ‫یسـت کـه گاهی اوقـات ان ها را‬ ‫گات و … ازجملـه کتاب های ‬ ‫چند بار خوانـده ام!‬ ‫اینکـه می گوینـد رسـانه ها بایـد مسـتقل باشـند‪ ،‬ایـا‬ ‫شد نی سـت ؟‬ ‫شـاید خیلی سـخت باشـد که نشـریه ای مسـتقل باشـد‬ ‫ولی برای تالش برای حفظ استقالل رسانه شدنی ست!‬ ‫به نظـر شـما وابسـتگی جناحـی و سیاسـی و اقتصـادی‬ ‫روزنام هنـگاران بـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی‬ ‫چیسـت؟ درسـت اسـت یـا نادرسـت؟ چـرا؟‬ ‫ً‬ ‫نظـر خاصـی راجـع بـه ایـن موضـوع نـدارم‪ .‬ولی شـخصا‬ ‫ترجیـح می دهـم وابسـتگی سیاسـی و جناحـی‬ ‫نداشـته باشـم‪.‬‬ ‫در عرصـه رسـانه و مطبوعـات در چـه زمینه هایـی بـه تولید‬ ‫محتـوا می پردازید؟‬ ‫تمایـل اصلـی بنـده بـه نوشـتن طنـز اسـت‪ .‬امـا در کنـار‬ ‫طنز به نوشـتن یادداشـت‪ ،‬مقاله‪ ،‬گزارش‪ ،‬داسـتان های‬ ‫کوتـاه و ترجمـه مقـاالت انگلیسـی هـم عالقـه دارم‪.‬‬ ‫سـخت ترین و دشـوارترین قالـب روزنام هنـگاری به نظـر‬ ‫شـما کدام اسـت؟‬ ‫ایـا روزنام هنـگار می توانـد صـدای قـوم‪ ،‬گـروه‪ ،‬طیـف یـا‬ ‫جریـان خاصـی باشـد؟‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حتما می تواند‪ .‬اصال وظیفه رسـانه رسـاندن صدای مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫سـخت ترین قالـب به نظـر مـن طنـز اسـت‪ .‬چـون در‬ ‫عیـن کوتاهـی بایـد بـا کمتریـن ابـزار مخاطـب را جلـب‬ ‫کنـد‪ ،‬اندکـی بخندانـد‪ ،‬بعـد بـه فکـر فـرو ببـرد؛ در ضمـن‬ ‫خطـوط قرمـز را رعایـت کند و غنای محتـوا را هم حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به نظر شما که یک فرهنگی هستید‪ ،‬معلمی و روزنامه نگاری‬ ‫چه ارتباطی با هم دارند؟‬ ‫به نظـر شـما مهم تریـن چالش هایـی کـه رسـانه های‬ ‫مکتـوب و مجـازی اسـتان گلسـتان با ان مواجه هسـتند‬ ‫کدم انـد؟‬ ‫ارتبـاط مسـتقیمی ندارنـد؛ ولـی معلمـی در روزنامه نـگاری‬ ‫بی تاثیـر هـم نیسـت‪ .‬البتـه خیلـی از روزنام هنـگاران‬ ‫برجسـته کشـور اسـتاد دانشـگاه یا معلم بوده و هستند‪.‬‬ ‫دلسـوزان رسـانه ای در اسـتان گلسـتان کـم نیسـتند و‬ ‫عالقه منـدان زیـادی بـرای رسـانه اسـتان تلاش می کننـد‬ ‫و زحمـت می کشـند‪ .‬امـا حضـور و ورود افـرادی کـه بـا نـگاه‬ ‫اقتصادی وارد این عرصه شده اند و بدون مطالعه‪ ،‬تخصص‬ ‫و سـایر ملزومـات فنـی اقـدام به نشـر اخبار می کننـد‪ ،‬زحمات‬ ‫متولیـان را هـدر می دهـد‪.‬‬ ‫پـس شـما معتقدیـد کـه صـرف نـگاه اقتصـادی بـه امـر رسـانه‬ ‫افتـی بـزرگ در پیشـرفت ان ب هشـمار مـی رود؟‬ ‫ً‬ ‫قطعـا همین طـور اسـت‪ .‬البتـه ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه‬ ‫روزنام هنـگار فقـط بـرای دل خـود وارد عرصـه روزنام هنـگاری‬ ‫شـود؛ بلکـه ا گـر هـدف از ورود بـه ایـن عرصـه کسـب درامـد‬ ‫باشـد‪ ،‬افت اسـت‪ .‬وگرنه خبرنگار هم مثل سایر افراد جامعه‬ ‫منظـور شـما از تغییـر زاویـه بـه رویدادهـای اطـراف چیسـت‪.‬‬ ‫کمـی توضیـح دهیـد؟‬ ‫منظـور از تغییـر زاویـه نـگاه‪ ،‬نـگاه عمیـق بـه مسـائل اسـت‪.‬‬ ‫اجازه بدهید مثالی بزنم‪ .‬شاید همه ما از واردات دسته بیل‬ ‫از سـایر کشـورها تعجـب کنیـم‪ .‬ولـی شـاید از نـگاه اقتصـادی‬ ‫بتـوان ایـن داسـتان را این چنیـن توجیـه کـرد کـه بـا وقـت و‬ ‫هزینه ای که برای تولید دسته بیل در کشور صرف می شود‪،‬‬ ‫از همـان چـوب می توانیـم اثـار هنـری خلـق کنیـم و بـه سـایر‬ ‫کشـورها صـادر کنیـم! یعنـی مـواد اولیـه‪ ،‬وقـت و انرژی مـان را‬ ‫بـرای تولیـد دسـته بیل هـدر ندهیـم و از فرصت هـا اسـتفاده‬ ‫بهینـه کنیـم‪ .‬بنابرایـن کمـی تامـل یـا مطالعـه در بـاب‬ ‫موضوعـات مختلـف و پرهیز قضـاوت زودهنـگام می تواند در‬ ‫درپایان ا گر سخن نا گفته ای هست‪ ،‬مطرح کنید؟‬ ‫اشـتی مدیـران بـا رسـانه یکـی از ارزوهـای بنـده اسـت و‬ ‫متاسـفانه روابط عمومی هـا و مدیـران نـگاه حرفـه ای بـه‬ ‫مقولـه رسـانه ندارنـد و همیـن بی مهـری باعـث سـرخوردگی‬ ‫اهالـی رسـانه و به تبـع ان کاهـش کیفیـت مطالـب می شـود‪.‬‬ ‫برگزاری جشـنواره های مختلف مطبوعات‪ ،‬دعوت از اساتید‬ ‫بـزرگ روزنامه نـگاری‪ ،‬اجبـار ادارات بـه برگـزاری نشسـت های‬ ‫خبـری ماهانـه یـا فصلـی توسـط اسـتانداری‪ ،‬رتبه بنـدی‬ ‫خبرنـگاران و اختصـاص امتیـازات ویـژه بـه خبرنـگاران کـه‬ ‫در طـرح رتبه بنـدی شـرکت کردنـد و طر ح هـای مشـابه‬ ‫می تواند در ارتقای سطح روزنامه نگاری استان موثر باشند‪.‬‬ ‫به امید ان روز‬ ‫مهلت ارسال اثار به جشنواره رسانه ای ابوذر اعالم شد‬ ‫مسـئول بسـیج رسـانه کهگیلویـه و بویراحمـد گفـت‪« :‬مهلـت‬ ‫ارسـال اثـار خبرنـگاران و مـردم ایـن اسـتان بـه پنجمیـن‬ ‫جشـنواره رسـانه ای ابـوذر ‪ ۱۵‬مهرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬اسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ فخرالدیـن رضایـی افـزود‪« :‬اییـن رونمایـی از پوسـتر ایـن‬ ‫جشـنواره خردادمـاه امسـال و بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن‬ ‫اجرایـی کهگیلویـه و بویراحمـد در شـهر یاسـوج برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ۱۰۰« :‬اثـر در بخش هـای مختلـف تـا پایـان تیرمـاه‬ ‫امسـال از سـوی فعـاالن مردمـی حوزه رسـانه و فضـای مجازی‬ ‫و خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد به دبیرخانه این جشنواره‬ ‫ارسـال شـده اسـت»‪ .‬مسـئول بسـیج رسـانه کهگیلویـه و‬ ‫بویراحمد بیان کرد‪« :‬مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره‬ ‫شـامل غنی سـازی تولیـدات رسـانه ای مرتبـط بـا مسـائل‬ ‫مهـم همچـون حمایـت از تولیـد‪ ،‬پیشـرفت و توسـعه اسـتان‪،‬‬ ‫غنی سـازی و ترویـج فرهنـگ انقلاب در فضـای رسـانه ای‪،‬‬ ‫مکـردن فضـای رقابتـی سـالم بیـن رسـانه های اسـتان‪،‬‬ ‫فراه ‬ ‫افزایـش نقـش رسـانه های اسـتان در کاهـش اسـیب های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬افزایـش توجـه رسـانه ها بـه معضلات و مشـکالت‬ ‫بومـی و خـاص اسـتان در مسـائل اجتماعـی و اعتالی مفاهیم‬ ‫ارزشی در فضای رسانه ای ست»‪ .‬رضایی عنوان کرد‪« :‬فعاالن‬ ‫مردمـی حـوزه رسـانه و فضـای مجـازی و خبرنگاران کهگیلویه‬ ‫و بویراحمـد تـا ‪ ۱۵‬مهرمـاه امسـال فرصـت دارنـد کـه محتـوای‬ ‫تولیـدی ‪ ۱۵‬مـاه اخیـر خـود (از اول تیرمـاه ‪ ۱۳۹۹‬تـا ‪ ۱۵‬مهرمـاه‬ ‫امسـال) را در بخش هـای فیلـم و کلیـپ کوتـاه‪ ،‬خبـر‪ ،‬گـزارش‪،‬‬ ‫یادداشـت‪ ،‬گفت وگـو‪ ،‬تیتـر‪ ،‬عکـس‪ ،‬کاریکاتـور‪ ،‬اینفوگرافـی‪،‬‬ ‫موشن گرافی و عکس نوشته به دبیرخانه این جشنواره ارسال‬ ‫کننـد»‪ .‬وی ابـراز داشـت‪« :‬محورهـای ایـن جشـنواره شـامل‬ ‫رسـانه های اسـتان و انتخابات ‪ ،۱۴۰۰‬امیدافرینی و تولید اخبار‬ ‫خـوب در اسـتان‪ ،‬حمایـت از تولیـد و رفـع موانـع تولیـد‪ ،‬کرونـا‪،‬‬ ‫کادر درمان و کمک های مومنانه در استان‪ ،‬زلزله سی سخت‪،‬‬ ‫تلاش‪ ،‬سـازندگی و خدمـت‪ ،‬اقدام هـای بسـیج و سـپاه در‬ ‫اسـتان‪ ،‬مسـائل صنفـی اصحـاب رسـانه اسـتان‪ ،‬اسـیب های‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی در اسـتان‪ ،‬اسیب شناسـی رسـانه های‬ ‫با کشاورزی سنتی باید خداحافظی کرد‬ ‫استاندار کرمان گفت‪« :‬صنعت و کشاورزی را با مدیریت صحیح اب می توان‬ ‫ادامـه داد»‪ .‬علـی زینی ونـد عنـوان کرد‪« :‬تشـنگی دشـت های کرمـان به عمق‬ ‫ن هم برسـیم»‪.‬‬ ‫‪۴۰۰‬متر رسـیده و ظرفیت اسـتخراج اب را ندارد و باید به داد ا ‬ ‫وی از لزوم مهار قطره قطره اب در کرمان گفت و بیان داشت‪« :‬سند سازگاری‬ ‫بـا کم ابـی و در کنـار ان طـرح امایـش اسـتان به عنـوان رویکـرد تدوین شـده اند‬ ‫و بایـد اطالع رسـانی شـوند»‪ .‬اسـتاندار کرمـان افـزود‪« :‬دیگـر نمی تـوان رویکـرد‬ ‫کشـاورزی سـنتی داشـت‪ .‬بـا یک صـدم اب مصرفـی کنونـی و بـا اسـتفاده از‬ ‫تکنولوژی می توان مزارع و باغ ها را سرسـبز نگ ه داشـت»‪ .‬زینی وند ادامه داد‪:‬‬ ‫«برداشـت اب از چاه هـای کشـاورزی را بایـد ب هسـرعت کاهـش داد‪ ،‬صنایعـی‬ ‫کـه اب از خلیـج فـارس بـرای ان هـا رسـیده بایـد از چاه هـای اب خداحافظـی‬ ‫ً‬ ‫کننـد‪ ،‬رینـگ شـهر کرمـان حتمـا بایـد اجرایـی شـود‪ ،‬فاضلاب شـهری نیـز‬ ‫بایـد جمـع اوری و بـرای مصـرف صنایـع بـرده شـود»‪ .‬اسـتاندار کرمـان گفـت‪:‬‬ ‫«می شـود هـم صنعـت و کشـاورزی داشـت‪ ،‬هـم اب را مدیریـت کـرد و هـم بـه‬ ‫داد دشـت های کرمـان رسـید‪ ،‬همـه بایـد پـای کار باشـند و مهم تریـن مسـئله‬ ‫صرفه جویـی و مصـرف صحیـح منابـع ابی دراختیار اسـت»‪ .‬وی همچنین به‬ ‫اهمیـت انتقـال اب خلیـج فـارس بـه کرمـان پرداخـت و افـزود‪« :‬تامیـن اعتبـار‬ ‫ایـن خـط صـورت گرفتـه و امیدواریـم طـی یک سـال اینده اب بـه کرمـان اورده‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫پاسخگویی معاون شرکت ابفا به تماس های تلفنی مردم‬ ‫برای رشد و ارتقای رسانه ها در‬ ‫استان چه باید کرد؟ چه پیشنهادی‬ ‫دارید؟‬ ‫شـاید برگـزاری کالس هـای مسـتمر‬ ‫خبرنـگاری‪ ،‬برگـزاری جشـنواره مطبوعـات‪ ،‬دعـوت از اسـاتید‬ ‫بـزرگ کشـوری‪ ،‬شناسـایی و رتبه بنـدی خبرنـگاران‪ ،‬ایجـاد‬ ‫سـازوکار جهـت جلوگیـری از ورود افـراد غیرحرفـه ای بـه ایـن‬ ‫ً‬ ‫عرصـه مثلا بـا برگـزاری ازمـون و … می توانـد در ارتقـای سـطح‬ ‫روزنام هنـگاری اسـتان موثـر باشـند‪.‬‬ ‫استاندارکرمان‪:‬‬ ‫اسـتان‪ ،‬مسـائل شـهری و مشـارکت شـهروندی‪ ،‬رسـانه ها‬ ‫و کاهـش فقـر در اسـتان‪ ،‬بصیـرت و دشـمن شناسـی و نقـش‬ ‫اسـتان در دفاع مقدس اسـت»‪ .‬رضایی گفت‪« :‬این جشـنواره‬ ‫در دو بخـش رسـانه های حرفـه ای و فعـاالن رسـانه ای برگـزار‬ ‫می شود تا مشکل انتخاب تکراری برخی خبرنگاران حرفه ای‬ ‫کهگیلوی هو بویراحمـد به عنـوان برگزیـده تمامـی جشـنواره ها‬ ‫برطـرف شـود»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬عالقه منـدان شـرکت‬ ‫در این جشـنواره بایـد اثـار مکتـوب را به صـورت فایـل پـی‪.‬دی‪.‬‬ ‫اف و اثـار تصویـری را همـراه بـا مشـخصات و لینـک انتشـار بـه‬ ‫شـماره ‪ ۰۹۱۷۰۲۳۷۲۴۲‬از طریـق نـرم افـزار روبیـکا و واتسـاپ‬ ‫ارسال کنند»‪ .‬رضایی افزود‪« :‬این جشنواره با مشارکت برخی‬ ‫دسـتگاه های اجرایی کهگیلوی هو بویراحمد شـامل شـهرداری‬ ‫لو نقل‬ ‫یاسوج‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬اداره کل حم ‬ ‫و راهـداری‪ ،‬کمیتـه امـداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سـازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‪ ،‬ستاد مبارزه با‬ ‫مـواد مخـدر و جمعیـت هالل احمـر برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫معـاون بهره بـرداری شـرکت ابفـا کرمـان بـا حضـور در دفتر سـامانه الکترونیکی‬ ‫ارتبـاط مـردم و دولـت (سـامد) بـه درخواسـت ها‪ ،‬شـکایات و مشـکالت مـردم‬ ‫در حـوزه اب پاسـخ داد‪ .‬عبـاس سـلطانی نژاد؛ معـاون بهر هبـرداری شـرکت ابفا‬ ‫کرمـان به همـراه رضـا هجینی نژاد؛ مدیر دفتر بازرسـی و حسـین غفـاری؛ مدیر‬ ‫روابط عمومـی ایـن شـرکت بـا حضـور در دفتـر سـامانه ارتبـاط مـردم و دولـت‬ ‫یسـت؛‬ ‫(سـامد) اسـتانداری کرمـان‪ ،‬بـه ‪ 30‬تمـاس مردمـی پاسـخ داد‪ .‬گفتن ‬ ‫موضوع عمده تماس های مردمی مربوط به حوزه اب بوده اسـت که تمامی‬ ‫ایـن مـوارد پـس از بررسـی بـه واحدهـای مرتبـط جهـت اقـدام ارجـاع می شـود‬ ‫و نتیجـه ان در سـامانه الکترونیکـی دولـت و مـردم ثبـت می شـود‪ .‬الزم به ذکـر‬ ‫است؛ سامد یا سامانه الکترونیکی مردم و دولت‪ ،‬سامانه ای ست که ازطریق‬ ‫شـماره تلفن ‪ ،111‬درخواسـت ها‪ ،‬شـکایات و پیشـنهادات مردم به مسـئوالن‬ ‫اعلام می شـود‪.‬‬ ‫بهره برداری از بوستان «پارسیان»‬ ‫شـهردار منطقه دو کرمان‪ ،‬از بهره برداری از بوسـتان «پارسـیان» واقع در بلوار‬ ‫«پزشـک» در پنجاه وششـمین هفتـه از پویـش «افتتـاح» شـهرداری کرمـان‬ ‫بـا شـعار «هـر هفتـه یـک افتتـاح» خبـر داد‪ .‬رضـا خیـاط زاده گفـت‪« :‬بوسـتان‬ ‫«پارسـیان» بـه مسـاحت ‪ ۴۳۰۰‬مترمربـع در بلـوار «پزشـک»‪ ،‬تقاطـع بلـوار‬ ‫«شـهید احمـد هدایـت» سـاخته شـده اسـت وی بااشـاره به اغـاز عملیـات‬ ‫عمرانـی سـاخت بوسـتان «پارسـیان» از زمسـتان سـال گذشـته‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫بوسـتان دارای امکاناتـی ازجملـه سـت تندرسـتی‪ ،‬اب نمـا و االچیـق اسـت‬ ‫شـهردار منطقـه دو کرمـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬دو بوسـتان دیگـر بـه مسـاحت‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬و ‪ ۶۳۰۰‬مترمربع نیز در دو نقطه از شهرک «الغدیر» درحال ساخت است‬ ‫خیـاط زاده بااشـاره به تکمیـل پیاده راه واقع در بزرگراه «سـردار سـپهبد شـهید‬ ‫حاج قاسـم سـلیمانی»‪ ،‬جنب بیمارستان «شفا» به مسـاحت ‪ ۲۰۰۰‬مترمربع‪،‬‬ ‫از بهره بـرداری از ایـن پیـاده راه در اینـده نزدیـک خبـر داد‪.‬‬ ‫ضرورت مدیریت مصرف انرژی برق‬ ‫با استفاده از مولدهای اضطراری‬ ‫مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان در اولین روز کاری‬ ‫خـود در هفتـه بـا حضـور در کمیتـه امـداد اسـتان بـا یحیـی صادقـی دیـدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬مهندس محمد سلیمانی در این دیدار با تقدیر از کمیته امداد‬ ‫برای اجرای موفق طرح کرامت خورشـید بر تسـریع در اجرا و نصب پنل های‬ ‫خورشـیدی مددجویان تا کید کرد‪ .‬وی گفت‪« :‬نصب پنل های خورشـیدی‬ ‫در خانه هـای مددجویـان کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان عالو هبـر کمـک بـه‬ ‫اسـتقالل مالـی خانوارهـا بـه تولیـد انـرژی بـرق کشـور نیـز کمـک می کنـد وی‬ ‫بابیان اینکـه خشک سـالی ها و کاهـش بارندگی هـا در برخی روسـتاها فعالیت‬ ‫کشـاورزی یـا دام پـروری را دشـوار سـاخته اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ایـن موضوع‬ ‫موجـب مهاجـرت مددجویـان از روسـتا بـه شـهر شـده کـه بـا نصـب پنل هـای‬ ‫خورشـیدی مقیـاس کوچـک و ایجـاد یـک درامـد پایـدار و تضمین شـده‬ ‫بـرای روسـتاییان می تـوان از ادامـه مهاجـرت ایـن افـراد و پیامدهـای ناشـی‬ ‫از ان جلوگیـری کـرد سـلیمانی اضافـه کـرد‪« :‬خریـد تضمینـی بـرق پنل هـای‬ ‫خورشـیدی بـه مـدت ‪ ۲۰‬سـال توسـط وزارت نیـرو‪ ،‬می توانـد بـه ایجـاد درامـد‬ ‫پایـدار و طوالنی مـدت بـرای ایـن خانوارهـا منجـر شـود وی بابیان اینکـه کلیـه‬ ‫صورتحسـاب های بـرق تولیـدی مددجویـان توسـط وزارت نیـرو تا کنـون‬ ‫پرداخت شـده اسـت خاطرنشـان کرد‪« :‬چون همیشـه برق به صورت مستمر‬ ‫توسـط مـردم مصـرف می شـود‪ ،‬باتوجه به دریافت عـوارض از این برق مصرفی‬ ‫بـرای پرداخـت هزینـه بـرق تجدیدپذیـر توسـط دولـت‪ ،‬مشـکلی در پرداخـت‬ ‫پـول خریـد بـرق خورشـیدی بـه سـرمایه گذاران وجـود نـدارد مدیرعامـل‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی برق شـمال اسـتان همچنین بااشـاره به پیک تابسـتان‬ ‫بـر مدیریـت مصـرف بـار توسـط سـازمان ها و ادارات تا کیـد و از مدیـران کمیتـه‬ ‫امـداد خواسـت تـا نسـبت بـه تسـت و اسـتفاده از دیـزل ژنراتـور (مولدهـای‬ ‫اضطـراری) در سـاعات پیـک ظهـر اقـدام کننـد تـا فشـار و خسـارت جـدی بـه‬ ‫شـبکه توزیـع بـرق وارد نشـود‪.‬‬ ‫شناسایی و کشف ‪ ۲۰‬دستگاه تولید رمزارز‬ ‫مدیر دفتر بازرسی و لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫کرمان از شناسایی و کشف‪ ۲۰‬دستگاه تولید رمزارز دیجیتال خبر داد و تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬در سـایه تلاش و زحمـات همکاران از ابتدای سـال جاری تا کنـون ‪۹۷۸‬‬ ‫دسـتگاه ماینر در حوزه عملیاتی این شـرکت شناسـایی و کشف شده است»‪.‬‬ ‫حسین حبیبی با بیان این مطلب گفت‪« :‬درراستای کاهش پیک بار شبکه‬ ‫و جلوگیری از اعمال خاموشـی به سـایر مشـترکین محترم و همچنین مقابله‬ ‫بـا انشـعابات غیرمجـاز‪ ،‬بـا همـکاری نیـروی انتظامـی و مراجـع قضائـی تعـداد‬ ‫‪ ۲۰‬دسـتگاه اسـتخراج ارز دیجیتـال از چهـار انشـعاب غیرمجـاز بـا مصـرف بـرق‬ ‫‪ ۴۳‬کیلـووات کشـف و جمـع اوری شـد»‪ .‬همچنیـن حبیبـی افـزود‪« :‬طی سـال‬ ‫جـاری‪ ۹۷۸ ،‬دسـتگاه ماینـر در قالـب ‪ ۵۷‬انشـعاب غیرمجـاز شناسـایی و بـا‬ ‫ایـن اقـدام از تلفـات ‪ ۲۰۴۳‬کیلووات سـاعت انـرژی جلوگیـری شـد»‪ .‬وی اعلام‬ ‫کـرد‪« :‬درصـورت اسـتفاده غیرمجـاز مشـترکان از انـرژی بـرق جهـت اسـتخراج‬ ‫رمـزارز‪ ،‬مطابـق قانـون مجـازات اسـتفاده کنندگان غیرمجـاز اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬تلفـن‪،‬‬ ‫گاز و فاضلاب مصوبـه سـال ‪ ۱۳۹۶‬رفتـار خواهـد شـد و متقاضیـان اسـتفاده از‬ ‫ماینـر بایـد به صـورت قانونـی درخواسـت اخـذ انشـعاب دهنـد»‪ .‬مدیـر دفتـر‬ ‫بازرسی و لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان همچنین‬ ‫از هم اسـتانی های عزیـز درخواسـت کـرد درصـورت مشـاهده هرگونـه دسـتگاه‬ ‫رمـزارز‪ ،‬مراتـب را بـه دفتـر حراسـت ایـن شـرکت اطلاع دهنـد و از مشـوق های‬ ‫مربـوط بـه ایـن امـر تا سـقف ‪۲۰‬میلیون تومـان بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ستاد تنش ابی در ابفای استان‬ ‫هشـتمین جلسـه تنـش ابـی اسـتان بـا حضـور دکتـر سـلطانی نژاد؛ معـاون‬ ‫بهره بـرداری و توسـعه اب شـرکت ابفـا کرمـان‪ ،‬مدیـر امـور ابفـای شهرسـتان‬ ‫کرمـان‪ ،‬مدیـران بهره بـرداری‪ ،‬شـبکه‪ ،‬تولیـد‪ ،‬حراسـت‪ ،‬پدافنـد غیرعامـل‬ ‫و روابط عمومـی شـرکت ابفـای کرمـان برگـزار شـد‪ .‬سـلطانی نژاد بااشـاره به‬ ‫افزایـش دمـای هـوا‪ ،‬بـه نیـاز مـردم بـه اب شـرب تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬بـرای‬ ‫تامیـن و توزیـع مناسـب اب در کارگـروه تنـش ابـی تصمیمـات موثـری گرفتـه‬ ‫شـده تـا بهتـر بتوانیـم بـه مـردم خدمـت کنیـم»‪ .‬معـاون بهر هبـرداری شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬همـه مدیـران و مسـئوالن‬ ‫دسـت اندرکار بایـد بـا پیگیری هـای مجدانـه در افزایـش میـزان تامیـن اب و‬ ‫تزریـق بـه شـبکه اب رسـانی تلاش کننـد و هم وغم خـود را برای عبـور از بحران‬ ‫کم ابـی تابسـتان امسـال بـه کار گیرنـد تـا بتوانیـم تابسـتان را بـا کمتریـن میزان‬ ‫تنـش پشت سـر گذاریـم»‪ .‬وی در بخـش دیگری از سـخنانش بر لزوم مدیریت‬ ‫مصـرف و صرفه جویـی توسـط مـردم اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬بایـد از مصـرف‬ ‫بی رویـه مشـترکین پرمصـرف جلوگیـری شـود و بـرای ابیـاری فضـای سـبز هـم‬ ‫شهرداری ها از اب شرب استفاده نکنند و دراین زمینه با ما همکاری کنند تا‬ ‫بتوانیـم بحـران خشک سـالی را پشت سـر بگذاریـم»‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫نگاه‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2287‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫اختصاص‪۱۰‬میلیاردتومان‬ ‫برای بهسازی بافت روستاهای تاریخی‬ ‫تولیت استان قدس در اختتامیه جشنواره رسانه ای امام رضا تاکید کرد؛‬ ‫(ع)‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان‬ ‫گلستان از اختصاص ‪۱۰‬میلیاردتومان‬ ‫اعتبـار بـرای تکمیـل پروژه هـای‬ ‫بهسـازی بافـت بـاارزش ‪۱۳‬‬ ‫روسـتای تاریخـی اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫مهنـدس حسـینی بابیان اینکـه‬ ‫در سـال گذشـته سـه میلیارد و‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون تومان برای بهسـازی بافت باارزش روسـتاهای ساسـنگ و قلعه‬ ‫قافـه مینودشـت‪ ،‬پاقلعـه رامیـان‪ ،‬شـاهکوه سـفلی گـرگان و بنفـش تپـه بنـدر‬ ‫گـز هزینـه شـده اسـت‪ ،‬ابراز داشـت‪« :‬در سـال جـاری عالوه بر روسـتاهای فوق‬ ‫بـرای تکمیـل بهسـازی بافـت روسـتاهای سرچشـمه گالیکـش‪ ،‬زریـن گل و‬ ‫االزمـن علی ابـاد کتـول‪ ،‬گچـی سـو بـاال کاللـه‪ ،‬کـوه میـان ازادشـهر‪ ،‬رادکان و‬ ‫خرم اباد کردکوی و جعفراباد گرگان اعتبار تخصیص یافته و عملیات اجرایی‬ ‫ان بـه زودی اغـاز خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫انتخاب رئیس جدید کانون وکالی دادگستری استان‬ ‫در اولیـن جلسـه هیئت مدیـره دوره هشـتم‬ ‫کانـون وکالی دادگسـتری گلسـتان «غالمرضـا‬ ‫اتحادیه» به عنوان رئیس جدید کانون انتخاب‬ ‫شـد‪ .‬در اولین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم‬ ‫کانـون وکالی دادگسـتری گلسـتان کـه ظهـر روز‬ ‫شـنبه دوم مـرداد ‪ ۱۴۰۰‬در محـل کانـون برگـزار‬ ‫شـد‪« ،‬غالمرضـا اتحادیـه» به عنـوان رئیـس‬ ‫جدیـد کانـون انتخـاب و بقیـه اعضـای اصلـی‬ ‫هیئت مدیـره نیـز بدین شـرح معرفی شـدند؛ حمیدرضا مومـن؛ نایب رئیس‪،‬‬ ‫فرهـاد تومـاج؛ بـازرس‪ ،‬عبـاس اسـدی؛ منشـی‪ ،‬ایـوب پرتـوی؛ عضـو اصلـی‪.‬‬ ‫غالمرضـا اتحادیـه در دوره سـوم (عضـو اصلـی) و در دوره هـای دوم‪ ،‬پنجـم و‬ ‫ششـم (عضـو علی البـدل) هیئت مدیـره کانـون وکالی دادگسـتری گلسـتان‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫تائیدیه شورای عالی معماری و شهرسازی ‬ ‫برای تله کابین گرگان‬ ‫منتخـب شـورای اسلامی شـهر گـرگان‬ ‫گفـت‪« :‬تله کابیـن گـرگان در دو مرحلـه‬ ‫تائیدیـه شـورای عالـی معمـاری و‬ ‫شهرسـازی را دریافـت کـرده و مخالفـان‬ ‫پـروژه بایـد بـه نظـرات کارشناسـی‬ ‫دسـتگاه های متولـی احتـرام بگذارنـد»‪.‬‬ ‫ناصـر گرزیـن در جلسـه علنـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گـرگان اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«برنامه هـای شـورا بایـد درجهـت خدمـت بـه مـردم باشـد و انتظـار مـی رود‬ ‫اعضـای شـورا انسـجام‪ ،‬وحـدت و همگرایـی خـود را حفـظ کننـد و حـق‬ ‫و مصلحـت مـردم را در راس برنامه هـای خـود قـرار دهنـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«منتخبـان شـورا درقبـال اعتمـادی کـه مـردم بـه ان هـا کردنـد بایـد پاسـخگو‬ ‫باشـند و هـرروز بایـد در مسـیر افزایـش کارامـدی و جلوگیـری از رقابت هـای‬ ‫حاشـیه ای‪ ،‬شـرایط بهتـری بـرای زیسـت شـهروندان ایجاد کننـد»‪ .‬منتخب‬ ‫اول مـردم گـرگان در شـورای اسلامی شـهر بیـان داشـت‪« :‬بـا اینکـه وضعیـت‬ ‫اقتصـادی و شـیوع کرونـا سـبب شـد تـا در بسـیاری از بخش هـا دچـار مشـکل‬ ‫شـویم امـا هنـر این اسـت که باوجـود مشـکالت برنامه هـای خـود را محقـق‬ ‫کنیـم و در دوره کنونـی مدیریـت شـهری گـرگان اقدامـات بسـیار قابل توجهی‬ ‫رخ داده اسـت‪ .‬اقدامـات عمرانـی‪ ،‬مباحـث فرهنگـی‪ ،‬فضـای سـبز شـهری و‬ ‫غیـره ازجملـه موضوعاتی سـت کـه در گـرگان اتفاقـات خوبـی دربـاره ان هـا رخ‬ ‫داده اسـت»‪.‬‬ ‫ورود اولین قطار باری‬ ‫از خط عریض به ایستگاه اینچه برون‬ ‫مدیـرکل راه اهـن شـمال شـرق ‪ ۲‬گفـت‪« :‬نخسـتین قطـار بـاری خـط عریـض‪،‬‬ ‫به صـورت ازمایشـی از خـا ک ترکمنسـتان وارد ایسـتگاه اینچه بـرون ایـران‬ ‫شـد»‪ .‬محسـن اعتمـاد افـزود‪« :‬این امـر اتفـاق خوبـی بـرای تجـار و بازرگانـان‬ ‫کشـور بـوده و دیگـر بـرای تعویـض بـوژی هزینـه ای پرداخـت نخواهنـد کـرد»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه هشت سـال جنـگ اقتصـادی اتفـاق افتـاده تـا خـط عریـض‬ ‫راه اندازی شـود‪ ،‬گفت‪« :‬اجرای این طرح‪ ،‬سـراغاز تسـریع و تسهیل مبادالت‬ ‫حـوزه ریلـی بـا کشـورهای ‪ CIS‬بـوده و سـبب اشـتغال زایی و توسـعه پایـدار و‬ ‫شـکوفایی اقتصـادی اسـتان و منطقـه خواهـد شـد‪ .‬در روزهـای اینـده هـم‬ ‫ایـن مـراودات ادامـه خواهـد داشـت تـا بتوانیـم از ظرفیـت ریلـی بـرای توسـعه‬ ‫استان استفاده کنیم»‪ .‬مدیرکل راه اهن شمال شرق ‪ ۲‬اضافه کرد‪ :‬به زودی‬ ‫وا گن های حامل ‪ ۲۰‬هزار تن زغال سنگ و مواد معدنی از طریق ریل گلستان‬ ‫وارد کشـور می شـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬حـدود ‪ ۳۰‬میلیارد تومـان پـروژه طـی‬ ‫‪ ۱۱‬ماه گذشـته در گلسـتان اجـرا شـده و همچنیـن ‪ ۴۰‬میلیارد تومـان پـروژه‬ ‫در دسـت اقدام داریـم کـه درطـول تاریـخ راه اهـن شـمال شـرق ‪ ۲‬بی سـابقه‬ ‫بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫‪275‬هزار تماس با مرکز ‪ 2020‬مخابرات در سه ماهه اول‬ ‫در سـه ماهه اول سـال جـاری‪،‬‬ ‫‪275‬هـزار تمـاس بـا مرکـز ‪2020‬‬ ‫مخابـرات منطقه گلسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫دکتـر غالمعلـی شـهمرادی بااشـاره به‬ ‫اهمیـت پشـتیبانی و ارائـه خدمـات‬ ‫پـس از فـروش مناسـب گفـت‪« :‬مرکـز‬ ‫تمـاس ‪ 2020‬فعـال اسـت و ارائـه‬ ‫خدمـات فـروش‪ ،‬تمدیـد و پشـتیبانی‬ ‫اینترنـت پرسـرعت بـه مشـتریان‬ ‫راه انـدازی شـده اسـت»‪ .‬وی بـا اعلام ایـن مطلـب کـه در سـه ماهه اول سـال‬ ‫جـاری ‪275‬هـزار تمـاس بـا ایـن مرکـز در اسـتان گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«پس از بررسـی های به عمل امده مشـخص شـده اسـت که بیش از ‪90‬درصد‬ ‫تماس هـا بـا رفـع نیـاز و درخواسـت مشـترک پایـان یافتـه اسـت»‪ .‬وی پیـک‬ ‫سـاعت تمـاس بـا ایـن مرکـز را از سـاعت ‪ 11‬الـی ‪ 19 ،14‬الـی ‪ 20‬و ‪ 21/30‬الـی‬ ‫‪ 22/30‬دانسـت و گفـت‪« :‬مرکـز ‪ 2020‬در مخابـرات منطقـه گلسـتان در پنـج‬ ‫نوبـت امـاده ارائـه خدمـات بـه مشـترکان اسـت»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ باقی مانـده عملیـات ازادراه قزویـن و رشـت بـه زودی بهره بـرداری می شـود‪.‬‬‫محمـد اسلامی؛ وزیـر راه وشهرسـازی در بازدیـد عملیـات هشـت کیلومتر‬ ‫باقی مانـده گفـت‪« :‬ایـن ازادراه در چندماه اینـده بـه بهره بـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫ پیمان نامدار؛ رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی‬‫قزویـن گفـت‪« :‬به رغـم اطالع رسـانی‪ ،‬عادی انگاری هـا ادامـه دارد و رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی کمتـر از ‪۴۸‬درصـد اسـت»‪ .‬وی افـزود ‪» :‬اوج گیـری‬ ‫پنجـم کرونـا در قزویـن بسـیار افسارگسـیخته عمـل می کنـد»‪.‬‬ ‫ مسیب بهرامی؛ رئیس اتحادیه نانوایان قزوین از کاهش وزن نان به دلیل‬‫کاهـش قیمـت خبـر داد و گفـت‪ ۲۲« :‬تـا ‪۳۰‬درصـد وزن ان را افزایـش دادیـم و‬ ‫ان را بـه ایـن شـرح اعلام کردیـم؛ بربـری ‪۱۲‬هزارریـال‪ ،‬سـنگک ‪۱۵‬هزارریـال و‬ ‫لـواش ‪ ۴۵۰۰‬ریـال»‪.‬‬ ‫ تهرانـی؛ مدیـر خدمـات بیمـه ای کشـاورزی قزویـن از پیش بینـی خسـارت‬‫محصـوالت زراعـی برحسـب خشک سـالی ‪۱۸۰‬میلیاردریـال بـه محصـوالت‬ ‫باغـی و ‪۲۵۰‬میلیاردریـال خسـارت خبـر داد و گفـت‪« :‬بـه محصـوالت دیـم نیـز‬ ‫‪ ۸۰‬تـا ‪۹۰‬درصـد خسـارت وارد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ قـدرت اهلل مهدی خانـی؛ مدیـرکل بحـران اسـتانداری قزویـن بـه ‪ 45‬درصـد‬‫از فرونشسـت های اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬به غیـراز شهرسـتان اوج هـر‬ ‫پنـج شهرسـتان ایـن اسـتان به نوعـی درگیـر بحـران فرونشسـت هسـتند و‬ ‫بایـد فرونشسـت سـه تـا ‪ ۱۷‬سـانتیمتری اراضـی و دشـت قزویـن کـه براسـاس‬ ‫مطالعـات زمین شناسـی کشـور صـورت گرفتـه‪ ،‬جـدی گرفتـه شـود»‪.‬‬ ‫ علـی فرخـزاد؛ معـاون عمرانـی اسـتانداری قزویـن گفـت‪« :‬سـاخت‪ ،‬تعمیر و‬‫نگهـداری مرا کـز جامـع سلامت اسـتان ضروری سـت و بایـد بـرای نگهـداری‬ ‫ان هـا و خانه هـای بهداشـت در سـطح اسـتان اقـدام جـدی صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫وی به سرعت بخشـیدن اقتصادی تا کسـتان در رفاه و توسـعه اسـتان اشـاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ سـید حسـین بی نیـاز؛ مدیـرکل روابط عمومـی و بین المللـی اسـتانداری‬‫قزویـن گفـت‪« :‬هیـچ دسـتگاه اجرایـی در سـطح اسـتان تعطیـل نبـوده و‬ ‫فعالیـت روزانـه همچنـان ادامـه دارد»‪.‬‬ ‫نقش کلیدی رسانه ها‬ ‫در اشاعه فرهنگ رضوی در جامعه‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی نق ــش‬ ‫رس ــانه ها را در اش ــاعه و تروی ــج فرهن ــگ‬ ‫رض ــوی و اس ــامی در جامع ــه کلی ــدی‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫دانس ــت‪.‬‬ ‫احم ــد م ــروی در ائی ــن اختتامی ــه اولی ــن‬ ‫جش ــنواره رس ــانه ای ام ــام رض ــا(ع) ک ــه ب ــا‬ ‫حض ــور جمعی از مدیران ارش ــد رس ــانه ای‬ ‫کش ــور و برگزیدگان این جش ــنواره با رعایت‬ ‫دس ــتورالعمل های بهداش ــتی در س ــالن‬ ‫همایش های ورزش ــگاه امام رض ــا(ع) برگزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬نب ــرد امروز دنی ــا را جنگ رس ــانه ها با‬ ‫ابزارهای تبلیغ‪ ،‬خبرس ــازی و مفهوم سازی‬ ‫دانس ــت و بااش ــاره به تعبیرات رهبر معظم‬ ‫انق ــاب درخص ــوص اهمی ــت کار رس ــانه و‬ ‫تبلی ــغ‪ ،‬ابراز ک ــرد‪« :‬رس ــانه مهم تری ــن ابزار‬ ‫جن ــگ بی ــن قدرت هاس ــت و قدرت ه ــای‬ ‫بزرگ با ابزار رس ــانه اه ــداف خود را به پیش‬ ‫می برند»‪ .‬وی بااش ــاره به نقش بس ــیارموثر‬ ‫و حیات ــی رس ــانه و تبلی ــغ درط ــول تاری ــخ‪،‬‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪« :‬اب ــزار رس ــانه ها درطول زمان‬ ‫متف ــاوت ب ــوده اس ــت‪ ،‬ام ــا در ه ــر عص ــر و‬ ‫زمان ــی هم ــه جریان ــات چ ــه ح ــق و چ ــه‬ ‫باطل ت ــاش می کردن ــد از ابزار رس ــانه بهره‬ ‫ببرن ــد»‪ .‬تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫بابیان اینک ــه در نبرده ــای دوران جاهلیت‬ ‫و پس از اس ــام رسانه بس ــیار مورداستفاده‬ ‫ق ــرار می گرفت ــه اس ــت‪ ،‬اب ــراز ک ــرد‪« :‬جنگ‬ ‫صفی ــن ح ــدود ‪18‬م ــاه به طول کش ــید و از‬ ‫بی نظیرترین نبردهای صدر اس ــام است‪،‬‬ ‫این جنگ در دل خ ــود دنیایی از عبرت ها‬ ‫را دارد‪ ،‬درکن ــار جنگ اوران و شمش ــیرزن ها‬ ‫بهتری ــن ش ــعرا به عن ــوان ی ــک رس ــانه در‬ ‫ای ــن جن ــگ حض ــور داش ــته اند؛ زی ــرا ای ــن‬ ‫رس ــانه ها بودن ــد ک ــه شمش ــیرها را ب ــرای‬ ‫نبرد تی ــز می کردند»‪ .‬وی یک ــی از مصادیق‬ ‫روش ــن کارک ــرد رس ــانه را مان ــدگاری واقع ــه‬ ‫عاش ــورا دانس ــت و ابراز کرد‪« :‬دشمن تصور‬ ‫می کرد بعدازظهر عاش ــورا دیگر اس ــام ناب‬ ‫نبوی و علوی تم ــام و در کربال دفن خواهد‬ ‫ش ــد؛ لذا از انجام هیچ جنایتی ابا نداشت‪،‬‬ ‫جنایات ــی ک ــه ام ــروز در داع ــش تجل ــی‬ ‫پی ــدا ک ــرده اس ــت‪ ،‬ام ــا اق ــدام رس ــانه ای`‬ ‫فاخ ــر حض ــرت زین ــب(س) و حض ــرت‬ ‫زین العابدی ــن(ع) باعث ماندگاری عاش ــورا‬ ‫ش ــد»‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین م ــروی‬ ‫اف ــزود‪« :‬کار رس ــانه ای حض ــرت زینب(س)‬ ‫و ام ــام س ــجاد(ع) ان چن ــان تاثیر ش ــگرفی‬ ‫داش ــت که یزید ملعون ک ــه خود بانی تمام‬ ‫خباثت ه ــا و جنایات عاش ــورا ب ــود در کمتر‬ ‫از ‪40‬روز پس ازای ــن واقع ــه مجب ــور به تبری‬ ‫جس ــتن ش ــد و این نش ــان دهنده قدرت و‬ ‫تاثیر رس ــانه اس ــت»‪ .‬تولیت اس ــتان قدس‬ ‫رض ــوی بااش ــاره به مطالب ــه رهب ــر معظ ــم‬ ‫انقالب درخصوص ت ــاش برای تاثیرگذاری‬ ‫ب ــر روی حداق ــل پنج میلیون زائر در س ــال‪،‬‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪« :‬تحقق ای ــن مطالب ــه رهبری‬ ‫عظیم الش ــان را یک ــی از رس ــالت های مهم‬ ‫خ ــود می دانی ــم و ب ــرای تحق ــق این مه ــم‬ ‫نیازمن ــد هم ــکاری رس ــانه ها هس ــتیم‪،‬‬ ‫اس ــتان قدس با تمام امکان ــات در خدمت‬ ‫رس ــانه های کش ــور اس ــت و ب ــرای تحق ــق‬ ‫ای ــن فرمای ــش رهب ــری از رس ــانه ها طلـــب‬ ‫ی ــاری می کند»‪ .‬وی باتا کیدبر لزوم توس ــعه‬ ‫فعالیت ه ــای رس ــانه ای اس ــتان ق ــدس‬ ‫در فض ــای مج ــازی و ت ــاش ب ــرای ج ــذب‬ ‫حدا کث ــری مخاط ــب در این فض ــا‪ ،‬عنوان‬ ‫ک ــرد‪« :‬براس ــاس ام ــار ب ــارگاه من ــور رض ــوی‬ ‫س ــاالنه ح ــدود ‪30‬میلی ــون زائ ــر دارد ک ــه‬ ‫درمجم ــوع چن ــد س ــال ب ــا درنظرگرفت ــن‬ ‫زائ ــران خارج ــی ای ــن ع ــدد ب ــه ‪100‬میلیون‬ ‫نی ــز می رس ــد‪ ،‬ل ــذا مخاطب ــان اس ــتان‬ ‫ق ــدس در فضای مج ــازی نیز بای ــد عددی‬ ‫متناس ــب با این جمعیت زائران باش ــند»‪.‬‬ ‫تولی ــت اس ــتان قدس رضوی گف ــت‪« :‬امام‬ ‫رض ــا(ع) در روایت ــی می فرمایند َ«ر ِح ـ َـم ُ‬ ‫اهّلل‬ ‫َ‬ ‫َُْ َ َ َ َ‬ ‫َع ْب ــدا ا ْحی ــا ْام َرن ــا ف ّقل ُت ل ـ ُـه‪ :‬فک ْی ــف ُی ْح ِیی‬ ‫ُ َ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْام َر ُک ـ ْـم؟» ق ــال‪َ :‬ی َت َعل ـ ُـم عل َ‬ ‫ومن ــا و یع ِلمه ــا‬ ‫ـاس‪َ ،‬ف ــا َّن ّالن ـ َ َ َ‬ ‫حاس ــنَ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّالن ـ َ‬ ‫ـاس ل ـ ْـو ع ِلم ــوا م ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫المن ــا لتبعون ــا»؛ خداون ــد رحم ــت کن ــد‬ ‫ک ِ‬ ‫کس ــی را ک ــه ام ــر م ــا را احی ــاء کن ــد و وقتی‬ ‫درم ــورد ام ــر ایش ــان س ــوال ش ــد فرمودند‪:‬‬ ‫ام ــر م ــا زمان ــی احیاء می ش ــود که عل ــوم ما‬ ‫را ی ــاد بگیرن ــد و به دیگ ــران بیاموزن ــد؛ زیرا‬ ‫ا گر مردم زیبایی س ــخنان م ــا را بدانند از ما‬ ‫تبعیت خواهند کرد»‪ .‬وی نقش رس ــانه ها‬ ‫را در اش ــاعه فرهن ــگ رض ــوی و اس ــامی‬ ‫در جامع ــه کلی ــدی دانس ــت و اف ــزود‪« :‬ا گر‬ ‫در م ــواردی مش ــاهده می ش ــود فرهن ــگ‬ ‫رضوی در جامعه ما کم رنگ ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫دلیلش ع ــدم معرفی صحیح معارف و کالم‬ ‫اهل بیت(ع) اس ــت‪ ،‬رس ــانه ها تاثیر و نقش‬ ‫مهم ــی در معرف ــی س ــخن اهل بی ــت(ع)‬ ‫دارند»‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین مروی‬ ‫بابیان اینک ــه در فعالیت ه ــای رس ــانه ای‬ ‫باید اصول جامعه شناس ــی و مردم شناسی‬ ‫موردتوجه ق ــرار گیرد‪ ،‬گفت‪« :‬مردم تش ــنه‬ ‫حقای ــق هس ــتند و مکت ــب اهل بی ــت(ع)‬ ‫سرش ــار از ای ــن حقای ــق ب ــوده و مان ــدگاری‬ ‫ش ــیعه درط ــول تاری ــخ نی ــز خ ــود گواهی بر‬ ‫ان اس ــت»‪ .‬تولی ــت اس ــتان ق ــدس رضوی‬ ‫گف ــت‪« :‬رس ــانه ها بای ــد از اقیان ــوس غن ــی‬ ‫مع ــارف اهل بی ــت(ع) بهتری ــن اس ــتفاده را‬ ‫ب ــرای معرف ــی حقانی ــت س ــخن حض ــرات‬ ‫معصومی ــن(ع) ببرن ــد»‪.‬‬ ‫استاندار فارس بیان کرد؛‬ ‫ایجاد ‪۲۰‬هزارمگاوات ظرفیت جدید تولید برق در کشور‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫در ائیـن افتتـاح و بهر هبـرداری سراسـری‬ ‫پروژه هـای وزارت نیـرو‪ ،‬سـد هایقـر در‬ ‫شهرسـتان فیروزابـاد‪ ،‬خـط اب رسـانی‬ ‫بـه شهرسـتان زرین دشـت و سـه نیـروگاه‬ ‫کوچک مقیـاس در شـهرک صنعتـی‬ ‫شهرسـتان جهـرم و دو نیـروگاه در شـهرک‬ ‫صنعتـی شـیراز افتتـاح شـد‪ .‬دکتـر عنایت اهلل‬ ‫رحیمـی؛ اسـتاندار فـارس در ائیـن سراسـری‬ ‫بهر هبـرداری از پروژه هـای وزارت نیـرو‬ ‫کـه ازطریـق ویدئوکنفرانـس و بـا حضـور‬ ‫رئیس جمهـوری برگـزار شـد‪ ،‬اعلام کـرد کـه‬ ‫ً‬ ‫در دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم مجموعـا‬ ‫‪۲۰‬هزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد تولیـد بـرق‬ ‫در کشـور بـه بهر هبـرداری رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر رحیمـی گفـت‪ ۲۵« :‬نیـروگاه مقیـاس‬ ‫کوچـک در دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم‬ ‫در فـارس اجرایـی شـد کـه بـا ایـن سـه‬ ‫نیـروگاه‪ ،‬تعـداد نیروگاه هـای مقیاس کوچک‬ ‫اسـتان بـه ‪ ۲۸‬نیـروگاه خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکـه سـرجمع تولیـد بـرق از‬ ‫ایـن نیروگاه هـا ‪۱ ۶۰‬مـگاوات خواهـد بـود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬تا کنـون ‪ ۱۶‬مزرعـه خورشـیدی در‬ ‫فـارس بـا تولیـد ‪66.7‬مـگاوات تولیـد انـرژی‬ ‫خورشـیدی راه انـدازی شـده و ظرفیـت‬ ‫نیروگاه هایـی خورشـیدی مشـترکی کـه‬ ‫پشـت بام نصـب شـده‪ ،‬بـه ‪72.4‬مـگاوات‬ ‫رسـیده است»‪ .‬اسـتاندار فارس خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬امروز حدا کثر ظرفیت تولید در شرکت‬ ‫جهـزار‬ ‫بـرق منطقـه ای فـارس و بوشـهر پن ‬ ‫و ‪۹۰۰‬مـگاوات اسـت و مصـرف حدا کثـر نیـز‬ ‫پنج هزار مـگاوات اسـت»‪ .‬رحیمـی اعالم کرد‬ ‫که نیروگاه های بزرگ خورشیدی در وسعتی‬ ‫حـدود ‪ ۸۰۰‬هکتـاری در شـمال اسـتان بـا‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی درحال احـداث‬ ‫اسـت کـه بیـش از ‪ ۶۵۰‬مـگاوات بـرق در‬ ‫اینـده نزدیـک بـه شـبکه انتقـال خواهنـد‬ ‫داد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪« :‬امـروز سـه نیـروگاه‬ ‫بـرق مقیـاس کوچـک شـامل شـایان‬ ‫تـوان جهـرم بـا ظرفیـت ‪6.2‬مـگاوات و‬ ‫‪77.5‬میلیاردتومان سـرمایه گذاری‪ ،‬نیروگاه‬ ‫فرتـا ک نیـروی شـیراز با ‪9.1‬مـگاوات ظرفیت‬ ‫تولیـد و سـرمایه گذاری ‪114.5‬میلیاردتومـان‬ ‫و نیـروگاه رعـد فـرازان شـیراز بـا چهار مـگاوات‬ ‫ظرفیـت تولیـدی و ‪۵۰‬میلیاردتومـان‬ ‫سـرمایه گذاری بـه بهر هبـرداری می رسـند»‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس‪ ،‬سـرجمع سـرمایه گذاری‬ ‫انجام شـده در ایـن سـه نیـروگاه را‬ ‫‪۲۴۲‬میلیاردتومـان و ظرفیـت بـرق تولیـدی‬ ‫را ‪19.3‬مـگاوات اعلام کـرد‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫بابیان اینکـه عملیـات سـاختمانی سـد‬ ‫هایقـر در ‪۴۰‬کیلومتـری شـهر فیروزابـاد نیـز به‬ ‫پایـان رسـیده از بهر هبـرداری ایـن پـروژه خبـر‬ ‫داد و گفـت‪« :‬ایـن سـد‪ ،‬سـدی مخزنـی بـا‬ ‫یسـت کـه می توانـد ‪ ۱۰۰۰‬هکتـار‬ ‫بتـن غلتک ‬ ‫از اراضـی پایین دسـت را ابیـاری و اب‬ ‫شـرب و حق ابـه محیـط زیسـتی را بـا ذخیـره‬ ‫بارش هـای نا به هنـگام و سیل اسـا تامیـن‬ ‫کند»‪ .‬دکتر رحیمی یاداور شـد‪« :‬این سـد در‬ ‫اولیـن بارندگـی ابگیری می شـود»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫یکـه دارای سـند‬ ‫فـارس اظهـار کـرد‪« :‬افراد ‬ ‫هسـتند می تواننـد خسـارت اراضـی و منازل‬ ‫خـود را دریافـت کننـد‪ ،‬همچنیـن حـق‬ ‫یکـه بـا مشـکلی مواجـه‬ ‫ان دسـته از افراد ‬ ‫هسـتند امـا سـندی ندارنـد با اقـدام ازطریق‬ ‫ارائـه حکـم مراجـع صالحـه قضائـی ادا‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬دکتر رحیمی بااشـاره به اینکه‬ ‫تامیـن اب پایـدار یکـی از اهـداف دولت بوده‬ ‫اسـت از اجـرای چندیـن طـرح اب رسـانی در‬ ‫سـال های اخیـر در اسـتان فـارس خبـر داد و‬ ‫عنوان کرد‪« :‬امروز نیز خط انتقال اب از سد‬ ‫رودبـال داراب بـه شهرسـتان زرین دشـت‬ ‫و مرکـز شهرسـتان (شـهر حاجی ابـاد)‬ ‫تقدیـم مـردم ایـن شـهر و روسـتاهای مسـیر‬ ‫می شـود»‪ .‬استاندار فارس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«طـول خـط اب رسـانی ‪۴۱‬کیلومتـر اسـت‪،‬‬ ‫غبـر ‪۱۱۰‬میلیاردتومان دولـت هزینه کرده‪،‬‬ ‫بال ‬ ‫ایـن پـروژه از ابتـدای ‪ ۹۹‬شـروع شـده یکـی‬ ‫یسـت کـه مدت زمـان مناسـب‬ ‫از پروژه های ‬ ‫اجـرا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫‪ 20‬کیلومتر بزرگراه در محور زاهدان‪-‬زابل؛ زیر بار ترافیک‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫گفـت‪ ۲۰« :‬کیلومتـر از بزرگـراه زابل‪-‬زاهـدان در سـال جـاری‬ ‫زیـر بـار ترافیکـی خواهـد رفـت»‪ .‬عطـاءاهلل ا کبـری افـزود‪:‬‬ ‫«طـول کلـی محـور پرتـردد زاهدان‪-‬زابـل‪ ۲۰۰ ،‬کیلومتـر اسـت‬ ‫کـه تا کنـون ‪ ۱۱۵‬کیلومتـر بزرگـراه دراین مسـیر بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده اسـت»‪ .‬وی افزایـش سـرعت تـردد وسـایل نقلیـه و‬ ‫کاهـش ترافیـک و اسـتهال ک وسـایط نقلیـه و اشـتغال زایی را‬ ‫ازجملـه مهم تریـن مزایای احداث بزرگراه عنوان کـرد و افزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر ‪ ۲۷‬کیلومتـر بزرگـراه در مسـیر زاهـدان‪ -‬زابـل‬ ‫توسـط ایـن اداره کل در حـال احـداث اسـت کـه درصـورت‬ ‫تخصیـص به موقـع اعتبـارات ‪ ۲۰‬کیلومتـر ان تـا پایـان سـال‬ ‫جاری اماده بهره برداری می شـود»‪ .‬مدیرکل راه وشهرسـازی‬ ‫اسـتان سیستان وبلوچسـتان بابیان اینکـه در دوسـال‬ ‫گذشـته احـداث دو قطعـه بزرگراه به طـول ‪ 37‬کیلومتر (قطعه‬ ‫‪ 4‬و ‪ )5‬در محـور زاهـدان‪ -‬زابـل بـه پیمانـکار وا گـذار شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬براسـاس ارزیابی هـای انجام شـده عملیـات‬ ‫احـداث قطعـه سـه بزرگـراه این محـور نیز به طـول ‪ 27‬کیلومتر‬ ‫در شـش ماهه دوم سـال اجرایـی می شـود و تنهـا احـداث‬ ‫قطعـه دو ایـن بزرگـراه به طـول ‪ 27‬کیلومتـر بـرای سـال اینـده‬ ‫باقـی می مانـد»‪ .‬ا کبـری همچنیـن از احداث دو دسـتگاه پل‬ ‫در بزرگراه زاهدان‪ -‬زابل خبر داد و افزود‪« :‬پل نهراب به طول‬ ‫‪ ۱۹۲‬متـر بعـد سـالیان طوالنی از احـداث ان با پیگیری جدی‬ ‫ایـن اداره کل بااعتبـار ‪ ۳۵‬میلیاردتومـان تـا شـهریورماه سـال‬ ‫جـاری امـاده افتتـاح می شـود تـا مطالبـه ب هحـق شـهروندان‬ ‫زابـل دراین زمینـه محقـق شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬یکـی از‬ ‫نقـاط حادثه خیـز محـور زاهـدان‪ -‬زابـل محـدوده پـل شـیله‬ ‫در شهرسـتان هامـون اسـت کـه بـه زودی عملیـات احـداث‬ ‫پـل دراین مسـیر توسـط اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان اغـاز‬ ‫خواهد شد»‪ .‬مدیرکل راه وشهرسازی سیستان وبلوچستان‬ ‫با تا کید براینکـه نبایـد احـداث بانـد دوم بزرگـراه زاهـدان‪-‬‬ ‫زابـل این قـدر طوالنـی می شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬امـروزه‬ ‫به دلیـل رشـد و گسـترش شـهرها و رفت وامدهـای سـنگین‬ ‫درون شـهری و همچنیـن به منظـور فراهم شـدن سـفر ایمن‪،‬‬ ‫کاهـش حـوادث رانندگـی و زمـان سـفر و تسـریع در جابجایـی‬ ‫کاال و مسـافر توسـعه بزرگراه هـا نقـش بسـیارمهمی در شـبکه‬ ‫حمل ونقـل درون شـهری و اقتصـاد ملـی ایفـا می کنـد»‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۵۸‬درصد سبد انرژی استان ایالم ازطریق گاز طبیعی‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مدیر عام ــل ش ــرکت گاز اس ــتان ای ــام‬ ‫بااش ــاره به اینکه بی ــش از ‪ ۵۸‬درص ــد س ــبد‬ ‫ان ــرژی اس ــتان ای ــام ازطری ــق گاز طبیع ــی‬ ‫تامی ــن می ش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬گازرس ــانی ب ــه‬ ‫مناط ــق کمت ــر توس ــعه یافته اس ــتان باعث‬ ‫جلوگی ــری از مهاج ــرت روس ــتائیان‪ ،‬حفظ‬ ‫محیط زیس ــت و جلوگی ــری از قطع درختان‬ ‫جنگلی ش ــده اس ــت»‪ .‬عباس شمس اللهی‬ ‫در دی ــدار ب ــا مدیـ ـر کل جدی ــد دی ــوان‬ ‫محاس ــبات اس ــتان‪ ،‬ب ــه روند گازرس ــانی به‬ ‫مناط ــق مختلف ش ــهری و روس ــتایی ایالم‬ ‫اش ــاره ک ــرد و اظه ــار داش ــت‪« :‬هم ا کن ــون‬ ‫بی ــش از ‪ ۹۹‬درص ــد مناط ــق ش ــهری و‬ ‫‪ ۹۶‬درص ــد روس ــتاها از نعم ــت گاز طبیع ــی‬ ‫برخوردار هستند و با گازدار شدن شهر پهله‬ ‫در اینده نزدیک‪ ،‬تمامی ش ــهرهای اس ــتان‬ ‫از نعم ــت گاز برخ ــوردار می ش ــوند»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه توس ــعه گازرس ــانی در روستاها‬ ‫به خصوص مناطق مرزی‪ ،‬س ــبب کمک به‬ ‫حفظ امنیت مرزه ــا و جلوگیری از مهاجرت‬ ‫روس ــتائیان می ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ش ــرکت گاز‬ ‫اس ــتان ب ــه روس ــتاهای م ــرزی ای ــام توجه‬ ‫یک ــه تا کنـــون‬ ‫وی ــژه ای داش ــته؛ به طور ‬ ‫ا کث ــر روس ــتاهای ای ــن مناطق گازدار شـــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت گاز استان ایالم‬ ‫بابیان اینکه تنها چال ــش تامین منابع مالی‬ ‫شرکت گاز اس ــتان این است که برخی ادارات‬ ‫و ارگان های دولتی مبالغ قابل توجهی بابت‬ ‫مصرف گاز بدهکار هستند و تا کنون نسبت‬ ‫ب ــه بده ــی خ ــود اق ــدام نکرده ان ــد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک ــرد‪« :‬انتظار مـ ـی رود که دیوان محاس ــبات‬ ‫ازطری ــق بنده ــای قانونی درخص ــوص رفع‬ ‫این مشکل و تسویه مطالبات ش ــرکت گاز را‬ ‫یاری کند»‪ .‬ش ــمس اللهی بابیان اینکه الزام‬ ‫ادارات و دس ــتگاه های دولتی برای استفاده‬ ‫از س ــوخت جایگزی ــن در فصل س ــرد س ــال‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫و هن ــگام ح ــوادث قط ــع گاز ضرور ‬ ‫گف ــت‪« :‬س ــال گذش ــته ب ــا برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش ــده‪ ،‬هیچ گونه قطعی گاز در استان‬ ‫وج ــود نداش ــت و همی ــن عام ــل‪ ،‬باع ــث‬ ‫رضایت من ــدی م ــردم از عملک ــرد ش ــرکت‬ ‫شده اس ــت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکه پایبندی‬ ‫هم ــکاران ب ــه قان ــون و الزام ب ــه رعایت کلیه‬ ‫مقررات اداری باعث س ــامت مال ــی و اداری‬ ‫نش ــرکت ش ــده اس ــت‪ ،‬اظهار داش ــت‪:‬‬ ‫در ای ‬ ‫«ای ــن ش ــرکت تعام ــل و هم ــکاری کام ــل با‬ ‫دی ــوان محاس ــبات اس ــتان و ناظر مس ــتقر‬ ‫در این مجموع ــه را دارد و در مهروموم ه ــای‬ ‫اخی ــر ش ــرکت گاز اس ــتان دارای کمتری ــن‬ ‫می ــزان مغای ــرت بنده ــای قانون ــی ب ــوده‬ ‫است»‪.‬‬ ‫کاهش سرقت در شبکه توزیع نیروی برق‬ ‫شمال استان کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫س ــردار ناظری؛ فرمانده انتظامی اس ــتان با حضور در شـــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق ش ــمال اس ــتان کرمان از خدم ــات مدیرعامل و همـــکاران در مدیریت‬ ‫پیک بار و خاموشـ ـی های اخیر تقدیر کرد‪ .‬مهندس ســـلیمانی؛ مدیرعامل‬ ‫ش ــرکت توزیع نیروی برق ش ــمال اس ــتان در دیـــدار خود با ســـردار ناظری؛‬ ‫فرمانـــده انتظامـــی اســـتان از کاهـــش ‪۵۰‬درصدی ســـرقت ســـیم و ش ــبکه‬ ‫توزیع در ش ــمال اس ــتان با همکاری نیروی انتظامی در دوماه اخیر نس ــبت‬ ‫بـــه ماه های قبل تـــر خبـــر داد و گفت‪« :‬پشـــتیبانی و کنتـــرل ‪۲۰‬هزارکیلومتر‬ ‫ش ــبکه توزیع در شمال اس ــتان کاری فنی و پیچیده اســـت که با همکاری‬ ‫و تعامـــل موثـــر نیـــروی انتظامـــی اســـتان ایـــن امـــر محقـــق می شـــود»‪.‬‬ ‫در این نشســـت مهندس ســـلیمانی با گرامیداشـــت یاد و خاطره شـــهدای‬ ‫نیـــروی انتظامی و ســـپهبد شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی و جان باختگان‬ ‫حادثه س ــیل گلباف گفت‪۶۵۰« :‬هزار مش ــترک در شمال استان از خدمات‬ ‫صنعـــت بـــرق اســـتفاده می کننـــد»‪ .‬وی بااشـــاره به اینکه ‪۲۰‬هزارکیلومت ــر‬ ‫شـــبکه توزیع در شـــمال اســـتان با نصب بیش از ‪۱۶‬هزار دستگاه ترانس کار‬ ‫انتق ــال و توزی ــع برق را انجام می دهد اظهار داشـــت‪« :‬پشـــتیبانی و کنترل‬ ‫این حجم از ش ــبکه کاری پیچیده اس ــت و لذا با همکاری نیروی انتظامی‬ ‫ایـــن امر محقق می شـــود»‪ .‬ســـلیمانی از کاهش ‪۵۰‬درصدی ســـرقت س ــیم‬ ‫و شـــبکه توزیـــع در شـــمال اســـتان در دوماه اخیـــر نســـبت بـــه ماه ه ــای‬ ‫گذشـــته خبـــر داد و گفـــت‪« :‬به منظـــور کاهـــش تلفات و ســـرقت انـــرژی در‬ ‫شهرســـتان رفســـنجان ‪ ۷۰۰‬کیلومتر شـــبکه ســـیمی به کابل خودنگهدار در‬ ‫دس ــتورکار قرارگرفته اس ــت که تا کن ــون ‪۲۰۰‬کیلومتر ان به پیمانـــکاران ابالغ‬ ‫شـــده اســـت و در شـــهر کرمان نیـــز کارهای اولیـــه و مطالعاتی ایـــن طرح به‬ ‫میـــزان ‪ ۳۵۰‬کیلومتـــر انجـــام شـــده که بـــا اجرای ایـــن طرح بـــه زودی بیش‬ ‫از یک هزارکیلومتر شـــبکه ســـیمی در شـــمال اســـتان به کابـــل خودنگهدار‬ ‫تبدیـــل خواهـــد شـــد»‪ .‬وی اضافـــه کـــرد‪« :‬بیـــش از ‪۴۵‬درصـــد بـــار فن ــی و‬ ‫مالـــی شـــمال اســـتان مربوط به شهرســـتان کرمـــان و بیـــش از ‪۳۰‬درصد در‬ ‫رفســـنجان و قریـــب ‪۱۰‬درصد شهرســـتان زرنـــد اســـت»‪ .‬وی همچنین یکی‬ ‫از علت هـــای اصلی خاموشـــی های ناخواســـته اخیـــر را اســـتخراج غیرمجاز‬ ‫دســـتگاه های رمـــزارز دانســـت و گفـــت‪« :‬بـــا همـــکاری نیـــروی انتظام ــی و‬ ‫تـــاش همـــکاران ایـــن شـــرکت تا کنـــون یک هـــزار و ‪ ۷۵۰‬دســـتگاه ماین ــر یا‬ ‫رمـــزارز غیرمجاز در شـــمال اســـتان کشـــف و ضبط شـــده که ‪ ۵۵۰‬دس ــتگاه‬ ‫مربوط به دوماه اخیر اس ــت»‪ .‬مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی برق ش ــمال‬ ‫اســـتان‪ ،‬پیـــک مصرف شـــبکه در شـــمال اســـتان را بیش ‪۸۰۰‬مـــگاوات ذکر‬ ‫ک ــرد و اف ــزود‪« :‬از این مقدار بیش از ‪۵۰‬درصد در بخش صنعتی و کشـــاورزی‬ ‫اس ــتفاده می ش ــود»‪ .‬درپایان س ــردار ناظ ــری به اتفاق هیئت همـــراه برای‬ ‫همراهـــی و همـــکاری بـــا توزیـــع برق شـــمال کرمـــان در قالـــب کارگروه های‬ ‫تخصص ــی اع ــام امادگی ک ــرد و اظهار داش ــت‪« :‬با شـــناختی کـــه از روحیه‬ ‫ً‬ ‫جه ــادی مهندس س ــلیمانی وجود دارد قطعـــا روزهای بهتـــر و موثرتری با‬ ‫ح ــل مش ــکالت قبلی در این ش ــرکت رخ خواهـــد داد»‪.‬‬ ‫لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫معاون جهاد کشاورزی استان مطرح کرد؛‬ ‫لزوم مشارکت مردم در سامانه هوشمند توزیع مر غ‬ ‫معـــاون بهبود تولیـــدات دامی‬ ‫جهـــاد کشـــاورزی لرســـتان بـــر‬ ‫لـــزوم مشـــارکت مـــردم بـــرای‬ ‫جلوگیـــری از خـــروج مـــرغ در‬ ‫سامانه هوشـــمند توزیع تا کید‬ ‫کـــرد‪ .‬ناصـــر نجیـــب زاده گفت‪:‬‬ ‫«ســـاالنه ‪ ۴۲‬تـــا ‪ ۴۵‬میلیـــون‬ ‫قطعـــه جوجه ریزی در ســـطح‬ ‫اســـتان انجـــام می شـــود‪ .‬در‬ ‫چهارمـــاه امســـال ‪ ۱۵‬میلیـــون‬ ‫قطعـــه جوجه ریـــزی در ســـطح اســـتان انجـــام شـــده کـــه نســـبت به مدت‬ ‫مشـــابه ســـال گذشـــته‪ ۱۲ ،‬درصد رشـــد را شـــاهد هســـتیم»‪ .‬معـــاون بهبود‬ ‫تولیـــدات دامی جهاد کشـــاورزی لرســـتان وضعیت تولید مرغ در اســـتان را‬ ‫مطلـــوب دانســـت و افـــزود‪« :‬ماهانه حدود شـــش هزار تن میـــزان تولید مرغ‬ ‫در اســـتان بـــوده‪ ،‬این درحالی ســـت که میزان مصـــرف ماهانه گوشـــت مرغ‬ ‫چهارهـــزار و ‪ ۵۰۰‬تـــن اســـت»‪ .‬نجیـــب زاده با اشـــاره به تولید ‪ ۹۵۰‬تـــن گوش ــت‬ ‫مـــرغ در دوماهـــه ابتدایـــی ســـال‪ ،‬افـــزود‪« :‬با این وجـــود به دلیـــل کاه ــش‬ ‫جوجه ریـــزی در مناطـــق جنوبـــی کشـــور‪ ،‬شـــاهد کاهـــش تولیـــد مـــرغ نیز‬ ‫هستیم و فشـــار به اســـتان هایی که تولید باالیی دارند‪ ،‬وارد می شود»‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪« :‬ســـاالنه میزان تولید اســـتان بیـــش از ‪ ۷۵‬هزار تن اســـت و میزان‬ ‫مصـــرف ‪ ۵۰‬هزار تن‪ ،‬حـــال اینکه به دلیل کاهش تولید و جوجه ریزی ش ــاهد‬ ‫افزایـــش قیمت ایـــن محصول شـــدیم که ایـــن اختالف قیمت ایجاد ش ــده‬ ‫در برخـــی مناطق فرصت را برای ســـودجویان برای خار ج کـــردن مرغ فراهم‬ ‫کـــرد»‪ .‬معـــاون بهبود تولیـــدات دامی جهـــاد کشـــاورزی لرســـتان با تا کید بر‬ ‫لـــزوم مشـــارکت مردم بـــرای جلوگیـــری از خروج مرغ در ســـامانه هوش ــمند‬ ‫توزیـــع‪ ،‬گفت‪« :‬در این ســـامانه کد ملی درخواســـت نشـــده و ســـهمیه باالتر‬ ‫از میانگیـــن مصـــرف روزانـــه و ســـاالنه پیش بینـــی شـــده اســـت»‪ .‬مهندس‬ ‫نجیـــب زاده بااشـــاره به رصد شـــبانه روزی نیروهای نظارتی بـــر مراحل تولید‬ ‫تـــا توزیع گوشـــت مـــرغ‪ ،‬اظهار داشـــت‪« :‬طی روزهـــای اینده روال عـــادی را‬ ‫دراین زمینـــه خواهیم دیـــد»‪ .‬وی‪ ،‬میانگین مصرف روزانه اســـتان را ‪ ۱۳۰‬تن‬ ‫عنـــوان و خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬روزانـــه به همین میزان کشـــتار و یا باالتـــر را در‬ ‫اســـتان شـــاهد بودیم‪ ،‬ضمن اینکه به دنبـــال افزایش ‪ ۱۵‬درصدی کشـــتارها‬ ‫در روزهـــای پیش رو هســـتیم»‪.‬‬ ‫یو حرفه ای لرستان‪:‬‬ ‫مدیرکل اموزش فن ‬ ‫کارگر فاقد مهارت‪ ،‬یک معضل برای صنایع است‬ ‫یو حرفـــه ای لرســـتان گفت‪« :‬کارگـــر فاقد مهـــارت یک‬ ‫مدیـــرکل امـــوزش فن ‬ ‫معضـــل بـــرای صنایع اســـت»‪ .‬میتـــرا ابراهیمـــی در مراســـم افتتـــاح دو مرکز‬ ‫مهارت امـــوزش فنـــی و حرفـــه ای در بروجـــرد‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪« :‬نداشـــتن کارگر‬ ‫مهارتـــی و ماهـــر یـــک معضـــل بـــرای صنایـــع اســـت»‪ .‬وی تصریح کـــرد‪« :‬از‬ ‫ســـال ‪ ۷۱‬تـــا ‪ ۸۰ ،۹۸‬جـــوار کارگاهـــی در اســـتان افتتاح شـــد اما با احس ــاس‬ ‫ایـــن خالء امـــوزش در صنعـــت از اذرمـــاه ‪ ۹۸‬تـــا ‪ ،۹۹‬مجـــوز ‪ ۸۰‬جوار کارگاهی‬ ‫یو حرفه ای لرســـتان خاطرنش ــان‬ ‫داده شـــده اســـت»‪ .‬مدیرکل امـــوزش فن ‬ ‫کرد‪« :‬قرار اســـت امســـال‪ ۱۴۰۰ ،‬جوار کارگاهی در کشـــور متناســـب با صنایع‬ ‫موجـــود مجوز داده شـــود»‪ .‬ابراهیمی با اشـــاره به مرکز امـــوزش جوارکارگاهی‬ ‫کارخانجات نســـاجی بروجرد‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬ایـــن کارخانجات یک برند قابل‬ ‫افتخار برای لرســـتان اســـت»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬کارخانجات نســـاجی بروجرد‬ ‫یـــک ظرفیت خاص اســـت»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۷۸‬دستگاه ماینر قاچاق در خرم اباد‬ ‫معاون نظارت و بازرســـی ســـازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرســـتان گفت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۷۸‬دســـتگاه ماینـــر ( دســـتگاه اســـتخراج ارز دیجیتـــال) قاچـــاق از ی ــک‬ ‫کارخانـــه متروکـــه در خرم اباد کشـــف شـــد»‪ .‬به گـــزارش ایرنا؛ یوســـف مرادی‬ ‫افـــزود‪« :‬عالوه بـــر توقیف ایـــن محموله قاچـــاق‪ ،‬پرونده تخلفاتـــی متهم به‬ ‫ارزش پنج میلیـــارد و ‪ ۳۴۰‬میلیون ریـــال تشـــکیل و بـــه تعزیـــرات حکومت ــی‬ ‫معرفـــی شـــد»‪ .‬وی اضافـــه کـــرد‪« :‬همچنیـــن با توجه بـــه افزایـــش قیم ــت‬ ‫ســـیمان در برخی مناطق‪ ،‬واحدهای انبار مصالح فروشـــی خرم اباد بازرسی‬ ‫و ســـه واحـــد متخلـــف به دلیل احتکار ســـیمان جریمـــه شـــده اند»‪ .‬مرادی‬ ‫تصریـــح کرد‪« :‬در این راســـتا ســـه واحد متخلـــف به دلیل احتـــکار یک هزار و‬ ‫‪۴۴۰‬کیســـه ســـیمان شناســـایی شـــد و پرونده تخلفاتی انها بـــه ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۶۳۳‬میلیون ریال به تعزیرات حکومتی ارســـال شـــده اســـت»‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪« :‬مـــردم در صورت مشـــاهده هرگونـــه تخلف واحدهای صنفی اس ــتان‬ ‫از جملـــه کم فروشـــی‪ ،‬گران فروشـــی‪ ،‬احتـــکار‪ ،‬درج نکـــردن قیمـــت‪ ،‬نق ــض‬ ‫پروتکل هـــای بهداشـــتی و امتناع از ارائـــه فا کتور‪ ،‬مراتب را با شـــماره ‪ ۱۲۴‬در‬ ‫میـــان بگذارند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان جنوبی‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2287‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫رضا بهنام‬ ‫اعتبار ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی؛‬ ‫هدیه صندوق کارافرینی امید کشور به اشتغال استان‬ ‫اسـتاندار خراسـان جنوبـی از اختصـاص اعتبـار ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالـی صنـدوق‬ ‫کارافرینـی امیـد کشـور بـه اشـتغال اسـتان خبـر داد‪ .‬مالنـوری بـه تشـریح‬ ‫دیـدارش بـا نورالـه زاده؛ مدیر عامـل صنـدوق کارافرینـی امیـد پرداخـت‪ .‬وی‬ ‫بو کارهای‬ ‫گفـت‪« :‬صنـدوق کارافرینـی امیـد بـرای حمایـت از طر ح هـا و کسـ ‬ ‫روسـتایی اسـتان به خصـوص در حـوزه فـراوری محصـوالت معدنـی و‬ ‫اسـتراتژیک زرشـک‪ ،‬زعفـران و عنـاب قـول مسـاعد داد»‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫نورالـه زاده‪ ،‬دسـتورات الزم بـرای تامیـن اعتبـار قریـب بـه ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریـال‬ ‫طر ح هـای و برنامه هـای درخواسـتی اسـتان را صـادر کـرد‪ .‬اسـتاندار‬ ‫در این دیـدار‪ ،‬از خدمـات و برنامه هـای صنـدوق کارافرینـی امیـد در حمایـت‬ ‫بو کارهای خرد و کوچک در سطح استان‬ ‫مالی از طر ح های اشتغال زا و کس ‬ ‫خراسـان جنوبـی تشـکر و قدردانـی کـرد‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ در این جلسـه کـه‬ ‫بـا هـدف پیگیـری افزایـش اعتبـارات قانـون حمایـت از اشـتغال روسـتایی و‬ ‫عشـایری‪ ،‬اعتبـارات مورد نیـاز بـرای پرداخت تسـهیالت به کارافرینـان و افراد‬ ‫جویـای کار در مناطـق شـهری و حاشـیه شـهر و نیـز پیگیـری و درخواسـت‬ ‫افزایـش اعتبـارات الزم در راسـتای تحقـق تفاهم نامه هـای وزارتخانه هـای‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی‪ ،‬جهاد کشـاورزی و اسـتانداری خراسـان جنوبی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بـا حضـور زنگنه مدیر صندوق کارافرینی امید اسـتان همـراه بود‪.‬‬ ‫رفع چند مورد اتفاق خط پمپاژ‬ ‫به مخزن ‪ 500‬مترمکعبی مجتمع سمک نهبندان‬ ‫بو فاضلاب نهبنـدان از رفـع چنـد مـورد اتفـاق خـط پمپـاژ بـه‬ ‫مدیـر امـور ا ‬ ‫مخـزن ‪ 500‬مترمکعبـی مجتمـع سـمک ایـن شهرسـتان خبـر داد‪ .‬مهنـدس‬ ‫خیردوسـت گفـت‪« :‬با توج هبـه قطعـی اب در چنـد روسـتای مجتمع سـمک‬ ‫نهبندان و پس از بررسـی انجام شـده مشـخص شـد خط پمپاژ ‪ 160‬گالوانیزه‬ ‫در چندیـن نقطـه دچـار ترکیدگی شـده و حـدود چهارلیتر در ثانیـه اب به هدر‬ ‫مـی رود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬پـس از اعـزام همـکاران بالفاصلـه عملیـات رفـع‬ ‫اتفـاق انجـام شـد و با توج هبـه خورندگـی خـا ک‪ ،‬اصلاح و تعویـض لوله هـای‬ ‫گالوانیـزه در دسـت انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫اجرای ‪23‬مانور از سوی شرکت گاز استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان‬ ‫جنوبی‪ ،‬از برگزاری ‪ 23‬مانور طی‬ ‫سـال گذشـته در سـتاد و نواحـی‬ ‫شـرکت گاز خراسـان جنوبـی‬ ‫خبر داد‪ .‬سـید محمود هاشـمی‬ ‫گفـت‪« :‬طـی سـال گذشـته و‬ ‫به منظور اجـرای الزامات پدافند‬ ‫غیرعامل‪ ،‬کاهش اسیب پذیری‬ ‫در برابـر تهدیدهـا و بحران هـا‪،‬‬ ‫شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت‬ ‫و هماهنگـی بیـن واحدهـا در زمـان وقـوع حادثـه‪ 23 ،‬مانـور بـا سـناریوهای‬ ‫مختلـف در سـتاد و نواحـی شـرکت گاز خراسـان جنوبـی برگـزار شـد»‪ .‬سـید‬ ‫محمـود هاشـمی افـزود‪« :‬مانور خود حفاظتـی‪ ،‬برخورد بیل مکانیکی و مهار‬ ‫حادثـه ‪ ،‬بحـران افـت فشـار گاز‪ ،‬مارگزیدگـی‪ ،‬قطـع بـرق‪ ،‬مقابلـه بـا اقدامـات‬ ‫خرابکارانـه‪ ،‬نشـت مـاده ادورانـت ازجملـه مـوارد مانورهـای برگـزار شـده در‬ ‫سـطح اسـتان بـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه بـا تلاش و همـت کارکنـان‬ ‫شـرکت گاز اسـتان ‪ ،‬تـ ا چند ماه اینـده پروژه هـای گازرسـانی بـه روسـتاهای‬ ‫دارای قابلیـت گازرسـانی در اسـتان بـه پایـان خواهـد رسـید‪ ،‬مسـئله صیانت‬ ‫و نگهداری از شـبکه های گازرسـانی و همچنین خدمت رسـانی با کیفیت به‬ ‫مـردم بایـد در صـدر اولویت هـا قـرار گیـرد»‪ .‬هاشـمی درپایـان تا کیـد کـرد‪« :‬بـا‬ ‫قتـر مانورهـا و افزایـش امادگی می توان در شـرایط‬ ‫برگـزاری هرچه بیشـتر و دقی ‬ ‫بحرانـی و در مـواردی ازجملـه سـیل‪ ،‬زلزلـه‪ ،‬اقدامـات سـایبری و ‪ ...‬بهتریـن‬ ‫وجـه ممکـن عمـل کـرد و میـزان خسـارت وارده جانـی و مالـی احتمالـی را بـه‬ ‫حداقـل ممکـن رسـاند»‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های مدرسه سازی در بیرجند‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس خراسـان جنوبـی گفـت‪:‬‬ ‫«تلاش مـا بـر این اسـت که مشـکل کمبـود کالس درس مـدارس شـمال‬ ‫شـهر بیرجنـد را بـا اجـرای پروژه هایـی جبـران کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا کنـون‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬پـروژه مدرسه سـازی در بیرجنـد در حال اجـرا بـوده کـه ‪ ۳۱‬پـروژه مربـوط‬ ‫بـه روسـتاهای اطـراف شـهر بیرجنـد اسـت»‪ .‬مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و‬ ‫تجهیـز مـدارس خراسـان جنوبـی با بیان اینکـه شـش پـروژه در شـمال شـهر‬ ‫بیرجنـد در حال اجر اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـرای پروژه هـای مدرسه سـازی‬ ‫شـمال شـهر بیرجنـد کـه باتوج هبـه جمعیـت‪ ،‬بیشـتر نیـاز بـه مدرسـه دارنـد؛‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد تومان اعتبار هزینه شـده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬متاسـفانه به دلیل‬ ‫مهاجرت گسـترده به شـهر بیرجند‪ ،‬در مرکز اسـتان با کمبود فضای اموزشـی‬ ‫روبـه رو هسـتیم و در حال حاضـر با توج هبـه وجـود مشـکالت اقتصـادی ا کثـر‬ ‫مردم در شـمال شـهر سـا کن شـده اند و مشـکالت اموزشـی ما چندبرابر شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز مـدارس خراسـان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫«مبلـغ قـرارداد سـاخت پـروژه سـه میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومـان اسـت کـه بـا‬ ‫ظرفیـت شـش کالس درس توسـط یکـی از خیریـن اسـتان در دست سـاخت‬ ‫اسـت»‪ .‬چاوشـان با اشـاره به اینکه مدرسـه اوتیسـم مهرشـهر تا پایان امسـال‬ ‫بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪ ،‬افـزود‪« :‬سـاخت ایـن پـروژه از سـال ‪ 98‬شـروع‬ ‫شده است؛ اما چون اعتبار خیر به صورت هم زمان با پیشرفت فیزیکی ارائه‬ ‫می شـد پیشـرفت کار پائیـن بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫سیستا نو بلوچستان‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫بهره برداری از پکیج تصفیه خانه فاضالب کنارک‬ ‫پکی ــج تصفیه خان ــه فاض ــاب اضط ــراری ش ــهر کن ــارک به ظرفی ــت‬ ‫‪ ۹۰۰‬مترمکعـ ـب در روز در هفت ــه چهارده ــم پوی ــش هرهفت ــه ال ــف ب_ایران‬ ‫ب ــا حض ــور رئیس جمه ــوری و وزی ــر نی ــرو از طری ــق ویدئو کنفران ــس ب ــه‬ ‫بهر هبـــرداری رســـید‪ .‬نه پروژه صنعت اب وبرق در ‪ ۱۳‬اس ــتان کش ــور از جمله‬ ‫نو بلوچس ــتان با دس ــتور حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی‬ ‫سیستا ‬ ‫و با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو افتتاح شـــد‪ .‬علیرضا قاســـمی مدیرعامل‬ ‫بو فاض ــاب اس ــتان در حاشیه این مراس ــم گف ــت‪« :‬اح ــداث پکی ــج‬ ‫ا ‬ ‫تصفیه خانه فاضالب اضطراری شـــهر کنارک به ظرفیت ‪ ۹۰۰‬مترمکعب در روز‬ ‫که عملیات اجرایی ان در شـــهریور ســـال ‪ ۹۹‬اغاز شـــد‪ ،‬امـــروز دوم مرداد ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬با ســـرمایه گذاری ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریـــال به بهره برداری رســـید»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«ایـــن پکیـــج با هدف حـــذف و کاهـــش پارامترهای الودگی پســـاب خروجی‬ ‫از ایس ــتگاه پمپ ــاژ ‪ c‬واق ــع در جنوب غربی ش ــهر به طوری که ش ــاخص های‬ ‫الودگ ــی پس ــاب خروج ــی به حد مجاز رس ــیدن به منب ــع پذیرن ــده اب های‬ ‫ســـطحی برسد اجرا شد»‪ .‬مدیرعامل ابفای اســـتان اذعان کرد‪« :‬این پکیج‬ ‫غب ــر پنج هزار نفر را تحت پوش ــش ق ــرار داده‪ ،‬تعداد انش ــعابات‬ ‫جمعیت ــی بال ‬ ‫تحت پوش ــش نیز ‪ ۱۱۰۰‬فقره اســـت که تا کنون ‪ ۵۳۱‬انشـــعاب نصـــب و وا گذار‬ ‫شـــده اســـت»‪ .‬قاســـمی عنوان کرد‪« :‬با بهره برداری از این پـــروژه ‪ ۳۹‬کیلومتر‬ ‫ش ــبکه جمـ ـع اوری و خط انتق ــال و یک باب ایس ــتگاه پمپاژ که در س ــنوات‬ ‫قب ــل بااعتب ــار ‪ ۲۷۰‬میلیارد ری ــال اح ــداث ش ــده ب ــه تصفیه خان ــه متص ــل و‬ ‫ش ــهروندان ش ــهر کن ــارک ب ــا ش ــاخص بهره من ــدی ‪ 13‬درص ــد از مجم ــوع‪،‬‬ ‫جمـــع اوری‪ ،‬انتقـــال و تصفیه فاضالب بهداشـــتی بهره مند خواهند شـــد»‪.‬‬ ‫وی در خاتمه گفت‪« :‬تعداد مشـــترکین در حال حاضر ‪ 531‬فقره اس ــت که با‬ ‫پروژه ه ــای در دسـ ـت اقدام ب ــه ‪ ۱۵۰۰‬فقـــره خواهد رســـید»‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫حمایت شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫از واحدهای صنعتی دانش بنیان‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس خبر داد؛‬ ‫به پایان رسیدن عملیات اجرایی سد مخزنی هایقر‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس ــتانداری‬ ‫فارس از پایان عملیات اجرایی س ــد مخزنی‬ ‫هایق ــر با حج ــم ‪۲۲۷‬میلیون مترمکعب و با‬ ‫حض ــور ویدئوکنفرانس ــی رئیس جمه ــوری‬ ‫خب ــر داد‪ .‬محم ــود رضای ــی‪ ،‬بااعالم اینک ــه‬ ‫پنج ط ــرح وزارت نی ــرو در اس ــتان فارس به‬ ‫بهر هب ــرداری رس ــید‪ ،‬گف ــت‪« :‬س ــد مخزنی‬ ‫هایق ــر ب ــا حج ــم ‪227‬میلیون مترمکع ــب‬ ‫ب ــا ط ــول ت ــاج ‪ 235‬مت ــر از ن ــوع س ــد بتن ــی‬ ‫غلتکی یک ــی از این پروژه هاس ــت ک ــه برای‬ ‫جلوگی ــری از ورود س ــیالب ب ــه گنبده ــای‬ ‫نمک ــی س ــاخته ش ــده اس ــت»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«کنترل و ذخیره س ــازی س ــیالب ها‪ ،‬تنظیم‬ ‫جری ــان و ذخیره س ــازی اب رودخان ــه قبل‬ ‫از شور ش ــدن و تامی ــن اب ش ــرب صنعت ــی‬ ‫و کش ــاورزی در ش ــهرهای جنوبی استان و‬ ‫اراض ــی پای ــاب ازجمله اه ــداف بهره برداری‬ ‫از س ــد هایق ــر اس ــت»‪ .‬مع ــاون هماهنگ ــی‬ ‫ام ــور عمرانی اس ــتانداری فارس بااش ــاره به‬ ‫اح ــداث خ ــط اب رس ــانی ب ــه شهرس ــتان‬ ‫زرین دش ــت از س ــد رودب ــال به ط ــول‬ ‫‪ ۴۱‬کیلومتر‪ ،‬اظهار داش ــت‪« :‬هدف از اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬تصفیه و انتق ــال ‪ ۸۶۰‬لیتربرثانیه‬ ‫اب از س ــد رودبال به شهرستان های داراب‬ ‫و زرین دش ــت و روس ــتاهای مس ــیر خ ــط‬ ‫انتق ــال اب اس ــت»‪ .‬رضای ــی تصری ــح کرد‪:‬‬ ‫«ب ــا بهره برداری از فاز یک ای ــن پروژه میزان‬ ‫‪ ۱۵۰‬لیتربرثانی ــه اب از تصفیه خانه داراب به‬ ‫زرین دش ــت تامین خواهد ش ــد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫در ف ــاز دوم با افزای ــش ظرفیت تصفیه خانه‬ ‫‪ ۳۶۰‬لیتربرثانی ــه اب س ــد رودب ــال ب ــه‬ ‫شهرس ــتان زرین دش ــت منتقل می شود»‪.‬‬ ‫وی عن ــوان ک ــرد‪« :‬ای ــن پ ــروژه در مقی ــاس‬ ‫وس ــیع تری تعری ــف ش ــده اس ــت و اج ــرای‬ ‫ان در ش ــهر حاجی اب ــاد و اب رس ــانی ب ــه‬ ‫ش ــهر دبیران نیز در دس ــتورکار ق ــرار دارد که‬ ‫مراس ــم افتتاحیه ان در روس ــتای خســـویه‬ ‫اس ــت؛ مجم ــوع اعتب ــار موردنی ــاز ب ــرای‬ ‫غب ــر ‪۱۲۰‬میلیاردتومان‬ ‫اجرای ای ــن پروژه بال ‬ ‫براورد ش ــده اس ــت»‪ .‬مع ــاون ام ــور عمرانی‬ ‫اس ــتانداری ف ــارس خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در‬ ‫اجرای پروژه های بعدی ش ــاهد اب رس ــانی‬ ‫به ش ــهر دبیران‪ ،‬ش ــهر پیر و س ــایر روستاها‬ ‫خواهی ــم ب ــود؛ ضمن اینک ــه تم ــام اب‬ ‫مصرفی زرین دش ــت از س ــد رودب ــال تامین‬ ‫می ش ــود ک ــه ف ــاز نخس ــت ان افتتاح ش ــد؛‬ ‫در فازهای بعدی س ــایر ش ــهرها و روستاها‬ ‫نی ــز از ادام ــه پ ــروژه بهره من ــد خواهن ــد‬ ‫ش ــد»‪ .‬مع ــاون هماهنگ ــی ام ــور عمران ــی‬ ‫اس ــتانداری فارس درپای ــان ضمن قدردانی‬ ‫از متصدی ــان این پروژه‪ ،‬گف ــت‪« :‬این پروژه‬ ‫در حداق ــل زمان ممک ــن به اج ــرا درامده و‬ ‫کارفرمای ان ش ــرکت اب منطقـ ـه ای فارس‬ ‫اس ــت و باتوج هب ــه خشک س ــالی های‬ ‫اخی ــر دراین منطق ــه درحال حاضر ش ــرایط‬ ‫نس ــبت ب ــه قب ــل مناس ــب اس ــت و م ــردم‬ ‫ای ــن شهرس ــتان از اب با کیفی ــت بهره مند‬ ‫می ش ــوند‪ .‬پ ــروژه س ــد هایق ــر دارای ردیف‬ ‫اعتباری بودجه در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬و س ــال های‬ ‫بعدی خواهد ب ــود‪ .‬پرداخت قیمت اراضی‬ ‫و ام ــا ک روس ــتاهای واقع در بس ــتر س ــد و‬ ‫اصالح مس ــیر عبور روس ــتاهای هم ج ــوار و‬ ‫همچنین اجرای ش ــبکه های پایین دست‬ ‫ط ــی س ــال های بع ــد پیش بین ــی ش ــده‬ ‫ً‬ ‫اس ــت؛ عملی ــات ابگی ــری قطع ــا در اولی ــن‬ ‫بارندگ ــی مناس ــب انج ــام خواه ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫رضای ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در س ــال های‬ ‫اخی ــر پروژه ه ــای مختل ــف اب رس ــانی در‬ ‫اس ــتان ف ــارس ب ــه بهر هب ــرداری رس ــید که‬ ‫ف ــاز نخس ــت خ ــط دوم انتق ــال اب از س ــد‬ ‫درودزن ب ــه ش ــیراز‪ ،‬اب رس ــانی ب ــه جه ــرم‬ ‫از س ــد س ــلمان فارس ــی‪ ،‬اب رس ــانی ب ــه‬ ‫سعادت ش ــهر از چاه ه ــای تن ــگ س ــیوند‪،‬‬ ‫اب رس ــانی ب ــه داراب از ســـد رودب ــال‪،‬‬ ‫اب رسانی به فس ــا از سد رودبال‪ ،‬اب رسانی‬ ‫ب ــه زرین دش ــت از س ــد رودب ــال از ان جمله‬ ‫اس ــت»‪ .‬به گفت ــه وی‪ ،‬طر ح هایی همچون‬ ‫ف ــاز دوم اب رس ــانی ب ــه ش ــیراز از س ــد‬ ‫درودزن‪ ،‬اب رس ــانی ب ــه شهرس ــتان قی ــر و‬ ‫کارزین از س ــد س ــلمان فارس ــی‪ ،‬اب رسانی‬ ‫ب ــه فیروزاب ــاد از س ــد تن ــگاب و اب رس ــانی‬ ‫ب ــه ارس ــنجان از چاه ه ــای تن ــگ س ــیوند‬ ‫دردسـ ـت اقدام اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران خبر داد؛‬ ‫درحال حرکت در محور نکا‪-‬ساری‬ ‫اجرای سامانه هوشمند توزین‬ ‫ِ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل راه ــداری و حمل ونق ــل جاده ای‬ ‫مازن ــدران از اج ــرای س ــامانه هوش ــمند‬ ‫توزین کنن ــده خودروه ــای درحال حرک ــت‬ ‫در محورنکا‪-‬س ــاری بـ ـه زودی خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش روابط عموم ــی اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونق ــل ج ــاده ای مازن ــدران؛‬ ‫مهندس عباس ــعلی نجفی اظهار داش ــت‪:‬‬ ‫«یک ــی از دالی ــل اصل ــی تخری ــب راه ه ــا‬ ‫اضافه ب ــار وس ــایل نقلی ــه س ــنگین اس ــت‬ ‫و کنت ــرل و شناس ــایی وس ــایل نقلی ــه‬ ‫س ــنگینی ک ــه دارای اضافه ب ــار غیرمج ــاز‬ ‫هس ــتند اهمی ــت فراوان ــی در حف ــظ راه و‬ ‫کاه ــش هزینه ه ــای نگه ــداری ان دارد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه مهم تری ــن ویژگ ــی‬ ‫س ــامانه توزین درحال حرک ــت کنترل وزن‬ ‫وس ــایل نقلی ــه درحال حرک ــت ب ــدون نیاز‬ ‫ب ــه توق ــف اس ــت‪ ،‬تصریح ک ــرد‪« :‬ای ــن امر‬ ‫مزایای ــی چ ــون جلوگی ــری از ات ــاف زمان‪،‬‬ ‫صرفه جوی ــی س ــوخت و ح ــذف نی ــروی‬ ‫انس ــانی را به هم ــراه دارد و اس ــتفاده از‬ ‫سنس ــورهای نصب ش ــده در س ــطح‬ ‫ج ــاده‪ ،‬وس ــایل نقلی ــه متخل ــف دارای‬ ‫اضاف ــه تن ــاژ را شناس ــایی ک ــرده و به ط ــور‬ ‫هوش ــمند به اطالع پلیس راه می رس ــاند»‪.‬‬ ‫مدیرکل راه ــداری و حمل ونق ــل جاده ای‬ ‫مازن ــدران خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در مرحل ــه‬ ‫بع ــد در باس ــکول های ثاب ــت پلیـ ـس راه‬ ‫وس ــیله نقلیه متخل ــف به ط ــور دقیق وزن‬ ‫ش ــده و نس ــبت ب ــه اعم ــال مق ــررات اقدام‬ ‫می ش ــود»‪ .‬مهن ــدس نجف ــی شناس ــایی‬ ‫تخل ــف س ــرعت وس ــایل نقلی ــه س ــنگین‪،‬‬ ‫شناس ــایی وس ــایل فاق ــد بارنام ــه‪ ،‬مج ــوز‬ ‫حم ــل بار و تش ــکیل پای ــگاه ام ــاری جامع‬ ‫از حمل ونق ــل ب ــار در مازن ــدران ب ــرای‬ ‫برنامه ری ــزی و مدیری ــت را از دیگ ــر مزایای‬ ‫ای ــن س ــامانه دانس ــت و تا کید ک ــرد‪« :‬این‬ ‫سیس ــتم ب ــا ارائ ــه اماره ــای دقی ــق از تردد‬ ‫تمام ــی خودروه ــای عب ــوری براس ــاس‬ ‫کالس بندی خودروه ــا و نمایش اطالعات‬ ‫وس ــایل نقلی ــه عب ــوری به ص ــورت زم ــان‬ ‫حقیق ــی‪ ،‬پلیس راهب ــر را در برنامه ری ــزی و‬ ‫پیش بینی ش ــرایط ج ــاده ی ــاری می کند»‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬س ــامانه نرم اف ــزاری‬ ‫توزی ــن درحال حرک ــت به نح ــوی طراح ــی‬ ‫ش ــده اس ــت که امکان دریافت اطالعات از‬ ‫پردازنده و همچنین تش ــخیص و خواندن‬ ‫پ ــا ک خودروه ــای عب ــوری در ان فراه ــم‬ ‫ش ــده و اطالع ــات ابت ــدا ازطری ــق لین ــک‬ ‫وایرل ــس ب ــه اولی ــن پاس ــگاه پلیـ ـس راه و‬ ‫به موازات ان به س ــامانه جامع ‪ ITS‬ارسال‬ ‫می ش ــود و تمام ــی نهاده ــای مس ــئول‬ ‫ام ــکان دسترس ــی و اق ــدام درخص ــوص‬ ‫تخلف ــات ثبت ش ــده را دارن ــد»‪.‬‬ ‫جان تاز ه گیالن با حضور ارتش در زمان ویروس کرونا‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫حض ــور س ــربازان مقتدر نی ــروی زمین ــی ارت ــش جمهوری‬ ‫اس ــامی و هوانی ــروز همیش ــه سلحش ــور و بی ب ــا ک‬ ‫درمقابله ب ــا وی ــروس کرونا در غرب گی ــان‪ ،‬علی الخصوص‬ ‫شهرس ــتان فومن س ــبب ش ــد تا امید در دل م ــردم هویدا‬ ‫ش ــده و رنگی دگر در زندگی خود ببینند‪ .‬س ــرباز جان برکف‬ ‫و م ــرد میدان ک ــه در هشت س ــال جنگ تحمیل ــی و دفاع‬ ‫مق ــدس از اب وخ ــا ک و نام ــوس س ــرزمینش دف ــاع کرد و‬ ‫توفی ــق این را داش ــته ت ــا چه ــره بی بدیل و مردمـ ـی اش را‬ ‫ب ــه م ــردم بشناس ــاند‪ .‬این س ــرباز کس ــی نیس ــت جز یک‬ ‫ج ــوان روس ــتایی ک ــه س ــال ها در لب ــاس س ــبزقامتان و‬ ‫رزم پوش ــان‪ ،‬همیش ــه ام ــاده خدم ــت ب ــه میه ــن و مردم‬ ‫بوده اس ــت‪ .‬س ــرهنگ ولی رحمان ــی؛ همان ج ــوان دیروز‬ ‫روس ــتای اب ــرود اس ــت که س ــال ها ب ــا خدم ــت صادقانه و‬ ‫ش ــرافتمندانه و ب ــا حض ــور ش ــجاعانه در هوانی ــروز درکن ــار‬ ‫نب ــردار اص ــل والیت فقیه مقام‬ ‫هم رزمان ــش مطیع و فرما ‬ ‫معظ ــم رهب ــری و ارت ــش جمه ــوری اس ــامی ای ــران بوده‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــرهنگ خلبان ولی رحمانی؛ فرمانده دانش ــکده‬ ‫اموزش ــی هوانیروز با کوله ب ــاری از تجربه در جنگ و دفاع از‬ ‫میه ــن و خدمت به م ــردم؛ این ب ــار به فرم ــان رهبر معظم‬ ‫انق ــاب و به نمایندگ ــی از نی ــروی زمین ــی ارت ــش در غ ــرب‬ ‫اس ــتان گیالن ش ــتافته اس ــت‪ ،‬این بار ن ــه ب ــرای مقابله با‬ ‫متج ــاوزان بیگانه؛ بلکه ب ــرای تقابل با بیم ــاری منحوس‬ ‫و نفس گی ــر کرون ــا و ب ــرای ای ــن مب ــارزه نی ــز برنامه ه ــای‬ ‫اس ــتراتژیکی اتخ ــاذ کرده اس ــت‪ .‬حضور س ــرهنگ خلبان‬ ‫ول ــی رحمان ــی در ط ــی یک س ــال واندی در شهرس ــتان‬ ‫فومن س ــبب ش ــده اس ــت تا اقدامات و پروژه های بس ــیار‬ ‫منحصرب هف ــردی در شهرس ــتان ص ــورت گی ــرد ک ــه این امر‬ ‫تا کن ــون توس ــط هی ــچ مس ــئولی در شهرس ــتان و اس ــتان‬ ‫انج ــام نش ــده ب ــود؛ البت ــه ن ــه ازان جه ــت که در گذش ــته‬ ‫چنی ــن ویروس ــی وج ــود نداش ــت؛ بلک ــه تس ــریع در ام ــر‬ ‫خدمت رس ــانی و کیفیت ان مدنظر بوده اس ــت‪ .‬سرهنگ‬ ‫ول ــی رحمان ــی مج ــری تام االختی ــار ارت ــش جمه ــوری‬ ‫اس ــامی ای ــران‪ ،‬در ب ــدو ورود خ ــود با هم ــکاری مجموعه‬ ‫س ــتادی و لجس ــتیکی ضم ــن پا ک س ــازی و سـ ـم زدایی‬ ‫تم ــام روس ــتاها اق ــدام ب ــه رف ــع کاس ــتی های مهم تری ــن‬ ‫بیمارس ــتان شهرس ــتان ک ــرد و ب ــا ایجاد بخش ای سـ ـی یو‬ ‫خدم ــت ش ــایانی را دراین حوزه ب ــه ش ــهروندان ارائه داده‬ ‫اس ــت‪ .‬مدیر اجرای ــی طر ح ه ــای محرومیت زدایی نیروی‬ ‫زمین ــی مح ــوری ارت ــش و هوانی ــروز قهرم ــان برنامه ه ــای‬ ‫هفتگ ــی و گاه ــی ماهانه خ ــود را اختصاص ب ــه پیگیری و‬ ‫رون ــد رش ــد پروژه هایی چون تجهیز و نوس ــازی مس ــاجد‪،‬‬ ‫اح ــداث پ ــل‪ ،‬تجهیز خان ــه بهداش ــت‪ ،‬نوس ــازی و تجهیز‬ ‫بخش ه ــای بیمارس ــتان ام ــام حس ــن مجتب ــی فوم ــن‪،‬‬ ‫س ــاخت مس ــکن محرومین و تجهیز سیس ــتم گرمایشی و‬ ‫سرمایش ــی مصالی شهرس ــتان فوم ــن کرده اس ــت‪ .‬همه‬ ‫این امور به دس ــتور فرمانده ــی نیروی زمین ــی ارتش (امیر‬ ‫س ــرتیپ دکت ــر کیوم ــرث حیدری) و امیر س ــرتیپ یوس ــف‬ ‫قربان ــی (فرمانده ــی هوانی ــروز ارت ــش) در غ ــرب گی ــان‬ ‫درحال اج ــرا هس ــتند و ب ــه پ ــروژه س ــاخت پ ــل و ج ــاده‬ ‫در برخ ــی روس ــتاها‪ ،‬تعمی ــرات اساس ــی درمانگاه ه ــای‬ ‫روس ــتایی ده هامیلیاردتوم ــان اعتب ــار ب ــرای اس ــتان و‬ ‫شهرس ــتان تخصیص داده ش ــده است‪ .‬س ــرهنگ خلبان‬ ‫ول ــی رحمان ــی‪ ،‬خصایل ــش را از مکت ــب رهبر کبی ــر انقالب‬ ‫و ش ــجاعتش را از س ــرداران رش ــید جن ــگ تحمیل ــی چون‬ ‫ش ــهیدان لش ــکری و کش ــوری اموخته اس ــت ک ــه تا نفس‬ ‫در س ــینه دارد ج ــان خ ــود را بی توق ــع و من ــت در ت ــرازوی‬ ‫اخ ــاص ب ــرای میه ــن و م ــردم خ ــود بگ ــذارد و بی تردی ــد‬ ‫تابه ح ــال نی ــز این گون ــه ب ــوده اس ــت و این ام ــر را ب ــا تالش‬ ‫بی دری ــغ و بازدیده ــای بی وقفه ماهانه خود نش ــان داده‬ ‫اس ــت‪ .‬می توان گفت به راس ــتی س ــرهنگ رحمان ــی؛ این‬ ‫س ــرباز بی ادع ــای وط ــن بی هی ــچ چشم داش ــت و توقعی‪،‬‬ ‫ب ــا چشـ ـم پا ک و دل س ــیر‪ ،‬امانـ ـت داری پا ک دس ــت برای‬ ‫ارتش و هوانیروز همیش ــه قهرمان اس ــت و بی تردید ضمن‬ ‫بهره من ــدی از دع ــای مردم ــان غ ــرب گی ــان از توفیق ــات‬ ‫الهی نی ــز برخوردار خواهد ب ــود‪ .‬این نکت ــه را در اخر یاداور‬ ‫می ش ــویم که کاش تمامی مس ــئولین این گون ــه با خلوص‬ ‫ب ــه خدمت مش ــغول بودن ــد و جای گل ــه از کمب ــود اعتبار‬ ‫ـام خ ــود تما مک ــردن پروژه های بیش ــتر بکوش ــند تا‬ ‫ی ــا به ن ـ ِ‬ ‫نام ــی نی ــک از خ ــود به ج ــای بگذارند‪.‬‬ ‫ک فوالد مبارکه‬ ‫اجرای طرح ملی وا کسیناسیون در لنجان با کم ‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان لنجــان‬ ‫در حاشــیه بازدیــد نماینــده مــردم لنجــان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی از رونــد‬ ‫وا کسیناســیون کرونــا در مرا کــز تجمیــع‬ ‫وا کسیناســیون فوالدشــهر گفــت‪« :‬به دنبــال‬ ‫اجــرای طــرح ملــی وا کسیناســیون در ســطح‬ ‫کشــور‪ ،‬شهرســتان لنجــان ‪ 2‬مرکــز تجمیــع‬ ‫وا کسیناســیون را مــورد بهر هبــرداری قــرار‬ ‫داد»‪ .‬علــی وحدتــی افــزود‪« :‬شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه در راســتای عمــل بــه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی خــود و طبــق درخواســت مدیــر‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان لنجان‬ ‫و بــا موافقــت مدیرعامــل مجتمــع فــوالد ســبا‬ ‫و حمایــت مدیــر روابط عمومی فــوالد مبارکه‪،‬‬ ‫در اماده سازی و تجهیز مرا کز وا کسیناسیون‬ ‫شهرســتان لنجــان نقــش قابل توجهــی‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بــا کمــک‬ ‫مجتمــع فــوالد ســبا و فــوالد مبارکــه فضــای‬ ‫بســیار مناســب فیزیکــی بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫وا کسیناســیون به وجــود امــد‪ .‬تجهیــزات‬ ‫و امکانــات غرفه بنــدی انجــام و هزینــه‬ ‫قابل توجهــی توســط فــوالد مبارکــه صــرف‬ ‫یکــردن طــرح ملــی وا کسیناســیون‬ ‫اجرای ‬ ‫در ســطح شــهر زرین شــهر شــد»‪ .‬وحدتــی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬ایــن کمــک موجــب شــد‬ ‫کــه طــرح وا کسیناســیون در فضایــی‬ ‫بسیار مناســب و بــدون ازدحام جمعیــت و در‬ ‫رفــاه کامــل بــرای شــهروندان اجرایــی شــود»‪.‬‬ ‫وی ضمــن قدردانــی از کمک هــای مجتمــع‬ ‫فــوالد ســبا و فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«با توجه به اینکــه شــاه کلید حــل بحــران‬ ‫کرونــا وا کسیناســیون اســت‪ ،‬امیدواریــم بــا‬ ‫امکاناتــی کــه فراهــم شــده بــا ســرعت و دقــت‬ ‫بیشــتری برنامــه ملــی وا کسیناســیون را در‬ ‫شهرســتان به پیــش ببریــم»‪.‬‬ ‫شایان ذکر اســت؛ حســین رجایــی‬ ‫(نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی)‪ ،‬به منظــور بازدیــد میدانــی از‬ ‫رونــد وا کسیناســیون کرونــا از مرا کــز تجمیــع‬ ‫وا کسیناســیون فوالدشهر و زرین شهر بازدید‬ ‫کرد‪ .‬مرا کز وا کسیناسیون کرونا در شهرستان‬ ‫لنجــان شــامل ورزشــگاه تختــی (اســتخر‬ ‫تختــی)‪ ،‬ورزشــگاه ایثــار‪ ،‬مرکــز خدمــات جامع‬ ‫ســامت‪ ،‬مرکــز ســده لنجــان‪ ،‬مرکــز باغشــاد‪،‬‬ ‫مرکــز ورنامخواســت‪ ،‬مرکــز چرمهیــن‪ ،‬مرکــز‬ ‫باغبــادران‪ ،‬مرکزچم یوســفعلی‪ ،‬مرکز حاجت‬ ‫اقــا و مرکــز کچوئیــه اســت‪.‬‬ ‫معـــاون صنایـــع کوچـــک شـــرکت شـــهرک های صنعتی خراســـان شـــمالی‬ ‫گفت‪« :‬شـــرکت شـــهرک های صنعتی خراسان شـــمالی نسبت به شناسایی‬ ‫واحدهـــای صنعتـــی کوچـــک و متوســـط مســـتقر در شـــهرک ها و نواح ــی‬ ‫صنعتـــی و منطقه ویژه اقتصادی که مســـتعد دانش بنیان شـــدن هس ــتند‬ ‫حمایـــت مالـــی و معنـــوی می کنـــد»‪ .‬محســـن صابـــری بااشـــاره به اینکه‬ ‫شـــرکت های دانش بنیان در شـــهرک های صنعتـــی از اولویت هـــای ویژه ای‬ ‫برخـــوردار هســـتند‪ ،‬گفـــت‪« :‬ایـــن شـــرکت ها به منظـــور هم افزایـــی عل ــم و‬ ‫ثروت ‪ ،‬توســـعه اقتصـــاد دانش محـــور ‪ ،‬تحقق اهـــداف علمـــی و اقتصادی و‬ ‫تجاری ســـازی نتایج تحقیق و توســـعه در حـــوزه فناوری های برتر تش ــکیل‬ ‫می شـــود»‪ .‬صابـــری بیـــان کـــرد‪« :‬شـــرکت شـــهرک های صنعتی اســـتان در‬ ‫ســـال ‪ 99‬دوره اموزشـــی جامـــع درزمینه تربیت مشـــاور شناســـایی نیازهای‬ ‫فناورانـــه واحدهـــای صنعتـــی برگزار کرد و مشـــاورین بومـــی را تربیت کرد که‬ ‫مورد تاییـــد ســـازمان صنایـــع کوچـــک هســـتند»‪ .‬معـــاون صنایـــع کوچک‬ ‫افـــزود‪« :‬باتوجه بـــه نقـــش مهمـــی کـــه علـــم و فنـــاوری در دنیـــای امـــروزی‬ ‫صنعـــت دارد‪ ،‬واحدهـــای صنعتـــی نیازمنـــد اســـتفاده از فناوری های نوین‬ ‫هستند؛ درهمین راســـتا مشـــاورین مورد تایید می توانند با حمایت شرکت‬ ‫شـــهرک های صنعتی اســـتان ایـــن نیازها را شناســـایی کرده و رفـــع کنند»‪.‬‬ ‫صابـــری بابیان اینکه نیاز یکی از واحدهای صنعتی توســـط یک فناوری رفع‬ ‫شـــد‪ ،‬گفت‪« :‬ما می توانیم بـــا ایجاد زنجیره ارتباط بیـــن واحدهای صنعتی‬ ‫و مشاورین‪ ،‬بسیاری از موانع پیشـــروی تولید را برداریم و استان را به سمت‬ ‫خودکفایـــی بیشـــتر ســـوق دهیـــم»‪ .‬درهمین راســـتا؛ بازدیـــدی از دو واح ــد‬ ‫صنعتـــی کـــه مســـتعد دانش بنیـــان شـــدن و دانش بنیان شـــده ‪ ،‬بـــا حضور‬ ‫معاون صنایع کوچک شـــرکت شهرک های صنعتی اســـتان‪ ،‬نماینده پارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری و مشـــاور شناســـایی نیازهـــای فناورانه در شـــهرک کارگاهی‬ ‫بجنورد صـــورت گرفت ‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت واحد های صنعتی‬ ‫شهرک صنعتی شیروان‬ ‫مدیرعامل شـــرکت شـــهرک های صنعتی خراســـان شـــمالی گفت‪« :‬مسائل‬ ‫و مشـــکالت واحد هـــای صنعتـــی مســـتقر در شـــهرک صنعتـــی شـــیروان ب ــا‬ ‫حضـــور واحدهـــای صنعتـــی موردبررســـی قـــرار گرفـــت»‪ .‬ســـیاوش وحدت‬ ‫گفت‪« :‬مشـــکالت واحد های صنعتی مســـتقر در شـــهرک صنعتی شـــیروان‬ ‫ازقبیـــل عدم وجود تصفیه خانه‪ ،‬عدم ارائه تســـهیالت بانکی ‪ ،‬عدم ســـرمایه‬ ‫در گردش‪ ،‬صدور پروانه ســـاختمانی ‪ ،‬مشـــکالت بیمـــه ای تامین اجتماعی‬ ‫و ‪ ...‬موردبررســـی قـــرار گرفـــت و راهکارها و پیشـــنهاد ها جهت رفـــع موانع و‬ ‫مشـــکالت موجود ارائه شـــد»‪ .‬وی اظهار داشـــت‪« :‬درخصوص زمین هایی‬ ‫کـــه در شـــهرک ها و نواحـــی صنعتی اســـتان بـــه متقاضیـــان وا گذار ش ــده و‬ ‫ســـرمایه گذاران و متقاضیـــان هیچ گونـــه اقدامی جهت ساخت وســـاز انجام‬ ‫نداده انـــد‪ ،‬در حال پیگیری ســـت و تعیین تکلیـــف می شـــود»‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫«مطالعـــات تصفیه خانـــه شـــیروان درحال انجـــام اســـت کـــه پـــس از اتم ــام‬ ‫مطالعـــات اجرایـــی می شـــود»‪ .‬وحـــدت بااشـــاره به اینکه شـــهرک صنعت ــی‬ ‫شـــیروان امـــاده وا گـــذاری بـــه ســـرمایه گذاران صنعتی ســـت‪ ،‬عنـــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫«باتوجه بـــه تامیـــن زیرســـاخت ها و قابلیت هـــای موجـــود در شـــهرک های‬ ‫صنعتـــی‪ ،‬ما ســـرمایه گذاران خارج از اســـتان را ترغیب به ســـرمایه گذاری در‬ ‫ســـطح شـــهرک ها و نواحی صنعتـــی اســـتان می کنیم»‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت‬ ‫شـــهرک های صنعتی استان اظهار داشـــت‪« :‬با حمایت نماینده شهرستان‬ ‫شـــیروان بناست سرمایه گذاری در صنعت ریســـندگی و بافندگی را در سطح‬ ‫اســـتان گســـترش دهیـــم و بـــا ســـرمایه گذار ایـــن صنعـــت کـــه بـــا مشـــارکت‬ ‫ایـــدرو دراین اســـتان صورت خواهـــد گرفت تعامـــل الزم را خواهیم داش ــت‬ ‫تـــا در شـــهرک صنعتـــی شـــیروان بتوانـــد اســـتقرار یابـــد»‪ .‬الزم به ذکر اس ــت؛‬ ‫دراین جلســـه کـــه باحضـــور نماینـــده شهرســـتان شـــیروان در مجلـ ـس ‪،‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتی اســـتان‪ ،‬رئیس ســـازمان صمت ‪،‬‬ ‫رئیـــس بانـــک ملی و رئیس بانک صنعـــت و معدن و برخی مســـئولین برگزار‬ ‫شـــد و تصمیماتی اتخاذ شـــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر عاملذوب اهناصفهان‪:‬‬ ‫انتقال «ذوب» از فرابورس به بورس‬ ‫ی می شود‬ ‫به زودی نهای ‬ ‫رزیت ــا توکل ــی‪ /‬فراینـــد انتقـــال‬ ‫نمـــاد ذوب از فرابـــورس بـــه بورس‬ ‫درحال انجـــام اســـت و بـــه زودی‬ ‫مراحـــل ان نهایـــی می شـــود‪.‬‬ ‫منصـــور یـــزدی زاده؛ مدیرعامـــل‬ ‫ذوب اهـــن اصفهـــان ‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫«ا گـــر ذوب اهـــن را بـــرای واردات‬ ‫زغال ســـنگ خارجـــی ازاد بگذارند‪،‬‬ ‫ازنظـــر کیفیـــت و ارزش اقتصـــادی‬ ‫بازدهی بیشـــتری خواهد داشت»‪.‬‬ ‫یـــزدی زاده با تشـــریح دالیل تمرکز‬ ‫ایـــن شـــرکت بـــر صـــادرات شـــمش‪ ،‬بیـــان کـــرد‪« :‬محدودیـــت در صـــادرات‬ ‫محصـــوالت نهایی به دلیـــل تحریم ها و وضع تعرفه های ســـنگین بر واردات‬ ‫محصوالت نهایی فوالدی با عنوان حمایت از صنایع داخلی توســـط س ــایر‬ ‫کشـــورها‪ ،‬تعـــدد کارخانه هـــای نـــورد در کشـــور و رقابت منفـــی قیمتی ان ها‬ ‫در بازار هـــای هـــدف صادراتـــی به دلیل دسترســـی بـــه شـــمش ارزان قیمت‬ ‫داخلی بســـیار دشـــوار اســـت‪ .‬به همین منظور بیشتر کشـــور ها تمایل دارند‬ ‫تـــا تنهـــا شـــمش فـــوالدی را وارد کشـــور خود کنند تـــا محصـــوالت نهایی»‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل ذوب اهـــن اصفهـــان‪ ،‬چالش هـــای ایـــن شـــرکت را عنـــوان کرد‬ ‫و گفـــت‪« :‬بحـــران اب در اصفهـــان‪ ،‬تحریم هـــا‪ ،‬ویـــروس کرونـــا‪ ،‬محدودیت‬ ‫ظرفیت تولید زغال ســـنگ کشـــور‪ ،‬عدم تناســـب قیمت گذاری زغال س ــنگ‬ ‫داخلـــی در مقایســـه بـــا زغال ســـنگ خارجـــی از چالش هایی ســـت کـــه این‬ ‫شـــرکت با ان مواجه اســـت»‪ .‬یـــزدی زاده درباره برنامه های اتی این ش ــرکت‬ ‫گفـــت‪« :‬افزایش تولید بـــا راه اندازی کوره بلند شـــماره یـــک‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫کک‪ ،‬تملـــک معـــادن ســـنگ اهن‪ ،‬تکمیـــل زنجیـــره تامیـــن اب‪ ،‬افزای ــش‬ ‫موجـــودی مواد اولیه‪ ،‬تاســـیس شـــرکت حمل ونقل ریلی بـــرای حمل ونقل‬ ‫پایـــدار مـــواد اولیه‪ ،‬خرید برق از بورس انرژی‪ ،‬اغاز بازســـازی باتری شـــماره ‪۲‬‬ ‫کک ســـازی‪ ،‬تداوم انتقال پساب شـــهری به کارخانه‪ ،‬انتشار اوراق مرابحه و‬ ‫اســـتفاده از توان شـــرکت های تابعه خارج از کشـــور ازجمله برنامه های این‬ ‫شـــرکت است»‪.‬‬ ‫بیمارستان های گیالن؛ مملو از بیماران کرونایی‬ ‫معاون علوم پزشـــکی گیالن‪ ،‬از بستری شـــدن ‪ ۹۰۰‬بیمار کرونایی در س ــطح‬ ‫بیمارســـتان های اســـتان خبـــر داد و گفت‪« :‬افراد به محـــض پیدایش عالئم‬ ‫ســـرماخوردگی به پزشـــک یا مرا کز جامع خدمات ســـامت مراجعه کنند»‪.‬‬ ‫به گـــزارش ایســـنا؛ دکتر انـــوش دهنادیمقـــدم با اشـــاره به پیش بینـــی روند‬ ‫افزایشـــی بیمـــاری کرونـــا در اســـتان گیـــان‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪« :‬متاســـفانه روند‬ ‫افزایـــش تصاعـــدی بیمـــاران کرونایـــی به دلیـــل عـــدم رعایـــت پروتکل های‬ ‫بهداشـــتی در اســـتان همچنـــان ادامـــه دارد»‪ .‬وی از بستری شـــدن ‪۲۵۰‬‬ ‫بیمـــار جدیـــد کرونایی طی شـــبانه روز گذشـــته در گیالن خبـــر داد و تصریح‬ ‫کـــرد‪« :‬در حال حاضر ‪ ۹۰۰‬بیمار کرونایی در ســـطح بیمارســـتان های اس ــتان‬ ‫بســـتری هســـتند و حال ‪ ۱۴۰‬نفر‪ ،‬بد اســـت»‪ .‬معاون درمان دانشـــگاه علوم‬ ‫پزشـــکی گیالن‪ ،‬با بیان اینکه بیمارســـتان های ما مملو از بیمـــاران کرونایی‬ ‫شـــده اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬خـــودداری از مســـافرت بـــه گیـــان الزامی ســـت؛ زیرا‬ ‫یس ــت‬ ‫در حال حاضـــر جدی تریـــن تهدید برای مـــا تعداد زیاد مسافرتهای ‬ ‫که به اســـتان انجام می شـــود»‪ .‬دهنادیمقدم‪ ،‬از مردم خواســـت با جدیت‬ ‫ً‬ ‫و قاطعیـــت پروتکل های بهداشـــتی را رعایت کنند و افـــزود‪« :‬حتما از حضور‬ ‫در مکان هـــای تجمـــع همچـــون رســـتوران ها و قهوه خانه هـــا و مکان ه ــای‬ ‫د تهویـــه مناســـب خـــودداری کنیـــد و ســـعی کنیـــد در خان ــه‬ ‫خـــاص فاقـــ ‬ ‫بمانیـــد تـــا از خیز پنجـــم به ســـامت بگذریـــم»‪ .‬وی با بیان اینکه مســـافرت‬ ‫و مســـافرپذیری نیـــز نباید انجام شـــود‪ ،‬خاطرنشـــان کرد‪« :‬افـــراد به محض‬ ‫پیدایـــش عالئم ســـرماخوردگی به پزشـــک یا مرا کز جامع خدمات ســـامت‬ ‫ً‬ ‫مراجعه کنند و در صورت مشـــکوک شـــدن بـــه کرونا‪ ،‬حتما ایزوله شـــوند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 16 1400‬ذی الحجه ‪ 27 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2287‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫یادداشت‬ ‫ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری استانداری خراسان رضوی‪:‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫امادگی منطقه چهار عملیات انتقال گاز‬ ‫در رفع بحران ها ستودنی ست‬ ‫ب ــا حضور مدیرکل س ــتاد مدیریت پدافند غیرعامل و ش ــرایط‬ ‫اضط ــراری اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی و هیئ ــت هم ــراه‪،‬‬ ‫نشس ــت هماهنگ ــی کمیت ــه پدافن ــد غیرعام ــل و مدیری ــت‬ ‫ش ــرایط اضط ــراری در منطق ــه چه ــار عملی ــات انتق ــال گاز‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی منطق ــه چه ــار؛ محمد‬ ‫کام ــل (مدی ــر منطقه چه ــار عملی ــات انتق ــال گاز) در ابتدای‬ ‫این جلس ــه گفت‪« :‬این منطقه ب ــا دارا بودن بی ــش از پنج هزار‬ ‫و ‪ 600‬کیلومت ــر خط ــوط انتقال فش ــارقوی گاز یک ــی از مناطق‬ ‫تاثیرگ ــذار در مجموعه انتقال گاز کش ــور‪ ،‬به حس ــاب می اید»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬منطق ــه چه ــار عملی ــات انتق ــال گاز عه ــده دار‬ ‫انتق ــال گاز اس ــتان های خراس ــان رض ــوی‪ ،‬ش ــمالی‪ ،‬جنوبی‬ ‫و بخش های ــی از اس ــتان های س ــمنان و گلس ــتان اس ــت و از‬ ‫حجم روزانه انتقال گاز کش ــور‪ ،‬ح ــدود ‪82‬میلیون مترمکعب‬ ‫ان ازطری ــق خ ــط لول ــه ای ــن منطقه انج ــام می ش ــود»‪ .‬مدیر‬ ‫منطقه ‪ 4‬عملیات انتقال گاز بابیان اینکه اشنایی با مدیریت‬ ‫بح ــران کمک موث ــری در حل معض ــات خواهد ک ــرد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪« :‬نگرش س ــنتی به مدیریت بحران‪ ،‬مدیریتی انفعالی‬ ‫بوده و در ان نگرش س ــعی می ش ــد ضرر و اس ــیب های ناش ــی‬ ‫از ح ــوادث و خرابی ه ــای ان‪ ،‬رفع یا محدود ش ــود؛ اما ا کنون‬ ‫نگ ــرش ب ــه ای ــن واژه ع ــوض ش ــده اس ــت‪ .‬براس ــاس معن ــای‬ ‫اخی ــر‪ ،‬هم ــواره بای ــد مجموعـ ـه ای از طر ح ه ــا و برنامه ه ــای‬ ‫عمل ــی ب ــرای مواجهه با تح ــوالت احتمال ــی این ــده در داخل‬ ‫س ــازمان ها پیش بین ــی و تنظیم ش ــود و مدیران بای ــد درباره‬ ‫اتفاق ــات احتمال ــی این ــده بیندیش ــند و امادگ ــی رویاروی ــی با‬ ‫وقای ــع پیش بینی ش ــده و حت ــی غیرمترقب ــه را کس ــب کنن ــد‬ ‫ک ــه برگ ــزاری این گونه جلس ــات کم ــک فراوانی ب ــه تحقق این‬ ‫فراین ــد می کن ــد»‪ .‬وی ضمن اب ــراز رضای ــت از برگ ــزاری چنین‬ ‫جلس ــاتی اظهار داش ــت‪« :‬اموزش کارکنان و اش ــنا کردن افراد‬ ‫ب ــا اصول علمی مدیریت بحران نقش بس ــیار مثبت ــی در روند‬ ‫کنت ــرل و کاهش صدمات ناش ــی از ح ــوادث احتمالی خواهد‬ ‫داش ــت و پرداختن به فازهای مختلف مدیریت بحران مانند‬ ‫ً‬ ‫پیش ــگیری‪ ،‬امادگی‪ ،‬مقابله و بازس ــازی یقین ــا در برون رفت از‬ ‫ً‬ ‫تفکر س ــنتی که مدیری ــت بح ــران را صرفا همان ف ــاز مقابله و‬ ‫اقدام انفعالی می دانس ــت؛ نقش بس ــزایی ایف ــا خواهد کرد»‪.‬‬ ‫در ادام ــه این مراس ــم دکتر نج ــات (مدی ــرکل مدیریت بحران‬ ‫استانداری خراس ــان رضوی) باتا کیدبر اس ــتفاده از تجهیزات‬ ‫نوی ــن در کنت ــرل و کاهش تبع ــات بالیا اف ــزود‪« :‬منطقه چهار‬ ‫عملی ــات انتق ــال گاز اهتم ــام باالی ــی در مدیری ــت بح ــران و‬ ‫ن ــگاه اس ــتراتژیک محور دارد و بهره مندی از امکان ــات روز دنیا‬ ‫و تجهی ــزات ماه ــواره ای‪ ،‬احتمال شناس ــایی عوام ــل بحران‬ ‫را امکان پذی ــر ک ــرده و ضمن تقوی ــت توان مقابل ــه با خطرات‬ ‫احتمالی‪ ،‬فرصت مناس ــب جهت اتخاذ تدابیر اصولی را پدید‬ ‫مـ ـی اورد»‪ .‬وی باتوج هب ــه پرا کندگ ــی ح ــوزه عملیاتی منطقه‬ ‫و ویژگی ه ــای خ ــاص ان اظه ــار داش ــت‪« :‬ب ــا درنظرگرفت ــن‬ ‫وابس ــتگی م ــردم و صنایع به انرژی گاز و ع ــدم امکان انفکا ک‬ ‫ای ــن نعمت الهی از زندگ ــی روزمره مردم‪ ،‬هوش ــیاری و امادگی‬ ‫جه ــت مقابل ــه ب ــا بح ــران و همچنی ــن برگ ــزاری دوره ه ــای‬ ‫یس ــت»‪ .‬مدی ــرکل مدیری ــت‬ ‫اموزش ــی‪ ،‬بیش ازپی ــش ضرور ‬ ‫بح ــران اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی بااش ــاره به اینکه ایران‬ ‫ج ــزو ‪ 10‬کش ــور حادثه خی ــز جه ــان و اس ــتان خراس ــان ج ــزو‬ ‫ش ــش اس ــتان حادثه خیز کش ــور اس ــت‪ ،‬افزود‪ 42« :‬حادثه و‬ ‫بالی طبیعی در س ــطح جهانی ش ــناخته ش ــده که در کش ــور‬ ‫ما ‪32‬م ــورد و در خراس ــان رضوی ‪30‬م ــورد ان اتفاق می افتد؛‬ ‫ل ــذا نگاه م ــا به مس ــئله بح ــران و هدای ــت ان یک ام ــر مهم و‬ ‫ا قای رئیس جمهوری‪ ،‬مواظب بیم و امید مردم باشید‬ ‫سیدمحمدجهان ابادی*‬ ‫یس ــت»‪ .‬وی سوخت رسانی در زمستان را از اصلی ترین‬ ‫اساس ‬ ‫برنامه ها در حوزه انرژی در س ــطح اس ــتان خواند و گفت‪« :‬به‬ ‫دس ــتور رئیس جمهوری‪ ،‬کارگروهی در سطح استانداری های‬ ‫ل بررس ــی برنامه ه ــا‪ ،‬ب ــرای‬ ‫کش ــور تش ــکیل ش ــده ک ــه درح ــا ‬ ‫تامین پایدار س ــوخت در زمستان هستند»‪ .‬وی هماهنگی و‬ ‫مدیری ــت بحران در زمان وق ــوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی‬ ‫را دارای اهمی ــت باالیی دانس ــت و افزود‪« :‬ام ــروزه عمده ترین‬ ‫نق ــاط ضع ــف مدیریت بح ــران ع ــدم هماهنگ ــی و همکاری‬ ‫س ــازمان ها‪ ،‬کمب ــود ضواب ــط و مق ــررات جام ــع‪ ،‬پرا کندگی و‬ ‫نا کافی ب ــودن قوانی ــن و مق ــررات موج ــود و محدودیت منابع‬ ‫یس ــت؛ اما خوش ــبختانه نقاط قوت بس ــیاری نی ــز وجود‬ ‫مال ‬ ‫دارد که ش ــامل تجارب مفید در مدیریت های بحران‪ ،‬روحیه‬ ‫تعاون و نوع دوس ــتی در جامعه و مش ــارکت خوب و ارزش ــمند‬ ‫م ــردم و س ــازمان هایی همچ ــون جمعیت هالل احمر اس ــت‬ ‫عک ــردن نقاط ضع ــف و توجه بیش ــتر به‬ ‫ک ــه می ت ــوان ب ــا مرتف ‬ ‫نقاط ق ــوت‪ ،‬ایجاد و تحکیم فرهنگ همدلی بین س ــازمانی‪،‬‬ ‫راه را ب ــرای عملکرد هر چه بهت ــر و قوی تر در امر مدیریت بحران‬ ‫هموار کرد»‪ .‬این مقام مس ــئول پس از بازدید میدانی از کارگاه‬ ‫عملی ــات س ــاختمانی و فرایند بس ــیار ارزش ــمند تعمی ــرات بر‬ ‫روی ش ــیرهای معی ــوب فش ــارقوی گاز در منطقه و همچنین‬ ‫نمایش ــگاه دائم ــی خوداتکای ــی‪ ،‬مرک ــز کنت ــرل و نظ ــارت ب ــر‬ ‫توزی ــع گاز منطق ــه و ایس ــتگاه تقوی ــت فش ــار گاز رض ــوی‪،‬‬ ‫منطقه چه ــار عملیات انتقال گاز را بس ــیار چابک برش ــمرد و‬ ‫ب ــا مطلوب خواندن اج ــرای پروژه های مختلف س ــتاد بحران‬ ‫منطقه در ح ــوزه اموزش و برگ ــزاری مانورهای مختلف‪ ،‬ادامه‬ ‫ً‬ ‫داد‪« :‬انصاف ــا امادگ ــی منطقه چهار عملیات انتق ــال گاز برای‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫رف ــع بحران ه ــا در زم ــان اوج مصرف ستودن ‬ ‫هنـوز چنـد روزی تـا زمـان تنفیـذ و تحلیـف‬ ‫رئیس جمهـوری منتخـب باقـی مانـده امـا از‬ ‫گوشـه وکنار خبرهای ناامیدکننده ای از ترکیب اینده‬ ‫کابینـه به گـوش می رسـد کـه باعـث نگرانـی دلسـوزان‬ ‫شـده اسـت‪ .‬هرچنـد بایـد منتظـر مانـد و امیـدوار بـه‬ ‫اینکـه دراین برهـه حسـاس‪ ،‬گزینه هـای مطلـوب‬ ‫بـرای دولـت انقالبـی معرفـی شـوند؛ امـا از گزینه های‬ ‫مطر ح شـده چنیـن اسـتنباط می شـود کـه کابینـه‬ ‫اینـده چندان هم فوق العـاده نخواهد بود‪ .‬به عنوان‬ ‫یک فعال سیاسی و کسی که از نزدیک شاهد بیم و امید این روزهای مردم دردمند و منتظر جامعه‬ ‫هسـتم ایـن نـکات را بـا رئیس جمهـوری منتخـب محبـوب در میـان می گـذارم و امیـدوارم اقای دکتر‬ ‫رئیسـی و مشـاورین محتـرم ایشـان بـه ایـن نـکات دقـت بیشـتری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪ .1‬جنـاب اقـای دکتـر رئیسـی! دولـت جدیـد شـما فرصـت زیـادی بـرای امیدوار کـردن یـا بهتـر بگویـم‬ ‫امیدوارمانـدن مـردم ندارنـد‪ .‬کارشناسـان حدا کثـر زمـان برای التیام بخشـیدن به قلوب جریحـه دار‬ ‫مردم انقالبی ایران اسلامی از کرونا و وضعیت بد اقتصادی و مدیریتی را یک سـال تخمین زده اند‪.‬‬ ‫پـس در ایـن زمـان بارقـه ای از امیـد را بایـد بـا ترکیـب مدیـران مومـن انقالبی جهادی و خوش سـابقه‬ ‫و کارنامـه و دارای برنامـه در دل مـردم ایجـاد کـرد‪ .‬برخـی گزینه هـای مطر ح شـده‪ ،‬مایوس کننـده‬ ‫ملت هسـتند‪ .‬هرچند احتمال زیاد می دهیم خودشـان با فضاسـازی رسانه ای خودشـان را مطرح‬ ‫می کننـد؛ امـا چنـان پرقـدرت اسـب وزارت را زیـن کرده انـد کـه می ترسـیم بـا جدیـت و پشـتکاری کـه‬ ‫دارنـد بـه نتیجـه رسـیده و البی هایشـان اثـر کند و در نهایت چهارسـال عنـان وزارتخانه های کلیدی‬ ‫ً‬ ‫در دستشـان قـرار گیـرد؛ ان وقـت امیدهـا بـه یـاس مبـدل خواهد شـد‪ .‬پس لطفا مواظب بیـم و امید‬ ‫مـردم در ترکیـب کابینه تان باشـید‪.‬‬ ‫‪ .2‬جناب اقای دکتر رئیسـی! شـنیده ها حا کی از ان اسـت که جنابعالی برای کاهش فشار نمایندگان‬ ‫مجلـس بـر ترکیـب کابینـه و حتـی البـی ان ها برای حضـور در دولـت از مالقات بـا ان ها امتناع کـرده و‬ ‫همـه مالقـات بـا اهالـی پارلمـان را بـه بعـد از اعلام کابینه موکـول کرده ایـد‪ .‬این خبر بـر فرض صحت‪،‬‬ ‫امیدافریـن و مسـرت بخش اسـت‪ .‬خواهـش می کنـم بـا همیـن فرمـان ادامـه دهیـد تـا همـان مسـیر‬ ‫درسـتی که درپیش گرفته اید شـما را سـالم به پاسـتور برسـاند‪ .‬البته فرمایشـات حضرت اقا حجت‬ ‫را بـر نماینـدگان محتـرم خانـه ملـت بـرای مانـدن در پارلمـان و پرداختـن به وظایـف نمایندگی تمام‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬جنـاب اقـای دکتـر رئیسـی! درمـورد سـتادها گفتـه بودیـد مـن سـتادی نـدارم و هـر خانـه ایرانـی‬ ‫ً‬ ‫ستاد من است‪ .‬همین طور هم شد‪ .‬قطعا دراین دوره از انتخابات نقش موثر در پیروزی جنابعالی‬ ‫کارنامـه موفـق و برنامـه امیدبخـش خودتـان بـود نـه سـتادها‪ .‬از همـان دوران رقابت های انتخاباتی‬ ‫ابن الوقت هـا نقشـه غنیمـت بعـد از فتـح و پیـروزی را می کشـیدند و تا امروز نیز در اسـتان ها و شـهرها‬ ‫مشـغول چینش مدیران محلی و اسـتانی هسـتند‪ .‬این بزرگ ترین پاشنه اشیل دولت شما خواهد‬ ‫بود؛ ا گر ستادها بخواهند تقسیم غنائم کنند‪ .‬خواهش می کنم بر گفتمان عقالنی و صحیح خود‬ ‫پافشـاری کنیـد و زیـر فشـارهای غیرمنطقـی افـراد به اصطلاح سـتادی نرویـد‪ .‬فرامـوش نکنیـد همه‬ ‫خانه هـای ایرانـی سـتاد شـما و همـه مـردم ایران اعضای سـتاد شـما بوده و هسـتند‬ ‫‪ .4‬امـا حـرف اخـر؛ اقـای دکتـر رئیسـی عزیـز! کارنامـه شـما نشـان می دهـد کـه همـواره بـرای گفت وگو‬ ‫بـا مـردم پیش قـدم هسـتید‪ .‬پیشـنهاد می کنـم در روزهـای اغازین دولتتان با مردم بیشـتر گفت وگو‬ ‫کنید‪ .‬از وضعیت موجود شـفاف سـخن بگویید و برای رسـیدن به وضعیت مطلوب اطلس واقعی‬ ‫نشـان دهیـد‪ .‬صادقانـه بـا مـردم گفت وگـو کنیـد‪ .‬ایـن مـردم ان قـدر بزرگوارنـد کـه ثابـت کردنـد ا گـر‬ ‫دولتمردان صادقانه با ان ها گفت گو کنند و حتی از انان برای حل مشکالت کشور کمک بخواهند‪،‬‬ ‫در برهه هـای حسـاس و لحظه هـای نیـاز دولتمـردان را به بهترین نحو یـاری و حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫پـس اقـای رئیس جمهـوری مواظـب بیـم و امید مردم باشـید‪.‬‬ ‫* فعال سیاسی‬ ‫ا گهی مناقصه های عمومی پروژه های شهرداری باقرشهر‬ ‫تجدیدمناقصه‬ ‫شـهرداری باقرشـهر بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪ 5/4/4312‬مورخـه ‪ 1400/02/19‬شـورای محتـرم‬ ‫اسلامی باقرشـهر درنظردارد عملیات پروژه های عمرانی به شـرح ذیل را به پیمانکاران واجد‬ ‫شـرایط وا گـذار نمایـد‪ .‬لـذا از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دعوت می شـود جهت دریافت اسـناد‬ ‫بـه سـامانه سـتاد ایـران بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 10‬روز سه شنبه ‪ 1400/05/05‬لغایت ساعت ‪ 19‬روز شنبه ‪1400/05/09‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬از ساعت ‪ 20‬روز شنبه ‪ 1400/05/09‬لغایت ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه ‪1400/05/19‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز چهارشنبه ‪1400/05/20‬‬ ‫تهـای‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا ک ‬ ‫الـف‪ :‬جـاده قدیـم تهـران‪ -‬قـم‪ ،‬روبـروی شهرسـنگ‪ ،‬شـهرداری باقرشـهر‪ ،‬امـور مالـی‪ ،‬واحـد امـور قراردادهـا‪ ،‬شـماره تمـاس‬ ‫‪ 55203710‬داخلـی ‪324‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫براورد ریالی (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫پروژه لکه گیری و‬ ‫روکش اسفالت معابر‬ ‫سطح شهر‬ ‫‪5/000/000/000‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫م الف ‪ 375‬از اداره ارشاد شهرستان ری‬ ‫راه و باند‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪20000905920000019‬‬ ‫سعید استادفرج‪ ،‬شهردار باقرشهر‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫اداره کل فرودگاه های سیستان و بلوچستان درنظردارد انجام امور نظافتی و خدمات‪ ،‬نگهداری امور فضای‬ ‫سـبز و راهبـری سـرویس و نگهـداری امـور تاسیسـات فرودگا ههـای اسـتان را طبـق شـرایط اسـناد مناقصـه بـه‬ ‫تفکیـک از تاریـخ ‪ 1400/06/01‬بـه مـدت یـک سـال بـه بخـش خصوصی واجد شـرایط وا گـذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیـان می تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریـخ ‪ 1400/05/04‬لغایـت ‪ 1400/05/13‬بـه سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه و تـا پایـان وقـت اداری ‪ 1400/05/23‬مهلت دارند کلیه اسـناد و مـدارک برابر با اصل‬ ‫شـده موردنیـاز مناقصـه را مهـر و امضـاء و در سـامانه مذکـور بارگـذاری و نسـبت بـه تحویـل پا کـت الف (ضمانتنامه معتبـر بانکی) به دبیرخانـه فرودگاه‬ ‫زاهـدان تلفـن‪ 054-31738030 :‬اقـدام نماینـد‪ .‬میـزان ضمانتنامـه شـرکت در فراینـد ارجـاع کار طبـق جـدول ذیـل می باشـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان فراخوان مناقصه‬ ‫مبلغ ضمانتنامه بانکی (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫انجام امور نظافتی و خدمات فرودگاه های استان‬ ‫‪1/465/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نگهداری امور فضای سبز فرودگاه های استان‬ ‫‪802/500/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫راهبری سرویس و نگهداری امور تاسیسات فرودگاه های استان‬ ‫‪1/984/500/000‬‬ ‫تاریخ بازدید از محل و جلسه توجیهی‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/05/17‬جهت بازدید از محل و ساعت ‪ 12‬همان روز جلسه توجیهی‬ ‫و پرسـش و پاسـخ برگزار می گردد که حضور کلیه مناقصه گران الزامی می باشـد‪.‬‬ ‫مناقصه گران باید دارای گواهینامه معتبر رتبه بندی و تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪1400/05/25‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پا کت ها‪ :‬فرودگاه بین المللـی زاهدان‪،‬‬ ‫اداره بازرگانـی و حقوقـی تلفـن‪054-31738015-31738037 :‬‬ ‫‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.airport.ir‬‬ ‫‪http://Zahedan.airport.ir‬‬ ‫م الف ‪333‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1168883 :‬‬ ‫اداره کل فرودگاه های سیستان و بلوچستان‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬مناقص هگـزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان بـه شناسـه ملـی ‪ 10101889201‬و کـد اقتصـادی ‪ 411331678477‬بـه نشـانی‪ :‬خوزسـتان‪ -‬اهـواز‪ ،‬باالتـر از فلکه ‪ 4‬اسـب (سـه راه تپـه)‪ ،‬روبروی‬ ‫شـهرک صنعتـی شـماره ‪ ،4‬امـور تـدارکات و عملیات کاال شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان‪ ،‬واحد تـدارکات‪ ،‬اتـاق ‪ 201‬تلفـن‪06134199958 :‬‬ ‫‪ -2‬موضـوع فرخـوان‪ :‬مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی (فشـرده) خریـد ‪ 200‬دسـتگاه تلفـن همـراه مربـوط بـه تقاضـای شـماره ‪ 3039899099‬از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت بـه شـماره فراخـوان ‪2000093377000280‬‬ ‫‪ -3‬نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا ‪ IR230100004001123304022404‬و شناسه واریز ‪351123357292690840000000002007‬‬ ‫بنام خزانه بانک مرکزی شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان‪ ،‬قابل واریز در کلیه شـعب بانک ملی ایران و سـایر بانک های مجاز یا ضمانتنامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشـارکت بی نام تضمین شـده بانک ها و دولت با قابلیت‬ ‫بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پا کت "الف" ال ک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ :‬حدا کثر ‪ 14‬روز بعد از تاریخ انتشار ا گهی نوبت دوم‬ ‫‪ -5‬تاریخ توزیع اسناد‪ :‬پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی‪ ،‬اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران می بایست الزاما از تولیدکنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت‪ ،‬خرید کاالی ایرانی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬نامه اخرین تغییرات ان شرکت بهمراه اعالم امادگی و ذکر شناسه ملی حقوقی و ارائه کدپستی و تلفن تماس الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -9‬خریـد اسـناد‪ :‬متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می تواننـد پـس از واریـز مبلغ ‪ 500.000‬ریال (غیرقابل اسـترداد) بـه شـماره حسـاب شـبا ‪ IR230100004001123304022404‬و شناسـه واریـز ‪351123357292690840000000002007‬‬ ‫بنـام خزانـه بانـک مرکـزی شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان قابـل واریـز در کلیـه شـعب بانـک ملـی ایـران و سـایر بانک هـای مجـاز از طریـق سـامانه سـتاد در زمـان مهلـت اسـناد بـه ادرس اینترنتـی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه و اسـناد‬ ‫مناقصـه را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -10‬فیش‪ /‬رسید پرداخت مبلغ ‪ 500/000‬ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد (ردیف ‪ 3‬ا گهی) به همراه پا کت "الف" به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -12‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬تلفن‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪021-85193768-88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/05 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1167883 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2319

روزنامه سایه 2319

شماره : 2319
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه سایه 2318

روزنامه سایه 2318

شماره : 2318
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه سایه 2317

روزنامه سایه 2317

شماره : 2317
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه سایه 2316

روزنامه سایه 2316

شماره : 2316
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه سایه 2315

روزنامه سایه 2315

شماره : 2315
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه سایه 2314

روزنامه سایه 2314

شماره : 2314
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!