روزنامه سایه شماره 2286 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2286

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2286

روزنامه سایه شماره 2286

‫سید ابراهیم رئیسی‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬خیرخواه همسایگان خود است‬ ‫رئیس جمهـوری منتخـب در دیـدار بـا وزیـر خارجـه قطـر باتا کیدبراینکـه‬ ‫ایـران ثابـت کـرده کـه دوسـت و شـریکی مطمئـن و قابل اتکاسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«اطمینـان داشـته باشـید کـه ایـران خیرخـواه همسـایگان خـود اسـت»‪.‬‬ ‫به گزارشمیزان؛شیخمحمدبنعبدالرحمانال ثانی‪،‬بارئیس جمهوری‬ ‫تو گو کرد‪ .‬حجت االسال مو المسـلمین سـید ابراهیم‬ ‫منتخب دیدار و گف ‬ ‫رئیسـی در این دیـدار با بیان اینکـه دو ملـت ایـران و قطـر‪ ،‬بـرادر دینـی و‬ ‫شـریک منطقـه ای یکدیگـر هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬تهـران بـه روابـط بـا دوحـه‬ ‫اهتمـام ویـژ ه دارد و اولویـت سیاسـت خارجـی دولـت اینـده‪ ،‬همسـایگان‬ ‫خواهند بود‪ .‬راه حل اسـتقرار امنیت پایدار و ثبات منطقه ای‪ ،‬همکاری کشـورهای منطقه بر اسـاس‬ ‫اعتمـاد متقابـل سیاسـی و نفـی عملـی دخالـت بیگانـگان در منطقه اسـت»‪.‬‬ ‫‪1049‬نفر‬ ‫قطـار افتتـاح طر ح هـای ملـی دولـت دوازدهـم بـه ارزش ‪1669‬میلیارد تومـان بـرای‬ ‫اخرین بار در ایسـتگاه مناطق ازاد و ویژه اقتصادی می ایسـتد‪ .‬در هشـتا دو پنجمین‬ ‫برنامـه افتتـاح «تدبیـر و امیـد بـرای جهـش تولیـد»‪ ،‬طر ح هـای عمرانـی‪ ،‬تولیـدی و‬ ‫زیربنایـی در اذربایجـان شـرقی و هرمـزگان افتتـاح می شـود کـه این طر ح هـا زمینـه را‬ ‫بـرای اشـتغال مسـتقیم ‪1049‬نفـر فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 15 1400‬ذی الحجه ‪ 26 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2286‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫در مذا کرات تحریم دست وپای ما را بستند‬ ‫رابطهبیت کوین‬ ‫و عنبرنسارا!‬ ‫‪3‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کودک همسری؛‬ ‫هفت هزار ازدواج‬ ‫در سه ماه!‬ ‫‪2‬‬ ‫سی ونهم�ین جشنواره «فردا»‬ ‫ روایت داوران‬ ‫ِ ‬ ‫به‬ ‫‪1‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ 39‬امیـن جشـنواره فرهنگی‪،‬هنـری «فـردا» در مـدارس سراسـر کشـور در شـرایطی اغـاز‬ ‫شـد کـه همه گیـری بیمـاری کرونـا بـر همـه فعالیت هـای نظـام تعلیم وتربیـت سـایه‬ ‫انداختـه و ماننـد سـنوات قبـل‪ ،‬امـکان برگـزاری جشـنواره به شـکل حضـوری وجـود‬ ‫نداشت‪ .‬ابوالفضل جلیلی؛ کارگردان باسابقه کودک ونوجوان که داور بخش هنرهای‬ ‫نمایشـی جشـنواره فرهنگی و هنری «فردا» بوده؛ ضمن ابراز خرسـندی از برگزاری این‬ ‫رویـداد گفـت‪« :‬جشـنواره فـردا‪ ،‬جشـنواره ای بـا برنامه ریـزی ازپیش تعیین شـده بـود»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه از ‪ 16‬سـالگی در سـینما کار کودک ونوجـوان را‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مصطفـی الکاظمـی؛ نخسـت وزیر عـراق در اسـتانه مالقـات بـا جـو بایـدن‬ ‫(رئیس جمهـوری امریـکا) تا کیـد کـرد کـه کشـورش دیگـر نیـازی بـه نیروهـای‬ ‫جنگـی امریـکا بـرای مقابلـه بـا داعـش نـدارد‪.‬‬ ‫سدسازی؛‬ ‫بزرگ ترین متهم خشکی اب های خوزستان‬ ‫شیب تند سرمایه داری ؛ سقوط کارگران در دره فقر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران‪:‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫تسریع در ط رح های گازرسانی مازندران‬ ‫نیازمند همراهی مردم و مسئوالن است‬ ‫رئیس انستیتو پاستور عنوان کرد؛‬ ‫مظاهر معنویت در مشهد‬ ‫باید چشم نواز باشد‬ ‫‪8‬‬ ‫تاثیر ‪ ۹۱.۲‬درصدی پاستوکووک‬ ‫بر روی بدترین سوش های کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کانرمک گرگور؛‬ ‫پردرامدترین‬ ‫ورزشکار جهان‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫در مذاکرات تحریم دست وپای ما را بستند‬ ‫رئیس جمهـوری بابیان اینکـه در پایـان سـال ‪ ۹۹‬مـا تحریـم را برداشـته‬ ‫بودیـم و توافـق اجمالـی بیـن ایـران و ‪ ۵+۱‬انجـام شـده بـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫تو پای دولـت را در رفـع‬ ‫«مصوبـه ‪ 11‬اذرمـاه سـال پیـش مجلـس دسـ ‬ ‫تحریـم بسـت»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری؛‬ ‫ُ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی در ‪61‬امیـن مجمـع‬ ‫سـالیانه بانـک مرکـزی بااشـاره به شـرایط خـاص کشـور درطـول‬ ‫هشت سال گذشـته‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬براسـاس امـار و ارقـام؛ وقتـی در‬ ‫سـال ‪ ۹۲‬دولـت یازدهـم شـروع به کار کـرد‪ ،‬رشـد اقتصـادی منفـی ‪۷.۷‬‬ ‫بـود و در سـال ‪ ۹۴‬نیـز بـا معضـل و شـوک قیمـت نفـت مواجـه شـدیم و‬ ‫قیمـت نفـت کـه در اغـاز کار دولـت یازدهـم بشـکه ای ‪ ۱۰۴‬دالر بـود‪ ،‬در‬ ‫مقطعـی حتـی بـه ‪ ۳۰‬دالر رسـید؛ لـذا با شـرایط خاصی مواجـه بودیم»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪« :‬بعدازاینکه در سال ‪ ۹۴‬توانستیم از تحریم عبور‬ ‫کنیم‪ ،‬اثار اقتصادی مثبت ان در سـال ‪ ۹۵‬مشـاهده شـد؛ به طوری که‬ ‫دراین سـال از رشـد اقتصـادی ‪ ۱۲.۵‬درصـد برخـوردار شـدیم و از اغـاز‬ ‫دولـت یازدهـم تـا اوایـل سـال ‪ ۹۷‬شـرایط باثباتـی در اقتصـاد کشـور را‬ ‫شـاهد بودیـم»‪ .‬روحانـی گفـت‪« :‬از ابتـدای دولـت یازدهـم تـا اوایـل‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬فرازونشـیب ان چنانـی در اقتصـاد و به خصـوص قیمـت ارز‬ ‫نداشـتیم و ازلحـاظ تـورم‪ ،‬رشـد اقتصـادی‪ ،‬قیمـت ارز و اشـتغال دارای‬ ‫ثبـات بودیـم کـه ثبـات اقتصـادی بـرای داشـتن شـرایط مطلـوب در‬ ‫سـال های اینـده بـرای کشـور اهمیـت دارد»‪ .‬رئیس جمهـوری اضافـه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ته‬ ‫کـرد‪« :‬از سـال ‪ ۹۳‬اشـتغال خالـص مناسـبی را در کشـور شـاهد بودیـم و‬ ‫تـا سـال ‪ ۹۶‬به طورمتوسـط ‪۵ ۵۰‬هـزار شـغل ثابـت در هرسـال داشـتیم‪.‬‬ ‫تورم نیز از اواخر سـال ‪ ۹۴‬تا اوایل سـال ‪ ۹۷‬یک رقمی بود؛ اما با شـروع‬ ‫جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد»‪ .‬روحانی خاطرنشان کرد‪« :‬دولت‬ ‫درطـول چهارسـال اول از انضبـاط مالـی بسـیارخوبی برخـوردار بـود و‬ ‫چشـرایطی حتـی طـی جنـگ اقتصـادی نیـز حاضـر بـه اسـتقراض‬ ‫درهی ‬ ‫از بانـک مرکـزی نشـدیم‪ .‬همـواره سـعی کردیـم انضبـاط مالـی دولـت را‬ ‫رعایـت کنیـم کـه این موضـوع در تـورم و پایـه پولـی بسـیارمهم اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس دولـت تدبیـر و امیـد گفـت‪« :‬از سـال ‪ ۹۶‬بانک مرکزی ناچار شـد‬ ‫بـرای موسسـات اعتبـاری غیرمجـاز و نیـز ادغـام بانک هـای نیروهـای‬ ‫مسلح از پایه پولی استفاده کند؛ اما استفاده از پایه پولی ازطرف دولت‬ ‫هیـچ گاه برمبنـای بدهـی و اسـتقراض دولـت نبـوده؛ درعین حال سـال‬ ‫‪ ۹۸‬نسـبت به ‪ ۹۷‬و سـال ‪ ۹۹‬نسـبت به سـال ‪ ۹۸‬بدهی دولت به بانک‬ ‫مرکـزی کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬روحانـی بابیان اینکـه در سـال ‪ ۹۷‬وارد‬ ‫شـرایط جدیـدی شـدیم‪ ،‬گفـت‪« :‬از مدیـران و اقتصاددانـان خواهـش‬ ‫می کنـم شـرایط اقتصـادی سـال ‪ ۹۷‬به بعـد را برمبنـای واقعیت هـای‬ ‫س از این سـال اتفاق‬ ‫موجـود بـرای مـردم تشـریح کننـد؛ حوادثـی کـه پـ ‬ ‫افتاد‪ ،‬ارتباطی به دولت نداشت؛ چرا که دولت برمبنای روال گذشته‬ ‫خود پیش می رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ‪ ۹۷‬و کرونا نبود‪،‬‬ ‫یکـرد و طبـق محاسـباتی کـه اقتصاددانـان‬ ‫همیـن رونـد ادامـه پیـدا م ‬ ‫انجـام دادنـد‪ ،‬امـروز قیمـت دالر حـدود پنج هزارتومـان بـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه جنـگ اقتصـادی سـال ‪ ۹۷‬در تاریـخ کشـور بی نظیـر و در‬ ‫تاریـخ جهـان کم نظیـر اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اینکـه حتـی فـروش یک بشـکه‬ ‫ً‬ ‫نفـت نیـز محـدود؛ و کل عملیـات بانکـی و منابـع کشـور کاملا مسـدود‬ ‫شـود‪ ،‬اقدامـی بی سـابقه و کم نظیـر اسـت؛ درعین حـال علی رغـم همه‬ ‫محدودیت هـا کشـور اداره شـد و کاالهـای اساسـی و ضـروری به انـدازه‬ ‫نیـاز خریـداری و وارد شـود و بـا همـه این شـرایط سـخت در سـال‬ ‫ً‬ ‫‪ ۹۸‬مشـکالت اقتصـادی تقریبـا کنتـرل شـد کـه متاسـفانه در اواخـر‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬بـا مشـکل کرونـا مواجـه شـدیم»‪ .‬روحانـی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«برای اینکـه بتوانیـم به جـای نفـت کـه تامین کننـده اصلـی ارز کشـور‬ ‫اسـت‪ ،‬جایگزیـن پیدا کنیم‪ ،‬فعالیت های خوبی درراسـتای صـادرات‬ ‫غیرنفتی انجام دادیم و دراین راسـتا اقدامات بانک مرکزی بسـیارموثر‬ ‫ً‬ ‫بـود و تقریبـا کشـور بـدون نفـت‪ ،‬بـدون قحطـی و کوپنی شـدن کاالهـا‬ ‫اداره شـد»‪ .‬رئیس جمهـوری بااشـاره به اقدامـات اقتصـادی دولـت‬ ‫درمواجهه با کرونا افزود‪« :‬با اقدامات انجام شده توانستیم تخت های‬ ‫بیمارسـتانی را بـرای مبتالیان به کرونـا افزایـش دهیـم و تخت هـای‬ ‫ویـژه را در یک سـال ونیم بـه بیـش از ‪ ۲.۵‬برابـر برسـانیم‪ ،‬بـرای مـردم‬ ‫و کسـب وکارهای اسـیب دیده هـم کمک هـا و تسـهیالت بانکـی ارائـه‬ ‫نشـرایط توانسـتیم سـهام عدالـت را سـاماندهی‬ ‫دادیـم و نیـز درهمی ‬ ‫کـرده و بخشـی از سـهام را بـه مـردم پرداخـت کنیـم»‪ .‬روحانـی افـزود‪:‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫«درزمینه تهیه وا کسـن نیز به رغم همه مشـکالت‪ ،‬توانستیم به نقطه‬ ‫ً‬ ‫نسـبتا مطلوبـی برسـیم و رونـد وا کسیناسـیون سـرعت خوبـی یافتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس دولـت تدبیـر و امیـد خاطرنشـان کرد‪« :‬رشـد اقتصادی‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬کـه در بسـیاری کشـورها منفـی بـود‪ ،‬در کشـور مـا مثبـت‬ ‫‪ ۳.۶‬درصـد بـود و ایـن‪ ،‬از افتخـارات دولـت اسـت کـه در سـخت ترین‬ ‫شـرایط و جنگ اقتصادی قادر اسـت دولت دوازدهم را با رشـد مثبت‬ ‫اقتصـادی بـه دولـت اینـده تحویـل دهـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬براسـاس‬ ‫امار و ارقام ارائه شـده در سـه ماهه اول امسـال شـاهد شـرایط مناسـبی‬ ‫در بخش صادرات و واردات نسـبت به سـه ماهه اول پارسـال هسـتیم‪.‬‬ ‫صـادرات بیـش از ‪ ۶۹.۲‬درصـد و واردات حـدود ‪ ۳۷‬درصـد نسـبت بـه‬ ‫سـه ماهه اول سـال قبـل اضافـه شـده و شـاهد تعـادل بیـن صـادرات و‬ ‫ً‬ ‫وارداتیـم و بی تردیـد این رونـد می توانـد امیدوارکننـده باشـد؛ ضمنـا‬ ‫در شـرکت های بـزرگ اقتصـادی نیـز رشـد ‪ ۸.۷‬درصـدی ایجـاد شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیس جمهـوری بابیان اینکـه ا گـر دو کار دراین مـدت انجـام‬ ‫شده بود‪ ،‬در اوایل ‪ ۱۴۰۰‬شاهد شرایط بهتری بودیم‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬ا گر‬ ‫ً‬ ‫تو پای ما را نمی بسـتند‪ ،‬قطعا در پایان ‪ ۹۹‬می توانسـتیم در روند‬ ‫دسـ ‬ ‫ً‬ ‫مذا کـرات تحریـم را برداریـم‪ .‬توافـق بیـن مـا و ‪ ۵+۱‬در ویـن کاملا روشـن‬ ‫و اسـناد ان موجود اسـت و مشـخص اسـت که ان ها و ما حاضر بودیم‬ ‫کـه اقداماتـی انجـام دهیـم؛ اما مصوبه ای که در مجلس گذرانده شـد‪،‬‬ ‫نگذاشـت مـا کار خـود را انجـام دهیم»‪ .‬روحانی بیان کرد‪« :‬اقـدام دوم‬ ‫درزمینـه ‪ FATF‬بـود کـه مشـکل بزرگـی ایجاد کـرد‪ .‬دراین زمینـه دولت‬ ‫و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان‬ ‫نیـز کمـک کـرده بودنـد؛ امـا جـای دیگـری برای ما مشـکل درسـت کرد‬ ‫و هنوزهـم مشـکل ادامـه دارد»‪ .‬رئیـس دولت های یازدهـم و دوازدهم‬ ‫تصریح کرد‪« :‬ا گر همه تحریم ها هم برداشـته شـود؛ اما مشـکل ‪FATF‬‬ ‫حـل نشـود‪ ،‬بازهـم در فعالیت هـای بانکـی بـا بانک هـای دنیـا رونـد‬ ‫عادی نخواهیم داشت؛ لذا برخی از مشکالت دراختیار دولت نیست‬ ‫و ربطـی هـم بـه دولت نـدارد»‪ .‬روحانـی بابیان اینکه ا گر اختیـارات الزم‬ ‫کـه قانـون اساسـی بـه مـا می دهـد را می توانسـتیم عملیاتـی کنیـم‪،‬‬ ‫در اغـاز ‪ ۱۴۰۰‬تحریـم نداشـتیم‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬برخـی از امـور؛ ازجملـه‬ ‫جنـگ اقتصـادی هـم مربـوط بـه دولـت نیسـت و ناشـی از اقـدام یـک‬ ‫نادانی سـت کـه از برجـام خـارج شـد و تحریـم را بـر کشـورمان تحمیـل‬ ‫کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در برخـی از امـور دولت به تنهایی قادر نیسـت کاری‬ ‫انجـام دهـد و بایـد بقیـه دسـتگاه ها و ارگان هـا هم یاری کننـد؛ لذا باید‬ ‫بـرای مـردم توضیـح داده شـود کـه دولـت کجاهـا می توانـد عمـل کنـد‬ ‫و کجاهـا از اختیـارات دولـت خـارج اسـت»‪ .‬رئیس جمهـوری تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬انچـه در توانمـان بـوده بـرای رفـع مشـکل مـردم دریـغ و کوتاهـی‬ ‫نکردیـم و برخـی بـر مواردی کـه دراختیـار دولـت بـوده را حل وفصـل‬ ‫کردیـم و اجـازه ندادیـم در شـرایط کرونا و تحریم فعالیت های زیربنایی‬ ‫و اقتصـادی و تولیـدی تعطیـل شـود»‪.‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2286‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫معترضانبرزیلی؛‬ ‫خواستار استیضاح بولسونارو‬ ‫معترض ــان در چن ــد ش ــهر برزیل‬ ‫ب ــه خیابان ه ــا امدند و خواس ــتار‬ ‫اس ــتیضاح ژائی ــر بولس ــونارو؛‬ ‫رئیس جمهوری راسـ ـت گرای این‬ ‫کش ــور ش ــدند‪ .‬ب هگ ــزارش ایرنـ ـا ؛‬ ‫محبوبی ــت بولس ــونارو به دلی ــل‬ ‫رس ــوایی فس ــاد مرتب ــط با نح ــوه برخ ــورد با بح ــران کرونا‬ ‫کاهش یافته اســـت‪ .‬این هفته اخبار منتشـــره نشـــان داد‬ ‫وزارت دف ــاع برزیل ب ه ریاس ــت کنگره این کش ــور گفته که‬ ‫انتخابات ســـال اینـــده بدون اصـــاح سیســـتم رای گیری‬ ‫الکترونیکـــی انجـــام نخواهد شـــد‪ .‬بولســـونارو بارها بدون‬ ‫مدرک و ســـند اعالم کرده که سیستم فعلی مستعد تقلب‬ ‫اســـت؛ اتهاماتی که دولت برزیل ان را رد کرده‪ .‬بولســـونارو‬ ‫ً‬ ‫ســـال اینده انتخاباتـــی پیـــش رو دارد که احتمـــاال در گود‬ ‫رقابت بـــا «لوئیز ایناســـیو لوال دا ســـیلوا» (رئیس جمهوری‬ ‫س ــابق برزیل) قرار می گیرد‪ .‬نظرس ــنجی ها نشان می دهد‬ ‫که بولس ــونارو ب ــه ل ــوال می ب ــازد‪ .‬در یک ماه اخی ــر تا کنون‬ ‫دوبـــار مردم بـــه خیابان ها امـــده و با بولســـونارو مخالفت‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬بی ــش از ‪ ۵۰۰‬هزار برزیلـــی در دوره زمامـــداری او‪،‬‬ ‫براث ــر ابتالبه کرون ــا ج ــان باخته ان ــد‪ .‬وی به دلی ــل ج ــدی‬ ‫نگرفتـــن این بیمـــاری و مخالفت با زدن ماســـک و رعایت‬ ‫فاصل ــه اجتماع ــی‪ ،‬تح ــت انتقاد ش ــدید اس ــت‪ .‬س ــنای‬ ‫برزی ــل عملک ــرد بولس ــونارو و احتم ــال فس ــاد مرتب ــط ب ــا‬ ‫خری ــد وا کس ــن کرون ــای هن ــدی را دردست بررس ــی دارد‪.‬‬ ‫دراین می ــان‪ ،‬ل ــوال دا س ــیلوا در مصاحبـ ـه ای اختصاص ــی‬ ‫که ش ــبکه خب ــری فرانس ‪ ۲۴‬بـــا وی انجـــام داد؛ گفت که‬ ‫کشـــورش بهای بی کفایتـــی بولســـونارو در برخورد با بحران‬ ‫کرونـــا را می پـــردازد و وی تاحدی مســـئول مرگ افـــراد براثر‬ ‫ابتال به این بیماری ســـت‪ .‬او از تخریـــب جنگ های بارانی‬ ‫ام ــازون ط ــی ریاسـ ـت جمهوری بولس ــونارو و حمل ــه ب ــه‬ ‫س ــرزمین های بومی ــان نیز انتق ــاد کرد‪ .‬انتخاب ــات بعدی‬ ‫ریاسـ ـت جمهوری برزی ــل‪ ،‬در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬برگزار می ش ــود‬ ‫و نظرس ــنجی ها از پیش ــتازی ل ــوال حکای ــت دارد‪ .‬لوال که‬ ‫ً‬ ‫دران زمان ‪ ۷۶‬س ــاله می ش ــود‪ ،‬هنوز رس ــما تمایلش برای‬ ‫نامـــزدی دراین انتخابـــات را اعـــام نکرده اســـت‪.‬‬ ‫شیب تند سرمایه داری ؛ سقوط کارگران در دره فقر‬ ‫‪Global Times‬‬ ‫هشدار جدی چین به امریکا‬ ‫وزی ــر خارج ــه چین پیش از س ــفر‬ ‫مع ــاون وزی ــر خارج ــه امری ــکا ب ــه‬ ‫پک ــن گف ــت ک ــه هی ــچ کش ــوری‬ ‫نسبت به دیگر کشورهای جهان‬ ‫برتـــری نـــدارد و چین هرگـــز اجازه‬ ‫نمی دهد کش ــوری چنین فکری‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ وانگ ی ــی دروا کنش به‬ ‫اظهـــارات ســـخنگوی وزارت خارجـــه امریکا کـــه گفته بود‬ ‫واش ــینگتن با پک ــن از «موضع ق ــدرت» معامل ــه می کند‪،‬‬ ‫ت خود بر دیگر‬ ‫گفـــت‪« :‬امریکا همواره دنبال تحمیل قـــدر ‬ ‫کشورهاســـت؛ اما باید به طـــرف امریکایی بگویم که چین‬ ‫هرگ ــز ب ــه کش ــوری اج ــازه نمی دهد که ب ــر دیگ ــران برتری‬ ‫بجویـــد‪ .‬ا گر امریکا هنوز یاد نگرفته تا بـــا دیگران به صورت‬ ‫براب ــر رفتار کن ــد‪ ،‬ما و جامع ــه بین الملل وظیف ــه داریم به‬ ‫این کشـــور بیاموزیـــم»‪ .‬این اظهـــارات وانگ یـــی پیش از‬ ‫ســـفر دوروزه وندی شـــرمن (معـــاون وزیر خارجـــه امریکا)‬ ‫ب ــه پک ــن و در س ــومین دور مذا ک ــرات یی با ش ــاه محمود‬ ‫قریشـــی (وزیر خارجه پا کستان) ایراد شـــد‪ .‬وزارت خارجه‬ ‫امریکا گفته که سفر شـــرمن‪ ،‬بخشی از اقدامات در جریان‬ ‫ای ــن کش ــور با ه ــدف تب ــادل دیدگاه ها ب ــا مقام های پکن‬ ‫ب ــرای پیش ــبرد مناف ــع و ارزش ه ــای امریکا و مس ــئوالنه‪،‬‬ ‫مدیری ــت روابط بین دو کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫‪Deutsche Welle‬‬ ‫وقوع سیل مجدد در بلژیک‬ ‫ً‬ ‫وق ــوع مج ــدد س ــیل؛ مخصوصا‬ ‫در نواح ــی جنوب ــی بلژی ــک‪،‬‬ ‫خس ــارات جدی ــدی را ب ــه ای ــن‬ ‫کش ــور اروپ ــای غرب ــی تحمی ــل‬ ‫ک ــرد‪ .‬ب هگ ــزارش مه ــر؛ هم زم ــان‬ ‫ب ــا طوف ــان و ب ــارش ش ــدید‬ ‫در این هفت ــه در بلژیک‪ ،‬موج جدید از س ــیالب این کش ــور‬ ‫را در برگرفت ــه اس ــت‪ .‬طب ــق اع ــام مرک ــز بح ــران بلژی ــک؛‬ ‫ً‬ ‫س ــیالب عمدت ــا ب ــه مناط ــق فرانس ــوی زبان در ناحی ــه‬ ‫«والونیـــا» در جنـــوب این کشـــور لطمـــه شـــدید وارد کرده‬ ‫اس ــت‪ .‬ش ــهر «دینان ــت» در این ناحیه ش ــاهد خس ــارت و‬ ‫خرابی بس ــیار ناش ــی از س ــیل اس ــت؛ به طوری که ش ــدت‬ ‫س ــیالب باع ــث جابه جای ــی و غلتی ــدن خودروه ــا در اب‬ ‫شـــده‪ .‬شـــهر «نامور» نیـــز با مقادیر بســـیاری از گل ناشـــی‬ ‫شت ــر‪ ،‬موج‬ ‫از س ــیالب و ب ــارش ش ــدید مواجه اس ــت‪ .‬پی ‬ ‫ً‬ ‫اول ســـیالب در ابتـــدای این ماه در بلژیک اقال ‪ ۳۶‬کش ــته‬ ‫ب ــر ج ــا گذاش ــته ب ــود؛ تاجایی که مقام ــات این کش ــور روز‬ ‫سه شـــنبه گذشـــته را عزای عمومی اعالم کردنـــد‪ .‬اروپای‬ ‫غربی در هفته های اخیر گرفتار موج ســـیالب های شـــدید‬ ‫ب ــوده‪ .‬الم ــان نیز از خس ــارات س ــیل بی نصی ــب نمانده و‬ ‫علی الخص ــوص ایالت های غربی این کش ــور اس ــیب های‬ ‫ج ــدی دیده ان ــد‪ .‬ام ــار اعالم ش ــده ت ــا روز جمع ــه‪ ،‬از مرگ‬ ‫‪ ۱۸۰‬نف ــر و ناپدیدش ــدن ‪ ۱۵۰‬نف ــر از م ــردم ای ــن کش ــور در‬ ‫نتیج ــه س ــیل های اخی ــر حکای ــت دارد‪ .‬ش ــرایط س ــخت‬ ‫بو هوای ــی در هفته ه ــای اخی ــر باع ــث ایج ــاد خس ــارت‬ ‫ا ‬ ‫در مناط ــق مختل ــف دنی ــا ش ــده اس ــت؛ ازجمل ــه وق ــوع‬ ‫ســـیل در چین‪ ،‬هنـــد و اروپـــای غربی‪ .‬نیـــز پیدایش موج‬ ‫گرمای ش ــدید در امریکای ش ــمالی که هم ــه این ها باعث‬ ‫ایج ــاد نگرانی ه ــای ت ــازه ای از تاثی ــرات مخ ــرب تغییرات‬ ‫ً‬ ‫یس ــت؛ مث ــا باران های ش ــدید‪ ،‬طوفان اس ــتوایی‬ ‫اقلیم ‬ ‫و افزای ــش خطر وق ــوع س ــیالب در محله ه ــای کم ارتفاع‪،‬‬ ‫مقام ــات فیلیپی ــن را نی ــز مجب ــور ب ــه تخلی ــه هزاران نفر از‬ ‫س ــا کنان مناطق حومه پایتخت این کش ــور کرده اس ــت‪.‬‬ ‫‪۱۴‬ه ــزار و ‪ ۲۳‬نفر‬ ‫مرکز بحران ملـــی فیلیپین اعالم کرده که ‬ ‫از م ــردم ک ــه ا کثر ان ها س ــا کن مناطق مس ــتعد س ــیالب‬ ‫در حوم ــه ش ــهر مانی ــل بودن ــد‪ ،‬ب ــه مرا کز تخلی ــه منتقل‬ ‫ش ــده اند‪.‬‬ ‫خوزه انتونیو رودریگز گارسیا‬ ‫تلنگر‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫کارگران جهان در وضعیت دشـــواری بســـر می برنـــد‪ .‬کرونا‪ ،‬تورم‪،‬‬ ‫نابرابری هـــای اجتماعـــی و اقتصادی‪ ،‬عدم دسترســـی مســـاوی‬ ‫به منابع جامعه؛ بخشـــی از عواملی ســـت که ان ها را در وضعیت‬ ‫بســـیار دشـــواری قرار داده اســـت‪ .‬تجربه نشـــان داده هر زمانی که‬ ‫کش ــورها وارد ش ــرایط س ــخت و نابس ــامانی های اقتص ــادی‬ ‫می ش ــوند در خ ــط مقدم ای ــن وضعیت نابهنج ــار‪ ،‬کارگ ــران قرار‬ ‫دارن ــد ک ــه دچ ــار اس ــیب های ج ــدی به لح ــاظ جس ــمی‪ ،‬روانی‬ ‫و زندگ ــی خانوادگ ــی می ش ــوند و ازهم گس ــیختگی خانواده ه ــا‪،‬‬ ‫درامـــد کـــم‪ ،‬افزایش فشـــار بر اعضـــای خانـــواده‪ ،‬ان هـــا را وارد فاز‬ ‫دشـــواری از پذیـــرش یا تاب اوری در برابر مشـــکالت کرده اســـت‪.‬‬ ‫البتـــه باید درنظر داشـــت‪ ،‬در هر کشـــوری به گونـــه ای کارگران در‬ ‫وضعیت نابســـامانی بســـر می برند‪ .‬این وضعیت نابسامان فقط‬ ‫مربوط به کشـــورهای درحال توسعه یا توســـعه نیافته نمی شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثال گفته می شـــود در کشـــور کانادا اسیب پذیری کارگران مهاجر‬ ‫روبه تزای ــد و افزایش اس ــت‪ .‬ا کث ــر کارگران مهاج ــر در بخش هایی‬ ‫از کانادا در خوابگاه های مشـــترک با ســـرویس بهداشتی مشترک‬ ‫کـــه فاقد نیازهای اساســـی مانند اب برای شستشوســـت‪ ،‬زندگی‬ ‫می کنند‪ .‬بســـیاری از ان ها بیمه درمانی نداشـــته و به دلیل عدم‬ ‫رعایت نکات بهداشـــتی بیشـــتر از ســـایرین در معرض کووید‪19-‬‬ ‫ق ــرار دارن ــد‪ .‬ضمن اینک ــه این دس ــته از کارگ ــران به دلی ــل م ــوج‬ ‫فزاین ــده بی ــکاری بیش ــتر از گذش ــته دچ ــار ناامنی ه ــای ش ــغلی‬ ‫هســـتند‪« .‬کیـــم اســـتنفورد» یکـــی از اقتصاددانـــان کانادایـــی‬ ‫می گوید‪« :‬کارگران مهاجر در کانادا در شـــرایط کار و زندگی بســـیار‬ ‫وحشـــتنا ک قرار دارنـــد و هرلحظه خطر اخراج بـــرای ان ها وجود‬ ‫دارد؛ به وی ــژه کارگ ــران مهاج ــری ک ــه در مزرعه ه ــا کار می کنند با‬ ‫خطرات بیماری های مس ــری دسـ ـت به گریبان هس ــتند‪ .‬به نظر‬ ‫می رســـد دراین زمینه نقض اشـــکار حقوق کارگران به دلیل عدم‬ ‫وجـــود اتحادیه هـــا و خارجـــی بـــودن ان هـــا وجـــود دارد» (‪,2021‬‬ ‫‪ .)Kinch‬ح ــال ا گر ب ــه کش ــورهای درحال توس ــعه مراجعه کنیم‬ ‫ً‬ ‫وضعیـــت را بدتـــر از این هـــم خواهیم دیـــد‪ .‬مثال کشـــور کامبوج‬ ‫ک ــه در س ــال های اخی ــر توانس ــته در صنع ــت پوش ــا ک جای ــگاه‬ ‫مناســـبی در بازارهـــای جهانـــی بیابد‪ ،‬کارگـــران و به ویـــژه زنان با‬ ‫کار زی ــاد و حق ــوق ک ــم‪ ،‬گرس ــنگی‪ ،‬بیم ــاری و زندگی در ش ــرایط‬ ‫محیط ــی ناس ــالم را تجرب ــه می کنن ــد (والی ــس‪ .)1400 ،‬درواقـــع‬ ‫دراین خص ــوص زن ــان‪ ،‬ک ــودکان و کارگ ــران فصل ــی بیش ــتر از هر‬ ‫زم ــان دیگ ــری با موج مش ــکالت و اس ــیب های مختل ــف روبه رو‬ ‫هس ــتند‪ .‬به نظ ــر می رس ــد در اینک ــه جه ــان توانس ــته به لح ــاظ‬ ‫اقتصادی س ــرپا بمان ــد با همه مش ــکالتی که پ ــس از کرونا پدید‬ ‫ت کارگرانی‬ ‫امـــده‪ ،‬ان را بایـــد مدیـــون تـــوان و پتانســـیل و ظرفیـــ ‬ ‫دانس ــت که ش ــبانه روز به کارگ ــری و کار بیش ازحد مش ــغول اند‪.‬‬ ‫ش ــاید کم ــی عجی ــب به نظ ــر برس ــد‪ ،‬ام ــا واقعی ــت این اسـ ـت که‬ ‫بس ــیاری از کارگ ــران جه ــان علیرغ ــم اهمیت ــی ک ــه دارن ــد‪ ،‬توان‬ ‫تاثیرگـــذاری و قدرت چانه زنی خـــود را در نظام اقتصادی جهانی‬ ‫از دس ــت داده ان ــد‪ .‬ان ها به س ــادگی در حاش ــیه ق ــرار می گیرند و‬ ‫گویـــا نوعی تسخیرشـــدگی علیـــه روح جمعی کارگـــران پدید امده‬ ‫اســـت‪« .‬مارکس» معتقد اســـت که در نظام ســـرمایه داری طبقه‬ ‫س ــرمایه دار ک ــه مالک همه چیز اس ــت ب ــر طبقه کارگر غلب ــه دارد‬ ‫یس ــت ب هش ــکل‬ ‫و طبق ــه کارگ ــر چ ــون فاق ــد مالکی ــت خصوص ‬ ‫اب ــزاری در خدم ــت س ــرمایه داری ق ــرار می گیرد‪ .‬هرچن ــد از زمان‬ ‫«مارکـــس» تا کنـــون زمان زیادی گذش ــته اس ــت‪ ،‬ام ــا همچنان‬ ‫به نظ ــر می رس ــد ای ــن دی ــدگاه او محل ــی از اع ــراب دارد‪ .‬در نظام‬ ‫س ــرمایه داری جهان ــی بازاره ــای س ــرمایه و نظ ــام پول ــی ب ــر کار‬ ‫کارگ ــران غلب ــه داش ــته و مان ــع تح ــرک و پویایی ان ها می ش ــود‪.‬‬ ‫ح ــال س ــوال این اس ــت ای ــا راهکارهای ــی جهت تعیی ــن حداقل‬ ‫دس ــتمزد‪ ،‬می توان ــد کارگ ــران را به خوبی در ش ــرایط فعلی تامین‬ ‫کن ــد؟ ای ــا اتحادیه ه ــای کارگ ــری درراس ــتای حقوق و دس ــتمزد‬ ‫مناس ــب کارگ ــران گام برمی دارن ــد؟ به نظ ــر می رس ــد هرچن ــد‬ ‫دراین زمین ــه چانه زنی های ــی ص ــورت می گی ــرد و مداخله های ــی‬ ‫تنظیم گرایان ــه در ب ــازار پدی ــد می ای ــد؛ ام ــا همچن ــان غلب ــه‬ ‫س ــازوکار نظ ــام س ــرمایه داری ب ــر رفتارهای کنش ــگران اجتماعی‬ ‫نقش ــی تعیین کنن ــده را ایف ــا می کن ــد‪ .‬ازاین منظ ــر می ت ــوان‬ ‫گف ــت ک ــه هرچن ــد تعیی ــن حداق ــل دس ــتمزد ی ــا چانه زنی ه ــا‬ ‫یس ــت؛ ام ــا همچن ــان ای ــن جبرهای حا ک ــم اجازه‬ ‫الزم و ضرور ‬ ‫تحـــول‪ ،‬پویایـــی و کاهش فقر ناشـــی از تورم و کرون ــا را نمی دهد‪.‬‬ ‫براین مبنا دشـــواری بـــرای کارگران جهان همچنان وج ــود دارد‪.‬‬ ‫بنابرایـــن‪ ،‬ا گر بخواهیم فراتر از تحلیل ه ــای انتزاعی حرکت کنیم‬ ‫بای ــد بگویی ــم ک ــه ف ــرم ش ــکل گرفته مناس ــبات اجتماع ــی بین‬ ‫ســـرمایه داران و کارگـــران شـــرایط را به نف ــع کارگران پی ــش نبرده‬ ‫ن اســـت؛ ایا دولت ها در کشورهای جهان‬ ‫اســـت‪ .‬حال ســـوال ای ‬ ‫می توانند ش ــرایط را ب هس ــمتی س ــوق دهن ــد که تا ح ــدی رفاه و‬ ‫ً‬ ‫امنیـــت به زندگی کارگران جهان وارد ش ــود؟ مثال درمورد کامبوج‬ ‫ً‬ ‫گفته می ش ــود ک ــه زن ــان کارگر که ا کثرا روس ــتایی هس ــتند حتی‬ ‫روزه ــای تعطیل نیز مجبور به کار هس ــتند‪ .‬ان ه ــا غذای نا کافی‬ ‫مصرف می کنند و در نوبت های طوالنی مش ــغول به کار هس ــتند؛‬ ‫لک ــه نی ــاز ان ه ــا ب ــه درامد بیش ــتر درراس ــتای‬ ‫ان ه ــم به این دلی ‬ ‫حف ــظ حداق ــل اس ــتانداردهای معیشتی ش ــان ی ــک ض ــرورت‬ ‫اس ــت‪ .‬بنابرای ــن در اینج ــا نمی ت ــوان ب ــر مبن ــای ی ــک قداس ــت‬ ‫اخالقی ی ــا تفکری عدالت مح ــور موضوع را م ــورد تجزیه وتحلیل‬ ‫قـــرار داد‪ .‬براســـاس اخریـــن گزارش ه ــای کنفدراس ــیون های‬ ‫بین المللی اتحادیه کارگران‪ ،‬در بسیاری از کشورها کارگران هرروز‬ ‫درمورد حقوق اساســـی خود مانند مرخصی اس ــتعالجی‪ ،‬حقوق‬ ‫مناس ــب‪ ،‬ش ــرایط انس ــانی کار با تهدیدهای ــی روبه رو هس ــتند‪.‬‬ ‫به عنوان مث ــال‪ ،‬در س ــوریه به دلیل جنگ های داخلی و ش ــرایط‬ ‫وخی ــم اقتص ــادی‪ ،‬حداق ــل دس ــتمزدها ب ــه پائین ترین س ــطح‬ ‫خـــود رســـیده؛ به طوری که کارگـــران روزمزد به دلی ــل عدم جذب‬ ‫در بـــازار کار بـــا خطر مرگ روبـــه رو هس ــتند‪ .‬درحال حاضر اقتصاد‬ ‫ای ــن کش ــور را رو به ناب ــودی اع ــام می کنند و گفته می ش ــود که‬ ‫ً‬ ‫فس ــاد تقریبا نیم ــی از پنج میلی ــون کار ای ــن کش ــور را در برگرفته‬ ‫اســـت‪ .‬در چین نیـــز شـــرایط چنـــدان امیدوارکننده نیس ــت‪ .‬در‬ ‫انجا نیز در بســـیاری از کارخانه هـــا به دلیل بحران های اقتصادی‬ ‫رش ــد در صنای ــع روند منف ــی را ط ــی می کن ــد‪ .‬به طوری که گفته‬ ‫می ش ــود بی ــش از شـ ـش میلیون کارگ ــر در ش ــرایط ب ــد به لح ــاظ‬ ‫یک ــه ا کث ــر ان ها‬ ‫اس ــتانداردهای محیط ــی کار می کنن ــد؛ به طور ‬ ‫دچ ــار بیماری های تنفس ــی ش ــده اند‪ .‬در بالروس نیز دس ــتمزد‬ ‫کارگ ــران با کمی کمت ــر از ‪500‬دالر در ماه جزو پائین ترین حقوق در‬ ‫یسـ ـت که هزینه های‬ ‫س ــطح اروپا به حس ــاب می ای ــد‪ ،‬این درحال ‬ ‫زندگ ــی همچن ــان درح ــال افزای ــش اس ــت‪ .‬درمورد ک ــره جنوبی‬ ‫ً‬ ‫علی رغ ــم اینکه عموما خبرهای خوبی ش ــنیده می ش ــود‪ ،‬گفته‬ ‫می ش ــود ک ــه کمپان ــی سامس ــونگ در س ــال های اخی ــر ح ــدود‬ ‫‪ 10‬هـــزار کارگـــر را به طور غیرقانونی جذب کرده اس ــت؛ به طوری که‬ ‫در برخ ــی از منابع خبری گفته می ش ــود که در س ــال ‪ 2013‬کارگر‬ ‫مرک ــز خدم ــات سامس ــونگ به نام «چ ــوی جون بی ــوم» به دلیل‬ ‫دس ــتمزد ک ــم و ش ــرایط س ــخت کار در ش ــرکت خود خودکش ــی‬ ‫می کند‪ ،‬او ادعا کرده ب ــود که از وعده های غذایی خود صرف نظر‬ ‫می کن ــد تا بتوان ــد ی ــک روز کاری را ک ــه از هفت صبح ش ــروع و تا‬ ‫نه ش ــب به پایان می رس ــاند را ب ــا کار و درامد بیش ــتر ادامه دهد‪.‬‬ ‫هم ــه این ها نش ــان می ده ــد که ش ــرایط دش ــوار و غیراخالقی بر‬ ‫ب ــازار کار در جه ــان حا کم اس ــت‪ ،‬ان ه ــم به این دلیل که حداقل‬ ‫دس ــتمزدها متناس ــب با نیازهای ان ها درنظر گرفته نمی ش ــود‪.‬‬ ‫البت ــه ازطرف دیگ ــر جامع ــه کارفرمای ــان نیز ای ــن نگران ــی را دارند‬ ‫ک ــه با افزای ــش حقوق ت ــوان تولید و چانه زن ــی خود را در ب ــازار کار‬ ‫از دس ــت بدهن ــد و در چنی ــن ش ــرایطی بنگاه های ــی می توانن ــد‬ ‫موف ــق بمانن ــد ک ــه ب ــه رانت ه ــا دسترس ــی داش ــته باش ــند‪ .‬لذا‬ ‫اینجا ایج ــاد تعادل بین نظ ــام کارفرمایی و حق ــوق کارگران یک‬ ‫مس ــئله مه ــم اس ــت‪ .‬درهرحال بای ــد درنظر داش ــت ک ــه کرونا و‬ ‫تعطیل ــی کمپانی ها و ش ــرکت های تج ــاری دراین زمینه بی تاثیر‬ ‫نب ــوده اس ــت‪ .‬اما درهرح ــال در دنی ــا نابرابری و تامی ــن نیازهای‬ ‫ً‬ ‫اولی ــه همچنان ش ــرایط را بغرنج و س ــخت تر می کن ــد‪ .‬مثال گفته‬ ‫می ش ــود در کش ــورهای افریقایی مثل بنین‪ ،‬نیجری ــه و زیمباوه‬ ‫تع ــداد خانواده های بی بضاع ــت روبه تزاید اس ــت‪ .‬همچنین در‬ ‫کش ــورهایی مثل بنگالدش‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬مصر‪ ،‬قزاقستان و فیلیپین‬ ‫نی ــز ش ــرایط چن ــدان دل چس ــب و قابل پذی ــرش نیس ــت‪ .‬انچه‬ ‫در جه ــان ام ــروز بیش ــتر ب ــه چش ــم می خ ــورد‪ ،‬توجه ب ــه منافع‬ ‫یس ــت ک ــه از مناف ــع‬ ‫ش ــرکت ها و کمپانی ه ــا در اقتص ــاد جهان ‬ ‫مت ــر اس ــت و ای ــن باعث تضعی ــف حقوق‬ ‫کت ــک انس ــان ها مه ‬ ‫ت ‬ ‫ پی ی ــک زندگی ع ــادی و‬ ‫اساس ــی انس ــان هایی می ش ــود ک ــه در ِ‬ ‫معمولی در نظام اجتماعی دسـ ـت وپا می زنند‪ .‬تحقیقات نشان‬ ‫می دهد در بس ــیاری از کش ــورها گروه ه ــای کارگ ــری از قانون کار‬ ‫مس ــتثنا هس ــتند و از بی ــن ‪ 139‬کش ــور ‪ 84‬کش ــور دراین زمین ــه‬ ‫دارای محدودیت های ــی هس ــتند‪ .‬این ه ــا نش ــان می ده ــد راه‬ ‫درازی تا تغییر وضعیت و رس ــیدن به یک نظام مهرورز همس ــو و‬ ‫براب ــر وجود دارد‪ .‬هرچند گاهی و در برخی از دوران ممکن اس ــت‬ ‫وضعی ــت برخ ــی از بخش ه ــای کارگری بهتر ش ــود‪ ،‬ام ــا در عمل‬ ‫کمتر ما ش ــاهد تغییر و تحوالت اساس ــی و س ــاختاری هس ــتیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫درمجموع‪ ،‬روند انباش ــت س ــرمایه مرتبا باعث افزایش نرخ سود‬ ‫س ــرمایه و کاه ــش کیفی ــت زندگی طبقه کارگر می ش ــود‪ .‬ش ــاید‬ ‫گفت ــه ش ــود نظ ــام س ــرمایه داری در درون خ ــود بحران زاس ــت‪،‬‬ ‫ایـ ـن را می پذیری ــم ام ــا نبای ــد نادیده انگاش ــت که س ــاختارهای‬ ‫اصل ــی در این نظ ــام با هر تحول ــی دچار تغییر نمی ش ــوند؛ یعنی‬ ‫فرمول رس ــیدن به س ــود‪ ،‬اس ــتثمار طبق ــه کارگر‪ ،‬افزای ــش تعداد‬ ‫یس ــت ک ــه این‬ ‫بی ــکاران‪ ،‬تش ــدید نابرابری ه ــا بخش ــی از عوامل ‬ ‫ش ــرایط را ایجاد می کن ــد‪ .‬درهرحال باید بپذیریم ک ــه ا گرچه بازار‬ ‫ب ــر زندگی کنش ــگران اجتماعی نق ــش دارد ام ــا بازار بای ــد کنترل‬ ‫ش ــود تا از رس ــیدن به فال کت در جامعه جلوگی ــری به عمل اورد‪.‬‬ ‫یس ــت که تالش‬ ‫ای ــن ی ــک عقالنیت متف ــاوت از عقالنی ــت ابزار ‬ ‫می کند تا س ــازوکار ب ــازار را به گونه ای بهینه س ــازی کند ت ــا در ان‪،‬‬ ‫ ه ــم فراین ــد ش ــکل دهی س ــود و هم فرایند دسترس ــی ب ــه منابع‬ ‫اجتماعی زندگی کارگران به یک تعادل مناس ــب و انس ــانی رسد؛‬ ‫یس ــت که باید درراس ــتای ان در نظام های جهانی‬ ‫این‪ ،‬ان چیز ‬ ‫تالش ش ــود‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫کانر مک گرگور؛ پردرامدترین ورزشکار جهان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ا گرچـه این روزهـا در «اتحادیـه ملی بسـکتبال»‬ ‫(‪ )NBA‬چهـره ای نظی ِـر «یانیـس انتتوکومپـو»‬ ‫پادشاهی‬ ‫شایسته تقدیر شناخته شـده تا تاج‬ ‫ِ‬ ‫‪( MVP‬جایـزه باارزش تریـن بازیکـن ‪ )NBA‬را‬ ‫بـر سـر بگـذارد و البتـه بازیکنان تحسـین برانگیز‬ ‫دیگـری نیـز رخ نموده انـد؛ امـا همچنـان ایـن‬ ‫«لبـران جیمـز» اسـت کـه گـوی سـبقت را در‬ ‫حـوزه دریافـت بیشـترین دسـتمزدها بیـن‬ ‫بسکتبالیسـت ها از رقبـای قدرتمنـد خـود‬ ‫ربـوده؛ هرچنـد بـا ‪36‬سـال سـن‪ ،‬راه چندانـی‬ ‫تـا پایـان مسـیر حرفـه ای در مسـابقات نـدارد‬ ‫و عمـده عایـدی اش‪ ،‬خـارج از میدان هـای‬ ‫ورزشـی تامیـن می شـود‪ .‬او کـه به تازگـی بـا‬ ‫حضـور در دومین قسـمت از فیلم‪-‬انیمیشـن‬ ‫فرعـی « میراثـی‬ ‫ِ ‬ ‫«هر ج ومـرج فضایـی» بـا نـام‬ ‫جدیـد» خبرسـاز شـده؛ پـا در کفـش اسـطوره‬ ‫ا کنـون ‪58‬سـاله بسـکتبال؛ «مایـکل جـردن»‬ ‫کـرده کـه در سـال ‪ 1996‬قسـمت اول ایـن اثـر‪،‬‬ ‫بـازی او روانـه پـرده سـینماها شـد‪ .‬اینکـه‬ ‫بـا ِ ‬ ‫می گوییـم «لبـران جیمـز» هنـوز پردرامدتریـن‬ ‫بازیکـن بسـکتبال ب هشـمار مـی رود‪،‬‬ ‫ مـاه اخیـر تبدیـل‬ ‫ازاین روسـت که او طـی همین ِ‬ ‫بـه اولیـن بازیکـن میلیـاردر ‪ NBA‬شـده؛ ان هـم‬ ‫درحالی که هنوز پرونده حضورش در مسابقات‬ ‫بسـته نشـده اسـت‪ .‬درواقـع‪« ،‬مایـکل جـردن»‬ ‫زمانـی وارد فهرسـت میلیاردرهـای این عرصـه‬ ‫ی حرفـه ای بازنشسـته شـده‬ ‫شـد کـه از بـاز ‬ ‫بـود‪ .‬طبـق گـزارش ‪ 23‬جـوالی ‪ 2021‬مجموعـه‬ ‫‪ Sportico‬کـه در حوزه مسـائل اقتصـادی و امور‬ ‫تجـاری ورزش در گسـتره جهانـی بـه تحلیـل و‬ ‫یپـردازد؛ «جیمـز» از محـل قـرارداد‬ ‫تحقیـق م ‬ ‫بازی هایـش در لیـگ به اضافـه دسـتمزدهای‬ ‫کالن جهـت حضـور در تبلیغـات‪ ،‬در بـازه‬ ‫یک سـاله اول می ‪ 2020‬تا اول می ‪ 2021‬معادل‬ ‫‪97‬میلیـون دالر درامـد داشـت؛ بااین حسـاب‪،‬‬ ‫مجمـوع دارایی هایـش‪ ،‬از مرز یک میلیـون دالر‬ ‫فراتـر رفـت و او را به لحـاظ اقتصـادی در‬ ‫جایگاهـی بسـیارباالتر از همتایانـش «کویـن‬ ‫دورانت» (با ‪580‬میلیون دالر) و «استفن کری»‬ ‫(بـا ‪430‬میلیون دالر) قـرار داد‪ .‬او ا کنون و برپایه‬ ‫گـزارش سـال ‪ 2021‬نشـریه ‪Forbes‬؛ رتبـه پنجـم‬ ‫پردرامدتریـن ورزشـکاران جهـان را دراختیـار‬ ‫دارد؛ امـا پیـش از او چه کسـانی هسـتند؟‬ ‫نگـزارش‪ ،‬از «دا ک پرسـکات» (بازیکـن‬ ‫در ای ‬ ‫‪27‬سـاله امریکن فوتبال)‪« ،‬کریستیانو رونالدو»‬ ‫(فوتبالیسـت ‪36‬سـاله)‪« ،‬لیونـل مسـی»‬ ‫(فوتبالیسـت ‪34‬سـاله) به ترتیـب به عنـوان‬ ‫رتبه هـای چهـارم تـا دوم نـام بـرده شـده‪ .‬مقـام‬ ‫دراختیـار «کانـر انتونـی مک گرگـور»‬ ‫نخسـت نیـز‬ ‫ِ‬ ‫اسـت؛ مبـارز هنرهـای رزمـی ترکیبـی و بوکسـور‬ ‫اهـل ایرلنـد کـه ‪ 14‬جـوالی ‪ 1988‬متولـد شـده‬ ‫و مبـارزه ترکیبـی حرفـه ای را از سـال ‪ ۲۰۰۸‬اغـاز‬ ‫کودک همسری؛‬ ‫هفت هزار ازدواج در سه ماه!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در ســـال های متمـــادی یـــا حداقـــل در چهاردهه اخیـــر‪ ،‬همـــه از مض ــار‬ ‫کودک همســـری ســـخن می گویند و هر کس در هر مقام و رده ای ان را ناپسند‬ ‫می دانـــد؛ امـــا هرگـــز اراده ای بـــرای جلوگیـــری از ان صـــورت نگرفتـــه اس ــت‪.‬‬ ‫بیـــش از همـــه گروه هـــا‪ ،‬روانشناســـان کـــه به مســـائل رشـــد و تکامـــل توجه‬ ‫ویـــژه دارند‪ ،‬بر این باورند که انســـان باید هـــر دوره ای از زندگی اش را در س ــن‬ ‫مربـــوط بـــه ان دوران طـــی کند و جهـــش از ان عواقب ســـوء بســـیاری دارد؛‬ ‫از ان جملـــه وقتـــی کودکی ‪10‬ســـاله اســـت‪ ،‬بایـــد فعالیت های مرتبـــط با این‬ ‫ســـن را کـــه مقتضـــی ان‪ ،‬بازی کردن با همســـاالن خود اســـت‪ ،‬انجـــام دهد‬ ‫و از لـــذات ان بهـــره بگیـــرد تـــا پـــس از عبـــور از ســـن کودکـــی‪ ،‬در بزرگ س ــالی‬ ‫کمبـــود ان را حس نکند‪ .‬از این منظر‪ ،‬ازدواج های زودرس یا کودک همس ــری‬ ‫به صـــورت یک افت بـــرای همه عمـــر‪ ،‬ازاردهنده بـــوده و همیشـــه در زندگی‬ ‫فرد مانند یک مشـــکل حل نشـــده باقی خواهد ماند‪ .‬در پائیز ســـال گذشته‬ ‫ش از ان‪ ،‬با ثبـــت ‪ 300‬مـــورد ازدواج کودک همس ــری‬ ‫در مقایســـه با ســـال پیـــ ‬ ‫بیش تـــر‪ ،‬بـــه عدد ‪ 7300‬رســـیده اســـت‪ .‬در این مـــورد مدافعان حقوق بش ــر‪،‬‬ ‫به خصـــوص مدافعـــان حقـــوق کـــودک یـــا فعـــاالن این حـــوزه‪ ،‬همیش ــه و‬ ‫در همه حـــال بـــر موج مخالفـــت با چنین ازدواج هایی ســـوار شـــده و در همه‬ ‫مجامـــع ان را عملـــی ناصواب دانســـته اند‪ .‬در کشـــور ما حداقل ســـن ازدواج‬ ‫ً‬ ‫برای دختران‪ 13 ،‬ســـال تعیین شـــده و دقیقا همین قانون اجازه داده است‬ ‫کـــه بـــا رضایت اولیای دختر و تائیـــد قضات‪ ،‬دختر ازدواج کند که متاس ــفانه‬ ‫پاره ای از اوقات حتی در ســـن هشت تا ‪ 10‬ســـالگی نیز در پاره ای از مناطق و بر‬ ‫اصول ســـنت های رایج بین قبایل‪ ،‬از این دســـت ازدواج هـــا صورت می گیرد‬ ‫و متاســـفانه اغلـــب ایـــن کـــودکان بـــه ازدواج افراد مســـن درمی اینـــد‪ .‬ا گر در‬ ‫یادداشـــت امروز تا حدودی این مشـــکل را ریشـــه یابی کنیم؛ درمی یابیم که‬ ‫عوامل متعددی موجب برقراری ازدواج هایی از این دســـت شـــده اســـت که‬ ‫حتی با وجود رشـــد مســـائل فرهنگی در کشـــور ما‪ ،‬بازهم به جای کم ش ــدن‬ ‫ً‬ ‫این نـــوع ازدواج هـــا‪ ،‬ظاهـــرا در فصـــل پائیز‪ ،‬در مقایســـه با ســـال پیـــش از ان‪،‬‬ ‫رونـــد افزایشـــی را مشـــاهده می کنیـــم کـــه به یقیـــن نمی تواند عادی باش ــد؛‬ ‫امـــا چنـــد عامل مهـــم قابل ذکـــر وجـــود دارند کـــه باعـــث این نـــوع ازدواج ها‬ ‫شـــده اســـت‪ -1 .‬تعصبات و روابط به ســـبک قبیله ای در روستاهای کشور‪.‬‬ ‫‪ -2‬اعطـــای وام هـــای ‪ 50‬و ‪ 100‬میلیون تومانـــی به زوجین که مشـــوقی ش ــده‬ ‫جو دخل‪ ،‬ناچار می ش ــوند‬ ‫اســـت تا پـــاره ای از خانواده هـــا به علت تـــوازن خر ‬ ‫کـــودک خـــود را به خاطر فقـــر‪ ،‬بدین نحو قربانـــی کنند‪ -3 .‬عدم اســـتطاعت‬ ‫خانواده هـــا و فقـــر مطلق و فشـــار شـــدید معیشـــتی‪ ،‬موجب شـــده که حتی‬ ‫کم شـــدن یـــک نان خور در خانـــواده رضایت برخـــی والدین را بـــرای اقدام به‬ ‫این نـــوع ازدواج هـــا به همراه داشـــته باشـــد؛ حال انکه متاســـفانه در س ــنین‬ ‫تو پا گیر خانواده هـــا‪ ،‬توقـــع ب ــاالی‬ ‫قانونـــی ازدواج نیـــز‪ ،‬ســـنت های دســـ ‬ ‫خانـــواده دختر‪ ،‬بیکاری‪ ،‬نبود شـــغل مناســـب‪ ،‬نداشـــتن ســـرپناه به عنوان‬ ‫منـــزل باعـــث شـــده کـــه جوانـــان حتی تـــا ســـن ‪ 30‬ســـالگی‪ ،‬شانســـی برای‬ ‫ازدواج نداشـــته باشـــند؛ چون می داننـــد که از پس هزینـــه اجاره بهای منزل‬ ‫برنمی اینـــد؛ درنتیجـــه مجموعـــه ای از این عوامل باعث شـــده کـــه از میزان‬ ‫ازدواج به نحو بـــارزی کـــم شـــود و درنتیجه جوانان ناچار شـــوند کـــه با نوعی‬ ‫زندگـــی مختصـــر دو نفری بـــا نام ازدواج ســـفید‪ ،‬بـــر امیال خود غلبـــه کنند و‬ ‫شـــمار ازدواج هرســـال کمتر از ســـال قبل شـــده و باز در نهایت تاســـف‪ ،‬از هر‬ ‫پنج مـــورد ازدواج‪ ،‬حدود ‪ 2/7‬مورد ان منجر به طالق و جدایی شـــده اس ــت‬ ‫و به همین نســـبت میزان موالید با میزان مرگ هیچ تناســـبی ندارد؛ هرچند‬ ‫بازهم جای شـــکرش باقی ســـت کـــه دادن وام هـــای ازدواج ‪ 50‬و ‪ 100‬میلیونی‬ ‫باعث شـــده که جوانان بیش تـــری به ازدواج‪ ،‬روی خوش نشـــان داده و این‬ ‫ســـنت حســـنه را به جای اورند‪ .‬در اینجـــا باید گفت که در دولـــت روحانی با‬ ‫همه توجهاتی کـــه به امر ازدواج صورت گرفته اســـت‪ ،‬کارنامه موفقی درباره‬ ‫ازدواج مشـــاهده نمی شـــود‪ .‬امیدواریـــم دولت رئیســـی بتوانـــد در این مورد‪،‬‬ ‫اقدام موثری داشـــته باشـــد‪ .‬ان شاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ کمک مدیریت واردات‬ ‫کاهش ارزبری به ِ‬ ‫معـــاون امـــور صنایـــع وزارت صنعـــت در جریـــان ســـفر به اصفهـــان؛ ضمن‬ ‫افتتـــاح خـــط مونتـــاژ پنل های تلویزیـــون و بردهـــای الکتریکـــی‪ ،‬از کاهش‬ ‫وابســـتگی در صنعت لوازم خانگی به برندهای خارجـــی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫شـــاتا؛ مهـــدی صادقی نیارکـــی گفت‪« :‬ما در حوزه توســـعه داخلی ســـازی‪،‬‬ ‫نهضـــت ســـاخت داخـــل را به عنـــوان ســـرفصل برنامه هـــای وزارت صمت‬ ‫تعریـــف؛ و در این راســـتا رویدادهـــای ترویجی نظیر میزهای ســـاخت داخل‬ ‫را با هدف به هم رســـانی نیازها و توانمندی هـــای صنعتی پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫در پروژه نهضت ســـاخت داخل‪ ،‬عالوه بر میزهای توســـعه ســـاخت داخل‪،‬‬ ‫برنامه ریـــزی کردیم که بـــا مدیریت واردات‪ ،‬ظرف سه ســـال کاهش ارزبری‬ ‫در کشـــور صورت گیرد»‪.‬‬ ‫تاثیر ‪ ۹۱.۲‬درصدی پاستوکووک‬ ‫رئیس انســـتیتو پاســـتور ایـــران گفـــت‪« :‬نتایـــج کارازمایی بالینی وا کســـن‬ ‫ســـوبرانا در کوبـــا نشـــان دهنده تاثیـــر ‪ ۹۱.۲‬درصدی بر ســـوش های موجود‬ ‫در کوبـــا؛ یعنـــی افریقای جنوبـــی و کالیفرنیا بوده اســـت و این ســـوش ها از‬ ‫بدترین ســـوش های ویروس کرونا هســـتند که ا کثر وا کســـن ها نمی توانند‬ ‫مقابـــل ان ها به قدر کافی موثر باشـــند»‪ .‬به گزارش ایلنـــا؛ علیرضا بیگلری در‬ ‫حاشـــیه نشست ویســـنته ورث افزود‪« :‬افرادی که در کوبا از وا کسن سوبرانا‬ ‫گو می ــر‬ ‫اســـتفاده کـــرده بودنـــد‪ ۱۰۰ ،‬درصـــد مقابـــل بیمـــاری شـــدید و مر ‬ ‫محافظت شـــده بودنـــد؛ همچنین این وا کســـن برای افراد زیر ‪ ۱۸‬ســـال نیز‬ ‫مورد مطالعـــه قرار گرفته که قابل اســـتفاده اســـت»‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی‬ ‫خزانـــه دار کل کشـــور‪ ،‬از راه انـــدازی ســـامانه ســـفته و بـــرات الکترونیکی در‬ ‫چهارچـــوب پـــروژه خزانـــه داری الکترونیـــک خبـــر داد‪ .‬به گزارش انا؛ ســـید‬ ‫رحمت الـــه ا کرمـــی افـــزود‪« :‬این ســـامانه با هـــدف فراهـــم اوردن ابـــزار الزم‬ ‫بـــرای ارائـــه خدمـــات الکترونیک در تســـهیالت بانکـــی و به عنـــوان ابزاری‬ ‫بـــرای اســـتفاده در زنجیـــره تامیـــن و توزیـــع‪ ،‬طراحـــی و راه انـــدازی ش ــد»‪.‬‬ ‫او همچنیـــن از تهیـــه ضوابـــط اجرائـــی مورد نیـــاز این طـــرح و ابـــاغ ان ب ــه‬ ‫بانک هـــای عامل در اینده نزدیـــک خبر داد و گفت‪« :‬این اقـــدام در اجرای‬ ‫قانـــون برنامه هـــای پنجم و ششـــم توســـعه و قوانین تجـــارت الکترونیک و‬ ‫مدیریـــت خدمـــات کشـــوری‪ ،‬درجهت سیاســـت های جمهوری اســـامی‬ ‫ایران مبنی بر پیاده ســـازی دولـــت الکترونیک و ارائه خدمـــات الکترونیکی‬ ‫بـــه مردم‪ ،‬صـــورت گرفته اســـت»‪.‬‬ ‫افزایش سرعت وا کسیناسیون‬ ‫درامد خارج از عرصه ورزش‬ ‫دستمزدحرفه ای‬ ‫کانرمک گرگور‬ ‫لیونلمسی‬ ‫کریستیانورونالدو‬ ‫دا ک پرسکات‬ ‫لبرانجیمز‬ ‫نیمار‬ ‫راجر فدرر‬ ‫لوییسهمیلتون‬ ‫تام ِبریدی‬ ‫کوین دورانت‬ ‫کـرد‪ .‬او در سـال ‪ ۲۰۱۲‬قهرمـان دو وزن مختلـف‬ ‫سـازمان ‪ Cage Warriors‬شـد و بـه مسـابقات‬ ‫‪ UFC‬راه یافـت‪ .‬او اولیـن مبارزی سـت کـه‬ ‫هم زمـان در دو وزن مختلـف مسـابقات ‪UFC‬‬ ‫بـه قهرمانـی رسـید‪ .‬او سـال پیـش میلادی را‬ ‫بـا درامـدی معـادل ‪180‬میلیـون دالر به پایـان‬ ‫رسـاند که سـهم عمده اش‪ ،‬به خاطر حضورش‬ ‫در تبلیغـات بـود‪ .‬اینفوگرافیـک امـروز‪ 10 ،‬چهـره‬ ‫پردرامـد ورزش جهـان را طـی دوره ‪ 1‬مـی ‪2020‬‬ ‫تـا ‪ 1‬مـی ‪ ،2021‬معرفـی می کنـد‪.‬‬ ‫دبیـــرکل جمعیـــت هالل احمـــر ایـــران باتا کیدبراینکـــه این جمعیـــت هنوز‬ ‫مجوز مشارکت در امر وا کسیناســـیون عمومی دریافت نکرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ســـرعت وا کسیناســـیون‪ ،‬از ‪ 50‬هزار به ‪ 500‬هزار ُ دز در روز رســـید»‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس؛ محمدحســـن قوســـیان مقدم با اشـــاره به واردات وا کســـن به همت‬ ‫جمعیـــت هالل احمـــر‪ ،‬گفـــت‪« :‬از فروردین مـــاه کـــه جمعیـــت هالل احم ــر‬ ‫مجـــوز واردات وا کســـن کرونـــا بـــه کشـــور را دریافـــت کـــرد؛ متعهـــد ش ــدیم‬ ‫‪ 10‬میلیون ُ دز وا کســـن را وارد کنیم که تا به امروز ‪ 10‬میلیـــون و ‪ 400‬هزار ُ دز وارد‬ ‫شـــده و اخریـــن محمولـــه ان نیز صبح یک شـــنبه (‪ 3‬مرداد مـــاه) با ظرفیت‬ ‫بیش از یک میلیون ُ دز وارد کشـــور شد‪ .‬تهیه وا کســـن‪ ،‬کاری بسیار مشکل‬ ‫اســـت و توفیـــق مـــا در تهیـــه وا کســـن در عرصـــه بین الملل بســـیارضعیف‬ ‫بـــوده‪ .‬هفته گذشـــته متصدیان جمعیـــت هالل احمر بـــا رئیس جمهوری‬ ‫منتخـــب جلســـه ای داشـــتند‪ .‬اعـــام شـــد بایـــد تـــاش مضاعـــف داخل ــی‬ ‫و خارجـــی بـــرای تهیـــه و تامین وا کســـن صـــورت گیـــرد و ما نیز طبـــق روال‬ ‫ســـابق تمام تـــاش خود را بـــه کار گرفته ایم تـــا با همکاری شـــرکای خارجی‬ ‫خود بتوانیم وا کســـن را تهیـــه کنیم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2286‬‬ ‫ترسنا ک ترینفیلم هادرسینمایایتالیا‬ ‫دوران طالیــی ژانــر وحشــت ایتالیــا ممکــن اســت کوتــاه‬ ‫نســبک و‬ ‫یهــای ایــن کشــور درای ‬ ‫بــوده باشــد؛ امــا نواور ‬ ‫مهــای ایـن دوره ایجــاد‬ ‫ژانــر‪ ،‬جذابیــت مانــدگاری را در فیل ‬ ‫نهــم پایــدار مانــد‪ .‬ازجملــه‬ ‫کــرد کــه در ده ههــای بعدازا ‬ ‫هیجان انگیزتریــن فیلم هایــی کــه کشــور ایتالیــا در‬ ‫یتــوان بــه فیلــم فراطبیعــی‬ ‫تولیــد ان مشــارکت داشــته‪ ،‬م ‬ ‫«سوســپیریا» و «خلیــج خــون» اشــاره کــرد‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫مهــای‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ اکنــون تعــدادی از فیل ‬ ‫ترســناک ایتالیایــی را بــا امتیازهایشــان جم ـع اوری؛ و‬ ‫به منظــور رســیدن بــه بهتریــن فیلــم ترســناک ســینمای‬ ‫ایتالیــا طبقه بنــدی کرده ایــم‪.‬‬ ‫سیاره خون اشام ها (‪)۱۹۶۵‬؛ امتیاز ‪۶۹‬‬ ‫دراین فیلـم عجیـب و ترسـناک ماریـو بـاوا‪ ،‬گروهـی فضانـورد‬ ‫پس از فرود روی سـیاره ای اسـرارامیز‪ ،‬تحت تاثیر جو سـیاره و‬ ‫سـاکنان عجیب وغریب ان‪ ،‬علیه یکدیگر می شـوند‪.‬‬ ‫جوجه اردک را ازار نده (‪)۱۹۷۲‬؛ امتیاز ‪۸۳‬‬ ‫دراین فیلـم به کارگردانـی لوچـو فولچـی‪ ،‬یـک گزارشـگر همراه‬ ‫زنـی جـوان درتلاش اسـت راز قتـل چنـد کـودک در شـهری‬ ‫دورافتـاده را حـل کنـد‪ .‬فولچـی درایـن کار بـرای اولین بـار از‬ ‫یپـرده تصویـری بهـره گرفـت که بـه مولفـه ای در‬ ‫خشـونت ب ‬ ‫اثـار بعـدی اش بـدل شـد‪.‬‬ ‫خلیج خون (‪)۱۹۷۱‬؛ امتیاز ‪۸۵‬‬ ‫فیلمـی دیگـر از ماریـو بـاوا؛ کـه خشـن ترین اثـر او بـوده و‬ ‫چنـان تاثیـری بـر شـکل گیری ژانـر اسلشـر گذاشـت کـه‬ ‫یک دهه بعـد ظهـور کرد‪ .‬مجله «توتال فیلـم» در سـال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫ان را در فهرسـت ‪ ۵۰‬فیلـم برتـر سـینمای وحشـت قـرار داد‪.‬‬ ‫زنـی سـالخورده کـه ارث زیـادی به دسـت اورده‪ ،‬به دسـت‬ ‫همسـرش به قتـل می رسـد؛ امـا پـس از ایـن اتفـاق‪ ،‬چنـد‬ ‫قتـل دیگـر اتفـاق می افتـد و دوسـتان و اقـوام ان هـا کشـته‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫نقاب شیطان (‪)۱۹۶۰‬؛ امتیاز ‪۸۶‬‬ ‫اولیـن تجربـه رسـمی بـاوا در روایـت داسـتانی ترسـناک‪،‬‬ ‫کابوسـی مرتبـط بـا سـاحران اسـت‪ .‬فیلـم درمورد یک سـاحر‬ ‫انتقام جـو و خدمتـکار شـرورش اسـت کـه از گـور خـود بیـرون‬ ‫امـده و اقـدام بـ ه تسـخیر بدن هـای نوادگان سـاحر می کنند‪.‬‬ ‫تنه ابـرادر ایـن سـاحر کـه یـک پزشـک اسـت‪ ،‬بـر سـر راه ان هـا‬ ‫قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫س (‪)۱۹۶۳‬؛ امتیاز ‪۸۸‬‬ ‫سه چهره تر ‬ ‫ایـن فیلـم سـینمایی کـه در سـبک انتولوژی سـاخته شـده؛‬ ‫سـه اپیزود مجزا دارد که هرکدام داسـتانی ترسـناک را روایت‬ ‫یسـت کـه توسـط تماس هـای‬ ‫می کننـد‪ .‬اولیـن‪ ،‬درمـورد زن ‬ ‫تلفنـی زندانـی کـه ریشـه در گذشـته او دارد‪ ،‬وحشـت زده‬ ‫می شـود‪ .‬داسـتان دوم درمـورد فـردی روسـی در اوایل سـال‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬اسـت کـه بـه خانـواده ای برخـورد می کنـد کـه تلاش‬ ‫می کنند چند خون اشام را از بین ببرند‪ .‬سومی نیز حکایت‬ ‫یسـت کـه در سـال ‪ ۱۹۰۰‬هنـگام اماد هکـردن جسـد‬ ‫پرستار ‬ ‫یکـی از بیمارانـش‪ ،‬تصمیمـی سرنوشت سـاز می گیـرد‪.‬‬ ‫اپرا (‪)۱۹۸۷‬؛ امتیاز ‪۹۱‬‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی داریـو ارجنتـو؛ کـه از بازیگرانـش بایـد بـه‬ ‫ایـان چارلسـتون اشـاره کـرد‪ .‬در خالصه داسـتان ایـن فیلـم‬ ‫امده که پس از تصادف ستاره یک نمایش‪« ،‬بتی» خواننده‬ ‫جـوان اپـرا شـانس بزرگـی به دسـت مـی اورد؛ امـا او هـدف‬ ‫یکـه از کودکـی رویایـش‬ ‫حملـه یـک روانـی قـرار می گیـرد؛ مرد ‬ ‫را داشـته‪.‬‬ ‫پرنده ای با بال های بلورین (‪)۱۹۷۰‬؛ امتیاز ‪۹۳‬‬ ‫نخسـتین فیلـم داریـو ارجنتـو کـه درواقـع‪ ،‬نخسـتین اثـر از‬ ‫«سـه گانه جانـوران» ب هشـمار مـی رود؛ دو فیلـم دیگـر «گربـه‬ ‫نـه ُ دم» و «چهـار مگـس روی مخمـل خاکسـتری» هسـتند‪.‬‬ ‫این اثر‪ ،‬از برجسته ترین نمونه های سبک جالوی ایتالیایی‬ ‫ب هشـمار مـی رود؛ گونـه ای از اثـار دلهـره اور کـه مولفه هایـی از‬ ‫ژانر هـای جنایـی‪ ،‬اسلشـر‪ ،‬معمایـی‪ ،‬تریلـر روان شـناختی و‬ ‫وحشـت روان شـناختی را بـا خـود دارد‪.‬‬ ‫قرمز تیره (‪)۱۹۷۵‬؛ امتیاز ‪۹۶‬‬ ‫مبـرداری‬ ‫فیلـم سـینمایی «قرمـز تیـره» یـا «سـرخ تنـد» با فیل ‬ ‫خـود و همین طـور خشـونت و ایجـاد ترسـی کـه ارجنتـو‬ ‫بـرای ان شـناخته می شـود‪ ،‬اثـر موفقـی محسـوب می شـود؛‬ ‫عالوه براین ها پیچیدگی داسـتان اسـت که «قرمز تیره» را به‬ ‫اثری هنرمندانه تبدیل می کند‪ .‬از بازیگران ان باید به دیوید‬ ‫همینگز‪ ،‬کالرا کاالمی‪ ،‬توم فلگی‪ ،‬ماریو اسـکاچا و ‪ ...‬اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬با تحسـین فـراوان منتقـدان روبه رو شـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۲۹‬امین «صد اثر‪ ،‬صد هنرمند»‬ ‫ُ‬ ‫مدیـر گالـری «گلسـتان»‪ ،‬از برپایـی ‪ ۲۹‬امیـن «صـد اثـر‪ ،‬صـد‬ ‫هنرمنـد» و ارائـه ‪ ۴۹۵‬اثـر از ‪ ۴۸۹‬هنرمنـد از نیمـه مردادمـاه‬ ‫جاری خبر داد‪ .‬لیلی گلستان بابیان اینکه برای دومین سال‬ ‫«صـد اثـر‪ ،‬صـد هنرمنـد» را به صـورت انالیـن و در وب سـایت‬ ‫گالـری «گلسـتان» برپـا خواهـد کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬دلـم بـرای‬ ‫گالری ام؛ به خصوص روزهای جمعه اش خیلی تنگ شـده؛‬ ‫امـا چـاره چیسـت؟ مجبوریـم از هـر گردهمایـی و شـلوغی‬ ‫احتـراز کنیـم تـا اوضـاع بهتـر شـود‪ .‬یک سـال ونیم اسـت کـه‬ ‫گالری تعطیل اسـت»‪ .‬او درباره چگونگی شـکل گرفتن «صد‬ ‫اثر‪ ،‬صد هنرمند» بیسـت ونهم گفت‪ 6« :‬تیر فراخوان دادم‪.‬‬ ‫محدودیـت زمـان ارسـال هـم ‪10‬روز بـود‪ .‬در این مـدت ‪۷۴۵‬‬ ‫ایمیـل رسـید‪ .‬من تنهـا در خانه در قرنطینه بـا ‪ ۷۴۵‬ایمیل‪.‬‬ ‫هـر ایمیـل‪ ،‬حـاوی سـه تـا پنـج اثـر بـود‪ .‬از صبـح زود شـروع‬ ‫یکـردم بـه دیـدن ایمیل هـای رسـیده تـا شـب‪ .‬درنهایـت‪،‬‬ ‫م ‬ ‫‪ ۴۹۵‬اثـر از ‪ ۴۸۹‬هنرمنـد انتخاب شـد‪ .‬حذف شـده ها دالیل‬ ‫متعـددی داشـتند؛ برخـی اثـار کیفیتشـان پائیـن بـود؛ امـا‬ ‫برخـی اثـار هـم به دلیل کمبود اطالعاتـی که بایـد می دادند‪،‬‬ ‫حـذف شـدند‪ .‬متاسـفانه پیگیری هـای مـا ازطریـق‬ ‫اینسـتا گرام و ایمیـل هـم فایـده ای نداشـت‪ .‬درایـن دوره نیـز‬ ‫‪90‬درصـد جوانان انـد و ‪10‬درصـد از هنرمندان پیش کسـوت و‬ ‫معـروف کـه مجموعـه دار هسـتند‪ .‬امسـال‪ ،‬میزان اسـتقبال‬ ‫هنرمنـدان جـوان تهرانـی‪ ،‬اصفهانی‪ ،‬مشـهدی و شـیرازی از‬ ‫دیگران بیشتر بود که تعجبم را برانگیخت‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫یسـت‬ ‫شـرکت کنندگان از شهرسـتان ها هسـتند و ایـن عال ‬ ‫و مـن خیلـی از این موضـوع خوشـحالم»‪ .‬او دربـاره میـزان‬ ‫کیفیت کارهای این دوره خاطرنشان کرد که مانند همیشه‬ ‫در انتخـاب اثـار‪ ،‬سـختگیری و وسـواس ب هخـرج دادم و برای‬ ‫سالیق مختلف مردم کارهای خوب و زیبا در سایت گالری‬ ‫ً‬ ‫گلسـتان ارائـه می شـود؛ ضمنـا محدودیـت انـدازه نداریـم و‬ ‫کارهای بزرگ هم به تماشـا و فروش اسـت»‪ .‬گلسـتان درباره‬ ‫قیمت هـای اثـار ایـن دوره هـم اطمینان خاطـر داد‪« :‬مثـل‬ ‫همیشه منصفانه و مناسب خواهد بود‪ .‬هنوز قیمت گذاری‬ ‫نهایی را انجام نداده ام؛ اما به چندنفر تذکر دادم قیمتشان‬ ‫را پائین تر بگذارند که قبول کردند و دو‪،‬سه نفر هم که قبول‬ ‫نکردنـد‪ ،‬حـذف شـدند‪ .‬چندیـن هنرمنـد مقیـم خـارج هـم‬ ‫داریـم کـه می خواسـتند به یـورو و دالر بگذارنـد که نپذیرفتم‬ ‫و قبـول کردنـد که من قیمت گـذاری کنم»‪ .‬طراح و موسـس‬ ‫رویـداد «صـد اثـر‪ ،‬صد هنرمنـد» افزود‪« :‬پارسـال صد اثر‪ ،‬صد‬ ‫هنرمنـد انالیـن‪ ،‬خیلـی موفـق بـود و بعدش هـم هر دوهفته‬ ‫یـک نمایشـگاه انالیـن برگـزار کردیـم کـه از ان هـا هـم بسـیار‬ ‫اسـتقبال شـد‪ .‬خوبی نمایشـگاه انالین‪ ،‬بیشـتر دیده شـدن‬ ‫اسـت و کلـی از خار ج ازایـران‪ ،‬خریـدار مـا شـدند‪ .‬دالیـل‬ ‫موفقیـت نمایشـگاه های مجـازی گالـری گلسـتان‪ ،‬کیفیت‬ ‫ً‬ ‫باالی اثار‪ ،‬قیمت مناسب و حتما ارتباط درست و خوب ما‬ ‫بـا خریـداران اسـت‪ .‬پـول را کـه واریـز می کننـد‪ ،‬مـا کار را قـاب؛‬ ‫و رایـگان بـرای خریـدار ارسـال می کنیـم‪ .‬کلـی بـه خریـداران‬ ‫گالری گلسـتان اضافه شـد؛ و همان طورکه رسـم همیشـگی‬ ‫ماسـت‪ ،‬چندین بـار هـم قسـطی دادیـم یـا چـک مـدت دار‬ ‫یسـت؛ ایـن رویـداد‪ ،‬از ‪ ۱۵‬مردادمـاه تـا ‪۱۷‬‬ ‫گرفتیـم»‪ .‬گفتن ‬ ‫شهریورماه در وب سایت گالری «گلستان» به تماشا و فروش‬ ‫خواهد بـود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سی ونهمین‬ ‫جشنواره «فردا»‬ ‫به روایت داوران‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫ُ‬ ‫‪ 39‬امیــن جشــنواره فرهنگی‪،‬هنــری «فــردا» در مــدارس سراســر کشــور در شــرایطی اغــاز شــد کــه‬ ‫تهــای نظــام تعلیم وتربیت ســایه انداختــه و مانند ســنوات‬ ‫همه گیــری بیمــاری کرونــا بــر همــه فعالی ‬ ‫ـزاری این جشــنواره‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫بر‬ ‫ جهت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ندا‬ ‫وجود‬ ‫ـوری‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫قبــل‪ ،‬امــکان برگزاری جشــنواره ب هشــکل‬ ‫ِ‬ ‫در ســال تحصیلــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬باتوج هبــه شــرایط خــاص کشــور و شــیوع کوویــد‪ ۱۹-‬و لــزوم رعایــت‬ ‫لهــای بهداشــتی؛ «شــیوه نامه اجرایــی جشــنواره فرهنگی‪،‬هنــری فــردا» در تاریــخ ‪۲۴‬‬ ‫تمــام پروتک ‬ ‫نمــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــه تمــام مــدارس کشــور ابــاغ شــد‪ .‬درایـن دوره‪ ،‬چهارمیلیــون و ‪ ۵۸۲‬هــزار و ‪ ۳۶۲‬نفــر‬ ‫ابا ‬ ‫شهــا و رشــته های مختلــف شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫در گرای ‬ ‫ابوالفضـل جلیلـی؛ کارگـردان باسـابقه‬ ‫کودک ونوجـوان کـه داور بخـش هنرهـای‬ ‫نمایشـی جشـنواره فرهنگـی و هنـری «فـردا»‬ ‫بـوده؛ ضمـن ابـراز خرسـندی از برگـزاری ایـن‬ ‫رویـداد گفـت‪« :‬جشـنواره فـردا‪ ،‬جشـنواره ای‬ ‫بـا برنامه ریـزی ازپیش تعیین شـده بـود»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه از ‪ 16‬سـالگی در سـینما کار‬ ‫کودک ونوجـوان را انجـام می دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا‬ ‫می توانیـم هـم بـرای کـودکان فیلم هـای مفـرح‬ ‫و شـاد بسـازیم و هـم بـا کمـک کـودکان‪ ،‬بـرای‬ ‫مخاطبیـن بزرگ سـال فیلم هـای مناسـب‬ ‫بسـازیم»‪ .‬وی بـا ابرازتاسـف از بی مهری هـای‬ ‫مسئولین درباره توقیف فیلم های ساخته شده‬ ‫و عدم حمایت هـای مالـی‪ ،‬افـزود‪« :‬قصـد‬ ‫داشـتم بـا سـاخت فیلـم داد‪ ،‬حـال مـردم‬ ‫را خـوب کنـم؛ امـا متاسـفانه حتـی به قصـد‬ ‫مشـارکت هـم بودجـه موردنظـر در اختیـارم‬ ‫یکـه هزینـه پیشـنهادی ام‪،‬‬ ‫قـرار نگرفت؛ درحال ‬ ‫کمتریـن رقـم بـرای سـاخت یـک فیلـم اسـت»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی کـه یکـی از فیلم هایـش اخیـرا در فسـتیوال‬ ‫شـانگهای شـرکت؛ و جایـزه بهتریـن کارگردانـی و‬ ‫بهتریـن بازیگـر نوجـوان را ازان خـود کـرد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بااینکـه همیشـه به نحوه کارکـرد متصدیان کار‬ ‫کـودک معتـرض بوده ام؛ زیـرا از افرادی با دانش و‬ ‫توانایـی الزم اسـتفاده نمی شـود؛ اما خوشـحالم‬ ‫دراین جشـنواره به عنـوان داور شـرکت؛ و افـراد‬ ‫الیقـی را دراین زمینـه مالقات کـرده ام»‪ .‬جلیلی‪،‬‬ ‫ضمن ابزار خرسندی از نحو ه عملکرد مسئولین‬ ‫مربوطـه؛ هدفمنـدی و برنامه ریـزی بی نقـص‬ ‫جشـنواره را از مهم تریـن مزایـای ایـن دوره‬ ‫برشـمرد و اظهـار کـرد‪« :‬به یقیـن می تـوان‬ ‫گفـت سـی ونهمین جشـنواره فرهنگی‪،‬هنـری‬ ‫دانش امـوزان سراسـر کشـور‪ ،‬جشـنواره خوبـی‬ ‫بـود؛ زیـرا درجهـت خـرج بودجـه‪ ،‬ثبـت سـابقه‬ ‫و بی هـدف نبـود؛ بلکـه جشـنواره ای بـا‬ ‫برنامه ریـزی ازپیش تعیین شـده بـود؛ چنانچـه‬ ‫از یک ماه قبـل فیلم هـا بـرای داوری دراختیـار‬ ‫داوران قـرار گرفـت و دراین چنـدروز جهـت‬ ‫بررسـی مجـدد‪ ،‬مـن و دیگـر دوسـتان حضـور‬ ‫یافتیـم و درنهایـت‪ ،‬کار بـه سـرانجام رسـید»‪.‬‬ ‫ایـن کارگـردان‪ ،‬عـدم اعمـال سـلیقه شـخصی و‬ ‫حضـور پرشـور دانش امـوزان را یکـی از مهم تریـن‬ ‫ویژگی هـای مثبـت ایـن جشـنواره نسـبت بـه‬ ‫جشـنواره های داخلـی فیلم هـای کوتاه دانسـته‬ ‫و افـزود‪« :‬حضـور دانش اموزانی که نجابت و روح‬ ‫خالـص ان هـا باعـث دلگرمـی مسـئولین نسـبت‬ ‫به این جشـنواره شـده اسـت را نمی توان نادیده‬ ‫گرفـت»‪.‬‬ ‫مهدی چایانی؛ داور رشته نقالی‬ ‫داور رشته نقالی سی ونهمین دوره جشنواره فردا‬ ‫گفـت‪« :‬هنرهایی مانند نقالی‪ ،‬موجب می شـود‬ ‫چـراغ جشـنواره های فرهنگی‪،‬هنـری در کشـو‬ ‫روشن بماند»‪ .‬مهدی چایانی با ابراز خرسندی‬ ‫از اینکـه برگـزاری جشـنواره های فرهنگـی و‬ ‫هنـری به دلیـل شـیوع کرونـا دسـت خوش‬ ‫توقـف نشـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در سـال های قبـل‬ ‫کـه رونـد برگـزاری جشـنواره به طـور عـادی بـود‪،‬‬ ‫دانش امـوزان ‪ CD‬اثـار خویـش را بـرای جشـنواره‬ ‫ً‬ ‫ارسـال می کردنـد کـه پـس از بازبینـی‪ ،‬حـدودا‬ ‫‪ ۲۰‬نفـر انتخـاب می شـدند‪ .‬از دیگـر نـکات مثبـت‬ ‫جشـنواره این بودکـه دانش اموزان می توانسـتند‬ ‫بـا حضـور در کارگاه هـای اموزشـی‪ ،‬سـطح‬ ‫دانـش نقالـی خـود را ارتقـاء ببخشـند»‪ .‬وی‬ ‫بااذعان به اینکـه در عیـن وجود برخی مشـکالت‬ ‫سـخت افزاری کوچـک در برگـزاری جشـنواره و‬ ‫ارتباطـات اینترنتـی‪ ،‬شـور و شـعف دانش امـوزان‬ ‫قابل تقدیـر بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در دوره هـای‬ ‫حضـوری‪ ،‬کالس هـای فشـرده ای می گذاشـتیم‬ ‫تا طی ان دو‪،‬سـه روز اردو‪ ،‬عالوه بر مسـابقه دادن‬ ‫و داشـتن رقابـت‪ ،‬یکسـری نـکات تخصصـی‬ ‫و فنـی هـم گوشـزد شـود؛ نیـز نقـاط ضعـف و‬ ‫قوتشـان بیـان می شـد و انـان بـا دسـتی پربارتـر‬ ‫بـه اسـتان های خـود بازمی گشـتند»‪ .‬چایانـی‬ ‫کـه بیـش از نیم قـرن در حـوزه نقالـی فعالیـت‬ ‫داشـته و به عنـوان سـفیر فرهنگـی ایـران در‬ ‫بسـیاری از کشـورها حاضر بوده؛ بااشـاره به اینکه‬ ‫شـاهنامه فردوسـی را کتابـی ارزشـمند می داند‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬شـاهنامه‪ ،‬کارت ملـی مـا ایرانیـان‬ ‫اسـت و به همین منظـور تلاش کردیـم ایـن‬ ‫اثـر فاخـر را بـه جهانیـان بشناسـانیم»‪ .‬وی‬ ‫کـه داوری بسـیاری از جشـنواره های ملـی و‬ ‫بین المللـی شـاهنامه خوانی را در کارنامه هنری‬ ‫خـود به ثبـت رسـانده اسـت‪ ،‬باتا کیدبر اینکـه‬ ‫زنده نگاه داشتن هنرهایی مانند نقالی‪ ،‬موجب‬ ‫می شـود چـراغ جشـنواره های فرهنگی‪،‬هنـری‬ ‫در کشـو روشـن بمانـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ا کنـون از حـدود‬ ‫پنج سـالی کـه نقالـی و شـاهنامه خوانی هـم‬ ‫جـزو مسـابقات دانش امـوزی قـرار گرفتـه‪ ،‬اثـار از‬ ‫سطح کیفی بهتری برخوردار هستند و خداوند‬ ‫متعـال را شـا کریم کـه مجریان برگزاری جشـنواره‬ ‫نگذاشـتند ایـن چـرا غ خامـوش شـود»‪ .‬داور‬ ‫رشـته نقالـی سـی ونهمین دوره جشـنواره فـردا‬ ‫یاداور شـد‪« :‬باید انگیزه های الزم را برای شـرکت‬ ‫دانش امـوزان دراین جشـنواره در رشـته نقالـی‬ ‫فراهـم اوریـم»‪.‬‬ ‫محمدحسینناصربخت؛‬ ‫داور بخش نقالی گرایش هنرهای نمایشی‬ ‫محمدحسـین ناصربخـت‪ ،‬بـا ابـراز خرسـندی‬ ‫از حضـور به عنـوان داور بخـش نقالـی گرایـش‬ ‫یو نهمین جشنواره «فردا»‬ ‫هنرهای نمایشی س ‬ ‫و مسـابقات فرهنگی‪،‬هنـری دانش امـوزان‬ ‫سراسـر کشـور‪ ،‬با اذعان به اینکـه در این رویـداد‬ ‫بسـیار مهم می توانـد بـا نقـاالن جـوان کشـور‬ ‫اشـنا شـود و از این حیـث ارزش ایـن جشـنواره‬ ‫بـرای او چندین برابـر یـک رویـداد عـادی‬ ‫خواهـد بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن نقـاالن جوان کسـانی‬ ‫هسـتند کـه فرهنـگ ملـی مـا را تبلیـغ و ترویـج‬ ‫دوبـاره می کننـد‪ .‬همـگان می داننـد ادبیـات و‬ ‫هنرهـای نمایشـی سـنتی و نقـل مـا‪ ،‬بخشـی از‬ ‫هویـت مـردم ایـن سـرزمین بـوده و از افتخـارات‬ ‫و میـراث ناملمـوس جامعـه ایرانی برای بشـریت‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه نقالـی‬ ‫به عنـوان یـک هنـر‪ ،‬در سـازمان های جهانـی‬ ‫ماننـد «یونسـکو» به ثبـت رسـیده‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«بایـد توجـه کـرد کـه بـا ظهـور و بـروز رسـانه های‬ ‫جدیـد کـه فرصـت خود نمایـی و ترویـج متـون‬ ‫کهـن ادبـی ایرانـی و به ویـژه متـون حماسـی را از‬ ‫نقـاالن گرفتـه‪ ،‬نقالـی‪ ،‬یکی از هنرهایی به شـمار‬ ‫ خطـر نابودی باشـد‪.‬‬ ‫مـی رود کـه شـاید درمعرض ِ‬ ‫حال کـه این فرصت برای نسـل جـوان و نوجوان‬ ‫مـا ایجـاد شـده تـا هنـر خـود را در این راسـتا‬ ‫درمعـرض نمایـش بگذارنـد‪ ،‬ارزشـمند بـوده و‬ ‫یسـت‬ ‫یکـی از مهم تریـن و موثرتریـن گام های ‬ ‫کـه در ترویـج هنـر برداشـته شـده»‪ .‬ایـن‬ ‫هنرمنـد با سـابقه با تا کید بر اینکـه برگـزاری ایـن ‬ ‫جشـنواره ها می تواننـد بـرای تصمیم گیـران و‬ ‫تصمیم سـازان این حوزه‪ ،‬محلی باشـد که مردم‬ ‫را بـا گذشـته فرهنـگ‪ ،‬تاریـخ و ادبیـات خویـش‬ ‫اشـنا؛ و به گونه ای رفتار کنند که این ثروت های‬ ‫عظیـم ملـی در معرض خطـر قـرار نگیـرد و از بیـن‬ ‫نـرود‪ ،‬افـزود‪« :‬نقالـی‪ ،‬هنری سـت کـه کمـک‬ ‫می کنـد نوجوانـی کـه وارد این عرصـه شـده و‬ ‫مشـغول به فعالیت اسـت‪ ،‬بعدهـا در مـراودات‬ ‫اجتماعـی خویـش نیـز فعـال باشـد؛ و بتوانـد‬ ‫ارتبـاط کالمـی بهتـری بـا دیگـران برقـرار کنـد و‬ ‫از ان اندوختـه ادبـی کـه در مدرسـه اموختـه‬ ‫اسـت‪ ،‬در مـراودات خویـش اسـتفاده کنـد»‪.‬‬ ‫ناصربخـت‪ ،‬با اشـاره به اینکه دانش امـوزان فعـال‬ ‫در عرصه هـای فرهنگی‪،‬هنـری‪ ،‬اینـده بهتـری‬ ‫را بـرای جامعـه خـود رقـم خواهنـد زد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«زیـرا دانش امـوز بـا حضـور در جشـنواره های‬ ‫فرهنگـی و هنـری‪ ،‬تجربـه ای اجتماعـی دارد و‬ ‫به واسـطه ان می توانـد رفتـار اجتماعـی بهتـری را‬ ‫رقـم بزنـد و هرگـز ایـن تجربـه فراموش نمی شـود‪.‬‬ ‫این هـا را بایـد اتفاقاتـی مبـارک برشـمرد کـه در ‬ ‫ مناسـبات فرهنگی‪،‬هنـری‪ ،‬میـان دانش اموزان‬ ‫رخ می دهـد و در تربیـت دانش امـوزان مـا‬ ‫بسـیار موثر خواهـد بـود»‪ .‬وی کـه تالیـف اثـار‬ ‫بسیاری را در حوزه هنرهای نمایشی در کارنامه‬ ‫هنـری خویـش به ثبـت رسـانده؛ با تا کید بر اینکـه‬ ‫حضـور دانش امـوزان در جشـنواره های فرهنگی‬ ‫و هنـری‪ ،‬زمینـه ای بـرای بـروز اسـتعدادهای‬ ‫یسـت کـه می توانـد بـه تثبیـت میـراث‬ ‫مهم ‬ ‫معنـوی ایـران کمـک کـرده و جلـوی از بین رفتـن‬ ‫ان را بگیـرد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬عصـر امـروز‪،‬‬ ‫عصـر جهانی شـدن فرهنگ وهنـر اسـت و‬ ‫با توجه به اینکـه ورود بـه این عرصـه بـرای همـه‬ ‫جوامـع ضـرورت اسـت‪ ،‬دوری از ایـن دسـتاورد‬ ‫مهـم می توانـد میراث هـای مهـم فرهنگـی و‬ ‫هنـری را به خطـر بینـدازد و فرهنـگ یـک جامعه‬ ‫را دسـتخوش تهدیـد سـازد»‪.‬‬ ‫سارا روستاپور؛ داور رشته‬ ‫اجرای بخش هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه‬ ‫داور رش ــته اج ــرای بخ ــش هنره ــای نمایش ــی‬ ‫رابطه بیت کوین و عنبرنسارا!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫هادی فخاری سالم‬ ‫ابوالفضل جلیلی؛ داور بخش هنرهای نمایشی‬ ‫نیش‬ ‫و فیل ــم کوت ــاه سـ ـی ونهمین دوره جش ــنواره‬ ‫فرهنگ ــی و هن ــری «ف ــردا» خط ــاب ب ــه‬ ‫دانش ام ــوزان گف ــت ک ــه رویاهایت ــان را ج ــدی‬ ‫بگیری ــد و هیـ ـچ گاه فرام ــوش نکنید ک ــه باید‏کار‬ ‫را انج ــام داد‪ .‬ســـارا روس ــتاپور بااش ــاره به اینکه‬ ‫یک جش ــنواره دانش ام ــوزی‪ ،‬ب ــه دانش اموزان‬ ‫اعتمادبه نف ــس و خودب ــاوری می ده ــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«‬ای ــن جش ــنواره‬‪،‬‏ی ــک نی ــروی مح ــرک ب ــرای‬ ‫ه ــدف و ارزوه ــای پیـ ـش روی ان هاس ــت و‬ ‫می توان ــد ای ــن انگی ــزه را درون ف ــرد ایج ــاد کند‬ ‫ت ــا مس ــیر ‏رس ــیدن ب ــه ارزوهای ــش را هم ــوار‬ ‫ـری مس ــائل‬ ‫س ــازد‪ .‬دانش ام ــوزان‪ ،‬پیگی ـ ِ‬ ‫هن ــری را دراین رویداده ــا می اموزن ــد و ای ــن‪،‬‬ ‫ ‏بدان خاطر است که مس ــائل فرهنگی و هنری‪ ،‬از‬ ‫مس ــائلی هس ــتند که برای دانش اموزان بس ــیار‬ ‫حائزاهمی ــت و توج ــه اس ــت»‪.‬‏وی بابیان اینکه‬ ‫ام ــروز رون ــد برگ ــزاری جش ــنواره های فرهنگی و‬ ‫یسـ ـت که طب ــق‏اموزش های ــی‬ ‫هن ــری به گونه ا ‬ ‫که از قب ــل ب ــه دانش ام ــوزان داده ش ــده‪ ،‬پیش‬ ‫می رون ــد و ای ــن می توان ــد بهبود یافت ــه و اصالح‬ ‫ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪« :‬درس ــت ک ــه ش ــرکت کنندگان‬ ‫درایـ ـن دوره‪ ،‬از راه ه ــای دور و ب ــا س ــختی های‬ ‫فراوان ــی حض ــور‏پی ــدا کرده ان ــد؛ اما بای ــد گفت‬ ‫هرک ــس براس ــاس توانایی ه ــای خوی ــش‬ ‫دراین جش ــنواره حض ــور یافت ــه و درنهای ــت‪،‬‬ ‫انتظ ــار‏دارد حداقل یک بس ــته اموزش ــی طبق‬ ‫نیازهایی که دارد‪ ،‬برای او ارس ــال شود تا بتواند‬ ‫س ــطح دان ــش خ ــود را ب ــاال بی ــاورد و‏ ب ــه انچ ــه‬ ‫مقبول اس ــت‪ ،‬دس ــت پیدا کن ــد» ‏‪ .‬این مجری‬ ‫باس ــابقه کودک ونوجوان که در ح ــوزه هنرهای‬ ‫نمایش ــی نیز در دوره های گذشته این جشنواره‬ ‫حضور داش ــته اس ــت‪،‬‏ضمن ابراز خرس ــندی از‬ ‫ً‬ ‫اینک ــه کرونا این موض ــوع را نش ــان داد که حتما‬ ‫نیاز نیس ــت کالس های اموزش ــی هنر حضوری‬ ‫برگزار ش ــود و می توان ان ه ــا را به فضای مجازی‬ ‫نی ــز انتق ــال داد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬می ش ــود باتکی هب ــر‬ ‫سیس ــتم ب رخ ــط‪ ،‬یکس ــری از کالس ه ــا را برگزار‬ ‫ک ــرد و یکس ــری از اموزش ه ــا را ب ــه بچه ه ــا داد و‬ ‫گت ــر و هدفمندتر‬ ‫باعث ش ــد که ان ه ــا هماهن ‬ ‫ب ــر حض ــور دراین جش ــنواره تمرک ــز کنن ــد» ‏‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبر اینک ــه اث ــاری ک ــه ازس ــوی م ــدارس‬ ‫ب ــه جش ــنواره ارس ــال‏ش ــده اس ــت‪ ،‬می تواند با‬ ‫دریاف ــت اموزش های بهت ــر‪ ،‬به س ــطح باالتری‬ ‫یس ــت که‬ ‫راه یابد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬این مورد ضرور ‬ ‫‏کس ــانی که در حوزه تولید محت ــوای الکترونیکی‬ ‫ـای تولی ــد محتوا‬ ‫فعالی ــت دارن ــد‪ ،‬ب ـ ًـا حداقل ه ـ ِ‬ ‫اش ــنا باش ــند و مثال در تصویربرداری‏از اجراهای‬ ‫صحنـ ـه ای بچه ه ــا‪ ،‬م ــوارد الزم رعایت ش ــود تا‬ ‫داوران بتوانن ــد در نهای ـ ِـت دق ــت و ظراف ــت ب ــه‬ ‫بررس ــی ای ــن اجراه ــا‏پرداخته و مس ــائلی مانند‬ ‫دورب ــودن از دوربی ــن‪ ،‬عزی ــزان داور را در داوری‬ ‫دچ ــار س ــختی نکند»‪.‬‬ ‫اردشیر صالح پور؛ داور حوزه هنرهای نمایشی‬ ‫داور ح ــوزه هنره ــای نمایش ــی سـ ـی ونهمین‬ ‫جش ــنواره «ف ــردا»‪ ،‬فرهن ــگ را مای ــه اصلی یک‬ ‫جامعه دانس ــت و گف ــت‪« :‬پایه و حی ــات اصلی‬ ‫یک مملکت و یک ملت‪ ،‬از اموزش وپرورش اغاز‬ ‫می ش ــود»‪ .‬اردش ــیر صالح پ ــور بااش ــاره به اینکه‬ ‫در ش ــاهنامه حکی ــم فرزانه توس‪ ،‬ی ــک مناظره‬ ‫می ــان بزرگمه ــر حکی ــم و خس ــرو نوش ــیروان‬ ‫درب ــاره فرهن ــگ ب ــا ای ــن ابی ــات که می گوی ــد «ز‬ ‫دان ــا بپرس ــید پ ــس دادگر ک ــه فرهنگ بهت ــر بود‬ ‫ی ــا گه ــر؟ چنی ــن داد پاس ــخ ب ــدو رهنم ــون که‬ ‫فرهنگ باش ــد ز گوهر فزون‪/‬‏که فرهنگ ارایش‬ ‫جان بود‪/‬‏ز گوهر س ــخن گفتن اس ــان بود‪/‬‏گهر‬ ‫بی هن ــر زار و خار اس ــت و سس ــت‪ /‬ب ــه فرهنگ‬ ‫باش ــد روان تندرس ــت»‪ ،‬گفت‪« :‬این ابیـــات را از‬ ‫ب ــاب مقدمه عرض کردم ک ــه تعلق خاطر خودم‬ ‫را ب ــه وزارت اموزش وپ ــرورش ک ــه در دوره ای که‬ ‫م ــا درس می خواندی ــم‪ ،‬ب ــه ان اداره فرهن ــگ‬ ‫می گفتن ــد؛ اع ــام دارم»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫فرانس ــیس بیک ــن می گوید‪« :‬همه چی ــز را فدای‬ ‫فرهن ــگ کنی ــد»؛ و باتا کیدبراینک ــه در عص ــر‬ ‫حاض ــر‪ ،‬مهم تری ــن ارکان‪ ،‬نه ــاد و وزارتخانه یک‬ ‫کش ــور‪ ،‬وزارت اموزش وپ ــرورش اســـت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«مای ــه‪ ،‬پای ــه و حی ــات اصل ــی ی ــک مملک ــت‪،‬‬ ‫یک حکوم ــت و ی ــک مل ــت‪ ،‬از اموزش وپرورش‬ ‫اغ ــاز می ش ــود و م ــا بای ــد س ــعی کنی ــم ای ــن‬ ‫وزارتخان ــه را بس ــیارجدی بگیری ــم»‪ .‬ای ــن‬ ‫پیش کس ــوت عرص ــه نقال ــی‪ ،‬درتش ــریح دالیل‬ ‫جدی گرفت ــن اموزش وپ ــرورش در یک مملکت‬ ‫بااش ــاره به اینکه این ــده م ــا درگ ــروی حمای ــت و‬ ‫توجه وی ــژه به ای ــن وزارت انسان س ــاز اس ــت؛ و‬ ‫ازاین منظ ــر به گم ــان وی هی ــچ وزارتخانه ای به‬ ‫منزلت‪ ،‬قدر و اهمیت اموزش وپرورش نیس ــت‪،‬‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪« :‬امی ــدوارم ای ــن فضیل ــت به دقت‬ ‫م ــورد امعان نظر قرار گرفته و همواره به ان توجه‬ ‫ش ــود؛ چرا که همه چیز از فرهن ــگ برمی خیزد و‬ ‫م ــا بتوانیم ب ــا توجه کاف ــی به این مقوله‪ ،‬نس ــل‬ ‫این ــده را از اینج ــا تربی ــت کنی ــم»‪ .‬صالح پ ــور ب ــا‬ ‫تقس ــیم بندی فرهن ــگ ب ــه دو ُبع ــد م ــادی و‬ ‫معن ــوی‪ ،‬بااش ــاره به اینکه ابعاد م ــادی فرهنگ‬ ‫مث ــل معم ــاری‪ ،‬صنای ــع مس ــتظرفه و هرانچه‬ ‫ُبعد م ــادی‪ ،‬جنبه فیزی ــکال و جس ــمانی دارد‪،‬‬ ‫تقس ــیم می ش ــود و در ُبعد معنوی می بایس ــت‬ ‫اول از عل ــم س ــخن گف ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬عل ــم‪،‬‬ ‫تاری ــخ و اس ــطوره ها همه وهم ــه فرهن ــگ‬ ‫هس ــتند؛ بنابرای ــن می ت ــوان گف ــت بخش ــی از‬ ‫اموزش وپ ــرورش ب ــه عل ــم‪ ،‬دان ــش و فرهن ــگ‬ ‫وابسته اس ــت و در مقابل‪ ،‬بخشـ ـی دیگر از ان به‬ ‫یگ ــردد؛ یعنی م ــا جان هایی‬ ‫تربی ــت ج ــان بازم ‬ ‫را تربی ــت؛ و اینج ــا خردی را تجرب ــه می کنیم که‬ ‫بای ــد ب ــه فضیلت‪ ،‬ب ــه حکم ــت و درنهای ــت‪ ،‬به‬ ‫بصی ــرت منجر ش ــود»‪.‬‬ ‫بهزاد فراهانی؛ داور رشته اجرای صحنه‬ ‫داور سـ ـی ونهمین جش ــنواره ف ــردا گف ــت‪:‬‬ ‫«دانش امـــوزان بایـــد در ســـال های ابتدایـــی‬ ‫ب ــا مهارت ه ــای ارتباط ــات اجتماع ــی و‬ ‫اعتمادبه نفس اش ــنا ش ــوند و همین امر موجب‬ ‫می شـــود تا از اســـترس و اضطـــراب دور بمانند»‪.‬‬ ‫بهـــزاد فراهانی گفت‪« :‬خداوند متعال را شـــا کرم‬ ‫ک ــه ط ــی چند س ــال اخیر‪ ،‬در بخ ــش داوری‬ ‫جشـــنواره فردا خدمتگزار دانش اموزان هنرمند‬ ‫سراسر کشـــور هستم و باید گفت در بخش اجرا‪،‬‬ ‫اســـتعدادهای خوبی دراین جشنواره به نمایش‬ ‫گذاشـــته شـــده و توانایی های دانش اموزان عزیز‬ ‫را ش ــاهدیم»‪ .‬وی باتا کیدبر اینک ــه هرس ــاله ب ــه‬ ‫کیفیت ایـــن جشـــنواره افزوده می شـــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در س ــال های اخیر‪ ،‬بخ ــش مجری گری هم به‬ ‫بخش های جشـــنواره فردا راه پیـــدا کرده که جا‬ ‫دارد این انتخاب درست و دقیق را به مسئولین‬ ‫تصمیم گی ــر برنامه س ــاز ای ــن جش ــنواره تبری ــک‬ ‫ع ــرض می کن ــم و امی ــد ان دارم همان طورک ــه‬ ‫دراین چندس ــال‪ ،‬این رون ــد با پیش ــرفت مواجه‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ ،‬در س ــال های پیـ ـش رو نیز ش ــاهد‬ ‫رش ــد چشـ ـم گیر حضور دانش ام ــوزان در بخش‬ ‫اج ــرای صحن ــه جش ــنواره ف ــردا و مس ــابقات‬ ‫فرهنگ ــی و هن ــری دانش ام ــوزان برگزی ــده‬ ‫سراس ــر کش ــور باش ــیم»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫دانش ام ــوزان مقاط ــع مختل ــف دراین عرص ــه‬ ‫شـــرکت داشـــته اند‪ ،‬ادامـــه داد‪« :‬امیـــد ان داریم‬ ‫ک ــه روزی برس ــد تم ــام اس ــتعدادهای نهفته در‬ ‫دل مدارس ایران‪ ،‬شـــناخته شـــوند و در مراحل‬ ‫باالت ــر به رقاب ــت بپردازن ــد‪ .‬ش ــاهد درخش ــش‬ ‫ان ــان باش ــیم و بتوانی ــم باتکی هب ــر ظرفیت های‬ ‫صداوســـیمای جمهوری اســـامی ایران‪ ،‬زمینه‬ ‫بـــروز و ظهور اســـتعدادهای انـــان را فراهم اوریم‪.‬‬ ‫نبای ــد فراموش ک ــرد ک ــه دانش ام ــوزان مجری‪،‬‬ ‫پتانس ــیل های بالق ــوه ب ــرای اج ــرا در رس ــانه‬ ‫هس ــتند»‪ .‬وی ک ــه اج ــرای برنامه های مختلف‬ ‫در صداوس ــیمای جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫را در کارنام ــه هن ــری خوی ــش به ثب ــت رس ــانده‬ ‫بااشـــاره به اینکه حال وهوای برگزاری جشـــنواره‬ ‫فرهنگ ــی و هن ــری دانش ام ــوزان در س ــال های‬ ‫اخیر که به دلیل ش ــیوع کرون ــا به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شـــود‪ ،‬تفاوت های بسیارزیادی با روند‬ ‫برگزاری این جشـــنواره به صورت حضوری دارد و‬ ‫ً‬ ‫قطعـــا بر روی کیفیـــت اجرای انـــان تاثیر خواهد‬ ‫گذاشـــت‪ ،‬افزود‪« :‬یکـــی از مهم ترین ویژگی های‬ ‫ی ــک اج ــرای موف ــق این اسـ ـت که مج ــری روی‬ ‫صحنـــه بتواند مخاطب خـــود را از نزدیک ببیند‬ ‫و در بخ ــش اج ــرای صحن ــه‪ ،‬وقت ــی مجری یک‬ ‫برنام ــه روی صحن ــه ق ــرار می گیرد‪ ،‬ای ــن نفس و‬ ‫هیجان تماشاچی ســـت که او را به وجد می اورد‬ ‫و موج ــب می ش ــود در کمال ارام ــش‪ ،‬ب ــه اجرای‬ ‫صحنه بپـــردازد؛ اما حاال کـــه باالجبار به فضای‬ ‫مجازی بســـنده کرده ایم‪ ،‬به یقین می دانیم که‬ ‫بایـــد از قواعـــد دیگری پیـــروی کنیم»‪.‬‬ ‫امیر غالمی‬ ‫از قدیـــم و ندیـــم گفته انـــد کـــه «تعـــارف‪ ،‬اومـــد نیومـــد داره!» یعن ــی‬ ‫پنجاه‪،‬پنجاهـــه ‪ ...‬بگیـــر نگیـــر داره ‪...‬؛ امـــا ایـــن داســـتان درمـــورد‬ ‫عزیـــزان چینی‪ ،‬صدق نمی کند و ان ها بیشـــتر مصـــداق «از تو به یک‬ ‫اشـــاره‪ ،‬از ما به سر دویدن» هســـتند؛ تا اینکه بخواهند دست دست‬ ‫کننـــد و خجالـــت بکشـــند و ‪ ...‬شـــاهد مثـــال‪ ،‬دعـــوت از عزیـــزان‬ ‫چشـــم بادامی جهـــت ماهیگیـــری در دریای جنوب اســـت‪ .‬حقیقت‬ ‫امـــر‪ ،‬وقتـــی مســـئوالن دیدنـــد ســـفره ای پهـــن اســـت و ماهیگیـــران‬ ‫جنـــوب درحال ارتـــزاق از ایـــن خـــوان بی منتهـــای الهـــی هســـتند‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتند به دوســـتان چینی هم تعارفی کنند تـــا ان ها بیایند و‬ ‫از این ســـفره‪ ،‬چهارتا ماهی ما کول و غیر ما کول صید کنند و ببرند تا‬ ‫شـــرمنده زن و بچه نشـــوند! غافل ازاینکه چینی ها به تعارف اعتقاد‬ ‫ندارنـــد و دعـــوت ما را با ســـر پذیرفتند‪ .‬االن هم با کشـــتی های صید‬ ‫تـــرال‪ ،‬جوری کف دریا را تـــا خرتناق می کاوند و کـــف روب می کنند که‬ ‫هیـــچ ماهـــی ای از خانـــواده اش جـــدا نمی ماند که مجبور شـــود مثل‬ ‫ُ‬ ‫«نمـــو» در فیلـــم «در جســـتجوی دری» ســـاخته «انـــدرو اســـتنتون»‬ ‫دنبال خانـــواده اش بگردد! البته این چشـــم بادامی ها کنار پررویی‪،‬‬ ‫ماشـــااهلل خوش اشـــتها هم هســـتند و تعـــداد این کشـــتی های صید‬ ‫تـــرال از دو فرونـــد‪ ،‬بـــه حـــدود ‪ ۱۲۰‬فروند رســـیده اســـت؛ به طوری که‬ ‫دراین ســـال ها شـــاهد افزایش ‪500‬درصـــدی حضور ان هـــا بوده ایم؛‬ ‫لانقـــراض‪ ،‬ال ک پشـــت‪ ،‬حلـــزون‪،‬‬ ‫کـــه نه تنهـــا ماهی هـــای درحا ِ ‬ ‫نظیر «فانوس ماهی»‪،‬‬ ‫مارماهی‪ ،‬ماهی های غیرما کول یا غیر حـــال ِ‬ ‫«ماهـــی مرکب»‪« ،‬یال اســـبی» و «حصـــو» را کـــف روب می کنند؛ بلکه‬ ‫بـــه اثار ناملمـــوس دریا هم رحم نمی کنند! البتـــه این فقط یک طرف‬ ‫داســـتان اســـت و عزیزان جز «اب»‪« ،‬برق» را هـــم به چینی ها تعارف‬ ‫کرده انـــد! یعنـــی عزیزان وقتی دیدنـــد یک عده از شـــهروندان با یک‬ ‫کامپیوتـــر خانگـــی در زیرزمیـــن عمه مرحومشـــان درحال اســـتخراج‬ ‫رمـــزارز هســـتند تـــا پـــول بنزیـــن یـــا پـــول سیگارشـــان دربیایـــد؛ ب ــه‬ ‫ذهنشـــان خطـــور کرد کـــه دوباره یـــک تعارفـــی به چشـــم بادامی ها‬ ‫کننـــد تـــا ان هـــا از مزایـــای بـــرق ارزان قیمـــت بهره منـــد! چشـــمتان‬ ‫روز بـــد نبینـــد ‪ ...‬چینی هـــا هم که بـــه اســـتخراج رمـــزارز در حد پول‬ ‫بنزین و ســـیگار قانع نیستند‪ ،‬با خودشـــان ماینر اوردند کانه مزرعه‬ ‫پـــدری رســـول مالقلی پـــور! یعنی ایـــن ماینرهـــا جوری بـــرق مصرف‬ ‫می کننـــد کـــه قـــورچ وزارت نیـــرو درامـــد و عالوه بـــر قطع بـــرق مردم‪،‬‬ ‫مجبور شـــدند کلی هم مـــازوت بســـوزانند و االن هم دربـــه در دنبال‬ ‫ســـوخت های ارگانیـــک می گردنـــد؛ تاجایی کـــه قیمت عنبر نســـارای‬ ‫ُ‬ ‫وطنـــی بـــه تنـــی هفت میلیون تومـــان رســـیده! فقـــط خدا کنـــد این‬ ‫البه ال کســـی هوس نکنـــد بهره برداری از جنگل ها و معـــادن را هم به‬ ‫ایـــن چشـــم بادامی ها تعـــارف کند!‬ ‫کلید‬ ‫‪ ۱۰‬عکسی که باید در تلفن همراه داشته باشید‬ ‫شـــاید بیشـــتر ما عـــادت کرده ایم محتـــوای پوشـــه تصاویر موبایـــل‪ ،‬حاوی‬ ‫تصاویـــر خاطره انگیز و دوست داشـــتنی مـــا و عزیزانمان باشـــد؛ اما عکس ها‬ ‫فقـــط چیزهایـــی بـــرای ثبـــت خاطره هـــا نیســـتند و می تواننـــد کارایی های‬ ‫دیگـــری داشـــته باشـــند‪ .‬به گزارش ایرنـــا؛ برخـــی از ضروری تریـــن تصاویر که‬ ‫داشـــتن ان هـــا در گوشـــی کارتـــان را راه می اندازد‪ ،‬ارائـــه می کنیم‪.‬‬ ‫داشـــتن عکـــس از کارت ماشـــین‪ ،‬خیلی اوقـــات بـــه کار می ایـــد‪ .‬در مواق ــع‬ ‫پیش بینی نشـــده شـــاید نیاز داشته باشـــید به اینکه مشـــخصات خودروی‬ ‫خود را ارائـــه کنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گـــر کیـــف پولتـــان گـــم شـــود‪ ،‬احتمـــاال خیلـــی از مـــدارک شـــما؛ ازجمل ــه‬ ‫گواهینامـــه نیـــز در ان جای دارند‪ .‬داشـــتن یک نســـخه پشـــتیبان می تواند‬ ‫کمـــک کنـــد؛ هرچند عکـــس گواهینامه چیزی نیســـت که افســـر راهنمایی‬ ‫ً‬ ‫رانندگی از شـــما قبول کند و شـــما بـــرای تهیه گواهی المثنی حتمـــا باید به‬ ‫پلیـــس ‪ ۱۰+‬مراجعه کنید؛ اما داشـــتن عکس گواهینامه در گوشـــی می تواند‬ ‫کار راه انداز باشـــد‪.‬‬ ‫داشـــتن عکـــس از گذرنامه‪ ،‬همیشـــه مفید اســـت‪ .‬بســـیاری اوقات ممکن‬ ‫اســـت برای یک کار اداری نیاز به ارائه مشـــخصات گذرنامه داشـــته باشید؛‬ ‫اما گذرنامه چیزی نیســـت که همیشـــه همراهمان باشد؛ پس داشتن یک‬ ‫عکس از ان می تواند راهگشـــا باشـــد‪.‬‬ ‫این روزهـــا‪ ،‬بیشـــتر مـــا بـــدون گوشـــی از خانـــه خـــارج نمی شـــویم؛ ام ــا‬ ‫گاهی اوقـــات کیـــف پـــول خـــود را فراموش می کنیـــم‪ .‬تصور کنیـــد درگیر یک‬ ‫تصـــادف رانندگی شـــده اید و کارت بیمه خـــود را همراه نداریـــد! این فرایند‬ ‫خیلـــی می توانـــد اعصاب خردکن باشـــد‪ .‬داشـــتن یک عکـــس از کارت بیمه‬ ‫را فرامـــوش نکنید‪.‬‬ ‫داشتن شـــماره بیمه و مشـــخصات پزشکی همیشه مفید اســـت؛ ازاین رو‪،‬‬ ‫از مـــدارک مربوط به خدمات درمانی خود عکس داشـــته باشـــید‪ .‬این روزها‬ ‫کـــه دفترچه ها جمع شـــده اند و با داشـــتن کارت ملـــی کار راه می افتد؛ پس‬ ‫ً‬ ‫یـــک عکس هـــم از کارت ملی خود داشـــته باشـــید‪ .‬تقریبـــا هـــر اداره ای که‬ ‫می روید شـــماره ملی شـــما موردنیاز اســـت و خیلی جاها هم از شـــما تصویر‬ ‫کارت ملـــی را می خواهنـــد‪ .‬یـــک تصویر از تمـــام صفحات شناســـنامه خود‬ ‫تهیه کنید‪ .‬خیلی اوقات نیاز اســـت شـــماره شناسنامه‪ ،‬ســـریال شناسنامه‬ ‫یـــا کپـــی تمـــام صفحـــات ان را بـــرای دریافت برخـــی خدمـــات ارائـــه کنید‪.‬‬ ‫به جای اینکه شناســـنامه را به همراه داشـــته باشـــید‪ ،‬داشـــتن یک عکس‪،‬‬ ‫غالب اوقات مشـــکل را حـــل می کند‪.‬‬ ‫داشـــتن شماره ســـریال کامپیوتر؛ هم برای گزارش سرقت ان می تواند مفید‬ ‫باشـــد و هـــم زمان هایی کـــه به خدمات پشـــتیبانی نیـــاز داریـــد‪ ،‬می توانید‬ ‫ان را ارائه کنید‪ .‬خیلی اعصاب خردکن اســـت شـــماره پشـــتیبانی را گرفته اید‬ ‫و او از شـــما شـــماره ســـریال و مدل کامپیوتر را بپرســـد و شـــما تازه باید روی‬ ‫کامپیوترتـــان بگردیـــد و ان را پیـــدا کنیـــد‪ .‬داشـــتن یـــک عکـــس در گوش ــی‬ ‫دراین مواقع مشـــکل شـــما را رفـــع می کند‪.‬‬ ‫داشـــتن عکـــس از نزدیـــکان و خودتـــان همیشـــه مفیـــد اســـت‪ .‬یک عکس‬ ‫پرســـنلی از خودتان داشـــته باشـــید‪ .‬همچنین عکس افراد نزدیکتان را هم‬ ‫در گوشـــی داشـــته باشـــید‪ .‬حادثه خبر نمی کنـــد‪ .‬ا گر خدای نا کـــرده یکی از‬ ‫اعضـــای خانـــواده گم شـــود‪ ،‬اولین چیزی که الزم می شـــود‪ ،‬عکس اوس ــت‪.‬‬ ‫ا گر ســـرویس موقعیت مکانی را روشـــن کرده باشـــید‪ ،‬تصاویـــری که با تلفن‬ ‫ً‬ ‫می گیریـــد‪ ،‬دقیقـــا بـــا برچســـب جغرافیایی ســـت‪ .‬ا گر اســـم یا مـــکان جایی‬ ‫را فرامـــوش کرده اید‪ ،‬کافی ســـت عکســـی کـــه از انجـــا گرفته اید را بـــاز کنید‪.‬‬ ‫ا گر مکان یاب گوشـــی هنگام عکاســـی روشـــن بوده باشـــد‪ ،‬اطالعـــات خود‬ ‫را به دســـت خواهیـــد اورد‪ .‬وقتـــی به شـــهری غریب می روید؛ چه برای س ــفر‬ ‫تفریحی و چه کاری و ‪ ...‬همیشـــه امکان دارد گم شـــوید یا حتی اســـم محل‬ ‫اقامتتـــان را فرامـــوش کنید‪ .‬داشـــتن یک عکـــس از محل اقامـــت‪ ،‬می تواند‬ ‫کار راه انداز باشـــد‪.‬‬ ‫یـــک عکـــس از کارت اعتبـــاری خـــود داشـــته باشـــید‪ .‬ا گـــر روی کارت ش ــما‬ ‫شماره حســـاب یا شـــبا درج شـــده که عالی ســـت؛ ا گرنه‪ ،‬از شـــماره حس ــاب‬ ‫خود هم یک عکس داشـــته باشـــید‪ .‬داشتن شماره حســـاب و سریال کارت‬ ‫یک ضـــرورت اســـت که خیلی جاهـــا بـــه کار می اید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2286‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز موتورسـیکلت همتاز به رنگ ابی مدل ‪ 1395‬با شـماره موتور ‪ 0196NBF100124‬و شـماره تنه‬ ‫‪ NBF***200K9504724‬به نام محمد دستورانی مفقود گردیده و اعتبار ندارد‪/.‬ج‪.‬ی‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت شـهاب بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره موتـور ‪ 451727‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ 9512616‬بـه نـام عبدالـه امیدنیـا مفقـود گردیـده و اعتبـار نـدارد‪/.‬ج‪.‬ی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SE‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪858 -42‬ص‪ 46‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 5120247‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100E1025863‬به مالکیت عبدالحق عرب پورمحمدابادی‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو وانـت دوکابیـن مـزدا ‪ 2000‬ای مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪558 -42‬هــ‪45‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ FE145644‬و شـماره شاسـی ‪ NAGPXPE12B2076737‬بـه مالکیـت سـیدامیرمحمد‬ ‫منتظمی صفـوی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306021000732‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک بردسـکن تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای مجتبـی طاهریـان فرزنـد غالمحسـین بشماره شناسـنامه ‪ 17528‬صـادره از‬ ‫تهـران در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 38/35‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 478‬فرعـی از‬ ‫‪ 4‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫غلام بافتـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/04 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بردسکن‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306021000741‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک بردسـکن تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن معـزی فرزنـد حسـین بشماره شناسـنامه ‪ 405‬صـادره از بردسـکن در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 89/28‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 951‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع‬ ‫در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه رضـا صحرایـی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/04 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بردسکن‬ ‫ا گهی مزایده نوبت اول ‪9900920‬‬ ‫به موجب ا گهی مزایده شماره پرونده فوق الذکر محکوم لها خانم الهام ممبنی فرزند مصطفی با وکالت‬ ‫خانم فاطمه اسـکندری به طرفیت اقای قاسـم ولی پور فرزند محمد که در روز یکشـنبه ‪ 1400/05/17‬از‬ ‫سـاعت ‪ 10:00‬الی ‪ 11:00‬صبح در محل دفتر شـعبه اول اجرای احکام مدنی دادگسـتری رامهرمز موضوع‬ ‫مزایده یکدستگاه سواری سایپا ‪ 131LE‬سفید رنگ مدل ‪ 1391‬دارای شماره موتور ‪ 4686921‬و شماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412291119922‬و دارای چهـار سـیلندر و سـوخت بنزینـی و الصـاق بـه پال ک انتظامی شـماره‬ ‫ایران ‪615 -34‬ط‪ 32‬که دارای پوسـیدگی اتاق و نداشـتن زوار دو طرف بدنه و زدگی سـپر جلو و شـکاف‬ ‫درب موتـور و جلوپنجـره و احتیـاج بـه چنـد حلقه السـتیک دارد متعلق به اقای محمدقاسـم ولی پور که‬ ‫ارزش ان طبـق نظـر کارشـناس ‪ 620/000/000‬ریـال (شـصت و دو میلیـون ریـال) می باشـد‪ .‬متقاضیـان‬ ‫می توانند از تاریخ ‪ 1400/05/12‬لغایت ‪ 1400/05/16‬از خودرو موردنظر مزایده واقع در رامهرمز‪ -‬پارکینگ‬ ‫ً‬ ‫جنـب کالنتـری ‪ 12‬شهرسـتان رامهرمـز بازدیـد و قیمـت پیشـنهادی خـود را کـه حتمـا بایـد از قیمـت پایـه‬ ‫بیشـتر باشـد مشـخص و در روز برگـزاری مزایـده بـه دفتـر اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری رامهرمز تسـلیم‬ ‫نماینـد‪ .‬برابـر مـاده ‪ 129‬قانـون اجـرای احـکام مدنـی در روز مزایده ‪ 10‬درصد از قیمت پیشـنهادی از برنده‬ ‫مزایده اخذ و به حسـاب سـپرده دادگسـتری رامهرمز واریز و مابقی پس از تصرف و تملک موضوع مزایده‬ ‫از برنده مزایده اخذ خواهد شد و حدا کثر مهلت مزبور جهت پرداخت مابقی قیمت پیشنهادی از یک‬ ‫مـاه تجـاوز نخواهـد کـرد و درصورتـی کـه برنده در موعد مقرر بقیه بهای قیمت موضوع مزایـده را نپردازد‪،‬‬ ‫سـپرده او پـس از کسـر هزینـه مزایـده به نفـع دولت ضبط و مزایده تجدیـد می گردد‪.‬‬ ‫اقاجـری‪ ،‬دادورز اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫م الـف ‪12/260‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/04 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/248‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای دهـراب نظـری فرزنـد ظهـراب بشناسـنامه ‪ 285‬و کـد ملـی ‪ 1910795887‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده که پـدرم مرحوم ظهـراب نظری‬ ‫بشناسـنامه ‪ 249‬و کـد ملـی ‪ 1910523607‬صـادره از رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1342/11/30‬در اقامتگاه دائمی‪/‬‬ ‫غیردائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از‪ -1 :‬دهراب نظری فرزند ظهراب ش ش ‪285‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 1910795887‬متولـد ‪ 1341/11/10‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -2‬کنیـز نظـری فرزنـد ظهـراب‬ ‫ش ش ‪ 284‬کـد ملـی ‪ 1910795879‬متولـد ‪ 1337/07/03‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -3‬تلمـی‬ ‫رضائی زاهـدی فرزنـد زاهـد ش ش ‪ 13474‬کـد ملـی ‪ 1910134848‬متولـد ‪ 1319/01/01‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا‬ ‫هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی که بعـد از این تاریخ ابراز شـود از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/258‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتـور سـیکلت امجـد ‪ 125 CDI‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪ 563-99123‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ NC5156FMI81213853‬و شـماره تنـه ‪ NC5125A8942930‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خودرو سـواری پژو پارس به رنگ سـفید مدل ‪ 1399‬با شـماره پال ک ایران ‪227 -24‬ج‪ 95‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 139B0176852‬و شـماره شاسـی ‪ LK020131‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند سـفید خـودرو وانـت کاپـرا بـا شـماره پلا ک ایـران ‪253 -24‬و‪ 25‬بـه مالکیـت سـیاوش‬ ‫بابادی جعفـر بـا شـماره ملـی ‪ 1970929626‬در تاریـخ ‪ 1400/02/10‬در حـوزه شهرسـتان شـوش مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم گوهـر شـریفی راد فرزنـد رجبعلـی بشناسـنامه ‪ 48766‬صـادره از دزفـول درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم رحمـن نمدی پـور بشناسـنامه‬ ‫‪ 2000372139‬صـادره از دزفـول در تاریـخ ‪ 1379/12/19‬در شـوش اقامتـگاه دائمیـش فـوت ورثـه اش‬ ‫عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر زوجـه متوفـی ‪ -2‬غالمعبـاس نمدی پـور ش ش‬ ‫‪ 12397‬پسـر متوفی ‪ -3‬غالمرضا نمدی پور ش ش ‪ 61119‬پسـر متوفی ‪ -4‬علیرضا نمدی پور ش ش ‪633‬‬ ‫پسـر متوفـی ‪ -5‬بهـروز نمدی پـور ش ش ‪ 202‬پسـر متوفـی ‪ -6‬شـاپور نمدی پـور ش ش ‪ 328‬پسـر متوفـی‬ ‫‪ -7‬مریـم نمدی پـور ش ش ‪ 171‬دختـر متوفـی ‪ -8‬فـروزان نمدی پـور ش ش ‪ 61120‬دختـر متوفـی والغیـر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 226/3/1400‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای یابـر محمدکعبی نیـا فرزنـد‬ ‫محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 990‬صـادره شـوش متولـد شـوش کـه سـا کن شـوش‪ ،‬خیابـان بلال بـوده‬ ‫توسط درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده است و برای تاریخ ‪ 1400/06/13‬راس‬ ‫ساعت ‪ 9:30‬صبح نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده‪ .‬لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا‬ ‫نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کس که به طریـق‪ ،‬حقی به ترکه‬ ‫متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه سـوم شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش (جهاد‬ ‫سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیـات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫خدیجه پژوهش‪ ،‬دبیر شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون از ششـدانگ پلا ک یـک اصلـی بخـش پنـج کرمانشـاه شهرسـتان داالهـو تحدیـد حـدود بـه عمـل‬ ‫نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا نسـبت بـه پلا ک ذیـل طبـق مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک در موعد ذکر شـده‪،‬‬ ‫تحدیـد حـدود بعمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا بدینوسـیله از کلیـه مجاوریـن و کسـانی کـه نسـبت بـه تحدیـد‬ ‫ً‬ ‫حـدود اعتراضـی دارنـد‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک‪ ،‬تـا ‪ 30‬روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت حـق انهـا سـاقط خواهـد شـد‪ -1 .‬اقـای قربانعلـی‬ ‫نمک چی فرزند یارولی نسـبت به ششـدانگ عرصه یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 97/52‬مترمربع در‬ ‫پلا ک ‪ 838‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه حـوزه ثبت ملک کرند بـه ادرس کرند‪ ،‬محله‬ ‫شـوا در روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1400/05/25‬تحدیـد حـدود بـه عمـل خواهـد امـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/04 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪/60‬م‪/‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/03/30-140060318011004199‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه چراغـی فرزنـد گل بـه شماره شناسـنامه ‪ 637‬صادره از رشـت‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 235/61‬مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی بمساحت‬ ‫‪ 135‬مترمربع پال ک ‪ 996‬فرعی از ‪ 7‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 159‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در قریه‬ ‫نوخالـه بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق حاجیـگل و گل و علـی و بانـوان بلـور و ماه بانـو همگی چراغی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫احداثی در پال ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام اباد غرب که به موجب رای شـماره ‪ 140060316002000650‬هیات‬ ‫حـل اختلاف منـدرج در قانـون تکلیـف‪ ،‬اقـای اسـفندیار ملکـی فرزنـد حسـین صـادره از اسلام ابـاد غـرب‬ ‫از ششـدانگ یـک سـاختمان مغـازه به مسـاحت ‪ 16/97‬مترمربـع در روز سه شـنبه مـورخ ‪1400/05/26‬‬ ‫راس سـاعت ‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجب ایـن ا گهی به کلیه مالکین‬ ‫پال ک هـای مجـاور اخطـار می گـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر‪ ،‬در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق ماده‬ ‫‪ 15‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک چنانچـه تقاضا کننـده در موقع تحدیـد حدود خود یا نماینـده اش حاضر‬ ‫نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاورین تحدید حـدود خواهد شـد‪ .‬مطابق‬ ‫مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت اسـناد‪ ،‬مجاورینـی کـه نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی حقـی بـرای خـود قائـل‬ ‫هستند می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل‬ ‫تسـلیم نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد بـدون توجـه بـه اعتـراض‪ ،‬عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت‬ ‫مقـررات ادامـه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/04 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫احداثی در پال ک ‪ 18‬شهرستان اسالم اباد غرب که به موجب رای شماره ‪ 140060316002000648‬هیات‬ ‫حـل اختلاف منـدرج در قانـون تکلیـف‪ ،‬اقـای مختـار ملکـی فرزنـد حسـین صـادره از اسلام ابـاد غـرب از‬ ‫ششـدانگ یـک سـاختمان مغـازه بـه مسـاحت ‪ 22/33‬مترمربـع در روز پنج شـنبه مـورخ ‪1400/05/21‬‬ ‫راس سـاعت ‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجب ایـن ا گهی به کلیه مالکین‬ ‫پال ک هـای مجـاور اخطـار می گـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر‪ ،‬در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق ماده‬ ‫‪ 15‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک چنانچـه تقاضا کننـده در موقع تحدیـد حدود خود یا نماینـده اش حاضر‬ ‫نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاورین تحدید حـدود خواهد شـد‪ .‬مطابق‬ ‫مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت اسـناد‪ ،‬مجاورینـی کـه نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی حقـی بـرای خـود قائـل‬ ‫هستند می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل‬ ‫تسـلیم نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد بـدون توجـه بـه اعتـراض‪ ،‬عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت‬ ‫مقـررات ادامـه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/04 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حسـین احمـدی مالـک خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1394‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪889 -29‬ب‪ 94‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FCOEK688129‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 139B0070211‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکور‬ ‫را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز به دفتر حقوقی‬ ‫سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای عبدالرضـا سـهرابی بـا وکالـت از طـرف مهرعلـی هارون ابـادی فرزنـد غالمرضـا بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 3340736421‬برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 21952‬مـورخ ‪ 1396/06/29‬دفترخانـه ‪ 121‬اسلام ابـاد غـرب‬ ‫برابـر تقاضـای وارده ‪ 1400-3052‬مـورخ ‪ 1400/05/02‬بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه فقـدان سـند مالکیـت‬ ‫مصـدق شـده دفترخانـه ‪ 121‬اسلام ابـاد غـرب مدعیسـت سـند مالکیـت مقـدار ششـدانگ پلا ک ‪711‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1‬اصلـی کـه ذیـل ثبـت ‪ 33227‬صفحـه ‪ 154‬دفتـر املا ک ‪ 195‬به شـماره سـریال ‪ 075861‬صادر و‬ ‫ثبـت گردیـده اسـت‪ ،‬در اثـر سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت و تبصره هـای ذیـل ان‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار چـاپ می گـردد تا هر‬ ‫کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده کـه در سـند مالکیـت قیـد نگردیـده و یـا مدعـی‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬بایسـتی تـا ده روز پس از انتشـار ا گهی‪ ،‬به ثبت محـل مراجعه و‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله‪ ،‬تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫عـدم اعتـراض و یـا چنانچـه درصـورت اعتـراض اصـل سـند ارائـه نگـردد‪ ،‬اداره ثبـت نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام و تسـلیم متقاضـی خواهـد نمـود‪.‬‬ ‫شـهریار مهـرگان‪ ،‬سرپرسـت واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد‪ ،‬از طـرف فریبـرز‬ ‫‪/1‬الـف‬ ‫امیری‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت سبز خودرو سواری پژو ‪ 405GLX‬به رنگ خا کستری متالیک با شماره پال ک ایران ‪398 -19‬م‪88‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 124K1220732‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM117E9JK033196‬بنام رضا لرسـتانی مفقود‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای نورالدیـن عباسـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 9‬بشـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 0000172‬از ایـن دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان علی بیگ عباسـی بشناسـنامه‬ ‫‪ 179‬در تاریـخ ‪ 1400/04/02‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم‬ ‫منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬سـعید عباسـی بـه ش ش ‪ 3379689556‬صـادره از قصرشـیرین پسـر متوفـی ‪-2‬‬ ‫میالد عباسـی به ش ش ‪ 3320108263‬صادره از گیالن غرب پسـر متوفی ‪ -3‬عابدین عباسـی به ش ش‬ ‫‪ 3329934468‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -4‬نورالدیـن عباسـی بـه ش ش ‪3329844876‬‬ ‫صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفـی ‪ -5‬مریـم عباسـی بـه ش ش ‪ 3329935138‬صـادره از گیلان غـرب‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -6‬بهیـه عباسـی بـه ش ش ‪ 3329417528‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -7‬مینـا‬ ‫عباسـی بـه ش ش ‪ 3330309792‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -8‬نسـرین عباسـی بـه ش ش‬ ‫‪ 3329417927‬صـادره از گیلان غـرب دختـر متوفـی ‪ -9‬زهـرا پرمـوز بـه ش ش ‪ 3329411880‬صـادره از‬ ‫گیلان غـرب همسـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبت ا گهی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهی طرف‬ ‫مـدت یک مـاه‪ ،‬بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اهلل تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬به رنگ سـفید مدل ‪ 1399‬با شـماره پلا ک ایـران ‪846 -19‬ن‪ 92‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 182A0121872‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EELJ174104‬بـه نـام معصومـه یارکـودکان با‬ ‫کـد ملـی ‪ 3251369581‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫اصالحیه ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی تحصیلـی اینجانـب معصومه یار کـودکان فرزند باقر به شماره شناسـنامه ‪15644‬‬ ‫صادره از کرمانشـاه در مقطع کارشناسـی رشـته مدیریت و برنامه ریزی اموزشـی صادره از واحد دانشـگاه‬ ‫کرمانشـاه با شـماره ‪/4723‬ا مورخ ‪ 1381/04/31‬مفقود گردیده اسـت و فاقد اعتبار می باشـد‪ .‬از یابنده‬ ‫تقاضا می شود اصل مدارک را به دانشگاه ازاد واحد کرمانشاه‪ ،‬به نشانی دانشگاه ازاد اسالمی کرمانشاه‬ ‫ارسـال نمایند‪ .‬مراتب در سـه نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/06/01 :‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقای علی خسـروی پور فرزند غفار درخواسـت رسـیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سـند مالکیت را از‬ ‫پال ک ‪ 140‬فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشـاه (که از مالکین اولیه پال ک ‪ 140‬فرعی از‬ ‫یک اصلی جوانرود خریداری نموده) تقدیم اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان جوانرود نموده اسـت‬ ‫و پرونده ای تحت کالسـه ‪ 1299/29‬تشـکیل و به هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیات موضوع‬ ‫قانـون مذکـور‪ ،‬پـس از رسـیدگی‪ ،‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/03/08-140060316007000168‬حکـم بـه صـدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 80‬مترمربع به نام اقای علی خسروی پور فرزند‬ ‫غفـار صـادر نمـوده اسـت و نـام مالکیـن اولیـه پال ک مزبور‪ ،‬اقای محمد قادری می باشـد‪ .‬لذا مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می گردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی نسـبت به مورد تقاضا اعتراض‬ ‫ً‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را کتبا به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم نماینـد تـا بـه دادگاه ارسـال گـردد‪ .‬معترض بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت را به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد‪ .‬بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر‪ ،‬اداره ثبت برابر مقررات‪ ،‬سند مالکیت مورد تقاضا‬ ‫را بـه نـام اقـای علـی خسـروی پور فرزنـد غفـار صـادر خواهـد نمـود‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه‬ ‫متضرر احتمالی به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقـای محمـد عبـدی فرزنـد بهـرام درخواسـت رسـیدگی به قولنامـه عادی خود و صدور سـند مالکیـت را از‬ ‫پلا ک ‪ 1677‬فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود واقـع در بخـش ‪ 13‬کرمانشـاه (کـه از مالکیـن اولیـه پلا ک ‪1677‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود خریـداری نمـوده) تقدیـم اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود‬ ‫نمـوده اسـت و پرونـده ای تحـت کالسـه ‪ 1400/13‬تشـکیل و بـه هیـات موضـوع قانـون فوق الذکـر ارجـاع و‬ ‫هیـات موضـوع قانـون مذکـور‪ ،‬پـس از رسـیدگی‪ ،‬برابـر رای شـماره ‪1400/03/08-140060316007000172‬‬ ‫حکـم بـه صـدور سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب انبـاری و اعیانـی موجـود در ان بـه مسـاحت ‪104/67‬‬ ‫مترمربع به نام اقای محمد عبدی فرزند بهرام صادر نموده اسـت و نام مالکین اولیه پال ک مزبور‪ ،‬اقای‬ ‫اغـه امینـی می باشـد‪ .‬لـذا مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می گـردد تـا چنانچـه شـخص یـا‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه مـورد تقاضـا اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬از تاریخ انتشـار نوبـت اول این ا گهـی به مدت‬ ‫ً‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد تـا بـه دادگاه ارسـال گـردد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـاء مـدت مقـرر‪ ،‬اداره‬ ‫ثبـت برابـر مقـررات‪ ،‬سـند مالکیـت مـورد تقاضـا را بـه نـام اقـای محمـد عبـدی فرزنـد بهـرام صـادر خواهـد‬ ‫نمـود‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضرر احتمالـی به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خرم اباد‬ ‫بشـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1398114425001000802‬و رای شـماره ‪ 140060325001001995‬مورخـه‬ ‫‪ 1400/03/17‬به تقاضای حسـین احمدی فرزند علی محمد نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 728/40‬مترمربع تحت پال ک شـماره ‪ 37‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬شهرسـتان خرم اباد خروجی‬ ‫از مالکیـت مالـک اولیـه صیدکاظـم بهارونـد رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد‪ .‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪3‬‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت‬ ‫اطلاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/20 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫م الف ‪415590758‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خرم اباد‬ ‫بشـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1398114425001000806‬و رای شـماره ‪ 139960325001007797‬مورخـه‬ ‫‪ 1399/10/09‬بـه تقاضـای اقـای مظفـر نورمـرادی فرزنـد هرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 125/99‬مترمربع تحت پال ک شـماره ‪ 42‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬شهرسـتان خرم اباد خروجی‬ ‫از مالکیـت مالـک اولیـه رضـا رش جمشـیدی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد‪ .‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪3‬‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت‬ ‫اطلاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می گـردد‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/20 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫م الف ‪415590698‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪261 -85‬س‪ 26‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 14790039863‬و شـماره شاسـی ‪ 501501‬بـه نـام فرهـاد پـژم‬ ‫فرزنـد عبدالغفـور بـا کـد ملـی ‪ 3610788771‬مفقود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪863‬‬ ‫فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای سـعید رضائـی بـه وکالـت از طـرف وراث مرحـوم احمد رضائی (مالک) باسـتناد وکالتنامـه ‪ 59861‬مورخ‬ ‫‪ 1400/02/26‬تنظیمـی دفترخانـه ‪ 22‬همـدان بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصدق بـه مهر دفترخانه‬ ‫‪ 22‬همـدان برابـر وارده شـماره ‪ 1400/04/20-1400/4099‬مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ‪16‬شـعیر مشـاع از‬ ‫‪96‬شـعیر ششـدانگ مشـاع پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 2137‬اصلی واقع در بخش ‪ 1‬همدان بشـماره مسلسـل ‪508927‬‬ ‫ذیل ثبت ‪ 14466‬دفتر ‪ 81‬صفحه ‪ 30‬بعلت نامعلوم مفقود گردیده و نزد کسـی در بیع شـرط نیسـت‪ .‬لذا به‬ ‫استناد تبصره الحاقی به ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬بدینوسیله ا گهی می شود تا هر کس مدعی انجام‬ ‫معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی طـی ‪ 10‬روز بـه اداره ثبت اسـناد و‬ ‫املا ک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را تسـلیم نمایـد‪.‬‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتراض‪ ،‬چنانچه اصل سـند مالکیت‬ ‫ارائـه نشـود‪ ،‬سـند المثنـی بـه نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 629‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ‪ 1‬همدان‪ ،‬ازطرف بهرام زار ع زادگان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای‬ ‫بـه رنـگ مشـکی روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۸‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۸۷۶ -۳۲‬ص‪ ۱۱‬و شـماره موتـور ‪ ۳۲۴۴۰۱۱‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412288097495‬بـه نـام عیسـی قادری نصرابـادی بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ ۰۷۳۱۲۸۸۹۸۱‬مفقـود گردیـده از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫می باشـد‪/.‬ف‬ ‫ابالغ اخطاریه‬ ‫اقای هادی افشـار افشـرانلو فرزند محمد به شـماره ملی ‪ 0779630505‬بدینوسـیله‬ ‫در اجـرای طلاق بـه درخواسـت زوجـه بـه شـماره دادنامـه ‪140025390001300907‬‬ ‫مورخـه ‪ 1400/02/14‬صـادره از شـعبه اول دادگاه چنـاران‪ ،‬بـه شـما ابلاغ و اخطـار‬ ‫می گـردد ظـرف مـدت ده‪ ۱۰/‬روز بـا در دسـت داشـتن اصـل شناسـنامه و کارت ملـی‪،‬‬ ‫جهـت مطلقـه نمـودن همسـرتان خانـم الهـه رضائـی بـه محضـر ازدواج ‪ ۸۰‬و طلاق ‪2‬‬ ‫چنـاران واقـع در چنـاران‪ ،‬میـدان بسـیج مراجعـه فرماییـد‪ .‬درغیراینصـورت طالق به‬ ‫درخواسـت همسـرتان بـه صـورت یک طرفـه اجـرا و ثبـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حسن سلطانی‪ ،‬سردفتر ازدواج شماره ‪ 80‬و طالق ‪ 2‬چناران‬ ‫مفقودی‬ ‫ایـران ‪ 792-23165‬و شـماره موتـور ‪163FML-21006131‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪591 -32‬ل‪ 48‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1482286241409‬و شماره موتور ‪ 2282079‬به نام مصطفی‬ ‫ضیائـی فرزنـد رضـا مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪862‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اراد خشکبار حبه طال‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/05/02‬بـه شـماره ثبـت ‪ 19690‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14010176418‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیل گردیده که خالصه ان به‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬تهیه‪،‬‬ ‫شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫بسته بندی و پخش انواع خشکبار و انواع کشمش و مویز‪ ،‬تخمه‪ ،‬میوه‬ ‫خشـک‪ ،‬زرشـک‪ ،‬گـردو‪ ،‬تخمـه افتابگـردان و تمـام میوه هایـی کـه قابـل‬ ‫خشـک شـدن هسـتند‪ .‬درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از‬ ‫مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکز‬ ‫اصلـی‪ :‬اسـتان اذربایجـان غربـی‪ ،‬شهرسـتان ارومیـه‪ ،‬بخـش مرکـزی‪،‬‬ ‫شـهر ارومیـه‪ ،‬محلـه البـرز‪ ،‬سـاواالن‪ ،‬کوچـه (‪16‬متـری شـهرداری)‪،‬‬ ‫بن بسـت «محمـد حاجـی زاده»‪ ،‬پلا ک ‪ ،24‬طبقـه همکـف کدپسـتی‬ ‫‪ 5719755970‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ‬ ‫‪ 1.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای‬ ‫شـهاب صلاح زاده بـه شـماره ملـی ‪ 2755590378‬دارنـده ‪ 500000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم مریم بابایی گلدانلو به شـماره ملـی ‪2755775173‬‬ ‫دارنـده ‪ 500000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای شـهاب‬ ‫صلاح زاده بـه شـماره ملـی ‪ 2755590378‬و بـه سـمت مدیرعامـل‬ ‫بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت‬ ‫نامحـدود‪ ،‬خانـم مریـم بابایی گلدانلـو بـه شـماره ملـی ‪2755775173‬‬ ‫و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق‬ ‫امضـا‪ :‬کلیـه اسـناد و مـدارک و اوراق بهـادار و اوراق عـادی فقـط بـا امضاء‬ ‫اقای شهاب صالح زاده مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪.‬‬ ‫اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسنامه‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به‬ ‫منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)1168748‬‬ ‫ا گهی فقدان پرونده ثبتی‬ ‫سـازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشـور درخواسـت تعویض سـند مالکیت پال ک‬ ‫‪ 2‬فرعـی از ‪ 305‬اصلـی موسـوم بـه شـانه برزه را از اداره ثبـت اسـناد و املا ک گیالنغـرب‬ ‫نموده که به اسـتحضار می رسـاند پرونده ثبتی ششـدانگ یک قطعه مرتع غیرمشـجر‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 1636/7‬هکتـار پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 305‬اصلـی بخـش شـش کرمانشـاه‬ ‫ثبـت شـده ذیـل ثبـت ‪ 3927‬صفحـه ‪ 522‬دفتـر املا ک جلـد ‪ 19‬در راسـتای قانـون‬ ‫مناطـق جنگـی برابـر رای شـماره ‪ 3660‬هیـات حـل اختلاف مناطـق جنگـی در تاریـخ‬ ‫بیسـت و دوم مـرداد مـاه یکهـزار و سـیصد و هشـتاد و سـه‪ ،‬سـند مالکیـت بـه شـماره‬ ‫سـریال ‪086480‬الـف‪ 82/‬بـه مالکیـت سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیزداری کشـور با‬ ‫ً‬ ‫حـدودات شـماال از غـرب بـه طـرف شـرق بـه طول های ‪ 375‬متـر و ‪ 385‬متـر و ‪ 300‬متر‬ ‫و ‪ 320‬متـر و ‪ 380‬متـر و ‪ 375‬متـر و ‪ 405‬متـر و ‪ 360‬متـر و ‪ 355‬متـر و ‪ 290‬متـر و ‪ 520‬متـر‬ ‫ً‬ ‫و ‪ 350‬متـر و ‪ 532‬متـر و ‪ 990‬متـر و ‪ 315‬متـر و ‪ 268‬متـر و کال محـدود اسـت بـه قطعـه‬ ‫ً‬ ‫جنگلـی پلا ک یـک فرعـی‪ ،‬شـرقا بـه طول هـای ‪ 105‬متـر و ‪ 180‬متـر و ‪ 165‬متـر و ‪ 145‬متر‬ ‫و ‪ 285‬متـر و ‪ 175‬متـر و ‪ 125‬متـر و ‪ 200‬متـر و ‪ 225‬متـر و ‪ 200‬متـر بـه کوه های شـانه برزه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫جنوبا اول به طول های ‪ 215‬متر و ‪ 440‬متر و ‪ 285‬متر و ‪ 305‬متر و ‪ 195‬متر و ‪ 150‬متر و‬ ‫‪ 330‬متر و ‪ 207‬متر به شیشـه راه‪ ،‬دوم در امتداد ان از جنوب به شـمال به طول های‬ ‫‪ 372‬متـر و ‪ 288‬متـر و در امتـداد ان از شـرق بـه غـرب بـه طول هـای ‪ 138‬متـر و ‪233‬‬ ‫متـر و ‪ 85‬متـر و در امتـداد ان از شـمال بـه طـرف جنـوب بـه طول های ‪ 275‬متـر و ‪235‬‬ ‫متـر و ‪ 240‬متـر بـه قطعـه مزروعـی ‪ 30‬هکتـاری کـه بوسـیله کمسـیون مـاده ‪ 56‬زراعتـی‬ ‫شـناخته شـده اسـت‪ ،‬سـوم در امتـداد ان بـه طول هـای ‪ 280‬متـر و ‪ 110‬متـر و ‪ 182‬متر و‬ ‫‪ 5‬متـر ‪ 220‬متـر و ‪ 310‬متـر ‪ 135‬متـر و ‪ 170‬متـر و ‪ 55‬متـر و ‪ 70‬متـر و ‪ 160‬متـر و ‪ 240‬متـر و‬ ‫‪ 125‬متـر و ‪ 145‬متـر و ‪ 140‬متـر و ‪ 130‬متـر و ‪ 375‬متـر و ‪ 145‬متـر و ‪ 110‬متـر و ‪ 30‬متـر و ‪120‬‬ ‫متـر و ‪ 53‬متـر و ‪ 70‬متـر و ‪ 160‬متـر و ‪ 90‬متـر و ‪ 45‬متـر و ‪ 55‬متـر و ‪ 80‬متـر و ‪ 350‬متـر و ‪205‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متـر کال بـه رودخانـه کبـود علی نقی‪ ،‬غربا به طول های ‪ 175‬متـر و ‪ 140‬متر و ‪ 95‬متر و ‪90‬‬ ‫متـر و ‪ 40‬متـر و ‪ 80‬متـر و ‪ 130‬متـر و ‪ 170‬متـر و ‪ 190‬متـر و ‪ 50‬متـر و ‪ 135‬متـر و ‪ 70‬متر و ‪175‬‬ ‫متـر و ‪ 40‬متـر و ‪ 40‬متـر و ‪ 30‬متـر و ‪ 75‬متـر و ‪ 85‬متـر و ‪ 110‬متـر و ‪ 80‬متـر و ‪ 310‬متـر و ‪180‬‬ ‫متـر و ‪ 115‬متـر و ‪ 235‬متـر و ‪ 250‬متـر و ‪ 200‬متـر و ‪ 240‬متـر و ‪ 285‬متـر و ‪ 235‬متـر و ‪315‬‬ ‫ً‬ ‫متر و ‪ 305‬متر کال به دره بیژن وینیژه بنام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی‬ ‫سـازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشـور ثبت و صادر گردیده و پال ک مذکور فاقد‬ ‫سـابقه رهن و بازداشـت و اجاره می باشـد که بعلت جابجایی مکان اداره ثبت اسـناد‬ ‫و امال ک گیالنغرب در سـنوات گذشـته مفقود گردیده اسـت‪ .‬لذا مراتب اعالم تا پس از‬ ‫طـی مراحـل قانونی نسـبت به تشـکیل پرونـده المثنی اقدام شـود‪.‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گیالنغرب‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫منطقه سه مشهد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیات موضوع ماده یـک قانون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه سـه مشـهد مـورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بالمعـارض انان‬ ‫محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ .‬املا ک‬ ‫متقاضـی واقـع در پلا ک ‪ 230‬اصلـی بخـش ‪ 5‬مشـهد مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی‪،‬‬ ‫دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگـی وزارت امـوزش و پـرورش نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مدرسـه (محـل دبیرسـتان دخترانـه کاظـم هوشـنگی) بـه مسـاحت ‪ 2056/90‬مترمربع‬ ‫واقـع در سـیدی ثامـن یـک پـور ازاد ‪ 6‬خریـداری شـده (مسـتاجر) از اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫می باشـد‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشـخاص ذینفع‬ ‫به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه اعتـراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد‬ ‫که دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫ً‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬توضیحا پال ک ‪ 230‬اصلی بخش ‪ 5‬مشهد صحیح می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه سه مشهد‬ ‫م الف ‪604‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫منطقه سه مشهد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیات موضوع ماده یـک قانون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه سـه مشـهد مـورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بالمعـارض انان‬ ‫محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ .‬املا ک‬ ‫متقاضـی واقـع در پلا ک ‪ 230‬اصلـی بخـش ‪ 5‬مشـهد مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی‪،‬‬ ‫دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگـی وزارت امـوزش و پـرورش نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مدرسـه (محـل دبیرسـتان پرفسـور رضـا) بـه مسـاحت ‪ 3260/56‬مترمربـع واقـع در‬ ‫سـیدی صبای ‪ 56‬خریداری شـده (مسـتاجر) از اسـتان قدس رضوی می باشـد‪ .‬لذا به موجب‬ ‫مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‪ ،‬این ا گهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در‬ ‫روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفع به اراء اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل‬ ‫نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویـل دهد که دراینصـورت اقدامات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتـراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫ً‬ ‫دادگاه نیسـت‪ .‬توضیحـا پلا ک ‪ 230‬اصلـی بخـش ‪ 5‬مشـهد صحیـح می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه سه مشهد‬ ‫م الف ‪606‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫منطقه سه مشهد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیات موضوع ماده یـک قانون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه سـه مشـهد مـورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بالمعـارض انان‬ ‫محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ .‬املا ک‬ ‫متقاضـی واقـع در پلا ک ‪ 238‬اصلـی بخـش ‪ 9‬مشـهد مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی‪،‬‬ ‫دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگـی وزارت امـوزش و پـرورش نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مدرسـه (محـل دبیرسـتان دخترانـه شـهر ارا) بـه مسـاحت ‪ 6026/98‬مترمربـع واقـع در‬ ‫سـیدی نبـش قائـم ‪ 21‬خریـداری شـده (مسـتاجر) از اسـتان قـدس رضـوی می باشـد‪ .‬لـذا بـه‬ ‫موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‪ ،‬این‬ ‫ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها‬ ‫منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه اراء اعلام شـده‬ ‫اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‪،‬‬ ‫تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت‬ ‫قانونـی واصـل نگـردد و یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه سه مشهد‬ ‫م الف ‪602‬‬ ‫فقدان مدرک فار غ التحصیلی (مرحله دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب فاطمـه ا کرمـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ ۰۸۱۹۱۳۶۳۴۴‬فرزند احمد متولد ‪ ۱۳۶۳‬صادره از سرخس در مقطع‬ ‫کارشناسـی پیوسـته در نظـام امـوزش پاره وقـت رشـته زبـان و ادبیـات‬ ‫فارسـی صادره از دانشـگاه ازاد اسلامی واحد شیروان به تاریخ فراغت‬ ‫از تحصیـل ‪ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰‬بـا معـدل ‪ ۱۲/۰۵‬مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬از‬ ‫یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک فار غ التحصیلی را به دانشگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد شـیروان تحویـل نمایـد‪/.‬س‪.‬س‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت سـماء مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫و شماره تنه ‪ N3B***200A9111347‬مفقود شده و فاقد‬ ‫اعتبـار می باشـد‪/.‬ق‪.‬ن‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2286‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫(ع)‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شوش دانیال‬ ‫ً‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک شوش مستندا به ماده ‪ 3‬تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬مجلس شورای اسالمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی ان اسامی متقاضیانی که به استناد قانون مذکور تقاضای ثبت و صدور‬ ‫سند مالکیت نموده اند و هیئت حل اختالف برابر اراء صادر تصرفات مالکانه و بالمعارض انها را محرز تشخیص داده جهت اطالع عموم در ‪ 2‬نوبت بشرح ذیل ا گهی می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬اقـای عبـاس زریـان فرزنـد کاظـم در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 214‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪42‬‬ ‫اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان ازادی خریـداری مع الواسـطه از مالـک‬ ‫رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره ‪ 140060317010000230‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -2‬اقای مسـعود سـاجدی منش فرزند نامدار در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 328‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 42‬واقع در خوزسـتان بخش چهار حوزه ثبت ملک شـوش به نشـانی خیابان غفاری‪ ،‬نبش خیابان بدر‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره ‪ 1399603170100002804‬هئیـت تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -3‬خانـم فاطمـه گالب زاده مالزم دزفولـی فرزنـد محمدرضـا در چهاردانـگ از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 98/50‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش چهـار حـوزه ثبـت ملـک شـوش بـه‬ ‫نشـانی شـوش‪ ،‬کوچـه بن بسـت منشـعبه از خیابـان حـق خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی سـیف اله فیلـی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399603170100002808‬هئیت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫‪ -4‬خانـم مهـوش نـوروزی فرزنـد علـی در دودانـگ از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ 98/50‬مترمربع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش چهـار حـوزه ثبـت ملـک شـوش بـه نشـانی شـوش‪ ،‬کوچـه‬ ‫بن بسـت منشـعبه از خیابـان حـق خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 1399603170100002809‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -5‬اقای رحمن پورطالب فرزند عبدالرضا در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 312/45‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبت ملک شـوش خیابان میثم تمار خریداری مع الواسـطه‬ ‫از مالک رسمی سیف اله فیلی برابر رای شماره ‪ 140060317010000195‬هئیت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سند‬ ‫‪ -6‬اقای عبدالعظیم خنیفر فرزند عباس در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 126‬مترمربع پال ک شماره‬ ‫‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان مفتح‪ ،‬نبـش کوچه بن بسـت خریداری‬ ‫مع الواسطه از مالک رسمی سیف اله فیلی برابر رای شماره ‪ 140060317010000406‬هئیت تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سند‬ ‫‪ -7‬خانـم کبـری سـرخه فرزنـد محمـود در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 105/47‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان قدوسـی‪ ،‬پلا ک ‪ 68‬خریـداری‬ ‫مع الواسطه از مالک رسمی سیف اله فیلی برابر رای شماره ‪ 140060317010000314‬هئیت تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -8‬اقای سـیدمجید بنی حیال فرزند سـیدکاظم در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 91/67‬مترمربع‬ ‫پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان مولـوی‪ ،‬کوچـه‬ ‫بن بسـت خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره ‪ 140060317010000232‬هئیـت‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -9‬اقـای علـی ال کثیـر فرزنـد شـبیل در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 267‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان ابـرار خریـداری مع الواسـطه از مالـک‬ ‫رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره ‪ 140060317010000210‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -10‬اقای علیرضا شـکیبایی فرزند غالمرضا در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 100/38‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان فیاض بخـش‪ ،‬پلا ک شـهرداری‬ ‫‪ 41‬خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره ‪ 140060317010000198‬هئیـت تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -11‬خانـم فریـده خرمـی راد فرزنـد حیـدر در سـه دانگ از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 139/12‬مترمربـع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبت ملک شـوش بلـوار مدرس غربـی‪ ،‬کوچه ‪ 5‬متری‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره ‪ 1399603170100002918‬هئیـت تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -12‬خانـم زلیخـا پیـره فرزنـد عبـده در سـه دانگ از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 139/12‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش بلـوار مـدرس غربـی‪ ،‬کوچـه ‪ 5‬متـری‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره ‪ 1399603170100002919‬هئیـت تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -13‬اقای عباس شوهانی پور فرزند فاضل در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 61‬مترمربع پال ک شماره‬ ‫ی فی مابیـن خیابان هـای شـهید‬ ‫‪ 42‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان غفـار ‬ ‫دانـش و بـدر خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی سـیف اله فیلـی برابـر رای شـماره ‪1399603170100002900‬‬ ‫هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -14‬اداره بهزیسـتی شهرسـتان شـوش دانیـال بـه شـماره شناسـه ملـی ‪ 14000288870‬در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 135/08‬مترمربع پال ک شماره ‪ 42‬اصلی در خوزستان بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک شوش‬ ‫خیابان شهیدعمله‪ ،‬منشعبه از بلوار مدرس غربی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی سیف اله فیلی برابر رای‬ ‫شـماره ‪ 140060317010000908‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -15‬اقـای جاسـم حویـزه فرزنـد عبدالصاحـب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 157/23‬مترمربـع‬ ‫پال ک شـماره ‪ 49‬اصلی واقع در خوزسـتان بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک شـوش خیابان توحید‪ ،‬پال ک شـهرداری ‪15‬‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی صـادق نظام مافـی برابـر رای شـماره ‪ 140060317010000407‬هئیـت تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -16‬موسسـه غیرتجـاری صنـدوق قرض الحسـنه و خیریـه امیرالمومنیـن(ع) بـه شناسـنامه ملـی ‪10420001500‬‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان (محـل موسسـه قرض الحسـنه) بـه مسـاحت ‪ 67/30‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 49‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان امـام خمینـی‪ ،‬کوچـه فرهنـگ‪ ،‬روبروی‬ ‫حسـینه اعظـم خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی صادق نظام مافـی برابـر رای شـماره ‪140060317010000381‬‬ ‫هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -17‬اقای مسعود خفی ساری فرزند عبدالکاظم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 271/71‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 49‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملک شـوش اخراسـفالت‪ ،‬خیابان شـیرازی‪ ،‬پلا ک ‪52‬‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی صـادق نظام مافـی برابـر رای شـماره ‪ 140060317010000194‬هئیـت تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -18‬خانـم اسـراء جوهـری فرزنـد عبدالخالـق در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 219/36‬مترمربـع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 49‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابان مصطفی خمینی شـمالی‬ ‫خریداری مع الواسطه از مالک رسمی صادق نظام مافی برابر رای شماره ‪ 1399603170100002899‬هئیت تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -19‬خانـم نجمـه تقی نجف ابـادی فرزنـد رجـب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪156/36‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 49/277‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش کـوی شـویع‪،‬‬ ‫خیابـان ظفـر‪ ،‬پلا ک شـهرداری ‪ 2‬خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی صـادق نظام مافـی برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 140060317010000483‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -20‬اقای سیدحسـن موسوی قدسـی فرزند سیدیوسـف در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪303/50‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 49/277‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان فجر‪ ،‬بین‬ ‫خیابـان مـدرس شـرقی و محمـد منتظـری خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی صـادق نظام مافـی برابـر رای‬ ‫شـماره ‪ 140060317010000408‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -21‬اقـای رحیـم ظهیـری فرزنـد احمـد در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 204/66‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شماره ‪ 49/277‬اصلی واقع در خوزستان بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک شوش خیابان بعثت خریداری مع الواسطه‬ ‫از مالـک رسـمی صـادق نظام مافـی برابـر رای شـماره ‪ 140060317010000383‬هئیت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -22‬اقـای فاضـل ال کثیـر فرزنـد شـنین در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 170/35‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 49/277‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان جدیداالحـداث منشـعبه‬ ‫خیابـان اندیشـه ‪ 7‬خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی غلام خا کرنـد برابـر رای شـماره ‪140060317010000345‬‬ ‫هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -23‬اقای صالح کریمی زاد فرزند عیسـی در ششـدانگ یکباب سـاختمان سـه طبقه به مسـاحت ‪ 165‬مترمربع‬ ‫پلا ک شـماره فرعـی ‪ 277‬از اصلـی ‪ 49‬واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان افرینـش ‪1‬‬ ‫خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی علی حسـن صیاد برابر رای شـماره ‪ 1399603170100002917‬هئیت تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫نفـر فرزنـد لونجـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 210/05‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ -24‬اقـای عیسـی ربانیا ‬ ‫شـماره ‪ 49/277‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش کـوی افرینـش‪ ،‬خیابـان افرینـش ‪1‬‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی علی حسـن صیـاد برابـر رای شـماره ‪ 1400603170100000213‬هئیـت تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -25‬اقـای عبیـد ظهـری زاده فرزنـد دیـری در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 224/31‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 286‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در خوزسـتان بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک شـوش کوی وهب‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫فتح المبیـن‪ ،‬خیابـان فرعـی جدیداالحـداث منشـعبه از فتـح ‪ 7‬خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی مهـدی‬ ‫چعـب برابـر رای شـماره ‪ 1400603170100000382‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند‬ ‫ا گهی های نوبتی سه ماهه اول سال ‪ 1400‬مربوط به امالک‬ ‫واقع در بخش های ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬شهرستان رامهرمز و رامشیر‬ ‫طبق ماده ‪ 12‬قانون ثبت‪ ،‬اشـخاصی که در سـه ماهه اول سـال ‪ 1400‬درخواسـت ثبت نسـبت به‬ ‫شهـای یـاد شـده نموده انـد بـه ترتیـب جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیـل ا گهی‬ ‫کهـای بخ ‬ ‫پال ‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقای مصطفی نادی و خانم سلطنت نادی فرزند حسین به ترتیب دارای کد ملی ‪ 1911004050‬و ‪ 1911590014‬بشناسنامه ‪ 177‬و ‪ 1911590014‬صادره‬ ‫از رامهرمز و نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه مخروبه به مسـاحت ‪ 254/35‬مترمربع پال ک ‪ 714‬اصلی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬کوچه شهیدبیگدلی‪( .‬سهام متقاضیان به ترتیب چهاردانگ و دودانگ مشاع از ششدانگ می باشد)‬ ‫‪ -2‬اقـای اسـماعیل امیـری فرزنـد حمیـدان دارای کـد ملـی ‪ 1910676731‬بشناسـنامه ‪ 718‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 117/85‬مترمربـع پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 956‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصـر‬ ‫یفـر فرزنـد کیامـرز دارای کـد ملـی ‪ 3256946399‬بشناسـنامه ‪ 110‬صـادره از باختـران نسـبت به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به‬ ‫‪ -3‬خانـم عفـت بهمن ‬ ‫مسـاحت ‪ 380/80‬مترمربـع پلا ک ‪ 54‬فرعـی از ‪ 1112‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬کوچه شـهیدفتاحی‬ ‫‪ -4‬خانـم سـیده مرضیه طاهـری فرزنـد سـیدخالق دارای کـد ملـی ‪ 5279505943‬بشناسـنامه ‪ 134‬صـادره از اغاجـاری نسـبت بـه اعیانـی ‪48‬حبـه از‬ ‫‪72‬حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 162/35‬مترمربع پال ک ‪ 69‬فرعی از ‪ 1201‬اصلی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شهیداوینی‬ ‫‪ -5‬خانم فاطمه بدوی نژاد فرزند زغیب دارای کد ملی ‪ 6629911441‬بشناسنامه ‪ 834‬صادره از رامشیر نسبت به اعیانی ‪48‬حبه از ‪72‬حبه ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 141/60‬مترمربع پال ک ‪ 70‬فرعی از ‪ 1201‬اصلی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شهیداوینی‬ ‫‪ -6‬اقای کامبیز کاید فرزند چراغعلی دارای کد ملی ‪ 1910097837‬بشناسنامه ‪ 9776‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی ‪48‬حبه از ‪72‬حبه ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 209/15‬مترمربع پال ک ‪ 71‬فرعی از ‪ 1201‬اصلی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شهیداوینی‬ ‫‪ -7‬اقـای تاج الدیـن موسـوی فرزنـد محمدزاهـد دارای کـد ملـی ‪ 1911755005‬بشناسـنامه ‪ 2646‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ‪4/5‬دانـگ از‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 303/70‬مترمربـع پلا ک ‪ 72‬فرعـی از ‪ 1201‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان شـهیداوینی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -8‬اقای مومد دسـت برد فرزند احمد دارای کد ملی ‪ 4819398903‬بشناسـنامه ‪ 437‬صادره از باغملک نسـبت به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 231/98‬مترمربع پال ک ‪ 443‬فرعی از ‪ 2‬اصلی بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهیدارزم‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -9‬خانم فاطمه امیری فرزند فر ج اهلل دارای کد ملی ‪ 1911067222‬بشناسنامه ‪ 241‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 62/70‬مترمربع پال ک ‪ 8197‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان مقداد‬ ‫‪ -10‬خانـم حکیمـه بیگدلـی فرزنـد نـوراهلل دارای کـد ملـی ‪ 1910903175‬بشناسـنامه ‪ 166‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه به‬ ‫مسـاحت ‪ 122/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 8256‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی شـهیدترکی‬ ‫‪ -11‬اقـای ا کبـر فرو غنـژاد فرزنـد خیبـر دارای کـد ملـی ‪ 6009831024‬بشناسـنامه ‪ 530‬صـادره از کهگیلویـه نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 120/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 8257‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان فـر خ روز‬ ‫‪ -12‬خانم مریم رحمتی فرزند مانده علی دارای کد ملی ‪ 1910231576‬بشناسنامه ‪ 1117‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی یکدانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 161/05‬مترمربع پال ک ‪ 1168‬فرعی از ‪ 2‬اصلی بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت‪ ،‬کوچه شهیدغالم‬ ‫‪ -13‬اقـای رحمـان احمـدی فرزنـد روزه دارای کـد ملـی ‪ 1900100584‬بشناسـنامه ‪ 1900100584‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانی یکدانگ از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 109/60‬مترمربـع پلا ک ‪ 1241‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی بخش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابان امت‬ ‫‪ -14‬اقای سـیدمهدی موسـوی فرزند حاتم دارای کد ملی ‪ 1911548581‬بشناسـنامه ‪ 2‬صادره از رامهرمز نسـبت به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 106/25‬مترمربع پال ک ‪ 1290‬فرعی از ‪ 2‬اصلی بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬سـلمان فارسـی‪ ،‬خیابان شـهیدزنگنه‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامشیر‬ ‫‪ -15‬اقای علی شـریفات خلف ابادی فرزند محمود دارای کد ملی ‪ 6629826361‬بشناسـنامه ‪ 10‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ اعیانی و عرصه‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 510/14‬مترمربـع پلا ک ‪ 356‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش سـه رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس‬ ‫رامشـیر‪ ،‬خیابان شهیدمنتظری‬ ‫چنانچه افرادی نسبت به امال ک ا گهی فوق‪ ،‬اعتراضی داشته باشند‪ ،‬برابر ماده ‪ 16‬قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین ا گهی ظرف مدت ‪ 90‬روز‪ ،‬اعتراض‬ ‫ً‬ ‫خـود را مسـتقیما بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تحویـل‪ ،‬و سـپس بـه مراجـع قضایـی مراجعـه نمـوده و دادخواسـت تنظیـم‪ ،‬و به مقامـات قضائی‬ ‫تسلیم نمایند‪ .‬اشخاص حقیقی و حقوقی که اقامه دعوی در دادگاه نمودند‪ ،‬برابر ماده ‪ 17‬قانون ثبت باید طی مدت مقرر گواهی الزم مشعر بر طرح‬ ‫ً‬ ‫دعـوا را از مراجـع قضایـی دریافـت و بـه اداره ثبـت اسـناد محـل تحویل نمایند‪ .‬ضمنا صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/04 :‬‬ ‫به دلیل تعطیلی تهران به دستور ستاد کرونا‪ ،‬ا گهی مزبور روز بعد از تعطیلی بشرح فوق ا گهی می گردد و نوبت دوم‬ ‫به فاصله سی روز در تاریخ ‪ ۳‬شهریور ‪ 1400‬چاپ می گردد‪.‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/261‬‬ ‫‪ -26‬اقـای علـی سـاعدی فرزنـد محمـد در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ 199‬مترمربع پال ک شـماره‬ ‫‪ 49/286‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش کوچـه شـهیدتبرک موسـوی خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمدتقـی سـمیعی برابـر رای شـماره ‪ 1400603170100000212‬هئیت تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -27‬اقـای مجیـد ال کثیـر فرزنـد لطیـف در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 160/15‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 49/286‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش کـوی وهـب‪ ،‬خیابـان جدیداالحـداث‬ ‫منشـعبه از فرعـی دوم‪ ،‬خیابـان فتـح ‪ 4‬خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی علـوان چعـب برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 1400603170100000317‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -28‬اقـای کریـم دلفـی فرزنـد رحیـم در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 49/286‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش خیابـان مسـلم بـن عقیـل‪ ،‬بیـن‬ ‫خیابان هـای فتح المبیـن و زهیـر خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی محمد خـان چهاردوری برابر رای شـماره‬ ‫‪ 1400603170100000211‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -29‬اداره اوقاف و امور خیریه موقوفه عام (واقف اقای حمید حمدانی) در ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه‬ ‫به مسـاحت ‪ 920/16‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 49/286‬اصلی واقع در خوزسـتان بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک شـوش‬ ‫خیابـان فتح المبیـن خریـداری مع الواسـطه از مالک رسـمی رضا جمـال برابـر رای شـماره ‪1400603170100000322‬‬ ‫هئیت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫‪ -30‬اقـای قاسـم سـگور فرزنـد سـویف در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 334/50‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 49/286‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش کوچـه شـهیدتبرک موسـوی خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمـد خـان چهـاردوری برابـر رای شـماره ‪ 1400603170100000196‬هئیـت تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -31‬خانـم زکیـه جنادلـه فرزنـد جمعـه در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 166‬مترمربـع پال ک شـماره‬ ‫‪ 49/286‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش کـوی انصـار‪ ،‬خیابـان جدیداالحـداث‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی عبدالـه ناصـری برابـر رای شـماره ‪ 1399603170100002871‬هئیـت تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -32‬اقای فاضل نادری فر فرزند ابوالهیل در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 54‬مترمربع پال ک شماره‬ ‫‪ 49/286‬واقـع در خوزسـتان بخـش چهـار حـوزه ثبـت ملـک شـوش بـه نشـانی خیابـان فتح المبیـن خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمـد خـان چهـاردوری برابـر رای شـماره ‪ 1399603170100002835‬هئیـت تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -33‬اقـای سـجاد خنیفـر فرزنـد عبدالجلیـل در چهارونیم دانـگ از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 127/59‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 49/286‬واقـع در خوزسـتان بخـش چهـار حـوزه ثبـت ملـک شـوش بـه نشـانی‬ ‫شـوش کوچـه شـهیدخمیس چنانـی خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی رجبعلـی شریف گاومیشـی برابـر رای‬ ‫شـماره ‪ 1399603170100002834‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -34‬اقـای حسـن احمـدی فرزنـد صالـح در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 145/21‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شماره ‪ 49/286‬اصلی واقع در خوزستان بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک شوش خیابان هویزه خریداری مع الواسطه‬ ‫از مالـک رسـمی محمـد خـان چهـاردوری برابـر رای شـماره ‪ 1399603170100002878‬هئیـت تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫‪ -35‬اقـای عبـاس احمـدی فرزنـد صالـح در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 147/32‬مترمربـع پال ک‬ ‫شماره ‪ 49/286‬اصلی واقع در خوزستان بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک شوش خیابان هویزه خریداری مع الواسطه‬ ‫از مالـک رسـمی محمـد خـان چهـاردوری برابـر رای شـماره ‪ 1399603170100002879‬هئیـت تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫‪ -36‬اقـای عبدالحسـین احمـدی فرزنـد صالـح در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 131‬مترمربع پال ک‬ ‫شماره ‪ 49/286‬اصلی واقع در خوزستان بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک شوش خیابان هویزه خریداری مع الواسطه‬ ‫از مالک رسمی محمد خان چهاردوری برابر رای شماره ‪ 1399603170100002880‬هئیت تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سند‬ ‫‪ -37‬احمـد چنانـی فرزنـد یعقـوب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 460‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 49/286‬اصلـی واقـع در خوزسـتان بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت ملـک شـوش کـوی وهـب‪ ،‬بعـد از میـدان شـهیدعباس‬ ‫نـادری‪ ،‬حاشـیه جـاده چعـب خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی چرخـی چعـب برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 1399603170100002872‬هئیـت تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05 /04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/19 :‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان شوش‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس‬ ‫نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون فوق الذکر امال کی که در هیات مندرج‬ ‫در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان فردوس مورد رسیدگی و رای ان صادر گردیده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شرح ذیل ا گهی می گردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬شـهرداری اسلامیه نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 284/47‬مترمربع از پال ک ‪ 953‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسـطه‬ ‫از محل مالکیت رسمی اقای محمدحسن نبی زاده و خانم خدیجه محب جوان‪ ،‬محل وقوع ملک‪ :‬اسالمیه‪ ،‬خیابان شهید رادمرد‬ ‫‪ -2‬اقـای هـادی واحـدی فرزنـد محمـود نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت ‪ 165/52‬مترمربع از پلا ک ‪ 1064‬فرعـی از یک اصلی بخش یـک فردوس‬ ‫انتقـال مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای محمود نقـی زاده‪ ،‬محل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‪ ،‬بلـوار انقالب‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی این ا گهی نسـبت بـه املا ک فوق الذکر بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار و محلی ا گهی‪ ،‬و درصورتی که اشـخاص ذی نفع به اراء صادره اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار نوبت اول این ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک فـردوس تحویل دهند و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترضین از تاریخ تسـلیم اعتـراض به اداره ثبـت‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه‪ ،‬باید دادخواسـت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره ثبت اسـناد و امال ک تسـلیم نمایند‪ .‬دراینصورت اقدامات‬ ‫ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه می باشـد‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونی واصل نگـردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫م الف ‪ 400/20‬محمود جهانی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان فردوس‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2286‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رضا بهنام‬ ‫کشف پنج دستگاه استخراج رمزارز غیر مجاز در قائن‬ ‫رئیـــس گـــروه نظارت و کنترل لـــوازم اندازه گیری شـــرکت توزیع برق اســـتان‪،‬‬ ‫از کش ــف پنج دس ــتگاه رم ــزارز غیرمجاز در هفت ــه پیش در شهرس ــتان قائن‬ ‫خب ــر داد‪ .‬محمده ــادی حس ــینی بااش ــاره به اینکه یک ــی از چالش ه ــای‬ ‫اصل ــی صنعت برق در ش ــرایط فعلی‪ ،‬دس ــتگاه های اس ــتخراج رمزارز اس ــت‬ ‫و متاســـفانه تولیدکننـــدگان در بســـیاری ازموارد بـــا اســـتفاده از تعرفه هـــای‬ ‫خانگ ــی و صنعت ــی اقدام ب ــه تولی ــد ارز دیجیت ــال می کنند‪ ،‬اظهار داش ــت‪:‬‬ ‫«در راس ــتای اج ــرای طر ح های شناس ــایی و کش ــف ماینره ــای غیر مجاز در‬ ‫اســـتان طـــی بازدیدهای کارشناســـان و پرســـنل این شـــرکت در هفته قبل‬ ‫پنج دس ــتگاه رم ــزارز غیرمج ــاز از ی ــک واح ــد صنعت ــی که به حال ــت تعطیل‬ ‫درام ــده ب ــود‪ ،‬کش ــف ش ــد»‪ .‬وی ادام ــه داد‪« :‬مجم ــوع تقریب ــی ظرفی ــت‬ ‫دستگاه های مکش ــوفه ‪ 10‬کیلووات اســـت که با همکاری نیروهای انتظامی‬ ‫در این شهرس ــتان شناس ــایی و متخلفی ــن در این زمین ــه ب ــه مراجع قضایی‬ ‫معرفـــی شـــدند»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬با توجه به افزایـــش دمای هـــوا در هفته های‬ ‫پیـ ـش رو و کاه ــش ظرفیت تولی ــد نی ــروگاه برق ابی به دلیل کاه ــش نزوالت‬ ‫اس ــمانی از همه مش ــترکان درخواس ــت می ش ــود ضم ــن رعای ــت الگوهای‬ ‫مدیری ــت مص ــرف و کاه ــش مص ــرف خ ــود به خص ــوص در س ــاعت های‬ ‫پی ــک بار‪ ،‬هرگونه مورد مش ــکوک به اس ــتفاده از دس ــتگاه ماین ــر غیر مجاز را‬ ‫ب هش ــماره ‪ ۰۵۶- ۳۲۴۰۰۵۸۵ -۶‬اطـــاع داده و تا ســـقف ‪ 20‬میلیون از پاداش‬ ‫نقـــدی بهره مند شـــوند»‪ .‬درپایان حســـینی؛ رئیـــس گروه نظـــارت و کنترل‬ ‫لوازم اندازه گیری شـــرکت توزیع برق اســـتان مجموع دستگاه های مکشوفه‬ ‫غیر مجاز اســـتخراج رمـــز ارز از ابتدای طرح شناســـایی و مبـــارزه با ماینرهای‬ ‫غیر مجاز در اســـتان را ‪ 410‬دس ــتگاه به مجم ــوع ظرفیت ‪920‬کیلـــووات اعالم‬ ‫ک ــرد ک ــه ظرفی ــت دس ــتگاه های مذک ــور‪ ،‬مع ــادل مص ــرف ب ــرق ‪ 1500‬خانوار‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ 113‬روستای مرزی‬ ‫از نعمت گاز طبیعی تا پایان امسال‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت گاز‬ ‫خراس ــان جنوب ــی‪ ،‬از برنامه‬ ‫ش ــرکت گاز اس ــتان ب ــرای‬ ‫گازرس ــانی ب ــه ‪ 113‬روس ــتای‬ ‫م ــرزی اس ــتان ت ــا پای ــان‬ ‫امس ــال خب ــر داد‪ .‬س ــید‬ ‫محمود هاش ــمی در تشریح‬ ‫اخری ــن وضعیت گازرس ــانی‬ ‫به روســـتاهای مـــرزی گفت‪:‬‬ ‫«در حال حاضـــر‪ 12 ،‬ش ــهر و‬ ‫‪ 592‬روســـتای مرزی استان‬ ‫تحت پوش ــش گاز طبیع ــی ق ــرار دارند»‪ .‬س ــید محمود هاش ــمی اف ــزود‪« :‬با‬ ‫یـــاری پروردگار و در ادامه نهضت گازرســـانی تا پایان امســـال‪ 113 ،‬روس ــتای‬ ‫م ــرزی و حدود پنج هزار مش ــترک در خراس ــان جنوب ــی از نعمت گاز طبیعی‬ ‫بهره من ــد خواهن ــد ش ــد»‪ .‬وی بودج ــه موردنی ــاز ب ــرای گازرس ــانی ب ــه ‪113‬‬ ‫روســـتای مرزی را بالغ بر ‪ 120‬میلیارد تومان اعالم کـــرد و افزود‪« :‬هزینه اجرای‬ ‫کلی ــه پروژه ه ــای گازرس ــانی در اس ــتان؛ از جمله گازرس ــانی به روس ــتاها‪ ،‬از‬ ‫مح ــل مناب ــع داخلی ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران تامی ــن و پرداخت می ش ــود‪.‬‬ ‫‪3‬ه ــزار و ‪ 488‬خانوار در‬ ‫ا کنـــون‪ 16 ،‬هزار و ‪ 68‬خانوار در شـــهرهای مـــرزی و ‪ 3‬‬ ‫روســـتاهای مرزی خراســـان جنوبی تحت پوشـــش گاز طبیعی قرار دارند»‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬ب ــا بهره مندی روس ــتاهای مرزی از نعم ــت گاز طبیعی‪،‬‬ ‫عالو هب ــر ایج ــاد امنی ــت‪ ،‬اس ــایش و رف ــاه به می ــزان قابل توجه ــی از قاچ ــاق‬ ‫س ــوخت ازطری ــق مرزها نی ــز جلوگی ــری می ش ــود»‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت گاز‬ ‫اســـتان خاطرنشـــان کرد‪« :‬در حال حاضر‪ 1429 ،‬روستا در خراسان جنوبی از‬ ‫نعمت گاز طبیعی بهره مند هســـتند و پروژه های گازرســـانی بـــه حدود ‪240‬‬ ‫روس ــتا نی ــز دردست اجراس ــت»‪.‬‬ ‫پیوستن کارکنان شرکت گاز به پویش «نه به پالستیک»‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت گاز خراس ــان جنوب ــی گف ــت‪« :‬در ادامه ایفای بخش ــی‬ ‫از مس ــئولیت های اجتماع ــی و به مناس ــبت روز جهان ــی بدون پالس ــتیک‪،‬‬ ‫ب ــا توزی ــع کیسـ ـه های پارچـ ـه ای توس ــط واح ــد ‪ ،HSE‬کارکنان شـــرکت گاز‬ ‫خراس ــان جنوب ــی ب ــه پویش ن ــه به پالس ــتیک پیوس ــتند»‪ .‬س ــید محمود‬ ‫هاش ــمی اف ــزود‪« :‬صنع ــت پالس ــتیک در زیرمجموع ــه صنعت پتروش ــیمی‬ ‫به عن ــوان صنعت ــی ب ــا مصرف ب ــاالی اب ق ــرار می گی ــرد و از مراحل نخس ــت‬ ‫اس ــتخراج نف ــت و گاز به عنوان خ ــورا ک اصلی صنعت پتروش ــیمی تا تولید‬ ‫پالس ــتیک های مورداس ــتفاده عم ــوم‪ ،‬س ــیکل ب ــزرگ مص ــرف اب را ط ــی‬ ‫می کن ــد‪ .‬مضاف ب ــر تمام اس ــیب های مدیری ــت ناصحیح پس ــماند به ویژه‬ ‫پس ــماندهای پالس ــتیکی‪ ،‬باتوج هب ــه ش ــرایط کنون ــی کش ــور در ح ــوزه اب‬ ‫و تش ــدید ش ــرایط خشک س ــالی‪ ،‬کاه ــش مص ــرف کیسـ ـه ها و تولی ــدات‬ ‫پالســـتیکی‪ ،‬نقـــش موثـــری در مدیریت مصـــرف اب در کشـــور را ایفا خواهد‬ ‫ک ــرد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬اخ ــذ گواهینام ــه سیس ــتم مدیری ــت انرژی و سیس ــتم‬ ‫مدیریت زیسـ ـت محیطی‪ ،‬استقرار سیس ــتم مدیریت هوشمند ساختمان‪،‬‬ ‫کاش ــت ‪100‬اصله نهال در ایســـتگاه ‪ TBS‬باغســـتان‪ ،‬اســـتفاده از انرژی های‬ ‫تجدیدپذی ــر و س ــاخت س ــایت مدیری ــت پس ــماند از مهم تری ــن اقدام ــات‬ ‫انجام شـــده توســـط واحد ‪ HSE‬طی سال ‪ 1399‬اســـت»‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز خراس ــان جنوب ــی بااش ــاره به اینکه ب ــا پیوس ــتن ش ــرکت گاز خراس ــان‬ ‫جنوب ــی ب ــه اس ــتان های س ــبز‪ ،‬گام ب ــزرگ دیگ ــری در کاه ــش االینده های‬ ‫زیسـ ـت محیطی برداش ــته ش ــده اس ــت‪ ،‬افزود‪« :‬ط ــی چندماه این ــده‪ ،‬تمام‬ ‫روســـتاهای دارای قابلیـــت گازرســـانی در اســـتان‪ ،‬از نعمـــت گاز طبیعـــی‬ ‫بهره من ــد می ش ــوند»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫حوزه ارتباطات سیار مخابرات منطقه‬ ‫در کشور پیشتاز شد‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه ایلام گفـت‪« :‬بر اسـاس ارزیابـی صورت گرفتـه توسـط‬ ‫شـرکت ارتباطـات سـیار‪ ،‬مخابـرات منطقـه ایلام در بخش ‪ core‬رتبه نخسـت‬ ‫را کسـب کرد»‪ .‬حشـمت اسـدی افزود‪« :‬همچنین در راسـتای ارزیابی بخش‬ ‫بهینه سـازی شـبکه تلفن همـراه‪ ،‬ایلام جـزو ‪۱۰‬اسـتان برتـر کشـور شـد»‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪« :‬بر این اسـاس مخابـرات منطقـه ایلام به صـورت ویژه در سـه‬ ‫فصـل متوالـی ارزیابـی‪ ،‬رتبـه برتـر را در کشـور به خـود اختصـاص داده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه ایلام درپایـان کسـب ایـن موفقیـت مهـم را حاصـل‬ ‫تلاش کارکنـان و خانـواده بـزرگ مخابـرات عنـوان و بـه همـکاران پرتلاش‬ ‫این حـوزه تبریـک گفـت‪.‬‬ ‫برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره‬ ‫سازمان نظام مهندسی؛ سوم شهریور ماه‬ ‫مدی ــرکل راه وشهرس ــازی اس ــتان ای ــام گف ــت‪« :‬انتخاب ــات اعض ــای‬ ‫هیئت مدیره نظام کاردانی س ــاختمان روز س ــوم شـــهریورماه سال جاری‬ ‫و انتخاب ــات اعض ــای هیئت مدی ــره س ــازمان نظام مهندس ــی س ــاختمان‬ ‫اس ــتان روز ‪۲۸‬ش ــهریورماه امس ــال برگزار خواهد ش ــد»‪ .‬عب ــداهلل بهادری‬ ‫افزود‪« :‬درراس ــتای برگزاری نهمیـ ـن دوره انتخابات اعض ــای هیئت مدیره‬ ‫س ــازمان نظام مهندس ــی و پنجمین دوره انتخابات اعض ــای هیئت مدیره‬ ‫نظام کاردانی س ــاختمان‪ ،‬اداره کل راه وشهرسازی ایالم نسبت به تشکیل‬ ‫هیئت اجرایی و دس ــتگاه نظارت اس ــتان اقدام و با اس ــتفاده از روش های‬ ‫من ــدرج در نظام نام ــه انتخابات نس ــبت به اطالع رس ــانی مناس ــب جهت‬ ‫ثبت ن ــام متقاضی ــان اق ــدام ک ــرده اس ــت»‪ .‬مدی ــرکل راه وشهرس ــازی‬ ‫اس ــتان خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬متعاق ــب پیگیری ه ــای انجام ش ــده ثبت نام‬ ‫از متقاضی ــان مربوط ــه ب ــه انج ــام رس ــیده و هم ا کن ــون مرحل ــه بررس ــی‬ ‫پرونده ه ــا و اخ ــذ اس ــتعالمات از مراج ــع درحال اجر اس ــت‪ .‬تا این لحظ ــه‬ ‫تع ــداد مهندس ــین عض ــو س ــازمان نظام مهندس ــی س ــاختمان ک ــه واجد‬ ‫شرایط ش ــرکت در انتخابات و حق رای هس ــتند‪ ۲۱۰۲ ،‬نفر و تعداد اعضای‬ ‫مج ــاز برای ش ــرکت در انتخاب ــات‪ ۸۰۷ ،‬نفر اس ــت»‪.‬‬ ‫سد سازی؛ بزرگ ترین متهم‬ ‫خشکی اب های خوزستان‬ ‫به اعتقـاد برخـی از مـردم و فعـاالن حـوزه‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬سد سـازی بزرگ تریـن‬ ‫متهـم خشـکی رودخانه هـا و تاالب هـای‬ ‫خوزسـتان اسـت؛ اما به نظر می رسد چندان‬ ‫هـم زیان بـار نیسـتند‪ .‬به گـزارش باشـگاه‬ ‫خبرنگاران جوان؛ شاید بتوان سد ها را یکی‬ ‫از جنجالی تریـن و بزرگ تریـن طر ح هـای‬ ‫عمرانـی کشـور دانسـت کـه موردانتقـاد‬ ‫تندوتیـز فعـاالن حـوزه محیط زیسـت قـرار‬ ‫دارنـد‪ .‬در دهه هـای گذشـته در اسـتان‬ ‫خوزسـتان با توج هبـه جلگه ای بـودن و‬ ‫وجود چندین رودخانه‪ ،‬در برخی از فواصل‬ ‫سـال مـردم شـاهد طغیـان رودخانه هـا و‬ ‫لو الی به سمت‬ ‫سرازیر شدن اب به همراه گ ‬ ‫شـهر ها‪ ،‬روسـتا ها ‪ ،‬زمین هـای کشـاورزی‬ ‫و تاالب هـا بودنـد‪ .‬وجـود سـیالب ها و‬ ‫درامد هـای حاصـل از فـروش نفـت‪ ،‬دولـت‬ ‫را بران داشـت تـا بـا سدسـازی هـم به سـمت‬ ‫تولیـد انرژی هـای پـا ک برقابـی گام بـردارد و‬ ‫هم ازاین راه طغیان رودخانه ها را مهار کند‪.‬‬ ‫عالوه بـر ان از اب ذخیره شـده پشـت بند هـا‬ ‫در زمینه هـای مختلـف ازجملـه تامیـن‬ ‫اب کشـاورزی‪ ،‬حق ابـه تاالب هـا‪ ،‬صنعـت‪،‬‬ ‫پـرورش ابزیـان و گردشـگری نیـز بهـره بـرد‪.‬‬ ‫سدسـازی از دیربـاز در ایـران وجـود داشـته؛‬ ‫اسـمان کم لطف این سـرزمین که به سختی‬ ‫حاضـر بـه َ تـر کـردن اراضی سـت‪ ،‬مردمـان‬ ‫را واداشـته تـا در فکـر مدیریـت منابـع ابـی‬ ‫باشـند تـا بتواننـد تابسـتان های سـخت و‬ ‫بـی اب را بـه پاییـز و فصـل بـارش برسـانند تـا‬ ‫نـه خـود لطمـه ببیننـد و نـه احشـام و مـزار ع‬ ‫تلـف و خشـکیده شـوند‪ .‬ا گرچـه سدسـازی‬ ‫در گذشـته ماننـد حـاال نبـود و سـاخت‬ ‫سـد های مـدرن از دهـه ‪ ۲۰‬تا کنـون در ایـران‬ ‫اغـاز و بیـش از ‪ ۱۸۵‬اب بنـد تـا پایـان دهـه ‪۹۰‬‬ ‫بـه بهره بـرداری رسـیده اند‪ .‬سـد هایی کـه‬ ‫به عقیـده برخـی فعـاالن محیط زیسـت؛‬ ‫در دل کوه هـای سـخت احـداث و نه تنهـا‬ ‫به دلیـل صخـره ای بـودن‪ ،‬بـه عمـق زمیـن‬ ‫نفـوذ نمی کننـد و باعـث افزایـش سـطح‬ ‫اب هـای زیرزمینـی نمی شـوند؛ بلکـه‬ ‫موجـب تبخیـر حجـم گسـترده ای از اب‬ ‫یکـه به خاطـر دارم‪،‬‬ ‫هـم می شـوند‪ .‬از زمان ‬ ‫شـهروندان خوزسـتانی دل خوشـی از‬ ‫سد سـازی نداشـته اند‪ ،‬گذشـتن از روی‬ ‫ی همـراه با‬ ‫پل هـای زیبـا و باشـکوه اهـواز وقت ‬ ‫دیـدن جزیره هـای بیرون امـده از دل کارون‬ ‫باشـد‪ ،‬تبدیـل بـه زشـتی و تلخـی می شـوند‬ ‫کـه اهوازی هـا سـد ها را عامـل ان می داننـد‪.‬‬ ‫ا گرچـه عـده ای می گوینـد در سـیالب های‬ ‫فروردین مـاه سـال ‪ ۱۳۹۸‬ایـن سـد ها بودنـد‬ ‫کـه طغیـان رودخانه هـا را مهـار و از ورود‬ ‫ان هـا به شـهر ها جلوگیری کردنـد‪ ،‬حال انکه‬ ‫درهمان زمـان بخـش گسـترده ای از جاده ها‬ ‫و پارک هـای سـاحلی کالن شـهر اهـواز و‬ ‫همین طـور دزفـول زیـر اب رفـت؛ تاسیسـاتی‬ ‫کـه روزی بـا تجـاوز بـه حریـم رودخانـه کارون‬ ‫و به دسـت بشـر سـاخته شـدند را طبیعـت‬ ‫بـا خشـم خـود بـرای مدتـی کوتـاه بـاز پـس‬ ‫سـتاند‪.‬‬ ‫سیالب‪ ،‬موجب باروری خا ک می شود‬ ‫هژیـر کیانـی؛ فعـال محیط زیسـت‬ ‫می گویـد‪« :‬اب گرفتگـی سـازه های حاشـیه‬ ‫رودخانـه کارون در اهـواز نـه به دلیـل‬ ‫سیالبی شـدن رودخانـه‪ ،‬بلکـه به دلیـل‬ ‫احـداث تاسیسـات در حریـم رودخانـه بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬سیل هراسـی از زمانـی‬ ‫اغـاز شـد کـه پروژه هـای سد سـازی اغـاز‬ ‫شـدند و ایـن‪ ،‬موضـوع بازار داغ کنـی بـرای‬ ‫سد سـازی بوده؛ زیرا سـیل بخشـی از حیات‬ ‫طبیعـت‪ ،‬جلگه هـا و رودخانـه اسـت کـه‬ ‫به هم پیوسـته اند و بایـد سـیالب ها هرسـاله‬ ‫جـاری شـوند تـا جلگـه را سـیراب کننـد»‪.‬‬ ‫کیانـی افـزود‪« :‬مـا بـا کشـاورزی در اراضـی‬ ‫جلگـه خوزسـتان از ان هـا اسـتفاده می کنیم‬ ‫و در فراینـد رشـد محصـوالت برخی مـواد الی‬ ‫از خـا ک جـذب تولیـدات می شـوند کـه ا گـر‬ ‫سـیالب در زمین هـا جـاری نشـود‪ ،‬رفته رفته‬ ‫مـزار ع ضعیـف شـده و وابسـتگی ان هـا بـه‬ ‫کود هـای شـیمیایی و افت کش هـا افزایـش‬ ‫می یابـد‪ ،‬امـا روان گشـتن سـیل موجـب‬ ‫باروری و حاصلخیزی خا ک می شـود»‪ .‬این‬ ‫فعال محیط زیسـت بیان کرد‪« :‬هیچ کـدام از‬ ‫سـد های ساخته شـده در خوزسـتان نقاط و‬ ‫ارزیابـی محیط زیسـتی و پیوسـت اجتماعـی‬ ‫ندارنـد؛ به لحـاظ پیش بینـی بارش هـا‬ ‫نیـز مطالعـات دقیـق نبودنـد و ایـن تـب‬ ‫سدسـازی بـوده کـه منجـر بـه تعـدد سـد ها‬ ‫در خوزسـتان شـده اسـت»‪ .‬او همچنیـن‬ ‫با اشـاره به اینکه هیـچ موسسـه مسـتقل‬ ‫دانشگاهی مطالعات ساخت سد ها را انجام‬ ‫نمی دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬شـرکت های دخیـل در‬ ‫اجـرای طـرح‪ ،‬بـه همـه پیوسـته هسـتند و‬ ‫همچنیـن افـراد سـازمانی وابسـته بـه وزارت‬ ‫نیـرو در این پروژه هـا ذی نفـع هسـتند؛‬ ‫ازایـن رو انجـام مطالعـات را بـه شـرکت هایی‬ ‫می سـپارند کـه سـود و منفعتشـان در تـداوم‬ ‫سدسـازی باشـد‪ ،‬سـپس همـان کمپانی هـا‬ ‫حیـن اجـرا نیـز مشـاور می شـوند و مباحـث‬ ‫محیط زیستی و اجتماعی و پیامد های ان را‬ ‫ً‬ ‫تعمـدا نادیـده می گیرنـد»‪.‬‬ ‫لزوم صرف اعتبارات سد سازی‬ ‫در حوزه ابخیز داری‬ ‫کیانـی می گویـد‪« :‬ا گـر دولـت بخواهـد ایـن‬ ‫انحصار طلبـی وزارت نیـرو را بشـکند یـا‬ ‫بایـد ان را وادار بـه اختصـاص بخشـی از‬ ‫درامد هـای خـود در حـوزه ابخیـزداری‬ ‫کنـد یـا انکـه در حـوزه انرژی هـای پـا ک‬ ‫ماننـد خورشـیدی سـرمایه گذاری کنـد»‪.‬‬ ‫ایـن فعـال محیط زیسـت با اشـاره به اینکه‬ ‫در زا گـرس ‪ ۴۵‬درصـد اب کشـور تولیـد‬ ‫می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ا گـر هزینه هـای‬ ‫مصـروف بـرای سد سـازی در حـوزه‬ ‫ابخیـز داری و احیـای پوشـش جنگلـی‬ ‫هزینـه می شـد‪ ،‬سـیالب های زیان بـار نیـز‬ ‫رخ نمـی داد؛ زیـرا وقتـی پوشـش گیاهـی‬ ‫از بیـن بـرود‪ ،‬ریزدانه هـای خـا ک حرکـت‬ ‫کـرده و ازسـوی دیگر اجـازه نفـوذ بـه اب بـه‬ ‫زیرزمیـن داده نمی شـود؛ بنابرایـن بـاران‬ ‫ب هشـکل سـیالب روانـه می شـود»‪ .‬او اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬معـادل اب شـرب مـرم خوزسـتان‬ ‫از سـد کارون ‪ ۳‬و ‪ ۴‬تبخیـر می شـود کـه‬ ‫مثالـی از جهـل در توسـعه ناپایـدار اسـت؛‬ ‫زیـرا بـا سـاخت سـد کارون ‪ ۳‬ازیک سـو‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفـر اواره شـدند و ازسـوی دیگر مـردم‬ ‫دهـدز در محاصـره سـد ها هسـتند؛ امـا اب‬ ‫شـرب ندارنـد‪ .‬وابسـتگی شـدید بـرق مـردم‬ ‫و صنایـع بـه نیروگاه هـای برقابـی موجـب‬ ‫شـده تـا سـد ها از اهمیـت خاصـی برخـوردار‬ ‫باشـند‪ ،‬خـروج اب از بند هـا موجـب گـردش‬ ‫توربین هـا و تولیـد انـرژی می شـود‪ ،‬برقـی کـه‬ ‫ مقطـع زمانـی و در تابسـتان باتوجه به‬ ‫دراین‬ ‫ِ‬ ‫گرمـای هـوا اهمیـت دارد»‪ .‬هفتـه پیـش‪،‬‬ ‫سـعید رئوفی نسـب؛ مدیرعامل سـد نیروگاه‬ ‫دز گفتـه بـود کـه روزانـه ‪ 2.5‬کیلو وات سـاعت‬ ‫بـرق در نیـروگاه ایـن سـازه تولیـد می شـود‬ ‫و گاهی اوقـات تـا دوبرابـر ان نیـز می رسـد‬ ‫کـه درمجمـوع سـاالنه ‪۵ ۵۰‬مـگاوات بـرق‬ ‫ازاین محـل تامیـن می شـود و درزمینـه‬ ‫انتقـال تـوان از شـمال بـه جنـوب و برعکـس‬ ‫(ترانسـفر بـرق)‪ ،‬کنتـرل بسـامد شـبکه‬ ‫سراسـری بـرق و جبـران افـت ولتـاژ از‬ ‫محـدوده دز تـا خرم ابـاد و از دز تـا اهـواز نقش‬ ‫محـوری ایفـا می کنـد‪ .‬عالو هبـر نقـش مهـم‬ ‫ایـن صنعـت بـر تولیـد برق گویـا نقش مهمی‬ ‫نیـز در مهـار طغیـان سـیل ها و همچنیـن‬ ‫ذخیـره اب بـاران فصل هـای پاییز‪ ،‬زمسـتان‬ ‫و بهـار بـرای تابسـتان خشـک و بـی اب دارد‪،‬‬ ‫پس مشـکل اصلی از کجاسـت و چرا کمبود‬ ‫اب وجـود دارد؟‬ ‫ما ناچار به سد سازی نیاز داریم‬ ‫مهـدی قمشـی؛ رئیـس دانشـکده علـوم اب‬ ‫دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز نیـز گفـت‪:‬‬ ‫«مشـکلی درخصـوص کمبـود اب بـرای‬ ‫صنایـع‪ ،‬اب شـرب و بهداشـت و همچنیـن‬ ‫محیط زیسـت وجـود نـدارد‪ ،‬بلکـه مسـئله‬ ‫اصلی درزمینه توسعه کشاورزی و حجم اب‬ ‫اسـت کـه کشـت محصـوالت اب بـر مصـرف‬ ‫می کننـد»‪ .‬او کـه اعتقـاد دارد سدسـازی‬ ‫باعث مشـکالت زیسـت محیطی نمی شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬مشـکل اساسـی مدیریت منابـع اب‬ ‫اسـت؛ زیـرا سد سـازی اب زیـاد و سـیالب‬ ‫زمسـتانه را بـرای تابسـتان ذخیـره می کنـد؛‬ ‫اما مشـکل ازانجاسـت که وقتی سـد سـاخته‬ ‫می شـود مسـئوالن گمان می کننـد‪ ،‬اب زیاد‬ ‫اسـت و بـرای ان در زمینه هـای مختلـف‬ ‫کشـاورزی و صنایـع برنامه ریـزی می کننـد؛‬ ‫یکـه بـا سـاخت اب بنـد اب کشـور‬ ‫در حال ‬ ‫اضافه نمی شود؛ بلکه ممکن است به دلیل‬ ‫تبخیـر بـاال‪ ،‬مقـدار ان نیـز کاهش یابـد»‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول با بیان اینکه درواقع مسئوالن‬ ‫بـرای سـد‪ ،‬محـل مصـرف می تراشـند و ایـن‬ ‫اشـتباه اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬ا گـر اب ذخیـره‬ ‫کنیم و صنایع اب بر و کشاورزی را بیش ازحد‬ ‫توسـعه ندهیـم یـا به درسـتی مـکان ان هـا‬ ‫مشـخص شـود‪ ،‬مشـکلی پیـش نخواهـد‬ ‫امـد؛ امـا درزمینـه کشـاورزی سـعی دارنـد تـا‬ ‫مسـائل اشـتغال کشـور را روی سر این بخش‬ ‫خراب شـود»‪ .‬او اذعان داشـت‪« :‬بسـیاری از‬ ‫مـردم پـس از ورشکسـتگی صنایـع ب هسـمت‬ ‫کشـاورزی سـوق پیـدا می کننـد کـه نظـارت‬ ‫انـدک اسـت و برخـی نیـز تائیـد می کننـد؛‬ ‫زیـرا زمینـه اشـتغال زایی در حوزه هـای دیگـر‬ ‫بـرای انـان تعریـف نشـده اسـت»‪ .‬مهـدی‬ ‫قمشـی ادامه داد‪« :‬در سـد ها ممکن اسـت‪،‬‬ ‫پنج درصد از اب از دسـت برود؛ اما ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫ً‬ ‫را می تـوان مدیریـت کـرد؛ مثلا حجم ذخیره‬ ‫اب پشـت سـد های امریـکا بـه ازای هر نفـر‪،‬‬ ‫یکـه در‬ ‫پنج هزارمترمکعـب اسـت؛ در حال ‬ ‫ایـران ایـن سـرانه ‪ ۷۶۰‬متر مکعـب بـراورد‬ ‫می شـود و منظـور ان اسـت که بـرای کشـور ما‬ ‫نیـاز بـه یـک حجـم ذخیـره نیـاز داریـم»‪.‬‬ ‫راهکار چیست؟‬ ‫به تازگـی مهم تریـن موضوعـی کـه باعـث‬ ‫به چالش کشیده شـدن سد سـازی شـده‪،‬‬ ‫بحـث هورالعظیـم و خشـکی و اتلاف ابزیـان‬ ‫و گاومیش هـا در این تـاالب اسـت‪ .‬برخـی‬ ‫فعـاالن محیط زیسـت معتقدنـد وجـود سـد‬ ‫کرخـه باعـث شـده تـا ایـن ابـدان خشـک‬ ‫شـود؛ امـا ازسـوی دیگر نقـش همیـن سـد ها‬ ‫در مهـار طغیـان رودخانه هـا موثـر اسـت و از‬ ‫راه توسـعه ابخیـزداری نیـز نمی تـوان تمـام‬ ‫سـیل ها را لجـام کـرد کـه به نظـر می رسـد‬ ‫بیشـترین مشـکل درزمینـه مدیریـت منابـع‬ ‫نپـس سـازمان‬ ‫یسـت کـه می طلبـد؛ از ای ‬ ‫اب ‬ ‫اب وبـرق توجـه بیشـتری را در این زمینـه‬ ‫داشـته باشـد تـا بـا مشـکالت مختلـف‬ ‫درزمینـه تامیـن منابـع ابـی مواجـه نشـویم‪.‬‬ ‫نیـز به نظـر می رسـد ازسـوی دیگر توسـعه‬ ‫کشـاورزی در خوزسـتان‪ ،‬لطمـه زیـادی بـه‬ ‫محیط زیسـت و منابـع ابـی وارد کرده اسـت‪.‬‬ ‫مدتی پیـش نیـز اسـتاندار خوزسـتان کشـت‬ ‫شلتوک را عامل مهمی برای نرسیدن اب به‬ ‫تاالب هورالعظیم دانسـته بود که الزم اسـت‬ ‫جهـاد کشـاورزی بـا مدرنیز هکـردن زراعـت در‬ ‫اسـتان و به حداقل رسیدن مصرف اب برای‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬هـم افزایـش تولیـدات را رقـم بزند‬ ‫و هـم از به وجودامـدن فاجعـه در تاالب های‬ ‫خوزسـتان جلوگیـری کنـد‪.‬‬ ‫ساسان ناصری زاده‬ ‫انتشار فراخوان هفدهمین جشنواره «تئاتر کوردی سقز»‬ ‫نسرین میرکی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اســـامی کردستان‬ ‫گف ــت‪« :‬ب ــا ه ــدف ایج ــاد نش ــاط اجتماعی‬ ‫و امیدافرین ــی در س ــطح جامع ــه پسـ ـا کرونا‬ ‫فراخـــوان هفدهمین جشـــنواره تئاتر کوردی‬ ‫سقز منتشر شـــد»‪ .‬عبید رســـتمی در ارتباط‬ ‫مج ــازی ب ــا رس ــانه های اس ــتان گف ــت‪« :‬ب ــا‬ ‫رعای ــت پروتکل ه ــای بهداش ــتی اعالم ــی‬ ‫ازس ــوی س ــتاد کرون ــای اس ــتان و به منظ ــور‬ ‫نشـــاط اجتماعی پســـا کرونا و امیدبخشی به‬ ‫جامع ــه هفدهمین جش ــنواره تئات ــر کوردی‬ ‫س ــقز منتش ــر ش ــد»‪ .‬وی افزود‪« :‬هفدهمین‬ ‫جشنواره تئاتر کوردی سقز که پس از دوسال‬ ‫وقف ــه به خاطر ش ــیوع کرونا برگزار می ش ــود با‬ ‫رویک ــرد فرهن ــگ و ادبی ــات ک ــوردی‪ ،‬ایج ــاد‬ ‫شورونشاط اجتماعی‪ ،‬کشف استعدادهای‬ ‫خ ــاق در ح ــوزه نمایش ه ــای بوم ــی‪ ،‬ن ــگاه‬ ‫هنرمندان ــه و تحلیل ــی به مس ــائل اجتماعی‬ ‫روز‪ ،‬محیط زیس ــت و بح ــران وی ــروس کرونا و‬ ‫همچنین بازافرینی متون شفاهی و مکتوب‬ ‫ک ــوردی و حماسـ ـه ها و ائین ها و رس ــوم ملی‬ ‫و مذهب ــی از طری ــق هن ــر فاخ ــر نمای ــش در‬ ‫اذرم ــاه امس ــال برگ ــزار می ش ــود»‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫فرهنگ و ارشـــاد اسالمی اســـتان اضافه کرد‪:‬‬ ‫«ایـ ـن دوره جش ــنواره به ص ــورت صحنـ ـه ای‬ ‫و رقابت ــی ب ــا حض ــور هف ــت اث ــر ب ــا ش ــرایط و‬ ‫ضواب ــط من ــدرج در فراخ ــوان که ش ــامل هر‬ ‫کارگ ــردان ب ــا ی ــک اث ــر‪ ،‬مج ــوز نویس ــنده اثر‪،‬‬ ‫ش ــرکت ب ــرای اولین ب ــار دراین جش ــنواره و‬ ‫زمان نمایش حداقـــل ‪ 30‬و حدا کثر ‪ 90‬دقیقه‬ ‫باشـــد‪ ،‬از مهم ترین موارد مندرج در فراخوان‬ ‫فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ری‬ ‫بااشـــاره به ایجـــاد اشـــتغال‬ ‫بـــرای دوهـــزار و ‪ ۸۴۱‬نفـــر در‬ ‫سه ماه نخســـت امســـال و‬ ‫تحقـــق ‪ ۴۲‬درصـــدی تعهـــد‬ ‫اشـــتغال‪ ،‬بـــر لـــزوم ارتقـــای‬ ‫دادگســـتری شهرســـتان ری‬ ‫تا کیـــد کـــرد‪ .‬حســـین توکلـــی‬ ‫در تشـــریح رونـــد تحقـــق تعهد‬ ‫ایجـــاد اشـــتغال در ســـطح‬ ‫شهرســـتان ری‪ ،‬گفت‪« :‬براســـاس ارزیابـــی صورت گرفته در کارگروه اشـــتغال‬ ‫اســـتان تهران‪ ،‬شهرســـتان ری با ایجاد اشـــتغال بـــرای دوهـــزار و ‪ ۸۴۱‬نفر در‬ ‫سه ماه نخســـت ســـال جـــاری و تحقـــق ‪ ۴۲‬درصـــدی تعهـــد اشـــتغال‪ ،‬رتبه‬ ‫نخســـت را در استان کســـب کرده است‪ .‬در شهرســـتان ری حرکت در مسیر‬ ‫یس ــت‬ ‫اجـــرای شـــعار ســـال ‪ ۱۴۰۰‬کـــه از تا کیـــدات مهم مقـــام معظم رهبر ‬ ‫در اولویـــت قـــرار دارد و همـــه دســـتگاه های شهرســـتان این امـــر مهـــم را در‬ ‫دســـتورکار قرار داده اند»‪ .‬وی افزود‪« :‬در ســـال گذشـــته بـــا همت و پیگیری‬ ‫مجموعه ادارات و دســـتگاه های اجرایی شهرســـتان ری‪ ،‬تعهد معین شده‬ ‫بـــرای شهرســـتان در حـــوزه اشـــتغال به میـــزان ‪ ۲۲۸‬درصـــد محقـــق ش ــد و‬ ‫امســـال نیز تعهد شهرستان ری ایجاد شـــش هزار و ‪ ۶۸۸‬فرصت شغلی ست‬ ‫کـــه از ابتدای ســـال تالش برای ایجاد اشـــتغال اغاز شـــده اســـت‪ .‬باتوجه به‬ ‫سیاســـت گذاری ها و وجـــود ظرفیت هـــای صنعتـــی و تولیـــدی شهرس ــتان‬ ‫ری بهره گیـــری از ایـــن ظرفیت هـــا و همچنیـــن ضـــرورت ایجـــاد اشـــتغال در‬ ‫ً‬ ‫دســـتورکار قرار گرفت اســـت»‪ .‬وی همچنین گفت‪« :‬قطعا دســـتگاه قضایی‬ ‫شهرســـتان ری باید مطابق بـــا افزایش جمعیت و مشـــکالت ان ارتقاء یابد‪.‬‬ ‫هم ا کنـــون دســـتگاه قضایـــی شهرســـتان ری ازلحـــاظ زیرســـاخت ها مانند‬ ‫ســـاختمان و نیروی انســـانی ارتقاء نیافته کـــه دراین حوزه باید شـــاهد یک‬ ‫تحـــول موثـــر باشـــیم»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬دادگســـتری در بخش هـــای مختل ــف‬ ‫شهرستان هنوز زیرســـاخت ها و تجهیزات الزم برای خدمات دهی مطلوب‬ ‫را نـــدارد؛ درنتیجـــه قوه قضاییه و ســـایر دســـتگاه های باید اعتبـــارات الزم را‬ ‫دراین خصـــوص تخصیـــص دهنـــد‪ .‬هم ا کنـــون فضاهای دســـتگاه قضایی‬ ‫شهرســـتان ری بـــرای چندین دهه قبـــل اســـت و برخـــی نیـــز به ص ــورت‬ ‫استیجاری ســـت کـــه باید با تامیـــن بودجه هـــای الزم وضعیت ایـــن اما کن‬ ‫خدمات رســـان بهبـــود یابـــد»‪ .‬توکلـــی بااشـــاره به تخصیص زمین ازس ــوی‬ ‫فرمانـــداری ویـــژه شهرســـتان ری بـــرای تاســـیس ســـاختمان دادس ــرای‬ ‫شهرســـتان ری‪ ،‬گفـــت‪« :‬کارهای اولیه احداث این ســـاختمان انجام ش ــده‬ ‫و ا کنـــون در مرحلـــه انتخـــاب پیمانکار اســـت‪ .‬همچنیـــن فرمانـــداری ویژه‬ ‫شهرســـتان ری امادگـــی تامین زمین بـــرای احداث مرا کز مختلف دس ــتگاه‬ ‫قضایـــی را دارد؛ البتـــه بایـــد ازطـــرف قـــوه قضایـــی نیـــز بودجـــه احـــداث‬ ‫ســـاختمان های جدیـــد تامیـــن شـــود»‪.‬‬ ‫اغاز مرمت نقش برجسته چشمه علی‬ ‫مدیر اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـــگری و صنایع دستی شهرستان ری از اغاز‬ ‫پروژه مرمت نقش برجســـته چشـــمه علی بااعتباری بالغ بـــر یک میلیاردریال‬ ‫خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش ایســـنا؛ نـــوروز تقی پـــور گفـــت‪« :‬اســـیب نگاری نقوش‪،‬‬ ‫شـــناخت میـــزان تخریـــب و اســـیب‪ ،‬پا ک ســـازی و تمیـــزکاری ســـطح ب ــا‬ ‫روش هـــای غیرمخـــرب و مـــواد شـــیمیایی‪ ،‬برداشـــت رســـوب ها‪ ،‬ح ــذف‬ ‫جلبک هـــا و گلســـنگ ها و هدایـــت مســـیر اب و جمـــع اوری روان اب ه ــا‬ ‫در باالدســـت به گونه ای کـــه بـــر ســـطح نقش برجســـته جـــاری نشـــود‪ ،‬از‬ ‫اقدامـــات ایـــن پروژه مرمتی ســـت»‪ .‬وی با یاداوری اینکـــه مجموعه تاریخی‬ ‫چشـــمه علی از مهم ترین و پربازدیدترین جاذبه های گردشگری شهرستان‬ ‫محســـوب می شـــود‪ ،‬افـــزود‪« :‬پـــروژه مرمت نقش برجســـته چشـــمه علی با‬ ‫نظـــارت کامل کارشناســـان معاونـــت میراث فرهنگـــی انجام می شـــود»‪ .‬در‬ ‫اردیبهشت ماه امســـال نقش برجسته قاجاری چشـــمه علی به وسیله رنگ‬ ‫مو و مواد شـــیمیایی مخدوش شـــد و همین بهانه ای شـــد برای پا ک سازی‬ ‫اولیـــه و جلب نظـــر مســـئوالن میراث فرهنگـــی و شـــهری بـــرای حفاظ ــت‬ ‫بیش از ان‪ .‬احمد مســـجدجامعی (عضو شـــورای شـــهر تهـــران) دروا کنش به‬ ‫اتفاقـــی که افتـــاده بود‪ ،‬گفـــت‪« :‬مخدوش کردن کتیبه قاجاری در شـــهرری‬ ‫نشـــان می دهـــد حفاظت از این منطقه بـــه طرح جامعی نیـــاز دارد و متولی‬ ‫ان شـــهردار منطقـــه نباید باشـــد؛ بلکـــه مســـئله ای فراملی ســـت»‪ .‬تقی پور‬ ‫دربـــاره محافظـــت از این نقش برجســـته قاجـــاری باتوجه به طـــرح مرمت و‬ ‫حفاظـــت چشـــمه علی کـــه قرار بـــود تا پایان ســـال ‪ ۹۹‬به ســـرانجام برس ــد و‬ ‫وعده هـــای مختلف و متعـــدد برای حافظـــت از ان داده شـــده‪ ،‬اظهار کرده‬ ‫دسترســـی اســـان به ســـنگ نگاره اس ــت‪،‬‬ ‫بـــود‪« :‬بحث هـــای مـــا متمرکـــز بر‬ ‫ِ‬ ‫پیشـــگیری ها نیز باید براین اســـاس باشـــد‪ .‬پس از بررســـی تیم کارشناس ــی‬ ‫و متخصصـــان‪ ،‬دربـــاره شـــیوه حفاظـــت نیز تصمیـــم گرفته می شـــود که ایا‬ ‫س از‬ ‫شیشـــه نصب شـــود یـــا راه کار دیگـــری درنظر گرفته شـــود»‪ .‬چند مـــاه پ ‬ ‫ان اتفـــاق‪ ،‬در جلســـه کمیســـیون ماده پنج شـــهر تهران که پیـــروز حناچی؛‬ ‫شـــهردار تهـــران ریاســـت ان را به عهـــده داشـــت‪ ،‬با طـــرح راهبـــردی احیاء و‬ ‫بهســـازی محدوده تاریخی چشـــمه علی شـــهرری موافقت شـــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق خودرو‬ ‫است»‪ .‬رســـتمی درخصوص شرایط عمومی‬ ‫جشـــنواره این چنین توضیـــح داد‪« :‬تکمیل‬ ‫ف ــرم ش ــرکت در جش ــنواره‪ ،‬ارس ــال پنج عدد‬ ‫لـــوح فشـــرده از اجرای ارســـال به جشـــنواره‪،‬‬ ‫اجـــرای عمومی اثار قبـــل از بازبینی و ارســـال‬ ‫س ــه نس ــخه مت ــن به زب ــان ک ــوردی و م ــوارد‬ ‫من ــدرج در فراخ ــوان مدنظ ــر ق ــرار گی ــرد»‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به ش ــرایط کرونای ــی کش ــور و‬ ‫به منظ ــور رعای ــت پروتکل ه ــای بهداش ــتی‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪« :‬براب ــر تصمی ــم س ــتاد کرون ــای‬ ‫اس ــتان و رعای ــت پروتکل ه ــای بهداش ــتی‬ ‫و ش ــیوه نامه جدی ــد برگ ــزاری جش ــنواره ک ــه‬ ‫بـ ـه زودی در این خصوص اعالم خواهد ش ــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫امکانا جش ــنواره با حضور یک س ــوم ظرفیت‬ ‫س ــالن های نمایش برگ ــزاری خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫وی درخص ــوص اخرین مهل ــت ارس ــال اث ــار‬ ‫گف ــت‪« :‬اخرین مهل ــت ارس ــال اث ــار به همراه‬ ‫متن نمایش ــی ب ــرای بازبین ــی تا پای ــان وقت‬ ‫اداری ‪ 25‬مهرم ــاه ســـال ج ــاری و زمان اعالم‬ ‫بازبین ــی ‪ 10‬ابان ماه و زمان برگزاری جش ــنواره‬ ‫اوای ــل اذرم ــاه اس ــت»‪ .‬وی در پای ــان ضم ــن‬ ‫قدردانی از اس ــتاندار فرهنگ دوست استان و‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫اذعان داش ــت‪« :‬هفدهمین جش ــنواره تئاتر‬ ‫ک ــوردی ب ــا حمایت اس ــتانداری کردس ــتان‪،‬‬ ‫س ــازمان مدیری ــت و برنامه ریـــزی و اداره کل‬ ‫هنره ــای نمایش ــی وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد‬ ‫اس ــامی و فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان س ــقز‪،‬‬ ‫ش ــورای اس ــامی و شهرداری س ــقز و انجمن‬ ‫هنرهای نمایشی استان برگزار خواهد شد»‪.‬‬ ‫رکوردشکنی های مصرف برق در خوزستان در سه روز پیاپی‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫بغ ــرب‬ ‫س ــخنگوی صنع ــت ب ــرق جنو ‬ ‫کش ــور از رکوردش ــکنی پیاپ ــی مص ــرف برق‬ ‫در سـ ـه روز اخ ــر تیرم ــاه ‪ 1400‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش روابط عموم ــی ش ــرکت س ــهامی‬ ‫ب ــرق منطقـ ـه ای خوزس ــتان؛ کیوم ــرث‬ ‫زمانـــی بیان کـــرد‪« :‬در روزهای سه شـــنبه تا‬ ‫پنج ش ــنبه (‪ 29‬ت ــا ‪ 31‬تیرماه) رکـــورد مصرف‬ ‫ب ــرق در ش ــبکه ب ــرق منطقه ای خوزس ــتان‬ ‫تا کید فرماندار بر لزوم ارتقای دادگستری‬ ‫در س ــال ج ــاری سـ ـه بار متوال ــی شکس ــته‬ ‫شـــد و رکوردهای جدیدی به ثبت رساند»‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪« :‬در روز سه شـــنبه رکورد مصرف‬ ‫ب ــه هشـ ـت هزار و ‪ 187‬م ــگاوات رس ــید‪،‬‬ ‫روز چهارش ــنبه ب ــه رک ــورد هشـ ـت هزار و‬ ‫‪3‬م ــگاوات و در روز پنج ش ــنبه رک ــورد‬ ‫‪ 00‬‬ ‫هشـ ـت هزار و ‪489‬م ــگاوات در ش ــبکه‬ ‫به ثب ــت رس ــید»‪ .‬مع ــاون برنامه ری ــزی‬ ‫و تحقیق ــات ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـه ای‬ ‫خوزس ــتان بی ــان ک ــرد‪« :‬هم زمان ــی دم ــای‬ ‫ب ــاال ‪ 51‬درج ــه (به خص ــوص در اخریـ ـن روز‬ ‫تیرم ــاه) ب ــا رطوبت ب ــاال که س ــبب افزایش‬ ‫تصاعدی دمای احساس ــی می شود‪ ،‬دلیل‬ ‫افزای ــش مصرف ب ــرق و ای ــن رکوردزنی های‬ ‫پیاپ ــی اس ــت»‪ .‬زمان ــی تصریح ک ــرد‪« :‬این‬ ‫رکورده ــای مص ــرف ب ــرق در ش ــرایطی‬ ‫ر خ داده ک ــه ب ــار صنای ــع س ــنگین ح ــدود‬ ‫یک هزارم ــگاوات مح ــدود ش ــده ب ــود و‬ ‫تنه ــا مج ــاز بودن ــد که از ش ــب ت ــا صبح که‬ ‫مص ــرف ش ــبکه کاه ــش پی ــدا می کن ــد‪ ،‬به‬ ‫تولی ــد محص ــول (به خص ــوص محصوالت‬ ‫فلزی و س ــیمانی) بپردازند»‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫«رک ــورد ثبت ش ــده اخی ــر در روز پنج ش ــنبه‬ ‫‪ 31‬تیرم ــاه راس س ــاعت ‪ 13:00‬رخ داده ک ــه‬ ‫باتوج هب ــه محدودی ــت صنای ــع‪ ،‬تعطیل ــی‬ ‫ً‬ ‫ادارات و بانک ها عمدتا (‪85‬درصد) توس ــط‬ ‫مش ــترکین خانگ ــی مصرف ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرس ــتان‬ ‫ری‪ ،‬از دســـتگیری یـــک‬ ‫ســـارق زن خـــودرو کـــه بـــا‬ ‫همـــکاری همدســـتش بـــه‬ ‫س ــرقت خودرو و لوازم داخل‬ ‫خـــودرو می پرداخـــت‪ ،‬خبـــر‬ ‫داد‪ .‬ســـرهنگ دوســـتعلی‬ ‫جلیلیـــان گفـــت‪« :‬در پـــی‬ ‫چند فقـــره ســـرقت خـــودرو‬ ‫در این فرماندهـــی‪ ،‬بررســـی موضـــوع ســـرقت در کمیســـیون پیشـــگیری از‬ ‫ســـرقت مطـــرح و تیم هـــای مختلفـــی از کالنتری هـــای تابعـــه شناس ــایی‬ ‫و دس ــتگیری س ــارق ی ــا س ــارقان را برعهده گرفتنـــد»‪ .‬وی عنوان کـــرد‪« :‬در‬ ‫تحقیقـــات میدانـــی و محلی از محل های ســـرقت‪ ،‬مشـــخص شـــد که یک‬ ‫س ــارق زن با همکاری همدستش (س ــارق مرد) با اســـتفاده از یک دستگاه‬ ‫موتورســـیکلت بـــا پال ک مخـــدوش‪ ،‬به محل های ســـرقت مراجعـــه کرده و‬ ‫با پرســـه زنی شـــبانگاه‪ ،‬ســـرقت ها را مرتکب می شـــوند»‪ .‬فرمانده انتظامی‬ ‫شهرســـتان ری ابـــراز داشـــت‪« :‬در شـــاخه دیگری از بررســـی های پلیس ــی‪،‬‬ ‫مشـــخصات ظاهـــری متهمـــان شناســـایی شـــد و دراختیـــار گروه ه ــای‬ ‫گشـــت زنی انتظامـــی ایـــن فرماندهـــی قـــرار گرفـــت‪ .‬مراقبت هـــای وی ــژه‬ ‫پلیســـی ادامـــه یافـــت؛ تا اینکـــه ســـاعت ‪ ۱۹‬روز گذشـــته گروه کالنتـــری ‪۱۳۱‬‬ ‫شـــهرری هنـــگام گشـــت زنی حوالـــی خیابـــان امـــام حســـین‪ ،‬متهمـــان را‬ ‫کـــه درحال ســـرقت یک دســـتگاه خـــودروی ال ‪ ۹۰‬بودنـــد‪ ،‬مشـــاهده ک ــرده‬ ‫و بالفاصلـــه عملیـــات دســـتگیری و مهـــار متهمـــان اغـــاز شـــد»‪ .‬ســـرهنگ‬ ‫جلیلیان ادامه داد‪« :‬س ــارق زن خ ــودرو درحالی که مشـــغول بازکردن درب‬ ‫خ ــودرو بود‪ ،‬بالفاصله دس ــتگیر ش ــد؛ ولی همدســـت وی از محـــل متواری‬ ‫ش ــد که پس از شناس ــایی مخفیگاه وی نیز در عملیات درگیری دســـتگیر و‬ ‫در بازرس ــی از داخل مخفیگاهش یک دس ــتگاه خودروی ســـرقتی به همراه‬ ‫تع ــدادی ل ــوازم داخ ــل خودروی مس ــروقه کشـــف شـــد»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫متهمـــان تا کنـــون بـــه دوفقره ســـرقت خودرو بـــا همکاری یکدیگـــر معترف‬ ‫شـــدند‪ ،‬افـــزود‪« :‬کشـــف جزئیـــات پرونـــده و ســـایر ســـرقت های احتمال ــی‬ ‫متهم ــان در دس ــتورکار ق ــرار داد»‪.‬‬ ‫احداث حوضچه اب در باغ توتی کهریزک‬ ‫سرپرســـت شهرداری کهریزک‪ ،‬از احداث حوضچه ‪۷۵‬هزار لیتری ذخیره اب‬ ‫در بوســـتان باغ توتی خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـــهرداری کهریزک؛‬ ‫حســـین محمدی فرد گفت‪« :‬حوضچـــه بتنی ذخیره اب بـــا ظرفیتی بالغ بر‬ ‫‪۷۵‬هزار لیتر مکعـــب بـــا هـــدف ذخیـــره و تامیـــن اب موردنیـــاز فضـــای س ــبز‬ ‫شـــهری و بوســـتان بـــاغ توتی احداث شـــده اســـت»‪ .‬وی خاطرنشـــان کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«حوضچـــه ذخیـــره اب به طول پنج متـــر و عـــرض چهار متر با ارتفـــاع حدودا‬ ‫چهار متر به طور مســـطح در محدوده بوســـتان باغ توتی جانمایی و احداث‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬اجرای این طـــرح‪ ،‬در ابیاری مناســـب فضای ســـبز شـــهری و‬ ‫مدیریـــت مصرف اب تاثیر بســـزایی دارد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫گیالن‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2286‬‬ ‫منا محمدی‬ ‫اشتغال ‪16‬هزارنفر در شهرک های صنعتی استان‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرهای‬ ‫صنعت ــی گی ــان از فعالی ــت ‪۳۶‬‬ ‫ش ــهرک و ناحیه صنعتی مصوب‬ ‫در گی ــان خب ــر داد و اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪« :‬از این تع ــداد ‪ ۳۳‬ش ــهرک‬ ‫و ناحی ــه صنعت ــی در دس ــت‬ ‫بهر هب ــرداری هس ــتند»‪ .‬فریب ــرز‬ ‫س ــعیدی کیا بااش ــاره به تع ــداد‬ ‫اشـــتغال واحدهای بهره بـــردار در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی گفت‪:‬‬ ‫«‪۱۶‬ه ــزار و ‪۱۱۴‬نفر در شـــرکت های فعال مشـــغول خدمت هســـتند»‪ .‬وی از‬ ‫راه اندازی ‪ ۵۱‬واحد صنعتی طی ســـال گذشـــته خبـــر داد و افزود‪ ۴۷۴« :‬نفر‬ ‫در پ ــی راه ان ــدازی ای ــن ش ــرکت ها مش ــغول به کار ش ــدند»‪ .‬س ــعیدی کیا‬ ‫بابیان اینک ــه در حال حاض ــر ‪ ۹۱۹‬واح ــد در ش ــهرک های صنعت ــی مش ــغول‬ ‫فعالی ــت هس ــتند‪ ،‬اف ــزود‪ ۶۸۱« :‬واح ــد جدی ــد نی ــز در ح ــال ساخت وس ــاز‬ ‫در ش ــهرک های صنعت ــی هس ــتند»‪ .‬وی بااش ــاره به حمایت ه ــای مال ــی‬ ‫ش ــرکت ش ــهرک های صنعتی به شرکت های مستقر در ش ــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی بیـــان کرد‪ ۱۸« :‬واحد صنعتی تا کنون ‪۳۶۰‬میلیارد ریال تس ــهیالت‬ ‫گرفته و عالوه بـــر ان چهار واحد دیگر نیز از صندوق ضمانت ســـرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچـــک ‪۵۰‬میلیارد ریال تســـهیالت گرفته اند»‪ .‬مدیرعامل شـــرکت‬ ‫شـــهرک های صنعتی گیالن بااشـــاره به اقدامـــات انجام شـــده در احداث و‬ ‫توس ــعه تصفیه خانه های صنعتی تصریح ک ــرد‪« :‬در حال حاض ــر ‪ ۳۱۰‬واحد‬ ‫در ش ــهرک ها و نواح ــی صنعتی متصل به تصفیه خانه‪ ۱۰ ،‬ش ــهرک و ناحیه‬ ‫صنعتـــی دارای تصفیه خانـــه فاضـــاب مرکزی‪ ۱۰ ،‬ش ــهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫دارای تصفیه خان ــه فع ــال و همچنی ــن چه ــار ش ــهرک و ناحی ــه صنعت ــی‬ ‫درحال س ــاخت تصفیه خان ــه فاض ــاب هس ــتند»‪ .‬به گفت ــه س ــعیدی کیا‪،‬‬ ‫هف ــت ایس ــتگاه اتش نش ــانی در ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان مس ــتقر‬ ‫هس ــتند و ‪ ۳۲‬شـــهرک دارای اب و تلفـــن‪ ۳۳ ،‬شـــهرک دارای بـــرق و ‪۲۹‬‬ ‫شـــهرک دارای گاز هســـتند‪.‬‬ ‫جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز یک مجتمع تجاری‬ ‫ش ــهرداری منطق ــه دو رش ــت درجه ــت اج ــرای رای کمیس ــیون م ــاده ‪۱۰۰‬‬ ‫از ساخت وس ــاز غیرمج ــاز ی ــک مجتم ــع تج ــاری در باف ــت مرک ــزی رش ــت‬ ‫جلوگی ــری ک ــرد‪ .‬یوس ــف یزدان ــی بااش ــاره به اینکه یک مجتمع تج ــاری در‬ ‫ابتـــدای خیابان امام خمینـــی(ره) با دوطبقه اضافی بـــدون دریافت مجوز‬ ‫درحال ســـاخت بود‪ ،‬بیان داشـــت‪« :‬بـــا پایش به موقع مســـئوالن ناحیه در‬ ‫مرحلـــه احداث و نصب اســـکلت از ادامـــه فعالیت جلوگیری شـــد و پرونده‬ ‫جه ــت رس ــیدگی ب ــه دبیرخانه کمیس ــیون م ــاده ‪ ۱۰۰‬ارســـال شـــد»‪ .‬مدیر‬ ‫منطقه دو شـــهرداری رشـــت تصریـــح کرد‪« :‬پـــس از صـــدور رای تخریب در‬ ‫کمیســـیون های بدوی و تجدیدنظر‪ ،‬رای مذکور توســـط شهرداری منطقه‬ ‫دو به اجرا گذاشـــته شـــده و طبقات مازاد تخریب شـــد»‪ .‬یزدانی بااشـــاره به‬ ‫یب ــر جلوگی ــری از ساخت وس ــاز‬ ‫تا کی ــدات و توج ــه ش ــهردار رش ــت مبن ‬ ‫غیرمجاز عنوان داشـــت‪« :‬با اقـــدام به موقع در مراحل اولیه ساخت وســـاز‪،‬‬ ‫از هدررف ــت بیت المال و تنش های اجتماعی ناش ــی از تخریب س ــاختمان‬ ‫جلوگی ــری و س ــازنده مجتم ــع نی ــز با س ــپردن تعه ــدات قانون ــی مکلف به‬ ‫ساخت وســـاز در چهارچوب ضوابط شـــهرداری شـــد»‪ .‬گفتنی ست؛ ارتفاع‬ ‫مج ــاز س ــازه در بافت مرک ــزی هفت مت ــر و ‪ ۷۰‬س ــانتیمتر بوده ک ــه مجتمع‬ ‫فـــوق از ان عـــدول کـــرده و درحال افزایـــش ارتفاع بـــه ‪ ۱۴‬متر بود‪.‬‬ ‫در نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید شد؛‬ ‫لزوم تجهیز کارگاه عملیات اجرایی‬ ‫پروژه های مشترک دانشگاه با قرارگاه خاتم االنبیا‬ ‫(ص)‬ ‫نشس ــت ش ــورای فن ــی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی گی ــان ب ــا حض ــور دکت ــر‬ ‫ارســـان ســـاالری؛ رئیس دانشگاه علوم پزشـــکی گیالن‪ ،‬معاونین‪ ،‬جمعی‬ ‫از مدی ــران و س ــایر اعض ــای س ــتاد فن ــی در س ــالن اج ــاس حوزه ریاس ــت‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬در این نشس ــت ب ــر ل ــزوم امادگ ــی همه جانب ــه ارکان دانش ــگاه‬ ‫عل ــوم پزش ــکی گی ــان در جه ــت اج ــرای پروژه ه ــای عمرانی ازجمل ــه مرکز‬ ‫اموزشـــی و درمانی ‪ 350‬تختخوابی جایگزین پورســـینا و دانشکده پزشکی‬ ‫س ــایت ال کان ب ــا مش ــارکت ق ــرارگاه خاتم االنبی ــا(ص) س ــپاه‪ ،‬تا کید ش ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر س ــاالری؛ رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی گی ــان در این نشس ــت بر‬ ‫ضرورت احداث و توســـعه مســـکن متخصصین تا کید کرد‪ .‬وی بااشـــاره به‬ ‫انعقاد قرارداد همکاری دانشـــگاه علوم پزشـــکی گیالن با قرارگاه ســـازندگی‬ ‫خاتم االنبی ــا(ص) س ــپاه‪ ،‬ب ــر ض ــرورت هم ــکاری همه جانب ــه ب ــرای تجهیز‬ ‫کارگاه جه ــت اغ ــاز عملی ــات اجرای ــی تا کی ــد ک ــرد‪ .‬رئی ــس دانش ــگاه علوم‬ ‫پزش ــکی گی ــان همچنی ــن بااش ــاره به ظرفی ــت بیمارس ــتان های س ــابق‬ ‫‪ 22‬اب ــان و سیدالش ــهدا الهیج ــان‪ ،‬ب ــر ض ــرورت اماده س ــازی فض ــا جهت‬ ‫راه اندازی بخش های جراحی‪ ،‬شـــیمی درمانی دیالیز و ســـوختگی در ان ها‬ ‫تا کیـــد کرد‪ .‬پیگیری تســـریع راه انـــدازی انژیوگرافی مرکز اموزشـــی و درمانی‬ ‫پورســـینا‪ ،‬درون ســـپاری ازمایشـــگاه های بهداشـــتی و درمانی و همچنین‬ ‫موض ــوع انتق ــال دانش ــکده بهداش ــت‪ ،‬پرس ــتاری و توان بخش ــی از دیگ ــر‬ ‫موضوعاتـــی بود که در شـــورای فنی دانشـــگاه علوم پزشـــکی گیـــان به ان‬ ‫اش ــاره و درخص ــوص ان ه ــا بح ــث و تبادل نظر ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان خبر داد؛‬ ‫افتتاح ‪ ۷۲‬پروژه بهزیستی در مناطق مختلف‬ ‫مدی ــرکل بهزیس ــتی گی ــان‬ ‫بااشـــاره به افتتـــاح ‪ ۷۲‬پروژه‬ ‫به مناس ــبت هفته بهزیستی‬ ‫در اســـتان‪ ،‬گفت‪« :‬برای این‬ ‫پروژه ه ــا ‪۶۷‬میلیاردتومـــان‬ ‫اعتب ــار هزینه ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫ین ــژاد در‬ ‫حس ــین نحو ‬ ‫جلس ــه افتت ــاح هم زم ــان‬ ‫پروژه ه ــای بهزیس ــتی گیالن‬ ‫بابیان اینکـــه توجه به ســـامت‪ ،‬اســـتفاده از فناوری و شـــفافیت ماموریت‬ ‫جدید ســـازمان بهزیستی ســـت‪ ،‬گفت‪« :‬مرا کز مثبت زندگـــی تبلور فعالیت‬ ‫یس ــت»‪ .‬مدیرکل بهزیس ــتی گیالن بااشاره به اینکه‬ ‫بهزیس ــتی در دهه فعل ‬ ‫از ســـال ‪ ۹۷‬تا کن ــون‪ ،‬تعداد مس ــتمری بگیران بهزیس ــتی ب ــه یک میلیون و‬ ‫‪۱۰۰‬هزارنفر رســـیده اســـت‪ ،‬بیان کـــرد‪« :‬از ســـال ‪ ۹۷‬تا کنـــون‪۳۰۰ ،‬درصد در‬ ‫پرداخت مســـتمری ها رشـــد داشـــتیم»‪ .‬وی بابیان اینکه در گذشـــته حق‬ ‫پرس ــتاری تنه ــا ب ــه بیم ــاران ضایع ــات نخاعی تعل ــق می گرفت ام ــا ا کنون‬ ‫ب ــه تم ــام بیم ــاران روان ــی و معلوالن جس ــمی و حرکت ــی غیر نخاع ــی تعلق‬ ‫می گی ــرد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬می ــزان ح ــق پرس ــتاری نی ــز ب ــه ب ــاالی ‪۶۰۰‬هزارتومـــان‬ ‫ین ــژاد بااش ــاره به انج ــام دوه ــزار و ‪ ۱۰۰‬م ــورد‬ ‫افزای ــش یافت ــه اس ــت»‪ .‬نحو ‬ ‫اشـــتغال زایی توســـط این ســـازمان‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬در ســـال گذشـــته‪۶۰۰ ،‬‬ ‫واحد مســـکونی با کمک بســـیج و ســـایر نهادها تحویـــل مددجویان داده‬ ‫ش ــد و امس ــال نیز قریب ب ــه ‪ ۶۰۰‬مورد مســـکن به مددجویـــان تحویل داده‬ ‫می شـــود»‪ .‬مدیرکل بهزیســـتی گیالن بااشـــاره به رتبه ســـوم کشـــوری این‬ ‫ســـازمان درجهت رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی در دوران کرونا‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪« :‬در یک مورد‪ ،‬تس ــت پی سـ ـی ار بخش اعظمی از افراد یک اسایش ــگاه‬ ‫مثبت شـــد اما کار به بیمارســـتان هم نکشـــید و با نظارت مستمر پزشکان‬ ‫مشـــکل حل شـــد»‪ .‬وی بااشـــاره به ‪ ۱۲۰‬فعالیت در برنامه بهزیستی گیالن‬ ‫ک ــه اعتب ــارات فعل ــی جوابگ ــوی ان نیس ــت‪ ،‬بیان ک ــرد‪« :‬به دنب ــال جذب‬ ‫سـ ـه درصد ح ــق معلولی ــن از ادارات اس ــتان گی ــان هس ــتیم»‪ .‬نحوی نژاد‬ ‫بابیان اینک ــه تنه ــا ‪۱۰‬درصـــد از خیابان های اســـتان گیالن بـــرای معلولین‬ ‫مناسب ســـازی شـــده اســـت‪ ،‬افزود‪« :‬انتظـــارات دســـتگاه های دیگر مانند‬ ‫ق ــوه قضائی ــه و نی ــروی انتظامی از بهزیس ــتی ازجمله مش ــکالت فعلی این‬ ‫س ــازمان اس ــت و خواس ــتار هماهنگ ــی ان ب ــا بخش کش ــوری هس ــتیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیس ــتی گی ــان بااش ــاره به افتتاح س ــه مرکز حوزه توان بخش ــی‬ ‫و ســـه مرکز حوزه اجتماعی در هفته بهزیســـتی‪ ،‬گفت‪ ۷۲« :‬پـــروژه با اعتبار‬ ‫‪۶۷‬میلیاردتوم ــان هفت ــه بهزیس ــتی در گی ــان افتتاح می ش ــود»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫«بحران اب» زیر ذره بین کدام نهاد نظارتی ست؟‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار اعضای جدید شورای شهر مشهد‪:‬‬ ‫مظاهر معنویت باید در مشهد‪ ،‬چشم نواز باشند‬ ‫صورت مســـئله بحـــران کم ابـــی در اســـتان گلســـتان مشـــخص اس ــت‪،‬‬ ‫مســـئوالن بارهـــا پرونده چاه هـــای غیرمجـــاز‪ ،‬عدم توجه به الگوی کش ــت‪،‬‬ ‫برداشـــت های بی رویه اب های زیرزمینـــی را مطرح می کنند اما برخوردهای‬ ‫قانونـــی بازدارنـــده دراین زمینـــه مشـــهود نیســـت‪ .‬پدیده خشک ســـالی که‬ ‫امـــروز همه مردم را گرفتار مشـــکالت متعددی کرده اســـت دالیل مختلفی‬ ‫دارد‪ ،‬تغییـــر اقلیـــم‪ ،‬کاهـــش اورد رودخانه هـــا‪ ،‬ذخایـــر برفابـــی‪ ،‬برداش ــت‬ ‫بی رویـــه منابع زیرزمینـــی‪ ،‬چاه های غیرمجاز‪ ،‬عدم توجه به الگوی کش ــت‪،‬‬ ‫اســـتفاده دام از اب شـــرب انســـانی‪ ،‬وضعیـــت بغرنج شـــبکه های فرس ــوده‬ ‫یس ــت‬ ‫انتقـــال اب‪ ،‬عدم بهر هبـــرداری طر ح های اب رســـانی ازجمله موارد ‬ ‫کـــه پرونـــده ان ها رســـانه ای می شـــود تـــا برنامه ریـــزان و تصمیم گیـــران فکر‬ ‫اساســـی بـــرای حل مســـائل کنند‪ .‬بـــا وجود هشـــدارهای مدیـــران صنعت‬ ‫اب اســـتان گلستان نســـبت به ممنوعیت کشت شـــالی و سایر محصوالت‬ ‫پراب طلـــب امـــا شـــالی کاران و کشـــاورزان همچنـــان اب را از رگ هـــای زمین‬ ‫بیرون می کشـــند‪ ،‬مدیرعامل شـــرکت اب منطقه ای اســـتان گلستان اعالم‬ ‫کـــرده بود که حـــدود ‪۱۵‬هزارهکتار نســـق قدیمی برنج در اســـتان به کش ــت‬ ‫شـــالی اختصـــاص دارد کـــه تامیـــن اب این ســـطح اراضی ازطریـــق اب های‬ ‫ســـطحی و رودخانه هـــا انجام می شـــود و کشـــت غرقابی شـــالی منحصر به‬ ‫اراضی نســـق اســـت‪ .‬هشـــدارها نقطه ای را هدف قرار داد که کشـــت ش ــالی‬ ‫به صـــورت غرقابی ازطریق اب چـــاه صورت می گیرد و ابخوان ها را به ش ــدت‬ ‫تهدیـــد می کنـــد‪ ،‬امـــا درامـــد وسوســـه انگیز برنـــج‪ ،‬شـــالی کاران را مجاب به‬ ‫مالحظـــه کاری دراین زمینه نکرد‪ .‬ازطرفـــی اب موردنیاز بیش از ‪5.3‬میلیون‬ ‫دام در اســـتان گلســـتان از محـــل اب شـــرب انســـانی تامیـــن می شـــود ک ــه‬ ‫این مســـئله هم مزیدبرعلت شـــده اســـت‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید استان بیان کرد؛‬ ‫شهدا و ایثارگران؛ معیارهای واقعی حق طلبی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیت استان قدس رضوی باتا کیدبراینکه‬ ‫ارزش ه ــای اس ــامی بای ــد در کالب ــد ش ــهر‬ ‫مش ــهد متجلی باش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬هرکس به‬ ‫ش ــهر مذهب ــی مش ــهد وارد می ش ــود بای ــد‬ ‫عم ــران‪ ،‬ابادان ــی‪ ،‬رف ــاه و ش ــعائر دین ــی را‬ ‫مش ــاهده کن ــد‪ ،‬مظاه ــر معنوی ــت بای ــد در‬ ‫تمام ش ــهر چشم نواز باش ــد تا هر بیننده ای‬ ‫احس ــاس کند در ش ــهر امام رضا(ع) است»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین احم ــد م ــروی‬ ‫در دیدار منتخبین شش ــمین دوره ش ــورای‬ ‫اس ــامی ش ــهر مش ــهد ک ــه در ت ــاالر والی ــت‬ ‫ح ــرم مطه ــر رض ــوی انج ــام ش ــد‪ ،‬رای و‬ ‫اعتم ــاد م ــردم را ب ــرای منتخبی ــن ش ــورای‬ ‫ش ــهر از نعمت ه ــای اله ــی دانس ــت و اب ــراز‬ ‫ک ــرد‪« :‬انس ــان در برابر نعمت ه ــای خداوند‬ ‫یس ــت‬ ‫موظ ــف ب ــه ش ــکرگزاری زبانی و عمل ‬ ‫که ش ــکر عملی نعمت اعتماد م ــردم‪ ،‬تالش‬ ‫حدا کث ــری ب ــرای گره گش ــایی از مش ــکالت‬ ‫ان هاس ــت»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬ش ــورای شش ــم‬ ‫ش ــهر مش ــهد با رویکرد انقالبی‪ ،‬حزب اللهی‬ ‫و م ــردم داری روی کار امده اس ــت؛ لذا مردم‬ ‫از ای ــن ش ــورا انتظ ــار کار و ت ــاش جه ــادی‬ ‫دارن ــد‪ ،‬کاری ک ــه به نف ــع م ــردم باش ــد و‬ ‫نش ــکل و کیفی ــت در کمتری ــن‬ ‫به بهتری ‬ ‫زم ــان ب ــا س ــامت کام ــل انج ــام ش ــود»‪.‬‬ ‫تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی اعض ــای‬ ‫ش ــورای ش ــهر را ب ــه پیگی ــری و نظ ــارت ب ــر‬ ‫حس ــن اجرا و س ــامت در انج ــام پروژه های‬ ‫ش ــهری و مقابل ــه ج ــدی با فس ــاد توصیه و‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪« :‬نظ ــارت بر حس ــن انج ــام کار‬ ‫پیمانکاران ط ــرف قرارداد ش ــهرداری‪ ،‬برای‬ ‫اج ــرای کام ــل تعه ــدات و انج ــام پروژه ه ــا‬ ‫نش ــکل ممک ــن و برخ ــورد قاط ــع‬ ‫به بهتری ‬ ‫یس ــت ک ــه از اعضای‬ ‫ب ــا متخلفان از موارد ‬ ‫ش ــورای ش ــهر انتظار مـ ـی رود نس ــبت به ان‬ ‫جدی ــت داش ــته باش ــند»‪ .‬وی منتخبی ــن‬ ‫ش ــورای شش ــم ش ــهر مش ــهد را ب ــه حف ــظ‬ ‫ارتب ــاط با مردم و حضور مس ــتمر در مناطق‬ ‫حاش ــیه ش ــهر توصیه کرد و گف ــت‪« :‬ارتباط‬ ‫صمیم ــی مس ــئوالن ب ــا م ــردم و ش ــنیدن‬ ‫حرف ان ها و لمس مش ــکالت از نزدیک‪ ،‬در‬ ‫تصمیم گیری ها و س ــبک زندگی مس ــئولین‬ ‫بس ــیارموثر اس ــت و ب ــه اتخ ــاذ تصمیمـــات‬ ‫صحی ــح توس ــط ان ه ــا کم ــک می کن ــد؛‬ ‫تاثیری که حضور در میان مردم و مش ــاهده‬ ‫ش ــرایط زندگ ــی‪ ،‬مش ــکالت و دغدغه ه ــای‬ ‫ان ــان از نزدی ــک دارد به هیچ عنوان خواندن‬ ‫نام ــه و گزارش ها ب ــرای مس ــئوالن نخواهد‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫داش ــت»‪.‬‬ ‫مروی بااش ــاره به برنامه هفتگ ــی خود برای‬ ‫حضور در حاشیه ش ــهر مشهد و گفت وگو با‬ ‫س ــا کنان ان مناطق‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬علی رغم‬ ‫اقدام ــات خوب ــی ک ــه تا کنون مس ــئوالن در‬ ‫حاش ــیه ش ــهر مش ــهد انج ــام داده ان ــد‪ ،‬اما‬ ‫کارهای بر زمین مانده بس ــیاری باقی هست‬ ‫که ب ــرای ح ــل مش ــکالت م ــردم ان مناطق‬ ‫بای ــد انج ــام ش ــود»‪ .‬تولی ــت اس ــتان قدس‬ ‫رض ــوی درادام ــه اس ــتفاده از ظرفیت ه ــای‬ ‫تش ــکل های مردم ــی و برق ــراری نظ ــام‬ ‫شایسته ساالری در انتصاب ها را موردتا کید‬ ‫ق ــرار داد و ابراز ک ــرد‪« :‬ظرفیت بس ــیارخوب‬ ‫تش ــکل های مردمی و مجموعه های جوان‬ ‫انقالب ــی بای ــد مورداس ــتفاده ق ــرار گی ــرد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه برخ ــورداری از روحی ــه‬ ‫جه ــادی‪ ،‬انقالب ــی‪ ،‬پرتالش و دلس ــوز مردم‬ ‫ب ــودن ازجمل ــه معیاره ــا ب ــرای انتخـــاب‬ ‫ش ــهردار جدید باید باش ــد‪ ،‬اظهار ک ــرد‪« :‬در‬ ‫انتصابات مدیریت ش ــهری باید افراد دارای‬ ‫صالحیت های تخصصی‪ ،‬متدین‪ ،‬باانگیزه‬ ‫و برخ ــوردار از روحیه جه ــادی موردانتخاب‬ ‫قرار گیرند»‪ .‬وی باتا کیدبر اهمیت استفاده‬ ‫حدا کثری از س ــایق و نگاه ه ــای مختلف‪،‬‬ ‫اظهار ک ــرد‪« :‬نبای ــد با نگاه های س ــلیقه ای‬ ‫دایره خدم ــت را تنگ و مح ــدود کرد و باید‬ ‫فرص ــت ب ــرای نقش افرین ــی اف ــراد توانمن ــد‬ ‫با س ــایق مختل ــف را فراه ــم اورد»‪ .‬تولیت‬ ‫اس ــتان قدس رض ــوی ب ــر ض ــرورت پرهیز از‬ ‫تجمل گرای ــی و هزینه ه ــای بیه ــوده تا کید‬ ‫کرد و گفت‪« :‬مســـئوالن باید از اسراف پرهیز‬ ‫و نسبت به هدررفت بیت المال با تجمالت‬ ‫زائ ــد حس ــاس باش ــند و این مس ــئله مه ــم‬ ‫در بخش ه ــای مختل ــف مدیری ــت ش ــهری‬ ‫ســـرلوحه مدیـــران باشـــد»‪ .‬وی درادامه به‬ ‫هوی ــت زیارت ــی ش ــهر مش ــهد و تاثی ــر حضور‬ ‫مرق ــد مطه ــر ام ــام رض ــا(ع) در ش ــکل گیری‬ ‫این شهر اشـــاره و باتا کیدبراینکه ارزش های‬ ‫اس ــامی باید در کالبد ش ــهر مشهد متجلی‬ ‫باش ــد‪ ،‬ابراز ک ــرد‪« :‬هرکس به ش ــهر مذهبی‬ ‫مشـــهد وارد می شـــود باید عمران‪ ،‬ابادانی‪،‬‬ ‫رفاه و شـــعائر دینی را مشـــاهده کند‪ ،‬مظاهر‬ ‫معنویت باید در تمام ش ــهر چشم نواز باشد‬ ‫تا هر بیننده ای احســـاس کند در شـــهر امام‬ ‫رضا(ع) اســـت»‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫م ــروی انج ــام اقدامی اساس ــی و ریشـ ـه ای‬ ‫برای حل معضـــات بافت فرســـوده اطراف‬ ‫حرم را از اعضای شـــورای جدید شهر مشهد‬ ‫مطالبه و عنوان کرد‪« :‬باید در نوسازی های‬ ‫باف ــت فرس ــوده پیرام ــون ح ــرم هوی ــت و‬ ‫اصال ــت فرهنگ ــی این ش ــهر حفظ ش ــود»‪.‬‬ ‫تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی در بخ ــش‬ ‫دیگ ــری از س ــخنان خود ب ــه فراهم س ــازی‬ ‫بس ــتر و امکان ــات ب ــرای تفریح ــات س ــالم‬ ‫ش ــهروندان تا کی ــد و عن ــوان ک ــرد‪« :‬ایج ــاد‬ ‫بســـتر تفریحات ســـالم در چهارچوب قانون‬ ‫و قداست ش ــهر امام رضا(ع) س ــبب ارتقای‬ ‫نش ــاط و ش ــادابی جامعه می ش ــود‪ ،‬فضای‬ ‫ش ــهر مش ــهد بای ــد فضای ــی بانش ــاط برای‬ ‫مردم باش ــد؛ ا گر ش ــرایط تفریح سالم ایجاد‬ ‫نش ــود‪ ،‬ممک ــن اس ــت ع ــده ای ب ــه س ــراغ‬ ‫تفریح ــات ناس ــالم برون ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫فراهم س ــازی زمین ــه بهره من ــدی م ــردم از‬ ‫ارتفاعات ش ــهر مش ــهد‪ ،‬گفت‪« :‬الزم اس ــت‬ ‫مس ــئوالن ش ــهری ب ــا توس ــعه پارک ه ــا و‬ ‫فضاهای س ــبز‪ ،‬امکانات و ظرفیت بیشتری‬ ‫ب ــرای تفری ــح و نش ــاط م ــردم متناس ــب ب ــا‬ ‫ش ــهر معنوی مش ــهد ایجاد کنند»‪ .‬توسعه‬ ‫بس ــتر خدمت رس ــانی ب ــه زائران و تس ــهیل‬ ‫ش ــرایط تش ــرف ب ــه ح ــرم مطه ــر رض ــوی از‬ ‫دیگ ــر مطالبه ه ــای تولی ــت اس ــتان ق ــدس‬ ‫رض ــوی ب ــود و دراین خص ــوص اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪« :‬خدمت رس ــانی ب ــه زائ ــران در ش ــهر‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫مش ــهد برعه ــده مدیری ــت شهر ‬ ‫مس ــئوالن می توانند ب ــا توس ــعه امکانات و‬ ‫زیرس ــاخت ها بستر افزایش س ــفر به مشهد‬ ‫را فراه ــم اورن ــد»‪ .‬وی معض ــل پارکین ــگ‬ ‫و اس ــکان مناس ــب را ازجمل ــه مش ــکالت‬ ‫زائ ــران در مش ــهد خوان ــد و عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫«توس ــعه حمل ونق ــل عموم ــی‪ ،‬افزای ــش‬ ‫پارکینگ های اطراف حرم مطهر و تس ــهیل‬ ‫یس ــت که‬ ‫تش ــرف به ح ــرم ازجمل ــه مسائل ‬ ‫اعضای ش ــورای ش ــهر برای رف ــع ان ها باید‬ ‫تدبی ــری بیندیش ــند»‪ .‬وی باتا کیدبر اینکه‬ ‫اس ــتان ق ــدس خ ــود را مل ــزم به رعای ــت ُمر‬ ‫قان ــون و مقررات ش ــهری می دان ــد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک ــرد‪« :‬درمقاب ــل از اعضای ش ــورای ش ــهر و‬ ‫مدیری ــت ش ــهری نی ــز ای ــن انتظار مـ ـی رود‬ ‫که نس ــبت به رعایت حق ــوق موقوفه توجه‬ ‫و حساس ــیت داش ــته باش ــند زیرا موقوفات‬ ‫امانت ــی دراختیار ما هس ــتند»‪ .‬وی درپایان‬ ‫ضم ــن قدردانی از تالش ه ــای اعضای دوره‬ ‫پنج ــم ش ــورای ش ــهر مش ــهد ک ــه به میزان‬ ‫ت ــوان درراس ــتای کمک به این ش ــهر تالش‬ ‫کردند‪ ،‬از همکاری ش ــهردار فعلی مش ــهد و‬ ‫تالش های وی در خدمت رس ــانی شایسته‬ ‫یس ــت؛‬ ‫به مردم مش ــهد تقدی ــر کرد‪ .‬گفتن ‬ ‫در ابت ــدای این جلس ــه حس ــن موحدی ــان‬ ‫و حجت االس ــام حس ــن منصوری ــان از‬ ‫منتخب ــان مردم مش ــهد در شش ــمین دوره‬ ‫ش ــورای ش ــهر به بی ــان نقطه نظ ــرات خود‬ ‫پرداختن ــد و تحق ــق گام دوم انق ــاب‬ ‫اس ــامی‪ ،‬توس ــعه مت ــوازن مش ــهد‪ ،‬رف ــع‬ ‫مش ــکالت حاش ــیه ش ــهر‪ ،‬رعای ــت حق ــوق‬ ‫موقوف ــه و توج ــه به مباحث فرهنگی ش ــهر‬ ‫را ازجمل ــه برنامه های ش ــورای ش ــهر جدید‬ ‫برشمردند‪.‬‬ ‫برگزاری مانور امادگی مقابله با حوادث طبیعی‬ ‫در تاسیسات گازرسانی شهرستان سنندج‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مانـور مقابلـه بـا بالیـای طبیعـی سـطح‬ ‫‪ B‬در محـدوده ضلـع جنوبـی فـرودگاه‬ ‫سـنندج و مجـاورت بـا شـرکت واحدهـای‬ ‫امـور بهر هبـرداری‪ ،‬حراسـت‪ ،HSE ،‬امـور‬ ‫مالـی پشـتیبانی‪ ،‬روابط عمومـی‪ ،‬گازرسـانی‬ ‫مناطق ‪ 1‬و ‪ 2‬سنندج در قسمت های امداد‪،‬‬ ‫تعمیـرات‪ ،‬ابـزار دقیـق و سـایر واحدهـای‬ ‫درگیـر و بـا موضـوع امادگـی مقابله بـا حوادث‬ ‫طبیعـی مثـل رانـش زمیـن براثـر اب گرفتگـی‪،‬‬ ‫اتش سـوزی‪ ،‬انفجـار‪ ،‬قطـع و نشـت گاز بـا‬ ‫حضور و همکاری نهادها و سـازمان مربوطه‬ ‫ازجملـه مدیریـت بحـران اسـتانداری‪،‬‬ ‫اداره بـرق‪ ،‬هالل احمـر‪ ،‬اورژانـس‪ ،‬نیـروی‬ ‫انتظامـی‪ ،‬اتش نشـانی برگـزار شـد‪ .‬مهنـدس‬ ‫احمـد فعل هگـری در مراسـم گردهمایـی‬ ‫عوامـل اجرایـی برگزارکننـده مانـور این چنین‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن شـرکت بـا در اختیار داشـتن‬ ‫تجهیـزات مناسـب و کارکنـان خـدوم و‬ ‫باتجربـه به لحـاظ امادگی درخصوص مقابله‬ ‫بـا بحـران در شـرایط مطلوبـی قـرار داشـته و‬ ‫تمامـی تدابیـر الزم برای این چنین شـرایطی‬ ‫ازسـوی ایـن شـرکت موردبررسـی و تحلیـل‬ ‫قـرار داده اسـت کـه بـا اقدامـات پیشـگیرانه‬ ‫در زمـان بـروز حـوادث در کوتاه تریـن زمـان‬ ‫ممکـن خدمـات خـود بـه مشـترکین نجیـب‬ ‫اسـتان کردسـتان ارائـه کنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«در حـوزه پدافنـد غیرعامـل و مدیریـت‬ ‫بحـران اقدامـات ارزنـده ای در شـرکت گاز‬ ‫اسـتان انجـام شـده اسـت کـه از ان جملـه‬ ‫می تـوان بـه اجـرای مانورهـای امادگـی‪،‬‬ ‫مانیتورینـگ ایسـتگاه های تقلیـل فشـار‪،‬‬ ‫پیاده سـازی سیسـتم امـداد مکانیـزه و‬ ‫‪ ...‬اشـاره کـرد»‪ .‬فعل هگـری مدیریـت کلیـه‬ ‫فعالیت هـا ازقبیـل پیش بینـی‪ ،‬پیشـگیری‪،‬‬ ‫کاهـش خسـارت و ایجـاد امادگـی و مقابلـه بـا‬ ‫تهدیـدات را از اهـداف ایـن مانـور برشـمرد و‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬باتوج هبـه بحـث خطرپذیـری‬ ‫و ریسـک فـراوان در تاسیسـات گازرسـانی‬ ‫همـه گروه هـای امـدادی و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی عضـو سـتاد بحـران در مواقـع‬ ‫بحرانـی امادگـی الزم را بـرای مقابلـه بـا‬ ‫هرگونـه حادثـه احتمالـی داشـته باشـند و در‬ ‫یسـت کـه بایسـتی بـا ایجـاد‬ ‫شـرایط بحران ‬ ‫وحـدت و همدلـی و ایجـاد هماهنگـی در‬ ‫بیـن ارگان های مختلـف درخصوص کاهش‬ ‫صدمـات و خطـرات احتمالـی در زمـان‬ ‫حادثـه کاسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان کردسـتان همچنین تمریـن وا کنش‬ ‫سـریع در زمـان بحران باتوجه به حساسـیت‬ ‫موضـوع گاز درجهـت ایمنـی مشـترکین‪،‬‬ ‫جلوگیـری از هدر رفتـن سـرمایه های ملـی‪،‬‬ ‫خدمات رسـانی مطلـوب بـه مشـترکین‬ ‫و نجـات جـان سـا کنین و مشـترکین گاز‬ ‫طبیعـی را از دیگـر اهـداف برگـزاری ایـن‬ ‫مانـور برشـمرد‪ .‬فالحـی؛ مدیریـت بحـران‬ ‫اسـتانداری کردسـتان نیـز بااشـاره به حضـور‬ ‫همه دسـتگاه ها دراین عملیات عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«همه دسـتگاه های اجرایی این شهرسـتان‬ ‫ازجمله شـرکت های خدماتی گاز‪ ،‬برق‪ ،‬ابفا‪،‬‬ ‫نیـروی انتظامـی‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬سـتاد بحران‬ ‫استانداری‪ ،‬اورژانس و سازمان اتش نشان با‬ ‫حضور در این مانور نشان دادند که بایستی‬ ‫همـه ارگان هـا در مواقـع بـروز بحـران یـار و یاور‬ ‫یکدیگـر بـوده تـا ضمـن کاهـش خسـارت و‬ ‫جلوگیـری از بحران هـای بیشـتر بـه کمـک‬ ‫اسـیب دیدگان بشـتابند»‪ .‬وی بیان داشت‪:‬‬ ‫«هـدف از برگـزاری ایـن مانورهـا شناسـایی‬ ‫نقـاط ضعـف اسـت کـه بعـد از بررسـی ها و‬ ‫ارزیابی هایـی کـه انجـام می شـود مرتفـع‬ ‫خواهـد شـد تـا امادگی برای مقابلـه با بالیای‬ ‫طبیعـی بیشـتر شـود؛ زیـرا وظیفـه مـا امادگی‬ ‫درمقابله بـا ایـن بحران ه اسـت»‪ .‬مدیـر‬ ‫بحـران اسـتانداری کردسـتان اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«شـرکت گاز کردسـتان خوشـبختانه در‬ ‫سـال های اخیـر به تبعیـت از دسـتورالعمل ها‬ ‫و نیازمندی هـای کاری اقـدام بـه برگـزاری‬ ‫کالس هـای اموزشـی و اجـرای مانورهـای‬ ‫متنـاوب بـا همـکاری دسـتگاه های مرتبـط‬ ‫انجـام داده اسـت و موجـب شـده اقدامات و‬ ‫گام های عملی موثری در حوزه عملکرد بهتر‬ ‫در حـوزه مدیریـت بحـران برداشـته شـود»‪.‬‬ ‫ن و بلوچستان‬ ‫راه اندازی نخستین پایگاه تجمیعی وا کسیناسیون خودرویی در سیستا ‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫بـا همـت قـرارگاه مردمـی مقابلـه بـا کرونـا‪،‬‬ ‫نخسـتین پایـگاه تجمیعـی وا کسیناسـیون‬ ‫خودرویـی در شـهر زاهـدان راه انـدازی شـد‪.‬‬ ‫دکتـر سـید مهـدی طباطبایـی؛ معـاون‬ ‫بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان‬ ‫بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت‪« :‬بـرای اینکـه‬ ‫بتوانیـم دسترسـی حدا کثـری را بـرای‬ ‫وا کسیناسـیون فراهـم کنیـم‪ ،‬بـا همـت‬ ‫قـرارگاه مردمـی مقابلـه بـا کرونـا نخسـتین‬ ‫پایـگاه تجمیعـی وا کسیناسـیون خودرویـی‬ ‫در شـهر زاهـدان راه انـدازی شـد و شـمار‬ ‫پایگاه هـای تجمیعـی وا کسیناسـیون‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان بـه ‪ 13‬مرکـز‬ ‫رسـید»‪ .‬وی بااشـاره به این موضـوع کـه مرکز‬ ‫تجمیعـی وا کسیناسـیون خودرویـی بـرای‬ ‫یکـه امـکان تحـرک ندارنـد راه انـدازی‬ ‫افراد ‬ ‫شـده افـزود‪« :‬محـل اسـتقرار ایـن مرکـز در‬ ‫بلـوار جمهـوری‪ ،‬خیابان ایثـار‪ ،‬مجتمع ایثار‬ ‫اسـت و از سـاعت ‪ 8‬صبـح لغایـت سـاعت‬ ‫‪ 13‬وا کسیناسـیون گروه هـای سـنی هـدف‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در مجموعـه‬ ‫تحت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫زاهـدان تا کنـون بیـش از ‪77‬هـزار ُ دز وا کسـن‬ ‫تلقیـح شـده اسـت‪ ،‬پوشـش گـروه سـنی‬ ‫باالی‪70‬سـال ‪58‬درصـد و گـروه سـنی ‪ 60‬تـا‬ ‫‪ 70‬سـال حدود ‪35‬درصد وا کسینه شدند»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬افـراد باالی ‪ 50‬سـال‬ ‫می تواننـد جهـت دریافـت نوبـت بـه سـامانه‬ ‫‪ salamat.gov.ir‬مراجعـه و ثبت نـام کننـد»‪.‬‬ ‫به گفتـه دکتـر طباطبایـی‪ ،‬وا کسیناسـیون‬ ‫جمعیـت عمومـی در کنـار رعایـت‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشـتی‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫ماسـک و رعایت فاصله اجتماعی موثرترین‬ ‫کار بـرای مدیریـت و پیشـگیری از بیمـاری‬ ‫کروناسـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬مطالعـات نشـان‬ ‫می دهد که در سـویه جهش یافته دلتا‪ ،‬یک‬ ‫مجـاورت چندثانیـه می توانـد باعـث انتقـال‬ ‫ویروس شـود که می تواند خطرنا ک باشد»‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫زاهـدان افـزود‪« :‬متاسـفانه درحال حاضـر‬ ‫در اسـتان سیستان وبلوچسـتان در اوج‬ ‫بیمـاری کرونـا قـرار داریـم و باتوجه به اینکـه‬ ‫ایـام عیـد قربـان را پیـش رو داشـتیم و خطـر‬ ‫بیمـاری کرونـا در اسـتان جدی سـت‪،‬‬ ‫سـاده انگاری و سـهل انگاری می توانـد مـوج‬ ‫جدیـدی از بیمـاری را بـر روی ایـن مـوج‬ ‫ایجـاد و مشـکالت بسـیاری را فراهـم کنـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شـــهید و امور ایثارگران‬ ‫اســـتان گلســـتان به همـــراه هیئـــت‬ ‫همـــراه و رئیـــس بنیـــاد شهرســـتان‬ ‫بندر گز در حاشـــیه دیـــدار با خانواده‬ ‫معظـــم شـــهیدان «غالم حســـین و‬ ‫ابوالقاسم دماوندی» و ازاده و جانباز‬ ‫«محمـــد تواضعـــی» گفـــت‪« :‬هـــدف‬ ‫از دیـــدار بـــا خانواده های معظم شـــهدا و جانبـــازان‪ ،‬تجدید پیمـــان و ادای‬ ‫احتـــرام بـــا ارمان هـــای انان و رســـیدگی به مســـائل و دغدغه های این قش ــر‬ ‫معزز اســـت»‪ .‬اســـرافیل وزیری بیان کـــرد‪« :‬خانواده های شـــهدا و جانبازان‬ ‫در اجـــرای فرمان های الهی در جامعه اســـامی پیشـــگام هســـتند»‪ .‬وزیری‬ ‫ضمـــن تا کید ترویج ســـبک زندگـــی و فرهنگ شـــهدا گفـــت‪« :‬وظیفه همه‬ ‫مســـئولین زنده نگه داشتن این فرهنگ سترگ و رســـاندن ان به نسل های‬ ‫اینده اســـت»‪.‬‬ ‫کاهش ‪50‬درصدی‬ ‫سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پال ک‬ ‫مکـردن‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه گلسـتان از ک ‬ ‫‪ 50‬درصد از سـهمیه سـوخت ادوات کشـاورزی فاقد پال ک در اسـتان گلسـتان‬ ‫از ابتدای تابستان‪ 1400‬خبر داد‪ .‬عیسی افتخاری در جلسه کارگروه پیشگیری‬ ‫از قاچـاق و عرضـه خار ج ازشـبکه فراورده هـای نفتـی اسـتان گفـت‪« :‬تاکنـون‬ ‫حـدود ‪60‬درصـد از ادوات کشـاورزی اسـتان پال ک گـذاری شـده اند»‪ .‬وی از‬ ‫مالکیـن ادوات کشـاورزی فاقـد پلا ک در اسـتان خواسـت جهـت دریافـت‬ ‫سـهمیه سوخت هرچه سـریع تر نسـبت به پال ک گذاری ادوات کشـاورزی خود‬ ‫اقـدام کننـد تـا در اینـده با مشـکلی مواجه نشـوند‪ .‬رئیس کارگروه پیشـگیری از‬ ‫قاچاق و عرضه خار ج ازشـبکه فراورده های نفتی اسـتان ضمن ارائه گزارشـی از‬ ‫اقدامـات مهـم و اثربخـش درخصـوص پیشـگیری از قاچـاق فراورده های نفتی‬ ‫بـر اهمیـت نشسـت ها و جلسـات مشـترک درراسـتای بهره منـدی از تجـارب و‬ ‫رسیدن به راهکارهای مناسب تا کید کرد‪ .‬در این جلسه نمایندگانی از شرکت‬ ‫گاز‪ ،‬تعزیـرات حکومتـی‪ ،‬اداره کل حمل ونقـل جـاده ای‪ ،‬پلیـس ا گاهـی‪ ،‬پلیـس‬ ‫راهور‪ ،‬دادگسـتری‪ ،‬اداره کل اسـتاندارد‪ ،‬جهاد کشـاورزی‪ ،‬توزیع برق و سـازمان‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫مصدومیت هفت نیروی اطفای حریق‬ ‫جنگل های گالیکش‬ ‫رئیـس جمعیـت هالل احمـر‬ ‫شهرسـتان های مینودشـت و‬ ‫گالیکش از حادثه دیدن هفت نفر‬ ‫از تیم هـای اطفـای حریـق در‬ ‫جنگل هـای گالیکـش خبـر داد‪.‬‬ ‫محمدرضـا اسـتیری اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«از سـاعت ‪ ۱۲‬و ‪۴۰‬دقیقـه روز‬ ‫پنج شـنبه بـا اعلام اتش سـوزی در جنگل هـای گالیکـش دو تیـم پشـتیبانی از‬ ‫حریـق جنـگل و مرتـع هالل احمـر بـه منطقـه درگیـر حریـق اعـزام شـدند»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬در این اتش سوزی و حین اطفای حریق هفت نفر دچار حادثه شدند‬ ‫که به ان ها امدادرسـانی شـد»‪ .‬وی بابیان اینکه از پنج نفر از حادثه دیدگان نیاز‬ ‫بـه درمـان داشـتند‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬یـک اقـای ‪ ۳۳‬و یـک اقـای ‪۳۰‬سـاله به دلیـل‬ ‫ضعـف و بی حالـی و یـک جـوان ‪۲۶‬سـاله به دلیـل ترومـای دسـت راسـت و فـرد‬ ‫‪۴۱‬سـاله به دلیـل ترومـای پـای چپ توسـط هالل احمر به پائین دسـت منتقل‬ ‫و تحویـل اورژانـس شـد‪ .‬همچنیـن یـک اقـای ‪ ۴۹‬سـاله هـم به صورت سـرپایی‬ ‫درمـان شـد»‪ .‬اسـتیری افـزود‪« :‬نیروهـای هالل احمـر تـا پایـان عملیـات اطفای‬ ‫حریـق در منطقـه حضـور دارنـد»‪ .‬عبدالریـح لطفـی؛ مدیـرکل منابـع طبیعـی‬ ‫و ابخیـزداری گلسـتان هـم گفـت‪« :‬در عملیـات اطفـای حریـق سـه نفر به علت‬ ‫سـقوط از صخـره و سـه نفر به علـت ریـزش و برخـورد سـنگ از کـوه مصـدوم و‬ ‫سـرپایی معالجـه و درمـان شـدند‪ ،‬همچنیـن یک نفـر به علـت استنشـاق دود‬ ‫مصـدوم و راهـی بیمارسـتان شـد»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫وحیدهبهبهانی‬ ‫ محمد قاسـمی؛ دادسـتان قزوین گفت‪ ۱۶« :‬نفر از سـایت های شرط بندی‬‫قماربازی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و برای متهمان کیفرخواست‬ ‫صادر شد»‪.‬‬ ‫ سـعید حوائـج؛ مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان قزویـن گفـت‪« :‬مهلـت ارائـه‬‫اظهارنامـه مالیاتـی اشـخاص حقوقـی و صاحبـان درامـد املا ک تـا پایـان‬ ‫مردادمـاه تمدیـد شـد»‪.‬‬ ‫ عرشـیان؛ مدیرعامل سـازمان تا کسیرانی قزوین از پرداخت هشت میلیارد‬‫و ‪۵۰۰‬میلیون تومان تسـهیالت قرض الحسـنه برای نوسـازی ناوگان فرسـوده‬ ‫سال گذشـته خبر داد‪.‬‬ ‫ سربازان گمنام سازمان اطالعات سپاه و ناجا استان قزوین از کشف ‪۴۵۰۰‬‬‫ماینر در شهرستان البرز خبر دادند‪.‬‬ ‫ محمـد درافشـانی؛ معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی‬‫شـهرداری قزویـن گفـت‪« :‬جشـنواره بـزرگ شـهری والیـت با اجـرای ‪ ۵۰‬برنامه‬ ‫متنوع فرهنگی‪ ،‬مذهبی و اجتماعی و غیره ویژه گرامیداشت دهه امامت و‬ ‫والیـت در قزویـن برگـزار می شـود»‪.‬‬ ‫ الونـد ظرفیـت تبدیـل بـه شـهر نمونـه در طـراز اسلامی دارد‪ .‬ایـت اهلل‬‫عبدالکریم عابدینی؛ امام جمعه و نماینده ولی فقیه در قزوین گفت‪« :‬مردم‬ ‫تشـنه عدالـت هسـتند و الونـد ظرفیـت تبدیـل بـه شـهر را دارد»‪.‬‬ ‫ در دیـدار منتخبیـن شـورای اسلامی شـهر قزویـن بـا امام جمعـه تذکراتـی‬‫پیرامـون کاسـتی ها و اشـتباهات گذشـته و اصلاح ریل گذاری هـا در مسـیر‬ ‫درسـت داده شـد کـه موردتوجـه واقـع شـد‪.‬‬ ‫ علـی رجب پـور؛ رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان قزویـن درراسـتای حمایـت‬‫از نخبـگان در حـوزه اینده سـازان و سـرامد ان و شـکل دهی مجمـع خیریـن‬ ‫نخبه پـرور اقدامـات مختلفـی انجـام می شـود‪.‬‬ ‫ میثم صوفی نیارکی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن ساختمانی و تاسیساتی‬‫قزویـن گفـت‪« :‬بـا افزایـش قطعـی بـرق و افزایـش هزینـه و کاهـش تولیـد در‬ ‫بهتریـن فصـل عمرانـی قیمـت هـر کیسـه سـیمان از ‪۴۴‬هزارتومـان بـه بیـش‬ ‫از ‪70‬هزارتومـان در بـازار سـیاه رسـیده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬میلگـرد نیـز بـه‬ ‫باالتریـن سـطح قیمـت دسـت پیـدا کـرد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 15 1400‬ذی الحجه ‪ 26 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2286‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای مازندران در پیام تبریکی به مناسبت هفته ملی مهارت‪:‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد؛‬ ‫تحقق گفتمان مهارتی در جامعه‬ ‫نیازمند تریبون ملی مهارت است‬ ‫پرداخت‪828‬میلیاردریال‬ ‫از مطالبات موسسات درمانی استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در حالـی ‪ 6‬مـرداد‪ ،‬روز ملـی کارافرینـی و ترویـج‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای را نیکو می داریم که سازمان‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور به عنـوان اصلی تریـن نهاد‬ ‫ارائه دهنـده اموزش هـای مهارتـی بـا محوریـت تحقـق‬ ‫شـعار و نامـی کـه ازسـوی مقـام معظـم رهبـری بـا عنـوان‬ ‫«تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا» برگزیدنـد از نقـش‬ ‫و جایـگاه اثربخشـی مهـارت در کشـور برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش روابـط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران؛ مدیـرکل امـوزش فنی‬ ‫و حرفـه ای مازنـدران ادامـه داد‪« :‬باتوجه بـه تا کیـدات‬ ‫مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬ریاسـت جمهوری‪ ،‬وزیـر تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی و ریاسـت سـازمان امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای کشـور‪ ،‬اسـتاندار و تمامـی نماینـدگان خـدوم و‬ ‫پرتالش اسـتان بر اثربخشـی مهارت و مهارت اموزی سـت‬ ‫و درواقـع تمامـی این ها نشـانگر اهمیت مهـارت به عنوان‬ ‫مولفـه ای ضـروری در برنامه هـای خودکفایـی و توسـعه‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬سـید حسـین درویشـی ادامـه داد‪« :‬به نظـر‬ ‫می رسـد سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای پرقـدرت بـا‬ ‫اختیـارات وسـیع کـه بتوانـد در کشـور نقـش راهبـردی‬ ‫و حکمرانـی را داشـته باشـد‪ ،‬نیـاز اسـت‪ .‬تقاضـای بنـده‬ ‫و تمامـی همـکاران و تالشـگران عرصـه مهارت امـوزی و‬ ‫مهارت افزایـی در کشـور بـر این اسـت که همـه مسـئوالن‪،‬‬ ‫تصمیم گیـران و سیاسـت گذاران نظـام توجـه و عنایـت‬ ‫ویـژه ای بـه سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور از‬ ‫حیـث سـاختار اداری و منابـع مالـی و توجـه بـه رفـاه و‬ ‫معیشـت کارکنان هم عرض و هم سـنگ داشته و همانند‬ ‫توجهـی کـه بـه معلمـان در اموزش وپـرورش و بـه اسـاتید‬ ‫در دانشـگاه ها دارنـد توجـه ویـژه ای بـه همـکاران عزیـز‬ ‫به ویـژه بـه مربیـان خـدوم و پرتلاش در سـازمان امـوزش‬ ‫فنی و حرفه ای کشـور داشـته باشند»‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫«خسـارت ناشـی از ویـروس منحـوس کرونـا کـه به عنـوان‬ ‫معضـل عالم گیـر و همـه حـوادث پیش بینی نشـده‬ ‫حا کـی از جـای خالـی مهـارت در پیشـگیری از مواجهـه‬ ‫بـا این گونـه حـوادث و ضـرورت نگاهـی نـو بـه مهـارت و‬ ‫امـوزش بـدون مـرز‪ ،‬زمـان و مـکان دارد کـه دراین راسـتا‬ ‫رسـالت بسـیار سـنگین و تحول افرینـی بـر دوش یکایـک‬ ‫همـکاران پرتلاش در سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫کشـور و ادارات کل در دو بخـش دولتـی و خصوصـی کـه‬ ‫به عنـوان سـفیران مهارتـی قلمـداد می شـوند‪ ،‬می تواننـد‬ ‫بـا نقش افرینـی در ترویـج اموزش هـای فنـی و حرفـه ای‬ ‫کار خیـر و خداپسـندانه ای را در جامعـه انجـام دهنـد»‪.‬‬ ‫درویشـی بیـان کـرد‪« :‬در جریـان سـفیران مهارتـی نیـاز بـه‬ ‫گفتمـان اسـت و تحقـق ایـن امـر نیازمنـد بـه تریبـون ملـی‬ ‫مهـارت اسـت کـه بـا هم افزایـی و همگرایـی بـا گروهـی‬ ‫جریان سـاز متشـکل از اصحـاب رسـانه های جمعـی‪،‬‬ ‫کنشـگران‪ ،‬ذی نفعان‪ ،‬شرکای مهارتی‪ ،‬واقفین و خیرین‬ ‫مهارتـی می تواننـد نقـش بسـزایی در نهادینه شـدن‬ ‫فرهنـگ مهارت امـوزی و تبدیل شـدن اموزش هـای‬ ‫ملـی و هفتـه ملـی مهـارت بـه گفتمـان ملـی مهـارت در‬ ‫سـطح کشـور می تواننـد نقـش بسـزایی داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول درپایـان اظهـار داشـت‪« :‬الزم می دانم‬ ‫ضمـن تبریـک دهـه امامـت و والیـت کـه مقـارن بـا هفتـه‬ ‫ملـی مهـارت اسـت از تلاش ارزنـده همـه تالشـگران در‬ ‫عرصـه مهارت امـوزی‪ ،‬همـکاران عزیـز و پرتلاش و خـدوم‬ ‫خـودم در بخـش دولتـی و خصوصـی به ویـژه مربیـان عزیز‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای مازندران تقدیر و تشکر کنم؛‬ ‫زیـرا دغدغـه همـه‪ ،‬چیـزی جـز عـزت هم وطنـان و اقتـدار‬ ‫تشـمردن‬ ‫کشـور عزیزمـان نیسـت و امیـد اسـت بـا غنیم ‬ ‫فرصت هـا بـذر امیـد را بـا خودبـاوری و خودکفایـی در‬ ‫جامعـه رویانـده و ایـران و مازنـدران به عنوان مهد مهارت‬ ‫به درسـتی و نیکویـی نقش افرینـی شـود»‪.‬‬ ‫به مناسبت هفته ملی مهارت در اموزش فنی و حرفه ای مازندران صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح دو مراکز جوار کارگاهی‬ ‫درراسـتای گسـترش اموزش هـای مهارتـی در صنایـع و‬ ‫بنگاه هـای اقتصـادی مرکـز جـوار کارگاهی امـوزش مهارتی‬ ‫در صنایع ماشین سـازی و پروفیل سـنگین فوالد ماشین‬ ‫نـکا و مجتمـع دریایـی خـزر (ایـران صـدرا) افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫سـید حسـین درویشـی؛ مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفه ای‬ ‫اسـتان مازنـدران در این ائیـن کـه به صـورت وبینـار برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬الزمـه توسـعه چـرخ تولیـدات داخلـی در‬ ‫داشـتن تکنسـین های متخصـص اسـت و یکـی از اهدافی‬ ‫کـه سـازمان امـوزش فنی و حرفـه ای دنبال می کند ارتقای‬ ‫مهـارت تکنسـین ها‪ ،‬کارگـران و کارکنـان صنایـع و صنـوف‬ ‫اسـت‪ ،‬بر همین اسـاس راه انـدازی مرا کـز جـوار کارگاهـی را‬ ‫در دسـتور کار خود قرار داده اسـت»‪ .‬وی ابراز کرد‪« :‬تعامل‬ ‫بـا صنایـع و صنـوف‪ ،‬رمـز موفقیـت اموزش هـای مهارتـی‬ ‫یبـر نیـاز بـازار کار بـوده اسـت و ایجـاد مرا کـز امـوزش‬ ‫مبتن ‬ ‫فنی و حرفه ای جوار کارگاهی‪ ،‬افزایش بهره وری و کاهش‬ ‫ضایعات ناشـی از کار را به دنبال خواهد داشـت»‪ .‬به گفته‬ ‫مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران‪ ،‬صیانـت از‬ ‫نیروی کار و ارتقای مهارت منابع انسانی صنایع و صنوف‬ ‫از طریـق ایجـاد مرا کـز امـوزش جـوار کارگاهـی و اموزشـی‬ ‫ضمـن کار محقـق و مجوزهـای موردنظر در بخش صنایع‬ ‫و اتحادیه هـا صـادر می شـود»‪ .‬مدیـرکل فنـی و حرفـه ای‬ ‫اسـتان تصریـح کـرد‪« :‬براسـاس بخشـنامه دولـت و وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‪ ،‬شـرکت های بزرگ اقتصادی‬ ‫درراسـتای ارائـه اموزش هـای مختلـف بـه کارکنـان خـود‬ ‫می تواننـد بـا مجـوز سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای بـه‬ ‫مدی ــرکل بیم ــه س ــامت مازن ــدران اع ــام ک ــرد‪« :‬ب ــا‬ ‫تخصی ــص اعتب ــار ازس ــوی س ــازمان بیم ــه س ــامت‬ ‫ایران‪ ،‬مبلغ ‪828‬میلیاردریال از مطالبات موسس ــات‬ ‫درمان ــی ط ــرف ق ــرارداد اس ــتان پرداخ ــت ش ــد»‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش روابط عموم ــی اداره کل بیم ــه س ــامت‬ ‫مازن ــدران؛ دکت ــر رس ــول ظفرمن ــد؛ مدی ــرکل بیم ــه‬ ‫س ــامت مازن ــدران اع ــام ک ــرد‪« :‬با تخصی ــص اعتبار‬ ‫ازس ــوی س ــازمان بیم ــه س ــامت ای ــران و در ادام ــه‬ ‫پرداخت ه ــای منظ ــم س ــازمان بیم ــه س ــامت‪،‬‬ ‫در ای ــن م ــاه مبل ــغ ‪828‬میلیاردری ــال از مطالب ــات‬ ‫موسس ــات درمان ــی اس ــتان ش ــامل‪ :‬نسخه نویس ــی‬ ‫الکترونی ــک‪ ،‬بیمارس ــتان های دولت ــی دانش ــگاهی‪،‬‬ ‫پزش ــکان خانواده‪ ،‬سطح یک روس ــتایی‪ ،‬موسسات‬ ‫درمان ــی ط ــرف ق ــرارداد‪ ،‬داروخانه ها (نس ــخه پیچی‬ ‫الکترونی ــک) پرداخ ــت ش ــد‪ .‬الزم به ذک ــر اس ــت؛ در‬ ‫ای ــن م ــاه از ای ــن مبل ــغ‪47 ،‬میلیاردری ــال نی ــز باب ــت‬ ‫نسخه نویس ــی الکترونی ــک پرداخت ش ــد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫بیم ــه س ــامت مازن ــدران درادام ــه بابیان اینک ــه‬ ‫در ط ــرح نسخه نویس ــی الکترونی ــک در اس ــتان ب ــه‬ ‫پیش ــرفت های خوب ــی رس ــیدیم‪ ،‬بی ــان داش ــت‪:‬‬ ‫«س ــازمان بیمه س ــامت درراس ــتای اس ــتقرار دولت‬ ‫الکترونی ــک‪ ،‬کارب ــرد دفترچه ه ــای بیمه س ــامت را‬ ‫حذف ک ــرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬این طرح منجر به تس ــریع‬ ‫رون ــد ارائ ــه خدم ــات درمان ــی‪ ،‬کاه ــش هزینه ه ــا و‬ ‫مدیری ــت مناب ــع‪ ،‬ش ــفافیت در رس ــیدگی و بررس ــی‬ ‫خدم ــات ارائه ش ــده به بیمه ش ــدگان س ــازمان بیمه‬ ‫س ــامت و همچنی ــن صرفه جوی ــی در مص ــرف کاغذ‬ ‫و تنظیم هوش ــمند اسناد رس ــیدگی براساس قوانین‬ ‫بیم هگ ــری می ش ــود»‪ .‬وی همچنی ــن درخص ــوص‬ ‫ارائ ــه خدم ــات ب ــه بیم ــاران کرونای ــی تصری ــح کرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اوج گیری ش ــیوع کرونا در اســـتان و کشور‪،‬‬ ‫س ــازمان بیم ــه س ــامت تمام ت ــاش خ ــود را جهت‬ ‫حمایت ه ــای بیمـ ـه ای و درمان ــی از بیمه ش ــدگان‬ ‫در کش ــور بـ ـه کار بس ــته اس ــت و در این مس ــیر داروی‬ ‫بیم ــاران مبتالبه کرونا مانند فاویپیراویر‪ ،‬رمدســـیویر‬ ‫و ‪ ...‬همچنی ــن ازمایـــش ‪ PCR‬تحت پوشـــش‬ ‫بیم ــه س ــامت ق ــرار دارد»‪ .‬مدیـــرکل بیمه ســـامت‬ ‫مازنـــدران درپایـــان اعـــام کـــرد‪« :‬حـــدود نیم ــی از‬ ‫جمعی ــت اس ــتان تحت پوشـــش بیمـــه ســـامت‬ ‫مازنـــدران قرار دارند و بیمه ســـامت اســـتان س ــاالنه‬ ‫بی ــش از هفت هزارمیلیاردریـــال بـــرای هزینـــه درمان‬ ‫بیمه ش ــدگان ب ــه موسســـات درمانـــی طرف قـــرارداد‬ ‫اس ــتان پرداخ ــت می کنـــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫ویژه برنامه های سال نو تبری در فضای مجازی برگزار می شود‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران از برگـزاری ویژه برنامه هـای جشـن سـال نـو‬ ‫تبـری (‪ )۱۵۳۳‬در فضـای مجـازی‪ ،‬باتوجه بـه وضعیـت قرمـز کرونایی در اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫عبـاس زار ع بـا اعلام ایـن خبـر افـزود‪« :‬هم زمـان بـا دوم مـرداد‪ ،‬اول فردینـه مـاه‪ ،‬سـراغاز‬ ‫سـال نـو تبـری (‪ )۱۵۳۳‬قـرار بـود تـا ویژه برنامه هـای متنـوع فرهنگـی و هنـری‪ ،‬شـامل‪:‬‬ ‫شـعرخوانی‪ ،‬امیری خوانـی‪ ،‬نورافشـانی‪ ،‬اجـرای موسـیقی محلـی و سـخنرانی پژوهشـی‬ ‫درخصـوص تاریـخ و فرهنـگ مازنـدران همچنیـن؛ یادبـود چهار َ تـن از فعـاالن فقیـد‬ ‫فرهنـگ بومـی مازنـدران؛ زنـده نامـان‪ :‬فرهـود جاللـی کندلوسـی‪ ،‬رحمـت اهلل حسـن پور‪،‬‬ ‫قاسـمعلی ایرانمنـش و ابوالحسـن خوشـرو در سراسـر اسـتان همچنیـن در خانـه تاریخی‬ ‫کلبـادی سـاری بـا حضـور اهالـی فرهنـگ و هنـر و عمـوم مـردم برگـزار شـود کـه باتوج هبـه‬ ‫وضعیت کرونایی در استان مازندران و تبعیت از دستورالعمل ستاد کرونا‪ ،‬این برنامه ها‬ ‫بـا شـکل متفـاوت و در فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی برگـزار شـد»‪ .‬دبیر شـورای‬ ‫اطالع رسـانی مازندران بابیان اینکه؛ وضعیت شـیوع کرونا در اسـتان نگران کننده است‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬امیدواریـم تـا همـه مـا بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی بتوانیـم از ایـن‬ ‫مرحلـه سـخت عبـور کـرده و کرونـا را شکسـت دهیـم»‪.‬‬ ‫تاسـیس مرا کـز جـوار و بین کارگاهـی اقـدام کننـد»‪ .‬به گفته‬ ‫درویشـی‪ ،‬تاسـیس و برگـزاری دوره هـای اموزشـی در ایـن‬ ‫مرا کـز بـا رعایـت اسـتانداردها و نظـارت سـازمان امـوزش‬ ‫فنـی و حرفـه ای صـورت خواهـد گرفـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫درراسـتای ارائـه اموزش هـای مختلـف فنـی و حرفـه ای و‬ ‫تسهیل دسترسی به این اموزش ها برای کارکنان صنایع‬ ‫و اتحادیه هـا و ارتقـای سـطح دانـش فنـی نیروهـای کار‪،‬‬ ‫صنایـع و صنـوف در کنار محل اشـتغال خـود می توانند با‬ ‫دریافـت مجـوز رسـمی از سـازمان امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫و بـا همـکاری ایـن نهـاد‪ ،‬اقـدام بـه تاسـیس و راه انـدازی‬ ‫مرا کـز اموزشـی جـوار و بین کارگاهـی کننـد کـه امیـد اسـت‬ ‫بـا اسـتقرار سیسـتم های اموزشـی و مرا کـز جـوار کارگاهـی‬ ‫در صنایـع بتـوان گام موثـری درجهـت افزایـش بهـره وری‬ ‫و نیـل بـه اهـداف کمـی و کیفـی صنایـع اسـتان برداشـت‪.‬‬ ‫طی حکمی ازسوی استاندار مازندران صورت گرفت؛‬ ‫انتصاب شهردار ساری‬ ‫به عنوان رئیس کارگروه خدمات شهری پدافند غیرعامل استان‬ ‫احمد حسـین زادگان؛ اسـتاندار مازندران با صدور حکمی جواد طالبی (شـهردار سـاری)‬ ‫را به عنوان عضو و رئیس کارگروه خدمات شهری پدافند غیرعامل استان منصوب کرد‪.‬‬ ‫در بخشـی از ایـن حکـم امـده اسـت‪« :‬به منظـور احصـای تهدیـدات و اسـیب پذیری ها و‬ ‫ارائـه راهکارهـای مناسـب بـرای کاهـش خسـارت های احتمالـی‪ ،‬افزایـش ایمنـی مـردم‪،‬‬ ‫پایدار نمـودن اسـتان و تـداوم چرخـه خدمـات ضروری و درراسـتای منویات مقام معظم‬ ‫رهبـری مدظله العالـی به موجـب این حکم به عنوان عضو شـورا و رئیس کارگروه خدمات‬ ‫شـهری پدافنـد غیرعامـل اسـتان منصـوب می شـوید»‪ .‬گفتنی سـت؛ ایـن حکـم توسـط‬ ‫حمید بخشـی؛ مدیرکل پدافند غیرعامل اسـتانداری مازندران به جواد طالبی؛ شـهردار‬ ‫سـاری ابالغ شـد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران‪:‬‬ ‫تسریع در طر ح های گازرسانی مازندران‪ ،‬نیازمند همراهی مردم و مسئوالن است‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران از همـکاری و تعامـل مـردم و مسـئوالن اسـتان به عنـوان‬ ‫عاملـی اثرگـذار در اجـرای طر ح هـا یـاد کـرد و گفـت‪« :‬گاز طبیعـی به عنـوان سـوخت پـا ک‬ ‫و ارزان‪ ،‬یکـی از حوزه هـای دارای اولویـت و تاثیرگـذار در توسـعه اسـت»‪ .‬مقـدم بیگلریـان‬ ‫در بازدیـد از پروژه هـای گازرسـانی شـرق اسـتان کـه بـا حضـور نماینـده مـردم شـریف‬ ‫بهشـهر‪ ،‬نـکا و گلـوگاه در مجلـس شـورای اسلامی برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬در سـال های اخیـر‬ ‫بـا برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه‪ ،‬تالش هـای بسـیاری درجهـت افزایـش شـبکه های‬ ‫گازرسـانی انجـام شـد کـه ماحصـل ان بهره منـدی ‪99.9‬درصـدی جمعیـت شـهری و‬ ‫‪۹۵‬درصـد جمعیـت روسـتایی اسـتان از گاز طبیعی سـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه گازرسـانی‬ ‫یکـی از خدمـات مهـم دولـت اسـت و در شـرق مازنـدران نیـز بیـش از ‪ ۱۵۱‬روسـتای‬ ‫کوهسـتانی در دسـتورکار گازرسـانی قـرار دارد کـه تا کنـون بـه ‪ ۹۱‬روسـتا گازرسـانی شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بـا وجـود مشـکالت و موانـع موجـود طر ح هـای گازرسـانی پیشـرفت‬ ‫قابل قبولـی دارد‪ ،‬لکـن به منظـور تسـریع در رونـد اجـرای پروژه هـای باقی مانـده نیازمنـد‬ ‫همـکاری تمامـی مسـئوالن و مـردم هسـتیم»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران افـزود‪:‬‬ ‫«ا کنـون بالغ بـر ‪ ۶۰‬پـروژه گازرسـانی بـه روسـتاهای هزارجریـب دردست اجراسـت»‪.‬‬ ‫همچنیـن غالمرضـا شـریعتی؛ نماینـده مـردم شـریف بهشـهر‪ ،‬نـکا و گلـوگاه در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی از گاز طبیعـی به عنـوان یـک نعمـت خـدادادی و یکی از زیرسـاخت های‬ ‫مهـم اسـتان در ایجـاد رفـاه اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬کشـاورزی و محیـط زیسـت نـام بـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬توسـعه شـبکه های گازرسـانی عالوه بـر توسـعه و ابادانـی اسـتان‪ ،‬رضایـت مـردم را‬ ‫به همراه دارد؛ لذا همگی اعم از مردم و نهادهای دولتی باید دست در دست هم داده و‬ ‫همکاری الزم را با شـرکت گاز اسـتان به منظور توسـعه شـبکه انجام دهند»‪ .‬وی عملکرد‬ ‫شـرکت گاز اسـتان را قابل قبـول دانسـت و یـاداور شـد‪« :‬براسـاس گزارش هـا‪ ،‬ایـن شـرکت‬ ‫تمامـی تلاش خـود را جهت گازرسـانی به بخش ها به کار گرفته که بهره منـدی ‪۹۷‬درصد‬ ‫جمعیـت اسـتان و تعـدد صنایـع گازدار نشـان از موفقیـت در توسـعه گازرسـانی دارد»‪.‬‬ ‫نماینده مردم شریف بهشهر‪ ،‬نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی بااشاره به تسریع و‬ ‫پرهیز از توقف پروژه های گازرسـانی افزود‪« :‬درحال حاضر پروژه گازرسـانی به روسـتاهای‬ ‫باقیمانـده ازلحـاظ حجـم و نـوع کار یکـی از بزرگ تریـن طر ح هـای عمرانـی اسـتان اسـت‬ ‫بو هوایـی‪ ،‬تـردد خودروهـا‬ ‫کـه باتوجه بـه سـختی های موجـود ازجملـه وضعیـت متغیـر ا ‬ ‫و سـخت گذربودن مسـیرها عالوه بـر همـکاری تمامـی نهادهـای مرتبـط‪ ،‬صبـر و تحمـل و‬ ‫همیـاری مـردم منطقـه را نیـز می طلبـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از ساختمان خانه محله و فرهنگسرای بابل‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران از بهره بـرداری از سـرای محلـه کتـی غربـی‬ ‫شهرسـتان بابـل (از محلات هـدف بازافرینـی شـهری) در شهرسـتان بابـل بـا صـرف‬ ‫اعتبـاری بالغ بـر ‪32‬میلیارد ریـال خبـر داد‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان مازندران؛ دکتر سـید محمد نظری ضمن اعالم این خبر افزود‪« :‬این‬ ‫پـروژه درراسـتای توسـعه زیرسـاخت های فرهنگـی در محلـه کتـی غربی شهرسـتان بابل‬ ‫عملیاتـی و اجرایـی شـده اسـت کـه درراسـتای کاهـش مشـکالت فرهنگـی و همچنیـن‬ ‫توانمندسـازی فرهنگـی صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬دکتـر نظـری یـاداور شـد‪« :‬باتوجه به انکـه‬ ‫مشـارکت دسـتگاه های ذی ربـط بـرای رسـیدن بـه اهـداف فرهنگـی درراسـتای توسـعه‬ ‫همه جانبـه ضروری سـت؛ لـذا می تـوان بـا هماهنگـی و مدیریـت یکپارچـه و اسـتفاده‬ ‫از تـوان دسـتگاه های مختلـف اسـتانی و شهرسـتانی درراسـتای کاهـش مشـکالت‬ ‫محلات مدنظـر گام برداشـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ پـروژه سـرای محلـه بـه مسـاحت ‪ 557‬متـر‬ ‫بـا هزینـه اعتبـاری معـادل ‪32‬میلیارد ریـال در محلـه کم برخـوردار کتـی غربـی بابـل‬ ‫احـداث شـده اسـت‪ .‬دکتـر نظـری گفـت‪« :‬همچنیـن پـروژه سـرای محلـه کتـی غربـی‬ ‫در سـه طبقـه بـا هـدف ارائـه اموزش هـای تخصصـی و حرفـه ای در زمینه هـای مختلـف‬ ‫مشـاوره ای‪ ،‬بهداشـتی هنـری و ‪ ...‬در سـرای محلـه کتـی غربـی به عنـوان محلـه هـدف و‬ ‫طـرح توانمنـدی سـکونتگاه های غیررسـمی شهرسـتان بابـل احـداث شـد»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫امیدواری کرد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و هماهنگی با متولیان شهرهای‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب مازندران خبر داد؛‬ ‫اتمام عملیات احداث سازه تصفیه خانه اب چشمه دراسله طی دوماه اینده‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب مازندران بابیان اینکه اب شرب‬ ‫مـردم مشـترکین شـهرهای زیـراب‪ ،‬پـل سـفید و شـیرگاه‬ ‫و روسـتاهای طـول مسـیر (‪20‬هـزار مشـترک) ازطریـق‬ ‫چشـمه های دراسـله و گلناب دره تامین می شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«به منظـور ارتقـای کیفـی اب چشـمه دراسـله و سلامت‬ ‫مشـترکین‪ ،‬عملیـات احـداث سـازه تصفیه خانـه اب‬ ‫چشـمه بـا صـرف اعتبـار ‪5/5‬میلیاردتومان و با پیشـرفت‬ ‫‪85‬درصدی درحال احداث است که پیش بینی می شود‬ ‫طی دوماه اینده به اتمام برسـد»‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اب و فاضلاب اسـتان مازنـدران؛ مهنـدس بهـزاد بـرارزاده‬ ‫ضمـن اعلام خبـر بـاال تصریـح کـرد‪« :‬همچنیـن تهیـه و‬ ‫نصـب تجهیـزات الکترومکانیکال این تصفیه خانـه براورد‬ ‫و درصـورت تامیـن اعتبار پیمانکار انتخاب و تصفیه خانه‬ ‫تکمیـل خواهـد شـد»‪ .‬وی بااشـاره به گردشـگرپذیربودن‬ ‫منطقـه دراسـله افـزود‪« :‬در روزهای تعطیل شـاهد حجم‬ ‫انبوهی از مسـافران و گردشـگران استانی و شهرستانی به‬ ‫این منطقه و اسـتفاده از فضای این چشـمه هسـتیم که‬ ‫همچون سـال های گذشته به منظور حفظ سالمت اب‪،‬‬ ‫در ایـام تعطیـل به مـدت ‪ 5‬تـا ‪12‬سـاعت‪ ،‬اب ایـن چشـمه‬ ‫از مدار بهره برداری شـرب خارج و اب موردنیاز مشـترکین‬ ‫تحت پوشـش ازطریـق چشـمه گلنـاب دره و ذخیـره اب‬ ‫مخازن موجود در شـهرهای پل سـفید‪ ،‬زیراب و شـیرگاه‪،‬‬ ‫تامیـن می شـود»‪ .‬مهندس بـرارزاده ادامه داد‪« :‬به منظور‬ ‫حفـظ ایمنـی و محصور کـردن چشـمه و عـدم عبـور‬ ‫مسـافران و گردشـگران از داخـل رودخانـه‪ ،‬سـه دهانـه‬ ‫پـل به طـول ‪ 300‬متـر ادم رو بـا دهانـه ‪ 1/20‬متـر احـداث‬ ‫شـد»‪ .‬مدیرعامـل اب و فاضلاب مازنـدران خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن شـرکت امادگـی دارد درصـورت همراهـی اهالـی‬ ‫محتـرم منطقـه دراسـله‪ ،‬نسـبت بـه فنس کشـی ایـن‬ ‫چشـمه بـرای پیشـگیری از الودگی احتمالی اقـدام کند»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬از اهالـی گران قـدر و گردشـگران‬ ‫محترم تقاضا می شود ضمن رعایت نکات بهداشتی‪ ،‬در‬ ‫حفاظـت از منابـع ابـی و محیـط زیسـت همکاران شـرکت‬ ‫را یـاری رسـانند»‪.‬‬ ‫مدیرکل بندر امیراباد خواستار شد؛‬ ‫تسریع در روند خروج کاالها از بنادر با تشریک مساعی دستگاه های ذی ربط‬ ‫مختلـف اسـتان در قالـب سـتادهای بازافرینـی شـهری پایـدار و کارگروه هـای تخصصـی‬ ‫مرتبط‪ ،‬شاهد تغییرات و تحوالت خوبی در حوزه احداث فرهنگ سراها و توسعه پایدار‬ ‫فرهنگـی باشـیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد در حضـور نایب رئیـس کمیسـیون اب‪ ،‬کشـاورزی و‬ ‫منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از جزیره ای عمل کردن برخی دستگاه های‬ ‫متولی در ترخیص کاالها از بنادر‪ ،‬تشریک مسـاعی دسـتگاه های مسـئول‪ ،‬جهت تسـریع و‬ ‫تسـهیل در روند خروج کاالها از بندر امیراباد را خواسـتار شـد‪ .‬به گزارش واحد روابط عمومی‬ ‫اداره کل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد؛ محمدعلـی اصـل سـعیدی پور در بازدیـد محمدجـواد‬ ‫عسـکری؛ نایب رئیس کمیسـیون اب‪ ،‬کشـاورزی و منابع طبیعی مجلس شـورای اسلامی‬ ‫از بنـدر امیرابـاد ضمـن خیرمقـدم بـه اعضای کمیسـیون کشـاورزی مجلـس‪ ،‬رسـوب کاالها‬ ‫را از مهم تریـن چالش هایـی کـه می توانـد عملکـرد بنـادر را بـا نوسـانات جـدی مواجـه سـازد‬ ‫برشـمرد و گفـت‪« :‬عـدم همـکاری دسـتگاه های متولـی امـر و کشـتیرانی ها بـا بنـادر جهـت‬ ‫خروج کاال موجب شـد تا انبارها و سـیلوها مملو از کاال شـوند و با عدم پذیرش کشـتی های‬ ‫جدید و کاهش ترافیک دریایی‪ ،‬افت عملکرد بنادر در میزان تخلیه و بارگیری کاال را موجب‬ ‫کصـد و شـش ُ‬ ‫ هزارتن کاالهـا در انبـار و سـیلوهای‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه بیـش از ی ‬ ‫بندر امیراباد با انقضای مدت توقف قانونی‪ ،‬متروکه شـده اسـت‪ ،‬از نایب رئیس کمیسـیون‬ ‫کشـاورزی مجلـس درخواسـت کـرد بـا ورود و ایجـاد هماهنگی در سـطح کالن سـازمان های‬ ‫مربوطـه‪ ،‬رونـد خـروج کاال از انبارهـای بنـدر امیرابـاد تسـهیل و تسـریع شـود‪ .‬سـعیدی پـور‬ ‫درپایـان تخصیـص ارز ازسـوی بانـک مـرزی‪ ،‬معایـب و نواقص سـامانه بازارگاه ها و تاثیـر ان در‬ ‫بـازار مصـرف را بخـش دیگـری از عوامـل اصلـی بازدارنـده خـروج کاال از بنـادر عنـوان کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2319

روزنامه سایه 2319

شماره : 2319
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه سایه 2318

روزنامه سایه 2318

شماره : 2318
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه سایه 2317

روزنامه سایه 2317

شماره : 2317
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه سایه 2316

روزنامه سایه 2316

شماره : 2316
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه سایه 2315

روزنامه سایه 2315

شماره : 2315
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه سایه 2314

روزنامه سایه 2314

شماره : 2314
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!