روزنامه سایه شماره 2284 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2284

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2284

روزنامه سایه شماره 2284

‫رئیس دستگاه قضا‪:‬‬ ‫با اموزش و نظارت‪ ،‬مراقب باشیم زندانبان ها دچار لغزش نشوند‬ ‫رئیـس دسـتگاه قضـا طـی دیـدار از زنـدان «رجایی شـهر»‪ ،‬بـرای بهبـود‬ ‫وضعیـت ندامتگاه هـا توصیه هایـی ارائـه کـرد‪ .‬به گـزارش میـزان؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین غالمحسین محسـنی اژه ای گفت‪« :‬تا به حال‬ ‫زندانبانی نکرده ام؛ اما به دلیل حضورم در بخش های مختلف قضائی‪ ،‬با‬ ‫بدنـه زنـدان همـکاری؛ و بـا زندانیان برخورد داشـتم»‪ .‬او زندانبانـی را کاری‬ ‫سخت و دشوار دانست و گفت‪« :‬زندانبان ها با افراد مختلف ارتباط دارند؛‬ ‫چه ان هاکه مرتکب جرائم سنگین شده اند‪ ،‬چه کسانی که جرم کوچکی‬ ‫انجـام داده انـد و چـه افرادی کـه مشـکالت دیگـری دارنـد»‪ .‬اژه ای بـر لـزوم‬ ‫توجـه بـه امـوزش و تامیـن نیازهای رفاهی کارکنـان زندان تا کید کرد و گفت‪« :‬باید با امـوزش و نظارت‪،‬‬ ‫مراقـب باشـیم کـه زندانبان هـا دچـار لغـزش و مشـکالت و گرفتاری هـا نشـوند»‪.‬‬ ‫‪ 500‬دالر‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت‪« :‬طی یک سال گذشته و با‬ ‫اجرای برنامه میزهای داخلی سـازی‪ ،‬متوسـط ارزبری خودروهای داخلی‪ ،‬کاهشـی‬ ‫بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دالر را تجربه کرده اسـت»‪ .‬به گزارش شـاتا؛ سـهیل معمارباشـی افزود‪:‬‬ ‫«در برنامـه سه سـاله کاهـش ارزبـری ‪ ۱۰‬میلیـارد دالری وزارت صمـت‪ ،‬یک میلیـارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیـون دالر ان مربـوط به صنعت خودروسازی سـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 13 1400‬ذی الحجه ‪ 24 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2284‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫وا کنشیدیرهنگام هشت سال عمر دولت تدبیر و امید برای مردم تیزبین‬ ‫همچونهمیشه کشـورمان کافـی بـود تـا در یـک بزنـگاه تاریخـی دیگـر‪،‬‬ ‫وا کنـش یـا عکس العمـل روحانـی‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ European Football Benchmark‬بررسی کرد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫‪VAR‬؛ کمک داوری مح�بوب یا منفور؟!‬ ‫«کمک داور ویدئویی» (‪ )VAR‬مدتی ست که به عنوان یک پای ثابت مسابقات بزرگ‬ ‫ن ورزش در هـر نقطـه از جهان‪،‬‬ ‫فوتبـال‪ ،‬حضـور خـود را رسـمی کـرده و هـر عالقه منـد ایـ ‬ ‫از تاثیرات ان بر نتایج بازی ها باخبر اسـت‪ .‬پیشـنهاد اسـتفاده از این سـامانه با هدف‬ ‫کاهـش اشـتباهات انسـانی تاثیرگـذار در نتیجـه بازی هـا؛ در سـال ‪ 2016‬مطـرح شـد؛ اما‬ ‫ُ‬ ‫در ‪ ۳‬مـارس سـال ‪ ۲۰۱۸‬بـود کـه «هیئـت بین المللـی فوتبـال» (‪ )IFAB‬در ‪132‬امیـن‬ ‫نشسـت سـاالنه عمومـی خـود‪ ،‬اسـتفاده از ان را بـا فلسـفه «تاثیـر حدا کثری‪-‬دخالـت‬ ‫حداقلـی» به اتفـاق اراء تصویـب کـرد‪ .‬بااین همـه‪ ،‬هنـوز‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫مسئوالنودولتبعدی‬ ‫حلمشکالتخوزستانرابه صورتجدیدنبال کنند‬ ‫‪4‬‬ ‫محمدمهدی مفتح خبر داد؛‬ ‫تمدید و اجرای طرح کمک معیشتی‬ ‫در صورت موافقت دولت سیزدهم‬ ‫معصومهابتکار‪:‬‬ ‫صدای مردم را بشنویم‬ ‫و شفاف گفت وگو کنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫سرکارخانمبنفشها کبرزاده‬ ‫مسئول ارتباطات رسانه ای شهرداری مشهد‬ ‫بـا کمـال تاثـر و تاسـف‪ ،‬درگذشـت پـدر گرامیتـان را تسـلیت و تعزیت عرض نمـوده و از خداوند تبـارک و تعالی‬ ‫برای ان مرحوم ّ‬ ‫علو درجات و رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و بردباری مسـئلت داریم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫رایگان‬ ‫‪4‬‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫اعتراض و انتقاد‬ ‫در چهارچوب قانون‪ ،‬مشکلی ندارد‬ ‫‪4‬‬ ‫بوریـس جانسـون؛ نخسـت وزیر انگلیـس‪ ،‬در صحـن علنـی مجلـس ایـن‬ ‫کشـور توسـط داون باتلـر (نماینـده حـزب مخالـف دولـت)‪ ،‬بـه فریـب کشـور‬ ‫ً‬ ‫دربـاره اوضـاع کرونـا؛ و متعاقبـا مـرگ ده ها هزار نفـر متهـم شـد‪.‬‬ ‫مرکز امار ایران منتشر کرد؛‬ ‫گزارش وضعیت درامد و هزینه در سال ‪99‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لوریسچکناواریان‪:‬‬ ‫عشق و محبت‪ ،‬ما را به‬ ‫ساحل نجات می رساند‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2284‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪781 -52‬ص‪ 18‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 12490146288‬و شماره شاسی ‪ NAACN1CMXBF756318‬به مالکیت علیرضا شیرزاد‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫بـه ادرس دانشـگاه ازاد اسلامی بهبهـان تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/05/30 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو روا سـال مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪454 -36‬س‪ 83‬و شـماره موتور ‪ 11888006318‬و شـماره شاسـی ‪ NAAB51RM8AH401931‬مربوط‬ ‫بـه حمیـد فلاح مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای محمـد کثیـر فرزنـد کریـم بشناسـنامه ‪ 721‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته صـدور گواهـی‬ ‫حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم کریـم کثیـر بشناسـنامه ‪ 7‬صـادره شـوش در تاریـخ‬ ‫‪ 1400/03/02‬در شـوش اقامتـگاه دائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات‬ ‫فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬صالـح کثیـر ش ش ‪ 15‬پسـر متوفـی ‪ -3‬عبدالرضـا کثیـر ش ش ‪ 115‬پسـر متوفـی‬ ‫‪ -4‬علی ارمان فر ش ش ‪ 1693‬پسر متوفی ‪ -5‬حجت کثیر ش ش ‪ 5260024788‬پسر متوفی ‪ -6‬حسین‬ ‫کثیـر ش ش ‪ 5260534921‬پسـر متوفـی ‪ -7‬خدیجـه کثیـر ش ش ‪ 1692‬دختـر متوفـی ‪ -8‬فاطمـه کثیـر‬ ‫ش ش ‪ 4989‬دختـر متوفـی ‪ -9‬نرگـس کثیـر ش ش ‪ 5260400151‬دختـر متوفی ‪ -10‬زینب احمدی ش ش‬ ‫‪ 1175‬زوجـه متوفـی والغیـر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبـور را در یک نوبت ا گهی می نماید‬ ‫تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهی ظـرف یک ماه بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306012001029‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمد اسـوده فروتقه فرزند حسـین بشماره شناسـنامه ‪ 97‬صادره از کاشـمر در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 120/21‬مترمربـع از پلا ک ‪ 2500‬فرعـی از ‪ 3027‬اصلـی واقع در‬ ‫بخش یک حومه کاشمر به ادرس خیابان شهاب ترشیز ‪ 20‬پال ک ‪ 26‬خریداری از مالک رسمی مالکیت‬ ‫مشـاعی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬قائم مقام رئیس واحد ثبتی کاشمر‪ ،‬از طرف قاسمی‬ ‫م الف ‪117‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪486 -93‬ص‪38‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 579778‬و شـماره شاسـی ‪ 285098‬مربـوط بـه احمـد تابع بردبـار فرزنـد چنگیـز مفقـود‬ ‫گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب یوسف اقاجری فرزند یداله به شماره شناسنامه ‪ 45‬صادره از اغاجاری‬ ‫در مقطع کاردانی رشته الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی بهبهان با شماره ‪ 215/924/192‬مفقود‬ ‫گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫بهبهان به نشـانی دانشـگاه ازاد اسلامی ارسال نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/05/30 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫گواهـی موقـت مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب یوسـف اریایی منـش فرزنـد عباسـقلی بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 1850156425‬صـادره از بهبهـان در رشـته الکتروتکنیـک‪ -‬بـرق صنعتـی در مقطـع کاردانـی پیوسـته در‬ ‫نظـام اموزشـی تمـام وقـت بـه شـماره ‪ 1394/02/07-215/942/67‬صـادره از دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫بهبهان واحد امام رضا(ع) مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/03/18-140060318019001529‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی بهـرام پورعبرتی ریـک فرزنـد عبرت اله بـه شماره شناسـنامه ‪ 2973‬صـادره از‬ ‫تالش در ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت ‪ 140/45‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 10456‬از ‪ 8‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 602‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای عبرت الـه اسـدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/431‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/03/30-140060318011004200‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد فالح زاده ندامانـی فرزنـد زین علـی بـه شماره شناسـنامه ‪257‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 256/67‬مترمربـع مشـتمل بـر اعیـان‬ ‫احداثی بمساحت ‪ 134‬مترمربع پال ک ‪ 10413‬فرعی از ‪ 42‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 274‬فرعی‬ ‫از ‪ 42‬اصلـی واقـع در قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت محمداسـمعیل قاسـمی محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد می توانند از تاریخ‬ ‫اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12000684‬مـورخ ‪ 1397/02/25‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک نکا تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫مجید قلی نژادللردی به شماره ملی ‪ 4999594137‬فرزند نصراله در ششدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 111/42‬مترمربـع پلا ک ‪ 55‬اصلـی‬ ‫واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 18‬ثبـت نـکا بـه کالسـه ‪ 495/96‬خریـداری شـده از‬ ‫اقـای عبدالحسـین رسـولی محـرز گردیـده‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود تـا درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی‪ ،‬بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/02 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1161459‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان نـکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 12007379‬و ‪ 12007380‬مـورخ ‪ 1396/08/24‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان اقای یوسـفعلی‬ ‫بخشی سـنه کوری بـه شـماره ملـی ‪ 2090685239‬فرزنـد نورمحمـد در ‪4‬سـهام مشـاع از‬ ‫‪6‬سـهم ‪5‬دانـگ و ‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بانضمـام ‪4‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 100/86‬مترمربـع و خانـم ملیحـه ا کبری قلعه سـری‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 4999514907‬فرزنـد حسـینعلی در ‪2‬سـهم مشـاع از ‪6‬سـهم از ‪5‬دانـگ و‬ ‫‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ‪2‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیانـی یکبـاب‬ ‫خانـه مسـاحت ‪ 100/86‬مترمربـع از پلا ک ‪ 28‬اصلـی بـه کالسـه های ‪ 34/96‬و ‪35/96‬‬ ‫واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 9‬ثبـت ملـک نـکا اراضـی اومـال و قلعه سـر کـه مابقـی عرصـه تـا‬ ‫سـطح ششـدانگ وقـف می باشـد‪ ،‬خریـداری شـده از اقـای سیدحسـن نظـام زاده محـرز‬ ‫گردیـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود تا‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‪ ،‬بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ اعتراض‪ ،‬دادخواسـت اعتراض‬ ‫بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫امیر خندان رباطی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1161623‬‬ ‫شهرستاننکا‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫در اجـرای بنـد الـف مـاده ‪ 7‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از‬ ‫تولیـد و عرضـه مسـکن اسـامی اشـخاصی کـه نسـبت بـه تصرفـات انهـا در محـدوده‬ ‫یگـردد‪:‬‬ ‫مسـکونی انابـد بخـش ‪ 4‬بردسـکن بـه شـرح زیـر ا گهـی م ‬ ‫پال ک ‪ 85‬اصلی اراضی انابد بخش ‪ 4‬بردسکن‬ ‫ششـدانگ یکبـاب منـزل قسـمتی از پلا ک ‪ 187‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 167/67‬مترمربع‬ ‫بـه نـام مبارکـه حسـین زاده فرزنـد حسـین کالسـه ‪ 4235‬کـه در تاریـخ ‪1400/05/25‬‬ ‫سـاعت ‪ 9‬صبـح در محـل تحدیـد خواهـد شـد‪ .‬لـذا مراتـب بـه علـت عـدم دسترسـی‬ ‫بـه مالکیـن‪ ،‬ا گهـی‪ ،‬تـا چنانچـه اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مـدت بیسـت‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک بردسـکن تسـلیم نماینـد‪.‬‬ ‫معترضیـن پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت یک ماه مهلـت دارند که دادخواسـت‬ ‫خود را به اداره تقدیم و گواهی طرح دعوی به ثبت محل ارائه دهند‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫پـس از اتمـام مهلـت یـاد شـده سـند مالکیـت مربوطـه بـه نـام متصرفیـن صـادر خواهـد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/02 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان بردسکن‬ ‫مفقودی‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماه چهارم سال ‪ 1400‬حوزه ثبتی داالهو‬ ‫(بخش ‪ 5‬کرمانشاه)‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت و مـواد ‪ 59‬و ‪ 25‬ائین نامه قانون ثبت اشـخاصی‬ ‫کـه نسـبت بـه املا ک مجهول المالـک در سـه مـاه اول سـال ‪ 1400‬تقاضـای ثبـت‬ ‫نموده انـد بشـرح ذیـل ا گهـی و بـه اطلاع عموم می رسـاند‪:‬‬ ‫‪ -1‬دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه نمایندگـی بنیـاد مسـتضعفان انقلاب‬ ‫اسلامی (سـازمان امـوال و املا ک) تقاضـای ثبـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 80/50‬مترمربـع تحـت پلا ک ‪ 633‬فرعـی از یـک اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه حـوزه ثبتـی داالهـو را دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه نمایندگـی بنیـاد مسـتضعفان انقلاب‬ ‫اسلامی (سـازمان امـوال و املا ک) تقاضـای ثبـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی دیـم بمسـاحت ‪ 41880/88‬مترمربـع تحـت پلا ک ‪ 1472‬فرعـی از یـک‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه حـوزه ثبتـی داالهـو را دارد‪.‬‬ ‫لـذا برابـر مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک‪ ،‬هر کس نسـبت به مـورد تقاضای‬ ‫فوق الذکـر اعتـراض دارد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی (اول مـرداد مـاه‬ ‫‪ )1400‬بـه مـدت ‪ 90‬روز درخواسـت اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫داالهـو تسـلیم نمایـد‪ .‬و نیـز چنانچـه بیـن تقاضا کننـده ثبـت و دیگـری قبـل‬ ‫از انتشـار ا گهـی نوبـت اول‪ ،‬دعوایـی اقامـه و در جریـان باشـد‪ ،‬کسـی کـه طـرف‬ ‫دعـوا بـا تقاضا کننـده ثبـت اسـت‪ ،‬باید برابر مـاده ‪ 17‬قانون ثبت اسـناد و امال ک‪،‬‬ ‫گواهـی مشـعر بـر جریـان دعـوا ظـرف مـدت ‪ 90‬روز مذکـور بـه اداره ثبـت داالهـو‬ ‫تسـلیم نمایـد واال حـق او سـاقط می شـود‪ .‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصله ‪30‬‬ ‫روز منتشـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/01 :‬‬ ‫خلیـل بسـاطی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪37‬‬ ‫داالهـو‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001001260‬مـورخ ‪ 1400/03/15‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بیرجنـد تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقای موسـی عنانـی فرزند محمدامیر بشماره شناسـنامه ‪2‬‬ ‫صـادره از قهسـتان در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 125/45‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1396‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت‬ ‫ملک بیرجند از محل مالکیت محمدحسـین دسـتگردی محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/31 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بیرجند‬ ‫م الف ‪00/273‬‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت پالـس بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1387‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 768-56179‬و شـماره موتـور ‪ 15073‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ 8715948‬بـه نـام جـواد قدیمـی فرزنـد محمدحسـین بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 0946022321‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪507‬‬ ‫ا گهی نوبتی و تحدید حدود اختصاصی تقاضای ثبت ملک حوزه‬ ‫ثبتی سوادکوه شمالی‬ ‫امال کی که مطابق ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و ائین نامـه مربوطـه در هیئـت حـل اختلاف‪ ،‬هیئـت‬ ‫یگـردد به شـرح زیر ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫منجـر بـه صـدور رای م ‬ ‫املا ک متقاضیـان واقـع در قریـه بورخیـل پلا ک ‪ 347‬فرعـی ‪ 192‬اصلـی‬ ‫بخش ‪ 15‬حوزه ثبت سوادکوه شمالی به مالکیت محمد متانی بورخیلی‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 240/81‬مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه از مهـدی متانی بورخیلـی‬ ‫مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫لذا کسانی که نسبت به امال ک فوق اعتراض دارند‪ ،‬می توانند به استناد‬ ‫مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت از تاریـخ اولیـن انتشـار بـه مـدت ‪ 90‬روز درخواسـت‬ ‫واخواهـی خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬ا گـر بیـن‬ ‫تقاضا کننـده و دیگـری‪ ،‬قبـل از انتشـار ایـن ا گهـی دعوایـی در مراجـع‬ ‫قضایی اقامه شـده باشـد‪ ،‬معترض باید گواهی تقدیم دادخواسـت را به‬ ‫ایـن اداره تحویـل دهـد‪ .‬دراینصورت اقدامـات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی تسـلیم‬ ‫نگـردد و یـا گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل‪ ،‬بـه این‬ ‫اداره تحویـل نشـود‪ ،‬اداره ثبـت اقـدام به صدور سـند مالکیت می نماید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 30‬روز منتشـر خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا‬ ‫املا ک مذکـور کـه طبـق ماده ‪ 13‬فوق ا گهی گردید‪ ،‬تحدیـد حدود ان به‬ ‫صـورت هم زمـان انجـام می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/01 :‬‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪ 1156881‬مهـدی ازاد‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک سـوادکوه شـمالی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره ‪ 140060306005002928‬مورخ‬ ‫‪ 1400/04/16‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانـم فاطمـه شورگشـتی فرزنـد محمدعلـی نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 105/28‬مترمربع از پال ک شـماره ‪ 2291‬اصلی‬ ‫واقـع در اراضـی شـهر بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫خانـم قمـر پـوالدزره فرزنـد حسـین محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا درصورتی که اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در‬ ‫روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصورت اقدامات ثبت موکـول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪2929‬‬ ‫یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/240‬‬ ‫ا گهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسمی (نوبت اول)‬ ‫برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان سنندج‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده‪ .‬لذا بدینوسیله مشخصات‬ ‫ملک در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی‬ ‫یگـردد‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مرجـع قضایـی تقدیـم نمـوده و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت طبـق مقـررات‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی و بـاغ بـه نـام اقـای جلیـل مـرادی فرزنـد احمد به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از دهگالن با کد ملی ‪ 5589738407‬تحت پال ک ‪ 53‬فرعی‬ ‫از ‪ 6‬اصلـی بخـش ‪ 11‬سـنندج بـه مسـاحت ‪ 1586/52‬مترمربـع خریـداری شـده از نسـق‬ ‫صدیـق خواسـتارزار ع صاحب بـه ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای تازه ابـاد چهل گزی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1744‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خودرو وانت پیکان به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪826 -29‬ب‪ 19‬و شماره شاسی ‪ 12173532‬و شماره موتور ‪ 11285002780‬به نام امید‬ ‫مروتـی مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫داالهو‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت خودرو سـواری پژو ‪ 206‬به رنگ سـفید مدل ‪ 1392‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪846 -19‬ن‪ 92‬و شـماره موتـور ‪ 182A0121872‬و شـماره شاسـی ‪NAAP03EELJ174104‬‬ ‫بـه نـام معصومـه یارکـردکان بـا کـد ملـی ‪ 3251369581‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محسـن نظـری مالـک خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪588 -29‬ب‪ 98‬و شـماره شاسـی ‪ 81554109‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 11158147674‬به علت فقدان اسـناد فروش (سـند کمپانی) تقاضای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو‬ ‫مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت‬ ‫مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک تحصیلـی اینجانـب معصومـه کـردکان فرزنـد باقـر بـه شماره شناسـنامه ‪15644‬‬ ‫صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی اموزشی صادره از‬ ‫واحد دانشـگاه کرمانشـاه با شـماره ‪/4723‬ا مورخ ‪ 1381/04/31‬مفقود گردیده اسـت‬ ‫و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصل مـدارک را بـه دانشـگاه ازاد واحد‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬به نشانی دانشگاه ازاد اسالمی کرمانشاه ارسال نمایند‪ .‬مراتب در سه نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/06/01 :‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002000630‬مـورخ ‪ 1400/04/13‬هیـات اول موضـوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابـاد غـرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای علی نقـی رشـیدی فرزنـد کریـم بشماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب‪،‬‬ ‫ولیعصـر‪ ،‬شـهرک اندیشـه در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 74/13‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 2657‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬ولیعصـر‪ ،‬شـهرک اندیشـه خریـداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای شـریفی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/15 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫‪ 1/62‬الف‬ ‫ا گهی تحدید حدود عمومی‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود عمومـی املا ک مربـوط بـه حـوزه ثبتـی شهرسـتان خـاش واقـع در بخـش ‪ 4‬بلوچسـتان شهرسـتان‬ ‫خـاش در اجـرای مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪:‬‬ ‫امال ک واقع در قطعه ‪ 1‬از بخش ‪ 4‬بلوچستان شهر خاش‬ ‫‪ -1‬پال ک ‪ 5440/433‬اصلی اقای ابراهیم شهنوازی فرزند گل محمد ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪ 109700‬مترمربع واقع در منطقه روتک گورانی‬ ‫تاریخ تحدید حدود یکشنبه ‪1400/05/24‬‬ ‫یشـریف فرزنـد یحـی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 150000‬مترمربـع واقـع در منطقـه دشـت ابخـوان‪،‬‬ ‫‪ -2‬پلا ک ‪ 6858‬اصلـی اقـای رسـول بخـش معلوم زه ‬ ‫روسـتای رسـول اباد‬ ‫تاریخ تحدید حدود دوشنبه ‪1400/05/25‬‬ ‫امال ک واقع در قطعه ‪ 2‬از بخش ‪ 4‬بلوچستان شهرستان خاش‬ ‫‪ -3‬پال ک ‪ 927/629‬اصلی خانم سودابه هاشمزهی فرزند صفر ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 309‬مترمربع واقع در شهر تفتان‪ ،‬حاشیه خیابان شهیدقاسم سلیمانی‬ ‫‪ -4‬پال ک ‪ 927/630‬اصلی خانم ثریا هاشمزهی فرزند قادرداد ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 239/30‬مترمربع واقع در شهر تفتان‪ ،‬حاشیه خیابان شهیدقاسم سلیمانی‬ ‫‪ -5‬پلا ک ‪ 927/631‬اصلـی اقـای داود هاشـمزهی فرزنـد قـادرداد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن در حـال سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 425/60‬مترمربـع واقـع در شـهر تفتـان‪ ،‬کوچـه‬ ‫‪10‬متـری منشـعبه از بلـوار شهیدحاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫‪ -6‬پال ک ‪ 927/632‬اصلی اقای مسعود هاشمزهی فرزند قادرداد ششدانگ یک قطعه زمین در حال ساختمان به مساحت ‪ 501‬مترمربع واقع در شهر تفتان‪ ،‬کوچه ‪10‬متری‬ ‫منشعبه از خیابان خاتم االنبیاء‬ ‫‪ -7‬پلا ک ‪ 927/633‬اصلـی اقـای داریـوش هاشـمزهی فرزنـد قـادرداد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن در حـال سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 240‬مترمربـع واقـع در شـهر تفتـان‪ ،‬کوچـه‬ ‫‪10‬متـری منشـعبه از خیابـان کارگر‬ ‫‪ -8‬پال ک ‪ 927/635‬اصلی اقای عبدالرحمن هاشمزهی فرزند سهراب ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 219‬مترمربع واقع در شهر تفتان‪ ،‬کوچه ‪10‬متری منشعبه از خیابان‬ ‫خاتم االنبیاء‬ ‫تاریخ تحدید حدود سه شنبه ‪1400/05/26‬‬ ‫‪ -9‬پال ک ‪ 6859‬اصلی اقای شـیرعلی جمشـیدزهی فرزند شـهدر ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای یک حلقه چاه ابی به مسـاحت ‪ 25878‬مترمربع واقع در روسـتای‬ ‫پولچاه‬ ‫‪ -10‬پلا ک ‪ 6860‬اصلـی اقـای شـیرعلی جمشـیدزهی فرزنـد شـهدر ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دارای یـک حلقـه چـاه ابـی بـه انضمـام شـناور داخـل در ان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 29366‬مترمربـع واقـع در منطقـه سـرند و کانـی‪ ،‬روسـتای پولچـاه‬ ‫تاریخ تحدید حدود شنبه ‪1400/05/30‬‬ ‫‪ -11‬پلا ک ‪ 6867/1‬اصلـی اقـای عبدالصمـد ریگـی فرزنـد لعل محمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حق الشـرب از یـک حلقـه چـاه و موتورپمـپ ابـی منصوبـه در ان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 161653‬مترمربـع واقـع در منطقـه گوهرکـوه زیروکـی‬ ‫‪ -12‬پلا ک ‪ 6867/2‬اصلـی اقـای عبدالصمـد ریگـی فرزنـد لعل محمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حق الشـرب از یـک حلقـه چـاه و موتورپمـپ ابـی منصوبـه در ان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 19477/50‬مترمربـع واقـع در منطقـه گوهرکـوه زیروکـی‬ ‫‪ -13‬پلا ک ‪ 6867/3‬اصلـی اقـای عبدالصمـد ریگـی فرزنـد لعل محمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حق الشـرب از یـک حلقـه چـاه و موتورپمـپ ابـی منصوبـه در ان به‬ ‫مسـاحت ‪ 22162‬مترمربـع واقـع در منطقـه گوهرکـوه زیروکی‬ ‫‪ -14‬پلا ک ‪ 6867/4‬اصلـی اقـای عبدالصـد ریگـی فرزنـد لعل محمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حق الشـرب از یـک حلقـه چـاه و موتورپمـپ ابـی منصوبـه در ان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 35635‬مترمربـع واقـع در منطقـه گوهرکـوه زیروکـی‬ ‫تاریخ تحدید حدود یکشنبه ‪1400/05/31‬‬ ‫امال ک واقع در قطعه ‪ 3‬از بخش ‪ 4‬بلوچستان شهر خاش‬ ‫‪ -15‬پال ک ‪ 6869‬اصلی اقای کمال کرد فرزند ملک محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 834‬مترمربع واقع در منطقه سنگان مرکزی‬ ‫تاریخ تحدید حدود دوشنبه ‪1400/06/01‬‬ ‫تحدید حدود امال ک فوق در وقت اداری موعد مقرر در محل وقوع ملک به عمل خواهد امد‪ .‬لذا برحسب ماده ‪ 14‬قانون ثبت‪ ،‬به مالکین و صاحبان امال ک مجاور پال ک های‬ ‫یگـردد در روز و سـاعت مقـرر در ا گهـی در محـل حضـور بهـم رسـانند و چنانچـه هر یک از صاحبـان امال ک و نماینده قانونی انها در موقع تحدیـد حدود در محل‬ ‫فوق الذکـر اعلام م ‬ ‫حاضر نباشند‪ ،‬تحدید حدود امال ک فوق برطبق ماده ‪ 15‬قانون ثبت‪ ،‬با حضور و معرفی مجاورین به عمل خواهد امد و چنانچه مطابق با ماده ‪ 20‬قانون ثبت و مواد ‪ 74‬و ‪86‬‬ ‫ً‬ ‫ائین نامه ثبت هر یک از مجاورین یا صاحبان حقوق ارتفاقی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تقدیم و رسـید دریافت نمایند و ظرف مدت‬ ‫‪ 30‬روز از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت اسـناد و امال ک دادخواسـت خود را به مرجع ذیصالح قضایی محل تقدیم و گواهی مربوطه را اخذ و به اداره ثبت اسـناد محل ارائه‬ ‫نمایند‪ ،‬واال حق او ساقط و عملیات ثبتی برابر با مقررات ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/02 :‬‬ ‫م الف ‪308‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1167976‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫جناب اقای دکتر بابک پیدایش‬ ‫جناباقایدکترمحسناثنی عشری‬ ‫تقدیروتشکر‬ ‫بــا ســام‪ /‬وظیفــه خــود می دانــم از تــاش و زحمــات خســتگی ناپذیر شــما درجهــت بهبــودی بیمــاری خــود و خانــواده ام تقدیــر و تشــکر‬ ‫ویــژه ای داشــته باشــم‪ .‬به یــاد مـی اورم لحظاتــی کــه در بســتر بیمــاری بــودم و هیــچ امیــدی بــه زنده ماندن نداشــتم‪ ،‬چگونه شــما پزشــکان‬ ‫دلسوز و وظیفه شناس و همکاران مهربانتان‪ ،‬همچنین پرستاران شب زنده دار و کارکنان همیشه در صحنه بیمارستان و خدمتکاران‪،‬‬ ‫بــا اخــاق حســنه و مهربانــی و فــدا کاری و احســاس مســئولیت فوق العــاده در شــرایط کرونایــی به طــور عاطفی بــرای نجات جان خــودم و‬ ‫ً‬ ‫خانــواده ام در تــاش و تکاپــو بودیــد و کامــا درک کــردم کــه بــدون چشم داشــت مالــی‪ ،‬تنهــا درجهــت حفــظ جــان بیمــاران و به خاطر‬ ‫رضــای خداونــد‪ ،‬ســامتی خودتــان را درگــرو جــان مــن و امثــال مــن گذاشــتید‪ .‬لــذا برحســب ایه شــریفه «من لم یشــکر المخلوق‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لم یشــکر الخالق» بدین وســیله مراتب تشــکر و ســپاس خود را تقدیم می نمایم‪ .‬شــکی نیســت که اوال خدمات و تالش های‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شــما در پیشــگاه عــدل الهــی فرامــوش نخواهد شــد‪ ،‬ثانیا صمیمانه سپاســگزار زحمات شــما هســتم‪ ،‬ثالثــا از پــروردگار‬ ‫عالــم خواســتارم کــه خدمــات بی شــائبه و مخلصانــه شــما را بپذیــرد و ان را مایــه خوشــبختی و ســعادت دنیــا و‬ ‫اخرتتــان قــرار داده و مشــمول دعــای ال اهلل باشــید و ایــن خدمات و زحمات فراموش نشــدنی گران ســنگ‬ ‫در شــما و نســل شــما مســتدام باشد‪.‬‬ ‫در پایــان جــا دارد کــه از رئیــس بیمارســتان شــهید مصطفــی خمینــی(ره) بهبهــان‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر محمدحســین شــیریان تقدیــر و تشــکر ویــژه ای‬ ‫داشته باشم که توانسته چنین پزشکان و کارکنان با مسئولیت‬ ‫و فــدا کاری را در زیــر ســایه خــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫با احترام؛ سید جعفر سیف السادات‬ صفحه 2 ‫ا گهی ‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2284‬‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه اول سال ‪1400‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قوچان‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان قوچان مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بالمعارض انان محـرز و رای الزم صـادر گردیده جهت‬ ‫اطلاع عمـوم به شـرح ذیـل ا گهی می گـردد‪:‬‬ ‫در اجـرای مـواد ‪ 11‬و ‪ 12‬قانـون ثبـت و مـاده ‪ 59‬ائین نامـه قانـون ثبـت اسـامی اشـخاصی کـه نسـبت بـه املا ک انها پذیـرش ثبت به عمل‬ ‫امده و همچنین پرونده هایی که در اجرای قانون تعیین و تکلیف پذیرش درخواسـت ثبت گردیده اسـت به شـرح ذیل جهت اطالع‬ ‫عمومی ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫امال ک واقع در قطعه ‪ 1‬از بخش ‪ 4‬بلوچستان شهر خاش‬ ‫‪ -1‬پلا ک ‪ 695/913‬اصلـی اقایـان جان محمـد کـرد فرزنـد کمـال دارای هفتـاد سـهم مشـاع و یعقـوب ازادی فرزنـد خـداداد دارای دوازده سـهم مشـاع و اسـحق میربلوچ زهـی فرزنـد‬ ‫مصطفی دارای سـی سـهم مشـاع و خانم در بی بی کردی تمندانی فرزند حسـین دارای بیسـت و چهار سـهم مشـاع و اقای رحمت ترشـابی فرزند عباس دارای دوازده سـهم مشـاع و‬ ‫موسـی شـهنوازی فرزند پیری دارای شـش سـهم مشـاع و محمدعلی بس کرد فرزند جان محمد دارای بیسـت و چهار سـهم مشـاع و محمدعلی جمالزهی فرزند اسـکندر دارای شـش‬ ‫سهم مشاع و جنگی حسین زهی زمانی فرزند ملکشاه دارای بیست و چهار سهم مشاع و رسول باشام ازادی فرزند قجر دارای پنجاه و چهار سهم مشاع و محمد باشام ازادی فرزند‬ ‫رسـول دارای بیسـت و چهـار سـهم مشـاع و محبـت کـردی فرزنـد مسـکان دارای پنجـاه و نـه سـهم مشـاع همگـی از ‪408‬سـهم کل ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 113693‬مترمربـع واقـع در خیابـان ‪20‬متـری از جاده پشـتکوه‬ ‫‪ -2‬پلا ک ‪ 5440/435‬اصلـی اقـای عبدالغفـور یارمحمدزهـی فرزنـد نظـر ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دارای نخیلات بـه انضمـام موتورپمـپ ابـی منصوبه در ان به مسـاحت‬ ‫‪ 31401‬مترمربـع واقـع در منطقـه روتـک گورانی‬ ‫یبـی گل شـه نوازی فرزنـد محمدرسـول ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی دارای نخیالت به انضمام یک حلقه چـاه و موتورپمپ ابی منصوبه‬ ‫‪ -3‬پلا ک ‪ 5440/440‬اصلـی خانـم ب ‬ ‫در ان بـه مسـاحت ‪ 41972/50‬مترمربـع واقـع در منطقه روتک گورانی‬ ‫‪ -4‬پلا ک ‪ 6871‬اصلـی اقـای بابـک شـهنوازی فرزنـد صیدمحمـد مقـدار ‪84‬سـهم از مـدار ‪288‬سـهم کل ششـدانگ برحسـب دوازده شـبانه روز بـه مسـاحت ‪ 81710‬مترمربـع واقـع در‬ ‫منطقـه دوربـن بهادراباد‬ ‫‪ -5‬پال ک ‪ 6872‬اصلی اقای درمحمد عیدوزهی فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین دیمی به مساحت ‪ 30000‬مترمربع واقع در منطقه شرق اسماعیل اباد‬ ‫‪ -6‬پال ک ‪ 6873‬اصلی اقای درمحمد عیدوزهی فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین دیمی به مساحت ‪ 39900‬مترمربع واقع در منطقه شرق اسماعیل اباد‬ ‫‪ -7‬پلا ک ‪ 6876‬اصلـی اقـای محمـد عیدوزهـی فرزنـد مـراد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن در حـال سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 112‬مترمربـع واقـع در حاشـیه خیابان دسترسـی به مـوازات‬ ‫جـاده خـاش بـه زاهدان‬ ‫‪ -8‬پال ک ‪ 6879‬اصلی اقای محمد عیدوزهی فرزند مراد ششـدانگ یک قطعه زمین در حال سـاختمان به مسـاحت ‪ 119/70‬مترمربع واقع در منطقه هواشناسـی‪ ،‬تقاطع خیابان‬ ‫دسترسی و ‪40‬متری‬ ‫‪ -9‬پال ک ‪ 6880‬اصلی اقای محمد عیدوزهی فرزند مراد ششـدانگ یک قطعه زمین در حال سـاختمان به مسـاحت ‪ 112/40‬مترمربع واقع در حاشـیه خیابان دسترسـی به موازات‬ ‫جـاده خاش بـه زاهدان‬ ‫‪ -10‬پلا ک ‪ 6881‬اصلـی اقـای محمـد عیدوزهـی فرزنـد مـراد ششـدانگ یـک قطعـه زمین در حال سـاختمان به مسـاحت ‪ 112‬مترمربع واقع در منطقه هواشناسـی‪ ،‬خیابان دسترسـی‬ ‫بـه مـوازات جـاده خاش بـه زاهدان‬ ‫‪ -11‬پلا ک ‪ 6882‬اصلـی اقـای محمـد عیدوزهـی فرزنـد مـراد ششـدانگ یـک قطعـه زمین محصور به مسـاحت ‪ 88‬مترمربع واقع در حاشـیه خیابان دسترسـی به مـوازات جاده خاش‬ ‫بـه زاهدان‬ ‫‪ -12‬پال ک ‪ 6883‬اصلی اقای محمد عیدوزهی فرزند مراد ششـدانگ یک قطعه زمین محصور به مسـاحت ‪ 128‬مترمربع واقع در حاشـیه خیابان دسترسـی به موازات جاده خاش‬ ‫به زاهدان‬ ‫‪ -13‬پال ک ‪ 6884‬اصلی اقای محمد عیدوزهی فرزند مراد ششـدانگ یک قطعه زمین محصور به مسـاحت ‪ 176‬مترمربع واقع در حاشـیه خیابان دسترسـی به موازات جاده خاش‬ ‫به زاهدان‬ ‫امال ک واقع در قطعه ‪ 2‬از بخش ‪ 4‬بلوچستان شهرستان خاش‬ ‫‪ -14‬پال ک ‪ 1462/187‬اصلی خانم ماه بی بی شه بخش گوهرکوه فرزند بیجار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 10306‬مترمربع واقع در گوهرکوه‪ ،‬روستای اسالم اباد‬ ‫‪ -15‬پلا ک ‪ 6857‬اصلـی اقـای عبدالواحـد شـیهکی فرزنـد کائـم ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 780‬مترمربـع واقـع در شـهر نوک ابـاد‪ ،‬حاشـیه جـاده اصلـی نوک ابـاد بـه طـرف‬ ‫گوهرکوه‬ ‫امال ک واقع در قطعه ‪ 3‬از بخش ‪ 4‬بلوچستان شهرستان خاش‬ ‫‪ -16‬پال ک ‪ 6874‬اصلی اقای ادهم ایرندگانی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین در حال احداث بنا به مساحت ‪ 500‬مترمربع واقع در منطقه ایرندگان باالقلعه‪ ،‬جنب منزل‬ ‫مالقادرو‬ ‫‪ -17‬پال ک ‪ 6875‬اصلی اقای ادهم ایرندگانی فرزند محمد ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشـرب از قنات ده قلعه به مسـاحت ‪ 1523‬مترمربع واقع در منطقه ایرندگان‬ ‫باالقلعه‪ ،‬جنب رودخانه‬ ‫امال ک واقع در قطعه ‪ 3‬از بخش ‪ 4‬بلوچستان شهرستان خاش‬ ‫‪ -18‬پال ک ‪ 6868‬اصلی اقای کندل کرد فرزند نظر ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪ 1505‬مترمربع واقع در منطقه سنگان سفلی‪ ،‬پایین تر از سرو کهنسال‬ ‫‪ -19‬پال ک ‪ 6870‬اصلی اقای کندل کرد فرزند نظر ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 2115‬مترمربع واقع در منطقه سنگان سفلی‪ ،‬پایین تر از سرو کهنسال‬ ‫ا گهی اصالحی‬ ‫‪ -20‬پلا ک ‪ 5440/430‬اصلـی خانـم رقیـه شـهنوازی فرزنـد نوشـک ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دارای یـک حلقـه چـاه و موتورپمـپ ابـی منصوبـه در ان به مسـاحت ‪74570‬‬ ‫ً‬ ‫مترمربـع واقـع در منطقـه روتـک کـه در ا گهـی قبلـی شـماره پلا ک اشـتباها ‪ 5440/435‬اصلـی ا گهی گردیده اسـت‪.‬‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه املا ک منـدرج در ایـن ا گهـی اعتـراض دارد‪ ،‬می توانـد مطابـق مـواد ‪ 16‬و ‪ 17‬قانون ثبت‪ ،‬مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نامه قانون ثبت و همچنین طبق تبصـره ‪ 2‬ماده واحد‬ ‫قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی که فاقد سـابقه ثبت مصوبه ‪ 1373/07/25‬بایسـتی ظرف ‪ 90‬روز از تاریخ انتشـار اولین ا گهی نوبتی و نسـبت به ا گهی های اصالحی‬ ‫ً‬ ‫بـه مـدت ‪ 30‬روز از تاریـخ انتشـار اولیـن نوبـت ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و امال ک شهرسـتان خاش تسـلیم و رسـید اخذ نمایند و پس از تاریخ تسـلیم باید ظرف‬ ‫مدت یک ماه‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی محل وقوع ملک تقدیم و گواهی الزم را اخذ و به اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش تحویل نمایند واال پس از‬ ‫گذشـت موعد مقرر و نرسـیدن اعتراض‪ ،‬حق او سـاقط خواهد شـد‪ .‬و چنانچه بین معترض و مسـتدعی ثبت‪ ،‬دعوی در دادگاه مطرح اسـت‪ ،‬کسـی که با مسـتدعی ثبت طرف دعوی‬ ‫اسـت در مهلت های مذکور باید گواهی الزم اخذ و به اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان خاش تسـلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫م الف ‪309‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1167978‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بخش یک قوچان‬ ‫‪ -1‬قسـمتی از پال ک باقیمانده ‪ 952‬اصلی اقای مرتضی محمدی مقدم نسـبت به ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 124/80‬مترمربع از محل مالکیت رسـمی‬ ‫و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -2‬قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1659‬اصلـی اقـای غالمرضـا بهـروش نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 60/84‬مترمربـع خریـداری مع الواسـطه از‬ ‫محمدتقـی چرمچـی مالـک رسـمی‬ ‫‪ -3‬قسـمتی از پلا ک ‪ 2304‬اصلـی خانـم محبوبـه اذری امیرابـاد نسـبت بـه ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 248/85‬مترمربع خریـداری بدون واسـطه از‬ ‫اقای عباسـعلی اذری امیراباد مالک رسـمی‬ ‫‪ -4‬قسمتی از پال ک ‪ 2538‬اصلی اقای برات مهدوی نژاد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 11/70‬مترمربع از محل مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫و خریداری مع الواسطه از صدری جهان و محمدرحیم کریمی مالکین رسمی‬ ‫‪ -5‬قسمتی از پال ک ‪ 4537‬اصلی اقای سعید بهشتی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 113/95‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای عزیزاله فالح‬ ‫مالک رسمی‬ ‫‪ -6‬قسمتی از پال ک یک فرعی از ‪ 4550‬اصلی اقای حسن سلیمی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 196/54‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای‬ ‫غالمحسین غالمی مالک رسمی‬ ‫‪ -7‬اراضـی شـهرکهنه پلا ک ‪ 3‬اصلـی بخـش ‪ 2‬قوچـان پلا ک ‪ 916‬فرعـی اقـای یوسـف محمدعلی پورثانـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ میمـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 2893/3‬مترمربـع از محـل مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی و خریـداری مع الواسـطه از اقـای محمدرضـا محمدعلی پورثانـی و خانـم حوریـه محمدعلی پورثانی‬ ‫مالکین رسـمی‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اراضی فرخان علیا پالک ‪ 166‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‬ ‫‪ -8‬اقـای محمدرضـا فنائـی نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل به مسـاحت ‪ 115/31‬مترمربـع خریداری مع الواسـطه از اقایـان خان محمد و علی ا کبر شـهرت هر دو‬ ‫ا کبری فرخانی مالکین رسـمی‬ ‫‪ -9‬اقـای ابوالفضـل خلیقـی نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منزل بـه مسـاحت ‪ 121/05‬مترمربع خریـداری مع الواسـطه از اقایان محمدرسـول ا کبری مهر و حمیدرضا‬ ‫ا کبرفرخانی مالک رسـمی‬ ‫‪ -10‬اقای مرتضی احتساب نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 195/50‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای محمد ولی بیگی فرخانی مالک رسمی‬ ‫‪ -11‬اقای مرتضی احتساب نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 197/91‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای محمد ولی بیگی فرخانی مالک رسمی‬ ‫‪ -12‬اقای مرتضی احتساب نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 227/83‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای محمد ولی بیگی فرخانی مالک رسمی‬ ‫‪ -13‬اقای مرتضی احتساب نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 197/25‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای محمد ولی بیگی فرخانی مالک رسمی‬ ‫‪ -14‬خانـم زهـره نجـف نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 144/70‬مترمربـع خریـداری مع الواسـطه از اقایـان رضـا صاحبکارفرخانـی و صفـر محمـد‬ ‫بگی فرخانـی مالکیـن رسـمی‬ ‫‪ -15‬قسـمتی از پلا ک ‪ 859‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی و قسـمتی از پلا ک ‪ 166‬اصلـی‪ ،‬اقـای علی ا کبـر حق پنـاه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪130/75‬‬ ‫مترمربـع خریـداری مع الواسـطه از خانـم رقیـه خدابخشـی و اقـای نظـر نظرنام فرخانـی مالـک رسـمی‬ ‫‪ -16‬قسـمتی از پلا ک ‪ 39‬فرعـی خانـم طیبـه یغمائـی نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 127/39‬مترمربـع خریـداری مع الواسـطه از اقـای محمـد‬ ‫بابادیزاونـدی مالـک رسـمی‬ ‫‪ -17‬قسمتی از پال ک ‪ 39‬فرعی اقای حجت یاقوتی گوجه نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 85/87‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای بابا رستم‬ ‫فرخانی مالک رسمی‬ ‫‪ -18‬اراضی کالته مصطفی پال ک ‪ 169‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‪ ،‬تمامت پال ک ‪ 2007‬فرعی از ‪ 169‬اصلی و قسمتی از پال ک ‪ 169‬اصلی اقای سلطانعلی نیرومنداسی بالغ‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 132/18‬مترمربـع مالکیـت رسـمی متقاضـی و خریـداری مع الواسـطه از اقـای عیدمحمد موسـی پورفرخانی مالک‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -19‬اراضی نظراباد پال ک ‪ 172‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان خانم میترا ثنائی نقاب نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 100/87‬مترمربع خریداری مع الواسطه‬ ‫از اقای محمدنقی میم پرور مالک رسمی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪ ،‬یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫ً‬ ‫بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از املا ک کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفته نشـده واحد ثبتی بـا رای هیـات پس از‬ ‫تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان‬ ‫ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود واحـد ثبتی ا گهی تحدید حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/15 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و‬ ‫بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شرح ذیل ا گهی‬ ‫می گـردد‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پال ک ‪ 25‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 17631‬فرعـی بنـام اقـای ناصر جعفری نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین کـه در ان‬ ‫احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 225/27‬مترمربع خریداری بدون واسـطه از اقای‬ ‫رحمن بابائی مالک رسـمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبت موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪ ،‬یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع‬ ‫عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1160789‬‬ ‫و امال ک قائم شهر‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه دوم سال ‪1400‬‬ ‫برابـر مـاده ‪ 12‬و ‪ 25‬قانـون ثبـت و مـواد ‪ 54‬و ‪ 59‬ائین نامـه مذکـور‪،‬‬ ‫اینـک امال کـی کـه جـزء حـوزه ثبتـی قزویـن مجهول المالـک بـوده و‬ ‫در سـه ماهـه اول سـال ‪ 1400‬اظهارنامـه انهـا برگشـته و یـا امال کـی کـه‬ ‫ا گهـی نوبتـی انهـا اشـتباه بـوده و طبـق رای هیـات نظـارت و یـا طبـق‬ ‫اختیارات تفویضی دسـتور اصالح انها صادر شـده با ذکر شـماره ملک‬ ‫و نـام و نام خانوادگـی مالـک و محـل وقـوع ملـک جهـت اطلاع عمـوم‬ ‫بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪:‬‬ ‫بخش ‪ 4‬شمال شرق قزوین‬ ‫پلا ک ‪ 7569‬فرعـی از ‪ 3191‬اصلـی شـایان خوشـگواری فرزنـد علـی‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن نهـر متروکـه‬ ‫لذا برابر ماده ‪ 16‬قانون ثبت و تبصره ‪ 2‬ماده واحده‪ ،‬هر کسی نسبت‬ ‫بـه ا گهـی فـوق اعتـراض دارد می توانـد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول بـه‬ ‫مـدت ‪ 90‬روز و نسـبت بـه ا گهـی اصالحـی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید عرض حـال اعتـراض را دریافـت‬ ‫ً‬ ‫نمایـد‪ .‬ضمنـا اعتـراض بـه تقاضای ثبت موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانون‬ ‫ثبـت می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬بـه مراجـع ثبتـی بـا تقدیـم دادخواسـت بـه مراجـع ذیصلاح‬ ‫قضایـی صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/01 :‬‬ ‫شعبان عسگری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک‬ ‫قزوین‪ ،‬از طرف عیسی افشار‬ ‫ه‬ ‫ره‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫رایگان‬ ‫دو‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ هه‬ ‫ا‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 13 1400‬ذی الحجه ‪ 24 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2284‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫حسن روحانی‬ ‫محمدمهدی مفتح‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم استان خوزستان‪ ،‬هوشیار‪،‬‬ ‫ا گاه و بـا تحمـل باالیـی هسـتند کـه سـال ها جنـگ را تحمـل‬ ‫کردنـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬تعدادی کـه شـعار ناصحیـح می دهنـد را‬ ‫بایـد از ایـن مـردم جـدا کنیـم»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫دولـت؛ حسـن روحانـی افزود‪« :‬اعتـراض و انتقـاد در چهارچوب‬ ‫قانـون مشـکلی نـدارد‪ .‬یکـی بگویـد اب کـم اسـت یـا فاضلاب‬ ‫مشـکل دارد‪ .‬ایـن اعتراضـات حـق مـردم اسـت»‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون برنام هو بودجـه مجلـس گفـت‪« :‬طـرح‬ ‫کمک معیشتی اماده است و در صورت موافقت دولت سیزدهم‬ ‫برای کمک به افراد کم درامد‪ ،‬تمدید و اجرا می شـود»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا؛ محمدمهدی مفتح اولویت نخست دولت سیزدهم را رفع‬ ‫مشـکالت اقتصادی عنوان کرد و گفت‪« :‬امروز شـاهد مشـکالت‬ ‫اقتصـادی در کشـور هسـتیم؛ مـردم بـرای گـذران زندگـی روزمـره‬ ‫دچار مشـکل هسـتند؛ درامدها و هزینه ها باهم تعادل ندارند»‪.‬‬ ‫معصومـه ابتـکار بـا انتشـار ویدئویـی کـه در ان‪ ،‬زنـی خوزسـتانی‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫در اعتراض بـه بی ابـی خوزسـتان می گویـد؛ مظاهرات سلم ‬ ‫توئیـت کـرد‪« :‬ایـن‪ ،‬صـدای نـرم مسـالمت اسـت‪ .‬ایـن صـدای‬ ‫اعتـراض مسـالمت امیز اسـت‪ .‬صـدای یـک ‪‎‬زن‪ ،‬یـک مـادر کـه‬ ‫بر خلاف بیگانـگان‪ ،‬درگیـری‪ ،‬خونریـزی و ناامنـی نمی خواهـد‪.‬‬ ‫مطالبه حقش را دارد»‪ .‬معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری‬ ‫افـزود‪« :‬صـدای مـردم را بشـنویم و شـفاف گفت وگـو کنیـم»‪.‬‬ ‫معصومه اب��تکار‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪ ،‬پــس از دریافــت نوبــت دوم وا کســن‬ ‫کوو ایران برکــت؛ بــا تشــکر از مجاهدت هــای مجموعه هــای‬ ‫بهداشــت و درمــان در مقابله بــا بیمــاری؛ به خصــوص از زحمــات‬ ‫دانشــمندان و محققــان در تولیــد وا کســن داخلی‪ ،‬بر لزوم اســتمرار‬ ‫رعایــت کامــل شــیوه نامه های بهداشــتی تــا توقــف شــیوع بیمــاری‬ ‫ً‬ ‫تا کیــد کردنــد و در ادامــه با اشــاره به مشــکالت عمیقــا درداور مــردم‬ ‫وفــادار اســتان خوزســتان در زمینــه اب‪ ،‬مســئوالن دســتگاه های‬ ‫دولتــی و غیردولتــی را موظــف کردنــد به صــورت جــدی رســیدگی‬ ‫بــه مشــکالت و مســائل مــردم خوزســتان را دنبــال کننــد‪ .‬حضــرت‬ ‫ای ـت اهلل خامن ـه ای اختــال ایجاد شــده در دسترســی مــردم بــه‬ ‫ً‬ ‫وا کســن را عمدتــا ناشــی از بدقولــی فروشــندگان خارجــی وا کســن‬ ‫خواندند و گفتند‪« :‬این مسئله بار دیگر به مردم و مسئوالن کشور‬ ‫یــاداوری کــرد کــه تکیــه بــه دیگران موجب بروز مشــکالت می شــود؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بایــد بتوانیــم در همه مســائل روی پای خود بایســتیم»‪.‬‬ ‫ب هگــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ ایشــان‬ ‫افزودنــد‪« :‬البتــه کنــار تولید داخل‪ ،‬نا گزیر از تولید خارجی مطمئن‬ ‫نیــز اســتفاده می کنیــم؛ امــا بایــد بــا تمرکــز و تــاش بــر روی تولیــد‬ ‫داخــل‪ ،‬جلــوی منتظــر و معطل مانــدن مــردم را گرفــت‪ .‬امیدواریــم‬ ‫بــا توجــه مســئوالن‪ ،‬توزیــع وا کســن به اســانی و روانــی کامــل بیــن‬ ‫مــردم انجــام شــود»‪ .‬ایشــان با اشــاره به جهش هــای پی در پــی‬ ‫ویــروس و باقی مانــدن خطــرات ان‪ ،‬مــردم را بــه اســتمرار رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی فراخواندنــد و گفتنــد‪« :‬طوالنی شــدن‬ ‫قضیــه بیمــاری نبایــد موجــب کاهــش حساســیت ها شــود و در‬ ‫همه جــا؛ از جملــه مراس ـم های گونا گــون مذهبــی و غیرمذهبــی‬ ‫بایــد اصــل را بــر رعایــت کامــل شــیوه نامه های توصیه شــده از طــرف‬ ‫مســئولین ماننــد ماســک و فاصله گــذاری قــرار داد‪ .‬ا گــر مــردم بــرای‬ ‫ی ـک دوره‪ ،‬زحمــت رعایــت کامــل شــیوه نامه ها را قبــول کننــد‪،‬‬ ‫بیمــاری ریش ـه کن یــا حداقــل شــیوع ان و ادامــه خطــرات جانــی و‬ ‫خســارات مالــی متوقــف می شــود»‪ .‬حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای‬ ‫خطــاب بــه مســئوالن تا کیــد کردنــد‪« :‬دســتگاه های دولتــی‬ ‫به صــورت جــدی از تولیــد وا کس ـن های داخلــی پشــتیبانی کننــد‬ ‫تــا ای ـن کار به بهترین وجــه انجــام شــود»‪ .‬رهبــر انقــاب در بخــش‬ ‫دیگــری از سخنانشــان‪ ،‬بــه مشــکالت مــردم اســتان خوزســتان‬ ‫ً‬ ‫اشــاره کردنــد و گفتنــد‪« :‬در روزهای اخیر‪ ،‬یکــی از نگرانی های واقعا‬ ‫درداور‪ ،‬مســئله اب خوزســتان و مشــکالت مــردم بــود»‪ .‬ایشــان‬ ‫بــا گالیــه از رعایت نشــدن توصیه هــای متعــدد قبلــی دربــاره اب‬ ‫خوزســتان و فاضــاب اهــواز‪ ،‬افزودنــد‪« :‬ا گر ان توصیه ها مورد توجه‬ ‫ً‬ ‫قــرار می گرفــت‪ ،‬مســلما این وضــع ایجــاد نمی شــد کــه مــردم وفــادار‬ ‫خوزســتان را بــا وجــود این همه امکانات و اســتعدادهای طبیعی و‬ ‫کارخانه هــای در اســتان‪ ،‬ناراضــی و ناراحت کند»‪ .‬حضــرت ایت اهلل‬ ‫خامن ـه ای خاطرنشــان کردنــد‪« :‬مــردم‪ ،‬ناراحتــی خــود را بــروز‬ ‫دادنــد؛ امــا هیــچ گلـه ای از ان ها نمی توان داشــت؛ زیرا مســئله اب؛‬ ‫ان هم در ان اب وهوای گرم خوزســتان‪ ،‬مســئله کوچکی نیست»‪.‬‬ ‫ایشــان با اشــاره به حضــور وفادارانــه و فدا کارانــه مــردم خوزســتان‬ ‫در خــط مقــدم مشــکالت هشت ســال دفــاع مقــدس‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫«ایــن مــردم نبایــد دچــار مشــکالت باشــند و ا گــر در وقــت خــود‬ ‫بــه کار مــردم رســیدگی می شــد‪ ،‬این وضعیــت ایجــاد نمی شــد»‪.‬‬ ‫نکــه دســتگاه های دولتــی‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪« :‬ا کنو ‬ ‫و غیردولتــی مشــغول به کار شــدند و همچنیــن دولــت بعــدی کــه‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫وا کنشی دیرهنگام‪ ،‬همچون همیشه‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫عضـو سـابق شـورای فرهنگـی اجتماعـی زنـان گفـت‪« :‬دولـت‬ ‫اینـده بایـد در حـوزه جمعیـت بـرای همـه نهادهـا برنامـه مجزا و‬ ‫قابل اجرا داشـته باشـد‪ .‬وجود یک سـازمان برای سـامان دادن‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ فرشـته روح افـزا‬ ‫بـه این موضـوع ضرور ‬ ‫افـزود‪ ۳۰« :‬سـال اینده جمعیـت ما به ‪ ۳۰‬میلیـون تنزل می یابد؛‬ ‫ن ان‪ ،‬بـه سـن کهولـت رسـیده اند و نیمـی در سـنینی‬ ‫‪ ۱۵‬میلیـو ‬ ‫هسـتند کـه قـادر بـه فعالیـت و مدیریت نیسـتند»‪.‬‬ ‫فرشته روح افزا‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫مسئوالن و دولت بعدی‬ ‫حل مشکالت خوزستان را به صورت جدی دنبال کنند‬ ‫تریبون‬ ‫لوریسچکناواریان‪:‬‬ ‫عشق و محبت‪ ،‬ما را به ساحل نجات می رساند‬ ‫بــر ســر کار خواهــد امــد‪ ،‬کارهــا را به صــورت جــدی دنبــال کننــد»‪.‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای همچنیــن مــردم را بــه مراقبــت مقابــل‬ ‫توطئه هــای دشــمن توصیه کردنــد و گفتند‪« :‬دشــمن به دنبال ان‬ ‫اســت کــه از هر چیــز علیــه انقــاب و کشــور و مصالــح مــردم اســتفاده‬ ‫کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد مراقبــت شــود کــه بهانـه ای به دســت ان داده‬ ‫نشــود»‪.‬‬ ‫‪VAR‬؛ کمک داوری محبوب یا منفور؟!‬ ‫موافقان حذف ‪VAR‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یسـت کـه به عنـوان یـک‬ ‫«کمـک داور ویدئویـی» (‪ )VAR‬مدت ‬ ‫پـای ثابـت مسـابقات بزرگ فوتبـال‪ ،‬حضور خود را رسـمی کرده‬ ‫ن ورزش در هـر نقطـه از جهـان‪ ،‬از تاثیـرات‬ ‫و هـر عالقه منـد ایـ ‬ ‫ان بـر نتایـج بازی هـا باخبـر اسـت‪ .‬پیشـنهاد اسـتفاده از ایـن‬ ‫سـامانه با هدف کاهش اشـتباهات انسـانی تاثیرگذار در نتیجه‬ ‫بازی هـا؛ در سـال ‪ 2016‬مطـرح شـد؛ امـا در ‪ ۳‬مـارس سـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ُ‬ ‫بـود کـه «هیئـت بین المللـی فوتبـال» (‪ )IFAB‬در ‪132‬امیـن‬ ‫نشسـت سـاالنه عمومـی خـود‪ ،‬اسـتفاده از ان را بـا فلسـفه‬ ‫«تاثیـر حدا کثری‪-‬دخالـت حداقلـی» به اتفـاق اراء تصویب کرد‪.‬‬ ‫بااین همـه‪ ،‬هنـوز در اسـتفاده از ان طـی رقابت هـا تردید هایـی‬ ‫وجـود دارد کـه البتـه ایـن دودلـی‪ ،‬بیشـتر از جانـب هـواداران‬ ‫شاتر‬ ‫خاک سفید‬ ‫خانواده مهمه؛ تو دنیایی که همه غریبه ان‪ ،‬خانواده‬ ‫خیلی مهمه ‪ !...‬صادق برقعی‪ ،‬فرید رحمتی‪ ،‬میالد‬ ‫معیری‪ ،‬مهدی یگانه‪ ،‬نسا یوسفی‪ ،‬حسین کریمی‪،‬‬ ‫محسن رضوی نیا‪ ،‬علی اسحاقی‪ ،‬سحر بهرامی‪ ،‬علی‬ ‫ پویا قاسمی‪ ،‬المیرا صارمی و سهیل ناجی؛ بازیگران این‬ ‫ کارگردانی محمدرضا هالل زاده هستند که‬ ‫نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫برپایه متنی از محمود احدی نیا به روی صحنه رفته و تا‬ ‫‪ 15‬مردادماه ‪ 1400‬ساعت ‪19:30‬‬ ‫در «پردیس تئاتر شهرزاد» ( سالن ارکیده)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫هشت سال؛ عمر دولت تدبیر و امید‪ ،‬برای مردم تیزبین و کنجکاو کشورمان‬ ‫کافـی بـود تـا در یـک بزنـگاه تاریخـی دیگـر‪ ،‬وا کنـش یـا عکس العمـل روحانـی؛‬ ‫رئیـس دولـت را همچـون همیشـه ببینیـم؛ یعنـی دیده ایـم و بارهـا هـم‬ ‫دیده ایـم کـه ایـن مسـئول‪ ،‬بـا وجـود حضـور چهاردهـه ای در اصـل نظـام کـه‬ ‫همیشـه در پسـت های حسـاس خدمت کرده اسـت‪ ،‬مثل همیشه خونسرد‬ ‫ً‬ ‫و دیرموقـع‪ ،‬وارد میـدان می شـود و اظهـار نظـر می کنـد و بعضـا ارائـه طریـق و‬ ‫اعمـال عقیـده؛ و چنین اسـت که روحانـی باز هـم در یـک واقعه مهم کشـوری‪،‬‬ ‫ماننـد اعتراضـات مـردم تشـنه خوزسـتان بـرای اب کـه چـون همیشـه در‬ ‫ً‬ ‫اغـاز‪ ،‬کاملا ارام‪ ،‬مسـالمت امیز و بـه دوراز تشـنج صـورت گرفـت‪ ،‬عکس العمـل‬ ‫خوبـی نشـان نمی دهـد؛ تاجایی کـه به مـرور و در اثـر بی توجهـی مسـئولین‬ ‫دولتـی‪ ،‬ایـن حرکـت‪ ،‬رنـگ خشـونت بـه خـود گرفـت‪ .‬او نیـز بعـد از گذشـت‬ ‫یک هفتـه از تریبـون سـیمای ملـی‪ ،‬سـخن گفـت کـه بسـان همیشـه گاهـی‬ ‫بـه نعـل زد و زمانـی بـه میـخ کوبیـد؛ و باز هـم تکـرار و تکـرار؛ و اعـزام معـاون اول‬ ‫رئیس جمهوری به صحنه حوادث‪ .‬شاید بتوان گفت که این دیر رسیدن از‬ ‫خصوصیات دولت روحانی بوده و به نوعی عادت شده است‪ .‬به گفته استاد‬ ‫شـهریار «امـدی جانـم بـه قربانت ولی حاال چرا‪ /‬بی وفا حـاال که من افتاده ام‬ ‫ً‬ ‫از پـا چـرا؟!» هرچنـد در واپسـین روزهـای دولـت روحانـی‪ ،‬واقعـا هیـچ کاری‬ ‫از او و دولتـش سـاخته نبـود و ایـن بـرای دولـت نمی توانـد بـار منفـی زیـادی‬ ‫ً‬ ‫داشـته باشـد؛ چرا کـه اصـوال بایـد از فـردای انتخابـات ریاسـت جمهوری؛‬ ‫یعنـی ‪ 29‬خرداد مـاه‪ ،‬دولـت قبلـی را تمام شـده دانسـته و از ان‪ ،‬انتظـار‬ ‫شـق القمر نداشـت‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬همـه حـوادث‪ ،‬پیش بینی هـا و رایزنی هـا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حـول محـور دولـت جدیـد؛ یعنـی رئیسـی بـوده و عملا دولـت قبلـی‪ ،‬روزهـای‬ ‫باقیمانـده خـود را شـمارش می کنـد؛ از جملـه کارهایـی کـه به نوعـی روبنایـی‬ ‫یـا درمـان قطـره ای نامیـده می شـود‪ ،‬اعـزام کامیون هـای حـاوی اب معدنـی‬ ‫بـود کـه مـردم تشـنه خوزسـتان را نتوانسـت سـیراب کنـد؛ بلکـه انـان را وادار‬ ‫بـه عکس العمـل کـرد؛ اب هـا را دریافـت نکردنـد و به اصطلاح پـس زدنـد‪.‬‬ ‫مـردم از خشـکی جلگـه منطقـه خـود عصبانـی بودنـد‪ .‬هورالعظیـم را خشـک‬ ‫و بـی اب می دیدنـد‪ .‬گاومیش هـا و ماهی هـا در جلـو چشمانشـان می مردنـد؛‬ ‫درنتیجـه وقتـی بـا ایـن بالیـا روبـه رو شـده بودنـد‪ ،‬چنـد بسـته اب معدنـی‬ ‫نمی توانسـت درمـان االمشـان شـود و ایـن حرکـت خـوب هـم بـه مـذاق انـان‬ ‫خوش نیامد‪ .‬امیدواریم که برای این اسـتان فکر عاجل شـود‪ .‬سـخنی نیز با‬ ‫رئیـس جدیـد دولـت داریـم؛ انتظـار مـردم کشـور از این دولـت‪ ،‬پویایی بیشـتر‪،‬‬ ‫تدبیـر کارامدتـر‪ ،‬اسـتفاده بیشـتر از کارشناسـان اقتصـادی و مالـی و درنهایـت‬ ‫به کارگیـری افـراد دلسـوز و کاردان بـرای کارهـای اجرایـی کشـور و به خصـوص‬ ‫انتخـاب وزرای کاردان‪ ،‬مومـن‪ ،‬متخصـص و دلسـوز جامعـه اسـت کـه امیـد‬ ‫مـی رود از چهره هـای جـوان و تحصیل کـرده برگزیـده شـوند تـا بتواننـد ذائقـه‬ ‫ً‬ ‫مردم را تغییر دهند؛ زیرا در ‪ 40‬سـال اخیر‪ ،‬معموال در دولت ها‪ ،‬از چهره هایی‬ ‫اسـتفاده شـده کـه مـردم بارهـا و بارهـا انـان را در مصـادر مختلـف دیده انـد؛‬ ‫ً‬ ‫بنابرایـن ا گـر ایـن افـراد کاربلـد بوده انـد کـه حتمـا بوده انـد؛ بعـد از ‪ 40‬سـال‬ ‫باید بازنشسـته شـوند و به انان فرصت داده شـود در سـنین باال‪ ،‬کمتر درگیر‬ ‫ً‬ ‫مسـائل مهم کشـوری باشـند؛ چرا که حتما به استراحت بیشـتری نیاز دارند‪.‬‬ ‫پـس همـه امیدواریـم کـه رئیسـی‪ ،‬روح تـازه ای بـه کالبـد کابینـه تزریـق کنـد‬ ‫تـا مـردم نوگرایـی را ببیننـد و بـاور کننـد و در مرحلـه بعـد‪ ،‬وزرای کابینـه‪ ،‬بـه‬ ‫میـان مـردم بیاینـد و خـود را از مـردم بداننـد و چـون چنیـن پنـداری در مـردم‬ ‫مسـلمان‪ ،‬به وفـور دیـده می شـود‪ ،‬شـرط صـواب اسـت کـه وزرای مـردم نیـز‬ ‫زمـان کافـی بـرای دیـدن مـردم کشـور کـه بـه تعبیـر امـام راحـل‪ ،‬ولی نعمتـان‬ ‫مسـئولین هسـتند و مسـئولین خـادم و خدمتگـزار مـردم‪ ،‬داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ان شـاءاهلل روزهـای خوشـی را بـرای مـردم کشـورمان شـاهد و ناظـر باشـیم‪.‬‬ ‫بعضـی از تیم هاسـت‪ .‬عمـده دلخوری هـا از تاثیـرات ‪ ،VAR‬در‬ ‫لیـگ برتـر فوتبـال انگلسـتان خـود را نشـان داد؛ طـی دوره اخیـر‬ ‫برگـزاری ‪ ،Premier League‬هـواداران برخـی از تیم هـا نسـبت‬ ‫بـه کارکـرد ایـن ابـزار‪ ،‬ابـراز خشـم کـرده و ان را سـامانه ای مزاحـم‬ ‫ تاریـخ‬ ‫و دسـت وپا گیر خواندنـد‪.‬‬ ‫نظرسـنجی انجام شـده به ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ 16‬جـوالی ‪ 2021‬توسـط ‪ European Football Benchmark‬از‬ ‫‪ 2600‬فوتبال دوسـت در پنـج کشـور برتـر لیـگ مذکـور نشـان داد‬ ‫بریتانیایـی فوتبال‪،‬‬ ‫یکـه یک پنجـم (‪20‬درصـد) هـواداران‬ ‫درحال ‬ ‫ِ‬ ‫خواهـان حـذف ‪ VAR‬هسـتند؛ تنهـا ‪43‬درصـد معتقـد بـه‬ ‫ادامـه اسـتفاده از ایـن فنـاوری بوده انـد؛ رقمـی کـه درمقایسـه با‬ ‫نـگاه هـواداران فوتبـال در سـایر جوامـع حاضـر دراین تورنمنت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫در پائین تریـن سـطح قـرار دارد؛ مثلا ‪71‬درصـد ایتالیایی هـا یـا‬ ‫‪69‬درصـد اسـپانیایی ها معتقـد بـه اثـار مفیـد ‪ VAR‬هسـتند‪.‬‬ ‫مخالفان حذف ‪VAR‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫المان‬ ‫لوریـس چکناواریـان در پیامـی‬ ‫تصویـری ضمـن ابـراز همـدردی بـا‬ ‫مـردم خوزسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬همـه مـا‬ ‫در یـک کشـتی نشسـته ایم؛ بایـد بـا‬ ‫عشـق و محبت به سـاحل برسیم»‪.‬‬ ‫به گـزارش هنرانالیـن؛ ایـن رهبـر‬ ‫ارکسـتر و اهنگسـاز سرشـناس ایرانی‬ ‫که خلق اپراهای «عاشورا» و «رستم‬ ‫و سـهراب» را در کارنامـه خـود دارد‪،‬‬ ‫در این پیـام با ابراز همدردی با مردم‬ ‫خوزسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬امیـدوارم هر چه زودتـر از ایـن بحـران بی ابـی و سـختی‬ ‫زندگـی نجـات پیـدا کنیـم‪ .‬مـا همـه یـک بـدن هسـتیم و ا گـر یکـی از اجـزای‬ ‫بـدن از کار بیفتـد و ضعیـف شـود‪ ،‬تمـام بـدن از کار می افتـد‪ .‬عشـق و محبـت‬ ‫باید که پیروز شـود»‪ .‬هم زمان با باال گرفتن اعتراض های مردم خوزسـتان به‬ ‫بحـران بی ابـی در این اسـتان‪ ،‬گروه هایـی از فعـاالن هنـر‪ ،‬همبسـتگی خـود را‬ ‫بـا مـردم؛ به ویـژه در شـبکه های اجتماعـی به نمایش گذاشـتند‪ .‬برخی هم با‬ ‫گرد هم امـدن در خانـه هنرمنـدان ایـران‪ ،‬خواسـتار توجه بیشـتر دولت و دیگر‬ ‫نهادهـای حا کمیتـی بـه مسـائل حیاتـی اهالـی خوزسـتان شـدند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫فرانسه‬ ‫مرکز امار ایران منتشر کرد؛‬ ‫اسپانیا‬ ‫بررسـی گـزارش مرکـز امار ایران درباره وضعیـت درامد و هزینه خانوارهای ایرانی‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۹‬نشـان می دهـد کـه متوسـط هزینـ ه کل خالـص سـاالن ه یـک‬ ‫خانـوار شـهری ‪ ۶۲.۱‬میلیون تومـان بـوده کـه نسـبت بـه رقـم مشـابه در سـال‬ ‫قبـل‪ ٣١ ،‬درصـد افزایـش نشـان می دهـد‪ .‬از هزینـ ه کل سـاالن ه خانـوار شـهری‬ ‫بیـش از ‪ ۱۶.۱‬میلیون تومـان بـا سـهم ‪ ۲۶‬درصـد مربـوط بـه هزینه هـای خورا کی‬ ‫و دخانـی و حـدود ‪ ۴۲‬میلیون تومـان بـا سـهم ‪ ۷۴‬درصـد مربـوط بـه هزینه های‬ ‫غیرخورا کـی بـوده؛ این در حالی سـت که در بیـن هزینه هـای خورا کـی و دخانـی‪،‬‬ ‫بیشـترین سـهم مربـوط بـه هزینـ ه ارد‪ ،‬رشـته‪ ،‬غلات‪ ،‬نـان و فراورده هـای ان‬ ‫و گوشـت هرکـدام بـا سـهم ‪ ۲۱‬درصـد و بیـن هزینه هـای غیرخورا کـی بیشـترین‬ ‫سـهم با ‪ ۵۰‬درصد مربوط به مسـکن‪ ،‬سـوخت و روشنایی بوده است‪ .‬متوسط‬ ‫درامد اظهار شد ه ساالن ه یک خانوار شهری بیش از ‪ ۷۶‬میلیون تومان بوده که‬ ‫نسـبت بـه سـال قبـل‪ ٣٨ ،‬درصـد افزایش داشـته اسـت‪ .‬بر این اسـاس؛ در سـال‬ ‫‪ 99‬رشد متوسط درامد ساالنه خانوارهای شهری بیش از رشد متوسط هزینه‬ ‫کل سـاالنه اسـت‪ .‬منابـع تامیـن درامـد خانوارهـای شـهری نشـان می دهـد که‬ ‫‪ ۳۱.۴‬درصـد درامـد از مشـاغل مـزد و حقوق بگیـری‪ ۱۵.۷ ،‬درصـد از مشـاغل ازاد‬ ‫کشاورزی و غیرکشاورزی و‪ ۵۲.۹‬درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین‬ ‫شده‪ .‬متوسط هزین ه کل خالص ساالن ه یک خانوار روستایی در سال گذشته‬ ‫حـدود ‪ ۳۴‬میلیون تومـان بـوده کـه نسـبت بـه سـال ‪ ۹۸‬میـزان ‪ ۳۰.۵‬درصـد‬ ‫افزایش دارد‪ .‬از هزین ه کل ساالن ه خانوار روستایی ‪ ۱۳.۶‬میلیون تومان با سهم‬ ‫‪ ۴۰‬درصد مربوط به هزینه های خورا کی و دخانی و بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تومان با‬ ‫سـهم ‪ ۶۰‬درصد مربوط به هزینه های غیرخورا کی بوده اسـت‪ .‬بین هزینه های‬ ‫خورا کـی و دخانـی‪ ،‬بیشـترین سـهم بـه هزینـ ه ارد‪ ،‬رشـته‪ ،‬غلات‪ ،‬نـان و‬ ‫فراورده هـای ان بـا ‪ ۲۵‬درصـد و بین هزینه های غیرخورا کی‪ ،‬بیشـترین سـهم با‬ ‫‪ ۳۲‬درصد مربوط به مسکن‪ ،‬سوخت و روشنایی اختصاص داشته‪ .‬همچنین‬ ‫متوسـط درامـد اظهار شـده سـاالن ه یـک خانـوار روسـتایی ‪۴۲‬میلیون تومـان‬ ‫بـوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل ‪ ۴۱.۶‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪ .‬منابـع‬ ‫تامیـن درامـد خانوارهای روسـتایی نشـان می دهد کـه ‪ ۳۲.۷‬درصد از مشـاغل‬ ‫مـزد و حقوق بگیـری‪ ٢٩.٧ ،‬درصـد از مشـاغل ازاد کشـاورزی و غیرکشـاورزی و‬ ‫‪ ۳۷.۵‬درصـد از محـل درامدهـای متفرقـه خانـوار تامین شـده‪.‬‬ ‫گزارش وضعیت درامد و هزینه در سال ‪99‬‬ ‫ایتالیا‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2319

روزنامه سایه 2319

شماره : 2319
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه سایه 2318

روزنامه سایه 2318

شماره : 2318
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه سایه 2317

روزنامه سایه 2317

شماره : 2317
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه سایه 2316

روزنامه سایه 2316

شماره : 2316
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه سایه 2315

روزنامه سایه 2315

شماره : 2315
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه سایه 2314

روزنامه سایه 2314

شماره : 2314
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!