روزنامه سایه شماره 2283 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2283

روزنامه سایه شماره 2283

روزنامه سایه شماره 2283

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫چالش اساسی منطقه‬ ‫نظامی گری برخی کشورها و رژیم صهیونیستی ست‬ ‫رئیس جمهـوری تلاش بـرای برقـراری صلـح و ثبـات در منطقـه را از‬ ‫سیاست های اصلی جمهوری اسالمی عنوان کرد و گفت‪« :‬چالش اساسی‬ ‫یگـری برخـی کشـورها و رژیـم صهیونیستی سـت کـه بایـد‬ ‫منطقـه‪ ،‬نظام ‬ ‫تالش کنیم منطقه را از وضعیت نظامی گری خارج کنیم»‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسـانی دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی در اسـتانه‬ ‫عیـد سـعید قربـان؛ در تمـاس تلفنـی بـا امیـر قطـر‪ ،‬بـا تبریـک عیـد قربـان بـه‬ ‫دولـت و مـردم قطـر‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـرایط منطقـه ای و بین المللـی‪،‬‬ ‫همکاری ها؛ تماس ها و ارتباطات مستمر بین دو کشور را می طلبد‪ .‬مواضع‬ ‫و سیاسـت های ایـران و قطـر درخصـوص ثبـات و تـوازن در منطقـه‪ ،‬بسـیار نزدیک اسـت»‪.‬‬ ‫فرا رسیدن عید سعید قربان مبارک باد‬ ‫‪ 4000‬میلیارد تومان‬ ‫وزارت نیـرو اعلام کـرد کـه برنامـه بهسـازی شـبکه بـرق ‪ ۱۰‬هـزار روسـتا‪ ،‬تامیـن ‪۲ ۰‬هـزار‬ ‫نیـروگاه کوچـک خورشـیدی قابل حمـل بـرای عشـایر کـوچ رو‪ ،‬برق رسـانی بـه ‪۳۰۰‬‬ ‫روسـتای جدیـد و تامیـن بـرق ‪۱ ۵۰‬هـزار متقاضـی جدیـد در روسـتاها؛ بـا مجمـوع‬ ‫اعتبـاری حـدود ‪ 4000‬میلیارد تومـان تدویـن شـده اسـت کـه تـا پایـان سـال ‪ 1400‬بـه‬ ‫پایـان خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 9 1400‬ذی الحجه ‪ 20 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2283‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫بازنشستگان مظلوم را‬ ‫دریابید‬ ‫کارافرین کوچک‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت بیش از ‪4.5‬میل�یون دانش اموز‬ ‫ن جشنواره «فردا»‬ ‫در سی ونهم�ی ‬ ‫ُ‬ ‫‪39‬امیـن جشـنواره فرهنگی‪،‬هنـری «فـردا» در مـدارس سراسـر کشـور در شـرایطی اغـاز‬ ‫شـد کـه همه گیـری بیمـاری کرونـا بـر همـه فعالیت هـای نظـام تعلیم وتربیـت سـایه‬ ‫انداختـه و ماننـد سـنوات قبـل‪ ،‬امـکان برگـزاری جشـنواره به شـکل حضـوری وجـود‬ ‫برگـزاری ایـن جشـنواره در سـال تحصیلـی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬باتوج هبـه‬ ‫نداشـت‪ .‬به جهـت‬ ‫ِ‬ ‫شـرایط خـاص کشـور و شـیوع کوویـد‪ ۱۹-‬و لـزوم رعایـت تمـام پروتکل هـای بهداشـتی؛‬ ‫«شیوه نامه اجرایی جشنواره فرهنگی‪،‬هنری فردا» در تاریخ ‪ ۲۴‬ابان ماه ‪ ۱۴۰۰‬به تمام‬ ‫مـدارس کشـور ابلاغ شـد‪...‬‬ ‫پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت موسم حج؛‬ ‫کلمنطقهاسالمی؛‬ ‫میدانسربرافراشتنمقاومت‬ ‫در مقابلشرارت هایامریکا‬ ‫و همراهانش است‬ ‫‪3‬‬ ‫ادوارد اســنودن؛ افشــاگر اطالعاتی مقیم روســیه و کارمند ســابق ســازمان اطالعات‬ ‫امریــکا‪ ،‬خواســتار شــکایت از شــرکت اســرائیلی ‪ NSO Group‬شــد کــه بدافزارهایــش‬ ‫بــرای تعقیــب و جاسوســی از خبرنــگاران و سیاســتمداران اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫تعیین قیمت نان‬ ‫در دستور کار ستاد اقتصادی قرار گرفت‬ ‫‪2‬‬ ‫شادیمهینی‪:‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران تاکید کرد؛‬ ‫«خانواده محوری»؛‬ ‫یکی از سیاست های اصلی در سازمان بهزیستی ‬ ‫امام جمعه کرمان مطرح کرد؛‬ ‫تولید و مدیریت مصرف انرژی؛‬ ‫نیازمند تغییر و سازوکار جدی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افتتاح ازمایشگاه فوق پیشرفته‬ ‫تشخیص پزشکی اساتید در خرم اباد‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫در مراس ــمی ب ــا حض ــور موسس ــین ط ــرح‪ ،‬ابراهیم ــی‬ ‫نماین ــده مجل ــس و جمع ــی از پزش ــکان خرم اب ــاد‬ ‫ازمایشگاه تش ــخیص پزشکی اساتید در این شهر افتتاح‬ ‫ش ــد‪ .‬یکی از موسس ــین ازمایش ــگاه تش ــخیص پزش ــکی‬ ‫اس ــاتید خرم اب ــاد در مراس ــم افتتاحیه این ازمایش ــگاه‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ازمایش ــگاه اس ــاتید در بیش از ‪ 450‬مترمربع فضا‬ ‫راه ان ــدازی و تا کنون بی ــش از ‪ 220‬میلیاردری ــال هزینه در‬ ‫بر داش ــته اس ــت»‪ .‬دکتر علی محم ــد ورزی گف ــت‪« :‬این‬ ‫ازمایش ــگاه در کنار فعالیت دیگر ازمایش ــگاه های استان‬ ‫راه ان ــدازی ش ــده و فعالی ــت خ ــود را درزمین ــه تخصصی‬ ‫و فوق تخصص ــی اغ ــاز ک ــرده اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬در‬ ‫کن ــار این فعالیت ه ــا احس ــاس کردیم ایجاد ازمایش ــگاه‬ ‫یس ــت که ب ــا همفکری‬ ‫تخصصی تری در اس ــتان ضرور ‬ ‫و مش ــارکت دوس ــتان ای ــن فض ــای فوق تخصص ــی را ب ــا‬ ‫حمای ــت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی راه ان ــدازی کردی ــم»‪.‬‬ ‫اس ــتاد دانش ــکده عل ــوم پای ــه دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی‬ ‫لرس ــتان بابیان اینک ــه درحال حاض ــر کش ــور دچ ــار‬ ‫محرومیت های ش ــدیدی قرار دارد و دولت نیز مشکالت‬ ‫زی ــادی ازنظ ــر اعتب ــاری دارد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬دوس ــتان من‬ ‫کارهای ــی را که در ‪ 10‬س ــال اخیر در دانش ــگاه در بخش ــش‬ ‫س ــلولی و مولکولی انجام دادند و تجربیات ارزش ــمندی‬ ‫را ب ــرای اس ــتان ایجاد ش ــده بود را ب ــرای راه ان ــدازی این‬ ‫مرکز فوق تخصص ــی به کار گرفتند که خوش ــبختانه امروز‬ ‫ش ــاهد افتت ــاح و بهر هب ــرداری از ان هس ــتیم»‪.‬‬ ‫دکتر ورزی بااش ــاره به دستگاه پیشرفته در این ازمایشگاه‬ ‫تصریح ک ــرد‪« :‬سیس ــتمی که ا کن ــون در این ازمایش ــگاه‬ ‫وج ــود دارد ب ــرای بررس ــی ویروس های ــی ک ــه در بان ــوان‬ ‫باع ــث س ــرطان می ش ــود مورداس ــتفاده ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫این سیس ــتم در کل کش ــور چهار دس ــتگاه است که سه‬ ‫دس ــتگاه متعلق به تهران و یک دس ــتگاه سهمیه استان‬ ‫ف ــارس بود ک ــه ب ــا رایزنی یک ــی از مدی ــران بومی اس ــتان‬ ‫ک ــه در مرک ــز مس ــتقر بود ب ــه لرس ــتان اختص ــاص یافت و‬ ‫درحال حاضر این سیس ــتم در این ازمایش ــگاه راه اندازی‬ ‫ش ــده و به هم اس ــتانی ها و اس ــتان های هم جوار لرستان‬ ‫خدمات ده ــی می کن ــد»‪ .‬موس ــس ازمایش ــگاه اس ــاتید‬ ‫خرم اب ــاد ادام ــه داد‪« :‬در بخ ــش مولکول ــی نی ــز نی ــاز ب ــه‬ ‫ارس ــال نمون ــه ب ــه دیگ ــر اس ــتان ها نداری ــم و در همی ــن‬ ‫ازمایشگاه و با امکانات پیشرفته قابل بررسی و تشخیص‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی س ــرمایه گذاری در عل ــوم پزش ــکی را بس ــیار‬ ‫نط ــرح را‬ ‫س ــنگین دانس ــت و اعتب ــار صرف ش ــده درای ‬ ‫حاص ــل پس انداز خ ــود و همکاران ــش اعالم و بی ــان کرد‪:‬‬ ‫«ه ــدف م ــا و دیگر دوس ــتان ارائ ــه خدماتی ب ــود که صفر‬ ‫تا ‪ 100‬ان در اس ــتان لرستان انجام ش ــود و از تردد بیماران‬ ‫در دیگر اس ــتان ها جلوگیری ش ــود و این ق ــول را به مردم‬ ‫می دهی ــم ک ــه بهتری ــن خدم ــات را ب ــه بیم ــاران ارائ ــه‬ ‫دهیم»‪ .‬علی محمد ورزی میزان اشتغال زایی ازمایشگاه‬ ‫را درحال حاض ــر تع ــداد ‪ 15‬نفر به صورت مس ــتقیم عنوان‬ ‫ک ــرد و اف ــزود‪« :‬عالو هب ــر این تع ــداد ب ــا راه ان ــدازی هر س ــه‬ ‫ش ــیفت کاری تعداد نیروی انس ــانی ان به ‪ 50‬نفر افزایش‬ ‫خواه ــد یافت»‪ .‬وی درپایان از مس ــئولین بانک ملت که‬ ‫در اعط ــای تس ــهیالت نهایت همکاری و تعام ــل را با این‬ ‫مرک ــز داش ــته اند تقدیر و تش ــکر کرد‪.‬‬ ‫شو پرورش تاکید کرد؛‬ ‫وزیر اموز ‬ ‫ضرورت شناسایی‬ ‫دانش اموزان الزم التعلیم با نیازهای ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫تکنیکی ترینتیم‬ ‫تورنمنت کافا بودیم‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫پنجره‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2283‬‬ ‫بازنشستگان مظلوم را دریابید‬ ‫پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت موسم حج؛‬ ‫گویه هایی روان شناختی از عید قربان‬ ‫کل منطقه اسالمی؛ میدان سربرافراشتن مقاومت‬ ‫در مقابل شرارت های امریکا و همراهانش‬ ‫عیــد قربــان را جشــن می گیریــم تــا تجلــی ایمــان راســتین‬ ‫را در دل و اذه ــان مس ــلمانان زن ــده ن ــگاه داری ــم؛ ک ــه در‬ ‫ان درس ه ــا و عبرت ه ــای ف ــراوان تربیت ــی و اخالق ــی‬ ‫نهفت ــه اس ــت‪ .‬رفت ــاری ک ــه ش ــاید در ظاه ــر در عق ــل و‬ ‫م ــرام برخ ــی دنیادوس ــتان و دیگ ــران خ ــوش نیای ــد‪ .‬روح‬ ‫ روز بــزرگ سراســر حکمــت‪ ،‬تســلیم و ایمــان‬ ‫حا کــم بــر ایـن ِ‬ ‫ب ــه فرم ــان خداون ــد مهرب ــان اس ــت‪ .‬حکای ــت ابراهی ــم و‬ ‫اس ــماعیل نه تنه ــا ی ــک حقیق ــت راس ــتین؛ بلک ــه ی ــک‬ ‫کت ــاب از اموزه ه ــای ایم ــان اس ــت و تربی ــت ک ــه الگ ــوی‬ ‫واالی ــی پیـ ـش روی انس ــان ها ق ــرار می ده ــد‪ .‬این مق ــال ‬ ‫بر ان اس ــت ت ــا ب ــه برخ ــی از عبرت ه ــای تربیت ــی ای ــن‬ ‫واقع ــه مه ــم تاریخ ــی اش ــاره ای کن ــد‪.‬‬ ‫رهایی از وابستگی و پیوستن به دل بستگی‬ ‫در اموزه ه ــای دین ــی‪ ،‬عش ــق و عالق ــه ب ــه خان ــواده‪،‬‬ ‫فضیل ــت اس ــت؛ ول ــی ای ــن عالق ــه نبای ــد غفل ــت از ی ــاد‬ ‫معب ــود جه ــان را در پ ــی داش ــته باش ــد‪ .‬عالقه من ــدی‬ ‫انس ــان ب ــه فرزن ــدان‪ ،‬مس ــئله ای فط ــری و موهب ــت‬ ‫خداون ــد اس ــت ک ــه از ان ب ــه «مه ــرورزی» ی ــاد می کنن ــد؛‬ ‫یس ـت که بن ــدگان خال ــص‬ ‫ام ــا زیبای ــی ای ــن عالق ــه تا جای ‬ ‫خــدا را از دل بســتگی بــه معبــود حقیقــی غافــل نکنــد‪ .‬در‬ ‫جریــان امــر حضــرت ابراهیــم(ع) بــه برقــراری تــوازن میــان‬ ‫مهــر‪ ،‬عاطفــه و عالقــه پــدری و انجــام فرمــان خطیــر الهــی‬ ‫به زیبای ــی هرچه تما مت ــر مش ــهود اس ــت‪.‬‬ ‫بایسته های عالقه به فرزندان‬ ‫عالق ــه ب ــه فرزن ــدان چنانچ ــه به درس ــتی تنظی ــم ش ــود‪،‬‬ ‫والدی ــن را از فرم ــان خداون ــد بازنمــی دارد‪ .‬ازطرف دیگ ــر‪،‬‬ ‫عالقــه والدیــن بــه فرزنــد نیــز مانــع تربیــت دینــی فرزنــدان‬ ‫نمی ش ــود و ان ــان را از کاربس ــت فضیلت ه ــای اخالق ــی‬ ‫بازنمـ ـی دارد‪ .‬وقت ــی حض ــرت ابراهی ــم(ع) ب ــا ام ــر اله ــی‬ ‫روب ـه رو شــد‪ ،‬ان را بــا فرزنــد خــود مطــرح کــرد و باتوج هبــه‬ ‫تربی ــت دین ــی شایس ــته فرزن ــد وی نی ــز ب ــا ان موافق ــت‬ ‫ک ــرد و ام ــاده اج ــرای دس ــتور اله ــی ش ــد‪ .‬این مس ــئله در‬ ‫گام ه ــای دیگ ــری از زندگ ــی ای ــن پ ــدر و پس ــر موح ــد نی ــز‬ ‫یک ــه در گرم ــای طاقت فرس ــای‬ ‫مش ــهود اس ــت؛ تاجای ‬ ‫حج ــاز به کم ــک یکدیگ ــر‪ ،‬بن ــای مق ــدس خان ــه کعب ــه‬ ‫را بن ــا نهادن ــد و ای ــن وظیف ــه اله ــی را ب ــا ش ــوق ف ــراوان‬ ‫به اتم ــام رس ــاندند‪.‬‬ ‫خدامحوری؛ پیشنهادی برای زندگی بهتر‬ ‫خدامح ــوری س ــبب عب ــور از دش ــواری ها و بهره من ــدی‬ ‫یک ــه پ ــدر از معنوی ــت سرش ــار‬ ‫از موقعیت هاس ــت‪ .‬زمان ‬ ‫باش ــد‪ ،‬اثرگ ــذاری وی ب ــر ش ــخصیت فرزن ــد بس ــیار موثر‬ ‫اس ــت‪ .‬در پرت ــو اطاع ــت و بندگ ــی‪ ،‬حی ــات پ ــا ک و زندگ ــی‬ ‫بانش ــاط س ــامان می گی ــرد و اعض ــای چنی ــن خان ــواده ای‬ ‫مرزه ــا و حرمت ه ــا را به خوب ــی می شناس ــند و اج ــرا‬ ‫یکــه عشــق و عالقــه بــه خداونــد در جایــگاه‬ ‫می کننــد‪ .‬زمان ‬ ‫نخســت قــرار گیــرد‪ ،‬انــس و الفــت بــا دیگــران نیــز بــه نقطــه‬ ‫یک ــه ف ــردی از عدم عالق ــه و محب ــت‬ ‫اوج می رس ــد و زمان ‬ ‫یب ــرد‪ ،‬ت ــوان محبـ ـت ورزی‬ ‫و ارتب ــاط ب ــا معب ــود رن ــج م ‬ ‫حقیق ــی ب ــه دیگ ــران را ه ــم از دس ــت خواه ــد داد؛ زی ــرا در‬ ‫وج ــود خوی ــش احس ــاس شورونش ــاط معن ــوی نمی کن ــد‬ ‫تــا بتوانــد در شــادی و شــادمانی بــا دیگــران ســهیم شــود‪.‬‬ ‫فرزندان؛ از عوامل ازمون الهی‬ ‫خداون ــد فرزن ــدان را وس ــیله ازمای ــش بن ــدگان معرف ــی‬ ‫یس ــت‪:‬‬ ‫می کن ــد‪ .‬ای ــن مس ــئله از دو جنب ــه قابل بررس ‬ ‫‪ .1‬کوتاه ــی در ح ــق فرزن ــدان و س ــهل انگاری در تربی ــت‬ ‫و تامی ــن نیازه ــای م ــادی و معن ــوی‪ ،‬عمل نک ــردن‬ ‫یس ــت ک ــه به دنب ــال ان‬ ‫ب ــه وظیف ــه ش ــرعی و پدر ‬ ‫مردود ش ــدن در ازم ــون اله ــی را به دنب ــال خواه ــد‬ ‫دا ش ــت‪.‬‬ ‫‪ .2‬فرزندس ــاالری ناشایس ــتی ک ــه می توان ــد انس ــان را از‬ ‫مس ــیر توحی ــد خ ــارج و او را از انج ــام اوام ــر اله ــی ب ــازدارد‪.‬‬ ‫هـر دو جنبــه ایــن ازمــون‪ ،‬دقــت در فرزندپــروری و تقویــت‬ ‫ایم ــان را هم زم ــان ب ــا قب ــول ای ــن وظیف ــه مه ــم ب ــه‬ ‫والدی ــن ی ــاداور می ش ــود‪.‬‬ ‫پایداری در برابر وسوسه نفس (خود مهارگری)‬ ‫یک ــی از ش ــاخص ترین جنبه ه ــای ش ــخصیتی حض ــرت‬ ‫ابراهیــم خلی ـل اهلل‪ ،‬پایــداری برابــر وسوس ـه های شــیطان‬ ‫رجی ــم و خواس ــته های عاطف ــی خوی ــش ب ــود؛ از اولی ــن‬ ‫زم ــان اب ــاغ دس ــتور خداون ــد ت ــا انگا هک ــه به قص ــد قربان ــی‬ ‫بــر حنجــره فرزنــد خویــش (حضــرت اســماعیل) خنجــری‬ ‫ب ــران کش ــیده ش ــد‪ ،‬هم ــه لحظات ــی س ــخت و ازمون ــی‬ ‫بسیار دش ــوار و بــزرگ ب ــود کــه خواس ــتگاه اولیــه موفقیــت‬ ‫در ان‪ ،‬چیرگ ــی ب ــر وسوسـ ـه ها و امی ــال ش ــیطانی ب ــود‪.‬‬ ‫وج ــود ایم ــان و ب ــاور و اعتق ــاد ب ــه دس ــتورهای خداون ــد‬ ‫به رغ ــم چال ــش بی ــن ام ــر اله ــی و عش ــق و عاطف ــه ب ــه‬ ‫فرزن ــد‪ ،‬ش ــاهکاری مان ــدگار در رفتارشناس ــی پیامب ــر‬ ‫خداس ــت ک ــه ن ــام ابراهی ــم(ع) و اس ــماعیل و ی ــاد ای ـن روز‬ ‫و ف ــدا کاری ان ه ــا در اطاع ــت از ام ــر اله ــی و مب ــارزه ب ــا‬ ‫شــیطان نفــس را بــرای همیشــه در تاریــخ بشــریت زنــده و‬ ‫مان ــدگار ن ــگاه داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫اندره کاریلیو‬ ‫تلنگر‬ ‫حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای در پیام ــی ب ــه مس ــلمانان جهان‬ ‫به مناس ــبت ای ــام ح ــج‪ ،‬اس ــتمرار حس ــرت دل ه ــای مش ــتاق‬ ‫از حض ــور در ضیاف ــت بیـ ـت اهلل را امتحان ــی گ ــذرا خواندن ــد و‬ ‫باتا کیدب ــر ل ــزوم کمرنگ نش ــدن پیام ه ــای ح ــج‪ ،‬مقاوم ــت‬ ‫در براب ــر قدرت ه ــای متج ــاوز؛ به وی ــژه امری ــکا را از جمل ــه ای ــن‬ ‫پیام های متعالی دانس ــتند‪ .‬ایش ــان ضمن اش ــاره به مشکالت‬ ‫و نا گواری های دنیای اس ــام‪ ،‬سربرافراش ــتن عناصر مقاومت و‬ ‫بی ــداری؛ به ویژه در فلس ــطین‪ ،‬یم ــن و ع ــراق را از واقعیت های‬ ‫امیدافری ــن منطق ــه خواندن ــد و تا کی ــد کردند‪« :‬وع ــده صادق‬ ‫الهی‪ ،‬نصرت مجاهدان اس ــت و نخس ــتین اثر ای ــن مجاهدت‪،‬‬ ‫بازداش ــتن امری ــکا و دیگ ــر زورگوی ــان از دخال ــت و ش ــرارت در‬ ‫یس ــت»‪ .‬ب هگ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی‬ ‫کش ــورهای اسالم ‬ ‫دفت ــر مق ــام معظم رهب ــری؛ متن پی ــام رهبر انقالب اس ــامی را‬ ‫درادام ــه می خوانی ــم‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫و الحم ــداهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و اله الطاهرین‬ ‫و صحبه المنتجبین و َمن َت ِبعهم ِباحس ــان الی یوم الدین‪.‬‬ ‫برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!‬ ‫امس ــال نیز امت اس ــامی از نعم ــت عظیم حج مح ــروم ماندند‬ ‫و دل های مش ــتاق‪ ،‬با اه وافس ــوس‪ ،‬ضیاف ــت در خان ه محترمی‬ ‫را ک ــه خ ــدای حکی ــم و رحیم ب ــرای مردم بن ــا نهاده‪ ،‬از دس ــت‬ ‫دادند‪ .‬این‪ ،‬دومین س ــال اس ــت که موسم ش ــادمانی و بهجت‬ ‫معن ــوی ح ــج‪ ،‬ب ــه موس ــم ف ــراق و حس ــرت تبدیل می ش ــود و‬ ‫ب ــای بیم ــاری همه گیر؛ و ش ــاید نیز بالی سیاسـ ـت های حا کم‬ ‫ب ــر ح ــرم ش ــریف‪ ،‬چش ــم مش ــتاق مومن ــان را از مش ــاهد ه نماد‬ ‫وح ــدت و عظم ــت و معنوی ــت امت اس ــامی محروم می س ــازد‬ ‫و ای ــن قلـ ـه ی پرش ــکوه و س ــرافراز را ب ــا اب ــر و غب ــار می پوش ــاند‪.‬‬ ‫ای ــن‪ ،‬امتحان ــی همچ ــون دیگ ــر امتحان ه ــای گ ــذرای تاری ــخ‬ ‫یس ــت ک ــه می توان ــد فردای ــی تابن ــا ک در پ ــی‬ ‫ام ــت اسالم ‬ ‫داش ــته باش ــد؛ مه ــم ان اسـ ـت که ح ــج در ش ــا کل ه حقیقی اش‪،‬‬ ‫نک ــه کالبد‬ ‫در دل وج ــان اح ــاد مس ــلمانان زن ــده بمان ــد و ا کنو ‬ ‫ً‬ ‫ـکی ان موقت ــا حض ــور ن ــدارد‪ ،‬پی ــام متعال ــی ان کمرن ــگ‬ ‫مناس ـ ِ‬ ‫نش ــود‪ .‬حج‪ ،‬عبادتی پررمزوراز اس ــت‪ .‬س ــاخت و ترکیب زیبای‬ ‫حرکت و س ــکون در ان‪ ،‬س ــازند ه هویت فرد مس ــلمان و جامعه ‬ ‫مس ــلمان و نمایش دهند ه زیبایی های ان در چش ــم جهانیان‬ ‫اس ــت‪ .‬ازس ــویی‪ ،‬دل ه ــای احاد بن ــدگان را ب ــا ذکر و خش ــوع و‬ ‫تض ــر ع‪ ،‬ع ــروج معن ــوی می بخش ــد و به خ ــدا نزدی ــک می کند؛‬ ‫و ازس ــویی‪ ،‬ب ــا پوش ــش و پویش یکس ــان و ح ــرکات هماهنگ‪،‬‬ ‫ب ــرادران را ک ــه از چهارگوشـ ـ ه جه ــان گردامده ان ــد‪ ،‬ب ــه یکدیگر‬ ‫پیون ــد می ده ــد؛ و ازس ــویی‪ ،‬برتری ــن نم ــاد ام ــت اس ــامی را با‬ ‫همـ ـ ه مناس ــک پرمعن ــی و رازال ــودش در براب ــر چش ــم جهانیان‬ ‫می گ ــذارد و ع ــزم و عظمت ام ــت را به رخ بدخواهان می کش ــد‪.‬‬ ‫بیت معظم در دس ــترس نیس ــت؛ ول ــی توجه به‬ ‫امس ــال‪ ،‬ح ــج ِ‬ ‫رب البیت و ذکر و خش ــوع و تضر ع و اس ــتغفار در دسترس است؛‬ ‫مناجـــات معرفت افزا‬ ‫حضور در عرفات میس ــر نیس ــت؛ اما دعا و‬ ‫ِ‬ ‫در روز عرفه میس ــر اس ــت؛ َرمی ش ــیطان در منا ممکن نیس ــت؛‬ ‫ام ــا دف ــع و ط ــرد ش ــیاطین قدرت طل ــب در همه ج ــا ممک ــن‬ ‫اس ــت؛ حض ــور یکپارچـ ـ ه بدن ه ــا در ِگ ــرد کعبه فراهم نیس ــت؛‬ ‫ام ــا حض ــور یکپارچـ ـ ه دل ها ب ــر ِگ ــرد ایات روش ــن ق ــران کریم و‬ ‫یس ــت‪ .‬ما پیروان اس ــام‬ ‫اعتص ــام به حبل اهلل وظیف ه همیشگ ‬ ‫ک ــه ام ــروز از جمعی ــت عظی ــم‪ ،‬س ــرزمین گس ــترده‪ ،‬ثروت های‬ ‫یش ــمار و ملت ه ــای زنده و بی ــدار برخورداری ــم‪ ،‬باید‬ ‫طبیعی ب ‬ ‫ب ــا داش ــته ها و ممکن ه ــای خ ــود‪ ،‬این ــده را رق ــم بزنی ــم‪ .‬مل ــل‬ ‫مس ــلمان در ‪ ۱۵۰‬س ــال اخیر‪ ،‬نقشـــی در سرنوش ــت کش ــورها‬ ‫و دولت ه ــای خ ــود نداش ــته و ب هج ــز اس ــتثناهای مع ــدود‪،‬‬ ‫یکس ــره با سیاس ــت دولت ه ــای متج ــاوز غربی مدیریت ش ــده‬ ‫و دس ــتخوش طمـ ـع ورزی و دخال ــت و ش ــرارت ان ه ــا بوده اند‪.‬‬ ‫ـروز بس ــیاری از‬ ‫عقب ماندگ ـ ِـی علم ــی و وابس ــتگی سیاس ـ ِـی ام ـ ِ‬ ‫یس ــت‪ .‬ملت ه ــای‬ ‫کش ــورها محص ــول ان انفع ــال و بی کفایت ‬ ‫م ــا‪ ،‬جوان ــان ما‪ ،‬دانش ــمندان ما‪ ،‬علمـــای دینی و روشـــنفکران‬ ‫مدن ــی م ــا‪ ،‬سیاسـ ـت ورزان و اح ــزاب و جمعیت های م ــا‪ ،‬امروز‬ ‫بای ــد ان گذش ــت ه بی افتخ ــار و ش ــرم اور را جب ــران کنن ــد؛ بای ــد‬ ‫ِبایس ــتند و در براب ــر زورگوی ــی و دخال ــت و ش ــرارت قدرت ه ــای‬ ‫ـخن جمهوری اس ــامی ایران‬ ‫غرب ــی «مقاومت» کنند‪ .‬هم ه س ـ ِ‬ ‫ک ــه دنی ــای اس ــتکبار را نگ ــران و خش ــمگین ک ــرده‪ ،‬دع ــوت به‬ ‫ای ــن مقاوم ــت اس ــت‪ :‬مقاوم ــت برابر دخال ــت و ش ــرارت امریکا‬ ‫و دیگ ــر قدرت ه ــای متج ــاوز و به دسـ ـت گرفتن سررش ــت ه اینده ‬ ‫ً‬ ‫دنی ــای اس ــام باتکی هب ــر مع ــارف اس ــامی‪ .‬طبیعت ــا امری ــکا و‬ ‫همراهان ــش در براب ــر عن ــوان «مقاومت» دچار حساســـیت اند و‬ ‫به انواع دش ــمنی با «جبه ه مقاومت اســـامی» کمر بســـته اند‪.‬‬ ‫همراه ــی برخ ــی از دولت ه ــای منطق ــه ب ــا ان ــان نی ــز واقعی ــت‬ ‫تلخ ــی جهت ت ــداوم ان شرارت هاس ــت‪ .‬صراط مس ــتقیمی که‬ ‫مناس ــک حج ‪-‬س ــعی و طواف و عرفـــات و جمرات‪ -‬و شـــعائر و‬ ‫ش ــکوه و وح ــدت حج ب ــه ما نش ــان می ده ــد‪ ،‬توکل ب ــه خدا و‬ ‫توج ــه ب ــه ق ــدرت الی ــزال اله ــی و اعتمادبه نفس مل ــی و اعتقاد‬ ‫ب ــه ت ــاش و مجاه ــدت و عزم راس ــخ ب ــر حرک ــت و امی ــد وافر به‬ ‫یس ــت‪ .‬واقعی ــات صحنه در منطق ه اس ــامی بر این امید‬ ‫پیروز ‬ ‫می افزای ــد و ان ع ــزم را تقوی ــت می کند‪ .‬ازســـویی‪ ،‬نا گواری های‬ ‫دنی ــای اس ــام‪ ،‬عقب ماندگی ه ــای علم ــی و وابس ــتگی های‬ ‫سیاس ــی و نابس ــامانی های اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬مـــا را در برابر‬ ‫وظیفـ ـه ای ب ــزرگ و مجاهدت ــی خس ــتگی ناپذیر ق ــرار می دهد؛‬ ‫فلس ــطین مغص ــوب‪ ،‬م ــا را به ی ــاری می طلب ــد؛ َیم ــن مظلوم و‬ ‫خون ال ــود دل ه ــا را بـ ـه درد مـ ـی اورد؛ مصائب افغانس ــتان همه‬ ‫را نگ ــران می س ــازد؛ ح ــوادث تل ــخ در ع ــراق و س ــوریه و لبنان و‬ ‫برخی دیگر از کش ــورهای مس ــلمان که دست شـــرارت و دخالت‬ ‫امری ــکا و یارانش در ان مش ــهود اســـت‪ ،‬غیرت و همـــت جوانان‬ ‫را برمی انگیزد و ازس ــوی دیگر‪ ،‬سربرافراشـــتن عناصر مقاومت در‬ ‫همـ ـ ه ای ــن خطه حس ــاس و بی ــداری ملت ه ــا و انگیزش نس ــل‬ ‫ج ــوان و پرنش ــاط‪ ،‬دل ه ــا را لبری ــز از امی ــد می کن ــد؛ فلس ــطین‬ ‫در همـ ـ ه بخش ه ــای خ ــود «شمش ــیر ق ــدس» را از نی ــام بیرون‬ ‫می کش ــد؛ ق ــدس و غزه و کران ــه و س ــرزمین های ‪ ۴۸‬و اردوگاه ها‬ ‫هم ــه برمی خیزن ــد و ط ــی ‪ 12‬روز‪ ،‬بین ــی متج ــاوز را ب ــه خ ــا ک‬ ‫می مالن ــد؛ یم ـ ِـن محص ــور و تنها‪ ،‬هفت س ــال جن ــگ و جنایت‬ ‫و مظلوم کش ـ ِـی دش ــمن ش ــرور و قسـ ـی القلب را ت ــاب مـ ـی اورد و‬ ‫با وجـــود قحط غذا و دارو و امکانات زیســـتی؛ تســـلیم زورگویان‬ ‫نمی ش ــود و ان ه ــا را بااقت ــدار و ابت ــکار خود سراس ــیمه می کند؛‬ ‫در ع ــراق‪ ،‬عناص ــر مقاوم ــت ب ــا زب ــان رس ــا و صری ــح‪ ،‬امری ــکای‬ ‫اش ــغالگر و داع ــش دست نش ــاند ه ان را به عق ــب می رانند و عزم‬ ‫راســـخ خود بر مقابله با هرنوع دخالت و شـــرارت ازســـوی امریکا‬ ‫و همراهان ــش را بی لکن ــت اب ــراز می دارن ــد‪ .‬ت ــاش تبلیغات ــی‬ ‫امریکاییـــان بـــرای تحریف عزم و خواســـته و عمـــل جوانان غیور‬ ‫و عناصـــر «مقاومت» در عراق و ســـوریه و لبنان و دیگر کشـــورها‬ ‫و منتسـ ـب کردن ان ب ــه ای ــران یا ه ــر مرجع دیگ ــر‪ ،‬توهین به ان‬ ‫جوان ــان ش ــجاع و بی ــدار و ناش ــی از ع ــدم فه ــم و درک درس ــت‬ ‫امریکایی ه ــا از مل ــل این منطق ــه اس ــت‪ .‬همی ــن درک غل ــط‬ ‫موج ــب ش ــد امری ــکا در افغانس ــتان تحقی ــر ش ــود و پـ ـس ازان‬ ‫ورود پ رســـروصدا در ‪20‬س ــال پیش؛ و پ ــس از به کارب ــردن س ــاح‬ ‫و بم ــب و ات ــش براب ــر م ــردم بی دف ــاع و غیرنظام ــی‪ ،‬خ ــود را در‬ ‫بات ــاق ح ــس کن ــد و نی ــرو و اب ــزار نظام ــی خ ــود را از ان بی ــرون‬ ‫َب َـــرد‪ .‬البتـــه ملت بیدار افغـــان باید مراقب ابزارهـــای اطالعاتی و‬ ‫ســـاح های جنگ نرم امریکا در کشـــورش باشـــد و هشیارانه در‬ ‫براب ــر ان ِبایس ــتد‪ .‬ملت ه ــای منطقه نش ــان داده اند ک ــه بیدار‬ ‫و هش ــیارند و راه و رویک ــرد ان ــان از برخ ــی دولت ه ــا ک ــه ب ــرای‬ ‫راضی نگه داش ــتن امریکا حتی به خواس ــت ه او در مسئل ه حیاتی‬ ‫فلس ــطین ت ــن می دهن ــد‪ ،‬جداس ــت؛ دولت های ــی که ب ــا رژیم‬ ‫َ‬ ‫غاصب صهیونیســـت‪ ،‬اشـــکار و پنهـــان‪ ،‬نرد دوســـتی می بازند‪،‬‬ ‫یعن ــی ح ــق مل ــت فلس ــطین را در میه ــن تاریخـ ـی اش ان ــکار‬ ‫می کنند‪ .‬این‪ ،‬دس ــتبرد به س ــرمای ه فلس ــطینی ها است‪ .‬ان ها‬ ‫به تاراج ســـرمایه های طبیعی کشـــورهای خود بســـنده نکردند‬ ‫و ا کن ــون س ــرمای ه ملت فلس ــطین را ت ــاراج می کنند‪.‬‬ ‫برادران و خواهران!‬ ‫منطقـــ ه ما و حوادث ســـریع و گونا گون ان‪ ،‬نمایشـــگاه درس ها‬ ‫ـدرت ناش ــی از مجاه ــدت و‬ ‫و عبرت هاس ــت؛ ازس ــویی‪ ،‬ق ـ ِ‬ ‫مقاومـــت در برابـــر زورگـــوی متجـــاوز؛ و ازســـویی‪ ،‬ذلت ناشـــی از‬ ‫تس ــلیم و اظهار ضع ــف و تحمل تحمیل ه ــای او‪ .‬وعد ه صادق‬ ‫َ ُ ُ َ َ ُ ُ‬ ‫نصرکم‬ ‫الهی‪ ،‬نصـــرت مجاهدان راه خداســـت‪ِ :‬ان تنصـــروا اهلل ی‬ ‫َ َُّ َ َ ُ‬ ‫قدامک ــم‪ .‬نخس ــتین اث ــر ای ــن مجاهدت‪ ،‬بازداش ــتن‬ ‫و یث ِب ــت ا‬ ‫امری ــکا و دیگ ــر زورگوی ــان جهان ــی از دخال ــت و ش ــرارت در‬ ‫کشـــورهای اسالمی ست؛ ان شـــاءاهلل‪ .‬از خداوند متعال‪ ،‬نصرت‬ ‫ملت ه ــای مس ــلمان را مس ــئلت می کنم و به حض ــرت بقیه اهلل‬ ‫(ارواحن ــا ف ــداه) درود می فرس ــتم و عل ــو درج ــات امام خمین ــی‬ ‫عظیم الش ــان و ش ــهدای بزرگ ــوار را از خ ــدا می طلب ــم‪.‬‬ ‫والسالم علی عباد اهلل الصالحین‬ ‫سید علی خامنه ای‪ ۲۶ /‬تیر ‪۱۴۰۰‬؛ ‪ ۶‬ذی الحجه ‪۱۴۴۲‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بازنشســـتگان‪ ،‬جماعـــت ســـرافرازی هســـتند کـــه در عیـــن نـــداری‪ ،‬مناعت‬ ‫طبـــع فراوانی داشـــته و کمرشـــان در زیـــر بار جـــور دولت ها‪ ،‬هرگز تا نش ــده و‬ ‫نمی شـــود‪ .‬حداقل در یک صد ســـال اخیر‪ ،‬این جماعت با تـــاش‪ ،‬وفاداری‬ ‫و عشـــق خدمـــت بـــه مـــردم و دولت‪ ،‬خدمـــات شـــایانی را بـــه کشـــور ارزانی‬ ‫داشـــته اند کـــه همین تالش هـــا و ثبـــات انـــان در اجـــرای کارها بوده اس ــت‬ ‫که‪ ،‬رفته رفته سیســـتم اداری ما را بســـیار ســـاخته وپرداخته کـــرده و از اعتبار‬ ‫و امتیـــاز ویـــژه ای برخوردار ســـاخته اســـت‪ .‬این عـــده در هـــر رده ای خدمت‬ ‫کرده انـــد‪ ،‬اثرگـــذاری داشـــته و منشـــا خیروبرکـــت بوده انـــد؛ اما افســـوس که‬ ‫سیســـتم اداری‪ ،‬خدمـــات ایـــن طیـــف را پـــاس نداشـــته و از انـــان اغلـــب به‬ ‫چشـــم ازکارافتـــادگان یـــاد می کنـــد و با وجودی کـــه انـــان را مظلـــوم می داند‪،‬‬ ‫امـــا حاضر نیســـت حـــق انـــان را بدهنـــد؛ و بازهم درنهایت تاســـف‪ ،‬پـــاره ای‬ ‫از مســـئولین نمی داننـــد کـــه این افراد ارزشـــمند‪ ،‬موهایشـــان را در اس ــیاب‬ ‫ســـفید نکرده انـــد؛ همان گونه که شـــاعری قـــدردان‪ ،‬بیتی زیبـــا و پرمفهوم را‬ ‫برایشـــان ســـروده اســـت و می گوید «موی ســـفید را فلکم رایـــگان نداد‪/‬این‬ ‫رشـــته را بـــه نقـــد جوانـــی خریـــده ام» و بازهـــم گویـــا نمی داننـــد؛ حقوقی که‬ ‫به نـــام بازنشســـتگی بـــه انـــان داده می شـــود‪ ،‬پس انـــداز ســـال های خدمت‬ ‫انـــان اســـت که در حقیقـــت دولت پس انداز ‪ 30‬ســـال خدمت ایـــن عزیزان را‬ ‫یکجـــا نمی دهد؛ بلکـــه به نام حقـــوق و به صـــورت ماهانـــه پرداخت می کند‬ ‫و ایـــن حداقـــل کاری ســـت کـــه می تـــوان بـــرای احقـــاق حـــق ایـــن گ ــروه از‬ ‫افـــراد جامعه انجـــام داد‪ .‬این درحالی ســـت که صنـــدوق بازنشســـتگی برای‬ ‫پرداخـــت ماهانـــه ‪ 30‬ســـال خدمـــت‪ ،‬صنـــدوق قـــوی مالـــی دارد؛ در فضای‬ ‫اقتصادی ســـرمایه گذاری می کند؛ و ای کاش برخی مســـئولین می دانس ــتند‬ ‫کـــه ادم بازنشســـته درخت خشـــک نیســـت کـــه بـــه ان اب ندهنـــد! اینان‪،‬‬ ‫درختـــان همیشـــه ســـبزی هســـتند کـــه بایـــد دولت هـــا‪ ،‬دیـــن خـــود را ب ــه‬ ‫ان هـــا کـــه جوانی شـــان را درراه ســـربلندی و اعتالی کشـــور صـــرف کرده اند‪،‬‬ ‫بـــا کمـــال احتـــرام ادا کننـــد‪ .‬از ســـوی دیگر؛ باتوجه بـــه شـــرایط اقتص ــادی‬ ‫حا کـــم بـــر کشـــور‪ ،‬یـــک فـــرد بازنشســـته در این روزها بایـــد با ســـیلی صورت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خـــود را ســـرخ کنـــد‪ .‬مثال وقتی کـــه عـــروس‪ ،‬داماد‪ ،‬نوه هـــا و نتیجه هـــا مرتبا‬ ‫بـــه دیدار پدربـــزرگ و مادربـــزرگ می رونـــد‪ ،‬اب خالی هم که به انـــان بدهد‪،‬‬ ‫بـــا درنظرگرفتـــن دریافتـــی حقـــوق ناچیـــزی کـــه دارد‪ ،‬کفاف حتـــی اعضای‬ ‫خانـــواده را هم نمی دهـــد و درنتیجه ســـفره انان هرروز کوچک تر می ش ــود‪.‬‬ ‫متاســـفانه درچنین شـــرایطی اغلـــب ایـــن جماعـــت ابرومند بازنشســـته‪ ،‬در‬ ‫پیشـــگاه خانـــواده به خاطـــر قلت دریافـــت حقـــوق‪ ،‬به نوعی شـــرمنده بوده‬ ‫و از این نظـــر از جهـــت روحی و روانی اســـیب بســـیار می بینند‪ .‬خوشـــبختانه‬ ‫دولـــت تدبیـــر و امیـــد با همـــه کاســـتی ها و باوجود کاهـــش درامـــد از فروش‬ ‫نفت و تحریم ها‪ ،‬توانســـته اســـت در حد امکان با افزایش حقـــوق‪ ،‬از نابودی‬ ‫خانوارهای بازنشســـته جلوگیری به عمل اورد‪ .‬مجلس محتـــرم با افزایش یا‬ ‫در حقیقت با همسان ســـازی یا هماهنگی حقوق بازنشســـتگان با شاغلین‬ ‫موافقت کرد؛ تا دریافتی بازنشســـتگان ‪ 90‬درصد شـــاغلین باشـــد که طرحی‬ ‫بســـیار خـــوب‪ ،‬کارشناســـانه و خداپســـندانه اســـت‪ .‬این مســـئولین و یکی‪،‬‬ ‫دو روزنامـــه همیشـــه منتقد‪ ،‬با این طرح و با باز گذاشـــتن دســـت ســـازمان‬ ‫برنام هو بودجـــه بـــرای تصویـــب این طـــرح نیکو‪ ،‬موافـــق بودنـــد و از ان دفاع‬ ‫می کردنـــد؛ امـــا همین عـــده‪ ،‬گفته هـــا و نوشـــته های قبـــل از ‪ 28‬خرداد ماه‬ ‫و انتخـــاب رئیس جمهـــوری جدیـــد را فرامـــوش کـــرده و به یک بـــاره به بهانه‬ ‫ً‬ ‫تورم زایـــی‪ ،‬ان را مضـــر دانســـته و عمال به خالی شـــدن ســـفره بازنشســـتگان‬ ‫رضایـــت دادنـــد‪ .‬غافل از انکـــه مردم‪ ،‬فراموش کار نیســـتند و پرســـش بجایی‬ ‫دارنـــد که ایا ا گر چنیـــن پرداخت هایـــی در دوره انتخابـــات رئیس جمهوری‬ ‫جدیـــد‪ ،‬ایجـــاد تـــورم می کند‪ ،‬چگونه اســـت کـــه در دولـــت دوازدهـــم تورم زا‬ ‫نبـــود؟! چـــرا ایـــن افراد بـــه فاصله یک مـــاه‪ 180 ،‬درجـــه تغییر عقیـــده داده و‬ ‫در دوره جدیـــد ریاســـت جمهوری ان را تـــورم زا می داننـــد؟ امیدواریـــم دولت‬ ‫رئیســـی‪ ،‬فریب گفتارهای پـــس از انتخابات را نخـــورده و در دام اینان نیفتد‬ ‫و بـــه فکـــر طیـــف مظلـــوم بازنشســـته و مســـتمری بگیر باشـــد؛ چرا کـــه انان‬ ‫ســـرمایه های جاویـــدان دولت هـــای مختلـــف بوده اند و ســـزاوار نیســـت که‬ ‫در خـــزان زندگی‪ ،‬ســـفره های این طبقـــه از جامعـــه روزبه روز خالی تر ش ــود‪.‬‬ ‫همان گونه کـــه در ا کثـــر کشـــورهای جهـــان‪ ،‬فاصلـــه حقـــوق افـــراد شـــاغل و‬ ‫بازنشســـته در حد نازلی قـــرار دارد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫شادیمهینی‪:‬‬ ‫تکنیکی ترین تیم کافا بودیم‬ ‫لو نیم‬ ‫ســـرمربی تیـــم ملـــی فوتبـــال دختران نوجـــوان می گویـــد که یک ســـا ‬ ‫تـــا رقابت هـــای قهرمانی اســـیا فرصـــت داریم که ا گـــر در این مـــدت تیم ملی‬ ‫تعطیـــل شـــود‪ ،‬از تیم های دیگـــر عقب می افتیم‪ .‬به گزارش ایســـنا؛ ش ــادی‬ ‫مهینی در مورد ظرفیت فوتبال زنان ایـــران در رده های نوجوانان و جوانان‪،‬‬ ‫گفـــت‪« :‬در کافـــا‪ ،‬تکنیکی تریـــن تیـــم بودیـــم‪ .‬تیـــم قـــوی ازبکســـتان ی ــک‬ ‫تا کتیک داشـــت کـــه هزار بار ان را انجـــام می داد تا به گل برســـد؛ اما تکنیک‬ ‫بازیکنـــان مـــا فوق العاده باالســـت‪ .‬بازیکنان ایران‪ ،‬پتانســـیل خوبـــی دارند‬ ‫و سال به ســـال بازیکنـــان خوش تکنیـــک بیشـــتر می شـــوند؛ که ایـــن‪ ،‬نوید‬ ‫خوبی ســـت؛ امـــا در مدیریـــت‪ ،‬ســـازماندهی‪ ،‬تقســـیم بندی و اماده س ــازی‬ ‫ضعف داریم‪ .‬ا گر این بازیکنان را سروســـامان بدهیم‪ ،‬برنامه ریزی وس ــیعی‬ ‫در ســـطح کشـــور داشته باشـــیم‪ ،‬لیگ و مســـابقات منطقه ای برگزار کنیم و‬ ‫پایگاه های منطقه ای اســـتعدادیابی را در سراســـر کشـــور به وجـــود بیاوریم؛‬ ‫یکـــی از بهتریـــن تیم هـــا خواهیـــم بـــود‪ .‬نمی گویم جزو چهـــار تیم برتر اس ــیا‬ ‫می شـــویم و به جـــام جهانی صعود می کنیـــم؛ اما به راحتی جزو هشـــت تیم‬ ‫برتر قـــرار می گیریم»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫شناسایی دانش اموزان الزم التعلیم با نیازهای ویژه‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬در دیـدار صمیمـی بـا رئیـس و مدیـران سـازمان‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫شو پـرورش اسـتثنایی گفـت‪« :‬ارتقـای کیفیـت‪ ،‬گسـترش عدالـت و‬ ‫اموز ‬ ‫مو تربیـت اسـت»‪.‬‬ ‫پوشـش حدا کثـری؛ از جملـه اهـداف مهـم نظـام تعلی ‬ ‫به گـزارش پانـا؛ محسـن حاجی میرزایـی با بیان اینکـه تلاش بـرای رسـیدن‬ ‫بـه اهـداف مهـم سـازمانی بایـد سـرلوحه کار باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬شناسـایی تمـام‬ ‫دانش امـوزان الزم التعلیـم بـا نیازهـای ویـژه و ارائه خدمات اسـتاندارد به این‬ ‫شو پـرورش اسـتثنایی باشـد»‪.‬‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬بایـد همـواره دغدغـه اموز ‬ ‫تعیین قیمت نان در دستور کار ستاد اقتصادی‬ ‫شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران‪ ،‬در اطالعیـه ای در خصـوص قیمـت نـان‪،‬‬ ‫با اسـتناد به مصوبـه کارگـروه ملـی سـاماندهی گنـدم ارد و نـان اعلام کـرد کـه‬ ‫انالیـز تعییـن و ابلاغ قیمـت نـان به صـورت منطقـه ای در اختیـار اسـتانداران‬ ‫قـرار گرفتـه بـود‪ .‬در بخـش دیگـر ایـن اطالعیـه با بیان اینکـه مسـئله تعییـن‬ ‫قیمـت نـان در دسـتور کار سـتاد اقتصـادی دولـت قـرار دارد‪ ،‬امـده؛ افزایـش‬ ‫قیمـت ایـن کاال قبـل از تصویـب در سـتاد‪ ،‬ممنـوع اسـت‪ .‬طـی روزهـای‬ ‫گذشـته‪ ،‬اتحادیـه نانوایـان نر خ هـای جدیـدی را در خصـوص افزایـش قیمـت‬ ‫نـان اعلام کـرده بودنـد‪.‬‬ ‫ضرورت خرید اینترنتی دام‬ ‫معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫بـر ضـرورت خریـد اینترنتـی دام از مرا کـز مجـاز؛ و پرهیـز از برگـزاری مراسـم و‬ ‫ایجـاد تجمعـات در عیـد قربـان تا کیـد کرد‪ .‬به گـزارش وبدا؛ مهندس محسـن‬ ‫فرهـادی گفـت‪« :‬امسـال‪ ،‬عیـد سـعید قربـان بـا شـرایط سـخت کرونـای دلتـا‬ ‫یکـی شـده و الزم اسـت شـهروندان گرامـی در رعایـت توصیه های بهداشـتی‪،‬‬ ‫اهتمـام ویـژ ه داشـته باشـند‪ .‬مهم تریـن عوامـل شـیوع بیمـاری کرونـا در‬ ‫جامعه‪ ،‬تردد‪ ،‬تجمع و تهویه نامناسـب اسـت‪ .‬کسـانی که می خواهند خرید‬ ‫یـا ذبـح دام داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از ترددهـا پرهیز کرده و دام سـالم را ب هشـکل‬ ‫خریـد اینترنتـی‪ ،‬از شـبکه های مجـاز دامپزشـکی تهیـه کننـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1400‬شماره‪ 2283‬سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2283‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارافرین کوچک‬ ‫ِ‬ ‫شرکت بیش از ‪4.5‬میلیون دانش اموز‬ ‫ن جشنواره «فردا»‬ ‫در سی ونهمی ‬ ‫هادی فخاری سالم‬ ‫ُ‬ ‫‪39‬امیــن جشــنواره فرهنگی‪،‬هنــری «فــردا» در مــدارس سراســر کشــور در شــرایطی اغــاز شــد کــه همه گیــری بیمــاری کرونــا بــر همــه‬ ‫تهــای نظــام تعلیم وتربیــت ســایه انداختــه و مانند ســنوات قبل‪ ،‬امکان برگزاری جشــنواره ب هشــکل حضــوری وجود نداشــت‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫ـزاری ایــن جشــنواره در ســال تحصیلــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬باتوج هبــه شــرایط خــاص کشــور و شــیوع کوویــد‪ ۱۹-‬و لــزوم رعایــت‬ ‫به جهــت برگـ ِ‬ ‫نمــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــه تمــام مــدارس‬ ‫لهــای بهداشــتی؛ «شــیوه نامه اجرایــی جشــنواره فرهنگی‪،‬هنــری فــردا» در تاریــخ ‪ ۲۴‬ابا ‬ ‫تمــام پروتک ‬ ‫شهــا و رشــته های مختلــف شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫کشــور ابــاغ شــد‪ .‬درایـن دوره‪ ،‬چهارمیلیــون و ‪ ۵۸۲‬هــزار و ‪ ۳۶۲‬نفــر در گرای ‬ ‫علیرضا کاظمی‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 4.5‬میلیون دانش اموز‬ ‫در جشنواره «فردا» شرکت کرده اند‬ ‫علیرض ــا کاظم ــی؛ مع ــاون پرورش ــی و فرهنگ ــی وزارت‬ ‫ُ‬ ‫اموزش وپ ــرورش ‪39‬امی ــن جش ــنواره فرهنگی‪،‬هن ــری‬ ‫«ف ــردا» گف ــت‪« :‬ب ــا هم ــه فرازوفروده ــا و ش ــرایط س ــختی ک ــه‬ ‫اموزش وپ ــرورش در زیسـ ـت بوم جدی ــد ب ــا ان مواج ــه اس ــت؛‬ ‫به م ــدد زیرس ــاخت های ایجادش ــده در بس ــتر فض ــای‬ ‫مج ــازی‪ ،‬نه تنه ــا برنامه ه ــای ح ــوزه پرورش ــی ک ــم نش ــده؛ بلک ــه‬ ‫به اذع ــان هم ــه صاحب نظ ــران‪ ،‬فعالیت ه ــا توس ــعه نی ــز یافت ــه؛‬ ‫کمااینک ــه برگ ــزاری جش ــنواره های متع ــدد و متن ــوع درای ـن دوره‬ ‫ب ــا اس ــتقبال خ ــوب دانش ام ــوزان هم ــراه ب ــوده اس ــت»‪ .‬او‬ ‫پشــتوانه تجربــی ‪ 39‬ســاله جشــنواره فرهنگی‪،‬هنــری را از جملــه‬ ‫ویژگی ه ــای اس ــتقبال خ ــوب دانش ام ــوزان در ش ــرایط فعل ــی‬ ‫دانس ــته ک ــه ب ــا گس ــتردگی و افزای ــش تن ــوع رش ــته ها‪ ،‬ب ــر غن ــای‬ ‫ن روز بـ ـه روز اف ــزوده می ش ــود‪ .‬او گف ــت‪« :‬باتوج هب ــه تجرب ــه‬ ‫ا ‬ ‫خوب ــی ک ــه در برگ ــزاری جش ــنواره در ش ــرایط کرون ــا در س ــال‬ ‫گذش ــته به دس ــت اوردی ــم‪ ،‬امیدواری ــم ک ــه ب ــا برنامه ریزی ه ــای‬ ‫انجام ش ــده جه ــت ش ــکوفایی هرچه بیش ــتر هن ــر دانش ام ــوزان‬ ‫و ب ــه منصه ظه ــور رس ــاندن ان‪ ،‬بتوانی ــم فراین ــد اس ــتعدادیابی‬ ‫را در معرف ــی ب ــه جامع ــه تس ــهیل کنی ــم»‪ .‬ای ــن مق ــام مس ــئول‬ ‫بااشــاره به اینکه فرصــت پرداختــن بــه فعالیت هــای پرورشــی در‬ ‫م ــدارس مح ــدود اس ــت؛ برگ ــزاری جش ــنواره های دانش ام ــوزی‬ ‫را بهتری ــن فرص ــت مح ــک توانمندی ه ــای دانش ام ــوزان‬ ‫دانس ــت و گف ــت‪« :‬تن ــوع بی ــش از ‪ ۸۰‬رش ــته در جش ــنواره‬ ‫فرهنگی‪،‬هن ــری ف ــردا و حض ــور ‪ 4.5‬میلی ــون دانش ام ــوز در‬ ‫مراح ــل مختل ــف‪ ،‬فرص ــت ش ــرکت و رقاب ــت طیف ــی گس ــترد ه از‬ ‫دانش ام ــوزان را ایج ــاد می کن ــد»‪ .‬کاظم ــی بااش ــاره به اینکه ب ــا‬ ‫معرفــی اثــار فاخــر‪ ،‬می تــوان فرهنــگ جامعــه را تعالــی بخشــید‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬اس ــتفاده از هن ــر دانش ام ــوزان و انتش ــار ان در فض ــای‬ ‫مج ــازی عالو هب ــر ایج ــاد انگی ــزه‪ ،‬می توان ــد مح ــرک خوب ــی ب ــرای‬ ‫دیگ ــر دانش ام ــوزان باش ــد ک ــه دراین مس ــیر گام بردارن ــد»‪.‬‬ ‫علی رمضانی‪:‬‬ ‫همراهی دانش اموزان در مسابقات تحسین برانگیز است‬ ‫مدی ــرکل فرهنگی‪،‬هن ــری‪ ،‬اردوه ــا و فضاه ــای پرورش ــی‬ ‫گ و هن ــر‬ ‫اموزش وپ ــرورش‪ ،‬ب ــر اهمی ــت پویای ــی مس ــیر فرهنـ ـ ‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪ .‬عل ــی رمضان ــی بااش ــاره به اینکه هم ــواره در مس ــیر‬ ‫اج ــرای جش ــنواره های فرهنگ ــی و هن ــری عوام ــل متع ــددی ب ــا‬ ‫تالش ه ــای خ ــود‪ ،‬ب ــر اج ــرای خ ــوب ای ــن فراین ــد موث ــر بوده ان ــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬در دوس ــال اخیر کــه ش ــیوع کرون ــا‪ ،‬زیس ـت بوم جدی ــدی‬ ‫را در جامع ــه و به تبـ ـع ان در نظ ــام تعلیم وتربی ــت ایج ــاد ک ــرد‪،‬‬ ‫مش ــارکت ب ــاالی دانش ام ــوزان‪ ،‬همراه ــی خ ــوب اولی ــاء‪،‬‬ ‫مربی ــان و مدی ــران و بهره من ــدی از فرص ــت ایجادش ــده در بس ــتر‬ ‫فض ــای مج ــازی‪ ،‬تحس ــین برانگیز اس ــت»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه‬ ‫درط ــول زندگ ــی‪ ،‬حرک ــت به س ــوی تعال ــی از راه فرهن ــگ و هن ــر‬ ‫میس ــر اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ « :‬بای ــد ب ــا ایج ــاد زیرس ــاخت های مناس ــب‬ ‫و معرف ــی اث ــار دانش اموزان ــی ک ــه ب ــا ارائ ــه توانمندی ه ــای‬ ‫خ ــود‪ ،‬س ــمت فعالی ــت حرف ـه ای حرک ــت می کنن ــد‪ ،‬زمین ــه ارائ ــه‬ ‫محص ــوالت فرهنگ ــی و هن ــری جدی ــد را ایج ــاد کنی ــم»‪.‬‬ ‫شاپور جهانجونیا‪:‬‬ ‫نکت ه مهم دراین دوره‪ ،‬وجود هشت رشته مهارت محور است‬ ‫ش ــاپور جهانجونی ــا؛ دبی ــر بخ ــش رس ــانه و فض ــای مج ــازی‬ ‫ایـ ـن دوره از مس ــابقات دانش ام ــوزان برگزی ــده سراس ــر کش ــور‬ ‫بااش ــاره به اینکه جش ــنواره فرهنگی‪،‬هن ــری در چه ــار مرحل ــه‬ ‫مدرس ــه‪ ،‬منطق ــه‪ ،‬اس ــتان و کش ــور برگ ــزار می ش ــود‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«دانش ام ــوزان عزی ــز از سراس ــر کش ــور‪ ،‬دخت ــران و پس ــران در‬ ‫پایه ه ــای مختل ــف تحصیل ــی ب ــه رقاب ــت فع ــال دراین روی ــداد‬ ‫می پردازن ــد‪ .‬دانش ام ــوزان منتخ ــب مدرس ــه ب ــه منطق ــه‪،‬‬ ‫اس ــتان و درنهای ــت کش ــور راه می یابن ــد»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه‬ ‫جش ــنواره در مرحل ــه کش ــوری در دو بخ ــش غیرحض ــوری و‬ ‫ش از‬ ‫انالی ــن برگ ــزار ش ــده‪ ،‬اف ــزود‪« :‬بخ ــش غیرحض ــوری پیـ ـ ‬ ‫این مرحل ــه انج ــام ش ــده و دانش ام ــوزان توس ــط اس ــاتید و‬ ‫داوران برجســته کشــوری ارزیابــی شــده اند؛ مجموعــه اثــاری کــه‬ ‫م ــا دریاف ــت کردی ــم‪ ،‬در دو بخ ــش برگزی ــده حض ــوری و برگزی ــده‬ ‫غیرحض ــوری انتخ ــاب و معرف ــی می ش ــوند»‪ .‬جهانجونی ــا‬ ‫بااش ــاره به اینکه در ح ــوزه رس ــانه و فض ــای مج ــازی‪ ۸۲۰ ،‬اث ــر در‬ ‫مرحل ــه کش ــوری حض ــور پی ــدا کرده ان ــد ک ــه ‪ ۴۶۷‬اث ــر به عن ــوان‬ ‫اث ــار برگزی ــده انتخ ــاب ش ــده اند‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬دراین می ــان‪۹۰ ،‬‬ ‫اث ــر ب ــه مرحل ــه نهای ــی کش ــوری راه یافته ان ــد و ای ــن عزی ــزان‪،‬‬ ‫از ‪ ۲۸‬تیرم ــاه به م ــدت سـ ـه روز ب ــا داوران مس ــتقر در اردوگاه‬ ‫ً‬ ‫ش ــهید باهن ــر ته ــران ارتب ــاط گرفت ــه و نهایت ــا اث ــار خ ــود را در‬ ‫بخ ــش نهای ــی ارائ ــه خواهن ــد ک ــرد»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه داوران‬ ‫درایـ ـن دوره جش ــنواره‪ ،‬در قال ــب ارتباط ه ــای برخ ــط‪ ،‬ب ــا‬ ‫دانش ام ــوزان صاح ــب اث ــر ب ــه تبادل نظ ــر می پردازن ــد و نق ــاط‬ ‫فن ــی و تخصص ــی را گوش ــزد می کنن ــد‪ ،‬س ــواالت دانش ام ــوزان‬ ‫را پاس ــخ می دهن ــد و راس ــتی ازمایی و س ــنجش اصال ــت اث ــر‬ ‫از صاحب ــان اث ــر به عم ــل می ای ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪« :‬پ ــس از اتم ــام‬ ‫مرحل ــه انالی ــن‪ ،‬دانش ام ــوزان‪ ،‬بخش ــی از امتی ــاز خوی ــش را از‬ ‫این مرحل ــه و بخشـ ـی دیگر را از مرحل ــه غیرحض ــوری کس ــب‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬مجم ــوع این ه ــا معدل گی ــری؛ و رتبه ه ــای اول‬ ‫ت ــا س ــوم کش ــور در ه ــر رش ــته و ه ــر پای ــه تحصیل ــی به تفکی ــک‬ ‫جنس ــیت اع ــام می ش ــود‪ .‬مابق ــی دانش ام ــوزان نی ــز به عن ــوان‬ ‫برگزی ــدگان کش ــوری اع ــام می ش ــوند»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه نکت ـه ‬ ‫مه ــم درایـ ـن دوره‪ ،‬وج ــود هش ــت رش ــته مهارت مح ــور اس ــت‪،‬‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪« :‬رش ــته های وبال گ نویس ــی‪ ،‬نش ــریه الکترونیک ــی‪،‬‬ ‫س ــاخت و طراح ــی بازی ه ــای رایانـ ـه ای‪ ،‬نرم اف ــزار موبای ــل‪،‬‬ ‫وب س ــایت پادکس ــت و ویدئو کس ــت درایـ ـن دوره از جش ــنواره‬ ‫ب ــرای حض ــور دانش ام ــوزان ت ــدارک دی ــده ش ــده؛ خوش ــبختانه‬ ‫مث ــل دوره ه ــای قب ــل‪ ،‬ب ــا اس ــتقبال بی نظی ــر دانش ام ــوزان‬ ‫مواج ــه بوده ای ــم»‪.‬‬ ‫حمیدرضا کاظمی پور‪:‬‬ ‫پله نخستین اموزش هنر‪ ،‬در مدارس است‬ ‫ای ــن جش ــنواره ش ــد و از پارس ــال‪ ،‬چه ــار رش ــته دیگ ــر ب ــه بخ ــش‬ ‫نق ــد ادب ــی جش ــنواره اضاف ــه ش ــد‪ .‬نق ــد فیل ــم‪ ،‬نق ــد بازی ه ــای‬ ‫رایانـ ـه ای و نق ــد اث ــار دس ــتی و تجس ــمی؛ همچنی ــن نق ــد اث ــار‬ ‫موس ــیقیایی را نی ــز داری ــم»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه دانش ام ــوزان در‬ ‫مرحل ــه منطق ـه ای ب ــا ه ــم رقاب ــت کرده ان ــد ت ــا ب ــه این مرحل ــه از‬ ‫ای ــن جش ــنواره راه یافته ان ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ام ــروز متاس ــفانه به دلی ــل‬ ‫ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا‪ ،‬تنه ــا دانش ام ــوزان نخبــه ادبــی کش ــور را‬ ‫ازطریــق ارتبــاط مجــازی و بــر صفحه هــای تلویزیــون می بینیــم‪.‬‬ ‫ کنی ای ــن وی ــروس‬ ‫امیدواری ــم ت ــا در س ــال های این ــده ب ــا ریشـ ـه ِ‬ ‫منح ــوس‪ ،‬ش ــاهد حض ــور دانش ام ــوزان دراین روی ــداد باش ــیم»‪.‬‬ ‫او ب ــا اب ــراز امی ــدواری دراین ب ــاره ک ــه پ ــس از رف ــع بیم ــاری کرون ــا‪،‬‬ ‫ای ــن جش ــنواره بتوان ــد ب ــا تش ــکیل کارگاه ه ــای مختل ــف‪ ،‬جه ــت‬ ‫ارتق ــای س ــطح ا گاه ــی نق ــد ادبـــی دانش ام ــوزان گام ب ــردارد‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬امیدواری ــم دانش ام ــوزان بتوانن ــد در این ــده ایـ ـن راه را‬ ‫ادام ــه داده؛ و ای ــن پیش ــه را به عن ــوان راهنمای ــی در زندگ ــی‬ ‫ن ــگاه دارن ــد و از نظ ــرات تخصص ــی اس ــاتید حاض ــر در جش ــنواره‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد»‪.‬‬ ‫محمد دهریزی گودرزی‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 50‬اثر ادبی در بخش افرینش های ادبی بررسی شده اند‬ ‫دراین بخ ــش به عن ــوان رش ــته های مس ــابقه ق ــرار داده ای ــم‬ ‫ک ــه اث ــار هن ــری مختل ــف دانش ام ــوزان از سراس ــر کش ــور ب ــه‬ ‫این بخــش ارســال شــده اســت»‪ .‬او گفــت‪« :‬در بخــش هنرهــای‬ ‫تجس ــمی در ح ــوزه کانون ه ــای تربیت ــی‪ 28 ،‬رش ــته را داش ــتیم‬ ‫کــه اثــار بــه دبیرخانــه کشــوری ارســال شــده و در بخــش هنرهــای‬ ‫‪250‬ه ــزار دانش ام ــوز ش ــرکت‬ ‫تجس ــمی بی ــش از دومیلی ــون و ‬ ‫کرده انــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه ‪ 4500‬اثــر پــس از گذرانــدن مراحــل‬ ‫مختل ــف‪ ،‬ب ــه داوری کش ــوری رس ــیده اند و یک هزارنف ــر حائ ــز‬ ‫رتب ــه ش ــده اند‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬برخ ــی از ای ــن اث ــار به دلی ــل کیفی ــت‬ ‫بــاال و تــوان دانش امــوزان در خلــق اثــار با کیفیــت‪ ،‬ازنظــر داوران‬ ‫جه ــت برق ــراری ارتب ــاط ب ــا ای ــن دانش ام ــوزان و اش ــنایی بیش ــتر‬ ‫بــا ایــن هنــر نمونــه اثــار دیگــر ان هــا بــا هنــر معرفــی شــدند کــه بــا‬ ‫برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا داوران‪ ،‬ان هــا را در حــوزه تخصصــی‬ ‫خوی ــش راهنمای ــی خواهن ــد ک ــرد؛ و ب ــا ای ــن عزی ــزان بیش ــتر‬ ‫اش ــنا خواهن ــد ش ــد»‪ .‬او بااذعان به اینک ــه در رش ــته هنره ــای‬ ‫تجس ــمی درایـ ـن دوره از جش ــنواره داوران عزی ــزی هم ــراه گ ــروه‬ ‫ب ــوده؛ و در بح ــث قض ــاوت و راهنمای ــی دانش ام ــوزان م ــا را‬ ‫ی ــاری می کرده ان ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬در دوره ه ــای مختل ــف جش ــنواره‪،‬‬ ‫از داوران باس ــابقه و مط ــرح در س ــطح مل ــی ک ــه در دانش ــگاه ها‬ ‫تدری ــس دارن ــد‪ ،‬اس ــتفاده می کنی ــم‪ .‬ان ه ــا با تکی هب ــر تخص ــص و‬ ‫دانــش خــود‪ ،‬اثــار را موردبررســی قــرار می دهنــد و درنهایــت ایــن‬ ‫عزی ــزان ب ــا ارزیاب ــی خ ــود‪ ،‬س ــطوح دانش ام ــوزان را مش ــخص‬ ‫می کنن ــد»‪.‬‬ ‫سعید مجیدی‪:‬‬ ‫جشنواره «فردا» باید درزمینه کشف‬ ‫و پرورش استعدادهای هنری گام بردارد‬ ‫حمیدرضــا کاظمی پــور؛ دبیــر بخــش فیلــم و هنرهــای نمایشــی‬ ‫ُ‬ ‫‪39‬امیـ ـن دوره مس ــابقات دانش ام ــوزان برگزی ــده کش ــور‬ ‫بااش ــاره به اینکه دراین بخ ــش‪ ،‬رش ــته فیل ــم‪ ،‬ب ــه گرایش ه ــای‬ ‫مس ــتند‪ ،‬داس ــتانی‪ ،‬نماهن ــگ و انیمیش ــن تقس ــیم می ش ــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در بخش هــای هنرهــای نمایشــی نیــز تئاتــر صحن ـه ای‪،‬‬ ‫یگ ــری؛‬ ‫تئات ــر عروس ــکی‪ ،‬اس ــتنداپ کم ــدی‪ ،‬نقال ــی و مجر ‬ ‫یس ــت ک ــه درایـ ـن دوره از مس ــابقات تحت نظ ــر‬ ‫از رشته های ‬ ‫داوران بررس ــی و ارزیاب ــی می ش ــود»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه‬ ‫ایـ ـن دوره از مس ــابقات نی ــز بس ــان دوره ه ــای پی ــش‪ ،‬از س ــطح‬ ‫مدرســه اغــاز شــده اســت و دانش امــوزان پــس از دریافــت رتبــه‪،‬‬ ‫وارد بخش ه ــای منطقــه ای‪ ،‬شهرس ــتانی‪ ،‬اس ــتانی و درنهای ــت‬ ‫کشــوری خواهنــد شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬در مرحلــه کشــوری مســابقات‪،‬‬ ‫ت ــاش براین ب ــوده تی ــم داوری ط ــوری باش ــد ت ــا جذابیت ه ــای‬ ‫الزم ب ــرای دانش ام ــوزان را دارا ب ــوده و دانش ام ــوزان ب ــا‬ ‫ت داوران‪ ،‬بــرای شــرکت در دوره هــای‬ ‫دریافــت اطالعــات از ســم ‬ ‫بع ــدی ای ــن مس ــابقات ام ــاده ش ــوند و خ ــود را ب ــرای حض ــور‬ ‫در عرصه های ــی باالترازای ــن مح ــک بزنن ــد»‪ .‬کاظمی پ ــور‬ ‫بااش ــاره به اینکه در انتخ ــاب داوران ای ــن جش ــنواره ت ــاش‬ ‫براین بود هک ــه اف ــراد کاربل ــد‪ ،‬س ــرامد و دقی ــق باش ــند؛ و حداق ــل‬ ‫س ــابقه فعالیت ه ــای اجرای ــی ی ــا تدری ــس در مقاط ــع مختل ــف‬ ‫دانش ــگاه را در کارنام ــه خوی ــش داش ــته باش ــند‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ت ــاش‬ ‫کردی ــم داوران حاض ــر درایـ ـن دوره از جش ــنواره‪ ،‬از چهره ه ــای‬ ‫نام اش ــنایی باش ــند ک ــه دانش ام ــوزان نی ــز ب ــا ان ه ــا اش ــنایی‬ ‫داشــته؛ و همچنیــن به لحــاظ علمــی و فنــی مورد تائیــد جامعــه‬ ‫هن ــری م ــا باش ــند»‪ .‬او ب ــا اب ــراز امی ــدواری از اینک ــه ای ــن روی ــداد‪،‬‬ ‫خدمت ــی کوچ ــک درجه ــت رش ــد و ارتق ــای س ــطح ا گاه ــی‬ ‫دانش ام ــوزان نس ــبت ب ــه مقول ــه هن ــر باش ــد؛ گف ــت‪« :‬هم ــه م ــا‬ ‫می دانی ــم؛ ا گ ــر هرکس ــی در رش ــته های هن ــری ب ــه موفقیت ــی‬ ‫دســت یافتــه‪ ،‬نخســتین گام را روی پلــه اغازیــن هنــر در مدرســه‬ ‫گذاش ــته؛ یعن ــی جرقه ه ــای فع ــل هن ــری در دانش ام ــوزان در‬ ‫مدرس ــه زده می ش ــود و در دوره ه ــای بع ــد مانن ــد دانش ــجویی‬ ‫و دوره ه ــای حرف ـه ای‪ ،‬ای ــن جرقه ه ــا تبدی ــل ب ــه پتانس ــیل های‬ ‫ت ــازه ای می ش ــود»‪.‬‬ ‫مالحت نجفی‪:‬‬ ‫چهار بخش تخصصی نقد‬ ‫به جشنواره سی ونهم اضافه شده است‬ ‫مالح ــت نجف ــی؛ دبی ــر بخ ــش نق ــد ادب ــی و هن ــری ایـ ـن دوره‬ ‫از جش ــنواره بااش ــاره به اینکه از حض ــور دراین روی ــداد‬ ‫بسیارخوش ــحال اس ــت و حض ــور دانش ام ــوزان فع ــال و س ــاعی‬ ‫درزمینه ه ــای مختل ــف هن ــری؛ به وی ــژه ادب ــی ب ــر ش ــعف او‬ ‫اف ــزوده‪ ،‬گف ــت‪« :‬دانش ام ــوزان می دانن ــد ک ــه بخ ــش نق ــد‪،‬‬ ‫از چه ــار ی ــا پنج س ــال پیش ب ــا دو رش ــته ش ــعر و داس ــتان وارد‬ ‫ُ‬ ‫دبی ــر بخ ــش افرینش ه ــای ادب ــی ‪39‬امیـ ـن دوره مس ــابقات‬ ‫دانش ام ــوزان برگزی ــده سراس ــر کش ــور‪ ،‬ب ــا ابرازتاس ــف از اینک ــه‬ ‫ش ــیوع کرون ــا از شوروش ــوق و هیج ــان جش ــنواره کاس ــت‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬ارتباط ه ــای تصوی ــری و صوت ــی در جش ــنواره حاض ــر‪،‬‬ ‫دامنـ ـه ای گس ــترد ه از مخاطب ــان را دربرمی گی ــرد»‪ .‬محم ــد‬ ‫دهری ــزی گ ــودرزی بااش ــاره به اینکه این رش ــته از مس ــابقات ب ــه‬ ‫دو بخــش شــعر و داســتان اختصــاص دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬درای ـن دوره‬ ‫از جش ــنواره ک ــه البت ــه مث ــل پارس ــال ب هش ــکل مج ــازی برگ ــزار‬ ‫می ش ــود‪ ،‬از حض ــور ش ــش داور اس ــتفاده کردی ــم»‪ .‬او اف ــزود‪« :‬در‬ ‫بخ ــش داوری داس ــتان‪ ،‬از اس ــاتید محمدرض ــا یوس ــفی‪ ،‬جعف ــر‬ ‫پوزن ــده جان ــی و امیرحس ــین رحیم ــی زنجانب ــر به ــره بردی ــم؛ در‬ ‫بخ ــش ش ــعر نی ــز اس ــاتید مصطف ــی محدث ــی خراس ــانی‪ ،‬کم ــال‬ ‫شــفیعی و اســماعیل اهلل دادی مســئولیت داوری اثــار را برعهــده‬ ‫داش ــته اند»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه بخ ــش انالی ــن داوری ه ــا از ‪۲۸‬‬ ‫تیرم ــاه اغ ــاز ش ــده‪ ،‬گف ــت‪« :‬جش ــنواره در ه ــر بخ ــش‪ ،‬از دو داور‬ ‫دعــوت به عمــل اورده‪ .‬داوران مــا در بخــش شــعر میزبــان ‪ ۵۱‬نفــر‬ ‫دانش ام ــوز در ح ــوزه انالی ــن هس ــتند و در بخ ــش داس ــتان‪۵۰ ،‬‬ ‫دانش ام ــوز ازطری ــق اس ــکای روم ب ــا داوران گفت وگ ــو می کنن ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ه ــر دانش ام ــوز تقریب ــا ‪12‬دقیق ــه زم ــان دارد ت ــا خ ــود را به عن ــوان‬ ‫ش ــاعر ی ــا نویس ــنده اثب ــات کن ــد»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه داوران‬ ‫درهمین زمینه ه ــا‪ ،‬اث ــار را داوری و نتای ــج را اع ــام می کنن ــد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬امس ــال به نظ ــرم ازلح ــاظ کمی ــت و کیفی ــت اث ــار بس ــان‬ ‫س ــال های گذش ــته ب ــود و در این دوس ــال کرون ــا تاثی ــر خ ــود‬ ‫را گذاش ــته؛ به هرح ــال از بعض ــی از اس ــتان ها ش ــرکت کننده‬ ‫نداشــتیم و بعضــی از اثــار شــاید کیفیــت ســال قبــل و ســال های‬ ‫قب ــل را نداش ــته اند»‪.‬‬ ‫شهرام عظیمی‪:‬‬ ‫بیش از دومیلیون و ‪ 250‬هزار دانش اموز‬ ‫در حوزه هنرهای تجسمی شرکت کرده اند‬ ‫ُ‬ ‫دبی ــر بخ ــش هنره ــای اوای ــی ‪39‬امیـ ـن دوره مس ــابقات‬ ‫دانش ام ــوزان برگزی ــده سراس ــر کش ــور‪ ،‬گف ــت‪« :‬جش ــنواره ف ــردا‬ ‫می بایس ــت درزمین ــه کش ــف و پ ــرورش اس ــتعدادهای هن ــری‬ ‫گام بــردارد»‪ .‬ســعید مجیــدی؛ کارشــناس هنرهــای اوایــی وزارت‬ ‫یس ــت این بخ ــش‬ ‫اموزش وپ ــرورش بااش ــاره به اینکه چندسال ‬ ‫از جش ــنواره ب ــه او س ــپرده ش ــده‪ ،‬گف ــت‪« :‬ت ــاش می کنی ــم ت ــا در‬ ‫حوزه ه ــای مختل ــف پ ــرورش هنره ــای اوای ــی در دانش ام ــوزان؛‬ ‫از جملــه الالیی خوانــی‪ ،‬ســرودهای محلــی و ســنتی‪ ،‬تک نــوازی‬ ‫محلــی‪ ،‬ســنتی‪ ،‬کالســیک و تکخوانــی اشــعار کالســیک و ســنتی‬ ‫دانش ام ــوزان را فع ــال ک ــرده‪ ،‬ب ــه تکاپ ــو واداری ــم و نیروه ــای‬ ‫خوب ــی را پ ــرورش بدهی ــم»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه در س ــال‬ ‫تحصیل ــی ج ــاری‪ ،‬س ــرود در م ــدارس تش ــکیل نش ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«س ــعی داش ــتند بیش ــتر روی تک نوازی ه ــا‪ ،‬تکخوانی ه ــا و‬ ‫الالیی خوانی ه ــا تمرک ــز کنن ــد‪ .‬خ ــود کرون ــا در برخی ازم ــوارد‬ ‫تاثی ــرات مثبت ــی را روی فعالیت ه ــای دانش ام ــوزی داش ــته و‬ ‫دانش ام ــوزان نس ــبت ب ــه کاره ــای ف ــردی بیش ــتر گرای ــش پی ــدا‬ ‫کرده ان ــد و چ ــه ازنظ ــر کیف ــی و چ ــه ازنظ ــر کم ــی اث ــار بیش ــتر و‬ ‫بهت ــری به دس ــت م ــا رس ــیده»‪ .‬او بااش ــاره به اینکه ا گ ــر کس ــی‬ ‫یس ــت‪ ،‬نیازمن ــد ش ــناخت س ــنت ها‪،‬‬ ‫ب ــه فک ــر تهاج ــم فرهنگ ‬ ‫زیبایی شناس ــی موس ــیقی اق ــوام و موس ــیقی اصی ــل ای ــران‬ ‫اســت و بایــد بــه ان توجــه کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد تــاش کنیــم ایــن‬ ‫اس ــتعدادها را پ ــرورش بدهی ــم؛ وگرن ــه موس ــیقی و فرهن ــگ م ــا‬ ‫ب ــه ناب ــودی خواه ــد رف ــت؛ زی ــرا ای ــن دو ب ــا ه ــم رابط ــه مس ــتقیم‬ ‫دارن ــد و برهمین اس ــاس معتق ــدم ک ــه جش ــنواره ف ــردا بای ــد‬ ‫درزمین ــه کش ــف و پ ــرورش اس ــتعدادهای هن ــری گام ب ــردارد»‪.‬‬ ‫امیر غالمی‬ ‫ُ‬ ‫ش ــهرام عظیم ــی؛ دبی ــر بخ ــش هنره ــای تجس ــمی ‪39‬امی ــن‬ ‫جش ــنواره فرهنگی‪،‬هن ــری دانش ام ــوزان برگزی ــده سراس ــر کش ــور‬ ‫یس ــت‬ ‫بااش ــاره به اینکه جش ــنواره دارای بخش ه ــای مختلف ‬ ‫ک ــه ه ری ــک رش ــته های مختلف ــی را ش ــامل می ش ــوند‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«ه ری ــک از رش ــته های موج ــود دراین رویداده ــا ازنظ ــر رش ــد‬ ‫و تعال ــی دانش ام ــوزان در ح ــوزه هن ــر بس ــیارمهم اس ــت»‪.‬‬ ‫او بااش ــاره به اینکه در هنره ــای دس ــتی و تجس ــمی ش ــاهد‬ ‫بیش ــترین رش ــته های هن ــری بوده ای ــم؛ اف ــزود‪ 48« :‬رش ــته را‬ ‫یادداشت‬ ‫مهسارشتی پور‬ ‫ارزش پ ــول‪ ،‬هن ــر کارافرین ــی‪ ،‬هدف گـــذاری‪ ،‬کارگروه ــی‪،‬‬ ‫ـتن‬ ‫ِ‬ ‫دانس ـ ِ‬ ‫اموختـــن از شکســـت ها‪ ،‬خالقیـــت و مهارت هـــای ارتباطـــی؛ از‬ ‫ـدان م ــا در‬ ‫جمل ــه ترکیب های ــی هس ــتند ک ــه ش ــاید بس ــیاری از فرزن ـ ِ‬ ‫دوران کودکــی و گاه تــا نوجوانــی‪ ،‬کمتــر از ان ا گاهــی دارنــد و همیــن‬ ‫ِ‬ ‫ـازار‬ ‫یش ــود در بزر ‬ ‫باع ــث م ‬ ‫گس ــالی و زمانی ک ــه می خواهن ــد وارد ب ـ ِ‬ ‫کار ش ــوند‪ ،‬ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــوند؛ بنابرای ــن‪ ،‬در ق ــدم اول ای ــن‬ ‫وظیفــه پدرومــادر اســت کــه برخــی مهارت هــا را در کودکــی پــرورش‬ ‫دهن ــد‪ .‬ش ــناخت فراینده ــای مال ــی‪ ،‬یک ــی از اولی ــن و اساس ـی ترین‬ ‫نیازه ــای فرزن ــدان ام ــروز اس ــت؛ ام ــا متاس ــفانه خانواده ه ــا و حت ــی‬ ‫مـــدارس نیـــز بـــه این موضـــوع توجـــه چندانـــی ندارنـــد و بـــه ان‬ ‫نمی پردازنـــد‪ .‬کـــودک بایـــد بدانـــد «پـــول» ارزش دارد و یک ریـــال‬ ‫هـــم یک ریـــال اســـت‪ .‬ســـرمایه گذاری و پس انـــداز را بیامـــوزد و‬ ‫درمـــورد راه هایـــی کـــه می تـــوان از پـــول‪ ،‬پـــول دراورد اطالعـــات‬ ‫ دادن‬ ‫کســـب کنـــد‪ .‬نخســـتین قدم دراین زمینـــه می توانـــد شـــرکت ِ‬ ‫فرزنـــدان از همـــان دوران کودکـــی در بحث هـــای مالـــی خانـــواده‬ ‫ً‬ ‫باش ــد؛ مث ــا از او پرس ــید‪« :‬به نظ ــرش ب ــرای چ ــه موضوع ــی بای ــد‬ ‫پ ــول پس ان ــداز ک ــرد؟» بی ش ــک ایج ــاد ح ــس مس ــئولیت و اعتم ــاد‬ ‫نه ــا را تقوی ــت می کن ــد‪ .‬ک ــودک بای ــد‬ ‫ب ــه ک ــودکان ذه ــن کارافری ــن ا ‬ ‫یس ــت‬ ‫بدان ــد ک ــه جه ــان اط ــراف او‪ ،‬سرش ــار از فرصت ه ــای شغل ‬ ‫ً‬ ‫کــه فقــط بــه کمــی دقــت و توجــه نیــاز دارد؛ و الزامــا نبایــد به دنبــال‬ ‫اســـتخدام باشـــد؛ بنابرایـــن‪ ،‬می توانیـــد زمانی کـــه از شـــما پـــول‬ ‫درخواس ــت ک ــرد‪ ،‬ب ــه او پیش ــنهاد کنی ــد ک ــه ب ــه اط ــراف توج ــه؛ و‬ ‫ـور‬ ‫پ ــول موردنی ــاز را خ ــودش تهی ــه کن ــد‪ .‬حت ــی م ‬ ‫یت ــوان ب ــا حض ـ ً ِ‬ ‫کــودک‪ ،‬کارافرینــی را بــا انجــام پروژ ههــای ســبک شــروع کــرد؛ مثــا‬ ‫بـــا فروختـــن اســـباب بازی های قدیمـــی ازطریـــق فروشـــگاه های‬ ‫اینترنت ــی‪ .‬با این حرکــت‪ ،‬ک ــودک بــا قیمت گ ــذاری‪ ،‬بازاریاب ــی و حتــی‬ ‫ـس کنج ــکاوی‪،‬‬ ‫ش ــیوه های کاله ب ــرداری اش ــنا می ش ــود‪ .‬تقوی ــت ح ـ ِ‬ ‫نکت ـه ای مهــم اســت کــه خیلــی از والدیــن از ان غافل انــد‪ .‬در کنــار‬ ‫جســـت وجو‪ ،‬بایـــد سوال پرســـیدن در کـــودکان نهادینـــه شـــود‪.‬‬ ‫نبایـــد اجـــازه داد ان هـــا بـــا راه حل هـــای تکـــراری‪ ،‬بـــا مشـــکالت‬ ‫مواج ــه ش ــوند‪ .‬بای ــد مطالع ــه کنن ــد و ت ــا می توانن ــد‪ ،‬بیاموزن ــد ت ــا‬ ‫شه ــای جدی ــد‪ ،‬ب ــا مس ــائل روبـ ـه رو ش ــوند‪ .‬بای ــد‬ ‫ب ــا اید هه ــا و رو ‬ ‫اج ــازه داد ک ــودک ب ــا محی ــط پیرام ــون ارتب ــاط برق ــرار کن ــد؛ حت ــی‬ ‫ب ــا ادم های ــی از صنف ه ــای مختل ــف؛ البت ــه ب ــا مراقب ــت‪ .‬بی ش ــک‬ ‫فرصت هـــای خوبـــی در انتظارشـــان اســـت‪ .‬نکتـــه بعـــد اینک ــه‬ ‫هدف گـــذاری و برنامه ریـــزی‪ ،‬دو بخـــش جدایی ناپذیـــر فراین ــد‬ ‫کارافرین ــی هس ــتند‪ .‬هرچه زودت ــر بای ــد ای ــن دو ع ــادت مثب ــت ب ــه‬ ‫کــودک اموختــه شــود‪ .‬اموختــن تکنیــک اســمارت (‪)S.M.A.R.T‬‬ ‫دراین زمینـــه می توانـــد کمک کننـــده باشـــد‪ .‬طبـــق ایـــن تکنیـــک؛‬ ‫بای ــد از ک ــودک خواس ــت پن ــج هدف ــی ک ــه ویژ گی ه ــای ذکرش ــده را‬ ‫دارد‪ ،‬بنویس ــد‪ .‬تحقیق ــات نش ــان می ده ــد؛ نوش ــتن اه ــداف‪ ،‬ت ــا‬ ‫‪ ۸۰‬درصـــد احتمـــال دســـتیابی بـــه ان هـــا را بـــاال می بـــرد‪ .‬در قـــدم‬ ‫نه ــا خواس ــت پن ــج حرک ــت ک ــه ب ــرای رس ــیدن ب ــه‬ ‫بع ــدی نی ــز از ا ‬ ‫ای ــن اه ــداف الزم اس ــت را بنویس ــند‪ .‬بای ــد از ان ه ــا حمای ــت ک ــرد‬ ‫تـــا بـــه اهدافـــی کـــه تعییـــن کرده انـــد‪ ،‬برســـند؛ باایـــن کار کـــودک‪،‬‬ ‫ارزش ــمندبودن و موفقی ــت ف ــردی را از نزدی ــک لم ــس می کن ــد‪ .‬کار‬ ‫ـودکان مــا کمتــر از ان ا گاهــی‬ ‫گروهــی‪ ،‬از دیگــر مفاهیمی ســت کــه کـ‬ ‫ِ‬ ‫دارن ــد و درواق ــع‪ ،‬ان را بل ــد نیس ــتند‪ .‬ک ــودک بای ــد بدان ــد هیچ ک ــس‬ ‫به تنهای ــی کاف ــی نیس ــت‪ .‬هم ــه م ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه اهدافم ــان‪،‬‬ ‫ب ــه دیگ ــران نی ــاز دار ی ــم‪ .‬هم ــه کارافرین ــان برت ــر‪ ،‬ارزش کار گروه ــی‬ ‫را به خوب ــی می شناس ــند‪ .‬او بای ــد بدان ــد چگون ــه هم ــراه ب ــا دیگ ــران‬ ‫بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف مشـــترک تـــاش کنـــد‪ .‬دراین مســـیر‪،‬‬ ‫یک ــی از بهتری ــن را هه ــا تش ــویق ک ــودک ب ــه ش ــرکت در ورزش ه ــای‬ ‫شه ــا و قوانی ــن کار گروه ــی را ب ــه‬ ‫یس ــت‪ .‬ورزش به خوب ــی ارز ‬ ‫گروه ‬ ‫ـام کاره ــای با کیفی ــت و خالقان ــه‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ان‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـویق‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ـوزد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫او می ا‬ ‫ِ‬ ‫بســیار بــرای تقویــت روحیــه کارافرینــی کــودک‪ ،‬موثــر اســت؛ پــس از‬ ‫تهــای ســاده ای مثــل «انجــام تکالیــف» را‬ ‫او بخواهیــم حتــی فعالی ‬ ‫نی ــز به بهترین نح ــو انج ــام بده ــد‪ .‬ای ــن کیفی ــت و خالقی ــت‪ ،‬حا ک ــی‬ ‫از مســـئولیت پذیری و قابل اعتمادبـــودن کـــودک اســـت‪ .‬حت ــی‬ ‫ته ــای انف ــرادی مث ــل پی ــاده روی ه ــم در پ ــرورش اس ــتقالل‬ ‫فعالی ‬ ‫ک ــودکان موث ــر اس ــت‪« .‬ج ــان ه ــوک»؛ کارافرین ــی را ب ــه کوهن ــوردی‬ ‫تش ــبیه می کن ــد و می گوی ــد‪« :‬کارافری ــن ه ــم درس ــت مث ــل کوهن ــورد‪،‬‬ ‫خـــودش را در موقعیت هـــای مخاطره انگیـــزی قـــرار می دهـــد و‬ ‫معطـــوف کم کـــردن خطـــرات می کنـــد»‪.‬‬ ‫ســـپس توجـــه خـــود را‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت هــای با کیفیــت و خالقانــه کــودکان را بــا هدیه هــای مــادی‬ ‫و معن ــوی می توانی ــم ت ــداوم بخش ــیم‪ .‬یکی دیگ ــر از معض ــات ک ــه‬ ‫ً‬ ‫معم ــوال ک ــودکان ب ــا ان دسـ ـت به گریبان اند اموخت ــن از شکس ــت‬ ‫اس ــت؛ در مدرس ــه ب ــه ک ــودکان می اموزن ــد شکس ــت «ب ــد» اس ــت!‬ ‫درحالی کـــه شکســـت می توانـــد یـــک پیـــروزی باشـــد‪« .‬ناپلئـــون‬ ‫هیـــل» می گویـــد‪« :‬در پـــس هـــر شکســـت‪ ،‬موفقیتـــی بزرگ تـــر ی ــا‬ ‫هم ط ــراز نهفت ــه اس ــت‪ ».‬به ج ــای س ــرزنش و تنبی ــه ک ــودکان‪ ،‬بای ــد‬ ‫ـرار ان‬ ‫عوام ــل شکس ــت را یاف ــت و به دنب ــال چ ــاره ای ب ــود ت ــا از تک ـ ِ‬ ‫یخ ــود‬ ‫جلوگی ــری ک ــرد‪ .‬بای ــد ب ــه ان ه ــا فهمان ــد؛ شکس ــت به خود ‬ ‫بـــد نیســـت و می توانـــد افـــق روشـــنی در دســـت یابی بـــه اهـــداف‬ ‫باشـــد‪ .‬بایـــد بـــه ان هـــا اموخـــت کـــه هرگـــز تســـلیم نشـــوند و در‬ ‫بدتری ــن ش ــرایط دنب ــال را هح ــل باش ــند‪ .‬دراین ص ــورت اس ــت ک ــه‬ ‫تو پای خودش ــان‬ ‫ا گ ــر ب ــا ش ــرایطی س ــخت مواج ــه ش ــوند‪ ،‬دسـ ـ ‬ ‫را گـــم نمی کننـــد‪ .‬مهارت هـــای ارتباطـــی‪ ،‬یکـــی از ضروری تری ــن‬ ‫مهارت هـــای موردنیـــاز کـــودکان اســـت‪ .‬برقـــراری ارتبـــاط موث ــر‬ ‫فرصتی س ــت ت ــا ان ه ــا ایده ه ــای خ ــود را بی ــان کنن ــد و داش ــته های‬ ‫ذهن ــی خ ــود را به وض ــوح به اش ــترا ک بگذارن ــد‪ .‬این موض ــوع‪ ،‬ب ــرگ‬ ‫برن ــده ای در زندگ ــی ه ــر ف ــرد اس ــت‪ .‬ک ــودک بای ــد ی ــاد بگی ــرد قاط ــع‬ ‫و ب ــا اعتمادبه نف ــس س ــخن بگوی ــد و از نظ ــرات خ ــود دف ــاع کن ــد‪.‬‬ ‫طه ــای حض ــوری‪ ،‬بی ــان قاط ــع و روش ــن‬ ‫ارتب ــاط چش ــمی در ارتبا ‬ ‫در ارتباطـــات تلفنـــی و رعایـــت اصـــول نگارشـــی در ارتباطـــات‬ ‫ً‬ ‫نوشـــتاری؛ نکاتی ســـت کـــه بایـــد مدنظـــر داشـــت‪ .‬مطمئنـــا ای ــن‬ ‫شه ــا ثم ــرات موث ــری در این ــده خواه ــد داش ــت‪ .‬او همچنی ــن‬ ‫اموز ‬ ‫بایــد ارزش خدمــت بــه مــردم را بیامــوزد‪ .‬همــه کارافرینــان برتــر‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن اصــل پایبنــد بوده انــد‪ .‬هــر کار بزرگــی‪ ،‬ارزش بزرگــی می طلبــد‪.‬‬ ‫زندگ ــی فق ــط در براورد هک ــردن نیازه ــای م ــادی خالص ــه نمی ش ــود؛‬ ‫بلکــه بخش ـی ازان بهتــر کــردن دنیاســت؛ البتــه در حــد توانمــان نــه‬ ‫بیش ــتر‪ .‬بای ــد ب ــه ک ــودک اموخ ــت ک ــه ی ــک تج ــارت موف ــق‪ ،‬مناف ــع‬ ‫افــراد زیــادی را تامیــن می کنــد و درواقــع صاحبــان ایــن تجارت هــا‪،‬‬ ‫ب ــا کم ــک ب ــه دیگ ــران‪ ،‬ب ــه خودش ــان کم ــک می کنن ــد‪ .‬خالص ــه‬ ‫کالم انک ــه؛ بس ــیاری از کارافرین ــان‪ ،‬مهم تری ــن الهام بخ ــش و منب ـ ِـع‬ ‫انگیـــزه خـــود را والدینشـــان می داننـــد‪ .‬بچه هـــا چشمشـــان ب ــه‬ ‫ماس ــت‪ .‬م ــا بزرگ تری ــن الگ ــوی ان ه ــا هس ــتیم‪ .‬وقت ــی می گویی ــم‬ ‫ک ــه س ــخت کار کنی ــد و از اش ــتباهاتتان درس بگیری ــد‪ ،‬بای ــد نش ــان‬ ‫دهیـــم کـــه مـــا نیـــز ســـخت کار می کنیـــم و از اشـــتباهاتمان درس‬ ‫می گیری ــم‪ .‬بای ــد ب ــه ان ه ــا نش ــان دهی ــم ک ــه ب ــرای حرف هایم ــان‬ ‫اهمی ــت قائ ــل هس ــتیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ابوالقاسـم حسـینی باسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعـی اسـت سـند‬ ‫مالکیـت تمامـت ششـدانگ پلا ک ‪ 524‬مجـزی شـده از ‪ 212‬فرعـی از ‪ 233‬اصلـی واقـع در بخـش یـک‬ ‫اربعـه تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی می باشـد بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده کـه با بررسـی سـامانه‬ ‫مدیریـت کشـوری املا ک سـند مالکیت ششـدانگ پلا ک فوق ذیل دفتـر ‪ 128‬صفحه ‪ 562‬بـه نام اقای‬ ‫ابوطالب حسینی صادر و تسلیم شده است که سپس نامبرده برابر سند رسمی شماره ‪ 14203‬مورخه‬ ‫‪ 1370/10/11‬دفترخانـه شـماره ‪ 42‬تربت حیدریـه تمامـت ششـدانگ پلا ک فـوق را بـه اقـای ابوالقاسـم‬ ‫حسـینی منتقل نموده اسـت و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬این بخشـنامه به اسـتناد ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحـی ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک صـادر گردیـده و لـذا بـه اسـتناد مـاده فـوق یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند‬ ‫مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی اعتراض خود را به پیوست اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/04/29 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1034‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306009000268‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـدی قهرمانـی فرزنـد محمدعلـی بشماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از چنـاران‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 364‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 91‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی محمدابـاد بلـوچ خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت‬ ‫حسـن عباسـی مقدم محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/29 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای محسن مهری صنوبری باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعـی می باشـند‬ ‫سـند مالکیـت دودانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 730‬مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 40‬فرعـی واقـع در اراضی‬ ‫ضیاءالدیـن از ‪ 226‬اصلـی دهسـتان اربعـه بخـش یـک تربت حیدریـه کـه متعلـق به نامبرده می باشـد به‬ ‫علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه‬ ‫سـند مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر الکترونیکـی ‪ 139620306006000327‬بنـام محسـن مهری صنوبـری‬ ‫فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ -‬کـد ملـی ‪ 0690211181‬صـادره از تربت حیدریـه صادر و تسـلیم گردیده‬ ‫است و سامانه مدیریت کشوری امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬این بخشنامه به استناد ماده ‪120‬‬ ‫اصالحی ائین نامه قانون ثبت امال ک صادر گردیده و لذا به اسـتناد ماده فوق یک نوبت ا گهی و متذکر‬ ‫می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت‬ ‫نـزد خـود باشـد بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصل سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم نماید بدیهی اسـت درصورت عدم وصول اعتراض‬ ‫در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/04/29 :‬‬ ‫شماره ‪ 1035‬محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول‬ ‫یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی و بـه شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪-34‬‬ ‫‪296‬ن‪ 17‬مدل ‪ 1394‬تعداد محور ‪ ،2‬تعداد سـیلندر ‪ ،4‬نوع سـوخت بنزین و گاز‪ ،‬ظرفیت ‪ 5‬نفر‪ ،‬تعداد‬ ‫چـرخ ‪ 4‬و اتـاق و بدنـه و موتـور سـالم (طبـق نظریه کارشـناس) متعلـق به اقای امین محمدی بـردی زاده‬ ‫بدهـکار پرونـده اجرایـی بـه شـماره بایگانـی ‪ 9900403‬اجـرای ثبـت بهبهـان کـه برابـر سـند ازدواج شـماره‬ ‫‪ 3150‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ 32‬بهبهان بابت طلب (مهریه) خانم مینا نیکبخت و بابت بدهی اقای‬ ‫امیـن محمدی بـردی زاده بازداشـت و ارزیابـی خـودروی فـوق بـه مبلـغ یـک میلیـارد و ششـصد میلیـون‬ ‫ریـال (‪ 1/600/000/000‬ریـال) قطعیـت یافتـه در روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1400/05/11‬از سـاعت ‪ 9‬صبـح‬ ‫الـی ‪ 12‬ظهـر در محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک بهبهـان‪ ،‬واحـد اجـرا از طریـق مزایـده (بصـورت نقـدی)‬ ‫بـه فـروش خواهـد رسـید‪ .‬طالبیـن می تواننـد در روز و سـاعت مقـرر در جلسـه حاضـر و در مزایـده شـرکت‬ ‫نماینـد‪ .‬مـورد مزایـده از مبلغ یک میلیارد و ششـصد میلیون ریـال (‪ 1/600/000/000‬ریال) شـروع و به‬ ‫باالتریـن قیمـت کـه خریدار داشـته باشـد فروخته خواهد شـد‪ .‬بدهی های احتمالـی و همچنین بدهی‬ ‫مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و سـایر بدهی هـا تـا روز مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا‬ ‫نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت‪ .‬این ا گهی طی یـک نوبت بـه تاریـخ ‪ 1400/04/29‬در روزنامه‬ ‫منتشـر و در محـل برگـزاری مزایـده و اداره ثبـت و محـل بازداشـت خـودرو الصـاق خواهد شـد‪.‬‬ ‫ارش کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/152‬‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 1400/2/235‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای حسـن حمـزه فرزنـد جمیل‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 183‬صادره شـوش متولد شـوش که سـا کن شـوش بوده توسـط درخواسـت تحریر‬ ‫ترکـه شـده و قـرار تحریـر ترکـه صـادر گردیـده اسـت و بـرای تاریـخ ‪ 1400/05/31‬راس سـاعت ‪ 10‬نوبـت‬ ‫تحریـر ترکـه تعییـن گردیـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامی ورثـه متوفای یاد شـده یا نماینـدگان قانونی انها‪،‬‬ ‫بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس کـه بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در تاریـخ‬ ‫و سـاعت یاد شـده در شـعبه دوم شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش (جهاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلوار‬ ‫امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیـات تحریـر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫کرمی نسب‪ ،‬عضو شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی اصالحیه حصر وراثت‬ ‫اقـای میثـم دینارونـد فرزنـد رحیـم بشناسـنامه ‪ 1243‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیح داده که پدرم مرحوم رحیم دیناروند بشناسـنامه ‪ 4‬صادره شـوش‬ ‫در تاریـخ ‪ 1399/08/24‬در شـوش اقامتـگاه دائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا‬ ‫مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬ابـوذر دینارونـد ش ش ‪ 11897‬پسـر متوفـی ‪ -3‬محمـد دینارونـد‬ ‫ش ش ‪ 3237‬پسـر متوفـی ‪ -4‬علـی دینارونـد ش ش ‪ 1990080502‬پسـر متوفـی ‪ -5‬اسـد دینارونـد ش ش‬ ‫‪ 5723‬پسـر متوفـی ‪ -6‬لیلا دینارونـد ش ش ‪ 327‬دختـر متوفـی ‪ -7‬خدابـس دینارونـد ش ش ‪ 8‬زوجـه‬ ‫متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونی مراتب مزبـور را در یک نوبت ا گهـی می نماید تا هر کس‬ ‫اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد‬ ‫واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و کارت سوخت موتورسیکلت احسان ‪ CDI-125‬به رنگ ابی مدل ‪ 1388‬با شماره پال ک‬ ‫‪ 563-46299‬و شـماره موتـور ‪ 156FM10962252HNMS‬و شـماره تنـه ‪N2N***125E8824005‬‬ ‫بـه نـام روح الـه زربگوش عملـه فرزنـد حسـن بـا شـماره ملـی ‪ 2002870624‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان علـی سـرخه دادخواسـتی بـه طرفیـت رحمـان ترنانـه بـه خواسـته فـک پلا ک خـودرو پرایـد بـه‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪794 -24‬و‪ 28‬تقدیـم کـه بـه شـعبه اول شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش‬ ‫ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و بـرای روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1400/06/10‬سـاعت ‪ 9‬تعییـن وقـت‬ ‫گردیـده و چـون رحمـان ترنانـه مجهول المـکان اعلام شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و دسـتور‬ ‫ً‬ ‫دادگاه و مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬از قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی‬ ‫مصـوب ‪ 1379‬مراتـب فـوق یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت‬ ‫می شـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف مـدت یک هفتـه به دفتـر دادگاه مراجعه و با دریافت نسـخه ثانی‬ ‫دادخواسـت و ضمائـم ادرس محـل اقامـت خـود را اعلام‪ ،‬درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائم و‬ ‫وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد نمـود‪.‬‬ ‫ا کبر نامدار منصوری‪ ،‬قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1400/03/30-140060318011004174‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه فرهـاد جوادی پردسـری فرزند جـواد به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2‬صادره از صومع هسـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین بمسـاحت ‪ 653/18‬مترمربع‬ ‫مشـتمل بـر سـاختمان احداثـی بمسـاحت ‪ 70‬مترمربـع پلا ک ‪ 27‬فرعـی از ‪ 71‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 71‬اصلـی واقـع در قریـه پردسـر بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق سـبزعلی ازادپیما محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/237‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060329012002952‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫حسـین کریمخانـی فرزنـد مجیـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 2319‬صـادره از ارادان در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت ‪ 762/44‬مترمربع پال ک ‪ 5‬فرعی‬ ‫از ‪ 19‬اصلـی واقـع در گرمسـار قریـه کهـک خریـداری از مالـک رسـمی خانم اقدس‬ ‫و اصلـی اسـدی ورثـه چنگیـز اسـدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1159246‬‬ ‫املا ک گرمسـار‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2283‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1400/03/30-140060318011004172‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه مصطفی جوادی پردسـری فرزند فرهاد‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 4886‬صادره از کرج در ششـدانگ یک قطعه زمین بمسـاحت ‪ 919/74‬مترمربع‬ ‫مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 109/66‬مترمربـع پلا ک ‪ 28‬فرعـی از ‪ 71‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 71‬اصلـی واقـع در قریـه پردسـر بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق سـبزعلی ازادپیما محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/29 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/238‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو وانـت مـزدا دوکابیـن بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪1389‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪113 -19‬س‪ 58‬و شـماره موتـور ‪ 561215‬و شـماره شاسـی ‪ 19E38907‬بـه نـام‬ ‫محمدرضـا رسـتمی بـا شـماره ملـی ‪ 4949956973‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/08-139960318011012408‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدمحمدعلی منصـوری فرزنـد میرمحمدحسـین بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 477‬صادره از تالش در ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ‪ 250‬مترمربع مشتمل‬ ‫بـر یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪ 90‬مترمربـع پلا ک ‪ 92‬فرعـی از ‪ 58‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪5‬‬ ‫فرعـی از ‪ 58‬اصلـی واقـع در قریـه گاوکـده بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق نوروزعلـی قربانپـور محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/29 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/239‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند قطعی تحت شماره ‪ 24127‬تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ‪ 156‬صومعه سرا مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002000614‬مـورخ ‪ 1400/04/12‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام‬ ‫اباد غرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سیروس عباسی فرزند باباخان بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 1600‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 70/75‬مترمربـع پلا ک ‪ 2652‬فرعـی‬ ‫از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬کوچـه نسـیم هفـت شـهیدعلی عباس عباسـی خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی در سـهم مالکیـن بنـام معتمـدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/14 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫‪ 1/62‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317007000800‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای مهدی مشهدی نژاد فرزند محمدحسین به شناسنامه ‪ 33300‬و شماره ملی‬ ‫‪ 1860329020‬صادره از بهبهان نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 35/57‬مترمربع‬ ‫در قسـمتی از پلا ک ‪ 4967/31‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان خریـداری شـده از مالـک رسـمی‬ ‫سـلطنت و لطف الـه شـهرتین دارسـنج بـه موجـب سـند قطعـی شـماره ‪ 1399/12/05-72601‬دفتـر ‪17‬‬ ‫بهبهـان محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضـی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عمـوم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/15 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/147‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/02/25-139960318019000881‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای کیـوان ارزومندگیالندهـی فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪458‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان دو طبقـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 295/83‬مترمربـع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 715‬از ‪ 83‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 46‬واقـع در قریـه بـداغ بخـش ‪ 27‬گیلان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد برومندبـداغ محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/15 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/404‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1400/03/09-140060318011003389‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه مریم فیروزی پشتمساری فرزند سلیمان‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 2670088066‬صـادره از رشـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪1230‬‬ ‫مترمربع مشتمل بر خانه و محوطه و دوباب انباری بمساحت ‪ 100/55‬مترمربع پال ک ‪ 1314‬فرعی از ‪41‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 69‬فرعی از ‪ 41‬اصلی واقع در قریه الدمخ بخش ‪ 22‬گیالن خریداری‬ ‫از نسـق مسـلم حسـین نژادالدمخی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح‬ ‫مذکور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم‪ ،‬و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/179‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 140060318011003387‬مـورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫و ‪ 140060318011003388‬مـورخ ‪ 1400/03/09‬هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصـرف مالکانـه عالیـه مومنـی فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه ‪ 2456‬صـادره از صومعه سـرا و بهمن‬ ‫ً‬ ‫محمدعلی پورزیمسار فرزند شعبان به شماره شناسنامه ‪ 279‬صادره از صومعه سرا (مشاعا بالسویه) در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 70‬مترمربـع پلا ک ‪ 47‬فرعـی از ‪ 12‬اصلی مفـروز و مجزی شـده از‬ ‫پال ک ‪ 12‬اصلی واقع در قریه زیمسار بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق شعبان محمدعلی پورزیمساری‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم‪ ،‬و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/178‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪139960306006004148‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای ایمـان علیپـور فرزنـد علی ا کبـر‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 11339‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 158/80‬مترمربـع (یکصـد و پنجـاه و هشـت و هشـتادصدم مترمربع) قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 155‬فرعـی از اراضـی یحیی ابـاد پلا ک ‪ 227‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان‬ ‫رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از مالـک رسـمی علیرضـا‬ ‫قندهاریـان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا بـه موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد‬ ‫کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه‬ ‫اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/13 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫اطالعیه‬ ‫اقـای صـادق نجفـی‪ ،‬خانـم عفـت بهنـام زوجـه شـما در ثبـت ازدواج‬ ‫شماره ‪ 10911‬مورخه ‪ 1381/10/26‬دفترخانه ازدواج ‪ 94‬تربت حیدریه‬ ‫مطلقـه بـه طلاق بائـن خلعـی نوبـت اول گردیـده کـه بـه شـماره ‪278‬‬ ‫مورخـه ‪ 1400/04/26‬در ایـن دفترخانـه بـه ثبت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫محمـد قربان نیـا‪ ،‬سـردفتر ازدواج شـماره ‪ 2‬و‬ ‫م الـف ‪105‬‬ ‫طلاق شـماره ‪ 5‬تربت حیدریـه‬ ‫ا گهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان‬ ‫مسکن و ساختمان شیروان‬ ‫بـه موجـب مـدارک تسـلیمی از سـوی انجمـن فوق الذکـر‪ ،‬اسـامی و‬ ‫سـمت هـر یـک از اعضـای اصلـی و علی البـدل هیـات مدیـره کـه از‬ ‫تاریخ ‪ 1400/02/11‬به مدت سـه سـال و بازرسـان به مدت یکسـال‬ ‫انتخـاب شـده اند‪ ،‬بـه شـرح ذیل می باشـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئیس هیات مدیره‪ :‬ابراهیم لقمانی دوین‬ ‫‪ -2‬نایب رئیس‪ :‬حجت هدایتی مایوان‬ ‫‪ -3‬خزانه دار‪ :‬رضا رمضان پور‬ ‫‪ -4‬اقای امین ایزدی بوانلو؛ دبیر و عضو علی البدل هیات مدیره‬ ‫‪ -5‬اقای یاسین دلیری یزدان اباد؛ عضو علی البدل هیات مدیره‬ ‫‪ -6‬بازرس اصلی‪ :‬مجتبی زاهدپور‬ ‫‪ -7‬بازرس علی البدل‪ :‬سعید سعادت‬ ‫حسن نوری؛‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـه برگـی سـفید موتورسـیکلت پیشـتاز ‪ 125‬بـه رنـگ‬ ‫ابـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪ 774-41277‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 434463‬و شـماره تنه ‪ 9501808‬بنام حسـن علی نژاد‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪108‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006001611‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای عبـاس خودسـاز فرزنـد غالمرضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 1175‬صـادره از تربت حیدریـه و‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306006001612‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانـم مریم پویان فرزند‬ ‫حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 32785‬صـادره از تربت حیدریـه هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 9/86‬مترمربـع (نـه و هشتادوشـش صدم مترمربـع)‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از اراضـی کوچـه قاضیـان پلا ک شـماره ‪ 237‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع‬ ‫در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه از مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق‬ ‫روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی که اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی تا دو ماه اعتـراض خود را بـه اداره ثبت محل‬ ‫وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/13 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی ماده ‪105‬‬ ‫اقایان سیدارمین و سیدرامین خاتمی به موجب درخواست وارده شماره ‪-140021729021006822‬‬ ‫‪ 1400/04/10‬بـه علـت عـدم دسترسـی بـه مالـک درخواسـت حـذف ثمنیه یک سـهم مشـاع از ‪9‬سـهم‬ ‫ششدانگ پال ک ثبتی ‪ 4320‬بخش یک سمنان را نموده که مراتب به کارشناس مربوطه به موجب‬ ‫نامـه شـماره ‪ 1400/03/14-140085629021002099‬ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـمنان اعلام و‬ ‫طبق گزارش کارشناسی فاقد شماره مورخ ‪ 1400/04/24‬جمع کل بهای اعیانی پال ک مزبور به مبلغ‬ ‫‪ 80.000.000‬ریـال بـراورد و اعلام گردیـده‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 947‬قانـون مدنـی‪ ،‬مراتـب فوق االشـاره‬ ‫ا گهـی‪ ،‬چنانچـه نسـبت بـه مـوارد ا گهی اعتـراض داریـد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 1‬مـاه از تاریخ انتشـار ا گهی اعالم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از سـپری شـدن موعد مقرر قانونی وفق مقـررات اقـدام خواهد گردید‪.‬‬ ‫روانبخـش قنبـری‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک سـمنان‪ ،‬از طـرف‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1167476‬‬ ‫مهـوش عرب‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربـوط بـه شـماره دادنامـه ‪ 9809978330501071‬محکوم علیهـم وراث‬ ‫مرحـوم فانـوس مقصـودی محکومنـد بـه فـروش ماتـرک ایشـان شـامل سـه دانگ از ششـدانگ عرصـه و اعیـان‬ ‫یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه شـماره ثبتـی ‪ 3175‬فرعـی از ‪ 2742‬فرعـی از ‪ 2657‬یـک اصلـی بخـش ‪ 6‬بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع‪ .‬بدینصـورت کـه ‪ 1/2‬بهـای فـروش متعلق به یداله جمیـاری (که با توجه بـه فوت یداله‬ ‫جمیـاری وراث وی مع الواسـطه ارث می برنـد‪ ،‬بدین نحـو یـک هشـتم سـهم وجیهـه دز (زوج وی) و مابقـی ان‬ ‫وراث ذکور دو سهم وراث اناث یک سهم) و مابقی قیمت ماترک فانوس مقصودی بدینصورت که سهم وراث‬ ‫ذکور دو سـهم وراث اناث نیز یک سـهم تقسـیم می گردد و همچنین پرداخت نیم عشـر دولتی در حق صندوق‬ ‫دولـت‪ .‬کـه پـس از ارجـاع بـه اجـرای احـکام مدنـی بـه کالسـه فـوق ثبـت و حسـب درخواسـت اقـای رحمت الـه‬ ‫شـاهمرادی توقیف گردیده‪ .‬الزم به ذکر اسـت نظریه کارشناسـی ماضی مورخ ‪ 1398/10/05‬که طرفین به ان‬ ‫ً‬ ‫اعتراضی ننموده اند بشـرح ذیل می باشـد‪ :‬احتراما حسـب دسـتور ان مقام محترم درخصوص بررسـی پرونده‬ ‫شماره ‪ 98000321‬و شماره بایگانی ‪ 980364‬دادخواست اقای حمیدرضا جمیاری بطرفیت خانم وجیهه دز و‬ ‫سونیا جمیاری و غیره به موضوع تقسیم ترکه‪ ،‬اینجانب کارشناس منتخب از محل موردنظر به نشانی‪ :‬اسالم‬ ‫اباد غرب‪ ،‬شهرک ولیعصر‪ ،‬کوچه شاهد ‪ ،2‬پال ک ‪ 120‬و ‪ 122‬کدپستی ‪ 6761783158‬بازدید به عمل اورده‪ ،‬که‬ ‫گزارش کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می رساند‪ :‬خواسته دادگاه‪ :‬کارشناس منتخب ضمن مطالعه‬ ‫پرونده‪ ،‬بررسی سوابق مالکیت و احراز ماترک‪ ،‬اظهارنظر نماید ایا پال ک قابلیت تقسیم دارد یا خیر‪ ،‬درصورت‬ ‫عـدم تقسـیم‪ ،‬نسـبت بـه تعیین بهـای روز اقـدام نماید‪ .‬شـرح اقدامات انجام شـده‪ :‬اینجانب ضمن مطالعه‬ ‫پرونده در محل شعبه و بررسی مدارک ابرازی و ضمن بازدید از محل موردنظر که یکباب ساختمان مسکونی‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 3175‬فرعـی از یـک اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 2742/2657‬فرعـی از اصلـی مذکـور بخش‬ ‫شـش کرمانشـاه‪ ،‬ملـک مشـاعی ششـدانگ کـه سـه دانگ ان بـه نـام اقـای یدالـه جمیـاری و سـه دانگ دیگـر به‬ ‫نام خانم فانوس مقصودی می باشد‪ ،‬شامل یک طبقه و پارکینگ با مساحت عرصه ‪ 200‬مترمربع و مساحت‬ ‫اعیـان حـدود ‪ 142‬مترمربـع بـا انشـعابات موجـود می باشـد‪ .‬نتیجـه کارشناسـی‪ -1 :‬بـا توجـه بـه مشـخصات‬ ‫ملـک مذکـور از لحـاظ مسـاحت عرصـه و همچنیـن تعـداد وراث‪ ،‬امـکان تقسـیم ملـک وجـود نـدارد‪ -2 .‬ارزش‬ ‫ششـدانگ ملـک مذکـور بـا توجـه بـه مـوارد فوق الذکـر بـه مبلـغ ‪ 3/950/000/000‬ریـال (سـه میلیـارد و نهصـد و‬ ‫پنجـاه میلیـون ریـال) بـراورده و اعالم می گردد (ارزش سـه دانگ ان به مبلغ ‪ 1/975/000/000‬ریال می باشـد)‪.‬‬ ‫‪ -3‬بنابراین سهم هر یک از ورثه طبق گواهی حصر وراثت مرحوم یداله جمیاری مورخه ‪( 1397/04/11‬تاریخ‬ ‫فوت ‪ )1397/01/31‬به شـرح ذیل می باشـد (سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ ملک مذکور)‪ :‬سـهم خانم وجیهه‬ ‫دز (زوجـه) مبلـغ ‪ 246/875/000‬ریـال؛ سـهم فرزنـد پسـر هر کدام مبلـغ ‪ 691/250/000‬ریال؛ سـهم فرزند دختر‬ ‫مبلـغ ‪ 345/625/000‬ریـال‪ -4 .‬همچنیـن سـهم هـر یـک از ورثـه طبـق گواهـی حصـر وراثـت مرحومـه فانـوس‬ ‫مقصـودی مورخـه ‪( 1396/09/10‬تاریـخ فـوت ‪ )1396/05/02‬بـه شـرح ذیـل می باشـد (سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ ملـک مذکـور)‪ :‬سـهم اقـای یدالـه جمیـاری (زوج) مبلـغ ‪ 987/500/000‬ریـال؛ سـهم بـرادر مرحومـه‬ ‫هـر کـدام مبلـغ ‪ 666/166/329‬ریـال؛ سـهم خواهـر مرحومـه هـر کـدام مبلـغ ‪ 333/583/164‬ریـال‪ .‬مزایـده‬ ‫برای مورخه ‪ 1400/05/17‬ساعت ‪ 9‬الی ‪ 10‬صبح مستقر در دفتر اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری‬ ‫اسلام ابـاد غـرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کس کـه باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشـان فروخته خواهد شـد و‬ ‫مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده فی المجلـس از برنـده مزایـده بـه صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده به اجرای احکام تودیع نماید‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر به هر دلیلی نتواند یا‬ ‫نخواهد مابقی ثمن معامله را تودیع نماید‪ ،‬پس از کسـر هزینه های اجرایی از ده درصد مبلغ تودیعی‪ ،‬مابقی‬ ‫بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی کـه بخواهنـد از املا ک موصـوف بازدیـد نماینـد‪،‬‬ ‫می توانـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت ثبت ثنـا برای‬ ‫تمامـی اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت تنـدر ‪ 125‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1389‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 777-97711‬و شـماره موتـور ‪ 20100455‬و شـماره تنـه‬ ‫یفـردوس فرزند قربان با کد ملی‬ ‫‪ 125P8903719‬بنـام امیـر محمود ‬ ‫‪ 0938952129‬مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪107‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329126000776‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ارادان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خانـم بانـو نوریـان فرزنـد محمدابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 1207‬صـادره از‬ ‫تهـران در ششـدانگ یکبـاب دامـداری مشـتمل بـر بـاغ بـا حقابـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 9424‬مترمربـع پلا ک ‪ 69‬اصلـی واقـع در کویرابـاد خریداری از فریدون داسـتانی‬ ‫احـدی از مالـک مشـاعی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/29 :‬‬ ‫امیرحسـین اذرنیـان‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1153347‬‬ ‫املا ک ارادان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سـواری هیوندا ا کسل جی ال اس‬ ‫بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1994‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪891 -32‬ن‪ 86‬و شـماره موتور ‪ 908938‬و شـماره شاسـی ‪071709‬‬ ‫بنـام عبـاس محمـدزاده فرزنـد محمـد بـا کـد ملـی ‪0702800317‬‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪106‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2283‬‬ ‫پرداخت وام ‪100‬میلیون تومانی‬ ‫مسکن روستایی اغاز شد‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن با ابالغ مصوبه جدید این بانک‬ ‫درراسـتای تامیـن مالـی سـریع بخـش عرضـه مسـکن‪،‬‬ ‫فرمان پرداخت ‪30‬هزار فقره تسـهیالت مسـکن روستایی‬ ‫را خطـاب بـه شـعب سراسـر کشـور صـادر کـرد‪ .‬محمـود‬ ‫شـایان دربـاره جزئیـات ایـن مصوبـه بـه پایـگاه خبـری‬ ‫بانک مسکن گفت‪« :‬شرایط پرداخت تسهیالت مسکن‬ ‫روسـتایی به این صورت اسـت که سـقف فـردی تسـهیالت‬ ‫مسـکن روسـتایی بـه ازای هـر واحـد ‪100‬میلیون تومـان‬ ‫اسـت‪ .‬ان دسـته از متقاضیانـی کـه معرفی نامه هـای‬ ‫صـادره ان هـا قبـل از ابلاغ ایـن نامـه عمومـی بـه بانـک‬ ‫ارائـه و به ثبـت رسـیده و قـرارداد تسـهیالتی ان هـا در‬ ‫دفترخانـه ثبت نشـده باشـد‪ ،‬درصـورت ارائـه معرفی نامه‬ ‫سقف تسهیالت دانش بنیان‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران اعالم شد‬ ‫جدیـد ازسـوی بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی ایـران‬ ‫(اعتبـار ابالغـی سـال ‪ )1400‬می تواننـد از سـقف تسـهیالت‬ ‫ابالغـی جدیـد بهره مند شـوند»‪ .‬شـایان همچنین گفت‪:‬‬ ‫«مجموع دوران سـاخت و بازپرداخت ‪ 20‬سـال (سه سـال‬ ‫دوران مشـارکت و ‪ 17‬سـال دوران فروش اقسـاطی) است‪.‬‬ ‫نـرخ سـود تسـهیالت نیـز طبـق مصوبـه شـورای پـول و‬ ‫اعتبـار کـه درحال حاضـر ‪18‬درصـد اسـت اعمـال می شـود‬ ‫به این صورت کـه پنج درصـد سـهم متقاضـی و ‪13‬درصـد‬ ‫سـهم سـازمان اسـت‪ .‬سـقف تسـهیالتی مزبـور بـه تمامی‬ ‫متقاضیـان و مناطـق مشـمول طـرح اعـم از املا ک واقـع‬ ‫در جزایر‪ ،‬روسـتاهای مرزی‪ ،‬حاشـیه شـهرها و شـهرهای‬ ‫زیر ‪25‬هزارنفر جمعیت و سایر روستاها تسری می یابد»‪.‬‬ ‫تقدیر از بانک سینا به عنوان یاور اشتغال کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره)‬ ‫در مراسـم تجلیـل از یـاوران اشـتغال کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینـی(ره) کـه بـا حضـور معـاون اول رئیس جمهـوری‪،‬‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی و رئیـس کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینـی(ره) برگـزار شـد‪ ،‬از بانـک سـینا به پـاس اعطـای‬ ‫تسهیالت به مددجویان تحت پوشش این کمیته تقدیر‬ ‫به عمـل امـد‪ .‬این مراسـم به منظـور تجلیـل از بانک هـای‬ ‫عامـل در پرداخـت تسـهیالت اشـتغال مددجویـان بـا‬ ‫حضـور معـاون اول رئیس جمهـوری‪ ،‬رئیـس کل بانـک‬ ‫مرکـزی‪ ،‬رئیـس کمیتـه امـداد‪ ،‬معـاون توسـعه روسـتایی‬ ‫و مناطـق محـروم ریاسـت جمهوری و مدیـران عامـل‬ ‫بانک هـای پرداخت کننـده تسـهیالت اشـتغال در بانـک‬ ‫مرکـزی برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم از بانـک سـینا کـه بـا‬ ‫اعطـای تسـهیالت بـه مددجویـان کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینـی(ره) کـه زمینـه ایجـاد اشـتغال و کار را بـرای‬ ‫مددجویان این کمیته فراهم کرده و همچنین با اهدای‬ ‫تبلـت بـه دانش امـوزان بی بضاعـت تحت پوشـش ایـن‬ ‫کمیته زمینه تحصیل ایشان ازطریق اموزش های راه دور‬ ‫را ایجـاد کـرده‪ ،‬بـا اهـدای لـوح تقدیـر تجلیل به عمـل امد‪.‬‬ ‫مدیـر امـور شـعب و بازاریابـی بانـک توسـعه صادرات‬ ‫ایـران گفـت‪« :‬ایـن بانـک بالغ بـر ‪۳۰‬میلیاردریـال‬ ‫تسـهیالت و تعهـدات در سـقف شـعبه و تـا‬ ‫‪۵۰‬میلیاردریـال در رکـن اعتبـاری مرکـز بـدون ارائـه‬ ‫صورت هـای مالـی حسابرسی شـده بـه شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان اعطـاء می کنـد»‪ .‬حبیـب احمـدی‬ ‫بااشـاره به اینکه نسـبت مالکانـه بـرای شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان ‪۱۵‬درصـد محاسـبه می شـود‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬نـرخ سـود تسـهیالت دانش بنیـان از‬ ‫محـل منابـع بانـک ‪۱۸‬درصـد‪ ،‬از محـل منابـع‬ ‫تلفیقـی صنـدوق توسـعه ملـی و منابـع بانـک‬ ‫‪۱۵‬درصـد و بـا جبـران عدم النفـع توسـط صنـدوق‬ ‫نـواوری و شـکوفایی ‪۱۲‬درصـد اسـت»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬پذیـرش میانگیـن وزنـی کمتـر از میـزان‬ ‫تعیین شـده بـرای شـرکت های دانش بنیـان توسـط‬ ‫هیئت مدیـره بانـک‪ ،‬بـه صالحدیـد رکـن اعتبـاری‬ ‫مربوطـه امکان پذیـر اسـت»‪ .‬وی اعلام کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫بانک سپه؛ جزو بانک های برتر در اشتغال زایی برای محرومان‬ ‫بانک سپه به سبب حمایت از اشتغال زایی محرومان و کمک به خوداتکایی مددجویان کمیته امام خمینی(ره)‬ ‫در ردیـف برتریـن بانک هـای کشـور انتخـاب شـد‪ .‬رئیـس کمیتـه امداد امـام خمینـی(ره) در ائین تجلیل از «یـاوران‬ ‫اشـتغال» که با حضور معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل شـبکه بانکی در بانک‬ ‫مرکـزی برگـزار شـد‪ ،‬بـا اعطـای لـوح سـپاس بـه مدیرعامـل بانـک سـپه از وی و کارکنـان ایـن بانـک قدردانـی کـرد‪ .‬در‬ ‫متـن لـوح سـپاس اعطایـی مرتضـی بختیـاری به محمدکاظم چقـازردی از حمایت ها‪ ،‬پشـتیبانی ها و زحمـات وی‬ ‫و مدیـران و کارکنـان بانـک سـپه در کمـک بـه ترویـج فرهنـگ کار‪ ،‬تلاش‪ ،‬توانمندسـازی و ایجـاد اشـتغال بـرای‬ ‫محرومـان تشـکر شـده اسـت‪ .‬مدیرعامـل بانـک سـپه طـی پیامـی ضمـن تبریـک موفقیـت بانـک در حمایـت از‬ ‫ایجاد اشـتغال برای محرومان کشـور‪ ،‬افتخار قرارگرفتن بانک سـپه در ردیف بانک های برتر کشـور در پشـتیبانی از‬ ‫خوداتکایـی مددجویـان کمیتـه امـداد و سـازمان بهزیسـتی را حاصـل تالش بی وقفـه مدیران و کارکنـان این بانک‬ ‫به ویـژه در واحدهـای صـف در سراسـر کشـور دانسـت‪.‬‬ ‫صورت های مالی بانک مهر ایران بدون بند حسابرسی تصویب شد‬ ‫صورت هـای مالـی سـال ‪ ۱۳۹۹‬بانـک مهـر ایـران بـدون‬ ‫بنـد حسابرسـی بـه تصویـب مجمـع عمومـی ایـن بانـک‬ ‫رسـید‪ .‬مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه و فوق العـاده ایـن‬ ‫بانـک بـا حضـور نماینـدگان سـهامداران برگـزار شـد و یکـی‬ ‫از مصوبات این جلسـه صورت های مالی سـال ‪ ۱۳۹۹‬بود‪.‬‬ ‫جمـع کل دارایی هـای بانـک مهـر ایـران ‪۶۵‬درصـد رشـد‬ ‫را در سـال ‪ ۱۳۹۹‬تجربـه کـرده و از ‪۲۹۱‬هزارمیلیاردریـال در‬ ‫پایـان سـال ‪ ۱۳۹۸‬بـه ‪۴۸۲‬هزارمیلیاردریـال در پایان سـال‬ ‫گذشـته رسـیده اسـت‪ .‬یکـی از مهم تریـن اقلام دارایـی‬ ‫تسـهیالت پرداختی سـت کـه در بـازه زمانـی یادشـده‬ ‫رشـدی ‪۵۷‬درصـدی داشـته و از ‪۲۲۸‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫بـه ‪۳۶۰‬هزارمیلیاردریـال رسـیده اسـت‪ .‬در بخـش دیگـر‬ ‫ترازنامـه می بینیـم که سـپرده های مشـتریان با رسـیدن از‬ ‫‪۲۵۰‬هزارمیلیاردریـال بـه ‪۴۳۲‬هزارمیلیاردریـال‪۷۲ ،‬درصد‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬در قسـمت سـود انباشـته بانـک نیـز‬ ‫شـاهد رشـد ‪۱۳۷‬درصـدی و رسـیدن از ‪۳۹۵۲‬میلیـارد بـه‬ ‫‪۹۳۶۴‬میلیاردریـال هسـتیم‪ .‬همچنیـن در صورت هـای‬ ‫مالـی بانـک مهـر ایـران مشـخص اسـت کـه جمـع‬ ‫درامدهـای عملیاتـی بانـک از ‪۱۵‬هزارمیلیاردریـال بـه‬ ‫‪۲۲‬هزارمیلیاردریال رسـیده و رشـدی ‪۴۶‬درصدی داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬سـود خالص بانک نیز از ‪۵۹۴‬میلیاردریال در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بـه ‪۷۱۲‬میلیاردریـال در سـال ‪ ۱۳۹۹‬رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫بانک اینده؛ حامی سنت حسنه ازدواج‬ ‫ُ‬ ‫بانـک اینـده‪ ،‬از ابتـدای اتصـال بـه سـامانه ثبت نـام وام ازدواج‪ ،‬بالغ بـر نه هزارمیلیاردریـال وام قرض الحسـنه‬ ‫ازدواج پرداختـه اسـت کـه به واسـطه ان بیـش از ‪۳۹‬هـزار عـروس و دامـاد روانـه خانـه بخت شـدند‪ .‬هم چنین‪،‬‬ ‫بانک اینده از ابتدای امسـال تا انتهای خردادماه‪ ،‬با پرداخت ‪۱۲۰۰‬میلیاردریال وام ازدواج‪ ،‬زمینه اغاز زندگی‬ ‫بیش از ‪۱۵۰۰‬نفر از جوانان عزیز کشـورمان را فراهم کرده اسـت‪ .‬گفتنی سـت؛ در سـال گذشـته نیز بانک اینده‬ ‫بالغ بر ‪2.780‬میلیاردریال وام قرض الحسـنه ازدواج به ‪۵۳۰۰‬نفر از جوانان عزیز کشـورمان پرداخت کرده بود‪.‬‬ ‫بهزیستی و تامین اجتماعی؛ دو رکن مهم توانمندسازی اقشار جامعه‬ ‫مدیرعامـل بانک توسـعه تعـاون نقش و عملکرد سـازمان‬ ‫تامین اجتماعی و سـازمان بهزیسـتی را در توانمندسـازی‬ ‫اقشـار جامعـه تبییـن کـرد‪ .‬حجـت اهلل مهدیـان ضمـن‬ ‫تبریـک روز بهزیسـتی و تامیـن اجتماعـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«ایـن دو مناسـبت یـاداور تدابیـر و تالش هـای مدیـران‬ ‫و کارکنـان ایـن دو سـازمان در حمایـت از اقشـار مختلـف‬ ‫جامعه است»‪ .‬وی افزود‪« :‬زندگی طوالنی و سالم‪ ،‬سطح‬ ‫زندگی مناسـب با اشـتغال مناسـب و دسترسـی به دانش‬ ‫مهم تریـن شـاخص های توسـعه انسـانی جامعـه هسـتند‬ ‫شهردارباغستان‪:‬‬ ‫مصوبات شورای معاونین باید نقش مهمی‬ ‫در هدایت و راهبری فعالیت های شهرداری داشته باشد‬ ‫بانـک بـرای شـرکت های دانش بنیـان‪۳۰ ،‬درصـد‬ ‫تخفیـف خدمـات ریالـی به اسـتثنای خدمـات‬ ‫ارزی و اعتبـار اسـنادی داخلـی ریالـی درنظـر گرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬احمـدی اظهـار داشـت‪« :‬سـقف اختیـارات‬ ‫شـعب بـرای پرداخـت تسـهیالت کوتاه مـدت ریالـی‬ ‫غیرصادراتـی بـه شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬بـا سـقف‬ ‫اختیـارات تسـهیالت صادراتـی ریالـی برابـر اسـت»‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪« :‬براسـاس تصمیـم هیئت مدیـره‬ ‫بانـک‪ ،‬مـدت تسـهیالت بـرای سـرمایه در گـردش‬ ‫حدا کثـر دوسـال و بـرای طر ح هـای سـرمایه گذاری‬ ‫حدا کثـر هفت سـال تعییـن شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه‬ ‫احمـدی‪ ،‬بانـک توسـعه صـادرات ایـران عالوه بـر‬ ‫قبـول ضمانت نامـه صندوق هـای پژوهـش و‬ ‫فنـاوری تـا سـقف ‪۴۰۰‬میلیاردریـال‪ ،‬ضمانت نامـه‬ ‫صنـدوق سـرمایه گذاری صنایـع کوچـک را نیـز‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان به عنـوان وثیقـه‬ ‫می پذ یـرد‪.‬‬ ‫کـه ایـن دو سـازمان باالتریـن نقـش را در ارتقـای توسـعه‬ ‫انسـانی دراختیـار دارنـد»‪ .‬مهدیـان حضـور بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون در کنار این دو دسـتگاه همـکار در مجموعه وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مایه مباهات دانست و گفت‪:‬‬ ‫«همـکاری و هم افزایـی بانـک بـا ایـن دو سـازمان تـا حـد‬ ‫زیـادی گره گشـای مشـکالت مـردم شـده و بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون امادگـی دارد همکاری هـا در حـوزه اشـتغال افرینی‬ ‫بـرای اقشـار کم درامـد و نیـز اشـخاص تحت پوشـش‬ ‫بهزیسـتی را توسـعه دهـد»‪.‬‬ ‫شهردار شهریار خبر داد؛‬ ‫تملک ‪۳۱۰‬میلیاردریالی امالک مسیر پروژه تقاطع غیرهم سطح جهاد‬ ‫جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد شهرداری با هدف ایجاد هماهنگی بین بخشی‬ ‫درراسـتای تسـریع در انجـام امـور محولـه و بررسـی مشـکالت حوزه هـای مختلـف اداری‪،‬‬ ‫خدماتی و اجرایی شـهرداری و ارائه راهکارهای کاربردی مناسـب جهت حل مشـکالت‬ ‫شـهری به ریاسـت حسـن رنجبر؛ شـهردار باغسـتان و با حضور تمامی معاونین و مدیران‬ ‫ارشـد شـهرداری در سـالن جلسـات برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی و امور بین الملل‬ ‫شـورا و شـهرداری باغسـتان؛ دراین جلسـه شـهردار باغسـتان ضمـن تا کیـد بـر اهمیـت‬ ‫برگزاری مسـتمر جلسـات شـورای معاونین‪ ،‬گفت‪« :‬مصوبات جلسـات شـورای معاونین‬ ‫بایـد نقـش اساسـی و راهبـردی در هدایت فعالیت های شـهرداری داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫تداوم اجرای طرح جهادی پا ک سازی محله به محله در باغستان‬ ‫این بار در دهشاد باال و پائین‬ ‫وی در بخـش دیگـری افـزود‪« :‬اجـرای طـرح پا ک سـازی و جمـع اوری پسـماندهای‬ ‫خانگی و سـاختمانی از سـطح معابر در محالت مختلف شـهر به صورت مسـتمر و مداوم‬ ‫صـورت می گیـرد»‪ .‬رنجبـر خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن طـرح در کنـار وظایـف روزانـه حـوزه‬ ‫معاونـت خدمـات شـهری ازجملـه طر ح های مهم و موثر جهت پا ک سـازی محیط های‬ ‫شهری سـت و برهمین اسـاس اجـرای طـرح در تمـام محلات به صـورت مـداوم در‬ ‫دسـتورکار معاونـت خدمـات شـهری قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫تداوم اسفالت (‪ )SMA‬محور تهران‪-‬شهریار‬ ‫شـهردار باغسـتان از تـداوم اسـفالت (‪ )SMA‬محـور تهران‪-‬شـهریار حدفاصـل میـدان‬ ‫ورودی شـهر تـا ابتـدای خیابـان بهـار سـعیداباد خبـر داد‪ .‬رنجبـر ضمـن اعلام خبـر فـوق‬ ‫گفـت‪« :‬نظـر بـه حجـم بـاالی تـردد در محـور تهران‪-‬شـهریار و خرابـی بخـش عمـده ای‬ ‫از جـاده مذکـور‪ ،‬مدیریـت شـهری باغسـتان تابه حـال توانسـته اسـت درراسـتای رفـاه‬ ‫حـال شـهروندان اقـدام بـه اسـفالت محـور از نـوع ماسـتیک درشـت دانه (‪ )SMA‬در‬ ‫حدفاصـل میـدان ورودی شـهر تـا ابتـدای خیابـان بهـار سـعیداباد و حدفاصـل کالنتـری‬ ‫‪ ۱۸‬باغسـتان تـا ابتـدای جـاده روسـتای بهـار کـرده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬اسـفالت ‪SMA‬‬ ‫یسـت کـه از دو بخـش سـنگ دانه ای درشـت و ملات ُپر قیـر (مخلـوط قیـر‪،‬‬ ‫اسـفالت نوین ‬ ‫فیلر و افزودنی های تثبیت کننده شـامل الیاف سـلولزی و یا معدنی) تشـکیل می شـود»‪.‬‬ ‫شـهردار باغسـتان افـزود‪« :‬اسـتحکام بـاال‪ ،‬افزایـش طـول عمـر اسـفالت‪ ،‬بهبـود مقاومـت‬ ‫لغزندگـی رویـه اسـفالت و ارتقـای مشـخصات عملکردی روسـازی اسـفالتی‪ ،‬مزیت اصلی‬ ‫اسـفالت ‪ SMA‬اسـت»‪.‬‬ ‫شهردارشهریار‪:‬‬ ‫ساختمان ادارات خدمات رسان امیریه اماده بهره برداری ست‬ ‫شـهردار شـهریار در بازدیـد از سـاختمان ادارات خدمات رسـان امیریـه گفـت‪« :‬بیـش‬ ‫از سـه ماه از اتمـام پـروژه سـاختمان ادارات خدمات رسـان در امیریـه می گـذرد‪ ،‬امـا‬ ‫شـهروندان امیریـه همچنـان در انتظـار اسـتقرار ادارات خدمات رسـان اب‪ ،‬بـرق و گاز‬ ‫هسـتند»‪ .‬به گـزارش واحـد خبـر و اطالع رسـانی مدیریـت ارتباطات؛ بهـروز کاویانی ضمن‬ ‫قدردانـی از حمایت هـای فرمانـدار‪ ،‬در ارائـه خدمـات مدیریـت شـهری بـه شـهروندان‬ ‫افـزود‪« :‬احـداث ایـن سـاختمان بنابـه نیـاز شـهروندان امیریـه و مصوبـه شـورای اسلامی‬ ‫شـهر شـهریار در اسـفندماه سـال ‪ ۹۷‬اغاز شـد و هدف از اجرای ان‪ ،‬رفاه حال شـهروندان‪،‬‬ ‫کاهـش سـفرهای درون شـهری‪ ،‬سرعت بخشـیدن بـه امـور جـاری ادارات اسـت‪ ،‬لـذا بـار‬ ‫دیگـر از فرمانـدار محتـرم تقاضـا می نماییـم؛ شـهرداری شـهریار را در ارائـه خدمـات بـه‬ ‫شـهروندان عزیـز امیریـه و بهره گیـری اسـان سـا کنان ایـن شـهرک از خدمـات ادارات اب‪،‬‬ ‫بـرق و گاز‪ ،‬موردحمایـت خویـش قـرار دهد تا سـاختمانی که به همین منظور و با سـرمایه‬ ‫مردم احداث شـده اسـت‪ ،‬بی بهره نماند و درطول زمان دچار اسـیب و تخریب نشـود»‪.‬‬ ‫بهروز کاویانی که از اسـفندماه ‪ ۹۸‬مدیریت شـهر شـهریار پذیرفته اسـت؛ به روند سـاخت‬ ‫پـروژه فـوق اشـاره کـرد و تصریـح کـرد‪« :‬پـروژه فـوق در یک سـال اول خـود و قبـل از حضـور‬ ‫شـهردار شـهریار از خریـد و ازادسـازی املا ک معـارض در مسـیر پـروژه احـداث تقاطـع‬ ‫مسـطح در میـدان جهـاد خبـر داد و اظهـار داشـت‪« :‬دو مانـع بزرگ در مسـیر اجرای‬ ‫غیره ‬ ‫مسـطح در میـدان بسـیج و جهـاد وجـود دارد کـه شـامل معارضـات‬ ‫طـرح تقاطـع غیره ‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش واحد خبر و اطالع رسـانی مدیریـت ارتباطات؛ بهروز‬ ‫ملکـی و تاسیسات ‬ ‫کاویانی پیرامون رفع معارض ملکی در میدان جهاد افزود‪« :‬رفع این معارض‪ ،‬از یک سـو‬ ‫نیـاز بـه تامیـن اعتبـار داشـت و ازسـوی دیگر همکاری صاحبـان امال ک‪ ،‬که خوشـبختانه‬ ‫تالش هـای خدمتگـزاران مـردم در بدنـه شـورا و شـهرداری باالخـره کارسـاز شـد»‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه بهـروز کاویانـی‪ ،‬اسـفندماه ‪ ۹۸‬سـکان مدیریـت شـهر شـهریار را به دسـت‬ ‫گرفـت و تـا ان تاریـخ نزدیـک بـه ‪ ۱۹‬مـاه از کلنگ زنـی پـروژه می گذشـت‪ ،‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در اغاز مدیریت این جانب‪ ،‬پیمانکار پروژه تقاطع غیرهم سطح بسیج و جهاد شهریار‪،‬‬ ‫متاسـفانه علی رغـم گذشـت یک سـال ونیم از عقـد قـرارداد‪ ،‬بیشـتر در حـد تجهیـز کارگاه‬ ‫عمـل کـرده بـود و می تـوان گفـت؛ رشـد ایـن پـروژه طـی حـدود ‪ ۲۰‬مـاه ابتـدای کار حـدود‬ ‫مسـطح‬ ‫پنج درصـد بـود»‪ .‬شـهردار شـهریار تا کیـد کـرد‪« :‬رفـع موانـع اجـرای تقاطـع غیره ‬ ‫جهـاد و بسـیج یکـی از مطالبـات ب هحـق شـهروندان و دغدغه هـای مـا بـود‪ ،‬لـذا اقدامـات‬ ‫جـدی خویـش را در دو گام عملیاتـی کردیـم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬در گام اول پیمانـکار را‬ ‫موظـف کردیـم در تمـام بخش هایـی کـه امـکان کار وجـود دارد فعـال شـود و در گام دوم‬ ‫باید معارضات را برطرف می کردیم که در تحقق این امر لحظه ای فروگذاری نداشتیم»‪.‬‬ ‫مسـطح جهاد‬ ‫شـهردار شـهریار بابیان اینکـه تعـداد ‪ 11‬ملـک در مسـیر اجرای تقاطع غیره ‬ ‫خریـداری شـده ادامـه داد‪« :‬وسـعت املا ک خریـداری شـده توسـط شـهرداری تا کنـون‬ ‫حـدود پنج هزارمترمربـع و بـه ارزش تقریبـی ‪۳۱۰‬میلیاردریـال اسـت»‪ .‬کاویانـی درادامـه‬ ‫افـزود‪« :‬هفت نفـر از مالـکان حاضـر بـه توافـق شـدند کـه بالفاصلـه مراحـل قانونـی تملـک‬ ‫را اغـاز کردیـم امـا چهـار ملـک دیگـر را مجبـور شـدیم به صـورت قهـری و ازطریـق مراجـع‬ ‫قضایـی تملـک کنیـم»‪ .‬بهـروز کاویانـی؛ شـهردار شـهریار درپایـان گفـت‪« :‬بـرای تکمیـل‬ ‫مسـطح در میـدان بسـیج‪ ،‬همچنـان موضـوع معارضـات ملکی وجـود دارد‬ ‫تقاطـع غیره ‬ ‫که بالفاصله پس از تائید شورای شهر وارد مراحل عملیاتی خواهد شد تا رضایت نسبی‬ ‫شـهروندان را در ایـن مسـیر جلـب کنیـم»‪.‬‬ ‫تملک و الحاق یک هکتار زمین به ارامستان (بهشت رضوان)‬ ‫در بخـش دیگـری کاویانـی باتا کیدبراینکـه ظرفیـت ارامسـتان شـهریار رو به اتمـام اسـت‬ ‫و مکان یابـی ارامسـتان جدیـد و خـارج از بافـت شـهری‪ ،‬در دسـتورکار قـرار دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بهشـت رضـوان شـهریار‪ ،‬در شـرایط عـادی فقـط تـا یک سـال دیگـر پاسخگ وسـت؛ لـذا‬ ‫سـرعت در تملـک مذکـور‪ ،‬مانـع از بـروز شـرایط بحرانـی بـرای مدیریـت شـهری در اینـده‬ ‫نزدیـک اسـت»‪ .‬شـهردار شـهریار تصریـح کـرد‪« :‬تملـک فـوق‪ ،‬در سـال ‪ ۹۹‬با ارزشـی بالغ بر‬ ‫‪۳۲۰‬میلیاردریال کلید زده شد و در همان سال نیز شرایط تملک را محقق کردیم»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـا ایـن اقـدام پیش بینـی می شـود در شـرایط عادی تا ‪۱۰‬سـال دیگر‪ ،‬نیاز شـهر‬ ‫بـه ارامسـتان برطـرف خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫مـا‪ ،‬تنهـا حـدود ‪۳۰‬درصـد پیشـرفت داشـت؛ لـذا سرعت بخشـیدن بـه رونـد سـاخت ان را‬ ‫در دسـتورکار معاونـت عمرانـی قـرار دادیـم و در کمتـر از یک سـال و بـا سـرعتی بیـش از‬ ‫دوبرابـر نسـبت بـه گذشـته‪ ،‬پـروژه را امـاده تحویل بـه مردم عزیـز کرده ایـم»‪ .‬وی پیرامون‬ ‫مشـخصات و ابعـاد پـروژه گفـت‪« :‬ایـن سـاختمان در زمینـی به مسـاحت ‪ ۱۶۰۰‬مترمربـع و‬ ‫زیربنـای ‪ ۶۰۰‬مترمربـع‪ ،‬بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪۴۰‬میلیاردریـال سـاخته شـده اسـت کـه دارای‬ ‫چهـار واحـد مجـزا بـا درب هـای ورودی اختصاصی سـت تـا هـر اداره بتوانـد به صـورت‬ ‫مسـتقل نسـبت به ارائه خدمات به شـهروندان فعالیت کند»‪ .‬کاویانی درپایان از تالش‬ ‫معاونـت عمرانـی شـهرداری شـهریار‪ ،‬مدیـر منطقـه امیریـه و کارکنانـی کـه در تکمیـل این‬ ‫پـروژه تلاش کردنـد تقدیـر کرد و خطاب به شـهروندان امیریه گفت‪« :‬طی ‪ ۱۸‬ماه گذشـته‬ ‫اقدامات خوبی در حوزه تملک و بازگشایی راه و همچنین سایر امور خدماتی و عمرانی‬ ‫در منطقـه امیریـه شـده اسـت و ایـن امـور بـا حمایـت تمـام اعضـای شـورای شـهر همـراه‬ ‫بوده؛ لذا ضمن تشـکر از شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬امیدواریم این خدمات‪ ،‬اسباب ساختن‬ ‫یـک شـهر خـوب را بـرای سـا کنان ان فراهـم اورده باشـد»‪.‬‬ ‫بـه اطلاع شـهروندان محتـرم باغسـتان‬ ‫می رسـاند؛ نظـر بـه تصمیـم سـتاد ملـی مقابله‬ ‫یبـر تعطیلی کلیـه ادارات‬ ‫بـا ویـروس کرونـا مبن ‬ ‫اسـتان های تهـران و البـرز از روز سه شـنبه‬ ‫مـورخ ‪ ۲۹‬تیرمـاه تـا ‪ ۳‬مردادمـاه و همچنیـن‬ ‫تعطیلـی مرا کـز وا کسیناسـیون باغسـتان‪،‬‬ ‫یکـه پیامـک وا کسـن دریافـت کرده انـد‬ ‫افراد ‬ ‫می تواننـد از سـاعت ‪ 8:30‬لغایـت ‪ ۱۹‬با مراجعه‬ ‫بـه یکـی از مرا کـز ذیـل در سـطح شهرسـتان‬ ‫اقـدام بـه تزریـق وا کسـن نماینـد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬امیریـه‪ ،‬میـدان کـوزه‪ ،‬خیابـان وحـدت‪،‬‬ ‫سـالن ورزشـی وحـدت‬ ‫‪ .۲‬فـاز ‪ ۳‬اندیشـه‪ ،‬خیابـان ولی عصـر‪،‬‬ ‫روبـروی شـیرینی سـرای ملکـه‪ ،‬سـالن ایثـار‬ ‫‪ .۳‬شـهریار‪ ،‬خیابـان کرشـته‪ ،‬روبـروی‬ ‫امـام زاده هـادی‪ ،‬خانـه فرهنـگ و هنـر‬ صفحه 5 ‫خراسان رضوی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گلستان‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2283‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫ارتقای سامانه تلفنی ‪ 1594‬شرکت ملی گاز‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫قطعی برق مزارع ماینر استان‪ ،‬تا شهریور ماه‬ ‫به میزبانی بهزیستی مازندران برگزار شد؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه خراسـان رضـوی‬ ‫به عنـوان اولیـن اسـتان سـامانه تلفنـی ‪ 1894‬را در تاریـخ دی مـاه ‪ 1398‬بـا‬ ‫حضـور معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت ملی گاز مـورد بهره بـرداری قرار‬ ‫داده است‪ ،‬گفت‪« :‬در همان زمان پیشنهاد فراهم ساختن زیرساخت های‬ ‫الزم و تبدیـل ایـن شـماره بـه سـامانه کشـوری ‪ 1594‬بـه سـتاد شـرکت ملـی‬ ‫گاز ایـران ارائـه شـد کـه پـس از ایجـاد زیرسـاخت های الزم تحقـق یافـت»‪.‬‬ ‫حسـن افتخـاری اظهـار کـرد‪« :‬تلفـن ‪ 1594‬شـماره جدیـد و کشـوری مرکـز‬ ‫خدمـات الکترونیـک و ارتباطـات مردمـی شـرکت گاز اسـت و شـهروندان‬ ‫محتـرم می تواننـد ازطریـق تمـاس بـا ایـن سـامانه از خدمـات غیرحضـوری‬ ‫ان بهره منـد شـوند»‪ .‬وی باتا کیدبـر اهمیـت تکریـم و مشـتری مداری در‬ ‫شـرکت گاز خراسـان رضـوی افـزود‪« :‬ثبـت شـماره تلفن همـراه‪ ،‬اعلام میـزان‬ ‫بدهـی‪ ،‬امـکان پرداخـت قبـوض بـا قابلیـت وصـل انـی‪ ،‬پیگیـری اسـناد مالی‬ ‫پیمانکاران و مراحل نصب کنتور‪ ،‬علمک و توسعه شبکه از مزایای استفاده‬ ‫از ایـن سـامانه اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬شـهروندان محتـرم می تواننـد ازطریـق‬ ‫تمـاس بـا سـامانه تلفنـی ‪ 1594‬و گفت وگـو بـا کارشناسـان مرکـز خدمـات‬ ‫الکترونیـک و ارتباطـات مردمـی نسـبت بـه انتقـال پیشـنهاد ها و انتقـادات‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬شـهروندان گرامی می توانند عالوه بر سـامانه تلفن ‪ 1594‬از‬ ‫خدمات الکترونیک تارنمای ارتباط با مشتریان این شرکت به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ egas.ir‬نیـز اسـتفاده کننـد»‪ .‬شـرکت گاز خراسـان رضـوی وظیفـه تامیـن گاز‬ ‫طبیعـی دومیلیـون و ‪485‬هـزار مشـترک را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫اجرای‪36‬هزارکیلومترشبکه گازرسانی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫با بیان اینکـه خراسـان رضـوی بـا ‪36‬هزار‬ ‫و ‪493‬کیلومتـر شـبکه گازرسـانی دارای‬ ‫بیشـترین میـزان شـبکه گازرسـانی‬ ‫در کشـور اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از این میـزان‬ ‫شـبکه ‪25‬هـزار و ‪ 136‬کیلومتـر معـادل‬ ‫‪70‬درصـد بـرای گازرسـانی بـه روسـتاها و‬ ‫‪11‬هـزار و ‪ 357‬کیلومتـر (‪30‬درصـد) هـم‬ ‫شـبکه شهری سـت»‪ .‬حسـن افتخـاری افـزود‪« :‬در سـه ماه ابتدایـی امسـال‬ ‫‪ 300‬کیلومتـر شـبکه گازرسـانی جدیـد در اسـتان اجـرا شـد کـه ‪ 26‬کیلومتـر ان‬ ‫شـبکه شـهری و ‪274‬کیلومتر روسـتایی بود»‪ .‬وی افزود‪« :‬تا پایان خردادماه‬ ‫‪ 79 ،1400‬شهر و ‪ 2467‬روستا با یک میلیون و ‪ 932‬خانوار شهری و روستایی‬ ‫در خراسان رضوی از نعمت گاز بهره مند شدند و عملیات اجرایی گازرسانی‬ ‫در ‪ 188‬روستای دیگر هم درحال اجراست»‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی تا کید کرد‪« :‬روسـتاهای باقی مانده واجد شـرایط فاقد گاز در اسـتان‪،‬‬ ‫دارای عبورگاه هـای سـخت و صعب العبـور بـوده و ازنظـر اجـرای شـبکه های‬ ‫گازرسـانی و مسـائل فنـی و ایمنـی نیازمنـد زمـان و بررسـی بیشتری سـت»‪.‬‬ ‫افتخـاری تصریـح کـرد‪« :‬درحال حاضـر ‪99.9‬درصـد جمعیـت شـهری و‬ ‫‪95.4‬درصد جمعیت روسـتایی اسـتان تحت پوشـش گاز طبیعی قرار دارند‪.‬‬ ‫گازرسانی درحال اجرا در بخش روستایی ضریب نفوذ گاز‬ ‫با اتمام طر ح های‬ ‫ِ‬ ‫طبیعـی ایـن بخـش هـم بـه بـاالی ‪99‬درصـد ارتقـاء خواهـد یافـت»‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی عنوان کرد؛‬ ‫توجه به اموزه های الهی؛‬ ‫رکن اساسی در زندگی موفق زوجین‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی توجه به معنویـت و اموزه های الهـی را یک رکن‬ ‫اساسـی در تحقق زندگی موفق زوجین دانسـت‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫احمـد مـروی در مراسـم جشـن ازدواج دانشـجویی کـه در حـرم مطهر رضوی‬ ‫برگزار شـد‪ ،‬توجه به معنویت و اموزه های الهی را یک رکن اساسـی در تحقق‬ ‫زندگی موفق زوجین دانست و اظهار کرد‪« :‬توسل به ائمه اطهار(ع)‪ ،‬رعایت‬ ‫بایدهـا و نبایدهـای الهـی‪ ،‬معنویـت و عبودیـت پـروردگار بـه زندگـی انسـان‬ ‫معنـا می بخشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بنـده ایـن توفیـق را داشـتم کـه خطبـه عقـدم‬ ‫را حضـرت امـام خمینـی(ره) جـاری کنند؛ ایشـان همـواره پـس از جاری کردن‬ ‫خطبـه عقـد یـک جملـه کوتـاه بـه زوج ها می گفتند کـه «بروید با هم بسـازید‪.‬‬ ‫ایـن جملـه بسـیار معنـای عمیقـی دارد»‪ .‬وی ابراز کـرد‪« :‬ا گر به ایـن اصول در‬ ‫زندگی مشترک اسیب برسد‪ ،‬به دنبال ان مشکالت دیگر نیز در زندگی ایجاد‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬بسـیاری از مشـکالت زندگـی مشـترک درپـی اسیب رسـیدن بـه‬ ‫نشـاط و معنویت زندگی ایجاد می شـود»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مروی‬ ‫همچنین زوجین جوان را به دوری از تجمل گرایی و چشـم و هم چشـمی ها‬ ‫و در پیش گرفتـن زندگـی تـوام بـا پا کیزگی‪ ،‬سـادگی و صمیمیـت توصیه کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح ‪۳۶‬کیلومتر از محور بجنورد‬ ‫به جنگل گلستان و کنارگذرها‬ ‫فریبـا محمـدی‪۳۶ /‬کیلومتـر از محـور بجنورد به جنگل گلسـتان و کنارگذرها‬ ‫در اسـتان خراسـان شـمالی با دسـتور ریاسـت جمهوری اسلامی ایران و وزیر‬ ‫راه و شهرسازی افتتاح شد‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫«ایـن ‪ 36‬کیلومتـر در قالـب طـرح ملـی و به صـورت ویدئوکنفرانـس بـه ارزش‬ ‫ریالـی دوهـزار و ‪۳۶۰‬میلیاردریـال بـا حضـور رئیس جمهـوری و وزیـر راه و‬ ‫شهرسـازی افتتـاح و مـورد بهر هبـرداری رسـمی قـرار گرفـت»‪ .‬مهنـدس قاسـم‬ ‫قاسـمی اظهار داشـت‪« :‬از این ‪ ۳۶‬کیلومتر محور بجنورد به جنگل گلسـتان‬ ‫و کنارگذرهـا‪ ،‬شـش کیلومتر در قطعـه بجنـورد کریـک محـدوده روسـتای تاتار‬ ‫الـی بدرانلـو‪ ،‬چهار کیلومتـر در قطعه رباط به چشـمه خان محدوده روسـتای‬ ‫رباط قره بیل‪ ،‬سـه کیلومتر تبادل غربی کنارگذر بجنورد و ‪ ۲۳‬کیلومتر کنارگذر‬ ‫شـمالی بجنـورد و تقاطـع باباامـان خواهـد بـود کـه به صـورت ویدئوکنفرانـس‬ ‫بـا حضـور ریاسـت جمهوری افتتـاح شـد‪ .‬بـا پیگیری هـای خـوب و حیاتـی‬ ‫دکتـر شـجاعی؛ اسـتاندار و دکتـر هوایـی؛ معـاون هماهنگـی امـور اسـتانداری‪،‬‬ ‫نیـز طـرح مهـم و حیاتـی دیگـری از پروژه هـای راه سـازی به طـول ‪ ۴۰‬کیلومتـر‬ ‫بـا اعتبـار یک هـزار و ‪700‬میلیاردریـال اغـاز و اسـتارت عملیـات اجرایـی ان زده‬ ‫شد»‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی تصریح کرد‪« :‬با بهره برداری‬ ‫از ‪ ۳۶‬کیلومتر مسافت جدید‪ ،‬بیش از ‪۹۰‬درصد از این محور بزرگراهی تکمیل‬ ‫و زیـر بـار ترافیـک قـرار گرفـت کـه می توانـد نقـش مهمـی در کاهـش سـوانح‬ ‫رانندگـی در اسـتان داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫لزوم پیگیری سریع تر طرح ارامستان هنرمندان کرمان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬طـرح ارامسـتان هنرمنـدان کرمـان‪ ،‬در جلسـه ای بـا حضـور‬ ‫شـهردار کرمـان‪ ،‬معـاون مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان و مشـاور‬ ‫طـرح‪ ،‬بررسـی و بـر لـزوم پیگیـری سـریع تر طـرح در شـورا تا کیـد شـد‪ .‬سـید‬ ‫مهران عالم زاده بر ضرورت بررسـی هرچه سـریع تر طرح توسـط مشـاور تا کید‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬الزم اسـت طـرح اصالح شـده در کمیسـیون حمل ونقـل شـورا‬ ‫بـا حضـور چنـد تـن از نماینـدگان خانـه هنرمندان توسـط مشـاور ارائه شـده و‬ ‫ظـرف دوهفتـه اینـده بـا اخـذ مصوبـه شـورا وارد فـاز دوم شـود شـهردار کرمـان‬ ‫باتا کیدبـر لـزوم درنظرگرفتـن راهـکاری جهـت دفـع اب هـای سـطحی ناشـی‬ ‫از بارندگـی باتوجه بـه قـرار داشـتن ارامسـتان هنرمنـدان در پائین دسـت‬ ‫کـوه‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬مشـاور طـرح ارامسـتان هنرمنـدان کرمـان تابه حـال‬ ‫طر ح های بزرگی در تهران و کرمان اجرا کرده و ازنظر اجرای طرح دغدغه ای‬ ‫نداریـم‪ ،‬فقـط الزم اسـت نظـرات متخصصـان و دسـت اندرکاران لحـاظ شـود‬ ‫دراین جلسه‪ ،‬مرتضی ادیبی؛ مشاور طرح‪ ،‬توضیحاتی درخصوص چگونگی‬ ‫طراحـی باغ هـا‪ ،‬فضاهـای خدماتـی و پارکینـگ در مجموعـه ارامسـتان‬ ‫هنرمنـدان کرمـان و همچنیـن اصالحـات انجام شـده در طـرح ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫چهارمین جلسه شورای هماهنگی‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫چهارمیـن جلسـه شـورای هماهنگـی‬ ‫دسـتگاه های تابعه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی اسـتان مازنـدران در سـال جـاری‬ ‫بـا حضـور اصغـری؛ مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی مازنـدران و رئیـس شـورای‬ ‫هماهنگـی اسـتان‪ ،‬مدیـران کل عضـو شـورا‬ ‫به میزبانـی اداره کل بهزیسـتی مازنـدران‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬کامـران اصغـری؛ مدیـرکل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫دراین جلسـه بـا تبریـک هفتـه بهزیسـتی‬ ‫و تامیـن اجتماعـی ماهیـت این جلسـه را‬ ‫تبادل نظـر‪ ،‬طـرح مشـکالت دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی و بحث پیرامون ایجاد وحدت رویه‬ ‫و تعامـل دانسـت و اظهار کـرد‪« :‬از مهم ترین‬ ‫اهداف تشکیل جلسات شورای هماهنگی‬ ‫رفـع مشـکالت بیـن دسـتگاه های عضـو‬ ‫بـوده و برحسـب ضـرورت از کارشناسـان‬ ‫مرتبـط بـا موضـوع دعـوت به عمـل می ایـد‬ ‫در جلسـه حضـور یابنـد تـا بـا تبادل نظـر و‬ ‫اسـتناد بـه اطالعـات امـاری در کوتاه تریـن‬ ‫زمـان ممکـن درجهـت هم افزایـی و بـه دوراز‬ ‫فراینـد پیچیـده بوروکراسـی مشـکالت را از‬ ‫راه هـای سـاده تر و اسـان تری حل وفصـل‬ ‫کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بایـد بـا ایجـاد‬ ‫همدلـی‪ ،‬اتحـاد و انسـجام ملـی بـرای رفـع‬ ‫مشـکالت کشـور تلاش کنیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بایـد در انجـام کارهـا بـا تشریک مسـاعی در‬ ‫راه رونـق تولیـد همـکاری داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫پایان عملیات الیروبی رودخانه در گرگان‬ ‫مازنـدران بـه بررسـی مشـکل دکل بنـدان‬ ‫اسـتان اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬جلسـات‬ ‫متعـددی بـرای رفـع مشـکالت دکل بنـدان‬ ‫برگـزار شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران نیـز دراین جلسـه بااشـاره به اینکه‬ ‫بایـد از تمـام ظرفیت هـای موجـود بـرای‬ ‫ارائـه خدمـات بـه جامعـه هـدف اسـتفاده‬ ‫کنیـم‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬هوشمندسـازی در‬ ‫اولویـت سـازمان بهزیسـتی در کشـور قـرار‬ ‫دارد»‪ .‬فـرزاد گوهردهـی از افزایـش ارائـه‬ ‫خدمات الکترونیک در بهزیسـتی باتوجه به‬ ‫شـرایط کرونایـی خبـر داد و افـزود‪« :‬توجـه‬ ‫بـه اجتماع محور بـودن خدمـات بـه جامعـه‬ ‫هـدف در اولویـت قـرار دارد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬در دوره بـروز و شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫فعالیـت اورژانـس اجتماعـی کمافی السـابق‬ ‫ادامـه داشـته و متناسـب بـا ضـرورت و‬ ‫نیـاز هم وطنـان در سـطح جامعـه عالو هبـر‬ ‫فعالیت هـای معمـول خـود‪ ،‬بـه ا گاه سـازی‬ ‫عمومـی درخصـوص پیشـگیری از ابتلا بـه‬ ‫ایـن بیمـاری و توزیـع اقلام بهداشـتی بیـن‬ ‫افـراد مذکـور پرداختـه اسـت»‪ .‬گوهردهـی‬ ‫از جهـش پرداخـت مسـتمری بـه جامعـه‬ ‫هـدف خبـر داد و گفـت‪« :‬پرداخـت یارانـه‬ ‫بـه خانـوار تک نفـره ‪۳۵۰‬هزارتومـان و‬ ‫خانوارهـای چهارنفـره یک میلیـون و‬ ‫‪۱۱۰‬هزارتومـان رسـیده اسـت»‪ .‬درویشـی؛‬ ‫مدیـرکل فنـی و حرفـه ای مازنـدران از‬ ‫افتتـاح ‪ ۳۸‬اموزشـگاه فنـی و حرفـه ای در‬ ‫هفتـه ملـی مهـارت در اسـتان مازنـدران‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬بزرگ تریـن مرکـز اموزشـی‬ ‫فنـی و حرفـه ای شـمال کشـور در رامسـر‬ ‫دراین هفتـه بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫دراین نشسـت به مناسـبت هفته بهزیسـتی‬ ‫و تامیـن اجتماعـی از مدیـران کل بهزیسـتی‬ ‫و تامیـن اجتماعـی مازنـدران تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫در ادامـه این نشسـت مدیـران عضو شـورای‬ ‫هماهنگـی مدیـران کل دسـتگاه های‬ ‫تابعـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی و‬ ‫معاونیـن مربوطـه حاضـر در جلسـه گزارشـی‬ ‫از برنامه هـای دسـتگاه خـود درخصـوص‬ ‫افزایـش همـکاری و هم افزایـی بیـن‬ ‫دسـتگاهی و همچنیـن پیشـنهاد هایی‬ ‫درراسـتای رسـیدن بـه اهـداف مشـترک و‬ ‫مرتبـط بـا وظایـف ایـن شـورا ارائـه کردنـد‪.‬‬ ‫شهردار شیراز‪:‬‬ ‫بدهی شهرداری شیراز شفاف است‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شهردار شیراز‪ ،‬باتا کیدبراینکه سیاسی بودن‬ ‫را امـری مذمـوم نمی دانـد‪ ،‬از فعالیت هـای‬ ‫سیاسی خود در گذشته دفاع و بابیان اینکه‬ ‫مدیـر بایـد برداشـت روشـنی از همـه مسـائل‬ ‫از جمله سیاسـی داشـته باشـد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کـرد کـه سیاسـی عمل کردن در مدیریـت‬ ‫پذیرفتنـی نیسـت و مهـم ان اسـت که در‬ ‫مدیریـت شـهری کار سیاسـی نکنیـم و‬ ‫ دنبـال عمـل سیاسـی به نفـع جریانـی خاص‬ ‫نباشیم‪ .‬حیدر اسکندرپور در یک کنفرانس‬ ‫خبـری‪ ،‬بااشـاره به اینکه مدیریـت شـهری‬ ‫کالن شهر شیراز اماده استقرار شورای ششم‬ ‫طـی روزهـای اینـده اسـت و در فضـای تـوام‬ ‫بـا تفاهـم و احتـرام ائیـن انتقـال مدیریـت‬ ‫شـهری و شـورای شـیراز انجـام خواهـد شـد‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬شـورای ششـم بـا اسـتفاده‬ ‫از ظرفیت هـای خـود و تجربـه اندوختـه‬ ‫پنـج دوره قبلـی‪ ،‬بایـد گام هـای بلندی تـری‬ ‫بـرای شـیراز بـردارد»‪ .‬اسـکندرپور با یـاداوری‬ ‫اینکـه همـه مـا خـارج از جایـگاه مدیریتـی‪،‬‬ ‫در هـر موقعیتـی شـهروند شـیراز محسـوب‬ ‫می شـویم؛ لـذا شـیراز و اینـده ان بـرای مـا‬ ‫مهـم اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬در پیشـگاه مـردم‬ ‫شیراز اعالم می کنم که در کمال صداقت هر‬ ‫انچه به ذهنم می رسـد که می تواند به شـورا‬ ‫و شـهرداری کمـک کنـد‪ ،‬منتقـل خواهـم‬ ‫کـرد»‪ .‬شـهردار شـیراز همچنیـن خطـاب بـه‬ ‫مردم این کالن شـهر عنوان کرد‪« :‬با اسـتقرار‬ ‫شـورای ششـم‪ ،‬بـه عهـدی کـه بـا شـما بـرای‬ ‫خدمتگزاری واقعی بسته ام‪ ،‬پایبند خواهم‬ ‫بـود و گـزارش کاملـی از عملکردها و اقدامات‬ ‫در روزهـای اتـی به عنـوان یـک سـند ارائـه‬ ‫شبـه‬ ‫خواهـم کـرد»‪ .‬اسـکندرپور در وا کن ‬ ‫اظهـارات نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان‬ ‫در مجلـس و شـهردار سـابق شـیراز‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بخش هایـی از ایـن اظهـارات کـه مربـوط‬ ‫بـه شـهرداری و عملکردهاسـت را توضیـح‬ ‫یسـت‬ ‫خواهـم داد و بخش هایـی که شخص ‬ ‫بـه احتـرام شـهردار سـابق شـیراز سـکوت‬ ‫می کنـم! صادقانـه می گویم مطالبـی را اماده‬ ‫کـرده بـودم کـه دراین جلسـه بـه اسـتحضار‬ ‫مـردم برسـانم امـا احسـاس کـردم ارائـه‬ ‫ان‪ ،‬خدمتـی بـه شـیراز و مـردم ان نخواهـد‬ ‫کـرد»‪ .‬شـهردار شـیراز بابیان اینکـه تلاش‬ ‫کـرده ام وارد حاشـیه ها نشـوم و معتقـد بـه‬ ‫دور نگه داشـتن شـهرداری از جناح هـای‬ ‫سیاسـی بـوده و هسـتم‪ ،‬گفـت‪« :‬در جاهـای‬ ‫متفـاوت در فضـای رسـانه ها برخـی از افـراد‬ ‫مطـرح می کننـد کـه شـهردار سیاسـی باشـد‬ ‫یـا نـه؟ عمرانـی باشـد یـا نـه؟ باافتخـار اعلام‬ ‫می کنـم بـا پایان یافتـن جنـگ و در دوران‬ ‫دانشـجویی وارد فعالیت هـای سیاسـی‬ ‫شـدم و پس از ان هـم در مقاطـع مختلـف‬ ‫باافتخـار در حوزه هـای سیاسـی ورود‬ ‫کـرده ام»‪ .‬شـهردار شـیراز ادامـه داد‪« :‬از ‪۲۰‬‬ ‫ایسـتگاه خـط ‪ 1‬متـرو شـیراز‪ ،‬هفـت ایسـتگاه‬ ‫در دوره جدیـد افتتـاح شـد و خـط ‪ 2‬متـرو را‬ ‫نیـز به عنـوان یـک پـروژه بسـیار بزرگ همـواره‬ ‫دنبـال کردیـم‪ .‬حال انکـه تعـداد و اعتبـار‬ ‫پروژه هـای خـط ‪ 2‬به تنهایـی چندین برابـر‬ ‫یسـت؛‬ ‫پروژه هـای دسـتگاه های اجرای ‬ ‫ضمن اینکه ‪ ۲۱۰۰‬میلیاردتومان تزریقی مالی‬ ‫در خـط ‪ 2‬متـروی شـیراز داشـته ایم و ا کنـون‬ ‫یسـت»‪ .‬او‬ ‫نیـز ایـن خـط در شـرایط خوب ‬ ‫ضمـن قدردانـی از پیمانـکاران و همـکاران‬ ‫خـود در متـرو‪ ،‬گفـت‪« :‬در حفـاری خـط‬ ‫‪ 2‬متـرو شـیراز در کشـور رکـورد زده شـد و در‬ ‫مدت زمـان مشـخصی حفـاری به اتمـام‬ ‫رسـید و ریل گذاری اغاز شـد»‪ .‬شـهردار شیراز‬ ‫ً‬ ‫ادامـه داد‪« :‬مثلا در بخـش حمل ونقـل‬ ‫عمومـی نیـز در سـال ‪ ۹۱‬سـهم حمل ونقـل‬ ‫عمومـی از بودجـه ‪3.6‬درصـد‪ ،‬سـال‬ ‫‪ ۹۲‬حـدود ‪3.8‬درصـد‪ ،‬سـال ‪ ۹۳‬حـدود‬ ‫غبـر ‪8.4‬درصـد‪ ،‬سـال‬ ‫‪۱۱‬درصـد‪ ،‬سـال ‪ ۹۴‬بال ‬ ‫‪ ۹۵‬قریـب ‪11.45‬درصـد‪ ،‬سـال ‪ ۹۶‬حـدود‬ ‫‪6.8‬درصـد‪ ،‬سـال ‪ ۹۷‬حـدود ‪8.2‬درصـد‪،‬‬ ‫غبـر ‪17.58‬درصـد و در سـال‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬بال ‬ ‫قبـل ‪13.81‬درصـد بوده اسـت»‪ .‬اسـکندرپور‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای خریـد اتوبوس هـا نیـز ‪۳۰‬درصد‬ ‫از کل هزینه هـا در دوره مدیریـت قبلـی‬ ‫پرداخـت و مابقـی در دوره فعلـی تامیـن‬ ‫شـد»‪ .‬او خاطرنشـان کـرد کـه در بخـش‬ ‫پروژه های بزرگ مقیاس نیز پارسـال ‪ ۱۰‬پروژه‬ ‫بزرگ مقیاس به بهره برداری رسـید‪ .‬شـهردار‬ ‫شـیراز همچنیـن وعـده داد کـه طـی روزهای‬ ‫اینـده پروژه هـای خوبـی در مجموعـه بافـت‬ ‫تاریخـی افتتـاح خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بو فاضالب استان مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت ا ‬ ‫شاخص ‪ ۸۵‬درصدی بهره مندی از اب سالم در روستاهای استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫ب و فاضلاب اسـتان مرکـزی گفـت‪:‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ا ‬ ‫«شـاخص بهره منـدی از اب سـالم در روسـتاهای اسـتان بـه‬ ‫‪ ۸۵‬درصـد می رسـد‪ .‬ا کنـون ‪ ۱۲۵‬روسـتا نیازمنـد اب رسـانی‬ ‫سـیار هسـتند»‪ .‬یوسـف عرفانی نسـب در جلسـه شـورای‬ ‫اداری اسـتان مرکـزی با اشـاره به وضعیـت بحرانـی اب در‬ ‫اسـتان مرکـزی‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬از مجمـوع ‪ ۱۲‬شهرسـتان‬ ‫اسـتان مرکـزی؛ ب هجـز برخـی مناطـق حاشیه نشـین‬ ‫شـهرها‪ ۱۰۰ ،‬درصـد جمعیـت شـهری زیـر پوشـش اب رسـانی‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه در روسـتاها ایـن شـاخص‬ ‫بـه ‪ ۹۰‬درصـد می رسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬از ‪ 1113‬روسـتا‪ ۸۵۰ ،‬روسـتا‬ ‫زیـر پوشـش قـرار دارنـد و ‪ ۳۰‬روسـتا از ‪ ۲۵۰‬روسـتایی کـه زیـر‬ ‫پوشـش نیسـتند‪ ،‬بـرای اب رسـانی شناسـایی شـده اند کـه‬ ‫ا گـر همـکاری می کردنـد‪ ،‬ظرفیـت پوشـش بـه ‪ ۹۵‬درصـد‬ ‫می رسـید‪ .‬در حال حاضـر ‪ ۱۲۵‬روسـتا نیازمنـد اب رسـانی‬ ‫سـیار؛ ‪ ۱۸‬روسـتا دارای مشـکل کمـی و ‪ ۱۴‬روسـتا دارای‬ ‫مشـکالت کیفـی هسـتند»‪ .‬عرفانی نسـب بیـان کـرد‪:‬‬ ‫کهـزار و ‪ ۵۳۲‬لیتـر پسـاب در اسـتان تولیـد می شـود‬ ‫«ی ‬ ‫کـه اسـتفاده از ایـن پسـاب تنهـا بـه حـدود ‪ ۱۲۰‬لیتر بر ثانیـه‬ ‫به صـورت هدفمنـد می رسـد و باقـی ان قابلیـت وا گـذاری‬ ‫دارد؛ ولـی متاسـفانه در حـوزه صنعـت از ایـن ظرفیـت هیـچ‬ ‫اسـتفاده ای نمی شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ا کنـون فـاز سـوم‬ ‫تصفیه خانـه فاضلاب ارا ک در حال سـاخت اسـت کـه‬ ‫‪ ۱۹.۵‬درصـد پیشـرفت داشـته و تلاش داریـم امسـال بـه‬ ‫بهر هبـرداری برسـد‪ .‬تصفیه خانـه شـازند نیـز بـه پیشـرفت‬ ‫بو فاضلاب‬ ‫‪ ۲۱‬درصـد رسـیده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ا ‬ ‫اسـتان مرکـزی گفـت‪ ۱۲« :‬درصد مشـترکین اسـتان مشـمول‬ ‫طـرح اب امیـد هسـتند‪ .‬همچنیـن ‪ ۳۳‬درصـد مشـترکین‬ ‫الگـوی مصـرف را رعایـت می کننـد‪ ۱۰ ،‬درصـد بیـش از دو برابـر‬ ‫الگـوی مصـرف و ‪ ۴۳‬درصـد تـا دو برابـر الگـوی مصـرف‪ ،‬اب‬ ‫مصـرف می کننـد‪ .‬بهـای تمام شـده هـر متر مکعـب اب در‬ ‫اسـتان مرکـزی ‪1450‬تومـان و متوسـط قیمـت فـروش حدود‬ ‫بو فاضالب‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومـان اسـت‪ .‬مجمـوع بدهی های شـرکت ا ‬ ‫بیـش از ‪ ۲۰‬میلیارد تومـان بـراورد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فرماندار مرکز استان مازندران بیان کرد؛‬ ‫فرماندار ری خبر داد؛‬ ‫تنها راه برون رفت از مشکالت؛‬ ‫عمل جهادی بر مدار قانون‬ ‫وا کسیناسیون ‪۷۱‬هزارنفر‬ ‫در شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫فرمان ــدار مرک ــز اس ــتان مازن ــدران در جم ــع‬ ‫منتخبان شش ــمین دوره ش ــورای اس ــامی‬ ‫شـــش شهر شهرستان ســـاری‪ ،‬گفت‪« :‬تنها‬ ‫راه برون رفـــت از مشـــکالت و توســـعه پایدار‬ ‫و مت ــوازن‪ ،‬عم ــل جه ــادی ب ــر م ــدار قانون‬ ‫است»‪ .‬عباســـعلی رضایی گفت‪« :‬اقدامات‬ ‫و فعالیت ه ــا در ش ــوراها بای ــد به گونـ ـه ای‬ ‫باش ــد ک ــه در پای ــان زم ــان ماموری ــت و‬ ‫مس ــئولیت م ــردم از عملکردت ــان راض ــی‬ ‫باشـــند»‪ .‬وی تنها راه برون رفت از مشکالت‬ ‫و توســـعه پایـــدار و متـــوازن را عمل جهادی‬ ‫ب ــر م ــدار قان ــون دانس ــت و گف ــت‪« :‬تعامل‬ ‫درراســـتای تحقق اهداف نظـــام جمهوری‬ ‫اســـامی ایران و پیشـــبرد اهداف توسعه ای‬ ‫بای ــد به عنوان ی ــک اصل مه ــم در برنامه ها‬ ‫موردتوج ــه و تا کی ــد باش ــد ت ــا چالش ه ــا‬ ‫و مش ــکالت رف ــع ش ــده و برنامه ه ــای‬ ‫توســـعه ای در بستر مناسب به پیش برود»‪.‬‬ ‫فرمان ــدار مرک ــز اس ــتان خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫«زمانی که شـــورا بر مســـیر قانون حرکت کند‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت‪« :‬سه مزرعه ماینر مجوزدار‬ ‫در گلستان فعال بوده که هم ا کنون خاموش هستند»‪ .‬علی ا کبر نصیری در‬ ‫نشسـت خبری با اصحاب رسـانه گلسـتان اظهار کرد‪« :‬از نیمه سال گذشته‬ ‫تا کنـون ‪ 1400‬دسـتگاه ماینـر در اسـتان کشـف شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫سـال جـاری تا کنـون شـش مانور مبـارزه با جمع اوری انشـعاب های غیرمجاز‬ ‫و ماینرها برگزار شده است‪ .‬سه مزرعه ماینر مجوزدار در گلستان داریم که در‬ ‫شهرسـتان های علی ابـاد کتـول‪ ،‬بنـدر گز و مینودشـت بـا میـزان ‪۲۶۰‬مگاوات‬ ‫برق مصرفی هسـتند و این مزار ع تا شـهریورماه خاموش هسـتند»‪ .‬نصیری‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬بـرق تولیـدی کشـور ‪۶۶‬هزارمـگاوات بـوده کـه باتوج هبـه در‬ ‫مـدار قرارنگرفتـن نیروگاه هـای برق ابـی به دلیـل خشک سـالی دچـار مشـکل‬ ‫شـده ایم و در برهـه ای مجبـور بـه خاموشـی هسـتیم»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان گفـت‪« :‬بـا همـکاری صنایـع‪ ،‬بخش کشـاورزی و‬ ‫ادارات خاموشـی ها کمتـر شـده؛ ولـی بایـد سـمت صرفه جویـی پیـش برویـم؛‬ ‫زیـرا صنایـع از این امـر اسـیب می بیننـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬هـر اسـتان بایـد‬ ‫‪۱۰‬درصـد در میـزان مصـرف خـود صرفه جویـی کنـد که در گلسـتان باتوجه به‬ ‫یک هـزار و ‪۵۰۰‬مـگاوات نیـاز مصرفـی‪ ،‬بایـد حـدود ‪ ۲۰۰‬مـگاوات صرفه جویـی‬ ‫انجـام شـود»‪ .‬نصیـری افـزود‪« :‬بایـد لـوازم پرمصـرف در اوج بـار یعنـی سـاعت‬ ‫‪ ۱۲‬الـی ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۱‬الـی ‪ ۲۳‬از مـدار خـارج شـده و باتوجه بـه گرمـای هـوا در هفتـه‬ ‫جـاری بـا مدیریـت مصـرف می تـوان از خاموشـی جلوگیری کـرد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قطعا شـــهرداری ها هم نمی توانند از اجرای‬ ‫مصوب ــات قانونی تخط ــی کنن ــد»‪ .‬رضایی‬ ‫باتا کیدبراینکه اعضای شـــوراها باید همواره‬ ‫به دنبـــال حفظ اقتدار خود باشـــند و حفظ‬ ‫اقت ــدار ب ــه درسـ ـت عمل کردن هم ــه انـــان‬ ‫یگ ــردد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬س ــعی کنی ــد ش ــورای‬ ‫برم ‬ ‫ً‬ ‫ش ــهر باش ــید نه صرفا شورای ش ــهرداری ها‬ ‫و امی ــد ان داری ــم ک ــه ترکی ــب ش ــوراهای‬ ‫جدید ب ــا همتی مضاعف درجهت توســـعه‬ ‫شـــهرهای مرکز اســـتان مازنـــدران گام های‬ ‫موثـــر بردارند»‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری بااشـاره به انجـام‬ ‫وا کسیناسـیون بـرای گروه هـای سـنی‬ ‫اعالم شـده ازسـوی وزارت بهداشـت و‬ ‫درمـان‪ ،‬گفـت‪« :‬طبـق برنامه ریزی هـای‬ ‫انجام گرفتـه و راه انـدازی مرا کـز متعـدد تزریـق‬ ‫وا کسـن در مرکـز شهرسـتان ری و بخش هـای‬ ‫تابعـه‪ ،‬تزریـق وا کسـن کرونـا به طـور روزانـه و‬ ‫بـدون هیـچ ازدحامـی بـرای جامعـه هـدف‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬از ابتـدای اجـرای طـرح‬ ‫وا کسیناسـیون علیـه کرونـا تاکنـون حـدود‬ ‫‪۷۱‬هزارنفـر در شهرسـتان ری وا کسـن کرونـا را‬ ‫دریافـت کرده اند که ازاین تعـداد دوه ُ‬ ‫ـزاردز ان‬ ‫وا کسـن برکت بوده اسـت»‪ .‬وی بیان داشت‪:‬‬ ‫«مرا کزدرمانی‪،‬ندامتگاه ها‪،‬اسایشگاهخیریه‬ ‫کهریزک و سـایر مرا کز جامعه هدف در سـطح‬ ‫شهرسـتان به طـور کامـل وا کسـن کرونـا را‬ ‫دریافـت کرده انـد»‪ .‬توکلی عنـوان کرد‪« :‬طبق‬ ‫تست های انجام گرفته سریع و پی‪.‬سی‪.‬ار در‬ ‫مرا کـز درمانـی شهرسـتان ری‪ ،‬طـی روزهـای‬ ‫اخیـر میـزان مبتالیـان و فوتی هـای ناشـی از‬ ‫کرونـا در سـطح شهرسـتان رو به افزایـش بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان‬ ‫ری گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه میـزان سـرایت‬ ‫کرونا دلتا چندبرابر بیشتر از ویروس کووید‪۱۹-‬‬ ‫اسـت‪ ،‬از شـهروندان ری تقاضـا می شـود‪،‬‬ ‫رعایـت دقیـق شـیوه نامه های بهداشـتی‪،‬‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و اسـتفاده از ماسـک‬ ‫را همچنـان به طورجدی مدنظر قرار دهند تا‬ ‫زودتـر از پیـک جدیـد عبـور کنیـم»‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری گـرگان از اتمـام عملیـات الیروبـی و‬ ‫پا ک سـازی رودخانـه در سـطح منطقـه یـک خبـر داد‪ .‬احمد سـاالری با اعالم‬ ‫ایـن خبـر گفـت‪« :‬الیروبـی و پا ک سـازی رودخانـه زیـارت حدفاصـل پل سـید‬ ‫مسـعود و پل جانبازان که از ابتدای سـال جاری اغاز شـده بود با اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی به پایان رسید»‪ .‬ساالری افزود‪« :‬طرح پا ک سازی‬ ‫و الیروبـی رودخانه هـا درراسـتای طـرح ارتقـای بهداشـت و سلامت شـهری‪،‬‬ ‫جلوگیـری از رسـوب گذاری و اماده سـازی مسـیر عبـور رودخانـه از شـهر گـرگان‬ ‫و به منظـور انتقـال سـیالب های احتمالـی درمجمـوع پنج کیلومتـر به میـزان‬ ‫‪ ۶۰۰‬سـاعت از سـطح رودخانـه پا ک سـازی و الیروبـی شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«متاسـفانه بعضـی از شـهروندان زباله هـای خـود را بـدون توجـه بـه مسـائل‬ ‫بهداشـتی و زیباسـازی شـهری بـه داخـل حریـم رودخانـه می ریزنـد که باعث‬ ‫الودگـی زیسـت محیطی و نازیبایـی بصـری در سـطح رودخانـه می شـود»‪.‬‬ ‫معاون خدمات شـهری شـهرداری گرگان درپایان از عموم شـهروندان که در‬ ‫حاشـیه رودخانه هـای سـطح شـهر سـکونت دارنـد درخواسـت کـرد از ریختن‬ ‫زبالـه و ضایعـات در حریـم خانـه خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان بیان کرد؛‬ ‫اموزش کارکنان؛ راهگشای توسعه مخابرات‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان باتا کیدبـر توسـعه مخابـرات توسـط‬ ‫کارکنـان اموزش دیـده گفـت‪« :‬ارتقـای دانـش و به روزرسـانی اطالعـات و‬ ‫مهارت هـا الزمـه توسـعه و سـرویس دهی مناسـب اسـت»‪ .‬به گـزارش اداره‬ ‫روابط عمومـی مخابـرات منطقـه گلسـتان؛ دکتـر غالمعلـی شـهمرادی‬ ‫باتا کیدبـر مهـم انگاشته شـدن امـوزش در تمامـی سـطوح فراینـدی گفـت‪:‬‬ ‫«براین اسـاس‪ ،‬در دو بخـش فنـی و غیر فنـی دوره هـای اموزشـی متناسـب‬ ‫و موردنیـاز برگـزار و همـکاران بـا حضـور در این دوره هـا‪ ،‬دانـش خـود را‬ ‫به روزرسـانی کـرده و سـطح مهارت هـای خـود را افزایـش می دهنـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به برگـزاری نزدیـک بـه ‪10‬هزارنفر سـاعت کالس اموزشـی در‬ ‫سـه ماهه اول سـال جـاری گفـت‪ 535« :‬نفـر از کارکنـان مخابـرات منطقـه‬ ‫گلسـتان‪ ،‬دوره هـای اموزشـی مختلـف شـرکت کـرده و از محتـوای ایـن‬ ‫کالس هـا بهره منـد شـدند»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ فاطمـه محمد بیگـی؛ نماینـده قزویـن در نشسـت عفـاف و حجـاب در‬‫دادسرای عمومی انقالب گفت‪« :‬کمبود تولید چادر موجب پیروزی مافیای‬ ‫چـادر اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬اپارتمان های مسـکونی محل زندگـی ذهن مردان‬ ‫و زنـان را از موضـوع عفـاف و حجـاب دور مـی دارد‪ .‬همچنیـن سـازمان دهی‬ ‫‪۱۳‬میلیـون جـوان بـه سـن ازدواج و دختـران فـراری و بی سرپرسـت مشـکلی‬ ‫بـزرگ اسـت کـه بایـد جبـران شـود»‪.‬‬ ‫ هدایـت اهلل جمالی پـور؛ اسـتاندار قزویـن گفـت ‪« :‬افزایـش بودجـه اسـتان بـا‬‫تلاش نماینـدگان قزویـن محقق شـد»‪.‬‬ ‫ ایـت اهلل عبدالکریـم عابدینـی؛ امام جمعـه و نماینـده ولی فقیـه قزویـن در‬‫دیـدار بـا معـاون پژوهشـی شـورای نگهبـان بابیان اینکـه شـورای نگهبـان‬ ‫مدافـع عدالت خواهـی بـوده‪ ،‬بـه اسـتفاده از نیروهـای جـوان در شـورای‬ ‫نگهبـان و پیـروزی در انتخابـات اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫سـازمان نوسـازی مـدارس قزویـن ‪۱۵‬میلیون تومـان بـه خیـران مدرسه سـاز‬ ‫بدهـکار اسـت‪ .‬علـی شـهری؛ مدیـرکل نوسـازی مـدارس بااشـاره ب ه کمبـود‬ ‫اعتبار؛ از همسان سازی حقوق کارکنان و تبدیل اعتبارات از استانی به ملی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫خبر داد و افزود‪ 40« :‬مدرسـه در اسـتان نیازمند به تخریب و نوساز ‬ ‫ فـر ج اهلل فصیحـی رامنـدی؛ منتخـب ششـمین دوره شـورای شـهر قزویـن‬‫اظهـار کـرد‪« :‬درحال حاضـر هشـت نفر جهـت گزینـه سرپرسـت شـهرداری‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت ممکـن اسـت فـرد دیگـری انتخـاب شـود»‪ /‬سـایه‬ ‫قزویـن‪ :‬به همین لحـاظ اسـامی اشـخاص پیشنهادشـده درج نشـد‪.‬‬ ‫ سـرهنگ داوود عبدالمالکـی؛ جانشـین فرماندهـی انتظامـی قزویـن از‬‫اقدام مالک یک گلخانه به اسـتفاده غیرقانونی از ‪ 430‬دسـتگاه ارز دیجیتال‬ ‫و کشـف و جمـع اوری ان هـا خبـر داد‪ .‬سـایه قزویـن ایـن توفیـق را بـه نیـروی‬ ‫انتظامـی قزویـن تبریـک می گویـد‪.‬‬ ‫ محدودیت هـای کرونایـی در قزویـن شـدت یافـت‪ .‬سـالن کتابخانه هـای‬‫یسـت و‬ ‫ دست بررس ‬ ‫عمومـی تعطیـل شـد‪ .‬تعطیلـی و گروه بنـدی اصنـاف در ِ‬ ‫به دسـتور هدایـت اهلل جمالی پـور؛ اسـتاندار به لحـاظ منـع تـردد در پـی سـه بار‬ ‫جریمـه خـودرو توقیـف می شـود‪.‬‬ ‫ بـا صـدور حکمـی ازسـوی حق گویـان؛ رئیـس کمیتـه امـداد قزویـن‪ ،‬علـی‬‫سـیا کالی مرادی به سـمت رئیس کمیته امداد طارم منصوب شـد‪ .‬مهرعلی‬ ‫حق گویـان؛ رئیـس کمیتـه اسـتان از توانمندسـازی اقتصـادی اجتماعـی و‬ ‫فعالیـت مرا کـز نیکـوکاری و تقدیـر از کشـاورز روسـتای یعقوب ابـاد درزمینـه‬ ‫پرداخـت زکات سـخن گفـت‪.‬‬ ‫ در دیـدار دکتـر اصغـر کشـتکار؛ رئیـس دانشـگاه ازاد قزویـن بـا فاطمـه‬‫محمد بیگـی و روح اهلل عباسـپور؛ نماینـدگان قزویـن بـا بیانـات حضـار‬ ‫نماینـدگان بـا برشـمردن اهمیـت ایـن دانشـگاه و عـده همـکاری الزم دادنـد‪.‬‬ ‫در جلسـه شـورای بسـیج کارکنـان دانشـگاه نیـز پیشـنهادها و دغدغه هـای‬ ‫اعضـای شـورا درجهـت نهادینه سـازی و گسـترش فرهنـگ بسـیج بررسـی‬ ‫به عمـل امـد‪.‬‬ ‫ محمدحسـن ابراهیم پور؛ رئیس اموزش تعاون روسـتایی قزوین از اموزش‬‫دوره قوانیـن و ائین نامه هـای مالیاتـی به صـورت مجـازی خبـر داد‪ .‬افتتـاح‬ ‫«مجتمـع گاو شـیری» بـا حضـور رضایـی؛ معـاون تولیـد وزارت کشـاورزی‪،‬‬ ‫قبادی؛ معاون اقتصادی استانداری‪ ،‬فاطمه خمسه؛ رئیس سازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬احمد پـور؛ فرمانـدار ابیـک بـا ظرفیـت ‪ ۲۵۰۰‬راس و تولیـد روزانـه‬ ‫‪ ُ ۳۵‬تـن انجـام شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫نگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2283‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مشکالت خوزستان فقط کرخه و کارون نیست!‬ ‫ا گرچـه طر ح هـای انتقـال اب نفـس خوزسـتان را ب هشـماره انداختـه ولـی‬ ‫یبـرد! در خوزسـتان یک میلیـون‬ ‫یشـماری رنـج م ‬ ‫خوزسـتان از مشـکالت ب ‬ ‫جـوان باسـواد و بیـکار وجـود دارد! در خوزسـتان فال کـت بیـداد می کنـد؛‬ ‫بیـش از ‪500‬هـزار جـوان دسـت فروش یـا بـا وانت میوه می فروشـند و این امور‬ ‫شـغل کاذب به حسـاب می ایـد کـه مشـکالت دیگـری به وجـود مـی اورد! در‬ ‫خوزسـتان باتوج هبـه منابـع عظیم خدادادی ماننـد زمین های حاصلخیز و‬ ‫منحصرب هفـرد و وجـود پنـج رودخانـه بزرگ و ده ها سـد و نیروگاه تولیدکننده‬ ‫بـرق‪ ،‬صدهـا معـدن مختلـف شـن و ماسـه و سـنگ و چاه هـای نفـت و گاز‬ ‫کـه تامین کننـده ‪۸۵‬درصـد تولیـد نفـت کشـور اسـت؛ ولـی از توسـعه خبـری‬ ‫نیسـت! نه تنهـا کارخانـه جدیدی احداث نشـده؛ بلکه کارخانه های سـابق‬ ‫هـم هماننـد کشـت و صنعـت کارون‪ ،‬هفت تپـه‪ ،‬گـروه ملـی‪ ،‬لوله سـازی و‬ ‫کارخانـه قنـد ویـران شـده اند! مجتمـع فـوالد به جـای خدمت به خوزسـتان‬ ‫بـه یکـی از بزرگ تریـن الوده کننده هـای زیسـت محیطی بـدل شـده اسـت!‬ ‫سـد گتوند با وجود اعتراضات گسـترده مردم و مسـئولین با هزینه هنگفت‬ ‫سـاخته شـد‪ ،‬ولـی نه تنهـا سـودی نداشـت؛ بلکـه به دلیـل قرارگرفتـن‬ ‫مخـزن سـد بـر روی منطقـه نمکـزار باعـث شـوری اب کارون و درنتیجـه‬ ‫یکـه‬ ‫ویرانـی و نمک زار کـردن دشـت وسـیع خوزسـتان شـده اسـت؛ به طور ‬ ‫ً‬ ‫هم اینـک حـوزه ابریـز کارون در دشـت خوزسـتان کامال منهدم شـده اسـت!‬ ‫ده هاهزار نفـر جـوان معتـاد و ده هاهـزار طلاق و بچه هـای طلاق فاجعـه ‬ ‫یسـت که خوزسـتان را به سـتوه اورده و شـادابی شـهرها را از بین برده‬ ‫دیگر ‬ ‫ً‬ ‫اسـت! انـگار کـه کال طـرح و توسـعه در خوزسـتان ممنـوع اسـت؛ شـیالت که‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یکـرد هم اینـک کاملا از بیـن رفتـه و از پرورش‬ ‫سـابقا صدهـزار شـغل ایجـاد م ‬ ‫ابزیـان خبـری نیسـت! روزگاری ده هاهزارنفـر در بنـادر خوزسـتان ماننـد‬ ‫ابـادان و خرمشـهر مشـغول کار بودنـد ولـی االن بـا وجـود تحریـم نه از کشـتی‬ ‫خبـری هسـت و نـه لنـج و هم ا کنـون هـزاران ملـوان بـه خیـل بیـکاران اضافه‬ ‫ً‬ ‫شـده اند! سـابقا استان خوزستان یک سـوم برنج کشور را تامین می کرد ولی‬ ‫بـا سیاسـت مخـرب وزارت نیـرو و جهـاد کشـاورزی شـالیزارهای خوزسـتان‬ ‫بـه کویـر بـدل شـده اند! نخـل داران خوزسـتان کـه بیـش از صدهزارنفـر‬ ‫بودنـد به دلیـل بی ابـی و شـوری رودخانـه نخل هـای خـود را از دسـت داده‬ ‫و شـهر شـادگان و بهمنشـیر بـه شـهرهای متروکـه بـدل شـده اند! در شـمال‬ ‫ً‬ ‫خوزسـتان شـهرهای ابـاد تمامـا از نفـس افتـاده و سـرانجامی هماننـد‬ ‫هفتـگل‪ ،‬نفـت سـفید و اغاجـاری پیـدا کرده انـد! خوزسـتان هم اینـک بـا‬ ‫جمعیت میلیونی گرسـنه روبه روسـت که هسـتی خود را هم در جنگ و هم‬ ‫بی تدبیـری مسـئولین از دسـت داده اسـت!‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مستمر مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی‬ ‫از مراحل طرح ملی راه اهن‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد ‪ /‬مهنـدس علـی اوسـط ا کبـری مقـدم‪ ،‬رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫و مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی در تـداوم بازدیدهـای مسـتمر‬ ‫خـود از مراحـل تکمیـل پـروژه ملـی اتصـال منطقـه بـه خـط ریـل سراسـری از‬ ‫بخش هـای مختلـف ایـن پـروژه بازدیـد به عمـل اورد‪ .‬مدیرعامـل سـازمان‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی در خصـوص مسـائل مربـوط بـه رونـد اجرایـی طـرح مزبـور‬ ‫بـه مدیـران و پیمانـکاران دسـتورات الزم را صادر کرد‪ .‬وی با اشـاره به اهمیت‬ ‫شـروع بـه کار سـریع تر و هم زمـان اتصـال منطقـه بـه راه اهـن بـا اسـکله رو رو؛‬ ‫کـه منجـر بـه بهره بـرداری حدا کثـری از مزایـای وصل شـدن مجتمـع بنـدری‬ ‫کاسـپین بـه خـط ریـل کشـور می شـود‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬افزایش حجم و سـرعت‬ ‫حمـل و کاال میـان بنـادر جنوبـی و جنوب غربـی کشـور بـا منطقـه‪ ،‬عملیاتـی‬ ‫شـدن کریـدور شـمال جنـوب و تکمیـل حلقه هـای زیرسـاختی لجسـتیک‬ ‫منطقه در کنار سایر بخش های لجستیکی که ا سوی سازمان در دستور کار‬ ‫قـرار دارد مکمـل برنامـه راهبردی سـازمان به منظور تبدیل شـدن به شـاهراه‬ ‫ترانزیـت کاال میـان جنـوب و شـرق اسـیا بـا اوراسـیا خواهـد بـود‪.‬‬ ‫گازرسانی به روستای تاریخی سرابکالن‬ ‫با نظارت میراث فرهنگی‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام در بازدیـد مشـترک‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز و مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اسـتان ایلام از رونـد اجرایـی پـروژه بـرای رفـع چالش هـای موجـود و تسـریع‬ ‫در انجـام کار گازرسـانی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬گازرسـانی بـه ایـن روسـتا بـا نظـارت‬ ‫ناظریـن شـرکت گاز و میـراث فرهنگـی و سـایر دسـتگاه ها توامـان اجـرا‬ ‫می شـود»‪ .‬شـمس اللهی افـزود‪« :‬باتوجه به اینکـه سـرابکالن یـک روسـتای‬ ‫تاریخی سـت و عرصـه روسـتا به طـور کامـل جـزو اثـار باسـتانی و تاریخـی‬ ‫محسـوب می شـود‪ ،‬کار گازرسـانی به این روسـتا با حساسـیت ویژه ای انجام‬ ‫می شـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام گفـت‪« :‬چالش هـا و موانـع پیشـرفت‬ ‫کار و ارائـه راهکارهـای تسـریع در اجـرای ان بـا حضـور مدیـران دو دسـتگاه در‬ ‫بازدیـد میدانـی بررسـی شـد و انتظـار مـی رود عملیـات گازرسـانی به روسـتای‬ ‫سـرابکالن به عنـوان بزرگ تریـن روسـتای شهرسـتان سـیروان بـا ‪ ۱۹۷‬خانـوار‬ ‫غبـر ‪۷۳۹‬نفـر تـا پایـان شـهریورماه به اتمـام برسـد»‪ .‬وی‬ ‫سـا کن و جمعیتـی بال ‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـا پیگیری هـای به عمل امده و انعقـاد تفاهم نامه جامع نظارتی‬ ‫و اجرایـی بـا میـراث فرهنگـی اسـتان‪ ،‬مجـوز قانونـی الزم بـرای گازرسـانی بـه‬ ‫روسـتای سـرابکالن اخـذ‪ ،‬پیمانـکار اجرایـی انتخـاب و از ابتدای سـال جاری‬ ‫عملیـات اجرایـی ان شـروع شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نامه و تذکر شهردار اصفهان‬ ‫درخصوص رعایت حریم فضایی «پل خواجو»‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬شـهردار اصفهـان‬ ‫بااشاره به ایفای تعهد مدیریت‬ ‫یبـر‬ ‫شـهری کنونـی مبن ‬ ‫صیانـت و حمایـت از میـراث‬ ‫پرافتخـار گذشـتگان گفـت‪:‬‬ ‫«در اولیـن فرصـت و بـا قیـد‬ ‫فوریـت بـرای رفـع نگرانی هـای‬ ‫موجـود درخصوص سـاختمان‬ ‫اطـراف پـل خواجـو‪ ،‬تمهیداتـی‬ ‫اندیشـیده شـود تا هرگز وقایعی‬ ‫این چنیـن در ارتباط بـا اثـار تاریخـی و میـراث فرهنگـی شـهر تکـرار نشـود»‪.‬‬ ‫چندی پیـش خبـر سـاخت یـک مجتمـع مسـکونی چهار طبقـه اطـراف پـل‬ ‫خواجـو کـه بـه اعتقـاد دوسـتداران میـراث فرهنگـی منظـر ایـن پـل تاریخـی‬ ‫را مخـدوش کـرده اسـت‪ ،‬حساسـیت هایی را در بیـن فعـاالن حـوزه میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬رسـانه ها و اصفهان دوسـتان ایجاد کرد‪ ،‬براسـاس همیـن دغدغه‪،‬‬ ‫شـهردار اصفهـان‪ ،‬بـرای بررسـی ابعـاد مختلـف ایـن موضـوع دسـتور صیانـت‬ ‫و حمایـت از میـراث پرافتخـار گذشـتگان پیرامـون ایـن موضـوع را بـه مدیـر‬ ‫منطقـه ‪ 3‬صـادر کـرد‪ .‬در نامـه ای کـه ازسـوی دکتر نـوروزی‪ ،‬به حسـین کارگر؛‬ ‫مدیـر منطقـه سـه شـهرداری اصفهان ارسـال شـده امده اسـت‪« :‬پـل خواجو‬ ‫شـاهکار بی نظیـر معمـاری صفـوی و میـراث تاریخـی و فرهنگـی اصفهـان‪،‬‬ ‫ایران و جهان است‪ .‬این اثر به عنوان یک دستاورد بزرگ هنری و معماری و‬ ‫به مثابه یک حق بشری به شمار می رود و هرگونه خدشه به پل و حریم ان‪،‬‬ ‫تضییـع حقـوق عمومـی احـاد بشـر در همـه عصرهـا و نسل هاسـت کـه بایـد با‬ ‫این خدشـه و تضییع‪ ،‬مقابله و با تمام وجود تا همیشـه تاریخ از این میراث‬ ‫ارزشـمند بشـری و حریـم ان پاسـداری کـرد»‪ .‬شـهردار اصفهـان در ایـن نامـه‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بدیهی سـت درصـورت غفلـت از ایـن امـر مهـم‪ ،‬اینـدگان هرگـز‬ ‫ما را نخواهند بخشید و بدنامی ان در کارنامه مدیریت شهری ثبت خواهد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬بنابراین همان گونه که قبال دسـتور داده ام و به طور مکرر نیز از اقدامات‬ ‫مشـابه در ادوار گذشـته ابراز نگرانی کرده و همه مدیران مناطق و مسـئوالن‬ ‫شـهری را به پاسـداری جدی از این دسـتاوردهای بشـری که متعلق به همه‬ ‫جهانیـان اسـت توصیـه کـرده ام‪ ،‬الزم اسـت در اولیـن فرصـت و بـا قید فوریت‬ ‫بـرای رفـع نگرانی هـای موجـود‪ ،‬تمهیداتـی اندیشـیده شـود تـا هرگـز وقایعـی‬ ‫این چنیـن در ارتباط بـا اثـار تاریخـی و میـراث فرهنگـی شـهر تکـرار نشـود»‪.‬‬ ‫شـهردار اصفهـان در ایـن نامـه خطـاب بـه مدیـر منطقـه تا کیـد کـرده اسـت‪:‬‬ ‫«الزم اسـت دراین خصـوص بنـده و افـکار عمومـی را از اقدامـات انجام شـده‬ ‫مطلـع کنیـد»‪.‬‬ ‫انجام موفقیت امیز تعمیرات برنامه ریزی شده‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫خبر‬ ‫موسیقی‬ ‫راه اندازی خانه‬ ‫ِ‬ ‫«اخرین راوی خنیا گری» در مازندران‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬معـاون میـراث‬ ‫فرهنگـی مازنـدران بااشـاره به صـدور‬ ‫مجـوز راه انـدازی خانـه موسـیقی اسـتاد‬ ‫اسـحاقی گرجـی از وی به عنـوان اخریـن‬ ‫راوی موسـیقی خنیا گـری در اسـتان یاد‬ ‫کـرد‪ .‬مهـدی ایـزدی بااشـاره به اینکه‬ ‫مجـوز راه انـدازی خانـه موسـیقی اسـتاد‬ ‫اسـحاقی گرجـی صـادر شـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«خانـه اسـتاد محمدرضـا اسـحاقی‬ ‫گرجـی ازسـوی وزارت میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‪ ،‬مجـوز‬ ‫راه انـدازی خانـه مـوزه موسـیقی را دریافـت کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به ایـن مطلـب‬ ‫کـه نـام ایشـان در سـال ‪ ۱۳۹۶‬به عنـوان گنجینـه زنـده بشـری در فهرسـت اثـار‬ ‫ملی کشـور به ثبت رسـیده اسـت؛ افزود‪« :‬استاد اسـحاقی عالوه بر دوتارنوازی‬ ‫و مقام خوانـی‪ ،‬در سـاختن سـازهایی چـون دوتـار و کمانچـه نیـز مهـارت دارد‬ ‫و اخریـن راوی موسـیقی خنیا گـری مازنـدران اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه خانه‬ ‫ایشـان هم ا کنـون کانـون موسـیقی مازنـدران اسـت و مخاطبینـی از سراسـر‬ ‫ایـران و خـارج از کشـور دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن مـوزه به واسـطه حضـور ایشـان و‬ ‫نگهـداری‪ ،‬نمایـش‪ ،‬معرفـی و عرضـه سـازها‪ ،‬اسـناد و مسـتندات موسـیقی‬ ‫مازنـدران اعـم از اشـعار و روایـات مرتبـط بـا فرهنـگ و اداب ورسـوم و پیشـینه‬ ‫زندگـی مردمـان منطقـه‪ ،‬از جایـگاه ویـژه ای خواهـد داشـت»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫اسـحاقی گرجـی‪ ،‬زاده ‪ ۱۴‬ابـان ‪ ۱۳۲۶‬در گرجی محلـه شهرسـتان بهشـهر‪،‬‬ ‫موسـیقی دان‪ ،‬نوازنـده و درحال حاضـر یکـی از ا گاهان مقامات و ریز مقامات‬ ‫اوازی و سـازی مناطـق شـرقی مازنـدران اسـت‪.‬‬ ‫تصویب عملکرد درخشان پتروشیمی شازند‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدی ــر گندله س ــازی ش ــرکت ف ــوالد‬ ‫مبارک ــه از انج ــام موفقیت امی ــز تعمی ــرات‬ ‫برنامه ریزی ش ــده شـ ـش روزه ای ــن واحد در‬ ‫تیرماه امس ــال خبر داد‪ .‬رضا اس ــماعیل پور‬ ‫گف ــت‪« :‬ب ــا حمای ــت واحده ــای‬ ‫س ــرویس دهنده‪ ،‬خرید و پشتیبانی و فنی‪،‬‬ ‫تعمی ــرات برنامه ریزی ش ــده شـ ـش روزه‬ ‫واح ــد گندله س ــازی ب ــا اماده س ــازی و‬ ‫هماهنگ ــی منس ــجم و ب ــا انج ــام بی ــش از‬ ‫‪ 35‬هزارنفرس ــاعت فعالیت تعمیراتی به طور‬ ‫منظ ــم‪ ،‬با کیفی ــت و ب ــدون ب ــروز حادث ــه‬ ‫ایمن ــی انج ــام ش ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬نکت ــه‬ ‫قابل ذک ــر در این توق ــف تعمیرات ــی‪ ،‬تعویض‬ ‫سیستم اب بندی خشـ ـک کن ابتدای کوره‬ ‫پخ ــت ب ــرای اولین بار در ش ــرایط گ ــرم کوره‬ ‫پخ ــت‪ ،‬جه ــت بهب ــود فرایند و رس ــیدن به‬ ‫رک ــورد فاصله زمان ــی ‪ 24‬ماه بی ــن تعمیرات‬ ‫اساس ــی واح ــد گندله س ــازی ت ــا انته ــای‬ ‫مهر ‪ 1400‬بود»‪ .‬اس ــماعیل پور خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬اخری ــن رک ــورد فاصل ــه زمان ــی بی ــن‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی واح ــد گندله س ــازی در‬ ‫ش ــرایط س ــرد ک ــوره پخ ــت ح ــدود ‪ 20‬م ــاه‬ ‫ب ــوده اس ــت»‪ .‬دراین خص ــوص رئیس دفتر‬ ‫برنامه ری ــزی و کنترل نگه ــداری و تعمیرات‬ ‫اهن س ــازی نی ــز گف ــت‪« :‬انج ــام فعالی ــت‬ ‫تعمیرات ــی دوره ای در واح ــد گندله س ــازی‬ ‫ب ــرای حف ــظ اماد هبـ ـه کاری تجهی ــزات و‬ ‫به حداقل رس ــاندن توقف ــات اضط ــراری‬ ‫انجام می ش ــود»‪ .‬حمیدرضا جمالی افزود‪:‬‬ ‫«انجام این فعالیت تعمیراتی با نفرس ــاعت‬ ‫ذکرش ــده در مدت زم ــان مح ــدود ب ــا‬ ‫اماده سازی دقیق و مناس ــب‪ ،‬به روزرسانی‬ ‫دس ــتورالعمل های تعمی ــرات‪ ،‬تامی ــن‬ ‫قطع ــات یدکی و مصرفی و مه ــارت کارکنان‬ ‫اجرای ــی و نظ ــارت مناس ــب انج ــام ش ــد»‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد‪« :‬در مراح ــل اماده س ــازی‬ ‫و اج ــرای فعالیت ه ــا‪ ،‬هماهنگ ــی بســـیار‬ ‫خوبی بین مس ــئولین و ناظری ــن تعمیرات‬ ‫واح ــد گندله س ــازی و تعمی ــرات مرکـــزی‬ ‫ایج ــاد و جلس ــات مربوط ــه باتوج هب ــه‬ ‫ش ــرایط ناش ــی از کرونا ب ــا حداقل نف ــرات و‬ ‫در ا کثر م ــوارد به صورت غیرحض ــوری برگزار‬ ‫ش ــد»‪ .‬رئی ــس مرک ــز تعمی ــرات مکانی ــک‬ ‫ه ــم دراین خص ــوص گف ــت‪« :‬توقفـــات‬ ‫برنامه ریزی ش ــده تعمیرات ــی واح ــد‬ ‫گندله س ــازی ازلحاظ حجم نیروی انسانی‪،‬‬ ‫قطعات‪ ،‬مکانیس ــم و ابزاراالت و مدت زمان‬ ‫مح ــدود‪ ،‬منحصربه فرد و نیازمند انس ــجام‬ ‫و برنامه ری ــزی و س ــازمان دهی خاص خود‬ ‫اس ــت»‪ .‬حمیدرض ــا ب ــذار اف ــزود‪« :‬قب ــل‬ ‫از انج ــام ای ــن تعمی ــرات دوره ای ب ــرای‬ ‫اطمین ــان از جلوگی ــری از ش ــیوع بیم ــاری‬ ‫کرونا‪ ،‬از کارکنان نظ ــارت تعمیرات مرکزی و‬ ‫پیمان ــکاران درگیر تس ــت ‪ PCR‬به عمل امد‬ ‫و ب ــا حمایت و کمک کارشناس ــان ایمنی بر‬ ‫رعای ــت پروتکل های بهداش ــتی نیز نظارت‬ ‫ش ــد»‪ .‬رئی ــس تولی ــد واح ــد گندله س ــازی‬ ‫ف ــوالد مبارکه نیز درخص ــوص این عملیات‬ ‫تعمیراتی اظهار داش ــت‪« :‬توقف شـ ـش روزه‬ ‫گ ــرم واح ــد گندله س ــازی ب ــا همدل ــی و‬ ‫هماهنگ ــی تیم تولی ــد واحد گندله س ــازی‬ ‫و ب ــا اعتم ــاد و ات ــکا ب ــه دان ــش و تخص ــص‬ ‫خ ــود و اج ــرای دس ــتورالعمل های کاری‬ ‫اصالح ش ــده مطاب ــق برنام ــه و به ص ــورت‬ ‫ایم ــن انج ــام پذیرف ــت»‪ .‬خش ــایار پاس ــیار‬ ‫اف ــزود‪« :‬در این توقف تعمیرات ــی‪ ،‬با برگزاری‬ ‫جلس ــات تخصصی و همکاری تیم نظافت‬ ‫صنعتی و مطابق برنامه‪ ،‬کلیه فعالیت های‬ ‫تولی ــد و نظافت صنعتی با نظم و انضباط و‬ ‫به ص ــورت ایم ــن انجام گرف ــت و خط تولید‬ ‫طبق برنام ــه در اختی ــار تیم تعمی ــرات قرار‬ ‫داده ش ــد»‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬تی ــم تولید‬ ‫واحد گندله س ــازی با راهکاری جدید برای‬ ‫اولین ب ــار اق ــدام به خ ــارج کردن پالت ــکار از‬ ‫‪ ۳۰‬مت ــر ابتدایی ک ــوره پخ ــت در این توقف‬ ‫گ ــرم نم ــود و ب ــا اص ــاح ش ــرایط اب بن ــدی‬ ‫خشـ ـک کن ابتدای ک ــوره پخت در محیطی‬ ‫ایمن باعث ارتق ــای کیفیت گندله تولیدی‬ ‫ش ــد‪ .‬ای ــن فعالی ــت ب ــا هم ــکاری نزدی ــک‬ ‫تیم ه ــای تولی ــد و تعمی ــرات و ب ــا موفقیت‬ ‫کام ــل انج ــام پذیرف ــت»‪ .‬رئی ــس تعمیرات‬ ‫واح ــد گندله س ــازی ه ــم درخص ــوص این‬ ‫توق ــف برنامه ریزی ش ــده گف ــت‪« :‬ای ــن‬ ‫عملی ــات ب ــزرگ تعمیرات ــی ب ــا برنامه ری ــزی‬ ‫منسجم و اماده س ــازی مناسب فعالیت ها‬ ‫در تعمی ــرات محل ــی مکانی ــک‪ ،‬ب ــرق‪ ،‬ابزار‬ ‫دقی ــق و اتوماس ــیون واح ــد گندله س ــازی‬ ‫با همدلی و هم ــکاری کارکن ــان تعمیرات و‬ ‫تولی ــد و پیمان ــکار مقیم واحد ب ــا موفقیت‬ ‫انجام پذیرف ــت»‪ .‬محمد خدابن ــده گفت‪:‬‬ ‫«هماهنگی ه ــای مناس ــب در بخش ه ــای‬ ‫تعمی ــرات محل ــی و تعمی ــرات مرک ــزی و‬ ‫دفات ــر فن ــی تعمی ــرات و س ــایر بخش ه ــای‬ ‫پش ــتیبانی در اج ــرای ای ــن مه ــم از نق ــاط‬ ‫ق ــوت ای ــن توق ــف برنامه ریزی ش ــده بود»‪.‬‬ ‫در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان عنوان شد؛‬ ‫تولید و مدیریت مصرف انرژی؛ نیازمند تغییر و سازوکار جدی ‬ ‫عفت فالح‬ ‫امام جمع ــه کرم ــان ب ــر مدیری ــت مص ــرف‬ ‫ان ــرژی ب ــرق توس ــط م ــردم و دول ــت تا کید‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪« :‬مدیری ــت مص ــرف نیازمن ــد‬ ‫یک تغییر و تدوین س ــازوکار جدی ازس ــوی‬ ‫دول ــت اس ــت حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫علیدادی س ــلیمانی در دیدار با مدیرعامل‬ ‫ش ــرکت توزیع نیروی برق ش ــمال اس ــتان‪،‬‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪« :‬بخش ــی از چالش ه ــای اب‬ ‫و ب ــرق و گاز ب ــا مدیری ــت درس ــت مصرف و‬ ‫تغییر الگ ــوی مردم در زندگی رفع می ش ــود‬ ‫ک ــه امی ــدوارم م ــردم ب ــا ش ــناخت و درک‬ ‫واقع ــی از ش ــرایط حس ــاس و یارانـ ـه ای که‬ ‫دول ــت باب ــت حامل ه ــای ان ــرژی پرداخت‬ ‫می کن ــد ش ــاهد ای ــن تغیی ــر س ــبک زندگی‬ ‫باش ــیم امام جمع ــه کرم ــان باتا کیدب ــر‬ ‫مدیری ــت مص ــرف ان ــرژی ب ــرق گف ــت‪:‬‬ ‫«دولت ه ــا باید یک س ــقف مص ــرف تعیین‬ ‫کنن ــد ک ــه مش ــترکین ا گ ــر از س ــقف تج ــاوز‬ ‫کردند قیمت واقعی و تمام ش ــده برق برای‬ ‫یک ــه م ــردم‬ ‫ان ــان محاس ــبه ش ــود؛ به نحو ‬ ‫مصرف خ ــود را مدیریت کنن ــد مدیرعامل‬ ‫ش ــرکت توزی ــع نیروی برق ش ــمال اس ــتان‬ ‫نی ــز ب ــا ارائ ــه گزارش ــی از خدم ــات ش ــرکت‬ ‫ب ــه چالش ه ــای پیـ ـش روی صنع ــت ب ــرق‬ ‫اش ــاره ک ــرد‪ .‬مهندس س ــلیمانی باتوجه به‬ ‫ت ــورم نیروی انس ــانی در برخ ــی بخش های‬ ‫ش ــرکت اظه ــار داش ــت‪« :‬هرگون ــه ج ــذب‬ ‫و به کارگی ــری نی ــرو برحس ــب تخص ــص و‬ ‫دانش نیروی انس ــانی با اخذ مجوز ش ــرکت‬ ‫شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫دیدار دکتر احمد عبدالهی با شهردار باقرشهر‬ ‫توانی ــر و ازطری ــق ازم ــون ی ــا روش ه ــای‬ ‫عادالن ــه ص ــورت خواه ــد گرف ــت محم ــد‬ ‫س ــلیمانی بااش ــاره به ع ــدم افزایـــش‬ ‫قیم ــت انش ــعاب از س ــال ‪ 1397‬تا کنـــون‬ ‫گف ــت‪« :‬به ط ــور میانگی ــن از ه ــر مش ــترک‬ ‫دومیلی ــون و ‪500‬هزارتوم ــان باب ــت امتی ــاز‬ ‫برق و س ــایر تجهی ــزات ان گرفته می ش ــود‬ ‫ام ــا بی ــش از ‪10‬میلیون توم ــان ب ــرای ه ــر‬ ‫اش ــترا ک هزین ــه می کنی ــم ک ــه ای ــن ام ــر‬ ‫منجر ش ــده ت ــا خدمات رس ــانی توزیع برق‬ ‫ی ــک رون ــد کن ــدی به خ ــود بگی ــرد وی در‬ ‫بح ــث ف ــروش ان ــرژی نی ــز ب ــه تف ــاوت بین‬ ‫قیمت ه ــای تکلیف ــی و تمام ش ــده اش ــاره‬ ‫ک ــرد و از عوام ــل اصل ــی کاه ــش نقدینگ ــی‬ ‫و توس ــعه زیرس ــاخت ب ــرق دانس ــت‪ .‬وی‬ ‫درادامه بااش ــاره به طرح کرامت خورش ــید‬ ‫گفت‪« :‬خوش ــبختانه ب ــا اج ــرای این طرح‬ ‫ب ــا محوری ــت کمیت ــه ام ــداد ام ــام(ره) و‬ ‫اح ــداث نیروگاه ه ــای کوچ ــک و خانگ ــی‬ ‫ب ــرای مددجوی ــان عزیز با عق ــد تفاهم نامه‬ ‫خری ــد تضمین ــی ب ــرق حاص ــل از پنل های‬ ‫خورش ــیدی خری ــداری و صورتحس ــاب ان‬ ‫ب ــه حس ــاب مددجوی ــان به عن ــوان درامد‬ ‫ف ــروش ان ــرژی خورش ــیدی واریز می ش ــود‬ ‫مهندس س ــلیمانی درپای ــان از امام جمعه‬ ‫کرم ــان به خاط ــر همراه ــی و هم ــدردی ب ــا‬ ‫خان ــواده محت ــرم جان باخت ــگان حادث ــه‬ ‫س ــیل گلب ــاف تقدی ــر و تش ــکر ک ــرد‪ .‬وی‬ ‫درادام ــه لط ــف و همراه ــی امام جمع ــه‬ ‫در ترغی ــب م ــردم ب ــه صرفه جوی ــی در‬ ‫مص ــرف ب ــرق در این روزه ــای گرم س ــال را‬ ‫از تریبون ه ــای مق ــدس به خص ــوص نم ــاز‬ ‫جمعه خواس ــتار ش ــد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ورود ‪ 9000‬تن کاالی اساسی از بندر امام خمینی(ره) به مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬در طـی یـک هفتـه گذشـته باتوج هبـه اهمیـت‬ ‫تامیـن کاالی اساسـی در شـرایط حسـاس و ویـژه کنونـی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ُ 9000‬تن کاالی اساسی توسط ‪ 462‬دستگاه کامیون‬ ‫از بنـدر امـام خمینـی(ره) بـه اسـتان مازنـدران وارد شـد»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان مازنـدران؛ مهنـدس عباسـعلی نجفـی‬ ‫ضمـن اعلام ایـن خبـر از شـرکت های حمل ونقـل کاال و‬ ‫مالـکان نـاوگان حمل ونقـل بار سراسـر اسـتان خواسـت برای‬ ‫انتقـال کاالهـای اساسـی و نهاده هـای دامـی از مبـدا بنـدر‬ ‫امـام خمینـی(ره) بـه مقصـد مازنـدران سـریع تر اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان درادامـه‬ ‫بااشـاره به وضعیـت امـاری بخـش حمل ونقـل کاالی اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬حـدود ‪18‬هـزار دسـتگاه انـواع وسـیله نقلیـه سـبک‬ ‫و سـنگین‪ ،‬تعـداد ‪17500‬هزارنفـر راننـده حرفـه ای بـا ‪132‬‬ ‫شـرکت و موسسـه حمل ونقلـی کار جابه جایـی انـواع کاالهـا‬ ‫را از مبـادی سراسـر اسـتان بـه مقاصـد داخـل و خـارج از‬ ‫اسـتان برعهـده دارنـد و ایـن تالشـگران همیشـه در انتقـال‬ ‫کاالهـای موردنیاز مـردم همت گمارده اند»‪ .‬مهندس نجفی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬درحال حاضـر تخلیـه بنـادر از کاالهـای‬ ‫دپوشـده به ویـژه کاالهـای اساسـی و نهاده هـای دامـی‬ ‫موردنیـاز دامـداران ضـروری بـوده؛ لذا شـرکت ها و موسسـات‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای اسـتان موظف انـد بـا اسـتفاده از تمـام‬ ‫ظرفیـت خـود نسـبت بـه اعـزام کامیون هـای تحت پوشـش‬ ‫بـه مقصـد بنـدر امـام(ره) اقـدام کننـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه جلسـات متعـددی کـه طـی روزهـای اخیـر بـا‬ ‫تشـکل های صنفـی بخـش حمل ونقـل کاالی اسـتان‬ ‫داشـتیم‪ ،‬انتظـار مـی رود رونـد جابه جایـی و حمـل کاالهـای‬ ‫اساسـی مربـوط بـه اسـتان از پایانـه بـار بنـدر امـام(ره) سـرعت‬ ‫گیـرد»‪.‬‬ ‫راه اندازی مرکز نیکوکاری رسانه در خراسان شمالی‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫مدیرعامـل مرکـز نیکـوکاری رسـانه گفـت‪:‬‬ ‫«به همـت شـماری از اهالـی رسـانه؛ مرکـز‬ ‫نیکـوکاری رسـانه در خراسـان شـمالی‬ ‫راه انـدازی شـد»‪ .‬علـی خادمـی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«دراسـتانه روز خبرنـگار و حمایـت کمیتـه‬ ‫امـداد حضـرت امـام(ره) اسـتان و بـا هـدف‬ ‫ترویـج فرهنـگ نیکـوکاری و نوع دوسـتی و‬ ‫کمـک بـه نیازمنـدان‪ ،‬مرکـز نیکـوکاری رسـانه‬ ‫در خراسـان شـمالی راه انـدازی شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬تلاش خواهیـم کـرد تـا بـا بهره گیـری‬ ‫از تـوان همـکاران رسـانه ای در سـطح اسـتان‬ ‫و اسـتفاده از فضـای مجـازی و فضـای‬ ‫رسـانه های مکتـوب‪ ،‬درراسـتای ارتقـای‬ ‫رض ــا صفائی نس ــب‪ /‬بـــا‬ ‫تصویـــب مجمـــع پتروشـــیمی‬ ‫شـــازند بـــه ازای هـــر ســـهم‬ ‫مبلـــغ ‪ ۳۷۰۰‬ریـــال ســـود بـــه‬ ‫تمامـــی ســـهامداران حقیقی و‬ ‫حقوقی با اولویـــت پرداخت به‬ ‫سهامداران حقیقی به تصویب‬ ‫رســـید‪ .‬مجمع عمومی عادی‬ ‫ســـالیانه شرکت پتروشیمی شـــازند با حضور نمایندگان س ــهامداران حقوقی‬ ‫در محـــل دفتـــر مرکـــزی تهـــران و به دلیـــل رعایت مصوبه ســـتاد ملـــی مبارزه‬ ‫بـــا کرونـــا و تا کیـــد ســـازمان بـــورس و اوراق به ــادار درخصوص نح ــوه برگزاری‬ ‫مجمـــع‪ ،‬ازطریق لینـــک اپارات (قابل دســـترس در سراســـر کشـــور) به صورت‬ ‫زنده و با حضور ســـایر ســـهامداران حقیقی برگزار ش ــد‪ .‬دستور برگزاری جلسه‬ ‫مجمع عمومی عادی ســـالیانه شـــرکت پتروشـــیمی شـــازند اســـتماع گزارش‬ ‫هیئت مدیـــره و بـــازرس قانونـــی‪ ،‬انتخـــاب اعضـــای هیئت مدیـــره‪ ،‬تصویب‬ ‫صورت های مالی ســـال (دوره) مالی منتهی به ‪ 30‬اس ــفندماه ‪ ،1399‬انتخاب‬ ‫حســـابرس و بازرس قانونی‪ ،‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‪ ،‬تعیین حق حضور‬ ‫اعضای غیرموظـــف هیئت مدیره‪ ،‬تعیین پاداش هیئت مدیره و س ــایر موارد‬ ‫بود که براســـاس رای گیری به عمل امده عباس بابا گل زاده کش ــتلی به عنوان‬ ‫رئیـــس مجمع‪ ،‬علیرضا بنی اســـدی به عنـــوان ناظر مجمـــع‪ ،‬حمید فهیمی‬ ‫به عنـــوان ناظـــر مجمـــع و ســـیروس صالحی به عنـــوان دبیر مجمـــع انتخاب‬ ‫شـــده و نماینده ســـازمان حسابرســـی‪ ،‬گزارش حس ــابرس مس ــتقل و بازرس‬ ‫قانونـــی بـــه مجمع عمومـــی صاحبان ســـهام را قرائت کرد‪ .‬ســـپس مهندس‬ ‫ابراهیـــم ولدخانـــی؛ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل پتروش ــیمی ش ــازند طی‬ ‫ســـخنانی ضمن عرض خیرمقـــدم به اعضای محترم مجمـــع عمومی عادی‬ ‫ســـالیانه پتروشیمی شازند و تقدیر و تشـــکر از نمایندگان سهامداران حقیقی‬ ‫و نماینـــدگان ســـازمان بـــورس و حسابرســـی به بیـــان بخشـــی از عملکردها و‬ ‫کارنامـــه کاری پتروشـــیمی شـــازند در ســـال مال ــی ‪ 1399‬پرداخت‪.‬‬ ‫فرهنـگ نیکـوکاری و نوع دوسـتی گام هـای‬ ‫موثـری برداریـم»‪ .‬خادمـی اظهـار کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫مرکز به منظور جمـع اوری کمک های مردمی‬ ‫به ویـژه اهالـی قلـم و رسـانه‪ ،‬خبرنـگاران عزیـز‬ ‫رسـانه ها اعـم از خبرگزاری هـا‪ ،‬پایگاه هـای‬ ‫خبـری‪ ،‬نشـریات مکتـوب‪ ،‬صداوسـیما و‬ ‫نویسـندگان‪ ،‬هنرمنـدان و ‪ ...‬درراسـتای‬ ‫کمـک بـه نیازمنـدان جامعـه راه انـدازی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬دفتـر مرکـزی ایـن رسـانه‬ ‫در خراسـان شـمالی در محـل دفتـر پایـگاه‬ ‫خبری نسـیم امروز و روزنامه نسـیم خراسـان‬ ‫شـمالی واقع در خیابان بانک مسـکن‪ ،‬نبش‬ ‫فرهـادی ‪ 4‬مسـتقر اسـت و ان شـاءاهلل از امـروز‬ ‫فعالیت هـای نیکوکارانـه خـود را اغـاز خواهـد‬ ‫کـرد»‪ .‬خادمـی افـزود‪« :‬معرفـی نیکـوکاران و‬ ‫خیران اسـتان و خیران رسـانه ای‪ ،‬شناسایی‬ ‫نیازمنـدان و کمـک بـه رفـع مشـکالت انـان و‬ ‫کمـک بـه ترویـج فرهنـگ نیکـوکاری ازجملـه‬ ‫اهداف تشکیل مرکز نیکوکاری رسانه است»‪.‬‬ ‫وی از عمـوم فرهنگ دوسـتان و اهالـی رسـانه‬ ‫در سراسـر اسـتان خواسـت تـا ضمـن معرفـی‬ ‫ایـن مرکـز در خبرگزاری هـا و کانال هـای‬ ‫خبـری درراسـتای جـذب‪ ،‬حمایـت و کمـک‬ ‫خیـران بـه ایـن مرکـز کمـک کننـد»‪ .‬خادمـی‬ ‫شماره حسـاب ایـن مرکـز را ‪881010482‬‬ ‫و شـماره کارت‪-9979-5029-2558 :‬‬ ‫‪ 6037‬اعلام کـرد و گفـت‪« :‬همـه نیکـوکاران و‬ ‫خیـران عزیـز می تواننـد‪ ،‬کمک هـا‪ ،‬نـذورات‪،‬‬ ‫صدقـات و کمک هـای خیرخواهانـه خـود را‬ ‫بـه این حسـاب واریز کننـد»‪ .‬مدیرعامل مرکز‬ ‫نیکـوکاری رسـانه در خراسـان شـمالی افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن مرکـز نیکـوکاری تلاش خواهـد کـرد تـا از‬ ‫محـل کمک هـای جمع اوری شـده؛ کمـک‬ ‫بـه نیازمنـدان‪ ،‬بیمـاران صعب العلاج؛ تهیـه‬ ‫و تامیـن جهیزیـه بـرای نوعروسـان و ‪ ...‬را در‬ ‫دسـتورکار خـود قرار دهـد»‪ .‬وی از همکاری ها‬ ‫و حمایت هـای نهـاد کمیتـه امـداد حضـرت‬ ‫امام(ره) استان و شهرستان در راه اندازی این‬ ‫مرکـز تشـکر و قدردانـی و اظهـار امیـدواری کـرد‬ ‫کـه بـا حمایـت و همراهـی جامعـه رسـانه ای‪،‬‬ ‫ایـن مرکـز نیکـوکاری بـه یکـی از مرا کـز نمونـه‬ ‫اسـتان تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫دکتـر احمـد عبدالهـی بـا حضـور‬ ‫در دفتـر شـهردار باقرشـهر‪ ،‬از‬ ‫خدمـات و اقدامـات ایشـان‬ ‫درزمینـه مقابلـه بـا شـیوع‬ ‫کرونـا تقدیـر کـرد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری و‬ ‫شـورای اسلامی باقرشـهر؛‬ ‫دکتـر احمـد عبدالهـی؛ پزشـک‬ ‫و متخصـص علـوم ازمایشـگاهی کـه به تازگـی به پـاس طراحـی و اجـرای‬ ‫فعالیت هـای پزشـکی درمقابله بـا ویـروس کرونـا‪ ،‬موفـق بـه کسـب نشـان‬ ‫درجه یـک شـفا شـده اسـت‪ ،‬بـا حضـور در دفتـر سـعید اسـتادفرج؛ شـهردار‬ ‫باقرشـهر از خدمـات ایشـان تقدیـر کـرد‪ .‬دراین دیـدار سـعید اسـتادفرج بـه‬ ‫اقدامـات شـهرداری در اماده سـازی بوسـتان و مجموعـه ورزشـی فـدک بـرای‬ ‫وا کسیناسیون سالمندان با همکاری اداره بهداشت و درمان شهرستان ری‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬به منظـور مقابله با شـیوع این بیمـاری خطرنا ک و حفظ‬ ‫سلامت و تندرسـتی شـهروندان‪ ،‬با تمام امکانات در خدمت جامعه پزشـکی‬ ‫ً‬ ‫هسـتیم»‪ .‬ضمنـا دراین دیـدار حسـین گراونـد؛ رئیـس کمیسـیون بهداشـت و‬ ‫درمان و عضو شـورای شـهر‪ ،‬اصغر قنبری و جواد مغروری؛ مدیران واحدهای‬ ‫بازرسـی و روابط عمومـی و همچنیـن اسـتاد خلیـق حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫خدمات رسانی ابفا‪ ،‬رضایت بخش است‬ ‫نماینـده مـردم تهـران‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشـهر‬ ‫و شـمیرانات در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی در پنجمیـن نشسـت تنـش‬ ‫ابـی گفـت‪« :‬خدمـات ابفـای منطقـه ‪6‬‬ ‫تهـران درمقایسـه با سـایر دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی جنـوب تهـران و شهرسـتان‬ ‫ری رضایت بخـش و شایسـته‬ ‫قدردانی سـت»‪ .‬سـید علـی یزدیخـواه‬ ‫درادامه افزود‪« :‬ما در چندسال اخیر شاهد هستیم که شرکت اب و فاضالب‬ ‫خدمـات ارزنـده ای در بخـش اب و فاضلاب بـه مـردم شـریف جنوب تهـران و‬ ‫شهرسـتان ری ارائـه کـرده اسـت و بـا وجـود کمبـود منابـع و مواجهـه بـا تنـش‬ ‫ابـی‪ ،‬درزمینـه خدمت رسـانی بـه مـردم درمقایسـه با سـایر دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی ممتـاز و سـرامد بـوده اسـت»‪ .‬نماینـده مـردم ری و تهـران در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی درادامـه ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا وجـود مدیریـت جهـادی‬ ‫و کارکنـان متعهـد و متخصـص در ایـن شـرکت کـه سـرمایه اصلـی شـرکت‬ ‫هسـتند؛ در اینده نیز شـاهد اسـتمرار و ارتقای این خدمات رسانی ها باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ابفـای منطقـه ‪ 6‬تهـران نیز در اغاز این نشسـت بااشـاره به شـرایط‬ ‫سـختی که ابفا باتوجه به کاهش شـدید بارش ها و نزوالت اسـمانی و کمبود‬ ‫شـدید منابـع ابـی بـا ان روبه رو سـت گفـت‪« :‬اسـتان تهـران این روزهـا درحـال‬ ‫ورود به وضعیت قرمز ازنظر منابع ابی ست و تنها راه برون رفت از این شرایط‬ ‫و مواجه نشـدن بـا تنـش ابـی‪ ،‬صرفه جویـی ‪20‬درصـدی در مصـارف اسـت»‪.‬‬ ‫شهردار کهریزک خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح جهادی‬ ‫مناسب سازی مبلمان بوستان های شهر کهریزک‬ ‫سرپرسـت شـهرداری کهریـزک‬ ‫از اجـرای طـرح جهـادی‬ ‫پا ک سـازی و مناسب سـازی‬ ‫مبلمـان و المان هـای شـهری‬ ‫بوسـتان های شهر کهریزک خبر‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری کهریـزک؛ حسـین‬ ‫محمدی فـرد گفـت‪« :‬به منظـور‬ ‫ایجـاد فضای مناسـب در سـطح‬ ‫بوسـتان های شـهر طـرح جهـادی ویـژه ای بـا حضـور تیم تاسیسـات‪ ،‬فضای‬ ‫سبز‪ ،‬خدمات شهری و سایر واحدهای مربوطه مدیریت شهری اجرا شد»‪.‬‬ ‫وی اظهار داشـت‪« :‬دراین طرح‪ ،‬نصب نیمکت در بوسـتان ها و جوش دادن‬ ‫سـازه ها جهـت جلوگیـری از تخریـب و سـرقت مبلمـان‪ ،‬هـرس و بازپیرایـی‬ ‫بوسـتان اللـه و شستشـو و ضدعفونـی و پا ک سـازی وسـایل بـازی کـودکان بـا‬ ‫هـدف ایجـاد فضـای مناسـب و ایمن برای شـهروندان در بوسـتان های شـهر‬ ‫اجـرا شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بازپیرایـی و علف زنـی محوطـه کالنتـری کهریـزک‬ ‫نیـز به عنـوان یکـی از اقدامـات جهـادی و اجرایـی در فهرسـت فعالیت هـای‬ ‫شـهرداری قـرار گرفـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 9 1400‬ذی الحجه ‪ 20 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2283‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیرکلبهزیستیمازندران‪:‬‬ ‫«خانواده محوری» یکی از سیاست های اصلی در سازمان بهزیستی ست‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫بـا حضـور دکتـر فـرزاد گوهردهـی؛ مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران و معاونیـن نشسـت خبـری به مناسـبت‬ ‫گرامیداشـت هفته بهزیسـتی و با شـعار «بهزیسـتی در گام‬ ‫دوم؛ هوشمندسـازی‪ ،‬محله محوری‪ ،‬سالمت اجتماعی‬ ‫در خانـواده» به صـورت ویدئوکنفرانـس و مجـازی‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران؛ دکتـر فـرزاد گوهردهـی؛ مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران دراین نشسـت بـا تسـلیت سـالروز شـهادت‬ ‫حضـرت امـام محمدباقـر(ع)‪ ،‬گفـت‪« :‬سـازمان بهزیسـتی‬ ‫به همـت شـهید محمدعلـی فیاض بخـش تاسـیس‬ ‫شـد کـه ‪ ۱۵۰‬وظیفـه برعهـده ایـن سـازمان گذاشـته شـده‬ ‫اسـت کـه رسـیدگی بـه امـور کـودکان بی سرپرسـت‪ ،‬زنـان‬ ‫سرپرسـت خانـوار‪ ،‬مسـئولیت سلامت روان جامعـه‪،‬‬ ‫امـور سـالمندان‪ ،‬افـراد دارای معلولیـت‪ ،‬کـودکان کار و‬ ‫درمعرض اسـیب‪ ،‬کاهـش‬ ‫خیابانـی‪ ،‬زنـان اسـیب دیده و‬ ‫ِ‬ ‫طلاق‪ ،‬مشـاوره‪ ،‬اشـتغال و مسـکن‪ ،‬اموزش هـای پیـش‬ ‫از ازدواج و ‪ ...‬بخشـی از ان اسـت»‪ .‬وی ضمـن تبریـک‬ ‫هفتـه بهزیسـتی‪ ،‬افـزود‪« :‬شـعار امسـال هفتـه بهزیسـتی‬ ‫«بهزیسـتی در گام دوم؛ هوشمندسـازی‪ ،‬محله محوری‪،‬‬ ‫سلامت اجتماعـی در خانـواده» اسـت کـه از ‪ 22‬تیرمـاه‬ ‫اغـاز و برنامه هـای مختلفـی در ایـن ایـام برگـزار شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫بودجـه جـاری سـازمان بهزیسـتی در سـال ‪ 1400‬بـه‬ ‫ُ‬ ‫نه هـزار و ‪ 500‬میلیاردتومـان افزایـش پیـدا کـرده اسـت کـه‬ ‫رشـد ‪271‬درصـدی را نشـان می دهـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«بودجـه بهزیسـتی به همـت مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫دولـت و سـازمان برنامه وبودجـه رشـد داشـته اسـت کـه‬ ‫از علت هـای اصلـی افزایـش بودجـه‪ ،‬اقدامـات بهزیسـتی‬ ‫درخصوص موضوع شفافیت‪ ،‬استقرار دولت الکترونیک‬ ‫و مبـارزه بـا فسـاد اسـت»‪ .‬دکتر گوهردهی بااشـاره به اینکه‬ ‫عمـده خدمـات بهزیسـتی در بسـتر الکترونیـک ارائـه‬ ‫می شـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬درحال حاضـر ‪ 40‬سـامانه‬ ‫الکترونیکـی در سـازمان بهزیسـتی فعـال شـده اسـت کـه‬ ‫سـبب شـده ا کثریـت فعالیـت مـا در قالـب الکترونیکـی و‬ ‫ازطریـق سـامانه ها صـورت گیـرد»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران بـه افزایـش چشـمگیر مسـتمری خانواده هـای‬ ‫تحت پوشـش اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬میانگیـن دریافـت‬ ‫مسـتمری مددجویان بهزیسـتی نسبت به سـال ‪ 92‬بین‬ ‫‪ 11-9‬برابـر افزایـش پیـدا کـرده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه در‬ ‫اسـتان مازنـدران حـدود ‪61‬هـزار توان خـواه تحت پوشـش‬ ‫بهزیسـتی قرار دارند‪ ،‬افزود‪« :‬درطول هشت سـال فعالیت‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد ‪20‬هـزار توان خـواه دیگـر با هـدف ارائه‬ ‫خدمـات بـه افـراد بیشـتر تحت پوشـش بهزیسـتی قـرار‬ ‫گرفتنـد»‪ .‬دکتـر گوهردهـی بابیان اینکـه ‪ 1623‬فـرد دارای‬ ‫معلولیـت کـه شـرایط نگهـداری را در خانـواده ندارنـد در‬ ‫مرا کـز شـبانه روزی نگهـداری می شـوند‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫سـال گذشـته ‪ 1600‬فـرد دارای معلولیـت‪ ،‬بیمـار روانـی‬ ‫مزمـن و سـالمند در مرا کـز شـبانه روزی توان بخشـی مبلغ‬ ‫یک میلیون تومـان یارانـه دریافـت می کردنـد کـه از پایـان‬ ‫تیرمـاه سـال جـاری بـه دومیلیون تومـان افزایـش پیـدا‬ ‫می کنـد»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬میـزان یارانـه معلولیـن مجهول الهویـه نیـز مبلـغ‬ ‫دومیلیـون و ‪400‬هزارتومـان اسـت کـه می توانـد در بهبـود‬ ‫کیفیـت زندگـی انـان نقـش داشـته باشـد کـه نسـبت بـه‬ ‫سـال گذشـته رشـد ‪160‬درصـدی را نشـان می دهـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬مبلـغ یک میلیون تومـان بـه حسـاب افـراد دارای‬ ‫معلولیـت ضایعـه نخاعـی کـه در داخـل منـزل نگهـداری‬ ‫می شـوند بابـت حـق پرسـتاری واریـز و ‪300‬هزارتومـان نیـز‬ ‫به عنـوان سـرانه لـوازم بهداشـتی پرداخـت می شـود»‪.‬‬ ‫افزایش اعتبارات برای خرید تجهیزات توان بخشی‬ ‫دکتـر گوهردهـی بابیان اینکـه «خانواده محـوری» یکـی‬ ‫از سیاسـت های اصلـی مـا در سـازمان بهزیستی سـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬اولویـت سـازمان بهزیسـتی نگهـداری افـراد‬ ‫دارای معلولیـت در درون خانـواده اسـت و امـروز افتخـار‬ ‫ایـن را داریـم کـه تعـداد افرادی کـه در خانـواده نگهـداری‬ ‫می شـوند از تعداد افرادی که در مرا کز نگهداری می شـوند‬ ‫پیشـی گرفتـه اسـت»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران‬ ‫بابیان اینکـه نـگاه سـازمان درحال حاضـر بـه خانه هـای‬ ‫حمایتـی و نگهـداری افـراد دارای معلولیـت در این گونـه‬ ‫مرا کـز اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬دراین مرا کـز افـراد دارای معلولیـت‪،‬‬ ‫بیمـاران مزمـن و سـالمندان مقیـم مرا کـز شـبانه روزی بـا‬ ‫وابستگی کمتر و استقالل فردی بیشتر زندگی می کنند»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬درحال حاضـر در اسـتان مازنـدران پنـج‬ ‫خانه حمایتی سـالمندان‪ ،‬حمایتی بیماران روانی مزمن‬ ‫و افـراد دارای معلولیـت ذهنـی درحـال ارائـه خدمـات‬ ‫بـه جامعـه هـدف اسـت و در هفتـه بهزیسـتی نیـز دو مرکـز‬ ‫دیگـر افتتـاح می شـود»‪ .‬دکتـر گوهردهـی یکـی از نیازهـای‬ ‫توان خواهـان را وسـایل کمـک توان بخشـی دانسـت‬ ‫و بیـان کـرد‪« :‬در سـال گذشـته اعتبـارات بـرای خریـد‬ ‫تجهیزات توان بخشـی افزایش چشـمگیری داشـته است‬ ‫و باتوجه به افزایش قیمت این تجهیزات‪ 4400 ،‬وسیله و‬ ‫تجهیـزات توان بخشـی بـرای افـراد دارای معلولیت تامین‬ ‫و وا گـذار شـد»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران بـه کاشـت‬ ‫حلـزون اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬کاشـت حلـزون شـنوایی‬ ‫پیـش از گذشـتن زمان طالیی درمـان و با انجام اقدامات‬ ‫توان بخشـی بعـدازان می توانـد موجب رشـد گفتـار و زبان‬ ‫فـرد شـود؛ بنابرایـن‪ ،‬شناسـایی به موقع کـودکان و تامین‬ ‫هزینـه جراحـی و کاشـت یکـی از مهم تریـن اقدامـات‬ ‫سـازمان درجهـت پیشـگیری از معلولیـت اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در سـال گذشـته ‪27‬هزارنفـر غربالگـری شـنوایی‬ ‫شـدند کـه بـرای ‪ 131‬نفـر کاشـت حلـزون انجـام شـد و‬ ‫درحال حاضـر کودکـی بـرای کاشـت حلـزون پشـت نوبـت‬ ‫نیسـت و پوشـش ‪100‬درصدی صورت گرفته است»‪ .‬دکتر‬ ‫گوهردهـی به کمک هزینه تحصیلی به جامعـه توان خواه‬ ‫اشـاره کـرد و ادامـه داد‪« :‬در سـال گذشـته حـدود ‪500‬‬ ‫دانشـجو معلول و خانواده معلول تحت پوشـش خدمات‬ ‫حمایتـی قـرار گرفتند کـه ازاین تعـداد ‪ 60‬توان خـواه دارای‬ ‫معلولیـت هسـتند»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران بـر‬ ‫مناسب سـازی محیـط و اما کن دولتـی و غیردولتی تا کید‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬مناسب سـازی اما کن عمومی نیاز به همت‬ ‫دسـتگاه های مختلـف دارد و بایـد انجـام شـود تـا زمینه را‬ ‫بـرای اسـتقالل و حضـور افـراد دارای معلولیـت در جامعـه‬ ‫فراهم می کند»‪ .‬وی رویکرد سازمان را خانواده محوری و‬ ‫وا گذاری انان به خانواده دانسـت و افزود‪« :‬درحال حاضر‬ ‫‪ 24‬مرکـز اقامتـی در حـوزه شـبه خانـواده فعالیـت می کنند‬ ‫کـه در ان هفـت تـا هشـت نفر نگهـداری می شـوند تـا‬ ‫کـودکان بتواننـد زندگـی مشـابه خانـواده را تجربـه کننـد»‪.‬‬ ‫دکتـر گوهردهـی بابیان اینکه جامعه هدف تحت پوشـش‬ ‫بیمه روسـتایی و سلامت قرار دارند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در سـال‬ ‫گذشـته ‪ 1800‬خانـوار حـوزه اجتماعـی تحت پوشـش بیمه‬ ‫تکمیلـی قـرار گرفتنـد»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران بـه‬ ‫کودکان کار و خیابان اشـاره کرد و گفت‪« :‬کار کودکان یک‬ ‫یسـت؛ بنابرایـن دراین زمینـه‬ ‫پدیـده جهانـی و چندوجه ‬ ‫بایـد همـه دسـتگاه ها فعالیـت کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اجـرای طـرح دوسـتدار کـودک‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن طـرح در‬ ‫اسـتان مازنـدران به صـورت پایلـوت و در چهار شهرسـتان‬ ‫سـاری‪ ،‬امـل‪ ،‬بابـل و تنکابـن اجرایـی می شـود کـه‬ ‫یسـت که در ان این طرح در‬ ‫بهزیسـتی اسـتان تنها استان ‬ ‫بیـش از یـک شـهر اجرا می شـود»‪ .‬دکترگوهردهـی هدف از‬ ‫اجـرای ایـن طـرح را تغییر نگاه جامعه نسـبت بـه کودکان‬ ‫یکـه در معیشـت خانـواده خـود‬ ‫کار و خیابـان بـه افراد ‬ ‫نقـش دارنـد و حمایـت از انـان برشـمرد‪.‬‬ ‫وا گذاری واحدهای مسکونی به جامعه هدف بهزیستی‬ ‫وی بـه فعالیـت اورژانـس اجتماعـی نیـز اشـاره کـرد و ادامه‬ ‫داد‪« :‬در سـال گذشـته بیـش از ‪53‬هـزار تمـاس موفـق بـا‬ ‫اورژانـس اجتماعـی انجـام شـد کـه خدمـات مشـاوره ای‬ ‫مختلـف را دریافـت کردنـد»‪ .‬مدیرکل بهزیسـتی مازندران‬ ‫بابیان اینکـه در اسـتان مازنـدران همـه شـهرهای بـاالی‬ ‫‪50‬هزارنفر مرکز اورژانس اجتماعی راه اندازی شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬دو شهرسـتان کالردشـت و گلوگاه مجوزهای الزم‬ ‫را بـرای راه انـدازی مرکـز اورژانس اجتماعی و ارائه خدمات‬ ‫سـطح ‪ 3‬دریافـت کردنـد کـه بـه زودی افتتـاح می شـود»‪.‬‬ ‫دکترگوهردهـی یکـی از اهداف بهزیسـتی را توانمندسـازی‬ ‫جامعـه هـدف برشـمرد و افـزود‪« :‬درطـول هشت سـال‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد حـدود ‪20‬هـزار شـغل ایجـاد شـد کـه‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪ 92‬حـدود ‪127‬درصـد رشـد داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪65‬درصـد اشـتغال بهزیسـتی‬ ‫مازندران پایدار بوده اسـت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در سـال گذشـته‬ ‫غبـر ‪ 2900‬شـغل بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪92‬میلیاردتومـان‬ ‫بال ‬ ‫ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران‬ ‫بااشـاره به اینکه در هفتـه بهزیسـتی ‪ 90‬واحـد مسـکونی بـا‬ ‫غبـر ‪39‬میلیاردریـال بـه جامعـه هـدف وا گذار‬ ‫هزینـه ای بال ‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درطـول هشت سـال دولـت تدبیـر و‬ ‫امیـد ‪ 5400‬واحـد مسـکونی بـه جامعـه هـدف بهزیسـتی‬ ‫وا گـذار شـده اسـت کـه زمینـه را بـرای توانمندسـازی انـان‬ ‫فراهـم می کنـد»‪ .‬دکتـر گوهردهـی بابیان اینکـه در سـال‬ ‫گذشـته بیـش از ‪151‬هـزار تمـاس موفـق بـا خـط ‪1480‬‬ ‫گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در چهارماهـه سـال جـاری‬ ‫نیـز ‪40‬هـزار تمـاس بـا ایـن خـط گرفتـه شـده کـه همـکاران‬ ‫مـا خدمـات الزم را ارائـه کردنـد»‪ .‬وی بـه غربالگـری تنبلـی‬ ‫چشـم کـودکان سـه تـا شش سـال اشـاره کـرد و ادامـه داد‪:‬‬ ‫«برای ‪66‬هزارنفر از کودکان سـه الی شش سـال در سراسـر‬ ‫اسـتان غربالگری تنبلی چشـم انجام شـد که ازاین تعداد‬ ‫دوهـزار و ‪ 400‬نفـر اختلال بینایـی داشـتند کـه بـرای‬ ‫مشـاوره و درمان ارجاع داده شـدند»‪ .‬مدیرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران تعـداد کمپ هـای فعـال در سـال گذشـته را ‪53‬‬ ‫مرکـز دانسـت و گفـت‪« :‬باتوجه بـه شـرایط کرونا ایـن مرا کز‬ ‫بـا ‪50‬درصـد ظرفیـت خـود فعالیـت می کننـد کـه در سـال‬ ‫گذشته ‪ 7800‬بیمار خدمات الزم را دریافت کردند»‪ .‬دکتر‬ ‫گوهردهـی افـزود‪« :‬از ‪ 53‬مرکـز ‪ 15‬مرکـز نگهـداری تبصـره ‪2‬‬ ‫ذیل ماده ‪ 16‬قرار دارند که خدمات مختلف به معتادین‬ ‫متجاهـر ارائـه می دهنـد»‪ .‬وی بـه راه اندازی سـامانه رصد‬ ‫اشـاره کرد و ادامه داد‪« :‬در سـال گذشـته مشـاوره ژنتیک‬ ‫بـرای خانواده هـای دارای سـه عضـو معلـول انجـام شـد و‬ ‫درحال حاضـر نیـز مشـاوره خانواده هـای دارای دو معلـول‬ ‫درحال انجـام اسـت و امیدواریـم تـا پایـان سـال جـاری‬ ‫به اتمـام برسـد»‪.‬‬ ‫در دوره پنجم مدیریت شهری صورت گرفت؛‬ ‫تشکیل ‪ 229‬پرونده تعریض معابر شهرقدس با مجموع مساحت ‪61000‬مترمربع‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫مهنـدس مسـعود مختـاری؛ شـهردار قـدس بابیان اینکـه در دوره پنجـم مدیریـت شـهری‬ ‫بودجـه بسـیارخوبی بـرای سـاماندهی و تعریـض معابـر به منظـور رفـع گره هـای ترافیکـی‬ ‫تخصیـص یافـت‪ ،‬از تشـکیل و پیگیـری ‪ 229‬پرونـده تعریض معابر با مسـاحت کلی حدود‬ ‫‪61000‬مترمربـع در دوره پنجـم مدیریـت شـهری خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ مهنـدس مختـاری اظهـار داشـت‪« :‬رشـد‬ ‫معـرض‪،‬‬ ‫سـریع و بی رویـه شـهرقدس در دهه هـای گذشـته زمینه سـاز ایجـاد معابـر ک ‬ ‫غیراستاندارد و مغایر با اصول شهرسازی در برخی نقاط این شهر شده است که ظرفیت‬ ‫و گنجایـش محـدود ایـن معابـر بـرای عبور ومـرور وسـایل نقلیـه موجـب ایجـاد گلوگاه های‬ ‫ً‬ ‫ترافیکـی می شـود؛ ایـن مشـکالت لـزوم سـاماندهی بعضـا ایـن موضـوع را اجتناب ناپذیـر‬ ‫می کنـد‪ .‬برهمین اسـاس‪ ،‬از اغـاز دوره پنجـم مدیریـت شـهری سـاماندهی ایـن حـوزه بـا‬ ‫اهدافـی چـون سـاماندهی شـبکه های ارتباطـی شـهری‪ ،‬روان سـازی تردد وسـایط نقلیه‪،‬‬ ‫تسـهیل و تسـریع در تـردد شـهروندان و کاهـش بـار ترافیکـی در اولویـت برنامه ریزی هـا و‬ ‫اقدامـات شـهرداری قـرار گرفـت کـه نتیجـه ان تعریـض معابـری بـود کـه سـالیان طوالنـی از‬ ‫دغدغه هـا و مطالبـات شـهروندان بـود»‪ .‬شـهردار قدس بابیان اینکه سـاماندهی گره های‬ ‫یسـت کـه الزمـه تحقـق‬ ‫ترافیکـی از سیاسـت گذاری های مهـم مجموعـه مدیریـت شهر ‬ ‫ایـن موضـوع تملـک و ازادسـازی املا ک معـارض‪ ،‬تعریـض و اصالح هندسـی معابر اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬شـهرداری قـدس در دوره پنجـم مدیریـت شـهری به طورجـدی بـه ایـن موضـوع‬ ‫ورود کـرد و شـاهد تعیین تکلیـف املا ک معـارض در نقـاط بسـیار مهمی در سـطح شـهر‬ ‫بودیـم کـه در سـاماندهی گره هـای ترافیکـی این مناطق بسـیار تاثیرگـذار بـود‪ .‬به طوری که‬ ‫طـی ایـن دوره ‪229‬فقـره پرونـده تعریـض بـا مجمـع مسـاحت تقریبـی ‪61000‬مترمربـع در‬ ‫کمیسـیون تعریض شـهرداری قدس مورد رسـیدگی قرار گرفته که درنتیجه ان بسـیاری از‬ ‫معابر مهم به ویژه در مناطق مرکزی شـهر تعریض شـده اسـت»‪ .‬وی درادامه به مهم ترین‬ ‫پروژه هـای اجراشـده دراین حـوزه پرداخـت و گفـت‪« :‬تخریـب و پا ک سـازی ملـک واقـع در‬ ‫میـدان ازادی و ابتـدای خیابـان امـام سـجاد(ع)‪ ،‬تخریـب و ازادسـازی دو بخـش از بلـوار‬ ‫مبـارزان بـا مسـاحت ‪12۴0‬مترمربع‪ ،‬تعریض خیابان شـفق با تملک بیـش از ‪1900‬مترمربع‬ ‫امال ک معارض‪ ،‬تخریب و پا ک سازی ملکی واقع در ابتدای خیابان صاحب الزمان(عج)‪،‬‬ ‫تعریض ابتدای خیابان چمن‪ ،‬عملیات تعریض پیاده رو در خیابان فرهنگ‪ ،‬تعریض بلوار‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬عملیات تخریب ملک متروکه و معارض در خیابان شهیدان زنده دل‬ ‫و تعریـض املا ک معـارض واقـع در خیابـان ازادی حدفاصـل میدان مصال تا میـدان ‪ 9‬دی‬ ‫یسـت کـه در دوره پنجـم مدیریـت شـهری بـه سـرانجام مطلوب‬ ‫ازجملـه پروژه هـای مهم ‬ ‫رسـیده است»‪.‬‬ ‫گزارشی درباره پروژه های «طرح تعریض معابر شهرقدس»‬ ‫در دوره پنجم مدیریت شهری‬ ‫تعریض خیابان ها و اجرای طرح عقب نشـینی منازل با مشـارکت جدی شـهروندان‪ ،‬گام‬ ‫مثبتـی درراسـتای زیباسـازی منظـر شـهری و کاهـش معضـل ترافیـک در محدوده هـای‬ ‫پررفت وامـد اسـت؛ ازایـن رو‪ ،‬سـاماندهی معابـر بـا تعیین تکلیـف املا ک معـارض و تعریض‬ ‫و ازادسـازی معابـر همـواره یکـی از دغدغه هـای مهـم مجموعـه شـهرداری در دوره پنجـم‬ ‫درجهت تحقق توسـعه شـهری بوده اسـت‪ .‬شـهرقدس به واسـطه توسـعه غیراصولی طی‬ ‫ً‬ ‫معـرض اسـت کـه در برخـی نقـاط وجـود ملـک‬ ‫سـالیان گذشـته‪ ،‬دارای معابـری عمدتـا ک ‬ ‫یـا املا ک معـارض‪ ،‬معابـر غیراسـتانداردی را شـکل داده اسـت‪ .‬باتوجه به اهمیت مسـئله‬ ‫تعریض و ازادسازی امال ک معارض‪ ،‬در دوره پنجم مدیریت شهری این موضوع با جدیت‬ ‫پیگیـری شـد و درنتیجـه ان املا ک معارضـی کـه سـالیان طوالنـی مشـکالت عدیـده ای را‬ ‫بـرای شـهروندان ایجـاد کـرده بـود‪ ،‬از میـان برداشـته و تعریـض شـد‪ .‬درادامـه به مهم ترین‬ ‫پروژه هـای تعریـض انجام شـده در دوره پنجـم مدیریـت شـهری قـدس می پردازیـم‪.‬‬ ‫تخریب و پا ک سازی ملک واقع در میدان ازادی‬ ‫ایـن پـروژه تعریـض کـه با دسـتور مسـتقیم مهندس مسـعود مختاری؛ شـهردار قـدس در‬ ‫ماه هـای نخسـت دوره پنجـم مدیریـت شـهری عملیاتـی شـد‪ ،‬از پروژه هـای مهـم طـرح‬ ‫تعریـض معابـر شـهرقدس اسـت‪ .‬بـا تعریـض ایـن بخـش از خیابـان‪ ،‬رفت وامـد عابریـن‬ ‫پیـاده و خودروهـا تسـهیل و ترافیـک خیابـان ازادی و ابتـدای خیابـان امـام سـجاد(ع) و‬ ‫میـدان ازادی روان تـر شـد‪ .‬تعریـض ایـن گلـوگاه کـه یکـی از مطالبـات به حـق مـردم بـود‪،‬‬ ‫طـی سـالیان طوالنـی بالتکلیـف مانـده و در یکـی از مسـیرهای اصلـی شـهر موجـب بـروز‬ ‫مشـکالت فراوانـی در تـردد وسـایط نقلیـه و عابـران پیـاده شـده بـود‪ .‬ایـن معضـل در یکی‬ ‫از کانون های اصلی شـهر سـبب ایجاد نازیبایی بصری نیز شـده بود که شـهردار قدس با‬ ‫درک اهمیـت موضـوع‪ ،‬از نخسـتین روز به دسـت گرفتن تصـدی شـهرداری قدس‪ ،‬به جد‬ ‫ایـن موضـوع را پیگیـری کـرد که در نهایت با خریداری ملک توسـط شـهرداری‪ ،‬عملیات‬ ‫تسـهیل و تسـریع عبورومـرور شـهروندان در ایـن نقطـه پرتـردد‪ ،‬کاهـش حجـم ترافیـک و‬ ‫مشـکالت دسترسـی محلـی و ‪ ...‬محقـق شـد‪.‬‬ ‫تخریـب ایـن ملـک انجام شـد‪.‬‬ ‫تعریضزیرگذر تولیدگران‬ ‫یکـی از پروژه هـای مهمـی کـه در دوره پنجـم مدیریت شـهری اجرایی شـد‪ ،‬تعریض زیرگذر‬ ‫تولیدگـران اسـت‪ .‬باتوج هبـه عبـور ریـل راه اهـن از ایـن محـور‪ ،‬شـرکت راه اهـن مکلـف بـه‬ ‫تعریض این زیرگذر شـد‪ .‬پس از سپری شـدن مدت طوالنی دسـت وپنجه نرم کردن مردم‬ ‫شـهرقدس بـا انسـداد پـل زیرگـذر تولیدگران شـهرقدس به عنـوان یکـی از مبـادی ورودی و‬ ‫ً‬ ‫خروجی توسـط شـرکت راه اهن‪ ،‬با پیگیری های شـهرداری قدس نهایتا در سـال گذشـته‬ ‫ایـن محـور بازگشـایی شـد‪ .‬پـس از اجـرای عملیـات زیرسـازی و هدایت اب های سـطحی‪،‬‬ ‫عملیات اجرای اسـفالت الین های ورودی و خروجی این زیرگذر توسـط شـهرداری انجام‬ ‫شـد و ایـن زیرگـذر زیـر بار ترافیکـی رفت‪.‬‬ ‫تعریضابتدایخیابانچمن‬ ‫طـرح تعریـض و اصلاح هندسـی معابـر شـهرقدس به ویـژه در نقـاط مرکـزی و پرتـردد شـهر‬ ‫یکـی از اولویت هـای شـهرداری درراسـتای جلـب رضایتمنـدی شـهروندان اسـت کـه‬ ‫درهمین راسـتا تخریـب و پا ک سـازی ملکـی واقـع در ابتـدای خیابـان چمـن کـه متعلق به‬ ‫شـهرداری بود در دسـتورکار قرار گرفت و به واسـطه این اقدام‪ ،‬اهدافی چون سـاماندهی‪،‬‬ ‫تخریب و پا ک سازی ملکی واقع در ابتدای خیابان صاحب الزمان(عج)‬ ‫عملیـات تخریـب و پا ک سـازی ملکـی واقـع در میـدان ازادی‪ ،‬ابتـدای خیابـان‬ ‫صاحب الزمان(عج) به مساحتی حدود ‪85‬مترمربع توسط شهرداری صورت گرفت‪ .‬طرح‬ ‫تعریـض خیابـان ازادی از سـال ‪ 1381‬در دسـتورکار شـهرداری قـدس قـرار گرفتـه بـود کـه بـا‬ ‫خریـداری برخـی از املا ک نسـبت بـه رفـع معضلات شـهروندان اقـدام شـد؛ امـا تعـدادی از‬ ‫املا ک ایـن خیابـان به دلیـل عـدم توافـق بـا شـهرداری بالتکلیـف مانـده بـود کـه باتوجه به‬ ‫اهمیـت ایـن مسـئله و ضـرورت اقـدام جـدی دراین زمینـه‪ ،‬شـهرداری قـدس بـا پیگیـری و‬ ‫توافـق بـا مالـکان‪ ،‬نسـبت بـه خریداری و تملک ملـک اقدام کرد که تخلیـه ان در مـورخ ‪20‬‬ ‫مهر ‪ 97‬صورت گرفت و روز ‪ 27‬مهرماه عملیات تخریب و پا ک سازی این ملک انجام شد‪.‬‬ ‫تعریـض ایـن خیابـان یکـی از مطالبات اصلـی و به حق شـهروندان بود؛ زیـرا قرارگیری ملک‬ ‫مذکور در یکی از مسیرهای اصلی شهر موجب بروز مشکالت فراوانی در تردد وسایل نقلیه‬ ‫و عابـران پیـاده می شـد کـه اجـرای ایـن پـروژه تعریـض موجـب تسـهیل رفت وامـد عابریـن‬ ‫پیـاده و خودروهـا‪ ،‬کاهـش حجـم ترافیـک و مشـکالت دسترسـی محلـی و ‪ ...‬شـد‪.‬‬ ‫تعریضبلوار جمهوری‬ ‫یکی دیگر از پروژه های مهم تعریض معابر دارای امال ک معارض در بلوار جمهوری اسالمی‬ ‫رقـم خـورد و طـی ان ابتـدای ایـن بلـوار به صـورت کامـل ازادسـازی و تعریـض شـد‪ .‬برگـزاری‬ ‫جلسات متعدد در کمیسیون تعریض شهرداری قدس در نهایت منجر به توافق مالکین‬ ‫ابتـدای بلـوار مذکـور و ازادسـازی ایـن معبـر شـد‪ .‬باتوجه به اینکـه بلـوار جمهـوری یکـی از‬ ‫معابر اصلی ورودی شهرک ابریشم و شهرک الهیه است تملک و تعریض این معبر یکی از‬ ‫ضروریـات و اولویت هـای مجموعـه مدیریت شـهری بود‪.‬‬ ‫تعریض ملکی واقع در خیابان ازادی حدفاصل میدان مصال تا میدان ‪ 9‬دی‬ ‫در ادامـه ازادسـازی معابـر شـهری به منظـور اجـرای طـرح جامـع سـاماندهی معابـر و بنابـر‬ ‫ضـرورت اجـرای طـرح تعریض خیابان ازادی‪ ،‬با تعیین تکلیف ملک معارضـی واقع در این‬ ‫خیابـان حدفاصـل میـدان مصلا تـا میـدان ‪ 9‬دی‪ ،‬عملیـات تخریـب ایـن ملک معـارض و‬ ‫تعریـض و ازادسـازی ایـن معبـر درراسـتای تسـهیل در روند عبـور و مرور شـهروندان اجرایی‬ ‫شـد‪ .‬تعریـض ایـن ملـک معـارض بـا مسـاحت ‪93/78‬مترمربـع عرصـه و اعیـان موجـود‬ ‫در دوطبقـه مشـتمل بـر ‪50/59‬مترمربـع بنـای تجـاری در همکـف و ‪97‬مترمربـع بنـای‬ ‫مسـکونی در طبقـه اول اجرایـی شـد‪ .‬عملیـات تخریـب و ازادسـازی ‪110‬متـر از طـول بلـوار‬ ‫مبـارزان‪ ،‬عملیـات اجرایـی تخریـب و ازادسـازی ‪ 110‬متـر از طـول بلـوار مبـارزان درراسـتای‬ ‫تعریـض معبـر و تسـهیل در تـردد وسـایط نقلیه و عابرین پیـاده اجرایی شـد‪ .‬این عملیات‬ ‫طـی توافـق صورت گرفته شـده میـان شـهرداری و مالکیـن دربـاره ملکـی به مسـاحت بیش‬ ‫از ‪7500‬مترمربـع در منطقـه کاووسـیه‪ ،‬ابتـدای بلـوار مبـارزان انجـام شـد کـه طـی ان پـس‬ ‫از تخریـب و ازادسـازی ملـک موردنظـر در نهایـت ‪568‬مترمربـع از ایـن ملـک جهـت انجـام‬ ‫عملیات عمرانی تعریض خیابان و پیاده روسـازی در تصرف شـهرداری قدس قرار گرفت‪.‬‬ ‫تعریض بخشی دیگر از بلوار مبارزان‬ ‫دراین پـروژه‪ ،‬عملیـات تعریـض اخریـن بخـش از بلـوار مبـارزان شـهرک کاووسـیه در الیـن‬ ‫شـمالی ایـن بلـوار‪ ،‬حدفاصـل خیابـان ایـت اهلل طالقانی تا تقاطع خیابان صنعـت نفت در‬ ‫محـدوده منطقـه یـک شـهرداری قدس بـا همـکاری اداره اموزش وپرورش اجرایی شـد‪ .‬با‬ ‫توافـق صورت گرفتـه بـا مدیریـت اداره اموزش وپـرورش شهرسـتان قـدس‪ ،‬تملـک بخشـی‬ ‫از مدرسـه شـهدای کاووسـیه و سـالن ورزشـی تختـی به مسـاحت ‪672‬مترمربـع انجـام و‬ ‫بـا اجـرای عملیـات تخریـب‪ ،‬عقب نشـینی‪ ،‬دیوارکشـی‪ ،‬جدول گـذاری و پیاده روسـازی‪،‬‬ ‫ایـن بخـش از بلـوار جهـت اسـتفاده عمومـی بـه معابـر و شـوارع عمومـی شـهر اضافـه شـد‪.‬‬ ‫عملیات تعریض بلوار مبارزان در شهرک کاووسیه با اجرای اسفالت مکانیزه الین شمالی‬ ‫بلـوار به طـول بیـش از ‪200‬متـر و مسـاحت ‪2۴00‬مترمربـع بـا صـرف ‪ ُ ۴50‬تـن اسـفالت صورت‬ ‫گرفـت‪ .‬ازجملـه اقدامـات انجام شـده دراین پروژه را می تـوان احداث دیـوار دو طرف نمای‬ ‫مدرسه‪ ،‬احداث سرویس بهداشتی شامل ‪ 15‬چشمه‪ ،‬سقف شیروانی سرایداری‪ ،‬اجرای‬ ‫‪ 16‬چشـمه ابخـوری و سـکوی نشـیمن در محوطـه مدرسـه‪ ،‬در بخـش داخلـی مدرسـه‬ ‫دانسـت‪ .‬همچنیـن در بخـش بلـوار نیـز عملیـات جدول گـذاری به طـول بیـش از ‪۴00‬متـر‪،‬‬ ‫پیاده روسـازی‪ ،‬جابه جایـی و انتقـال تاسیسـات فنـی‪ ،‬اجـرای اسـفالت حیـاط مدرسـه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫احـداث ابخـوری و نهایتـا زیرسـازی و اجـرای اسـفالت بلـوار انجـام گرفته اسـت‪.‬‬ ‫تعریض خیابان شفق با تملک بیش از ‪1900‬مترمربع امالک معارض‬ ‫در ادامه اجرای سیاست های شهرداری برای تعیین تکلیف امال ک معارض در طر ح های‬ ‫تعریض معابر‪ ،‬ملک واقع در خیابان شـهید فصیحی (شـفق) به مسـاحت ‪1986‬مترمربع‬ ‫توسـط شـهرداری خریداری شـد که عملیات تخریب و پا ک سـازی این ملک انجام شـد‪.‬‬ ‫ایـن ملـک مشـکالتی را بـرای تـردد در ایـن محـور ایجـاد کـرده بود که با تعریـض این بخش‬ ‫از خیابان‪ ،‬رفت وامد عابرین پیاده و خودروها تسهیل و ترافیک خیابان شهید فصیحی‬ ‫روان تر شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!