روزنامه سایه شماره 2282 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2282

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2282

روزنامه سایه شماره 2282

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دولت خود را موظف به ارائه گزارش صریح به مردم می داند‬ ‫ُ‬ ‫‪12‬تن‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬دولـت تدبیـر و امید ارائه گزارش شـفاف و‬ ‫صریح از اقدامات خود به مردم را یک وظیفه می داند»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسـانی دولت؛ حسـن روحانی باتا کیدبر حساسـیت و‬ ‫جدیـت دولـت تدبیـر و امیـد بـر ارائـه گزارش هـای شـفاف و دقیـق از‬ ‫وضعیـت اقتصـادی کشـور بـه مـردم گفـت‪« :‬دولـت خـود را موظف‬ ‫می دانـد بـه مـردم بـا صراحـت از فعالیـت خـود گـزارش دهـد و در‬ ‫هشت سال گذشـته این اقـدام را به طور جـدی پیگیـری کـرده»‪.‬‬ ‫روحانـی باتا کیدبـر اجـرای دقیـق ایـن ماموریـت افزود‪« :‬دولـت در کنار تعهد به مـردم‪ ،‬با اتکا به‬ ‫نـگاه ملـی بـه انتقـال مسـئولیت تلاش کـرده با واقع بینی نقشـه کالن اقتصـادی کشـور را برای‬ ‫دولـت اینـده ترسـیم و تشـریح کند»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫عیسی گلشاهی؛ مدیرکل دفتر بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توسعه بازار ابزیان سازمان‬ ‫شـیالت ایـران گفـت‪« :‬میزان صـادرات خاویار و ماهیان خاویـاری به صورت تجاری‬ ‫و مسـافری از مـرز ‪ ۱۶‬میلیـون دالر گذشـت‪ .‬از مجمـوع حـدود ‪ ۱۲‬تـن خاویـار تولیدی‬ ‫کشـور در پارسـال‪ ۴.۵ ،‬تـن خاویـار بـه ارزش بیش از شـش میلیون دالر به کشـورهای‬ ‫هدف صادر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 8 1400‬ذی الحجه ‪ 19 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2282‬تومان‬ ‫هشدار وزیر کشور در استانه تعطیالت اخر هفته‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫انرژی خورشیدی ایران؛ از قدیـم گفته انـد؛ «از تـو حرکـت‪ ،‬از خـدا برکـت»‬ ‫و «انچـه خوبـان همـه دارنـد‪ ،‬تـو تنهـا داری»؛ دو‬ ‫‪ 61‬برابر المان‬ ‫مصرعـی کـه صد درصـد حـال وروز مـا‪...‬‬ ‫سفر به شهرهای قرمز ممنوع است‬ ‫‪2‬‬ ‫تحلیلگران‪ Spotify‬مدعی شدند؛‬ ‫‪1‬‬ ‫پناه بردن نسل های جدید به «پادکست»‬ ‫طبـق مطالعـه اخیـر انجام شـده توسـط ‪Spotify‬؛ میـزان شـنیدن «پادکسـت» بیـن‬ ‫ طورکلـی حـدود ‪300‬درصـد افزایـش یافتـه؛ و عمـده‬ ‫ل «ایگـرگ» و «زد» به‬ ‫هـردو نسـ ‬ ‫ِ‬ ‫کاربـران‪ ،‬ان را ابـزاری مفیـد جهـت غلبـه بـر تنهایـی و اسـترس می داننـد‪84 .‬درصـد از‬ ‫ل ایگرگ) برای کاهش سطح استرس خود؛ و ‪79‬درصد‬ ‫گروه سنی ‪ 26‬تا ‪40‬سال (نس ‬ ‫ل زد) برای بهبود و افزایش سـطح سلامتی خود‪ ،‬به‬ ‫از گروه سـنی ‪ 15‬تا ‪25‬سـال (نسـ ‬ ‫ن رشد برای هردو‪ ،‬در باور به «تاثیرات مثبت این‬ ‫پادکست گوش می دهند‪ .‬بیشتری ‬ ‫رسـانه های صوتـی بـر سلامت روان» بـوده کـه کرونـا و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ژولیـا دوکورنـو؛ کارگـردان فرانسـوی‪ ،‬بـا فیلـم «تیتـان» موفـق شـد‬ ‫به عنـوان دومیـن بانـوی تاریـخ جشـنواره کـن‪ ،‬جایـزه نخـل طلا را‬ ‫نخـود کنـد‪.‬‬ ‫از ا ‬ ‫درراستای حفاظت از زیست کره «گنو» صورت گرفت؛‬ ‫انعقاد توافقنامه همکاری بین شرکت نفت ستاره‬ ‫خلیج فارس و صندوق ملی محیط زیست‬ ‫توسعه پایدار ایرانی؛ تنها مسیر پیش روی ما‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری‪:‬‬ ‫رهایی فارس از بن بست اقتصادی‬ ‫با اقدامات دولت‬ ‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل‪:‬‬ ‫تنش های ابی این روزها‬ ‫سزاوار خوزستان نیست‬ ‫‪7‬‬ ‫نیازمند سامانه زنده و پویای‬ ‫پدافند غیرعامل هستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫سفر به شهرهای قرمز ممنوع است‬ ‫وزیـر کشـور باتا کیدبراینکـه سـفر «بـه» و «از» شـهرهای‬ ‫قرمـز کشـور ممنـوع اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬نیـروی انتظامـی‬ ‫عالو هبـر جرائمـی کـه در دسـتورالعمل بـوده‪ ،‬ضمـن‬ ‫عذرخواهـی از خانواده هـای محتـرم؛ مسـافران را‬ ‫عـودت خواهـد داد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫وزارت کشـور؛ عبدالرضـا رحمانـی فضلـی گفـت‪« :‬جلسـه‬ ‫اخیـر قـرارگاه عملیاتـی مقابله بـا کرونا با کمیتـه امنیتی‪،‬‬ ‫انتظامـی و اجتماعـی مدیریـت بیمـاری کرونـا به صـورت‬ ‫مشترک تشکیل شد و باتوجه به شرایط خاص به وجود‬ ‫امـده‪ ،‬الزم بـود این جلسـه فوق العـاده و اضطـراری‬ ‫تشـکیل شـود»‪ .‬فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی مقابلـه بـا‬ ‫کرونـا بااشـاره به محورهـای موردبحـث در این نشسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بررسـی اخریـن رونـد بیمـاری و چگونگـی ان؛‬ ‫از جملـه بحث هـای جلسـه بـود و دراین خصـوص‬ ‫وزارت بهداشـت از سـرعت بیمـاری در کشـور ابـراز‬ ‫نگرانـی کردنـد‪ .‬باتوج هبـه مجموعـه شـرایط پیش امده‪،‬‬ ‫پیشـنهاد وزارت بهداشـت این بودکـه بـا کمـک مـردم‪،‬‬ ‫مجموعـه اقداماتـی را در حـوزه رعایـت پروتکل هـا‬ ‫انجـام دهیـم تـا رونـد بیمـاری کنتـرل و مدیریـت شـود‪.‬‬ ‫متاسـفانه رعایـت پروتکل هـا در کشـور طـی بـازه زمانـی‬ ‫یک ماهـه اخیـر افـت داشـته و طبـق گزارش هـا؛ رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی از ‪ ۷۰‬تـا ‪ ۷۷‬درصـد‪ ،‬بـه کمتـر از‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد رسـیده کـه رقـم بسـیار پایینـی اسـت‪ .‬طبـق‬ ‫تصمیمـات اتخاذشـده؛ مقـرر شـد همـه افـراد مسـئول‬ ‫در حـوزه نیروهـای مسـلح‪ ،‬دادگسـتری‪ ،‬اصنـاف‪،‬‬ ‫اتحادیه هـا‪ ،‬وزارت بهداشـت و فرمانداری هـا جلسـات‬ ‫فوق العـاده ای را در تمـام اسـتان ها تشـکیل دهنـد و‬ ‫کارگروهـی را بـرای برخـورد بـا مـوارد تخلـف در رعایـت‬ ‫پروتکل ها موظف سازند‪ .‬یکی از پیشنهاد ها این بودکه‬ ‫باتوج هبـه تعطیلـی سـه روز اخر هفتـه‪ ،‬دو تا سـه روز دیگر‬ ‫را از سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا مجـوز بگیریـم و‬ ‫یـک تعطیلـی را در تهـران و کـرج داشـته باشـیم‪ .‬البتـه‬ ‫ایـن کار منـوط بـه مجـوز سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری‬ ‫کروناسـت و با توجه به شـرایط ویژه تهران و کرج و میزان‬ ‫تـردد مربـوط بـه ایـن دو‪ ،‬ایـن کار در مدیریـت بیمـاری در‬ ‫شـرایط کنونـی کمک می کنـد‪ .‬طبق دسـتورالعمل های‬ ‫صـادره در حـوزه مقابلـه بـا کرونا‪ ،‬سـفر به شـهرهای قرمز‬ ‫و نارنجـی ممنـوع اسـت‪ .‬بـه نیـروی انتظامـی ماموریـت‬ ‫داده شـد عالو هبـر جرائمـی کـه در دسـتورالعمل بـوده؛‬ ‫دراین مقطـع هرج اکـه بـا سـفرها در داخـل جاده هـا‬ ‫ً‬ ‫مواجـه شـویم‪ ،‬حتمـا نیـروی انتظامـی این افـراد را بـه‬ ‫مبـدا عـودت خواهـد داد‪ .‬ایـن کار سـخت اسـت؛ امـا‬ ‫الزم اسـت بـرای مصالـح بیشـتر و باالتـر برخـی از مقـررات‬ ‫را سـخت گیرانه تر عمـل کنیـم‪ .‬البتـه از االن تذکـرات‬ ‫الزم بـه مـردم عزیزمـان داده می شـود و ان شـاء اهلل بـا‬ ‫همراهـی مـردم‪ ،‬مسـافرت ها انجـام نخواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫مهم تریـن و موثرتریـن راه بـرای مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬رعایـت‬ ‫پروتکل هـا و وا کسیناسـیون اسـت‪ .‬همـکاران مـا‪ ،‬در‬ ‫وزارت بهداشـت مطـرح کردنـد؛ بـرای تزریـق دو ُ دز بـرای‬ ‫ی‪ ۶۰‬سـال به اندازه کافـی در کشـور وا کسـن‬ ‫سـنین باال ‬ ‫تامیـن شـده اسـت‪ .‬با توج هبـه اعلام مسـئوالن وزارت‬ ‫بهداشـت مبنی براینکـه روزانـه در ‪ ۸۰۰‬مرکـز تجمیعـی‬ ‫وا کسـن تزریـق می شـود؛ ظـرف دوهفتـه همـه افـراد‬ ‫ی‪ ۶۰‬سـال وا کسـینه می شـوند‪ .‬گروه هـای پرخطـر و‬ ‫باال ‬ ‫پرریسـک هم شناسـایی شده اند و طبق قول مسئوالن‬ ‫وزارت بهداشـت؛ همـه گروه هـای پرخطـر ظـرف یک ماه‬ ‫وا کسـینه می شـوند‪ .‬تـا اول شـهریورماه طبـق گفتـه‬ ‫ی‪ ۶۰‬سـال و در برخـی‬ ‫وزارت بهداشـت؛ همـه افـراد باال ‬ ‫مناطـق خـاص ‪ ۵۰‬سـال به باال و همچنیـن گروه هـای‬ ‫پرریسـک وا کسـینه خواهند شـد‪ .‬این موضوع می تواند‬ ‫گام موثـری در جلوگیـری از ابتالبه کرونـا در کشـور باشـد؛‬ ‫البته کسانی که وا کسینه می شوند نیز باید پروتکل ها را‬ ‫رعایـت کننـد‪ .‬طبق گـزارش دریافتی؛ حـدود دودرصد از‬ ‫مردم عزیز کشورمان به خاطر دغدغه و نگرانی هایی که‬ ‫دارند‪ ،‬بدون رعایت وقت تنظیمی اعالم شـده‪ ،‬به مرا کز‬ ‫تزریـق وا کسـن مراجعـه می کننـد کـه موجـب تشـکیل‬ ‫متـرازان‪ ،‬امـکان ابتلا بـه بیمـاری را‬ ‫صـف می شـود و مه ‬ ‫یبـرد‪ .‬فاصلـه اینکـه بـدون نوبـت بروند یـا با نوبت‬ ‫بـاال م ‬ ‫بـه مرا کـز وا کسـن مراجعـه کننـد‪ ،‬حدا کثـر یک هفتـه‬ ‫اسـت و دراین خصـوص‪ ،‬بـرای پیشـگیری از تشـکیل‬ ‫صف هـا و زمینه سـازی انتقـال بیمـاری‪ ،‬درخواسـت‬ ‫همراهـی از عزیـزان داریـم»‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ً‬ ‫توجه‪ :‬اعالم امادگی جهت شرکت در این مناقصه‪ ،‬صرفا بصورت الکترونیکی (توکن) و از طریق سامانه ستاد به نشانی‪ www.setadIran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای شـماره م م‪/99/0187/‬ت‪ /1‬مربـوط به تهیه و تامین‪2‬دسـتگاه خـودرو امبوالنس با تجهیزات‬ ‫کاملپزشکی‪ ،‬کولردار بصورت‪24‬ساعتهبادورانندهموردنیاز عملیاتترابریسبکمدیریتعملیاتترابریوپشتیبانیتولید‬ ‫‪ -1‬شـرح مختصر خدمات‪ :‬تهیه و تامین ‪ 2‬دسـتگاه خودرو امبوالنس کولردار تیپ‪ 1 A‬با‬ ‫تجهیزات کامل پزشکی‪ ،‬به همراه یک دستگاه الکتروشوک مدل‪ 86‬بصورت‪24‬ساعته‬ ‫با دو راننده موردنیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات تراری و پشتیبانی تولید‬ ‫‪ -2‬محـل اجـرای خدمـات و مـدت انجـام کار‪ :‬محـل اجرای خدمات در شـرکت ملی مناطق‬ ‫نفت خیـز جنـوب‪ ،‬مدیریـت عملیـات ترابـری و پشـتیبانی تولیـد و مـدت انجـام ان ‪ 12‬مـاه‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬براورد کارفرما‪ :‬براورد کارفرما جهت انجام خدمات‪ 10.198.100.000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬شرایطمناقصه گرانمتقاضی‪:‬‬ ‫ داشتن ظرفیت ازاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه‬‫ داشـتن پروانـه بهر هبـرداری امبوالنـس خصوصـی از مرا کـز اورژانـس پیـش بیمارسـتانی‬‫کشـور‪115‬‬ ‫ توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪ 509.905.000‬ریال که بایستی به‬‫یکـی از دو صورت زیر ارائه گردد‪:‬‬ ‫الـف) ارائـه رسـید وجـه صـادره از سـوی حسـابداری کارفرمـا مبنـی بـر واریـز مبلـغ فوق الذکـر‬ ‫بـه شـماره حسـاب ‪ IR940100004001111604022067‬نـزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران شـعبه مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران‪ -‬اهواز کد ‪ 0‬حسـاب ‪ -‬بنام شـرکت ملی مناطق‬ ‫نفتخیز جنوب‬ ‫ب) ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت‬ ‫‪ 90‬روز معتبر بوده و پس از ان نیز با اعالم کارفرما برای مدت ‪ 90‬روز دیگر قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین‬ ‫از طریـق سـامانه‪ ،‬الزم اسـت بصـورت حضـوری بـه دفتر کمیسـیون مناقصـات در اهـواز‪ ،‬کوی‬ ‫فدائیـان اسلام‪ ،‬مجتمـع تندگویـان‪ ،‬واقـع در روبـروی بلـوک دو‪ ،‬سـاختمان طر ح هـای راه و‬ ‫سـاختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسـلیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬محـل و مهلـت دریافـت مـدارک مناقصه گـران‪ :‬از کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط دعوت‬ ‫بـه عمـل می ایـد ظـرف مهلـت مقـرر در ایـن فراخـوان جهـت دریافـت اسـناد و اعلام امادگـی از‬ ‫طریـق سـامانه سـتاد بـه نشـانی ‪ www.setadIran.ir‬مراجعـه نماینـد تـا ارزیابی هـای الزم وفق‬ ‫ائین نامـه اجرایـی بنـد "ج" مـاده ‪ 12‬قانـون برگـزاری مناقصـات (ارزیابـی سـاده) بـر روی مـدارک‬ ‫ارسـالی مناقص هگـران بـه عمـل اید‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلـت اعلام امادگـی‪ :‬بصـورت الکترونیکـی (غیرحضـوری) و از سـاعت ‪ 8:00‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/02‬لغایـت سـاعت ‪ 19:00‬مـورخ ‪1400/05/13‬‬ ‫‪ -7‬مبلـغ خریـد اسـناد و شـماره حسـاب‪ :‬واریـز مبلـغ ‪ 1.428.000‬ریـال بـه حسـاب ریـال از‬ ‫طریـق درگاه موجـود در سـامانه بـه نشـانی ‪www.setadIran.ir‬‬ ‫‪ -8‬محـل‪ ،‬زمـان تحویـل و گشـایش پیشـنهادها‪ :‬متقاضیان مکلفند پیشـنهادات خـود را‬ ‫حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 12:30‬روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1400/05/31‬بـه صـورت الکترونیکـی و از طریـق‬ ‫َ‬ ‫سـامانه سـتاد تسـلیم نماینـد‪ .‬ضمنـا پیشـنهادات در سـاعت ‪ 08:00‬روز دوشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1400/06/01‬گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت‬ ‫شناسـایی معتبـر بالمانع اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن مناقصه گـران می بایسـت ضمـن بارگـذاری الکترونیکـی تصویـر تضمیـن شـرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار در سـامانه‪ ،‬تا سـاعت ‪ 12:30‬روز یکشـنبه مورخ ‪ 1400/05/31‬اصل تضمین‬ ‫مذکـور را بـه صـورت فیزیکـی بـه کمیسـیون مناقصـات شـرکت ملی مناطق نفتخیز جنـوب در‬ ‫ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسلام‪ ،‬مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬سـاختمان‬ ‫سـابق طر ح های راه و سـاختمان تسـلیم نمایند‪.‬‬ ‫همزمـان ارائـه معرفی نامـه و کارت ملـی بـرای متقاضیـان شـرکت در مناقصـه و نماینـدگان‬ ‫شـرکت ها در همـه مراحـل الزم و ضـروری می باشـد‪.‬‬ ‫تذکـر‪ :‬حسـب مـورد ارائـه یـک نسـخه اصلـی از اساسـنامه شـرکت ها‪ ،‬ا گهـی تاسـیس‪ ،‬اخریـن‬ ‫تغییـرات ثبتـی و هرگونـه گواهـی مبنـی بـر واجـد شـرایط بـودن شـرکت‪ ،‬مطابـق بـا مفـاد ا گهـی‬ ‫الزامـی می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/27 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1164539 :‬‬ ‫امور حقوقیوقراردادهاشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫‪WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir‬‬ ‫احسانحاج صفی‬ ‫با ‪ 300‬هزار یورو در راه اتن‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Saudi Press Agency‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2282‬‬ ‫امیرعلی موسوی‬ ‫انرژی خورشیدی ایران؛ ‪ 61‬برابر المان‬ ‫تماس اردوغان با ملک سلمان‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫اردوغـان؛‬ ‫طیـب‬ ‫رجـب‬ ‫رئیس جمهـوری ترکیـه روز شـنبه‬ ‫بـا سـلمان بـن عبدالعزیز؛ پادشـاه‬ ‫عربسـتان تمـاس تلفنـی برقـرار‬ ‫کـرده و نزدیک شـدن عیـد قربـان‬ ‫را بـه وی تبریـک گفـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ ایـن تمـاس به عنـوان بخشـی از تالش هـای انـکارا‬ ‫بـرای عادی سـازی روابـط خـود بـا ریـاض صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫ملـک سـلمان و اردوغـان در این تمـاس تبریک هایـی‬ ‫را به مناسـبت فرارسـیدن عیـد قربـان ردوبـدل کردنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن دو طـرف بـه بررسـی روابـط دوجانبـه بـرای‬ ‫تامیـن منافـع مشـترک پرداختنـد‪ .‬طـی چندماه گذشـته‪،‬‬ ‫انـکارا تالش هـای خـود را بـرای اصالح روابط با کشـورهای‬ ‫منطقـه ؛ ازجملـه عربسـتان و مصـر‪ ،‬تشـدید کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ژوئـن گذشـته‪ ،‬اردوغـان خواسـتار روابـط برد‪-‬بـرد بیـن‬ ‫کشـورش و مصـر و کشـورهای عربـی حـوزه خلیـج فـارس‬ ‫شـد‪ .‬تمـاس اردوغـان بـا ملـک سـلمان دوماه پس از سـفر‬ ‫وزیـر امـور خارجـه ترکیـه بـه ریـاض بـا هـدف رفـع موانـع در‬ ‫راه عادی سـازی روابـط بـا ایـن کشـور صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫روابـط ترکیـه بـا عربسـتان به دلیل حمایت انـکارا از قطر در‬ ‫اختالف بین دو کشـور حاشـیه خلیج فارس متشـنج شـد‬ ‫و سـپس با ترور جمال خاشـقجی؛ نویسـنده و روزنامه نگار‬ ‫منتقد سـعودی تنش به مرحله بحران رسـید؛ تاجایی که‬ ‫تحریـم تجـاری محصـوالت ترکیـه در عربسـتان کـه از ا کتبر‬ ‫گذشـته اغـاز شـد‪ ،‬بـر میـزان صـادرات ترکیـه بـه ایـن کشـور‬ ‫تاثیـر منفـی گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫روز جهانی عدالت؛‬ ‫مناسبتیفانتزی‬ ‫در جهان مملو از تبعیض‬ ‫‪Interfax‬‬ ‫تائیدشدن پیروزی پاشینیان‬ ‫ِ‬ ‫رقیـب «پاشـینیان» در انتخابـات‬ ‫پارلمانـی ارمنسـتان نتوانسـت‬ ‫نظـر دادگاه قانـون اساسـی ایـن‬ ‫کشـور دربـاره پیـروزی او را تغییـر‬ ‫دهـد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ دادگاه‬ ‫قانـون اساسـی ارمنسـتان نتیجه‬ ‫انتخابـات پارلمانـی زودهنـگام دراین کشـور را کـه مـاه‬ ‫میلادی گذشـته برگـزار شـد؛ موردتائیـد قـرار داد‪ .‬البتـه‬ ‫شتـر هـم انتظـار صـدور چنیـن حکمـی ازسـوی ایـن‬ ‫پی ‬ ‫مرجـع قضایـی وجـود داشـت‪ .‬یک هفته بعـد از انتخابات‬ ‫‪ ۲۰‬ژوئـن (‪ ۳۰‬خـرداد) نیـز کمیسـیون مرکـزی انتخابـات‬ ‫ارمنسـتان‪ ،‬بـا انتشـار نتایـج نهایـی انتخابـات پارلمانـی‬ ‫ایـن کشـور‪ ،‬حـزب «قـرارداد مدنـی» به رهبـری «نیکـول‬ ‫پاشـینیان» کفیـل نخسـت وزیری را بـا برخـورداری از‬ ‫‪ ۵۳.۹۱‬درصـد ارا‪ ،‬پیـروز ایـن رویـداد معرفـی کـرد‪« .‬ائتالف‬ ‫ارمنسـتان» به رهبـری «رابرت کوچاریـان» که ‪ ۲۱.۹‬درصد‬ ‫از ارا را ازان خـود کـرده اسـت؛ گفتـه بـود کـه نتیجـه‬ ‫انتخابـات را قبـول نداشـته و بـه دادگاه قانـون اساسـی‬ ‫شـکایت خواهد برد‪ .‬ارمنسـتان از زمان پایان جنگ دوم‬ ‫قره بـاغ در اواخـر سـال میلادی گذشـته و بازگشـت اراضـی‬ ‫شتـر اشغال شـده بـه جمهـوری اذربایجـان‪ ،‬درگیـر‬ ‫پی ‬ ‫یسـت‪ .‬برگـزاری انتخابـات پارلمانـی‬ ‫تنش هـای سیاس ‬ ‫زودهنـگام نیـز راهی بـرای برون رفـت از تنش های موجود‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫گسترش داعش در لیبی‬ ‫گـزارش امنیتـی موسسـه‬ ‫مطالعـات افریقـا نشـان می دهـد‬ ‫ً‬ ‫گـروه تروریسـتی داعـش سـریعا‬ ‫در حال اسـتقرار در شـمال و‬ ‫غـرب افریقاسـت و جنـوب لیبـی‬ ‫را مهم تریـن پایـگاه نظامـی‬ ‫بـرای جابجایـی جنگنده هـای خـود قـرار داده و ‪ 4‬ایالـت‬ ‫در منطقـه دریاچـه چـاد ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ موسسـه مطالعـات امنیـت افریقـا بیـان داشـت‬ ‫ایـن سـازمان بـرای تسـهیل دررفت وامـد خـود بـه شـبکه‬ ‫پیچیـده ای از ارتباطـات و جاده هـا کـه در سراسـر غـرب و‬ ‫شـمال افریقـا‪ ،‬بین کشـورهای لیبی‪ ،‬الجزایـر‪ ،‬مالی‪ ،‬نیجر‬ ‫و نیجریـه گسـترش می یابـد‪ ،‬دسترسـی دارد‪ .‬مقامـات در‬ ‫چـاد گروهـی از جوانـان را هنـگام نفـوذ بـه جنـوب لیبـی‬ ‫بـرای پیوسـتن بـه اپوزیسـیون چـاد کـه شـامل گروه هـای‬ ‫یسـت‪ ،‬دسـتگیر کردنـد‪ .‬این گروه هـا در برخـی‬ ‫تروریست ‬ ‫مناطـق جنـوب لیبـی مسـتقر هسـتند‪ .‬ایـن موسسـه‬ ‫افـزود؛ ایـن تحـرکات داعـش و بقیـه گروه هـای تروریسـتی‬ ‫بین جنوب لیبی و کشـورهای همسـایه تا نیجریه‪ ،‬ناشـی‬ ‫از رقابـت ایتالیـا‪ ،‬ترکیـه و فرانسـه بـرای نفـوذ بـر مناطـق‬ ‫لیبـی‪ ،‬شـمال افریقـا و منطقـه سـاحل افریقـا اسـت کـه‬ ‫به نظـر می رسـد ایتالیـا و ترکیـه بـر سـر نفـوذ سـنتی خـود در‬ ‫منطقـه «فـزان» در جنـوب لیبـی درحال نبـرد بـا فرانسـه‬ ‫هسـتند‪ .‬به گفتـه ناظـران؛ رقابـت بیـن ایتالیـا و ترکیـه‬ ‫کطـرف و فرانسـه ازسـوی دیگر تعجـب اور نیسـت؛ زیـرا‬ ‫ازی ‬ ‫ایتالیـا اسـتعمارگر قدیمی لیبـی و در مرزهای دریایی با ان‬ ‫روبروسـت و ترکیـه درحال حاضـر نفـوذ زیـادی در ان دارد‪.‬‬ ‫ایـن کشـورها ارزو دارنـد بیشـترین سـهم از ثـروت لیبـی را‬ ‫به دسـت اورنـد و ان را درواز ه اسـان بـرای کنتـرل مدیترانـه‬ ‫ازیک سـو و نفـوذ بـه افریقـا ازسـوی دیگر می داننـد‪.‬‬ ‫نگـزارش امـده اسـت؛ فرانسـه عالو هبـر منافـع خـود‬ ‫درای ‬ ‫د اسـت؛ زیرا‬ ‫در دریـای مدیترانـه بـه جنـوب لیبی عالقه من ‬ ‫بـا کشـورهایی در سـاحل غربـی افریقـا مـرز مشـترک دارد؛‬ ‫یکـه نیروهـای فرانسـوی بـا نـام «نیـروی برخـان»‬ ‫جای ‬ ‫در ان مسـتقر هسـتند‪ .‬طبـق مطالعـه اخیـر منتشر شـده‬ ‫توسـط مرکـز مطالعـات وحـدت عربـی باعنـوان عوامـل‬ ‫تعیین کننـده و مسـائل رقابـت فرانسـه و ایتالیـا در لیبـی‪،‬‬ ‫روابـط فرانسـه و ایتالیـا پـس از سـرنگونی معمـر قذافـی در‬ ‫سـال ‪ 2011‬شـاهد رقابت سیاسـی چشـمگیری بر سـر لیبی‬ ‫بـود و تضـاد منافـع ان هـا سـر مناسـب ترین راه حـل بحران‬ ‫لیبـی منعکـس شـد‪ .‬ایـن مطالعـه نشـان داد کـه اختلاف‬ ‫امنیتـی برجسـته ترین مـورد تعـارض بیـن دو کشـور‬ ‫اسـت‪ .‬دیـدگاه فرانسـه بر اسـاس اولویـت امنیـت منطقـه‬ ‫سـاحلی و جلوگیـری از انتقـال سلاح از مرزهـای لیبـی‬ ‫یسـت کـه منافـع فرانسـه را در افریقـا هـدف‬ ‫بـه گروه های ‬ ‫یکـه چشـم انداز امنیتـی ایتالیـا بـر‬ ‫قـرار می دهنـد؛ در حال ‬ ‫جلوگیـری از عبـور مهاجـران از مدیترانـه به سـواحل ایتالیا‬ ‫متمرکـز اسـت‪.‬‬ ‫کارلوس البرتو دا کوستا‬ ‫تلنگر‬ ‫‪ ۱۷‬جـوالی؛ سـالگرد تصویـب «اساسـنامه ُرم» یـا معاهده موسـس‬ ‫دیوان کیفری بین المللی (‪« ،)ICC‬روز جهانی عدالت بین المللی»‬ ‫نام گـذاری شـده و فرصتـی بـرای اندیشـیدن پیرامـون رفع تبعیض‬ ‫و بی عدالتـی روزافـزون در جهـان اسـت‪ .‬دیوان کیفری بین المللی‬ ‫(‪ )ICC‬بـا هـدف مقابلـه بـا بی کیفرمانـی و تحقـق عدالـت جهانـی‬ ‫تاسـیس شـد تـا عاملان جنایـات جنگـی‪ ،‬جنایـت علیـه بشـریت‪،‬‬ ‫نسل کشـی و جنایـت تجـاوز را فـارغ از سـمت سیاسـی ان هـا‬ ‫در دولت هـای مختلـف و بی توجـه بـه مقولـه مصونیت هـای‬ ‫سیاسـی مقامـات؛ پـای میـز محا کمـه کشـانده و مجـازات کنـد‪.‬‬ ‫گرچـه «عدالـت»‪ ،‬مفهومـی پیچیـده و دشـوار دارد و فالسـفه بـزرگ‬ ‫جهـان در تبییـن ان‪ ،‬نظـرات گونا گونـی را مطـرح کرده انـد؛ امـا‬ ‫پذیـرش حداقلـی ان در عرصـه بین المللـی و رفـع تبعیض هـا و‬ ‫یسـت‪ .‬به رغـم تاسـیس ایـن‬ ‫نابرابری هـای اشـکار ارمانـی همگان ‬ ‫محکمـه جهانـی؛ متاسـفانه به دلیـل نـوع نگاه تبعیض امیـز برخی‬ ‫جوامـع غربـی؛ به ویـژه امریـکا نسـبت بـه دیـوان و توسـل بـه برخـی‬ ‫مـواد اساسـنامه ماننـد مـاده ‪ ۹۸‬کـه بـا انعقـاد موافقت نامه هـای‬ ‫دوجانبـه مصونیت منجر به سـلب ابتکارعمل ایـن دادگاه کیفری‬ ‫بین المللـی درمواجهه بـا جنایـات ارتکابـی بین المللـی شـده یـا‬ ‫ً‬ ‫خواهنـد شـد‪ ،‬در کنـار رسـیدگی بـه پرونده هایـی کـه عمدتا سـران‬ ‫کشـورهای افریقایـی و ضعیـف را موردهـدف قـرار داده ‪ ،‬نوعـی‬ ‫بی اعتمـادی و یـاس را در تحقـق عدالت بین المللـی از نوع کیفری‬ ‫ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬ا کنـون در سـالروز تاسـیس دیـوان بایـد از خـود‬ ‫پرسید‪ :‬ایا ارمان عدالت خواهی از رهگذر این نهاد جهانی محقق‬ ‫شـده اسـت؛ یـا تبعیـض و اسـتانداردهای دوگانـه بـر ایـن دیـوان‬ ‫نیـز سـایه گسـترانیده اسـت؟ «هیـچ مجرمی نبایـد بدون مجـازات‬ ‫یسـت‬ ‫باقـی بمانـد» (‪)Nullum Crimen Sine Pœna‬؛ ایـن عبارت ‬ ‫کـه دیـوان دائمـی بین المللـی دادگسـتری در ‪ ۴‬دسـامبر ‪ ۱۹۳۵‬در‬ ‫نظریـه مشـورتی خـود در قضیـه ارای قانونـی دانزیـگ‪ ،‬در مقـام‬ ‫دفـاع جامعـه در برابـر مجـرم بیـان داشـت و بعدهـا در قالـب یـک‬ ‫اصل ازسـوی کمیسـیون حقوق بین الملل سـازمان ملل در سـال‬ ‫‪ ۱۹۵۰‬باصراحت بیشـتری مطرح شـد‪ .‬تاسـیس دیوان بین المللی‬ ‫یگـردد که پس از جنگ جهانـی اول و‬ ‫کیفـری‪ ،‬بـه تالش هایـی بازم ‬ ‫مباحث مطروحه پیرامون محا کمه و مجازات جنایتکاران جهانی‬ ‫در چهارچـوب معاهـده ورسـای ‪ ۱۹۱۹‬اغـاز شـد‪ .‬پـس از جنـگ‬ ‫جهانـی دوم‪ ،‬اندیشـه یـک دیوان بین المللـی با صالحیت کیفری‬ ‫ً‬ ‫مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو به منظور رسیدگی‬ ‫بـه جنایـات سـران و فرماندهـان نظامـی المـان و ژاپـن تاسـیس‬ ‫شـدند‪ .‬به دنبـال جنایـات ارتکابـی در سـال های ‪ ۱۹۹۱‬تـا ‪ ۱۹۹۴‬در‬ ‫رواندا و بوسـنی و هرزگوین‪ ،‬شـورای امنیت سـازمان ملل مبادرت‬ ‫بـه تاسـیس دو دادگاه اختصاصـی بین المللی کیفـری کـرد‪ :‬دادگاه‬ ‫یوگسلاوی و دادگاه روانـدا‪ .‬سـرانجام در سـال ‪ ۱۹۹۶‬کمیسـیون‬ ‫حقـوق بین الملـل طـرح تاسـیس دیـوان کیفـری بین المللـی را‬ ‫تکمیـل کـرد و بـه مجمـع عمومـی ارسـال داشـت‪ .‬اساسـنامه ُرم‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۹۸‬تصویـب و در سـال ‪ ۲۰۰۲‬بـا رسـیدن بـه حدنصـاب‬ ‫‪ ۶۰‬کشـور الزم االجـرا شـد‪ .‬صالحیـت دیـوان نسـبت بـه دولت هـا‬ ‫یسـت؛ یعنـی ا گـر دولتـی در رسـیدگی ناتـوان باشـد یـا مایل‬ ‫تکمیل ‬ ‫نباشد‪ ،‬دیوان صالحیت خواهد یافت‪ .‬عدم تمایل وقتی ست که‬ ‫دولتی به منظور نجات فرد از مسئولیت کیفری اقدام به محا کمه‬ ‫نکنـد یـا تاخیـر غیرموجهـی در محا کمـات مشـاهده شـود؛ ناتوانـی‬ ‫ً‬ ‫یسـت که سیسـتم قضائـی دولت هـا دراثر درگیری هـا کال یا‬ ‫نیز وقت ‬ ‫جزئـی سـقوط کرده باشـد‪ .‬دیـوان بین المللی کیفری در سـه مورد‬ ‫صالحیـت می یابـد‪ .1 :‬یک دولت عضو پرونده ای را بـه دادگاه اورد؛‬ ‫‪ .۲‬دادسـتان بـه ابتـکار خـود تحقیقاتـی را اغـاز کنـد و ‪ .۳‬شـورای‬ ‫امنیـت براسـاس بنـد ب مـاده ‪ ۱۳‬مـوردی را ارجـاع کند‪ .‬صالحیت‬ ‫موضوعـی دیـوان همان طورکـه بیـان شـد؛ رسـیدگی بـه جنایـات‬ ‫چهارگانـه نسل کشـی (ژنوسـاید)‪ ،‬جنایـات علیـه بشـریت‪ ،‬جنایات‬ ‫جنگـی و جنایـت تجـاوز بـوده و به لحـاظ صالحیـت زمانـی‪ ،‬دیـوان‬ ‫تنهـا درمـورد جرائمـی کـه بعـد از ‪( ۲۰۰۲‬تاریـخ الزم االجراشـدن‬ ‫اساسـنامه رم) به وقوع پیوسـته بنـد‪ ،‬صالحیـت دارد‪ .‬یکـی از‬ ‫مهم تریـن و بزرگ تریـن انتقاداتی کـه به دیوان کیفری بین المللی‬ ‫وارد می شود‪ ،‬حجم باالی پرونده های سران کشورهای افریقایی‬ ‫و البتـه جـای خالـی سـران رژیم صهیونیسـتی‪ ،‬فرماندهان نظامی‬ ‫ایـاالت متحـده و دیگـر کشـورهای قدرتمنـد اسـت! نمی تـوان‬ ‫سـاده انگارانه‪ ،‬جنایـات جهانـی را محـدود بـه سـران کشـورهای‬ ‫افریقایـی دانسـت و حجـم بـاالی پرونده هـای دیـوان را تصادفـی‬ ‫دانست‪ .‬تصمیم دیوان بین المللی کیفری مبنی بر اغاز تحقیقات‬ ‫دربـاره جرائـم احتمالـی ر خ داده از اول مـی ‪ ۲۰۰۳‬در افغانسـتان و‬ ‫نقـش سـربازان امریکایـی حاضـر در افغانسـتان در این جنایـات‪ ،‬بـا‬ ‫تحریـم امریـکا در زمـان دونالـد ترامـپ (رئیس جمهـوری پیشـین‬ ‫ایـاالت متحـده امریـکا) مواجـه شـد تـا مهـر تائیـدی باشـد بـر‬ ‫انتقادات کارشناسـان بین المللی مبنی بر هراس دیوان از ورود به‬ ‫حریـم قدرت هـای بـزرگ‪ .‬این روزهـا کـه امریـکا در حال خار ج کـردن‬ ‫نیروهـای خـود از افغانسـتان اسـت‪ ،‬فرصتـی بـرای مـرور جنایـات‬ ‫بی شـمار سـربازان ایـن کشـور در افغانسـتان اسـت‪ .‬از زمـان حملـه‬ ‫امریـکا بـه افغانسـتان در سـال ‪ ۲۰۰۱‬تا کنـون‪ ،‬جامعـه بین المللـی‬ ‫شـاهد کشـتار غیرنظامیـان دراین کشـور طـی عملیـات متعـدد‬ ‫نیروهـای امریـکا بـوده اسـت‪ .‬سـوزاندن و ُمثله کـردن اجسـاد‬ ‫غیرنظامیـان و گرفتـن عکـس یـادگاری بـا ان هـا‪ ،‬ایجـاد زندان های‬ ‫مخفـی و حملـه بـه مجالـس عروسـی؛ تنهـا بخشـی از جنایـات‬ ‫نیروهای امریکایی در افغانستان است‪ .‬نیز این دیوان هرگز به جد‬ ‫و قاطعانـه سـران رژیـم اشـغالگر قـدس را به دلیـل ارتـکاب جنایـات‬ ‫متعـدد در فلسـطین مـورد تعقیـب قـرار نـداده اسـت‪ .‬در جریـان‬ ‫اخریـن حملـه رژیـم صهیونیسـتی بـه غـزه‪ ،‬دادسـتان کل دیـوان‬ ‫ً‬ ‫کیفری بین المللی صرفا با انتشار یک بیانی ه و بدون اتخاذ موضع‬ ‫قاطـع در برابـر جنایـات صهیونیسـت ها‪ ،‬بـا ابـراز نگرانـی نسـبت‬ ‫بـه حـوادث فلسـطین اشـغالی گفـت کـه با دقـت درگیری هـای‬ ‫اخیـر فلسـطین اشـغالی و امـکان ارتـکاب جنایـات جنگـی را‬ ‫بررسـی می کنـد! در چنیـن فضایـی‪ ،‬به رغـم فوایـد تاسـیس چنین‬ ‫محکمـه ای نمی تـوان انتظـار تحقـق عدالت جهانـی را داشـت‪ .‬روز‬ ‫جهانـی عدالـت بین المللـی‪ ،‬فرصتی برای اندیشـیدن دربـاره علل‬ ‫نا کارامـدی و نقـاط ضعـف و قـوت ایـن دادگاه بین المللی سـت‬ ‫تـا بتـوان بـا رفـع نواقـص ان‪ ،‬دنیـای امن تـری بـرای مـردم جهـان و‬ ‫جهانـی ناامـن بـرای دنیـای جنایتـکاران رقـم زد‪.‬‬ ‫پناه بردن نسل های جدید به «پادکست» در دوران قرنطینه‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫طبق مطالعه اخیر انجام شـده توسـط ‪Spotify‬‬ ‫(یک رسـانه جاری موسیقی‪ ،‬پادکست و ویدئو‬ ‫ً‬ ‫کـه رسـما در ‪ ۷‬ا کتبـر ‪ ۲۰۰۸‬راه انـدازی شـد و‬ ‫استکهلم‬ ‫نوپای ‪ Spotify AB‬در‬ ‫ِ‬ ‫توسط شرکت ِ‬ ‫سـوئد توسـعه یافـت‪ .‬اسـپاتیفای‪ ،‬مدیریـت‬ ‫حقـوق دیجیتـال و محتـوای محافظت شـده‬ ‫از ناشـران موزیـک و شـرکت های رسـانه ای را‬ ‫فراهـم می کنـد‪ .‬این مجموعـه‪ ،‬یـک سـرویس‬ ‫اساسی ان‪،‬‬ ‫فری میوم است؛ یعنی ویژگی های‬ ‫ِ‬ ‫به شـرط عدم حـذف تبلیغـات‪ ،‬رایـگان بـوده؛‬ ‫در حالی کـه ویژگی هـا و خدمـات مـازاد شـامل‬ ‫کیفیـت پخـش بهتـر‪ ،‬دانلودهـا و مـرور افالیـن‬ ‫موسیقی‪ ،‬از طریق پرداخت اشترا ک ارائه داده‬ ‫می شـود)؛ میـزان شـنیدن «پادکسـت» بیـن‬ ‫ طورکلـی حدود‬ ‫ل «ایگـرگ» و «زد» به‬ ‫هـردو نسـ ‬ ‫ِ‬ ‫‪300‬درصد افزایش یافته؛ و عمده کاربران‪ ،‬ان را‬ ‫ابـزاری مفیـد جهـت غلبـه بر تنهایی و اسـترس‬ ‫می داننـد‪ .‬نسـل «وای» یـا نسـل «ایگـرگ» کـه‬ ‫با عنـوان «هـزاره» (‪ Millennials‬یـا ‪)Generation Y‬‬ ‫نیـز شـناخته می شـود‪ ،‬بـه نسـلی می گوینـد کـه‬ ‫پـس از نسـل «ایکـس» زاده شـده اند‪ .‬برخـی‬ ‫دکـه تولـد ایـن نسـل‬ ‫صاحب نظـران بر این باورن ‬ ‫در جایـی در اواخـر دهـه ‪ ۱۹۷۰‬یـا اوایـل دهـه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬میلادی اغـاز شـده و در اوایـل دهـه ‪۲۰۰۰‬‬ ‫به پایان رسـید؛ که در ایران برابر با شـروع دهه‬ ‫‪ 60‬تـا اغـاز دهـه ‪ 80‬اسـت‪ .‬نسـل «زد» (‪)GenZ‬‬ ‫کـه به زبـان عامیانـه به عنـوان «زومرهـا» نیـز‬ ‫شـناخته می شـود؛ گروه دموگرافیک جانشـین‬ ‫نسـل «وای» اسـت‪ .‬محققـان و رسـانه های‬ ‫مشـهور‪ ،‬از اواسـط تـا اواخـر دهـه ‪ 1990‬میلادی‬ ‫را به عنوان شـروع سـال تولد و اوایل سـال ‪2010‬‬ ‫را به عنـوان پایـان سـال تولـد ان هـا اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ .‬بیشـتر اعضـای نسـل ‪ ،Z‬فرزنـدان‬ ‫نسـل ‪ X‬هسـتند‪« .‬پادکسـت» (‪ )Podcast‬یـا‬ ‫«پادپخـش» یـا «تدویـن صوتـی» نیـز انتشـار‬ ‫مجموعـه ای از پرونده هـای رسـانه دیجیتـال‬ ‫اسـت کـه توزیـع ان در اینترنـت و بـا اسـتفاده‬ ‫از خـورا ک صـورت می گیـرد کـه توسـط کاربـران‬ ‫ً‬ ‫معمـوال بـر روی یـک پخش کننـده موسـیقی‬ ‫دیجیتـال قابل دریافـت و پخـش اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫روش ارائـه محتـوا‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۰۴‬محبوبیـت و‬ ‫گسترش یافت؛ و گاه به ان «رادیوی اینترنتی»‬ ‫هم می گویند‪ .‬بااین توضیحـات کوتاه می توان‬ ‫درک بهتـری از گـزارش امـروز داشـت کـه نشـان‬ ‫می دهـد میـزان اسـتفاده از پادکسـت ها‬ ‫دراین نسـل ها چگونـه بوده‪ .‬طبق ایـن گزارش‬ ‫از قدیـم گفته انـد؛ «از تـو حرکـت‪ ،‬از خـدا برکـت» و «انچـه خوبـان همـه دارنـد‪،‬‬ ‫تـو تنهـا داری»؛ دو مصرعـی کـه صد درصـد حـال وروز مـا ایرانیـان اسـت کـه‬ ‫عمـل بـه ان می توانـد ایـران سـرفراز را در ایـن کـره خا کی به عرش برسـاند؛ زیرا‬ ‫تمـام مواهـب الهـی بـه کشـور و ملـت مـا ارزانـی شـده اسـت؛ امـا هیـچ گاه قـدر‬ ‫ان را ندانسته ایم؛ بااینکه مردم مسلمان و ازخودگذشته کشورمان‪ ،‬همیشه‬ ‫شـکرگزار حضـرت باری تعالـی بـوده و شـکرش را واجـب می داننـد؛ و ایـن‬ ‫موضوعی سـت کـه تمـام ایرانیـان حتـی ایرانیـان غیرمسـلمان کـه پیـرو ادیان‬ ‫الهـی هسـتند و در کشـور مـا به دنیـا امـده‪ ،‬رشـد کـرد ه و پـرورش یافته انـد‪ ،‬نیـز‬ ‫شـکرگزاری بـرای نعمـات خداوندی را همیشـه ملحوظ و محفـوظ می دارند‪.‬‬ ‫خداوند متعال ان قدر به کشور ما نعمت عطا کرده است که حساب و کالم‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫از شـمارش ان قاصـر اسـت‪ .‬یکـی از ایـن مواهـب‪ ،‬انـرژی خورشید ‬ ‫در ‪ 90‬درصـد از خـا ک کشـور عزیـز مـا‪ ،‬از صبحگاهـان شـاهد طلـوع و حضـور‬ ‫یکـه در‬ ‫خورشـید عالم تـاب هسـتیم؛ امـا قـدر ان را هنـوز نمی دانیـم؛ در حال ‬ ‫شـمال کشـور بـاران داریـم‪ ،‬در مرکـز‪ ،‬شـرق‪ ،‬غـرب و جنـوب ایـران‪ ،‬خورشـید‬ ‫سـوزان ر خ نمایی می کند که در ‪ 50‬سـال اخیر‪ ،‬در کشـورهای پیشـرفته از این‬ ‫منبـع انـرژی خـدادادی‪ ،‬میلیاردها مـگاوات بـرق تولیـد کرده انـد و می کننـد؛‬ ‫حـال سـوال این اسـت که چـرا در کشـور مـا بـه ان وقعـی ننهاده انـد؟ براسـاس‬ ‫امارهای منتشره‪ ،‬میزان افتاب در کشور ما ‪ 61‬برابر میزان ان در المان است؛‬ ‫امـا چـرا المـان جنـگ زده در پنج دهه اخیر‪ ،‬بیش از سـه چهارم انرژی موردنیاز‬ ‫خود را از خورشید می گیرد؛ اما ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟ در حال حاضر‬ ‫به نـدرت در المـان خودرویـی یافـت می شـود کـه سـوخت ان از بنزیـن تامیـن‬ ‫ً‬ ‫شـود؛ بلکه انرژی به حرکت دراوردن ماشـین ها‪ ،‬حتما برقی سـت و این برق از‬ ‫همیـن افتـاب عالم تـاب تهیـه می شـود؛ امـا چـرا مـا نمی توانیـم یـا اراده داریم‪،‬‬ ‫امـا اراده خـود را در راه هـدف بـه کار نمی گیریـم؟ اینجاسـت کـه بـه یـاد ایـن‬ ‫واقعیـت تلـخ می افتیـم کـه درطـول سـال در تهـران فقـط ‪ 71‬روز هـوای پـا ک‬ ‫داشته ایم! حال ا گر کارخانه های صنعتی موجود در المان را با کارخانه های‬ ‫موجـود در کشـورمان مقایسـه کنیـم‪ ،‬نتیجـه ای می گیریـم کـه برایمـان نا گـوار‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬ایـا ایمـان بـه کشـور و نظـام و اب وخـا ک در المـان بیشـتر اسـت‬ ‫یـا در کشـور خودمـان؟ به یقیـن درمـورد چهـار خصیصـه درنظر گرفته شـده‪،‬‬ ‫سـهم المانی هـا نسـبت بـه مـا ایرانی هـا بسـیار کمتـر اسـت‪ .‬پـس اختلاف در‬ ‫اراده به کارگیری ست که اراده المانی ها بیشتر بوده است و ما از حیث اراده یا‬ ‫همـان حرکـت بسـیار کندتـر از المانی ها خواهیم بود؛ یعنی مـا باوجود اعتقاد‬ ‫راسـخ بـه فـراز «از تـو حرکـت‪ ،‬از خـدا برکـت»‪ ،‬درزمینـه «حرکت» بسـیار عقب تر‬ ‫از جوامـع پیشـرفته هسـتیم‪ .‬این فرضیه مـن برمی گردد بـه خودروهای برقی‬ ‫و خودروهـای بنزینـی کـه حتی شـهرداری تهران برای مشـخص کردن افرادی‬ ‫کـه اسـتحقاق دریافـت مجـوز ورود بـه محـدوده طـرح ترافیـک را دارنـد‪ ،‬بـه‬ ‫ماشـین های برقـی مجـوز نمی دهـد! بنابرایـن مـا حتـی انـرژی پیشـرفته تر‬ ‫را قبـول نداریـم‪ .‬ا گـر همیـن امـروز دولتمـردان مـا اراده و روی انرژی هـای‬ ‫تجزیه پذیر سـرمایه گذاری کنند‪ ،‬برای ‪ 10‬سـال اینده‪ ،‬قطعی برق‪ ،‬قطعی اب‪،‬‬ ‫الودگـی هـوای کالن شـهرها را نخواهیـم داشـت؛ چرا کـه در حال حاضـر هـوای‬ ‫شـهرهای المان‪ ،‬در مقایسـه با شـهرهای کشـورمان‪ ،‬سـطح هوای نامناسـب‬ ‫کمتـری در ان هـا دیـده می شـود‪ .‬در پایـان بایـد گفـت؛ ا گـر مـا مجهـز بـه انـرژی‬ ‫خورشـیدی شـویم‪ ،‬حداقـل بـرای ‪ 80‬درصـد شـهرهای ایـران‪ ،‬احتیاجـی بـه‬ ‫نفـت و بنزیـن نخواهیـم داشـت؛ درنتیجـه عالوه بـر صرفه جویـی از نظـر پولـی‪،‬‬ ‫نفـت مـا بـرای صدها سـال دیگـر ذخیـره شـده و زمانی کـه بعضـی از کشـورهای‬ ‫صادرکننده نفت نتوانند نفت را اسـتخراج و صادر کنند‪ ،‬نسـل های بعد از ما‬ ‫از ان به خوبـی اسـتفاده خواهنـد کـرد‪ .‬ان شـاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫امکان انتخاب چند مدرسه برای ثبت نام‬ ‫شو پـرورش تا کیـد کـرد کـه دربـاره ثبت نـام دانش امـوزان هیـچ‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫خانـواده ای نگـران نباشـد؛ بـرای تمـام دانش امـوزان تمهیـدات صـورت‬ ‫گرفتـه اسـت و در سـامانه‪ ،‬امـکان انتخـاب چنـد مدرسـه وجـود دارد‪.‬‬ ‫به گـزارش پانـا؛ محسـن حاجی میرزایـی دربـاره افزایـش ظرفیـت حد نصـاب‬ ‫مـدارس و اینکـه چـرا در برخـی مناطـق امـکان ثبت نـام در مـدارس محـدوده‬ ‫سـکونت هـر دانش امـوز وجـود نـدارد و مدیـران ایـن دانش امـوزان را ثبت نـام‬ ‫نمی کننـد؟ افـزود‪« :‬ظرفیـت مـدارس تعییـن شـده اسـت؛ امسـال به دلیـل‬ ‫لو تصـرف باالتـر از ظرفیـت بـه حداقل‬ ‫الکترونیکی بـودن ثبت نـام امـکان دخ ‬ ‫رسـیده و افزایـش ظرفیـت مدرسـه فقـط در شرایطی سـت که تعـداد کالس‬ ‫وجـود داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫قاچاق دومیلیارد دالری پوشا ک‬ ‫مدیرعامـل مجموعـه نمایشـگاهی شـهر افتـاب با بیان اینکـه بر اسـاس امـار؛‬ ‫سـاالنه نزدیـک بـه دومیلیـارد دالر پوشـا ک به صـورت قاچـاق بـه کشـور وارد‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬این میـزان نـه منابـع گمرکی و نه مالیاتـی دارنـد؛ و درامدی‬ ‫بـه جیـب مـردم و دولـت نمـی رود»‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ محمـد رئـوف قـادری‬ ‫افـزود‪« :‬نزدیـک ‪18‬مـاه رکـود تحمیلـی بـر فعالیت هـای اقتصـادی؛ از جملـه‬ ‫نمایشـگاه ها به دلیـل بحـران کرونـا‪ ،‬سـایه انداختـه اسـت‪ .‬امیدواریـم زمینـه‬ ‫فعالیت هـای اقتصـادی و نمایشـگاهی در کشـور فراهـم شـود کـه البتـه‬ ‫این مهـم‪ ،‬نیـاز بـه حمایت هـای دولـت و بخـش خصوصـی دارد»‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۱۰‬میلیون نفر در صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫خودیاری‬ ‫تجربهمعنوی‬ ‫درمانجایگزین‬ ‫نسل ‪Y‬‬ ‫کـه نتایـج ان در تاریـخ ‪ 17‬جـوالی ‪ 2021‬در‬ ‫‪ Forbes India‬منتشـر شـده؛ ‪84‬درصـد از گـروه‬ ‫ل ایگرگ) برای کاهش‬ ‫سنی ‪ 26‬تا ‪40‬سال (نس ‬ ‫سـطح اسـترس خود؛ و ‪79‬درصد از گروه سـنی‬ ‫ل زد) بـرای بهبـود و افزایش‬ ‫‪ 15‬تـا ‪25‬سـال (نسـ ‬ ‫سـطح سلامتی خـود‪ ،‬بـه پادکسـت گـوش‬ ‫ن رشـد بـرای هردوگـروه‪ ،‬در‬ ‫می دهنـد‪ .‬بیشـتری ‬ ‫سالمت روان‬ ‫نسل ‪Z‬‬ ‫بـاور بـه «تاثیرات مثبت این رسـانه های صوتی‬ ‫بر سالمت روان» بوده است که پاندمی کرونا و‬ ‫محدودیت های ناشـی از اعمال قرنطینه های‬ ‫طوالنـی‪ ،‬در ان نقـش داشـته‪ .‬میـزان افزایـش‬ ‫سـایر عللـی که نسـل جـوان جوامع را ب هسـمت‬ ‫پادکسـت ها کشـانده نیز در اینفوگرافیک امروز‪،‬‬ ‫عنـوان شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور‪:‬‬ ‫نیازمند سامانه زنده و پویای پدافند غیرعامل هستیم‬ ‫جلسـه کمیتـه پدافنـد غیرعامـل بنیـاد مسـتضعفان‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫سـردار غالمرضـا جاللـی (رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور)‬ ‫و پرویـز فتـاح (رئیـس بنیـاد مسـتضعفان) و جمعـی از مسـئوالن‬ ‫هـر دو سـازمان برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی پدافنـد‬ ‫غیرعامـل؛ سـردار جاللـی بااشـاره به اینکه مبـدع و مطالب هگـر اصلـی‬ ‫مباحـث مربـوط بـه پدافند غیرعامل در کشـور‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬هـرروز کـه می گـذرد‪ ،‬بـر اهمیـت پدافنـد غیرعامل‬ ‫افـزوده می شـود‪ .‬ایـن اتفـاق بـه دو دلیـل رخ داده‪ :‬اول‪ ،‬افزایـش‬ ‫سـطح دشـمنی دشـمنان؛ و دلیل دوم‪ ،‬افزایش و توسعه داشته ها‬ ‫و دارایی هـای ماسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه در پدافنـد غیرعامـل‬ ‫مـا بـا چنـد مولفـه اصلـی و اساسـی روبـه رو هسـتیم‪ ،‬توضیـح داد‪:‬‬ ‫«دارایی ها و زیرسـاخت ها‪ ،‬اسـیب پذیری ها‪ ،‬تهدیدات و اثر تهدید‬ ‫بـر اسـیب پذیری و پیامدهـای احتمالـی ناشـی ازان‪ ،‬مولفـه اصلی و‬ ‫اساسیپدافندغیرعاملهستند»‪.‬رئیسسازمانپدافندغیرعامل‬ ‫کشور بابیان اینکه در حوزه دارایی ها و زیرساخت ها‪ ،‬به دلیل تحول‬ ‫فناورانـه‪ ،‬درحال تغییـر جنـس دارایی هایمـان هسـتیم‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«پـول‪ ،‬نمونـه بـارز این مسـئله اسـت کـه زمانـی‪ ،‬به صـورت فیزیکـی‬ ‫ً‬ ‫ل بـه یـک دارایـی دیجیتـال اسـت‪ .‬مسـلما‬ ‫بـود کـه درحال تبدیـ ‬ ‫صیانـت از ایـن دارایـی‪ ،‬الزامـات خـاص خـود را دارد»‪ .‬سـردار جاللی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬هم زمـان بـا رشـد و توسـعه فنـاوری‪ ،‬مـا بـا تهدیداتـی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مواجهیـم کـه در ذات فنـاوری نهادینـه شـده؛ بنابرایـن‪ ،‬بایـد راه‬ ‫اشـراف دشـمن ازاین طریـق را مسـدود کـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫متاسـفانه نظام قانون گذاری کشـور ما متناسـب با سـرعت فناوری‬ ‫شـکل نگرفتـه و شـاهد عقب افتادگـی دراین زمینه ایـم‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«رفـع اسـیب پذیری ها نیازمنـد راهبردهـای نویـن و بـه روز اسـت و‬ ‫روش های قدیمی دیگر در برابر تهدیدات نوین و پیچیده پاسخگو‬ ‫نیسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور بابیان اینکـه‬ ‫نکتـه دیگـر توجـه بـه اسیب پذیری هاسـت‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬منظـور‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه اتفاقـا‬ ‫از اسـیب پذیری ها‪ ،‬ضعف هـا و مشـکالت داخل ‬ ‫دشمن هم تهدیداتش را ازطریق همین اسیب پذیری ها عملیاتی‬ ‫می کند»‪ .‬سردار جاللی بابیان اینکه تهدیدات در دو حوزه طبیعی و‬ ‫انسان سـاخت تقسیم بندی می شـوند‪ ،‬افزود‪« :‬در حوزه تهدیدات‬ ‫طبیعی‪ ،‬مانند سیل‪ ،‬زلزله و ‪ ...‬ماهیت تهدید همواره ثابت است؛‬ ‫ولی در تهدیدات عامدانه‪ ،‬به دلیل وجود دو مولفه فناوری و انسان‬ ‫کـه هـر دو پویـا و سـیال هسـتند‪ ،‬جنـس تهدیـدات هـم به شـدت‬ ‫یسـت کـه پدافنـد غیرعامـل متناسـب‬ ‫درحال تغییـر اسـت و ضرور ‬ ‫بـا ایـن سـطح تغییـر‪ ،‬بـه روز باشـد»‪ .‬سـردار جاللـی بابیان اینکـه‬ ‫درمواجهه بـا تهدیـدات‪ ،‬نیازمنـد سـامانه زنـده و پویـای پدافنـد‬ ‫غیرعامـل هسـتیم‪ ،‬تصریح کـرد‪« :‬سـازمان پدافند غیرعامل کشـور‬ ‫یبـر پدافنـد‬ ‫دراین حـوزه در ‪ ۱۰‬گرایـش تخصصـی‪ ،‬رویکردهـای مبتن ‬ ‫غیرعامـل را طراحـی کـرده و تلاش دارد اشـراف زیرسـاختی دشـمن‬ ‫را به حداقـل ممکـن برسـاند»‪ .‬وی بابیان اینکـه انتظـار سـازمان‬ ‫پدافنـد غیرعامـل کشـور از بنیـاد مسـتضعفان به عنـوان یـک نهـاد‬ ‫زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری این است که متفاوت از سایر‬ ‫دسـتگاه اجرایـی و دولتـی درعمـل بـه الزامـات و مالحظـات پدافنـد‬ ‫غیرعامـل اقـدام کنـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬امسـال‪ ،‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫ماموریت هـای مـا در حـوزه زیرسـاخت های حیاتـی این اسـت که‬ ‫اجـازه ندهیـم از فناوری هـای وابسـته به دشـمن؛ به ویژه امریکایی‬ ‫در زیرسـاخت های حیاتـی اسـتفاده شـود»‪.‬‬ ‫میثـم فدایـی گفـت‪« :‬در حال حاضـر ‪ ۳۰۰‬صنـدوق سـرمایه گذاری در‬ ‫بـورس حضـور دارنـد کـه ارزش روز ان هـا بیـش از ‪ ۵۱۳‬هزار میلیارد تومـان‬ ‫شـده و ‪ ۱۰‬میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفـر سـرمایه گذار در این صندوق هـا حضـور‬ ‫دارنـد کـه در واقـع روش سـرمایه گذاری غیر مسـتقیم را برگزیده انـد‪.‬‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار میلیارد تومان از صندوق ها شـامل صندوق با درامد ثابت هسـتند‪.‬‬ ‫نیـز ‪ ۸۷‬هزار میلیارد تومـان ارزش صندوق هـای بازارگـردان در بـورس اسـت‬ ‫کـه بـرای نقدشـدن سـهام فعالیـت دارنـد و ‪ ۵۶‬هزار میلیارد تومـان ارزش‬ ‫صندوق هـای سهامی سـت»‪ .‬به گـزارش انـا؛ مدیـر نظـارت بـر نهادهـای مالـی‬ ‫سـازمان بـورس گفـت‪« :‬در صنـدوق درامـد ثابـت ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومـان‬ ‫سـهام وجـود دارد‪ ۱۵۰ .‬هزار میلیارد تومـان سـپرده های شـبکه بانکـی در‬ ‫صندوق هـای بـا درامـد ثابـت وجـود دارد»‪.‬‬ ‫ورود هفتمین محمول ه وا کسن‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر‪ ،‬از ورود هفتمین محمول ه وا کسن کرونا به کشور‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ کریـم همتـی گفـت‪« :‬هفتمیـن محمولـ ه وا کسـن‬ ‫تهیه شـده توسـط جمعیـت هالل احمـر در فـرودگاه امـام بـرای توزیع سـریع و‬ ‫سرتاسـری در اختیار وزارت بهداشـت قرار گرفت‪ .‬در این مرحله یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۳۱‬هزار و ‪ ُ ۶۰۰‬دز وا کسـن به کشـور وارد شـد؛ با ورود این محموله که تا کنون‬ ‫ً‬ ‫‪۱۷۴‬هـزار و‬ ‫توسـط ‪ ۹‬پـرواز بـه کشـور منتقـل شـده مجموعـا هشـت میلیون و ‬ ‫‪ ُ ۴۰۰‬دز وا کسـن وارد کشـور شـده اسـت‪ .‬جمعیت هالل احمر در تالش اسـت با‬ ‫همـکاران سـایر دسـتگاه ها و شـرکای بین المللـی در امـر تهیـه و انتقـال‬ ‫کمـک‬ ‫ِ‬ ‫وا کسـن به داخل کشـور همچون گذشـته فعالیت داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫عرضه اقالم ارایشی و بهداشتی در داروخانه ها‬ ‫بدون نیاز به پروانه کسب جدا گانه‬ ‫رئیـس سـازمان غـذا و دارو با اشـاره به عـدم لـزوم اخـذ پروانـه کسـب‬ ‫جدا گانـه به منظـور عرضـه اقلام ارایشـی و بهداشـتی در داروخانه هـا‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«داروخانه هـا به عنـوان یـک موسسـه پزشـکی و داشـتن قانـون خـاص‪،‬‬ ‫مشـمول کسـب مجـوز جدا گانـه از اتحادیه هـای صنفـی نیسـتند»‪ .‬به گزارش‬ ‫دانشـجو؛ محمدرضـا شانه سـاز با اشـاره به موضوع ادعـای اتاق اصنـاف ایران‬ ‫مبنی بـر ضـرورت اخـذ پروانـه کسـب از اتحادیه به منظور توزیع و فـروش اقالم‬ ‫ارایشـی و بهداشـتی در داروخانه هـا‪ ،‬افـزود‪« :‬این موضـوع در کمیتـه هیئـت‬ ‫بو کار مطـرح و مراتب از معاونت حقوقی‬ ‫مقررات زدایـی و بهبـود محیط کسـ ‬ ‫ریاسـت جمهوری اسـتعالم شـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫گالری‬ ‫همراه با پرستو اقبالی پور؛ هنرمند پتینه کار‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫«پتینـه» نامی سـت کـه بـر روی حالـت سـبز رنگ خوردگـی‪،‬‬ ‫کهنگـی و زنگ زدگـی بـر روی فلـز مـس یـا سـایر فلـزات‪،‬‬ ‫چـوب یـا سـنگ می گذارنـد‪« .‬پتینـه کاری» را می تـوان یکـی‬ ‫از تکنیک هـای نقاشـی دانسـت؛ هنـری کـه حالت هـای‬ ‫کهنگـی و خوردگـی را به کمـک رنگ هـای متنـوع و‬ ‫تکنیک هـای خـاص بـر روی اشـیای مختلـف شبیه سـازی‬ ‫و خلـق می کنـد‪ .‬اسـتفاده از تکنیـک پتینـه کاری‪ ،‬جلـوه‬ ‫بصـری بسـیاری دارد و اغلـب توجـه همـه را بـه خـود جلـب‬ ‫می کنـد؛ امـا کاربردهـای ان در واقـع‪ ،‬فراتـر از ذهـن ماسـت‪.‬‬ ‫نقاشـی روی اشـیاء و لـوازم منـزل‪ ،‬از دیگـر کارهایی سـت‬ ‫کـه می تـوان بـرای نـو یـا متمایز کـردن وسـایل قدیمـی و‬ ‫کهنـه انجـام داد‪ .‬نقاشـی روی چـوب و هر نـوع مصنوعـات‬ ‫یسـت کـه این روزهـا بسـیار مورد توجـه‬ ‫چوبـی؛ از هنرهای ‬ ‫قـرار گرفتـه و عالقه منـدان بسـیاری را بـه خـود جلـب کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬تکنیـک نقاشـی روی هر نـوع وسـیله دکوراتیـو‪،‬‬ ‫طیـف وسـیعی دارد کـه این تکنیک ها به اشـکالی متفاوت‬ ‫به صـورت شـگفت اوری نقش افرینـی؛ و نظـر مخاطـب را بـه‬ ‫خـود جلـب می کنـد‪ .‬در این میـان‪ ،‬اسـتادانی نیـز هسـتند‬ ‫کـه باعـث شـگفتی می شـوند؛ ازجملـه «پرسـتو اقبالی پـور»‬ ‫کـه ‪ 26‬اسـفندماه ‪ 1362‬در ارا ک چشـم بـه دنیـا گشـود‬ ‫و در سـال ‪ 1385‬هنرهـای پتینـه کاری‪ ،‬نقاشـی سـرعتی‪،‬‬ ‫سـیاه قلم و ابرنـگ را پیـش اسـتاد ملیحـه کیانیـان (خواهـر‬ ‫رضـا کیانیـان) اغـاز و پـس طـی دوره هایـی در داخـل و‬ ‫خار ج ازکشـور‪ ،‬به مرحله اسـتادی رسید‪ .‬او فار غ التحصیل‬ ‫رشـته کارشناسـی معمـاری از دانشـگاه هنرهـای زیبـا‬ ‫دانشـگاه تهـران اسـت‪ .‬در کارنامـه هنـری او‪ ،‬برگـزاری‬ ‫چندیـن نمایشـگاه انفـرادی در ایـران؛ ازجملـه شـهرهای‬ ‫ارا ک در سـال ‪ ،1390‬تبریـز در سـال ‪ ،1394‬کرمانشـاه در‬ ‫سـال ‪ ،1396‬ابادان در سـال ‪ ،1397‬شـیراز در سـال ‪ 1397‬و‬ ‫مشهد در سال ‪1398‬؛ و در سطح بین المللی در شهرهای‬ ‫ناپـل و مونتـرا (ایتالیـا) در سـال ‪ ،2010‬نیکوزیـا (قبـرس)‬ ‫در سـال ‪ ،2012‬اسـتانبول (ترکیـه) در سـال ‪ ،2012‬لیـون‬ ‫(فرانسه) در سال ‪ ،2014‬ایروان (ارمنستان) در سال ‪،2016‬‬ ‫تفلیـس (گرجسـتان) و سـن پترزبورگ (روسـیه) در سـال‬ ‫‪ 2018‬بـ ه چشـم می خـورد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫�بووگی ووگی برادوی‬ ‫خیانت مردها روی ماه اثر می ذاره؛‬ ‫خسته‪ ،‬ضعیف و کدرش می کنه ‪!...‬‬ ‫صبا ایزدپناه‪ ،‬سهیل بابایی‪ ،‬پردیس‬ ‫ زار ع‪ ،‬علی زندی‪ ،‬نازنین صلح جو‪،‬‬ ‫بهزاد عبدی‪ ،‬نادر فالح‪ ،‬پریسا‬ ‫ محسنی‪ ،‬هانیه مقدم‪ ،‬بهار مجتهد‬ ‫و امیر حسینی؛ بازیگران این نمایش‬ ‫کارگردانی ارش سنجابی‬ ‫به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫هستند که تا ‪ 10‬مردادماه ساعت‪ 18‬در‬ ‫«عمارت نوفل لوشاتو»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2282‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه پایدار ایرانی؛ تنها مسیر پیش روی ما‬ ‫مهرداد ناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫هـر جامعـه ای بـرای تغییـر نیـاز بـه نـواوری‬ ‫و خالقیـت دارد‪ .‬ا گـر در مسـیر تکـرار و‬ ‫عادت هایمـان حرکـت کنیـم هرگـز هیچ چی ِـز‬ ‫نـو و قابل توجـه و شـایانی را نمی توانیـم بـه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫هسـتی اضافـه کنیـم‪ .‬ایـران کشور ‬ ‫درطول تاریـخ فراز و نشـیب های بسـیاری را طـی‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬کشـوری کـه ا گرچـه در منطقـه‬ ‫کـم اب قـرار گرفتـه و بـا خشک سـالی های زیـاد‬ ‫همـراه بـوده؛ امـا امکانـات و ظرفیت هـای بالقوه‬ ‫زیـادی را بـرای تغییـر در خـود داشـته اسـت‪.‬‬ ‫البتـه در ایـران به دلیـل قرار گرفتـن در موقعیـت‬ ‫ژئوپلیتیـک درطول تاریـخ‪ ،‬امنیـت اجتماعـی‬ ‫نیـز درمعرض خطـر بـوده و همین موضـوع باعث‬ ‫شـده تـا بسـیاری ازافراد نخبـه از ایـن جامعـه‬ ‫مهاجـرت کننـد؛ امـا واقعیـت این اسـت که‬ ‫قتـر بـه درون خـود بنگریـم‪ ،‬امـکان‬ ‫ا گـر عمی ‬ ‫تغییروتحـول بـرای مـا وجـود دارد‪ .‬در این مسـیر‬ ‫بایـد بـه دو نکتـه اساسـی توجـه کـرد‪ :‬اول انکـه‬ ‫بایـد مـدل زندگـی و نـوع ارتباطمـان بـا طبیعـت‬ ‫را تغییـر دهیـم و از اتلاف انـرژی و پتانسـیل های‬ ‫طبیعـی جلوگیـری به عمـل اوریـم‪ .‬نکتـه‬ ‫دوم اینکه بتوانیم از پتانسیل ها و ظرفیت هایی‬ ‫کـه در جهـان اطرافمـان وجـود دارد به خوبـی‬ ‫اسـتفاده کـرده و به سـوی جلـو پیـش رویـم‪.‬‬ ‫گفتـه می شـود که ایـران با جمعیـت ‪80‬میلیونی‬ ‫معـادل کشـور چیـن بـا جمعیـت یک میلیـارد‬ ‫و ‪390‬میلیونـی انـرژی مصـرف می کنـد‪ .‬مـا‬ ‫حتـی در مصـرف بـرق از اسـتانداردهای جهانـی‬ ‫بسـیارباالتر قـرار داریـم و در کشـاورزی نیـز هنـوز‬ ‫نتوانسـته ایم کشـاورزی سـنتی خـود را بـه یـک‬ ‫کشـاورزی صنعتـی و تجـاری تبدیـل کنیـم‪.‬‬ ‫براین مبنـا سـاالنه میلیون ها ُ تـن ضایعـات در‬ ‫کشـاورزی تولیـد می کنیـم‪ .‬همـه این هـا نشـان‬ ‫می دهـد کـه در مدیریـت و برنامه ریزی مـان بـا‬ ‫معضلات بسـیاری روبـه رو هسـتیم‪ .‬ا گـر ایـران‬ ‫بتوانـد پتانسـیل های خـود را شناسـایی کنـد‪،‬‬ ‫در ان صـورت مسـئله ای به نـام بیـکاری نبایـد‬ ‫در کشـور وجـود داشـته باشـد‪ .‬در کشـور المـان‬ ‫‪70‬هـزار فـراورده از طبیعـت تولیـد می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫یعنـی امـکان نوعـی مبادلـه انسـانی و دوسـتانه‬ ‫بـا طبیعـت کـه هـم بـرای انسـان و هـم بـرای‬ ‫طبیعـت مفیـد اسـت‪ .‬مـا در ایـران بـا وسـعت‬ ‫‪ 1.648.195‬هزارکیلومتر مربـع‪ 300 ،‬روز افتابـی‬ ‫غبـر بیـش از هشـت هزار گونـه گیاهـی‪ ،‬نیـروی‬ ‫بال ‬ ‫انسـانی جـوان و کارامـد‪ ،‬اقلیم هـای متفـاوت‬ ‫و ‪ ...‬را دارا هسـتیم کـه درصـورت اسـتفاده‬ ‫از ان هـا می توانیـم جهش هـای مناسـبی در‬ ‫توسـعه کشـور ایجـاد کنیـم؛ امـا الزم اسـت که از‬ ‫تفکـر خلاق درمواجهه بـا دنیـای پیرامونمـان‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده کنیـم؛ مثلا مـا سـاالنه هزاران ُ تـن‬ ‫یکـه‬ ‫پوسـت میوه جـات را دور می ریزیـم درحال ‬ ‫از ان هـا می تـوان درصـورت بازیافـت در صنایـع‬ ‫ً‬ ‫غذایـی اسـتفاده کـرد؛ مثلا گفتـه می شـود‬ ‫ا گـر بـرگ درختانـی کـه در ایـران وجـود دارد‬ ‫را شناسـایی کنیـم از ان هـا می تـوان هـزاران‬ ‫ترکیـب بـا مصـارف دارویی یـا غذایی ایجـاد کرد‪.‬‬ ‫یکی دیگـر از ایـن ظرفیت هـا می تواند اسـتفاده از‬ ‫گیاهان تاالبی درراسـتای توسـعه صنایع دستی‬ ‫باشـد کـه تا کنـون بـه ان توجـه نشـده اسـت‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬ا گـر بتـوان ظرفیت هـای طبیعـت را بـه‬ ‫بـازار و زندگـی مـردم پیونـد داد‪ ،‬در ان صـورت‬ ‫می تـوان تحولـی اساسـی در زندگـی ایجـاد‬ ‫کـرد‪ .‬گفتـه می شـود کـه ایـران ازنظـر موقعیـت‬ ‫جغرافیایـی درزمینـه رویـش گیاهـان دارویـی‬ ‫یکـی از بهتریـن کشـورهای جهـان به حسـاب‬ ‫می ایـد و درواقـع بیـش از ‪ 80‬درصـد گیاهـان‬ ‫دارویـی قابل مصـرف در جهـان‪ ،‬در ایـران‬ ‫یسـت‪ ،‬منتهـا ا گـر‬ ‫قابـل کشـت و بهره بردار ‬ ‫راهبردهـای مناسـبی بـرای تولیـد ان هـا فراهـم‬ ‫شـود و به گونه ای بتوان این محصوالت را تولید‬ ‫و در بازارهـای جهانـی ارائـه داد‪ .‬ا کنـون به دلیـل‬ ‫عدم شـناخت موقعیـت بازارهـای جهانـی‪،‬‬ ‫عدم اسـتفاده از بسـته بندی های مناسـب و‬ ‫نبود اطالعات الزم درزمینه گیاهان و بی رغبتی‬ ‫سـرمایه گذاران درزمینـه گیاهـان دارویـی‬ ‫باعـث شـده تـا امـکان اسـتفاده از این موضـوع‬ ‫فراهـم نشـود‪ .‬شـاید دراین زمینـه الزم اسـت که‬ ‫بـه شـکل گیری هسـته های کارافرینـی روی‬ ‫اوریـم‪ .‬کارافرینـان ا گـر بتواننـد بـا هوشـمندی در‬ ‫زمینه هایی که امکان سرمایه گذاری وجود دارد‬ ‫حاضر شوند‪ ،‬می توانند تاثیر مناسبی بر اقتصاد‬ ‫کشـور بگذارنـد‪ .‬مـا بایـد از دو عارضـه «اتـکا بـه‬ ‫نفـت» و «تا کیـد بیش ازحـد بر مدرک تحصیلی»‬ ‫عبـور کنیـم‪ .‬در دودهه اخیر بیش ازحد در کشـور‬ ‫افـراد لیسـانس‪ ،‬فوق لیسـانس و دکتـرا گرفتنـد؛‬ ‫امـا واقعیـت این اسـت که فار غ التحصیلان‬ ‫دانشـگاهی نتوانسـته اند به مـوازات ورود‬ ‫بـه دانشـگاه در بـازار کار موثـر باشـند؛ امـا ا گـر‬ ‫کشـور می توانسـت ب هسـمتی حرکـت کنـد تـا‬ ‫خوداشتغالی و استفاده از خالقیت در بازار کار را‬ ‫ترویـج دهد‪ ،‬در ان صورت شـاهد توانمندسـازی‬ ‫ن گونه هـا درمعـرض انقـراض قـرار‬ ‫بسـیاری از ایـ ‬ ‫گرفته انـد؛ امـا واقعیـت این اسـت که ا گـر طبیعـت‬ ‫را بشناسـیم امـکان اسـتفاده بهینـه و مناسـب‬ ‫از ان وجـود دارد‪ .‬هرگونـه دشـمنی بـا طبیعـت‬ ‫می توانـد زندگـی بشـر را بـا نابـودی مواجه سـازد؛‬ ‫امـا در توسـعه تا کیـد می شـود کـه هـر تغییـری‬ ‫بایـد در خدمـت منافع همه کنشـگران طبیعت‬ ‫قـرار گیـرد؛ نه فقـط انسـان ها‪ .‬نکتـه مهم تراینکه‬ ‫حتـی امکانـات رفاهـی و تکنولوژیـک نیـز بایـد‬ ‫در خدمـت و درراسـتای همگرایـی دوسـویه بـا‬ ‫ً‬ ‫طبیعـت شـکل گیـرد؛ مثلا ا گر قـرار اسـت اتوبان‬ ‫ایجـاد کنیـم‪ ،‬ایـن اتوبان هـا نبایـد بـا سلاخی‬ ‫محیـط زیسـت بـه نتیجـه و فرجـام برسـد‪.‬‬ ‫براین مبنـا؛ در نـگاه توسـعه پایـدار همـواره بـه‬ ‫تسـهیل تعامـل دوسـویه بیـن انسـان و طبیعـت‬ ‫توجـه می شـود‪ .‬در تعریـف توسـعه پایـدار گفتـه‬ ‫یسـت که نیازهای نسل حاضر‬ ‫می شـود فرایند ‬ ‫را بـدون به مخاطره انداختن توانایی نسـل های‬ ‫اینـده در تامیـن نیازهایشـان بـراورده سـازد‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬بایـد بدانیـم کـه توسـعه اقتصـادی را‬ ‫نمی تـوان بـدون درنظرگرفتـن پایـداری محیـط‬ ‫زیسـت و عدالـت بیـن انسـان و طبیعـت فراهـم‬ ‫کـرد‪ .‬مـا بایـد بـه کیفیـت زندگـی انسـان بـر روی‬ ‫کـره زمیـن توجـه کنیـم‪ .‬جامعـه ایـران می توانـد‬ ‫در مسـیر تحقـق زندگـی بهتـر و مطلـوب بـرای‬ ‫شـهروندانش حرکـت کنـد؛ ب هشـرط انکه درک‬ ‫عمیقـی از رعایـت پایداری زیسـت زمین فیزیکی‬ ‫و قواعـد بهر هبـرداری از منابـع فیزیکـی و زیسـتی‬ ‫را داشـته باشـد‪ .‬حفـظ منابـع طبیعـی از دو راه‬ ‫امکان پذیـر اسـت‪ .1 :‬کاهـش اسـتفاده از منابـع‬ ‫طبیعـی و زیرزمینـی و صرفه جویـی در مصـرف‬ ‫ان ‪ .2‬افزایـش بهـره وری در بهره گیـری از منابـع‬ ‫طبیعی‪ .‬بـرای اجرایی کردن راه حل اول نیازمند‬ ‫یـک اجمـاع همگانـی در سـطح محلـی و جهانی‬ ‫هسـتیم؛ یعنـی بایـد انسـان هایی را تربیـت‬ ‫کـرد کـه نگرشـی همـراه بـا حفـظ محیـط زیسـت‬ ‫داشـته باشـند و در رفتارهـا و مناسـبات روزمـره‬ ‫در دودهه اخیــر بیش ازحــد در کشــور افــراد لیســانس‪،‬‬ ‫فوق لیســانس و دکتــرا گرفتنــد؛ امــا واقعیــت این اســت که‬ ‫فار غ التحصیــان دانشــگاهی نتوانســته اند به مــوازات‬ ‫ورود بــه دانشــگاه در بــازار کار موثــر باشــند؛ امــا ا گــر کشــور‬ ‫می توانســت به ســمتی حرکــت کنــد تــا خوداشــتغالی‬ ‫و اســتفاده از خالقیــت در بــازار کار را ترویــج دهــد‪،‬‬ ‫نصــورت شــاهد توانمندســازی بیشــتری توســط عــده‬ ‫در ا ‬ ‫زیــادی از شــهروندان ایرانــی بودیــم‬ ‫بیشـتری توسـط عـده زیـادی از شـهروندان‬ ‫ایرانـی بودیـم‪ .‬به نظـر می رسـد کـه زمـان ان‬ ‫رسـیده اسـت تا به یک هوشـیاری عمیق درونی‬ ‫برسیم؛ یعنی طرح پرسشگری از خود و پذیرش‬ ‫این موضـوع کـه مـا نیـاز بـه تغییـرات اساسـی در‬ ‫یسـت‬ ‫نـوع زندگـی خـود داریـم‪ .‬ایـران کشور ‬ ‫کـه در ان عالو هبـر مـوارد اشاره شـده درزمینـه‬ ‫گونه هـای جانـوری نیـز بی نظیر و بی همتاسـت؛‬ ‫امـا در سـال های اخیـر به دلیـل یک سـونگری‬ ‫خـود بـه این مهـم توجـه کننـد کـه فراهـم اوردن‬ ‫موجبـات توسـعه نیازمنـد کاهـش اسـتفاده‬ ‫یسـت کـه این امـر نیازمنـد‬ ‫از منابـع طبیع ‬ ‫شـکل گیری نوعی سـرمایه اجتماعی درراسـتای‬ ‫یسـت‪ .‬ازسـویی‪ ،‬پیش نیـاز‬ ‫زیست محیط ‬ ‫افزایـش بهـره وری از منابـع طبیعـی‪ ،‬گسـترش‬ ‫تکنولـوژی پـا ک اسـت‪ .‬ا گرچـه عـده ای ممکـن‬ ‫اسـت عقیـده داشـته باشـند کـه ناپایداری هـای‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ امـا مطمئنـا بـا‬ ‫کنونـی نتیجـه تکنولوژ ‬ ‫بازگشـت بـه گذشـته و کنار گذاشـتن تکنولـوژی‬ ‫نمی توان به نیازهای فزاینده نسل کنونی پاسخ‬ ‫داد‪ .‬در اینجـا الزم اسـت تعریـف از تکنولـوژی را‬ ‫تغییـر داده و بـه تعابیـر جدیـد ان بپردازیـم‪ .‬در‬ ‫تعابیر جدید می شـود این گونه گفت که امکانی‬ ‫را فراهـم سـازیم کـه کارایـی دسـتگاه ها و منابـع‬ ‫تولیـدی افزایـش یابـد و راه حل هـای جدیـدی‬ ‫بـرای پاسـخ بـه نیازهـای نسـل های کنونـی‬ ‫یسـت که بـه‬ ‫اندیشـیده شـود؛ ایـن همان چیز ‬ ‫نمونه هایـی از ان در بـاال اشـاره شـد‪ .‬درواقع‪ ،‬ما‬ ‫بایـد تفکـر خالق را درراسـتای شـکوفایی انسـان‬ ‫و طبیعـت درنظـر بگیریـم؛ بنابرایـن‪ ،‬توسـعه در‬ ‫معنـای امـروزی ان بـرای ایـران این گونـه تعریـف‬ ‫می شـود کـه گام برداشـتن در مسـیر شـکوفایی‬ ‫تفکر انسـان؛ به نحوی که دارای باالترین کارایی‬ ‫در خدمـت محیـط زیسـت و کـره زمیـن باشـد‪.‬‬ ‫در اینجـا الزم اسـت بـه تفکراتـی کـه منجـر بـه‬ ‫ابـداع فناوری هـای سـازگار بـا محیـط می شـود‬ ‫توجـه کنیـم‪ .‬امـروزه متخصصـان توسـعه‬ ‫به این نتیجـه رسـیده اند کـه توسـعه همه جانبه‬ ‫بـدون اصلاح تفکـر و سـاختارهای اقتصـادی‪-‬‬ ‫ اجتماعی امکان پذیر نیسـت‪ .‬ما باید قابلیت ها‬ ‫و توانایی هـای انسـان ایرانـی را افزایـش دهیـم‪.‬‬ ‫در جامعـه ای کـه مـردم بـه زندگـی روزمـره فکـر‬ ‫می کنند‪ ،‬نمی توان به سـادگی به توسـعه رسید‪.‬‬ ‫مـا امـروز میـراث دار تفکـری از توسـعه هسـتیم‬ ‫کـه همـه ابعـاد اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی‬ ‫و سیاسـی را بـدون توجـه بـه محیـط طبیعـی‬ ‫یسـت که‬ ‫قابل قبـول نمی دانـد‪ .‬این درحال ‬ ‫بـه ازای هـر ظلـم و ناسپاسـی کـه بشـر نسـبت‬ ‫بـه طبیعـت انجـام داده اسـت طبـق قانـون‬ ‫نیوتـن در برابـر عکس العملـی ناخوشـایند از‬ ‫اسـیب های محیـط طبیعـی قـرار گرفتـه اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا امـروز از باالتریـن تکنولـوژی در شـکافت‬ ‫هسـته ای بهره مندیـم‪ ،‬امـا اثـار مخـرب وجـود‬ ‫زباله هـای هسـته ای دامن گیـر انسـان و طبیعت‬ ‫اسـت‪ .‬براین مبنـا بایـد در مدیریـت توسـعه گرا‬ ‫بـه نـوع بهر هبـرداری از طبیعـت توجـه الزم را‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬در این مـورد ائین هـای اخالقی و‬ ‫اعتقـادی کـه می تواند انسـان را در برابر طبیعت‬ ‫و محیـط خـود بـه انسـانی مسـئول تبدیل کنند‬ ‫بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬ایـران تـوان رسـیدن‬ ‫بـه موقعیـت برتـر را دارد؛ ا گـر بتوانـد تفکـر عمیـق‬ ‫و خالق را درزمینه زندگی و مناسبات اجتماعی‬ ‫خـود بـا محیـط زیسـت به درسـتی تبییـن کنـد‪.‬‬ ‫توجـه بـه شـاخص هایی مثـل تعهـد‪ ،‬اعتمـاد‪،‬‬ ‫اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی‪ ،‬همبسـتگی‪،‬‬ ‫مشـارکت و ‪ ...‬در تولیـد اندیشـه توسـعه گرای‬ ‫همگـرا بیـن انسـان و طبیعـت موثـر اسـت‪ .‬در‬ ‫نظـام برنامه ریـزی ایـران در ‪ 60‬سال گذشـته‬ ‫توجهـی بـه محیـط زیسـت ایـران نشـده‪.‬‬ ‫براین مبنـا الزم اسـت بازبینـی و نقـد درونـی‬ ‫نسـبت به خود داشـته باشـیم‪ .‬این رونـد‬ ‫می توانـد مسـیر جدیـدی را در تاریـخ پیـش روی‬ ‫مـا بگـذارد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫سوت‬ ‫احسان حاج صفی با ‪ 300‬هزار یورو در راه اتن‬ ‫روزنامـه ‪ Forza‬یونـان نوشـت کـه کار انتقـال حاج صفـی بـه «ا‪.‬ا‪.‬ک»‬ ‫اتـن تمـام شـده و ایـن بازیکـن بـا دسـتمزد سـالیانه ‪ 300‬هزاریـورو‪،‬‬ ‫راهـی یونـان خواهـد شـد‪ .‬به گـزارش ورزش سـه؛ درحالی کـه طـی‬ ‫روزهـای گذشـته اخبـار زیـادی پیرامون پیوسـتن احسـان حاج صفی‬ ‫بـه «ا‪.‬ا‪.‬ک» اتـن در رسـانه های یونانـی منتشـر شـده؛ امـا خـود ایـن‬ ‫بازیکـن و مدیـران سـپاهان ترجیـح داده انـد دراین خصـوص سـکوت‬ ‫کننـد و هنـوز هیچ کـدام از طرفیـن‪ ،‬دراین بـاره اظهارنظـر رسـمی‬ ‫نکرده انـد‪ .‬روزنامـه ‪ Forza‬در شـماره اخیـر خـود‪ ،‬بـه موضـوع حضـور‬ ‫حاج صفـی در یونـان پرداخـت و نوشـت؛ «ا‪.‬ا‪.‬ک» اتـن بـا احسـان‬ ‫حاج صفـی به صـورت شـفاهی بـ ه توافـق رسـیده و تنهـا امضـای‬ ‫دیمیتریـس ملیسـانیدیس (مالـک باشـگاه ا‪.‬ا‪.‬ک) بـرای ثبـت رسـمی‬ ‫ایـن قـرارداد باقـی مانـده اسـت‪ .‬ایـن روزنامـه درادامـه نوشـت کـه‬ ‫سـیاه و زردهـا ازطریـق یکـی از مدیـر برنامه هـای یونانـی کـه دوسـتی‬ ‫چندسـاله ای بـا حاج صفـی دارد‪ ،‬بـا ایـن بازیکـن ایرانـی وارد مذا کـره‬ ‫شـدند و احسـان نیـز پاسـخ مثبـت خـود بـرای شـکل گیری ایـن انتقال‬ ‫را بـه طـرف یونانـی داده اسـت‪ .‬روزنامـه ‪ Forza‬درادامـه بـه حقـوق‬ ‫کاپیتـان سـپاهان نیـز اشـاره کـرده و نوشـته اسـت؛ کار ایـن انتقـال‬ ‫شـکل گرفتـه و تـا سـپتامبر همه چیـز رسـمی می شـود‪ .‬حاج صفـی‬ ‫بـا دسـتمزد سـالیانه ‪ 300‬هزاریورویـی به اضافـه پاداش هـا راهـی‬ ‫«ا‪.‬ا‪.‬ک» می شـود؛ ضمن اینکـه باشـگاه یونانـی مبلغـی بابـت ایـن‬ ‫انتقـال پرداخـت نمی کنـد و حاج صفـی به عنـوان بازیکـن ازاد راهـی‬ ‫ا‪.‬ا‪.‬ک می شـود‪ .‬سـایت ‪ Betcosmos‬نیـز دراین خصـوص نوشـت؛‬ ‫بـا وجـود اعتـراض هـواداران «ا‪.‬ا‪.‬ک» بـه خریـد بازیکـن ایرانـی؛ امـا‬ ‫مدیـران باشـگاه یونانـی تصمیـم خـود بـرای جـذب حاج صفـی را‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬ایـن رسـانه نوشـته کـه هـواداران ‪ AEK‬ممکـن اسـت‬ ‫ً‬ ‫رسـما نسـبت بـه انتقـال احسـان حاج صفـی وا کنـش نشـان دهنـد؛‬ ‫امـا مـا متوجـه شـده ایم کـه مدیریـت ایـن باشـگاه از جـذب بازیکـن‬ ‫ایرانـی هراسـی نـدارد و این اقـدام خـاص را عادی به اتمام می رسـاند‪.‬‬ ‫پپـای‬ ‫درواقـع‪ ،‬ایـن هـدف وجـود دارد کـه «ا‪.‬ا‪.‬ک» بـه بازیکـن چ ‬ ‫باتجربـه قـرارداد بسـیارخوبی بدهـد کـه حداقـل ‪ 300‬هزاریـورو حقـوق‬ ‫ً‬ ‫خالـص در سـال را بـرای او به ارمغـان بیـاورد؛ ضمنـا انتظـار مـی رود بـا‬ ‫جـذب حاج صفـی‪ ،‬بازیکـن هم پسـت او؛ یعنـی الـدر لوپـس به فـروش‬ ‫برسـد‪ .‬لوپـس بـا وجـود کیفیـت خوبی کـه دارد‪ ،‬ثابت کرد که مسـتعد‬ ‫اسیب دیدگی سـت و ازایـن رو «ا‪.‬ا‪.‬ک» تصمیـم دارد کـه پـس از فـروش‬ ‫او‪ ،‬احسـان حاج صفـی را به خدمـت بگیـرد‪.‬‬ ‫فهرست‬ ‫برگزیدگان جشنواره کن هفتا دو چهارم‬ ‫ شـهر‬ ‫هفتا دو چهارمیـن جشـنواره فیلـم کـن در حالـی شـامگاه شـنبه در این ِ‬ ‫ساحلی جنوب فرانسه به پایان رسید که اصغر فرهادی در چهارمین حضور‬ ‫خود در بخش مسابقه رسمی‪ ،‬باز هم از رسیدن به جایزه نخل طال بازماند‪.‬‬ ‫به گـزارش هنرانالیـن؛ مراسـم اختتامیـه و اهـدای جوایـز‪ ،‬حوالـی سـاعت‬ ‫‪ 22‬به وقت ایـران در سـالن بـزرگ لومیـر اغـاز شـد و هیئـت داوران به ریاسـت‬ ‫اسـپایک لـی امریکایـی در اقدامـی سـخاوتمندانه بـه بیـش از یک سـوم از ‪24‬‬ ‫ً‬ ‫فیلـم حاضـر در بخـش مسـابقه جایـزه داد‪ .‬ضمنـا تاثیـر حضـور پنـج زن در‬ ‫جمـع ‪ 9‬عضـو هیئـت داوران در اهـدای جایـزه نخـل طلا بـه یـک فیلم سـاز‬ ‫زن‪ ،‬جلوه گـر شـد‪ .‬در ابتـدای مراسـم‪ ،‬دو جایـزه نخـل طالیـی بهتریـن فیلـم‬ ‫کوتـاه و دوربیـن طالیـی بهتریـن فیلـم اول اهـدا شـد و سـپس مارکـو بلوکیـو؛‬ ‫سـینما گر نامـدار ایتالیایـی‪ ،‬نخـل طالیـی افتخـاری را از دسـتان همـکارش‬ ‫پائولـو سـورنتینو گرفـت‪ .‬بـا اهـدای جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد نیـز مشـخص‬ ‫شـد کـه امیـر جدیـدی؛ بازیگر فیلم «قهرمـان»‪ ،‬نصیبی از جوایز نبرده اسـت‪.‬‬ ‫به این ترتیـب‪ ،‬شـهاب حسـینی بـا «فروشـنده» تنهـا بازیگـر ایرانی سـت کـه‬ ‫توانسـته از جشـنواره کن جایزه بگیرد‪ .‬درشـرایطی که هیئت داوران جشنواره‬ ‫ً‬ ‫کـن معمـوال هفـت جایـزه اهـدا می کنـد‪ ،‬امسـال داورهـا در دو بخـش جایـزه‬ ‫بـزرگ و جایـزه داوران جوایـز مشـترک جایـزه دادنـد تـا بیـش از یک سـوم‬ ‫فیلم های حاضر در بخش مسـابقه دسـت کم یک جایزه گرفته باشـند‪ .‬یکی‬ ‫از دو جایـزه بـزرگ مشـترک هـم بـه اصغـر فرهـادی رسـید کـه بـا «قهرمـان»‪،‬‬ ‫شتـر بـا «فروشـنده» جایـزه‬ ‫از بخت هـای اصلـی بـردن نخـل طلا بـود‪ .‬او پی ‬ ‫بهتریـن فیلم نامـه را از کـن گرفتـه بـود و پـس از نا کامـی بـا «همـه می داننـد»‪،‬‬ ‫امسـال یک جایزه مهم به دسـت اورد‪ .‬درحالی که منتقدان گمان می کردند‬ ‫نخـل طلا بـه «خـودروی مـن را بران» ژاپنی می رسـد‪ ،‬هیئـت داوران در کمال‬ ‫میزبان نـوازی جایـزه اصلـی کـن ‪ 2021‬را بـه «تیتـان» ژولیـا دوکورنـو دادنـد تـا‬ ‫ایـن فیلم سـاز فرانسـوی‪ ،‬دومیـن زن برنـده نخـل طلا در تاریـخ ‪ 74‬سـاله کن‬ ‫لقـب بگیـرد‪ .‬پیـش از او فقـط جیـن کمپیـون در سـال ‪ 1993‬موفـق شـده بـود‬ ‫نخـل طلا را ازان خـود کنـد‪ .‬امسـال‪ ،‬چهار فیلـم از ‪ 24‬فیلم بخش مسـابقه را‬ ‫زنـان سـاخته بودنـد‪ .‬عجیب تریـن نکتـه مراسـم پایانـی کـن زمانی رقـم خورد‬ ‫کـه اسـپایک لـی؛ اولیـن رئیـس رنگین پوسـت تاریـخ کـن همـان اوایل مراسـم‬ ‫به اشتباه نام برنده نخل طال را فاش کرد و تالش دیگر اعضای هیئت داوران‬ ‫در جمع کردن شیرین کاری او به جایی نرسید‪ .‬فهرست برگزیدگان جشنواره‬ ‫کـن ‪ 2021‬عبارت انـد از‪:‬‬ ‫نخل طالیی بهترین فیلم‪ :‬تیتان (ژولیا دوکورنو از فرانسه)‬ ‫جایزه بزرگ‪ :‬قهرمان (اصغر فرهادی از ایران)‬ ‫جایزه بزرگ‪ :‬محفظه شماره شش (یوهو کاسمانن از فنالند)‬ ‫جایزه هیئت داوران‪ :‬زانوی احد (نداو الپید از سرزمین های اشغالی)‬ ‫جایزه هیئت داوران‪ :‬حافظه (اپیچاتپونگ ویراستا کول از تایلند)‬ ‫بهترین کارگردان‪ :‬انت (لئوس کارا کس از امریکا)‬ ‫بهترین فیلم نامه‪ :‬ریوسوکی هاما گوچی و اویی تا کاماسا (خودروی من‬ ‫را بـران از ژاپن)‬ ‫بهترین بازیگر مرد‪ :‬کلب لندری جونز برای «نیترام» (استرالیا)‬ ‫بهترین بازیگر زن‪ :‬رناته رینسوه برای «بدترین فرد در جهان» (نروژ)‬ ‫نخل طالیی افتخاری‪ :‬مارکو بلوکیو‬ ‫دوربین طالیی بهترین فیلم اول‪ :‬مورینا (انتونتا االمات کاسیانوویچ)‬ ‫نخل طالیی بهترین فیلم کوتاه‪ :‬همه تاج های دنیا (تانگ یی)‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو وانـت دوکابیـن مـزدا ‪ CARA2000I‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪571 -42‬ص‪ 61‬و شـماره موتور ‪ E2L5A4699‬و شـماره شاسـی ‪ NAGP2PC32LA278595‬به مالکیت‬ ‫فریـد طالئی برابـادی مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX-XU7‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪761 -42‬ص‪45‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K0415117‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA3EK639396‬بـه مالکیـت محمـد‬ ‫عمرانـی رودی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم لیلا امیری کوشـا فرزنـد خـون کار بشناسـنامه ‪ 17011‬و کـد ملـی ‪ 1910169961‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم خـون کار‬ ‫امیری کوشـا بشناسـنامه ‪ 5‬و کد ملی ‪ 4819773305‬صادره باغملک در تاریخ ‪ 1400/04/19‬در اقامتگاه‬ ‫دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬لیلا امیری کوشـا فرزنـد خونـکار‬ ‫ش ش ‪ 17011‬کد ملی ‪ 1910169961‬متولد ‪ 1362/12/01‬صادره از رامهرمز دختر متوفی ‪ -2‬کفایت کمائی‬ ‫فرزنـد خونـکار ش ش ‪ 16919‬کـد ملی ‪ 1840156376‬متولد ‪ 1356/02/02‬صادره از رامهرمز دختر متوفی‬ ‫‪ -3‬خدیجه امیری کوشا فرزند خونکار ش ش ‪ 377‬کد ملی ‪ 4819376233‬متولد ‪ 1351/07/01‬صادره‬ ‫از باغملـک دختـر متوفـی ‪ -4‬مهـران محمد خونـی فرزنـد خونـکار ش ش ‪ 16920‬کـد ملـی ‪1840156384‬‬ ‫متولـد ‪ 1358/07/01‬صـادره از ایـذه پسـر متوفـی ‪ -5‬مهـدی امیری کوشـا فرزند خونـکار ش ش ‪ 3583‬کد‬ ‫ملـی ‪ 1911764673‬متولـد ‪ 1365/09/25‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -6‬محمدحسـین امیری کوشـا‬ ‫فرزنـد خونـکار ش ش و کـد ملـی ‪ 190037432‬متولـد ‪ 1368/08/06‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪-7‬‬ ‫ماه بگم عوضی فرزند رمضان ش ش ‪ 548‬کد ملی ‪ 4819416911‬متولد ‪ 1331/02/07‬صادره از باغملک‬ ‫همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا‬ ‫هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی که بعـد از این تاریخ ابراز شـود از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/245‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316013000039‬مـورخ ‪ 1400/04/02‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ماهیدشـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای وحیـد شـاهمرادی فرزنـد حمیدرضـا‬ ‫بشماره شناسـنامه ‪ 36‬در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 6188/68‬مترمربـع پلا ک فرعـی از‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده اسـت از پلا ک ‪ 94‬اصلـی واقـع در ربـاط علیـا ماهیدشـت خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی خانم شـوکت ملکی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫‪/895‬م الف‪ 12/‬سجاد حسن پور‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ماهیدشت‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2282‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002000586‬هیـات اول مـورخ ‪ 1400/04/05‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام‬ ‫ابـاد غـرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عباس قدیمـی فرزنـد درویش بشماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1032‬صـادره از اسلام ابـاد غـرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 116/97‬مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از‬ ‫‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابـاد غـرب خریـداری از مالـک رسـمی برابـر وکالتنامه از امیرهوشـنگ زنگنه محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـو میتـرا سـرکهکی فرزنـد عبدالرضـا بشناسـنامه ‪ 9‬و کـد ملـی ‪ 1911071701‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی‬ ‫بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم عبدالرضـا سـرکهکی‬ ‫بشناسـنامه ‪ 445‬و کـد ملـی ‪ 1910195936‬صـادره رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1399/03/24‬در رامهرمـز اقامتـگاه‬ ‫دائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬میتـرا سـرکهکی فرزنـد عبدالرضـا ش ش ‪ 9‬کـد ملـی ‪1911071701‬‬ ‫متولـد ‪ 1344/09/01‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -2‬معصومـه سـرکهکی فرزند عبدالرضـا ش ش و کد‬ ‫ملـی ‪ 1910201197‬متولـد ‪ 1341/08/02‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -3‬اذر سـرکهکی فرزنـد عبدالرضـا‬ ‫ش ش و کـد ملـی ‪ 1911081810‬متولـد ‪ 1347/09/01‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -4‬عـذرا سـرکهکی‬ ‫فرزنـد عبدالرضـا ش ش ‪ 1166‬کـد ملـی ‪ 1910203165‬متولـد ‪ 1352/06/01‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفی‬ ‫‪ -5‬راضیه سرکهکی فرزند عبدالرضا ش ش و کد ملی ‪ 1911107712‬متولد ‪ 1355/03/01‬صادره از رامهرمز‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -6‬کبـری سـرکهکی فرزنـد عبدالرضـا ش ش و کـد ملـی ‪ 1911159720‬متولـد ‪1360/06/29‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -7‬محمـد سـرکهکی فرزنـد عبدالرضـا ش ش و کـد ملـی ‪1910124516‬‬ ‫متولـد ‪ 1358/06/20‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -8‬ابراهیـم سـرکهکی فرزنـد عبدالرضـا ش ش و کـد‬ ‫ملـی ‪ 1911218654‬متولـد ‪ 1363/06/14‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -9‬فاطمـه خواجوی نـژاد فرزنـد‬ ‫عبدالشـاه ش ش و کـد ملـی ‪ 1911001515‬متولـد ‪ 1322/05/15‬صـادره از رامهرمـز همسـر متوفـی والغیـر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/24‬‬ ‫شـوش در تاریـخ ‪ 1400/04/07‬در حـر اقامتـگاه دائمیـش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا‬ ‫مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬عـادل کثیـرزادگان ش ش ‪ 1122‬پسـر متوفـی ‪ -3‬کریـم کثیـرزادگان‬ ‫ش ش ‪ 5233‬پسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظـرف یک ماه‬ ‫بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز‬ ‫شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405‬به رنگ نقره ای با شـماره پال ک ایران ‪866 -24‬ط‪ 56‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM11CA19K957861‬و شـماره موتـور ‪ 12487266068‬بنـام علـی داد یعقوبی تنها فرزند خدامراد‬ ‫با شماره شناسـنامه ‪ 311‬صادره از کهگیلویه مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت ‪ 14503‬فرعی از ‪ 116‬اصلی‬ ‫اقـای سـهراب شـریفی و خانـم مرضیـه احمـدی بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابـان بخارایـی‪ ،‬خیابـان ابریشـم‪،‬‬ ‫خیابـان شـهیدفالحی‪ ،‬مجتمـع مسـکونی نفـت‪ ،‬بلـوک ‪ ،2‬واحـد ‪ ،241‬بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه‬ ‫مصـدق بـه شـماره ‪ 700657‬مـورخ ‪ 1399/11/07‬دفترخانـه ‪ 4‬کهریـزک بـه شـرح وارده ‪ 4037639‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/11/08‬اعلام نمـوده کـه ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان بـه مسـاحت ‪ 116/84‬مترمربـع تحـت‬ ‫پلا ک ‪ 14503‬فرعـی از ‪ 116‬اصلـی بـه انضمـام پارکینـگ قطعـه ‪ 8‬بـه مسـاحت ‪ 12/5‬و انبـاری قطعـه ‪ 11‬بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 5‬متـر ذیـل ثبـت ‪ 474553‬صفحـه ‪ 124‬دفتـر ‪ 1724‬بـه چاپـی ‪ 175789‬بـه نـام محمدمهـدی‬ ‫رفوگـر ثبـت و سـند صـادر و سـپس برابـر سـند قطعـی ‪ 96843‬مـورخ ‪ 1385/06/20‬دفترخانـه ‪ 297‬تهران‬ ‫به نام سهراب شریفی و مرضیه احمدی (بالسویه) انتقال و سپس برابر سند ‪ 767‬مورخ ‪1385/10/28‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 956‬تهـران در رهـن بانـک صـادرات قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نمـوده اسـت‪ .‬لذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبـت مراتب در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کس نسـبت به ملـک مورد ا گهـی معامله ای کـرده یا مدعی وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را‬ ‫ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یا‬ ‫درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫م الـف ‪ 369‬سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف محمـد‬ ‫جعفر علـی‬ ‫پایه برای مزایده است‪ .‬مقرر شد اموال موردنظر در روز ‪ 1400/05/17‬از ساعت ‪ 10‬الی ‪ 11‬از طریق مزایده‬ ‫در دفتـر شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی بخـش کهریـزک واقع در بلوار شـهید بهشـتی‪ ،‬جنب‬ ‫شـهرداری بـه فـروش برسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهـای ارزیابـی شـده شـروع و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را‬ ‫پیشـنهاد نماینـد فروختـه خواهد شـد‪ 10 .‬درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلـس از برنده مزایـده دریافت‬ ‫و نامبـرده مکلـف اسـت تـا یـک ماه نسـبت بـه پرداخت الباقی ثمن معاملـه اقدام نمایـد‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫‪ 10‬درصـد اولیـه بـا هزینه هـای اجرایـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد می گـردد‪ .‬طالبیـن‬ ‫درصورت تمایل می توانند ‪ 5‬روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید انان از ملک‬ ‫مـورد مزایده داده شـود‪.‬‬ ‫م الف ‪ 370‬یوسف بدری‪ ،‬دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری رنـو ‪ TONDAR 90 A‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪264 -59‬س‪ 42‬و شـماره موتـور ‪ 100017827RR080357‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAALSRBYWHA539032‬به مالکیت فاطمه احمدی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫گرگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقـای فاتـح محمـدی فرزنـد ابراهیـم درخواسـت رسـیدگی بـه قولنامـه عـادی خـود و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت را از پال ک هـای ‪ 159‬و ‪ 160‬فروعـات از یـک اصلـی جوانـرود واقـع در بخـش ‪ 13‬کرمانشـاه (کـه از‬ ‫مالکیـن اولیـه پال ک هـای ‪ 159‬و ‪ 160‬فروعـات از یـک اصلـی جوانـرود خریـداری نمـوده) تقدیـم اداره ثبـت‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود نمـوده اسـت و پرونـده تحـت کالسـه ‪ 1400/14‬تشـکیل و بـه هیـات‬ ‫موضـوع قانـون فوق الذکـر ارجـاع و هیـات موضـوع قانـون مذکـور‪ ،‬پـس از رسـیدگی‪ ،‬برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 1400/03/17-140060316007000208‬حکـم بـه صـدور سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 272/29‬مترمربـع بـه نـام اقـای فاتـح محمدی فرزند ابراهیـم صادر نموده اسـت و نام مالکین‬ ‫اولیـه پلا ک مزبـور اقایـان غفـوری و امینـی می باشـد‪ .‬لـذا مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی‬ ‫می گـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی نسـبت به مـورد تقاضا اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬از تاریخ انتشـار‬ ‫ً‬ ‫نوبـت اول ایـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد تـا بـه دادگاه‬ ‫ارسـال گـردد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نماینـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬بدیهـی‬ ‫اسـت پـس از انقضـا مـدت مقـرر اداره ثبـت برابـر مقـررات‪ ،‬سـند مالکیـت مـورد تقاضـا را بـه نـام اقـای فاتـح‬ ‫محمـدی فرزنـد ابراهیـم صـادر خواهـد نمـود‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضـرر احتمالی به‬ ‫دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/12 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫مزایده اموال منقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجـرا براسـاس محتویـات پرونـده بـر حسـب محکوم علیـه خانـم‬ ‫پـوران عبدی زاده نارگ موسـی فرزنـد هومـان محکوم به پرداخـت مبلـغ ‪ 19.816.400.000‬ریال بابت اصل‬ ‫خواسـته در حـق محکوم لـه رقیـه صمدی ثمریـن فرزنـد خدابخـش و پرداخـت مبلـغ ‪ 990.820.000‬ریـال‬ ‫بابـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا بـا عنایـت به معرفی مال از سـوی شـخص ثالـث اقای‬ ‫حسـین اربابـی کـه براسـاس و بـه موجـب صورت جلسـه مـورخ ‪ 1400/03/27‬کالنتری‪ ،‬مال معرفی شـده‬ ‫توسـط اقای حسـین اربابی و براسـاس رسـید انبار شـهروزی به تاریخ ‪ 1400/03/04‬به وزن تقریبی ‪24000‬‬ ‫کیلوگرم تنبا کو (‪ 24‬تن تنبا کو‪ :‬اسـیابی‪ ،‬تراشـه و خا که) توقیف گردیده اسـت‪ .‬با بررسـی بازارهای مرتبط‬ ‫بـا موضـوع قـرار کارشناسـی‪ ،‬تـورم‪ ،‬نوسـان قیمـت‪ ،‬عمـده بـودن بـار و دیگـر عوامـل موثـر‪ ،‬قیمـت مخلوط‬ ‫ً‬ ‫هـر کیلوگـرم از تنبا کـو مذکور مبلـغ ‪ 1.600.000‬ریال و ارزش جمع کل ‪ 24000‬کیلوگرم کاالی موصوف جمعا‬ ‫مبلـغ ‪ 38.400.000.000‬ریـال (سـی و هشـت میلیـارد و چهارصـد میلیون ریال) بـراورد می گردد که قیمت‬ ‫مفقودی‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب محمدجواد امیـدی فرزند حبیب اله به شماره شناسـنامه ‪ 454‬صادره‬ ‫از بهبهـان در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی شـیمی‪ -‬صنایـع گاز بـا شـماره ‪ 103/14254‬مفقـود‬ ‫گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد امیدیـه بـه نشـانی خوزسـتان‪ ،‬امیدیـه‪ ،‬صنـدوق پسـتی ‪ 164‬ارسـال نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/04/28 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی پال ک ‪ 1840‬فرعی از ‪ 13‬اصلی‬ ‫نظربه اینکه تحدید حدود عمومی ششـدانگ یک قطعه زمین قسـمتی از نهر متروکه به شـماره پال ک ‪ 1840‬فرعی از ‪ 13‬اصلی‬ ‫واقـع در کرنـد گرمسـار بـه مسـاحت ‪ 39/67‬مترمربـع بـه نـام اقـای رحمت الـه مداحـی فرزنـد محمـد بـه علـت مشـخص نبـودن‬ ‫حـدود ملـک انجـام نگردیـده و نامبـرده در اجـرای قسـمت اخیـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت درخواسـت انتشـار ا گهـی تحدیـد حـدود‬ ‫اختصاصـی نمـوده اسـت‪ ،‬لـذا تحدیـد حـدود اختصاصـی ملـک موصـوف در روز سه شـنبه مورخـه ‪ 1400/05/19‬از سـاعت ‪8‬‬ ‫صبـح در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬بدینوسـیله از متقاضـی و کلیـه صاحبـان املا ک مجـاور طبـق مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت دعوت‬ ‫می شـود کـه در وقـت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬واخواهـی مجاوریـن نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی طبـق مـاده‬ ‫ً‬ ‫‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسـه تحدیدی تا ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شـد‪ .‬ضمنا معترض مکلف اسـت طبق تبصره‬ ‫‪ 2‬مـاده واحـد قانـون تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب ‪ 25/2/73‬و مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اجرایـی ظـرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی محـل تسـلیم دارد واال حـق او سـاقط‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫شناسه ا گهی ‪1166558‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006002911‬هیـات اول‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی ولی زاده فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ‪519‬‬ ‫صـادره از مشـهد نسـبت بـه ششـدانگ یکباب مغـازه به مسـاحت ‪ 74/50‬مترمربـع (هفتاد و‬ ‫چهـار و پنجـاه صـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 853‬اصلـی واقـع در خراسـان رضوی بخش‬ ‫یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهی در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق روزنامه‬ ‫محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪ .‬معتـرض باید ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد که دراینصـورت اقدامات ثبت موکول بـه ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/12 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306006001454‬هیات اول موضوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک تربت حیدریه تصرفـات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـن شـیرزادمقدم فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 39‬صادره‬ ‫از رشـتخوار نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 12/52‬مترمربـع (دوازده و‬ ‫پنجاه ودوصـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 2954‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش‬ ‫یک شـهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسـمی متقاضی و خریداری از مالک رسـمی‬ ‫مصطفـی صادقـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه این ا گهـی در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتی که‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتـراض در مهلـت قانونی واصل‬ ‫نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/12 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪85‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060329012002692‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫علیرضا یوردخانی فرزند محمدرضا به شماره شناسـنامه ‪ 2‬صادره از گرمسـار در‬ ‫یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 34/22‬مترمربـع پلا ک ‪ 79‬فرعـی از ‪ 25‬اصلـی واقـع‬ ‫در گرمسـار‪ ،‬شـاهبداغ خریداری از مالک رسـمی مشـاعی اقای نعمت اهلل شـفاع‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1158430‬‬ ‫امال ک گرمسـار‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006001714‬هیـات اول موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک تربت حیدریه تصرفـات مالکانه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه امیری فرزند محمدرضـا به شماره شناسـنامه ‪ 35853‬صادره‬ ‫از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 150‬مترمربـع (یکصـد و‬ ‫پنجـاه مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 162/447‬فرعـی از اراضی ضیاءالدین سـفلی پلا ک ‪ 126‬اصلی‬ ‫دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی حسـن خامسـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه‬ ‫مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها‬ ‫منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه‬ ‫دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی که اعتـراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012003254‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبت ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم اعظم‬ ‫قندالی فرزند رضا به شماره شناسنامه ‪ 3043‬صادره از تهران در یک قطعه زمین‬ ‫محصور با بنای احداثی به مساحت ‪ 246/95‬مترمربع پال ک ‪ 9‬فرعی از ‪ 12‬اصلی‬ ‫واقـع در گرمسـار قریـه فـرور خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه احسـان اهلل شـکوهی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1166071‬‬ ‫املا ک گرمسـار‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012003404‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبت ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقـای یزدان‬ ‫صابـری فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 232‬صـادره از گرمسـار در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا اتاقـک انبـاری بـدون سـقف بـا کاربـری مزروعـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 232/92‬مترمربـع پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقع در گرمسـار حسـین اباد‬ ‫حـاج تقـی خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـن صابـری محـرز گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1166571‬‬ ‫املا ک گرمسـار‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012003189‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گرمسـار تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقـای جواد‬ ‫شـادلو فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه ‪ 43‬صـادره از سـمنان در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت ‪ 1216/95‬مترمربـع پلا ک ‪ 78‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی‬ ‫واقـع در گرمسـار قریـه شه سـفید خریـداری از مالـک رسـمی مشـاعی اقـای جـواد‬ ‫شـادلو محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1166537‬‬ ‫امال ک گرمسـار‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 140060306006001854‬هیـات اول‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سیدحسن حسینی فرزقی فرزند سیدباقر به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1404‬صادره از تربت حیدریه نسـبت به هفت سـهم مشـاع از چهارده سـهم ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1500/70‬مترمربـع (یکهـزار و پانصد و هفتادصدم مترمربع) قسـمتی از‬ ‫بفـرزق پلا ک ‪ 134‬اصلی دهسـتان اربعه واقع در خراسـان رضوی‬ ‫پلا ک ‪ 242‬فرعـی از اراضـی قندا ‬ ‫بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریه خریداری مع الواسـطه از مالکین رسـمی سیدهاشـم و‬ ‫سیدباقر حسینی فرزقی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت‬ ‫موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نگردد‬ ‫یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت‬ ‫به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060329012002806‬و ‪ 140060329012002776‬و ‪ 140060329012002675‬و ‪ 140060329012002904‬و‬ ‫‪ 140060329012002381‬و ‪ 140060329012002387‬و ‪ 140060329012002163‬و ‪ 140060329012002244‬و ‪ 140060329012003378‬و‬ ‫‪ 140060329012002487‬و ‪ 140060329012002586‬و ‪ 140060329012002645‬و ‪ 140060329012002762‬و ‪140060329012002708‬‬ ‫و ‪ 140060329012003138‬و ‪ 140060329012003000‬و ‪ 140060329012003102‬و ‪ 140060329012002936‬و ‪ 140060329012002981‬و‬ ‫‪ 140060329012003129‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان وراث سـعداهلل ا کبریان به ترتیـب اقای امیـن ا کبریان به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3211‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪2431/48‬سـهم مشـاع و اقـای امـر ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 238‬صـادره از تهـران‬ ‫بـه میـزان ‪2431/48‬سـهم مشـاع و اقـای امیـر ا کبریـان به شماره شناسـنامه ‪ 928‬صـادره از تهران به میزان ‪2431/48‬سـهم مشـاع و خانم‬ ‫نفیسه ا کبریان به شماره شناسنامه ‪ 236‬صادره از تهران به میزان ‪1215/74‬سهم مشاع و متقاضیان وراث یداهلل ا کبریان به ترتیب اقای‬ ‫عـزت اهلل ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 2‬صـادره از گرمسـار بـه میزان ‪1891/15‬سـهم مشـاع و اقـای ایرج ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪215‬‬ ‫صادره از گرمسار به میزان ‪1891/15‬سهم مشاع و اقای ارش ا کبریان به شماره شناسنامه ‪ 4150‬صادره از گرمسار به میزان ‪1891/15‬سهم‬ ‫مشـاع و خانم وسـعت ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪ 2113‬صادره از گرمسـار به میزان ‪945/58‬سـهم مشـاع و متقاضیان وراث حجت اهلل‬ ‫ا کبریـان بـه ترتیـب خانـم راحلـه ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 4942‬صادره از تهـران به میزان ‪1702/04‬سـهم مشـاع و خانم مریم ا کبریان‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 9641‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪1702/04‬سـهم مشـاع و خانـم ملیحـه ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 971‬صـادره از‬ ‫تهران به میزان ‪1702/04‬سهم مشاع و اقای محمد ا کبریان به شماره شناسنامه ‪ 47051‬صادره از تهران به میزان ‪3404/07‬سهم مشاع‬ ‫و متقاضیـان وراث ولـی ا کبریـان بـه ترتیـب خانـم سـمانه ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 5289‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪2127/54‬سـهم‬ ‫مشـاع و خانـم پرسـتو ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 4084‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪2127/54‬سـهم مشـاع و اقـای بهـرام ا کبریـان بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 5805‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪4255/09‬سـهم مشـاع و متقاضیـان وراث رعنـا ا کبریـان بـه ترتیـب خانـم محبوبـه‬ ‫فرجـی فرزنـد عوضعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1675‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪930/80‬سـهم مشـاع و خانم مریم فرجـی فرزند عوضعلی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از گرمسار به میزان ‪930/80‬سهم مشاع و اقای فریبرز فرجی فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه ‪ 1291‬صادره‬ ‫از تهـران بـه میـزان ‪1861/60‬سـهم مشـاع و خانـم محدثـه جورابلـو فرزند رضا بـه شماره شناسـنامه ‪ 0018344550‬صادره از تهـران به میزان‬ ‫‪531/94‬سهم مشاع و خانم مطهره جورابلو فرزند رضا به شماره شناسنامه ‪ 15802‬صادره از تهران به میزان ‪531/94‬سهم مشاع همگی‬ ‫از ‪38295/80‬سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 38295/80‬مترمربع با حق اسـتفاده از قانون مقررات اب بر طبق‬ ‫نحوه ملی شدن ان از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در گرمسار قریه فرور خریداری از مالکان رسمی اقایان سعداهلل و یداهلل و حجت اهلل و‬ ‫ولی و خانم رعنا ا کبریان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫شناسه ا گهی ‪1166129‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060329012002836‬و ‪ 140060329012002785‬و ‪ 140060329012002681‬و ‪ 140060329012002869‬و‬ ‫‪ 140060329012002630‬و ‪ 140060329012002231‬و ‪ 140060329012002182‬و ‪ 140060329012002384‬و ‪ 140060329012002660‬و‬ ‫‪ 140060329012002505‬و ‪ 140060329012002583‬و ‪ 140060329012002648‬و ‪ 140060329012002756‬و ‪ 140060329012002711‬و‬ ‫‪ 140060329012002680‬و ‪ 140060329012002991‬و ‪ 140060329012003055‬و ‪ 140060329012002929‬و ‪ 140060329012002984‬و‬ ‫‪ 140060329012003135‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان وراث سـعداهلل ا کبریـان بـه ترتیب اقـای امیـن ا کبریان به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3211‬صادره از تهران به میزان ‪1589‬سـهم مشـاع و اقای امر ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪ 238‬صادره از تهران به میزان‬ ‫‪1589‬سـهم مشـاع و اقـای امیـر ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 928‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪1589‬سـهم مشـاع و خانـم نفیسـه ا کبریان به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 236‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪794/50‬سـهم مشـاع و متقاضیـان وراث یـداهلل ا کبریان به ترتیب اقای عـزت اهلل ا کبریان‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 2‬صادره از گرمسـار به میزان ‪1235/89‬سـهم مشـاع و اقای ایرج ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪ 215‬صادره از گرمسـار‬ ‫به میزان ‪1235/89‬سـهم مشـاع و اقای ارش ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪ 4150‬صادره از گرمسـار به میزان ‪1235/89‬سـهم مشـاع و خانم‬ ‫وسعت ا کبریان به شماره شناسنامه ‪ 2113‬صادره از گرمسار به میزان ‪617/94‬سهم مشاع و متقاضیان وراث حجت اهلل ا کبریان به ترتیب‬ ‫خانم راحله ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪ 4942‬صادره از تهران به میزان ‪1112/30‬سـهم مشـاع و خانم مریم ا کبریان به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 9641‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪1112/30‬سـهم مشـاع و خانـم ملیحـه ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 971‬صـادره از تهـران بـه میـزان‬ ‫‪1112/30‬سـهم مشـاع و اقـای محمـد ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 47051‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪2224/60‬سـهم مشـاع و متقاضیـان‬ ‫وراث ولـی ا کبریـان بـه ترتیـب خانـم سـمانه ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 5289‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪1390/37‬سـهم مشـاع و خانـم‬ ‫پرسـتو ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 4084‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪1390/37‬سـهم مشـاع و اقـای بهـرام ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 5805‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪2780/75‬سـهم مشـاع و متقاضیـان وراث رعنـا ا کبریـان بـه ترتیـب خانـم محبوبـه فرجـی فرزنـد عوضعلـی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 1675‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪608/28‬سـهم مشـاع و خانـم مریـم فرجـی فرزنـد عوضعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪2‬‬ ‫صـادره از گرمسـار بـه میـزان ‪608/28‬سـهم مشـاع و اقـای فریبـرز فرجـی فرزند عوضعلی به شماره شناسـنامه ‪ 1291‬صادره از تهـران به میزان‬ ‫‪1216/57‬سهم مشاع و خانم محدثه جورابلو فرزند رضا به شماره شناسنامه ‪ 0018344550‬صادره از تهران به میزان ‪173/80‬سهم مشاع‬ ‫و خانـم مطهـره جورابلـو فرزنـد رضـا به شماره شناسـنامه ‪ 15802‬صادره از تهران به میزان ‪173/80‬سـهم مشـاع همگی از ‪25026/75‬سـهم‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 25026/75‬مترمربـع با حق اسـتفاده از قانون مقـررات اب بر طبق نحوه ملی شـدن ان‬ ‫از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در گرمسـار قریـه فـرور خریـداری از مالـکان رسـمی اقایـان سـعداهلل و یـداهلل و حجـت اهلل و ولـی و خانـم رعنـا‬ ‫ا کبریان محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫شناسه ا گهی ‪1166101‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060329012002821‬و ‪ 140060329012002779‬و ‪ 140060329012002678‬و ‪ 140060329012002916‬و‬ ‫‪ 140060329012002372‬و ‪ 140060329012002228‬و ‪ 140060329012002084‬و ‪ 140060329012002237‬و ‪140060329012002657‬‬ ‫و ‪ 140060329012002468‬و ‪ 140060329012002580‬و ‪ 140060329012002642‬و ‪ 140060329012002743‬و ‪140060329012002705‬‬ ‫و ‪ 140060329012002671‬و ‪ 140060329012003005‬و ‪ 140060329012003109‬و ‪ 140060329012002941‬و ‪ 140060329012002975‬و‬ ‫‪ 140060329012003132‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان وراث سـعداهلل ا کبریان به ترتیـب اقای امیـن ا کبریان به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3211‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪763/26‬سـهم مشـاع و اقـای امـر ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 238‬صـادره از تهـران‬ ‫بـه میـزان ‪763/26‬سـهم مشـاع و اقـای امیـر ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 928‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪763/26‬سـهم مشـاع و خانـم‬ ‫نفیسه ا کبریان به شماره شناسنامه ‪ 236‬صادره از تهران به میزان ‪381/63‬سهم مشاع و متقاضیان وراث یداهلل ا کبریان به ترتیب اقای‬ ‫عزت اهلل ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪ 2‬صادره از گرمسـار به میزان ‪593/65‬سـهم مشـاع و اقای ایرج ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪215‬‬ ‫صادره از گرمسار به میزان ‪593/65‬سهم مشاع و اقای ارش ا کبریان به شماره شناسنامه ‪ 4150‬صادره از گرمسار به میزان ‪593/65‬سهم‬ ‫مشـاع و خانم وسـعت ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪ 2113‬صادره از گرمسـار به میزان ‪296/83‬سـهم مشـاع و متقاضیان وراث حجت اهلل‬ ‫ا کبریـان بـه ترتیـب خانـم راحلـه ا کبریان به شماره شناسـنامه ‪ 4942‬صـادره از تهران به میزان ‪534/28‬سـهم مشـاع و خانم مریم ا کبریان‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 9641‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪534/28‬سـهم مشـاع و خانـم ملیحـه ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 971‬صـادره از‬ ‫تهران به میزان ‪534/28‬سهم مشاع و اقای محمد ا کبریان به شماره شناسنامه ‪ 47051‬صادره از تهران به میزان ‪1068/57‬سهم مشاع‬ ‫و متقاضیـان وراث ولـی ا کبریـان بـه ترتیـب خانـم سـمانه ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 5289‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪667/85‬سـهم‬ ‫مشـاع و خانـم پرسـتو ا کبریـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 4084‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪667/85‬سـهم مشـاع و اقـای بهـرام ا کبریـان بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 5805‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪1335/71‬سـهم مشـاع و متقاضیـان وراث رعنـا ا کبریـان بـه ترتیـب خانـم محبوبـه‬ ‫فرجـی فرزنـد عوضعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1675‬صـادره از تهـران بـه میـزان ‪292/18‬سـهم مشـاع و خانم مریم فرجـی فرزند عوضعلی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از گرمسار به میزان ‪292/18‬سهم مشاع و اقای فریبرز فرجی فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه ‪ 1291‬صادره‬ ‫از تهـران بـه میـزان ‪584/38‬سـهم مشـاع و خانـم محدثـه جورابلو فرزنـد رضا به شماره شناسـنامه ‪ 0018344550‬صـادره از تهران به میزان‬ ‫‪83/48‬سـهم مشـاع و خانم مطهره جورابلو فرزند رضا به شماره شناسـنامه ‪ 15802‬صادره از تهران به میزان ‪83/48‬سـهم مشـاع همگی‬ ‫از ‪12021/40‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 12021/40‬مترمربع با حق استفاده از قانون مقررات اب بر طبق نحوه‬ ‫ملـی شـدن ان از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در گرمسـار قریـه فـرور خریـداری از مالـکان رسـمی اقایـان سـعداهلل و یـداهلل و حجـت اهلل و‬ ‫ولـی و خانـم رعنـا ا کبریـان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫شناسه ا گهی ‪1166118‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای امیـر سـامعی برابـر وکالـت شـماره ‪ 8977‬مـورخ ‪ 1400/03/20‬دفتـر ‪45‬‬ ‫خرم اباد به وکالت از طرف ابراهیم حکیم زرگر به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیت دودانگ مشـاع از ششـدانگ اعیان یک‬ ‫واحـد اپارتمـان بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 13370‬فرعـی از ‪ 233‬اصلـی بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه‬ ‫متعلق به موکل نامبرده می باشد‪ ،‬به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و با بررسی‬ ‫دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد دودانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور ذیـل صفحـه‬ ‫‪ 161‬دفتر ‪ 1772‬بنام ابراهیم حکیم زرگر ثبت و سند کاداستری به شماره چاپی ‪492495‬‬ ‫صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد و ایـن‬ ‫بخشـنامه بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک صـادر‬ ‫گردیـد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می گردد هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض‬ ‫کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی بـه این اداره تسـلیم‬ ‫نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 489‬ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‪ ،‬از طرف محمدباقر‬ ‫شرفی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای امیـر سـامعی برابـر وکالـت شـماره ‪ 8977‬مـورخ ‪ 1400/03/20‬دفتـر ‪45‬‬ ‫خرم ابـاد بـه وکالـت از طـرف ابراهیـم حکیم زرگـر بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه‬ ‫ایـن اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت ششـدانگ اعیـان یـک واحـد‬ ‫اپارتمان به شـماره پال ک ثبتی ‪ 8551‬فرعی از ‪ 3924‬فرعی از ‪ 233‬اصلی بخش ‪ 9‬مشـهد‬ ‫کـه متعلـق بـه مـوکل نامبـرده می باشـد‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت و بـا‬ ‫بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور ذیـل صفحـه ‪ 326‬دفتـر‬ ‫‪ 882‬بنـام ابراهیـم حکیم زرگـر ثبـت و سـند کاداسـتری بـه شـماره چاپـی ‪ 492691‬صـادر و‬ ‫تسـلیم گردیده اسـت‪ .‬سیسـتم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد و این بخشـنامه‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبت املا ک صادر گردیـد‪ .‬لذا‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هر‬ ‫کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خـود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را‬ ‫به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلت مقـرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬رئیـس ثبـت ناحیـه ‪ 3‬مشـهد‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪488‬‬ ‫محمدباقـر شـرفی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای امیر سامعی با وکالت از طرف اقای ابراهیم حکیم زرگر به شماره تفویض‬ ‫وکالـت ‪ 8977‬مـورخ ‪ 1400/03/20‬دفتـر ‪ 45‬خرم ابـاد به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن‬ ‫اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت دودانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیـان‬ ‫یکباب منزل به شـماره پال ک ثبتی ‪ 13371‬فرعی از ‪ 233‬اصلی بخش ‪ 9‬مشـهد که متعلق‬ ‫بـه نامبـرده می باشـد‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقود گردیده اسـت و با بررسـی دفتـر امال ک‪،‬‬ ‫معلـوم گردیـد دودانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور برابـر انحصـار وراثـت ‪1119‬‬ ‫مـورخ ‪ 1390/04/11‬شـورای حـل اختلاف اسـتان تهـران بـه نـام ابراهیـم حکیم زرگـر ثبـت و‬ ‫سـند مالکیـت تـک برگـه ای بـه شـماره چاپـی ‪ 732443‬سـری الف ‪ 91‬صـادر گردیده اسـت‪.‬‬ ‫سیسـتم جامـع املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد و این بخشـنامه به اسـتناد تبصـره یک‬ ‫اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک صـادر گردیـد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫یگـردد هـر کـس نسـبت به ملک‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد‪ ،‬بایستی‬ ‫ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم‬ ‫وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 487‬ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‪ ،‬از طرف محمدباقر‬ ‫شرفی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقای الیاس شـده به موجب وکالتنامه شـماره ‪ 51830‬مـورخ ‪ 1400/03/10‬دفتر اسـناد‬ ‫رسـمی ‪ 40‬مشـهد و ‪ 37606‬مـورخ ‪ 1396/11/18‬دفترخانـه ‪ 94‬مشـهد از طـرف سـیدبهاءالدین‬ ‫شهرسـتانی و مهدی توانائی یوسـفیان و به اسـتناد چهار برگ استشـهادیه گواهی شـده منضم به‬ ‫تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی‬ ‫می باشـد اسـناد مالکیـت تمامـت ششـدانگ اعیـان یکبـاب محوطـه بـه پلا ک ثبتـی ‪ 7401‬فرعـی از‬ ‫‪ 230‬اصلـی بخـش ‪ 5‬مشـهد کـه متعلـق بـه مالکیـن فوق الذکـر هـر کـدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ اعیان می باشـد‪ ،‬به علت سـهل انگاری مفقود گردیده اسـت و با بررسـی دفتر امال ک‪،‬‬ ‫معلـوم شـد تمامـت ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور ذیـل صفحـه ‪ 170‬و ‪ 167‬دفتـر ‪ 72‬بنـام مهـدی‬ ‫ً‬ ‫توانائی یوسـفیان و سـیدبهاءالدین شهرسـتانی مشـاعا بالمناصفـه ثبـت و اسـناد مالکیـت المثنـی‬ ‫نوبت اول به شـماره چاپی ‪063793‬الف‪ 82‬و ‪063794‬الف‪ 82‬صادر شـده اسـت سپس ششدانگ‬ ‫مـورد ثبـت بـه موجـب صورت جلسـه تفکیکـی شـماره ‪ 71989‬مـورخ ‪ 1379/11/11‬بـه هشـت قطعه‬ ‫تفکیک و پنج قطعه از ان به موجب اسناد قطعی به غیر انتقال یافته است‪ .‬سیستم جامع امال ک‬ ‫بیش از این حکایتی ندارد و این بخشنامه به استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت املا ک صـادر گردیـد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحی قانـون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبـت ا گهی و‬ ‫یگـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند‬ ‫متذکـر م ‬ ‫مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی اعتـراض کتبی خود‬ ‫را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم نماید‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظام زاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امال ک ناحیه سـه مشـهد‬ ‫م الف ‪486‬‬ ‫مقدس‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫نشـریف فرزنـد محمدعلـی همسـر شـما اقـای حسـینعلی‬ ‫خانـم نرجـس طالبیا ‬ ‫رئیسـیان زاده فرزنـد علی اصغـر طـی دادنامـه شـماره ‪ 586601624‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/12/29‬و کالسـه ‪ 1156‬و قطعیـت ‪ 1400/04/12‬بـه ایـن دفترخانـه مراجعـه و‬ ‫درخواسـت اجـرا و ثبـت طلاق شـما را دارد‪ .‬لـذا بـه شـما اخطـار می شـود ظـرف مدت‬ ‫هفـت روز بـا دردسـت داشـتن اصـل شناسـنامه و کارت ملـی و سـند ازدواج بـه ایـن‬ ‫دفترخانـه مراجعـه و نسـبت بـه امضـا اسـناد اقـدام نماییـد‪ .‬درغیراینصـورت وفـق‬ ‫مقـررات اقـدام قانونـی صـورت خواهـد پذیرفـت‪.‬‬ ‫ابراهیم فهمیده‪ ،‬سردفتر طالق ‪ 16‬مشهد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪387 -24‬ق‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ 2336272‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287447160‬مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای کاظـم کثیـرزادگان فرزنـد قاسـم بشناسـنامه ‪ 5232‬صادره از شـوش درخواسـتی به خواسـته صدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پدرم مرحوم قاسـم کثیـرزادگان بشناسـنامه ‪ 5205‬صادره‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2282‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس‬ ‫نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون فوق الذکر امال کی که در هیات مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شهرستان فردوس مورد رسیدگی و رای ان صادر گردیده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شرح ذیل ا گهی می گردد‪:‬‬ ‫‪1‬‏‏‪ -‬اقـای علـی اسـمان دره فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت‬ ‫‪67‬‏‏‪ 326/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 686‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل‬ ‫مالکیـت رسـمی اقـای غالمحسـین کفیلـی‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬خیابـان شهیداشـوری‪،‬‬ ‫شهیداشـوری ‪1‬‬ ‫‪2‬‏‏‪ -‬خانـم نجمـه دیانتـی فرزنـد ابراهیـم نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪49‬‏‏‪ 154/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4112‬فرعی‬ ‫از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای احمـد کیوانـی‏‏‪ -‬محل وقوع ملـک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬خیابان‬ ‫شهیدهاشمی نژاد‬ ‫‪3‬‏‏‪ -‬اقای محمود صادقی نژاد فرزند عباسـعلی نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان مسکونی به مسـاحت ‪ 200‬مترمربع از پال ک ‪ 1501‬فرعی‬ ‫از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای محمدعلی میبدی زاده‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪-‬‬ ‫خیابان امام خمینی(ره)‬ ‫‪4‬‏‏‪ -‬اقای علیرضا بوستانی فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪84‬‏‏‪ 149/‬مترمربع از پال ک ‪ 61‬فرعی‬ ‫از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اقای فضل اله حمیدی و اقای جواد بنان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪:‬‬ ‫باغستان‏‏‪ -‬خیابان ولیعصر ‏‪ ،‬ولیعصر‪12‬‬ ‫‪5‬‏‏‪ -‬اقایـان امیدرضـا محمدی میرزای قلـی فرزنـد علـی و حسـین محمدی میرزای قلـی فرزنـد محمـد هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪98‬‏‏‪ 288/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 744‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل‬ ‫مالکیـت رسـمی خانـم شـهربانو پیـروز‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬خیابان شـهیدخاوند‬ ‫‪6‬‏‏‪ -‬اقـای غالمعلـی نعیمـی فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب باغ منـزل بـه مسـاحت ‪89‬‏‏‪ 3883/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 65‬فرعـی از یـک‬ ‫اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه و بالواسطه (انتقال قهری) از محل مالکیت رسمی اقای محمد نعیمی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪:‬‬ ‫باغسـتان‏‏‪ -‬خیابان ولیعصر‪ ،‬جنب صندوق قرض الحسـنه ولیعصر‬ ‫‪7‬‏‏‪ -‬خانم هـا فاطمـه حقیقی اصـل فرزنـد محمـد و افسـانه اخروی محبـی فرزنـد احمد هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ اعیان‬ ‫یکبـاب مغـازه بـا عرصـه وقفـی بـه مسـاحت ‪50‬‏‏‪ 31/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1210‬فرعـی از ‪ 454‬فرعـی از دو اصلـی بخـش یـک فـردوس‪ ،‬برابـر قـرارداد‬ ‫اجـاره شـماره ‪908908000004192‬‏‏‪ 1399/09/19-‬اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان فـردوس‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬خیابان انقالب‬ ‫‪8‬‏‏‪ -‬اقای احمد مرادزاده فرزند رضاقلی نسـبت به ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به مسـاحت ‪66‬‏‏‪ 334/‬مترمربع از پال ک ‪ 589‬فرعی از دو‬ ‫اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای رضاقلـی مرادزاده میرزائی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬باالتر‬ ‫از میدان شهیدصبوری‬ ‫‪9‬‏‏‪ -‬اقای محمد نقیبی محبی و خانم معصومه نقیبی محبی فرزندان محمداسـماعیل هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪47‬‏‏‪ 848/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1438‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس از محـل مالکیـت رسـمی اقـای‬ ‫غالمعلـی ملک نیـا‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابـان ‪ 22‬بهمن‬ ‫‪10‬‏‏‪ -‬اقـای کاظـم نقیبی محبـی و خانـم عفـت محبی معلمـی فرزنـدان محمداسـماعیل هـر کـدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪05‬‏‏‪ 702/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1438‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس از محـل مالکیـت رسـمی اقـای‬ ‫غالمعلـی ملک نیـا‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابـان ‪ 22‬بهمـن‬ ‫‪11‬‏‏‪ -‬خانم هـا طوبـی نقیبی محبـی فرزنـد محمداسـماعیل و فاطمـه ملک نیـا فرزند غالمعلی هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪49‬‏‏‪ 692/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1438‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت رسـمی اقای‬ ‫غالمعلـی ملک نیا‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابان ‪ 22‬بهمن‬ ‫‪12‬‏‏‪ -‬خانـم طاهـره الونـدی فرزنـد کلـوخ نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪34‬‏‏‪ 983/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1438‬فرعی از‬ ‫یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس از محـل مالکیت رسـمی اقای غالمعلی ملک نیا‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابـان ‪ 22‬بهمن‬ ‫‪13‬‏‏‪ -‬خانم معصومه رجبی فرزند محمداسمعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪04‬‏‏‪ 993/‬مترمربع از پال ک ‪1438‬‬ ‫فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت رسمی اقای غالمعلی ملک نیا‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسالمیه‏‏‪ -‬خیابان ‪ 22‬بهمن‬ ‫‪14‬‏‏‪ -‬اقای مهدی نخجوانی فر فرزند محمدباقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪10‬‏‏‪ 347/‬مترمربع از پال ک ‪4111‬‬ ‫فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای عباس نخجوانی فر‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪-‬‬ ‫اراضی توکل‬ ‫‪15‬‏‏‪ -‬اقای محمدباقر نخجوانی فر فرزند عباس نسـبت به ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت ‪63‬‏‏‪ 477/‬مترمربع از پال ک ‪ 4111‬فرعی از یک‬ ‫اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای عباس نخجوانی فر‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬اراضی توکل‬ ‫‪16‬‏‏‪ -‬خانـم راضیه سـادات صـدرزاده فرزنـد سـیدکریم نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ انـاری بـه مسـاحت ‪35‬‏‏‪ 1828/‬مترمربع از پلا ک ‪59‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس از محـل مالکیـت مشـاعی خودشـان‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬باغسـتان‏‏‪ -‬خیابان سـرتخت‬ ‫‪17‬‏‏‪ -‬خانم شیرین سادات صدرزاده فرزند سیدغالمعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ اناری به مساحت ‪05‬‏‏‪ 1955/‬مترمربع از پال ک ‪59‬‬ ‫فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مشاعی خودشان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬باغستان‏‏‪ -‬خیابان سرتخت‬ ‫‪18‬‏‏‪ -‬خانم رابعه سادات صدرزاده فرزند سیدکریم نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ اناری به مساحت ‪76‬‏‏‪ 1713/‬مترمربع از پال ک ‪ 59‬فرعی‬ ‫از یک اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مشاعی خودشان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬باغستان‏‏‪ -‬خیابان سرتخت‬ ‫‪19‬‏‏‪ -‬اقـای حسـن رمضانـی فرزنـد محمـد و خانـم فاطمه رمضانی چاهک فرزند غالم حسـین هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت ‪13‬‏‏‪ 221/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1437‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس انتقـال مع الواسـطه از محـل‬ ‫مالکیـت رسـمی اقـای حبیب الـه زال اقبـال‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابـان هفده شـهریور‏‪ ،‬هفده شـهریور‪1‬‬ ‫‪20‬‏‏‪ -‬اقای محمدرضا اصغری فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 290‬مترمربع پال ک ‪ 12429‬فرعی از یک اصلی‬ ‫بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت اقای حشـمت اله ناظمی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ -‬خیابان دالوران‬ ‫‪21‬‏‏‪ -‬اقـای اسـماعیل جیحونـی فرزنـد اسـداله نسـبت بـه ‪83‬‏‏‪ 1483/‬مترمربـع مشـاع از کل ‪91‬‏‏‪ 4174/‬مترمربـع ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی پلا ک ‪ 1165‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای رضـا مفیـدی‏‏‪ -‬محـل وقـوع‬ ‫ملـک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬اراضـی خداونـدی‬ ‫‪22‬‏‏‪ -‬اقای محمدحسین شعوری فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪61‬‏‏‪ 1865/‬مترمربع پال ک ‪ 569‬فرعی‬ ‫از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اقایان محمد و رضا شعوری و همچنین انتقال قهری از محل‬ ‫مالکیت رضا شعوری‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬باغستان سفلی‬ ‫‪23‬‏‏‪ -‬اقـای جـواد سـودمند فرزنـد غالمرضـا نسـبت به ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت ‪57‬‏‏‪ 1791/‬مترمربع پلا ک ‪ 232‬فرعی از‬ ‫یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقای محمد بندسـاری و خانم فخرالنسـاء بندسـاری‏‏‪ -‬محل‬ ‫وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬باغسـتان سـفلی‬ ‫‪24‬‏‏‪ -‬خانـم رودابه سـادات صـدرزاده فرزنـد سـیدکریم نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ انـاری بـه مسـاحت ‪04‬‏‏‪ 1637/‬مترمربع از پلا ک ‪59‬‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب حجـت سـلطان محمدی فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 12732‬صـادره از تهـران در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی‬ ‫عمـران صـادره از واحـد دانشـگاهی تهـران مرکـزی بـا شـماره ‪ 471351‬و تاریـخ‬ ‫‪ 1381/06/02‬مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می گـردد اصـل مـدرک را بـه‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشـانی‪ :‬تهران‪ ،‬سـوهانک‪ ،‬بلوار ارتش‪،‬‬ ‫میـدان قائـم‪ ،‬خیابـان خنـدان‪ ،‬خیابـان سـلماس ارسـال نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/05/11 :‬‬ ‫ا گهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه‬ ‫ثبتی سوادکوه شمالی‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک‬ ‫قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی سـوادکوه شـمالی مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل‬ ‫یگـردد‪ :‬املا ک متقاضیـان واقع در قریـه بورخیل پال ک ‪ 347‬فرعـی ‪ 192‬اصلی‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫بخـش ‪ 15‬حـوزه ثبـت سـوادکوه شـمالی بـه مالکیـت محمـد متانی بورخیلـی نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 240/81‬مترمربـع خریداری‬ ‫بـدون واسـطه از اقـای مهـدی متانی بورخیلـی مالـک رسـمی‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪3‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه‬ ‫محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار ا گهی‪ ،‬رای هیات‬ ‫الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از‬ ‫تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیـت می نماید و صدور سـند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫ً‬ ‫مذکـور در مـورد قسـمتی از املا ک کـه قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامه حـاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی‬ ‫نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه‬ ‫املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهـی تحدید حدود‬ ‫را بـه صـورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/12 :‬‬ ‫مهـدی ازاد‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1156885‬‬ ‫سـوادکوه شـمالی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012001713‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک گرمسـار تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی اقای‬ ‫ابوالفضـل قندالـی فرزنـد رمضانعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 159‬صـادره از گرمسـار‬ ‫در یکبـاب دامـداری بـه مسـاحت عرصـه ‪ 378/32‬مترمربـع و اعیـان به مسـاحت‬ ‫‪ 172/58‬مترمربـع پلا ک ‪ 71‬فرعـی از ‪ 34‬اصلـی واقـع در گرمسـار قریـه قاطـول‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی ا کبـر محمـدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/28 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1166761‬‬ ‫امال ک گرمسـار‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس از محـل مالکیت مشـاعی خودشـان‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬باغسـتان‏‏‪ -‬خیابان سـرتخت‬ ‫‪25‬‏‏‪ -‬اقایـان محسـن ناظـری و جـواد ناظـری فرزنـدان حسـین هـر کـدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی‬ ‫به مسـاحت ‪57‬‏‏‪ 306/‬مترمربع از پال ک ‪ 502‬و ‪ 505‬فرعی از دو اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای‬ ‫عبدالرحیم عزیزی و همچنین از محل مالکیت مشـاعی خودشـان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬خیابان ‪ 17‬شـهریور‪ ،‬خیابان شـهیدعزتی‬ ‫‪26‬‏‏‪ -‬اقای محمدحسـن سـتوده فرزند اسـمعیل نسـبت به ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت ‪32‬‏‏‪ 1293/‬مترمربع از پال ک ‪ 4174‬فرعی از‬ ‫یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای رشـید نجف پورباغسـتان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬باغسـتان‏‏‪-‬‬ ‫خیابان ولیعصر‬ ‫‪27‬‏‏‪ -‬اقـای غالمحسـین قویـم فرزنـد محمدحسـن نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه باغ پسـته ای بـه مسـاحت ‪93‬‏‏‪ 1182/‬مترمربع پلا ک ‪234‬‬ ‫فرعی از ‪ 226‬اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی خانم ناظره قویم‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬اراضی‬ ‫علی اباد‬ ‫‪28‬‏‏‪ -‬اقـای حمیـد نجارباغسـتان فرزنـد غالمرضا نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمیـن مزروعی به مسـاحت ‪31‬‏‏‪ 1021/‬مترمربع از پلا ک ‪3142‬‬ ‫فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اقای حسینعلی پرهیزی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪-‬‬ ‫اراضی بلده‬ ‫‪29‬‏‏‪ -‬اقـای فاضـل پـرورده و خانـم معصومـه پـرورده فرزنـدان رضاقلـی هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه محوطـه‬ ‫مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت ‪47‬‏‏‪ 1249/‬مترمربع پال ک ‪ 2849‬اصلی بخش یک فردوس‪ ،‬انتقال مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی‬ ‫اقـای محمدتوکلـی‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬جنـب هیات موسـی ابن جعفـر(ع)‬ ‫‪30‬‏‏‪ -‬اقـای حمیـد عقیقـی فرزنـد غالمعلـی نسـبت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4112‬فرعـی از یـک‬ ‫اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیت رسـمی اقای حسـن قوی بامداد‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک فـردوس‏‏‪ -‬بلوار بعثت‬ ‫شـمالی‪ ،‬بعثت شـمالی ‪17‬‬ ‫‪31‬‏‏‪ -‬اقـای علی ا کبـر خادمـی فرزنـد غالمحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪07‬‏‏‪ 630/‬مترمربـع از پلا ک ‪4111‬‬ ‫فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اقای غالمحسین خادمی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪-‬‬ ‫حاشیه بلوار ولیعصر‬ ‫‪32‬‏‏‪ -‬اقای هادی ابراهیمی فرزند ابراهیم نسـبت به ششـدانگ یک قطعه باغ منزل به مسـاحت ‪55‬‏‏‪ 2555/‬مترمربع از پال ک ‪ 8893‬فرعی از‬ ‫یک اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مشـاعی خودشـان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬باغسـتان‏‏‪ -‬خیابان سـرتخت‬ ‫‪33‬‏‏‪ -‬اقـای امیرحسـین ادهمـی فرزنـد قدرت الـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان (انبـاری تجـاری) بـه مسـاحت ‪35‬‏‏‪ 10/‬مترمربـع از‬ ‫پلا ک ‪ 1066‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقای محمدباقر ملک زاده اراسـته‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪:‬‬ ‫فـردوس‏‏‪ -‬خیابـان رسـالت‪ ،‬رسـالت ‪7‬‬ ‫‪34‬‏‏‪ -‬اقای اسـماعیل حاجی زاده باغسـتان فرزند محمدابراهیم نسـبت به ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت ‪69‬‏‏‪ 677/‬مترمربع از پال ک‬ ‫‪ 657‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محل مالک رسـمی خانم فاطمه مکنی باغسـتان‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪:‬‬ ‫باغسـتان‏‏‪ -‬خیابان ولیعصر‪ ،‬ولیعصر ‪4‬‬ ‫‪35‬‏‏‪ -‬اقای سیدفاضل محبوبی فرزند سیدعلی ا کبر و خانم فرشته افراء فرزند اسداله هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫باغ منـزل بـه مسـاحت ‪04‬‏‏‪ 1756/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1474‬فرعـی و تمـام پلا ک یک فرعـی از ‪ 1474‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس انتقال‬ ‫مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقایان سـیدعلی ا کبر محبوبی و محمدعلی دیبانژاد‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابان بهار ازادی‪،‬‬ ‫بهار ازادی ‪12‬‬ ‫‪36‬‏‏‪ -‬خانم منصوره محمدی فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت ‪ 300‬مترمربع از پال ک ‪4112‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس انتقـال مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقای حسـن قوی بامـداد‏‏‪ -‬محل وقـوع ملک‪ :‬فـردوس‏‏‪-‬‬ ‫بلوار بعثت شـمالی‪ ،‬بعثت شـمالی ‪15‬‬ ‫‪37‬‏‏‪ -‬اقای مجتبی عرب وظیفه فرزند علی برات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪91‬‏‏‪ 219/‬مترمربع از پال ک های‬ ‫‪ 4111‬و ‪ 10903‬و ‪ 12454‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقایان حسـین فصل جوان و قربان‬ ‫بخشی زاده و شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬شهرک بسیجیان‪ ،‬زعفرانیه ‪5‬‬ ‫‪38‬‏‏‪ -‬اقـای محمـد جهانـی فرزنـد احمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب باغ منـزل بـه مسـاحت ‪28‬‏‏‪ 640/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1486‬فرعـی از یـک‬ ‫اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای امیـن رضایی و غیـره‏‏‪ -‬محل وقـوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابان‬ ‫شهیدارامی‬ ‫‪39‬‏‏‪ -‬اقـای مهـدی ضرغامـی فرزنـد عزیـز نسـبت ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی بـه مسـاحت ‪63‬‏‏‪ 2042/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4255‬فرعی از‬ ‫یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقـای عزیزاله ضرغامـی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابان‬ ‫امـام خمینـی‪ ،‬امام خمینی ‪22‬‬ ‫‪40‬‏‏‪ -‬اقای رضا غالم زاده فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪28‬‏‏‪ 240/‬مترمربع از پال ک ‪ 4113‬فرعی از یک‬ ‫اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیت رسـمی اقای ذبیح الـه دانش مقدم‏‏‪ -‬محل وقـوع ملک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬خیابان‬ ‫مـدرس‪ ،‬مدرس ‪22‬‬ ‫‪41‬‏‏‪ -‬اقای محمدرضا صاعدی فرزند غالمرضا نسبت ششدانگ یک قطعه باغ و زمین مزروعی به مساحت ‪48‬‏‏‪ 5550/‬مترمربع از پال ک ‪639‬‬ ‫فرعی از دو اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اقای عباس مختارنیا و خانم حجیه فاطمه فخار‏‏‪ -‬محل‬ ‫وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬اراضی سـعداباد‬ ‫‪42‬‏‏‪ -‬اقای محمدرضا صاعدی فرزند غالمرضا نسبت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪57‬‏‏‪ 1662/‬مترمربع از پال ک ‪ 640‬فرعی‬ ‫از دو اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای اسـماعیل معراجی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬اراضی‬ ‫سعداباد‬ ‫‪43‬‏‏‪ -‬اقـای محمدرضـا صاعـدی فرزنـد غالمرضـا نسـبت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی مشـتمل بـر سـاختمان دامـداری بـه مسـاحت‬ ‫‪92‬‏‏‪ 2925/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 640‬فرعـی از دو اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای اسـماعیل‬ ‫معراجـی‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬اراضـی سـعداباد‬ ‫‪44‬‏‏‪ -‬اقـای عبـاس شـکاری فرزنـد قاسـم نسـبت ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪28‬‏‏‪ 202/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 890‬فرعـی از‬ ‫‪ 3‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی خانـم مرضیـه اسـپرهم‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ -‬خیابـان‬ ‫جواداالئمـه‪ ،‬جواداالئمـه ‪1‬‬ ‫‪45‬‏‏‪ -‬اقای محمدحسن دریادل فرزند محمدباقر نسبت ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪82‬‏‏‪ 1546/‬مترمربع از پال ک ‪ 4111‬فرعی از یک‬ ‫اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای محمدعلـی معمارزاده مقـدم‏‏‪ -‬محل وقـوع ملک‪ :‬فـردوس‏‏‪-‬‬ ‫اراضی توکل‬ ‫‪46‬‏‏‪ -‬اقـای محمدحسـن دریـادل فرزنـد محمدباقـر نسـبت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مساحت ‪76‬‏‏‪ 1978/‬مترمربع پال ک ‪ 2937‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه‬ ‫از محل مالکیت رسـمی اقای غالمعلی شـبنم زاده‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬کشـتمان وسـطی بلده‬ ‫مشـهور به خـم جوی‬ ‫‪47‬‏‏‪ -‬اقای محمدرضا مزدی فرزند محمدعلی و خانم نجمه عابدینی فرزند حجی ابراهیم هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪28‬‏‏‪ 219/‬مترمربع از پال ک های ‪ 7121‬فرعی و ‪ 9903‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسـطه‬ ‫از محل مالکیت رسـمی شـرکت تعاونی مسـکن بسـیجیان فردوس‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬شهرک بسیجیان‏‪ ،‬زعفرانیه ‪5‬‬ ‫‪48‬‏‏‪ -‬اقـای محمدباقـر فـروزان و خانـم فاطمـه فـروزان فرزندان محمدعلی کمافرض اله ششـدانگ یک قطعه باغ منزل به مسـاحت ‪45‬‏‏‪1072/‬‬ ‫مترمربع از پال ک ‪ 1538‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اقای عباسعلی فروزان‏‏‪ -‬محل وقوع‬ ‫ملک‪ :‬اسالمیه‏‏‪ -‬خیابان شهیدغفاری‬ ‫‪49‬‏‏‪ -‬شهرداری فردوس نسبت به ششدانگ قسمتی از چند باب ساختمان به مساحت ‪32‬‏‏‪ 85/‬مترمربع از پال ک ‪ 3173‬فرعی از یک اصلی‬ ‫بخـش یـک فـردوس انتقـال مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای حسـین کالنی بجسـتانی و خانـم مرضیـه کالنـی‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪:‬‬ ‫فردوس‏‏‪ -‬خیابان خرمشـهر‪ ،‬خرمشـهر ‪3‬‬ ‫‪50‬‏‏‪ -‬اقای علیرضا فاتحی فرزند حسـن و خانم محبوبه ا گاهی فرزند محمدحسـین هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪78‬‏‏‪ 408/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4112‬فرعـی یـک اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسـطه از محل مالکیت‬ ‫رسـمی اقای حسـین عاملی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬حاشـیه بلوار کشـاورز‬ ‫‪51‬‏‏‪ -‬اقای محمد بخت ازما فرزند عباسعلی و خانم طیبه شفیقی فرزند ابراهیم هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل‬ ‫مسـکونی به مسـاحت ‪04‬‏‏‪ 306/‬مترمربع از پال ک ‪ 957‬فرعی یک اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای‬ ‫عبدالرحمن کشمیری‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسالمیه‏‏‪ -‬خیابان امام خمینی‪ ،‬امام خمینی ‪12‬‬ ‫‪52‬‏‏‪ -‬اقـای ناصـر اختـری فرزنـد علی ا کبـر نسـبت ششـدانگ یکبـاب مغـازه‪ ،‬به مسـاحت ‪87‬‏‏‪ 56/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 428‬فرعـی از‪ 2‬اصلی بخش‬ ‫یـک فـردوس از محـل مالکیـت مشـاعی خودشـان‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬فـردوس‪ -‬خیابان رسـالت‬ ‫‪53‬‏‏‪ -‬اقـای حسـین راسـت پیمان فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪97‬‏‏‪ 324/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1096‬فرعی‬ ‫یک اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی خانم مرضیه غفاری باغسـتان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬بلوار‬ ‫انقلاب‪ ،‬انقالب ‪24‬‬ ‫‪54‬‏‏‪ -‬اقای حسـین راسـت پیمان فرزند محمد و خانم معصومه اسـراری فرزند محمدحسـن هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪81‬‏‏‪ 389/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1096‬فرعـی یـک اصلـی بخـش یـک فردوس انتقـال مع الواسـطه از محل‬ ‫مالکیـت رسـمی خانـم مرضیه غفاری باغسـتان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬بلوار انقالب‪ ،‬انقلاب ‪24‬‬ ‫‪55‬‏‏‪ -‬اقای غالمحسین اوالدی فرزند اسمعیل نسبت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪68‬‏‏‪ 894/‬مترمربع از پال ک ‪ 4111‬فرعی‬ ‫از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اقای حبیب اله طالبیان‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‏‏‪ -‬اراضی‬ ‫توکل‬ ‫‪56‬‏‏‪ -‬اقـای عبـاس طالـب زاده فرزنـد اسـداله نسـبت ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪68‬‏‏‪ 894/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4111‬فرعی از‬ ‫یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای حبیب اله طالبیان‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬فـردوس‏‏‪ -‬اراضی‬ ‫توکل‬ ‫‪57‬‏‏‪ -‬اقـای هـادی عزت طلـب فرزنـد محمدعلـی نسـبت ششـدانگ یکباب سـاختمان‪ ،‬به مسـاحت ‪80‬‏‏‪ 242/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1482‬فرعی از‬ ‫یـک اصلـی بخـش یـک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای سـیدخلیل اله امام جمعه قدسـی نیا‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪:‬‬ ‫اسلامیه‏‏‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫‪58‬‏‏‪ -‬اقـای حمیـد قرائتـی فرزنـد غالمرضـا نسـبت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪69‬‏‏‪ 1003/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 152‬فرعـی از‬ ‫یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای حسـنعلی قرایی‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬باغسـتان‏‏‪ -‬خیابان‬ ‫ولیعصر‪ ،‬ولیعصر ‪4‬‬ ‫‪59‬‏‏‪ -‬خانـم طیبـه دادگرعزیـز فرزنـد محمدعلـی نسـبت ششـدانگ یـک قطعـه باغ منـزل بـه مسـاحت ‪69‬‏‏‪ 923/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4295‬فرعـی‬ ‫از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای رضـا شـعوری‏‏‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬اسلامیه‏‏‪ -‬خیابان‬ ‫‪17‬شهریور‬ ‫‪60‬‏‏‪ -‬اقـای محمدحسـین شـعوری فرزنـد رضـا نسـبت ششـدانگ یـک قطعـه باغ منزل بـه مسـاحت ‪12‬‏‏‪ 1384/‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4295‬فرعی از‬ ‫یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس انتقـال بالواسـطه (انتقـال قهـری) از محـل مالکیـت رسـمی اقـای رضا شـعوری‏‏‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‏‏‪-‬‬ ‫خیابان ‪17‬شـهریور‬ ‫‪61‬‏‏‪ -‬اقـای محمدعلـی فاتح جـوان فرزنـد غالمحسـین نسـبت ششـدانگ یـک قطعـه باغ منـزل بـه مسـاحت ‪48‬‏‏‪ 976/‬مترمربـع از پلا ک ‪4111‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای محمدعلی معمارزاده مقـدم‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪:‬‬ ‫فـردوس‏‏‪ -‬اراضـی توکل‬ ‫‪62‬‏‏‪ -‬اقای محمدحسـین فاتح جوان فرزند غالمحسـین نسـبت ششـدانگ یک قطعه باغ منزل به مسـاحت ‪30‬‏‏‪ 1024/‬مترمربع از پال ک ‪4111‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای محمدعلی معمارزاده مقـدم‏‏‪ -‬محل وقوع ملک‪:‬‬ ‫فـردوس‏‏‪ -‬اراضی توکل‬ ‫‪ -۶۳‬اقـای محمدعلـی حسـینی و خانم هـا طیبـه‪ ،‬صدیقـه و فاطمـه شـهرت همگی حسـینی فرزنـدان حسـن (ورثه خدیجه بخشـنده جوان)‬ ‫کمافرض الـه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ ۲۹۷۹/۰۵‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۲۳۰۳‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک‬ ‫فردوس انتقال قهری (موروثی) از محل مالکیت رسـمی اقای محمدباقر بخشـنده جوان و خانم ارجمند بخشـنده جوان‪ -‬محل وقوع ملک‪:‬‬ ‫فـردوس‪ -‬اراضـی بلده‪ ،‬خیابان سـنجدی‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی این ا گهی نسـبت بـه املا ک فوق الذکر به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی ا گهی و درصورتی که اشخاص ذینفع به اراء صادره اعتراضی داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ‬ ‫انتشار نوبت اول این ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال ک فردوس تحویل دهند‬ ‫و رسـید اخذ نماید‪ .‬معترضین از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه باید دادخواسـت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح‬ ‫قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک تسـلیم نماینـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه می باشد‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد‬ ‫و امال ک ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪13 :‬‏‏‪05/‬‏‏‪1400/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪28 :‬‏‏‪04/‬‏‏‪1400/‬‬ ‫محمود جهانی مهر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس‬ ‫ا گهی ابالغ صورتمجلس افرازی‬ ‫پیـرو ا گهـی شـماره ‪ 2525‬مورخـه ‪ 1400/03/03‬روزنامـه بشـارت نو بدینوسـیله صورت مجلـس افـرازی شـماره ‪ 10/1400/1857‬مـورخ ‪ 1400/04/26‬و نقشـه و نظریـه رئیـس ثبت مربوطه پال ک ثبتی ‪ 0‬فرعـی از ‪2772‬‬ ‫اصلـی بخـش یـک شـهر کاشـمر بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪ .‬شایسـته اسـت کلیـه مالکیـن مشـاعی پال ک مذکـور چنانچه به مـورد افـراز و نحـوه ان اعتـراض دارند واخواهـی خـود را ظـرف ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی‬ ‫روزنامـه بـه دادگاه صالحـه تسـلیم و رونوشـت ان را بـه ایـن اداره ارسـال نماینـد‪ .‬درصـورت عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت مفـروزی بـه نام متقاضی در موعد مقرر صادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫صورت مجلسافرازی‬ ‫ً‬ ‫احترامـا در اجـرای دسـتور اداری شـماره ‪ 10/1400/457‬مورخـه ‪ 1400/02/05‬ذیـل درخواسـت افـراز اقـای غالمعبـاس‬ ‫خیابانـی در اجـرای مـاده ‪ 2‬ائین نامـه قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع بـه عـرض می رسـاند تمامی یک دانگ ونیم مشـاع‬ ‫از ششـدانگ مسـکونی پال ک ‪ 0‬فرعی از ‪ 2772‬اصلی بخش یک شـهر کاشـمر که برابر سـند ‪ 143726‬مورخه ‪1399/07/12‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 4‬کاشـمر بـه اقـای غالمعبـاس خیابانـی انتقـال قطعـی گردیـده اسـت و سـند تـک برگـی بنـام وی صـادر و تسـلیم‬ ‫شده که نامبرده تقاضای افراز تمامی سهم مشاعی فوق را نموده اند و ا گهی دعوت به افراز ان طی شماره ‪ 2525‬مورخه‬ ‫‪ 1400/03/03‬در روزنامه بشارت نو چاپ و منتشر و به مالکین مشاعی ابالغ گردیده است و وقت ان ‪ 1400/03/17‬ساعت‬ ‫‪ 10‬صبـح تعییـن گردیـده اسـت‪ .‬لـذا اینجانبـان مجتبـی سـبزواری بـه عنـوان نماینـده و حسـین سـلیمانی نقشـه بردار ثبـت‬ ‫در معیـت متقاضـی در موعـد مقـرر در اخطاریـه بـه محـل وقـوع ملـک موردتقاضـا عزیمـت کـه پـس از بررسـی پرونـده ثبتـی‬ ‫مشخص گردید که قطعه مورد درخواست به صورت یک قطعه زمین مسکونی می باشد که با عنایت به نامه ‪99010244‬‬ ‫مورخه ‪ 1399/12/06‬شهرداری کاشمر منضم به نقشه تایید شده مبادرت به تنظیم صورت مجلس افرازی می نماییم‪.‬‬ ‫حـدود اولیـه و حـدود قطعـه افـرازی بـه شـرح ذیـل می باشـد و بـرای قطعـه افـرازی شـماره ‪ 13‬فرعـی منظـور گردیـد‪ .‬حـدود‬ ‫ً‬ ‫اولیـه‪ :‬ششـدانگ مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 1042/12‬مترمربـع پلا ک ‪ 0‬فرعـی از ‪ 2772‬اصلی بخش یک شـهر کاشـمر‪ ،‬شـماال‬ ‫ً‬ ‫درب و دیوار به طول (‪ )31/45‬سـی و یک متر و چهل و پنج سـانتیمتر به خیابان‪ ،‬شـرقا در دو قسـمت اول دیواریسـت به‬ ‫طـول (‪ )4/00‬چهـار متـر بـه عقب نشـینی دوم دیـوار مشـترک بـه طـول (‪ )29/00‬بیسـت و نـه متـر بـه شـماره ‪ 2773‬و ‪2775‬‬ ‫ً‬ ‫فرعی‪ ،‬جنوبا در چهار قسـمت اول به دیوار به طول (‪ )5/35‬پنج متر و سـی و پنج سـانتیمتر به شـماره دوازده فرعی‪ ،‬دوم‬ ‫بـه دیـوار بـه طـول (‪ )5/30‬پنـج متـر و سـی سـانتیمتر بـه شـماره یـازده فرعی سـوم به دیـوار بـه طـول (‪ )10/40‬ده متر و چهل‬ ‫ً‬ ‫سـانتیمتر بـه شـماره ‪ 35‬فرعـی چهـارم بـه دیـوار بـه طـول (‪ )10/15‬ده متـر و پانـزده سـانتیمتر بـه شـماره یـک فرعـی‪ ،‬غربـا در‬ ‫چهـار قسـمت اول دیـوار مشـترک بـه طـول (‪ )15/65‬پانـزده متـر و شـصت و پنـج سـانتیمتر بـه شـماره دوهـزار و هفتصـد و‬ ‫هفتاد فرعی دوم دیوار به دیوار به طول (‪ )0/40‬چهل سـانتیمتر به شـماره ده فرعی سـوم دیوار به دیوار به طول (‪)15/50‬‬ ‫پانـزده متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه شـماره ده فرعـی چهـارم دیواریسـت به طـول (‪ )2/05‬دو متر و پنج سـانتیمتر بـه خیابان‪.‬‬ ‫حقـوق ارتفاقـی نـدارد‪ .‬حـدود قطعـه افـرازی‪ :‬ششـدانگ یک قطعـه زمین پال ک ‪ 13‬فرعـی از ‪ 2772‬اصلی بخش یک شـهر‬ ‫ً‬ ‫کاشـمر به مسـاحت ‪ 253/88‬مترمربع که در سـهم اختصاصی اقای غالمعباس خیابانی قرار خواهد گرفت‪ .‬شـماال درب‬ ‫ً‬ ‫و دیوار به طول ‪ 7/82‬متر به خیابان‪ ،‬شـرقا در ‪ 3‬قسـمت اول به طول ‪ 17/23‬متر دوم به طول ‪ 17‬سـانتیمتر که شـمالی‬ ‫ً‬ ‫اسـت سـوم به طول ‪ 15/87‬متر دیوار به دیوار به پال ک باقیمانده ‪ 2772‬اصلی‪ ،‬جنوبا به طول ‪ 7/69‬متر به دیوار پال ک‬ ‫ً‬ ‫یـک فرعـی از ‪ 2772‬اصلـی‪ ،‬غربـا در چهـار قسـمت اول دیـوار مشـترک بـه طـول ‪ 15/95‬متـر بـه شـماره دوهـزار و هفتصـد و‬ ‫هفتاد فرعی دوم دیوار به دیوار به طول (‪ )0/40‬چهل سـانتیمتر به شـماره ده فرعی سـوم دیوار به دیوار به طول (‪)15/50‬‬ ‫پانزده متر و پنجاه سانتیمتر به شماره ده فرعی چهارم دیوار به دیواریست به طول ‪ 1/73‬متر به خیابان‪ .‬حقوق ارتفاقی‬ ‫نـدارد‪ .‬حـدود باقیمانـده‪ :‬ششـدانگ مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 788/24‬مترمربـع پلا ک ‪ 0‬فرعـی از ‪ 2772‬اصلی بخش یک‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـهر کاشـمر‪ ،‬شـماال درب و دیوار بطول ‪ 23/63‬متر به خیابان‪ ،‬شـرقا در دو قسـمت اول دیواریسـت بطول (‪ )4/00‬چهار‬ ‫ً‬ ‫متر به عقب نشـینی دوم دیوار مشـترک به طول (‪ )29/00‬بیسـت و نه متر به شـماره ‪ 2773‬و ‪ 2775‬اصلی‪ ،‬جنوبا در چهار‬ ‫قسـمت اول بـه دیـوار بـه طـول (‪ )5/35‬پنـج متـر و سـی و پنـج سـانتیمتر بـه شـماره دوازده فرعـی دوم بـه دیـوار بـه طـول‬ ‫ً‬ ‫(‪ )5/30‬پنج متر و سـی سـانتیمتر به شـماره یازده فرعی سـوم به دیوار به طول (‪ )10/40‬ده متر و چهل سـانتیمتر به شـماره ‪ 5‬فرعی چهارم به دیوار به طول ‪ 2/46‬متر به شـماره یک فرعی‪ ،‬غربا در ‪ 3‬قسـمت اول‬ ‫بـه طـول ‪ 15/78‬متـر دوم بـه طـول ‪ 17‬سـانتیمتر کـه جنوبـی اسـت سـوم بـه طـول ‪ 17/23‬متـر دیـوار به دیوار بـه پال ک ‪ 0‬فرعـی از ‪ 2772‬اصلـی‪ .‬حقوق ارتفاقـی ندارد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک شهرستان کاشمر‬ ‫م الف ‪121‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫هر هفته دوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 5 ‫اردبیل‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2282‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫پروین حسینی‬ ‫نشست کارگروه شبکه مجازی با محوریت ایثار و شهادت‬ ‫نشسـت کارگـروه شـبکه‬ ‫مجـازی بـا محوریـت ایثـار و‬ ‫شـهادت در اداره کل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫اردبیـل برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫اداره کل‬ ‫روابط عمومـی‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان اردبیل؛ درراسـتای تبادل نظرات کارشناسـی‬ ‫و جهـت ارائـه برنامه هـای مـدون‪ ،‬نشسـت کارگـروه شـبکه مجازی بـا محوریت‬ ‫ایثـار و شـهادت در اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان اردبیـل برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬عبـداهلل بحرالعلومـی؛ مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان اردبیـل‬ ‫در این نشست گفت‪« :‬عنصر مبارزه با ظلم و تجاوز در تمام جوامع و فرهنگ ها‬ ‫یسـت و ایـن امـر در دیـن مبیـن اسلام و مذهـب تشـیع‬ ‫امـری مقـدس و ضرور ‬ ‫نمـود خاصـی دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایثـار و شـهادت بـرای مـا شـیعیان بـا قیـام‬ ‫امـام حسـین(ع) تداعـی می شـود و ایثـار و شـهادت بـا مردانـی غیـور بـا اراده ای‬ ‫پوالدیـن و بـا فـدا کاری و ازخودگذشـتگی در مقابـل ظالمـان ایسـتاده و بـا ظلم‬ ‫و تجـاوز مبـارزه کرده انـد‪ ،‬معنـا می یابـد حـال یـا در راه هـدف واالی خـود بـه‬ ‫شـهادت رسـیده اند و یـا بـه فتـح و پیـروزی رسـیده و ظلـم و متجـاوز را سـر جای‬ ‫خـود نشـانده اند»‪ .‬بحرالعلومـی بیان کـرد‪« :‬یکی از بخش هـای فرهنگ غنی و‬ ‫نـاب اسلام‪ ،‬فرهنـگ ایثـار و شـهادت اسـت که شـناخت صحیـح و کافـی ابعاد‬ ‫و اشـاعه ان در سـطح جامعـه عالو هبـر ایجـاد شـرایط و فضـای مناسـب فـردی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان اردبیل اظهار داشت‪« :‬درحال حاضر باتوجه به شرایط کرونایی‬ ‫ً‬ ‫که تقریبا تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری به حالت تعطیل درامده است‬ ‫استفاده از ظرفیت های فضای مجازی امری الزم و ضروری ست»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«در کنـار هـر برنامـه فرهنگـی و هنـری سـعی بـر ایـن بوده مقولـه ایثار و شـهادت‬ ‫نیز مدنظر قرار گیرد و دراین خصوص نیز شناسایی ظرفیت های دستگاه های‬ ‫متولی و دریافت پیشـنهادها و نظرات ضرورت دارد»‪ .‬وی افزود‪« :‬امیدواریم با‬ ‫هماهنگی الزم و تعامل بهتر و بیشتر از تمامی فرصت ها در ترویج فرهنگ ایثار‬ ‫و شهادت بهره ببریم»‪ .‬درادامه جلسه‪ ،‬اعضای حاضر نیز به بیان نقطه نظرات‬ ‫و پیشـنهادهای خـود درراسـتای ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت پرداختنـد‪.‬‬ ‫‪620‬میلیون لیتر؛‬ ‫سهم فروش اینترنتی فراورده های نفتی منطقه‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه اردبیـل گفـت‪« :‬درراسـتای رعایـت حقوق‬ ‫شـهروندی ازطریـق خدمـات غیرحضـوری‪ ،‬روزانه‬ ‫غبـر ‪1700‬هزار لیتـر انـواع فراورده هـای نفتـی‬ ‫بال ‬ ‫در سـال ‪ 99‬ازطریـق سـامانه فـروش اینترنتـی در‬ ‫سـطح اسـتان به فروش رسـیده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای‬ ‫نفتـی منطقـه اردبیـل؛ سـید حجـت مدنـی گفـت‪« :‬درراسـتای ار ج نهـادن‬ ‫بـه حقـوق شـهروندی و تسـهیل در ارائـه خدمـات‪ ،‬سـهم فـروش اینترنتـی‬ ‫غبـر ‪620‬میلیون لیتـر بـوده‬ ‫فراورده هـای نفتـی در سـطح اسـتان در سـال ‪ 99‬بال ‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر منطقـه اردبیـل تصریـح کـرد‪« :‬سـفارش حوالـه ازسـوی کاربـر‬ ‫بـدون نیـاز بـه مراجعـه حضـوری ازطریـق سـامانه فـروش اینترنتـی بـه ادرس‬ ‫‪ sell.niopdc.ir‬انجام گرفته و استعالم فیش های واریزی و همچنین پرداخت‬ ‫اینترنتی ازجمله امکانات این سامانه است»‪ .‬مدنی افزود‪« :‬این سیستم برای‬ ‫دو گروه از مشتریان تعریف شده است‪ ،‬گروه اول جایگاه داران و عرضه کنندگان‬ ‫فراورده هـای نفتـی و گـروه دوم صنایـع‪ ،‬کارخانه هـا‪ ،‬مرغداری هـا‪ ،‬شـرکت ها‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان عمده و جزء و سـوخت مایع اسـت»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان با امام جمعه خلخال‬ ‫ابراهیـم قلـی زاده؛ مدیـرکل‬ ‫امـور مالیاتی اسـتان بـا حضور‬ ‫در دفتـر امام جمعـه خلخـال‬ ‫بـا وی دیـدار و گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫در این دیـدار کـه حضرتـی؛‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و‬ ‫منابع و یونسـی؛ رئیس امور حسابرسـی مالیاتی شهرسـتان خلخال و عالیی؛‬ ‫سرپرسـت اداره حراسـت اداره کل نیـز حضـور داشـتند‪ ،‬قلـی زاده از بازدیـد‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین اسـدی؛ امام جمعـه خلخـال از اداره امـور مالیاتـی‬ ‫و دیـدار بـا کارکنـان تقدیـر و تشـکر کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل امـور‬ ‫مالیاتی استان اردبیل؛ حجت االسالم والمسلمین اسدی؛ امام جمعه خلخال‬ ‫در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات کارکنان امور مالیاتی شهرستان خلخال‬ ‫و حسـن برخـورد و تعامـل بـا مـردم بااشـاره به مفهـوم ایـه «یدالـه فـوق ایدیهـم»‬ ‫گفت‪« :‬دست خدا باالترین دست است‪ ،‬خداوند متعال ناظر بر اعمال و رفتار‬ ‫ماسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬در تمامـی مراحـل زندگـی اجتماعـی و انجـام کارهـا رضایـت‬ ‫خدای متعال را بایستی درنظر بگیریم»‪ .‬امام جمعه خلخال با تا کید بر اهمیت‬ ‫مدیریت جامعه و سازمان توسط افراد صالح خاطرنشان کرد‪« :‬ا گر سرپرست‬ ‫ً‬ ‫و مدیر توده مردم و سـازمان ها عادل و انسـان های شایسـته ای باشـد مسـلما‬ ‫ان جامعـه‪ ،‬مـردم و کارکنـان ان هـا نیز سـالم و پا ک دسـت بوده و به سـوی رشـد‬ ‫و تکامل و تعالی خواهند رفت»‪ .‬وی پرداخت مالیات را در مدیریت اقتصادی‬ ‫کشـور مهـم دانسـت و وصـول درامدهـای مالیاتـی را براسـاس عدالـت مهـم‬ ‫ارزیابـی کـرد‪ .‬مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان اردبیـل ضمـن ارائـه گزارشـی از اهـم‬ ‫اقدامـات اداره کل‪ ،‬مالیـات را منبـع درامـدی بسـیار مهمی برای ابادانی شـهرها‬ ‫و روسـتاهای کشـور دانسـت و اذعـان داشـت‪« :‬هوشمندسـازی فرایندهـای‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫مالیاتـی گامـی اساسـی درراسـتای تحقـق عدالـت مالیات ‬ ‫شهردار اردبیل خبر داد؛‬ ‫افزایش سرانه ورزشی شهروندان اردبیل‬ ‫شهردار کالن شهر اردبیل و معاونین شهرداری با انوشیروانی؛ مدیرکل ورزش و‬ ‫جوانان استان و هیئت همراه برای تعیین تکلیف زمین های شهری با کاربری‬ ‫ورزشـی جهـت افزایـش سـرانه ورزشـی شـهروندان به گفت وگـو پرداختند‪ .‬دکتر‬ ‫لطف اللهیـان در پایـان جلسـه بـا مسـئوالن اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بـا همـکاری و هماهنگـی اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان و درراسـتای‬ ‫برنامه های گام دوم توسعه شهر اردبیل تالش می کنیم تا ضمن تعیین تکلیف‬ ‫زمین هـای شـهری بـا کاربـری ورزشـی و ایجـاد مرا کـز و امکانـات ورزشـی بیشـتر‪،‬‬ ‫سـرانه ورزشـی شـهروندان اردبیلـی را افزایـش دهیـم»‪ .‬لطف اللهیـان افـزود‪« :‬از‬ ‫ً‬ ‫شـاخص های مهـم توسـعه؛ ایجـاد نشـاط و شـادابی در جامعـه اسـت و قطعـا‬ ‫ورزش عامـل مهمـی بـرای تحقـق ایـن امـر خواهـد بـود؛ بنابرایـن شـهرداری‬ ‫تلاش دارد تـا بـا نیـل بـه ایـن مقصـود‪ ،‬نیـروی محرکـه بـرای توسـعه شـهری را‬ ‫افزایـش دهـد»‪ .‬شـهردار اردبیل خاطرنشـان کـرد‪« :‬حتـی از زاویه امور دینی هم‬ ‫تا کیدات بسیاری بر انجام ورزش شده و در فرمایشات مقام معظم رهبری هم‬ ‫اهمیـت ورزش مشـهود اسـت؛ به همین جهـت شـهرداری اردبیل از چند سـال‬ ‫قبـل برنامه هـای ویـژه ای دراین خصوص تـدارک دیده و تاکنون نیـز پروژه های‬ ‫یسـت؛ شـهرداری اردبیـل‬ ‫شـاخصی دراین زمینـه انجـام داده اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫طـی چنـد سـال گذشـته بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای دریاچـه بـزرگ شـورابیل و‬ ‫ایجـاد امکاناتی مانند رینگ اول مسـیر سلامت‪ ،‬مخصـوص ورزش پیـاده روی‬ ‫و مسـیر ویـژه دوچرخه سـواری و اسـکیت به طـول بیـش از هفت کیلومتـر؛ کـه‬ ‫سال گذشته و در پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی موفق به کسب‬ ‫مقـام دوم برتریـن پـروژه شـهری شـد‪ ،‬ایجاد رینگ دوم مسـیر سلامت و مسـیر‬ ‫دوچرخه سـواری به طـول بیـش از ‪ 16‬کیلومتـر کـه در مراحـل پایانـی کار اسـت و‬ ‫امضای تفاهم نامه با فدراسیون های ورزش های همگانی‪ ،‬قایقرانی و کشتی‪،‬‬ ‫برای پیشـبرد امور ورزشـی در اردبیل؛ اقدامات قابل توجهی انجام داده اسـت‪.‬‬ ‫از دیگـر اقدامـات شـهرداری اردبیـل در سـال های اخیـر می توان بـه ایجاد پیاده‬ ‫راه شـهیدگاه‪ ،‬پیـاده راه بسـیج و پیـاده راه اسـفریس (عالی قاپـو) اشـاره کـرد کـه‬ ‫درکنـار امکانـات تفریحـی و ورزشـی مجموعـه شـورابیل؛ این روزهـا موردتوجـه و‬ ‫اقبال مردم واقع شـده و شـهروندان اردبیلی با اسـتفاده از این امکانات‪ ،‬اوقات‬ ‫خوشـی را به همـراه خانـواده در ایـام گـرم تابسـتان تجربـه می کننـد؛ همچنیـن‬ ‫سـاخت سـالن سرپوشـیده ورزشـی بـا همـکاری بخـش خصوصـی‪ ،‬ایجـاد‬ ‫زمیـن چمـن مصنوعـی و امکانـات ورزشـی در پارک هـا و فضاهـای سـبز مناطق‬ ‫کم برخوردار شهر‪،‬اجرایهمایشپنجشنبه هایورزشیمحالتبابرنامه های‬ ‫متنـوع ورزشـی و همایـش دوچرخه سـواری بانـوان بـا عنـوان سه شـنبه های‬ ‫بـدون خـودرو‪ ،‬تدویـن و اجـرای منظـم برنامه هـای ورزشـی سـاالنه در سـازمان‬ ‫فرهنگـی ورزشـی اجتماعـی شـهرداری و نیـز حمایـت از رشـته های ورزشـی‬ ‫تحت پوشش از اقدامات مهم شهرداری اردبیل در سال های اخیر بوده که بنا‬ ‫به اذعان متخصصان امور ورزشـی؛ نتایج بسـیار مثبتی در پی داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق استان‪:‬‬ ‫با حضور استاندار فارس صورت گرفت؛‬ ‫اغاز لوله گذاری‬ ‫طرح انتقال اب خلیج فارس به «مهر» و «المرد»‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫جلسـه تشـریح لوله گـذاری طـرح انتقـال‬ ‫اب خلیج فـارس بـه شهرسـتان های‬ ‫مهـر و المـرد بـا حضـور اسـتاندار فـارس‪،‬‬ ‫معـاون وزیـر صمـت و رئیـس هیئت عامـل‬ ‫ایمیـدرو‪ ،‬مجمـع نماینـدگان فـارس در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد‪ ،‬فرمانـدار‬ ‫المـرد‪ ،‬سـرمایه گذار پـروژه انتقـال اب‬ ‫خلیج فـارس بـه اسـتان فـارس شـرکت‬ ‫فراابرسـان سـرزمین‪ ،‬اعضـای شـورای‬ ‫راهبـردی انتقـال اب خلیج فـارس بـه‬ ‫اسـتان فـارس‪ ،‬صمـت و صنعتگـران و‬ ‫مسـئوالن محلـی برگـزار شـد‪ .‬اسـتاندار‬ ‫فـارس دراین جلسـه ضمن اینکـه پـروژه‬ ‫انتقـال اب دریـا بـه اسـتان فـارس را بـرای‬ ‫مـردم و صنعتگـران امیدافریـن توصیـف‬ ‫کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬طـول ایـن خـط حـدود‬ ‫یکـه‬ ‫‪ ۶۸‬کیلومتـر در فـاز اول اسـت و درصورت ‬ ‫ً‬ ‫تـا مرکـز اسـتان ادامـه داده شـود کـه قطعـا‬ ‫جـزو اهـداف طـرح محسـوب می شـود‬ ‫بـه ‪۴۵۰‬کیلومتـر می رسـد»‪ .‬دکتـر رحیمـی‬ ‫بابیان اینکـه براسـاس قـرارداد منعقدشـده‬ ‫بـا وزارت نیـرو و سـرمایه گذار طـرح در ایـن‬ ‫فـاز ‪۱۵‬میلیون مترمکعـب اب شـیرین بـه‬ ‫سـایت شهرسـتان های المـرد و مهـر انتقال‬ ‫داده می شـود کـه بخـش عمـده ای از ان در‬ ‫صنعـت و مابقـی در حـوزه شـرب اسـتفاده‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬به گفتـه اسـتاندار فـارس‪،‬‬ ‫مجمـوع تخصیـص اب انتقالـی از دریـا بـه‬ ‫اسـتان فـارس ‪۳۰۰‬میلیون مترمکعب اسـت‬ ‫کـه قسـمتی از ان ازطریـق ایـن خـط تامیـن‬ ‫خواهد شـد‪ .‬وی تشـکیل شورای راهبردی‬ ‫اب بـا حضـور افراد دارای پتانسـیل و تجربه‬ ‫را اتفاقـی راه گشـا دانسـت و عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«در گذشـته اختالف هـا باعـث هدررفـت‬ ‫پتانسـیل های اسـتان می شـد امـا‬ ‫معتقدیـم بایـد از پتانسـیل های انسـانی‬ ‫اسـتان بـرای توسـعه اسـتان رفاه و اسـایش‬ ‫مـردم و پیشـبرد اهـداف نظـام مقـدس‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران اسـتفاده کنیـم و‬ ‫فـار غ از نگاه هـای سیاسـی توانمندی هـای‬ ‫افـراد را بـه کار بگیریـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بایـد از‬ ‫سـرمایه های اسـتان بـرای رفـاه‪ ،‬اسـایش‬ ‫مـردم و پیشـبرد اهـداف انقلاب اسلامی‬ ‫بهـره ببریـم»‪ .‬اسـتاندار فـارس گفـت‪« :‬بـا‬ ‫دیـدگاه اسـتفاده از پتانسـیل ایـن افـراد‬ ‫در کشـور‪ ،‬شـورای راهبـردی ایـن طـرح‬ ‫را تشـکیل دادیـم»‪ .‬رحیمـی همچنیـن‬ ‫ضمـن قدردانـی از حمایت هـای ایـت اهلل‬ ‫دژکام؛ نماینـده ولی فقیـه در اسـتان فـارس‬ ‫و امام جمعـه شـیراز گفـت‪« :‬تمـام مدیـران‬ ‫اسـتان فـارس در تلاش هسـتند تـا جـدای‬ ‫از نگاه هـای سیاسـی به دنبـال توسـعه‬ ‫اسـتان بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای‬ ‫موجـود در سـطح کشـور باشـند»‪ .‬او‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬طـرح لوله گـذاری انتقـال‬ ‫اب از خلیج فـارس بـه اسـتان فـارس طـرح‬ ‫یسـت کـه می توانـد در فـاز نخسـت اب‬ ‫بزرگ ‬ ‫خلیج فـارس را بـه شهرسـتان های المـرد‬ ‫و مهـر برسـاند و پـس ازان در فـاز دوم ایـن‬ ‫خـط‪ ،‬اب را بـه مناطـق مرکـزی فـارس نظیر‬ ‫کالن شـهر شـیراز برسـد»‪ .‬اسـتاندار فـارس‬ ‫ادامه داد‪« :‬سـه هزار و ‪ ۵۰۰‬طرح اسـتانی در‬ ‫فـارس دارای بیـش از ‪۷۰‬درصـد پیشـرفت‬ ‫یسـت و بیـش از ‪ ۱۶۰‬طـرح ملـی نیـز‬ ‫فیزیک ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫در اسـتان دراسـتانه بهره بردار ‬ ‫تمـام ایـن فعالیت هـا موجـب خواهـد شـد‬ ‫تـا اسـتان فـارس رشـد قابل توجهـی داشـته‬ ‫باشـد»‪ .‬او ادامـه داد‪« :‬شـورای راهبـردی‬ ‫را از مدیـران سـابق و باتجربـه تشـکیل‬ ‫دادیـم تـا از تجـارب ان هـا بهره منـد شـویم و‬ ‫دراین راسـتا چارچوبـی را مشـخص کردیـم‬ ‫تـا بـا اشـترا ک تجارب مشـکالت حل شـوند‬ ‫یسـت کـه از‬ ‫و ایـن موضـوع الگـوی موفق ‬ ‫تمـام پتانسـیل های انسـانی چـه داخـل‬ ‫و خـارج از اسـتان بتوانیـم بهـره ببریـم»‪.‬‬ ‫اسـتاندار فارس خاطرنشـان کرد‪« :‬موضوع‬ ‫یسـت و‬ ‫اب مقدمـه و سـنگ بنـای ابادان ‬ ‫یکـی از ضروری تریـن زیرسـاخت ها بـرای‬ ‫توسـعه هر مجتمع زیسـتی اعم از شـهری و‬ ‫روسـتایی اب اسـت»‪ .‬دکتـر رحیمـی تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬پیشـرفت و توسـعه اسـتان نیازمنـد‬ ‫چارچوبـی واحـد و منسـجم اسـت و بایـد‬ ‫تلاش کنیـم انسـجام در سـطوح خـرد و‬ ‫کالن را حفـظ کنیـم تـا اسـتانی پیشـرو در‬ ‫کشـور باشـیم و زمینه هـای ایجـاد رفاه برای‬ ‫مـردم اسـتان را فراهـم کنیـم»‪.‬‬ ‫درراستای حفاظت از زیست کره «گنو» صورت گرفت؛‬ ‫انعقاد توافق نامه همکاری‬ ‫بین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و صندوق ملی محیط زیست‬ ‫سکینه محبی‬ ‫مدیرعامل شـرکت نفت سـتاره خلیج فارس‬ ‫از انعقـاد توافق نامـه همـکاری بیـن ایـن‬ ‫ط زیسـت‬ ‫شـرکت و صنـدوق ملـی محیـ ‬ ‫درراسـتای رفـع اثـار سـوء زیسـت محیطی‬ ‫و احیـاء و بازسـازی ا کوسیسـتم های واقـع‬ ‫در منطقـه حفاظت شـده گنـو خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومی شـرکت نفت سـتاره‬ ‫خلیج فـارس؛ محمدعلـی دادور‪ ،‬شـرکت‬ ‫نفـت سـتاره خلیج فـارس را پاالیشـگاه سـبز‬ ‫کشـور و نماینـده ایـران در بنیـاد جهانـی‬ ‫انـرژی به سـبب تولید بنزین با اسـتانداردی‬ ‫فراتـر از اسـتاندارد یورو ‪ 5‬عنوان کـرد و افزود‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه همگانی بـودن وظیفه حفاظت‬ ‫از محیـط زیسـت موضـوع و همچنیـن‬ ‫ط زیسـتی بـرای‬ ‫لـزوم توجـه بـه مبانـی محیـ ‬ ‫دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار‪ ،‬توافق نامـه‬ ‫همـکاری بیـن شـرکت نفـت سـتاره‬ ‫ط زیسـت‬ ‫خلیج فـارس و صنـدوق ملی محی ‬ ‫درراسـتای رفـع اثـار سـوء زیسـت محیطی‬ ‫و احیـاء و بازسـازی ا کوسیسـتم های واقـع‬ ‫در منطقـه حفاظت شـده گنـو به امضـاء‬ ‫رسـید»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬براسـاس‬ ‫ایـن توافق نامـه تامیـن و به کارگیـری‬ ‫نیروهـای حفاظـت‪ ،‬تقویـت نـاوگان‬ ‫موتـوری محیط زیسـت و همچنیـن خریـد‬ ‫ماشـین االت و موتورسـیکلت های موردنیـاز‬ ‫ط زیسـت از‬ ‫بـرای نظـارت و پایـش محیـ ‬ ‫تعهـدات شـرکت نفـت سـتاره خلیج فـارس‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت نفـت سـتاره‬ ‫خلیج فـارس یـاداور شـد‪« :‬پژوهـش‪،‬‬ ‫امـوزش و فرهنگ سـازی محیـط زیسـت‪،‬‬ ‫انجـام اقدامـات حمایتـی زیسـتگاه و گونـه‬ ‫ازطریـق احیـای زیسـتگاه های طبیعـی‪،‬‬ ‫توزیـع علوفـه دسـتی در مراتـع‪ ،‬اب رسـانی‬ ‫بـه تمامـی منابـع ابـی مصنوعـی‪ ،‬سـاخت‬ ‫تجهیـزات و راهبـری سـامانه و ایسـتگاه‬ ‫ط زیسـت‪ ،‬ایجاد سـامانه‬ ‫پایـش کیفـی محی ‬ ‫گسـیل هوشـمند ماشـین االت و پایـش‬ ‫مناطـق‪ ،‬ایجـاد مرکـز قرنطینـه و بازپـروری‬ ‫حیات وحـش اسـیب دیده‪ ،‬حمایـت و‬ ‫تقویـت محیط بانـان و همیـاران و خریـد‬ ‫یسـت‬ ‫تجهیـزات حفاظتـی از دیگـر موارد ‬ ‫ط زیسـت متعهـد‬ ‫کـه صنـدوق ملـی محیـ ‬ ‫شـده بودجـه دریافتـی سـنواتی را در ان‬ ‫محل هـا هزینـه کنـد»‪ .‬وی درپایـان ضمـن‬ ‫ابـراز امیـدواری نسـبت بـه همراهـی تمامـی‬ ‫دسـتگاه ها در پاسداشـت محیـط زیسـت‪،‬‬ ‫این حرکت را گامی موثر درراسـتای صیانت‬ ‫از مواهـب الهـی خوانـد‪.‬‬ ‫تصویب طرح تامین اب شرب و صنعت ایالم‪ ،‬تا افق بلندمدت‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای ایلام گفـت‪« :‬برابـر طـرح‬ ‫بلندمدت تامین اب شرب و صنعت بلندمدت برای تمامی‬ ‫شـهرها و روسـتاهای اسـتان به گونـه ای برنامه ریـزی شـده‬ ‫اسـت که تا افق ‪ ۱۴۲۵‬مشـکل کمبود اب برای مصرف شـرب‬ ‫در هیـچ جـای اسـتان وجـود نداشـته باشـد»‪ .‬علـی پوراحمـد‬ ‫افـزود‪« :‬دراین راسـتا بخشـی از سـدهای محلـی بـه مابقـی‬ ‫از سـامانه گرمسـیری بـه ایـن مهـم اختصـاص داده شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬هفـت سـد مخزنـی گدارخـوش‪،‬‬ ‫چنگوله‪ ،‬چشـمه سـرخ‪ ،‬ورگـر ابدانان‪ ،‬میانتنگ ملکشـاهی‪،‬‬ ‫جزمـان و بازنگـری گاوی در دس ِـت مطالعه هسـتند کـه بـا‬ ‫اجـرای ایـن طر ح هـا و بـا احتسـاب سـدهای در دس ِـت اجرا‬ ‫‪۶۰۰‬میلیون مترمکعب به اب استحصالی فعلی اضافه خواهد‬ ‫شـد کـه بـا ایـن میـزان اب‪۵۴ ،‬هزارهکتـار از زمین هـای دیـم‬ ‫استان به ابی تبدیل خواهد شد و در بخش شرب و صنعت‬ ‫نیـز کمبـود نیـاز بلندمـدت بـه میـزان ‪۱۱۲‬میلیون مترمکعـب‬ ‫تامیـن خواهـد شـد»‪ .‬وی درادامـه بـه تعامـل سـازنده‬ ‫دسـتگاه های قضائـی و اجرایـی در اسـتان اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫«پرونده هـای تخلفـات مربـوط بـه اب در شـعبه ویـژه و خارج‬ ‫از نوبـت رسـیدگی می شـوند و ماحصـل ایـن همـکاری عـدم‬ ‫وجـود چـاه غیرمجـاز و کمترین میـزان تجاوز به منابـع ابی در‬ ‫استان است»‪ .‬پوراحمد بیان داشت‪« :‬همچنین درراستای‬ ‫عمـل بـه مـاده ‪ ۲‬قانـون توزیـع عادالنـه اب تعییـن بسـتر و‬ ‫حریـم رودخانه هـا و ازادسـازی ان هـا در دسـتورکار شـرکت قرار‬ ‫دارد که دراین راسـتا نیز حمایت دسـتگاه قضا و ضابطین نیز‬ ‫سـرعت انجـام کار را مضاعـف خواهـد کـرد»‪ .‬وی تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«در سـال گذشـته ‪ ۶۵‬هکتـار از بسـتر رودخانه هـا رفـع تصرف‪،‬‬ ‫هشـت کیلومتر از رودخانه هـای مـرزی سـاماندهی و بیـش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬کیلومتـر از رودخانه هـا و زهکش هـای اصلـی الیروبـی‬ ‫شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای ایلام اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«در چند سـال اخیر نیـز طر ح هـای بزرگـی در حـوزه اب اسـتان‬ ‫تکمیـل و بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت که از مهم تریـن ان ها‬ ‫سـد و شـبکه ابیـاری کنگیـر‪ ،‬سـد و شـبکه ابیـاری دویـرج‪،‬‬ ‫شـبکه های ابیـاری عیـن خـوش و فکـه‪ ،‬اب رسـانی به ایـوان‪،‬‬ ‫سـد شـهدای ایلام (گالل) اسـت»‪ .‬پوراحمـد خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ا گـر مسـاعدت و اذن مقـام معظـم رهبـری در اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت صنـدوق توسـعه ملـی نبـود االن بـا تعـدادی‬ ‫طـرح نیمه تمـام مواجـه بودیـم کـه بـا ده ها برابـر هزینه هـای‬ ‫انجام شـده هـم قابلیـت تکمیـل نداشـتند»‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت ابفا مازندران خبر داد؛‬ ‫نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری‪:‬‬ ‫احداث‪ 5.5‬کیلومتر خط انتقال‬ ‫در منطقه چپکرود جویبار‬ ‫تنش های ابی این روزها‬ ‫سزاوار خوزستان نیست‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون بهره بـرداری و توسـعه اب شـرکت ابفـا‬ ‫مازنـدران از احـداث ‪ 5.5‬کیلومتـر خط انتقال‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلی متـری در منطقـه چپکـرود جویبار‬ ‫برای تقویت فشـار اب شـرب مشترکین و گذر‬ ‫از تنـش ابـی خبـر داد‪ .‬مهنـدس حمیدرضـا‬ ‫خدابخش پـور افـزود‪« :‬بـا اتمـام ایـن طـرح‪،‬‬ ‫سـه هزار مشـترک از اب شـرب کافی در فصل‬ ‫تابستان و پیک مصرف بهره مند می شوند»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بـه اجـرای طـرح اصلاح خطـوط انتقـال‬ ‫اب به طـول ‪ ۲۶‬کیلومتـر در مجتمـع ابرسـانی‬ ‫فر ح ابـاد سـاری اشـاره و عنـوان کـرد‪« :‬تا کنون‬ ‫‪ ۲۴‬کیلومتـر از ایـن طـرح اجرایـی شـد کـه بـا‬ ‫اتمـام ان بـر تـوان تامیـن اب شـرب سـا کنان‬ ‫هفـت روسـتای تحت پوشـش ایـن مجتمـع‬ ‫افـزوده می شـود»‪ .‬مهنـدس خدابخش پـور‪،‬‬ ‫با بیان اینکـه در منطقـه دودانگـه شهرسـتان‬ ‫سـاری نیـز عملیـات اصلاح خطـوط انتقـال‬ ‫اب از شـیرین رود بـا هـدف ابرسـانی بـه هفت‬ ‫روسـتای ایـن منطقـه درحـال اجراسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬پیش بینـی می شـود کـه ‪۱۳۰۰‬‬ ‫مشـترک از ایـن طـرح برخـوردار شـوند»‪.‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫معـاون بهره بـرداری و توسـعه اب شـرکت ابفـا‬ ‫مازنـدران‪ ،‬اجـرای عملیـات لوله گـذاری در‬ ‫منطقـه پـل سـرا از توابـع شهرسـتان تنکابـن‬ ‫به طـول ‪ ۲۵۰۰‬متـر‪ ،‬شکسـتگی خـط انتقـال‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی متـری چشـمه گـردوگ و ایسـتگاه‬ ‫سـنگ تجـن‪ ،‬تعویـض پمـپ چـاه ‪۵-۸‬‬ ‫مجتمـع ابرسـانی شـهید اسـفندیاری نـکا بـا‬ ‫اب دهـی ‪ ۲۵‬لیتر در ثانیه و لوله گذاری به طول‬ ‫‪۱۵‬هزار متر با بهره مندی هشـت هزار مشترک‬ ‫در مجتمـع ابرسـانی منصـور کنـده بابـل را از‬ ‫دیگـر طر ح هـای ابرسـانی درحـال اجـرا بـرای‬ ‫گـذر از تنـش ابـی ‪ ۱۴۰۰‬عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم خوزسـتان در مجلـس‬ ‫خبـرگان رهبـری گفـت‪« :‬اسـتانی کـه مـردم‬ ‫ان در همـه ازمون هـای انقلاب اسلامی‬ ‫همه چیـز خـود را در طبـق اخلاص نهـاده‬ ‫و بـه میـدان اورده اسـت‪ ،‬سـزاوار نیسـت در‬ ‫ معرض‬ ‫تنگنای تامین اب موردنیاز خود و در‬ ‫ِ‬ ‫بی ابـی و تشـنگی قـرار گیـرد»‪ .‬ایـت اهلل سـید‬ ‫علـی شـفیعی گفـت‪« :‬تامیـن اب شـرب‬ ‫مـردم به ویـژه مناطـق محـروم و روسـتاها‬ ‫از حقـوق طبیعـی ان ه اسـت‪ .‬بهر هبـرداری‬ ‫از اب از حقـوق طبیعـی انسان ه اسـت و‬ ‫حتـی احشـام و بهایـم نیـز حـق طبیعـی و‬ ‫مسـلم اسـتفاده از اب را دارا هسـتند؛ زیـرا‬ ‫یسـت‪ .‬اسـتانی‬ ‫ایـن شـرط حیـات و زندگ ‬ ‫کـه مـردم ان در همـه ازمون هـای انقلاب‬ ‫اسلامی به ویـژه در دفـاع مقـدس و دفـاع از‬ ‫حـرم اهل بیـت همه چیـز خـود را در طبـق‬ ‫اخلاص نهـاده و بـه میـدان اورده اسـت‪،‬‬ ‫سـزاوار نیسـت در تنگنـای تامیـن اب‬ ‫ـرض بی ابی و تشـنگی‬ ‫موردنیـاز خـود و در مع ِ‬ ‫قـرار گیـرد و همـه مسـئوالن مربوطـه بایـد‬ ‫پرمصرف ها برق مازاد خود را‬ ‫از بخش خصوصی خریداری کنند‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق گلسـتان‬ ‫گفت‪« :‬مشـترکان پرمصـرف ازاین پس باید برق‬ ‫خـود را از بخـش خصوصـی خریـداری یـا از پنـل‬ ‫خورشـیدی اسـتفاده کنند»‪ .‬علی ا کبر نصیری‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬طبـق مـوارد قانونـی پرمصرف هـا‬ ‫ازاین پـس بایـد بـرق خـود را از بخـش خصوصـی‬ ‫خریـداری کـرده یـا از پنـل خورشـیدی اسـتفاده‬ ‫کننـد و همچنیـن مصـرف دوبرابری با نرخ انرژی تجدیدپذیر محاسـبه خواهد‬ ‫شد»‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود‪« :‬مشترکان پرمصرف‬ ‫اسـتان‪ ،‬طی شـش دوره‪ ،‬شناسـایی شده که شامل ‪۲۳‬هزار مشترک هستند و‬ ‫مصـرف باالتـر از الگـو دارنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در فاز اول کنتورهای خاص برای‬ ‫ایـن مشـترکان خریـداری شـده و هزینـه هـم بـا خـود مشـترک اسـت»‪ .‬نصیـری‬ ‫گفـت‪« :‬درزمینـه مشـترکان تجـاری پرمصـرف و برخـی از تابلوهـای تبلیغاتـی و‬ ‫سـر درب ها بـا دادسـتانی نشسـت هایی داشـتیم و مقـرر شـد کـه بـه ایـن افـراد‬ ‫تذکـر داده شـده و درصـورت عـدم رعایـت بـرق ان هـا قطـع شـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق گلستان درخصوص نیروگاه های کوچک مقیاس هم‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬نیـروگاه ‪۲۶‬مگاواتـی در ابتـدای جـاده اق قلا‪ ،‬نیـروگاه ‪ ۳.۹‬مگاواتـی‬ ‫در رامیان و نیروگاه هشـت و ‪ ۲۵‬مگاواتی در مراوه تپه مشـغول تولید هسـتند»‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد‪« :‬بـرای احـداث نیـروگاه و درراسـتای پدافند غیرعامل و تامین‬ ‫برق استان اطلس کل استان تهیه شده و باید برای احداث ان ها سرمایه گذار‬ ‫جـذب شـود»‪ .‬نصیـری ادامـه داد‪« :‬طـی ایـن هفتـه نیـروگاه شـهرک اتـرک بـا‬ ‫هشـت مگاوات وارد مـدار خواهـد شـد و همچنیـن در سیمین شـهر نیـروگاه‬ ‫‪ ۱۶‬مگاواتـی درحـال راه اندازی سـت»‪ .‬طبـق گفتـه وی‪ ،‬در روزهـای گذشـته بـا‬ ‫هـوای ابـری مصـرف بـرق اسـتان ‪ ۷۳۵‬مگاوات بود که در روز شـنبه این عدد به‬ ‫‪ ۹۵۰‬مگاوات رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ساماندهی خدمت به محرومان‬ ‫با شکل گیری قرارگاه خیران تحول اجتماعی‬ ‫راهیـار اداره کل تبلیغـات اسلامی گلسـتان گفـت‪« :‬خدمـات بـه محرومـان‬ ‫بـا شـکل گیری قـرارگاه خیـران تحـول اجتماعـی سـاماندهی می شـود»‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید مهدی میردیلمی در اولین نشست کمیته خیران قرارگاه‬ ‫تحـول اجتماعـی اداره کل تبلیغـات اسلامی گلسـتان اظهـار کـرد‪« :‬این کمیته‬ ‫درجهت از بین بردن موازی کاری‪ ،‬مدیریت هماهنگ بین خیران‪ ،‬دستگاه ها‬ ‫و نهادهـا درجهـت توزیـع و کمک هـای معیشـتی بیـن محرومیـن شـکل‬ ‫گرفتـه اسـت»‪ .‬وی درادامـه بااشـاره به اینکه خدمـات خیریـن و دسـتگاه های‬ ‫مرتبـط بـا امـور محرومـان بـه نقـاط اسـیب پذیر احصـاء شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در‬ ‫تلاش هسـتیم تـا خدمـات و کمک هـا به صـورت مدیریت شـده بیـن مناطـق‬ ‫اسـیب پذیر در سـطح اسـتان توزیع و ازسـویی مجموعه ها و فعاالن جهادی از‬ ‫ظرفیت دسـتگاه ها و نهادها مطلع شـوند»‪ .‬میردیلمی درپایان بابیان اینکه از‬ ‫ظرفیـت مسـئوالن نماینـدگان مجلـس‪ ،‬فعـاالن و افراد موثـر در شـورای مرکزی‬ ‫اسـتفاده خواهـد شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬امیدواریـم تا این کمیته بتوانـد درجهت‬ ‫توزیـع و هماهنگـی بیـن نهادها و دسـتگاه های خدمات دهنـده به محرومین‬ ‫در نقـاط اسـیب پذیر اقدامـات خوبـی را انجام دهـد و از مـوازی کاری و جزیره ای‬ ‫عمل کـردن مجموعه هـا و گروه هـای مختلـف دولتـی و حا کمیتـی و مردمـی‬ ‫جلوگیری کنـد»‪.‬‬ ‫حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا‬ ‫عابـدی؛ رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان گلسـتان در جلسـه‬ ‫سـتاد اسـتانی ستاد پیشـگیری و مقابله با کرونا که با حضور دکتر حق شناس؛‬ ‫اسـتاندار گلسـتان تشـکیل شـد‪ ،‬حضـور یافـت‪ .‬دکتـر حق شـناس؛ اسـتاندار‬ ‫گلسـتان تصریح کرد‪« :‬درحال حاضر ‪ ۸۱۴‬بیمار در اسـتان بسـتری هسـتند که‬ ‫‪۱۱۱‬نفـر در ‪ icu‬و ‪۴۲‬نفـر بـه دسـتگاه ونتیالتـور متصـل هسـتند و تعـداد بیمـاران‬ ‫استان نسبت به هفته قبل دوبرابر شده است»‪ .‬دکتر حق شناس تا کید کرد‪:‬‬ ‫«بیمار در شهرستان های مینودشت‪ ،‬ازادشهر‪ ،‬بندر گز‪ ،‬کالله‪ ،‬رامیان و گرگان‬ ‫به شدت باالست و نیاز است مردم بیش از گذشته به رعایت مسائل بهداشتی‬ ‫ُ‬ ‫‪۱۱۰‬هـزاردز وا کسـن در اسـتان تزریـق‬ ‫بپردازنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬تا کنـون بیـش از‬ ‫شـده و در شـهرهایی کـه به هر دلیل اسـتقبال مناسـب نبـوده همچـون اق قال‪،‬‬ ‫گمیشـان و مراوه تپه می توانیم سـن رده های دریافت کننده وا کسـن را کاهش‬ ‫دهیـم»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪« :‬به دلیـل اهمیـت عیـد قربـان‬ ‫ا گـر رونـد شـیوع تـا دوشـنبه کاهشـی بود جلسـه سـتاد کرونـا درمورد بازگشـایی‬ ‫یـا بسـته بودن بـازار برگـزار می شـود و درمـورد تعطیلی هـای اتـی تصمیم گیـری‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬دکتـر حق شـناس یـاداور شـد‪« :‬درحال حاضـر فروشـگاه ها و‬ ‫پاسـاژها بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بـاز خواهنـد بـود امـا ا گـر رعایـت الزم‬ ‫صـورت نگیـرد مجبـور بـه تعطیلـی کل بـازار خواهیـم شـد»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬عـدم رعایـت بسـته بودن تاالرهـا‪ ،‬موجب پلمـب صددرصدی‬ ‫ان هـا خواهـد شـد و مسـئولیت اجرای قوانین بـا فرمانـداران اسـت»‪ .‬وی ادامه‬ ‫ً‬ ‫داد‪« :‬نهایتا حضور یک سـوم کارمندان در شـهرهای قرمز بالمانع اسـت و باقی‬ ‫کارکنـان بایـد به صـورت دورکاری بـه خدمـت بپردازنـد»‪.‬‬ ‫افزایش شش درصدی کشف سرقت‬ ‫رئیـس پلیـس ا گاهی اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬امسـال‪ ،‬میـزان وقوع سـرقت در‬ ‫اسـتان‪ ۱۳ ،‬درصد رشـد و میزان کشـفیات سـرقت نیز شـش درصد رشـد داشته‬ ‫اسـت»‪ .‬مجتبی مروتی افزود‪« :‬طی این مدت سـرقت از منزل ‪ ۴۳‬درصد رشـد‪،‬‬ ‫اما کـن یک درصـد رشـد‪ ،‬مغـازه هفت درصـد کاهـش‪ ،‬اتوموبیـل پنج درصـد‬ ‫کاهـش‪ ،‬موتورسـیکلت ‪ ۱۱‬درصد رشـد‪ ،‬کیف قاپـی ‪ ۷۷‬درصد رشـد‪ ،‬جیب بری‬ ‫‪ ۶۷‬درصد رشـد‪ ،‬احشـام ‪ ۱۷‬درصد کاهش و سـایر جرائم ‪ ۱۳‬درصد رشـد داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬یکـی از علت هـای افزایـش سـرقت های جیب بـری و‬ ‫کیف قاپـی نسـبت بـه سـال گذشـته را حضـور بیشـتر مـردم در جامعـه اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس پلیس ا گاهی گلستان خاطرنشان کرد‪« :‬سرقت به عنف هشت درصد‬ ‫کاهـش‪ ،‬سـرقت مسـلحانه هشـت درصد رشـد‪ ،‬جعـل ‪ ۶۵‬درصـد کاهـش و‬ ‫کالهبـرداری ‪ ۴۱‬درصـد کاهـش داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫رفـع ایـن نگرانـی را تکلیـف جـدی و فـوری‬ ‫خـود بداننـد»‪ .‬ایـت اهلل شـفیعی تلاش برای‬ ‫حـل ایـن مشـکل را وظیفـه همـه مسـئوالن‬ ‫و دست اندرکاران دانست و از هیئت اعزامی‬ ‫ازسـوی قـوه قضائیـه خواسـتار پیگیـری‬ ‫موضوع ازطریق مقامات کشوری و ذی ربط‬ ‫شتـر‪ ،‬اسـتاندار خوزسـتان گفتـه‬ ‫شـد‪ .‬پی ‬ ‫بود‪« :‬بررسـی پرداخت مطالبات کشاورزان ‪،‬‬ ‫پیگیـری مشـکل شـوری اب شـهر ابـادان و‬ ‫تخصیـص بودجـه بـرای ابرسـانی بـا تانکـر از‬ ‫یسـت کـه در دولت طرح‬ ‫مهم ترین مصوبات ‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ تعزیـرات حکومتـی اسـتان قزویـن بـا اطلاع کسب شـده در فروشـگاهی یـک‬‫دسـتگاه موتورسـیکلت قاچاق را کشـف که با طی مراحل قانونی با ضبط کاال‬ ‫بـه پرداخـت ‪۹۵۰‬میلیون ریـال جریمـه نقدی محکوم شـد‪.‬‬ ‫ حبیبی؛ جانشین ستاد مقابله با کرونا قزوین گفت‪« :‬در حال حاضر وضعیت‬‫کرونایی چهار شهرستان قزوین‪ ،‬البرز‪ ،‬تا کستان و بوئین زهرا قرمز است»‪.‬‬ ‫ علیرضـا خزائلـی؛ مدیـرکل میـراث فرهنگی قزوین گفت‪« :‬بین مسـجدالنبی‬‫و کاروانسـرای سعدالسـلطنه و دولتخانـه صفـوی میدانـگاه ایجـاد خواهد شـد‬ ‫و خانه تخریب شـده قدیمی در اطراف سـرای سعدالسـلطنه تاریخی نیست»‪.‬‬ ‫ محمدحسـین اسـماعیلی؛ مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی قزوین گفت‪:‬‬‫«‪ ۱۶۳‬عنـوان کتـاب در بهـار امسـال منتشـر می شـود»‪ .‬وی در اختتامیـه اولیـن‬ ‫هنرجـوی بازیگـری بـا یادبـود اسـتاد ناصـر ایز دفـر گفـت‪« :‬توسـعه اموزش هـای‬ ‫هنـری مهم تریـن سیاسـت وزارتخانـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اعتبـارات بخـش‬ ‫فرهنـگ و هنـر قزویـن نیازمنـد افزایـش اسـت»‪.‬‬ ‫ حجت االسلام رمضانـی؛ مسـئول کانون هـای فرهنگـی و هنـری مسـاجد بـه‬‫لزوم نگاه تخصصی به بودجه فرهنگی و هنری کانون های مساجد اشاره کرد‪.‬‬ ‫ در انتخابـات صنـدوق ذخیـره کارکنـان شـهرداری قزویـن تجدیدنظـر شـود‪.‬‬‫فـر ج اهلل حسـینی رامنـدی؛ رئیس کمیسـیون مالی در جلسـه شـورا گفـت‪« :‬در‬ ‫انتخابات صندوق ذخیره اعتراض جمعی از کارکنان شهرداری در پی داشته و‬ ‫نشـان دهنده ان اسـت که انتخابات سـالم برگزار نشـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫سومین قرارداد سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در بندر امیراباد‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 1400‬شماره‪2282‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از بهسازی و اسفالت محور کندوان‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد از امضـای قـرارداد‬ ‫احـداث کارخانـه تولیـد ارد بلغـور و کنسـانتره ذرت بـه ارزش ‪۶۴۸‬میلیاردریـال‬ ‫توسط بخش خصوصی در بندر امیراباد خبر داد‪ .‬به گزارش واحد روابط عمومی‬ ‫اداره کل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد؛ محمدعلـی اصـل سـعیدی پور در ائیـن‬ ‫امضـای قـرارداد سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی کـه در دفتـر مدیـرکل بنـدر‬ ‫امیرابـاد برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـا امضـای قـرارداد سـرمایه گذاری احـداث‬ ‫کارخانه تولید ارد بلغور و کنسانتره ذرت‪ ،‬مجموع قراردادهای به امضاء رسیده‬ ‫سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی از اغـاز سـال جـاری تاکنـون در بنـدر امیرابـاد‬ ‫کهـزار و ‪۴۲۷‬میلیاردریـال می رسـد»‪ .‬وی در تشـریح ایـن قـرارداد‬ ‫بـه مبلـغ ی ‬ ‫سـرمایه گذاری افـزود‪« :‬کارخانـه تولیـد ارد بلغـور و کنسـانتره ذرت بـه ظرفیـت‬ ‫‪۲۰‬هـزار و ‪ ُ ۲۰۰‬تـن و بـا سـرمایه گذاری ‪۶۴۸‬میلیاردریـال اسـت کـه قـرار اسـت‪،‬‬ ‫توسـط بخـش خصوصـی در زمینـی به مسـاحت تقریبـی پنج هزارمترمربـع در‬ ‫اراضی پس کرانه بندر امیراباد احداث شود»‪ .‬وی افزود‪« :‬این قرارداد به صورت‬ ‫بلندمـدت و به مـدت ‪ ۱۷‬سـال اسـت کـه بخـش خصوصـی متعهـد شـد طـی‬ ‫یک سـال ایـن مخـازن را بـه مرحلـه بهره برداری برسـاند»‪ .‬سـعیدی پور درپایان‬ ‫اظهار داشت که با اقدامات گسترده انجام شده درزمینه توسعه زیرساخت ها‬ ‫بـا کمـک بخـش خصوصی و اسـتقبال بسـیار خـوب سـرمایه گذاران از این بندر‬ ‫امیدواریم که مانند سال گذشته که رشد ‪۴۰۰‬درصدی جذب سرمایه گذاری را‬ ‫درپـی داشـت‪ ،‬امسـال نیـز بتوانیـم تحـول فراوانی را شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫انتصاب کارشناس ورزش بانوان کالن شهرهای کشور‬ ‫سـکینه محبـی‪ /‬کارشـناس ورزش بانـوان و‬ ‫مسـئول ورزش فرزنـدان کارکنـان شـهرداری های‬ ‫کالن شـهرهای ایـران معرفـی و منصـوب شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری بندرعباس؛ طی حکمی ازسوی کمال‬ ‫مرادی؛ دبیرکل مجمع شـهرداران کالن شهرهای‬ ‫ایـران و بـا پیشـنهاد دبیـر کمیسـیون فرهنگـی‬ ‫و اجتماعـی‪ ،‬فوزیـه سـاالری؛ مسـئول ورزش بانـوان و دبیـر ورزش کارکنـان‬ ‫شـهرداری بندرعبـاس به عنـوان کارشـناس ورزش بانـوان و همچنین مسـئول‬ ‫ورزش فرزندان کارکنان شهرداری های کالن شهرهای ایران معرفی و منصوب‬ ‫شـد‪ .‬حـدود دوسـال اسـت کـه مـردم عزیـز ایـران با کرونا و مشـکالت عدیـده ای‬ ‫کـه ایـن ویـروس نحس به وجـود اورده درگیر هسـتند و به دنبال ان‪ ،‬کـودکان در‬ ‫خانـه مانـده و دچـار چاقـی‪ ،‬کم تحرکـی و افسـردگی شـده اند‪ .‬به همین منظـور‬ ‫کمیتـه ورزش شـهرداری های کالن شـهرهای ایـران بـا همـکاری و مسـاعدت‬ ‫مدیـران ورزش کالن شـهرها درنظـر دارد بـا برگـزاری و انجـام برنامه هـای متعدد‬ ‫ورزشی ازجمله اموزشی‪ ،‬مسابقات و غیره برای فرزندان کارکنان و شهروندان‪،‬‬ ‫بـاری از دوش خانواده هـا بـردارد‪ .‬در بخشـی از ایـن حکـم امـده اسـت‪« :‬نظـر‬ ‫بـه سـوابق و تجـارب ارزشـمند جنابعالـی و پیشـنهاد دبیر کمیسـیون فرهنگی‬ ‫و اجتماعـی مجمـع شـهرداران کالن شـهرهای ایـران‪ ،‬به موجـب ایـن حکـم‬ ‫شـما را بـه سـمت کارشـناس ورزش بانـوان و مسـئول ورزش فرزنـدان کارکنـان‬ ‫شـهرداری های کالن شـهر ایـران منصـوب می نمایـم‪ .‬امیـد اسـت باتکی هبـر‬ ‫ظرفیـت بـاالی علمـی‪ ،‬عملـی و مدیریتـی در حـوزه ورزش بانـوان‪ ،‬زمینـه‬ ‫مسـاعد و خالقانـه ای بـرای همگرایـی و هم افزایـی هدفمنـد در بیـن فعـاالن و‬ ‫دست اندرکاران ورزش بانوان شهرداری های کالن شهرها‪ ،‬نهادها‪ ،‬موسسات‬ ‫شـرکت ها و سـازمان های دولتـی‪ ،‬عمومـی و غیردولتـی (سـمن) کشـور ایجـاد‬ ‫کرده و بسترساز تصمیم گیری های تحول افرین در چارچوب اسناد باالدست‪،‬‬ ‫مقـررات جـاری و اهـداف تعیین شـده در حـوزه ورزش بانـوان کشـور باشـید»‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه اضطراری اب رسانی شهر کرمان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬پـروژه اضطـراری اب رسـانی شـهر کرمـان در قالـب بهر هبـرداری‬ ‫از هفت حلقـه چـاه اب اشـامیدنی بـا دبـی ‪ ۲۰۰‬لیتردرثانیـه‪ ،‬بـا حضـور اسـتاندار‬ ‫کرمـان‪ ،‬نماینـدگان مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬معـاون عمرانـی اسـتاندار‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬رئیـس سـازمان‬ ‫برنامه وبودجه و جمعی از مدیران استان کرمان در محور کرمان‪-‬جوپار افتتاح‬ ‫شـد‪ .‬پـروژه اضطـراری اب رسـانی شـهر کرمـان بـا اعتبـار ‪۴۲۰‬میلیاردریـال طـی‬ ‫چهارمـاه بـا شـش هزار و ‪ ۸۰۰‬متـر خـط انتقال بـه بهره برداری رسـید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان کرمـان در این ائیـن بااشـاره به حمایت هـای‬ ‫اسـتاندار‪ ،‬معـاون عمرانـی‪ ،‬نماینـدگان کرمـان در مجلـس‪ ،‬رئیـس سـازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اسـتان و سـایر مسـئوالن گفت‪« :‬تا حد توان مشـکالت‬ ‫اب رابر‪ ،‬بافت و کرمان را رفع کردیم و تعهد دادیم بخشـی دیگری از مشـکالت‬ ‫اب کرمـان را نیـز بـه زودی رفـع کنیـم»‪ .‬محمـد طاهـری افـزود‪« :‬هفت حلقـه‬ ‫چـاه دارای ظرفیـت را در اخریـن نقـاط دشـت های پیرامون کرمان با همکاری‬ ‫شـرکت هلیل اب جسـتجو و شناسـایی در کوتاه ترین زمان پروانه بهره برداری‬ ‫بـرای ایـن چاه هـا صـادر شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن پـروژه بـه مـردم کرمـان هدیـه‬ ‫تسـر بگذارنـد»‪.‬‬ ‫می شـود تـا بـا مشـکالت کمتـری تابسـتان گـرم امسـال را پش ‬ ‫گیالن‬ ‫منا محمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان‪:‬‬ ‫بو هوایی‬ ‫شرایط جدید ا ‬ ‫سبک زندگی جدیدی می طلبد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت برق منطقه ای گیلان گفت‪:‬‬ ‫«افزایـش بی سـابقه دمـا در جهـان و قربانیـان‬ ‫ان کـه در تاریـخ معاصـر بی سـابقه بـوده اسـت‬ ‫ً‬ ‫و در کشـور مـا هـم ایـن مـوج گرمایـی کاملا‬ ‫محسـوس بـوده‪ ،‬تغییـر اساسـی سـبک زندگـی را‬ ‫اجتناب ناپذیـر کـرده اسـت»‪ .‬بهمـن داراب زاده‬ ‫گفـت‪« :‬بایـد طرحـی نـو و روشـی جدیـد ایجـاد‬ ‫کنیم و خود را با این شرایط جدید سازگار کنیم‪ .‬همان گونه که در سایر زمینه ها‬ ‫ً‬ ‫مانند‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬اموزش‪ ،‬اشتغال و ‪ ...‬شاهد رویکرد جدیدی کامال متفاوت‬ ‫بـا گذشـته هسـتیم‪ ،‬بایـد نگرش خـود را نه تنهـا در اسـتفاده از انـرژی برق؛ بلکه‬ ‫در اسـتفاده از تمامـی حامل هـای انـرژی و نعمت هـای خـدادادی تغییر دهیم‬ ‫تـا بتوانیـم رفتـاری مناسـب داشـته باشـیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن شـرایط خـاص و‬ ‫هشـدار و نگرانی کارشناسـان و صاحب نظران درخصوص موج جدید گرمایی‬ ‫و محافظـت از محیـط زیسـت‪ ،‬بـار دیگر با رجوع به تعالیم اسلامی درخصوص‬ ‫اسـتفاده درسـت از مواهب خدادادی و پرهیز از اسـراف را اشـکار می کند و باید‬ ‫براسـاس این تعالیم مقدس‪ ،‬بیش ازپیش در اسـتفاده از نعمت های خداوند‬ ‫دقـت داشـته باشـیم تـا پیشـاپیش از وقـوع هرگونـه بحرانـی جلوگیـری کنیم»‪.‬‬ ‫پیگیری ساخت درمانگاه تامین اجتماعی‬ ‫در شهر صومعه سرا‬ ‫هم زمـان بـا پنجمیـن روز از هفتـه تامیـن اجتماعـی دکتـر قنبرپـور؛ سرپرسـت‬ ‫مدیریت درمان تامین اجتماعی اسـتان برای پیگیری سـاخت درمانگاه شـهر‬ ‫صومع هسـرا بـا نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی و فرمانـدار این شـهر‬ ‫دیـدار کـرد‪ .‬دراین دیـدار دکتـر قنبرپـور اظهـار داشـت‪« :‬مصوبـه هیئت مدیـره‬ ‫سـازمان جهـت طراحـی و شـروع عملیـات اجرایـی سـاخت درمانـگاه تامیـن‬ ‫اجتماعـی در شـهر صومع هسـرا بـا وسـعتی حـدود ‪2000‬مترمربـع در بودجـه‬ ‫سـال ‪ 1400‬اخـذ شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه بـا سـاخت درمانـگاه دغدغـه‬ ‫مـردم شهرسـتان صومع هسـرا بـرای دریافـت خدمـات درمانـی کاهـش می یابد‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد تـا در هفتـه اتـی کلنـگ احـداث ان بـه زمیـن زده شـود‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت کـه دلخـوش؛ نماینـده مـردم صومع هسـرا دراین دیـدار اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬ساخت درمانگاه تامین اجتماعی خواست مهم بیمه شدگان تامین‬ ‫اجتماعی این شهر است»‪ .‬وی افزود‪« :‬پیگیر و همراه سازمان برای تحقق این‬ ‫نیـاز بیمه شـدگان شـهر صومعه سراسـت»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران‬ ‫از بهر هبـرداری عملیـات تعریـض و بهسـازی‬ ‫و اسـفالت بخشـی از محـور کنـدوان در‬ ‫محـدوده مرزن اباد‪-‬دزدبـن به طـول‬ ‫غبـر‬ ‫‪2/5‬کیلومتـر و بـا صـرف اعتبـاری بال ‬ ‫‪350‬میلیاردریـال خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی اداره کل‬ ‫راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران؛ دکتـر‬ ‫سـید محمـد نظـری ضمـن اعلام ایـن‬ ‫خبـر افـزود‪« :‬تعریـض و بهسـازی محـور‬ ‫مرزن ابان‪-‬دزدبـن به طـول ‪15‬کیلومتـر در‬ ‫سـه فـاز از ابان مـاه ‪ 1397‬اغـاز و فـاز اول‬ ‫به طـول ‪2/5‬کیلومتـر بـا صـرف اعتبـاری‬ ‫غبـر ‪350‬میلیاردریـال در اینـده نزدیـک‬ ‫بال ‬ ‫بهر هبـرداری و زیـر بـار ترافیـک خواهـد‬ ‫رفـت»‪ .‬دکتـر نظـری ضمـن اشـاره بـه اینکـه‬ ‫ارتقـاء و تعریـض در محورهـای مازنـدران‬ ‫نـگاه ملـی را می طلبـد از اقدامـات وزارت‬ ‫راه و شهرسـازی بـرای توسـعه‪ ،‬بهسـازی و‬ ‫ایمنی محورهای اسـتان قدردانی کرد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪« :‬یکی دیگر از محسنات توسعه‬ ‫جاده هـا‪ ،‬رونق بخشـی صنعـت و بهره گیـری‬ ‫مناسـب کارخانه هـا از نهایت ظرفیت تولید‬ ‫خـود اسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های ایـن اسـتان به ویـژه‬ ‫جاده هـا‪ ،‬در دسـتورکار دولـت قـرار دارد»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص محـور کنـدوان عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬راه تاریخـی کنـدوان بـا قدمـت بیـش‬ ‫از ‪70‬سـال تنهـا راه ارتباطـی زمینـی غـرب‬ ‫اسـتان بـوده و در تمـام فصل هـا و روزهـای‬ ‫سـال به ویـژه مناسـبت ها و تعطیلات‬ ‫بـرای جابه جایـی بـار و به ویـژه مسـافر بـا‬ ‫وسـعتی بسـیار گسـترده مورداسـتفاده‬ ‫بهر هبـرداران سـامانه حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫قـرار می گیـرد»‪ .‬دکتـر نظـری بااشـاره به‬ ‫اهمیـت محـور کنـدوان اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫یسـت‬ ‫«وضعیـت فعلـی محـور به گونه ا ‬ ‫کـه سـطح سـرویس جـاده در ایـام تعطیـل‬ ‫بسـیار پائیـن بـوده و حتـی در بسـیاری از‬ ‫نقـاط به علـت عـدم وجـود شـانه بـا عـرض‬ ‫کافـی‪ ،‬توقـف یـک اتومبیـل به علـت خرابـی‬ ‫و ‪ ...‬موجـب انسـداد کامـل یـک الیـن و‬ ‫ایجـاد راه بنـدان می شـود»‪ .‬مدیـرکل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان مازنـدران خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬بـدون شـک توجـه بـه بهسـازی و‬ ‫بازسـازی گـذرگاه دیرپـای کنـدوان کـه در‬ ‫زیربخش هـای متعـدد صنعـت حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای تاثیرگـذار اسـت‪ ،‬نتایجـی همچون‬ ‫توسـعه گردشـگری و اقتصـاد محلـی و‬ ‫افزایـش نشـاط اجتماعـی خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫دکتـر نظـری ابـراز امیـدواری کـرد‪« :‬درپـی‬ ‫رویکـرد اخیـر دانش بنیـان و برنامه محـور در‬ ‫وزارت راه و شهرسـازی شـاهد توجـه بیشـتر‬ ‫بـه توسـعه و تعریـض و بهبـود سـرویس دهی‬ ‫محـور کنـدوان باشـیم»‪.‬‬ ‫با میزبانی شورای هماهنگی صنعت اب و برق استان کردستان برگزار شد؛‬ ‫نشست یک روزه هم اندیشی حوزه روابط عمومی غرب کشور‬ ‫ارش مرادی‬ ‫نشسـت یـک روزه هم اندیشـی تبییـن‬ ‫سیاسـت های راهبـردی در حـوزه‬ ‫روابط عمومـی شـرکت های صنعـت اب‬ ‫و بـرق غـرب کشـور‪ ،‬به میزبانـی شـورای‬ ‫هماهنگـی صنعـت اب و بـرق اسـتان‬ ‫کردسـتان برگـزار شـد‪ .‬نشسـت یـک روزه‬ ‫روابط عمومی هـای صنعـت اب و بـرق‬ ‫غـرب کشـور به میزبانـی شـورای هماهنگـی‬ ‫صنعـت اب و بـرق کردسـتان بـا حضـور‬ ‫مدیـرکل روابط عمومـی وزارت نیـرو‪ ،‬معـاون‬ ‫روابط عمومـی وزارت نیـرو‪ ،‬مدیـر دفتـر‬ ‫مدیـرکل روابط عمومـی وزارت نیـرو‪ ،‬رئیـس‬ ‫گـروه افکارسـنجی و ارتباطـات عمومـی‬ ‫روابط عمومـی وزارت نیـرو‪ ،‬رئیـس گـروه‬ ‫نمایشـگاه های روابط عمومـی وزارت‬ ‫نیـرو‪ ،‬مدیـرکل دفتـر روابط عمومـی و امـور‬ ‫اجتماعـی شـرکت مدیریـت منابـع اب ایـران‬ ‫و مدیـران عامـل صنعـت اب و بـرق اسـتان‬ ‫کردسـتان و مدیـران روابط عمومی هـای‬ ‫اسـتان های همـدان و کرمانشـاه برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬در این نشسـت دکتـر صدیقـه ببـران؛‬ ‫مدیـرکل روابط عمومـی و اطالع رسـانی‬ ‫وزارت نیـرو بااشـاره به کارگـروه سـازگاری‬ ‫بـا کم ابـی کـه از اسـفندماه سـال ‪1396‬‬ ‫اغازبـه کار کـرده‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن کارگـروه نتایـج‬ ‫مثبتـی را درزمینـه اب در سـطح اسـتان ها‬ ‫در بـر داشـته اسـت»‪ .‬وی همچنیـن عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬عملکـرد و وظیفـه روابط عمومی هـا‬ ‫نبایـد فقـط بـه یـک رونـد و فراینـد مناسـبتی‬ ‫انجـام پذیـرد؛ بلکـه فرهنگ سـازی‬ ‫اتفاقی سـت کـه بـرای دیـدن نتیجـه دائمی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫همیشـگی و ماندنـی بایـد کاملا خالقانـه‪،‬‬ ‫مسـتمر‪ ،‬مـداوم و بـا تولیـد محتـوا صـورت‬ ‫گیـرد کـه شـرایط ویـژه امسـال ایـن مهـم را‬ ‫بیش ازپیـش می طلبـد»‪ .‬دکتـر صدیقـه‬ ‫یسـت‬ ‫ببـران درپایـان اظهار داشـت‪« :‬ضرور ‬ ‫تـا مدیـران عامـل روابط عمومـی را مشـاور‬ ‫و امیـن خـود بداننـد کـه بـدون شـک ایـن‬ ‫اعتمـاد در عملکـرد و بازدهـی شـرکت ها‬ ‫نقـش بسـزایی خواهـد داشـت»‪ .‬درادامـه‬ ‫محمدرضـا عزیزپـور؛ مدیـرکل روابط عمومی‬ ‫و امـور اجتماعـی شـرکت مدیریـت منابـع‬ ‫اب ایـران نیـز ضمـن قدردانـی از زحمـات‬ ‫و تالش هـای تاثیرگـذار روابط عمومی هـا‪،‬‬ ‫خواسـتار همـکاری هرچه بیشـتر مدیـران‬ ‫عامـل شـرکت ها بـا بخـش روابط عمومـی‬ ‫شـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫کردسـتان نیـز در این نشسـت یـک روزه‬ ‫بااشـاره به کاهش نزوالت جوی سـال جاری‬ ‫در اسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬کاهـش ‪32‬درصـدی بارندگـی‬ ‫باعـث کاهـش اب موجـود در حوزه هـای‬ ‫ابخیـز اسـتان و کم شـدن میـزان روان اب هـا‬ ‫در حـوزه اب هـای سـطحی شـده کـه ایـن‬ ‫امـر دلیـل کم شـدن اب پشـت مخـازن‬ ‫سدها ست»‪ .‬مهندس ارش اریانژاد درادامه‬ ‫افـزود‪« :‬اسـتان کردسـتان در سـال جـاری‬ ‫بـا کاهـش ‪55‬درصـدی در حـوزه روان اب‬ ‫مواجـه بودیـم و باتوجه به اینکـه در سـال‬ ‫ابـی جـاری‪ ،‬پوشـش برفـی موجـود نبـوده‬ ‫کـه باعـث تغذیـه سـفره های اب زیرزمینـی‬ ‫شـود‪ ،‬در مناطـق شـرقی اسـتان کـه منابـع‬ ‫ابـی از اب هـای زیرزمینـی تامیـن می شـود‪،‬‬ ‫بـا مشـکل مواجـه خواهیـم بـود»‪ .‬وی بـه‬ ‫نقـش و جایـگاه تاثیرگـذار روابط عمومی هـا‬ ‫اشـاره کـرد و عنـوان کـرد‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫مسـائل و مشـکالت موجـود در حـوزه اب‬ ‫روابط عمومی هـا در انتقـال مـوارد و مفاهیـم‬ ‫سـازگاری با کم ابی و مدیریت مصرف بهینه‬ ‫بـا اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه ها‪ ،‬چهره هـا و‬ ‫شـخصیت های مردمی و مذهبی می توانند‬ ‫فرهنـگ صرفه جویـی را در زندگـی روزمـره‬ ‫مـردم نهادینـه کننـد»‪.‬‬ ‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اقدامات دولت‪ ،‬استان فارس را از بن بست اقتصادی رها کرد‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫معـاون پارلمانـی رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬اقدامـات دولـت‬ ‫تدبیـر و امیـد طـی هشت سال گذشـته تا کنـون به ویـژه‬ ‫درزمینـه ارتقـای اقتصـاد و اجـرای پروژه هـای عظیـم ملـی و‬ ‫پایـدار کمـک کـرده کـه اسـتان فـارس از بن بسـت اقتصـادی‬ ‫رهایـی یابـد»‪ .‬حسـینعلی امیـری‪ ،‬در جریـان سـفر بـه شـیراز‬ ‫در دیـدار بـا اسـتاندار فـارس افـزود‪« :‬دولت طی این سـال ها‬ ‫نـگاه ویـژه ای بـه اسـتان فـارس داشـته و بودجه این اسـتان‬ ‫در سـال جـاری را بـا افزایـش ‪۲۴۱‬درصـدی نسـبت بـه سـال‬ ‫گذشـته بـه تصویـب رسـانده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬دولت‬ ‫درزمینـه محرومیت زدایـی و کارهـای عمرانـی نیـز گام هـای‬ ‫موثـر و بلنـدی برداشـته کـه تحـوالت چشـمگیری را در ایـن‬ ‫اسـتان رقـم زده اسـت»‪.‬‬ ‫او اظهـار داشـت‪« :‬اینکـه برخـی بیـان می کننـد کـه نـگاه‬ ‫دولـت فقـط بـه بیـرون و برجـام بـود کم لطفـی و ظلـم بـه‬ ‫تمـام مدیـران اسـت؛ چرا کـه دولـت درجهـت رفـع مسـائل‬ ‫و مشـکالت داخـل کشـور و بهره گیـری از ظرفیت هـا‬ ‫و قابلیت هـای داخلـی گام هـای مهمـی برداشـته و‬ ‫دراین زمینـه جلسـات مسـتمر و موثـری را برگـزار کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬جمهـوری اسلامی از ابتـدای‬ ‫پیـروزی تا به امـروز در حوزه هـای مختلـف سیاسـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و امنیتـی بـا تهدیدهایـی مختلفـی‬ ‫مواجـه بـوده کـه به ویـژه در حـوزه اقتصـادی ایـن تهدیدهـا‬ ‫طـی سـال های اخیـر ازسـوی دشـمن بسـیار تشـدید شـد»‪.‬‬ ‫معـاون پارلمانـی رئیس جمهـوری افـزود‪« :‬دولـت دونالـد‬ ‫ترامـپ طـی چهارسـال فعالیـت خـود شـدیدترین تحریم هـا‬ ‫را علیـه کشـورمان اعمـال کـرد امـا نتوانسـت در عـزم راسـخ‬ ‫نظـام‪ ،‬دولـت و مـردم خللـی ایجـاد کنـد»‪ .‬اسـتاندار فـارس‬ ‫هـم‪ ،‬دسـتاوردهای دولـت و نظـام در اجـرای طر ح هـای‬ ‫بـزرگ اقتصـاد مقاومتـی در ایـن اسـتان را سـتودنی دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬به رغـم وجـود مشـکالت اقتصـادی در کشـور‪،‬‬ ‫دولـت نظـر مسـاعدی بـه اسـتان فـارس داشـته کـه افزایـش‬ ‫‪۲۴۱‬درصـدی بودجـه ایـن اسـتان نسـبت بـه سـال ‪۹۹‬‬ ‫گویـای ایـن مطلـب اسـت»‪ .‬عنایـت اهلل رحیمی افـزود‪« :‬این‬ ‫افزایـش بودجـه کمـک خواهـد کـرد کـه بسـیاری از پروژه هـا‬ ‫و طر ح هـای نیمه تمـام اسـتان بـه سـرانجام برسـد»‪ .‬وی‪،‬‬ ‫از پیگیری هـا و تالش هایـی کـه ایـت اهلل دژکام؛ نماینـده‬ ‫ولی فقیـه در فـارس و امام جمعـه شـیراز‪ ،‬مجمـع نماینـدگان‬ ‫فـارس‪ ،‬مدیـران ارشـد اسـتان و روحانیـون بـا تعامـل و‬ ‫همدلـی درجهـت ارتقـای جایـگاه اسـتان فـارس در کشـور‬ ‫ دسـت انجام دارنـد نیـز قدردانـی کـرد‪ .‬او‬ ‫انجـام داده انـد و در ِ‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬طـی این سـال ها اجرای طر ح هـای اقتصاد‬ ‫مقاومتـی متعـددی در اسـتان در دسـتورکار قـرار گرفتـه کـه‬ ‫می کوشـیم بسـیاری از ایـن پروژه هـا بـه سـرانجام برسـد‬ ‫و تعـدادی هـم به علـت گسـتردگی و بـزرگ و ملی بـودن در‬ ‫دولـت اینـده بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫رونمایی از‬ ‫«سامانه مدیریت و یکپارچه سازی و مدیریت داده های مکانی شهرداری کرمان»‬ ‫عفت فالح‬ ‫در پنجاه وپنجمین هفته از پویش «افتتاح»‬ ‫شـهرداری کرمـان بـا شـعار «هـر هفتـه یـک‬ ‫افتتاح»‪« ،‬سامانه مدیریت و یکپارچه سازی‬ ‫و مدیریـت داده هـای مکانـی شـهرداری‬ ‫کرمـان»‪ ،‬بـا حضـور شـهردار کرمـان رونمایـی‬ ‫شـد‪ .‬شهردار کرمان در این ائین ضمن تشکر‬ ‫از همـه همـکاران شـهرداری کـه در ایجـاد‬ ‫ایـن سـامانه نقـش داشـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬به نظـر‬ ‫مـن سـازمان فـاوا در ایـن دوره مدیریـت‬ ‫شـهری کرمـان‪ ،‬خـوب عمـل کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫سـید مهـران عالـم زاده‪ ،‬بابیان اینکـه حـوزه‬ ‫معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه‬ ‫انسـانی و سـازمان فـاوا‪ ،‬مغـز یـک سیسـتم‬ ‫هسـتند؛ چرا کـه بـرای سیسـتم برنامه ریـزی‬ ‫می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا برنامـه ای کـه معاونـت‬ ‫برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی بـرای‬ ‫پنج سـال اینده طراحـی کـرده‪ ،‬شـهرداری‬ ‫بـرای یـک جهـش امـاده شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن کار یـک روش مانـدگار و بـه روز‬ ‫اسـت کـه بایـد اجـرا می شـد؛ البتـه انتظـار‬ ‫داشـتم ایـن تحـول زودتـر اتفـاق بیفتـد»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان ادامـه داد‪« :‬نا گزیریـم از‬ ‫سـامانه های مختلف استفاده کنیم؛ چرا که‬ ‫روش هـای سـنتی‪ ،‬درگیـری و اتلاف وقـت‬ ‫مـردم و مجموعـه شـهرداری را زیاد می کند»‪.‬‬ ‫عالـم زاده بیـان کـرد‪« :‬امیدواریـم ایـن حرکـت‬ ‫خـوب ادامـه پیدا کند و شـهرداری کرمـان‪ ،‬از‬ ‫شـهرداری الکترونیـک عبور کرده و ب هسـمت‬ ‫شـهرداری هوشـمند بـرود»‪ .‬علـی سـعیدی؛‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسـعه سرمایه انسانی‬ ‫شـهردار کرمـان نیـز در این ائیـن‪ ،‬اسـتقرار‬ ‫ایـن سـامانه را کاری بـزرگ‪ ،‬زیرسـاختی و‬ ‫مانـدگار دانسـت و از همـه همکارانـی کـه‬ ‫دراین زمینـه تلاش کردنـد‪ ،‬سپاسـگزاری‬ ‫کـرد‪ .‬معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهردار‬ ‫کرمـان هـم بابیان اینکـه تا کنـون هیـچ‬ ‫اختیـاری در بارگـذاری دیتاهـای تولیـدی‬ ‫شـهرداری نداشـتیم‪ ،‬گفـت‪« :‬با اسـتقرار این‬ ‫سـامانه‪ ،‬از ایـن وابسـتگی رهـا شـده و تـا حـد‬ ‫امـکان روی ایـن سیسـتم اطالعـات را خـود‬ ‫بارگـذاری می کنیـم»‪ .‬مریـم ایالقـی حسـینی‬ ‫افـزود‪« :‬همچنیـن بـا اسـتقرار ایـن سـامانه‪،‬‬ ‫یـک بانـک جامـع و کامـل از شـهر و اطالعـات‬ ‫مکانـی خواهیـم داشـت؛ بنابرایـن‪ ،‬زحمـات‬ ‫همـکاران شـهرداری درخصـوص جمـع اوری‬ ‫خوزستان‬ ‫ایـن اطالعـات هـدر نمـی رود و یکپارچـه بـر‬ ‫روی سیسـتم بارگـذاری می شـود»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در بعضـی مـوارد هـم بـه کمـک‬ ‫ایـن سیسـتم‪ ،‬کاربـران می تواننـد به صـورت‬ ‫لحظـه ای اقدامات مربوط به خـود را موردی‬ ‫ثبـت کننـد»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان فنـاوری و‬ ‫اطالعـات شـهرداری کرمـان نیـز در این ائیـن‬ ‫گفـت‪« :‬سـامانه مدیریـت و یکپارچه سـازی و‬ ‫مدیریت داده های مکانی شهرداری کرمان‪،‬‬ ‫یسـت که سـال ها پیش در‬ ‫پـروژه بسیارمهم ‬ ‫بسـیاری از شـهرداری های کشـور اجـرا شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬حیـدر هـادی زاده‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫خوشبختانه با اتفاقی که در حوزه نرم افزاری‬ ‫در شـهرداری کرمـان افتـاد‪ ،‬سـامانه های‬ ‫مهمـی مثـل شهرسـازی و نوسـازی اسـتقرار‬ ‫پیـدا کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬یکسـری دیتـای مکانـی‬ ‫خیلـی خـوب در حوزه هـای مختلـف به ویـژه‬ ‫در حـوزه معاونـت معمـاری و شهرسـازی‬ ‫ایجـاد شـده؛ بنابرایـن‪ ،‬نیـاز بـود «سـامانه‬ ‫مدیریـت و یکپارچه سـازی و مدیریـت‬ ‫داده هـای مکانـی شـهرداری کرمـان» نیـز‬ ‫اسـتقرار یابـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تمـام داده هـای‬ ‫مکانـی کـه در واحدهـای مختلف شـهرداری‬ ‫تولیـد می شـود‪ ،‬در ایـن سـامانه جمـع اوری‬ ‫و مدیریـت می شـود»‪ .‬هـادی زاده بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن سـامانه را یـک شـرکت دانش بنیـان‬ ‫ایرانـی طراحـی می کنـد کـه در بسـیاری از‬ ‫کالن شـهرها وجود دارد؛ ضمن اینکه سامانه‬ ‫خدماتـی و شهرسـازی را نیـز پشـتیبانی‬ ‫می کنـد و درامدزاسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از‬ ‫دیتـای ایـن سـامانه در اسـتارت اپ ویکندها‬ ‫هـم می تـوان اسـتفاده کـرد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان فنـاوری و اطالعـات شـهرداری‬ ‫کرمـان ادامـه داد‪« :‬ایـن سـامانه قابلیـت‬ ‫دارد کـه از هـر حـوزه شـهرداری می تـوان دیتـا‬ ‫تولید و مدیریت کرد»‪ .‬هادی زاده بیان کرد‪:‬‬ ‫«نسـخه برداری کـردن هـم از دیگـر امکانـات‬ ‫ایـن سـامانه اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه اتفـاق‬ ‫خـوب دیگـر دراین حـوزه‪ ،‬بارگـذاری عکـس‬ ‫جدیـد از شـهر اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬کار عکاسـی‬ ‫یک پانصـدم شـهر کرمـان را بهتـر از کیفیـت‬ ‫گـوگل انجـام داده ایـم»‪ .‬هـادی زاده افـزود‪:‬‬ ‫«نزدیـک یک میلیاردتومـان بـرای راه انـدازی‬ ‫ً‬ ‫ایـن سـامانه هزینـه شـده‪ ،‬اما قطعا فوایـد ان‬ ‫بسـیار زیادتـر و ماندگارتـر از ایـن رقـم اسـت؛‬ ‫چرا که یک پروژه زیرسـاختی و پایدار است»‪.‬‬ ‫تکمیل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل‬ ‫در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫مدیـر منابـع انسـانی شـرکت ملـی مناطـق‬ ‫نفت خیـز جنـوب از تکمیل و خاتمه یافتن‬ ‫طـرح طبقه بنـدی مشـاغل نیروهـای‬ ‫ارکان ثالـث ایـن شـرکت خبـر داد‪ .‬منوچهـر‬ ‫بارانـی دراین خصوص گفـت‪« :‬اجـرای این‬ ‫طـرح بـا محاسـبه و پرداخـت تعدیلات‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـرای ‪ ۱۷۷۰۰‬نفـر همـکار شـاغل‬ ‫در ‪ ۲۷۰‬پیمـان نیـروی انسـانی شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب و در‬ ‫چارچـوب ضوابـط ابالغـی مـورد موافقـت دو وزارت نفـت و تعـاون‪ ،‬کار و امـور‬ ‫اجتماعی نهایی شـده اسـت»‪ .‬وی ضمن قدردانی از تالش شـبانه روزی همه‬ ‫همکارانـی کـه در اجـرای ایـن طـرح مشـارکت داشـته اند‪ ،‬افـزود‪« :‬اجـرای کامل‬ ‫طـرح طبقه بنـدی مشـاغل بـا مشـارکت مدیریـت منابـع انسـانی‪ ،‬مدیریـت‬ ‫امـور مالـی‪ ،‬مهندسـی سـاختار و بهـره وری‪ ،‬امـور حقوقـی و قراردادهـای سـتاد‬ ‫و نیـز شـرکت های بهره بـردار تابـع شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب‪ ،‬در‬ ‫بسـتر نرم افزاری ویژه و بومی تحقق یافته اسـت»‪ .‬مدیر منابع انسـانی شـرکت‬ ‫ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب درارتباط بـا پیمان هـای حجمـی مشـمول این‬ ‫طرح نیز گفت‪« :‬طی جلسـات کارشناسـی در سـطح این شـرکت و هماهنگی‬ ‫صورت گرفتـه بـا شـرکت ملـی نفـت ایـران‪ ،‬موضـوع اخـذ مجـوز جهـت شـمول‬ ‫ دست پیگیری سـت که‬ ‫پیمان هـای حجمـی در طرح طبقه بندی مشـاغل در ِ‬ ‫ان شـاءاهلل به محـض حصـول نتیجـه‪ ،‬بـه همـکاران شـاغل در ایـن پیمان هـا‬ ‫اطالع رسـانی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫توزیع اب شرب در بخش مرکزی و منصوره شادگان‬ ‫مدیـر خدمـات شـرکت بهر هبـرداری نفـت و گاز کارون از عملیـات توزیـع اب‬ ‫شـرب به وسـیله دو دسـتگاه تانکـر ‪۱۶‬هزار لیتـری در روسـتای منصـوره شـادگان و‬ ‫روسـتاهای هم جوار توسـط این شـرکت خبر داد‪ .‬مهندس داریوش طالبی زاده‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن اقـدام درراسـتای تامیـن اب شـرب سـاکنین شـریف بخـش مرکـزی‬ ‫کسـالی و مشـکل کمبـود اب‬ ‫شـادگان و روسـتای منصـوره و باتوج هبـه خش ‬ ‫منطقـه و همچنیـن عمل به مسـئولیت های اجتماعی مجموعـه نفـت از اوایل‬ ‫تیرمـاه و بـا هماهنگـی فرمانـداری و بخشـداری مرکزی و همچنین سـازمان ابفار‬ ‫شـادگان اغاز شـده و ادامه دارد»‪ .‬وی افزود‪« :‬این عملیات به وسـیله دو دستگاه‬ ‫تانکـر بـا ظرفیـت چهـار سـرویس روزانـه اب رسـانی بـه روسـتاهای بخـش مرکـزی‬ ‫نبـر ‪۶۰‬هزار لیتر اب شـرب‬ ‫یشـود کـه بـا این فعالیـت روزانـه افزو ‬ ‫شـادگان انجـام م ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫در بیـن اهالـی روسـتاهای اطـراف میـدان نفتـی منصـوری توزیـع م ‬ ‫طالبی زاده اظهار داشـت‪« :‬شـرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در کنار رسـالت‬ ‫خطیر تولید نفت و گاز‪ ،‬طی سـال های گذشـته نیز نسـبت به احداث مدرسـه‪،‬‬ ‫توزیـع بسـته های معیشـتی‪ ،‬احـداث پـل روی انهار روسـتای منصوره شـادگان‪،‬‬ ‫به کارگیری نیروهای بومی منطقه جهت حفاظت از زیرسـاخت ها و تاسیسـات‬ ‫نفت و گاز و همچنین الیروبی کانال های ابیاری شهرستان شادگان که منجر به‬ ‫احیای ‪ ۲۵۰۰‬نهال نخل در روسـتاهای اطراف شـادگان شـد؛ اقدام کرده است»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح توسعه میدان نفتی منصوراباد‬ ‫عملیـات اجرایـی طـرح نگهداشـت و افزایـش تولیـد میـدان نفتـی منصورابـاد‬ ‫بـا اسـتقرار دکل حفـاری در موقعیـت طـرح توسـعه ایـن میـدان‪ ،‬در قالـب طرح‬ ‫توسـعه ‪ 28‬مخـزن اغـاز شـد‪ .‬عملیات حفاری توسـعه میدان نفتـی منصوراباد‬ ‫به عنـوان یکـی از بسـته های قـراردادی طـرح توسـعه ‪ ۲۸‬مخـزن مناطـق‬ ‫نفت خیـز جنـوب بـا اسـتقرار دکل حفـاری توسـط شـرکت پتـرو ایـران به عنـوان‬ ‫پیمانـکار مربـوط اغـاز شـد‪ .‬عملیـات حفـاری و تکمیـل ‪ ۱۲‬حلقـه چـاه جدیـد‪،‬‬ ‫احـداث سـه مجموعـه سـطح االرضی تفکیـک و تقویـت فشـار نفـت و ایجـاد‬ ‫خطـوط لولـه انتقـال نفـت و گاز ازجملـه پروژه هـای ایـن طـرح هسـتند‪ .‬ایـن‬ ‫طـرح بـا هـدف افزایـش ظرفیـت تولیـد نفـت از ‪ ۲۱‬بـه ‪۴۵.۲‬هزاربشـکه در روز‬ ‫اجـرا می شـود‪ .‬گفتنی سـت؛ میـدان نفتی منصورابـاد در اسـتان خوزسـتان‪ ،‬در‬ ‫فاصله ‪ ۱۰‬کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان قرار دارد‪ .‬تولید از مخزن‬ ‫اسماری میدان منصوراباد از سال‪ ۱۳۸۶‬و مخزن بنگستان این میدان از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬اغاز شد‪ .‬میدان نفتی منصوراباد که در سال ‪ ۱۳۸۰‬کشف شد با ذخیره‬ ‫درجـای ‪۳.۷‬میلیاردبشـکه نفـت خـام‪ ،‬از میدان هـای تحـت مدیریـت شـرکت‬ ‫ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب اسـت و عملیـات تولیـد از ان‪ ،‬توسـط شـرکت‬ ‫بهر هبـرداری نفـت و گاز گچسـاران انجـام می گیـرد‪.‬‬ ‫پایان تعمیرات اساسی‬ ‫ایستگاه تقویت فشار گاز اما ک واحد منصوری‬ ‫تعمیـرات اساسـی کارخانـه‬ ‫تقویـت فشـار گاز امـا ک‬ ‫واحـد منصـوری شـرکت‬ ‫ملـی مناطـق نفت خیـز‬ ‫جنـوب به پایـان رسـید‪ .‬بـا‬ ‫تلاش کارکنـان مدیریـت‬ ‫تعمیـرات تجهیـزات صنعتی‬ ‫و ماشـین االت فراینـدی‬ ‫و بـا مشـارکت شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز کارون در شـرایط سـخت جـوی‬ ‫و گرمـای هـوا بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‪ ،‬نـکات ایمنـی و بـدون حادثـه‬ ‫انجـام شـد‪ .‬بـا اتمـام کار تعمیرات اساسـی ایسـتگاه تقویت فشـار گاز منصوری‬ ‫این ایستگاه در تاریخ ‪ ۱۱‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬در مدار تولید قرار گرفت و روزانه ‪۷۰‬هزار بشکه‬ ‫نفت و‪ ۱۱۰۰‬بشکه مایعات نفتی به ظرفیت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز‬ ‫جنـوب بازگشـت‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ ایسـتگاه تقویـت فشـار گاز منصـوری بـا‬ ‫ظرفیـت اسـمی ‪۴۲‬میلیون فوت مکعـب در روز‪ ،‬جمـع اوری‪ ،‬فشـار افزایـی و‬ ‫نم زدایـی گازهـای تـرش همـراه نفـت بنگسـتان منصـوری را در حـوزه عملیاتـی‬ ‫شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز کارون برعهـده دارد‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ادامه بازدید‬ ‫مدیریت مصرف توزیع برق از دستگاه های اجرایی‬ ‫سـخنگوی شـرکت توزیـع بـرق ایلام گفـت‪« :‬بـا ابلاغ دسـتورالعمل اقدامـات‬ ‫اضطـراری مدیریـت مصـرف بـرق‪ ،‬ایـن بازرسـی ها اغـاز و تـا اخـر تابسـتان ادامـه‬ ‫دارد»‪ .‬محمـد محمدیـان شـمالی افـزود‪« :‬همچنیـن ایـن ا کیـپ بـا بازدیـد از‬ ‫فروشگاه و مغازه های لوسترفروشی ها و الکتریکی های سطح شهر ایالم نسبت‬ ‫بـه خاموش کـردن المپ هـای اضافـی تذکـر و اخطـار خواهنـد داد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«مردم اسـتان با دانلود و نصب اپلیکیشـن برق من می توانید بدون حضور در‬ ‫دفاتـر پیشـخوان دولـت‪ ،‬عالوه بـر خدمـات صورتحسـاب از خدمات مشـترکین‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان ایلام نیـز بهره منـد شـوند»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«این خدمات شامل؛ درخواست انشعاب‪ ،‬کاهش یا افزایش امپراژ‪ ،‬تفکیک یا‬ ‫ادغام انشعاب‪ ،‬اصالح سرویس‪ ،‬وصل مجدد انشعاب‪ ،‬قطع موقت انشعاب‪،‬‬ ‫تغییـر مـکان داخلـی‪ ،‬نصـب مجـدد انشـعاب‪ ،‬جمـع اوری موقـت انشـعاب‪،‬‬ ‫جمـع اوری دائـم انشـعاب‪ ،‬ازمایـش کنتـور‪ ،‬تغییـر تعرفـه‪ ،‬اصالح نـام‪ ،‬تغییر نام‬ ‫مشـترک و اصلاح اطالعـات اسـت»‪.‬‬ ‫دستگیری از افراد نیازمند؛‬ ‫ی پاالیشگاه گاز‬ ‫از مهم ترین برنامه ها ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام گفـت‪« :‬دسـتگیری از افـراد نیازمنـد در‬ ‫مناسبت های مختلف ازجمله برنامه های حوزه اجتماعی پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬روح اهلل نوریـان در دیـدار بـا مدیرکل کمیتـه امداد ایالم بااشـاره به‬ ‫خدمـات متنـوع کمیتـه امـداد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ایـن نهـاد در شـرایط سـخت‬ ‫ً‬ ‫اقتصادی خصوصا در دوران کرونا یکی از بازوهای مهم نظام در خدمت رسانی‬ ‫بـه مـردم ایـن اسـتان اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬متاسـفانه در دوران بیمـاری کرونـا‬ ‫مشـکالت اقتصـادی مـردم بیشـتر شـده اسـت و ارائـه خدمـت بـه قشـر نیازمند‬ ‫ضروری تر شده است»‪ .‬مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت‪« :‬این شرکت‬ ‫ً‬ ‫از زمان راه اندازی تا کنون نگاه ویژه ای به قشـر نیازمند خصوصا در شهرسـتان‬ ‫چـوار داشـته اسـت»‪ .‬نوریـان تصریـح کـرد‪« :‬درزمینـه طـرح ایـران مهربـان و‬ ‫سرپرستی از کودکان یتیم و نیازمند شهرستان چوار نیز با اطالع رسانی در بین‬ ‫همـکاران و زمینه سـازی بـرای ایـن کار مشـارکت خواهیـم کـرد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 8 1400‬ذی الحجه ‪ 19 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2282‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫در نشستی صورت گرفت؛‬ ‫بررسی راهکارهای همکاری دانشگاه ازاد اسالمی شهرقدس و پژوهشکده ملی ژنتیک‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫راهکارهـای مشـارکت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد شـهرقدس و‬ ‫پژوهشـکده ملی ژنتیک و بیوتکنولوژی در نشسـت مسـئوالن بررسی‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش انـا از شـهرقدس؛ نشسـت مشـترک علـی سـلیمانیان؛‬ ‫مشـاور رئیـس پژوهشـکده ملـی ژنتیـک ایـران بـا عبـداهلل قاسـمی‬ ‫پیربلوطـی؛ سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد شـهرقدس برگـزار‬ ‫و راهکارهـا بررسـی شـد‪ .‬مشـاور رئیـس پژوهشـکده ملـی ژنتیـک‬ ‫ایـران دراین نشسـت بـه تشـریح امکانـات‪ ،‬تجهیـزات‪ ،‬ویژگی هـای‬ ‫پژوهشگران و مهم ترین فعالیت های ملی و بین المللی تحقیقات در‬ ‫زمینه هـای سـلول های بنیـادی‪ ،‬دانه هـای روغنـی‪ ،‬میکروبیولـوژی و‬ ‫گیاهـان دارویـی پژوهشـکده ملـی ژنتیـک پرداخـت‪.‬‬ ‫استقبال از چاپ مجله مشترک علمی واحد شهرقدس‬ ‫و پژوهشکده ملی ژنتیک‬ ‫سـلیمانیان بـا ابـراز خرسـندی از انعقـاد تفاهـم و قراردادهـای‬ ‫همـکاری بیـن پژوهشـکده ملـی ژنتیـک و سـایر دانشـگاه ها اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬امیدواریـم بـا انعقـاد تفاهم نامـه بیـن پژوهشـکده و دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد شـهرقدس همکاری هـای مشـترک در زمینه هـای‬ ‫اجـرای رسـاله درراسـتای نظـام موضوعـات‪ ،‬پروژه هـا و طر ح هـای‬ ‫تحقیقاتی کالن‪ ،‬کارگاه های اموزشی‪ ،‬سمینار و کنفرانس های علمی‬ ‫و کارامـوزی دانشـجویان داشـته باشـیم»‪ .‬رئیـس گـروه تحقیقاتـی‬ ‫تولیـد وا کسـن نـورا دانشـگاه بقیه اهلل(عـج) همچنیـن دربـاره فعالیـت‬ ‫چندماهـه تولیـد وا کسـن نـورا‪ ،‬امنیـت تحقیقـات در سلامت جامعـه‬ ‫بشـری و همـکاری متقابـل بـا پژوهشـکده ملـی ژنتیـک در دسـتیابی‬ ‫این موفقیت بزرگ نکاتی را بیان کرد‪ .‬سرپرست دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحـد شـهرقدس هـم مطـرح کـرد‪« :‬ایـن دانشـگاه یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫مجتمع های اموزشی‪ ،‬پژوهشی و فناوری در غرب استان تهران است‬ ‫کـه بـا داشـتن زیرسـاخت های مناسـب نظیـر مجتمـع ازمایشـگاهی‬ ‫و کارگاهـی‪ ،‬داشـتن امکانـات و تجهیـزات ازمایشـگاهی پیشـرفته‬ ‫و وجـود هیئت علمـی مجـرب و متعهـد و دانشـجویان عالقه منـد‬ ‫می توانـد زمینه هـای همـکاری مشـترک متعـددی در عرصه هـای‬ ‫مختلف تحقیقاتی میکروبیولوژی‪ ،‬سلول مولکولی‪ ،‬گیاهان دارویی‪،‬‬ ‫بیوتکنولـوژی گیاهـان زراعـی و اسـتراتژیک‪ ،‬بیوشـیمی‪ ،‬بهداشـت‬ ‫و ایمنـی مـواد غذایـی و صنایـع غذایـی بـا پژوهشـکده ملـی ژنتیـک و‬ ‫بیوتکنولـوژی و همچنیـن دانشـگاه علـوم پزشـکی بقیـه اهلل داشـته‬ ‫باشـد»‪ .‬قاسـمی پیربلوطی با اسـتقبال از چاپ مجله مشـترک علمی‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد شـهرقدس بـا پژوهشـکده ملـی ژنتیـک‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬زمینه هـای همـکاری بـرای اجـرای پروژه هـای کالن و‬ ‫ملـی‪ ،‬رسـاله های دکتـری تخصصـی‪ ،‬معرفـی دانشـجویان به عنـوان‬ ‫کارامـوز و کارورز‪ ،‬اسـتفاده از راهبـردی ازمایشـگاه ها و سـاها بیـن‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی شـهرقدس و دانشـگاه علـوم پزشـکی بقیـه اهلل و‬ ‫پژوهشـکده ملـی وجـود دارد»‪.‬‬ ‫وزیر راه‪ ،‬کلنگ احداث هشـت طرح خدماتی را در شهرستان مالرد بر زمین زد‬ ‫عملیات احداث هشـت و افتتاح سـه طرح عمرانی شهرسـتان مالرد روز شـنبه با حضور‬ ‫وزیر راه و شهرسـازی‪ ،‬اسـتاندار تهران و فرماندار مالرد اغاز شـد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ فرماندار‬ ‫شهرسـتان ملارد در حاشـیه افتتـاح ایـن مراسـم گفـت‪« :‬مجتمـع فرهنگی‪-‬هنـری‬ ‫(فرهنگسـرای) شـهر ملارد‪ ،‬مدرسـه ‪ ۱۵‬کالسـه و سـالن ورزشـی شـهید قاسـم سـلیمانی‬ ‫در صفادشـت ازجملـه طر ح هـای افتتاح شـده اسـت»‪ .‬سـجاد برنجـی افـزود‪« :‬عملیـات‬ ‫اجرایـی سـاخت مجتمـع فرهنگی‪-‬هنـری شـهر ملارد از سـال ‪ ۱۳۹۰‬اغـاز و تا سـال جاری‬ ‫‪۱۱۰‬میلیاردتومان برای ان هزینه شـده اسـت که امروز به بهره برداری رسـید»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬مدرسـه ‪ ۱۵‬کالسـه شـهید قاسـم سـلیمانی نیـز در فـاز سـه شـهرک مهـر صفادشـت‬ ‫کهـزار و ‪۸۰۵‬مترمربـع و بـا اعتبـاری بیـش از ‪۳۸‬میلیاردریـال احـداث و بـه‬ ‫بـا مسـاحت ی ‬ ‫بهره برداری رسید»‪ .‬فرماندار مالرد بابیان اینکه سالن ورزشی شهید قاسم سلیمانی در‬ ‫صفادشـت نیز یکی از پروژه های افتتاح شـده بود‪ ،‬افزود‪« :‬مسـاحت سـوله ان یک هزار و‬ ‫‪۸۹۰‬مترمربـع و مسـاحت اداری ان ‪۳۶۰‬مترمربـع اسـت و بـرای احـداث این طرح بیش از‬ ‫‪۶۱‬میلیاردریال اعتبار هزینه شـده اسـت»‪ .‬برنجی گفت‪« :‬امروز عملیات اجرایی هشـت‬ ‫طـرح خدماتـی در شـهرک مهـر صفادشـت نیـز بـا حضـور وزیـر راه و شهرسـازی اغاز شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬ایـن طـرح شـامل چهـار مدرسـه ‪ ۱۲‬کالسـه در فازهـای ‪ ۳‬و ‪ ،۴‬یـک سـرای‬ ‫محلـه (فرهنگسـرا) در فـاز ‪ ،۲‬کتابخانـه در فـاز ‪ ،۴‬درمانـگاه در فـاز ‪ ،۴‬و یک سـالن ورزشـی‬ ‫در فاز ‪ ۴‬شـهرک مهر صفادشـت اسـت که برای احداث ان ها ‪۸۷۰‬میلیاردریال اعتبار نیاز‬ ‫اسـت»‪ .‬به گفتـه برنجـی‪ ،‬ایـن اعتبـار براسـاس نـرخ بهـار سـال جـاری بـراورد شـده اسـت‬ ‫و احتمـال تغییـر ان وجـود دارد‪ .‬وی مدت زمـان اجـرای ایـن طـرح را دوسـال یعنـی تـا‬ ‫بهـار‪ ۱۴۰۲‬اعلام کرد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه خانه دار شدن خبرنگاران منعقد می شود‬ ‫وزیـر راه و شهرسـازی گفـت‪« :‬تفاهم نامـه خانه دار شـدن اصحـاب فرهنـگ و رسـانه‬ ‫دردسـت اقدام اسـت و بـه زودی منعقـد خواهـد شـد»‪ .‬اسلامی گفـت‪« :‬تفاهم نامـه ای با‬ ‫وزیـر ارشـاد بـرای خانه دار شـدن خبرنـگاران تنظیـم شـده و امضـاء می شـود»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬براین اسـاس مقدمـات بـرای خانه دار شـدن اصحـاب فرهنـگ و رسـانه در اقـدام‬ ‫برگزاری اولین جلسه تبیین راهبرد توسعه شهری (‪ )CDS‬مالرد‬ ‫اولیـن جلسـه تبییـن راهبـرد توسـعه شـهری (‪ )CDS‬ملارد بـا حضـور کولیونـد؛ شـهردار‬ ‫ملارد‪ ،‬بـه دعـوت و ریاسـت پودینـه؛ معاونـت شهرسـازی در سـالن کنفرانـس شـهرداری‬ ‫ملارد برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛‬ ‫محمدصـادق کولیونـد؛ شـهردار ملارد در ابتـدای جلسـه باتا کیدبـر اهمیـت ویـژه طـرح‬ ‫توسـعه شـهری گفـت‪« :‬تمـام تلاش و اهتمـام مجموعـه مدیریـت شـهری درحال حاضـر‬ ‫این اسـت که به سـمت شـهری ارتقاء یافته با افزایش سـرانه ها برویم و الزمه ان مطالعاتی‬ ‫بـوده کـه صـورت گرفتـه و این جلسـه درجهـت بهره منـدی از ظرفیـت ویـژه و تـوان فکـری‬ ‫متخصصیـن داخلـی شـهرداری درجهـت تبییـن هرچه بهتـر طـرح پیشـنهادی ‪CDS‬‬ ‫اسـت»‪ .‬در ادامه طرح پیشـنهادی توسـط کارشناسـان ارشـد شرکت ارتا نقشه شهر ارائه‬ ‫شـد و حاضریـن در جلسـه درخصـوص ان بـه رایزنـی و تبادل نظـر پرداختنـد‪.‬‬ ‫ملـی مسـکن دردسـت انجام اسـت و خبرنـگاران هـم صاحب خانـه می شـوند»‪ .‬اسلامی‬ ‫همچنین گفت که سیاست وزارت راه و شهرسازی اتمام پروژه های روبنایی و زیربنایی‬ ‫بـود و گوشـه ای از ان‪ ،‬بهر هبـرداری از بیـش از ‪ ۷۰‬بیمارسـتان در دولـت تدبیـر امیـد بود که‬ ‫نه بیمارسـتان ان «لوکس» اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به کمبودهای زیرساختی در شهرستان‬ ‫ملارد اظهـار داشـت‪« :‬یـک فرهنگسـرا در شـهر صفادشـت ملارد بـرای افزایـش سـرانه ها‬ ‫و جبـران کمبودهـا تقدیـم مـردم می شـود»‪ .‬اسلامی بابیان اینکـه کاسـتی های مسـکن‬ ‫مهـر بایـد در شهرسـتان ملارد جبـران شـود‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬قـرارداد مشـارکت اداره کل راه و‬ ‫شهرسـازی بـا شـهرداری دررابطه بـا ایجـاد زیرسـاخت ها و فضـای سـبز در مسـکن مهـر‬ ‫صفادشـت منعقـد شـده اسـت»‪ .‬وزیـر راه و شهرسـازی بااشـاره به کلنگ زنـی ایجـاد‬ ‫زیرساخت هایی دیگر در مسکن مهر مالرد‪ ،‬گفت‪« :‬مدرسه‪ ،‬فرهنگسرا‪ ،‬خانه بهداشت‬ ‫و پروژه های روبنایی که منطبق بر نیاز مردم باید سـاخته و تقدیم انان شـود»‪ .‬اسلامی‬ ‫بـه ایجـاد پروژه هـای روبنایـی در سراسـر کشـور اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬پروژه هـا بایـد در‬ ‫کمترین زمان سـاخته و تقدیم مردم شـود نه اینکه سـاخت ان ها ‪۱۰‬سـال طول بکشـد»‪.‬‬ ‫بازدید کولیوند از محل تجمع ضایعات شهرداری مالرد‬ ‫محمدصـادق کولیونـد؛ شـهردار ملارد گفـت‪« :‬شـهرداری محلـی را بـرای اسـتقرار ضایعات‬ ‫درنظر گرفته است که با انجام ان هم بهداشت محیط شهری فراهم می شود و ضایعات‬ ‫جمع اوری شـده در سـطح شـهر در یک جـا متمرکـز می شـود»‪ .‬درهمین راسـتا فرمانـدار‪،‬‬ ‫دادسـتان‪ ،‬شـهردار و فرمانده نیروی انتظامی و مدیریت پسـماند شـهرداری مالرد از نحوه‬ ‫رونـد انجـام کار دراین مجموعـه بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫شهردار مالرد همچنین از اتمام عملیات روکش اسفالت در مرکز ساماندهی پسماندهای‬ ‫خشـک ملارد خبـر داد و گفـت‪« :‬به منظـور حفـظ بیشـتر بهداشـت شـهری و همچنیـن‬ ‫سـاماندهی جمـع اوران ضایعـات و پسـماندهای خشـک در سـطح شـهر زمینـی به متـراژ‬ ‫فتح قله ‪ 5610‬متری دماوند توسط کوهنوردان شهرداری مالرد‬ ‫صعودبهقله‪4850‬متری«علم کوه»‬ ‫توسط گروه کوهنوردی شهرداری مالرد‬ ‫علم کـوه‪ ،‬کوهـی در شـمال ایـران اسـت کـه دومیـن کوه بلند ایـران پس‬ ‫از دماونـد اسـت‪ .‬علم کـوه در جنـوب دریـای مازنـدران و در پـاره مرکـزی‬ ‫رشـته کوه البرز در منطقه تخت سـلیمان جای دارد‪ .‬این کوه از دیدگاه‬ ‫تقسـیمات کشـوری‪ ،‬در شهرسـتان کالردشـت در اسـتان مازنـدران‬ ‫یسـت کـه‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬بیشـتر شـهرت ایـن کـوه به خاطـر دیواره ا ‬ ‫در دامنـه شـمالی ان واقـع اسـت و دارای فنی تریـن و سـخت ترین‬ ‫مسـیرهای سـنگ نوردی و دیوارنـوردی در ایـران اسـت کـه ایـن‬ ‫جایگاهـی ماننـد کـی ‪( 2‬دیـواره کـوه اورسـت) در جهـان را داراسـت‪.‬‬ ‫باتوج هبـه ارتبـاط علم کـوه بـا کوه هـای اطـراف و وجـود دیـواره و گردنـه‪،‬‬ ‫بـرای رسـیدن بـه ان راه هـای بسـیاری وجـود دارد‪ .‬مسـیرهای رایـج صعـود بـه علم کـوه را‬ ‫می توان به دو مسـیر کوه پیمایی جنوبی‪ ،‬که یک مسـیر کوهنوردی شـمالی و یک مسـیر‬ ‫یسـت تقسـیم بندی کـرد‪ .‬گـروه کوهنـوردی شـهرداری مالرد متشـکل از‬ ‫دیگـر دیواره نورد ‬ ‫خانـم فرهومنـد‪ ،‬محمـد نامـدار و وحیـد فیـروزگاه بـا تمرینـات پی درپی به منظـور باالبردن‬ ‫تـوان جسـمانی خـود و برنامه ریـزی از قبـل تعییـن شـده‪ ،‬دهـم تیرمـاه روز پنج شـنبه پـس‬ ‫از حرکـت بـه مقصـد شهرسـتان کالردشـت صعـود خـود را بـه قلـه ‪4850‬متـری علم کـوه اغاز‬ ‫یکـردن مسـیر از جبهـه جنوبـی مسـیر کوه پیمایـی کـه از رودبـارک اغـاز و‬ ‫کردنـد و پـس از ط ‬ ‫بـا گـذر از ونداربـن‪ ،‬تنـگ گلـو و حصـار چـال و گـذر از دیواره هـای سـنگی و برف گیـر از سـمت‬ ‫جنوبـی بـه قلـه علم کـوه می رسـد ایـن صعـود را بـا موفقیـت بـه‬ ‫پایـان رسـاندند‪.‬‬ ‫وحیدفیروزگاه؛ کوهنوردشهرداریمالردبهقله‪ 4170‬متری‬ ‫«شاه البرز» صعود کرد‬ ‫یسـت در البرز به ارتفاع ‪ ۴۱۷۰‬متر‬ ‫شـاه البرز نام رشـته کوه و قله ا ‬ ‫این رشـته کوه‪ ،‬مرز طبیعی اسـتان های البرز و قزوین را تشـکیل‬ ‫می دهـد‪ .‬دامنـه جنوبـی ان بـه دره طالقـان از اسـتان البـرز و‬ ‫دامنه شـمالی ان به دره الموت از اسـتان قزوین مشـرف اسـت‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫شـاه البـرز بلندتریـن قلـه از خط الـراس طوالنـی و شامخ ‬ ‫کـه در شـمال شـهرک طالقـان و بیـن دو دره طالقـان در سـمت‬ ‫جنـوب و المـوت در سـمت شـمال قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫خط الـراس از جنوب به روسـتاهای حسـنجون‪ ،‬هرنج‪ ،‬ارتـون از‬ ‫شمال به دینه رود‪ ،‬پایین روچ و دره الموت و از غرب به روستای اوه منتهی می شود‪ .‬شاه‬ ‫البرز از سـمت غرب به قله زیورچال می رسـد و از جناح شـمالی محدود‬ ‫ً‬ ‫بـه دیواره هـا و سـنگ های بلنـد حـدودا ‪۶۰۰‬متـری و یخچال هـای‬ ‫یسـت‪ .‬وحیـد فیـروزگاه از کوهنـوردان شـهرداری ملارد کـه بـا‬ ‫دائم ‬ ‫صعودهـای متعـدد جـان تـازه ای بـه تیـم کوهنـوردی شـهرداری داده‬ ‫اسـت‪ ،‬این بـار بـا تمرینـات متوالـی و داشـتن امادگـی جسـمانی بـاال و‬ ‫برنامه ریزی هـای قبلـی به همـراه تعـدادی از همنـوردان خـود توانسـت‬ ‫ً‬ ‫بـه قلـه شـاه البـرز صعـود کنـد‪ .‬ضمنـا صعـود به علم کـوه و بـام ایـران قله‬ ‫دماونـد نیـز از برنامه هـای دیگـر ایـن کوهنـورد اسـت‪.‬‬ ‫م کوه نوردی شهرداری مالرد به قله «بیجی کوه»‬ ‫صعود تی ‬ ‫با ارتفاع‪ 2234‬متر‬ ‫بیجـی کـوه یـا کـوه نـور یکـی از کوه هـای اسـتان البـرز و مشـرف بـر شـمال‬ ‫شـهر کـرج و واقـع در نزدیکـی منطقـه عظیمیـه اسـت‪ .‬ارتفـاع ایـن کـوه‬ ‫‪۲۲۳۴‬متـر از سـطح دریـا بـوده و از داخل شـهر کـرج به خوبی قابل رویت‬ ‫اسـت‪ .‬سـید رسـول موسـوی؛ کوهنوردی از دیار شهر مالرد به مناسبت‬ ‫گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران باوفایش با برنامه ریزی‬ ‫قبلی طی مسـافت ‪36‬کیلومتر پیاده روی از سراسـیاب تا دامنه قله بیجی کوه و صعود به‬ ‫ً‬ ‫قله مذکور و پس از پایین امدن مجددا به صورت پیاده به محل مبدا حرکت (سراسـیاب)‬ ‫مراجعه کرد‪.‬‬ ‫غبـر ‪24‬میلیاردریـال احـداث شـد و هم ا کنـون‬ ‫‪ 11000‬مترمربـع و ‪ 48‬غرفـه بـا اعتبـاری بال ‬ ‫عملیـات زیرسـازی و روکـش اسـفالت بـا صـرف ‪ ُ ۲۷۰‬تـن اسـفالت در متـراژ ‪ ۲۲۰۰‬مترمربـع‬ ‫بـه پایـان رسـیده اسـت»‪ .‬وی در بخـش دیگـری بـه اتمـام عملیـات کف پـوش در محوطـه‬ ‫سـازمان ارامسـتان شـهر ملارد و خیابـان پونـه مارلیـک اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬درراسـتای‬ ‫خدمت رسـانی به مردم فهیم شـهر مالرد و همچنین بهسـازی خیابان ها و رفع مشـکالت‬ ‫معابر شهری‪ ،‬عملیات کف پوش در مارلیک خیابان پونه به متراژ ‪ ۴۵۰‬مترمربع انجام و به‬ ‫پایان رسـید»‪ .‬همچنین در محوطه سـازمان ارامسـتان شـهر مالرد (گلزار شـهدا) عملیات‬ ‫کف پوش به متراژ ‪ ۱۳۰۰‬مترمربع انجام و به پایان رسید تا باعث بهبود در تردد همشهریان‬ ‫و ّزوار گرامـی بقعـه امامـزاده ابراهیـم(ع) بخه صـوص در پنج شـنبه های اخر هر هفته شـود‪.‬‬ ‫نصب کنترل سرعت خودروها در سطح شهر‬ ‫ایـن مسـئول درخصـوص اقدامـات مدیریـت ترافیـک شـهرداری ملارد افـزود‪« :‬اجـرای‬ ‫سـرعت گیر جهـت کنتـرل سـرعت و تـردد وسـایل نقلیـه در خیابـان دخانچـی نرسـیده بـه‬ ‫اینده سـازان در مدار اجرایی قرار گرفته اسـت»‪ .‬وی دراین زمینه خاطرنشـان کرد‪« :‬انجام‬ ‫عملیـات اجرایـی نصـب سـرعت گیر در ‪ -1‬خیابـان دکتر حسـابی‪ ،‬خیابان پونـه ‪ -2‬خیابان‬ ‫ارغـوان جنوبـی جنـب مسـجد خاتم االنبیاء مقابل پایگاه بسـیج مارلیک ‪ -3‬تقاطع شـیوا‬ ‫دکتـر حسـابی روبـروی مصلا از دیگـر اقدامـات مدیریـت ترافیـک شـهرداری مالرد اسـت که‬ ‫به منظور رفاه حال شـهروندان و درراسـتای ارتقای سـطح ایمنی معابر‪ ،‬این سـرعت گیرها‬ ‫در معابـری کـه در ان هـا نیازمنـد کنتـرل سـرعت خودروهـا بـود‪ ،‬نصـب شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اهتزاز پرچم شهرداری مالرد بر قله دماوند (بام ایران)‬ ‫وحیـد فیـروزگاه و خانـم فرهومند بـه قله دماوند صعـود کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری مالرد؛‬ ‫دماونـد کوهـی در شـمال ایـران اسـت کـه بلندتریـن کـوه ایـران‬ ‫و بلندترین اتش فشـان اسـیا و خاورمیانه اسـت‪ .‬دماوند در پاره‬ ‫مرکـزی رشـته کوه البـرز در جنـوب دریـای مازنـدران جـای دارد‪.‬‬ ‫ایـن کـوه از دیـدگاه تقسـیمات کشـوری‪ ،‬در بخـش الریجـان در‬ ‫شهرستان امل در استان مازندران قرار دارد که به هنگام صاف‬ ‫و افتابی بودن هوا‪ ،‬از شهرهای تهران‪ ،‬ورامین‪ ،‬قم و همچنین‬ ‫کرانه های جنوبی دریای خزر قابل رویت اسـت‪ .‬وحید فیروزگاه‬ ‫و رویـا فرهومنـد از کوهنـوردان شـهرداری ملارد بـا تمرینـات‬ ‫متوالـی به منظـور باالبـردن امادگـی جسـمانی و برنامه ریـزی از‬ ‫روز سه شـنبه پانزدهـم تیرمـاه صعود خود را به قلـه دماوند (بام‬ ‫ایران) اغاز و پس از طی مسـیر روز چهارشـنبه شـانزدهم تیرماه‬ ‫قلـه دماونـد را فتـح کردنـد و یـاد و خاطـره کوهنـورد بین المللـی شـهرداری ملارد مرحـوم‬ ‫«اسـماعیل جلیله وند» را گرامی داشـتند‪ .‬با ارزوی سلامتی برای ان ها‬ ‫این صعود پیروزمندانه را به این دو همنورد و خانواده بزرگ شهرداری‬ ‫تبریـک عـرض می کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬مسکن مهر تنها ساخت مسکن نیست؛ بلکه باید به کالنتری‪ ،‬سرای‬ ‫محلـه‪ ،‬مرا کـز تجـاری‪ ،‬فرهنگسـرا‪ ،‬مدرسـه و مرا کـز بهداشـتی مجهـز شـود»‪.‬‬ ‫پیام تسلیت شهردار‪ ،‬ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر مالرد‬ ‫به مناسبت درگذشت مادر معظم سردار شهید «محمدرضا رسولی»‬ ‫درپـی درگذشـت مـادر معظـم سـردار شـهید محمدرضـا‬ ‫رسـولی‪ ،‬مدیریـت شـهری شـهر ملارد ضمـن عـرض‬ ‫تسـلیت پیامـی ب هشـرح ذیـل صـادر کردنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛‬ ‫متن پیام ب هشـرح زیر اسـت‪« :‬بسم اهلل الرحمن الرحیم‪/‬‬ ‫انـا هلل و انـا الیه راجعون‪ /‬درگذشـت مادر گران قدر سـردار‬ ‫شـهید محمدرضـا رسـولی موجـب تاثـر و تالم خاطر شـد‪.‬‬ ‫ایـن مـادر مومنـه در دامـان خـود سـرداری تربیـت کـرد‬ ‫کـه بـا وجـود سـن کـم خـود در زمـان دفـاع مقـدس خـود‬ ‫را بـه قافیـه عاشـورائیان رسـانید و بـا فرماندهـی تفحـص‬ ‫پیکـر مطهـر شـهدا‪ ،‬قلـب صدهـا خانـواده‪ ،‬پـدر و مـادر‬ ‫شـهدا را شـاد کـرد‪ .‬به راسـتی مـادران شـهدا‪ ،‬اسـوه های‬ ‫واقعـی ایثـار و گذشـت هسـتند کـه در سـایه ارادت‬ ‫خالصانـه بـه خانـدان عصمـت و طهـارت(ع) و بـا تاسـی‬ ‫بـه سـیره حضـرت فاطمـه زهـرا(س)‪ ،‬فرزنـدان شـجاع‪،‬‬ ‫بصیـر و انقالبـی تربیـت و در دفـاع از ارزش هـا‪ ،‬تقدیـم‬ ‫ایـران اسلامی کردنـد‪ .‬بـا عـرض تسـلیت درگذشـت ایـن‬ ‫مـادر مومنـه‪ ،‬از درگاه خداونـد متعـال بـرای ان مرحومـه‬ ‫مغفـوره‪ ،‬رحمـت واسـعه الهـی و هم نشـینی بـا فرزنـد‬ ‫به حق پیوسـته اش و بـرای عمـوم بازمانـدگان صبـر و اجـر‬ ‫مسـئلت داریـم»‪.‬‬ ‫شهردار‪ ،‬ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر مالرد‬ ‫اجرای طرح بزرگ ممیزی امال ک شهرداری مالرد‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری‪ ،‬خبـر از همـکاری شـهرداری ملارد بـا‬ ‫یکـردن ملـک داده اسـت‪ .‬متن ا گهـی به صورت‬ ‫شـرکت ابـادی هفت اقلیـم جهـت ممیز ‬ ‫زیـر اسـت‪:‬‬ ‫شـهروند گرامـی‪ /‬بـا اسـتناد بـه مـاده ‪ 9‬قـاون نوسـازی و عمـران شـهری‪ ،‬شـهرداری مالرد‬ ‫بـا همـکاری شـرکت ابـادی هفت اقلیم اقـدام به ممیزی امال ک واقع در محدوده شـهری‬ ‫نطـرح ممیزیـن بـا ارائـه کارت شناسـایی‬ ‫(منطقـه ‪ )2‬از تاریـخ ‪ 1400/4/20‬می کنـد‪ .‬درای ‬ ‫عکـس دار ممهـور بـه مهـر شـهرداری و شـرکت ابـادی هفت اقلیـم بـا مراجعـه بـه منـازل‬ ‫مسـکونی و واحدهـای تجـاری یـا صنفـی در حضـور مالکیـن محتـرم‪ ،‬ملـک را ممیـزی‬ ‫می نماینـد‪ .‬خواهشـمند اسـت مـدارک مربـوط به ملک محل سـکونتتان را جهت رویت‬ ‫و تسهیل در امر ممیزی دراختیار ممیزین قرار دهید‪ .1 .‬واحد مسکونی‪ :‬سند مالکیت‪،‬‬ ‫پروانه و پایان کار سـاختمان‪ ،‬شناسـنامه و کارت ملی مالک‪ ،‬قبض های اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‬ ‫تلفن ‪ .2‬واحد تجاری‪ :‬جواز کسب‪ ،‬اجاره نامه استیجاری‪ ،‬سند سرقفلی‪ ،‬مجوز تجاری‬ ‫اخذشـده از شـهرداری‪ .‬درصـورت عـدم همـکاری بـا ممیزین‪ ،‬ملک شـما طبـق تبصره ‪3‬‬ ‫ماده ‪ 4‬قانون نوسـازی و عمران شـهری با حکم قانونی مورد ممیزی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره ‪ 65161001-3‬داخلی ‪ 226‬و ‪ 227‬تماس حاصل‬ ‫نمایید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2326

روزنامه سایه 2326

شماره : 2326
تاریخ : 1400/07/04
روزنامه سایه 2325

روزنامه سایه 2325

شماره : 2325
تاریخ : 1400/07/03
روزنامه سایه 2315

روزنامه سایه 2315

شماره : 2315
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه سایه 2314

روزنامه سایه 2314

شماره : 2314
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه سایه 2313

روزنامه سایه 2313

شماره : 2313
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه سایه 2312

روزنامه سایه 2312

شماره : 2312
تاریخ : 1400/06/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!