روزنامه سایه شماره 2248 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2248

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2248

روزنامه سایه شماره 2248

‫شهرامناظری‪:‬‬ ‫نمی دانستم قرار است سازها را از نمای دور نشان دهند‬ ‫شش برابر‬ ‫شـهرام ناظـری بـا انتشـار مطلبـی در اینسـتا گرام‪ ،‬از نحـوه نمایـش‬ ‫سـازها در کنسـرت «اوای دوسـت» کـه به صـورت انالیـن روی‬ ‫انتـن رفـت‪ ،‬ابـراز نارضایتـی کـرد‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ در متـن وی‬ ‫امده‪« :‬همراهان عزیزم؛ بسـیار خرسـند و دلگرم شـدم که کنسرت‬ ‫انالیـن جمع هشـب مـورد لطـف مـردم فرهنگ دوسـت ایـران قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬به هر صـورت این برنامه‪ ،‬اولین تجربه کنسـرت انالین برای‬ ‫اینجانـب بـود و خالـی از برخـی مشـکالت نبـوده‪ .‬ا گـر می دانسـتم‬ ‫ً‬ ‫سـازها را قـرار اسـت از نمـای دور نشـان بدهنـد‪ ،‬بی شـک بـا این مسـئله و انجـام ان‪ ،‬جـدا‬ ‫یکـردم‪ .‬امیـد اسـت ایـن برنامـه تجربه ای باشـد برای رفع مشـکالت کنسـرت های‬ ‫مخالفـت م ‬ ‫انالیـن بعـدی کـه اهـل موسـیقی در پیـش دارنـد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫حمیـد پوراصغـری در سـومین جلسـه ارائـه گـزارش عملکـرد دولـت تدبیـر و امیـد‪،‬‬ ‫بـه جزئیـات اقدام هـای انجام شـده در هشت سـال در حـوزه سلامت پرداخـت‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ معـاون علمـی‪ ،‬فرهنگـی و اجتماعـی برنام هو بودجـه تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«اعتبارات حوزه سالمت با وجود کرونا و تحریم‪ ،‬به ‪ ١۴٢‬هزار میلیارد تومان در سال‬ ‫‪ ١۴٠٠‬رسـیده و شـش برابر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 21 1400‬شوال ‪ 2 1442‬ژوئن ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2248‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد؛‬ ‫احیای کامل برجام تا پیش از پایان کار دولت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 70‬درصد اقتصاد کشور از اواخـر قـرن ‪ 19‬و نیمه هـای قـرن بیسـتم کـه‬ ‫ً‬ ‫انقالب صنعتی‪ ،‬کامال شکوفا شد و به نوعی میان‬ ‫کارایی ندارد‬ ‫کشـورها رقابـت اقتصـادی حـرف اول را زد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جهان سیا ه و سفید‬ ‫و «مواجهه انتاگونیست و �پروتاگونیست»‬ ‫درام و تفکـر دراماتیـک‪ ،‬ازطریـق بهره گیـری و تکـرار الگـوی مواجهـه خیر و شـر در قالب‬ ‫رویارویی قهرمان‪-‬ضدقهرمان (پروتا گونیست‪-‬انتا گونیسـت) به تثبیت و ماندگاری‬ ‫تفکـر افراطـی دوقطبـی در تاریـخ اندیشـه‪ ،‬هنر‪ ،‬زیبایی و نمایش یاری رسـانده اسـت؛‬ ‫تفکری که با تا کید و بهره گیری قابل تامل از تقابل‪ ،‬تضاد و کشـمکش‪ ،‬اغلب انسـان‬ ‫را در حال نبـرد‪ ،‬جـدال‪ ،‬مقابلـه و انتخـاب مـداوم میـان دو قطـب تصویـر می کنـد؛‬ ‫ً‬ ‫دوقطبـی کـه تفـاوت و تمایـز ان هـا نسـبت به هم الزاما به معنای ناهماهنگـی یا برتری‬ ‫یکی ازان هـا بـر دیگـری نیسـت؛ امـا افـراد این تمایزهـا را به عنـوان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سازمان ملل متحد گزارش داد؛‬ ‫سـعد حریـری؛ نخسـت وزیر مامـور بـه تشـکیل دولـت لبنـان در دیـدار بـا‬ ‫تعـدادی از نخسـت وزیران سـابق لبنـان‪ ،‬بـه شـایعه هایی مبنی بر بازداشـتش‬ ‫در یکـی از کشـورهای عربـی حـوزه خلیـج فـارس پایـان داد‪.‬‬ ‫جان باختن ‪ 4000‬نیروی کاله ابی‬ ‫برای هدفی به نام صلح! ‬ ‫با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد؛‬ ‫یازدهمین جشنواره قرق شکنی‬ ‫مراتع ییالقی سوادکوه‬ ‫‪7‬‬ ‫سید رضا صالحی امیری‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی تاکید کرد؛‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫صیانت از جایگاه والیت فقیه؛ از مهم ترین‬ ‫(ره)‬ ‫وظایف موسسه نشر اثار امام خمینی‬ ‫حسن روحانی دستور داد؛‬ ‫انعقاد تفاهم نامه با مسئوالن ارشد کشوری؛‬ ‫جرقه ای برای توسعه و پیشرفت‬ ‫‪7‬‬ ‫زنان ایران‬ ‫با وجود کمبودها‬ ‫افتخارافرینیمی کنند‬ ‫اقدام صاحبان کاال نسبت به‬ ‫تعیین تکلیف کاالی خود در گمرکات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن درنظردارد مناقصه عمومی یک مرحله ای وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بشرح جدول بند ‪ 4‬از محل اعتبارات داخلی شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام‬ ‫در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ‪ 1400/03/13‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت‪ -‬بلوار امام خمینی (ره)‪ ،‬باالتر از میدان مصلی‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بشرح جدول بند ‪ 4‬از محل اعتبارات داخلی شرکت‬ ‫‪ -3‬شرایط پرداخت‪ :‬بشرح مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین قابل قبول کارفرما برابر برگ شرایط و به شرح مبلغ مندرج در جدول ذیل‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغ براوردی‬ ‫(ریال)‬ ‫شماره فراخوان در‬ ‫سامانهستاد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فرایند ارجاع کار‬ ‫ردیف‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغ براوردی‬ ‫(ریال)‬ ‫شماره فراخوان در‬ ‫سامانهستاد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فرایند ارجاع کار‬ ‫‪1‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودبار (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-31‬‬ ‫‪4.001.676.780‬‬ ‫‪2000005104000034‬‬ ‫‪400.170.000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق منطقه ‪ 3‬رشت (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-63‬‬ ‫‪3.324.590.673‬‬ ‫‪2000005104000072‬‬ ‫‪332.460.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودبار (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-32‬‬ ‫‪9.204.295.230‬‬ ‫‪2000005104000035‬‬ ‫‪785.220.000‬‬ ‫‪34‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق منطقه ‪ 3‬رشت (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-64‬‬ ‫‪5.906.374.569‬‬ ‫‪2000005104000073‬‬ ‫‪590.640.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودبار (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-33‬‬ ‫‪1.608.448.900‬‬ ‫‪2000005104000036‬‬ ‫‪80.430.000‬‬ ‫‪35‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق منطقه ‪ 3‬رشت (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-65‬‬ ‫‪2.497.050.167‬‬ ‫‪2000005104000074‬‬ ‫‪249.710.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودبار (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-34‬‬ ‫‪2.699.025.800‬‬ ‫‪2000005104000037‬‬ ‫‪134.960.000‬‬ ‫‪36‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق منطقه ‪ 3‬رشت (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-66‬‬ ‫‪5.295.378.309‬‬ ‫‪2000005104000075‬‬ ‫‪264.770.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق انزلی (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-35‬‬ ‫‪1.865.747.151‬‬ ‫‪2000005104000038‬‬ ‫‪93.290.000‬‬ ‫‪37‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق الهیجان (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-67‬‬ ‫‪2.876.648.842‬‬ ‫‪2000005104000076‬‬ ‫‪287.670.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق انزلی (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-36‬‬ ‫‪2.120.790.750‬‬ ‫‪2000005104000039‬‬ ‫‪106.100.000‬‬ ‫‪38‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق الهیجان (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-68‬‬ ‫‪2.159.615.655‬‬ ‫‪2000005104000077‬‬ ‫‪215.970.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق انزلی (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-37‬‬ ‫‪2.368.400.530‬‬ ‫‪2000005104000040‬‬ ‫‪236.850.000‬‬ ‫‪39‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق الهیجان (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-69‬‬ ‫‪3.694.995.240‬‬ ‫‪2000005104000078‬‬ ‫‪369.500.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق انزلی (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-38‬‬ ‫‪1.935.407.910‬‬ ‫‪2000005104000041‬‬ ‫‪193.550.000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق الهیجان (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-70‬‬ ‫‪4.361.174.385‬‬ ‫‪2000005104000079‬‬ ‫‪218.100.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق استارا (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-39‬‬ ‫‪2.942.633.633‬‬ ‫‪2000005104000042‬‬ ‫‪147.132.000‬‬ ‫‪41‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق الهیجان (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-71‬‬ ‫‪3.648.506.522‬‬ ‫‪2000005104000080‬‬ ‫‪182.430.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق استارا (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-40‬‬ ‫‪5.523.423.543‬‬ ‫‪2000005104000043‬‬ ‫‪552.350.000‬‬ ‫‪42‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق الهیجان (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-72‬‬ ‫‪4.416.748.303‬‬ ‫‪2000005104000081‬‬ ‫‪220.840.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق استارا (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-41‬‬ ‫‪5.149.015.117‬‬ ‫‪2000005104000044‬‬ ‫‪514.910.000‬‬ ‫‪43‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودسر (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-73‬‬ ‫‪6.610.245.590‬‬ ‫‪2000005104000082‬‬ ‫‪661.100.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق صومعه سرا (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-42‬‬ ‫‪2.014.393.676‬‬ ‫‪2000005104000045‬‬ ‫‪100.720.000‬‬ ‫‪44‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودسر (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-74‬‬ ‫‪8.137.533.685‬‬ ‫‪2000005104000083‬‬ ‫‪731.880.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق صومعه سرا (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-43‬‬ ‫‪2.213.599.613‬‬ ‫‪2000005104000046‬‬ ‫‪110.700.000‬‬ ‫‪45‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودسر (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-75‬‬ ‫‪7.206.696.936‬‬ ‫‪2000005104000084‬‬ ‫‪685.340.000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق صومعه سرا (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-44‬‬ ‫‪2.060.981.976‬‬ ‫‪2000005104000047‬‬ ‫‪103.050.000‬‬ ‫‪46‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودسر (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-76‬‬ ‫‪8.721.590.635‬‬ ‫‪2000005104000085‬‬ ‫‪436.100.000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق صومعه سرا (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-45‬‬ ‫‪1.954.441.625‬‬ ‫‪2000005104000048‬‬ ‫‪97.730.000‬‬ ‫‪47‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودسر (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-77‬‬ ‫‪6.884.205.858‬‬ ‫‪2000005104000086‬‬ ‫‪344.220.000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق صومعه سرا (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-46‬‬ ‫‪2.214.678.568‬‬ ‫‪2000005104000049‬‬ ‫‪110.740.000‬‬ ‫‪48‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودسر (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-78‬‬ ‫‪8.502.204.920‬‬ ‫‪2000005104000087‬‬ ‫‪425.120.000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق صومعه سرا (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-47‬‬ ‫‪5.910.374.818‬‬ ‫‪2000005104000050‬‬ ‫‪591.100.000‬‬ ‫‪49‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق املش (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-79‬‬ ‫‪7.167.503.720‬‬ ‫‪2000005104000088‬‬ ‫‪683.380.000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق صومعه سرا (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-48‬‬ ‫‪3.843.335.372‬‬ ‫‪2000005104000051‬‬ ‫‪384.340.000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق املش (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-80‬‬ ‫‪6.574.973.882‬‬ ‫‪2000005104000089‬‬ ‫‪653.750.000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق شفت (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-49‬‬ ‫‪2.795.870.430‬‬ ‫‪2000005104000053‬‬ ‫‪279.600.000‬‬ ‫‪51‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق املش (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-81‬‬ ‫‪6.519.700.416‬‬ ‫‪2000005104000090‬‬ ‫‪325.990.000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق شفت (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-50‬‬ ‫‪2.965.593.160‬‬ ‫‪2000005104000054‬‬ ‫‪296.560.000‬‬ ‫‪52‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق املش (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-82‬‬ ‫‪6.536.684.647‬‬ ‫‪2000005104000091‬‬ ‫‪326.850.000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق شفت (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-51‬‬ ‫‪4.118.286.770‬‬ ‫‪2000005104000055‬‬ ‫‪205.920.000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق شفت (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-52‬‬ ‫‪3.265.804.089‬‬ ‫‪2000005104000056‬‬ ‫‪163.300.000‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق لنگرود (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-53‬‬ ‫‪1.031.958.961‬‬ ‫‪2000005104000062‬‬ ‫‪51.600.000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق لنگرود (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-54‬‬ ‫‪5.117.028.139‬‬ ‫‪2000005104000063‬‬ ‫‪255.860.000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق لنگرود (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-55‬‬ ‫‪1.774.280.669‬‬ ‫‪2000005104000064‬‬ ‫‪88.720.000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق لنگرود (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-56‬‬ ‫‪3.105.850.080‬‬ ‫‪2000005104000065‬‬ ‫‪310.590.000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق لنگرود (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-57‬‬ ‫‪3.703.152.070‬‬ ‫‪2000005104000066‬‬ ‫‪370.400.000‬‬ ‫‪28‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق لنگرود (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-58‬‬ ‫‪7.534.267.419‬‬ ‫‪2000005104000067‬‬ ‫‪701.720.000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق منطقه ‪ 4‬رشت (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-59‬‬ ‫‪8.885.776.180‬‬ ‫‪2000005104000068‬‬ ‫‪769.300.000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق منطقه ‪ 4‬رشت (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-60‬‬ ‫‪6.378.892.420‬‬ ‫‪2000005104000069‬‬ ‫‪637.890.000‬‬ ‫‪31‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق منطقه ‪ 4‬رشت (حوزه شهری)‬ ‫‪1400-61‬‬ ‫‪6.378.892.420‬‬ ‫‪2000005104000070‬‬ ‫‪637.890.000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وا گذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق منطقه ‪ 4‬رشت (حوزه روستایی)‬ ‫‪1400-62‬‬ ‫‪1.762.459.109‬‬ ‫‪2000005104000071‬‬ ‫‪88.130.000‬‬ ‫‪ -5‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪http://www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -6‬شرایط پیمانکاران‪ :‬کلیه پیمانکاران می بایستی دارای حداقل رتبه ‪ 5‬نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬قیمت خرید اسناد‪ :‬به مبلغ ‪ 500000‬ریال (پانصد هزار ریال) از طریق سامانه ستاد و بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/03/13‬لغایت تاریخ ‪1400/03/20‬‬ ‫‪ -9‬زمان و محل تحویل پیشنهادها‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حدا کثر تا ساعت ‪ 14:30‬مورخ ‪ 1400/03/30‬می باشد‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :‬پا کـت «الـف» شـامل تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ ،‬علاوه بر بارگذاری در سـامانه فوق می بایسـت بصورت فیزیکـی حدا کثر تا سـاعت ‪ 14:30‬مورخـه ‪1400/03/30‬‬ ‫تحویـل اداره دبیرخانـه شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گیلان گردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬زمـان گشـایش پـا کات مناقصـه‪ :‬پـا کات مناقصـه در مورخـه ‪ 1400/03/31‬راس سـاعت ‪ 08:00‬صبـح بـا حضـور شـرکت کنندگان در مناقصـه در سـالن جلسـات شـرکت توزیع‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫نیـروی بـرق اسـتان گیالن بازگشـایی م ‬ ‫تبصره‪ :‬حضور شرکت کنندگان در مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است‪.‬‬ ‫‪ -11‬تضمین انجام تعهدات قرارداد‪ 5 :‬درصد مبلغ کل موافقتنامه به صورت تضمین معتبر و قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه‬ ‫‪ -12‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور‪ :‬تلفن تماس‪021-41934 :‬‬ ‫‪ -13‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪013-33663006-33621750-33606571 :‬‬ ‫‪ -14‬کارفرما در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬هزینه چاپ ا گهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن) می باشد‪.‬‬ ‫درصورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید‪:‬‬ ‫ادرس اینترنتی‪ http://iets.mporg.ir ، http://tender.tavanir.org.ir ، http://www.gilanpdc.ir ، http://www.setadiran.ir :‬پست الکترونیکی‪tadarokat@gilanpdc.ir :‬‬ ‫م الف ‪1072‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2248‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫‪Infobae‬‬ ‫افزایش دوبرابری سوءتغذیه‬ ‫در میان کودکان هائیتی‬ ‫صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل‬ ‫متحد از افزایش تهدید سوءتغذیه‬ ‫حـاد در کـودکان زیرپنج سـال‬ ‫هائیتـی به دلیـل پیامدهـای‬ ‫ناشـی از کرونا‪ ،‬خشـونت گسـترده‪،‬‬ ‫تغییـرات اب وهوایی‪ ،‬محیط های‬ ‫غیربهداشـتی و عدم دسترسـی بـه اب اشـامیدنی سـالم‬ ‫هشـدار داد‪ .‬به گفتـه یونیسـف‪ ،‬همـه این عوامـل موجـب‬ ‫کاهـش میزان ایمنی جسـمی کودکان و به دنبـال ان افزایش‬ ‫تعداد موارد دیفتری و افزایش خطر شیوع سرخک در سال‬ ‫جاری شده است‪ .‬به گزارش ایرنا؛ ژان گوف مدیر منطقه ای‬ ‫یونیسـف در امریـکای التیـن و کارائیـب پـس از بازدیـد از این‬ ‫فقیرتریـن کشـور امریـکای التیـن هشـدار داد که سـوءتغذیه‬ ‫نگـروه سـنی کـودکان می توانـد در سـال جـاری‬ ‫شـدید درای ‬ ‫میلادی بـه بیـش از دوبرابـر افزایـش یابـد‪ .‬براسـاس بیانیـه‬ ‫منتشرشـده توسـط یونیسـف پیش بینـی می شـود شـمار‬ ‫کودکان گرفتار سوءتغذیه حاد از ‪ ۴۱‬هزارمورد در سال گذشته‬ ‫میلادی بـه بیـش از ‪ ۸۶‬هزار کودک برسـد‪ .‬این نهاد در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬به منظور تامین نیازهای بشردوستانه ‪ ۱.۵‬میلیون نفر‬ ‫از جمعیـت هائیتـی کـه بیـش از ‪ ۷۰۰‬هـزار کـودک را شـامل‬ ‫می شود‪ ،‬به ‪ ۴۸.۹‬میلیون دالر سرمایه نیاز دارد‪ .‬درخواست‬ ‫بشردوسـتانه ای کـه تاکنـون تامین وجـه نشـده‪ .‬بحـران‬ ‫عدم امنیـت غذایـی در هائیتـی به عنـوان فقیرتریـن کشـور‬ ‫قـاره امریـکا‪ ،‬به ویـژه در سـال های اخیـر تشـدید شـده‪.‬‬ ‫خشک سالی های مکرر‪ ،‬طوفان های شدید و ازدست رفتن‬ ‫محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬عدم دسترسـی خانواده هـا بـه‬ ‫خدمـات بهداشـتی‪ ،‬کرونـا و اعتراض هـای ضددولتـی و‬ ‫افزایش خشونت ها نه تنها مشکالت بسیاری برای ساکنین‬ ‫این منطقـه به بـار اورده بلکـه طبـق تحلیل هـای ایـن نهـاد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چهارمیلیـون و ‪ ۴۰۰‬هزارنفـر از شـهروندان ایـن کشـور‪ ،‬تقریبـا‬ ‫نیمـی از جمعیـت ایـن کشـور کارائیـب بـا ناامنـی غذایـی‬ ‫شـدید مواجـه هسـتند‪ .‬اقتصـاد کشـورهای فقیـر امریـکای‬ ‫مرکـزی‪ ،‬تحت شـرایط قرنطینـه و محدودیت های مرتبط با‬ ‫م پاشـیده اسـت‪ .‬ازطرفـی توفان هـای‬ ‫همه گیـری کرونـا از هـ ‬ ‫سـهمگین ِ«اتـا» و «لوتـا» در مناطـق وسـیعی از نیکارا گوئـه‪،‬‬ ‫گواتمـاال و هنـدوراس و به دنبـال ان خرابی هـا‪ ،‬سـیالب های‬ ‫بزرگ و رانش زمین در نوامبر ‪ ۲۰۲۰‬موجب تشدید معضالت‬ ‫این منطقـه شـده اسـت‪ .‬سـازمان «اقـدام علیـه گرسـنگی»‬ ‫پیش تر از تشدید سه برابری افرادی که از عدم امنیت غذایی‬ ‫در امریکای التین رنج می برند در سـال ‪ ۲۰۲۰‬ناشـی از شـیوع‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬خبـر داد‪.‬‬ ‫‪DEBKA‬‬ ‫پایگاه نظامی امارات در یمن‬ ‫یـک سـایت اطالعاتـی اسـرائیلی‬ ‫ً‬ ‫فـاش کـرد؛ پایگاهـی کـه اخیـرا‬ ‫رسـانه ها از سـاخت ان در جزیـره‬ ‫میـون یمـن در دریـای سـرخ‬ ‫خبـر دادنـد‪ ،‬یـک پـروژه نظامـی‬ ‫یسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫امارات ‬ ‫ایـن پـروژه یـک پایـگاه بـرای بالگردهاسـت کـه بـه امـارات‬ ‫اجـازه می دهـد بـر گـذرگاه دریایـی این منطقه سـیطره یابد و‬ ‫بـر نفت کش هـا و کشـتی های تجـاری از تنگـه باب المنـدب‬ ‫تـا کانـال سـوئز نظـارت داشـته باشـد‪ .‬ایـن پایـگاه همچنیـن‬ ‫مرکزی برای گسترش سریع نیروهای اماراتی در یمن به رغم‬ ‫اعلام عقب نشـینی ان از کشـور در ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۰‬اسـت‪ .‬ایـن ‬ ‫بـار اولـی نیسـت کـه فعالیت نظامـی امـارات در جزیـره میون‬ ‫رصـد می شـود‪ ،‬حـدود پنج سـال پیش نیـز سـکویی را بـرای‬ ‫ً‬ ‫هواپیماهـا در ایـن جزیـره سـاخته بـود اما بعدا برای سـیطره‬ ‫بـر عـدن ان را رهـا کـرد‪ .‬امـارات از عبدربـه منصـور هـادی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری مسـتعفی یمن خواسـت این جزیره را برای‬ ‫‪ ۲۰‬سـال اجـاره بدهـد‪ .‬بعـد از مخالفت هادی با پیشـنهاد در‬ ‫اوریل‪ ،‬امارات تصمیم گرفت به جزیره بازگردد‪ .‬کشتی هایی‬ ‫دیده شـده که درحال انتقال ابزارهای مهندسـی سـنگین و‬ ‫تجهیـزات ساخت وسـاز و نیروهـای نظامـی به انجا هسـتند‬ ‫و همین مسـئله شـک و تردیدهایی را درباره سـاخت پایگاه‬ ‫نظامـی به وجـود مـی اورد‪ .‬ا کنـون امـارات مشـغول سـاختن‬ ‫سـکویی بـرای بالگردهاسـت کـه بیشـتر مسـاحت جزیـره‬ ‫ً‬ ‫میـون را دربرمی گیـرد و احتمـاال ظـرف یک مـاه پایـان یابـد‪.‬‬ ‫ایـن پایـگاه می توانـد تـوازن قـدرت نظامـی دراین منطقـه‬ ‫دریایـی را تغییـر بدهد‪ .‬این سـایت اعلام کرد هـدف از ایجاد‬ ‫این پایگاه نظارت بر این منطقه دریایی ست و اسرائیل از ان‬ ‫اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫رئیسکمیته ملی المپیک‪:‬‬ ‫زنان ایران با وجود کمبودها‬ ‫افتخارافرینیمی کنند‬ ‫رئیس کمیته ملی المپیک‪ ،‬کسب اولین مدال وزنه برداری‬ ‫زنـان از سـوی «یکتـا جمالـی» را تبریـک گفـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ سـید رضـا صالحـی امیـری در بخشـی از پیـام خـود‬ ‫نوشـت‪« :‬جامعـه بـزرگ و فرهیختـه زنـان کشـور همـواره در‬ ‫عرصه هـای اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬علمـی‪ ،‬ادبـی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫هنـری و ورزشـی کشـور مایـه افتخـار ملت بـزرگ ایران بـوده و‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬بـا پیروزی هـای متعـدد در رقابت هـای‬ ‫مختلف بین المللی توانستند بارها ضمن به اهتزاز در اوردن‬ ‫پرچـم مقـدس کشـورمان‪ ،‬سـرود ملـی میهـن عزیزمـان را‬ ‫طنین انـداز کننـد‪ .‬زنـان ایران زمیـن ثابـت کرده انـد کـه بـا‬ ‫وجود برخی کمبودها‪ ،‬هرگاه فعل خواستن را صرف کردند‪،‬‬ ‫دست به افتخارافرینی های بزرگی برای کشور در عرصه های‬ ‫مختلـف زدنـد کـه نمونـه بـارز ان‪ ،‬کسـب نخسـتین مـدال‬ ‫ارزشـمند رقابت هـای وزن هبـرداری جوانـان جهـان اسـت‪.‬‬ ‫ضمـن تبریـک اولیـن مـدال برنـز رقابت هـای وزن هبـرداری‬ ‫جوانان جهان توسط خانم جمالی؛ نماینده شایسته زنان‬ ‫کشورمان که موجب مباهات و فخر مردم عزیز؛ به خصوص‬ ‫خانـواده افتخارافریـن ورزش زنـان کشـور شـد‪ ،‬بـرای ورزش‬ ‫کشـورمان؛ به ویـژه جامعـه بـزرگ ورزش زنـان در عرصـه‬ ‫بین الملـل ارزوی موفقیـت دارم»‪.‬‬ ‫ایا زمان پایان حمایت امریکا از اسرائیل فرا نرسیده است؟‬ ‫دور تـازه جنـگ میان اسـرائیلی ها و فلسـطینی ها بـه روال معمول‬ ‫پایـان گرفـت‪ :‬اتش بسـی کـه فلسـطینی ها را در شـرایطی وخیـم‬ ‫وا گذاشـت و مسـائل اصلـی هـم حل نشـده مانـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫دیپلماسـی ایرانـی؛ ایـن جنـگ همچنیـن شـواهد بیشـتری‬ ‫فراهـم کـرد کـه امریـکا نبایـد بیش ازایـن حمایـت بی قیدوشـرط‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬نظامـی و سیاسـی اش را دراختیـار اسـرائیل قـرار دهد‪.‬‬ ‫دستاوردهای این سیاست‪ ،‬صفر است و هزینه هایش سنگین و‬ ‫فزاینـده‪ .‬امریـکا و اسـرائیل به جـای روابـط ویـژه نیاز به یـک رابطه‬ ‫عـادی دارنـد‪ .‬زمانـی بـود کـه شـاید بـرای یک رابطـه ویـژه‪ ،‬دالیلی‬ ‫اخالقـی وجـود داشـت‪ :‬ایجـاد کشـور یهـودی‪ ،‬وا کنـش مناسـب‬ ‫بـه قرن هـا خشـونت ضدسـامی در غـرب مسـیحی بـود کـه اوج‬ ‫ان بـه هولوکاسـت رسـید؛ هرچنـد محـدود بـه همیـن یک مـورد‬ ‫هـم نبـود‪ .‬البتـه ایـن توجیـه اخالقـی‪ ،‬درصورتـی متقاعدکننـده‬ ‫بـود کـه پیامدهـای تاسـیس چنیـن کشـوری را بـرای اعرابـی کـه‬ ‫قرن هـا بـود در فلسـطین می زیسـتند‪ ،‬نادیـده بگیریـم؛ به ویـژه‬ ‫ا گـر کسـی بـاور دارد اسـرائیل‪ ،‬کشوری سـت کـه ارزش هـای پایـه‬ ‫مشـترکی بـا امریـکا دارد‪ .‬در اینجـا نیـز‪ ،‬بـا تصویـر دشـواری روبـه رو‬ ‫هسـتیم‪ .‬شـاید اسـرائیل «تنهـا دمکراسـی خاورمیانـه» باشـد امـا‬ ‫یـک لیبـرال دمکراسـی هماننـد امریکا نیسـت کـه در ان قرار اسـت‬ ‫تمامی مذاهب و نژادها‪ ،‬از حقوقی برابر برخوردار باشند (هرچند‬ ‫ایـن هـدف به طورکامـل تامیـن نشـده باشـد)‪ .‬درراسـتای اهـداف‬ ‫کانونـی صهیونیـزم‪ ،‬اسـرائیل کشوری سـت کـه در ان یهودیـان‪ ،‬با‬ ‫طراحـی عامدانـه‪ ،‬بـر سـایرین سـلطه و برتـری دارنـد‪ .‬امـا امـروزه‪،‬‬ ‫دهه هـا کنتـرل بی رحمانـه اسـرائیل‪ ،‬همـان توجیـه اخالقـی برای‬ ‫حمایـت بی قیدوشـرط امریـکا را هـم از میـان بـرده‪ .‬دولت هـای‬ ‫اسـرائیلی از جناح هـای مختلـف‪ ،‬شـهرک های یهودی نشـین را‬ ‫گسـترش داده‪ ،‬فلسـطینی ها را از حقـوق سیاسـی مشروعشـان‬ ‫محـروم کـرده‪ ،‬بـا انـان به عنـوان شـهروندان درجـه دو حتـی در‬ ‫داخـل خـود اسـرائیل رفتـار کـرده و قـدرت برتـر نظامـی اسـرائیل را‬ ‫بـا مصونیـت کامـل‪ ،‬بـرای کشـتن و بـه دهشـت افکندن مردمـان‬ ‫غـزه‪ ،‬کرانـه باختـری و لبنـان بـه کار گرفته انـد‪ .‬بیهـوده نیسـت کـه‬ ‫دیده بـان حقـوق بشـر و سـازمان حقـوق بشـری اسـرائیل به نـام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫«بـت ِس ِـلم» اخیـرا گزارش هـای کاملا مسـتند و متقاعدکننـده ای‬ ‫را منتشـر کردنـد کـه سیاسـت های مختلـف اسـرائیل را‬ ‫به عنـوان نظامـی از اپارتایـد توصیـف می کنـد‪ .‬گرایـش بـه راسـت‬ ‫سیاسـت های داخلی اسـرائیل و نقش روبه رشـد احزاب تندرو در‬ ‫سیاسـت ایـن کشـور‪ ،‬حتـی میـان یهودیـان امریـکا هـم بـه وجهـه‬ ‫اسـرائیل اسـیب بیشـتری وارد کـرده اسـت‪ .‬در گذشـته‪ ،‬ایـن‬ ‫امـکان وجـود داشـت کـه بگوییـم اسـرائیل یـک دارایـی ارزشـمند‬ ‫راهبـردی بـرای ایـاالت متحـده اسـت؛ هرچنـد همیشـه دربـاره‬ ‫ارزش ایـن دارایـی‪ ،‬بزرگنمایـی می شـد‪ .‬بـرای مثـال درطـول‬ ‫جنـگ سـرد‪ ،‬حمایـت از اسـرائیل یـک رویکـرد موثـر بـرای کنتـرل‬ ‫اتحـاد شـوروی در خاورمیانـه بـود چرا کـه ارتـش اسـرائیل بسـیار‬ ‫نیرومندتـر از کشـورهای دست نشـانده اتحـاد شـوروی همچـون‬ ‫مصـر و سـوریه بـود‪ .‬اسـرائیل همچنیـن در مـواردی‪ ،‬اطالعـات‬ ‫مفیـدی را فراهـم مـی اورد‪ .‬ا کنـون ‪30‬سـال اسـت کـه جنـگ سـرد‬ ‫بـه پایـان رسـیده و امـروز دیگـر حمایـت بی قیدوشـرط از اسـرائیل‪،‬‬ ‫بیش ازان کـه مشـکلی را حـل کنـد‪ ،‬مشـکالت فراوانـی را بـرای‬ ‫واشـنگتن فراهم می اورد‪ .‬اسـرائیل نتوانسـت در دو جنگ امریکا‬ ‫بـا عـراق‪ ،‬هیـچ کمکـی به امریـکا بدهـد؛ درواقع امریکا مجبور شـد‬ ‫موشـک های پاتریـوت را در جنـگ اول خلیـج فـارس بـه اسـرائیل‬ ‫ارسـال کنـد تـا از ان در برابـر موشـک های اسـکاد عـراق حفاظـت‬ ‫کنـد‪ .‬دراین هنگامـه اسـت کـه هزینه هـای رابطه ویژه با اسـرائیل‪،‬‬ ‫همچنان روبه افزایش اسـت‪ .‬منتقدان حمایت امریکا از اسـرائیل‬ ‫اغلب به سـه میلیارددالر کمک سـاالنه نظامی و اقتصادی امریکا‬ ‫اشـاره می کننـد حال انکـه اسـرائیل ا کنـون یـک کشـور ثروتمنـد‬ ‫اسـت کـه نوزدهمیـن درامـد سـرانه جهـان را دارد‪ .‬بی گمـان‬ ‫راه هـای بهتـری بـرای هزین هکـردن ایـن پول هسـت؛ هرچنـد برای‬ ‫امریـکا بـا اقتصـاد ‪ 21‬تریلیونـی‪ ،‬ایـن یـک قطـره در برابـر دریاسـت‪.‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫هزینه هـای اصلـی ایـن رابطـه ویـژه‪ ،‬هزینه هایـی سیاس ‬ ‫همیـن یک هفته قبـل دیدیـم کـه حمایـت بی قیدوشـرط امریـکا‬ ‫از اسـرائیل‪ ،‬عرصـه اخالقـی را در صحنـه جهانـی بر ایـاالت متحده‬ ‫تنگ کرد‪ .‬دولت بایدن در پی بازسازی وجهه و اعتبار امریکا پس‬ ‫از چهارسـال حکومت ترامپ اسـت‪ .‬به همین دلیل اسـت که وزیر‬ ‫امـور خارجـه امریـکا به شـورای حقوق بشـر سـازمان ملـل می گوید‬ ‫کـه حقـوق بشـر در کانـون سیاسـت خارجـی امریـکا قـرار دارد‪.‬‬ ‫بااین حـال وقتـی نوبـت به قطعنامه هـای اتش بس غزه می رسـد‪،‬‬ ‫دولـت امریکا پیوسـته بـر حق دفاع اسـرائیل تا کید می کند‪ ،‬مجوز‬ ‫ارسـال ‪ 735‬میلیـون دالر سلاح بـه اسـرائیل را می دهـد و بـرای‬ ‫فلسـطینی ها لفاظـی توخالی می فرسـتد‪ .‬یک هزینه مـداوم دیگر‬ ‫یسـت کـه امریـکا در سیاسـت‬ ‫«رابطـه ویـژه» هـم حجـم انرژی ا ‬ ‫خارجـی اش بـرای اسـرائیل صـرف می کنـد‪ .‬بایـدن‪ ،‬بلینکـن و‬ ‫گتـر از کنش هـای‬ ‫جیـک سـالیوان‪ ،‬بایـد نگـران مشـکالتی بزر ‬ ‫یـک کشـور کوچـک خاورمیانـه باشـند‪ .‬در اینجـا نیـز امریـکا گرفتار‬ ‫بحرانـی خودسـاخته اسـت کـه وقـت و انـرژی باارزشـی را کـه بایـد‬ ‫صـرف دگرش هـای اب و هوایـی‪ ،‬چیـن‪ ،‬همه گیـری‪ ،‬خـروج‬ ‫از افغانسـتان‪ ،‬بازیابـی اقتصـاد و انبوهـی از مشـکالت سـنگین‬ ‫شـود‪ ،‬بـه خـود مشـغول مـی دارد‪ .‬نکتـه سـوم اینکـه‪ ،‬حمایـت‬ ‫بی انـدازه از اسـرائیل‪ ،‬دیگـر جنبه هـای دیپلماسـی خاورمیانـه ای‬ ‫امریـکا را پیچیـده می کنـد‪ .‬ا گـر دولـت امریـکا بـا مخالفـت دائمـی‬ ‫دولـت نتانیاهـو‪ ،‬در کنـار سـنگ اندازی تندروهای البی اسـرائیلی‬ ‫داخـل امریـکا روبـه رو نبـود‪ ،‬گفت وگـو بـر سـر توافـق تـازه هسـته ای‬ ‫بـا ایـران‪ ،‬بسـیار اسـان تر پیـش می رفـت‪ .‬اینجـا نیـز یـک رابطـه‬ ‫عـادی بـا تنهـا کشـور خاورمیانـه کـه سلاح هسـته ای دارد‪ ،‬بـه‬ ‫واشـنگتن برای محدودکردن تکثیر هسـته ای در دیگر جاها یاری‬ ‫می رسـاند‪ .‬گرایـش بـه حفاظـت از اسـرائیل‪ ،‬همچنیـن امریـکا را‬ ‫وادار بـه حمایـت از دیگـر دولت هایـی در خاورمیانـه می کنـد کـه‬ ‫ارزش راهبـردی یـا اخالقـی چندانـی ندارنـد‪ .‬حمایـت از دیکتاتـور‬ ‫مصـر‪ ،‬تاحـدودی بااین هـدف انجام می شـود که مصـر درمقابله با‬ ‫حمـاس‪ ،‬هـوای اسـرائیل را داشـته باشـد‪ .‬امریـکا همچنیـن‬ ‫سـوءرفتارهای عربسـتان را تحمـل می کنـد بلکـه همگرایـی‬ ‫پنهانـی ریـاض بـا اسـرائیل تعمیـق یابـد‪ .‬چهـارم‪ ،‬دهه هـا حمایت‬ ‫بی قیدوشـرط امریـکا از اسـرائیل‪ ،‬بـه ایجـاد خطـر تروریسـم علیـه‬ ‫امریـکا کمـک کـرده‪ .‬بـن الدن و دیگـر چهره هـای کلیـدی القاعـده‬ ‫دراین زمینـه دیـدگاه روشـنی داشـتند‪ .‬ترکیـب حمایـت قاطعانـه‬ ‫امریـکا از اسـرائیل و رفتـار خشـونت بار اسـرائیل بـا فلسـطینی ها‪،‬‬ ‫یکـی از دالیـل اصلـی حملـه القاعـده بـه «دشـمن دورتـر» بـود‬ ‫هرچنـد تنهـا دلیـل نبـود‪ .‬بی گمـان‪ ،‬شـکاف هایی در رابطـه ویـژه‬ ‫نمایان می شـود‪ .‬ا کنون سـخن گفتن درباره این موضوع‪ ،‬اسـان تر‬ ‫اسـت البتـه ب هشـرط انکه دنبـال شـغلی در وزارت امـور خارجـه‬ ‫یـا دفـاع امریـکا نباشـید‪ .‬افـراد شـجاعی همچـون پیتـر باینـارت‬ ‫یسـت بـر‬ ‫و ناتـان تـرال بـه پاره شـدن پـرده نادانـی کـه دیرزمان ‬ ‫این مسـائل کشـیده شـده‪ ،‬کمـک کرده انـد‪ .‬برخـی از حامیـان‬ ‫اسـرائیل هـم در مواضـع خـود تـا بـه انجـا تجدیدنظـر کرده انـد کـه‬ ‫اعتبـار زیـادی بـه انـان بخشـیده اسـت‪ .‬درسـت همین هفته قبـل‬ ‫بـود کـه نیویورک تایمـز‪ ،‬مقالـه ای را دربـاره جزئیـات جنـگ غـزه‬ ‫یکـه پیش ازایـن ممکـن نبـود یـا به نـدرت انجـام‬ ‫منتشـر کـرد‪ ،‬کار ‬ ‫می شـد‪ .‬نیـز کلیشـه های قدیمـی دربـاره «راه حـل دو کشـوری» و‬ ‫«حق اسـرائیل برای دفاع از خودش» هم جاذبه شـان را از دسـت‬ ‫می دهنـد و حتـی برخـی سـناتورها و نماینـدگان هـم دسـت کم‬ ‫حمایـت لفظی شـان از اسـرائیل را کمرنـگ کرده انـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫پرسـش اصلـی این اسـت که ایـا ایـن چرخـش‪ ،‬بـه دگرگونـی ای‬ ‫واقعـی در سیاسـت امریـکا می انجامـد و ایـن تحـول چه زمانـی رخ‬ ‫خواهـد داد؟‬ ‫جان باختن ‪ 4000‬نیروی کاله ابی برای هدفی به نام صلح! ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫هر سـاله در تاریـخ ‪ 29‬مـی‪ ،‬سـازمان ملـل «روز‬ ‫جهانیصلحبانانسازمانمللمتحد»را گرامی‬ ‫مـی دارد تـا به این ترتیب‪ ،‬ادای احترامی شـود به‬ ‫غیرسـازمانی ایـن نهـاد کـه‬ ‫پرسـنل غیرنظامـی و‬ ‫ِ‬ ‫طی سـال های گذشـته‪ ،‬زیر پرچم سازمان ملل‬ ‫خدمـت کرده انـد‪ .‬اولیـن ماموریـت ایـن سـازوکار‬ ‫انسـانی در ‪ 29‬مـی ‪ 1948‬بـه مرحلـه اجـرا رسـید؛‬ ‫یکـه شـورای امنیـت تعـدادی از ناظـران‬ ‫زمان ‬ ‫نظامـی را در جریـان جنگ اول اعراب و اسـرائیل‬ ‫بـه خاورمیانـه اعـزام کـرد‪ .‬ازان زمان تاکنـون‬ ‫بیـش از ‪ 4000‬حافـظ صلـح در ماموریت هـای‬ ‫بین المللـی جـان خـود را از دسـت داده انـد؛ تنها‬ ‫‪ 130‬نفر از این افراد در سـال ‪ 2020‬کشـته شـدند‪.‬‬ ‫نگـروه‪ ،‬با ظهور عناصر پلیـد در جهان‬ ‫وظیفـه ای ‬ ‫ماننـد طالبـان‪ ،‬داعـش و بوکوحـرام‪ ،‬دشـوارتر از‬ ‫قبـل شـده و چالش هـای ناشـی از همه گیـری‬ ‫کوویـد‪ 19-‬نیـز بـر سـختی فعالیت هـای ان هـا‬ ‫افزوده اسـت‪ .‬از سـال ‪ 1948‬بیش از یک میلیون‬ ‫زن و مـرد در ‪ 72‬ماموریـت صلـح سـازمان ملـل‬ ‫خدمـت کرده انـد و در حال حاضـر ‪ 89000‬پلیـس‬ ‫نظامـی و پرسـنل غیرنظامـی در ‪ 12‬شـاخه‬ ‫ماموریـت ایـن نهـاد خدمـت می کنند‪ .‬براسـاس‬ ‫گـزارش ‪ 28‬مـی ‪ 2021‬سـازمان ملـل متحـد؛‬ ‫«بنـگالدش» از ‪ 6‬مـارس سـال جـاری میلادی‪،‬‬ ‫بـا اسـتقرار ‪ 6608‬حافـظ صلـح‪ ،‬بـه اولیـن کشـور‬ ‫اعزامـی ایـن نهـاد‬ ‫جهـان بـا بیشـترین نیـروی‬ ‫ِ‬ ‫یکـه «روانـدا» بـا ‪ 6335‬نفـر‬ ‫تبدیـل شـده؛ در حال ‬ ‫در رده دوم دریافـت ایـن کمک هـا قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫سـومین کشـور نیـز دراین فهرسـت‪« ،‬اتیوپـی» با‬ ‫‪ 6245‬نفـر اسـت‪ .‬دبیرکل سـازمان ملـل؛ انتونیو‬ ‫گوتـرش در مـورد روز جهانـی صلحبانان سـازمان‬ ‫ملـل امسـال اظهـار داشـته کـه «این مجموعـه‬ ‫بـه تغذیـه صلـح در برخـی از خطرنا ک تریـن‬ ‫مکان هـای جهان کمک می کند‪ .‬امـروز و هر روز‪،‬‬ ‫مـا از فدا کاری و شـجاعت صلحبانان خـود برای‬ ‫کمـک بـه چرخـش جوامـع اسـتقبال می کنیـم؛‬ ‫نتـر و‬ ‫بـه دور از جنـگ و ب هسـمت اینـده ای ام ‬ ‫تتـر»‪.‬‬ ‫با ثبا ‬ ‫بیگانه های نسل جدید‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫از اواخـر قـرن ‪ 19‬و نیمه هـای قـرن بیسـتم کـه انقلاب صنعتـی‪ ،‬کاملا‬ ‫شـکوفا شـد و به نوعـی میـان کشـورها رقابـت اقتصـادی حـرف اول را زد‪،‬‬ ‫صـف کشـورهای جهـان‪ ،‬تقسـیماتی از قبیـل پیشـرفته‪ ،‬توسـعه یافته‪،‬‬ ‫در حال توسـعه و توسـعه نیافته را تجربـه کـرد و درایـن دوره اوج پیشـرفت‬ ‫صنایـع را شـاهد بودیـم‪ .‬ایـن رواج صنعـت و فعالیت هـای تولیـدی‪،‬‬ ‫شـکوفایی اقتصـاد را به همـراه اورد‪ .‬کشـور مـا هـم به سـرعت روی بـه صنایـع‬ ‫تولیـدی گذاشـت کـه از ان جمله شـرکت های تولید خـودرو‪ ،‬ترا کتور‪ ،‬صنایع‬ ‫نظامـی و درکنـار ان‪ ،‬صنایـع انـرژی زا چـون نفـت و پتروشـیمی و فراورده های‬ ‫شـیمیایی هم پیشـرفتی عمده کرد؛ به نحوی که زیربنای اقتصاد کشورمان‬ ‫را رقـم زد‪ .‬تحـوالت جهـان‪ ،‬تغییـر قدرت هـا‪ ،‬برهم خـوردن تـوازن جهـان‬ ‫دو قطبـی و زایـش قدرت هـای جهانـی تـازه‪ ،‬تاانـدازه ای معـادالت اقتصـادی‬ ‫را برهـم زد‪ .‬کشـورهای کوچکـی به سـرعت در ردیـف اقتصادهـای برتر جهان‬ ‫قـرار گرفتنـد کـه ازجملـه انـان دو کشـور کـره جنوبـی و ترکیـه را بایـد مثـال‬ ‫زد‪ .‬پـاره ای از تحـوالت و انقالب هـا در بعضـی از کشـورها و عـدم پذیـرش‬ ‫موقعیت هـای جدیـد‪ ،‬بـه مـذاق اروپـا و امریـکا چنـدان خوشـایند نیامـد؛‬ ‫تا جایی که با کارشـکنی‪ ،‬مانع مهمی را بر سـر راه رشـد اقتصادی قدرت های‬ ‫جدیـد ایجـاد کردنـد کـه نمونـه عینـی ان در کشـور عزیـز مـا یعنـی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران اسـت کـه زورمـداران نتوانسـتند ایـن پیشـرفت را تحمـل‬ ‫کننـد و هـزاران مانـع و رادع بـر سـر راه رشـد اقتصـادی ایـران ایجـاد کردنـد‪.‬‬ ‫یـک نمونـه ملمـوس ان‪ ،‬مسـئله تحریـم همه جانبـه ایـران اسـت کـه در کنار‬ ‫پـاره ای از عـدم مدیریت هـای اصولـی در کارخانه هـای داخـل کشـورمان‪،‬‬ ‫باعـث شـده؛ ‪ 70‬درصـد اقتصـاد کشـور‪ ،‬در حالـت رکـود و توقـف کامـل‪ ،‬روزگار‬ ‫سـخت و طاقت فرسـایی را سـپری کننـد‪ .‬بسـیاری از کارخانه هـا‪ ،‬خـط‬ ‫تولیـدی خـود را متوقـف کـرده و به هیچ وجـه نمی تواننـد بـا افزایـش شـدید‬ ‫نـرخ ارز بـه چندین برابـر‪ ،‬بـه واردات فکـر کننـد و قـدرت خریـد واردات مـاده‬ ‫اولیـه را نیـز ندارنـد؛ از سـوی دیگر‪ ،‬در یک سـالی کـه از توقـف اختصاصـی‬ ‫ارز دولتـی بـرای کاالهـا می گـذرد‪ ،‬تولیـدات داخلـی‪ ،‬به شـدت گـران شـده‬ ‫ً‬ ‫و در این راسـتا‪ ،‬همان طور کـه قبلا گفتـه شـد‪ ،‬فعالیـت حـدود دو سـوم‬ ‫ً‬ ‫کارخانه هـا‪ ،‬کاملا خوابیـده اسـت و درنتیجـه ان‪ ،‬صدها هزارنفـر بـر شـمار‬ ‫بیکاران کشـور افزود ه شـده اسـت‪ .‬بدیهی سـت‪ ،‬از ‪ 30‬درصدی که در حالت‬ ‫فعلـی‪ ،‬فعالیـت اقتصادی انجام می دهند؛ به یقین بخش عمـده ای از ان ها‬ ‫از همـه تـوان خـود بهره گیـری نمی کننـد‪ .‬به عبارت دیگـر؛ بـازده کاری انـان‬ ‫فقـط در حـد نیمه نرمـال تعریـف شـده و برهمین مبنـا راه انـدازی شـده اند و‬ ‫چنیـن اسـت کـه از نظر اقتصـادی‪ ،‬در حال حاضـر روزگار به راحتی بـرای مردم‬ ‫کشـور مـا نمی گـذرد؛ یعنـی افـراد به صـورت شـخصی و در جمـع خانـواده و در‬ ‫کل جامعه یا کشور‪ ،‬دخلشان با خرجشان همخوانی ندارد و درنتیجه تنها‬ ‫راه ادامـه حیـات‪ ،‬چندکارگـی سرپرسـت خانـوار‪ ،‬صرفه جویـی در هزینه هـای‬ ‫جـاری‪ ،‬کـوچ خانـواده از درون شـهر به حاشـیه شـهرها‪ ،‬کوچک کردن سـفره‬ ‫خانـوار و حتـی حـذف بعضـی از اقلام غذایـی مـورد ضـرورت مثـل گوشـت‬ ‫یسـت و ا گـر ایـن جـزء را‬ ‫اسـت کـه عواقـب ان مریضـی و کمبـود مـواد غذای ‬ ‫بـه کل تسـری دهیـم‪ ،‬در کشـور بـا معضلـی اقتصـادی مواجـه هسـتیم کـه‬ ‫ماحصـل ان تـورم‪ ،‬افزایـش نـرخ خدمـات و درنهایـت گرانـی افسارگسـیخته‬ ‫اسـت کـه زیان دیـده اصلـی ان مـردم فرودسـت خواهنـد بـود‪ .‬بـا تمـام ایـن‬ ‫ اوصـاف امیدواریـم کـه هر چه زودتـر مشـکالت تحریـم‪ ،‬از سـر راه کشـورمان‬ ‫برداشـته شـده و بـه زودی شـاهد روزهـای شـکوفایی اقتصاد باشـیم‪ .‬امین‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ضرورت افزایش تولید نفت‬ ‫وزیـر نفـت بـر ضرورت افزایش تولید نفـت ایران تا کید کرد و گفت‪« :‬به نظرم‬ ‫هـر دولتـی بـر سـر کار امـد بایـد تولیـد روزانـه ‪ ۶‬میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزار بشـکه نفت‬ ‫را جـزو نخسـتین برنامه هـای خـود قـرار دهـد»‪ .‬به گـزارش شـانا؛ بیـژن زنگنه‬ ‫در ائیـن امضـای تفاهم نامـه انجـام مطالعـات توسـعه میـدان ازادگان و اغـاز‬ ‫عملیـات اجرایـی طـرح نگهداشـت تولیـد گاز میدان هـای همـا‪ ،‬وراوی‬ ‫و تابنـا ک باتا کیدبـر افزایـش تولیـد نفـت ایـران اظهـار کـرد‪« :‬مـا به راحتـی‬ ‫می توانیـم بـه تولیـد روزانـه ‪ ۶‬میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزار بشـکه نفـت دسـت یابیـم‬ ‫و این رقـم هـدف عجیبـی نیسـت‪ ،‬ایـن واقعیتی سـت کـه بعضی هـا‬ ‫نمی خواهنـد ان را بپذیرنـد و مرتـب علیـه ان کار می کنند‪ .‬این مهم افزون بر‬ ‫ایجـاد اشـتغال‪ ،‬صنایـع ایـران را فعـال و در عین حـال قـدرت امنیتـی ایجـاد‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫راه اندازی مجدد بزرگ ترین خط تولید سیمان کشور‬ ‫بنگالدش‬ ‫رواندا‬ ‫اتیوپی‬ ‫نپال‬ ‫هند‬ ‫پاکستان‬ ‫مصر‬ ‫اندونزی‬ ‫چین‬ ‫غنا‬ ‫بزرگ تریـن خـط تولیـد سـیمان کشـور بـا ظرفیـت تولیـد روزانـه ‪8500‬تـن‬ ‫سـیمان بـا حضـور وزیـر صمـت راه انـدازی مجـدد شـد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛‬ ‫شـرکت سـیمان ابیـک‪ ،‬در زمینـی به مسـاحت تقریبـی ‪ 500‬هزار متر مربـع‬ ‫و بـا زیربنـای بیـش از ‪ 29‬هزار متر مربـع در اسـتان البـرز بـا ظرفیـت سـاالنه‬ ‫‪ 2‬میلیـون و ‪ 800‬هزار ُ تـن سـیمان پرتلنـد خا کسـتری مشـغول فعالیـت‬ ‫اسـت‪ .‬میـزان سـرمایه در گردش ایـن واحـد تولیـدی ‪ 1200‬میلیارد تومـان در‬ ‫سـال عنـوان شـده اسـت و بـا صـادرات محصوالتـی ماننـد کلینگر و سـیمان‬ ‫پرتلنـد در بازارهـای جهانـی نیـز فعالیـت دارد‪ .‬ایـن واحـد تولیـدی موجـب‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬نفـر مسـتقیم و حـدود سـه هزار نفر غیرمسـتقیم‬ ‫اشـتغال زایی ی ‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫عرضه بیشتر از تقاضا در بازار موبایل‬ ‫دبیـر اتحادیـه انجمـن واردکننـدگان موبایـل‪ ،‬تبلـت و لـوازم جانبـی از‬ ‫پیشـی گرفتن عرضـه موبایـل نسـبت بـه تقاضـا خبـر داد و گفـت‪« :‬افزایـش‬ ‫عرضـه موجـب فـروش موبایـل به زیـان توسـط برخـی از شـرکت ها شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ امیـر اسـحاقی با بیان اینکـه حجـم قابل توجـه‬ ‫موبایـل وارد کشـور شـده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬تعطیلی هـای کرونـا عرضـه‬ ‫را کنـد کـرد و حـاال بـا حجـم عرضـه بـاالی از گوشـی موبایـل در بـازار روبـه رو‬ ‫هسـتیم‪ .‬بر اسـاس امـار گمـرک در دو ماه ابتـدای سـال ‪ 15‬میلیـون گوشـی‬ ‫موبایـل وارد کشـور شـده کـه بخـش عمـده ان هنـوز به فـروش نرسـیده‪.‬‬ ‫تعـداد بـاالی گوش هـای موبایـل امـده عرضـه بیـن تامین کننـدگان رقابـت‬ ‫ایجـاد کـرده و برخی از ان هـا مجبـور بـه فـروش گوشـی ها به زیـان هسـتند»‪.‬‬ ‫چابک سازی سازمان های مناطق ازاد‬ ‫اسحاق جهانگیری تاکید کرد؛‬ ‫مسئله اب در بخش کشاورزی؛‬ ‫از اصلی ترین چالش های کشور‬ ‫حسن روحانی دستور داد؛‬ ‫اقدام صاحبان کاال نسبت به‬ ‫تعیین تکلیف کاالی خود در گمرکات‬ ‫علی ربیعی ابراز امیدواری کرد؛‬ ‫احیای کامل برجام‬ ‫تا پیش از پایان کار دولت تدبیر و امید‬ ‫تلنگر‬ ‫پالپ اند کانکر‬ ‫‪ 70‬درصد اقتصاد کشور‪ ،‬کارایی ندارد‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری باتا کیدبراینکـه مسـئله اب‪ ،‬از‬ ‫اصلی تریـن چالش هـای پیـش روی کشـور و به ویـژه بخـش‬ ‫کشـاورزی اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬صاحب نظـران و مرا کـز علمـی و‬ ‫دانشـگاهی بایـد وارد صحنـه شـده و دراین زمینـه راهکارهـای‬ ‫علمـی ارائـه کنند»‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دولت؛ اسـحاق‬ ‫ُ‬ ‫جهانگیـری در مراسـم افتتـاح ‪12‬امیـن کنفرانـس ملـی اقتصـاد‬ ‫بو هوایی و کاهش نزوالت جوی و‬ ‫کشاورزی ایران‪ ،‬به تغییرات ا ‬ ‫خشک سالی در سال ابی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬اشاره کرد و گفت‪« :‬امسال‬ ‫جـزو سـال های خشـک کشـور در ‪ ۵۰‬سال گذشـته اسـت‪ .‬میـزان‬ ‫بارندگی ها و اب های ذخیره شـده در پشـت سـدها بسـیار کاهش‬ ‫یافته و در دولت سـتادی برای سـاماندهی و تعادل بخشـی وضع‬ ‫اب بـا حضـور دسـتگاه های مختلـف ایجـاد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری سرعت بخشـیدن بـه ترخیـص کاالهـای‬ ‫اولویت دار را از ضرورت های حیاتی کشورمان عنوان کرد و تا کید‬ ‫داشـت‪« :‬صاحبـان کاال در گمـرکات کشـور هر چه زودتـر نسـبت‬ ‫بـه تعیین تکلیـف کاالهـای خـود اقـدام الزم را به عمـل بیاورنـد»‪.‬‬ ‫به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری؛ دکتـر حسـن‬ ‫روحانـی همچنیـن وزارت صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت را موظف کرد‬ ‫تـا بـرای تامیـن کاالهـای اساسـی و نیازهـای بخـش تولیـد کشـور‬ ‫در هماهنگـی بـا وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی و بانک مرکزی طبق دسـتورالعمل ابالغی برای تسـریع‬ ‫ً‬ ‫در ترخیـص کاالهـای اولویـت دار اقـدام کـرده و متعاقبـا گـزارش‬ ‫ً‬ ‫هفتگـی از اقدامـات انجام شـده در این خصـوص را حتما به سـتاد‬ ‫هماهنگـی اقتصـادی دولـت ارائـه کنـد»‪.‬‬ ‫سـخنگوی دولـت اعلام کـرد؛ بـه اعلام احیـای کامـل برجـام تـا‬ ‫پیش از پایان کار دولت امیدواریم‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ علی ربیعی‬ ‫یسـت به خاطـر پیچیدگی هایـی کـه تحریم هـای‬ ‫گفـت‪« :‬طبیع ‬ ‫متعـدد در دولـت ترامـپ و پیشـرفت های فنـی هسـته ای‬ ‫در پاسـخ به ان ها ایجاد شـده‪ ،‬جزئیات زیادی باید بررسـی شود؛‬ ‫چیـک از موانـع غیرقابل عبـور نیسـتند و بـا اراده سیاسـی‬ ‫امـا هی ‬ ‫در پایتخت هـا ایـن اختالف هـای جزئـی نیـز بـه پایـان خواهـد‬ ‫رسـید‪ .‬ایـن مذا کـرات بر اسـاس رویـه ای مسـتقل و قانونـی خـود‬ ‫و در چهارچـوب سیاسـت های کلـی نظـام و بـا هدایـت رهبـری‬ ‫تـا رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب ادامـه دارد‪ .‬دولـت مصمـم اسـت‬ ‫کشـور را بـدون تحریم هـای غیرقانونـی تحویـل دولـت اینـده‬ ‫بدهـد»‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق ازاد‬ ‫تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از اصالح ساختاری و چابک سازی‬ ‫سـازمان ها به عنـوان یکـی از راهکارهـای مهم توسـعه مدیریتـی مناطق ازاد‬ ‫کشـور نـام بـرد‪ .‬ب هگـزارش انـا؛ میثم رفیع پرهیـزکار گفت‪« :‬اصالح سـاختاری‬ ‫و چابک سـازی در سـازمان های مناطـق ازاد از اصـول مهمی سـت کـه‬ ‫همه سـاله در تکالیـف بودجـه ای سـازمان ها درج شـده و در تبصـر ه هشـت‬ ‫بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬مناطـق ازاد به عنـوان یـک تکلیـف از سـوی شـورای عالـی بـه‬ ‫مدیـران مناطـق ازاد ابلاغ شـده‪ .‬چابک سـازی در سـازمان های مناطـق‬ ‫ازاد زمانـی اتفـاق می افتـد کـه سـاختار سـازمانی کـه یکـی از ارکان مهـم‬ ‫ایـن سازمان هاسـت درسـت طراحـی شـده باشـد تـا سـازمان را در مسـیر‬ ‫اهـداف و ماموریت هـای تعریـف شـده به پیـش بـرد‪ .‬متاسـفانه عارضـه ای‬ ‫در سـازمان های دولتـی در قالـب توسـعه بروکراسـی ها به وجـود می ایـد کـه‬ ‫ارام ارام گسـترش یافته و در قالب پیچیده شـدن خدماتی که باید به مردم‬ ‫و ارباب رجـوع داده شـود‪ ،‬نمـود پیـدا می کننـد»‪.‬‬ ‫کاهش وقوع جرم در نیرو های مسلح‬ ‫رئیـس سـازمان قضائـی نیرو هـای مسـلح کشـور از کاهـش بیـش از‬ ‫‪10‬درصـدی وقـوع جـرم در نیرو هـای مسـلح خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین شـکراهلل بهرامـی بـا اعلام ایـن خبـر افـزود‪:‬‬ ‫«در رسـیدگی بـه پرونده هـای جرایـم عـادی و غیرعمـد به جهـت کاهـش‬ ‫جمعیـت کیفـری‪ ،‬بـا متهمـان با رافت برخورد می شـود‪ ،‬امـا در پرونده های‬ ‫حسـاس و مهـم‪ ،‬بـا مجرمـان به شـدت برخـورد صـورت می گیـرد»‪ .‬او‬ ‫با اشـاره به طرح «بازگشـت به سـنگر» برای نیرو های پایور و سـربازان فراری‬ ‫نطـرح بـا مـاه و سـال غیبـت کاری نداریـم؛ فردی کـه خـود را‬ ‫گفـت‪« :‬در ای ‬ ‫بـرای خدمـت معرفـی کنـد از تخفیـف قانونـی بهره منـد خواهـد شـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2248‬چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2248‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«جهان سیا ه و سفید» و «مواجهه انتاگونیست و پروتاگونیست»‬ ‫رویکرد تطبیقی درام و بازی شطرنج‬ ‫مسلمخراسانی‬ ‫معتقــدم کــه درام و تفکــر دراماتیــک‪ ،‬ازطریــق بهره گیــری و‬ ‫تکــرار الگــوی مواجهــه خیــر و شــر در قالــب رویارویــی قهرمــان‪-‬‬ ‫ضدقهرمــان (پروتا گونیست‪-‬انتا گونیســت) بــه تثبیــت و‬ ‫مانــدگاری یــک تفکــر افراطــی دوقطبــی در تاریــخ اندیشــه‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬زیبایــی و نمایــش یــاری رســانده؛ تفکــری کــه بــا تا کیــد و‬ ‫بهره گیــری قابل تامــل از تقابــل‪ ،‬تضــاد و کشــمکش‪ ،‬اغلــب‬ ‫انســان را در حال نبــرد‪ ،‬جــدال‪ ،‬مقابلــه و انتخــاب مــداوم میــان‬ ‫نهــا‬ ‫دو قطــب تصویــر می کنــد؛ دوقطبــی کــه تفــاوت و تمایــز ا ‬ ‫ً‬ ‫نســبت به هم الزامــا به معنــای ناهماهنگی یــا برتــری یکی ازان ها‬ ‫بــر دیگــری نیســت؛ اما افــراد این تمایزها را به عنــوان برتری یکی‬ ‫بــر دیگــری قلمــداد می کننــد‪ .‬بایــد یــاداور شــد کــه ایــن تفکــر‪،‬‬ ‫عالو هبــر درام؛ چنــان در ابعــاد و ســاحت های مختلــف زندگــی‪،‬‬ ‫یهــای اخالقــی و غیراخالقــی و تعییــن هنجارهــا و‬ ‫ارزش گذار ‬ ‫ناهنجارهــای اجتماعی‪ ،‬تنیده و امیخته اســت که اغلــب‪ ،‬فرد‪،‬‬ ‫پیــش از برداشــتن هــر گام و انجــام هــر عمـ ِـل به ظاهــر کوچــک‬ ‫و بی اهمیــت‪ ،‬ا گاهانــه یــا ناا گاهانــه تصمیمــات و اعمــال خــود‬ ‫یهــای دوقطبــی بنــا می کنــد‪ .‬او‪،‬‬ ‫را براســاس ایــن ارزش گذار ‬ ‫مثــل شــطرنج بازی کــه گویــی در عرصــه یــک نبــرد همیشــگی‬ ‫یبــرد‪ ،‬می کوشــد بــا اصــول و قواعــد‬ ‫بــا قطــب مخالــف بســر م ‬ ‫نشــده‪ ،‬فاتح و پیروز این جدال همیشــگی باشــد‪:‬‬ ‫ازپیش تعیی ‬ ‫جدال میان خیر و شر‪ ،‬زیبایی و زشتی‪ ،‬اخالقی و غیراخالقی‪،‬‬ ‫ســپیدی و ســیاهی‪ .‬شــاید اغــراق نباشــد ا گــر بگوییــم‪ ،‬حتــی‬ ‫ً‬ ‫بــازی یــا ورزش به اصطــاح فکــری شــطرنج نیــز کــه ظاهــرا از‬ ‫یهــای مرســوم این چنیــن بی بهــره اســت‪ ،‬ازطریــق‬ ‫ارزش گذار ‬ ‫تمایــل بــه برتری جویــی و قدرت طلبــی که در ماهیت ایــن بازی‬ ‫نهفتــه اســت‪ ،‬رگه هایــی از ایــن تفکــر و الگــو را بــا خــود به همــراه‬ ‫دارد‪ .‬بهره گیــری ا گاهانــه یــا ناا گاهانــه از چنیــن الگویــی‪ ،‬قــادر‬ ‫اســت از ذهــن انســان یــک ماشــین دوقطبــی بســازد؛ ماشــینی‬ ‫کــه همه چیــز را از منظــری محــدود و تنهــا در گســتره ای از ســیاه‬ ‫و ســپید می بینــد‪ .‬ماشــینی کــه از هــر دیالــوگ‪ ،‬رویارویــی و‬ ‫ً‬ ‫مواجهــه؛ نبــرد‪ ،‬جــدال و جنگــی بعضــا ویرانگــر خلــق می کنــد؛‬ ‫قتــر تفکــر دراماتیــک در انســان و بــرای‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬بــرای درک عمی ‬ ‫ً‬ ‫فراهم امــدن امــکان خوانــش‪ ،‬بازنگــری و احتمــاال دگرگونــی در‬ ‫چنیــن نگرشــی که ریشـه هایی بــس عمیــق در ذهــن‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫یهــای‬ ‫تاریــخ و ناخــودا گاه بشــر دارد‪ ،‬بــه بررســی عناصــر و ویژگ ‬ ‫درام و بــازی شــطرنج و همچنیــن برشــمردن اشــتراکات و‬ ‫نهــا خواهــم پرداخــت‪.‬‬ ‫تمایــزات میــان ا ‬ ‫ا گـر تابه حـال شـطرنج ‪ ،‬بـازی کـرده یـا به تماشـای ان نشسـته‬ ‫باشـید‪ ،‬شـاید اولیـن عنصـری کـه توجـه شـما را به خـود جلـب‬ ‫کـرده‪ ،‬تقابـل و رویارویـی دو گـروه از مهره هـا باشـد‪ .‬ایـن دو گـروه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اغلـب ازطریـق رنـگ از یکدیگـر متمایـز می شـوند و معمـوال بـا‬ ‫رنگ مایه هـای سـیا ه و سـفید‪ .‬رویارویـی این مهره هـا‪ ،‬به گونه ای‬ ‫نمادیـن جایگزیـن رویارویی اصلی؛ یعنی مواجهه دو شـطرنج باز‬ ‫اسـت کـه قصـد دارنـد در قالب حرکـت مهره ها‪ ،‬کنـارزدن و حذف‬ ‫مهره هـای مهاجـم یـا مدافـع و به کارگیـری سـایر اسـتراتژی هایی‬ ‫امکان پذیـر در صفحـه شـطرنج‪ ،‬توانایـی ذهنـی‪ ،‬فکـری و‬ ‫اسـتداللی خـود را برابـر توانایـی فکـری‪ ،‬ذهنـی و اسـتداللی‬ ‫ً‬ ‫شطرنج باز دیگر به چالش کشیده و متعاقبا برتری ذهنی‪ ،‬فکری‬ ‫و روانی خود را نسـبت به شـطرنج باز دیگر به اثبات برسـانند‪ .‬این‬ ‫تمایـل بـه برتری جویـی‪ ،‬شکسـت و غلبـه بـر دیگـری‪ ،‬می توانـد‬ ‫هسـته مرکـزی رویارویـی در شـطرنج قلمـداد شـود؛ هرچندکـه‬ ‫جنبه هـای سـرگرمی‪ ،‬تعلیـق و تفننـی ایـن مواجهـه یا کشـمکش‬ ‫نیـز انکارناپذیـر اسـت‪.‬‬ ‫درام و تقابل های دوتایی‬ ‫ً‬ ‫در هنـر نمایـش‪ ،‬مـا غالبـا بـا نیروهـای خیـر و شـر کـه تقابـل نیکی‪-‬‬ ‫بـدی را یـاداور می شـوند‪ ،‬مواجـه هسـتیم‪ .‬فـرد‪ ،‬شـخص‪ ،‬گـروه‬ ‫یـا کشـوری‪ ،‬خواهـان چیـزی می شـود و بـرای به دسـت اوردن یـا‬ ‫ایجـاد ان تلاش می کنـد؛ امـا درراسـتای رسـیدن به این هـدف‪،‬‬ ‫یـا خواسـته؛ بـا مشـکل‪ ،‬سـختی یـا موانعـی مواجـه می شـود؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬بران می شـود تـا مانـع را از میـان بـردارد یـا بـرای عبـور‬ ‫و گذشـتن از سـختی و مشـکالت به طرق مختلـف و درحدتـوان‬ ‫اقـدام می کنـد‪ .‬در زندگـی و درام اغلـب امـا نـه همیشـه‪ ،‬ان فـرد‬ ‫یـا گروهـی کـه خواهـان چیـزی می شـود‪ ،‬نماینـده نیکـی یـا خیـر‬ ‫به شـمار امده و با عناوینی همچون شـخصیت محوری‪ ،‬قهرمان‬ ‫یا پروتا گونیسـت شـناخته می شـود؛ به خصوص وقتی؛ خواست‪،‬‬ ‫اراده‪ ،‬ارمـان و باورهـای او بـا جمـع کثیـری از افـراد هم راسـتا‬ ‫باشـد‪ .‬درمقابـل‪ ،‬ان نیـرو‪ ،‬گـروه یـا مانعـی کـه برابـر رسـیدن گـروه‬ ‫خیـر بـه مقصـودش ممانعـت ایجـاد می کنـد‪ ،‬نماینـده نیـروی‬ ‫شـر‪ ،‬بـدی یـا سـیاهی تلقـی شـده؛ و ضدقهرمـان‪ ،‬کارا کتـر منفی یا‬ ‫انتا گونیسـت نامیده می شـود‪ .‬ایـن نظـام ارزش گـذاری به گونه ای‬ ‫مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم تقابل هـای دوقطبـی دیگـری همچـون‬ ‫ی‪ -‬غیرانسـانی‪ ،‬خوب‪-‬بد‪ ،‬زشت‪-‬زیبا‪ ،‬کهن ه‪ -‬نو‪ ،‬اخالقی ‪-‬‬ ‫انسان ‬ ‫ غیراخالقـی‪ ،‬واال ‪ -‬پسـت را نیـز بـه ذهـن متبـادر می سـازد‪ .‬اغلـب‬ ‫ گـر پا کـی‪ ،‬بی گناهـی‪ ،‬روشـنی و نماینـده نیروهای‬ ‫«سـفید» تداعی ِ‬ ‫خیر یا خوب؛ و «سیاه» نماینده تاریکی‪ ،‬نیروهای شر و بد معرفی‬ ‫ً‬ ‫می شـود؛ امـا در شـطرنج‪ ،‬الزامـا انتخـاب مهـره سـفید به معنـای‬ ‫انتخـاب نیـروی خیـر یـا خوبـی و انتخـاب مهـره سـیاه به معنـای‬ ‫انتخـاب نیـروی شـر یـا بـدی نیسـت؛ هرچنـد طبـق قـرارداد‪ ،‬مهره‬ ‫اغازگـر بازی سـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬سـیاه و سـفید در یـک مقابلـه‬ ‫سـفید‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫کم وبیـش متعـادل‪ ،‬بـا مهره هـا و عناصـر مشـترک‪ ،‬رویارویی شـان‬ ‫را اغـاز می کننـد و براسـاس نـوع اسـتراتژی و سیسـتم بـازی و تفکـر‬ ‫خاص دو شـطرنج باز اسـت که تعادل‪ ،‬سـکون و چیدمان متقارن‬ ‫قبـل از شـروع بـازی برهم خـورده و دگرگـون می شـود‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تم‪-‬درون مایه ‪-‬هدف‬ ‫درا م‪ -‬شطرن ‬ ‫انجـام هـر عمـل و کنشـی می توانـد دالیـل و انگیزه هـای متفاوتی‬ ‫شاتر‬ ‫س��گک‬ ‫«شاهرخ ضرغام» پشت عالمت طیب‬ ‫گم می شود و مادرش هنوز منتظر است!‬ ‫تینو صالحی‪ ،‬مرجان قمری‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ایمانیان‪ ،‬سهیل ملکی‪ ،‬حسن تدینی‪،‬‬ ‫فهیمه معین‪ ،‬لبخند بدیعی‪ ،‬عرفان‬ ‫پورمحمدی و ابتین حاتمی؛ بازیگران این‬ ‫کارگردانی رضا بهرامی‬ ‫نمایش به طراحی و‬ ‫ِ‬ ‫هستند که برپایه متن کهبد تاراج در‬ ‫«ایرانشهر» (سالن استاد سمندریان) به روی‬ ‫صحنه رفته و تا ‪ 25‬خردادماه ساعت ‪20‬‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬در شـطرنج‪ ،‬به هـم زدن تعـادل و سـکون ابتدایـی‬ ‫درراسـتای یـک هـدف اصلـی و مهـم صـورت می پذیـرد‪ :‬اثبـات‬ ‫برتـری فکـری‪ ،‬ذهنـی و روانی یک شـطرنج باز بر شـطرنج باز دیگر‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬جان مایـه یـا درون مایه اصلی بازی شـطرنج جدال برای‬ ‫قـدرت اسـت؛ امـا ایـن به هیچ وجـه به معنـای خوبـی‪ ،‬بـدی‪،‬‬ ‫زشتی و زیبایی دو شطرنج باز نیست‪ .‬برخالف درام که اغلب اما‬ ‫نه همیشـه‪ ،‬ا گاهانه یا ناا گاهانه ممکن اسـت چنین نظام های‬ ‫ارزش گـذاری توسـط هنرمنـدان و تماشـا گران موردتوجـه قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬ایـن نقطه تمایـز میـان درام و بـازی شـطرنج‪ ،‬در عیـن‬ ‫تشـابهات بی شـمار‪ ،‬تفاوتـی کلیـدی را رقـم می زنـد‪ .‬هرچندکـه‬ ‫ممکـن اسـت مـا به عنـوان تماشـا گر یـا طرفـدار بـازی شـطرنج‪،‬‬ ‫تمایـل بسـیاری بـه پیـروزی یـا فاتح شـدن شـطرنج باز موردعالقه‬ ‫ً‬ ‫خود داشته باشیم؛ بی انکه الزاما دالیل و انگیزه های مشخصی‬ ‫یـا به اصطلاح منطقـی در سـر داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫از ذهن تا عین‪-‬مکان‪-‬صفحه‪-‬سکون‪-‬وضعیت صفر‬ ‫شـطرنج باز محاسـبات ذهنـی‪ ،‬تا کتیک هـای دفاعـی‪ ،‬اسـتراتژی‬ ‫حملـه و اعمـال نیـرو بـه شـطرنج باز روبـرو را به کمـک جابجایـی‬ ‫مهره هـا و تغییـر چیدمـان‪ ،‬ارایش و هم نشـینی مهره ها بر صفحه‬ ‫شـطرنج رقـم می زنـد‪ .‬چیزی شـبیه انچه یـک کارگـردان با عناصر‬ ‫نظیـر نـور‪ ،‬دکـور‪ ،‬بازیگـر‪ ،‬لبـاس‪ ،‬طراحـی صحنـه‪ ،‬گریـم و‬ ‫اجرایـی ِ‬ ‫موسیقی برای درام انجام می دهد‪ .‬شطرنج و درام‪ ،‬این امکان را‬ ‫دارند که در محلی بازی شوند‪ .‬این محل برای درام بعد از ذهن‬ ‫یسـت که صحنه نامیده می شـود‬ ‫و صفحـات کاغـذ‪ ،‬اغلـب مکان ‬ ‫و بـرای شـطرنج‪ ،‬صفحـه شـطرنج‪ .‬مـکان بـرای درام می توانـد‬ ‫تنـوع چشـمگیری داشـته باشـد؛ امـا بـرای شـطرنج ایـن خانه هـا‬ ‫از قاعـده خاصـی تبعیـت می کننـد و یک درمیـان سیاه وسـفید یـا‬ ‫تیره و روشـن هسـتند‪ .‬رنگ این خانه ها با نوع حرکت کارا کترها‬ ‫درارتباط اسـت‪ .‬در شـطرنج‪ ،‬چیدمان و موقعیت اولیه و جایگاه‬ ‫مهره هـا مشـخص و ثابـت اسـت کـه می تـوان از ان به عنـوان‬ ‫وضعیـت صفـر یا وضعیت سـکون نام بـرد‪ .‬نوعی برابری‪ ،‬تسـاوی‬ ‫و تقـارن در بهره گیـری از مهره هـا به چشـم می خـورد‪ .‬هرچندکـه‬ ‫توانمنـدی ذهنـی و اندیشـگانی دو شـطرنج باز می تواند متفاوت‬ ‫باشـد؛ امـا در درام‪ ،‬شـرایط اغازیـن و موقعیـت ابتدایـی از درامـی‬ ‫بـه درام دیگـر می توانـد متمایـز باشـد و کارا کترهـا و شـخصیت ها‬ ‫دارای توانمندی هـای فیزیکـی و روانـی متفاوتی انـد‪.‬‬ ‫شطرنج باز‪-‬بازیگر‪-‬کارگردان‪-‬نویسنده‪-‬عروسک‪-‬بداهه پردازی‬ ‫شـطرنج باز‪ ،‬یـک وضعیـت یـا نقـش اسـتانه ای دارد‪ .‬شـاید بتـوان‬ ‫گفـت؛ او هـم نویسـنده‪ ،‬هـم کارگـردان‪ ،‬هـم بازیگـر و هم تماشـا گر‬ ‫ایـن رویارویی سـت‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬او ازطریـق بهره گیـری از قواعـد‬ ‫بـازی شـطرنج بـا یـک متـن از پیش نوشته شـده مواجـه اسـت و‬ ‫ازطرف دیگـر‪ ،‬هم زمـان بـا طر ح ریـزی اسـتراتژی های تهاجمـی‬ ‫و دفاعـی بـرای غلبـه بـر حریـف‪ ،‬نقـش نویسـنده را ایفـا می کنـد‪.‬‬ ‫اینکـه ایـن نویسـنده چگونـه و بـا چـه مهره هـا و حرکت هایـی‬ ‫ایـن اسـتراتژی ها را پیـاده می کنـد‪ ،‬نقـش کارگـردان را بـه او‬ ‫می دهد؛ درعین حال بازیگری سـت که با تاثیر پذیرفتن از حرکت‬ ‫شـطرنج باز مقابل؛ نوع تفکر‪ ،‬اسـتراتژی‪ ،‬نوع حرکت و جابجایی‬ ‫مهره هـا را تغییـر می دهـد‪ .‬او ازطریـق تماشـا و دنبال کـردن‬ ‫چیدمـان بـازی و ژسـت ها‪ ،‬اسـتراتژی ها و عملکـرد شـطرنج باز‬ ‫مقابـل و صفحـه شـطرنج‪ ،‬نقـش و جایـگاه یـک تماشـا گر را نیـز‬ ‫به خـود می گیـرد‪ .‬مهره هـا در اینجـا نقـش عروسـکی را دارنـد کـه‬ ‫شـطرنج باز یـا عروسـک گردان ان هـا را طبـق خواسـت‪ ،‬طـرح و‬ ‫نقشـه موردنظـر خـود جابجـا می کنـد‪.‬‬ ‫کنش‪-‬دیالوگ‬ ‫کنـش در درام عبارت اسـت از اعمـال نیـروی کارا کترها به یکدیگر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دریافـت ایـن نیـرو و متعاقبـا وا کنـش بـه ایـن نیـرو‪ .‬در درام‪،‬‬ ‫اعمـال نیـرو به شـخصیت ها برای تغییر شـرایط به واسـطه گفتار‪،‬‬ ‫ژسـت ها و اعمـال فیزیکـی کارا کترهـا و بازیگران صـورت می پذیرد‬ ‫و در شـطرنج این اعمال نیرو‪ ،‬ازطریق جابجایی مکانی مهره ها‪.‬‬ ‫در درام احساسـات درونـی کارا کترهـا بـروز یافتـه و تاثیـر روانـی‬ ‫ناشـی ازان ها محسـوس اسـت؛ امـا در شـطرنج مهره هـا فاقـد‬ ‫احسـاس‪ ،‬عاطفـه و انـرژی درونـی و روانی انـد؛ درمقابـل‪ ،‬تاثیـر‬ ‫حرکـت و جابجایـی ان هـا در شـطرنج باز اسـت کـه نمـود پیـدا‬ ‫می کند‪ .‬یک مسئله مهم‪ ،‬رابطه شخصیت ها در درام و شطرنج‬ ‫اسـت‪ .‬تصـور کنید جـای مهره ها روی صفحه شـطرنج‪ ،‬ادم های‬ ‫واقعـی ایسـتاده اند‪ .‬در درام‪ ،‬کارا کترهـا می تواننـد بـه هم خیانت‬ ‫کننـد و به نفـع تیـم مقابـل به بـازی بپردازنـد یـا شـاه را بفروشـند‪،‬‬ ‫جاسوسـی کـرده یـا اطالعـات را دراختیـار نیروهـای مخالـف قـرار‬ ‫دهنـد؛ امـا در شـطرنج‪ ،‬ممکـن نیسـت؛ مگرانکـه شـطرنج باز‪،‬‬ ‫ا گاهانـه یـا ناا گاهانـه حرکتـی انجـام دهـد کـه بـازی را ب هضـرر‬ ‫او پیـش ببـرد یـا دراثـر مطالعـه‪ ،‬مشـاهده و تحلیـل بازی هـای‬ ‫قبلـی حریـف‪ ،‬شـناخت زیـادی از حـرکات و سـبک بـازی او پیـدا‬ ‫کنـد و بتوانـد براثـر ایـن شـناخت نیروهـای خـود را سـازمان دهی‬ ‫کنـد‪ .‬شـاید بتـوان از ایـن مشـخصه باعنـوان وفـاداری نـام بـرد‪.‬‬ ‫مهره هـای شـطرنج همـواره بـه یکدیگـر وفادارند؛ امـا کارا کترهای‬ ‫درام بیـن وفـاداری و خیانـت در نوسـان اند‪.‬‬ ‫کاراکتر‪-‬رنگ‪-‬حرکت‬ ‫در بـازی شـطرنج مهره هـا عالو هبـر رنـگ؛ در فـرم‪ ،‬انـدازه و نـوع‬ ‫حرکـت‪ ،‬از یکدیگـر متمایـز می شـوند‪ .‬حرکـت مهره هـا از قواعـد و‬ ‫ً‬ ‫اصـول خاصـی تبعیـت می کنـد؛ مثلا هـر شـطرنج باز مجـاز اسـت‬ ‫کـه اسـب را در مسـیر ‪ L‬ماننـد جابجـا کنـد؛ نه مورب‪ ،‬قطـری یا در‬ ‫یـک خـط مسـتقیم و ایـن قاعـده‪ ،‬بـرای هـر دو شـطرنج باز صادق‬ ‫اسـت؛ اما در درام‪ ،‬انتا گونیسـت یا پروتا گونیست براساس باورها‬ ‫ً‬ ‫و موقعیـت و شـرایط موجـود می تواننـد روش و نگـرش و متعاقبـا‬ ‫ً‬ ‫عملکـرد خـود را تغییـر دهنـد؛ مثلا فردی که نمایند ه نیکـی‪ ،‬خرد‬ ‫و روشنایی سـت‪ ،‬می توانـد بـرای نیـل بـه هـدف و مقصـودش‪،‬‬ ‫عملـی انجـام دهـد کـه حتـی از نـگاه و بـاور خـود او درسـت و‬ ‫اخالقـی تلقـی نمی شـود یـا شـخصیت منفـی و نماینـده نیـروی‬ ‫شـر‪ ،‬ایـن امـکان را دارد کـه کنـش و عملـی انجـام دهـد کـه نیـک‪،‬‬ ‫پسـندیده یـا خیـر انگاشـته شـود‪ .‬هرچنـد براسـاس کلیشـه ها و‬ ‫الگوهـای تثبیت شـده درام نویسـی و شـخصیت پردازی‪ ،‬عمـل‬ ‫و کنـش ان هـا را اغلـب می تـوان مثـل نـوع حرکـت مهره هـای‬ ‫شـطرنج از قبـل دانسـت یـا پیش بینـی کـرد‪ .‬در درام و شـطرنج‪،‬‬ ‫مهره هـا و شـخصیت ها دارای ارزش هـای نمادیـن و حرکتـی‬ ‫تکـردن او‪ ،‬اصلی تریـن‬ ‫متفاوتـی هسـتند‪ .‬درسـت کـه شـاه و ما ‬ ‫یسـت؛ امـا هـر مهـره می توانـد نقـش کلیـدی و حیاتـی‬ ‫هـدف باز ‬ ‫ً‬ ‫دراین راسـتا بـازی کنـد؛ مثلا مهـره سـرباز باانکـه در خانه هـای‬ ‫اندکـی جابجـا می شـود‪ ،‬می توانـد در تعییـن سرنوشـت و نتیجـه‬ ‫بـازی نقـش حیاتـی بـازی کنـد‪ .‬در درام نیـز کم وبیـش موضـوع‬ ‫به این منـوال اسـت و اغلـب تا کیـد ویـژه بـر کارا کتـر محـوری یـا‬ ‫اصلی سـت کـه رویدادهـا حـول او شـکل می گیرنـد و کارا کترهـای‬ ‫ً‬ ‫ اصطالحـا فرعـی به نوعـی در حاشـیه قـرار گرفتـه و اغلـب جهـت‬ ‫برجسته سـازی نقـش کارا کتـر اصلـی بـه کار گرفتـه می شـوند‪.‬‬ ‫حرکت‪-‬ترکیب بندی‪-‬ریتم‬ ‫یسـت‪:‬‬ ‫حرکـت‪ ،‬ریتـم و زمـان در شـطرنج در دو سـطح قابل بررس ‬ ‫جابجایـی مکانـی مهره هـا روی صفحـه؛ و دیگـری‪ ،‬جنبـش‪،‬‬ ‫حرکـت و دگرگونـی فـرم بدنـی و ژسـت شـطرنج باز‪ .‬جابجایـی هـر‬ ‫مهره به سـکونی دیگر می انجامد و هر سـکون‪ ،‬یک ترکیب بندی‬ ‫و هم نشـینی تـازه میـان مهره هـا را شـکل می دهـد‪ .‬ا گـر بـا یـک‬ ‫دوربیـن از ایـن جابجایی هـا و سـکون ها عکـس گرفتـه و ایـن‬ ‫تصویرها را با سرعت باال پشت سرهم تماشا کنیم‪ ،‬تصور بهتری‬ ‫یکـه‬ ‫از حرکـت مهره هـا در نـگاه مـا شـکل خواهـد گرفـت‪ .‬درحال ‬ ‫مهره هـا ثابـت هسـتند‪ ،‬چهـره درهـم یـا فکـور یـک شـطرنج باز‬ ‫می توانـد داللـت بـر درون ارام‪ ،‬یـا نـاارام او داشـته باشـد‪ .‬ممکـن‬ ‫اسـت بـازی به کنـدی پیـش رود و شـطرنج باز بعـد از سـکونی‬ ‫بسـیاری طوالنـی مهـره ای را جابجـا کنـد؛ امـا تنـش درونـی و‬ ‫تتـر از‬ ‫روانـی کـه دراین موقعیـت تجربـه می کنـد بسـیار متفاو ‬ ‫یسـت که به چشـم می بینیـم‪ .‬درواقـع‪ ،‬بـازی می توانـد‬ ‫ان چیز ‬ ‫دارای یک حرکت و جنبش درونی برای شطرنج باز و یک حرکت‬ ‫و جنبـش بیرونـی باشـد کـه ازیک سـو بـا ژسـت ها و فیگورهـای‬ ‫شـطرنج باز و ازسـوی دیگر با تغییر هم نشـینی و چیدمان مهره ها‬ ‫همـراه اسـت‪.‬‬ ‫زبان شطرنج‪-‬تمایز و عناصر ساختاری شطرنج‬ ‫ا گـر تمـام خانه هـا در صفحـه شـطرنج سـفید یـا سـیاه باشـند‪،‬‬ ‫بسـیاری از قواعـد و محدودیت هـای حرکتـی در بـازی شـطرنج‬ ‫به هـم می ریـزد‪ .‬دراین صـورت‪ ،‬مهره هایـی کـه تنهـا اجـازه حرکـت‬ ‫تو سـویی کـه‬ ‫در خانه هـای سـیاه را دارنـد‪ ،‬می تواننـد بـه هـر سم ‬ ‫می خواهنـد‪ ،‬حرکـت کننـد یا ا گـر به جای مهره ها‪ ،‬خرده سـنگ‪ ،‬یا‬ ‫نخود و لوبیا نیز قرار دهیم‪ ،‬قواعد بازی تغییر نخواهد کرد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫تفـاوت رنگ هـا و فـرم مهره هـا به منظـور ایجاد تمایز و عدم اشـتباه‬ ‫در به کار گیـری مهره هـا توسـط شـطرنج باز اسـت‪ .‬یـک قـرارداد کـه‬ ‫ً‬ ‫می تواند به یک عنصر ساختاری مهم بدل شود؛ مثال ا گر مهره ها‬ ‫از طلا یـا برنـز یـا چـوب باشـند‪ ،‬قراردادهـای بـازی به طـور یکسـان‬ ‫پیـش خواهـد رفت‪ .‬در اینجـا‪ ،‬قراردادهـای بازی بـر ارزش مهره ها؛‬ ‫یعنـی چگونگـی حرکـت ان هـا اسـتوار اسـت؛ یعنـی یـک مهـره فیل‬ ‫از جنـس طلا در صفحـه و بـازی شـطرنج امـکان حرکـت یـا ارزش‬ ‫مشابهی با یک مهره فیل از جنس چوب در صفحه شطرنج دارد؛‬ ‫اما استفاده از مهره های مشابه و همرنگ می تواند چالش برانگیز‬ ‫ً‬ ‫باشـد؛ مثلا تصـور کنیـد هـر ‪ 32‬مهـره به رنـگ سـفید یـا همگـی‬ ‫به رنگ سیاه باشند‪ ،‬یا شکل و فرم و اندازه ای شبیه به هم داشته‬ ‫باشند‪ .‬درچنین وضعیتی ممکن است شطرنج باز مهره های خود‬ ‫را بـا مهره هـای شـطرنج باز دیگـر اشـتباه گرفتـه و بـازی به اشـفتگی‬ ‫و بی نظمـی منجـر شـود‪ .‬در اینجـا‪ ،‬رنـگ و فـرم مهره هـا کـه در اغاز‪،‬‬ ‫یـک عنصـر سـاختاری ب هشـمار نیاوردیـم‪ ،‬نقـش تعیین کننـده و‬ ‫حیاتـی به خـود گرفتـه و به عنـوان یـک عنصـر سـاختاری در جریان‬ ‫بـازی بـدل می شـود؛ پـس نکتـه مهـم و کلیـدی در چیدمـان‬ ‫مهره ها‪ ،‬رنگ‪ ،‬نوع حرکت ان ها‪ ،‬ایجاد تمایز به منظور تشـخیص‬ ‫از یکدیگـر و از مهره هـای شـطرنج باز دیگـر اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری از جوامـع و متعاقبـا مردمـان ان‪ ،‬در عصرهـا و دوره هـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬ماهیـت و هویـت وجـودی خـود را از صف ارایـی‪،‬‬ ‫مخالفـت‪ ،‬ضدیت و دشـمنی کورکورانـه با قطب های به اصطالح‬ ‫مخالـف خـود یافتـه‪ ،‬دنبـال کـرده و می کننـد‪ .‬ان هـا بـه یـک نبـرد‬ ‫و جـدال ابـدی و بی انتهـا سـرگرم اند و به رغـم ادعـای خیر بـودن‬ ‫خـود و شـر بودن دیگـری‪ ،‬تفـاوت و تمایـز چشـمگیری در‬ ‫یشـک‪ ،‬کم رنگ شـدن‬ ‫عملکـرد ان هـا به چشـم نمی ایـد‪ .‬ب ‬ ‫ایـن نظـام اندیشـگانی دوقطبـی می توانـد مقدمـه تغییـر یـا‬ ‫حتـی فروپاشـی بسـیاری سـاختارهای فرهنگی‪،‬اجتماعـی را‬ ‫فراهـم اورد‪ .‬هرچندکـه ازکارانداختـن ایـن ماشـین دوقطبـی و‬ ‫این شکل از تفکر در فرهنگ بشری نه غیرممکن؛ بلکه فرایندی‬ ‫نبـر اسـت؛ زیـرا حتـی در اندیشـه‪ ،‬هنـر‪ ،‬فلسـفه و اخلاق نیـز‬ ‫زما ‬ ‫ریشـه های عمیقـی دوانـده اسـت‪ .‬مواجهـه ایـن دو قطـب‪ ،‬فـار غ‬ ‫از ارزش گذاری هایـی همچـون مفیـد یـا غیرمفید بـودن‪ ،‬می تواند‬ ‫دو محصـول و فراینـد مهـم همـراه داشـته باشـد‪ :‬کشـمکش و‬ ‫دگرگونـی‪ .‬کشـمکش‪ ،‬اغلـب موجبـات هیجان‪ ،‬سـرگرمی و تفنن‬ ‫را فراهـم مـی اورد و دگرگونـی‪ ،‬امکان تحول و تغییر اندیشـه‪ ،‬تفکر‪،‬‬ ‫موقعیـت و جهان بینـی را پیش رو می گذارد‪ .‬انسـان‪ ،‬یک موجود‬ ‫درام سـاز اسـت و به طـوری چشـمگیر ایـن گرایـش را دارد کـه از هر‬ ‫مواجهـه‪ ،‬یـک درام بیـرون بکشـد‪ .‬او از ایـن مواجهه و کشـمکش‬ ‫نه تنهـا می توانـد کسـب لـذت کنـد؛ بلکـه می توانـد بـه شـناخت‬ ‫تـازه ای از نیروهـا و توانایی هـای خـود دسـت یابـد یـا در ان هـا‬ ‫تجدیدنظـر یـا بازنگـری کنـد؛ اما ا گر مواجهه ایـن دو قطب نتواند‬ ‫به جهان بینی منجر شود که حاصل و برایند این دو نوع نگرش‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ ،‬بـی حـذف یـا اصطالحـا شکسـت دیگـری؛ نـه پیـروزی و‬ ‫فتـح؛ بلکـه شکسـت و ویرانـی یـا به بیان بهتـر‪ ،‬توهمـی از پیـروزی‬ ‫و فتـح اسـت کـه باقـی خواهـد مانـد‪.‬‬ ‫نقد‬ ‫غالمرضاخدارحمی‬ ‫نگاهی به شعری از مبارک نصیری‬ ‫ما با کلمه ها زنده ایم‬ ‫با ان ها‬ ‫خودمان را به دیگران نشان می دهیم‬ ‫هیچ کس‬ ‫تویشناسنامه اشنمی نویسد؛‬ ‫من عوض شده ام‬ ‫امروز هم‬ ‫که به درد ما می خورد‬ ‫فردا به ان می خندیم‬ ‫تاریخ‬ ‫دل ادم ها را تنگ می کند‬ ‫شاید به این خاطر‪:‬‬ ‫این راه را که امده ای‬ ‫دوباره نیا !‬ ‫«مـا بـا کلمه هـا زنده ایـم» مـن را بـه یـاد ایـ ه اول یوحنـا می انـدازد‪ :‬در اغـاز‬ ‫کلمـه بـود ‪ ،‬کلمـه نـزد خـدا بـود ‪ ،‬کلمـه خـدا بـود»؛ کلمـه در انجیـل و قـران‬ ‫بـارداری‬ ‫اشـاره بـه قـدرت خداونـد اسـت؛ وقتـی بـا گفتـن یـک کلمـه باعـث‬ ‫ِ‬ ‫مریـم مقـدس شـد؛ در واقـع‪ ،‬کلمـات نـزد خداونـد بـه عمـل تبدیـل شـده و‬ ‫قـادر بـه انجـام هـر کاری هسـتند‪.‬‬ ‫«مـا بـا کلمـات زنده ایـم ‪ /‬با ان ها‪ /‬خودمان را به دیگران نشـان می دهیم ‪/‬‬ ‫چکـس تـوی شناسـنامه اش نمی نویسـد‪ /‬مـن عـوض شـده ام»‬ ‫هی ‬ ‫نصیـری در شـعرش بیـان می کنـد کـه مـا در حـد کلمـات باقـی مانده ایـم و‬ ‫بـا حرف هایمـان زنده ایـم‪ ،‬هویـت مـا در کالم ماسـت و هیـچ عزمـی بـرای‬ ‫عوض شـدن در مـا وجـود نـدارد؛ چر اکـه دریافته ایـم در حـد کلمـات باقـی‬ ‫بمانیـم و تنهـا حـرف بزنیـم تـا عمـل کنیـم؛ پـس تا زمانی کـه از کلمـات جـدا‬ ‫نشـویم‪ ،‬به سـمت عمـل حرکـت نمی کنیـم‪.‬‬ ‫«امـروز هـم‪ /‬کـه بـه درد مـا می خـورد ‪ /‬فـردا بـه ان می خندیـم» یکـی از‬ ‫هنرهـای شـاعر‪ ،‬دغدغه منـدی انسـان های اهـل درد اسـت و شـاعر بایـد‬ ‫منهـای تشـریح و زیاده گویـی‪ ،‬در لفظـی کوتـاه و صریـح‪ ،‬معضلات پیچیده‬ ‫هسـتی را اشـکار کنـد‪ .‬در این شـعر به رغم انکـه نشـانه های هیچ انـگاری‬ ‫دیـده می شـود؛ امـا نمی تـوان او را نیسـت انگار مطلـق نامیـد؛ زیـرا به عنـوان‬ ‫یـک شـاعر بـه کل نظـام ارزشـی بشـر را رد نمی کنـد‪ .‬به قول نیچـه؛ پوچ نگری‬ ‫به معنـای بی ارزشـی ارزش هـا‬ ‫نیسـت؛ بلکـه به معنـای‬ ‫بی ارزش شـدن ارزش هاسـت‪.‬‬ ‫«تاریـخ‪ /‬دل ادم هـا را‬ ‫تنـگ می کنـد ‪ /‬شـاید بـه‬ ‫ایـن خاطـ ر‪ / :‬ایـن راه را‬ ‫کـه امـده ای ‪ /‬دوبـاره نیـا»‬ ‫به راسـتی کـه رسـالت تاریـخ‬ ‫چیسـت؟ برانگیختـن حـس و‬ ‫ایجـاد نوسـتالژی؟ یـا وا کاوی‬ ‫و نشـان دادن گذشـته؟ از‬ ‫نـگاه شـاعر تاریـخ؛ چـه در صـورت عینـی و چـه در قالـب روایـی‪ ،‬یـک امـر‬ ‫ً‬ ‫یسـت و قطعـا بـدون توجـه بـه روان‪ ،‬درکـش سـخت اسـت‪ .‬عنصـر‬ ‫ذهن ‬ ‫انسـان در هر دو صـورت؛ چـه به عنـوان بازیگـر اصلـی و نقش افریـن و چـه‬ ‫روایتگـر وقایـع گذشـته از روان و ذهـن خـود کمـک می گیـرد و این مقولـه‬ ‫بیـن شـاعران نمـود بیشـتری دارد‪« .‬تاریـخ دل مـا را تنـگ می کنـد» و‬ ‫وا کنـش شـاعر بـه گذشـته به خاطر یـاداوری خاطره هاسـت‪« .‬ایـن راه را که‬ ‫امـده ای دوبـاره نیـا» به نظـر می رسـد قسـمت پایانـی شـعر نمی توانـد از سـر‬ ‫یـاس و هیچ انـگاری باشـد؛ بلکـه اشـاره به پدیده نوسـتالژی دارد کـه باید از‬ ‫تجربیـات گذشـته خـود بـرای معنادهـی بـه زندگـی اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫شماره تماس انتشارات «انان»‪9354417930 :‬‬ ‫قفسه‬ ‫انتشار شمار ه نخست «کتاب اواژ»‬ ‫با عنوان «نویسنده نمرده است»‬ ‫اولین جلـد از مجموعـه «کتـاب اواژ» به دبیـری محمدرضـا قلی پـور و بـا‬ ‫موضـوع حقـوق نویسـندگان و مترجمـان اثـار دراماتیـک‪ ،‬چـاپ و توزیـع‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی ایـن رویـداد؛ شـماره اول دوره «کتـاب اواژ»‬ ‫بـا دریافـت مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد چـاپ و منتشـر شـد‪ .‬نسـخه‬ ‫‪ PDF‬ایـن کتـاب نیـز به صـورت رایـگان در سـایت نشـر اواژ بارگـذاری شـده‬ ‫و قابل دانلـود اسـت‪ .‬محمدرضـا قلی پـور؛ نمایش نامه نویس‪،‬کارگـردان‬ ‫تئاتـر و مدیـر انتشـارات اواژ‪ ،‬دبیـری «کتـاب اواژ» را بر عهـده دارد‪ .‬او هـدف‬ ‫شتـر‬ ‫از انتشـار فایـل ایـن کتـاب به صـورت رایـگان را حمایـت هرچه بی ‬ ‫از حقـوق نویسـندگان و صاحب نظـران عرصـه ادبیـات و اجـرای حرکتـی‬ ‫نمادیـن جهـت حمایـت و صیانـت از قشـر نویسـندگان کشـور بیـان کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬به گفتـ ه قلی پـور؛ در هـر شـماره از «کتـاب اواژ»‪ ،‬موضوعاتـی پیرامـون‬ ‫دو بررسـی قـرار می گیرنـد و صاحب نظـران و بـزرگان عرصـه‬ ‫هنـر‪ ،‬مورد نق ‬ ‫فرهنـگ و هنـر‪ ،‬بـه بیـان دیدگاه خود در قالب یادداشـت و مقاله با موضوع‬ ‫مطر ح شده خواهند پرداخت‪ .‬شماره اول «کتاب اواژ» با عنوان «نویسنده‬ ‫نمـرده اسـت»‪ ،‬حـاوی نقـد و یادداشـت هایی دربـاره حقـوق نویسـندگان و‬ ‫مترجمـان اثـار دراماتیـک اسـت‪ .‬چهره هایـی کـه در این شـماره از «کتـاب‬ ‫اواژ» قلـم زده انـد‪ ،‬عبارت انـد از خسـرو حکیم رابـط‪ ،‬صدرالدیـن زاهـد‪،‬‬ ‫سـامی صالحی ثابـت‪ ،‬فرشـته فرشـاد‪ ،‬رضـا فیاضـی‪ ،‬محمدرضـا قلی پـور‪،‬‬ ‫ناصـح کامـگاری‪ ،‬محمـد متوسلانی‪ ،‬معیـن محب علیـان‪ ،‬علـی شـمس‪،‬‬ ‫احسـان زیورعالـم‪ ،‬احمدرضـا حجـارزاده‪ .‬گفتنی سـت؛ ویراسـتاری‬ ‫این مجموعـه را دکتـر راضیـه قلی پـور به انجـام رسـانده و در کنـار هریـک از‬ ‫نقدهـای نویسـندگان اولیـن شـماره از «کتـاب اواژ»‪ ،‬پرتره صاحـب اثر نیز در‬ ‫قالـب تصویرگـری توسـط زینـب ندیم پـور ترسـیم شـده‪ .‬همچنیـن طراحـی‬ ‫لوگـوی ایـن کتـاب را «پـژوا ک سـراج» عهـده دار بـوده اسـت‪ .‬عالقه منـدان‬ ‫بـه تهیـه و خوانـش ایـن اثـر ارزشـمند‪ ،‬می توانند برای دریافـت رایگان فایل‬ ‫‪« PDF‬کتـاب اواژ» بـه سـایت نشـر اواژ در ادرس ‪ www.avazh.ir‬مراجعـه‬ ‫کـرده یـا نسـخه ‪ EPUB‬را از طریـق سـایت «طاقچـه» به صـورت رایـگان‬ ‫دانلـود و مطالعـه بکننـد‪ .‬همچنیـن دوسـت داران نسـخه فیزیکـی و چاپـی‬ ‫اثـر‪ ،‬می تواننـد بـا مراجعه به سـایت نشـر اواژ‪ ،‬این کتـاب را در کمترین زمان‬ ‫ممکـن تحویـل بگیرنـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2248‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری ریـو ال ایکـس ‪ 1500‬به رنگ سـفید روغنـی مدل ‪ 1389‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪132 -36‬ق‪ 68‬و شـماره موتـور ‪ 1080891‬و شـماره شاسـی ‪ NAS610022A1183264‬بـه‬ ‫مالکیـت رضـا غالمـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪71‬‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوسـیله بـه ‪ -1‬اقـای محمـد ارمـان فرزنـد ناصـر بـه شـماره ملـی ‪ 0703712535‬و ‪ -2‬اقـای ابوالفضـل‬ ‫ارمـان فرزنـد ناصـر بـه شـماره ملـی ‪( 0691638349‬ورثـه مرحـوم علـی ارمـان) ابلاغ می گـردد کـه خانـم‬ ‫صدیقـه غریـب زاده فرزنـد غلام بـه کـد ملـی ‪ 0703683292‬بـه اسـتناد سـند نکاحیـه شـماره ‪-11043‬‬ ‫‪ 1390/02/29‬تنظیمـی در دفتـر ازدواج شـماره ‪ 68‬تربت حیدریـه مبـادرت بـه صـدور اجرائیـه بـه مبلـغ‬ ‫‪ 1511495250‬ریال علیه مورث شما نموده است و چون برابر اعالم مامور ابالغ اداره پست تربت حیدریه‬ ‫بـا توجـه بـه مراجعـه در ادرس اعالمـی شناسـایی نشـده و ابلاغ میسـر نگردیـده‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪18‬‬ ‫ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا بـه شـما ابلاغ می گـردد کـه اجرائیـه از تاریـخ انتشـار ایـن‬ ‫ا گهـی‪ ،‬ابلاغ شـده محسـوب و ظـرف مـدت ده روز از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬عملیـات اجرائـی ادامـه خواهـد‬ ‫یافـت و بـه جـز ا گهـی مزایـده‪ ،‬ا گهـی دیگـری منتشـر نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/12 :‬‬ ‫از طرف سیدمحمد حسینی‪ ،‬معاون اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫م الف ‪1007‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای محسـن کیانی کیـا فرزنـد حفیظ الـه بشناسـنامه ‪ 7124‬و کـد ملـی ‪ 1911799800‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم حفیظ الـه‬ ‫کیانی کیـا بشناسـنامه ‪ 8528‬و کـد ملـی ‪ 1910085340‬صادره رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1400/02/25‬در اقامتگاه‬ ‫غیردائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از‪ -1 :‬محسن کیانی کیا فرزند حفیظ اله ش ش‬ ‫‪ 7124‬کـد ملـی ‪ 1911799800‬متولـد ‪ 1367/09/03‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -2‬عبـاس کیانی کیـا‬ ‫فرزنـد حفیظ الـه ش ش ‪ 15071‬کـد ملـی ‪ 1910150851‬متولـد ‪ 1359/07/01‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی‬ ‫‪ -3‬مهـدی کیانی کیـا فرزنـد حفیظ الـه ش ش ‪ 1738‬کـد ملـی ‪ 1911164971‬متولـد ‪ 1360/09/10‬صـادره‬ ‫از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -4‬منصـور کیانی کیـا فرزنـد حفیظ الـه ش ش و کـد ملـی ‪ 1900072637‬متولـد‬ ‫‪ 1369/03/08‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -5‬فاطمـه کیانی کیـا فرزنـد حفیظ الـه ش ش ‪ 133‬کـد ملی‬ ‫‪ 1911130961‬متولـد ‪ 1359/01/02‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -6‬زهـرا کیانی کیـا فرزنـد حفیظ الـه‬ ‫ش ش ‪ 1010‬کـد ملـی ‪ 1911219448‬متولـد ‪ 1363/06/22‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -7‬زیـور‬ ‫کیانی کیـا فرزنـد حفیظ الـه ش ش ‪ 1011‬کـد ملـی ‪ 1911219456‬متولـد ‪ 1363/06/22‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -8‬مرجان کیانی کیا فرزند حفیظ اله ش ش و کد ملی ‪ 1900072645‬متولـد ‪1369/03/08‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -9‬منیـژه بیگلـری فرزنـد جمعـه ش ش ‪ 10‬کـد ملـی ‪ 1910205273‬متولـد‬ ‫‪ 1334/06/02‬صادره از رامهرمز همسـر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبور را در‬ ‫یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی‬ ‫ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد از این‬ ‫تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/161‬‬ ‫مالکیـت پنج دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان زمیـن به شـماره ‪ 964‬فرعـی از ‪ 164‬اصلـی مفروز و‬ ‫مجزا شده از ‪ 61‬فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شهرری استان‬ ‫تهـران بـه مسـاحت ‪ 68/28‬مترمربـع ذیـل ثبـت شـماره ‪ 625449‬صفحـه ‪ 34‬دفتـر ‪ 2696‬بنـام اقـدس‬ ‫نوحـی ثبـت و بـه شـماره چاپـی ‪ 592814‬سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت و سـپس دودانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ برابر سـند صلح مشـروط به شـماره ‪ 9984‬مورخ ‪ 1394/01/29‬دفترخانه ‪ 5‬کهریزک‬ ‫به نام مهدی حسـینی انتقال گردیده اسـت که سـپس به علت جابجایی مفقود گردیده که درخواسـت‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نموده انـد‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملک مورد ا گهـی معامله ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیـت نزد خود‬ ‫می باشـد باید تا ده روز پس از انتشـار ا گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه‬ ‫متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 202‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـو جهان شـاه صدریـان فرزنـد امیرقلـی بشناسـنامه ‪ 2‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی بخواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیح داده که شـادروان مرحوم شـاهزاده کمائی بشناسـنامه ‪ 521‬صادره‬ ‫رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1395/02/07‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬جهانشـاه‬ ‫صدریـان فرزنـد امیرقلـی ش ش ‪ 2‬و کـد ملـی ‪ 1911040464‬متولـد ‪ 1336/01/01‬صـادره از رامهرمـز ‪-2‬‬ ‫حبیب الـه کروئـی فرزنـد امیرقلـی ش ش ‪ 5‬و کـد ملـی ‪ 1911092731‬متولـد ‪ -3 ،1351/03/10‬غالمعبـاس‬ ‫کروئـی فرزنـد امیرقلـی ش ش ‪ 1086‬و کـد ملی ‪ 1910202371‬متولـد ‪ -4 ،1349/06/07‬فریبرز کروئی فرزند‬ ‫امیرقلـی ش ش ‪ 1183‬و کـد ملـی ‪ 1910203335‬متولـد ‪ -5 ،1354/06/30‬تـاج گل کروئـی فرزنـد امیرقلـی‬ ‫ش ش ‪ 842‬و کـد ملـی ‪ 1910199915‬متولـد ‪ 1330/09/06‬والغیـر‪ .‬اینـک با انجام تشـریفات قانونی مراتب‬ ‫مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که‬ ‫بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/163‬‬ ‫یافتـه در روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1400/03/31‬از سـاعت ‪ 9‬صبـح الـی ‪ 12‬ظهـر در محـل اداره ثبـت اسـناد‬ ‫و املا ک بهبهـان‪ ،‬واحـد اجـراء از طریـق مزایـده (بصـورت نقـدی) بـه فـروش خواهـد رسـید‪ .‬طالبیـن‬ ‫می تواننـد در روز و سـاعت مقـرر در جلسـه حاضـر و در مزایـده شـرکت نماینـد‪ .‬مـورد مزایـده از مبلـغ یـک‬ ‫میلیـارد و سـیصد میلیـون ریـال (‪ 1/300/000/000‬ریـال) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت کـه خریـدار داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬فروخته خواهد شـد‪ .‬بدهی های احتمالی و همچنین بدهی مالیاتی و عوارض شـهرداری و سـایر‬ ‫بدهی هـا تـا روز مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن ا گهـی طـی یـک نوبـت بـه تاریـخ ‪ 1400/03/12‬در روزنامـه منتشـر و در محـل برگـزاری مزایـده و‬ ‫محـل بازداشـت خـودرو الصـاق خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 8/76‬ارش کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫اخطاریه‬ ‫جناب اقای اسمعیل مهتابی‪ .‬شغل‪ :‬بنا‪ .‬اقامتگاه و ادرس‪ :‬مجهول المکان‪ ،‬بدینوسیله به شما اخطار‬ ‫ً‬ ‫می گردد مستندا به دادنامه شماره ‪ 9909971834101710‬صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان‬ ‫صومعه سـرا تقاضـای خانـم مریـم جهاندوسـت خلخالی مبنـی بر صدور حکم طلاق‪ ،‬مراتب ثبـت به این‬ ‫دفترخانـه وا گـذار گردیـده‪ .‬لـذا به شـما اعالم می گردد جهت انجام تشـریفات قانونی ثبت طلاق و اجرای‬ ‫مفاد دادنامه صدرالذکر‪ ،‬از تاریخ وصول ‪ 7‬روز فرصت دارید به دفترخانه مراجعه نمایید‪ .‬درصورت عدم‬ ‫حضور‪ ،‬مراتب ثبت واقعه طالق طبق قانون حسـب دسـتور مراجع محترم قضائی انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫مرتضی پیراولیا طاهرگورابی‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 182‬و طالق ‪ 3‬حوزه صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/121‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای مهـدی حسـینی کـه خانـم اقـدس نوحـی بـه موجـب وکالتنامـه شـماره ‪1400/02/25-89953‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 22‬شـهرری بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬زهیرابـاد‪ ،‬کوچـه فرعیـه کوچـر کوثـر چهـارم غربـی بـا تسـلیم‬ ‫یک برگ استشـهادیه مصدق به شـماره ‪ 1400/02/19-579911‬دفتر ‪ 22‬شـهرری به شـرح وارده بشـماره‬ ‫‪ 4005240‬مـورخ ‪ 1400/02/25‬اعلام نمـوده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی‬ ‫بـه شـماره ‪ 1753‬فرعـی از ‪ 126‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1266‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ‪ 103‬واقـع‬ ‫در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 75/5‬مترمربـع ذیـل ثبـت‬ ‫‪ 502495‬صفحـه ‪ 304‬دفتـر ‪ 1909‬بـه شـماره چاپـی ‪ 356270‬بـه نـام اقـدس نوحـی ثبـت و سـند صـادر‬ ‫گردیـده اسـت و سـپس برابـر صلـح عمـری ‪ 56584‬مـورخ ‪ 1391/11/09‬دفترخانـه ‪ 22‬شـهرری بـه نـام‬ ‫مهـدی حسـینی انتقـال گردیـده و طبـق گواهی دفتر امال ک در رهن نمی باشـد کـه به علت نقل و انتقال‬ ‫مفقـود گردیـده‪ ،‬تقاضـای صدور المثنی سـند مالکیت نموده اسـت‪ .‬لـذا طبق مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا‬ ‫مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه‬ ‫و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و ا گر ظـرف مهلت مقرر‬ ‫اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ارائه نشـود اداره ثبت المثنی‬ ‫سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 203‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317007000370‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای مهـدی چوپانی نـژاد فرزنـد حمدالـه بـه شناسـنامه ‪ 30247‬و شـماره ملـی ‪1860297757‬‬ ‫صـادره از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعـی بـه مسـاحت ‪ 63785/43‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 5734/1‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان خریـداری شـده بـه موجـب سـند رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 1383/12/24-74338‬دفتـر ‪ 14‬بهبهـان کـه ذیـل دفتـر ‪ 304‬صفحـه ‪ 31‬بنامـش ثبـت گردیـده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬ضمنـا جـاده سـرویس بـه عـرض ‪( 7‬هفت) متر در ملک مـورد تقاضا حق عبـور دارد‪.‬‬ ‫لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا به منظور اطلاع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید عرض حـال ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/29 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/66‬‬ ‫ا گهی ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫بـه موجـب درخواسـت رضیـه جاللـی فرزند طاهر به طرفیت ‪ -1‬سـهراب ‪ -2‬شـهناز ‪ -3‬پـری ‪ -4‬هاجر ‪-5‬‬ ‫فاطمه ‪ -6‬زینب ‪ -7‬مسلم ‪ -8‬علی همگی شهرتین جاللی و ‪ -9‬نجیمه احمدی قرار تحریر ترکه مرحوم‬ ‫طاهـر جاللـی در پرونـده کالسـه ‪ 129‬شـعبه سـوم شـورای حـل اختلاف شهرسـتان رامهرمـز صـادر و وقـت‬ ‫اجرای قرار ساعت ‪ 11‬مورخ ‪ 1400/04/13‬تعیین گردیده‪ .‬لذا از ورثه یا نماینده قانونی انها‪ ،‬بستانکاران‬ ‫و مدیونیـن بـه متوفـی و کسـانی دیگـری کـه حقـی بـر ترکـه متوفـی دارنـد دعـوت می شـود در موعـد مقـرر‬ ‫در محـل ایـن شـورا واقـع در شهرسـتان رامهرمـز مجتمـع شـورای حـل اختالف حاضر شـوند‪ .‬عـدم حضور‬ ‫مدعویـن مانع اجـرای قـرار نخواهد بود‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/162‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت ‪ 6608‬فرعی از ‪ 123‬اصلی‬ ‫خانـم فاطمـه روسـتائی بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابـان شـهیدغیوری‪ ،‬کوچـه شـهیدحیدرزاده‪ ،‬پلا ک ‪52‬‬ ‫مالـک بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصدق بـه شـماره ‪ 930020‬مـورخ ‪ 1400/02/29‬دفترخانـه ‪ 56‬ری‬ ‫بـه شـرح وارده ‪ 4006196‬مـورخ ‪ 1400/03/01‬اعلام نمـوده کـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره‬ ‫‪ 6608‬فرعی از ‪ 123‬اصلی مفروز و مجزا شـده از ‪ 6236‬فرعی از اصلی مذکور قعطه ‪ 22‬واقع در بخش ‪12‬‬ ‫ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت ‪ 102‬مترمربع به مالکیت فاطمه روستائی‬ ‫فرزند محمدنبی به شماره شناسـنامه ‪ 16‬متولد ‪ 1342‬دارای شـماره ملی ‪ 3933734622‬با جزء سـهم‬ ‫‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت تعویضـی بشـماره‬ ‫چاپـی ‪ 365963‬سـری الـف سـال ‪ 1391‬کـه در صفحـه ‪ 182‬دفتـر املا ک جلـد ‪ 413‬ذیل شـماره ‪62839‬‬ ‫ثبـت گردیـده اسـت بـه علـت جابجایـی منـزل مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدر المثنـی سـند مالکیـت‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهی می شـود تـا هر کس‬ ‫نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد باید تا‬ ‫ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا‬ ‫سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی‬ ‫تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‬ ‫م الف ‪206‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/01/23-140060318019000350‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای ارژنگ فقانی کهنبانی فرزند هیبت اله به شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از‬ ‫تالش در ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت ششدانگی ‪ 187‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 711‬از ‪83‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 18‬واقـع در قریـه بـداغ بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای صفـر حسـینی بداغ محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/29 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/267‬‬ ‫ا گهیمزایده‬ ‫دفتـر اجـرای احـکام دادگاه عمومـی حقوقـی سـیروان وفـق مـواد ‪ 118‬و ‪137‬‬ ‫قانـون اجـرای احـکام درنظـردارد امـوال مشـروحه ذیـل را از طریـق مزایـده‬ ‫حضـوری بفـروش برسـاند‪ .‬متقاضیان می توانند درخواسـت های کتبی خود‬ ‫را تـا پنـج روز قبـل از برگـزاری مزایـده بـه اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی‬ ‫حقوقی شهرستان سیروان واقع در شهر لومار‪ ،‬خیابان ولیعصر(عج) تحویل‬ ‫و در جلسـه حضـوری مـورخ ‪ 1400/03/25‬سـاعت ‪ 11‬صبـح کـه در واحـد‬ ‫اجـرای احـکام دادگاه عمومـی حقوقـی سـیروان تشـکیل می شـود‪ ،‬حضـور بـه‬ ‫هـم رسـانند‪ .‬مزایـده از قیمـت پایـه شـروع و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را‬ ‫پیشنهاد نماید وا گذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس‬ ‫اخـذ و مابقـی را بایـد ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ برگـزاری مزایده به صندوق‬ ‫دادگسـتری تودیـع نمایـد‪ ،‬واال مبلـغ دریافتـی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬متقاضیـان بـه خریـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و درصـورت تمایل‬ ‫‪ 5‬روز قبـل از برگـزاری مزایـده بـه ایـن اجـرا مراجعـه‪ ،‬تـا نسـبت بـه بازدیـد انـان‬ ‫ً‬ ‫از امـوال ذیـل اقـدام شـود‪ .‬ضمنـا شـماره تلفن هـای ‪ 34723991‬در سـاعات‬ ‫اداری امـاده پاسـخگویی و ارائـه اطالعـات بـه متقاضیـان محتـرم می باشـد‪.‬‬ ‫مشـخصات امـوال بـه قـرار ذیـل می باشـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اراضـی زراعـی ابـی مشـاعی بـه مسـاحت کل ‪ 11830‬مترمربـع شـامل ‪11‬‬ ‫قطعـه‪ ،‬واقـع در روسـتای ورگـچ بـه ارزش هـر مترمربع ‪ 8000‬تومـان و جمع کل‬ ‫‪ 94/640/000‬تومـان‬ ‫‪ -2‬اراضـی باغـی مشـاعی بـه مسـاحت ‪ 3313‬مترمربـع واقـع در روسـتای‬ ‫ورگـچ بـه ارزش هـر مترمربـع ‪ 7000‬تومـان و ارزش کلـی ‪ 23/191/000‬تومـان‬ ‫مکان مزایده‪ :‬دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیروان‬ ‫زمان مزایده‪ 1400/03/25 :‬ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫عابدین کوهی‪ ،‬قاضی اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی شهرستان‬ ‫سیروان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی شهرستان فردوس‬ ‫نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق الذکـر امال کـی کـه در هیـات منـدرج در‬ ‫قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان فردوس مورد رسیدگی و رای‬ ‫ان صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی می گردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬اداره کل اموزش‬ ‫و پـرورش خراسـان جنوبـی نسـبت بـه ششـدانگ قسـمتی از یکبـاب سـاختمان مدرسـه‪،‬‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 1108/12‬مترمربـع‪ ،‬پلا ک ‪ 6214‬فرعـی از ‪ 4121‬فرعـی از یک اصلی بخش یک‬ ‫فردوس‪ ،‬انتقال مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی اقای سـیدعزیزاله قدسی نیا‪ ،‬محل‬ ‫وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬خیابان ابن یمیـن‪ ،‬ابن یمین ‪16‬‬ ‫‪ -2‬اقـای علـی کارگرخانکـوک فرزنـد رجبعلـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه محوطـه‬ ‫مشـتمل بـر سـاختمان‪ ،‬بـه مسـاحت ‪ 10063/40‬مترمربـع‪ ،‬از پلا ک ‪ 223‬اصلـی بخـش‬ ‫یک فردوس‪ ،‬خریداری مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی خانم عشـرت نجفی‪ ،‬محل‬ ‫وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬خانکـوک‪ ،‬اراضـی شـریف اباد‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی‪ ،‬ایـن ا گهـی نسـبت بـه املا ک فوق الذکـر بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی و درصورتـی کـه اشـخاص ذی نفـع بـه اراء صـادره اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک فـردوس تحویل دهند و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫بایـد دادخواسـت اعتـراض خـود را بـه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهـی الزم از مرجع‬ ‫مذکـور اخـذ و بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک تسـلیم نماینـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪،‬‬ ‫موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه می باشـد‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی‬ ‫واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک ارائـه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانع‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه مراجـع قضائی نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/12 :‬‬ ‫م الـف ‪ 400/10‬محمـود جهانی مهـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫فردوس‬ ‫ابالغیه‬ ‫نوبت جلسه‪3 :‬‬ ‫کد ابالعیه‪24448336120320 :‬‬ ‫خوانده‪ :‬کارگاه‪ /‬شـرکت‪ :‬صداسـازان طاها به کارفرمایی‪ /‬مدیرعاملی‪ /‬مدیرمسئولی‪ /‬مدیرتصفیه‪:‬‬ ‫محسـن کاووسـی به نشـانی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان ری‪ ،‬بهشـت زهرا‪ ،‬ابتدای بلوار معراج‪ ،‬جنب‬ ‫قطعه ‪ ،5‬سـاختمان اداری شـماره تلفن همراه‪09126495710 :‬‬ ‫نظـر بـه اینکـه دادخواسـتی بـرای شـما در اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مطـرح شـده اسـت‪ ،‬بـرای‬ ‫اطلاع از مفـاد ان و زمـان و مـکان حضـور در جلسـه رسـیدگی الزم اسـت در سـامانه جامـع روابـط کار‬ ‫ثبت نـام نماییـد‪ .‬بدیـن منظـور چنانچـه تا کنـون اقـدام بـه ثبت نـام در سـامانه جامـع روابـط کار‬ ‫ننموده ایـد‪ ،‬بـا همـراه داشـتن کارت ملـی به یکی از دفاتر پیشـخوان دولت مراجعه و ثبت نام نمایید‪.‬‬ ‫سـپس بـرای مشـاهده دادخواسـت مربـوط بـه صفحـه شـخصی خـود در سـامانه رجـوع نماییـد‪.‬‬ ‫راهنمای ورود به سامانه‪ :‬پس از احراز هویت و ورود به سامانه‪ ،‬بر روی گزینه پنجره واحد خدمات‬ ‫کلیـک کـرده سـپس گزینـه پنجـره خدمـات را انتخـاب نماییـد‪ .‬از نـوار اداره کل روابـط کار‪ ،‬دریافـت‬ ‫دعوتنامـه‪ /‬حکـم جلسـه رسـیدگی بـا کـد ابالغیـه را بـا کلیـک بـر روی گزینـه شـروع انتخـاب نماییـد و‬ ‫در فـرم ظاهـر شـده درخواسـت دریافـت دعوتنامـه جلسـه رسـیدگی بـا کـد ابالغیـه را انتخـاب نمـوده و‬ ‫کـد ابالغیـه درج شـده در ایـن برگـه را در کادر کـد ابالغیـه موجود وارد نمایید‪ .‬سـپس به قسـمت تمام‬ ‫وظایـف رجـوع نماییـد‪.‬‬ ‫تذکـر ‪ :1‬ثبت نـام اشـخاص حقوقـی در سـامانه مسـتلزم همـراه داشـتن تصویـر اخریـن روزنامـه رسـمی‬ ‫شـامل نـام مدیرعامـل و نشـانی قانونـی شـخص حقوقـی اسـت‪.‬‬ ‫تذکـر ‪ :2‬عـدم ثبت نـام در سـامانه یـا عـدم حضـور در جلسـه رسـیدگی مانـع رسـیدگی و صـدور رای‬ ‫ً‬ ‫نخواهـد بـود‪ .‬لـذا موکـدا توصیـه می شـود بـه منظـور شـرکت در جریـان رسـیدگی و احقاق حقـوق خود‬ ‫ً‬ ‫نسـبت به ثبت نام در سـامانه جامع روابط کار و شـرکت در روند دادرسـی اقدام فرمایید‪ .‬لطفا مدارک‬ ‫خـود را علاوه بـر بارگـذاری در سـامانه‪ ،‬جهـت ارائـه در روز جلسـه رسـیدگی‪ ،‬بـه همـراه داشـته باشـید‪.‬‬ ‫مدیر اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی منطقه شهرستان ری‬ ‫م الف ‪204‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060329012001014‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مصطفـی میراخورلـو‬ ‫فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 750‬صـادره از تهـران در یـک قطعـه زمیـن محصـور‬ ‫بـا بنـای احداثـی انبـاری بـه مسـاحت ‪ 264/83‬مترمربـع پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در گرمسـار‪ ،‬حسـین اباد حاج تقی‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای محمد صابری محرز گردیده است و مطابق نامه اداره‬ ‫امـور اب مقـدار ‪ 100‬مترمربـع از قسـمت جنـوب و شـرق بـه شـعاع ‪ 10‬متـر در حریـم چـاه‬ ‫مجـاور می باشـد‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/27 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1136101‬‬ ‫گرمسار‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب معصومـه پـرورده بـه شـماره ملـی ‪ 0439711878‬مالـک‬ ‫شـش صدم دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان پلا ک ثبتـی ‪ 3524‬فرعـی‬ ‫از ‪ 144‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 50000‬مترمربـع واقـع در قریـه لپه زنـک بـه‬ ‫نشـانی جـاده خـاوران‪ ،‬بعـد از جـاده لپه زنـک‪ ،‬خیابـان تـوکل دو‪ ،‬قسـمت چـپ‪،‬‬ ‫اخریـن قطعـه موضـوع سـند مالکیـت شـماره ‪138365‬ب‪ 98‬صـادره بـه تاریـخ‬ ‫‪ 1398/10/01‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل‬ ‫و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امـور اب شـهرری‬ ‫براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعه کلیه‬ ‫مالکیـن مشـاعی بـه امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن‬ ‫مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ‪10‬‬ ‫روز از مـدت انتشـار ا گهـی بـه امـور منابع اب شـهرری به نشـانی میدان شـهرری‪،‬‬ ‫ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شـهید بغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع‬ ‫اقدامـات شـرکت اب منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم‬ ‫اعالمـی بـرای کلیـه مالکیـن مشـاعی الزم الرعایـه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/12 :‬‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانب ایوب ادیبان به شـماره ملی ‪ 1092258523‬مالک ده هزار و ششـصد و‬ ‫سی و هفت مترمربع از شش سهم مشاع پال ک ثبتی ‪ 74‬فرعی از ‪ 37‬اصلی واقع‬ ‫در قریـه حکیم ابـاد بـه نشـانی شـهرری‪ ،‬حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬بـه سـمت اتوبـان‬ ‫قـم‪ ،‬روبـروی پـادگان‪ ،‬زمین هـای کشـاورزی حکیم ابـاد‪ ،‬جنـب دامـداری لبـن‬ ‫موضـوع سـند مالکیـت شـماره ‪ 106111‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1351/11/21‬متقاضـی‬ ‫تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی‬ ‫فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امور اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقررات‬ ‫جـاری تعییـن بسـتر و حریـم منـوط به مراجعه کلیه مالکین مشـاعی به امـور اب‬ ‫و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در‬ ‫دسـت داشـتن مـدارک مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مـدت انتشـار ا گهـی‬ ‫به امور منابع اب شـهرری به نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان‬ ‫شـهید بغـدادی‪ ،‬نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫عـدم مراجعـه مالکین مشـاعی ظـرف مدت مقرر فـوق مانع اقدامات شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای کلیـه‬ ‫مالکیـن مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/12 :‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خانـم اقـدس نوحـی بـه شـماره ملـی ‪ 659051301‬اصالتـا و وکالتـا برابـر سـند ‪ 89953‬مـورخ ‪1400/02/25‬‬ ‫دفترخانه از سـوی مهدی حسـینی به شـماره ملی ‪ 0492169381‬به ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابان بهشـتی‪،‬‬ ‫کوی شهیدمداحی‪ ،‬پال ک ‪ 24‬با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب ‪ 93757‬و ‪93756‬‬ ‫مـورخ ‪ 1400/02/29‬دفترخانـه ‪ 22‬شـهرری بـه شـرح وارده بشـماره ‪ 4005227‬مـورخ ‪ 1397/07/14‬سـند‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پـژو اریـان ‪ 206‬بـه رنـگ سـفید روغنـی و بـه شـماره پلا ک انتظامـی ایـران‬ ‫‪678 -34‬ن‪ 38‬مـدل ‪ 1390‬تعـداد محـور ‪ ،2‬تعـداد سـیلندر ‪ ،4‬نـوع سـوخت بنزیـن‪ ،‬ظرفیـت ‪ 5‬نفـر‪،‬‬ ‫تعـداد چـرخ ‪ ،4‬و اتـاق و بدنـه و موتـور سـالم (طبـق نظریـه کارشـناس) متعلـق بـه اقـای امیـن عارف پـور‬ ‫بدهـکار پرونـده اجرایـی بـه شـماره بایگانـی ‪ 9900135‬اجـرای ثبـت بهبهـان کـه برابـر سـند ازدواج شـماره‬ ‫‪ 15498‬دفترخانه ازدواج شـماره ‪ 30‬بهبهان بابت طلب (مهریه) خانم زهرا چنگیزی بازداشـت و ارزیابی‬ ‫ششـدانگ خـودروی فـوق بـه مبلـغ یک میلیـارد و سـیصد میلیـون ریـال (‪ 1/300/000/000‬ریال) قطعیت‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول‬ ‫شهرداری تازه اباد درنظردارد مناقصه عمومی تجهیز و توسعه پارک شهر تازه اباد با شماره مناقصه ‪ ۲۰۰۰۰۰۵۲۷۲۰۰۰۰۰۲‬را از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تاریخ انتشار در سایت‪ :‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲‬ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫‪ -۲‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷‬ساعت ‪۱۴‬‬ ‫‪ -۳‬مهلت ارسال پا کت های پیشنهادی‪ :‬تا مورخه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷‬ساعت ‪۱۴‬‬ ‫‪ -۴‬زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷‬ساعت ‪۱۴:۳۰‬‬ ‫‪ -۵‬زمان اعتبار پیشنهاد‪ :‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷‬ساعت ‪۱۵‬‬ ‫سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مبلغ براورد مالی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تجهیز و توسعه پارک‬ ‫‪6/132/000/000‬‬ ‫‪306/600/000‬‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬هزینه چاپ و انتشار ا گهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شهرداری تازه اباد (ثالث باباجانی)‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2248‬‬ ‫برگزاری سومین جلسه شورای معاونین‬ ‫شهرداری قدس در سال جاری‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫شـهردار قـدس در سـومین جلسـه شـورای معاونیـن شـهرداری قـدس ضمـن تا کیـد بـر‬ ‫ضـرورت تلاش نهادهـا و دسـتگاه های اجرایـی درجهت جلب مشـارکت عمومـی و برگزاری‬ ‫هر چه باشـکوه تر انتخابـات پیـش رو‪ ،‬از افتتـاح و راه انـدازی منطقـه ‪ ۳‬شـهرداری قـدس تـا‬ ‫پیـش از انتخابـات خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی‬ ‫و شـهرداری قـدس؛ سـومین جلسـه شـورای معاونیـن شـهرداری قـدس در سـال جـاری بـا‬ ‫هدف بررسی مسائل و مشکالت هر یک از حوزه های اداری‪ ،‬خدماتی و اجرایی شهرداری‬ ‫و ارائـه راهکارهـای مناسـب جهـت رفـع معضلات به ریاسـت مهنـدس مختـاری در سـالن‬ ‫جلسات شهرداری قدس برگزار شد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬سومین جلسه شورای معاونین‬ ‫شـهرداری قـدس بـا ‪ ۲۰‬مصوبـه بـه پایـان رسـید کـه پـس از تنظیـم صورت جلسـه‪ ،‬جهـت‬ ‫اجـرا بـه واحدهـای ذی ربـط ابلاغ خواهـد شـد‪ .‬دراین جلسـه مهنـدس مسـعود مختـاری؛‬ ‫شـهردار قـدس ضمـن تسـلیت فرارسـیدن ایـام سـالگرد شـهادت امـام جعفـر صـادق(ع) و‬ ‫ارتحـال حضـرت امـام خمینـی(ره) و گرامیداشـت سـالروز قیـام ‪ 15‬خـرداد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«در مـاه جـاری انتخابـات ریاسـت جمهوری و شـوراهای اسلامی را در پیـش داریـم کـه‬ ‫ضروری ست نهادها و دستگاه های اجرایی تالش خود را جهت جلب مشارکت عمومی و‬ ‫برگزاری هر چه باشـکوه تر این انتخابات به کار گیرند‪ .‬درهمین راسـتا شـهرداری قدس اقدام‬ ‫بـه فضاسـازی و ا کـران شـهری بـا شـعار «ایـران قـوی» و بـا هـدف فرهنگ سـازی و گسـترش‬ ‫منویـات مقـام معظـم رهبـری درراسـتای زمینه سـازی جهـت برگـزاری انتخاباتـی پرشـور و‬ ‫انتخـاب کاندیداهـای اصلـح در نقـاط مختلـف شـهرقدس کـرده اسـت»‪ .‬وی درادامـه بـه‬ ‫اغازبـه کار منطقـه ‪ ۳‬شـهرداری قـدس در اینـده ای نزدیـک اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬منطقـه ‪۳‬‬ ‫شـهرداری قـدس پـس از طـی مراحـل اداری و اخـذ مجوزهـای مربوطه از اسـتانداری تهران‬ ‫تشـکیل شـد و بـا تاسـیس ایـن منطقـه دسترسـی شـهروندان بـه خدمـات اسـان تر خواهد‬ ‫شـد و خدمات رسـانی شـهرداری نیـز ارتقـاء خواهـد یافـت»‪ .‬شـهردار قـدس بـر پایه ریـزی‬ ‫اصولی و اساسی ایجاد منطقه ‪ ۳‬شهرداری تا کید و خاطرنشان کرد‪« :‬تمامی امور اجرایی‬ ‫لو هفتمین جلسه کمیته منظر شهری‬ ‫برگزاری چه ‬ ‫شهرداری قدس‬ ‫لو هفتمیـن جلسـه کمیتـه منظـر شـهری شـهرداری قـدس بـا حضـور اعضـای‬ ‫چه ‬ ‫ایـن کمیتـه بـا دسـتورکار ارائـه گـزارش عملکـرد سـازمان های عضـو کمیتـه و بررسـی‬ ‫درخواسـت های شـهروندان و طر ح هـای جدیـد برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات‬ ‫لو هفتمیـن جلسـه کمیتـه‬ ‫و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ چه ‬ ‫منظـر شـهری به ریاسـت حیـدری؛ معـاون خدمـات شـهری شـهرداری و دیگـر اعضـای‬ ‫ایـن کمیتـه در سـالن جلسـات معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری قـدس برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬این جلسـه طبـق روال گذشـته به منظـور ارائـه گـزارش عملکـرد سـازمان های‬ ‫تحت امـر اعضـای کمیتـه درخصـوص وضعیـت اجـرای مصوبـات گذشـته و بررسـی‬ ‫درخواسـت های شـهروندان و طر ح هـای جدیـد برگـزار و اعلام نظـر شـد‪ .‬بن ابـر‬ ‫نگـزارش‪ ،‬همچنیـن موانـع و مشـکالت امـور اجرایـی مصوبـات ایـن کمیتـه بررسـی و‬ ‫ای ‬ ‫هماهنگی هـای الزم جهـت رفـع مشـکالت امـور جـاری انجـام شـد‪.‬‬ ‫در دو ماه نخست سال جاری انجام شد؛‬ ‫و خدمات دهـی بـه شـهروندان در شـهرداری منطقـه ‪ ۳‬از همیـن ابتـدا می بایسـت طبـق‬ ‫مکانیزاسـیون اداری تشـکیل و ادامه یابد و روش های منسـوخ وارد جریان سیسـتم اداری‬ ‫نشـود»‪ .‬وی درپایان اظهار امیدواری کرد باتوجه به فراهم شـدن مقدمات الزم‪ ،‬منطقه ‪۳‬‬ ‫شـهرداری قـدس تـا پیـش از انتخابـات پیـش رو اغازبـه کار کنـد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۶۸‬عملیات ساماندهی معابر‬ ‫توسط مرکز فوریت های شهری شهرداری قدس‬ ‫معاون خدمات شـهری شـهرداری قدس از اجرای ‪ ۶۸‬عملیات متعدد خدماتی ازقبیل‬ ‫اصلاح نشسـت معابـر‪ ،‬نصـب دریچه هـا‪ ،‬بتن ریـزی نـوار حفاری هـا و ‪ ...‬در دو مـاه اول‬ ‫امسـال توسـط مرکـز فوریت هـای شـهری شـهرداری قـدس خبـر داد‪ .‬به گـزارش اداره‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ رضـا حیـدری؛ معـاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری قـدس گفـت‪« :‬مرکـز فوریت های شـهری شـهرداری به عنوان‬ ‫واحـدی پیشـرو در خدمات رسـانی و به نوعـی واحـد اجرایـی اقدامـات حیاتـی در سـطح‬ ‫شـهر محسـوب می شـود»‪ .‬حیـدری افـزود‪« :‬ایـن واحـد طـی تماس هـا و درخواسـت های‬ ‫شهروندان برای رفع نواقص مختلف در معابر سطح شهر‪ ،‬اقدام به اصالح و ساماندهی‬ ‫این نواقص می کند؛ چرا که به لحاظ سـاختار سـازمانی‪ ،‬انجام امور ازطریق معاونت امور‬ ‫زیربنایـی و ترافیـک شـهرداری رونـد اداری طوالنی تـری را تـا مرحلـه اجـرا طـی می کنـد‪.‬‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬در بعضـی مـوارد مرکـز فوریت هـای شـهری بـا امکاناتـی کـه دراختیـار دارد بـا‬ ‫ً‬ ‫دریافـت تمـاس شـهروندی در هنـگام بـروز مشـکالت سـریعا نسـبت بـه رفـع ان اقـدام‬ ‫می کننـد»‪ .‬معـاون خدمـات شـهری شـهرداری قـدس از اجـرای ‪ ۶۸‬عملیـات متعـدد‬ ‫خدماتـی در دو مـاه اول امسـال توسـط مرکـز فوریت هـای شـهری خبـر داد و عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫ازجملـه اقدامـات اجرایـی ایـن واحـد می تـوان بـه اصلاح و رفـع نشسـت معابـر‪ ،‬مرمـت و‬ ‫اصلاح سـنگفرش پیاده روهـا و جـداول شکسـته‪ ،‬نصـب دریچه هـا‪ ،‬اصالح و سـاماندهی‬ ‫پل هـای فلـزی‪ ،‬بتن ریـزی نـوار حفاری هـا و لکه گیری هـای سـطحی‪ ،‬تخریـب و بازسـازی‬ ‫نهرهـای اب و ‪ ...‬اشـاره کـرد»‪ .‬وی درپایـان باتا کیدبـر لـزوم تسـریع اقدامـات اجرایـی‬ ‫مربوط مرکز فوریت های شـهری تصریح کرد‪« :‬شـهروندان می توانند درصورت مشـاهده‬ ‫هرگونـه مشـکل در سـطح شـهر و رفـع ان بـا واحـد فوریت هـای خدمـات شـهری ازطریـق‬ ‫سـامانه ‪ ۱۳۷‬اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫ا کران شهری پیرامون انتخابات‬ ‫توسط شهرداری قدس‬ ‫شـهرداری قـدس به مناسـبت فرارسـیدن ایـام انتخابـات ریاسـت جمهوری و شـوراهای‬ ‫اسلامی شـهر و روسـتا‪ ،‬اقـدام بـه ا کـران شـهری بـا هـدف افزایـش مشـارکت عمومـی و‬ ‫انتخـاب کاندیداهـای اصلاح کـرده اسـت‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ هم زمـان بـا داغ شـدن تنـور انتخابـات سـال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫شـهرداری قـدس فضاسـازی و ا کـران شـهری بـا موضـوع مشـارکت عمومـی در انتخابـات‬ ‫را در دسـتورکار قـرار داده و اجرایـی کـرد‪ .‬ایـن بنرهـا بـا شـعار «ایـران قـوی» و بـا هـدف‬ ‫فرهنگ سـازی و گسـترش منویـات مقـام معظـم رهبـری درراسـتای زمینه سـازی جهـت‬ ‫برگـزاری انتخاباتـی پرشـور و انتخـاب کاندیداهـای اصلـح در نقـاط مختلـف شـهرقدس‬ ‫ا کـران شـده اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری اولین جلسه کارگروه خدمات شهری کمیته پدافند غیرعامل شهرداری قدس‬ ‫اولین جلسـه کارگروه خدمات شـهری؛ از کارگروه های هفت گانه کمیته پدافند غیرعامل‬ ‫شـهرداری قـدس بـا دسـتورکار شناسـایی نقاط ضعـف و قوت شـهرداری در حـوزه پدافند‬ ‫غیرعامـل و هماهنگـی بیشـتر بیـن سـازمان های عضـو ایـن کارگـروه برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ نخسـتین جلسـه‬ ‫کارگـروه خدمـات شـهری؛ از کارگروه هـای هفت گانـه کمیتـه پدافنـد غیرعامـل شـهرداری‬ ‫قـدس بـا حضـور اعضـای ایـن کارگـروه در سـالن جلسـات معاونـت خدمـات شـهری‬ ‫نگـزارش‪ ،‬تهیـه و تدویـن برنامه هـای اجرایـی در‬ ‫شـهرداری قـدس برگـزار شـد‪ .‬براسـاس ای ‬ ‫حـوزه پدافنـد غیرعامـل‪ ،‬شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت شـهرداری و هماهنگـی بیشـتر‬ ‫میـان سـازمان های عضـو ایـن کارگروه موردبررسـی و تصمیم گیری قرار گرفت‪ .‬شـایان ذکر‬ ‫اسـت؛ کمیتـه پدافنـد غیرعامـل شـهرداری قـدس از سـال گذشـته طبـق دسـتورالعمل و‬ ‫چـارت سـازمانی جدیـد فعالیت هـای خـود را دنبـال می کنـد‪ .‬هـدف از ابالغ دسـتورالعمل‬ ‫براسـاس چـارت سـازمانی جدیـد افزایـش بازدارندگـی و کاهـش اسـیب پذیری در برابـر‬ ‫تهدیـدات مختلـف اسـت‪ .‬براسـاس ایـن دسـتورالعمل‪ ،‬کارگروه هـای هفت گانـه کمیتـه‬ ‫پدافند غیرعامل متشکل از واحدهای مختلف شهرداری ایجاد شده و فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫توسط حوزه خدمات شهری شهرداری قدس انجام شد؛‬ ‫ُ‬ ‫جمع اوری بیش از ‪ ۱۹۶۸‬تن زباله از سطح شهر در هفته دهم سال جاری‬ ‫عملیات جدید ضدعفونی اما کن عمومی و پایگاه های سالمت‬ ‫در قالب «طرح شهید سلیمانی»‬ ‫عملیـات ضدعفونـی اما کـن عمومـی و پایگاه های سلامت مسـتقر در مسـاجد منتخب‬ ‫طـرح شـهید سـلیمانی توسـط نیروهـای سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی‬ ‫شـهرداری قـدس در هفتـه جـاری نیـز اجرایـی شـد‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ شـهرداری قـدس در طـرح محله محـور‬ ‫مبـارزه بـا شـیوع کرونـا تحت عنـوان «طـرح شـهید سـلیمانی» کـه از اول اذرمـاه سـال‬ ‫گذشـته اجرایی شـده اسـت‪ ،‬مشـارکت فعال دارد‪ .‬برهمین اسـاس‪ ،‬پایگاه های سالمت‬ ‫مسـتقر در مسـاجد منتخب طرح شـهید سـلیمانی به صورت مسـتمر و هفتگی توسـط‬ ‫نیروهـای سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری قدس ضدعفونی می شـود‬ ‫تـا بـا پا ک سـازی محیـط خطـر انتقـال ویـروس کرونـا بـه غیـر مبتالیـان کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ عالوه بـر پایگاه هـای سلامت‪ ،‬اما کـن عمومـی دیگـر ازقبیـل سـاختمان‬ ‫ادارات‪ ،‬شـهرداری‪ ،‬مرا کـز توان بخشـی و کمپ هـای تـرک اعتیـاد به منظـور پیشـگیری‬ ‫و قطـع زنجیـره انتقـال کوویـد‪ ۱۹-‬به طورمسـتمر توسـط عوامـل شـهرداری قـدس‬ ‫ضدعفونـی می شـود‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اطالعیه‬ ‫اقای سیدسـهراب حسـین پور فرزند سـیدمحمد‪ ،‬مجهول المکان‪ ،‬پیرو‬ ‫انتشـار مورخ ‪ 1400/02/27‬در روزنامه سراسـری صبح ایران رویداد امروز‬ ‫بـه علـت عـدم حضـور جنابعالـی طلاق همسـر شـما بـا وکالت شـعبه دوم‬ ‫دادگاه خانـواده تربت حیدریـه بـه نوع بائن غیرمدخوله به شـماره ترتیب‬ ‫‪ 4060‬بـه تاریـخ ‪ 1400/03/09‬ثبـت گردید‪.‬‬ ‫بـرگ سـبز وانـت سـایپا ‪ ۱۵۱‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪668 -52‬ط‪ ۳۸‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M13/6476540‬و شماره شاسی ‪NAS451100L4912589‬‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫م الف ‪12‬‬ ‫مفقودی‬ ‫پال کـت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪421 -72‬ب‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 12486177541‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ 40447295‬بنـام یاسـین محمدی پـور مفقـود و اعتبـار نـدارد‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012001080‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫اسـداهلل میراخورلـی فرزنـد قربـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از گرمسـار در یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حقابـه بـه مسـاحت ‪ 5796/42‬مترمربـع پلا ک ‪ 48‬اصلـی‬ ‫واقع در گرمسـار‪ ،‬روسـتای سـلمان خریداری از مالک رسـمی مشـاعی اقای اسداله‬ ‫میراخـوری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/27 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1136039‬‬ ‫املا ک گرمسـار‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329126000251‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک ارادان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابوالفضل‬ ‫گلیوری فرزند بیگ محمد به شماره شناسـنامه ‪ 1985‬صادره از گرمسـار در یکباب‬ ‫سـاختمان دامـداری بـا حقابـه بـه مسـاحت ‪ 419/30‬مترمربـع پلا ک ‪ 4‬و ‪ 5‬فرعی از‬ ‫‪ 82‬اصلـی واقـع در ارادان خریـداری از ماه بانـو گیلـوری فرزنـد صـادق محـرز گردیـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/13 :‬‬ ‫شناسه ‪ 1134877‬امیرحسین اذرنیان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ارادان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012001585‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای احسـان‬ ‫امین نیـا فرزنـد رمضـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 207‬صـادره از گرمسـار در یـک قطعـه‬ ‫زمیـن دارای حـق اسـتفاده از قانـون مقـررات اب به مسـاحت ‪ 5817‬مترمربع پال ک ‪6‬‬ ‫فرعی از ‪ 45‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 6‬فرعی از ‪ 45‬اصلی واقع در گرمسـار‬ ‫قریـه سـعداباد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای رمضـان میراخـوری محـرز گردیـده‬ ‫اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/12 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ‪1142232‬‬ ‫گرمسـار‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوسـیله بـه خانـم الهـه حسـین زاده فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0703699067‬ابلاغ می گـردد کـه اقـای مهـدی فخـارزاده فرزنـد ابراهیـم‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 0703472542‬بـه اسـتناد یـک فقـره چـک بـه شـماره‬ ‫‪ 25/9515/142448‬بـه عهـده بانـک ملـی شـعبه طالقانـی مبـادرت بـه‬ ‫صـدور اجرائیـه ای بـه مبلـغ ‪ 200/000/000‬ریال و به کالسـه ‪ 9800151‬علیه‬ ‫شما نموده است و چون برابر گزارش وارده مورخه ‪ 1398/02/28‬مامور‬ ‫اداره پسـت‪ ،‬بـا توجـه بـه مراجعـه مکـرر در ادرس بنـا بـه اظهـار‪ ،‬حضـور‬ ‫نداشـته اید و ابلاغ میسـر نگردیـده‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 18‬ائین نامـه‬ ‫اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا به شـما ابلاغ می گردد کـه اجرائیه‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬ابلاغ شـده محسـوب و ظـرف مـدت ده روز از‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬عملیـات اجرائـی ادامـه خواهـد یافـت و بـه جـز ا گهـی‬ ‫مزایـده‪ ،‬ا گهـی دیگـری منتشـر نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/12 :‬‬ ‫محمدکاظـم باقـرزاده‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪121‬‬ ‫املا ک تربت حیدریـه‬ ‫ابالغیه‬ ‫نوبت جلسه‪3 :‬‬ ‫کد ابالعیه‪24448266120270 :‬‬ ‫خوانده‪ :‬کارگاه‪ /‬شـرکت‪ :‬پیمانکاری ذا کر به کارفرمایی‪ /‬مدیرعاملی‪ /‬مدیرمسـئولی‪ /‬مدیرتصفیه‪:‬‬ ‫مجید زار ع به نشـانی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان ری‪ ،‬بهشـت زهرا‪ ،‬ابتدای بلوار معراج‪ ،‬جنب قطعه‬ ‫‪ ،5‬ساختمان اداری‬ ‫نظـر بـه اینکـه دادخواسـتی بـرای شـما در اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مطـرح شـده اسـت‪ ،‬بـرای‬ ‫اطلاع از مفـاد ان و زمـان و مـکان حضـور در جلسـه رسـیدگی الزم اسـت در سـامانه جامـع روابـط کار‬ ‫ثبت نـام نماییـد‪ .‬بدیـن منظـور چنانچـه تا کنـون اقـدام بـه ثبت نـام در سـامانه جامـع روابـط کار‬ ‫ننموده ایـد‪ ،‬بـا همـراه داشـتن کارت ملـی به یکی از دفاتر پیشـخوان دولت مراجعه و ثبت نام نمایید‪.‬‬ ‫سـپس بـرای مشـاهده دادخواسـت مربـوط بـه صفحـه شـخصی خـود در سـامانه رجـوع نماییـد‪.‬‬ ‫راهنمای ورود به سامانه‪ :‬پس از احراز هویت و ورود به سامانه‪ ،‬بر روی گزینه پنجره واحد خدمات‬ ‫کلیـک کـرده سـپس گزینـه پنجـره خدمـات را انتخـاب نماییـد‪ .‬از نـوار اداره کل روابـط کار‪ ،‬دریافـت‬ ‫دعوتنامـه‪ /‬حکـم جلسـه رسـیدگی بـا کـد ابالغیـه را بـا کلیـک بـر روی گزینـه شـروع انتخـاب نماییـد و‬ ‫در فـرم ظاهـر شـده درخواسـت دریافـت دعوتنامـه جلسـه رسـیدگی بـا کـد ابالغیـه را انتخـاب نمـوده و‬ ‫کـد ابالغیـه درج شـده در ایـن برگـه را در کادر کـد ابالغیـه موجود وارد نمایید‪ .‬سـپس به قسـمت تمام‬ ‫وظایـف رجـوع نماییـد‪.‬‬ ‫تذکـر ‪ :1‬ثبت نـام اشـخاص حقوقـی در سـامانه مسـتلزم همـراه داشـتن تصویـر اخریـن روزنامـه رسـمی‬ ‫شـامل نـام مدیرعامـل و نشـانی قانونـی شـخص حقوقـی اسـت‪.‬‬ ‫تذکـر ‪ :2‬عـدم ثبت نـام در سـامانه یـا عـدم حضـور در جلسـه رسـیدگی مانـع رسـیدگی و صـدور رای‬ ‫ً‬ ‫نخواهـد بـود‪ .‬لـذا موکـدا توصیـه می شـود بـه منظـور شـرکت در جریـان رسـیدگی و احقاق حقـوق خود‬ ‫ً‬ ‫نسـبت به ثبت نام در سـامانه جامع روابط کار و شـرکت در روند دادرسـی اقدام فرمایید‪ .‬لطفا مدارک‬ ‫خـود را علاوه بـر بارگـذاری در سـامانه‪ ،‬جهـت ارائـه در روز جلسـه رسـیدگی‪ ،‬بـه همـراه داشـته باشـید‪.‬‬ ‫مدیر اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی منطقه شهرستان ری‬ ‫م الف ‪205‬‬ ‫بیـش از ‪ ُ ۱۹۶۸‬تـن زبالـه در قالـب ‪ ۶۰۸‬سـرویس بـه شـیوه سـنتی و مکانیـزه در هفتـه دهـم‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬توسـط حـوزه خدمـات شـهری شـهرداری قـدس از سـطح شـهر جمـع اوری‬ ‫شـد و بـه گـود زبالـه انتقـال یافـت‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای‬ ‫اسلامی و شـهرداری قـدس؛ در هفتـه گذشـته نیروهـای خدمـات شـهری مناطـق ‪ 1‬و ‪۲‬‬ ‫بـا همـکاری سـازمان مدیریـت پسـماند انـواع پسـماند بـا حجـم بیـش از ‪ ُ ۱۹۶۸‬تـن را در‬ ‫قالـب ‪ ۶۰۸‬سـرویس بـه شـیوه سـنتی و مکانیـزه جمـع اوری کـرده و بـه گـود زبالـه انتقـال‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001000972‬مـورخ ‪ 1400/03/03‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا اخالقـی فرزنـد غلام بشماره شناسـنامه ‪ 1022‬و کـد‬ ‫ملـی ‪ 0651044091‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪229/15‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 47‬فرعـی از ‪ 517‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت محمدحسـین رضایی اسـفهرود محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/12 :‬‬ ‫علی فضلی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بیرجند‬ ‫م الف ‪00/178‬‬ ‫دادند‪ .‬براسـاس این گزارش‪ ،‬از این میزان پسـماند‪ ُ ۸۲۹ ،‬تن زباله در قالب ‪ ۳۶۸‬سـرویس‬ ‫بـه شـیوه سـنتی و ‪ ُ ۱۱۳۹‬تـن در قالـب ‪ ۲۴۲‬سـرویس ب هشـکل مکانیـزه از سـطح شـهر‬ ‫جمـع اوری شـده اسـت‪ .‬باتوجه بـه نقـش مهـم مـردم در حفظ نظافت و پا کیزگی شـهر‪ ،‬از‬ ‫شـهروندان گرامـی تقاضـا می شـود بـا حفـظ پا کیزگـی شـهر و نریختـن زبالـه در جـوی اب و‬ ‫معابـر مجموعـه مدیریـت شـهری را در امـور نظافـت شـهری یـاری دهنـد‪.‬‬ ‫اسالم اسالمی زاده‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 68‬و طالق ‪ 2‬تربت حیدریه‬ صفحه 5 ‫یادداشت‬ ‫فضای مجازی و طلیعه حماسه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس حراست شرکت گاز گلستان تاکید کرد؛‬ ‫انجام شایسته امور و تشویق مردم به حضور در انتخابات‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬رئیـس حراسـت شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گلسـتان از تشـویق ترغیـب مـردم بـه‬ ‫حضـور حدا کثـری در انتخابـات خـرداد ‪1400‬‬ ‫بـا انجـام شایسـته امـورات محولـه خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان‬ ‫گلستان؛ احسان سیسـتانی دراین خصوص‬ ‫افـزود‪« :‬شایسـته اسـت همـه کارکنـان‪،‬‬ ‫مدیـران و مسـئولین بـا احسـاس مسـئولیت‬ ‫جهـت برگـزاری هرچه بهتـر انتخابـات و تشـویق مـردم بـه حضـور حدا کثـری‬ ‫به هر نحوی که امکان دارد مشـارکت و فعالیت کرده و با هیئت های اجرایی‬ ‫و نظـارت بـ ه هـر شـکل ممکـن بـا دراختیار گذاشـتن امکانـات‪ ،‬وسـایل نقلیـه‬ ‫اسـتیجاری و دیگـر مـوارد موردنیـاز همکاری الزم داشـته باشـند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«کارکنـان و مدیـران شـرکت توجـه داشـته باشـند فعالیـت بـه نفـع یـا علیـه‬ ‫هـر یـک از کاندیداهـا در سـاعات اداری و حتـی حیـن ماموریـت اداری چـه‬ ‫در فضـای مجـازی یـا فضـای حقیقـی ممنـوع بـوده و پیگـرد قانونـی دارد»‪.‬‬ ‫سیسـتانی تصریـح کـرد‪« :‬اسـتفاده از فضـای مجـازی بـه هـر شـکل ممکـن در‬ ‫سـاعات اداری کـه سـاعات کاری ان هـا را تحت شـعاع قـرار می دهـد مگـر در‬ ‫مـوارد مرتبـط کاری شـخص یـا واحـد مربوطـه باشـد‪ ،‬در غیراین صـورت بـرای‬ ‫کلیـه کارکنـان ممنـوع اسـت»‪ .‬وی درادامـه انجـام به موقـع کارهـا بـا حفـظ‬ ‫کرامـت و احتـرام ارباب رجـوع و پیگیـری و رسـیدگی سـریع و صحیـح بـه امـور‬ ‫ً‬ ‫وا گذارشـده بـرای ترغیـب و تشـویق مراجعـان خصوصـا در ایـن ایـام را جهـت‬ ‫مشـارکت هرچه بیشـتر و بهتـر در انتخابـات بسـیار موثـر دانسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای خوزستان خبر داد؛‬ ‫اغاز فعالیت اموزشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫سـید علـی موسوی نسـب‪ /‬مدیـرکل‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای خوزسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬فعالیـت اموزشـگاه های ازاد‬ ‫فنـی و حرفـه ای خوزسـتان مشـروط‬ ‫بـر رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫تعیین شـده و شـیوه نامه فاصله گذاری‬ ‫اجتماعـی در عرصه مهارت اموزی پس‬ ‫از تعطیلـی به دلیـل شـیوع کرونـا از سـر‬ ‫گرفتـه می شـود»‪ .‬عبدالنبـی سـواعدی‬ ‫گفـت‪« :‬اموزشـگاه های ازاد فنـی و حرفـه ای موظـف بـه رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی شـده و بایـد محیـط اداری و کارگاهـی خـود را به طـور مرتـب‬ ‫ضدعفونـی کـرده و بـا رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی‪ ،‬اسـتفاده از ماسـک و‬ ‫کاهـش تعـداد کارامـوزان در ازسـرگیری فعالیت هـای خـود اقـدام کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫اموزشـگاه ها می توانند به سـبب تشـابه به فعالیت کارگاه های عملی اصناف‬ ‫بـا تعهـد بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی ازجملـه تامیـن حداقـل فضـای‬ ‫چهارمترمربـع بـرای هـر کارامـوز و تهویـه مناسـب در فضـای کار بـا حدا کثـر ‪۱۰‬‬ ‫کارامـوز مصوبـات سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونا متناسـب بـا رنگ بندی‬ ‫اعالم شـده در وضعیـت موجـود بیمـاری کرونـا در شـهرها به ماننـد اصنـاف‬ ‫عمـل کننـد»‪ .‬سـواعدی خاطرنشـان کـرد‪« :‬حـدود ‪ ۷۰۰‬اموزشـگاه ازاد فنـی‬ ‫و حرفـه ای در خوزسـتان دارای مجـوز فعالیـت هسـتند کـه ایـن اموزشـگاه ها‬ ‫در سـال گذشـته ‪27‬هـزار و ‪743‬نفـر اموزش مهارتـی در بخش های خدمات‪،‬‬ ‫صنعـت‪ ،‬فرهنـگ و هنـر و کشـاورزی بـه متقاضیـان ارائـه کردنـد»‪.‬‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬مدیـر پایـگاه میـراث‬ ‫جهانـی پاسـارگاد از سـاماندهی‬ ‫بلوک هـای سـنگی اواری در صفـه تـل‬ ‫تخـت مجموعـه جهانـی پاسـارگاد‪ ،‬خبـر‬ ‫داد‪ .‬افشـین ابراهیمی اظهـار کرد‪« :‬صفه‬ ‫تـل تخـت را بایـد جـزو اولیـن نمونه هـای‬ ‫صفه سـازی در دوره هخامنشـی دانسـت‬ ‫کـه در ایـن روش بـا به کارگیـری بلوک هایی‬ ‫در ابعاد بزرگ بر فراز تپه‪ ،‬اقدام به سـاخت سـکویی سـترگ شـده که عالوه بر‬ ‫ایجـاد سـازه ای باهیبـت‪ ،‬خـود به عنـوان شـالوده سـازه های باالدسـتی‬ ‫مورداسـتفاده قـرار می گرفتـه اسـت»‪ .‬ابراهیمـی بیـان کـرد‪« :‬تـا فراهم شـدن‬ ‫شـرایط الزم بـرای ایـن فراینـد سـاماندهی و باز چینـی اضطـراری تعـدادی از‬ ‫بلوک هـای سـنگی کـه در وضعیـت نامناسـبی قـرار دارنـد‪ ،‬ضروری سـت کـه‬ ‫بررسـی های میدانـی‪ ،‬ضـرورت انجـام چنیـن اقدامی را حداقـل در پنج نقطه‬ ‫از صفـه تـل تخـت نمایـان کـرده اسـت»‪ .‬او افـزود‪« :‬براین اسـاس محـل اصلی‬ ‫هـر بلـوک از روی ابعـاد بلوک هـای ردیف هـای هم جـوار مشـخص شـده و‬ ‫پـس از پا ک سـازی فضـای موردنظـر‪ ،‬چنانچـه بلوک هـای ردیـف زیریـن تـوان‬ ‫تحمـل بـار وارده را داشـته باشـند‪ ،‬بلـوک اوار شـده بـدون هرگونـه دخالتـی در‬ ‫جـای خـود قـرار می گیـرد»‪ .‬ابراهیمـی گفـت‪« :‬در مـواردی هـم کـه بلوک هـای‬ ‫زیریـن دچـار اسـیب های مختصـری باشـند‪ ،‬بـا به کارگیـری مالط اهکـی که از‬ ‫اختالط درصد مناسـبی از اهک هیدراته‪ ،‬ماسـه بادی و پودر سـنگ سـاخته‬ ‫کتـر سـنگ های همنـوع کـه پیش تر جمـع اوری‬ ‫شـده اسـت و قطعـات کوچ ‬ ‫شـده و در محل هایی موسـوم به باغچه سـنگ نگهداری می شـوند اقدام به‬ ‫استحکام بخشـی ان هـا می شـود تا بتوان بلـوک اواری را با اطمینـان در جای‬ ‫خـود قـرار داد»‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2248‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫استاندار خراسان شمالی تاکید کرد؛‬ ‫علیرضا فرجی‬ ‫به جهـت نفـوذ تکنولـوژی و وسـایل ارتباط جمعـی بـه بطـن خانـواده و رسـوخ‬ ‫ان در جامعـه؛ سـال ‪ ۱۴۰۰‬را می تـوان متمایـز بـا گذشـته از حیـث شـور و شـعور‬ ‫انتخاباتـی دانسـت‪ .‬تجربـه نشـان داده در دوره هـای پیشـین‪ ،‬راهکارهـای‬ ‫سـنتی در عرصـه انتخابـات‪ ،‬کاربـردی منطبـق بـا شـرایط حـال داشـته و‬ ‫کاندیداهـا بـا بهره منـدی از فضـای موجـود به رقابت با یکدیگـر می پرداختند‪.‬‬ ‫در این تقابـل‪ ،‬افـراد طـی هر دوره با اسـتفاده از پارچه نویسـی‪ ،‬دیدارهای چهره‬ ‫به چهره و جلسات متعدد سعی بر جلب توجه می کردند که درادامه؛ پوستر‪،‬‬ ‫بنـر‪ ،‬پیامـک‪ ،‬نشـریات و سـایت ها رونـد انتخابـات را دگرگـون کردنـد‪ .‬ایـن نـوع‬ ‫تبلیغـات طـی چندین سـال اخیر به عنـوان کاربردی تریـن ابـزار مورداسـتفاده‬ ‫قـرار می گرفـت کـه بـا ظهـور پدیـده ای به نام کرونا‪ ،‬شـیوه تغییر یافـت و حتی بر‬ ‫رونـد زندگـی نیـز تاثیـر شـگرفی داشـت‪ .‬ویـروس کرونا بعـد از انتخابات مجلس‬ ‫و خبـرگان رهبـری‪ ،‬در روزهـای پایانـی سـال ‪ ۹۸‬به طـور نا گهانـی و محسـوس‬ ‫وارد چرخـه زندگـی شـد تـا نگرش هـا را تحت الشـعاع خـود قـرار دهـد‪ .‬ازجملـه‬ ‫اتفاقاتـی کـه رقـم خـورد‪ ،‬دوری از تجمعـات بـود تـا تجملات را کاهـش دهـد یـا‬ ‫اینکـه بهداشـت را به صـورت تخصصـی امـوزش داد و فهمانـد با تقویت جسـم‬ ‫متـر اصـول مـراودات روزمـره را‬ ‫و مـزاج می تـوان روحـی ارام داشـت و از همـه مه ‬ ‫متـر‬ ‫گوشـزد کـرد کـه متاسـفانه در جماعـت ایرانـی سـابقه دیرینـه دارد‪ .‬امـا مه ‬ ‫از تمامـی نـکات ذکرشـده‪ ،‬تغییـر و تاثیـر ایـن ویـروس بـر انتخابـات خواهـد بود‬ ‫تـا رقابـت را وارد فضـای مجـازی کنـد‪ .‬در این برهـه حسـاس کـه بایـد بـرای‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا از تجمع هـا دوری کـرد؛ بهتریـن و برتریـن اقدام‪ ،‬بهره منـدی از‬ ‫یسـت‪ .‬کاندیداها در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬می توانند از‬ ‫نوع جدید سیسـتم رسانه ا ‬ ‫فضـای مجـازی به عنـوان پایـگاه اطالع رسـانی و معرفـی توانمنـدی خـود بهـره‬ ‫ببرنـد کـه عالو هبـر صرفـه اقتصـادی از ریخت وپاش هـای مرسـوم نیز جلوگیری‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬در گذشـته افـراد بـا چـاپ هـزاران بـرگ کاغـذ و به کارگیـری نیـروی‬ ‫انسـانی جهـت نصـب؛ چهـره شـهر را مخـدوش کـرده و موجبـات سـردرگمی‬ ‫نیروهای زحمت کش شهرداری را فراهم می اوردند که همین امر چالش های‬ ‫یکـرد‪ .‬براین اسـاس و بـا ورود بـه عصـری جدیـد از‬ ‫یشـماری را نصیـب م ‬ ‫ب ‬ ‫تکنولـوژی‪ ،‬کاندیداهـا بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت موجـود بـه معرفـی خـود‬ ‫بپردازنـد و از صـرف هزینه هـای بی پایـه و اسـاس بکاهنـد‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬باتوجه به‬ ‫عجین شدن خانواده ها با فضای مجازی‪ ،‬بهترین فرصت برای تغییر ساختار‬ ‫نابرابـر تبلیغـات خواهـد بـود کـه می تـوان بـا بهره منـدی از تلگـرام‪ ،‬واتـس اپ‪،‬‬ ‫اینستا گرام و حتی صفحات داخلی به شناخت افراد پرداخت و کاندیداها نیز‬ ‫توانمنـدی خـود را ازاین طریـق به نمایـش بگذارند‪ .‬حال باید طلیعه حماسـه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را عجین با فضای مجازی دانست که می تواند برای ایجاد شور‪ ،‬شعف و‬ ‫انگیـزه انتخاباتـی‪ ،‬برتریـن و بهتریـن راهـکار موجـود درنظر گرفته شـود‪.‬‬ ‫ساماندهی بلوک های سنگی اواری‬ ‫در صفه تل تخت پاسارگاد‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مازندران‬ ‫انعقاد تفاهم نامه با مسئوالن ارشد کشوری؛‬ ‫جرقه ای برای توسعه و پیشرفت‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫اسـتاندار خراسـان شـمالی گفـت‪« :‬انعقـاد هر‬ ‫تفاهم نامه با مسـئوالن ارشـد کشـوری جرقه‬ ‫و حرکتـی بـرای پیشـبرد اهـداف و توسـعه‬ ‫اسـتان خواهـد بـود»‪ .‬محمدعلـی شـجاعی‬ ‫در جلسـه شـورای دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫اسـتان خراسـان شـمالی کـه بـا حضـور رئیس‬ ‫دانشگاه ازاد کشور برگزار شد؛ افزود‪« :‬تاکنون‬ ‫‪ 80‬تفاهم نامـه بـا مسـئوالن ارشـد کشـوری‬ ‫درراسـتای پیگیـری مطالبـات مـردم اسـتان‬ ‫منعقـد شـده کـه منجـر بـه اتفاقـات خـوب‬ ‫در حوزه هـای مختلـف شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫درخصـوص اجـرای طر ح هـای کالن توسـعه‬ ‫نیز خاطرنشـان کرد‪« :‬به جز اعتبارات دولتی‪،‬‬ ‫زیرسـاخت ها و سـفرهای مقامـات ارشـد‬ ‫کشـوری حداقـل شـش هزارمیلیاردتومان در‬ ‫بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است»‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اعالم امادگی اسـتان بـرای اجرای‬ ‫هـر طرحـی در حـوزه دانشـگاه ازاد اسـتان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬نگاه ما به این دانشگاه با سایر‬ ‫دانشـگاه ها متفـاوت اسـت کـه امیدواریـم در‬ ‫حـوزه بین المللـی نیـز شـاهد اتفاقـات خـوب‬ ‫باشـیم»‪ .‬اسـتاندار خراسـان شـمالی تصریـح‬ ‫کرد‪« :‬در بحث اموزش عالی کشـور مشـکالتی‬ ‫وجـود دارد؛ هرچنـد دراین حـوزه امـوزش‬ ‫دانشـگاه ازاد تحوالتـی رخ داده امـا بازهـم‬ ‫نیازمندتحوالتبیشتریهستیم»‪.‬استاندار‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬تدوین سند توسعه استان‬ ‫با برش شهرسـتانی را تابلو و نقشـه راه اسـتان‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬همچنیـن بـا سـفر مقـام‬ ‫معظم رهبری به این اسـتان تحول عظیمی‬ ‫در زیرسـاخت ها شـاهد بودیـم و بـا تدویـن‬ ‫سند توسعه نیز این تحوالت تکمیل تر شد»‪.‬‬ ‫محمدعلـی شـجاعی همچنیـن باتا کیدبـر‬ ‫وجود رشته های اموزشی منطبق بر نیازهای‬ ‫اسـتان بـرای تامیـن نداشـته ها‪ ،‬افـزود‪« :‬در‬ ‫مرا کـز دانشـگاهی بایـد نیـروی انسـانی ماهر و‬ ‫متخصص تربیت شود تا خروجی اش نیروی‬ ‫انسـانی اینده ساز باشد»‪ .‬شـجاعی بااشاره به‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری بین استانداری‬ ‫خراسان شمالی و دانشگاه ازاد اسالمی کشور‬ ‫گفت‪« :‬در این تفاهم نامه بر تکمیل سیستم‬ ‫اموزشـی عالـی بـا نـگاه تامیـن نداشـته های‬ ‫اسـتان تا کید شده اسـت»‪ .‬مقام عالی دولت‬ ‫در خراسـان شـمالی بابیان اینکـه به واسـطه‬ ‫زیرسـاخت های موجـود رشـته های پزشـکی‬ ‫در دانشـگاه ازاد اسالمی استان ایجاد خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬متناسـب بـا مزیت هـای نسـبی‬ ‫و پیشـران های اقتصـادی اسـتان رشـته های‬ ‫اموزشـی الزم در اسـتان ایجـاد خواهنـد‬ ‫شـد تـا بـا تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص‬ ‫مانـدگار مشـکالتی ماننـد اشـتغال در اسـتان‬ ‫حـل شـود»‪ .‬محمدعلـی شـجاعی باتا کیدبـر‬ ‫وجـود جـدول زمان بنـدی بـرای اجـرای‬ ‫ایـن تفاهم نامـه گفـت‪« :‬در ایـن تفاهم نامـه‬ ‫مـدارس سـما زیرمجموعـه دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی نیـز موردتوجـه اسـت تـا بتوانیـم بـا‬ ‫هـدف سـرمایه گذاری نیـروی انسـانی دانـش‬ ‫امـوزان مسـتعد را از مقاطـع ابتدایـی بورسـیه‬ ‫کنیم»‪ .‬شـجاعی بااشاره به انعقاد تفاهم نامه‬ ‫همـکاری به ویـژه در حـوزه امـوزش عالـی بـا‬ ‫کشـورهای مختلـف‪ ،‬افـزود‪« :‬دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی کشـور بـه ظرفیت هـای دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی مرکز استان برای جذب دانشجویان‬ ‫خارجـی به ویـژه اسـیای میانـه توجـه داشـته‬ ‫باشـد»‪ .‬رئیس شـورای اداری اسـتان خطاب‬ ‫بـه مدیـران حاضـر در نشسـت تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«در تعییـن رشـته های اموزشـی موردنیـاز در‬ ‫ایـن تفاهم نامـه بـه ظرفیت هـا و مزیت هـای‬ ‫استان توجه شـود؛ به عنوان مثال‪44 ،‬درصد‬ ‫استان روستانشین هستند؛ بنابراین‪ ،‬ایجاد‬ ‫صنایـع تبدیلـی و فـراوری محصـوالت بخـش‬ ‫کشـاورزی بایـد موردتوجـه باشـد»‪ .‬توجـه بـه‬ ‫مشـکالت اسـتان در مقـاالت و طر ح هـای‬ ‫پژوهشی‪،‬توسعهتحصیالتتکمیلی‪،‬جذب‬ ‫و مانـدگاری هیئت علمـی و جمع بنـدی‬ ‫مشکالت دانشگاه ازاد مرکز استان با سازمان‬ ‫و ادارات جهـت رفـع ان از دیگـر تا کیـدات‬ ‫شجاعی در این نشست بود‪ .‬رئیس دانشگاه‬ ‫ازاد اسلامی کشـور در جلسـه شـورای اداری‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬درحـال رایزنـی بـا کشـور‬ ‫ترکمنسـتان درخصـوص جذب دانشـجویان‬ ‫خارجی هستیم و خراسان شمالی به واسطه‬ ‫ظرفیت هـا و مزیت هـای خـود می توانـد دایره‬ ‫نفـوذ خـود در ایـن کشـور را بیشـتر کنـد»‪.‬‬ ‫محمدمهـدی طهرانچـی گفـت‪« :‬سـهم‬ ‫اسـتان خراسـان شـمالی به لحـاظ نیـروی‬ ‫انسـانی و منابـع معدنـی در کشـور قابل توجـه‬ ‫اسـت»‪ .‬طهرانچـی افـزود‪« :‬توسـعه معـدن و‬ ‫کشـاورزی هوشـمند مورد تا کیـد رشـته های‬ ‫اموزشی دانشگاه ازاد اسالمی استان خراسان‬ ‫یسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬درحـال‬ ‫شمال ‬ ‫ً‬ ‫گـذر از دانشـگاه صرفـا اموزشـی ب هسـمت‬ ‫دانشـکده های موضوع حل مسـئله‪ ،‬مهارت‬ ‫و کارافرینـی هسـتیم کـه بایـد متناسـب بـا‬ ‫زیسـت بوم هر شهر دانشکده ها ایجاد شود»‪.‬‬ ‫طهرانچـی بابیان اینکـه در عرصـه فرهنگـی و‬ ‫اموزشـی خود را متعهد به اینده فرزندان این‬ ‫مرزوبـوم می دانیـم و بایـد بسترسـاز اشـتغال‬ ‫دانشـجویان باشـیم‪ ،‬افـزود‪« :‬دانشـگاه ازاد‬ ‫خـود را متعهـد بـه مـردم می دانـد و بـا تعامـل‬ ‫گسـترده در جمـع مدیران راهبـردی به دنبال‬ ‫یسـت»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫عبـور از شـرایط کنون ‬ ‫کـرد‪« :‬وجـود کارامـدی‪ ،‬انگیـزه و خردمنـدی‬ ‫در کارکنـان و هیئت امنـای دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی مـورد تا کیـد اسـت»‪ .‬طهرانچـی‬ ‫بااشـاره به اینکه مقـام معظـم رهبـری در گام‬ ‫دوم انقلاب ارتقـای علمـی‪ ،‬گسـترش فضای‬ ‫اموزشـی را از وظایـف مدیـران برشـمردند‪،‬‬ ‫یسـت امـا‬ ‫افـزود‪« :‬حکمرانـی کشـور دولت ‬ ‫نهادهایی در کنار دولت کمک حال هسـتند‬ ‫کـه از مـردم و بـرای مـردم هسـتند کـه یکـی از‬ ‫یسـت»‪ .‬وی‬ ‫ایـن نهادها دانشـگاه ازاد اسالم ‬ ‫گفت‪« :‬دانشـگاه ازاد اسلامی جایگاه ویژه ای‬ ‫در نظام اموزشی کشور دارد و متعلق به مردم‬ ‫اسـت»‪ .‬طهرانچـی باتا کیدبراینکـه دانشـگاه‬ ‫نبایـد خـود را از نظـام اداری اسـتان جدا کند‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در بیانیـه گام دوم انقالب باید نیروی‬ ‫انسـانی مسـتعد و کارامد‪ ،‬فرصت ها و منابع‪،‬‬ ‫مدیـران کارامـد و خردمنـد باهـم پیونـد برقرار‬ ‫کنند»‪.‬‬ ‫تشکیل شورای سیاست گذاری روابط عمومی شهرداری ساری‬ ‫بـرای افزایـش سـطح مناسـبات اجتماعـی‬ ‫شـهرداری سـاری بـا مـردم از راهبردهـای‬ ‫روابـط عمومـی ب هشـمار مـی رود و ایـن مهـم‬ ‫بایـد به صـورت یک سیسـتم مهندسی شـده‬ ‫مـورد اجـرا قـرار گیرد؛ زیرا معتقدیم بـا اموزش‬ ‫و به روز رسـانی سـواد رسـانه ای و تخصصـی‪،‬‬ ‫مجموعـه کارکنـان روابط عمومـی می تواننـد‬ ‫در ایفای وظایفشـان اثرگذاری برجسـته تری‬ ‫داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫وی بـه نقـش مهـم و اثرگـذار روابط عمومی در‬ ‫ایجـاد ارتبـاط دوسـویه شـهروندان سـاروی‬ ‫بـا شـهرداری اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬مدیـران‬ ‫روابط عمومـی‪ ،‬حـس نشـاط اداری و انگیـزه‬ ‫مضاعفرادر بین کارکنانتقویت کنندوبرای‬ ‫رسـیدن بـه ایـن خاسـتگاه‪ ،‬فرهنگ سـازی‬ ‫را در دسـتور کار قـرار دهنـد؛ چرا کـه وجـود‬ ‫اخلاق حرفـه ای در بینـش فکـری کارکنـان‪،‬‬ ‫از مهم تریـن تفکـرات سیسـتمی بـرای انجـام‬ ‫وظایـف محولـه ب هشـمار مـی رود»‪ .‬مرتضـوی‬ ‫با اشـاره به تا کیـد جـواد طالبـی (سرپرسـت‬ ‫شـهرداری سـاری) مبنی بر اتـکای حدا کثری‬ ‫به توان داخلی و ظرفیت های این دستگاه‪،‬‬ ‫از تشـکیل شـورای سیاسـت گذاری در‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری مرکـز اسـتان خبـر‬ ‫داد و خاطر نشـان کـرد‪« :‬یکپارچه سـازی‬ ‫رونـد فعالیت هـای روابط عمومـی ایـن نهـاد‬ ‫مردمـی و ارتقـای سـطح کمـی و کیفـی حـوزه‬ ‫ارتباطی و رسانه ای از جمله اهداف این شورا‬ ‫یشـک در این مسـیر‬ ‫ب هشـمار مـی رود کـه ب ‬ ‫از نکته نظـرات کارشناسـان دلسـوز بـرای‬ ‫پیشـبرد اهدافمـان بهـره خواهیـم بـرد»‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬روابط عمومی های مناطق سه گانه‬ ‫و سـازمان های تابعـه نیـز بـه ارائـه نظـرات و‬ ‫پیشـنهادهای خـود در این حـوزه پرداختند‪.‬‬ ‫در پایـان این جلسـه‪ ،‬اعضـای شـورای‬ ‫سیاسـت گذاری روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫سـاری از طریـق رای گیـری انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه مطالعات ژئوفیزیک هوابرد استان اصفهان در فوالد مبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫ائیـن امضـای تفاهم نامـه سـه جانبه انجـام‬ ‫مطالعات ژئوفیزیک هوابرد میان سه شرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬سـازمان زمین شناسـی و‬ ‫ا کتشافات معدنی کشور و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان بـا حضـور‬ ‫حمیدرضـا عظیمیـان؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬علیرضـا شـهیدی؛ معـاون‬ ‫وزیـر صمـت و رئیـس سـازمان زمین شناسـی‬ ‫و ا کتشـافات معدنـی کشـور‪ ،‬محمـد یاسـر‬ ‫طیب نیـا؛ معـاون امـور معـادن شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬ایرج موفق؛ رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت اصفهـان و تعـدادی دیگـر‬ ‫از مدیـران ارشـد سـازمان زمین شناسـی‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬علیرضـا شـهیدی؛ معـاون وزیـر‬ ‫صمـت و رئیـس سـازمان زمین شناسـی و‬ ‫ا کتشـافات معدنـی کشـور در این مراسـم‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه از صنایـع‬ ‫پیشـران‪ ،‬بنیادیـن و مـادر در صنعـت کشـور‬ ‫بـوده و مـا در سـازمان زمین شناسـی بـا یـک‬ ‫اندیشـه ملـی امـاده همـکاری بـا ایـن شـرکت‬ ‫فوالدسـاز بـا سـهم ‪۵۰‬درصـدی از بـازار‬ ‫هسـتیم‪ .‬مـا وظیفـه خـود می دانیـم تـا جای‬ ‫ممکـن از ایجـاد اخلال در تامیـن خـورا ک‬ ‫صنایـع فـوالدی کشـور به ویـژه فـوالد مبارکـه‬ ‫جلوگیـری کـرده و از دغدغـه فوالدسـازان کم‬ ‫کنیم‪ .‬هرچند شرایط ذخایر مواد معدنی در‬ ‫کشـور مناسب نیسـت و دراین راستا سازمان‬ ‫زمین شناسـی چنـد اقـدام جدیـد را در‬ ‫دسـتورکار خـود قـرار داده تـا بـا بررسـی بیشـتر‬ ‫مرکـز دیالیـز کلینیک تخصصی‬ ‫حـاج مصطفـی اشـوری‬ ‫میانـدرود بـا ‪ ۲۵۰‬مترمربـع‬ ‫زیربنـا بـا اعتبـار نزدیـک بـه‬ ‫‪ ۴۵‬میلیارد ریال طی مراسمی با‬ ‫حضور نمایندگان مردم سـاری‬ ‫و میانـدرود در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬رئیس دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران و جمعـی‬ ‫از مسـئوالن ایـن شهرسـتان‬ ‫افتتـاح و به بهره برداری رسـید‪.‬‬ ‫این مرکز دیالیز دارای پنج تخت مجهز و مدرن اسـت که هزینه توسـعه فضای‬ ‫فیزیکـی ‪ ،‬تامیـن سـه دسـتگاه دیالیـز و تجهیـز ایـن مرکـز توسـط حـاج مصطفی‬ ‫اشـوری و تامیـن دودسـتگاه دیالیـز دیگر توسـط جمعـی از خیرین میانـدرودی‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪ .‬گفتنی سـت؛ در پایـان این مراسـم از حـاج مصطفـی‬ ‫اشـوری و چنـد تـن از خیریـن شهرسـتان میانـدرود تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫اداره امور شهرک های صنعتی؛ مستلزم تعامل‬ ‫واحدهای تولیدی با شرکت های خدماتی ‬ ‫مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری خبر داد؛‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـر ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری از تشـکیل شـورای‬ ‫سیاسـت گذاری روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫بـا هـدف یکپارچه سـازی رونـد فعالیت هـای‬ ‫روابط عمومـی ایـن نهـاد مردمـی و ارتقـای‬ ‫سـطح کمـی و کیفـی حـوزه ارتباطـی‬ ‫و رسـانه ای خبـر داد‪ .‬در این جلسـه‬ ‫حسـین مرتضـوی (مدیـر ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری سـاری) با بیان اینکـه‬ ‫افزایـش انسـجام در امـر اطالع رسـانی از‬ ‫فعالیت هـای شـهرداری از رویکردهـای‬ ‫یسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫مدیـران روابط عموم ‬ ‫«ایـن نگـرش باعـث می شـود کـه در پـی‬ ‫افزایـش سـطح خدمات رسـانی شـهرداری‪،‬‬ ‫اطالع رسـانی و ا گاهی بخشی از فعالیت های‬ ‫مدیریـت شـهری بـه شـهروندان نیـز افزایـش‬ ‫یابـد»‪ .‬مرتضـوی افـزود‪« :‬تنـوع رونـد‬ ‫اطالع رسـانی و ایجـاد یـک سـاز و کار مناسـب‬ ‫برگزاری مراسم افتتاح و بهره برداری‬ ‫مرکز دیالیز میاندرود‬ ‫مشـخص شـود کـه کدا میـک از مـواد معدنی‬ ‫را می تـوان داشـته باشـیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«پایـش ذخایر معدنی بـرای اولین بار درحال‬ ‫یسـت که در‬ ‫اغاز شـدن اسـت؛ این درحال ‬ ‫جهـان پایـش ذخایـر توسـط سـازمان های‬ ‫زمین شناسـی انجـام شـده و در گزارش هـای‬ ‫سـالیانه‪ ،‬تمـام فا کتورهـای موثـر در‬ ‫امایـش سـرزمین و سـرمایه گذاری را درنظـر‬ ‫گرفته اند»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مقیاس برداشـت ها‬ ‫درحـال تغییـر اسـت‪ .‬در گذشـته مقیـاس‬ ‫فعالیت هـا یک صدهـزارم بـود کـه ا کنـون‬ ‫بـه یک پنجا ههـزارم تغییـر کـرده و چهاربرابـر‬ ‫دقـت برداشـت میدانـی افزایـش یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن ا کتشـاف سیسـتماتیک‬ ‫نیـز افزایـش یافتـه و هـدف ایـن اسـت هـر‬ ‫انچـه از ذخایـر مـواد معدنـی در ا کتشـافات‬ ‫سطحی در گذشته باقی مانده را جمع اوری‬ ‫کنیـم‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬طـی قـراردادی کـه بـا‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه داشـتیم یـک نمونـه‬ ‫جالـب از ایـن موضـوع بـود؛ زیـرا در اصفهـان‬ ‫(بخشـی از ایـران مرکـزی) جایـی کـه گمـان‬ ‫می بردیـم مـواد معدنـی باقـی نمانـده بـا‬ ‫انجـام ا کتشـافات سیسـتماتیک مشـخص‬ ‫شـد کـه هنـوز برخـی از مـواد معدنـی در‬ ‫سـطح وجـود دارنـد‪ .‬وی افـزود‪« :‬یکـی از‬ ‫سیاسـت های مـا ا کتشـاف ذخایـر پنهـان‬ ‫اسـت؛ زیرا ا کثر معادن بزرگ جهان در عمق‬ ‫‪ ۱۰۰‬تـا ‪ ۱۵۰‬متـری زمیـن هسـتند؛ امـا در ایـران‬ ‫باتوج هبـه فعالیت هـای صورت گرفتـه عمـق‬ ‫ا کتشـاف زیـاد نیسـت و زیـر ‪ ۱۰‬متـر اسـت‪،‬‬ ‫امـا در کشـورهای معدنـی همچـون امریـکا‪،‬‬ ‫اسـترالیا‪ ،‬چیـن و ‪ ...‬ایـن عـدد بسـیار بزرگ تر‬ ‫بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫وجود گپ اطالعاتی از ذخایر معدنی کشور‬ ‫معـاون وزیـر صمـت ادامـه داد‪« :‬بـرای‬ ‫اینکـه بتوانیـم بـه ا کتشـاف ذخایـر پنهـان‬ ‫برسـیم نیازمنـد برداشـت کامـل ذخایـر‬ ‫معدنـی از سـطح هسـتیم کـه ایـن اتفـاق نیـز‬ ‫درحـال انجـام اسـت؛ درواقـع‪ ،‬براسـاس ایـن‬ ‫برداشـت های سـطحی‪ ،‬می تـوان میـزان‬ ‫ذخایر در عمق را مشخص کرد؛ چرا که ایران‬ ‫روی کمربنـد متالوژنـی قـرار گرفتـه و به قطـع‬ ‫ذخایر پنهان بسیار مناسبی در کشور وجود‬ ‫دارد»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬در ایـران گـپ اطالعاتـی‬ ‫از میـزان ذخایـر معدنی وجـود دارد‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد همکاری های این سـازمان با‬ ‫شرکت های بزرگی مانند فوالد مبارکه‪ ،‬منجر‬ ‫بـه ُپر شـدن گـپ اطالعاتـی از ذخایـر معدنـی‬ ‫کشـور شـود‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۲.۷‬تا سه میلیارد تن؛‬ ‫ذخیرهقطعی سنگ اهن‬ ‫شـهیدی ادامه داد‪« :‬سازمان زمین شناسی‬ ‫در چند سال گذشـته از الیـه ژئوفیزیـک‬ ‫هوابـرد بـرای بحـث ا کتشـاف ذخایـر پنهـان‬ ‫اسـتفاده کـرده اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬تا کنـون‬ ‫مسـاحتی حـدود ‪۶۴۰‬هزارکیلومتـر خطـی‬ ‫برداشـت ژئوفیزیـک هوایـی داشـته و‬ ‫ً‬ ‫ا کنـون نیـاز کشـور در مرحلـه اول تقریبـا‬ ‫انجـام دومیلیـون و ‪۷۰۰‬هزارکیلومتـر خطـی‬ ‫ژئوفیزیک هوایی سـت»‪ .‬معاون وزیر صمت‬ ‫گفـت‪« :‬امیـد مـی رود بـا برداشـت هایی کـه‬ ‫ازاین پـس خواهیـم داشـت حداقـل در فـاز‬ ‫اول بخشـی از ذخایـر را شناسـایی کـرده و‬ ‫حجـم ذخایـر را افزایـش دهیـم»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی مازنـدران در جلسـه بـا اعضـای‬ ‫هیئت مدیرهشرکتخدماتیشهرکصنعتیشهیدمصطفیخمینیساری‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬اداره امـور شـهرک ها و نواحـی صنعتـی مسـتلزم تعامـل و همـکاری‬ ‫همه جانبـه واحدهـای تولیـدی بـا شـرکت های خدماتی سـت»‪ .‬یاسـر امینـی‬ ‫در این جلسـه کـه بـا حضـور اعضـای جدیـد شـرکت خدماتـی شـهرک صنعتـی‬ ‫شهیدمصطفیخمینیتشکیلشد‪ ،‬گفت‪«:‬همهصنعتگرانوتولیدکنندگان‬ ‫باید فعالیت ویژه ای را برای افزایش تولید و ایجاد اشـتغال پایدار‪ ،‬در دسـتور کار‬ ‫قـرار دهنـد»‪ .‬مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی مازنـدران اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«با توج هبـه بازدیدهـای میدانـی کـه از واحدهـای تولیـدی و صنعتـی به عمـل‬ ‫امـد‪ ،‬تعـداد زیـادی از کارگـران در حـال کار و تلاش هسـتند کـه بایـد از فعـاالن‬ ‫اقتصادی با توجه به فراهم کردن زمینه اشتغال و تولید‪ ،‬قدردانی کرد»‪ .‬امینی‬ ‫افزود‪« :‬باید از هر فرصتی و با استفاده از ظرفیت های قانونی‪ ،‬مشکالت بخش‬ ‫تولیـد و صنعـت را برطـرف کنیـم تـا ان هـا بـا تـوان بـاال بـه تولیـد کاالی ایرانـی و‬ ‫ایجـاد اشـتغال پایـدار بپردازنـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬حمایـت دولـت از‬ ‫صنعتگـران و تولیدکننـدگان باعـث رشـد تولیـد‪ ،‬شـکوفایی و توسـعه صنعـت‬ ‫می شـود»‪ .‬امینـی بیـان داشـت‪« :‬وا گـذاری امور شـهرک ها و نواحی صنعتی به‬ ‫شرکت های خدماتی‪ ،‬این فرصت را برای واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم‬ ‫کـرده کـه در اجـرای طر ح هـا و برنامه هـای مناسـب مشـارکت کننـد»‪.‬‬ ‫رئیس اداره مهندسی عمران بندر امیر اباد خبر داد؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی مبادی ورودی‬ ‫جاده های دسترسی به منطقه ویژه‬ ‫رئیـس اداره مهندسـی عمـران اداره کل بنـادر‬ ‫و دریانـوردی امیرابـاد از اغـاز عملیـات اجرایـی‬ ‫تعمیـرات اساسـی میـدان مسـیر ورودی بنـدر ‪،‬‬ ‫سـاماندهی فضـای سـبز ‪ ،‬بهسـازی و تعمیـرات‬ ‫اساسـی جـاده و محوطه هـای عملیاتـی‬ ‫بندرامیرابـاد ‪ ،‬خبـر داد‪ .‬مهـدی اقاپـور گفـت‪:‬‬ ‫«بنـدر امیرابـاد در سـال جـاری و بـا هـدف ‬ ‫لو نقل کاال و افزایش‬ ‫تسـهیل و تسـریع در حم ‬ ‫ضریـب ایمنـی راننـدگان وسـائط نقلیـه متـردد از محوطـه عملیاتـی ب هسـمت‬ ‫منطقـه ویـژه ‪ ،‬اقـدام بـه تعمیـرات اساسـی امـور زیربنایـی جـاده ای و خدماتـی‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬وی ایجـاد فضـای سـبز در مبـادی ورودی بنـدر‪ ،‬جاده هـای‬ ‫موجـود در حد فاصـل کارخانه هـای مسـتقر در اراضـی منطقـه ویـژه و ایسـتگاه‬ ‫شـماره ‪ ۲‬اتش نشـانی را بخشـی از این پـروژه ‪ ۲۴۳‬میلیارد ریالـی عنـوان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬مدل سـازی سـه بعدی میـدان یعقـوب لنگـه ‪ ،‬تنظیـم نقشـه های‬ ‫اولیـه ‪ ،‬جا نمایـی و ارائـه طـرح اولیـه گلخانـه از اقدامـات انجام شـده در اجـرای‬ ‫ایـن پـروژه اسـت»‪ .‬رئیـس اداره مهندسـی عمـران بنـدر امیرابـاد همچنیـن از‬ ‫کبـرداری‬ ‫راه انـدازی سـایت تولیـد قطعـات پیش سـاخته و اغـاز عملیـات خا ‬ ‫مسـیر ریـل راه اهـن تـا سـایت ضدعفونـی را بخـش دیگـری از اقدامـات این بندر‬ ‫جهت بهسازی و تعمیرات اساسی میدان یعقوب لنگه و جاده های دسترسی‬ ‫برشـمرد‪ .‬اقاپور در پایان به برگزاری جلسـات متعدد و منظم با مشـاور مربوطه‬ ‫بـا حضـور کارشناسـان بنـدر امیرابـاد جهـت پیشـبرد ایـن پـروژه اشـاره و ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد کـه بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده‪ ،‬ایـن پـروژه ‪ ،‬در مدت زمـان‬ ‫‪ ۲۴‬مـاه مطابـق بـا زمان بنـدی پیش بینی شـده در قـرارداد ‪ ،‬بـه پایـان برسـد‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫معاون فرهنگی ارشاد استان مطرح کرد؛‬ ‫صادرات بیش از ‪۲۴۲‬میلیاردریال‬ ‫محصوالت چاپی غی ر کتاب‬ ‫معـاون فرهنگـی و رسـانه ای اداره کل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی خراسـان رضـوی از صـادرات‬ ‫‪۲۴۲‬میلیـارد و ‪700‬میلیون ریـال صـادرات‬ ‫محصـوالت چاپی غیر کتاب در اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی خبـر داد‪ .‬افشـین تحفه گـر‪ ،‬اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«در اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۰‬در حـوزه محصـوالت‬ ‫چاپـی غیـر کتـاب‪ ،‬مجـوز چـاپ و صـادرات‬ ‫یکصدهزار کیلوگـرم فراورده هـای چاپـی و بسـته بندی شـامل سـلفون‪ ،‬لفـاف‪،‬‬ ‫ً‬ ‫پا کـت‪ ،‬لیبـل‪ ،‬برچسـب و پا کـت ابمیـوه مجموعـا بـه ارزش ریالـی بیـش از‬ ‫‪242‬میلیـارد و ‪700‬میلیون ریـال صـادر شـده اسـت»‪ .‬تحف هگـر درادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«اهمیـت صـادرات غیرنفتـی و نقـش ان در رشـد اقتصـادی کشـورها همـواره‬ ‫به عنـوان یکـی از موضوعـات مهـم موردبررسـی قـرار می گیـرد؛ از طرفی شـناخت‬ ‫و میـزان تاثیرگـذاری عوامـل موثـر بـر صـادرات غیرنفتـی می توانـد بـه رشـد‬ ‫صـادرات کمـک کنـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬براسـاس تحقیقـات به عمل امـده‬ ‫در سـطح جهانـی نـرخ ارز واقعـی و سـرمایه گذاری زیرسـاخت ها و نیـز رفع موانع‬ ‫در حـوزه صـادرات تاثیـر مثبـت و معنـی داری بـر عرضـه صـادرات دارد و از میـان‬ ‫صـادرات محصـوالت فرهنگـی به ویـژه محصـوالت چاپـی‪ ،‬می توانـد در تولیـد‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬رفع بیکاری و ایجاد فرصت های مناسب برای اشتغال جوانان‬ ‫به وجود اورد»‪ .‬تحفه گر درادامه افزود‪« :‬استان خراسان رضوی با بهره مندی از‬ ‫توان تخصصی باال در اقتصاد و فرهنگ تولید محصوالت چاپی و نیز مجاورت‬ ‫با کشورهای افغانستان و ترکمنستان می تواند نقش موثر و مولدی در اقتصاد‬ ‫ایفـا کنـد و تنهـا راه برون رفـت از مشـکالت اقتصـادی و بیـکاری‪ ،‬پشـتیبانی‪،‬‬ ‫حمایـت و توجـه بـه رفـع موانـع تولیـد اسـت»‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪12‬میلیون لیتری بنزین در سبزوار‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای‬ ‫نفتـی منطقـه سـبزوار گفـت‪« :‬در‬ ‫دوماه نخسـت سـال جـاری نزدیـک‬ ‫بـه ‪12‬میلیون لیتـر در مصـرف بنزیـن در‬ ‫سـطح منطقه صرفه جویی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه سـبزوار؛ محمد‬ ‫صادقی در توضیح این خبر افزود‪« :‬در هفت شهرستان تحت پوشش منطقه‬ ‫در غـرب خراسـان رضـوی تعـداد ‪ 23‬بـاب جایـگاه توزیع سـی ان جی وجـود دارد‬ ‫کـه به صـورت شـبانه روزی امـاده خدمت رسـانی بـه شـهروندان عزیز هسـتند»‪.‬‬ ‫صادقـی درادامـه اظهـار کـرد‪« :‬امارهـا حا کی از ان اسـت که در دوماه نخسـت‬ ‫سـال جـاری باتوجه بـه میـزان مصـرف سـی ان جی در سـطح منطقـه‪ ،‬نزدیـک‬ ‫بـه ‪12‬میلیون لیتـر در مصـرف بنزیـن صرفه جویـی شـده اسـت»‪ .‬مدیـر منطقـه‬ ‫سـبزوار ضمن تا کید بر مصرف سـی ان جی به عنوان سـوختی سـازگار با محیط‬ ‫زیست‪ ،‬بیان داشت‪« :‬باتوجه به استقبال خوب مردم‪ ،‬مصرف این فراورده در‬ ‫فروردیـن و اردیبهشـت سـال جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ‪ ،99‬حدود‬ ‫‪18‬درصـد افزایـش داشـته اسـت»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫اجرایطر ح هایاشتغال زایی‬ ‫در بینمددجویانخراسانجنوبی‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2248‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اموزش فضانوردان برای زندگی در فضا‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫سـید مصطفـی موسـوی‪ /‬مدیـرکل کمیتـه امـداد خراسـان جنوبـی گفـت‪:‬‬ ‫کهـزار و‬ ‫«سـال گذشـته سـه هزار و ‪ ۹۷۲‬طـرح اشـتغال بـا مجمـوع اعتبـار ی ‬ ‫‪۴۵۶‬میلیاردریـال در خراسـان جنوبـی اجـرا شـد کـه ایـن تعـداد طـرح بـرای‬ ‫جهـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـر فرصـت شـغلی فراهـم شـده اسـت»‪ .‬رضـا سـلم ابادی افـزود‪:‬‬ ‫پن ‬ ‫«امسـال دوهـزار و ‪۷۹۷‬میلیاردریـال اعتبـار اشـتغال بـه مددجویـان ایـن نهـاد‬ ‫اختصاص یافته که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل ‪۱۱۱‬درصد رشـد داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬ا کنون تسـهیالت اشـتغال به مبلغ ‪۲۰۰‬میلیون ریال برای‬ ‫طر ح های مشاغل خانگی و طر ح های خوداشتغالی به مبلغ‪۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫پرداخـت می شـود‪ .‬در طر ح هـای کارفرمایـی و راهبـردی شـغلی‪ ،‬بـه ازای‬ ‫اشتغال و به کارگیری هر مددجو یا فرزند انان مبلغ ‪۵۰۰‬میلیون ریال تسهیالت‬ ‫اشـتغال زایی بـه کارفرمـا پرداخـت می شـود»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬تمامـی‬ ‫تسهیالت اشتغال توسط کمیته امداد با بازپرداخت ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۴‬ماهه به صورت‬ ‫قرض الحسـنه پرداخت می شـود»‪ .‬سـلم ابادی گفت‪« :‬متقاضیان تسـهیالت‬ ‫اشـتغال می توانند با مراجعه به ادارات این نهاد در سـطح اسـتان درخواسـت‬ ‫خـود را تحویـل دهند»‪ .‬وی افزود‪« :‬سـال گذشـته چهارهـزار و ‪ ۲۳۴‬مددجو در‬ ‫دوره هـای اموزشـی مهـارت کسـب وکار‪ ،‬پایدارسـازی و توسـعه مشـاغل شـرکت‬ ‫کردنـد و ‪ ۴۸۹‬نفـر نیـز ازطریـق کاریابـی مشـغول به کار شـده اند»‪.‬‬ ‫افزایش‪22‬درصدی مصرف‪ CNG‬در گیالن‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه گیلان‬ ‫غبـر ‪57‬میلیون مترمکعـب ‪ CNG‬مصـرف‬ ‫گفـت‪« :‬طـی دومـاه ابتـدای سـال بال ‬ ‫شـد کـه افزایـش ‪22‬درصـدی مصـرف ایـن فـراورده را نسـبت بـه همیـن مـدت‬ ‫در سـال گذشـته درپـی داشـته اسـت»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی‬ ‫پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه گیلان؛ کـورش باالدسـت اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«باتوجه به جایگزینـی مصـرف ‪ CNG‬به جـای بنزیـن و اسـتقبال مـردم‬ ‫کطـرف و اجـری طـرح رایـگان دوگانه سـوز کردن خودروهـا درراسـتای‬ ‫ازی ‬ ‫مدیریـت مصرف سـوخت ازطرف دیگـر؛ این امر عالو هبـر کاهش الودگی محیط‬ ‫زیسـت در رشـد اقتصـادی و سلامت جامعـه تاثیـر بسـزایی داشـته و منجـر بـه‬ ‫غبـر ‪53‬میلیون لیتـری بنزیـن شـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه طـی‬ ‫صرفه جویـی بال ‬ ‫فروردیـن لغایـت اردیبهشـت ماه سـال جـاری مصـرف روزانـه ‪ CNG‬در اسـتان‬ ‫نزدیـک بـه یک میلیون مترمکعـب بـوده افـزود‪« :‬درحال حاضـر یک صدبـاب‬ ‫جایگاه عرضه کننده‪ CNG‬فعال است و از این تعداد‪ 38‬باب جایگاه دومنظوره‬ ‫(بنزیـن‪ ،‬نفـت گاز و ‪ )CNG‬و ‪ 62‬بـاب جایـگاه تک منظـوره ‪ CNG‬اسـت»‪.‬‬ ‫تقدیر استاندار تهران از فرماندار ویژه شهرستان ری‬ ‫محسـن‬ ‫شـیرازی نژاد‪/‬‬ ‫اسـتاندار تهـران از فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫درراسـتای تحقـق زمینـه‬ ‫تولیـد و اشـتغال و رفـع‬ ‫اقتصـادی‬ ‫مشـکالت‬ ‫در شهرسـتان ری تقدیـر کـرد‪ .‬انوشـیروان محسـنی بندپـی؛ اسـتاندار تهـران‬ ‫بـا صـدور لوحـی از تلاش و زحمـات ارزشـمند حسـین توکلـی کجانـی؛ معـاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری درراسـتای تحقـق زمینه تولید‬ ‫و اشـتغال و رفع مشـکالت اقتصادی و همچنین برگزاری مسـتمر کارگروه های‬ ‫تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد شهرسـتان ری تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫کارگاهاموزشیوفرهنگی‬ ‫در فرهنگسرایامیدخانوادهسمنان‬ ‫رضـا تبیانیـان‪ /‬سرپرسـت سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫سـمنان از اجرای برنامه های اموزشـی و فرهنگی با رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشـتی در فرهنگسـرای امید خانواده سـمنان خبر داد‪ .‬به گزارش مدیریت‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری سـمنان؛ محمودرضـا دارایـی افـزود‪:‬‬ ‫«برنامه هـای اموزشـی شـامل امـوزش مزاج شناسـی (گیاهـان دارویـی و طـب‬ ‫سـنتی)‪ ،‬کارگاه اموزشـی تـراش سـنگ‪ ،‬امـوزش نقاشـی بـرای همـه سـنین‪،‬‬ ‫امـوزش مهارت هـای زندگـی‪ ،‬کارگاه دم نـوش و سـرد نوش‪ ،‬کارگاه اموزشـی‬ ‫جواهرسازی و کارگاه‪ NA‬در خانواده و کافه کتاب در فرهنگسرای امید خانواده‬ ‫با رعایت کامل پروتکل های بهداشـتی و با حداقل جمعیت (بین دو تا ‪ 10‬نفر)‬ ‫برگـزار می شـود»‪ .‬محمودرضـا دارایـی درادامـه عنـوان کـرد‪« :‬عالقه منـدان‬ ‫جهـت شـرکت در ایـن کالس هـا و کسـب اطالعـات بیشـتر می تواننـد بـا شـماره‬ ‫‪ ۳۳۴۶۶۹۵۳‬تمـاس حاصـل کننـد»‪.‬‬ ‫زیرگذر شهید کشوریایالمخردادماهافتتاحمی شود‬ ‫سـمیه اذرمهر‪ /‬شـهردار ایالم گفت‪« :‬پروژه زیرگذر شـهید کشـوری ایالم زودتر از‬ ‫موعـد مقـرر و در خردادمـاه جـاری بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬طالـب صادقیان‬ ‫افـزود‪« :‬تمـام کارهـای عمرانـی ایـن طـرح توسـط پیمانـکار به اتمـام رسـیده و‬ ‫فقط ریزه کاری هایی چون اسفالت و زیباسازی پیرامون پروژه ازجمله کاشت‬ ‫نهـال و گل مانـده کـه توسـط شـهرداری ایالم انجام می گیـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬کل‬ ‫اعتبـار هزینه شـده بـرای ایـن زیرگـذر ‪۱۶۰‬میلیاردریـال اسـت»‪ .‬شـهردار ایلام‬ ‫گفت‪« :‬روند احداث پروژه عمران شـهری شـهید کشـوری ایالم اذرماه سال ‪۹۸‬‬ ‫اغـاز شـد و براوردهـای زمانـی بـرای تکمیـل ایـن طـرح ‪ ۱۸‬مـاه بـود کـه ا کنـون بـا‬ ‫‪۹۸‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی زودتـر از زمان بنـدی مقرر به اتمـام رسـیده و اماده‬ ‫افتتـاح اسـت»‪ .‬صادقیـان بیـان داشـت‪« :‬تکمیـل و به بهره برداری رسـیدن‬ ‫زیرگـذر شـهید کشـوری باعـث مدیریـت تـردد خودروهـا و کاهـش محسـوس‬ ‫ترافیـک در ایـن منطقـه می شـود کـه یکـی از مهم تریـن مطالبـات مـردم نیـز‬ ‫همین مـورد بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫خریداریسه هزارتنقیرتوسطشهرداریاردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬شـهردار اردبیـل در جلسـه‬ ‫رسـمی شـورای شـهر اظهـار کـرد‪« :‬بـا پشـتیبانی‬ ‫مجموعه شورای شهر اردبیل در خرید تجهیزات‬ ‫و مـواد اولیـه موردنیـاز بـرای کارخانـه اسـفالت و‬ ‫سـایر مجموعه ها‪ ،‬سـعی داریـم تا از فصـل کاری‬ ‫بـه نفـع عمـران و ابادانـی شـهر بیشـتر اسـتفاده‬ ‫کنیـم»‪ .‬دکتـر لطف اللهیـان فصـل کاری محدود‬ ‫اردبیـل را بـا شـرایط جـوی متفـاوت یـاداور شـد و تصریح کـرد‪« :‬باتوجه به اینکه‬ ‫شـهرداری نقدینگـی موردنیـاز برای خرید سـه ُ‬ ‫ هزارتن قیـر را نداشـت‪ ،‬در رایزنی‬ ‫بـا شـرکت نفـت پاسـارگاد و ازطریـق بورس نسـبت به خرید قیر اقـدام کردیم که‬ ‫ایـن رونـد بـا چک سـه ماهه اتفاق افتاده اسـت»‪ .‬شـهردار اردبیل گفت‪« :‬هیچ‬ ‫شـرکتی حاضـر نیسـت بـا چـک سـه ماهه قیـر عرضـه کنـد امـا بـا تالشـی کـه در‬ ‫یک ماه اخیـر انجـام دادیـم‪ ،‬شـرکت پاسـارگاد را قانـع کردیـم تا نسـبت به تامین‬ ‫قیـر موردنیـاز کارخانـه اسـفالت شـهرداری اردبیـل اقـدام کنـد»‪ .‬وی بـه قیمـت‬ ‫بـاالی هـر تـن قیر به ارزش هشـت میلیون تومان اعالم کرد و افـزود‪« :‬برای تهیه‬ ‫سـه ُ‬ ‫ هزارتن قیـر شـهرداری ‪24‬میلیاردتومـان منابـع پرداخـت خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ کمبود شـکر در بازار قزوین محسـوس شـد و به ندرت ان هم با قیمت ‪14‬هزار‬‫تـا ‪18‬هزارتومـان بـرای هـر کیلـو بایـد پرداخـت کـرد‪ .‬همچنین کمـی وزن نـان با‬ ‫کیفیت پائین‪ ،‬کالف سـردرگم شـده اسـت؛ شـکر و نان نیاز به معجزه دارد‪.‬‬ ‫ جمالی پـور؛ اسـتاندار قزویـن گفـت‪« :‬مدیریـت منابـع ابـی در قزویـن بـا دقـت‬‫انجـام گیـرد؛ اولویـت تخصیـص اب طـرح اشتغال ز اسـت‪ .‬ا گـر روسـتاها محـور‬ ‫توسـعه و موردتوجـه باشـند بـه اشـتغال و توسـعه کشـور کمـک می شـود؛ البته‬ ‫بنیـاد مسـکن گام هـای شایسـته ای برداشـته اسـت»‪.‬‬ ‫ سـعید حوائج؛ مدیرکل امور مالیاتی اسـتان قزوین در جلسـه کارگروه توسعه‬‫مدیریت و منابع به صورت وبینار با قدردانی از تالش همکاران گفت‪« :‬در سال‬ ‫گذشته مشکلی جهت جذب اعتبارات استانی نداشتیم»‪.‬‬ ‫ معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی قزوین گفت‪:‬‬‫«هم زمـان بـا بزرگداشـت فرهنـگ پهلوانـی‪ ،‬مرکـز نیکـوکاری شـهدای سـازمان‬ ‫جهاد کشـاورزی بـه بهره برداری رسـید»‪.‬‬ ‫ اسـماعیل عرشـیان؛ مدیرعامل سـازمان تاکسـیرانی شـهرداری قزوین از اغاز‬‫دور دوم ثبت نام گروهی تاکسیرانان متقاضی رنگ تاکسی های نارنجی به زرد‬ ‫پس از دوسـال خبـر داد‪.‬‬ ‫صیانت از جایگاه والیت فقیه؛ از مهم ترین وظایف‬ ‫(ره)‬ ‫موسسه نشر اثار امام خمینی‬ ‫حسام باقرزاده‬ ‫تولیت استان قدس رضوی گفت‪« :‬صیانت‬ ‫از جایـگاه والیت فقیـه یکـی از مهم تریـن‬ ‫وظایـف موسسـه نشـر اثـار امام خمینـی(ره)‬ ‫اسـت»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد‬ ‫مروی در دیدار سرپرست موسسه تنظیم و‬ ‫نشـر اثـار امـام خمینی(ره) که در تـاالر والیت‬ ‫حـرم مطهـر رضـوی انجـام شـد‪ ،‬بااشـاره به‬ ‫ایـام سـالگرد ارتحـال امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بایـد معرفـت مـردم نسـبت بـه‬ ‫امـام خمینـی(ره) را عمیـق کنیـم؛ چرا کـه‬ ‫شـناخت ظاهـری و شـعاری دوام نخواهـد‬ ‫داشـت‪ ،‬مـا ا گـر می خواهیم انقالب اسلامی‬ ‫پابرجـا و مسـتحکم بمانـد‪ ،‬بایـد معرفـت‬ ‫جامعـه را نسـبت بـه اندیشـه ها و اصـول‬ ‫امـام(ره) افزایـش دهیـم تـا نـام و یـاد امـام‬ ‫مشـمول گـذر زمـان و کهنگـی نشـود»‪.‬‬ ‫وی درادامـه بـه صفـات متضـادی کـه در‬ ‫شـخصیت امیرالمومنیـن علـی(ع) جمـع‬ ‫شـده بـود‪ ،‬اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬حضـرت‬ ‫علـی(ع) رسـالت خـود را بـه امـر خاصـی‬ ‫محـدود نکـرده بـود‪ ،‬این حضـرت در میدان‬ ‫نبـرد بـا اشـقیا شـجاع ترین و قاطع تریـن‪،‬‬ ‫در محـراب عبـادت عابدتریـن و در برابـر‬ ‫یتیمـان و ضعفـا مهربـان و رئوف تریـن‬ ‫بـود‪ ،‬امـام خمینـی(ره) نیـز همچـون جـد‬ ‫بزرگوارشـان چنیـن شـخصیتی داشـتند»‪.‬‬ ‫مـروی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫بابیان اینکـه امـام(ره) در میـدان مبـارزه‬ ‫بـا اسـتکبار و قدرت هـای ظاهـری جهـان‬ ‫همچون کوه باصالبت و استوار و در برخورد‬ ‫بـا مـردم و ضعفـا همچـون پـدری مهربـان‬ ‫و دلسـوز بـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ا گـر اندیشـه‬ ‫و ارمان هـای حضـرت امـام خمینـی(ره)‬ ‫در اذهـان مـردم جامعـه به خوبـی تعمیـق‬ ‫شـود‪ ،‬دیگـر هجمه هـا و توطئه هـای‬ ‫بدخواهـان نمی توانـد ان را از ذهـن جامعـه‬ ‫پـا ک یـا منحـرف کنـد»‪ .‬وی باتا کیدبـر لـزوم‬ ‫توجـه و معرفـی اندیشـه های واالی امـام‬ ‫خمینـی(ره) در حوزه هـای علمیـه‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬متاسـفانه گاهـی اندیشـه های‬ ‫امـام(ره) و رهبـری در جامعـه و حوزه هـای‬ ‫علمیـه غریـب واقـع می شـود‪ ،‬نبایـد بـا‬ ‫رحلـت شـا گردان امـام(ره) حضـور اندیشـه‬ ‫امـام(ره) در حوزه هـای علمیـه کم رنـگ‬ ‫شـود»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی ابـراز‬ ‫کـرد‪« :‬احـداث مرکـز نشـر اندیشـه های امـام‬ ‫خمینـی(ره) در حـوزه علمیـه به ویـژه بـرای‬ ‫تبییـن دیدگاه هـای ان بزرگـوار در مباحـث‬ ‫فقهـی و اصولـی بسـیار خـوب و الزم اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه اندیشـه های فلسـفی‪،‬‬ ‫عرفانی و سیاسی امام خمینی(ره) نیز نباید‬ ‫مـورد غفلـت قـرار بگیـرد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬مرکـز‬ ‫نشـر اندیشـه های امـام خمینـی(ره) نبایـد‬ ‫بـه باشـگاه جریان هـای سیاسـی مبـدل‬ ‫شـود‪ ،‬پـس از قرن هـا خداونـد نعمـت وجـود‬ ‫امـام خمینـی(ره) را بـه مسـلمانان عنایـت‬ ‫کـرده‪ ،‬بایـد از ایـن نعمـت عظیـم صیانـت‬ ‫کنیـم و ان را در مسـائل کوچـک و جزئـی‬ ‫هزینـه نکنیـم»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مـروی اظهـار کـرد‪« :‬همـواره درطـول تاریـخ‬ ‫جریان هـای اصیـل و روشـنگر به خاطـر‬ ‫تبییـن و تفسـیر ناصحیـح دچـار انحـراف‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬کـه انقلاب اسلامی و مبانـی‬ ‫امـام راحـل عظیم الشـان نیـز از ایـن اسـیب‬ ‫مصـون نخواهـد بـود‪ ،‬مگر اینکـه تبییـن و‬ ‫تفسـیر مبانی بنیان گـذار جمهوری اسلامی‬ ‫توسـط شایسـته ترین ها کـه سـال های‬ ‫طوالنـی بـا ان عبـد صالـح خـدا حشرونشـر‬ ‫ً‬ ‫داشـتند‪ ،‬صـورت گیـرد و انصافـا چـه کسـی‬ ‫شایسـته تر از رهبـر عظیم الشـان‪ ،‬ایـن خلف‬ ‫ب هحـق صالـح امـام راحـل کـه می تواننـد‬ ‫ایـن رسـالت سـنگین را به انجـام برسـانند»‪.‬‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی بابیان اینکـه‬ ‫امـام خمینـی(ره) بـا ان علـم‪ ،‬تقـوا‪ ،‬زهـد‪،‬‬ ‫عرفـان‪ ،‬فقاهـت‪ ،‬شـجاعت و ‪ ...‬افتخـار‬ ‫روحانیـت اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬امـام(ره)‬ ‫از گوشـه نجـف قدرت هـای بـزرگ جهـان‬ ‫همچـون امریـکا‪ ،‬انگلیـس و شـوروی را‬ ‫به زانـو دراورد و حکومتـی کـه قدرت هـای‬ ‫جهـان حامـی ان بودنـد را سـرنگون کـرد»‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪« :‬نظریـه والیت فقیـه یکـی از‬ ‫مهم تریـن ارکان اندیشـه امـام خمینـی(ره)‬ ‫و عصـاره تفکـر‪ ،‬دیدگاه هـا و یک عمـر تلاش‬ ‫ایشـان بـود‪ ،‬لـذا موسسـه نشـر اثـار امـام‬ ‫خمینی(ره) و دفتر وابسته به بیت امام(ره)‬ ‫یکی از مهم ترین وظایفشـان صیانت از این‬ ‫اندیشـه بـوده و بایـد در دفـاع از والیت فقیـه‬ ‫پیشـتاز باشـد»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی تفکـر سیاسـی امـام خمینـی(ره) را‬ ‫کـه در والیت فقیـه متبلـور شـده اسـت‪ ،‬را‬ ‫ریشـه انقلاب اسلامی دانسـت و بااشـاره به‬ ‫هجمه هـای دشـمن بـه والیـت بـرای ضربـه‬ ‫بـه نظـام اسلامی‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬دشـمنان‬ ‫داخلـی و خارجـی انقلاب بـا نیـات سـوء‬ ‫به دنبـال زدن ریشـه انقلاب هسـتند‪ ،‬ا گـر‬ ‫چنانچـه بـه مسـئوالن یـا مجموعه هایـی‬ ‫انتقـاد داریـم‪ ،‬نبایـد ان بهانـه ای بـرای زدن‬ ‫ریشـه شـود‪ ،‬مرکـز نشـر اثـار امام خمینـی(ره)‬ ‫بایـد نسـبت بـه ایـن امـر مراقبـت کنـد؛‬ ‫زیـرا والیت فقیـه بـزرگ میـراث و یـادگار‬ ‫گران سـنگ امام(ره) اسـت»‪ .‬حجت االسالم‬ ‫علـی کمسـاری؛ سرپرسـت موسسـه تنظیـم‬ ‫و نشـر اثـار حضـرت امـام خمینـی(ره) نیـز‬ ‫در این دیدار تا کید کرد‪« :‬اندیشه امام چون‬ ‫ریشـه در معـارف الهـی و اسلامی دارد؛ لـذا‬ ‫اندیشه فرازمانی و فرامکانی ست و ازاین رو‪،‬‬ ‫هرچـه از رحلـت امـام(ره) زمـان می گـذرد در‬ ‫مواقـف و مواضـع مختلـف بـه رجـوع بـه‬ ‫ایـن اندیشـه و ارمان هـای تبلوریافتـه از‬ ‫بطـن ان‪ ،‬بیشـتر نیازمنـد می شـویم»‪ .‬وی‬ ‫ضمـن ارائـه گزارشـی از عملکـرد گذشـته‬ ‫موسسـه درخصـوص حفـظ‪ ،‬صیانـت‪،‬‬ ‫نشـر و ترویـج اندیشـه تابنـا ک امـام راحـل‬ ‫بـه تبییـن رویکردهـای جدیـد موسسـه‬ ‫دراین خصـوص پرداخـت‪ .‬حجت االسلام‬ ‫کمسـاری بااشـاره به ترکیـب جمعیتـی‬ ‫کشـور و وجـود جمعیـت بـاالی ‪ 50‬درصـدی‬ ‫از نوجوانـان و جوانـان‪ ،‬بـه ضـرورت‬ ‫اقدامـات موثـر و نویـن فرهنگـی درخصـوص‬ ‫اشناسـازی ایـن بخـش از جمعیـت کشـور با‬ ‫شخصیت و اندیشه امام اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫«دراین خصـوص برنامه هـای متنوعـی‬ ‫دردسـت اقدام داریم که امیدواریم به زودی‬ ‫شـاهد اثـار و بـرکات ایـن برنامه هـا باشـیم»‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود‬ ‫بـه درخواسـت های مکـرر عالقه منـدان‬ ‫بـه حضـرت امـام(ره) از نخبـگان حـوزوی‬ ‫یبـر تاسـیس‬ ‫و دانشـگاهی مشـهد‪ ،‬مبن ‬ ‫نمایندگـی م‍وسسـه در اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬ایـن مهـم‬ ‫بـه لطـف خداونـد و عنایـت امـام علـی بـن‬ ‫موسـی الرضا علیه السلام فراهـم شـده و‬ ‫به زودی شاهد تاسیس نمایندگی موسسه‬ ‫در مشـهد مقدس خواهیم بود و امیدواریم‬ ‫ایـن اقـدام به خصـوص باتوجه بـه وجـود‬ ‫حـوزه علمیـه خراسـان رضـوی و همچنیـن‬ ‫حضـور برخـی از شـا گردان بـزرگ حضـرت‬ ‫امـام نظیـر شـهید هاشـمی نژاد‪ ،‬مرحـوم‬ ‫ایت اهلل طبسی و به ویژه حضور رهبر معظم‬ ‫و فرزانـه انقلاب حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫خلـف شایسـته حضـرت امـام(س) بتوانـد‬ ‫موجـب اشـاعه و ترویـج اندیشـه امـام(س)‬ ‫شـود»‪ .‬سرپرسـت موسسـه تنظیـم و نشـر‬ ‫اثـار حضـرت امـام خمینـی(س) همچنیـن‬ ‫بـه ظرفیـت بـاالی زائـران حـرم مطهـر امـام‬ ‫رضـا علیه السلام از کشـورهای مختلـف‬ ‫اشـاره کـرده و ایـن ظرفیـت را بهتریـن‬ ‫فرصـت بـرای فراهم کردن زمینه اشناسـازی‬ ‫ایشـان بـا حضـرت امـام(س) دانسـت‪.‬‬ ‫حجت االسلام کمسـاری درپایـان از حسـن‬ ‫همـکاری اسـتان قـدس رضـوی به ویـژه‬ ‫تولیـت محتـرم ان با موسسـه تقدیر و تشـکر‬ ‫کـرد و از حجت االسالم والمسـلمین مـروی‬ ‫خواسـت تـا بـا حمایـت و راهنمایـی خویـش‬ ‫زمینـه توفیق نمایندگی موسسـه در مشـهد‬ ‫مقـدس را فراهـم اورنـد‪.‬‬ ‫با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد؛‬ ‫یازدهمین جشنواره قرق شکنی مراتع ییالقی سوادکوه‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫قشـکنی از سـنت های دیرینـه دامـداران‬ ‫قر ‬ ‫در مازنـدران اسـت کـه در مناطـق ییالقـی‬ ‫و کوهسـتانی بـا برگـزاری ائین هـای خاصـی‬ ‫اغـاز می شـود‪ .‬مراتـع مناطـق ییالقـی‬ ‫همه سـاله در فصـل پائیـز به منظـور ایجـاد‬ ‫تعـادل بیـن ظرفیـت مراتـع و تعـداد دام هـا‬ ‫و همچنیـن حفـظ پوشـش گیاهـی ‪ ،‬بـر روی‬ ‫دام هـا بسـته می شـود و پـس از رشـد کافـی‬ ‫گیاهـان در اواخـر مـاه اردیبهشـت یـا اوایـل‬ ‫خـرداد گشـوده می شـود‪ .‬زمـان اغـاز چـرای‬ ‫دام هـا در مناطـق ییالقـی بر اسـاس پروانـه‬ ‫چـرای دامـداران ‪ ،‬شـرایط رویـش گیاهـی‬ ‫منطقه و همچنین تغییرات جوی و امادگی‬ ‫مراتـع بنـا بـه تشـخیص اداره منابـع طبیعـی‬ ‫و هماهنگـی بـا دامـداران تعییـن می شـود‪.‬‬ ‫شهرسـتان سـوادکوه در مرکـز مازنـدران ‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تریـن کانون هـای دامـداری سـنتی‬ ‫اسـتان ب هشـمار مـی رود و به همین دلیـل نیـز‬ ‫قشـکنی در این منطقـه بیـش از‬ ‫سـنت قر ‬ ‫سـایر مناطـق در سـال های اخیـر مورد توجـه‬ ‫قرار گرفته اسـت‪ .‬امسـال مراسـم قرق شکنی‬ ‫در منطقـه عباس ابـاد ورسـک شهرسـتان‬ ‫سـواد کوه بـ ا حضـور جمعـی از مسـئوالن‬ ‫استانی و شهرستانی (دکتر عطایی؛ مدیر کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران‬ ‫منطقه سـاری و معاونین مدیرکل‪ ،‬مدیرکل‬ ‫امـور عشـایری اسـتان‪ ،‬ریاسـت دادگسـتری‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬فرماندهـی ناحیـه انتظامـی‬ ‫سـوادکوه‪ ،‬سـپاه ناحیـه سـوادکوه‪ ،‬معـاون‬ ‫فرمانـدار‪ ،‬بخشـدار‪ ،‬فرمانـده یـگان حفاظـت‬ ‫اسـتان‪ ،‬ریاسـت و پرسـنل منابـع طبیعـی‬ ‫شهرسـتان و ‪ )...‬و جمعـی از مرتـع داران‬ ‫شهرستان برگزار شد‪ .‬دکتر عطایی؛ مدیر کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران‬ ‫منطقـه سـاری ضمـن خوش امد گویـی بـه‬ ‫مسئولین و مدعوین محترم ‪ ،‬از دامداران که‬ ‫در حفظ و احیای مراتع همیار اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی بوده اند‪ ،‬تقدیر و تشـکر کـرد و گفت‪:‬‬ ‫«ارزش مراتع از جنگل ها نه تنها کم نیسـت؛‬ ‫می تـوان گفـت بیشـتر هـم هسـت؛ چـون در‬ ‫زمـان بارندگـی ایـن پوشـش گیاهـی مراتـع‬ ‫اسـت کـه از وقـوع سـیل جلوگیـری می کنـد‪.‬‬ ‫مـا در اسـتان مازنـدران ‪ ۳۸۷‬هزار هکتار مرتع‬ ‫داریـم کـه حـدود ‪ ۶۰‬درصـد ان جـزو مراتـع‬ ‫درجـه یـک اسـت و اداره کل منابـع طبیعـی‬ ‫و ابخیـزداری مازندران‪-‬سـاری با توجه بـه‬ ‫اعتبـارات تخصیـص داده شـده‪ ،‬اقدامـات‬ ‫خوبی را برای حفظ و نگهداری مراتع انجام‬ ‫داده اسـت و هـدف از مراسـم قرق شـکنی‬ ‫را رعایـت حقـوق عرفـی مرتـع و کاهـش‬ ‫تخلفـات اعلام کـرد»‪ .‬دکتـر عطایـی درادامـه‬ ‫درمـورد اهمیـت طر ح هـای مرتـع داری و‬ ‫اولویت بنـدی ان گفـت‪« :‬خـود دامـداران‪،‬‬ ‫بهترین حافظان مراتع هسـتند و بهتر است‬ ‫بو هـوا‬ ‫در اولویـت باشـند و با توج هبـه سـیر ا ‬ ‫به سمت خشکسالی‪ ،‬باید استفاده از مراتع‬ ‫بـا مدیریـت و حساسـیت بیشـتری انجـام‬ ‫شـود تـا مراتـع پربـازده ای داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫مرتـع داران نیـز بـه ایـن بینـش رسـیده اند که‬ ‫بایـد مراتـع خـود را بـرای دام هایشـان حفـظ‬ ‫کننـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن بیان کرد؛‬ ‫صنعت شالی کوبی؛ بزرگ ترین صنعت بومی استان گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان گیالن در خصـوص جایگاه و اهمیت‬ ‫صنایـع کوچـک گفـت‪« :‬صنایـع کوچـک و‬ ‫کانـال کارافرینـی ‪،‬‬ ‫متوسـط از طریـق چهـار‬ ‫ِ‬ ‫نـواوری و تغییـر فنـاوری ‪ ،‬پویایـی صنعـت‬ ‫و در نهایـت ایجـاد فرصت هـای شـغلی و‬ ‫افزایـش درامد بر اقتصـاد جهانی تاثیرگذارند‬ ‫و کارشناسـان به نوعـی برتـری صنایـع‬ ‫کوچـک را در راه توسـعه اقتصـادی کشـورها‬ ‫بیـان کرده انـد»‪ .‬فریبرز سـعیدی کیا درادامه‬ ‫بـه اهمیـت خوشـه های صنعتـی در صنایـع‬ ‫کوچک اشـاره کرد و گفت ‪« :‬خوشـه صنعتی‬ ‫عبارت اسـت از مجموعـه ای از صنایـع‬ ‫کوچـک و متوسـط ‪ ،‬تشـکل ها و بنگاه هـای‬ ‫خدماتـی کـه در یک رشـته صنعتی باتکیه بر‬ ‫مزیت هـای خـاص و سـرمایه های قوام یافته‬ ‫مناطـق جغرافیایـی بـا اهـداف اقتصـادی‬ ‫سـازماندهی شـده اند»‪ .‬وی افزود‪« :‬اسـتقرار‬ ‫کارگاه هـای کوچـک در شـهرک های صنعتی‬ ‫و اختصـاص محـل و زون مشـخص در‬ ‫درون شـهرک ها‪ ،‬یکـی از هدف هـای‬ ‫یسـت‬ ‫سـازنده شـرکت شـهرک های صنعت ‬ ‫کـه به منظـور تکمیـل زنجیرهـای تولیـد و‬ ‫ارتقـای کیفیـت محصـوالت و بـا اسـتفاده‬ ‫از فن اوری هـای جدیـد و دانـش روز و‬ ‫نیـز کارافرینـی با توج هبـه زمینـه خـوب و‬ ‫کارگاه هـای کوچـک در جـذب و به کارگیـری‬ ‫جوینـدگان کار ‪ ،‬دنبـال می شـود»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان گیلان بیـان داشـت ‪« :‬امـروز شـاهد‬ ‫تولید محصولی با کیفیت هسـتیم که دارای‬ ‫اسـتانداردهای الزم اسـت و اینـک نیـاز بـه‬ ‫حمایت همه جانبه مردم و مسئولین است‬ ‫تـا شـعار ایرانـی کاالی ایرانـی بخـر بـه مرحلـه‬ ‫عمـل و اجـرا برسـد کـه تحقـق ان از شـعار‬ ‫یسـت بـا ایجـاد اشـتغال و‬ ‫بـه عمـل ‪ ،‬مساو ‬ ‫کارافرینـی بـرای جـوان ایرانـی «‪ .‬سـعیدی کیا‬ ‫گفـت‪« :‬صنعـت شـالی کوبی‪ ،‬بزرگ تریـن‬ ‫صنعـت بومـی اسـتان گیلان اسـت و ایـن‬ ‫صنعـت جـزو صنایـع کوچـک ب هشـمار‬ ‫مـی رود و نیـاز بـه حمایـت ویـژه از سـوی‬ ‫برنامه ریـزان کشـور دارد‪ .‬شـالی کوبی داران‬ ‫به مثابـه صندوق هـای قرض الحسـنه ای‬ ‫ً‬ ‫هسـتند که مسـتقیما در خدمت تولید و در‬ ‫صنایـع کوچـک فعالیـت می کننـد»‪.‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫زندگی کـردن در فضـا نیازمنـد داشـتن دانـش و مهارت هـای مختلف ‬ ‫فردی کـه به عنـوان فضانـورد در فضـا زندگی می کند‪ ،‬باید ابتـدا اموزش های‬ ‫الزم را بـرای زندگـی در فضـا یـاد بگیـرد‪ .‬شـاید ابتـدا عجیـب به نظـر برسـد؛‬ ‫ولـی مهم تریـن مهـارت زندگـی در فضـا‪ ،‬یـاد گرفتـن بی وزنی سـت‪ .‬امـا‬ ‫بی وزنـی چیسـت؟ جالـب اسـت بدانیـد کـه وزن انسـان ها در کـره زمیـن‬ ‫به دلیـل نیـروی جاذبـه‪ ،‬مشـکل افرین نیسـت‪ ،‬ولـی در فضـا ا گـر افـراد‬ ‫بی وزنـی را در ایسـتگاه فضایـی یـاد نگیرنـد‪ ،‬به صـورت زبالـه فضایـی بـه‬ ‫زمیـن یـا سـایر سـیاره ها پرتـاب می شـوند‪ .‬به همین خاطـر بـا طنـاب بـه‬ ‫سـفینه یـا اسـتگاه فضایـی وصـل می شـوند‪ .‬بـرای یاد گرفتـن بی وزنـی ایـن‬ ‫نکتـه را در نظـر بگیریـد‪ ،‬کـه در مـدار به محـض خاموش شـدن موتورهـای‬ ‫اصلـی‪ ،‬فضانـوردان دچـار وضعیت بی وزنی ظاهری می شـوند؛ اما در زمین‬ ‫به دلیل اینکـه بـا فشـار زیـادی بـاالی هـر چیـزی ایسـتاده ایم‪ ،‬ایـن فشـار‪،‬‬ ‫مانـع کشـش رو بـه پائیـن جاذبـه بـر بدنمـان می شـود؛ امـا ایسـتگاه فضایی‬ ‫چیسـت؟ محلـی کـه فضانـوردان در ان زندگی می کننـد و ازمایش های الزم‬ ‫را انجام می دهند‪ ،‬تا بتوانند راه زندگی کردن در فضا و سایر کره ها را کشف‬ ‫کنند‪ .‬کشـف راه های زندگی در فضا نیز نیاز به مطالعه زیاد دارد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫بیشـتر فضانـوردان در فضـا دائـم در حـال مطالعـه و پژوهـش هسـتند و ا کثـر‬ ‫فضانـوران بـه پزشـکی و نجـوم عالقـه داشـته و در ایـن دو زمینـه مهـارت‬ ‫دارنـد‪ .‬زندگـی در فضـا تنهـا مطالعـه و دانـش زیاد نیسـت؛ بلکـه فضانوردان‬ ‫به تفریحات مختلفی مثل تماشـای موجودات فضایی‪ ،‬اسـتفاده از رادار و‬ ‫برقـراری تمـاس بـا زمیـن برخوردار هسـتند‪ .‬نکتـه جالب توجه دیگـر اینکه‪،‬‬ ‫ایسـتگاه فضایـی هـر ‪ 90‬دقیقـه دور کـره زمیـن گـردش می کنـد؛ بنابرایـن هـر‬ ‫یسـت و‬ ‫‪ 90‬دقیقـه‪ ،‬روز و شـب اتفـاق می افتـد کـه پدیـده منحصربه فرد ‬ ‫فضانـوردان بـرای اینکـه سلامت خـود را حفـظ کننـد‪ ،‬سـاعت خـواب و غذا‬ ‫خـوردن را طـوری تنظیـم می کننـد‪ ،‬که با نحوه زندگی کـردن ان ها در زمین‬ ‫مطابقـت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫محمدیمینجعفرزاده‬ ‫کالس ششم دبستان شهید حسینی دوغ اباد‪ /‬شهرستان مه والت‬ ‫سیمان‬ ‫شـاید قرن هـا پیـش در یـک اطـراق گاه گروهی‪ ،‬انسـان های عصر حجـر‪ ،‬روی‬ ‫تختـه سـنگی اهکـی‪ ،‬اتشـی بر پا کـرده و از گرمـای ان غرق در لـذت بودند که‬ ‫نا گهان رگبار باران‪ ،‬ان ها را وادار به فرار زیر سایبانی می کند‪ .‬در اثر اب باران‬ ‫اتـش خامـوش شـده و سـنگ داغ بـر اثـر بـاران خیـس و بالفاصلـه متالشـی و‬ ‫تبدیـل بـه پـودری سـفید می شـود‪ .‬پـس از روزهـا یـا هفته هـا کـه افـراد گـروه‬ ‫بـه اطـراق گاه خـود بازمی گردنـد‪ ،‬می بیننـد کـه سـنگی نوظهـور متولـد شـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬احتمـاال کشـف ملات اهکـی به همین سـادگی صـورت گرفتـه و‬ ‫مطالعـات تاریخـی و باسـتانی بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه ریشـه و سـابقه‬ ‫تولیـد سـیمان از نظـر تاریخـی بـا تولیـد اهـک هم زمان بـوده اسـت‪ .‬فنیقی ها‬ ‫حـدود ‪ 1000‬سـال قبل از میلاد‪ ،‬یونانی هـا حـدود ‪ 200‬سـال قبل از میلاد و‬ ‫رومی هـا حـدود ‪ 100‬سـال قبل از میلاد قادر به تهیه مصالحـی بودند که با اب‬ ‫سـخت می شـده اسـت‪ .‬بناهای تاریخی مانند اهرام مصر این نکته را نشـان‬ ‫می دهد که بشر از زمان های قدیم برخی مالت ها را خوب می شناخته اند‪.‬‬ ‫ایرانیـان نیـز براسـاس مطالعـات تاریخـی قـادر بـه تهیـه مالت هایـی بوده اند‬ ‫کـه توانایـی تحمـل فشـار و حفـظ انسـجام خـود را در مجـاورت اب نیـز‬ ‫حفـظ می کـرده اسـت‪ .‬اثـار باقیمانـده ای ماننـد سـدها و پل هـای عظیـم‬ ‫در نقـاط مختلـف ایـران ماننـد «سـد ایزدخواسـت» کـه اولیـن سـد قوسـی‬ ‫جهـان اسـت و «سـد کرخـه» روشـن می سـازد کـه ایرانی هـا از خیلـی قدیـم‬ ‫خـواص اهـک را می شـناخته اند‪« .‬سـیمان ها مـواد چسـبنده ای هسـتند‬ ‫کـه قابلیـت چسـباندن ذرات بـه یکدیگـر و بـه وجـود اوردن جسـم یکپارچـه‬ ‫ً‬ ‫از ذرات متشـکله را دارنـد»‪ .‬در ایـران تقریبـا ‪ 50‬سـال بعـد از ژاپـن‪ 60 ،‬سـال‬ ‫پـس از امریـکا‪ 70 ،‬سـال پـس از المـان و ‪ 100‬سـال پـس از انگلیـس‪ ،‬اولیـن‬ ‫کارخانـه تولیـد سـیمان در سـال ‪ 1312‬در هغت کیلومتری جنوب تهـران و در‬ ‫کنـار کـوه بی بـی شـهربانو (شـهرری) بـا ظرفیـت ‪ 100‬تـن در روز احـداث شـد و‬ ‫به مرور زمـان و تـا حـال به دلیـل وجـود کوه هـای اهکـی زیـاد در ایـران و وجـود‬ ‫مـاده اولیـه اهـک بـرای تولیـد سـیمان‪ ،‬حـدود ‪ 70‬کارخانـه سـیمان احـداث‬ ‫شـد‪ .‬به عنوان مثـال‪ ،‬در اسـتان خراسـان رضـوی کارخانه هـای سـیمان‬ ‫شـرق در سـال ‪ 1332‬تاسـیس شـد و سـیمان زاوه تربـت در شهرسـتان زاوه‬ ‫در سـال ‪ 1387‬تاسـیس شـدند‪ .‬سـیمان بجنـورد‪ ،‬سـیمان قایـن‪ ،‬سـیمان‬ ‫الر سـبزوار‪ ،‬سـیمان جویـن‪ ،‬سـیمان غـرب اسـیا و ‪ ...‬از جملـه کارخانه هـای‬ ‫سـیمان شـرق کشـور هسـتند‪ .‬مـواد اولیـه تهیـه سـیمان در کارخانه هـای‬ ‫سـیمان شـامل‪ :‬خـا ک (الوویـوم)‪ ،‬اهـک و اهـن اسـت‪ .‬تجهیـزات اصلـی‬ ‫گشـکن‪ :‬خـا ک (الوویـوم) و‬ ‫یـک کارخانـه سـیمان بـه ترتیب شـامل‪ -1 :‬سن ‬ ‫اهـک و اهـن در سنگ شـکن بـه قطعـات ریز تـر شکسـته می شـود‪ -2 .‬سـالن‬ ‫خـا ک‪ :‬مـواد اولیـه بـا هـم مخلـوط می شـود‪ -3 .‬اسـیای مـواد خـام‪ :‬مـواد‬ ‫ترکیـب شـده بـه پـودر تبدیل می شـود‪ -4 .‬کوره و پری هیتر‪ :‬پـودر مواد خام‬ ‫در کـوره و پری هیتـر پختـه شـده و مـاده ای به نـام کلینکـر تولیـد می شـود‪.‬‬ ‫‪ -5‬خنک کـن کلینکـر‪ :‬کلینکرهـا خنـک می شـوند‪ -6 .‬اسـیای سـیمان‪:‬‬ ‫کلینکرهـا بـا گـچ و مـواد افزودنـی دیگـر کوبیـده شـده و سـیمان تولیـد‬ ‫می شـود‪ -7 .‬روتـو پکـر‪ :‬دسـتگاه های کیسـه پرکنـی‪ ،‬کیسـه های ‪50‬کیلویـی‬ ‫را پـر می کننـد‪ -8 .‬بارگیرخانـه‪ :‬کیسـه های سـیمان یـا سـیمان فلـه‪ ،‬داخـل‬ ‫کامیون هـای حمـل سـیمان بارگیـری می شـوند‪.‬‬ ‫غزل قرایی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شاهد رضویه‪ /‬شهرستان تربت حیدریه‬ ‫ا گر دندان کودکمان بر اثر حادثه شکست‬ ‫یا از جایگاه خود درامد‪ ،‬چه کنیم؟‬ ‫شکسـتن دنـدان کـودکان ممکـن اسـت کـه به دلیـل زمیـن خـوردن‪،‬‬ ‫تصـادف یـا اسـیب دیدن در زمـان بـازی اتفـاق بیفتـد‪ ،‬علی الخصـوص در‬ ‫فصـل تابسـتان کـه در بازی هـا و دوچرخه سـواری کـودکان ایـن موضـوع‬ ‫به وفـور پیـش می ایـد‪ .‬پـس چـه خـوب اسـت ا گاهـی الزم را داشـته باشـیم‬ ‫کـه چـه اقداماتـی انجـام دهیـم‪ :‬اولیـن کاری کـه بعـد از شکسـتن دنـدان‬ ‫کـودک بایـد انجـام دهیـد‪ ،‬این اسـت که ضمـن حفـظ خونسـردی خـود‬ ‫بخـش کنـده شـده دنـدان را درون بـزاق کـودک یـا سـرم فیزیولـوژی (شـیر)‬ ‫قـرار دهیـد و کـودک را در کمتریـن زمـان ممکـن بـه یـک دندانپزشـک‬ ‫برسـانید‪ .‬نبایـد فرامـوش کنیـد کـه دنـدان شکسـته شـده کـودک نبایـد‬ ‫خشـک شـود چـرا کـه خاصیـت شـکنندگی بـه خـود می گیـرد و دیگـر‬ ‫قابل اسـتفاده نیسـت‪ .‬ا گـر دنـدان کـودک کامـل از جـا درامـده‪ ،‬ضمـن‬ ‫ً‬ ‫حفـظ خونسـردی بایـد سـریعا بـا همـان خون در جایـگاه خود قـرار دهید و‬ ‫نگـران اقدامـات بعـدی نباشـید و بـه پزشـک بسـپارید‪ .‬در شـرایطی ماننـد‬ ‫لب َ پر شـدن‪ ،‬می تـوان بـا اسـتفاده از باندینگ هـای مخصـوص بخشـی از‬ ‫دنـدان کنده شـده کـودک را در جـای خـود قـرار داد‪ .‬به طور کلـی همیشـه‬ ‫به یـاد داشـته باشـید کـه پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت‪ .‬با توجه بـه ایـن‬ ‫نکتـه والدیـن و دسـت اندرکاران محیط هـای بـازی کـودک بایـد سـعی‬ ‫کننـد محیطـی امـن بـرای بـازی کـودکان فراهـم کننـد تـا شـاهد این چنیـن‬ ‫اسـیب هایی در کـودکان عزیزمـان نباشـیم‪.‬‬ ‫اسما طاهری راد‪ /‬کالس ششم‪ /‬دبستان شهید بینوا جنت اباد‬ ‫شهرستان مه والت‬ ‫افرود و اسیب های محیط زیستی ان‬ ‫مقدمـه‪ :‬افـرود درواقـع یـک فعالیـت رانندگی سـت کـه بـا اسـتفاده از‬ ‫ماشـین های شاسـی بلنـد در مناطـق طبیعـی انجـام می شـود‪.‬‬ ‫متـن اصلـی‪ :‬میـراث جهانـی بیابـان لـوت در جنـوب شـرقی کشـور به عنـوان‬ ‫اولیـن اثـر طبیعـی ایـران در چهلمیـن اجلاس میـراث یونسـکو در سـال‬ ‫‪ 1395‬بـه ثبـت رسـیده اسـت‪ .‬ایـن میـراث جهانـی دارای نمونه هایـی از‬ ‫درجـات عالـی پدیده هـای طبیعی سـت کـه اهمیـت زیباشـناختی‪ ،‬طبیعـی‬ ‫و اسـتثنایی باالیـی دارد‪ .‬مسـابقات افـرود کـه نوعـی فعالیـت رانندگـی و‬ ‫شـاخه ای از سـفرهای ماجراجویانـه اسـت کـه بـا اسـتفاده از اتومبیل هـای‬ ‫شاسـی بلنـد در مناطـق بیابانـی‪ ،‬رودخانه هـا‪ ،‬کوهسـتان‪ ،‬جنگل ها و سـایر‬ ‫عرصه هـای طبیعـی انجـام می شـود‪ .‬هرگونـه حضـور گروه هـای افـرود در‬ ‫بیابان هـا و عرصه هـای بکـر و طبیعـی کشـور‪ ،‬مخـرب بـوده و زیسـتگاه های‬ ‫کشـور را در معـرض اسـیب جـدی قـرار می دهـد؛ از جملـه مکان هـای افـرود‬ ‫دشـت لـوت اسـت کـه باعـث اسـیب بـه ایـن میـراث فرهنگـی می شـود‪.‬‬ ‫نتیجه گیـری‪ :‬با توج هبـه اسـتقبال گسـترده ایـن رشـته و پرطرفدار بـودن ان‬ ‫در بیـن نسـل جـوان‪ ،‬بهتـر اسـت مکان هایـی برای ایـن ورزش مهیـج در نظر‬ ‫گرفتـه شـود که اسـیبی بـه محیط زیسـت وارد نشـود‪.‬‬ ‫امیررضا شیدایی‪ /‬مدرسه ابتدایی دوره دوم شهید حسینی‬ ‫شهرستان مه والت‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 21 1400‬شوال ‪ 2 1442‬ژوئن ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2248‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه‬ ‫روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری فردوسیه‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری وحیدیه‬ ‫روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری صباشهر‬ ‫روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری شاهدشهر‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شورای اسالمی و شهرداری قدس‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری شهریار‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری مالرد‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شورای اسالمی و شهرداری باغستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2255

روزنامه سایه 2255

شماره : 2255
تاریخ : 1400/03/24
روزنامه سایه 2254

روزنامه سایه 2254

شماره : 2254
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه سایه 2253

روزنامه سایه 2253

شماره : 2253
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه سایه 2252

روزنامه سایه 2252

شماره : 2252
تاریخ : 1400/03/19
روزنامه سایه 2251

روزنامه سایه 2251

شماره : 2251
تاریخ : 1400/03/18
روزنامه سایه 2250

روزنامه سایه 2250

شماره : 2250
تاریخ : 1400/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!