روزنامه سایه شماره 2227 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2227

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2227

روزنامه سایه شماره 2227

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫شو پرورش قرار دهد‬ ‫دولت اینده باید اولویت اصلی خود را بحث اموز ‬ ‫رئیـس مجلـس گفـت‪« :‬دولـت اینـده بایـد اولویـت اصلـی خـود را بحـث‬ ‫ش وپـرورش قـرار دهـد؛ زیـرا بی شـک سـامان دهی‪ ،‬ثبـات اقتصـادی‪،‬‬ ‫اموز ‬ ‫اسـتقالل و رفـع مشـکل اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬در گـروی رشـد ان و توسـعه‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش خانـه ملـت؛ محمد باقـر قالیبـاف با اشـاره به جایگاه‬ ‫اموزش ‬ ‫رفیـع معلـم و گرامیداشـت یـاد شـهدای انقلاب و دفـاع مقـدس؛ به ویـژه‬ ‫شو پـرورش را‬ ‫شـهدای دانش امـوز و معلـم افـزود‪« :‬ا گرچـه کرونـا شـیرازه اموز ‬ ‫شو پـرورش به سـرعت و بـا همـت مدیـران و معلمـان‪،‬‬ ‫به هـم ریخـت؛ امـا اموز ‬ ‫سـامانه ای را طراحی؛ و خار ج از انتظار عمل کرد و همه دیدند که چگونه در روز نیاز و سـختی‪ ،‬کم لطفی‬ ‫و کم توجهـی مسـئوالن بـا تلاش و کوشـش معلمـان جبـران شـد؛ ایـن نشـان داد کـه به راسـتی شـغل‬ ‫معلمـی‪ ،‬شـغل انبیاسـت»‪.‬‬ ‫شهادت حضرت علی(ع) تسلیت باد‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫وجیـه اهلل جعفـری؛ معـاون وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و رئیـس هیئت عامـل‬ ‫سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران (ایمیـدرو) خبـر داد‪:‬‬ ‫«با توجه بـه تامیـن عمـده سـرمایه گذاری های مورد نیـاز‪ ،‬دسـتیابی بـه اهـداف‬ ‫چشـم انداز ‪ ۱۴۰۴‬و تولیـد سـاالنه ‪ ۵۵‬میلیون ُ تـن فـوالد امکان پذیـر اسـت کـه بـرای‬ ‫تحقـق ان‪ ،‬حـدود چهار میلیـارد و ‪ ۴۳۹‬میلیون یـورو نیـاز داریـم»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 20 1400‬رمضان ‪ 3 1442‬می ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2227‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫معاون وزیر بهداشت خبر داد؛‬ ‫اغاز فاز ‪ ۴‬وا کسیناسیون عمومی از مهر ماه‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هم میدان‪،‬هم دیپلماسی؛‬ ‫در زمین دشمن‬ ‫بازی نکنیم!‬ ‫پخش مصاحبه ظریف‬ ‫در اوج مذا کرات وین‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کدام کشورها رئیس جمهوری زن دارند؟‬ ‫ جمهـوری یکـی از‬ ‫‪ 16‬فروردین مـاه امسـال بـود کـه انتخـاب یـک زن به عنـوان رئیس‬ ‫ِ‬ ‫د ایـن اتفـاق مهـم در هیاهـوی‬ ‫کشـورهای شـبه جزیره بالـکان‪ ،‬خبرسـاز شـد ؛ هرچنـ ‬ ‫مربـوط بـه بحـران گسـترده کرونـا در جهـان و سـایر تنش هایـی کـه پیوسـته در صـدر‬ ‫اخبار هسـتند‪ ،‬به نوعی گم شـد و صاحبان رسـانه ها‪ ،‬سـاده و سـریع از ان گذشـتند‪.‬‬ ‫ایـن زن‪« ،‬ویوسـا عثمانـی سـادریو» نـام دارد کـه در سـومین دور رای گیـری پارلمانـی‬ ‫بـا ‪ ۱۱۲‬عضـو‪ ،‬بـا کسـب ‪ ۷۱‬رای به عنـوان ریاسـت جمهوری کـوزوو انتخـاب شـد‪ .‬او‬ ‫کـه پیش تـر رئیـس پارلمـان بـود‪ ۳۸ ،‬سـال سـن دارد و دومیـن زنی سـت کـه پـس از‬ ‫جنگ هـای بالـکان‪ ،‬رهبـر کـوزوو می شـود‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دومینیـک راب؛ وزیـر امـور خارجـه انگلیـس گفـت کـه «گـروه ‪»7‬؛ دربرگیرنـده‬ ‫ثروتمندترین کشورهای جهان‪ ،‬پیشنهاد ایجاد سازوکار واکنش سریع را برای‬ ‫رویارویـی بـا تبلیغـات و انتشـار اطالعات نادرسـت روسـیه بررسـی خواهـد کرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫از ‪ 10‬مردادماه امسال عملی می شود؛‬ ‫نیروی قدس‪ ،‬بزرگ ترین عامل موثر‬ ‫جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب اسیاست‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تهیه و تامین وا کسن‬ ‫اولویت اصلی برنامه های دولت است‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫هلدینگ «توسعه توکا» می تواند‬ ‫کارامدترین هلدینگ فوالد مبارکه باشد‬ ‫کاهش سهم «مایکروسافت»‬ ‫از درامد بازی های پی سی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس بیان کرد؛‬ ‫نقش ویژ ه کارگران‬ ‫در تحقق شعار سال ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الشا تاالخادزه‬ ‫در سودای رکورد‬ ‫ُ‬ ‫نیم تنی!‬ ‫رایگان رایگان‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Asia Times‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫امیرعلی موسوی‬ ‫بزرگ ترین تظاهرات میانماری ها‬ ‫رسـانه های اسـیایی و محلـی در‬ ‫میانمـار گـزارش دادنـد کـه مـردم‬ ‫معتـرض بـه کودتـای نظامـی‬ ‫دراین کشـور دیـروز بزرگ تریـن‬ ‫تظاهـرات خـود به نـام «بهـار‬ ‫میانمـار‪ :‬جهـان بـا نـدای اتحـاد‬ ‫یلـرزد» را برگـزار کردنـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا‪،‬‬ ‫مـردم میانمـار م ‬ ‫نیروهـای امنیتـی میانمـار نیـز بـر روی معترضـان ایـن‬ ‫ کشـور اتـش گشـودند‪ .‬مـردم چنـد شـهر ایـن کشـور از‬ ‫سـاعات اولیه یک شـنبه وارد خیابان ها شـده و با برگزاری‬ ‫تظاهـرات‪ ،‬علیـه کودتاچیـان نظامی شـعارهایی سـر داده‬ ‫و با نظامیان درگیر شـدند‪ .‬خبرگزاری رویترز در گزارشـی از‬ ‫یانگـون؛ مرکـز تجـاری ایـن کشـور از کشته شـدن دسـت کم‬ ‫پنج نفـر در ایـن درگیری هـا خبـر داد‪ .‬تظاهرکننـدگان کـه‬ ‫در راس ان هـا راهب هـای بودائـی و جوانـان قـرار داشـتند‪،‬‬ ‫ب هسـمت مرا کـز تجـاری یانگـون و مانـداالی پایتخـت‬ ‫حرکـت کردنـد و بیشـتر بـر نوعـی انقلاب از نـوع «بهـار‬ ‫میانمـار» تا کیـد داشـتند‪ .‬رسـانه های میانمـاری گـزارش‬ ‫دادنـد کـه دو نفـر در شـهر وتلـت؛ واقـع در مرکـز میانمـار بـا‬ ‫یکـه دو نفـر دیگـر نیـز‬ ‫شـلیک گلولـه کشـته شـدند؛ درحال ‬ ‫لشـرق‬ ‫در شـهرهایی متفـاوت در ایالتشـان واقـع در شما ‬ ‫میانمـار کشـته شـدند‪ .‬گـروه موسـوم بـه «کاچیـن نیـوز‬ ‫گروپ» این کشـور نیز اعالم کرد؛ یک نفر در شـهر هپا کانت‬ ‫(واقـع در شـمال میانمـار) کشـته شـد‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 1400‬شماره‪2227‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫نیروی قدس‪ ،‬بزرگ ترین عامل موثر‬ ‫جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب اسیاست‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫طو نشان کره شمالی برای بایدن‬ ‫خ ‬ ‫کـره شـمالی با صـدور چند بیانیه‪،‬‬ ‫از ایاالت متحـده و متحدانـش در‬ ‫کـره جنوبـی انتقـاد و تا کیـد کـرد‬ ‫کـه صحبت هـای اخیـر از سـمت‬ ‫واشـینگتن‪ ،‬اثباتـی بـر سیاسـت‬ ‫خصمانـه ان هـا و نیازمنـد یـک‬ ‫وا کنـش مقتضـی ازسـوی پیونگ یانـگ اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ ایـن بیانیه هـا کـه در خبرگـزاری دولتـی کره شـمالی‬ ‫موسـوم بـه «کی سـی ان ای» منتشـر شـد‪ ،‬پـس ازان بـود که‬ ‫روز جمعـه کاخ سـفید گفـت مقام هـای امریکایـی بعـد‬ ‫از چندمـاه بررسـی در سیاسـت خودشـان در قبـال کـره‬ ‫شـمالی را به پایان رسـانده اند و به چالش های پیش روی‬ ‫جـو بایـدن؛ رئیس جمهـوری امریـکا اشـاره داشـت کـه‬ ‫به دنبـال فاصله گرفتـن از شکسـت های دونالـد ترامـپ‬ ‫اسـت‪ .‬در یکـی از بیانیه هـا‪ ،‬یک سـخنگوی وزارت خارجه‬ ‫کـره شـمالی‪ ،‬واشـینگتن را بـه اهانـت بـه شـان رهبـر کـره‬ ‫شـمالی ازطریـق انتقـاد از وضعیـت حقـوق بشـری ایـن‬ ‫کشـور متهـم کـرد‪ .‬ایـن سـخنگو کـه نامـی از او نیامـده‪،‬‬ ‫یسـت که نشـان‬ ‫گفـت کـه انتقـاد حقوق بشـری دستاویز ‬ ‫می دهد ایاالت متحده خود را برای رویارویی همه جانبه‬ ‫بـا کـره شـمالی امـاده می کنـد و بنابرایـن‪ ،‬پاسـخی درخـور‬ ‫دریافت خواهد کرد‪ .‬در بیانیه دیگری‪ ،‬کوان جونگ گان‬ ‫(مدیـرکل دپارتمـان روابـط بـا امریـکا در وزارت خارجـه کره‬ ‫شـمالی) بـه اولیـن سـخنرانی بایـدن در کنگـره اشـاره کـرد‬ ‫که گفت برنامه های هسـته ای کره شـمالی و ایران تهدید‬ ‫هسـتند و ازطریـق «دیپلماسـی و بازدارندگـی شـدید» بـه‬ ‫ان هـا پاسـخ داده خواهـد شـد‪ .‬کـوان جونـگ گان گفـت‬ ‫یسـت و تعـدی به حـق دفاع از خـود کره‬ ‫کـه ایـن غیرمنطق ‬ ‫ب هشـمار مـی رود کـه ایـاالت متحـده بازدارندگـی دفاعـی‬ ‫ان را یـک تهدیـد قلمـداد می کنـد‪ .‬او گفـت‪« :‬اظهـارات او‬ ‫به وضـوح بازتـاب نیـت او بـرای حفـظ سیاسـت خصمانـه‬ ‫مقـرن اسـت کـه‬ ‫در قبـال ماسـت و امریـکا بیـش از نی ‬ ‫ایـن کار را می کنـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬صحبـت از دیپلماسـی در‬ ‫امریـکا بـا هـدف الپوشـانی اقدامـات خصمانـه ان هاسـت‬ ‫و بازدارندگـی ان‪ ،‬تنهـا ابـزاری بـرای اعمـال تهدیدهـای‬ ‫نکـه سیاسـت‬ ‫یسـت‪ .‬ا کنو ‬ ‫هسـته ای علیـه کـره شمال ‬ ‫ن شـده‪ ،‬کـره شـمالی مجبـور بـه اتخـاذ تدابیـر‬ ‫بایـدن روشـ ‬ ‫وا کنشـی می شـود و دران زمـان امریـکا خـودش را در‬ ‫شـرایط بغرنجـی خواهـد یافـت‪ .‬امریـکا در اینـده نزدیـک‬ ‫بـا بدتریـن و بدتـری بحـران غیرقابل کنترل مواجـه خواهد‬ ‫یسـت که بـا تفکـر منسـوخ جنـگ سـرد‬ ‫شـد و این درصورت ‬ ‫ب هسـمت روابـط کـره شـمالی‪-‬امریکا بـرود»‪.‬‬ ‫‪TASS‬‬ ‫گفت وگوی وزرای خارجه انگلیس و امریکا‬ ‫وزارت امـور خارجـه انگلیـس بـا‬ ‫صـدور بیانیـه ای اعلام کـرد کـه‬ ‫دیپلمات هـای ارشـد کشـورهای‬ ‫عضـو گـروه ‪ ۷‬از امـروز؛ دوشـنبه‬ ‫در اولیـن نشسـت حضـوری خـود‬ ‫به مـدت دوروز و پـس از دوسـال‬ ‫وقفـه در لنـدن گرد هـم امـده و دربـاره موضوعاتـی از قبیـل‬ ‫حقـوق بشـر‪ ،‬تحـوالت اقتصـادی پـس از شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا و راه هـای مقابله بـا تهدیدهای جهانی جدید بحث‬ ‫و تبادل نظـر خواهنـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ عالو هبـر وزرای‬ ‫خارجـه انگلیـس‪ ،‬المـان‪ ،‬ایتالیـا‪ ،‬کانادا‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانسـه و‬ ‫ژاپن‪« ،‬جوزف بورل» (مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپـا)‪ ،‬نماینـدگان اسـترالیا‪ ،‬هنـد‪ ،‬کـره جنوبـی و افریقـای‬ ‫جنوبـی؛ و لیـم جـوک هـوی (دبیـرکل اتحادیـه کشـورهای‬ ‫جنـوب شـرق اسـیا) نیـز در ان حضـور دارنـد‪ .‬دومینیـک‬ ‫راب؛ وزیـر خارجـه انگلیـس در این بـاره گفـت‪« :‬نشسـت‬ ‫گـروه ‪ ۷‬این هفتـه نشـان می دهـد کـه لنـدن‪ ،‬بزرگ تریـن‬ ‫دموکراسـی های جهـان را بـرای مقابلـه بـا چالش هـای‬ ‫مشـترک دور هـم جمـع کـرده اسـت!» طبـق اعلام ایـن‬ ‫خبرگـزاری؛ پیـش از اغـاز نشسـت امـروز‪ ،‬قـرار اسـت‬ ‫دومینیـک راب و انتونـی بلینکـن (وزرای خارجـه انگلیس‬ ‫و امریـکا) بـا هـم دیدار و درباره موضوعاتی از قبیل تجارت‪،‬‬ ‫چیـن‪ ،‬افغانسـتان و ایـران گفت وگـو کننـد‪.‬‬ ‫ژان ژا ک لوپ‬ ‫پخش مصاحبه ظریف‬ ‫در اوج مذا کرات وین‬ ‫رهبـر معظم انقالب اسلامی در سـخنان زنـده تلویزیونی خطاب‬ ‫بـه ملـت بـزرگ ایـران بـا تشـریح جایـگاه مهـم معلمـان و کارگـران‬ ‫در پیشـرفت کشـور‪ ،‬انتخابـات را به معنـای واقعـی کلمـه فرصتـی‬ ‫مهم برای ایران عزیز و عاملی بی بدیل برای استحکام پایه های‬ ‫نظـام خواندنـد و با انتقـاد از برخـی تالش هـا بـرای دلسـرد کردن‬ ‫مردم نسـبت به انتخابات‪ ،‬تا کید کردند‪« :‬داوطلبان وعده های‬ ‫فریبنـده و بـدون پشـتوانه ندهنـد و بـا ارائـه برنامه هـای واقعـی با‬ ‫مردم سخن بگویند»‪ .‬ایشان همچنین با ابراز تاسف و تعجب از‬ ‫سـخنان نادرسـت برخی مسئوالن در خصوص سیاست خارجی‬ ‫تا کیـد کردنـد‪« :‬نیـروی قـدس بزرگ تریـن عامـل موثـر جلوگیـری‬ ‫از دیپلماسـی انفعالـی در غـرب اسیاسـت و نبایـد به گونـه ای‬ ‫سـخن گفـت کـه حرف هـای بیگانـگان را بـه اذهـان متبـادر‬ ‫کنـد»‪ .‬ایشـان در اغـاز سخنانشـان‪ ،‬لیالـی مبـارک قـدر را قلـه مـاه‬ ‫پر عظمـت رمضـان خواندنـد و بـا توصیـه بـه احـاد مـردم بـرای‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت بی نظیـر ایـام قـدر افزودنـد‪« :‬دعـا و تضـرع و‬ ‫اسـتغفار و اشـک‪ ،‬از نمونه هـای ضیافـت پر برکـت رمضـان اسـت‬ ‫کـه بایـد بـا توجـه و توسـل هرچه بیشـتر بـه پـروردگار کریـم‪ ،‬خـود‬ ‫را مسـتعد بهره منـدی از ایـن نعمت هـای گران قـدر کـرد»‪ .‬رهبـر‬ ‫انقلاب در نگاهـی کوتاه به شـخصیت امـام علی بن ابیطالب (ع)‪،‬‬ ‫امامت را مقامی بسیار واال و عالی برشمردند و افزودند‪« :‬معنای‬ ‫امامـت‪ ،‬ریاسـت دیـن و دنیـا نیسـت؛ بلکـه امامـت مفهومـی‬ ‫یسـت کـه درک ان ب هجـز معصومیـن و نخبـگان‬ ‫بسیار عال ‬ ‫معـدود‪ ،‬بـرای دیگـران ممکـن نیسـت»‪ .‬رهبـر انقلاب با اشـاره به‬ ‫ارادت شـیعیان و پیـروان ادیـان و مذاهـب دیگـر بـه امیرمومنان‪،‬‬ ‫افزودنـد‪« :‬ایـن محبـت و ارادت به علـت خصوصیـات عجیـب‬ ‫مـوالی متقیـان اسـت کـه عدالـت حیرت انگیـز‪ ،‬بی اغمـاض‪،‬‬ ‫گسـترده و بـدون هیـچ مالحظـ ه در راس ایـن خصوصیـات قـرار‬ ‫دارد»‪ .‬ایشـان زهـد و بی اعتنایـی کامـل بـه دنیـا‪ ،‬شـجاعت‪،‬‬ ‫مهربانـی و رافـت در مقابـل ضعیفـان‪ ،‬عـزم راسـخ در مقابـل‬ ‫زورگویـان و مسـتکبران‪ ،‬فـدا کاری در راه حـق‪ ،‬حکمـت عمیـق در‬ ‫گفتـار و اسـتواری در رفتـار را از دیگـر ویژگی هایـی دانسـتند کـه در‬ ‫حضرت علی(ع) در اوج کمال و درخشـش اسـت»‪ .‬رهبر انقالب‪،‬‬ ‫پیروی از امیر مومنان در خصوصیات شـخصی و اداب حکومت‬ ‫را وظیفـه ای سـنگین خواندنـد و افزودنـد‪« :‬مـا در این زمینه هـا‬ ‫خیلی عقـب هسـتیم»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای با اشـاره به‬ ‫شـوق بی نظیـر مـوالی متقیـان بـه شـهادت‪ ،‬گفتنـد‪« :‬خـدا را‬ ‫شـا کریم کـه در دوران مـا نیـز مـردان فـدا کاری بودنـد و هسـتند‬ ‫که در اقتدا به موالیشـان‪ ،‬عاشـق شـهادت بودند که حاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی از چهره هـای بـزرگ ایـن عرصـه اسـت»‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب سـپس در تبییـن جایـگاه و شـان مهـم معلـم بـه‬ ‫برخـی ویژگی های شـهید مطهـری پرداختند و افزودند‪« :‬شـهید‬ ‫مطهـری عا ِلـم‪ ،‬فیلسـوف‪ ،‬متفکـر‪ ،‬فقیـه و مسـلط بـه مسـائل‬ ‫ی مهـم اسـتاد شـهید ان بو دکـه در عرصـه‬ ‫فکـری بـود؛ امـا ویژگـ ‬ ‫تولیـد و انتشـار فکـر درسـت‪ ،‬متقـن و عمیـق‪ ،‬در یـک جهـاد‬ ‫نرم افـزاری مـداوم بـود و بـا دغدغه مندی نسـبت به مخاطبانش‬ ‫و جامعـه‪ ،‬بـا امـواج منحرف فکری شـرق و غـرب مقابله می کرد»‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬مسئولیت شناسی و تکلیف گرایی را دو ویژگی دیگر‬ ‫شهید مطهری خواندند و گفتند‪« :‬او با اولویت دادن به نیازهای‬ ‫جامعـه‪ ،‬ظرفیت هـای حـوزه فکـر و علـم را بـه ایـن نیازهـا نزدیـک‬ ‫یکـرد کـه معلمـان عزیـز بایـد این ویژگی هـا و روش هـا را الگو قرار‬ ‫م ‬ ‫دهنـد»‪ .‬ایشـان صیانـت از فکـر دانش امـوزان و دانشـجویان را از‬ ‫مسـئولیت های مهـم معلمـان برشـمردند و افزودنـد‪« :‬معلمـان‬ ‫بایـد بـا امانـت و توانایـی و مهـارت‪ ،‬اندوخته هـای علمـی بشـر را‬ ‫بـه نسـل نوجـوان و جـوان منتقـل کننـد و شـا گردان خـود را اهـل‬ ‫فکـر و اندیشـه بـار بیاورنـد»‪ .‬ایشـان معلمـان را از افسـران سـپاه‬ ‫پیشـرفت کشـور خواندنـد و افزودنـد‪« :‬معلمـان باید ایـن جایگاه‬ ‫عظیـم را بـاور؛ و با احسـاس مسـئولیت‪ ،‬نقش تاریخی خـودرا ایفا‬ ‫کننـد»‪ .‬رهبـر انقلاب با اشـاره به هجـوم بیگانـگان و منحرفـان بـه‬ ‫افـکار جوانـان‪ ،‬تا کیـد کردنـد‪« :‬معلمـان بایـد ضمـن اسـتفاده از‬ ‫یکـردن ایـن تهاجـم‬ ‫ش وپـرورش‪ ،‬بـرای خنث ‬ ‫ظرفیـت عظیـم اموز ‬ ‫بزرگ نیز جهادگونه تالش کنند تا ریزش ها به صفر نزدیک شـود‬ ‫و رویش هـا در باالتریـن سـطح قـرار گیـرد»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی‬ ‫با اشـاره به شـان بـا ارزش و تاثیرگـذار معلمـان افزودنـد‪« :‬درک این‬ ‫جایـگاه واال و تعیین کننـده بایـد بـه فرهنـگ عمومـی تبدیـل‬ ‫ش وپـرورش‬ ‫شـود کـه رسـانه ها‪ ،‬دسـتگاه های تبلیغاتـی و اموز ‬ ‫در این عرصـه مسـئولیتی سـنگین دارنـد»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنه ای‪ ،‬گشـودن گره های معیشـتی معلمان را مهم خواندند‬ ‫و با اشـاره به مسـئولیت دولـت و مجلـس در این زمینـه‪ ،‬از تلاش‬ ‫بی دریـغ معلمـان بـرای ادامـه امـوزش در دوران کرونـا و همراهـی‬ ‫خانواده هـا؛ به خصـوص مـادران صمیمانـه تشـکر کردنـد‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی‪ ،‬بخـش دیگـری از سخنان شـان را بـه‬ ‫مناسـبت روز کارگـر‪ ،‬بـه موضـوع شـان و جایـگاه کارگـر و لـزوم‬ ‫حمایـت همه جانبـه از ایـن قشـر زحمتکـش و تاثیرگـذار و‬ ‫همچنیـن نقـش کارگـران در پیشـرفت اقتصـادی و اسـتقالل‬ ‫کشـور اختصـاص دادنـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـه جایـگاه‬ ‫واالی کارگـر در اسلام و بوسـه پیامبـر بـر دسـتان کارگـر اشـاره‬ ‫کردنـد و گفتنـد‪« :‬در یـک اقتصـاد مسـتقل و تولیدمحـور‪ ،‬کارگـر‪،‬‬ ‫یسـت و ایـن نقـش تاثیرگـذار کارگـران بایـد بـا کمـک‬ ‫سـتون اصل ‬ ‫گ عمومـی تبدیـل‬ ‫دسـتگاه های تبلیغاتـی و رسـانه ها بـه فرهنـ ‬ ‫شـود‪ .‬از ابتدای پیروزی انقالب اسلامی‪ ،‬بدخواهان و بیگانگان‬ ‫تلاش کردنـد تـا جامعـه کارگـری را در مقابـل نظـام قـرار دهنـد؛‬ ‫امـا کارگـران جانانـه در کنـار نظـام ایسـتادند کـه نمونـه بـارز ان‪،‬‬ ‫دوران دفـاع مقـدس اسـت»‪ .‬ایشـان با اشـاره به شـعار سـال و‬ ‫موضـوع پشـتیبانی از تولیـد‪ ،‬خاطر نشـان کردنـد‪« :‬یکـی از انـواع‬ ‫پشـتیبانی از تولیـد‪ ،‬حمایـت از کارگـران اسـت؛ زیـرا کارگـر فعـال و‬ ‫با نشـاط‪ ،‬ثـروت ملـی ایجـاد می کنـد که در نهایـت زمینه سـاز ابرو‪،‬‬ ‫اقتدار و استقالل کشور خواهد بود»‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫با تا کید بر اینکـه حمایـت از کارگـر فقـط افزایـش پایـه حقوقـی‬ ‫متناسـب بـا افزایـش تـورم نیسـت‪ ،‬افزودنـد‪« :‬ارتقـای سـطح‬ ‫مهارت امـوزی و تخصـص کارگـران‪ ،‬توجـه بـه بیمـه و بهداشـت و‬ ‫درمـان انـان‪ ،‬امنیـت شـغلی‪ ،‬برنامه ریزی برای مسـکن کارگران و‬ ‫ایجـاد روابـط عادالنـه میـان کارگـر‪ ،‬کارافریـن و دولـت؛ ابعـاد دیگر‬ ‫موضـوع حمایـت از کارگـر اسـت»‪ .‬ایشـان برنامه ریـزی صحیـح‬ ‫بـرای ایجـاد اشـتغال و پیگیـری دقیـق و منضبـط ان و همچنیـن‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی بـرای ایجـاد اشـتغال را‬ ‫کمـک بـزرگ بـه پیشـرفت اقتصـادی کشـور خواندنـد و گفتنـد‪:‬‬ ‫«ایجـاد اشـتغال‪ ،‬عالو هبـر بـرکات اقتصـادی؛ بـرکات اجتماعـی‬ ‫و سیاسـی هـم دارد؛ زیـرا در جامعـه و به ویـژه در نسـل جـوان‪،‬‬ ‫زمینه سـاز نشـاط و تحـرک و سـرزندگی و مانـع از شـکل گیری‬ ‫یسـت»‪ .‬ایشـان‬ ‫بسـیاری از اسـیب های اجتماعـی و حتـی امنیت ‬ ‫با اشـاره به ابعـاد چند جانبـه ایجـاد اشـتغال در جامعـه‪ ،‬یکـی‬ ‫از برنامه هـای مهـم و مورد انتظـار از دولت هـا را برنامـه ایجـاد‬ ‫اشـتغال دانسـتند و بـا بیانـی هشـدارامیز خاطرنشـان کردنـد‪:‬‬ ‫«افـرادی کـه به علـت منافـع شـخصی خـود و بـرای اسـتفاده از‬ ‫زمیـن و ارزش افـزوده ان‪ ،‬کارخانه هـا را بـه تعطیلـی می کشـانند‪،‬‬ ‫بداننـد کـه مرتکـب کار باطـل و حـرام شـده اند و ایـن کار‪ ،‬خیانـت‬ ‫بـه مـردم و کارگـران و اسـتقالل و اقتصـاد کشـور و ضربـه بـه تولیـد‬ ‫یسـت»‪ .‬رهبر انقالب اسلامی دسـتگاه های مسئول و به ویژه‬ ‫مل ‬ ‫وزارت هـای صمـت و وزارت جهـاد کشـاورزی را بـه نقش افرینـی‬ ‫جـدی بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیـده و برخـورد بـا ایـن افـراد توصیـه‬ ‫موکـد کردنـد‪ .‬ایشـان همچنیـن با اشـاره به نظـر کارشناسـان‬ ‫یبـر لـزوم فعال شـدن کارگاه هـای کوچـک و‬ ‫اقتصـادی مبن ‬ ‫متوسـط در کنـار کارگاه هـای بـزرگ‪ ،‬افزودنـد‪« :‬گسـترش ایـن‬ ‫کارگاه هـا عالو هبـر ایجـاد اشـتغال؛ زمینه سـاز تولیـد ثـروت بـرای‬ ‫عمـوم مـردم؛ به ویـژه طبقـات ضعیف و متوسـط اسـت»‪ .‬ایشـان‬ ‫یکـردن تحریم ها‪،‬‬ ‫خاطر نشـان کردنـد‪« :‬بهتریـن روش برای خنث ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫تلاش واقعـی و غیـر شـعاری بـرای تقویـت تولیـد مل ‬ ‫دشـمن را از ادامـه تحریـم مایـوس خواهـد کـرد و در نتیجـه‬ ‫تحریم هـا برطـرف می شـوند»‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشـان‪ ،‬انتخابات‬ ‫را به معنـای واقعـی کلمـه‪ ،‬فرصـت مهـم و بی نظیـری بـرای‬ ‫اسـتحکام پایه هـای اقتـدار و امنیـت کشـور خواندنـد و گفتنـد‪:‬‬ ‫«عـده ای بـا خدشـه وار دکـردن در اصـل انتخابـات یـا در عملکـرد‬ ‫دسـت اندرکاران؛ اعـم از شـورای نگهبـان یـا دسـتگاه های دیگـر‪،‬‬ ‫موجـب دلسـردی مـردم می شـوند کـه ایـن کار غلـط اسـت‪.‬‬ ‫در جمهـوری اسلامی‪ ،‬همـه انتخابات هـا سـالم برگـزار شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ممکـن اسـت تخلفـات کوچکـی روی داده باشـد؛ امـا در‬ ‫نتیجـه انتخابـات هیـچ تاثیـری نداشـته و همـواره انتخابـات در‬ ‫جمهـوری اسلامی همـراه بـا امانـت بـوده اسـت»‪ .‬رهبـر انقلاب‬ ‫یکـه نتیجـه‬ ‫اسلامی خاطر نشـان کردنـد‪« :‬البتـه برخی هـا هنگام ‬ ‫مورد نظـر ان هـا در انتخابـات حاصـل می شـود‪ ،‬ان انتخابـات‬ ‫را سـالم می خواننـد؛ امـا ا گـر نتیجـه مورد نظـر ان هـا به دسـت‬ ‫نیایـد؛ یـا برگزارکننـدگان را متهـم می کننـد یـا هماننـد سـال ‪۸۸‬‬ ‫یسـت‬ ‫اغتشـاش به پـا می کننـد کـه ان متهم کردن هـا بی انصاف ‬ ‫و اغتشـاش به راه انداختـن جـرم اسـت»‪ .‬ایشـان در یـک توصیـه‬ ‫یکـه وارد عرصه انتخابات می شـوند‪ ،‬گفتند‪« :‬این‬ ‫مهـم بـه افراد ‬ ‫افـراد از سـخنان و وعده هـای فریبنـده و بـدون پشـتوانه فکـری‬ ‫ً‬ ‫و بی در نظر گرفتـن امکانـات یـا بی اطلاع از ان هـا حتمـا پرهیـز‬ ‫کننـد»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی تا کیـد کردنـد‪« :‬کسـانی که وارد‬ ‫عرصـه انتخابـات می شـوند‪ ،‬بایـد یـک برنامـه واقعـی ارائـه دهند؛‬ ‫یکـه کارشناسـان بـا شـنیدن ایـن برنامـه‪ ،‬ان را تصدیـق‬ ‫به گونه ا ‬ ‫کننـد»‪ .‬حضـرت ایت اهلل خامنـه ای افزودنـد‪« :‬البتـه برخی اوقات‬ ‫نیـز از برخی افـراد حرف هایـی صـادر می شـود کـه گویـا قانـون‬ ‫یکـه کسـی که می خواهـد وارد‬ ‫اساسـی را قبـول ندارنـد؛ در حال ‬ ‫عرصـه انتخابـات شـود‪ ،‬بایـد معتقـد بـه اسلام‪ ،‬قانـون اساسـی و‬ ‫رای مردم باشـد؛ لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای همچنیـن از اظهـارات بعضـی از‬ ‫مسـئوالن کـه در روزهـای اخیـر از رسـانه های مخالـف جمهـوری‬ ‫اسلامی پخـش شـد و تکـرار حرف هـای خصمانـه دشـمنان و‬ ‫امریـکا بـود‪ ،‬ابـراز تعجـب و تاسـف کردنـد و گفتنـد‪« :‬امریکایی هـا‬ ‫سال هاسـت کـه از نفـوذ معنـوی ایـران در منطقـه و عوامـل ان؛‬ ‫یعنـی نیـروی قـدس و شـهید سـلیمانی به شـدت ناراحت انـد و‬ ‫ً‬ ‫اساسـا سـردار سـلیمانی را به همین علـت به شـهادت رسـاندند؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬نبایـد چیـزی گفتـه شـود کـه حـرف ان هـا را تاییـد‬ ‫کنـد»‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی افزودنـد‪« :‬سیاسـت کشـور از انـواع‬ ‫برنامه هـای اقتصـادی‪ ،‬نظامـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬علمـی‪ ،‬فرهنگـی و‬ ‫همچنین سیاست خارجی تشکیل شده که همه این بخش ها‬ ‫بایـد با هـم به پیـش بـرود و نفـی ه ریـک از ایـن بخش هـا‪ ،‬خطـای‬ ‫یسـت کـه نبایـد از مسـئولین کشـور سـر بزنـد»‪ .‬ایشـان‬ ‫بزرگ ‬ ‫تا کیـد کردنـد‪« :‬نیـروی قـدس‪ ،‬بزرگ تریـن عامـل موثـر جلوگیـری‬ ‫از دیپلماسـی انفعالـی در غـرب اسیاسـت و زمینه سـاز تحقـق‬ ‫سیاسـت عزتمندانـه جمهـوری اسلامی شـده اسـت»‪ .‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای با اشـاره به تمایـل غربی هـا بـرای بازگردانـدن‬ ‫سـیطره دوران طاغـوت خـود بـر ایـران‪ ،‬گفتند‪« :‬بر همین اسـاس؛‬ ‫ان هـا از هرگونـه تحـرک دیپلماسـی و گسـترش روابـط ایـران بـا‬ ‫چیـن و روسـیه و همچنیـن بـا همسـایگان مخالف انـد و حتـی‬ ‫در مـواردی بـا فشـار بـه مسـئوالن کشـورهای همسـایه را از سـفر‬ ‫بـه ایـران منصـرف کرده انـد کـه مـا در مقابـل ایـن فشـارها بایـد‬ ‫ب هشـکل مسـتقل‪ ،‬پرتلاش و پر تـوان عمـل کنیـم»‪ .‬ایشـان‬ ‫با تا کید بر اینکـه سیاسـت خارجـی در همه جـای دنیـا در مجامـع‬ ‫باالدسـتی تعییـن می شـود و نـه در وزارت امـور خارجـه‪ ،‬افزودنـد‪:‬‬ ‫«وزارت امـور خارجـه در تعییـن سیاسـت ها مشـارکت دارد؛ امـا‬ ‫یسـت‪ .‬در کشـور مـا نیز سیاسـت‬ ‫تصمیم گیـر نیسـت؛ بلکـه مجر ‬ ‫خارجـی در شـورای عالـی امنیـت ملـی با حضور مسـئوالن تعیین‬ ‫می شـود و وزارت امـور خارجـه بایـد بـا شـیوه های خـود ان را‬ ‫اجـرا کنـد»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای در پایـان بـا ارزوی توفیـق‬ ‫الهـی بـرای مسـئوالنی کـه قصـد خدمـت بـه میهـن دارنـد‪ ،‬تا کید‬ ‫کردنـد‪« :‬نبایـد جـوری حرف زد که از ان‪ ،‬برداشـت قبول نداشـتن‬ ‫سیاسـت های کشـور شود و دشـمنان از ان مطالب شاد شوند»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تهیه و تامین وا کسن‬ ‫اولویت اصلی برنامه های دولت است‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫اصحاب هنر‪ ،‬راهکارهای‬ ‫ی اجتماعی را ارائه دهند‬ ‫رفع اسیب ها ‬ ‫معاون وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫فاز ‪ ۴‬وا کسیناسیون عمومی‬ ‫از مهر ماه اغاز می شود‬ ‫تلنگر‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫درگذشـته ها می گفتنـد ا گـر دیوانـه ای سـنگی بـه چاهـی بینـدازد‪ ،‬شـاید ‪100‬‬ ‫عاقـل قـادر بـه بیـرون اوردن سـنگ از درون چـاه نشـوند‪ .‬ایـن ضرب المثـل‬ ‫قدیمـی در هفتـه ای کـه گذشـت بـرای پـاره ای از سیاسـیون مـا عینیـت‬ ‫ً‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬در یـک جلسـه کـه قاعدتـا چنـد مسـئول دولتـی در ان حضـور‬ ‫داشته اند‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان؛ ظریف که از بدو انقالب اسالمی در‬ ‫کشـور مـا نقش افریـن بـوده و در دوران دانشـجویی در امریکا از دانشـجویان‬ ‫عضـو کنفدراسـیون دانشـجویان مخالـف رژیـم شـاه در امریـکا بـوده اسـت‬ ‫و حتـی از مخالفیـن محکـم رژیـم پادشـاهی و سـردمدار در مبـارزات بـوده‬ ‫اسـت‪ ،‬سـخنانی را گفتـه کـه انتشـار بخـش کوچکـی از ان بـا فرصت طلبـی‬ ‫یکـه‬ ‫برخـی همـراه شـده بازتابـی جهانـی بـه خـود گرفتـه اسـت‪ .‬درحال ‬ ‫محمدجـواد ظریـف‪ ،‬طـی دوران جمهـوری اسلامی ایـران همـواره در‬ ‫نظـام‪ ،‬مهـره اثرگـذاری به حسـاب امـده اسـت و دوسـتی دیرینـه او بـا بعضی‬ ‫از سـناتورها و نماینـدگان حـزب دموکـرات‪ ،‬باعـث شـد کـه پـس از ‪ 12‬سـال‬ ‫چانه زنـی‪ ،‬باالخـره ‪ 5+1‬به همـراه ایشـان در مقام ریاسـت نمایندگان ایران‪،‬‬ ‫بـه توافقـی تحـت نـام «برجام» دسـت یافتند کـه مهم ترین دسـتاورد دولت‬ ‫روحانی سـت و بخـش عمـده ای از ایـن موفقیـت‪ ،‬مرهـون درایـت وزیـر‬ ‫امـور خارجـه ایـران اسـت‪ .‬از چند ماه پیـش‪ ،‬زمزمه هـای حضـور پـاره ای از‬ ‫چهره هـای سیاسـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری اغـاز شـده که پـاره ای از‬ ‫اوقـات بـا تخریـب و تهدید همراه شـده اسـت‪ .‬شـاید حضور ‪ 50‬نفـر در لباس‬ ‫کاندیداتـوری بـرای ریاسـت جمهوری‪ ،‬موجـب شـود کـه افـراد بـرای تخریـب‬ ‫یکدیگـر‪ ،‬از ترفندهـای سیاسـی نیـز اسـتفاده کننـد؛ امـا در این مسـئله‬ ‫می گوینـد کـه پخـش ایـن مصاحبـه بـا هـدف تاثیرگـذاری بـر مذا کـرات‬ ‫ویـن انجـام گرفتـه تـا از کاندید شـدن احتمالـی ظریـف جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫در این راسـتا سـخن از تضعیـف دولـت بـه میـان امـده کـه چگونـه مسـائل‬ ‫ً‬ ‫مطر ح شـده در یـک جلسـه دولتـی‪ ،‬تمامـا بـه خـارج از کشـور درز کـرده و‬ ‫رسـانه های معانـدی همچـون ایـران اینترنشـنال‪ ،‬کل مذا کرات را از شـبکه‬ ‫خـود پخـش کرده انـد و بـه خیـل خـود توانسـته اند بـه حیثیـت ایـن دولـت‬ ‫لطمـه جـدی وارد کننـد‪ .‬در ایـن فایل صوتی‪ ،‬عالوه بر ظریف‪ ،‬پای امریکا و‬ ‫کـری؛ وزیـر امـور خارجـه وقت امریکا و امضا کننده توافـق برجام نیز به میان‬ ‫کشـیده شـده اسـت و از قول کری مطالبی نقل شـده که جمهوری خواهان‬ ‫از ان به عنـوان بهانـه ای بـرای تخریـب حـزب رقیـب‪ ،‬بهره بـرداری می کننـد‪.‬‬ ‫به قول معـروف‪ ،‬جمهوری خواهـان می خواهنـد کـه از ایـن اب گل الـود‬ ‫ماهی بگیرند‪ .‬به هرروی این مسـئله توانسـته اسـت از وزن سیاسـی دولت‬ ‫روحانـی به میـزان قابل مالحظـه ای بکاهـد؛ امـا انچه برای مـا اهمیت دارد‪،‬‬ ‫این اسـت که چگونـه ایـن فایـل یـا نـوار صوتـی از جلسـه بـه بیـرون بـرده شـد‬ ‫و بـاز چگونـه بـه یـک شـبکه تلویزیونـی خـارج از کشـور تحویـل داده شـده‬ ‫اسـت؟ طرفـداران ظریـف معتقدنـد کـه ایـن ماجـرا بـا نقشـه قبلـی صـورت‬ ‫گرفتـه و مخالفـان به این وسـیله خواسـته اند وزیـر امـور خارجـه ایـران را‬ ‫تخریـب کننـد تـا نتوانـد در انتخابـات اتـی ریاسـت جمهوری حضـور پیـدا‬ ‫کنـد؛ امـا پـاره ای از مخالفـان او نیـز می گوینـد کـه بایـد روحانـی و ظریـف‬ ‫به خاطـر عـدم توانایـی در محرمانـه نگه داشـتن جلسـه دولـت‪ ،‬بـه مقامـات‬ ‫قضایـی معرفـی شـوند؛ امـا انچـه مسـلم اسـت این اسـت که چنیـن طـرز‬ ‫تلقی ها و تشـتت نظرات‪ ،‬توانسـته اسـت اب را به اسـیاب دشـمنان انقالب‬ ‫و کشـور بریـزد کـه به هیچ وجـه بـه نفـع کشـور مـا نیسـت؛ چرا کـه بـا گذشـت‬ ‫یک هفتـه از ایـن جریـان‪ ،‬هنـوز هـم مطبوعـات و رسـانه های خارجـی‪،‬‬ ‫به خصـوص رسـانه های ایرانـی معانـد‪ ،‬همـه روزه در این مـورد برنامه هـای‬ ‫مخصـوص ارائـه می دهنـد‪ .‬بایـد بـ ه یاد داشـته باشـیم که انچه مهم اسـت؛‬ ‫کشـور عزیـز مـا ایـران اسـت کـه در طـول تاریـخ بارهـا و بارهـا درگیـر مسـایل‬ ‫گونا گونـی بـوده ؛ امـا دشـمنان در برهه هـای مختلف‪ ،‬هیچ گاه نتوانسـته اند‬ ‫بـه نـام نیـک و سـرافراز ایـران و ایرانی‪ ،‬لطمـه ای جدی وارد کننـد؛ چرا که ما‬ ‫ایرانی هـا‪ ،‬گرگ هـای باران دیـده هسـتیم کـه ا گرچـه حـوادث روزگار ممکـن‬ ‫اسـت تاثیـری موقتـی بـرای کشـور و مـردم مـا داشـته باشـد‪ ،‬امـا در طـول‬ ‫زمـان‪ ،‬ایـران و ایرانـی بـا موفقیـت و سـربلندی توانسـته اند هـر مشـکلی را‬ ‫شرو برداشـته و بـه جهـان و جهانیـان نشـان دهنـد کـه ایـران سـرافراز‬ ‫از پیـ ِ ‬ ‫همـواره پایـدار و جاویـدان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ابالغ وام ‪ ۱۲۰‬میلیون تومانی بافت فرسوده‬ ‫اسـحاق جهانگیـری؛ معـاون اول رئیس جمهـوری مصوبـه هیئـت دولـت‬ ‫در خصـوص افزایـش تسـهیالت نوسـازی بافـت فرسـوده در کالن شـهرها و‬ ‫سـایر شـهرها و همچنین تسـهیالت ودیعه اسـکان موقت برای متقاضیان‬ ‫نوسـازی ایـن واحدهـا را بـه وزرای راه و شهرسـازی‪ ،‬کشـور‪ ،‬نیـرو‪ ،‬نفـت‬ ‫و اقتصـاد‪ ،‬روسـای سـازمان برنامـه و بودجـه و بانـک مرکـزی و معاونـان‬ ‫اقتصـادی و حقوقـی رئیـس جمهـور ابلاغ کـرد‪ .‬به گـزارش انـا؛ تسـهیالت‬ ‫نوسـازی بافـت فرسـوده در کالن شـهرها (مشـارکت مدنـی دوره سـاخت)‬ ‫بـه ازای هر واحـد ‪ ۱۲۰‬میلیون تومـان و تسـهیالت ودیعـه اسـکان موقـت‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومان تعیین شـده اسـت‪ .‬تسـهیالت نوسـازی بافت فرسـوده در‬ ‫سـایر شـهرها بـه ازای هر واحـد ‪ ۸۰‬میلیون تومـان و تسـهیالت ودیعه اسـکان‬ ‫موقـت ‪ ۳۰‬میلیون تومـان تعییـن شـده اسـت‪ .‬در این مصوبـه‪ ،‬بانک هـا از‬ ‫مکلف بـودن بـه پرداخـت این رقـم معـاف؛ و رقـم مذکـور‪ ،‬به عنـوان سـقف‬ ‫تسـهیالت نوسـازی بافـت فرسـوده در نظـر گرفتـه شـده‪ .‬نـرخ سـود (کارمـزد)‬ ‫وام نوسـازی بافـت فرسـوده در مناطـق کم برخـوردار مـرزی چهاردرصـد‬ ‫تعییـن شـد‪.‬‬ ‫کاهش بهره وری نیروی کار بر اساس ارزش افزوده‬ ‫معـاون روابـط کار عنـوان کـرد‪« :‬با توج هبـه امـار و اطالعـات استخراج شـده‬ ‫از سـازمان ملـی بهـره وری‪ ،‬شـاخص بهـره وری نیـروی کار بر اسـاس‬ ‫ارزش افـزوده فعالیت هـای اقتصـادی در سـال ‪ 98‬به میـزان ‪ 82.3‬درصـد‬ ‫اسـت کـه نسـبت بـه سـال ‪ 1397‬رونـد کاهشـی داشـته»‪ .‬به گـزارش فـارس؛‬ ‫حاتم شا کرمی به مناسبت هفته کار و کارگر در مورد نقش کارگران در تولید‬ ‫و رشـد اقتصـادی و بهـره وری کل تولیـد در ایـران چـه قـدر اسـت؟ گفـت‪:‬‬ ‫«شـاخص بهـره وری نیـروی کار بـرای اندازه گیـری بهـره وری نیـروی کار در‬ ‫سـطح یـک فعالیـت اقتصـادی از نسـبت شـاخص ارزش افـزوده به شـاخص‬ ‫تعـداد شـاغالن اسـتفاده می شـود»‪ .‬به گفتـه وی؛ بهـره وری نیـروی کار‪،‬‬ ‫رایج تریـن شاخصی سـت کـه در بررسـی یـک اقتصـاد‪ ،‬صنعـت یـا یـک واحـد‬ ‫ً‬ ‫تولیـدی بـه کار بـرده می شـود‪ .‬از دالیـل ایـن امـر می تـوان بـه سـهم نسـبتا‬ ‫زیـاد هزینـه نیـروی کار در ارزش بسـیاری از تولیـدات و نیـز موجود بـودن‬ ‫اطالعـات مربـوط بـه نهـاده نیـروی کار در مقایسـه با امـار و اطالعـات مربـوط‬ ‫بـه نهاده هـای دیگـر ماننـد سـرمایه اشـاره کـرد»‪.‬‬ ‫افزایش تخت بیمارستانی برای مقابله با کرونا‬ ‫رئیس جمهوری بابیان اینکه تهیه و تامین وا کسن‪ ،‬اولویت اصلی‬ ‫برنامه هـای دولـت اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دولـت بـا اختصـاص ارز الزم‪،‬‬ ‫مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات حل کرده»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسـانی دولت؛ حسـن روحانی افزود‪« :‬مقابله با کرونا‬ ‫در گروی دو اصل رعایت دسـتورالعمل ها و وا کسیناسـیون اسـت‪.‬‬ ‫دولـت بـا اختصـاص ارز الزم مشـکل تامیـن منابـع را بـرای خریـد و‬ ‫چیـک از دسـتگاه های ذی ربـط‬ ‫واردات وا کسـن‪ ،‬حـل کـرده و هی ‬ ‫چو خـم مراحـل‬ ‫نبایـد اجـازه دهنـد تامیـن فـوری وا کسـن در پی ‬ ‫اداری معطل شـود؛ وا کسـن طبق اولویت ها‪ ،‬در اختیار گروه های‬ ‫مختلف قرار گیرد‪ .‬افراد در گروه های سـنی باالی ‪ ۶۵‬سـال و افراد‬ ‫بـا بیماری هـای زمینـه ای در اولویت هسـتند»‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه تصریـح کـرد‪« :‬اصحـاب هنـر به عنـوان بخـش‬ ‫فرهنگ ساز‪ ،‬جامعه ساز و تمدن ساز‪ ،‬باید اسیب های اجتماعی را‬ ‫مسئله شناسـی کرده و راهکارهای برخورد ان ها را طبق اهمیت و‬ ‫اولویت هر مسئله در اختیار همه دستگاه ها قرار دهند»‪ .‬به گزارش‬ ‫میزان؛ سـید ابراهیم رئیسـی در پاسـخ به درخواست خانه سینما و‬ ‫تعدادی از سـینما گران‪ ،‬میزبان اهالی سـینما بود تا با ان ها درباره‬ ‫ب های اجتماعی و مبارزه با مفاسد‬ ‫«نقش سینما در کاهش اسی ‪‎‬‬ ‫اقتصادی» هم اندیشی کند‪ .‬وی دراین زمینه تا کید کرد‪« :‬ا کنون‬ ‫کـه گام دوم انقلاب اغـاز شـده اسـت‪ ،‬بایـد عقب ماندگی هـای‬ ‫اجرای عدالت و احساس عدالت در جامعه را جبران کنیم و همه‬ ‫بخش هـا بایـد در این زمینه نقش افرین باشـند»‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـت وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‬ ‫با بیان اینکـه تا کنـون پنـج گام در قالب بسـیج ملی مقابله با کرونا‬ ‫اجـرا کرده ایـم‪ ،‬گفـت‪« :‬از مهر مـاه سـال جـاری وا کسیناسـیون‬ ‫فـاز ‪ ۴‬و عمومـی کوویـد‪ ۱۹-‬در کشـور اغـاز می شـود»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫وبـدا؛ علیرضـا رئیسـی در اجلاس مشـترک روسـای دانشـگاه های‬ ‫علـوم پزشـکی سراسـر کشـور و فرماندهـان سـپاه اسـتان ها عنوان‬ ‫کـرد‪« :‬در بیـش از ‪ ۱۴‬ماه گذشـته همـواره شـاهد همـکاری وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬سـازمان بسـیج و هلال احمـر‪ ،‬بوده ایـم و در اینـده‬ ‫بیشـتر در مـورد مدیریـت بیمـاری در ایران قضـاوت خواهند کرد و‬ ‫خواهیم دید که ایران با توجه به تحریم ها و شـرایطی که داشـته‪،‬‬ ‫از موفق تریـن مدیریت هـای بیمـاری را داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر کشـور و دبیـر قـرارگاه عملیاتـی مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬بـا رویکـرد‬ ‫انعـکاس همراهی هـای دسـتگاه های عضـو سـتاد ملـی در مبارزه بـا بیماری‬ ‫کرونـا فرازهایـی از گـزارش سـازمان برنام هو بودجه کشـور به قـرارگاه عملیاتی‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا را خبـری کـرد‪ .‬ب هگـزارش دانشـجو؛ بابـک دین پرسـت‬ ‫با اشـاره به بنـد ‪ 1‬مصوبـات جلسـه ‪ ۶۴‬سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا‬ ‫در خصـوص ضـرورت اماده سـازی نهایـی حـدود ‪ ۱۲‬هـزار تخـت بیمارسـتانی‬ ‫بـرای مقابلـه بـا بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬گفـت‪« :‬تعـداد بیمارسـتان های دارای‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی بـاال کـه امـکان بهره برداری کامـل از ان ها تا پایـان تیر ماه‬ ‫جـاری وجـود دارد؛ شـامل ‪ ۷۴‬طـرح بیمارسـتانی بـا ظرفیـت ‪ ۱۱۵۰۰‬تخـت‬ ‫بستری سـت کـه ‪ ۴۷‬هزار میلیارد ریـال‪ ،‬جهـت تکمیـل و‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریـال‬ ‫منابـع ریالـی و‪ ۳۰۰‬میلیـون دالر منابـع ارزی جهـت تجهیزشـان مورد نیـاز‬ ‫اسـت‪ .‬به موجـب مفـاد نامه سـازمان برنام هو بودجه کشـور‪ ،‬منابع مورد نیاز‬ ‫جهـت تکمیـل و تجهیـز ‪ ۷۴‬طـرح بیمارسـتانی مورد اشـاره از ظرفیت هـای‬ ‫موجـود در قانـون بودجـه سـال جـاری‪ ،‬تامین خواهد شـد؛ طبـق مفاد بند‬ ‫تو چهارمین جلسـه سـتاد ملی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬با‬ ‫‪ 1‬مصوبات شـص ‬ ‫قتـر برنامه هـا‪ ،‬وزارت بهداشـت موظف شـده تـا گروهی‬ ‫هـدف پیشـبرد دقی ‬ ‫ویـژه را بـرای تجهیـز و اماده سـازی تخت هـای بیمارسـتانی بـرای بیمـاران‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬تشـکیل دهـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 1400‬شماره‪2227‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کدام کشورها رئیس جمهوری زن دارند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫نمـاه امسـال بـود کـه انتخـاب یـک زن به عنـوان‬ ‫‪ 16‬فروردی ‬ ‫ـوری یکـی از کشـورهای شـبه جزیره بالـکان‪،‬‬ ‫رئیس جمه ِ‬ ‫خبرسـاز شـد ؛ هرچنـ د این اتفـاق مهم در هیاهـوی مربوط به‬ ‫بحران گسترده کرونا در جهان و سایر تنش هایی که پیوسته‬ ‫در صدر اخبار هستند‪ ،‬به نوعی گم شد و صاحبان رسانه ها‪،‬‬ ‫سـاده و سـریع از ان گذشـتند‪ .‬ایـن زن‪« ،‬ویوسـا عثمانـی‬ ‫سـادریو» نـام دارد کـه در سـومین دور رای گیـری پارلمانـی بـا‬ ‫‪ ۱۱۲‬عضـو‪ ،‬بـا کسـب ‪ ۷۱‬رای به عنوان ریاسـت جمهوری کوزوو‬ ‫انتخاب شـد‪ .‬او که پیش تر رئیس پارلمان بود‪۳ ۸ ،‬سـال سن‬ ‫گهـای بالـکان‪ ،‬رهبـر‬ ‫یسـت کـه پـس از جن ‬ ‫دارد و دومیـن زن ‬ ‫یشـود‪« .‬ویوسـا» در مـاه نوامبـر و پـس از اسـتعفای‬ ‫کـوزوو م ‬ ‫«هاشـم تاچی»‪ ،‬به عنوان «رئیس جمهوری موقت» فعالیت‬ ‫خـود را اغـاز کـرد‪ .‬ا گرچـه او دراین مقـام‪ ،‬جایگاهـی تشـریفاتی‬ ‫دارد؛ امـا نقشـی اساسـی در تعییـن سیاسـت های خارجـی‬ ‫کشـورش ایفـا خواهـد کـرد و فرمانـده نیروهـای مسـلح انجـا‬ ‫ـردازی‬ ‫ب هشـمار می ایـد‪ .‬گـزارش ‪ 6‬اوریـل ‪ 2021‬مرکـز داد هپ ِ‬ ‫نسـو‪ ،‬تنهـا ‪ 47‬زن‬ ‫‪ Statista‬اورده اسـت کـه از سـال ‪ 1960‬به ای ‬ ‫باالتریـن مقـام اجرایـی کشـورها را برعهـده گرفته اند که بیش‬ ‫کسـوم همیـن زنـان نیـز یا حضـوری موقـت دراین جایگاه‬ ‫از ی ‬ ‫داشـته اند یـا یـک دوره ای بـوده و بعـد از پایـان دور هشـان‪،‬‬ ‫انتخـاب مجـدد نشـدند‪ .‬عجیب تریـن و کوتاه تریـن نمونـه‬ ‫دراین میـان را بایـد حضـور ‪14‬سـاعته «ایـوی فلورانـس‬ ‫ماتسـپه‪-‬کازابوری» در قالـب رئیس جمهـوری افریقـای‬ ‫جنوبـی در سـال ‪ 2008‬خوانـد کـه بـه یـک شـوخی تلـخ شـبیه‬ ‫اسـت! از زمـان انتصاب «سـیریماو راتواتـه دیاس بندارانایکه»‬ ‫ُ‬ ‫ وزیری سـریالنکا (اولیـن نخسـت وزیر زن‬ ‫در پسـت نخسـت ِ‬ ‫تاریـخ) کـه در سـال ‪ 1960‬اتفـاق افتـاد‪ ،‬برنامـه حضـور زنـان در‬ ‫ُ‬ ‫عرصـه قـدرت سیاسـی‪ ،‬بسـیارکند دنبـال شـده و تنهـا طـی‬ ‫‪12‬سال گذشـته اسـت کـه سـرعت گرفتن این رونـد را در سـطح‬ ‫بین الملـل شـاهدیم‪ .‬یکـی از اخریـن مـوارد اضاف هشـده بـه‬ ‫فهرسـت رهبـران زن جهـان‪ ،‬در ‪ 19‬مـارس سـال ‪ 2021‬رخ داد؛‬ ‫ جمهوری تانزانیـا‬ ‫وقتـی «سـامیه سـولهو حسـن» بـه ریاسـت‬ ‫ِ‬ ‫رسـید‪ .‬بااین همه و به رغم این رشـد در سـال های اخیر‪ ،‬هرگز‬ ‫کسـال در‬ ‫اتفـاق نیفتـاده کـه بیـش از ‪ 19‬زن‪ ،‬هم زمـان طـی ی ‬ ‫جهـان در راس قـدرت باشـند؛ یعنـی کمتـر از ‪10‬درصـد رهبران‬ ‫نحـاال نیـز از ‪ 193‬عضـو‬ ‫مـرد در ُپسـت های مشـابه! همی ‬ ‫«سـازمان ملـل متحـد»‪ ،‬فقط ‪ 13‬کشـور هسـتند کـه باالترین‬ ‫مقـام اجرای ِـی خـود را بـه زنـان سـپرده اند کـه ا گـر بـا اغمـاض‬ ‫و به خاطـر شـرایط ویژ هشـان‪« ،‬تسـای اینـگ‪-‬ون» (قـدرت‬ ‫اول تایـوان) و «ویوسـا عثمانـی» (قـدرت اول کـوزوو) را هـم‬ ‫درنظـر بگیریـم؛ تعـداد زنـان دراین فهرسـت‪ ،‬به ‪15‬نفـر افزایش‬ ‫می یابـد‪ .‬خبرگزاری بین المللـی «رویتـرز» در گـزارش ‪ 26‬ژانویه‬ ‫‪ 2021‬خود‪ ،‬به معرفی زنانی که در کشـور خود‪ ،‬شـخصیت اول‬ ‫نهـا تنهـا بـه‬ ‫سیاسـی هسـتند‪ ،‬پرداختـه کـه مـا نیـز از میـان ا ‬ ‫روسـای جمهـوری اشـاره کرده ایـم‪.‬‬ ‫مایاساندو‬ ‫او کـه از ‪ ۸‬ژوئـن ‪ ۲۰۱۹‬تـا ‪ ۱۴‬نوامبـر ‪ ۲۰۱۹‬نخسـت وزیر مولـداوی‬ ‫بـود‪ ،‬در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال ‪ ۲۰۲۰‬بـا کسـب‬ ‫بیش از ‪ 57‬درصد اراء به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن‬ ‫ایـن کشـور انتخـاب شـد‪ .‬او کـه در دو رشـت ه مدیریـت و روابـط‬ ‫بین الملـل در چنـد دانشـگاه معتبـر تحصیـل کـرده؛ ا کنـون‬ ‫‪48‬سـاله اسـت‪.‬‬ ‫اکاترینیساکالروپولو‬ ‫‪۶4‬سـاله اسـت‪ ،‬اولیـن رئیس جمهـوری زن‬ ‫او کـه اینـک ‬ ‫یشـود‪ .‬او درحالـی از مـارس سـال ‪2020‬‬ ‫یونـان محسـوب م ‬ ‫به این جایگاه رسید که از ‪ ۳۰۰‬نماینده مجلس کشورش‪۲۶۱،‬‬ ‫نماینـده بـه او رای دادنـد‪ .‬او مدافـع حقـوق زنـان‪ ،‬پناه جویان‬ ‫و اقلیت هاسـت و در دو دانشـگاه معتبـر دولت ِـی «اتـن» و‬ ‫«پانتئون‪-‬اسـا» تحصیـل کـرده اسـت‪.‬‬ ‫زوزاناچاپوتووا‬ ‫برنـده جایـزه محیـط زیسـت «گلدمـن» کـه در سـال ‪ 2019‬در‬ ‫دور دوم انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـلوا کی بـا کسـب‬ ‫‪ ۵۸٫۴۰‬درصـد اراء‪ ،‬مـاروش شـفچوویچ را شکسـت داد‪.‬‬ ‫تحصیلات ایـن زن ‪47‬سـاله کـه در کارزار انتخاباتـی اش‪،‬‬ ‫انتقادهـای شـدیدی از عملکـرد رقبـا در زمینـه مبازره با فسـاد‬ ‫بیـان کـرده بـود‪ ،‬در رشـته های حقـوق و مدیریـت اسـت‪.‬‬ ‫سالومهزورابیشویلی‬ ‫سیاسـت مدار ‪69‬سـاله گرجسـتانی؛ بـا پیـروزی در انتخابـات‬ ‫کشـورش در سـال ‪ ،۲۰۱۸‬نخسـتین زنـی شـد کـه انجـا به مقام‬ ‫رئیس جمهـوری رسـید‪ .‬او در دانشـگاه های فرانسـه و امریـکا‪،‬‬ ‫علـوم سیاسـی خوانـده و برنـده جوایزی نظیـر «لژیـون دونور»‬ ‫«زبیگنیـف‬ ‫گردان‬ ‫ِ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬طـی دوران تحصیـل‪ ،‬از شـا ِ‬ ‫برژینسـکی»؛ ژئواستراتژیسـت و سیاسـت مدار مطـرح‬ ‫لهسـتانی‪-‬امریکایی بـود‪.‬‬ ‫سهله ورک زوده‬ ‫اولیـن رئیس جمهـوری زن اتیوپـی کـه در انتخابـات‬ ‫ـوی مجمـع پارلمانـی فـدرال اتیوپـی به اتفـاق اراء‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬ازس ِ‬ ‫نسـمت انتخاب شـد‪ .‬او که دانش اموخته رشـته علوم‬ ‫به ای ‬ ‫طبیعـی از دانشـگاه مونپلیـه فرانسـه اسـت‪ ،‬پیـش از کسـب‬ ‫قدرت‪ ،‬نماینده ویژه انتونیو گوترش (دبیرکل سازمان ملل)‬ ‫و رئیس دفتـر ایـن سـازوکار در اتحادیـه افریقـا بـود‪ .‬او ‪71‬سـاله‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫پائوال‪-‬میویکس‬ ‫سیاسـت مدار و قاضـی ‪62‬سـاله؛ ششـمین رئیس جمهـوری‬ ‫ترینیـداد و توبا گـو؛ و اولیـن زنی که در تاریخ این کشـور به مقام‬ ‫ریاسـت جمهوری رسـید‪ .‬او در رشـته حقـوق تحصیـل کـرده‬ ‫و سـابقه ‪11‬سـال کار در دفاتـر دادسـتانی کشـورش را دارد‪.‬‬ ‫یشـده در روز انتخابـات بـود‪ ،‬بدون‬ ‫از انج اکـه تنهـا نامـزد معرف ‬ ‫نیـاز بـه رای گیـری انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫حلیمهبنتیعقوب‬ ‫سیاسـتمدار سـنگاپوری کـه به عنـوان یکـی از اعضـای حـزب‬ ‫ً‬ ‫حا کـم؛ حـزب اقـدام مـردم (‪ )PAP‬قبال نهمین رئیس مجلس‬ ‫یسـت کـه در سـنگاپور به عنـوان‬ ‫انجـا بـود‪ .‬او نخسـتین زن ‬ ‫رئیس جمهوری انتخاب شـده‪ .‬تحصیالت این زن ‪66‬سـاله‪،‬‬ ‫در رشـته حقوق بوده و سـال ‪ 2016‬دکترای افتخاری حقوق را‬ ‫از دانشـگاه ملـی سـنگاپور دریافـت کرد‪.‬‬ ‫کرستی کالیوالید‬ ‫یسـت؛ در سـال‬ ‫او کـه فار غ التحصیـل مدیریـت بازرگان ‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬زمـام قـدرت را در اسـتونی به دسـت گرفـت و پنجمیـن‬ ‫رئیس جمهـوری انجاسـت‪ .‬از زمـان اسـتقالل اسـتونی‪ ،‬او‬ ‫نحـال‪،‬‬ ‫یسـت کـه بـه ایـن مقـام رسـیده و در عی ‬ ‫اولیـن زن ‬ ‫هنـگام انتخـاب تنهـا ‪46‬سـال داشـت (ا کنـون ‪51‬سـاله‬ ‫اسـت)؛ ازایـن رو‪ ،‬جوان تریـن فـردی نیـز بـوده کـه در این کشـور‬ ‫رئیس جمهـوری شـد‪.‬‬ ‫بیدیادویبانداری‬ ‫یکـه در ان کشـور بـه‬ ‫دومیـن رئیس جمهـوری نپـال و اولیـن زن ‬ ‫مقام ریاست جمهوری رسیده؛ و البته رتبه‪ 52‬در فهرست‪100‬‬ ‫زن قدرتمند نشریه «فوربز» در سال‪2016‬؛ یعنی یک سال پس‬ ‫از رسـیدن بـه قـدرت‪ .‬او ‪59‬سـاله اسـت‪ ،‬هنـر خوانـده و اولیـن‬ ‫زنـی بـوده اسـت کـه در نپـال به عنـوان وزیر دفاع انتخاب شـد‪.‬‬ ‫سامیهسولهوحسن‬ ‫ پی‬ ‫سیاست مدار مسلمان اهل تانزانیا که از مارس ‪ ۲۰۲۱‬و در ِ‬ ‫مرگ جان ما گوفولی‪ ،‬رئیس جمهوری ان کشور شد‪ .‬او اولین‬ ‫رئیس جمهـوری زن مسـلمان و محجبـه در قـاره افریقاسـت‪.‬‬ ‫ایـن زن ‪61‬سـاله در رشـته مدیریـت دولتـی تحصیـل کـرده و‬ ‫شتـر‪ ،‬وزیـر امـور خارجـه؛ و مامـور تهیـه پیش نویـس قانون‬ ‫پی ‬ ‫اساسـی جدید کشـور بود‪.‬‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫چگونه با افراد ازخودراضی رفتار کنیم؟‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫این روزهـا کـه شـوت سـه امتیازی «پـری پتـی»؛ بازیکـن امریکایـی تیـم‬ ‫شـهرداری گـرگان در ‪ 0/3‬ثانیـه از وقـت باقی مانـده از سـه راه تهرانپـارس وارد‬ ‫دروازه مهرام شـد و گرگانی ها قهرمان شـدند؛ تاجایی که مهرامی ها یادشـان‬ ‫رفـت کاپ و مدال هـای نایب قهرمانـی را بـا خـود ببرنـد‪ ،‬پرسپولیسـی ها‬ ‫یسـت‬ ‫کـه معلـم نیسـت رمـز و پسـورد فضـای مجازی شـان دسـت چه کس ‬ ‫بـا انتشـار یـک پسـت دردسرسـاز‪ ،‬دوبـاره وارد حاشـیه شـدند و بازهـم بایـد‬ ‫در دادگاه پاسـگاه از خودشـان دفـاع کننـد! «‪ ۲۸۳‬سـال پـس از فتـح هنـد‬ ‫توسـط لشـکر ایرانیـان‪ ،‬حـاال نوبـت به جوانـان ایرانی رسـیده تا یک بـار دیگر‬ ‫و این بـار در اوردگاه دیگـری دسـت بـه فتح الفتـوح بزننـد!» اخـر بـرادر مـن‬ ‫بـردن هنـد شـد فتح الفتـوح؟! چهـار تـا گل این همـه دادار دودور نـدارد کـه‬ ‫تـن خدابیامـرز نادرشـاه را هـم در گـور بـه لـرزه انداختیـد ‪ ...‬ازطرف دیگـر در‬ ‫ایـن اوضـاع ابکـی و خا کسـتری کـه مـردم حوصلـه خودشـان را هـم ندارنـد‬ ‫و از ماسـک زدن و شسـتن دسـت ها کالفـه شـده اند‪ ،‬جنـاب نمکـی؛ وزیـر‬ ‫بهداشـت سـر شـوخی را بـاز کـرده اسـت و طـی نامـه ای بـه همتـای هنـدی‬ ‫خـود نوشـته کـه ایـران حاضـر اسـت در مبـارزه بـا کرونـا بـه هنـد کمـک کنـد!‬ ‫ایشـان فرموده انـد‪« :‬دولـت و ملـت ایـران اماده انـد تـا در این روزهای سـخت‬ ‫و در اوج گرفتـاری شـهروندان عزیـز کشـور هندوسـتان بـا اپیدمـی کووید‪19-‬‬ ‫از هـر کمـک فنـی‪ ،‬کارشناسـی و تجهیزاتـی دریـغ نکنـد»‪ .‬البتـه ایـن‪ ،‬همـه‬ ‫اتفاقـات چند روز اخیـر نیسـت؛ بلکـه دوسـتان قانون گـذار بعـد از یک پروسـه‬ ‫شـش تـا هفت سـاله به این نتیجه رسـیده اند کـه اطالعات سـکونتی مالک و‬ ‫مسـتاجر بایـد در سـامانه ثبـت شـود و هـدف اصلـی‪ ،‬شفاف شـدن وضعیـت‬ ‫مسـکن در کشـور اسـت! محمـود محمـودزاده در گفت وگـو بـا ایرنـا گفـت‪:‬‬ ‫«همـه سرپرسـتان خانـوار اعـم از شـهری و روسـتایی‪ ،‬مالـک و مسـتاجر و‬ ‫تمامـی مالکیـن واحدهـای مسـکونی مکلـف هسـتند کـه اطالعـات محـل‬ ‫سـکونت (اقامتـگاه) و املا ک تحـت مالکیـت خـود (با مالکیت های رسـمی‪،‬‬ ‫وکالتـی‪ ،‬تعاونـی شـهری و روسـتایی) را ظـرف مـدت دومـاه از تاریـخ ‪۱۹‬‬ ‫فروردیـن ‪ ۱۴۰۰‬در سـامانه املا ک و اسـکان بـه نشـانی ‪ amlak.mrud.ir‬درج‬ ‫یکـه مـا یادمـان بـود قـرار بـود مسـئوالن و مدیـران نظـام‬ ‫کننـد»‪ .‬واال تاجای ‬ ‫اموال و دارایی های خود را در سـامانه ای ثبت کنند ولی حاال چه شـده که‬ ‫مسـتاجران هم باید مشـخصات ملک اسـتیجاری خود را ثبت کنند واهلل و‬ ‫اعلـم ‪ ...‬خـدا ایـن روزهـای اخـر را به خیـر بگذرانـد ‪...‬‬ ‫مغرورهایی که‬ ‫ً‬ ‫اتفاقا جذاب نیستند!‬ ‫ی دادن و گرفتـن دارد؛ امـا‬ ‫هـر رابطـه ای مقـدار ‬ ‫ً‬ ‫ا گـر متوجـه شـوید کسـی در زندگـی شـما عمدتـا‬ ‫در حال گرفتـن اسـت و به خاطـر شـما هیـچ کاری‬ ‫ً‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬چـه کار می کنیـد؟ قطعـا بـرای شـما‬ ‫پیـش امـده کـه رابطه تـان بـا یکـی از اعضـای‬ ‫خانـواده‪ ،‬دوسـتان یـا حتـی نزدیکانتـان بـرای‬ ‫مدتـی یک طرفـه شـده یـا اوضـاع به گونـه ای‬ ‫یسـت؛‬ ‫پیـش رفتـه باشـد کـه برایتـان سم ‬ ‫یکـه شـما همیشـه بـه این افـراد نزدیـک‬ ‫به طور ‬ ‫بـه خـود لطـف و محبـت کرده ایـد؛ امـا وقتـی‬ ‫شـما بـه ان هـا احتیـاج داریـد‪ ،‬مشـغول کار خود‬ ‫هسـتند و توجهـی بـه شـما نمی کننـد و حتـی‬ ‫این موضـوع ممکـن اسـت در زندگی مشـترکتان‬ ‫نیـز اتفـاق افتـاده باشـد کـه شـما بـا کلـی فکـر‪،‬‬ ‫یـک قـرار عاشـقانه بـا همسـرتان گذاشـته‬ ‫یکـه او حتـی برایـش مهـم نبـوده‬ ‫باشـید؛ درحال ‬ ‫و تابه حـال‪ ،‬چنیـن کاری را برایتـان انجـام نـداده‬ ‫اسـت‪ .‬چگونـه می توانیـد چرخـه ارتباطـی خـود‬ ‫بـا شـخصی ازخودراضـی و مغـرور را قطـع کنیـد؟‬ ‫درادامـه‪ ،‬برخـی از گفته هـای متخصصـان را‬ ‫بخوانیـد کـه نحـوه برخـورد بـا افـراد خودخـواه و‬ ‫مغـرور‪ ،‬چـه در خانـواده و چـه در گـروه دوسـتان‬ ‫را بازگـو کرده انـد‪ .‬چه چیـزی باعـث می شـود‬ ‫کـه یک نفـر مغـرور باشـد؟ ب هگـزارش باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان؛ لیسـا مـاری بابـی؛ مشـاور و‬ ‫روانشـناس ازدواج و خانـواده دراین خصـوص‬ ‫می گویـد‪« :‬هوش هیجانـی در یک طیفی وجود‬ ‫دارد و برخی ازافـراد درمقایسـه با عـده ای دیگـر‬ ‫یتـر هسـتند کـه یـک عالمـت از هـوش‬ ‫عاطف ‬ ‫هیجانـی پائیـن‪ ،‬تمایـل بـه ازخودراضـی بـودن‪،‬‬ ‫یـا به طـور فزاینـده ای نگـران بـودن دربـاره انچـه‬ ‫خودتـان فکـر کـرده و احسـاس می کنیـد کـه بـه‬ ‫ان نیـاز داریـد و می خواهیـد‪ ،‬به جـای افـکار‪،‬‬ ‫احساسـات‪ ،‬نیاز هـا و خواسـته های دیگـران‬ ‫اسـت»‪ .‬بابـی به عنـوان الگویـی از رفتار هـای‬ ‫خودخواهانـه یکـی از عزیـزان‪ ،‬پیشـنهاد‬ ‫می کنـد یـک نـگاه دلسـوزانه داشـته باشـید تـا‬ ‫متوجـه شـوید چـرا ممکـن اسـت این گونـه رفتـار‬ ‫کننـد؟ و می گویـد‪« :‬انچـه به نظـرم مفیـد اسـت‪،‬‬ ‫ایده پردازی درمورد نحوه عملکرد افراد در متن‬ ‫تجـارب زندگی خود اسـت‪ .‬افرادی که خودخواه‬ ‫هسـتند‪ ،‬تمایـل دارنـد در محیط هایـی پرورش‬ ‫یابنـد کـه در انجـا احساسـات‪ ،‬افـکار و نیاز هـای‬ ‫ان هـا شـناخته و ارزیابـی نمی شـود»‪ .‬بابـی‬ ‫ادامـه می دهد‪« :‬درمقابل‪ ،‬افراد بسـیار همدل‪،‬‬ ‫احساسـات و افـکار خـود را بـه ان هـا بازتـاب‬ ‫دادنـد و حداقـل‪ ،‬بـه ان هـا احتـرام گذاشـتند‪.‬‬ ‫به این ترتیـب‪ ،‬افـراد متفکـر و دلسـوز متولـد‬ ‫نمی شـوند؛ بلکـه سـاخته می شـوند؛ پـس‬ ‫افرادی که بدون توانایی اسـان درک و احسـاس‬ ‫ارزش دیگران به بزرگ سـالی رسـیده اند‪ ،‬تمایل‬ ‫دارنـد محصـوالت محیـط زندگی خود باشـند»‪.‬‬ ‫دوسـت یـا عضـوی از خانـواده کـه خودخـواه و‬ ‫مغـرور اسـت هـر صحبتـی را کـه تبدیـل بـه یـک‬ ‫ً‬ ‫مونولـوگ می کنـد احتماال متوجه نمی شـود که‬ ‫شـما را ازار می دهـد؛ زیـرا در درک احساسـات‬ ‫دیگـران مشـکل دارد و ایـن خودا گاهـی انـدک‬ ‫بدین معناسـت کـه ا گـر از رفتـار نادرسـت ان هـا‬ ‫صحبتی کنید براین باوراست که درک اشتباهی‬ ‫از او داشـته اید‪ .‬بابـی توضیـح می دهـد‪« :‬وقتـی‬ ‫افـراد بـا هـوش هیجانـی ضعیـف و پائیـن‪،‬‬ ‫وا کنـش بـدی بـه افـراد دیگـر نشـان می دهنـد‪،‬‬ ‫یکـه ان وا کنـش را دیـده اسـت‪ ،‬احسـاس‬ ‫فرد ‬ ‫می کنـد کـه به او توهین شـده اسـت؛ درحالی که‬ ‫یکـه هـوش هیجانی پائینـی دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫فرد ‬ ‫یـک گفت وگـوی فکر شـده ای بـا فـرد داشـته‬ ‫باشـد؛ امـا او ترجیـح می دهـد صحبـت را‬ ‫ب هسـمت خود برگرداند و حالت تدافعی به خود‬ ‫می گیـرد»‪ .‬شـما فقـط می توانیـد عملکـرد خـود‬ ‫را کنتـرل کنیـد‪ ،‬نـه شـخص دیگـری را! نانسـی‬ ‫لویـن؛ روانشـناس دراین بـاره توضیـح می دهـد‪:‬‬ ‫«این مسـئله‪ ،‬کمتـر درمـورد مدیریـت یـک‬ ‫شـخص دیگـر و بیشـتر درمـورد تعییـن مـرزی‬ ‫بـرای انچـه دردسـترس شـما و نحـوه وا کنـش‬ ‫شـما بـه ان بیشتراسـت صـدق می کنـد‪ .‬ا گـر‬ ‫شـخصی کـه در زندگـی مـا وجـود دارد به خاطـر‬ ‫مـا‪ ،‬خـود را نشـان نمی دهـد می توانیـم از او‬ ‫بخواهیـم کـه درهرشـرایطی تعـادل را رعایـت‬ ‫کنـد و عالو هبـران‪ ،‬می توانیـم به گونـه ای امـاده‬ ‫باشـیم کـه فـرد مقابـل تا حد ممکـن‪ ،‬مـا را در‬ ‫انجـا نبینـد»‪ .‬وی ادامـه می دهـد‪« :‬جملـه‬ ‫یسـت که می گوید برای خریدن شـیر‪ ،‬به‬ ‫معروف ‬ ‫ابزارفروشـی نـرو! به همین دلیـل‪ ،‬بایـد خودمـان‬ ‫را ارزیابـی کنیـم و ببینیـم ایـا درتالشـیم کـه‬ ‫پرتاب سه امتیازی از تهرانپارس‬ ‫و مالیات از خانه های خالی!‬ ‫نیازهـای خـود را توسـط شـخصی بـراورده کنیـم‬ ‫کـه نـه تمایـل بـه و نـه توانایـی انجـام ایـن کار را‬ ‫یکـه بی تفاوت شـدن بـه یـک‬ ‫دارد؟» درحال ‬ ‫یسـت؛ امـا بابـی می گویـد بـا‬ ‫رابطـه‪ ،‬عمـل بد ‬ ‫دردسـت گرفتن زمانی کـه بـرای فـرد خودخـواه و‬ ‫مغـرور صـرف می کنیـد‪ ،‬می توانیـد بـه او کمـک‬ ‫کنیـد تـا رفتـار خـود را بررسـی کنـد‪ .‬بااین وجـود‪،‬‬ ‫انتظـار نتایـج یک شـبه را نداشـته باشـید؛‬ ‫چرا کـه تغییـر تنهـا درصورتـی اتفـاق می افتـد‬ ‫کـه این افـراد تمایـل بـه انجـام ایـن کار را داشـته‬ ‫باشـند‪.‬بابی می گوید‪« :‬این یک موضوع عادی‬ ‫یسـت کـه نخواهیـم زمـان زیـادی را بـا‬ ‫و طبیع ‬ ‫شخصی خودمحور و شنونده ضعیف بگذرانیم‬ ‫کـه این موضـوع ب همـرور و با گذشـت زمان باعـث‬ ‫می شود که این افراد متوجه شوند که دوستان‬ ‫زیـادی ندارنـد یـا روابـط ان هـا کوتاه مدت اسـت‬ ‫و به دنبـال ان‪ ،‬نمی تواننـد در حرفـه خـود‬ ‫پیشـرفت کننـد یـا اغلـب‪ ،‬احسـاس تنهایـی‬ ‫می کننـد و قصـد دارند که بـا دیگران قطع رابطه‬ ‫کننـد و همچنیـن‪ ،‬ممکن اسـت ان ها احسـاس‬ ‫بدی داشته باشند و حتی تعجب کنند که چرا‬ ‫ایـن اتفاق می افتد»‪ .‬مشـاوره های روانشناسـی‬ ‫و تفکـر دربـاره رفتـار خـود می توانـد معجـزه کند؛‬ ‫امـا این هـا ب هشـرطی می توانند پاسـخگو باشـند‬ ‫خـود شـخص بخواهـد‪ .‬بابـی دراین مـورد‬ ‫کـه ِ‬ ‫ً‬ ‫توضیـح می دهـد‪« :‬غالبـا‪ ،‬یادگیـری چگونگـی‬ ‫گـوش دادن فعاالنـه و همدالنـه‪ ،‬پرسـیدن‬ ‫سـوال ها به طـور واضـح و کند کـردن رونـد ان هـا‬ ‫بـرای درنظرگرفتـن دیدگاه هـای دیگـران‪ ،‬در‬ ‫بهبود روابط قوی ترموثر است»‪ .‬بابی پیشنهاد‬ ‫می کنـد کـه ا گـر در رابطه خود و طرف مقابلتان‪،‬‬ ‫به سـرعت متوجـه وجـود غـرور و خودخواهـی‬ ‫شـدید ایـن رابطـه را بـه هم بزنیـد و به دنبال ان‪،‬‬ ‫این روانشـناس می گوید‪« :‬رفتار خودخواهانه را‬ ‫بسـیارجدی بگیرید و اشـتباهی که افراد زیادی‬ ‫به خصـوص عـده ای از زنـان مرتکـب می شـوند‬ ‫را نکنیـد؛ چرا کـه ان هـا براین تصـور هسـتند کـه‬ ‫قـرار اسـت بـا خوش بینـی همه چیـز درسـت‬ ‫شـود»‪ .‬بااین حـال‪ ،‬بابـی پیشـنهاد می کند یک‬ ‫رابطـه طوالنی مـدت مثـل ازدواج را بـا یـک فـرد‬ ‫بی طـرف‪ ،‬ماننـد یـک مشـاور در میـان بگذارید‪.‬‬ ‫وی می گویـد‪« :‬شـخصی کـه بـا مهارت هـای‬ ‫هـوش هیجانـی دسـت وپنجه نـرم می کنـد‪ ،‬بـه‬ ‫راهنمایـی درمـورد چگونگـی عاطفی تر بـودن‬ ‫شـریک زندگـی نیـاز دارد؛ بااین حـال‪ ،‬ممکـن‬ ‫است طرف مقابل نیز برای دلسوزی و قدردانی‬ ‫از شـریک زندگـی خـود نیـز تلاش کنـد»‪ .‬ایـا یـک‬ ‫دوسـت مغرور‪ ،‬یک دوسـت واقعی سـت؟ شـاید‬ ‫جـواب ایـن سـوال مثبـت باشـد؛ امـا فقـط بـرای‬ ‫گذرانـدن یک زمـان کوتـاه‪ .‬بابـی معتقـد اسـت‪:‬‬ ‫«بهتر اسـت وقت و انرژی خود را صرف دوسـتی‬ ‫بـا افـرادی کنیـد کـه می توانیـد رابطـه متعادل تـر‬ ‫ً‬ ‫و متقابلا سـخاوتمندانه تری بـا یکدیگـر داشـته‬ ‫باشـید»‪ .‬مشـخص کردن حدومـرز بـرای اعضای‬ ‫خانواده‪ ،‬یکی از کار های سـخت اسـت؛ اما شما‬ ‫نبایـد درخصـوص این مسـئله احسـاس گنـاه‬ ‫کنیـد و لویـن دراین رابطـه می گویـد‪« :‬بیاموزیـد‬ ‫کـه درمـورد چه چیـزی بلـه می گوییـد‪ .‬ا گـر بلـه‬ ‫از تـرس ناامیـدی یـا عصبانیـت کسـی‪ ،‬یـا نیـاز‬ ‫بـه قهرمان شـدن اسـت‪ ،‬گفتـن نـه‪ ،‬بهتریـن‬ ‫پاسـخ خواهـد بـود»‪ .‬بابـی هشـدار می دهـد‪:‬‬ ‫«بهتریـن اسـتراتژی دراینجـا ممکـن اسـت‬ ‫کاهـش چشـمگیر انتظـارات‪ ،‬محدودکـردن‬ ‫زمان هـای باهم بـودن و کمک گرفتـن از دیگـر‬ ‫ً‬ ‫نزدیـکان اسـت»‪ .‬مطمئنـا رفتـار خودخواهانـه‬ ‫دیگـران تقصیـر شـما نیسـت؛ امـا لویـن می گویـد‬ ‫ا گـر شـما می خواهیـد مطمئـن شـوید کـه‬ ‫دراین رابطـه به صـورت افراطی عمل نکرده اید و‬ ‫ً‬ ‫حتـی ا گـر متوجه شـدید کـه دراین رابطـه‪ ،‬صرفا‬ ‫در حال خر ج کـردن احساسـات خـود هسـتید‪ ،‬از‬ ‫خـود بپرسـید از ایـن رابطـه چه چیـزی دریافـت‬ ‫می کنیـد؟ لویـن می گویـد‪« :‬ایـا سـعی می کنیـد‬ ‫بـا اظهـار بخشـش و راضی کـردن بیش ازحـد‬ ‫دیگـران بـرای خـود عشـق بخریـد؟ وقتـی‬ ‫ً‬ ‫بیش ازحـد و غالبـا بـا هزینـه شـخصی خـود‬ ‫بـرای دیگـران کار می کنیـد‪ ،‬این موضـوع باعـث‬ ‫می شـود کـه توقـع از شـما بـاال بـرود»‪ .‬وی ادامه‬ ‫می دهـد‪« :‬ا گـر انچـه را کـه نیـاز داریـد‪ ،‬دریافـت‬ ‫نمی کنیـد‪ ،‬ممکـن اسـت به این دلیـل باشـد کـه‬ ‫از پرسـیدن می ترسـید و حتـی ممکـن اسـت‬ ‫توانایـی خـود در کارهایی کـه انجـام می دهیـد‬ ‫را کـور کنیـد‪ .‬وقتـی بتوانیـد توانایـی خـود را ازاد‬ ‫کنیـد‪ ،‬از انـرژی کـه بـه شـما بـاز خواهـد گشـت‬ ‫حیـرت خواهیـد کـرد»‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫ُ‬ ‫الشا تاالخادزه در سودای رکورد نیم تنی!‬ ‫وزنه بـردار سـنگین وزن گرجسـتانی‪ ،‬بـا رکوردهـای اسـتثنایی اخیـر خـود‪،‬‬ ‫سـوی رکـورد جادویـی نیم ُ تـن حرکـت می کنـد‪ .‬ب هگـزارش ورزش سـه؛ «الشـا‬ ‫تاالخـادزه» اولین بـار در المپیـک ریـو قـدرت خـود را بـه رخ عالقه منـدان‬ ‫بـه ورزش در سراسـر جهـان کشـید؛ جایی کـه عالو هبـر کسـب مـدال طلا و‬ ‫به دسـت اوردن عنـوان قوی تریـن مـرد المپیـک‪ ،‬رکـورد مجمـوع رقابت هـا را‬ ‫کـه دراختیـار حسـین رضـازاده بـود‪ ،‬شکسـت‪ .‬او در چهارسـال اخیر نه تنهـا‬ ‫افـت نداشـته؛ بلکـه روزبـه روز پیشـرفت کـرده و رکوردهـای بهتـری را از خـود‬ ‫ثبـت کـرده اسـت‪ .‬حـاال و در فاصلـه کمتـر از سـه ماه مانده بـه المپیـک‪،‬‬ ‫ایـن غـول گرجسـتانی خـودش را در دنیـای وزنه بـرداری بی رقیـب می بینـد‬ ‫و از همین حـاال می تـوان طلای سـنگین وزن را بـرای او کنـار گذاشـت؛ امـا‬ ‫جداازاینکـه بایـد درانتظـار دومیـن طلای المپیکـی «تاالخـادزه» باشـیم‪،‬‬ ‫بعیـد نیسـت از او یـک رکـورد خارق العـاده را در توکیـو ببینیـم‪ .‬ایـن وزن هبـردار‬ ‫نتـر‬ ‫امـاده کـه در ریـو در یک ضـرب مغلـوب قـدرت بهـداد سـلیمی شـد و پائی ‬ ‫از او ایسـتاد؛ امـا در دوضـرب توانسـت از او سـبقت بگیـرد‪ ،‬چندهفته قبـل‬ ‫در جریـان پیکارهـای وزنه بـرداری قهرمانـی اروپـا در حرکـت یک ضـرب بـا‬ ‫مهـار ‪ ۲۲۲‬کیلوگـرم توانسـت دوکیلوگـرم رکـورد این دسـته را ارتقـاء دهـد‪.‬‬ ‫او همچنیـن ‪ ۲۶۳‬کیلوگـرم را مهـار کـرد تـا درمجمـوع بـا مهـار ‪ ۴۸۵‬کیلوگـرم‬ ‫رکـورد جدیـدی در دنیـای فـوالد سـرد ازان خـود کنـد‪ .‬او بـا ایـن رکـورد تنهـا‬ ‫‪ ۱۵‬کیلوگـرم بـا رکـورد افسـانه ای ‪ ۵۰۰‬کیلوگرمـی فاصلـه دارد؛ امـا جالـب‬ ‫اینجاسـت کـه چندهفتـه بعـد از مسـابقات سـنگین اروپایـی‪« ،‬تاالخـادزه»‬ ‫فیلمی از خود منتشـر کرد که در تمرینات به رکوردهای باالتری هم رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬او در تمرینـات و در یک ضـرب ‪ ۲۲۵‬کیلوگـرم را مهـار کـرد و در دوضـرب‬ ‫وزنـه ‪ ۲۷۰‬کیلوگـرم را بـاالی سـر بـرد‪ .‬ایـن یعنـی غـول گرجسـتانی بـه رکـورد‬ ‫‪ 495‬کیلوگـرم درمجمـوع دسـت یافتـه و بعیـد نیسـت بـا همیـن پشـتکار در‬ ‫المپیک به رکورد رویایی مهار نیم ُ تن در بخش مجموع برسد‪ .‬جالب است‬ ‫بدانیـد رکوردهـای دسـته فوق سـنگین المپیـک برخلاف رکوردهای جهانی‬ ‫که همگی توسـط «تاالخادزه» شکسـته شـده‪ ،‬هنوز در یک ضرب و دوضرب‬ ‫دراختیـار دو وزنه بـردار ایرانی سـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬بهـداد سـلیمی بـا ‪ 216‬کیلوگـرم‬ ‫در یک ضـرب توانسـته نامـش را در کتـاب رکوردهـای المپیـک ثبـت کنـد‬ ‫و حسـین رضـازاده نیـز بـا ‪ 263‬کیلوگـرم در دوضـرب رکـورددار به حسـاب‬ ‫می ایـد‪ .‬گویـا بـا رونـدی کـه «تاالخـادزه» درپیـش گرفته‪ ،‬ا گر مشـکل خاصی‬ ‫بـرای او به وجـود نیایـد‪ ،‬ایـن غـول گرجسـتانی‪ ،‬ایـن دو رکـورد را هـم در توکیو‬ ‫از وزنه بـرداران ایرانـی خواهـد گرفـت و نـام خـودش را در کتـاب رکوردهـای‬ ‫المپیـک ثبـت می کنـد‪ .‬بی شـک حتی حمله «تاالخـادزه» به رکـورد مجموع‬ ‫‪ 500‬کیلوگـرم می توانـد دقایقـی بسـیار هیجان انگیـز را بـرای ورزش دنیـا پدیـد‬ ‫بیـاورد؛ حـاال اینکـه او چقـدر در رسـیدن بـه ایـن رکـورد رویایـی موفـق عمـل‬ ‫کنـد‪ ،‬بحـث جدایی سـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 1400‬شماره‪2227‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چون خانم سعیده بی بی حسینی برابر درخواست شماره ‪ 1400/02/11-799‬با ارائه دو برگ استشهادیه‬ ‫محلی امضاء شـده مدعی اسـت سـند مالکیت ششـدانگ پال ک ‪ 468‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 188‬از ‪169‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 2‬قوچـان مفقـود گردیـده اسـت و بـا بررسـی دفتر امال ک مشـخص گردید ذیل صفحـه ‪236‬‬ ‫دفتر ‪ 123‬ششدانگ پال ک فوق بنام خانم سعیده بی بی حسینی ثبت و سند مالکیت ان صادر و تسلیم‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبت مراتب یـک نوبت ا گهی می گـردد تا هر کس‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیت پال ک فوق نزد خود می باشـد باید ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پس از‬ ‫مدت انتشار ا گهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید‪ .‬بدیهی است پس از سپری شدن مهلت‬ ‫مقرر طبق مقررات نسـبت به صدور سـند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/02/13 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329126000247‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ارادان تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد شعبانی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه ‪ 82‬در یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـا حقابـه بـه مسـاحت ‪ 25636‬مترمربـع پلا ک ‪ 473‬فرعـی از ‪ 82‬اصلـی واقـع در ارادان‬ ‫تقسـیم نامه عـادی بیـن ورثـه مرحـوم قربانعلـی شـعبانی محـرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/13 :‬‬ ‫علی عرب سرهنگی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ارادان‬ ‫م الف ‪246‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند موتورسـیکلت طـرح هونـدا ‪ 125‬مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ‪ -6596‬اهواز ‪ 26‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 32025737‬و شـماره تنـه ‪ 8421842‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـو کبـری رحیـم زاده فرزنـد دهراب بشناسـنامه ‪ 7‬و کـد ملـی ‪ 1911721313‬صادره از رامهرمز درخواسـتی‬ ‫بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیح داده کـه مادرم مرحومه زاده باغبانی بشناسـنامه‬ ‫‪ 11‬و کـد ملـی ‪ 1911010395‬صـادره رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1398/12/24‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمیـش‬ ‫فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬کبـری رحیـم زاده فرزنـد دهـراب ش ش ‪ 7‬کـد ملـی ‪ 1911721313‬متولـد‬ ‫‪ 1363/06/01‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفیـه ‪ -2‬مهیـن رحیـم زاده فرزنـد دهـراب ش ش ‪ 393‬کـد ملـی‬ ‫‪ 1910731749‬متولـد ‪ 1350/01/02‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفیه ‪ -3‬معصومه رحیم زاده فرزند دهراب‬ ‫ش ش ‪ 12962‬کـد ملـی ‪ 1910129720‬متولـد ‪ 1356/05/30‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفیـه ‪ -4‬رقیـه‬ ‫رحیـم زاده فرزنـد دهـراب ش ش ‪ 1296‬کـد ملـی ‪ 1910129739‬متولـد ‪ 1357/06/20‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫دختر متوفیه ‪ -5‬صغری رحیم زاده فرزند دهراب ش ش ‪ 35‬کد ملی ‪ 1911939221‬متولد ‪1365/06/30‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز دختـر متوفیـه ‪ -6‬ا کبـر رحیـم زاده فرزنـد دهـراب ش ش ‪ 392‬کـد ملـی ‪1910731730‬‬ ‫متولد ‪ 1350/01/02‬صادره از رامهرمز پسر متوفیه ‪ -7‬اصغر رحیم زاده فرزند دهراب ش ش ‪ 394‬کد ملی‬ ‫‪ 1910731757‬متولـد ‪ 1352/01/04‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفیـه ‪ -8‬سـجاد رحیـم زاده فرزنـد دهـراب‬ ‫ش ش ‪ 13‬کد ملی ‪ 1911691910‬متولد ‪ 1360/10/22‬صادره از رامهرمز پسر متوفیه والغیر‪ .‬اینک با انجام‬ ‫تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه‬ ‫از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر‬ ‫وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/98‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960306009000859‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـود امیدوار فرزند شـیرمحمد بشماره شناسـنامه ‪ 23‬صـادره از قوچان در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 165‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 62‬فرعی از ‪ 129‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫مهترحاجی خراسـان رضوی بخش ‪ 7‬حوزه ثبت ملک چناران از محل مالکیت مشـاعی متقاضی محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/28 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012000270‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود چهارباشلو فرزند علی به شماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از گرمسار‬ ‫در یـک قطعـه بـاغ محصـور بـا حقابـه بـه مسـاحت ‪ 1813/96‬مترمربـع پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 54‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 54‬اصلـی واقـع در گرمسـار قریـه محمودابـاد خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای محمداقـا و اهلل مـراد میراخـوری محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/29 :‬‬ ‫علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫م الف ‪174‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012000290‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسداهلل فروتن فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه ‪ 10‬صادره از گرمسار‬ ‫در یـک قطعـه زمیـن زراعـی بـا حقابـه به مسـاحت ‪ 89866/71‬مترمربع پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 28‬اصلی مفروز‬ ‫و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 28‬اصلـی واقـع در گرمسـار ناروهـه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫عـزت اهلل فروتـن محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/29 :‬‬ ‫علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫م الف ‪184‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت میکـروب مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪ 31362/564‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ A896033‬و شـماره تنـه ‪ 125k8932211‬بـه مالکیـت غلام نیسـی مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای بنـدر عزیـزی دارای شماره شناسـنامه ‪ 9581‬بشـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 000043‬از ایـن دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان ملک مهاجرشـعار بشناسـنامه‬ ‫‪ 123‬در تاریـخ ‪ 1395/05/09‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه‬ ‫منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬بنـدر عزیـزی بـه ش ش ‪ 9581‬صـادره از گیالن غرب پسـر متوفیـه ‪ -2‬ابراهیم عزیزی‬ ‫بـه ش ش ‪ 9582‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفیـه ‪ -3‬محمـد عزیزی بـه ش ش ‪ 9583‬صـادره از گیالن‬ ‫غـرب پسـر متوفیـه ‪ -4‬علی نظـر عزیـزی بـه ش ش ‪ 9584‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفیـه ‪ -5‬شهسـوار‬ ‫عزیـزی بـه ش ش ‪ 9585‬صـادره از گیلان غـرب پسـر متوفیـه ‪ -6‬علی میـر عزیـزی بـه ش ش ‪ 628‬صـادره‬ ‫از گیلان غـرب پسـر متوفیـه‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبت ا گهی‬ ‫می نماید تا هر کسـی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت کامیـون کشـنده ای وی کـو بـه رنـگ سـفید معمولـی مـدل ‪ 1992‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪863 -19‬ع‪ 65‬و شماره موتور ‪ 287672‬و شماره شاسی ‪ 135920‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب زینب احمدی مالک خودرو سـواری پژو پارس با شـماره انتظامی ایران ‪459 -19‬د‪ 94‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAN0ICA59E834389‬و شـماره موتـور ‪ 12488049521‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو‬ ‫مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز بـه دفتـر سـازمان ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند‬ ‫مراجعـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪2000005547000008‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۸۰۰۲‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۳۹‬تقاضـای اقـای رضـا پردل سـارونی بـه شماره شناسـنامه ‪ ۹۷۷‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2120755426‬صـادره از گـرگان فرزنـد علـی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده‬ ‫است به مساحت ‪ 198/63‬مترمربع از پال ک شماره ‪ ۱۲۶‬اصلی واقع در اراضی گلند بخش دو حوزه ثبت‬ ‫گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی اقـای مظفر مظلومی به متقاضـی دارد‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/01/28 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت و اسناد و امال ک گرگان‬ ‫م الف ‪6662‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقای حکیم عبدالهی فرزند محمود درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند مالکیت را‬ ‫از پال ک ‪ 145‬فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشاه (که از مالکین اولیه پال ک ‪ 145‬فرعی‬ ‫از یک اصلی جوانرود خریداری نموده) تقدیم اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود نموده است‬ ‫و پرونـده ای تحـت کالسـه ‪ 98/61‬تشـکیل و بـه هیـات موضـوع قانـون فوق الذکـر ارجـاع و هیـات موضـوع‬ ‫قانون مذکور‪ ،‬پس از رسـیدگی‪ ،‬برابر رای شـماره ‪ 1398/12/12-139960316007000653‬حکم به صدور‬ ‫سـند مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 157/09‬مترمربـع بـه نـام‬ ‫حکیـم عبدالهـی فرزنـد محمـود صـادر نمـوده اسـت و نـام مالکیـن اولیـه پلا ک مزبـور اقای محمـد نظری‬ ‫یگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی‬ ‫می باشـد‪ .‬لـذا مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی م ‬ ‫نسـبت بـه مـورد تقاضـا اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد تـا بـه دادگاه ارسـال گـردد‪ .‬معتـرض باید ظـرف یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضاء مدت مقرر‪ ،‬اداره ثبت برابر‬ ‫مقـررات‪ ،‬سـند مالکیـت مـورد تقاضـا را بـه نـام حکیـم عبدالهی فرزنـد محمود صـادر خواهد نمـود‪ .‬صدور‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعه متضرر احتمالی به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/28 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقـای فـرزاد کرمـی فرزنـد حمیـد درخواسـت رسـیدگی بـه قولنامـه عـادی خـود و صـدور سـند مالکیـت را از‬ ‫پلا ک ‪ 158‬فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود واقـع در بخش ‪ 13‬کرمانشـاه (که از مالکین اولیه پال ک ‪ 158‬فرعی‬ ‫از یـک اصلـی جوانـرود خریـداری نمـوده) تقدیـم اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود نمـوده‬ ‫اسـت و پرونـده ای تحـت کالسـه ‪ 98/63‬تشـکیل و بـه هیـات موضـوع قانـون فوق الذکـر ارجـاع و هیـات‬ ‫موضـوع قانـون مذکور پس از رسـیدگی‪ ،‬برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/20-139960316007000612‬حکم به‬ ‫صدور سـند مالکیت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 86/54‬مترمربع به‬ ‫نـام اقـای فـرزاد کرمـی فرزنـد حمیـد صـادر نمـوده اسـت و نـام مالکیـن اولیـه پلا ک مزبـور اقـای بـرزو بیـگ‬ ‫سـلیمی می باشـد‪ .‬لـذا مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می گـردد تـا چنانچـه شـخص یـا‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه مـورد تقاضـا اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬از تاریخ انتشـار نوبـت اول این ا گهـی به مدت‬ ‫ً‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد تـا بـه دادگاه ارسـال گـردد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـاء مـدت مقـرر‪ ،‬اداره‬ ‫ثبت برابر مقررات‪ ،‬سند مالکیت مورد تقاضا را به نام اقای فرزاد کرمی فرزند حمید صادر خواهد نمود‪.‬‬ ‫صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضـرر احتمالی به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/28 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقای محمدتقی رسـتمی فرزند بهرام درخواسـت رسـیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سـند مالکیت‬ ‫را از پلا ک ‪ 145‬فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود واقـع در بخـش ‪ 13‬کرمانشـاه (کـه از مالکیـن اولیـه پلا ک ‪145‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود خریـداری نمـوده) تقدیـم اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود‬ ‫نمـوده اسـت و پرونـده ای تحـت کالسـه ‪ 99/22‬تشـکیل و بـه هیـات موضـوع قانـون فوق الذکـر ارجـاع و‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری رنـو مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪365 -52‬ص‪ 51‬و شـماره موتـور ‪100014021RR202500‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAALSRALDHA275052‬بنـام حسـن‬ ‫گچ سـوز مقدم مفقـود و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫قائن‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/09/29-13996031801102145‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم حـوری اندرزجاده کنـاری فرزنـد عبدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪338‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 864/22‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب‬ ‫انبـاری بمسـاحت ‪ 40‬مترمربـع پلا ک ‪ 38‬فرعـی از ‪ 73‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪73‬‬ ‫اصلی واقع در قریه خشـتامدخ بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق نازعلی اندرز محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار‬ ‫ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض در مـدت مذکـور و پـس از انقضـای مـدت مذکـور طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/30 :‬‬ ‫یداهلل شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/61‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/21-13996031801104886‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای صفـر قنبرزاده حقیقی پیشـخانی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪10‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 338‬مترمربـع مشـتمل بـر سـاختمان‬ ‫(خانـه و محوطـه) بمسـاحت ‪ 130‬مترمربـع پلا ک ‪ 22‬فرعـی از ‪ 34‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک‬ ‫‪ 34‬اصلـی واقـع در شـهر صومعه سـرا بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیت سـتاد اجرائـی فرمان حضرت‬ ‫امـام(ره) محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته‬ ‫باشـد می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض در مـدت مذکـور و پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/30 :‬‬ ‫یداهلل شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/63‬‬ ‫دهیاری هـای زنگوئـی بخـش سـه قلعـه شهرسـتان سـرایان درنظـردارد در راسـتای اجـرای مـاده ‪ 25‬ائین نامـه مالـی دهیاری هـا بـا شـرایط‬ ‫مندرج در اسـناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه و طبق مصوبه شـماره ‪ 3‬به تاریخ ‪ 1400/01/28‬شـورای اسلامی روسـتای زنگوئی و پس‬ ‫از تایید در هیئت تطبیق بخش سـه قلعه‪ ،‬و مطابق مقررات مربوطه به صورت اجاره ‪ 2‬سـاله به اشـخاص حقیقی و حقوقی وا گذار نماید‪.‬‬ ‫شرایط و نحوه شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪ -1‬محل دریافت اسناد‪ :‬خراسان جنوبی‪ ،‬شهرستان سرایان‪ ،‬بخش سه قلعه‪ ،‬بلوار معلم‪ -‬شماره تماس‪05632894353 :‬‬ ‫‪ -2‬دستگاه مورد اجاره‪ :‬بکهو لودر کشویی سنو پارس مدل ‪1394‬‬ ‫نکات قابل توجه‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری مزایده از طریق دهیاری انجام می شود‪ .‬کلیه مراحل فرایند مزایده‪ ،‬شرکت در مزایده‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪ ،‬بازگشایی پا کت و اعالم به برنده انجام‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت ارائه پیشـنهادات‪ :‬متقاضیان می بایسـت حدا کثر تا پایان وقت اداری روز دوشـنبه مورخ ‪ 1400/02/20‬اسـناد را تکمیل و در قالب پا کت مهر‬ ‫و ال ک شـده به بخشـداری سـه قلعه تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬قبل از ارائه پیشنهاد قیمت برای دستگاه مورد مزایده‪ ،‬شرایط شرکت در مزایده را مطالعه فرمایند و از دستگاه موردنظر بازدید به عمل اورند‪.‬‬ ‫‪ -4‬این ا گهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه ایجاد نمی نماید و مزایده گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬قیمت پایه اجاره ماهیانه در سال اول مبلغ ‪ 96.000.000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫برای هماهنگی بازدید و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 09105090541‬اقای حامد نجف زاده تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006003071‬هیـات اول موضـوع مـاده‬ ‫یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه شناسـه ملـی ‪ 14000261665‬نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 67909‬مترمربـع (شـصت و هفـت هـزار و نهصـد و نـه مترمربـع) قسـمتی از‬ ‫پال ک هـای ‪ 66‬و ‪ 67‬و ‪ 68‬و ‪ 69‬و ‪ 70‬و ‪ 71‬و ‪ 71/98‬و ‪ 72‬و ‪ 119‬فرعـی و تمامـت پال ک هـای ‪71/97‬‬ ‫و ‪ 86/110‬فرعـی اراضـی قاسـم اباد پلا ک ‪ 130‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش‬ ‫یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه از مالـک رسـمی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب‬ ‫مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار‬ ‫در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه‬ ‫دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/02/13 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی ابالغ دعوتنامه هیات تشخیص‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 48‬ائیـن دادرسـی کار بـه شـرکت معـادن گسـتر‬ ‫ً‬ ‫سـپاهان فعلا مجهول المـکان ابلاغ می گـردد نظـر بـه اینکـه‬ ‫دادخواسـتی علیـه شـما در اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫طبـس مطـرح شـده اسـت بـرای اطلاع از مفـاد ان و زمـان و مـکان‬ ‫حضـور در جلسـه رسـیدگی الزم اسـت بـه یکـی از دفاتـر پیشـخوان‬ ‫خدمـات دولـت مراجعـه و بـا همـراه داشـتن کارت ملـی و تصویـر‬ ‫اخریـن روزنامـه رسـمی شـامل نـام مدیرعامـل و نشـانی قانونـی بـه‬ ‫عنـوان کارفرمـای حقوقـی در سـامانه جامـع روابـط کار ثبت نـام‬ ‫نمـوده سـپس کـد ابلاغ ‪ 24347925714091‬را در سـامانه ثبـت‬ ‫ً‬ ‫و در قسـمت کار پوشـه اطلاع پرونـده را مشـاهده نماییـد‪ .‬ضمنـا‬ ‫عـدم ثبت نـام در سـامانه یـا عـدم حضـور در جلسـه رسـیدگی مانـع‬ ‫رسـیدگی و صـدور رای نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫م الف ‪ 11‬معاونت اداره کل و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرستانطبس‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هرهفتهدوشنبه ها‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقـای محی الدیـن مـرادی فرزنـد محمـد درخواسـت رسـیدگی بـه قولنامـه عـادی خـود و صـدور سـند‬ ‫مالکیت را از پال ک ‪ 108‬فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشاه (که از مالکین اولیه پال ک‬ ‫‪ 108‬فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود خریـداری نمـوده) تقدیـم اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان جوانرود‬ ‫نمـوده اسـت و پرونـده ای تحـت کالسـه ‪ 99/31‬تشـکیل و بـه هیـات موضـوع قانـون فوق الذکـر ارجـاع و‬ ‫هیـات موضـوع قانـون مذکـور پـس از رسـیدگی‪ ،‬برابـر رای شـماره ‪1399/11/20-139960316007000610‬‬ ‫حکم به صدور سـند مالکیت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 14‬مترمربع‬ ‫بـه نـام اقـای محی الدیـن مـرادی فرزنـد محمـد صـادر نمـوده اسـت و نـام مالکیـن اولیه پلا ک مزبـور اقای‬ ‫حسـین بیـگ وکیلـی می باشـد‪ .‬لـذا مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می گـردد تـا چنانچـه‬ ‫شـخص یا اشـخاصی نسـبت به مورد تقاضا اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬از تاریخ انتشـار نوبت اول این ا گهی‬ ‫ً‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد تـا بـه دادگاه ارسـال گـردد‪ .‬معتـرض‬ ‫بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی است پس از انقضاء مدت‬ ‫مقـرر‪ ،‬اداره ثبـت برابـر مقررات‪ ،‬سـند مالکیت مورد تقاضـا را به نام محی الدین مرادی فرزند محمد صادر‬ ‫خواهـد نمـود‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضـرر احتمالی به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/28 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫مزایده وا گذاری یک دستگاه بکهو لودر کشویی بصورت اجاره‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری سـنندج درنظـردارد مناقصـه عمومـی جلوگیـری از سـد معبـر و حفاظـت‬ ‫پیاده راه فردوسی و میادین ازادی و انقالب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیک دولت (سـتاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در‬ ‫سـامانه تاریخ ‪ 1400/02/12‬سـاعت ‪ 8‬صبح می باشـد‪.‬‬ ‫پیمانکاران واجد شرایط‪ :‬شرکت های خدماتی تامین نیرو دارای گواهینامه صالحیت مورد تایید اداره‬ ‫کار‪ ،‬رفاه و امور اجتماعی و یا شرکت های حفاظتی‪ -‬مراقبتی دارای مجوز از فرماندهی نیروی انتظامی‬ ‫مبلغ براورد اولیه پروژه‪ :‬مبلغ ‪ 17.633.351.047‬ریال (هفده میلیارد و ششـصد و سـی و سـه میلیون‬ ‫و سـیصد و پنجـاه و یـک هـزار و چهـل و هفت ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 882000000‬ریال‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 17‬روز شنبه مورخ ‪1400/02/18‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/29‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/02/30‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬سـنندج‪ -‬خیابـان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬روبروی اداره گمرک‪ ،‬سـاختمان شـماره ‪ 2‬شـهرداری‪ ،‬طبقه‬ ‫سـوم‪ ،‬واحـد پیمان و رسـیدگی‪ -‬تلفـن‪087-33158700 :‬‬ ‫جهـت ارائـه مـدارک پـا کات الـف و ب و ج‪ :‬ادرس‪ :‬سـنندج‪ -‬خیابـان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬روبروی مسـجد‬ ‫جامـع‪ ،‬واحـد حراسـت شـهرداری مرکـزی می باشـد‪( .‬شـایان ذکـر اسـت کلیـه پـا کات بایسـتی در سـامانه‬ ‫بارگـذاری گـردد)‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1129684 :‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب میثم شهبازی مالک خودرو سواری پیکان به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1383‬با شماره پال ک‬ ‫‪585 -29‬ه‍‪11‬ـ و شـماره شاسـی ‪ 10005292‬و شـماره موتـور ‪ 11283175325‬بعلـت فقـدان اسـناد فـروش‬ ‫(سـند کمپانی و سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو‬ ‫واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق‬ ‫ضوابـط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫هیـات موضـوع قانـون مذکـور پـس از رسـیدگی برابـر رای شـماره ‪1399/11/20-139960316007000611‬‬ ‫حکـم بـه صـدور سـند مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪130/57‬‬ ‫مترمربع به نام محمدتقی رسـتمی فرزند بهرام صادر نموده اسـت و نام مالکین اولیه پال ک مزبور‪ ،‬اقای‬ ‫محمـد نظـری می باشـد‪ .‬لـذا مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می گردد تا چنانچه شـخص‬ ‫یا اشـخاصی نسـبت به مورد تقاضا اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬از تاریخ انتشـار نوبت اول این ا گهی به مدت‬ ‫ً‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد تـا بـه دادگاه ارسـال گـردد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـاء مـدت مقـرر‪ ،‬اداره‬ ‫ثبـت برابـر مقـررات‪ ،‬سـند مالکیـت مـورد تقاضـا را بـه نـام محمدتقـی رسـتمی فرزنـد بهـرام صـادر خواهـد‬ ‫نمـود‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضرر احتمالـی به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/02/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/28 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت‪ 20/1400‬رمضان‪ 3/1442‬می ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /348‬تومان‬ ‫بررسی جایگاه معلم در ساختارهای اموزشی و توسعه جوامع‬ ‫روزگار اموزگاران‬ ‫ِ‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫وزیر اموزشوپرورش خبر داد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫الکترونیکیشدن‬ ‫ثبتنام دانشاموزان‬ ‫کلوئی ژائو‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کاپیتالیستم‬ ‫به همهچیز چنگ انداخته است‬ ‫‪10‬‬ ‫چگونه رفتار نامطلوب کودکان را‬ ‫تغییردهیم؟‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 1400‬شماره‪2227‬‬ ‫رئیس اداره امور اجتماعی فرمانداری شهریار خبر داد؛‬ ‫رشد ‪۷۰‬درصدی درخواست سمن ها در شهریار‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫مشـارکت نهادهـای مردمـی‪ ،‬یکـی از زیرسـاخت های مهـم در کاهـش مشـکالت‬ ‫اجتماعی سـت‪ .‬رئیس اداره امور اجتماعی فرمانداری شـهریار‪ ،‬با حضورش در بیشـترین‬ ‫جلسـات اداری؛ به عنوان برگزارکننده‪ ،‬دبیر یا عضو‪ ،‬موفق به رشـد ‪۷۰‬درصدی مشـارکت‬ ‫مـردم دراین راسـتا شـده اسـت امـا ایـن موفقیـت‪ ،‬بـدون حضور مسـتمر او در میـان مردم‬ ‫و همچنیـن اما کـن میسـر نمی شـد‪ .‬رئیـس اداره امـور اجتماعـی فرمانـداری شهرسـتان‬ ‫شـهریار اظهـار داشـت‪« :‬درخواسـت صـدور مجـوز بـرای ایجـاد سـمن ها (سـازمان های‬ ‫مردم نهـاد) در شهرسـتان شـهریار‪ ،‬از سـال ‪ ۹۷‬تا کنـون بـا رشـد ‪۷۰‬درصـدی همـراه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬روح انگیـز یوسـفی افـزود‪« :‬سـازمان های مردم نهـاد‪ ،‬نقـش واسـطه بیـن مـردم و‬ ‫دسـتگاه های حا کمیتـی را ایفـا می کننـد و نهادینه کردن نقش سـمن ها و توانمندسـازی‬ ‫ان هـا به منظـور برون سـپاری بخشـی از وظایـف دولتـی از اولویت هـای اداره اجتماعـی‬ ‫فرمانـداری شـهریار در سـال های اخیـر بـوده اسـت»‪ .‬وی بـه اهـداف صـدور مجـوز‬ ‫بـرای فعالیت هـای سـمن ها اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بـرای دسـتیابی بـه تعـادل اجتماعـی‪،‬‬ ‫تشـویق مشـارکت و کثرت گرایـی در جامعـه‪ ،‬تلاش بـرای ایجـاد حـق ازادی گروه هـا‪،‬‬ ‫کمـک بـه باالرفتـن بازدهـی مردمـی‪ ،‬توجـه بـه منابـع انسـانی در جامعـه‪ ،‬ایجـاد سـاختار‬ ‫مشـخص بـرای پیگیـری خواسـته ها و مطالبه هـای مردمـی و توجـه بـه خواسـته های‬ ‫گروهـی به جـای درخواسـت های فـردی از مهم تریـن اهـداف تشـکیل و سـازمان دهی‬ ‫سمن ها سـت»‪ .‬روح انگیز یوسـفی که خود‪ ،‬یکی از زنان پرتوان در اجرای ماموریت های‬ ‫سازمانی خویش به شمار می رود به خبرنگار ما گفت‪« :‬سازمان های مردم نهاد در اغلب‬ ‫کشـورهای توسـعه یافته‪ ،‬بسـیار قدرتمنـد‪ ،‬فعـال و موثـر حضـور دارنـد و به همین دلیـل‬ ‫از ایـن سـازمان ها اغلـب به عنـوان عناصـری بـرای بهبـود شـرایط اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫فرهنگـی یـاد می شـود؛ زیـرا به صـورت نظام منـد و براسـاس قواعد و قوانین سـاختاریافته‬ ‫و مشـخص و توسـط افـراد متخصـص و متعهـد دسـته بندی و پیگیـری می شـود و‬ ‫به همین دلیـل نه تنهـا قانونمنـد اسـت؛ بلکـه از مقبولیـت اجتماعـی بسـیار باالیـی هـم‬ ‫برخوردارنـد»‪ .‬رئیـس اداره امـور اجتماعـی فرمانـداری شـهریار به گسـتردگی فعالیت های‬ ‫سـمن ها اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬متقاضیـان باتوجه بـه عالقه منـدی و نیازمندی هـای‬ ‫منطقـه خـود می تواننـد در حوزه هـای مختلـف اقـدام بـه تشـکیل سـمن های مختلـف‬ ‫کننـد»‪ .‬وی درادامـه توضیـح داد‪« :‬بـرای سـمن ها در حـوزه اجتماعـی؛ در زمینه هـای‬ ‫پیشـگیری از اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬رفـاه و ارتقـای مهارت های اجتماعـی‪ ،‬امور خیریه و‬ ‫نیازمنـدان‪ ،‬امـور زنـان و خانـواده‪ ،‬امـور کـودکان و جوانان و همچنین حقوق شـهروندی‬ ‫امـکان فعالیـت وجـود دارد و در حـوزه امـور فرهنگـی؛ ترویـج ارزش هـا و فرهنگ اسلامی‪،‬‬ ‫ایثـار و شـهادت‪ ،‬دفـاع مقـدس‪ ،‬هنـر و میـراث فرهنگـی و گردشـگری را نمونـه ای از ان‬ ‫اسـت»‪ .‬مسـئول امور اجتماعی فرمانداری شـهریار تا کید کرد‪« :‬سـازمان های مردم نهاد‬ ‫در حوزه بهداشـت و درمان‪ ،‬حوزه های ورزش‪ ،‬محیط زیسـت و منابع طبیعی‪ ،‬فناوری‬ ‫و حتـی امـور بین الملـل ماننـد مهاجرین و حفـظ صلح و انجمن های دوسـتی می توانند‬ ‫فعالیـت کننـد»‪ .‬یوسـفی درخصـوص حمایـت و رشـد بیشـتر از سـازمان های مردم نهـاد‬ ‫افـزود‪« :‬باتوجه بـه رشـد تعـداد سـمن های فعـال در سـال های اخیـر و عالقه منـدی‬ ‫جوانـان بـرای مشـارکت بیشـتر و از طرفـی‪ ،‬محدودیت هـای اقتصـادی و هزینه هـای‬ ‫باالی سـازمان دهی اداری‪ ،‬موضوع تاسـیس «سـتاد حمایت و توان افزایی سازمان های‬ ‫مردم نهـاد شـهریار» بـه پیشـنهاد اداره اجتماعـی درحـال پیگیری سـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«درنظـر داریـم بـا ایجـاد ایـن سـتاد و پیگیـری طـرح فـوق‪ ،‬بسـترهای الزم بـرای حمایـت‬ ‫مـادی و معنـوی از تشـکل های فعالـی کـه دارای شـرایط الزم هسـتند را فراهم کنیـم»‪ .‬او‬ ‫درادامـه بـه دیگـر فعالیت ها و اقدامات اداره امور اجتماعی فرمانداری شـهریار اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬در حوزه هـای عمومـی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی‪ ،‬کار بررسـی و تدویـن شناسـنامه‬ ‫تخصصـی و تلاش درجهـت ارتقـای سـطح شـاخص های مذکـور و بررسـی مسـائل و‬ ‫نیازمندی هـای اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و بهداشـتی شهرسـتان در جریـان اسـت و تعییـن‬ ‫اولویت هـا دراین زمینـه و همچنیـن بررسـی و اتخـاذ تصمیمـات کاربـردی درخصـوص‬ ‫راه هـای کنتـرل و کاهـش اثـرات اسـیب ها و مسـائل اجتماعـی ماننـد طلاق‪ ،‬اعتیـاد‪،‬‬ ‫خودکشـی‪ ،‬سـرقت‪ ،‬فـرار از خانـه صـورت می گیـرد»‪ .‬یوسـفی بابیان اینکـه ماموریت هـای‬ ‫اداره امـور اجتماعـی بسـیار گسـترده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ارتقـای رضایت منـدی اجتماعـی‪،‬‬ ‫حقـوق شـهروندی‪ ،‬حمایـت از برنامه هـای تکریـم ارباب رجـوع‪ ،‬مقابلـه بـا فسـاد اداری‪،‬‬ ‫پیگیری اجرای قوانین و مصوبات دولتی و همچنین مصوبات شـورای اجتماعی کشـور‬ ‫یسـت کـه شناسـایی مناطـق‬ ‫تنهـا بخـش دیگـری از امـور محولـه بـه اداره امـور اجتماع ‬ ‫ویـژه اجتماعـی‪ ،‬حاشیه نشـینی‪ ،‬برگـزاری نشسـت های تخصصـی‪ ،‬اتخـاذ تصمیمـات‬ ‫راهبـردی و همچنیـن اجـرای دسـتورالعمل های ارسـالی ازسـوی وزارت عالـی کشـور را‬ ‫نیـز بایـد بـه ان اضافـه کـرد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬تحـوالت در حوزه هـای اجتماعـی‬ ‫و فرهنگـی بـا راهبـرد پـروژه محـوری و نهادگرایـی مدنـی‪ ،‬امـروز به عنـوان نقطه عطفـی در‬ ‫کارنامـه عملکـرد اداره امـور اجتماعـی و فرهنگی فرمانداری به ثبت رسـیده اسـت»‪ .‬بنابه‬ ‫دستگیری زورگیران مسلح در غرب استان تهران‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان از دسـتگیری زورگیران پنج نفره‬ ‫مسـلح با ‪ 47‬فقره سـرقت در شهرستان های غرب استان‬ ‫تهـران خبـر داد‪ .‬سـردار کیـوان ظهیـری در گفت وگـو بـا‬ ‫خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬در پـی‬ ‫وقـوع چند فقره خفتگیری و سـرقت مسـلحانه خـودرو در‬ ‫سـطح شهرسـتان های غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬ا کیپ هـای‬ ‫ویـژه ای از مامـوران دایـره مبـارزه بـا سـرقت پلیـس ا گاهـی‬ ‫رسـیدگی بـه موضـوع را به صـورت ویـژه در دسـتورکار قـرار‬ ‫دادنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پـس از چندیـن روز کار اطالعاتـی‪،‬‬ ‫مامـوران پلیـس ا گاهـی بـا اسـتفاده از شـگردهای خـاص‬ ‫پلیسـی سـرنخ هایی از یـک متهـم را به دسـت اورده و پس‬ ‫از هماهنگـی قضائـی در یـک عملیـات غافلگیرانـه وی را‬ ‫در مخفیگاهش در شهرسـتان شـهریار دسـتگیر کردند»‪.‬‬ ‫سـردار ظهیـری تصریـح کـرد‪« :‬متهـم در بازجویی هـای‬ ‫تخصصـی پلیـس جـرم خـود را قبـول داشـته و بـه سـرقت‬ ‫بـا همدسـتی بـا چهار نفـر دیگـر اعتـراف کـرد»‪ .‬فرمانـده‬ ‫انتظامی غرب استان تهران بااشاره به اینکه ماموران پس‬ ‫از انجـام اقدامـات تخصصـی هـر چهـار متهم را شناسـایی‬ ‫کردند‪ ،‬بیان داشـت‪« :‬متهمان پس از هماهنگی قضائی‬ ‫در مخفیگاهشـان در شهرسـتان ملارد دسـتگیر و از‬ ‫مخفیـگاه انـان یک قبضـه سلاح گرم و هشـت قبضه قمه‬ ‫کشـف شـد»‪ .‬وی گفت‪« :‬متهمان در بازجویی های فنی‬ ‫انجام شـده بـه ‪ 47‬فقـره سـرقت مسـلحانه تحت عنـوان‬ ‫مسـافرکش در شهرسـتان های شـهریار و ملارد اعتـراف‬ ‫کردنـد‪ ،‬کـه پـس از تشـکیل پرونـده دراختیـار مرجـع‬ ‫قضائـی قـرار داده شـدند»‪ .‬ایـن مقـام ارشـد انتظامـی‬ ‫بااشـاره به اینکه اعضای این باند سـرقت مسـلحانه‪ ،‬پس‬ ‫از سرقت چند دستگاه خودرو‪ ،‬با استفاده از خودروهای‬ ‫مسـروقه‪ ،‬قربانیـان را تحت عنـوان مسـافر سـوار خـودرو‬ ‫کـرده و طـی مسـافت کوتـاه و در مسـیری خلـوت امـوال‬ ‫همـراه ان هـا را بـه سـرقت می بردنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬شـهروندان‬ ‫بـرای تـردد در مسـافرت های درون شـهری از وسـایل‬ ‫ساماندهی معتادان متجاهر با تحویل به کمپ تمام نمی شود‬ ‫بررسـی ها نشـان می دهـد باتوجه به دسـتور دادسـتان شـهریار‪ ،‬سـاماندهی معتـادان‬ ‫متجاهـر یکـی از مهم تریـن وظایـف ایـن روزهـای رئیـس اداره امـور اجتماعـی فرمانـداری‬ ‫شـهریار ب هشـمار مـی رود کـه خانـم روح انگیـز یوسـفی دراین خصـوص هـم به طـور ویـژه‬ ‫ماموریت هـای خویـش را به منصـه ظهـور رسـانده اسـت‪ .‬وی پیرامـون سـاماندهی‬ ‫معتـادان متجاهـر توضیـح داد‪« :‬ایـن اقـدام بایـد بـا همـکاری و هماهنگـی بسـیار نزدیک‬ ‫نیـروی انتظامـی‪ ،‬بهزیسـتی‪ ،‬اداره بهداشـت و درمـان و شـهرداری ها انجـام شـود و‬ ‫یکـه معتـادان متجاهـر یـا کارتن خواب هـا از طیـف گسـترده ای از جامعـه هسـتند‬ ‫ازانجای ‬ ‫و در میـان ان هـا ممکـن اسـت هرکـدام از افـراد‪ ،‬گذشـته از ظاهرشـان‪ ،‬دارای ویژگی هـای‬ ‫منحصرب هفـردی باشـند؛ لـذا بایـد دقـت فراوانـی شـود در سـاماندهی ان هـا به عمـل ایـد؛‬ ‫چرا کـه ایـن افـراد پـس از طـی دوران درمـان‪ ،‬می تواننـد بـه جامعـه برگردنـد و جایـگاه‬ ‫واقعـی خودشـان را بـار دیگـر تثبیـت کنند»‪ .‬یوسـفی بابیان اینکـه اطالعات دقیـق از این‬ ‫اشـخاص‪ ،‬می تواند سـاماندهی ان ها را ثمربخش تر کند‪ ،‬گفت‪« :‬با بازرسـی های متعدد‬ ‫از کیفیت عملکرد کمپ ها‪ ،‬دریافت مشـخصات معتادان متجاهر و برنامه های اموزش‬ ‫فـن و مهـارت در حیـن تـرک‪ ،‬سـعی داریـم نه تنهـا زمینه هـای بازگشـت مجـدد ان هـا را‬ ‫بـه بی خانمانـی و اعتیـاد کاهـش دهیـم؛ بلکـه بسـتر اعتیـاد افـراد جدیـد را نیـز محدودتـر‬ ‫کنیم»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬یکی از مواردی که افراد بهبودیافته با ان روبه رو هستند مشکل‬ ‫اشـتغال اسـت؛ لـذا در اقدامـی ابتـکاری‪ ،‬بـه جمـع اوری امـار مرا کـزی کردیـم کـه حاضـر‬ ‫بـه اسـتخدام این گونـه اشـخاص بودنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پـس از اتمـام دوره تـرک اعتیـاد و‬ ‫باتوج هبـه توانمنـدی و عالقـه افـراد بهبودیافتـه‪ ،‬زمینه هـای معرفـی بـه کار ان هـا را مهیـا‬ ‫یکـه ممکـن اسـت ان هـا از ایـن اقـدام اداره امـور اجتماعـی فرمانـداری‬ ‫می کنیـم و ازانجای ‬ ‫بی خبر باشند‪ ،‬قبل از مرخص شدن از محل کمپ‪ ،‬برگه های معرفی به کار را به ان ها یا‬ ‫خانواده هایشان تحویل می دهیم»‪ .‬رئیس اداره امور اجتماعی با اظهار اینکه معتادان‬ ‫متجاهـر‪ ،‬محصـول جامعـه کنونـی ما هسـتند‪ ،‬گفت‪« :‬هـر انچه را کـه در تـوان داریم باید‬ ‫بـه کار ببندیـم کـه در درجـه اول جوانـان مـا بـه دام اعتیـاد گرفتار نشـوند و همچنین پس‬ ‫نقلیه عمومی اسـتفاده کرده و از وسـایل نقلیه ناشـناس‬ ‫اسـتفاده نکننـد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫کشف یک تن و ‪ 272‬کیلوگرم انواع مواد مخدر در غرب‬ ‫استان تهران‬ ‫فرمانـده انتظامـی غـرب اسـتان تهـران از کشـف یک تـن‬ ‫و ‪ 272‬کیلوگـرم انـواع مـواد مخـدر خبـر داد‪ .‬سـردار‬ ‫کیـوان ظهیـری بیـان داشـت‪« :‬بـا تالش هـا و اقدامـات‬ ‫تخصصـی مامـوران پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر غـرب‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬یک ُ تـن و ‪ 272‬کیلوگـرم انـواع مـواد مخـدر‬ ‫در شهرسـتان های غـرب اسـتان تهـران کشـف شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در ایـن مـدت مامـوران پلیـس مبـارزه بـا‬ ‫مـواد مخـدر غـرب اسـتان تهـران‪ 150 ،‬نفـر توزیع کننـده و‬ ‫هشـت نفر قاچاقچی مواد مخدر را دسـتگیر و به مقامات‬ ‫قضائـی تحویـل دادنـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی غـرب اسـتان‬ ‫تهـران بااشـاره به عملیـات اخـر در شهرسـتان شـهریار‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬مامـوران پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫برابـر اخبـار به دسـت امده بـا ورود بـه باغـی در شهرسـتان‬ ‫شـهریار‪ ،‬در بازرسـی از انجـا ‪ 300‬کیلـو مرفیـن و ‪ 150‬کیلوگـرم‬ ‫تریـا ک کـه ب هطـرز ماهرانـه ای در سـقف ویلا جاسـاز شـده‬ ‫بود کشف کردند»‪ .‬این مقام ارشد انتظامی بابیان اینکه‬ ‫تمامـی متهمـان پـس از تکمیل پرونده به دادسـرا معرفی‬ ‫شـدند‪ ،‬از شـهروندان خواسـت درصورت مشـاهده موارد‬ ‫مشـکوک‪ ،‬موضـوع را بـا شـماره تلفـن ‪ 110‬بـه پلیـس اطالع‬ ‫دهنـد و در دسـتگیری سـودا گران مـرگ‪ ،‬پلیـس را یـاری‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس امنیت عمومی استان از شناسایی عامالن تخریب خودروهای شهروندان‬ ‫در خیابان تعاون شهرستان شهریار خبر داد و گفت‪« :‬دراین خصوص ‪ 10‬متهم دستگیر‬ ‫شـدند»‪ .‬سـرهنگ سـید کریـم موسـوی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در پـی انتشـار فیلمـی در فضـای مجـازی مبنی بـر تخریـب خودروهـای‬ ‫پارک شـده در خیابـان تعـاون شهرسـتان شـهریار‪ ،‬بررسـی موضـوع در دسـتورکار مامـوران‬ ‫انتظامـی قـرار گرفـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوجه بـه اهمیـت موضـوع‪ ،‬بالفاصلـه‬ ‫تیم هـای ویـژه عملیاتـی تشـکیل شـد کـه دراین خصـوص ‪ 10‬نفـر متهـم‪ ،‬شناسـایی و طی‬ ‫عملیاتـی غافلگیرانـه دسـتگیر شـدند»‪ .‬سـرهنگ موسـوی بابیان اینکـه متهمـان پـس از‬ ‫تشـکیل پرونـده تحویـل مرجـع قضائـی شـدند‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬به هیچ عنـوان اجـازه‬ ‫نخواهیـم داد کـه عـده ای هنجارشـکن نظـم و امنیـت عمومـی را خدشـه دار کننـد و بـا‬ ‫این گونـه افـراد برابـر بـا قانـون و قاطعانـه برخـورد خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫دستگیری اوباش نوظهور حمله کننده به درمانگاه شبانه روزی در نسیم شهر‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بهارسـتان از سـرعت عمـل پلیـس و دسـتگیری‬ ‫اوبـاش نوظهـور حمله کننـده بـه درمانـگاه شـبانه روزی در نسیم شـهر خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه خبـری پلیـس؛ سـرهنگ محمدرضـا علیـزاده بـا اعلام ایـن خبـر‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬سـاعت ‪ 4‬و ‪ 45‬دقیقـه بامـداد یـوم جـاری‪ ،‬جوانـی بـا حالتـی‬ ‫خشـمگین و قمه به دسـت‪ ،‬وارد درمانگاه شـبانه روزی در نسیم شـهر بهارسـتان‬ ‫شـده و بـا ایجـاد رعـب و وحشـت در بیـن مراجعـان‪ ،‬اقـدام بـه تخریـب امـوال‬ ‫عمومـی درمانـگاه می کنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بالفاصلـه پـس از تمـاس شـهروندان بـا‬ ‫مرکـز فوریت هـای پلیسـی ‪ ،110‬مامـوران کالنتـری ‪ 12‬نسیم شـهر در کمتـر از چنـد‬ ‫دقیقـه متهـم و اوبـاش نوظهـور را قبـل از فـرار از صحنـه جـرم دسـتگیر کـرده و‬ ‫تحویـل پلیـس امنیـت عمومـی شهرسـتان بهارسـتان می دهنـد»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫علیـزاده بااشـاره به اینکه در جریـان حملـه ایـن اوبـاش بـه درمانـگاه‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫نگهبـان ان از ناحیـه چشـم و صـورت اسـیب دیده بـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬امنیـت‬ ‫مـردم‪ ،‬خـط قرمـز پلیـس اسـت و کسـانی که به هر نحـوی بخواهنـد ارامـش و‬ ‫اسـایش شـهروندان را برهـم بزننـد نیـروی انتظامـی بـا قاطعیـت و برابـر قانـون بـا‬ ‫ان هـا برخـورد خواهـد کـرد»‪ .‬به گفتـه ایـن مقـام انتظامـی‪ ،‬اوبـاش نوظهـور پـس‬ ‫از دسـتگیری ضمـن عذرخواهـی از شـهروندان‪ ،‬نیـروی انتظامـی و کادر درمـان درمانـگاه‬ ‫نسیم شـهر‪ ،‬جهـت سـیر مراحـل قانونـی تحویـل مرجـع قضائـی شـد‪.‬‬ ‫کشف دستگاه سوالریوم قاچاق در شهریار‬ ‫گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مامـوران پـس از اطمینـان از صحـت‬ ‫خبـر بـا هماهنگـی مرجـع قضائی بـه محـل موردنظـر اعزام‬ ‫شـده و در بازرسـی ها‪ ،‬سـه دسـتگاه سـوالریوم کشـف‬ ‫شـد»‪ .‬جانشـین انتظامی غرب استان تهران بااعالم اینکه‬ ‫ارزش ریالـی دسـتگاه های سـوالریوم کشف شـده توسـط‬ ‫کارشناسـان پنج میلیاردریـال بـراورد شـده اسـت‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬دراین خصـوص دو نفـر دسـتگیر و پـس از تشـکیل‬ ‫پرونـده تحویـل مرجـع قضائـی شـدند»‪ .‬سـرهنگ مهدی‬ ‫کرمـی درپایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬قاچـاق کاال به تولیدات‬ ‫داخلـی کشـور ضربـه مسـتقیم می زنـد کـه از تمـام مـردم‬ ‫تقاضـا می شـود هرگونـه اخبار درخصـوص کاالی قاچـاق را‬ ‫ازطریـق شـماره تلفـن ‪ 110‬بـه پلیـس اطلاع دهنـد»‪.‬‬ ‫از تـرک‪ ،‬ان هـا را در جامعـه رهـا نکنیـم»‪ .‬روح انگیـز یوسـفی درپایـان ضمـن ار ج نهـادن بـه‬ ‫ارزش هـای فـردی یکایـک افـراد در جامعـه گفـت‪« :‬بـا مشـارکت های مردمـی در قالـب‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد‪ ،‬نه تنهـا می توانیـم بسـتر مناسـبی را بـرای کاهـش اسـیب های‬ ‫اجتماعـی فراهـم سـازیم؛ بلکـه زمینه سـاز ظهـور نیک اندیشـی های فـردی در قالـب‬ ‫تشـکل های اجتماعـی و مردم نهـاد خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫دستگیری قاتالن دو برادر در روستای پیغمبر‬ ‫قاتالنـی کـه دو بـرادر را در باغـی در روسـتای پیغمبـر شهرسـتان رباط کریـم به قتـل‬ ‫رسـانده و متـواری شـده بودنـد‪ ،‬توسـط پلیـس شناسـایی و دسـتگیر شـدند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس؛ سـرهنگ شـیخ مـراد مـرادی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫«درپـی وصـول یک فقـره درگیـری منجـر بـه قتـل دو بـرادر بـر سـر اختالفـات ملکـی در‬ ‫روسـتای پیغمبر شهرسـتان رباط کریم‪ ،‬بررسـی موضوع در دسـتورکار ماموران کالنتری‬ ‫‪ 15‬منجیل ابـاد قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مامـوران بالفاصلـه سـر صحنـه حاضـر شـده‬ ‫و پـس بررسـی صحـت موضـوع‪ ،‬دونفـر از باغـداران منطقـه بـه مامـوران مراجعـه و‬ ‫اظهـار داشـتند صـدای شـلیک تیـر از اطـراف بـاغ بـه گـوش رسـید کـه بـه بـاغ مراجعـه‬ ‫و مشـاهده کردیـم تعـداد دو جسـد بـر روی زمیـن افتـاده اسـت»‪ .‬ایـن مقـام انتظامـی‬ ‫بیان داشـت‪« :‬ماموران در بررسـی صحنه جرم متوجه شـدند که دو برادر بر اثر اصابت‬ ‫گلولـه بـه قتـل رسـیده و اثـار ضرب وجـرح و کبـودی بـر روی بدن هر دونفر مشـهود بوده‬ ‫و تعـدادی پوکـه فشـنگ مربـوط بـه سلاح کالش در محـل کشـف کردنـد»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫مـرادی تصریـح کـرد‪« :‬مامـوران بالفاصلـه وارد عمـل شـده و بـا انجـام اقدامـات فنـی و‬ ‫تخصصی‪ ،‬دو متهم را در شهرسـتان چالوس‪-‬مرزن اباد شناسـایی و پس از هماهنگی‬ ‫قضائی‪ ،‬دسـتگیر و یک قبضه اسـلحه کالشـینکف به همراه ‪ 52‬تیر جنگی کالش و سـه‬ ‫تیـر ژ ‪ 3‬از ان هـا کشـف شـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان رباط کریم خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«متهمـان در بازجویـی پلیـس بـه جـرم قتـل اعتـراف و پـس از تکمیـل پرونـده بـه مرجع‬ ‫قضائـی معرفـی شـدند»‪.‬‬ ‫عامالن تخریب خودروهای شهروندان در شهریار دستگیر شدند‬ ‫جانشین انتظامی استان از کشف سه دستگاه سوالریوم‬ ‫قاچاق‪ ،‬به ارزش پنج میلیاردریال خبر داد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫خبـری پلیـس؛ سـرهنگ مهـدی کرمـی در تشـریح ایـن‬ ‫خبـر اظهـار داشـت‪« :‬در پـی دریافـت گزارش هـای مردمـی‬ ‫یبـر نگهـداری دسـتگاه سـوالریوم قاچـاق در شـهرک‬ ‫مبن ‬ ‫صـدف شـهریار‪ ،‬بررسـی موضوع در دسـتورکار مامـوران قرار‬ ‫اظهـارات او‪ ،‬تحقـق پروژه هـای اموزشـی‪ ،‬پیشـرفت پروژه هـای بهداشـتی‪ ،‬نیـل بـه اصـل‬ ‫مشـارکت های اجتماعـی‪ ،‬توسـعه پایـدار‪ ،‬امنیـت اجتماعـی و تکریـم انتظـارات صیانت از‬ ‫حقـوق شـهروندی از مصادیـق تحـوالت یادشـده اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایالم‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 1400‬شماره‪2227‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اجرای طرح طبقه بندی کارکنان پیمانکاری شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام از اجـرای طـرح طبقه بنـدی مشـاغل‬ ‫پیمانـکاری پیمانـه ای مسـتمر غیـر پـروژه ای در این شـرکت از ابتـدای سـال‬ ‫‪ ۹۸‬خبـر داد و گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۲۷۵‬نفـر از کارکنـان پیمانـکاری ایـن شـرکت‪،‬‬ ‫مشمول اجرای طرح طبقه بندی شدند»‪ .‬عباس شمس اللهی بابیان اینکه‬ ‫ً‬ ‫بـرای ‪ ۲۴۳‬نفـر از کارکنـان متقاضـی کـه با افـراد تحت تکفل‪ ،‬مجموعـا ‪ ۸۰۳‬نفر‬ ‫هسـتند‪ ،‬بیمـه تکمیلـی صـادر شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬مبلـغ ‪ ۸۰‬درصـد هزینـه‬ ‫بیمـه تکمیلـی توسـط شـرکت گاز و مابقـی از کارکنـان اخـذ می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه طـرح طبقه بنـدی کارکنـان پیمانکاری شـاغل در شـرکت گاز‬ ‫اسـتان ایلام از ابتـدای سـال ‪ ۹۸‬به عنـوان شـرکت پایلـوت در سـطح شـرکت‬ ‫ّ‬ ‫ملـی گاز اجرایـی شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬حقـوق و مزایـای پرداختـی بـه کارکنان‬ ‫مشـمول‪ ،‬از ابتـدای اجـرای طـرح براسـاس دسـتورالعمل های سـتادی بـوده‬ ‫و کارکنـان کلیـه مزایـای منـدرج در ایـن طـرح را به صـورت کامـل و ماهیانـه‬ ‫دریافـت کرده انـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام ادامـه داد‪« :‬طبقه بنـدی‬ ‫کارکنـان در این مجموعـه براسـاس وظایفـی کـه کارکنـان عهـده دار بوده انـد‬ ‫و انطبـاق ایـن وظایـف بـا عناویـن شـغلی طـرح بـا رعایـت شـرایط احـراز‬ ‫پیش بینی شـده در شناسـنامه های شـغلی‪ ،‬اجرایـی شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬این طرح باهدف نظام مند و یکنواخت کردن پرداخت ها‬ ‫متناسـب بـا ارزش مشـاغل و برقـراری عدالـت بـرای تمـام کارکنـان مشـمول‬ ‫در صنعـت نفـت‪ ،‬توسـط وزارت نفـت ابلاغ شـده اسـت»‪ .‬شـمس الهی ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد کـه اجـرای طرح طبقه بندی مشـاغل و بیمه تکمیلی‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش انگیزه کارکنان و کمک به رونق و شکوفایی صنعت نفت و گاز کشور‬ ‫و دسـتیابی بـه اهـداف متعالـی شـرکت شـود‪.‬‬ ‫برگزاری مانور جهادی مدیریت بحران‬ ‫رئیـس گـروه مدیریـت بحـران شـرکت توزیـع نیـروی بـرق ایلام از برگـزاری‬ ‫پانزدهمیـن مانـور جهـادی مدیریـت بحـران و اولیـن اقـدام فرا گیـر ‪ ۱۴۰۰‬بـا‬ ‫محوریـت عبـور از پیـک تابسـتان در اسـتان خبـر داد‪ .‬خالـد جلیلیـان گفـت‪:‬‬ ‫«رسـالت اصلـی ایـن شـرکت تامیـن و توزیـع بـرق مطمئـن و پایـدار بـرای‬ ‫مشترکین است که این مهم ازطریق توسعه و بهره برداری بهینه تاسیسات‬ ‫شـبکه بـرق رقـم می خـورد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برگـزاری عملیـات گسـترده درقالـب‬ ‫مانور مدیریت بحران می تواند کمک شـایانی به اصالح و بهینه شـبکه های‬ ‫بـرق کنـد‪ .‬همچنیـن ایشـان اهـداف کالن را در رضایت منـدی مشـترکان‪،‬‬ ‫بـراوردن انتظـارات جامعـه‪ ،‬افزایـش رضایـت کارکنـان و ذی نفعان دانسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس گـروه مدیریـت بحـران شـرکت توزیـع نیـروی بـرق ایلام‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫اولیـن اقـدام فرا گیـر سـال ‪ ۱۴۰۰‬باهـدف عبـور از پیـک تابسـتان تعـداد ‪۶۱‬‬ ‫ا کیـپ اجرایـی و نظارتـی و‪ ۳‬ا کیـپ خـط گـرم درطـول مسـیر حـدود ‪۱۲۶‬‬ ‫کیلومتـر خطـوط فشـار متوسـط‪ ،‬مبـادرت بـه شناسـایی و رفـع اتصـاالت‬ ‫سسـت به تعـداد ‪ ۴۳۰‬مـورد و رفـع مشـکالت عیـوب مختلـف به تعـداد ‪۶۴۰‬‬ ‫مـورد شـد»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬برگـزاری مانورهای مدیریت بحـران و پدافند‬ ‫غیرعامل فرصتی مناسـب برای شـناخت نقاط ضعف و قوت به خصوص در‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همچنیـن درراسـتای تسـهیل در ارائه‬ ‫حـوزه بـرق و انرژ ‬ ‫خدمـات مختلـف و صیانـت از حقـوق شـهروندی‪ ،‬شناسـایی و مقابلـه با رمز‬ ‫ارزهـای دیجیتـال و معرفـی اپلیکیشـن بـرق مـن نیـز در دسـتورکار ایـن حرکت‬ ‫جهـادی بـود»‪ .‬رئیـس گـروه مدیریـت بحـران شـرکت توزیـع نیـروی بـرق ایالم‬ ‫در بیـان شـرح فعالیت هـای انجـام شـده بـرای عبـور از پیک تابسـتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«رفـع اتصـاالت سسـت و اچارکشـی‪ ،‬اصلاح عیـوب موجـود روی فیدرهـای‬ ‫فشـار متوسـط‪ ،‬نصـب و معرفـی اپلیکیشـن بـرق مـن از مهم تریـن اقدامـات‬ ‫صورت گرفته در اقدام فرا گیر مذکور به منظور عبور از پیک تابستان و کاهش‬ ‫خاموشی ها سـت»‪ .‬چلیلیـان در پایـان از مـردم عزیـز اسـتان درخواسـت کـرد‬ ‫کـه بـا نصـب اپلیکیشـن «برق مـن» ضمن بهره منـدی اسـان و راحـت در اخذ‬ ‫خدمـات مختلـف شـرکت توزیـع نیروی برق‪ ،‬مـا را نیز در ارائـه خدمات بهتر و‬ ‫تتـر یـاری کننـد‪.‬‬ ‫با کیفی ‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫سیاه چاله‬ ‫سـیاه چاله‪ ،‬ناحیـه ای در فضاسـت کـه حتـی نـور نمی توانـد از میـدان گرانـش‬ ‫ان بگریـزد‪ .‬نظریـه «البـرت انیشـتین» می گویـد‪ :‬ا گـر یـک جسـم بـه انـدازه‬ ‫کافـی فشـرده شـود‪ ،‬می توانـد باعـث تغییـر شـکل و خمیدگـی فضـا شـود و‬ ‫سـیاه چاله درسـت کنـد‪ .‬ایـن ناحیـه را کـه هیچ چیـز نمی توانـد بعـد از عبـور از‬ ‫ان خـارج شـود‪ ،‬افـق رویـداد می نامنـد‪ .‬دیگـر نظریـه میدان هـای کوانتومـی‬ ‫در سـیاه چاله پیش بینـی می کنـد که سـیاه چاله تابشـی به نام تابـش هاویگ‬ ‫گسـیل می کنـد کـه دمـای ان بـا جرمـش نسـبت عکـس دارد‪ .‬میـزان دمـای‬ ‫سـیاه چاله‪ ،‬میلیاردها کلوین اسـت و ردیابی کلوین سـخت است‪ .‬اجسامی‬ ‫کـه گرانشـی قـوی دارنـد و اجـازه گریـز را بـه نـور نمی دهنـد‪ ،‬بـرای اولین بـار در‬ ‫قـرن ‪ 18‬میلادی توسـط جـان میچـل و پیـر سـیمون الپلاس مورد توجـه قـرار‬ ‫گرفتنـد‪ .‬اولیـن راه حـل نویـن نظریـه انیشـتین کـه خصوصیـات سـیاه چاله‬ ‫را نشـان می دهـد‪ ،‬در سـال ‪ 1917‬میلادی توسـط کارل شـوار کشـف شـد‪.‬‬ ‫هر چنـد سـیاه چاله به صـورت ناحیـه ای گریزناپذیـر در فضا تا چهاردهـه درک‬ ‫نشـد؛ بـرای دوره طوالنـی مـورد کنجـکاوی ریاضیدانان بود تـا اینکه در میانه‬ ‫دهـه ‪ 60‬میلادی پژوهش هـای نظری نشـان داد که سـیاه چاله ها به راسـتی‬ ‫یکـی از پیش بینی هـای انیشـتین اسـت‪ .‬یافتـن سـیاه چاله باعـث شـد کـه‬ ‫وجـود اجـرام فشـرده به عنـوان یک واقعیـت فیزیکی مورد عالقه دانشـمندان‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬دانشـمندان فکـر می کننـد کـه سـیاه چاله های سـتاره ای بـا‬ ‫انفجـار سـتاره های بـزرگ بـه وجـود می اینـد‪ .‬جـرم یـک سـیاه چاله بعـد از‬ ‫شـکل گیری می توانـد بـا گرفتـن جـرم از محیـط اطـراف خـود افزایـش یابـد‪ .‬بـا‬ ‫جـذب سـتارگان اطـراف خـود و پیوسـتن سـیاه چاله ها به هم‪ ،‬سـیاه چاله ای‬ ‫بـزرگ بـا جرمـی میلیون هـا برابر خورشـید تشـکیل شـود‪ .‬سـیاه چاله بـه دلیل‬ ‫اینکـه نـوری از ان خـارج نمی شـود‪ ،‬نامرئـی اسـت؛ امـا می توانـد از راه کنـش‬ ‫و وا کنـش بـا مـاده اطـراف خـود‪ ،‬خـودش را نشـان دهـد‪ .‬دانشـمندان بـر‬ ‫ایـن باورنـد کـه در مرکـز هـر کهکشـان‪ ،‬یـک سـیاه چاله بـزرگ اسـت و بعـد از‬ ‫تحقیق هـای بسـیار فهمیدنـد کـه یـک سـیاه چاله بـزرگ در مرکـز کهکشـان‬ ‫راه شـیری وجـود دارد‪ .‬دانشـمندان در مـاه اوریـن ‪ 2019‬بـرای اولین بـار از یـک‬ ‫سـیاه چاله عکـس گرفتنـد‪ .‬سـیاه چاله توانایـی تولیـد انـرژی بسـیار بیشـتری‬ ‫نسـبت بـه خورشـیدها دارنـد‪ .‬این کار مربوط به دیسـک دور مـواد موجود در‬ ‫اطـراف سـیاهچاله ارتبـاط دارد‪ .‬مـواد موجـود نزدیـک بـه سـیاه چاله نسـبت‬ ‫یتـری قـرار گرفتـه و بـا سـرعت بیشـتری‬ ‫بـه مـواد دورتـر تحت تاثیـر جاذبـه قو ‬ ‫دور سـیاه چاله می گردد؛ بنابراین مواد در مدار چرخشـی خود با سـرعت زیاد‬ ‫می چرخـد و باعـث ایجـاد گرمایـی تـا میلیاردهـا درجـه فارنهایت می شـود که‬ ‫توانایـی تولیـد انـرژی را دارد و همیـن موضـوع موجـب ایجـاد پدیـده ای به نام‬ ‫تابش جسـم سـیاه خواهد شـد‪ .‬به عنوان مقایسـه؛ را کتور شکافت هسته ای‬ ‫تنهـا ‪0/7‬درصـد از جـرم را بـه انـرژی تبدیـل می کنـد؛ امـا سـیاه چاله توانایـی‬ ‫تبدیل ‪10‬درصد مواد اطراف خود را به انرژی دارد‪ .‬دانشمندان فکر می کنند‬ ‫کـه ایـن نـوع از انـرژی در اینـده بـرای سـفینه های فضایـی مورد اسـتفاده قـرار‬ ‫خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫حامد امامی اصل‪ /‬دبستان میثاق‪ /‬شهرستان مه والت‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد؛‬ ‫رویکردهای اقتصاد مقاومتی در پاالیشگاه گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام گفـت‪« :‬حفـظ رویکردهـای اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی در واحدهـای تولیـدی پاالیشـگاه گاز ایلام بـه فرهنـگ عمومـی‬ ‫تبدیـل شـده اسـت»‪ .‬روح اهلل نوریـان از کاهـش چشـمگیر مصـرف مـواد‬ ‫شیمیائی و هزینه های بهره برداری در این پاالیشگاه علی رغم افزایش تولید‬ ‫محصـوالت خـود خبـر داد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سـال گذشـته و درراسـتای تحقـق‬ ‫شـعار جهـش تولیـد و حفـظ رویکردهـای اقتصـاد مقاومتـی در واحدهـای‬ ‫تولیـدی پاالیشـگاه گاز ایلام‪ ،‬ایـن مجتمـع تولیـدی توانسـته اسـت ضمـن‬ ‫افزایـش مقادیـر محصـوالت تولیدی خود نسـبت بـه سـال ‪ ،۱۳۹۸‬در مصرف‬ ‫مـواد شـیمیائی و مصرفـی نیـز صرفه جویی هـای چشـمگیری به عمـل اورد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام گفـت‪« :‬در سـال ‪ ۱۳۹۹‬مصـرف امیـن و‬ ‫ا کتیویتـور ‪ ۸۰‬درصـد‪ ،‬تری اتیلـن گالیکـول ‪ ۴۰‬درصـد‪ ،‬پروپـان ‪ ۳۲٫۵۰‬درصـد‪،‬‬ ‫متانـول ‪ ۲۱٫۵۰‬درصـد‪ ،‬برداشـت اب از منابـع ‪ ۱۷٫۷۰‬درصـد‪ ،‬فسـفات‬ ‫‪3.80‬درصد‪ ،‬فیلترهای شیرین سـازی ‪3.80‬درصد‪ ،‬ا کسـیژن زدا ‪5.17‬درصد‬ ‫و نمک یوتیلیتی ‪51.45‬درصد نسبت به سال ‪ ۱۳۹۸‬کاهش داشته است»‪.‬‬ ‫نوریان خاطرنشان کرد‪« :‬این واحد صنعتی برنامه های مدونی برای تحقق‬ ‫شـعار سـال جاری که توسـط مقام معظم رهبری به نام تولید؛ پشـتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها نام گذاری شـده اسـت در دسـتورکار قرار داده که به مرورزمان و‬ ‫بـا افزایـش تولیـدات و برداشـتن موانـع محقـق خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫بی سابقه بودن افزایش امار بستری و فوتی ها‬ ‫در استان هرمزگان‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان‬ ‫گفـت‪« :‬افزایـش فوتی هـا و مـوارد بسـتری‬ ‫کوویـد ‪ ۱۹-‬در اسـتان و در چنـد روز اخیـر‬ ‫نسـبت بـه ‪ ۶‬مـاه گذشـته بی سـابقه بـود»‪.‬‬ ‫دکتـر حسـین فرشـیدی افـزود‪« :‬بیمـاری‬ ‫کوویـد‪ ۱۹ -‬بـا سـرعت سـرایت بسـیار بـاال‬ ‫در کشـور و اسـتان در حـال انتشـار اسـت؛‬ ‫همیـن اتفاقـی کـه در سـطح دنیـا می افتـد‬ ‫و ا کنـون در دو روز گذشـته در سـطح جهـان‬ ‫شـاهد ابتلای بیـش از‪ ۷۸۰‬هزار نفـر و بیـش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هزار نفـر فوتـی طـی یـک روز بودیـم»‪.‬‬ ‫دکتـر فرشـیدی بیـان کـرد‪« :‬این روزهـا امـار‬ ‫فوتی هـای ناشـی از کوویـد ‪ ۱۹ -‬در کشـور‬ ‫بسـیار باال سـت؛ در چند روز اخیـر ایـن امـار‬ ‫نیـز در اسـتان افزایشـی بـود و ایـن اتفـاق‬ ‫ناشـی از مـوارد بسـتری و سـرپایی سـه یـا‬ ‫الـی چهارهفتـه قبـل اسـت»‪ .‬وی عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬از اواسـط فروردین مـاه امـار بیمـاران‬ ‫سرپایی و بستری افزایش پیدا کرد و ا کنون‬ ‫در شـرایطی هسـتیم کـه ورودی و خروجـی‬ ‫ً‬ ‫بیمارسـتان مـا تقریبـا یـک عـدد را نشـان‬ ‫می دهـد کـه بـه طـور متوسـط حـدود ‪۱۲۰‬‬ ‫بیمار جدید را بسـتری و تعدادی را مرخص‬ ‫می کنیـم؛ ولـی بیمـاران بـد حـال در مرا کـز‬ ‫درمانـی مانـدگاری بیشـتری پیـدا می کننـد؛‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا انهایـی کـه در ای سـی یو هسـتند‬ ‫و بیمارانـی کـه بد حـال و اینتوبـه می شـوند‬ ‫و متاسـفانه در این بیـن شـاهد فـوت برخـی‬ ‫از ایـن عزیـزان هسـتیم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«انتظـار داریـم طـی هفته هـای دوم و سـوم‬ ‫اردیبهشـت ماه شـاهد نتایـج حاصـل از‬ ‫محدودیت هایـی کـه در سـطح اسـتان‬ ‫صـورت گرفـت‪ ،‬باشـیم؛ ا کنـون سـه شـهر‬ ‫بندرعبـاس‪ ،‬قشـم و خمیـر قرمـز هسـتند‬ ‫و تـا حـدودی امـار شهرسـتان های غـرب‬ ‫اسـتان کاهـش یافـت کـه موجـب تغییـر در‬ ‫رنگ بنـدی ایـن شهرسـتان ها از قرمـز بـه‬ ‫نارنجـی شـد»‪ .‬فرشـیدی با اشـاره به اینکه‬ ‫در حال حاضـر شهرسـتان های بندرلنگـه‪،‬‬ ‫بسـتک‪ ،‬پارسـیان‪ ،‬مینـاب‪ ،‬رودان و‬ ‫حاجـی ابـاد نارنجـی هسـتند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«شهرسـتان های جاسـک‪ ،‬سـیریک‪،‬‬ ‫بشـا گرد و ابوموسـی در وضعیـت رنـگ زرد‬ ‫هسـتند؛ در شـهرهای شـرقی اسـتان مـوارد‬ ‫کاهـش بیمـاری ادامـه دارد؛ امـا نبایـد ایـن‬ ‫رنگ هـا موجب شـود کـه فکر می کنیم وقتی‬ ‫از قرمز به نارنجی یا به زرد تغییر رنگ دادیم‬ ‫بایـد پروتکل هـای بهداشـتی کمتـر شـود؛ ما‬ ‫بـرای اینکـه ایـن رنگ هـا حفـظ شـود‪ ،‬بایـد‬ ‫به پروتکل ها بیشتر اهمیت دهیم و رعایت‬ ‫دسـتورالعمل ها بیشـتر مد نظـر قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان‬ ‫ضمـن اینکـه از شـهروندان خواسـت در مـاه‬ ‫ً‬ ‫مبـارک رمضـان حتمـا از شب نشـینی های‬ ‫خانوادگـی پرهیـز کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا کنـون‬ ‫مسـاجد در رعایـت شـیوه نامه های‬ ‫بهداشـتی عملکرد بسـیار خوبی داشـته اند؛‬ ‫با توج هبـه شـرایط پیـک بیمـاری‪ ،‬نمازهـای‬ ‫جماعـت برگـزار نمی شـود؛ امـا بـرای انجـام‬ ‫سـایر فعالیت هـای مذهبـی بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی مسـاجد بـاز اسـت‪،‬‬ ‫انتظـار مـی رود کـه در ایـن اما کـن مذهبـی‪،‬‬ ‫فعالیت هـای تبلیغاتـی در جهـت کنتـرل‬ ‫و مدیریـت بیمـاری ادامـه داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫دکتـر فرشـیدی یـاداور شـد‪« :‬امیدواریـم در‬ ‫شـب های قـدر بـا رعایت دسـتورالعمل ها در‬ ‫فضـای ازاد بـا حداقل حضور افـراد از افزایش‬ ‫مـوارد بیمـاری جلوگییری کنیـم‪ ،‬امیدواریم‬ ‫تـا پایـان مـاه مبـارک رمضـان هـم رعایـت‬ ‫خوبـی از دسـتورالعمل ها در سـطح اسـتان‬ ‫داشـته باشـیم و هـم مـوارد مـا نزولـی شـده‬ ‫باشـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بیـش از شـش هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفـر از بیمـاران مثبـت کوویـد ‪ ۱۹ -‬در‬ ‫یکـه ایـن تعـداد‬ ‫قرنطینـه هسـتند و تا زمان ‬ ‫قرنطینـه بـه زیـر یک هزار نفر نرسـیده باشـد‪،‬‬ ‫بایـد رعایـت دسـتورالعمل ها حفـظ شـود»‪.‬‬ ‫دکتـر فرشـیدی با اشـاره اینکه در حال حاضـر‬ ‫‪۸۰‬درصـد تخت هـای ‪ icu‬در اسـتان اشـغال‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬تقویـت شهرسـتان‬ ‫مینـاب جهـت پوشـش بیمـاران بدحـال‬ ‫شـرق اسـتان و شهرسـتان بندرلنگـه جهـت‬ ‫پوشـش بیماران غرب اسـتان صورت گرفته‬ ‫اسـت؛ همچنیـن در بندرلنگـه تخت هـای‬ ‫اختصـاص داده شـده بـه کوویـد‪ ،‬تکمیـل‬ ‫شـده اسـت؛ امـا در شـرق اسـتان افزایـش‬ ‫متـری دارد»‪ .‬رئیـس‬ ‫بیمـاران شـیب مالی ‬ ‫دانشـگاه بیـان کـرد‪« :‬در بندرعبـاس‬ ‫بیمارسـتان های خلیج فـارس‪ ،‬سـه‬ ‫بیمارسـتان نظامی و سـایر بیمارستان های‬ ‫خصوصـی بیمـاران سـرریز شـهید محمـدی‬ ‫را پذیـرش می کننـد و بیمارسـتان شـهید‬ ‫محمـدی نیـز همـه بیمـاران بدحـال را‬ ‫ن ‪ ۵۸‬تخـت در‬ ‫پذیـرش می کنـد‪ .‬همچنیـ ‬ ‫چند روز اخیـر بـه بخـش ‪ icu‬بیمارسـتان‬ ‫شـهید محمـدی اضافـه شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیـان اینکـه ا کنـون نـه بخـش فعـال کووید‬ ‫در بیمارسـتان شـهید محمدی فعال شـده‬ ‫اسـت و امـکان پذیـرش و افزایـش تخـت هـا‬ ‫بـه تعـداد ‪ ۱۰۰‬تخـت وجـود دارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«بیمـاران دارای عالئـم بیمـاری کوویـد‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫خـود درمانـی خـودداری کننـد و سـریعا بـه‬ ‫مرا کـز درمانـی جهـت دریافـت داروهـای‬ ‫مناسـب مراجعـه کننـد‪ .‬از فروردین مـاه تـا‬ ‫کنـون ‪۸۰‬درصـد پرسـنل بهداشـتی درمانـی‬ ‫وا کسـن کوویـد دریافـت کرده انـد و تا کنـون‬ ‫حـدود دو هزار نفـر در کارازمایـی بالینـی‬ ‫وا کسـن پاسـتور ایرانـی ثبت نـام کرده انـد که‬ ‫از شـنبه وا کسیناسـیون ان هـا اغـاز خواهـد‬ ‫شد؛ همچنین از روز گذشته نیز افراد باالی‬ ‫‪ ۸۰‬سـال و تعـداد عمـده بیمـاران خـاص‬ ‫وا کسـن کوویـد دریافـت کرده انـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد مازندران خبر داد؛‬ ‫ساخت‪ ۱۲۰۰‬واحد مسکن مددجویی در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـر کل کمیتـه امـداد مازنـدران در‬ ‫مفتاح الجنـه مجـازی کـه در فرمانـداری‬ ‫سـاری باحضـور ایـت اهلل محمـدی الیینـی؛‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در اسـتان ‪ ،‬فرمانـده‬ ‫سـپاه سـاری و مسـئوالن و خیـران برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد بـا پیـروی از سـیره انبیـاء‪،‬‬ ‫اولیـاء‪ ،‬اوصیـاء و ائمـه اطهـار (ع) در راسـتای‬ ‫خدمـت بـه محرومـان و گره گشـایی از‬ ‫مشـکالت انهـا گام برداریم»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫بشـیر عالیشـاه؛ مدیـرکل کمیتـه امـداد‬ ‫مازنـدران اظهـار داشـت‪ ۸۳« :‬هـزار خانـوار‬ ‫در اسـتان تحت حمایـت کمیتـه امـداد قـرار‬ ‫دارنـد و خدمـات مختلفـی در بخش هـای‬ ‫عمرانـی‪ ،‬درمانـی‪ ،‬معیشـت‪ ،‬فرهنگـی و‪...‬‬ ‫ارائـه می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه تکریـم‬ ‫خانواده هـای تحـت حمایـت در راس‬ ‫کارهـای ایـن نهـاد اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«حفـظ عـزت و شـان و تکریـم خانواده هـای‬ ‫تحت حمایـت بـر مـا واجـب اسـت و بـرای‬ ‫ارائـه خدمـات بهتـر بـه انهـا برنامه ریـزی‬ ‫صـورت می گیـرد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬سـه هزارنفر‬ ‫از ایتـام و هشـت هـزار و ‪۹۰۰‬نفـر از فرزنـدان‬ ‫طـرح محسـنین تحت حمایـت قـرار دارنـد‬ ‫و در تالشـیم تـا در مـاه مبـارک رمضـان‬ ‫‪۶۷‬هـزار حامـی جـذب کنیم تا بـا کمک انان‬ ‫سـرانه ایتـام را بـه ‪ ۸۰۰‬هزار تومـان افزایـش‬ ‫دهیـم»‪ .‬حجت االسلام عالیشـاه گفـت‪:‬‬ ‫«در مـاه مبـارک رمضـان برنامه ریزی شـده تـا‬ ‫در این مـاه ‪ ،‬بـرای مددجویـان تحت حمایـت‬ ‫سـبد غذایـی ‪ ۳۰۰‬هزارتومانـی تـا‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارتومانی تهیه و اهدا شود»‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪« :‬ساخت ‪ ۱۲۰۰‬واحد مسکن مددجویی‬ ‫بـرای مددجویـان با همراهی سـپاه‪ ،‬خیران‪,‬‬ ‫بنیاد مسکن و‪ ...‬با اقدام جهادی و انقالبی‬ ‫در اسـتان شـروع شـده اسـت و امیدواریـم تـا‬ ‫پایان سـال‪ ،‬این افراد صاحب خانه شـوند»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬سـه هزار خانـوار تحت حمایـت‬ ‫در اسـتان فاقـد زمیـن برای سـاخت مسـکن‬ ‫هسـتند و امیدواریـم بـا کمـک خیـران بـرای‬ ‫این افراد هم سـرپناهی سـاخته شـود»‪ .‬وی‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬کمیتـه امـداد مازنـدران در‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان اطعـام مهـدوی‪ ،‬غـذای‬ ‫گـرم ‪ ،‬افطـاری سـاده را در برنامـه خـود دارد و‬ ‫تلاش می کنیـم تـا مشـکالت مددجویـان و‬ ‫نیازمندان را مرتفع سـازیم» ‪ .‬حجت االسلام‬ ‫عالیشـاه از همـکاری و مشـارکت خیـران و‬ ‫مسـئوالن شهرستان سـاری با کمیته امداد‬ ‫درراسـتای خدمت رسـانی بـه مددجویـان‬ ‫و نیازمنـدان تقدیـر کـرد و گفـت‪« :‬بـا کمـک‬ ‫و همدلـی خیـران و مسـئوالن اقدامـات‬ ‫خوبـی در گره گشـایی نیازمنـدان انجـام‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬ایـت اهلل محمـدی الیینـی‪،‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اسـتان با اشـاره به شب‬ ‫قـدر‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا تاسـی از مـوالی متقیـان بـه‬ ‫نیازمندان کمک کنیم‪ .‬به اندازه وسـع خود‬ ‫بـه نیازمنـدان مسـاعدت داشـته باشـیم و بـا‬ ‫وفـاق مـردم نوع دوسـت و خیـران می تـوان‬ ‫کمک هـای شـایانی ارائـه کـرد»‪ .‬وی بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬فاصله هـا بایـد برداشـته شـود و‬ ‫موانـع را برطـرف سـازیم تـا موفق عمل کنیم‬ ‫و از ظرفیت هـا و فرصت هـای موجـود بـا‬ ‫برنامه ریزی مناسـب بهره بگیریـم»‪ .‬ایت اهلل‬ ‫محمـدی الیینـی گفـت‪« :‬بـرای کمـک بـه‬ ‫نیازمنـدان و محرومـان همـه پای کار باشـیم‬ ‫و دست به دسـت هـم مشـکالت انهـا را‬ ‫حـل کنیـم»‪ .‬وی از کارکنـان کمیتـه امـداد‬ ‫مازنـدران درراسـتای خدمـت صادقانـه بـه‬ ‫یسـت؛ در‬ ‫نیازمنـدان تقدیـر کـرد‪ .‬گفتن ‬ ‫طرح مفتاح الجنه مجازی که در فرمانداری‬ ‫سـاری باحضـور ایـت اهلل محمـدی الیینـی‪،‬‬ ‫خیـران و مسـئوالن برگـزار شـد ‪ ،‬خیـران در‬ ‫بخش هـای درمانـی‪ ،‬مسـکن‪ ،‬جهیزیـه و‬ ‫لـوازم زندگـی بـه مددجویـان کمـک کردنـد‪.‬‬ ‫ایجاد خط مترو؛‬ ‫مهم ترین مطالبه صنعتگران شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫مدیرعامـل شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان تهـران‬ ‫بابیان اینکـه تامیـن نیـروی‬ ‫انسـانی به دلیـل دوری راه‬ ‫یکـی از مشـکالت اساسـی‬ ‫صنعتگـران شـهرک صنعتـی‬ ‫شـمس اباد اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«ایجـاد خـط متـرو مهم ترین‬ ‫مطالبـه صنعتگـران مسـتقر‬ ‫در ایـن شـهرک اسـت»‪ .‬صابـر پرنیان در حاشـیه بازیـد از واحدهای تولیدی‬ ‫شـهرک صنعتـی شـمس اباد افـزود‪« :‬هم ا کنـون بسـیاری از واحدهـای‬ ‫تولیـدی مشـکل تامیـن نیـروی انسـانی دارنـد؛ ولـی کارگـران به دلیـل نبـود‬ ‫زیرسـاخت های لجسـتیکی شـهرک صنعتـی شـمس اباد تمایلـی بـه حضـور‬ ‫در ایـن مـکان را ندارنـد»‪ .‬وی بابیان اینکه درصورت راه اندازی مترو شـهرک‬ ‫‪۷‬هـزار کارگـر روزانـه از ان اسـتفاده‬ ‫صنعتـی شـمس اباد در حـدود ‪ ۶۰‬تـا ‪ ۰‬‬ ‫خواهنـد کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬هم ا کنـون کارگـران به دلیـل نبـود متـرو‪ ،‬اتوبـوس‬ ‫و در کل وسـیله نقلیـه ارزان قیمـت از محـل زندگـی تـا شـهرک صنعتـی‬ ‫شـمس اباد تمایـل چندانـی بـه کار در ایـن مـکان ندارنـد؛ ولـی بـا ایجـاد‬ ‫خـط متـرو پیش بینـی می شـود ایـن رونـد تغییـر کنـد»‪ .‬پرنیـان اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون متـرو تهـران تـا فـرودگاه امـام خمینـی(ره) کشـیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر یـک خـط اختصاصـی نیـز بـه شـهرک صنعتـی شـمس اباد وصـل شـود؛‬ ‫پیش بینـی می شـود تـا دوسـال اینـده روزانـه ‪ ۱۰۰‬نفـر از ان بهره منـد شـوند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه تامیـن نیـروی کار ارزان قیمـت نیازمند زیرسـاخت های‬ ‫مناسـب ماننـد حمل ونقـل ارزان قیمـت نیـز اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬شـهرک‬ ‫صنعتـی شـمس اباد هم ا کنـون خـط اتوبوس رانـی نیـز نـدارد و کارگرهـا بایـد‬ ‫با خودرو شـخصی یا تا کسـی طی مسـیر کند»‪ .‬پرنیان ادامه داد‪« :‬بسـیاری‬ ‫از واحدهـای صنعتـی بزرگ مقیـاس در شـهرک صنعتـی شـمس اباد داری‬ ‫سـرویس هسـتند؛ ولی واحدهای کوچک و متوسـط دراین حوزه به شـدت‬ ‫دچـار مشـکل هسـتند»‪ .‬ایـن مسـئول بـه اقدامـات دولـت تدبیـر و امیـد‬ ‫در حـوزه شـهرک صنعتـی شـمس اباد اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬خوشـبختانه‬ ‫مسـیر دسترسـی اتوبـان تهـران ـ قـم بـه شـهرک صنعتـی شـمس اباد بـرای‬ ‫جلوگیـری از هرگونـه ترافیـک ایجادشـده و در مرحلـه اسـفالت قـرار دارد»‪.‬‬ ‫پرنیـان خاطرنشـان کرد‪« :‬طـرح انتقال ‪ ۳۰۰‬مترمکعب در هر ثانیه به شـهرک‬ ‫صنعتـی شـمس اباد تـا یک سـال و نیـم اینـده‪ ،‬ایجـاد پسـت ‪ ۶۳‬کیلوواتـی تـا‬ ‫اخر سـال جاری‪ ،‬اسـفالت معابر و ایجاد فضاهای عمومی و فضای سـبز نیز‬ ‫در حـال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫ازادی ‪ ۳۷‬زندانی جرائم غیر عمد به همت خیران‬ ‫مدیرعامـل انجمـن حمایـت از زندانیـان شهرسـتان ری گفـت‪ ۳۷« :‬نفـر از‬ ‫زندانیان جرائم غیر عمد با کمک ‪ ۷۴۲‬میلیون و ‪ ۹۰۴‬میلیون تومانی خیران‬ ‫ایـن انجمـن در سـال جـاری ازاد شـدند»‪ .‬محسـن حسـن پور اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«ازاین تعـداد‪ ۱۸ ،‬زندانـی مـرد و ‪ ۱۹‬زندانـی زن بودنـد کـه باهمـت و تلاش‬ ‫خیـران انجمـی حمایـت از زندانیـان شهرسـتان ری بـه اغـوش خانـواده خود‬ ‫بازگشـتند»‪ .‬وی بابیان اینکـه انجمـن حمایـت از زندانیـان عالوه بـر زندانیان‬ ‫جرائـم غیـر عمـد برخـی از مجرمانـی کـه بـار اولشـان اسـت کـه مرتکـب جـرم‬ ‫می شـوند و در حـوزه مـواد مخـدر نیسـتند را هـم ازاد می کند‪ ،‬افـزود‪« :‬خیران‬ ‫شهرسـتان ری به طـور میانگیـن بـرای ازادی هـر زندانی در سـال حال حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تومـان کمـک کرده اند»‪ .‬حسـن پور یاداور شـد‪« :‬هدف اصلی این‬ ‫انجمـن حمایـت از خانواده هـای زندانیان و جلوگیری از بزه ها و اسـیب های‬ ‫اجتماعی سـت‪ ،‬تمامـی بودجـه انجمـن حمایـت از زندانیـان توسـط خیرین‬ ‫تامیـن می شـود و ایـن انجمـن به هیچ عنـوان از بودجه های دولتی اسـتفاده‬ ‫نمی کنـد»‪ .‬وی درادامـه بابیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان شهرسـتان‬ ‫ری سـال گذشـته ‪ ۲۲۳‬زندانـی جرائـم غیـر عمـد را ازادکـرده اسـت‪ ،‬بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬خیریـن بـا تامیـن پنـج میلیـارد و ‪ ۹۹۳‬میلیون تومـان توانسـتند‬ ‫‪ ۵۲‬زندانـی زن و ‪ ۱۷۱‬زندانـی مـرد را سـال گذشـته ازاد کننـد»‪ .‬حسـن پور بـه‬ ‫کمک هـای نقـدی و غیـر نقـدی انجمـن درخصـوص خانواده هـای زندانیـان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬سـال گذشـته بـا تمامـی مشـکالتی کـه شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا ایجـاد کـرد ‪ ۴۲۰‬میلیون تومـان سـبد کاال توسـط انجمـن حمایـت از‬ ‫زندانیـان در میـان خانواده هـای زندانیـان توزیـع کـرد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«‪ ۳۳۹‬میلیون تومـان کارت هدیـه و مابقـی به صـورت سـبد کاال در میان ‪۱۷۱‬‬ ‫خانـواده زندانیـان تحـت پوشـش انجمـن حمایـت از زندانیـان توزیـع شـد»‪.‬‬ ‫حسـن پور یـاداور شـد‪« :‬علاوه بـر ازادی زندانیـان و تامیـن سـبد کاال انجمـن‬ ‫حمایـت از زندانیـان شهرسـتان ری در حوزه هـای بهداشـت و درمـان‪،‬‬ ‫مشـاوره و مـددکاری و تامیـن اجـاره مسـکن نیـز بـه خانواده هـای زندانیـان‬ ‫کمک هـای شـایانی می کنـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با حضور تولیت استان قدس رضوی انجام شد؛‬ ‫توزیع بسته های افطاری ساده‬ ‫در یگان مرزبانی خراسان رضوی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫هلدینگ «توسعه توکا» می تواند کارامدترین هلدینگ فوالد مبارکه باشد‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در مراسـم‬ ‫افتتـاح هلدینـگ مالـی فـوالد مبارکـه گفت‪:‬‬ ‫«تشـکیل هلدینـگ سـرمایه گذاری توسـعه‬ ‫تـوکا یکـی از اقداماتـی کـه بـود کـه بایـد‬ ‫هرچـه زودتـر انجـام می شـد»‪ .‬حمیدرضـا‬ ‫عظیمیـان افـزود‪« :‬در واقـع هلدینـگ‬ ‫سـرمایه گذاری توسـعه تـوکا یـک اقـدام‬ ‫تشـریفاتی و صرفـا تامیـن مالـی نیسـت؛ زیـرا‬ ‫دنیـا بـه سـمتی پیـش مـی رود که ا گـر همراه‬ ‫بـا تحـوالت ان بـه پیـش نرویـم‪ ،‬از دنیـا جـا‬ ‫خواهیـم مانـد‪ .‬برای مثال؛ در دوران جنگ‬ ‫زمانـی کـه قـرار بـر چـاپ پـول بـود‪ ،‬بـدون‬ ‫ضمانـت و پشـتوانه اجـازه ان را نداشـتند و‬ ‫بعد از گرفتن اجازه مشکالت بسیاری برای‬ ‫ایـن کار وجـود داشـت؛ امـا ا کنـون بـا کمـک‬ ‫فناوری هـای جدیـد می تـوان فعالیت هـای‬ ‫بانکـی را بـا چابکـی و اطمینـان بـاال انجـام‬ ‫داد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه بایـد خـود را بـه‬ ‫ابزارهـای روز مجهـز کنیـم‪ ،‬در ادامـه افـزود‪:‬‬ ‫«معاونـت اقتصـادی و مالـی شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه بایـد ایـن هلدینـگ را بـا روش هـای‬ ‫مختلـف توسـعه دهد و زمینـه را برای ایجاد‬ ‫کارامدتریـن هلدینـگ در بخـش تامیـن‬ ‫پـول و سـرمایه‪ ،‬تامیـن مالـی پروژه هـا و‬ ‫شـبکه های مالـی فراهـم اورد؛ البتـه سـایر‬ ‫هلدینگ هـای گـروه مبارکه مثـل توکافوالد‪،‬‬ ‫فوالدمتیـل و‪ ...‬نیـز در حوزه هـای تولیـد‪،‬‬ ‫بازرگانـی و خدمـات غیرمالـی بـا جدیـت بـه‬ ‫فعالیت خود در این حوزه ها ادامه خواهند‬ ‫داد»‪ .‬به گفتـه وی؛ هیـچ شـکی نیسـت کـه‬ ‫بایـد این هلدینگ توسـعه پیـدا کند و همه‬ ‫نیازمندی هـا بـه ایـن منظـور فراهـم شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بـرای اینکـه بتوانیـد از حمایـت شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه به خوبـی اسـتفاده کنیـد‪،‬‬ ‫بایـد برخـی مـوارد بیشـتر مورد توجـه قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬نخسـت دانش انـدوزی و اسـتفاده از‬ ‫دانـش روز‪ ،‬همچنیـن بهره گیـری از تجـارب‬ ‫اسـاتید و صاحب نظـران داخلـی و خارجـی‬ ‫اسـت‪ .‬امـروزه اسـتفاده و بهره منـدی از‬ ‫ایـن منابـع ارزشـمند داخلـی و بین المللـی‬ ‫از طریـق وبینارهـا‪ ،‬دوره هـای انالیـن و‬ ‫مجـازی بـا سـهولت و کیفیـت بهتـری‬ ‫نسـبت بـه گذشـته در دسـترس اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬بـرای حضـور قدرتمنـد در‬ ‫بـازار سـرمایه و ارائـه خدمـات بـه صنایـع‬ ‫فـوالدی و غیرفـوالدی توسـعه تـوکا‬ ‫بایـد سـرمایه گذاری عظیمـی در بخـش‬ ‫سـخت افزار‪ ،‬ای تـی و حتـی دارایی هـای‬ ‫ثابـت از قبیل سـاختمان و تجهیـزات انجام‬ ‫گیـرد تـا امـکان انجـام فعالیت هـا بـا سـرعت‪،‬‬ ‫دقـت و امنیـت بـاال تضمیـن شـود»‪.‬‬ ‫عظیمیـان ادامـه داد‪« :‬با توجه به اینکـه‬ ‫مذا کـرات بـرای برجـام در حـال انجـام‬ ‫اسـت؛ در صـورت نتیجه بخش بـودن ایـن‬ ‫مذا کـرات‪ ،‬از هم ا کنـون بایـد به گونـه ای‬ ‫برنامه ریـزی کنیـد کـه ایـن هلدینـگ اولیـن‬ ‫مجموعـه ای باشـد کـه امـکان مبـادالت بـا‬ ‫بازارهـای مالـی بین المللـی را داشـته باشـد؛‬ ‫بنابرایـن بایـد بـا برنامه ریـزی و مطالعـه‬ ‫و کمک گرفتـن از مشـاوران بـرای ایـن‬ ‫موضـوع اسـتراتژی مشـخصی داشـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه ادامـه داد‪« :‬یکـی‬ ‫از مـواردی کـه بسـیار مورد تا کیـد بنـده‬ ‫یسـت؛ زیـرا از‬ ‫بـوده و مهـم اسـت‪ ،‬پا کدست ‬ ‫قدیم االیـام‪ ،‬پا کدسـتی معیـار اعتبار انسـان‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬اعتبـار نیـز در سـایه شـفافیت‬ ‫در انجـام فعالیت هـا و کارهـا و همچنیـن‬ ‫رعایـت انصـاف به دسـت می ایـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد فعالیـت هلدینـگ توسـعه‬ ‫تـوکا به گونـه ای باشـد کـه حجـم عظیمـی‬ ‫از نقدینگـی و درامـد را به همـراه بیـاورد؛‬ ‫نبـر اسـت و در یـک دوره‬ ‫البتـه ایـن امـر زما ‬ ‫بلندمـدت بـا داشـتن پا کدسـتی‪ ،‬انصـاف‬ ‫و‪ ...‬حاصـل خواهـد شـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫یکـه بتوانیـد امـکان تعاملات بـا‬ ‫«درصورت ‬ ‫بازارهـای بین المللـی را فراهـم اوریـد‪ ،‬فـوالد‬ ‫مبارکـه همـواره در کنـار شـما خواهـد بـود؛‬ ‫البتـه ایـن امـر نیازمنـد برنامه ریـزی و اقـدام‬ ‫در یـک بـازه زمانـی پنـج تـا هفت سـاله اسـت‬ ‫کـه در صـورت تحقـق‪ ،‬کل کشـور از ایـن‬ ‫موضـوع منتفـع خواهـد شـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫فـوالد مبارکـه ادامـه داد‪« :‬معاونـت مالـی و‬ ‫اقتصـادی بایـد بـا همـکاری و توافـق بـا ایـن‬ ‫مجموعـه‪ ،‬شـرایط تقویـت و رشـد درامـد‬ ‫هلدینـگ را فراهـم سـازد‪ ،‬به گونـه ای کـه‬ ‫پس از دوسـال‪ ،‬توسـعه توکا به درامد ناشـی‬ ‫از ارائـه خدمـات بـه شـرکت های گـروه فـوالد‬ ‫مبارکـه وابسـتگی نداشـته باشـد»‪.‬‬ ‫حسـام باقـرزاده‪ /‬همزمـان بـا حضـور تولیـت اسـتان قـدس رضـوی در‬ ‫یـگان مرزبانـی اسـتان خراسـان رضـوی‪ ،‬بسـته های افطـاری سـاده در‬ ‫ایـن یـگان توزیـع و نیروهـای ان مهمـان ضیافـت افطـار رضـوی شـد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی کـه بـه منظـور عـرض خـدا قـوت و‬ ‫تقدیـر از تالش هـا و خدمـات نیروهـای مرزبانـی‪ ،‬در محـل یـگان فرماندهـی‬ ‫مرزبانـی اسـتان خراسـان رضـوی حضـور یافتـه بـود‪ ،‬در سـخنانی کوتـاه‬ ‫در جمـع فرماندهـان و سـربازان ایـن یـگان‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬مجاهدت هـا و‬ ‫تالش هـای شـبانه روزی نیروهـای مرزبانـی کـه باتحمـل سـختی ها از امنیت‬ ‫کشـور صیانـت می کننـد‪ ،‬قابـل تقدیـر و ستودنی سـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫حافظـان مرزهـای کشـور بـا ایثـار و از خـود گذشـتگی امنیـت را بـرای مـردم‬ ‫رقـم زده انـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬نیروهـای مرزبانـی کشـور بـا هوشـیاری‪ ،‬اقتـدار‪،‬‬ ‫فدا کاری و قاطعیت خود‪ ،‬نقش بسیار مهمی در امنیت‪ ،‬اسایش و ارامش‬ ‫مـردم دارنـد»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی با بیان اینکـه ا گـر تالش هـای‬ ‫نیروی هـای مرزبانـی نبـود امـروز مـردم در شـهرها و روسـتاها امنیـت‬ ‫نداشـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـران اسلامی علی رغـم میـل دشـمنان در اوج ثبـات و‬ ‫امنیـت اسـت‪ ،‬در طـول سـال ها منطقـه اطـراف کشـور مـا بـه ناامنی هـای‬ ‫مختلفی دچار شـده اسـت؛ اما بحمداهلل کشـور ایران همواره از یک امنیت‬ ‫پایـدار برخـوردار بـوده اسـت»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مـروی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬ا گـر مـردم نگرانی هـا و گالیه هـای بـه حقـی در حوزه هـای اقتصـادی‬ ‫و معیشـتی دارنـد؛ امـا از حیـث امنیـت همـه راضـی هسـتند و هیچ کـس در‬ ‫ایـن کشـور احسـاس ناامنـی و خطـر نمی کنـد و ایـن نعمـت امنیـت مرهـون‬ ‫تالش هـای نیروهـای مقتـدر مرزبانی سـت»‪ .‬فرمانـده مرزبانـی ضمـن‬ ‫ارزشمند شـمردن حضـور تولیـت اسـتان قـدس رضـوی در جمـع مرزبانـان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬مرزبانـان ایـن فرماندهـی بـا تالش هـای شـبانه روزی در هر شـرایطی‬ ‫در نقـاط مختلـف مـرزی بـا هرگونه نا امنی مبارزه می کننـد و اجازه نخواهند‬ ‫داد کـه احـدی از دشـمنان فکـر نزدیک شـدن بـه خا ک کشـورمان را داشـته‬ ‫یسـت؛ در پایـان ایـن دیـدار بسـته های افطـاری سـاده در‬ ‫باشـند»‪ .‬گفتن ‬ ‫یـگان مرزبانـی اسـتان خراسـان رضـوی توزیـع و نیروهـای این یـگان افطار را‬ ‫مهمـان ضیافـت رضـوی شـدند‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 1400‬شماره‪2227‬‬ ‫هم میدان‪،‬هم دیپلماسی؛‬ ‫در زمین دشمن بازی نکنیم!‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫رشد کشفیات قاچاق چوب االت جنگلی در مازندران‬ ‫تو گو با مسئولین شهرستان بررسی شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫غالمرضا بنی اسدی‬ ‫کتـاب را از وسـط خوانـدن‪ ،‬هـم خواننـده را‬ ‫دچـار مشـکل می کنـد و هـم شـنونده را‪ .‬از‬ ‫بسم اهلل اول باید اغاز کرد و صفحه به صفحه‬ ‫و حتـی سطر ب هسـطر را کامـل بایـد خوانـد‬ ‫تـا بـه دریافتـی تمام سـاحتی رسـید‪.‬‬ ‫کتـاب سیاسـت را امـا فراتـر از سـطر ها‪،‬‬ ‫کلمه به کلمـه و حتـی حرف ب هحـرف بایـد‬ ‫کحـرف‪ ،‬گاه کل معنـا را عـوض می کنـد و فراتـر از‬ ‫خوانـد‪ .‬جا انداختـن ی ‬ ‫ایـن؛ جا به جایـی نشـانه ها هـم می توانـد معنـا را بـا ‪ 180‬در جـه اختلاف بـه‬ ‫ذهـن متبـادر کنـد‪ .‬حکایـت قدیمـی ویرگـول و «عفو‪ ،‬الزم نیسـت اعدامش‬ ‫کنیـد» یـا «عفـو الزم نیسـت‪ ،‬اعدامـش کنیـد» می توانـد بیانگـر ظرافت های‬ ‫خوانـش یـک متـن سیاسـی باشـد‪ .‬در شـنیدن هـم بیـش از ایـن انـدازه‬ ‫بایـد دقـت کـرد‪ .‬بی دقـت و بدتـر از ایـن؛ بر اسـاس شـنیده های ناقـص و‬ ‫خوانش هـای جهـت دار‪ ،‬بـه قضـاوت رسـیدن مـا را بـه حقیقـت نمی رسـاند‬ ‫کـه از واقعیت هـای میدانـی هـم دور می کنـد‪ .‬بـرای داوری درسـت حتـی‬ ‫میـان اظهار نظـر تـا رفتـار و عمـل بایـد تفـاوت قائـل شـد‪ .‬ایـن حـق انسـانی‬ ‫یپـرده بگویـد‪ .‬تضـارب ارا‬ ‫یسـت کـه نظـر خـود را صریـح و ب ‬ ‫و تکلیـف نخبگ ‬ ‫در همیـن عرصه هـا شـکل می گیـرد؛ امـا وظیفـه کارگـزاری هـم این اسـت که‬ ‫بـه راهبرد هـای اعالم شـده‪ ،‬تعهـد عملـی صد در صد داشـته باشـد‪ .‬دنیا هم‬ ‫البتـه ایـن زبـان را به خوبـی می فهمـد چنـان کـه سـخنگوی وزارت خارجـه‬ ‫روسیه به ان اذعان کرد؛ یعنی سخنگوی وزارت خارجه کشوری که بیش‬ ‫از همـه مـورد نقـد نظـری دکتـر ظریـف قـرار گرفـت‪ .‬او حـوزه نظـر و عمـل را‬ ‫متفـاوت دانسـت و در وا کنـش بـه فایـل صوتـی مصاحبـه محمدجـواد‬ ‫ظریـف؛ وزیـر خارجـه ایـران کـه بـه رسـانه ها درز کـرده اسـت‪ ،‬گفـت کـه‬ ‫یسـت‪ .‬ماریا زاخـاروو به این‬ ‫ملا ک مسـکو مواضـع رسـمی جمهوری اسالم ‬ ‫نکتـه هوشـمندانه هـم توجـه داد کـه مسـکو خـوب می دانـد چـه کسـانی‬ ‫دوسـت دارنـد بـا توسـل بـه فایـل صوتی‪ ،‬بـه منافع روسـیه و روابـط قدیمی‬ ‫ایـن کشـور بـا ایـران صدمـه بزننـد‪ .‬فکـر می کنـم مـا هـم از ایـن زاویـه بایـد بـه‬ ‫ماجـرا نـگاه کنیـم و ببینیـم چـه کسـانی از مـوج راه افتـاده‪ ،‬ماهـی مقصـود‬ ‫خـود را صیـد می کننـد و زیـان ماجـرا چگونـه در دامـن ما انباشـت می شـود‪.‬‬ ‫ا گـر بـه ایـن مسـئله فکـر کنیـم‪ ،‬خود به خـود بـه حـل ماجـرا خواهیـم رسـید‬ ‫و نخواهیم گذاشـت انان که در «وین» به موفقیت نرسـیدند‪ ،‬در «تهران»‬ ‫ً‬ ‫جشـن پیـروزی بگیرنـد‪ .‬قطعـا سـردار شـهید سـلیمانی هـم ا گـر درمیـان مـا‬ ‫بـود‪ ،‬نمی گذاشـت در بازیـی بـه ایفـای نقـش بپردازیـم کـه سـناریوی ان را‬ ‫جریانـات معانـد عبـری‪ -‬عربی نوشـته اند‪ .‬االن هم با اسـتمداد از روح بلند‬ ‫ـردار میـدان‪ ،‬دسـت‬ ‫ان شـهید واالمقـام و بـه احتـرام دسـت قطع شـده س ِ‬ ‫از یقـه هـم برمی داریـم و دسـت طمـع دشـمنان صهیونیسـتی و اسـتکباری‬ ‫میهـن را قطـع می کنیـم‪ .‬بـا همراهـی میدان و دیپلماسـی می توانیم چنین‬ ‫کنیـم پـس بـا کاسـتن یـک نقطـه از «یـا» کـه میـان میـدان و دیپلماسـی‬ ‫هـزار فرسـنگ فاصلـه می انـدازد‪ ،‬بـه «بـا» فکـر کنیـم کـه ظرفیـت میـدان و‬ ‫دیپلماسـی را هـزار چنـدان می کنـد‪« .‬بـا» کـه باشـد همه با هـم بـه موفقیـت‬ ‫می رسـیم؛ همان طـور کـه دکتـر ظریـف خـود تصریـح کـرد کـه در مذا کـرات‬ ‫افغانسـتان در ‪ ۲۰۰۱‬بـا امریـکا ا گـر سـردار سـلیمانی نبـود‪ ،‬مـن دسـتاوردی‬ ‫نداشـتم؛ یا؛ «در ‪ ۲۰۰۳‬در باره عراق نیز ا گر اطالعات سـردار سـلیمانی نبود‪،‬‬ ‫من هیچ دسـتاوردی نداشـتم»‪ .‬این یعنی همان طور که دیپلماسـی برای‬ ‫میـدان هزینـه کـرده ‪ ،‬میـدان هـم دسـت دیپلماسـی را گرفتـه اسـت‪ .‬حـق‬ ‫هـم همیـن اسـت‪ .‬همـه دنیـا اسـتراتژی خـود را بـر هم افزایـی ظرفیت هـای‬ ‫گونا گـون خـود بنـا می کننـد؛ مـا هـم بایـد توجـه داشـته باشـیم بـه ایـن مهم‬ ‫و نگذاریـم دیگـران از «یـا» یـک شـاهراه بسـازند بـرای اختلاف و فرسـایش‬ ‫یسـت‬ ‫تـوان ملـی مـا‪ .‬هوشـیار باشـیم‪ .‬ایـن انقالبی تریـن و ملی تریـن کار ‬ ‫کـه بایـد انجـام دهیـم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قفل سرمایه گذاری در قطب معدنی سرایان‬ ‫سید علیرضا موسوی‬ ‫نبـود زیرسـاخت اساسـی به ویـژه «بـرق»‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن مشـکل و مانـع ‪ ،‬در‬ ‫مسـیر سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی‪،‬‬ ‫اهنـگ سـرمایه گذاری را در بخـش‬ ‫«سـه قلعه»‪ ،‬کنـد کـرده اسـت‪ .‬بخـش‬ ‫«سـه قلعه» به عنـوان قطـب معدنـی‬ ‫شهر سـتان سـرایان شـناخته می شـود و‬ ‫از ظرفیت هـای بـزرگ معدنـی برخـوردار‬ ‫اسـت و تامیـن زیرسـاخت ها و رونـق‬ ‫سـرمایه گذاری در این بخش می تواند بستر ‬ ‫اشـتغال زایی مطلوبـی را در این منطقـه‬ ‫محـروم فراهـم کند‪ .‬یکـی از سـرمایه گذاران‬ ‫کـه اندیشـه سـرمایه گذاری را سـال ها در‬ ‫این بخش در سـر دارد‪ ،‬مشـکل تامین برق‬ ‫را به عنـوان زیربنـا و الفبـای سـرمایه گذاری‬ ‫مطـرح و می گویـد‪« :‬پـس از سـال ها انتظـار‪،‬‬ ‫هنـوز ایـن مشـکل مرتفـع نشـده اسـت و‬ ‫ً‬ ‫ادامـه ایـن رونـد‪ ،‬عملا ورود سـرمایه گذار‬ ‫را بـه منطقـه بـا مشـکالت جـدی مواجـه‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬رضـا رحمانـی با بیان اینکـه‬ ‫نوسـانات حا کـم بـر بـازار‪ ،‬سـرمایه گذاران را‬ ‫همـواره در گیـر و مشـغول کـرده و تحمـل‬ ‫نبـود زیرسـاخت ها را ندارنـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بـا تامیـن زیرسـاخت ها‪ ،‬سـرمایه گذاری‬ ‫بـا وجـود منابـع نزدیـک در ایـن بخـش ‪،‬‬ ‫بـرای سـرمایه گذاران مطلـوب اسـت و‬ ‫هزینه هـای انـان را کاهـش می دهـد»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬جـای تعجـب اسـت کـه بـا‬ ‫این همـه منابـع و معـادن‪ ،‬هنـوز بسـتر‬ ‫سـرمایه گذاری در این بخـش مهیـا نشـده‬ ‫اسـت»‪ .‬عضـو شـورای اسلامی شـهر‬ ‫«سـه قلعه»‪ ،‬شـرایط سـخت جـذب و ورود‬ ‫سـرمایه گذاران بـه شـهر سـه قلعه را یـاداور‬ ‫شـد و بیان کرد‪« :‬سـرمایه گذاری و اشـتغال‬ ‫در ناحیـه صنعتـی ایـن شـهر به دلیـل‬ ‫دوری و مسـافت زیـاد بـا پسـت بـرق و نبـود‬ ‫زیرسـاخت های اولیـه مـورد اسـتقبال قـرار‬ ‫نمی گیـرد و هـر سـرمایه گذاری کـه بـا مجـوز‬ ‫بـه منطقه می اید‪ ،‬متاسـفانه به دلیل نبود‬ ‫زیرسـاخت ها در شـهر «سـه قلعه»‪ ،‬از ایـن‬ ‫شـهر خـارج می شـود»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫ سـرمایه گذاران در هرجا از شهرستان اقدام‬ ‫به سرمایه گذاری کنند مطلوب است؛ ولی‬ ‫متاسـفانه از شهرسـتان خـارج می شـوند‬ ‫کـه جـای تاسـف دارد ‪ .‬به گفتـه وی؛ ایـن‬ ‫یسـت که سال ه اسـت کـه بحـث‬ ‫درحال ‬ ‫تامیـن زیرسـاخت ها مطـرح می شـود؛ ولـی‬ ‫متاسـفانه اقدام عملی برداشـته نمی شـود‬ ‫که جای گالیه دارد»‪ .‬وی مشـکالت ناحیه‬ ‫صنعتـی بخـش «سـه قلعه» را یـاداور شـد و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مردم با وجـود بیکاری ‪،‬‬ ‫تـا چـه زمانـی بایـد محرومیـت ناحیـه‬ ‫صنعتـی «سـه قلعه» از زیرسـاخت های‬ ‫اولیـه را شـاهد باشـند»‪ .‬مسـئول شـورای‬ ‫اسلامی شـهر «سـه قلعه» در ادامـه متذکـر‬ ‫شـد‪« :‬ناحیه صنعتی این شـهر‪ ،‬چندسـال‬ ‫قبـل مجـوز گرفـت؛ ولـی هنـوز هـم در حـد‬ ‫یـک تابلـو رهـا شـده اسـت و هیچ گونـه‬ ‫اعتبـاری بـه ان تخصیـص داده نشـده‬ ‫اسـت»‪ .‬هاشـمزهی خواسـتار حداقـل‬ ‫تخصیـص اعتبـار به عنـوان اسـتارت کار را‬ ‫ضروری عنوان کرد و گفت‪« :‬سرمایه گذاری‬ ‫در این شـهر نیازمنـد اختصـاص اعتبـاری‬ ‫ویـژه بـرای تامیـن زیرساخت ه اسـت تـا‬ ‫حداقل هـای الزم در این ناحیـه تامیـن‬ ‫شـود»‪ .‬وی با بیان اینکـه کشـاورزی‬ ‫به دلیـل کمبـود منابـع ابـی در ایـن شـهر از‬ ‫رونق کمتری برخوردار بوده و قابل توسعه‬ ‫و گسـترش نیسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬در‬ ‫حوزه معادن‪ ،‬این شـهر از اسـتعداد بالقوه‬ ‫زیادی برخوردار اسـت و در صورت توجه به‬ ‫تامین زیرساخت ها‪ ،‬اهنگ سرمایه گذاری‬ ‫و اشـتغال زایی از رونـق مناسـبی برخـوردار‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی بـه خـروج کامیـون‬ ‫کامیـون مـواد معدنی به صورت خـام از این‬ ‫شـهر به خارج از منطقه اشـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«بایـد برداشـت ها از ایـن معـادن در مسـیر‬ ‫اشـتغال و تولیـد ثـروت در منطقه اسـتفاده‬ ‫شـود»‪ .‬وی بیـان کـرد‪ « :‬در حال حاضـر‬ ‫مـردم سـه قلعه منفعتـی از معـادن فعـال‬ ‫موجـود نمی برنـد و فقـط گر دو غبـار تـردد‬ ‫کامیون هـا نصیـب مـردم می شـود»‪.‬‬ ‫به گفتـه وی؛ مـردم بخـش «سـه قلعه» بـه‬ ‫همـان گـرد و خـا ک هـم راضـی هسـتند؛‬ ‫یکـه سـرمایه گذاری در زمینـه‬ ‫در صورت ‬ ‫اسـتقرار واحد هـای فـراوری در بخـش‬ ‫«سـه قلعه» انجـام شـود؛ ولـی متاسـفانه در‬ ‫شـهر «سـه قلعه» هیچ واحـدی پا نمی گیرد‬ ‫و ایـن موضـوع بایـد اسیب شناسـی شـود‪.‬‬ ‫هاشـمزهی؛ مسـئول شـورای اسلامی شهر‬ ‫«سـه قلعه» بـه اسـتعداد بـاالی معدنـی‬ ‫ایـن شـهر اشـاره کـرد و بحـث تامیـن زمیـن‬ ‫بـرای سـرمایه گذاری واحدهـای صنعتـی‬ ‫در ایـن شـهر را از دیگـر مشـکالت پیـش‬ ‫پـای سـرمایه گذاران برشـمرد‪ .‬وی بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬دسـت روی هـر جـا کـه می گذاریـم‬ ‫به بهانه اینکه جنگل دشـت کاشـت است‪،‬‬ ‫قابل وا گذاری نیسـت»‪ .‬مجیدباسـتانی فر؛‬ ‫بخشـدار «سـه قلعه» احـداث دو واحـد‬ ‫فـراوری بنتونیـت را در شـهر سـه قلعه‬ ‫در سـال جـاری یـاداور شـد و گفـت‪« :‬بـا‬ ‫بهر هبـرداری از ایـن واحدهـا دیگـر امکانـات‬ ‫موجود برق جوابگویـی احداث واحدهای‬ ‫ً‬ ‫دیگر نخواهد بود و عمال کار سرمایه گذاری‬ ‫در بخـش «سـه قلعه» متوقـف خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬به گفتـه وی؛ فـراوری بنتونیـت‬ ‫ان طـور کـه بایـد با توج هبـه ظرفیت منطقه‬ ‫و هزینه هـای صرف شـده در حـوزه تامیـن‬ ‫اشـتغال منطقـه توفیـق نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫بخشـدار «سـه قلعه» در ادامـه بزرگ تریـن‬ ‫مشـکل در مسـیر سـرمایه گذاری را مشـکل‬ ‫تامین برق عنوان و افزود‪« :‬ادامه این روند‬ ‫ً‬ ‫عملا پـای سـرمایه گذاران را از منطقـه قطع‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در حال حاضـر‬ ‫در محـور «سـه قلعه» ب هسـمت چـاه‬ ‫طالـب به دلیـل نبـود زیرسـاخت به ویـژه‬ ‫بـرق هیـچ سـرمایه گذاری را نمی توانیـم ‬ ‫حاضـر بـه سـرمایه گذاری نیسـت و در‬ ‫کل حاشـیه شـهر «سـه قلعه» بـا مشـکل‬ ‫تامیـن بـرق مواجـه اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫ایجـاد ناحیـه صنعتـی شـهر «سـه قلعه»‬ ‫گفـت‪« :‬متاسـفانه شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی تا کنـون هیچ گونـه هزینـه ای‬ ‫در این ناحیـه جـز نصـب تابلـو نداشـته‬ ‫اسـت و علی رغـم مصوبـه و اخـذ مجـوز از‬ ‫لحـاظ تامیـن زیرسـاخت های اولیـه در‬ ‫حـد صفـر رهـا شـده اسـت»‪ .‬باسـتانی فر‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬واقعیتـی کـه در موضـوع‬ ‫بنتونیـت هسـت این اسـت که ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫معـادن منطقـه متعلـق بـه افـراد غیر بومـی‬ ‫و سـرمایه گذارانی کـه معـادن منطقـه‬ ‫را خریـداری کرده انـد و مـواد را بـدون‬ ‫فـراوری از منطقـه به صـورت خـام بارگیـری‬ ‫و بـه بندرعبـاس و سـایر مناطـق حمـل‬ ‫می کنند»‪ .‬مهندس ابراهیم رسولی مقدم‬ ‫با بیان اینکـه بیشـترین مزیـت و ظرفیـت در‬ ‫حـوزه معـادن ایـن شهرسـتان‪ ،‬مربـوط‬ ‫بـه ظرفیـت بنتونیـت اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«با توج هبـه برخـورداری سـرایان از معـادن‬ ‫غنـی بنتونیـت ‪ ،‬وجـود محرومیـت و امـار‬ ‫بـاالی بیـکاری‪ ،‬زیبنـده ایـن شهرسـتان‬ ‫نیسـت»‪ .‬مهنـدس ابراهیم رسـولی مقدم؛‬ ‫فرمانـدار سـرایان بیـان کـرد‪« :‬راه انـدازی‬ ‫واحد هـای فـراوری بنتونیت در شهرسـتان‬ ‫می توانـد در توسـعه و عمـران و نیـز رفـع‬ ‫بیـکاری و محرومیـت منطقه نقش موثری‬ ‫ایفـا کنـد»‪ .‬وی تحقـق ایـن امـر را نیازمنـد‬ ‫ورود سـرمایه گذاران دراین حـوزه دانسـت‬ ‫و از متولیـان حـوزه صنعـت و معـدن‬ ‫خواسـت تـا زمینـه جـذب سـرمایه گذاران‬ ‫بـا اولویـت سـرمایه گذاران دولتـی را در‬ ‫ایـن شهرسـتان فراهـم کننـد‪ .‬فرمانـدار‬ ‫سـرایان حمایـت و اهتمـام ویـژه اسـتاندار‬ ‫بـرای راه انـدازی واحدهـای صنعتـی‬ ‫پائین دستی معادن بنتونیت سـرایان را در‬ ‫سـفر بـه ایـن شهرسـتان متذکـر شـد‪« :‬یکی‬ ‫از بهتریـن ذخایـر معدنـی شهرسـتان‪،‬‬ ‫بنتونیـت اسـت»‪ .‬رسـولی مقـدم افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن مـاده معدنـی یکـی از مـواد اولیـه‬ ‫پرکاربـرد در صنایـع مهمـی مثـل فـوالد‪،‬‬ ‫نفـت و گاز و تولیـد شوینده هاسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـدار با اشـاره به جایـگاه بنتونیـت‬ ‫شهرسـتان خاطرنشـان کـرد‪« :‬در ادامـه‬ ‫فعالیت هایـی کـه بـرای بهر هبـرداری از‬ ‫ایـن ذخایـر در شهرسـتان سـرایان صـورت‬ ‫گرفتـه‪ ،‬بـا حمایـت و همراهـی سـازمان‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان تلاش‬ ‫مـی کنیـم بـا ورود سـرمایه گذاران جدیـد‪،‬‬ ‫واحدهـای صنعتـی پائین دسـتی مرتبـط‬ ‫و وابسـته بـه ایـن مـاده معدنـی را ایجـاد‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬همـه مسـئوالن‬ ‫شهرسـتان بایـد به شـدت تلاش کننـد کـه‬ ‫از خام فروشـی مـواد معدنـی جلوگیـری‬ ‫شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بنتونیـت سـرایان‪،‬‬ ‫عنـوان بهتریـن بنتونیت جهان را داراسـت‬ ‫و از ‪ ۷۴‬واحـد معدنـی موجـود در ایـن‬ ‫شهرسـتان‪ ۵۷ ،‬واحـد بـا ذخیـره بیـش از‬ ‫نتـن‪ ،‬مربـوط بـه‬ ‫یک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیو ‬ ‫بنتونیـت اسـت»‪ .‬رسـولی مقـدم یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬بنتونیـت بـه جهـت اسـتفاده‬ ‫در کارخانجـات گندوله سـازی فـوالد‪،‬‬ ‫حفاری هـای چاه هـای نفـت و تولیـد مـواد‬ ‫شـوینده‪ ،‬پرکاربرد اسـت»‪ .‬به گفته فرماندار‬ ‫سـرایان در حال حاضر‪ ،‬هفـت واحد فراوری‬ ‫بنتونیـت در شهرسـتان سـرایان فعالیـت‬ ‫دارنـد کـه بـا اشـتغال زایی بـرای ‪ ۵۳‬نفـر‬ ‫به صـورت مسـتقیم‪ ،‬سـاالنه ‪ ۱۳۶‬هزار تـن‬ ‫پـودر بنتونیـت تولیـد می کننـد‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬دو واحـد فـراوری دیگـر نیـز بـا‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی بـاالی ‪ ۹۰‬درصـد در حال‬ ‫راه انـدازی خـط تولیـد هسـتند و بـا فعالیت‬ ‫ایـن دو واحـد ‪ ۲۸‬نفـر به صـورت مسـتقیم‬ ‫مشـغول به کار شـده و سـاالنه ‪ ۸۰‬هزار تـن بـه‬ ‫تولیـدات پـودر بنتونیت شهرسـتان افزوده‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫شکست رکورد برگزاری مانور مدیریت بحران‬ ‫در منطقه چهار عملیات انتقال گاز‬ ‫یاسـر وطـن پـور ازغنـدی‪/‬‬ ‫مدیـر منطقـه چهـار‬ ‫عملیـات انتقـال گاز گفـت‪:‬‬ ‫«در راسـتای ایجـاد امادگـی‬ ‫و توانمندسـازی کارکنـان در‬ ‫زمـان بحران هـا‪ 34 ،‬مـورد‬ ‫مانـور در سـال گذشـته در‬ ‫منطقـه ‪ 4‬عملیـات انتقـال‬ ‫گاز برگـزار شـد»‪ .‬محمد کامل‬ ‫مدیـر منطقـه چهـار عملیـات انتقال گاز با اشـاره به موثر بـودن ایـن مانورها در‬ ‫امادگـی همـکاران ایـن منطقه‪ ،‬گفـت‪« :‬با برنامه ریزی و پیگیری امـور ‪ HSE‬و‬ ‫پدافند غیرعامل منطقه چهار عملیات انتقال گاز و همکاری و عالقه مندی‬ ‫بسـیاری از واحدهـای منطقـه و علی الخصـوص مرا کـز بهره بـرداری و‬ ‫ایسـتگاه های تقویـت فشـار گاز‪ ،‬تعـداد ‪ 34‬مانـور بـا موضوعـات متنـوع و در‬ ‫سـطوح متفـاوت در سـال ‪ 1399‬توسـط ایـن منطقـه برگـزار شـد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬با توجه به تنوع اب و هوایی و گسـتردگی بیش از ‪ 5600‬کیلومتر خطوط‬ ‫لولـه ایـن منطقـه در گسـتره چهـار اسـتان کشـور‪ ،‬جهـت افزایـش سـطح‬ ‫عملکردی واحدهای عملیاتی در شـرایط اضطراری و بحران این رزمایش ها‬ ‫طراحـی و اجـرا شـد»‪ .‬مدیـر منطقـه چهـار عملیـات انتقـال گاز با بیان اینکـه‬ ‫‪ 21‬مانـور برنامه ریـزی شـده و ‪ 13‬مانـور بـه صـورت نـوع صفـر بـودن (بـدون‬ ‫اطالع) برگزار شـد‪ ،‬تصریح نمود‪ :‬این مانورها با موضوعاتی نظیر اتش سـوزی‬ ‫در مسـیر خـط لولـه‪ ،‬برخـورد خودروهـای سـواری و سـنگین بـه تاسیسـات‬ ‫ایسـتگاه شـیر حسن سـو‪ ،‬شکسـت خط بر اثر رانش زمین مسـیر خط کالت‪/‬‬ ‫درگـز‪ ،‬شـیوع وسـیع کرونـا‪ ،‬اختلال عملیاتـی (گم شـدن ‪ /‬گیر کـردن پیـگ)‪،‬‬ ‫سـیل و اب بردگی در ایسـتگاه طرود‪ ،‬مسـمومیت غذایی جمعی‪ ،‬افت فشـار‬ ‫خـط لولـه ‪ 10‬اینـچ و ‪ CGS‬تربت جـام‪ ،‬نشـت گاز از مخـزن زیرزمینـی‪ ،‬انفجـار‬ ‫خـط لولـه‪ ،‬اختلال عملیاتـی (یخ زدگـی خـط ‪ 48‬اینـچ و قطـع جریـان گاز) و‬ ‫اتش سـوزی در سـوله حمـل و نقـل بـه انجـام رسـیده و متعاقـب ان مطابـق‬ ‫روش هـای اجرایـی موجـود بـا فراخـوان اعضـاء کمیتـه مدیریـت شـرایط‬ ‫اضطـراری و پدافنـد غیرعامـل و همچنیـن کمیته هـای پدافنـد غیرعامـل و‬ ‫مدیریـت مرا کـز بهر هبـرداری و ایسـتگاه های تقویت فشـار گاز مربوطه نسـبت‬ ‫به کنترل انها اقدام شد»‪ .‬وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی منطقه جهت‬ ‫برگـزاری دوره هـای اموزشـی مرتبـط بـا بحـران‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬دوره مدیریـت‬ ‫شرایط اضطراری و پدافند غیرعامل و وا کنش در شرایط اضطراری و پدافند‬ ‫غیرعامـل در سـطح منطقـه برگـزار شـده و دوره هـای بعـدی نیـز بـا هماهنگـی‬ ‫امـوزش منطقـه در حـال برنامه ریزی سـت»‪ .‬محمـد کامـل در خاتمه تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬در سـال جـاری نیـز برگـزاری مانورهـا براسـاس روش هـای علمـی در‬ ‫دسـتور کار منطقـه قـرار دارد کـه پـس از تهیـه و تاییـد سـناریوی رزمایـش و‬ ‫انجـام مقدمـات معمـول‪ ،‬اجرایـی خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫ازادسازی اراضی ساحلی و بستر رودخانه‬ ‫در الهیجان و استانه اشرفیه‬ ‫منا محمدی‪ /‬بیش از دوهکتار‬ ‫از اراضـی سـاحلی و بسـتر‬ ‫رودخانـه در شهرسـتانهای‬ ‫الهیجان و استانه اشرفیه رفع‬ ‫تصـرف شـد‪ .‬در راسـتای حفظ‬ ‫حقـوق بیت المـال با توج هبـه‬ ‫اهمیـت و ضـرورت صیانـت‬ ‫از منابـع ابـی و همچنیـن بـه‬ ‫منظـور جلوگیـری از تعـدی اشـخاص بـه اراضـی دولتـی (حرایم کانالها ‪ ،‬بسـتر‬ ‫رودخانـه هـا و اراضـی سـاحلی) بیـش از دوهکتـار از اراضـی بسـتر رودخانـه‬ ‫و سـاحلی در اسـتانه اشـرفیه و الهیجـان رفـع تصـرف شـد‪ .‬ایـن گـزارش‬ ‫یسـت؛ بـا انجـام پیگیـری از طریـق محا کـم قضایـی‪ ،‬نسـبت بـه رفـع‬ ‫حا ک ‬ ‫تصرف اراضی سـاحلی(حریم دریا) به مسـاحت حدود یک هزار و ‪ ۱۰۰‬متر مربع‬ ‫توسـط منابع اب شهرسـتان های الهیجان و زمینی به مسـاحت دوهکتار از‬ ‫بسـتر رودخانه سـفیدرود در منطقه عبدا‪...‬اباد توسـط منابع اب شهرستان‬ ‫اسـتانه بـا همـکاری و حضـور عوامـل قضایـی و انتظامـی رفـع تصـرف شـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل منابـع طبیعـی مازنـدران با اشـاره به تشـدید‬ ‫برخـورد بـا قاچاقچیـان چـوب االت جنگلـی گفـت‪« :‬میـزان کشـفیات قاچاق‬ ‫چـوب سـال قبـل بـا رشـد مواجـه بـوده اسـت»‪ .‬اسـحاق عظایـی؛ مدیـرکل‬ ‫منابـع طبیعـی مازنـدران‪ -‬سـاری با بیان اینکه منابع طبیعی تمامـی تالش را‬ ‫بـرای حفاظـت از منابـع طبیعـی و مقابلـه بـا قاچـاق چـوب قـرار داده اسـت‪،‬‬ ‫بـه عوامـل بـروز قاچـاق و قطـع درختـان اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬با توجه بـه طـرح‬ ‫تنفس جنگل و تعطیلی بهره برداری و وجود هشت کارخانه عظیم سلولزی‬ ‫کـه مـواد اولیه ان چوب هسـتند؛ از جمله مسـائل اسـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬با وجود‬ ‫تعطیلـی بهره بـرداری و طـرح تنفـس‪ ،‬افزایـش تقاضـا و کمبـود عرضـه‪ ،‬تقاضـا‬ ‫بـرای خریـد چـوب االت قاچـاق افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول ادامـه‬ ‫داد‪« :‬همچنیـن افزایـش شـمار بیـکاران سـبب شـده تـا یـک عـده بـرای نیـاز‬ ‫و عـده ای نیـز بـرای از بـه قاچـاق چـوب و برداشـت غیرقانونـی اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫عطایی گفت‪« :‬با هماهنگی با دسـتگاه های قضائی و تالش نیروهای یگان‬ ‫حفاظـت‪ ۹۴۵ ،‬نفـر در سـال گذشـته دسـتگیر شـدند کـه نسـبت بـه سـال ‪۹۸‬‬ ‫افزایش داشـته اسـت و در زمینه چوب االت قاچاق نیز با افزایش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫روبـه رو بودیـم»‪ .‬وی با بیان اینکـه قوانیـن بـرای جلوگیـری از قاچـاق چـوب‬ ‫بازدارنده نیست‪ ،‬گفت‪« :‬جریمه هایی که اعمال می شود‪ ،‬بازدارنده نیست‬ ‫و بازنگـری در این بخـش الزامی سـت»‪.‬‬ ‫اغاز مرحله دوم وا کسیناسیون‬ ‫پا کبانان و کارکنان ارامستان شهرداری گرگان‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬شـهردار گـرگان از‬ ‫اغـاز مرحلـه دوم تزریـق وا کسـن‬ ‫کرونـا بـه پا کبانـان شـهرداری‬ ‫گـرگان خبـر داد‪ .‬عبدالرضـا‬ ‫دادبـود گفـت‪« :‬مرحلـه دوم‬ ‫عملیـات وا کسیناسـیون پا کبانان‬ ‫شـهرداری و کارکنـان ارامسـتان‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت امـروز و فـردا (شـنبه‬ ‫و یک شـنبه انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬براین اسـاس‪،‬‬ ‫‪ 112‬پا کبـان و هفـت کارکنـان ارامسـتان دوز دوم وا کسـن علیـه کرونـا ویـروس‬ ‫را دریافـت می کننـد»‪ .‬دادبـود بیـان کـرد‪« :‬درراسـتای پیشـگیری از شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا براسـاس اولویت بنـدی وزارت بهداشـت جمعـی از پا کبانـان‬ ‫شـهرداری گـرگان وا کسـن کرونـا دریافـت کرده انـد»‪ .‬شـهردار گـرگان تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬باتوجه بـه ماهیـت شـغلی پا کبانـان و مواجهـه انـان بـا زباله هـا و‬ ‫پسـماندهای عفونـی‪ ،‬بـرای پیشـگیری از ابتلای ایـن قشـر زحمتکـش بـه‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ ،19-‬تزریـق وا کسـن علیـه کرونا ویـروس برای گـروه پرخطر در‬ ‫دستورکار شهرداری گرگان قرار دارد که در مرحله نخست (‪ 14‬فروردین ماه)‪،‬‬ ‫‪ 119‬پا کبـان شـهرداری منطقـه یـک گـرگان کـه براسـاس سـن و بیمـاری‬ ‫زمینه ای اولویت بندی شدند‪ ،‬وا کسینه شده اند»‪ .‬دادبود خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«پا کبانانی که سن بیشتری نسبت به همکاران خود دارند در اولویت مرحله‬ ‫نخسـت تزریـق وا کسـن ضد کرونا قـرار داشـته اند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پا کبانانی که‬ ‫وا کسـن کرونـا را دریافـت می کننـد بایـد تـا پایـان وا کسینه شـدن تمـام افـراد‬ ‫جامعه علیه این بیماری همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند»‪.‬‬ ‫دادبـود اظهـار داشـت‪« :‬در روزهـا و هفته هـای اینـده و بـا اختصـاص وا کسـن‬ ‫کرونـا‪ ،‬دیگـر پا کبانـان شـهرداری گـرگان و همچنیـن راننـدگان حمل ونقـل‬ ‫عمومـی نیـز وا کسـینه می شـوند»‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪60‬درصدی اجرای مدول دوم تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شهرک صنعتی اردبیل (‪)2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس بیان کرد؛‬ ‫نقش ویژ ه کارگران در تحقق شعار سال‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس‪،‬‬ ‫کارگـران را بـازوان پرتـوان جامعـه بـرای‬ ‫رسـیدن به رشد‪ ،‬تعالی و شکوفایی دانست‬ ‫و گفت‪« :‬امیدواریم در سالی که مزین به نام‬ ‫تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی هاسـت‬ ‫تکـش شـرکت نفـت سـتاره‬ ‫کارگـران زحم ‬ ‫خلیج فـارس مایـه سـرافرازی ایـران اسلامی‬ ‫و منشـا اثار خیر باشـند»‪ .‬محمدعلی دادور‪،‬‬ ‫فرارسـیدن یازدهم اردیبهشـت ما ه مصادف‬ ‫بـا اول مـاه مـی و روز جهانـی کار و کارگـر را‬ ‫به تمامـی فعـاالن و زحمتکشـان عرصـه کار‬ ‫و تولیـد به ویـژه کارگـران ابرپاالیشـگاه سـتاره‬ ‫خلیج فـارس تبریـک گفـت و افـزود‪« :‬کارگران‬ ‫نقشـی مهـم و کلیـدی در به گـردش دراوردن‬ ‫چر خ هـای عظیـم صنعـت در راسـتای نیـل‬ ‫بـه شـکوفایی اقتصـادی کشـور دارنـد و‬ ‫رکـن اساسـی توسـعه درون زا و پایـدار ایـران‬ ‫اسلامی محسـوب می شـوند»‪ .‬وی کارگـران‬ ‫را بـازوان پرتـوان جامعـه بـرای رسـیدن بـه‬ ‫رشـد‪ ،‬تعالـی و شـکوفایی دانسـت و اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬به نوبـه ی خـود بایـد از تمـام مدافعـان‬ ‫امنیـت سـبد سـوخت کشـور و خانـواده‬ ‫محتـرم ایشـان کـه در شـرایط ویـژه به تبـع‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا در راسـتای تولیـد‬ ‫فراورده هـای اسـتراتژیک تلاش کرده انـد؛‬ ‫تقدیـر بـه عمـل اورم و یـاداور شـوم کـه حفظ‬ ‫خودکفایی در تامین سـوخت کشور مرهون‬ ‫جان فشـانی و تالش هـای شـبانه روزی انـان‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫توجه به اموزش کارگران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت نفت سـتاره خلیج فارس‬ ‫تالش در راستای ارتقای همه جانبه کارگران‬ ‫بـه برگـزاری بیـش از ‪ 40‬دوره اموزشـی ویـژه‬ ‫همسـران و فرزنـدان کارگـران شـاغل در‬ ‫شـرکت نفـت سـتاره خلیج فـارس طـی یـک‬ ‫سـال گذشته اشـاره کرد و گفت‪« :‬تخصیص‬ ‫ب شـده‬ ‫و توزیـع برابـر امکانـات رفاهـی سـب ‬ ‫اسـت تـا افـراد در سـطوح مختلـف ارتبـاط‬ ‫نزدیکـی بـا یکدیگـر داشـته باشـند و همیـن‬ ‫موضوع به تقویت همبسـتگی در پاالیشـگاه‬ ‫سـتاره خلیج فـارس انجامیـده اسـت»‪.‬‬ ‫شـاغل در این ابرپاالیشـگاه را مورد تا کید قرار‬ ‫داد و گفـت‪« :‬علاوه بـر برگـزاری سـاعت ها‬ ‫کالس اموزشـی در مجتمـع اموزشـی شـرکت‬ ‫نفـت سـتاره خلیج فـارس‪ ،‬ارتقـاء سـطح‬ ‫مهـارت کارکنـان به ویـژه کارکنـان دارای‬ ‫مـدرک تحصیلـی دیپلـم و زیـر دیپلـم بـا‬ ‫اموزش هـای جـوار کارگاهـی فنـی و حرفـه ای‬ ‫ً‬ ‫دنبـال کردیـم کـه مطمئنـا در اینـده ی ایـن‬ ‫قشـر عظیـم تاثیـر بسـزایی خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫اهتمام ویژه به ایمنی کارگران‬ ‫وی حراسـت از امنیـت جانـی و حفـظ‬ ‫ایمنـی پرسـنل را مهم تریـن موضـوع در‬ ‫ایـن پاالیشـگاه خوانـد و تا کیـد کـرد‪« :‬ضمـن‬ ‫اسـتفاده از بروزتریـن متدهـای ‪ HSED‬در‬ ‫میـان پاالیشـگاه های کشـور‪ ،‬بـا در اختیـار‬ ‫دادن تجهیـزات حفاظـت فـردی سـعی‬ ‫کرده ایـم تا مخاطـرات ایمنی را بـرای کارگران‬ ‫بـه حداقـل برسـانیم»‪.‬‬ ‫افزایش چتر حمایتی بیمه ای‬ ‫دادور ایجـاد پوشـش بیمـ ه تکمیلـی بـرای‬ ‫تمامـی کارگـران حتـی راننـدگان اسـتیجاری‬ ‫کـه به صـورت مسـتقیم نیـز با شـرکت قـرارداد‬ ‫ندارنـد‪ ،‬خدمتـی مانـدگار بـه جامعـ ه کارگری‬ ‫شـرکت نفـت سـتاره خلیج فارس عنـوان کرد‬ ‫و افـزود‪« :‬سـعی داریـم تـا در تمـام احـواالت‬ ‫در کنـار کارگـران باشـیم؛ چرا کـه جایـگاه کار‬ ‫و کارگـر در دیـن مبیـن اسلام‪ ،‬جایگاه بسـیار‬ ‫واالیی سـت»‪.‬‬ ‫توجه به نیازهای فرهنگی کارگران‬ ‫وی در ادامـه بهره گیـری از کتابخانـه‬ ‫الکترونیـک را راهـکاری بـرای تامیـن خورا ک‬ ‫فرهنگـی تمامـی کارگـران ایـن مجموعـه‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬افـزودن هـزاران فیلـم‪،‬‬ ‫کتـاب و مجلات فارسـی و التیـن می توانـد‬ ‫زمینـه را بـرای ارتقـای کارگـران مهیـا سـازد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت نفت سـتاره خلیج فارس‬ ‫رونق ورزش کارگری‬ ‫وی توجـه بـه ورزش کارگـری را سـبب ارتقـاء‬ ‫روحیـه و تـوان بدنـی کارکنـان دانسـت‬ ‫و تصریـح کـرد‪« :‬علاوه بـر برنامـه ورزش‬ ‫صبحگاهـی کـه هـر روز در پاالیشـگاه اجـرا‬ ‫می شـود‪ ،‬تیم هـای ورزشـی شـرکت نفـت‬ ‫سـتاره خلیج فـارس در ادوار پیشـین همواره‬ ‫جـزو تیم هـای قدرتمنـد در میـان جوامـع‬ ‫کارگـری کشـور بوده انـد و برنامه هـای ورزش‬ ‫همگانـی همچـون پیـاده روی خانوادگـی‪،‬‬ ‫دوچرخه سـواری و ‪ ...‬را نیـز در راسـتای‬ ‫بهبـود سـطح روحیـ ه خانواده هـای کارکنـان‬ ‫در برنامـه قـرار دادیـم»‪.‬‬ ‫تالش برای اجرایی کردن شعار سال‬ ‫دادور در پایـان نقـش کارگـران در اجرایـی‬ ‫شـدن شـعار سـال را مـورد تا کیـد قـرار داد‬ ‫و گفـت‪« :‬امیدواریـم در سـالی کـه مزیـن‬ ‫به نـام «تولید‪ ،‬پشـتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها»‬ ‫اسـت‪ ،‬در مسـیر تحقـق اقتصـاد مقاومتـی‪،‬‬ ‫حرکتـی ارزشـمند و مانـدگار صـورت پذیـرد‬ ‫تکـش شـرکت نفـت سـتاره‬ ‫و کارگـران زحم ‬ ‫خلیج فارس مایه سـرافرازی ایران اسلامی و‬ ‫منشـا اثـار خیـر باشـند»‪.‬‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از راه هـای رسـیدن بـه توسـعه پایـدار و کاهـش اثـرات نامطلـوب‬ ‫زیسـت محیطی‪ ،‬بهبود و توسـعه روش های سیسـتم تصفیه فاضالب اسـت‬ ‫کـه تلاش می شـود بـا اقدامـات مناسـب‪ ،‬اثـرات زیسـت محیطی واحدهـای‬ ‫تولیـدی کاهـش یابـد»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان اردبیـل؛ محمـد اهلـی در جریـان بازدیـد از تصفیه خانـه‬ ‫فاضلاب شـهرک صنعتـی اردبیـل(‪ )2‬اظهـار داشـت‪« :‬ازجملـه اقدامـات‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی بـرای بهبـود رونـد تصفیـه فاضلاب واحدهـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬احـداث تصفیه خانـه در شـهرک های صنعتی سـت که دراین راسـتا‬ ‫تا کنـون چهـار تصفیه خانـه در شـهرک های صنعتـی اسـتان احـداث و بـه‬ ‫مرحلـه بهره بـرداری رسـیده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬یکـی از معضلات موجـود‬ ‫در شـهرک صنعتـی اردبیـل(‪ ،)2‬تکمیـل ظرفیـت تصفیه خانـه فاضلاب ایـن‬ ‫شـهرک صنعتی سـت که بدین منظور با دو راهکار تالش شـده اسـت مشـکل‬ ‫حجـم ورودی فاضلاب بـه ایـن تصفیه خانـه کنتـرل و مرتفـع شـود»‪ .‬اهلـی از‬ ‫دیگـر برنامه هـای ایـن شـرکت بـرای بهبـود روند تصفیه خانه شـهرک صنعتی‬ ‫اردبیـل(‪ )2‬را پیگیـری جداسـازی پسـاب خروجـی واحـد تولیـدی سـبالن‬ ‫پارچـه دانسـت و افـزود‪« :‬درحال حاضـر بیـش از نیمـی از ظرفیـت مـدول‬ ‫اول تصفیه خانـه فاضلاب شـهرک در اشـغال پسـاب خروجـی ایـن واحـد‬ ‫تولیدی سـت کـه ایـن یکـی از معضلات مهـم ایـن تصفیه خانـه محسـوب‬ ‫می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بـا درخواسـت شـرکت شـهرک های صنعتـی و بـا‬ ‫پیگیری هـای اسـتاندار اردبیـل و رئیـس دسـتگاه قضائـی اسـتان‪ ،‬مقرر شـده‬ ‫اسـت تـا ایـن واحـد تولیـدی نسـبت به اجرای تصفیه فاضلاب و انتقـال ان از‬ ‫یـک خـط مجـزا بـه رودخانـه پذیرنـده اقـدام کنـد»‪.‬‬ ‫رهایی زندانی محکوم به قصاص‬ ‫از چوبه دار در فارس‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬در اسـتانه شـب های قـدر و بـا توسـل بـه مـوالی متقیـان‬ ‫حضـرت علـی (ع ) زندانـی محکـوم بـه قصـاص پـس از تحمـل شـانزده سـال‬ ‫حبـس از زنـدان ازاد می شـود‪ .‬حجت االسال مو الملسـمین موسـوی گفـت‪:‬‬ ‫«پـس از اطلاع از قطعی شـدن حکـم قصـاص فـرد متهـم‪ ،‬بـا تلاش اعضـای‬ ‫شـعبه ‪ 42‬شـورای حـل اختلاف شـیراز و برگـزاری چندیـن جلسـه مصالحه با‬ ‫ً‬ ‫خانـواده اولیـای دم در زنـدان مرکـزی شـیراز نهایتـا جمعـی از خادمـان بـارگاه‬ ‫ملکوتـی حضـرت رضـا(ع) کـه پرچـم متبـرک رضـوی را نیـز به همـراه داشـتند‪،‬‬ ‫در منـزل اولیـای دم در شـیراز حضـور یافتـه و از خانـواده مقتـول طلـب عفـو و‬ ‫بخشـش کردنـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬ایـن حرکـت خداپسـندانه کـه بـا کرامـت‬ ‫خـدام حضـرت علی ابن موسـی ابن الرضا (ع) انجـام شـد‪ ،‬می توانـد الگویـی‬ ‫بـرای ترویـج گذشـت و بخشـش در جامعـه باشـد»‪ .‬حجت االسلام موسـوی‬ ‫ضمـن اشـاره بـه نقـش موثر شـورای حـل اختالف اسـتان در مصالحـه‪ ،‬ازادی‬ ‫زندانیان و جلب رضایت از اولیای دم در پرونده های قتل‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون شـش فقره پرونـده قتـل با موضوعـات مختلف‬ ‫بـا تلاش اعضـاء و کارکنـان مرکـز توسـعه حل اختلاف و داوری فـارس به صلح‬ ‫و سـازش منجـر شـده اسـت»‪ .‬وی ترویـج فرهنـگ صلـح و سـازش را اقدامـی‬ ‫خداپسـندانه برشـمرد و عنـوان کـرد‪« :‬اصلاح ذات البیـن و حـل اختالفـات‬ ‫مـردم‪ ،‬گذشـت و محبـت را در جامعـه بیشـتر می کنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬اردیبهشت ‪ 20 1400‬رمضان ‪ 3 1442‬می ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2227‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫�پرو�یز تناولی‬ ‫محمدرضا لطفی‬ ‫نمایشـگاهی از اثـار پرویـز تناولـی در گالـری ‪ Grosvenor‬لنـدن‬ ‫برپاسـت‪ .‬ب هگـزارش هنرانالیـن؛ ایـن رویـداد‪ ،‬بـه اثـار چاپـی دهـه‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬ایـن هنرمنـد اختصـاص دارد‪ .‬ا گرچـه تناولـی به دلیـل‬ ‫کارهـای مجسمه سـازی در سـطح بین المللـی شـناخته شـده و‬ ‫اغلب اثار مجسمه او در نمایشگاه های مختلف عرضه می شود؛‬ ‫امـا این بـار فرصتی برای عالقه مندان اثار هنـری به وجود امده تا‬ ‫به طور خـاص شـاهد کارهـای چاپـی ایـن هنرمنـد باشـند‪.‬‬ ‫مجموعه اثـار اسـتاد محمدرضـا لطفـی‪ ،‬هم زمـان بـا هفتمیـن‬ ‫سالروز درگذشت این استاد موسیقی منتشر شد‪ .‬این مجموعه‪،‬‬ ‫شـامل تمـام پیش درامدهـا‪ ،‬رنگ هـا‪ ،‬چهارمضراب هـا‪ ،‬تصانیف‬ ‫یسـت کـه توسـط هوشـنگ فراهانـی‪ ،‬گـرداوری‪،‬‬ ‫و قطعـات ضرب ‬ ‫اوانـگاری و منتشـر شـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش موسـیقی مـا؛ او یکـی از‬ ‫چهره های تاثیرگذار در موسیقی دستگاهی ایران بود که فعالیت‬ ‫گسـترده هنـری خـود را از اواخـر دهـه ‪ 40‬شمسـی اغـاز کـرد‪.‬‬ ‫ مجلد «خدایـا خدایـا» اثـر‬ ‫انتشـارات «نیسـتان»‪ ،‬سـومین ِ‬ ‫زنده یـاد سوسـن طاقدیـس را بـرای مخاطبـان کـودک منتشـر‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬به گـزارش ایبنـا؛ او در این کتـاب با روایتی مانـدگار‪ ،‬از‬ ‫زبـان کـودکان‪ ،‬بـه بیـان دعـا و نیایـش پرداختـه تـا مخاطبانـش‬ ‫بتواننـد به قـدر فهـم خـود از جهـان و نظام هـای حا کم بـر ان‪ ،‬بـه‬ ‫شناسـایی خداوند‪ ،‬نعمت ها و افریده هایش دسـت یافته و به‬ ‫شـکر نعمت هـای اعطاشـده از طرف پـروردگار خویـش بپردازند‪.‬‬ ‫سوسن طاقدیس‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫ایــدا محمــدی؛ فار غ التحصیــل مهندســی نرم افــزار در مقطــع‬ ‫کارشناســی و رشــته مدیریــت سیســتم های اطالعاتــی در‬ ‫یکــه عالقــه زیــادی‬ ‫مقطــع کارشناســی ارشــد اســت‪ .‬ازانجای ‬ ‫تهــای هنــری در حیطــه حــرکات فــرم داشــته‪ ،‬در کنــار‬ ‫بــه فعالی ‬ ‫تحصیالت دانشــگاهی خود‪ ،‬در دوره های متعدد مرتبط با این‬ ‫نســال ها تاکنون‬ ‫هنر در داخل و خار ج ازکشــور شــرکت؛ و از هما ‬ ‫نهــای‬ ‫یهــای مــداوم و تمری ‬ ‫همیشــه ســعی کــرده بــا یادگیر ‬ ‫مســتمر در مســیر هنــر حرکــت و اجــرا روزب ـه روز توانمندتــر و‬ ‫نســال اســت کــه بــه تدریــس حــرکات‬ ‫پخت هتــر شــود؛ و چندی ‬ ‫نطــور‬ ‫فــرم و طراحــی حــرکات مفهومــی مشــغول اســت و همی ‬ ‫در کنــار فعالیــت هنــری خــود درزمینــه حرکــت‪ ،‬مدیریــت «خانــه‬ ‫والــه» را کــه در ســال گذشــته راه انــدازی شــده‪ ،‬برعهــده دارد‪.‬‬ ‫او طــی ســال هایی کــه بــه تدریــس حــرکات فــرم مشــغول بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬حرکاتــی مفهومــی را بــا مطالعــه‪ ،‬الهام گرفتــن از چرخــه‬ ‫نطــور کســب تجربــه‪ ،‬طراحــی کــرده کــه شــروع‬ ‫حیــات و همی ‬ ‫یهــا درواقــع‪ ،‬اغــازی بــود بــرای خلــق «ســبک والــه»‬ ‫ایــن طراح ‬ ‫نهــم تشــکیل و سرپرســتی «گــروه حرکــت‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۰‬و بعدازا ‬ ‫نســال ها در اجراهــای حرکتــی‬ ‫والــه» در ســال ‪ .۱۳۹۳‬وی طــی ای ‬ ‫داخلــی متعــددی در تــاالر وحــدت‪ ،‬تــاالر رودکــی و فرهنگســرای‬ ‫نیــاوران به عنــوان طــراح حرکــت یــا نقش افریــن حضــور داشــته‬ ‫یتــوان بــه اوای‬ ‫اســت کــه از جملــه اجراهــای اخیــر وی م ‬ ‫شــورانگیز‪ ،‬تنیــده در صــدا‪ ،‬امدورفــت بهــار و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪ .‬نیــز‪،‬‬ ‫ســابقه همــکاری در پروژ ههــای موســیقی اســاتیدی همچــون‬ ‫ســلمان ســالک‪ ،‬رضــا علی ابــادی و ‪ ...‬به عنــوان طــراح حــرکات‬ ‫نطــور اجــرا در فســتیوال های کشــورهای ترکیه‬ ‫و پرفورمــر؛ و همی ‬ ‫و اذربایجــان را در کارنامــه هنــری خــود دارد‪.‬‬ ‫ایـدا محمـدی؛ پرفورمـر‪ ،‬طـراح حرکـت و بنیان گـذار سـبک والـه‪،‬‬ ‫یبـر مباحـث‬ ‫یسـت مبتن ‬ ‫در تشـریح ان گفـت‪« :‬والـه‪ ،‬سبک ‬ ‫تئـوری و عملـی بـا هـدف کمـک بـه یافتـن هویـت واقعـی؛ یافتنـی‬ ‫ً‬ ‫یسـت و قطعـا ه ریـک‬ ‫کـه درواقـع‪ ،‬نوعـی بیـداری و کسـب ا گاه ‬ ‫یکـه دراین مسـیر قـرار می گیرنـد‪ ،‬راه و روش خودشـان‬ ‫از افراد ‬ ‫خویشـتن خویـش دارنـد؛ و والـه‪ ،‬تنهـا نیـروی‬ ‫کـردن‬ ‫پیدا‬ ‫را بـرای‬ ‫ِ‬ ‫یسـت بـرای حرکـت ب هسـمت ایـن ا گاهـی و تغییـر‪،‬‬ ‫محرکه ا ‬ ‫بـه دوراز هـر قضاوتـی؛ و البتـه واقعیـت نیـز این اسـت که تفـاوت‬ ‫مسـیرها اهمیتـی نـدارد و انچـه ملا ک اسـت‪ ،‬فقـط و فقـط‬ ‫یسـت کـه همـان انطبـاق بـا جریـان طبیعـت درون‬ ‫نتیجـه نهای ‬ ‫و بـرون اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـاید تصـوری کـه افـراد از عملکـرد‬ ‫ً‬ ‫مجموعـه والـه در نـگاه از بیـرون دارنـد‪ ،‬صرفـا امـوزش تکنیک ها و‬ ‫یسـت؛ امـا واقعیـت این اسـت که والـه‪ ،‬سـبکی‬ ‫مهارت هـای حرکت ‬ ‫نویـن و متفـاوت را در دنیـای هنـر حـرکات مفهومـی ارائـه می کنـد؛‬ ‫بـا هدفـی فراتـر از امـوزش اجـرای صحیـح حـرکات»‪ .‬وی هـدف از‬ ‫ابـداع این سـبک را پیدا کـردن خویشـتن حقیقـی و سا کن شـدن‬ ‫شاتر‬ ‫َب�نگ کوچ‬ ‫این روزها جاده ها و ایل راه های‬ ‫چو خم‬ ‫کوهستانی و پرپی ‬ ‫لو بختیاری‪،‬میزبان‬ ‫چهارمحا ‬ ‫عشایری ست که از گرمای سوزان‬ ‫قشالق‪ ،‬بی تاب شده و به خنکای‬ ‫سرزمین های ییالقی خود پناه اورده اند‪.‬‬ ‫«بنگ کردن» در زبان بختیاری به معنای‬ ‫«به اوای بلند صدا زدن و فراخوان کردن»‬ ‫و معادل «بانگ» در زبان فارسی ست‪.‬‬ ‫پانته ا نیکزاد چالش تری‬ ‫‪ ۲۳‬کتاب برای عالقه مندان به معماری‬ ‫المپیـا دوکا کیـس؛ بازیگـر تحسین شـده کـه بیش از همـه بـرای‬ ‫ایفـای نقـش در «مـاه زده» شـناخته می شـد و بـرای ایـن‬ ‫نقـش‪ ،‬برنـده اسـکار بهتریـن بازیگـر نقـش مکمل شـده بـود؛ در‬ ‫‪ ۸۹‬سـالگی درگذشـت‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ او وقتـی ‪ ۵۶‬سـاله بـود‪،‬‬ ‫به لطـف بـازی در «مـاه زده»‪ ،‬برنـده اسـکار شـد و بـه شـهرت‬ ‫رسـید‪ .‬در ان فیلـم او نقـش شـخصیتی کمیـک را بـازی کـرد و‬ ‫«شـر» (خواننـده) نقـش دختـرش را داشـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫المپیا دوکاکیس‬ ‫ایدا محمدی از سبک واله می گوید‬ ‫در ان اعلام کـرد و افـزود‪« :‬شـاید به نوعـی بتوان گفت سـیر ایدئال‬ ‫بیـداری و تغییـر در سـبک والـه همانند داسـتان مرگ یک انسـان‬ ‫و تولـد انسـانی نـو در همـان کالبـد اسـت؛ و امـا اینکـه ایـن بیـداری‬ ‫ً‬ ‫چگونـه اتفـاق می افتـد‪ ،‬تمامـا درارتبـاط اسـت بـا مفاهیمـی کـه‬ ‫در پـس ه ریـک از حـرکات این سـبک قـرار داده شـده تـا ذهن هـا‬ ‫را وادار بـه تامـل کنـد درارتباط بـا خـود و جهـان خـود؛ چشـم ها را‬ ‫بـه جهـان هسـتی و اتفاقـات جـاری در ان بگشـاید و فـرد را ا گاه‬ ‫سـازد بـه انچـه در اطـراف او رخ می دهـد‪ .‬مفاهیمـی که می توانند‬ ‫تلنگـری باشـند بـرای بازنگه داشـتن دریچه هـای ورودی افـراد تـا‬ ‫بتواننـد صداهـای جهـان هسـتی را بهتـر بشـنوند‪ .‬درواقـع‪ ،‬کنـار‬ ‫یادگیـری نحـوه اجـرای حـرکات؛ افـراد با مفاهیـم هر یک از ان ها نیز‬ ‫اشـنا می شـوند کـه ایـن امـر می توانـد نقطـه شـروعی باشـد بـرای‬ ‫طی کردن پله پله مراحل خودیابی با راهنمایی های اسـتاد درون‬ ‫ً‬ ‫یسـت‬ ‫خودشـان؛ کـه البتـه ایـن اتفـاق کاملا یـک تجربـه انفراد ‬ ‫ً‬ ‫و میـزان پیشـرفت و رشـد هـر فـرد دراین مسـیر‪ ،‬طبیعتـا بـا میـزان‬ ‫عشق‪ ،‬اشتیاق و دریافت های درونی وی ارتباط مستقیم دارد»‪.‬‬ ‫وی به نکته ای مهم درباره واله اشـاره کرد و گفت که این سـبک‪،‬‬ ‫هیـچ ارتباطـی بـه نـوع پوشـش‪ ،‬مـکان و زمـان خاصـی نـدارد؛‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا متعلـق یا دنبالـه روی فرقه و ائین خاصی نیسـت‪ .‬دختران‬ ‫بگـر هسـتند و بـا پذیرشـی کـه در مسـیر کسـب‬ ‫والـه‪ ،‬خـود انتخا ‬ ‫کرده انـد‪ ،‬بهتریـن انتخـاب را خواهنـد داشـت‪ .‬ایـن بنیان گـذار‪،‬‬ ‫بااشـاره به برنامه هـای اتـی خـود گفـت‪« :‬مشـغول طراحـی حرکـت‬ ‫بـرای یـک پـروژه بین المللـی بـا همـکاری هنرمندانی از سـه کشـور‬ ‫ایران‪ ،‬برزیل و پرتغال‪ ،‬با نام شـب‪ ،‬نور‪ ،‬عشـق به کارگردانی وحید‬ ‫رسـولی هسـتم‪ .‬ایـن پـروژه کـه توسـط دانشـگاه کویمبـرا برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬از ‪ ۱۵‬مـاه مـی تـا ‪ ۱۵‬مـاه ژوئـن ‪ ۲۰۲۱‬به عنوان بخشـی‬ ‫از دومیـن دوره فسـتیوال میمزیـش (‪ )Mimesis‬در پرتغـال بـه روی‬ ‫صحنـه مـی رود»‪ .‬وی از اهـداف و ایده هـای خود درجهت ارتقاء و‬ ‫گسـترش مجموعـه واله صحبت کرد و گفـت‪« :‬برنامه های زیادی‬ ‫در سـر دارم کـه خوشـبختانه تعدادی ازان هـا بـه مرحلـه اجـرا هـم‬ ‫رسـیده اند؛ اینجـا به طورخالصـه بـه چندمـورد از ان هـا اشـاره‬ ‫می کنـم‪ :‬یکـی از اصلی تریـن اهـداف و برنامه هایـی کـه درارتباط بـا‬ ‫مجموعه واله دارم‪ ،‬مربوط می شود به گسترش و تنوع بخشیدن‬ ‫بـه فعالیت هـای مجموعـه بـا اضاف هکـردن زیرمجموعه هـا و‬ ‫دوره هـای اموزشـی مرتبـط کـه ایجـاد خانـه والـه کـه شـاخه اصلی‬ ‫فعالیـت ان درارتباط بـا طراحـی و دوخـت لباس هـای حـرکات‬ ‫فـرم اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬یکـی از اولیـن اقداماتـم درهمین راسـتا بـود؛‬ ‫البتـه بـا هدفـی فراتـر از طراحـی و دوخـت لباس هـای فـرم و ان‬ ‫هـدف هـم چیـزی نیسـت؛ جـز کارافرینـی و اشـتغال زایی بـرای‬ ‫بانـوان؛ امیـدوارم بتوانیـم در اینـده نزدیـک از پتانسـیل بانـوان‬ ‫همگی پی سـی گیمر هسـتیم و بازی های پی سی و بازی سـازان این‬ ‫پلتفـرم را دوسـت داریـم‪ .‬می خواهیـم بـه این دسـت از بازی سـازان‪،‬‬ ‫قـدرت بیشـتری دهیـم تـا بتواننـد رویاهایشـان را محقـق کننـد‪.‬‬ ‫چـه شـما یـک معمـار باشـید‪ ،‬چـه دانشـجوی معمـاری یـا فقـط عالقه مند به‬ ‫طراحـی‪ ،‬کتاب هـا بهتریـن روش بـرای گسـترش دانـش شـما در مـورد محیط‬ ‫ساخته شـده یادگیری از بزرگان هسـتند‪ .‬به گزارش هنرانالین؛ در این نوشـتار‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬کتـاب را بـه معمـاران و دوسـت داران معمـاری پیشـنهاد می دهیـم‪.‬‬ ‫بسـیاری از ایـن کتاب هـا در مـورد تئـوری معمـاری هسـتند و به جـد بـر ایـن‬ ‫حرفـه تاثیـر گذاشـتند یـا مانیفسـت های معمـاری‪ ،‬فرهنـگ لغـات بصـری و‬ ‫نقشـه های معمـاری را نشـان می دهنـد‪.‬‬ ‫«فرهنگ بصری معماری» اثر فرانسیس دی‪.‬ک‪.‬جی‬ ‫«معماری با همستان» اثر لئون کریر‬ ‫«معماری شادمانی» اثر الن دو باتن‬ ‫«معماری شهر» اثر الدو رسی‬ ‫«سیاه‪ :‬معماری در مونوکروم» اثر استال پائول و فایدن‬ ‫«شهرهایی برای مردم» اثر یان گل‬ ‫«پیچیدگی و تضاد در معماری» اثر رابرت ونتوری‬ ‫«مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی» اثر جین جا کوبز‬ ‫«یک مانیفست بازگشت گرایانه برای منهتن» اثر رم کولهاس‬ ‫«چشمان پوست‪ :‬معماری و ادرا کات حسی» اثر یوهانی پاالسما‬ ‫«معماری تجربه گرا» اثر استین ایلر راسموسن‬ ‫«چهار کتاب معماری» اثر اندره پاالدیو‬ ‫«اینده معماری‪ 100‬ساختمان» اثر مارک کاشنر‬ ‫«در ستایش سایه ها» اثر جونیجیرو تانیزا کی‬ ‫«خانه های ژاپنی» اثر نائومی پوال ک‬ ‫«نمادگرایـی فراموش شـده فرم هـای معمـاری؛ از الس وگاس بیاموزیـم» اثـر‬ ‫مشـترک رابـرت ونتـوری‪ ،‬نیـس اسـکات بـراون و اسـتیون ایزنـور‬ ‫«راهنمـای طراحـی مقطـع» اثـر مشـترک پـل لوئیـس‪ ،‬مـارک سـوروما کی‪،‬‬ ‫دیـوود ِجـی‪ .‬لوئیـس‬ ‫تو سـاز» اثـر کریسـتوفر‬ ‫«کتـاب زبـان الگـو؛ شـهرها‪ ،‬سـاختمان ها‪ ،‬ساخ ‬ ‫الکسـاندر‬ ‫«بوطیقای فضا» اثر گاستون باشالر‬ ‫«‪ 10‬کتاب معماری» اثر ویتروویوس‬ ‫«به سوی معماری جدید» اثر لوکوربوزیه‬ ‫«اثار‪ :‬اناتومی یک شهر» اثر کیت اشر‬ ‫«یک مجموعه مقدماتی درباره تکامل معماری» اثر گروه بیارکه اینگلس‬ ‫بنر‬ ‫هیئت داوران پنجمین دوساالنه کارتون کتاب‬ ‫بیشـتری دراین مجموعـه بهـره ببریم‪ .‬درراسـتای تولیـد محتوای‬ ‫مانـدگار نیـز اقـدام بـه نوشـتن کتاب هایـی بـا موضوع حـرکات فرم‬ ‫و سـبک والـه کـرده ام کـه امیـدوارم هرچه زودتـر بـه مرحلـه چـاپ‬ ‫برسـند و دراختیـار عالقه منـدان قـرار داده شـوند‪ .‬یکـی از اهـداف‬ ‫دیگـر‪ ،‬گردونـه مهـر والـه اسـت کـه در مراحـل ابتدایی شـکل گیری‬ ‫قـرار دارد؛ با امید به اینکـه دراین بخـش به لطـف همراهـان گرامـی‪،‬‬ ‫در سـطحی گسـترده‪ ،‬قدم هـای بزرگـی جهـت یاری رسـاندن بـه‬ ‫همنوعـان خوبمـان کـه به دالیلـی بـا مشـکالت اقتصـادی روبـه رو‬ ‫هسـتند‪ ،‬برداریـم؛ و عاملـی باشـیم بـرای به گردش درامـدن‬ ‫کاهش سهم «مایکروسافت» از درامد بازی های پی سی‬ ‫مایکروسـافت اعلام کـرده کـه از تاریـخ ‪ ۱۰‬مردادمـاه سـهم خـود را از‬ ‫درامـد کسب شـد ه بازی هـای پی سـی روی مایکروسافت اسـتور‪،‬‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصـد‪ ،‬بـه ‪ ۱۲‬درصـد کاهـش می دهـد‪ .‬به گـزارش زومجـی؛‬ ‫مایکروسـافت قرار اسـت از تاریخ ‪ ۱‬اوت سـهم خود را از درامد نسـخه ‬ ‫پی سی بازی ها روی فروشگاه مایکروسافت کاهش دهد‪ .‬در تاریخ‬ ‫مذکـور‪ ،‬سـهم توسـعه دهندگان بـازی از درامـد بازی هایشـان روی‬ ‫فروشـگاه مایکروسـافت از ‪ ۷۰‬درصـد‪ ،‬بـه ‪ ۸۸‬درصـد افزایـش می یابد؛‬ ‫به این معن اکـه مایکروسـافت بـا کاهشـی ‪ ۱۸‬درصـدی‪ ،‬سـهم خـود‬ ‫را بـه ‪ ۱۲‬درصـد رسـانده اسـت‪ .‬مایکروسـافت‪ ،‬حرکـت اخیـر خـود‬ ‫طو شـروط خاصـی» می نامـد و امیـدوار‬ ‫را «شـفاف و بی هیچ شر ‬ ‫اسـت چنیـن کاری توسـعه دهندگان بیشـتری را ترغیـب کنـد تـا‬ ‫بازی هایشـان را روی مایکروسافت اسـتور عرضه کنند و سـود خوبی‬ ‫بگیرنـد‪ .‬مـت بوتـی؛ رئیـس اسـتودیوی های ایکس با کـس می گوید‪:‬‬ ‫«بـه توسـعه دهندگان ایـن اختیـار را می دهیـم تـا دیـد خالقانـ ه خود‬ ‫را در سـاخت بـازی به هر طریـق کـه دوسـت دارنـد‪ ،‬ارائـه دهند‪ .‬ما به‬ ‫این موضوع که برای تمام توسعه دهندگان‪ ،‬پلتفرم و سرویس هایی‬ ‫را کـه نیـاز دارنـد‪ ،‬فراهـم کرده ایم‪ ،‬افتخار می کنیم‪ .‬ان ها با اسـتفاده‬ ‫از این مـوارد می تواننـد دیـد خالقانـ ه خود را عملی کننـد و بازی های‬ ‫فوق العـاده ای را روی پی سـی بـه مـا تحویـل دهنـد»‪ .‬سـارا بانـد؛‬ ‫یکی از معاونان ارشـد در مایکروسـافت می گوید‪« :‬در مایکروسـافت‪،‬‬ ‫فهرست‬ ‫مـا بـا ارائـ ه ابزارهایـی عالـی‪ ،‬خدمـات مربـوط بـه انتشـار بازی هـا و‬ ‫افرایـش سـود اوری در سـاخت بازی هـای پی سـی درواقـع داریـم‬ ‫بـه توسـعه دهندگان کمـک می کنیـم تـا کاری را کـه دوسـت دارنـد‬ ‫اعضـای هیئـت داوران پنجمیـن دوسـاالنه بین المللـی کارتـون کتـاب‪ ،‬بـا‬ ‫انرژی هـای معنـوی در میـان قلب هـای بخشـنده و دسـتان‬ ‫انتخـاب سـه داور خارجـی و چهـار داور ایرانـی‪ ،‬معرفـی شـدند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫نیازمنـد»‪ .‬وی در پایـان صحبت هایـش ابـراز امیدواری کـرد روزی‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور؛ ارس از کوبا‪ ،‬دالسـیو‬ ‫نکـردن جلوه هایـی از‬ ‫کتـک همراهـان والـه‪ ،‬بـا نمایا ‬ ‫برسـد کـه ت ‬ ‫ماچـادو از برزیـل‪ ،‬نیـکال لیسـتس از کرواسـی و علیرضـا ذا کـری‪ ،‬عـارف نیازی‪،‬‬ ‫زندگی زیبا و ارزشـمند خود‪ ،‬سـفیرانی باشـند برای معرفی سـبک‬ ‫سـجاد رافعـی و سـید مسـعود شـجاعی طباطبایـی از ایـران‪ ،‬داوران پنجمین‬ ‫والـه در سـطحی گسـترده در دنیـای امـروزی‪ .‬محمـدی تا کیـد‬ ‫دوسـاالنه بین المللـی کارتـون کتـاب خواهنـد بـود‪ .‬عـارف نیـازی و سـجاد‬ ‫کـرد کـه بخش بزرگی از دسـتاوردها و موفقیت هـای وی در حیطه‬ ‫رافعـی در چهارمیـن دوره برگـزاری کارتـون کتـاب از برنـدگان جوایـز اصلـی‬ ‫هنـر حرکـت و اجـرا‪ ،‬حاصل اموخته های چندین سـاله او از اسـتاد‬ ‫مسابقه بودند که در این دوره به عنوان داور حضور دارند‪ .‬پنجمین دوساالنه‬ ‫گران قـدر خـود؛ بانـو منصـوره علیمددی سـت کـه همـواره کمـال‬ ‫بین المللـی کارتـون کتـاب به همـت نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور و‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تشـکر را از وی کـه در امـوزش‪ ،‬از هیـچ بـرای وی دریـغ نکـرد‪،‬‬ ‫به دبیـری سـید مسـعود شـجاعی طباطبایـی‪ ،‬برگـزار می شـود‪ .‬در ایـن دوره‪،‬‬ ‫موضوعات «کتاب و کودک»‪« ،‬کتاب‪ ،‬کتابدار و کتابخانه»‪« ،‬کتاب و رسـانه»‬ ‫ و «کتـاب و کرونـا» مورد توجـه قـرار گرفته اسـت‪ .‬همچنین برای نخسـتین بار‪،‬‬ ‫بخـش جنبـی ویـژه هنرمنـدان مبتـدی بـه جشـنواره اضافـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫پیش از ایـن نیـز چهـار دوره از ایـن دوسـاالنه بین المللـی به صـورت منظـم و‬ ‫ً‬ ‫اخیرا از بیش از پی درپـی بـا دریافـت بیـش از شـش هزار اثـر از هنرمنـدان کشـورهای مختلـف‬ ‫انجام دهند و ان چیزی نیسـت جز سـاخت بازیم»‪.‬‬ ‫سـه هزار نفر از افراد متخصص در صنعت بازی تحقیقی در خصوص جهـان برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـهم فروشـگاه های انالیـن از درامـد بازی هـای ان هـا به عمـل امد‪.‬‬ ‫نتیجه این بود که تنها سـه درصد شـرکت کنندگان سـهم ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫فروشـگاه هایی ماننـد اسـتیم و ‪ GOG‬را از درامـد بازی هایشـان‬ ‫منصفانـه می دانسـتند‪ .‬در عین حـال‪ ۴۳ ،‬درصـد شـرکت کنندگان‬ ‫پیشـنهاد کردنـد کـه سـهم ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬درصـدی فروشـگاه ها منطقـی‬ ‫به نظـر می رسـد‪ .‬در طول این سـال ها بیشـتر فروشـگاه های‬ ‫مجـازی سـهمی ‪ ۳۰‬درصـدی را بـرای تمـام بازی هایـی کـه ازطریـق‬ ‫پلتفرم هایشـان فروختـه می شـد‪ ،‬درنظـر گرفتـه بودنـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫شـرکت هایی نظیـر اپـل‪ ،‬گـوگل و ولـو در سـال های اخیـر تغییراتـی‬ ‫ً‬ ‫را در سیسـتم درامـدی فروشگاه هایشـان اعمـال کرده انـد؛ مثلا‬ ‫ولـو از اواخـر ‪ ۲۰۱۸‬سیسـتمی انعطاف پذیرتـر و شـامل سـطح های‬ ‫مختلـف را بـرای فروشـگاه اسـتیم معرفـی کـرده کـه بیشـتر به نفـع‬ ‫توسـعه دهندگان بـزرگ و بازی هـای پرفـروش اسـت‪ .‬اپل و گوگل نیز‬ ‫با تغییر سیاسـت خود سیسـتمی جدید را پیاده کرده اند که در ان‪،‬‬ ‫سـهم ایـن شـرکت ها از اولیـن یک میلیـون دالری کـه توسـعه دهنده‬ ‫بازی کسـب می کند‪ ۱۵ ،‬درصد خواهد بود‪ .‬دراین میان‪ ،‬اپیک گیمز‬ ‫تنهـا شـرکتی بـوده کـه از همان ابتـدا ‪ ۱۲‬درصـد درامـد کسب شـده ‬ ‫بی خوف‪ ،‬بی خیال‬ ‫بازی هـا را بـرای خـود برمـی دارد‪.‬‬ ‫ی مـژگان بختیـاری کـه تـا ‪ 7‬خرداد مـاه ‪ 1400‬در‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی از اثـار نقاشـ ‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان ایرانشـهر‪ ،‬کـوی‬ ‫گالـری «اثـر» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬به‬ ‫ِ‬ ‫برفروشان‪ ،‬پال ک ‪ ۱۶‬برپاست‪ .‬او مدرک انیمیشن را از دانشگاه تربیت مدرس؛‬ ‫و مـدرک کارشناسـی نقاشـی خـود را از دانشـکده هنرهـای زیبـای دانشـگاه‬ ‫تهـران دریافـت کـرده اسـت‪ .‬اخریـن نمایشـگاه انفـرادی وی در سـال ‪ 96‬بـود‪.‬‬ ‫دعوت‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2228

روزنامه سایه 2228

شماره : 2228
تاریخ : 1400/02/15
روزنامه سایه 2226

روزنامه سایه 2226

شماره : 2226
تاریخ : 1400/02/12
روزنامه سایه 2225

روزنامه سایه 2225

شماره : 2225
تاریخ : 1400/02/11
روزنامه سایه 2223

روزنامه سایه 2223

شماره : 2223
تاریخ : 1400/02/08
روزنامه سایه 2222

روزنامه سایه 2222

شماره : 2222
تاریخ : 1400/02/07
روزنامه سایه 2221

روزنامه سایه 2221

شماره : 2221
تاریخ : 1400/02/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!