هفته نامه روزگار معدن شماره 275 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 275

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 275

هفته نامه روزگار معدن شماره 275

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫صادرات بیشتر‬ ‫فوالد نیازمند اتاق ‬ ‫فکرهای تخصصی‬ ‫اشتغال متوازن‬ ‫با رشد معادن‬ ‫سه شنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 14‬ابان ‪ 7 1398‬ربیع االول ‪ 5 1441‬نوامبر ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 275‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫اکتشاف پایه اصلی‬ ‫معدنکاری است‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫در ثبات قوانین‬ ‫راه خویش را می یابد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫معدن‬ ‫پابرجاست‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش ‬ ‫صادرات ‪ ۲‬میلیون دالری‬ ‫لوله و پروفیل و میلگرد‬ ‫به ازبکستان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫کاهش هزینه های سوخت و تهویه‪ ،‬ارمغان یک صنعت نوپا برای معدنکاران‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫خودروهای برقی این بار در معادن‬ ‫توس�عه خودروهای برقی‪ ،‬پای این تولی�دات را به معادن‬ ‫جه�ان باز کرده اس�ت‪ .‬ش�رکت های کاترپیلار در امریکا و‬ ‫ا ِپیروک و ولوو در سوئد‪ ،‬نخستین مجموعه هایی هستند که‬ ‫ماشین االت معدنی را تولید و رونمایی کرده اند و از باتری های‬ ‫لیتیوم‪-‬ی�ون به جای موتور احتراقی برای حرکت اس�تفاده‬ ‫می کنن�د‪ .‬این دس�تاورد ب�ه کاهش هزینه های�ی انجامیده‬ ‫ک�ه معدن�کاران ص�رف س�وخت و تهویه مع�ادن می کنند‬ ‫و همچنی�ن تاثی�ر چش�مگیری در کاهش انتش�ار گازهای‬ ‫گلخانه ای و گرم شدن زمین دارند‪ .‬به گزارش روزگارمعدن‬ ‫ب�ه نقل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪ ،‬تکراری اس�ت اگر بگوییم‬ ‫خودروهای برقی در دهه گذشته یا حتی پیش از ان‪ ،‬انقالبی‬ ‫در صنع�ت خودرو ایج�اد کردند‪ .‬حض�ور خودروهای برقی‬ ‫روزب�ه روز پررنگ تر می ش�ود و عالوه ب�ر رواج خودروهای‬ ‫ت انگلیس بر اتوبوس های‬ ‫ش�خصی و تاکسی های برقی‪ ،‬دول ‬ ‫برق�ی س�رمایه گذاری می کن�د‪ .‬از اینها ک�ه بگذریم‪ ،‬ورود‬ ‫کامیون ه�ای معدنی ‪-‬انرژی موردنی�از برای حرکت و حمل‬ ‫را از بات�ری تامی�ن می کنند‪ -‬به عرصه ماش�ین االت برقی‪،‬‬ ‫رویدادی جذاب و منحصر به فرد در صنعت خودروهای برقی‬ ‫به شمار می اید‪ .‬این ماشین ها در مقایسه با همتایان خود که‬ ‫با موتور احتراقی کار می کنند‪ ،‬گاز گلخانه ای کمتری منتشر‬ ‫و شرکت های معدنی با استفاده از انها این توانمندی را پیدا‬ ‫می کنند که از هزینه های سوخت خود بکاهند‪ .‬صفحه‪6‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪275‬‬ ‫اخبار‬ ‫دسترسی معدنکاران به‬ ‫تسهیالت بانکی را ساده کنیم‬ ‫افزایش ظرفیت ریلی‬ ‫فارس به برنامه نیاز دارد‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری‬ ‫ف��ارس با تاکید بر لزوم تدوین برنامه جامع برای‬ ‫افزایش ظرفیت ب��اری ناوگان ریلی فارس گفت‪:‬‬ ‫‪۶‬درصد حمل ونقل جاده ای کش��ور و ‪ ۰.۳‬درصد‬ ‫حمل ونقل ریلی کش��ور از س��وی ن��اوگان ریلی‬ ‫فارس انجام می ش��ود که بای��د برای افزایش این‬ ‫سهم‪ ،‬برنامه ای جامع تدوین شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬محمود رضایی در جلس��ه‬ ‫توس��عه ریلی اس��تان فارس افزود‪ :‬افزایش این‬ ‫ظرفیت همچنین نیازمند اتصال به محور جنوبی‬ ‫و شرقی راه اهن کشور است و طرح های عمرانی‬ ‫ویژه ان نیز پیش��رفت چش��مگیری نداش��ته اما‬ ‫محور یاسوج‪ -‬اقلید‪-‬یزد با پیشرفت ‪۷۵‬درصدی‬ ‫از پیش��رفت مناسبی برخوردار اس��ت و تا پایان‬ ‫دولت به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی اعتبار طرح های کالن ریلی را از مهم ترین‬ ‫امور مورد توجه س��ازمان های اجرایی دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬باید از ظرفیت ه��ای موجود برای افزایش‬ ‫توان اجرایی طرح ها بهر ه برد‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬ظرفیت مس��افری و باری فارس‬ ‫را می توان با راه ان��دازی خطوط فرعی باال برد و‬ ‫در این زمینه اقدامات تکمیلی شهرداری ها الزم‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه از اتصال پتروشیمی شیراز به‬ ‫خط ریلی خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬بسته های‬ ‫سرمایه گذاری مختلفی در این زمینه اماده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اگر انجمن روی نیاز‬ ‫داخل به این محصول را به نرخ معقول تامین کند و حتی‬ ‫مازاد ان را صادر کند‪ ،‬از ان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬رضا رحمانی در کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید استان زنجان اظهار کرد‪ :‬جنگ اقتصادی امروز‬ ‫دشمن همراه با جنگ روانی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در ‪ ۷‬م��اه ابتدای س��ال جاری‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته ‪ ۱۶.۷‬درصد صدور جواز تاسیس‬ ‫افزایش داشته‪ ،‬افزود‪ :‬این امر در استان زنجان ‪ ۴۴‬درصد و‬ ‫نش��ان دهنده عالقه مندی مردم به سرمایه گذاری در زنجان‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا اعالم اینکه صدور‬ ‫پروانه بهره برداری در کشور در سال ‪ ۹۸‬نسبت به سال ‪۹۷‬‬ ‫به میزان ‪ ۸‬درصد رش��د داشته و این موضوع در زنجان ‪۲۳‬‬ ‫درصد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در استان زنجان ‪ ۳۱۵‬طرح باالی ‪۶۰‬‬ ‫درصد در حال اجراست که نشانه عملکرد خوب این استان‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی در ادامه با تاکید بر اینکه ‪ ۲‬خطه کردن راه‬ ‫اهن زنجان برای توس��عه منطقه و معادن زنجان مناس��ب‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمینه حقوق مالکانه با وجود‬ ‫اینکه بودجه مش��کل دارد‪ ،‬انجایی ک��ه معادن وجود دارند‬ ‫به ویژه در مناطق محروم‪ ،‬از سرمایه گذاری ها حمایت شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم اینک��ه حمای��ت از تولید داخل سیاس��ت‬ ‫راهبردی کش��ور در رونق تولید اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬درباره‬ ‫ش��رکت هایی که واردات انج��ام می دهند یا در برخی اقالم‬ ‫از کاالهای وارداتی اس��تفاده می کنند باید دقت ش��ود که‬ ‫اگر ای��ن کاالها در کش��ور تولید می ش��وند واردات انها را‬ ‫ممن��وع کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪ :‬به‬ ‫حوزه ش��هرک های صنعتی که مجوز تولید دارند اما تولید‬ ‫نمی کنند نباید هیچ س��همیه ای اختصاص داده شود و اگر‬ ‫مواردی است اعالم کنید تا بررسی شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی در پایان گفت‪ :‬اگر انجم��ن روی نیاز داخل به‬ ‫ای��ن محصول را به نرخ معقول تامین کند و حتی مازاد ان‬ ‫را صادر کند‪ ،‬از ان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫صادرات ایران به ازبکستان افزایش یافت‬ ‫صادرات ‪ ۲‬میلیون دالری لوله و پروفیل و میلگرد به ازبکستان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام مدیرعام��ل صن��دوق بیم��ه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه بانک ه��ا پروان��ه بهره ب��رداری را ب��ه عنوان‬ ‫وثیقه برای دریاف��ت وام نمی پذیرند‪ ،‬صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‪ ،‬معدن و محل‬ ‫اج��رای ط��رح را به عنوان وثیق��ه پذیرفته و بیمه را‬ ‫تحوی��ل می دهد ت��ا معدنکاران بتوانند تس��هیالت‬ ‫دریاف��ت کنن��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬فری��د دهقانی‬ ‫در زمین��ه گالیه معدن��کاران از نپذیرفت��ن پروانه‬ ‫بهره برداری از س��وی بانک ه��ا به عنوان وثیقه برای‬ ‫دریاف��ت وام‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس ماده ‪ ۳۱‬قانون‬ ‫مع��ادن‪ ،‬صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدن��ی به منظور حمای��ت از معادن کوچک بخش‬ ‫خصوصی تش��کیل ش��ده که کارکرد ان پوش��ش‬ ‫ریس��ک س��رمایه گذاری در بخش اکتش��اف است؛‬ ‫بنابرای��ن س��عی کرده ایم دسترس��ی معدنکاران و‬ ‫فراوری کنن��دگان را به منابع بانکی تس��هیل کنیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه اینکه تمام دارایی های معدنی‬ ‫شامل ماشین االت مشغول به کار در سایت و پروانه‬ ‫بهره برداری معدن اس��ت‪ ،‬تمام سرمایه معدنکار در‬ ‫بخش خصوصی همین ‪ ۲‬مورد اس��ت که البته این‬ ‫دارایی ها از نظر بانکی قابل قبول نیس��تند؛ بنابراین‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری در اینجا ورود کرده و‬ ‫برای حل مش��کل‪ ،‬طرح توسعه یا فراوری را بررسی‬ ‫می کند سپس بیمه نامه اعتباری یا ضمانتنامه بانکی‬ ‫را ب��ه بان��ک ارائه می دهد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این روند‪،‬‬ ‫گ��زارش فنی‪ ،‬اقتص��ادی و پیش فاکتورهایی که از‬ ‫س��وی صندوق بیمه س��رمایه گذاری معدنی تهیه و‬ ‫تایید می ش��ود‪ ،‬قابل قبول برای بانک ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی تمام اموری ک��ه در زمینه اخذ منابع از‬ ‫بانک انجام می شود را بر عهده می گیریم و معدنکار‬ ‫دیگر طرف بانک نیست‪ .‬البته از معدنکار می خواهیم‬ ‫موارد اعتباری‪ ،‬مالی و چک برگشتی را که بر اساس‬ ‫ع��رف بانک و مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار و بانک‬ ‫مرکزی اس��ت‪ ،‬لحاظ کند‪ .‬با این کارکرد‪ ،‬صندوق‪،‬‬ ‫دسترسی معدنکاران به منابع مالی بانک را تسهیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه کار بانک‬ ‫واس��طه گری مالی است و به این دلیل که منابع ان‬ ‫برای دیگران بوده و فقط واسطه ای بین سپرده گذاران‬ ‫و دریافت کننده تسهیالت است‪ ،‬سوداوری و کاهش‬ ‫ریس��ک ان در اولویت اس��ت‪ .‬به دلیل این مشکل‪،‬‬ ‫صندوق برای ارائه تسهیالت‪ ،‬واسط بانک و معدنکار‬ ‫شده است‪ .‬در این بین شورای عالی معادن نیز به ما‬ ‫این اختیار را داده که به عنوان یک بخش حاکمیتی‪،‬‬ ‫این مسئولیت را قبول و نقش واسط را ایفا کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها پروانه‬ ‫بهره برداری معدن را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬قانون به صراحت بانک ها را موظف کرده که‬ ‫پروانه ه��ای بهره ب��رداری را به عن��وان وثیقه قبول‬ ‫کنن��د اما بانک ها به دالیل حقوق��ی این موضوع را‬ ‫نمی پذیرند‪ .‬از نظر حقوقی‪ ،‬بانک ها اس��تدالل هایی‬ ‫دارند که برای معدنکاران قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از صادرات «روی»‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫حجم صادرات کاالهای غیرنفتی به ازبکستان‬ ‫در س��ال های اخی��ر روند رو به افزایش داش��ته‬ ‫و در جری��ان برگ��زاری هجدهمی��ن اج�لاس‬ ‫نخس��ت وزیران س��ازمان همکاری ش��انگهای‪،‬‬ ‫‪۸‬سند همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و‬ ‫ازبکستان امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از حوزه هایی که س��هم قابل توجهی در‬ ‫صادرات غیرنفت��ی دارد‪ ،‬بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��ت ک��ه باید در زمینه ص��ادرات این‬ ‫بخش به کش��ورهای همس��ایه توجه بیشتری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه توسعه تجارت با همسایگان‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به همراه اس��حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری در جریان س��فر به‬ ‫ازبکستان‪ ،‬در هجدهمین اجالس نخست وزیران‬ ‫سازمان همکاری ش��انگهای در مجموعه کوک‬ ‫سرای شهر تاشکند شرکت کردند‪.‬‬ ‫مهم ترین اقالم صادراتی ایران به ازبکستان شامل‬ ‫دستگاه سنگ شکن‪ ،‬سیمان‪ ،‬پلی اتیلن‪ ،‬الکیل بنزن‬ ‫خطی‪ ،‬قطعات ماشین االت و لوله‪ ،‬پروفیل و میلگرد‬ ‫است‬ ‫س��ازمان هم��کاری ش��انگهای‪ ،‬س��ازمانی‬ ‫میان دولتی اس��ت که در س��ال ‪ ۲۰۰۱‬میالدی‬ ‫از سوی چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫تاجیکس��تان و ازبکس��تان ب��رای همکاری های‬ ‫چندجانب��ه امنیت��ی‪ ،‬اقتص��ادی و فرهنگ��ی‬ ‫پایه گ��ذاری ش��د و در س��ال های بع��د‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫مغولستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هند‪ ،‬افغانستان و بالروس‬ ‫به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوستند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس‪ ،‬عضوی��ت هندوس��تان و‬ ‫پاکستان به عنوان عضو اصلی سازمان همکاری‬ ‫شانگهای که در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی مورد تایید‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی در اجالس‬ ‫سران کشورهای عضو این سازمان در قزاقستان‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران هم��واره بر این باور‬ ‫اس��ت که راه توسعه و رفاه کشورهای منطقه از‬ ‫ی اقتصادی و تجاری می گذرد و‬ ‫مس��یر همکار ‬ ‫امادگی دارد با ابتکارات منطقه ای در این زمینه‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی ای��ران ام��کان اتصال‬ ‫ترانزیتی کش��ورهای مختلف در غرب‪ ،‬ش��رق‪،‬‬ ‫ش��مال و جنوب را فراهم می کند از این رو باید‬ ‫کشورمان از این موقعیت راهبردی برای کمک‬ ‫به توس��عه پایدار و رش��د و همگرایی اقتصادی‬ ‫سایر کشورهای منطقه به بهترین نحو استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬با سرمایه گذاری های عظیم‪،‬‬ ‫کریدوره��ای مختل��ف حمل ونق��ل و ترانزیت‬ ‫جاده ای و ریلی نظیر کریدور ش��مال – جنوب‪،‬‬ ‫کریدور خلیج ف��ارس – دریای س��یاه‪ ،‬کریدور‬ ‫ش��رق ایران با محوریت توس��عه بن��در چابهار‪،‬‬ ‫کریدوره��ای ج��اده ای و ریل��ی مص��وب اکو و‬ ‫همچنی��ن کریدوره��ای هوایی برای تس��هیل‬ ‫حمل ونقل ترانزیتی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬ازبکس��تان از کشورهای مهم و‬ ‫تاثیرگذار شانگهای است و جزو کشورهای هدف‬ ‫صادراتی ایران نیز به ش��مار م��ی رود که حجم‬ ‫صادرات کااله��ای غیر نفتی به ازبکس��تان در‬ ‫سال های اخیر روند رو به افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات صنایع معدنی به ازبکستان‬ ‫بر این اس��اس حج��م ص��ادرات غیرنفتی به‬ ‫ازبکس��تان در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری حدود‬ ‫‪ ۱۰۸‬میلیون دالر براورده ش��ده که نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته که ‪۶۸‬میلیون دالر‬ ‫بوده‪ ،‬افزایش ‪ ۶۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مهم ترین اق�لام صادرات��ی ایران‬ ‫به ازبکس��تان ش��امل دس��تگاه سنگ ش��کن‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬پلی اتیلن‪ ،‬الکیل بنزن خطی‪ ،‬قطعات‬ ‫ماش��ین االت و لول��ه‪ ،‬پروفیل و میلگرد اس��ت‬ ‫ک��ه در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ج��اری‪ ،‬باالترین‬ ‫میزان اقالم صادراتی را دس��تگاه سنگ ش��کن‬ ‫با ‪۸.۵‬میلیون دالر و لول��ه‪ ،‬پروفیل و میلگرد با‬ ‫‪۲‬میلیون دالر به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ش��هرهای س��مرقند‪ ،‬بخ��ارا و اندیج��ان از‬ ‫عمده ترین شهرهایی هستند که کاالهای ایرانی‬ ‫به انها صادر می شود و عمده ترین واردات ایران‬ ‫از ازبکستان ش��امل پنبه‪ ،‬ابریشم خام‪ ،‬سولفات‬ ‫امونیوم‪ ،‬کلر پتاسیم و کربنات دی سدیم است‪.‬‬ ‫گفتنی است در جریان برگزاری سیزدهمین‬ ‫ی تجاری و اقتصادی‬ ‫کمیسیون مشترک همکار ‬ ‫ایران و ازبکس��تان‪ ۸ ،‬سند همکاری در راستای‬ ‫توس��عه روابط اقتصادی و تجاری تدوین ش��ده‬ ‫اس��ت که در ای��ن اجالس مطرح خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این س��ندهای همکاری در حوزه های گمرکی‪،‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫رشـد تولیـد ‪ ۲۶‬محصـول اصلی صنعتی و معدنی‬ ‫معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید محصوالت مهم صنعت��ی و معدنی رو به افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت؛ س��عید زرندی‪ ،‬معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬تولید محصوالت مهم صنعتی و معدنی‬ ‫رو به بهبود است و امیدواریم این روند تا پایان سال به شرایط‬ ‫بهتری برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از بین کاالهای تولیدی کش��ور‪ ۴۲ ،‬محصول به‬ ‫عن��وان منتخب به طور دقیق رصد و پایش می ش��ود که این‬ ‫محصوالت مهم ترین تولیدات صنعتی و معدنی کشور بوده و‬ ‫بیشترین تاثیر را در این بخش دارند که از میان‪ ۴۲ ،‬محصول‬ ‫منتخب در ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری‪ ۲۶ ،‬محصول رشد تولید‬ ‫را تجربه کرده و ‪ ۱۶‬محصول نیز روند کاهش��ی داشته است‪.‬‬ ‫زرندی گفت‪ :‬در این مدت‪ ،‬فوالد خام با ‪ ۱۲.۱‬میلیون تن ‪۶.۶‬‬ ‫درصد‪ ،‬س��یمان با ‪ ۳۱.۱‬میلیون تن ‪ ۵.۲‬درصد‪ ،‬کاتد مس با‬ ‫‪ ۱۳۳.۹‬هزارتن ‪ ۱۵.۹‬درصد‪ ،‬لوازم خانگی (ش��امل تلویزیون‪،‬‬ ‫یخچال‪ ،‬فریرز و ماشین لباسشویی) با ‪ ۱۲۰۵.۴‬هزار دستگاه‬ ‫‪ ۶.۶‬درصد رشد تولید داشته اند‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه از س��ال جاری‪ ،‬انواع سواری با ‪ ۳۴۸.۱‬هزار دستگاه‬ ‫‪ ۳۵.۲‬درص��د و س��نگ اهن با ‪ ۱۷.۴‬میلی��ون تن ‪ ۴.۶‬درصد‪،‬‬ ‫کاه��ش تولید داش��ته اند‪ .‬وی گفت‪ :‬از ابتدای س��ال تا پایان‬ ‫ش��هریور‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲۹۰۰‬واحد جدید صنعت��ی بهره برداری‬ ‫ش��دند که برای ایج��اد انها بیش از ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری و نزدیک به ‪ ۴۷۰۰۰‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫زرن��دی افزود‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ج��اری‪ ۵۰ ،‬طرح‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی صنعتی‪ ،‬معدن��ی و تجاری با موضوع‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۷۶۲.۶‬میلی��ون دالر ب��ه تصوی��ب هی��ات‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی رسیده اس��ت‪ .‬معاون طرح و برنامه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وضعیت تسهیالت نظام بانکی‬ ‫به بخش صنعت و معدن را مطلوب ندانس��ت و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین منابع در اختیار وزارتخانه در قالب تسهیالت‪ ،‬برنامه‬ ‫تولید و اش��تغال (تبصره ‪ )۱۸‬است که تا پایان شهریور سال‬ ‫ج��اری‪ ۱۰۱۶ ،‬واحد به بانک های عامل معرفی ش��د و از این‬ ‫تعداد ‪ ۲۷‬واحد تس��هیالت خود را ب��ه ارزش ‪ ۲۳۹.۴‬میلیارد‬ ‫تومان دریافت کردند‪.‬‬ ‫زرن��دی تاکید کرد‪ :‬ای��ن روند وضعیت مطلوبی را نش��ان‬ ‫نمی دهد و باید سرعت پرداخت تسهیالت به تولید با سرعت‬ ‫بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫گندله سازی بهاباد وارد فاز ساخت تجهیزات شد‬ ‫پ��روژه گندله س��ازی بهاب��اد وارد ف��از س��اخت تجهیزات‬ ‫ساختمانی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬با حضور اس��داهلل فرش��اد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت اه��ن و فوالد غدی��ر ایرانیان‪ ،‬مهندس پاکس��یما و‬ ‫جمعی از مدیران پروژه س��اخت مجتمع گندله س��ازی بهاباد‬ ‫و مدیران شرکت های مشاور و پیمانکاران‪ ،‬فرماندار و اعضای‬ ‫ش��ورای ش��هر‪ ،‬گندله س��ازی بهاباد وارد فاز جدی��د اجرایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرش��اد درب��اره مجتمع گندله س��ازی بهاباد اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫شرکت اهن و فوالد غدیر ایرانیان با مشارکت شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو‪ ،‬پروژه س��اخت کارخانه گندله س��ازی در‬ ‫شهرس��تان بهاباد را ب��ا ظرفیت ‪ ۴‬میلیون تن در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫تصمیم گیری کرده و تاکنون پیگیر تامین برق‪ ،‬گاز و اجرای‬ ‫زیرساخت های الزم بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اهن و ف��والد غدیر ایرانی��ان‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه شهرس��تان بهاباد به گونه ای بخش بن بست استان یزد‬ ‫به ش��مار می رفت و نیاز به توس��عه صنعتی و اشتغالزایی در‬ ‫ان احس��اس می شد‪ ،‬به س��رمایه گذاری هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالی در منطقه بهاباد اش��اره کرد و گفت‪ :‬تاکنون بیش از ‪۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال برای ساخت پست برق‪ ،‬خط انتقال برق از‬ ‫نخلستان بافق تا سایت بهاباد‪ ،‬اجرای خط انتقال گاز از بهاباد‬ ‫تا سایت‪ ،‬اجرای مخازن بتنی ذخیره اب‪ ،‬عملیات ساختمانی‬ ‫در س��ایت و پیش پرداخت های س��اخت داخل هزینه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مدی��ر صنعتی یاداور ش��د‪ :‬با همراهی س��ازمان های‬ ‫دولتی‪ ،‬در ش��رکت اه��ن و ف��والد غدیر ایرانی��ان و معدن‬ ‫چادرملو‪ ،‬برای راه اندازی پروژه بهاباد ‪۱۲۰‬کیلومتر از مس��یر‬ ‫باف��ق تا بهاباد‪ ،‬خط انتق��ال گاز را اجرایی کردیم و به مرحله‬ ‫بهره برداری رس��اندیم که یک خدمت اجتماعی بسیار بزرگ‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬همچنین از بهاباد تا سایت به‬ ‫طول ‪ ۳۸‬کیلومتر‪ ،‬روستاهای بسیاری در بین راه هستند که‬ ‫در زمس��تان س��ال جاری به یمن حضور این سایت از نعمت‬ ‫گاز برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گندله سازی به ‪ ۳۰‬مگاوات برق احتیاج دارد‪،‬‬ ‫در حالی که ایس��تگاه برق بهاباد فق��ط ‪ ۱۵‬مگاوات ظرفیت‬ ‫داش��ت؛ بنابراین ب��ا هم��کاری اداره برق اس��تان‪ ۲ ،‬ترانس‬ ‫خریداری و یک ایستگاه اختصاصی ساخته شد‪.‬‬ ‫فرش��اد اف��زود‪ :‬همچنین خط انتق��ال برق از نخلس��تان‬ ‫ب��ه کارخان��ه ب��ه ط��ول ‪ ۶۶‬کیلومت��ر از س��وی ش��رکت‬ ‫غدی��ر اجرا ش��ده ک��ه توس��عه در بهاب��اد را فراه��م کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فرصت اش��تغالزایی در شرکت و توجه به‬ ‫ش��عار س��ال مبنی بر رونق تولید‪ ،‬به اهمی��ت پروژه مجتمع‬ ‫گندله س��ازی بهاباد اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با راه ان��دازی این‬ ‫مجتمع‪ ،‬زمینه اشتغال ‪ ۵۰۰‬نفر به طور مستقیم و ‪ ۱۵۰۰‬نفر‬ ‫به طور غیرمستقیم فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫فرش��اد بیان ک��رد‪ :‬با س��رمایه گذاری الزم توانس��تیم این‬ ‫صنعت را در بهاباد اجرا کنیم و برای اینکه مصرف اب بهینه‬ ‫شود در بخش های تاسیسات س��رمایه گذاری شد‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه میزان مصرف اب به نص��ف کاهش پیدا کرد و ‪ ۲‬مخزن‬ ‫‪ ۱۳‬هزار مترمکعبی بتنی س��اخت و اب با همکاری ش��رکت‬ ‫چادرملو و اس��تانداری از مسیر خط لوله اختصاصی چادرملو‬ ‫به این منطقه اورده شد‪.‬‬ ‫وی از برنامه وصل و توس��عه خط راه اهن از ایستگاه بهاباد‬ ‫به ش��بکه ریلی کش��ور برای حمل ‪ ۴‬میلیون تن مواد اولیه‬ ‫نیز خبر داد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مجتمع گندله سازی بهاباد با وارد‬ ‫ش��دن به فاز جدید پیشرفت و ساخت وساز‪ ،‬امیدواری زیادی‬ ‫برای تسریع در روند اجرایی و بهره برداری از این طرح بزرگ‬ ‫را تا سال ‪ ۱۴۰۱‬نوید می دهد‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر اکتشافات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال همگن سازی اطالعات است‬ ‫اس��داهلل کش��اورز‪ ،‬مدیر کل دفتر اکتشافات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬سال جاری متعلق‬ ‫به انقالب معدنی است و یکی از اقدامات در این راستا‪،‬‬ ‫واگذاری پهنه های اکتشافی به کنسرسیومی بود که به‬ ‫تازگی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬اواخر دولت گذش��ته‬ ‫یعن��ی اوایل س��ال ‪ ،۹۲‬موضوع پهنه های اکتش��افی‬ ‫مطرح ش��د و تا امروز ادامه پیدا کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫‹ ‹رشد اشتغال در حوزه معدن‬ ‫خداداد غریب پور‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در گفت وگ��و با‬ ‫روزگار مع��دن گف��ت‪:‬‬ ‫به طور عم��ده معادن در‬ ‫اط��راف روس��تاها ق��رار‬ ‫دارند که بیش��تر معادن کوچک در این حوزه‬ ‫محسوس هستند‪ .‬در این حوزه ‪ ۵۰۴‬معدن را‬ ‫شناسایی کرده ایم و برای بیش از ‪ ۱۰۰‬معدن‬ ‫راهکار عملیاتی داریم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬همه می دانی��م اگر در اطراف‬ ‫روس��تای کوچکی برای نمونه یک معدن گچ‬ ‫س��نگ فلزی فعال ش��ود‪ ،‬هم مردم روستا در‬ ‫انجا مشغول به کار می شوند و هم هزینه های‬ ‫معدن و مشکالتی که ممکن است معدنکار با‬ ‫ان روبه رو باشد‪ ،‬کمتر می شود‪.‬‬ ‫غریب پور اش��تغالزایی حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی را ‪ ۷۰۰‬ه��زار نفر به طور مس��تقیم‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬س��ال گذشته افزون بر ‪۹‬‬ ‫میلیارد دالر از مجموع حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫ص��ادرات غیر نفتی به بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی اختصاص داشت‪ .‬این رقم افزون بر ‪۲۰‬‬ ‫درصد صادرات کشور را شامل می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫و تج��ارت در ادام��ه اف��زود‪ :‬همچنین همگن س��ازی‬ ‫تم��ام اطالعات س��ازمان های دولت��ی و خصوصی‪ ،‬از‬ ‫اقدام��ات دیگ��ری بود ک��ه از س��وی وزارتخانه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفته کش��اورز‪ ،‬جمع اوری اطالع��ات را می توان‬ ‫یکی از دس��تاوردهای سال ‪ ۹۸‬دانست‪ .‬وی همچنین‬ ‫در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬س��االنه اف��زون ب��ر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫درخواست اکتشافی داریم‪.‬‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪275‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اکتشاف پایه اصلی‬ ‫معدنکاری است‬ ‫اشتغال متوازن با رشد معادن‬ ‫ امیر بیژن یثربی‬ ‫استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬نزدی��ک ب��ه ‪ ۱۰۲‬ظرفی��ت‬ ‫معدنی شناس��ایی ش��د که این تعداد فقط در‬ ‫استان های سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬مرک��زی و زنج��ان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این تع��داد‪ ۳۶ ،‬معدن ب��ا ظرفیت‬ ‫اش��تغال ‪ ۷۰۰‬نف��ر قابلیت فعال س��ازی پیدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال س��ازی و‬ ‫توس��عه مع��ادن کوچک مقی��اس ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی از طرح های اقتص��اد مقاومتی در حال‬ ‫اجراست تا به توسعه اشتغال در کشور کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس برنامه فعال س��ازی ‪۵۰۰‬‬ ‫معدن با امکان اش��تغال ‪ ۲۵‬هزار نفر در دوره‬ ‫‪ ۵‬ساله پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۱۰‬مع��دن در چارچوب طرح یاد‬ ‫شده فعال شده اند و برای استان های دیگر نیز‬ ‫برنامه ریزی به منظور حضور اعضای ش��ورای‬ ‫هماهنگ��ی تدارک دیده ش��ده تا تصمیم های‬ ‫الزم در محل با هدف تس��ریع در اقدام گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موض��وع مه��م این اس��ت که ب��ا توجه به‬ ‫ام��ار پایی��ن اش��تغال در اس��تان هایی مانند‬ ‫کردستان و سیستان و بلوچستان‪ ،‬فعال سازی‬ ‫مع��دن می توان��د به ایج��اد اش��تغال و رونق‬ ‫اقتص��ادی در ان منطق��ه کم��ک کن��د‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه ب��ا مس��ئوالن مرب��وط گفت وگو‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫زمینه ‪ ۱۷۰‬پهنه تعریف ش��د که مطالعات نهایی ‪۸۰‬‬ ‫مورد انها به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫کشاورز تصریح کرد‪ :‬در کنار سیاست یاد شده و در‬ ‫راستای شفاف س��ازی‪ ،‬اقدامی دیگر در حوزه کاداستر‬ ‫انجام ش��د‪ .‬در واقع کاداس��تر از ‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۹۳‬نهایی‬ ‫ش��د و امروز سراسر کشور زیر پوشش این سامانه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر اکتش��افات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫معدن‬ ‫خداداد غریب پور‪ ۵۰۴ :‬معدن را شناسایی کرده ایم و برای‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬معدن راهکار عملیاتی داریم‪ .‬همه می دانیم‬ ‫اگر در اطراف روستای کوچکی برای نمونه یک معدن گچ سنگ‬ ‫فعال شود‪ ،‬هم مردم روستا در انجا مشغول به کار می شوند و‬ ‫هم هزینه های معدن و مشکالتی که ممکن است معدنکار با ان‬ ‫روبه رو باشد‪ ،‬کمتر می شود‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو درباره اهمیت‬ ‫توجه به ارزش اف��زوده مواد معدنی در داخل‬ ‫کش��ور و تاثی��ر این مه��م در رونق اش��تغال‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تالش م��ا در بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی این اس��ت که سراغ خام فروشی نرویم‬ ‫و محصوالت ب��ا ارزش افزوده تولید کنیم‪ ،‬هر‬ ‫چند در یک سال گذشته خیلی کم توانستیم‬ ‫از خام فروشی فاصله بگیریم اما سعی مان این‬ ‫است که در این مسیر گام برداریم‪.‬‬ ‫غریب پور درباره این پرس��ش که تفاهمنامه‬ ‫همکاری اموزش��ی و پژوهش��ی ایمی��درو با‬ ‫دانش��گاه های مختلف کش��ور چ��ه تاثیری بر‬ ‫رش��د اش��تغال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مفاد تفاهمنامه ها‬ ‫از جمل��ه تفاهمنامه ب��ا دانش��گاه امیرکبیر‪،‬‬ ‫بر مبنای گس��ترش تولید و اش��تغال است و‬ ‫امیدواری��م بتوانیم در حوزه های یاد ش��ده‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت های دانشگاه و متخصصان ان استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫اینکه ممکن است فعاالن معدنی از روستایی ها‬ ‫استفاده نکنند‪ ،‬گفت‪ :‬موظف هستیم بر اساس‬ ‫شرایط استخدام عمل کنیم‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫هم تابع قانون کار عمل می کند؛ بنابراین جای‬ ‫نگرانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از ‪ ۹۰‬درصد معادن در شعاع‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتری روستاها قرار دارند‬ ‫س��میه خلوص��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫برنامه ری��زی و نظ��ارت‬ ‫راهبردی ایمیدرو نیز به‬ ‫روزگار مع��دن گف��ت‪:‬‬ ‫توس��عه بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬یک الزام‬ ‫صنعتی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی است زیرا قابلیت‬ ‫توس��عه متوازن و محرومیت زدایی در مناطق‬ ‫مختلف کشور را دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه جایگزینی مع��ادن در نقاط‬ ‫مختلف کش��ور گفت‪ :‬چون معادن در نزدیکی‬ ‫روس��تاها و مناط��ق کمتر توس��عه یافته قرار‬ ‫دارند و سیاس��ت صنعتی کش��ور ب��ر مبنای‬ ‫توسعه متوازن است تا تمام استان ها و نواحی‬ ‫از ان تاثی��ر بگیرند‪ ،‬س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن می تواند این سیاست را محقق کند‪ .‬اگر‬ ‫بتوانیم ظرفیت های معدنی را در نقاط مختلف‬ ‫کش��ور شناس��ایی کنیم و معادن را توس��عه‬ ‫دهیم می توانیم به توس��عه کش��ور نیز کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی‬ ‫ایمیدرو ادامه داد‪ :‬مزیت معدن نسبت به سایر‬ ‫بخش های اقتصادی این اس��ت که در نزدیکی‬ ‫روستاها قرار دارد‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د معادن در ش��عاع ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتری روستاها قرار دارند و با توسعه انها‬ ‫می توانیم ش��اهد توسعه اقتصادی و اجتماعی‬ ‫در روستاها باشیم‪.‬‬ ‫خلوص��ی درباره ایج��اد اش��تغال در حوزه‬ ‫معدن گفت‪ :‬توس��عه اقتص��ادی فقط در خود‬ ‫مع��دن یک به چهار اش��تغال ایج��اد می کند‬ ‫یعنی به ازای هر یک نفر اش��تغال در معدن‪،‬‬ ‫ب��ه ان��دازه ‪ ۴‬برابر ب��ه واس��طه خدماتی که‬ ‫ایج��اد می ش��ود در س��ایر رش��ته ها و صنایع‬ ‫جانب��ی از جمل��ه بازرگان��ی‪ ،‬پیمان��کاری‪،‬‬ ‫تعمیر ماش��ین االت و فروش اش��تغال ایجاد‬ ‫می ش��ود؛ بنابرای��ن اگر بتوانیم مع��دن را در‬ ‫نقاط مختلف کش��ور توس��عه دهیم می توانیم‬ ‫به ایج��اد اش��تغال متوازن در کش��ور کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چه کاری‬ ‫ب��رای اس��تان های معدنی و کمت��ر برخوردار‬ ‫کش��ور انجام ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان و کردس��تان جزو اس��تان های‬ ‫معدنخیز ایران هس��تند که ایمیدرو به شدت‬ ‫روی حوزه اکتش��اف انها سرمایه گذاری کرده‬ ‫و ظرفیت ه��ای خوبی را نیز شناس��ایی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای نمونه در کردستان‪ ،‬ایمیدرو از ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬در ‪ ۲‬ش��رکت در حوزه های اکتشاف‬ ‫و توسعه صنعت فوالد‪ ،‬س��رمایه گذاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خلوص��ی ادام��ه داد‪ :‬فعالی��ت معدن��ی به‬ ‫گونه ای نیست که امروز تصمیم بگیریم و فردا‬ ‫نتیجه ده��د‪ .‬در واقع فعالیتی زمان بر اس��ت‬ ‫و باید درب��اره ان مطالعه ک��رد‪ .‬از انجایی که‬ ‫معادن به زیرس��اخت وابسته هستند‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫پی��رو سیاس��ت گذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت روی تم��ام حوزه ه��ای مناط��ق‬ ‫محروم بیش از س��ایر مناطق متمرکز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی‬ ‫ایمی��درو در پای��ان اظه��ار کرد‪ :‬م��ا در تمام‬ ‫طرح های توس��عه خراسان جنوبی و سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و تمام طرح هایی که در کش��ور‬ ‫اج��را می کنیم فعالیت ها را پیگری می کنیم و‬ ‫تمرکز فعالیت اکتشافی خود را در استان های‬ ‫معدنخیز قرار داده ایم‪.‬‬ ‫ما یک درصد خاک جهان را در اختیار داریم‬ ‫اما به این اندازه از اکتش��افات بهره مند نیستیم‬ ‫و با بررس��ی ها متوجه می ش��ویم که تناس��ب‬ ‫زیادی در کشور ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگر یک درصد اکتش��افات جه��ان در ایران‬ ‫متمرکز ش��ود یعن��ی با داش��تن ‪ ۶۸‬نوع ماده‬ ‫معدنی می توانی��م از رتبه ‪ ۱۲‬به ‪ ۵‬ارتقا یابیم‪.‬‬ ‫البته ای��ن امارها نمی تواند چندان خوش��ایند‬ ‫باشد چراکه برای توسعه باید نگاه مان را تغییر‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬پله و پایه اصلی معدنکاری است‪.‬‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬بخ��ش هزینه ب��ر معدنکاری اس��ت‬ ‫و ازانجای��ی که چن��دان از هزین��ه خوش مان‬ ‫نمی ای��د‪ ،‬ای��ن امر ه��م برای مان خوش��ایند‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫متاس��فانه م��ا فقط ب��ه دنبال این هس��تیم‬ ‫که یک ش��به ره صدس��اله را ط��ی کنیم برای‬ ‫همین متوجه نمی ش��ویم که معادن‪ ،‬ذخیره ها‬ ‫و ظرفیت ه��ای معدن��ی در کش��ور داریم که‬ ‫باید شناس��ایی ش��وند تا با پی جویی برای انها‬ ‫اکتشافات عمومی و تفصیلی در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫وقتی ب��ه مراحل بهره برداری و اس��تحصال‬ ‫م��واد معدن��ی ن��گاه می کنی��م‪ ،‬می بینیم که‬ ‫مهندس��ی معدن ش��امل مراحل شناس��ایی‪،‬‬ ‫پیجویی‪ ،‬اکتشاف عمومی و تفصیلی است‪.‬‬ ‫باید با مدل س��ازی مش��خص ش��ود که یک‬ ‫معدن کانس��ار اس��ت یا خیر‪ ،‬س��پس بررسی‬ ‫کنیم که قابلیت تبدیل ش��دن به معدن را دارد‬ ‫یا خیر‪ .‬با توجه به اینکه سازمان زمین شناسی‬ ‫در کش��ور نقش کلیدی دارد باید بیشتر به ان‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫این س��ازمان یک��ی از قدیمی ترین نهادهای‬ ‫وابس��ته به علوم زمین است که قدمتی افزون‬ ‫بر ‪ ۴۰‬س��ال دارد اما متاس��فانه بیشتر مدیران‬ ‫معدنی ما فقط به عنوان یک س��ازمان هزینه بر‬ ‫ب��ه س��ازمان زمین شناس��ی ن��گاه می کنن��د‪،‬‬ ‫درحالی که همین سازمان می تواند برای بخش‬ ‫معدن درامدزایی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد دانش فنی‬ ‫و افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در معادن‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری انجام شد‬ ‫صادرات ‪ ۵۲‬هزار تن مس از شرکت ملی صنایع مس ایران ‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال جاری ‪ ۵۲‬هزار تن صادرات مس داشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اردشیر س��عدمحمدی اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫تالش کنیم مسیری را طی کنیم که کشور دغدغه ای بابت‬ ‫ارامش اجتماعی و اقتصادی نداش��ته باش��د‪ .‬همان طور که‬ ‫روزی بچه ه��ای این مملکت در جبهه ها برای حراس��ت از‬ ‫اب‪ ،‬خاک و ارامش کشور جان خود را گذاشتند‪ ،‬تک تک ما‬ ‫موظفیم برای پاسداری از خون شهدا در جبهه اقتصادی با‬ ‫تمام وجودمان پاسداران ان نگاه باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��حال هستم که شرکت ملی صنایع مس‪،‬‬ ‫این مس��یر را طی می کن��د و می توانیم بگویی��م در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۸‬رکورد تولید تاریخ مس را تغییر دادیم‪.‬‬ ‫تالش��گران این صنعت ‪ ۱۳۲‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تن مس تولید‬ ‫کردند و بیشترین میزان فروش تاریخ مس مربوط به ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت سال ‪ ۹۸‬بود‪ ،‬در حالی که کل فروش سال گذشته‬ ‫در ‪ ۶‬ماهه س��ال جاری رقم خورد‪ ،‬با وجود اینکه نرخ مس‬ ‫کاهش جهانی داشت‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا وجود تم��ام تحریم ها و‬ ‫هیاهوی��ی که در خارج از مرزها ب��ه وجود امد و مس جزو‬ ‫کاالهای تحریمی بود‪ ،‬سال گذشته ‪ ۴۷‬هزار تن صادرات و‬ ‫در ‪ ۶‬ماه از س��ال جاری ‪ ۵۲‬هزار تن صادرات داشتیم‪۳۰ ،‬‬ ‫هزار تن دیگر هم برای صادرات اماده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫لحاظ سوددهی رتبه نخست کشور را بین تمام شرکت های‬ ‫کشور داشتیم و از نظر شفافیت کل شبکه های مالی‪ ،‬شرکت‬ ‫م��س تا س��ال اینده به طور هوش��مند‪ ،‬انالی��ن و مکانیزه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سعدمحمدی با اشاره به توسعه گفت‪ :‬تا پایان سال جاری‪،‬‬ ‫ظرفیت ذوب مس به ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن یعنی ‪ ۲‬برابر ظرفیت‬ ‫پیشین ارتقا پیدا می کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۸۰‬هزار تن در سرچشمه و ‪ ۱۲۰‬هزار تن در خاتون اباد‬ ‫و همچنین کارخانه های جدید کنس��انتره در دره الو‪ ،‬دره زار‬ ‫و فاز ‪ ۲‬میدوک که به زودی ش��روع ب��ه کار خواهند کرد‪،‬‬ ‫شکل گرفته و در زمینه اکتشافات در شناسایی ظرفیت های‬ ‫جدید ماده معدنی به نتیجه های بس��یار خوب رس��یده ایم‪.‬‬ ‫برخ��ی دغدغه داش��تند اگر مس برداش��ت ش��ود و تولید‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬اینده چه می شود‪ ،‬در حالی که با اکتشافات و‬ ‫شناسایی‪ ،‬بیش از ‪ ۷۵‬تا ‪ ۱۰۰‬سال دیگر ذخیره مس داریم‪.‬‬ ‫سعدمحمدی تصریح کرد‪ :‬صنعتگران صنعت مس با تمام‬ ‫وجود زحمت می کش��ند و با این اعتقاد که بتوانیم مش��ت‬ ‫اقتصادی کش��ور را گر ه کنیم و پرچم سربلندی کشورمان‬ ‫را ب��ه اهتزاز دراوریم با تمام وجود کار می کنند‪ .‬این ش��اید‬ ‫قسمتی از دینی است که بابت نظام ادا می کنیم‪.‬‬ ‫همدلی و یکرنگی که دس��تور رهبر معظم انقالب اس��ت‪،‬‬ ‫سرلوحه تمام مجموعه است و ما باید بتوانیم وظیفه خود را‬ ‫نسبت به نظام انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چند سالی است برای جذب نیرو ازمون‬ ‫برگزار می کنیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۷‬هزار نفر در‬ ‫ازمون اخیر ش��رکت کردند اما تعداد محدودی را می توانیم‬ ‫به کار بگیریم‪ .‬قس��متی از اشتغال بابت نیازی است که در‬ ‫منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی بیان کرد‪ :‬با توس��عه هایی ک��ه در برنامه‬ ‫داری��م و کارخانه ه��ای جدید‪ ،‬تمام تالش م��ان را خواهیم‬ ‫کرد ت��ا بتوانیم خدمت رس��انی بیش��تری در منطقه انجام‬ ‫دهیم و ش��رایط را بیش��تر از گذش��ته برای م��ردم فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ای��ران تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تمام مدیران و پرس��نل مس با تمام وجود هم قس��م‬ ‫شدند که وظیفه خود را برای خدمت به نظام مقدس انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وظیف��ه ما دف��اع و هدایت از موضع اقتصادی اس��ت که‬ ‫تولید ناخالص ملی کش��ور را باال ببری��م و به گردش مالی‬ ‫کش��ور کمک کنیم‪ .‬س��عدمحمدی بیان ک��رد‪ :‬انچه امروز‬ ‫از دوس��تان طل��ب می کنم همان عش��ق اله��ی‪ ،‬همدلی و‬ ‫یکرنگی اس��ت که بتوانیم با س��رعت بیش��تر برنامه توسعه ‬ ‫را پیش ببریم‪ .‬ایجاد کارخانه های جدید؛ اش��تغال‪ ،‬گردش‬ ‫مال��ی جدید و امید ب��ه زندگی را برای جوان��ان به ارمغان‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬جوان��ان ما امروز به اش��تغال نیاز دارند‪.‬‬ ‫به تجربه ش��ان نیروهایی که به دوره بازنشستگی می رسند‬ ‫نیاز اس��ت اما باید اجازه دهیم که جوانان پای کار باشند تا‬ ‫بتوانند زندگی تشکیل دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران در پایان گفت‪:‬‬ ‫قول می دهیم در سال جاری‪ ،‬تولید را از مرز ‪ ۲۶۰‬هزار تن‬ ‫عبور دهیم و سال اینده برای نخستین بار در تاریخ کشور از‬ ‫مرز ‪ ۳۰۰‬هزار تن عبور کنیم‪ .‬امیدواریم کارخانه های جدید‬ ‫سریع تر و با رشد بیشتر به تولید برسند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه مع��دن مطرح کرد‪ :‬ب��ار هزینه‬ ‫معدن روزبه روز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ای��ن هزینه ه��ا ش��امل یک درص��د فروش‬ ‫تبص��ره‪ ۵‬م��اده‪ ،۴۳‬هزین��ه احیا و بازس��ازی‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬هزینه های مسئولیت اجتماعی‬ ‫و‪ . ..‬است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬محمدرضا بهرامن‪،‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران افزود‪ :‬توس��عه معدن‬ ‫ب��دون س��رمایه گذاری و دان��ش کافی محقق‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫بهرام��ن ادامه داد‪ :‬هدف تش��کیل انجمن ها‪،‬‬ ‫حل مش��کالت بین صنف خودشان بوده است‪.‬‬ ‫تشکل ها جزئیات اطالعات معدنی را در اختیار‬ ‫دارند؛ بنابرای��ن دولت پیش از هرگونه تصمیم‬ ‫نهایی‪ ،‬با تشکل ها مشورت کند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن اظهار کرد‪ :‬نیازهای بخش‬ ‫مع��دن درحال حاضر از س��اخت داخل تامین‬ ‫می شود که نشان دهنده رشد بالقوه این بخش‬ ‫در سال های اخیر است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬نمایش��گاه کان مین در‬ ‫س��ال جاری ‪ ۱۲۰‬درصد افزایش شرکت کننده‬ ‫و ‪ ۴۰‬درصد افزایش فضا داشته است‪.‬‬ ‫صادرات ‪۵۰۰‬هزار تن سیمان از مرز ریلی سرخس‬ ‫صنایع معدنی غیرفلزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪275‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیریت پسماندها‬ ‫در صنعت سیمان‬ ‫دوره اموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی‬ ‫با همکاری و هماهنگی اداره کل محیط زیست‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی در مح��ل اموزش‬ ‫شرکت سیمان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی س��یمان تامین‬ ‫شس��تا‪ ،‬این دوره اموزش��ی به منظور اشنایی‬ ‫کارکن��ان با قوانین و مقررات زیس��ت محیطی‬ ‫به ویژه قوانین و مقررات مدیریت پس��ماندها و‬ ‫ارائه راهکارهایی برای کاهش تولید پس��ماند و‬ ‫نحوه انبار پس��ماندهای ویژه و امحا و بازیافت‬ ‫انها برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره اموزش��ی مطالب��ی درب��اره‬ ‫تقسیم بندی پسماندها‪ ،‬ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫مدیریت پسماندها‪ ،‬چگونگی دفن پسماندها و‬ ‫مراکز پردازش و امحای پسماند و استانداردها‬ ‫ازسوی کارشناسان ارائه شد‪.‬‬ ‫منصور نجفی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��یمان‬ ‫صوفیان در حاش��یه ای��ن رویداد ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه هرگونه راه حل درباره مدیریت پس��ماند‬ ‫باید اهداف بهداش��تی‪ ،‬زیس��ت محیطی و نیز‬ ‫جنبه ه��ای اقتص��ادی و اجتماع��ی را مدنظر‬ ‫قرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رکت س��یمان صوفیان‬ ‫محص��والت و فرایندها را به گون��ه ای طراحی‬ ‫می کنی��م که اس��تفاده از انرژی و م��واد اولیه‬ ‫همراه با بهره وری بوده و ضایعات و پسماندهای‬ ‫ن میزان برسد‪.‬‬ ‫تولید به کمتری ‬ ‫مدی��رکل راه اه��ن خراس��ان رضوی گف��ت‪۵۱۲ :‬هزار تن‬ ‫سیمان از ابتدای سال جاری تاکنون از مرز ریلی سرخس به‬ ‫کشورهای اسیای مرکزی صادر شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مصطفی نصی��ری ورگ در این باره گفت‪:‬‬ ‫مقص��د ‪۷۵‬درصد این میزان صادرات ازبکس��تان بوده و بقیه‬ ‫به کش��ورهای ترکمنس��تان و قزاقستان صادر شده است‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مس��تند به اطالعات بازرگان��ی راه اهن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از ابتدای س��ال تاکنون ‪۸۰۸‬ه��زار تن کاال از‬ ‫مرزهای ریلی کش��ور صادر ش��ده که ‪۷۰‬درصد ان س��یمان‬ ‫اس��ت‪.‬مدیرکل راه اهن خراسان گفت‪ :‬س��هم صادرات ریلی‬ ‫مرز سرخس از مجموع صادرات ریلی کشور حدود ‪۸۵‬درصد‬ ‫است که عمده افزایش سهم این مرز به خاطر افزایش صادرات‬ ‫سیمان به کشورهای اسیای مرکزی است‪.‬وی افزود‪ :‬در حالی‬ ‫که صادرات ریلی از مرز س��رخس در این مدت ‪۶۸۳‬هزار تن‬ ‫بوده‪۷۵ ،‬درصد ان معادل ‪۵۱۲‬هزار تن به سیمان اختصاص‬ ‫داش��ته که بیش��تر ان نیز به وس��یله تولیدکنندگان سیمان‬ ‫خراس��ان رضوی تامین شده است‪.‬نصیری به سهم قابل توجه‬ ‫مرز ریلی سرخس در صادرات ریلی کشور اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫صادرات سیمان از مرز ریلی سرخس در شهریور سال جاری‬ ‫‪۲۸‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ت��ن و در مه��ر ماه ‪۱۶‬ه��زار و ‪۵۰۰‬تن بوده‬ ‫که نش��ان دهنده کاهش ش��دید این صادرات است‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬وضع تعرفه بر س��یمان وارداتی از س��وی ترکمنس��تان‬ ‫موج��ب کاهش ص��ادرات این کاال به وس��یله راه اهن به این‬ ‫کش��ور شده اس��ت‪.‬مدیرکل راه اهن خراسان رضوی گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به هزینه ه��ای ترانزیت و تعرفه حمل کاال به وس��یله‬ ‫ج��اده در ترکمنس��تان‪ ،‬صادرات س��یمان ب��ا کامیون برای‬ ‫صادرکنندگان س��یمان به صرفه نخواهد بود‪ ،‬بنابراین با وضع‬ ‫تعرفه از س��وی ازبکس��تان صادرات این محص��ول از ایران و‬ ‫به ویژه خراس��ان رضوی متاثر خواهد شد‪.‬تبادل ریلی کاال در‬ ‫کشور با اسیای مرکزی از دو مرز سرخس در خراسان رضوی‬ ‫و اینچه برون در استان گلستان انجام می شود‪ .‬به خاطر قدمت‬ ‫بیش��تر‪ ،‬زیرساخت های بهتر و فاصله مناسب‪ ،‬عمده تبادالت‬ ‫تجاری با کش��ورهای ترکمنس��تان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان و قرقیزستان به وس��یله ایستگاه راه اهن سرخس‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬مجموع مبادالت کاال شامل صادرات‪ ،‬واردات‬ ‫و ترانزیت به وسیله راه اهن در مرز ریلی سرخس و کشورهای‬ ‫اسیای مرکزی در سال گذشته بیش از ‪ ۲‬میلیون تن کاال بود‬ ‫و ترانزیت کاالهای اسیای مرکزی به وسیله این مرز ریلی در‬ ‫سال گذشته به یک میلیون و ‪ ۲۷۴‬هزار تن رسید که رکورد‬ ‫جدید در این زمینه است‪.‬‬ ‫نیاز صنایع به حمل ونقل ریلی‬ ‫تعرفه های حمل ونقل بیشتر از هزینه تولید سیمان‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫جزئیات گزارش اماری ‪ ۶‬ماه ‪۹۸‬‬ ‫را منتشر کرد‬ ‫رشد ‪ ۲۵‬درصدی صادرات‬ ‫اهن و فوالد ایران‬ ‫گزارش اماری ‪ ۶‬ماه ‪ ۹۸‬که ازس��وی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران منتشر شده از رشد‬ ‫‪۲۵‬درصدی صادرات اهن و فوالد ایران و عبور‬ ‫از ‪۵.۶‬میلیون تن حکایت دارد‪.‬‬ ‫گزارش اماری انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران از صادرات ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬از‬ ‫‪۲‬برابر ش��دن صادرات میلگرد کشور و رسیدن‬ ‫به ‪۱.۲‬میلیون تن حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬در همین مدت صادرات‬ ‫تیراه��ن ب��ا اف��ت ‪۳۰‬درص��دی ب��ه کمتر از‬ ‫‪۱۰۰‬هزار ت��ن کاهش یافته و ‪۹۰‬هزار تن را به‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬صادرات سایر مقاطع طویل‬ ‫فوالدی نیز کمی بیش��تر از ‪۱۰۰‬هزار تن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امار تفکیکی منتش��ر ش��ده ازسوی انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران از ص��ادرات‬ ‫محص��والت فوالدی کش��ور در نیمه نخس��ت‬ ‫سال جاری نش��ان دهنده کاهش ‪۱۰‬درصدی‬ ‫صادرات ورق های فوالدی است‪.‬‬ ‫هرچند رکورد بیش��ترین نرخ رشد صادرات‬ ‫متعلق به ورق س��رد با ‪۴۰۷‬درصد رش��د است‬ ‫ام��ا با توجه به حجم اندک ان و کاهش حدود‬ ‫‪۳۰‬درص��دی ص��ادرات ورق گ��رم‪ ،‬ص��ادرات‬ ‫مجم��وع محص��والت تخ��ت ف��والدی حدود‬ ‫‪۵۰‬ه��زار تن نس��بت به نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬کاه��ش یافت��ه و به ‪۴۷۸‬هزار تن رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۶‬ماه ‪۹۸‬‬ ‫این گزارش‪ ،‬رشد ‪۱۳‬درصدی صادرات فوالد‬ ‫میانی و نزدیک ش��دن ان ب��ه مرز ‪۳.۲‬میلیون‬ ‫تن را نش��ان می ده��د‪ .‬همچنین افزایش بیش‬ ‫از ‪۵۰۰‬ه��زار تن در صادرات ش��مش بس��یار‬ ‫قابل توجه است‪ .‬با این حال کاهش ‪۱۵‬درصدی‬ ‫ص��ادرات اس��لب‪ ،‬نش��ان دهنده ل��زوم توجه‬ ‫بیش��تر ب��ه جزئی��ات صادراتی ای��ن محصول‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت ک��ه گزارش صادرات‬ ‫نیمه نخست س��ال ‪ ۹۸‬نشان می دهد صادرات‬ ‫اهن اس��فنجی هم با رشد ‪۶۲‬درصدی به بیش‬ ‫از ‪۶۰۰‬هزار تن رسیده که نوید تنوع بیشتر در‬ ‫س��بد صادراتی اهن و فوالد ایران را با خود به‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر صنع��ت حمل ونق��ل جاده ای‬ ‫ب��ه اندازه ای گران ش��ده که برخ��ی از صنایع‬ ‫را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫در صنعت س��یمان هزینه حمل ونقل بیش��تر‬ ‫از قیم��ت تمام ش��ده تولی��د س��یمان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین می طلبد ک��ه در زمینه صنعت‬ ‫حمل ونقل توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش س�هم حمل ونقل ریلی در‬ ‫برنامه ششم‬ ‫نمایندگان واگن س��ازان اس��تان مرکزی در‬ ‫نشست هم اندیشی با معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ایر مس��ئوالن‬ ‫کشوری و استانی به شرح مشکالت موجود در‬ ‫حوزه صنعت ریلی در کشور و استان پرداختند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رئیس هیات مدیره واگن‬ ‫پ��ارس اراک در این نشس��ت گفت‪ :‬از مجموع‬ ‫‪۱۰‬هزار کیلومتر ریل موجود در کش��ور ‪۵‬هزار‬ ‫کیلومت��ر ان مرب��وط به دوره قب��ل از انقالب‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع پس از پیروزی انقالب فناوری‬ ‫پیش��رفت زیادی داش��ته‪ ،‬اما سیاس��ت گذاری‬ ‫دولت به سمت ریل نبوده است‪.‬‬ ‫محم��د محم��دی بیان ک��رد‪ :‬وجود س��الی‬ ‫‪۲۰‬هزار کش��ته ج��اده ای و ‪۵۰‬ه��زار مصدوم‬ ‫ج��اده ای فقط به س��بب نبود س��رمایه گذاری‬ ‫در حوزه ریل اس��ت‪ .‬س��هم خط��وط ریلی در‬ ‫رئیس هیات مدیره واگن پارس اراک‪ :‬معادن کشور‬ ‫باید به شبکه ریلی متصل شوند و در افق ‪ ۱۴۰۴‬حمل‬ ‫مواد معدنی و فوالد از ‪۲۰‬میلیون به ‪۱۰۰‬میلیون تن‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬اگر این افزایش حمل ونقل به وسیله‬ ‫جاده انجام شود‪ ،‬جاده ها به قتلگاه تبدیل می شوند‬ ‫حمل ونق��ل ‪۹‬درصد و س��هم ج��اده ‪۹۰‬درصد‬ ‫است که باید س��هم حمل ونقل ریلی در برنامه‬ ‫ششم به ‪۳۰‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬مع��ادن کش��ور بای��د به‬ ‫صنع��ت ریل��ی متصل ش��وند و در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫حمل م��واد معدنی و ف��والد از ‪۲۰‬میلیون تن‬ ‫به ‪۱۰۰‬میلیون ت��ن افزایش پیدا کند‪ .‬اگر این‬ ‫افزایش حمل ونقل به وس��یله جاده انجام شود‪،‬‬ ‫جاده ها ب��ه قتلگاه تبدیل می ش��وند‪ ،‬پس نیاز‬ ‫اس��ت صنعت ریلی برای این کار توس��عه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محم��دی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر هزین��ه‬ ‫حمل ونقل س��یمان به مراتب گران تر از سیمان‬ ‫اس��ت؛ چراک��ه حمل ونقل ان به وس��یله جاده‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬اما استفاده از حمل ونقل ریلی‬ ‫سبب کاهش هزینه نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره واگن پارس اراک کیفیت‬ ‫واگن های باری تولیدی در کش��ور را ‪۲۰‬درصد‬ ‫بیش��تر از واگن های وارداتی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫باوجود افزایش کیفیت واگن های باری داخلی‪،‬‬ ‫اما ن��رخ واگن های داخلی ‪۲۰‬درصد پایین تر از‬ ‫واگن های وارداتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات واگن در خفا‬ ‫رئی��س روابط عموم��ی واگن پ��ارس اراک‬ ‫نی��ز در این نشس��ت گف��ت‪ :‬واردات واگن در‬ ‫کش��ور در ظاه��ر متوق��ف ش��ده ام��ا در خفا‬ ‫ای��ن واردات انج��ام می ش��ود ک��ه همین امر‬ ‫س��بب لطم��ه زدن ب��ه واگن س��ازان کش��ور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علیرضا واعظی بی��ان کرد‪ :‬گاهی مجوزهایی‬ ‫ب��رای ایج��اد ش��رکت های واگن س��ازی اعطا‬ ‫می ش��ود اما بهتر اس��ت ابت��دا ب��ا انجام یک‬ ‫ظرفیت سنجی میزان توان ساخت شرکت های‬ ‫فعل��ی را س��نجید و س��پس در ص��ورت نبود‬ ‫ظرفیت و توان تولید‪ ،‬مجوز توس��عه یا ساخت‬ ‫شرکت های جدید داده شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت واگن پ��ارس اراک‬ ‫نخس��تین س��ازنده واگن های مترو در کش��ور‬ ‫بوده‪ ،‬اما درحال حاضر مجوز ساخت این واگن ها‬ ‫از واگن پارس گرفته و به تهران منتقل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس روابط عمومی واگن پارس اراک‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬گاهی اوقات برخی مسائل به‬ ‫جای ایجاد رفاقت و رقابت میان واگن س��ازان‪،‬‬ ‫سبب می شود این شرکت ها در مقابل یکدیگر‬ ‫قرار گیرند که رفع این مشکل نیز نیازمند یک‬ ‫مدیریت ویژه است‪.‬‬ ‫واعظ��ی اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه ظرفیت‬ ‫خوش��ه های ریلی اس��تان‪ ،‬باید به واگن پارس‬ ‫پروژه های بزرگی داده شود تا بتواند خوشه های‬ ‫ریلی را تغذیه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت ریلی نیازمند نقدینگی بیشتر‬ ‫رحمان میرنظامی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫درخش��ان اس��تان مرک��زی در این نشس��ت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬صنع��ت ریلی در کش��ور نیازمند‬ ‫نقدینگ��ی خوب و زیاد اس��ت‪ .‬درواقع با توجه‬ ‫به اینک��ه بخش خصوصی در ایران برای خرید‬ ‫واگ��ن نیازمن��د نقدینگی اس��ت و از طرفی با‬ ‫توجه ب��ه وضعیت نقدینگی حاکم بر کش��ور‪،‬‬ ‫این ش��رکت ها ق��ادر به خرید واگن نیس��تند‪،‬‬ ‫پیشنهاد می ش��ود تس��هیالت ارزان قیمت در‬ ‫اختی��ار ش��رکت های حمل ونقل ق��رار گیرد تا‬ ‫بتوانن��د این خری��د را از داخل کش��ور انجام‬ ‫دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش��نهادهایی که از س��وی‬ ‫ش��رکت های تولیدی خارجی به ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل داخلی داده می شود و ارائه وام هایی‬ ‫با بهره ‪ ۴.۵‬تا ‪۵‬درصد به نوعی یک در باغ سبز‬ ‫برای ش��رکت های حمل ونقل ای��ران به منظور‬ ‫خرید از خارج از کش��ور ایجاد می کند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط نیاز اس��ت که در ایران زمینه حمایت‬ ‫و پش��تیبانی با سازکار مناس��ب ایجاد شود تا‬ ‫ش��رکت های تولی��دی واگن بتوانند ش��رایطی‬ ‫مانن��د ش��رکت های خارجی ب��رای خریداران‬ ‫واگن ایجاد کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد درخش��ان استان‬ ‫مرکزی تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته بین وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی و س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫تفاهمنام��ه تبصره ‪ ۱۸‬برای تولید واگن منعقد‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما تاکن��ون مبلغی به ای��ن تفاهمنامه‬ ‫تخصیص پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫میرنظام��ی بیان ک��رد‪ ۳ :‬تا ‪۴‬ه��زار نفر در‬ ‫شرکت های واگن سازی استان مرکزی اشتغال‬ ‫دارند که توان پرداخت حقوق این افراد ازسوی‬ ‫شرکت های واگن س��از وجود ندارد و نیاز است‬ ‫ای��ن مهم نیز موردتوجه قرار گی��رد و با ایجاد‬ ‫سازکار مناس��ب حمایت الزم از این بخش نیز‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬ ‫تحریم های جدید امریکا تاثیری در صادرات فوالد ندارد‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران با اعالم اینکه‬ ‫در دهه گذش��ته واردات فوالد ‪ ۱۰‬تا ‪۱۱‬میلیون تن بوده‬ ‫که ای��ن رقم درحال حاضر به یک تا ‪2‬میلیون تن کاهش‬ ‫یافت��ه‪ ،‬گفت‪ ۴ :‬ماده فوالدی در تحریم های جدید امریکا‬ ‫اهمیت خاصی در بخش عمرانی ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬سیدرس��ول خلیفه س��لطان درباره‬ ‫تحریم ه��ای جدید ادعای��ی امریکا علی��ه بخش عمرانی‬ ‫کش��ور که در ان به تحریم ‪ ۴‬ماده فوالدی اش��اره شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مواد به هیچ عنوان فلزات اصلی در‬ ‫بخش عمرانی کش��ور نبوده و تاثیر خاصی در این حوزه‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم اینکه در دهه گذش��ته واردات فوالد ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪۱۱‬میلیون تن بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حال حاظر این رقم به‬ ‫ی��ک تا ‪2‬میلیون تن رس��یده که در صددی��م با افزایش‬ ‫داخلی سازی این میزان وابستگی را نیز کاهش دهیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنندگان فوالد ای��ران تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما از صادرات ‪۵۰۰‬ه��زار تنی فوالد به صادرات ‪۸‬میلیون‬ ‫تن رس��یده ایم که ای��ن موضوع نش��ان دهنده توانمندی‬ ‫تولیدکنن��ده ایران��ی برای تامین ب��ازار داخلی و خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که وزارت خارجه امریکا ‪ ۹‬ابان‬ ‫ماه ادعا کرد که تحریم های تازه ای بر بخش ساخت وساز‬ ‫یا عمرانی ایران اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫م��ورگان اورتاگوس‪ ،‬س��خنگوی وزارت خارجه ایاالت‬ ‫متحده در این زمینه گفته اس��ت «مای��ک پامپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه این کش��ور با وجود تمدی��د معافیت ها در زمینه‬ ‫همکاری هس��ته ای غیرنظامی با ای��ران‪ ،‬محدودیت های‬ ‫مرتب��ط با برنامه هس��ته ای ای��ن کش��ور را حفظ کرده‬ ‫است‪».‬‬ ‫پامپئو همچنین تش��خیص داده اس��ت که از ‪« 4‬ماده‬ ‫راهبردی» در ارتباط با برنامه هسته ای‪ ،‬نظامی و موشکی‬ ‫ایران اس��تفاده می شود و به همین دلیل مبادله کنندگان‬ ‫این مواد با ایران تحریم می شوند‪.‬‬ ‫واش��نگتن این ‪« 4‬م��اده راهب��ردی» را دو نوع فوالد‬ ‫ضدزنگ و دو ن��وع اوراق لحیم کاری ش��ده منگنز اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کارشناسان فوالد در گفت وگو با روزگار معدن عنوان کردند‬ ‫‹ ‹شکست تحریم ها با صادرات فوالد‬ ‫‹ ‹اتاق فکر صادراتی‬ ‫حس��ین بهمن��ی‪ ،‬فعال ح��وزه ف��والد درباره‬ ‫صادرات محص��والت ف��والدی در گفت وگو با‬ ‫روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬در ‪۱.۵‬س��ال گذشته‬ ‫بازار محصوالت به دلیل در اولویت قرار گرفتن‬ ‫تامین به وس��یله بازار داخل تا حدی با افزایش‬ ‫تقاضا روبه رو ش��ده اما باید از موضوع صادرات‬ ‫به هیچ عنوان غافل نش��د؛ چراک��ه زمانی که‬ ‫ب��ا روزگار مع��دن عنوان کرد‪ :‬ب��رای صادرات‬ ‫بیش��تر در وهله نخس��ت بای��د قوانین داخلی‬ ‫باثبات��ی را برای ص��ادرات تدوین کرد؛ چراکه‬ ‫ب��ازار صادرات��ی بیش از هر ب��ازار دیگری نیاز‬ ‫به ثب��ات دارد‪ .‬خریداران و فروش��ندگان باید‬ ‫مطمئن ش��وند که دس��ت کم در یک س��ال با‬ ‫قوانین ثابتی روبه رو هس��تند تا براس��اس ان‬ ‫برنامه ریزی منسجمی داشته باشند‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادام��ه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر قوانین صادراتی‬ ‫ای��ران از ثب��ات الزم‬ ‫نباش��د‪،‬‬ ‫برخ��وردار‬ ‫کشورهای همس��ایه در‬ ‫کس��ب بازارهای جهانی‬ ‫جایگزی��ن ما خواهند ش��د‪ .‬از انجا ک��ه بازار‬ ‫صادراتی به اسانی به دست نمی اید‪ ،‬باید به هر‬ ‫قیمتی این بازارها را حفظ کرد‪.‬‬ ‫نایب��ی با تاکید بر اینکه اگر قوانین صادراتی‬ ‫ثبات و امنیت الزم را داش��ته باش��ند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با ثبات قوانین در داخل س��رمایه گذاری‬ ‫بیش��تری انجام می ش��ود‪ ،‬اما ب��ه دلیل متغیر‬ ‫ب��ودن قوانی��ن‪ ،‬برخی تولیدکنن��دگان تمایل‬ ‫دارند در کشورهای هدف سرمایه گذاری کنند‬ ‫و این موضوع نمی تواند مطلوب باش��د؛ چراکه‬ ‫بای��د در داخل س��رمایه گذاری و نتیجه ان را‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه با بیان اینکه‬ ‫اهداف صادراتی فوالد‪ ،‬با کش��ورهای همسایه‬ ‫که متاثر از تحریم های امریکا نیستند‪ ،‬محقق‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم فراتر از اهداف‬ ‫تحقق ش��ده و به ص��ورت ثاب��ت در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی حضور داش��ته باش��یم‪ ،‬باید برای‬ ‫صادرکنن��دگان مزیت ه��ای صادراتی در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بودجه کش��ور را باید از‬ ‫درامدهای نفتی جدا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید به‬ ‫صورت هدفمند روی صادرات غیرنفتی تمرکز‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫نایبی گفت‪ :‬در این راستا حدود نیمی از این‬ ‫بودجه نفتی را می توان با صادرات فراورده های‬ ‫معدن��ی تامین ک��رد که بدون ش��ک این امر‬ ‫نیازمن��د هدف گذاری و کار کارشناس��ی برای‬ ‫صادرات بیش��تر در این حوزه اس��ت که با این‬ ‫برنامه ریزی این هدف دور از دسترس نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از‬ ‫شکست سیاست تحریم‬ ‫ف��والد و صنای��ع معدنی‬ ‫ایران در سال‪ ٩٨‬خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬صادرات فوالد تا‬ ‫پایان س��ال جاری به ‪ ١٢‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬جعفر س��رقینی با بیان اینکه‬ ‫تحریم امریکا در حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫شکس��ت خورده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت پیش بینی کرده بود‬ ‫ک��ه ص��ادرات فوالد در س��ال ج��اری به ‪١٠‬‬ ‫میلیون تن برس��د اما امار ثبت ش��ده نش��ان‬ ‫می دهد که در ‪ 6‬ماه ابتدای سال جاری‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۶‬میلیون تن فوالد از کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬حتی اگر ب��ا روند تولید‬ ‫فوالد در نیمه نخس��ت س��ال جاری هم پیش‬ ‫بروی��م‪ ،‬صادرات فوالد ایران تا پایان س��ال به‬ ‫‪١٢‬میلیون تن خواهد رسید که رقمی فراتر از‬ ‫پیش بینی انجام شده است‪.‬‬ ‫حسین بهمنی‪ :‬سازمان توسعه تجارت ایران باید‬ ‫به گونه ای برنامه ریزی انجام دهد که شرایط صادرات‬ ‫بیش از پیش فراهم شود و در این راستا می تواند‬ ‫اتاق های فکر گوناگونی را ایجاد کند‬ ‫تقاض��ای داخلی واقعی ش��ود‪ ،‬نیاز به صادرات‬ ‫محص��والت ف��والدی بیش از پیش احس��اس‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بهمن��ی در ادامه عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬قوانی��ن صادراتی‬ ‫بای��د تس��هیل کننده‬ ‫ص��ادرات باش��ند‪ .‬برای‬ ‫نمونه ص��ادرات به عراق‬ ‫ک��ه ب��رای ص��ادرات‬ ‫محصوالت فوالدی بس��یار مناس��ب به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬با بروکراسی های اداری بسیاری همراه‬ ‫است‪ ،‬این در حالی است که دولت باید قوانین‬ ‫را برای صادرات تسهیل کرده تا تولیدکنندگان‬ ‫راحت تر به صادرات بپردازد‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬این روزها صادرات‬ ‫حتی ب��ه کش��ورهای همس��ایه و منطقه نیز‬ ‫ب��رای صادرکنندگان با دش��واری هایی همراه‬ ‫ش��ده‪ ،‬این درحالی است که اگر این بازارهای‬ ‫صادرات��ی را از دس��ت بدهی��م‪ ،‬کش��ورهایی‬ ‫چ��ون ترکی��ه و چی��ن در کمین هس��تند تا‬ ‫به س��رعت ج��ای ما را در منطق��ه از ان خود‬ ‫ کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه فوالد در ادامه با اش��اره به‬ ‫اینکه باید س��ازمان های متولی صادرات توجه‬ ‫بیش��تری به این امر داش��ته باش��ند و در این‬ ‫راس��تا برنامه ری��زی هدفمندی انج��ام دهند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬س��ازمان توسعه تجارت ایران باید‬ ‫به گون��ه ای برنامه ریزی انجام دهد که ش��رایط‬ ‫ص��ادرات بیش از پیش فراهم ش��ود و در این‬ ‫راستا می تواند اتاق های فکر گوناگونی را ایجاد‬ ‫کند تا این اتاق ه��ا بتوانند به صورت هدفمند‬ ‫معرف مناسبی برای شرکت های ایرانی به شمار‬ ‫روند‪.‬‬ ‫بهمن��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر صادرات بیش��تر نیازمند برپایی‬ ‫نمایش��گاه های گوناگون اس��ت که اگر چنین‬ ‫نمایش��گاه هایی از س��وی دول��ت حمای��ت‬ ‫ش��ود‪ ،‬تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫ایران��ی می توانن��د ب��ا هزینه ه��ای پایین ت��ر‬ ‫توانایی های خود را در سطح بین المللی نشان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬دولت باید بیش از‬ ‫پیش به امر صادرات توجه داشته باشد؛ چراکه‬ ‫هم برای کش��ور ارزاوری خواهد داشت و هم‬ ‫محل درامدی ب��رای تولیدکنندگان و اقتصاد‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین ثابت می خواهیم‬ ‫همچنی��ن درباره صادرات زکری��ا نایبی‪ ،‬مدیر‬ ‫تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز در گفت وگو‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫قرارداد تامین ریل راه اهن نیازمند اصالح است‬ ‫نشس��ت خبری منص��ور ی��زدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفهان در نمایش��گاه ایران کان مین ‪ ۲۰۱۹‬با مطالب جالبی‬ ‫از جزئیات ق��رارداد تامین ریل راه اهن ت��ا کاهش مطالبات‬ ‫زغال سنگی ها و افزایش عرضه تیراهن ذوبی همراه بود‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در نشست‬ ‫با اصحاب رس��انه در نمایش��گاه ایران کان مین ‪ ۲۰۱۹‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬رابط��ه قراردادی ب��ا راه اهن نداریم بلکه ق��رارداد ما با‬ ‫شرکت های حمل ونقل اس��ت‪ .‬این قرارداد هم از نظر مبنایی‬ ‫ایراد دارد و هیچ پیش پرداختی به ذوب اهن داده نشده است‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ق��رارداد ذوب اهن‬ ‫برای تامین ریل راه اهن باید اصالح شود؛ چراکه قرار بوده به‬ ‫صورت ارزی باش��د اما در نهایت به صورت ریالی منعقد شده‬ ‫و نرخ ریل در ان حتی کمتر از قراضه است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به برنام��ه ذوب اهن برای صادرات‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬برنامه ‪۱.۲‬میلیون تن صادرات تا پایان س��ال را‬ ‫داریم که در ‪ ۷‬ماه‪ ۶۷۵ ،‬هزار تن ان محقق ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫لحاظ ارزی هم صادرات در س��طح یک میلیون تن نیاز ارزی‬ ‫ذوب اهن را تامین می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن اصفهان همچنی��ن درباره مطالبات‬ ‫ش��رکت های زغال س��نگ عنوان کرد‪ :‬مطالبات ش��رکت های‬ ‫زغال س��نگ از ذوب اه��ن ‪۷۵‬درصد کاهش یافته اس��ت اما‬ ‫اعتراض این ش��رکت ها به دلیل کاهش تصنعی بهای شمش‬ ‫فوالد بوده که موجب ضرر این ش��رکت ها شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫نرخ مبنای ش��مش فوالد خوزس��تان باید اصالح شود تا این‬ ‫مس��ئله حل ش��ود‪ .‬یزدی زاده همچنین درباره ‪2‬برابر ش��دن‬ ‫عرضه تیراهن ذوب اهن عنوان کرد‪ :‬ش��ایعه شده تیراهن در‬ ‫بازار افزایش نرخ داش��ته و دلیل ان را کاهش تولید ذوب اهن‬ ‫عنوان کرده اند‪ .‬این شایعه ها از کجا نشات می گیرد‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه های اهن و فوالد‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫نرخ قراضه اهن‬ ‫قیمت (ریال)‪ -‬کیلو‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪275‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زنجیره فوالد در ثبات قوانین‬ ‫راه خویش را می یابد‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫صادرات بیشتر فوالد نیازمند اتاق فکرهای تخصصی‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ص��ادرات فوالد تا پایان س��ال به ‪۱۲‬میلیون‬ ‫تن خواهد رسید‪ .‬این مطلب را جعفر سرقینی‪،‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت عنوان‬ ‫کرد‪ .‬صادرات فوالد همان اندازه که به مسائل‬ ‫خارجی گره خورده‪ ،‬به مسائل و قوانین داخل‬ ‫کش��ور نیز مربوط است‪ .‬البته تحریم های چند‬ ‫مرحله ای امریکا در ‪ ۱.۵‬سال گذشته در حوزه‬ ‫فلزات و به یژه فوالد در کوتاه مدت با مشکالتی‬ ‫همراه ش��د‪ ،‬اما کارشناس��ان فوالد معتقدند‪،‬‬ ‫هرچن��د اه��داف صادراتی با وج��ود تحریم ها‬ ‫محقق شده اما انچه صادرات را دشوار می کند‪،‬‬ ‫قوانین داخلی اس��ت که اگر قوانین داخلی به‬ ‫ش��کل حمایتگرانه عمل کن��د‪ ،‬حتی می توان‬ ‫بیش از اه��داف درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬صادرات‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫صنایع معدنی فلزی‬ ‫شهر‬ ‫نرخ قبلی(ریال)‪-‬کیلو‬ ‫نرخ جدید (ریال)‪-‬کیلو‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد(‪)mm‬‬ ‫طول(متر)‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪2۸۰00‬‬ ‫‪۲۸۳00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫‪۲۹۰00‬‬ ‫‪۲۸۰00‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۷۳00‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۲۸۳00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪3۸۰00‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۲۸۸00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪3۷۳00‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪2۵۵00‬‬ ‫‪2۷۰00‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪3۷۶00‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۷۰00‬‬ ‫‪۲۸۵00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪2۷۹00‬‬ ‫‪2۸۵00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪3۷۷00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۷۰00‬‬ ‫‪2۷۲00‬‬ ‫معدنی ها باالدس��ت فوالدس��ازان قرار دارند و‬ ‫فوالدس��ازان محصوالت میانی را تولید می کنند‪.‬‬ ‫نوردکاران نیز در پایین دست این زنجیره هستند‪.‬‬ ‫زنجیره فوالد باید ب��ه گونه ای در هم تنیده قرار‬ ‫گیرن��د که تمام منافع انها در یک راس��تا پیش‬ ‫برود‪ ،‬ن��ه اینکه منافع یک بخ��ش از زنجیره در‬ ‫تعارض با بخش دیگر قرار بگیرد‪ .‬بنابراین زمانی‬ ‫که مصوب��ه ای ازس��وی دولت جاری می ش��ود‪،‬‬ ‫ی��ک بخش از زنجی��ره را منتفع ک��رده و به نظر‬ ‫می رس��د بخش دیگ��ر این زنجیره را ناخش��نود‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫البت��ه دولت باید پ��س از تصویب بخش��نامه‬ ‫ضعف انها را بررس��ی کرده و ب��رای ان «فرایند‬ ‫بهب��ود» تعری��ف کند؛ زی��را اگر فراین��د بهبود‬ ‫برای بخش��نامه های دولتی تعریف ش��ود‪ ،‬شاهد‬ ‫اتفاق هایی مانند متعارض شدن منافع در زنجیره‬ ‫فوالد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫زمانی که قوانین برای یک بخش خوش��ایند و‬ ‫برای بخش دیگر ناخوشایند باشد‪ ،‬برای تغییر و‬ ‫همچنین حفظ ان با فش��ارهای بسیاری روبه رو‬ ‫می ش��ود و ممکن است در نهایت منجر به تغییر‬ ‫ان ش��ود که این تغییر قوانین‪ ،‬ب��ر پیکره تولید‬ ‫فوالد کش��ور ضربه های ب��دی وارد می کند‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه دولت نباید خ��ود را درگیر‬ ‫تغییرات چندباره قوانین کند؛ چراکه ممکن است‬ ‫این تغییر قوانین به دلیل هم راستا نبودن منافع‬ ‫زنجیره فوالد در یک دور باطل قرار گیرند؛ دوری‬ ‫که به هیچ عن��وان به صالح این زنجیره نخواهد‬ ‫بود‪ .‬این در حالی است که اگر قوانین ثبات الزم‬ ‫را داشته باشند‪ ،‬تولیدکنندگان ازادانه تر در بازار‬ ‫حضور خواهند داشت و به دنبال ان شاهد ثبات‬ ‫و ارامش در بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫پرچالش ترین مسئله‬ ‫برای زنجیره فوالد‬ ‫مدیرعامل مجتمع ف��والد کویر گفت‪ :‬تامین‬ ‫مواد اولیه درحال حاضر پرچالش ترین مس��ئله‬ ‫برای همه زنجیره تولید فوالد اس��ت‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه تامین س��نگ اهن ب��ه یکی از مش��کالت‬ ‫واحده��ای بزرگ ف��والدی مانن��د ذوب اهن‬ ‫اصفهان و فوالد مبارکه تبدیل شده و به دنبال‬ ‫ان نوردکاران نیز دغدغه تامین شمش فوالدی‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬احمد خ��وروش تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بنابراین الزم اس��ت براساس شیوه نامه و‬ ‫مصوبه معاون اول رئی��س جمهوری‪ ،‬صادرات‬ ‫در صورتی مجاز باشد که ابتدا مصارف داخلی‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫در این ب��اره ه��م در یکی از ش��یوه نامه هایی‬ ‫که س��تاد تنظیم بازار صادر کرده‪ ،‬به صراحت‬ ‫عنوان می کن��د‪« :‬هر واحد تولی��دی که قصد‬ ‫انج��ام صادرات را دارد‪ ،‬بای��د ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از تولی��د خود را به واحدهای داخلی اختصاص‬ ‫دهد و در صورت نداشتن بازار داخلی‪ ،‬می تواند‬ ‫محصول خ��ود را به بازاره��ای صادراتی روانه‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنابراین تامی��ن نیاز صنایع‬ ‫پایین دس��ت یک تکلیف و الزام اس��ت؛ چراکه‬ ‫در غی��ر ای��ن ص��ورت‪ ،‬زیان ده��ی و تعطیلی‬ ‫سرنوشت واحدهای پایین دست خواهد بود که‬ ‫پیامدهای��ی چون بیکاری و معضالت اجتماعی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫خوروش در پایان تاکید کرد‪ :‬بر این اس��اس‬ ‫از س��ازمان های نظارتی انتظ��ار داریم که بهتر‬ ‫و دقیق ت��ر عم��ل کنند ت��ا اگر ش��یوه نامه ای‬ ‫برای زنجی��ره فوالد تدوین و صادر می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه اج��را در ای��د و نظ��ارت کافی نی��ز برای‬ ‫اجرای ان وجود داش��ته باش��د تا ن��وردکاران‬ ‫ه��م بتوانند ش��مش مورد نیاز خ��ود را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪275‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� ب��ه گ��زارش متال اکس��پرت‪ ،‬روز جمع��ه ن��رخ‬ ‫س��نگ اهن وارداتی در چین در ثبات بود‪ .‬بازارهای‬ ‫اتی رش��د داش��تند ام��ا تقاضای ب��ازار نقدی هنوز‬ ‫بهبودی نش��ان نداده اس��ت‪ .‬چش��م انداز بازار نیز‬ ‫مطلوب نیست‪ .‬متوسط نرخ سنگ اهن خلوص ‪۶۲‬‬ ‫درصد استرالیا ‪ ۸۴.۵‬دالر هر تن سی اف ار ثبت شد‬ ‫و قرارداد اتی حدود ‪ ۷۰‬س��نت رش��د داشت که به‬ ‫دلی��ل امید به روابط تجاری بهتر امریکا و چین بود‪.‬‬ ‫برنامه های کاهش تولید به ویژه در اس��تان تانگشان‬ ‫چین در راه اس��ت؛ از این رو تمایل به خرید س��نگ‬ ‫اهن بین خریداران کمرنگ تر شده است‪ .‬از طرفی‬ ‫فصل کاهش تقاضای فوالد نیز در راه است و فعاالن‬ ‫بازار‪ ،‬اینده بازار س��نگ اهن تا پایان س��ال جاری‬ ‫میالدی را مناس��ب نمی دانن��د‪ .‬از یک طرف تقاضا‬ ‫نزولی است و از طرفی دیگر عرضه استرالیا و برزیل‬ ‫در نیمه دوم س��ال جاری صعودی بوده اس��ت؛ در‬ ‫نتیجه باید منتظر قیمت های پایین تر بود‪.‬‬ ‫� به گزارش متال اکسپرت‪ ،‬تمایل به خرید قراضه‬ ‫اروپ��ا هن��وز در ترکیه دیده می ش��ود و معامالتی با‬ ‫افزایش قیمت ها نهایی ش��ده است‪ .‬به تازگی قراضه‬ ‫سنگین ‪ ۸۰-۲۰‬هلند در ‪ ۲۴۸‬دالر هر تن سی اف ار‬ ‫معامله شده است‪ .‬هفته گذشته نرخ قراضه اروپا در‬ ‫ترکیه تا ‪ ۴‬دالر در هر تن رشد داشت‪ .‬متوسط نرخ‬ ‫قراضه س��نگین ‪ ۸۰-۲۰‬امری��کا نیز در ترکیه ‪۲۵۳‬‬ ‫دالر هر تن س��ی اف ار اس��ت‪ .‬فع��االن بازار مطمئن‬ ‫ش��ده اند ک��ه نرخ قراض��ه در کوتاه م��دت صعودی‬ ‫می ماند اما نس��بت به میزان رش��د ن��رخ اطمینان‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫� به گ��زارش پلتس‪ ،‬با افزای��ش خرید تایوانی ها‪،‬‬ ‫هفته گذشته قراضه صادراتی ژاپن به روند صعودی‬ ‫ادامه داد‪ .‬متوس��ط نرخ قراضه س��نگین کالس ‪۲‬‬ ‫حدود ‪ ۵‬دالر رش��د داش��ت و ‪ ۲۲۰‬دالر هر تن فوب‬ ‫ثبت ش��د‪ .‬قراضه س��نگین ‪ ۵۰-۵۰‬ژاپن در ‪۲۶۰‬‬ ‫دالر هر تن س��ی اف ار به تایوان فروخته ش��د که ‪۵‬‬ ‫دالر رش��د هفتگی داش��ت‪ .‬افزایش تقاضای ترکیه‬ ‫باعث ش��ده که عرضه قراضه امریکا به تایوان کمتر‬ ‫ش��ود؛ از این رو تایوانی ها تمایل بیش��تری به خرید‬ ‫قراضه ژاپن نشان داده اند‪ .‬کره جنوبی نیز به تازگی‬ ‫قراضه سنگین کالس ‪ ۲‬ژاپن را در ‪ ۲۰۲‬دالر هر تن‬ ‫فوب خریداری کرده که تغییر قیمتی نداشته است‪.‬‬ ‫� ب��ه گ��زارش متال بولتن‪ ،‬تولید کنن��دگان بیلت‬ ‫س��ی ای اس‪ ،‬هفت��ه گذش��ته نتوانس��تند افزایش‬ ‫قیمت ه��ای م��ورد نظر خود را پی��اده کنند چراکه‬ ‫تقاضا در بیشتر بازارها ضعیف بود‪ .‬بیلت سی ای اس‬ ‫‪ ۳۸۰‬ت��ا ‪ ۳۸۵‬دالر ه��ر تن فوب دریای س��یاه ثبت‬ ‫ش��ده که بیش��تر از جانب روس ها عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫اوکراینی ها عقب نشس��ته اند و منتظر روشن شدن‬ ‫وضعی��ت بازارن��د‪ .‬در ه��ر ح��ال کمب��ود تقاضای‬ ‫محصوالت فوالدی باعث ش��ده که خریداران بیلت‬ ‫تمایل��ی به پذیرش رش��د قیمت ها نش��ان ندهند‪.‬‬ ‫حتی کس��ی حاضر نیست در ‪ ۳۶۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫معامله کند چه برس��د به ‪ ۳۸۵‬دالر‪ .‬در ترکیه بیلت‬ ‫سی ای اس ‪ ۳۸۵‬تا ‪ ۳۹۰‬دالر هر تن سی اف ار است‪،‬‬ ‫در حالی که درخواس��ت های خرید تا ‪ ۳۸۰‬دالر هر‬ ‫تن سی اف ار شنیده شده است‪.‬‬ ‫� ب��ه گ��زارش متال اکس��پرت‪ ،‬عرضه کنن��دگان‬ ‫مقاطع س��ی ای اس با مش��اهده افزای��ش نرخ مواد‬ ‫اولی��ه و بیلت در بازاره��ای جهانی و کاهش قدرت‬ ‫رقاب��ت ترکیه در بازار اروپا قیمت ه��ا را باال بردند‪.‬‬ ‫گرچه کارخانه ها در تالشند قیمت ها را باالتر ببرند‬ ‫اما معامله چندانی در قیمت های جدید نهایی نشده‬ ‫است‪ .‬مفتول صادراتی از ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۳۵‬دالر ‪ ۳‬هفته‬ ‫گذش��ته به ‪ ۴۳۵‬تا ‪ ۴۴۰‬دالر هر تن فوب افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬میلگرد صادرات��ی نیز از ‪ ۴۰۰‬دالر ‪۳‬‬ ‫هفته گذش��ته ب��ه ‪ ۴۰۵‬ت��ا ‪ ۴۱۰‬دالر هر تن فوب‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫� ظرفی��ت م��ازاد فوالد جهان��ی از ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تن در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) به‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تن درحال حاضر رس��یده که همچنان‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ ۴‬برابر تولی��د ژاپن اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫کامودیت��ی به منظور مدیری��ت ظرفیت مازاد فوالد‬ ‫جه��ان‪ ،‬اعض��ای گروه‪ ۲۰‬در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) اقدام به تشکیل یک کارگروه‬ ‫وی��ژه کردند تا مانع س��قوط نرخ ف��والد و تعطیلی‬ ‫فوالدس��ازان ش��وند‪ .‬پایان فعالیت این کارگروه در‬ ‫م��اه اینده میالدی اس��ت و چینی ه��ا عالقه ای به‬ ‫تمدی��د ان ندارند‪ .‬تقاضای ف��والد جهانی خارج از‬ ‫چین رش��دی ندارد و هم��کاری نکردن چین برای‬ ‫تمدی��د ماموریت کارگروه همزمان با کاهش رش��د‬ ‫اقتص��اد چین‪ ،‬به معنی هجوم فوالدس��ازان چینی‬ ‫ب��ه بازارهای جهانی در اینده نزدیک و مازاد عرضه‬ ‫و افت قیمت ها خواهد بود‪ .‬کش��ورها هم در پاس��خ‬ ‫به ای��ن اقدام‪ ،‬تعرفه های واردات��ی فوالد را افزایش‬ ‫می دهن��د ک��ه می تواند ی��ک چالش عم��ده برای‬ ‫صادرکنندگان فوالد همچون ایران باشد‪.‬‬ ‫گ��روه تحقیقات بین المللی بیزریپ��ورت پیش بینی کرده‬ ‫است تقاضا برای مس در جهان از ‪ ۲۳.۶‬میلیون تن در سال‬ ‫گذشته میالدی به ‪ ۲۹.۸‬میلیون تن تا سال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۶‬خورشیدی) افزایش یابد؛ افزایشی که باال رفتن نرخ‬ ‫فلز سرخ در بازار جهانی را نیز به دنبال دارد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬گزارش تحلیلی صنعت مس در سال‬ ‫گذشته میالدی و پیش بینی تا سال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی از سری‬ ‫گزارش های نه گانه تحلیل فلزات اساس��ی جهانی‪ ،‬از سوی‬ ‫گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت‪ ،‬وابسته به گروه روند‬ ‫اقتصاد‪ ،‬شامل اخرین پیش بینی قیمت‪ ،‬میزان تقاضا‪ ،‬میزان‬ ‫تقاضای صعودی فلز سرخ در دهه اینده‬ ‫عرضه‪ ،‬تولید و‪ ...‬منتشر شد‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش امده اس��ت با توجه ب��ه بهبود قیمت ها‪،‬‬ ‫تولید مس تصفیه شده در جهان در یک دهه اینده افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬پیش بینی می ش��ود تولید جهان��ی از ‪۲۳.۴‬‬ ‫میلی��ون تن در س��ال گذش��ته میالدی ب��ه ‪ ۲۹.۹‬میلیون‬ ‫ت��ن تا س��ال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی افزایش یابد ک��ه این موضوع‬ ‫بیانگر میانگین رش��د ساالنه ‪ ۲.۷‬درصد است و در مقایسه‬ ‫با میانگین نرخ رش��د س��االنه ‪ ۲.۵‬درصد در دوره ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته تغییر محسوسی نداشته است‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬مصرف م��س تصفیه ش��ده در جهان در‬ ‫س��ال های اینده رش��د یکنواختی خواهد داش��ت که این‬ ‫موضوع به عوامل متعددی از جمله افزایش تقاضا از س��وی‬ ‫صنعت برق‪ ،‬افزایش تولید وس��ایل نقلی��ه الکتریکی و نیز‬ ‫چش��م انداز مساعد رشد اقتصاد جهان نسبت داده می شود‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود تقاضا ب��رای مس در جه��ان از ‪۲۳.۶‬‬ ‫میلیون تن در س��ال گذش��ته میالدی به ‪ ۲۹.۸‬میلیون تن‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی افزایش یابد که این میزان افزایش‬ ‫تقاضا بیانگر میانگین نرخ رش��د س��االنه ‪ ۲.۶‬درصد در این‬ ‫مدت اس��ت‪.‬بیزریپورت همچنین به بررس��ی چش��م انداز‬ ‫ن��رخ مس در دوره ‪ ۱۰‬س��اله اینده پرداخت��ه و با توجه به‬ ‫دخال��ت عوامل گوناگون موثر بر ب��ازار در زمینه پیش بینی‬ ‫قیمت ها می افزاید کارشناس��ان چشم انداز مساعدی درباره‬ ‫افزای��ش قیمت ها و بهبود انها نس��بت به قیمت های نقدی‬ ‫کنونی در مدت باقی مانده از س��ال جاری متصور هس��تند‪.‬‬ ‫البته تشدید منازعات تجاری ایاالت متحده امریکا و چین‪،‬‬ ‫ریسک نامطلوبی بر پیش بینی قیمت ها تحمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بیزریپورت عالوه بر تحلیل صنعت مس‪ ،‬در‬ ‫حوزه سایر فلزات جهانی مانند طال‪ ،‬فوالد‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬قلع‪ ،‬س��رب و نیکل نیز گزارش های تحلیلی به‬ ‫صورت فصلی منتشر می کند‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های سوخت و تهویه‪ ،‬ارمغان یک صنعت نوپا برای معدنکاران‬ ‫خودروهای برقی‪ ،‬این بار در معادن‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫توس��عه خودروهای برقی‪ ،‬پ��ای این تولیدات‬ ‫را به معادن جهان باز کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت های‬ ‫کاترپی�لار در امریکا و ا ِپیروک و ولوو در س��وئد‪،‬‬ ‫نخس��تین مجموعه هایی هستند که ماشین االت‬ ‫معدن��ی را تولی��د و رونمای��ی کرده ان��د و از‬ ‫باتری های لیتیوم‪-‬یون ب��ه جای موتور احتراقی‬ ‫برای حرکت اس��تفاده می کنند‪ .‬این دستاورد به‬ ‫کاهش هزینه هایی انجامیده که معدنکاران صرف‬ ‫سوخت و تهویه معادن می کنند و همچنین تاثیر‬ ‫چشمگیری در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای‬ ‫و گرم شدن زمین دارند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگارمعدن ب��ه نقل از ماینینگ‪-‬‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬تکراری است اگر بگوییم خودروهای‬ ‫برقی در دهه گذشته یا حتی پیش از ان‪ ،‬انقالبی‬ ‫در صنعت خودرو ایجاد کردند‪ .‬حضور خودروهای‬ ‫برقی روزبه روز پررنگ تر می شود و عالوه بر رواج‬ ‫خودروهای ش��خصی و تاکسی های برقی‪ ،‬دولت ‬ ‫انگلی��س بر اتوبوس ه��ای برقی س��رمایه گذاری‬ ‫می کند‪ .‬از اینها که بگذری��م‪ ،‬ورود کامیون های‬ ‫معدن��ی ‪-‬انرژی موردنیاز برای حرکت و حمل را‬ ‫از باتری تامین می کنند‪ -‬به عرصه ماش��ین االت‬ ‫برق��ی‪ ،‬روی��دادی ج��ذاب و منحصر ب��ه فرد در‬ ‫صنع��ت خودروهای برقی به ش��مار می اید‪ .‬این‬ ‫ماشین ها در مقایسه با همتایان خود که با موتور‬ ‫احتراق��ی کار می کنن��د‪ ،‬گاز گلخانه ای کمتری‬ ‫منتشر می کنند و شرکت های معدنی با استفاده‬ ‫از انه��ا این توانمن��دی را پی��دا می کنند که از‬ ‫هزینه های سوخت خود بکاهند‪ .‬دیگر مزیت این‬ ‫ماشین ها ان است که استفاده از انها هزینه هایی‬ ‫مانن��د تهویه را کم می کند و در بس��یاری موارد‬ ‫کار را ب��ا کیفیت بهتری نس��بت به کامیون های‬ ‫دیزلی که از همان اس��تاندارد برخوردارند‪ ،‬انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫در همین حال گفتنی اس��ت در ش��رایطی که‬ ‫بیشتر ماشین های جدید با باتری های لیتیوم یون‬ ‫ان��رژی موردنی��از را تامی��ن می کنن��د‪ ،‬نیاز به‬ ‫استخراج لیتیوم رشد روزافزون پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ار‪۱۷۰۰‬ایکس ای در کاترپیالر‬ ‫کاترپیالر‪ ،‬ش��رکت صنایع س��نگین امریکایی‬ ‫ک��ه در زمین��ه طراحی و توس��عه‪ ،‬مهندس��ی و‬ ‫‪load carrier The Volvo HX2‬‬ ‫ماشین های سنگین برقی در مقایسه با همتایان خود که با‬ ‫موتور احتراقی کار می کنند‪ ،‬گاز گلخانه ای کمتری منتشر و‬ ‫شرکت های معدنی با استفاده از انها این توانمندی را پیدا‬ ‫می کنند که از هزینه های سوخت خود بکاهند‬ ‫ساخت‪ ،‬بازاریابی و فروش موتورهای درون سوز‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات سنگین فعالیت می کند‬ ‫و به عن��وان بزرگ تری��ن س��ازنده ماش��ین االت‬ ‫عمران��ی جه��ان ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬در اوریل‬ ‫(فروردین‪-‬اردیبهش��ت) از «ار‪۱۷۰۰‬ایکس ای»‬ ‫‪ R۱۷۰۰XE‬رونمایی کرد‪ .‬این ماش��ین معدنی‬ ‫ب��ا باتری لیتیوم یون حرک��ت می کند و مجهز به‬ ‫ام ای س��ی‪ ۵۰۰-‬اس��ت؛ ام ای س��ی‪ ۵۰۰-‬شبکه‬ ‫ش��ارژر ان‪-‬بوردی است که امکان شارژ سریع و‬ ‫ان بورد را برای باتری ها فراهم می اورد‪.‬‬ ‫کاترپی�لار می گوی��د ار‪۱۷۰۰‬ایک��س ای‬ ‫هزینه های تهویه را کم می کند چون گرما و گرد‬ ‫و غبار کمتری ایجاد می شود؛ در نتیجه از نیاز به‬ ‫شبکه های تهویه هوا در معدن کاسته می شود و‬ ‫در پی این دس��تاورد‪ ،‬بخشی از هزینه های پروژه‬ ‫حذف می شود‪.‬‬ ‫در جریان ازمایش ار‪۱۷۰۰‬ایکس ای‪ ،‬کاترپیالر‬ ‫دریافت که این ماش��ین در مقایس��ه با محصول‬ ‫مش��ابهش‪ ،‬ار‪ ۱۳۰۰‬تا ‪ ۱۰‬برابر انرژی کمتری را‬ ‫مصرف و ت��ا ‪ ۸‬برابر گرمایش کمت��ری را ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬کاترپی�لار ت��ا کن��ون ‪ ۳۵۰‬حق ثبت‬ ‫اختراع برای محصوالتی داشته که با نیروی برق‬ ‫حرکت می کنند‪ .‬بول��دو ِزر خزنده دی‪۶‬ایکس ای‬ ‫و لودرچ��رخ ‪ِ ۹۸۸‬کی ایکس ای از این محصوالت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تاوردهای اِپی�روک و ول�وو در‬ ‫سوئد‬ ‫شرکت سوئدی ا ِپیروک که در تولید تجهیزات‬ ‫معدن��ی در ا ِس��تکهلم‪ ،‬پایتخت س��وئد فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬از ماشین های برقی رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت از نخستین نمونه از این محصوالت‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫پ��رده برداش��ت و در نوامب��ر ‪( ۲۰۱۸‬اذر‪-‬دی‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬از دومین نس��ل ماش��ین های برقی ویژه‬ ‫معدنکاری رونمایی کرد‪ .‬محصوالت این ش��رکت‬ ‫ش��امل کامیون معدنی «ام تی ‪۴۲‬باتری» است‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫استخراج قلع در اندونزی به روایت تصویر‬ ‫بان��کا‪ ،‬جزیره ای دورافتاده در مجمع الجزایر اندونزی‬ ‫اس��ت که جنگل ه��ای ان تخریب و خ��اک ان برای‬ ‫استخراج قلع‪ ،‬کنده شده است‪.‬‬ ‫قلع در س��اخت گوش��ی تلفن های هم��راه‪ ،‬تبلت و‬ ‫لپ تاپ ها اس��تفاده می ش��ود‪ .‬اس��تخراج قلع در این‬ ‫منطقه بیشتر به طور غیرقانونی و در شرایط خطرناک‬ ‫انجام می شود‪ .‬با این وجود بسیاری از برندهای سازنده‬ ‫این اب��زار‪ ،‬کنترلی بر منبع قلع مصرف��ی خود ندارند‬ ‫و از تاثی��ری که اس��تخراج غیرقانونی ان بر طبیعت و‬ ‫انس��ان ها می گذارد نیز اگاه نیستند‪ .‬روزنامه انگلیسی‬ ‫گاردین این تصویرها را از اس��تخراج غیرقانونی قلع در‬ ‫بانکا منتشر کرده است‪.‬‬ ‫سال انتشار‪ ۲۰۱۴ :‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی)‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫‪Caterpillar R1700XE‬‬ ‫ای��ن کامی��ون بزرگ ترین محص��ول از نوع خود‬ ‫در ب��ازار به ش��مار می اید و ظرفی��ت حمل ‪۴۲‬‬ ‫ت��ن ب��ار را دارد‪ .‬همانند محص��ول کاترپیالر از‬ ‫بات��ری لیتیوم یون برای حرک��ت تغذیه می کند‬ ‫و در مقایس��ه با ماشین های مش��ابه که سوخت‬ ‫دیزلی دارند‪ ،‬بار را با س��رعت بیش��تری جابه جا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ام تی‪ ۴۲‬هیچ گاز گلخانه ای مضری‬ ‫مانند اکسید نیتروژن و مونوکسید کربن منتشر‬ ‫نمی کند و اجزای کمتری در س��اخت ان به کار‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬در نتیجه نیاز به س��رویس ماشین‪،‬‬ ‫کمتر می شود و در پی این دستاورد از هزینه های‬ ‫حمل ونقل کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫دیگر ماش��ین برقی موجود در ناوگان اپیروک‪،‬‬ ‫«اس��کوپترام ای اس تی ‪ »۱۰۳۰‬نام دارد؛ لودری‬ ‫با ظرفیت حمل ‪ ۱۰‬تن که س��رعت ان همزمان‬ ‫به ‪ ۱۵‬کیلومتر در ساعت می رسد‪ .‬به طور کامل‬ ‫برقی اس��ت و نسبت به دستگاه مش��ابه خود با‬ ‫س��وخت دیزل��ی‪ ۷۰ ،‬درصد ان��رژی کمتری را‬ ‫مصرف می کند‪.‬‬ ‫در همین امتداد ش��رکت خودروس��ازی ولوو‬ ‫در س��وئد نیز در س��ال های اخیر از ش��ماری از‬ ‫نمونه های اولیه ماش��ین های معدن��ی‪ ،‬رونمایی‬ ‫ک��رده که ب��ا بات��ری لیتیوم ی��ون کار می کنند‪.‬‬ ‫کامی��ون بارب��ر «اچ ایک��س ‪ »۲‬که ارتق��ا یافته‬ ‫«اچ ایکس‪ »۱‬است‪ ،‬نمونه ای از این ماشین هاست‬ ‫و نصف س��وختی را مص��رف می کند که همتای‬ ‫دیزلی ان می س��وزاند‪ .‬دیگ��ر محصول ولوو «ال‬ ‫ایک��س‪ »۱‬ن��ام دارد ک��ه نمونه اولی��ه یک لودر‬ ‫چرخ��ی هیبریدی برقی اس��ت‪ .‬صدها س��اعت‬ ‫ازمایش شده است که در مصرف سوخت نسبت‬ ‫به مش��ابه دیزلی ‪ ۵۰‬درصد مصرف کمتری دارد‬ ‫و در میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز‬ ‫‪ ۳۵‬درصد گاز کمتری منتشر می کند‪.‬‬ ‫ولوو همچنین با همکاری ش��رکت هایی مانند‬ ‫ت ِلیا و اریکس��ون به دنبال توس��عه یک ش��بکه‬ ‫‪۵‬گیگی در تجهیزات خود در شهر ا ِسکیلستونای‬ ‫س��وئد اس��ت ت��ا در نهای��ت بتوان��د در تولی��د‬ ‫ماش��ین های کنترل از راه دور و توسعه عملیات‬ ‫معدنی خودکار توانمند شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت نمونه ه��ای اولی��ه را در معدن‬ ‫ویکان کروس در حوالی شهر گوت ِنبِرگ ازمایش‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬ای��ن مع��دن متعلق به ش��رکت‬ ‫سوئدی ا ِسکانسکاس��ت‪ .‬ا ِسکانسکا یک ازمایش‬ ‫‪۱۰‬هفته ای را پشت س��ر گذاشته تا معدن ویکان‬ ‫کروس را تبدیل به نخس��تین معدن عاری از گاز‬ ‫گلخانه ای کند؛ در نتیجه این تالش ها در نوامبر‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬اب��ان‪-‬اذر ‪ )۱۳۹۷‬کاه��ش ‪۹۸‬درصدی‬ ‫انتش��ار کربن‪۷۰ ،‬درصدی هزینه ه��ای انرژی و‬ ‫‪۴۰‬درصدی هزینه های عملیاتی در ویکان کروس‬ ‫گزارش شد‪.‬‬ ‫مس و اهن می توانند مشکل اشتغال را حل کنند‬ ‫جعفر رودری‪ ،‬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫کرم��ان در زمینه توانمندی های اس��تان کرمان اظهار کرد‪:‬‬ ‫استان کرمان دارای ظرفیت های اقتصادی بسیار خوبی است‬ ‫که مهم ترین انها در بخش های کش��اورزی و معدنی به ویژه‬ ‫پسته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬صنایع مادر و اساس��ی‬ ‫همچون مس و اهن اگر به درستی مدیریت شوند‪ ،‬می توانند‬ ‫به وسیله زنجیره های تولید و فراوری بخش های مربوط به این‬ ‫صنایع؛ مشکل ایجاد اشتغال را در استان برطرف کنند و باعث‬ ‫رونق تولید و رشد اقتصادی استان و به دنبال ان کشور شوند‪.‬‬ ‫جوشقان قالی در حصار معادن سنگی‬ ‫او با اش��اره به ‪ ۲‬تپه کوچک با ارتفاعی کمتر‬ ‫از ح��دود ‪ ۵۰۰‬متری‪ ،‬می گوی��د‪ :‬فاصله ‪ ۲‬تپه‪،‬‬ ‫ب��ا دامداری من ح��دود ‪ ۷۰‬متر و ب��ا دامداری‬ ‫س��نتی کمت��ر از ‪ ۱۰۰‬متر اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫جهاد کشاورزی تاکید کرده است دست کم باید‬ ‫‪ ۵۰۰‬مت��ر فاصله بین مع��دن و دامداری وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این دام��دار می افزای��د‪ :‬متوجه ش��ده ایم که‬ ‫ای��ن معدن‪ ،‬از راه و شهرس��ازی مجوز گرفته و‬ ‫ش��هرداری منطقه حامی ان است‪ ،‬درحالی که‬ ‫مج��وز گاوداری ما زودتر از معادن صادر ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه موقعی��ت مکان��ی مع��ادن‪،‬‬ ‫مش��خص اس��ت بس��یاری از این معادن‪ ،‬حتی‬ ‫حری��م جاده های قدیم��ی را رعای��ت نکرده اند‬ ‫و در فاصل��ه کم��ی از جاده ه��ای اصل��ی و‬ ‫مناط��ق مس��کونی اهال��ی بومی ش��هر‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��ده اند که عالوه ب��ر تخریب محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫زندگ��ی ش��هروندان را دچ��ار مش��کل ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته برخی توجیه کنن��دگان فعالیت بی رویه‬ ‫مع��ادن بر این باورند ک��ه فعالیت معدن در این‬ ‫ش��هر می تواند ب��ه کارافرینی و ایجاد اش��تغال‬ ‫کم��ک کن��د‪ ،‬درحالی که ظرفیت گردش��گری‪،‬‬ ‫کش��اورزی و دام��داری ب��ه تنهای��ی می تواند‬ ‫پاس��خگوی نیازهای ش��هروندان باقی مانده در‬ ‫جوشقان قالی باشد‪.‬‬ ‫هنوز بسیاری از محلی ها و شهروندان‪ ،‬به حفظ‬ ‫اراضی کشاورزی و دامپروری خود و فعالیت در‬ ‫این زمینه کاری تمایل دارند و نگرانند که ادامه‬ ‫فعالی��ت غیرمنصفانه و برداش��ت های روزافزون‬ ‫معادن‪ ،‬ش��رایط کار و زندگی را برای انها دشوار‬ ‫کند؛ ش��هری که به زودی در معدن فرو خواهد‬ ‫رفت و تاکنون ش��مار زیادی از حیوانات حیات‬ ‫وحش از ان بار بس��ته و به دنبال زیس��ت بومی‬ ‫دیگر گریزان شده اند‪.‬‬ ‫اهو‪ ،‬قوچ‪ ،‬بزهای کوهی و حیوانات دیگری در‬ ‫کوه های این منطقه زندگی می کردند و به قطع‬ ‫صالحیت ثبت در اثار ملی و پارک های حفاظت‬ ‫ش��ده را داش��تند اما عجیب اس��ت که تاکنون‬ ‫اقدام��ی از س��وی محیط زیس��ت در این زمینه‬ ‫نشده و در س��کوتی ویرانگر پوشش این منطقه‬ ‫در معرض تخریب انسان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫جوشقان قالی؛ شهری که به زودی در انبوهی‬ ‫از نخاله ه��ا و ضایعات معدنی فرو خواهد رفت و‬ ‫ش��مار زیادی از موجودات حی��ات وحش از ان‬ ‫بار بس��ته و به دنبال زیس��ت بومی دیگر گریزان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫عجیب اس��ت که تاکنون اقدام محیط زیستی‬ ‫در این زمینه انجام نش��ده و در سکوتی ویرانگر‪،‬‬ ‫این منطق��ه در معرض خطر تخریب از س��وی‬ ‫انسان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬جوش��قان قال��ی‪ ،‬از توابع‬ ‫شهرس��تان کاش��ان اس��ت که ب��ا اب و هوایی‬ ‫خن��ک و طبیعت��ی بک��ر و سرس��بز‪ ،‬ش��هری‬ ‫ییالق��ی در باف��ت کوی��ری منطق��ه به ش��مار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ای��ن ش��هر در دامنه های رش��ته کوه کرکس‬ ‫ق��رار گرفت��ه و از ای��ن رو‪ ،‬قله ه��ا و دامنه های‬ ‫وس��یع و زیب��ای ان قاب��ل روی��ت اس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫طور کل��ی‪ ،‬جوش��قان قالی در می��ان کوه های‬ ‫مرتفع و س��ر به فلک کش��یده ای محاط ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ش��هر کوهس��تانی‪ ،‬ب��ه دنب��ال موقعیت‬ ‫جغرافیایی خاص خود‪ ،‬با پوشش گیاهی ویژه ای‬ ‫از گیاه��ان دارویی و خودرو ت��ا باغ های میوه و‬ ‫مزارع غالت‪ ،‬از دیرباز در منطقه مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫همچنی��ن کش��ت و کار کش��اورزی‪ ،‬دامداری‬ ‫سنتی و‪ ...‬از مشاغلی است که همواره در تامین‬ ‫معیش��ت مردم این منطقه نقش موثری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫قال��ی‪ ،‬هن��ر صادراتی زن��ان و گاه مردان این‬ ‫منطقه که نام این ش��هر برگرفته از ان اس��ت‪،‬‬ ‫بنابر طرح و کیفیت مطلوب مواد اولیه بومی ان‪،‬‬ ‫ش��هرتی جهانی و خریداران برون مرزی دارد اما‬ ‫یکی از فعالیت هایی که از دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی‬ ‫وارد این شهر شد و شرایط طبیعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی ان را به کلی تغییر داد‪ ،‬ساخت معدن‬ ‫سنگ در دل کوه های غربی و شمال غربی شهر‬ ‫بود؛ معدن س��نگی که پیش از انقالب‪ ،‬س��نگ‬ ‫نمای برج ازادی تهران از دل ان اس��تخراج شد‬ ‫و امروزه به این دلیل‪ ،‬نام معدن ازادی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گفته راهنمایان محلی‪ ،‬این معدن‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۳۳‬خورش��یدی در کوه های غربی ش��هر از‬ ‫س��وی فردی به نام ارباب قنبر رحیمی ساخته‬ ‫و بر اس��اس قراردادی که در همان سال ها میان‬ ‫ارباب و متولیان ابادی امضا ش��د‪ ،‬جوش��قان از‬ ‫کارکرد این معدن‪ ،‬س��ودی ب��رای ابادانی خود‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫مشهور است با خودیاری فرد یادشده‪ ،‬به مرور‬ ‫جاده اصلی ورودی ش��هر ساخته و بهینه سازی‬ ‫ش��د و از ان به عنوان ج��اده اصلی رفت وامد و‬ ‫حمل ونقل استفاده می شود‪.‬‬ ‫اما چیزی که از بدو ورود به این ش��هر‪ ،‬جلب‬ ‫توج��ه می کن��د و به طرز عجیبی‪ ،‬چهره ش��هر‬ ‫را نس��بت به گذش��ته دگرگون کرده‪ ،‬معادن نو‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره‬ ‫به مطالعات طرح امایش سرزمین استان کرمان عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکی از حلقه های گمش��ده اقتصاد ما‪ ،‬توجه نکردن به صنایع‬ ‫پایین دس��ت همچون فوالد است تا به وسیله ان درصد سهم‬ ‫ش اف��زوده افرینی در کل تولید اس��تان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ارز ‬ ‫متاسفانه اثار ناشی از وجود بنگاه های اقتصادی بزرگ به طور‬ ‫ملموس در کرمان نمود نداش��ته اما نمی توان منکر توس��عه‬ ‫اش��تغال در برخی مناطق استان (رفسنجان‪ ،‬سیرجان‪ ،‬زرند‬ ‫و‪ )...‬به وس��یله بنگاه های اقتصادی ش��د اما این صنایع زمانی‬ ‫می توانند تاثیر توس��عه اقتصادی زیادی داش��ته باشند که به‬ ‫س��مت گس��ترش صنایع پایین دست س��وق پیدا کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اگر حضور س��فیران و رایزن های اقتصادی در کش��ور‬ ‫مدیریت و یکپارچگی در جذب س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬در استان کرمان طرح های تعریف شده ای داریم‬ ‫که نیازمند س��رمایه گذاری به ویژه در بعد خارجی هستند و‬ ‫در عمل تنها مشکل اجرای این پروژه ها‪ ،‬نبود سرمایه گذار و‬ ‫مباحث تامین مالی است‪.‬‬ ‫رودری گردش��گری را یک��ی دیگر از ظرفیت های اس��تان‬ ‫کرمان برش��مرد و عنوان کرد‪ :‬با نش��ان دادن صنایع دستی‬ ‫منحصر به فرد و همچنین اثار تاریخی و طبیعی استان کرمان‬ ‫در ای��ن چند روز به س��فیران و رایزن ه��ا می توانیم به جذب‬ ‫گردشگر خارجی بیشتری در اینده امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول بیان کرد‪ :‬ظرفیت گردش��گری و صنایع‬ ‫دستی برخی استان های کشور بسیار کمتر از کرمان است اما‬ ‫توانس��ته اند خودشان را وارد داالن ها و محورهای گردشگری‬ ‫کش��ور و جهان کنند و امروز س��هم بیشتری در گردشگری‬ ‫به ویژه گردش��گر خارجی نسبت به استان پر ظرفیت کرمان‬ ‫دارند‪ .‬این بازدیدها و شناخت نمایندگان کشورهای خارجی‬ ‫از اس��تان کرمان به رونق صنعت گردش��گری اس��تان کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫نخاله و ضایعات حاصل از فعالیت معادن نو تاسیس‪،‬‬ ‫ظاهر زشتی را در برخی از مناطق بکر شهرستان کاشان‬ ‫ایجاد کرده است‬ ‫تاسیسی اس��ت که به مراتب پیشروی بیشتری‬ ‫از معدن ازادی کهنس��ال دارند یا در حد کمی‬ ‫مورد برداشت قرار گرفته اند اما نخاله و ضایعات‬ ‫حاص��ل از فعالیت انه��ا‪ ،‬ظاهر تخریب ش��ده و‬ ‫زشتی را در برخی مناطق بکر طبیعی این شهر‬ ‫بر جای گذاشته است‪.‬‬ ‫اگ��ر از اصفهان به س��مت این ش��هر بیایید‪،‬‬ ‫معدن��ی ک��ه ش��هروندان ادعا می کنن��د کمتر‬ ‫از ی��ک س��ال از ش��روع فعالیت��ش گذش��ته‪،‬‬ ‫س��یمایی چند ده س��اله از فعالی��ت را نمایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫این معدن ک��ه در دل کوه «تیره کوه» یا به‬ ‫قول محلی ها «کمرتیره» در ضلع شرقی ورودی‬ ‫ش��هر النه کرده‪ ،‬هم اکنون فعال است و متولیان‬ ‫ان حت��ی از توقف فعالیت در روزهای تعطیل و‬ ‫جمعه نیز خودداری می کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در کنار این مع��ادن فعال‪ ،‬معادن‬ ‫نیمه فع��ال یا تعطیل زیادی دیده می ش��ود که‬ ‫ب��ه گفته اهالی منطقه‪ ،‬بیش��تر ط��رف قرارداد‬ ‫ب��ا ش��رکتی خصوصی هس��تند‪ .‬س��اخت این‬ ‫معادن باعث ش��ده تا برای دسترس��ی راحت تر‪،‬‬ ‫جاده سازی های موقت انجام شود‪.‬‬ ‫این جاده ها که استاندارد کافی ندارند موجب‬ ‫تخریب بس��یار زی��اد طبیعت و محیط زیس��ت‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫پوش��ش گیاهی خاص و کم نظیر این منطقه‬ ‫ک��ه روزگاری مح��ل رویش گیاه��ان دارویی و‬ ‫تامین خوراک دام و زیستگاه جانداران گوناگون‬ ‫بود‪ ،‬امروزه تا حد زیادی برای س��اخت جاده یا‬ ‫مع��دن از بی��ن رفته و تاس��ف بار اینکه به دلیل‬ ‫س��فت و اس��فالت نش��دن این جاده ها‪ ،‬امکان‬ ‫پوش��یده ش��دن دوباره انه��ا بر اث��ر تندبادها و‬ ‫س��یل های مقطعی وج��ود دارد و جاده س��ازی‬ ‫دوب��اره‪ ،‬اس��یب دیگری به هم��ان منطقه وارد‬ ‫می کن��د‪ ،‬چنانچه در یکی از ورودی های معادن‬ ‫که پش��ت کوه های محافظ ش��هر ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫ای��ن اتف��اق افت��اده و ج��اده دوم‪ ،‬در زیر جاده‬ ‫تخریبی‪ ،‬بازسازی ش��ده است‪ ،‬همچنین گرد و‬ ‫غبار ناشی از تردد خودروهای حمل ونقل سنگ‬ ‫در جاده ه��ای خاکی‪ ،‬تاثیر بدی بر زیس��ت بوم‬ ‫جان��وری‪ ،‬گیاه��ی و زراع��ی منطقه گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫«پروژه های اکتشاف و استخراج از این معادن‬ ‫ادامه دارند»‪ ،‬این صحبتی است که افراد محلی‬ ‫به ان اشاره می کنند و دامپرورانی که همیشه به‬ ‫این کار مش��غول بوده اند‪ ،‬در حالی به ایجاد این‬ ‫مع��ادن و تخریب مراتع دام های ش��ان‪ ،‬اعتراض‬ ‫می کنند که باخبر شده اند به زودی چند معدن‬ ‫جدید در کنار دامداری های ش��ان ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ی��ک دامدار که به تازگی جواز ایجاد دامداری‬ ‫صنعت��ی خود را در حاش��یه ش��هر‪ ،‬در نزدیکی‬ ‫یک دام��داری با پیش��ینه ‪ ۱۰۰‬س��ال دریافت‬ ‫کرده اس��ت گف��ت‪ :‬از جهاد کش��اورزی مجوز‬ ‫گاوداری گرفتی��م و ش��رکت «باغ س��بز» امور‬ ‫اداری الزم ب��رای دریاف��ت مج��وز را انجام داد‬ ‫ام��ا در مراحل پایان��ی کار‪ ،‬پ��س از پایان امور‬ ‫اداری و اغ��از ب��ه کار گاوداری‪ ،‬باخبر ش��دیم‬ ‫که قرار اس��ت در تپ��ه کنار ان‪ ،‬مع��دن ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪275‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اسیب های معادن حتی‬ ‫با عوارض ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫قابل جبران نیست‬ ‫دادس��تان دی��وان محاس��بات کش��ور گفت‪:‬‬ ‫اس��یب های عمومی که معادن به محیط زیست‬ ‫وارد می کنن��د حتی با ع��وارض ‪ ۱۰‬درصدی نیز‬ ‫قابل جبران نیس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه عوارض یک‬ ‫درصدی از معادن دریافت می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬فیاض ش��جاعی در نشس��ت‬ ‫مجم��ع نماین��دگان اس��تان یزد که ب��ا حضور‬ ‫اس��تاندار و جمعی از مدیران این اس��تان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬وصول یک درص��د عوارض معادن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬قانونی و فصل الخطاب اس��ت که‬ ‫باید اجرا شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان های اجرایی باالدست‬ ‫نظی��ر وزارتخانه ه��ا نمی توانن��د ای��ن قانون را‬ ‫محدود کنند چراکه خارج از صالحیت انهاست؛‬ ‫از ای��ن رو مکاتب��ات محدودکنن��ده ای��ن قانون‬ ‫ب��رای نهاده��ای قضای��ی و نظارتی قاب��ل اعتنا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ش��جاعی با بیان اینکه قانون گذار برای وصول‬ ‫این عوارض‪ ،‬ضمانت اجرای��ی خاصی قرار نداده‬ ‫گف��ت‪ :‬از ضمان��ت اجرای عام ب��رای اجرای این‬ ‫قانون استفاده می شود‪.‬‬ ‫نّهای متولی بر‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬چنانچه سازما ‬ ‫اساس پیگیری ها موفق به وصول عوارض نشدند‬ ‫می توانند به دیوان محاس��بات گزارش کنند تا از‬ ‫س��وی دادستان دیوان دستور برداشت از حساب‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه‬ ‫در هر قانون��ی باید هدف قانون گ��ذار را در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬هدف وضع قانون وصول عوارض‬ ‫یک درصد معادن و صنایع معدنی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫توسعه یکجانبه بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قانون گ��ذاران فق��ط ب��ه دنب��ال‬ ‫خسارت های عمومی معادن نظیر خرابی جاده ها‬ ‫نبودند بلکه بخش��ی از این خس��ارت ها مفروض‬ ‫است و جنبه عوارض دارد‪.‬‬ ‫ش��جاعی تصری��ح ک��رد‪ :‬همان گون��ه که در‬ ‫اس��تان های نفتخیز از محل منابع نفتی‪ ،‬عوارض‬ ‫به همان اس��تان ها تعلق می گیرد‪ ،‬در استان یزد‬ ‫هم که معدنخیز اس��ت‪ ،‬معادن و صنایع معدنی‬ ‫باید عوارض خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه‬ ‫این وصول عوارض‪ ،‬ردیف درامدی استان است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مدی��ران اس��تان ب��رای حکمرانی خوب‬ ‫و جل��ب رضایت عموم��ی‪ ،‬نیازمن��د وصول این‬ ‫عوارض هستند و سازمان قضایی‪ ،‬حامی و همراه‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫اس��تان ی��زد از اس��تان های مه��م معدن��ی‬ ‫کش��ور اس��ت که بخش قابل توجهی از س��نگ‬ ‫اه��ن م��ورد نی��از صنای��ع کش��ور از ان تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫استخراج ‪ ۱۳۸‬هزار تن‬ ‫مواد معدنی در سمنان‬ ‫مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت تالشگران فرهنگ و توسعه مدعی شد‬ ‫مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت تالشگران فرهنگ‬ ‫و توسعه گفت‪ :‬مدیریت مصرف و بهره گیری از پساب ها‪ ،‬راه‬ ‫نجات از کمبود اب در کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهدی جهانش��اهی با اش��اره به اینکه‬ ‫برای رفع مش��کل کمب��ود اب در هر منطقه ‪ ۲‬روش وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخس��تین روش انتق��ال اب از نقاط دیگر‬ ‫شامل انتقال اب از حوضه های ابریز دیگر نقاط‪ ،‬برداشت از‬ ‫سفره های زیرزمینی و انتقال اب از خزر و دیگری مدیریت‬ ‫مصرف و بهره گیری از پساب ها و تصفیه ان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در روش انتقال‪ ،‬مش��کالت زیادی چون‬ ‫هزینه و فرونشس��ت زمین به دلیل برداشت های بی رویه از‬ ‫اب های زیرس��طحی‪ ،‬تنش ها و تعارضات اجتماعی به دلیل‬ ‫انتقال اب یک منطقه به منطقه دیگر‪ ،‬تخریب محیط زیست‬ ‫به دلیل ساخت خطوط انتقال را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت تالشگران فرهنگ‬ ‫و توسعه در زمینه انتقال اب خزر که شور است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نمک حاصل از تصفیه باید در اب دریا ریخته شود که‬ ‫استان ها‬ ‫مدیریت مصرف و بهره گیری از پساب ‪ ،‬راه نجات از کمبود اب‬ ‫موجب افزایش ش��وری می شود و مخاطراتی را برای حیات‬ ‫ابزیان فراهم می کند یا باید در خشکی دفن شود که باعث‬ ‫نفوذ به سفره های زیرزمینی و شوری ان خواهد شد‪.‬‬ ‫جهانش��اهی با بیان اینکه روش نخس��ت ب��ه دلیل وجود‬ ‫مخاط��رات نمی تواند عاقالنه و منطقی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫توسعه نامتعادل و نامتوازن در صورت انتقال اب از نقطه ای‬ ‫ب��ه نقطه ک��م اب‪ ،‬مهم ترین نکته ای بوده ک��ه کمتر به ان‬ ‫پرداخته شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه انتقال اب به ی��ک نقطه خاص‬ ‫باع��ث می ش��ود در ان نقطه ش��رایط برای ایج��اد زندگی‪،‬‬ ‫صنعت و کشاورزی‪ ،‬فراهم ش��ود و متقاضیان به این نقطه‬ ‫س��رازیر شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پس از چند سال دولتمردان برای‬ ‫درخواس��ت های مازاد بر برنامه ریزی اولیه باید فکری کنند‬ ‫که این کار یعنی انتقال بیش��تر و این روند به همین ترتیب‬ ‫ادامه خواهد داشت که مشابه این وضعیت در حاشیه نشینی‬ ‫ش��هرهای بزرگ اتفاق افتاد و اکن��ون تبدیل به بزرگ ترین‬ ‫معضل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت تالشگران فرهنگ‬ ‫و توس��عه بی��ان کرد‪ :‬روش منطق��ی و کاربردی جهت رفع‬ ‫مشکل کمبود اب در هر نقطه ای مدیریت مصرف و استفاده‬ ‫بهین��ه از اب موجود و بهره مندی از پس��اب ها برای صنعت‬ ‫و کشاورزی است‪.‬‬ ‫جهانش��اهی با اش��اره به اینکه درحال حاضر بیش��ترین‬ ‫مصرف اب در کش��ور مربوط به بخش کش��اورزی با حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصد مصرف اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه در کشور‬ ‫بهره وری از اب در بخش کش��اورزی یک سوم جهانی است‬ ‫یعن��ی در جه��ان به ازای ی��ک لیت��ر اب ‪ ۳‬کیلو محصول‬ ‫برداشت می ش��ود اما در ایران به ازای ‪ ۳‬لیتر اب یک کیلو‬ ‫محصول برداشت می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنابراین با توس��عه منابع در کش��اورزی و‬ ‫بهره من��دی از فناوری ه��ای روز می توان به��ره وری اب در‬ ‫بخش کشاورزی را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت تالشگران فرهنگ‬ ‫و توس��عه موفق نش��دن در طرح اجرایی برنامه های فعاالن‬ ‫محیط زیس��ت را نهادین��ه نش��دن فرهنگ حض��ور مردم‬ ‫در س��ازمان های مردم نه��اد در کش��ور دانس��ت و اف��زود‪:‬‬ ‫خواسته های مردم به صورت س��ازمان یافته‪ ،‬مدیریت شده‬ ‫و به شکل هم افزایی شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫جهانش��اهی یاداور شد‪ :‬یکی از دالیل مهم توسعه یافتگی‬ ‫کش��ورها حض��ور و نق��ش مردم در بیش��تر س��ازمان های‬ ‫مردم نه��اد در تصمیم ه��ای دولتم��ردان و نظ��ارت م��ردم‬ ‫ب��ر عملک��رد انها به واس��طه رس��انه های ازاد و مس��تقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه متاس��فانه در دهه ه��ای گذش��ته‬ ‫تصمیم های درس��تی در حوزه محیط زیس��ت گرفته نشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمونه های بارز ان‪ ،‬برداش��ت بی رویه از اب های‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬خش��ک شدن تاالب ها به دلیل ضعف مدیریتی‪،‬‬ ‫تخری��ب جنگل به وی��ژه در زاگرس و مرگ اکوسیس��تمی‪،‬‬ ‫بی توجه��ی ب��ه اس��تفاده از انرژی های پاک‪ ،‬نب��ود قوانین‬ ‫درست و حامی محیط زیست و توانمند نبودن سازمان های‬ ‫مردم نهاد و بهره مندی از ظرفیت این سازمان هاست‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان س��منان از‬ ‫اس��تخراج ‪ ۱۳۸‬هزار تن م��واد معدنی در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال جاری در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬محمد فروهر در س��منان‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال جاری ‪،‬‬ ‫‪۱۲‬پروان��ه بهره برداری در بخش معدن اس��تان‬ ‫سمنان صادر و با فعالیت این تعداد معدن‪ ،‬حدود‬ ‫‪۳‬میلی��ون تن ب��ه ذخایر قطعی معدنی اس��تان‬ ‫افزوده شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این معادن با س��رمایه گذاری‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۶‬میلیارد ریال و ظرفیت اس��تخراج‬ ‫‪ ۱۳۸‬ه��زار تن در اس��تان فعالی��ت می کنند که‬ ‫با صدور این تع��داد پروانه بهره ب��رداری‪ ،‬زمینه‬ ‫اش��تغال ‪ ۷۱‬نفر در این اس��تان پهناور و معدنی‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان سمنان با اشاره‬ ‫به ص��دور ‪ ۴۹‬مج��وز معدنی در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری اظهار کرد‪ :‬در این مدت‪ ۱۹ ،‬پروانه‬ ‫اکتش��اف و ‪ ۱۸‬گواهی کش��ف در بخش معدن‬ ‫استان سمنان صادر شده است‪.‬‬ ‫فروه��ر افزود‪ :‬در این اس��تان‪ ۴۲ ،‬ن��وع ماده‬ ‫معدنی شناخته شده وجود دارد و ساالنه افزون بر‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود که‬ ‫ذخیره قطعی معادن استان حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تن و ذخیره احتمالی انها حدود یک میلیارد تن‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 7 1398‬ربیع االول ‪ 5 1441‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪275‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن پابرجاست‬ ‫تولید معدنی ‪ ۳۰۰‬هزار تن مولیبدن‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫ب��ا وج��ود عنوان ه��ای‬ ‫خب��ری ک��ه گاهی منتش��ر‬ ‫می ش��ود و حکایت از کاهش‬ ‫به��ای کامودیتی ه��ا دارد و‬ ‫همچنین با وجود مشکالتی‬ ‫که بخش معدن جهان در اثر‬ ‫این کاهش به��ا با ان روبه رو‬ ‫می شود‪ ،‬همچنان می توان ادعا کرد که این صنعت با همه افت و خیزی که تجربه‬ ‫می کند‪ ،‬پابرجاست‪ .‬برای روشن شدن اینکه این بخش تا چه اندازه حیاتی است‪،‬‬ ‫دیدگاه خود را درباره اهمیت معدنکاری به اش��تراک می گذارم و توضیح می دهم‬ ‫که چرا این حرفه باید در جهان باقی بماند‪ .‬نخس��ت اینکه وقتی بش��ر به ماده ای‬ ‫نیاز دارد که از زمین نمی روید و بیرون نمی اید‪ ،‬باید ان را بیرون بکش��ند‪ .‬بدون‬ ‫م��واد معدن��ی‪ ،‬جهان مدرن نمی تواند عملکردی داش��ته باش��د و درواقع انچه از‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی به دست می اید‪ ،‬اجزای مهم و حیاتی در ساخت تلفن های‬ ‫همراه‪ ،‬خودروها‪ ،‬برج های انرژی‪ ،‬پنل های خورشیدی‪ ،‬توربین های بادی‪ ،‬کودها‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و همه مصالح ساخت وسازی به شمار می ایند‪ .‬دوم اینکه بخش های‬ ‫اساس��ی در جه��ان وجود دارن��د که بخش معدن را تحری��ک می کنند و به پیش‬ ‫می رانند‪ .‬نیروهایی مانند جمعیت‪ ،‬شهرنش��ینی و رش��د درامد‪ ،‬به افزایش تقاضا‬ ‫برای ساختمان‪ ،‬خودرو و محصوالت مصرفی می انجامد و افزایش تقاضا برای انها‬ ‫منجر به افزایش نیاز به مواد معدنی می ش��ود‪ .‬س��وم اینک��ه جایگزین های منابع‬ ‫معدنی بس��یار کم هس��تند‪ .‬در حالت معمول‪ ،‬یک محصول به دست امده از فلزات‬ ‫ی��ا م��واد معدنی با محصولی دیگر جایگزین می ش��ود که ان ه��م از ماده معدنی‬ ‫دیگری به دس��ت می اید‪ .‬برای نمونه‪ ،‬فلزاتی وجود دارند که جای خود را به الیاف‬ ‫کربن داد ه و زغال سنگ نیز جای خود را به گاز طبیعی و دیگر مواد سوختی داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در راستای جایگزینی فلزات و مواد معدنی‪ ،‬محدودیت هایی وجود دارد‬ ‫ک��ه نمی توان انها را نادیده گرفت‪ .‬درواقع برای هیچ فلزی جایگزینی وجود ندارد‬ ‫که همه کاربردهای اصلی ان را داشته باشد‪ .‬چهارم اینکه برخی کشورها به مواد‬ ‫معدنی نه برای پیشرفت بلکه برای بقای خود نیاز دارند‪ .‬در شماری از کشورهای در‬ ‫حال توسعه‪ ،‬معدنکاری پایه و اساس اقتصاد است‪ .‬به گفته انجمن بین المللی معدن‬ ‫و فلزات‪ ،‬دس��ت کم ‪۷۰‬کش��ور به بخش معدن وابستگی دارند و بیشتر کشورهای‬ ‫کم درامد نیز به این بخش نیاز دارند چون بقای انها را تامین می کند‪ .‬در بسیاری‬ ‫ط نیز معدنکاری عامل جذب ‪ ۶۰‬تا ‪۹۰‬درصد از‬ ‫از کشورهای با درامد کم تا متوس ‬ ‫کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی است‪ .‬پنجم اینکه معدنکاری حرفه ای امیخته‬ ‫با فناوری های پیش��رفته و نوظهور اس��ت و ش��رکت های برتر معدنی بر استفاده از‬ ‫فناوری های های تک‪ ،‬س��رمایه گذاری کرده و می کنند‪ ،‬درحالی که این فناوری ها‬ ‫در سال های گذشته پیشرفت غیرمنتظره ای داشته اند؛ فناوری هایی مانند اینترنت‬ ‫اش��یا و فناوری های سنجشی‪ ،‬شبیه سازی‪ ،‬استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین‬ ‫برای مدیریت تولید و اثار زیست محیطی معدنکاری‪ .‬درنتیجه با وجود افت وخیزی‬ ‫که بهای کامودیتی ها با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬این احتمال وجود ندارد که این بخش‬ ‫جای��گاه خ��ود را در اقتصاد جهانی از دس��ت بدهد و به لطف تقاضای رو به رش��د‬ ‫جهانی برای محصوالت معدنی در سال های اینده‪ ،‬این بخش پابرجا خواهد بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش نرخ میلگرد ترکیه با وجود رکود‬ ‫در ب��ازار میلگرد ترکیه همچنان فعالیت چندانی مش��اهده نمی ش��ود‪ .‬در بازار‬ ‫داخل��ی خریداران منتظر روش��ن تر ش��دن وضعی��ت بازارند و در ب��ازار صادرات‬ ‫نی��ز فرصت چندانی برای معامله مش��اهده نمی ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایفنا به نقل از‬ ‫متال اکس��پرت‪ ،‬بیش��تر پیش��نهادهای صادراتی ‪ ۴۱۵‬تا ‪۴۲۰‬دالر هر تن فوب و‬ ‫برای تولیدات دس��امبر (اذر‪-‬دی) اس��ت و برخی به دنبال فروش در ‪۴۲۵‬دالرند‪.‬‬ ‫نرخ به نس��بت در ثبات بوده و محموله های کوچکی مبادله ش��ده است‪ .‬کارخانه ها‬ ‫به دنبال فروش در بازارهای همیشگی خود هستند اما خریداران تاکنون افزایش‬ ‫قیمت ها را نپذیرفته اند‪.‬‬ ‫چشم انداز اقتصاد اروپا تیره وتار شد‬ ‫اگ��ر عوارض امریکا بر بخش خودرو اتحادیه اروپا اعمال ش��ود‪ ،‬امید برای رونق‬ ‫دوب��اره اقتصاد اروپا و جهان از بین می رود‪ .‬بی ثباتی های برکس��یت هم دورنمای‬ ‫اقتصادی اتحادیه اروپا را پیچیده تر می کند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از ای ام ای اینفو‪ ،‬درگیری ه��ای تجاری جهان فقط‬ ‫محدود به تیره شدن روابط بین امریکا و چین نمی شود‪ ،‬گرچه جنگ تجاری چین‬ ‫و امریکا سهم بزرگی از تیتر رسانه های جهان را به خود اختصاص داده است‪ .‬روابط‬ ‫بین امریکا و اتحادیه اروپا هم پیچیده تر شده است‪.‬‬ ‫امری��کا در ‪ ۱۸‬اکتب��ر (‪ ۲۶‬مهر) بر ‪۷.۵‬میلیارد دالر از کاالهای اروپایی عوارض‬ ‫وضع کرد‪ .‬دونالد ترامپ در این ماه باید درباره وضع عوارض بر محصوالت مربوط‬ ‫ب��ه خ��ودرو اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد‪ .‬اروپا قول داده این عوارض را جبران کند‪،‬‬ ‫بنابراین خطر بدتر ش��دن ش��رایط اقتصاد جهان افزایش یافته مگر اینکه هر دوی‬ ‫این دولت ها با موفقیت به این جنگ افروزی پایان دهند‪.‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در ‪ 3‬ماه سوم سال میالدی جاری ‪۰.۲‬درصد‬ ‫و بهتر از حد انتظار بود که نش��ان دهنده مقاومت این اتحادیه در برابر مش��کالت‬ ‫به وجود امده اس��ت‪ .‬اما المان‪ ،‬موتور رش��د اقتصادی اتحادیه اروپا در یک بحران‬ ‫تولیدی قرار دارد‪ .‬ش��اخص مدیران خرید این بخش ‪10‬ماه متوالی اس��ت که در‬ ‫رکود به سر می برد‪.‬‬ ‫هنوز هم انتظار می رود رش��د ساالنه المان ‪۰.۵‬درصد باشد که ‪۱.۲‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی پیش بینی شده برای اتحادیه اروپا در سال جاری میالدی (‪)۲۰۱۹‬‬ ‫است‪ .‬اما شرایط اقتصاد جهان خوش بینی چندانی برای المان و دورنمای اتحادیه‬ ‫اروپا به جای نگذاشته است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫میزان تولید معدنی مولیبدن تولیدکنندگان بزرگی‬ ‫مانن��د چین‪ ،‬ش��یلی‪ ،‬امریکا‪ ،‬پرو و مکزیک در س��ال‬ ‫گذش��ته (‪ )۲۰۱۸‬حدود ‪۲۷۶‬هزار تن بود که نس��بت‬ ‫به سال گذش��ته ان با افزایش حدود ‪۳‬درصدی همراه‬ ‫ش��د‪ .‬ب ه گزارش فلزات انالین‪ ،‬مولیب��دن به عنوان فلز‬ ‫الی��اژی در فوالدس��ازی‪ ،‬ریخته گری و س��وپر الیاژها‬ ‫به منظور افزایش سختی و مقاومت در برابر خوردگی و‬ ‫زنگ زدگی استفاده می شود‪.‬‬ ‫جایگزی��ن کم��ی ب��رای مولیبدن در کارب��رد اصلی‬ ‫ان یعن��ی فوالدس��ازی و ریخته گ��ری وج��ود دارد و‬ ‫درحقیقت‪ ،‬به دلیل در دسترس بودن و تطبیق پذیری‬ ‫مولیبدن‪ ،‬صنعت به دنبال تولید مواد جدیدی است تا‬ ‫بتواند از خواص الیاژی این فلز سود ببرد‪.‬‬ ‫مولیب��دن به عن��وان جزئی از ترکی��ب کاتالیزورها‪،‬‬ ‫قراضه ه��ای اهنی و س��وپرالیاژی بازیافت می ش��ود‪.‬‬ ‫مقدار مولیبدن بازیافت ش��ده به عنوان بخشی از فوالد‬ ‫جدید و قدیمی و سایر قراضه ها ممکن است به میزان‬ ‫‪۳۰‬درصد از عرضه کل مولیبدن باش��د‪ .‬هیچ فرایندی‬ ‫برای بازیاف��ت جداگانه مولیبدن ثانویه از الیاژهای ان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مولیب��دن به ط��ور جداگان��ه از ف��والد بازیافت��ی و‬ ‫س��وپرالیاژها بازیافت نمی ش��ود‪ ،‬اما محتوای مولیبدن‬ ‫الیاژه��ای بازیافت��ی قابل توج��ه اس��ت و می توان��د‬ ‫مورداس��تفاده دوباره در صنایع فوالدسازی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بازیافت ضایعات مولیبدن به بازار فلزات الیاژ اصلی که‬ ‫در ان مولیب��دن وج��ود دارد مانند اهن‪ ،‬نیکل و کروم‬ ‫بستگی دارد‪ .‬انچه در این گزارش بیان می شود‪ ،‬بررسی‬ ‫تولید معدنی مولیبدن در جهان است‪ .‬میزان مولیبدن‬ ‫معدنی تولید ش��ده در جهان در سال گذشته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬ح��دود ‪۳۰۰‬هزار تن بود که نس��بت به تولید‬ ‫‪۲۹۷‬هزار تنی س��ال ‪ ،۲۰۱۷‬حدود یک درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در میان تولیدکنندگان ب��زرگ مولیبدن معدنی در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬در جهان می توان به چین‪ ،‬شیلی‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫میزان مولیبدن معدنی تولید شده در جهان در سال گذشته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬حدود ‪۳۰۰‬هزار تن بود که نسبت به تولید ‪۲۹۷‬هزار‬ ‫تنی سال ‪ ،۲۰۱۷‬حدود یک درصد افزایش داشته است‪ .‬در میان‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ مولیبدن معدنی در سال ‪ ۲۰۱۸‬در جهان‬ ‫می توان به چین‪ ،‬شیلی‪ ،‬امریکا‪ ،‬پرو و مکزیک اشاره کرد که ‪۹۲‬درصد‬ ‫از تولید این محصول در جهان را به خود اختصاص داده اند‬ ‫پ��رو و مکزیک اش��اره کرد که ‪۹۲‬درص��د از تولید این‬ ‫محص��ول در جهان را به خود اختصاص داده اند‪ .‬چین‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده مولیبدن معدنی در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫در جه��ان بود که س��هم ‪۴۳.۳‬درص��دی از تولید این‬ ‫محصول را داشت‪ .‬همچنین گفتنی است‪ ،‬میزان تولید‬ ‫معدن��ی مولیبدن چین در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ثابت و ‪۱۳۳‬هزار تن گزارش شده است‪.‬‬ ‫ش��یلی با س��هم ‪۲۰.۳‬درص��دی از تولی��د مولیبدن‬ ‫شهرهایی سبز با مس‬ ‫امروز ایجاد ش��هرهای سبز به یکی از اولویت های‬ ‫توس��عه پایدار تبدیل ش��ده است‪ .‬ش��هرها یکی از‬ ‫عوام��ل اصلی تولید دی اکس��یدکربن هس��تند و از‬ ‫این رو مورد توجه فعاالن و متخصصان محیط زیست‬ ‫قرار گرفته ان��د‪ .‬در این میان مس نقش اصلی را در‬ ‫ایجاد شهری سبز ایفا می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عصرمس انالی��ن‪ ،‬ش��هرها ازجمله‬ ‫مهم تری��ن مناب��ع تولیدکننده گازه��ای گلخانه ای‬ ‫هس��تند‪ .‬حمل ونق��ل ش��هری ‪۱۳‬درص��د از‬ ‫دی اکس��یدکربن موجود در ج��و را تولید می کند‪.‬‬ ‫تولید زباله در ش��هرها نیز عام��ل ایجاد ‪۳‬درصد از‬ ‫دی اکس��یدکربن موجود در جو اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ان‬ ‫سهم عمده تولید دی اکس��یدکربن در جهان از ِ‬ ‫نیروگاه های سوخت فسیلی است که عهده دار تامین‬ ‫انرژی در ش��هرها هس��تند‪ .‬نیروگاه هایی که با گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬زغال س��نگ و نفت کار می کنند‪۲۵ ،‬درصد‬ ‫از کل تولید گاز دی اکسیدکربن را به عهده دارند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بی��ش از ‪۵۰‬درصد از‬ ‫جمعی��ت جه��ان در ش��هرها زندگ��ی می کنند و‬ ‫انتظ��ار می رود ای��ن میزان تا س��ال ‪۲۰۵۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۲۹‬خورش��یدی) به ‪۶۶‬درصد برسد‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود شهرنش��ینی هم��راه ب��ا رش��د جمعیت‬ ‫بتوان��د ‪۲‬میلی��ارد و ‪۵۰۰‬میلیون نف��ر به جمعیت‬ ‫شهرنش��ین های جهان تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬بیفزاید که‬ ‫این افزایش ‪۹۰‬درصدی‪ ،‬بیشتر در اسیا و افریقا رخ‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اروپ��ا به عن��وان نخس��تین گام در زمینه س��بز‬ ‫کردن ش��هرهای خ��ود قانونی با عنوان ش��یوه نامه‬ ‫ساختمان س��ازی اروپ��ا (‪ )EPBD‬وض��ع کرده که‬ ‫براس��اس ان تا پایان س��ال اینده می�لادی تولید‬ ‫جهان‪ ،‬به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ این محصول‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪۶۱‬هزار تن مولیبدن تولید کرد‬ ‫که نسبت به سال پیش از ان حدود ‪۲.۴‬درصد کاهش‬ ‫داش��ت‪ .‬میزان تولید معدنی مولیبدن امریکا در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬با ‪۳.۲‬درصد افزایش نس��بت به سال گذشته ان‬ ‫از ‪۴۰‬هزار و ‪۷۰۰‬تن به ‪۴۲‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫همچنین این کشور ‪۱۴‬درصد از حجم تولید مولیبدن‬ ‫جهان در سال گذشته میالدی را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫وزیر معدن افغانستان‪ :‬استعفایم یک تصمیم شخصی بود‬ ‫دی اکس��یدکربن به وسیله ساختمان ها باید به صفر‬ ‫برسد و این یعنی استفاده از مس بیشتر‪.‬‬ ‫مس به عنوان فلزی بادوام و پایدار با طول عمری‬ ‫طوالن��ی‪ ،‬نقش مهمی در سیم کش��ی‪ ،‬لوله کش��ی‪،‬‬ ‫سیس��تم های گرمایش��ی و سرمایش��ی‪ ،‬نورپردازی‬ ‫و‪ ...‬در س��اختمان ها دارد‪ .‬انجم��ن بین المللی مس‬ ‫(‪ )ICA‬گزارشی منتشر و بیان کرده که مس بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬کاربرد گوناگون در ساختمان های سبز دارد‪.‬‬ ‫اما مهم ترین کاربرد مس در س��اختمان های جدید‬ ‫برای تامین انرژی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از فناوری ه��ای نوین تامی��ن انرژی که‬ ‫کرب��ن کم��ی تولید می کنن��د مانن��د نیروگاه های‬ ‫حرارت��ی‪ ،‬فتوولتائیک ه��ا و سیس��تم های تهوی��ه‬ ‫مطبوع با استفاده از مبردهای طبیعی و شبکه های‬ ‫هوشمند نیازمند درصد باالیی از مس هستند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه بخش اصل��ی در منابع تولیدکنن��ده انرژی‬ ‫درجا (‪ )microgrid‬که کاربرد فراوانی در شهرها‬ ‫پی��دا کرده اند‪ ،‬مس اس��ت‪ .‬مس در سیس��تم های‬ ‫س��وئیچینگ و مانیتورینگ بار هوش��مند‪ ،‬تجمیع‬ ‫انرژی‪ ،‬سیستم های ذخیره انرژی و در میکروگریدها‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬از سوی دیگر مس فلز موثر در بهره وری‬ ‫انرژی‪ ،‬افزایش کیفیت هوا و اب و کاهش هزینه های‬ ‫استهالک شناخته می شود و به همین دلیل بهترین‬ ‫عنصر برای استفاده در ساختمان سازی سبز است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬مس به دلی��ل قابلی��ت بازیافت‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی‪ ،‬در توس��عه پایدار بس��یار موردتوجه‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬از میان بخش های مسی یک‬ ‫ساختمان ‪۸۰‬درصد انها قابلیت بازیافت دارد و فقط‬ ‫‪۲۰‬درص��د از م��س درون س��اختمان ها باید بیرون‬ ‫ریخته شود‪.‬‬ ‫نرگس نهان‪ ،‬وزیر معدن و نفت افغانس��تان که چند‬ ‫روز قبل استعفا داده‪ ،‬به تازگی درباره علت تصمی م خود‬ ‫نوش��ته که این کار او «تصمیم ش��خصی اس��ت» و در‬ ‫تفاهم با محمد اشرف غنی‪ ،‬رئیس جمهوری افغانستان‬ ‫انجام شده و «بوی سیاسی و اعتراضی» نداشته است‪.‬‬ ‫به گزارش بی بی س��ی‪ ،‬او گفته که در مدت ‪۲.۵‬سال‬ ‫کار در وزارت مع��دن افغانس��تان‪ ،‬ب��اور م��ن ب��ر اصل‬ ‫صداقت‪ ،‬شفافیت‪ ،‬حساب دهی و اصالح نهادهای دولتی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نهان گفته که در این مدت فرصت خوبی برایش بوده‬ ‫تا قدرت رهبری زنان را در فرایند اصالحات و توس��عه‬ ‫در یک بخش دشوار و مردانه به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫نه��ان در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ج��زو ‪ ۱۲‬وزیر پیش��نهادی‬ ‫حکوم��ت وحدت ملی ب��ه مجلس نماین��دگان بود‪ ،‬اما‬ ‫نماین��دگان مجلس صالحیت ه��ای ‪ ۱۱‬وزیر را تایید و‬ ‫نرگ��س نهان‪ ،‬تنه��ا وزیر پیش��نهادی زن برای تصدی‬ ‫وزارت معدن و نفت رد صالحیت شد‪.‬‬ ‫او درب��اره این تصمیم مجلس نمایندگان افغانس��تان‬ ‫گفته اس��ت «هنگامی که ب��رای دریافت رای اعتماد به‬ ‫مجل��س معرفی ش��دم‪ ،‬روال جاری سیاس��ی را خوب‬ ‫می دانس��تم‪ ،‬ب��ا ان هم تصمی��م گرفتم تا ب��ا هریک از‬ ‫نمایندگان دیدار ک��رده و انها را از اهداف و برنامه های‬ ‫کاری ام اگاه کنم و تقاضای رای پاک را دهم‪».‬‬ ‫نهان گفت��ه که اگاهانه از دیگر ابزارهایی که صداقت‬ ‫و ش��فافیتش را برای گرفتن رای از مجلس نمایندگان‬ ‫افغانستان خدشه دار می کرد استفاده نکرد‪.‬‬ ‫نه��ان دومین وزیر کابینه افغانس��تان اس��ت که در‬ ‫استانه اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان‬ ‫استعفا می دهد‪ ،‬قبل از این صالح الدین ربانی‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه از گروه عبداهلل عبداهلل نیز استعفا داده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹زندگینامه نرگس نهان‬ ‫نرگس نهان حدود ‪ ۳۸‬س��ال سن دارد و متولد کابل‬ ‫است‪ .‬او نخستین زنی بود که برای عهده دار شدن مقام‬ ‫وزارت معادن افغانس��تان معرفی ش��د و از افراد نزدیک‬ ‫به محمد اش��رف غنی‪ ،‬رئیس جمهوری و محمد حنیف‬ ‫اتمر‪ ،‬مش��اور پش��ین امنی��ت ملی افغانس��تان خوانده‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫نهان حدود یک س��ال پیش از ان که به عنوان نامزد‬ ‫وزیر معدن معرفی ش��ود‪ ،‬دچار س��رطان پستان شد و‬ ‫پس از مداوای سرطان دوباره به کار بازگشت‪.‬‬ ‫او از نخستین زنان سیاستمدار در افغانستان است که‬ ‫به صراحت درباره تجربه اش از ابتال به بیماری س��رطان‬ ‫پستان صحبت کرده بود‪.‬‬ ‫نه��ان پیش از وزارت معدن ب��ه عنوان رئیس خزاین‬ ‫وزارت مالیه‪-‬دارای��ی‪ ،‬مع��اون دانش��گاه کابل‪ ،‬مش��اور‬ ‫ارش��د مالی و اداری وزارت مع��ارف‪ -‬اموزش و پرورش‬ ‫افغانستان کار کرده است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود او در سال هایی که رئیس خزاین بود‪،‬‬ ‫در مرکزی س��ازی جمع اوری درامد دولت نقش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سنگ اهن ارزان تر می شود‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬تاثیر تابلوهای تبلیغاتی جاده ای در افزایش سوانح رانندگی‬ ‫پرو در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪۲۸‬هزار تن مولیبدن تولید‬ ‫کرد که نس��بت به تولید این کش��ور در سال ‪ ۲۰۱۷‬با‬ ‫‪۰.۴‬درصد کاهش همراه بود‪ .‬میزان تولید مولیبدن نیز‬ ‫با ‪۷.۱‬درصد افزایش نس��بت به س��ال گذشته ‪۱۵‬هزار‬ ‫تن گزارش شد‪.‬‬ ‫حجم تولید معدنی مولیبدن ایران در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته ان تغییری نداشت و ایران با‬ ‫تولید ‪۳‬هزار و ‪۵۰۰‬تن مولیبدن و سهم ‪۱.۲‬درصدی در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬در میان ‪۱۰‬تولیدکننده برتر این محصول‬ ‫در جهان و در جایگاه هشتم قرار گرفت‪.‬‬ ‫چین ب��ا ‪۸‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار ت��ن ذخیره مولیبدن‬ ‫دارای بیش��ترین ذخیره در سال گذش��ته میالدی در‬ ‫جهان اس��ت و پ��س از چین کش��ورهای امریکا و پرو‬ ‫به ترتی��ب با ‪۲‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار ت��ن و ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تن بیشترین ذخایر مولیبدن در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫را دارا هستند‪ .‬همچنین منابع شناسایی شده مولیبدن‬ ‫در امری��کا ح��دود ‪۵.۴‬میلیون تن و در س��ایر مناطق‬ ‫جهان حدود ‪۲۰‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‬ ‫تحلیلگ��ران موسس��ه مال��ی س��یتی گروپ‬ ‫ب��ر این باورند که نرخ س��نگ اهن س��ال اینده‬ ‫کم��ی پایین تر از متوس��ط نرخ امس��ال خواهد‬ ‫بود‪ .‬ن��رخ کک متالورژی ممکن اس��ت افزایش‬ ‫یابد و قیمت گذاری فوالد در س��طوح متوس��ط‬ ‫خواهد بود و س��قوطی نخواهد داشت‪ .‬میانگین‬ ‫نرخ س��نگ اهن خلوص ‪۶۲‬درصد س��ال اینده‬ ‫می�لادی (‪ )۲۰۲۰‬ش��اید از ‪۹۴‬دالر امس��ال به‬ ‫‪۸۰‬دالر هر تن س��ی اف ار چین برس��د و پس از‬ ‫ان تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬و ‪۲۰۲۲‬می�لادی (‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫‪۱۴۰۱‬خورش��یدی) س��طح نرخ ‪۶۰‬دالر هر تن‬ ‫س��ی اف ار را نیز تجربه کند‪ .‬به گزارش ایفنا به‬ ‫نقل از پلتس‪ ،‬س��ال جاری میالدی س��نگ اهن‬ ‫وضعی��ت خاصی داش��ت‪ .‬اختالالت��ی در تولید‬ ‫شرکت معدنی واله برزیل پس از فاجعه شکست‬ ‫سد ان رخ داد و پس از ان در استرالیا نیز شرایط‬ ‫جوی موجب کاهش عرضه شد‪ .‬حال بازار سنگ‬ ‫اهن به وضعیت طبیعی تولید برگش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫گرچه اختالالت ناش��ی از ش��رایط جوی که هر‬ ‫سال نیز اتفاق افتاده اجتناب ناپذیر است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا انتظار می رود نرخ س��نگ اهن به تدریج‬ ‫روند نزولی داش��ته باش��د‪ .‬افت نرخ زغال سنگ‬ ‫در س��ال جاری به دلی��ل کاهش تقاضای چین‬ ‫و هند بوده اس��ت‪ .‬گرچه بهبودهایی مش��اهده‬ ‫ش��ده و قیمت ها صعودی خواهند شد‪ .‬متوسط‬ ‫نرخ زغال س��نگ سخت ‪۱۸۵‬دالر هر تن است و‬ ‫س��ال‪ ۲۰۲۰‬میالدی به ‪۱۷۰‬دالر و سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تا ‪۱۶۰‬دالر هر تن خواهد رسید‪ .‬سال ‪ ۲۰۲۲‬نیز‬ ‫افت نرخ به ‪۱۵۰‬دالر براورد شده است‪ .‬صنعت‬ ‫فوالد هم عملکرد در س��طح متوس��طی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬اقتصادهای پیشرفته سال جاری میالدی‬ ‫کاهش روند رش��د خواهند داشت اما سال اینده‬ ‫کمی خود را باال می کشند‪ .‬هند پس از گذراندن‬ ‫امس��ال (‪ )۲۰۱۹‬در وضعیت ضعیف سال اینده‬ ‫با اعالم برنامه های توس��عه زیرساخت ها خود را‬ ‫باال می کش��د‪ .‬چین با ‪۵۰‬درصد مصرف جهانی‬ ‫فوالد‪ ،‬امسال رش��د خوبی داشته و بازار مسکن‬ ‫ان فراتر از انتظارات عمل کرده اس��ت‪.‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در این بخش س��رعت رشد کم می شود و‬ ‫سرمایه گذاری در بخش دارایی های ثابت ضعیف‬ ‫می مان��د‪ .‬اما ظرفیت تولی��د فوالد کارامد چین‬ ‫همچنان صعودی خواهد بود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 327

هفته نامه روزگار معدن 327

شماره : 327
تاریخ : 1398/12/26
هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه روزگار معدن 324

هفته نامه روزگار معدن 324

شماره : 324
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه روزگار معدن 323

هفته نامه روزگار معدن 323

شماره : 323
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه روزگار معدن 322

هفته نامه روزگار معدن 322

شماره : 322
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!