هفته نامه روزگار معدن شماره 261 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 261

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 261

هفته نامه روزگار معدن شماره 261

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫باور نداریم‬ ‫وضعیت سنگ‬ ‫بحرانی است‬ ‫چهار شنبه‬ ‫حل اختالف تولید‬ ‫و تجارت‬ ‫در فضایی تخصصی تر‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 10 1398‬صفر ‪ 9 1441‬اکتبر ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 261‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫انعطاف معادن کوچک‬ ‫در مقابل تحریم ها‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫بازیافت مس‬ ‫به وسعت یک تاریخ‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫خداداد غریب پور در ایین گشایش ماینکس ‪ ۲۰۱۹‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫سوداوری را بر سوددهی ترجیح می دهیم‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫زشت و زیبای زغال سنگ‬ ‫در بازار جهانی‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش ‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬محسن ارجمند‬ ‫هند امریکا استرالیا‬ ‫مثلث سرب و روی‬ ‫اخبار‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪261‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات ساخت‬ ‫خط دوم جاده منطقه‬ ‫سنگان ‪ -‬تربت حیدریه‬ ‫عملیات س��اخت خط دوم مس��یر س��نگان –‬ ‫خواف‪ -‬رش��تخوار – تربت حیدریه‪ ،‬چهارش��نبه‬ ‫این هفته با حضور رئی��س هیات عامل ایمیدرو‬ ‫و جمع��ی از مس��ئوالن کش��وری و محلی اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری اجرای این مسیر ‪۱۵۰‬کیلومتری‬ ‫(با احتساب تملک اراضی) به حدود ‪۸۶۶‬میلیارد‬ ‫تومان می رسد که با مش��ارکت شرکت تامین و‬ ‫توسعه زیرس��اخت های ش��رق ایران (وابسته به‬ ‫ایمیدرو) و شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل(وابس��ته به وزارت راه و شهرس��ازی)‬ ‫عملیاتی خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس هماهنگی های‬ ‫انجام شده‪ ،‬ایین اغاز عملیات ساخت جاده های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬چهارش��نبه‪ ۱۷ ،‬مه��ر س��ال ج��اری‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬این گ��زارش می افزاید‪:‬‬ ‫با س��اخت ای��ن جاده‪ ،‬اق��دام قاب��ل توجهی در‬ ‫توس��عه حمل ونق��ل در عس��لویه ش��رق انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬معادن س��نگ اهن سنگان خواف با‬ ‫ذخیره یک میلیارد تن یک��ی از ‪۱۰‬معدن بزرگ‬ ‫س��نگ اهن جهان است که برنامه تامین خوراک‬ ‫اولی��ه برای تولی��د ‪۱۷.۵‬میلیون تن کنس��انتره‪،‬‬ ‫‪۱۵‬میلیون تن گندله و ‪۵‬میلیون تن س��نگ اهن‬ ‫را در دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫مالطاهری‪۲۷ :‬پروژه پژوهشی به قرارداد تبدیل می شود‬ ‫مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو خبر داد در اینده‬ ‫نزدیک ‪۲۷‬پ��روژه پژوهش��ی بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫ب��ه قرارداد تبدیل می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش ایمی��درو‪ ،‬غالمرضا‬ ‫مالطاه��ری با بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬هدف م��ا در ایمیدرو‪،‬‬ ‫پژوه��ش برای پژوهش یا تکرار پژوهش نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با‬ ‫اعمال سیاس��ت جدید‪ ،‬این بخش را «تقاضامحور» کرده و به‬ ‫همه واحدها فراخوان داده ایم تا مش��کالت فناورانه و نیازهای‬ ‫پژوهش��ی خ��ود را اعالم کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬تاکنون حدود‬ ‫‪۱۵۰‬تقاضای پژوهش��ی از واحدهای صنعتی و معدنی کش��ور‬ ‫برش��مرده شده که در قالب ‪۲۷‬پروژه در سامانه ساتع (سامانه‬ ‫عرضه و تقاضای پروژه های پژوهش��ی) فراخوان ش��ده است‪.‬‬ ‫مالطاهری ادامه داد‪ :‬ای��ن تقاضاها با همکاری مجموعه ای از‬ ‫خبرگان صنعت و پژوهش‪ ،‬بررس��ی و پ��س از دریافت طرح‬ ‫پیشنهادی (طرح تحقیق)‪ ،‬وارد مرحله امضای قرارداد خواهند‬ ‫شد‪ .‬مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫سازمان ‪۶۰۰‬دوره عملی و تئوری برای استان های مختلف در‬ ‫حوزه های تخصصی معادن روباز و زیرزمینی‪ ،‬ایمنی‪ ،‬بهداشت‬ ‫و رانندگی تدافعی در س��ال ‪ ۹۸‬برنامه ریزی کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ایمی��درو ضمن بهره گی��ری از ظرفیت های موجود در‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن و س��ازمان فنی و حرفه ای‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت دانشگاه ها برای اموزش در حوزه های یادشده استفاده‬ ‫می کن��د و بهره الزم را می برد‪ .‬مالطاهری با اش��اره به امضای‬ ‫تفاهمنامه میان واحدهای تحقیق و پژوهش شرکت های تابع‬ ‫و بنگاه های منتخب به عنوان یکی از دس��تاوردهای ایمیدرو‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این اقدام با هدف جلوگیری از کارهای موازی و تکراری‪،‬‬ ‫تعه��د بر اگا ه ک��ردن واحدها از نتایج پروژه های پژوهش��ی و‬ ‫اس��تفاده یکدیگر از نتایج ان و نیز اجرای پروژه های مشترک‬ ‫انجام ش��د‪ .‬این اقدام‪ ،‬موجب کاهش هزینه ها‪ ،‬اجرای سریع تر‬ ‫پروژه ه��ای پژوهش��ی و در نهای��ت اس��تفاده عمل��ی از این‬ ‫پژوهش ها می ش��ود‪ .‬مدیر مرکز ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫ایمیدرو خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون واحدهایی همچون یونیدرو‪،‬‬ ‫مرکز هوشمندی‪ ،‬تهیه و تولید‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫ملی ف��والد‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬فوالد اذربایجان‪ ،‬فوالد الیاژی و فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬مس سرچشمه‪ ،‬الومینیوم المهدی‪ ،‬الومینای ایران‪،‬‬ ‫چادرملو‪ ،‬گل گهر و میدکو‪ ،‬در تحقق اهداف یادشده با ایمیدرو‬ ‫همگام و متحد شده اند‪.‬‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه میان مرکز امور شوراهای حل اختالف قوه قضاییه و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫حل اختالف تولید و تجارت در فضایی تخصصی تر‬ ‫حمل بار در راه اهن یزد‬ ‫‪۴۶‬درصد افزایش یافت‬ ‫مدی��رکل راه اهن منطقه یزد گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫جذب خرده بارها و بارهای ریلی پسند‪ ،‬حمل کاال‬ ‫در ‪۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬با استفاده از خطوط‬ ‫ریل��ی در این منطقه به میزان ‪۴۶‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��یدمصطفی داودی افزود‪:‬‬ ‫ای��ن اداره کل از ابتدای س��ال ج��اری اقدام به‬ ‫شناس��ایی خرده باره��ا و باره��ای ریلی پس��ند‬ ‫منطق��ه در مجاورت ایس��تگاه های «بیش��ه در»‪،‬‬ ‫گندله سازی‪ ،‬فوالدالیاژی و بندرخشک یزد کرد‬ ‫و در این زمینه جلسه ها و نشست های متعددی‬ ‫ب��ا صاحب��ان صنای��ع و مع��ادن و ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل برگزار شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این جلس��ه ها منتج به جذب‬ ‫ریلی برخی باره��ای جدید و افزایش بارگیری و‬ ‫حمل ریلی بیش��تر بارهای متفرقه با استفاده از‬ ‫وضعیت و ظرفیت فعلی ایس��تگاه ها در اس��تان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی با این اقدام و در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬تعداد واگن های بارگیری‬ ‫ش��ده ‪۴۹‬درصد‪ ،‬تن��اژ بارگی��ری ‪۴۶‬درصد و در‬ ‫ت��ن کیلومتر مبدا‪-‬مقصد ‪ ۶۹‬درص��د افزایش را‬ ‫در عملک��رد حمل بارهای متفرق��ه و خرده بارها‬ ‫ش��اهد هس��تیم‪ .‬مدیرکل راه اهن ی��زد افزود‪ :‬با‬ ‫س��اخت خطوط انتنی جدید و راه اندازی منطقه‬ ‫لجس��تیکی فوالد اردکان در مجاورت ایس��تگاه‬ ‫گندله س��ازی در اینده‪ ،‬شاهد افزایش چشمگیر‬ ‫حمل بارهای ریلی پسند خواهیم بود‪.‬‬ ‫حدود هزار کیلومتر خط اهن ش��امل ‪۷‬درصد‬ ‫مجموع خطوط ریلی کش��ور در استان یزد قرار‬ ‫دارد و بی��ش از ‪۳۰‬درصد عملیات معادل ‪۴‬برابر‬ ‫بازده��ی و بهره وری این بخش نس��بت به دیگر‬ ‫نواحی کشور مربوط به این منطقه است‪.‬‬ ‫در هر شبانه روز ‪۱۲۰‬رام قطار در این محدوده‬ ‫تردد می کند که ‪۳۰‬مورد ان مسافربری است‪.‬‬ ‫راه اهن یزد با سهم حدود ‪۴۰‬درصد حمل ونقل‬ ‫بار ایران در ‪۱۸‬س��ال گذشته در جایگاه نخست‬ ‫کش��ور قرار دارد‪ .‬بیش از ‪۸۰‬درصد موادمعدنی و‬ ‫افزون بر ‪۷۰‬درصد بارهای ترانزیتی کشور از این‬ ‫استان عبور می کند‪.‬‬ ‫انتصاب جدید‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫در حکمی از سوی منصور یزدی زاده مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬محمدرضا کجباف به عنوان‬ ‫مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب اهن اصفهان‬ ‫منصوب ش��د‪ .‬به گزارش روزگار معدن‪ ،‬کجباف‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۴‬در ذوب اهن اصفهان استخدام‬ ‫شد و در سمت هایی همچون عضو موظف هیات‬ ‫مدیره ش��رکت پویش معادن‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ف کارکنان‪ ،‬مدی��ر روابط عمومی‪،‬‬ ‫تعاونی مص��ر ‬ ‫مدیر خرید داخلی‪ ،‬معاون مدیر خرید تجهیزات‬ ‫و‪ ...‬فعالی��ت ک��رده اس��ت‪ .‬وی دارای م��درک‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری میان مرکز امور شوراهای‬ ‫حل اختالف قوه قضاییه و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره تش��کیل شوراهای حل اختالف‬ ‫در مراک��ز صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تجاری‪ ،‬یکش��نبه‬ ‫با حضور رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و حجت االس�لام والمس��لمین مظفری‪،‬‬ ‫معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس ش��ورای حل‬ ‫اختالف کش��ور‪ ،‬در محل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت امضا و مبادله شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬این تفاهمنامه به درخواست‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر تش��کیل‬ ‫ش��ورای حل اخت�لاف ویژه برای رف��ع اختالف‬ ‫حقوقی و مالی واحدهای تولیدی برای تس��هیل‬ ‫ام��ور و رونق فعالیت ها به وی��ژه رفع دغدغه های‬ ‫حقوقی واحده��ای تولیدی و موافقت رئیس قوه‬ ‫قضاییه امضا و مبادله شد‪.‬‬ ‫ایجاد زمینه صلح و س��ازش می��ان طلبکاران‬ ‫و بده��کاران واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی با‬ ‫اش��خاص حقیقی و حقوقی با فراهم کردن بستر‬ ‫گفت وگو و میانجی گ��ری‪ ،‬جلوگیری از احضار و‬ ‫اس��تنطاق مدیران واحده��ای صنعتی و تولیدی‬ ‫که موجبات تمرکز نداشتن انها بر امور مدیریتی‬ ‫را ایج��اد می کن��د و همچنین احت��راز از توقیف‬ ‫اموال و ماش��ین االت و ادوات واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی در روند عادی رس��یدگی قضایی بنا به‬ ‫خواسته خواهان که موجب توقف فعالیت و تولید‬ ‫می شود‪ ،‬از اهداف این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ای��ن‬ ‫تفاهمنام��ه تعه��د کرده ک��ه تهی��ه مکان های‬ ‫اس��تقرار و فعالیت این شوراها و تامین تجهیزات‬ ‫مورد نیاز برای فعالی��ت انها را بر عهده بگیرد و‬ ‫ش��هرک ها و واحدهای تولی��دی و صنعتی قابل‬ ‫اس��تقرار ب��رای ش��وراها را شناس��ایی و معرفی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معرف��ی اف��راد واجد ش��رایط ب��رای عضویت‬ ‫در ش��وراهای موص��وف و ابالغ به رئیس��ان کل‬ ‫دادگس��تری های سراس��ر کش��ور‪ ،‬فراهم اوردن‬ ‫تس��هیالت الزم ب��رای ارائ��ه ش��کایت و دعاوی‬ ‫مربوط ب��ه افراد ذی نفع برای صلح و س��ازش یا‬ ‫رس��یدگی ماهیتی در ح��دود صالحیت قانونی‬ ‫شورا و همچنین تعیین تعداد واحدهای تولیدی‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬راهبردهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در راستای دستیابی به اهداف رونق تولید‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کسب و کار‪ ،‬بکارگیری روش های نوین تامین مالی‪ ،‬فعال‬ ‫کردن ستادهای تسهیل‪ ،‬تعمیق ساخت داخل‪ ،‬انقالب‬ ‫معدنی و توسعه صادرات است‬ ‫و صنعتی قابل اس��تقرار ش��ورا در تمام استان ها‬ ‫بر اس��اس توافق رئیس کل دادگستری استان و‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ان اس��تان‪ ،‬از‬ ‫دیگ��ر تعهدات مربوط به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مرکز امور ش��وراهای حل اختالف‬ ‫متعهد شده اس��ت ایجاد و راه اندازی شعبه های‬ ‫ش��ورای حل اخت�لاف در ش��رکت های صنعتی‬ ‫و تولی��دی را ب��ر اس��اس اع�لام نیازمن��دی از‬ ‫س��وی رئیس��ان کل دادگس��تری و مدیران کل‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی‬ ‫در دس��تور کار قرار ده��د و کار اموزش تئوری‬ ‫و کارگاهی اعضا و کارکنان ش��ورا را در راستای‬ ‫انج��ام بهین��ه ام��ور و وظایف محول ب��ر عهده‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫نظ��ارت بر عملکرد ش��وراهای ح��ل اختالف‬ ‫مس��تقر در واحده��ای تولیدی و ش��رکت های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬جابه جای��ی اعض��ا و کارکنان��ی ک��ه‬ ‫کیفی��ت کار الزم ب��رای انج��ام بهین��ه ام��ور را‬ ‫ندارند و همچنین بازرس��ی از شعبه های مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی و واحده��ای تولیدی‬ ‫و بررس��ی تخلف��ات احتمالی اعض��ا و کارکنان‬ ‫ش��وراهای مربوط‪ ،‬از دیگر تعه��دات مرکز امور‬ ‫شوراهای حل اختالف قوه قضاییه است‪.‬‬ ‫گفتنی است به منظور حسن اجرای تفاهمنامه‬ ‫و رف��ع موان��ع و مش��کالت احتمال��ی‪ ،‬نماینده‬ ‫تام االختیار از س��وی هر یک از طرفین به عنوان‬ ‫کارگروه کش��وری‪ ،‬انتخاب می شود تا با تشکیل‬ ‫جلس��ه ها بر حس��ن اجرای تفاهمنام��ه نظارت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین در مرکز اس��تان ها‪ ،‬نظارت بر حسن‬ ‫اجرای تفاهمنامه بر عهده رئیس کل دادگستری‬ ‫و مدی��رکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ان اس��تان‬ ‫خواهد بود و مقرر ش��د تا نتایج حاصل از اجرای‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬هر س��ال یک ب��ار به رئی��س مرکز‬ ‫شوراهای حل اختالف قوه قضاییه و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گزارش شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در ایی��ن امض��ا و مبادله این‬ ‫تفاهمنامه ک��ه در مح��ل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برگزار ش��د‪ ،‬نمایندگان تش��کل ها و‬ ‫انجمن های بخش خصوصی نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ح�ل اختالف فضای تولید و تجارت‬ ‫در بستری تخصصی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در ایی��ن امضای‬ ‫این تفاهمنام��ه گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬راهبردهای‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در راس��تای‬ ‫دس��تیابی به اهداف رونق تولی��د‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬بکارگی��ری روش های نوین تامین‬ ‫مال��ی‪ ،‬فعال کردن س��تادهای تس��هیل‪ ،‬تعمیق‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬انقالب معدنی و توسعه صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمانی درباره تشکیل شوراهای حل اختالف‬ ‫در مراک��ز صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی و تج��اری افزود‪:‬‬ ‫تس��هیل حض��ور فعاالن��ه بخ��ش خصوصی در‬ ‫عرصه های مختل��ف اقتصادی کش��ور به عنوان‬ ‫راهبرد اساس��ی این وزارتخانه مطرح اس��ت که‬ ‫با همکاری خوب تش��کل های صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تج��اری به ویژه اتاق بازرگانی‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬خانه‬ ‫صنع��ت و معدن و تش��کل های زیرمجموعه انها‬ ‫و همچنین نظام مهندس��ی معدن شکل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬حضور اثرگذار بخش خصوصی را به‬ ‫عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم به ویژه‬ ‫در سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬عنوان کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه‪ ،‬هر اقدامی که به تس��هیل امور بینجامد‬ ‫در دس��تور کار ق��رار گرفته و ب�� ه این منظور در‬ ‫سال جاری از تعدد بخشنامه ها به نحو محسوسی‬ ‫کاس��ته شده و سیاست دولت این است که هیچ‬ ‫تصمیم��ی بدون مش��ورت با تش��کل ها و بخش‬ ‫خصوصی گرفته نش��ود که خوش��بختانه بخش‬ ‫خصوصی نیز در این زمینه اماده و پای کار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز ش��اهد برداش��تن یک گام‬ ‫ب��زرگ بودیم؛ کاری که س��ال ها نی��از بود‪ .‬انجا‬ ‫که ب��ه اختالف بین تاج��ران و تولیدکنندگان و‬ ‫مطالبات شان بر می گشت و مواردی که الزم بود‬ ‫در یک بستر تخصصی تر حل و فصل شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تجربه بهره گیری از شیوه های‬ ‫داوری ب��رای ح��ل اختالف ها در نق��اط مختلف‬ ‫جهان‪ ،‬افزود‪ :‬در دوره جدید ریاست قوه قضاییه‬ ‫و با جمع بندی پیشنهادها به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که ای��ن عزیزان هم به دنبال تس��هیل امورند تا‬ ‫تولیدکنندگان از شرایط بهتری استفاده کنند و‬ ‫این تفاهمنامه برای ایجاد رونق تولید که در سال‬ ‫جاری پیگیر ان هستیم‪ ،‬گام بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ادام��ه داد‪:‬‬ ‫تفاهمنام��ه ای تهی��ه ش��د و ات��اق بازرگان��ی و‬ ‫تش��کل های صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تج��اری‪ ،‬موارد‬ ‫خوبی را توافق کردند و وظایفی را نیز مرکز امور‬ ‫ش��وراهای حل اختالف قوه قضاییه متعهد شده‬ ‫که این همکاری و سازکار جدید در تسهیل امور‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد ش�وراهای ح�ل اختلاف و‬ ‫حمایت از رونق تولید‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ایران‪ ،‬ایجاد شوراهای حل‬ ‫اختالف در مراکز صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تج��اری را اقدام‬ ‫قابل توجهی در راس��تای‬ ‫حمایت از رونق تولید دانست‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی در ایین امضای تفاهمنامه‬ ‫قوه قضایی��ه و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درباره تشکیل ش��وراهای حل اختالف در مراکز‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تجاری ک��ه در محل وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قوه‬ ‫قضاییه در حمای��ت از فعاالن اقتصادی‪ ،‬کارهای‬ ‫خوبی انجام می دهد که شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه میزان و حج��م پرونده های‬ ‫قضایی با اقتصاد کش��ور رابطه معن��اداری دارد‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬به هر ان��دازه که اقتصاد توس��عه‬ ‫پیدا کند از میزان و حجم این پرونده ها کاس��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی ایران در ادامه گفت‪ :‬پرونده هایی که‬ ‫با مس��ائل فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و خانوادگی ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ریش��ه در اقتصاد دارد پ��س تولید و‬ ‫توسعه اقتصاد باید رونق بگیرد‪.‬‬ ‫ش��افعی در پای��ان بی��ان ک��رد‪ :‬داوری و حل‬ ‫اختالف بر ش��عبه های صادرکننده رای‪ ،‬رجحان‬ ‫و برت��ری دارد و از ایج��اد مراکز حل اختالف در‬ ‫مراکز اقتصادی باید حمایت ش��ود که اقدام قابل‬ ‫توجهی است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت قوه قضاییه از تولید‬ ‫حجت االس�لام حکمتعلی‬ ‫مظف��ری گفت‪ :‬یک��ی از‬ ‫دغدغه های نظام‪ ،‬حمایت‬ ‫قاطع از تولید و اشتغال در‬ ‫سطح کش��ور است و همه‬ ‫ارکان حسب دستور رهبر‬ ‫معظم انقالب موظفند زمینه رونق تولید را فراهم‬ ‫کنند و به میزان ممکن‪ ،‬وابس��تگی ها را کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس ش��وراهای‬ ‫حل اختالف کش��ور در ایین امضای تفاهمنامه‬ ‫قوه قضایی��ه و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درباره تشکیل ش��وراهای حل اختالف در مراکز‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تج��اری افزود‪ :‬ق��وه قضاییه‬ ‫نیز با عنای��ت ویژه و تدابیر ریاس��ت این قوه‪ ،‬با‬ ‫تمام ت��وان در بخش ه��ای مختل��ف از ظرفیت‬ ‫خ��ود در حمایت از تولید و اش��تغال اس��تفاده‬ ‫می کن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ایجاد ش��عبه های حل‬ ‫اخت�لاف در مراک��ز واحدهای صنعت��ی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تج��اری‪ ،‬یکی از ظرفیت ها برای رس��یدگی به‬ ‫اختالف ها و حل و فصل انها بدون تشریفات ویژه‬ ‫قضایی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم مظفری خاطرنشان کرد‪ :‬با ایجاد‬ ‫این مراکز‪ ،‬اختالف ه��ا در فضایی خارج از مراکز‬ ‫دادگستری و کارشناسی شده و ارام حل می شود‬ ‫که ضمانت اجرایی الزم را نیز دارد‪.‬‬ ‫فراخوان شناسایی معادن و پهنه های معدنی سنگ اهن در کشور‬ ‫فراخوان ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در زمینه شناس��ایی معادن سنگ اهن و‬ ‫پهنه های معدنی سنگ اهن در داخل کشور منتشر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان برای‬ ‫برنامه ری��زی اس��تفاده از تم��ام ظرفیت ه��ای معدن��ی موج��ود در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی و بررس��ی فرصت های همکاری قص��د دارد تمام معادن‬ ‫س��نگ اهن در حال اس��تخراج یا پهنه های دارای ذخیره س��نگ اهن را شناس��ایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در این فراخوان‪ ،‬دعوت ش��ده که تمام معادن دارای توان اس��تخراج س��نگ اهن‬ ‫دس��ت کم به می��زان ‪۲۰‬هزار تن ماهان��ه و دارای تجهیزات خردای��ش و دانه بندی‬ ‫همچنی��ن تمام ش��خصیت های حقیق��ی یا حقوق��ی دارای گواهی کش��ف ذخایر‬ ‫س��نگ اهن یا دس��ت کم ذخیره قطعی ‪۲‬میلیون تن و تمام شرکت های دارای توان‬ ‫تولید کنسانتره سنگ اهن اسناد و مدارک شامل پروانه بهره برداری‪ ،‬اگهی تاسیس‬ ‫و اخری��ن تغییرات‪ ،‬س��وابق کاری مرتبط‪ ،‬توان تولید س��االنه و مش��خصات فنی‬ ‫تولیدات را ارسال کنند‪ .‬گفتنی است شرکت فوالد مبارکه با تامین بیش از نیمی از‬ ‫فوالد کشور بزرگ ترین تولیدکننده این محصوالت در کشور است‪.‬‬ ‫مس سرچشمه برای رفع مشکل نبود نقدینگی تالش می کند‬ ‫به گفته فرماندار ویژه رفس��نجان از یک س��ال گذشته تاکنون‬ ‫‪۴۴‬طرح اقتصاد مقاومتی با حمایت های مالی و اموزشی مجتمع‬ ‫مس سرچش��مه به عنوان معین (یاور) اقتصادی این منطقه اجرا‬ ‫شده یا در حال اجراست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مجید فصیحی هرندی در نشس��ت س��تاد‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در محل فرمانداری رفس��نجان درباره اهمیت‬ ‫فعالیت های اقتصادی گفت‪ :‬ب��رای اینکه مجموعه ای به قدرت و‬ ‫جایگاه اصلی برسد باید دشواری ها را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫فصیح��ی هرندی با اش��اره به اینکه مجتمع مس سرچش��مه‬ ‫رفس��نجان به عنوان معین اقتصادی منطقه ‪ ۶‬اس��تان کرمان در‬ ‫شهرهای رفسنجان‪ ،‬انار‪ ،‬شهربابک‪ ،‬سرچشمه و پاریز فعالیت های‬ ‫اقتصادی در راس��تای رونق اقتصادی انجام می دهد بیان کرد‪ :‬این‬ ‫مجتمع از اشتغال های به صرفه حمایت می کند و در راستای رفع‬ ‫مشکالتی همچون نبود نقدینگی تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪۴۴‬طرح خ��رد و کالن و بومی درباره اقتصاد‬ ‫مقاومتی از سوی مجتمع مس سرچشمه مورد مطالعه قرار گرفته‬ ‫و برخی در حال اجرا هستند و تعدادی نیز به اجرا درامده اند اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی از این طرح ها ش��امل ایج��اد مزرعه الوئه ورا‪ ،‬حمایت‬ ‫از راه ان��دازی کارخانه مواد ش��وینده‪ ،‬س��اخت کارخانه نایلون در‬ ‫شهر کش��کوئیه‪ ،‬راه اندازی کارخانه مصنوعات مرمری و سنگی‪،‬‬ ‫نخستین پهپاد صنعتی کشور‪ ،‬تولید فیلترهای دیواری‪ ،‬حمایت‬ ‫از گلخانه ه��ای هیدروپونیک و طرح تولید کودهای امینو اس��ید‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرماندار رفسنجان خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای راه اندازی کارخانه‬ ‫تولید نایلون ‪۱۵۰‬میلیون تومان تس��هیالت از سوی مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه به متقاضی ان اعطا ش��ده و قرار اس��ت مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه س��االنه ‪۱۲‬تن نایلون مورد نیاز خود را از این کارخانه‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن حمای��ت از ‪۱۱‬دامپ��روری رفس��نجان‪ ،‬ارائ��ه‬ ‫تس��هیالت کم بهره به ‪۲‬کارگاه مصنوعات چوبی در رفس��نجان و‬ ‫انار‪ ،‬حمایت از ش��رکت های ساخت وس��از قطعات مورد نیاز مس‬ ‫در رفس��نجان (بخش زیادی از قطعات مورد نیاز مس سرچشمه‬ ‫از خ��ارج از شهرس��تان تامین می ش��د و درحال حاض��ر از داخل‬ ‫شهرس��تان تهیه می ش��وند)‪ ،‬راه اندازی کارگاه تولید پوش��اک و‬ ‫برگزاری دوره های صنایع دس��تی برای مددجویان بهزیس��تی را‬ ‫از دیگر طرح های مورد حمایت مس برشمرد‪.‬‬ ‫کارشناسان در بررسی وضعیت بازار سنگ مطرح کردند‪:‬‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ازانجایی ک��ه ت��ا مدت ه��ا مس��کن مس��یر‬ ‫پررونق��ی را در کش��ور ط��ی می کرد و بیش��تر‬ ‫س��رمایه گذاری ها در این حوزه انجام می ش��د‪،‬‬ ‫بازار س��نگ هم وضعیت مناسبی داشت اما در‬ ‫شرایطی که مس��کن به وضعیت اشباع رسیده‪،‬‬ ‫بازار مصالح س��اختمانی دچار رکود شده و این‬ ‫موضوع روی بازار صنعت س��نگ تاثیر گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان باور دارند هرچند امروز وضعیت‬ ‫سنگ بحرانی نیس��ت اما ممکن است در اینده‬ ‫نزدیک‪ ،‬دچار چالش می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ایران جزو کش��ورهایی اس��ت ک��ه در حوزه‬ ‫سنگ بس��یار غنی اس��ت‪ ،‬تا حدی که ما جزو‬ ‫‪۱۰‬کشور نخس��ت جهان هستیم‪ .‬روزگار معدن‬ ‫درباره تاثیر رکود مس��کن بر رونق بازار س��نگ‬ ‫و راهکارهای حل این مس��ئله با کارشناس��ان و‬ ‫فعاالن این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش کارخانه بدون برنامه ریزی‬ ‫قرب��ان زاده‪،‬‬ ‫رامی��ن‬ ‫کارش��ناس صنعت سنگ‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫معدن اظه��ار کرد‪ :‬اعتقاد‬ ‫برخ��ی درب��اره اینک��ه‬ ‫افزایش نرخ سنگ بر نرخ‬ ‫مسکن تاثیر داشته را قبول ندارم‪ .‬هرچند رکود‬ ‫بازار مس��کن ب��ر کارخانه ها تاثیر گذاش��ته اما‬ ‫سنگ یا افزایش نرخ س��نگ تاثیری بر افزایش‬ ‫نرخ مسکن نداش��ته است‪ .‬در واقع افزایش نرخ‬ ‫مس��کن ب��ه دلیل افزای��ش نرخ زمی��ن و دیگر‬ ‫باور نداریم وضعیت سنگ بحرانی است‬ ‫مصالح بوده و درنتیجه س��نگ ان چنان بر این‬ ‫قضیه تاثیرگذار نبوده است و رشد قیمتی ان در‬ ‫مقایسه با سایر مصالح ان چنان زیاد نیست‪.‬‬ ‫قرب��ان زاده اظهار کرد‪ :‬ما در مقطع مش��خص‬ ‫زمانی با تعداد بس��یار زیادی تولیدکننده سنگ‬ ‫روب��ه رو بودی��م و به دلی��ل فرصت هایی که ان‬ ‫بنابرای��ن اگ��ر در مقطعی ب��دون برنامه ریزی و‬ ‫اینده نگری‪ ،‬مرتب کارخانه ایجاد کنیم به ناچار‬ ‫با همین مشکل روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درعین ح��ال کارخانه های��ی را‬ ‫می بینیم ک��ه خط تولید انها تا ‪۵‬م��اه اینده با‬ ‫کل ظرفی��ت‪ ،‬به صورت تمام وق��ت کار می کند؛‬ ‫رامین قربان زاده‪ :‬در مقطع مشخص زمانی با تعداد‬ ‫بسیار زیادی تولیدکننده سنگ روبه رو بودیم‪ .‬در ان‬ ‫زمان به دلیل فرصت هایی که در بازار ایران وجود‬ ‫داشت‪ ،‬شاهد رشد زیاد کارخانه های تولید سنگ بودیم‬ ‫اما رکود بازار مسکن تولیدکنندگان را از گود رقابت‬ ‫خارج کرد‬ ‫زمان در بازار ایران وجود داش��ت‪ ،‬ش��اهد رشد‬ ‫زیاد کارخانه های تولید س��نگ بودیم اما پس از‬ ‫ان به دلیل رکود بازار مسکن در کشور‪ ،‬تعدادی‬ ‫از تولیدکنن��دگان از گود رقابت خارج ش��دند‪.‬‬ ‫قرب��ان زاده تاکید کرد‪ :‬برخ�لاف اینکه خیلی ها‬ ‫باور دارند وضعیت س��نگ بحرانی اس��ت اما به‬ ‫باور من این چنین نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت سنگ با اشاره به بحران‬ ‫اقتص��ادی ادامه داد‪ :‬وقتی ب��ه بحران اقتصادی‬ ‫برسیم تعدادی از این کارخانه ها به دلیل مشکل‬ ‫مدیریت��ی در تامی��ن مال��ی کارخان��ه و ضعف‬ ‫بهره وری به مش��کل برمی خورند که به تعطیلی‬ ‫خط��وط تولی��دی و کارخان��ه منجر می ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن برخالف برخی باور ن��دارم که صنعت‬ ‫سنگ ایران بحران زیادی دارد و شایسته نیست‬ ‫که این همه گله مند باش��یم‪ .‬درس��ت است که‬ ‫مش��کالت و بح��ران وج��ود دارند ام��ا فعاالنی‬ ‫هس��تند که با تمام مش��کالت موجود همچنان‬ ‫خطوط تولیدشان کار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج از گود رقابت‬ ‫قربان زاده در پاس��خ به این پرسش که اینده‬ ‫صنعت سنگ کشور را چگونه ارزیابی می کنید‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اعتقاد دارم ک��ه تعداد قابل توجهی‬ ‫از کارخانه های م��ا از گود رقابت خارج خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حت��ی اگر رونقی در بخش مس��کن به وجود‬ ‫بیاید بعید می دانم دیگر فرصتی ایجاد شود که‬ ‫کارخانه های س��نگ بتوانند ب��ه تولید برگردند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬البت��ه دراین بی��ن همکاران��ی‬ ‫هس��تند که همچنان با چک های طوالنی مدت‬ ‫و ب��ه قیمت های ن��ازل بازهم س��نگ مورد نیاز‬ ‫پروژه های مسکن را تامین می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹در ابتدای دوره رکود هستیم‬ ‫حس��ین کوهس��تانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ی��ک گ��روه‬ ‫معدنی سنگ در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که وضعیت‬ ‫س��نگ چگونه اس��ت به‬ ‫روزگار مع��دن گف��ت‪:‬‬ ‫افزای��ش مداوم حج��م نقدینگی در کش��ور که‬ ‫به طور عمده بدون پشتوانه بوده و بر تولید تکیه‬ ‫ندارد‪ ،‬ازیک طرف و حاش��یه سود باال و مطمئن‬ ‫سفته بازی از طرف دیگر باعث شده اند که شاهد‬ ‫افزای��ش ن��رخ در بخش های مختل��ف ازجمله‬ ‫مس��کن باش��یم و درنتیجه جامعه با مشکالتی‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬وقتی نقدینگی زیاد‬ ‫باش��د و س��رمایه ها ب��ه دلیل احس��اس ناامنی‬ ‫سرگردان باشند‪ ،‬سفته بازی در بازارهای مختلف‬ ‫افزای��ش پی��دا می کن��د‪ .‬در این رون��د‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی با ریس��ک باال و مشکالت بسیار زیاد‬ ‫تولید روبه رو می ش��وند‪ .‬این فعال حوزه سنگ‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که صنعت سنگ چه‬ ‫تاثیری بر مس��کن می گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬بازار مسکن‬ ‫بیش��تر بر صنعت سنگ اثرگذار است تا صنعت‬ ‫س��نگ بر بازار مسکن‪ ،‬زیرا نقش سنگ در نرخ‬ ‫تمام شده نسبت به س��ایر اقالم مصرفی پررنگ‬ ‫معدن‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪261‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انعطاف معادن کوچک‬ ‫در مقابل تحریم ها‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫کارشناس بین المللی بازار سنگ اهن‬ ‫ایران‬ ‫نیس��ت و این حوزه تاثیر منفی بر مسکن ندارد‪،‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینکه س��نگ در س��اختمان س��هم‬ ‫هزین��ه ای پررنگی ندارد‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬عمده‬ ‫همین س��هم کوچک نیز به ص��ورت بلندمدت و‬ ‫اعتب��اری به صنعت س��نگ پرداخت می ش��ود‪.‬‬ ‫کوهستانی با اشاره به اینکه بازار سنگ در ایران‬ ‫مش��کل جدی ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا همه این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬س��ازندگان مس��کن در اقتصاد فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬بازار س��نگ در داخ��ل از نظر حجم‬ ‫فروش قابل قبول اس��ت و مشکل چندانی ندارد‬ ‫اما این بازار از نظر س��وددهی به دالیل مختلف‬ ‫سال خوبی را سپری نکرده است‪.‬‬ ‫ش��رایط در ص��ادرات س��نگ فراوری ش��ده‬ ‫نی��ز چندان مناس��ب نیس��ت‪ .‬او تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫به این ترتیب در ش��رایط فعل��ی در ابتدای دوره‬ ‫رکود هس��تیم مگر اینکه تغییراتی ایجاد ش��ود‬ ‫و اتفاق خاصی بیفتد‪.‬‬ ‫کوهس��تانی در پای��ان با اش��اره ب��ه عوارض‬ ‫‪۲۵‬درصدی بر صادرات مواد معدنی گفت‪ :‬ما در‬ ‫صادرات س��نگ خام تالش زیادی برای به دست‬ ‫اوردن بخش��ی از بازار بین الملل��ی کردیم اما با‬ ‫فشارهای غیر کارشناسی و عوارض سنگینی که‬ ‫بر صادرات مواد معدنی بسته می شود نه تنها در‬ ‫داخل اتفاقی برای رشد زنجیره ارزش افزوده رخ‬ ‫نمی دهد بلکه بس��یاری از معادنی که هم اکنون‬ ‫در ح��ال فعالی��ت هس��تند ب��ه کم��ا خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫معادن کوچک بیشتر در اختیار بخش خصوصی‬ ‫هستند و محاس��ن انها در شرایط فعلی اقتصادی‬ ‫این اس��ت که باوجود تحریم ه��ا می توانند انعطاف‬ ‫داشته باشند و در جهت مقابله با تحریم ها حرکت‬ ‫کنند‪ .‬البته نباید فرام��وش کرد که این معادن در‬ ‫شرایطی که تحریم ها در زمینه صادرات تاثیرگذار‬ ‫هستند‪ ،‬احساس ترس می کنند و درنهایت ناچار به‬ ‫عقب نشینی می شوند‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه معادن کوچک در ش��رایط فعلی به‬ ‫فعالی��ت خود ادام��ه دهند‪ ،‬دولت بای��د راهکاری‬ ‫را انتخ��اب کن��د که ت��رس از بخ��ش خصوصی و‬ ‫معادن کوچک دور ش��ود‪ .‬البته درباره تحریم های‬ ‫بین الملل��ی به عن��وان کس��ی که در یک ش��رکت‬ ‫خصوصی داخلی فعالیت می کن��د باور دارم کاری‬ ‫از دس��ت مان برنمی اید و ما پیرو حاکمیت و دولت‬ ‫هستیم اما تنها چیزی که از دولت انتظار داریم این‬ ‫اس��ت که سیاست هایی اعمال کند تا بهتر بتوان از‬ ‫این بحران گذر کرد‪.‬‬ ‫به طور مثال درباره صادرات و برگشت ارز در نیما‬ ‫که می تواند درست و مفید باشد باید منظم تر عمل‬ ‫کند‪ ،‬به این معنی که اگر قوانینی تصویب می شود‬ ‫‪ ۲‬ی��ا ‪۳‬ماه قبل اعالم ش��ود تا فعاالن معدنی‪ ،‬خود‬ ‫را ب��ا ان هماهنگ کنند‪ .‬م��ا درباره تصمیم قانون‪،‬‬ ‫هیچ وقت گله مند نیس��تیم اما درباره زمان اجرای‬ ‫ان سوال داریم‪ .‬فراموش نکنیم هر تغییری در هر‬ ‫جایی از جهان اتفاق بیفتد یکباره نیست و پیش از‬ ‫ان به تولیدکننده ها فرصت داده می شود زیرا کسی‬ ‫که ماده معدنی خریده و می خواهد ان را بفروش��د‬ ‫ضرر هنگفتی را متحمل می شود‪.‬‬ ‫ما از دولت می خواهیم دس��ت کم یک ماه زودتر‪،‬‬ ‫قوانین و بخشنامه ها را اطالع دهد تا کسانی که در‬ ‫این حوزه فعال هس��تند‪ ،‬زی��اد ضرر نکنند‪ .‬عواقب‬ ‫چنین تصمیم هایی برای فعاالن بخش خصوصی و‬ ‫معادن کوچک این اس��ت که وقتی یکباره تصمیم‬ ‫می گیریم در عمل عده ای را از بازار بیرون می کنیم‬ ‫و به ضرر بخش خصوصی اقدام خواهیم کرد‪ .‬امروز‬ ‫بسیاری از مجموعه های کوچک نگران شرایط خود‬ ‫در اینده هس��تند‪ .‬در این روند باید بررس��ی کنیم‬ ‫که خارجی ها در چنین شرایطی چه کار کرده اند و‬ ‫اگر با شرایط کش��ور منطبق بود ما هم همان کار‬ ‫را عملی کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دستگیری عامالن برداشت‬ ‫غیرمجاز ماسه‬ ‫بیش از ‪۸۰‬درصد معادن هنوز دست نخورده هستند‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی‪ ،‬معادن ایران و عراق گفت‪:‬‬ ‫به طور تقریبی همه عناصر جدول مندلیف را در معادن کشور‬ ‫داریم ام��ا از کل معادنی ک��ه وجود دارد‪۱۵ ،‬درصد بیش��تر‬ ‫استفاده نمی ش��ود و بیش از ‪۸۰‬درصد معادن کشور ما هنوز‬ ‫دست نخورده هستند‪.‬‬ ‫به گزارش برنا‪ ،‬یحیی ال اسحاق‪ ،‬رئیس فعلی اتاق مشترک‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران و عراق درباره‬ ‫وضعیت فعلی معادن کشور گفت‪ :‬واقعیت این است که معادن‬ ‫کش��ور یکی از ظرفیت های ما هس��تند که کمتر به ان توجه‬ ‫شده است‪ .‬همه عناصر جدول مندلیف را در معادن کشورمان‬ ‫داری��م ام��ا از کل معادنی که وجود دارد بیش��تر از ‪۱۵‬درصد‬ ‫استفاده نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بی��ش از ‪۸۰‬درصد معادن ما هنوز دس��ت‬ ‫نخورده هس��تند‪ .‬با توجه به اهمی��ت معدن در تولید داخلی‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬توسعه و اشتغال باید این صنعت بیشتر مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اینکه چرا از ظرفیت معادن اس��تفاده نکرده ایم یا‬ ‫استفاده نمی کنیم‪ ،‬دالیل متعددی دارد‪.‬‬ ‫ال اس��حاق تصری��ح کرد‪ :‬قانون مع��ادن در مدت مدیدی‪،‬‬ ‫نوس��انات متعدد و روند مختلفی داشته و در نهایت‪ ،‬مجموعه‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬مقررات و ش��یوه نام هّها به گون��ه ای نبوده که بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬برای توس��عه معادن و اس��تفاده از همه ظرفیت ها‬ ‫ازادی عمل داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس فعلی اتاق مش��ترک بازرگانی‪ ،‬معادن ایران و عراق با‬ ‫بیان اینکه مشکل اصلی ما مقررات‪ ،‬ایین نامه ها‪ ،‬شیوه نامه ها‬ ‫و سیاست هایی است که درباره معادن اتخاذ می شود‪ ،‬تشریح‬ ‫کرد‪ :‬کش��ور هنوز یک استراتژی کامل در حوزه معدن ندارد‪.‬‬ ‫مسئوالن نیز متناسب با زمان و اقتضائات تصمیم گیری هایی‬ ‫می کنند و نگاه ژرف به مسائل ندارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه معدنکاری یکی از کارهای س��خت است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکتش��اف معدن‪ ،‬دستیابی به معادن و بهره برداری‬ ‫از انها نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ دارد و در این راه نیاز‬ ‫به افراد س��ختکوش داریم‪ .‬همچنین از انجایی که معادن در‬ ‫داخل ش��هرها نیس��تند نیاز به امنیت ویژه همراه با تدارکات‬ ‫مناسب داریم‪.‬‬ ‫ال اسحاق گفت‪ :‬از ما می خواهند که محصوالت خام ندهیم‬ ‫بلکه سعی کنیم محصوالت نهایی را روانه بازار کنیم‪ ،‬در حالی‬ ‫که برای رس��یدن به محصول نهایی‪ ،‬مجموعه شرایط ویژه ای‬ ‫باید وجود داشته باشد که متاسفانه هنوز کامل نیست‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬س��نگ اهن یکی از منابع کش��ور ما اس��ت‬ ‫که با توس��ع ه چند ساله در زمینه فوالد‪ ،‬می توانیم به ظرفیت‬ ‫‪۵۰‬میلی��ون تن برس��یم اما با توجه به معادنی که در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد نمی توانی��م به برنامه های موردنظر خود دس��ت‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما از ظرفیت های خود استفاده نکرده ایم‪ ،‬در‬ ‫حالی که هر روز سیاست ها و مقررات عوض می شوند‪ .‬ما باید‬ ‫یک زنجیره درس��ت کنیم تا همه فعال ش��وند‪ .‬اگر قرار باشد‬ ‫سود حاصل از کار سنگ و معدن فقط به جیب یک عده برود‬ ‫مشکل ما هیچ وقت در این صنعت حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫ال اسحاق تش��ریح کرد‪ :‬واحدهای کوچک ما توان تحمل‬ ‫هزینه ه��ا برای ایج��اد و بهره برداری از یک مع��دن را ندارند‪.‬‬ ‫زمانی که یک معدن تاس��یس می ش��ود باید کارهای جانبی‬ ‫مثل درس��ت کردن معدن‪ ،‬ایجاد جاده‪ ،‬تامین ماش��ین االت‬ ‫س��نگین و حمل ونق��ل و همچنی��ن مق��داری از هزینه های‬ ‫بهره برداری را به دولت بدهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اهال��ی منطق��ه ای ک��ه در ان معدن ایجاد‬ ‫می ش��ود نیز نزدی��ک ‪۱۵‬درصد منافع یا محص��ول معدن را‬ ‫می برند؛ بنابراین مجموعه این هزینه ها فراوان اس��ت و کسی‬ ‫که همه این سختی ها را به جان می خرد و سختی ها را تحمل‬ ‫می کند‪ ،‬حاضر نیس��ت س��ود این زحمات را به اخرین حلقه‬ ‫تولید ببرد و نیاز است زنجیره این حلقه متعادل شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ایران و عراق تصریح کرد‪ :‬زمانی که مقداری محصول س��نگ‬ ‫بازار بهتر می ش��ود و صادرات افزایش پی��دا می کند‪ ،‬صدای‬ ‫ع��ده ای در داخل کش��ور در می اید که ما س��نگ نداریم اما‬ ‫بعضی ها خ��ام صادر می کنند؛ این در حالی اس��ت که وقتی‬ ‫می خواهند سنگ را تحویل بگیرند می گویند به ان قیمتی که‬ ‫م��ا می خواهیم تحویل بدهید و پول ان را نیز ‪۶‬ماهه بگیرید‪.‬‬ ‫زمانی که صادرکنندگان‪ ،‬جنس را به خارج از کشور می دهند‬ ‫پول خ��ود را نقد می گیرند و حت��ی گران تر هم می دهند اما‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی ما جن��س ارزان با پرداخت بلندمدت‬ ‫می خواهند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره حفاظت محیط زیس��ت استارا‬ ‫از دس��تگیری ‪۴‬برداش��ت کننده غیرمجاز صدف و‬ ‫ماسه از اراضی س��احلی پناهگاه حیات وحش این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مصطفی فالح گف��ت‪ :‬ماموران‬ ‫ی��گان حفاظت محیط زیس��ت و نی��روی انتظامی‬ ‫استارا به هنگام گشت زنی در اراضی پناهگاه حیات‬ ‫وحش بخ��ش لوندویل‪ ،‬متخلفان را دس��تگیر و با‬ ‫تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا ‪۴‬تراکت��ور و یک خاور‬ ‫توقیف شدند‪ .‬برخورد با برداشت کنندگان صدف و‬ ‫ماسه با هدف حفظ اراضی ساحلی زیر نظر سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬نوار س��احلی اس��تارا به طول‬ ‫‪۱۸‬کیلومت��ر نقش مهمی در توس��عه گردش��گری‬ ‫دریای��ی دارد و باید در اس��تفاده از ان‪ ،‬معیارهای‬ ‫زیست محیطی لحاظ شود‪.‬‬ ‫پناهگاه حیات وحش استارا با مساحتی افزون بر‬ ‫یک هزار و ‪۷۴‬هکتار از جنوب به ش��هر لوندویل‪ ،‬از‬ ‫ش��مال به شهر اس��تارا‪ ،‬از شرق به دریای خزر و از‬ ‫غرب به جاده اس��تارا ـ لوندویل منتهی شده و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۴‬در اختیار مدیریت س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت درامده است‪ .‬شهرس��تان استارا با‬ ‫‪۹۱‬ه��زار نفر جمعیت و طبیعتی امیخته از جنگل‪،‬‬ ‫جلگه و دریا در غرب اس��تان گیالن و همس��ایگی‬ ‫جمهوری اذربایجان قرار دارد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪261‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حجم تجارت ایران و عراق‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫دانشگاه حکیم سبزواری‪ ،‬میزبان کنفرانس بین المللی صنعت سیمان‬ ‫پنجمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی‬ ‫صنع��ت س��یمان و افق پی��ش رو با حضور پژوهش��گران‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران و متخصص��ان داخلی و خارجی ب��ه میزبانی‬ ‫دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬حمیدرضا اویس��ی‪ ،‬دبی��ر اجرایی‬ ‫پنجمین کنفرانس ملی و نخس��تین کنفرانس بین المللی‬ ‫صنعت سیمان و افق پیش رو گفت‪ :‬این کنفرانس با حضور‬ ‫متخصص��ان و ش��رکت های صنعتی داخل��ی و خارجی از‬ ‫کش��ورهایی ازجمله المان‪ ،‬اتری��ش و دانمارک ‪ ۱۹‬تا ‪۲۰‬‬ ‫ابان امس��ال در س��الن همایش های رازی ته��ران برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اویسی با اشاره به برگزاری موفق ‪۴‬دوره از این کنفرانس‬ ‫با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و بخش صنعت افزود‪:‬‬ ‫همایش هایی از این دست که با مشارکت دانشگاه‪ ،‬صنعت‬ ‫و فعاالن اقتصادی و بازرگانی برگزار می شود‪ ،‬زمینه توسعه‬ ‫ارتباطات بین دانشگاه و صنعت را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬هدف برگزاری این کنفرانس بررس��ی‬ ‫اخری��ن یافته های علم��ی و دس��تاوردهای روز جهان در‬ ‫زمینه صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع مادر است‪.‬‬ ‫مدیر پژوهش وفناوری دانش��گاه حکیم سبزواری اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در برگ��زاری این کنفران��س دانش��گاه های علم و‬ ‫صنعت‪ ،‬صنعتی شریف‪ ،‬فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود‬ ‫مشارکت دارند‪.‬‬ ‫اویس��ی اف��زود‪ :‬ب��ر اس��اس زمان بن��دی انجام ش��ده‬ ‫ش��رکت کنندگان ت��ا ‪ ۳۰‬مهر امس��ال مهل��ت دارند اصل‬ ‫مقاالت را ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬به روال ‪۴‬دوره گذش��ته در حاشیه این‬ ‫کنفرانس علمی‪ ،‬نمایش��گاهی از توانمندی ش��رکت های‬ ‫فعال در حوزه صنعت سیمان برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫در نشست «فرصت سازی کسب وکار در مسائل صنعتی» ماینکس ‪ 2019‬عنوان شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫الزم برای افزایش تجارت بین جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و عراق به ‪۲۰‬میلیارد دالر تا س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در ایین امضای تفاهمنامه ایجاد‬ ‫شوراهای حل اختالف در مراکز صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری‪ ،‬در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫حجم تجارت دو کشور ‪۱۲‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬توس��عه ارتباط��ات تجاری و‬ ‫اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت های‬ ‫امس��ال وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‬ ‫و یک��ی از محوره��ای هفتگان��ه برنامه های این‬ ‫وزارتخانه را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬تبادل‬ ‫هیات های تجاری‪ ،‬حضور در نمایش��گاه های دو‬ ‫کشور‪ ،‬برپایی نمایشگاه دائمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در عراق و افزایش رفت وامد مس��ئوالن دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬به منظور افزایش حجم تجارت دو کشور‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی از فعال سازی گذرگاه های مرزی دو کشور‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬راه اندازی خط اهن ش��لمچه‪-‬‬ ‫بص��ره‪ ،‬فرص��ت خوبی ب��رای توس��عه ارتباطات‬ ‫تجاری ایران و ع��راق ایجاد خواهد کرد و عالوه‬ ‫ب��ر ان‪ ،‬در حوزه ه��ای گمرکی و اس��تاندارد نیز‬ ‫اقدام های خوبی در دستورکار است‪.‬‬ ‫خلق ثروت از ضایعات اهن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برگزاری هفدهمین دوره‬ ‫مسابقه ملی بتن‬ ‫هفدهمی��ن دوره مس��ابقه های مل��ی بت��ن با‬ ‫ش��رکت ‪۸۱‬گروه دانش��جویی در دانش��گاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مدی��رکل رواب��ط عمومی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی استان البرز اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مس��ابقه های یک روزه با حضور ‪۲۶۸‬دانش��جوی‬ ‫رش��ته مهندس��ی عمران از سراس��ر کش��ور در‬ ‫بخش ه��ای بت��ن پرمقاومت‪ ،‬بتن س��بک‪ ،‬بتن‬ ‫ای پی دی و تیر سبک خمش��ی در دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫ف��رزاد نص��ری اف��زود‪ :‬اعضای هی��ات داوران‬ ‫رقابت ها را هرمز فامیلی‪ ،‬رحیم واعظی‪ ،‬محس��ن‬ ‫تدی��ن‪ ،‬جاوید خطیبی‪ ،‬مهرداد اش��تری‪ ،‬مهدی‬ ‫چینی‪ ،‬موس��ی کلهری‪ ،‬بهت��اش امیری و بهنود‬ ‫برمایه ور تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ریاس��ت‪ ،‬دبی��ری و دبی��ری‬ ‫اجرایی مسابقه ها به ترتیب برعهده محمدحسن‬ ‫برهانی فر رئیس دانش��گاه ازاد اس�لامی اس��تان‬ ‫البرز و واحد کرج‪ ،‬محس��ن تدین رئیس انجمن‬ ‫بتن ایران و مهرداد عباسی رئیس دانشکده فنی‬ ‫و مهندس��ی دانش��گاه ازاد اس�لامی واحد کرج‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نص��ری با بیان اینکه دانش��گاه ازاد اس�لامی‬ ‫واحد ک��رج پیش از این میزب��ان هفتمین دوره‬ ‫رقابت های ملی بتن نیز بوده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ایین پایانی هفدهمین دوره این رقابت ها ‪ ۱۶‬مهر‬ ‫سال جاری برگزار و گروه های برتر در بخش های‬ ‫گوناگون معرفی و تجلیل می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که دانش��گاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫کرج حدود ‪۲۹‬هزار دانش��جو در مقاطع کاردانی‪،‬‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکترا دارد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه تولید و‬ ‫حمل ونقل باهمراهی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین‬ ‫شستا‪ ،‬در بازدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫کارخانه س��یمان ابیک با قدردانی از حسن توجه‬ ‫وزیر به هلدینگ س��یمان تامین شستا و صنعت‬ ‫سیمان‪ ،‬چالش های این حوزه را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��یمان تامین‪،‬‬ ‫رضاجمارانی��ان درباره قیمت گذاری س��یمان در‬ ‫کشور عنوان کرد‪ :‬صنعت سیمان هنوز در حوزه‬ ‫قیمت گذاری درگیر نظارت است و با وجود اینکه‬ ‫گزارش های گوناگونی درباره اصالح قیمت ها در‬ ‫این بخش وجود دارد‪ ،‬نیازمند همراهی بیش��تر‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچون گذش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫جمارانیان درباره کاه��ش هزینه تولید و حل‬ ‫مش��کالت حمل ونق��ل در هم��ه مناط��ق ایران‬ ‫(به وی��ژه مناطق مح��روم) از وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خواس��ت برای ورود کامیون دست دوم‬ ‫حمل سیمان به کشور دستور الزم را صادر کند‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫هش��تمین کنفران��س و نمایش��گاه بین المللی‬ ‫مهندسی مواد و متالورژی ایران از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬مهر‬ ‫س��ال جاری در مصالی ام��ام خمینی (ره) تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه عضو کارگروه علمی هش��تمین‬ ‫کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و‬ ‫متالورژی ایران از برگزاری نشست «فرصت سازی‬ ‫کسب و کار در مس��ائل صنعتی» همزمان با این‬ ‫کنفران��س خب��ر داد و هدف این روی��داد را خلق‬ ‫ثروت از ضایعات صنایع فوالد با روش های فناورانه‬ ‫ازسوی دانشگاهیان عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت سازی کسب و کار‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬یحی��ی پالی��زدار اظهار کرد‪:‬‬ ‫به منظ��ور یافت��ن گروه ه��ای حل مس��ئله برای‬ ‫چالش ها و موضوع های حال و اینده‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان با همکاری مش��ترک پارک علم و‬ ‫فناوری دانش��گاه تهران و انجمن مهندسی مواد و‬ ‫متالورژی ایران‪ ،‬همزمان با کنفرانس و نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی مهندس��ی م��واد و متال��ورژی ایران‬ ‫(‪ )Imat‬برنامه ای ویژه با موضوع «فرصت س��ازی‬ ‫کسب و کار در مسائل صنعتی» برگزار کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انجم��ن مهندس��ی متالورژی و‬ ‫م��واد به عنوان یک��ی از بزرگ تری��ن انجمن های‬ ‫علمی ‪۲۰‬سال پیش��ینه دارد و هدف اعضای این‬ ‫انجم��ن برگ��زاری رویدادهای علمی ب��وده و این‬ ‫رویکرد را نس��بت به موضوع ها داشته اند‪ .‬در چند‬ ‫سال گذش��ته با توجه به شکل گیری شرکت های‬ ‫دانش بنیان برای اس��تفاده از علم دانشگاهیان به‬ ‫منظور رفع مسائل کش��ور‪ ،‬انجمن های علمی نیز‬ ‫به فکر خلق ثروت افتاده اند‪.‬‬ ‫یحیی پالیزدار‪ :‬فوالد مبارکه اصفهان با همکاری مشترک‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و انجمن مهندسی‬ ‫مواد و متالورژی ایران‪ ،‬همزمان با کنفرانس و نمایشگاه‬ ‫بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (‪)Imat‬‬ ‫برنامه ای ویژه با موضوع «فرصت سازی کسب و کار در‬ ‫مسائل صنعتی» برگزار می کند‬ ‫عضو هی��ات علمی پژوهش��گاه م��واد و انرژی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک��ی از راه حل ها ب��رای ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده در کش��ور‪ ،‬اس��تفاده از ظرفی��ت و‬ ‫توانمن��دی اس��تادان و دانش��جویان اس��ت تا با‬ ‫فرصت های خلق ثروت صنایع اشنایی پیدا کرده‬ ‫و همچنین نشاط و امید در بین دانشجویان ایجاد‬ ‫شود‪.‬پالیزدار با بیان اینکه در صورت رفع مشکالت‬ ‫و چالش های موجود در صنعت ارزش افزوده ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فوالد صنعتی مهم در حوزه‬ ‫مواد و متالورژی اس��ت‪ ،‬بنابراین با انها تفاهم شد‬ ‫تا اس��تادان و دانش��جویان تحصی�لات تکمیلی‪،‬‬ ‫برخی از مشکالت این صنعت را در راستای تولید‬ ‫ارزش افزوده از ضایعات فوالد و مواد دانش��ی رفع‬ ‫کنند و بدین منظور پارک علم و فناوری دانشگاه‬ ‫تهران مسئولیت ایجاد هسته و گروه های حمایتی‬ ‫را برعهده گرفت‪ .‬عضو کارگروه علمی این رویداد‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬موضوع های مرب��وط به چالش های‬ ‫توافق ش��ده با خطوط تولید فوالد مبارکه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارزش افزوده بیشتر برای ضایعات سنگ اهن ناحیه‬ ‫اهن س��ازی فوالد مبارکه‪ ،‬تولید کلسیم الومینات‬ ‫‪ Pre Melted‬ب��رای واحد فوالدس��ازی‪ ،‬تولید‬ ‫م��اده ‪ Anti Form‬ب��رای س��رباره پفکی واحد‬ ‫فوالدسازی‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده برای لجن خطوط‬ ‫نورد س��رد‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده برای اکس��یداهن‬ ‫موج��ود در خروج��ی بازیابی واحد اسیدش��ویی‪،‬‬ ‫بازیاب��ی قلع از ضایعات ورق��ه ای قلع اندود و لجن‬ ‫خط قلع اندود و بازیابی روی از س��رباره حوضچه‬ ‫روی خط گالوانیزه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه ری��زی ش��د ک��ه در یک‬ ‫فرایند‪ ،‬هس��ته های نواور توانمند شوند و پس از‬ ‫ان پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران به عنوان‬ ‫ضلع س��وم به جذب س��رمایه برای این هسته ها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات علمی پژوهش��گاه م��واد و انرژی‬ ‫با اش��اره به عوام��ل برگزارکننده روی��داد عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬انجم��ن مهندس��ی متال��ورژی ب��ه عنوان‬ ‫ایجادکننده بستر ش��بکه ارتباطی‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان ارائه دهن��ده نیازها و بازار خرید‬ ‫محصوالت فناور و فروش ضایعات به شرکت های‬ ‫فن��اور و خ�لاق و پارک علم و فن��اوری به عنوان‬ ‫حمایت کننده از ایجاد هس��ته‪ ،‬تبدیل هس��ته به‬ ‫کس��ب و کار و استفاده از ضایعات صنایع‪ ۳ ،‬ضلع‬ ‫اصلی این مثلث را تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫پالیزدار تصریح کرد‪ :‬نخس��تین رویداد (‪)ETP‬‬ ‫‪۱۵‬مهر م��اه اغاز می ش��ود‪ .‬در رویدادهای بعدی‬ ‫نیازه��ای گوناگون صنایع مانن��د مس‪ ،‬الومینیوم‬ ‫و س��رب و روی که به متالورژی مربوط هس��تند‪،‬‬ ‫ازس��وی انجمن و پارک علم و فناوری دانش��گاه‬ ‫تهران بررسی و برطرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش کسب و کارهای کوچک‬ ‫پالی��زدار‪ ،‬عضو هیات علمی پژوهش��گاه مواد و‬ ‫انرژی درباره مزیت های برگزاری رویدادهای علمی‬ ‫و صنعتی عنوان کرد‪ :‬در زمینه صنعت‪ ،‬نخستین‬ ‫مزیت افزایش بهره وری اس��ت؛ زیرا وظیفه اصلی‬ ‫واحد صنعتی تولید محصول نهایی است‪ .‬در یک‬ ‫مجتمع تولیدی موقعیت های بسیاری برای خلق‬ ‫ثروت ایجاد می شود که واحدهای تولید روی انها‬ ‫کار نمی کنن��د‪ ،‬بنابراین با رویکرد ن��واوری باز و‬ ‫اس��تفاده از ش��بکه های فناور بیرونی (دانشگاه ها‪،‬‬ ‫انجمن ها و پارک ه��ا) می توانند افزایش بهره وری‬ ‫و خلق ثروت داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنین یک مرکز تولیدی برای‬ ‫موفقیت خ��ود باید یک واح��د ارانددی (تحقیق‬ ‫و توس��عه) قوی داش��ته باش��د تا با اس��تفاده از‬ ‫توان فن��اوران در این بخش مناب��ع مالی خود را‬ ‫تقویت کند‪ .‬او یکی از مش��کالت کشور را اشتغال‬ ‫دانش اموخت��گان خوان��د و گفت‪ :‬این مش��کل با‬ ‫ورود انه��ا به صنایع ب��زرگ یا بدنه دولت برطرف‬ ‫نمی ش��ود و تنها راه ان اقتصاد س��الم‪ ،‬گسترش‬ ‫کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط است که بر‬ ‫اس��اس ایده های خالق و ن��واور در صنایع بزرگ‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫پالیزدار اظه��ار کرد‪ :‬باید افق��ی را ایجاد کنیم‬ ‫تا یک دانش اموخته دانش��گاهی بتواند کس��ب و‬ ‫کار کوچک را بر اس��اس انچ��ه در واحد صنعتی‬ ‫وج��ود دارد (تجهیزات‪ ،‬ضایعات و محتوا) و به ان‬ ‫توجهی نمی شود‪ ،‬به فناوری جدید تبدیل کرده و‬ ‫ارزش افزوده ایجاد کند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات علمی پژوهش��گاه م��واد و انرژی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نیاز اس��ت مس��یری در دانشگاه تعریف‬ ‫ش��ود تا دانشجویان پروژه های خود را در راستای‬ ‫نیازمندی ه��ای صنع��ت ق��رار دهن��د‪ .‬همچنین‬ ‫رویدادهای صنعتی و علمی در تعداد باال در حال‬ ‫برگزاری است و دانشگاهیان عالقه مند به شرکت‬ ‫در انها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۲‬چال�ش ارتب�اط مراک�ز علم�ی و‬ ‫صنایع‬ ‫عضو کارگروه علمی کنفرانس درباره چالش های‬ ‫ارتباط صنای��ع با مراکز علمی اظهار کرد‪ :‬انتخاب‬ ‫موض��وع‪ ،‬چالش مهمی اس��ت و نباید س��طحی‬ ‫باش��د‪ .‬در صورت های تک بودن موضوع ها‪ ،‬حجم‬ ‫س��رمایه گذاری ب��اال و زم��ان به نتیجه رس��یدن‬ ‫طوالنی اس��ت‪ .‬بنابراین باید به سراغ موضوع هایی‬ ‫که مدیوم تک (حد متوسط دانش فنی) نیاز دارد‪،‬‬ ‫بروی��م‪ .‬پالی��زدار ادامه داد‪ :‬اطالع رس��انی صحیح‬ ‫چالش دوم اس��ت‪ .‬اکنون ش��بکه مناس��بی برای‬ ‫اینک��ه بتوانیم موضوع را به جامعه هدف درس��ت‬ ‫اطالع رس��انی کنیم‪ ،‬وج��ود ن��دارد‪ .‬به طوری که‬ ‫رویداد برگزار می ش��ود و پ��س از ماه ها برخی از‬ ‫برگزاری رویداد مطلع می شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬رفع چالش ه��ای ارائه و انتخاب‬ ‫موضوع ه��ای عمیق و مخاطب درس��ت برای رفع‬ ‫مسائل‪ ،‬ارتباط صنعت با مراکز علمی و پارک های‬ ‫علمی و فناوری را قوی تر می کند‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‬ ‫سهم ‪۳۰‬درصدی تجارت در اقتصاد فوالد‬ ‫قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫در بازدی��د از فوالد مکران چابهار گفت‪ :‬نهادها کمک کنند‬ ‫و عزم جدی برای تبدیل شدن این منطقه که رنگین کمانی‬ ‫از معادن با ظرفیت های غنی است‪ ،‬داشته باشند تا یکی از‬ ‫قطب های مهم تولید فوالد کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬در بازدیدی‬ ‫ک��ه از فوالد مکران داش��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در حالی همایش‬ ‫ف��والد در منطقه ازاد چابهار برگزار ش��د که از جهت های‬ ‫گوناگونی دارای اهمیت اس��ت‪ .‬او س��هم تجارت در اقتصاد‬ ‫فوالد را ‪۳۰‬درص��د عنوان کرد و افزود‪ :‬تجارت فوالد دارای‬ ‫اهمیت اس��ت و اگر بتوانیم زنجیره فوالد را در کنار بندری‬ ‫مانند چابهار که اقیانوسی و نزدیک به مسیر شرق و دروازه‬ ‫کشورهای افریقایی است‪ ،‬راه بیندازیم‪ ،‬بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حضور مدول های‬ ‫ن منطقه را از مزیت های این منطقه‬ ‫گوناگون فوالدی در ای ‬ ‫دانست و ادامه داد‪ :‬اهن اسفنجی ‪۱.۶‬میلیون تنی می تواند‬ ‫س��نگ اهن خود را از افغانس��تان تامین کن��د و به معادن‬ ‫س��نگان نیز نزدیک اس��ت و دسترس��ی به اب های ازاد و‬ ‫کش��ورهای مصرف کنن��ده منطق��ه فضای تج��اری دارد و‬ ‫صادرات فوالد را مهیا می کند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با یاداوری اینکه بخشی از تقاضای داخلی‬ ‫کشور به دالیل بودجه و شرایط موجود محدود شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی اس��ت‪ ،‬عالج و راهکار ان توسعه صادرات در‬ ‫بخش فوالد اس��ت که این صادرات ه��م ارزش افزوده برای‬ ‫صنایع معدنی فلزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کشور ایجاد کرده و ظرفیت های خالی بنگاه ها و واحدهای‬ ‫تولیدی را فعال می کند و هم اشتغال به وجود می اورد‪.‬‬ ‫او رویک��رد ایجاد حلقه تکمیلی زنجیره فوالد از س��نگ‬ ‫ت��ا محصول نهایی در چابهار را توجه به امایش س��رزمینی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬امی��دوارم همه نهادها کم��ک کنند‪ .‬این‬ ‫منطقه با منبع اب‪ ،‬گاز و معادن که رنگین کمانی از معادن‬ ‫با ظرفیت های غنی اس��ت‪ ،‬به یکی از قطب های مهم تولید‬ ‫فوالد کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪261‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازیافت مس‬ ‫به وسعت یک تاریخ‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫کارشناس ضایعات‬ ‫خداداد غریب پور در ایین گشایش ماینکس ‪ ۲۰۱۹‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫سوداوری را بر سوددهی ترجیح می دهیم‬ ‫عکس‪ :‬محسن ارجمند‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫هش��تمین کنفرانس و نمایش��گاه بین المللی‬ ‫مهندسی مواد و متالورژی و همایش و نمایشگاه‬ ‫بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و‬ ‫صنایع معدنی (ماینکس ‪۱۵ )۲۰۱۹‬مهر درحالی‬ ‫گش��ایش یافت که عالوه بر حضور ش��رکت های‬ ‫داخلی‪ ،‬نمایندگانی از ‪۱۸‬کشور جهان نیز در ان‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬در ایین گشایش این کنفرانس‪،‬‬ ‫ت عامل س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫رئیس هیا ‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران و نمایندگانی از‬ ‫بخش ه��ای گوناگون دولت��ی و خصوصی حضور‬ ‫داشتند و سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای�گاه مطل�وب مع�دن و صنای�ع‬ ‫معدنی‬ ‫ت عامل‬ ‫به گزارش روزگار مع��دن‪ ،‬رئیس هیا ‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو) در ایین گش��ایش هش��تمین‬ ‫کنفرانس و نمایش��گاه بین المللی مهندسی مواد‬ ‫و متال��ورژی و همایش و نمایش��گاه بین المللی‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری در مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی (ماینک��س ‪ )۲۰۱۹‬عنوان کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی ب��ه جای��گاه مطلوبی‬ ‫رس��یده ایم‪ .‬در تولید سرب وروی مقام ششم‪ ،‬در‬ ‫سنگ اهن مقام هفتم و در تولید فوالد مقام دهم‬ ‫جهان را داریم‪ .‬ظرفیت بالقوه خوبی در کشور در‬ ‫حوزه های مس و طال وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫انجمن ها و مجمع های مناسبی در حوزه صنعت‬ ‫و معدن شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫امسال شاخص های بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫مثبت ب��وده و ‪۳۱۰‬ه��زار کیلومتر ب��ه محدوده‬ ‫بخش اکتشاف اضافه شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از بهتری��ن اتفاق های��ی که‬ ‫در ش��رایط تحری��م رخ داده‪ ،‬افزای��ش تولی��د و‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش صنعت به ویژه صنعت‬ ‫فوالد است‪.‬‬ ‫ت عامل ایمیدرو در ادامه خاطرنشان‬ ‫رئیس هیا ‬ ‫ک��رد‪ :‬در ایران به اب های ازاد دسترس��ی داریم‬ ‫و برای س��واحل مک��ران برنامه ری��زی خوبی در‬ ‫راستای فوالد انجام داده ایم‪.‬‬ ‫غریب پور با اش��اره ب��ه برنامه ایمی��درو برای‬ ‫احی��ای مع��ادن کوچک و متوس��ط در کش��ور‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمینه اکتش��اف از ظرفیت‬ ‫کنسرس��یوم های بخ��ش خصوص��ی اس��تفاده‬ ‫کرده ایم‪ .‬معدن غیرفعال زیادی در کش��ور وجود‬ ‫داش��ت و درنتیج��ه احیای مع��ادن کوچک را با‬ ‫همکاری بخش خصوص��ی در پیش گرفته ایم و‬ ‫برای ‪۱۰۳‬مع��دن راهکار اجرایی تدوین کرده ایم‬ ‫که ‪۱۰‬مورد از انها فعال شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سرمایه گذاری هایی که سازمان‬ ‫ایمیدرو انجام داده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نگاه ما این‬ ‫است که سوداوری را بر سوددهی ترجیح دهیم؛‬ ‫در س��وداوری نگاه بلندمدت حاکم اس��ت و در‬ ‫س��وددهی نگاه کوتاه مدت‪ .‬از این رو با تمرکز بر‬ ‫خداداد غریب پور‪ :‬نگاه ما این است که سوداوری را‬ ‫بر سوددهی ترجیح دهیم؛ در سوداوری نگاه بلندمدت‬ ‫حاکم است و در سوددهی نگاه کوتاه مدت‬ ‫افزایش س��رمایه برای پروژه های بزرگ به سمت‬ ‫سوداوری رفته ایم‪.‬‬ ‫ت عام��ل ایمی��درو اف��زود‪ :‬مدل‬ ‫رئی��س هیا ‬ ‫توس��عه را در درون صنایع تعری��ف کرده ایم که‬ ‫سرمایه گذاری ش��رکت های راکد را فعال خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بخش معدن و صنایع معدنی در درون خود‬ ‫مولد سرمایه شده اند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقل برای توس��عه معادن ضروری اس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی در‬ ‫کن��ار وزارت راه و شهرس��ازی ق��رار گرفته و در‬ ‫زیرساخت ها سرمایه گذاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام وضعیت صنعت م��س در نیمه‬ ‫نخست سال جاری عنوان کرد‪ :‬باوجود اینکه در‬ ‫حوزه مس تحریم هستیم‪ ،‬فروش مس در ‪ 6‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری به میزان کل فروش ان در‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬ ‫ت عام��ل ایمیدرو گفت‪ :‬برای تولید‬ ‫رئیس هیا ‬ ‫ورق موردنی��از صنای��ع نفتی‪ ،‬در ف��والد مبارکه‬ ‫اتفاق های خوبی در حال رخ دادن است‪ .‬شرکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه در ‪6‬ماه نخس��ت س��ال جاری‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای ‪6‬ماه خود در تولی��د را محقق کرده‬ ‫و در س��رمایه گذاری در تولید کنسانتره‪ ،‬تکمیل‬ ‫کارخان��ه الکت��رود گرافیت��ی و تولی��د ورق های‬ ‫موردنیاز صنعت نفت به دستاوردهای ارزشمندی‬ ‫دس��ت یافته که قابل توجه و شایس��ته قدردانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫ضمن ابراز خرسندی از اینکه دانشگاه ها‪ ،‬سازمان‬ ‫نظ��ام مهندس��ی معدن کش��ور و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان ب��ه صنعت راه یافته ان��د‪ ،‬بر اهمیت‬ ‫هرچه بیشتر توسعه این همکاری ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون ب��ه بخش اکتش��اف‬ ‫معادن توجه چندانی نش��ده و ژئوفیزیک هوایی‬ ‫گس��ترده ای روی مع��ادن کش��ور انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران با‬ ‫تاکید بر اینکه در نظام مهندسی ‪۳‬محور اساسی‬ ‫را دنبال می کنیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این ‪۳‬محور شامل‬ ‫حفظ و صیانت از مواد معدنی‪ ،‬هوشمندسازی و‬ ‫نقش افرینی معدن در اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در ادامه با اشاره به رابطه دانشگاه‬ ‫و صنع��ت عن��وان کرد‪ :‬درس ه��ای تحصیلی در‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬روزامد و متناسب با نیاز بخش معدن‬ ‫و جامعه معدنی کش��ور نیس��ت‪ .‬درب��اره اصالح‬ ‫سرفصل های درس ها‪ ،‬با وزارت علوم و تحقیقات‬ ‫به توافق رسیده ایم‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬تعیین ‪۲۰‬درصد از میزان‬ ‫حقوق دولتی معادن ب��رای تمرکز روی پژوهش‬ ‫به وسیله هریک از بهره برداران معدنی‪ ،‬نقش مهم‬ ‫تحقیق و پژوهش در فعالیت های معدنی را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��االنه به طور متوس��ط‬ ‫یک ه��زار و ‪۵۰۰‬میلیارد توم��ان حقوق دولتی‬ ‫معادن به خزانه دولت واریز می ش��ود و چنانچه‬ ‫‪۳۰۰‬میلی��ارد تومان از این رق��م صرف پژوهش‬ ‫ش��ود‪ ،‬نقش موثری در رشد فعالیت های معدنی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز در حالی که دش��من با‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه قصد به ان��زوا بردن و ضربه‬ ‫زدن به اقتصاد کشور را دارد‪ ،‬شاهد رشد تولیدات‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی هس��تیم‪،‬‬ ‫به گونه ای که اثر تحریم ها را به صفر می رسانیم‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان نظ��ام‬ ‫مهندسی معدن ایران‪ ،‬در‬ ‫ایین گش��ایش هشتمین‬ ‫کنفران��س و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی مهندسی مواد‬ ‫و متال��ورژی و همایش و‬ ‫نمایش��گاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در مع��دن و صنای��ع معدن��ی (ماینکس ‪)۲۰۱۹‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اقتصاد کش��ور ب��ه درامدهای نفتی‬ ‫وابس��ته اس��ت و این تفکر کمکی به پیش��رفت‬ ‫صنعت کشور نمی کند‪.‬‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬با اش��اره به اینکه معدن‬ ‫می تواند در بخش اقتصادی جایگزین نفت شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به ش��رطی معدن می تواند جایگزین نفت‬ ‫ش��ود که مس��ئوالن این موضوع را باور داش��ته‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران در ایین‬ ‫هش��تمین‬ ‫گش��ایش‬ ‫کنفران��س و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی مهندسی مواد‬ ‫و متال��ورژی و همایش و‬ ‫نمایش��گاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫ی عن��وان کرد‪ :‬نیازمند‬ ‫در مع��دن و صنایع معدن ‬ ‫تغییر نگرش در زمینه سرمایه گذاری در معدن و‬ ‫صنایع معدنی هستیم‪.‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه س��رانه مصرف فلزات در جهان‬ ‫مش��خص است‪ ،‬ش��اهد روند روبه رشد تقاضا در‬ ‫فلزات اهنی و غیراهنی خواهیم بود و کشور نیز‬ ‫‹ ‹‪3‬محور اساسی در نظام مهندسی‬ ‫‹ ‹اس�تقبال ش�رکت مل�ی م�س از‬ ‫ایده های جدید‬ ‫باید در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��رانه مصرف مس در کشور‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬س��رانه مص��رف مس در کش��ور‬ ‫‪۱.۲‬کیلوگرم به ازای هر نفر است‪ ،‬درحالی که در‬ ‫چین ‪۸.۵‬کیلوگرم‪ ،‬در الم��ان ‪۱۴‬کیلوگرم و در‬ ‫بلژیک ‪۲۲‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫سعدمحمدی با اشاره به اینکه تقاضای فلز مس‬ ‫رون��د صعودی دارد و در ‪۵‬س��ال اینده‪ ،‬تقاضای‬ ‫ب��ازار جهانی افزای��ش ‪۲.۵‬میلی��ون تنی خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در م��س میزان تقاضا ب ه دو‬ ‫دلیل عمده سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها‬ ‫در جهان و تغییر تکنیکی در خودروها از بنزینی‬ ‫به الکترویکی‪ ،‬افزایشی است‪.‬‬ ‫فلز مس جزو ‪ ۱۰‬عنصر نخس��ت استراتژیک‬ ‫جه��ان اس��ت و در ‪ ۱۰‬س��ال این��ده ‪۳۵‬درصد‬ ‫خودروها به سمت الکترونیکی شدن می روند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در ‪ ۵۵‬سال گذشته درمجموع‬ ‫‪۶‬میلیون متر حفاری عمقی داش��ته ایم که بسیار‬ ‫ناچیز اس��ت‪ .‬از این رو نیازمن��د تغییر نگرش در‬ ‫بخش سرمایه گذاری در صنایع هستیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی تصریح کرد‪ :‬تولید شرکت مس‬ ‫در ‪۶‬ماه گذش��ته ‪۱۵‬درصد رش��د کرده و فروش‬ ‫ان نیز نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‬ ‫‪۲‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬در بازار بورس‪ ،‬ارزش سهام‬ ‫این شرکت بیش از ‪۳۸‬درصد رشد را نشان داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ع��وارض ‪۲۵‬درصدی صادرات‬ ‫م��واد اولیه معدن��ی عنوان کرد‪ :‬درب��اره عوارض‬ ‫ص��ادرات با جعفر س��رقینی گفت وگ��و کرده ایم‬ ‫ک��ه به دالیلی این ع��وارض را برای مس کاهش‬ ‫دهند و قول داده شده که به زودی مس را از این‬ ‫فهرست خارج کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی صنایع م��س ایران‪،‬‬ ‫همچنی��ن با اش��اره به س��رفصل های درس های‬ ‫دانشگاهی در حوزه معدن عنوان کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫سرفصل های درس ها برای رشته مهندسی معدن‬ ‫هنوز تعریف یا به درستی تدوین نشده است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ادام��ه داد‪ :‬مس ای��ران دارای‬ ‫باالتری��ن کیفیت جهانی اس��ت و ش��رکت ملی‬ ‫مس از تمام ایده های تازه و سرمایه گذاران جدید‬ ‫در ح��وزه افزای��ش ایمنی‪ ،‬افزای��ش بهره وری و‬ ‫بومی سازی استقبال می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران مامن خوبی برای سرمایه گذاری‬ ‫رئیس کمیسیون معدن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در ایین‬ ‫هش��تمین‬ ‫گش��ایش‬ ‫کنفران��س و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی مهندسی مواد‬ ‫و متال��ورژی و همایش و نمایش��گاه بین المللی‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری در مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی عنوان کرد‪ :‬ایران کش��وری جذاب برای‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫دلی��ل ان هم موقعیت خاص ایران در منطقه و‬ ‫دسترسی به اب های ازاد است‪.‬‬ ‫به��رام ش��کوری در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پایی��ن ب��ودن دس��تمزد نی��روی انس��انی از‬ ‫دیگ��ر جذابیت ه��ای س��رمایه گذاری در ای��ران‬ ‫است‪.‬‬ ‫زیرساخت های کشور اگرچه اندک اما مناسب‬ ‫است‪ ،‬بنابراین این نیز یکی دیگر از جذابیت های‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ران اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ظرفیت های مطلوب بخش معدن و مش��وق های‬ ‫مالیاتی برای س��رمایه گذاران خارجی و درنهایت‬ ‫امنیت‪ ،‬از جذابیت های دیگر س��رمایه گذاری در‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران ادام��ه داد‪ :‬ای��ران مامن خوبی‬ ‫برای س��رمایه گذاری خارجی است اما الزمه ان‬ ‫این اس��ت که دول��ت و مجلس ب��ا قانون گذاری‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬مانع جذب س��رمایه گذاری نش��ود و‬ ‫ریسک ان را افزایش ندهد‪.‬‬ ‫ش��کوری با اشاره به رتبه ایران در حوزه معدن‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ای��ران در حوزه مع��دن رتبه پنجم‬ ‫را داش��ته و همچنین ی��ک درصد ذخایر معدنی‬ ‫جه��ان را در اختی��ار دارد که با س��رمایه گذاری‬ ‫جدی��د این ع��دد افزای��ش خواهد یاف��ت‪ .‬این‬ ‫درحالی است که استفاده از ذخایر در ایران کمتر‬ ‫از یک درصد است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مع��دن‬ ‫مهدی اباد نمونه موف��ق انتقال مدیریت به جای‬ ‫مالکی��ت بود‪ .‬کنسرس��یوم بخ��ش خصوصی در‬ ‫این معدن برنده ش��د اما عوارض برای کنسانتره‬ ‫سرب و روی باعث غیراقتصادی شدن این پروژه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��کوری اف��زود‪ :‬باید ب��ا سیاس��ت گذاری و‬ ‫قانون گ��ذاری کم��ک ک��رد که س��رمایه گذاری‬ ‫مناس��بی در بخش معدن و صنایع معدنی انجام‬ ‫ش��ود و در این مسیر باید از ظرفیت تشکل های‬ ‫ایجاد شده بیشترین استفاده را کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش به�ره وری نیازمند توس�عه‬ ‫همکاری تمام نهاد ها‬ ‫همچنین رئی��س انجمن‬ ‫علمی مهندس��ی م��واد و‬ ‫متال��ورژی ای��ران در این‬ ‫کنفرانس عنوان کرد‪ :‬خال‬ ‫امروز کشور مانند افزایش‬ ‫بهره وری و توسعه فناوری‪،‬‬ ‫نیازمند توسعه همکاری همه نهادهاست‪.‬‬ ‫محمود نیل��ی ادامه داد‪ :‬دانش��گاه ها و نهاد ها‬ ‫نمی توانند بدون همکاری باهم به اهداف موردنظر‬ ‫خود برس��ند‪ .‬بدون همگرایی بخش دانشگاهی و‬ ‫صنعت کارایی الزم را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور ش��د‪ :‬ه��دف از برگزاری‬ ‫این همایش‪ ،‬ارائه دستاوردهای علمی به جامعه‬ ‫است‪ .‬در راستای توسعه همکاری ها‪ ،‬در کنار این‬ ‫همایش‪ ،‬نمایشگاه ماینکس نیز به مدت دو سال‬ ‫است که همزمان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مس جزو فلزاتی به ش��مار می رود که بیشترین‬ ‫می��زان قابلیت بازیاف��ت را دارد‪ .‬درحقیقت مس‬ ‫و الیاژهای ان هزاران س��ال اس��ت که از س��وی‬ ‫انس��ان بازیافت می ش��ود و حتی عنوان می شود‪،‬‬ ‫مس��ی که از ابتدای تاریخ س��اخته شده همچنان‬ ‫در چرخه اس��تفاده بشریت قرار دارد و به صورت‬ ‫بازیافت شده مورداس��تفاده دوباره قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از انجا که بازیاف��ت مس از بعد اقتصادی ارزان تر‬ ‫از فراین��د معدنکاری و اس��تخراج مس از معادن‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬به گونه ای که مس بازیافتی ارزش‬ ‫‪۹۰‬درصدی به��ای مس اصل��ی را دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫بازیافت ان مورداستقبال قرار می گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫بازیافت مس به متعادل نگه داش��تن نرخ تولیدات‬ ‫مسی کمک می کند‪ .‬یکی دیگر از مزایای بازیافت‬ ‫مس‪ ،‬کاهش مص��رف انرژی و االیندگی اس��ت؛‬ ‫چراکه بازیافت این فلز پرمصرف‪۱۵ ،‬درصد انرژی‬ ‫فرایند اس��تخراج مس را کاهش می دهد که این‬ ‫امر به نوبه خود سبب کاهش مصرف سوخت های‬ ‫فس��یلی و کاهش گازهای گلخان��ه ای نیز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬س��االنه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار ت��ن ضایعات مس‬ ‫در کشور تولید می ش��ود که این میزان به عنوان‬ ‫مواد اولیه سهم حدود ‪۱۵‬درصدی در تولید مس‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬بخ��ش زیادی از ضایع��ات مس در‬ ‫بخش صنعتی تولید می شود‪ .‬البته بعد از تخریب‬ ‫ساختمان مجموعه ای از سیم و کابل جزو ضایعات‬ ‫مس قرار می گیرند که بازیافت می شوند‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوع های قابل توجه در بازیافت مس‬ ‫این اس��ت که جمع اوری ضایعات مس به ش��کل‬ ‫مدرنیزه انجام می شود‪ ،‬به گونه ای که می توان ادعا‬ ‫کرد حدود ‪۱۰۰‬درصد جمع اوری ضایعات مس به‬ ‫روش سنتی انجام می شود و در این زمینه نیازمند‬ ‫پیش رفتن به سمت جمع اوری مدرنیزه تر هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درامد فوالد مبارکه‬ ‫در نیمه نخست سال‬ ‫‪۲۰۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫درام��د ف��والد مبارک��ه در نیم��ه نخس��ت‬ ‫امس��ال(‪ )۱۳۹۸‬ب��ه ‪۲۰۰‬ه��زار میلی��ارد ری��ال‬ ‫رس��ید که رش��د ‪۱۰۴‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بررس��ی های چی�لان‪ ،‬از گزارش ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫سال جاری شرکت فوالد مبارکه حاکی از درامد‬ ‫بیش از ‪۲۰۰‬هزار میلیارد ریالی این ش��رکت در‬ ‫مدت یاد ش��ده است که نس��بت به نیمه نخست‬ ‫سال گذشته رش��د ‪۱۰۴‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۲.۴‬میلی��ون تن ورق گ��رم‪۷۲۶ ،‬هزار تن ورق‬ ‫س��رد و ‪۱۳۵‬ه��زار ت��ن ورق های پوش��ش دار به‬ ‫فروش رسانده که سهم شهریورماه در این فروش‪،‬‬ ‫‪۴۱۴‬هزار تن ورق گرم‪۱۱۱ ،‬هزار تن ورق سرد و‬ ‫‪۲۳‬هزار تن ورق پوشش دار بوده است‪.‬‬ ‫راه اندازی استاندارد ملی‬ ‫«اس وی اس» در ایران‬ ‫مدیرعامل و عضو هیات مدیره صنعت ورق ارین‬ ‫پاژ گفت‪ :‬ما به دنبال این هستیم‪ ،‬استاندارد ملی‬ ‫«اس وی اس» را که یک اتفاق بین المللی اس��ت‬ ‫با همکاری س��ایر دانشگاهیان و متخصصان این‬ ‫حوزه در کش��ور تکمیل کنیم‪ .‬به گزارش بورس‬ ‫امروز‪ ،‬محمدمهدی یارجانلی ادامه داد‪ :‬البته این‬ ‫اس��تاندارد کیفیت که نخستین و تنها استاندارد‬ ‫در نوع خود به شمار می رود درحال حاضر داخلی‬ ‫و ش��رکتی است و پیگیر هستیم تا ان را به ثبت‬ ‫برس��انیم‪ .‬این نخس��تین باری است که در کشور‬ ‫بحث اس��تاندارد ورق مطرح می ش��ود‪ ،‬این کار‬ ‫تاکنون به طور رس��می و کامل انجام نشده است‪.‬‬ ‫تصمی��م گرفتی��م این کار را تکمی��ل و در قالب‬ ‫یک اس��تاندارد قدرتمند مل��ی در جهان عرضه‬ ‫کنی��م‪ .‬یارجانلی تاکید ک��رد‪ :‬ما رتبه دهم فوالد‬ ‫ظ علمی‪ ،‬فناوریکی‪،‬‬ ‫را در جهان داریم اما به لحا ‬ ‫بازرگانی‪ ،‬توزیع و‪ ...‬بسیار عقب هستیم‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪261‬‬ ‫خبر‬ ‫بدترین خشکسالی‬ ‫‪۶۰‬سال گذشته در شیلی‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جدیدترین گزارش متال بولتن نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫می��زان ص��ادرات س��نگ اهن برزیل در س��پتامبر‬ ‫(ش��هریور‪-‬مهر) با کاهش روبه رو ش��ده اما به سبب‬ ‫افزایش بهای این ماده معدنی‪ ،‬میزان س��ود ناش��ی‬ ‫از فروش ان با افزایش روبه رو ش��ده است‪ .‬برزیل در‬ ‫سپتامبر ‪۲۱‬میلیون و ‪۱۴۰‬هزار تن سنگ اهن صادر‬ ‫کرده که در مقایس��ه با مدت زمان مش��ابه در سال‬ ‫گذش��ته ‪۲۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬این رقم در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته میالدی حدود ‪۳۳‬میلیون‬ ‫و ‪۹۰۰‬هزار تن بود‪ .‬این در حالی اس��ت که با وجود‬ ‫کاهش حجم صادرات س��نگ اهن‪ ،‬می��زان درامد‬ ‫حاصل از فروش این ماده معدنی به س��بب افزایش‬ ‫به��ای ان با افزایش ‪۴.۴‬درصدی ب��ه یک میلیارد و‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلی��ون دالر رس��یده‪ ،‬درحالی که این رقم در‬ ‫سپتامبر ‪ ۲۰۱۸‬یک میلیارد و ‪۷۷۰‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش متال بولتن؛ ب��ه دنبال کاهش بهای‬ ‫جهانی فوالد‪ ،‬بهای میلگرد در شمال اروپا با کاهش‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬بهای هر‬ ‫ت��ن میلگرد در اخرین معامالت به تاریخ منتهی به‬ ‫‪ ۲‬اکتبر (‪۱۰‬مهر) حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬یورو کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این گزارش نشان می دهد؛ درحال حاضر هر‬ ‫تن میلگرد ‪ ۴۶۰‬تا ‪۴۷۵‬یورو معادل ‪ ۵۰۲‬تا ‪۵۱۸‬دالر‬ ‫معامله می ش��ود‪ .‬گزارش های خبری نشان می دهد‬ ‫بهای جهانی فوالد در سپتامبر با کاهش روبه رو شده‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر بهای قراضه فوالد نیز در اروپای‬ ‫ش��مالی با کاهش روبه رو شده و به سطح ‪۲۱۹‬دالر‬ ‫و ‪۱۵‬سنت در هر تن رسیده است‪ .‬این رقم پیش از‬ ‫این ‪۲۶۲‬دالر و ‪۵۱‬سنت در هر تن بود‪.‬‬ ‫جدیدتری��ن گزارش متال بولتن نش��ان می دهد‬ ‫می��زان ص��ادرات ف��والد تخ��ت ترکیه ب��ا افزایش‬ ‫‪۷.۱۱‬درص��دی در اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) روب��ه رو‬ ‫ش��ده است‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫فوالد تخت در اوت به ‪ ۵۶۸ ،۳۵۶‬تن رسیده که در‬ ‫مقایس��ه با مدت زمان مشابه سال گذشته میالدی‬ ‫ب��ا افزایش ‪۷.۱۱‬درصد روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫صادرات در ترکیه در حالی با افزایش روبه رو ش��ده‬ ‫ک��ه میزان ص��ادرات فوالد تخ��ت در اروپا در ژوئیه‬ ‫(تیر‪-‬مرداد) با کاهش روبه رو ش��ده است‪ .‬در ژوئیه‪،‬‬ ‫میزان صادرات این فلز به س��بب افزایش هزینه های‬ ‫مربوط به حمل ونقل در اروپا با کاهش روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬بهای هر ت��ن ورق گرم در ترکیه در‬ ‫‪۲۷‬س��پتامبر (‪۵‬مهر) به ‪ ۴۲۵‬تا ‪۴۳۵‬دالر در هر تن‬ ‫رس��ید‪ ،‬در حال��ی که این رقم پی��ش از این ‪ ۴۳۵‬تا‬ ‫‪۴۴۰‬دالر در هر تن بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬استیل پرایس‬ ‫ش��رکت معدن��ی فرس��ت کوانتوم‪ ،‬مال��ک معدن مس‬ ‫کانسانش��ی در زامبی��ا‪ ،‬اعالم کرد در ح��ال مذاکره برای‬ ‫فروش بخش��ی از س��هام خود در معادن م��س زامبیا به‬ ‫شرکت چینی پیشرو در تولید مس به نام جیانگشی کوپر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬این شرکت معدنی اعالم کرد که‬ ‫فروش احتمالی بخش کمی از دارایی مس این ش��رکت‬ ‫در زامبیا در حال انجام اس��ت و هنوز هیچ معامله ای در‬ ‫این مرحله انجام نشده است‪.‬‬ ‫دارایی های اصلی شرکت معدنی فرست کوانتوم‪ ،‬شامل‬ ‫معدن مس کانسانشی است که بزرگ ترین معدن مس در‬ ‫افریقا به شمار می اید‪۸۰ .‬درصد این معدن متعلق به یک‬ ‫شرکت زیرمجموعه فرست کوانتوم و ‪۲۰‬درصد متعلق به‬ ‫دولت زامبیاست‪.‬‬ ‫مع��دن کانسانش��ی ظرفیت تولید ‪۳۴۰‬ه��زار تن مس‬ ‫در س��ال را دارد‪ .‬از این حجم‪ ،‬س��االنه ‪۳۰۰‬هزار تن فلز‬ ‫مس تولید می ش��ود ک��ه بخش زیاد ان بلیس��تر مس با‬ ‫کیفی��ت و خلوص ‪ ۹۸‬تا ‪۹۹‬درصد اس��ت و یک محصول‬ ‫واس��طه ای است که برای تولید مس تصفیه شده استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬بیش از نیم��ی از واردات‬ ‫بلیستر مس چین از زامبیا بوده است‪.‬‬ ‫ش��رکت مس جیانگشی کوپر بزرگ ترین خریدار اند و‬ ‫بلیس��تر مس در چین اس��ت و نقش کلی��دی در تعیین‬ ‫نرخ های معیار بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده چینی مس با خرید بیش��تر س��هام‬ ‫واحده��ای ذوب داخل��ی ب��ا ظرفیت متوس��ط از قبیل‬ ‫هانتای هومون و یانتای کو ِرن به ش��کل چش��مگیری در‬ ‫سال جاری توسعه یافته است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری ای��ن ش��رکت در معادن م��س خارج‬ ‫از چین‪ ،‬تاکنون به بخش��ی از س��هام مع��دن اِل گال ِنو در‬ ‫پ��رو و همچنی��ن معدن م��س «عینک» در افغانس��تان‬ ‫مح��دود بوده که به دلیل بازرس��ی های باستان شناس��ی‬ ‫بحث برانگیز و با وجود ش��روع س��رمایه گذاری در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۷‬میالدی (‪۱۳۸۶‬خورش��یدی)‪ ،‬هنوز توسعه نیافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫داده های دفتر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی نشان می دهد‬ ‫هند امریکا استرالیا‪ ،‬مثلث سرب و روی‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫«روی» از پرمصرف ترین فلزات غیر اهنی است‬ ‫که ویژگی ه��ای فیزیکی ش��یمیایی‪ ،‬ترکیبات و‬ ‫الیاژهای متنوع ان باعث ش��ده است در فهرست‬ ‫فل��زات پر مص��رف قرار گیرد‪ ،‬به طوری که پس از‬ ‫الومینیوم و مس در رتبه سوم مصرف جهانی قرار‬ ‫دارد‪ .‬فلز س��رب نیز به دلیل مقاومت چشمگیر در‬ ‫برابر خوردگی و تنوع الیاژی‪ ،‬مصارف چشمگیری‬ ‫در صنایع نظامی‪ ،‬الیاژسازی‪ ،‬باتری سازی‪ ،‬صنایع‬ ‫رنگ س��ازی و نساجی دارد‪ .‬دفتر مطالعات انرژی‪،‬‬ ‫صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گزارشی‬ ‫ب��ا موض��وع وضعیت منابع معدن��ی و چالش های‬ ‫صنعت س��رب و روی ایران تهیه کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫بخش��ی از این گزارش به بررسی وضعیت جهانی‬ ‫فلزات س��رب و روی پرداخته ش��ده و بزرگ ترین‬ ‫معادن سرب و روی جهان معرفی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رامپورااگوچا در هند‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارمع��دن‪ ،‬بن��ا ب��ر گزارش‬ ‫یادش��ده‪ ،‬معدن رامپورااگوچ��ا در هند از معادن‬ ‫ب��زرگ تولیدکننده روی جهان اس��ت که ذخیره‬ ‫ان ب��ه صورت س��ولفیدی و ظرفیت س��االنه ان‬ ‫حدود ‪۶‬میلی��ون تن با عی��ار ‪۱۵.۹‬درصد براورد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این معدن در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۶‬خورشیدی) حدود ‪۴۳۸‬هزار تن فلز روی‬ ‫تولید کرد که البته در مقایسه با سال ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۵‬خورشیدی) نزدیک به ‪۴۵‬هزار تن کاهش‬ ‫داش��ته است‪ .‬در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی همچنین از‬ ‫رامپورااگوچ��ا ‪۵۷‬هزار تن فلز به دس��ت امد‪ .‬این‬ ‫معدن ‪۱۰۳‬میلیون ت��ن ماده معدنی با عیار روی‬ ‫عکس‪ :‬ماینینگ‪ /‬معدن رامپورااگوچا‬ ‫بدترین خشکسالی ‪۶۰‬سال گذشته در شیلی‪،‬‬ ‫پیامده��ای زیس��ت محیطی ناگواری ب��رای این‬ ‫کشور به همراه داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از اسوشیتدپرس‪ ،‬وقوع‬ ‫این خشکس��الی ش��دید در ش��یلی باعث مرگ‬ ‫حیوانات شده و کش��اورزن را در شرایط سختی‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫دریاچه اکولئو در منطقه س��انتیاگو نیز بر اثر‬ ‫خشکسالی به طور کامل خشک شده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش وزارت کش��اورزی ش��یلی‪،‬‬ ‫تاکنون ‪۱۰۶‬هزار حیوان ب��ه دلیل کمبود اب و‬ ‫علوفه به دلیل خشکس��الی در این کشور کشته‬ ‫شده اند‪« .‬سباستین پینرا» رئیس جمهوری شیلی‬ ‫که ماه گذشته از اختصاص ‪۵‬میلیارد دالر بودجه‬ ‫ب��رای بهبود روند توزیع اب در این کش��ور خبر‬ ‫داده بود‪ ،‬به تازگی یک گروه بحران از اژانس های‬ ‫دولتی تش��کیل داده تا با بحران اب مقابله شود‪.‬‬ ‫در شمال سانتیاگو (پایتخت) خشکسالی شرایط‬ ‫س��خت تری را برای کشاورزان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫«ساندرا اگویالر» یکی از کشاورزان در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬خشکس��الی برای ما فاجعه بار بوده است‪.‬‬ ‫خانواده این کشاورز صدها گاو داشتند که تعداد‬ ‫انها اکنون به نصف کاهش یافته و گاوهای باقی‬ ‫مانده به دلیل ذخایر اب یکی از همسایگان زنده‬ ‫مانده اند‪.‬‬ ‫«خاویر مالدونادو» یک مقام استانی در شیلی‬ ‫نیز گفت‪ :‬اوضاع پیچیده شده است‪ .‬باید واقع بین‬ ‫باش��یم‪ .‬تغییرات اب و هوایی به شدت اثر کرده‬ ‫است‪ .‬یک شهروند ‪۷۳‬ساله در شیلی که در بین‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار نفری اس��ت که دولت با تانکر‬ ‫اب را برای انها مهیا می کند‪ ،‬گفت‪ :‬سال هاس��ت‬ ‫با کمبود اب روبه رو هستیم‪ .‬سال گذشته شاهد‬ ‫ب��اران در بخش های زی��ادی از کش��ور نبودیم‪.‬‬ ‫وزارت کش��اورزی ش��یلی نی��ز اعالم ک��رده که‬ ‫‪۳۷‬هزار خانواده کش��اورز در مرکز این کشور به‬ ‫کمک نیاز دارند‪.‬‬ ‫شرکت جیانگشی کوپر در زامبیا سرمایه گذاری می کند‬ ‫معدن رامپورااگوچا در هند از معادن بزرگ تولیدکننده‬ ‫روی جهان است که ذخیره ان به صورت سولفیدی‬ ‫و ظرفیت ساالنه ان حدود ‪۶‬میلیون تن با عیار‬ ‫‪۱۵.۹‬درصد براورد شده است‬ ‫‪۱۴‬درص��د و س��رب ‪۱.۸‬درصد دارد ک��ه ذخیره‬ ‫قابل برداش��ت ان ‪۵۱‬میلیون تن اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫اطالع��ات موج��ود‪ ،‬معدنکاری در ای��ن معدن به‬ ‫‪۲‬ش��کل زیرزمینی و روباز انجام می ش��ود و مواد‬ ‫معدنی استخراج ش��ده به روش هیدرومتالورژی‬ ‫در کارخانه های فلوتاس��یون‪ ،‬لیچینگ و ذوب به‬ ‫محصوالت موردنیاز تبدیل می شود‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫حمله ‪۱۰۰‬هزار نفری به معدن طال به روایت تصویر‬ ‫«سِ ��راپالدا» ن��ام روس��تایی در برزیل اس��ت ام��ا زمانی نه چن��دان دور یک معدن ب��زرگ طال در‬ ‫‪۴۳۰‬کیلومتری جنوب دهانه رود امازون بود‪ .‬اس��تخراج از ذخایر این معدن به قدری نابس��امان انجام‬ ‫شد که شمارش کسانی که در ان مشغول به کار بودند‪ ،‬ممکن نبود‪.‬‬ ‫این را تصاویری نش��ان می دهد که از اس��تخراج در س��ال های ‪ ۱۹۸۰‬تا ‪۱۹۸۶‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬تا‬ ‫‪۱۳۶۵‬خورشیدی) به جا مانده اما گفته می شود دست کم ‪۱۰۰‬هزار نفر در استخراج ذخایر این معدن‬ ‫نقش داشتند‪ .‬سِ راپالدا امروز متروک است و چاله غول پیکری که به دست معدنچیان حفر شده بود‪ ،‬پر‬ ‫از اب و تبدیل به دریاچه ای الوده شده است‪ .‬این تصاویر را وب سایت ‪ mashable.com‬از استخراج‬ ‫سِراپالدا منتشر کرده است‪ .‬تصاویر مربوط به سال ‪۱۹۸۵‬میالدی (‪۱۳۶۴‬خورشیدی) است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫‹ ‹رِدداگ در امریکای شمالی‬ ‫مع��دن ِردداگ یک��ی از بزرگ تری��ن مع��ادن‬ ‫روی جه��ان‪ ،‬متعل��ق ب��ه گروه ت ِک اس��ت که در‬ ‫امری��کای ش��مالی قرار دارد و بیش��تر ذخیره ان‬ ‫س��ولفیدی اس��ت‪ .‬بهره برداری از ای��ن معدن از‬ ‫س��ال ‪۱۹۸۹‬می�لادی (‪۱۳۶۸‬خورش��یدی) اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬از ِردداگ در س��ال ‪۲۰۱۷‬می�لادی حدود‬ ‫‪۵۴۲‬ه��زار تن فلز روی به دس��ت ام��د‪ ،‬در حالی‬ ‫که این رقم در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی ‪۵۸۳‬هزار تن‬ ‫ب��ود‪ .‬تولید روی ِردداگ در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫ح��دود ‪۵‬درص��د تولید جه��ان و ‪۷۹‬درصد تولید‬ ‫امریکا بود که در مقایس��ه با تولید ‪۵۶۷‬هزار تنی‬ ‫سال ‪۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬خورشیدی) مقداری‬ ‫افزایش نش��ان می دهد‪ .‬در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۵‬خورشیدی) همچنین ‪۱۲۳‬هزار تن سرب‬ ‫در کارخانه ه��ای ای��ن معدن تولید ش��د‪ .‬ذخیره‬ ‫ای��ن معدن ‪۱۱۷‬میلیون تن م��اده معدنی با عیار‬ ‫‪۱۷‬درصد روی‪۴.۱ ،‬درصد س��رب و ‪۸۰‬گرم بر تن‬ ‫نقره قابل برداشت است‪ .‬براساس گزارش یادشده‪،‬‬ ‫ش��رکت مع��دن ِردداگ تا س��ال ‪۲۰۳۱‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۱۰‬خورش��یدی) به تولی��د خود ادامه خواهد‬ ‫داد‪ .‬س��نگ های رس��وبی با تیپ می سی سی پی‪،‬‬ ‫میزبان ذخیره س��ولفیدی سرب و روی این معدن‬ ‫اس��ت‪ .‬باریت نیز روی واحد سولفیدی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬کانی های س��ولفیدی نیز شامل کانی های‬ ‫نیمه بزرگ تا بزرگ اسفالریت‪ ،‬پیریت‪ ،‬مارکاسیت‬ ‫و گالن هس��تند‪ .‬تولیدات این معدن‪ ،‬کنس��انتره‬ ‫س��رب و روی اس��ت که ب��رای تولید ش��مش به‬ ‫کارخانه های تولید ش��مش متعلق به این شرکت‬ ‫یا دیگر نقاط جهان حمل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مونت ایزا در استرالیا‬ ‫مع��دن مونت ایزا از معادن ب��زرگ تولیدکننده‬ ‫روی جهان‪ ،‬متعلق به ش��رکت سوئیس��ی گلنکور‬ ‫اس��ت و در اس��ترالیا قرار دارد‪ .‬ذخیره این معدن‪،‬‬ ‫س��ولفیدی و حاوی ‪۶۶۰‬میلیون تن ماده معدنی‬ ‫با عیار روی متوس��ط ‪۶‬درصد‪ ،‬سرب ‪۳.۵‬درصد و‬ ‫ح��دود ‪۶۵‬گرم ب��ر تن نقره اس��ت و ذخیره قابل‬ ‫برداش��ت ان ‪۷۸‬میلیون تن م��اده معدنی با عیار‬ ‫‪۸.۲‬درص��د روی‪۴.۱ ،‬درص��د س��رب و ‪۷۵‬گرم بر‬ ‫تن نقره براورد ش��ده است‪ .‬کانی های اولیه شامل‬ ‫گالن و اسفالریت غنی از اهن است و با کانی های‬ ‫پیری��ت‪ ،‬کوارتز و کربنات ها در ترکیب هس��تند‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید این معدن ‪۴.۵‬میلیون تن در س��ال‬ ‫اس��ت و م��اده معدنی ب��ه روش زیرزمینی و روباز‬ ‫استخراج می شود‪.‬‬ ‫ظرفی��ت تولی��د فل��ز روی این معدن س��االنه‬ ‫‪۴۸۰‬ه��زار ت��ن اس��ت ام��ا تولی��د ان در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬می�لادی ‪۲۸۸‬ه��زار ت��ن روی‪۱۴۳ ،‬هزار‬ ‫تن س��رب و ‪۲۲۷‬تن نقره بوده اس��ت‪ .‬تولید روی‬ ‫مونت ایزا در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی نسبت به سال‬ ‫پی��ش از ان کاهش ‪۴۰‬درصدی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫فراوری کانی اس��تخراج ش��ده در ای��ن معدن به‬ ‫روش فلوتاس��یون اس��ت و س��رب و روی در این‬ ‫کارخانه از هم جدا می ش��وند‪ .‬کنس��انتره روی به‬ ‫بازار عرضه ش��ده اما کنس��انتره سرب برای تولید‬ ‫شمش سرب ذوب می شود‪ .‬نقره نیز به عنوان یک‬ ‫محصول جانبی‪ ،‬استحصال و تولید می شود‪ .‬شمار‬ ‫کارکن��ان این معدن ‪۱۲۰۰‬نفر اس��ت و تولید ان‬ ‫تا س��ال ‪۲۰۳۶‬میالدی (‪۱۴۱۵‬خورشیدی) ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫دفتر مطالع��ات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ادام��ه گ��زارش‪ ،‬مع��ادن‬ ‫َمک ارتورری�� ِور‪ ۱‬در اس��ترالیا‪ ،‬انتامینا‪ ۲‬در پرو‪،‬‬ ‫سرولیندو‪ ۳‬در پرو و تارا‪ ۴‬در ایرلند را به ترتیب از‬ ‫معادن بزرگ سرب و روی جهان معرفی می کند‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه ساخت واحدهای فراوری سنگ اهن و خاک نسوز در اذربایجان غربی‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان اذربایجان غرب��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تفاهمنامه س��اخت واحد کنس��انتره س��نگ اهن و واحد‬ ‫فراوری خاک نس��وز در جنوب اس��تان با شرکت تهیه و‬ ‫تولی��د م��واد معدنی ایران به امض��ای بخش خصوصی و‬ ‫شرکت یاد شده رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬پریس��ا عابدپور گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی مواد معدنی استان‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫س��اخت واحد کنسانتره سنگ اهن و واحد فراوری خاک‬ ‫نس��وز در جنوب اس��تان با ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی ای��ران به امضای بخش خصوصی و ش��رکت یاد‬ ‫شده رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مواد اولیه واحد فراوری کنسانتره سنگ اهن‬ ‫از ‪۵‬معدن اهن موجود در اس��تان تامین خواهد شد که‬ ‫با ایجاد این واحد فراوری‪ ،‬زمینه اش��تغال مس��تقیم در‬ ‫منطقه فراهم می ش��ود و ارزش افزوده مواد معدنی برای‬ ‫منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫عابدپور عنوان کرد‪ :‬در جنوب استان اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫ظرفیت های خوبی در زمینه فراوری خاک نس��وز وجود‬ ‫دارد که س��اخت ی��ک واحد فراوری در ای��ن بخش نیز‬ ‫یکی از نیازهای اس��تان ب��ود و تفاهمنامه س��اخت این‬ ‫واحد نیز با مش��ارکت ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫کش��ور به امضای بخش خصوصی و ش��رکت یاد ش��ده‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان اذربایج��ان غربی بی��ان کرد‪:‬‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از خام فروش��ی س��نگ های تزئین��ی‬ ‫در اس��تان‪ ،‬پیگیری ه��ای الزم را ب��رای ایج��اد واح��د‬ ‫س��نگبری بزرگ مقی��اس در اس��تان ب��ا مش��ارکت و‬ ‫همکاری ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران انجام‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫عابدپور درباره فعال س��ازی معادن کوچک در اس��تان‬ ‫گفت‪ :‬در جلسه مشترک با رئیس و مدیران شرکت تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی ایران مقرر ش��د در مرحله نخس��ت‬ ‫‪۳‬معدن راک��د دارای پروانه اکتش��افی راه اندازی و فعال‬ ‫شود تا به مرحله بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫توسعه معادن کرمان‪ ،‬گرفتار در چنبره استعالم‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫استان کرمان به بهشت معادن ایران معروف‬ ‫اس��ت و این روزها امکان توس��عه و اکتشافات‬ ‫معدن��ی ان در س��ایه س��نگین اس��تعالمات‬ ‫س��ازمان های مرتبط تا اندازه ای گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫در حال��ی که در ش��رایط کنونی نگاه بیش��تر‬ ‫تصمیم گیران کالن اقتصادی کش��ور برمبنای‬ ‫جایگزینی درامدهای معدنی با نفت است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬اس��تان کرمان ب��ا ذخایر‬ ‫بیش��مار معدن��ی‪ ،‬ظرفیت بس��یار مطلوبی در‬ ‫افزایش اش��تغالزایی و جذب ثروت دارد و باید‬ ‫موان��ع موجود برای واگذاری و توس��عه معادن‬ ‫این اس��تان را شناس��ایی و یک ساز کار دقیق‬ ‫برای بهره برداری از انها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫نقش��ه راه و برنامه توس��عه کرمان با صنایع‬ ‫و مع��ادن غنی این اس��تان گره خ��ورده و در‬ ‫این راس��تا صنای��ع معدنی با تاثی��ر اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی می توانند ضامن پیشرفت‬ ‫همه جانبه استان کرمان در اینده باشند‪.‬‬ ‫هرچن��د معادن نقش مهمی در توس��عه ایفا‬ ‫می کنن��د اما اص��ول و مالحظ��ات اقتصادی‪،‬‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬منابع طبیعی و اجتماعی باید‬ ‫در این بخش برای رسیدن به توسعه پایدار به‬ ‫طور همزمان مورد توجه قرار گیرند تا استانی‬ ‫از هر نظر اباد داشته باشیم‪.‬‬ ‫توس��عه معادن اس��تان کرمان در سال های‬ ‫گذش��ته با فعالیت های اکتشافی در پهنه های‬ ‫معدن��ی اغاز ش��د اما بر اس��اس قان��ون برای‬ ‫جلوگی��ری از جنبه ه��ای مخرب مع��ادن باید‬ ‫مج��وز و نظ��ر س��ازمان های متول��ی از جمله‬ ‫اداره ه��ای کل حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬میراث‬ ‫فرهنگ��ی و مناب��ع طبیعی ب��رای بهره برداری‬ ‫دریافت ش��ود ت��ا فعالیت معدنی ب��ا کمترین‬ ‫اسیب همراه باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه مس��ئوالن و متولیان معتقدند‬ ‫که برخ��ی از پهنه های معدنی ثبت ش��ده در‬ ‫استان کرمان با مناطق حساس زیست محیطی‬ ‫و منابع طبیعی و مناطق مس��کونی در تعارض‬ ‫هس��تند و مانع واگذاری و بهره برداری از این‬ ‫پهنه ها شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۹۵‬درص�د محدوده ه�ای معدن�ی‬ ‫کرمان بلوکه است‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمان با بیان اینکه واگذاری معادن و‬ ‫پهنه های معدنی باید با استعالم از سازمان های‬ ‫متولی همچون محیط زیس��ت‪ ،‬منابع طبیعی و‬ ‫میراث فرهنگی انجام ش��ود گف��ت‪ :‬اکنون به‬ ‫عل��ت مخالفت این س��ازمان ها‪ ،‬امکان فعالیت‬ ‫معدن��ی در بی��ش از ‪۹۵‬درص��د محدوده های‬ ‫معدنی مزایده ای استان میسر نیست‪.‬‬ ‫مهدی حس��ینی نژاد با اش��اره ب��ه پنجمین‬ ‫معادن کشور بررس��ی شود که موجب تعارض‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��اکری اظه��ار ک��رد‪ :‬تم��ام مناط��ق‬ ‫زیس��ت محیطی در مدیریت اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان کرم��ان‪ ،‬ثبت ش��ده و‬ ‫محدوده های ان موجود است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعارض با منابع طبیعی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرمان‪ :‬به علت‬ ‫مخالفت سازمان های محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و میراث‬ ‫فرهنگی امکان فعالیت معدنی در بیش از ‪۹۵‬درصد‬ ‫محدوده های معدنی مزایده ای استان میسر نیست‬ ‫نشست شورای معادن استان و تاکید استاندار‬ ‫کرمان ب��رای فعال کردن مع��ادن و پهنه های‬ ‫معدنی گفت‪ :‬بس��یاری از محدوده های معدنی‬ ‫که این��ک در اختیار س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت قرار دارند‪ ،‬باید به مزایده گذاش��ته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بی��ش از ‪۴۰۰‬مح��دوده معدنی‪،‬‬ ‫اماده واگ��ذاری به وس��یله مزایده هس��تند و‬ ‫تاکی��د اس��تاندار کرمان ب��رای تعیین تکلیف‬ ‫این محدوده ها از س��وی س��ازمان های متولی‬ ‫از جمله محیط زیس��ت‪ ،‬منابع طبیعی و میراث‬ ‫فرهنگی بوده است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای معادن اس��تان کرم��ان گفت‪:‬‬ ‫سازمان های استعالم شونده باید به استناد ماده‬ ‫‪ ۲۴‬قان��ون معادن در مدت ‪۳‬م��اه (این قانون‬ ‫از س��ال ‪ ۹۰‬تصویب شد) محدوده های مربوط‬ ‫به خودش��ان را مشخص می کردند که این امر‬ ‫تاکنون عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنا به تاکید اس��تاندار کرمان‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی باید در قال��ب پهنه های‬ ‫اکتش��افی و بزرگ انجام ش��وند که سیاس��ت‬ ‫کالن کش��ور برای جایگزینی معادن با نفت را‬ ‫در استان معدنی کرمان‪ ،‬به سرعت اجرا کنیم‪.‬‬ ‫حس��ینی نژاد با بیان اینکه اکتشافات معدنی‬ ‫از راه محدوده های اکتش��افی ب��زرگ‪ ،‬یکی از‬ ‫سیاست های استان کرمان بود که در سال ‪۹۳‬‬ ‫اغاز و پس از ان ملی ش��د گفت‪ :‬در این راستا‬ ‫بیش از ‪۴۷‬هزار کیلومتر از مس��احت اس��تان‬ ‫در قال��ب ‪۲۵‬پهن��ه معدنی‪ ،‬تعری��ف و فعالیت‬ ‫اکتشافی از این زمان اغاز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه بانک اطالعاتی بسیار‬ ‫غن��ی از اکتش��افات معدنی اس��تان کرمان بر‬ ‫اس��اس این سیاست‪ ،‬ایجاد ش��ده و در جهت‬ ‫تکمیل ان گام برداش��تیم‪ ،‬شرکت های بزرگ‬ ‫معدنی اس��تان از جمله مس‪ ،‬گل گهر‪ ،‬میدکو‬ ‫و کوثر نیز در این زمینه به ما کمک کردند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمان تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس اخرین‬ ‫نتایج‪۲۵۰ ،‬کیلومتر برای اکتش��افات تکمیلی‬ ‫ه��ر محدوده معدنی در اختیار این ش��رکت ها‬ ‫قرار گرفت و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمان‪ ،‬بقیه پهنه ها را به افراد توانمند‬ ‫برای اکتشافات معدنی واگذار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تداخ�ل پهنه های معدنی با مناطق‬ ‫حساس‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان‬ ‫با بی��ان اینکه برخ��ی محدوده های معدنی در‬ ‫مقیاس بزرگ اس��تان کرمان ب��ا قوانین ابالغ‬ ‫ش��ده همخوان��ی ندارند گفت‪ :‬بعض��ی از این‬ ‫پهنه ها بیش از ‪۴۰‬کیلومتر مربع وسعت دارند‬ ‫که مناطق مس��کونی و محدوده های حساس و‬ ‫محافظت شده را در بر می گیرند‪.‬‬ ‫مرج��ان ش��اکری اف��زود‪ :‬بر اس��اس قانون‬ ‫محدوده ه��ای معدن��ی ب��رای دریاف��ت مجوز‬ ‫محیط زیس��ت در صورتی که از ناریه استفاده‬ ‫نکرده باش��د ‪۵۰۰‬مت��ر و اگر اس��تفاده کرده‬ ‫باش��د باید ‪۸۰۰‬متر از مناطق مسکونی و نقاط‬ ‫حس��اس از جمله چاه های اب شرب‪ ،‬قنات ها و‬ ‫سفره های اب زیرزمینی فاصله بگیرند که تمام‬ ‫اینها معارضات توسعه پهنه های معدنی استان‬ ‫کرمان است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬اجازه واگذاری محدوده های‬ ‫معدنی در تداخل با مناطق محافظت ش��ده در‬ ‫مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫کرم��ان قانونی نیس��ت زیرا ای��ن اداره کل بر‬ ‫اس��اس قانون ابالغ شده‪ ،‬در مناطق معارض با‬ ‫منطقه مسکونی یا مراکز حساس نیز اظهار نظر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه در این زمین��ه اظهار نظر‬ ‫درباره واگذاری مع��ادن و پهنه های معدنی به‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیس��ت واگذار شده‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این امر موجب ش��ده است در برخی‬ ‫نقاط‪ ،‬تقاضای اصالح محدود شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اصالح محدوده ها باید از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در شورای عالی‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اس��تان‬ ‫کرم��ان گفت‪ :‬بی��ش از ‪۶۰‬درص��د پهنه های‬ ‫معدنی اعالم ش��ده ب��رای واگذاری از س��وی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان‪،‬‬ ‫در مناط��ق جنگل��ی‪ ،‬گیاه��ان ممنوعه‪ ،‬حوزه‬ ‫ابخیز‪ ،‬اراضی کش��اورزی و باغ های مردم قرار‬ ‫دارد که با ان مخالفت می شود‪.‬‬ ‫مهدی رجبی زاده افزود‪ :‬ب��ا واگذاری معدن‬ ‫در بقی��ه پهنه های معدنی اس��تان کرمان و در‬ ‫نقاطی که مش��مول معارض��ات منابع طبیعی‬ ‫نیس��تند‪ ،‬موافق��ت می ش��ود و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت می توان��د پروانه اکتش��اف‬ ‫و بهره ب��رداری در ای��ن مناط��ق را ص��ادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اف��زون ب��ر ‪۸۰‬درص��د‬ ‫مس��احت اس��تان کرم��ان ب��ه عن��وان عرصه‬ ‫معدنی‪ ،‬ثبت ش��ده و طبیعی است که بخشی‬ ‫از ان در عرصه ه��ای مناب��ع طبیع��ی ق��رار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اس��تان‬ ‫کرمان گفت‪ :‬بر اس��اس قانون واگذاری معادن‬ ‫مزایده ای‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫منابع طبیعی اس��تعالم می گی��رد که در ‪۲‬ماه‬ ‫باید مخالفت یا موافقت ما اعالم شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بر اس��اس ضواب��ط اداره کل‬ ‫مناب��ع طبیعی و ابخیزداری اس��تان کرمان‪ ،‬با‬ ‫واگذاری مع��دن در نقاط مش��مول معارضات‬ ‫منابع طبیعی مخالفت می شود‪.‬‬ ‫گرچه واگذاری پهنه ه��ای معدنی در برخی‬ ‫مناطق استان کرمان جنبه مخرب دارد که باید‬ ‫از مرحله واگذاری مانع ان ش��وند اما با وجود‬ ‫پهنه ه��ای معدنی غنی‪ ،‬این اس��تان همچنان‬ ‫ظرفیت فراوانی برای صدور پروانه های اکتشاف‬ ‫و بهره ب��رداری دارد ک��ه در صورت واگذاری و‬ ‫همکاری س��ازمان های متول��ی‪ ،‬ضمن افزایش‬ ‫سرانه اش��تغالزایی‪ ،‬زمینه توسعه همه جانبه و‬ ‫متوازن استان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬س��ازمان های متولی از جمله‬ ‫محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و میراث فرهنگی‬ ‫با مش��خص کردن خط قرمزه��ا و محدوه های‬ ‫قابل معدنکاری اس��تان و ایجاد یک س��از کار‬ ‫جدید ب��رای کوتاه تر کردن زمان اس��تعالمات‬ ‫می توانن��د روند اعط��ای مجوزها را تس��هیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فعالیت معادن جدید منوط به ایجاد واحدهای فراوری شد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار سمنان هرگونه‬ ‫اعطای مجوز به معادن جدید در این استان را منوط به ایجاد‬ ‫واحدهای فراوری در جوار معادن دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حشمت اهلل عس��گری در جلسه کارگروه‬ ‫مشورتی ش��وراهای اسالمی شهر و روس��تای استان بر لزوم‬ ‫کاهش خام فروش��ی ها در حوزه معادن تاکی��د و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ر اس��اس قوانی��ن در تمدید پروان��ه معادن نی��ز نظارت و‬ ‫س��ختگیری های بیشتری می ش��ود چراکه بر اساس مصوبه‬ ‫ش��ورای معادن از این به بعد ایج��اد و بهره برداری از معادن‬ ‫فقط منوط به راه اندازی کارخانه فراوری مواد معدنی در کنار‬ ‫معادن است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه دغدغه ه��ای مردم��ی درب��اره حف��ظ‬ ‫محیط زیس��ت افزود‪ :‬معادن جدید نه تنها نباید اس��یب های‬ ‫زیست محیطی داشته باشند بلکه باید در کنار ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫اورده مال��ی و ارزی مطلوبی برای اقتصاد اس��تان به دس��ت‬ ‫اید‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به‬ ‫لزوم بهره مندی ش��هروندان و جوامع محلی از مزایای معادن‬ ‫گفت‪ :‬در صورت هرگونه اس��یب به ش��هر یا روستا‪ ،‬صاحبان‬ ‫معادن موظفند خسارت های واردشده را جبران کنند‪.‬‬ ‫وی از نظارت مس��تمر بر فعالیت مع��ادن خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫اس��تان س��منان از ظرفیت های بالقوه زی��ادی در حوزه های‬ ‫معدن��ی برخوردار اس��ت که این ظرفیت ها باید در راس��تای‬ ‫کمک به توسعه استان به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫عس��گری از شوراهای اسالمی شهر به عنوان یکی از ارکان‬ ‫مهم مدیریت ش��هری نام برد و افزود‪ :‬ش��وراها از بخش های‬ ‫مردمی است و توسعه بدون مردم موضوعیت ندارد‪.‬‬ ‫وی رضایتمندی مردم را ض��روری خواند و ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫برنامه های خود را با مردم و برای مردم پیش ببریم و این مهم‬ ‫نیازمند ارتباط گیری با اقشار مختلف مردم است‪ .‬از همین رو‬ ‫قانون گذار شوراها را به عنوان پل ارتباطی میان دولت و مردم‬ ‫تعیین کرده است‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار س��منان با اشاره به فلس��فه شکل گیری‬ ‫مراکز جمعیتی و ش��هرها خاطرنشان کرد‪ :‬جمعیت در مراکز‬ ‫عمده ش��هری متراکم اس��ت و ب��ه دنبال ان بازاری ش��کل‬ ‫گرفت��ه و منابعی جمع می ش��ود؛ از ای��ن رو باید از این مهم‬ ‫در تصمیم گیری ها و در راستای تحقق توسعه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی از خدم��ات به عنوان بخش س��بز اقتص��ادی نام برد و‬ ‫گف��ت‪ :‬بخ��ش خدمات ب��ه عنوان بخش س��بز اقتص��اد‪ ،‬در‬ ‫چارچوب ش��هرها خالصه می شود و از همین رو باید نگاهی‬ ‫ویژه به این حوزه که بخش��ی پربازده و زودبازده در چارچوب‬ ‫اقتصاد شهری است‪ ،‬بیندازیم‪.‬‬ ‫عسگری بر لزوم اصالح و تغییر نگرش ها به حوزه مشکالت‬ ‫ش��هری‪ ،‬تاکید و تصریح کرد‪ :‬باید از همین نظر‪ ،‬مش��کالت‬ ‫ش��هری را به مس��ئله تبدیل و از رهگذر پاس��خگویی به این‬ ‫مس��ائل به عنوان فرصتی برای سرمایه گذاری در بخش های‬ ‫مدیریت ش��هری و کس��ب درامد پایدار برای ش��هر استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شهرها‬ ‫رغبت بیش��تری دارند گفت‪ :‬تصمیم گیری ه��ا و برنامه ها در‬ ‫مدیریت شهری نباید متکی بر اعتبارات دولتی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه ستیزی در الیه های پایین‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار س��منان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت شهری باید از اتکا به اعتبارات دولتی و عمرانی‪،‬‬ ‫به سوی مشارکت مردم‪ ،‬منابع مردم‪ ،‬اورده مردم و مشارکت‬ ‫و تجهی��ز بخش خصوصی حرکت کند‪ ،‬ضمن اینکه مدیریت‬ ‫ش��هری پیش از هر تصمیمی باید از شاخصه ها و مولفه های‬ ‫رضایتمندی مردم اطالع کسب کند‪.‬‬ ‫وی بر ض��رورت برنامه محوری در حوزه مدیریت ش��هری‪،‬‬ ‫تاکید و تصریح کرد‪ :‬هر ش��هر و روس��تا در استان‪ ،‬باید طرح‬ ‫جامع سرمایه گذاری داشته باشد‪.‬‬ ‫عس��گری با اش��اره به ضرورت اس��تفاده از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی از ش��وراهای شهر و روس��تا در استان خواست در‬ ‫مدیریت امور ش��هری و روستایی‪ ،‬روند واگذاری ها را تسهیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از انچه سرمایه س��تیزی در سطوح و الیه های‬ ‫پایی��ن می خواند گفت‪ :‬ما در بس��یاری از بخش ها و از جمله‬ ‫در حوزه جذب س��رمایه گذاری ها نیازمن��د تغییر نگاه جدی‬ ‫هس��تیم‪ .‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با‬ ‫بیان اینکه اگر تالش ما معطوف به صِ رف ایجاد و س��اخت در‬ ‫شهرها باشد‪ ،‬توفیقی نخواهیم داشت افزود‪ :‬باید مدیریت امور‬ ‫ش��هری را با کمترین هزینه و بیشترین رضایتمندی عمومی‬ ‫پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی ب��ر لزوم توجه ب��ه برندس��ازی به ویژه در روس��تاها‪،‬‬ ‫تاکید و تصریح کرد‪ :‬این مهم س��بب می ش��ود که روس��تاها‬ ‫در س��طح ملی در کانون توجه قرار گیرند‪ .‬عس��گری با اشاره‬ ‫به برنامه های دولت در حوزه بافت های فرسوده گفت‪ :‬اجرای‬ ‫موف��ق طرح بازافرینی ش��هری می تواند جذابیت های بصری‬ ‫در س��یمای ش��هری و همچنین ایجاد فرصت های شغلی را‬ ‫به همراه داش��ته باشد‪ .‬وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری‬ ‫می توان از حریم ش��هرها اس��تفاده بهینه ک��رد افزود‪ :‬باید با‬ ‫جلوگیری از اقدامات بازدارنده و گران ش��دن زمین‪ ،‬زمینه را‬ ‫برای حضور سرمایه گذاران در شهر خود بیش از پیش فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬وی بر لزوم تس��هیل در جذب سرمایه گذاران تاکید و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سختگیری در مدیریت امور شهری‪ ،‬حرکت‬ ‫فعاالن اقتصادی را از اقتصاد رس��می به س��مت اقتصاد غیر‬ ‫رسمی س��وق می دهد که به هیچ عنوان مطلوب و پسندیده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪261‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ساخت کارخانه‬ ‫فروسیلیسیوم‬ ‫درخلخال‬ ‫اس��تاندار اردبی��ل گف��ت‪ :‬کارخان��ه الی��اژی‬ ‫فروسیلیسیوم با سرمایه گذاری خارجی در شهرستان‬ ‫خلخال س��اخته می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬اکبر‬ ‫بهنامجو در جلسه حمایت از سرمایه گذاری خلخال‬ ‫افزود‪ :‬طرح س��اخت واحد تولیدی فروسیلیس��یوم‬ ‫در این شهرس��تان‪ ،‬بررسی و سرمایه گذار این طرح‬ ‫نسبت به شناسایی و خریداری زمین موردنیاز اقدام‬ ‫کرده و اب و س��ایر زیرساخت های الزم نیز از سوی‬ ‫اس��تانداری تامین می ش��ود‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬بانک‬ ‫صنعت و معدن نیز نس��بت به اختصاص تس��هیالت‬ ‫ب��ه این واحد اع�لام امادگی کرده ک��ه پس از اغاز‬ ‫عملیات اجرایی پرداخت می ش��ود‪ .‬استاندار اردبیل‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حضور س��رمایه گذاران بخش خصوصی‪،‬‬ ‫فرصت��ی مغتن��م ب��رای اس��تان در راس��تای ایجاد‬ ‫اش��تغال و افزایش تولیدات است و مسئوالن استان‬ ‫برای حمایت از س��رمایه گذاران همدل هس��تند‪ .‬به‬ ‫گفت��ه مش��اور طرح فروسیلیس��یوم خلخ��ال‪ ،‬این‬ ‫واح��د پ��س از تکمیل‪ ،‬هزار و ‪۵۰۰‬نفر اش��تغالزایی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬میزان س��رمایه گذاری‬ ‫ای��ن طرح ‪۱۱۴‬میلیون دالر ب��وده که ‪۵۰‬درصد ان‬ ‫از س��وی س��رمایه گذار خارجی تامین می شود‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬این واحد در شهرس��تان خلخال و منطقه‬ ‫کهران ساخته می شود‪ .‬فرایند تولید فروسیلیسیوم‪،‬‬ ‫روش احیا و ذوب سنگ سیلیس و پوسته اکسیدی‬ ‫به وسیله کک در کوره قوس الکتریکی انجام می شود‪.‬‬ ‫ورود معین های تخصصی‬ ‫به عرصه توسعه کرمان‬ ‫استاندار کرمان گفت‪ :‬معین های تخصصی جدید‬ ‫ب��ر اس��اس برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده به عرصه‬ ‫توس��عه ای��ن اس��تان وارد خواهند ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمدجواد فدائی در س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��تان کرمان افزود‪ :‬توازن نداش��تن بین‬ ‫ت معین های اقتصادی در استان کرمان مشاهده‬ ‫فعالی ‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اس��تانداری کرمان درصدد‬ ‫ایجاد توازن بین مناطق استانی با تعیین معین های‬ ‫اقتصادی بود ه که به نظر می رسد در برخی موارد این‬ ‫اتفاق رخ نداده و با تعیین معین های جدید تخصصی‬ ‫درصدد حل این موضوع هس��تیم‪ .‬استاندار کرمان با‬ ‫اش��اره به اینکه الزم است زمینه های سرمایه گذاری‬ ‫در این اس��تان به نحوی مش��خص و کارها به شکلی‬ ‫دنبال شود که سرمایه گذار فقط برای صرف هزینه و‬ ‫اجرای پروژه وارد اس��تان شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫در افزایش و تسریع سرمایه گذاری موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در راس��تای بهبود و افزایش فعالیت‬ ‫دفاتر تس��هیل گری مقرر شد پروژه های پیشنهادی‬ ‫نّهای اجرایی‪،‬‬ ‫در ‪۴‬گروه پروژه های اس��تانی س��ازما ‬ ‫پروژه ه��ای با اعتب��ارات ملی‪ ،‬پروژه ه��ای خیران و‬ ‫پروژه ه��ای بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬تفکیک ش��ده و در‬ ‫نشس��ت اینده س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی‬ ‫اس��تان کرمان مطرح ش��وند‪ .‬برنامه تحول ساختار‬ ‫نظام اداری نیز در این نشس��ت تشریح شد و ‪۶‬پروژه‬ ‫پیشنهادی این برنامه نیز توضیح داده شد که تا پایان‬ ‫سال به پایان خواهد رسید و اعالم شد تا پایان سال‬ ‫جاری ‪۲۰۰‬فرایند اصالح می شود‪.‬‬ ‫ایمیدرو حقوق دولتی‬ ‫معادن را به کرمان‬ ‫پرداخت نمی کند‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان‬ ‫کرم��ان گفت‪۶۵ :‬درص��د حقوق دولت��ی معادن‬ ‫در اختیار س��ازمان ایمیدرو ق��رار دارد که باید در‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی کشور‬ ‫هزینه شود و از این اعتبارات به میزان سهم استان‬ ‫تاکنون به کرمان پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬جعفر رودری در شش��مین‬ ‫نشس��ت ش��ورای معادن اس��تان کرم��ان افزود‪:‬‬ ‫‪۱۵‬درص��د معادل بی��ش از ‪۸۰‬میلی��ارد تومان از‬ ‫مجم��وع ‪۸۸‬درص��د حقوق دولتی مع��ادن که در‬ ‫اختیار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد‪،‬‬ ‫ساالنه باید به استان کرمان برگردد و در بخش های‬ ‫دامپزشکی‪ ،‬منابع طبیعی و دیگر حوزه ها پرداخت‬ ‫شود که تاکنون محقق نشده است‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫‪۶۵‬درص��د مجم��وع ‪۸۸‬درص��د حق��وق دولت��ی‬ ‫مع��ادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اختیار‬ ‫س��ازمان ایمیدرو قرار دارد ک��ه باید برای تکمیل‬ ‫زیرساخت های صنعتی و معدنی کشور هزینه شود‬ ‫و استان کرمان با بیشترین سهم معادن تاکنون از‬ ‫این محل اعتباری دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17‬مهر ‪ 10 1398‬صفر‪ 9 1441‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪261‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زشت و زیبای زغال سنگ در بازار جهانی‬ ‫مسعود غضنفری‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫افکار عمومی جهان به ویژه‬ ‫در کشورهای توسعه یافته‪ ،‬در‬ ‫زمینه زغال سنگ منفی است‪.‬‬ ‫این نگاه منفی‪ ،‬به زغال سنگ‬ ‫به عنوان یک سوخت االینده‬ ‫وج��ود دارد که در بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای جهان ازجمله‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته منبع تولید انرژی اس��ت؛ منبعی که از نظر اقتصادی در‬ ‫مقایسه با سایر منابع انرژی به صرفه تر به نظر می اید‪ ،‬در حالی که فرایند استخراج‬ ‫زغال سنگ را نمی توان به خودی خود االینده و مخرب محیط زیست معرفی کرد‬ ‫که البته به منطقه ای که استخراج زغال سنگ در ان انجام می شود نیز بستگی دارد‪.‬‬ ‫اس��یب های برامده از استخراج‪ ،‬بیشتر به نوع پوشش گیاهی منطقه ای مربوط‬ ‫می ش��ود که معدن زغال س��نگ در ان قرار گرفته است‪ .‬به طور معمول باطله های‬ ‫حاصل از اس��تخراج معادنی که در جنگل ها و با پوش��ش گیاهی انبوه قرار دارند‪،‬‬ ‫می تواند بر پوشش طبیعی منطقه و ساختار خاک ان تاثیرگذار باشد اما در مناطقی‬ ‫که پوشش گیاهی چشمگیری وجود ندارد‪ ،‬اسیبی هم در کار نیست؛ در ایران به‬ ‫معادن زغال سنگ کرمان و طبس می توان به عنوان معادنی از این نوع اشاره کرد‪.‬‬ ‫بخش اصلی اسیب ها به انچه از کارخانه های فراوری زغال سنگ به جا می ماند‪،‬‬ ‫برمی گ��ردد نه فرایند اس��تخراج ام��ا انچه امروز درباره کش��ورهای اروپای غربی‬ ‫وجود دارد و به احتراز انها از زغال س��نگ انجامیده‪ ،‬بیش��تر جنبه اقتصادی دارد‬ ‫تا زیست محیطی‪.‬‬ ‫البت��ه انها همواره بر اهمیت چالش های زیس��ت محیطی برامده از س��وزاندن‬ ‫زغال سنگ و رویارویی با ان تاکید دارند اما دلیل اصلی که این کشورها را به سوی‬ ‫کاهش و قطع تولید زغال سنگ سوق می دهد‪ ،‬هزینه های مرتبط با دستمزد و نرخ‬ ‫تمام شده تولید زغال سنگ است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بهای تمام ش��ده تولید زغال سنگ در کشورهایی مانند‬ ‫ترکیه ارزان تر اس��ت‪ .‬در ترکیه این نرخ می تواند تا ‪۳۰۰‬دالر در هر تن هم پایین‬ ‫بیاید و این برخالف رویه ای اس��ت که در اس��تخراج زغال سنگ در کشوری مانند‬ ‫المان با فناوری های پیشرفته و دستمزدهای باال در معادن عمیق زیرزمینی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین اروپای غربی نه با هدف کاهش اس��یب های زیس��ت محیطی بلکه با‬ ‫هدف کاهش هزینه تمام ش��ده س��وخت اصلی نیروگاه ها‪ ،‬واردات زغال سنگ را به‬ ‫ادامه تولید ان ترجیح داده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نرخ طال باال رفت‬ ‫نرخ طال در معامله های دوشنبه ‪۱۵‬مهر (‪ ۷‬اکتبر) بازار جهانی که سرمایه گذاران‬ ‫در استانه مذاکرات تجاری امریکا و چین جانب احتیاط را برگزیده بودند‪ ،‬اندکی‬ ‫باال رفت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری در معامله های روز‬ ‫یادش��ده بازار سنگاپور ‪۰.۱‬درصد رش��د کرد و به ‪۱۵۰۵‬دالر و ‪۸۶‬سنت رسید‪.‬‬ ‫بهای معامله های این بازار هفته گذشته به دلیل نگرانی ها نسبت به کندی رشد‬ ‫اقتصاد جهانی ‪۰.۵‬درصد رش��د داش��ت‪ .‬در بازار معامالت اتی امریکا‪ ،‬هر اونس‬ ‫طال تغییر چندانی نداش��ت و به ‪۱۵۱۳‬دالر و ‪۳۰‬سنت رسید‪ .‬به گفته مارگارت‬ ‫یانگ‪ ،‬تحلیلگر بازار در ش��رکت «سی ام سی مارکتس»‪ ،‬ابهاماتی پیرامون جنگ‬ ‫تج��اری امریکا و چین وج��ود دارد‪ .‬به نظر می رس��د چین تمای��ل چندانی به‬ ‫موافقت با خواس��ته های امریکا ندارد و تقاضا ب��رای دارایی های امن وجود دارد‬ ‫که منعکس کننده رفتار محتاطانه میان سرمایه گذاران است‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫نوس��ان نرخ طال کمتر از ‪۱۰۰‬دالر اس��ت و این فلز ارزشمند به عامل قوی نیاز‬ ‫دارد تا از این کانال خارج ش��ود‪ .‬دور بعدی مذاکرات تجاری امریکا و چین قرار‬ ‫اس��ت روزهای ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬اکتبر (‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬مهر) در واشنگتن برگزار شود‪ .‬با این‬ ‫حال امیدواری به پیش��رفت این مذاکرات پس از گزارش بلومبرگ که بر اساس‬ ‫ان مقامات چینی می خواهند دامنه مذاکرات هفته جاری محدود باشد‪ ،‬ضعیف‬ ‫ش��د‪ .‬بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬اماری که جمعه ‪۴‬اکتبر (‪۱۲‬مهر) منتشر شد‪،‬‬ ‫نش��ان داد که با وجود کاهش بیکاری به پایین ترین حد در ‪۵۰‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫روند اش��تغالزایی امریکا در س��پتامبر اهسته و روند رشد دستمزد متوقف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما این امار در انتظارات بازار پیرامون کاهش نرخ های بهره در نشس��ت‬ ‫ماه میالدی جاری بانک مرکزی امریکا تاثیری نداش��ت‪ .‬نرخ های بهره پایین تر‬ ‫هزینه نگهداری طال که دارایی بدون سوددهی است را کاهش می دهد‪ .‬در بازار‬ ‫س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری ‪۰.۳‬درصد رشد کرد‬ ‫و به ‪۸۷۸‬دالر و ‪۷۵‬س��نت رسید‪ .‬هر اونس نقره برای تحویل فوری با ‪۰.۱‬درصد‬ ‫کاهش‪۱۷ ،‬دالر و ‪۵۳‬س��نت معامله ش��د‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری‬ ‫اندکی کاهش یافت و به ‪۱۶۶۳‬دالر و ‪۶۹‬سنت رسید‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫به دلیل وقفه تولی��د غیرمنتظره در دو‬ ‫واح��د ذوب کلیدی‪ ،‬تولید الومینیوم اولیه‬ ‫چی��ن در اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) نس��بت‬ ‫به م��اه پیش از ان‪ ،‬کاه��ش ‪۰.۵‬درصدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش فل��زات انالین‪ ،‬ب��ه نقل از‬ ‫رویترز‪ ،‬تولید الومینیوم در چین به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده این محصول در‬ ‫جهان در ماه اوت به ‪۲‬میلیون و ‪۹۷۰‬هزار‬ ‫تن رس��ید که نس��بت به تولید ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۹۸۴‬ه��زار ت��ن در م��اه پی��ش از ان‬ ‫یعنی ژوئیه (تیر‪-‬مرداد)‪ ،‬کاهش داش��ت‪.‬‬ ‫براساس محاس��بات و داده های اداره ملی‬ ‫امار چین (‪ ،)NBS‬متوس��ط تولید روزانه‬ ‫در اوت حدود ‪۹۵‬ه��زار و ‪۸۰۰‬تن بود که‬ ‫کمترین تولید روزانه از ماه مارس (اسفند‪-‬‬ ‫فروردی��ن) بود و نس��بت به تولی��د روزانه‬ ‫‪۹۶‬هزار و ‪۲۶۰‬تن در ژوئیه افت داشت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬اتف��اق در مهم تری��ن واحدهای ذوب‬ ‫بخش خصوصی چین یعنی گروه هونگیائو‬ ‫و گروه ش��ینفا به تولید الومینیوم اسیب‬ ‫رس��اند؛ در نتیجه‪ ،‬نرخ یک ماه الومینیوم‬ ‫ش��انگهای از م��رز ‪۱۴‬ه��زار ی��وان بر تن‬ ‫(یک ه��زار و ‪۹۷۸‬دالر) گذش��ت که نقطه‬ ‫سربه س��ری برای تولیدکنندگان به ش��مار‬ ‫کاهش تولید الومینیوم در چین‬ ‫تولید الومینیوم در چین به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده این محصول در جهان در ماه اوت به‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪۹۷۰‬هزار تن رسید که نسبت به تولید‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪۹۸۴‬هزار تن در ماه پیش از ان یعنی‬ ‫ژوئیه (تیر‪-‬مرداد)‪ ،‬کاهش داشت‬ ‫م��ی رود‪ .‬واحد ذوب ش��رکت هونگیائو در‬ ‫اس��تان ش��اندونگ در ش��رق چین در اثر‬ ‫توفان ل ِکیما درمیانه ماه اوت دچار س��یل‬ ‫ ذخایر طالی چین به باالترین رقم‬ ‫در ‪ ۶‬سال گذشته رسید‬ ‫در ش��رایطی که کندش��دن اقتصاد جهان‪،‬‬ ‫جن��گ تج��اری و کاهش نرخ به��ره‪ ،‬تقاضای‬ ‫س��رمایه گذاری در طال را افزایش داده اس��ت‪،‬‬ ‫ذخایر ای��ن فلز گرانبها در چین در س��پتامبر‬ ‫(ش��هریور‪-‬مهر) ب��ه باالترین حد در ‪ ۶‬س��ال‬ ‫گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬به نقل از بلومبرگ‪ ،‬چین‬ ‫از زمان ازسرگیری خرید طال در دسامبر (اذر‪-‬‬ ‫دی) س��ال گذشته‪ ،‬بیش از ‪۱۰۰‬تن از این فلز‬ ‫گرانبه��ا را به ذخایر خ��ود اضافه کرده و یکی‬ ‫از بزرگ ترین دارندگان رس��می طال در جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی چین در ماه گذش��ته میالدی‬ ‫طالی بیش��تری خریداری کرد و ذخایر طالی‬ ‫خود را در س��پتامبر ب��ه ‪۶۲.۶۴‬میلیون اونس‬ ‫رس��اند‪ .‬ذخایر طالی چین در ماه اوت ‪۶۲.۴۵‬‬ ‫میلیون اونس گزارش ش��ده بود‪ .‬بر مبنای تن‪،‬‬ ‫اخرین طالی اضافه شده به ذخایر چین ‪۵.۹‬تن‬ ‫بود‪ .‬پیش از ان‪ ،‬این کشور حدود ‪۹۹.۸‬تن طال‬ ‫در ‪ ۹‬ماه گذش��ته به ذخایر خ��ود اضافه کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که کند ش��دن اقتصاد جهان‪،‬‬ ‫جنگ تج��اری و کاه��ش نرخ به��ره تقاضای‬ ‫س��رمایه گذاری در طال را افزایش داده اس��ت‪،‬‬ ‫ذخایر این فلز گرانبها در چین در ماه سپتامبر‬ ‫به باالترین میزان در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته رسیده‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته مدی��ر این ش��رکت‪ ،‬تولید‬ ‫س��االنه ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬ه��زار ت��ن کاهش‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬حدود ی��ک هفته پس از‬ ‫راه اندازی ظرفیت جدید سنگ اهن از سوی واله‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک های مرکزی در بازارهای نوظهور‬ ‫از اصلی ترین خری��داران طال بوده اند‪ .‬به گفته‬ ‫س��وکی کوپ��ر‪ ،‬تحلیلگ��ر فل��زات گرانبها در‬ ‫بانک اس��تاندارد چارترد‪ ،‬خرید رسمی طال به‬ ‫احتمال زیاد افزایش می یابد چون سیاست های‬ ‫محافظه کاران��ه و نگرانی های ژئوپلتیکی تقاضا‬ ‫برای ان را باال می برد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به روابط خصمان��ه با امریکا‪ ،‬چین‬ ‫نیازمند پشتوانه ای در مقابل دارایی های باالی‬ ‫دالر خود اس��ت و طال همی��ن کار را برای ان‬ ‫انج��ام می ده��د‪ .‬در حالی که مذاک��رات بین‬ ‫واشنگتن و پکن در همین هفته اغاز می شود‪،‬‬ ‫به نظر می رسد مقامات چینی تمایل چندانی به‬ ‫یک توافق گسترده ندارند‪.‬‬ ‫روز دوش��نبه ن��رخ طال ‪۰.۴‬درص��د افزایش‬ ‫یافت و به ‪۱۵۱۱.۳۱‬دالر در هر اونس رس��ید‬ ‫و در معامالت اسیا ‪۱۵۰۷.۵۸‬دالر در هر اونس‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬درحالی که نرخ طال در سپتامبر‬ ‫‪۳.۲‬درص��د کاهش یافته اما به صورت س��االنه‬ ‫حدود ‪۱۸‬درصد باال رفته است‪.‬‬ ‫روس��یه هم به همراه چین ذخایر طالی خود‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬ش��ورای جهانی طال اعالم‬ ‫کرد در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ج��اری میالدی‪،‬‬ ‫بانک های مرکزی سراسر جهان ‪۳۷۴.۱‬تن طال‬ ‫خریداری کرده اند و تقاضا برای این فلز گرانبها‬ ‫به باالترین میزان در سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫وال��ه قصد دارد تا دو س��ال دیگر دوب��اره ظرفیت های‬ ‫سنگ اهن خود را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی وال��ه برزی��ل درنظ��ر دارد تا س��ال‬ ‫‪۲۰۲۱‬میالدی (‪۱۴۰۰‬خورش��یدی) تولید ‪۶۰‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن در اس��تان میناس گرایس جایی که فعالیت‬ ‫معدن��ی از زمان حادثه شکس��ت س��د باطل��ه در معدن‬ ‫س��نگ اهن فی جائ��و در تاریخ ‪ ۲۵‬ژانوی��ه (‪ ۵‬بهمن) به‬ ‫حال��ت تعلیق درامد را بار دیگر ازس��رگرفته و راه اندازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وال��ه انتظ��ار دارد‪ ،‬س��ال این��ده فعالیت خ��ود را در‬ ‫مجتمع ه��ای میناس ایتابیریت��و و ماریان��ا ازس��ربگیرد‪،‬‬ ‫درحالی که مجتم��ع وارجِ م گرنده به احتم��ال زیاد تا دو‬ ‫سال دیگر دوباره راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫واله در س��ال گذشته میالدی درمجموع ‪۳۸۴‬میلیون و‬ ‫‪۶۰۰‬هزار تن سنگ اهن تولید کرد‪.‬‬ ‫در ی��ک‪  ‬حادثه‪ ،‬س��د باطله این ش��رکت شکس��ت و‬ ‫بیش از ‪۲۰۰‬نفر در معدن فی جائو کش��ته ش��دند‪ .‬بسته‬ ‫شدن معادن اس��تان میناس گرایس که برخی به صورت‬ ‫داوطلبانه و برخی دیگر با دس��تور دولت و حکومت و نیز‬ ‫حکم دادگاه برزیل بود‪ ،‬منجر شد این شرکت پیش بینی‬ ‫کن��د که ‪ ۵۰‬ت��ا ‪۷۵‬میلی��ون تن عرضه س��نگ اهن این‬ ‫ش��رکت کاسته شود و در سال جاری تولیدش به ‪ ۳۰۷‬تا‬ ‫‪۳۳۲‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫معادن تعطیل شده‪ ،‬عرضه کننده محوله های سنگ اهن‬ ‫فاین متوس��ط عیار و پرعیار بودند و برای مخلوط ش��دن‬ ‫یاُس��ی جِ ی برای تولید مخلوط‬ ‫ب��ا فاین های عیار باالی ا ‬ ‫یا ِف مورد اس��تفاده قرار می گرفتند ت��ا به عنوان‬ ‫بی ار ب�� ‬ ‫کنس��انتره خوراک واحدهای گندله س��ازی شود‪ .‬حادثه‬ ‫شکست سد باطله فی جائو باعث ایجاد اختالل در معادن‬ ‫بزرگ شمالی واله نشده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت اعالم ک��رده که در حال بررس��ی فروش‬ ‫بریکت گرم (‪ )HBI‬و چدن تولید ش��ده در کارخانه های‬ ‫کوره بلند (‪ )biomass-fired‬اس��ت‪ ،‬زیرا کارخانه های‬ ‫فوالد در جهان به دنبال تولید فوالد به وس��یله فرایندهای‬ ‫سبزتر هستند‪.‬‬ ‫درب��اره بازار چی��ن‪ ،‬واله انتظ��ار دارد تقاض��ای مازاد‬ ‫‪۵۰‬میلی��ون تنی در س��ال برای گندل��ه و خوراک گندله‬ ‫در چند س��ال اینده وجود داش��ته باش��د زیرا به احتمال‬ ‫زیاد واحدهای فوالدی نس��بت و سهم استفاده از گندله‬ ‫را در کوره ه��ای خ��ود از ‪۱۴‬درص��د در س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادی (‪ )۲۰۱۸‬ب��ه ‪۱۹‬درصد تا س��ال ‪۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۰۴‬خورش��یدی) افزای��ش خواهن��د داد؛ چراک��ه‬ ‫چین قص��د دارد کارخانه های کارام��د (‪emissions-‬‬ ‫‪ )efficient‬را در مناطق ساحلی بسازد‪.‬‬ ‫وال��ه به تازگ��ی اع�لام کرده محص��ول جدی��دی را با‬ ‫یاُ س��ی جِ ی ب��ا عی��ار ‪۶۵‬درصد‬ ‫اس��تفاده از فاین ه��ای ا ‬ ‫ب��رای واحدهای گندله ب��ا نام ج��ی اف‪ ۸۸‬تولید خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود‪ ،‬وال��ه در میان م��دت ‪۳۰‬میلیون تن از‬ ‫ای��ن محصول جی اف‪ ۸۸‬را تولی��د کند‪ .‬به گفته تحلیلگر‬ ‫مورگان استنلی‪ ،‬تامین جی اف‪ ۸۸‬در سال ‪۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۹‬خورش��یدی) ح��دود ‪۱۰‬میلی��ون ت��ن خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی کیوان جعفری طهرانی‬ ‫روند قیمت ها در بازار جهانی فوالد‬ ‫ب��ازار جهانی بیلت و میلگرد با مازاد عرضه نس��بت‬ ‫به تقاضا روبه رو بوده که مانع از رش��د قیمت ها ش��ده‬ ‫اس��ت؛ اگرچه برخی فوالدس��ازان نرخ ه��ای فعلی را‬ ‫ک��ف قیمت می دانند اما خری��داران به دنبال نرخ های‬ ‫کمتری هستند‪.‬‬ ‫به��ای بیل��ت س��ی ای اس در اخری��ن ارزیاب��ی‬ ‫‪۳۴۹.۵‬دالر فوب دریای س��یاه ارزیابی شد‪ ،‬درحالی که‬ ‫تقاضای کمی وجود دارد و بازار ارام و حجم معامله ها‬ ‫اندک اس��ت‪ .‬خریداران به دنبال بیلت ‪۳۴۵‬دالر فوب‬ ‫هس��تند اما با توجه به افزای��ش نرخ قراضه وارداتی به‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬با حدود ‪۵‬دالر افزایش به ‪۲۲۸‬دالر تحویل در‬ ‫ترکیه رسیده اس��ت‪ .‬برخی از فوالدسازان قیمت های‬ ‫باالتری اعالم می کنند که البته خریدی انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مص��ر به احتم��ال زیاد از میانه م��اه جاری میالدی‬ ‫تعرف��ه وارداتی ‪۱۵‬درصدی بر بیلت اعمال کند و این‬ ‫کشور به ش��دت در حمایت از فوالدس��ازان داخلی با‬ ‫کاهش هزینه گاز و اعمال تعرفه تالش می کند‪.‬‬ ‫‪۱۴‬ه��زار ت��ن میلگ��رد ترکیه ب��ا به��ای ‪۴۰۰‬دالر‬ ‫فوب ب��ه اتحادیه اروپا صادر ش��ده و باوجود پرداخت‬ ‫‪۲۵‬درص��د ع��وارض واردات به اروپ��ا قیمت ها رقابتی‬ ‫است‪ .‬در حالی که مصرف داخلی امارات برای میلگرد‬ ‫به شدت افت کرده‪ ،‬امارات استیل ‪۶۰‬دالر در تن بهای‬ ‫میلگرد را کاهش داده و در تالش برای صادرات بیلت‬ ‫و میلگرد به س��ایر کش��ورها به ویژه شرق اسیا و چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫در روس��یه ب��ا اغ��از زمس��تان از ی��ک م��اه دیگر‬ ‫کارتون روز‬ ‫در حاشیه خام فروشی در معادن‬ ‫مص��رف داخلی ناچی��ز خواهد بود و فش��ار بر عرضه‬ ‫ایج��اد خواهد ک��رد‪ .‬ورق گرم اچ ار س��ی برای تحویل‬ ‫ژانوی��ه (دی‪-‬بهم��ن)‪ ۳۹۰ ،‬ت��ا ‪۳۹۵‬دالر فوب دریای‬ ‫س��یاه معامله می ش��ود‪ .‬روس��یه چند محمول��ه را به‬ ‫به��ای ‪ ۴۲۲‬تا ‪۴۳۰‬دالر س��ی اف ار ویتنام و ‪۴۳۰‬دالر‬ ‫س��ی اف ار افریقا فروخت‪ .‬بهای ورق س��رد سی ار سی‬ ‫با ‪۲۵‬دالر افت به ‪۴۶۰‬دالر فوب دریای س��یاه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی کیوان جعفری طهرانی‬ ‫به زودی شاهد افزایش نرخ طال خواهیم بود‬ ‫بازار بیلت ترکیه فعال تر از میلگرد‬ ‫در روزه��ای گذش��ته تولیدکنندگان فوالد در ترکیه بیش��تر بر فروش بیلت‬ ‫تمرکز داش��تند؛ چراکه بازار میلگرد همچنان در رکود است‪ .‬به گزارش چیالن‪،‬‬ ‫به نقل از متال اکسپرت‪ ،‬بیلت صادراتی ترکیه نسبت به قیمت های سی ای اس‬ ‫به ویژه در بازار ش��مال افریقا قدرت رقابت خوبی دارد‪ .‬پیش��نهادها برای حمل‬ ‫نوامبر ‪ ۳۵۵‬تا ‪۳۶۰‬دالر هر تن فوب ش��نیده شده و الجزایر در ‪۳۷۵‬دالر هر تن‬ ‫سی اف ار معادل ‪ ۳۵۰‬تا ‪۳۵۵‬دالر هر تن فوب خرید داشته است‪ .‬در بازار داخلی‬ ‫ترکیه نیز بیلت ‪۱۵‬دالر افت داشته و ‪ ۳۶۵‬تا ‪۳۷۵‬دالر هر تن در کارخانه شده‬ ‫است‪ .‬البته بازار داخلی بیلت به دلیل رکود بازار میلگرد در سکوت است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬میلگرد صادراتی ترکیه ‪ ۳۹۵‬تا ‪۴۰۵‬دالر هر تن فوب است و با توجه به‬ ‫ثب��ات بازار قراضه انتظار می رود روزهای اینده نرخ باالتر هم برود‪ .‬گرچه تقاضا‬ ‫ضعیف است و معامله چندانی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫س��یل در ش��اندونگ‪ ،‬شرکت ش��ینفا نیز‬ ‫پس از یک انفجار در منطقه ش��ینجیانگ‬ ‫مجبور به توقف ‪۵۰۰‬ه��زار تن از ظرفیت‬ ‫ذوب س��االنه در یک��ی از واحدهای خود‬ ‫شد‪ .‬در ‪ ۸‬ماه س��ال جاری میالدی‪ ،‬چین‬ ‫‪۲۳‬میلیون و ‪۴۷۰‬هزار تن الومینیوم تولید‬ ‫کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪۱.۴‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫به گفته جکی وانگ تحلیلگر س��ی اریو‬ ‫ن��رخ فعل��ی الومینی��وم ب��رای واحدهای‬ ‫ذوب چین انگیزه ایج��اد کرده تا تولید را‬ ‫در استانه ‪۳‬ماه اخر س��ال افزایش دهند‪،‬‬ ‫ام��ا افزایش تولید در گوانگس��ی و یوننان‬ ‫اهسته تر از حد انتظار است‪.‬‬ ‫انتظ��ار نم��ی رود در اس��تانه ایی��ن‬ ‫هفتادمی��ن س��الگرد تاس��یس جمهوری‬ ‫چی��ن در روز ‪ ۱‬اکتبر (‪ ۹‬مهر)‪ ،‬واحدهای‬ ‫ذوب در شمال چین در ماه جاری دستور‬ ‫کاه��ش تولید را دریافت کنن��د‪ ،‬اما تاثیر‬ ‫ان در واحده��ای پایین دس��ت قابل تصور‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وانگ‪ ،‬تعطیلی و بازگشایی‬ ‫واحده��ای ذوب‪ ،‬هزین��ه و زم��ان زیادی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬تولید ‪۱۰‬فلز‬ ‫غیرفوالدی چین (شامل مس‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫سرب‪ ،‬روی و نیکل) در ماه اوت با افزایش‬ ‫‪۰.۳‬درصدی نس��بت به ژوئیه به ‪۴‬میلیون‬ ‫و ‪۹۱۰‬هزار تن رس��ید ک��ه رکورد دومین‬ ‫تولی��د بزرگ ب��ود و همچنین نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته رشد ‪۴.۴‬درصدی‬ ‫داش��ت‪ .‬س��ایر فلزهای غیرف��والدی این‬ ‫گ��روه که تولی��د ‪8‬م��اه انه��ا از ژانویه تا‬ ‫اوت (نیم��ه دی ‪ ۱۳۹۷‬تا نیمه ش��هریور‬ ‫‪۱۳۹۸‬خورش��یدی) با رش��د ‪۴.۶‬درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته به‬ ‫‪۳۸‬میلیون و ‪۶۳۰‬هزار تن رس��ید‪ ،‬ش��امل‬ ‫قل��ع‪ ،‬انتیموان‪ ،‬جیوه‪ ،‬منیزی��م و تیتانیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‬ ‫واحد اطالعات بلومب��رگ پیش بینی کرده‬ ‫اس��ت که فل��زات گرانبها در ماه ه��ای اینده‬ ‫عملکرد به مراتب بهتری نسبت به سایر کاالها‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش بلومبرگ فارسی به نقل از کیتکو‪،‬‬ ‫واح��د اطالعات بلومبرگ در تازه ترین تحلیل‬ ‫خود پیش بینی کرده که بخش فلزات گرانبها‬ ‫در ماه ه��ای اینده عملکرد بهتری نس��بت به‬ ‫س��ایر کاالها خواهد داش��ت و طال نیز مانند‬ ‫پاالدیوم رکورده��ای قیمتی جدیدی را ثبت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مایک مک گلون‪ ،‬استراتژیس��ت‬ ‫ارشد اطالعات بلومبرگ در این باره گفت‪ :‬نرخ‬ ‫طال تا پایان س��ال جاری با ش��تاب بیشتری‬ ‫رش��د خواهد کرد؛ چراکه ش��رایط حاکم بر‬ ‫بازاره��ا و اقتصاد بین الملل��ی موجب تقویت‬ ‫نرخ فلزات گرانبها خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬طال همچنان راهنم��ای اصلی فلزات‬ ‫گرانبه��ا خواهد بود و عملکرد بس��یار خوبی‬ ‫تا پایان س��ال جاری خواهد داش��ت‪ .‬افزایش‬ ‫ریسک در اقتصاد جهانی موجب رشد فزاینده‬ ‫تقاض��ا برای فلزات گرانبها به ویژه طال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اطالعات بلومبرگ رابطه بین نرخ طال‬ ‫و ش��اخص اس اندپی ‪ ۵۰۰‬امری��کا را به طور‬ ‫کامل تجزیه و تحلی��ل کرده و به این نتیجه‬ ‫رس��یده اس��ت که هرگاه ش��اخص نتوانسته‬ ‫باالتر از س��طح ‪۳۰۰۰‬واحدی تثبیت ش��ود‪،‬‬ ‫نرخ جهانی طال با افزایش روبه رو شده است‪.‬‬ ‫مک گل��ون در این ب��اره گفت‪ :‬اگر ش��اخص‬ ‫اس اندپی ‪۵۰۰‬نتواند باالتر از سطح مقاومتی‬ ‫‪۳۰۰۰‬واحدی تثبیت ش��ود‪ ،‬این مس��ئله به‬ ‫نفع ن��رخ جهانی طال خواهد ب��ود‪ .‬اطالعات‬ ‫بلومبرگ پیش بینی کرده اس��ت که شاخص‬ ‫ارزش دالر امریکا تا پایان سال جاری میالدی‬ ‫افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی چین نیز‬ ‫با کاهش بیشتری روبه رو شود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 310

هفته نامه روزگار معدن 310

شماره : 310
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه روزگار معدن 309

هفته نامه روزگار معدن 309

شماره : 309
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه روزگار معدن 308

هفته نامه روزگار معدن 308

شماره : 308
تاریخ : 1398/11/12
هفته نامه روزگار معدن 307

هفته نامه روزگار معدن 307

شماره : 307
تاریخ : 1398/11/05
هفته نامه روزگار معدن 306

هفته نامه روزگار معدن 306

شماره : 306
تاریخ : 1398/10/28
هفته نامه روزگار معدن 305

هفته نامه روزگار معدن 305

شماره : 305
تاریخ : 1398/10/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!