روزنامه روزگار معدن شماره 244 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره 244

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 244

روزنامه روزگار معدن شماره 244

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫بازار فوالد‬ ‫در نیمه دوم‬ ‫سال جاری‬ ‫ثبات خواهد داشت‬ ‫دوشنبه‬ ‫عالقه ای به‬ ‫قیمت گذاری فوالد‬ ‫نداریم‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪ 16 1398‬محرم ‪ 16 1441‬سپتامبر ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 244‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫موانع پیش روی‬ ‫فعاالن سنگ کشور‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫راه هموار صادرات‬ ‫با ثبات قوانین‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫چالش بخش‬ ‫معدن کانادا‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش ‬ ‫بورس فلزات لندن‬ ‫از دیروز تا امروز‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫در گفت وگوی روزگار معدن با رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫هیچ نهادی برای جانمایی سازه های مهم‬ ‫از ما استعالم نمی گیرد‬ ‫روزگار مع�دن درباره نقش س�ازمان زمین شناس�ی و‬ ‫اکتش�افات معدنی در رشد معادن‪ ،‬اولویت های زون های‬ ‫مطالعاتی و دغدغه های این سازمان با علیرضا شهیدی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫او معتقد اس�ت‪ :‬هیچ نهادی برای جانمایی س�ازه های‬ ‫مهم از س�ازمان زمین شناسی استعالم نمی گیرد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس�ت که اطالعات بسیار ارزش�مندی در سازمان‬ ‫زمین شناسی وجود دارد اما برای اینکه جایی سد‪ ،‬جاده‪،‬‬ ‫فرودگاه یا راه اهن زده ش�ود از ما اس�تعالم نمی گیرند‪.‬‬ ‫ب�رای نمونه اتفاق�ی که در س�د گتوند افتاد ب�ا بهره از‬ ‫دانش این س�ازمان قابل پیشگیری بود‪ .‬مسئوالن مربوط‬ ‫می توانستند از یک نقشه زمین شناسی اطالعات زیادی‬ ‫را به دس�ت بیاورند تا ه�زاران میلیارد تومان به کش�ور‬ ‫خس�ارت وارد نش�ود‪ .‬درنتیجه به دلی�ل اینکه از دانش‬ ‫و اطالعات س�ازمان زمین شناسی بهره ای برده نمی شود‬ ‫ممکن است در اینده دچار بحران شویم‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫با همکاری ایمیدرو و دانشگاه امیرکبیر انجام شد‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪244‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫غریب پور خبر داد‬ ‫ساخت نخستین دستگاه تنفس مصنوعی برای فعاالن معادن زغال سنگ‬ ‫مدی��ر اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو از س��اخت‬ ‫دس��تگاه تنفس مصنوعی برای کارگران و امدادرس��انان‬ ‫معادن زغال س��نگ در همکاری این س��ازمان با دانشگاه‬ ‫امیرکبیر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران‪ ،‬غالمرض��ا مالطاهری‬ ‫با بی��ان ای��ن مطلب‪ ،‬گف��ت‪ :‬پروژه س��اخت دس��تگاه‬ ‫تنف��س مصنوع��ی برای مع��ادن زغال س��نگ‪ ،‬نمونه ای‬ ‫اهن اسفنجی فوالد بافت‬ ‫اماده بهره برداری رسمی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‪ :‬کارخانه تولید‬ ‫اهن اس��فنجی فوالد بافت‪ ،‬اماده بهره برداری رسمی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور یاداور ش��د‪ :‬ای��ن کارخانه که از‬ ‫مجموعه طرح های فوالد اس��تانی اس��ت‪ ،‬از چند ماه ‬ ‫گذشته به تولید رس��یده و اماده بهره برداری رسمی‬ ‫ب��ا حضور مقامات عالی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫واحد احیای مس��تقیم‪ ،‬زیرساخت های این پروژه نیز‬ ‫ایجاد شده و به طور همزمان بهره برداری خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ارزش س��رمایه گذاری این ط��رح را ‪۱۳۴‬میلیون‬ ‫دالر اعالم کرد و اف��زود‪ :‬ظرفیت تولید کارخانه اهن‬ ‫اس��فنجی بافت‪۸۰۰ ،‬هزار تن در س��ال است‪ .‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬میزان اشتغال مستقیم کارخانه‬ ‫را ‪۲۳۰‬نفر اعالم کرد و گفت‪ :‬اشتغال غیرمستقیم این‬ ‫کارخانه نیز به ‪۸۰۰‬نفر می رس��د‪ .‬به گفته غریب پور‪،‬‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی امس��ال راه اندازی بیش‬ ‫از ‪۳.۵‬میلیارد دالر پروژه را در نظر دارد‪.‬‬ ‫قرارداد فعال سازی امضا شد‬ ‫معدن نیمه فعال زغال سنگ‬ ‫سپوهین‪ ،‬جان می گیرد‬ ‫معدن نیمه فعال زغال سنگ سپوهین با اجرای طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس فعال‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران‪ ،‬در راس��تای طرح احیا‪ ،‬فعال سازی‬ ‫و توس��عه معادن کوچک مقیاس‪ ،‬قرارداد مش��ارکت‬ ‫در س��رمایه گذاری معدن زغال س��نگ س��پوهین با‬ ‫حضور س��رمایه گذار‪ ،‬معدندار‪ ،‬مدی��ر اجرایی و دبیر‬ ‫ش��ورای هماهنگی طرح و مس��ئول س��رمایه گذاری‬ ‫ایمپاس��کو در محل معدن امضا ش��د‪ .‬در راستای این‬ ‫قرارداد‪ ،‬اکتش��اف سیستماتیک در برنامه زمان بندی‬ ‫‪۶‬ماهه‪ ،‬انج��ام و تونل های اماده س��ازی ب��از خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این م��دت‪۳۰ ،‬نفر به کار مش��غول خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین پیش بینی ش��ده پس از اماده سازی‬ ‫معدن‪ ،‬برای‪۱۵۰‬نفر اش��تغال مس��تقیم فراهم شود‪.‬‬ ‫هزینه اکتش��اف و اماده سازی تا اغاز استخراج معدن‬ ‫زغال سنگ سپوهین‪۲ ،‬میلیارد تومان براورد شده که‬ ‫از این میزان‪ ،‬حدود ‪۵۰۰‬میلیون تومان برای اکتشاف‬ ‫تکمیلی در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬بنا به این گزارش‪،‬‬ ‫معدن سپوهین (در روستای سپوهین استان قزوین)‬ ‫با وجود پیش��ینه طوالنی‪ ،‬به دلیل اکتشاف نامناسب‬ ‫و نداش��تن سرمایه و فعالیت با شرایط ابتدایی و تولید‬ ‫روزانه یک تن ماده معدنی‪ ،‬نیمه فعال بود‪.‬‬ ‫ساخت کارخانه‬ ‫فروسیلیس ‪۲۰‬هزار تنی‬ ‫در جوکار همدان‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت تولید فروالی��اژ اعالم کرد‪:‬‬ ‫کارخانه فروس��یلیس و فوالد با ظرفیت تولید ‪۲۰‬هزار‬ ‫تن در منطقه صنعتی جوکار س��اخته ش��ده و تا پایان‬ ‫س��ال‪ ۹۹‬قابل بهره برداری اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫اکبرکهزادی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ظرفیت این کارخانه س��االنه‬ ‫تولید ‪۲۰‬ه��زار تن فوالد و الیاژ اس��ت و تا کنون فقط‬ ‫ب��رای مراحل عمرانی ‪۱۷‬میلیارد تومان هزینه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این کارخانه به طور مستقیم ‪ ۱۵۰‬نفر از افراد‬ ‫بومی منطقه جوکار مشغول به کار خواهند شد که پس‬ ‫از بهره برداری از کارخانه به طور مس��تقیم این تعداد به‬ ‫‪۳‬برابر افزایش پیدا می کند‪ .‬کهزادی افزود‪ :‬در صورتی‬ ‫که روند کار بر اس��اس برنامه ریزی پروژه جلو برود‪ ،‬این‬ ‫کارخان��ه تا پایان س��ال‪ ۹۹‬قابل بهره ب��رداری خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی با اظهار اینک��ه در صورت ایجاد و تاس��یس‬ ‫این گونه کارخانه ها و حمایت از تولیدکنندگان نه تنها‬ ‫ارز از کش��ور خارج نمی ش��ود بلکه به کش��ور نیز وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در کش��ور ظرفیت صنعتی خوبی‬ ‫وج��ود دارد و نیروهای کار ما نیز همه جوان هس��تند‬ ‫که باید از این ظرفیت بهره ببریم زیرا کش��ور ما سرشار‬ ‫از نیروه��ای نخبه جوان و متخصص اس��ت‪ .‬او با توجه‬ ‫ب��ه اینکه این نوع تولی��دات ارزاوری و صادرات باالیی‬ ‫برای کش��ور دارند و س��رمایه گذاری زیادی در این کار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بر اس��اس نرخ امروز دالر و تقاضا‪ ،‬بازار این‬ ‫کارخانه برای کش��ور ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬میلی��ون دالر ارزاوری‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬کهزادی با بیان اینکه به دس��تور رهبر‬ ‫معظم انقالب باید به سمت تولید‪ ،‬خودکفایی و اشتغال‬ ‫حرکت کنیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬استان همدان نسبت‬ ‫ب��ه ظرفیتی که دارد در حوزه صنعت ضعیف اس��ت و‬ ‫بس��یاری از فارغ التحصی�لان رش��ته های صنعت در‬ ‫اس��تان بیکار هستند‪ .‬اگر بتوانیم چنین کارخانه هایی‬ ‫را در هم��دان راه اندازی کنیم می توانیم برای این افراد‬ ‫اشتغالزایی کنیم‪.‬‬ ‫موف��ق از هم��کاری ایمی��درو و دانش��گاه امیرکبی��ر‬ ‫اس��ت که برای نخس��تین بار در کش��ور س��اخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منابع این پروژه از محل اعتبارات پژوهشی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬تامین و ب��ا نظارت و همکاری مدیریت ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی ایمیدرو براورد ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه زودی حق ثبت اختراع دس��تگاه برای ایمیدرو ثبت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری ایمیدرو با اش��اره‬ ‫ب��ه برتری دس��تگاه تنفس مصنوعی س��اخته ش��ده با‬ ‫نمونه مش��ابه خارجی از نظ��ر وزن و مدت زمان تنفس‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تنفس رس��انی به فرد در ‪۲‬حالت اجباری و‬ ‫خودبه خودی‪ ،‬تش��خیص عالئم حیاتی فرد و تش��خیص‬ ‫حالت بیهوش��ی و هوش��یاری فرد و تنفس رسانی به فرد‬ ‫بر اس��اس حالت تشخیص داده ش��ده‪ ،‬از مزیت های این‬ ‫محصول است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قابلیت تعویض خودکار مد تنفس��ی از‬ ‫حالت بیهوشی به هوشیاری و بر عکس‪ ،‬توانایی تشخیص‬ ‫ف��از دم از ب��ازدم و تنفس رس��انی در لحظه ش��روع دم‪،‬‬ ‫نمایش و ذخیره سازی نمودارهای تنفسی‪ ،‬ذخیره سازی‬ ‫اطالع��ات فرد‪ ،‬بکارگی��ری دوباره بدون نی��از به تعیین‬ ‫دوباره مولفه ها‪ ،‬کنترل از راه اپلیکیش��ن طراحی شده و‬ ‫تنفس رس��انی به مدت ‪۴۵‬دقیقه‪ ،‬از دیگر مزیت های ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا رحمانی از تصمیم ستاد تنظیم بازار دفاع کرد‬ ‫عالقه ای به قیمت گذاری فوالد نداریم‪ ،‬نگران کمبود سنگ اهن هستیم‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫وضع عوارض صادراتی از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬صدای بس��یاری از فعاالن معدن‬ ‫و صادرکنن��دگان مواد معدنی را دراورده و انها به‬ ‫ش��یوه های مختلف سعی می کنند صدای خود را‬ ‫به گوش دولت برس��انند‪ .‬اس��حاق جهانگیری در‬ ‫تازه تری��ن اظهار نظ��ر خود تاکید ک��رد که هیچ‬ ‫تصمیمی بدون مش��ورت با تش��کل ها و انجمن ها‬ ‫گرفته نمی ش��ود اما تصمیم هایی که موس��وم به‬ ‫تصمیم های س��تاد تنظیم بازار است بدون کمک‬ ‫گرفتن از نظر تش��کل ها و انجمن ها گرفته ش��ده‬ ‫و همی��ن ام��ر نیز ب��ر اعتراض بخ��ش خصوصی‬ ‫می افزاید‪.‬‬ ‫انها معتقدند تصمیم های اخیر دولت غیرقانونی‬ ‫اس��ت و به تعطیل��ی واحدهای معدنی بس��یاری‬ ‫می انجام��د‪ .‬ب��ا این ح��ال وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت تاکید می کند که این روش در چارچوب‬ ‫وظای��ف حاکمیتی و دفاع از حقوق مصرف کننده‬ ‫گرفته شده و دولت از ابزار خود برای تنظیم بازار‬ ‫استفاده می کند‪ ،‬از کارکرد خود نیز دفاع می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات کنس�انتره س�رب و روی‬ ‫خام فروشی نیست‬ ‫اتحادی��ه‬ ‫رئی��س‬ ‫صادرکنندگان فراورده های‬ ‫صنایع و معادن سرب و روی‬ ‫ای��ران معتقد اس��ت‪ :‬دولت‬ ‫برای ص��ادرات کنس��انتره‬ ‫محصوالت معدنی‪ ،‬بر اساس‬ ‫تعری��ف قانون رف��ع موانع تولی��د‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫نک��رده و انها را در فهرس��ت مواد خ��ام قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسن حسینقلی با اشاره به سخت شدن شرایط‬ ‫صادرات ش��مش روی و کنسانتره سرب و روی به‬ ‫ایلنا گفت‪ :‬از ابتدای سال گذشته‪ ،‬محدودیت های‬ ‫بس��یاری برای صادرات ش��مش روی ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در قانون رفع موانع تولید عنوان شده‬ ‫است‪« :‬ماده خام ماده ای است که پس از استخراج‬ ‫ی��ا اس��تحصال‪ ،‬تغیی��ری در کیفی��ت فیزیکی‪،‬‬ ‫شیمیایی‪ ،‬ماهیت و نوع ان ایجاد نشده باشد و به‬ ‫همان شکل برای فراوری به واحد تولیدی واگذار‬ ‫یا صادر شود» پرسش اینجاست که اگر معدنکاری‪،‬‬ ‫ماده معدنی را پس از استخراج به کارخانه ببرد و‬ ‫ان را در فرایند فیزیکی و شیمیایی تغییر دهد‪ ،‬ایا‬ ‫همچنان بر اس��اس این قانون‪ ،‬این محصول‪ ،‬خام‬ ‫به ش��مار می رود؟ باید گفت‪ ،‬متاسفانه در شورای‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬کنس��انتره جزو فهرست ماده خام‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از وض��ع ع��وارض به ص��ادرات‬ ‫کنس��انتره سرب و روی گفت‪ :‬در قانون رفع موانع‬ ‫تولید عنوان شده است محصولی مشمول عوارض‬ ‫می ش��ود که خام باش��د یا ارزش اف��زوده پایینی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که کنسانتره‬ ‫دارای ارزش اف��زوده باالی��ی اس��ت‪ .‬دول��ت باید‬ ‫پیش از تصمیم گیری از نظر و ادله کارشناس��ان و‬ ‫انجمن ها استفاده کند تا توجیه شود که کنسانتره‬ ‫جزو مواد خام نیست‪.‬‬ ‫حس��ینقلی افزود‪ :‬کنسانتره اکسید روی‪ ،‬صادر‬ ‫نمی ش��ود زیرا نرخ داخل��ی باالتر از نرخ صادراتی‬ ‫ان اس��ت اما بر کنسانتره س��ولفوره سرب که در‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬دولت هیچ عالقه ای برای‬ ‫ورود به قیمت گذاری ندارد اما وقتی ببیند در حق مردم‬ ‫اجحاف می شود وظیفه دارد که ورود کند و بازار را به‬ ‫تعادل برساند‬ ‫داخل مصرف نمی شود به چه دلیل عوارض وضع‬ ‫می شود؟‬ ‫رئیس اتحادی��ه صادرکنن��دگان فراورده های‬ ‫صنایع و معادن س��رب و روی ایران‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ممانع��ت از ص��ادرات به تولیدکنن��ده ضربه وارد‬ ‫می کن��د‪ ،‬گفت‪۶ :‬براب��ر مصرف داخل‪ ،‬روی تولید‬ ‫می ش��ود و درحال حاضر س��االنه حدود ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫تن روی در کش��ور تولید می ش��ود؛ این در حالی‬ ‫است که نیاز داخل ‪۳۵‬هزار تن است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫واحده��ای عرضه کننده روی‪ ،‬در بورس کاال مجاز‬ ‫هس��تند ‪۴‬برابر مقداری که در بورس عرضه دارند‬ ‫را صادر کنند‪ .‬این قانون ها مانع تراشی برای رونق‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫حس��ینقلی تصریح ک��رد‪ :‬به ج��ای حمایت از‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬دولت هر روز با بخشنامه های جدید‪،‬‬ ‫موانع جدیدی بر س��ر راه ان ایجاد می کند‪ .‬بهتر‬ ‫است دولت به جای دخالت در قیمت گذاری‪ ،‬اخذ‬ ‫ع��وارض و افزایش حقوق دولت��ی‪ ،‬از معدنکاران‬ ‫حمای��ت کند‪ .‬نرخ فلز روی تابعی از نرخ بازارهای‬ ‫جهان��ی اس��ت و اینکه محدودیت ب��رای صادرت‬ ‫ایج��اد ش��ود به این امی��د که نرخ ش��مش روی‬ ‫کاهش پیدا کند‪ ،‬امکان پذیر نیس��ت‪ .‬تولیدکننده‬ ‫ترجی��ح می دهد محصول خ��ود را انبار کند و به‬ ‫فروش نرساند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حاضر ‪۸۳‬کارخان��ه تولیدکننده‬ ‫ش��مش روی در کش��ور وجود دارد و تعداد کمی‬ ‫می توانن��د محصول خود را در بورس عرضه کنند‪.‬‬ ‫نگران��ی بابت کمبود محصول در بازار وجود ندارد‬ ‫و قیمت ها تابعی از عرضه و تقاضا در بازار است‪.‬‬ ‫حس��ینقلی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مواد اولیه‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و‪ ...‬افزایش نرخ دارند که باعث شده‬ ‫به��ای تمام ش��ده تولی��د افزایش پی��دا کند‪ .‬این‬ ‫افزایش تولید فوالد خام‪ ،‬شمش الومینیوم‬ ‫و کنسانتره زغال سنگ‬ ‫اماره��ا حاکی از افزایش تولید فوالد خام‪ ،‬ش��مش‬ ‫الومینیوم‪ ،‬کنسانتره زغال سنگ و استخراج سنگ اهن‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۲‬است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬بر اساس خالصه عملکرد دولت یازدهم و دوره‬ ‫‪۲‬س��اله دولت دوازدهم که از سوی س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور منتشر ش��ده‪ ،‬تولید فوالد خام در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به س��ال ‪۴۴.۶ ،۱۳۹۲‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته و از ‪۱۵‬میلیون و ‪۴۸۰‬هزار تن در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫به ‪۲۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تن در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین تولید ش��مش الومینیم از ‪۲۹۹‬هزار‬ ‫موضوع زمانی مش��کل خاصی ایجاد نمی کند که‬ ‫تولیدکننده بتواند محصوالت خود را با ارز ازاد به‬ ‫فروش برس��اند اما ایجاد محدودیت باعث می شود‬ ‫مشکل افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت طالیی برای یک عده‬ ‫مه��رداد اکبری��ان‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن سنگ اهن ایران نیز‬ ‫با بی��ان اینکه تصمیم های‬ ‫نادرس��ت دولتی در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی در‬ ‫گذش��ته‬ ‫ماه ه��ای‬ ‫خس��ارت های مالی و حقوقی بسیاری را به بخش‬ ‫خصوصی وارد ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم ها‪ ،‬رانت‬ ‫عجی��ب و غریبی را متوجه نامحرمان حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی می کنند و مشکالت حاصل از ان‬ ‫تم��ام زنجی��ره تولیدکنن��دگان واقع��ی را متاثر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن وی اف��زود‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د حمایت از اقتصاد دولتی و گسترش ان‬ ‫در دستور کار دولت است اما این دستور کار فقط‬ ‫به س��ود عده ای تمام می شود که نقشی در حوزه‬ ‫تولی��د م��واد معدنی ندارند و ب��ا این بخش غریبه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اکبری��ان با بی��ان اینکه دولت حت��ی وقتی از‬ ‫بخ��ش خصوصی و تش��کل های تخصصی درباره‬ ‫تصمیم ه��ا نظرخواه��ی می کند‪ ،‬در عمل ان را به‬ ‫کار نمی گیرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دولت معتقد است‬ ‫کارخانه های ذوب اهن و فوالد با ظرفیت اس��می‬ ‫ه��م کار نمی کنن��د چراکه مواد اولی��ه ندارند‪ ،‬در‬ ‫حالی که هم��ه دالیل فعال نبودن زنجیره تولید‪،‬‬ ‫مربوط به نبود کنسانتره نیست‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن س��نگ اهن ایران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫تن در س��ال ‪ ،۱۳۹۲‬به ‪۳۰۴‬هزار و ‪۸۰۰‬تن در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬رسیده و ‪۱.۸‬درصد رشد داشته است‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬کنس��انتره زغال س��نگ نیز رش��د تولید‬ ‫‪۷۸.۷‬درصدی داشته است‪ .‬تولید کنسانتره زغال سنگ‬ ‫در س��ال ‪۹۲۱ ،۱۳۹۲‬هزار و ‪۵۰۰‬تن بوده که عدد ان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به یک میلیون و ‪۶۴۷‬هزار تن رسیده‬ ‫است‪ .‬استخراج سنگ اهن نیز از ‪۳۳‬میلیون و ‪۷۴۶‬هزار‬ ‫تن در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪۳۵‬میلی��ون و ‪۱۵۳‬هزار تن در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬رسیده که نش��ان دهنده رشد ‪۴‬درصدی‬ ‫استخراج این ماده معدنی است‪.‬‬ ‫بزرگ ترین خطر این اس��ت که ب��ازار در داخل و‬ ‫خ��ارج در حال کوچک ش��دن اس��ت و ما نگران‬ ‫قیمت گذاری و مصرف کنندگان هستیم‪ ،‬در حالی‬ ‫که نیازی به قیمت گذاری دس��توری و دخالت در‬ ‫بورس نیس��ت و باید اج��ازه داد مصرف کنندگان‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬کنار هم در قالب تش��کل ها و شوراها‬ ‫حرف خود را پیش ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوزهای بیشمار صنایع پایین دست‬ ‫و کمبود خوراک‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اظه��ار کرد‪ :‬دولت‬ ‫هیچ عالقه ای برای ورود به‬ ‫قیمت گ��ذاری ن��دارد اما‬ ‫وقت��ی ببیند در حق مردم‬ ‫اجح��اف می ش��ود وظیفه‬ ‫دارد که ورود کند و بازار را به تعادل برساند‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به‬ ‫ض��رورت ت��وازن در زنجیره تولید ف��والد عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در اقتص��اد مقاومتی پ��روژه ای به نام طرح‬ ‫تکمی��ل زنجیره فلزات اساس��ی مانند فوالد‪ ،‬مس‬ ‫و الومینیوم وج��ود دارد‪ .‬زنجیره ها باید در توازن‬ ‫رشد کنند‪ .‬در گذشته ایرادی که به صنعت فوالد‬ ‫وارد می ش��د‪ ،‬توازن نداش��تن زنجیره تولید فوالد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی مش��کل بعدی صنعت فوالد را توجه نکردن‬ ‫به جانمایی درس��ت در ساخت کارخانه ها دانست‬ ‫و گفت‪ :‬برخی از کارخانه های فوالد بدون توجه به‬ ‫دسترس��ی به اب‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬ساخته شده اند و‬ ‫این امر باعث نگرانی تامین مواد اولیه ش��ده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عالوه بر‬ ‫توس��عه مجبور است به این مش��کالت نیز توجه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ابراز امیدواری از‬ ‫حل مش��کل تامین مواد اولیه برای صنعت فوالد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر صدور بیش از حد مجوز برای‬ ‫توس��عه صنایع پایین دست‪ ،‬باعث کمبود خوراک‬ ‫برای صنایع باالدس��ت شده که چاره ان توازن در‬ ‫زنجیره تولید است‪ .‬وی کمبود سنگ اهن را یکی‬ ‫از نگرانی های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫س��ال های اینده دانست و گفت‪ :‬برای حل مشکل‬ ‫کمبود س��نگ اهن باید در معادن سرمایه گذاری‬ ‫ش��ود که این امر نیازمند ماش��ین االت پیشرفته‪،‬‬ ‫تجهی��زات و مناب��ع مال��ی اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ش��رایط (منابع مالی) برای ان مهیا نیس��ت و این‬ ‫امر نیازمند پیگیری است‪.‬‬ ‫رحمانی مش��کالت صنعت ف��والد را فقط برای‬ ‫زمان حال ندانسته و معتقد است این مشکالت از‬ ‫گذشته وجود داشته است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به صادرات‬ ‫‪۲۳‬میلیون تن س��نگ اهن در ‪۲‬سال پیش گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته حدود ‪۸‬میلیون تن سنگ اهن صادر‬ ‫ش��د که این رقم نشان از اولویت تامین مواد اولیه‬ ‫صنایع داخلی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ح��دود ‪۱۰‬درص��د تولید‬ ‫س��نگ اهن ص��ادر می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬یک��ی از‬ ‫سیاس��ت های وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی و ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫اس��ت‪ .‬هر زمانی که احس��اس ش��ود بازار داخل‬ ‫نی��از به م��واد اولیه دارد‪ ،‬باید ص��ادرات را ممنوع‬ ‫کرد یا عوارض را افزایش داد‪ .‬رحمانی بخش��ی از‬ ‫کمب��ود مواد اولیه را حاصل جو روانی دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬در برخی مواقع معدنکاران نیازمند واردات‬ ‫تجهیزات و ماشین االت هستند که این امر نیاز به‬ ‫تامین ارز دارد؛ بنابراین معدنکاران باید بخشی از‬ ‫محصول خود را صادر کنند و به وسیله ارز حاصل‬ ‫واردات انجام دهند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره صادرات فوالد افزود‪ :‬خوش��بختانه فوالد‬ ‫ای��ران از لحاظ کیفیت بس��یار مرغوب اس��ت و با‬ ‫توجه به اینکه مش��تری برای ف��والد ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بعید به نظر می رسد برای صادرات فوالد در‬ ‫اینده با مش��کل روبه رو ش��ویم‪ .‬رحمانی در پاسخ‬ ‫به پرسش��ی درباره قیمت گذاری ف��والد که اتاق‬ ‫بازرگان��ی به طور مش��خص مخالف دخالت دولت‬ ‫است و معتقد اس��ت با قیمت گذاری‪ ،‬این صنعت‬ ‫زمی��ن خواهد خورد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت هیچ عالقه ای‬ ‫ب��ه ورود به قیمت گذاری ندارد اما وقتی ببیند در‬ ‫حق مردم اجحاف می شود‪ ،‬وظیفه دارد ورود کند‬ ‫و بازار را به تعادل برس��اند‪ .‬س��ال گذش��ته برخی‬ ‫محصوالت پتروش��یمی از ‪۳‬ه��زار تومان به بیش‬ ‫از ‪۲۰‬ه��زار تومان رس��ید و فقط ب��ه دلیل حضور‬ ‫دالل ه��ا مجبور بودیم دخال��ت کنیم؛ وجه ذاتی‬ ‫ستاد تنظیم بازار همین است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫راه دیگر این اس��ت که روش ها را اصالح کنیم که‬ ‫منج��ر به رانت نش��ود‪ .‬مکانیس��م واقعی بازار این‬ ‫اس��ت ک��ه تولیدکننده ها رقابت کنن��د و در کنار‬ ‫ان نرخ پایین باش��د‪ ،‬اگر این طور باش��د نیازی به‬ ‫دخالت نیس��ت اما اگر سوءاس��تفاده به وجود اید‬ ‫بای��د دخالت کنیم‪ .‬رحمانی با اش��اره به ظرفیت‬ ‫بخ��ش معدن کش��ور گف��ت‪ :‬در اینکه معدن یک‬ ‫ظرفیت است شکی نیست و یکی از جایگزین های‬ ‫نفت اس��ت‪ .‬خداوند هم به این کشور لطف داشته‬ ‫و مع��ادن فراوانی در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬به نظر‬ ‫من منابع هر چند محدود کش��ور‪ ،‬باید به معادن‬ ‫اختص��اص یابند زیرا ظرفیت به حرکت دراوردن‬ ‫اقتصاد را دارد‪ .‬ما امسال در زمینه معادن کوچک‬ ‫ورود کرده ایم و اس��تقبال خوبی از ان شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه این معادن بیش��تر در مناطق‬ ‫محروم هس��تند سیاس��ت دولت این است که به‬ ‫انها کمک کند‪.‬‬ ‫تولید ‪۱۱۰‬هزار تن کاتد مس در ‪۵‬ماه از سال جاری‬ ‫رشد ‪۲۶‬درصدی تولید کاتد شرکت ملی مس‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران با ثبت رشد ‪۲۶‬درصدی تولید کاتد‬ ‫نسبت به برنامه‪ ،‬موفق به تولید ‪۱۱۰‬هزار و ‪۳۹۰‬تن از این محصول در‬ ‫‪۵‬ماه نخست سال جاری شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬تولید‬ ‫اند ش��رکت مس در این بازه زمانی به ‪۱۴۰‬هزار تن رسید که نسبت‬ ‫به برنامه ‪۱۱۰‬هزار تنی نش��ان دهنده رش��د ‪۲۷‬درصدی است‪ .‬تولید‬ ‫کنسانتره مس نیز در این مدت‪ ،‬رشد قابل توجهی داشته‪ ،‬به طوری که‬ ‫در این مدت‪ ،‬شرکت مس با افزایش تولید ‪۵‬هزار تنی نسبت به برنامه‬ ‫موفق به تولید ‪۱۱۹‬هزار و ‪۶۷۹‬تن کنسانتره شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید مس محتوی‬ ‫تولی��د مس محتوی معدنی ش��رکت مس نیز در ای��ن بازه زمانی‪،‬‬ ‫با رش��د ‪۴‬درصدی نس��بت به برنامه‪ ،‬به بیش از ‪۱۲۴‬هزار تن رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬ش��رکت مس در ‪۵‬ماهه ابتدای سال جاری‬ ‫در مجموع ‪۷۹‬میلیون و ‪۱۳۰‬هزار تن س��نگ معدن اس��تخراج کرده‬ ‫که نس��بت به برنامه ‪۷۶‬میلیون و ‪۲۱۳‬هزار تنی سال جاری ‪۴‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشت بیش از ‪ ۵۶‬میلیون تن سنگ سولفور‬ ‫همچنین ش��رکت یادشده در ‪۵‬ماه نخست سال جاری‪۵۶ ،‬میلیون‬ ‫و ‪۷۱۲‬هزار تن س��نگ سولفور برداشت کرده که ‪۴‬درصد از برنامه در‬ ‫نظر گرفته شده برای برداشت سنگ سولفور (‪۵۴‬میلیون و ‪۶۸۰‬هزار‬ ‫تن) جلوتر است‪.‬‬ ‫در گفت وگوی روزگار معدن با رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫هیچ نهادی برای جانمایی سازه های مهم از ما استعالم نمی گیرد‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۳۸‬به عنوان قدیمی ترین سازمانی که‬ ‫کارشناسان متعددی دارد‪ ،‬در پروژه ها و حوزه های‬ ‫تخصصی گوناگون زمین شناسی و اکتشاف فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬ام��روز کمترین معدنی در کش��ور وجود‬ ‫دارد ک��ه اثری از مطالعات کارشناس��ان س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی به طور مس��تقیم و غیرمستقیم در‬ ‫ان دیده نش��ود‪ .‬بن��ا به گفته کارشناس��ان به غیر‬ ‫از منطق��ه زاگرس و کپه داغ ک��ه مناطقی با مواد‬ ‫معدنی کم هس��تند‪ ،‬مناطق دیگ��ر زیر مطالعات‬ ‫ژئوشیمی این سازمان قرار دارند‪.‬‬ ‫روزنامه روزگار معدن درباره نقش این سازمان در‬ ‫رشد معادن کشور‪ ،‬اولویت های زون های مطالعاتی‬ ‫و دغدغه ه��ای این س��ازمان با علیرضا ش��هیدی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور و مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفت وگو کرده که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫درباره رشد معادن کشور چه اقداماتی انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫تولید اطالع��ات پایه از وظایف اصلی س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور از بدو‬ ‫تاس��یس س��ازمان زمین شناسی از س��ال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در ‪۶۰‬س��الی که از تاس��یس سازمان‬ ‫زمین شناس��ی می گذرد‪ ،‬در زمینه تولید اطالعات‬ ‫ پای��ه در قال��ب تهیه نقش��ه های زمین شناس��ی‬ ‫ب��ا مقیاس ه��ای ‪۱ :۲۵۰۰۰۰‬و ‪۱ :۱۰۰۰۰۰‬‬ ‫و از س��ال ‪ ۱۳۸۳‬نقش��ه های زمین شناس��ی‬ ‫(‪۶‬الیه‪ :‬زمین شناس��ی‪ ،‬زمین شناس��ی اقتصادی‪،‬‬ ‫زمین شناس��ی مهندس��ی‪ ،‬اب زمین شناس��ی‪،‬‬ ‫مخاطرات و ژئومورفولوژی مهندسی) و اکتشافی با‬ ‫مقیاس ‪ ۱ :۲۵۰۰۰‬در هر ‪۲‬حوزه زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشاف ورود کرده ایم‪ .‬همچنین در سال های اخیر‬ ‫برای اکتشاف معادن جدید به بحث های پی جویی‬ ‫و شناسایی توجه بیشتری کرده ایم‪ .‬البته سازمان‬ ‫زمین شناس��ی به اکتش��اف عمومی و تفصیلی هم‬ ‫می تواند ورود کند اما بر اساس نقشه راه‪ ،‬اکتشاف‬ ‫عموم��ی و تفصیلی جز در م��وارد خاص بر عهده‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی نبوده و فقط شناسایی و‬ ‫پی جویی بر عهده س��ازمان گذاش��ته شده است‪.‬‬ ‫در فرایند چرخه اکتش��اف‪ ،‬پس از تولید اطالعات‬ ‫ پایه در قالب نقش��ه های زمین شناسی و اکتشافی‬ ‫از س��ایر فرایندهای اکتشافی برای کاهش ریسک‬ ‫اکتش��اف همچون الیه های اطالعاتی ژئوش��یمی‪،‬‬ ‫ژئوفیزی��ک‪ ،‬تصاویر ماهواره ای‪ ،‬هیدروژئوش��یمی‪،‬‬ ‫ژئوفیزی��ک هوای��ی و‪ ...‬در کن��ار برداش��ت های‬ ‫دقی��ق میدان��ی اس��تفاده می کنیم‪ .‬س��رانجام به‬ ‫دنب��ال تکمیل مطالعات میدانی و ازمایش��گاهی‪،‬‬ ‫کارشناسان س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور گزارش های دقیقی از منطقه مورد‬ ‫بررس��ی تهیه ک��رده و پس از انج��ام فرایندهای‬ ‫قانون��ی به وس��یله مزایده‪ ،‬اطالع��ات موجود را در‬ ‫اختیار بخ��ش خصوصی قرار می دهند یا اطالعات‬ ‫الزم را در اختیار سازمان های دولتی قرار می دهیم‬ ‫تا زنجیره اکتشاف کامل شود‪ .‬به این ترتیب سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور هیچ گاه‬ ‫معدنی را به وجود نمی اورد اما اینکه کجا ظرفیت‬ ‫معدن وجود دارد را به طور دقیق مشخص می کند‪.‬‬ ‫€ €به عنوان کارشناس زمین شناسی‪ ،‬قانون‬ ‫معادن را چطور می بینید؟‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫یکی از اعضای اصلی ش��ورای عالی معادن اس��ت‬ ‫و در تمام جلس��ه های هفتگ��ی ان حضور پررنگ‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه ب��اور من قان��ون فعلی مع��ادن جامع و‬ ‫کامل اس��ت اما می تواند مورد بازنگری قرار گیرد‬ ‫مثل تمام کش��ورهایی که قوانین در انها هر چند‬ ‫س��ال یک بار بازنگری می شوند؛ بنابراین نمی توان‬ ‫گفت قانون معادن ‪۱۰۰‬درصد درس��ت اس��ت اما‬ ‫می توان گف��ت درحال حاضر قانون جامع و کاملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هیچ نهادی برای جانمایی سازه های مهم از سازمان‬ ‫زمین شناسی استعالم نمی گیرد‪ .‬اطالعات بسیار‬ ‫ارزشمندی در سازمان زمین شناسی وجود دارد اما برای‬ ‫اینکه جایی سد‪ ،‬جاده‪ ،‬فرودگاه یا راه اهن زده شود از ما‬ ‫استعالم نمی گیرند‪ .‬برای نمونه اتفاقی که در سد گتوند‬ ‫افتاد‪ ،‬با بهره از دانش این سازمان قابل پیشگیری بود‪.‬‬ ‫مسئوالن مربوط می توانستند از یک نقشه زمین شناسی‬ ‫اطالعات زیادی را به دست بیاورند تا هزاران میلیارد‬ ‫تومان به کشور خسارت وارد نشود‬ ‫€ €اولویت زون های اکتشافی از نظر سازمان‬ ‫زمین شناسی بر چه اساس است؟‬ ‫سازمان زمین شناسی در سطح کشور به صورت‬ ‫ملی کار اکتش��اف عناصر فل��زی و غیرفلزی به جز‬ ‫هیدروکرب��ور و مواد تشعش��ع زا را انجام می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه غیر از تهران در مناطق دیگر کش��ور همچون‬ ‫ش��یراز‪ ،‬کرم��ان‪ ،‬مش��هد‪ ،‬تبری��ز و اه��واز مراکز‬ ‫منطقه ای داش��ته و در اس��تان های دیگر همچون‬ ‫سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬لرستان‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫گی�لان‪ ،‬مازن��دران‪ ،‬هرمزگان و س��منان دفاتری‬ ‫داری��م‪ .‬با توجه به اینکه س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫در مدت حی��ات خود اطالعات پایه دقیق (بیش از‬ ‫‪۹۵‬موضوع نقشه) در سطح ملی و در مقیاس های‬ ‫مناسب اکتش��افی و در الیه های مختلف (بیش از‬ ‫‪۳۰۰‬الیه اطالعاتی) را تهیه کرده‪ ،‬در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫مب��ادرت به چاپ ‪۲‬اطلس ارزش��مند ب��ه نام های‬ ‫اطلس ملی نقش��ه های ظرفیت مواد معدنی ایران‬ ‫و اطلس ملی نقش��ه های موضوعی زمین شناس��ی‬ ‫ایران ک��رد‪ .‬بر پایه اطالع��ات موجود و بحث های‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬س��ازمان زمین شناس��ی ‪۲‬اولوی��ت‬ ‫اکتش��افی زون ه��ای بیس��ت گانه اول و دوم را به‬ ‫ترتی��ب در س��ال های ‪ ۱۳۸۰‬و ‪ ۱۳۸۴‬اعالم کرد‬ ‫که درحال حاضر تم��ام مطالعات میدانی و دفتری‬ ‫ان به پایان رسیده اس��ت‪ .‬بر پایه مطالعات اخیر‪،‬‬ ‫زون های اکتشافی جدیدی در کشور در برنامه های‬ ‫کاری سازمان زمین شناسی قرار گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫برای کاهش ریس��ک اکتش��اف و اکتشاف ذخایر‬ ‫پنهان‪ ،‬سازمان زمین شناسی در محدوده زون های‬ ‫اکتش��افی خود مبادرت به انجام ژئوفیزیک هوابرد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اف��زون بر ‪۶۰۰‬ه��زار کیلومتر خطی‬ ‫برداش��ت ژئوفیزی��ک هوایی از س��وی س��ازمان‬ ‫زمین شناسی انجام شده که منجر به ثبت چندصد‬ ‫انومالی ژئوفیزیک هوایی ش��ده است‪ .‬برای نمونه‬ ‫در استان کردس��تان که جزو استان های طالخیز‬ ‫اس��ت‪ ،‬سال گذشته پروژه ای داشتیم که در ان بر‬ ‫اس��اس اطالعات ژئوفیزیک هوایی‪ ،‬عالوه بر طال‪،‬‬ ‫انومالی های بزرگی از اهن را شناسایی کردیم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه اس�تان کردس�تان جزو‬ ‫مناطقی اس�ت که با مش�کل بیکاری روبه رو‬ ‫اس�ت و س�اکنان ان از روی ناچار به س�مت‬ ‫کولب�ری رفته ان�د‪ ،‬رش�د مع�ادن در چنین‬ ‫مناطقی چق�در می توان�د به رونق اش�تغال‬ ‫کمک کند؟‬ ‫در زمینه رش��د اش��تغال‪ ،‬معدن می تواند خیلی‬ ‫تاثیرگذار باش��د‪ .‬با توجه به شرایطی که در کشور‬ ‫ب��ه وجود امده ممکن اس��ت صنای��ع از تحریم ها‬ ‫تاثیر بگیرن��د اما معادن و تولی��دات انها هیچ گاه‬ ‫از تحریم ه��ا تاثیر مس��تقیم نمی گیرند‪ .‬جایی که‬ ‫معدن وجود داش��ته باش��د به این معنی است که‬ ‫ای��ن فناوری را داریم تا مواد معدنی را اس��تخراج ‬ ‫کنی��م؛ در نتیجه روند کار در مع��ادن بدون وقفه‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬دراین بین اگر بتوانیم در کردس��تان‬ ‫معادن بزرگی پیدا کنیم که اشتغالزایی را افزایش‬ ‫ده��د‪ ،‬در زمینه امنیت‪ ،‬توس��عه پای��دار و توزیع‬ ‫عادالنه ث��روت در ان منطق��ه می توانیم گام های‬ ‫موثری برداریم‪ .‬البته ازانجایی که ما در تمام نقاط‬ ‫کشور فعالیت اکتشافی انجام می دهیم‪ ،‬هر کجا که‬ ‫ظرفی��ت موجود را تبدیل به فعالیت معدنی کنیم‬ ‫در زمینه اشتغال و امنیت می توانیم موثر باشیم‪.‬‬ ‫€ €چقدر سازمان زمین شناسی بر مطالعات‬ ‫اب تمرکز کرده است؟‬ ‫ما در زمینه هیدروژئولوژی یا اب زمین شناس��ی‬ ‫فعالی��ت می کنیم و به دنبال پیدا کردن منابع اب‬ ‫در زیرزمین هستیم‪ .‬با توجه به اینکه کمبود منابع‬ ‫اب در س��طح کش��ور وجود دارد‪ ،‬توجه بیشتری‬ ‫ب��ه این مناب��ع اب می کنیم‪ .‬یک��ی از پروژه هایی‬ ‫ک��ه در دولت یازدهم و دوازدهم در این س��ازمان‬ ‫انجام شده است‪ ،‬اکتش��اف اب های غیرمتعارف و‬ ‫اب هایی است که در کارست ها وجود دارد‪ .‬در این‬ ‫زمینه تاکن��ون چند پروژه انج��ام داده ایم و برای‬ ‫نمونه می توانیم از اب کارس��ت در استان خراسان‬ ‫یاد کنیم تا به کمک ان بخش��ی از اب شرب شهر‬ ‫مشهد تامین شود‪ .‬در اس��تان کرمانشاه‪ ،‬بوشهر و‬ ‫هرمزگان هم به دنبال اکتشاف این نوع منابع اب‬ ‫هستیم‪ .‬تا ‪۲‬هفته اینده نقشه مناطقی که ظرفیت‬ ‫اب کارست دارند را در سطح ملی منتشر می کنیم‬ ‫و در اختیار عموم قرار می دهیم‪.‬‬ ‫€ €برداش�ت از اب کارس�ت چقدر اهمیت‬ ‫دارد؟‬ ‫اب کارس��ت‪ ،‬ان دس��ته از اب هایی اس��ت که‬ ‫در حفره ه��ای س��نگ های کربناته وج��ود دارد و‬ ‫در هنگام بارندگی به وس��یله شکس��تگی ها وارد‬ ‫حفره ه��ای س��نگی می ش��ود‪ .‬این اب به وس��یله‬ ‫چشمه در اختیار بخش کش��اورزی قرار می گیرد‬ ‫یا تبدیل به اب ش��رب ش��هری می شود‪ .‬شیراز از‬ ‫ش��هرهایی اس��ت که یکی از منابع تامین اب ان‪،‬‬ ‫کارس��ت ها هس��تند‪ .‬تفاوت این اب با اب موجود‬ ‫در ابرفت ها ان اس��ت که اب کارست تجدیدپذیر‬ ‫اس��ت و با بارندگی دوباره احیا می ش��ود اما وقتی‬ ‫از ابرف��ت‪ ،‬اب را به ص��ورت لجام گس��یخته و ب��ا‬ ‫زدن چاه ه��ای عمیق برداش��ت می کنی��م‪ ،‬پدیده‬ ‫فرونشس��ت اتف��اق می افتد‪ .‬این پدی��ده که از ان‬ ‫به عن��وان زلزل��ه خاموش ی��اد می کنن��د موجب‬ ‫می ش��ود حوزه ابخیز پس از مدت��ی نتواند تغذیه‬ ‫ش��ود و حتی با وجود دوره ترس��الی دیگر ابی به‬ ‫درون زمی��ن نفوذ نمی کند و موجب جریان یافتن‬ ‫اب در سطح می شویم‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان زمین شناس�ی چق�در درب�اره‬ ‫پدیده فرونشس�ت زمین اطالع رسانی کرده‬ ‫است؟‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی از ده��ه ‪ ۱۳۸۰‬به طور‬ ‫جدی در زمینه فرونشست و فروچاله ها ورود کرده‬ ‫و ب��ر اس��اس مطالعات میدانی و دس��تگاهی خود‬ ‫مش��خص کرده که درحال حاض��ر در ایران بیش‬ ‫از ‪۳۰۰‬دش��ت ممنوعه وجود دارد‪ .‬با اس��تفاده از‬ ‫تصاوی��ر ماهواره ای و نص��ب جی پی اس های دقیق‬ ‫مشخص کرده ایم که س��طح برخی از دشت ها در‬ ‫ح��ال پایین رفتن یا فرونشس��ت اس��ت‪ .‬اینها به‬ ‫دلیل چاه هایی است که به طور قانونی و غیرقانونی‬ ‫زده ش��ده‪ ،‬درحالی که ما پیش از اینها اخطار داده‬ ‫بودیم دش��ت هایی ممنوعه هستند و اگر از حدی‬ ‫بیشتر برداشت شود با مشکالتی روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫در کش��ورهای اتحادیه اروپا چنانچه فرونشس��ت‬ ‫از ‪۴‬میلی متر افزایش پیدا کند‪ ،‬از قوانین ش��رایط‬ ‫بحران استفاده می کنند‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫برخی از دشت های کشور میزان فرونشست بیش‬ ‫از چند ده سانتی متر است‪.‬‬ ‫€ €با اینکه ساخت وس�از در حریم رودخانه‬ ‫ممن�وع اس�ت اما ش�اهد دخالت انس�ان در‬ ‫طبیعت هستیم‪ .‬در این زمینه وضعیت تهران‬ ‫را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫در ش��مال تهران ‪۷‬ابراه بزرگ داریم که ش��امل‬ ‫کن‪ ،‬س��ولقان‪ ،‬اوین درکه و‪ ...‬می شود و متاسفانه‬ ‫ش��هرداری انها را به بوس��تان تبدیل کرده است‪،‬‬ ‫درخت کاشته و انها را تبدیل به پارک دره و محل‬ ‫تفریح مردم کرده اس��ت‪ ،‬درصورتی که مسیرهای‬ ‫اصلی خروجی اب هس��تند‪ .‬این دره ها از س��وی‬ ‫انس��ان ها ساخته نشده اند بلکه در مدت میلیون ها‬ ‫س��ال بارندگ��ی به وج��ود امده اند‪ .‬اگ��ر بارندگی‬ ‫ناگهانی اتفاق بیفتد موجب سیل و حوادث ناگوار‬ ‫می شود و همان اتفاقی که ‪۲‬سال پیش در امامزاده‬ ‫داوود افتاد را می توانیم دوباره ش��اهد باشیم‪ .‬البته‬ ‫انجا پ��ارک دره نبود اما مردم در مس��یر رودخانه‬ ‫خانه س��ازی کرده بودند و درنتیجه حدود ‪۱۰۰‬نفر‬ ‫کش��ته ش��دند‪۳ .‬س��ال پیش نیز در دره کن اب‬ ‫ب��اال رفت و یکی از پایه ه��ای پل روی جاده قدیم‬ ‫خ��راب ش��د‪ .‬به این ترتیب ساخت وس��از در حریم‬ ‫رودخانه ممنوع اس��ت اما وقتی بدون مش��ورت با‬ ‫س��ازمان اقدامات این چنینی پیش می رود و مردم‬ ‫و س��ازمان های مربوط گوش نمی دهند نتیجه این‬ ‫می شود‪ .‬متاسفانه در قسمت باالدست که ابرفت ها‬ ‫تغذیه می ش��وند‪ ،‬نفوذ اب به درون زمین مسدود‬ ‫ش��ده است‪ ،‬به این صورت که کف تمام کانال ها و‬ ‫دره هایی که در تهران وجود دارد را به نام توسعه‪،‬‬ ‫س��یمان کرده ایم‪ .‬درنتیجه وقت��ی بارندگی اتفاق‬ ‫می افت��د اب به درون زمین نفوذ نمی کند و منجر‬ ‫به وقوع سیل می شود‪ .‬مسئله دیگری که در اینده‬ ‫مشکل ساز می ش��ود ساخت پارک دره هاست‪ ،‬مثل‬ ‫پارک نهج البالغه که در مسیر رودخانه ساخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما با س��اخت چنی��ن پارک دره هایی باعث‬ ‫ش��ده ایم راه نفوذ اب��ی که در مس��یر اب راه های‬ ‫ب��زرگ تهران وجود دارد به درون زمین مس��دود‬ ‫شود‪ .‬مس��ئله دیگر اتوبان هایی است که در مسیر‬ ‫اب راه های بزرگ زده ایم‪ .‬متاسفانه پایه های پل ها را‬ ‫ان قدر کوچک گرفته ایم که اگر یک دوره ترسالی‬ ‫باشد و بارندگی بزرگی اتفاق بیفتد‪ ،‬اب پشت ان‬ ‫جمع ش��ده و موجب تخریب اتوبان و س��یالب در‬ ‫تهران می ش��ود‪ .‬همان طور که دیدیم نوروز س��ال‬ ‫جاری هم هش��دار دادند که برای نمونه در اتوبان‬ ‫امام علی کسی تردد نکند‪ .‬در ادامه‪ ،‬دهنه راه های‬ ‫خروج��ی ابی ک��ه در رودخانه ها زده ش��ده خیلی‬ ‫کوچک اس��ت‪ .‬برای نمون��ه رودخانه ای که عرض‬ ‫‪۴۰‬مت��ر دارد ب��ا خروجی (لول��ه) کوچکی به قطر‬ ‫‪۱.۵‬متر مدیریت می ش��ود‪ .‬اینها باعث می شوند با‬ ‫بارندگی ک��م هم اب جمع ش��ود و همان اتفاقی‬ ‫که در دروازه قران شیراز افتاد‪ ،‬دوباره تکرار شود‪.‬‬ ‫€ €چقدر سازمان زمین شناسی جدی گرفته‬ ‫ شده است؟‬ ‫متاس��فانه از ح��دود ‪۴۳‬مخاطره ثبت ش��ده در‬ ‫جهان ح��دود ‪۳۴‬مخاطره در کش��ور ثبت ش��ده‬ ‫است‪ .‬میزان خسارت ناشی از مخاطرات در کشور‬ ‫ح��دود ‪ ۷‬تا ‪۱۰‬درصد تولید ناخالص ملی کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش قابل توجهی از این مقدار می تواند با‬ ‫اطالعات علمی موجود در سازمان زمین شناسی و‬ ‫استفاده درست از ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫€ €در این زمینه هیچ اس�تعالمی از سازمان‬ ‫زمین شناسی گرفته نمی شود؟‬ ‫در ای��ن زمین��ه دچ��ار ضعف قانون هس��تیم و‬ ‫اینکه هیچ نهادی برای جانمایی سازه های مهم از‬ ‫سازمان زمین شناسی استعالم نمی گیرد‪ .‬اطالعات‬ ‫بس��یار ارزشمندی در سازمان زمین شناسی وجود‬ ‫دارد ام��ا برای اینکه جایی س��د‪ ،‬جاده‪ ،‬فرودگاه یا‬ ‫راه اهن زده ش��ود از ما اس��تعالم نمی گیرند‪ .‬برای‬ ‫نمونه اتفاقی که در سد گتوند افتاد با بهره از دانش‬ ‫این س��ازمان قابل پیشگیری بود‪ .‬مسئوالن مربوط‬ ‫می توانس��تند از یک نقشه زمین شناسی اطالعات‬ ‫زیادی را به دس��ت بیاورند تا هزاران میلیارد تومان‬ ‫به کش��ور خسارت وارد نش��ود‪ .‬درنتیجه به دلیل‬ ‫اینکه از دانش و اطالعات س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫بهره ای برده نمی شود ممکن است در اینده دچار‬ ‫بحران ش��ویم‪ .‬گفتنی اس��ت بخش��ی از خسارت‬ ‫م��ادی وارد ش��ده به جامع��ه قابل ترمیم اس��ت‪،‬‬ ‫درصورتی که خس��ارت روحی و روانی بر جا مانده‬ ‫از بحران های طبیعی گاه تا چند نس��ل اثر خود را‬ ‫چ عن��وان قابل ترمیم‬ ‫بر جامع��ه می گذارد و به هی ‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪244‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موانع پیش روی‬ ‫فعاالن سنگ کشور‬ ‫مهدی نبی پور‬ ‫فعال معدن سنگ‬ ‫ایران از نظر منابع س��نگ در جهان ش��ناخته شده‬ ‫اس��ت و ی��ک تولیدکننده ب��زرگ به ش��مار می اید‬ ‫ام��ا در ص��ادرات حجم کوچک��ی دارد و متاس��فانه‬ ‫نتوانس��ته ان ط��ور که باید جایگاه واقع��ی خود را در‬ ‫بازارهای بین المللی پی��دا کند‪ .‬هرچند در این حوزه‬ ‫تولیدکنندگان خوبی داریم اما این مهم باعث نش��ده‬ ‫که حتما بتوانیم صادرکننده خوبی هم باش��یم‪ .‬یکی‬ ‫از مسائلی که باعث ش��ده است در این حوزه توانمند‬ ‫نباشیم حضور کمرنگ شرکت ها و فعاالن حوزه سنگ‬ ‫در نمایش��گاه های بین المللی است‪ .‬فعاالن این حوزه‬ ‫مجموعه های کوچکی هستند و توان پرداخت هزینه‬ ‫ش��رکت در نمایشگاه های خارجی را ندارند درنتیجه‬ ‫نمی توانند ان طور که باید به ان ورود کنند‪ .‬بخشی از‬ ‫علل این مهم هم مربوط به تحریم هاست چراکه متاثر‬ ‫از ان و ب��ه دنبال ضعف فن��اوری و دانش روز‪ ،‬فراوری‬ ‫در این حوزه محدود شده است‪ .‬با اینکه تعداد زیادی‬ ‫ماش��ین االت مجهز در ایران داریم اما متاس��فانه در‬ ‫بخش فراوری چندان توانمند نیس��تیم و نمی توانیم‬ ‫حتی با همس��ایه خود یعن��ی ترکیه هم رقابت کنیم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مس��ائلی که باعث ش��ده ش��رکت های‬ ‫فعال در حوزه س��نگ حضور کمرنگ��ی در بازارهای‬ ‫بین المللی داش��ته باش��ند وج��ود محدودیت های‬ ‫داخلی و کمتر دیده شدن هاس��ت‪ .‬فعال حوزه سنگ‬ ‫برای شرکت در نمایشگاه داخلی باید هزینه زیادی را‬ ‫متقبل ش��ود‪ .‬مبلغ غرفه‪ ،‬کارگر‪ ،‬جابه جایی و وسایل‬ ‫گاهی ان قدر زیاد است که به ‪۱۰۰‬میلیون تومان هم‬ ‫می رس��د و در توان واحدهای کوچک نیست‪ .‬طوری‬ ‫ب��ا واحده��ای کوچک برخورد می ش��ود ک��ه گویی‬ ‫تولیدکننده که به دنبال گرفتن غرفه اس��ت یک فرد‬ ‫بیگانه اس��ت و به هر ش��یوه ای که شده باید از ان پول‬ ‫دریاف��ت کرد؛ بنابراین نگاه مان ب��ه فعاالن این حوزه‬ ‫باید بی��ش از اینها حمایتی باش��د‪ ،‬درحالی که دیده‬ ‫می شود به جای حمایت فقط چوب الی چرخ فعاالن‬ ‫حوزه سنگ و فعاالن معدنی می گذاریم‪.‬‬ ‫تمام امورمتقاضیان‬ ‫فعالیت های معدنی‬ ‫انالین شد‬ ‫خبر‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫در اطالعیه ای از انالین ش��دن تم��ام امور متقاضیان‬ ‫از پذی��رش تا ص��دور بیمه نامه در این س��ازمان خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬در اطالعیه صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی امده اس��ت‪ :‬از ای��ن پس انجام‬ ‫تمام فرایندهای خدمت رس��انی به متقاضیان اولیه‬ ‫شامل پذیرش‪ ،‬فنی‪ ،‬امور قراردادها و صدور بیمه نامه‬ ‫به وسیله سامانه ارتباط با مشتریان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫این صندوق از متقاضیان خواسته از مراجعه حضوری‬ ‫ب��ه صندوق اجتناب و مراح��ل تکمیل پرونده خود را‬ ‫به وسیله سامانه صندوق پیگیری کنند‪.‬‬ ‫صادرات بیش‬ ‫از یک میلیارد دالر ی‬ ‫از ابتدای سال جاری‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‪ /‬موزه سازمان زمین شناسی‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬از ابتدای س��ال‬ ‫جاری تا پایان مرداد‪ ،‬یک هزار واحد صنعتی مس��تقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور افزون بر یک‬ ‫میلی��ارد و ‪۳۰‬میلیون دالر کاال به کش��ورهای هدف‬ ‫صادراتی ارسال کردند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬اصغر مصاحب‬ ‫اف��زود‪ :‬مهم تری��ن کار واحدهای صنعت��ی‪ ،‬برطرف‬ ‫ک��ردن نیاز داخل و در کن��ار ان‪ ،‬صادرات محصوالت‬ ‫اس��ت که این صنایع با جدیت و نی��ز با حمایت های‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در این مس��یر در حرک��ت هس��تند‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت های دولت های یازده��م و دوازدهم باعث‬ ‫افزای��ش رقابت پذیری واحده��ای صنعتی کوچک و‬ ‫متوسط ش��ده که این مهم در کنار بین المللی کردن‬ ‫تولی��دات صنعتی‪ ،‬از مهم ترین برنامه های س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪244‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افتتاح کارخانه سیمان‬ ‫بیارجمند تا سال اینده‬ ‫ساختمان سازان جور خودروسازان را بکشند‬ ‫ت رئیس��ه کارگروه صنایع اس��قاط با بیان اینکه‬ ‫عضو هیا ‬ ‫خودروسازان به وظیفه قانونی خود مبنی بر اینکه ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از تولیدش��ان را جایگزین خودروهای فرس��وده کنند‪ ،‬عمل‬ ‫نمی کنند‪ ،‬پیش��نهاد کرد که ساختمان س��ازها در شهرهای‬ ‫ب��زرگ ب��ه ازای پارکینگ��ی که ب��رای هر واح��د اپارتمان‬ ‫می س��ازند‪ ،‬یک گواهی اس��قاط خریداری کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا سیدابراهیم مناجاتی‪ ،‬با ابراز تاسف نسبت به فراموش‬ ‫ش��دن موضوع اسقاط گفت‪ :‬در گذشته روال اینگونه بود که‬ ‫خودروهای فرس��وده ابتدا از بازار جمع و اس��قاط و س��پس‬ ‫گواهی اس��قاط انها برای خودروهای وارداتی صادر می ش��د‪.‬‬ ‫این در حالی است که از حدود دو سال پیش واردات خودرو‬ ‫ممنوع ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در دو س��ال گذش��ته مراکز‬ ‫اسقاط هر خودرو فرسوده را به نرخ میانگین ‪۴‬میلیون تومان‬ ‫خریدند و اسقاط کردند‪ ،‬اما به دلیل نبود تقاضا در این بازار‪،‬‬ ‫نرخ گواهی اس��قاط به زیر یک میلیون تومان رس��یده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نرخ گواهی اس��قاط خودرو ‪۴‬س��ال‬ ‫پی��ش حدود ‪۴‬میلیون تومان بوده اس��ت‪ .‬به گفته این عضو‬ ‫ت رئیس��ه کارگروه صنایع اسقاط‪ ،‬درحال حاضر ‪۸۰‬هزار‬ ‫هیا ‬ ‫گواهی اس��قاط خودرو تولید شده که تقاضا برای انها بسیار‬ ‫کم اس��ت و به همین دلی��ل واردکنندگان خودرو می گویند‬ ‫که گواهی اس��قاط را بیش از یک میلیون تومان نمی خرند‪.‬‬ ‫مناجات��ی با بیان اینکه خودروس��ازان به وظیفه قانونی خود‬ ‫مبنی بر اینکه ‪۳۰‬درصد تولیدش��ان را جایگزین خودروهای‬ ‫فرسوده کنند عمل نمی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر خودرو فرسوده‬ ‫در س��ال به اندازه ‪۵‬میلیون تومان س��وخت بیشتری مصرف‬ ‫می کند که این مس��ئله موجب الودگی بیش��تر هوا می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن اختالف هزینه ل��وازم یدکی و تلفات تصادف بین‬ ‫خودروهای فرس��وده و خودروهای معمولی ازجمله مواردی‬ ‫است که نشان دهنده لزوم اسقاط خودروهای فرسوده است‪.‬‬ ‫ت مدی��ره اتحادیه صنایع بازیاف��ت ایران در ادامه‬ ‫عض��و هیا ‬ ‫پیش��نهاد کرد که در راستای س��اماندهی به صنایع اسقاط‪،‬‬ ‫ساختمان س��ازها در ش��هرهای ب��زرگ ب��ه ازای پارکینگی‬ ‫که برای هر واحد اپارتمان می س��ازند‪ ،‬یک گواهی اس��قاط‬ ‫خریداری کنند‪ .‬پیشنهاد دیگر مناجاتی این است که گواهی‬ ‫اس��قاط خودرو به صورتی باشد که در بانک ها و اداره مالیات‬ ‫به شکل پول محاسبه شود‪.‬‬ ‫صنعت سیمان در چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫سهم ‪ 33‬درصدی بخش خصوصی‬ ‫در صنعت خاکستری‬ ‫نماینده مردم ش��اهرود و میامی در مجلس‬ ‫شورای اسالمی از تالش برای بهسازی راه های‬ ‫ارتباط��ی در بخش بیارجمند خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در این راستا افزون بر ‪۸۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫به منظور بهسازی مس��یر بیارجمند به کاشمر‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬سیدحس��ن حس��ینی‬ ‫ ش��اهرودی اظهار کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬به منظور‬ ‫بهس��ازی محور دس��تجرد به بیارجمند افزون‬ ‫ب��ر ‪۳۰‬میلی��ارد تومان اعتب��ار تخصیص یافته‬ ‫است‪ .‬‬ ‫وی از تالش برای تحقق توسعه در این منطقه‬ ‫خبر داد و اف��زود‪ :‬باید تالش کرده تا با اجرای‬ ‫طرح های مناسب و ایجاد زیرساخت های الزم‪،‬‬ ‫زمینه مهاجرت معکوس اهالی بیارجمند را به‬ ‫این منطقه فراهم کنیم‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ش��اهرود و میامی از کارخانه‬ ‫سیمان بیارجمند به عنوان یک طرح بزرگ نام‬ ‫برد و وعده داد‪ :‬این پروژه صنعتی مهم تا سال‬ ‫اینده اغاز به کار کند‪.‬‬ ‫حسینی شاهرودی تصریح کرد‪ :‬تامین منابع‬ ‫مال��ی کارخانه س��یمان بیارجمن��د پیگیری و‬ ‫ای��ن پروژه تمدید قرارداد ش��د و تا یک س��ال‬ ‫اینده مش��کالت این کارخان��ه برطرف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه ای برای تولید‬ ‫‪10‬میلیون تن فوالد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت صباف��والد خلیج فارس‬ ‫گف��ت‪ :‬خری��د صباف��والد ازس��وی یک��ی از‬ ‫شرکت های فوالدی صحت ندارد و این کارخانه‬ ‫به فعالیت خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتص��اد انالی��ن‪ ،‬مرتض��ی‬ ‫یزدخواس��تی از ط��رح تولی��د ‪10‬میلیون تن‬ ‫ف��والد در اس��تان هرمزگان خب��رداد و گفت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه ای میان شرکت های فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫صبافوالد خلیج فارس و گل گهر مبنی بر تولید‬ ‫و توزی��ع این ‪۱۰‬میلیون تن فوالد امضا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این طرح به دو ش��کل ادامه‬ ‫پیدا خواهد کرد؛ ممکن اس��ت این ش��رکت ها‬ ‫ادغ��ام ش��ده و ای��ن ‪۱۰‬میلیون ت��ن را به کار‬ ‫بگیرن��د یا ب��ه صورت تک��ی باقی مان��ده و به‬ ‫ص��ورت مش��ترک‪ ،‬ش��رکتی را برای توس��عه‬ ‫و اس��تفاده از ای��ن ‪۱۰‬میلی��ون تن تاس��یس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صباف��والد خلیج ف��ارس افزود‪:‬‬ ‫صبا فوالد خلیج فارس نی��ز به همکاری با این‬ ‫ش��رکت ها می پردازد و برنامه ای برای واگذاری‬ ‫این کارخانه وجود ندارد‪.‬‬ ‫یزدخواس��تی در واکن��ش به کاه��ش تولید‬ ‫محصول در صبافوالد خلیج فارس گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫واحدهای تولید فوالد دچار مشکل هستند اما‬ ‫تالش می شود این مشکالت رفع شده و تولید‬ ‫ادامه یابد و وزارتخانه نیز درحال پیگیری برای‬ ‫رفع مشکالت است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬کارخان��ه صباف��والد‬ ‫خلیج ف��ارس نیز به بررس��ی موان��ع می پردازد‬ ‫و ت�لاش خ��ود را ب��رای ادام��ه تولی��د به کار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صبافوالد خلیج ف��ارس در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��کالت ارزی و صادرات‬ ‫در بیش��تر مواقع در صنعت ف��والد وجود دارد‬ ‫ام��ا اگر زنجیره تولید داخل��ی تکمیل و توزیع‬ ‫مناس��ب و درس��تی نیز انجام ش��ود‪ ،‬می توان‬ ‫موان��ع ب��ر س��ر راه ای��ن صنع��ت را برطرف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫تولید س��یمان در کش��ور به دلیل دسترسی‬ ‫ب��ه مواد اولیه ازجمله اهک‪ - ،‬کوره های اهکی‬ ‫فراوانی در کش��ور وج��ود دارد‪ -‬برخورداری از‬ ‫نی��روی انس��انی ماهر که موجب بومی ش��دن‬ ‫طراح��ی‪ ،‬س��اخت و تعمی��ر قطعات ش��ده و‬ ‫وابس��تگی ب��ه واردات قطع��ات خارجی را کم‬ ‫ک��رده و به خاط��ر ان��رژی ارزان‪ ،‬دارای مزیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته میزان تولید س��یمان در ابتدای انقالب‬ ‫با هم اکنون قابل مقایس��ه نیس��ت‪ .‬درحالی که‬ ‫میزان تولید س��یمان در اوای��ل انقالب حدود‬ ‫‪۸‬میلیون تن بود‪ ،‬با اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫ظرفیت تولید س��یمان در کشور با رشد روبه رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۷۰‬می��زان تولی��د س��یمان ب��ه‬ ‫‪۱۷‬میلیون تن و با ادامه طرح ها در سال ‪ ۸۰‬به‬ ‫‪ ۲۹.۵‬تن و در س��ال ‪ ۹۰‬ب��ه ‪ ۷۰.۵‬میلیون تن‬ ‫رس��یده و از سال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۷‬به ‪ ۸۷‬میلیون تن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رش��د تولید سیمان در کش��ور در سال های‬ ‫گذشته نس��بت به میانگین جهانی بیشتر بوده‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر پس از چین‪ ،‬هند‪ ،‬امریکا و‬ ‫برزیل‪ ،‬پنجمین تولیدکننده سیمان در جهان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫تع��داد واحده��ای فعال کش��ور ح��دود ‪۷۷‬‬ ‫کارخانه بوده که ‪ ۳۳‬درصد این ظرفیت ازسوی‬ ‫تعداد واحدهای فعال کشور حدود ‪ ۷۷‬کارخانه بوده که‬ ‫‪ ۳۳‬درصد این ظرفیت ازسوی بخش خصوصی ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬اصفهان بیشترین میزان تولید و تعداد‬ ‫کارخانه سیمان را در کشور داشته و هم اکنون با‬ ‫‪۶‬کارخانه در مجموع ‪ ۸‬میلیون تن تولید دارد‬ ‫بخ��ش خصوصی ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬اصفهان‬ ‫بیش��ترین تولی��د و تعداد کارخانه س��یمان را‬ ‫در کش��ور داش��ته و هم اکنون با ‪۶‬کارخانه در‬ ‫مجموع ‪ ۸‬میلیون تن تولید دارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر س��یمان ایران به ‪ ۱۷‬کش��ور‬ ‫صادر می ش��ود و بیش��ترین صادرات س��یمان‬ ‫به افغانس��تان و بیش��ترین صادرات کلینکر به‬ ‫بنگالدش انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ا برنامه ری��زی انجام ش��ده در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫میزان تولید سیمان به ‪۱۰۰‬میلیون تن خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬با توجه به شرایطی که صنعت سیمان‬ ‫دارد حت��ی ب��دون اضافه کردن ی��ک کارخانه‬ ‫پاسخگوی نیاز داخل و صادرات تا سال ‪۱۴۱۴‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افق ‪ ۱۴۰۴‬و جایگاه سوم جهان‬ ‫در تنظی��م س��ند راهب��ردی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و در جهت تحقق اهداف افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬کس��ب جایگاه س��ومی جه��ان و تولید‬ ‫س��االنه ‪۱۲۰‬میلیون تن برای صنعت س��یمان‬ ‫کشور ترسیم ش��ده است‪ .‬همچنین در تنظیم‬ ‫س��ند راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به منظور توس��عه رقابت پذی��ری بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در جهت تحقق اهداف س��ند‬ ‫چشم انداز ‪۲۰‬ساله کش��ور‪ ،‬رشته فعالیت های‬ ‫صنعت��ی که بیش��ترین نق��ش را در توس��عه‬ ‫شاخص های منتخب ازجمله اشتغالزایی‪ ،‬سهم‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬صادرات‪ ،‬س��هم از بازار‪ ،‬زنجیره‬ ‫تامین و س��طح دان��ش و فناوری داش��ته اند‪،‬‬ ‫شناسایی و اولویت بندی شدند که در این راستا‬ ‫رش��ته فعالیت محصوالت کان��ی غیرفلزی به‬ ‫عنوان اولویت س��وم با محوریت صنایع سیمان‬ ‫و کاشی و سرامیک در بین ‪ ۱۲‬اولویت صنعتی‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫نقاط قوت صنعت سیمان‪:‬‬ ‫توانایی ص��ادرات‪ ،‬ارزاوری‪ ،‬کاربرد متنوع و‬ ‫ظرفیت باالی تولید‪ ،‬وجود م��واد اولیه فراوان‬ ‫و باکیفی��ت‪ ،‬وجود دانش فن��ی و تولید حدود‬ ‫‪۸۰‬درصد تجهیزات موردنیاز در داخل کش��ور‬ ‫و دسترسی به سوخت فراوان و گاز طبیعی‬ ‫نقاط ضعف صنعت سیمان‪:‬‬ ‫مصرف انرژی باال‪ ،‬وابسته بودن به بازار های‬ ‫جانب��ی مانند مس��کن و‪ ،...‬االیندگ��ی‪ ،‬پایین‬ ‫بودن بهره وری نیروی انسانی‪ ،‬ضعف تحقیق و‬ ‫توس��عه‪ ،‬سرمایه بری باال‪ ،‬ضعف زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل و گمرکات تخصصی‪ ،‬ضعف ساختار‬ ‫صادراتی و نبود نش��ان تج��اری قابل رقابت با‬ ‫رقیبان‬ ‫فرصت های صنعت سیمان‪:‬‬ ‫دسترس��ی اس��ان ب��ه ان��رژی‪ ،‬نزدیک��ی به‬ ‫بازاره��ای هدف و امکان ج��ذب دانش فنی و‬ ‫نواوری‬ ‫تهدیدهای صنعت سیمان‪:‬‬ ‫ایج��اد رک��ود اقتص��ادی در کش��ور‪ ،‬وجود‬ ‫محدودیت ه��ای زیس��ت محیطی و نوس��ان‬ ‫در ن��رخ نهاده ه��ای تولی��د‪ ،‬وج��ود رقیب��ان‬ ‫منطقه ای‪ ،‬تحریم های بین المللی و ضعف نظام‬ ‫قیمت گذاری محصول‬ ‫راهبردهای توسعه صنعت سیمان‪:‬‬ ‫ توس��عه و ایج��اد زیرس��اخت های نظ��ام‬‫یکپارچه در بخش توزیع سیمان‬ ‫ پیاده س��ازی اس��تانداردها و بازمهندس��ی‬‫تجهیزات کیفی‬ ‫‪ -‬مدیریت بازار در جهت مصارف سیمان در‬ ‫حوزه های راهسازی‬ ‫ افزای��ش س��هم س��ازه های بتن��ی در‬‫ساختمان سازی‬ ‫الزامات اجرای برنامه ها‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬ارتقای سطح همکاری های دیپلماتیک‬ ‫با کش��ورهای هدف به وسیله رایزنان اقتصادی‬ ‫و بازرگانی‬ ‫‪ - ۲‬تنظیم تفاهمنامه حمل یکس��ره سیمان‬ ‫از مبدا (کارخانه ) تا کشورهای هدف مجاور‬ ‫‪ - ۳‬عملیاتی کردن بیمه حمل ونقل‬ ‫‪ - ۴‬ایجاد امکانات مناس��ب نگهداری‪ ،‬تخلیه‬ ‫و بارگی��ری در پایانه های تخصصی با واگذاری‬ ‫زمین و زیرساخت ها به ذی نفعان‬ ‫‪ - ۵‬تاس��یس دفترهای بازرگانی سیمان در‬ ‫بازار های هدف‬ ‫‪ - ۶‬ایج��اد پایانه ه��ای صادراتی س��یمان و‬ ‫تعیین گمرکات تخصصی (خاص سیمان)‬ ‫‪ - ۷‬تس��هیل انتقال وجه حاصل از صادرات‬ ‫به وسیله شبکه بانکی بین کشورهای هدف‬ ‫‪ - ۸‬جلوگی��ری از افزای��ش مکرر هزینه های‬ ‫بندری‪ ،‬تخلیه و بارگیری و انبارداری‬ ‫‪ - ۹‬تدوی��ن و اج��رای ط��رح رتبه بن��دی‬ ‫شرکت های صادراتی ازس��وی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران با همکاری انجمن سیمان‬ ‫‪ - ۱۰‬تخصی��ص اعتب��ارات موردنی��از برای‬ ‫اعطای مشوق های صادراتی بر پایه رتبه ای که‬ ‫به دست امده است‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان مطرح کرد‪:‬‬ ‫قانون واگذاری معادن در کشور اصالح شود‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی اس��تان سمنان عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫بیشتر موارد‪ ،‬معادن به افرادی که صالحیت الزم را ندارند‬ ‫اعطا می ش��ود که این امر در بلندمدت به اقتصاد کش��ور‬ ‫خسارت های جبران ناپذیری وارد می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حمید علوی خاطرنش��ان کرد‪ :‬معادن‬ ‫کش��ور باید با توجه به رویکردهای علمی به افراد بادانش‬ ‫واگذر شود و قانون کنونی واگذاری معادن فساد و رانت را‬ ‫به اقتصاد کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س ات��اق بازرگانی اس��تان س��منان ادامه داد‪:‬‬ ‫بس��یاری از معدنکاران به دلیل انکه برای اکتشاف چندان‬ ‫هزینه نمی کنند‪ ،‬مواد معدنی را به هر قیمتی که بخواهند‬ ‫به کشورهای خارجی می فروشند که این امر باعث کاهش‬ ‫رغبت فعاالن اقتصادی برای اجرای طرح های توسعه ای و‬ ‫فراوری در بخش معدن می شود‪.‬‬ ‫عل��وی اضاف��ه کرد‪ :‬متوس��ط عمر ماش��ین االت بخش‬ ‫معدن اس��تان سمنان ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬س��ال است که براساس‬ ‫استانداردهای جهانی این رقم باید به ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬سال کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برخی از واحدهای معدنی اس��تان‬ ‫سمنان اقدام به خرید ماشین االت در بخش معدن کردند‬ ‫اما این ماش��ین االت با فناوری ‪۴۰‬س��ال گذشته از کشور‬ ‫چین به ایران وارد ش��ده است‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان سمنان گفت‪ :‬حمایت‬ ‫از معدنکاران در حد ش��عار باقی مانده و کمبود نقدینگی‬ ‫از مشکالت اصلی این فعاالن اقتصادی به شمار می رود‪.‬‬ ‫صنایع معدنی فلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت‪ ،‬بیش از ‪ ۴۲‬م��اده معدنی از‬ ‫معادن س��منان اس��تخراج می شود‪ .‬این اس��تان از لحاظ‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی رتبه ‪ ۶‬و در شاخص تعداد معادن‬ ‫رتبه ‪ ۵‬کشور را دارد‪.‬‬ ‫‪۴۰‬درص��د گچ‪۶۰ ،‬درص��د نمک‪۹۵ ،‬درصد سلس��تین‪،‬‬ ‫‪۹۵‬درصد زئولیت‪۴۰ ،‬درصد س��ولفات س��دیم‪۱۵ ،‬درصد‬ ‫زغال س��نگ و ‪۲۰‬درصد کرومیت کشور در استان سمنان‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪244‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه هموار صادرات‬ ‫با ثبات قوانین‬ ‫کارشناسان فوالد با بررسی شرایط ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری عنوان کردند‪:‬‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫بازار فوالد در نیمه دوم سال ثبات خواهد داشت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫نیمه نخست سال رو به اتمام است و با پایان فصل‬ ‫تابس��تان به نظر نمی رسد که فوالدسازان بازار داغی‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته باش��ند‪ .‬بازار فوالد ایران در ‪۶‬‬ ‫ماه گذش��ته در ثبات نس��بی بوده و البته کم وبیش‬ ‫عرض��ه بر تقاضا پیش��ی دارد و با وج��ود تامین نیاز‬ ‫داخل به نظر می رس��د ک��ه تولیدکنندگان برای دپو‬ ‫نش��دن محصوالت خود باید بیش ازپیش به س��مت‬ ‫صادرات بروند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان فوالد معتقدند‪ ،‬نیمه دوم سال برای‬ ‫بازار فوالد چندان تفاوتی با نیمه نخست ان نخواهد‬ ‫داش��ت و س��ای ه ثبات نس��بی بر این ب��ازار تا پایان‬ ‫سال(‪ )۱۳۹۸‬گسترده خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط نیمه نخست سال‬ ‫در نیمه نخست سال جاری‬ ‫ب��ازار فوالد ب��ا رکود داخلی‬ ‫روب��ه رو بود‪ .‬ای��ن را مجید‬ ‫رضاپور‪ ،‬کارشناس فوالد در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا روزگار معدن‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫صادرات فوالد در ‪ 3‬ماه نخست سال صادرات خوبی‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬اما در ‪ 3‬ماه دوم س��ال‪ ،‬روند صادرات با‬ ‫کندی روبه رو شد‪ .‬البته این روند کند به دلیل اجرای‬ ‫ایین نام ه دولتی بود که عرضه در بورس کاال را شرط‬ ‫ص��ادرات برای فوالدس��ازان ق��رار دارد‪ .‬هرچند این‬ ‫اواخر این قانون نیز از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تعدیل شد‪.‬‬ ‫رضاپور در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫تحریم فوالد از س��وی امریکا بود که در نیمه نخست‬ ‫سال جاری با عنوان تحریم فلزات ایران تشدید شد‪.‬‬ ‫البته در زمینه تحریم ها مش��کل انتقال و جابه جایی‬ ‫مجید محمودی‪ :‬بازار فوالد کشور در ثبات به سر می برد و با‬ ‫مشکل خاصی روبه رو نیست‪ .‬قیمت ها نیز در ‪ ۶‬ماه گذشته‬ ‫افزایش نداشته است‬ ‫پ��ول وج��ود دارد و ای��ن موضوع ص��ادرات ایران به‬ ‫کش��ورهای شرق اس��یا مانند تایوان‪ ،‬تایلند یا حتی‬ ‫چین که به انها اسلب صادر می شد را کمتر از گذشته‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار در نیمه دوم‬ ‫س��ال جاری عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه دوم سال وضعیت‬ ‫صادرات س��ختگیرانه تر از نیمه نخست سال خواهد‬ ‫بود؛ چراکه یکی از راهکارهای صادراتی مطرح شده‪،‬‬ ‫موضوع تهات��ر بوده که کش��ورهای هدف صادراتی‬ ‫چندان تمایلی به تهاتر نشان نداده اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد همچنین یاداور شد‪ :‬البته با‬ ‫رفتن جان بولتون‪ ،‬مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید‪،‬‬ ‫ممک��ن اس��ت نرخ دالر ب��ه زیر ‪۱۱‬ه��زار تومان نیز‬ ‫کاه��ش پی��دا کند که در این صورت س��بب کاهش‬ ‫جذابیت ه��ای صادراتی می ش��ود و ب��ه همین روال‬ ‫ص��ادرات فوالدس��ازان نیز دچار افت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه اگر میلگرد ب��ا نرخ تنی ‪۱۹۰‬دالر صادر‬ ‫ شود‪ ،‬برگشت ارز ان با دالر ‪۱۰‬هزار تومانی متفاوت‬ ‫از ‪۱۲‬ارز ه��زار تومان��ی خواهد بود‪ .‬البت��ه دالر زیر‬ ‫‪۱۰‬هزارتومان سبب ضرر نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫رضاپور در پاس��خ به این پرس��ش که ایا نرخ دالر‬ ‫در نیم��ه دوم س��ال ثابت تر از نیمه نخس��ت خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئوالن معتقدند‪ ،‬نرخ واقعی دالر زیر‬ ‫‪۱۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬در کل اگر نرخ به زیر ‪۱۱‬هزار‬ ‫توم��ان برس��د‪ ،‬صادرات دیگ��ر جذابیت های قبل را‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت بازار داخلی فوالد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امسال بودجه های عمرانی چندان به این حوزه‬ ‫اختصاص نیافت‪ .‬حدود ‪ ۳‬س��ال است که پروژه های‬ ‫عمرانی و همچنین ساخت وساز در رکود قرار دارند و‬ ‫در یک خواب دست کم ‪۲‬ساله دیگر نیز باقی خواهند‬ ‫ماند‪ .‬از این رو این وضعیت بر بازار مقاطع ساختمانی‬ ‫و ورق نی��ز تاثیرگذار اس��ت‪ .‬از طرفی صنایع داخلی‬ ‫همچون خودروس��ازی یا صنایع لوازم خانگی نیز با‬ ‫رکود روبه رو هستند‪ .‬در کل‪ ،‬این شرایط سبب رکود‬ ‫بازار داخلی فوالد شده است‪ .‬در ‪ ۶‬ماه دوم نیز اتفاق‬ ‫خاصی روی نخواهد داد و بازار در رکود بیشتری فرو‬ ‫خواه��د رفت‪ .‬البته امیدواریم‪ ،‬بازار از پس اذر از این‬ ‫رکود خارج شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس فوالد در ادامه یاداور ش��د‪ :‬البته‬ ‫ب��ه لحاظ فصلی به صورت معمول ‪ ۶‬ماه دوم س��ال‪،‬‬ ‫ساخت وساز دچار رکود فصلی نیز خواهد شد؛ چراکه‬ ‫در سرما ساخت وساز کمتری انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی نیمه دوم سال‬ ‫همچنی��ن درب��اره وضعیت‬ ‫بازار فوالد در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال‪ ،‬مجی��د محم��ودی‪،‬‬ ‫کارشناس فوالد در گفت وگو‬ ‫ب��ا روزگار معدن اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه سال ‪ ۹۸‬بازار فوالد‬ ‫در مجموع در ثبات نسبی قرار داشت‪ .‬هم اکنون بازار‬ ‫داخلی با مازاد تولید روبه رو اس��ت و تولیدکنندگان‬ ‫باید برای پیشگیری از دپو شدن محصوالت خود به‬ ‫س��مت ص��ادرات بیش��تر گام بردارن��د‪ .‬در زمین��ه‬ ‫محص��والت تخت فوالدی و ورق‪ ،‬محصوالت میانی‬ ‫مانند ش��مش و اسلب و همچنین محصوالت طویل‬ ‫مانند میلگرد‪ ،‬بازار با مازاد روبه رو است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بازار داخلی به صورت کامل تامین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین باید بخشی از این محصوالت صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محم��ودی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته در‬ ‫زمین��ه صادرات میلگرد‪ ،‬قوانین تس��هیل ش��د که‬ ‫تولیدکنن��دگان میلگ��ردی که م��واد اولیه خود را‬ ‫از ب��ورس کاال تامی��ن نمی کنند‪ ،‬دیگ��ر اجباری به‬ ‫بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ندارند‪ .‬البته دولت‬ ‫این امتیاز را به نوردکارانی داده اس��ت که به صورت‬ ‫ازاد شمش خود را تهیه می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تفاوت نرخ داخل��ی و صادراتی‬ ‫محص��والت فوالدی عنوان ک��رد‪ :‬یکی از بحث های‬ ‫امس��ال تف��اوت قیمت ه��ای داخل��ی ب��ا صادراتی‬ ‫اس��ت که ن��رخ بازار داخل��ی از صادرات��ی پایین تر‬ ‫اس��ت و فوالدس��ازان معتقدن��د‪ ،‬بای��د قیمت های‬ ‫داخل��ی نی��ز نزدیک یا مانند قیمت ه��ای صادراتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والد ادام��ه داد‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫قیمت ه��ای صادرات��ی ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درص��د پایین تر از‬ ‫قیمت ه��ای جهانی اس��ت‪ ،‬اما همچن��ان صادرات‬ ‫دارای جذابیت های��ی اس��ت‪ ،‬به ای��ن دلیل که نرخ‬ ‫صادراتی از قیمت های داخلی باالتر اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد با وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این کش��اکش قرار دارند که قیمت های‬ ‫داخل��ی را به قیمت ه��ای جهانی نزدی��ک کرده تا‬ ‫فوالدس��ازان با قیمت ه��ای جهانی محصول خود را‬ ‫صادر کنند و س��بب ارزاوری بیش��تری برای کشور‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫محم��ودی ادامه داد‪ :‬البت��ه نگاه دولت به موضوع‬ ‫ان اس��ت که نرخ داخل نباید بیش��تر از این افزایش‬ ‫پیدا کند؛ چراکه از یک س��و در سال گذشته تورم به‬ ‫ان��دازه کافی ایجاد ش��ده و رک��ود داخلی نیز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین افزایش بیش��تر قیمت ها امکان ندارد؛‬ ‫چراکه برای نمونه ممکن است افزایش بهای میلگرد‬ ‫روی نرخ مسکن تاثیرگذار باشد و به نوبه خود سبب‬ ‫رکود بیشتر شود‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد تاکید کرد‪ :‬در کل بازار فوالد‬ ‫در ثب��ات به س��ر می برد و با مش��کل خاصی روبه رو‬ ‫نیست‪ .‬قیمت ها نیز در ‪ ۶‬ماه گذشته افزایش نداشته‬ ‫ است‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه یاداور شد‪ :‬با تمام این شرایط‬ ‫فوالدسازان امسال سود خوبی داشته اند و فوالدسازان‬ ‫بزرگ کشور باالی ‪ ۳۰‬درصد سود خالص و عملیاتی‬ ‫را در بورس به ثبت رسانده اند‪ .‬این سود از انجا نشات‬ ‫می گیرد که نرخ سنگ اهن و انرژی در سال گذشته‬ ‫و س��ال ج��اری با افزای��ش چندانی روب��ه رو نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا در ‪ ۶‬دوم سال‬ ‫نی��ز در بازار فوالد با ای��ن ثبات روبه رو خواهیم بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بازار در نیمه دوم س��ال با همین روال پیش‬ ‫خواهد رفت و ثبات نسبی خود را حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که در بازار فوالد با تغییرات چندانی‬ ‫روبه رو نخواهیم بود و دولت ترجیح می دهد که ثبات‬ ‫قیمت ه��ا را حفظ کن��د و اختالف نرخ بازار داخل و‬ ‫خ��ارج نیز پابرجا خواهد مان��د؛ چراکه افزایش نرخ‬ ‫داخل��ی پیامدهایی دارد ک��ه دولت نمی گذارد بازار‬ ‫دچار این پیامدها شود‪.‬‬ ‫شهرک های علمی و تحقیقاتی‪ ،‬دانشگاه و دانش بنیان ها بازوی توسعه فناوری‬ ‫بهمن راعی‪ :‬مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه به همراه‬ ‫جمعی از معاونان و مدیران شرکت‪ ،‬ضمن بازدید از شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان و ش��رکت های فناور مستقر در‬ ‫ان با سرپرس��ت ای��ن مرکز دی��دار کردن��د و راهکارهای‬ ‫تعامل حداکثری صنعت با ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی و‬ ‫دانش بنیان را موردبررسی و تبادل نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن از اصفهان‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫در این دیدار با بیان اینکه ش��هرک های علمی و تحقیقاتی‪،‬‬ ‫دانش��گاه و ش��رکت های دانش بنیان بازوی توسعه فناوری‬ ‫هس��تند بر برقراری ارتباط بیشتر صنعت با شهرک علمی‬ ‫و تحقیقات��ی تاکید کرد و گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه فناوری‬ ‫در تمام��ی زمینه ه��ا و به ویژه در صنعت فوالد با س��رعت‬ ‫قابل مالحظه ای در حال پیش��رفت اس��ت‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫دس��تیابی و استفاده از فناوری های پیشرفته اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬ما بر این باوریم که ارتباط سازنده با شهرک علمی‬ ‫و تحقیقات��ی اصفهان و ش��رکت های فناور مس��تقر در ان‬ ‫زمینه س��از پیشرفت قابل مالحظه ش��رکت فوالد مبارکه و‬ ‫صنعت فوالد کشور باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار سرپرس��ت ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهان نیز حمایت صنایع اس��تان و کشور از مراکز علمی‬ ‫و تحقیقاتی و فناور را یک ضرورت دانست و افزود‪ :‬شرکت‬ ‫ف��والد مبارکه اصفه��ان می تواند با مش��ارکت در صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری استان اصفهان‪ ،‬نقش خود را در حمایت‬ ‫از شرکت های فناور اصفهان پررنگ تر کند‪.‬‬ ‫در این ب��اره مهدی نقوی معاون فناوری فوالد مبارکه نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬باید مراکز علمی و تحقیقات��ی و فناور بیش ازپیش‬ ‫درگی��ر پروژه ه��ای داخلی گروه فوالد باش��ند ت��ا بتوانند‬ ‫ایده های ش��ان را به محصول تبدیل کنن��د‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫اس��تراتژی نخس��ت فوالد مبارک��ه این اس��ت که صاحب‬ ‫فناوری صنعت فوالد ش��ود؛ اما نبای��د فراموش کرد که در‬ ‫جریان این امر نباید خدشه ای به روند تولید وارد شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در فرایند صاحب فناوری ش��دن‪،‬‬ ‫دو موض��وع را بای��د درنظ��ر گرفت‪ ،‬نخس��ت اینکه تصویر‬ ‫ذهنی ش��رکت های دانش بنیان و شرکت های دانشگاهی از‬ ‫واقعیت صنعت چیس��ت و دیگر اینکه انها به چه میزان با‬ ‫مسائل خرد فرایندی که در فوالد مبارکه یا هر فوالدسازی‬ ‫دیگری وجود دارد اش��نا هستند‪ .‬مذاکرات و شواهد نشان‬ ‫می دهد این تصویر‪ ،‬دست کم درحال حاضر تصویری جامع‬ ‫و در حد و اندازه یک فوالدس��از بزرگ نیست‪ .‬ازاین رو ابتدا‬ ‫بای��د فضای عین��ی و واقعی برای دوس��تان بازش��ود تا به‬ ‫اشتراک ذهنی دست یابیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در ح��وزه معاونت فن��اوری به گونه ای‬ ‫برنامه ریزی خواهیم کرد که صاحبان ایده در ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و ش��هرک علمی و تحقیقاتی با تمامی جزئیات‬ ‫و خطوط تولید فوالد مبارکه و دغدغه های ان اش��نا شوند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه وقتی کس��ی ادعا کند ک��ه توانایی طراحی‬ ‫یک خط فوالدس��ازی را دارد باید تمام��ی جزئیات و لزوم‬ ‫یکپارچگی فرایند تولید را بشناسد؛ درغیراین صورت تولید‬ ‫محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫دغدغ��ه امروز ف��والد مبارکه فقط س��اختن یک تجهیز‬ ‫اختصاص��ی و انحصاری نیس��ت‪ ،‬ام��روز صحبت از صاحب‬ ‫فناوری شدن است‪ .‬باید عوامل زیادی ازجمله دانش فنی‪،‬‬ ‫طراحی و مهندسی و اجرا در کنار هم قرار گیرند تا نتیجه‬ ‫موردنظ��ر حاصل ش��ود‪ .‬ایا همه این دانش ها در ش��هرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان موجود است‪.‬‬ ‫به طور قطع فوالد مبارکه در پی تحقق این امر است‪ .‬باید‬ ‫ب��ا حفظ و حتی ارتقای رون��د تولید‪ ،‬ظرفیت ها را به تولید‬ ‫برس��انیم و کس��ب درامد کنیم تا با حمایت ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان به جایگاه صاحب فناوری بودن دس��ت یابیم‪.‬‬ ‫در این راستا از مجموعه شرکت های دانش بنیان و شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی و دانش��گاه های ایران یاری می طلبیم و‬ ‫خ��ود را ملزم به حمایت از انها می دانیم‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫باید انجمن یا گروهی شکل گیرد تا به صورت یکپارچه تمام‬ ‫موضوع ها را پوشش دهد‪.‬‬ ‫ای��ران ب��ه لح��اظ جغرافیای��ی دارای موقعیت‬ ‫بی نظیری بوده و با کش��ورهای گوناگون همس��ایه‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع می تواند فرصت خوبی را برای‬ ‫صادرات فراهم کند اما موضوع ان اس��ت که دولت‬ ‫و دست اندرکاران تا چه اندازه از این فرصت ها بهره‬ ‫الزم را می برند‪ .‬موضوع قابل توجه اینکه باید بتوان‬ ‫قوانین باثبات تری برای صادرکنندگان تدوین کرد‬ ‫ت��ا راه صادرات فوالد به کش��ورهای منطقه هموار‬ ‫ش��ود؛ چراکه بازار صادراتی بیش از هر امر دیگر به‬ ‫ثبات قوانین نیاز دارد و خریداران و فروشندگان باید‬ ‫به این موضوع اگاهی داشته باشند که دست کم در‬ ‫یک سال با قوانین ثابتی روبه رو هستند‪ .‬این قوانین‬ ‫باع��ث اعتبار ما در بازارهای صادراتی می ش��ود‪ ،‬نه‬ ‫اینک��ه صادرکنن��دگان و بازارهای هدف را امروز با‬ ‫ی��ک قانون و فردا ب��ا قانونی دیگر که متضاد قانون‬ ‫قلبی اس��ت‪ ،‬روبه رو کند؛ موضوعی که امنیت بازار‬ ‫را از بین می برد‪ .‬با این روش اعتبار صادراتی کشور‬ ‫که به سادگی نیز به دست نیامده است‪ ،‬در بازارهای‬ ‫هدف از بین می رود‪ .‬بنابراین اگر قوانین صادراتی‬ ‫از امنی��ت و ثب��ات الزم برخوردار باش��د‪ ،‬در داخل‬ ‫نیز س��رمایه گذاری بیش��تری انجام می شود اما به‬ ‫دلی��ل متغیر بودن قوانین‪ ،‬برخی س��رمایه گذاران‬ ‫داخل��ی نی��ز تمایل پی��دا کرده اند که در کش��ور‬ ‫مقصد س��رمایه گذاری کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬باید‬ ‫مزیت های صادراتی ب��رای صادرکنندگان داخلی‬ ‫درنظ��ر گرفت تا میل صادرکنندگان بیش از پیش‬ ‫ش��ود‪ ،‬این در حالی است که مشوق های صادراتی‬ ‫برای صادرکنندگان وجود ندارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در تامین مواد اولیه اولویت‬ ‫با تولیدات داخل است‬ ‫در نشس��ت پیگ��ری تامین الومین��ای موردنیاز‬ ‫صنع��ت الومینیوم کش��ور ب��ر ض��رورت توجه به‬ ‫ظرفیت ه��ای معدنی و تامین مواد اولیه از تولیدات‬ ‫داخل کشور تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضارحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در این نشس��ت با اش��اره ب��ه تاکیدات‬ ‫رهبر معظ��م انقالب درباره نگاه به داخل و اهمیت‬ ‫خودکفای��ی در بخش های گوناگون کش��ور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برنامه ریزی روی تامی��ن حداکثری نیازهای‬ ‫صنعت��ی و معدنی کش��ور از محل منابع و تولیدات‬ ‫داخلی در دستور کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪ .‬توجه به برخی اقالم و محصوالت راهبردی‬ ‫در توس��عه صنعتی و معدنی کش��ور و احصاء موارد‬ ‫در راستای تحقق خودکفایی‪ ،‬در این نشست مورد‬ ‫تاکی��د قرار گرف��ت‪ .‬در این نشس��ت وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برنامه های س��ازمان های توسعه ای‬ ‫این وزارتخانه ازجمله سازمان های ایمیدرو و ایدرو‬ ‫را در چارچ��وب برنامه های عملیاتی تعیین ش��ده‬ ‫برای تامی��ن و تولید اقالم راهبردی موردبررس��ی‬ ‫ق��رار داد‪ .‬همچنین رحمانی در پایان این نشس��ت‬ ‫بر ضرورت تس��ریع در راه ان��دازی برخی طرح های‬ ‫صنعت��ی و معدنی که در زمینه خودکفایی کش��ور‬ ‫دارای اهمیت ویژه ای هستند‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫بازار داخل کشش الزم برای‬ ‫خرید مازاد فوالد را ندارد‬ ‫بازار داخل کشش الزم برای خرید مازاد فوالد‬ ‫را ب��ه دلیل کاه��ش ساخت وس��از و پروژه های‬ ‫عمرانی ن��دارد و بخش مصرف فوالد تداوم رکود‬ ‫چندین ساله را تجربه می کند‪ .‬به گزارش چیالن‪،‬‬ ‫محمد کشانی مشاور رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫گفت‪ :‬دولت به شرکت های فوالدی تکلیف کرده‬ ‫اس��ت که به منظور تامین نیازهای داخلی‪ ،‬ابتدا‬ ‫محصوالت خ��ود را در بازار بورس عرضه کرده و‬ ‫سپس صادرات انجام دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬به همین‬ ‫دلیل عرضه فوالدی ها مطابق با ش��یوه نامه های‬ ‫تنظی��م بازار و تعیین س��قف و کف عرضه ها در‬ ‫ب��ورس کاال بی��ش از ه��ر زمان دیگ��ری بوده و‬ ‫ص��ادرات بس��یاری از ش��رکت ها را کاهش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪244‬‬ ‫خبر‬ ‫برای نخستین بار‬ ‫سیمان در فضا تولید شد‬ ‫خدمه ایس��تگاه فضای��ی در ازمایش��ی برای‬ ‫نخس��تین ب��ار در فضا‪ ،‬س��یمان تولی��د کردند‪.‬‬ ‫سیمان یکی از موادی است که در ماموریت های‬ ‫اینده به ماه و مریخ از انس��ان در برابر اشعه های‬ ‫فضایی محافظت می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از دیل��ی میل‪ ،‬خدمه‬ ‫حاض��ر در ایس��تگاه فضای��ی بین الملل��ی برای‬ ‫نخس��تین بار در فضا س��یمان تهیه کردند‪ .‬این‬ ‫فرایند نشان داد سیمان در گرانش کم نیز شکل‬ ‫می گیرد‪ .‬درک چگونگی تشکیل سیمان در فضا‬ ‫و ش��رایط موجود در ماه و مریخ‪ ،‬مس��یر را برای‬ ‫ساخت س��ازه های جدید در این سیاره ها فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫س��یمان بخ��ش اصلی بت��ن و ماده س��ختی‬ ‫است که در برابر اش��عه های فضایی و همچنین‬ ‫تغیی��رات ش��دید دم��ا از مواد دیگ��ر محافظت‬ ‫می کن��د‪« .‬الکس��اندرا رادلینس��کا» پژوهش��گر‬ ‫ارش��د این پژوهش در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا‬ ‫می گوی��د‪ :‬برای انجام ماموری��ت در ماه و مریخ‪،‬‬ ‫نیازمن��د محافظ��ی در برابر اش��عه ها و تغییرات‬ ‫دمایی هستیم‪.‬‬ ‫تنه��ا راه ایج��اد چنی��ن محافظی‪ ،‬س��اخت‬ ‫زیربن��ا در محیط ه��ای فضای��ی اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫ایده ه��ای نوی��ن ش��امل س��اخت مواد مش��ابه‬ ‫س��یمان در فضاس��ت‪ .‬همچنین یکی از موادی‬ ‫که در ساخت وس��از ب��ه کار م��ی رود ترکیبی از‬ ‫شن‪ ،‬ماسه و س��نگریزه هایی است که به وسیله‬ ‫سیمان با یکدیگر پیوند می خورند‪ .‬برای بررسی‬ ‫این ایده‪ ،‬خدم ه ایس��تگاه فضایی‪ ،‬ازمایشی برای‬ ‫ساخت س��یمان انجام دادند‪ .‬انها در این فرایند‪،‬‬ ‫ماده معدنی اصلی س��یمان یعنی سیلیکات تری‬ ‫کلس��یم را با انواع مختلف پودر سیمان و مقادیر‬ ‫مختل��ف اب و افزودن��ی ترکی��ب کردن��د‪ .‬پودر‬ ‫س��یمان با اب ترکیب می شود و کریستال هایی‬ ‫ب��ه وجود می اورد که به تدری��ج با یکدیگر پیوند‬ ‫ایج��اد می کنند‪ .‬انه��ا مواد تولید ش��ده در این‬ ‫فرایند را با نمونه س��یمانی که روی سطح زمین‬ ‫ساخته می ش��ود‪ ،‬مقایس��ه کردند‪ .‬پژوهشگران‬ ‫متوجه تمایزهای میکروس��اختاری در س��یمان‬ ‫فضایی در مقایس��ه با نمونه زمینی شدند‪ .‬تمایز‬ ‫اصلی ان اس��ت که س��یمان فضایی متخلخل تر‬ ‫اس��ت‪ .‬رادلینس��کا در این باره می گوید‪ :‬افزایش‬ ‫تخلخل با میزان قدرت مواد‪ ،‬نس��بت مس��تقیم‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه هنوز قدرت مواد تش��کیل ش��ده در‬ ‫فضا اندازه گیری نشده است‪ .‬حتی درباره سیمان‬ ‫سختی که روی زمین تولید می شود‪ ،‬هنوز تمام‬ ‫وجوه فرایند هیدراتاسیون را نمی دانیم‪ .‬اکنون‬ ‫می دانیم که تمایزهایی میان سیستم های مبتنی‬ ‫بر فضا و زمین وجود دارد و می توان این تمایزها‬ ‫را بررس��ی کرد تا مش��خص ش��ود ب��رای تولید‬ ‫سیمان در فضا کدام یک سودمند هستند‪.‬‬ ‫افت تولید ‪ ۳‬ماده معدنی در کلمبیا‬ ‫تولید طال‪ ،‬نیکل و زغال س��نگ در کلمبیا در ‪۳‬ماه دوم‬ ‫سال جاری میالدی با کاهش همراه بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو) ب��ه نقل از‬ ‫رویترز‪ ،‬تولید زغال س��نگ در کلمبیا در ‪۳‬ماه دوم س��ال‬ ‫ج��اری می�لادی با ‪۴.۵‬درص��د کاهش نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته به ‪۱۸‬میلی��ون و ‪۹۰۰‬ه��زار تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫کلمبیا پنجمین تولید کننده زغال س��نگ جهان اس��ت‬ ‫که در مدت مش��ابه سال گذش��ته میالدی ‪۱۹‬میلیون و‬ ‫‪۸۰۰‬هزار تن زغال سنگ تولید کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت های پیشرو در بخش زغال سنگ کلمیبا میزان‬ ‫ص��ادرات و تولی��د این م��اده معدنی را در س��ال جاری‬ ‫میالدی ب��دون تغییر پیش بینی کرده ان��د‪ .‬پس از نفت‪،‬‬ ‫زغال س��نگ ارزاورترین بخش در صنعت کلمبیاست که‬ ‫باالترین میزان صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫این کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫کلمبیا س��عی می کند با س��رمایه گذاری در بخش های‬ ‫طال‪ ،‬مس و زمرد‪ ،‬در بخش معدن این کشور تنوع ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اف��ت تقاض��ای زغال س��نگ در اروپا‪ ،‬وضعی��ت اب و‬ ‫ه��وا و همچنین محدودیت های قضای��ی موجب کاهش‬ ‫نرخ زغال س��نگ ش��ده و بر تولید این ماده معدنی تاثیر‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین تولید نیکل در این کش��ور در ‪۳‬ماه دوم سال‬ ‫جاری میالدی با ‪۶.۲‬درصد افت نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته به ‪۱۰‬میلیون و ‪۵۶۸‬هزار تن رسید‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تولید این ماده معدنی در مدت یادشده‬ ‫نس��بت به ‪۳‬ماه نخست س��ال جاری میالدی شاهد رشد‬ ‫‪۱۳.۲‬درصدی بوده است‪.‬‬ ‫در ‪۳‬م��اه دوم یال جاری میالدی‪ ،‬تولید طال در کلمبیا‬ ‫نیز با ‪۷.۲‬درصد کاهش به ‪۸.۷‬تن رس��ید‪ .‬در س��ال های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬ش��رکت های معدنی چند ملیتی ب��ه دنبال انجام‬ ‫پروژه های بزرگ مقیاس زیرزمینی طال در کلمبیا هستند‬ ‫اما ب��ا مش��کالت قانونی تامی��ن مالی و ص��دور گواهی‬ ‫زیست محیطی روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫گذری بر ‪ ۱۴۲‬سال فعالیت بازار بورس فلزات اساسی انگلیس‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫در ماه مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) بورس فلزات لندن‬ ‫با پیشینه ‪ ۱۴۲‬سال فعالیت‪« ،‬گِی هیوی ا ِوانس» را‬ ‫به س��مت رئیس هیات مدیره منصوب کرد‪ .‬او پیش‬ ‫از ای��ن به عنوان ی��ک بانکدار فعالیت می کرد و حاال‬ ‫نخس��تین زنی است که در این سمت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این تغییر البته نخس��تین رویداد ویژه ای نیست که‬ ‫این نهاد تجربه می کند‪ .‬به بهانه این انتصاب به افت‬ ‫و خیزهایی می پردازیم که بورس فلزات لندن در این‬ ‫سال ها تجربه کرده است‪.‬‬ ‫بورس فلزات لندن از دیروز تا امروز‬ ‫‹ ‹وقوع جنگ های جهانی‬ ‫‹ ‹از حلقه زدن در قهوه خانه اورش�لیم تا‬ ‫مبل های قرمز‬ ‫به گ��زارش روزگارمع��دن به نق��ل از ماینینگ‪-‬‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬به نظر می رس��د پیش��ینه تجارت فلزات‬ ‫در انگلی��س به دوران روم باس��تان برگ��ردد‪ .‬در ان‬ ‫زم��ان امپراتور روم از ذخایر قل��ع و مس موجود در‬ ‫مناطق ِولز و کورن وال انگلیس در کشورگشایی های‬ ‫مستمر اس��تفاده می کرد‪ .‬با این حال برپایی نهادی‬ ‫به ن��ام بورس فلزات لندن در س��ال ‪۱۵۷۱‬میالدی‬ ‫(‪۹۵۰‬خورش��یدی) ب��ا به راه افت��ادن مرکزی به نام‬ ‫بورس س��لطنتی (‪ )the RoyalExchange‬ثبت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ایجاد ب��ورس س��لطنتی در ان زمان‬ ‫اقدامی نواورانه به ش��مار می رفت که شخصی به نام‬ ‫«سِ ��رتوماس گِریش��امو» طراح ان بود‪ .‬انجا فضایی‬ ‫مانن��د ب��ورس برای گرده��م امدن بازرگان��ان بود‪.‬‬ ‫ساختمان بورس سلطنتی ‪۲‬بار اتش گرفت؛ یک بار‬ ‫در س��ال ‪۱۶۶۶‬میالدی (‪۱۰۴۵‬خورشیدی) و در پی‬ ‫یک اتش س��وزی بزرگ در لندن و بار دیگر در س��ال‬ ‫‪۱۸۳۸‬میالدی (‪۱۲۱۷‬خورش��یدی)‪ .‬سپس در سال‬ ‫‪۱۸۴۴‬میالدی (‪۱۲۲۳‬خورش��یدی) از س��وی ملکه‬ ‫ویکتوریا بازگش��ایی شد و فعالیت خود را به صورت‬ ‫بانک ادامه داد‪ .‬این مرکز مبادله کاال به سرعت شلوغ‬ ‫شد و معامله گران حاضر در انجا به چند گروه تقسیم‬ ‫شدند‪ .‬انها در قهوه خانه های اطراف جمع می شدند‪.‬‬ ‫تاجران و معامله گ��ران فلزات در قهوه خانه ای به نام‬ ‫سال جاری میالدی‪ ،‬بورس فلزات لندن برای نخستین بار یک‬ ‫زن را به سمت رئیس هیات مدیره منصوب می کند‪ .‬این زن‬ ‫ِ‬ ‫«گی هیوی ِاوانس» است که تجربه بیش از ‪۳۰‬سال فعالیت در‬ ‫بخش مالی را دارد و تاکنون در سازمان هایی مانند گروه بورس‬ ‫اوراق بهادار لندن و شرکت بیمه اویوا در انگلیس کار کرده‬ ‫است‬ ‫اورشلیم جمع می شدند و در انجا برای معامله انچه‬ ‫امروز کامودیتی نام گرفته گرد هم می امدند‪ .‬س��نت‬ ‫حلقه زدن از همان جا شکل گرفت؛ سنتی که تا امروز‬ ‫ادامه پیدا کرده و به صورت دایره ای از مبل های قرمز‬ ‫در بورس فلزات لندن ظاهر شده است؛ مبل هایی که‬ ‫افراد شرکت کننده در معامله باید روی ان بنشینند‪.‬‬ ‫‹ ‹کانال سوئز؛ اغاز تحول‬ ‫در سال ‪۱۸۶۹‬میالدی (‪۱۲۴۸‬خورشیدی) کانال‬ ‫سوئز برای عبور کشتی ها باز شد‪ .‬این کانال اب راهی‬ ‫اس��ت در مص��ر به ط��ول ‪۱۹۲‬کیلومتر ک��ه دریای‬ ‫مدیتران��ه را ب��ه دریای س��رخ وص��ل می کند و این‬ ‫امکان را برای کش��تی ها فراهم می کند که از مس��یر‬ ‫بی��ن این ‪۲‬دریا عبور کنند‪ .‬این کانال اهمیت زیادی‬ ‫برای صادرات و واردات ش��مار زیادی از کامودیتی ها‬ ‫از جمل��ه فلزات داش��ت‪ .‬از جمل��ه پیامدهای مثبت‬ ‫ان اینک��ه قلع می توانس��ت فقط در ‪۳‬م��اه از مالزی‬ ‫به انگلیس وارد ش��ود و در همین زمان کم بار مس‬ ‫از ش��یلی به انگلیس برسد‪ .‬بهره برداری از این کانال‬ ‫و س��رعت پیش امده در انتقال کامودیتی ها منتهی‬ ‫به سیس��تم تاریخ های س��ریع روزانه ش��د که ‪۳‬ماه‬ ‫این��ده را پوش��ش می دهد؛ ش��بکه ای که همچنان‬ ‫برق��رار اس��ت‪ .‬کانال س��وئز نی��ز به عن��وان بخش‬ ‫حیات��ی تجارت جهانی فلزات باقی ماند و به وس��یله‬ ‫ان س��االنه بیش از ‪۳۴‬هزار ت��ن کانی و فلز جابه جا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فیوچرز‬ ‫‹ ‹شروع معامالت‬ ‫ِ‬ ‫در نیم��ه دوم ق��رن ‪۱۹‬می�لادی‪ ،‬تج��ارت‬ ‫فیوچرز(معام�لات ات��ی) فل��زات در لندن ش��روع‬ ‫ِ‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن اتفاق باعث ش��د معامله گ��ران در تالش‬ ‫ب��رای یافتن فضای کافی چندین ب��ار به محل های‬ ‫گوناگ��ون نقل مکان کنند؛ روی��دادی که در نهایت‬ ‫منجر به ش��کل گیری ش��رکت معدن و فلزات لندن‬ ‫شد یعنی فضایی که امروز بورس فلزات لندن است‪.‬‬ ‫ای��ن گروه به س��رعت رش��د کرد تا اینکه در س��ال‬ ‫‪۱۸۸۲‬میالدی (‪۱۲۶۱‬خورش��یدی) مجبور ش��د به‬ ‫س��اختمانی در لندن نقل مکان کند‪ .‬این ساختمان‬ ‫ب��ا ه��دف ایجاد فض��ا ب��رای مب��ادالت در خیابان‬ ‫ویتینگتون ساخته شد و نزدیک به ‪۱۰۰‬سال برقرار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ژوئی��ه ‪( 1914‬تیر‪-‬م��رداد ‪ )۱۲۹۳‬جنگ جهانی‬ ‫اول منجر به تعطیلی موقت بورس فلزات لندن شد‪.‬‬ ‫از زمان بازگش��ایی‪ ،‬بورس فلزات لندن بدون توقف‬ ‫به فعالیت خود ادامه داد اما در س��ال ‪۱۹۱۴‬میالدی‬ ‫در پی وقوع جنگ جهانی اول‪ ،‬این وقفه اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫در ان زم��ان کمبود عرضه فلزات‪ ،‬اروپا را زیر فش��ار‬ ‫ق��رار داده ب��ود و تقاضای چش��مگیری برای اهن و‬ ‫فوالد از س��وی طرفین جنگ وجود داش��ت از جمله‬ ‫وزارت دف��اع و نیروی دریایی‪ .‬این تقاضا باعث ش��د‬ ‫دولت انگلیس بها و توزیع فوالد در س��ال های جنگ‬ ‫را کنت��رل کند‪ .‬این محدودیت ها بورس فلزات لندن‬ ‫را ب��رای مدت��ی از فعالیت بازداش��ت ت��ا اینکه این‬ ‫نه��اد در پاییز ‪۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۳‬خورش��یدی)‬ ‫فعالی��ت خود را از س��ر گرفت‪ .‬با ای��ن حال پیش از‬ ‫سال ‪۲۰۱۴‬میالدی و در ژوئیه ‪۲۰۱۰‬میالدی (تیر‪-‬‬ ‫مرداد ‪ )۱۳۸۹‬بورس فلزات لندن نخستین دفتر خود‬ ‫را در خ��ارج از لندن بهره برداری کرد‪ .‬این دفتر پس‬ ‫از ‪۱۳۳‬س��ال فعالیت این نهاد در سنگاپور برقرار شد‬ ‫و برپایی ان رویداد مهمی برای این شرکت به شمار‬ ‫می امد که نش��ان از ماهی��ت در حال تغییر تقاضای‬ ‫فلزات داشت‪ .‬لیز میالن‪ ،‬مدیر وقت بخش اسیا در ان‬ ‫زمان گفت‪ :‬بیش��ترین اعضای ما در سنگاپور و دیگر‬ ‫مناطق حوالی ان منطقه مستقر هستند و حضور ما‬ ‫در این منطقه برای پشتیبانی از انها حیاتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب یک زن در راس هیات مدیره‬ ‫س��ال جاری می�لادی‪ ،‬بورس فل��زات لندن برای‬ ‫نخستین بار یک زن را به سمت رئیس هیات مدیره‬ ‫منصوب می کند‪ .‬این زن «گِی هیوی ا ِوانس» اس��ت‬ ‫که تجربه بیش از ‪۳۰‬س��ال فعالیت در بخش مالی را‬ ‫دارد و تاکن��ون در س��ازمان هایی مانند گروه بورس‬ ‫اوراق به��ادار لندن و ش��رکت بیمه اویوا در انگلیس‬ ‫کار کرده است‪ .‬او تا حدود ‪۳‬ماه دیگر و اوایل دسامبر‬ ‫(اواس��ط اذر) پس از بازنشس��تگی رسمی سِ ربریان‬ ‫ب ِندر‪ ،‬بر این منصب خواهد نشست‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫‪ ۱۰‬معدن بزرگ لیتیوم جهان‬ ‫کجا قرار دارند؟‬ ‫ایالت اس��ترالیای غربی که بزرگ ترین ایالت کش��ور اس��ترالیا از نظر مساحت به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬قرارگاه ‪۵‬مورد از بزرگ ترین معادن لیتیوم جهان است‪ .‬مجموع ذخایر این ‪۵‬معدن‬ ‫گ لیتیوم‬ ‫به ‪۴۷۵.۲۴‬میلیون تن می رس��د‪ .‬وب سایت ماینینگ‪-‬تکنولوژی ‪۱۰‬معدن بزر ‬ ‫جهان را به این شرح فهرست کرده است‪ .‬این فهرست بر مبنای مجموع ذخایر احتمالی و‬ ‫ثابت شده این معادن تنظیم شده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫تاریخ انتشار‪۳۰ :‬اوت ‪۸( ۲۰۱۹‬شهریور ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫پروژه لیتیوم تاکِر پاس در امریکا ‪ /‬ذخیره‪۱۷۹.۴ :‬میلیون تن‬ ‫پروژه لیتیوم سونورا در مکزیک ‪ /‬ذخیره‪۲۴۳.۸ :‬میلیون تن‬ ‫راه اندازی واحد خردایش‬ ‫کلینکر در عمان‬ ‫بزرگ ترین ش��رکت تولیدکننده سیمان عمان‬ ‫از برنامه ری��زی ب��رای راه ان��دازی واح��د جدید‬ ‫خردایش کلینکر در منطقه دقم با سرمایه گذاری‬ ‫کل��ی حدود ‪۳۰‬میلیون دالر خبر داده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش سیمان خبر‪ ،‬هیات مدیره سیمان ریسوت‬ ‫به تازگی پیش��نهاد ایجاد واحد خردایش کلینکر‬ ‫در منطقه دقم ب��ا ظرفیت تولید یک میلیون تن‬ ‫سیمان در س��ال را تصویب کرد‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫این شرکت‪ ،‬کار این پروژه تا پایان سپتامبر اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬به تازگی گروه عمان��ی از برنامه هایی‬ ‫برای راه اندازی واحد خردایش کلینکر در منطقه‬ ‫«بربره»‪ ،‬در ش��مال س��ومالی و مجاورت خلیج‬ ‫عدن با س��رمایه گذاری ‪۴۰‬میلیون دالر نیز خبر‬ ‫داده ب��ود‪ .‬اوایل خرداد س��ال ج��اری‪ ،‬این گروه‬ ‫عمانی کارخانه س��یمان رقیب خود را با مبلغی‬ ‫معادل ‪۶۰‬میلیون دالر به عنوان بخشی از برنامه‬ ‫خود ب��رای افزایش ظرفیت و گس��ترش حضور‬ ‫خ��ود در بازارها به ویژه افریقا خریداری کرد که‬ ‫نش��ان از یک برنامه ریزی گس��ترده برای کسب‬ ‫سهم بازارهای سیمان منطقه ای و فرا منطقه ای‬ ‫در این هلدینگ سیمانی دارد‪.‬‬ ‫پروژه لیتیوم گرین بوشِ ز در استرالیا‪ /‬ذخیره‪۸۶.۴ :‬میلیون تن‬ ‫پروژه لیتیوم ارکادیا در زیمبابوه‪ /‬ذخیره‪۲۶.۹ :‬میلیون تن‬ ‫پروژه لیتیوم ا ِرل گ ِری در استرالیا‪ /‬ذخیره‪۹۴.۲ :‬میلیون تن‬ ‫پروژه لیتیوم گوالمینا در مالی‪ /‬ذخیره‪۳۱.۲ :‬میلیون تن‬ ‫پروژه لیتیوم‪ -‬تانتالوم پیلگانگورا در استرالیا‬ ‫ذخیره‪۱۰۸.۲ :‬میلیون تن‬ ‫معدن لیتیوم پیلگانگورا در استرالیا‪ /‬ذخیره‪۳۴.۲ :‬میلیون تن‬ ‫پروژه لیتیوم وورجینا در استرالیا‪ /‬ذخیره‪۱۵۱.۹۴ :‬میلیون تن‬ ‫پروژه لیتیوم وابوچی در کانادا‪ /‬ذخیره‪۳۶.۶ :‬میلیون تن‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد‬ ‫افزایش فعالیت سازمان زمین شناسی کشور در یک استان‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬با حضور معاون وزیر و رئیس س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی‪ ،‬زمین ه توسعه فعالیت این سازمان در این‬ ‫اس��تان‪ ،‬بررسی و پیش��نهادهای الزم ارائه ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬ایرج موفق گفت‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬اکتشاف ژئوفیزیک‬ ‫هوایی از انتهای پهنه کاش��ان تا مرز اس��تان قم و همچنین‬ ‫ادامه ان تا گلپایگان به منظور اکتشاف سنگ اهن‪ ،‬اکتشاف‬ ‫س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی از منطقه خور و جندق تا‬ ‫نزدیکی مرز اس��تان س��منان و همچنین مطالعه و اکتشاف‬ ‫روی پالس��رهای منطقه خور‪-‬جندق م��واردی بودند که از‬ ‫س��وی ایرج موفق‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان اصفهان برای توسعه سامانه کاداستر پیشنهاد شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین پیشنهادی به منظور اکتشاف ژئوفیزیک‬ ‫هوای��ی و زمین شناس��ی از لبه اس��تان مرکزی ت��ا نزدیکی‬ ‫میم��ه که مح��دوده طالی موته نیز در ان ق��رار دارد‪ ،‬برای‬ ‫اکتشاف طال و س��نگ اهن‪ ،‬پی جویی و اکتشاف عناصر نادر‬ ‫خاکی‪ ،‬ارائه گزارش اکتش��افات مقدماتی و تفصیلی سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به منظور بهره برداری‬ ‫و استفاده در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬بررسی‬ ‫مخاطرات موجود در اصفهان از جمله فرونشس��ت و ریزگرد‬ ‫از سوی س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور‪،‬‬ ‫بررس��ی ظرفیت اب کارس��ت با توجه به بحران کمبود اب‬ ‫در اصفه��ان‪ ،‬رفع موانع محیط زیس��ت و منابع طبیعی برای‬ ‫توسعه فعالیت س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور در استان‪ ،‬بررسی ظرفیت تبدیل منطقه مرنجاب در‬ ‫بخش اران و بیدگل به ژئوپارک و برگزاری نشس��ت شورای‬ ‫مع��ادن در اصفهان با حضور علیرضا ش��هیدی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی نیز به عنوان موارد پیش��نهادی س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان اصفهان برای توسعه و پیشبرد اهداف‬ ‫پیش روی دو طرف مورد نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫جشنواره های محلی‪ ،‬محملی برای بازدید گردشگران‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫یزد یک اس��تان صنعتی‪-‬معدنی و گردش��گری‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬کش��اورزی در برخی شهرهای‬ ‫ان رواج دارد‪.‬‬ ‫یزد از دیرباز بهش��ت معادن ایران بوده و صنعت‬ ‫نی��ز در ان رواج زی��ادی دارد ام��ا حاال ش��کوفایی‬ ‫اقتصادی این اس��تان با گردش��گری نی��ز امیخته‬ ‫ش��ده است‪ .‬اس��تان یزد یکی از استان های ایران به‬ ‫مرکزیت شهر یزد است‪.‬‬ ‫رونق گردشگری در بطن معادن یزد‬ ‫‹ ‹رونق گردشگری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یزد ش��هری اس��ت که در ان مردم��ان زیادی از‬ ‫مناطق دیگر در رفت وامد بوده اند‪ .‬بیش��تر یزدی ها‬ ‫با مردمان اس��تان های دیگر خویش��اوندی دارند‪ .‬از‬ ‫قدیم روابط تج��اری و فامیلی قدرتمندی بین این‬ ‫ش��هر با ش��هرهای انار و رفسنجان به دلیل تجارت‬ ‫پس��ته‪ ،‬با شهرهای طبس و تربت حیدریه به دلیل‬ ‫بودن بر سر راه مشهد با شهرهای اباده‪ ،‬شهر بابک‪،‬‬ ‫نیری��ز‪ ،‬اقلی��د‪ ،‬بوانات و جندق و خ��ور و بیابانک به‬ ‫دلی��ل خری��د و ف��روش محصوالت کش��اورزی و‬ ‫مرکزیت داش��تن اداری‪ ،‬اموزشی و سیاسی یزد در‬ ‫مرکز ایران وجود داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فصل اقتص��اد‪ ،‬گردش��گری یزد در‬ ‫س��ال های اخیر به ش��دت رونق گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫نوروز س��ال جاری‪ ،‬تعداد گردش��گران نوروزی در‬ ‫یزد نس��بت به سال گذشته ‪ ۲‬تا ‪۳‬برابر شدند‪ .‬البته‬ ‫بخش��ی از این اتفاق به وقوع س��یل در استان های‬ ‫دیگر کش��ور باز می گشت اما به طور کلی نمی توان‬ ‫ش��کوفایی گردش��گری را در این استان دست کم‬ ‫گرفت‪ .‬تالش های بس��یاری نیز برای معرفی یزد و‬ ‫ایجاد رغبت برای گردش��گران برای سفر به استان‬ ‫یزد ش��ده ک��ه از جمله انها می توان ب��ه فعالیت و‬ ‫تبلیغات در فضای مجازی‪ ،‬حضور در نمایشگاه های‬ ‫مرتبط با صنعت گردشگری و نظایر ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار‪ ،‬بیشترین بازدیدهای گردشگران در‬ ‫ی��زد از مجموعه امیرچخماق‪ ،‬مس��جد جامع یزد‪،‬‬ ‫بافت تاریخی و باغ دولت اباد می ش��ود‪ .‬اس��تان یزد‬ ‫‪۲‬هزار و ‪۲۷۰‬هکتار بافت تاریخی و ‪۶‬هزار و ‪۵۰۰‬اثر‬ ‫تاریخ��ی دارد که از این تع��داد تاکنون‪ ،‬یک هزار و‬ ‫‪۸۵۰‬اثر ثبت ملی شده است‪ .‬یزد در کنار استان های‬ ‫فارس و اصفهان به عنوان مثلث طالیی گردشگری‬ ‫ایران‪ ،‬مقصد نخست گردشگران خارجی و اروپایی‬ ‫است‪ ،‬به گونه ای که استقبال از این شهر تا ‪۵‬برابر در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬افزایش یافت و همین امر گردشگری را‬ ‫محور توسعه استان قرار داد‪.‬‬ ‫یکی از دالیلی که یزد در سال های اخیر توانسته‬ ‫گردش��گران زی��ادی را جذب کن��د‪ ،‬ابتکاراتی بود‬ ‫که س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری استان‬ ‫به همراه فعاالن گردش��گری یزد انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬حدود ‪۲۰‬جش��نواره در این استان‬ ‫برگزار می شود که هر هفته با تخفیف های ویژه ای از‬ ‫سوی هتل ها‪ ،‬مراکز خرید و کمپ های کویرنوردی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬همچنین بنا شده که هزینه های سفر‬ ‫به اس��تان از نیمه خرداد تا نیمه ش��هریور که فصل‬ ‫گرم سال است‪ ،‬کاهش یابد‪ .‬در خرداد سال جاری‪،‬‬ ‫جشنواره های «گل انار» در تفت‪« ،‬محصوالت لبنی»‬ ‫در ندوش��ن‪« ،‬زردالو فراغه» در ابرکوه و همچنین‬ ‫«رویداده��ای فرهنگ��ی بم و ی��زد»‪« ،‬رویدادهای‬ ‫فرهنگی ایران و مجارس��تان» و جشنواره «پارچه و‬ ‫دست بافت های سنتی فجر» در مرکز استان برگزار‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت‪ ،‬هزینه باالی حمل ونقل‬ ‫اس��ت که قدرت رقابت ب��ا تولیدکنندگان خارجی‬ ‫را س��لب می کن��د‪ .‬در کن��ار ای��ن موض��وع‪ ،‬نبود‬ ‫مش��وق های صادراتی را نیز باید افزود‪ .‬در گذشته‪،‬‬ ‫دولت مش��وق های صادراتی را برای تولیدکنندگان‬ ‫در نظ��ر می گرفت که ب��رای فعاالن صنعت و تولید‬ ‫دلگرم کنن��ده ب��ود ام��ا اکنون نه تنها از مش��وق ها‬ ‫خبری نیس��ت بلکه ابالغ برخی بخشنامه ها موجب‬ ‫دلسردی است و به یکی از عوامل بازدارنده صادرات‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬هنوز اقدامی برای‬ ‫همکاری بانک های ایرانی و کش��ورهای همس��ایه‬ ‫در زمین��ه گش��ایش اعتب��ار نش��ده و در صورت��ی‬ ‫ک��ه صادرکنندگان اجناس خ��ود را با ارز خارجی‬ ‫بفروش��ند امکان انتقال وجه وجود ندارد‪ .‬مشکالت‬ ‫بانک��ی‪ ،‬افزایش مالیات‪ ،‬ب��اال بودن هزینه های اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و تامین اجتماعی از مهم ترین مش��کالت‬ ‫این صنعت اس��ت‪ .‬دولت در شرایط کنونی‪ ،‬نرمشی‬ ‫برای بهبود شرایط صنایع انجام نمی دهد و از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬مش��کالت قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی را‬ ‫با رقیبان خارجی سلب کرده است‪.‬‬ ‫باال بودن سود وام های بانکی و نوسان نرخ ارز نیز‬ ‫از مش��کالت تولیدکنندگان و صنعتگران در استان‬ ‫یزد اس��ت‪ .‬در سال های اخیر‪ ،‬بسیاری از کارخانه ها‬ ‫برخ��ی مواد اولیه و دس��تگاه های خود را به صورت‬ ‫چک��ی و از خ��ارج خری��داری کرده اند ک��ه تفاوت‬ ‫قیمت های اخیر در نرخ ارز موجب ایجاد مش��کالت‬ ‫بزرگ برای انها شده است‪.‬‬ ‫همه این دالیل موجب ش��ده اند ک��ه کارخانه ها‬ ‫تولید خود را کاهش دهند یا اگر هم تولید می کنند‬ ‫نتوانن��د ان را در ب��ازار بفروش��ند و ناچار ش��ده اند‬ ‫محص��والت را انبار کنند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫تولید در انبار کارخانه ها موجود اس��ت و تعدادی از‬ ‫کارخانه ها با ‪۵۰‬درص��د ظرفیت و البته واحدهایی‬ ‫نی��ز با ‪۱۰۰‬درصد ظرفیت فعالیت می کنند‪ .‬در یک‬ ‫ب��راورد کلی می توان گفت ک��ه کارخانه های یزد با‬ ‫‪۷۰‬درصد ظرفیت کار می کنند‪ .‬اینده صنعت کاشی‬ ‫و سرامیک یزد بستگی به حمایت جدی دولت دارد‬ ‫و با مدیریتی که در بخش خصوصی وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫امید می رود که صنعتگران بر مشکالت غلبه کنند‪.‬‬ ‫هسته های گردشگری با عضویت اعضایی از کشورهای‬ ‫هدف گردشگری یزد شامل اژانس های گردشگری‪،‬‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬راهنمایان گردشگری و دیگر مبلغان این‬ ‫کشورها فعالیت کردند‬ ‫ش��دند‪ .‬این جش��نواره ها در تیر‪ ،‬مرداد و ش��هریور‬ ‫عبارت بودند از «جشنواره گونه های نادر جانوری»‪،‬‬ ‫«جشن ثبت جهانی»‪« ،‬موس��یقی کویرنشینان»‪،‬‬ ‫«پایتخت کتاب» و «نصراباد بهش��ت میوه ها» که‬ ‫در شهرس��تان های مهریز‪ ،‬تفت و یزد برگزار شدند‪.‬‬ ‫جش��نواره «ش��ب های مهریز»‪ ،‬جشنواره «کبوتر و‬ ‫پرن��دگان زینتی اردکان»‪« ،‬البالو طزرجان» و «باز‬ ‫بافت و هفته گردش��گری میب��د» نیز به ترتیب در‬ ‫شهرس��تان های مهری��ز‪ ،‬اردکان‪ ،‬تفت‪ ،‬یزد و میبد‬ ‫و مس��ابقه های موتور کراس‪ ،‬مجس��مه های شنی‪،‬‬ ‫ل��وک برتر و خرما ب��ه میزبانی شهرس��تان بافق و‬ ‫جش��نواره های صنعت چ��اپ و رالی کوی��ر نیز به‬ ‫میزبانی شهرستان یزد برگزار شدند‪.‬‬ ‫با اینکه گاهی گفته می ش��ود س��یل نوروز باعث‬ ‫ش��د که گردش��گری ی��زد در ابتدای س��ال رونق‬ ‫زی��ادی بگیرد اما س��یل نمی توانس��ت تنها عامل‬ ‫این ش��کوفایی در گردشگری باشد‪ .‬نمی توان نقش‬ ‫پررن��گ تبلیغات و فعالیت ها را نی��ز در این زمینه‬ ‫نادی��ده گرفت چراکه بیش��ترین تبلیغات داخلی و‬ ‫خارجی ش��امل تبلیغات فضای مجازی‪ ،‬شبکه های‬ ‫مجازی و اس��تفاده از ظرفیت خبرنگاران داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬از سوی مس��ئوالن استان یزد انجام شده‬ ‫بود‪ .‬ش��کل گیری هسته گردشگری یزد نیز از دیگر‬ ‫اقدامات موثر در رونق گردش��گری این استان بود‪.‬‬ ‫این هسته ها با عضویت اعضایی از کشورهای هدف‬ ‫گردش��گری یزد ش��امل اژانس های گردش��گری‪،‬‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬راهنمایان گردش��گری و دیگر مبلغان‬ ‫این کشورها‪ ،‬فعالیت کردند‪ .‬بازخورد اخبار مربوط‬ ‫به گردشگری یزد در جهان از نکته های قابل توجه‬ ‫شکل گیری این هس��ته ها بود‪ .‬اخبار مربوط به یزد‬ ‫در روزنامه های معتبر جهان و شبکه های تلویزیونی‬ ‫کش��ورهای مختلف منتش��ر ش��د که در نهایت به‬ ‫تبلیغات وسیع برای یزد انجامید‪.‬‬ ‫‹ ‹بس�تر مناس�ب ب�رای توس�عه صنعت و‬ ‫معدن‬ ‫نام اس��تان یزد با صنع��ت و فعالیت های تولیدی‬ ‫و صنعت��ی همراه بوده و صنعتگران این اس��تان از‬ ‫گذشته های دور در تامین کاالهای مورد نیاز کشور‬ ‫نقش شاخص و قابل توجهی داشته اند‪ .‬سختکوشی‪،‬‬ ‫دلس��وزی‪ ،‬قناعت و پس انداز ب��ا جوهره مردم این‬ ‫اس��تان کویری امیخته ش��ده و زمینه ساز فرهنگ‬ ‫باال و رش��دیافت ه به لحاظ کار و تولید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن زمین��ه خ��وب فرهنگی همراه ب��ا مزیت های‬ ‫نس��بی دیگر مانند مدی��ران و کارفرمایان کاردان و‬ ‫باتجربه رشد مطلوب و اموزش عالی‪ ،‬غنای معادن‪،‬‬ ‫ق��رار گرفتن در مرکز کش��ور و امکانات زیربنایی و‬ ‫خدمات مناس��ب در زمین��ه راه‪ ،‬راه اهن‪ ،‬فرودگاه‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬مخابرات و‪ ...‬بس��تر مناس��ب برای توس��عه‬ ‫صنع��ت و معدن در اس��تان را فراهم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت شیرینی س��ازی در استان از پیشینه زیادی‬ ‫برخوردار اس��ت و محصوالت ان صاحب ش��هرتی‬ ‫ش��ده اند ک��ه از مرزهای ای��ران فراتر رفته اس��ت‪.‬‬ ‫مهم ترین ش��یرینی یزدی با نام های قطاب‪ ،‬پشمک‬ ‫و باقلوا شهرت دارند‪.‬‬ ‫به طور کلی صنعت غالب در استان یزد از گذشته‪،‬‬ ‫صنایع نس��اجی بوده و با توس��عه صنعت به ویژه از‬ ‫ابتدای برنامه اول توس��عه به ط��ور تقریبی در همه‬ ‫ش��اخه های صنعت مانند کاش��ی و سرامیک‪ ،‬سیم‬ ‫و کاب��ل و صنایع فل��زی‪ ،‬واحدهای قابل توجهی در‬ ‫اس��تان به بهره برداری رس��یده و مشغول فعالیتند‪.‬‬ ‫بیش��ترین تولی��دات واحده��ای صنعتی ش��هر را‬ ‫منس��وجات‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک و فرش ماشینی‬ ‫تش��کیل می ده��د‪ .‬واحدهای صنعتی اس��تان یزد‬ ‫به وطور عمده در ش��هرک های صنعتی یزد و میبد‬ ‫متمرکز شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطب کاشی و سرامیک‬ ‫استان یزد را قطب صنایع کاشی و سرامیک ایران‬ ‫دانسته اند و می توان گفت مهم ترین صنعت در این‬ ‫اس��تان اس��ت‪ .‬به گزارش فصل تجارت‪ ،‬استان یزد‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده کاش��ی و س��رامیک ایران‬ ‫و نهمی��ن تولیدکنن��ده ای��ن محص��ول در عرصه‬ ‫بین المللی است‪ .‬اقتصاد حدود ‪۳۰۰‬هزار نفر یعنی‬ ‫‪۳۰‬درصد جمعیت استان یزد به این صنعت وابسته‬ ‫اس��ت اما نبود زیرساخت مناس��ب برای صادرات و‬ ‫نبود رایزن اقتصادی ایران در بسیاری از کشورهای‬ ‫هدف‪ ،‬مهم ترین چالش این بخش به شمار می رود‪.‬‬ ‫واحدهای کاش��ی و س��رامیک ی��زد نه تنها به طور‬ ‫مستقیم زمینه اشتغال تعدادی از جویندگان کار را‬ ‫فراهم کرد ه بلکه استان را به قطب مهم این صنعت‬ ‫ایران نیز تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ی��زد با ‪۷۶‬واحد تولید کاش��ی و س��رامیک فعال‬ ‫در این صنعت پیش��تاز اس��ت‪ .‬میزان تولید کشور‬ ‫‪۵۵۰‬میلی��ون مترمرب��ع اس��ت که بی��ش از نیمی‬ ‫از ان در اس��تان ی��زد تولید و روانه بازار می ش��ود‪.‬‬ ‫کارشناسان می گویند در بهترین شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫س��رانه مصرف کاشی و سرامیک حدود ‪۴‬متر مربع‬ ‫اس��ت اما با توجه به رک��ود اقتصاد‪ ،‬مصرف داخلی‬ ‫و توقف ساخت وس��ازها به ویژه مسکن مهر‪ ،‬مصرف‬ ‫ای��ن محصول به ش��دت کاهش یافت��ه‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه کارخانه ه��ا ظرفیت تولید را کاه��ش داده اند‪.‬‬ ‫در گذش��ته ‪۴۰‬درصد تولید کاش��ی و سرامیک به‬ ‫ص��ادرات اختصاص داش��ت که این رقم به ش��دت‬ ‫کاه��ش یافت��ه اس��ت‪ .‬تحریم ها بر ص��ادرات تاثیر‬ ‫داش��تند و دولت هم برنامه اساس��ی برای صادرات‬ ‫کاشی و سرامیک نداشته است‪ .‬نداشتن تفاهمنامه‬ ‫مب��ادالت تجاری با کش��ورهای همس��ایه از دیگر‬ ‫مش��کالت اس��ت که موجب شده اس��ت حقوق و‬ ‫عوارض گمرکی برای ایران نس��بت به کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر همچون عراق و س��وریه افزایش یابد و توان‬ ‫صادراتی تولیدکنندگان این صنعت کم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دومین قطب معدنی کشور‬ ‫ی��زد ذخایر معدنی بزرگ��ی را در خود جای داده‬ ‫و دومین قلب معدنی کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬این‬ ‫استان از نظر ذخیره معدن سرب و روی در کشور در‬ ‫ص��در قرار دارد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬بیش از ‪۳۳‬نوع ماده‬ ‫معدنی در ‪۵۶۵‬معدن با ظرفیت اس��تخراج ساالنه‬ ‫بیش از ‪۶۰‬میلیون تن بهره برداری می ش��ود‪ .‬میزان‬ ‫اش��تغال بخش معدن در یزد‪ ،‬اف��زون بر ‪۱۱‬هزار و‬ ‫‪۸۰۰‬نفر اس��ت و معدن چادرملو‪ ،‬سنگ اهن بافق‪،‬‬ ‫فالت مرکزی(چاه گز و انومالی ش��مالی) و س��رب‬ ‫و روی مهدی اب��اد که جزو معادن بزرگ کش��ور به‬ ‫ش��مار می روند‪ ،‬در این اس��تان هستند‪ .‬این استان‬ ‫‪۲‬میلیارد تن ذخیره معدنی دارد و در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫با اکتشاف های جدیدی که در مناطق مستعد انجام‬ ‫ش��د‪۹۰ ،‬میلیون تن ذخیره س��نگ اهن به ذخایر‬ ‫موجود استان افزوده شد‪ .‬استان یزد از ‪۱۷.۳‬درصد‬ ‫ذخای��ر فل��زی و ‪۶‬درصد ذخایر غیر فلزی کش��ور‬ ‫برخوردار است‪ .‬ارزش ذخایر معدنی کشور بر اساس‬ ‫براوردها‪۷۰۰ ،‬میلیارد دالر اس��ت که با اکتشافات‬ ‫جدید تا ‪۱۴۰۰‬میلیارد دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫برداشت ادامه دار و غیرمجاز سرب و روی البالغ‬ ‫اگرچ��ه منطق��ه معدن��ی الب�لاغ اس��فراین از حض��ور‬ ‫س��ودجویان و متجاوزان ب��ه ذخایر زیرزمینی پاکس��ازی‬ ‫ش��ده اما برداش��ت غیرمجاز س��رب و روی از معادن این‬ ‫منطقه به طور پراکنده ادامه دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اظهار کرد‪ :‬در چند‬ ‫ماه گذش��ته‪ ،‬با دخالت س��ازمان های مختل��ف‪ ،‬ارتفاعات‬ ‫البالغ شهرس��تان اس��فراین که برای مدتی عرصه حضور‬ ‫سودجویان و برداشت غیرمجاز از معادن سرب و روی شده‬ ‫بود‪ ،‬پاکسازی شد و افرادی که در انجا مستقر شده بودند‪،‬‬ ‫از محل تارانده شدند‪.‬‬ ‫س��یداصغر مطه��ری افزود‪ :‬ای��ن در حالی اس��ت که بر‬ ‫اس��اس گزارش ه��ای دریافتی‪ ،‬هن��وز هم افرادی ش��بانه‬ ‫و به ط��ور پراکن��ده در مح��ل حض��ور می یابند و نس��بت‬ ‫به برداش��ت غیرمجاز ذخای��ر معدنی اق��دام می کنند که‬ ‫البت��ه حضور این افراد نش��ان از وج��ود و فعالیت دالالن‪،‬‬ ‫خریداران مواد معدنی و خرید و فروش غیرقانونی این مواد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افراد س��ودجو مواد برداش��ت شده را با‬ ‫االغ یا به صورت کولبری‪ ،‬از ارتفاعات به پایین کوه منتقل‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬برای پایش بیشتر منطقه‪ ،‬گشت های سیار‬ ‫در جاده مس��یر منته��ی به ارتفاعات البالغ تقویت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مطهری با اش��اره به اینکه س��رمای ه��وا‪ ،‬محیط بانان و‬ ‫قرق بانان را از ارتفاعات البالغ به پایین کوه ها کشانده است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬محیط بان��ان و قرق بانان هنوز در منطقه‬ ‫حضور دارند اما با توجه به سرمای هوا‪ ،‬از ارتفاعات به نقاط‬ ‫پایین تر امده اند که موجب فعال ش��دن دوباره سودجویان‬ ‫و متجاوزان ش��ده است‪ .‬وی با اشاره به استقرار این معدن‬ ‫در محدوده منطقه حفاظت شده ساریگل اسفراین‪ ،‬درباره‬ ‫تعیین تکلیف واگ��ذاری منطقه برای اکتش��افات معدنی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اکنون هیچ مانعی برای ایمی��درو در زمینه حضور‬ ‫در منطق��ه‪ ،‬حفاظ��ت و انج��ام کاره��ای مطالعاتی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل حفاظ��ت محیط زیس��ت خراس��ان ش��مالی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ایمیدرو خواستار انجام کارهای اکتشافی‬ ‫در این منطقه است اما در این زمینه باید سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬مجوزهای الزم را ابالغ کند‪.‬‬ ‫استفاده از ش��یوه های غیراصولی و رعایت نکردن موارد‬ ‫ایمنی در برداش��ت س��نگ س��رب و روی مع��دن البالغ‬ ‫اس��فراین‪ ،‬امس��ال در ‪۲‬حادثه منجر به ریزش کوه و مرگ‬ ‫‪۲‬نف��ر در این منطقه ش��د‪ .‬مع��دن س��رب و روی البالغ‬ ‫اسفراین‪ ،‬بهار امس��ال با هجوم برداشت کنندگان غیرمجاز‬ ‫ب��رای کندن س��نگ های معدن��ی و ف��روش ان به دالالن‬ ‫روبه رو شده بود‪ .‬این معدن در منطقه زیر مدیریت سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست قرار دارد و از این رو سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان ش��مالی در ثبت ان ناکام مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬فعالیت غیرمج��از در این معدن ‪۲۹‬اردیبهش��ت با‬ ‫پاکس��ازی این منطقه از حضور س��ودجویان‪ ،‬ممنوع شد و‬ ‫پرونده تعیین تکلیف ان در ش��ورای عالی محیط زیس��ت و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫شهرس��تان ‪۱۲۰‬هزار نفری اس��فراین در ‪۶۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب شرقی بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪244‬‬ ‫خبر‬ ‫توقف برداشت غیرمجاز‬ ‫مصالح رودخانه ای در ماه نشان‬ ‫مدیر امور منابع اب انگوران‪ ،‬از توقیف برداشت‬ ‫غیرمج��از مصالح رودخان��ه ای در بخش انگوران‬ ‫شهرستان ماه نشان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬احمد طاهری اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫هماهنگی انجام شده با مقامات قضایی و همکاری‬ ‫پاسگاه انتظامی شهر دندی‪۲ ،‬تراکتور که اقدام به‬ ‫برداش��ت غیرمجاز مصالح رودخانه ای می کردند‪،‬‬ ‫توقیف شدند و به پارکینگ انتقال یافتند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمین��ه‪ ،‬تع��دادی از‬ ‫متخلفان که اقدام به برداش��ت غیرمجاز ش��ن و‬ ‫ماسه می کردند به مقامات قضایی معرفی شدند‬ ‫و پرونده این افراد در حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫طاهری تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به حساس��یت‬ ‫رودخانه ه��ا‪ ،‬هر گونه دخل و تصرف در ان بدون‬ ‫اخذ مجوز از شرکت اب منطقه ای زنجان ممنوع‬ ‫اس��ت و با متخلفان برابر قان��ون برخورد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر امور منابع اب انگوران یاداور ش��د‪ :‬یکی‬ ‫از خطرهای برداشت غیراصولی از بستر رودخانه‪،‬‬ ‫غرق اب ش��دن اراضی روس��تاییان‪ ،‬تاسیسات‪،‬‬ ‫منازل مس��کونی و تخریب یا اسیب دیدن ابنیه‬ ‫انها‪ ،‬همچنین افزایش تلفات و ضایعات انس��انی‬ ‫اس��ت؛ از همین رو برداش��ت بی رویه و غیرمجاز‬ ‫شن و ماسه از بستر رودخانه پیگرد قانونی دارد‪.‬‬ ‫استان هایی که عصر اهن‬ ‫را به خود دیده اند‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری کردستان گفت‪ :‬اس��تان کردستان‬ ‫جزو مناطق بسیار مهم عصر اهن در ایران است‬ ‫که عالوه بر اس��تان یادشده‪ ،‬استان های همدان‪،‬‬ ‫اذربایج��ان غربی‪ ،‬س��منان و کاش��ان نیز جزو‬ ‫مناطق بسیار مهم عصر اهن در کشور هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن علوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پی��ش از انق�لاب‪ ،‬تنه��ا نقطه ای ک��ه در ان در‬ ‫کردس��تان کارهای باستان شناس��ی انجام شد‪،‬‬ ‫تپه زیویه بوده و به جز این نقطه‪ ،‬باستان شناسی‬ ‫کردس��تان در تاریخ باستان شناس��ی ایران مورد‬ ‫غفلت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری کردس��تان عنوان کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫اهمیت این موضوع س��عی کردی��م نگاه ویژه ای‬ ‫به این بخش بیندازیم و در چند س��ال گذش��ته‬ ‫‪۳‬همایش باستان شناسی زیویه‪ ،‬مریوان و اورامان‬ ‫را در استان برگزار کردیم‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی کردس��تان با عنوان‬ ‫اینکه ‪۴۰‬متخصص خارجی‪ ،‬داوطلب شرکت در‬ ‫این همایش بودند‪ ،‬گفت‪ :‬دست کم ‪ ۲۰‬نفر از این‬ ‫افراد که از نامدارترین متخصصان حوزه عصراهن‬ ‫هستند‪ ،‬در این همایش حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه برگزارکنن��دگان این‬ ‫همایش‪ ،‬پژوهش��گاه میراث فرهنگی‪ ،‬موزه ملی‬ ‫ای��ران‪ ،‬اداره کل می��راث فرهنگ��ی و دانش��گاه‬ ‫کردس��تان هس��تند‪ ،‬اعالم ک��رد‪۴۵ :‬مقاله مورد‬ ‫پذی��رش قرار گرفته که در قالب یک کتاب چاپ‬ ‫می ش��ود و در زمان برگزاری همایش در اختیار‬ ‫شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل‬ ‫فوالد خراسان از پروژه‬ ‫کنسانتره سنگان‬ ‫مدیرعامل فوالد خراس��ان با حضور در منطقه‬ ‫سنگان خواف‪ ،‬از اخرین وضعیت پروژه کارخانه‬ ‫کنسانتره س��ازی فوالد خراس��ان بازدید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روزگار معدن از خراسان رضوی‪ ،‬در این‬ ‫بازدید‪ ،‬کس��ری غفوری‪ ،‬تس��ریع در راه اندازی و‬ ‫رف��ع موانع به ثمر رس��یدن پروژه س��نگان را از‬ ‫اولویت های کاری خود برش��مرده است‪ .‬در ادامه‬ ‫این بازدید‪ ،‬مدیرعامل فوالد خراسان در نشستی‬ ‫با مدیران و کارشناس��ان ش��رکت «تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ش��رق» ضمن بررس��ی مسائل این‬ ‫پروژه کلیدی‪ ،‬بر تسریع پیشبرد ان و اتخاذ تدابیر‬ ‫ویژه برای برون رفت این پروژه از ش��رایط کنونی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬ای��ن بازدید به همراه معاونان «طرح‬ ‫و توس��عه»‪« ،‬مالی و اقتصادی»‪« ،‬برنامه ریزی و‬ ‫فن��اوری»‪« ،‬بازاریابی و ف��روش» و مدیر «روابط‬ ‫عمومی» صبح یکش��نبه ‪۱۷‬ش��هریور انجام شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت مجموعه کانس��ارهای سنگ اهن‬ ‫س��نگان در فاصله حدود ‪۳۰۰‬کیلومتری جنوب‬ ‫شرقی مشهد در استان خراسان رضوی قرار دارد‬ ‫و به عسلویه شرق کشور معروف است‪.‬‬ ‫در نیمه نخست سال جاری میالدی روی داد‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬شهریور ‪ 16 1398‬محرم ‪ 16 1441‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪244‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیروی انسانی چالش بخش معدن کانادا‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫بخ��ش مع��دن در کان��ادا‬ ‫هم��واره ب��ا کمب��ود نیروی‬ ‫انسانی روبه رو بوده است‪ .‬این‬ ‫کمب��ود به طور وی��ژه پس از‬ ‫عبور از رکود اقتصادی ظاهر‬ ‫می ش��ود‪ .‬درواقع کارفرمایان‬ ‫با اغاز دوران رونق‪ ،‬دوباره به‬ ‫نیروی انسانی که در دوران رکود تعدیل و بیکار شده بودند‪ ،‬احساس نیاز می کنند‪.‬‬ ‫در کنار این رویدادها‪ ،‬انجمن منابع انس��انی بخش معدن کانادا گزارش��ی منتشر‬ ‫کرده که بر مبنای ان در ‪ ۱۰‬س��ال اینده بس��یاری از نیروهای حاضر بازنشس��ته‬ ‫می ش��وند و جایگزینی انها با نیروهای تازه وارد چندان اس��ان نیس��ت‪ .‬تازه واردها‬ ‫تعداد کمتری دارند و به اندازه نیروهایی که در اس��تانه بازنشس��تگی هس��تند‪،‬‬ ‫کارازموده و باتجربه نیستند و این چالشی است که در ایند ه نزدیک‪ ،‬بخش معدن‬ ‫کانادا را در عرصه رقابت جهانی با مشکل روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫درنتیجه دهه پیش رو برای این بخش از اقتصاد کانادا پرچالش خواهد بود‪ ،‬چون‬ ‫در همان سال ها بسیاری از نیروهای قدیمی بازنشسته شده اند و نیروهای جوان تر‬ ‫باید جایگزین انها ش��وند‪ .‬در این راس��تا گزارش جدیدی که انجمن منابع انسانی‬ ‫بخش معدن کانادا منتش��ر کرده‪ ،‬نش��ان می دهد که ‪۸۷‬هزار و ‪۸۳۰‬نیروی انسانی‬ ‫در این زمان باید بازنشسته شوند و اگر بخش معدن توسعه یابد‪ ،‬نیاز معدنکاران و‬ ‫حرفه های مربوط به ‪۱۳۰‬هزار و ‪۴۱۰‬نفر بیش��تر می ش��ود و دست کم به ‪۳۴‬هزار و‬ ‫‪۲۰۰‬نفر می رس��د‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬یکی از اصلی ترین چالش هایی که بخش‬ ‫معدن کانادا با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬در اختیار داش��تن موجودی پایدار و ثابت نیروی‬ ‫انسانی است و این نقص‪ ،‬از نوسان و بی ثباتی اقتصاد این بخش برمی اید که نیروی‬ ‫انس��انی را ب��ه درگیر ش��دن با ان بی میل می کند‪ .‬بنا ب��ر پیش بینی انجمن منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬بخش معدن کانادا در بین س��ال های ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪۲۰۲۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۷‬تا‬ ‫‪۱۴۰۶‬خورش��یدی) نیاز به اس��تخدام حدود ‪۱۸‬هزار و ‪۲۱۰‬نفر دارد اما پیش بینی‬ ‫می ش��ود که فقط ‪۸‬هزار و ‪۶۷۰‬نفر به ان ورود کنند‪ .‬بنابراین در این میان ش��کاف‬ ‫‪۹‬ه��زار و ‪۵۴۰‬نف��ری به وج��ود خواهد امد‪ ،‬درنتیجه نیمی از فرصت های ش��غلی‬ ‫خالی می ماند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬دولت هند اعالم کرد واردات ‪۲۱۵‬محصول فوالدی نیازمند‬ ‫ثبت نام در س��امانه نظارت بر واردات فوالد اس��ت و واردکنندگان ملزم به ثبت نام در‬ ‫سامانه نظارت بر واردات فوالد هستند‪ .‬براساس ایین نامه جدید‪ ،‬باید درخواست های‬ ‫وارداتی برای محصوالت تخت فوالدی‪ ،‬کابل‪ ،‬مفتول‪ ،‬برخی فنرها‪ ،‬لوله و پروفیل های‬ ‫ف��والدی توخالی و قطعاتی ب��رای لکوموتیوهای دیزلی و ریل های راه اهن به صورت‬ ‫اجب��اری در س��امانه نظ��ارت بر واردات ثبت ش��ود‪ .‬مدیرکل تج��ارت خارجی هند‬ ‫(‪ )DGFT‬گفت که سیاس��ت واردات برای ‪ ۲۱۵‬محصول از «ازاد برای واردات» به‬ ‫«ازاد برای واردات به وسیله ثبت نام اجباری» تغییر پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا و به نقل از پلتس‪ ،‬هفته گذشته نرخ سنگ اهن وارداتی در چین‬ ‫رون��دی رو ب��ه بهبود به خود گرفت و اخرین نرخ س��نگ اهن خل��وص ‪۶۲‬درصد با‬ ‫‪۳.۳۵‬دالر رشد روزانه حدود ‪۹۹‬دالر هر تن خشک سی اف ار چین ثبت شد‪ ،‬در حالی‬ ‫که یک هفته قبل حدود ‪ ۸۹‬دالر بود‪ .‬قرارداد سواپ اکتبر (مهر‪-‬ابان) نیز ‪۴.۱۵‬دالر‬ ‫باال رفته و ‪ ۹۴.۹۵‬دالر هر تن خش��ک س��ی اف ار بود‪ .‬در بازار نقدی چین تقاضا بهتر‬ ‫ش��ده ک��ه به نظر فعاالن بازار به دلیل نزدیکی تعطی�لات اکتبر در چین و تمایل به‬ ‫تکمی��ل موج��ودی انبارهاس��ت‪ .‬از طرفی انتظار می رود تا قب��ل از اعالم برنامه های‬ ‫محدودیت تولید زمستانی در چین خرید ها رو به افزایش باقی بمانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا و به نقل از پلتس‪ ،‬نرخ قراضه وارداتی در ترکیه رو به پایین بوده‬ ‫و اخرین ش��اخص نرخ موسس��ه پالتس برای قراضه س��نگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص‬ ‫‪ 2۰-8۰‬حدود ‪۲۴۰‬دالر هر تن س��ی اف ار ثبت ش��د که یک دالر افت روزانه و نسبت‬ ‫ب��ه هفته قبل تا ‪ ۷‬دالر هر تن کاهش داش��ت‪ .‬روزه��ای اخیر تغییر چندانی در نرخ‬ ‫پیشنهادی عرضه کننده ها و نرخ درخواستی خریداران مشاهده نشده و فعاالن بازار‬ ‫تصویر روشنی از اینده قیمت ها ندارند‪ .‬پیشنهاد نرخ عرضه کنندگان امریکای شمالی‬ ‫‪ ۲۴۵‬تا ‪۲۵۰‬دالر هر تن سی اف ار ترکیه است و عرضه کننده های حوزه دریای بالتیک‬ ‫قیمت های رقابتی تری در ترکیه پیشنهاد می دهند‪ ۲۳۵ .‬تا ‪۲۴۰‬دالر هر تن سی اف ار‬ ‫نرخ قابل قبولی برای قراضه بالتیک در ترکیه اس��ت‪ .‬پیشنهادهایی از قراضه سنگین‬ ‫‪ ۲۰-۸۰‬اروپا در ‪ ۲۳۰‬تا ‪۲۳۵‬دالر هر تن سی اف ار نیز شنیده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا و به نقل از متال اکسپرت‪ ،‬از انجایی که بازار واردات قراضه ترکیه در‬ ‫سکوت به سر می برد‪ ،‬یکی از عرضه کننده های بزرگ امریکایی در حوزه خلیج فارس‬ ‫موفق به معامله ش��د و یک محموله قراضه س��نگین ‪ ۲۰-۸۰‬در ‪۲۶۳‬دالر و قراضه‬ ‫خرد ش��ده در ‪۲۶۸‬دالر هر تن س��ی اف ار به عربس��تان فروخته شده و این محموله‬ ‫‪۴۵‬هزار تنی در اکتبر حمل خواهد شد‪ .‬با افت قیمت های شدید قراضه در بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬اخیرا برخی خریداران در کشورهای گوناگون تمایل به خرید نشان داده اند‬ ‫و در این شرایط عرضه کننده های قراضه نیز به دنبال بازارهای جایگزین هستند‪ .‬به‬ ‫نظر فعاالن بازار‪ ،‬نرخ قراضه به کف رسیده یا نزدیک ان بوده و این افزایش تقاضای‬ ‫متفرقه نشانه ای از رسیدن نرخ به کف است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا و به نقل از متال اکس��پرت‪ ،‬همه عرضه کننده های بیلت در بازار‬ ‫جنوب شرق اسیا ازجمله روسیه‪ ،‬هند و ایران قیمت های پیشنهادی را پایین اورده اند‪.‬‬ ‫رقابت شدید باعث شد فروشنده ها تخفیف های بیشتری نیز بر سر مذاکرات بدهند‪.‬‬ ‫به نظر فعاالن بازار افت نرخ ادامه دارد و هنوز فضا برای رس��یدن نرخ به کف وجود‬ ‫دارد‪ .‬بیلت هند ‪۴۲۰‬دالر هر تن س��ی اف ار ش��نیده ش��ده درحالی که اوایل سپتامبر‬ ‫(اواس��ط ش��هریور) ‪ ۴۲۰‬تا ‪۴۲۵‬دالر بود‪ .‬البته برخی مذاکرات برای ‪۴۱۰‬دالر هر تن‬ ‫س��ی اف ار نیز در جریان اس��ت‪ .‬بیلت روس��یه نیز ‪ ۴۱۵‬تا ‪ ۴۲۰‬دالر هر تن سی اف ار‬ ‫شنیده و در ‪۴۰۷‬دالر معامالت انجام شده است‪ .‬بیلت ایران نیز ‪ ۴۰۰‬تا ‪۴۰۵‬دالر هر‬ ‫تن سی اف ار جنوب شرق اسیاست و معامالتی در کمتر از ‪۴۰۰‬دالر هر تن سی اف ار‬ ‫شنیده شده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ش��رکت فررکس��پو‪ ،‬تولیدکننده گندله‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬دارای مع��ادن س��نگ اهن‬ ‫در اوکرای��ن و ش��بکه فروش در سراس��ر‬ ‫جهان بوده و بیش از ‪ 40‬س��ال اس��ت که‬ ‫در زمین��ه معدن��کاری‪ ،‬ف��راوری و فروش‬ ‫گندله ه��ای س��نگ اهن فعالی��ت می کند‪.‬‬ ‫ذخیره سنگ اهن معادن این شرکت حدود‬ ‫‪20‬میلیارد تن براورد شده است‪.‬‬ ‫ب�� ه گ��زارش فل��زات انالی��ن‪ ،‬ش��رکت‬ ‫فررکس��پو به عنوان س��ومین صادرکننده‬ ‫ب��زرگ گندل��ه س��نگ اهن در جه��ان در‬ ‫سال گذشته (‪ )2018‬حدود ‪۱۰.۶‬میلیون‬ ‫تن گندل��ه تولید کرد‪ .‬فررکس��پو گزارش‬ ‫عملکرد خود در نیمه نخس��ت س��ال مالی‬ ‫‪ 2019‬را منتش��ر ک��رد‪ .‬در ای��ن گزارش‬ ‫س��ود خالص شرکت فررکسپو پس از کسر‬ ‫مالیات با ‪78‬درصد افزایش نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ 2018‬از ‪152‬میلیون دالر‬ ‫ب��ه ‪270‬میلی��ون دالر و س��ود ناخالص با‬ ‫‪59‬درصد افزایش نس��بت به نیمه نخست‬ ‫سال گذش��ته میالدی از ‪234‬میلیون دالر‬ ‫ب��ه ‪372‬میلی��ون دالر رس��ید‪ .‬همچنین‬ ‫حاشیه س��ود ناخالص این شرکت در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری (‪47 )2019‬درصد‬ ‫است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫افزایش سود شرکت «فررکسپو»‬ ‫شرکت فررکسپو به عنوان سومین صادرکننده‬ ‫بزرگ گندله سنگ اهن در جهان در سال گذشته‬ ‫(‪ )2018‬حدود ‪۱۰.۶‬میلیون تن گندله تولید کرد‬ ‫‪ 9‬واحد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫میزان تولید گندله ش��رکت فررکسپو از‬ ‫‪5‬میلی��ون و ‪96‬هزار تن در نیمه نخس��ت‬ ‫سال گذشته با ‪5‬درصد افزایش به ‪5‬میلیون‬ ‫و ‪353‬هزار تن در نیمه نخست سال جاری‬ ‫رسیده است‪ .‬همچنین میزان فروش گندله‬ ‫شرکت فررکس��پو از ‪4‬میلیون و ‪798‬هزار‬ ‫تن در نیمه نخست سال گذشته با ‪4‬درصد‬ ‫افزایش به ‪4‬میلیون و ‪990‬هزار تن در نیمه‬ ‫نخست سال جاری رس��یده است‪ .‬شرکت‬ ‫فررکسپو درنظر دارد با نوسازی خط تولید‬ ‫گندله خ��ود‪ ،‬بازده تولید گندله را در نیمه‬ ‫چرا چین به دنبال احیای جاده ابریشم است؟‬ ‫هدف اصلی طرح جاده ابریش��م در قرن ‪ ،۲۱‬ایجاد‬ ‫ارتباط بیش��تر در سراس��ر جهان ب��رای ارتقای صلح‬ ‫به وسیله تجارت و توسعه است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم و ب��ه نقل از راش��اتودی‪ ،‬طرح‬ ‫«یک کمربن��د‪ ،‬یک جاده» چین تالش��ی اس��ت برای‬ ‫احیای جاده ابریش��م؛ یک جاده تج��اری قدیمی که‬ ‫صدها س��ال در زمان امپراتوری روم‪ ،‬شرق را به غرب‬ ‫متصل می کرد‪.‬‬ ‫این طرح که در ‪۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی)‬ ‫ازسوی ش��ی جین پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری چین اعالم‬ ‫ش��د‪ ،‬چین را به وسیله یک شبکه حمل ونقل دریایی‪،‬‬ ‫ریلی و جاده ای و پارک های صنعتی به افریقا‪ ،‬اس��یا‪،‬‬ ‫اروپا و قاره امری��کا متصل می کند‪ .‬هدف اصلی طرح‬ ‫جاده ابریش��م در ق��رن ‪ ۲۱‬ایجاد ارتباط بیش��تر در‬ ‫سراس��ر جهان ب��رای ارتقای صلح به وس��یله تجارت‬ ‫و توس��عه اس��ت‪ .‬اجرای این طرح همچنین به رشد‬ ‫مص��رف جهانی فل��زات پایه ازجمله ف��والد‪ ،‬مس و‪...‬‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹ چرا چی�ن عقیده دارد جه�ان به طرح‬ ‫«یک کمربند‪ ،‬یک جاده» نیاز دارد‬ ‫ویکتور گائو‪ ،‬مدیر انجمن ملی مطالعات بین الملل‬ ‫چی��ن گفت که این طرح در ابتدا به عنوان یک پروژه‬ ‫پیوستگی اغاز شد که شامل پیوستگی مالی و قدرت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پروژه های بسیاری در طرح یک کمربند‪ ،‬یک جاده‬ ‫وج��ود دارد و بیش از صد کش��ور ب��رای ان ثبت نام‬ ‫کرده اند و هر کش��ور کاالهای متفاوتی برای صادرات‬ ‫دارد‪ .‬برخ��ی کااله��ای صنعت��ی تولید ش��ده صادر‬ ‫می کنند مانند جمهوری چک و اس��لواکی در ش��رق‬ ‫اروپا‪ .‬برخی کش��ورها نیز بیشتر محصوالت مربوط به‬ ‫انرژی و محصوالت کشاورزی را صادر می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته متخصصان‪ ،‬پیوس��تگی بیش��تر نیازمند‬ ‫س��اخت جاده ها‪ ،‬خطوط راه اهن و بندرها اس��ت تا با‬ ‫انتقال سریع تر کاالها‪ ،‬تجارت تقویت شود‪.‬‬ ‫گائ��و گفت ک��ه یک��ی از پروژه های تکمیل ش��ده‬ ‫راه اهن کنیا بین نایروبی و مومباس��ا اس��ت‪ .‬این خط‬ ‫اهن راه اندازی ش��ده و کیفیت و به��ره وری را نه تنها‬ ‫در انتق��ال مردم که در انتقال کاالها و خدمات تا حد‬ ‫زیادی در کنیا باال برده است‪.‬‬ ‫وی همچنین از یک بزرگراه باکیفیت در اتیوپی نام‬ ‫برد که از ادیس ابابا تا جیبوتی کشیده شده و وسعت‬ ‫زیادی از قلمروی اتیوپی را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت که پروژه های بس��یاری برای قاره اوراسیا‬ ‫وجود دارد‪ .‬کشورهایی مانند میانمار‪ ،‬الئوس‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫کامب��وج‪ ،‬تایلند‪ ،‬س��نگاپور و مال��زی از اجرای طرح‬ ‫کمربند‪ ،‬یک جاده سود می برند و پیوستگی بیشتری‬ ‫بین انها از نظر مالی به وجود می اید‪.‬‬ ‫تج��ارت چین با کش��ورهای جنوب ش��رق اس��یا‬ ‫از تج��ارت ان با امریکا بیش��تر اس��ت و به گفته گائو‬ ‫سریع تر هم می شود‪.‬‬ ‫جوزف چنگ‪ ،‬کارش��ناس سیاسی در هنگ کنگ به‬ ‫توسعه پروژه های همکاری با پاکستان‪ ،‬متحد قدیمی‬ ‫چین اش��اره کرد‪ .‬کش��ورهای افریقایی هم عالقه مند‬ ‫به ش��رکت در طرح یک کمربند‪ ،‬یک جاده هس��تند‬ ‫چون به توس��عه زیرس��اختی و س��رمایه گذاری نیاز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫برخی کش��ورهای اروپایی که درگیر مشکالت مالی‬ ‫هستند‪ ،‬به دریافت سرمایه گذاری از طرف چین ابراز‬ ‫عالقه کرده اند؛ به ویژه یونان و ایتالیا‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا چی�ن به طرح «ی�ک کمربند‪ ،‬یک‬ ‫جاده» نیاز دارد‬ ‫ه��دف این ط��رح‪ ،‬تامین نیازه��ای داخلی چین با‬ ‫اس��تفاده موثرتر از ظرفیت مازاد ان در برخی صنایع‬ ‫بدون شرح‬ ‫ چین به طور موقت‬ ‫بازار میلگرد اسیا را ترک کرد‬ ‫خاص اس��ت‪ .‬این کار باعث می ش��ود چین بازارهای‬ ‫جدی��د و منابع جدید م��واد خام را به دس��ت اورد و‬ ‫فرصتی برای س��رمایه گذاری ذخایر باالی ارز خارجی‬ ‫خود داشته باشد‪.‬‬ ‫چنگ گفت که چین در پاس��خ به بحران اقتصادی‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و ‪۲۰۰۹‬میالدی (‪ ۱۳۸۷‬و ‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی)‪،‬‬ ‫برنامه های س��رمایه گذاری بس��یاری را اغاز کرده که‬ ‫منجر به ظرفیت مازاد در صنایعی مانند فوالد‪ ،‬سیمان‬ ‫و‪ ...‬شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد که چین حاال می خواهد از ظرفیت‬ ‫مازاد خ��ود در صنایع خاص و از ذخایر ارز خارجی و‬ ‫فناوری و تجربه خود در توسعه طرح های زیرساختی‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬چین به عنوان یک کشور صنعتی در‬ ‫حال رشد‪ ،‬نیاز به بازارها و منابع مواد خام دارد‪ .‬چین‬ ‫‪۳.۱‬تریلیون دالر ذخایر ارز خارجی دارد که بخشی از‬ ‫ان در اوراق بهادار خزانه داری امریکا س��رمایه گذاری‬ ‫شده که از نظر چین چندان سوداور نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته گائو‪ ،‬چین تمام منابع‪ ،‬همه ‪ ۳۱‬اس��تان‪،‬‬ ‫مناطق خودمختار و شهرداری های خود را اماده طرح‬ ‫کمربند‪ ،‬یک جاده کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت که ب��رای بس��یاری از پروژه های بزرگ‬ ‫ک��ه در این طرح قرار دارند‪ ،‬س��رمایه مهم ترین عامل‬ ‫اس��ت و وقتی درباره س��رمایه صحبت می شود‪ ،‬چین‬ ‫بزرگ تری��ن تامین کننده س��رمایه گذاری مس��تقیم‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬وی اشاره کرد که چین دریافت کننده‬ ‫سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیز است‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫دوم سال جاری حدود ‪5‬درصد و فروش را‬ ‫حدود ‪4‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫ترکیب مش��تریان ش��رکت فررکسپو در‬ ‫نیمه نخست س��ال جاری ش��امل اروپای‬ ‫ش��رقی و مرکزی‪ ،‬شمال شرق اسیا‪ ،‬چین‬ ‫و جنوب ش��رق اسیا‪ ،‬اروپای غربی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬شمال افریقا و هند است‪.‬‬ ‫درامد شرکت فررکسپو در نیمه نخست‬ ‫سال جاری بر اساس گزارش منتشر شده‪،‬‬ ‫‪787‬میلیون دالر بوده که ‪28‬درصد نسبت‬ ‫به نیمه نخست سال گذشته افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین جریان وجوه نقد خالص‬ ‫ناش��ی از فعالیت های عملیاتی این شرکت‬ ‫با ‪64‬درصد افزایش از ‪156‬میلیون دالر در‬ ‫نیمه نخس��ت سال گذشته به ‪256‬میلیون‬ ‫دالر در نیمه نخس��ت سال جاری رسیده‬ ‫است‪ .‬بدهی خالص این شرکت که در نیمه‬ ‫نخس��ت سال گذش��ته حدود ‪369‬میلیون‬ ‫دالر گزارش ش��ده بود‪ ،‬با ‪24‬درصد کاهش‬ ‫به ‪282‬میلیون دالر در نیمه نخس��ت سال‬ ‫جاری رسید‪.‬‬ ‫میانگی��ن هزینه ه��ای نق��دی ش��رکت‬ ‫فررکس��پو در نیمه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫‪46‬دالر در هر تن بوده که بیش از ‪30‬درصد‬ ‫این هزینه ها مربوط ب��ه هزینه های برق و‬ ‫گاز مصرفی است‪.‬‬ ‫در بازار واردات اس��یا قیم��ت میلگرد باز هم کاهش‬ ‫یافته که به دلیل سیاس��ت عرضه کنندگان ترک بوده‬ ‫است‪ .‬قیمت میلگرد قطر نیز در این منطقه رقابتی شده‬ ‫اما رشد بازار داخلی چین موجب شده صادرکننده های‬ ‫چین��ی قدرت رقابتی خود را در بازار اس��یا از دس��ت‬ ‫بدهند‪ .‬به گزارش ایفنا و به نقل از متال اکسپرت‪ ،‬هفته‬ ‫گذشته ترکیه به سنگاپور میلگرد فروخت که در ‪440‬‬ ‫تا ‪ 445‬دالر هر تن سی اف ار معامله شد‪ .‬قیمت نسبت‬ ‫ب��ه یک هفته قب��ل تا ‪20‬دالر ارزان تر ش��ده بود‪ .‬افت‬ ‫قیمت قراضه و رکود شدید تقاضای داخلی میلگرد در‬ ‫ترکیه موجب این افت قیمت شد‪ .‬به نظر فعاالن‪ ،‬هنوز‬ ‫بازار به کف نرس��یده اس��ت‪ .‬در چین با رشد قیمت‬ ‫میلگرد داخلی در هفته نخس��ت م��اه جاری میالدی‪،‬‬ ‫صادر کننده ها از بازار اسیا عقب نشستند‪ .‬هفته گذشته‬ ‫نیز قیمت در بازار داخلی تا ‪ 5‬دالر رشد داشت‪ .‬یکی از‬ ‫کارخانه ها ‪14‬دالر افزایش قیمت داخلی برای میلگرد‬ ‫خود اعالم کرد‪ ،‬از این رو به نظر می رس��د میلگرد چین‬ ‫در حال حاضر در بازار داخلی فعال باشد‪.‬‬ ‫ نرخ ورق صادراتی چین‬ ‫در ثبات‬ ‫کارخانه های چین کاهش قیمت های ورق گرم صادراتی را‬ ‫متوقف کرده اند چون بازار داخلی ش��ان رشد داشته است اما‬ ‫هنوز تاجران چینی و خریداران خارجی معتقدند روند نزولی‬ ‫قیمت ادامه خواهد داشت چون رقابت شدید در بازار جهانی‬ ‫عرضه کننده های چینی را مجبور می کند از این روند پیروی‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایفنا و به نقل از متال اکسپرت‪ ،‬اخرین قیمت‬ ‫پیش��نهادی چینی ها برای ورق گرم ‪ 460‬تا ‪ 475‬دالر هر تن‬ ‫فوب و به نسبت در ثبات بود‪ ،‬درحالی که قیمت در بازار داخلی‬ ‫دو هفت��ه متوالی صعودی بوده با ‪4‬دالر بهبود روبه رو ش��د اما‬ ‫عرضه کننده های هندی در بازار جنوب شرق اسیا به کاهش‬ ‫قیمت ادامه دادند و بازار را برای چینی ها رقابتی کردند‪ .‬ورق‬ ‫گرم هند در ‪ 457‬تا ‪ 465‬دالر هر تن سی اف ار ویتنام شنیده‬ ‫شده است‪ .‬هفته گذش��ته محموله های ناچیزی از ورق گرم‬ ‫چین در ویتنام در ‪460‬دالر هر تن سی اف ار شنیده شد‪.‬‬ ‫ چین تعرفه اضافی‬ ‫بر برخی کاالهای امریکایی را لغو کرد‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‬ ‫پکن در پاس��خ به تعلی��ق اعمال تعرفه روی‬ ‫کاالهای چینی از س��وی واشنگتن اعالم کرد‬ ‫که برخی از محصوالت کشاورزی امریکا مانند‬ ‫س��ویا و گوش��ت خوک را از تعرفه های اضافی‬ ‫خارج می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پیش از این قرار‬ ‫بود ک��ه امریکا تعرفه روی ‪۲۵۰‬میلیارد دالر از‬ ‫کاالهای صادراتی چین از ابتدای اکتبر (‪ ۹‬مهر‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬را از ‪۲۵‬درص��د ب��ه ‪۳۰‬درصد افزایش‬ ‫دهد اما براس��اس تصمی��م ترامپ این اقدام به‬ ‫‪ ۱۵‬اکتبر (‪ ۲۲‬مهر) موکول ش��ده اس��ت‪ .‬لیو‬ ‫خه‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر چین و مذاکره کننده‬ ‫ارش��د تجاری این کش��ور این درخواست را با‬ ‫توجه به فرا رس��یدن روز ملی چین که برابر با‬ ‫‪ 1‬اکتبر و هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری‬ ‫خلق چین اس��ت‪ ،‬مطرح کرده ب��ود که مورد‬ ‫موافقت امریکا قرار گرفته اس��ت‪ .‬کمیس��یون‬ ‫ملی توسعه و اصالحات و وزارت بازرگانی چین‬ ‫اع�لام کردند با توجه ب��ه اینکه امریکا تصمیم‬ ‫گرفته اس��ت زمان افزای��ش تعرفه بر کاالهای‬ ‫وارداتی از چین را به تعویق بیندازد‪ ،‬چین هم‬ ‫از ش��رکت های این کشور در خرید محصوالت‬ ‫کش��اورزی مانند سویا و گوشت خوک حمایت‬ ‫می کند و کارگروه تعرفه ش��ورای دولتی چین‬ ‫هم معافیت از افزایش تعرفه بر این محصوالت‬ ‫را اجرا خواهد کرد‪ .‬این کمیس��یون می افزاید‬ ‫که بازار چین ظرفیت بس��یاری دارد و واردات‬ ‫محصوالت مرغوب امریکا هم با دورنمای خوبی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬به همین دلیل امیدواریم طرف‬ ‫امریکایی تعهدات خود را اجرا و برای همکاری‬ ‫دو کشور در زمینه کشاورزی شرایط مساعدی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬کارشناس��ان معتقدن��د‪ ،‬از انجایی‬ ‫که دو کش��ور خود را برای ی��ک دور جدید از‬ ‫مذاک��رات تجاری ام��اده می کنن��د و تصمیم‬ ‫دولت امریکا در راس��تای موفقی��ت مذاکرات‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫واردات کاالهای امریکایی به چین در س��ال‬ ‫گذش��ته ب��ه دلی��ل تنش های تج��اری حدود‬ ‫‪۷‬درصد کاهش یافت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 265

روزنامه روزگار معدن 265

شماره : 265
تاریخ : 1398/07/23
روزنامه روزگار معدن 264

روزنامه روزگار معدن 264

شماره : 264
تاریخ : 1398/07/22
روزنامه روزگار معدن 263

روزنامه روزگار معدن 263

شماره : 263
تاریخ : 1398/07/21
روزنامه روزگار معدن 262

روزنامه روزگار معدن 262

شماره : 262
تاریخ : 1398/07/20
روزنامه روزگار معدن 261

روزنامه روزگار معدن 261

شماره : 261
تاریخ : 1398/07/17
روزنامه روزگار معدن 260

روزنامه روزگار معدن 260

شماره : 260
تاریخ : 1398/07/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!