روزنامه فرهیختگان شماره ۳۸۷۳ - مگ لند
0

روزنامه فرهیختگان شماره ۳۸۷۳

روزنامه فرهیختگان شماره ۳۸۷۳

روزنامه فرهیختگان شماره ۳۸۷۳

‫رئیس مجلس در نامه ای سیاست ارزی بانک مرکزی را به چالش کشید‪ ،‬امارها در این باره چه می گویند؟‬ ‫نامهدالریمجلس؛کمکبهبورسیاکنترلارز‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫روزنامهخبری ‪،‬تحلیلی‪ ،‬دانشگاهیصبح ایران‬ ‫صدای نخبگان‪ ،‬نگاه جوانان‬ ‫‪16‬صفحه‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تومان‬ ‫شماره مسلسل ‪4611‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬خرداد‪۱۴۰۲‬‬ ‫‪ 5‬ذیقعده ‪1444‬‬ ‫‪ 25‬می ‪2023‬‬ ‫شماره ‪3873‬‬ ‫‪w w w . F d n . i r | Thu | 25 May 2023 | vol.14 | No. 3873 | 16 Pages‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس نکات مهمی ‬ ‫در خصوص تعامل قوای سه گانه مطرح کردند‬ ‫تقـریب‬ ‫به جای تخریب‬ ‫رژیم صهیونیستی با مشکالتی بزرگ تر از اصالحات قضایی روبه روست‬ ‫عجله برای نابودی‬ ‫همین صفحه‬ ‫در سامانه شفافیت نکات قابل تاملی درباره یکی از قراردادهای شهرداری تهران وجود دارد‬ ‫‪۷‬‬ ‫ماجرای یک قرارداد‬ ‫در اخرین روزهای زمستان‬ ‫‪16‬‬ ‫میثم نیلی‪ ،‬مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در گفت وگو با «فرهیختگان»‪:‬‬ ‫تولید ‪ ۲‬کارخانه کاغذ را‬ ‫به صفر رسانده بودند‬ ‫‪13 12‬‬ ‫رهبری‬ ‫رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس نکات مهمی در خصوص تعامل قوای سه گانه مطرح کردند‬ ‫تقریب بهجای تخریب‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم‪،‬‬ ‫چرا که وقتی قانون در موضوعی زیاد باشد‪ ،‬تکلیف مشخص نیست و همان طور که‬ ‫مصوبات خوب برای رفع مشکالت کشور خواندند و با تبیین الزامات قانون گذاری‬ ‫ایشان قانون گذاری به خاطر منافع فالن فرد یا مجموعه را از دیگر افات قانون گذاری‬ ‫این مجلس را درمجموع و در نگاهی کلی‪ ،‬مجلسی انقالبی‪ ،‬جوان‪ ،‬پرتحرک و دارای‬ ‫ازجمله «اثرناپذیری از جوزدگی و مالحظات جناحی»‪ ،‬گفتند‪« :‬در سال اخر مجلس‪،‬‬ ‫کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه‪ ،‬تصویب قوانین الزم برای‬ ‫بارهاگفتهشده‪،‬قانون دانانقانون شکنازهمینرخنه هابهسوءاستفادهمی پردازند‪».‬‬ ‫دانستند و در نکته ای دیگر افزودند‪« :‬در مجلس‪« ،‬الیحه» باید بر «طرح» اولویت و‬ ‫دســـت ندادن ویژگی «نشســـت و برخاســـت و تواضع در مقابل انها»‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫«البتـــه این مســـاله با دادن وعده هـــای غیرقابل تحقق کامال متفاوت اســـت‪».‬‬ ‫بود که گفتند‪« :‬اگر موردی از طریق تذکر دادن به دستگاه های مسئول و اطالعاتی‬ ‫کشور‪ ،‬سال اخر مجالس است؛ چون نمایندگان در شرف انتخابات و نگاه های مردم‬ ‫الزم است‪ ،‬تقوا و صداقت رعایت شود‪».‬‬ ‫ایشان سال اخر مجلس را سال حساسی خواندند و گفتند‪« :‬از جمله گرفتاری های‬ ‫غلبه داشته باشد؛ چرا که دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا شدن انها را هم در نظر‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬اما شما سعی کنید بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات‬ ‫«اثرپذیریازجوزدگیوفضاسازیتبلیغاتیدشمنانیااصحابتبلیغ»‪،‬افتدیگری‬ ‫رهبر انقالب در بخش پایانی سخنان شـــان چند توصیه مهم خطاب به نمایندگان‬ ‫تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید‪ ،‬و بررسی لوایح و طرح های نیمه کاره‬ ‫می گیرد‪».‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای در اغاز سخنان شـــان به مناســـبت سوم خرداد سالروز‬ ‫بودکهرهبرانقالب‪،‬نمایندگانراازانکامالمنعکردندوافزودند‪«:‬مالحظاتجناحی‬ ‫و با توصیه برای مطالعه کتاب هایی که درباره عملیات بیت المقدس نوشـــته شده‪،‬‬ ‫ایشان افزودند‪« :‬البته به دلیل سالیق مختلف‪ ،‬دسته بندی همیشه در مجالس بوده‬ ‫چشم رقیب و با هدف به خاک مالیدن شانه یکدیگر به هم نگاه می کنند که این نگاه‬ ‫تاثیرگذار شود‪ ».‬حضرت ایت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنان شان‬ ‫ایشانبااشارهبهنمونه هاییازاثارایننگاهتخریبیکهموجبمعطلشدنکارکشور‬ ‫اگر این باشد‪ ،‬حتما برکت می یابد‪».‬‬ ‫دولت چون ترکیب مجلس را مورد نظر خود نمی داند‪ ،‬به مجلس الیحه نمی دهد که‬ ‫را با تالش بی وقفه به سرانجام برسانید‪».‬‬ ‫ازادسازی خرمشهر‪ ،‬این حماسه معجزه اسا را به احاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند‬ ‫افزودند‪« :‬مهم تر از این فتح عظیم‪ ،‬ابتکارات‪ ،‬نقشـــه های جنگی قابل تدریس در‬ ‫دانشگاه های جنگ‪ ،‬فداکاری ها و رشادت های فوق طاقت متعارف بشر‪ ،‬شهیدان‬ ‫عالی مقام و جریان ها و حقایق دیگری هستند که در ان عملیات کم نظیر جاری بود‬ ‫که نباید گذاشت کمرنگ یا فراموش شوند‪».‬‬ ‫ایشان با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس‪ ،‬شان قانون گذاری مجلس را از شان‬ ‫و دسته بندی ها نیز مطلقا نباید در بررسی و تصویب قوانین نقش داشته باشد‪».‬‬ ‫اما نباید گذاشت به صورت دوقطبی دراید و به جای حق و مصلحت‪ ،‬در قانون گذاری‬ ‫تاکید کردند‪« :‬قانون را با سالمت‪ ،‬طهارت‪ ،‬و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که‬ ‫مجلس بیان کردند‪ .‬ایشان در بیان توصیه اول با اشاره به دوگانه «تقریب یا تخریب»‬ ‫مردم هم هست ولی ما مسئوالن که روی منبرهای بلند نشسته ایم و همه صدای ما‬ ‫در روابط مجلس با سایر قوا به خصوص دولت‪ ،‬گفتند‪« :‬در نگاه تخریبی‪ ،‬طرفین به‬ ‫چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس‪ ،‬خطرناک و مشکل ساز است‪».‬‬ ‫رهبرانقالببخشدومسخنان شانرابهویژگی هاوعملکردمجلسیازدهماختصاص‬ ‫و پرتحرک می دانم؛ البته این نگاه‪ ،‬کلی و بدون در نظر گرفتن استثنائاتی است که‬ ‫نمی شود‪ .‬در نگاه تخریبی‪ ،‬مجلس هم در به کارگیری ابزارهای نظارتی مانند سوال‪،‬‬ ‫ان شاءالله سرافراز از مجلس خارج شوید‪».‬‬ ‫نگذشته است‪ ،‬استیضاح می شود که اینها ناشی از همان نگاه رقیب پنداری است‪».‬‬ ‫مجلس یازدهم‪« ،‬ایجاد نقشه راه برای اولویت بندی در قانون گذاری» را از مهم ترین‬ ‫یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانســـتند و افزودند‪« :‬رویکرد مجلس و دولت باید‬ ‫بستهتحولقوانیناقتصادیبرایاصالحنظامبانکی؛تصویبقوانیندرحوزه هایی‬ ‫حضرتایت اللهخامنه ایبرخیمصوباتمجلسفعلیراراهبردیدانستندوگفتند‪:‬‬ ‫اما دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زیاد کار‪ ،‬مطالبات و توقع از ان‪،‬‬ ‫معلمان‪ ،‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ ،‬طرح اصالح قانون انتخابات‪،‬‬ ‫از سرگردانی در مساله هسته ای و حالت ندانم کاری نجات داد که نتایج اجرای ان را‬ ‫ایشان با تاکید بر خودداری از وارد کردن مناقشات در روابط دولت و مجلس‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫نسبت سیاست های کلی نظام با قانون گذاری‪ ،‬نکته مهمی بود که رهبرانقالب در‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫همکاری و هم افزایی باشد‪ .‬البته این تذکرات را به دولت و قوه قضائیه هم می دهیم‬ ‫کامال ضروری دانســـتند و گفتند‪« :‬قانون گذاری هم شیوه ها و اصولی دارد که در‬ ‫سیاست هایکلیتقنینابالغشدهامامتاسفانهبعدازچندینسالهنوزدرمجلس‬ ‫به صورت قانون در نیامده است‪».‬‬ ‫ایشان با استناد به سیاست های کلی تقنین‪« ،‬تاویل ناپذیری و صراحت»‪« ،‬اتقان و‬ ‫شناخت مشکالت کشـــور و قانون گذاری برای حل انها‪ ،‬دیگر خصوصیتی بود که‬ ‫بو کار و با «قاطعیت وصراحت» تصویب‬ ‫رفع تبعیض‪ ،‬رفع انحصار وبهبود فضایکس ‬ ‫«قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها‪ ،‬مصوبه ای اساسی و مهم بود که کشور را‬ ‫حتی در عرصه جهانی مشاهده می کنیم‪».‬‬ ‫ایشـــان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قانونی بسیار مهم خواندند و‬ ‫افزودند‪« :‬قانـــون جهش تولید دانش بنیان هم ازجمله مصوبات راهبردی مجلس‬ ‫تذکر و اســـتیضاح افراط می کند و مثال وزیری که هنوز ســـه ماه از رای اعتماد به ان‬ ‫باید مراعات دولت را کرد‪».‬‬ ‫«د رمواقعهمکاریمجلسبادولت‪،‬گاهیبرخیافرادبداخالقدرمطبوعاتوفضای‬ ‫مجازی‪،‬مجلسرامتهممی کنندکهدولتیشدهواستقاللخودراازدستدادهاست‬ ‫و جبران خالها و قصورها‪ ،‬خطاب به نمایندگان گفتند‪« :‬سرافراز وارد مجلس شدید‪،‬‬ ‫در ابتدای این دیدار رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن بیان گزارشی از عملکرد‬ ‫وجوه تمایز این دوره مجلس برشمرد‪.‬‬ ‫نظیر مالیات‪ ،‬مسکن‪ ،‬خودرو‪ ،‬بیمه‪ ،‬شفافیت‪ ،‬کشاورزی و تولید؛ قانون رتبه بندی‬ ‫تصویبکلیاتالیحهارتقایامنیتزنان‪،‬طرحنظام بخشیبهفضایمجازیوتصویب‬ ‫دوفوریتالیحهحجابوعفافاز جملهکارنامهتقنینییاموضوعاتدردستبررسی‬ ‫مجلس یازدهم بود که اقای قالیباف درباره انها توضیح داد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس‪« ،‬خالقیت در ظرفیت ســـازی بسترهای نظارتی» را وجه دیگر تمایز‬ ‫ولینبایدبهاینحرف هاکهازرویغرضیابی اطالعیازمصلحتاست‪،‬اعتناکنید‪».‬‬ ‫رهبر انقالب «ساده زیستی و پرهیز از رفتار اشرافی مابانه و نگاه باال به مردم» را ویژگی‬ ‫وزرای معرفی شده به مجلس» بود که در این زمینه گفتند‪« :‬در تشخیص صالحیت ها‬ ‫بر حل مسائل عینی مردم به کار گرفته شده است‪».‬‬ ‫این زمینه هم وجود دارد‪».‬‬ ‫شود وزارتخانه تا مدت ها بدون وزیر بماند که اکنون هم چند وزارتخانه وزیر ندارند و‬ ‫اتکا به کار کارشناسی جامع» را از جمله خصوصیات الزم «قانون» خواندند و گفتند‪:‬‬ ‫ثباتقوانینوپرهیزازتغییراتپی درپیانها‪،‬منقحوروشنبودنوعدم تعارضقوانین‬ ‫بسیاری از نمایندگان مجلس دانستند و در عین حال افزودند‪« :‬البته استثنائاتی در‬ ‫ث «نبایدها» هم جلوگیری از انباشته شدن قوانین مهم است؛‬ ‫انها افزودند‪« :‬در بح ‬ ‫حضـــرت ایت الله خامنـــه ای با توصیـــه موکد بـــه نمایندگان مجلـــس برای از‬ ‫از دیگر بایدها و الزامات قانون گذاری بود که حضرت ایت الله خامنه ای با اشـــاره به‬ ‫یا اینکه به دولت قانونی ابالغ می شـــود اما ایین نامه های ان تنظیم و ان قانون اجرا‬ ‫رهبر انقالب در توصیه پایانی با تاکید بر به سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس‬ ‫این دوره مجلس خواند و افزود‪« :‬در این دوره‪ ،‬ابزارهای نظارتی همچون «ســـوال‪،‬‬ ‫است‪».‬‬ ‫«قانون خوب باید قابل اجرا باشد وگرنه شبیه ارزو و اهداف اجرانشدنی می شود‪».‬‬ ‫حرف یا فالن کار موجب عالقه مندی مردم و افزایش احتمال رای اوری می شـــود‪،‬‬ ‫البته در این گونه موارد‪ ،‬راه عالج‪ ،‬تهیه و تصویب طرح ها به دست خود مجلس است؛‬ ‫ایشان برای مجلس یازدهم برشمردند و گفتند‪« :‬عمده قوانین برای مبارزه با فساد‪،‬‬ ‫تعیین می کند که می شـــود در این جهت مشـــخص شـــده‪ ،‬در انها حرکت کرد‪».‬‬ ‫«نگذارید وجاهت طلبی روی حرف ها و اقدامات شـــما اثر بگذارد و این را که فالن‬ ‫در سال اخر همچون برنامه هفتم‪ ،‬پیگیری شعار سال‪ ،‬نهایی کردن لوایح نیمه کاره‬ ‫حضـــرت ایت الله خامنه ای‪ ،‬نگاه و رویکرد درســـت را نگاه تقریبی‪ ،‬مکمل بودن و‬ ‫حضرتایت اللهخامنه ایتوجهکاملبهسیاست هایکلیرادرهرنوعقانون گذاری‬ ‫را می شنوند‪ ،‬باید این مالحظات را بیشتر رعایت کنیم‪».‬‬ ‫ایشان در توصیه ای دیگر با اشاره به سال اخر مجلس یازدهم‪ ،‬به نمایندگان گفتند‪:‬‬ ‫می شود‪ ،‬خاطرنشان کردند‪« :‬در گذشته یکی از روسای مجلس شکایت می کرد که‬ ‫امکان برنامه ریزی مسئوالن»‪ ،‬افزودند‪« :‬قانون گذاری‪ ،‬ریل گذاری و به تعبیر دقیق تر‬ ‫ظرفیـــت حرکت دارد‪ ،‬جهت را مشـــخص می کند و قانون گذاری مســـیرهایی را‬ ‫به ابروی افراد و هویت دینی و انقالبی انها جایز نیست‪ .‬البته این توصیه مربوط به‬ ‫به کلـــی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت های مهم و الزم اســـت‪».‬‬ ‫ممکن است در مجلس وجود داشته باشد‪».‬‬ ‫تبیین ان گفتند‪« :‬سیاســـت های کلی که برای همه سالیق و شیوه های مدیریتی‬ ‫حضـــرت ایت الله خامنه ای در نکته ای مهم افزودند‪« :‬گاهی برخی می خواهند به‬ ‫اسفند امسال‪ ،‬کار کنید؛ چرا که انچه می ماند فقط کار برای رضایت پروردگار است‪».‬‬ ‫نظارتی ان بسیار باالتر و مهم تر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای‬ ‫«جاده سازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص می کند‪».‬‬ ‫و دولتی قابل حل است لزومی ندارد علنی بیان شود و در مواردی هم که بیان علنی‬ ‫فالن مسئول سیلی بزنند اما در عمل به مجلس سیلی می زنند‪ ،‬در حالی که تعرض‬ ‫دادند و گفتند‪« :‬بعد از ‪ ۳‬ســـال‪ ،‬در مجموع این مجلس را همچنان انقالبی‪ ،‬جوان‬ ‫«ایجاد ثبات»‪« ،‬قابل پیش بینی شـــدن اینده فرد و جامعه و کشور» و «فراهم شدن‬ ‫«همراهکردنتقواوصداقتباحریتوصراحت»توصیهدیگررهبرانقالببهنمایندگان‬ ‫رادیومضمون‬ ‫کاریازگروهپادکست هایهمیشهدرمیان‬ ‫وروزنامهفرهیختگان‬ ‫|فصل جدید رادیو مضمون منتشر شد|‬ ‫‪@radiomazmoon‬‬ ‫توصیه بعدی رهبر انقالب به نمایندگان‪« ،‬پرهیز از بعضی ســـخت گیری ها در قبال‬ ‫استیضاح و تحقیق و تفحص» به پشتوانه نظارت میدانی و ستادی و همچنین ناظر‬ ‫دقت کافی و در حد معقول و منطقی سخت گیری کنید اما نه به شکلی که موجب‬ ‫کنش فعاالنه در عرصه دیپلماســـی و مقابلـــه حقوقی با تهدیدات خارجی‪ ،‬تالش‬ ‫به مجلس معرفی خواهند شد‪».‬‬ ‫شرکت های دولتی دیگر نکاتی بود که رئیس مجلس به انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫برای اصالح ساختار بودجه با ایجاد سامانه هوشمند بودجه ریزی و نظارت جدی بر‬ صفحه 1 ‫سیاست‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫«فرهیختگان» از اثار قانون راهبردی مجلس گزارش می دهد‬ ‫مهره هسته ای چطور به شطرنج قدرت برگشت؟‬ ‫گروه سیاست بعد از انکه توافق برجام در سال ‪ 94‬به امضا رسید‬ ‫روایت شده بود که تصویری پیروزمندانه به نفع کاخ سفید روایت‬ ‫بدعهدی های طرف های غربی نیز کامال عیان شد‪ .‬امریکا بر موج‬ ‫شود‪ .‬این امر اوال با این هدف صورت گرفت که از فشارهای کنگره‬ ‫تحریم های ضدایرانی به ویـــژه در دوره ترامپ افزود و دولت های‬ ‫کاســـته و اتهام عقب نشینی را از روی تیم مذاکره کننده امریکا‬ ‫بـــردارد‪ .‬هدف دیگر این مدل روایت یکجانبه این بود که امریکا‬ ‫اروپایی هم برای جبران بدعهدی شریک نه تنها هیچ اقدامی انجام‬ ‫در ادامه مذاکرات ابزار امتیاز گیری در مقابل ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫نداده‪ ،‬بلکه به تعهدات برجامی خود نیز پایبند نمانده و همچنان‬ ‫از نظـــام تحریمی امریکا حمایت می کردند‪ .‬حجم بدعهدی های‬ ‫امریکایی ها همچنین بارها در طی مذاکرات با هدف جلوگیری‬ ‫وقت بانک مرکزی عواید حاصل از برجام برای کشور را تقریبا صفر‬ ‫درخواست عقب نشینی داشـــتند‪ .‬دیپلمات های امریکایی به‬ ‫طرف غربی در مذاکرات به حدی بود که ولی الل ه سیف‪ ،‬رئیس کل‬ ‫از تحقق ایران فشارهای کنگره را مورد اشاره قرار داده و از ایران‬ ‫توصیفکرد‪.‬درسویمقابلاماایرانتمامیتعهداتبرجامیخودرا‬ ‫این شـــیوه هرگونه مطالبه ایران را به کنگره حواله داده و هزینه‬ ‫انجام داده و بدون اینکه دستاویز برای الزام غربی ها به اجرای توافق‬ ‫فشارهای یک نهاد داخلی امریکا را به ایران تحمیل می کردند‪.‬‬ ‫داشته باشد برگ برنده خود را از دست داده بود‪ .‬تداوم این مسیر‬ ‫در همین راســـتا بعد از انکه ایران بدون نقض توافق نامه ژنو یک‬ ‫کامل برجام داشـــته و در سال ‪ 97‬به طور کامل از ان خارج شود؛‬ ‫معاون وزیر خارجه امریکا به ان واکنش نشان داده و در جلسه تیم‬ ‫پرداختن هزینه سیاسی تداوم برجام در مقابل کنگره نیز نمی دید‪.‬‬ ‫این خواســـته را مطرح می کند که با توجه به فشـــار های کنگره‬ ‫منفعالنه باعث شد امریکا در دوره ترامپ ترغیب به کنار گذاشتن‬ ‫سانتریفیوژ ‪ IR8‬در سایت نطنز راه اندازی می کند وندی شرمن‬ ‫چراکه اهداف خود را از برجام محقق شـــده دیده و توجیهی برای‬ ‫مذاکره کننده ایرانی اقدام ایران را تحریک کننده توصیف کرده‬ ‫انچهباعثمی شداینتصورضدایرانیکنارگذاشتهشودتنهااتخاذ‬ ‫ایران این ســـانتریفیوژ را از نطنز خارج کند‪ .‬بهمن ماه سال ‪94‬‬ ‫غربینشاندهدتداوممسیرسابقدیگرقرارنیستبی هزینهباشد‪.‬‬ ‫سوئیس در حال گفت وگو بودند به یک باره جان کری وارد اتاق‬ ‫هدفی در دستور کار قرار گرفت‪ .‬مطابق این قانون ایران در پاسخ به‬ ‫تیـــم مذاکره کننده ایرانی می گوید‪« :‬لطف کنید از اقای ظریف‬ ‫درحالی که تیم های مذاکره کننده ایران‪ ،‬اروپا و امریکا در زوریخ‬ ‫یک راهبرد تقابلی و فعاالنه از جانب تهران بود‪ .‬راهبردی که به طرف‬ ‫ایده تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نیز با چنین‬ ‫مذاکره شـــده و با هدف تحت فشار قرار دادن تهران خطاب به‬ ‫بدعهدیغربی هابایدگام به گامازتعهداتبرجامیخودمی کاست‬ ‫خواهش کنید که در ایران با رهبری‪ ،‬رئیس جمهور یا هر کســـی‬ ‫که همین امر صورت پذیرفت و اقدامات محدودیت زای برجامی که‬ ‫دیگرلزومیبهاجرایاننبود‪،‬متوقفشد‪.‬بعدازگذشتچندسال‬ ‫از این ماجرا برخی با نادیده گرفتن بدعهدی غربی ها زبان به انتقاد‬ ‫کـــه تصمیم می گیرد‪ ،‬صحبت کند و بگوید امریکا به اخرین حد‬ ‫دیگر درباره روش های بررســـی نتیجه بخش بودن یا نبودن قانون‬ ‫که حتی پاییز سال گذشته و در اوج ناارامی های داخلی ایران هم‬ ‫دستاوردهای برجامی توصیف می کنند‪ ،‬حال انکه تا پیش از این‬ ‫غریب ابادی‪ ،‬سفیر وقت ایران در سازمان های بین المللی و یکی‬ ‫همه جانبه از جریانات ضدایرانی هســـتند‪ ،‬بـــاور ندارند اتفاقات‬ ‫واژه ایران حق دارد در فعالیت های هسته ای اش سانتریفیوژهای‬ ‫امریکا را بار دیگر پای میز مذاکره کشـــاند همین اقدامات تقابلی‬ ‫قانون اقدام راهبردی با سایت دفتر رهبر انقالب داشت‪.‬‬ ‫که در همان ایام دیدیم ویدیویی از بایدن دســـت به دست شد که‬ ‫در سند مرتبط با مذاکرات وین ‪ 6‬این بند برجام مجددا نقل شده‬ ‫از ان صورت گرفت که ایران شـــیوه دیپلماسی خود را تغییر داد و‬ ‫روند مذاکـــرات تا ان زمان و تعدادی از شـــاخص ترین اقدامات‬ ‫اقدام فعاالنه مجلس گشوده و ان را عاملی محدودیت زا در مسیر‬ ‫اقدام برجام عمال از کارکرد افتاده بود و انچه دولت های اروپایی و‬ ‫ایران بوده است‪ .‬ایجاد پویایی مجدد برای احیای برجام اساسا پس‬ ‫به سمت احیای برگ های برنده خود رفت‪ .‬مرور این مسیر طی شده‬ ‫ماهیت تحسین برانگیز و راهبردی اقدام مجلس را به وضوح نشان‬ ‫تصویب شده از سوی مجلس‪ ،‬محتوای گفت وگویی ا ست که کاظم‬ ‫از اعضای وقت هیات مذاکره کننده کشورمان در وین درخصوص‬ ‫تکرار شد و نشان می داد غربی ها‪ ،‬همزمان با اینکه مشغول حمایت‬ ‫داخلی ایران بتواند به جمهوری اســـامی ضربه بزند‪ .‬همان طور‬ ‫غریب ابادی در گفت وگوی مفصلش با رسانه دفتر رهبری‪ ،‬درباره‬ ‫در حاشـــیه نشستی‪ ،‬بعد از انکه براندازان از او می خواهند اعالم‬ ‫دولت امریکا که با ماهیت گفت وگوهای وین تعارض داشت گفت‪:‬‬ ‫پاســـخ مورد عالقه انها طفره می رود و می گوید برجام مرده ولی به‬ ‫«مواضعباالدستینظام»‪«،‬دستاوردهایهسته ایکشور»و«قانون‬ ‫کند برجام تمام شـــده و روند مذاکـــرات با ایران را متوقف کند‪ ،‬از‬ ‫راهبردی کشور را از سرگردانی در قضی ه هسته ای نجات داد‪ .‬این‬ ‫اســـت که ما با «طراحی و برنامه ریزی مناسب» و «پرهیز از عجله»‬ ‫قانون کامال مشـــخص کرد که باید چه کار کنیم‪ ،‬االن هم داریم‬ ‫چرایی اهمیت اقدام مجلس در تصویب قانون «اقدام راهبردی لغو‬ ‫که رئیس جمهور وقت تقریبا هر هفته بین ســـخنرانی های روزمر ه‬ ‫همان روزهای ابتدایی مذاکرات با هدف امتیاز گیری هرچه بیشتر‬ ‫می داد‪.‬مساله ایکهنشانمی دادتیممذاکره کنندهازسویتهران‬ ‫نشانه هایش را در دنیا مشاهده می کنیم‪ ».‬در ادامه ضمن بررسی‬ ‫تحریم ها» به مرور استراتژی مشابهی پرداخته ایم که دولت امریکا از‬ ‫از ایران ان را به کار گرفت‪.‬‬ ‫قانونی که ضامن بقای روند مذاکرات شد‬ ‫قانون موسوم به اقدام راهبردی که از ابعاد ان گفتیم و زمینه های‬ ‫خود گریزی هم به روند مذاکرات می زد و از نزدیک بودن توافق خبر‬ ‫و دفتر ریاست جمهوری تحت فشار است تا هرچه سریع تر و پیش‬ ‫از تمام شدن دوران ریاست جمهوری حسن روحانی‪ ،‬مذاکرات را‬ ‫«به نتیجه» برساند‪ .‬با همه اینها شاهد بودیم بعد از تصویب قانون‬ ‫قانون شکنان مدعی‬ ‫حسن روحانی بهمن سال ‪ 1401‬در دیدار با جمعی از معاونان و‬ ‫وزرای خود در دولت تدبیر و امید مدعی می شود که شروط ایران‬ ‫برای رفع برخی تحریم های غیرهسته ای نیز پذیرفته شده بود اما‬ ‫دوازدهمامابانادیدهگرفتناینتجربهدرموردتحریم هایهسته ای‬ ‫تداوم ان شـــده است‪ .‬روندی که در ادامه به ان می پردازیم‪ .‬نکته‬ ‫غربی برای اظهار تمایل نسبت به تداوم روند گفت وگوها‪ .‬اتفاقی‬ ‫ایجاد نکرده و اقدامی رو به جلو محسوب می شود که مورد تقدیر‬ ‫رهبر انقالب نیز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ظریف ضمن موافقت کلی با حفظ شکل ساختاری «برنامه» برای‬ ‫هر گونه توافقی عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» را‬ ‫پیشنهاد کرد که در ادامه مورد موافقت بقیه اعضای «پنج به اضافه‬ ‫روحانیدرشرایطیاینقانونرامانعرفعتحریم هاتوصیفمی کند‬ ‫برای انکه دریابیم تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس چگونه‬ ‫مشـــابه از رفتارهای طرف امریکایی در میز مذاکرات بازخوانی‬ ‫نهادهای داخلی را برای به توازن رساندن میز مذاکرات فعال تر‬ ‫هم می شد نشانه های ان را دید‪ .‬از پیگیری های مداوم اژانس برای‬ ‫درنهایـــت روند مذاکرات را متوقـــف کرده یا اتفاقا برعکس‪ ،‬باعث‬ ‫همچـــون قانون راهبردی لغو تحریم ها بوده که طرف غربی را پای‬ ‫یک پیمان یا توافقنامه باشـــد و یک «ســـند سیاسی» را ترجیح‬ ‫تعهدات خود استفاده کرده است‪ .‬در تقابل با چنین مواجهه ای‬ ‫عباس عراقچی در ششمین دور از مذاکرات وین در خرداد ‪1400‬‬ ‫جلسه حضوری با مقامات کشورمان‪ ،‬تا پیغام و پسغام های مقامات‬ ‫زدهاست‪.‬مرورمسیرطی شدهدرفرایندمذاکراتاینگزارهرابیشتر‬ ‫را طی کند‪ .‬امریکایی ها برای اجتناب از رفتن به کنگره و کسب‬ ‫برداشتهشدنتحریم هایهسته ایرانیزمطرحمی کندوبادستاویز‬ ‫این مصوبه مجلس وجود دارد ان که به راحتی می توان با بررســـی‬ ‫به این قضاوت رســـید که مصوبه نمایندگان تحت عنوان «قانون‬ ‫برجام همچنان برای بازگشت به برجام دست رد به سینه روحانی‬ ‫زیرا در ان صورت ســـند باید به کنگره ارجاع شده و روند خاصی‬ ‫طرف غربی داده است‪ .‬با وجود این امریکا به عنوان طرف خاطی‬ ‫گونه روشـــن کرد که نمی توانند از عنوان پیمان استفاده کنند‪،‬‬ ‫قانـــون اقدام راهبردی؛ مدلی که واشـــنگتن بارها از ان‬ ‫ســـایت دفتر رهبری به ان اشاره کرد‪ ،‬بحث اثرات «دستاوردهای‬ ‫اقـــدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران»‬ ‫نبوده‪ ،‬بلکه حتی گام را فراتر نهاده و وعده های فرا برجامی نیز به‬ ‫با اکثریت کنگره متعلق به جریان سیاسی مقابل داشت‪ ،‬به این‬ ‫یک» نیز واقع شد‪ .‬مرور فرایند مذاکرات نشان می دهد که طرف‬ ‫که با عنوان «گاف بزرگ عراقچی» در «فرهیختگان» منتشر شد به‬ ‫برقراری ارتباط مســـتقیم با تهران و برنامه ریزی سفر برای برگزاری‬ ‫اقدام راهبردی که بر غنی ســـازی ‪ 20‬درصدی تاکید دارد پایبند‬ ‫امریکایی تکلیف خود را به دلیل مشـــکلی که دولت اقای اوباما‬ ‫غربی برای برداشـــتن تحریم های هسته ای یک بار توسط دولت‬ ‫هسته ای شـــهید که در روز روشن در کشور ترور شد‪ ،‬اختصاص‬ ‫شرایط مذاکرات قبل و بعد از تصویب این قانون در مجلس ایران‪،‬‬ ‫بزند‪ ».‬این موارد نشان می دهد دولت روحانی نه تنها به مفاد قانون‬ ‫معاهده‪ ،‬تفاهمنامه‪ ،‬پیمان یا قـــرارداد؟» هیات مذاکره کننده‬ ‫میز مذاکره نگه داشته؛ قانونی که منعی در مسیر یک توافق قوی‬ ‫راه جلوگیری از روند رو به توسعه برنام ه هسته ای ایران می دانستند‪.‬‬ ‫هسته ای کشور» بر روند گفت وگوهای وین بود که در دولت جدید‬ ‫بدون انکه دست به نابودی اورانیوم‪ 60‬درصد غنی سازی شده خود‬ ‫بر ســـر ان توافق می شـــود‪ ،‬از چه ماهیتی باید برخوردار باشد؛‬ ‫می دهند‪ .‬لذا عنـــوان «برنامه اقدام جامع» را توصیه می کنند‪.‬‬ ‫چنیـــن ادعایی را مطرح می کند که مســـیر اعتماد به طرف های‬ ‫غیر از ان‪ ،‬با تغییر دولت در ایران هم روند مذاکرات متوقف نشد‪.‬‬ ‫پیدا کرده بود‪ .‬نکته ای که بعد از گذشـــت حدود دو ســـال درباره‬ ‫(نابود) کند و بازگردد به غنی سازی ‪ 3.6‬درصد‪ .‬درصورتی که طبق‬ ‫ویـــن (‪ )۱۴‬پایان یافت‪ ،‬یکـــی از موضوعاتی که خود را بیش از‬ ‫گذشـــته نمایاند در این پرسش خالصه شده بود که «متنی که‬ ‫تصویب مصوبه اقدام راهبردی مجلس مانع ان شـــد‪ .‬او درحالی‬ ‫قرار دادن ان قانون اقدام راهبردی مجلس را زیر ســـوال می برد‪.‬‬ ‫نکته دیگری که غریب ابادی هم در گفت وگوی دو ســـال قبلش با‬ ‫‪ 60‬درصدی انجام داده اســـت‪ ،‬باید اورانیوم ‪ 60‬درصد غنی شده‬ ‫از اهرم کنگره را می توان در تقلیل ماهیت برجام از یک معاهده‬ ‫اشکار می کند که برخالف ادعای روحانی این اقدامات فعاالنه ای‬ ‫ماشـــه یا تصویب قطعنامه هایی علیه ایران با هدف عقب نشینی‬ ‫مصوبه ای که تصویبش در روزهایی به سرانجام رسید که تیتر یک‬ ‫کنگره و دیگران را حســـاس کرده است‪ .‬با چنین فضایی نیل به‬ ‫موافقت ساختار تقنینی خود‪ ،‬عالقه ندارند توافق نهایی در قالب‬ ‫با اظهاراتی که نشان دهنده توهین او به حافظه مردم است‪ ،‬ادعای‬ ‫تهران هم عملی نشـــد و دولت های غربی همچنان مذاکره را تنها‬ ‫رســـانه های ایران به ترور محسن فخری زاده‪ ،‬پنجمین دانشمند‬ ‫دیگر ایران برای تسریع روند توسعه برنامه صلح امیز هسته ای خود‪،‬‬ ‫اقدام راهبردی در مجلس‪ ،‬نه تنها روند مذاکرات متوقف نشد‪ ،‬بلکه‬ ‫تدوینش را بازخوانی کردیم و به مرور شـــرایط ایران و کشـــورهای‬ ‫به ظاهر عضو برجام در زمان تصویب این قانون در تهران پرداختیم؛‬ ‫امریکایی ها برای ازسرگیری روند مذاکرات خبر دادند‪ .‬مساله ای‬ ‫روحانی طی شده و بی نتیجه مانده بود‪ .‬رئیس دولت های یازدهم و‬ ‫تهدیدات طرف هایمذاکرهدربارهامکاناستفاده شان ازمکانیسم‬ ‫سوریه‪ ،‬عراق و‪ ...‬نزد بسیاری از محافل امریکا دردسرساز شده و‬ ‫بند برجامی ایران می توانست تاسیسات خود را نهایتا تعطیل کند‪،‬‬ ‫موجب توقف روند مذاکرات نشده اند‪.‬‬ ‫درباره لزوم «پرهیز از عجله» در مذاکرات درحالی مطرح می شـــد‬ ‫خال مذاکره نمی کنیم‪ .‬موفقیت های اخیر ایران در یمن‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫که مقامات وزارت خارجه کشـــورمان از دریافت پیام غیرمستقیم‬ ‫از این قوانینی که شما در مجلس تصویب کردید‪ ،‬قوانین راهبردی‬ ‫حداکثر بهره بـــرداری را به عمل اوریم‪ ».‬ایـــن نکات غریب ابادی‬ ‫‪ return‬به معنی بازگشت برای سانتریفیوژها استفاده شده است؛‬ ‫به اهرم فشار کنگره مزین می کند‪ « :‬فراموش نکنید ما و شما در‬ ‫خود و همچنین ســـانتریفیوژهای پیشرفته ‪ IR8‬خود را ‪Destroy‬‬ ‫طرف های مقابل تالش خواهند کرد تا با توسل به ابزارهای مختلف‬ ‫است برای کشور که واقعا جای احترام و تمجید دارد‪ .‬قانون اقدام‬ ‫اســـت‪ ،‬اما با یک تفاوت مهم‪ ،‬در متن وین ‪ 6‬به جای کیپ از واژه‬ ‫برویم‪ ».‬کری در ادامه این ادبیات به ظاهر ملتمسانه را این گونه‬ ‫حقوقی به یک تفاهمنامه مشاهده کرد‪ .‬هنگامی که نشست های‬ ‫دالیلی نمی توانیم ان را اعالم کنیم‪ .‬تقریبا یک هفته بعد از ان بود‬ ‫کهثابتکرد‪،‬نهقانونراهبردیمجلسونههیچ یکازتصمیم های‬ ‫مانع بهره مندی ما از موقعیت تقویت شـــده شـــوند‪ ،‬اما مهم این‬ ‫خود را حفظ کرده و غنی ســـازی مثال ‪ 3.6‬درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫گرفته ایم‪ .‬پیشـــنهادی داده ایم که دیگر از ان نمی توانیم فراتر‬ ‫به عبارت ســـاده تر‪ ،‬مطابق این بند اصالحی ایران اگر غنی سازی‬ ‫می دهد‪ .‬رهبر انقالب نیز روز گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس‬ ‫این گونهازقانوناقدامراهبردیلغوتحریم هاتمجیدکردند‪«:‬برخی‬ ‫ایران از واژه کیپ (‪ )keep‬استفاده شده است‪ .‬مطابق معنای این‬ ‫بایـــد اخرین تصمیم خود را بگیرند‪ .‬مـــا اخرین تصمیم خود را‬ ‫یک توافق هسته ای اسان نیست‪ ».‬نقطه اوج بهره برداری امریکا‬ ‫اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی» موقعیت مناسبی را برای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در هر مذاکره ای فراهم کرده است‪ .‬طبیعتا‬ ‫ایران اشـــاره شـــده و برای فعالیت های مرتبط با سانتریفیوژهای‬ ‫خود رسیده است‪ .‬االن زمان تصمیم گیری است‪ .‬االن دو طرف‬ ‫که حتی به مفاد ان نیز پایبند نبوده است‪ .‬پیش از این در گزارشی‬ ‫این موضوع پرداختیم که «تیم مذاکره کننده وقت به سرپرســـتی‬ ‫بهره برده بود‬ ‫دست تیم مذاکره کننده ایران را پر می کند بد نیست چند نمونه‬ ‫کنیم که طی ان واشنگتن سعی در تحت فشار قرار دادن ایران‬ ‫با استفاده از اهرم کنگره امریکا داشته است‪ .‬بعد از انکه ایران و‬ ‫تعهداتـــی را پذیرفته بود که در مواردی حتی در تعارض و تناقض‬ ‫امریکا در جریان مذاکرات هسته ای به توافق موقت ژنو دست پیدا‬ ‫اقدامات داوطلبانه ایران و گروه ‪ ،5+1‬به تعداد ســـانتریفیوژهای‬ ‫برگ یا ‪ Fact sheet‬منتشـــر کرد که در ان نتایج توافق به نحوی‬ ‫با متن اصلی برجام اســـت‪ ،‬مثال در متن برجام در بخش مرتبط با‬ ‫کردند طرف امریکایی در فضای رســـانه ای متنی با عنوان گزاره‬ ‫امریکایی بارها از اهرم کنگره برای فشار بر ایران و طفره رفتن از‬ ‫طبعا ایران نیز باید حداقل راهبردی مشـــابه را در پیش گرفته و‬ ‫کند‪ .‬اگر قرار باشد با چنین عینکی به ماجرا نگاه کنیم ان زمان‬ ‫قانون اقدام راهبردی نه تنها مانع توافق با امریکا تلقی نشـــده‬ ‫بلکه اهرمی است در جهت ایجاد توازن در میز مذاکره که چه بسا‬ ‫اگر زودتر از خروج ترامپ از برجام فعال می شد نوع مواجه کاخ‬ ‫سفید با برجام را نیز تغییر می داد‪.‬‬ ‫ گفت وگو‬ ‫بررسیاثرتوافقایرانوعربستانبرتعاملکشورهایمنطق هباایراندرگفت وگوباحسنهانی زاده‪،‬کارشناسمسائلمنطقه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬سال همگرایی و صلح پایدار در منطقه خواهد بود‬ ‫در اســـفند ماه ســـال گذشـــته‪ ،‬ایران و عربستان پس از ســـال ها تنش و‬ ‫منطقه و همچنین سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به امارات و عراق هم حاکی‬ ‫تحوالت منطقه دارد‪ .‬گرچه بعد از انقالب اسالمی‪ ،‬سیاست های این کشور باعث‬ ‫درمورد سایر کشورهای عربی و اسالمی چطور؟‬ ‫به همین دلیل بسیاری از کشورهای عرب منطقه از جمله امارات‪ ،‬بحرین‪ ،‬اردن‬ ‫حال حاضر رایزنی هایی جهت ارتقای سطح روابط دو کشور در حال انجام است‬ ‫عضـو اتحادیـه عـرب هسـتند‪ .‬طبیعـی اسـت کـه بـا توجـه بـه جایـگاه عربسـتان‬ ‫درگیری های نیابتی در منطقه ســـرانجام برای بازگشت سطح روابط خود‬ ‫از این است که دیپلماسی منطقه ای دولت سیزدهم اثرگذار و موفق بوده است‪.‬‬ ‫این توافق اثر می پذیرد‪ .‬با توجه به نفوذ عربســـتان در برخی از کشورهای‬ ‫و مصر تمایل دارند که مشـــکالت خود را با ایران برطرف کنند‪ .‬به هر میزانی که‬ ‫به حالت عادی به توافق رسیدند‪ .‬اما تنها روابط این دو کشور نیست که از‬ ‫عربی منطقه‪ ،‬بازگشت روابط ایران و عربستان به سطح عادی می تواند بر‬ ‫مناسبات ایران و سایر کشورهای عربی منطقه نیز اثرگذار باشد‪ .‬مصر هم‬ ‫یکی از کشـــورهای بزرگ عربی و اســـامی منطقه است که بعد از توافق با‬ ‫ایران به این کشـــورها نزدیک تر شـــود به طور طبیعی هژمونی امریکا در منطقه‬ ‫ضعیف تر می شود و رژیم صهیونیســـتی در انزوای بیشتری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به همین دلیل اســـت که می توان امریکا و رژیم صهیونیســـتی را از اصلی ترین‬ ‫شـــده بود تا روابط بین قاهره و تهران از حد دفاتر حفظ منافع فراتر نرود‪ ،‬اما در‬ ‫و احتمال بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه های دو کشور نیز وجود دارد‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است که ایران و مصر مناسبات دیرینه ای با یکدیگر داشته اند اما این رابطه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬در سال های اخیر نیز بحث ارتقای مناسبات ایران و مصر برقرار‬ ‫همکاری هـای اقتصـادی گسـترده و همچنیـن کاهـش نفـوذ امریـکا در منطقـه‬ ‫در طول صد ســـال اخیر همواره تحت تاثیر فضاسازی های خارجی و منطقه ای‬ ‫عربستان در صف احیای روابط دیپلماتیک با ایران قرار دارد‪ .‬در هفته های‬ ‫بازندگان بهبود روابط ایران و کشـــورهای عرب منطقه دانست‪ .‬زیرا این توافقات‬ ‫مناســـبات ایران و مصر به ســـطح عادی منتشر شد‪ .‬در گفت وگویی که با‬ ‫ی و مهمی قرار دارد و سال ‪ ۱۴۰۲‬سال‬ ‫می رســـد منطقه در استانه تحوالت جد ‬ ‫میان توده های مردم مصر ‪-‬چه اهل ســـنت و چه شیعیان‪ -‬همیشه از نفوذ ایران‬ ‫گذشـــته نیز خبرهایی مبنی بر اغاز مذاکرات مقدماتی جهت بازگشـــت‬ ‫حسن هانی زاده‪ ،‬کارشناس مسائل منطقه داشته ایم‪ ،‬اثرات توافق تهران‬ ‫و ریاض بر سایر مناســـبات منطقه ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫همگرایی و صلح پایدار در منطقه خواهد بود‪ .‬عربســـتان سعودی بعد از سال ها‬ ‫لذا دولت عربستان تمایل پیدا کرده است که به ایران نزدیک شود‪ .‬در طرف مقابل‬ ‫همیشه رابطه خوبی بوده و سرمایه گذاری ایران در صنایع مختلف مصر از جمله‬ ‫ق ایران و عربستان چه اثری بر روابط ایران با مصر خواهد‬ ‫به نظر شـــما تواف ‬ ‫توافقنامه پکن که بین ایران و عربســـتان امضا شد مسیر همگرایی منطقه ای را‬ ‫کشورهای عرب منطقه به ایران از جمله رئیس جمهور عراق‪ ،‬نشان می دهند که‬ ‫رابطه با تهران اعالم کردند‪ .‬سفرهای گوناگون وزیر امور خارجه ایران به کشورهای‬ ‫مصر هم یکی از کشورهای بزرگ جهان عرب است که نقش مهم و اثرگذاری در‬ ‫هموار کرد و کشورهای عرب منطقه بعد از این توافق تمایل خود را برای برقراری‬ ‫بیمناک بوده اند‪ .‬اما اخیرا تمایل دستگاه دیپلماسی مصر به افزایش سطح روابط‬ ‫ایفای نقش تهاجمی در مقابل ایران‪ ،‬چه در ســـوریه‪ ،‬چه در عراق و چه در یمن‪،‬‬ ‫هم‪ ،‬دولت سیزدهم به دنبال کاهش تنش ها است‪ .‬نشست اخیر وزرای خارجه‬ ‫داشت؟‬ ‫بوده اما دســـتگاه های امنیتی مصر به دالیل مختلفی از جمله جایگاه ایران در‬ ‫بیشـــتر شده است و به نظر می رسد که در اینده مناسبات مصر و ایران به سطح‬ ‫االن به این نتیجه رسیده است که این تنش ها سودی برای ریاض نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایران و روســـیه و ترکیه و سوریه در مسکو و همچنین سفرهای مسئوالن مختلف‬ ‫فضای تعامل و همکاری بین ایران و کشورهای عرب منطقه توسعه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫سـعودی در بین کشـورهای اسلامی و عربی‪ ،‬برطرف شـدن مشـکالت بین ایران‬ ‫و عربسـتان بـه صـورت ریشـه ای می توانـد منجـر بـه همگرایـی و تعاملات خوبـی‬ ‫بوده و وزارت خارجه مصر از سال ها پیش به افزایش سطح روابط با ایران متمایل‬ ‫باعث کاهش تقابالت ایران و کشـــورهای منطقه می شود‪ .‬لذا درمجموع به نظر‬ ‫‪ ۵۷‬کشـور اسلامی زیرمجموعه سـازمان همکاری های اسلامی‪ ۲۲ ،‬کشـور نیز‬ ‫قابـــل قبولی ارتقا پیدا کند‪ .‬خصوصا اینکه رابطه اقتصادی بین دو کشـــور نیز‬ ‫بیـن همـه کشـورهای عربـی و اسلامی و ایـران شـود‪ .‬ایـن همگرایـی می تواند به‬ ‫منجـر شـود‪ .‬بـه همیـن دلیـل بـه نظر می رسـد کـه عربسـتان برای رفع مشـکالت‬ ‫خـود بـا ایـران مصمـم اسـت و ایـن اتفـاق بـه نفـع ثبـات و امنیت منطقه و توسـعه‬ ‫پایـدار کشـورهای اسلامی و عربـی خواهـد بود‪.‬‬ ‫شما در صحبت های خود اشـــاره ای هم به رژیم صهیونیستی داشتید‪ .‬از‬ ‫دیدگاه شما بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه چه اثری بر معامله قرن‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫نســـاجی برای این کشور سوداور بوده و طبیعی است که مصر به دنبال احیای‬ ‫طرح صلح ابراهیم و شـــکل گیری جبهه عبری‪-‬عربی علیه ایران با توافق ایران و‬ ‫عرب و جهان اسالم‪ ،‬اگر این کشور به ایران نزدیک شود بسیاری از مشکل های‬ ‫ناامید شـــده است‪ .‬در سال های گذشـــته تالش این رژیم بر این بود که تا جای‬ ‫و توسعه پایدار حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫اسرائیل منزوی شد و قطعا در اینده به سمت انزوای بیشتر هم حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫چنین ظرفیت هایی باشـــد‪ .‬همچنین با توجـــه به ظرفیت باالی مصر در جهان‬ ‫منطقه از جمله مساله فلسطین حل خواهد شد و منطقه به سمت ثبات‪ ،‬ارامش‬ ‫عربستان پکن به تاریخ سپرده شد و رژیم صهیونیستی از موفقیت این طرح به شدت‬ ‫ممکن بین ایران و کشورهای منطقه فاصله بیندازد اما با توافق ایران و عربستان‬ صفحه 2 ‫«فرهیختگان» از یک اکوسیستم رو به رشد در شرق اسیا گزارش می دهد‬ ‫اکوسیستم‪ 89‬میلیارددالریاستارتاپیسنگاپور‬ ‫شماره مسلسل ‪ | 4611‬پنجشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 5 | 1402‬ذیقعده ‪ 25 |1444‬می ‪ | 2023‬شماره ‪3873‬‬ ‫‪Thu | 25 May 2023 | vol.14 | No. 3873 | 16 Pages‬‬ ‫‪w w w . F d n . i r‬‬ ‫رئیس سرای نواوری گیاهان دارویی دانشگاه ازاد واحد‬ ‫اصفهان (خوراسگان) خبر داد‬ ‫سهم ایران‬ ‫از تجارت گیاهان دارویی‬ ‫یک درصد‬ ‫تربیت معلم سامان می گیرد؟‬ ‫چه خبر از دانشگاه‬ ‫پاسخ رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه به انتقادات دانشجویان‪:‬‬ ‫تحویل ندادن پروژه های عملی‬ ‫موجب تاخیر ثبت نمرات شده است‬ ‫فاطمه طاری بخش‬ ‫خبرنگار گروه دانشگاه‬ ‫گزارش‬ ‫در نشست هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) مطرح شد‬ ‫اهمیت مساله عدالت در انقالب اسالمی انکارناپذیر است‬ ‫نشســـت «عدالتخواهی برای ایران امـــروز‪ :‬تحلیلی از‬ ‫دال رفتاری رادیکال و برهم زننده را پررنگ کرده است‪».‬‬ ‫همت هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام‬ ‫زیادی درون عدالتخواهی می بینیم و این امر را باید در‬ ‫وی افزود‪« :‬واقعیت ان اســـت که مـــا یک تنوع و تکثر‬ ‫یکـــی از موضوعات پرحاشـــیه برای‬ ‫مختصات عدالتخواهی و مسیرهای ایجابی پیش رو» به‬ ‫است‪ .‬از نحوه ارزشیابی برخی اساتید‬ ‫صادق(ع)دوشـــنبه‪ ،‬اول خرداد ‪ 1402‬برگزار شد‪ .‬در‬ ‫قضاوت و تعامل مالحظه کرد‪ .‬نکته مهم دیگر این است‬ ‫به سه دلیل تشکیل نشست گفت‪« :‬بزرگداشت چهلمین‬ ‫عدالتخواهیمواجهنیستیم‪،‬بلکهباچندینعدالتخواهی‬ ‫دانشجویان ماجرای ثبت نمرات درسی‬ ‫گرفته تـــا زمان ثبت در ســـامانه و‪...‬‬ ‫همیشـــه چالش های بسیاری را برای این بخش به وجود می اورد‪ .‬یکی از معضالتی که‬ ‫دانشجویان کارشناسی ارشد‪ ،‬دانشگاه عالمه با ان مواجه شده اند‪ ،‬عدم ثبت نمرات خود‬ ‫ابتدای جلسه سیدعلیرضا سجادیه‪ ،‬دبیر هسته با اشاره‬ ‫در یک یا دو واحد درسی توسط چند از اساتید است‪ .‬تعدادی از دانشجویان روزنامه نگاری‬ ‫خودداری برخی اســـاتید از وارد کردن نمرات در سامانه گلستان گفتند‪ .‬داستان عدم‬ ‫روی زمین باقی مانده اند و همچنین رونمایی از اثر جدید‬ ‫ثبت نمرات در ســـامانه گلستان از ترم یک این دانشجویان اغاز می شود‪ .‬درست زمانی‬ ‫که استاد یکی از درس های دانشجویان ارشد بعد از ترم اول‪ ،‬نمرات این دانشجویان را‬ ‫وارد نمی کند و بعد از اعتراض مکرر دانشجویان نمرات در سامانه ثبت نمی شود‪ .‬البته‬ ‫سه یا چهار دانشجو کرد‪ .‬ماجرای خودداری این استاد و چند استاد دیگر تا ترم پایانی‬ ‫محمدصـــادق تراب زاده‪ ،‬پژوهشـــگر مرکز رشـــد امام‬ ‫نکات قابل توجه از منش و رفتار ایشـــان و دیدگاه شـــان‬ ‫تعدادی از دانشجویان معتقدند دلیل این موضوع از سمت اساتید‪ ،‬فشار برای گرفتن‬ ‫پیرامون مساله عدالت اشاره کرد و افزود‪« :‬جلسه با دکتر‬ ‫را در نوبت اعالم نمره نگه می دارند تا با پایان یافتن ترم قبل و اغاز ترم جدید‪ ،‬دانشـــجو‬ ‫ناشـــی از تبعیض ها و فسادها در کشـــور و بی مهری و‬ ‫را از لیســـت انتظار نمره خارج کند و دانشـــجو نیز این استاد را به عنوان استاد راهنما‬ ‫نگه دارد‪ .‬درواقع گویا اساتید بخواهند با حبس نمره ای از واحد درسی از دانشجو باج‬ ‫بگیرند‪ .‬برای اطالع بیشتر از این موضوع سراغ علی اصغر کیا‪ ،‬رئیس دانشکده ارتباطات‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی رفته ایم‪.‬‬ ‫افروغ سرشار از تلخی‪ ،‬شیرینی و امید بود؛ تلخی های‬ ‫نظریه یا عمل و تا حدی فراجناحی بودن را‪ -‬البته با شدت‬ ‫این عمل در نگاه ایشان باید واجد عمق و مبنای معرفتی‬ ‫نیز می بود تا اثر درست خود را بر جا بگذارد‪».‬‬ ‫افروغ وقف کامل دانشجویان بود‬ ‫کارشناسی ارشـــد‪ ،‬زمانی که پروژه های عملی داشـــته باشند‪ ،‬وارد کردن نمرات کمی‬ ‫دریکعبارتخالصهکنیمبایدبگوییم«عینعمل»‪.‬تمام‬ ‫«اگر بخواهیم مجموع تعامالت و گفته های دکتر افروغ را‬ ‫دغدغه های ایشان را باید در توجه و دنباله گیری ایشان‬ ‫اظهار کرد‪« :‬اشنایی با او از دور و نزدیک و مخصوصا در این‬ ‫بوده اســـت‪ .‬در زندگی خیلی دنبال استاد می گردیم و‬ ‫گیرمی اوریم‪.‬چنیناستاد‪-‬بهتعبیردکترکاظمی‪-‬استاد‬ ‫عاشقی است که پای همه چیز دانشجو می ماند و از مسیر‬ ‫رشـــد و ارتقای او موفقیت و سعادت خود را جست وجو‬ ‫می کند‪ ».‬باقری تصریح کرد‪« :‬چنین اساتیدی‪ ،‬دانشجو‬ ‫را ماده و مایه ای برای خرج کردن و اســـتفاده کردن نگاه‬ ‫او در ادامه توضیح داد‪« :‬زمانی که ترم در سال اول تحصیل تمام می شود‪ ،‬دانشجویانی‬ ‫به عمل جســـت وجو کرد‪ .‬این امری است که خودش را‬ ‫نمی کنند‪ ،‬بلکه خودشان را به طور کامل وقف دانشجوی‬ ‫ترم بهار نیز تا شهریور ماه طول می کشد اما اگر نمرات ترم اول ثبت نشده است‪ ،‬احتمال‬ ‫افـــروغ الگوی خود را علی (ع)‪ ،‬مرام شـــان را عدالت و‬ ‫فعلی‪ -‬همچون دکتر سبحانی‪ -‬ازجمله معدود اساتیدی‬ ‫که درس های نظری دارند تا یک ماه بعد از امتحانات برای ثبت نمرات زمان دارند‪ .‬برای‬ ‫دارد دانشجو کار خود را به استاد تحویل نداده باشد‪ .‬درس های عملی و روش تحقیق‬ ‫فرجه دارند اما دانشجویان تا تمام نمرات شان اعالم نشود نمی توانند پایان نامه ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬دانشـــجویان ارشد باید تا ترم سوم نمرات خود را دریافت کرده باشند که بتوانند‬ ‫برای پایان نامه ثبت نام کنند اما برخی دانشـــجویان کار خود را دیر به استادان تحویل‬ ‫می دهند و به همین دلیل مشکل پیدا می کنند‪».‬‬ ‫در مسیر پژوهشی ایشـــان نیز بازتاب داده است‪ .‬دکتر‬ ‫همت خودشان را عمل درست و صحیح بیان می کرد‪».‬‬ ‫تالش هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد‪ ،‬ایفای نقشی‬ ‫میانجی گـــر برای پیوند زدن هرچه بیشـــتر و محکمتر‬ ‫عدالتخواهی و عدالت پژوهی بوده است‪».‬‬ ‫عضو هســـته عدالت اجتماعی افزود‪« :‬در گام اول‪ ،‬فهم‬ ‫مختصـــات و توصیف میدانـــی عدالتخواهی از درون‬ ‫صحبت ها و نگاه های خود کنشـــگران برای ما اهمیت و‬ ‫این چنین بوده و هستند‪ ».‬از نگاه این استاد مرکز رشد‪،‬‬ ‫صحبت کردیم‪ .‬از مسیر تحلیل این گفت وگوها‪ ،‬بخشی‬ ‫نامه ای ارسال شود و پس از ان می تواند در سامانه نمره را ثبت کند و یک هفته ای وقت‬ ‫تراب زاده تصریح کرد‪« :‬خالصه جلسات و تعامالت ما با‬ ‫کرد و گفت‪« :‬اهمیت مساله عدالت در انقالب اسالمی‬ ‫شود و باید روی سایت به ان نگاهی بیندازیم‪».‬‬ ‫زیستشخصی‪،‬ماموریتجمعیواصالحاجتماعیبود‪.‬‬ ‫دغدغه عدالت در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور وارد‬ ‫دکتـــر افروغ‪ ،‬توجه و التزام به عدالت‪ -‬عمل عادالنه‪ -‬در‬ ‫انکارناپذیر است‪ ،‬طی این ‪ 40‬سال افراد و گروه هایی با‬ ‫توجه به این چالش ها به عنوان گره های نظری که تاثیر‬ ‫مســـتقیم و باالیی بر عملیاتـــی میدانی عدالتخواهان‬ ‫دارند‪ ،‬مهم است‪ .‬چالش هایی چون «استقالل از قدرت‬ ‫رسمی»‪« ،‬تعامل با رسانه»‪« ،‬امید اجتماعی»‪« ،‬مرزبندی‬ ‫هویتی»‪« ،‬شـــاکله نظری منســـجم»‪« ،‬نهضت‪ -‬نظام»‪،‬‬ ‫«توازن ارمان ها»‪« ،‬درک معنای قانون اجتماعی»‪« ،‬تعامل‬ ‫ازجمله سرخط های اصلی و مهم برای تدقیق و طراحی‬ ‫به نام منشـــور عدالتخواهی در مجموعه مکتوب حاضر‬ ‫عالقه مندان جهت مطالعه و بررســـی هرچه بیشتر قرار‬ ‫عدالتخواهان توجه کنیم و ثانیا به تصویر عدالتخواهی‬ ‫عضو هســـته عدالـــت اجتماعی گفـــت‪« :‬از ماحصل‬ ‫موثری را انجام دهیم‪ ».‬او تصریح کرد‪« :‬به نظر می رسد‬ ‫رشـــد در بخش اخر و اصلی جلســـه گزارشی از فرایند و‬ ‫اموزش قفل می شود‪ .‬نمراتی که وارد نمی شود اگر از ترم اول باشد باید از سمت اموزش‬ ‫و برخی نیز پاســـخ قطعی و مشـــخصی برای ان ندارند‪.‬‬ ‫سرابادانی در جمع بندی ارائه خود خاطرنشان کرد‪« :‬اوال‬ ‫گفت وگوهای مذکور‪ ،‬جمع بندی اولیه ما این اســـت که‬ ‫را برایشان فراهم ساخته بود‪».‬‬ ‫بودکههمچنانکنشگراناینعرصهباانهامواجههستند‬ ‫فراهم شـــد و با منطق و ســـواالتی مشخص شده با انها‬ ‫می گیرد‪».‬‬ ‫اینامربهتعبیرایشاننوعیحریتدربیانونقداشکاالت‬ ‫مباحث و گفت وگوهای انجام شـــده‪ ،‬بیان چالش هایی‬ ‫بایـــد به تکثر و پیچیدگی عدالتخواهی‬ ‫توجه کرد‬ ‫رو به جلویی را در اختیار قرار می داد‪».‬‬ ‫خودمی کند‪.‬اقایدکترافروغ‪،‬دکتراذروبرخیازاساتید‬ ‫خروجی هـــای کار «عدالتخواهی برای ایران امروز» ارائه‬ ‫از نگاه این پژوهشـــگر مرکز رشد‪ ،‬یکی از نقاط کانونی‬ ‫ســـرابادانی اضافه کرد‪« :‬از بین مجموعـــه افرادی که‬ ‫افروغ و البته دغدغه همیشگی ایشان بود‪ .‬خاطرات شان‬ ‫از پیشنهادهای مختلف در دوران مسئولیت و نپذیرفتن‬ ‫لزوم توجه به گره های نظری عدالتخواهان‬ ‫مسیر اتی هستند‪.‬‬ ‫عالقه مند به شنیدن حرف هایشان بودیم ‪ 12‬نفر فرصت‬ ‫حسین سرابادانی‪ ،‬پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز‬ ‫کنشگران عرصه عدالتخواهی تعریف کرد‪».‬‬ ‫اصالت داشت‪ .‬این گفت وگوی همدالنه فضای مثبت و‬ ‫اهمیت مساله عدالت در انقالب اسالمی‬ ‫انکارناپذیر است‬ ‫انقالبی گری یکی دیگر از خصوصیات برجســـته دکتر‬ ‫و ضعف های متعدد‪ -‬می توان ازجمله خطوط مشـــترک‬ ‫با عدالت پژوهان‪ ،‬روحانیـــون و نیروهای مذهبی» و‪...‬‬ ‫عضو هسته عدالت اجتماعی اضافه کرد‪« :‬شرافت درکنار‬ ‫کیا درباره سامانه ثبت نمرات این دانشگاه و قفل نمرات بیان کرد‪« :‬سامانه نمرات گلستان‬ ‫می گیرند و اگر ثبت نشود دوباره از طرف اموزش قفل می شود‪ .‬این موضوع باید پیگیری‬ ‫فضای مجازی به گسترش سبک ها و نقش های مختلف‬ ‫نکته بارز دیگر در افروغ‪ ،‬استحکام شخصیتی ایشان بود‪.‬‬ ‫امکانات و رانت های نادرست ناشی از نوعی شرافت بود‪.‬‬ ‫است و زمانی که دوره ثبت نمرات تمام می شود‪ ،‬ابتدا از سمت استاد و سپس از سوی‬ ‫نقطه عطف جدی و زمینه تشـــکیل جنبش عدالتخواه‬ ‫پیگیری و کنشگری عدالت در سطح جامعه کمک کرد‪.‬‬ ‫اشاره به اشنایی و تعامل نزدیک به دودهه با دکتر افروغ‬ ‫دغدغه های و مسیرهای اصالح جامعه و حکومت خاصه‬ ‫دربحثعدالتوعدالتخواهیوامیدیکهبه تعبیرایشان‬ ‫‪ 8‬مـــاده ای رهبر معظم انقـــاب در اوایل دهه ‪ 80‬یک‬ ‫مصباح الهدی باقری‪ ،‬استاد مرکز رشد امام صادق(ع) با‬ ‫هرچه جلو می رویم افراد کمی به معنای اتم کلمه‪ ،‬استاد‪،‬‬ ‫ایشان‪ ،‬شیرینی متبلور در جوشش و تعصب او در بیان‬ ‫شدند و این مطالبه را پیگیری کردند‪».‬‬ ‫پژوهشـــگر مرکز رشد خاطرنشـــان کرد‪« :‬پیام و فرمان‬ ‫دانشـــجویی شـــد و در ادامه و طی دهه ‪ 90‬نیز ظهور‬ ‫اذیت های روا داشته شده درطول مسئولیت های مختلف‬ ‫او در گفت وگو با «فرهیختگان» درباره شـــبهه ایجادشـــده بین دانشجویان بیان کرد‪:‬‬ ‫به تعویق می افتد‪ .‬در ارشد و دکتری یک نیم سال برای پروژه های خود زمان دارند‪».‬‬ ‫همچونتعلقبهانقالباسالمی‪،‬دغدغهتحققعدالتاز‬ ‫دوسالاخیر‪،‬ازجملهخاطراتشیرینودرس اموزبرایمان‬ ‫همه نقدها برامده از ان بود‪ ».‬پژوهشگر مرکز رشد افزود‪:‬‬ ‫«در ایین نامه اموزشـــی کارشناســـی معموال اســـاتید ‪ 10‬روز زمان دارند اما در مقطع‬ ‫از حکمرانی است‪ ،‬متمایز هستند‪ .‬از سوی دیگر مواردی‬ ‫از مهم ترین انها بوده است‪».‬‬ ‫صـــادق(ع) در ادامه این نشســـت با اشـــاره به برخی‬ ‫پایان نامه بیشتر است؛ چراکه بعضی از اساتید به خاطر تنها یک واحد درسی دانشجو‬ ‫یا عدالتخواهی های متاخر که به دنبال نسخه جدیدی‬ ‫هسته در موضوع «تحلیل و بررسی عدالتخواهی معاصر»‬ ‫یکی از دالیل مطرح شده توسط استاد این درس‪ ،‬عدم تحویل پروژه برخی دانشجویان‬ ‫برخی دانشجویان ارشد کشیده شده است‪.‬‬ ‫کارتن خوابی در دهه ‪ 80‬با جنس عدالتخواهی ایتانی‬ ‫‪1390‬که حاال ‪ 12‬ساله شده اند و همچنان تازه و البته‬ ‫روایت نگاه دکتر افروغ به مساله عدالت‬ ‫این کالس اســـت‪ ،‬درحالی که به نظر می رسد نباید نمرات مابقی دانشجویان را معطل‬ ‫مواجهیم‪ ».‬ســـرابادانی تصریح کـــرد‪« :‬عدالتخواهی‬ ‫روز درگذشت استاد فرزانه جناب اقای دکتر عماد افروغ‪،‬‬ ‫یاداوری بیانات و مطالبات رهبری در ‪ 27‬اردیبهشـــت‬ ‫ورودی ‪ 1400‬دانشـــگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬در تماسی با روزنامه «فرهیختگان» درباره‬ ‫که این جبهه همچنان درحال شـــدن اســـت و ما با یک‬ ‫قرار داده شد که ان شـــاءالله در روزهای اتی در اختیار‬ ‫باید به تنوع‪ ،‬تکثـــر و پیچیدگی میدان عدالتخواهی و‬ ‫از خودش و تصویر نظام سیاسی از ان فکر کنیم و طراحی‬ ‫با توجه به وجود دیوار بی اعتمادی بین عدالتخواهان و‬ ‫دال مرکزی این جبهه‪ -‬لفظ جریان را به معنای واقعی ان‬ ‫برخی نهادهای نظام‪ ،‬این کار جز از طریق طراحی یک‬ ‫اســـت که عمدتا خود را در مبارزه با «فقر»‪« ،‬فســـاد» و‬ ‫سرمایه های عظیم در این زمینه باعث تولید و گسترش‬ ‫نمی توان بر انها اطالق کرد‪« -‬اعتراض» و «ارمان خواهی»‬ ‫«تبعیض» صورت بندی کرده اســـت‪ .‬چنین مفاهیمی‬ ‫نظام میانجی قابل تحقق نخواهد بود‪ .‬عدم استفاده از‬ ‫ناامیدی و گسست اجتماعی خواهد شد‪».‬‬ ‫|عکس‪ :‬سیدوحید حسینی |فرهیختگان |‬ ‫«فرهیختگان» از مصوبه جدید شورای عالی انقالب فرهنگی برای بهبود وضعیت دانشگاه فرهنگیان گزارش می دهد‬ صفحه 3 ‫دانشگاه‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫«فرهیختگان» از مصوبه جدید شورای عالی انقالب فرهنگی برای بهبود وضعیت دانشگاه فرهنگیان گزارش می دهد‬ ‫تربیتمعلمسامانمی گیرد؟‬ ‫معلم کشور ایجاد شد و از همان برهه تا امروز تنها مرکزی‬ ‫شرط سنی ‪ 24‬سال برای داوطلبان دانست‪ .‬شرطی که‬ ‫ورودی های سال ‪ 97‬این دانشگاه باعث شد نام دانشگاه‬ ‫تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت اموزش وپرورش در‬ ‫برای این دانشـــگاه و طبیعتا داوطلبان ورود به ان شد‪.‬‬ ‫به خودش در رسانه ها مطرح شود‪.‬‬ ‫برای تامین‪ ،‬تربیت و توانمندسازی معلمان و در یک کالم‬ ‫زهرا رمضانی‬ ‫خبرنگار گروه دانشگاه‬ ‫دانشگاه فرهنگیان از سال ‪ 1390‬با تجمیع مراکز تربیت‬ ‫کشور شناخته می شود‪ .‬دانشگاهی که ورود به ان شرایط‬ ‫خاص به خودش را دارد و باید مهم ترین ان هم داشـــتن‬ ‫تغییراتمهمیدرروندحرکتایندانشگاهوایندهدانشجو‪-‬معلمانایجادمی کند‪.‬‬ ‫بندهایی که از زمان ابالغ برای تدوین برخی از دستورالعمل های ان زمان ‪ 6‬ماه در‬ ‫در مقابل برخی اقدامات مانند کسر از حقوق دانشجو‪-‬‬ ‫زمان قانونی برای تدوین ایین نامه و دســـتورالعمل ها قیدشده‪ ،‬باید عنوان کرد که‬ ‫تعیین بازه زمانی به معنی تحقق ان در حیطه اجرا نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نظـــام تخصصی تربیت دانشـــجو‪ -‬معلمان را از حالت فعلی خـــارج و ارتقا دهد‪.‬‬ ‫در دانشگاه اعمال می شود؛ بندی که به معنی تسهیل ورود استعدادهای برتر در این‬ ‫‪1‬‬ ‫سنجش و پذیرش دانشجو‪ -‬معلم اختصاصی خواهد شد‬ ‫مسیر جذب استعدادها به دانشگاه فرهنگیان باز می شود‬ ‫براســـاس بند «ج» مصوبه جدید این دانشـــگاه «ایین نامـــه جذب و پذیرش‬ ‫اســـتعدادهای برتر ملی در حوزه های علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬فناوری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری‪،‬‬ ‫اولین ماده این مصوبه تالش دارد با پای کار اوردن وزارت علوم و اموزش وپرورش‬ ‫تربیتی‪ ،‬قرانی و ورزشی» را هم باید یکی دیگر از تغییراتی دانست که در اینده نزدیک‬ ‫به طوری که براســـاس بند الف ماده یک‪ ،‬وزارت علوم مکلف شده با همکاری وزارت‬ ‫دانشگاه است که می تواند هم کیفیت این دانشگاه را افزایش داده و هم در میان مدت‬ ‫اموزش وپرورش اقدام به برگزاری ازمون اختصاصی «تربیت معلم» کند و همچنین‬ ‫«نظاماختصاصیسنجشوپذیرشدانشجو‪-‬معلم»راهمبارویکرداستعدادیابیبرای‬ ‫شغل معلمی تدوین کند؛ نظامی که هرچند از حاال نمی توان به طور قطع عنوان کرد‬ ‫و بلندمدت وضعیت اموزش ها در مدارس را دستخوش تغییر کند‪ .‬همچنین بند «د»‬ ‫ماده یک طراحی الگوی استقرار نظام ملی تربیت معلم و تدوین ایین نامه اعطای رتبه‬ ‫که سال هاســـت در مدارس ما وجود دارد و عمال معلمان توجهی به استعدادهای‬ ‫دانش اموزان نمی کنند‪ .‬البته بند «ب» همین ماده هم دانشگاه فرهنگیان و وزارتخانه‬ ‫را مکلف کرده تا «نظامنامه جذب و تربیت معلم را با مشارکت دانشگاه های منتخب‬ ‫بسزایی در رشد کمی و کیفی این دانشگاه داشته باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایجاد هیات مرکزی جذب هیات علمی در «فرهنگیان»‬ ‫و حوزه های علمیه» تدوین کنند؛ بندی که باید از ســـال تحصیلی ‪1402-1403‬‬ ‫مـــاده دوم این مصوبه هم بندهای مختلفی دارد که در بند «الف» ان تاکید‬ ‫که همه نظامنامه ها و ایین نامه های مورد نیاز برای تحقق این سیاســـت ها به جزء‬ ‫هیات علمی این دانشـــگاه» متناســـب با ماموریت معلم پروری اقدام و ان را برای‬ ‫اجرایی شود‪ .‬در همین ابتدا باید عنوان کرد که ماده اخر این مصوبه هم قید کرده‬ ‫ایین نامه اختصاصی ارتقـــای مرتبه اعضای هیات علمی باید حداکثر ظرف ‪ 6‬ماه‬ ‫توسط نهادهای متولی تدوین شود‪ ،‬اما از انجا که در بسیاری از مصوبه ها‪ ،‬حداکثر‬ ‫شده این دانشگاه باید نسبت به تدوین «ایین نامه اختصاصی ارتقا مرتبه اعضای‬ ‫تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه کند‪ .‬نکته دیگر اینکه براساس بند‬ ‫«ب» این ماده هم وزارت علوم موظف شـــده نســـبت به تعریف و تعیین امتیاز ویژه‬ ‫نگاه ها به دانشگاه فرهنگیان برای تحقق مصوبه شورا تغییر کند‬ ‫سیدمحمد بطحایی‪ ،‬معاون اموزش های عمومی و‬ ‫اعضای هیات علمی را مجوز دهند‪ ،‬اخرین اولویت این دانشگاه باشد‪».‬‬ ‫شو پرورش گفت‪« :‬شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫اموز ‬ ‫اخالل در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫اموزش وپرورش را مختل می کند‬ ‫مهارتـــی دانشـــگاه ازاد اســـامی و وزیر اســـبق‬ ‫به عنوان باالترین مرجع سیاستگذاری در حوزه های‬ ‫فرهنگی ازجمله اموزش وپرورش‪ ،‬ورودش به دانشگاه‬ ‫فرهنگیان بســـیار موجه است‪ .‬اما نکته ای که باید‬ ‫مدنظر قرار بگیرد‪ ،‬این است که صرف ابالغ سیاست ها و تعیین ضوابط برای‬ ‫سازمان مهمی مانند دانشگاه فرهنگیان‪ ،‬کفایت نمی کند؛ چراکه ما از این‬ ‫قبیل سیاســـت ها و اسناد سیاســـتی‪ ،‬برای ســـازمان های مختلف فراوان‬ ‫داشته ایم‪ .‬اما علی رغم زمان زیادی که تهیه و تنظیم این نوع اسناد نیاز دارد‪،‬‬ ‫در عمل کمتر شاهد اتفاقات مثبت در سازمان مخاطب این اسناد بوده ایم‪».‬‬ ‫زیرساخت اجرایی فراهم نشود‪ ،‬نتیجه نمی گیریم‬ ‫سند را مورد ارزیابی قرار می دهد‪ ،‬ببیند که نتایج مثبتی حاصل نشده باشد‪».‬‬ ‫وزیـــر اســـبق اموزش وپرورش افزود‪« :‬بـــه خاطر دارم زمانی کـــه در وزارت‬ ‫بودم‪ ،‬در یک جلســـه خصوصی که بنده و وزیر علوم وقت حضور داشـــتیم‪،‬‬ ‫مقام معظم رهبری به موضوعی اشاره کردند که معتقدم یکی از یرساخت های‬ ‫الزم برای تحقق مصوبه امروز شورا‪ ،‬همین اشاره رهبری است‪ .‬ایشان خطاب‬ ‫به وزیر وقت علوم فرمودند اهمیت دانشگاه فرهنگیان اگر از دیگر دانشگاه ها‬ ‫بیشتر نباشد‪ ،‬کمتر نیست‪ .‬همچنین ایشان نزدیک به این مضمون فرمودند‬ ‫کـــه در توزیع امکانات و توجه به نیروی انســـانی به ویژه هیات علمی اگر به‬ ‫برنامه درســـی دوره های تحصیلی الزامی شـــود‪ .‬البته این دانشگاه می تواند‬ ‫‪4‬‬ ‫نسبت به معادل ســـازی دروس و واحدهای این نظامنامه با دروس عمومی و‬ ‫معلمی صرفا با گواهینامه صالحیت ممکن می شود‬ ‫تربیتی متناظر انها در برنامه درسی رشته های مختلف اقدام کند‪ .‬هرچند زمان‬ ‫ماده ســـوم این مصوبه هم دانشـــگاه را موظف کرده بین ‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد‬ ‫تدوین و اجرای این نظامنامه هم مشخص نیست‪.‬‬ ‫از واحدهای درســـی دوره های تحصیلی را از ســـال تحصیلی ‪ 1403-1404‬به‬ ‫‪6‬‬ ‫اموزش وپرورش گذاشـــته شده و بر همین اساس این وزارتخانه باید قبل از شروع‬ ‫واحدهای علمی وکاربردی در اختیار دانشجو‪ -‬معلمان قرار می گیرد‬ ‫ماده هفتم هم بازطراحی دانشگاه فرهنگیان را در بخش ساختار و سازمان این‬ ‫اموزشی دانشگاه فرهنگیان به تناسب نیاز هریک از پردیس ها در کل کشور اقدام‬ ‫دانشگاه در قالب یک دانشگاه ملی دربرگیرنده‪ 31‬دانشگاه استانی مدنظر قرار داده‬ ‫اموزش وپـــرورش را مامور کرده با همکاری دانشـــگاه «ایین نامه جامع صالحیت‬ ‫متعلق به دستگاه های اجرایی را که در اختیار واحدهای دانشگاه علمی وکاربردی‬ ‫کند‪ .‬ماده چهارم این مصوبه هم مرکز ســـنجش و پایش کیفیت اموزشـــی وزارت‬ ‫است که براساس ان هم دولت موظف شده ساختمان های اداری‪ ،‬اموزشی و رفاهی‬ ‫حرفه ای معلمی» را تدوین کند‪ ،‬در همین راستا وزارتخانه هم باید از سال تحصیلی‬ ‫وابستهبهانهادستگاه هابوده‪،‬به مدتحداقل‪ 10‬سالدراختیاردانشگاهفرهنگیان‬ ‫‪ 1403-1404‬اســـتخدام جدید در حرفه معلمی را برای تمام مدارس به داشتن‬ ‫قرار دهد و هم وزارت اموزش وپرورش باید مکان های مربوط به دانشســـراها و مراکز‬ ‫گواهینامه صالحیت معلمی معطوف کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تربیت معلم ســـابق را پیش از شروع سال تحصیلی ‪ 1402-1403‬در اختیار این‬ ‫دانشگاه بگذارد‪ .‬تبصره این ماده هم سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده ساالنه‬ ‫اعتبار مورد نیاز برای تجهیز ازمایشـــگاه ها‪ ،‬کارگاه ها و مقاوم سازی فضای اموزشی‬ ‫فعالیت دانشکده توانمندسازی مدیران اموزشی از ‪ 2‬سال اینده‬ ‫و رفاهی را تامین کند‪‍.‬‬ ‫ماده پنجم هم این دانشگاه را موظف کرده که نسبت به طراحی دوره های‬ ‫حرکت به سمت دانشگاه ملی فرهنگیان اتفاق مثبتی خواهد بود‬ ‫محمد رمضانی‪ ،‬معاون سیاســـت ورزی بســـیج‬ ‫دولت به این ســـمت که ما در هر استان دانشگاه فرهنگیان داشته و یک‬ ‫شـــورای عالی انقالب فرهنگـــی گفت‪« :‬فارغ از‬ ‫او بیان داشـــت‪« :‬رویکرد مدیریت دانشگاه فرهنگیان در دوره خنیفر هم‬ ‫دانشجویی دانشگاه فرهنگیان درباره مصوبه اخیر‬ ‫بندهای این مصوبه‪ ،‬همین که شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی بر ســـر دانشـــگاه فرهنگیـــان‪ ،‬تامل‬ ‫کند که این دانشـــگاه‪ ،‬یک دانشگاه ماموریت گرا است و هر نوع اختاللی‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان به معنی بروز اختالل در نظام اموزش و پرورش کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬به نظرم این گزاره ای که االن ذکر کردم‪ ،‬باید در مدیران سازمان‬ ‫برنامه و ســـازمان اداری امور اســـتخدامی یک باور قلبی باشد؛ چراکه هر‬ ‫نوع اختالل در این دانشـــگاه و دانشـــگاه شهید رجایی‪ ،‬به معنی اختالل‬ ‫در نظام اموزش وپرورش خواهد بود و معنایش ان اســـت که ما پذیرفته ایم‬ ‫نشان می دهد‪».‬‬ ‫ورود کرده است‪ ،‬گفت‪« :‬اما اگر به این دلخوش کنیم که این شورا یک سند‬ ‫سیاســـتی تولید کرده و این سند می تواند دانشگاه فرهنگیان را از مشکالت‬ ‫دیگر دانشـــگاه ها باشد‪ ،‬طبیعتا این بند هم نتیجه نمی دهد؛ چراکه ضوابط‬ ‫جذب هیات علمی در این دانشگاه نمی تواند همانند دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫باشد‪ .‬موضوع مهم این اســـت که ماهیت و ماموریت ان با دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫شهیدبهشتی و شریف و‪ ...‬متفاوت است و باید ضوابط جذب و شرایط ارتقای‬ ‫دانشگاه فرهنگیان نباید یک دانشگاه دسته چندمی باشد که اگر خواستند‬ ‫زیرســـاخت را با سند سیاســـتی اصالح نکند‪ ،‬باز می بینیم که این سند هم‬ ‫دانشـــگاه می تواند با پیگیری بیشـــتر و به راحتی به این هدف برسد‪ .‬با‬ ‫کارشناسان حوزه اموزش وپرورش مرتبط با این دانشگاه است‪ .‬نکته دیگر‬ ‫اینکه وقتی چنین اتفاقی از سوی یک نهاد باالدست رقم می خورد‪ ،‬می تواند‬ ‫ضریب بیشتری به دولت برای اجرایی سازی ان بدهد‪».‬‬ ‫علی رغم اینکه بدنه بزرگی دارد اما از قدرت کمی در میان دیگر وزراتخانه ها‬ ‫که مجلس و حتی اسناد باالدستی که خود وزارتخانه دارد‪ ،‬هم نمی تواند‬ ‫به هدف برسد؛ چراکه این وزارتخانه از قدرت چانه زنی مانند وزارت علوم و‬ ‫او ادامـــه داد‪« :‬یکی از مباحث مهم بحث اجرایی ســـازی موارد در حوزه‬ ‫دیگر سازمان ها که در حوزه دانشگاه هستند‪ ،‬برخوردار نیست‪».‬‬ ‫باشـــد‪ ،‬معموال نهادها توجهی کمی به ان دارند‪ .‬اما وقتی مصوبه شورای‬ ‫بر انجام ان را دنبال می کند‪ ،‬گام بزرگی محسوب می شود‪ .‬همچنین اگر‬ ‫اموزش وپرورش اســـت؛ چراکه وقتی مصوبه شورای عالی اموزش وپرورش‬ ‫عالی انقالب فرهنگی را داشـــته باشیم‪ ،‬مصوبه باالدست محسوب شده‬ ‫و می تواند دســـت قدرتی برای اعمال نفوذ دانشـــگاه فرهنگیان و توسعه‬ ‫کمی و کیفی ان باشد‪».‬‬ ‫اختیار داشـــته عمل کند و بگوید براســـاس معیارم‪ ،‬این دانشگاه نمی تواند‬ ‫بیشـــتر از یک مقدار هیات علمی داشـــته باشد یا جذب هیات علمی مانند‬ ‫درحالی که امروز مصوبه شـــورای عالی انقـــاب فرهنگی را داریم و قطعا‬ ‫و سازمان ها برخوردار است‪ .‬ما می بینیم در فضای بودجه ای و دیگر قوانینی‬ ‫«یکی از چالش های جدی دانشگاه فرهنگیان در حوزه دانشجویی بحث‬ ‫اداری و اســـتخدامی که متولی اصلی است‪ ،‬بخواهد با متری که همیشه در‬ ‫توسعه کمی دانشـــگاه بود‪ ،‬اما این رویکرد خاص خود دانشگاه می شد‪،‬‬ ‫و کیفی این دانشـــگاه‪ ،‬مدنظر قرار داده‪ ،‬اتفاق بسیار خوبی است‪ .‬البته‬ ‫امروزش نجات دهد‪ ،‬دلخوش کردن عبثی خواهد بود‪ .‬نکته دیگر اینکه یکی‬ ‫از مباحث این مصوبه بازطراحی ســـازمانی دانشـــگاه است‪ ،‬اما اگر سازمان‬ ‫دانشگاه ملی در سطح کشور داشته باشیم اتفاق مثبتی خواهد بود‪».‬‬ ‫این حال یکی از چالش های جدی اموزش وپرورش این است که این نهاد‬ ‫کمبود خوابگاه و کالس ها مهم ترین مشکل‬ ‫دانشجو‪-‬معلمان است‬ ‫اندازه ســـایر دانشگاه ها توجه نمی کنید‪ ،‬نباید کمتر از انها باشد؛ این یکی‬ ‫ردیف های استخدامی‪ ،‬مجوزهای جذب هیات علمی‪ ،‬ماموریت به تحصیل‬ ‫معین شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین می شود؛ قطعا این مساله سبب می شود‬ ‫از وظایف این دانشـــگاه اعالم کرده که براســـاس ان گذراندن دروس‪ /‬دوره و‬ ‫بندهـــای ایـــن مصوبه هم تقریبـــا حاصل گفت وگوهای چندین ســـاله‬ ‫اعضای هیات علمی ان متفاوت باشـــد‪ ».‬او خاطرنشان کرد‪« :‬وقتی صحبت‬ ‫از همان زیرساخت ها اســـت که باید فراهم شود‪ .‬یعنی تلقی وزارت علوم از‬ ‫روند جذب اعضای هیات علمی جدید در دانشگاه براساس نیازها دنبال شود‪.‬‬ ‫واحدهای فرهنگی تربیتی تعیین شده در این نظامنامه باید مانند واحدهای‬ ‫ســـازمان اداری و استخدامی هم باید به جد این نگاه را در خودش تقویت‬ ‫کاغذ وقتی این ضوابط را مطالعه می کنیم‪ ،‬می بینیم که بسیار هم فاخر نوشته‬ ‫این امادگی را داشـــته باشد که ‪ 2‬یا ‪ 3‬سال اینده‪ ،‬وقتی عملکرد اجرای این‬ ‫عالی انقالب فرهنگی تاسیس می شود؛ شورایی که اعضای ان هم از سوی شورای‬ ‫بطحایی تصریح کرد‪« :‬همین اهمیت را باید در مواجهه سازمان برنامه وبودجه‬ ‫او با بیان اینکه جای تشکر دارد که شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه‬ ‫برای اجرای این ســـند فراهم نشود‪ ،‬حتما شورای عالی انقالب فرهنگی باید‬ ‫هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه زیرنظر هیات عالی جذب شورای‬ ‫تدوین «نظامنامه جامع فرهنگی تربیتی دانشـــجو‪ -‬معلمان» را همین راســـتا‬ ‫با توزیع امکانات و ردیف های مالی برای دانشگاه فرهنگیان داشته باشیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬به شدت نگران هستم که دانشگاه فرهنگیان نیز با سندی که‬ ‫شده و روی مفاهیم کلیدی هم تاکید کرده است‪ ،‬اما اگر زیرساخت های الزم‬ ‫یکی از شروط احراز شایســـتگی مدیریت مدارس تلقی شود‪ .‬ماده ششم هم‬ ‫جدی تری کرده و بندهایی را در حوزه توسعه کمی‬ ‫که ‪ 3‬تا ‪ 4‬ســـال دیگر کم وکاستی که در این دانشگاه ها داریم‪ ،‬خودش را‬ ‫از ســـوی شورا به تصویب رسیده‪ ،‬به همین سرنوشت دچار شود‪ .‬یعنی روی‬ ‫دوره های اموزشـــی یا دانش اموختگی در رشته های مرتب با مدیریت مدرسه‪،‬‬ ‫با ساحت های شش گانه ســـند تحول بنیادین اموزش وپرورش به عنوان یکی‬ ‫و ســـازمان برنامه و بودجه باید نسبت به تخصیص ردیف استخدامی و اعتبارات الزم‬ ‫پرورش اســـتعدادهای دانش اموزان از سوی انها خواهد داشت‪ .‬حلقه گمشده ای‬ ‫ظرف یک سال هم پردیس تربیت و توانمندسازی مدیران اموزشی را راه اندازی‬ ‫پیش روی فعالیت های اســـاتید و دانشجویان ان بگذارد‪ .‬در بند «ج» هم امده که‬ ‫سال تحصیلی ‪ 1402-1403‬نسبت به تعیین و تخصیص مدارس تجربی وابسته‬ ‫برای این دانشگاه هم اقدام کنند؛ اتفاقی که در صورت تحقق حتما می تواند نقش‬ ‫جایگاه اصلی خود برگرداند‪.‬‬ ‫کند؛ به طوری که از اغاز سال تحصیلی ‪ 1403-1404‬گذراندن موفقیت امیز‬ ‫تصویب به دانشگاه ابالغ کند‪ .‬ایین نامه ای که طبیعتا می تواند مسیر جدیدی را‬ ‫معلمیازسویدانشگاهفرهنگیانراهمقیدکردهکهبایدبهتاییدوزارتاموزش وپرورش‬ ‫که قرار است چه مولفه هایی در ان لحاظ شود‪ ،‬اما طبیعتا جذب دانشجو‪ -‬معلمانی‬ ‫با تصویب «سیاست ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه‬ ‫اموزشی و تدوین برنامه درسی رشته های مرتبط با مدیریت مدرسه‪ ،‬اقدام کند و‬ ‫«فعالیت های اموزشـــی و پژوهشی در دانشـــگاه فرهنگی‍ان» اقدام و ان را بعد از‬ ‫دروس کاراموزی و کارورزی اختصاص دهند‪ ،‬اتفاقی که تحقق ان برعهده وزارت‬ ‫برسد‪ .‬البته این ماده یک تبصره هم دارد که طبق ان سازمان های اداری و استخدامی‬ ‫که در حیطه های خاصی استعداد داشته باشند‪ ،‬نقش بسزایی در استعدادیابی و‬ ‫فرهنگیان که قرار بود در برهه ای بتواند نیروی مورد نیاز‬ ‫فرهنگیان» تالش کرد بتواند بار دیگر این دانشگاه را به‬ ‫وزارت اموزش وپرورش را تامین کند‪ ،‬حاال سال هاست با‬ ‫معلمان در ســـال ‪ 1400‬یا ایین نامه استخدام پیمانی‬ ‫نظر گرفته شده و بخش قابل توجهی از این مصوبه هم طی دوسال اینده تحصیلی‬ ‫به اجرا در خواهد امد‪.‬‬ ‫فرهنگیان طی سال های اخیر همیشه با حواشی خاص‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی در ‪ 18‬اردیبهشت امسال‬ ‫‪ 6‬تغییر مهم دانشگاه فرهنگیان در ‪ 3‬سال اینده‬ ‫تازه ترین مصوبه شـــورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با این دانشـــگاه دارای‬ ‫‪ 9‬ماده و ‪ 2‬تبصره اســـت که در صورت اجرایی شـــدن بندهای مختلفش طبیعتا‬ ‫از سال ‪ 96‬به بعد خود زمینه ساز ایجاد حواشی مختلفی‬ ‫مشکالت مختلفی دست وپنجه نرم می کند تا جایی که‬ ‫رمضانی گفت‪« :‬امروز این مصوبه و با توجه به اینکه خود شورا هم نظارت‬ ‫باز هم این مصوبه محقق نشـــود‪ ،‬باالخره قدرت چانه زنی فضای دانشجو‪-‬‬ ‫معلمان و فضای خود دانشگاه فرهنگیان برای مطالبه گری از دیگر شوراها‬ ‫و نهادها در راستای تحقق این مصوبه‪ ،‬باال رفته است‪».‬‬ ‫نگران اجرایی شدن مصوبه هستیم‬ ‫او بیان داشـــت‪« :‬هر سال شاهد این بودیم که بودجه دانشگاه فرهنگیان‬ ‫معاون سیاســـت ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫کمی افزایش یافته اما بودجه ساخت وســـاز وکیفیت بخشـــی باید بیشتر‬ ‫توسعه کمی دانشگاه اســـت؛ چراکه کمبود خوابگاه و کالس های درس‬ ‫افزایش یابد که امســـال این اتفاق به صورت چشمگیر رقم نخورد‪ .‬یا اینکه‬ ‫مهم ترین مشـــکل دانشجو‪-‬معلمان اســـت‪ .‬در کنار ان استفاده از مراکز‬ ‫از این باشـــد‪ .‬به عبارت دیگر باید بودجه این دانشگاه در مصوبه مجلس‬ ‫بتوانیم از ســـایر ظرفیت ها اســـتفاده کنیم؛ از ایـــن رو باید بگویم که بند‬ ‫تربیت معلم و دانشگاه هایی که بسیار هم قدیمی است‪ ،‬باعث شده تا روح‬ ‫توســـعه کمی مصوبه شـــورا یک اتفاق مثبت است‪ .‬نکته ای که باید به ان‬ ‫از ظرفیت دانشگاه جامع عملی ‪ -‬کاربردی است و این اتفاق مثبتی است‬ ‫ان‪ ،‬همان بحث اجرایی ســـازی این مصوبه اســـت‪ .‬نگاه کنید سند تحول‬ ‫دانشـــگاه از بین برود‪ .‬خوشبختانه یکی از بندهای مصوبه شورا‪ ،‬استفاده‬ ‫که می تواند در مدت ‪ 10‬ســـال‪ ،‬یک روند مثبتی در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫از بازطراحی ســـازمانی دانشگاه می شـــود اگر سازمان اداری و استخدامی‬ ‫شـــکل بدهد‪ .‬به دنبال ان نیز با این طرح دیگر قرار نیســـت در دانشگاه‬ ‫نمی تواند اتفاقی را در دانشگاه فرهنگیان ایجاد کند‪».‬‬ ‫محیط مدرسه ای داشته یا ساختمان هایی با عمر ‪ 50‬سال هستند‪ .‬رفتن‬ ‫مراکز اســـتان ها‪ ،‬پردیس های مختلفی داشته باشیم که بسیاری از انها یا‬ ‫توجه شـــود‪ ،‬اینکه مصوبه شـــورا‪ ،‬مصوبه پخته ای است اما نگرانی درباره‬ ‫بنیادین اموزش وپرورش مصوبه خود شـــورا اســـت اما توجه به اجرای ان‬ ‫به حداقل رسیده اســـت‪ .‬اگر قرار باشد این مصوبه هم مانند سند تحول‬ ‫باشـــد و پیگیری های شورا را به همراه نداشته باشد‪ ،‬شاید این مصوبه هم‬ ‫به سرنوشت دیگر مصوبه ها دچار شود‪».‬‬ ‫نیمکت خبر‬ ‫امادگی ‪ ۳۴۰‬دانش بنیان حوزه سالمت برای حضور در بازارهای بین المللی‬ ‫مهلت نام نویسی میهمانی و انتقال دانشجویان تا ‪ ۱۵‬خرداد ماه تمدید شد‬ ‫افزایش ظرفیت رشت ه پزشکی فرمول مناسب مشکالت درمان نیست‬ ‫معاون علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با‬ ‫طبق اعالم سامانه سجاد‪ ،‬سازمان امور دانشجویان‪ ،‬مهلت ثبت نام میهمانی و انتقال‬ ‫علیرضا زالی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در گفت وگو با «ایسنا»‪ ،‬درباره افزایش ظرفیت‬ ‫چالش های حوزه سالمت را به سالمت عبور کند‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬سال ها تحریم ظالمانه ای که‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬بود‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬خرداد ماه ‪ ۱۴۰۲‬تمدید شد‪ .‬دانشگاه های مبدا باید بر اساس مفاد‬ ‫پزشکیورشته هایگروهپزشکیشکل گرفت‪.‬تمامدستگاه هایذی صالح مانندوزارتبهداشت‪،‬درمان‬ ‫یاداوری اینکه ایران با اتکا به توانمندی داخلی و نیروی انسانی نخبه توانسته است موانع و‬ ‫بر ایران اعمال شده‪ ،‬باعث شده است نگاه به توانمندی های داخلی و حمایت از شرکت های‬ ‫فناوردرحوزهتجهیزاتپزشکیگسترشیابد‪.‬هم اکنون‪ ۳۴۰‬شرکتدانش بنیاندرزیست بوم‬ ‫فناوری ها و نواوری های سالمت فعالیت دارند و ضمن تامین نیازهای کشور برای حضور در‬ ‫بازارهای بین المللی از ظرفیت کافی برخوردار هستند‪ ».‬دهقانی فیروزابادی ادامه داد‪« :‬این‬ ‫شرکت ها توانایی تولید تجهیزات پیشرفته ای مانند سی تی اسکن‪ ،‬دستگاه دیالیز‪ ،‬ونتیالتور‬ ‫دانشجویان برای سال تحصیلی ‪ ۱۴۰3-۱۴۰2‬که تا پیش از این ‪ ۳۱‬اردیبهشت ماه‬ ‫ایین نامه شماره ‪ ۸۸۴۴۱.۳.۴۱‬مورخ ‪ ۲۰‬خرداد ‪ ۱۳۹۲‬درخواست دانشجو را بررسی‬ ‫کرده و در صورت داشتن شرایط از اول خرداد تا ‪ ۱۵‬تیرماه نظر خود را در سامانه اعالم و‬ ‫سپس دانشگاه های مقصد حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به بررسی تقاضاها اقدام‬ ‫او با بیان اینکه گروه های ذی صالح‪ ،‬مخالفت خود با افزایش ظرفیت رشته پزشکی را به صورت تلویحی‬ ‫در صورت موافقت ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد از طریق سامانه ارسال کنند‪.‬‬ ‫و از طریق سامانه یادشده اعالم کند‪ .‬متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا باید در‬ ‫ای سی یو‪ ،‬الکتروشوک های قلبی‪ ،‬یونیت های دندانپزشکی‪ ،‬انواع ایمپلنت های دندانی‪،‬‬ ‫عمل و بیمارستان ها را دارند‪ ».‬وی افزود‪« :‬این تجهیزات و لوازم مصرفی در بسیاری از مراکز‬ ‫درخواستی ارائه شده در خصوص شرایط خاص و درخواست خود خواهد بود و در صورت‬ ‫پزشکی خصوصی و دولتی در ایران نصب شده و در حال استفاده هستند‪».‬‬ ‫و اموزش پزشکی‪ ،‬فرهنگستان علوم پزشکی‪ ،‬سازمان نظام پزشکی‪ ،‬دبیرخانه شورای اموزش پزشکی و‬ ‫تخصصی‪ ،‬دبیرخان ه شورای اموزش پزشکی عمومی و دانشگاه های علوم پزشکی نظرات کارشناسی‬ ‫سامانه سجاد ثبت نام کنند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات‬ ‫گرفت هایاستخوانی‪،‬کیت هایتشخیصی‪،‬وطیفوسیعیازلوازممصرفیمورد نیازاتاق های‬ ‫رشته پزشکی و دندان پزشکی گفت‪« :‬بحث های کارشناسی مفصلی درارتباط با افزایش ظرفیت رشته‬ ‫خود را درباره افزایش ظرفیت رشته های گروه پزشکی مطرح کرده اند‪».‬‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬علی رغم قول و وعده هایی که درخصوص اعتبارات افزایش ظرفیت رشته‬ ‫پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی داده شده‪ ،‬اعتباری در این خصوص به دانشگاه ها تخصیص داده‬ ‫سازماندرخواستخودراارائهکنند‪.‬متقاضیمسئولصحتاطالعاتواعالمواحدهای‬ ‫نشده است‪ ».‬زالی ادامه داد‪« :‬ما در حوزه خوابگاه های دانشجویی و امور رفاهی با سطح قابل توجهی‬ ‫عدم احراز هر یک از اطالعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫اعتباری که در اختیار ما قرار می گیرد‪ ،‬بتوانیم مشکالت پیش رو را حل کنیم‪».‬‬ ‫از نارضایتی دانشجویان قدیمی که در خوابگاه ها سکونت دارند‪ ،‬مواجه هستیم‪ .‬امیدواریم با بسته های‬ ‫ادامه در صفحه‪۵‬‬ صفحه 4 ‫دانشگاه‬ ‫‪۵‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫ادامه از صفحه‪۴‬‬ ‫مهم ترین مساله برگرداندن هویت‬ ‫به دانشگاه فرهنگیان است‬ ‫رضوانحکیم زاده‪،‬عضوهیات علمی‬ ‫دانشگاه فرهنگیان باید مانند دیگر دانشگاه ها عمل کند؟‬ ‫ســـازمان پژوهـــش و برنامه ریزی‬ ‫دوگانگی ایجاد شده در دوره های مختلف به فاصله گرفتن‬ ‫دانشگاه تهران‪ ،‬عضو هیات امنای‬ ‫اموزشـــی و معاون ســـابق اموزش‬ ‫شو پرورش درباره‬ ‫ابتدایی وزارت اموز ‬ ‫تاثیر مصوبه شـــورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی در افزایش کیفیت دانشگاه فرهنگیان گفت‪« :‬این‬ ‫درحالی که این دانشـــگاه ماموریت خاص خودش را دارد و‬ ‫این دانشـــگاه از ماموریت های اصلی اش که همان تربیت و‬ ‫اماده ســـازی معلمان به خصوص برای دوره ابتدایی است‪،‬‬ ‫منجر شد‪ ».‬حکیم زاده با بیان اینکه یکی از نقاط مثبت این‬ ‫مصوبه‪ ،‬لحاظ شـــدن ایین نامه اختصاصی ارتقای اعضای‬ ‫مصوبه بســـیار مهم بوده و حاوی نکات قابل توجهی است که‬ ‫هیات علمی دانشگاه فرهنگیان است‪ ،‬بیان داشت‪« :‬اینکه‬ ‫چند موضوع قابل تامل هم در این بین مطرح اســـت که باید‬ ‫متناسبباماموریت هایشباشد‪،‬امرمهمیاستواینایجاب‬ ‫اگر اجرایی شـــود‪ ،‬می تواند به ارتقای کیفیت منجر شود؛ اما‬ ‫بتوانیم هویتی را برای دانشـــگاه فرهنگیان تعریف کنیم که‬ ‫اکوسیستم‪ 89‬میلیارددالریاستارتا�پیسنگاپور‬ ‫شبکه نواوری باز؛ راهی به اکوسیستم نواوری‬ ‫ندا اظهری‬ ‫مترجم‬ ‫استارتاپ ها در دنیا در سال های اخیر رنگ وبوی دیگری‬ ‫به اکوسیستم های فناوری بخشیده اند و با پتانسیل های‬ ‫کشورهای جنوب شرق اسیاست که به واسطه در اختیار‬ ‫این مســـیر از رهگذر مدارس می گذرد و مهم ترین عنصر در‬ ‫اساتیداثرگذاراستوهمینمسالهباعثمی شودتاماموریت‬ ‫ارتقای کیفیت نظام اموزشـــی هم معلمان هستند؛ از این رو‬ ‫اگر بخواهیم در این خصوص به توفیق برسیم و کیفیت نظام‬ ‫اموزشی ما ارتقا یابد‪ ،‬باید بهترین و باانگیزه ترین افراد جذب‬ ‫پژوهشیدارد‪،‬اساتیدبایدمقالهبنویسند‪.‬ایندرحالیاست‬ ‫به عنوان یکـــی از مراکز اصلی فنـــاوری در دنیا تثبیت‬ ‫اقیانوسیه در ســـال ‪ 2022‬به شمار می رود‪ .‬این شهر از‬ ‫‪ 12‬شرکت استارتاپی بزرگ موسوم به ‪ unicorn‬تشکیل‬ ‫از سوی سازمان ها و افراد مختلف است‪ .‬این پلتفرم به نواوران‬ ‫و برای توسعه و ازمایش‪ ،‬با شرکت های داخلی و بین المللی به‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬کانال هایی را بین عرضه و تقاضا ایجاد می کند‪،‬‬ ‫نواوری و دیجیتالی ســـازی بخشـــی را پیش می برد و موقعیت‬ ‫سنگاپور را به عنوان یک مرکز منطقه ای برای نواوری باز تقویت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نواوری برای اینده ای دیجیتال‬ ‫شده و حدود ‪ 4702‬استارتاپ فناورانه در ان مشغول به‬ ‫را تنظیم و به گونه ای سیاســـتگذاری کنیم که بهترین افراد‬ ‫می کند‪ ،‬بســـیار بیشتر از چندین مقاله ‪ ISI‬است‪ ،‬و اگر این‬ ‫به این تناســـب ‪ 523‬ســـرمایه گذار هم حضـــور دارند که‬ ‫اقدام این کشور هوشمند مرحله اصلی به شمار می رود‪ .‬طبق‬ ‫می شود‪ ،‬انتخاب اول بسیاری از داوطلبان برخی رشته های‬ ‫محو و دانشگاه تغییر ماموریت می دهد‪».‬‬ ‫ســـرمایه گذاری می کننـــد‪ .‬همچنیـــن حـــدود ‪241‬‬ ‫حرفهمعلمیشوند‪ ».‬اوادامهداد‪«:‬مابایدبتوانیمسازوکارهایی‬ ‫جذب معلمی شوند‪ .‬همان طور که امروز وقتی کنکور برگزار‬ ‫خاص است‪ ،‬اگر به سمتی برویم که بهترین های ما معلمی را‬ ‫انتخاب کنند‪ ،‬حتما شـــرایط تغییر خواهد کرد‪ .‬معلمی جزء‬ ‫مشاغلی است که صرف داشتن اطالعات نمی توان در ان به‬ ‫توفیق رسید و تاثیرگذار بود‪ ،‬بلکه باید انگیزه الزم هم در میان‬ ‫داوطلبان باشد‪ .‬درکنار نقش سازوکارهای جذب در این حوزه‪،‬‬ ‫ارتقای منزلت معلمی در جامعه هم اهمیت خاصی دارد‪ .‬اینکه‬ ‫ما کنکور جدا برای این موضوع بگذاریم قابل بحث اســـت‪،‬‬ ‫یعنی اینکه ما سازوکار مشخصی را برای جذب استعدادها در‬ ‫که ارزش کار اســـتادی که معلمان را برای یک نسل تربیت‬ ‫تمایز را در نظامنامه ارتقا لحاظ نکنیم‪ ،‬خود به خود این تمایز‬ ‫ازظرفیتدانشکده هایعلومتربیتیاستفادهشود‬ ‫شو پرورش افزود‪« :‬در‬ ‫معاون سابق اموزش ابتدایی وزارت اموز ‬ ‫حوزه شرایط شـــغلی و نظام پرداخت به معلمان برمی گردد‪،‬‬ ‫یعنی صرفا با تغییر برخی سازوکارها در ازمون به سمت جذب‬ ‫برای اعضای هیات علمی این دانشـــگاه بسیار مهم است‪ ،‬اما‬ ‫شو پرورش با اشـــاره به این موضوع که امروز معلمی از‬ ‫اموز ‬ ‫از این حیث نگران کننده است که شاید به تشتت در این زمینه‬ ‫بهتـــر حرکـــت نمی کنیم‪ ».‬معـــاون ابتدایی ســـابق وزارت‬ ‫مهم ترینودشوارترینمشاغلاستامامیزاندریافتیمعلمان‬ ‫اینکه ما جذب هیات علمی را زیر نظر دیگر سازمان ها ببریم‪،‬‬ ‫خطرپذیر (‪ )VC‬اســـیای جنوب شـــرقی‪ 23 ،‬صندوق را‬ ‫سه میلیارد و ‪ 30‬میلیون دالر جمع اوری کنند که از سرمایه‬ ‫مقصد اصلی کارافرینی در اسیا‬ ‫ســـنگاپور به عنوان کشوری اسیایی از پتانسیل و قابلیت های‬ ‫مجذوب خود می کند و به انها نوید اکوسیستمی را می دهد که‬ ‫مصوبه امده‪ ،‬یک بحث است اما موضوع مهم تر که باید به ان‬ ‫مهم برای جذب و ماندگاری افراد ســـرامد در اموزش وپرورش‬ ‫حکیم زاده گفت‪« :‬اگر شـــرایط بیرونی را بهبود بخشـــیده و‬ ‫عامل مهمی که ســـنگاپور را در کانـــون توجه قرار می دهد‪،‬‬ ‫میان معلمان با دیگر اقشار جامعه را رفع نکنیم‪ ،‬انجام تغییرات‬ ‫شو پرورش‪ ،‬نظام خاص پرداخت و‬ ‫استخدامی با وزارت اموز ‬ ‫انعطاف پذیری‪ ،‬ســـازگاری و تعالـــی بی وقفه پیش می رود‪،‬‬ ‫توجه داشت مزایای شغلی معلمی است که یکی از مولفه های‬ ‫است‪ .‬مادامی که ما از منظر عدالت در پرداخت‪ ،‬فاصله موجود‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان به تنهایی برای رسیدن به مشوق های‬ ‫جذب و ماندگاری معلمان کفایت نمی کند‪».‬‬ ‫با همکاری ســـازمان برنامه وبودجه و ســـازمان امور اداری‬ ‫جبران خدمات معلمان تعریف و تدوین شود‪ ،‬شرایط تغییر‬ ‫می کند‪ .‬یعنی باید یک نظام مستقلی باشد و سازوکارهایی‬ ‫غیراینصورتاگرفکرکنیمکهفقطباتغییربرخیسازوکارها‬ ‫را تســـهیل می کند‪ .‬اما جذابیت ســـنگاپور به همین جا ختم‬ ‫تداوم انگیزهمعلمانلزوماربطیبهدانشگاهندارد‬ ‫ورود اشـــخاص به حرفه معلمی‪ ،‬در مقایسه با مزایای سایر‬ ‫و روند جذب می توان مشـــکل جذب و ماندگاری نخبه ها در‬ ‫مشاغل احساس رضایت وجود داشته باشد‪ .‬ایجاد ماندگاری‬ ‫و تداوم انگیزه ها در میان معلمان هم لزوما ربطی به دانشگاه‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه دیگر سازمان ها دخیل هستند‪ ،‬یعنی تا زمانی که‬ ‫نگاه ما به معلمی‪ ،‬نگاه کارمندی است اما در عمل حقوق و‬ ‫مزایا و رفاهیات معلمان حتی کمتر از سایر کارمندان است‪،‬‬ ‫نمی توانیم منتظر تغییرات اساســـی در انگیزه سرامدان و‬ ‫نخبگان برای ورود به رشـــته های معلمی باشیم و براساس‬ ‫اموزش وپرورش را حل کرد‪ ،‬واقع بینانه نخواهد بود‪».‬‬ ‫لزوم تعریف نظام کارورزی مستمر‬ ‫از ترم اول تحصیل‬ ‫کرد‪ ».‬وی درخصوص موضـــوع ایجاد هیات مرکزی جذب‬ ‫از چالش هایی که در این دانشـــگاه داریم‪ ،‬مشکل هویتی‬ ‫می شود بسیاری از نومعلمان ما در زمان شروع به کارشان‪،‬‬ ‫به نام دانشگاه فرهنگیان ایجاد شد‪ .‬به عبارت دیگر وقتی در‬ ‫دوره کارورزی انها را تجربه نکرده اند‪ .‬یعنی تعریف یک نظام‬ ‫مراکز تربیت معلم افراد را جذب و انها را برای شـــغل معلمی‬ ‫اماده می کردیم‪ ،‬دانشـــجو از ابتـــدا نقش معلمی و هویت‬ ‫معلمی را پذیرفته بود‪ .‬اما از زمان تغییر نام و تغییر ســـاختار‬ ‫مراکز تربیت معلم‪ ،‬یک نوع ســـردرگمی به وجود امد که ایا‬ ‫گزینه های تامین مالی و اجرای برنامه های اموزشی قدرتمند‬ ‫اشـــاره کرد‪ .‬ایـــن برنامه ها با حمایت ســـازمان های دولتی‪،‬‬ ‫دانشـــجو‪-‬معلمان ما از بدو ورود به دانشـــگاه با مدارس در‬ ‫تعریف شده است‪ .‬زمانی که دانشجو‪-‬معلمان فقط در سال‬ ‫دانشگاه فرهنگیان است که بعد از تبدیل مراکز تربیت معلم‬ ‫فراهم می کند که می توان به دسترسی اسان به منابع مالی و‬ ‫ماحصل ان هم اکوسیستمی است که تبادل دانش‪ ،‬همکاری‬ ‫تجارب گذشـــته حتی درصورت جذب این افراد نمی توان‬ ‫در دانشـــگاه فرهنگیان براســـاس این مصوبه گفت‪« :‬یکی‬ ‫دولت از استارتاپ هاست که همین امر فرصت های زیادی را‬ ‫حکیم زاده بـــا بیان اینکه یکی از نقاط مطلوب این مصوبه‪،‬‬ ‫ارتباط باشند‪ .‬همان کاری که در کشورهای پیشرو در نظام‬ ‫مانـــدگاری و تداوم حضور انهـــا را در حرفه معلمی تضمین‬ ‫نمی شود‪ .‬انچه ان را بیشتر متمایز می کند‪ ،‬حمایت استثنایی‬ ‫اســـتارتاپ ها را قادر می ســـازد با کارشناسان حوزه صنعت‪،‬‬ ‫بحـــث اهمیت دادن به کارورزی اســـت‪ ،‬افزود‪« :‬قطعا باید‬ ‫تربیت معلم‪ ،‬شاهد هستیم که این تعامل به صورت نظام مند‬ ‫اخر تحصیل حضور کمرنگی در مدارس داشته باشند باعث‬ ‫کارافرینان باتجربه و سرمایه گذاران بالقوه ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫احتمال برگزاری فاز اول «کنکور الکترونیکی» تا پایان ‪۱۴۰۲‬‬ ‫میـــان دومی از تقویت کننده ها و شـــتاب دهنده برای پرورش‬ ‫می کنـــد و برای ارتقای برنامه ها و تخصیص انها‪ ،‬حمایت های‬ ‫درصد کاهش داشـــته و نسبت به سه ماهه چهارم سال ‪2022‬‬ ‫با کاهش ‪ 42‬درصدی روبه رو بوده اســـت‪ .‬این بخش ناشی از‬ ‫روند نزولی از زمان افزایش بودجه منطقه در ســـه ماهه چهارم‬ ‫‪ 2021‬است که افزایش نوسان نرخ بهره و نرخ تورم را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬در سراسر منطقه اسیای جنوب شرقی‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫مرحله نخســـت به طور ساالنه با کاهش ‪ 27‬درصدی و در طول‬ ‫ماه با افت ‪ 73‬درصدی روبه رو بوده اســـت‪ .‬بودجه در مراحل‬ ‫اولیه در سال ‪ 69‬درصد کاهش یافته اما در مقایسه با سه ماهه‬ ‫ارتقای نواوران؛ طرح موسس شبکه استارتاپی ‪SG‬‬ ‫قبل با افزایش ‪ 11‬درصدی مواجه شـــده است‪ .‬متوسط میزان‬ ‫سنگاپور است که تحت فعالیت های شبکه استارتاپی ‪ SG‬قرار‬ ‫روند افزایشی داشته به طوری که از ‪ 61‬میلیون دالر در سه ماهه‬ ‫طرح موسس شبکه استارتاپی‪ SG‬یکی از شاخص ترین اقدامات‬ ‫می گیرد که اکوسیستم استارتاپی پرتحرک خود را تقویت کند‪.‬‬ ‫این طرح جامع برای کارافرینانی که برای اولین بار قصد دارند‬ ‫سرمایه گذاری های مراحل پایانی‪ ،‬در سه ماهه نخست ‪2023‬‬ ‫نخست ‪ 2022‬به ‪ 83‬میلیون دالر در سه ماهه نخست ‪2023‬‬ ‫رســـیده است‪ .‬بخش هایی که بیشترین سرمایه گذاری ها را در‬ ‫اینده را با ایده های نواورانه خود شـــکل دهند‪ ،‬طراحی شـــده‬ ‫سه ماهه نخست دریافت کردند‪ ،‬شامل فین تک‪ ،‬فناوری های‬ ‫بنیان گذاران برای اولین بار با انها مواجه هستند‪ ،‬پایه محکمی را‬ ‫در فضای چالش برانگیز اقتصاد کالن امروز‪ ،‬اســـتارتاپ های‬ ‫است‪ .‬این برنامه با شـــناخت چالش های منحصربه فردی که‬ ‫بیمه و فناوری های خودرویی بوده است‪.‬‬ ‫فراهم می کند که به غلبه بر این موانع و تسریع مقوله کارافرینی‬ ‫سنگاپور انعطاف پذیری باالیی دارند‪ .‬اکوسیستم استارتاپی در‬ ‫زیـــادی را در اختیار ایـــن کارافرینان قـــرار می دهد‪ .‬یکی از‬ ‫ملی روبه رو هستند؛ مسائلی که به طور بالقوه می تواند معیشت‬ ‫انها کمک می کند‪ .‬طرح موســـس شبکه استارتاپی ‪ SG‬منابع‬ ‫این کشور وارد دوره مهمی شده و با مسائل گسترده تر در سطح‬ ‫تقویت کننده‪ ،‬ظهور استارتاپ های فناوری در این شهر است‪.‬‬ ‫استارتاپ را پیش ببرد‪ .‬اما حمایت ان بسیار فراتر از کمک های‬ ‫‪ 89‬میلیارد دالری‪ ،‬همچنان در حال رشد هستند و چشم انداز‬ ‫برای اماده ســـازی استارتاپ ها برای ســـرمایه گذاران بالقوه و‬ ‫بـــه گزارش ‪ ،techedt‬شـــاهد موثـــر بودن این اکوسیســـتم‬ ‫اســـتارتاپ های فناوری با ایجاد میانگین ارزش اکوسیستمی‬ ‫کارورزی مســـتمر در ترم اول و افزایش تعداد ســـاعت های‬ ‫بهروز کاوه ئی‪ ،‬مشاور رئیس سازمان سنجش در گفت وگو با «مهر» در امور تاسیس و‬ ‫برجسته و فرصت های رشد را برای انها تسریع می کند‪ .‬در این‬ ‫شـــرقی قرار گرفت که در مقایســـه با ســـال قبل قریب به ‪69‬‬ ‫به غذای کافی‪ ،‬ایمن و مغذی از اهداف دولت به شمار می رود‪.‬‬ ‫و نواوری را تقویت می کند‪.‬‬ ‫از فین تک گرفته تا هوش مصنوعی و هر چیزی که در این بین‬ ‫کمک کننده خواهد بود‪».‬‬ ‫وام های حمایت شده توسط دولت را برای شرکت های جوان تر‬ ‫بودجه در اختیار استارتاپ های فناوری منطقه اسیای جنوب‬ ‫پیشنهادهای کلیدی‪ ،‬کمک هزینه استارتاپی است که به عنوان‬ ‫با چالش هایی در دنیای واقعی روبه رو شوند که هیچ گاه در‬ ‫بین دانشـــگاه‪ ،‬مـــدارس کارورزی و وزارت اموزش وپرورش‬ ‫اقدامات انجام شده شامل برنامه های مختلفی چون وام های‬ ‫فناوری سالمت ‪ Holmusk‬می شود‪ .‬درمجموع‪ ،‬در سه ماهه‬ ‫و رفاه کشور را به چالش بکشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬امنیت غذایی در‬ ‫اقتصادی کشـــور را تغییر می دهند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬استارتاپ ها‬ ‫کارورزی به تدریج در ســـال های بعدی و ارتباط مســـتمر‬ ‫‪ 2018‬معرفی شد‪ ،‬اکوسیستم استارتاپ های فناوری را به هم‬ ‫درحال پیشـــرفت بوده و در ســـطح جهانی بسیار مورد توجه‬ ‫را اتخاذ کنیم که متناســـب با ارزش و ســـختی کار معلمان‬ ‫دور اصلی تامین مالی در ســـنگاپور شامل ‪ 100‬میلیون دالر‬ ‫نخست ســـال ‪ ،2023‬حدود یک میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالر‬ ‫مالی و غیرمالی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫برای استارتاپ ها تشـــکیل می دهند که رشد و گسترش انها‬ ‫میلیون دالر بودجه‪ ،‬باالترین ارزش ســـرمایه گذاری را در میان‬ ‫به راه های پشتیبانی را برای استارتاپ ها و شرکای اکوسیستم‬ ‫اقتصاد پررونق ان است‪ .‬اقتصاد سنگاپور که به واسطه فرهنگ‬ ‫قرار دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موقعیت استراتژیک‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫شرقی پایین ترین ارزش معامالتی سه ماهه خود را در یک سال‬ ‫اســـتارتاپ فین تک ‪ Aspire‬و نیز ‪ 45‬میلیون دالر اســـتارتاپ‬ ‫اســـتارتاپ های مستقر در ســـنگاپور با پتانسیل باال حمایت‬ ‫کالس جهانی و سیستم های مالی منظم‪ ،‬پایگاهی چشمگیر‬ ‫بتوانیم جایگاه شغلی و مزایای شغلی شان را ارتقا دهیم‪ ،‬در‬ ‫حکیم زاده تصریح کرد‪« :‬موضوع اصلی این است که بعد از‬ ‫زیادی را به موفقیت تبدیل کند‪.‬‬ ‫خود اختصاص می دهند‪ .‬این در حالی است که اسیای جنوب‬ ‫درحال پیشـــرفت سنگاپور راه اندازی شد‪ .‬این اقدامات تالش‬ ‫استارتاپی ‪ SG‬و شـــتاب دهنده استارتاپی ‪ SG‬است که اولی‪،‬‬ ‫علوم تربیتی به صورت نظام مند تعریف شـــود که می تواند از‬ ‫بودجه تعلق گرفته به استارتاپ های فناورانه را در این منطقه به‬ ‫کشورهای مشابه خود دارد‪.‬‬ ‫محیطی را برای رشـــد و نواوری این شـــهر ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫پرورش دهنده خالقیت و استعدادهاست و قرار است ایده های‬ ‫حیث ارتقای این دانشگاه هم اثرگذاری جدی داشته باشد‪».‬‬ ‫شـــبکه استارتاپی ‪ SG‬که امکان دسترســـی استارتاپ ها را به‬ ‫در ســـه ماهه نخست سال ‪ 2023‬بزرگ ترین اهن ربای جذب‬ ‫اکوسیستم استارتاپ فناوری ســـنگاپور امکان پذیر می کند‪،‬‬ ‫نزدیک تر و همکاری های نواورانه و مشارکتی را تقویت می کند‪.‬‬ ‫ازمـــون ورودی بـــرای داوطلبان معلمی بـــه نتیجه مطلوب‬ ‫بزرگ ترین اهن ربایجذب بودجه‬ ‫در اسیای جنوب شرقی‬ ‫گذشـــته تجربه کرد‪ .‬شرکت های مستقر در این شهر‪ ،‬با ‪516‬‬ ‫جذابیت این شهر از نظر داشتن فرهنگ های مختلف و فضای‬ ‫در کشـــور برای تعلیم و تربیت وجود دارد‪ ،‬توجه شـــده و باید‬ ‫نمی رسیم‪ .‬اصالح ساختاری دانشگاه فرهنگیان که در این‬ ‫تالش برای حمایت از اکوسیستم استارتاپی‬ ‫اسان تر می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شبکه استارتاپی ‪ SG‬که در سال‬ ‫این شـــهر با انرژی و پویایی تپنده ای که دارد‪ ،‬اســـتارتاپ ها را‬ ‫قابل مشـــاهده بوده و فرصت هایی در اختیار این استارتاپ ها‬ ‫و دولت سرعت می بخشد‪.‬‬ ‫و حتی به دنبال ان اســـت که بتواند ایـــن جایگاه را در دنیا از‬ ‫بتوانیمشرایطمناسبیرادراینزمینهایجادکنیموتااصالحات‬ ‫همکاریمشترکبیندانشگاهفرهنگیانودیگردانشکده های‬ ‫نواوری پیش می رود‪ .‬تعهد به پیشـــبرد پیشرفت های فناورانه‪،‬‬ ‫بودجه در اسیای جنوب شرقی به شمار رفته و بیشترین میزان‬ ‫تحت برنامه های مختلف را هماهنگ سازی و کشف و دسترسی‬ ‫یکی از مقاصد اصلی برای کارافرینی در اســـیا به شمار می رود‬ ‫که رشـــته های تعلیم و تربیت را دارند‪ ،‬استفاده کنیم و باید به‬ ‫کالنی را انجام ندهیـــم‪ ،‬با انجام برخی تغییرات در برگزاری‬ ‫مطلوب برای کارافرینی در دنیا تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫چشم انداز این کشور به سمت و سویی برای تبدیل شدن به مرکز‬ ‫تمرکز کرده و این چالش‪ ،‬ازمایش ها و نواوری ها را در رشته های‬ ‫زیادی در حوزه های فناوری برخوردار است‪ ،‬به طوری که به عنوان‬ ‫درحال رشـــدی که در حوزه کسب وکارها از ان برخوردار است‪،‬‬ ‫این دوگانه سازی ها پایان داد‪ .‬یعنی باید به همه ظرفیتی که‬ ‫این اکوسیســـتم را پرورش داده و سنگاپور را به عنوان مقصدی‬ ‫به گزارش ‪ ،businesstimes‬اســـتارتاپ های فناورانه سنگاپور‬ ‫در سال ‪ 2017‬با هدف برجسته کردن اکوسیستم استارتاپی‬ ‫منجر شـــود‪ .‬همچنین یکی از نکاتی که باید به ان توجه شود‬ ‫با بسیاری از مشاغل در جامعه متفاوت است‪ ،‬ادامه داد‪« :‬باید‬ ‫نواوری باز (‪ ،)OIN‬کشور هوشمند و استارتاپ ‪ SG‬به طور دائم‬ ‫اکوسیســـتم فناوری در ســـنگاپور کمک می کند‪ .‬طبق‬ ‫ان خود کند‪.‬‬ ‫این است که قطعا ما از ظرفیت همه دانشکده های علوم تربیتی‬ ‫شکوفا شده و استارتاپ ها رشد می کنند‪ .‬اقداماتی چون شبکه‬ ‫کشـــور هوشمند قرار می گیرد‪ ،‬ادغام یکپارچه فناوری‪ ،‬تبدیل‬ ‫می پردازنـــد کـــه تمام این مـــوارد درکنار هم به توســـعه‬ ‫منطقه مورد توجه قرار دهند‪ .‬فلسفه ای که در پس اقدامات این‬ ‫پاسخ داده شود که تشابه و تمایز دانشگاه فرهنگیان با دیگر‬ ‫می شـــود‪ ».‬او تاکید کرد‪« :‬داشتن ایین نامه اختصاصی ارتقا‬ ‫اکوسیستمی است که در ان ایده ها پرورش پیدا کرده‪ ،‬نواوری ها‬ ‫شـــتاب دهنده نیز به حمایت از شـــرکت های استارتاپی‬ ‫جذب شده در کل سال ‪ 2021‬پیشی گرفت‪.‬‬ ‫بامعنی تربیت معلم برگردیم‪ ،‬بسیاری از این ابهامات برطرف‬ ‫استفادهازفرصت هاتوانمندمی شود‪.‬اینچشم اندازاستارتاپی‪،‬‬ ‫راهکارهای نواورانه خود را برای درنظر گرفتن چالش های پایدار‬ ‫استارتاپ ها‪ ،‬شرکت ها و موسسات پژوهشی دعوت می شوند‬ ‫ایجاد می کند مبنی بر اینکه این مهم کار را دشـــوارتر خواهد‬ ‫این زمینه داشـــته باشیم‪ ،‬مهم است اما موضوع اصلی بحث‬ ‫که دارد‪ ،‬حمایت های متعددی که از سوی دولت ارائه می شود و‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روی طرح هـــا و پروژه هـــای مختلف همین اســـتارتاپ ها‬ ‫مســـدود کردند تا در ‪ 6‬ماهه نخست سال جاری بتوانند‬ ‫کرد یا خیر؟ قبل از اجرایی ســـازی این بند باید به این سوال‬ ‫این حوزه است که به واسطه زیرساخت های فناورانه محکمی‬ ‫این روند یک چالش نواورانه در ســـنگاپور برگزار می شود که از‬ ‫مختلف از زندگی و حمل ونقل شهری گرفته تا خدمات سالمت‬ ‫این مصوبه امده که اعضای هیات جذب دانشگاه باید زیر نظر‬ ‫چشم انداز استارتاپی سنگاپور عامل محرک پویایی و تنوع در‬ ‫دگرگونی دیجیتال‪ ،‬و راه حل های پایدار در چالش های مختلف‬ ‫گزارش ‪ ،DealStreetAsia‬شـــرکت های ســـرمایه گذاری‬ ‫دانشگاه ها را در چه می دانیم؟ تصور می کنم اگر به همان اسم‬ ‫ماندگاری است‪ .‬این مســـاله هم به سرمایه گذاری کشور در‬ ‫دولت‪ ،‬اقتصاد و اجتماع دیجیتال را دربرمی گیرد‪ .‬در این بافت‪،‬‬ ‫اقدامات سنگاپور است که روی ایجاد اینده ای مشترک و پایدار‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی باشند و این مساله کمی ابهام‬ ‫نواوری‪ ،‬تسهیل در رشد و تبدیل رویاها به شرکت های موفق‬ ‫پذیرش نواوری‬ ‫راهی به سوی رشد اکوسیستم استارتاپی‬ ‫اژانس ها را ارائه داده و پذیرای راه حل های نواورانه مطرح شده‬ ‫افق دید سنگاپور برای تبدیل شدن به اولین کشور دیجیتال‪،‬‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫جنبه های طرح موسس شبکه استارتاپی ‪ SG‬به منظور تقویت‬ ‫می کند‪ .‬این شـــبکه فهرستی غنی از چالش های شرکت ها و‬ ‫داشته باشند‪ .‬در این میان سنگاپور یکی از مطر ح ترین‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬توسعه اقتصادی را نیز برای کشورها به همراه‬ ‫اولی نواور و بلندپـــرواز حمایت می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرکدام از‬ ‫طراحی شده اند‪.‬‬ ‫نیروهای مختلـــف بپیوندند‪ .‬همکاری هایی که در این پلتفرم‬ ‫کند‪ .‬ســـنگاپور اولین اکوسیســـتم استارتاپی در اسیا و‬ ‫تحت الشعاع قرار بگیرد‪ .‬یعنی مانند دانشگاهی که ماموریت‬ ‫تک نقطه ای برای اکوسیســـتم نواوری باز در این کشور عمل‬ ‫باالیـــی که در خود دارنـــد‪ ،‬توانســـته اند عالوه بر رونق‬ ‫مدنظر قرار بگیرد‪ .‬نکته ای که روی ان تاکید دارم‪ ،‬این است‬ ‫دانشـــگاه که تربیت معلمان برای پرورش یک نسل است‪،‬‬ ‫شـــبکه نـــواوری بـــاز (‪ )OIN‬به عنوان یک نقطه دسترســـی‬ ‫و استارتاپ ها این امکان را می دهد چالش های مرتبط را بیابند‬ ‫می کند که دانشگاه فرهنگیان نظام ارتقای خاص اساتیدش‬ ‫که اگر به دنبال پیشرفت همه جانبه و توسعه پایدار هستیم‪،‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫«فرهیختگان» از یک اکوسیستم رو به رشد در شرق اسیا گزارش می دهد‬ ‫داشـــتن همین قابلیت ها‪ ،‬امید می رود به زودی خود را‬ ‫را داشته باشد؛ چراکه قطعا ایین نامه ارتقا روی فعالیت های‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫یک تقویت کننده مالی مهم می تواند مراحل اولیه فعالیت یک‬ ‫پولی اســـت‪ .‬عالوه براین‪ ،‬این برنامه شامل اموزش های جامع‬ ‫فرصت های مشارکتی است‪.‬‬ ‫این کشور از موضوعات مهمی است که اطمینان از دسترسی‬ ‫همین امر باعث شـــده تا دولت از استارتاپ های فناورانه حوزه‬ ‫موادغذایی به ویژه در روش های تولید گوشت پایدارتر استفاده‬ ‫کند‪ .‬هدف این کشور تولید محلی یک سوم نیاز غذایی سنگاپور‬ ‫اســـتارتاپ ها همچنین به برنامه ها و فرصت های شـــبکه ای‬ ‫تا سال ‪ 2030‬با کمک استارتاپ هاست‪ .‬این مساله موجب شده‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬صحنه اســـتارتاپ های فناوری به سرعت تکامل‬ ‫را به روی همکاری ها‪ ،‬مشـــارکت ها و راه های تامین مالی باز‬ ‫گزینه های پروتئینی جایگزین هستند‪ ،‬استقبال کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫درواقع فرهنگ استارتاپی سنگاپور زنده‪ ،‬پویا‪ ،‬دگرگون کننده‬ ‫اصـــاح معیارها قرار گرفت‪ .‬هـــدف از ان اطمینان از حضور‬ ‫نماد روح سنگاپور عصر جدید هستند‪ ،‬جسور‪ ،‬نواور و جاه طلب‪.‬‬ ‫می یابـــد و زمینه برای اینده ای هیجان انگیزتر فراهم می کند‪.‬‬ ‫و الهام بخش است‪.‬‬ ‫انحصاری دسترســـی پیدا می کنند و از این طریق‪ ،‬درهایی‬ ‫می کنند‪ .‬در ژوئـــن ‪ ،2022‬این طرح مورد تجدیدنظر برای‬ ‫این طرح‪ ،‬هم راستا با اهداف ان عنوان شده که از کارافرینان‬ ‫برای ساخت خوابگاه های متاهلی کمبود زمین وجود ندارد‬ ‫دولت سنگاپور از استارتاپ هایی که به دنبال توسعه و بازاریابی‬ ‫این‪ ،‬دولت به تازگی بیش از ‪ 100‬میلیون دالر را برای پژوهش‬ ‫در حوزه کشاورزی شهری‪ ،‬تولید گوشت کشت شده و پروتئین‬ ‫میکروبی اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ناکارامدی مراکز اموزش زبان فارسی برای دانشجویان بین الملل‬ ‫محمد علی زلفی گل‪ ،‬وزیر علوم در مراسم افتتاح خوابگاه دخترانه حمید رضا طالکوب بیان کرد‪:‬‬ ‫هاشم داداش پور‪ ،‬معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویی درباره توسعه و گسترش مراکز اموزش‬ ‫شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری (عتف) در دست پیگیری است و کلیات طرح‬ ‫ویباتصریحاینکهخوابگاه هایدانشجوییدانشگاهخواجهنصیرپاسخگوینیازهایدانشجویان‬ ‫راهکار این است که همه روش ها فقط در ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬روش محدود شود‪ .‬من به مراکز اموزش زبان‬ ‫تصمیم گیرینهاییخواهدشد‪.‬درصورتتصویبنهاییاینطرح‪،‬فازیکانتاپایان‬ ‫«ریاست دانشگاه با پیگیری هایی که انجام دادند‪ ،‬توانستند مصوبه ای را از دولت بگیرند که بر‬ ‫را از ان کتاب ها می گیرند‪».‬‬ ‫کاوه ئی در ادامه اعالم کرد که طبق برنامه اگر اعتبارات الزم در نظر گرفته شوند‪ ،‬قرار‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬با اشاره به کمبود خوابگاه متاهلی در دانشگاه خواجه نصیر عنوان کرد‪« :‬ما با وزارت‬ ‫نظر است‪ .‬الزم است که ارزیابی مناسبی از مراکز اموزش زبان فارسی انجام شود‪ .‬باید توجه‬ ‫راه اندازی مرکز نواوری و هوشمند سازی بیان کرد‪« :‬در حال حاضر مراتب از طریق‬ ‫در کمیته تخصصی این شورا به تصویب رسیده است و تا پایان خرداد در این خصوص‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬در یک ازمون کم جمعیت (برای مثال تا ‪ ۵۰‬هزار داوطلب) اجرا خواهد شد‪».‬‬ ‫بر این است که تا پایان سال‪ ۱۴۰۳‬ازمون ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار شوند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که زمان پاسخگویی داوطلبان در این مدل از ازمون در‬ ‫مقایسه با مدل کاغذی چقدر است؟ گفت‪« :‬با توجه به اینکه اولین بار است که‬ ‫روش مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬زمان ازمون با ازمون کاغذی تفاوت‬ ‫نخواهد داشت‪».‬‬ ‫«این خوابگاه توسط یک خیر به نام مصلی نژاد کمتر از یک سال ساخته شده است‪».‬‬ ‫نبود‪ ،‬گفت‪« :‬بنابراین این خوابگاه در زمینی به مساحت‪ ۴‬هزار متر بنا شده است‪ ».‬زلفی گل افزود‪:‬‬ ‫اساس ان‪ ،‬امکان فروش اموال دانشگاه وجود دارد‪».‬‬ ‫مسکن و شهرسازی منعقد کرده ایم که بر اساس ان قرار است خوابگاه های متاهلی در تمام‬ ‫دانشگاه ساخته شود یا گسترش یابد‪ ».‬وی خاطرنشان کرد‪« :‬خوشحالم بگویم که ما مشکل‬ ‫عالی گفت‪« :‬ما نمی توانیم به تعداد مراکز اموزش زبان فارسی‪ ،‬روش اموزش داشته باشیم‪.‬‬ ‫فارسی مختلف مراجعه کرده ام‪ .‬هر کدام چند جلد کتاب منتشر کرده اند و روش اموزش خود‬ ‫داداش پور یاداور شد‪« :‬کوتاه بودن دوره یادگیری نشان دهنده کارامد بودن مرکز اموزشی مورد‬ ‫داشت که اموزش زبان فارسی برای مناطق جغرافیایی مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ .‬سوال در این‬ ‫زمینه این است که کدام شیوه اموزش برای کدام منطقه جغرافیایی مناسب است‪».‬‬ ‫زمین برای ساخت خوابگاه های متاهلی نداریم‪ .‬اگر بانک های عامل تسهیالتی که در اختیار‬ ‫او با تاکید بر اهمیت اموزش مجازی زبان فارسی گفت‪« :‬دانشجویان غیرایرانی گاهی ‪۷۰۰‬‬ ‫مشکل کامال حل شود‪».‬‬ ‫سطحی برخورد شود‪ .‬مدرک مراکز ازفا دارای مجوز برای کل کشور معتبر است‪».‬‬ ‫شهروندان می گذارند را در اختیار دانشگاه ها هم قرار دهند‪ ،‬امیدوارم در چند سال اینده این‬ ‫ساعت اموزش دیده‪ ،‬اما توانایی فارسی حرف زدن و فارسی فهمیدن ندارد‪ .‬در ارزیابی ها نباید‬ صفحه 5 ‫دانشگاه‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸۷۳‬‬ ‫اگرعالقه مندبهتهیهویژه نامه هایروزنامهفرهیختگان‬ ‫هستیدبهشامرهزیرپیامکبزنید‬ ‫‪۰۹۹۶۰۴۶۶۱۸۹‬‬ ‫«فرهیختگان» بررسی کرد‬ ‫سهم ایران از تجارت گیاهان دارو�یی؛ یک درصد‬ ‫س ـرا های نــواوری در دانشــگاه ازاد تــاش دارنــد تــا بــازار‬ ‫دارای موضوعــات مناســب و کار محــوری هســتند‪ .‬در‬ ‫پرداخته ایــم‪ .‬یکــی از ایــن داســتان هــا در خصــوص سـرای‬ ‫اقتصــاد محلــی ایجــاد کننــد بــه همیــن علــت تمام سـرا ها‬ ‫بــه داســتان ‪ 10‬س ـرای نــواوری مطــرح در دانشــگاه ازاد‬ ‫خوراســگان مســتقر اســت‪ .‬در ایــن گزارش بــه بخش هایی‬ ‫ارتبــاط تنگاتنــگ داشــته باشــند و نقــش موثــری در‬ ‫سارا طاهری‬ ‫خبرنگار گروه دانشگاه‬ ‫ویژه نامــه ای بــا عنــوان «عبــور از بحــران بــا دانشــگاه»‬ ‫دشت های پرگل و کانتینرهای خالی‬ ‫نــواوری گیاهــان دارویــی اســت کــه در دانشــگاه ازاد واحد‬ ‫از ایــن داســتان پرداختــه ایــم کــه در زیــر می خوانیــد‪.‬‬ ‫داســتان کامــل ایــن ســرای نــواوری را می توانیــد در‬ ‫ویژه نامــه عبــور از بحــران در دانشــگاه بخوانیــد ‪.‬‬ ‫صنعت گیاهان دارویی رنگ دانش بنیان گرفت‬ ‫اگرچه مصرف گیاهان دارویی با توسعه صنایع شیمیایی محدود شده‪ ،‬اما اخیرا در تمام‬ ‫دارویی با وجود ظرفیت عظیم کشـــورمان در این حوزه‪ ،‬چیزی نزدیک به صفر است‪.‬‬ ‫هیچ ایرانی ای نیست که نام شهر اصفهان را بشنود و یاد سی وسه پل‬ ‫دانشگاه اســـت؛ حوزه ای که مزیت دیگر این واحد دانشگاهی برای‬ ‫روزافـــزون از گیاهان دارویی و فراورده هـــای حاصل از ان نقش این گیاهان را در چرخه‬ ‫تجـــارت جهانی در حـــوزه گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده اســـت‪ .‬درواقع‬ ‫زنده رودی که دیگر نیست‪ ،‬جا خوش کرده است؛ شهری که قدمتش‬ ‫دکتری تخصصی‪ ،‬کارشناسی ارشـــد و کارشناســـی در دانشگاه ازاد‬ ‫دوره پیشـــدادیان می رسد‪ .‬یکی از جلوه های علمی این روزگار در این‬ ‫به اگـــرو تکنولوژی ‪ -‬فیزیولوژی گیاهان زراعی‪ ،‬تغذیه دام‪ ،‬ژنتیک و‬ ‫دنیا توجه خاصی به این منابع برای درمان بیماری ها به وجود امده است‪ .‬رویکرد استفاده‬ ‫اقتصـــاد جهانی پررنگ تر کرده اســـت‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ 27‬درصد از مردم جمعیت‬ ‫جهان برای اهداف مختلف درمانی از گیاهان دارویی و اســـانس ها استفاده می کنند تا‬ ‫جایـــی که تولید و تجارت این گیاهان نیز رقم قابل مالحظه ای را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬میزان تولید و مصرف گیاهان دارویی در جهان از ‪ 14‬میلیارد دالر در سال ‪ 2002‬به‬ ‫‪ 107‬میلیارد دالر در سال‪ 2017‬رسیده است و طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی‬ ‫در سال ‪ 2050‬به پنج هزار میلیارد دالر خواهد رسید‪ .‬کشور های اروپایی به بزرگ ترین‬ ‫کشور هایتولیدکنندهومصرف کنندهگیاهانداروییتبدیلشده اندودراینزمینهدرحال‬ ‫پیشـــی گرفتن از یکدیگر هستند‪ .‬به طور نمونه براساس اعالم رسمی سازمان بهداشت‬ ‫جهانی اکنون میزان تجویز دارو های گیاهی در المان ‪ 77‬درصد‪ ،‬در بلژیک و فرانسه ‪75‬‬ ‫درصد و در انگلستان ‪ 74‬درصد است‪ .‬در میان کشور های نامبرده‪ ،‬المان وضعیت جالبی‬ ‫ایران درامد ‪ 440‬میلیون دالری یعنی ‪ 0.4‬درصد (کمتر از یک درصد) از کل ســـهم‬ ‫بسیاری از گیاهان دارویی تولیدی به صورت خام صادر می شود و تکنولوژی فراوری‬ ‫انها در داخل کشور محدودند‪ ،‬اما تحقیقات نشان می دهد که پتانسیل این صنعت‬ ‫در ایران می تواند بین یک تا ‪ 10‬میلیارد دالر باشـــد‪ .‬درحال حاضر بیشـــترین حجم‬ ‫صادرات گیاهان دارویی ایران مربوط به کشـــور های پاکســـتان و امارات و پس از ان‬ ‫المان‪ ،‬ژاپن و چین است‪ .‬زعفران‪ ،‬شیرین بیان‪ ،‬صمغ های طبیعی و عرقیات وگالب‬ ‫از دوهزار و ‪ 300‬گونه گیاهی که در کشـــور وجود دارند فقط نام ‪ 103‬نوع از انها در‬ ‫است‪ .‬روز سوم ابان سال ‪ 66‬بود که تاسیس واحد اصفهان به تصویب‬ ‫بیشترین اقالم صادراتی ایران به سایر کشور ها محسوب می شوند‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫فهرســـت صادرات و واردات کشور قرار گرفته است‪ .‬این درحالی است که ایران با ‪15‬‬ ‫حدود شش هزار کیلومتر مرز زمینی با کشورهای پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫‪ 400‬عضو هیات علمی و سه هزار و‪ 700‬استاد مدعو و‪ 32‬هزار دانشجو‬ ‫‪ 700‬کیلومترمرزابیباکشورهایاذربایجان‪،‬ترکمنستان‪،‬روسیه‪،‬قزاقستان‪،‬امارات‪،‬‬ ‫اعضای هیات علمی این واحد دانشـــگاهی که گذر کنیم با نگاهی به‬ ‫کشور همسایه است و با نگاهی دقیق تر به مرزهای ایران باید گفت که ایران با داشتن‬ ‫تولید گیاهان دارویی بیش از دوبرابر درامد ارزی ایران از طریق فروش نفت خام و حدود‬ ‫بسیاری کسب می کنند‪ ،‬به عنوان مثال امریکا ساالنه ‪ 51‬هزارتن واردات گیاهان دارویی‬ ‫دارد و ‪ 13‬هـــزار تن صادرات انجام می دهد‪ ،‬اما اعتبار واردات و صادرات این تولیدات با‬ ‫یکدیگر برابر است‪ ،‬یعنی قیمت محصول فراوری شده حدود چهاربرابر ماده خام است و‬ ‫از این طریق می توان به سود ‪ 300‬درصدی دست یافت‪ .‬بنابراین حوزه گیاهان دارویی‬ ‫از حوزه های مهم اقتصادی و پردرامد در دنیاست و بسیاری از کشورها را بر ان داشته که‬ ‫به سمت تولید این گیاهان و البته فراورده های حاصل از ان حرکت کنند‪ ،‬زیرا نمی توان‬ ‫مشتریان فراوان این حوزه و درامد حاصل از ان را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی در ایران‬ ‫و بستر مناســـبی برای مبادالت تجاری خصوصا صادرات غیرنفتی ازجمله صادرات‬ ‫بلکه سال گذشته حدود ‪ 42‬هزار و ‪ 400‬تن گیاه دارویی به ارزش ‪ 87‬میلیون دالر به‬ ‫کشور وارد شده که با احتساب ارز ‪ 30‬تومانی به معنای خروج دوهزار و ‪ 600‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایه از کشور است‪.‬‬ ‫دانشجو در چهار رشته تحصیلی کار خود را اغاز کرد و اکنون با حدود‬ ‫از واحدهای پیشـــرو در حوزه فناوری است‪ .‬اما از تعداد دانشجویان و‬ ‫پتانسیل ها و مزیت های این واحد دانشگاهی متوجه زیرساخت های‬ ‫ان برای توسعه کشاورزی و به خصوص گیاهان دارویی می شویم‪.‬‬ ‫دانشکده کشاورزی با ‪ 3‬هزار دانشجو‬ ‫دانشکده کشـــاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ازاد اسالمی اصفهان‬ ‫(خوراسگان) در سال ‪۱۳۶۶‬با دو رشته زراعت و اصالح نباتات و علوم‬ ‫دامی در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت کرد و هم اکنون داری ‪9‬‬ ‫نصف جهان؛ قطب تولید گیاهان دارویی‬ ‫اما در میان تمام استان های کشور شاید بتوان گفت استان اصفهان همان طور که در‬ ‫صنایع مختلف کشـــاورزی ازجمله پیشتازان کشور به شمار می رود‪ ،‬در زمینه گیاهان‬ ‫رشته در مقطع کارشناسی (مهندسی اب‪ ،‬علوم باغبانی‪ ،‬علوم دامی‪،‬‬ ‫علوم خاک‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬گیاه پزشکی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫زراعت و اصالح نباتات) و هشـــت رشـــته در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫دارویی نیز حرفی برای گفتن دارد‪ .‬اســـتان اصفهـــان ‪ 10‬میلیون و ‪ 700‬هزار هکتار‬ ‫شـــامل علوم باغبانی (شـــش گرایش بیوتکنولـــوژی –فیزیولوژی و‬ ‫دوهزار گونه گیاهی در رویشـــگاه های استان اصفهان می رویند که ‪ 400‬گونه (برخی‬ ‫و عطری‪ ،‬فیزیولوژی پس از برداشـــت محصوالت باغی‪ ،‬فیزیولوژی و‬ ‫مســـاحت دارد که شـــش میلیون و ‪ 300‬هزار هکتار از ان را مراتع تشـــکیل می دهد‪.‬‬ ‫امارها ‪ 300‬گونه) ان ارزش دارویی و صنعتی دارند و از لحاظ تنوع اقلیمی‪ ،‬بیشترین‬ ‫و متنو ع ترین تولید گیاهان دارویی در کشـــور را در برمی گیرند‪ .‬به طوری که براساس‬ ‫اصالح درختان میـــوه‪ ،‬گل و گیاهان زینتی‪ ،‬گیاه دارویی و ادویه ای‬ ‫اصالح ســـبزی) حشره شناسی‪ ،‬خاک شناسی (دو گرایش پیدایش و‬ ‫رده بندی خاک‪ ،‬شیمی و حاصلخیزی) زراعت‪ ،‬اصالح نباتات‪ ،‬علوم‬ ‫در این میان کشورمان بین سایر کشورهای جهان پتانسیل باالیی در حوزه تولید گیاهان‬ ‫امارهای سال ‪ ،1396‬افزون بر ‪ 300‬هزار نفر در ‪ 800‬هزار هکتار از طرح های عملیاتی‬ ‫همچنین کشـــورمان به دلیل قرار گرفتن در پهنه ای از جهان که دربرگیرنده پنج ناحیه‬ ‫کتیرا‪ ،‬انغوزه‪ ،‬کرفس کوهی‪ ،‬موســـیر و باریجه اشـــتغال دارند و حدود ‪ 2700‬تن گیاه‬ ‫دکتری خاک شناسی (چهار گرایش) حشره شناسی‪ ،‬زراعت‪ ،‬اصالح‬ ‫رویشی ارسباران‪ ،‬ایران تورانی‪ ،‬هیرکانی‪ ،‬زاگرسی‪ ،‬خلیج فارس‪ -‬عمانی‪ ،‬تنوع ژنتیکی‬ ‫قابل توجهی دارد و دارای ‪ 11‬اقلیم از ‪ 13‬اقلیم شناخته شده جهانی است‪ .‬به طوری که‬ ‫طبق بررســـی علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع گونه های شناخته شده در ان‬ ‫هشت هزار و ‪ 423‬گونه گیاهی است‪.‬‬ ‫مرتبط با این بخش به طور مســـتقیم در زمینه گیاهان دارویی حاصل از مراتع‪ ،‬مانند‬ ‫دارویی از مراتع استان اصفهان برداشت می کنند‪ .‬استان اصفهان از استان های وسیع‬ ‫کشـــور و با داشتن ‪ 6.6‬درصد از مساحت کشور‪ ،‬رتبه ‪ 6‬در وسعت پس از استان های‬ ‫سیستان وبلوچستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬فارس و خراسان رضوی را دارد‪ .‬براساس‬ ‫اخرین امارهای مرکز امار ایران این استان با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر و با سهم‬ ‫محیط زیست (اموزش محیط زیست‪ ،‬شیمی محیط زیست) و در مقطع‬ ‫نباتات و علوم دامی اســـت‪ .‬در این دانشکده با احتساب دانشجویان‬ ‫بین الملل حدود سه هزار دانشجو درحال تحصیلند و حدود ‪ 40‬عضو‬ ‫هیات علمی حضور دارند‪ .‬در تمام این ســـال ها نیز حدود هفت هزار‬ ‫با نگاهی به امارهای جهانی در تولید و صادرات گیاهان ایرانی و مقایسه ان با کشورمان‬ ‫همان طور که پیش تر گفتیم براساس پیش بینی بانک جهانی در سال ‪ 2050‬گردش‬ ‫حوزه نه تنها میزان اشـــتغال را افزایش داده‪ ،‬بلکه کشور را یک گام دیگر به خودکفایی‬ ‫مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود‬ ‫پنج هزار میلیارد دالر خواهد رسید که متاسفانه سهم ایران از تجارت جهانی گیاهان‬ ‫در تولید گیاهان دارویی و صنایع وابســـته به ان نزدیک تر کند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫تاکنون از این ظرفیت به درستی استفاده نشده است‪.‬‬ ‫«بذر بسیاری از گیاهان دارویی ایران درحال انقراض است‪ ».‬این جمله ای است‬ ‫که کامران صفوی‪ ،‬رئیس ســـرای نواوری گیاهان دارویی دانشـــگاه ازاد واحد‬ ‫اصفهان (خوراسگان) به «فرهیختگان» می گوید‪ .‬خبری که اهمیت راه اندازی‬ ‫سرای نواوری گیاهان دارویی در دانشگاه را پررنگ تر می کند‪ .‬به گفته او ‪285‬‬ ‫محصولدراینسراینواوریتولیدشدهکه‪175‬موردازاینتعدادازسازمانغذا‬ ‫و دارو یا دامپزشکی یا صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز دارن و به فروش می رسند‪.‬‬ ‫ادامه این گفت وگو را بخوانید‪.‬‬ ‫به عنوان سوال نخست توضیحی درباره سرای نواوری ارائه کنید‪.‬‬ ‫را با مجوز وزارت بهداشت در واحد اصفهان راه اندازی کردیم‪ .‬درطول این سال ها ابتدا‬ ‫‪ 1398‬ادبیات فناوری در دانشگاه ازاد شکل گرفت‪ ،‬البته جای یک سری از ایتم ها و‬ ‫جای چه مواردی خالی است؟‬ ‫به طورمثالشتاب دهنده هاومدارسعالیمهارتیدردانشگاهازادشکلنگرفتهبودند‪.‬‬ ‫بود که به دانشگاه ازاد اعطا شد‪ .‬ما زمینه مرکز رشد تخصصی را داشته ایم‪ ،‬چون هم‬ ‫زیرساخت هایش تا حدودی وجود داشت و هم اصفهان از استان های پیشرو در حوزه‬ ‫فراورده هایگیاهانداروییاست‪.‬شرکت هایبسیارمعتبریدراینزمینهمشغولبه‬ ‫فعالیت در استان بودند‪ .‬کشت گیاهان دارویی در استان اصفهان خودش و عملکرد‬ ‫خوبی دارد‪ ،‬این موارد باعث شد ما درخواست راه اندازی سرای نواوری گیاهان دارویی‬ ‫در ادامه گفتند برای راه اندازی ســـرای نواوری باید چه بخش هایی داشـــته باشیم؟‬ ‫کنار یکدیگر بتوانند یک بازار فناوری را شکل بدهند‪ .‬درنهایت تجمیعی از چند سرای‬ ‫در دانشگاه ازاد واحد اصفهان داشتیم‪ .‬ما مجوز راه اندازی این مرکز تخصصی را سال‬ ‫دیدندیک سری ازاستان هاپتانسیل هاوزمینه هایخاصیدارندکهبتوانندسراهای‬ ‫تخصصی را راه اندازی کنند تا بازار فناوری تشـــکیل شـــود‪ .‬بازار فناوری درحقیقت‬ ‫«کشوری» است‪ .‬ســـراهای نواوری می توانند واحدی و استانی باشند‪ .‬شکل گیری‬ ‫مجموعه سراهای نواوری تخصصی در واحدها و استان ها‪ ،‬بازار فناوری دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی را شکل می دهد؛ این نظر کلی و اصلی دکتر طهرانچی است که سال‪1398‬‬ ‫در قالب بخشنامه ابالغ کرد‪.‬‬ ‫واحد اصفهان وابسته به معاونت علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسالمی هم‬ ‫ازجمله مراکز مهم این واحد در جهت توسعه صنعت گیاهان دارویی است‬ ‫و می تواند به عنوان یک پشـــتیبان قوی از اهداف سرای نواوری حمایت‬ ‫کند‪ ،‬همچنین ایجاد مرکز رشد گیاهان دارویی و حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان در این زمینه از اهداف بلندمدت دانشـــگاه در زمینه سرای‬ ‫نواوری گیاهان دارویی حکایت دارد‪.‬‬ ‫قلب ســـرای نواوری گیاهان دارویی در واحد اصفهان‬ ‫تشکیل شد‬ ‫این ظرفیت ها‪ ،‬تجهیزات و امکانات باعث شـــده مسئوالن دانشگاه ازاد‬ ‫حوزه گیاهان دارویی را به واحد اصفهان (خوراســـگان) بسپارند و یکی‬ ‫حاال مســـئوالن این دانشگاه با اگاه بودن از پتانسیل کشورمان در حوزه‬ ‫قلب این سرا را هم در استان اصفهان و واحد خوراسگان تشکیل دادند‪.‬‬ ‫مسئوالن واحد اصفهان هم برای توسعه صنعت گیاهان دارویی و ایجاد‬ ‫تا پازل بازار فناوری را کامل و حرکت در ریل دانش بنیانی و تحقق اقتصاد‬ ‫دانش بنیان کشور را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫از سازمان غذا و دارو یا دامپزشکی یا صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز دارند‪.‬‬ ‫درامد شرکت های شما از ســـال ‪ 1398‬چقدر بوده است؟ دانشگاه ازاد از این‬ ‫درامد منتفعمی شود یا سهمی به دانشگاه اختصاص نمی دهید؟‬ ‫در تفاهمنامه و قراردادهای پذیرش‪ ،‬اجاره داریم‪ .‬ســـازمان بخشنامه ای برای بحث‬ ‫همکاری با شرکت های فناور و دانش بنیان دارد‪ .‬در این بخشنامه ‪ 10‬مدل همکاری‬ ‫طی کرده و این مراکز در دانشگاه ازاد و کشور توسعه پیدا کردند‪ .‬می توان گفت تا سال‬ ‫مجوز قطعی گرفته است‪ .‬این اولین مجوز قطعی مراکز رشد در حوزه وزارت بهداشت‬ ‫فناوری را شکل دادند و ادبیاتش را وارد سیستم دانشگاه ازاد کردند‪ .‬جای ایتم هایی‬ ‫تخصصی ایجاد می شود که به تاسیس بازار فناوری منجر خواهد شد‪ .‬در این زمینه‬ ‫گیاهـــان دارویی اختصاص می یابد‪ .‬مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در‬ ‫امضایوزیروقتبهداشتبهدکترطهرانچیابالغواعالمشدمرکزرشدگیاهاندارویی‪،‬‬ ‫بعد هم مراحل الزم را در معاونت تحقیقات‪ ،‬فناوری و نواوری دانشگاه ازاد گذراندیم‪.‬‬ ‫حوزه هایی به هم مرتبط می شود تا بتوانیمیک سرای تخصصی ایجاد کنیم و چند سرا‬ ‫در مدت زمان مشـــخص که در طرح کســـب وکار امده به سرای نواوری‬ ‫می کنـــم انچه از مجموعه درامدی تاکنون به ســـازمان اعالم کرده ایم‪ 10،‬میلیارد و‬ ‫کل دانشگاه ازاد‪ ،‬مرکز رشد دانشگاه ازاد واحد اصفهان بود‪ .‬مراکز رشد‪ ،‬مسیر خود را‬ ‫و دانشگاه ازاد مجوز قطعی مرکز رشد گیاهان دارویی را صادر کردند‪ .‬مجوز مذکور با‬ ‫حوزه های پارک های فناوری را بسیار کم در دانشگاه ازاد داشتیم و حوزه تجاری سازی‬ ‫تخصصی ورود کنند؛ این اصل جریان تاسیس سراهای نواوری بود‪.‬‬ ‫واحد اصفهان دارای مجموعه گلخانه است که با برنامه ریزی انجام شده‬ ‫یک بازار فناوری از این حوزه‪ ،‬شرکت های دانش بنیان خود را فراخوانده‬ ‫گیاهان دارویی از گرایش های کارشناسی ارشد رشته باغبانی در این‬ ‫را خدمت دکتر طهرانچی ارائه کنیم‪ .‬اتفاقا با حضور رئیس دانشـــگاه ازاد اسالمی در‬ ‫در حوزه فناوری و تجاری ســـازی به شمار می رفت‪ .‬درواقع بنا شد سراها در حوزه ای‬ ‫وجود گلخانه های تحقیقاتی‪ ،‬مرکز تحقیقات و مرکز رشد‬ ‫بله‪ ،‬دانشگاه ازاد از سال ‪ 1383‬در حوزه تجاری سازی ورود کرد و اولین مرکز رشد در‬ ‫بازار فناوری در کشـــور شکل بگیرد‪ .‬محوریت بازار فناوری نیز ایجاد سراهای نواوری‬ ‫اکثر حوزه هایی که تاکنون در دانشگاه ازاد اسالمی داشته ایم‪ ،‬عملکرد تخصصی انها‬ ‫تکثیر هدفمند قطعه ای از ژن است‪.‬‬ ‫موافقت راه اندازی و بعد موافقت اصولی گرفته شد و سال ‪ 1397‬نیز وزارت بهداشت‬ ‫موارد در دانشگاه ازاد خالی بود‪.‬‬ ‫این بود که بتوانند به عنوان بازوهای تخصصی عمل کنند‪ .‬تفاوت سراهای نواوری با‬ ‫باالیی شناســـایی شوند یا کاربرد دستگاه ‪ PCR‬در ازمایشگاه این واحد‬ ‫تعریف شـــده اســـت‪ .‬از این‪ 10‬مدل حدود چهار‪ ،‬پنج مدل را اجرا کرده ایم؛ اجاره یا‬ ‫سال ‪ 1398‬بود که طبق دستور دکتر طهرانچی‪ ،‬بنا شد یک سری سرای نواوری در‬ ‫دانشگاهازاداسالمیبودکهدراولویتقرارگرفت‪.‬موضوعمهمدرخصوصاینسراها‪،‬‬ ‫‪ 29‬رشته مرتبط با حوزه گیاهان دارویی‬ ‫تاکنون ‪ 285‬محصول تولید کرده ایم‬ ‫‪ 1398‬به بلوغی در حوزه مراکز رشد در کشور رسیدیم‪ .‬درواقع از سال های ‪ 1383‬تا‬ ‫دانشگاه ازاد با محوریت راه اندازی بازار فناوری تاسیس شود‪ .‬نظر ایشان این بود که‬ ‫سروگردن باالتر است‪.‬‬ ‫رئیس سرای نواوری گیاهان دارویی دانشگاه ازاد واحد اصفهان (خوراسگان)‪:‬‬ ‫ایا اولین مرکز رشد دانشگاه ازاد مرکز رشد واحد اصفهان بود؟‬ ‫گیاهان دارویـــی وجود دارد‪ ،‬به طور مثال دســـتگاه ‪ GC-MSS‬کمک‬ ‫فضاسازی و ایجاد محیط عملیاتی متمرکز کرده است؛ دانشکده ای‬ ‫صنعت گیاهان دارویی اســـتان اصفهان فعالیت دارند‪ .‬با این اوصاف به نظر می رسد‬ ‫متوجه سهم اندک کشور در تولید و تجارت گیاهان دارویی و فراورده های ان می شویم‪.‬‬ ‫دارویی پرداخته اند‪ .‬در این واحد ‪ 41‬دســـتگاه ازمایشـــگاهی مرتبط با‬ ‫گیاهان دارویی می خواهند یک بازار طالی سبز در کشور ایجاد کنند و‬ ‫که حتی از دانشـــکده های کشـــاورزی دانشگاه های دولتی هم یک‬ ‫استان اصفهان می تواند یکی از استان هایی باشد که می تواند با سرمایه گذاری در این‬ ‫اشـــاره کرد که با استفاده از این تجهیزات به نواوری در صنعت گیاهان‬ ‫دانشجو از این دانشکده فار غ التحصیل شده اند‪ .‬این دانشکده برای‬ ‫‪ 16.6‬درصدی بیشترین جمعیت کشور را در خود جای داده است‪ .‬به گفته رئیس امور‬ ‫سهم ایران از تجارت جهانی گیاهان دارویی کمتر از یک درصد‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬می توان به دســـتگاه ها و تجهیزات موجود در دانشگاه‬ ‫از سراها از میان ‪ 50‬سرای نواوری خود را به این زمینه اختصاص دهند‪.‬‬ ‫مقابله با روش تئوریزه اموزش در حوزه کشـــاورزی‪ ،‬فعالیت خود را بر‬ ‫باغبانی ســـازمان جهاد کشـــاورزی اصفهان حدود ‪ 10‬هزار نفر به صورت مستقیم در‬ ‫ازجمله دیگر توانمندی های واحد اصفهان در تاســـیس سرای نواوری‬ ‫می کند که تک تک اجزای جداشـــده براساس خاصیت جرمی با دقت‬ ‫ح نـــژاد‪ ،‬فیزیولوژی) صنایع غذایی‪،‬‬ ‫دامی (ســـه گرایش تغذیه‪ ،‬اصال ‬ ‫دارویی دارد‪ .‬بســـیاری از گیاهان دارویی ایران از لحاظ کیفیت شـــهرت جهانی دارد‪.‬‬ ‫بیوتکنولوژی‪ ،‬علوم و مهندســـی باغبانی‪ -‬فیزیولوژی تولید و پس از‬ ‫ن همان سال با پذیرش ‪510‬‬ ‫هیات امنای دانشگاه رسید و از دوم بهم ‬ ‫گیاهان دارویی دارد‪ .‬اما ایران نه تنها در صادرات این محصوالت توفیقی نداشـــته‪،‬‬ ‫از سایر کشور ها خریداری و پس از فراوری انها را مجددا صادر و از این طریق ارزش افزوده‬ ‫داروی‪ ،‬علوم دامی‪ -‬تغذیه دام‪ ،‬علوم و مهندســـی باغبانی‪ -‬اصالح و‬ ‫‪ 41‬دســـتگاه مجهز برای نـــواوری در صنعت گیاهان‬ ‫دارویی‬ ‫برنامه ریزی دقیق و منسجم توانسته خود را به عنوان یک قطب در تولید گیاهان دارویی‬ ‫ژاپن و المان به عمده واردکنندگان این گیاهان نیز تبدیل شده اند‪ .‬درواقع اینها گیاهان را‬ ‫بزرگ ترین و بهترین واحدهای خود را در مرکز ایران ساخته است‪ .‬حاال‬ ‫‪ 35‬ســـال از عمر دانشگاه ازاد واحد اصفهان می گذرد؛ واحدی که در‬ ‫بحرین‪ ،‬عربســـتان‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر و کویت‪ ،‬موقعیت مطلوبی برای صادرات محصوالت‬ ‫‪ 60‬میلیارد یورو است‪ .‬امروزه اغلب تولیدکنندگان گیاهان دارویی ازجمله چین‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫منطقه کهن‪ ،‬دانشـــگاه ازاد اسالمی اســـت که از ابان ‪ 1366‬یکی از‬ ‫به نژادی گیاهـــی‪ ،‬علوم باغبانی‪ -‬فیزیولوژی و اصالح گل و گیاهان‬ ‫بخش شرقی شهر اصفهان و در منطقه تاریخی خوراسگان واقع شده‬ ‫دارد‪ .‬این کشـــور نه تنها سابقه ای در تولید و مصرف گیاهان دارویی نداشته‪ ،‬بلکه حتی‬ ‫در ســـطح جهانی معرفی کند‪ .‬درحال حاضر درامد ارزی المان صرفا از طریق فراوری و‬ ‫بسیار بیشتر از حکمرانی صفویه در ان است و براساس برخی منابع به‬ ‫اسالمی واحد اصفهان با گیاهان دارویی مرتبطند که از انها می توان‬ ‫فناوری و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق و همچنین با دارا بودن حدود دوهزار و‬ ‫به دلیل اب وهوای سردسیری اش مزیتی در تولید این نوع گیاه ها ندارد‪ ،‬اما این کشور با‬ ‫نیفتد‪ .‬در پس زمینه ذهنی همه ما یک تصویر از این پل در شـــب روی‬ ‫ورود به حوزه گیاهان دارویی محسوب می شود‪ 29 .‬رشته در مقاطع‬ ‫ما نیز کمرنگ بود‪ ،‬به همین دلیل دکتر طهرانچی در سال‪ 1398‬سرای نواوری و بازار‬ ‫که خالی بود در سراها پر و تکمیل می شود‪ ،‬مثال مرکز رشد تخصصی گیاهان دارویی‬ ‫‪ 1388‬از وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گرفتیم و سال‪ 1397‬موفق شدیم‬ ‫مجوز قطعی مرکز رشد گیاهان دارویی را از وزارت بهداشت بگیریم‪ ،‬پس ما مرکز رشد‬ ‫تخصصیگیاهانداروییداشتیم‪.‬‬ ‫‪ 500‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫سال گذشته در حوزه گیاهان دارویی‪ 42 ،‬هزار و ‪ 400‬تن واردات به ارزش ‪87‬‬ ‫میلیون دالر داشـــتیم‪ .‬اگر نرخ ارز را به قیمت ‪ 30‬هزار تومان در سال گذشته‬ ‫حسابکنیم‪،‬ایناتفاقباعثخروجحدوددوهزارو‪ 600‬میلیاردتومانسرمایه‬ ‫از کشـــور شده است‪ .‬در سراهای نواوری گیاهان دارویی‪ ،‬چه کاری می توانید‬ ‫انجام دهید تا از ارزبری در این سطح جلوگیری کند؟‬ ‫اصفهان‪،‬پرزنتراه اندازیاینسرا انجامشدکهموافقتاقایدکترراهمدرپیداشت‪،‬‬ ‫بسیاری از تیم های ما روی بحث تولید بذر گیاهان دارویی متمرکز شده اند‪ .‬متاسفانه‬ ‫زیرساخت های خوبی در اصفهان وجود داشت و همچنین سابقه استان کمک کرد‬ ‫بسیاری از گیاهان دارویی را وارد کنیم‪ ،‬همچنین یک سری از گیاهان دارویی مان جزء‬ ‫مجوز این سرا را به اصفهان بدهند‪.‬‬ ‫بذربسیاریازگیاهانداروییایراندرحالانقراضاست‪،‬بههمیندلیلمجبورشده ایم‬ ‫بخش هایی هســـتند که در حوزه منابع طبیعی قرار می گیرند‪ .‬انها هم نیاز به تکثیر‬ ‫اصولی دارند‪ ،‬بر همین اســـاس با استفاده از تکنیک های کشت بافت در این حوزه‬ ‫به محصوالت برسیم؛ درخصوص بلوغ انها صحبت کنید‪ .‬چه تعداد محصول‬ ‫نیز ورود کرده ایم‪ .‬همچنین حوزه هایی را مدنظر قرار داده ایم تا بتوانیم بخش هایی را‬ ‫‪ TRL‬انها چقدر است؟‬ ‫برایتولیدپایه هایتکثیریگیاهانداروییداشتهباشیم‪.‬ان شاءاللهخیلیازگیاهان‬ ‫دارید‪ ،‬چند مورد نمونه اولیه هستند و چه میزان به تولید صنعتی رسیده اند؟‬ ‫سراغ سرای نواوری گیاهان دارویی برویم‪ .‬دلیل انتخاب سرای نواوری گیاهان‬ ‫تاکنون توانسته ایم ‪ 285‬محصول در سرای نواوری تولید کنیم‪ .‬درحال حاضر ‪175‬‬ ‫اینجا بحث خاص خودش را دارد‪ .‬از سال‪ 1388‬مرکز رشد تخصصی گیاهان دارویی‬ ‫یاهنوزمجوزبرایتولیدشاناخذنشدهاست؛تمام‪ 175‬موردمحصوالتیهستندکه‬ ‫دارویی برای واحد خوراسگان چه بود؟‬ ‫رویالتی یا مجموعه اجاره و رویالتی اســـت‪ .‬بیشـــتر روی این مدل کار کرده ایم‪ .‬فکر‬ ‫مورد از این تعداد مجوز دارد‪ 110.‬مورد هم محصوالتی هستند که نیاز به مجوز ندارند‬ ‫به صورت حفاظت شـــده؛ هم در تولید بذر گیاهان دارویی و هم از طریق کشت بافت‬ ‫دارویی که دسترسی به انها سخت بوده یا متاسفانه درحال انقراض هستند‪ ،‬توسط‬ ‫این روش ها دوباره به تکثیر انبوه خواهند رسید و در تولید وارد می شوند تا دیگر نیاز به‬ ‫واردات بسیاری از گیاهان دارویی نداشته باشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫جهان شهر‬ ‫شهر‬ ‫جهان ‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫رژیم صهیونیستی با مشکالتی بزرگ تر از اصالحات قضایی روبه روست‬ ‫عجله برای نابودی‬ ‫فرهیختگان وضعیت در سرزمین های اشغالی به شدت روبه وخامت است‪ .‬هرچند‬ ‫صهیونیست هاتالشدارندامارمهاجرت هایمعکوسازسرزمین هایاشغالیراپنهان‬ ‫سازند‪،‬امادشمنانرژیمبراساسمنابعخاصخودامارخروجشهروندانصهیونیست‬ ‫را طی ‪ 4‬سال اخیر تا ‪ 2‬میلیون نفر تخمین زده اند‪.‬‬ ‫رژیم صهیونیستیبنابرحساسیتتوازنجمعیتیدرفلسطیناشغالی‪،‬اغلبجمعیت‬ ‫خودرابهشمولخارج نشیناناعالممی کند‪.‬تاسال‪ 750،2003‬هزارنفرازدارندگان‬ ‫شناسنامهرژیمدرحالیدرامارهایجمعیتیمحاسبهمی شدندکهتقریباسکونتیدائم‬ ‫درخارجازرژیمداشتند‪.‬روندخروجدائمیازفلسطینیاهمان«مهاجرتمعکوس»پس‬ ‫از جنگ ‪ 33‬روزه سال ‪ 2006‬با لبنان و تقویت محور مقاومت به رهبری ایران افزایش‬ ‫بیشتری یافته است‪ .‬مساله ای که نشان می دهد امروزه تعداد بیشتری نسبت به‪750‬‬ ‫هزار نفر سال ‪ 2003‬در خارج از فلسطین حضور دارند‪ .‬علی رغم تحوالت امنیتی در‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حریدیم ها نقش اندکی در اقتصاد رژیم دارند‪ .‬انها تا حد زیادی متکی به‬ ‫کمک های دولتی هستند‪ .‬یکی از مناقشات جدی جنجال بر سر تامین‬ ‫هزینه های زندگی حریدیم هاست‪ ،‬درحالی که انها از اقدام به کار خودداری می کنند‪.‬‬ ‫حریدیم ها به دلیل دوری از فعالیت های اقتصادی‪ ،‬انزوای مذهبی و‬ ‫دیگرستیزی‪ ،‬ارتباطات بین المللی کمتری دارند‪ .‬این درحالی است که یکی‬ ‫ازجنبه هایتامینمنابعمالیرژیمدریافتکمک هایبین المللیاست‪.‬تنهااقدامی‬ ‫کهحریدیم هاقادربهانجامانهستند‪،‬بلعیدنفوایدکمک هایمستقیموغیرمستقیم‬ ‫از سوی جوامع متحد رژیم به صهیونیست هاست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به دلیل درون گرایی‪ ،‬حریدیم ها نسبت به دیگر ساکنان رژیم بیشتر دچار‬ ‫قطع ارتباط با سرزمین های مادری شان شده اند‪ .‬از این رو از لحاظ سیاسی‬ ‫قادر به البی برای رژیم در سطح بین المللی نیستند‪ .‬از سوی دیگر بخش قابل توجهی‬ ‫از حریدیم ها به جوامع غیرغربی ازجمله به کشورهایی در جهان اسالم تعلق دارند که‬ ‫داخلوپیرامونفلسطیناشغالیکهعاملاصلیخروجدائمیصهیونیست هاازمنطقه‬ ‫بوده است‪ ،‬امروزه تحوالت سیاسی جامعه رژیم نیز به ان دامن زده است‪« .‬اصالحات‬ ‫ملت هایشان اساسا با رژیم ضدیت دارند و هرگونه البی را حتی درصورت امکان‪ ،‬کم اثر‬ ‫«تالشبرایحلمعضالتسیاسیباحمالتناکامبهغزهباتبعاتامنیتیباال»ازجمله‬ ‫رشد جمعیتی حریدیم ها باعث شده انها به مرور از بروز سیاسی بیشتری‬ ‫می سازند‪.‬‬ ‫قضایی»‪« ،‬بازتعریف یهودیت»‪« ،‬تغییر در نظام اموزشی»‪« ،‬رشد جمعیت حریدیم ها»‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مواردی هستند که همانند موریانه درحال فرسودن جبهه داخلی رژیم هستند‪.‬‬ ‫برخوردار گردند‪ .‬چنین اتفاقی درحالی رخ داده که انها به دلیل نااشنایی به‬ ‫بسیاری از علوم‪ ،‬اطالع چندانی از روش های اداره کشور ندارند‪ .‬نابلدی این قاعده‬ ‫سیاسیدرحالرشدمی تواندبهناکارامدیدولتمنجرشود؛معضلیکههم اکنوننیز‬ ‫اصالحات قضایی خطری فوری و نقد‬ ‫دولت رژیم را با حضور چنین گروه هایی تهدید می کند‪ .‬با اینحال انچه پیش از بحران‬ ‫دولتبنیامیننتانیاهودردورهکنونیبهدلیلحضوراحزابواشخاصجنجالیافراطی‪،‬‬ ‫نابلدیافراط گرایانبروزمی کند‪،‬اخاللانهادرفعالیتدولتاست‪.‬چنینگروه هایی‬ ‫ویژگی هاییمتفاوتنسبتبهگذشتهدارد‪.‬یکیازاقدامات«دستهجنجالی ها»طرح‬ ‫با دیدگاه تنگ نظرانه و اصرار بیش از اندازه بر مواضع خود‪ ،‬حتی در صورت اقلیت بودن‬ ‫اصالحات قضایی است که در ان راست گرایان حامی نتانیاهو از طریق دولت نفوذ‬ ‫بیشتری در دستگاه قضایی خواهند یافت؛ جایی که ادعا دارند یکی از دژها و بخشی‬ ‫‪7‬‬ ‫کهدرنقطهاوجخودشاهدحضور‪ 700‬هزارنفریمعترضاندرسراسررژیمبودهاست‪.‬‬ ‫سازند‪ .‬ضربه دیگری که انها به اقتصاد می زنند به نقش شان در بی ثباتی سیاسی و‬ ‫قادر به ایجاد زیانی بیشتر از وزن سیاسی ظاهری خود هستند‪.‬‬ ‫ازدولتعمیقچپ گرایاندررژیماست‪.‬مخالفانامامی گویندایناقدامعلیهتفکیک‬ ‫قوا و اقدامی در راستای تبدیل رژیم بهیکنظام دیکتاتوری است تانتانیاهوومفسدان‬ ‫راستگرا بتوانند از دست عدالت بگریزند‪.‬‬ ‫حتی تولید برق در ساعات مقدس هفته‪ ،‬می تواند ضرباتی قاطع به پیکره اقتصاد وارد‬ ‫فلسطینی هاکهبه«عرباسرائیلی»مشهورند‪،‬نسبتبهشهروندانیهودیرژیمنرخرشد‬ ‫در سال های اتی با پیرشدن جمعیت رژیم و افزایش قاعده جمعیتی ان تاثیری قابل‬ ‫‪1‬‬ ‫بازمی گردد‪ ،‬حتی افرادی که در خاندان پدری خود ریشه یهودی داشته اند‪ ،‬یهودی به‬ ‫شدهبودتاچنددههایندهفلسطینی هاوحریدیم ها‪ 50‬درصدجمعیترژیمراتشکیل‬ ‫صهیونیست ها به شدت درحال گسترش است و پیش بینی ها حکایت از درگیری های‬ ‫مادرانهایهودیاست‪،‬یهودیبهحسابمی ایند‪.‬سرانصهیونیسمجهانیبرایافزایش‬ ‫‪ 15‬درصد رژیم (یک ششم) را تشکیل می دهند اما تا چند دهه اتی به ‪ 25‬درصد‬ ‫حریدیم هاهرچندنقشیاندکدرتامینامنیتسرزمین هایاشغالیدارندامابه‬ ‫با توجه به انکه اعراب با جمعیت‪ 2‬میلیون نفری‪ ،‬حضوری اندک در اعتراضات داشته و‬ ‫باالتری دارند‪ .‬با این حال انها تنها جمعیت مشکل ساز رژیم به شمار نمی روند‪ .‬معضل‬ ‫‪ 3‬میلیون نفر از انها در خارج از سرزمین های اشغالی است‪ ،‬باید جمعیت یهودی رژیم‬ ‫ویژگی ها و رشد جمعیتی باالیشان تبدیل به خطری موجودیتی برای رژیم شده اند‪.‬‬ ‫از میان ‪ 7‬میلیون جمعیت اعالم شده یهودی در رژیم‪ ،‬داده هایی حاکی از حضور ‪ 2‬تا‬ ‫کهمعترضانازمیانانبرخاسته اندرا‪ 5‬میلیوننفردرنظرگرفت‪.‬دراینصورتدرصد‬ ‫معترضان به کل جمعیت به‪ 14‬درصد از جمعیت خواهد رسید‪.‬‬ ‫بعدیخودی هاهستند‪.‬حریدیم هاکهیهودی هایمذهبیبهحسابمی ایند‪،‬بهدلیل‬ ‫رووین ریولین رئیس جمهور سابق رژیم در دوران مسئولیتش طی یک نشست مدعی‬ ‫خواهند داد که این مساله می تواند تهدیدی موجودیتی باشد‪ .‬حریدیم ها امروزه‬ ‫رژیم پرداخته شده است‪.‬‬ ‫سکوالرهای رژیم نرخ رشد پایینی دارند و از سوی دیگر حریدیم ها که از نرخ‬ ‫رشد باالیی برخوردارند‪ ،‬خود را از خدمات نظامی معاف می دانند‪ .‬این مساله‬ ‫توجه بر تامین نیروهای نظامی خواهد داشت‪ .‬این درحالی است که تهدیدات علیه‬ ‫همزمان در چندین جبهه به صورت همزمان در سال های اینده دارد‪.‬‬ ‫در کنار حضور فلسطینیان در سرزمین های ‪ 1967‬شامل کرانه باختری و نوار غزه‪،‬‬ ‫جمعیت خواهند رسید‪ .‬مشکل این دسته‪ ،‬انزوایش از فعالیت های مورد نیاز جامعه و‬ ‫سرزمین رسمی رژیم صهیونیستی به شمار می اید‪ .‬این فلسطینی ها شهروند رژیم به‬ ‫حضوری ندارند و در مدارس شان فراگیری علوم مهندسی‪ ،‬ریاضی و زبان های خارجی‬ ‫‪2‬‬ ‫اعتباری ندارد‪ .‬افزایش قاعده حریدیم ها به مرور می تواند رژیم را از بین ببرد؛ هرچند‬ ‫نیازهاست‪ .‬برخالف سکوالرها که در نواحی ساحلی زندگی می کنند و به اندازه کافی‬ ‫انها با بروز سیاسی شان در قالب احزاب راست گرای افراطی نشان داده اند می توانند‬ ‫از نقاط تمرکز فلسطینی ها دور هستند‪ ،‬حریدیم ها در سرزمین های داخلی تر زندگی‬ ‫می کنندکهشاملمناطقترکیبیبیشترباسطوحجمعیتیباالترفلسطینی هاست‪.‬‬ ‫رشد جمعیت های مشکل ساز‬ ‫جمعیت قابل توجهی از فلسطینی ها در سرزمین های ‪ 1948‬زندگی می کنند که‬ ‫حساب امده و از شناسنامه و گذرنامه ان برخوردارند‪.‬‬ ‫بنگویروزیرامنیتملیباقیماندناینعدهدرمناطقداخلیرژیمرابهدلیلکم کاری‬ ‫موسسانرژیممی داندکهموفقنشدندتمامفلسطینی هاراازسرزمین شاناخراجکنند‪.‬‬ ‫انهارادوچندانسازد‪.‬انهانه تنهانقشیدرتولیدثروتنداشتهوبهدنبالمصرف‬ ‫انهستند‪،‬بلکهباتحمیلعقایدخودبرتمامجامعهمانندلزومتعطیلیکسب وکارهاو‬ ‫طرح اصالحات قضایی دستاویز اعتراضات پیوسته ای در سرزمین های اشغالی شده‬ ‫اینجمعیتتقریبامعادل‪ 8‬درصدازکلجمعیت‪ 9‬میلیوننفریواعالمیرژیماست‪.‬‬ ‫رشدجمعیتیوبروزسیاسیسطحباالترحریدیم هامی تواندزیان هایاقتصادی‬ ‫مصرف کنندگی روبه افزایش ان است‪ .‬حریدیم ها در فعالیت های اقتصادی و نظامی‬ ‫زودترازپیش بینی ها‪،‬اینکارراانجامدهند‪.‬درادامهبهمعضالتحریدیم هادرجامعه‬ ‫نگاه‬ ‫دلیلاقداماتمناقشهبرانگیزشانیکیازعواملافزایشنیازبهنیروهایامنیتی‬ ‫هستند‪ .‬درگیری انها با فلسطینی ها و حتی صهیونیست ها نمونه هایی از این تشدید‬ ‫از این رو انها بیشتر در معرض عملیات های مقاومتی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫کاهشجذابیترژیم صهیونیستیبرایسرمایه گذارانبازمی گردد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫راست گرایان افراطی حاضر در دولت نتانیاهو به دنبال «بازتعریف یهودیت»‬ ‫هستند‪ .‬براساس یک تعریف قدیمی که به تعریف یهودی ها در شوروی‬ ‫حسابمی ایند‪.‬بااینحالتعریفاصلیومذهبییهودی هامی گویدتنهاکسانیکه‬ ‫جمعیت یهودیان و به تبع ان رژیم صهیونیستی‪ ،‬تعریفی موسع از یهودیت را به لحاظ‬ ‫سیاسی مبنای خود قرار داده بودند‪ .‬به همین دلیل بسیاری از ساکنان سرزمین های‬ ‫اشغالیکسانیهستندکهمادرییهودینداشته اندوصرفابهدلیلوجودریشهیهودی‬ ‫در خاندان پدری خود موفق به حضور در رژیم شده اند‪.‬‬ ‫درصورت «بازتعریف یهودیت» از سوی دولت نتانیاهو دست کم ‪ 400‬هزار روس تبار در‬ ‫معرض تبدیل شدن به شهروندانی درجه دو قرار می گیرند‪ .‬این مساله می تواند بخش‬ ‫اعظم جامعه ‪ 1.5‬میلیونی روس تباران را که جزء مخالفان سیاسی نتانیاهو هستند‪،‬‬ ‫بیشتر از گذشته مقابل وی قرار دهد‪.‬‬ ‫واشنگتنبایداستخداموحفظاستعدادهایبرتررااسان ترکند‬ ‫برای رقابت با چین در زمینه فناوری‪ ،‬امریکا باید نظام مهاجرت خود را اصالح کند‬ ‫سجاد عطازاده‬ ‫مترجم‬ ‫اریک اشـــمیت‪ ،‬مدیر اجرایی ســـابق گـــوگل در مقاله ای با‬ ‫حرفه ایایاالت متحدهایننکتهرابه خوبیدریافته اند؛استعدادیابان‬ ‫هندی که در رشته های مرتبط با علم‪ ،‬فناوری‪ ،‬مهندسی و ریاضیات‬ ‫دانشگاه های ایاالت متحده دارد‪ -‬یعنی دقیقا همان نوع افرادی که‬ ‫زیر پا می گذارند اما زمانی که نوبت به اســـتخدام دانشمندان برتر‬ ‫همین مدت تعداد دانشـــجویان هندی که در همان رشـــته ها در‬ ‫روشـــنی برای اخذ اقامت در امریکا ندارند‪ .‬کنگره باید با تصویب‬ ‫بسکتبال و بیس بال برای یافتن بهترین بازیکنان سراسر جهان را‬ ‫هوش مصنوعی و مهندســـان نیمه هادی می رسد‪ ،‬نظام مهاجرت‬ ‫ایاالت متحده موانع غیرضروری ایجاد کرده است‪ .‬محدودیت های‬ ‫عنوان«برای رقابت با چین در زمینه فناوری‪ ،‬امریکا باید نظام‬ ‫کنونی به طور فزاینـــده ای ایاالت متحده را از کشـــورهای دارای‬ ‫شده به بررسی ضرورت اصالح نظام مهاجرتی ایاالت متحده‬ ‫به شدتبهکارگرانومهندسانفناوریپیشرفتهعالقه مندهستند‪،‬‬ ‫مهاجرت خود را اصالح کند» که در وبسایت فارن افرز منتشر‬ ‫برای جذب استعدادهای برتر جهان پرداخته است‪ .‬اشمیت‬ ‫در نوشـــته اش نگرانی خود را از پیشـــی گرفتن کشورهایی‬ ‫مانند چین در این عرصه اعالم کرده اســـت‪ .‬در ادامه ترجمه‬ ‫این مقاله را می خوانید‪.‬‬ ‫نظام هـــای مهاجرتی مبتنی بر امتیاز مانند کانـــادا و بریتانیا که‬ ‫عقب می اندازد‪ .‬البته ایاالت متحده همچنان جذاب ترین کشور‬ ‫جهان برای مهاجران به شمار می رود‪ .‬نظام دانشگاهی این کشور‬ ‫مورد رشک جهانیان اســـت و شرکت های ان در نواوری در جهان‬ ‫پیشـــرو به شمار می روند اما اگر واشنگتن می خواهد همچنان در‬ ‫این عرصه پیشرو باقی بماند و به وعده های مندرج در قانون تراشه‬ ‫هنگامی که کنگره ایاالت متحده قانون تراشـــه و علم را در اگوست‬ ‫و علم دست یابد‪ ،‬باید برای رفع پیچیدگی های بیهوده مهاجرتی‪،‬‬ ‫نیمه هادی هـــا در ایاالت متحده تخصیص داد‪ .‬در نتیجه تصویب‬ ‫ورود باهوش ترین افراد به ایاالت متحده اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ 2022‬تصویـــب کـــرد ‪ 53‬میلیـــارد دالر برای تحقیـــق و تولید‬ ‫اینقانون‪،‬سازندگانتراشه هایپیشرفتهبرایساختکارخانه های‬ ‫جدید در ایاالت متحده وارد رقابت با یکدیگر شدند‪ .‬با این حال‪ ،‬از‬ ‫شفاف تر کردن نظام مهاجرتی خود و ایجاد مسیرهای جدید برای‬ ‫نبرد برای مغزها‬ ‫در کانادا تحصیل می کنند‪ 182 ،‬درصد افزایش یافته اســـت‪ .‬در‬ ‫ایاالت متحده تحصیل می کنند با ‪ 38‬درصد کاهش روبه رو شـــده‬ ‫اســـت‪ .‬اقتصاد ایاالت متحده برای اینکه بتواند در دهه های اینده‬ ‫بزرگ گرفته تا رایانه های کوانتومی تولید کنند‪ .‬بسیاری از کارگران‬ ‫وجود داشته است؛ گرین کارت های مشروط با موفقیت برای ویزای‬ ‫سرمایه گذارانمورداستفادهقرارگرفته اندوایاالت متحدهدرمقاطع‬ ‫استارتاپ هاییبهارزشبیشاز‪ 100‬میلیارددالرایجادکرده اند‪.‬اگر‬ ‫این قوانین به ویژه بر دانشـــجویان خارجی که درحال حاضر بیش‬ ‫است‪ .‬شاید بارزترین نمونه این مساله ویزای موسوم به ایی‪ 3-‬باشد‬ ‫چین در ایاالت متحده راه اندازی کنند‪ ،‬باید از استعدادهای چینی‬ ‫در علوم رایانه را تشـــکیل می دهند‪ ،‬تاثیر می گذارد‪ .‬دانشجویان‬ ‫به ســـایر کشورها نیز گســـترش یابد‪ .‬این نوع جدید گرین کارت‬ ‫مهـــارت باال دارد که بتوانند فناوری های اینده را از مدل های زبان‬ ‫بااســـتعدادی که مایلند به ایاالت متحـــده بیایند به دلیل قوانین‬ ‫پیچیـــده و محدودکننده مهاجرت این کار را به تاخیر انداخته اند‪.‬‬ ‫از ‪ 70‬درصد از دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلی ایاالت متحده‬ ‫بین المللی که مایل به ماندن و کمک به اقتصاد ایاالت متحده پس‬ ‫ی به‬ ‫از فار غ التحصیلی هستند‪ ،‬معموال با درخواست ویزای ایچ‪ 1-‬ب ‬ ‫براســـاس پیش بینی های انجام شـــده‪ ،‬شـــرکت های امریکایی‬ ‫برای اســـتخدام مهندســـان ماهر خواهند داشت‪ .‬هدف گیری‪،‬‬ ‫که از خروج بی رویه اســـتعدادها رنج می برد شـــروع به هزینه کرد‬ ‫این کشور هستند‪ ،‬دلیل اصلی را نظام مهاجرتی امریکا می دانند‪.‬‬ ‫ومهندسانتوانادرجهانادامهمی دهند‪،‬ایندیگرکشورهاهستند‬ ‫رقابت برای جذب دانشمندان برتر جهان‬ ‫مربوط به «علم‪ ،‬فناوری‪ ،‬مهندسی و ریاضیات»‪ ،‬استعدادهای برتر‬ ‫ماهر بیشتر از خارج از کشور است‪ .‬در ظاهر‪ ،‬این امر نباید مشکلی‬ ‫کمک کردند تا گوگل را به یک شـــرکت فناوری پیشـــرو در جهان‬ ‫تحقیقاتی پیشرو محدود کند‪.‬‬ ‫داده ایم‪،‬دولتایاالت متحدهبایدتالشیهماهنگبرایشناساییو‬ ‫دانشـــگاه های ایاالت متحده دریافت کننـــد‪ ،‬ارائه می دهند‪ .‬به‬ ‫بوده است‪ ،‬کما اینکه مهندسان درخشانی از سراسر جهان به من‬ ‫معقولیهمراهباشدکهواجدشرایطبودنرابهفهرستیازموسسات‬ ‫کالن برای جذب فار غ التحصیالن بومی رشته های «علم‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫جهانی در این زمینه ها را جذب و حفظ کند‪ .‬نظرسنجی ای که سال‬ ‫درخشان ترین های جهان به شرکت ها و دانشگاه های خود متکی‬ ‫کنند‪ .‬درعین حال‪ ،‬این گرین کارت جدید باید با محدودیت های‬ ‫«کمیته منتخب مجلس نمایندگان درباره حزب کمونیست چین»‬ ‫جایگاه های مذکور در چنین بازه زمانی فشرده ای غیرممکن است؛‬ ‫به برخی از محققان فوق دکترا ســـه برابر حقوقی که می توانند در‬ ‫مهندسان و دانشـــمندان چینی ماهر هم که پیش تر برای کار به‬ ‫خارج از این کشور نقل مکان کرده اند‪ ،‬مشوق های قدرتمندی برای‬ ‫بازگشت به کشور ارائه می شود‪.‬‬ ‫نیاز دارد که استعدادهای جهانی را حفظ کند‪ ،‬بلکه باید دست به‬ ‫افراد ماهر به امریکا هســـتند‪ 73 .‬درصد از مردم ایاالت متحده هم‬ ‫این اصالحات را به خاطر یک معامله بزرگ دوحزبی درباره مهاجرت‬ ‫همچنانرهبرجهاندرعرصهدرنواوریباقیبماند‪،‬دیگرنمی تواند‬ ‫بریتانیـــا درحال حاضر برنامه صدور ویزایی با نام «افراد دارای توان‬ ‫استعدادهای فراتر از مرزهای خود را نادیده بگیرد‪.‬‬ ‫همان طور که در اوایل سال جاری طی مقاله ای در فارن افرز به این‬ ‫با فناوری های جدید برای پیشـــبرد قدرت ملی ‪ -‬اینده ژئوپلیتیک‬ ‫مهارت باال اجازه می دهد تنها در یک ســـال اقامت دائم این کشور‬ ‫نکته اشاره کردم‪ ،‬قدرت نواوری ‪ -‬توانایی اختراع‪ ،‬پذیرش و تطبیق‬ ‫را تعییـــن خواهد کرد‪ .‬این توانایی برای نـــواوری بیش از همه به‬ ‫منبع استعداد های یک کشور بســـتگی دارد‪ .‬لیگ های ورزشی‬ ‫فوق العاده ورود به این کشـــور ایجاد کرد که به اتباع خارجی دارای‬ ‫را کسب کنند‪ .‬نتایج این تدابیر اکنون روشن شده است؛ تنها بین‬ ‫ســـال های ‪ 2016‬و ‪ ،2019‬تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی و ریاضیات» وجود داشت اما درنهایت این ابتکار از قانون‬ ‫نهایی مجوز دفاع ملی حذف شـــد‪ .‬با این حال‪ ،‬راه های مختلفی‬ ‫برای ایجاد تغییـــرات هدفمند با جلب حمایت هر دو طرف وجود‬ ‫دارد‪ .‬مثال امروزه حتی فردی که دکتری فیزیک یا ریاضی از بهترین‬ ‫همچنین باید شرایط مربوط به دریافت ویزای جی‪ 1 -‬را که مطابق‬ ‫دولت ایاالت متحده قبال سابقه موفقیت امیزی در استفاده از چنین‬ ‫اما این پیشنهادها هر ســـال راه به جایی نبرده اند‪ .‬سال گذشته‪،‬‬ ‫برتر جهان طراحی شده است‪ .‬در سال ‪ 2015‬هم کانادا یک نظام‬ ‫درحال برنامه ریزی برای تسهیل تمدید ویزای میلیون ها متخصص‬ ‫هستند‪ ،‬تسهیل کند‪.‬‬ ‫انریکـــو فرمی را جذب کند‪ .‬این دو به ترتیب المان نازی و ایتالیای‬ ‫کوتاه تر برای دانشجویان دکتری رشته های مرتبط با «علم‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫ازجمله کالس هایی برای اتباع خارجی با استعداد باال که در ازای‬ ‫که برتری خود را در فناوری حفظ کرده و به این کشـــور کمک کند‬ ‫نبودبلکهعلی رغمانرخداد‪.‬برایچندیندهه‪،‬واشنگتننتوانسته‬ ‫بالقوه» دارد که به طور خاص برای فار غ التحصیالن دانشگاه های‬ ‫دسته بندی جدید ویزا برای بنیانگذاران استارتاپ ایجاد کند و این‬ ‫ان بیشـــتر دارندگان این ویزا برای دریافت مجدد ملزم به بازگشت‬ ‫گذشته ریشی سوناک‪ ،‬نخست وزیر بریتانیا طرحی را برای جذب‬ ‫حمایت دوحزبی برای ارائه گرین کارت های اضافی با زمان انتظار‬ ‫کنگره باید نسخه قبلی قانون تراشه و علم را احیا کند که می تواند‬ ‫استخدام محققان برتر از سراسر جهان انجام دهد‪ .‬گرین کارت ویژه‬ ‫هردوحزبپیشنهاد هاییرابرایافزایشرقابت پذیریایاالت متحده‬ ‫اصالحات مهم مهاجرتی را تصویب کند‪ .‬اگر ایاالت متحده بخواهد‬ ‫می خواهنددرایاالت متحدهکسب وکارراه اندازیکنندوجودندارد‪.‬‬ ‫بین المللی بدون نیاز به سفر به خارج از کشور است‪ .‬این وزارتخانه‬ ‫در دهه های ‪ 1930‬و ‪ ،1940‬ایاالت متحده موفق شد نسل کاملی‬ ‫‪ 100‬محقق جوان برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی اعالم کرد‪.‬‬ ‫و اســـترالیا‪ ،‬هیچ ویزای راه اندازی مشخصی برای کارافرینانی که‬ ‫سیاسی دانشگاه هاروارد و من پیش تر در مقاله ای مورد اشاره قرار‬ ‫تا با چالش های بزرگ ژئوپلیتیکی سال های اینده مقابله کند‪.‬‬ ‫از طریق جذب کارگران خارجی دارای مهارت بیشتر ارائه کرده اند‪،‬‬ ‫یکمیلیارددالرتوسطمهاجرانتاسیسشده اند؛امابرخالفکانادا‬ ‫درحال حاضر نشانه هایی از پیشرفت وجود دارد‪ .‬وزارت امور خارجه‬ ‫متحدان ایاالت متحده هم به طـــور قابل توجهی تالش های خود‬ ‫تبدیل کنیم؛ اما این اتفاق ناشـــی از نظام مهاجرتی ایاالت متحده‬ ‫رااسان ترکند‪.‬بیشازنیمیازشرکت هایامریکاییبهارزشبیشاز‬ ‫اقامت موافقت می کنند برای دولت های فدرال یا ایالتی کار کنند‪.‬‬ ‫طرفدارصدورویزاهاییهستندکهبهفارغ التحصیالنبین المللیدر‬ ‫برای جذب بهترین اســـتعدادهای جهان را افزایش داده اند‪ .‬سال‬ ‫بسیار بیشتری به امریکا وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫برای برنده شدن در رقابت جهانی استعدادها‪ ،‬ایاالت متحده نه تنها‬ ‫گذشته توسط گروه نواوری اقتصادی انجام شد‪ ،‬نشان می دهد‪60‬‬ ‫اینرشته هااجازهمی دهددرایاالت متحدهکارکنند‪.‬قانونگذاراندر‬ ‫معنوی متهم شده اند‪ ،‬صحبت های زیادی صورت گرفته است‪ ،‬اما‬ ‫تنها شـــروع کار اســـت‪ .‬چندین نوع ویزای دیگر باید ایجاد شود‪،‬‬ ‫برای دانشمندان استثنایی به ایاالت متحده این امکان را می دهد‬ ‫درصد از جمهوریخواهان و‪ 83‬درصد از دموکرات ها حامی مهاجرت‬ ‫ناشی از سوءعمل چند محقق خارجی که به نقض و سرقت مالکیت‬ ‫تعداداینکشورنیزاعمالمی شود‪،‬کاهشخواهدیافتودارندگان‬ ‫جذب انها نیز بزند‪ .‬همان طور که گراهام الیسون‪ ،‬دانشمند علوم‬ ‫مهندســـی و ریاضیات» کرد‪ .‬امروزه موسســـات تحقیقاتی چین‬ ‫استقبال بیشتری کند‪ .‬اگرچه در واشنگتن درباره خطرات امنیتی‬ ‫واشنگتنهمچنینبایدامدنکارافرینانبرترجهانبهایاالت متحده‬ ‫امروز رقابت استعداد و تحصیالت انسانی است‪ ».‬به دستور او‪ ،‬چین‬ ‫خواســـته اند برای حفظ رهبری ایاالت متحده در فناوری جهانی‬ ‫واشنگتن خواستار ان است تا این نواوران کسب وکار خود را به جای‬ ‫مهندسی و ریاضیات» را ساده تر و قابل پیش بینی تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهاجرتی از حمایت گسترده دوحزبی هم برخوردار است‪ .‬اخیرا ‪70‬‬ ‫کارشـــناس و مقام سابق امنیت ملی با انتشار نامه ای سرگشاده از‬ ‫مربوط به دانش‪ ،‬فناوری‪ ،‬مهندســـی و ریاضیات فعال هســـتند‪،‬‬ ‫در درازمدت با دور نگه داشتن دانشمندان کارافرین چینی‪ ،‬اسیب‬ ‫می رسد تخصیص می یابد‪ .‬بیشتر فار غ التحصیالن خارجی هوش‬ ‫یک فرد‪ ،‬بلکه از طریق قرعه کشی که نرخ موفقیت ان به ‪ 11‬درصد‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ ،2021‬شی جین پینگ اعالم کرد که «رقابت دنیای‬ ‫ایجاد کند‪ .‬ایاالت متحده مدت هاست که برای جذب بهترین ها و‬ ‫فرایند مهاجرت برای دارندگان دکتری در رشته های «علم‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫گرین کارت اجازه خواهند داشت تا بین مشاغل مختلف رفت وامد‬ ‫کـــه به طور فزاینده ای از این مزایا بهره می برند‪ .‬اصالحات منطقی‬ ‫بنابراین تنها راه برای پاســـخگویی به این کمبود‪ ،‬جذب نیروهای‬ ‫که برای کارگران متخصص استرالیایی اعمال می شود و می تواند‬ ‫دنبال انجام این کار می روند؛ این ویزا نه براساس استعداد نسبی‬ ‫بود‪ .‬چیزی که این کشور از کمبود ان رنج می برد‪ ،‬مواد خام یا سرمایه‬ ‫اموزش و استخدام صدها هزار شهروند امریکایی برای اشتغال در‬ ‫مختلف این ویزاها را برای اتباع کشورهای متحد خود صادر کرده‬ ‫همچنینفشاربرسایرگروه هاییویزاییکهازطریقمحدودیت های‬ ‫کشورهای دیگر به طور فعال انها را جذب می کنند‪ .‬چین به ویژه در‬ ‫تولیدکننـــده نیمه هادی تا ســـال ‪ 300 ،2030‬هزار جای خالی‬ ‫ایاالت متحده همچنین باید برای جذب دانشـــمندان و مبتکران‬ ‫چینی که موهبت بزرگی برای اقتصاد ایاالت متحده بوده اند بیشتر‬ ‫دو تا ســـه ســـال را خواهد داد‪ .‬در گذشته هم مشابه این پیشنهاد‬ ‫اگرچهدانشگاه هایایاالت متحدهبهاموزشبسیاریازدانشمندان‬ ‫نیست؛ بلکه محدودیت اصلی کمبود استعداد است‪.‬‬ ‫مرتبط با «علم‪ ،‬فناوری‪ ،‬مهندسی و ریاضیات» شروع به حل به این‬ ‫را برای مهندســـان و دانشمندان برجسته روسی که به دنبال فرار‬ ‫تالش کند‪ .‬از سال‪ ،2000‬تعدادی از چینی هایی که در رشته های‬ ‫همان زمان به سرعت اشکار شده است که ظرفیت ساخت به تنهایی‬ ‫انجام این کار فعال اســـت و دستور این جذب هم از باال صادرشده‬ ‫صدور گرین کارت مشروط برای دانشجویان دکتری در رشته های‬ ‫از حکومت والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهور روسیه بودند‪ ،‬لغو کند‪.‬‬ ‫همچنان توانایی رقابت داشته باشد‪ ،‬نیاز به جذب مهاجران دارای‬ ‫درحالی که نظام مهاجرتی ناکارامد ایاالت متحده به طور فزاینده ای‬ ‫برای تبدیل ایاالت متحده به مرکز تولید نیمه هادی کافی نخواهد‬ ‫برای تحریک نواوری و اکتشـــافات علمی الزم هستند‪ -‬هیچ مسیر‬ ‫ایاالت متحده نتوانست کنگره را متقاعد کند که شرایط صدور ویزا‬ ‫مشـــکل کند‪ .‬این ویزا به دریافت کنندگان امکان اقامت دائم طی‬ ‫مصنوعیکهمقطعدکتریخودرادرامریکاگذرانده اندوبهفکرترک‬ ‫دانشمندان‪،‬محققانوکارافرینانبرترجهانراازخوددورمی سازد‪،‬‬ ‫سال گذشـــته از دســـت داد‪ ،‬زمانی که جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫استراتژی ای در دهه های حوالی جنگ جهانی دوم داشته است‪.‬‬ ‫از اســـتعدادها‪ ،‬ازجمله افراد برجسته ای مانند البرت انیشتین و‬ ‫فاشیســـت را قبل از امدن به ایاالت متحده ترک کردند‪ ،‬جایی که‬ ‫به کشـــور خود و اقامت حداقل دوساله پیش از بازگشت به امریکا‬ ‫رقابت جهانی برای جلب استعدادها انقدر مهم است که نمی توان‬ ‫متوقف کرد‪ .‬باز کردن مســـیرهای بیشتر برای ورود کارگران بسیار‬ ‫ماهر بـــه ایاالت متحده علی رغم دشـــواری‪ ،‬کلید حفظ و ارتقای‬ ‫رقابت ملی و امنیت ملی خواهد بود‪ .‬بدون چنین تغییراتی‪ ،‬وعده‬ ‫تحقیقات انها همراه با تحقیقات سایر دانشمندان مهاجر در پروژه‬ ‫قانون تراشه ها و علم محقق نشده باقی خواهد ماند‪ .‬قدرت رویای‬ ‫برای جذب دانشمندان برجســـته کشورهای غیر متعهد یا حتی‬ ‫و درخشان ترین ها را جذب کند‪ .‬توانایی واشنگتن برای به خدمت‬ ‫منهتن نقش اساسی داشت‪ .‬امروز واشنگتن باید کارهای بیشتری‬ ‫متخاصم انجام دهد‪ ،‬حتی اگر انجام این کار مستلزم بررسی های‬ ‫امنیتی گســـترده تری باشد‪ .‬ایاالت متحده یک فرصت بزرگ را در‬ ‫امریکایی مدت هاست که به ایاالت متحده اجازه داده تا بهترین ها‬ ‫گرفتـــن بهترین تیم ها برای رقابت ژئوپلیتیکی اینده بر این مزیت‬ ‫استوار است‪ .‬ایاالت متحده نمی تواند این مزیت را از دست بدهد‪.‬‬ صفحه 7 ‫اقتصاد‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫رئیس مجلس در نامه ای سیاست ارزی بانک مرکزی را به چالش کشید‪ ،‬امارها در این باره چه می گویند؟‬ ‫نامه دالری مجلس؛ کمک به بورس یا کنترل ارز‬ ‫فرهیختـــگان نامه اخیـــر محمدباقر قالیبـــاف رئیس مجلس به‬ ‫می گوید‪« :‬در سند تحول اقتصادی مردمی از سوی رئیس جمهور‬ ‫نرخارزوتعییننرختسعیرارزشرکت هایپاالیشنفتوپتروشیمی‬ ‫باشد‪ .‬همچنین این مساله با استناد به احکام قانون برنامه ششم‬ ‫امدهکهمبناینرخارزدراقتصادکشوربایدنرخشناورمدیریتشده‬ ‫سیدابراهیم رئیسی درخصوص مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت‬ ‫توسط بانک مرکزی ابهامات زیادی را ایجاد کرده است‪ .‬در این نامه‬ ‫توســـعه و سایر قوانین جاری مورد توجه بوده است‪ .‬بنابراین کامال‬ ‫مجلس تعیین نرخ تســـعیر ارز به شیوه ای که در مصوبه مورخه ‪23‬‬ ‫مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی نرخ ثابت‬ ‫اســـفند‪ 1401‬امد ه را مغایر قانون می داند‪ .‬بعد از انتشار این نامه‪،‬‬ ‫ارزی نیست چراکه نرخ ثابت ارزی حتما باعث ایجاد فساد‪ ،‬رانت و‬ ‫اســـت‪ .‬براساس نامه محمدباقر قالیباف به رئیس جمهور‪ ،‬مجلس‬ ‫در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می شود که ما پیش تر‬ ‫افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز‬ ‫برداشت های متفاوتی از مسئوالن دولتی و مجلسی ها منتشر شده‬ ‫در موضوع ارز ترجیحی در دولت اقای روحانی داشـــتیم‪ ».‬انچه از‬ ‫مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز‬ ‫اظهاراتپورابراهیمی‪،‬رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسبرداشت‬ ‫برای شـــرکت های پاالیش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را‬ ‫مغایر قانون می داند‪ .‬در نامه قالیباف با اشاره به مصوبه ‪ 23‬اسفند‬ ‫می شود؛ اینکه نرخ ارز باید ثبات داشته باشد اما نباید دولت نرخ را‬ ‫(‪ )۱‬ماده واحده قانون بودجه سال‪ ۱۴۰۱‬کل کشور که نرخ سامانه‬ ‫منظورازثبات‪،‬جلوگیریازنوساناتارزیاست‪.‬بهنظرمی رسدانچه‬ ‫روییکعددخاص(مثال‪ 4200‬تا‪ 28500‬تومان)ثابتکند‪،‬بلکه‬ ‫‪ 1401‬هیات وزیران‪،‬امدهاست‪«-1:‬بانظربهجزء‪،2‬بند«س»تبصره‬ ‫معامالتالکترونیکی«ای‪.‬تی‪.‬اس»رابه عنواننرخمحاسباتیبرای‬ ‫افکار عمومی از نامه رئیس مجلس برداشت کرده همین موضوعی‬ ‫اخرین نرخ های ســـامانه نیما از حیث تغییر مبنای محاسبه مغایر‬ ‫برئیسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس‬ ‫‪ 180‬درجهبابرداشتنای ‬ ‫استکهرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسمی گوید‪،‬برداشتیکه‬ ‫دســـتگاه های اجرایی می داند‪ ،‬صدر مصوبه مبنی بر مالک بودن‬ ‫و سخنگوی دولت متفاوت است‪.‬‬ ‫قانون اســـت‪ -2.‬مطابق با بند «ت» ماده (‪ )۲۰‬قانون احکام دائمی‬ ‫برنامه هایتوسعهکشورمصوب‪ ۱۳۹۵‬کهنظامارزیکشوررا«شناور‬ ‫مدیریتشده»می شمرد‪،‬تعیینمیانگیننرختسعیرارزاعالمیبانک‬ ‫تبعات سیاست تثبیتی دولت‬ ‫مرکزی به عنوان مبنای محاسبه از اغاز سال ‪ ۱۴۰۲‬به بعد‪ ،‬با قطع‬ ‫نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام از این حیث که متفاوت با روش‬ ‫پیش بینی شده در قانون می باشد‪ ،‬مغایر قانون است‪.‬‬ ‫‪ 23‬اسفند‪ 1401‬هیاتوزیرانمصوبه ایدرخصوصنرخارزتسعیر‬ ‫یک نماینده مجلس‪ :‬شیطنت رسانه ای است !‬ ‫چه معنا است؟ ایا منظور میانگین ‪ 28500‬تومان و ‪ 45‬هزار تومان‬ ‫هیچ گونهتاثیرنفییاایجابیندارد؛چونقانون‪،‬تعییننرختسعیر‬ ‫داشت‪ 14.‬فروردین‪ 1402‬بانکمرکزینرختسعیرارزبرایخوراک‬ ‫این ســـواالت نشان می دهد این بخش از مصوبه دولت ابهام دارد و‬ ‫کرد‪«:‬نرختسعیربعدازاینمصوبهبه عنوانمبنایعملشرکت هادر‬ ‫کرد‪ .‬از سوی دیگر دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی قیمت‬ ‫نگاهیبهمتنمصوبه‪ 23‬اسفند‪ 1401‬هیات وزیراننشانمی دهد‬ ‫پس از نامه قالیباف برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به رسانه ها‬ ‫است؟ ایا این رقم هر روز تغییر می کند یا در طول سال ثابت است؟‬ ‫جهتمحاسبهقیمتخوراکومحصوالتشرکت هایپاالیشنفت‬ ‫زنگنه‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون برنام هو بودجه مجلس در گفت وگو با‬ ‫اصال بحث تثبیت یا شناور بودن نرخ ارز نیست‪».‬‬ ‫در این مصوبه هیات وزیران به پیشـــنهاد وزارت نفت نرخ تسعیر ارز‬ ‫و پتروشیمی را معادل اخرین نرخ های سامانه نیما مورد استفاده در‬ ‫مواردیرامطرحکردندکهموضوعنامهراکمیپیچیده ترکرد‪.‬محسن‬ ‫خبرگزاریمجلسمی گوید‪«:‬انچهاکنوندررسانه هامطرحمی شود‪،‬‬ ‫زنگنهبابیاناینکهاینمصوبهبهتثبیتیاعدم تثبیتنرخارزارتباطی‬ ‫مجلس را عامل گرانی نشان دهند‪ ،‬انچه در این نامه امده ربطی به‬ ‫مصوبه ای نداشتیم و انچه دولت برای نرخ تسعیر ارز در سال‪1402‬‬ ‫ایننمایندهمجلسادامهمی دهد‪«:‬دومسالهدراینزمینهوجوددارد؛‬ ‫وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند‪ ».‬وی در پاسخ به این‬ ‫باید نرخ ارزی تعیین شود که برای انضباط بخشی به بودجه و برای‬ ‫موجب گرانی می شـــود‪ ،‬توضیح داد‪« :‬خیر‪ ،‬این شیطنتی است که‬ ‫هر مورد تعیین و مقرر کرده اســـت این نرخ از ابتدای ســـال‪۱۴۰۲‬‬ ‫شـــیطنت رسانه ای است که مانند سایر موارد در تالش هستند که‬ ‫اسالمی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫تثبیت نرخ ارز یا عدم تثبیت ندارد‪».‬‬ ‫معادل میانگین نرخ تســـعیر ارز اعالمـــی بانک مرکزی جمهوری‬ ‫انچه از این نامه برداشت می شود این است که مجلس معتقد است‬ ‫نرخ تسعیر ارز پتروشیمی و پاالیشی ها باید نرخی شناور باشد و نرخ‬ ‫برایمحاسبهخوراکومحصوالتپاالیشگاهی‪،‬نفت‪،‬پتروشیمیو‪...‬‬ ‫مصوبهمورخه‪23‬اسفند‪1401‬هیات وزیراننشانمی دهددولتی ها‬ ‫اینکهحسابوکتابدرامدهاینفتیمشخصباشدونرخ هایمتعدد‬ ‫شـــناور‪ ،‬قطعا از نرخ ‪ ۲۸٥٠٠‬تومانی باالتر خواهد بود‪ .‬نگاهی به‬ ‫نرخ تســـعیر‪ 28500‬تومانی را برای دو مورد درنظر گرفته است‪-1:‬‬ ‫قیمت خوراک و‪ -2‬نرخ پایه محصوالت پاالیش نفت و پتروشیمی‪ .‬با‬ ‫این حساب‪ ،‬معنی نامه اخیر قالیباف این است که اوال بانک مرکزی‬ ‫حق تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما را ندارد و تثبیت نرخ دالر روی عدد‬ ‫‪ ۲۸۵۰۰‬تومانقانونینیست‪.‬مورددوماینکه‪،‬اینتثبیتهمشامل‬ ‫نرخ خوراک می شود هم نرخ پایه محصوالت پاالیشی و پتروشیمی‪.‬‬ ‫خوراکونرخمحصوالتیکهبراساسایننرختعیینشدهنیزاشتباه‬ ‫بیت المال و جلوگیـــری از ورود برخی رانت ها و بی انضباطی مالی‬ ‫نرخ ارز را به جهت انضباط بخشـــی به بودجه و حفاظت و صیانت از‬ ‫پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها را معادل هر دالر‪ 28500‬تومان تعیین‬ ‫پایه محصوالت پتروشـــیمیایی برای عرضـــه در بورس کاال را با نرخ‬ ‫دارد و مصوبات و اعالم های بانک مرکزی الزم االتباع بوده و جاری‬ ‫‪28500‬توماناعالمکرد‪.‬اغلبکارشناسانمعتقدبودنداینسیاست‬ ‫از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همانگونه که در‬ ‫قیمت هایتولیدکنندهاست‪،‬بنابهدالیلیبهنتایجخودنخواهدرسید‪.‬‬ ‫بـــوده که خود دولت نمی تواند نرخ ثابتی را اعالم کند‪ ،‬ولی بانک‬ ‫به طوری که تثبیت نرخ ارز خوراک پتروشیمى ها از سه کانال باعث‬ ‫استوهیچ گونهتغییریایجادنشدهاست‪».‬بهگفتهبهادری جهرمی‬ ‫پرســـش که برخی ادعا می کنند لغو مصوبه دولت از سوی مجلس‬ ‫مرکزی در چهارچوب صالحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز‬ ‫خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه ها بعضا‬ ‫تثبیت نرخ ارز که با هدف کنترل تورم مصرف کننده از طریق کنترل‬ ‫اما این سیاســـت دولت نتایج متفاوتی نیز به دنبال خواهد داشت‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ارز مى شود‪ -1:‬اول با کاهش عدد ریالى پرداختى براى‬ ‫خوراک‪،‬فشارروىپتروشیمى هاوپاالیشی هابراىفروشمنظمارزو‬ ‫در ادامه جنگ های روانی علیه مجلس انجام می شود‪ ،‬انچه دولت‬ ‫گفتهشدهکهنرختسعیرارزتغییرمی کندونرخ هایدیگرمبناقرار‬ ‫تحصیلریالجهتپرداختهزینه هاىریالىراازقبلکمترمى کند‪.‬‬ ‫نرختسعیرارزمعادلاخریننرخ هایسامانهنیماباشدبنابرایندولت‬ ‫است که خود بانک مرکزی اعالم می کند‪ .‬پیش از این هم مبنای‬ ‫پتروشیمى ها‪-‬پاالیشی هارانسبتبهرشدنرخارزبىتفاوتمى کند‪.‬‬ ‫همین مبنا هم ادامه می یابد‪.‬‬ ‫رازودتربهنیماتزریقکنندتانرخانباالنرودکهمجبورشوندخوراک‬ ‫نفتی‪،‬نفتخام‪،‬خوراکو‪...‬باشد‪.‬اینمصوبهیکیازمصوباتخوب‬ ‫خوراکدرحوزه هایمختلفباقیمت هایمختلفمحاسبهمی شد‪.‬‬ ‫بورس از سوی بانک مرکزی اعالم شد همچنان هم این فرایند ادامه‬ ‫اعالمکرده‪،‬ابهامداردوموجبمی شوددستگاه هاینظارتینتوانند‬ ‫قیمتارزمشخصیرااعالمنکردهودر حقیقتدولتهمقیمتارزرا‬ ‫در جهت اصالح ساختار بودجه بود‪ ،‬زیرا تا پیش از ان قیمت نفت و‬ ‫ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است‪ .‬سخنگوی دولت تصریح‬ ‫گذشتهبوده‪،‬نرختسعیرارزرااعالممی کندفقطمسالهمجلساین‬ ‫در نظرگرفتهنشود‪،‬درقانونبودجهسال‪1401‬مقررشد‪،‬نرخسامانه‬ ‫وی می گوید‪« :‬ما در قانـــون بودجه ‪ 1401‬دولت را ملزم کردیم که‬ ‫بنابراینوقتینتواننرخارزرارویعددیخاصتثبیتکرد‪،‬پسنرخ‬ ‫ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬در قانون بودجه ‪ 1402‬درباره نرخ تسعیر هیچ‬ ‫در مصوبه خود بیان کرده تثبیت نیست‪ ،‬بلکه در مصوبه دولت امده‬ ‫مبادالتالکترونیکی(‪،)ETS‬مبنایقیمت گذاریتمامفراورده های‬ ‫خوراک پتروشیمی ها و پاالیشـــگاه ها و نرخ پایه عرضه محصوالت‬ ‫به صورتشناورتعیینکردهاماشناوریکهمبنایقانونینداردوخالف‬ ‫قانوناست‪.‬البتهمنشخصاباسیاستشناورمدیریتشدهمخالف‬ ‫هستم اما مصوبه دولت نیز تثبیت قیمت ارز نیست‪».‬‬ ‫می گیرد‪ ،‬از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی‬ ‫عمل شـــرکت ها مصوبه دولت نبود‪ ،‬بلکه اعالم بانک مرکزی بود و‬ ‫‪ -2‬دوم با قطع کامل نرخ تســـعیر ارز خوراک از نرخ بازار هزینه هاى‬ ‫بهعبارتی‪،‬درفرمولقبلیپتروشیمی هامراقببودندکهارزصادراتی‬ ‫رابانرخباالترخریداریکنند‪.‬و‪-3‬اقدامتثبیتیدولتباایجادکسری‬ ‫اظهارات متناقض مجلسی ها‬ ‫بودجهدرمنابعتبصره‪،١٤‬منجربهرشدنقدینگىمى شود‪.‬امامورد‬ ‫اظهارات متناقض مجلسی ها همچنان ادامه دارد‪ .‬انچه محسن‬ ‫چهارم از اثار این سیاست نیز این است که پتروشیمی ها همزمان که‬ ‫اولین واکنش به نامه قالیباف از سوی سخنگوی دولت مطرح شد‪.‬‬ ‫محمدرضاپورابراهیمی‪،‬رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسکامال‬ ‫باالتر ازنرخ پایه بوده و در سمتی دیگر ارز صادراتی را نیز به نرخ مرکز‬ ‫که هر هفته به اطالع بورس کاال می رسد با این تذکر قانونی مجلس‬ ‫مربوط به محاسبه نرخ تسعیر ارز برای اسفند ‪ 1401‬است و در ان‬ ‫گفت‪« :‬طبق قانون‪ ،‬بانک مرکزی مســـئول تعیین نرخ تسعیر ارز‬ ‫شورایاسالمیبهرئیس جمهور‪،‬پیرولغومصوبههیاتوزیرانمبنی بر‬ ‫بااتفاقاتیکهاخیرارخداده(اظهاراتمسئوالندولتیدرخصوص‬ ‫است که دولت باید نرخ خوراک را نیز اصالح کند‪ .‬براساس انچه در‬ ‫نیما محاســـبه شود که این موضوع معنا ندارد و خالف قانون است‬ ‫است‪.‬علیبهادری جهرمیدرحاشیهنشستهیات دولتدرجمع‬ ‫وپتروشیمیتوسطبانکمرکزیمی گوید‪«:‬سیاست هایتثبیتنرخ‬ ‫دولت کـــه به نامه مجلس عمل نکند‪ ،‬اما اگر فرضا توجه مى کرد‬ ‫است و نرخ محصوالت باید با نرخ ارز جدید تعیین شود‪ .‬درنهایت با‬ ‫توجهبهاینکهنرخپایهاعالمیشرکتصنایعپایین دستیپتروشیمی‬ ‫باید تغییر کند (درحال حاضر ‪ 28500‬تومان)‪ ،‬برداشت اولیه این‬ ‫ادامه می اید‪ ،‬برداشت های برخی از مجلسی ها و حتی سخنگوی‬ ‫دولتیکبرداشتمتفاوتیازایننامهقالیبافدارند‪.‬انچهبورسی ها‬ ‫برداشـــت کرده اند این است که مجلس با تثبیت نرخ خوراک و نرخ‬ ‫پایه محصوالت پاالیشی و نفتی و پتروشیمی مخالف است‪ ،‬اما انچه‬ ‫برخی از نمایندگان برداشـــت کرده اند این است که چون دولت در‬ ‫قانون بودجه اشاره ای به نرخ ‪ ETS‬برای تسعیر درامدهای ناشی از‬ ‫فروش فراورده های نفتی‪ ،‬نفت خام‪ ،‬خوراک و‪ ...‬پیش بینی نکرده‪،‬‬ ‫نامه اخیر در این راستاست که دولت باید یک نرخ واحدی را برای این‬ ‫منظوراعالمکند‪.‬امادولتی هانیزمعتقدندمسالهمجلسایناست‬ ‫که خود دولت نمی تواند نرخ ثابتی را اعالم کند ولی بانک مرکزی در‬ ‫چهارچوبصالحیتقانونیخودمی توانداقدامبهتعییننرخارزکند‪.‬‬ ‫براساس سامانه مبادالت الکترونیکی (‪ )ETS‬در نظر گیرد‪ .‬مصوبه‬ ‫دولت(مصوبه‪23‬اسفند‪)1401‬دوبخشدارد؛بخشنخستمصوبه‬ ‫امده‪ ،‬نرخ تسعیر برای سال ‪ 1401‬معادل اخرین نرخ های سامانه‬ ‫زیرابراساسقانوننرختسعیربایدطبقسامانهمبادالتالکترونیکی‬ ‫(‪ )ETS‬محاســـبه شود‪ .‬در بخش دوم مصوبه دولت امده است نرخ‬ ‫خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی‬ ‫خبرنـــگاران درباره نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در خصوص‬ ‫غیر قانونیبودنتصویب نامههیات وزیراندرتعییندستورینرخارز‬ ‫تسعیرازابتدایسال‪ 1402‬معادلمیانگیننرختسعیرارزاعالمی‬ ‫قالیباف نیز به مبهم بودن ان اشاره شده است‪».‬‬ ‫در مجلس از سوی هیات مشاوره ای توسط رئیس مجلس بررسی‬ ‫بانک مرکزی خواهد بود که این موضوع نیز ابهام دارد و در نامه اقای‬ ‫وی با طرح این پرسش که «معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعالمی‬ ‫بانکمرکزی»بهچهمعنااست‪،‬افزود‪«:‬بانکمرکزیچندنرختسعیر‬ ‫دارد؛ یکی از این نرخ ها ‪ 28500‬برای کاالهای اساسی است‪ ،‬نرخ‬ ‫این مجلس‪« ،‬باســـواد»‪« ،‬پرکار»‪،‬‬ ‫«پرتحرک» و «پرکار» بودن مجموع ه نمایندگان را ستودند و قانون هایی که تصویب شده یا‬ ‫در مجرای تصویب قرار دارد را حاکی از اشنایی مجلس فعلی با مشکالت کشور دانستند‪.‬‬ ‫ایشاندرهمینراستاهدفاینقوانینرامبارزهبافسادبوده‪،‬رفعتبعیضبوده‪،‬رفعانحصار‬ ‫بوده‪،‬بهبودفضایکسب وکاربودهوحلبقی همسائلاقتصادیکشوردانستند‪.‬مروریبر‬ ‫اقداماتاقتصادیمجلسکنونی‪،‬خصوصاتصویبقانونبانکمرکزی‪،‬قانونمالیاتبر‬ ‫بو کارنشانمی دهددرسه‬ ‫عایدیسرمایهوهمچنینقانونتسهیلصدورمجوزهایکس ‬ ‫سال گذشته شاهد انقالبی در عرص ه قانون گذاری اقتصادی بوده ایم‪ .‬اگر مجلس همین‬ ‫شد که مصوبه اصالح یا لغو می شود‪ ».‬وی با اشاره به اینکه نامه ای‬ ‫که دیروز منتشـــر شد بر همین اساس بود و این مصوبه به انتهای‬ ‫داد که این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این‬ ‫بانکمرکزیمتشکلاز«سهنفراقتصاددانمتخصصدرحوزهپول‪،‬بانکاقتصادکالن‪،‬‬ ‫باانتخابوحکمرئیس جمهور»و«سهنفرمتخصصدرحوزهبانکداریحقوقبانکی‪،‬با‬ ‫کشوراستودربرنامه هایتوسعه ایوقوانینباالدستیمورداشاره‬ ‫نرخ ثابت ارز‪ ،‬از زمین تا اسمان تفاوت دارد؛ انچه که بانک مرکزی‬ ‫قیمت ارز باعث کندى در پروژه زیر کلید گرفتن ارز پتروشیمى ها و‬ ‫درپاره ای از موضوعات ارزی اعمالمی کند‪ ،‬تعییننرخثابت است‬ ‫که اساسا این مساله مغایر سیاست های تثبیت ارزی و قانون برنامه‬ ‫و حتی مغایر با سندی است که رئیس جمهور در پایان سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫به عنوان ســـند تحول مردمی ابالغ کردند‪ .‬پورابراهیمی درنهایت‬ ‫مرکزىباجدیتپیگیراناستامکانتولدواقعىمى یافت‪-٤.‬بحث‬ ‫پاالیشی ها توسط بانکمرکزىنمى شدو درنهایت قیمت بازار ازاد‬ ‫به طرز قابل توجهى کمتر از اعداد فعلى مى شـــد و خالصه دست‬ ‫برداشتن از ایده تثبیت دستورى از کانال هاى مختلف به تثبیت‬ ‫نرخ ارز کمک مى کرد‪.‬‬ ‫استبادقتبیشتریاقدام کنند‪.‬به طورمثالمتاسفانهدرماده‪ 15‬الیحهبرنامههفتم‪،‬‬ ‫به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد‬ ‫به صورت «نصفه» پرداخت شـــود و کسورات بیمه ای او نیز به همین مبنا تعیین شود‪.‬‬ ‫همچنین کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد‪ .‬یا مثال در ماده ‪ 16‬به بهانه ‬ ‫برعایدیسرمایههمچنینیکیازعادالنه ترینپایه هایمالیاتیاستکهازطریقتامین‬ ‫برنامه‪،‬اولویترا«پیشرفتاقتصادیتوامباعدالت»ذکرکردند‪.‬انتظارازمجلسانقالبی‪،‬‬ ‫با توجه به دانش و تخصص مرتبط‪ ،‬می توانند به ارتقای کیفیت حکمرانی پولی کمک‬ ‫نیز اخیرا اعالم وصول شده است‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫تسهیل صدور مجوزهای کس ‬ ‫دیگر طرح اقتصادی مهمی که در این مجلس تصویب و تبدیل به قانون شـــد‪ ،‬قانون‬ ‫کســـب و کارهای «ثبت محور» تعریف شـــدند تا با ثبت این درخواست ها در درگاه ملی‬ ‫بو کارهای«تاییدمحور»تعریفشدندکهبازه ‬ ‫چندگروهازمشاغلحساسبه عنوانکس ‬ ‫زمانی تعریف شده برای صدور مجوز انها‪ 3‬روزه است‪ .‬با تصویب این طرح عمال رانت ها و‬ ‫امضاهای طالیی را که خود مانعی پیش روی تقویت و توسع ه بخش مولد اقتصاد بودند‪،‬‬ ‫‪ 1351‬شد و هدف ان تقویتساختار تصمیم گیریوارتقایقدرتنظارتبانکمرکزی‬ ‫اقتصاددان یا متخصص در حوز ه اقتصاد پولی نبودند‪ .‬در قانون جدید اما هیات عالی‬ ‫و مدت زمـــان انتظار وارد کننده از نزدیک به دو ماه به اعداد قابل‬ ‫تحمل کاهش مى یافت‪-٣.‬ایده عالی صندوق تثبیت ارز که بانک‬ ‫کنند‪.‬همچنینعالوهبربخشبانکمرکزی‪،‬بخشبانکداریقانونپولیوبانکیکشور‬ ‫هزینه هایورودوخروجبهصنایعوبخش هایاقتصادی‪،‬به طورنظام مندامکانتحقق‬ ‫در بانک مرکزی حذف شـــده اند‪ .‬با توجه به رویکردهای بخشی این وزرا و ذینفع بودن‬ ‫توسط انها بیشتر مى شد‪ -٢ .‬صف طوالنی حواله کوتاه تر مى شد‬ ‫می تواندبهافزایششفافیتکمککند‪.‬همچنینازطریقکاهشانگیزه هایسوداگرانه‪،‬‬ ‫اسالمیایرانبود‪.‬اینطرحکهدر‪ 67‬مادهتدوینشد‪،‬جایگزینموادیکتا‪ 29‬وبندهای‬ ‫در خلق پول‪ ،‬ساختار قبلی خود به تورم دامن می زد‪ .‬همچنین معموال وزرای مربوطه‪،‬‬ ‫پتروشیمی ها و پاالیشى ها‪ ،‬فشـــار منظم ماهانه براى فروش ارز‬ ‫کمتر از حداقل دستمزد فراهم می شود‪ .‬روشن است که این بخش ها از الیحه در تضاد‬ ‫حذفشدندوفرایندبررسیوصدورمجوزهایالکترونیکونظام مندشدتادرکوتاه ترین‬ ‫بر بانک ها و موسسات اعتباری بود‪ .‬در قانون جدید وزرای دولت از نظام تصمیم گیری‬ ‫این نتایج حاصل مى شد‪ -١ :‬با افزایش هزینه ریالى خوراک برای‬ ‫انتخاب حکم رئیس جمهور» است و عمال این افراد هم در خلق پول ذینفع نیستند و هم‬ ‫شود‪-‬می توانگفتشاهدارتقایسطحتقنیناقتصادیدرمقایسهباادوارگذشتههستیم‪.‬‬ ‫«الف» و «ب» ماده (‪ )30‬و مواد (‪ )39‬و (‪ )40‬قانون پولی و بانکی کشـــور مصوب ســـال‬ ‫نامه رئیس مجلس)‪ ،‬برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است‬ ‫و باید ان را بخش مهمی از پازل اصالح نظام مالیاتی دانســـت‪ ،‬مالیات بر سوداگری و‬ ‫مجوزهایکسب وکار‪،‬ظرف‪ 3‬روزمجوزموردنیازبهمتقاضیارائهشود‪.‬البتهدراینمیان‬ ‫اصالح نظام بانکی‬ ‫مبادلهعرضهمی کنند‪.‬‬ ‫«تقویتانگیزهبنگاه هابرایافرادمتقاضیبهکارتحتپوششبهزیستییاکمیتهامداد‬ ‫مسیررادریکسالباقی ماندهنیزادامهدهد‪-‬یعنیبه طورمشخصجلویاشکاالتالیحه ‬ ‫یکی از اقدامات پیشـــرو در مجلس فعلی‪ ،‬تصویب طرح قانون بانک مرکزی جمهوری‬ ‫مصوبهرامغایرباقوانیندانستهاست‪».‬رئیسکمیسیوناقتصادی‬ ‫ارتقای سطح تقنین اقتصادی در مجلس انقالبی‬ ‫بو کار»بود‪.‬براساساینقانوناکثریتمشاغلباعنوان‬ ‫«تسهیلصدورمجوزهایکس ‬ ‫برنام ه هفتم توســـعه را گرفته و همچنین مانع تکرار اشتباهات گذشته به بهان ه مهار تورم‬ ‫نرخارزتفاوتمی کند‪،‬بنابراینبههمیندلیلاستکهمجلساین‬ ‫می شودواگرتشخیصبدهندکهخالفقانوناست‪،‬اعالمخواهد‬ ‫پاسخ داده شود که میانگین نرخ تسعیر ارز اعالمی بانک مرکزی به‬ ‫ضمنتاکیدمجددبرانقالبیبودن‬ ‫ارز با نرخ ثابت ‪-‬عدد ثابت‪ -‬کامال از زمین تا اسمان با مفهوم تثبیت‬ ‫بودهاست‪.‬نکتهموضوعدراینجاستکهسیاستتثبیتنرخارزبا‬ ‫مساله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫تثبیتنرخارزوتعییننرختسعیرارزجهتشرکت هایپاالیشنفت‬ ‫هیات وزیرانمطابققانوناساسیدرهیاتتطبیقمصوباتدولت‬ ‫دیگر مربوط به سامانه مبادالت است‪ ،‬نرخ دیگر نیز بازار ازاد همان‬ ‫نرخی که در صرافی ها ارائه می شود است‪ ،‬حال باید به این پرسش‬ ‫درتضاداست‪.‬محمدرضاپورابراهیمیبااشارهبهنامهرئیسمجلس‬ ‫مجلس می گوید سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت های اقتصادی‬ ‫ســـال گذشته دولت برمی گردد و تشخیص مجلس این بود‪ ،‬ادامه‬ ‫رهبـــر معظ م انقـــاب در دیدار با‬ ‫دانیال داودی‬ ‫ســـخنگوی دولت درباره نامه ارزی رئیس مجلس به رئیس جمهور‬ ‫اظهارکرد‪«:‬اینیکمسالهحقوقیبسیارمتداولاستکهمصوبات‬ ‫یادداشت‬ ‫دانشجوی دکتری اقتصاد‬ ‫دولت‪ :‬اجرای ‪ 28500‬به قوت خود باقی است‬ ‫برئیسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسگفته ‪،‬بااظهارات‬ ‫زنگنه‪،‬نای ‬ ‫نرخ خوراک را با ‪ 28500‬دریافت می کنند‪ ،‬نرخ مبادالتی در بورس‬ ‫زمانممکن‪،‬مجوزفردمتقاضیصادرشود‪.‬بنابراینباتصویباینقانون‪،‬عالوه برکاهش‬ ‫فساد در ساختار اقتصادی کاهش یافت‪ .‬همچنین از دیگر بخش های طالیی و مهم‬ ‫این قانون‪ ،‬تسهیل شرایط دریافت پروان ه وکالت دادگستری‪ ،‬سردفتری اسناد رسمی و‬ ‫کارشناسی رسمی دادگستری و حذف انحصارها در این حوزه بود‪.‬‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫شو قوس های فراوان در مجلس تصویب شد‬ ‫دیگر قانون مهم و محوری ای که پس از ک ‬ ‫سفته بازی فرایند انتقال دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه بود‪ .‬این قانون‬ ‫جذابیتبخش هایمولداقتصادرانیزافزایشدادهوبهرونقتولیدکمکمی کند‪.‬مالیات‬ ‫منابعدولتمی تواندجایگزینیبرایرشدپایهپولییانقدینگیباشد‪.‬بنابراینتصویبو‬ ‫البتهاجرایانمی تواندازطریقمهاررشدنقدینگیدرمیان مدتوبلندمدتمیانگین‬ ‫تورم در ایران را کاهش دهد‪ .‬مجلس همچنین با ابزارهای نظارتی و پیگیری هایی که در‬ ‫حوز هاجزایقانونپایانه هایفروشگاهیوسامانهمودیانداشت‪،‬بهتسریعرونداجرایی‬ ‫انقانوننیزکمکجدیکرد‪.‬بنابرایندرمجموعمی توانعملکردمجلسرادرهمراهی‬ ‫با دولت برای اصالح نظام مالیاتی‪ ،‬مثبت و پیشرو ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫انتظارات از مجلس انقالبی‬ ‫یا مرتبط با سازمان زندان ها»‪ ،‬امکان انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت های‬ ‫باعدالتاست‪.‬ایندر حالیاستکهرهبرمعظمانقالبدرابالغسیاست هایکلیاین‬ ‫اقدام انقالبی در اصالح بخش های اینچنینی از الیحه برنام ه هفتم است‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫همان طورکه پیش تر ذکر شـــد‪ ،‬قانون بانک مرکزی ما مربوط به پیش از انقالب بود و‬ ‫در ســـال های پس از انقالب همچنان به قانون مصوب سال‪ 1351‬عمل می شد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که ما در ده ه ‪ 1380‬شاهد تاسیس و ایجاد بانک های خصوصی بودیم‬ ‫و در این دهه ها پول و بانک تغییرات ماهوی را شاهد بوده است‪ .‬بدیهی است که قانون‬ ‫سال‪ 1351‬امکانالزمبرایارتقایحکمرانیپولیرابهبانکمرکزیمانمی داد‪.‬بنابراین‬ ‫عالوهبراقداماتمثبتیکهتا کنونمجلسشورایاسالمیدرحوزه هایاقتصادیانجام‬ ‫تصویبقانونبانکمرکزی‪،‬اقدامیبسیارمهموپیشروبود‪.‬همچنینوابستگیبودجه‬ ‫رهب رمعظم انقالبدردیداراخیربااشارهبه«رسیدگیبهبرنام ههفتم»‪«،‬مهار تورمورشد‬ ‫اینوابستگیبیشترشدهاست‪.‬بنابرایناصالحنظاممالیاتیبه عنوانجایگزینیپایدار‬ ‫دادهاست‪-‬کهمی توانانهارادرمقایسهبامجالسقبلی‪،‬چند گامروبهجلوارزیابیکرد‪-‬‬ ‫تولید»و«طرح هایولوایحنیمه کاره»فرمودند‪«:‬امسالکارهایبزرگیدرمقابلمجلس‬ ‫انقالبیاست‪».‬بااینتوصی هرهبرمعظمانقالببه نظرمی رسدبارمجلسسنگین ترشده‬ ‫باشد؛ چرا که هم شرایط تورمی در ایران اقتضا می کند نمایندگان مجلس با هوشیاری‬ ‫و به طورکلی اقتصاد ایران به نفت‪ ،‬تاریخ صد ساله دارد و هرچه در تاریخ پیش امده ایم‪،‬‬ ‫برای منابع نفتی در بودجه ضروری بود و در این حوزه نیز مجلس فعلی اقدامات مثبت و‬ ‫درخور توجهی انجام داد‪ .‬حذف انحصارها و تسهیل صدور مجوزها نیز از دیگر اقدامات‬ ‫عدالت محوردرمجلسکنونیبود‪.‬بنابراینوصفانقالبیبرایمجموع همجلسکنونی‪،‬‬ ‫و تحرک بیشتر درمورد طرح های عقالنی مهار تورم اقدام کنند و از عمل به نسخه های‬ ‫توصیفی شایسته و بدون اغراق است‪ .‬با این حال اگر هر نهاد و مسئولی در جمهوری‬ ‫مورد برنام ه هفتم که جاده و مسیر پیشرفت در پنج سال ه اینده را تعیین می کند‪ ،‬ضروری‬ ‫را در موردش ردیف کرد و این منافاتی با دیدن رخدادهای مثبت و درخور تحسین ندارد‪.‬‬ ‫ارتجاعیکهپیش تردراقتصادایرانامتحانخودرابدپسداده انداجتنابکنندوهمدر‬ ‫اسالمیبامطلوبممکنخودمقایسهشود‪،‬بدیهیاستکهمی توانسیاهه ایازانتقادها‬ صفحه 8 ‫«فرهیختگان» گزارش می دهد‪ ۳۲ :‬قانونی که دالل ها دوست ندارند‬ ‫شماره مسلسل ‪۴۶۱۱‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 4‬خرداد ‪1402‬‬ ‫‪ ۵‬ذیقعده ‪1444‬‬ ‫‪ ۲۵‬می ‪2023‬‬ ‫شماره ‪387۳‬‬ ‫تغییرات مثبت‬ ‫قانون نقل و انتقاالت‬ ‫| ‪| Thu | 25 May 2023 | vol.14‬‬ ‫‪No. 3873 | 16 Pages‬‬ ‫تعیین سقف بودجه برای باشگاه ها‬ ‫قرارداد ارزی برای بازیکن داخلی ممنوع‬ ‫لژیونرها سهمیه خارجی محسوب می شوند‬ ‫لژیونرها نمی توانند قرضی در لیگ برتر بازی کنند‬ ‫اتمام قرارداد‪ ۵۰‬درصد بازیکنان نفت ابادان‬ ‫ویسیپیشنهاددارد‬ ‫وزیادمنتظرنمی ماند‬ ‫تمدید قرارداد با مربیان خارجی در اولویت است‬ ‫انگیزه هاییحییبرای‬ ‫موفقیتدرحذفی‬ ‫محمود کلهر‪ :‬انتخاب های مربیان پایه با البی است نه شایستگی‬ ‫پرسپولیسپتانسیل‬ ‫دبل قهرمانی را دارد‬ ‫اس‬ ‫ت‬ ‫قالل‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۰‬‬‫نسا‬ ‫جی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫با‬ ‫گل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫سا‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه فینال حذفی رسید‬ ‫نخسـتین دیـدار مرحلـه نیمه نهایـی رقابت هـای جـام حذفـی از سـاعت‬ ‫همـان اوایـل بـازی فشـار زیـادی را روی دروازه علیرضـا حقیقـی بـرای بـاز‬ ‫داوری ایـن دیـدار داشـتند و بـه نظـر می رسـید کمـک داوران مسـابقه در‬ ‫بود که با ‪ 4‬گل از سـد قهرمان فصل پیش گذشـت و فینالیسـت این دوره‬ ‫کـه دروازه قائمشـهری ها را بـاز کـرد‪ 9 .‬دقیقـه بعـد گل به خـودی علیرضـا‬ ‫دبـل محمـد محبـی باعـث شـد تـا ابی ها با همـان نتیجـه ای قهرمان فصل‬ ‫‪ 18:30‬دیـروز در ورزشـگاه ازادی برگـزار شـد کـه در پایـان ایـن اسـتقالل‬ ‫از مسـابقات لقـب گرفـت‪ .‬شـاگردان ریـکاردو سـاپینتو کـه در ایـن دیـدار‬ ‫در غیـاب سـعید مهـری و کویـن یامـگا مصـدوم کار را اغـاز کـرده بودنـد از‬ ‫کـردن دروازه او وارد کردنـد و درنهایـت در دقیقـه ‪ 25‬این ارش رضاوند بود‬ ‫ابراهیمـی کار تیـم هرنانـدز را در همـان نیمه نخسـت تمام کـرد و انها امید‬ ‫چندانـی بـرای بازگشـت بـه بـازی نداشـتند‪ .‬اگرچه دو تیـم اعتراضاتی به‬ ‫ترتیـب ایـن تیـم فینالیسـت شـد و حـاال بایـد منتظـر نتیجـه دیـدار امروز‬ ‫برخـی صحنه هـا در اعلام افسـاید دچـار اشـتباه شـدند امـا در نیمـه دوم‬ ‫پرسـپولیس و هـوادار باشـد تـا شـاید هفتـه بعـد شـاهد یک دربـی جذاب‬ ‫قبل جام حذفی را شکسـت دهند که پرسـپولیس هفته قبل برای قطعی‬ ‫مهدی پـور بـا دریافـت کارت زرد دواخطـاره شـد و بـازی فینـال را بـه دلیـل‬ ‫کـردن قهرمانـی خـود در لیـگ برابـر نسـاجی بـه دسـت اورده بـود‪ .‬به این‬ ‫و تماشـایی دیگـر در ایـن فصـل باشـیم‪ .‬در دیـدار دیـروز همچنین مهدی‬ ‫محرومیـت از دسـت داد‪.‬‬ ‫|عکس‪ :‬سعید زارعیان |‬ ‫یک پای دربی داغ جور شد‬ صفحه 9 ‫ورزش‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫«فرهیختگان» گزارش می دهد‪ ۳۲ :‬قانونی که دالل ها دوست ندارند‬ ‫تغییرات مثبت قانون نقل و انتقاالت‬ ‫تعیین سقف بودجه‬ ‫برای باشگاه ها‬ ‫حسین قهار‬ ‫با نزدیک شـــدن به شروع مهلت نقل وانتقاالت تابستانی‪ ،‬تب جابه جایی بازیکنان‬ ‫باال گرفته و باشـــگاه های بزرگ در تالشـــند تا با ارائه پیشنهادات اغوا کننده نفرات‬ ‫مدنظران را به خدمت بگیرند‪ .‬از طرفی ارقام پیشـــنهادی برخی ستاره های فوتبال‬ ‫ایران به باشگاه ها به باالی ‪ 40‬و ‪ 50‬میلیارد تومان رسیده است‪ .‬به تبع ان بازیکنان‬ ‫درجه یک و درجه دو هم خواهان رقم قرارداد بیشتری برای خود هستند‪ .‬ایجنت ها‬ ‫عالوه بر ‪ 10‬درصد سهم خود‪ ،‬از باشگاه ها هم درخواست سهم کارگزاری می کنند و‬ ‫پولاپشن هایمندرجدرقراردادبازیکنانومربیان‪،‬خودشبهشکلیحیرت انگیزبه‬ ‫اندازه یک قرارداد می شود‪ .‬ادامه این روند فوتبال کشور را با یک ورشکستگی و بحران‬ ‫بزرگرو به روخواهدکرد‪.‬به همین دلیل‪،‬افزایشسهمیهجذببازیکنخارجیاولین‬ ‫قدم مسئوالن برای کنترل قیمت های بازار بود که اتفاق مثبتی به حساب می اید‪ .‬در‬ ‫روزهای اخیر اما یک دستورالعمل بسیار مهم توسط کارگروه فدراسیون فوتبال برای‬ ‫قراردادهای فصل جدید تنظیم شـــده و در جلسه با مدیران عامل باشگاه های لیگ‬ ‫برتری به سمع و نظر انها رسیده و با توافق دسته جمعی‪ ،‬تبدیل به قانون الزم االجرای‬ ‫تو سوم خواهد شد‪.‬‬ ‫فوتبال ایران در لیگ بیس ‬ ‫فرهیختگان‬ ‫ممنوعیت پرداخت‬ ‫حق کارگزاری‬ ‫باشگاه نباید پرداخت مالیات‬ ‫را متقبل شود‬ ‫تست پزشکی‬ ‫پیش از بستن قرارداد‬ ‫مهم ترین‬ ‫قوانین برای‬ ‫فصل جدید‬ ‫کارگزار غیررسمی ممنوع‬ ‫قرارداد ارزی برای بازیکن‬ ‫داخلی ممنوع‬ ‫شرط فسخ برای حضور در‬ ‫تیمی خاص ممنوع است‬ ‫لژیونرها نمی توانند قرضی‬ ‫در لیگ برتر بازی کنند‬ ‫سرمربی در صورت فسخ یکطرفه تا پایان‬ ‫فصل نمی تواند در ان رده مربیگری کند‬ ‫‪farhikhtegan‬‬ ‫فوتبال‬ ‫غرامت فسخ باید برای طرفین‬ ‫مساوی باشد‬ ‫پاداش غیرمندرج‬ ‫در قرارداد ممنوع‬ ‫تجربه نشان داده که اهالی فوتبال ایران‪ ،‬استاد دور زدن قوانین و انعقاد توافق های‬ ‫لژیونرها سهمیه خارجی‬ ‫محسوب می شوند‬ ‫اگر بازیکن خارجی به دالیل غیرپزشکی در کمتر از‬ ‫‪ 60‬درصد باز ی های فصل حضور داشته باشد یک‬ ‫سهمیه خارجی باشگاه برای سال بعد کم می شود‬ ‫قرارداد یک ساله باید بند‬ ‫تمدید یکطرفه داشته باشد‬ ‫منوط کردن قرارداد به حضور‬ ‫مربی یا مدیر ممنوع‬ ‫زیر میزیوپشت پردههستند‪.‬اماارکانقضاییفدراسیونفوتبالونهادهایذیصالح‬ ‫باید هرچه سریع تر‪ ،‬نسبت به هرگونه تخلف اینچنینی و دور زدن قوانین اقدام سریع‬ ‫و محکم داشته باشند‪.‬‬ ‫اپشن قرارداد نمی تواند بیش‬ ‫از ‪ 20‬درصد قرارداد باشد‬ ‫خود با باشگاه مجاز به فعالیت در ان رده تا پایان فصل نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -20‬به طور اســـتثنا یک باشگاه می تواند در طول فصل فقط برای یک بار در صورت‬ ‫مصدومیت دروازه بان به تایید ایفمارک وی را از لیســـت خود خارج و یک دروازه بان‬ ‫ازاد را جایگزین کند‪.‬‬ ‫‪ -21‬بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های خارجی نمی توانند به عنوان بازیکن قرضی‬ ‫در لیگ داخلی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫لو انتقال انها توسط سامانه‬ ‫‪ -22‬بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های خارجی که نق ‬ ‫بین المللی‪ TMS‬صورتمی گیرد‪،‬در صورتپیوستنبهباشگاه هایداخلیبه عنوان‬ ‫سهمیهخارجیتلقیمی شوند‪.‬‬ ‫‪-23‬باشگاه هادر صورتاعزامبازیکنانخودبهخدمتسربازی‪،‬مجازبهفسخیک طرفه‬ ‫قرارداد و یا انتقال قرضی (موقت) ان بازیکن به باشگاه های مجاز خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ -24‬درج بند خرید فســـخ یک طرفه ( (‪ BUYOUT OPTION‬در قرارداد بازیکنان‬ ‫داخلیممنوعاستوبازیکننمی تواندباقیدمبلغیمشخصدرقرارداد‪،‬ادامهمدت‬ ‫قرارداد را به طور یک طرفه فسخ کند‪.‬‬ ‫‪ -25‬به منظور اطمینان از سالمت نقل وانتقال بازیکنان خارجی چنانچه یک بازیکن‬ ‫خارجیبه جزدالیلپزشکیموردتاییدایفمارک‪،‬درکمتراز‪60‬درصداززمانمسابقات‬ ‫شرکتنداشتهباشد‪،‬بهازایهربازیکنغیرموثر‪،‬یکسهمیهخارجیانباشگاهبرای‬ ‫فصل بعد کسر می شود‪.‬‬ ‫‪ -26‬درصورت انعقاد قرارداد یک ســـاله بین باشـــگاه و بازیکن‪ ،‬باشگاه مکلف است‬ ‫با در نظر گرفتن شـــرط زیر که عینا باید در تمامی قراردادها قید شود‪ ،‬امکان تمدید‬ ‫یک طرفه قرارداد را برای یک فصل دیگر فراهم کند‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که هر قانونی می تواند ایرادهای خاص خودش را در زمان اجرا داشته‬ ‫‪ -5‬بعد از توافق نهایی بین باشگاه و بازیکن‪ ،‬کادرفنی یا کارگزار و با کسب اطمینان‬ ‫کارت شرکت در مسابقات از سوی سازمان لیگ‪ ،‬منوط به ارائه مفاصا حساب واریز‬ ‫(باشگاه این حق را دارد تا در صورت تمایل‪ ،‬قرارداد بازیکن را به صورت یک طرفه برای‬ ‫بازیکنانومربیانفوتبالایراناست‪.‬همچنینبرایهرشخصحقیقیوحقوقیکه‬ ‫به صورت تایپ شـــده و بدون درج عبارتی دســـت نویس که تمام صفحات ان دارای‬ ‫‪-12‬باشگاه هابایددارایکمیتهانضباطیوکمیتهاستینافوهر کدامباحداقلسه‬ ‫کتبی خود را به بازیکن و ســـازمان لیگ اعالم کرده باشـــد و‪ 25‬درصد نیز به قرارداد‬ ‫باشد‪.‬اماقانونبدبهترازقانوننداشتنوبه وجودامداینحجمازنابسامانیدرقرارداد‬ ‫قصد دو ر زدن قوانین را داشت‪ ،‬محرومیت و جریمه سنگین درنظر گرفته شود‪ .‬این‬ ‫دستورالعمل‪ 32‬بندی را وقتی مطالعه کنید‪ ،‬متوجه می شوید که تمامی اختالفات‬ ‫جو مرج و درگیری های چند ســـال اخیر به ویژه فصل گذشته‪ ،‬اسیب شناسی‬ ‫و هر ‬ ‫شده و منجر به تعیین این‪32‬بند برای فصل اینده فوتبال حرفه ای ایران شده است‪.‬‬ ‫از سالمت جسمانی انها‪ ،‬باید متن قرارداد حداقل در سه نسخه در سربرگ باشگاه‪،‬‬ ‫وجوه مزبور است‪.‬‬ ‫فصلبعدنیزتمدیدکند‪.‬مشروطبراینکهتاتاریخسی اماردیبهشتسالبعد‪،‬تمایل‬ ‫دو امضا مجاز و مهر باشـــگاه و امضا و اثر انگشـــت طرف قرارداد و امضا و مهر کارگزار‬ ‫نفرعضوباشد‪.‬ایین نامهانضباطیباشگاه‪،‬بایددرزمانانعقادقراردادبهطرفقرارداد‬ ‫فصل بعد وی اضافه کند)‪.‬‬ ‫وفدراسیون مبادلهمی شوند‪.‬‬ ‫‪ -13‬طبق مقررات ‪ ،‬یک قرارداد نمی تواند تحت تاثیر اشخاص ثالث قرار گیرد و قید‬ ‫اطمینانحاصلکند‪.‬‬ ‫است‪ ،‬به صورت حضوری (فیزیکی) امضا شوند‪ .‬این نسخ بین باشگاه و طرف قرارداد‬ ‫‪-6‬سازمانلیگدرزماندریافتنسخهقراردادبایداطمینانحاصلکندکهصاحبان‬ ‫تحویل و با اخذ رسید ابالغ شود‪.‬‬ ‫ســـازمان لیگ در هنگام تحویل قراردادهای یک ســـاله‪ ،‬باید از وجود چنین بندی‬ ‫مواردیازقبیلمنوطکردنادامهقراردادبهتداومحضوریکسرمربییاادامهمدیریت‬ ‫‪ -27‬باید این حق برای بازیکن وجود داشته باشد که در صورت سقوط تیم به دسته‬ ‫نمندرجدرقراردادنمی تواندبیشاز‪ 20‬درصدمبلغپایه‬ ‫‪-14‬جمعمیزانمزایاواپش ‬ ‫به اینکه باشگاه به تعهدات مالی خود به طور کامل عمل کرده باشد‪.‬‬ ‫یک شخص در باشگاه فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫در هر قراردادی که بین باشـــگا ه و بازیکنان و کادر فنی و پزشکی و تدارکاتی منعقد‬ ‫امضای مجاز از طرف باشگاه قرارداد را امضا کرده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬انعقاد قرارداد با بازیکن داخلی یا خارجی منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا‬ ‫‪-8‬درجمبالغارزیدرقراردادهایاتباعداخلیمطلقاممنوعاست‪.‬به عالوهپرداخت‬ ‫قرارداد یک فصل در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مجوز کار انها از جمله اداره کار برای اتباع بیگانه و وضعیت نظام وظیفه و تحصیلی‬ ‫گرفتن مالیات بازیکن یا کادرفنی و یا سایر عوامل نیستند‪.‬‬ ‫کدهایاخالقیوانضباطیپیوستاز جملهسوءرفتارهایاجتماعی‪،‬تبعیضنژادی‪،‬‬ ‫دی ماه ‪ 1379‬به بعد) ‪ 4‬نفر‪ ،‬تعداد بازیکنان زیر ‪ 21‬سال (متولدین یازدهم دی ماه‬ ‫تبلیغ در داخل یا خارج از زمین مسابقه ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته‬ ‫در رده پایه همان باشگاه) سرباز‪ ،‬قرضی و یا تیم ب فاقد محدودیت سنی‪.‬‬ ‫می شود باید بندهای زیر لحاظ شود‪:‬‬ ‫اعطای مجوز اشتغال خواهد بود‪ .‬یعنی تا زمانی که باشگاه از سالمت افراد و داشتن‬ ‫‪ -7‬انعقاد قرارداد دسته جمعی برای کادر فنی ممنوع است‪.‬‬ ‫مالیات و کسورات قانونی به عهده مودی است و باشگاه ها مجاز به ضمانت یا به عهده‬ ‫‪ -15‬در قرارداد باید قید شود که انجام هرگونه فعالیت و موارد مغایر با قوانین کشور و‬ ‫‪-9‬میزانغرامتبرایفسخغیرموجهاحتمالی‪،‬می توانددرقراردادشرطشود‪.‬چنین‬ ‫قومی‪،‬مذهبوسیاسیوتوهینبهمقاماتذیصالحاعمازفضایمجازی‪،‬مصاحبه‪،‬‬ ‫‪ -2‬ذکر مشخصات کامل باشگاه و صاحبان امضای مجاز که از سوی باشگاه مامور‬ ‫برای هر دو طرف اما با ارقام نابرابر فاقد اعتبار و مردود است‪.‬‬ ‫انضباطی باشگاه و مراجع صالحیت دار خواهد بود‪.‬‬ ‫پاسپورت‪ ،‬نشانی‪ ،‬شماره تلفن‪ ،‬ایمیل‪ ،‬شماره پیام رسان مورد توافق (جهت ارسال‬ ‫هســـتند که در قرارداد یا الحاقیه های به ثبت رسیده در سازمان لیگ فوتبال درج و‬ ‫بازیکنان داخلی اطمینان حاصل نکرده‪ ،‬نباید قرارداد را امضا کند‪ .‬تبعات ناشی از‬ ‫عدم رعایت رویه فوق متوجه امضا کنندگان قرارداد است‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد هســـتند و مشخصات شناسنامه ای بازیکن از جمله کد ملی‪ ،‬شماره‬ ‫مکاتباتواخطاریه ها)بههمراهنامکارگزاروقیدمشخصاتویدرقراردادالزامیاست‪.‬‬ ‫‪ -3‬انجام ازمایشات پزشکی در ایفمارک و سایر مراکز مورد تایید فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫همچنین تدارک بیمه ورزشی الزامی است‪.‬‬ ‫لو انتقاالت ملی یا بین المللی که با بازیکن یا کادر فنی‬ ‫‪ -4‬اگر یک وکیل یا کارگزار نق ‬ ‫شرطیبایدمتقابلباشد‪.‬درجغرامتفسخفقطبراییک طرفقراردادیادرجغرامت‬ ‫‪ -10‬باشگاه ها فقط موظف به ادای تعهدات مالی به طرف مقابل نسبت به مواردی‬ ‫‪ -16‬در صورتی که باشـــگاه چهار حقوق ماهیانه بازیکن یا کادر فنی را در سررسید‬ ‫تصریحشدهاست‪.‬پرداختهرگونهوجوهخارجازقرارداد‪،‬تحتعناوینیمانندپاداش‬ ‫است‪.‬مشروطبهاینکهباشگاهبدهکاررابااخطارکتبی‪ 15‬روزقبلمطلعکردهباشد‪.‬‬ ‫برد یا صعود‪ ،‬با هرگونه مبالغ تشویقی یا ارائه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان‬ ‫که در قرارداد درج نشده ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ -11‬در اجرای مقررات حاکم‪ ،‬باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر باید‬ ‫پایین ترباپرداخت‪ 50‬درصدازاصلقراردادهمانفصلازباشگاهجداشود‪.‬مشروط‬ ‫‪ -28‬لیست ثبت بازیکنان در لیگ برتر و لیگ یک ‪ 33‬نفر و بر این اساس مشخص‬ ‫می شود‪ :‬تعداد بازیکنان ازاد‪ 19‬نفر‪ ،‬تعداد بازیکنان زیر‪ 23‬سال (متولدین یازدهم‬ ‫‪ 1381‬بهبعد)‪ 4‬نفرواختصاصیکسهمیه‪ 6‬نفرهبرایبازیکناناکادمی(ثبتشده‬ ‫‪ -29‬با توجه به اینکه تمامی کارت های مربیگری صادره از داخل و خارج دارای اعتبار‬ ‫است‪ ،‬باشگاه ها قبل از انعقاد قرارداد باید از وجود اعتبار کارت های انها با استعالم از‬ ‫پرداخت نکند‪ ،‬طرف قرارداد دارای حق فســـخ یک طرفه قرارداد حتی در طول فصل‬ ‫کمیتهاموزشمطمئنشوند‪.‬‬ ‫‪ -17‬اعتبار هر گونه فسخ حتی در طول فصل‪ ،‬منوط به ثبت در سازمان لیگ است و‬ ‫بازیکن کامال حرفه ای تلقی شود‪.‬‬ ‫سازمان لیگ نیز مکلف به ثبت فسخ‪ ،‬بدون ورود به ماهیت ان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -18‬در هنگام امضا فســـخ توافقی (اقاله) درج این شـــرط که این فسخ فقط برای‬ ‫‪ -30‬طبق مقررات اقدام به فســـخ موجه ورزشی بازیکن باید ‪ 23‬سال به باال باشد و‬ ‫‪ -31‬پرداخـــت هرگونه وجه تحت عنوان حق کارگزاری به کارگزاران بازیکن و مربی‬ ‫ممنوعاست‪.‬‬ ‫دارایقراردادرسمیاست‪،‬درانعقادیکقرارداددخالتداشتهباشد‪،‬بایدقراردادخود‬ ‫دوونیمدرصدازکلمبلغقراردادراازدستمزدبازیکنان‪،‬کادرفنیوسایرعواملطرف‬ ‫پیوستن به یک تیم خاصی است فاقد اعتبار قانونی است و بازیکن بعد از اقاله به هر‬ ‫‪-32‬مدیرانعاملباشگاه‪،‬بامشخص سازیسقفبودجهموافقتکردندوبه کارگروه‬ ‫فاقد قرارداد با بازیکن‪ ،‬قابل طرح در ارکان ذیصالح فدراسیون است‪.‬‬ ‫درصد برای باشـــگاه هایی که در فوتبال بانوان فعال هستند دو درصد است‪ .‬صدور‬ ‫‪ -19‬کلیه سرمربیان شاغل در لیگ برتر و لیگ یک‪ ،‬در صورت فسخ یک طرفه قرارداد‬ ‫ابالغکنند‪.‬‬ ‫با بازیکن یا مربی را به باشگاه ارائه کند‪ .‬پذیرش کارگزار غیررسمی یا وکیل یا کارگزار‬ ‫قرارداد را کسر و به عنوان حق عضویت به حساب فدراسیون فوتبال واریز کتند‪ .‬این‬ ‫تیمیمی تواندمنتقلشود‪.‬‬ ‫فدراسیون اختیار دادند که این سقف را تا پایان روز هفتم خرداد ‪ 1402‬مشخص و‬ ‫گزارش «فرهیختگان» از شرایط نفت ابادان پس از بقای دشوار در لیگ‪ :‬اتمام قرارداد ‪ ۵۰‬درصد بازیکنان‬ ‫ویسی پیشنهاد دارد و زیاد منتظر نمی ماند‬ ‫بقا به نام ویســـی ثبت شده است اما نباید تالش های رضائیان‬ ‫از ابقا یا تغییر هیات مدیره روشن خواهد شد‪ .‬امیدوارم تا چند‬ ‫نیلوفر مژدهی‬ ‫با این حال چیزی که حاال به یک معضل در باشـــگاه صنعت‬ ‫مدیرعامل هم فکر می کنم هیات مدیره جدید گزینه های مورد‬ ‫تیم صنعت نفت ابادان در اتفاقی جالب و کمی دور از انتظار در‬ ‫پایان قرار داد تعداد زیادی از بازیکنان این تیم است‪ .‬نفت بعد‬ ‫این در شرایطی که است که برخی از اعضای تیم در گفت وگویی‬ ‫به لیگ پایین تر مسجل شده بود با امدن عبدالله ویسی جان‬ ‫به سرعت برای شروع تمرینات برنامه ریزی کند در بالتکلیفی‬ ‫خبرنگار‬ ‫لیگ برتر باقی ماند‪ .‬این تیم که تقریبا از نیم فصل دوم سقوطش‬ ‫تازه ای گرفت و درنهایت در یک شـــب باشکوه در بازی سخت‬ ‫مقابل گل گهر پیروز شد و در لیگ برتر ماند‪ .‬ان شب در کوچه‬ ‫ابادانی هاعروسیبودومردماینشهرکهتالحظهاخرجانبهلب‬ ‫شد هبودندبرایبقایتیم شانهمچونقهرمانیجشنگرفتند‪.‬‬ ‫و تقویت مالی هیات مدیره را نیز از یاد ببریم‪.‬‬ ‫ نفت تبدیل شده اســـتعفای هیات مدیره‪ ،‬بهانه های ویسی و‬ ‫از بقا به شدت اسیب پذیر شده است و درحالی که توقع می رفت‬ ‫محض فرو رفته است‪.‬‬ ‫عالمت سوال های هیات مدیره‬ ‫روز اینده ارامش به تیم برگردد و سریعا تیم بسته شود‪ .‬در مورد‬ ‫نظر خودشان را داشته باشند‪».‬‬ ‫که با خبرنگار «فرهیختگان» داشـــتند مدعی شدند رضائیان‬ ‫در بقا تیم نقش پررنگی داشـــته و حتـــی تالش کرد با کمک‬ ‫هیات مدیره به موقع به بازیکنان پول رســـانده‪ ،‬پاداش دهد و‬ ‫از نظـــر روحی انها را تقویت کند‪ .‬در این مورد از علی فیروزی‪،‬‬ ‫مدیرتیم صنعت نفت پرسیدیم که به «فرهیختگان» گفت‪« :‬من‬ ‫پسازپیگیریوتصمیمبرخینمایندگانمردماباداندرمجلس‬ ‫نمی دانم درحالی که مستحق تشویق بودند چرا اتفاقاتی رخ‬ ‫ایندرخواستویسیمحالاست‪.‬شایداومی خواهدتیمدیگری‬ ‫بیـــش از ‪ 50‬درصد بازیکنان این تیم به اتمام رســـیده و این‬ ‫باشگاهصنعتنفتبهشکلدسته جمعیاستعفادادند‪.‬درواقع‬ ‫اعضای اصلی هیات مدیره فعلی باشـــگاه تصمیم به استعفا‬ ‫بازیکن و برنامه ریزی برای شروع فصل جدید است نه تغییرات‬ ‫دست باال گرفته تا حداقل بودجه را برای این تیم فراهم کند‪ .‬هر‬ ‫باشگاه باید زودتر ابقا یا انتخاب شوند چراکه درصورت انتخاب‬ ‫در بخش مدیریت طوفانی به پا است‪.‬‬ ‫در انتظار تشویق بودند ناگهان متوجه شدند که برخی خواهان‬ ‫این جشن و پایکوبی اما چندان دوام نداشت چراکه هیات مدیره‬ ‫این استعفا پیامی داشت؛ درحالی که تیم به اتحاد خوبی رسیده‬ ‫صنعت نفت کجا استارت زد؟‬ ‫مبنی بر بومی کردن هیات مدیره باشگاه صنعت نفت‪ ،‬تمامی‬ ‫گرفتند‪ .‬در واقع انها که خود را در این بقا ســـهیم می دانسته و‬ ‫حضور انها نیســـتند‪ .‬از این رو برای اینکه زمان از دســـت نرود‬ ‫استعفا دادند‪.‬‬ ‫مدیران باشـــگاه صنعت نفت بعد از روی کار امدن مســـعود‬ ‫اظهارات رو ح الله محمدی‪ ،‬یکی از اعضا این واقعیت را اثبات‬ ‫تجربه خوب در باشـــگاه فوالد به تیـــم صنعت نفت امد تقریبا‬ ‫مصادره افتخار بقا اختالفاتی به وجود امده است‪ .‬با این حال‬ ‫باشـــگاه متوجه عملکرد خوب او شدند و درحالی که جهانگیر‬ ‫اتفاق تازه ای در ابادان رخ نداده اســـت‪ .‬مســـعود رضائیان‪،‬‬ ‫رضائیان عملکرد خوبی داشـــتند‪ .‬از زمانی که رضائیان با ان‬ ‫پشـــت پرده مشغول به کار بود‪ .‬به مرور مسئوالن شاغل در این‬ ‫کی شمس و احمد پارو نتوانستند در بخش مدیریتی کاری از‬ ‫داد که منجر به اســـتعفای هیات مدیره شد‪ .‬االن وقت جذب‬ ‫مدیریتی‪ .‬متاسفانه تیم صنعت نفت هر سال با این مشکالت‬ ‫دســـت وپنجه نرم می کند و ما در چند روز اخر‪ ،‬اردو‪ ،‬بدنسازی‬ ‫باید منتظر تصمیم پاالیشگاه و تعیین تکلیف این مربی باشیم‪.‬‬ ‫می شود همین که به جای تالش برای کسب سهمیه و رسیدن‬ ‫نماند‪ .‬ابادانی ها اگر می خواهند او را نگه دارند باید زودتر دست‬ ‫را اغاز کرده و رضایت برخی از انها برای تمدید را گرفته بودند اما‬ ‫و اماده ســـازی را همزمان برگزار می کنیم‪ .‬نتیجه این تعلل ها‬ ‫به باالی جدول باید به فکر بقا باشیم و برای بقا جشن بگیریم‪.‬‬ ‫می کرد که در این شـــهر بین برخی جریانات و قدرت ها برای‬ ‫با گذشـــت یک هفته از پایان رقابت های لیگ برتر هنوز هیچ‬ ‫ما بود که در ان برخی مســـئوالن شهری‪ ،‬منطقه ازاد اروند و از‬ ‫صنعت نفت و البته عملکرد ضعیف تیم مس کرمان سند بقای‬ ‫سرپرســـت مدیرعاملی این باشگاه که از اعضای هیات مدیره‬ ‫کـــه نمی دانیم چه خواهند کرد؟ این فصل تجربه بزرگی برای‬ ‫همه مهم تر مردم ابادان نقش داشتند‪».‬‬ ‫ویسی بودجه می خواهد‬ ‫اینجـــا بود که نقش این انتخاب به خوبی خود را نشـــان داد‪.‬‬ ‫از طرفی او شـــرکت نفتی نیست و تاکنون سابقه نداشته یک‬ ‫یک روانشناس خوب است‪ .‬این مربی که سابقه قهرمانی تیم‬ ‫در این مورد و احتمال ابقا در پســـت مدیریت این باشـــگاه به‬ ‫که باعث شـــد سرمربی تیم برای ادامه همکاری شرط و شروط‬ ‫به امور این باشـــگاه اســـت‪ ،‬از اتفاقات پیش رو بی خبر است‪.‬‬ ‫نفر غیر شرکت نفتی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند‪ .‬وی‬ ‫«فرهیختگان» گفت‪« :‬همه چیز در این باشـــگاه تحت شعاع‬ ‫که دیگر مربیان متوجـــه ان نبودند‪ .‬وی به ما گفت‪« :‬مربیان‬ ‫بگذارد‪ .‬او که خود را بدهکار ابادان می داند برای ادامه همکاری‬ ‫بازیکن ساالری را از بین برد و در ارامش و البته با تزریق پول به‬ ‫ پخش و وزیر نفت تعیین می شود‪ .‬ماندن و نماندن اقای ویسی‬ ‫باشـــگاه زیربنای بقا را فراهم کرد‪ .‬از این رو شاید در ظاهر این‬ ‫گذاشت انکار ناپذیر اســـت‪ .‬به نظر فیروزی ویسی کاری کرد‬ ‫به تمکین شدند‪ .‬این طور بود که تیم در سخت ترین شرایط به‬ ‫تیم هایمدعیمی خواهدتابتواندبرایتیمشسهمیهبگیرد‪.‬در‬ ‫و بازیکنان فصل اینده و سایر موارد بسیار مهم تیم هم همه بعد‬ ‫تیمـــش را امضا کرد‪ .‬تاثیری که این مربی در روحیه بازیکنان‬ ‫اتفاقات عجیبی در این تیم بودیم‪ .‬این شرایط انقدر دردناک بود‬ ‫روحی بازیکنان‪ ،‬انها را تا کسب جام برد‪ .‬این بار هم این مربی‬ ‫شود‪ .‬این امر هم فقط توسط مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و‬ ‫این سال ها اما ثابت شده در تیم های نفتی از این خبر ها نیست و‬ ‫درحال از دست رفتن است‪.‬‬ ‫دلش نیامـــد این تیم را ترک کند و ماند‪ .‬این بار اما بی مهری‬ ‫شد‪ .‬ویسی اما بی انضباطی ها را جمع کرد‪ .‬کوچک ترها وقتی‬ ‫استعفای هیات مدیره است‪ .‬اول باید تکلیف این موضوع روشن‬ ‫با استعفای اخیر همه چیز به نقطه اول رسید و زمان به سرعت‬ ‫ذکر این نکته ضروری است که ویسی با ریکاوری روحی بازیکنان‬ ‫درحالی کـــه فکر می کردیم قطعا ویســـی در تیم صنعت نفت‬ ‫نمی توانـــد با تیم های بزرگ رقابت کنـــد‪ .‬او بودجه ای در حد‬ ‫مدیران قبلی مذاکره با بازیکنانی که قراردادشان تمام شده بود‬ ‫از طرفـــی طالب ریکانی کاپیتـــان این تیم نیز به فکر جدایی‬ ‫قبل از ویسی نتوانستند تیم شان را خوب مدیریت کنند‪ .‬تاوارز‬ ‫با این تیم اظهار تمایل کرد اما مدعی است با بودجه های محدود‬ ‫در فرصت کمی که داشـــت تیـــم را از نظر روحی تقویت کرد‪،‬‬ ‫بهکارشوندچراکهمربیکهپیشنهادداردخیلیمنتظرنمی ماند‬ ‫چرا باید خوب ها را از دست بدهیم و افرادی را روی کار بیاوریم‬ ‫می ماندوتیمبهتریروانهرقابت هایفصلبعدخواهدکردشاهد‬ ‫استقالل خوزستان در لیگ را دارد‪ ،‬در ان مقطع نیز با باالنس‬ ‫فیروزی در این مورد به ما گفت‪« :‬ویسی پیشنهاداتی دارد و شاید‬ ‫و فرصت اماده سازی تیمش را از دست نمی دهد‪».‬‬ ‫پیش ببرند وی را سرپرست مدیرعاملی کردند‪ .‬رضائیان خیلی‬ ‫رضائیان می دانســـت که ویسی پیش از ان که یک مربی باشد‬ ‫چه هست ویسی برای ادامه همکاری پول می خواهد‪ .‬از این رو‬ ‫انها پروســـه مربی انتخاب و برنامه های اماده سازی و در پی ان‬ ‫مذاکره با بازیکنان نیز انجام می شود‪ .‬فیروزی به ما خبر داد که‬ ‫نیســـت و استعفا نداده و هنوز در باشـــگاه مشغول رسیدگی‬ ‫زود عبدالله ویسی را جانشین تاوارز کرد‪.‬‬ ‫را تجربه کند چراکه همیشه پیشنهادی در جیبش دارد‪ ،‬یا اینکه‬ ‫بالتکلیفی انها را برای جدایی قانع می کند‪ .‬هیات مدیره این‬ ‫مربی خوبی بود اما شناخت نداشت و تیمش دچار هرج ومرج‬ ‫دیدند بزرگ ترها چطور به این مربی احترام می گذارند مجاب‬ ‫بهترین حالت خود رسید‪».‬‬ ‫بازیکنان رفتنی هستند‬ ‫جدایی احتمالی ویسی تنها نگرانی ابادانی ها نیست‪ .‬قرارداد‬ ‫است‪ .‬او تاکنون چندین بار برای جدایی اقدام کرد اما هر بار‬ ‫که شد او را برای جدایی مجاب کرد‪ .‬در هفته بیست ونهم لیگ‬ ‫ برتر ریکانی یک گل به ثمر رســـاند و دقایقی بعد به خاطر یک‬ ‫خطای شـــدید و ضربه کف پا به سینه بازیکن حریف‪ ،‬اخراج‬ ‫شـــد و به نوعی در شرایط حســـاس تیمش را با چالش روبه رو‬ ‫کرد‪ .‬پس از ان اتفاقات در فضای مجازی و همچنین از سوی‬ ‫هواداران با او خوب رفتار نشـــد و کاپیتان را دلگیر کرد‪ .‬از این‬ ‫رو او می خواهد برود‪.‬‬ ‫برای صنعت نفت تمدید قرارداد با بازیکنان کلیدی یک طرف‬ ‫و حفظ ریکانی که ستون تیم است یک طرف قرار دارد‪ .‬با این‬ ‫حـــال در مورد این بازیکن خبرهای خوبی به گوش ابادانی ها‬ ‫نمی رسد و می گویند او تیم فصل بعد را هم مشخص کرده است‪.‬‬ صفحه 10 ‫ورزش‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫تمدید قرارداد با مربیان خارجی در اولویت است‬ ‫حمیدرضا اسکندری‬ ‫خبرنگار گروه ورزش‬ ‫تو دوم به دنبال‬ ‫پرسـپولیس بعد از قهرمانی در لیگ بیسـ ‬ ‫این اسـت تا در جام حذفی هم فینالیسـت شـده و طلسـم‬ ‫ناکامـی چنـد سـاله اش در ایـن جـام را بشـکند‪ .‬زمانـی‬ ‫انگیزه های یحیی برای موفقیت در حذفی‬ ‫ازاد که در ســـالیان گذشـــته همواره روی سکوی قهرمانی قرار داشت‪،‬‬ ‫کسـب کنـد‪ .‬یحیـی گل محمـدی نیـز یک بـار در دوره اول‬ ‫این بار با یک پله ســـقوط در جایگاه دوم قرار گرفت‪ .‬اتفاقی که با توجه‬ ‫سرمربیگری اش در پرسپولیس با این تیم راهی فینال شد‬ ‫به هفت قهرمانی دانشگاه ازاد به عنوان یکی از پر افتخارترین تیم های‬ ‫امـا در ضربـات پنالتـی مغلـوب سـپاهان شـدند‪ .‬در ادامه‬ ‫سوپر لیگ در نگاه اول موضوعی عجیب بود‪ ،‬اما این موضوع با توجه به‬ ‫برانکـو ایوانکوویـچ با وجود موفقیت های چند سـاله ای که‬ ‫تغییر سیاست های این باشگاه برای جوانگرایی از ابتدای فصل از سوی‬ ‫با پرسـپولیس کسـب کرد‪ ،‬نتوانسـته بود جام حذفی را به‬ ‫مسئوالن این باشگاه عنوان شده بود‪ .‬احمد صافی سرمربی تیم کاراته‬ ‫دست بیاورد که درنهایت در اخرین فصل مربیگری اش در‬ ‫دانشگاهازادکهسابقهمربیگریدرکشورهایمختلفرادارد‪،‬درگفت وگو‬ ‫این تیم‪ ،‬سرخپوشـان با شکسـت داماش قهرمان شـدند‪.‬‬ ‫با«فرهیختگان»ضمنابرازرضایتازعملکردتیمدانشگاهازاد‪،‬ازتغییرات‬ ‫درواقـع ایـن اخریـن قهرمانی پرسـپولیس در جـام حذفی‬ ‫بنیادیناینتیمدراینفصلصحبتکردهاستکهدرادامهمی خوانید‪.‬‬ ‫بـود و بعـد از ان سرخپوشـان بـا یحیی گل محمدی در سـه‬ ‫فصـل نـاکام بودنـد‪ .‬در دو فصـل در مرحلـه یک چهـارم و‬ ‫با توجه به عملکرد پرقدرت دانشگاه ازاد در سوپر لیگ کاراته در سالیان‬ ‫نیمه نهایـی مقابـل اسـتقالل در ضربـات پنالتی شکسـت‬ ‫اخیر‪ ،‬عدم قهرمانی این تیم در نگاه اول اتفاق نادری به نظر می رسد؟‬ ‫خوردنـد و فصـل پیـش هـم در مرحلـه یک چهـارم‪ ،‬سـه بـر‬ ‫اصال این طور نیست‪ .‬ما در این فصل رقابت های سوپر لیگ تغییرات بنیادین‬ ‫دو بـه الومینیـوم اراک باختنـد‪ .‬بـا توجه به ایـن ناکامی ها‬ ‫داشـــتیم و تیم خود را جوان کردیم‪ .‬باالی ‪ 85‬درصد اعضای تیم ما بچه های‬ ‫یحیـی می خواهـد ایـن فصـل طلسم شـکنی کـرده و بـا‬ ‫دانشگاه ازاد بودند‪ .‬از طرفی تیم بیمه تعاون در رقابت های این فصل از لحاظ‬ ‫پرسـپولیس دبـل کنـد‪ .‬مسـاله دیگـر اینکـه پرسـپولیس‬ ‫سرمایه گذاری سنگ تمام گذاشت و حق طبیعی هر کسی که سرمایه گذاری‬ ‫فصـل پیـش جامـی بـه دسـت نیـاورد و ایـن مسـاله باعـث‬ ‫بهتر انجام می دهد‪ ،‬نتیجه بهتر است‪ .‬روی کاغذ و در رنکینگ تیم بیمه تعاون‬ ‫شـد انتقـادات زیـادی از گل محمـدی شـود‪ ،‬از ایـن رو این‬ ‫از تیم ما قوی تر بسته شده بود‪ ،‬اما فکر می کنم ما حاصل یک تفکر ویژه شدیم‪.‬‬ ‫مربـی عـزم خـودش را جـزم کرد تا ایـن فصل لیگ و حذفی‬ ‫تیمـش را قهرمـان جـام حذفـی کنـد‪ ،‬انتقاداتی اسـت که‬ ‫برخـی افـراد منتسـب به تیم هـای رقیب از شـکل قهرمانی‬ ‫یکپلهپایین ترقرارگرفتیم‪،‬اماازلحاظدیسیپلین‪،‬نظموجوانگراییباتوجهبه‬ ‫سـعید صادقـی‪ ،‬عیسـی ال کثیـر و دانیـال اسـماعیلی فر‬ ‫بازیکنانـی هسـتند کـه در صـورت کسـب اخطـار در دیدار‬ ‫امـروز‪ ،‬فینـال جـام حذفـی را از دسـت خواهنـد داد‪ .‬البته‬ ‫نیــز از باشــگاه طلبــکار هســتند؛ هرچنــد ایــن پاداش هــا‬ ‫در ق ـرارداد لحــاظ نشــده اســت‪.‬‬ ‫پرسـپولیس در لیـگ می کننـد و تالش شـان این اسـت که‬ ‫اگر پرسـپولیس برنده این مسـابقه باشد‪ .‬نکته جالب توجه‬ ‫دهنـد‪ .‬از ایـن رو یحیـی می خواهـد بـا قهرمانـی تیمش در‬ ‫‪ 11‬بازیکن در خطر محرومیت داشت که از بین انها فقط‬ ‫گذشـت از ارکان اصلی موفقیت تیم شـان در رقابت های‬ ‫داد‪ .‬از ایـن رو سرخپوشـان بـه نوعـی احتیـاط کـردن را در‬ ‫را خیلـی خـوب انجـام داد تـا لوسـادا که شـاگردانش را به‬ ‫این موفقیت را به مسـائل داوری یا عوامل پشـت پرده ربط‬ ‫جـام حذفـی بـه نوعـی جـواب دندان شـکنی نیـز بـه ایـن‬ ‫منتقدانـش بدهد‪.‬‬ ‫اینکه در بازی های لیگ ‪ 5 ،4‬هفته ای بود که پرسپولیس‬ ‫میلاد سـرلک کارت زرد گرفـت و بـازی با پیکان را از دسـت‬ ‫ایـن چنـد هفتـه یـاد گرفته اند‪.‬‬ ‫ترکیب برنده و ‪ 8‬اخطاری‬ ‫پرسپولیس بعد از بازی با نساجی دو روز استراحت داشت‬ ‫شارژ مالی تیم قبل از اتمام فصل‬ ‫تمدید قرارداد با مربیان در اولویت‬ ‫بهتریـن شـکل از لحاظ بدنـی اماده کرد‪ .‬همین طور ننکا‬ ‫که توانسـت علیرضا بیرانوند که به خاطر نیمکت نشـینی‬ ‫طوالنـی در اروپـا دچـار افـت روحـی و فنـی شـده بـود‬ ‫رضایـت کـرده شـرایط بدنی خـوب همه بازیکنـان این تیم‬ ‫لیــگ افزایــش دهــد و یــک روز قبــل از بــازی بــا نســاجی‬ ‫اسـت و اینکـه بازیکـن مصدومی در تمرینات سرخپوشـان‬ ‫دیـده نمی شـود‪ .‬بـا توجه بـه همین مسـاله‪ ،‬یحیی تیمش‬ ‫را بـرای بـازی امـروز به طـور کامـل در اختیـار دارد‪ .‬از نـوع‬ ‫تمرینـات اخیـر سرخپوشـان می تـوان متوجـه شـد کـه‬ ‫یحیـی قصـد نـدارد تغییـری در ترکیـب اصلـی تیمـش در‬ ‫دو سـه بـازی اخیـر بـه وجـود بیـاورد‪ .‬در همین راسـتا تنها‬ ‫نگرانـی یحیـی تعـداد بـاالی بازیکنان تـک اخطاره تیمش‬ ‫در بـازی امـروز اسـت‪ .‬علیرضـا بیرانونـد‪ ،‬میلاد سـرلک‪،‬‬ ‫سـینا اسـدبیگی‪ ،‬مرتضـی پورعلی گنجـی‪ ،‬مهـدی ترابی‪،‬‬ ‫طبــق ق ـرارداد بایــد کل پول شــان را قبــل از اتمــام فصــل‬ ‫عیســی ال کثیــر بــود کــه قصــد داشــت بــا رقــم تقریبــا‬ ‫لیگ بودند‪ .‬از ویرا که به عنوان طراح تمرینات وظیفه اش‬ ‫گل محمـدی بعـد از اتمـام فصـل می خواهد قـرارداد این‬ ‫درصــد قراردادشــان را دریافــت کرده انــد‪ ،‬درحالی کــه‬ ‫دو خریــد بــا ش ـرایط متفــاوت داشــت‪ .‬یکــی از خرید هــا‬ ‫ایــن بــود کــه او بایــد ‪ 6‬مــاه امضــا کنــد؛ چراکــه از دوران‬ ‫و از روز یکشـنبه بـرای بـازی بـا هـوادار اسـتارت زد‪ .‬مسـاله‬ ‫ایــن اتفــاق رخ داد‪ .‬در شــرایط فعلــی سرخپوشــان ‪76‬‬ ‫پرســپولیس در زمســتان بــرای تقویــت خــط حملــه اش‬ ‫دسـتیاران خارجـی یحیـی گل محمـدی در فصلـی کـه‬ ‫مدیریــت باشــگاه پرســپولیس تــاش زیــادی کــرد تــا‬ ‫دریافتــی بازیکنــان و مربیــان تیمــش را قبــل از اتمــام‬ ‫شرایط ال کثیر برای تمدید‬ ‫‪ 20‬میلیــارد تومــان ق ـرارداد یــک ســال ونیمه امضــا کنــد‬ ‫را خیلـی زود بـه شـرایط ایـده ال برگردانـد‪ .‬بـا توجـه بـه‬ ‫مهمـی کـه مربی بدنسـاز پرسـپولیس (لوسـادا) از ان ابراز‬ ‫امــا خواســته اش عملــی نشــد‪ .‬اص ـرار یحیــی و باشــگاه‬ ‫مصدومیــت طوالنــی برگشــته و شـرایط نامشــخصی دارد‪.‬‬ ‫عیســی بعــد از چنــد رفــت و برگشــت بــه باشــگاه درنهایــت‬ ‫بــا رقــم ‪ 5.5‬میلیــارد تومــان ســرخپوش شــد‪ .‬هرچنــد او‬ ‫انتظــار دســتمزد بیشــتری را داشــت امــا بــه هــر جهــت‬ ‫شــرایط بــرای او تغییــر کــرده اســت‪ ،‬از ایــن جهــت کــه‬ ‫همیـن مسـاله باشـگاه پرسـپولیس بـا نظـر مثبـت یحیی‬ ‫توانســته بــا گل هــای حساســش بــرای پرســپولیس بــه‬ ‫مربیـان را تمدیـد کنـد‪ .‬هـر سـه مربی تمایل زیـادی برای‬ ‫خواســته هایی هــم بـرای تمدیــد قـرارداد خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ماندن در جمع سرخپوشان دارند و در بستن تیمی بهتر‬ ‫از فصـل گذشـته نیـز قـرار اسـت بـه یحیـی در فصـل نقل‬ ‫روزهــای اوجــش برگــردد و در چنیــن شــرایطی طبیعتــا‬ ‫تمدیــد قــرارداد بــا ایــن بازیکــن یکــی از اولویت هــای‬ ‫پرســپولیس بعــد از بازی هــای جــام حذفــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫می گرفتنــد‪ .‬البتــه بــا توجــه بــه اینکــه پرســپولیس در ایــن‬ ‫و انتقـاالت کمـک کننـد‪ .‬دسـتیاران ایرانـی گل محمدی‬ ‫ایــن تیــم بــه اتمــام نرســیده اســت‪ .‬در همیــن راســتا رضــا‬ ‫فقـط خارجی هـا قراردادشـان تمـام می شـود‪ .‬البتـه کـه‬ ‫لو نیمــه اســت‪ .‬بــا ایــن اوضــاع پرســپولیس بعــد‬ ‫یــک فص ‬ ‫تسویه حسـاب کنـد؛ چراکـه درصـد قابـل توجهـی از‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬از ایــن جهــت کــه او در برنامه هــای فصــل‬ ‫مرحلــه از جــام حذفــی حاضــر اســت‪ ،‬فصل فوتبالــی برای‬ ‫درویــش بــه دنبــال ایــن اســت تــا قبــل از بــازی امــروز هــم‬ ‫درصــدی دیگــر از قـرارداد اعضای تیمــش را پرداخت کند‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه سرخپوشــان پــاداش ســه‪ ،‬چهــار بردشــان را‬ ‫نیـز هنـوز یـک فصل دیگـر با پرسـپولیس قـرارداد دارند و‬ ‫باشـگاه پرسـپولیس بایـد قبـل از تمدیـد بـا ایـن مربیـان‬ ‫قراردادشـان باقـی مانده اسـت‪.‬‬ ‫در حالــی اســت کــه لئانــدرو پریـرا نیــز در نیم فصــل بــا رقم‬ ‫نو یکصــد هــزار دالر ســرخپوش شــد و قراردادش‬ ‫یک میلیو ‬ ‫از رقابت هــای حذفــی بــه دنبــال خالصــی از ایــن بازیکــن‬ ‫اتــی کادرفنــی سرخپوشــان جایــی نــدارد‪.‬‬ ‫حضور اکثریت بچه ها از دانشجویان دانشگاه ازاد و دانشجویان سایر ارگان ها‪،‬‬ ‫موفقیتی کمتر از اول شدن نداشتیم‪.‬‬ ‫درنیم فصلنخستازعملکردتیم تانراضینبودید‪.‬درپایانسوپرلیگ‬ ‫این نارضایتی برطرف شد؟‬ ‫در نیم فصل نخست ما یک باخت تصادفی و اشتباه مقابل پاس داشتیم و یک‬ ‫بازیبسیارنزدیکباتیمبیمهتعاونبرگزارکردیم‪.‬درروزپایانیسوپرلیگ‪،‬موفق‬ ‫به شکست پاسی شدیم که در بخش کومیته تیم بیمه تعاون را شکست داده‬ ‫بود‪ .‬این در حالی است که چند بازیکن خود مانند سامان عدالتی و ذبیح الله‬ ‫پورشیبرانیزنداشتیم‪،‬امابااینشرایطتمهیداتیچیدیم‪.‬به عنوانیکمربی‬ ‫فنی و قدیمی در سوپرلیگ از عملکرد تیم و حمایت های دانشگاه ازاد از ورزش‬ ‫راضیهستم‪.‬نتیجه ایکهکاراتهایرانازاینمسابقاتبُردازاینکهچهتیم هایی‬ ‫اول تا سوم شدند مهم تر است و این اتفاق قشنگی بود‪.‬‬ ‫برداشـــت از این صحبت شما رضایت از کیفیت سوپرلیگ است‪ ،‬اما به‬ ‫نظرمی رسدکیفیتمسابقاتدرسالیانگذشتهافتکردهاستودیگر‬ ‫حتیشاهدظهورستاره ایجدیدینیزنیستیم‪.‬اینموضوعرااگرقبول‬ ‫دارید‪ ،‬دلیلش را چه می دانید؟‬ ‫دلیل این اتفاق این است که وزارت ورزش حداقل باید یک سالن ویژه هنرهای‬ ‫رزمی افتتاح کنند‪ .‬یک ســـالنی که جودو‪ ،‬کاراته و تکواندو با شـــش تاتامی‬ ‫اســـتاندارد امکان فعالیت در ان را داشته باشـــند و فقط با برداشتن تاتامی‬ ‫مخصوصبهخودیکسالنایده الداشتهباشند‪.‬رشته هایرزمیپرعنوان ترین‬ ‫ورزش ها برای ورزش ایران در بازی های اســـیایی و المپیک هســـتند‪ .‬ضعف‬ ‫اول از طـــرف کارهای اجرایی و مرکزی وزارت ورزش اســـت و ضعف دوم عدم‬ ‫اینکه تیم های صنعتی از ورزش های رزمی حمایت نمی کنند و این رشته ها را‬ ‫ گفت وگو‬ ‫نمی بینند‪ .‬این تیم ها باید سرمایه گذاری کنند تا جوانانی که بارها پرچم ایران‬ ‫را باال بردند‪ ،‬موفق باشند‪.‬‬ ‫محمود کلهر در گفت وگو با «فرهیختگان»‪ :‬انتخاب های مربیان پایه با البی است نه شایستگی‬ ‫پرسپولیس پتانسیل دبل قهرمانی را دارد‬ ‫در هفتـه ای کـه گذشـت پرسـپولیس به خاطـر‬ ‫نتوانسـتند قهرمان شـوند به خاطر اشـتباهات خودشان‬ ‫کارشناسـان قـرار گرفـت و برخـی از پیشکسـوتان و‬ ‫و مربیـان در فوتبـال مـا یـاد گرفته انـد کـه ضعف هـای‬ ‫قهرمانـی در لیـگ مورد تحسـین تعـدادی زیادی از‬ ‫اعضـای تیم هـای رقیـب ایـن تیـم هـم سـعی کردند‬ ‫ایـن موفقیـت را به عوامل غیرفوتبالی ربط دهند‪ .‬از‬ ‫طرفـی فدراسـیون فوتبال سـرمربی تیـم امید را هم‬ ‫بعـد از چنـد مـاه تاخیـر معرفـی کـرد و انتخـاب رضـا‬ ‫عنایتـی نیـز حسـابی خبرسـاز شـد‪ .‬محمـود کلهـر‬ ‫در گفت وگـو بـا «فرهیختـگان» درخصـوص مسـائل‬ ‫روز فوتبـال بـه سـواالت مطـرح شـده پاسـخ داد که‬ ‫ماحصـل ان را در ادامـه می خوانیـد‪.‬‬ ‫کلهر با تمجید از تیم پرسپولیس راجع به قهرمانی این تیم‬ ‫درلیگاظهارداشت‪«:‬پرسپولیسازهرنظرشایسته ترین‬ ‫بوده اسـت‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬متاسـفانه یک سـری بازیکنان‬ ‫خیلی قوی‪ ،‬در کنار حمایت همه جانبه هواداران بود‬ ‫که هیچ کس نمی تواند به خودش اجازه دهد که این‬ ‫موفقیت را زیر سوال ببرد‪ .‬از نظر کیفی نیز پرسپولیس‬ ‫نسبت به رقبایش بهتر و روان تر بازی کرد و بازی های‬ ‫خوب همراه با نتیجه مناسب رقم خورد که این خیلی‬ ‫مهم است‪ .‬در مجموع لیگ خیلی خوبی داشتیم که در‬ ‫بین انها پرسپولیس به خاطر عواملی که اشاره داشتم‬ ‫توانست قهرمان شود‪ .‬البته بازیکنان پرسپولیس هم‬ ‫فصل خیلی خوبی را پشت سر گذاشتند و کیفیت باالی‬ ‫انها باعث شد دست یحیی برای اتخاذ هر نوع تاکتیک‬ ‫و سیستمی کامال باز باشد‪».‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اگـر تیم هـای رقیـب پرسـپولیس‬ ‫زیادی داریم که منطقه که هیچ‪ ،‬بلکه جهان را می توانیم پوشـــش دهیم‪ .‬این‬ ‫اتفاق نیاز به سیاست گذاری کالن ندارد‪.‬‬ ‫جایگاهـی در فوتبـال و کال ورزش نـدارد‪ .‬شـاید بهتـر‬ ‫باشـد ایـن تیم هـا به جـای اتهـام زدن بـه پرسـپولیس‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫به دنبال رفع اشـکاالت خود باشـند تا فصل بعد بتوانند‬ ‫موفق شـوند‪».‬‬ ‫پتانسیل یک جام دیگر‬ ‫چرا کمیته فنی نداریم؟‬ ‫پشـت میـز نشسـته و بـا البـی بـا فلان شـخص و مربـی‬ ‫کلهـر بـا انتقـاد از فدراسـیون فوتبـال تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بـرای تیم هـای پایـه تعیین تکلیـف کننـد‪ .‬اینچنیـن‬ ‫انتخـاب مربیـان تیم هـای پایـه توجهـی بـه کارنامـه‬ ‫فوتبال کشـورمان ضربه زده و خیلی از مربیان را دلزده‬ ‫حرفـه ای هسـتند کـه قهرمانی در لیـگ را فراموش کرده و‬ ‫زیـادی در تیم هـای پایـه کار کـرده و می کنند همواره از‬ ‫سـرمربیگری تیـم ملـی حرفـی نـدارم و اتفاقـا بهتریـن‬ ‫بـودم کـه سـازمان لیـگ ایـن بـازی را در حضور هـواداران‬ ‫در ایـن رده سـنی تخصـص خـودش را می خواهـد‪.‬‬ ‫توانایـی را دارد کـه فصـل را بـا دو جـام بـه اتمـام برسـاند‪.‬‬ ‫هوادار تیم خوب و گردن کلفتی اسـت که اصال نباید انها‬ ‫را دسـت کم گرفت‪ .‬بازیکنان پرسـپولیس انقدر باتجربه و‬ ‫بـا روحیـه و تمرکز باال بـه مصاف این بازی بیایند‪ .‬امیدوار‬ ‫برگـزار کنـد و واقعـا بـرای فوتبال مـان بـد اسـت کـه بازی‬ ‫«متاسـفانه فدراسـیون فوتبـال سال هاسـت کـه بـرای‬ ‫مربیـان نمی کنـد و خیلـی از مربیانـی کـه سـال های‬ ‫چشـم فدراسـیون دور بوده انـد‪ .‬در حالی کـه کار کردن‬ ‫فدراسـیون فوتبـال سـال پیـش یـک کار خـوب انجـام‬ ‫تصمیماتـی کـه بـر پایـه رفاقـت و البـی اسـت قطعـا بـه‬ ‫و بی انگیـزه می کنـد‪ .‬در انتخـاب امیـر قلعه نویـی برای‬ ‫انتخـاب بـود‪ ،‬امـا در مورد تیم امید اصلا این اتفاق رخ‬ ‫نداد و براسـاس شایسـتگی و کارنامه‪ ،‬سـرمربی امید را‬ ‫انتخـاب نکردنـد‪ .‬در رده هـای دیگـر پایه هـم می بینیم‬ ‫نیمه نهایـی جـام حذفـی باید در ورزشـگاهی برگزار شـود‬ ‫داد و یـک کمیتـه فنـی متشـکل از خاک خورده هـای‬ ‫نمی توانـد شـرایط حضـور تماشـاگران را در ورزشـگاه‬ ‫اسـتیلی و ابراهیـم قاسـمپور تشـکیل داد تـا در مـورد‬ ‫خـارج از ایـران مربیگـری کننـد‪ .‬خود مـن هم در خارج‬ ‫حضـور در لیـگ برتـر را بگیـرد‪ .‬فوتبـال مـال تماشـاگران‬ ‫ارزیابـی کننـد‪ .‬در واقـع افـرادی بایـد ایـن انتخـاب را‬ ‫کـه سال هاسـت در ایـن فوتبـال حضـور دارد به عنـوان‬ ‫شـرایط را برای حضورشـان در ورزشـگاه ها فراهم کنیم‪».‬‬ ‫و مربیگـری کرده انـد نـه اینکـه یـک عده در فدراسـیون‬ ‫که شـرایط میزبانی از تماشـاگران را ندارد‪ .‬اگر باشـگاهی‬ ‫خانگـی یـا تحت اجـاره اش میزبانی کند اصال نباید مجوز‬ ‫اسـت و نبایـد انهـا را از فوتبـال دور کرد‪ ،‬بلکه باید بهترین‬ ‫کشتی‪ ،‬کاراته و تکواندو هم سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫برای توسعه این رشته باشد؛ به خاطر اینکه ما مربیان و قهرمان و استعدادهای‬ ‫را تبریـک می گوینـد‪ .‬ایـن رفتـار حرفه ای نیسـت و دیگر‬ ‫یکدلی تیم‪ ،‬کادرفنی کار بلد و با تجربه‪ ،‬کادر مدیریتی‬ ‫رقبا قائل هستم‪ .‬اما رمز موفقیت پرسپولیس اتحاد و‬ ‫به فکر فوتبال‪ ،‬والیبال و بســـکتبال باشند و باید بدانند این بچه ها قهرمانان‬ ‫این مملکت هستند‪ .‬باید تیم های صنعتی برای دیده شدن کارهای خود روی‬ ‫بین المللی و ابتکار عمل نداشتیم‪ .‬ایران می توانست مرکز اموزش کاراته دنیا‬ ‫کـه تیم هـای رقیـب بـه چـه شـکل قهرمانی رقبای شـان‬ ‫بـاالی بازیکـن‪ ،‬کادرفنـی قـوی و مدیریتـی کامـل ایـن‬ ‫یک تفکر ویژه‪ ،‬بنیادین و اینده گر‪ .‬اگر مدیران ما صنعتی هســـتند نباید فقط‬ ‫این حرف من شاید خیلی ها را ناراحت کند‪ .‬ما عملکرد مناسبی در ارتباطات‬ ‫می خـورد درحالی کـه در لیگ های معتبر دنیا می بینیم‬ ‫پرسـپولیس و هـوادار گفـت‪« :‬مطمئنـا تیمی با پتانسـیل‬ ‫رویداد اسیایی و جهانی اعزام نمی شوند‪ ،‬سرمایه گذاری کنند؟‬ ‫باشگاه های اسیا و جهان را فراهم کند؟‬ ‫سـرپوش بگذارنـد‪ .‬ایـن اتفاقـات فقط در فوتبـال ما رقم‬ ‫تیم برای قهرمانی بود‪ .‬ضمن تمام احترامی که برای‬ ‫تیم هایصنعتیچرابایددرلیگفرسایشیکاراتهکهقهرمانانبههیچ‬ ‫بهنظرشمافدراسیونکاراتهبارایزنینمی تواندشرایطبرگزاریمسابقات‬ ‫خودشـان و تیم شـان را بـا اتهـام زدن بـه تیم هـای دیگـر‬ ‫کارشـناس فوتبـال کشـورمان بـا اشـاره بـه بـازی امـروز‬ ‫سرپوشی برای ضعف ها‬ ‫این موفقیت کمتر از قهرمانی نیست‬ ‫ماه در سالن شهید افراسیابی تهران به پایان رسید و تیم کاراته دانشگاه‬ ‫حذفـی بـود و موفـق شـد دو بـار بـا ایـن تیـم ایـن جـام را‬ ‫را بـا هـم به دسـت بیـاورد‪.‬‬ ‫احمدصافیدرگفت وگوبا«فرهیختگان»‪:‬‬ ‫نایب قهرمانیدانشگاهازاددرلیگکاراتهحاصلیکتفکرویژهبود‬ ‫هفدهمین دوره رقابت ‍ های سوپر لیگ کاراته روز جمعه‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫علـی دایـی متخصـص قهرمانـی بـا پرسـپولیس در جـام‬ ‫دلیـل دیگـری کـه سـرمربی پرسـپولیس را مصمم کـرده تا‬ ‫گفت وگو‬ ‫ایـن فوتبـال از جملـه علی اصغـر مدیروسـتا‪ ،‬حمیـد‬ ‫ایـن نـوع انتخاب هـا نظـر داده و رزومـه کاندیدا هـا را‬ ‫داشـته باشـند کـه خودشـان در باالتریـن سـطح بـازی‬ ‫کـه رفاقتـی مربـی را انتخـاب می کنند‪ .‬چـرا باید امثال‬ ‫هاشـمیان و مهدوی کیـا به خاطـر ایـن بی مهری هـا‬ ‫از ایران دارم کار اموزشی می کنم‪ .‬امیدوارم مهدی تاج‬ ‫رئیـس فدراسـیون جلـوی این مسـائل را بگیـرد و به این‬ ‫وضعیـت سروسـامان دهد‪».‬‬ ‫قهرمانی سپاهان‬ ‫در فینال جنجالی لیگ هندبال‬ ‫دومیندیدارفیناللیگبرترهندبالمردانازساعت‪ 16‬درتاالرشهیدسلیمانی‬ ‫فدراســـیون هندبال بین دو تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و سپاهان‬ ‫اصفهان برگزار شـــد‪ .‬نیمه نخســـت این دیدار با نتیجه‪ 15‬بر‪ 13‬به سود نیروی‬ ‫زمینی ارتش به پایان رسید‪ .‬تیم شهید شاملی در دیدار دوم فینال با نتیجه‪ 27‬بر‬ ‫‪ 21‬مقابل سپاهان به پیروزی رسید ولی با توجه به شکست ‪ 36‬بر ‪ 27‬در دیدار‬ ‫نخست‪ ،‬درنهایت تیم سپاهان در مجموع دو دیدار عنوان قهرمانی را از ان خود‬ ‫کرد‪ .‬پس از پایان این نیمه تماشاگران نیروی زمینی و کادر فنی سپاهان درگیر‬ ‫شدند‪ .‬وسلین‪ ،‬سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان و تیم سپاهان سعی داشت‬ ‫هواداران نیروی زمینی ارتش را به ارامش دعوت کند‪ .‬در ادامه این درگیری ها به‬ ‫سکوی سپاهانی ها نیز کشیده شد‪ .‬دیدار رفت دو تیم‪ 36‬بر‪ 27‬به سود نماینده‬ ‫اصفهان به پایان رســـیده بود ‪ .‬به این ترتیب پرونده سی وپنجمین دوره لیگ برتر‬ ‫هندبال مردان با قهرمانی سپاهان و نایب قهرمانی نیروی زمینی به پایان رسید‪.‬‬ ‫صنعت مس کرمان و سپاهان نوین نیز مشترک در جایگاه سوم ایستادند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب سپاهان برای هفدهمین بار و سومین بار پیاپی قهرمان لیگ برتر هندبال‬ ‫ایرانشد‪.‬سپاهانونیرویزمینیشهیدشاملیجوازحضوردرجامباشگاه های‬ ‫اسیا در سال ‪ 2024‬را به دست اوردند‪.‬‬ صفحه 11 ‫فرهنگ‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫میثم نیلی‪ ،‬مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در گفت وگو با «فرهیختگان»‪:‬‬ ‫تولید ‪ ۲‬کارخانه کاغذ را به صفر رسانده بودند‬ ‫خمیر چوب در مازندران تولید می شـــد‪ .‬عالوه بر اینها خرده ریز‬ ‫عاطفه جعفری‬ ‫جاهای دیگر نیز بودند‪.‬‬ ‫از ســـال ‪ 92-93‬به بعد با خصوصی سازی غلطی که در دولت‬ ‫خبرنگارگروه فرهنگ‬ ‫یازدهم صورت گرفت ما همین چیزی که داشتیم را هم از دست‬ ‫کاغذدرهمهدنیایککاالیاستراتژیکاستواقالمیکهاز‬ ‫را از دست دادیم و به تدریج به صفر رسید که در طول ‪ 3-4‬سال‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬امارهای مختلفی در حوزه تولید کاغذ‬ ‫می کرد‪ ،‬خمیر خام می فروخت‪ ،‬مواد اولیه ظروف یک بار مصرف‬ ‫دل ان تولید می شوند عمدتا متصل به فرهنگ و هنر است‪.‬‬ ‫داخلی و میزان کاغذ مصرفی نشریات و کتاب اعالم شده‬ ‫اســـت‪ ،‬مثال از ‪ 50‬هزار تن تا ‪ 350‬هزار تن‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫گفته می شود که تولیدات کارخانه های کاغذ برای کتاب‪،‬‬ ‫ساالنه حدود ‪ 100‬هزار تن است و با فعال شدن دو کارخانه‬ ‫درجنوبکشورحتمااینتولیداتافزایشپیداخواهدکرد‪.‬‬ ‫دادیم‪ .‬کارخانه کاغذ پارس که قریب به ‪ 30‬هزار تن تولید داشت‬ ‫گذشـــته صفر مطلق بود و هیچ تولیدی ندارد و خمیرفروشـــی‬ ‫را تامین می کرد که به لحاظ ســـوداوری سوداورتر بود و کارخانه‬ ‫مازندران هم به تدریج ‪-‬به خصوص در دولت دوم اقای روحانی‪ -‬به‬ ‫شیب صفر رفت‪ .‬به طوری که در سال ‪ 1400‬حدود ‪ 5‬هزار تولید‬ ‫داشت‪ .‬از رکورد ‪ 85‬هزار تنی که قبال زده بود به ‪ 5‬هزار تن رسید!‬ ‫پس پارس تولید صفر داشت و تولید مازندران هم تقریبا به صفر‬ ‫یو چهارمین نمایشگاه کتاب‬ ‫رهبر انقالب در بازدید از ســـ ‬ ‫رسید‪ .‬دولت سیزدهم که برسرکار امد یکی از مهم ترین اهدافی‬ ‫ودردیداررئیس جمهورازنمایشگاهکتابهماهمیتتولید‬ ‫مسند کار قرار گرفت‪ ،‬موضوع کاغذ بود که گفتند باید به سمت‬ ‫دوباره بر بحث تولید و استفاده از کاغذ داخلی تاکید کردند‬ ‫کاغذ داخلی دوباره مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬برای بررســـی‬ ‫وضعیت تولید کاغذ تحریر در کشور‪ ،‬به سراغ میثم نیلی‪،‬‬ ‫مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی رفتیم‪ .‬او در چند‬ ‫ن موضوع خودکفایی‬ ‫سال گذشته از جمله فعاالن و پیگیرا ‬ ‫کاغذ بوده است و البته حرف هایی زیادی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫در حوزه کاغذ در ‪ 2‬سال اخیر خیلی از کاغذ داخلی حرف‬ ‫زده شـــده اســـت‪ .‬در عمل چه اتفاقاتی افتاده اســـت و ما‬ ‫در حال حاضـــر چند کارخانه فعال داریم و چه میزان کاغذ‬ ‫تولید می کنیم؟‬ ‫که رئیس جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بیان کرد و بعد در‬ ‫خودکفایی در کاغذ برویم‪.‬‬ ‫وضعیت فعلی مان در حوزه کاغذ چگونه است؟ این سوال‬ ‫را برای این می پرسم که سال هاست در مورد کاغذ صحبت‬ ‫می کنیم اما باز هم در تولید اوضاع خوبی نداریم‪.‬‬ ‫در طول این ســـال ها جبهه انقالب مشـــخصا مجمع ناشـــران‬ ‫بود کاغذ تولید کند‪ .‬پروژه بعدی احیای کارخانه کارون است که‬ ‫کار می کردند‪ ،‬فشار به دستگاه ها اوردند برای اینکه این مساله‬ ‫رئیس مجلس وقت که اقای کروبی بود‪ ،‬افتتاح شد ولی کارخانه‬ ‫انقالب اســـامی و البته برخی دلسوزان دیگر که در این زمینه‬ ‫را حل کنند و هم فشار به دولت وارد می کردند‪ .‬دستگاه منظور‬ ‫نهادهای اقتصادی مثل ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و‪...‬‬ ‫نگاه مـــان به کاغذ باید به عنوان یک کاالی مصرفی‪ ،‬مهم و قابل‬ ‫اســـت‪ .‬از سوی دیگر هم به دولت فشار وارد می کردیم و خیلی‬ ‫غیر از این مساله به موضوع دیگری هم متذکر شدند؛ اینکه کاغذ‬ ‫در ستاد اجرایی مصوب و اغاز شد که خیلی کند پیش می رفت‬ ‫اعتنا باشد و باید ان را یک کاالی ارزبر ببینیم‪ .‬همچنین رهبری‬ ‫زیرساخت صنایع فرهنگی ماست و مثل صنعت مادر می ماند و‬ ‫گفتند یک صنعت راهبردی مثل صنعت فوالد اســـت‪ .‬صنعت‬ ‫فوالد مشخص است در کشور به چه معناست که به معنای تمام‬ ‫صنایع است‪ .‬کاغذ زیرساخت فرهنگ است‪ .‬به عبارت دیگر غیر‬ ‫از اینکه یک کاالی مصرفی در کشور است‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫باید به این سمت برویم که در ان خودکفا شویم و به سمت قیمت‬ ‫ارزان‪ ،‬بهینه و همچنین کیفیت باالتر پیش برویم‪ .‬این مطلب را‬ ‫حضرت اقا چندین بار در دهه ‪ 70‬بیان کردند‪ ،‬در دهه های ‪80‬‬ ‫و ‪ 90‬هم بر ان تاکید کردند‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 90‬در جلســـه ای که با حضور ‪ 70-80‬ناشـــر داشتیم‬ ‫فایده ای نیز نداشت‪ .‬در این ایام و حدود سال‪ 97-98‬یک طرحی‬ ‫و یک طرحی برای کارخانه کارون بود که توســـط مدیر و مالک‬ ‫کارخانه پارس دنبال می شـــد که به عبارتی چشم انداز روشنی‬ ‫برایمانداشت؛چراکهکسیکهکارخانهپارس‪،‬تولیدکنندهکاغذ‬ ‫را _که زمان شاه افتتاح شد و برای سال ‪ 46-47‬بود_ تبدیل به‬ ‫این بود این اتفاق بیفتد‪ .‬در ان ســـال ها قیمت هر بند کاغذ به‬ ‫‪ 60-70‬هزار تومان رسیده بود؛‬ ‫خاطرم است که تا ‪ 90‬هزار‬ ‫تومان هم رسید و بعد روی‬ ‫‪ 60‬هزار تومان ایستاد‪.‬‬ ‫ان سال ما در کشور یک‬ ‫چیزی قریب به ‪ 30‬هزار‬ ‫تن کاغذ بـــا پایه تفاله‬ ‫نیشـــکر تولید می کردیم‬ ‫و چیـــزی قریب به ‪50-60‬‬ ‫هزار تن کاغذ با پایه‬ ‫الوار یعنی‬ ‫کیلومتـــر خالی بود‪ .‬از دیپیدینـــگ اول کارخانه که باگاس را‬ ‫می اورند و پیت گیری می کنند تا مرحله خمیرسازی خالی بود‪،‬‬ ‫ولیمی گفتندافتتاحشدهوفقطباانعکسمی گرفتند!کارخانه‬ ‫کاغذ کارون که االن به اســـم دیبای شوشتر می شناسند‪ ،‬االن‬ ‫تدبیر جدی برای تبدیل شدن به مرکز تولید کاغذ تحریر شده که‬ ‫امسال براورد این است قریب به ‪ 15-20‬هزار تن تولید می تواند‬ ‫تا اخر سال داشته باشد‪.‬‬ ‫ســـومین پروژه کارخانه مازندران بود که رکورد ‪ 85‬هزار تنی زده‬ ‫تقریبا کمتر از یک دوم قیمت کاغذ خارجی را داریم یعنی اگر این‬ ‫حوزه را توسعه دهیم و قیمت تمام شده را نسبتا خوب نگه داریم‬ ‫قیمت کتاب می تواند نصف شود‪.‬‬ ‫می دانید که حاشـــیه سود کاغذ تحریر بســـیار پایین تر از این‬ ‫دولت اقای رئیسی که امد در مهرماه سال ‪ 1400‬اولین جلسه‬ ‫شمایل مدیریتی کارخانه بهتر شد‪ ،‬رضایت کارکنان ارتقا یافت و‬ ‫ظروف یکبار مصرف است‪ .‬بنابراین این اتفاقات در جریان بود‪.‬‬ ‫شد‪ .‬جلسه بعدی حدود اســـفندماه برگزار شد‪ .‬جلسه بعد در‬ ‫جلسه بعدی در تابســـتان ‪ ،1401‬جلسه بعدی در اواخر سال‬ ‫هزار تن رسید که یک معجزه بود و کار فوق العاده ای بود‪ .‬شکل و‬ ‫مشکالتی وجود داشت که برطرف شد‪ .‬مجموعه دست اندرکاران‬ ‫البته با پیگیری ای که توسط وزارت اموزش وپرورش و ارشاد انجام‬ ‫شد‪ ،‬به چنین نتیجه ای رسید‪.‬‬ ‫این ســـوال مهمی است‪ .‬کیفیت تابع قدرت ارتقا و توسعه درون‬ ‫حاال اینکه چه اتفاقی االن می افتد؟ ب ه لطف خدا و همت وزارت‬ ‫شو پرورش و پیگیری در وزارت صمت و البته‬ ‫ارشاد و وزارت اموز ‬ ‫انرژی و وقتی که شخص معاون اول برای این موضوع گذاشت‪،‬‬ ‫ارشاد و اموزش وپرورش اهمیت دارد چون مصرف کننده است و‬ ‫دولت چون اراده اقا را می دانست پیگیری کرد‪ .‬عالوه بر اینها دو‬ ‫کارخانه دیگر داریم که درحال شکل گیری هستند‪ .‬یک کارخانه‬ ‫این موضوع پیگیری می شـــود‪ .‬تسهیالتی که برای اغاز به کار و‬ ‫‪ 80‬درصد نهایی شده و به چرخه می پیوندد به نام زاگرس که در‬ ‫در ســـفرهای اســـتانی یکی از جاهایی که می رفتند کارخانه‬ ‫یعنی بازیافتی کاغذ را تولید می کند ولی کاغذ تحریر که قابلیت‬ ‫توسعه این کارخانه ها الزم بود اختصاص داده شد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫کاغذ بود‪ .‬یعنی ایشـــان از سه کارخانه کاغذ در طول این مدت‬ ‫لو نیمی که رئیس جمهور بودند بازدید کردند‪ .‬االن با ‪4‬‬ ‫یک سا ‬ ‫پروژه مواجه هستیم‪ .‬یکی از این پروژه ها اوردن دوباره‬ ‫کارخانه پارس در خط تولید کاغذ اســـت‪.‬‬ ‫روش خصوصی سازی دولت قبل در‬ ‫این دولت پذیرفته نیست‪ .‬با مالک‬ ‫و مدیر محترم صحبت شده و انها‬ ‫موظف هستند ‪ 20‬تا ‪ 25‬هزار‬ ‫تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫یک پروژه دیگر به چرخه اوردن‬ ‫کارخانه ای است که موظف‬ ‫استان فارس است‪ .‬خصوصی است و از کاغذ باطله تولید می کند‬ ‫استفاده در دفتر و کتاب ها و کتابچه ها را دارد‪.‬‬ ‫که از کاغذ اندونزی لذت می برند‪ ،‬باالخره قدری دســـتگاه های‬ ‫نمی تواند این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫می شود‪ .‬اینها بهمرور زمان باصبر و استقامت ماحلمی شود‪ .‬اگر‬ ‫دستاوردهایی که در یک سال و نیم به دست اوردیم بازپس دهیم‬ ‫و در وادی کاسبی دالالن کاغذ وارد شویم‪.‬‬ ‫مســـاله دیگر در بحث مافیای کاغذ اســـت‪ .‬وقتی حرف از‬ ‫کاغذ ایرانی می شود یکباره قیمت کاغذ را افزایش می دهند‬ ‫تحقیق‪ ،‬توســـعه‪ ،‬ارتقا‪ ،‬بهره وری و‪ ...‬مختل می شـــود‪ .‬نتیجه‬ ‫کیفیت کم نشـــود همین میزان می مانـــد‪ .‬کارخانه مازندران و‬ ‫بهنظرممافیایکاغذاناستکهتالشمی کندقیمتکاغذداخلی‬ ‫کیفیتی می شـــود که وجـــود دارد و این می ماند‪ .‬با فرض اینکه‬ ‫کارخانه های دیگر قابلیت دارند ارتقای کیفیت داشـــته باشند‪.‬‬ ‫صنایع انها کهنه است‪ .‬دو دستگاه جابه جا می کنند‪ ،‬ابزار دقیق‬ ‫واقعی این است‪ .‬کاغذ طبیعتا در صنایع مهم در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫استمرار پیگیری ها برای حوزه کاغذ وجود داشت‪.‬‬ ‫قدری به ناظر چاپ و چاپ چیان شاید خوش نگذرد به اندازه ای‬ ‫و اقداماتی می کنند تا این کاغذ ایرانی تولید نشـــود‪ .‬برای‬ ‫کیفیـــت کاغذ افزایش می یابد‪ .‬االن این اتفاق درحال رخ دادن‬ ‫معدن و تجارت تلقی نمی شود چون عددی ندارد ولی در وزارت‬ ‫یعنی حدود ‪ 10‬روز قبل از شروع نمایشگاه برگزار شد‪ .‬این یعنی‬ ‫توان تولید را از ان کارخانه گرفته باشیم‪ ،‬امکان بازاریابی نداشته‬ ‫نقشی که رهبری تاکید داشتند که وکیل مدافع کاغذ و تولد ان‬ ‫گذشـــته و جلسه بعدی در اردیبهشت ‪ 1402‬قبل از نمایشگاه‬ ‫خود انهاست و هم به نفع مخاطب است‪.‬‬ ‫درست است؟ کیفیت کاغذ ایرانی چطور است؟‬ ‫اضافه می کنند‪ ،‬ازمایشگاه های خود را بهینه می کنند و شرایط‬ ‫در دولت باشـــید را در دولت سیزدهم مشاهده می کنیم‪ .‬اتفاق‬ ‫جریان را تشدید کنیم تا ناشران کاغذ ایرانی بخرند که هم به نفع‬ ‫همین اول کوتاه بیاییم باید سراغ فروختن استقالل خود برویم و‬ ‫کاغذایرانیدستگاه هایچاپراخرابمی کند‪،‬اینموضوع‬ ‫تولید اقالمی روی می اورد که سود بیشتری برای او داشت‪.‬‬ ‫تن رسید‪ .‬سال قبل کارخانه مازندران از تولید ‪ 5‬هزار تن به ‪42‬‬ ‫همه کاغذ پارس خریداری کنند‪ .‬االن هم همین است‪ .‬باید این‬ ‫یکموضوعمهمکیفیتاینکاغذهااست‪،‬برخیمی گویند‬ ‫ارشـــاد و اموزش وپرورش تولید ان در ســـال گذشته به ‪ 42‬هزار‬ ‫کارخانه افـــت کرده بود و از صفر حرکت کرده و به کمک وزارت‬ ‫انقالب که از کاغذ ایرانی و کاغذ پارس اســـتفاده کنند‪ .‬با اینکه‬ ‫چاپ و رول هـــای انها و گردونه های چـــاپ انها دچار اختالل‬ ‫باشد‪ ،‬مشتری به ان میدان ندهد و پول بدان نرساند طبیعتا او‬ ‫هم می گرفت و با ان تســـهیالت کاغذ می گرفت دوباره به فرایند‬ ‫دوبـــاره حضرت اقا در این باره صحبت فرمودند‪ .‬فرمودند اقای‬ ‫گیـــرد و یک باقیات صالحات برای خود بگذارید‪ .‬طبیعتا توقع‬ ‫خالی اســـت و هیچ کاری نمی کرد‪ ،‬وسط کارخانه به اندازه دو‬ ‫دارد‪ .‬بر مبنای کاغذ تولیدی ایرانی در نســـبت با کاغذ خارجی‬ ‫تولیدکننده لیوان و ظرف یکبار مصرف کرده بود‪ ،‬اگر ان کارخانه‬ ‫اردیبهشـــت ماه قبل از نمایشگاه کتاب سال ‪ 1401‬برگزار شد‪،‬‬ ‫کار در دولت شـــوید و دولت را بســـیج کنید که این کار صورت‬ ‫دوبار در دولت اقای خاتمی توسط وزیر وقت اقای جهانگیری و‬ ‫است اما االن کاغذ مازندران ما حدود ‪ 600‬هزار تومان به ناشران‬ ‫بود و طبیعتا می تواند دوباره چنین تولیدی داشـــته باشد ولی‬ ‫و وزیـــر وقت ارشـــاد و برخـــی از دســـتگاه ها و مجموعه های‬ ‫حسینی (وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد) شما وکیل مدافع این‬ ‫می فروشد‪ .‬ناشران این را بدانند اینها یک جشن تمام عیار الزم‬ ‫کاغذ پارس اشـــکاالتی داشت ولی به جریان انداخته بودند تا‬ ‫کارخانه است‪ .‬یعنی وقتی یک کارخانه را ضعیف کرده باشیم‪،‬‬ ‫کارگروه کاغذ به ریاست معاون اول به دستور رئیس جمهور برگزار‬ ‫دست اندرکار وزارت فرهنگ و ارشاد دولت وقت حضور داشتند‬ ‫قیمت دالر کاغذ را یک میلیون و ‪ 400-500‬هزار تومان رسانده‬ ‫ایرانی تدارک کرد و به ناشران داد برای کتاب های ناشران جبهه‬ ‫روز ازمایشگاهی را برای کیفیت کاال لحاظ و به کارگیری می کنند‬ ‫اســـت ولی کند است و نیازمند حمایت ویژه است‪ .‬خوشبختانه‬ ‫منابع اعتباری الزم نیز به این کارخانه ها داده شده است‪ ،‬هم به‬ ‫زاگرس و هم به مازندران و هم به کارون (دیبای شوشتر) اعتبارات‬ ‫کافی داده شـــده اســـت و امیدواریم نتیجه این امر امسال اگر‬ ‫حدود ‪ 42‬هزار تن کاغذ تولیدی داشـــتیم ان شاءالله در پایان‬ ‫سال ‪ ،1402‬به رکورد دو برابری این دست یابیم‪.‬‬ ‫بارها درمورد خودکفایی کاغذ صحبت شده است‪ ،‬چه زمانی‬ ‫مقابله با این مساله چه تدبیری شده است؟‬ ‫را به قیمت کاغذ خارجی برســـاند‪ .‬همین امروز که با هم صحبت‬ ‫می کنیم‪ ،‬کاغذ مازندران ‪ 900‬تومان معامله شـــد که این همان‬ ‫مافیای کاغذ است‪ .‬یعنی ‪ 200-300‬هزار تومان اختالف است‬ ‫و این بحث ازاد است‪ ،‬نه قیمت دولتی! اینجا باید رسانه یعنی شما‬ ‫و همکاران و رفقای رسانه ای دلسوز مطالبه کنند‪ ،‬مازندران دولتی‬ ‫است‪،‬کاغذرابهناشرمابه ازایکتاببدهد‪،‬دربازارعرضهنشود‪.‬به‬ ‫اتحادیهنشریفشاربیاوریدکهمثالمجمعناشرانانقالباسالمی‬ ‫چند ناشر چقدر کتاب با کاغذ ایرانی چاپ کردند؟ انجمن ناشران‬ ‫کودک چند ناشر‪ ،‬چند کتاب با کاغذ ایرانی چاپ کرده است؟‬ ‫این را مطالبه کنید‪ .‬این مطالبه تبدیل به گفتمان غالب می شود‬ ‫و احســـاس می شود این معروفی است که باید انجام شود و اگر‬ ‫برخالف این عمل کنند منکر است‪ .‬این حرف مهمی است‪ .‬نشر‬ ‫شهید کاظمی که این کار را کردند‪ .‬برخی می گفتند نمی شود و‬ ‫کارخانهدیگرکارخانه ایدرخوزستاناستکهتقریبامعادلهمه‬ ‫به خودکفایی کامل خواهیم رسید؟‬ ‫بگوید و شروع شود که براورد این است تا دو سال بعد کارخانه به‬ ‫دوستان معاونت فرهنگی ارشاد کمتر از این است و می گویند‪50‬‬ ‫به من گفت قران زدم و نفیس هم زدم و خوب هم درامده و کم و‬ ‫قریب به ‪ 250‬هزار تن نیاز است‪ ،‬نه برای نشریات بلکه برای کل‬ ‫که می خواهد صنعت تولید ما را نابود کند چون من به عنوان ناشر‬ ‫اینهابهلحاظظرفیتیاستکهمی تواندتولیدکندکهاگربسم الله‬ ‫تولیدمی رسد‪.‬االنهمهخصوصااقایمخبروقتمی گذارند‪،‬اگر‬ ‫این اتفاق بیفتد از مرز خودکفایی به مرز صادرکنندگی می رسیم‪،‬‬ ‫یعنی وارد مرز صادرکننده کاغذ می شویم‪ .‬همه این مواردی که‬ ‫بیان کردم مهم ترین مساله و چیزی که باید بدان توجه شود این‬ ‫اســـت که مدیریت این عرصه اجازه ندهد که فرایند گران سازی‬ ‫که در موضوعات دیگر به مردم فشـــار می اورد در حوزه کاغذ به‬ ‫ناشران و مصرف کننده فشار بیاورد‪.‬‬ ‫چارسو‬ ‫صریح بگویید ممنوع الکار هستم یا نه!‬ ‫برای خودکفایی در نشر براورد ما نزدیک به‪ 70‬هزار تن است‪ ،‬عدد‬ ‫هزار تن‪ .‬این میزان برای نیاز حوزه نشر است‪ .‬برای کاغذ داخلی‬ ‫اســـت که انواع و اقسام کاغذ از جمله کاغذ بسته بندی‪ ،‬زرورق‪،‬‬ ‫رول فالن‪ ،‬کاغذ صنعتی‪ ،‬کاغذ ‪ A4‬و‪ ...‬نیز است‪ .‬براوردها این‬ ‫است که حدود ‪ 250‬هزار تن نیاز است‪ .‬راه واردات را دولت دارد‬ ‫و این راه بســـته نشده است‪ .‬کارخانه پارس ادعا می کرد امده ام‬ ‫تا تولید کاغذ را رونق دهم‪ ،‬ایشـــان یک برند تحت عنوان کاغذ‬ ‫صبـح روز گذشـته محمدمهـدی اسـماعیلی‪ ،‬وزیـر ارشـاد در گفت وگویـی ویدئویـی بـا‬ ‫گفت وگو رضا صادقی در صفحه اینسـتاگرامش خطاب به او نوشـت‪« :‬اقای وزیر محترم‬ ‫امـکان تولیـد کارهـای ارزشـمند فاخـر نداریم بـه دلیل اینکه منابع مالی ما برای سـاخت‬ ‫پاسـخگوی فرهنگ عرض سلام؛ مصاحبه ای از شـما رو دیدم که تلویحا و صرفا شـفاها‬ ‫از هنرمنـدان و خواننـدگان بـرای بـار چنـدم حمایت کردید و بـاز فرمودید ممنو ع الکاری‬ ‫و‪ ...‬فرافکنـی برخـی رسانه هاسـت و چیـزی باشـه همـان موقـع رسـما اعلام می شـود‪.‬‬ ‫بنـده بـه شـخصه رسـانه ها رو همـواره حامـی و همـراه و صـدای مـردم و هنرمنـدان دیدم‬ ‫امـا اگـر حرف شـان صحیـح نیسـت کـه هسـت از شـما خواهـش می کنـم بـدون هیـچ‬ ‫رودربایسـتی بـه بنـده در رسـانه ها پاسـخ بدیـد کـه اگـر بنـده ممنو ع الـکار نیسـتم پـس‬ ‫چرا جلوی فروش بلیت شـهر سـمنان گرفته شـده و هیچ کس پاسـخگو نیسـت؟! چرا از‬ ‫‪ 20‬اردیبهشـت تمـام فعالیت هـای مـن رو متوقـف کـردن و جوابی هم از کسـی نگرفتم؟‬ ‫عدالت در برنامه ضیافت هفته کتاب (سال گذشته)‪ ،‬در هتل الله‬ ‫کسریندارد‪.‬اینقصهمافیایکاغذبخشیمافیایوارداتیاست‬ ‫بین جنس مشـــابه یک میلیون و ‪ 200‬هزار و ‪ 600‬هزار تومانی‬ ‫نگاه می کنم‪ ،‬می بینم مشابه هستند و ‪ 600‬هزار تومانی یعنی‬ ‫ایرانـــی را انتخاب می کنم پس مافیای کاغذ این کاغذ ایرانی را‬ ‫گران سازی می کند تا صرفه واردات حفظ شود و بتواند ارز بگیرد‬ ‫و در بازی ارز بازی کند‪.‬‬ ‫کارهای فاخر نمی سازیم چون بودجه نداریم‬ ‫پیمـان جبلـی‪ ،‬رئیـس صداوسـیما در گفت وگـو بـا مهـر دربـاره بودجـه سـریال های الـف‬ ‫رسـانه ها خبـر ممنو ع الـکاری خواننـدگان پـاپ را تکذیـب کـرد‪ .‬سـاعاتی پـس از ایـن‬ ‫برخی کردند و خوب هم درامد‪ .‬حتی اقای هادی‪ ،‬مدیر نشر پیام‬ ‫ویـژه و فاخـر گفـت‪« :‬درحـال حاضـر فیلمنامه هـای بسـیار باکیفیـت و فاخـری داریم اما‬ ‫ایـن اثـار کفایـت نمی کند‪».‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬بارهـا هـم اعلام کردم که اگر بنا باشـد در سـال‪ ،‬یک سـریال الـف ویژه تولید‬ ‫کنیم و به عبارتی هفته ای یک قسـمت سـریال الف ویژه روی انتن داشـته باشـیم‪ ،‬الزمه‬ ‫ان ایـن اسـت کـه منابـع الزم بـرای چنیـن تولیداتـی به صـورت جداگانـه بـه صداوسـیما‬ ‫اختصـاص یابـد‪ .‬اگرچـه مجلـس در الیحـه بودجـه کمک هایـی لحـاظ کرده اسـت منتها‬ ‫ان چیـزی کـه مـا نیـاز داریـم بـرای یـک جهـش در عرصـه تولیـد مجموعه های نمایشـی‪،‬‬ ‫بودجـه ای بیشـتر از ایـن کمک هـا را می طلبـد‪».‬‬ ‫جبلـی ادامـه داد‪« :‬در قانـون بودجـه فقط برای دو سـریال «موسـی» و «سـلمان فارسـی»‬ ‫بنـده بـا دفتـر موسـیقی تمـاس گرفتـم و جـواب درسـتی در تاییـد یـا رد نـدادن و گفتـن‬ ‫بودجه در نظر گرفته شـده اسـت‪ .‬اما از انجایی که هنوز قطعی نشـده اسـت اطالع دقیق‬ ‫جوابـی نگرفتـم‪ ...‬و امـروز مواجـه شـدم بـا بیـان اینکـه کل مطلـب شـایعه اسـت و و و…‪ .‬لطفـا خیلـی واضـح و رسـمی بفرمایید در رسـانه ها که بنـده درحال حاضر‬ ‫ناقـص قـرار بگیرنـد‪ .‬مـا ایـن دو پـروژه اسـتراتژیک را بـا رعایـت تمـام اصـول پیـش می بریـم‪ ،‬به ویـژه سـلمان فارسـی کـه در میانـه کار اسـت و سـعی داریم بـا روندی‬ ‫پیگیـر میشـن و بـه همیـن دلیـل مـن دو هفته سـکوت کردم که موضوع بررسـی بشـه که‬ ‫ممنو ع الـکار و ممنو ع الخـروج هسـتم یـا خیـر؟ تـا تکلیـف بنـده و رسـانه های بـه قـول شـما فرافکن مشـخص شـود‪»...‬‬ ‫از رقـم ان نـدارم امـا همیـن دو سـریال الـف ویـژه هـم ممکـن اسـت در معـرض تخصیـص‬ ‫تولیـد ان پیـش بـرود کـه بـرای کارگـردان و تهیه کننـده اطمینان بخـش باشـد و دچار وقفه نشـود‪».‬‬ ‫ادامه در صفحه‪۱۳‬‬ صفحه 12 ‫فرهنگ‬ ‫‪13‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫ادامه از صفحه‪۱۲‬‬ ‫میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر کارخانه کاغذ مازندران‪ 85 :‬هزار تن‬ ‫این کارخانه در ســـال ‪ 1376/5/7‬افتتاح شد‪ .‬شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بزرگ ترین‬ ‫تولید کننده کاغذ در ایران با ظرفیت مجموعا ‪ 175‬هزار تن اســـت‪ .‬به عبارتی توان اســـمی این‬ ‫کارخانه شـــامل ‪ 90‬هزار تن برای مجموع کاغذهای روزنامه و چاپ و تحریر اســـت‪ .‬قرار اســـت‬ ‫این کارخانه تا پایان امســـال‪ ،‬فقط در حوزه تولیـــد کاغذ چاپ و تحریر‪ ،‬ظرفیتش را به ‪ 85‬هزار‬ ‫تن برســـاند‪ .‬این کارخانه در حال حاضر ‪ 85‬هزار تن کاغذ فلوتینگ (الیه میانی کارتن ســـازی)‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر کارخانه کاغذ پارس‪ 20 :‬تا ‪ 25‬هزار تن‬ ‫گروه صنایع کاغذ پارس در سال ‪ 1346‬در شمال خوزستان تاسیس شد و در سال ‪ 1349‬به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬این کارخانه پس از راه اندازی تا مدت ها تنها تامین کننده کاغذ چاپ و تحریر داخل کشور بود‪.‬‬ ‫در سال های اخیر این کارخانه میزان تولید کاغذ تحریر را کاهش داده بود و در مقاطعی به صفر رسید‪.‬‬ ‫براســـاس طرح ها و برنامه های تعیین شده برای خودکفایی در امر کاغذ‪ ،‬قرار است این کارخانه میزان‬ ‫تولید کاغذ چاپ و تحریر را تا ‪ 25‬هزارتن در سال برساند‪ .‬گروه صنایع کاغذ پارس تنها تولیدکننده خمیر‬ ‫ویرجین شیمیایی در خاورمیانه است و امکان تولید کاغذ چاپ و تحریر شیمیایی را دارد‪ .‬این کارخانه‬ ‫همچنین تولیدکننده کاغذ بهداشتی برای لیوان یک بار مصرف و چندین محصول دیگر است و به ادعای‬ ‫مدیران گروه صنایع کاغذ پارس‪ ،‬تا به امروز توانسته محصوالتش را به بیش از ‪ 15‬کشور دنیا صادر کند‪.‬‬ ‫میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر کارخانه کارون (شوشتر)‪ 15 :‬تا ‪ 20‬هزار تن‬ ‫صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشـــتر ادامه مسیر تکمیل کارخانه بزرگ کاغذسازی است که پیش تر‬ ‫کاغذ کارون نام داشـــت‪ .‬در اوایل دهه هفتاد این واحد صنعتی با هدف اســـتفاده از باگاس حاصل‬ ‫کارخانهکاغذزاگرس‬ ‫از کشـــت نزدیک به ‪ 25‬هزار هکتار نیشـــکر احداث شـــد‪ .‬این کارخانه قرار بود به یکی از واحدهای‬ ‫ســـرمایه گذاری بزرگ در کشاورزی و صنعت در بخش شـــمالی دشت خوزستان تبدیل شود‪ .‬کاغذ‬ ‫کارخانهکاغذزاگرسدراستانفارساست‪.‬ادعامیشودکهاینواحد‬ ‫کارون به دالیل مشکالت پس از جنگ تحمیلی در بازسازی شهرهای خوزستان‪ ،‬به بهره برداری نرسید‬ ‫صنعتی با برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات مدرن‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫تا اینکه در اغاز دهه ‪ 90‬در چند مرحله به بخش خصوصی واگذار شد و امروز با عنوان «صنایع خمیر‬ ‫ساالنه ‪ ۱۲۵‬هزار تن را از محل کاغذ های بازیافتی دارد‪ .‬این کارخانه‬ ‫و کاغذ دیبای شوشـــتر» شناخته می شود‪ .‬درنهایت صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر اولین کاغذ‬ ‫به دلیل نبود تسهیالت تا سال ها معطل مانده بود‪ .‬طی بازدیدی که‬ ‫خود را در مردادماه سال ‪ 1400‬به تولید رساند‪ .‬صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر با گسترش خط‬ ‫ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور در مهرماه‪ 1400‬از این کارخانه داشته‬ ‫تولید‪ ،‬جزء معدود تولیدکنندگان کاغذ ‪ 100‬درصد ویرجین جهت تولید لیوان یک بارمصرف و کاغذ‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬استاندار کار تکمیل این واحد تولیدی را با جدیت‬ ‫چاپ و تحریر و کاغذ کرافت کامال بهداشـــتی در خاورمیانه اســـت و بنا به انچه در سایت این کارخانه‬ ‫پیگیریکندتاچنانچهمالککارخانهوعدهدادهاست‪،‬هر چهسریع تر‬ ‫این کارخانه برای یک سال بین ‪ 15‬تا ‪ 20‬هزارتن خواهد بود‪.‬‬ ‫گامی برای تامین کاغذ مصرفی در کشور برداشته شود‪».‬‬ ‫امده است ظرفیت اسمی این کارخانه روزانه ‪ 150‬تن کاغذ است‪ .‬با این حال میزان تولید کاغذ تحریر‬ ‫یادداشت‬ ‫با راه اندازی این کارخانه ‪ ۶۰۰‬نفر مشغول کار شوند و با رونق تولید‪،‬‬ ‫داستانسینماوتلخوشیرینخرمشهر‬ ‫شهریکههنوزنیافته ایم‬ ‫ایران مقابل اســـترالیا و رفتن تیم ملی فوتبال به جام جهانی فرانسه‪ .‬غرض این‬ ‫هومن جعفری‬ ‫خبرنگار‬ ‫‪1‬‬ ‫بود که بگویم خرمشهر‪ ،‬شهری چسبیده به شادی ها و غم های ماست‪ .‬شهری‬ ‫نیســـت که بخواهیم به راحتی از کنارش بگذریم چون روز ازادسازی ان‪ ،‬پایان‬ ‫یک انتظار طوالنی بود و مثل برگشتن یک اسیر به خانه اش برای ما لذت بخش‬ ‫بود‪ .‬اما حیف که همین لحظات شـــادی را هم در سینمای ایران نداریم و هنوز‬ ‫برای نوشتن از خرمشهر نه نیاز به تقویم است و نه نیاز به دلیل‪ .‬اسمش‬ ‫قاب سینما نتوانسته ان لحظه فتح خرمشهر را درست تصویر کند‪ .‬باید بگردیم‬ ‫چه نباشـــی‪ .‬چه خرمشهر را زندگی کرده باشی چه نه‪ .‬فرقی ندارد‪ .‬باید برایش‬ ‫روز مقاومت مردم خرمشهر و در روزهای اسارت این شهر و حتی لحظه فتح عظیم‬ ‫که می اید‪ ،‬باید بنشینی پشت کیبورد و زار بزنی‪ .‬چه اهل این شهر باشی‬ ‫بنویسی‪ .‬این قانون است‪.‬‬ ‫و کالژی از مجموعه تصاویر فیلم و سریال کنار هم بچینیم تا بفهمیم که در ‪34‬‬ ‫ان چه اتفاقی افتاد‪ .‬تازه از میان این کالژها هم باید کلیشه های شعارهایش را‬ ‫برای نوشتن از خرمشهر‪ ،‬برای سرودن از خرمشهر‪ ،‬برای ترانه گفتن و موسیقی‬ ‫پاک کنیم تا گرفتار قصه های دروغین و شعاری نشویم‪ .‬ما دل مان یک خرمشهر‬ ‫انگار فقط یک بهانه برای این شهر پیدا کرده‪ .‬دفاع مقدس! انگار خرمشهر بعد‬ ‫اینکه چرا ســـینما و تلویزیون ایران‪ ،‬چشم خود را روی بزرگ ترین معدن‬ ‫نواختن و تابلو کشـــیدن از خرمشهر انگار بهانه الزم نیست‪ .‬سینمای ایران اما‬ ‫از بازپس گرفتن‪ ،‬سینما ندارد! انگار خرمشهر بعد از پایان جنگ سینما ندارد!‬ ‫انگار خرمشهر امروز‪ ،‬خرمشهر دو دهه گذشته‪ ،‬سینما ندارد! چه سری است که‬ ‫خرمشهر برای ما تبدیل شده به شهر فیلم و سریال هایی که عمدتا راوی دوران‬ ‫قبل از اشغال شدن کامل شهر هستند‪ .‬از بعد از اشغال شهر تا بعد از ازادسازی‬ ‫و دوران بعدش‪ ،‬خبری نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ناب می خواهد و هنوز ان را نیافتیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سوژه های ملی و میهنی بسته و از اشغال این شهر و از داستان مردمانش‬ ‫بعد از رهایی‪ ،‬تصویری نساخته‪ ،‬سوال خوبی است که صد البته جوابی ندارد‪.‬‬ ‫خرمشهر امروز کجای سینمای ایران است؟ چند فیلم درمورد قهرمانانش ساخته‬ ‫شده؟فقطقیاسکنیدباسینمایملیکشورهایدیگر‪.‬روس هادرموردشهرهای‬ ‫بزرگ خودشان و نبرد استالینگراد چقدر فیلم ساخته اند؟ در مورد پاریس چقدر‬ ‫ما ایرانی ها دو شـــادی عمومی داریم کـــه در حافظه جمعی مان باقی‬ ‫فیلم ســـاخته شده؟ در مورد مســـکوی زمان ناپلئون چقدر فیلم ساخته شده؟‬ ‫دارد‪ ،‬حماســـه و غرور و این حس که انگار همه ایران برای ســـرور به خیابان ها‬ ‫ســـینمای ایران اندک است‪ .‬سهم شهر اشغال شده خرمشهر در سینمای ایران‬ ‫مانده و ایماژها و صداهایی را در ذهن مان شـــکل می دهد‪ .‬موســـیقی‬ ‫ریختند‪ ،‬رقص و شـــادی کردند و گل و شـــیرینی پخش کردند‪ .‬یکی از انها روز‬ ‫ســـوم خرداد و ازادسازی شهری به نام خرمشـــهر بود و دیگری لحظه پیروزی‬ ‫درمورد تروا چقدر فیلم ساخته شده؟ قیاس کنید با خرمشهر‪ .‬سهم خرمشهر در‬ ‫از اولی نازل تر و ســـهم خرمشـــهر بعد از جنگ‪ ،‬از همه چیز کمتر و کمتر! انگار‬ ‫وظیفه همه فقط این است که بگویند خرمشهر دلیرانه مقاومت کرد و مظلومانه‬ ‫نمایش خانگی به جای تلویزیون کار کودک بسازد‬ ‫از دست رفت و شجاعانه برگردانده شد! بعدش چه؟ خرمشهر االن کجاست؟‬ ‫‪4‬‬ ‫این شهرها‪ ،‬این روزها چگونه اند و چه حالی دارند؟ چرا هیچ فیلم عاشقانه ای با‬ ‫سینمای ایران سینمای مرکزگراست‪ .‬سالی اگر ‪ 100‬فیلم سینمایی در‬ ‫محوریت انجا ســـاخته نمی شود؟ چرا به ان شهر برنمی گردیم؟ چرا سهم انها از‬ ‫تای دیگر هم عمدتا موضوعاتش مثل مهاجرت است‪ .‬اصفهان و اهواز و تبریز و‬ ‫ماجرا فقط خرمشهر نیست ها! شهرهای دیگر را هم فراموش کرده ایم‪.‬‬ ‫ایران ساخته شود‪ ،‬به احتمال فراوان‪ ،‬صدی نودش در تهران است! ‪10‬‬ ‫سینمای ایران چیزی تقریبا نزدیک به صفر است؟‬ ‫رشت و خیلی از شهرهای دیگر در سینمای ایران کم اثرند‪ .‬خرمشهر هم که کال‬ ‫‪5‬‬ ‫شهریکهیکیاززیباترینشهرهایجنوبایرانبودرابعثی هانابودکردند‪.‬بحثی‬ ‫چرا خب؟ اتفاقا در این بازار اشفته فروش‪ ،‬شاید ماجرای تولیدات سینمایی در‬ ‫فراموش شده‪ .‬چرا؟ به کدامین گناه؟ چرا سهم شهر خون و مقاومت اینقدر کم‬ ‫اســـت؟ نکند این شـــهر هنوز هم باید مظلوم باشد و کسی از ان چیزی نگوید؟‬ ‫نیست‪ .‬ابادانی های شهر کجاست که سینمای ایران نشانش دهد؟ وضع امروز‬ ‫و حال امروز این شهر چگونه است که لوکیشن هیچ فیلمی نمی شود! مردمان‬ ‫قصه دارند‪ ،‬ادم دارند‪ ،‬میراث دارند‪ ،‬زندگی دارند‪ ،‬به انها هم باید پرداخت‪ .‬تهران‬ ‫را از سینمای ایران بگیری سهم شهرهای دیگر ‪ 10‬درصد تولیدات هم نیست‪.‬‬ ‫شهرهای مختلف کمکی هم به فروش بیشتر فیلم کند‪ .‬اینش به کنار! از دیدن‬ ‫این تهران دودالود روی پرده نقره ای خسته نشدید؟‬ ‫حذف ده ها نمایش اصلی از پلتفرم دیزنی‬ ‫الهه رضایی‪ ،‬مجری باسـابقه کودک و نوجوان‪ ،‬با اشـاره به ضرورت افزایش تولیدات حوزه‬ ‫بـه نقـل از دیلی نیـوز‪ ،‬روز گذشـته کمپانـی دیزنـی بـا اعلام اینکـه بـرای مدیریـت منابع‬ ‫گسـترش تنـوع و سـلیقه مـردم کـم شـده اسـت‪ ،‬همان قـدر که ضـرورت در تولیـد محتوای‬ ‫‪ 1.5‬تـا ‪ 1.8‬میلیـارد دالر را از ‪ 2‬روز اینـده حـذف کنـد‪.‬‬ ‫کـودک و نوجـوان گفـت‪« :‬از انجایـی کـه در چند سـال اخیـر‪ ،‬تولیدات تلویزیون نسـبت به‬ ‫مخصـوص بـه حـوزه بزرگسـال در شـبکه نمایـش خانگـی احسـاس می شـود‪ ،‬لـزوم تولیـد‬ ‫برنامه هـای کـودک در پلتفرم ها بیشـتر از بزرگسـاالن اسـت‪».‬‬ ‫مالـی تصمیـم گرفتـه برخـی از فیلم هـا و سـریال های موجـود در پلتفـرم دیزنـی به ارزش‬ ‫بنابر اطالعیه رسـمی که در این زمینه منتشـر شـده از روز جمعه ‪ 26‬ماه می پلتفرم های‬ ‫‪ +Disney‬و ‪ Hulu‬ده هـا فیلـم و سـریال و مسـتندهای خـاص خـود را از نسـخه اصلـی‬ ‫وی افـزود‪« :‬در شـرایط فعلـی متاسـفانه تلویزیـون بنـا بـه هـر دلیلی در این حـوزه کم کاری‬ ‫حـذف کـرده و مجـوز پخـش انالیـن انهـا را برای سـال اینده تمدیـد نمی کند‪.‬‬ ‫شـده؛ بنابرایـن نمایـش خانگـی بایـد بـه تولیـدات حـوزه کـودک بپـردازد‪ .‬بـا ایـن حجـم از‬ ‫هزینه هـای کمپانـی دیزنـی تنهـا به موضوع عدم تمدید قرارداد پخش سـریال ها نیسـت‬ ‫می کند‪ .‬برنامه های کودک در شـبکه های یک و دو نسـبت به گذشـته کمتر و بی کیفیت تر‬ ‫دسترسـی کـودکان بـه انـواع محتواهـا بهتـر اسـت بسـتری ایجاد شـود که این گروه سـنی‬ ‫تماشـاگر محتواهـای متناسـب بـا سـن خـودش باشـد‪ .‬درواقع بایـد این مسـاله را پذیرفت‬ ‫کـه فقـدان برنامه هـای اختصاصـی حوزه کودک انها را به سـمت تماشـای محتوایی می برد‬ ‫که برای سـن و سال شـان مناسـب نیسـت‪».‬‬ ‫رضایـی ادامـه داد‪« :‬در فرهنـگ مـا کـودکان بایـد کودکـی کنند و سـالم بزرگ شـوند و وارد‬ ‫مسـائل بزرگ ترهـا نشـوند تـا سـنی کـه بایـد اطالعـات در اختیارشـان قـرار بگیـرد‪ .‬از طرفـی هـم گسـترش تنوع در سـلیقه کـودکان‪ ،‬گاهی باعث می شـود این قشـر‬ ‫در جسـت وجوی محتواهـای متنو ع تـر‪ ،‬برخـی از برنامه هـای حـوزه کـودک را از شـبکه های ماهـواره ای تماشـا کننـد‪».‬‬ ‫همه چسبیده اند به تهران و فیلم درون شهری می سازند! بقیه شهرها هم‬ ‫ایـن درحالـی اسـت کـه در بخـش دیگـری از ایـن اطالعیـه امـده البته سیاسـت مدیریت‬ ‫و در برخـی مـوارد ان گـروه از سـریال ها کـه به صـورت چنـد قسـمتی و دنباله دار هسـتند‬ ‫نیـز فصل هـای جدیدشـان خریداری نخواهد شـد‪.‬‬ ‫به این ترتیب کارشناسـان و فعاالن عرصه سـینما تاکید می کنند با اجرای این سیاسـت‬ ‫کمپانـی دیزنـی احتمـاال تعـداد زیـادی از فیلم ها و سـریال هایی که انهـا از پلتفرم انالین‬ ‫خـود حـذف می کننـد و سـایر پلتفرم هـا می تواننـد بـرای خریـد مجـوز پخـش انهـا اقدام‬ ‫کننـد‪ .‬در ایـن زمینـه مدیرعامـل کمپانـی دیزنـی در گفت وگویـی اعلام کـرده بـود کـه کمپانـی تحـت مدیریـت وی قـرار اسـت از ابتـدای نیمـه دوم سـال جـاری‬ ‫میلادی نسـبت بـه کاهـش حـدود ‪ 1.8‬میلیـارد دالر هزینه هـای جـاری خود سیاسـت های جدیـدی را اجرا کند‪.‬‬ صفحه 13 ‫فرهنگ‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫روایت هایی از بیضایی‪ ،‬کیمیایی و اتش سوزی سینما رکس‬ ‫و اعالم کنند در اعتصاب سینماداران شریک می شوند‪ .‬در چنین‬ ‫احسان زیورعالم‬ ‫وضعیتی اما دو چهره معادالت را برهم می زند؛ مسعود کیمیایی و‬ ‫اسماعیلمنفردزاده‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫اخریـــن فیلم پیش از انقالب کیمیایی قرار بود در ششـــم تیرماه‬ ‫در قسمت پیشین صفحه بایگانی روایتی کوتاه از وضعیت‬ ‫می کننـــد‪ ،‬ان هم با فیلم هایی که رنگ و بوی انقالبی دارد‪ .‬البته‬ ‫وچند فیلمدر استانه انفجاربزرگ اجتماعی و سیاسی ایران‬ ‫شکایت بهزاد فراهانی مبنی بر عدم رعایت حقوق مولف از سوی‬ ‫سینماپیشازانقالباسالمیداشتیم‪.‬دربارهمشکالتاکران‬ ‫گفتیم‪.‬بهفیلم هاییازجمله«دایرهمینا»و«گزارش»پرداختیم‬ ‫که هر کدام تصاویری پیشگویانه از وضعیت اجتماعی ایران‬ ‫ارائه می دادند یا اینکه حتی فیلمفارســـی ها نیز به تاسی از‬ ‫رویدادهای سیاســـی‪ ،‬تغییرات هرچنـــد محافظه کارانه در‬ ‫روایت هایخودیاحتیشمایلقهرمانخودایجادکردهبودند‪.‬‬ ‫ازپایانکارکالهمخملی هاتاظهورجوان هایعاصیبی اینده‪،‬‬ ‫ولو اینکه چنین تصویرسازی فارغ از وضعیت ایران‪ ،‬متاثر از‬ ‫سینمای جهان نیز بود‪ .‬در این بخش به سراغ روزهای پایانی‬ ‫دورهپهلویمی رویمتادریابیمدرچندماهاخرپیشازسقوط‪،‬‬ ‫سینماروهای ایرانی چه تجربه هایی را به چشم دیده بودند‪.‬‬ ‫«سفرسنگ»دراکرانباحواشیمتعددیروبه رومی شود‪،‬ازجمله‬ ‫اینجاستکهفیلمکمیازاثارپیشینکیمیاییفاصلهمی گیرد‪.‬در‬ ‫کیمیایی‪ .‬در تیتراژ فیلم امده فیلم براســـاس داستان «سنگ و‬ ‫سورنا»یفراهانیساختهشدهاستوفیلمنامهمتعلقبهکیمیایی‬ ‫اســـت؛ اما فراهانی مدعی می شـــود فیلمنامه نیز از ان اوست‪.‬‬ ‫کیمیایی در نشـــریه «ســـینما ‪ »6‬در گفت وگو با ایرج صابری در‬ ‫زمستان‪ 56‬می گوید‪« :‬قصه ای را بهزاد فراهانی به من داد که برای‬ ‫سینما نوشته بود‪ ».‬و به عبارتی کیمیایی می گوید متن فراهانی‬ ‫فیلمنامه نبوده است‪ ،‬بلکه نوشتاری مناسب برای تبدیل شدن به‬ ‫فیلمبودهکها وپسندیدهوساختهاست‪».‬کیمیاییمی گوید‪«:‬بهزاد‬ ‫فراهانی گفت که قصه مال تو و هر وقت خواستی بساز و من گفتم‬ ‫که به زودی ان را می ســـازم و [فراهانی] رفت به فرانسه‪ ».‬اما قصه‬ ‫زمانیحادمی شودکهکیمیاییمی گویدفراهانیقصهرابهقیمت‬ ‫پس از پایان اکران «گزارش» کیارســـتمی‪ ،‬حاال هیچ فیلم ایرانی‬ ‫جالبتوجهنیزدرتوجیهساختن«سفرسنگ»وجوددارد‪«:‬کارمن‬ ‫فیلم هایخارجیشده اند‪.‬جلسهدرانجمنسینمادارانباحضور‬ ‫مدیرکل نظارت و نمایش فیلم وزارت فرهنگ و هنر برگزار می شود‪،‬‬ ‫با حضور ‪ 137‬نفر از ‪ 49‬شهر ایران‪ .‬همه چیز به درخواست گران‬ ‫کردن بلیت ســـینما بازمی گشت‪ .‬دولت جمشید اموزگار مانع از‬ ‫گران شدن بلیت ها شده بود؛ اما وضعیت تورمی را کف بازار عیان‬ ‫می کرد‪ .‬روزنامه ها از گران شدن ها و نایاب شدن ها می نوشتند‪.‬‬ ‫وضعیت مسکن فاجعه بار بوده است‪ .‬دولت برای مبارزه با گرانی‬ ‫اقدامبهدستگیریتعدادیازبازاریانکردهواتاقبازرگانیهمسوبا‬ ‫بازاریانسنتینگاهیمنفیبهدولتاموزگارپیداکردهبود‪.‬درچنین‬ ‫شرایطیسینماداراننیزخودرامجبوربهتبعیتنمی دانستند‪.‬در‬ ‫گزارشیکهازجلسهسینمادارانبانمایندهوزارتفرهنگوهنربرپا‬ ‫شده است می توان دریافت چگونه نماینده دولت عمال و علنا در‬ ‫مقابل بازار قرار گرفته است‪ .‬جمال امید در کتاب «تاریخ سینمای‬ ‫ایران»جلسهراچنینتوصیفمی کند‪«:‬صاحبانسینماهاسخت‬ ‫بهنمایندهوزارتفرهنگوهنرپرخاشمی کنندوعلتبی سامانی‬ ‫سینمایایرانومسئولیتورودبی رویهفیلم هایبی ارزشوسخیف‬ ‫را متوجه [وزارت] فرهنگ و هنر می ســـازند و سراخر پس از شور و‬ ‫بحث فراوان قطعنامه ای را صادر می کنند‪».‬‬ ‫دنبال وامی از وزارت فرهنگ بوده است‪ .‬در ان گفت وگو یک جمله‬ ‫فیلم نساختن نیست‪ ،‬نمی شود روی صندلی کارگردان نشست‪،‬‬ ‫ویسکی خورد و وقتی نورها و گریم ها حاضر بودند رفت به صحنه‬ ‫و دستور فیلمبرداری داد و مثال رگبار یا ارامش در حضور دیگران‬ ‫و گوزن ها را فیلمبرداری کرد‪ .‬اگر این طور باشد که روحیه فیلمت‬ ‫دروغ خواهد بود‪ ».‬گفت وگو نشان می دهد کیمیایی قصدی جز‬ ‫ســـاختن داستان را نداشته است‪ .‬فضای فیلم و البته فیلم هایی‬ ‫که مثال می اورد می تواند نشان دهد کیمیایی قصد ندارد از یک‬ ‫قافله عقب بماند؛ قافله ای از فیلم هایی که برچسب فیلمفارسی‬ ‫ندارند‪ .‬فیلم هم البته حال و هوای متفاوت دارد‪ ،‬جدال قهرمانانی‬ ‫ازطبقهکشاورزعلیهمرفهیمفلوج‪،‬ایااینکنایه ایبریکوضعیت‬ ‫نیســـت؟ ایا خونخواهی چند مرد که نبرد خود را احیای اســـام‬ ‫می داننـــد‪ ،‬گواه بر یک وضعیت نیســـت؟ اما در ان گفت وگو که‬ ‫پیش از جنجال های تعطیلی سینماهاست‪ ،‬کیمیایی یک جمله‬ ‫جالب درباره اخرین فیلمش می گوید‪« :‬اعتقادم بر ان اســـت که‬ ‫سینما تعطیل نخواهد شد‪».‬‬ ‫فیلماکرانمی شودوبافروشی‪ 27‬میلیونریالیرکوردفروشسال‬ ‫خودداری می کنند‪ .‬در قطعنامه با اعالم عدم پرداخت حق بیمه‬ ‫سینما بلوار‪ ،‬هشدار داده می شود در صورت عدم همکاری بیمه ها‬ ‫ووزارتخانهسینماهایتهراندر‪11‬تیر‪1357‬تعطیلخواهندشد‪.‬‬ ‫یک نکته مهم اما تامین امنیت ســـالن های سینما از سوی دولت‬ ‫استکهدرکنارداستانبیمه ها‪،‬همهچیزازوضعیتپیشاانقالبی‬ ‫حکایت دارد؛ داستان سینماسوزی‪ .‬سوم تیر ‪ 1357‬سخنگوی‬ ‫وزارت فرهنگ و هنر با روزنامه اطالعات گفت وگو می کند و ضمن‬ ‫ردطرحگرانشدنبلیتاعالممی کندوزارتمتبوعشهیچنقشی‬ ‫در تامین امنیت سینماها ندارد‪ .‬مصاحبه سخنگو باعث می شود‬ ‫پنجم تیرماه انجمن واردکنندگان فیلم با سینماداران همراه شوند‬ ‫را ســـرنگون کند‪ .‬نقدهایی که بر فیلم نوشته می شود کدهایی به‬ ‫خرداد ‪ 57‬می نویســـد‪« :‬قیام کنندگان سفر سنگ‪ ،‬فردیت های‬ ‫قیصر‪ ،‬بلوچ‪ ،‬خاک و گوزن ها هســـتند که اینک در کنار هم و در‬ ‫طریقرسیدنبههدفییگانهعلمعصیانعلیهظلموستموانقیاد‬ ‫و استثمار برافراشته اند‪ .‬ماهیت شخصی و یگانه هدف‪ ،‬عظمت و‬ ‫اقتدارمستحکمیمی سازد‪.‬تجسمعینیایناقتداردرسفرسنگ‬ ‫باعظمتظاهریسنگ(هدف)نمایاندهمی شود‪».‬اینواژگاندر‬ ‫کنار هم ما را به یاد ادبیات چپ گرایی می اندازد که از دهه چهل در‬ ‫فضای نشریات انتقادی وقت رقم خورده بود؛ اما این بار این واژه ها‬ ‫در نشریه ای مطرح می شود که خاصیتش کمک به وضعیت بازار‬ ‫است‪،‬مجله ایباتصاویرستارگانسینمادرهیبت هاییچشم نواز‬ ‫و اروتیک‪ .‬جای دیگری فیلم را با ســـینمای اروپای شرقی قیاس‬ ‫می کنند که ابشـــخور ان سینماها هم با رویکردهای انقالبی گره‬ ‫می خورد‪ .‬این را در کنار نگرش های سیاسی تهیه کنندگان فیلم‬ ‫ســـاواک موجب اتش سوزی شده اســـت؛ اما دولت اعالم‬ ‫باهری‪ ،‬وزیر دادگستری وقت در گفت وگو با‬ ‫تاریخ شفاهی هاروارد درباره فضای‬ ‫حاکمبردولتپیرامونسینما‬ ‫رکس مفصل توضیح‬ ‫داده اســـت‪.‬‬ ‫ظاهر مادیش بیشتر حاالت و ابعاد یک جهاد را به خود می گیرد که‬ ‫به هر حال به دور از واقعیت نیست‪ ».‬در «سفر سنگ» نه دیگر خبر‬ ‫از غزل‪ ،‬روسپی مرموز است و نه خبر از مستی مردان عاصی‪ ،‬فیلم‬ ‫ش اکثریت نزدیک می شود‪.‬‬ ‫بیشتر به سنت و ارز ‬ ‫هفتمتیر‪،57‬میزگردیتوسطروزنامهاطالعاتباحضورنمایندگان‬ ‫وزارتفرهنگوسینمادارانبرپامی شودکهدرانگفت وگو‪،‬طرفین‬ ‫به نوعی تفاهم می رسند؛ اما همان روز حزب رستاخیز جلسه ای‬ ‫برایتعیینبهایبلیت هابرپامی کند‪.‬دراینطرحبراساسهمان‬ ‫کیفیتسالن هاقیمتمیان‪40‬تا‪120‬ریالتعیینمی شود‪.‬بهنظر‬ ‫می رسیدهمه چیزختمبهخیرشدهاست‪.‬کیمیاییکهمی رفتدر‬ ‫بازشناختنی‬ ‫ندارند‪ .‬شـــما در‬ ‫مقام اعتصاب شکن ظاهر شود‪ ،‬حاال در صفحات روزنامه اطالعیه‬ ‫مورد دســـتگاه نظارت‬ ‫تشـــکر سینماداران از حزب رســـتاخیر را می خواند؛ اما وضعیت‬ ‫نابسامان تر از اینها بود‪ .‬با وجود انتشار اطالعیه هایی در روزهای‬ ‫می دانیدباکیوباچیطرفید‪،‬و‬ ‫هشتمودهمتیردرروزنامهاطالعات‪،‬طرحمصوبعملینمی شود‪.‬‬ ‫‪21‬تیرانجمناعالممی کند‪26‬تیردستبهاعتصابمی زندودیگر‬ ‫دراینموردنمی دانید‪.‬اینیکنیروی‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۶‬به‬ ‫ِ‬ ‫فیلم ســـینمایی کالغ محصول‬ ‫جاریناپیداستکههر لحظهازهر جابخواهد‬ ‫فیلمیبهجشنواره هایوزارتفرهنگنمی دهد‪26.‬تیرباعدم اقدام‬ ‫نویسندگی بهرام بیضایی‬ ‫ِ‬ ‫کارگردانی و‬ ‫با یاداوری انکه ‪ 26‬سال پیش نیز سینماداران دست به اعتصاب‬ ‫جایی که در دولت هم حرف و حدیث بسیار است و حتی گرفتن‬ ‫گاهییکنفوذمحلی‪،‬گاهییکمدیرادارهاست‪.‬هر کسمی تواند‬ ‫امـــوزگار عزای عمومی اعالم می کند‪ ،‬اما فاجعه ســـینما رکس‬ ‫فیلم سوم بیضایی نسبت به دو کار دیگرش انتزاعی تر و به نحوی‬ ‫وزارتفرهنگ‪،‬همهمنتظراعتصابند‪.‬روزنامهاطالعاتدرگزارشی‬ ‫مشابهی زده اند‪ ،‬می نویسد‪« :‬از فردا ‪ 108‬سینمای تهران تعطیل‬ ‫می شود‪».‬وزیرفرهنگنیزبهخبرنگاراطالعاتمی گوید‪«:‬به خاطر‬ ‫عدم کفایت سینماها در عرضه خدمات و فیلم خوب‪ ،‬دیگر حاضر‬ ‫نیست در امر افزایش قیمت بلیت سینماها‪ ،‬از انها حمایت کند‪».‬‬ ‫فردی در عراق نمی تواند خشم عمومی را ارام کند‪ .‬با اینکه دولت‬ ‫هشت روز بعد موجب اســـتعفای اموزگار می شود‪ .‬سینما حاال‬ ‫سیاسی تر از هر زمان دیگر است‪ .‬وضعیت با امدن شریف امامی‬ ‫اعتصاب یک روزه با یک گفت وگوی رادیویی شکســـته می شود و‬ ‫بدتر هم می شـــود‪ 17.‬شهریور به یک فاجعه دیگر بدل می شود‬ ‫در روزنامه اطالعات با حضور هاشم خردمند‪ ،‬ابراهیم صالح و رضا‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬دامنه اعتصابات گسترده می شود و سینماها نیز‬ ‫و دهم مرداد منتشرشـــده در ایران ان سال ها‪ ،‬ساالنه‪ 86‬میلیون‬ ‫عوامل فیلم اکران می شود‪ .‬جمال امید در کتابش اعالم می کند‬ ‫حاالیکمهلت‪ 15‬روزهتعیینمی شود‪.‬اینموضوعبهیکمیزگرد‬ ‫کاشفی‪،‬مدیرکلنظارتونمایشختممی شود‪.‬طبقگزارشنهم‬ ‫نفر به ســـینما می روند که ‪ 48‬میلیون متعلق به تهران است‪87 .‬‬ ‫درصد تماشاگران مرد و ‪ 22‬درصد زن هستند‪ 76 .‬درصد بین ‪15‬‬ ‫که گنده الت محله در جنگ بر ســـر روســـپی جوان نباشد ؛ بلکه‬ ‫بلیت هاطبقاعالمتورم‪ 20‬درصدیدولت‪،‬گرانشود‪.‬رقمبلیت ها‬ ‫با وجود دستورات دولتی‪ ،‬بیمه ها از پرداخت حق بیمه سینماها‬ ‫کـــه بر مبنای یک هدف مادی و اقتصادی قوام می گیرد‪ ،‬در ورای‬ ‫درصدفیلم هایسیاسیقراردارند‪».‬یکیازمسائلمطروحهبسیار‬ ‫مخاطب دهد‪ .‬مخاطبی که دلش قهرمانی کنش مند می خواهد‬ ‫بیرون انتقال می دهند‪ .‬برای مثال منتقد ســـتاره سینما در ‪31‬‬ ‫تعیینمی شود‪.‬موضوعدیگرمسالهبیمه نامه هایسینماستکه‬ ‫نقدیدربارهحرکتقهرمانانفیلمنوشتهمی شود‪«:‬قیامافرادگروه‬ ‫‪ 57‬را می شـــکند؛ فروشی که باز می تواند تصویری از جو عمومی‬ ‫این قطعنامه در روز نخست تیر‪ 1357‬در روزنامه اطالعات منتشر‬ ‫در چهار دســـته ممتاز‪ ،‬درجه یک و دو و سه بین ‪ 100‬تا ‪ 50‬ریال‬ ‫قبال مخالفت مردم‪ ،‬این قران و مذهب است که راه را می گشاید‪،‬‬ ‫تا‪ 30‬سال دارند و «بین فیلم های سانسوری‪ 80،‬درصد فیلم های‬ ‫مرد میدانی می خواهد که نظام سیاسی و اقتصادی اقتدارگرایی‬ ‫می شود‪.‬طبقبندهایمنتشر شدهانجمنتصمیممی گیردبهای‬ ‫رویکرد مذهبی به خود می گیرد که شـــاید این یکی به ریشه های‬ ‫اکران شود و حاال دو چهره بعدها انقالبی‪ ،‬به اعتصاب بی اعتنایی‬ ‫عصـــر‪ 30‬خرداد‪ ،1357‬مجمع عمومی ســـینماداران با صفت‬ ‫در گیشه نیست و گروه های سنتی پخش فیلمفارسی هم درگیر‬ ‫سیاسی ای به روزگار خود می نگریسته است‪ .‬البته «سفر سنگ»‬ ‫می کند افراطیـــون این فاجعه را رقم زده اند‪ .‬محمد‬ ‫گروه هایچپ گراگرهخوردهاستوحتیبهزادفراهانیباچهنگرش‬ ‫کیمیایی بازگردد‪ ،‬در سکانسی که سنگ وارد روستا می شود و در‬ ‫‪20‬هزار تومان به فرد دیگری می فروشد؛ درحالی که کیمیایی به‬ ‫«فوق العاده» برگزار می شـــود‪ .‬همه چیز از زمانی اغاز شده بود که‬ ‫یا شچگونهبا‬ ‫بگذارید‪،‬جایی کهمی دانیممنفردزادهابشخورفکر ‬ ‫شـــرایط رخ داده کشور را بحرانی می کند‪ .‬مردم بر این باورند که‬ ‫و با مذهبی تر شدن شعارها‪ ،‬سینماها نیز بیشتر هدف انقالبیون‬ ‫چیزی برای ارائه ندارند‪ .‬سوم ابان است که «قول مرد» بدون ذکر‬ ‫کارگردان فیلم «حسین قاسمی وند» بوده است که تنها یک هفته‬ ‫روی پرده می ماند تا اخرین فیلم قاســـمی وند لقب بگیرد‪ .‬دهم‬ ‫ابان اما «کالغ» بیضایی اکران می شود‪ .‬برای فیلم چند شعار هم‬ ‫بداموز و سکسی‪ 10،‬درصد با موضوع تجاوز و خشونت و فقط‪12‬‬ ‫در نظر می گیرند‪ ،‬چون «سینمای ایران با نمایش فیلم کالغ دوباره‬ ‫باامروزماهمخوانیدارد‪،‬اینکهسینمایکفعالیتفرهنگیاست‬ ‫مثبتی بر فیلم نوشته شده بود؛ البته از سوی ناقدان فرم دوست‬ ‫یا ســـرگرمی و طبق این میزگرد وزارت فرهنگ معتقد بر سرگرمی‬ ‫بودن ان و لذا مشمول شدن سینماها در عوارض و مالیات است‪.‬‬ ‫به پا می خیزد‪ ».‬فیلم در جشنواره تهران پخش شده بود و نقدهای‬ ‫که سینمای بیضایی را محصولی چشم نواز از منظر فیلمبرداری‪،‬‬ ‫طراحی و بازی بازیگران می پندارند‪ .‬رامین موالیی‪ ،‬منتقد نشریه‬ ‫در میانه تابســـتان فیلم «خان نایب» غالمرضا ســـرکوب اکران‬ ‫روزانه جشـــنواره فیلم تهران یک ســـال پیش نوشته بود‪« :‬انچه‬ ‫اعتصاب سینماداران روبه رو می شود‪ .‬سینماها در مرداد تعطیل‬ ‫به طور کلی متمایز می کند این است که بهرام بیضایی به مسائل‬ ‫می شـــود‪ ،‬ان هـــم پس از کش وقوس های زیـــاد‪ .‬اما فیلمش با‬ ‫می شوند؛ اما برخی با وعده هایی از سوی وزارت فرهنگ اعتصاب‬ ‫را می شکنند‪ .‬پانزده مرداد‪ ،‬اعتصاب پس از ‪ 9‬روز به صورت کامل‬ ‫شکسته می شود‪ ،‬با این وجود قصه تغییرات اساسی دارد‪ .‬این بار‬ ‫مردمدرخیابان هاحضورپررنگیدارندواعتراضاتسیاسیدر حال‬ ‫اوج گیری است و سینماها دقیقا در مرکز راهپیمایی های مردمی‬ ‫است‪ 29.‬مرداد‪ 1357‬روزنامهاطالعاتدرگزارشیاعالممی کند‬ ‫طی روزهای اعتراضات مردمی‪ 13‬سینما اتش گرفته اند و ویترین‬ ‫چند سینما هم شکست ه است‪ .‬اوج ماجرا‪ 28‬مرداد رقم می خورد‪:‬‬ ‫اتش سوزی سینما رکس ابادان ان هم در حین اکران «گوزن ها»ی‬ ‫کیمیایی‪ .‬فاجعه ســـینما رکس موجب مرگ ‪ 370‬نفر می شود‪.‬‬ ‫کالغ را از دیگر اثار روشنفکران و روشنفکرنماهای سینمای ایران‬ ‫جهان ســـومی نپرداخته است و برای اولین بار در سینمای ایران‬ ‫ادم هایی را می بینیم که دردی عمیق تر از درد شـــکم و زیرشکم و‬ ‫سر استین پاره دارند‪».‬‬ ‫سر در می اورد‪ .‬این یک ستم است که هر لحظه به‬ ‫شکلیظاهرمی شود‪.‬گاهییکتهدیداقتصادیاست‪،‬‬ ‫جلوی کار شما را بگیرد‪».‬‬ ‫درگیر رئالیســـم جادویی شده است‪ ،‬شاید برای گریز از سانسور‬ ‫و شـــاید برای انتقال مفاهیمی که گفتنش به صورت مســـتقیم‬ ‫یدرمیانهکهبیضایی‬ ‫هزینه سازباشد‪.‬بهسخنرانیبازگردیم‪،‬جای ‬ ‫می گوید‪« :‬امروزه تئا تر بودن تئا تر و سینما بودن سینما دیگر برای‬ ‫کســـی قابل فهم نیست و اینها به ضرب موضو ع های به نظر من‬ ‫فرعی توجیه می شوند‪ .‬کسی خاصیتی در فرهنگ نمی بیند جز‬ ‫اینکه حامل پیامی باشد‪ .‬چه خاصیتی در تئا تر و سینما جز اینکه‬ ‫حامل پیغام اجتماعی و سیاسی باشد؟ و البته پیغام اجتماعی و‬ ‫سیاســـی چیزی است که در ان بسیار می شود تقلب کرد‪ ».‬پس‬ ‫بیضاییدرگیرسیاستاستوگوییشرایطخوددرجهانسانسور‬ ‫شده را در پیکره زنی جوان بازتولید کرده است‪ .‬فضای رسانه ها نیز‬ ‫به نفع بیضایی است؛ اما دنیای بیرون چنین نیست‪ .‬او همچون‬ ‫قهرمان فیلمش از همه ســـو باید با مانع برخورد‪ .‬سه روز از اکران‬ ‫نگذشته دولت شریف امامی اقدام به تعطیلی سینماها می کند‪،‬‬ ‫روز ســـیزدهم ابان ‪ 57‬که سومین ضربه کاری بر پیکره حکومت‬ ‫پهلوینواختهمی شود‪.‬حملهبهدانشجویانودانش اموزانخشم‬ ‫عمومی را افزایش داد تا ایران دیگر ارام نگیرد‪ .‬توقیف کالغ‪ ،‬برابر‬ ‫با سقوط شریف امامی و امدن ازهاری و دولت نظامی است‪ .‬این‬ ‫اخرین لحظات سینماداری در عصر پهلوی بود‪ .‬سینماداران از‬ ‫ترس خشم و اتش با اجر و گل‪ ،‬در سینما را گل گرفتند‪ .‬در فاصله‬ ‫اذر تا بهمن اندک سالنی باز است که احتماال متعلق به شهرهای‬ ‫روایت بیضایی از یک زن جوان که از هر سو مورد تعرض و فشار و‬ ‫کوچک اســـت‪ .‬فروش فیلم ها در سه ماه منجر به سقوط کمتر‬ ‫بهسخنرانیبیضاییدر«شب هایگوته»بیندازیمشایدبتوانبهتر‬ ‫دوباره فعال می کند‪ .‬طبق امار فروشی که شهرداری تهران ارائه‬ ‫سوءاستفادهاست‪،‬شایددرنگاهاولسیاسینیاید‪،‬امااگرنگاهی‬ ‫وضعیت را ادراک کنیم‪ .‬جایی او درباره سانسور می گوید‪« :‬شما از‬ ‫یکدستگاهنظارتمستقیمصحبتمی کنید‪.‬منراجع بهانحرفی‬ ‫ندارم‪ .‬من از گروه های نامرئی نظارت صحبت می کنم که همه جا‬ ‫هستندوبسیارخطرناک ترند‪.‬بهایندلیلکهچهرهمشخصقابل‬ ‫از ‪ 2‬میلیون ریال اســـت و تنها پیروزی انقالب است که سینما را‬ ‫داده است‪ ،‬اگر در بهمن ماه ‪ 20‬سالن مشغول بودند این رقم در‬ ‫اسفند ‪ 57‬به ‪ 57‬سینما می رسد‪ .‬عددی کنایی از یک وضعیت‬ ‫تاریخی‪ ،‬وضعیتی که سینما به محور مهمی در سیاست‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و فرهنگ و جامعه ایفا می کند‪.‬‬ صفحه 14 ‫اندیشه‬ ‫‪15‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫به مناسبت چهلمین روز درگذشت عماد افروغ‬ ‫دکتر افروغ تنها یک منتقد نبود‬ ‫از افروغ درس نقد‬ ‫عدل و مرگ اموختیم‬ ‫در اوایل دهه ‪ 80‬از طریق اثار دکتر افروغ با ایشان اشنا‬ ‫حمید دهقانیان‬ ‫مجتبی نامخواه‬ ‫مدیر اندیشکده مطالعات اجتماعی و سبک زندگی‬ ‫پژوهشگر و نویسنده‬ ‫به نظرم می توان ویژگی های مشـــترکی میان استاد‬ ‫مطهـــری و دکتـــر افروغ یافـــت‪ ،‬نکتـــه اصلی روح‬ ‫شدیم؛ اولین مشق های توجه به جامعه و عدالت و نقد‬ ‫با کتاب چالش های کنونی ایران شروع شد‪ .‬تقریبا ‪10‬‬ ‫سالی از طریق اثارشان از اندیشه های ایشان استفاده‬ ‫می کردیم‪ ،‬ایشان برای ما یک نویسنده و منتقد برجسته بود‪ .‬بعدا حدود ‪ 10‬سالی از ابتدای‬ ‫ازاداندیشانه‪ ،‬انتقادی‪ ،‬عقالنیت گرا‪ ،‬به شدت خالق‬ ‫دهه نود توفیق داشـــتیم در مقاطع مختلف از درس های ایشان استفاده می کردیم‪ .‬در دوره‬ ‫و نواور در حوزه اندیشـــه است‪ .‬اندیشه ورز بودن یک‬ ‫م مقوله نق د بسیار پررنگ بود؛ ایده نقد درون گفتمان‪،‬‬ ‫اول که از اثار ایشان استفاده می کردی ‬ ‫اســـتاد‪ ،‬موهبت و ظرفیت خاصی اســـت که قاعدتا‬ ‫ایده نقد وضع موجود براساس بنیان های انقالب که امروز ایده جاافتاده ای است در ان دوره‬ ‫ویژگی ها ذیل منظومه ای به نـــام عدالت قرار دارند‪.‬‬ ‫بود‪ .‬ایشان با ایده نقد درون گفتمانی‪ ،‬نقد عملکرد و کارکرد جمهوری اسالمی با بنیادهای‬ ‫بســـیاری از اســـاتید از ان محروم هستند‪ .‬همه این‬ ‫اساسا نیاز‪ ،‬ابتکار و خالقیت بود؛ چراکه همه انقالب به کارکرد کارگزاران نظام تقلیل پیدا کرده‬ ‫انچه که در نگاه استاد مطهری و دکتر افروغ بنیادین‬ ‫انقالب اســـامی توانستند یک گام مهم را بردارند‪ ،‬برای خلق و افرینش یک نیروی انقالبی‬ ‫بوده‪ ،‬روح ازاداندیشـــانه و پرســـش گرانه و انتقادی و‬ ‫که تاثیر بسیار قابل توجهی گذاشت و تقریبا یکی دو دهه فضای فکری ما را متاثر کرد‪ .‬این‬ ‫عقالنیت گرا ذیل رویکرد عدالت محور ویژگی خاصی‬ ‫در دوره ای بود که ایشان به یک معنا یک فعال سیاسی و یک نویسنده و یک منتقد بودند‪.‬‬ ‫دکتر افروغ به مســـاله هویت علم و همچنین به نهاد‬ ‫در مقاطعی قطع شـــده بود اما در مقاطعی کنشگری اجتماعی و حضور در حوزه عمومی را‬ ‫علم (علوم انسانی و اجتماعی) داشتند این است که‬ ‫علمی و سیاسی در همین راستا بود‪ ،‬در محافل خارج از کشور(مثال در سفر به واتیکان) خود‬ ‫به خودش می گیرد‪.‬‬ ‫در دوره دوم‪ ،‬ایشان بسیار دلبسته کار بنیادی در باب عدالت بودند‪ ،‬البته کنشگری هایشان‬ ‫دانشگاهوعالمتوجهداشتند‪،‬نقدیکهایشانبههویت‬ ‫داشـــتند‪ .‬برای اقای افروغ‪ ،‬حوزه عمومی اصالت داشت و حتی جدا شدن شان از نهادهای‬ ‫علم مدرن التفات مناسبی نسبت به هستی شناسی‬ ‫را به عنوان روشنفکر حوزه عمومی مطرح می کرد‪ ،‬نه یک استاد دانشگاه‪ .‬می گفت‪« :‬من یک‬ ‫و غایت شناســـی انسان اخالقی ندارد‪ ،‬ایشان معتقد‬ ‫بود مخصوصا در فضـــای اکادمیک ایران علم گرایی‬ ‫و غلبه پوزیتیویســـم سطحی و به شدت افراطی‪ ،‬نگاه‬ ‫فعال اجتماعی ام‪ .‬در دهه ‪ 90‬ایشـــان در عین حال که یک روشنفکر مدنی بودند تمرکزی‬ ‫جمهوری اســـامی و انقالب اسالمی پرداخته است‪،‬‬ ‫پیرامـــون بحث کنش نخبگی هم ایشـــان بحث های‬ ‫متوجه استفاده از توان اندیشه ورزی و علمی ایشان در‬ ‫خصوصا نخبه فکری انقدر وابســـته به ساختار نیست‬ ‫تک ســـاحتی به موضوعات خودش مخصوصا انسان‬ ‫حتی اگر به عناوین اثار ایشان مراجعه کنند می توانند‬ ‫بسط دهنده عقالنیت ابزاری است‪ .‬چیزی که ریچارد‬ ‫درگیری با مســـائل اساسی و بنیادی جامعه خودش‬ ‫و جامعـــه دارد و جمع این دو فضا در حوزه هویت علم‬ ‫رورتی در پراگماتیسم به صراحت و شفاف بیان می کند‬ ‫و می گوید وقتی توســـط رویکرد داروینیستی غایت از‬ ‫انساناخالقیگرفتهشد‪،‬عمالفضاوبسطبرایتوسعه‬ ‫فلسفه پراگماتیســـتی و تجلی انکه همان عقالنیت‬ ‫ابزاری (عقالنیت معطوف به هدف) است شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬دکتر افروغ به شدت هشدار می داد که مبادا به‬ ‫این هویت‪ ،‬رنگ و لعاب دینی و معنوی و مذهبی بزنید‬ ‫که این کار به گونه ای خودفریبی و نوعی فرمالیستی‬ ‫بسیار جالبی داشت و معتقد بود درست است که نخبه ‬ ‫افروغ معتقد بود علم بومی باید پا در ســـنت‪ ،‬فرهنگ‬ ‫باشد) درست است که اینها از ازادی عامل برخوردارند‬ ‫ازاداندیشـــی در حوزه معرفت می داند‪ .‬می گوید این‬ ‫بود که می خواست در دل این دیالکتیک‪ ،‬علم اجتماعی مدنی تر و مردمی تر بیرون بیاید‪.‬‬ ‫که در غرب صورت گرفته بود در پرسشی درباره امکان‬ ‫در این رابطه دارد‪ .‬اگر ما به دنبال پرورش ذوق نخبگی‬ ‫محتوایی و خالق و ازاداندیشانه به حوزه معرفت صورت‬ ‫پیام رسان ها با نگارش پیام با هم در ارتباط بودیم‪ .‬درس اخری که از ایشان گرفتم؛ مقام دکتر‬ ‫نهاد الزم در جامعه می خواهیم پرورش دهیم ساختارها‬ ‫فرهنگی انقالب اسالمی می شود‪ ،‬یعنی اگر ما دنبال‬ ‫که بنیادهای فلسفی عدالت را می کاود‪ ،‬متفاوت شد و ایشان واقعا برای من یک معلم شد‪ .‬در‬ ‫و تاریخ داشـــته باشد و همچنین با اشاره به تحوالتی‬ ‫(اصوال لفظ نخبه یعنی کسی که فراتر از وضع موجود‬ ‫و می توانند کنشگری کنند‪ ،‬ولی ساختار هم وظایفی‬ ‫قطعا پاسخ خیلی خام نسبت به این موضوع دریافت‬ ‫باید بتوانند بستر فرهیختگی و نخبگی را فراهم کنند‬ ‫باید مسئولیت اجتماعی داشته باشند‪ .‬حقیقت برای‬ ‫در بیرون از مرزها و مثال دانشـــگاه بین المللی مطرح‬ ‫چرا در یک سال اخر خصوصا در این چند ماه اخر این حالت به من دست داد‪ ،‬در این مدت‬ ‫کاری به پیش ببرد و اگر قرار است نخبگان و فیلسوفان‬ ‫‪ 1401‬گاهی هفتگی و حتی روزانه دکتر افروغ را مالقات می کردم‪ ،‬می دیدم در فاصله این‬ ‫می کردیـــد‪ ،‬اما امروزه با توجه به تحوالتی که در غرب‬ ‫تـــا بتوانند کنش نخبگی را تســـهیل کنند‪ .‬نخبگان‬ ‫پوزیتیویست واقعی هم نداریم و عمال می توان گفت‬ ‫ایشـــان به شدت معتقد به مسئولیت اجتماعی‪ ،‬عالم‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬بر این اساس نکته بسیار جالبی پیرامون‬ ‫و نخبگان بایـــد از موقعیتی که افـــراد را در پیگیری‬ ‫می گیـــرد‪ ،‬چون اینجا شـــرط الزم را ازادی در فضای‬ ‫و رشـــد خاص مکاتـــب فرهنگی و علـــوم فرهنگی و‬ ‫انها باید کاالی متعالی باشـــد و مصلحت گرا نشوند و‬ ‫جامعه شناسی دینی صحبت کرد‪.‬‬ ‫فضای اکادمی را اماده کند تا بتواند رشـــد نخبگانی‬ ‫و اندیشمند و روشـــنفکر بود و می گفت روشنفکرها‬ ‫دغدغه و تالش داشـــت تا مکتب رئالیسم انتقادی را‬ ‫منافع شـــخصی یا مصلحت شخصی هستند و به انها‬ ‫معرفت شناســـی و هستی شناسی با مبانی اسالمی و‬ ‫اجتماعی خرج کنند‪ ،‬یعنی ایشـــان معتقد بود باید‬ ‫ترویج کند‪ ،‬چون معتقد بود نزدیک ترین مبانی از حیث‬ ‫ن خاطر سعی کرد این‬ ‫فلســـفه اسالمی دارد و ب ه همی ‬ ‫روش را بســـط و گسترش دهد‪ .‬اورده دکتر افروغ این‬ ‫گیردوبه تبعانمی گویداینوضعیتمانعطرحتهاجم‬ ‫صدور انقالب و درپی تحقق این امر بودیم که به شکل‬ ‫گفتند اگر چند دهه قبل این سوال را مطرح می کردید‬ ‫(منظورم از پوزیتیویســـت ســـطحی‪ ،‬بحث مفصلی‬ ‫یک شبه پوزیتیویست داریم‪).‬‬ ‫نگاه کمیت گرا و فرم گرا افتی اســـت که نگذاشته نگاه‬ ‫گره خوردند‪ ،‬خروج دهند و خودشـــان را برای مسائل‬ ‫از ان موقعیت خارج شـــوند و متفکر و اندیشـــمند و‬ ‫از طرف دیگر ســـاختارها (حکمرانی علم) باید بتواند‬ ‫بســـط و توســـعه نظری که اگاهی در دانشگاه شکل‬ ‫فرهنگی بسط و توسعه پیدا کنیم‪ ،‬هم در جامعه و هم‬ ‫شـــویم‪ ،‬این نوع نگاه کمیت گـــرا و فرم زده نمی تواند‬ ‫نقش افرینی کنند این اتفاق برایشان نمی افتد‪.‬‬ ‫هستند و به صورت دیالکتیکی کار می کنند و هم افزا‬ ‫که غالبا در نهاد اکادمی هستند‪ ،‬بیشتر روی مباحث‬ ‫فرم شـــکنی و ازاداندیشـــی را ســـه مالک در حوزه‬ ‫مرگ می نشست و بر می خاست‪ .‬نام این دوره را انس با مرگ گذاشتم‪ ،‬اقای دکتر افروغ انس‬ ‫یک گونه از روشنفکران ما روشنفکران رسمی هستند‬ ‫علمی روشنگری می کنند و کنش شان از جنس علمی‬ ‫را می بینیم‪ ،‬پس رویکرد دکتر افروغ نســـبت به عالم‪،‬‬ ‫توسعهروشنفکریغیررسمیاستکهشرطالزمکنش‪،‬‬ ‫عقالنیت دچار خدشـــه می شـــود‪ .‬ایشان خالقیت‪،‬‬ ‫سیاســـتگذاری قرار می دهد و معتقد اســـت این سه‬ ‫مالک باید توامان با هم وجود داشته باشند تا التفات‬ ‫اقـــای دکتر افروغ بود که واقعـــا روی ان تمرکز کرد تا‬ ‫یکیازمهم تریننقدهاییکهدکترافروغبهدانشگاهدر‬ ‫می کنـــد‪ .‬دکتر افروغ توســـعه فرهنگی و ازادی های‬ ‫صرفا ابـــزاری و منفعت طلبانه نگاه کند‪ .‬به نظر دکتر‬ ‫اجتماعی ندارند‪ ،‬یعنی به جامعه اتصال ندارند و تفکر‬ ‫نیست که بخواهد دانشگاه را به عنوان نهاد مستقل و‬ ‫واقع شـــود‪ ،‬این همان مکانیسمی است که می تواند‬ ‫مساله جلوتر برویم و سطح حوزه روش و تکنیک های‬ ‫روشـــی برای مکتب روشی و علمی مطرح کنیم که به‬ ‫اســـم مصاحبه رئالیستی مشهور شد که جامعه را یک‬ ‫گام به حوزه استفاده از این مبانی برای علوم انسانی و‬ ‫علوم اجتماعی نزدیک می کند‪.‬‬ ‫ایشان معتقد به بومی اندیشی در حوزه علوم انسانی‬ ‫ترجمه ای در انها حاکمیت دارد و استقالل فکری در‬ ‫انها کمرنگ است و کارکرد و فایده مندی در سطح ملی‬ ‫سیاسی را شرط الزم تعالی دانشگاه می داند‪ ،‬این گونه‬ ‫جزیره ای مطرح کند‪ .‬به همین خاطر می گوید ساختار‬ ‫دارد در فضای اکادمی مهیا کند‪.‬‬ ‫و‪ ...‬متمســـک می شـــوند‪ ،‬اما دکتر افروغ با توجه به‬ ‫به این شـــکل ادامه پیدا کند‪ ،‬ما به مرگ نخبگی و به‬ ‫ایشـــان با توجه به تخصصی که در حوزه فلسفه علم‬ ‫دانشگاه اســـامی هم معتقد بودند پیش فرض های‬ ‫فکری شان هم اینچنین بود‪ .‬ما همواره خصوصا در اینده به چنین متفکرانی در مورد عدالت‬ ‫داشتندواینحوزهراخوبرصدمی کردنددربابامکان‬ ‫می توان گفت که کمیتش لنگ هست‪.‬‬ ‫فرانکفورتی ها هم نقد داشتند‪ ،‬چون معتقد بودند انها‬ ‫اســـت ایشـــان گفت وگو را مبنا قرار می دهد‪ .‬چه نوع‬ ‫نظریه های علوم اجتماعی و‪ ...‬می تواند مطرح کننده‬ ‫بتواند تکثر قلمرویی را مورد پذیرش قرار دهد‪ .‬می گوید‬ ‫باید بتواند به شکل کامال ازادانه و خردورزانه با مبانی‬ ‫ایشان ضمن اینکه به بومی بودن علوم انسانی معتقد‬ ‫بودورویاینمسالهتاکیدداشتازطرفدیگربه شدت‬ ‫مراقب بود که بومی اندیشی به سطحی نگری و عمل‬ ‫بازگشـــت یا رجعت به ایده های عصر روشنگری دارند‬ ‫که در پی تســـلط عقالنیت ابزاری به وجود امد و عمال‬ ‫بسترساز این مساله بودند‪ ،‬پس علی رغم اینکه ایشان‬ ‫سطحی هم منجر نشود‪ ،‬چیزی که متاسفانه در فضای‬ ‫در حوزه تفکر‪ ،‬انتقادی بود اما این گونه نبود که تفکر‬ ‫تولیداتیکهدراینمدتپیرامونعلومانسانیاسالمی‬ ‫وقتی به موضوعاتی که ایشان پرداخته و رویکردهایی‬ ‫علمی کشور شاهد هستیم‪ ،‬اگر جست وجویی کنید به‬ ‫در همایش هـــا و کنکره های بین المللی داخلی ارائه‬ ‫انتقادی ایشان ترجمه ای باشد‪.‬‬ ‫اینکـــه مســـاله محوربودن علوم انســـانی در فرایند‬ ‫کلمه ترجمه ای عمل نکردند و به شدت به قالب گرایی و‬ ‫لفاظی هاییصورتبگیرد‪.‬علومانسانیراانجاییبومی‬ ‫فرمالیسمی که در دانشگاه حاکم است انتقاد داشتند‪،‬‬ ‫معروف است که متفکران و اندیشمندان انتقادی صرفا‬ ‫به این نهاد بود‪ .‬در زیست علمی خودشان هم حاضر‬ ‫اما واقعیت این اســـت که دکتر افروغ این گونه نبود‪.‬‬ ‫نهاد علم کنار بیاید و برای ایفای نقش روشـــنگری و‬ ‫می دانست که با مساله خودش درگیر بود‪.‬‬ ‫در حال انتقاد هستند و غالبا رویکردشان سلبی است‪،‬‬ ‫زیســـت و حیات علمی دکتر افروغ و حتی کنش های‬ ‫سیاسی و اجتماعی ایشان نشان می دهد که ایشان‬ ‫صرفا در مقام انتقاد نمانده است و به مسائل اساسی‬ ‫خروج ایشان از نهاد دانشگاه هم درواقع اعتراض عملی‬ ‫نشـــدند با ارزش های صوری و تقلیدی‪ ،‬کمیت گرای‬ ‫روشـــنفکری خودشـــان‪ ،‬عمال برای خودشان ازادی‬ ‫خریدند و خودشـــان را از حصار بروکراســـی منحط و‬ ‫دست وپاگیر علمی خارج کردند‪.‬‬ ‫امکان دانشـــگاه اسالمی باشد‪ ،‬هرچند این دانشگاه‬ ‫غیردینی خودش گفت وگو کند‪ ،‬دقیقا مثل ان چیزی‬ ‫نیاز داریم؛ متفکرانی که اندیشه انتزاعی و مَدرِسی درمورد عدالت ندارند؛ کسانی که از درد‬ ‫میدان به درک عدالت نائل شده و در عین حال پیوندی بین عدالت و معنویت و بین زندگی‬ ‫و مرگ برقرار کردند؛ همچنانکه عشق به عدالت داشتند‪.‬‬ ‫‪ 22‬دی ماه ‪ 1401‬از ایشـــان خواستم یادداشتی بنویسند‪ ،‬خواستم دست خطی از ایشان‬ ‫به یادگار بماند‪ .‬نوشـــتند‪« :‬ما باید نویدبخش یک تحول اساسی در علوم انسانی باشیم که‬ ‫به کاهش دردها و اســـیب های جامعه و رهایی انسان فکر کند‪ ».‬در حالی که به چنین علوم‬ ‫به معنایی که بتواند تکثری از قلمرو را ذیل اصل متعالی‬ ‫کرسی مارکسیسم در دانشگاه تهران را برعهده داشته‬ ‫از اینکه با زندگی مانوس باشد با مرگ مانوس بود‪.‬‬ ‫اصولفلسفهمتعالیههمهست‪.‬اینکههمیشهحقیقت‬ ‫اســـامی این اســـت که با مبانی غیردینی خودش‬ ‫مکانیسمگفت وگوورویکردهمدالنهاست‪،‬بهچهمعنا؟‬ ‫که ریشه در مبانی اصلی دارد‪ ،‬چون ایشان هم با مبانی‬ ‫و‪ . ...‬واقعا در حوزه انتقاد هم ایشـــان به معنای دقیق‬ ‫جهت داری الگو‪ ،‬هنجارها و غایت ها و ابعاد احساسی‬ ‫مختلفـــش را گفتنـــد؛ نقد و عدل و مرگ‪ .‬نقد و عدل و مـــرگ در تمام ابعاد زندگی و در پروژه‬ ‫انسانی ای می اندیشید‪ ،‬به عدالت و رهایی انسان و کاهش رنج هایش می اندیشید‪ ،‬در عین‬ ‫کاالی متعالی باشـــد که هیچ وقت نباید با مصلحت و‬ ‫صدرایی اشنایی داشتند و هم با مبانی انقالب اسالمی‬ ‫این امر نداشـــت که با مبانی و متاتئوری ها و کلیات‪،‬‬ ‫که همان اصول و گفتمان انقالب اسالمی است‪ .‬پس‬ ‫غیرتجربـــی که برای علوم تجربی حاکم اســـت مثل‬ ‫به یک معنویت می رسد و در واقع امر منفی با غیب پیوند می خورد‪.‬‬ ‫کهکرسیمارکسیسمکهشهیدمطهریبه شکلتعینی‬ ‫که به مسائل ورود کرده‪ ،‬نگاه می کنید می بینید جنس‬ ‫می شودوبهمتنمقاالتوخروجی هابیشتردقتکنید‬ ‫بومـــی بودن برای دکتر افروغ مـــاک بود‪ ،‬الزامی به‬ ‫مـــا باید تکثر قلمرویی را ذیل اصل متعالی قرار دهیم‬ ‫براورده کند‪ ،‬شبیه همان داستان کثرت در وحدت که از‬ ‫جدیدی از مناسبات دولت و حاکمیت‪ ،‬مردم وجود دارد‬ ‫دغدغه اقای دکتر افروغ را بهتر می توانید درک کنید‪.‬‬ ‫گفت وگویی؟ گفت وگویی که هم همدالنه باشد‪ ،‬هم‬ ‫رئالیسم انتقادی بود‪ .‬مرحله سوم توجه شان به ابعاد معنوی این پروژه فکری بود و اینکه با چه‬ ‫اجماال می خواهم عرض کنم مرحوم افروغ ســـلوکی داشتند که در تمام ادوار زندگی‪ ،‬وجوه‬ ‫اگر خرد نتواند با جامعه خودش تعامل داشـــته باشد‬ ‫و کنـــش انجام بدهد و اثر بگذارد و تاثیر بپذیرد عمال‬ ‫عرفـــی و محل دریافت فیض قرار دهند؛ انچنانکه صدرا می گوید‪ .‬این مرحله دوم اندیشـــه‬ ‫همگانی که ابزار بسیار مهم از نظر نخبگانی و شفافیت‬ ‫اصالت و ریشه تفکری که داشتند متوجه بودند تا در‬ ‫این دام نیفتند و عالوه بر این ایشـــان با خود منتقدان‬ ‫پروژه ای که مرحوم مطهری در خوانش فلسفه اسالمی براساس اصل تضاد داشتند را دنبال‬ ‫شوقی می گفتند «بسکار‪ ،‬رم روی بسکاره!» اندیشه های بسکار ریشه هندی دارد و پروژه اش‬ ‫تبع ان به مرگ دانشگاه و اکادمی نزدیک می شویم‪.‬‬ ‫در بحث فرایندی این مســـاله که برای ما خیلی مهم‬ ‫طریق در پی بازســـازی بنیانی برای عدالت بودند و دیالکتیک با امر قدســـی را به یک معنا‬ ‫بحث هامحققکند‪،‬یعنیعمالمکانیسمیکهمی تواند‬ ‫به کجا می تواند متصل باشد؟ ایشان گفتمان انقالب‬ ‫گسستی وجود دارد و عمال علوم انسانی را که در ارتباط‬ ‫رئالیسم انتقادی رفتند و کتابی در این زمینه ترجمه کردند‪ ،‬اما این گرایش در ادامه به عالقه‬ ‫می کردند تا تضاد اسالمی و دیالکتیک توحیدی و صدرایی را در تضاد بین امر قدسی و امر‬ ‫و‪ ...‬است‪ ،‬پشت اصالت به گفت وگو محقق می شود‪.‬‬ ‫کنند معموال در نقد به مبانی فکری مکتب فرانکفورت‬ ‫مـــا از ایـــن معلم‪ ،‬درس نقد‪ ،‬عدل و مرگ اموختیم و چقدر این مقوالت با هم پیوند دارند‪ .‬در‬ ‫طرح ریزی کردند‪.‬‬ ‫شکاف ساحت نظر و عمل را کمتر کند یا به هم پیوند‬ ‫پویشنخبگیمی داند‪.‬به زعمافروغاگرشرایطبخواهد‬ ‫امید من است و اگر به گذشته برگردم ارزوی من خواهد بود تا چنین بیماری ای را تجربه کنم‪.‬‬ ‫ســـاحت نظر و عمل را در امر اداره کشور و حاکمیت و‬ ‫بایدبه دنبالاینباشدکهفضایروشنفکریغیررسمی‬ ‫اسالمی را ظرفیت و تجربه دینی از خالقیت و نواوری و‬ ‫رفتن هستم‪ .‬مرحله سوم‪ ،‬مرحله عشق به مرگ بود‪ ،‬می گفت این رنج و بیماری اگر نگویم رنج‪،‬‬ ‫افروغ اگر این اتفاق بیفتد و این نگاه به گفت وگو‪ ،‬اصیل‬ ‫داشتند‪ .‬همچنین از دانشگاه این گالیه را داشتند که‬ ‫نتوانستند نقش مهم و درستی ایفا کنند‪.‬‬ ‫اورده بود‪ .‬می گفت خانواده نگران وضعیت من هستند‪ ،‬ولی من به این وضع عالقه دارم و اماده‬ ‫به ابعاد دیالکتیکی پروژه رئالیسم انتقادی تبدیل شد که این ابعاد را برجسته کردند‪ .‬از این‬ ‫خروجازنگاهجزیره ایوبخشیبهمسائلوموضوعاتو‬ ‫خالف روحیه انقالبی می داند و می گوید این نخبگی‬ ‫عجیبی با مرگ پیدا کرده بود‪ ،‬در بعضی از مصاحبه ها حاالت خودش درباره مرگ را به زبان‬ ‫پروژه فکری شان هم همین گونه بودند‪ ،‬ایشان در دهه ‪ 90‬ابتدا با بحث روش شناسی سراغ‬ ‫دکتر افروغ مصلحت اندیشی حتی برای نخبگان را هم‬ ‫منتقدانی که می خواهند جامعه یا دانشـــگاه را نقد‬ ‫به شـــدت به دیالکتیک بین خرد و جامعه معتقد بود‪:‬‬ ‫نگرشارتباطدیالکتیکیبینجامعهودانشگاهرامطرح‬ ‫بعد از مدتی که دوباره به دیدارشـــان می رفتم‪ ،‬می دیدم که در خواب و بیداری و رویا و‪ ...‬با‬ ‫به مثابه امر اصیل و ذاتی به عنوان امر اســـتعالیی‪ ،‬نه‬ ‫بزند‪ ،‬این است که به گفت وگو روی بیاوریم‪ ،‬چون ذات‬ ‫بود‪ ،‬چون احســـاس می کرد که بین علوم انســـانی و‬ ‫با انســـان و جامعه خودش نباشد علم نمی دانست و‬ ‫در عرصه علوم انسانی که دغدغه دارد باید به گفت وگو‬ ‫دچاراختاللهستند‪.‬پسهماستقاللفکریدانشگاه‬ ‫در کارکرد خود که فایده مندی در ســـطح ملی است‪،‬‬ ‫جامعه و انسان و انسان ایرانی و جهان اجتماعی ایرانی‬ ‫جهان عمومی هم داریم‪ ،‬ایشان می گوید گسترش و‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫دکتر افروغ معتقد است حکمرانی نهاد علم خصوصا‬ ‫را باز و کنش نخبگی را تصحیح کند تا با شـــرایطی که‬ ‫از نظرشـــان مهم بوده و هم به تفکر ترجمه ای انتقاد‬ ‫شده است‪ ،‬جمالتی از نهج البالغه را که قبال می خواندم‪ ،‬االن حس و درک می کنم‪ .‬می گفت‬ ‫سیاسی روشنفکری عمومی می دانستند و می گفتند‬ ‫داشـــتن مســـئولیت و تعهد اجتماعی و ضمن حفظ‬ ‫در بحث روش شناســـی رساله دکتری ام قدری در این‬ ‫مدت نگاهش به مرگ متفاوت شـــده اســـت و به طور مشخص در این چند ماه من سه مرحله‬ ‫درک دیگری از مرگ کسب کرد م (مستحضر هستید در نهج البالغه مطالبی هست که حاالت‬ ‫مطرح می کند و معتقد است این سه گانه با هم مرتبط‬ ‫رشـــد و توسعه روشنفکری رسمی است‪ .‬ایشان با این‬ ‫خدا گامی که دکتر افروغ با نوشتن اثاری برداشته بود‬ ‫چه درس عمیقی از ایشـــان اموختم؟ این درس‪ ،‬درس مرگ بود‪ .‬در چند ماه منتهی به سال‬ ‫هســـتند‪ .‬اگر اینها رعایت نشـــود‪ ،‬عمال خردورزی و‬ ‫روشنفکر باید خودش را خرج مسائل اجتماعی کند‪.‬‬ ‫فضای ایران وارد می کرد‪ ،‬این است که دانشگاه ما عقبه‬ ‫برای من حاصل شد؟ بیست سال است که اقای دکتر افروغ را از دور و نزدیک می شناختم‪،‬‬ ‫ایشـــان در حوزه خردورزی و عقالنیت‪ ،‬سه گانه ای را‬ ‫بود که رئالیسم انتقادی را مطرح کرد و باب گفت وگو‬ ‫توســـعه بیشتری پیدا کند‪ .‬بنده هم توانستم به لطف‬ ‫ایام بزرگداشت مقام معلم امسال به این مساله فکر می کردم‪ ،‬چه اتفاقی افتاد که این وضعیت‬ ‫مشرف به مرگ را میلیمتری وصف کرده است)‪.‬‬ ‫اســـت اما روشنفکری در عرصه غیررسمی و در زیست‬ ‫چهارچوب های نخبگی و فرهیختگی است‪.‬‬ ‫افروغ در ذهن و زندگی من از سطح یک استاد و نویسنده که نقد را اموزش می دهد یا استادی‬ ‫را درک کردم؛ مرحله اول اگاهی نسبت به مرگ بود‪ .‬می گفت نگاه من به مرگ بسیار عوض‬ ‫اگر به سیره عملی ایشان هم توجه کنیم به وضوح اینها‬ ‫را به شـــدت باز کرد‪ .‬به نظر من ایـــن کار وجه ایجابی‬ ‫گاهی اوقات هفتگی و حتی روزانه خدمت ایشـــان می رسیدیم و در این فاصله‪ ،‬تلفنی یا در‬ ‫جامعه شناسی دینی که از ایشان شده بود‪ ،‬به صراحت‬ ‫روش های تفسیری و فرهنگ محور می توان از امکان‬ ‫دکترافروغصرفااین گونهنبودهکهتنهانقدکند‪،‬ایشان‬ ‫نـــگاه کمیت گرا را عمال افت نـــگاه محتوایی خالق و‬ ‫با جامعه گفت وگو کند‪ .‬یکی از وجوه این جامعه‪ ،‬ســـینمای داســـتانی بود که روایت جامعه‬ ‫و فرهیختگی در جامعه هستیم و نهاد نخبگی را به مثابه‬ ‫است که بسیار خطرناک است و با توجه به رویکردهایی‬ ‫است‪ ،‬بنده معتقدم در فضای علمی کشور حتی یک‬ ‫کمیت گـــرا در حوزه علم و عمـــا تقلید از غرب حتی‬ ‫می رسیدم‪ ،‬مخصوصا در سه چهار ماه اخر عمرشان به دیدار ایشان رفتم‪ .‬در حال تهیه کتاب‬ ‫دیالکتیک سینما و جامعه بودیم‪ ،‬ایشان معتقد بود علوم اجتماعی باید برای مساله مند شدن‬ ‫اتفـــاق افتاده و انگاره های پوزیتیویســـتی فروریخته‬ ‫که وجود دارد ما باید متوجه این موضوع باشیم‪.‬‬ ‫که با رواج ناشیانه ای از فرمالیسم و قالب گرایی و رشد‬ ‫درمـــورد اســـتادی صحبت می کنیم که دهه ‪ 80‬از ایشـــان درس نقـــد و در دهه ‪ 90‬درس‬ ‫عدل اموختیم‪ ،‬در یکی دو ســـال اخیر راجع به کارهایی بسیار بیشتر از قبل خدمت ایشان‬ ‫در فرم ها و شـــیوه ها مواجه می شویم که فرم زدگی و‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫و ســـاختارها روی انها تاثیر خودبه خود نمی گذارد‪.‬‬ ‫در حوزه علم هم وجود دارد که نتیجه اش این اســـت‬ ‫بر مساله بنیان های عدالت داشتند‪ ،‬یعنی درواقع درس این دهه‪ ،‬مقوله عدل و عدالت بود‪.‬‬ ‫منفعت تعویض شود‪.‬‬ ‫ایشـــان در بـــاب حکمرانی علم که نهاد باالدســـتی‬ ‫دانشگاه است هم معتقد بود نحوه اداره دانشگاه ها و‬ ‫مطرح کرد و گفت یک مارکسیست از شوروی بیاید و‬ ‫باشد‪ ،‬ایشـــان می گوید یکی از ویژگی های دانشگاه‬ ‫گفت وگو کند‪.‬‬ ‫در مقابله با رخدادی مثل انقالب اسالمی هنوز ملتفت‬ ‫و عمل را در ایات و روایات دنبال کنم‪ ،‬برخی از دانشـــجویان را برای انجام تحقیق در قران و‬ ‫ایشان می افزاید حوزه هویت تاریخی و عقبه خودش را‬ ‫را به اتمام برســـانند‪ .‬ایشـــان از معدود متفکرانی بودند که خیلی خاص بودند‪ ،‬اینده علوم‬ ‫که حوزه نه تنها ظرفیت خودش را نمی شناســـد حتی‬ ‫استقالل دانشگاهی نه به شکل فرمال‪ ،‬بلکه به شکل‬ ‫فراموش کرده و عمال دانشگاه زده شده است‪ .‬ایشان در‬ ‫کامالواقعیحرکتکنیم‪.‬دراینزمینهباتوجهبهتجربه‬ ‫بحث وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان راهبرد اساسی‬ ‫کمیســـیون فرهنگی مجلس می گفتند همان بالی‬ ‫به یک تقســـیم کار اصولی بین دانشگاه و حوزه برای‬ ‫مزمنی که بر نهاد علم خصوصا در حوزه سیاستگذاری‬ ‫در حوزه علم وجود دارد غلبه تفکر مهندسی و پزشکی‬ ‫عمر شریف شـــان مجبور بودیم که متن هایی را برای ایشان بفرستیم تا ویرایش و تایید کنند‪.‬‬ ‫با انرژی و قدرت بی نظیری کارها را انجام می داد‪ .‬واقعا انگیزه داشـــت‪ .‬به شوخی می گفت‬ ‫نقدی که دکتر افروغ به حوزه وارد می کند‪ ،‬این است‬ ‫سیاستگذاری در حوزه علم باید از تمرکزگرایی خارج‬ ‫زیسته ایشان در شورای عالی انقالب فرهنگی و ریاست‬ ‫پروژه اخرشـــان‪« ،‬رابطه نظریه و عمل از حکمای باســـتان تا رئالیسم انتقادی» بود‪ .‬در اواخر‬ ‫برای شـــیمی درمانی قرص هایی می خورم که انرژی زاست‪ .‬من از ایشان شوق به زندگی و در‬ ‫موضوع نشـــده و خیلی عقب مانده است‪ .‬همچنین‬ ‫شود و ما کم کم به سمت شخصیت دادن به دانشگاه و‬ ‫حال عمیقا عرفانی و معنوی بود‪ .‬عمیقا به مرگ می اندیشید و خصوصا در اواخر عمر بیش‬ ‫عین حال شوق به مرگ را اموختم‪ .‬ایشان می گفت اخرین ارزوی من این است که پروژه نظر‬ ‫روایات انتخاب کرده بودند‪ ،‬اما کار نیمه کاره ماند‪ .‬امیدوارم دانشـــجویانش بتوانند این کار‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اندیشـــه اجتماعی‪ ،‬حوزه روشنفکری‪ ،‬تفکری دینی و حوزه عمومی جای خالی‬ ‫ایشـــان را به مراتب حس خواهد کرد‪ .‬امیدوارم جای خالی ایشـــان با بازخوانی اثار ایشان و‬ ‫فراتر از وحدت عاطفی‪ ،‬اخالقی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‬ ‫تالش شاگردانش جبران شود‪.‬‬ ‫تحرک نهاد علم در ایفای نقش فایده مندی برای جامعه‬ ‫محبت اهل بیت(ع) داریم حتما سر سفره امیرالمومنین(ع) هستند‪.‬‬ ‫معتقد است‪.‬‬ ‫امیدوارم همه انچه که از ایشـــان باقی مانده است باقیات صالحات باشد‪ .‬با شناختی که از‬ صفحه 15 ‫جامعه‬ ‫‪farhikhteganonline‬‬ ‫‪w w w . FDN.IR‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫پنجشنبه ‪ ۴‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬شماره ‪۳۸7۳‬‬ ‫مدیرمسئول‪:‬محمدامین ایمانجانی‪ -‬سردبیر‪:‬مسعود فروغی‬ ‫تلفن وفکس‪ )021( 62999495 :‬کدپستی‪۱۱۳۵۶۳۳۸۱۶ :‬‬ ‫چاپ‪:‬چاپخانهدانشگاهازاداسالمی‬ ‫نشانی‪:‬خیابانحافظ‪ ،‬پایین تر ازجمهوری‪ ،‬روبه روی ساختمان بورس‪ ،‬ساختمان فرهیختگان‪ ،‬طبقه سوم‬ ‫در سامانه شفافیت نکات قابل تاملی درباره یکی از قراردادهای شهرداری تهران وجود دارد‬ ‫ماجرای یک قرارداد‬ ‫در اخرین روزهای زمستان‬ ‫این شفافیت ضمن استقبال‪ ،‬استفاده هم بکنیم‪ .‬یکی‬ ‫شده اش ماهی گرفتند‪ .‬با این اوصاف مورد خاصی که‬ ‫پیش پرداخت و چه تمام پول قرارداد بسته شده‪ .‬اصال‬ ‫ابوالقاسم رحمانی‬ ‫بین قراردادهایی که در این سامانه بارگذاری شده اند‬ ‫ســـوال ایجاد کرده و شاید پاسخ به ان بتواند گرهی را‬ ‫شـــهرداری تهران‪ ،‬همیشه و همواره وارد بوده همین‬ ‫از همان روزهای ابتدایی اغاز به کار سامانه شفافیت‬ ‫از قراردادها قابل تامل و حتی پرداختن بود‪ .‬می شـــد‬ ‫انهایـــی کـــه از فضـــای کار اقتصادی و قـــراردادی با‬ ‫بوده است‪ .‬با این اوصاف اواخر سال پیش یک قرارداد‬ ‫ســـری به این ســـامانه می زنـــم و قراردادهایی که در‬ ‫به ان حساس شـــد‪ ،‬خصوصا در دوره ای از شهرداری‬ ‫مثـــل وزارتخانه ها یا همین شـــهرداری تهران مطلع‬ ‫شهرداری تهران با یک شرکت فعال در حوزه فناوری‬ ‫دو روز پیش‪ ،‬البه الی همین گشت وگذارهای مقطعی‬ ‫دبیرگروه جامعه‬ ‫شهرداری تهران تا همین امروز‪ ،‬گهگداری به تناوب‬ ‫ان بارگزاری می شـــود را می بینم‪ .‬نـــه اینکه همه انها‬ ‫باالخـــره به موردی برخوردم کـــه بیش از خیلی دیگر‬ ‫شبهات و سواالت زیادی پیرامون ان طرح کرد و نسبت‬ ‫مجموعه ها و ســـازمان های دولتـــی یا عریض و طویل‬ ‫که در شعار و شاید در عمل پیگیر و موافق با مبارزه با‬ ‫هستند‪ ،‬می دانند که به سادگی امکان قرارداد بستن‬ ‫مشکوک باشند یا دچار مشکل‪ ،‬اما خب شاید چیزی‬ ‫به شفافیت شـــده و مانده است‪ ،‬باید قدر بدانیم و از‬ ‫شهرداری تهران رسانه ای شد و خیلی ها از اب گل الود‬ ‫پیش هم بود که اخباری مبنی بر برخورد با فســـاد در‬ ‫دستگیرمان بشود‪ .‬یک جایی باالخره این طور متعهد‬ ‫من به ان برخوردم در حال حاضر شـــبهه ای است که‬ ‫در ذهن یک رسانه و خبرنگار باز کند‪.‬‬ ‫فساد و شبهات اقتصادی و‪ ...‬است‪ .‬همین چند وقت‬ ‫یکی از ایرادات و انتقاداتی که به شهرداری ها خصوصا‬ ‫مســـاله‪ ،‬یعنی ســـختی انعقاد قرارداد و دریافت پول‬ ‫قابل توجه‪ ،‬عجیب و البته پرشبهه ای در مجموعه فاوا‬ ‫اطالعات امضا شده اســـت که تقریبا از تمام موانع و‬ ‫مسائلی که گفتیم و موجب گرفتاری و سختی مسیر‬ ‫با انها ممکن نیســـت و بر فـــرض انعقاد قرارداد به این‬ ‫ارتباط اقتصادی با شـــهرداری تهران بوده به سالمت‬ ‫ســـادگی ها نمی توان از هفت خـــوان نظارتی موجود‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫گذشـــت و از ان مهم تر اینکه به پول رسید‪ ،‬حاال چه‬ ‫‪ 5‬شبهه درباره قرارداد ‪ 12‬میلیاردی شهرداری تهران با یک شرکت‬ ‫ماجـرا از ایـن قـرار اسـت که ‪ 22‬اسـفند ماه سـال گذشـته سـازمان فناوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری تهـران (فاوا) قراردادی بـا موضوع خرید‪،‬‬ ‫نصب‪ ،‬راه اندازی و توسـعه سوپراپلیکیشـن شـهروندی با شـرکت توسـعه‬ ‫ارتباطـات هوشـمند تبیـان بـه مبلـغ ‪ 120‬میلیـارد و ‪ 500‬میلیـون ریال به‬ ‫‪1‬‬ ‫مگـر مجموعـه مدیریـت شـهری تهـران سـال ها پیـش بـرای‬ ‫چنیـن نیـازی سـامانه و نرم افـزار «تهـران مـن» را راه انـدازی و‬ ‫رونمایـی نکـرده اسـت؟ مگـر تمـام خدمـات شـهروندی مـورد‬ ‫نیـاز شـهروندان تهرانـی در تهران مـن قابـل دسترسـی و اسـتفاده نیسـت؟ چـه‬ ‫مدت یکسـال امضا می کند‪ .‬در صورتجلسـه کمیسـیون معامالت این طور‬ ‫نیـازی بـه راه انـدازی و خریـد و نصـب و توسـعه یـک سوپراپلیکیشـن شـهروندی‬ ‫سـازمان و بـا عنایـت بـه گـزارش توجیهی پیوسـت و توضیحات ارائه شـده‬ ‫حسـب تجربه و اطالع و ناظر به وضعیت نهادها و سـازمان های‬ ‫امـده اسـت؛ در راسـتای اجـرای مفاد بند «ب» مـاده ‪ 12‬ائین نامه معامالت‬ ‫توسـط سرپرسـت معاونـت راهکارهـا و خدمـات نرم افـزاری‪ ،‬مبنی بـر لزوم‬ ‫و ضـرورت انجـام کار‪ ،‬اعضـای کمیسـیون معامالت ضمـن تاکید بر رعایت‬ ‫صرفـه و صلاح سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری تهـران‪،‬‬ ‫موافقت خود را با انعقاد قرارداد با مشـخصات فوق الذکر با شـرکت توسـعه‬ ‫ارتباطـات هوشـمند تبیـان منـوط بـه تجویـز هیات مدیره محترم سـازمان‬ ‫اعلام نمودنـد‪ .‬بدیهـی اسـت مبلـغ مالیـات بـر ارزش افـزوده در صـورت‬ ‫شـمول‪ ،‬مطابـق بـا قوانیـن و مقـررات جمهـوری اسلامی ایـران بـه مبلـغ‬ ‫موضـوع صورتجلسـه اضافـه خواهـد شـد‪ .‬مضـاف بـر اینهـا این قـرارداد با‬ ‫تـرک تشـریفات بـه دسـتور مدیرعامل منعقد شـده اسـت و نیمـی از مبلغ‬ ‫هـم بـه صـورت پیش پرداخـت بـه شـرکت نامبـرده پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫خـب‪ ،‬بگذاریـد چنـد شـبهه و سـوال را بـا هم مـرور کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جدیـد بـوده اسـت؟‬ ‫خاص و بزرگ‪ ،‬اواخر سـال معموال قراردادی منعقد نمی شـود‪،‬‬ ‫خصوصـا اگـر اعـداد و ارقام عجیب وغریبی مثل عدد موجود در‬ ‫ایـن قـرارداد داشـته باشـد‪ .‬چـرا و بـه قید چه فوریـت و صالحی شـهرداری تهران‬ ‫‪ 22‬اسـفند مـاه و چنـد روز مانـده بـه عیـد چنیـن قرار دادی را امضا کرده اسـت و‬ ‫چنیـن مبلغـی را بـرای شـرکت توسـعه ارتباطـات هوشـمند تبیان درنظـر گرفته و‬ ‫‪3‬‬ ‫نیمی از ان را هم پرداخت کرده اسـت‪ ،‬محل سـوال جدی اسـت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ترک تشریفات به دستور مدیرعامل نکته حائز اهمیت و شبهه‬ ‫عجیب دیگر است‪ .‬می دانیم که شرکت های زیادی‪ ،‬خصوصا‬ ‫شـــرکت های دانش بنیان زیادی در این حـــوزه یعنی فناوری‬ ‫اطالعات فعال هستند و درصدد ورود به سازمان ها و نهادهایی شبیه به شهرداری‬ ‫تهران هستند تا بازار و کسب وکارشان را توسعه بدهند‪ .‬این ورود هم جز از مسیر‬ ‫مناقصه و‪ ...‬امکان پذیر نیســـت‪ .‬به هرحال فضای رقابتی است و اعداد اعالمی‬ ‫و انتظاری هم اعداد بزرگی اســـت‪ .‬اما در این مورد شـــاهد این بودیم که چنین‬ ‫قرارداد مهمی بدون برگزاری مناقصه و با ترک تشـــریفات به دستور مدیرعامل با‬ ‫‪5‬‬ ‫شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان امضا شده است! چرا؟‬ ‫و اما سوال پایانی اینکه‪ ،‬بعد از مشاهده این قرارداد‪ ،‬با چند نفر‬ ‫از فعاالن حوزه تماس گرفتم و جویای هزینه راه اندازی و نصب و‬ ‫توسعه چنین نرم افزاری شدم‪ .‬اعداد اعالمی فاصله معناداری‬ ‫با قرارداد انعقادی شـــهرداری با شرکت نامبرده که متعلق به ح‪.‬خ‪.‬م است دارد‪.‬‬ ‫ســـوال و شـــبهه سوم مربوط به قســـمت اخر بند قبلی است‪.‬‬ ‫یعنی با اعداد و ارقام به مراتب پایین تری‪ ،‬شرکت ها و اشخاص متعدد و مختلفی‬ ‫دیگـــر از پرداختی های ان دارند چطور زیـــر بار انعقاد چنین‬ ‫اینها را می توان شبهات پیرامون این قرارداد و شاید برخی دیگر از قراردادهای از‬ ‫شهرداری در ایام پایان سال و با ان شناختی که ما و خیلی های‬ ‫قراردادی رفته و چطور چنین پیش پرداختی را انجام داده است؟ انقدر راه اندازی‬ ‫این سوپراپلیکیشن که نمونه اش را داریم حیاتی بوده است؟‬ ‫هستند که می توانند این کار را انجام بدهند‪.‬‬ ‫چشم افتاده و موجود در سامانه شفافیت دانست که نیازمند روشنگری و پاسخ‬ ‫شهرداری تهران است‪.‬‬ ‫خبر «فرهیختگان» درباره ساختمان های ناایمن تهران تایید شد‬ ‫زینب مرزوقی‬ ‫خبرنگار گروهجامعه‬ ‫ســـر ظهر بود‪ .‬یادم نمی اید ساعت دوازده بود یا یک‪ .‬اما زمانی بین این دو‬ ‫دادستانی علیه بمب های ساعتی تهران‬ ‫ناایمن و پراکنده‪ ،‬دپوی اجناس در مشـــاعات‪ ،‬نا ایمنی جان پناه ها و شبکه‬ ‫برق داخلی ناایمن و پراکنده به تنهایی چند دلیل از دالیل ناایمنی پاســـاژ‬ ‫شانزه لیزه اســـت اما چه فرقی دارد شانزه لیزه باشد یا عالءالدین‪ ،‬وقتی هر‬ ‫لحظه ممکن است اوار ان ساختمان ها روی سر چندین خانواده بریزد؟ اصال‬ ‫چه فرقی دارد شانزه لیزه تهران باشد یا ابادان یا رشت؟‬ ‫اما به هرحال می توانیم بگوییم خوشـــبختانه متروپل در داســـتان ناایمن‬ ‫ساعت؛ دوم خرداد پارســـال‪ ،‬خواهر بزرگ ترم تماس می گیرد و خبر از فرو‬ ‫بودن ســـاختمان ها‪ ،‬به نقطه عطفی تبدیل شد که دستگاه های مربوطه و‬ ‫متروپل ابادان می دهـــد‪ .‬صدایش را ولی هنوز‬ ‫ِ‬ ‫ریختن ســـاختمان لوکس‬ ‫علی الخصوص دادستانی‪ ،‬به ضعف مدیریتی و فنی این ماجرا ورود کنند و‬ ‫به خاطر دارم‪ .‬اســـترس و اضطرابش را از ان ســـمت تلفن به من هم انتقال‬ ‫با اعالم اولتیماتوم به مالکان ساختمان های ناایمن پایتخت برای رفع موارد‬ ‫می دهد و قطع می کند‪ .‬از پشـــت میز پا می شـــوم‪ .‬با پدرم تماس می گیرم‬ ‫ناایمن‪ ،‬جدیت برخورد نشان دهند‪ .‬اعالم نام این ‪ 129‬ساختمان ناایمن در‬ ‫تا ببینم عموزاده هایش یا اشنا و فامیل هم زیر ان اوار لعنتی مانده اند؟‬ ‫تهران نیز قاطعیت دادســـتانی کشور و پیگیری این مساله را به مردم نشان‬ ‫دبیر حـــوادث روزنامه مان بی اطالع از موضوع بود‪ .‬هنوز در فضای مجازی‬ ‫داد که اگر چه پالسکو عبرتی برای جدیت در ایمن سازی ساختمان ها نشد‬ ‫خبر موثقی منتشـــر نشـــده بود‪ .‬نه امار کشته شده ها و نه دلیل فرو ریختن‬ ‫اما ریزش متروپل و اوار ان‪ ،‬ایینه تمام نمای ســـهل انگاری در مدیریت فنی‬ ‫متروپل‪ .‬همان ساعات اولیه‪ ،‬تنها چند فیلم و عکس از منابع محلی منتشر‬ ‫سازه ها در کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫شد‪ .‬دلم نمی خواست باور کنم‪ .‬هیچ کس دلش نمی خواست باور کند ولی‬ ‫متروپل بر سر تعدادی از هموطنان مان فروریخته بود و ده ها نفر زیر ان اوار‬ ‫در ان ســـوی قضیـــه اما اعالم نام ســـاختمان های ناایمـــن در تهران‪ ،‬این‬ ‫بود‪ .‬هر جا می رفتی کنار در خانه یا مغازه اش پالکارد ترحیم بود و هرکس را‬ ‫ساختمان های سایر کالنشهرهای کشور به جز تهران نیز وجود دارد؟ اغلب‬ ‫پرس ‬ ‫ش را به وجود اورده است که ایا برنامه ای برای بررسی وضعیت ناایمنی‬ ‫لعنتی جان باخته بودند‪ .‬اوار غصه متروپل هم روی تمام ابادان ریخته شده‬ ‫افرادی که به شهرستان رفت و امد دارند یا حتی کار ساخت وساز در شهرستان‬ ‫می دیدی پیراهن مشکی به تن کرده بود‪ .‬بابا می گفت تاریخ برگشته و داغِ‬ ‫انجام داده باشند‪ ،‬اطالع دارند که دور زدن قانون‪ ،‬ان هم در مساله ای مانند‬ ‫ســـینما رکس دوباره تازه شده است‪ .‬این بار در زمان و تاریخی دیگر‪ .‬دقیقا‬ ‫تایید فنی ســـازه ها انقدرها هم کار ســـختی نیست و با چند تماس و اشنا و‬ ‫یک ســـال از اوار شدن متروپل می گذرد‪ .‬دوم خرداد‪ ،‬یک سالگی داغی بود‬ ‫که بر جانِ ‪ 43‬خانواده ابادانی نشست‪.‬‬ ‫دو روز گذشته‪ ،‬یعنی دوم خرداد باالخره معاونت حقوق عامه و پیشگیری از‬ ‫و مجتمع های تاکسیرانی‪ ،‬مرکز گل شهید محالتی‪ ،‬بنکداری خوانساری‪،‬‬ ‫اول بسیاری از ما نیز درگیر این مساله شویم و واکنش های احساسی نسبت‬ ‫پاســـاژ میری ‪ ،1‬مجتمع تجاری اداری خلیج فارس‪ ،‬ســـاختمان پیروزی‪،‬‬ ‫بروجردی‪ ،‬مجتمع مســـکونی ابوالفضل‪ ،‬درمانگاه ســـلیم‪ ،‬پاساژ بهاران‪،‬‬ ‫دو حادثه تلخ پالســـکو و متروپل‪ ،‬انجاست که متوجه خواهیم شد که قطعا‬ ‫وقوع جرم دادستانی کل کشور نام ‪ 129‬ساختمان ناایمن تهران را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بازارچه ســـنتی ستارخان‪ ،‬گل افشـــان‪ ،‬مجتمع خلیج فارس ‪ ،2‬ساختمان‬ ‫هرمـــزان‪ ،‬مجتمع تجاری یادگار‪ ،‬مجتمع تجـــاری و پارکینگ توحید‪ ،‬برج‬ ‫بهاران‪ ،‬اداره مالیات غرب تهران و مرکز خرید سپهر‪ ،‬شرکت جار‪ ،‬بیمارستان‬ ‫حضرت رسول اکرم‪ ،‬پاساژ ناهید‪ ،‬اداری و تجاری بم‪ ،‬ساختمان افرا‪ ،‬پاساژ‬ ‫فجر‪ ،‬مجتمع تجاری و مسکونی ولیعصر‪ ،‬برج نگین رضا‪ ،‬انبار نفت شهران‪،‬‬ ‫مجتمع تجاری و اداری بوســـتان‪ ،‬مجتمع فرهنگی‪ ،‬ورزشی و تفریحی ارم و‬ ‫ساختمان جهاد کشاورزی از جمله ساختمان های ناایمن در تهران است‪.‬‬ ‫انبار چای‪ ،‬ســـاختمان مســـکونی امام رضا (ع)‪ ،‬بازار گل امام رضا‪ ،‬شهرک‬ ‫پاکســـان‪ ،‬زیره کفش نصیری زاده‪ ،‬پاساژ یکتا موسوی‪ ،‬بیمارستان شهدای‬ ‫یافت اباد‪ ،‬بیمارســـتان فیاض بخش‪ ،‬شرکت تکنو صنایع‪ ،‬خوابگاه دانشگاه‬ ‫شـــریعتی‪ ،‬خوابگاه دانشـــگاه شاهد‪ ،‬پاســـاژ زنجانی‪ ،‬مجتمع ‪ 22‬بهمن‪،‬‬ ‫تاالر طوبی‪ ،‬مجتمع مســـکونی بهار‪ ،‬مجتمع مسکونی ارکیده‪ ،‬مجتمع ارم‪،‬‬ ‫بلور‪ ،‬سرای باغچه (علی گوله)‪ ،‬سرای رشتی‪ ،‬پاساژ طالزاده‪ ،‬پاساژ صفوی‪،‬‬ ‫پاساژ امین‪ ،‬پاســـاژعلمی‪ ،‬بیمارستان طرفه‪ ،‬بیمارستان سینا و بیمارستان‬ ‫بوعلی نیز از دیگر ساختمان های ناایمن در تهران هستند‪.‬‬ ‫بررسی‪ ،‬اعالم نام ساختمان های ناایمن و برخورد با مالکان ساختمان های‬ ‫ساختمان های ناایمن فرو بریزد‪ ،‬تا ابد داغِ ان بر جان خانواده ها خواهد ماند‪.‬‬ ‫ناایمن در ســـایر شهرهای کشـــور همان جدیتی را می طلبد که برای ‪129‬‬ ‫مراکز خرید و حتی تفریحی نام اشنا دیده می شود که دقیقا مانند متروپل‪،‬‬ ‫وجود ســـاختمان های ناایمن در هرکجای کشور مانند بمب ساعتی است‬ ‫لیســـت ‪ 129‬ساختمان ناایمن پایتخت را که باال و پایین کنیم‪ ،‬بسیاری از‬ ‫ساختمان های ناایمن تهران به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫هلدینگ خودکفایی ازادگان‪ ،‬شـــرکت صنایع نساجی هالل ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫صرف کرده اند اما برای ایمنی ســـاختمان نه و حفظ جان افراد‪ ،‬همشهریان‬ ‫مجتمع اداری تجاری طوبی هم در فهرست ساختمان های ناایمن قرار دارند‪.‬‬ ‫در بین نام ‪ 129‬ســـاختمان ناایمن‪ ،‬چندین ســـاختمان بســـیار پرخطر و‬ ‫ناایمن قرار است جان بیماران را بگیرند یا مجتمع های مسکونی و خانه هایی‬ ‫به این مناطق هستند‪ .‬پاساژهایی مانند پاساژ الومینیوم‪ ،‬عالء الدین‪ ،‬ازاد‪،‬‬ ‫شوند و بریزند؟‬ ‫ولیعصر‪ ،‬مجتمع مسکونی رازی‪ ،‬مجتمع مسکونی خاتم االنبیا‪ ،‬کارخانه ارج‪،‬‬ ‫پاک‪ ،‬انبار خانه کارگر‪ ،‬بیمارستان لوالگر‪ ،‬پاساژ میالد قائم‪ ،‬پاساژ مهستان‪،‬‬ ‫ســـید ولی‪ ،‬سرای اتفاق‪ ،‬پاساژ شناسا‪ ،‬پاساژ زورخانه‪ ،‬پاساژ وحدت‪ ،‬پاساژ‬ ‫اصال متروپل در شهرســـتان اتفاق افتاد و خود این مساله نشان می دهد که‬ ‫مثل متروپل ســـر ظهر است؟ یا نصف شـــب تاب اوردن ساختمان تمام به‬ ‫مجتمع مسکونی گلستان‪ ،‬مجتمع مسکونی تجاری امین‪ ،‬مجتمع مسکونی‬ ‫به قول جالل ملکی‪ ،‬عادت داریم در این مســـائل احساسی رفتار و برخورد‬ ‫پاساژ حمام قبله‪ ،‬پاساژ رضوی‪ ،‬پاساژ و سینما اروپا‪ ،‬پاساژ گراند هتل‪ ،‬سرای‬ ‫کشـــورمان تمام شد که بعد از اوار شدن ان ساختمان اعالم شد‪ .‬کما اینکه‬ ‫در عین لوکس بودن و به کارگیری المان های جذاب در معماری بنا ناایمن‬ ‫همچنیـــن مجتمـــع ونک پارک‪ ،‬ســـاختمان ذوب اهن‪ ،‬بیمارســـتان امام‬ ‫مرکز تجاری افرا‪ ،‬ســـاختمان عالءالدین‪ ،‬سرای وحید‪ ،‬سرای حاج مالعلی‪،‬‬ ‫حفظ جان از نان مهم تر اســـت و اوار یا حریقی که روی ســـر افراد مستقر در‬ ‫مسکوت ماندن ناایمنی ساختمان متروپل به قیمت کشته شدن‪ 43‬هموطن‬ ‫و هر لحظه ممکن اســـت منفجر شوند و فرو بریزند‪ .‬هیچ کس هم نمی داند‬ ‫اموال تملیکی‪ ،‬مجموعه انبارهای شهید حدادی‪ ،‬مجتمع تجاری بام لند و‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬پاســـاژ کویتی های انقالب‪ ،‬ساختمان ابتکار‪ ،‬شرکت بستنی‬ ‫به بیکار شـــدن عده ای از هموطنان مان از خودمان نشان دهیم اما با مرور‬ ‫فامیل بازی‪ ،‬به راحتی امضای مهندس ناظر گرفته می شـــود‪ .‬این جریان و‬ ‫کنیم‪ .‬اما تجربه تلخ متروپل نشـــان داد که ایمنی ساختمان ها از نانِ شب‬ ‫هم واجب تر اســـت‪ .‬و اگر بخواهیم درخصوص ناایمنی ساختمان ها غفلت‬ ‫کنیم یا با چند امضای اشتباه‪ ،‬ناایمنی انها را نادیده بگیرم‪ ،‬نتیجه جز سوگ‬ ‫جمعی چندین خانواده نخواهد بود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اخیرا به دنبال پلمب پاساژهای ناایمن در تهران‪ ،‬دیده شده است که عده ای‬ ‫نسبت به این موضوع و تعطیلی مشاغل واکنش نشان دادند‪ .‬شاید در وهله‬ ‫هســـتند‪ .‬یعنی مالکان برای المان های زیبایی شناسی در معماری هزینه‬ ‫و هموطنان شان کم اهمیت تر از نمای ساختمان بود‪.‬‬ ‫ناایمـــن به دلیل قدمت‪ ،‬تمرکز و تراکم مناطق ‪ 11‬و ‪ 12‬شـــهرداری متعلق‬ ‫مهستان‪ ،‬پاساژ ازاد و پاساژ شانزه لیزه در همین منطقه هستند‪ .‬عدم نصب‬ ‫کندانسورهای کولرهای گازی روی نما‪ ،‬عدم نصب کفپوش عایق در مجاورت‬ ‫تابلوهای برق‪ ،‬عدم نصب خاموش کننده های مناسب در مجاورت تابلوهای‬ ‫برق‪ ،‬عدم نصب تابلوهای نشانگر نورتاب خروج اضطراری و نشانگر طبقات‪،‬‬ ‫عدم انتقال وسایل گازسوز شعله عریان پرتابل به خارج از مجموعه‪ ،‬انبارداری‬ ‫اکنون‪ ،‬این ســـاعت و دقیقه ممکن است کدام ساختمان ناایمن فرو بریزد؟‬ ‫پایان می رسد؟ اصال کدام یک از ان ‪ 129‬ساختمان است؟ بیمارستان های‬ ‫که محل ارامش و اسایش خانواده های ساکن شان هستند‪ ،‬قرار است پودر‬ ‫نگاه ها به ســـاختمان های ناایمن و جبران کاستی ها در مدیریت فنی باید‬ ‫به نگاهی ملی تبدیل شود‪ .‬یعنی برای مدیران مربوطه‪ ،‬فرقی نداشته باشد‬ ‫عالءالدین یا یک ساختمان دیگر در ان سوی کشور ناایمن هستند یا مرکز‪.‬‬ ‫انچه که باید مهم باشد‪ ،‬برخورد با مالکان و تسریع در برطرف سازی ناایمنی‬ ‫این ساختمان هاست‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه فرهیختگان

روزنامه فرهیختگان 3893

روزنامه فرهیختگان 3893

شماره : 3893
تاریخ : 1402/03/31
روزنامه فرهیختگان 3892

روزنامه فرهیختگان 3892

شماره : 3892
تاریخ : 1402/03/30
روزنامه فرهیختگان 3891

روزنامه فرهیختگان 3891

شماره : 3891
تاریخ : 1402/03/29
روزنامه فرهیختگان 3890

روزنامه فرهیختگان 3890

شماره : 3890
تاریخ : 1402/03/28
روزنامه فرهیختگان 3889

روزنامه فرهیختگان 3889

شماره : 3889
تاریخ : 1402/03/27
روزنامه فرهیختگان 3888

روزنامه فرهیختگان 3888

شماره : 3888
تاریخ : 1402/03/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!