هفته نامه ندای آبادی شماره 48 - مگ لند
0

هفته نامه ندای آبادی شماره 48

هفته نامه ندای آبادی شماره 48

هفته نامه ندای آبادی شماره 48

‫‪ 30‬اردیبهشت ‪1402‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت ‪8 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫شماره‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪7‬‬ ‫سال ششم‬ ‫می ‪20/2023‬‬ ‫‪/29‬شوال ‪1444‬‬ ‫شماره ‪48‬‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬مشاور ‪‎‬ه‪‎‬خانگ ‪‎‬‬ ‫کس ‪‎‬‬ ‫ک‪‎ ‎‬و‪‎‬مستغالت‬ ‫ی‪‎‬ی ‪‎‬ا‪‎‬مشاور ‪‎‬ه‪‎‬امال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دکوراسیو ‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبرانقالب‪:‬تولیدکتاب های‬ ‫کودکان و نوجوانان متناسب‬ ‫با فرهنگ خودمان باشد‬ ‫ی‬ ‫تاثی ‪‎‬ر‪‎‬سازندگ ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه های مقابله‬ ‫با اعتیاد‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫‪4‬‬ ‫مسولیت‪‎‎‬پذیر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬چه‪‎‎‬تاثیری‪‎‎‬در‪‎‎‬اشتغال‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانان‪‎‎‬در‪‎‎‬اینده‪‎‬‬ ‫‪‎‬دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫نمایشگاهکتابمجالی‬ ‫برای ارتباط بی واسطه‬ ‫با ناشران است‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ک‪‎‬شغ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬خانگی‬ ‫‪‎‬ایده ا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‎‬را ‪‎‬ه‪‎‬انداز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیم‪‎‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سفری به خراسان‬ ‫جنوبی حتی کوتاه‬ ‫رئیس اداره جنگلکاری و پارک ها و ذخیره گاهای‬ ‫جنگلی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان‬ ‫گلستان پیشتاز در تولید نهال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سفر به تاریخ‬ ‫سفربهمیبد‬ ‫اعتیــاد بــه هــر نــوع‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬الــکل‪،‬‬ ‫بازی هــای رایانــه ای‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و‪ ...‬بــه شــدت زندگــی‬ ‫فــرد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‬ ‫و می توانــد بــه مشــکالت جــدی‬ ‫برســاند‪ .‬بــرای مقابلــه بــا اعتیــاد‪،‬‬ ‫راه هــای زیــر می توانــد بــه شــما‬ ‫کمــک کنــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مراجعــه بــه مشــاوران‬ ‫متخصــص‪ :‬بهتــر اســت بــا یــک‬ ‫مشــاور متخصــص مشــوره کنیــد‬ ‫تــا بهتــر بفهمیــد چــه مشــکالتی‬ ‫باعــث ایجــاد اعتیــاد شــده اند و‬ ‫چــه راه هایــی بــرای خــاص شــدن‬ ‫از ایــن مشــکالت وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استفاده از موسیقی و ورزش‪:‬‬ ‫ایــن فعالیت هــا می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد کــه از فشــار و‬ ‫اســترس های روزانــه خــود رهایــی‬ ‫پیــدا کنیــد و موجــب شــادابی و‬ ‫خوشــحالی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پشــتیبانی از خانــواده و‬ ‫دوســتان‪ :‬اعتیــاد بــه شــدت‬ ‫ممکــن اســت زندگــی شــما‪،‬‬ ‫خانــواده و دوســتانتان را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫بهتــر اســت در برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا خانــواده و دوســتان خــود‬ ‫صادقانــه باشــید و انهــا را در ایــن‬ ‫مســیر بــه عنــوان پشــتیبان خــود‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رفتارهــای جایگزیــن‪ :‬بــرای‬ ‫کاهــش و بــه حداقــل رســاندن‬ ‫زمانــی کــه بــرای اعتیــاد خــود‬ ‫صــرف می کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫فعالیت هــای مفیــد و جایگزیــن‬ ‫ماننــد مطالعــه‪ ،‬مشــغولیتهای‬ ‫فِراغــت‪ ،‬و دیــدن فیلــم و‬ ‫ســریال های خــوب عالقه منــد‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دنبــال کــردن پایین تریــن‬ ‫ریســک‪ :‬اگــر شــما از اعتیــاد خــود‬ ‫خبــر داریــد‪ ،‬بهتــر اســت از محیطی‬ ‫کــه باعــث ایجــاد اعتیــاد می شــود‬ ‫دوری کنیــد و بــه نوعــی از محیــط‬ ‫کنتــرل شــده بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬ایجــاد عادت هــای مثبــت‬ ‫و ارزش هــای قــوی در زندگــی بــه‬ ‫شــما کمــک خواهــد کــرد کــه در برابــر‬ ‫فشــارهای روزانــه و مشــکالت بیشــتر‬ ‫ایســتادگی کنیــد‪.‬‬ ‫برج چهل دختر‬ ‫سرزمینی با قدمت تاریخ‬ ‫‪5‬‬ ‫سازمان اگهی های ‪ 4‬رسانه موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫به افراد واجد و شرایط واگذار می شود ‪.‬‬ ‫متقاضیان پیشنهادها و رزومه خود را از طریق پیام رسان ایتا به شماره ‪ 09117674497‬ارسال کنند‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار پارس در رد یا تایید پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 1 ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪48‬‬ ‫خبر‬ ‫ی‬ ‫د‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مانن ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر‪‎‬مشاور ‪‎‬ه‪‎‬خانگ ‪‎‬‬ ‫کس ‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳۰۰‬رسانه دشمن‬ ‫در حال بمباران‬ ‫اعتقادات جوانان‬ ‫ایران است‬ ‫سرپرســت قــرارگاه منطقــه ای‬ ‫ثامــن االئمــه(ع) نیــروی زمینــی‬ ‫ســپاه گفــت‪ :‬دشــمن بــا بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۳۰۰‬رســانه در حــال بمبــاران‬ ‫افــکار و اعتقــادات جوانــان مــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس‪ ،‬ســردار اشــعری در‬ ‫یــادواره ‪ ۵۰‬شــهید منطقــه اوغــاز‬ ‫شهرســتان شــیروان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن مــردم ولــی نعمــت‬ ‫هــای مــا هســتند هرچــه داریــم‬ ‫از شــهدا و ایثارگــران داریــم؛‬ ‫مــردم بزرگــواری کــه همــراه‬ ‫والیــت فقیــه در مقابــل دشــمن‬ ‫ایســتادگی کردنــد و دشــمن از‬ ‫اینهــا ســیلی خــورد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســه روز بعــد از‬ ‫انقــاب ‪ ۵۷‬دشــمن تــاش خــود‬ ‫بــرای بــه زمیــن زدن ایــن حرکــت‬ ‫را شــروع کــرد و امــروز همچنــان‬ ‫نــا امیــدی و شکســت را در بــوق و‬ ‫کرنــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز دشــمن یــک‬ ‫جنــگ ترکیبــی را شــروع کــرده‬ ‫اســت بــرای تضعیــف دیــن‬ ‫مــردم‪ ،‬بــرای توهیــن بــه قــران‪،‬‬ ‫توهیــن بــه شــهید و توهیــن بــه‬ ‫مســجد‪ .‬فتنــه گــران در فتنــه‬ ‫اخیــر گفتنــد مــی خواهیــم کاری‬ ‫کنیــم کــه نامــوس در ایــن کشــور‬ ‫معنایــی نداشــته باشــد‪ .‬لکــن راه‬ ‫بــه جایــی نخواهنــد بــرد تــا زمانــی‬ ‫کــه در قاعــده والیــت فقیــه‬ ‫حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت قــرارگاه منطقــه ای‬ ‫ثامــن االئمــه(ع) نیــروی زمینــی‬ ‫ســپاه تاکیــد کــرد‪ :‬شــهدا در‬ ‫شــرایط ســخت جنــگ تحمیلــی‪،‬‬ ‫تحریــم و تجــاوز بــه حریــم‬ ‫مرزهــای کشــور‪ ،‬بــرای حفــظ‬ ‫ارزش هــای اســام و انقــاب‬ ‫جــان خــود را نثــار کردنــد‪ .‬بــه‬ ‫برکــت خــون مطهــر شــهدا مــا‬ ‫امــروز شــاهد اقتــدار‪ ،‬توســعه‪،‬‬ ‫عمــران و ابادانــی و امنیــت‬ ‫پایــدار در ســطح کشــور و منطقــه‬ ‫هســتیم ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قدردانــی از‬ ‫خدمــات‪ ،‬اقدامــات ارزشــمند و‬ ‫مخلصانــه شــهدا کمتریــن کاری‬ ‫اســت کــه بــرای ایــن عزیــزان مــی‬ ‫تــوان انجــام داد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــه بایــد‬ ‫ادامــه دهنــده راه شــهدا کــه‬ ‫اســوه هــای صبــر و اســتقامت‬ ‫هســتند‪ ،‬باشــیم‪ .‬هــدف از‬ ‫برگــزاری اینگونــه یــادواره هــا‬ ‫نیــز یــاد و خاطــره شــهدا و الگــو‬ ‫گرفتــن از شــیوه و وصیــت نامــه‬ ‫شــهدا بــوده و الزم اســت وصیــت‬ ‫نامــه و ســیره شــهدا بــرای نســل‬ ‫جــوان یــاد اوری شــود‪.‬‬ ‫ک‪‎ ‎‬و‪‎‬مستغالت‬ ‫ی‪‎‬ی ‪‎‬ا‪‎‬مشاور ‪‎‬ه‪‎‬امال ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دکوراسیو ‪‎‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪/‬‬ ‫ندای ابادی‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪،‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــابه ‪،‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تواننـ ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خودمختــا ‪‎‬ر‬ ‫ع ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫م‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحصیــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬داریــ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬موثــ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتراتژ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جدیــ ‪‎‬د ‪‎‬برســی ‪‎‬د ‪‎.‬البتــ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیــ ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬انالیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬توانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالیــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــد ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جدیـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬معرفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه‪‎ ‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موجو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬توانی ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبکه‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬می‪‎ ‎‬دهنــد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬ارجــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیرمجموعه‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مثــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مزایایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتری ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دســت ‪‎‬ه ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حساســیت‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــخص ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬نیازها ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ف ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فــرد ‪‎‬‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کاره‪‎‬ا‪‎‬عبارتن ‪‎‬د‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎:‬‬ ‫ن‪‎‬کس ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫مزایا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشتریا ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬با ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تقاضا ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎‬دریافـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬وقـ ‪‎‬‬ ‫‪ ‎- ‎‬صرفـ ‪‎‬ه ‪‎‬جویـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬متخصصان ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬حرفـه‪‎ ‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬عنوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬عالقـ ‪‎‬ه ‪‎‬منـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صورتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬انگیــز ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــو ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬کنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬خان ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه‪‎ ‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬اســتاندار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سفارشـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬نزدیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬مزایــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کارافرین ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درامــدزا ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬موف ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫کسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬داخلــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غــذ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غیــر ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانوادگــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬اشــپز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬کافــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬تجربــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬معمــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مذکــو ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬شــبکه ســازی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬روشــها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫م ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اخ ـ ‪‎‬ذ ‪‎‬مجوزهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اینترنت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬قــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫کس ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬عالقمنــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ل ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مراح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کار ‪‎ ،‎‬میتوانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ع ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش‪‎ ‎‬و‪‎‬تجرب ـ ‪‎‬ه‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬حــوز ‪‎‬ه‪‎‬م ـ ‪‎‬د‪‎‬نظرتــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎1‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مربو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬داریـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬مهارتهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توسع ‪‎‬ه ‪‎‬بدهی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تمری ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ت ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬مخاط ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فراهـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مخاطـ ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎2‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬نیا ‪‎‬ز ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬مســتاجرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنی ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک ‪‎‬خان ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جدی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ممک ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خانه ه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ی ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬مالــکا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ک ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬بهتریــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــ ‪‎‬ه ‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انتخابهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬تبلیغــات ‪‎ ،‎‬رســانه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎3‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرد‪‎.‬‬ ‫غ ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اطالع رســان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬هســتن ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬دنبا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬افراد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنین ‪‎ ،‎‬شبکه ســاز ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬مربوطـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــرکا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬همــکار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سفارشــات ‪‎ ،‎‬بای ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬بع ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اســتقبا ‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬سفارشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎.‎4‬تکمی ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬حرفـه‏ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــه صــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کســب وکا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بعـ ‪‎‬د‬ ‫ب ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بازافرینـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬جلـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رضایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬کرده انــد ‪‎ ،‎‬تســهی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬دریافـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬خدماتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یــ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎ ‎‬و‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬رایــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پردرام ـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬شــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگی ‪،‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــازا ‪‎‬ر‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کنی ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تعیی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬هــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســازان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماشــی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارمنــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬تبلیغاتــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیــ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬مــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متنوعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نمایشــگاه‪‎‎‬ه‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬چاپــی ‪‎ ،‎‬شــبک ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انالیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ارتبا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ایــد ‪‎‬ه ‪‎:‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎3‬اجــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬موثــر ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کــرد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برقــرا ‪‎‬ر ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشــکال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ط ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬مشتریان ‪،‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ارتبا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سهول ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬راحت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎-‎4‬استفاد ‪‎‬ه‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬فناور ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬نظیـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســایت ‪‎ ،‎‬اپلیکیشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬فنــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬موبایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــزا ‪‎‬ر ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ای ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موف ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬داشـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬توجـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بایـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬نهایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اصــو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬رعایــ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بایــ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــداو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ‪‎‬د ‪‎‬طراح ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگ ‪‎‬‬ ‫بله ‪‎ ،‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬حــوز ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬پرطرفــدا ‪‎‬ر ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانن ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬همــرا ‪‎‬ه ‪‎‬نیســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهـ ‪‎‬ا ‪‎‬لزومـ ‪‎‬ـا ً‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه ‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ک ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬تاســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نظ ـ ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــی ‪‎ ،‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬توانایی‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بســازی ‪‎‬د ‪‎‬ت ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬خدمات ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتق ـ ‪‎‬ا ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬اینترنـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دهیــد ‪‎ ،‎‬شــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬شــوی ‪‎‬د ‪‎.‬ســپ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ح ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نمونـ ‪‎‬ه ‪‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬معرفـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داد ‪‎‬ه ‪‎‬اید ‪‎ ،‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬قبال ً‪‎‬انجا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخل ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬تبلیغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانیـ ‪‎‬د ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬شــبک ‪‎‬ه ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبــاد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ک ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬محســو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پرســو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محبــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داخلــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬بهت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقابتهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحقیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬موجــود ‪‎ ،‎‬ایده هــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬توانی ‪‎‬د ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگی ‪‎ ،‎‬م ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫برا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬مختلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــبک ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اینترنتــی ‪‎ ،‎‬ســای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ارائ ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اوری ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دس ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬موفـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مشــاو ‪‎‬ر ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریان ‪‎ ،‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬دائمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬تبدیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ی ـ‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬داخل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬طراح ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگ ـ ‪‎‬‬ ‫کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرطرفــدا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگی ‪،‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امــرو ‪‎‬ز ‪‎‬میباشـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دنیــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬الز ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬دانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیــد ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــاو ‪‎‬ر ‪‎‬فعالیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬می‏خواهیــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬شناســای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خودتــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بایــ ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقبــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیــ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تقویــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــید‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیغا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه ‪‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬شــبک ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ســایت ‪‎ ،‎‬حســاب‪‎ ‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬و ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬امــ ‪‎‬ر ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬عمومــی ‪‎ ،‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬روزنامــ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محل‪‎‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ی ‪‎‬توانی ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬رواب ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پوســتره ‪‎‬ا ‪‎‬میباش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محل ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎ ،‎‬دفات ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همــکار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عموم ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مرتبــط ‪‎ ،‎‬مح ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دیگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬صنای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پــ ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬جــذا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ابتــد ‪‎‬ا ‪‎‬بایــ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬چنیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬درامــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دهیــ ‪‎‬د ‪‎‬تــ ‪‎‬ا ‪‎‬بتوانیــ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تمرکــ ‪‎‬ز ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬ارائــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ص ‪‎ ‎‬و ‪‎‬دان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تخص ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎‬گیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پاســخگوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فنـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ی ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مختلفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینه هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگـ ‪‎‬‬ ‫کسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغالت ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬داخلــی ‪‎ ،‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طراحـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬چنیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــرو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎...‬فعالیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روانشناسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نظـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مهارتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬نیازمنـ ‪‎‬د ‪‎‬یادگیــر ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طری ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تبلیغــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬هســتی ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریاب ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬انالی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرداخ ـ ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬درگاه هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــی ‪‎ ،‎‬ســایت ‪‎ ،‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــبکه ها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تخصصـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نمایشــگاه ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬توصیـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــنایا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دوســتا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬معرفـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬داخلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دکوراســیو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬طراحــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬خانگــ ‪‎‬‬ ‫کســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرســو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســتغال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــاور ‪‎‬ه ‪‎‬امــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬موفقیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬متنوعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پرطرفــدا ‪‎‬ر ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــید ‪‎ ،‎‬تجرب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬حــوزه ‪‎ ،‎‬شــم ‪‎‬ا ‪‎‬بای ـ ‪‎‬د ‪‎‬تخص ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ل ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬فعــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬ارتباطــی ‪‎ ،‎‬تبلیغات ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬برقــرا ‪‎‬ر ‪‎‬کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬مهــار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برخوردارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬تهیـ ‪‎‬ه ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬باالیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اهمیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬بهتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانی ‪‎‬د ‪‎‬تصمیما ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خود ‪‎ ،‎‬م ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقبا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بررسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بگیری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬گســتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫پیش بینی خرید تضمینی‬ ‫گندم در خراسان شمالی‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫بــاران هــای موثــر در ایــن اســتان نبــارد پبــش‬ ‫بینــی مــی شــود میــزان خریــد تضمینــی گنــدم‬ ‫در اســتان طــی ســال جــاری کمتــر از ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫تــن باشــد‪.‬‬ ‫احمــد نامــور اظهــار کــرد‪ :‬ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی در ابتــدای ســال جــاری پیــش بینــی‬ ‫کــرده بــود کــه طــی امســال ‪ ۲۱۶‬تــن گنــدم‬ ‫برداشــت مــی شــود و ‪ ۱۴۰‬هــزار تــن نیــز خریــد‬ ‫تضمینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما متاســفانه در ســال زراعی جاری‬ ‫هــم بــا ســرمازدگی و خشکســالی زیــاد مواجــه‬ ‫بــوده ایــم‪.‬‬ ‫نامــور ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر بیشــتر‬ ‫کشــتزارهای اســتان دیــم بــوده و بــا کوچکترین‬ ‫تنــش کــم ابــی تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال گذشــته میــزان خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم ‪ ۱۰۸‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ارتبــاط بــا مراکــز خریــد‬ ‫گنــدم نیــز بیــان کــرد‪ :‬تعــداد مراکز خریــد گندم‬ ‫هماننــد ســال گذشــته ‪ ۲۴‬مرکــز اســت کــه در‬ ‫زمــان خریــد گنــدم فعــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وحیــد صبــاغ مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی نیز در ادامه اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۴۵‬هــزار هکتــار از دیــم زارهــای‬ ‫ایــن اســتان توســط کشــاورزان رهــا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دیــم زارهــای رهــا شــده در تمامــی‬ ‫مناطــق اســتان وجــود دارنــد امــا بیشــتر در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان هســتند‪.‬‬ ‫صبــاغ خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه بــه علــت‬ ‫کاهــش بارندگــی هــا‪ ،‬وضعیــت مــزارع گنــدم و‬ ‫جــو در ایــن اســتان بــه خصــوص مــزارع دیــم‪،‬‬ ‫خــوب نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محصــوالت در شهرســتان هــای‬ ‫مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و اســفراین‬ ‫بــه دلیــل اینکــه دارای هــوای گــرم تری هســتند‬ ‫از لحــاظ مراحــل رشــدی در وضعیــت جلوتــری‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬امــا بخشــی از مزارع در منطقه قره‬ ‫میــدان مانــه و ســملقان بــه علــت خشکســالی‬ ‫از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول توضیــح داد‪ :‬ســطح مــزارع‬ ‫گندمــی دیــم در ایــن اســتان ‪ ۹۴‬هــزار هکتــار‪،‬‬ ‫گنــدم ابــی ‪ ۴۸‬هــزار هکتــار‪ ،‬جــوی دیــم ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫هکتــار و جــوی ابــی ‪ ۲۸‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی‪ ،‬مســاحت مــزارع‬ ‫موجــود در منطقــه قــره میــدان در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان ‪ ۹‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طــی ســال زراعــی جــاری یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۹‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه بخــش زراعــت اســتان خســارت وارد شــده‬ ‫اســت و تــا ‪ ۱۱۲‬هــزار تــن کاهــش عملکــرد‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫حجاب سرچشمه پاکی ها‬ ‫و میراث ایرانیان کهن و‬ ‫توصیه بزرگان دین‬ ‫در مقابل هر نوع ویروس‬ ‫مهاجم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان گلستان‬ صفحه 2 ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪48‬‬ ‫شبنامه‬ ‫نکته ای عجیب در ِ‬ ‫رصد رفتار‬ ‫اندیشکده ها در «جنگ احزاب»‬ ‫ت انهــا از ایرانــی هــا و پذیــرش‬ ‫ک درســ ِ‬ ‫ در ِ‬‫شکســت چــه طــور شــکل گرفــت؟‬ ‫ عجیب اندیشــکده هیل که نشــان میدهد انها‬‫ت ایرانی پی بردنــد‪....‬‬ ‫بــه شــراف ِ‬ ‫ ‪ 8‬مــاه پیــش کشــور درگیــر فتنــه ای شــد کــه بــه‬‫حــق میتــوان اســم ‪#‬جنگ_احــزاب را بــر ان نهــاد‪.‬‬ ‫در گرماگــرم ایــن فتنــه رصــد رفتــار اندیشــکده‬ ‫هــای امریکایــی کمــک کــرد تــا روشــن شــود انهــا‬ ‫در حــوزه ی تحلیــل انچــه در حــال رخ دادن اســت‬ ‫در چــه مرحلــه ای قــرار دارند‪.‬بــه ایــن جملــه کــه‬ ‫در اندیشــکده هیــل مطــرح شــده دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫مســتقیما ً از طریــق رســانه ها بــا مــردم ایــران‬ ‫صحبــت کنیــد؛ جیــک ســالیوان مشــاور امنیــت‬ ‫ملــی و ســایر مقامــات دولتــی بایــد در صــدای‬ ‫امریــکا‪ ،‬بی بی ســی فارســی و رادیــو فــردا حضــور‬ ‫پیدا کنند‪ .‬مردم ممکن اســت از ســقوط جمهوری‬ ‫اســامی و تجزیــه ملــت بــه قومیت هایــی کــه‬ ‫بــرای اســتقالل رقابــت می کننــد‪ ،‬نگــران باشــند؛ بــا‬ ‫مــردم ایــران ارتبــاط برقــرار کنیــد و از همدلــی خــود‬ ‫در مــورد نگرانی هــا و اینــده انهــا صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫اندیشــکده هیــل ایــن جملــه در تاریــخ مهــر مــاه‬ ‫مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫ به چند نکته دقت کنید‪.‬‬‫نکتــه اول ‪ :‬میگویــد مقامــات امریــکا در بــی بــی ســی‬ ‫و صــدای امریــکا و رادیوفــردا درباره اینــده حرف زده و‬ ‫ـی احتمــال تجزیــه در اوردنــد‪.‬‬ ‫مــردم را از نگرانـ ِ‬ ‫ســوال اول ایــا مــردم ایــران از مقامــات امریــکا‬ ‫حــرف شــنوی داشــته و بــه انهــا اعتمــاد دارنــد؟‬ ‫پاســخ ‪ :‬بخشــی قطعــا نــه ! بخشــی کــه تحــت تاثیــر‬ ‫غربگرایــان و اســتودیو هــای لنــدن هســتند بلــه !‬ ‫نکتــه‪ :‬وقتــی میگویــد در بــی بــی ســی و صــدای‬ ‫امریــکا بــه مــردم تضمیــن دهیــد که تجزیــه دروغ‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی‪ :‬حتــی انهــا که از شــما حرف شــنوی‬ ‫دارنــد و حتــی انهــا کــه مخاطــب رســانه هــای‬ ‫وطــن فــروش هســتند یقیــن دارنــد کــه اینــده ی‬ ‫کشورشــان ســیاه اســت‪ .‬پــس شــما برویــد و اینهــا‬ ‫را اگاه کنیــد‪.‬‬ ‫ یــک نکتــه تــا همینجــای بحــث وجــود دارد‪:‬‬‫اندیشــکده هــای امریکایــی چه طور موفق شــدند‬ ‫تــا ایــن حــد دقیــق ایرانیــان را درک کــرده و بفهمند‬ ‫کــه اکنــون همــه ی انها حتی مخاطبین خودشــان‬ ‫نســبت بــه اینــده کشــور بــد بیــن شــده اند؟قبــل از‬ ‫رســیدن بــه ســوال دوم ادامــه ی متــن را بخوانیــد‪:‬‬ ‫مردم ممکن اســت از ســقوط جمهوری اسالمی و‬ ‫تجزیــه ملــت بــه قومیت هایــی کــه برای اســتقالل‬ ‫رقابــت می کننــد‪ ،‬نگــران باشــند؛ بــا مــردم ایــران‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد و از همدلــی خــود در مــورد‬ ‫نگرانی هــا و اینــده انهــا صحبــت کنیــد‬ ‫نکتــه ی دومــی کــه متــن فــوق پنهــان اســت ایــن‬ ‫نکتــه اســت کــه اندیشــکده ی فــوق نمیگویــد ‪ :‬بــه‬ ‫مــردم ایــران بگوییــد خطــر تجزیه یــک دروغ بزرگ‬ ‫اســت‪ .‬بلکــه میگویــد بــا انهــا دیالــوگ کنیــد! راجــع‬ ‫بــه چــه چیــزی‪ /‬توضیــح میدهد‪ :‬راجــع به قومیت‬ ‫هایــی کــه دنبــال اســتقالل هســتند و رقابــت انهــا‬ ‫مــردم را نگــران کــرده اســت‪...‬‬ ‫ بــه ســوریه دقــت کنیــد‪ .‬واشــنگتن پســت‬‫اخیــرا دربــاره کــرد هــای ســوریه گفتــه‪ :‬انهــا بــا‬ ‫مــا همــکاری کردنــد و مــا بــه انهــا قــول دادیــم در‬ ‫حکومــت بعــدی ســوریه کــه فــدرال اســت جایــی‬ ‫داشــته باشــند و مــا یــک حکومــت فــدرال بــه انهــا‬ ‫بدهکاریــم‪...‬در ســوریه رفتــه انــد روی کــرد هــا‬ ‫متمرکــز شــده و بــه انهــا گفتــه انــد‪ :‬ایــن چیــزی کــه‬ ‫داریــم انجــام میدهیــم اســمش تجزیــه ی کشــور‬ ‫شــما نیســت‪ .‬داریــم اســد را کنــار میزنیــم تــا شــما‬ ‫بــه اســتقالل خودتــان و حقتــان کــه ســرزمینی‬ ‫مســتقل اســت برســید‪.‬به تجزیه طلب های ایران‬ ‫کــه پرچــم هــای پــر شمارشــان را در برلیــن دیدیــم‬ ‫هــم دقیقــا همیــن گفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حــاال اندیشــکده ی هیــل بــه امریکایــی هــا‬ ‫نمیگویــد‪ :‬بــه مــردم بگوییــد ایــن دروغ اســت‪.‬‬ ‫بلکــه برعکــس ! میگویــد ‪ :‬بــه انهــا بگوییــد جــای‬ ‫نگرانــی نیســت‪ .‬ایــن رقابتــی بــرای رســیدن بــه‬ ‫اســتقالل اســت‪...‬‬ ‫ بــه ایــام اشــوب هــا برگردیــد‪ .‬ایــا وطــن‬‫ت ملــی گرایــی گرفته انــد و در‬ ‫فروشــهایی کــه ژسـ ِ‬ ‫راس انهــا ســلطنت طلــب هــای خائــن بــه همیــن‬ ‫ادعــای رضــا پهلــوی کــه بــا مســئله ی تجزیــه‬ ‫مخالفیــم امــا فدرالیســم نــه‪ ،‬بــه مهتــدی ِ تجزیــه‬ ‫طلــب رســمیت ندادنــد ؟وقتــی اندیشــکده ی هیــل‬ ‫در اوج اشــوبها میگویــد ‪ :‬بایــد بــه مــردم توضیــح داد‬ ‫کــه رقابــت قومیــت هــا بــرای اســتقالل نگــران کننــده‬ ‫نیســت یعنــی بایــد تولیــدات رســانه ای را بــه ســمت‬ ‫عــادی ســازی فدرالیســم ببریم‪.‬دشــمنان بــه دنبــال‬ ‫تجزیــه ایــران بودنــد‪ .‬در میانـه ی راه فهمیدنــد کــه‬ ‫حتــی مخاطبیــن خودشــان هــم فهمیــده و از ایــن‬ ‫مهــم ترســیده انــد‪.‬‬ ‫سفری به خراسان جنوبی حتی کوتاه‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش‬ ‫نمونه های موفق‬ ‫از کسب و کارهای‬ ‫خانگی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫خراســان جنوبــی یکــی از اســتان های شــمال شــرق ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان دیدنی هایــی بســیار دارد؛ از اماکــن تاریخــی گرفتــه تــا‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی‪ .‬خراســان جنوبــی به خصــوص در تعطیــات و‬ ‫نــوروز‪ ،‬میزبــان گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫با استان خراسان جنوبی اشنا شوید‪:‬‬ ‫ درباره استان خراسان جنوبی‬‫ جاهای دیدنی استان خراسان جنوبی‬‫ راهنمای سفر به استان خراسان جنوبی‬‫درباره استان خراسان جنوبی‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی در شــرق ایــران واقــع شــده و مرکــز‬ ‫ان‪ ،‬شــهر بیرجنــد اســت‪ .‬اســتان خراســان جنوبــی‪ ،‬بــا مصوبــه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و پــس از تقســیم اســتان خراســان بــه‬ ‫ســه اســتان‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۸۲‬ایجــاد شــد‪ .‬مســاحت ایــن اســتان‬ ‫‪ ۱۵۱،۱۹۳‬کیلومتــر مربــع اســت کــه از ایــن نظــر ســومین اســتان‬ ‫ایــران اســت‪ .‬بــر اســاس سرشــماری ســال ‪ ،۱۳۹۰‬جمعیــت ان‬ ‫برابــر بــا ‪ ۷۳۲،۱۹۲‬نفــر بــوده و از ایــن نظــر ‪۲۸‬امیــن اســتان‬ ‫کشــور اســت‪ .‬خراســان جنوبــی شــامل محــدوده ای از خراســان‬ ‫بــزرگ اســت کــه در ســده های پیــش‪ ،‬قهســتان نامیــده می شــد‪.‬‬ ‫شــهرهای مهــم ایالــت قهســتان‪ ،‬تــون (فــردوس امــروزی) و‬ ‫قائــن بوده انــد‪ .‬مارکوپولــو نیــز در ســفرنامه خــود‪ ،‬از ایــن منطقــه‬ ‫بــا نــام تونوکایــن (تــون و قایــن) یــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫جاهای دیدنی استان خراسان جنوبی‬ ‫موزه میراث پهلوانی بیرجند‬ ‫مــوزه میــراث پهلوانــی‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۸۵‬مصــادف بــا هفتــه دولــت‬ ‫و بــا همــکاری بخــش خصوصــی‪ ،‬واقــع در زورخانــه قدیمــی‬ ‫امیر عــرب‪ ،‬مشــهور بــه «زورخانــه لوبنــد» افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ســابقه زورخانــه امیــر عــرب بــه بیــش از ‪ ۲۰۰‬ســال می رســد‪ .‬در‬ ‫ان زمــان فقــط یــک زورخانــه در محلــه «لب بنــد» و در فاصله دو‬ ‫بنــد معــروف «حاجــی محمــد جعفــر» و «بــاروت کوبــان» در یــک‬ ‫کوچــه فرعــی واقــع بــود کــه بــا نــام زورخانــه لــب بنــد (در لهجــه‬ ‫محلــی «لوبنــد») مشــهور بــوده و اکنــون بــه نــام زورخانــه امیــر‬ ‫عــرب فعــال اســت‪ .‬بنــای تاریخــی زورخانــه امیــر عــرب از دیربــاز‬ ‫محــل ورزش پهلوانــان نامــدار بــوده اســت‪ ،‬تــا اینکــه در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬ســاختمان جدیــد ایــن زورخانــه بــه بهره بــرداری می رســد‬ ‫و فکــر ایجــاد مــوزه و نمایشــگاهی دائمــی از مواریــث پهلوانــی و‬ ‫ورزش باســتانی در بنــای تاریخــی مذکــور قــوت می گیــرد‪.‬‬ ‫قســمت های مختلــف ایــن مــوزه عبارت انــد از‪ :‬نمایــش‬ ‫عکس هــای پهلوانــان و پیشکســوتان صاحب نــام‪ ،‬ابــزار و االت‬ ‫ورزشــی (از قبیــل میــل‪ ،‬کبــاده‪ ،‬تختــه شــنا و…)‪ ،‬ضــرب‪ ،‬ابــزار و‬ ‫االت پهلوانــی زینتــی چــون شمشــیر و ســپر و تعــدادی مانکــن‬ ‫کــه حــاالت مختلــف ورزشــی را بــه نمایــش دراورده انــد‪ .‬هــدف از‬ ‫تاســیس ایــن مــوزه اشــنایی عمــوم بــا ورزش باســتانی و اداب و‬ ‫ســنن مربــوط بــه ایــن رشــته دیرپــا و مردمــی اســت‪.‬‬ ‫موزه اشیا مردم شناسی خضری‬ ‫ایــن مــوزه بــا مشــارکت ســازمان میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری اســتان با شــهرداری‪ ،‬بخشــداری و شــورای اســامی شهر‬ ‫خضــری دشــت بیــاض‪ ،‬در ســاختمانی بــا زیربنای حــدود ‪ ۹۰‬متر‪ ،‬در‬ ‫حاشــی ه پــارک جنــت ایــن شــهر راه انــدازی و افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫اثار و اشیای این موزه را مجموعه ای متنوع از اشیای مردم شناسی‬ ‫و لوازم سنتی زندگی و حرف گذشته تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫موزه صنایع دستی و مردم شناسی سرایان‬ ‫مــوزه اشــیای مردم شناســی ســرایان در محــل شــترخانه کاروانســرای‬ ‫ســرایان راه انــدازی شــده اســت‪ .‬ایــن کاروان ســرا کــه بــه «ربــاط شــاه‬ ‫عباســی» نیــز معــروف اســت‪ ،‬از اثــار دور ه صفــوی اســت و بــه شــیو ه دو‬ ‫ایوانــی ســاخته شــده و فضا هــای معمــاری ان عبارت انــد از‪ :‬دو ایــوان‪،‬‬ ‫ســردر ورودی‪ ،‬هشــتی‪ ،‬اتاق هــای فرعــی و حجره هــای متعــدد و اصطبــل‪.‬‬ ‫این موزه متشــکل از تاالری اســت که شــامل اشــیای مردم شناســی‬ ‫و لــوازم زندگــی مــردم منطقــه در گذشــته و صنایــع دســتی قدیمــی‬ ‫(همچــون ابریشـم بافی‪ ،‬شــال بافی و چاقوســازی) اســت‪.‬‬ ‫موزه مردم شناسی نهبندان‬ ‫ایــن مــوزه در خانــه ســاالری‪ ،‬از خانه هــای تاریخــی زیبــای شــهر‬ ‫نهبنــدان و داخــل بافــت تاریخــی ایــن شــهر واقــع شــده و دارای‬ ‫وســعتی حــدود ‪ ۱۸۰۰‬متر مربــع اســت‪.‬‬ ‫خانــه ســاالری از نــوع خانه هــای دو ایوانــی اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫ســبک معمــاری موجــود‪ ،‬ایــن خانــه در اواخــر دور ه قاجــار ســاخته‬ ‫شــده و در دوره هــای بعــد الحاقاتــی بــه ان افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫قســمت های مختلــف مــوزه عبارت انــد از‪ :‬نمایشــگاه عکس هــای‬ ‫بناهــای تاریخــی‪ ،‬لباس هــای محلــی‪ ،‬مراحــل کاشــت‪ ،‬داشــت و‬ ‫برداشــت محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬قالی بافــی و نخ ریســی و…‬ ‫موزه اب قاین‬ ‫مــوزه اب شهرســتان قایــن در ابــان مــاه ســال ‪ ،۱۳۸۶‬هم زمــان‬ ‫بــا ســفر دوم هیئــت محتــرم دولــت بــه ایــن شهرســتان‪ ،‬پــس از‬ ‫انجــام عملیــات مرمتــی توســط ســازمان میــراث فرهنگــی قایــن‬ ‫در اب انبــار بــازار ایــن شــهر افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن اب انبــار در انتهــای کوچــه ســنگی کــه بــازار قدیــم در ان واقع‬ ‫بــوده قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل بــه اب انبــار بــازار معــروف‬ ‫اســت کــه از قنــات ابگیــری می شــده اســت‪ .‬بنــای اب انبــار دارای‬ ‫کلیــه قســمت ها و مشــخصات اصلــی اب انبارهــا اســت و دارای‬ ‫راه پلــه ای اســت کــه بــه پاشــیر منتهــی می شــود‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫پوشــش اب انبــار و شــواهد تاریخــی موجــود‪ ،‬بنــای اب انبــار‬ ‫مربــوط بــه دوره تیمــوری بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه کــه تنهــا مــوز ه اب اســتان اســت‪ ،‬شــامل نمایــش‬ ‫شــاه راه های ابــی مرتبــط بــه دوره هــای تاریخــی و مجموعـه ای از‬ ‫تصاویــر مرتبــط بــه تاسیســات ابــی (ســدها‪ ،‬اب انبارهــا‪ ،‬قنــوات‬ ‫و…)‪ ،‬وقف نامه هــا و … اســت‪.‬‬ ‫کویر بشرویه‬ ‫اب وهوای حاکم بر منطقه از نوع خشــک و کویری اســت‪ .‬حداکثر‬ ‫و حداقــل مطلــق درجــه حــرارت هــوا در ایســتگاه بشــرویه ‪ ۴۹‬و ‪۲۷‬‬ ‫درجه ســانتی گراد گزارش شــده اســت‪ .‬روســتاهای حاشــیه شــمالی‬ ‫بشــرویه درجــه حــرارت باالیــی دارنــد و روســتاهای غربــی و جنــوب‬ ‫غربــی کــه در ارتفاعــات هســتند‪ ،‬درجــه حــرارت مالیم تــری دارنــد‪.‬‬ ‫ریگــزار بشــرویه در شــرق شهرســتان بشــرویه در اســتان خراســان‬ ‫رضــوی قــرار دارد‪ .‬ایــن ریگــزار از جنــوب شــرقی بــه شهرســتان‬ ‫بشــرویه‪ ،‬از شــرق بــه کویــر نمــک بشــرویه‪ ،‬از شــمال بــه شهرســتان‬ ‫کاشــمر و از جنــوب بــه رود کال شــور محــدود می شــود‪ .‬عــرض‬ ‫ریگــزار در وســیع ترین قســمت در حــدود ‪ ۳۰‬کیلومتــر و طــول ان در‬ ‫حــدود ‪ ۲۴‬کیلومتــر اســت‪ .‬در مناطــق شــرقی ریگــزار‪ ،‬فاصلــه بیــن‬ ‫تپه هــا بــا نمکزارهــای پراکنــده ای پوشــیده شــده اســت‪ .‬بلندتریــن‬ ‫ارتفــاع تپه هــا‪ ،‬در منطقــه جنوبــی و در حــدود ‪ ۷۰‬متــر اســت‪.‬‬ ‫دشت اسفدن‬ ‫دشــت اســفدن از بهــم پیوســتن مخــروط افکنه هــای متوالــی‬ ‫ایجــاد شــده و ارتفاعــات منطقــه ان را محاصــره کــرده اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن دشــت چاه هــای کشــاورزی متعــددی وجــود دارد‪ .‬ایــن دشــت‬ ‫بســیار زیبــا عــاوه بــر اینکــه ســاالنه تعــداد بســیار زیــادی گردشــگر‬ ‫را به ســمت خــود جــذب می کنــد‪ ،‬یکــی از مهم تریــن مناطــق بــرای‬ ‫حفــظ گونه هــای جانــوری در اســتان اســت‪ .‬منطقــه دشــت اســفدن‬ ‫بــه وســعت ‪ ۴۱،۲۴۲‬هکتــار‪ ،‬به عنــوان منطقــه شــکار ممنــوع ایــن‬ ‫اســتان بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫دق سرایان‬ ‫دق ربــاط ســرایان در جنــوب غربــی شــهر ســرایان در اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی قــرار دارد‪ ،‬شــکلی شــبیه بــه بیضــی دارد و طــول‬ ‫ان در حــدود ‪ ۴۰‬کیلومتــر و عــرض ان در حــدود ‪ ۲۰‬کیلومتــر‬ ‫اســت‪ .‬عرصــه ایــن کویــر شــامل اراضــی مســطح و پســت‪ ،‬بــا‬ ‫کمــی تقعــر و شــوری و قلیائیــت خیلــی زیــاد اســت‪ .‬مرکــز ان‬ ‫فاقــد پوشــش گیاهــی اســت و در اطــراف ان گیاهــان شورپســند‬ ‫بــا نیــاز ابــی باالتــر مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫مشــتریان هــدف در کســب و کار‬ ‫خانگــی نقــش بســیار مهمــی ایفــا‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬زیــرا ان هــا بــرای رشــد‬ ‫و توســعه کســب و کار شــما‪،‬‬ ‫منابــع درامــدی بــرای شــما بوجــود‬ ‫می اورنــد‪ .‬شــناخت مشــتریان‬ ‫هــدف بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫کــه محصــوالت و خدمــات خــود‬ ‫را بــا توجــه بــه نیازهــا‪ ،‬ذائقــه و‬ ‫عالقــه مشــتریان بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫بــا هدف گــذاری درســت بــرای‬ ‫مشــتریان‪ ،‬می توانیــد فــروش‬ ‫خــود را افزایــش دهیــد‪ ،‬بــازار‬ ‫خــود را گســترش دهیــد و در‬ ‫نهایــت موفــق بــه تاســیس یــک‬ ‫کســب و کار پایــدار و پرســود‬ ‫خانگــی باشــید‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت کــه بــا شــناخت تمــام‬ ‫جنبه هــای مشــتریان می توانیــد‬ ‫بــه طــور مســتمر خدمــات خــود‬ ‫را بهبــود بخشــید و در کشــور‬ ‫رقابتــی کنونــی خــود را مســتحکم‬ ‫نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی می تواننــد در بســیاری‬ ‫از صنایــع و زمینه هــای مختلــف‬ ‫فعالیــت کننــد‪ .‬امــا در زیــر برخــی‬ ‫از موفق تریــن نمونه هــای‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی را بــرای‬ ‫شــما لیســت کــرده ام‪:‬‬ ‫‪ .1‬طراحــی وب ســایت و میزبانــی‬ ‫وب‬ ‫‪ .2‬مشــاوره راه انــدازی کســب و‬ ‫کار‬ ‫‪ .3‬سفارشــی ســازی محصــوالت‬ ‫دســتی و کاالی هدیــه‬ ‫‪ .4‬نویســندگی محتــوا و ویرایــش‬ ‫متــون‬ ‫‪ .5‬مشــاوره کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن‬ ‫‪ .6‬مشــاوره تحصیلــی و تدریــس‬ ‫خصوصــی بــه صــورت انالیــن‬ ‫‪ .7‬عکاسی و فیلمبرداری‬ ‫‪ .8‬فــروش محصــوالت دســتی‪،‬‬ ‫ماننــد گلــدوزی و نگهــداری ســبد‬ ‫دســت بافــت‬ ‫‪ .9‬تهیــه و ارســال مــواد غذایــی‬ ‫خانگــی‪ ،‬ماننــد شــیرینی و کیــک‬ ‫‪ .10‬مشــاوره ســامت و مشــاوره‬ ‫درمان هــای طبیعــی‬ ‫‪ .11‬فضای کار اشــتراکی مخصوص‬ ‫کارافرینان و فریلنسرها‬ ‫‪ .12‬دســتیابی بــه اطالعــات و‬ ‫محتویــات انالیــن بــا ترجمــه‪،‬‬ ‫میزبانــی وب فیلتــر شــده‪ ،‬یــا بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــتن محتــوای خــود‬ ‫مهمتریــن عامــل موفقیــت‬ ‫کســب و کارهــای خانگــی‪،‬‬ ‫تخصــص و تــاش صاحبــان‬ ‫انهاســت‪ .‬بــرای موفقیــت در‬ ‫ایــن زمینــه‪ ،‬بایــد بــه پیــدا کــردن‬ ‫راه هــای مناســب بــرای بازاریابی‬ ‫کســب و کار خــود و همچنیــن‬ ‫بومــی ســازی فرصت هــای‬ ‫موجــود در بازارهــای محلــی و‬ ‫جهانــی تمرکــز کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪48‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اداره جنگلکاری و پارک ها و ذخیره گاهای جنگلی‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫گلستان پیشتاز در تولید نهال‬ ‫تعاون روستایی‬ ‫گلستان به عنوان‬ ‫مجری خرید تضمینی‬ ‫گندم سالجاری‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی اســتان‬ ‫گلســتان از امادگــی کامــل تعــاون‬ ‫روســتایی بــرای خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم ســالجاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگار ندای ابــادی در‬ ‫جلســه هماهنگی خرید تضمینی‬ ‫گنــدم ســال زراعــی ‪۱۴۰۱-۱۴۰۲‬کــه‬ ‫بــا هــدف طــرح مشــکالت‪ ،‬موانــع‬ ‫و ارائــه راهکارهــای اجرایــی جهــت‬ ‫تحقــق برنامــه خریــد حداکثــری و‬ ‫بــا کیفیــت گنــدم در ســالجاری بــا‬ ‫حضــور حجــت االســام عرفانــی‬ ‫مســئول دفتــر نماینــده ولی فقیه‪،‬‬ ‫مهقانــی معــاون بهبــود تولیــدات‬ ‫گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬صالح المومنین‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی گلســتان‪،‬‬ ‫معاونیــن‪ ،‬روســای ســتادی و‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مدیــران عامــل‬ ‫اتحادیه های استانی و شهرستان‬ ‫امــروز بعدازظهــر در محــل ســالن‬ ‫جلســات ایــن مدیریــت برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬دســتورالعمل ابالغــی خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم توســط ایــن‬ ‫ســازمان بــه ســمع و نظــر اعضــای‬ ‫حاضــر در جلســه رســید‪.‬‬ ‫حجــت الــه صالــح المومنیــن‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی اســتان‬ ‫گلســتان در ابتــدا ایــن جلســه‬ ‫گزارشــی از رونــد خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم و در خصــوص پاکدســتی‪،‬‬ ‫درســتکاری و خدمــت بــه‬ ‫کشــاورزان و همچنیــن انتظــار‬ ‫همــکاری و جدیــت در کار خریــد‪،‬‬ ‫وقــت گذاشــتن‪ ،‬رعایــت حــق‬ ‫النــاس و تشــریح دســتورالعمل‬ ‫مطالبــی را بیــان نمودنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه صالــح المومنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬توجــه دقیــق بــه اجــرای‬ ‫دســتورالعمل ها در فراینــد‬ ‫خریــد تضمینــی اهمیــت باالیــی‬ ‫دارد و بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد‬ ‫و شــبکه تعاون روســتایی اســتان‬ ‫بــا بــه کارگیــری تجهیــزات و‬ ‫امکانــات خــود‪ ،‬خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم را شــروع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مباشــر خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم در ســالجاری‬ ‫اتحادیــه تعــاون روســتایی‬ ‫اســتان مــی باشــد و در ســالجاری‬ ‫نیــز ‪ ۸۲‬مرکــز خریــد در اســتان‬ ‫امادگــی الزم را بــه جهــت خریــد‬ ‫حداکثــری گنــدم از کشــاورزان‬ ‫عزیــز اســتان را دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مســائل‬ ‫و مشــکالت ســال گذشــته مطــرح‬ ‫و مقــرر گردیــد در اســرع وقــت‬ ‫مشــکالت رفــع گــردد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های هفته‬ ‫نامه ندای ابادی‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫رئیــس اداره جنگلــکاری و پــارک هــا و ذخیــره گاهــای جنگلــی اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬حــال‬ ‫محیــط زیســت مــا خــوب نیســت و بــرای ایــن موضــوع بایــد همــه‬ ‫دســت بــه دســت همــه داده و در کنــار منابــع طبیعــی باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار نــدای ابــادی علــی اصغــر نیکویــی در حاشــیه‬ ‫بازدیــد خبرنــگاران از نهالســتان تاویرعلــی ابــاد کتــول اظهــار کــرد‪:‬در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح مردمــی کاشــت یک میلیارد درخت‪ ،‬گلســتان‬ ‫موظــف بــه تولیــد ‪ ۹‬میلیــون و‪ ۶۴۰‬هــزار اصلــه نهــال طــی یکســال‬ ‫در نهالســتانهای دولتــی و خصوصــی در ســطح اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫نیکویــی گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح مردمــی کاشــت یــک‬ ‫میلیــارد درخــت در ســطح کشــور‪ ۲۵۰ ،‬میلیــون اصله نهــال تولید و‬ ‫کشــت خواهــد شــد کــه ایــن میــزان طــی چهار ســال به یــک میلیارد‬ ‫اصلــه نهــال میباشــد‪.‬‬ ‫علــی نیکویــی گفت‪:‬طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت‬ ‫یــک طــرح مــکان محــور اســت و تمامــی درختــان در مکان هــای‬ ‫مطالعــه شــده کاشــته می شــود و تمامــی عرصه هایــی کــه‬ ‫جنــگل کاری می شــود بایــد فــرم شناســنامه فنــی داشــته باشــد و‬ ‫بصــورت انالیــن در ســامانه مربوطــه بارگــذاری شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره جنگلــکاری و پــارک هــا و ذخیــره گاهــای جنگلــی‬ ‫افزود‪:‬طــرح کاشــت یــک میلیــارد درخــت در کشــور از یــک ســند‬ ‫پشــتیبان برخــوردار اســت و ایــن ســند توســط دفتــر شــورای عالی‬ ‫جنــگل و بــا همــکاری معاونــت امــور جنــگل تهیــه و در اختیــار‬ ‫صاحــب نظــران‪ ،‬اســاتید‪ ،‬مدیــران و مرکــز تحقیقــات جنگل هــا‬ ‫و مراتــع قــرار گرفــت و نظــرات تکمیلــی انــان اخــذ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص ادامــه داد و گفــت‪ :‬گلســتان در تولیــد نهــال‬ ‫توانســت در ســطح کشــور پیشــتاز باشــد تا جایی که درخواســت از‬ ‫برخــی اســتانهای کشــور بــرای تهیــه و کاشــت نهــال داشــتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نهال هــا در نهالســتان های دولتــی قپــان‬ ‫شهرســتان کاللــه‪ ،‬قــرق شهرســتان گــرگان‪ ،‬سوســرا شهرســتان‬ ‫ازادشــهر و تاویــر شهرســتان علــی ابــاد تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نهــال هــای‬ ‫تولیــدی در ســه بخــش مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬ایــن نهال هــا بــا هــدف‬ ‫توســعه‪ ،‬احیــا و غنــی ســازی‬ ‫عرصه هــای جنگلــی‪ ،‬توســعه‬ ‫فضــای ســبز و زراعــت چــوب‬ ‫کشــت می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬گونه هــای‬ ‫بلــوط‪ ،‬داغداغــان‪ ،‬افــرا‪ ،‬انجیلــی‬ ‫و زبــان گنجشــک بــه عنــوان‬ ‫گونه هــای جنگلــی و گونــه ســنجد‬ ‫تلــخ‪ ،‬ســرو نقــره ای‪ ،‬ســرو‬ ‫خمــره ای و ســرو شــیراز بــه عنــوان‬ ‫گونه هــای فضــای ســبز و گونــه‬ ‫اکالیپتــوس و صنوبــر بــه عنــوان‬ ‫گونه هــای زراعــت چــوب در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه ایــن‬ ‫نهالســتان توانایــی ایــن را دارد‬ ‫کــه هــر ســه بخــش احیــا و غنــی‬ ‫ســازی عرصه هــای جنگلــی‪،‬‬ ‫توســعه فضــای ســبز و زراعــت‬ ‫چــوب را تولیــد کــرده و بــه قیمــت‬ ‫دولتــی از انهــا خریــداری شــده‬ ‫و در اختیــار مــردم بــه صــورت‬ ‫رایــگان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تولیــد نهــال ‪ ۳۰‬درصــد اجــرای ایــن طــرح‬ ‫را شــامل مــی شــود و ‪ ۷۰‬درصــد ان بــه کشــت‪ ،‬نگهــداری و‬ ‫مراقبــت از نهــال هــا مربــوط اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه رئیــس اداره منابــع طبیعــی علــی ابــاد کتــول گفــت‪:‬‬ ‫نمــی تــوان بــا مــردم بومــی کــه ســاکن حاشــیه جنــگل هســتند‬ ‫برخــورد جــدی داشــت چــرا کــه قانــون بازدارنــده ای بــرای ایــن‬ ‫موضــوع وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫فتــاح قاســمی اظهــار کــرد ‪ :‬بــرای برخــورد بــا متخلفــان نیــروی‬ ‫کافــی نداریــم و از ســوی بــه خاطــر مشــکالت معیشــتی و‬ ‫اقتصــادی نمــی شــود برخــورد انچنــان بازدارنــده ای داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حاضــر مدتــی اســت دیگــر شــاهد‬ ‫قاچــاق چــوب بــه صــورت هنگفــت نیســتیم امــا نمــی تــوان گفــت‬ ‫کــه ایــن کار صــورت نمــی گیــرد چــرا کــه شــاهد نوعــی دیگــر‬ ‫از قاچــاق چــوب هســتیم کــه ضربــه ان بــه طبیعــت کمتــر از‬ ‫قاچــاق ســازمان یافتــه چــوب نیســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی علــی ابادکتــول در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن روش فــرد بــه همــراه خانــواده خــود بــرای اســتفاده‬ ‫از طبیعــت وارد جنــگل شــده امــا در فرصتــی مناســب اقــدام بــه‬ ‫قطــع درختــان نمــوده و ان را بــا خــودروی شــخصی خــود به ســادگی‬ ‫و بــدون هیچگونــه جلــب توجهــی از طبیعــت خــارج و در اختیــار‬ ‫قاچاقچیــان چــوب بــا قیمتــی باورنکردنــی بــه فــروش مــی رســاند‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه قاچــاق قــارچ تافــل گفــت ‪ :‬متاســفانه‬ ‫جمــع اوری اینگونــه از قــارچ هــا باعــث اســیب جــدی بــه منابــع‬ ‫طبیعــی شــده کــه در حــال حاضــر شــاهد برداشــت ان نــه تنهــا در‬ ‫کل اســتان گلســتان و اســتانهای مجــاور هســتیم‪.‬‬ ‫وی در ایــن ارتبــاط گفــت ‪ :‬بارهــا شــده کــه افــراد متخلــف را‬ ‫شناســایی و برایشــان تشــکیل پرونــده داده ایــم امــا بــه لحــاظ نبــود‬ ‫قوانیــن بازدارنــده بــه راحتــی بــا جریمــه ای ناچیــز ازاد مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪17/02/97‬‬ ‫اداره کل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان درنظرداردمناقصــه تهیــه مصالــح واجــرای زیرســازی‪،‬بیس واســفالت گــرم‬ ‫انتنــی هــای مــراوه تپه‪-‬قازانقایــه (زیرســازی اقلر‪-‬بیــس واســفالت یکــه تپــه‪ ،‬یکــه تــوت وفــرق ســرباال)به شــماره‪97/02/17‬راازطریق‬ ‫ســامانه الکترونیکــی دولــت برگزارنمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــه ازدریافــت وتحویــل اســنادمناقصه تاارســال دعوتنامــه‬ ‫ازطریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد والزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‬ ‫مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند ‪.‬تاریــخ انتشــار‬ ‫در ســامانه ‪ 1402/02/21‬میباشــد ‪ .‬اطالعــات واســناد مناقصــه عمومــی ازطریــق ســامانه ســتاد دربــازه زمانــی تعریــف شــده بــرای‬ ‫مناقصــه گــران قابــل دریافــت میباشــد‪.‬‬ ‫ اطالعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه ‪ :‬مرکزتماس‪1456‬‬‫اطالعات تکمیلی دراسناد میباشد‬‫ادرس واطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار ‪ :‬گــرگان – میــدان بســیج – ســایت اداری – مقابــل ضلــع شــرقی اســتانداری–اداره‬‫ کل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلستان‪،‬کدپســتی ‪ 49189- 37141‬تلفــن ‪ 32422572‬داخلــی ‪243‬‬‫ مهلت ارسال پاسخ پیشنهادهاازطریق سامانه ‪ :‬ساعت‪ 13:00:00‬تاریخ‪1402/03/06‬‬‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه‪ 1402/03/07‬ساعت‪8‬صبح‬ ‫ مهلت دریافت اسنادمناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1402/02/27‬‬‫جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات ومزایدات به ادرس زیررجوع نمایید‬ ‫ براوردانجــام کار ‪ 54،590،806،718‬ریــال مبلــغ تضمیــن شــرکت درمناقصــه ‪ 2،730،000،000‬ریال‪،‬نوع‪:‬ضمانتنامه‬‫بانکــی یــا فیــش بانکــی ( وجــه نقــد)‬ ‫ادرس سایت مناقصات ومزایدات‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گلستان‬ ‫دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫شناسه اگهی‪1498927 :‬‬ ‫نیازمند افراد فرهنگ دوست‬ ‫و سرمایه گذار برای حوزه ‬ ‫فرهنگ و نشر کتاب هستیم‬ ‫مدیــر کتاب فروشــی بــاران گفــت‪ :‬نیــاز بــه افــراد‬ ‫خــوش درک و فرهنــگ دوســت و دارای تمکــن‬ ‫مالــی مناســبی هســتیم تــا در حــوز ه فرهنــگ و‬ ‫نشــر کتــاب‪ ،‬ســرمایه گذاری کننــد‪.‬‬ ‫نیازمنــد افــراد فرهنــگ دوســت و ســرمایه گذار‬ ‫بــرای حــوز ه فرهنــگ و نشــر کتــاب هســتیم‬ ‫حســن تــاج دینــی‪ ،‬مدیــر کتاب فروشــی بــاران‬ ‫گفــت‪ :‬بــه نظرم جای کتاب فروشــی در نمایشــگاه‬ ‫ش درامــدن‬ ‫نیســت‪ .‬نمایشــگاه جــای بــه نمایــ ‬ ‫تازه هــای نشــر اســت تــا فــروش کتــاب؛ غیرازاین‪،‬‬ ‫بایــد دیدارگاهــی باشــد کــه افرینش گــران بتواننــد‬ ‫بــه ســهولت بــا یکدیگــر و هم چنیــن جماعــت‬ ‫مخاطبــان‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫وی در روزهــای نمایشــگاه کتــاب ‪ 1402‬کــه هــم‬ ‫به صــورت حضــوری و هــم مجــازی در حــال‬ ‫برگــزاری اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬برپایــی چنیــن‬ ‫رویــدادی در هــر دو صورتش(حضــوری و مجــازی)‬ ‫خــوب اســت؛ امــا باید تســهیالتی هم بــرای مراکز‬ ‫اســتان ها فراهــم کــرد تــا بــه شــکل حضــوری و‬ ‫ملمــوس‪ ،‬خواننــدگان شهرســتانی بتواننــد کتــاب‬ ‫را ورق بزننــد و از محتــوای ان ســر دربیاورنــد‪.‬‬ ‫تــاج دینــی بــا اشــاره بــه اینکــه کتابفروشــی بــاران‬ ‫هنــوز نوپــا اســت و تصمیم گیــری بــرای حضــور در‬ ‫نمایشــگاه کتــاب اندکــی زود اســت؛ بــر ضــرورت‬ ‫بسترســازی بــرای توســعه فرهنــگ کتاب خوانــی‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬اگــر بخواهــم از بسترســازی‬ ‫به طــور خالصــه صحبــت کنــم؛ بایــد عوامــل‬ ‫بنیادینــی چون گنجاندن ســاعت مطالعــه و رونق‬ ‫دادن بــه کتاب خانه هــای مــدارس‪ ،‬ایجــاد فضــای‬ ‫ گیری‬ ‫گفت وشــنود در میــان بچه هــا و شــکل‬ ‫ِ‬ ‫اوقــات فراغــت در زندگــی را مدنظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا زمانــی کــه زندگــی در میــان پنج ـه ‬ ‫اقتصــاد اســیر اســت‪ ،‬نمی تــوان از بخش هــای‬ ‫دیگــر زندگــی ســخن گفــت‪ .‬مطالعــه‪ ،‬همان طــور‬ ‫کــه بــا بســتر مناســب فرهنگــی و اجتماعــی و‬ ‫سیاســی در ارتباط اســت‪ ،‬بی نهایت با مســئله ای‬ ‫بــه نــام درامــد و معــاش خانــواده درگیــر اســت‪.‬‬ ‫نــان اوری کــه بــرای تامیــن مایحتــاج اولیـ ه زندگی‪،‬‬ ‫رنــگ اســودگی را نمی بینــد‪ ،‬چــه طــور ممکــن‬ ‫اســت بــه مطالعــه و اندیشــیدن مشــغول شــود؟‬ ‫تــاج دینــی ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن‪ ،‬مطالعــه را‬ ‫نمی تــوان بــه یــک عنصــر جــدا از ایــن مســائل‬ ‫تقلیــل داد‪ .‬زنجیــر ه حیــات انســانی‪ ،‬قابل تفکیــک‬ ‫نبــوده و نیســت‪.‬‬ ‫وی ســپس‪ ،‬گفــت‪ :‬صرفــا ًبــا تشــکیل نمایشــگاه‪،‬‬ ‫نمی تــوان فرهنــگ مطالعــه را ارتقــا داد‪ .‬پیــش از‬ ‫ایــن از زنجیــره ای صحبــت کــردم و کنــش مطالعه‬ ‫را بــدون در نظــر گرفتــن ان بســترها‪ ،‬بی نتیجــه‬ ‫می دانــم‪.‬‬ ‫مدیــر کتاب فروشــی بــاران در ادامــه‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در یــک چشــم انداز کلــی‪ ،‬وضعیــت مطالعــه‬ ‫در اســتان خودمــان‪ ،‬جــدا از مســائل کشــوری‬ ‫نیســت‪ .‬همــان کمبودهــا و دغدغه هــای عمومی‪،‬‬ ‫در اینجــا هــم بــا عریانــی بیش تــر خــود را نشــان‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن فرهنگــی بازنشســته و فروشــنده کتــاب‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در زمینـ ه چــاپ و نشــر‪ ،‬اســتان مــا یکــی از‬ ‫فقیرتریــن اســتان های ایــران اســت‪ .‬شــما وقتــی‬ ‫خــوب نــگاه می کنیــد‪ ،‬می بینیــد حتــی یــک نشــر‬ ‫حرفـه ای در اینجــا بــه چشــم نمی خــورد؛ بنابرایــن‬ ‫مــا نبایــد در چنبــر ه احساســات گرفتــار شــویم و از‬ ‫عالــم واقــع دور بمانیــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اســتان نیــاز بــه‬ ‫افــراد خــوش درک و فرهنــگ دوســتی دارد کــه‬ ‫از تمکــن مالــی مناســبی هــم برخــوردار باشــند تــا‬ ‫در حــوز ه فرهنــگ و نشــر کتــاب‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫کننــد‪ .‬گــرگان‪ ،‬از ایــن نظر‪ ،‬شــهر محرومی اســت‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از افــرادی کــه داعی ـه دار روش ـن فکری‬ ‫هســتند‪ ،‬حاضــر نیســتند از منافــع فردی شــان‬ ‫چشــم بپوشــند تــا زندگــی جمعــی در ســای ه درک‬ ‫متقابــل‪ ،‬توســعه یابــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪48‬‬ ‫خبر‬ ‫معرفی ‪ ۲۵۰۰‬واحد به‬ ‫بانک جهت اخذ تسهیالت‬ ‫نهضت ملی مسکن در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫از معرفــی ‪ ۲۵۰۰‬واحــد بــه بانــک جهــت اخــذ‬ ‫تســهیالت نهضــت ملــی مســکن در ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهــار کــرد‪ :‬تامیــن زمیــن‬ ‫بــرای احــداث پــروژه هــای نهضــت ملــی‬ ‫مســکن در شهرســتان شــیروان بــه نقطــه‬ ‫اخــر خــود رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهضت ملی مســکن در خراســان‬ ‫شــمالی بــه روزهــای خــوب خــود رســیده و به‬ ‫زودی مشــکل تامیــن زمیــن شــهر شــیروان‬ ‫بــه صــورت کامــل برطــرف خواهــد شــد؛‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۷‬هکتــار از ‪ ۳۷‬هکتــار توافــق بــا‬ ‫مالکیــن انجــام شــده اســت و بــه زودی ‪۲۰‬‬ ‫هکتــار دیگــر نیــز انجــام خواهــد شــد و بــا‬ ‫برطــرف کــردن تامیــن زمیــن در شــهرهای‬ ‫شــیروان و اشــخانه‪ ،‬جــزو ‪ ۵‬اســتان اول‬ ‫کشــور خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬در شــهر شــیروان در‬ ‫محــدوده تپــه خانلــق شــیروان قرارداد بســته‬ ‫شــده اســت و بــه زودی پیمانــکار کار خــود را‬ ‫شــروع خواهــد کــرد و همزمــان نیــز انتقــال‬ ‫ســند نیــز انجــام خواهــد شــد‪ .‬در شــهر‬ ‫اشــخانه نیــز ‪ ۷۰‬هکتــار زمیــن در فاصلــه‬ ‫یــک کیلومتــری اشــخانه قــرار دارد کــه‬ ‫شناســایی ان در راســتای احــداث شــهرک‬ ‫جدیــد شناســایی انجــام شــده و کارهــای‬ ‫الحــاق بــه محــدوده شــهر ان نیــز در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۶۹‬هــزار و ‪۸۲۶‬‬ ‫متقاضــی در طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫اســتان ثبــت نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار نفــر حائــز شــرایط اعــام شــده انــد‬ ‫و بیــش از ‪ ۶‬هــزار نفــر تخصیــص پــروژه‬ ‫انجــام شــده و بیــش از ‪ ۷‬هــزار نفــر نیــز‬ ‫اورده اولیــه خــود را واریــز کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬واحــد بــه بانــک هــا جهــت اخــذ‬ ‫تســهیالت نهضــت ملــی مســکن معرفــی‬ ‫شــده انــد کــه تاکنــون بانــک مســکن بــه‬ ‫عنــوان بانــک عامــل و همچنیــن بانــک‬ ‫ملــت در ایــن طــرح بــه تعهــدات خــود عمــل‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬متقاضیــان طــرح حمایــت از خانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت (متقاضیــان دارای ‪۳‬‬ ‫فرزنــد و بیشــتر) می تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه جامــع طــرح هــای حمایتــی مســکن‬ ‫بــه ادرس ‪ Saman.mrud.ir‬قســمت‬ ‫متقاضیــان طــرح حمایــت از خانــواده و‬ ‫جوانــی جمعیــت (متقاضیــان دارای ‪ ۳‬فرزنــد‬ ‫و بیشــتر) نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫از ترفندهای قاچاقچیان مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬تغییر نام مواد مخدر‬ ‫به اسامی فریبنده می باشد‪.‬‬ ‫امروزه برخی سودجویان‬ ‫به جای ماده مخدر بنگ از‬ ‫واژه گل استفاده می کنند تا‬ ‫برای قربانیان خود جذابیت‬ ‫ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‬ ‫قضاییه استان گلستان‬ ‫سفر به تاریخ سفربه میبد‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار بانک مرکزی‬ ‫درمورد سوءاستفاده‬ ‫از عنوان «صرافی»‬ ‫توسط فعاالن حوزه‬ ‫رمزارزها‬ ‫یــزد‪ ،‬نمــادی از اســتقامت در دل کویــر‪ ،‬شــهر قنات هــا‪ ،‬بادگیرهــا‬ ‫و دوچرخه هــا‪ ،‬اولیــن شــهر خشــت خــام جهــان و دومیــن شــهر‬ ‫تاریخــی زنــده دنیــا پــس از ونیــز ایتالیا‪ ،‬در دره ای وســیع‪ ،‬خشــک و‬ ‫محصــور بیــن رشــته کوه های شــیرکوه و خرانــق روزگار می گذرانــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان میزبــان تعــداد زیــادی از جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫اســت‪ .‬همچنین وجود امکانات رفاهی مناســب و گســتره متنوع‬ ‫اقامتگاه هــای ســنتی و هتــل هــای اســتان یــزد‪ ،‬ان را بــه یکــی از‬ ‫محبوب تریــن مقاصــد در کشــور بــدل کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتان یــزد را بــه مردمــان ارام‪ ،‬باوقــار و پرتــاش اش‬ ‫می شناســند‪ .‬زندگــی در طبیعــت بی رحــم کویــر را نبــوغ‬ ‫معمــاری ایــن مردمــان‪ ،‬در اســتفاده هرچــه بهتــر از امکانــات‬ ‫محــدود طبیعــی میســر کــرده اســت؛ انــگاه کــه خنــکای مختصــر‬ ‫نســیم بلنــدای اســمان‪ ،‬از قامــت بادگیرهــا بــه قلــب خانه هــا‬ ‫راه می یابــد و اب‪ ،‬ایــن مایــه ابادانــی‪ ،‬از اعمــاق زمیــن و از‬ ‫کیلومترهــا انطرف تــر بــه راهنمایــی قنات هــا تــا هــر ســرای و‬ ‫محلــه از شــهر راه می یابــد‪.‬‬ ‫پیــش از ورود مســلمانان بــه ایــران‪ ،‬مــردم اســتان یــزد نیــز‬ ‫ماننــد مــردم ســایر نقــاط ایــران پیــرو مذهــب زرتشــت بودنــد‪ .‬بــا‬ ‫انقــراض حکومــت ساســانیان در نیمــه نخســت ســده اول ه‪.‬ق‬ ‫مــردم بیشــتر نقــاط ایــران از جملــه اســتان یــزد نیــز بــه دیــن‬ ‫اســام گرویدنــد‪ ،‬ولــی برخــی از انــان بــا پرداخــت جزیــه‪ ،‬اییــن‬ ‫خــود را حفــظ کردنــد و زرتشــتی باقــی ماندنــد‪ .‬قریــب بــه اتفــاق‬ ‫مــردم اســتان یــزد‪ ،‬مســلمان و پیــرو شــیعه جعفــری هســتند‪.‬‬ ‫از شــهرهای مهــم ایــن اســتان می تــوان بــه میبــد‪ ،‬اردکان‪،‬‬ ‫بافــق‪ ،‬ابرکــوه‪ ،‬تفــت و ندوشــن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫تاریخچه استان یزد‬ ‫ن میــراث ‬ ‫ن و درخشــان تری ‬ ‫یــزد جلوه هایــی از باشــکوه تری ‬ ‫فرهنگـی و تمــدن کهـن ادوار مختلـف تاریخـی ایــران را در خــود‬ ‫جــای داده اس ـت ‪ .‬اثــار باســتانی و تاریخــی بازمانــده به صــورت‬ ‫پراکنــده در سراســر اســتان یــزد‪ ،‬حاکــی از قدمــت ایــن ســرزمین‬ ‫اســت‪ .‬اثــار کشــف شــده از دوره ایالمــی‪ ،‬از جملــه دســت‬ ‫افزارهــای ســنگی و ســنگ نگاره هــا و تکــه ســفال های نقــش‬ ‫دار بــه دســت امــده در ناریــن قلعــه میبــد‪ ،‬نشــانگر ایــن اســت‬ ‫کــه اســتان یــزد در مســیر راه هــای باســتانی ری بــه کرمــان‬ ‫و پــارس بــه خراســان قرارداشــته و جــزو ســرزمین هــای دور‬ ‫دســت مادهــا بــوده اســت‪ .‬قدمــت شــهر یــزد به دلیــل وجــود‬ ‫ناریــن قلعــه ی میبــد و تاریخچــه ی ایــن شــهر‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫ه ایـن ‬ ‫ن مراکــز اســکان اولیـ ‬ ‫دوره ساســانیان برســد‪ .‬از مهم تریـ ‬ ‫ن (مهریــز) فهرشــان ‪ ،‬پهــره (فهــرج )‪،‬‬ ‫ســرزمین بــه مهرپادیــ ‬ ‫ن (میبــد)‪ ،‬طرنـج ‪،‬‬ ‫خورمیـش ‪ ،‬ادر (اردکان )‪ ،‬شــواز‪ ،‬قــاع موبــدا ‬ ‫عقــدا و اشــکذر می تــوان اشــار ه کــرد‪.‬‬ ‫اب و هوای استان یزد‬ ‫اســتان یــزد بــه ســبب موقعیت جغرافیایــى ‏اش در فالت مرکزى‬ ‫ایــران‪ ،‬داراى اب وهــوای اقلیمــى گــرم و خشــک بیابانــى اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان از نظــر اب وهــوا بــه ســه منطقــه تقســیم مى ‏شــود‪:‬‬ ‫مناطــق کویــرى و بیابانــى کــه در ان تقریبــا ‪ ۶‬مــاه از ســال گــرم‪،‬‬ ‫ســه مــاه معتــدل و ســه مــاه دیگــر از ســال ســرد اســت؛ مناطــق‬ ‫کوهپایــه ‏اى کــه بــا حــدود ســه مــاه گــرم‪ ،‬چهــار مــاه معتــدل و دو‬ ‫تــا ســه مــاه ســرد و بســیار ســرد اســت‪ .‬همچنیــن ایــن منطقــه‬ ‫به طــور کلــی از نظــر بارش ‏هــاى جــوى داراى محدودیــت شــدید‬ ‫اســت و همــواره کمبــود اب در ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫جاهای دیدنی استان یزد‬ ‫برخــی از مهم تریــن جاهــای دیدنــی اســتان یــزد در مرکــز ان‬ ‫واقــع شــده اند کــه از جملــه ان هــا می تــوان از مجموعــه امیــر‬ ‫چخمــاق‪ ،‬اتشــکده بهــرام یــزد و دخمــه زرتشــتیان نــام بــرد‪ .‬در‬ ‫دیگــر شــهرهای اســتان نیــز جاذبه هــای جالبــی جــای گرفته انــد‪،‬‬ ‫نظیــر ســنگ اب هــای ندوشــن‪ ،‬گنبــد عالــی ابرکــوه‪ ،‬ناریــن قلعه‬ ‫میبــد و روســتای خرانــق‪.‬‬ ‫میبــد‪ ،‬شــهر کاشــی و ســفال های رنگارنــگ‪ ،‬عمــری هــزار ســاله‬ ‫دارد‪ .‬ســکه هایی کــه از دوره ساســانیان در ایــن منطقــه بــه جــا‬ ‫مانــده‪ ،‬نشــان می دهــد میبــد در ان دوره شــهری پررونــق و‬ ‫مهــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر کویــری در اســتان یــزد قــرار دارد و میزبان گردشــگران‬ ‫بســیاری است‪.‬‬ ‫اگــر از ان دســته افــراد هســتید کــه طبیعــت کویــر‪ ،‬معمــاری‬ ‫شــهرهای کویــری و مکان هــای تاریخــی را جــذاب می دانیــد‪،‬‬ ‫ســفر بــه میبــد بــرای شــما خاطره انگیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اب و هوای میبد‬ ‫میبــد دومیــن شــهر تجــاری اســتان یــزد اســت‪ .‬ایــن اســتان‬ ‫روی کمربنــد خشــکی جهانــی قــرار دارد‪ .‬متوســط دمــای هــوا‬ ‫در اســتان یــزد ‪ ۹/۱۸‬درجــه ســانتی گراد اســت‪ .‬بیشــترین دمــا‬ ‫‪ ۴۳‬و کمتریــن دمــا ‪ ۲/۷‬درجــه ســانتی گراد زیرصفــر اســت‪.‬‬ ‫زمســتان ها ســرد و نســبتا مرطــوب و تابســتان ها گــرم‪ ،‬خشــک‬ ‫و طوالنــی اســت‪.‬‬ ‫راهنمای سفر میبد کد میبد‪۰۳۵ :‬‬ ‫فاصله از تهران‪ ۵۷۰ :‬کیلومتر‬ ‫مدت سفر زمینی‪ ۶ :‬ساعت‬ ‫مدت سفر با قطار‪ :‬حدود ‪ ۶‬ساعت‬ ‫از پایانـه غــرب تهــران اتوبــوس بــه مقصــد میبــد حرکــت می کند‪.‬‬ ‫ترمینــال میبــد در بلــوار مدرس واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫با قطار هم می شود راهی میبد شد‪.‬‬ ‫میبــد فــرودگاه نــدارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر قصــد داریــد هوایــی ســفر‬ ‫کنیــد‪ ،‬بایــد بــه یــزد برویــد و از انجــا راهــی میبــد شــوید‪ .‬فاصلـ ه یزد‬ ‫تــا میبــد ‪ ۵۶‬کیلومتــر اســت و حــدود یــک ســاعت زمــان می بــرد‪.‬‬ ‫هزینه های سفر به میبد‬ ‫هتــل حــاج ملــک ‪ ۳‬ســتاره اســت‪ .‬بنــای هتــل از دوره قاجــار بــه‬ ‫جــا مانــده اســت و حــال و هــوای ســنتی دارد‪.‬‬ ‫هتــل رســتوران گلشــن گزینـه ســنتی دیگــری اســت کــه دوازده‬ ‫اتــاق و شــش ســوئیت دارد‪ .‬قدمــت بنــای هتــل گلشــن بــه‬ ‫دوران قاجاریــه برمی گــردد و در خیابــان ایت اللــه حائــری واقــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫هتل بهجت میبد ‪ ۳‬ستاره است و پارکینگ و اینترنت دارد‪.‬‬ ‫هتل های ارزان‬ ‫در اقامتــگاه بوم گــردی عطــار می توانیــد اقامــت را در فضایــی‬ ‫ســنتی تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫اقامتــگاه بوم گــردی شــاطربمون ده ابــاد در میــدان گلهــا‪،‬‬ ‫مهمانپذیــر ممتــاز ناصــر در بلــوار بســیج و اقامتــگاه بوم گــردی‬ ‫عمــه ربــاب گزینه هــای دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫جاهای دیدنی میبد‬ ‫جذابیــت اصلــی میبــد در مکان هــای تاریخــی ان اســت‪ .‬ناریــن‬ ‫قلعــه یــا نارنــج قلعــه کــه از دور ه ساســانیان بــه جــا مانــده‪ ،‬بــرج‬ ‫کبوترخانــه‪ ،‬قلعـه مهرجــرد از جاهــای دیدنــی میبــد هســتند‪.‬‬ ‫کاروانســرای شــاه عباســی‪ ،‬یخچــال خشــتی میبــد‪ ،‬چاپارخان ـه ‬ ‫میبــد و اب انبــار کالر نزدیــک هــم قــرار دارنــد‪ .‬بعــد از بازدیــد‬ ‫می توانیــد در بــاغ بســتنی خســتگی درکنیــد و انــرژی بگیریــد‪.‬‬ ‫ه پوریــای ولــی‪ ،‬مســجد جامــع میبــد‪ ،‬مــوزه زیلــو‪ ،‬مــوزه‬ ‫زورخانـ ‬ ‫ســفال‪ ،‬کاروانســرای شمســی‪ ،‬خانــه تاریخــی ســاالر‪ ،‬بــرج‬ ‫محمودابــاد و قلعــه بارچیــن دیدنی هــای دیگــر شــهر کاشــی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بازار میبد‬ ‫شــهری کــه بــا کاشــی و ســفال شــناخته می شــود‪ ،‬طبیعــی‬ ‫اســت کــه بــازار بســیار جذابــی بــرای خریــد این گونــه محصــوالت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــازار ســفال میبــد پــر اســت از ظرف هــای ســفالی‬ ‫در رنگ هــا و طرح هــای گوناگــون‪.‬‬ ‫ویژگــی ســفال میبــد زمینـه ســفید اســت کــه بــا رنگ هــای ابــی و‬ ‫ســبز روی ان نقاشــی می کننــد‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای‬ ‫ضمــن هشــدار درخصــوص‬ ‫عنــوان‬ ‫از‬ ‫سوءاســتفاده‬ ‫«صرافــی» توســط فعــاالن حــوزه‬ ‫رمزارزهــا‪ ،‬از مــردم خواســت بــرای‬ ‫مبــادالت و معامــات مجــاز بــه‬ ‫شــرکت های صرافــی دارای مجــوز‬ ‫از بانــک مرکــزی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی ‪ ،‬در‬ ‫اطالعیــه بانــک مرکــزی امــده‬ ‫اســت‪ :‬بــا اســتناد بــه قوانیــن‬ ‫جــاری کشــور از جملــه قانــون‬ ‫احــکام دائمــی برنامه هــای‬ ‫توســعه کشــور‪ ،‬قانــون برنامــه‬ ‫پنجســاله ششــم توســعه و‬ ‫قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و‬ ‫ارز‪ ،‬هرگونــه فعالیــت در بــازار‬ ‫ارز مســتلزم اخــذ مجــوز از‬ ‫بانــک مرکــزی بــوده و اشــتغال‬ ‫بــه عملیــات صرافــی بــدون اخــذ‬ ‫مجــوز فعالیــت از بانــک مرکــزی‬ ‫و خریــد و فــروش ارز خــارج از‬ ‫واحدهــای مجــاز ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه تصریــح‬ ‫شــده اســت‪ :‬لــذا اســتفاده از‬ ‫عنــوان «صرافــی» منحصــرا ً‬ ‫در شــرکت های صرافــی دارای‬ ‫مجــوز از ایــن بانــک امکان پذیــر‬ ‫بــوده و هیــچ کســب و کار فعــال‬ ‫اقتصــادی دیگــری مجــاز بــه‬ ‫اســتفاده از ایــن عنــوان بــرای‬ ‫عملیــات خــود نیســت‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی افــزود‪ :‬شــایان ذکــر‬ ‫اســت برخــی فعــاالن در حــوزه‬ ‫رمزارزهــا بعضــا ً بــا سوءاســتفاده‬ ‫از عنــوان «صرافــی» قصــد‬ ‫تحصیــل وجاهــت و مشــروعیت‬ ‫داشــته و از ایــن طریــق نســبت‬ ‫بــه جلــب اعتمــاد عمومــی اقــدام‬ ‫می نماینــد کــه ایــن اقــدام بــه‬ ‫هیــچ وجــه مــورد تاییــد بانــک‬ ‫مرکــزی نیســت و فعالیت هایــی‬ ‫از ایــن دســت کــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه تحمیــل ضــرر و زیــان‬ ‫بــه هموطنــان گــردد غیرقانونــی و‬ ‫خــاف مقــررات اســت‪.‬‬ ‫در اطالعیــه بانــک مرکــزی امــده‬ ‫اســت‪ :‬لــذا ضــروری اســت‬ ‫هموطنــان گرامــی بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از بــه مخاطــره افتــادن‬ ‫امــوال و دارایی هــای خــود صرفــا‬ ‫بــه انجــام مبــادالت و معامــات‬ ‫مجــاز در شــرکت های صرافــی‬ ‫دارای مجــوز از بانــک مرکــزی‬ ‫کــه اســامی ان هــا در پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی ایــن بانــک به ادرس‬ ‫‪ www.cbi.ir‬درج شــده مراجعــه‬ ‫و پــس از مشــاهده مجــوز نصــب‬ ‫شــده در محــل شــرکت و کنتــرل‬ ‫اعتبــار ان از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫مذکــور اقــدام بــه انجــام امــور‬ ‫خــود نماینــد‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪48‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهارت‬ ‫خبر‬ ‫برج چهل دختر‬ ‫سرزمینی با قدمت تاریخ‬ ‫نقش کودکان کار در جامعه‬ ‫و بازار کسب و کار‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫نــدای ابــادی ‪ -‬کــودکان کار‪ ،‬افــراد‬ ‫کــودک و نوجــوان هســتند کــه‬ ‫بــرای انجــام کار و کســب درامــد‪،‬‬ ‫در شــرایط نــا مناســبی مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند و بــه محیط هــای‬ ‫خطرنــاک و غیرســالمی افتاده انــد‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان از تحصیــل اجتنــاب‬ ‫می کننــد و در شــرایط فقــر قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه دلیــل شــرایط بــدی کــه‬ ‫درگیرشــان هســتند‪ ،‬بــه ســرعت پیر‬ ‫شــده و مشــکالت جســمی و روانــی‬ ‫پیــدا می کننــد‪ .‬بــه جــای کار‪ ،‬بایــد‬ ‫فرصــت بهتــری بــرای تحصیــل بــه‬ ‫ایــن کــودکان داده شــود تــا در اینــده‬ ‫بــه صــورت اگاهانــه تــر و بــا شــرایط‬ ‫بهتــر‪ ،‬ســبقت را بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫کــودکان کار‪ ،‬اصطالحــی اســت کــه‬ ‫به کودکانی اشــاره دارد که در ســنین‬ ‫پایین تــر از ســن قانونــی کار می کنند‪.‬‬ ‫اکثــر کــودکان کار‪ ،‬در کشــورهای در‬ ‫حــال توســعه‪ ،‬بــه دلیــل فقــر و نیــاز‬ ‫بــه درامــد بــرای خانواده شــان بــه‬ ‫کار می پردازنــد‪ .‬ایــن کارهــا معمــوال‬ ‫در بخش هــای کشــاورزی‪ ،‬صنایــع‬ ‫ســنتی و خدمــات خانگــی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬کــودکان کار بــا مشــکالتی‬ ‫ماننــد اســیب جســمی و عقلــی‪،‬‬ ‫عــدم دسترســی بــه تحصیــات‪ ،‬افــت‬ ‫توانایــی هــای رشــدی و روانــی و حتــی‬ ‫خطــرات زیــاد(!) روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫در جهــت کاهــش ایــن پدیــده‪،‬‬ ‫بســیاری از ارگان هــا و حکومت هــا‬ ‫راهکارهایــی را بــرای محدودســازی‬ ‫کــودکان کار و تضمیــن حقــوق ان هــا‬ ‫بــه کار بســته اند‪.‬‬ ‫کــودکان کار یکــی از مشــکالت‬ ‫بــزرگ اجتماعــی اســت کــه‬ ‫باعــث اســیب بــه جامعــه و بــازار‬ ‫کســب وکار می شــود‪ .‬برخــی‬ ‫اســیب های ایــن امــر عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬کاهــش ســطح تحصیــات‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل ایــن کــه بعضــی از کــودکان‬ ‫به جــای مدرســه‪ ،‬بــه کار فرســتاده‬ ‫می شــوند‪ ،‬ســطح تحصیــات انهــا‬ ‫ناچیــز و بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاهــش حقــوق کارگــری‪ :‬اغلــب‬ ‫ایــن کــودکان بــرای کار ‪ ،‬در شــرایط‬ ‫نامســاعد قــرار دارنــد و در نتیجــه‬ ‫کمتریــن حقــوق کارگــری را دریافــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬رقابــت غیــر عادالنــه‪ :‬کــودکان‬ ‫کار بــرای فعالیــت در بــازار کار‬ ‫بــا کارگــران بزرگســال و حرفــه ای‬ ‫بــا قدرت هــا ی بیشــتری روبــرو‬ ‫می شــوند و ایــن باعــث رقابــت‬ ‫غیرعادالنــه در بــازار کار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬کمبــود ســرمایه بشــری‪ :‬بــا اینکــه‬ ‫کودکان در مواردی به کســب درامد‬ ‫و زندگــی خــود کمــک می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن امــر باعــث کاهــش ســرمایه‬ ‫بشــری جامعــه و در نهایــت رشــد‬ ‫اقتصــادی کشــور می شــود‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬کــودکان کار باعــث اســیب به‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــازار کســب و کار و کــودکان‬ ‫خــود می شــوند‪ .‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن امــر‪ ،‬بایــد برنامه هــای‬ ‫اموزشــی و پروژه هــای اموزشــی‬ ‫بــرای ایــن کــودکان طراحــی شــود و‬ ‫کمیســیون هایی بــرای مشــاهده و‬ ‫رصــد انهــا تشــکیل داده شــود‪.‬‬ ‫محبوبــه حســنی ‪ -‬دامغــان‪ ،‬ســرزمینی اســت زیبــا کــه در بیــن ســایر‬ ‫شــهرهای ایــران‪ ،‬قدمتــی بــس طوالنــی و باســتانی دارد‪ .‬بــه گونــه ای‬ ‫کــه می تــوان ان را در گــروه کهن تریــن و باســتانی ترین شــهرهای‬ ‫پارتــی ایــران جــای داد‪ .‬ایــن شهرســتان نیــز هماننــد بســیاری از‬ ‫شــهرهای تاریخــی ایــران مملــو از دیدنی هــا و جاذبه هــای تاریخــی‬ ‫و گردشــگری اســت‪« .‬بــرج چهــل دختــر» نمونــ ه بــارزی از بناهــا و‬ ‫اثــار تاریخــی ارزشــمند ایــران کهــن و یکــی از جاهــای دیدنــی دامغــان‬ ‫اســت‪ .‬بنایــی کــه بــا گذشــت بیــش از هــزار ســال همچنــان محکــم و‬ ‫اســتوار قــد برافراشــته و در مقایســه بــا دیگــر اثــار تاریخــی‪ ،‬خســارت‬ ‫و اســیب کم تــری را بــه خــود دیــده اســت‪ .‬بــرج‪ ،‬درســت در مرکــز‬ ‫شــهر دامغــان و در محوطــ ه امامــزادگان «محمــد و جعفــر» قــرار‬ ‫دارد‪ .‬هرچنــد قرارگیــری ان در پشــت امامــزاده جعفــر‪ ،‬درواقــع کمــی‬ ‫دیــد ان را مختــل کــرده و بــه نوعــی مانــع دیــدن ایــن اثــر تاریخــی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــن بــرج در قســمتی پایین تــر از‬ ‫ســطح زمین هــای مجــاور قــرار دارد و همیــن مســئله بــر دیــده شــدن‬ ‫بــرج توســط مــردم از فاصل ـه ای دورتــر‪ ،‬اثــر منفــی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫باستان شناســان معتقــد هســتند کــه قــرون چهــار و پنــج هجــری‬ ‫قمــری را می تــوان از شــاخص ترین ســده های تاریخــی در ایــران بــه‬ ‫جهــت معمــاری و ســاخت بناهــا و ســازه هایی کــه از ان هــا بــه برج هــا‬ ‫یــاد می شــود‪ ،‬معرفــی کــرد‪ .‬بناهایــی کــه بــا بهره منــدی از تزئینــات‬ ‫اجــری‪ ،‬بــه نوعــی کامــا هنرمندانــه و ظریــف توانســته اســت ســادگی‬ ‫و ســردی خش ـت هایی کــه در ســاخت عمــارات مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گرفــت را در نظــر بیننــده‪ ،‬زیبــا و گــرم ســازد‪ .‬نوعــی امیختگــی از‬ ‫ســادگی و زیبایــی کــه خــاص دورانــی از تاریــخ ایران زمیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــرج چهــل دختــر دامغــان نیــز بــا بهره منــدی از همین ویژگــی‪ ،‬نمونه ای‬ ‫بــارز از ایــن بناهــا محســوب می شــود‪ .‬گروهــی از محققــان براین باورند‬ ‫کــه نــام چهــل دختــر یــا چهــل دختــران را می تــوان بــه دوران پیــش از‬ ‫اســام نســبت داد‪ .‬همچنیــن امــکان دارد کــه بــرج چهــل دختــر نیــز‬ ‫همانند ســاختمان «چهل دختر ســمنان» در ابتدای ســاخت از خشــم‬ ‫خــام ســاخته شــده اســت‪ .‬درواقــع ایشــان برایــن باورنــد کــه احتمــاال‬ ‫بــرج را در ابتــدا بــا خشــت خــام ســاخته اند و در دورانــی بیــن قــرون ‪ ۴‬تــا‬ ‫‪ ۵‬هجــری قمــری بــه امــر شــخصی بــه نــام ابوشــجاع کــه هویــت وی نیز‬ ‫بــه طــور کامــل مشــخص نیســت‪ ،‬مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫احتماال بخشــی از ســاختمان با گذشــت زمان فرو ریخته و ابوشــجاع‬ ‫بــا حفــظ طــرح اولیـ ه بنــا امــا ایــن بــار بــا اجــر ان را از نو ســاخته اســت‬ ‫و ســقفی مخروطــی شــکل را بــر ان تعبیــه کــرده اســت‪ .‬ایــن بــرج‬ ‫دارای ارتفاعــی حــدود ‪ ۱۵‬متــر اســت‪ .‬طــراح و ســازندگان بــرج‪ ،‬قطــر‬ ‫داخلی ان را ‪ ۵‬متر و نیم و محیط خارجی ان ‪ ۲۳‬متر درنظر گرفته‬ ‫و ســاخته اند‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه طراحــی و ســاخت ایــن بــرج‬ ‫قدیمــی‪ ،‬شــباهت بســیاری بــه «بــرج طغــرل ری» و «میــل رادکان»‪،‬‬ ‫دارد و همانگونــه کــه پیش تــر نیــز بیــان شــد‪ ،‬باستان شناســان‬ ‫قدمــت ایــن اثــر تاریخــی را متعلــق بــه ســال ‪ ۴۴۶‬هجــری قمــری و‬ ‫برابــر بــا ســال ‪ ۱۰۵۴‬میــادی عنــوان کرده انــد‪ .‬بــا توجــه بــه کتیبـه ای‬ ‫کــه در خــارج از بــرج قــرار دارد‪ ،‬بــه خــط کوفــی نــام ســازند ه ان حــک‬ ‫شــده اســت‪ .‬هرچنــد خوانــدن ایــن خــط بســیار مشــکل اســت ولــی‬ ‫می تــوان «امــر ببنــا هــذا لقبــه االمیــر الجلیــل ابوشــجاع» و نیــز‬ ‫«ثلثمائــه» کــه در انتهــای کتیبــه درج شــده اســت را‪ ،‬بــه وضــوح‬ ‫خوانــد کــه نشــان از ســاخت ان در قــرن ‪ ۴‬هجــری قمــری دارد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه ســازندگان ایــن ســاز ه ارزشــمند ان را به گونــه ای‬ ‫ســاخته اند کــه همچنــان بــا بیــش از هــزار ســال از احــداث‪ ،‬بســیار‬ ‫مقــاوم عمــل کــرده و نمی تــوان اثــری از خرابــی یــا اســیب را در‬ ‫ان مشــاهده کــرد‪ .‬بــرج دربــی کوچــک دارد کــه بــه ســمت جنــوب‬ ‫بــاز می شــود و برفــراز ان کتیبــه ای ســاخته شــده از گــچ مشــاهده‬ ‫می شــود‪ .‬کتیبــه بــه خــط کوفــی اســت و بــه نظــر می رســد کــه روی‬ ‫ان‪ ،‬نــام بانــی را حــک کرده انــد‪ .‬بازدیدکننــدگان هنگام حضــور در این‬ ‫مــکان‪ ،‬می تواننــد قبــری ســاده کــه از گــچ ســاخته شــده اســت را نیــز‬ ‫مشــاهده کننــد‪ .‬ایــن قبــر در مرکــز برج قرار دارد و متاســفانه صاحب‬ ‫ان مشــخص نیســت‪ .‬به یقین می توان ســاختمان ســاده اما زیبای‬ ‫چهــل دختــران را از جاهــای دیدنــی ســمنان برشــمرد و گوهــری زیبا و‬ ‫درخشــان در شــهر دامغــان درنظــر گرفــت‪ .‬ایــن اثــر تاریخــی با گنبدی‬ ‫بــزرگ در همــان لحظــ ه نخســت‪ ،‬نظــر بازدیدکننــدگان را بــه خــود‬ ‫جلــب می ســازد‪ .‬همچنیــن نمــای بیرونــی ان بهره منــد از الگوهــای‬ ‫هندســی و خطاطــی اســت کــه در قــرون ‪ ۴‬و ‪ ۵‬هجــری قمــری در‬ ‫ســاخت مــدارس‪ ،‬مســاجد و مقبره هــا از ان هــا اســتفاده می شــده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه در ایــن میــان نبایــد دســتان هنرمنــد اســتادکاران و‬ ‫معمــاران گذشــته و امــروزی را در بازســازی و تعمیــر دوبــار ه تزئینــات‬ ‫ایــن میــراث ارزشــمند ایــران کهــن‪ ،‬نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫خانیکــوف از دانشــمندان جغرافیــا دان روســی‪ ،‬در یکــی از‬ ‫کتاب هایــش بــرج چهــل دختــر دامغــان را از اثــار اوایــل دوران‬ ‫حکومــت ســلجوقیان معرفــی کــرده و معتقــد اســت کــه ایــن بــرج‬ ‫در ســال ‪ ۴۴۶‬هجــری قمــری ســاخته شــده اســت‪ .‬او در کتابــش از‬ ‫امامــزاده ســخنی بــه میــان اورده و عنــوان می کنــد که امامــزاده درون‬ ‫مســجدی ســاخته شــده اســت‪ .‬وی چنیــن گفتــه اســت‪.‬‬ ‫در باغچــه ســبزیکاری متصــل بــه مســجد‪ ،‬بــرج کوچکــی وجــود دارد‬ ‫کــه بســیار ســاده‪ ،‬امــا بــا ذوق و ســلیقه بنــا شــده اســت‪ .‬کتیب ـه ای‬ ‫بــر ســر در بیضــی شــکل ایــن بــرج قــرار دارد کــه نشــان می دهــد کــه‬ ‫ایــن بنــا در ســال ‪ ۴۴۶‬بــه فرمــان امیــر ابوشــجاع عســگر بیــک پســر‬ ‫اصفهان‪ ،‬پادشــاه ‪ ...‬برپا شــده اســت‪ .‬بقیه کتیبه زیر گچ کاری های‬ ‫ســال های بعــد پنهــان مانــده اســت‪.‬‬ ‫نقشـ ه کلــی بــرج بــه صــورت دایــره ای کــه بدنـ ه اســتوانه ای با اســتفاده از‬ ‫اصــول ریاضیــات و بــه صــورت دقیــق ســاخته شــده و همیــن امــر ســبب‬ ‫شــده اســت تــا حــوادث طبیعــی کم تریــن صدمــه و اســیبی بــر بدنــه‬ ‫و پیکــر بــرج‪ ،‬وارد نکــرده اســت‪ .‬هرچنــد در ســاخت بــرج از اجرهــای‬ ‫ظریــف اســتفاده شــده اســت‪ ،‬امــا ایــن اجرهــا بــه گون ـه ای هنرمندانــه‬ ‫و زیبــا روی یکدیگــر کار شــده اســت کــه بیننــده تصــور می کنــد در‬ ‫چســباندن و قرارگرفتــن ان هــا‪ ،‬از هیــچ نــوع مالطــی اســتفاده نشــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرج دارای مدخــل ورودی اســت کــه دارای ‪ ۲‬متــر و نیــم ارتفــاع و‬ ‫حــدود ‪ ۲‬متــر عــرض اســت‪ .‬ایــن مدخــل بــه صــورت یــک دهلیــز کوچــک‬ ‫و در بدنـ ه بــرج‪ ،‬تعبیــه شــده اســت‪ .‬همچنیــن طاقــی هاللــی شــکل در‬ ‫درگاه وجــود دارد کــه روی ســتون های کوچکــی بــه شــکل اســتوانه ای و‬ ‫باریــک کــه در دو طــرف قــرار دارد‪ ،‬ســوار شــده اســت‪ .‬ســتونچه هایی‬ ‫کــه روی یــک قاعــد ه چهارگــوش بــه ارتفــاع ‪ ۲۵‬ســانتی متر قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬بــر ســتونچه ها تزئیناتــی زیبــا و وچش ـم گیر انجــام شــده اســت‬ ‫کــه هــر کــدام بــا اســتفاده از اجرپاره هــای کوچکــی کــه درون مــاط‬ ‫اصلــی فــرو رفتــه اســت‪ ،‬صــورت گرفتــه اســت‪ .‬در نمای اصلــی مقبره به‬ ‫خوبــی می تــوان علیرغــم اســتوانه ای بــودن شــکل بند ه بــرج‪ ،‬تغییر قطر‬ ‫بدنــه را کــه از پاییــن بــه بــاال کم تــر می شــود بــه وضــوح مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫طــرح درون بــرج بــه شــکل دایــره و بدنــ ه ان نیــز هماننــد نمــای‬ ‫خارجــی بــه صــورت اســتوانه ای اســت‪ .‬از بخــش داخــل بــرج‪ ،‬پوششــی‬ ‫بــه شــکل قبــه ان را مســتور کــرده اســت کــه در مرکــز ایــن قبــه‬ ‫ســوراخی کــه مســدود شــده اســت‪ ،‬مشــاهده می شــود‪ .‬کل بدنــه را‬ ‫بــا گــچ پوشــانده اند و قســمت کــف ان را نیــز بــا اجــر فــرش کرده انــد‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه پیش تــر نیــز بیــان شــد‪ ،‬داخــل بــرج قبــری ســاده قــرار‬ ‫دارد کــه تناســبی بــا ســاختمان بــرج نداشــته و بــه نظــر می رســد در‬ ‫دورانــی بعــد از ســاخت بــرج‪ ،‬در ایــن بخــش قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫معمــاران و باستان شناســان‪ ،‬ســاخت بناهــا را کــه از ترکیــب دو عنصــر‬ ‫اب و خــاک تشــکیل شــده اســت‪ ،‬معمــاری عریــان ایرانــی می نامنــد و‬ ‫معتقدنــد کــه ایــن نــوع معمــاری شــگفت انگیز‪ ،‬بــا اجــرکاری بــه نهایت‬ ‫کمــال می رســد‪ .‬ایشــان برایــن باورنــد کــه ســاخت اجرهــای مقــاوم در‬ ‫برابــر اب‪ ،‬فشــار و رنگ هــای متنــوع و مختلــف بــر اســاس تجربـ ه ان‬ ‫هــم از نــوع کامــا اگاهانــه و نیــز بهره منــد از علــم شــناخت جنــس‬ ‫خــاک و ترکیبــات ان بدســت خواهــد امــد‪ .‬اجــرکاری کــه بــا به کارگیــری‬ ‫ان در بنــا‪ ،‬می تــوان هنرمنــدی و ذوق مــردان ســازند ه اثــر را مشــاهده‬ ‫کــرد‪ .‬ذوق و هنــری کــه بــا ارائـ ه نماهــای تزئینــی ان هــم متناســب بــا‬ ‫شــکل و هیئــت کلــی ســاختمان‪ ،‬ظهــور می کنــد و تماشــاگر را محــو‬ ‫دیــدن می ســازد‪ .‬ایــن زیبایــی و ایــن هنــر بــه خوبی در بــرج چهل دختر‬ ‫دامغان پیاده شــده و به اوج و کمال رســیده اســت‪ .‬همچنین در این‬ ‫اثــر کهــن‪ ،‬از خــط بــه جــای تصویــر ان هــم بــرای تزئیــن اســتفاده شــده‬ ‫اســت که خود از شــاخصه های معماری ایرانی در عصر میانه اســت؛‬ ‫عصــری کــه در ان زمــان ایرانیــان و هنرمنــدان ایرانــی از خــط کوفــی‬ ‫در نوشــتن و کالم بــه طــور معمــول اســتفاده می کردنــد و ایــن نــوع‬ ‫تزئیــن در بــرج چهــل دختــران‪ ،‬تزئینــی همــراه بــا قداســتی بی نظیــر را‬ ‫بــه ارمغــان اورده اســت‪ .‬باتوجــه بــه اســناد و متــون ثبــت شــده بــه نظر‬ ‫می رســد کــه بــرج هماننــد بســیاری از بناهــای عصــر میانــه کــه بیشــتر‬ ‫بــه منظــور ارامــگاه‪ ،‬زیارتــگاه و یادبــود ســاخته می شــد‪ ،‬بــه عنــوان یــک‬ ‫ارامــگاه خانوادگــی احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫تالش برای افزایش ارتباطات‬ ‫تجاری میان خراسان شمالی‬ ‫و کشورهای بریکس‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی از انجــام تــاش هــا‬ ‫بــرای افزایــش ارتبــاط و تعامــات تجــاری میــان‬ ‫خراســان شــمالی بــا کشــورهای حــوزه بریکــس‬ ‫(برزیــل‪ ،‬روســیه‪ ،‬هنــد‪ ،‬چیــن و افریقــا) خبــر داد‪.‬‬ ‫مازیــار زنــد در نشســت خبــری کــه در محــل‬ ‫ایــن اتــاق برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ارتبــاط بــا‬ ‫کشــورهای حــوزه بریکــس به ویژه با کشــورهای‬ ‫چیــن و برزیــل یکــی از اهــداف ایــن اتــاق اســت‬ ‫و طــی روزهــای اخیــر بــا مســئول اتــاق ایــران در‬ ‫برزیــل صحبــت هایــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار بــر ایــن اســت تــا‬ ‫در کشــور برزیــل یــک نمایشــگاه بیــن المللــی‬ ‫برگــزار شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش مــا بــر ایــن اســت‬ ‫تــا یــک هیــات تجــاری را از خراســان شــمالی بــه‬ ‫ایــن نمایشــگاه اعــزام کنیــم تــا فرصــت هــای‬ ‫ســرمایه گذاری را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫زنــد افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان پیگیــری ها برای داشــتن‬ ‫نمایندگــی از خراســان شــمالی در اتــاق ایــران و‬ ‫چیــن و همچنیــن المــان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا پذیــرش و اعــزام هیــات هــای‬ ‫تجــاری نیــز بیــان کــرد‪ :‬قصــد داریــم تــا پذیــرش‬ ‫و اعــزام هیــات هــای تجــاری بــا برنامــه ریــزی‬ ‫صــورت گیــرد و ابتــدا نیز از کشــورهای همســایه‬ ‫شــروع خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫دوران مدیریــت هــای پیشــین نیــز یــک ســری‬ ‫از برنامه هــا انجــام شــده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫برنامه هــای منطقــی کــه در دوره مدیریتهــای‬ ‫گذشــته انجــام شــده و نیــاز بــه ادامــه دارد را‬ ‫دنبــال خواهیــم کــرد و ادامــه مــی دهیــم‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی بــرج تجــاری بجنــورد نیــز خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬در محــل اتــاق بازرگانــی بجنــورد زمیــن بــه‬ ‫انــدازه کافــی وجــود دارد و بــه دنبــال ان هســتیم تــا‬ ‫ایــن بــرج را ایجــاد کنیــم و یــا حداقــل بنیــان ان را‬ ‫بگذاریــم و اینــدگان راه انــدازی انهــا را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬هــدف‬ ‫از راه انــدازی ایــن بــرج ان اســت کــه تجــار و‬ ‫بــازرگان داخلــی جایــگاه داشــته باشــند و‬ ‫همچنیــن اتــاق هــای مشــترک در ان دفتــر‬ ‫نمایندگــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــرای موضوعــات‬ ‫شــورای گفــت و گــو برنامــه خواهیــم داشــت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــرای هــر یــک از بندهــای مطــرح‬ ‫شــده در شــورای گفــت و گــو‪ ،‬پــروژه در یــک‬ ‫تاریــخ مشــخص تعریــف خواهیــم کــرد تــا در‬ ‫تاریــخ مشــخصی نیــز بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫به گفته زند همچنین کمیســیون های صنایع‪،‬‬ ‫کشــاورزی و… نیز در اتاق فعال خواهند شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی از صنایــع در‬ ‫تهــران دفتــر نمایندگــی دارنــد و کارت هــای‬ ‫بازرگانــی خــود را از انجــا اخــذ مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫از قــوه قهریــه اســتفاده نمــی کنیــم امــا ســعی‬ ‫مــی کنیــم تــا ایــن صنایــع را متقاعــد کنیــم کــه‬ ‫کارت هــای بازرگانــی خــود را از داخــل اســتان‬ ‫اخــذ کننــد و ایــن کارت هــا را با کمترین مشــکل‬ ‫و بــه موقــع صــادر خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه برگــزاری کالس هــای‬ ‫اموزشــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرای برگــزاری‬ ‫کالس هــای اموزشــی برنامــه ریــزی جــدی‬ ‫خواهیم داشــت تا ان ها بتوانند در گام نخســت‬ ‫محصول خود را بشناســانند و از ســوی دیگر تیم‬ ‫هــای مشــاوره ای نیــز تعریــف مــی کنیــم کــه در‬ ‫موضوعــات بازاریابــی و … مشــاوره ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه معرفــی توانمنــدی هــا و‬ ‫محصــوالت گام مهمــی بــرای انجــام اقداماتــی‬ ‫همچــون اخــذ مجوز دریافت تســهیالت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن امــر رســانه هــا مــی تواننــد نقش‬ ‫بســیار موثــری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بارزگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی بــه مشــکالت تجــار‬ ‫و تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬رفع‬ ‫تعهــدات ارزی در حــال حاضــر یکی از مهمترین‬ ‫مشــکالت تجــار اســت و تــاش مــا بر این اســت‬ ‫تــا ایــن موضــوع را بــا پیگیــری هایــی کــه انجــام‬ ‫مــی دهیــم تــا حــدود تســهیل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قطعــی بــرق در فصل تابســتان و‬ ‫گاز در فصــل زمســتان از دیگــر مشــکالت مهــم‬ ‫تولیدکنندگان اســت که موجب می شــود تولید‬ ‫در یــک برهــه زمانــی متوقــف شــود و تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫شنبه ‪ 30‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪48‬‬ ‫خبر‬ ‫هم افزایی برای خدمت‬ ‫بهتر به مردم‬ ‫نشســت مشــترک مســئوالن ارشــد قضایــی‬ ‫گلســتان بــا نماینــدگان مــردم اســتان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫ســومین کارگــروه مشــترک نماینــدگان مــردم‬ ‫اســتان در مجلــس شــورای اســامی بــا مســئوالن‬ ‫ارشــد قضایــی گلســتان در گــرگان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬نشســت هــای ایــن کارگــروه در راســتای‬ ‫تفاهم نامه بین مجلس شــورای اســامی و قوه‬ ‫قضاییــه و بــا هــدف هم افزایی بــرای خدمتگزاری‬ ‫بهتــر بــه مــردم برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬از انجــا کــه نماینــدگان بــه‬ ‫مشــکالت حــوزه انتخابیــه خــود اگاهــی بیشــتری‬ ‫دارنــد ایــن مســائل‪ ،‬شناســایی و از ظرفیــت هــای‬ ‫دادگســتری برای رفع موانع تولید و موانع اجرایی‬ ‫بــر ســر راه توســعه اســتان اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رضــا اریــان پــور دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان‬ ‫هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬رفــع مشــکالت مــردم‬ ‫بــه ویــژه مــواردی کــه نیازمنــد اصــاح یــا تصویــب‬ ‫قوانیــن اســت از مواردیســت کــه در ایــن کارگــروه‬ ‫دنبــال خواهــد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان‬ ‫و اق قــا در مجلــس هــم در ایــن جلســه از‬ ‫پیگیــری و تــاش دســتگاه قضایــی بــرای حــل‬ ‫مشــکل پتروشــیمی اســتان قدردانــی کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬رئیــس قــوه قضاییــه بــا تفویض اختیــارات‬ ‫ویــژه بــه رئیــس کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬بــه‬ ‫همــوار شــدن مســیر اجــرای پــروژه پتروشــیمی‬ ‫کمــک کردنــد و بــا تــاش هــای شــبانه روزی کــه‬ ‫صــورت گرفــت امــروز در اســتانه یک تحــول بزرگ‬ ‫در ایــن طــرح پــس از ‪ 17‬ســال هســتیم‪.‬‬ ‫شهروندانمراقب‬ ‫کالهبرداری با عنوان فروش‬ ‫سواالت امتحانی باشند‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص کالهبــرداری بــا عنــوان‬ ‫فــروش ســواالت امتحانــی بــه شــهروندان‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان در تشــریح ایــن موضــوع‬ ‫گفــت‪ :‬برخــی افــراد ســودجو بــا ترفندهایــی مانند‬ ‫فــروش ســواالت امتحــان نهایــی و‪ ...‬نســبت بــه‬ ‫کالهبــرداری از دانش امــوزان و خانواده هایشــان‬ ‫اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬افــراد ســودجو بــا طــرح قیمت هــای‬ ‫بســیار ارزان بــرای فــروش ســواالت اقــدام بــه‬ ‫هدایــت کاربــران بــه صفحــات جعلــی کــرده‬ ‫و از ایــن طریــق حســاب بانکــی انهــا را خالــی‬ ‫مــی کننــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت در مــواردی‬ ‫ســواالت تقلبــی را بــه دانش امــوزان فروختــه و‬ ‫ایــن افــراد بــا ایــن تصــور کــه ســواالت را دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬از مطالعــه باقــی مــوارد خــودداری کــرده‬ ‫و در امتحانــات دچــار مشــکل شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان ادامــه داد‪ :‬در مــواردی هــم‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه افــراد ســودجو اقــدام‬ ‫بــه انتشــار فایل هایــی در فضــای مجــازی کــرده‬ ‫و ادعــا می کننــد کــه حــاوی ســواالت امتحانــی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ایــن فایل هــا در واقــع حــاوی بدافــزار‬ ‫بــوده و پــس از دانلــود و اجــرا‪ ،‬اطالعــات شــخصی‬ ‫کاربــران را بــه ســرقت می بــرد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه دانــش امــوزان و خانواده هــای‬ ‫انــان گفــت‪ :‬بــه هیــچ عنــوان فریــب چنیــن‬ ‫ادعاهایــی را نخورنــد‪ ،‬چــرا کــه به گفته مســئوالن‬ ‫امــوزش و پــرورش سیســتم نظــارت و ضریــب‬ ‫امنیــت امتحانــات نهایــی در اموزش وپــرورش‬ ‫بســیار قــوی بــوده و امــکان لــو رفتــن ســواالت‬ ‫نهایــی وجــود نــدارد و شــایعات انتشــار ایــن‬ ‫ســئواالت‪ ،‬سال هاســت کــه در فصــل امتحانــات‬ ‫مطــرح می شــود و اساســا انچــه بــا عنــوان فــروش‬ ‫ســواالت در فضــای مجــازی مطــرح مــی شــود بــا‬ ‫هــدف اخــاذی از شــهروندان و یــا هدایــت انان به‬ ‫ســمت ســایت هــای جعلــی یــا فیشــینگ جهــت‬ ‫ســرقت اطالعــات انهــا‪ ،‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان از عمــوم مــردم خواســت‪ :‬در‬ ‫صــورت مواجــه شــدن بــا مــوارد مشــکوک‬ ‫و مجرمانــه مراتــب را از طریــق ســامانه‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫و یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی‬ ‫‪WWW.CYBERPOLICE.IR‬گــزارشنماینــد‪.‬‬ ‫روستایاسفیدان‬ ‫روستای برای گشت و گذار با جاذبه های بیاد ماندنی‬ ‫روســتای اســفیدان یکــی از جاذبه هــای گردشــگری بجنــورد در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اســت که در ســال ‪ ۱۳۸۵‬به عنوان زیباترین روســتای‬ ‫کشــور انتخــاب شــد و بــا معمــاری پلکانــی خــود شــباهت زیــادی بــه‬ ‫ماســوله دارد‪ .‬عــاوه بــر بافــت تاریخــی‪ ،‬اســفیدان جاذبه هایــی‬ ‫همچــون دره هــا و ابشــارها‪ ،‬قلع ـه ‪ ،‬چشــمه های خروشــان‪ ،‬غارهــا و‬ ‫غیــره را در خــود جــای داده اســت‪ .‬درخــت صنــدل ســمبل این روســتا به‬ ‫شــمار م ـی رود کــه تنهــا دو اصلــه از ان هــا باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫هرانچه باید درباره روستای اسفیدان بدانید‪:‬‬ ‫روستای اسفیدان کجاست؟‬ ‫معرفی روستای اسفیدان‬ ‫بهترین زمان سفر به روستای اسفیدان‬ ‫جاهای دیدنی روستای اسفیدان‬ ‫در سفر به اسفیدان کجا اقامت کنیم؟‬ ‫نکات بازدید از روستای اسفیدان‬ ‫روستای اسفیدان کجاست؟‬ ‫ادرس‪ :‬اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬شهرســتان بجنــورد‪ ۴۵ ،‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــرقی شــهر بجنــورد (نمایــش روی نقشــه)‬ ‫اســفیدان در جنــوب شــرقی بجنــورد در اســتان خراســان شــمالی واقــع‬ ‫شــده اســت و حدفاصــل قوچــان و شــیروان قــرار دارد‪ .‬فاصلــه بجنــورد‬ ‫تــا روســتای اســفیدان ‪ ۴۵‬کیلومتــری اســت‪.‬‬ ‫دسترسی به روستای اسفیدان‬ ‫بــرای ســفر بــه روســتای اســفیدان بجنــورد کافــی اســت خــود را بــه مرکــز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی برســانید‪ .‬دو مســیر روســتای اسفیدان شامل‬ ‫مــوارد زیــر می شــود‪:‬‬ ‫مســیر اول‪ :‬از بجنــورد وارد ازادراه بجنورد‪-‬شــیروان شــوید و پــس از‬ ‫حــدود هفــت کیلومتــر‪ ،‬از خروجــی در نظــر گرفتــه شــده به ســمت‬ ‫جــاد ه اســفیدان در ســمت راســت برویــد‪ .‬ایــن جــاد ه ‪ ۱۵‬کیلومتــری‬ ‫تمامــا اســفالت اســت و از روســتای چنــاران عبــور می کنــد‪ .‬در انتهــا بــه‬ ‫یــک چهــارراه می رســید کــه بــرای دسترســی بــه روســتای اســفیدان بایــد‬ ‫بــه راســت حرکــت کنیــد‪ .‬از روســتای نــوده رد شــوید تــا در انتهــای ایــن‬ ‫مســیر کوهســتانی زیبــا و پیچ درپیــچ بــه اســفیدان برســید‪.‬‬ ‫مســیر دوم‪ :‬از بجنــورد وارد ازادراه بجنورد‪-‬شــیروان شــوید و حــدود ‪۱۵‬‬ ‫کیلومتــر بــه مســیر خــود ادامــه دهیــد تــا بــه یکــی دیگــر از خروجی های‬ ‫جــاد ه اســفیدان برســید‪ .‬بــا ادامــه این جــاده و عبور از بخش سیســاب‪،‬‬ ‫بــه همــان چهــارراه می رســید کــه ایــن بــار بایــد مســیر خــود را مســتقیم‬ ‫برویــد تــا در نهایــت وارد روســتای اســفیدان شــوید‪.‬‬ ‫معرفی روستای اسفیدان‬ ‫اســفیدان یا ایســبیان از مناطق نمونه گردشــگری و جاهای دیدنی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی اســت که در میان در ه قرار دارد و پیرامون‬ ‫ان را کوه هــای مرتفعــی پوشــانده اند‪ .‬بــ ه همیــن دلیــل در نــگاه‬ ‫اول بــرای هــر بیننــده ای ایــن تصــور پیــش می ایــد کــه بــا کمتریــن‬ ‫لــرزش زمیــن احتمــال ســقوط صخره هــا و تخته ســنگ های عظیــم‬ ‫روی ابــادی وجــود دارد؛ امــا مــردم اســفیدان بــر ایــن بــاور هســتند‬ ‫کــه وجــود امامــزاده در طــی قرن هــا باعــث شــده اســت کــه اســیبی‬ ‫از جانــب کــوه بــه ان هــا نرســد‪.‬‬ ‫روســتای اســفیدان بجنــورد به واســطه جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫فراوانــی نظیــر ابشــارهای زیبــا‪ ،‬چشــمه های خروشــان‪ ،‬غارهــا‬ ‫و برج هــای شــگفت انگیز‪ ،‬چندیــن امامــزاده‪ ،‬انــواع درختــان‬ ‫میــوه‪ ،‬رودخانــه ای پــراب‪ ،‬ارتفاعــات جنگلــی و غیــره مقصــد‬ ‫بســیاری از گردشــگران اســت‪ .‬ضمــن اینکــه ایــن روســتا به دلیــل‬ ‫ســاختار پلکانــی خــود بــه روســتای ماســوله شــباهت دارد کــه‬ ‫جذابیــت ان را دوچنــدان می کنــد‪ .‬در گذشــته برنامه هایــی‬ ‫از جملــه ســاخت تله کابیــن و رســتورانی بــزرگ بــرای تبدیــل‬ ‫اســفیدان بــه یــک منطقــه مهــم گردشــگری در دســت اجــرا بــود؛‬ ‫امــا بعدهــا بــه فراموشــی ســپرده شــد‪.‬‬ ‫اهالــی روســتا بــه زبــان ترکــی خراســانی صحبــت می کننــد‬ ‫و شــغل اصلــی ان هــا بیشــتر باغــداری و زراعــت و همچنیــن‬ ‫پــرورش دام اســت‪ .‬مهم تریــن محصــوالت کشــاورزی روســتای‬ ‫اســفیدان خراســان شــمالی شــامل گــردو‪ ،‬ســیب‪ ،‬انگــور‪،‬‬ ‫گیــاس‪ ،‬ســیب زمینی و غیــره می شــود کــه گــردوی ان صادراتــی‬ ‫بــوده و بــا کیفیت تریــن گــردوی موجــود در بــازار اســتان اســت‪.‬‬ ‫زنبــورداری و پــرورش ماهــی نیــز در اســفیدان انجــام می شــود‬ ‫و از همیــن رو‪ ،‬ماهــی قــزل االی اســفیدان از بهتریــن و‬ ‫خوشــمزه ترین ماهی هــای ســردابی پرورشــی خراســان شــمالی‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬فرش هــای دســتباف گل ابریشــم طــرح‬ ‫نائیــن و چادرشــب ‪ ،‬گــردو و کشــمش از جملــه ســوغات ایــن‬ ‫ناحیــه اســت کــه بــا خریــد ان هــا از اهالــی نه تنهــا بــه اقتصــاد‬ ‫روســتا کمــک شــایانی می کنیــد بلکــه خودتــان نیــز از صنایــع‬ ‫دســتی درجــه یــک و محصــوالت طبیعــی فوق العــاده بهره منــد‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بهترین زمان سفر به روستای اسفیدان‬ ‫اســفیدان یکــی از خوش اب وهواتریــن روســتاهای خراســان‬ ‫شــمالی اســت‪ .‬ایــن روســتای ییالقــی اب وهوایــی معتــدل و‬ ‫کوهســتانی دارد و از انجــا کــه در تابســتان ها هوایــی دل پذیــر و‬ ‫خنــک بــر منطقــه حاکــم اســت‪ ،‬گردشــگران زیــادی در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی بــه اســفیدان ســفر می کننــد‪ .‬در فصــل بهــار زیبایی هــای‬ ‫روســتا جلــوه بیشــتری پیــدا می کنــد و چشــمه های زالل و جــاری‬ ‫و طبیعــت چشـم نواز ان بســیار دلنشــین خواهــد بــود‪ .‬در اوایــل‬ ‫تابســتان می توانیــد طعــم دل انگیــز میوه هــا را بچشــید و عطــر‬ ‫ان هــا را در فضــای روســتا استشــمام کنیــد‪ .‬ایــن دو فصــل‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه اســفیدان محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫پاییــز هزاررنــگ و زمســتان برفــی بــا ســرمای شــدیدی همــراه‬ ‫هســتند؛ در نتیجــه گردشــگران کمتــری در ایــن دو فصــل راهــی‬ ‫اســفیدان می شــوند‪.‬‬ ‫جاهای دیدنی روستای اسفیدان‬ ‫دره و چشمه هینورد‬ ‫در ضلــع شــمال غــرب روســتای اســفیدان‪ ،‬دره ای عمیــق و‬ ‫طوالنــی بــه نــام هینــورد (هیــن نبــرد) وجــود دارد کــه بــه فاصلــه‬ ‫تقریبــی نیــم ســاعتی از روســتا قــرار دارد‪ .‬در دامنــه صخــره ای‬ ‫کــوه‪ ،‬چشــمه ای زالل بــه نــام هینــورد جریــان دارد کــه اهالــی‬ ‫روســتا بــرای ابیــاری باغ هــای خــود از ان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اب چشــمه از داخل یک حفره غارمانند از دل کوه جاری می شــود‬ ‫و داخــل حوضچــه کوچکــی می ریــزد و ســپس در دامنــه کوه جریان‬ ‫دارد تا به رودخانه می رســد‪ .‬اب چشــمه بســیار گوارا اســت و مثل‬ ‫ســایر چشــمه های اب شــیرین‪ ،‬اب ســرد و خنکی دارد‪.‬‬ ‫دره و ابشار بهارگاه‬ ‫در جنــوب غــرب روســتای اســفیدان دره ای دیگــر بــا نــام‬ ‫«بهــارگاه» بــا چشــمه های متعــدد و ابشــار دیدنــی و سرســبزی‬ ‫خاصــی وجــود دارد کــه هــر گردشــگری را بــه خــود جــذب‬ ‫می کنــد‪ .‬در ابتــدای دره در ســمت چــپ‪ ،‬زمینــی تپــه ماهــوری‬ ‫بــه نــام «موســو» بــا حــدود ‪ ۴۰‬هکتــار وســعت قــرار دارد کــه چنــد‬ ‫ســال پیــش به علــت رانــش شــدید‪ ،‬تمــام باغــات و خانه هــا و‬ ‫درختــان کهنســال ان در دل خــاک فــرو رفــت‪.‬‬ ‫قلعه اسفیدان‬ ‫دیــواری صخــره ای در غــرب روســتای اســفیدان وجــود دارد کــه‬ ‫بــه ان «تــاش قلعــه» به معنــای قلعــه ســنگی گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫روی ایــن قلعــه‪ ،‬دیوارهــای ســنگی‪ ،‬ســفال های ســاده نخــودی‬ ‫و قرمــز و ســفال های منقــش بــه رنگ هــای مختلــف بــه چشــم‬ ‫می خــورد‪.‬‬ ‫برج های اسفیدان‬ ‫بــر فــراز کوه هــای اطــراف روســتای اســفیدان‪ ،‬اثــار برج هــای‬ ‫ســنگی قدیمــی مشــاهده می شــود کــه مصالح شــان ســنگ و‬ ‫ســاروج اســت‪ .‬معروف تریــن ان هــا بــرج «قــاری مــاالق» و بــرج‬ ‫«قارقــه» (کالغ) در شــمال غــرب روســتا هســتند کــه پایه هــای‬ ‫ان هنــوز باقــی مانده انــد‪.‬‬ ‫غارهای اسفیدان‬ ‫در ضلــع شــمال غربــی روســتا و بــاالی چشــمه «هینــور»‪ ،‬کوهــی‬ ‫بــه نــام «خزانــه» وجــود دارد کــه غــار «خزانــه راهــه» را در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪ .‬بــه گفتــه مــردم بومــی‪ ،‬در انتهــای ایــن غــار‬ ‫دست ســاز‪ ،‬چاهــی قــرار دارد کــه در گذشــته به عنــوان پناهــگاه‬ ‫اســتفاده می شــد‪ .‬از نــکات جالــب دربــاره ایــن غــار‪ ،‬وجــود‬ ‫صخــره ای شــبیه صورتــک در انجــا اســت‪.‬‬ ‫غــار دیگــری بــه نــام «ییجــت» یــا «معصــوم» نیــز در اطــراف‬ ‫روســتای اســفیدان وجــود دارد کــه دارای اســتالگتیت و‬ ‫اســتالگمیت اســت‪.‬‬ ‫امامزاده محمد بن باقر بن موسی بن جعفر‬ ‫امامــزاده محمــد بــن باقــر بــن موســی بــن جعفــر‪ ،‬بنایــی قدیمــی‬ ‫بــا گنبــدی کوتــاه اســت کــه از جاذبه هــای اســفیدان بــه شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬قدمــت ایــن امامــزاده بــه دوران صفــوی یــا قاجــار‬ ‫می رســد و شــامل چهــار گلدســته و گنبــد می شــود‪ .‬ایــن ارامــگاه‬ ‫پالنــی مســتطیلی دارد کــه گنبــدی بــا ســاقه بلنــد‪ ،‬ســقف ان را‬ ‫می ارایــد‪ .‬بنــای فــوق دارای دو ایــوان اســت کــه ایــوان شــرقی‬ ‫پوشــش قوســی بــا مقرنــس کاری‪ ،‬گچ بــری و اینــه کاری دارد و‬ ‫ایــوان جنوبــی مزیــن بــه پوشــش مســطح اســت‪ .‬در بــاالی ســردر‬ ‫ورودی ایــن حــرم خطاطــی نســتعلیق زیبایــی به شــکل گچ بــری‬ ‫نقــش بســته کــه اثــر مرحــوم مالمحمدتقــی اســفیدانی اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا در تاریــخ هشــت مــرداد ‪ ۱۳۸۱‬بــا شــماره ‪ ۵۹۴۲‬به عنــوان‬ ‫یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید‪ .‬از دیگــر مقبره هــای‬ ‫مــورد احتــرام اهالــی روســتا می تــوان بــه مقبــره شــیخ محمدرضــا‬ ‫ربانــی معــروف بــه حــاج اخونــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫گورستان قدیمی اسفیدان‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی روســتا کــه در نــوع خــود جالــب و‬ ‫اعجاب انگیــز اســت‪ ،‬می تــوان بــه گورســتانی قدیمــی اشــاره‬ ‫داشــت‪ .‬در ایــن گورســتان جهــت گورهــا رو بــه مشــرق اســت و‬ ‫بعضــی از مرده هــا به صــورت عمــودی دفــن شــده اند‪.‬‬ ‫درخت صندل‬ ‫«درخــت صنــدل» ســمبل روســتای اســفیدان اســت‪ .‬بنــا بــه‬ ‫گفتــه ریش ســفیدان روســتا از ایــن نــوع درخــت حــدود ‪ ۱۷‬اصلــه‬ ‫در روســتا وجــود داشــت کــه به علــت قرارگیــری در مســیر کوچــه‬ ‫و اگاهــی کــم از اهمیــت ان‪ ،‬بیشــتر ان هــا قطــع شــده و فقــط‬ ‫دو اصلــه درخــت باقــی مانــده اســت‪ .‬قطــر تنــه هــر یــک از ایــن‬ ‫درختــان ‪ ۲٫۶۵‬متــر و عمــر ان هــا حــدود ‪ ۱۲۰۰‬ســال اســت‪.‬‬ ‫چشمه اب معدنی و ابشار هنرور‬ ‫چشــمه اب معدنــی و ابشــار هنــرور در فاصلــه ســه کیلومتــری‬ ‫روســتای اســفیدان قــرار گرفتــه اســت و اغلــب گردشــگران‬ ‫بازدیــد از ان را در برنامــه گــردش خــود می گنجاننــد‪.‬‬ ‫باغ های اسفیدان‬ ‫باغ هــای اســفیدان بــه حــدی زیبــا هســتند کــه شــما را بــه یــاد‬ ‫جنگل هــای شــمال کشــور می اندازنــد‪ .‬برخــاف هــوای شــرجی‬ ‫جنگل هــای شــمال کــه در طــول تابســتان قــدری ازاردهنــده‬ ‫می شــوند‪ ،‬باغ هــای ایــن منطقــه بــا هــوای خنــک و دل انگیــز‬ ‫خــود روحتــان را جــا می دهنــد‪ .‬البتــه بایــد ضمــن حفــظ‬ ‫پاکیزگــی‪ ،‬بــه حریــم شــخصی باغ هــا وارد نشــوید‪.‬‬ ‫فناوری‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫اخطار پلیس فتا به‬ ‫صفحات و کانال های‬ ‫دارای محتوای‬ ‫نامتعارف‬ ‫معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس‬ ‫فتــا فراجــا ‪ ،‬در راســتای پــاک ســازی‬ ‫و حــذف محتواهــای نامناســب‬ ‫و مغایــر بــا شــئونات اخالقــی از‬ ‫صفحــات و کانال هــای اشــخاص در‬ ‫فضــای مجــازی هشــدار داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ رامیــن پاشــایی در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت ‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح عملیاتــی‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص « پــاک‬ ‫ســازی فضای مجــازی از محتواهای‬ ‫غیــر اخالقــی» کــه تهدیــد کننــده‬ ‫امنیــت روانــی خانــواده هــا مــی‬ ‫باشــد ‪ ،‬ضمــن رصــد صفحــات‬ ‫و کانــال هــای فعــال در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬در صــورت مشــاهده هــر‬ ‫گونــه محتــوای نامتعــارف و مغایــر‬ ‫بــا شــئونات اخالقــی؛ برخــورد بــا‬ ‫مرتکبــان کمــا فــی الســابق در‬ ‫دســتور کار پلیــس فتــا کل کشــور‬ ‫قــرار دارد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود ‪:‬‬ ‫بیشــترین حجــم تولیــد و انتشــار‬ ‫محتواهــای نامناســب مربــوط بــه‬ ‫تبلیغــات صفحــات تجــاری فعــال‬ ‫در حــوزه مــزون هــای لبــاس زنانــه‬ ‫و مردانــه ‪ ،‬مدلینــگ ‪ ،‬ســالن هــای‬ ‫زیبایــی ‪ ،‬پیکــر تراشــی و باشــگاه‬ ‫هــای ورزشــی اســت کــه تعــدادی از‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه پــس از دریافــت‬ ‫اخطــار و تذکــر تلفنــی از پلیــس‬ ‫فتــا نســبت بــه حــذف محتــوای‬ ‫نامناســب اقــدام نمــوده انــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس‬ ‫فتــا فراجــا تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫رابطــه مجــددا بــه صاحبــان اینگونه‬ ‫کســب و کارهــا اخطــار مــی دهیــم‬ ‫تــا قبــل از رصــد وتشــکیل پرونــده‬ ‫قضائــی شــخصا نســبت بــه حــذف‬ ‫محتواهــای نامتعــارف از صفحات و‬ ‫کانال هــای خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫حجــم بــاالی تمــاس هــای مردمــی و‬ ‫گزارشــات دریافتی از ســوی کاربران‬ ‫گرامــی و فهیــم فضــای مجــازی‬ ‫مبنــی بــر برخــورد بــا جرایــم مذکــور ؛‬ ‫اولویــت برخــورد بــا مرتکبــان تخلــف‬ ‫در ایــن حــوزه در ابتــدا تمــاس‬ ‫تلفنــی و احضــار مبنــی بــر ارشــاد و‬ ‫حــذف محتواهــای نامناســب بــوده‬ ‫و در صــورت عــدم توجــه و تکــرار‬ ‫مجــدد؛ پرونــده علیــه انهــا تشــکیل‬ ‫وبــه محاکــم قضائــی ارســال خواهد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تنها را مقابله با ویروس‬ ‫بی بندو باریانتی‬ ‫ویروس حجاب است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان گلستان‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫منطقه ای‬ ‫شوال‪1444/‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪ /29‬شوال‪/‬‬ ‫‪ /20‬می‪/29 - 2023 /‬‬ ‫‪/‬اردیبهشت‪/20-- 1402 /‬‬ ‫‪/30‬اردیبهشت‪/‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ -48‬سال ششم‬ ‫شماره ‪-48‬‬ ‫خبرنگاران ‪ :‬حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫عکاس ‪ :‬ستایش محمدیاری‬ ‫صاحب امتیازو مدیرمسئول‪ :‬سکینه جافرنوده‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫این شماره با همکاری اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی گلستان می باشد‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی هفته نامه ندای ابادی نیست‪.‬‬ ‫نهالستان تاویر علی اباد کتول‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫اغاز به کار طرح سالمت‬ ‫خانواده در خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی خراسان شــمالی از اغاز‬ ‫بــه کار طــرح ســامت خانــواده در این اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر جــواد شــاهین فــر بــا اشــاره بــه مزایــای اجــرای‬ ‫طــرح ســامت خانــواده بــا رویکــرد پزشــکی خانــواده و‬ ‫نظــام ارجــاع‪ ،‬هــدف از اجــرای برنامــه پزشــکی خانــواده‬ ‫شــهری را برقراری عدالت در ســامت و کاهش هزینه‬ ‫بهداشــت و درمــان مــردم برشــمرد و گفــت‪ :‬در گام‬ ‫نخســت در شهرســتان مانه و ســملقان ‪ ۴۷‬نیرو اعم از‬ ‫پزشــک‪ ،‬ماما‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬بهورز و نیروی ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫پرســتار در ایــن طــرح در راســتای خدمت رســانی ســریع‬ ‫و مناســب بــه بیمــاران فعالیــت خــود را اغــاز کرده انــد‪.‬‬ ‫وی نحــوه اجــرای پزشــکی خانــواده شــهری و مزیت های‬ ‫ایــن طــرح را برشــمرد و گفــت‪ :‬مطابــق برنامــه کشــوری‬ ‫پزشــکی خانــواده شــهری‪ ،‬هــر پایــگاه ســامت شــهری‬ ‫در اســتان دارای یــک پزشــک و دو مراقــب ســامت‬ ‫خواهــد شــد و هــر پایــگاه ‪ ۳‬هــزار نفر جمعیــت را تحت‬ ‫پوشــش قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫شــاهین فــر افــزود‪ :‬همچنیــن بــه ازای هــر ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫تــا ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬یــک مرکــز جامــع خدمــات‬ ‫ســامت بــرای مدیریــت ســامت منطقــه یــا پایگاه هــای‬ ‫زیــر پوشــش‪ ،‬پیش بینــی شــده کــه اعضــای ان‬ ‫شــامل پزشــک‪ ،‬مراقــب ســامت‪ ،‬مراقــب ســامت‬ ‫مامــا‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬روانشــناس‪ ،‬کارشــناس تغذیــه و‬ ‫کارشــناس بهداشــت محیــط و حرفــه ای‪ ،‬کارشــناس‬ ‫علــوم ازمایشــگاهی و کارشــناس ناظــر اســت کــه یــک‬ ‫پزشــک بــه عنــوان مســئول فنــی مدیــر ســامت و‬ ‫هماهنگ کننــده برنامه هــا در ایــن مرکــز مســتقر اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســطح یــک از ایــن طــرح‪ ،‬افــراد و‬ ‫خانواده هــا می تواننــد بــرای دریافت بســته های خدمات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی شــامل امــوزش‪ ،‬پیشــگیری اولیــه‪،‬‬ ‫غربالگری هــا‪ ،‬مراقبت هــا‪ ،‬مشــاوره ها‪ ،‬درمان هــای‬ ‫ســرپایی عمومــی بیمــه بــه پایــگاه پزشــکی خانــواده‬ ‫شــهری مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬پزشــکان و مراقبیــن ســامت در‬ ‫پایگاه هــا‪ ،‬مراقبت هــای اولیــه را بــر عهــده دارنــد و‬ ‫پزشــک ســامت نگر هســتند‪ ،‬یعنــی عــاوه بــر درمــان‬ ‫بیمــاری‪ ،‬بــه بهداشــت جســم و روان افــراد تحــت‬ ‫پوشــش خــود نیــز توجــه دارنــد و همزمــان خدمــات‬ ‫مشــاوره ای و درمانــی بــرای خانواده هــا انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن پزشــکان و مراقبیــن ســامت بــه دلیــل شــناخت‬ ‫دقیــق افــراد تحــت پوشــش‪ ،‬و تاریخچــه پرونــده‬ ‫الکترونیــک ســامت افــراد در ســامانه ســیب‪ ،‬قــادر‬ ‫هســتند مشــکالت و بیماری انها را زودتر تشــخیص و‬ ‫بــه کســالت انهــا پــی بــرده و بیمــاران را درمــان یــا جهــت‬ ‫ویزیــت تخصصــی ارجــاع دهنــد‪.‬‬ ‫شــاهین فر بــا بیــان اینکــه پزشــکان خانــواده در صــورت‬ ‫صالحدیــد بیمــاران را بــه مراکــز خدمــات تخصصــی‬ ‫ســطح ‪ ۲‬و فــوق تخصصــی ‪ ۳‬ارجــاع می دهنــد کــه در‬ ‫ایــن مراکــز‪ ،‬خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی بــه‬ ‫شــهروندان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه چنانچــه افــراد نیازمنــد دریافــت‬ ‫خدمــات ســطح تخصصــی و فــوق تخصصــی باشــند‬ ‫افزود‪ :‬هزینه خدمات ســطح دو و ســه در صورت رعایت‬ ‫دقیــق نظــام ارجــاع بســیار کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫شــاهین فر عنــوان کــرد‪ :‬هــدف از اجــرای برنامه پزشــکی‬ ‫خانواده شــهری‪ ،‬برقراری عدالت در ســامت و کاهش‬ ‫هزینــه بهداشــت و درمــان مــردم اســت و افــرادی کــه از‬ ‫سیســتم پزشــکی خانــواده و نظــام ارجــاع تحــت درمــان‬ ‫قــرار گیرنــد‪ ،‬هزینــه بســتری انهــا رایــگان و یا بــه حداقل‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در فازهــای بعــدی اجــرای ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬پزشــکی خانــواده شــهری در بجنــورد و شــیروان‬ ‫نیــز عملیاتــی و اغــاز می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان ‪ ۴۷‬نیــرو اعــم از پزشــک‪،‬‬ ‫مامــا‪ ،‬دندانپزشــک‪ ،‬بهــورز و نیــروی ازمایشــگاه‪ ،‬پرســتار‬ ‫در ایــن طــرح در راســتای خدمت رســانی ســریع و‬ ‫مناســب بــه بیمــاران فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫رهبرانقالب‪:‬تولیدکتاب های‬ ‫کودکان و نوجوانان متناسب‬ ‫با فرهنگ خودمان باشد‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (یکشــنبه) بــه‬ ‫مــدت ســه ســاعت از سـی وچهارمین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب در محــل مصــای‬ ‫تهــران بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ایــن بازدیــد کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز حضور داشــت‪،‬‬ ‫درجریــان تازه هــای نشــر و کتاب هــای ارائــه شــده در نمایشــگاه قــرار گرفتنــد و‬ ‫همچنیــن بــا صاحبــان غرفه هــا و ناشــران بــه گفتگــو پرداختنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در پایــان بازدیــد از نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب در‬ ‫مصاحبــه بــا خبرنــگار خبرگــزاری صداوســیما‪ ،‬ضمــن ابــراز خرســندی فــراوان از ایــن‬ ‫بازدیــد‪ ،‬نمایشــگاه کتــاب را یــک همایــش عظیــم مردمــی بــا جنبــه غالــب فرهنــگ‪،‬‬ ‫توصیــف کردنــد و گفتنــد‪ :‬بحمداللــه در نمایشــگاه کتــاب نشــانه های مژده بخــش و‬ ‫همتهــا و انگیزه هــای خــوب جوانانــه مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬اســتقبال مــردم از نمایشــگاه کتــاب براســاس امارهــای ارائــه‬ ‫شــده بــاال و میــزان کتاب هــای خریــداری شــده نیــز خیلــی خــوب بــوده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای موضــوع نشــر کتــاب در کشــور را به رغــم برخــی‬ ‫زمینه هــای نامســاعد‪ ،‬رو بــه پیشــرفت خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬عمــده‬ ‫زمینه هــای نامســاعد در زمینــه نشــر مربــوط بــه گرانــی کاغــذ و در برخــی مــوارد‪،‬‬ ‫نامرغــوب بــودن کاغــذ اســت‪ ،‬البتــه وزیــر محتــرم فرهنگ و ارشــاد اســامی خبرهای‬ ‫خوبــی دربــاره اغــاز مقدمــات تولیــد کاغــذ مرغوب دادنــد که امیدواریم ایــن اقدامات‬ ‫بــه شکســته شــدن قیمــت بــاالی کتــاب منجــر شــود‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬نشــر‪ ،‬یــک بخــش مهــم از موضوع کتابخوانی در کشــور اســت‬ ‫و بایــد امــور مربــوط بــه ان‪ ،‬روان و خــوب و فراگیــر باشــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬باوجــود مشــکالت در عرصــه نشــر‪ ،‬تعــداد عناویــن کتاب هــای چــاپ‬ ‫شــده بــاال اســت امــا در عیــن حــال شــمارگان چــاپ کتــاب نســبتا پاییــن اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬کتــاب را موضــوع مهمــی خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫فرهنــگ ســازی کشــور همــواره احتیــاج بــه کتــاب دارد و به رغــم گســترش فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬کتــاب همچنــان درجایــگاه بســیار واالی خــود قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایشــان تولیــد کارهــای هنــری و رســانه ای خــوب را نیازمنــد کتاب و مطالعه دانســتند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬مــن همــواره مــردم و به خصــوص جوانــان را بــه خوانــدن کتــاب توصیــه‬ ‫می کنــم امــا امــروز تاکیــد ویــژه ای بــر لــزوم کتابخوانــی و مطالعــه برنامــه ســازان‬ ‫رســانه ای‪ ،‬فعــاالن در عرصــه هنــری و هنرهــای نمایشــی و اهالــی مطبوعــات دارم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه ســهم بــاالی کتاب هــای کشــور از تالیفــات‬ ‫داخــل‪ ،‬در خصــوص موضــوع ترجمــه کتاب هــای تالیــف داخــل نیــز خاطــر نشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬ترجمــه کتاب هایــی کــه در داخــل نوشــته می شــوند بایــد مــورد توجــه جــدی‬ ‫قــرار گیــرد البتــه بایــد بــرای ترجمــه ایــن کتابهــا از مترجمینی اســتفاده شــود که تبحر‬ ‫کامــل را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در بخــش دیگــری از ایــن مصاحبــه‪ ،‬موضــوع کتــاب‬ ‫کــودک و نوجــوان را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و گفتنــد‪ :‬بایــد تــا انجــا کــه امــکان‬ ‫پذیــر اســت در زمینــه تولیــد کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان متناســب بــا فرهنــگ‬ ‫خودمــان‪ ،‬تــاش شــود تــا از کتاب هــای بیگانــه بی نیــاز شــویم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه عالقــه خــود و صــرف وقــت بــرای مطالعــه‬ ‫کتاب هــای مختلــف به ویــژه کتاب هــای خاطــرات مربــوط بــه دوران دفــاع مقــدس‬ ‫و شــهدای مدافــع حــرم خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ایــن کتاب هــای خاطــرات بســیار بــاارزش‬ ‫هســتند و گونـه ای جدیــد از تولیــد کتــاب بــه شــمار می رونــد کــه بانــوان نویســنده در این‬ ‫زمینــه بســیار فعــال هســتند و نوشــته های خوبــی دارنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه ندای آبادی

هفته نامه ندای آبادی 99

هفته نامه ندای آبادی 99

شماره : 99
تاریخ : 1403/03/27
هفته نامه ندای آبادی 98

هفته نامه ندای آبادی 98

شماره : 98
تاریخ : 1403/03/21
هفته نامه ندای آبادی 97

هفته نامه ندای آبادی 97

شماره : 97
تاریخ : 1403/03/07
هفته نامه ندای آبادی 96

هفته نامه ندای آبادی 96

شماره : 96
تاریخ : 1403/02/31
هفته نامه ندای آبادی 95

هفته نامه ندای آبادی 95

شماره : 95
تاریخ : 1403/02/24
هفته نامه ندای آبادی 94

هفته نامه ندای آبادی 94

شماره : 94
تاریخ : 1403/02/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!