هفته نامه ندای آبادی شماره 45 - مگ لند

هفته نامه ندای آبادی شماره 45

هفته نامه ندای آبادی شماره 45

هفته نامه ندای آبادی شماره 45

‫‪ 09‬اردیبهشت ‪1402‬‬ ‫سال ششم‪/‬اوریل ‪29/2023‬‬ ‫‪/08‬شوال ‪ -1444‬شماره ‪45‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت ‪8 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫شماره‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫تاثی ‪‎‬ر َمسک ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش خانواده در جوانی‬ ‫جمعیت و مهار تورم‬ ‫مهار تورم رشد تولید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫خانــواده بــه عنــوان‬ ‫واحــد‬ ‫اصلی تریــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نقــش بســیار مهــم و حائــز‬ ‫اهمیتــی در جوانــی جمعیت و مهار تورم‬ ‫دارد‪ .‬در زمینــه جوانــی جمعیت‪ ،‬خانواده‬ ‫مســئولیت بزرگ کــردن‪ ،‬امــوزش دادن و‬ ‫تربیــت نســل جــوان را بــر عهــده دارد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه نحــوه امــوزش و تربیــت ایــن‬ ‫نســل‪ ،‬می تــوان جمعیــت جوانــی ســالم‬ ‫و مناســبی را بــرای اینــده فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫امــا در مــورد مهــار تــورم‪ ،‬نقــش خانــواده‬ ‫بــه دو دلیــل مهــم اســت‪ .‬اول اینکــه‬ ‫خانــواده بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن‬ ‫مصــرف کننــدگان کاالهــا و خدمــات‪،‬‬ ‫می توانــد بــا مصــرف هوشــمندانه و‬ ‫بــا توجــه بــه توانایــی مالــی خــود‪ ،‬بــه‬ ‫کاهــش درخواســت های مصرفــی و در‬ ‫نتیجــه کاهــش تقاضــای بــازار کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬دومیــن دلیــل نقــش خانــواده در‬ ‫مهــار تــورم‪ ،‬ایــن اســت کــه بــر اســاس‬ ‫امارهــای رســمی‪ ،‬خانواده هــای راهبــردی‬ ‫کــه بــا توجــه بــه توانایــی مالــی خــود‬ ‫بــه انتخابــات و مصــرف کاال و خدمــات‬ ‫توجــه می کننــد‪ ،‬می تواننــد بــه کاهــش‬ ‫تقاضــای بــازار کمــک کــرده و از افزایــش‬ ‫قیمت هــا جلوگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن نقــش خانــواده در جوانــی‬ ‫جمعیــت و مهــار تــورم بســیار مهــم اســت‬ ‫و از انجایــی کــه خانــواده اولیــن محیــط‬ ‫پرورشــی فــرد در جامعــه اســت‪ ،‬نقــش و‬ ‫تاثیــر ان پایدارتــر‪ ،‬اســتوارتر و موثرتــر از‬ ‫تمــام مراحــل زندگــی فــرد اســت‪.‬خانواده‬ ‫از نظــر اقتصــادی یــک واحــد مهــم بــه‬ ‫شــمار می ایــد کــه مســتقیما ً تاثیرگــذار‬ ‫بــر اقتصــاد ملــی می باشــد‪ .‬یــک خانــواده‬ ‫ســالم و پایــدار باعــث ایجــاد همبســتگی‬ ‫و تقویــت اقتصــاد کشــور می شــود‪.‬‬ ‫بــرای مهــار تــورم هــم نقــش خانــواده‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬خانواده هایــی کــه‬ ‫دارای ســرمایه های پایــدار هســتند و‬ ‫مصرفشــان بــرای زندگــی روزمــره اســت‪،‬‬ ‫بــه کاهــش تقاضــا و افزایــش عرضــه‬ ‫کمــک می کننــد کــه درنتیجــه باعــث‬ ‫کاهــش قیمت هــا و کاهــش تــورم‬ ‫می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پدیــده زندگــی‬ ‫بــه تنهایــی‪ ،‬افزایــش هزینه هــا و از بیــن‬ ‫رفتــن کاهــش هزینه هــای مشــترک‬ ‫خانــواده را دربرمی گیــرد کــه بــا افزایــش‬ ‫تــورم هزینــه انهــا را بیشــتر می کنــد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬نقــش خانــواده برای مهــار تورم و‬ ‫تامیــن کنتــرل کیفیــت زندگــی در جامعه‬ ‫بســیار حایــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫‪‎‬بازار‪‎‎‬کسب‪‎‎‬و‪‎‎‬کار‬ ‫‪‎ ‎‬در‪‎‎‬مهار‪‎‎‬تورم‬ ‫‪4‬‬ ‫نقش‪‎‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬در‪‎‎‬جوانی‪‎‎‬جمعیت‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎‎‬رشد‪‎‎‬تولید‪‎‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نقش‪‎‎‬اعتیا ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬در‪‎‎‬جوانی‪‎‎‬جمعیت‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎‎‬مهار‪‎‎‬تورم‪‎‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نقش‪‎‎‬مهارتها ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬فنی‪‎‎‬و‪‎‎‬حرفه ای‪‎‬‬ ‫‪‎‬بر‪‎‎‬فرزنداوری‬ ‫‪‎‎‬و‪‎‎‬رشد‪‎‎‬تولید‪‎‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫ظلم به کارگر فقط‬ ‫دستمزد ندادن نیست‬ ‫‪8‬‬ ‫پوشش زنان زرتشی پیش از ورود اسالم به ایران‬ ‫زن ایرانــی همــواره در تاریــخ اســاطیری خــود دارای پوشــش و حجــاب بــوده و ان را در شــمار وظایـف خــود مــی دانســته اســت‪ .‬شــاهنامه فردوســی بــه عنــوان‬ ‫یکــی از اصیــل تریــن مـــنابع مـــستند تاریــخ ایـــران‪ ،‬نشــانه هایــی از پوشــش و حجــاب بــرای زنــان ارائــه مــی دهــد‪ .‬بــه طــور کلـی در تمامــی مــواردی کـــه از زنــان‬ ‫ه تـــا زمانــی کــه در ایـن مســیر‬ ‫در شــاهنامه نــام بــرده شــده‪ ،‬ســخن از پوشــیدگی‪ ،‬اصالــت‪ ،‬پاکــی‪ ،‬راســتی و نمونــه کامــل زنـــانگی انــان اسـت ‪ .‬زنــان شــاهنام ‬ ‫گام بردارنـد ‪ ،‬مــور د توجــه و تقدیــس حکیــم طــوس و جامعــه ایرانــی هســتند اگــر نــه منفــور و طــرد شــده انــد‪ .‬در شــاهنامه زن خــوب و پــاک‪ ،‬تقدیــس شــده‬ ‫ت و پــرده در‪ ،‬مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫و زن بــد‪ ،‬بــی حیـا ‪ ،‬بــی شــرم و بــی نزاکـ ‬ ‫ایــن نکتــه را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت کــه رعایــت ایــن پوشــیدگی فقــط مختــص بــه محیــط هــای شــهری متمــدن تــر نبــوده تــا انجــا کــه در فرهنگ پوشـــشی‬ ‫ایـــل نشــینان نیــز نــه تنهــا زنــان بــه حـــفظ حجــاب و پوشــیدن لباس هــای بلند مـــلزم بــوده اند‪.‬‬ ‫ه امــوزه هــای اییــن زرتشــت شــکل گرفتــه اســت‪ .‬ایــن اییــن براصولــی هــم چــون راســتی و درســتی و پرهیــز از دروغ و تحکیــم‬ ‫فرهنــگ ایرانیــان باســتان بـــر پایــ ‬ ‫د فــراوان دارد‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬لــزوم پوشـــیدگی زن در ایـــین زردشــت و فرهنــگ ایرانیــان قـــدیم مـــورد توجــه‬ ‫پایــه هــای خانــواده و پــرورش فرزنــدان پــاک نهــاد تاکیـ ‬ ‫و توصیــه بــوده اســت‪ .‬در متــون مقــدس زرتشــتیان و در توصیــه هــای زرتشــت بــه همســران‪ ،‬همــواره بــر ارزش هایــی چــون توصیــه همســران بــه غیــرت‬ ‫بــرای دســتیابی بــه زندگــی پــاک منــش‪ ،‬پیشــی گرفتــن بــر یکدیگــر در کــردار نیــک و مهــرورزی‪ ،‬دریافتــن راه راســت و پیــروی از ان‪ ،‬لــزوم دور ســاختن هــوا‬ ‫و هــوس و خودخواهــی و اروزهــای باطــل از خویــش تاکیــد شــده اســت و از مــردان و زنــان خواســته شــده کــه تــن و نیــروی خــود را پــاک و منــزه نــگاه دارنــد‪.‬‬ ‫ن در طــول تاریــخ پوشـــش کـــامل داشــته انــد کــه معمــوال ایــن‬ ‫نقاشــی هــای موجــود و تصاویــر کشــف شــده از دوران قدیــم بیانگــر ایــن موضــوع اســت کـ ه زرتشــتیا ‬ ‫ی خانــم هـ ا نیــز چارقــد بــوده اســت کــه سـ ر انهـ ا را مــی پوشــانیده اســت‪.‬‬ ‫پوشــش بــرای مــردان کاله و دســتار و لبــاس بلنــد و شــلوار بــوده اســت و بــرا ‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ صفحه 1 ‫‪402‬‬ ‫‪ 09‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪45‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اسیباجتماعی‬ ‫خبر‬ ‫ن‬ ‫تاثی ‪‎‬ر َمسک ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ورود دادگستری‬ ‫گلستان به‬ ‫موضوع سودهای‬ ‫غیرقانونی بانکها به‬ ‫منظور حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫از رد دادخواســت بانک هــا در‬ ‫‪ 64‬پرونــده بــرای دریافــت ســود‬ ‫و جریمــه مــازاد از تولیدکننــدگان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬قضــات‬ ‫دادگاه های اســتان ســال گذشــته‬ ‫در ‪ 64‬پرونــده‪ ،‬دریافــت ســود‬ ‫و جریمــه تســهیالت بانکــی را‬ ‫مــازاد بــر مصوبــات بانــک مرکــزی‬ ‫و شــورای پول و اعتبار تشــخیص‬ ‫دادنــد و رد کردنــد‪.‬‬ ‫اســیابی بــا بیــان ایــن کــه ایــن‬ ‫ارا در راســتای حمایــت از تولیــد‬ ‫کننــدگان صــادر شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا صــدور ایــن ارا کــه‬ ‫همــه انهــا قطعیــت یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬واحد هــای تولیــدی‪،‬‬ ‫ســود اضافــی و جریمــه مــازاد‬ ‫را نمی پردازنــد و اگــر پرداختــه‬ ‫باشــند بانک هــا موظفنــد بــه‬ ‫انــان بازگرداننــد‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نشســت هــا‬ ‫از‬ ‫و بازدیدهــای میدانــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی ‪ ،‬مهــم‬ ‫تریــن چالــش مطــرح بــر ســر‬ ‫راه تولیــد و ســرمایه گــذاری در‬ ‫اســتان ‪ ،‬مربــوط بــه ســود ها و‬ ‫جریمه هــای بانکــی اســت‪.‬‬ ‫اســیابی در ادامــه بــه تالش های‬ ‫دادگســتری اســتان بــرای گــره‬ ‫گشــایی از مشــکالت واحدهــای‬ ‫تولیــدی هــم اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫از ‪ 640‬درخواســت ثبــت شــده‬ ‫ی پارســال ِ واحدهــای تولیــدی‬ ‫در دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی اســتان‪ ،‬پرونــده ‪52‬‬ ‫درصــد انهــا بــا پیگیــری ایــن‬ ‫ســتاد‪ ،‬تعییــن تکلیــف و حــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته توســط‬ ‫مســئوالن قضایــی اســتان تعــداد‬ ‫‪ 440‬مــورد بازدیــد میدانــی از‬ ‫کارخانــه هــای اســتان بــرای‬ ‫بررســی مشــکالت تولیدکننــدگان‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -15‬قانون‬ ‫حمایت از‬ ‫خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت‪:‬افزایش‬ ‫سنوات خدمت به‬ ‫میزان یک سال به‬ ‫ازای هرفرزند پس‬ ‫از تولد فرزند سوم‬ ‫تا پنجم‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ /‬ندای ابادی‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مهمتریــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬اساســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ‎ ،‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زی ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــوار ‪‎‬د ‪‎‬پرداخت ـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د‬ ‫ال ‪‎‬بــرد ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎:‬داشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مثبت ـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگ ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانواده هــا ‪‎ ،‎‬البت ـ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینه هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬بــا ‪‎‬ر ‪‎‬ســنگین ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬خانواده ها ‪،‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ایجــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نگاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎:‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬جوانــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مشغولی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یادگیری ‪‎ ،‎‬تحصی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بهتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نوجوانا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ف ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬محدودیتهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مشــاغ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬واکنشــها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ســکون ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬محـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خشــون ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جــرم ‪‎ ،‎‬دســتانداز ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬قبی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬کارگــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬رشـ ‪‎‬د‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎:‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهتری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کشــاورزا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــهر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جمل ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کارگــرا ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬پید ‪‎‬ا ‪‎‬کنند‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تعلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬پویایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالیتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ممکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬رشـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬کارگــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬خانواده هــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬صنعـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بخشــهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬حمایتهایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــار ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانوادههـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬حقیقــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬می‏گذارنــ ‪‎‬د ‪‎.‬مســائل ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫س ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬قیــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیخانمانــی ‪‎ ،‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬زمی ـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قوانیــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نامناســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فراوانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کمبو ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬داده انـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بی خانمانـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســکن ‪،‎‬‬ ‫م ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬مــوارد ‪‎ ،‎‬خانواده هـ ‪‎‬ا ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎‬فرزندا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکنند ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬نگرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬نامناســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬نمیتوانن ‪‎‬د‬ ‫ب ‪‎‬روز ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬هســتن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬درام ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬کنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬بیخانمانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬مســائل ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفــ ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬القای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬رونــ ‪‎‬د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬بی خانمانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬مســتاجر ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرهنگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینههــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامع ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ح ‪‎‬برخــوردار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مور ‪‎‬د ‪‎‬مســائ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجه ‪‎ ،‎‬کوتاهنگا ‪‎‬ه ‪‎‬بود ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اجتماع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تامی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬عمیقـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬گســترد ‪‎‬ه ‪‎‬توافـ ‪‎‬‬ ‫محققــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬بخشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بخشـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬لــذ ‪‎‬ا ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقیم ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬توانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬توجــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬انهــ ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طریــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خانواده هــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مــور ‪‎‬د‬ ‫م ‪‎‬یــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســامت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محلــی ‪‎ ،‎‬اشــتغال ‪‎ ،‎‬امــوز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میکننــد ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬خانواده هایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬خانوادگـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احتمــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬امــکا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫ب ‪‎‬میتوان ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برخوردا ‪‎‬ر ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬بنابراین ‪‎ ،‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬منفـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫مَســک ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســانه ‪‎‬ا ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬باشـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬تلق ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ی ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬زمین ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬بهــره ور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ث ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مَســک ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بــود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ل ‪‎‬خانــواد ‪‎‬ه ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تکمیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اســتقرا ‪‎‬ر ‪‎‬مطمئنـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رضایتمنــد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تصمیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســرمایه گذار ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میگیرنـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬تحریــک کننــد ‪‎‬ه ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برخـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ک‬ ‫ث ‪‎‬ارائــ ‪‎‬ه ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امـ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬میکن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬فراه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اینــد ‪‎‬ه ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬امکاناتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تحریـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬دسترسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬گفـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رو ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬باشــد‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســانها ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬اساســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارائــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ه ‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬توجهــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬قابــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬دســتاوردها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولی ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ه ‪‎‬باش ـ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎‬ب ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬فرزنداوری ‪‎ ،‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫تاثی ‪‎‬ر ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نیســت ‪‎ ،‎‬امـ ‪‎‬ا ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬فرزنــداوری ‪،‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انســان ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬الیــ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مســکن ‪‎ ،‎‬میــزا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اصلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫یکــ ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬ســکنی ‪،‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬جامع ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متوسـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــای ‪‎‬د ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ازدوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــان ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شایســتگ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ن ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنین ‪‎ ،‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امـ ‪‎‬ر ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬تامی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬ســاخ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بیــکاری ‪‎ ،‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬صنع ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موج ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬رون ـ ‪‎‬د ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســا ‪‎‬ز ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر‬ ‫ل ‪‎‬غیرمســتقی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫همچنیــن ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کاری ‪‎ ،‎‬ارتقــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬فضایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بگــذارد ‪‎‬؛ ‪‎‬چــر ‪‎‬ا ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬خلـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬دهــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رضایــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬باالت ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬عملکــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کارکنــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســان ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تاثیرگــذا ‪‎‬ر ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬غیرمســتقیم ‪‎ ،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬بگــذار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انســان ‪‎ ،‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬اساس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نیازهــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫مســک ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ن ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬یـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیــاد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خودشــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منــد ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬رضایــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬خوشــایند ‪‎ ،‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خواه ‪‎‬د ‪‎‬شــد‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفــا ‪‎‬ه ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬شــادکام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــه ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ح ‪‎‬ســام ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تاثیرگــذار ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ناشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فیزیکـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نداشــت ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬دچــا ‪‎‬ر ‪‎‬بی خانمانــ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬تاثیـ ‪‎‬ر ‪‎‬میگــذار ‪‎‬د ‪‎.‬بــدو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬نمیتواننــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خوبــ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬یــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دسترســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ط ‪‎‬زندگــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬منابــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬زمــان ‪‎ ،‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫ع ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســتقی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬موضــو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانواده هایشــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬همچنین ‪،‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامع ‪‎‬ه ‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیرگذا ‪‎‬ر ‪‎‬ب ‪‎‬ر ‪‎‬رش ‪‎‬د ‪‎‬تولی ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجا ‪‎‬د ‪‎‬اشتغا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ط ‪‎‬زندگـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مناسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیــز ‪‎ ،‎‬مســک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ن ‪‎‬شــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬فرزنــدا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تربی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬میکنـ ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬باع ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رفاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬خواهـ ‪‎‬د ‪‎‬شـد‪.‎‬‬ ‫استفاده بهینه از منابع ابی‬ ‫در توسعه کشت گلخانه ای‪،‬‬ ‫راهبرد افزایش تولید‬ ‫در کالله است‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه بــا اشــاره بــه‬ ‫ظرفیــت ایجــاد ‪ ۲۰۰‬گلخانــه روســتایی در‬ ‫ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬اســتفاده بهینــه از‬ ‫منابــع ابــی در توســعه کشــت گلخانــه ای‪،‬‬ ‫راهبــرد ایــن شهرســتان اســت کــه عــاوه‬ ‫بــر ایجــاد انگیــزه در ســرمایه گذاران بــرای‬ ‫ورود بــه ایــن بخــش‪ ،‬بــه افزایــش تولیــد نیــز‬ ‫منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رحیــم دانشــور اظهارکــرد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫عملیــات ســاخت ‪ ۱۶‬واحــد گلخانــه ای‬ ‫روســتایی بــا ســرمایه گــذاری هــر واحــد‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان کــه بیــن ‪ ۳۰۰‬تــا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان ان تســهیالت اســت در‬ ‫کاللــه بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲‬گلخانــه بــزرگ‬ ‫مقیــاس و ‪ ۱۶‬گلخانــه روســتایی بــه ظرفیــت‬ ‫تولیــد ســاالنه بیــش از ‪ ۲۰۰‬تــن محصــول از‬ ‫جملــه گل و گیــاه زینتــی و صیفی جــات در‬ ‫کاللــه فعــال اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی و بحــران‬ ‫کم ابــی کــه تهدیدهــای اصلــی و مهــم‬ ‫کشــاورزی گلســتان بــرای تولیــد محصــول و‬ ‫تامیــن نیــاز غذایــی اســت‪ ،‬دانشــور ادامــه‬ ‫داد‪ :‬کشــت گلخان ـه ای دارای ارزش افــزوده‬ ‫مناســب و از مزیت هــای ســرمایه گــذاری‬ ‫اســتان اســت و طبــق برنامــه ریــزی از محــل‬ ‫منابــع اعتبــاری ســال گذشــته و امســال‬ ‫ظرفیــت بــرای پرداخــت تســهیالت بــه میــزان‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان از محــل تبصــره ‪ ۱۶‬و ‪۱۸‬‬ ‫بــرای راه انــدازی ‪ ۲۰۰‬واحــد گلخانــه ای در‬ ‫روســتاهای شهرســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در فراخوانی از همه فعاالن بخش های‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ســامت‪ ،‬تعــاون و‬ ‫کشــاورزان گلســتان بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫در نهضــت توســعه گلخانــه ای شهرســتان‬ ‫کاللــه دعــوت بــه همــکاری کــرد‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۲۷۰‬هــزار تــن انــواع محصــوالت‬ ‫زراعــی و باغــی در شهرســتان ‪ ۱۳۰‬هــزار‬ ‫نفــره کاللــه واقــع در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان شــرایط اقلیمــی‬ ‫گلســتان و تعــداد روزهــای افتابــی ان کــه‬ ‫در مناطــق شــرقی اســتان بــه ‪ ۳۰۰‬روز در‬ ‫ســال نیــز می رســد‪ ،‬در کنــار اراضــی وســیع‬ ‫زراعــی و بهره منــدی از منابــع ابــی تــا‬ ‫حــدی قابــل قبــول‪ ،‬شــرایط مســاعدی بــرای‬ ‫توســعه کشــت های گلخانــه ای در ایــن‬ ‫اســتان شــمالی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و هــم مــرز بــودن بــا‬ ‫کشــورهای اســیای میانــه و روســیه از طریــق‬ ‫خشــکی و دریــا‪ ،‬بهره منــدی از خــط ریلــی‬ ‫بیــن المللــی و اتصــال بــه راه اهــن شــمال بــه‬ ‫جنوب از دیگر مزایای اســتان گلســتان اســت‬ ‫کــه فرصــت خوبــی بــرای صــادرات بخشــی از‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫افزایــش هشــت تــا ‪ ۱۰‬برابــری تولیــد در‬ ‫واحــد ســطح نســبت بــه کشــت در فضــای‬ ‫بــاز‪ ،‬تولیــد در تمــام فصل هــا‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال پایــدار حداقــل بــرای ‪ ۱۰‬نفــر بــه‬ ‫صــورت مســتقیم و بــه همیــن تعــداد بــه‬ ‫صــورت غیرمســتقیم در هــر هکتــار‪ ،‬ارزش‬ ‫افــزوده بــاال بــه دلیــل تولیــد بیشــتر و‬ ‫ثبــات قیمتــی ان در بــازار و مصــرف بهینــه‬ ‫منابــع ابــی و افزایــش بهــره روی ان از‬ ‫دیگــر مزایــای توســعه کشــت گلخان ـه ای در‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ صفحه 2 ‫‪402‬‬ ‫شبنامه‬ ‫چین برای تشدید فعالیتهای‬ ‫اتمی اماده میشود‬ ‫‪ -‬همه از اوکراین درس گرفته اند ‪ ،‬ما چه طور؟‬ ‫ ایــا ایــاالت متحــده بــرای پذیــرش تغییــرات‬‫جهــان امــاده اســت؟‬ ‫درک جهــان نســبت بــه مســائل بــا در نظــر‬‫گرفتــن جنــگ اوکرایــن تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه صحبــت هــای روز گذشــته ی مشــاور ضــد‬ ‫ایرانــی زلنســکی دقــت کنیــد‪ .‬او میگویــد‪ :‬امریکا‬ ‫مقصــر وضعیــت فعلــی اســت‪.‬‬ ‫قبــل از مــرور انچــه او میگویــد بایــد بــه یــک ســوال‬ ‫فکــر کــرد ‪ :‬مگــر وضــع کنونــی اوکرایــن چگونــه اســت؟‬ ‫ایــا انگونــه کــه رســانه هــای غربــی میگوینــد ‪:‬‬ ‫روســیه در حــال شکســت و اوکرایــن روی ریــل‬ ‫پیــروزی نیســت؟‬ ‫اگــر روایــت انهــا درســت اســت پــس چــرا مقامــات‬ ‫اوکرایــن پــس از دریافــت بیــش از ‪ 200‬میلیارد دالر‬ ‫کمــک تســلیحاتی از وضــع کنونــی ناراضیند؟‬ ‫ واقعیــت همیــن اســت کــه اوکرایــن بــا‬‫ـلبریتی غربگــرا و اقدامــات غــرب و‬ ‫حماقتهــای سـ‬ ‫ِ‬ ‫امریــکا بــه ویرانــه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ت رســانه هــای غربــی‬ ‫فقــط مخاطبیــن بــد بخ ـ ِ‬ ‫هســتند کــه تصــور میکننــد ناتــو دارد جنــگ‬ ‫را میبــرد‪ .‬ایــن القائــات هــم بــه انهــا انجــام‬ ‫میشــود تــا بــا تــداوم جنــگ مخالفــت نکنند بلکه‬ ‫ناتــو بتوانــد بــه تــداوم ایــن باتــاق بــرای درهــم‬ ‫شکســتن روســیه ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫البتــه تــا حــدود زیــادی مخاطبیــن رســانه هــای‬ ‫ت دروغِ امپراتــوری‬ ‫غربــی هــم دیگــر روایــ ِ‬ ‫رســانه ایغــربدربــارهاوکرایــنرابــاورنمیکننــد‪...‬‬ ‫همیــن رخــداد دردنــاک باعــث شــده همــگان بــه‬ ‫یــک ســوال فکــر کننــد‪ :‬چــرا چنیــن شــد؟‬ ‫ فــارغ از پاســخ بــه ایــن ســوال مهــم بایــد بــه‬‫یــک نکتــه توجــه کــرد؛‬ ‫در حــال حاضــر چــه درکــی نســبت بــه مســئله ی‬ ‫اوکرایــن در اذهــان شــکل گرفتــه اســت؟‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه از المــان و ژاپــن تا چین‬ ‫و فرانســه ‪ ،‬همــه و همــه بــه ایــن جمــع بنــدی‬ ‫رســیده انــد کــه بایــد در حوزه تســلیحاتی خــود را‬ ‫تقویــت کننــد بــه ویــژه در صنعــت هســته ای‪...‬‬ ‫بحــث اینجاســت کــه کشــورها هرچــه بــه امریکا‬ ‫نزدیــک تــر بــوده و بیشــتر به ان اعتماد کــرده اند‬ ‫ایــن حــس را در خودشــان جــدی تــر مــی بینند‪.‬‬ ‫علــت هــم ایــن اســت کــه همه فهمیدنــد امریکا‬ ‫بازدارندگــی خــود را از دســت داده و یارانــش نیــز‬ ‫نمــی تواننــد در ایــن حــوزه روی ان حســاب کننــد‪.‬‬ ‫البتــه رقبــا و دشــمنان امریکا هــم درس هایی از‬ ‫اوکرایــن گرفته اند‪.‬‬ ‫خبرگــزاری فرانســه بــا اشــاره به ارتقــاء توانمندی‬‫هســته ای چیــن‪ ،‬افزایــش تــوان بازدارندگــی‬ ‫هســته ای غــول شــرق اســیا را راهــکاری بــرای‬ ‫منصــرف ســاختن امریــکا از دخالــت در درگیــری‬ ‫احتمالــی تنگــه تایــوان دانســت‪.‬‬ ‫برداشــت چیــن از ماهیــت بازدارندگــی معتبــر‬ ‫هســته ای ممکــن اســت در حــال تغییــر بــوده‬ ‫و ارتقــاء اساســی نیروهــای هســته ای ان بــه‬ ‫تقویــت مواضــع پکــن در موضــوع هــای تایــوان‬ ‫و دریــای چیــن جنوبــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫چرا چین به چنین جمع بندی رسیده است؟‬ ‫خبرگــزاری فرانســه بــه نقــل از انیــک پانــدا ‪،‬‬ ‫پژوهشــگر اندیشــکده کارنگــی ایــن مهــم را‬ ‫اینگونــه پاســخ میدهــد‪ :‬چیــن معتقــد اســت کــه‬ ‫نیــروی هســته ای قدرتمندتــر میــزان مخاطراتــی‬ ‫را کــه امریــکا در یک مناقشــه محــدود و متعارف‬ ‫مایــل بــه تحمــل اســت‪ ،‬کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫ســوال؟ ایــا ســاح هســته ای یــک ســاح‬‫تهاجمــی اســت؟‬ ‫بــه جملــه ی اخــری کــه از خبرگــزاری فرانســه‬ ‫نقــل کــردم دقــت کنیــد‪ :‬نیــروی هســته ای‬ ‫قدرتمندتــر میــزان مخاطراتــی را کــه امریــکا در‬ ‫یــک مناقشــه محــدود و متعــارف مایل به تحمل‬ ‫اســت‪ ،‬کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫پــس از نــگاه غــرب ‪ ،‬داشــتن بمــب اتمــی بــه یک‬ ‫بازدارندگــی اساســی کمــک میکنــد‪ .‬بــه شــکلی‬ ‫کــه احتمــال یــک تقابل مســتقیم بــا قدرتی مثل‬ ‫امریــکا را هــم میتوانــد بــه شــدت کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫کشورها در شرایط فعلی سه دسته اند‪:‬‬ ‫یــک دســته از وضعیــت اوکرایــن درس درســتی‬ ‫گرفتــه انــد و میداننــد بایــد چــه کار کننــد‪.‬‬ ‫ دســته دیگر از وضعیت اوکراین درس درســتی‬‫گرفتــه امــا بخواهنــد هم کاری نمیتوانند بکنند و‬ ‫ـوان «تولیــد قــدرت» ندارند‪.‬دســته اخــر کســانی‬ ‫تـ ِ‬ ‫کــه هنــوز نفهمیــده انــد چــه واقعیــت هایــی در‬ ‫جهــان‪ ،‬پیــش روی همــه ی ماســت‪...‬‬ ‫جهــان در اســتانه ی تغییــری مهــم اســت‪ .‬پیــش‬ ‫نیــاز ورود ِ موفــق و موثــر بــه عصــر جدیــد‪ ،‬تولیــد‬ ‫قدرتــی حداکثــری اســت‪.‬‬ ‫‪ 09‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪45‬‬ ‫ساز ناکوک برخی از پزشکان خراسان شمالی‬ ‫با طرح فرزنداوری‬ ‫سعید وحیدی‬ ‫ایــن روزهــا برخــی پزشــکان خراسان شــمالی بــا ســوء اســتفاده از‬ ‫تــرس تعــدادی از مــادران از زایمــان طبیعــی هزینه هــای گزافــی‬ ‫بــرای انجــام ســزارین دریافــت می کننــد کــه نقشــی منفــی در طــرح‬ ‫فرزنــداوری و جوانــی جمعیــت دارد و شــیرینی تولــد را در کام انهــا‬ ‫تلــخ می کنــد‪.‬‬ ‫همــه مــا عنــوان زیرمیــزی یــا همــان پــول شــیرینی را بارهــا‬ ‫شــنیده ایم؛ واژگانــی کــه ایــن روزهــا بیشــتر در خصــوص پزشــکان‬ ‫زنــان و زایمــان بــه کار مــی رود بــه گونــه ای کــه ایــن افــراد هزینـه ای‬ ‫اضافــه بــر مخــارج بیمارســتان از بیمــار خــود دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه وزارت بهداشــت در ســال هــای اخیــر بــا هــدف جوانــی‬ ‫جمعیــت بــه دنبــال ترغیــب مــادران بــه زایمــان طبیعی و فرزنــداوری‬ ‫ایمــن اســت امــا هنــوز مــادران زیــادی در خراســان شــمالی هســتند‬ ‫کــه از ایــن نــوع زایمــان تــرس دارنــد و بــرای انجــام عمــل ســزارین‬ ‫بــه ســراغ پزشــکانی مــی رونــد کــه مبالــغ گوناگونــی بــرای انجــام ایــن‬ ‫عمــل پیشــنهاد مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وجــه دریافتــی در قبــال ســزارین توســط پزشــکان خراســان شــمالی‬ ‫متفــاوت اســت و هــر پزشــک دســتمزد خــاص خــود را دارد تــا جایــی‬ ‫کــه شــهرت او میــزان پــول شــیرینی را مشــخص مــی کنــد‪.‬‬ ‫قابــل فهــم اســت کــه ایــن جنــس از پزشــکان همــواره دنبــال راه فرار‬ ‫باشــند و محــل بســتری بیمــار را نیــز خــود تعییــن می کننــد و اگر ان‬ ‫مرکــز درمانــی بیمــه بیمــار را پوشــش ندهــد‪ ،‬هزینــه هایــی دیگــر بــه‬ ‫بیمــار تحمیــل می شــود‪.‬‬ ‫امــا نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه هیــچ رســیدی در خصــوص‬ ‫دریافــت مبلــغ بــه بیمــار داده نمــی شــود و در گفــت و گو بــا تعدادی‬ ‫از مــادران بــاردار مبلــغ ‪ ۱۵‬میلیــون تومــان بــرای عمــل ســزارین هــر‬ ‫نــوزاد در خراســان شــمالی رایــج اســت‪.‬‬ ‫ایــن تخلــف بــه راحتــی در میــان برخــی پزشــکان زنــان و زایمــان‬ ‫خراســان شــمالی در حــال وقــوع اســت و از انجایــی کــه مــادران‬ ‫بــاردار از روی ناچــاری‪ ،‬اســترس و اختیــار بــه ســراغ انهــا مــی رونــد؛‬ ‫کســی هــم دخالتــی نمــی کنــد و در صــورت مخالفت جواب «کســی‬ ‫شــما را اجبــار نکــرده اســت» را مــی شــنوید‪.‬‬ ‫روش دریافــت زیرمیــزی توســط برخــی از پزشــکان شــهر بجنــورد‬ ‫نیــز متفــاوت اســت گویــا انهــا نیــز راه فــرار از قانــون را بــه خوبــی‬ ‫بلــد هســتند و زیرمیــزی بــه صــورت نقــدی‪ ،‬ســکه و یــا کارت هدیــه‬ ‫دریافــت می شــود‪.‬‬ ‫دریافت مبلغ بدون ردپا‬ ‫مــن کــه بــرای زایمــان همســرم با این پدیده روبرو شــدم و پیشــنهاد‬ ‫زیرمیــزی از پزشــک معالــج را رد کــردم‪ ،‬چنــد روزی را در بیمارســتان‬ ‫بنــت الهــدی یــا همــان زایشــگاه بجنــورد ســپری کــردم و از نزدیــک‬ ‫بــا چنــد نفــر از زنانــی کــه در زمــان زایمــان بــا ایــن مشــکل مواجهــه‬ ‫بودنــد بــه بحــث نشســتم‪.‬‬ ‫یکــی از مــادران بجنــوردی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا مــی‬ ‫گویــد‪ :‬فرزنــد دوم خــود را چهــار مــاه قبــل به دنیــا اوردم و برای اینکه‬ ‫پزشــک مــورد نظــرم بــرای ســزارین انتخــاب کنــم بــه غیــر از هزینــه‬ ‫هــای بیمارســتان‪ ،‬یــک ســکه قبــل از عمــل جراحــی در مطــب از مــن‬ ‫گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ایــن ســکه را بــدون هیــچ رســیدی بــه او دادم و بــه‬ ‫راحتــی مــی توانــد ادعــا کنــد کــه ســکه ای دریافــت نکــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن خانــم مــی افزایــد‪ :‬چــون پیــش بینــی زایمــان مــن بــه تعطیــات‬ ‫خــورده بــود‪ ،‬بــر ســرم منــت هــم مــی گذاشــت کــه روز تعطیــل بایــد‬ ‫بــر ســر بالیــن تــو حاضــر بشــوم و انــگار از ســر لطــف ایــن کار را بــرای‬ ‫مــن انجــام مــی داد‪.‬‬ ‫ایــن خانــم بیــان مــی کنــد‪ :‬گرچــه مــا بــا توجــه بــه حساســیت زایمان‬ ‫خــود اقــدام بــه ایــن کار مــی کنیــم امــا انتظــار داریــم بــا توجــه بــه‬ ‫مطــرح بــودن طــرح جوانــی جمعیــت بــه ایــن امــر رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬اخــذ وجــه زیرمیــزی از ســوی پزشــکان عــرف‬ ‫شــده و مســووالن امــر بایــد از ان جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫شهرت؛ میزانی برای تعیین زیرمیزی‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬پزشــک هــر‬ ‫چقــدر معــروف تــر باشــد قمیــت زیرمیــزی هــم باالتــر مــی رود و‬ ‫معمــوال خودشــان شــرط و شــروط بــرای شــما تعییــن مــی کننــد‬ ‫اینکــه کجــا بســتری شــوید و چــه زمانــی مــی توانند بــرای انجام عمل‬ ‫شــما در مرکــز درمانــی حضــور پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬جــدای از ایــن پزشــکان حتــی بــا وجــود دریافــت ایــن‬ ‫مبلــغ بــه صــورت زیرمیــزی‪ ،‬در صورتــی با عمــل موافقت می کنند که‬ ‫بیمــار در طــول دوران نظــارت بــر بــارداری بــه انهــا مراجعــه کــرده باشــد‪.‬‬ ‫ایــن خانــم مــی گویــد‪ :‬بــرای عمــل جراحــی ســزارین چهــار ســال‬ ‫پیــش‪ ،‬پزشــک شــرط دریافــت هشــت میلیــون تومــان هزینــه‬ ‫اضافــی را مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬االن هــم پــا بــه مــاه هســتم مبلــغ ‪ ۱۵‬میلیــون‬ ‫را مطــرح کردنــد‪ ،‬حتــی از یکــی از دوســتانم شــنیدم فــان پزشــک‬ ‫یــک ســکه تمــام مــی خواهــد و اگــر ســکه رو قبــل عمــل ندیــد اصــا‬ ‫کاری بــرای شــما انجــام نمــی دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬مــن مــی دانــم کــه ایــن دریافتــی ها اشــتباه و‬ ‫غیرقانونــی اســت امــا مــن بــه عنــوان یــک مــادر دوســت دارم زایمــان‬ ‫مطمئنــی داشــته باشــم و مجبــورم ایــن مبلــغ را پرداخــت کنم‪.‬‬ ‫ترویج سزارین‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در جهــان ‪ ۱۰‬درصــد و در کشــور مــا‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از زایمان هــا بــه شــیوه ســزارین انجــام می شــود و‬ ‫افزایش امار ســزارین در کشــور هشــداردهنده اســت و این امار در‬ ‫منطقــه و دنیــا قابــل دفاع نیســت‪.‬‬ ‫یکی از علل گرایش به ســمت زایمان ســزارین ترس از درد زایمان‬ ‫طبیعــی بــرای زنــان اســت کــه در کشــورهای پیشــرفته اگــر زایمانــی‬ ‫بــه ســزارین منجــر شــود بــه منزلــه شکســت کادر درمانــی و ناشــی از‬ ‫کـم کاری ایــن کادر محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر دســت انــدرکاران ایــن حــوزه؛ افزایــش ســن ازدواج‬ ‫و بــارداری در ســنین باالتــر‪ ،‬کــم حوصلگــی تیــم و کادر درمانــی‬ ‫بیمارســتان ها از مهمتریــن دالیــل ســوق بــه ســزارین در کشــور مــا‬ ‫محســوب مــی شــود ضمــن اینکــه تعرفه انجــام زایمان ســزارین باال‬ ‫اســت و ایــن نــوع زایمــان باعــث افزایــش درامــد بیمارســتان ها نیــز‬ ‫می شــود کــه بــر ایــن اســاس کادر بیمارســتان ها را بــه انجــام ان‬ ‫متمایــل می کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه در بیمارســتان هــای بجنــورد‬ ‫ایــن پزشــکان زنــان و زایمــان هســتند کــه ایــن لقمــه را از چنــگ‬ ‫بیمارســتان ها خــارج مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســزارین بدلیل وجود عوارض براســاس دســتورالعمل های خاصی‬ ‫انجــام مــی شــود کــه در ایــن میــان برخــی پزشــکان با ســوء اســتفاده‬ ‫از تــرس برخــی مــادران از زایمــان طبیعــی اقــدام بــه دریافــت‬ ‫زیرمیــزی بــرای انجــام ســزارین مــی کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره مامایــی معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬انجــام ســزارین‬ ‫ممنــوع نیســت و براســاس دســتورالعمل هــای ابالغــی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی در بیمارســتان هــای تحــت‬ ‫پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫زهــرا مویــدی مــی افزایــد‪ :‬در صورتی که مادر متقاضی ســزارین‬ ‫انتخابــی باشــد‪ ،‬طبــق دســتورالعمل بایــد در هشــت جلســه‬ ‫کالس هــای امادگــی بــرای زایمــان شــرکت و گواهــی دریافــت‬ ‫کنــد و درخواســت مــادر بــرای ســزارین در جلســه کالس هــای‬ ‫امادگــی بــرای زایمــان بررســی و تعییــن علــت‪ ،‬مداخــات‬ ‫روانشــناختی و انجــام مشــاوره بــی دردی توســط گروه هــای‬ ‫تخصصــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬فراینــد درخواســت و رونــد انجــام ان بایــد‬ ‫تــا قبــل از ‪ ۳۴‬هفتــه بــارداری پایــان یافتــه باشــد و چنانچــه پــس‬ ‫از انجــام مشــاوره هــای الزم مــادر همچنــان بــرای انجــام ســزارین‬ ‫اصــرار داشــته باشــد موضــوع توســط کمیتــه ترویــج زایمــان طبیعــی‬ ‫بیمارســتان و کمیتــه ترویــج زایمــان طبیعــی دانشــگاه بررســی و در‬ ‫صــورت صالحدیــد مــورد تاییــد قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره مامایــی معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی تصریــح مــی کنــد‪ :‬در صــورت طــی تمامــی مراحــل‬ ‫فراینــد و تــداوم اصــرار مــادر بــر انجــام ســزارین انتخابــی‪ ،‬زایمــان‬ ‫ســزارین باید در پایان ‪ ۳۹‬هفتگی بارداری انجام شــود و همچنین‬ ‫در صورتــی کــه جــان مــادر و فرزنــد در خطــر باشــد بــا تشــخیص‬ ‫پزشــک‪ ،‬ســزارین بــدون هیــچ وقفــه ای انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫گرچــه مســووالن علــوم پزشــکی خراســان شــمالی از عــدم‬ ‫ممنوعیــت انجــام ســزارین در بیمارســتان هــای خبــر مــی دهنــد‬ ‫امــا بــه گفتــه برخــی از شــهروندان ســخت گیری هــا در این بخش‬ ‫بــه حــدی بــاال اســت کــه مــادران بــی اطــاع از عــوارض ســزارین‬ ‫بــرای انجــام ان دســت بــه دامــان متخصصــان زیرمیــزی بگیــر مــی‬ ‫شــوند و جــدای از هزینــه هــای بیمارســتان هزینــه ‪ ۱۵‬میلیــون‬ ‫تومانــی پرداخــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه بیــن بازرســی و کنتــرل پزشــکان بــرای منــع ســزارین و‬ ‫ســختگیری هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی یــک تناقــض و دور باطــل‬ ‫ایجــاد مــی شــود بــه ایــن معنــا کــه هــر چقــدر ســختگیری در مــورد‬ ‫ســزارین افزایــش یابــد بــه همــان میــزان بــازار گرمــی بــرای دریافــت‬ ‫زیرمیــزی برخــی از پزشــکان بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫سامانه ‪ ۱۹۰‬اماده ثبت شکایات‬ ‫ســامانه ای بــه نــام ‪ ۱۹۰‬بــرای تخلــف پزشــکان فعــال اســت و بنــا‬ ‫بــه گفتــه مســوول رســیدگی بــه شــکایات معاونــت درمــان دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در ســال جــاری تخلفــی در ایــن‬ ‫زمینــه گــزارش نشــده اســت و ایــن خــود گویــای اســتانه مطالبــه‬ ‫گــری مــردم ایــن خطــه اســت کــه روزانــه بــا ایــن مشــکل برخــورد مــی‬ ‫کننــد و حتــی نمــی داننــد کــه چنیــن شــماره ای بــرای پاســخگویی بــه‬ ‫مطالبــه انهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫من خود بعنوان فعال رســانه ای از وجود این شــماره مطلع نبودم‬ ‫و بــه نظــر مــی رســد کــه علوم پزشــکی بایــد اطالع رســانی دقیقی در‬ ‫مــورد ایــن شــماره داشــته باشــد و یــا اینکــه خود منتظر مردم نباشــد‬ ‫و بــا ایــن پدیــده از طریــق مراجع ذیصــاح برخورد کند‪.‬‬ ‫مســوول رســیدگی بــه شــکایات معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی نیــز در ایــن خصــوص مــی گویــد‪ :‬از ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تاکنــون شــکایتی در ایــن خصــوص ثبــت نشــده اســت امــا‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد در صــورت تخلــف پزشــک مراتــب را بــه ‪۱۹۰‬‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫زهــرا ظریــف مــی افزایــد‪ :‬در صــورت ثبــت تخلف‪ ،‬پزشــک مــورد نظر‬ ‫بــه بخــش رســیدگی شــکایات دعــوت و به کمیســیون مــاده ‪ ۱۱‬ارجاع‬ ‫داده مــی شــود تــا برابــر قانــون بــا وی برخورد شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــرای جلوگیــری از تخلفــات زیرمیــزی به صورت‬ ‫مرتــب بازدیدهــای از تمامــی مطــب هــا و مراکــز درمانــی انجــام مــی‬ ‫شــود و در صــورت مشــاهده برابــر قانــون بــا وی برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬هــم اکنــون عملکــرد زایشــگاه هــا‪ ،‬بیمارســتان هــا‬ ‫و مراکــز درمانــی ســطح اســتان از نظــر زایمــان بــه روش طبیعــی و‬ ‫ســزارین ســنجیده مــی شــود و اگــر یــک پزشــک یــا مراکــز درمانــی از‬ ‫ایــن نظــر براســاس شــاخص عمــل نکنــد‪ ،‬برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫اکنــون زایمــان بــه روش ســزارین در بیمارســتان های اســتان بــه‬ ‫‪ ۳۷.۴۴‬درصــد رســیده کــه از میانگیــن کشــوری وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت در جلســه مــورخ ‪۲۴‬‬ ‫مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری مسئوالن برای‬ ‫پیشبرد امور‪ ،‬معطوف به‬ ‫امور حزبی و جناحی نباشد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان‬ ‫شــمالی بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫همــکاری و همراهــی مدیــران‬ ‫بخش هــای مختلــف بــرای پیشــبرد‬ ‫مســائل گوناگــون ازجملــه نیازهــای‬ ‫درمانــی اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر در‬ ‫مجموعـه ای تیــم مدیریتــی جدیــدی‬ ‫مســتقر شــده‪ ،‬ســایر مســئوالن‬ ‫ازجملــه مدیــران ســابق‪ ،‬شــرعا ً و‬ ‫قانونــا ملــزم بــه کمــک بــرای پیشــبرد‬ ‫امور ان دستگاه و مجموعه هستند‬ ‫و هیچ کــس حــق نــدارد بگویــد چــون‬ ‫مدیــر مجموعــه جــزو تیــم مــن‬ ‫نیســت پــس کمــک نمی کنــم‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین رضــا‬ ‫نــوری شــب گذشــته در دیــدار‬ ‫سرپرســت و معاونــان دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان کــه بــه‬ ‫مناســبت هفتــه ســامت برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بــا تاکیــد بــر کار خالصانــه‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اگــر ادعــای مردمــی و‬ ‫مکتبــی بــودن داریــم بایــد متناســب‬ ‫بــا ایــن ادعــا نیــز کار و فعالیــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمامــی مســئوالن بایــد‬ ‫به عنــوان خــادم بــرای خدمــت بــه‬ ‫مــردم وارد عرصــه شــده و فعالیــت و‬ ‫تــوان خــود را بــه صرفــا حــزب‪ ،‬گــروه‬ ‫و تیــم خــود معطــوف نکننــد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین نــوری‬ ‫بــا اشــاره بــه کمبودهــای بخــش‬ ‫درمــان در خراســان شــمالی‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن اســتان نیــاز ویــژه ای بــه‬ ‫بیمارســتان دارد و کمبود ان موجب‬ ‫شــده تــا بیمــاران بــرای درمــان بــه‬ ‫ســایر اســتان ها ســفر کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جابجایــی بیمــار‬ ‫ان هــم از اســتان های محــروم‬ ‫هزینه هــای بســیاری را بــرای‬ ‫افــراد و اقشــار کم درامــد ایجــاد‬ ‫کــرده و موجــب محرومیــت بیشــتر‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در خراســان‬ ‫شــمالی اضافــه کــرد‪ :‬بــر این اســاس‬ ‫بایــد مدیــران حــوزه ســامت اســتان‬ ‫به طور مســتمر پیگیر رفع مشــکالت‬ ‫و کاســتی های موجــود باشــند و از‬ ‫ســوی دیگــر ســایر دســتگاه ها و‬ ‫مدیــران مســئول نیــز بایــد همــکاری‬ ‫الزم را بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین نــوری‬ ‫افــزود‪ :‬تامیــن بهداشــت و ســامت‬ ‫جامعه تنها متوجه وزارت بهداشت‬ ‫نیســت؛ بلکــه تمامی دســتگاه ها در‬ ‫ایــن زمینــه مســئول هســتند‪.‬‬ ‫امام جمعــه بجنــورد در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬دشــمنان انقــاب بــه دنبــال‬ ‫تضعیــف و ناکارامــد جلــوه دادن‬ ‫نظــام و انقــاب اســامی هســتند؛‬ ‫ازایــن رو همــه بایــد در برابــر ایــن‬ ‫توطئــه هوشــیار باشــیم‪.‬‬ ‫والمســلمین‬ ‫حجت االســام‬ ‫نــوری اضافــه کــرد‪ :‬دشــمنان بــا‬ ‫کوچک تریــن مشــکل ایــن نظــام‪،‬‬ ‫اصــل جمهــوری اســامی را زیــر‬ ‫ذره بین و ســوال می برند و با انتشــار‬ ‫مشــکالت در فضای مجازی‪ ،‬تشــنج‬ ‫و تنــش ایجــاد می کننــد‪ ،‬درحالی کــه‬ ‫ایــن قبیــل مشــکالت و مســائل‬ ‫نادرســت‪ ،‬در همان کشــورها بســیار‬ ‫بیشــتر از ایــران اســامی رواج‬ ‫دارد کــه نمونــه ان نیــز امــار بــاالی‬ ‫کشته شــدگان توســط پلیــس در‬ ‫کشــورهای غربــی اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪402‬‬ ‫‪ 09‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪45‬‬ ‫خبر‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تورم‬ ‫ش‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کس ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫پلمب تمامی تجهیزات‬ ‫غیر استاندارد شهربازی ها‬ ‫در مرکز استان گلستان‬ ‫انعقاد قرارداد سه‬ ‫جانبه برای تامین ‪۲‬‬ ‫هزار مسکن محرومان‬ ‫در روستاهای گلستان‬ ‫انعقــاد قــرارداد ســه جانبــه بــرای‬ ‫تامیــن ‪ ۲‬هــزار مســکن محرومــان‬ ‫در روســتاهای گلســتان بیــن بنیــاد‬ ‫مســکن‪ ،‬کمیتــه امــداد و بهزیســتی‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تفاهــم نامــه بیــن ســه‬ ‫نهــاد انقالبــی‪ ،‬امســال دو هــزار‬ ‫واحــد مســکن محرومیــن در‬ ‫گلســتان احــداث مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی ســید‬ ‫محمــد حســینی در همایــش‬ ‫مدیــران بنیــاد مســکن بــا منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬ثبــت اســناد و امــاک‪،‬‬ ‫بانکهــا‪ ،‬کمیتــه امــداد و بهزیســتی‬ ‫کــه بــا حضــور معاونیــن بنیــاد‬ ‫مســکن کشــور و استاندار گلستان‬ ‫برگــزار شــد عنــوان کــرد‪ :‬امــروز بــا‬ ‫حضــور معاونیــن بنیــاد مســکن‬ ‫کشــور‪ ،‬اســتاندار گلســتان و‬ ‫مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫تفاهــم نامــه احــداث دو هــزار‬ ‫واحــد مســکن محرومیــن در‬ ‫گلســتان منعقــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن تفاهم نامه‬ ‫بیــن کمیتــه امــداد‪ ،‬بهزیســتی و‬ ‫بنیاد مســکن منعقد شــد و بیشتر‬ ‫هــدف مــا در ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫مقــاوم ســازی مســکن روســتایی‬ ‫مددجویــان تحــت پوشــش ایــن‬ ‫نهادهــا اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در احــداث مســکن‬ ‫محرومیــن بــه هــر متقاضــی عالوه‬ ‫بــر تســهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومانی‬ ‫ســاخت مســکن بــا کارمــزد پنــج‬ ‫درصــد و بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله و‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان کمــک‬ ‫بالعــوض اعطــا مــی شــود‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از‬ ‫کالهبرداری در خرید‬ ‫اینترنتی‪ ،‬قبل از خرید به‬ ‫رتبه اعتماد کسب و کار‬ ‫(ستاره های زیر لوگوی‬ ‫اینماد) توجه کرده و با‬ ‫کلیک بر روی لوگوی اینماد‪،‬‬ ‫اطالعات شناسنامه کسب و‬ ‫کار شامل سابقه فعالیت‪،‬‬ ‫وضعیتتخلفات‪،‬وضعیت‬ ‫پاسخگویی به شکایات و‪ ...‬را‬ ‫بررسینمایید‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم قوه قضاییه‬ ‫استان گلستان‬ ‫محسن رمضانی ‪ /‬ندای ابادی‬ ‫م ‪‎‬اســت‪.‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬گــذا ‪‎‬ر ‪‎‬بــ ‪‎‬ر ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬عرضـ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬بخـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬شــام ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کارهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ســع ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬رقابتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬شــرایط ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬برســانن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬حداقـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ارائـ ‪‎‬ه ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عرض ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫ل ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬تعاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تعییـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مناســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬کنندگا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ثابـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کاالهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تقاضــا ‪‎ ،‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تعــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬نوعـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬کننــدگا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بدی ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫نقـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬منافســا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قیمــت ‪‎ ،‎‬پیشـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حـ ‪‎‬د ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وجــو ‪‎‬د ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬کااله ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اور ‪‎‬د ‪‎.‬عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬رقابتــی ‪‎ ،‎‬تقاض ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬مــازاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــود ‪‎ ،‎‬محصــوال ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خــود ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منظـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیــد ‪،‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬بخــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اضافــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬هزینــ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬نمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یابـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انبــاردار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نگهــدار ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ل ‪‎‬کامـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬نمـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬تنهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مســئولی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬گســتردها ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تاثیــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬کنــد ‪‎‬؛ ‪‎‬چــر ‪‎‬ا ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مرکــز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دولـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬نق ـ ‪‎‬‬ ‫بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬قاب ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬توسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قیمتهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاره ـ ‪‎‬ا ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬رقاب ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و‬ ‫ف ‪‎‬قیم ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تخفی ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬عرض ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بپردازنـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬محصــو ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یابــد‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬رس ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــات ‪‎ ،‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تعــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬منج ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬م ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هزینـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬همچنیـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬پیشــرف ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬اورد ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قیمته ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬مناســب ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬البتـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬سیاسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬برســان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــوا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تقاضـ‪‎‬ا‬ ‫م ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولی ‪‎‬د‬ ‫ث ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬موجــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازار ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاالهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ش ‪‎‬عرضـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاالهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــا ‪‎‬ز ‪‎‬هـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫خ ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توان ـ ‪‎‬د ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ام ـ ‪‎‬ر ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انه ـ ‪‎‬ا ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیم ـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬بهــر ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و‬ ‫م ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پولــی ‪‎ ،‎‬تنظیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬سیاسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬دهنــد ‪‎‬ه ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــورم ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬را ‪‎‬ه ‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬اقتصادی ‪،‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬ایفـ ‪‎‬ا ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬کلــی ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عرضـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬وجــو ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تعــاد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیمتهـ ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بای ‪‎‬د‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدما ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬قیمتها ‪‎ ،‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میایـ ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬تقاض ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬عرض ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر‬ ‫ن ‪‎‬صــور ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬باشــد ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬تعــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬حــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎‬تعریـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متعــاد ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و‬ ‫ع ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توزیـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بایـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬برنامهریــز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بازاریابـ ‪‎‬‬ ‫شــرکتها ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬کارامـ ‪‎‬د ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬بتواننـ ‪‎‬د ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬تعــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫ی ‪‎‬مال ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هدررفتهــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬هزینهه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬کنتر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تامیـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬راهکارهــا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫عــاو ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ایــن ‪‎ ،‎‬رقاب ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬قیمته‪‎‬ا‬ ‫ش ‪‎‬غیرمتعــار ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬افزای ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬نزدیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قیمتهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬حداقـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬همچنیــن ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬تقاض ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیشــگیر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مشــتریا ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬نابســامان ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــات ‪‎ ،‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬قیمـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کیفیـ ‪‎‬‬ ‫بـ ‪‎‬ه ‪‎‬طــو ‪‎‬ر ‪‎‬خالصــه ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مالــی ‪‎ ،‎‬جلوگیــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هدررفتهــا ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ت ‪‎‬ســالم ‪‎ ،‎‬بازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رقابـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رانتخــوار ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬شــیوها ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــد‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬تور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬کسـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــغلها ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬کارافرینــا ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬واقـ ‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ی ‪‎‬باع ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جدیــد ‪‎ ،‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬میشــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجــ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬دلی ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬کارافرینــا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬خواه ـ ‪‎‬د ‪‎‬ش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬اشــتغا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬فضــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بیشــتر ‪‎ ،‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جدیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬واحدهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنــد‪‎.‬‬ ‫ت ‪‎‬هـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬قیمتهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تثبیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســای ‪‎‬ر ‪‎‬شــرک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رقابتـ ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ت ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬قیمــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬کیفیــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاالهــا ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ترتیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬فقی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خری ـ ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬خواهن ـ ‪‎‬د ‪‎‬گرف ـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬مــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬دســتر ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬ار ‪‎‬ز ‪‎‬نیـ ‪‎‬ز ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬قــاد ‪‎‬ر ‪‎‬خواهنـ ‪‎‬د ‪‎‬بــو ‪‎‬د ‪‎.‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬نیازشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاالهــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬جائـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬المللـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬بــازا ‪‎‬ر ‪‎‬خریـ ‪‎‬د ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬برطــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬حــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نیــا ‪‎‬ز ‪‎‬داخلـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تزریقــی ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نظامــی ‪‎ ،‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ح ‪‎‬سیاســتها ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مــوارد ‪‎ ،‎‬اصــا ‪‎‬‬ ‫د ‪‎‬ر ‪‎‬کنــا ‪‎‬ر ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و‬ ‫ش ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬داخلــی ‪‎ ،‎‬تحقی ـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــات ‪‎ ،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬بهــا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تنظی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامع ـ ‪‎‬ه ‪‎‬می‏توان ـ ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬هدررف ـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬مختل ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صنای ـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫مدیرکل صمت گلستان ‪:‬‬ ‫حریم محل کسب و کار‬ ‫باید رعایت شود‬ ‫مدیرکل صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اســتان گلســتان در جلســه پیگیری‬ ‫رعایــت عفــاف و حجــاب در صنــوف بــا اتحادیــه هــای صنفــی شهرســتان‬ ‫گــرگان گفــت ‪ :‬محــل کســب و کار یــک حریــم و حرمتــی دارد کــه بایــد‬ ‫رعایــت شــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬درویــش علــی حســن زاده در جلســه پیگیــری رعایــت‬ ‫عفــاف و حجــاب در صنــوف کــه بــا حضــور معــاون سیاســی ‪ ،‬امنیتــی‬ ‫و اجتماعــی اســتاندار گلســتان ‪ ،‬رئیــس شــورای امــر بــه معــروف و نهــی‬ ‫از منکــر اســتان ‪ ،‬نائــب رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان و اتحادیــه‬ ‫هــای صنفــی مرتبــط شهرســتان گــرگان در محــل ســالن جلســات اتــاق‬ ‫اصنــاف شهرســتان گــرگان برگــزار گردیــد ‪ ،‬گفــت ‪ :‬محــل کســب و کار‬ ‫یــک حریــم و حرمتــی دارد کــه بایــد رعایــت شــود و صاحبــان صنوف باید‬ ‫فروشــندگان خــود را ملــزم بــه رعایــت عفــاف و حجــاب نماینــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬موضــوع کشــف حجــاب یکــی از توطئــه هــای شــوم و پلیــد‬ ‫دشــمنان نظــام اســت کــه بــا توجــه بــه شکســت هــای پــی در پــی انهــا‬ ‫در جنــگ نظامــی و اقتصــادی و تحریــم هــای ظالمانــه بــه ایــن حربــه‬ ‫روی اورده انــد و متاســفانه شــاهد بوده ایــم کــه برخــی از فروشــندگان و‬ ‫تعــداد محــدودی از صاحبــان کســب کشــف حجــاب کــرده انــد ‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود ‪ :‬خوشــبختانه بــا اقدامــات و اطــاع رســانی هایــی‬ ‫کــه اتحادیــه هــای صنفــی بــا ارســال پیامــک بــرای اعضــای خــود ‪ ،‬انجــام‬ ‫داده انــد ‪ ،‬وضعیــت نســبت بــه ابتــدای زمســتان ســال گذشــته و شــروع‬ ‫اغتشاشــات ‪ ،‬خیلــی بهتــر شــده ولــی هنــوز نیــاز بــه بهبــود دارد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در اولیــن جلســه کمیســیون نظــارت مرکــز اســتان گلســتان‬ ‫در ســالجاری ‪ ،‬نصــب ‪ QR‬کــد بعنــوان یکــی از ضوابــط اصلــی صــدور‬ ‫پروانــه کســب تصویــب شــده کــه عــاوه بــر کمــک بــه مدیریــت شــیوع‬ ‫ویــروس منحــوس کرونــا ‪ ،‬قطعــا ًدر بحــث مدیریــت رعایــت عفــاف و‬ ‫حجــاب یاریگــر مــا خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده ‪ ،‬طــی ده روز گذشــته در راســتای مدیریــت عفــاف‬ ‫و حجــاب تعــداد ‪ ۱۹۱‬مــورد بازرســی از واحــد هــای صنفــی شهرســتان‬ ‫گــرگان توســط بازرســی اصنــاف مرکــز اســتان انجــام شــده کــه در نتیجــه‬ ‫ان ‪ ۱۱۴‬مــورد اخــذ تعهــد انجــام شــده و ‪ ۶۵‬واحــد تذکــر نصــب ‪ QR‬کــد‬ ‫دریافــت نمــوده انــد و ‪ ۲۸‬واحــد نیــز بدلیــل عدم رعایــت عفاف و حجاب‬ ‫توســط فروشــنده ‪ ،‬پلمــپ شــده انــد و ایــن رونــد بازرســی هــا تــداوم‬ ‫خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫مدیــر کل اســتاندارد گلســتان از پلمــب و‬ ‫جمــع اوری ‪ 70‬دســتگاه تجهیــزات بــازی‬ ‫شــهربازی ها در فروردیــن مــاه ســال جــاری‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی ســید مهــدی حســینی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه منظــور حفــظ ســامت و ایمنــی‬ ‫اســتفاده کننــدگان از تجهیــزات شــهر بــازی هــا‬ ‫در فروردیــن مــاه ســال جــاری از ‪ 70‬تجهیــز بازی‬ ‫مســتقر در ‪ 15‬شــهربازی در ســطح شــهر گرگان‬ ‫بازرســی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بازرســی هــای بعمــل امــده‪،‬‬ ‫‪ 68‬وســیله بــازی غیراســتاندارد شناســایی و‬ ‫پلمــب و ‪ 2‬مــورد تجهیــزات غیــر اســتاندارد‬ ‫شــهربازی و زمیــن بــازی جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل اســتاندارد گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫رعایــت نــکات ایمنــی در وســایل بــازی و‬ ‫تجهیــزات پارک هــا و شــهربازی ها مشــمول‬ ‫اســتاندارد اجبــاری هســتند‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫لــزوم اســتاندارد شــامل ســه مرحلــه ســاخت‪،‬‬ ‫نصــب و بهره بــرداری اســت لــذا بــرای دریافــت‬ ‫تاییدیــه بایــد هــر ســه مرحلــه تحــت نظــارت‬ ‫کارشناســان اســتاندارد انجــام شــود‪.‬‬ ‫دبیرشــورای اســتاندارد گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه افزایــش ایمنــی تجهیــزات بــازی‬ ‫پارک هــا و شــهربازی ها نیازمنــد همــکاری‬ ‫بیشــتر مســئوالن ذیربــط اســت‪،‬خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪:‬از مســئولین و ارگان هــای ذیربــط از‬ ‫جملــه شــهرداری ها خواســتاریم کــه بــه ایــن‬ ‫موضــوع توجــه و اهتمــام ویــژه ای داشــته‬ ‫باشــند و اقدامــات الزم را ایــن خصــوص‬ ‫به عمــل اورنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بهــره‬ ‫بــرداران و مالکیــن مــی بایســت تصویــری از‬ ‫گواهینامــه صــادر شــده بــرای ان تجهیــز را‬ ‫بــه جهــت ایجــاد اطمینــان خاطــر اســتفاده‬ ‫کننــدگان در کنــار تمامــی تجهیــزات تفریحــی‬ ‫نصــب نماینــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت هــر ســاله حــوادث ناگــواری بــرای‬ ‫اســتفاده کننــدگان از وســایل و تجهیــزات بــازی‬ ‫غیــر اســتاندارد کــه عمدتــا کــودکان مــی باشــند‪،‬‬ ‫اتفــاق مــی افتــد‪ .‬لــذا تجهیــزات بــازی مســتقر در‬ ‫زمین هــای بــازی و مهدکــودک هــا توســط شــورای‬ ‫عالــی اســتاندارد مشــمول اســتاندارد اجبــاری اعالم‬ ‫شــده اســت و مطابــق بــا قوانیــن و مقــررات‪،‬‬ ‫اســتفاده از تجهیــزات فاقــد تاییدیــه ایمنــی توســط‬ ‫مالــکان یــا بهــره بــرداران ممنــوع مــی باشــد‪.‬‬ ‫نقاشی های موجود و تصاویر‬ ‫کشف شده از دوران قدیم‬ ‫بیانگر این موضوع است که ‬ ‫زرتشتیان در طول تاریخ‬ ‫پوشـش کـامل داشته اند‬ ‫که معموال این پوشش برای‬ ‫مردان کاله و دستار و لباس‬ ‫بلند و شلوار بوده است و برای ‬ ‫خانم ها نیز چارقد بوده است‬ ‫که سر انها را می پوشانیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 4 ‫‪402‬‬ ‫‪ 09‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪45‬‬ ‫پیاماستاندار‬ ‫پیام تبریک دکتر زنگانه‬ ‫استاندار گلستان به‬ ‫مناسبت روز شوراها‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اهمیــت شــور و مشــورت و اســتفاده از خــرد‬ ‫جمعــی همــواره در ایــات و روایــات قرانــی و‬ ‫در ســیره پیامبــر اکــرم (ص) و ائمــه اطهــار‬ ‫علیهــم الســام مــورد تاکیــد بــوده اســت‬ ‫قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــه عنــوان ســندی مترقــی میثــاق ملــی در‬ ‫مســیر تعالــی اصــل شــوراها را مــورد توجــه‬ ‫قــرار داده و فصلــی را بــه ایــن موضــوع‬ ‫اختصــاص داده اســت و مســئله شــوراها‬ ‫همــواره مــورد توجــه امامیــن انقــاب بــوده‬ ‫و هســت‪.‬‬ ‫شــوراها در عرصــه شــهری‪ ،‬روســتایی و‬ ‫در طــول عمــر خــود توانســته انــد زمینــه‬ ‫ی پیشــرفت و رشــد شــهرها و روســتاها را‬ ‫فراهــم اورنــد و البتــه نیــاز اســت کــه احــاد‬ ‫مــردم بــا انتخــاب شایســتگانی دلســوز‬ ‫بتواننــد شــرایط رشــد را فراهــم اورنــد‬ ‫شــوراها بــه عنــوان پیشــانی مدیریتــی در‬ ‫شــهر و روســتا مــی تواننــد نقــش تعییــن‬ ‫کننــده ای در توســعه داشــته باشــند کــه‬ ‫البتــه در ایــن زمینــه مشــارکت مــردم بــه‬ ‫عنــوان اصلــی تریــن ســرمایه اجتماعــی‬ ‫بســیار مهــم اســت‬ ‫اینجانــب ‪ ۹‬اردیبهشــت‪ ،‬روز شــوراها را‬ ‫بــه تمامــی مــردم شــریف اســتان خصوصــا ً‬ ‫شــوراییان عزیــز ‪ ,‬ســختکوش و تالشــگر‬ ‫گلســتان در شــهرها و روســتاها تبریــک‬ ‫عــرض مــی کنــم و امیــدوارم در ســایه‬ ‫همراهــی مــردم‪ ،‬مدیریــت شــوراهای‬ ‫اســامی شــهر و روســتا‪ ،‬اقدامــات همدالنــه‬ ‫شــهرداری هــا و دهیــاری هــا و همراهــی‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی بتوانیــم در ســال»‬ ‫رشــد تولیــد و مهــار تــورم» شــاهد شــکوفایی‬ ‫بیــش از پیــش شــوراها باشــیم و گلســتان‬ ‫بــه جایــگاه واقعــی خــود در عرصــه هــای‬ ‫مختلــف اقتصــادی‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و سیاســی دســت یابــد‪.‬‬ ‫پوشش زنان زرتشی پیش‬ ‫از ورود اسالم به ایران‬ ‫زن ایرانی همواره‬ ‫در تاریخ اساطیری‬ ‫خود دارای پوشش‬ ‫و حجاب بوده و ان‬ ‫را در شمار وظایف ‬ ‫خود می دانسته‬ ‫است‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫خبر‬ ‫نرگس حسین زاده ‪/‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ش ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مهمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نقـ ‪‎‬‬ ‫نــدای ابــادی ‪ /‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــورهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬ســرمای ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬شــبی ‪‎‬ه ‪‎‬ی ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تول ‪‎‬د ‪‎‬باالســت ‪‎ ،‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬نر ‪‎‬‬ ‫خ‬ ‫ن ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬رفت ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬مشــاب ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬گــذا ‪‎‬ر ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬تـ ‪‎‬ر ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پرتحــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولــد ‪‎ ،‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امـ ‪‎‬ر ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬بویــژ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬تولیــدا ‪‎‬‬ ‫اینگونـ ‪‎‬ه ‪‎‬کشــوره ‪‎‬ا ‪‎‬افزایشـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬عــوض ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نیازمنـ ‪‎‬د ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬زمینـ ‪‎‬ه ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫م ‪‎‬دچــا ‪‎‬ر ‪‎‬کمبو ‪‎‬د ‪‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تولـ ‪‎‬د ‪‎‬ک ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــورهای ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬منجـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬پیـ ‪‎‬ر ‪‎‬شــد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬جوانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫بنابرایــن ‪‎ ،‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬دولت‪‎‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬و ‪‎‬راهــکا ‪‎‬ر ‪‎‬عمــده ‪‎ ،‎‬یعنــ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬مهاجریــن ‪،‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تولـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬جــذ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬رو ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬هـ ‪‎‬ر‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جمعیتشناسـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬تاثی ـ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهم ـ ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬واقــع ‪‎ ،‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ترا ‪‎‬ز‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ث ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬باعـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ن ‪‎‬تقاضـ ‪‎‬ا ‪‎‬برا ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎‬رفتـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعیــت ‪‎ ،‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬مییابــ ‪‎‬د ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاالهــ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬تاثیــ ‪‎‬ر ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مثبتــ ‪‎‬‬ ‫بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬کا ‪‎‬ر ‪‎‬تعــداد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوانتــر ‪‎ ،‎‬نیــرو ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جمعیتــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬اقتصــادی ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬جملــ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬مختلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬بخشــها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــ ‪‎‬ا ‪‎‬انــرژ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خدمــات ‪‎ ،‎‬میرســانن ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن ‪‎ ،‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬صنعــت ‪‎ ،‎‬کشــاورز ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬نتیجـ ‪‎‬ه ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ابزارهــا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬قابـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ر ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش‬ ‫ی ‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬د ‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توج ـ ‪‎‬ه ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬یابــد ‪‎ ،‎‬شــود‪‎.‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬می ـ ‪‎‬ر ‪‎‬نی ـ ‪‎‬ز ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬مــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬صورت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬مشــغولن ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فعالــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬دیگــر ‪‎ ،‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬میتوانن ـ ‪‎‬د ‪‎‬منج ـ ‪‎‬ر ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬تولی ـ ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬شــون ‪‎‬د ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬کشــو ‪‎‬ر ‪‎‬میتوانــ ‪‎‬د ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬رشــ ‪‎‬د‬ ‫ن ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬باالبــرد ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نســ ‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫ن ‪‎‬انکـ ‪‎‬ه ‪‎‬چگونـ ‪‎‬ه ‪‎‬موفـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬حــال ‪‎ ،‎‬دانســت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تولیـ ‪‎‬د ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ادامـ ‪‎‬ه ‪‎‬دهـ ‪‎‬د ‪‎.‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬ایـ ‪‎‬‬ ‫توسعهروستایی‬ ‫با اجرای طرح هادی‬ ‫از اولویت بنیاد مسکن‬ ‫است‬ ‫ی ‪‎‬هوشــمندان ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر‬ ‫ب ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تول ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ترغی ـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــویم ‪‎ ،‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬مثــال ‪‎ ،‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬جــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫ن ‪‎‬به منظــو ‪‎‬ر ‪‎‬دســتیاب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بی رویــ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نامحــدود ‪‎ ،‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه‬ ‫ش ‪‎‬دسترس ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬همچــو ‪‎‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پایــدار ‪‎ ،‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیت ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬برنامه های ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خانوارهـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬راه انــداز ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬اقتصاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬امــوزش ‪‎ ،‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬وضعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬هوشــمندان ‪‎‬ه ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬مــور ‪‎‬د ‪‎‬اســتفاد ‪‎‬ه ‪‎‬قــرا ‪‎‬ر ‪‎‬دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ق ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د ‪‎‬تولیـ ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎‬موثـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جمعیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫خ ‪‎‬تول ‪‎‬د ‪‎‬باالســت ‪‎ ،‎‬ســه ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ک ‪‎‬ه ‪‎‬نر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جمعیت های ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــناخت ‪‎‬ه ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ت ‪‎‬جــوان ‪‎ ،‎‬قــدر ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعی ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬مییابــ ‪‎‬د ‪‎.‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬عــاوه ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جوامعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د ‪‎‬افزایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کارایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬بــازد ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بیشــتر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جوان ـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬جمعیت ـ ‪‎‬‬ ‫ال ‪‎ ‎‬و ‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬تول ـ ‪‎‬د ‪‎‬بــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســکونتگاه ه ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زیرســاخت ها ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ســرمایه گذار ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬بیشــت ‪‎‬ر ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬فراه ـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬تعــدا ‪‎‬د ‪‎‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬رش ـ ‪‎‬د ‪‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫انتظــا ‪‎‬ر ‪‎‬م ـی رو ‪‎‬د ‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تولیــ ‪‎‬د‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬امــوزش ‪‎ ،‎‬توانایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬تحصیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کافــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬فرصتهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــرد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بهبــو ‪‎‬د ‪‎‬پیــد‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پایــدار ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬یاب ـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بنابرای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشـ ‪‎‬د‬ ‫ش ‪‎‬ســرمای ‪‎‬ه ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فرزنــداوری ‪‎ ،‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دیگـ ‪‎‬ر ‪‎‬مزایــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬میتوانـ ‪‎‬د ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فرهنگـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬اساسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کل ‪‎ ،‎‬فرزنــداور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تســهی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کشــو ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رشــ ‪‎‬د ‪‎‬تولیــد ‪‎ ،‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬توســع ‪‎‬ه ‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جمعیــ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیا ‪‎‬ر ‪‎‬مه ـ ‪‎‬‬ ‫خسارت ‪ ۴۴۱‬میلیارد‬ ‫تومانی سیل به کشاورزان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بررسی «زیست بوم ترویج علم در ایران»‬ ‫در یک نشست علمی‬ ‫مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران‪ ،‬انجمــن ترویــج علــم ایــران و کرســی ترویــج علــم یونســکو در‬ ‫راســتای اهــداف مشــترک خــود‪ ،‬نشســت «زیســت بــوم ترویــج علــم در ایــران» را در محــل مرکــز‬ ‫تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور برگــزار می کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر اکــرم قدیمــی‪ ،‬عضــو هیئــت علمی مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور در این نشســت‬ ‫در خصــوص پژوهــش انجــام شــده بــا عنــوان «زیســت بــوم ترویــج علــم در ایــران» ســخنرانی‬ ‫می کنــد و حاضــران جلســه کــه از نهادهــا‪ ،‬انجمن هــای علمــی‪ ،‬مروجــان علــم و صاحب نظــران‬ ‫حــوزه ترویــج علــم هســتند‪ ،‬پــس از ســخنرانی بــه گفت وگــو و پرســش و پاســخ خواهنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬این نشســت به صورت حضوری و انالین روز دوشــنبه‪ ۱۱ ،‬اردیبهشــت از ســاعت‬ ‫‪ ۱۴‬الــی ‪ ۱۷‬در محــل مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور بــه ادرس میــدان ونــک‪ ،‬خیابــان مالصــدرا‪،‬‬ ‫خیابــان شــیراز جنوبــی‪ ،‬خیابــان اســتاد محمدامیــن قانعی راد (ســهیل ســابق) برگزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران‪ ،‬حضــور در ایــن نشســت بــه صــورت‬ ‫انالیــن بــرای عمــوم ازاد اســت و عالقه منــدان می تواننــد از طریــق لینــک اســکای روم‪https:// :‬‬ ‫‪ www.skyroom.online/ch/zagros2002m/tarvij‬بــه صــورت مهمــان در نشســت حاضــر‬ ‫باشــند‪ .‬همچنیــن بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ‪ ۰۹۰۳۲۷۴۸۲۵۸‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحران ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ســیل ‪ ۲‬روز اخیــر بــه ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫اســتان ‪ ۴۴۱‬میلیــارد تومــان خســارت‬ ‫وارد کــرد‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری اظهــار کــرد‪۲۶۱ :‬‬ ‫میلیــارد تومــان معــادل ‪ ۶۰‬درصــد ایــن‬ ‫خســارت هــا بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫شهرســتان بجنورد وارد شــد و در سایر‬ ‫شهرســتان ها نیــز بــه ترتیــب مانــه و‬ ‫ســملقان ‪ ۷۵‬میلیــارد تومــان‪ ،‬جاجرم‬ ‫‪ ۵۲‬میلیــارد تومــان‪،‬‏گرمــه ‪ ۵۱‬میلیــارد‬ ‫تومــان و شــیروان ‪ ۲‬میلیــارد تومان به‬ ‫بخــش کشــاورزی خســارت وارد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۸۰ :‬درصــد خســارت هــای‬ ‫جــاری شــدن ســیل ‪ ۲‬روز اخیــر در‬ ‫حــوزه زراعــی و باغبانــی بــوده و ‪۲۰‬‬ ‫درصــد نیــز مربــوط بــه تاسیســات و‬ ‫امــور دام اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحران ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫بیمــه ســپاری محصــوالت کشــاورزی را‬ ‫تنهــا راهــکار بــرای جبــران خســارت هــا‬ ‫بیــان کــرد و از کشــاورزان خواســت تــا‬ ‫در زمــان مقــرر محصــوالت کشــاورزی‬ ‫خــود اعــم از زراعــی‪ ،‬باغــی و حتــی‬ ‫دامــی را تحــت پوشــش صنــدوق بیمه‬ ‫ایــن محصــوالت قــرار دهنــد تــا در‬ ‫صــورت زیــان حداقــل بخشــی از ایــن‬ ‫خســارت هــا جبــران شــود‪.‬‬ ‫بارش باران از شــامگاه پنجشــنبه هفته‬ ‫گذشــته خراســان شــمالی را فرا گرفت و‬ ‫موجــب ابگرفتگــی معابــر شــهر بجنــورد‬ ‫شــد و در اراضــی و مــزارع کشــاورزی‬ ‫شهرســتان های جاجــرم‪ ،‬شــیروان و‬ ‫بجنــورد خســارت بــه بــار اورد‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد‬ ‫مســکن کشــور گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫افزایش قیمت مســکن در شــهرها‬ ‫توســعه روســتایی بــا اجــرای طــرح‬ ‫هــادی و بازنگــری ان در روســتاها‬ ‫از جملــه اولویتهــای بنیــاد مســکن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس غالمرضــا صالحــی در‬ ‫مراســم متمرکــز پــروژه و طــرح های‬ ‫بنیاد مســکن گلســتان در روســتای‬ ‫ارازگل شهرســتان رامیــان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــران اســامی دارای ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار دارد کــه‬ ‫تاکنــون اجــرای طــرح هــادی در ‪۲۲‬‬ ‫هــزارو ‪ ۵۰۰‬روســتا اجــرا شــده و‬ ‫شــاخص برخــورداری کشــور در ایــن‬ ‫حــوزه ‪ ۵۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلــوب‬ ‫اســتان گلســتان در شــاخص‬ ‫برخــورداری اجــرای طــرح هــادی‬ ‫در روســتاهای گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬از ‪ ۹۳۶‬روســتای بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانــوار در گلســتان‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫هــادی در ‪ ۶۹۲‬روســتا اجــرا شــده و‬ ‫شــاخص برخورداری اســتان در این‬ ‫حــوزه بیشــتر از کشــور و ‪ ۷۴‬درصــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد‬ ‫مســکن کشــور خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت اجــاره بهــا مســکن‬ ‫و قیمــت مســکن در شــهرها‪،‬‬ ‫توســعه روســتایی بــا اجــرای طــرح‬ ‫هــادی و بازنگــری ان از اولویــت‬ ‫هــای بنیــاد مســکن اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بازنگــری طــرح‬ ‫هــادی در ‪ ۶۴‬درصــد روســتاهای‬ ‫گلســتان اجــرا شــده و در ســال‬ ‫جاری بازنگری ‪ ۱۰۰‬روســتا گلســتان‬ ‫در دســتور کار قــرار مــی گیــرد تــا‬ ‫ظــرف ســه ســال اینــده تمامــی‬ ‫روســتاها بازنگــری شــوند‪.‬‬ ‫مهنــدس صالحــی گفــت‪ :‬امســال‬ ‫تنهــا دســتگاهی کــه قیــر تهاتــری‬ ‫بــه ان تخصیــص داده شــد‪ ،‬بنیــاد‬ ‫مســکن بــود و از ایــن بخــش‬ ‫چهــار هــزار میلیــارد تومــان قیــر در‬ ‫اختیــار بنیــاد مســکن کشــور قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬ایــن رقــم در مقایســه بــا‬ ‫ســال گذشــته کــه ســه هــزارو ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــود افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫بــا اســتفاده از قیــر تهاتــری‪ ،‬معابــر‬ ‫‪ ۶‬هــزار روســتا بــا حجــم چهــار‬ ‫هــزارو ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر اســفالت شــد‬ ‫و برنامــه مــا در ســال جــاری ایــن‬ ‫اســت کــه در ضــرب العجــل دو‬ ‫ســاله معابــر روســتاهای درجــه یک‬ ‫و دو را اســفالت نماییــم‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد‬ ‫مســکن کشــور ابــراز کــرد‪ :‬افزایــش‬ ‫اعتبــارات روســتاها بــا هــدف اتمــام‬ ‫و تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام از‬ ‫دیگــر برنامــه هــای بنیــاد مســکن‬ ‫اســت کــه در ایــن راســتا تفاهــم‬ ‫نامــه هایــی بــا ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان و‬ ‫دهیاریهــا دنبــال خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫حجاب = حفظ کرامت‬ صفحه 5 ‫‪402‬‬ ‫‪ 09‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪45‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫ت‪‎ ‎‬و‪‎‬مها ‪‎‬ر‪‎‬تور ‪‎‬م‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعی ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬اعتیا ‪‎‬د‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬جوان ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫اسیب اجتماعی‬ ‫ن‪‎‬کا ‪‎‬ر‬ ‫ش‪‎‬کودکا ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫‪‎‬د ‪‎‬ر‪‎‬بازا ‪‎‬ر‪‎‬کسب و کا ‪‎‬ر‪‎‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫نــدای ابــادی‪‎‬میشــوند‪‎. ‎‬ب ـا‪‎ ‎‬اســتفاد ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬از‪‎ ‎‬کــودکان‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎،‬رشــد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬توســعه‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــادی‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬دور‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬عدالــ ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪‎‬اجتماعــی‪‎ ‎،‬کاهـش‪‎ ‎‬جایــگاه‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬اعتبــار‪‎‬‬ ‫‪‎‬قانونـی‪‎ ‎‬کشــور‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬نیـز‪‎ ‎‬برگردانــده‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بـ ‪‎‬ه‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬جــای‪‎ ‎‬مبــارزه‪‎ ‎‬بـا‪‎ ‎‬بیــکاری‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فقــر‪‎ ‎،‬برا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حفـظ‪‎ ‎‬حقــوق‪‎ ‎‬کــودکان‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬ســایر‪‎ ‎‬افــرا ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬جامعــه‪‎ ‎‬نیــز‪‎ ‎‬بایــد‪‎ ‎‬تــاش‪‎ ‎‬کنیــم‪‎.‎‬‬ ‫در حقیقــت مــی تــوان گفــت کــه‬ ‫کــودکان‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬یکــی‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬مســائل‪‎ ‎‬مهــم‪‎‬‬ ‫ی هســتند‪‎‬کــه‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬بســیاری‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬از‪‎ ‎‬کشــورها‪‎ ‎‬رخ‪‎ ‎‬داده‪‎ ‎‬اســت‪‎. ‎‬انهــ‪‎‬ا‬ ‫‪‎‬کودکانــی‪‎ ‎‬هســتند‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬زیــر‪‎ ‎‬ســن‪‎‬‬ ‫‪‎‬قانونــی‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬میپردازنــد‪‎ ‎‬تــا‪‎ ‎‬بــ ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬خانواده شــان‪‎ ‎‬کمــک‪‎ ‎‬کننــد‪‎. ‎‬بــا‪‎ ‎‬ایــن‪‎‬‬ ‫‪‎‬حــال‪‎ ‎،‬بایــد‪‎ ‎‬توضیــح‪‎ ‎‬داد‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬بــه‪‎‬‬ ‫ط‬ ‫‪‎‬دلیـل‪‎ ‎‬اینکـه‪‎ ‎‬کــودکان‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬شــرای ‪‎‬‬ ‫ـوال ً ‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫‪‎‬غیـر‪‎ ‎‬قانونـی‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬میکننــد‪‎ ‎،‬معمـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬دســتمزد‪‎ ‎‬مناســب‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬شــرایط‪‎ ‎‬کار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایمــن‪‎ ‎‬بیرویــه‪‎ ‎‬میشــوند‪‎. ‎‬بنابرایــن ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاده‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬کــودکان‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬بــازا ‪‎‬ر‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬کســب و کار‪‎ ‎‬ن ـه‪‎ ‎‬تنه ـا‪‎ ‎‬غی ـر‪‎ ‎‬اخالق ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت‪‎ ‎،‬بلک ـه‪‎ ‎‬نق ـض‪‎ ‎‬قوانی ـن‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬بســیاری‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬کشــورها‪‎ ‎‬اسـت‪‎. ‎‬بهترین‪‎‬‬ ‫‪‎‬راه‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬مقابلــه‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬ایــن‪‎ ‎‬مشــکل‪‎،‬‬ ‫‪‎‬ترویــج‪‎ ‎‬امــوزش‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بهره منــدی‪‎ ‎‬از‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســایر‪‎ ‎‬منابــع‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬جــای‪‎ ‎‬اســتفاده‪‎ ‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫‪‎‬کــودکان‪‎ ‎‬کار‪‎ ‎‬اسـت‪‎. ‎‬همچنیــن‪‎ ‎،‬بایـد‪‎‬‬ ‫‪‎‬قوانیــن‪‎ ‎‬محافظــت‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬کــودکان‪‎ ‎‬کار‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬بهبــود‪‎ ‎‬شــرایط‪‎ ‎‬کاری‪‎ ‎‬انهــا‪‎ ‎‬اجــرا‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫هنگام‬ ‫استفاده از‬ ‫شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫مراقب باشید‬ ‫هر انچه که‬ ‫میبیند واقعی‬ ‫نیست‬ ‫حجاب‪،‬به‬ ‫معنای پوشش‬ ‫اسالمی بانوان‪،‬‬ ‫دارای دو بعد‬ ‫ایجابی و سلبی‬ ‫است‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ ‫سکینه جافر نوده ‪/‬‬ ‫نــدای ابــادی ‪ /‬اعتیــاد‪‎‎‬در‪‎‎‬جوانـی‪‎‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫‪‎‬مشــکالتی‪‎‎‬اسـت‪‎‎‬کـه‪‎‎‬بـه‪‎‎‬دنبــال‪‎‎‬ان‪‎‬‬ ‫‪‎‬در‪‎‎‬صورت‪‎‎‬بروز‪‎‎‬ان‪‎‎‬به‪‎‎‬طور‪‎‎‬همزمان‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــا‪‎ ‎‬مشــکالت‪‎ ‎‬فــردی‪‎ ‎،‬اجتماعــی‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬اقتصــادی‪‎‎‬همــراه‪‎‎‬اســت‪‎. ‎‬بــه‪‎‎‬طــور‪‎‬‬ ‫‪‎‬کلــی‪‎ ‎،‬اعتیــاد‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬مــواد‪‎ ‎‬مخــدر‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬نقشــی‪‎ ‎‬موثــر‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬مهــار‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــورم‪‎‎‬و‪‎‎‬تقلی ـل‪‎‎‬از‪‎‎‬وجــود‪‎‎‬فشــارهای‪‎‬‬ ‫‪‎‬داخلــی‪‎‎‬در‪‎‎‬بــازار‪‎‎‬داشــته‪‎‎‬باشــد‪‎. ‎‬در‪‎‬‬ ‫‪‎‬واقــع‪‎ ‎،‬وجــود‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بیثباتــی‪‎‬‬ ‫‪‎‬در‪‎ ‎‬بــازار‪‎ ‎‬مــواد‪‎ ‎‬مخــدر‪‎ ‎،‬تقاضــای‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیشــتری‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬ان‪‎ ‎‬فراهــم‪‎ ‎‬میکنــد‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬ایــن‪‎ ‎‬باعــث‪‎ ‎‬میشــود‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬قیمــت‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایــن‪‎ ‎‬مــواد‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬یابــد‪‎. ‎‬بــه‪‎‬‬ ‫‪‎‬همی ـن‪‎‎‬دلیــل‪‎‎،‬در‪‎‎‬صــورت‪‎‎‬کاه ـش‪‎‬‬ ‫‪‎‬تقاضــا‪‎‎،‬عرضـه‪‎‎‬نیـز‪‎‎‬کاهـش‪‎‎‬مییابـد‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ‎‬قیمــت‪‎ ‎‬انهــا‪‎ ‎‬نیــز‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬پیــدا‪‎‬‬ ‫‪‎‬میکن ـد‪‎‎‬ک ـه‪‎‎‬باع ـث‪‎‎‬میشــود‪‎‎‬ک ـه‪‎‎‬ای ـن‪‎‬‬ ‫‪‎‬نــوع‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬کنتــرل‪‎ ‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫بـه‪‎‎‬نظـر‪‎‎‬میرسـد‪‎‎‬کـه‪‎‎‬مهــار‪‎‎‬تــورم‪‎‎‬بـا‪‎‎‬مقابلـه‪‎‎‬بـا‪‎‎‬موادمخــدر‪‎‎،‬انطباقـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــا‪‎ ‎‬یکدیگــر‪‎ ‎‬دارنــد‪‎. ‎‬البتــه‪‎ ‎‬ایــن‪‎ ‎‬مســئله‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬مذاکــرات‪‎ ‎‬صنــدوق‪‎‬‬ ‫‪‎‬بین المللــی‪‎ ‎‬پــول‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬تقاضــا‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬عرضــه‪‎ ‎‬قیمــت‪‎ ‎‬خــو ‪‎‬د ِ‪‎‬بــازار‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬ایــن‪‎‬‬ ‫‪‎‬حــوزه‪‎ ‎‬بســتگی‪‎ ‎‬دارد‪‎.‎‬‬ ‫ه‬ ‫اعتیــاد‪‎‎‬بـه‪‎‎‬دلیـل‪‎‎‬اثــرات‪‎‎‬مخربـی‪‎‎‬کـه‪‎‎‬بـر‪‎‎‬جامعـه‪‎‎‬دارد‪‎‎،‬مـی‪‎‎‬توانـد‪‎‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬عنــوان‪‎‎‬یکـی‪‎‎‬از‪‎‎‬عوامـل‪‎‎‬مهـم‪‎‎‬تــورم‪‎‎‬در‪‎‎‬جامعـه‪‎‎‬در‪‎‎‬نظـر‪‎‎‬گرفتـه‪‎‎‬شــود‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ب ـه‪‎‎‬طــور‪‎‎‬کلــی‪‎‎،‬افزای ـش‪‎‎‬هزین ـه‪‎‎‬هــای‪‎‎‬بهداشــتی‪‎‎‬و‪‎‎‬اعمــال‪‎‎‬قوانی ـن‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســخت‪‎ ‎‬گیرانــه‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬مصــرف‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬فــروش‪‎ ‎‬مــواد‪‎ ‎‬مخــدر ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬توان ـد‪‎‎‬ب ـه‪‎‎‬کنتــرل‪‎‎‬تــورم‪‎‎‬کم ـک‪‎‎‬کن ـد‪‎.‎‬‬ ‫در‪‎‎‬جوانــان‪‎‎،‬اعتیــاد‪‎‎‬مــی‪‎‎‬توانــد‪‎‎‬بــه‪‎‎‬مشــکالتی‪‎‎‬مثــل‪‎‎‬تحصیــل‪‎‬‬ ‫‪‎‬درست‪‎‎،‬بیکاری‪‎‎،‬تنظیم‪‎‎‬خانواده‪‎‎،‬بهداشت‪‎‎‬جسمانی‪‎‎‬و‪‎‎‬ذهنی‪‎،‬‬ ‫‪‎‬و‪‎‎‬کیفیـت‪‎‎‬زندگـی‪‎‎‬کمـک‪‎‎‬کنـد‪‎. ‎‬اعتیــاد‪‎‎‬بـه‪‎‎‬مــواد‪‎‎‬مخــدر‪‎‎‬مـی‪‎‎‬توانـد‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســبب‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬تولیــد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بهــره‪‎ ‎‬وری‪‎ ‎،‬افزایــش‪‎ ‎‬هزینــه‪‎ ‎‬هــای‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهداشــتی‪‎‎‬و‪‎‎‬جبــران‪‎‎‬خســارات‪‎‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬شــده‪‎‎‬توس ـط‪‎‎‬معتــادان‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬خانواده‪‎‎‬هایشــان‪‎ ‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫از‪‎ ‎‬انجایــی‪‎ ‎‬کــه‪‎ ‎‬دو‪‎ ‎‬موضــوع‪‎ ‎‬متفاوتــی‪‎ ‎‬هســتند‪‎ ‎،‬بهتــر‪‎ ‎‬اســت‪‎ ‎‬بــه‪‎‬‬ ‫‪‎‬صــورت‪‎‎‬جداگانــه‪‎‎‬بــه‪‎‎‬هــر‪‎‎‬کــدام‪‎‎‬پاســخ‪‎‎‬دهیــم‪‎:‎‬‬ ‫‪‎-‎1‬نقش‪‎ ‎‬اعتیاد‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬جوانی‪‎ ‎‬جمعیت‪‎:‎‬‬ ‫اعتیاد‪‎‎‬به‪‎‎‬عنوان‪‎‎‬یکی‪‎‎‬از‪‎‎‬مشــکالت‪‎‎‬روانشــناختی‪‎‎‬و‪‎‎‬رفتاری‪‎‎‬بســیاری‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬از‪‎‬‬ ‫‪‎‬از‪‎‎‬جوانــان‪‎‎‬در‪‎‎‬جوام ـع‪‎‎‬مختلــف‪‎‎،‬باع ـث‪‎‎‬شــده‪‎‎‬اس ـت‪‎‎‬ت ـ‪‎‬ا‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محققــان‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کارشناســان‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬حــوزه‪‎ ‎‬ســامت‪‎ ‎‬روان‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬بررســی‪‎‬‬ ‫‪‎‬وضعی ـت‪‎‎‬اعتیــاد‪‎‎‬در‪‎‎‬بی ـن‪‎‎‬جوانــان‪‎‎‬و‪‎‎‬تاثیــرات‪‎‎‬ان‪‎‎‬ب ـر‪‎‎‬روان‪‎ ‎‎‬و‪‎‬رفتــار‪‎‬‬ ‫‪‎‬انهــا‪‎‎‬پرداختــه‪‎‎‬باشــند‪‎. ‎‬مطالعــات‪‎‎‬نشــان‪‎‎‬می‏دهــد‪‎‎‬کــه‪‎‎‬اعتیــاد‪‎‎‬بــه‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــواد‪‎‎‬مخــدر‪‎‎‬عــاوه‪‎‎‬بـر‪‎‎‬تاثیــرات‪‎‎‬محیطــی‪‎‎،‬خانوادگـی‪‎‎‬و‪‎‎‬اجتماعــی‪‎،‬‬ ‫‪‎‬تاثیــرات‪‎‎‬شــدیدی‪‎‎‬بـر‪‎‎‬ســامت‪‎‎‬روان‪‎‎‬و‪‎‎‬رفتــار‪‎‎‬جوانــان‪‎‎‬دارد‪‎‎‬و‪‎‎‬میتوانـد‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بــه‪‎‬‬ ‫‪‎‬ســبب‪‎‎‬مشــکالت‪‎‎‬گوناگونــی‪‎‎‬شــود‪‎‎‬کــه‪‎‎‬از‪‎‎‬جملــه‪‎‎‬انهــ‪‎‬ا‪‎‬میتــوا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزایـش‪‎‎‬اضطــراب‪‎‎،‬افزایـش‪‎‎‬خشــم‪‎‎،‬کاهـش‪‎‎‬عملکــرد‪‎‎‬تحصیلــی‪‎،‬‬ ‫م‪‎‬بـ‪‎‬ا‪‎‬دیگــران‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬عــدم‪‎‎‬توانایـی‪‎‎‬در‪‎‎‬ایجــاد‪‎‎‬و‪‎‎‬نگهــداری‪‎‎‬ارتباطــات‪‎‎‬ســال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــاد‪‎‎‬نارضایت ـی‪‎‎‬هــای‪‎‎‬اجتماع ـی‪‎‎‬اشــاره‪‎‎‬کــرد‪‎.‎‬‬ ‫‪‎-‎2‬مهار‪‎ ‎‬تورم‪‎ :‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‬ ‫تــورم‪‎‎‬ب ـه‪‎‎‬عنــوان‪‎‎‬افزای ـش‪‎‎‬بی ـش‪‎‎‬از‪‎‎‬ح ـد‪‎‎‬نــرخ‪‎‎‬قیم ـت‪‎‎‬هــا‪‎‎،‬یک ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬را‪‎‬‬ ‫‪‎‬مشــکالت‪‎‎‬اقتصــادی‪‎‎‬زیــان‪‎‎‬بــار‪‎‎‬اسـت‪‎‎‬کـه‪‎‎‬میتوانـد‪‎‎‬اثــا ‪‎‬ر‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـر‪‎‎‬روی‪‎‎‬اقتصــاد‪‎‎‬کشــور‪‎‎‬ایجــاد‪‎‎‬کن ـد‪‎. ‎‬بــرای‪‎‎‬کاه ـش‪‎‎‬تــورم‪‎ ‎‎‬و‪‎‬بهبــو ‪‎‬د‬ ‫ن‬ ‫ش‪‎‬نیســت‪‎‎،‬ب ـا‪‎‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬وضعی ـت‪‎‎‬اقتصــادی‪‎‎،‬هم ـه‪‎‎‬یکج ـا‪‎ ‎‬بهتری ـن‪‎‎‬رو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حــال‪‎‎‬برخــی‪‎‎‬راهکارهــا‪‎‎‬عبارتانــد‪‎‎‬از‪‎:‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کاهش‪‎‎‬بدهی‪‎‎‬دولت‪‎‎‬و‪‎‎‬درامدهای‪‎‎‬نفتی‬ ‫‪‎- ‎‬تحریم‪‎‎‬برخی‪‎‎‬محصوالت‪‎‎‬و‪‎‎‬تنش‪‎‎‬در‪‎‎‬بازار‪‎‎‬ارز‬ ‫‪‎- ‎‬افزایش‪‎‎‬تولید‪‎‎‬کاالهای‪‎‎‬داخلی‪‎‎‬و‪‎‎‬حمایت‪‎‎‬از‪‎‎‬بازار‪‎‎‬داخلی‬ ‫‪‎- ‎‬کاهش‪‎‎‬نرخ‪‎‎‬بهره‪‎‎‬و‪‎‎‬سقف‪‎‎‬هزینه‪‎‎‬های‪‎‎‬دولتی‬ ‫ه‬ ‫ایـن‪‎‎‬راهکارهـا‪‎‎‬میتواننـد‪‎‎‬در‪‎‎‬کاهـش‪‎‎‬تــورم‪‎‎‬موثـر‪‎‎‬باشــند ‪‎،‎‬امـا‪‎‎‬نکتـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهــم‪‎‎‬ایــن‪‎‎‬اســت‪‎‎‬کــه‪‎‎‬همــه‪‎‎‬ایــن‪‎‎‬راهکارهــا‪‎‎‬نیــا ‪‎‬ز‪‎‬بــه‪‎‎‬برنامه ریــزی‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحلیلــی‪‎‎‬دقیــق‪‎‎‬و‪‎‎‬پیادهســازی‪‎‎‬از‪‎‎‬طریــق‪‎‎‬مدیریــت‪‎‎‬اقتصــادی‪‎‎‬دارنــد‪‎.‎‬‬ ‫ی‬ ‫ش ‪‎‬هزینه‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کاهــ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعــه ‪‎ ،‎‬تــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬مهــا ‪‎‬ر ‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب‪‎ ‎‬و‪‎‬برنامه‪‎‎‬ها ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬مناس ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بازاریاب ‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬موا ‪‎‬د‪‎ ‎‬و‪‎‬همچنی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬مصر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بهداشت ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی‪‎‬توان ـ ‪‎‬د‪‎‬موث ـ ‪‎‬ر‪‎‬باش ـ ‪‎‬د ‪‎.‬همچنی ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فــروش ‪‎،‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحریم ـ ‪‎‬‬ ‫ض‪‎‬اجتماعـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تبعیـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬برنامـ ‪‎‬ه‪‎‬هایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎‬هـ‪‎‬ا‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فرصـ ‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬ســرمای ‪‎‬ه‬ ‫ش‪‎‬ســط ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬فقـ ‪‎‬ر‪‎ ‎‬و‪‎‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬تواننـ ‪‎‬د‪‎‬بـ ‪‎‬ه‪‎‬کاهـ ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬همــه ‪‎،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫م‪‎‬مفی ـ ‪‎‬د‪‎‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬کنن ـ ‪‎‬د‪‎‬ک ـ ‪‎‬ه‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کم ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬انســان ‪‎‬‬ ‫اعتیــاد‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬عنــوان‪‎ ‎‬یکــی‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬مهمتریــن‪‎ ‎‬چالشــهای‪‎ ‎‬اجتماعــی‪‎ ‎،‎‬‬ ‫د‪‎ ‎‬و‪‎‬میتوان ـد‪‎‎‬باع ـث‪‎‬‬ ‫‪‎‬بســیاری‪‎‎‬از‪‎‎‬جوانــان‪‎‎‬را‪‎‎‬تح ـت‪‎‎‬تاثی ـر‪‎‎‬قــرار‪‎‎‬میده ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اختــال‪‎‎‬در‪‎‎‬رشــد‪‎‎،‬توســعه‪‎‎‬و‪‎‎‬ســامت‪‎‎‬روانـی‪‎‎‬و‪‎‎‬جســمی‪‎‎‬انــان‪‎‎‬شــود ‪.‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬می‏توانــد‪‎ ‎‬عواقــب‪‎ ‎‬بلندمــدت‪‎ ‎‬خطرناکــی‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬ســامت‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫‪‎‬فــردی‪‎‎‬و‪‎‎‬اجتماعــی‪‎‎‬فــرد‪‎‎‬بــه‪‎‎‬همــراه‪‎‎‬داشــته‪‎‎‬باشــد‪‎. ‎‬عــدم‪‎‎‬کنتــر ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬افزایشــی‪‎‎‬هزینه هــای‪‎‎‬درمــان‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬رشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اعتیــاد ‪‎،‎‬میتوانــد‪‎‎‬منجــر‪‎‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬بهداشــتی‪‎‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ایجــا ‪‎‬د‪‎‬فشــار‪‎‎‬بــ ‪‎‬ر‪‎‬سیســت ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬چالشــهای‪‎‎‬اقتصــادی‪‎‎‬بســیار‪‎‬‬ ‫همچنیــن‪‎‎،‬مهــا ‪‎‬ر‪‎‬تــورم‪‎‎‬نیــز‪‎‎‬یکــ ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬پــول‪‎‎،‬افزایــش‪‎‎‬قیمــت‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬کاهــش‪‎‎‬ارز ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬تــور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مهــم‪‎‎‬اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاال‪‎‎‬و‪‎‎‬افزایــش‪‎‎‬هزینــه هــای‪‎‎‬زندگــی‪‎‎‬میشــود‪‎‎‬کــه‪‎‎‬بــرای‪‎‎‬جوانــان‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬را‪‎‎‬نشــان‪‎‎‬میدهـد‪‎‎‬و‪‎‎‬میتوانـد‪‎‬‬ ‫ک‪‎‬پایـه‪‎‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بـه‪‎‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬خــاص‪‎‎،‬در ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جمعــی ‪‎،‎‬ب ـه‪‎‎‬خط ـر‪‎‎‬امنی ـت‪‎‎‬اجتماع ـی‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـا‪‎‎‬ایجــاد‪‎‎‬فشــا ‪‎‬ر‪‎‬و‪‎‎‬نارضایت ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منجــر‪‎ ‎‬شــود‪‎. ‎‬بــرای‪‎ ‎‬مهــار‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎،‬بایــد‪‎ ‎‬سیاســتهای‪‎ ‎‬اقتصــادی‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬کــرد‪‎‎‬تــ‪‎‬ا‪‎‬بــه‪‎‎‬حداکثــر‪‎‎‬خطــر‪‎‎‬تــورم‪‎‎‬کاهــش‪‎‎‬یابــد‪‎،‬‬ ‫‪‎‬مناســبی‪‎‎‬تدویــ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬پایــدار‪‎‎‬و‪‎‎‬بــا‪‎‬‬ ‫د‪‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬بتوانــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬هزینه هــای‪‎‎‬کاهــش‪‎‎‬یابــد‪‎ ‎‎‬و‪‎‬جامعــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬موفقیــت‪‎‎‬توســعه‪‎‎‬یابــد‪‎.‎‬‬ ‫اعتیــاد‪‎‎‬در‪‎‎‬جوانــی‪‎‎‬میتوانــد‪‎‎‬تاثیــر‪‎‎‬بســیار‪‎‎‬قــوی‪‎‎‬و‪‎‎‬بدبینانــه ای‪‎‎‬بــر‪‎‬‬ ‫ث‪‎‬بــروز‪‎‎‬مشــکالت‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬امــ ‪‎‬ر‪‎‬میتوانــد‪‎‎‬باعــ ‪‎‬‬ ‫د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬باشــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جامعــه‪‎‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اجتماعــی‪‎‎،‬خانوادگــی‪‎‎،‬بهداشــتی‪‎ ‎‎‬و‪‎‬روان ـی‪‎‎‬شــود‪‎.‎‬‬ ‫اعتیــاد‪‎‎‬بـه‪‎‎‬مــواد‪‎‎‬مخــدر‪‎‎‬و‪‎‎‬الــکل‪‎‎‬باعـث‪‎‎‬بــارز‪‎‎‬شــدن‪‎‎‬مشــکالت‪‎‎‬جامعه‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬مشــکالت‪‎‎‬میتــوان‪‎‎‬بــه‪‎‎‬افزایــش‪‎‎‬جــرم‪‎ ‎‎‬و‬ ‫‪‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎‬و‪‎‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬جملــه‪‎‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬جنایــات‪‎‎،‬خطـر‪‎‎‬ابتـا‪‎‎‬بـه‪‎‎‬بیماریهــای‪‎‎‬خطرناک‪‎‎‬مثل‪‎‎‬ایــدز‪‎‎،‬هپاتیت‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬بیماریهــای‪‎‎‬روانـی‪‎‎‬مثـل‪‎‎‬افســردگی‪‎‎‬و‪‎‎‬اضطراب‪‎‎‬اشــاره‪‎‎‬کرد‪‎.‎‬‬ ‫همچنیــن‪‎‎،‬اعتیــاد‪‎‎‬در‪‎‎‬جوانــی‪‎‎‬میتوانــد‪‎‎‬بــه‪‎‎‬افزایــش‪‎‎‬تــورم‪‎‎‬باعــث‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــود‪‎. ‎‬بــا‪‎‎‬افزایــش‪‎‎‬تقاضــا‪‎‎‬بــرای‪‎‎‬مــواد‪‎‎‬مخــدر‪‎‎،‬قاچاقچیــان‪‎‎‬ایــن‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــواد‪‎‎‬را‪‎‎‬بــه‪‎‎‬قیمــت‪‎‎‬باالتــر‪‎‎‬فروختــه‪‎‎‬و‪‎‎‬ایــن‪‎‎‬باعــث‪‎‎‬افزایــش‪‎‎‬تــورم‪‎‬‬ ‫‪‎‬میشــود‪‎. ‎‬بنابرایــن‪‎‎،‬بــرای‪‎‎‬مهــا ‪‎‬ر‪‎‬تــورم‪‎ ‎‎‬و‪‎‬حفـظ‪‎‎‬اقتصــاد‪‎‎‬کشــور‪‎‎،‬بایـد‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪‎‬توجــه‪‎ ‎‬بــه‪‎ ‎‬مســئله‪‎ ‎‬اعتیــاد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬ان‪‎ ‎‬داشــته‪‎ ‎‬باشــی ‪‎‬‬ ‫مســئله‪‎‎‬اعتیــاد‪‎‎‬بـه‪‎‎‬دالیـل‪‎‎‬گوناگــون‪‎‎‬میتوانـد‪‎‎‬بـر‪‎‎‬روی‪‎‎‬جوانــان‪‎‎‬تاثیـر‪‎‬‬ ‫‪‎‬بگذارد‪‎. ‎‬به‪‎‎‬طور‪‎‎‬کلی‪‎‎،‬اعتیاد‪‎‎‬می‏تواند‪‎‎‬تاثیر‪‎‎‬منفی‪‎‎‬بر‪‎‎‬روی‪‎‎‬سالمت‪‎‬‬ ‫‪‎‬روانی‪‎‎‬و‪‎‎‬جسمی‪‎‎‬فرد‪‎‎‬داشته‪‎‎‬باشد‪‎‎‬و‪‎‎‬باعث‪‎‎‬کاهش‪‎‎‬کیفیت‪‎‎‬زندگی‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬دســتیابی‪‎‎‬به‪‎‎‬اهداف‪‎‎‬شــخصی‪‎‎‬و‪‎‎‬اجتماعی‪‎‎‬شــود‪‎. ‎‬از‪‎‎‬این‪‎‎‬رو‪‎‎،‬اعتیا ‪‎‬د‬ ‫ن‪‎‬جلوگیــری‪‎‎‬کن ـد‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬جوانــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میتوان ـد‪‎‎‬ا ‪‎‬ز‪‎‬بــروز‪‎ ‎‎‬و‪‎‬پیشــرفت‪‎‎‬اجتماع ـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬در‪‎‎‬نتیجـه‪‎‎‬بـه‪‎‎‬کاهـش‪‎‎‬تــورم‪‎‎‬موثـر‪‎‎‬باشـ ‪‎‬‬ ‫در‪‎ ‎‬ارتبــاط‪‎ ‎‬بــا‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎،‬اعتیــاد‪‎ ‎‬میتوانــد‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬بعضــی‪‎ ‎‬مــوار ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬بــه‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬واقعــی‪‎ ‎‬امــار‪‎ ‎‬ارزش‪‎ ‎‬ارزی‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬نــرخ‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬کشــورها‪‎‬‬ ‫ف‪‎‬مــواد‪‎‎‬مخــد ‪‎‬ر‪‎‬باعـث‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬منجـر‪‎‎‬شــود‪‎. ‎‬بـه‪‎‎‬طــو ‪‎‬ر‪‎‬مثــال‪‎‎،‬افزایـ ‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪‎‬افزایــش‪‎‎‬تقاضــ‪‎‬ا‪‎‬بــرای‪‎‎‬پــول‪‎‎‬نقــد‪‎‎‬و‪‎‎‬ار ‪‎‬ز‪‎‬خارجــی‪‎‎‬میشــود‪‎. ‎‬ایــن‪‎‎‬بــ ‪‎‬‬ ‫ج‪‎‬ســرمایه‪‎‎‬از‪‎‎‬کشــور‪‎ ‎‎‬و‪‎‬کاهــش‪‎‎‬ارزش‪‎‎‬ریــال‪‎‎‬در‪‎‎‬بــازار‪‎‬‬ ‫ل‪‎‬خــرو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬دنبــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میایــد‪‎‎،‬کــه‪‎‎‬ســرانه‪‎‎‬تــور ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬را‪‎‎‬در‪‎‎‬کشــو ‪‎‬ر‪‎‬افزایــش‪‎‎‬میدهــد‪‎.‎‬‬ ‫د‪‎‬ب ـه‪‎‎‬کاه ـش‪‎‎‬تــورم‪‎‎‬کم ـک‪‎‎‬کنــد‪‎،‬‬ ‫ن‪‎‬اعتیــا ‪‎‬د‪‎‬میتوان ـ ‪‎‬‬ ‫از‪‎‎‬طرفــی ‪‎،‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬زیــرا‪‎‎‬افزای ـش‪‎‎‬تعــداد‪‎‎‬افــراد‪‎‎‬ب ـ‪‎‬ا‪‎‬پــول‪‎‎‬نق ـد‪‎‎‬و‪‎‎‬تقاض ـ‪‎‬ا‪‎‬بــرای‪‎‎‬کااله ـا‪‎‎‬و‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اس ـت‪‎‎‬باع ـث‪‎‎‬برطــرف‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مییابــد‪‎‎،‬ک ـه‪‎‎‬ای ـن‪‎‎‬ممکــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خدمــات‪‎‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬شــدن‪‎ ‎‬برخــی‪‎ ‎‬شــاخصهای‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬شــود‪‎. ‎‬همچنیــن‪‎ ‎،‬کمــک‪‎ ‎‬بــه‪‎‬‬ ‫ب‪‎‬و‪‎‎‬کار‪‎‎،‬ک ـه‪‎‎‬ب ـه‪‎‎‬کاه ـش‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬تقوی ـت‪‎‎‬کس ـ ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬اقتصــاد ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بی ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬متحــدا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تــورم‪‎‎‬کمــک‪‎‎‬میکننــد ‪‎،‎‬باعــث‪‎‎‬میشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بـه‪‎‎‬طــور‪‎‎‬خالصــه‪‎‎،‬کاهـش‪‎‎‬اعتیاد‪‎‎‬و‪‎‎‬بهبود‪‎‎‬ســامت‪‎‎‬جوانــان‪‎‎‬میتواند‪‎‬‬ ‫‪‎‬باعــث‪‎ ‎‬کاهــش‪‎ ‎‬تــورم‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬کشــورها‪‎ ‎‬شــود‪‎ ‎،‬بــا‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬تولیــد‪‎،‬‬ ‫ی‪‎‬مرتب ـط‪‎‎‬ب ـا‪‎‎‬مــواد‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬بیماریهــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کاه ـش‪‎‎‬هزینــه هــای‪‎‎‬بیم ـه‪‎ ‎‎‬و‪‎‬درمــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخــدر‪‎‎‬و‪‎‎‬ارتقــای‪‎‎‬شــاخصهای‪‎‎‬اجتماعــی‪‎‎‬و‪‎‎‬اقتصــادی‪‎.‎‬‬ ‫میزان عزت نفس در زنان‬ ‫بر اساس نحوه پوششان مورد ارزیابی‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫برای محیط بانان خارج‬ ‫کردن شترها از منطقه‬ ‫حفاظت شده میاندشت‪،‬‬ ‫کاری طاقت فرساست‬ ‫نــدای ابــادی‪ /‬معــاون نظــارت و پایــش اداره کل‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خــارج کردن‬ ‫شــترها از منطقــه حفاظــت شــده میاندشــت جاجــرم‬ ‫تبدیــل بــه امــری تکــراری و طاقــت فرســا بــرای محیــط‬ ‫بــان هــای منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین هراتــی بــا اشــاره بــه نگهــداری شــترها در‬ ‫تعدادی از روســتاهای اطراف منطقه حفاظت شــده‬ ‫میاندشــت جاجرم همچون روســتای چهل دختران‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تعــدادی از شــترهای حاضــر در ایــن‬ ‫روســتاها وارد منطقــه حفاظــت شــده میاندشــت می‬ ‫شــوند کــه ایــن امــر بــرای منطقــه و محیــط بــان هــا‬ ‫مشــکل ســاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــترها چوپــان ندارنــد و جمــع اوری‬ ‫و خــارج کــردن ان هــا از منطقــه بــرای محیــط بــان هــا‬ ‫بســیار ســخت بــوده و ان هــا را خســته و فرســوده‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫هراتــی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک راس گوســفند بــه‬ ‫انــدازه یــک واحــد دامــی اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه یــک نفــر شــتر بــه انــدازه ‪ ۷‬واحــد‬ ‫دامــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر میــزان ابــی کــه یــک‬ ‫نفر شــتر از ابشــخورهای موجود در منطقه حفاظت‬ ‫شــده مصــرف مــی کنــد بــه انــدازه چنــد برابــر مصــرف‬ ‫حیــوان کوچــک اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون‬ ‫پرونده هــای قضایــی نیــز در ایــن ارتبــاط بــرای‬ ‫دامــداران تشــکیل شــده امــا بــاز هم شــاهد بــروز این‬ ‫مشــکالت هســتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان تخریبــی کــه یــک نفــر‬ ‫شــتر در طبیعــت دارد بســیار بیشــتر از یــک راس‬ ‫گوســفند اســت‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۷۰۰‬واحد دامی در منطقه‬ ‫وی یکــی دیگــر از مشــکالت موجــود در زیســتگاه‬ ‫یوزپلنــگ اســیایی را حضــور دام و ســگ گلــه بیــان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در همیــن راســتا اقــدام بــه خریــد‬ ‫پروانه هــای چــرای دام هــای حاضــر در منطقــه‬ ‫کرد ه ایــم‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی از خریــد ‪ ۷۰۰‬واحــد دامــی طــی‬ ‫امســال در منطقــه میاندشــت جاجــرم بــرای امــن‬ ‫کــردن زیســتگاه یوزپلنــگ اســیایی خبــر داد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در واقــع ســگ گلــه یکــی از تهدیــدات‬ ‫موجــود در زیســتگاه یوزپلنــگ محســوب مــی شــود‬ ‫کــه طــی چنــد ســال اخیــر برنامــه خریــد واحدهــای‬ ‫دامــی در ایــن منطقــه در دســتور کار ایــن اداره کل‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای‬ ‫خریــد واحدهــای دامــی منطقــه میاندشــت جاجــرم‬ ‫انــدک بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اعتبــار انــدک‪ ،‬موفــق بــه خریــد‬ ‫واحدهــای دامــی نشــدیم‪.‬‬ ‫هراتــی افــزود‪ :‬امــا اعتبــارات ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــرای ایــن‬ ‫حــوزه کاری مناســب بــوده کــه بخشــی از ان نیــز‬ ‫اختصــاص یافتــه و بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه درصــدد هســتیم تــا بــا ایــن اعتبــار ‪ ۷۰۰‬واحــد‬ ‫دامــی طــی امســال خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در منطقــه میاندشــت جاجــرم ‪۱۴‬‬ ‫هــزار واحــد وجــود دارد کــه حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد دامــی در‬ ‫گذشــته و ‪ ۷۰۰‬واحــد دامــی نیــز امســال خریداری می‬ ‫شــود و هنــوز حــدود ‪ ۹۰۰۰‬واحــد دامــی باقــی مانــده‬ ‫کــه بــا اعتباراتــی کــه در اینــده اختصــاص مــی یابــد‬ ‫نســبت بــه خریــد ان هــا اقــدام خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬در واقــع ایــن اداره‬ ‫کل موفــق شــده اســت تــا حســاس تریــن نقــاط کــه‬ ‫در ان دام حضــور داشــته را خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه این اعتبارات از ســوی ســازمان‬ ‫محیــط زیســت بــرای تثبیــت گــرد و غبــار اختصــاص‬ ‫مــی یابــد‪ ،‬گفــت‪ :‬حضــور دام در منطقــه و چــرای بــی‬ ‫رویــه یکــی از عواملــی اســت کــه ســبب فقــر پوشــش‬ ‫گیاهــی و فرســایش خــاک مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی افزود‪ :‬مساحت منطقه میاندشت‬ ‫جاجــرم ‪ ۸۵‬هــزار هکتــار اســت کــه ‪ ۱۵‬درصــد ان در‬ ‫معــرض فرســایش شــدید خــاک قــرار دارد کــه بــا‬ ‫خــروج دام از منطقــه عــاوه بــر اینکــه از فرســایش‬ ‫خــاک جلوگیــری شــده‪ ،‬زیســتگاه ایــن گونــه حیوانــی‬ ‫را نیــز امــن کــرده ایــم‪.‬‬ ‫گرگاس از دیگر مخاطرات امنیت زیستگاه یوزپلنگ‬ ‫وی گــرگاس را از دیگــر خطــرات موجــود در منطقــه‬ ‫بــرای یوزپلنــگ اســیایی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬گــرگاس‬ ‫از امیــزش ســگ گلــه و گــرگ بــه وجــود مــی اینــد کــه‬ ‫بــرای کنتــرل ایــن حیوانــات خطرنــاک بــه دامــداران‬ ‫اعــام کــرده ایــم کــه تعــداد ســگ هــای گلــه را بــه‬ ‫شــدت کــم کننــد بــه عنــوان مثــال بــرای ‪ ۱۰۰‬راس دام‬ ‫نهایتــا از دو قــاده ســگ اســتفاده کننــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪402‬‬ ‫‪ 09‬اردیبهشت ‪ -‬سال ششم‪ -‬شماره ‪45‬‬ ‫جامعه‬ ‫نقش هنرمندان در جامعه‬ ‫فرهنگی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫جامعــه فرهنگــی بــه معنــای یــک جامعــه‬ ‫اســت کــه در ان فرهنــگ ســازماندهی‬ ‫شــده و ارزش هــا‪ ،‬باورهــا و نمادهــای‬ ‫مشــترک بیــن افــراد وجــود دارد‪ .‬در جامعــه‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اعتقــادات‪ ،‬مقدســات‪ ،‬هنــر‪،‬‬ ‫ادبیــات و علــوم از ایــن فرهنــگ پدیــدار‬ ‫می شــوند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬جامعــه فرهنگــی‬ ‫دارای قوانیــن‪ ،‬تقالیــد و رفتارهــای‬ ‫اجتماعــی خــاص خــود اســت و بــه طــور‬ ‫معمــول افــراد بــا توجــه بــه فرهنــگ و تاریخ‬ ‫جامعــه خــود‪ ،‬بــه ایــن قوانیــن و تقالیــد‬ ‫پایبنــد می شــوند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬جامعــه‬ ‫فرهنگــی می توانــد تاثیــرات فرهنگــی را بــه‬ ‫دیگــر جوامــع بفرســتد و بــه انهــا کمــک کنــد‬ ‫تــا فرهنــگ شــان را توســعه دهنــد‪.‬‬ ‫جامعــه فرهنگــی‪ ،‬جامعــه ای اســت کــه بــه‬ ‫فرهنــگ و هنــر اهمیــت می دهــد و اثــار‬ ‫فرهنگــی و هنــری را بــه عنــوان ثروتــی‬ ‫بــرای خــود می شناســد‪ .‬در ایــن جامعــه‪،‬‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬نویســندگان‪ ،‬شــاعران و‬ ‫هنرپیشــگان تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد و‬ ‫تولیــد کننــدگان اصلــی فرهنگ هســتند‪ .‬این‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــا توجه بــه اهمیت فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫بــرای توســعه ان هــا و پــرورش اســتعدادهای‬ ‫هنــری و فرهنگــی‪ ،‬ســرمایه گذاری می کنــد و‬ ‫بودجه هــای مناســبی را بــرای تولیــد و پخــش‬ ‫اثــار فرهنگــی و هنــری در نظــر می گیــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن جامعــه‪ ،‬عواملــی ماننــد تخریــب اثــار‬ ‫فرهنگــی بــرای ســودجویی‪ ،‬بــه شــدت مــورد‬ ‫محکومیــت قــرار می گیرنــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪،‬‬ ‫جامعــه فرهنگــی‪ ،‬جامعــه ای اســت کــه‬ ‫بــه فرهنــگ و هنــر احتــرام می گــذارد و بــه‬ ‫توســعه و پــرورش ان هــا اهتمــام می کنــد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان نقــش بســیار مهمــی در‬ ‫جامعــه فرهنگــی دارنــد‪ .‬اثــار هنــری‪،‬‬ ‫از جملــه نقاشــی‪ ،‬موســیقی‪ ،‬ادبیــات و‬ ‫تئاتــر‪ ،‬از ارزش هــای بــزرگ فرهنگــی هــر‬ ‫جامعــه بــوده و نشــانگر تمــدن و پیشــرفت‬ ‫ان هاســت‪ .‬ابزارهــای زبانــی‪ ،‬صــدا‪ ،‬رنــگ‬ ‫و حتــی حرکــت‪،‬از روش هایــی هســتند‬ ‫کــه هنرمنــدان مــی تواننــد بــه کمــک ان هــا‬ ‫دغدغــه هــای جامعــه را بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫و بــا تاثیرگــذاری بــر هویــت فرهنگــی‪ ،‬عقایــد‬ ‫و اعتقــادات جامعــه بــه بــاال برنــد‪ ،‬در عیــن‬ ‫حــال بــرای پایبنــدی بــه رویــای دیــده شــده‬ ‫تــاش مــی کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬هنرمنــدان بــه‬ ‫دنبــال ایجــاد ارتبــاط قــوی بــا تمامــی طبقــات‬ ‫و اجتماعــات هســتند و ســعی در اشــاعه‬ ‫جویــا و اگاهــی در مــورد مســائل کلیــدی در‬ ‫کشــور خودشــان بــا هــدف احیــای ایــده هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬تبــادل اطالعــات و ارتبــاط بــا دیگــر‬ ‫اقشــار جامعــه دارنــد‪ .‬بــه صــورت خالصــه‪،‬‬ ‫هنرمنــدان بــا اثــرات هنــری خــود مــی تواننــد‬ ‫ارتبــاط فرهنگــی و امیــد بخشــی بــه جامعــه‬ ‫ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫ عوامل تاثیرگذار در جامعه فرهنگی‬ ‫عوامــل مختلفــی در جامعــه فرهنگــی‬ ‫تاثیرگذارنــد کــه برخــی از ان هــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تاریــخ و تمــدن‪ :‬تاریــخ و تمــدن یــک‬ ‫جامعــه‪ ،‬فرهنــگ ان جامعــه را شــکل‬ ‫می دهنــد و تاثیــر پایــداری روی فرهنــگ‬ ‫اعتیاد راهی به سوی‬ ‫تباهی و فساد‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گلستان‬ ‫ی‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬حرفه ا ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬فن ‪‎‬‬ ‫ش‪‎‬مهارتها ‪‎‬‬ ‫نق ‪‎‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫د‪‎‬تولی ‪‎‬‬ ‫ی‪‎ ‎‬و‪‎‬رش ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ‪‎‬ر‪‎‬فرزنداور ‪‎‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬اتفاقــات بــی نظیــری در حــوزه‬ ‫بهداشــت درمــان اســتان اعــم از بیمــه ســامت‪ ،‬تامیــن اجتماعی‪،‬‬ ‫افزایــش امکانــات و تجهیــزات‪ ،‬افزایــش تخــت‪ ،‬تحــت پوشــش‬ ‫قــرار دادن افــراد فاقــد بیمــه‪ ،‬حمایــت دارویــی از بیمــاران خــاص و‬ ‫ســرطانی و درمــان هــای نابــاروری صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی ‪ /‬دکتــر علــی محمــد زنگانــه امــروز جمعــه‬ ‫‪ ۸‬اردیبهشــت در ایین افتتاح بخش ســی تی اســکن بیمارســتان‬ ‫حضــرت معصومــه(س) ازادشــهر بــا حضــور روحانیــت معــزز‪،‬‬ ‫مهنــدس کوهســاری نماینــده ومــردم ازادشــهر و رامیــان‪ ،‬مدیــران‬ ‫اســتانی‪ ،‬شهرســتانی و مجموعــه کادر درمــان‪ ،‬ضمــن تبریــک‬ ‫هفتــه ســامت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در دولــت ســیزدهم اقدامــات‬ ‫خوبــی در حــوزه بهداشــت و درمــان انجــام شــده و یــا درحــال انجام‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ســفر نخســت رییس جمهور به گلســتان ‪۱۷۳۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان مصوبــه در حــوزه بهداشــت و درمــان داشــتیم کــه‬ ‫اهتمــام بــه اجرایــی شــدن تمامــی مصوبــات ضــروری اســت و‬ ‫بایــد مطالبــات ایــن حــوزه در ســفر دوم رییــس جمهــور در قالــب‬ ‫مصوبــات ‪ ،‬پیگیــری شــود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬البتــه در ســفر دوره نخســت رییــس‬ ‫جمهــور بــه گلســتان برخــی پروژه هــای حــوزه بهداشــت و درمــان‬ ‫در شهرســتان های اســتان کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه‬ ‫انشــاالله در ســفر دوم ایــت اللــه رییســی بــه ایــن اســتان شــمالی‬ ‫کــه احتمــاال در خردادمــاه امســال خواهــد بــود‪ ،‬در دســتور کار‬ ‫تخصیــص اعتبــار و اجــرا یــا تکمیــل قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬ارتقــای بیمارســتان حضــرت معصومــه‬ ‫ازادشــهر بــه ‪ ۱۳۰‬تختخــواب و تکمیــل بیمارســتان درحــال ســاخت‬ ‫رامیــان از پروژه هــای مهــم و اولویــت دار گلســتان و وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی هســتند کــه در دور دوم‬ ‫ســفر رییــس جمهــور مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد برضــرورت رفــع فــوری مشــکل زمیــن‬ ‫بــرای توســعه بیمارســتان ازادشــهر و اخــذ مجــوز مــاده ‪۲۳‬‬ ‫بیمارســتان رامیــان در شــورای برنامــه ریــزی گلســتان‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫تمامــی مطالبــات مطــرح شــده حــوزه بهداشــت و درمــان توســط‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر و نیــز نماینــده مــردم ‪ ۲‬شهرســتان ازادشــهر و‬ ‫رامیــان در مجلــس شــورای اســامی در قالــب مصوبــه پیگیــری و‬ ‫اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افزایــش ‪ ۵۰‬تخــت در بیمارســتان حکیــم جرجانــی گــرگان‪،‬‬ ‫بیمــه ســامت ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر افــراد فاقــد بیمــه در گلســتان‪،‬‬ ‫حمایــت از بیمــاران خــاص‪ ،‬ســرطانی و مزمــن و تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه قــرار گرفتــن درمــان نابــاروری بــرای اولیــن بــار در کشــور را از‬ ‫دیگــر اقدمــات خــوب دولــت ســیزدهم در حوزه بهداشــت و درمان‬ ‫ایــن اســتان برشــمرد و بیــان داشــت‪ :‬اطــاع رســانی اقدامــات‬ ‫انجــام شــده کــه بــه هیــچ وجــه قابــل قیــاس بــا ادوار گذشــته‬ ‫نیســت‪ ،‬بــه مــردم بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متاســفانه در حــوزه اطــاع رســانی‬ ‫خدمــات دولــت دربخــش هــای مختلــف بــه مــردم ضعف هایــی‬ ‫وجــود دارد کــه بایســتی برطــرف شــود تــا ضمــن اینکه کام مــردم از‬ ‫خدمات انجام شــده شــیرین تر گردد و تبلیغات منفی دشــمنان‬ ‫و بدخواهــان علیــه نظــام و دولــت نیــز خنثــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان هــم در ایــن مراســم بــا‬ ‫تبریــک هفتــه ســامت (‪ ۹‬تــا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت) گفــت‪ :‬در این هفته‬ ‫پروژه هــای قابــل توجهــی درحــوزه بهداشــت و درمــان بــه ارزش ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان در ســطح شــهرها و روســتاهای اســتان بهره برداری‬ ‫می شــود کــه افتتــاح بخــش ســی تــی اســکن بیمارســتان حضــرت‬ ‫معصومــه ازادشــهر بــا ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان یکــی از انهــا می باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید گل فیــروزی افــزود‪ :‬در جریــان ســفر دور دوم رییــس‬ ‫جمهــور بــه گلســتان هــم ‪ ۱۲‬پــروژه شــامل هشــت مرکــز جامــع‬ ‫خدمــات ســامت و چهــار خانــه بهداشــت بــا هزینــه پیــش بینی شــده‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان افتتــاح یــا عملیــات اجرایــی ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در یکســال گذشــته اقدامــات خوبــی در حــوزه‬ ‫بهداشــت و درمــان گلســتان از جملــه افتتــاح ‪ ۲‬مرکــز جراحــی‬ ‫قلــب در گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬راه انــدازی مرکــز تصویربــرداری‬ ‫پزشــکی بــا تعرفــه دولتــی در گنبد‪ ،‬افزایــش ‪ ۴۰۰‬تخت خوابگاهی‬ ‫دانشــجویی و پیگیــری ســاخت ‪ ۲‬خوابــگاه دانشــجویی دیگــر بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان درســال جــاری‪ ،‬ســاخت خانه هــای‬ ‫بهداشــت و مراکــز جامــع خدمــات ســامت و راه انــدازی دوبــاره‬ ‫مرکــز انژیوگرافــی در کردکــوی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینده مردم ‪ ۲‬شهرســتان ازادشــهر و رامیان در مجلس شــورای‬ ‫اســامی هــم در ایــن مراســم خواســتار پیگیــری جــدی جــذب‬ ‫اعتبــارات ملــی پیــش بینــی شــده حــوزه بهداشــت و درمــان و‬ ‫جلوگیــری از برگشــت ان توســط مدیــران اســتانی تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬از زمــان پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون هیــچ درمانــگاه‬ ‫دولتــی در ازادشــهر ســاخته نشــده و ایــن مطالبــه مــردم اســت کــه‬ ‫بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس غالمعلــی کوهســاری افــزود‪ :‬بــرای راه انــدازی ســی تــی‬ ‫اســکن بیمارســتان ازادشــهر ‪ ۲‬ســال زمــان صــرف شــد ضمــن‬ ‫اینکه برای توســعه بیمارســتان حضرت معصومه این شهرســتان‬ ‫از ســال گذشــته ردیــف بودجــه مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بیمارســتان ازادشــهر نیــاز بــه یــک دســتگاه‬ ‫امبوالنــس و دســتگاه ســنگ شــکن کلیــه دارد کــه از رییــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان و اســتاندار تقاضــا داریــم جهــت‬ ‫تامیــن ان مســاعدت نماینــد‪.‬‬ ‫کوهســاری ادامــه داد‪ :‬توســعه بیمارســتان ازادشــهر و تکمیــل‬ ‫بیمارســتان رامیــان هــر دو از پروژه هــای در اولویــت وزارت‬ ‫بهداشــت قــرار دارنــد و مســووالن اســتانی بایســتی پیگیــر جــذب‬ ‫اعتبــارات بــرای عملیاتــی شــدن ان باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر هــم در ایــن مراســم بــا قدردانــی از تالش هــای‬ ‫حــوزه بهداشــت و درمــان‪ ،‬گفــت‪ :‬تحــول در حــوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان و رفــع کمبودهــای ایــن بخــش از برنامه هــای دولــت‬ ‫ســیزدهم و مجموعــه مدیــران اســتان گلســتان اســت کــه افتتــاح‬ ‫بخــش ســی تــی اســکن بیمارســتان حضــرت معصومــه ایــن‬ ‫شهرســتان یکــی از برنامه هــای تحولــی اســت‪.‬‬ ‫ســیدجواد کریمــی افــزود‪ :‬بــا شــروع بــکار بخــش ســی تــی اســکن‬ ‫‪ ۱۶‬اســایس از ابتــدای امســال ‪ ۱۰۲‬بیمــار از خدمــات ایــن بخــش و‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر هــم از خدمــات رادیوگرافــی ان اســتفاده کردند‬ ‫ضمــن اینکــه بــا افتتــاح ایــن بخــش از مراجعــه ‪ ۹۰‬درصــد بیمــاران‬ ‫ازادشــهر بــه شــهرهای همجــوار جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا تشــریح برخــی اقدامــات یکســال گذشــته درحوزه‬ ‫بهداشــت و درمــان ازادشــهر‪ ،‬از تامیــن هــزار مترمربــع زمیــن بــرای‬ ‫ســاخت مرکــز جامــع خدمــات ســامت ایــن شــهر و ‪ ۲‬هــزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫متــر مربــع دیگــر بــرای ســاخت چنــد پــروژه دیگــر ایــن حــوزه خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بخــش بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان در ســال‬ ‫گذشــته برخی افتخارات کشــوری و اســتانی کســب کرد که کســب‬ ‫رتبــه اول کشــوری اعتبــار بخشــی بیمارســتانی توســط بیمارســتان‬ ‫حضــرت معصومــه یکــی از انهاســت‪.‬‬ ‫کریمــی همچنیــن رفــع مشــکل حقوقــی زمیــن مــورد نیــاز مرکــز‬ ‫جامــع ســامت شــماره یــک و ‪ ۲‬ازادشــهر‪ ،‬تبدیــل مرکــز خدمــات‬ ‫جامــع ســامت فارســیان بــه مرکــز شــبانه روزی بــا تامیــن نیــروی‬ ‫انســانی مــورد نیــاز‪ ،‬تامیــن زمیــن برای ســاخت ســه پایگاه شــهری‬ ‫و تســریع در ارتقــای بیمارســتان حضــرت معصومــه بــه ‪۱۳۰‬‬ ‫تختخوابــی را از مطالبــات مــردم و نیازهــای بخــش بهداشــت و‬ ‫درمــان ازادشــهر برشــمرد‪.‬‬ ‫مراقبکالهبرداری‬ ‫هکرهاباشید‬ ‫اداره تشــخیص و پیشــگیری پلیــس فتــا گفــت ‪ :‬افــرادی کــه از فضــای‬ ‫مجــازی اســتفاده می کننــد بایــد مراقــب باشــند کــه مــورد سوءاســتفاده‬ ‫هکرهــا قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫ســرگرد ســید محمد حســینی در جلســه ســواد رســانه ای در دبیرســتان‬ ‫دخترانــه شــاهد اشــراق قــم عنــوان داشــت‪ :‬فضــای مجــازی منطبــق‬ ‫گ نمایــی‪ ،‬دروغ‪،‬‬ ‫بــر واقعیــت نیســت‪ ،‬بــه ایــن دلیــل کــه در ان بــزر ‬ ‫برجســت ه ســازی و تــاش بــرای پذیرفتــن غیرواقعیت هــا حاکــم اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪:‬مردم ب ه ویژه نوجوانان‪ ،‬شاهد پدیده ها و محتواهای‬ ‫نامتعارف غیراخالقی و مفاهیمی مثل ریا‪ ،‬نفاق و دوگانگی هســتند‪،‬‬ ‫حــال اگــر رســانه بــر ایــن مــوج ســوار شــود‪ ،‬ایــن نازیبایی هــا برجســته تر‬ ‫می شــود‪ ،‬بــه همیــن خاطــر می توانــد تفکــرات نوجــوان را راهبــری و‬ ‫مدیریــت کنــد و ان را بــه ســمت ناواقعیت هــا ســوق دهــد‪.‬‬ ‫ســرگرد حســینی ادامــه داد‪ :‬ورود اینترنــت بــه ایــران در دهــه ‪۷۰‬‬ ‫شمســی و بهره مندی از انواع وســایل ارتباط جمعی و ســرعت انتقال و‬ ‫گــردش اطالعــات در جامعــه و بــه دنبــال ان‪ ،‬تولیــد انــواع نرم افزارهــای‬ ‫جدیــد ارتباطــی و عضویــت بخــش وســیعی از جامعــه در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی عــاوه بــر فرصت هــای متنــوع‪ ،‬چالش هــای نوپدیــدی را بیــن‬ ‫خانواده هــا به ویــژه قشــر جــوان بــه دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کالهبرداری های شــایع مجازی گاها ًشــاهدیم کالهبرداران‬ ‫یــک فــرد مهــم مثــل مدیــر یــک گــروه یــا صفحــه پرمخاطــب را هــک کــرده و‬ ‫بــا ارســال پیــام بــه کاربــران اقــدام بــه کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬نبایــد بــه هیچ عنوان بر روی لینــک و ادرس های‬ ‫اینترنتــی کــه به صــورت پیامــک از پیام رســان ها ارســال می شــود کلیــک‬ ‫کــرد و الزم اســت بــرای نصــب نــرم افزارهــای پیشــنهادی حتمــا ً بــه‬ ‫فروشــگاه های معتبــر ماننــد بــازار بــرای دانلــود ان مراجعــه کنیــم‪.‬‬ ‫ســرگرد حســینی ارتقای ســواد رســانه و فضای مجازی را ضامن زندگی‬ ‫ســالم در فضــای مجــازی عنــوان کــردو گفــت‪ :‬افــرادی کــه از فضــای‬ ‫مجــازی اســتفاده می کننــد بایــد مراقــب باشــند کــه مــورد سوءاســتفاده‬ ‫هکرهــا قــرار نگیرنــد چــون در ایــن صــورت ممکــن اســت بــا حســاب‬ ‫کاربــری هــک شــده توســط مجرمــان جرمــی مرتکــب شــوند کــه مالــک‬ ‫ان بایــد پاس ـخ گو باشــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهارت‬ ‫حسن اعتماد‬ ‫کاربران علت نصب‬ ‫بدافزارهاست‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری‬ ‫پلیــس فتــا فراجــا گفــت‪ :‬بســیاری از‬ ‫بدافزارهــای جاسوســی و مخــرب نــه‬ ‫بــا گــذر از انتــی ویروس هــا‪ ،‬دیــواره‬ ‫اتــش و ســایر مکانیزم هــا‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــا سوءاســتفاده از حســن اعتمــاد‬ ‫کاربــران در سیســتم ها جاخــوش‬ ‫می کننــد و اطالعــات کاربــران را بــه‬ ‫ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی محمــد رجبــی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هکرهــا بــا بهره گیــری‬ ‫از مهندســی اجتماعــی و ســاخت‬ ‫اپلیکیشـن های مــورد نیــاز کاربــران‪،‬‬ ‫بدافزارهــای مخفــی شــده در ایــن‬ ‫اپلیکیشــن ها را در سیســتم های‬ ‫هوشــمند کاربــران فعــال می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هکرهــا کاربــران‬ ‫را ترغیــب بــه نصــب و یــا کلیــک‬ ‫بــر روی لینک هــای الــوده بــه‬ ‫بدافزارهــای ارســالی می کننــد‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬حتمــا بــرای دانلــود و‬ ‫نصــب هــر اپلیکیشــن و نــرم افــزاری‬ ‫از مارکت هــای معتبــر اقــدام نماینــد‬ ‫و قبــل از دانلــود‪ ،‬ان را از نظــر‬ ‫کیفیــت و رتبــه بنــدی بررســی کننــد‬ ‫و حفــظ حریــم خصوصــی نیــز از‬ ‫دیگــر نکاتــی اســت کــه کاربــران بایــد‬ ‫بــه ان توجــه نماینــد ‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری‬ ‫پلیــس فتــا فراجــا کلیــک بــر روی‬ ‫لینک هــای ارســالی را نیــز اشــتباه‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬قبــل از کلیــک‬ ‫بــر روی لینک هــای ارســالی نیــز‬ ‫مطمئــن شــوید کــه لینــک ارســالی‬ ‫حتمــا از منابــع معتبــر اســت‪ .‬چــرا‬ ‫کــه بســیاری از لینک هــای ارســالی‬ ‫فشــینگ بــوده و ارتباطــی بــا منبــع‬ ‫اصلــی نــدارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫برخــی کاربــران اعتیــاد بــه دانلــود‬ ‫هــر اپلیکیشــن یــا نرم افــزاری که در‬ ‫کانال هــا و گروه هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تبلیــغ می شــود ‪،‬دارنــد‪،‬‬ ‫غافــل از اینکــه ایــن نــرم افزارهــا‬ ‫یــا اپلیکیشــن ها می تواننــد در دل‬ ‫خــود بدافزارهــای مخفــی شــده ای‬ ‫داشــته باشــند کــه بــا دانلــود و‬ ‫نصــب ان از ســوی کاربــر بــر روی‬ ‫سیســتم فــرد فعــال شــده و اقــدام‬ ‫بــه ســرقت اطالعــات یــا تخریــب‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی برخــی‬ ‫نشــانه های الــوده شــدن سیســتم‬ ‫هوشــمند کاربــران بــه بدافزارهــا‬ ‫را زود تمــام شــدن شــارژ گوشــی‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬گــرم شــدن‬ ‫دائمــی گوشــی در صورتــی کــه کاربــر‬ ‫خیلــی از گوشــی اســتفاده نمی کنــد‬ ‫مثــا بــازی‪ ،‬خامــوش و روشــن‬ ‫شــدن های ناگهانــی گوشــی‪،‬‬ ‫ســرعت پاییــن اجــرای برنامه هــا‪،‬‬ ‫اتصــال خــودکار اینترنــت‪ ،‬تماس هــا‬ ‫و پیامک هــای مشــکوک و‪ ...‬از‬ ‫نشــانه هــای الــوده شــدن گوشــی‬ ‫بــه بدافــزار اســت‪.‬‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪017 -32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ صفحه 7 ‫‪5‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫منطقه ای‬ ‫شوال‪1444/‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪ /08‬شوال‪/‬‬ ‫‪ /29‬اوریل‪/08 - 2022 /‬‬ ‫‪/‬اردیبهشت‪/29-- 1402 /‬‬ ‫‪/09‬اردیبهشت‪/‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪ -44‬سال ششم‬ ‫شماره ‪-44‬‬ ‫خبرنگاران ‪ :‬حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬نرگس حسین زاده ‬ ‫عکاس ‪ :‬ستایش محمدیاری‬ ‫صاحب امتیازو مدیرمسئول‪ :‬سکینه جافرنوده‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪02191013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی هفته نامه ندای ابادی نیست‪.‬‬ ‫نگاهی کوتاه به وجه‬ ‫تسمیه روستای قصر‬ ‫قجربجنورد‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫قصــر قجــر یکــی از روســتاهای توابــع دهســتان‬ ‫بدرانلــو بخــش مرکــزی بجنــورد اســت کــه در ‪29‬‬ ‫کیلومتــری شــمال غربــی ایــن شــهر در یــک موقعیــت‬ ‫کوهســتانی قــرار دارد‪ .‬مختصــات طــول جغرافیایــی‬ ‫ان ‪ 57‬درجــه و ‪ 18‬دقیقــه و عــرض جغرافیایــی ‪37‬‬ ‫درجــه و ‪ 60‬دقیقــه و ارتفــاع ‪ 1389‬متــر از ســطح‬ ‫دریــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫ قجــر کــه صــورت دیگــری از واژه قاجــار اســت‬‫بــه عنــوان یــک لفــظ ترکــی تصحیــف* شــده واژه‬ ‫« قاچــار » اســت ؛ از ریشــه قاچمــاغ بــه معنــای‬ ‫کســی کــه بســیار تنــد مــی دود ( لغتنامــه دهخــدا)‬ ‫و نــام ایلــی اســت از تــرک ســاکن ایــران کــه در عصــر‬ ‫صفــوی از هواخواهــان صفویــه بــوده و بــرای شــاهان‬ ‫صفویــه جنــگ مــی کردنــد و در قــرن ســیزدهم‬ ‫هجــری خــان انهــا اقــا محمدخــان بــه ســلطنت ایــران‬ ‫رســید ‪( .‬فرهنــگ توصیفــی تاریــخ معاصــر) امــا قجــر‬ ‫در زبــان ترکمنــی بــه مــرد شــجاع و دالور گفتــه مــی‬ ‫شــود و نــام طایفــه ای از قاجارهــای ترکمــن اســت‬ ‫کــه تختــه قاپــو** شــده انــد( فرهنــگ ترکــی الچیــن)‪.‬‬ ‫ بــر اســاس کتــاب مــراه الوقایــع ( ص ‪ )1309‬قصــر‬‫قجــر ابتــدا نــام اردوگاه ســپاهیان قــزاق بــود کــه در‬ ‫ســال ‪ 1213‬ه‪.‬ق بــه عمــارت ییالقــی فتحعلــی شــاه‬ ‫تبدیــل گردیــد‪ .‬امــا ایــن جاینــام در منطقــه بجنــورد‬ ‫بــه مقــر ترکمانــان طایفــه قجــر بــه افتخــار بــزرگان‬ ‫قاجــار اطــاق شــده اســت‪.‬‬ ‫ در ایــن مــورد از نظــر تاریخــی اینقــدر مــی تــوان‬‫گفــت قصــر قجــر کــه در گذشــته بــه «کالتــه قصــر‬ ‫قجــر» مشــهور بــود در ‪ 5/2‬فرســخی بجنــورد قــرار‬ ‫دارد کــه جــان محمــد خــان فرمانــده لشــکر شــرق‬ ‫رضاخــان در دوم خــرداد ‪ 1304‬بــه همــراه ‪ 400‬نفــر‬ ‫از ســپاهیان قوچــان بــرای مقابلــه بــا تهاجمــات‬ ‫ترکمانــان در ایــن ناحیــه بــه جنــگ بــا انــان رفــت و‬ ‫سرکوبشــان کــرد( روز شــمار تاریــخ معاصــر ایــران ‪،‬ج‬ ‫‪،5‬ص‪. )116‬‬ ‫ اکنــون کــه مــی بینیــد اهالــی ایــن روســتا را طوایــف‬‫مختلــف کُــرد تشــکیل مــی دهــد در حقیقــت ایــن‬ ‫دوره از تاریــخ اســت کــه کُــرد نشــین شــدن ان را‬ ‫رقــم زده اســت وگرنــه بنیــان ان را ترکمانــان گــذارده‬ ‫انــد ‪ .‬بنابرایــن وجــه تســمیه روســتای قصــر قجــر بــه‬ ‫ایــن اســت کــه در دوره قاجاریــه ترکمانــان قجــر انجــا‬ ‫را محــل اســتقرار خــود قــرار داده بودنــد‪.‬‬ ‫ تصحیــف یعنــی تحریــف صــورت یــک واژه کــه‬‫صرفــا ً بــا افزایــش یــا کاهــش یــا جابجایــی نقطــه هــا‬ ‫در ان انجــام مــی گیــرد ؛ ماننــد واژه ترکــی ایــزاق بــه‬ ‫معنــای دور کــه در برخــی لهجــه هــا بــا کــم شــدن یــک‬ ‫نقطــه از ان‪ ،‬تبدیــل بــه ایــراق مــی شــود‪.‬‬ ‫** تختــه قاپــو یعنــی اســکان اجبــاری عشــایر توســط‬ ‫حکومتهــا‬ ‫اگر شما به دنبال شغل هستید ما‬ ‫هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫با ما با شماره ‪017 32688214‬‬ ‫در ساعات اداری تماسبگیرید‬ ‫دیدار جمعی از کارگران با رهبر انقالب ‪ /9‬اردیبهشت ‪1402‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫نیاز حیاتی کشور‬ ‫و جامعه به کار‪،‬‬ ‫و نیاز کارگر به کار‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار بیــش از‬ ‫هــزار نفــر از کارگــران‪ ،‬اعضــای تشــکل های کارگــری و‬ ‫مســئوالن وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکیــد‬ ‫بــر لــزوم انجــام شــدن یــک حرکــت محســوس بــرای ارتقــاء ســطح زندگــی کارگــران‪،‬‬ ‫جامعــه کارگــری و مقابلــه هوشــیارانه کارگــران بــا تحریــکات دشــمنان را تحســین‬ ‫کردنــد و فرهنگ ســازی دربــاره «رابطــه مســتقیم درامــد و ثــروت بــا کار و تــاش» را‬ ‫نیــاز حقیقــی کشــور و جامعــه خواندنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای هــدف از دیــدار ســاالنه بــا کارگــران را برجســته شــدن‬ ‫ارزش کارگــر در جامعــه برشــمردند و افزودنــد‪« :‬کار» بــه علــت تامیــن کــردن همــه‬ ‫نیازهــا و لــوازم زندگــی مــردم و کشــور‪ ،‬در واقــع حیــات جامعــه اســت امــا اگــر کارگــر‬ ‫نباشــد‪ ،‬از کار و اثــار ان و پیشــرفت و شــکوفایی کشــور خبــری نیســت بنابرایــن‬ ‫ارزش کارگــر‪ ،‬ارزش حیــات جامعــه و زندگــی مــردم اســت‪.‬‬ ‫ایشــان درک اهمیــت کار و کارگــر را موجــب تــاش بــرای تولیــد کار حقیقــی و مفیــد‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪ :‬نیــاز حیاتــی کشــور و جامعــه به کار‪ ،‬نیــاز کارگر به کار بــرای اداره‬ ‫زندگــی‪ ،‬نیــاز روحــی انســان بــه کار و تاثیــر کامــا ًمحســوس کار در رفــع و جلوگیــری‬ ‫از بــروز انــواع فســاد‪ ،‬نشــان دهنده اهمیــت فــراوان برنامه ریــزی‪ ،‬ســرمایه گذاری و‬ ‫اقــدام بــرای تولیــد کار و اشــتغال حقیقــی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اســتناد بــه ایــات قــران مجیــد‪ ،‬بــه تبییــن رابطــه مســتقیم درامــد و‬ ‫کار و ضــرورت فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه پرداختنــد و افزودنــد‪ :‬از نــگاه اســام‪،‬‬ ‫درامــد بایــد ناشــی از ســعی و کار و تــاش باشــد؛ بنابرایــن پول هــا و ثروت هــای‬ ‫بــاداورده‪ ،‬واســطه گری‪ ،‬ســوداگری‪ ،‬دالل بــازی‪ ،‬رشــوه‪ ،‬ویژه خــواری بــه علــت ارتبــاط‬ ‫بــا فــان شــخص و رباخــواری‪ ،‬مخالــف منطــق قرانــی و دســتور پــروردگار اســت‪.‬‬ ‫ایشــان وجــود مصادیقــی از مُترَفیــن و انســان های غــرق در ثــروت و فســاد و غــرور‬ ‫در جامعه را ناشــی از قطع شــدن ارتباط درامد با کار و تالش دانســتند و افزودند‪:‬‬ ‫فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه‪ ،‬کار بســیار دشــوار و بلندمــدت امــا کامــا ًضــروری‬ ‫اســت و هــر گام در مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬گامــی در ایجــاد ایــن فرهنــگ اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه فرمــان بیســت ســال قبــل خــود دربــاره‬ ‫ضــرورت مبــارزه همه جانبــه بــا اژدهــای هفــت ســر فســاد گفتنــد‪ :‬اگــر از ان زمــان‪،‬‬ ‫دولت هــا و مســئوالن اقــدام می کردنــد‪ ،‬امــروز وضــع بهتری داشــتیم کــه امیدواریم‬ ‫دولــت و مجلــس ایــن مبــارزه را جــدی دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان نداشــتن جــرات مبــارزه بــا مفســد داخلــی را موجــب ســلب شــجاعت مبــارزه‬ ‫بــا زورگویی هــای دشــمن خارجــی دانســتند و افزودنــد‪ :‬اگــر مســئولی بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬جــرات مقابلــه بــا سوءاســتفاده کنندگان از تجــارت یــا اعتبــارات بانکــی را‬ ‫نداشــته باشــد و بــا بدهــکاران عمــده بانکــی مقابلــه نکنــد‪ ،‬در مقابــل خواســته های‬ ‫دولــت زورگویــی مثــل امریــکا هــم جــرات مقابلــه نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنان رهبــر انقــاب بــه بیان وظایف مســئوالن در قبال جامعه‬ ‫کارگری اختصاص داشــت‪.‬‬ ‫ایشــان تعریــف زبانــی از کارگــران را خــوب امــا ناکافــی خواندنــد و بــه مســئوالن و‬ ‫کارافرینــان و ســرمایه گذاران خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ارتقــاء زندگــی کارگــر و اطمینــان‬ ‫خاطــرش بــه امنیــت شــغلی و چرخیــدن راحــت چــرخ زندگــی‪ ،‬باعــث افزایــش‬ ‫کیفیــت کار و محصــول می شــود بنابرایــن‪ ،‬هر تالشــی بــرای ارتقاء زندگــی کارگران‪،‬‬ ‫در واقــع ســرمایه گذاری بــرای ســود بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای تولیــد را ســتون فقــرات کشــور و کارگــران را ســتون‬ ‫فقــرات تولیــد برشــمردند و گفتنــد‪ :‬بخــش مهمــی از شــعار امســال یعنــی رشــد‬ ‫تولیــد‪ ،‬بــه جامعــه کارگــری مربــوط می شــود و کارگــران بــرای انجــام وظایــف در ایــن‬ ‫زمینــه بایــد بــا دلگرمــی و اطمینــان خاطــر پــای کار بیاینــد‪.‬‬ ‫«ســهم بری عادالنــه از درامــد کار» نکتــه دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر‬ ‫ان گفتنــد‪ :‬ســهم کارگــر در ایجــاد ارزش بــرای محصــول بیــش از عناصــر و عوامــل‬ ‫دیگــر اســت‪ ،‬بنابرایــن بــرای ایجــاد ارزش بــاال بــرای محصــوالت بایــد در زمینــه‬ ‫امــوزش‪ ،‬مهارت امــوزی و تجربه انــدوزی کارگــران برنامه ریــزی جــدی شــود‪.‬‬ ‫ایشــان توجــه بــه ســهم کارگــر را بــه معنــای نادیــده گرفتــن ســرمایه گذار و ایجــاد‬ ‫جبهــه در مقابــل ان ندانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬کارافریــن و کارگــر هــر دو بــه‬ ‫یکدیگــر احتیــاج دارنــد و بــر خــاف کمونیسـت ها کــه بــا دروغ و شــعار ِ بــدون عمــل‪،‬‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد فضــای جنــگ و تضــاد در روابــط کار بودنــد‪ ،‬انچــه موجــب تامیــن‬ ‫ســهم عادالنــه در روابــط کار می شــود‪ ،‬انصــاف‪ ،‬همراهــی‪ ،‬همدلی و ناظر دانســتن‬ ‫خــدا اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ایــن زمینــه افزودنــد‪ :‬البتــه در مــواردی ابــزار ســرمایه موجــب‬ ‫تضییــع حقــوق کارگــر می شــود کــه جلــوی انهــا بایــد گرفتــه شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫محدودیت هــای احتمالــی ســرمایه گذار و کارافریــن هــم بایــد مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــاال بــردن توانایی هــای کارگــران را وظیفــه خواندنــد و بــا اشــاره بــه روایتی که‬ ‫«ظلــم بــه کارگــر را موجــب نابــودی همــه اعمــال خیــر و حــرام شــدن بــوی بهشــت‬ ‫می دانــد»‪ ،‬گفتنــد‪ :‬ظلــم بــه کارگــر فقــط دســتمزد ندادن نیســت بلکه اقــدام نکردن‬ ‫در زمینــه بیمــه‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬امــوزش‪ ،‬ابتــکار‪ ،‬مهارت افزایــی‪ ،‬ســامت خانوادگــی و‬ ‫امنیــت شــغلی نیــز ظلــم بــه کارگــران اســت‪.‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای ‪ ۱۴‬هزار شــهید جامعه کارگری را ‪ ۱۴‬هزار پرچم افتخار‬ ‫در دســت کارگــران خواندنــد و بــا اشــاره بــه وفــاداری کارگــران بــه انقــاب و نظــام‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬مهمتریــن نشــانه وفــاداری جامعــه کارگــری بــه نظــام‪ ،‬رفتــار هوشــمندانه‬ ‫انهــا در ایــن چنــد دهــه یعنــی نــاکام گذاشــتن تالش هــای گروهک هــا در اوایــل‬ ‫انقــاب بــرای زمین گیــر کــردن نظــام از طریــق بــه تعطیلــی کشــاندن کارگاههــا و‬ ‫همچنیــن ایســتادگی هوشــمندانه در مقابــل تبلیغــات انبــوه بدخواهــان خارجــی‬ ‫بــرای قــرار دادن جامعــه کارگــری در مقابــل نظــام اســت‪.‬‬ ‫ایشــان هوشــیاری و تاثیرناپذیــری کارگــران از تحریــکات بیگانــگان را «جهــاد بــزرگ‬ ‫جامعــه کارگــری» خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪ :‬تــا امــروز نتوانســتند و بعــد از ایــن نیــز بــه‬ ‫حــول و قــوه الهــی نخواهنــد توانســت جامعــه کارگــری را در مقابــل نظــام قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در عیــن حــال برخــی اعتراض هــا در محیــط کارگــری از جملــه اعتراض‬ ‫بــه تاخیــر در پرداخــت حقوق هــا و یــا واگذاری هــای غلــط و فاســد را بجــا دانســتند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬ایــن اعتراض هــا در واقــع کمــک بــه دولــت و نظــام و اگاه کــردن انهــا اســت‬ ‫و در ایــن مــوارد نیــز هــر جــا دســتگاههای مســئول ماننــد قــوه قضائیــه وارد شــدند‪،‬‬ ‫دیدنــد کــه حــق بــا کارگــران اســت‪.‬‬ ‫ایشــان در همین زمینه افزودند‪ :‬خوشــبختانه در همه قضایای اعتراضی‪ ،‬جامعه‬ ‫کارگــری بــا مرزبنــدی و اعــام مرزبنــدی بــا دشــمن و تاکیــد بــر همراهــی و رفاقــت بــا‬ ‫نظــام نگذاشــته اســت بدخواهــان از اعتــراض و تجمع ســوء اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در بیــان نکتـه ای دیگــر‪ ،‬ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان‬ ‫تحصیل کــرده امــا بیــکار یــا دارای مشــاغل نامربــوط و همچنیــن جوانانــی را کــه‬ ‫اساســا ًبــه دنبــال تحصیــل و اشــتغال نیســتند‪ ،‬ضــروری خواندنــد و گفتنــد‪ :‬همــه‬ ‫ایــن جوانــان ســرمایه های کشــور هســتند و صاحبنظــران سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی بایــد بــرای جلوگیــری از معطــل مانــدن ایــن ســرمایه ها بــه دولــت کمــک‬ ‫فکــری کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن گــزارش وزیــر کار را حــاوی نــکات مهمــی دانســتند و بــا اشــاره‬ ‫بــه ســوابق خــوب اقــای مرتضــوی در مســئولیت های قبلــی و ضــرورت پیگیــری‬ ‫برنامه هــای اعــام شــده‪ ،‬گفتنــد‪ :‬بایــد در اعــام هرگونــه امــار به خصــوص در‬ ‫مــوارد مهمــی همچــون اشــتغال‪ ،‬مســکن و بیمــه دقــت کامــل کــرد تــا برخــاف‬ ‫برخــی دولت هــای قبلــی‪ ،‬هم ـ ه امارهــای ارائــه شــده دقیــق و بــدون مســامحه و‬ ‫ســهل انگاری باشــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬اقــای مرتضــوی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه بیــان‬ ‫گزارشــی از برنامه هــا و فعالیت هــای ایــن وزارتخانــه از جملــه در زمینــه ایجــاد‬ ‫اشــتغال‪ ،‬امــوزش و مهارت افزایــی کارگــران‪ ،‬توســعه بخــش تعاونــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫حمایــت از مددجویــان‪ ،‬گســترش تامیــن اجتماعــی و حمایت هــای بیمـه ای پرداخــت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه ندای آبادی

هفته نامه ندای آبادی 65

هفته نامه ندای آبادی 65

شماره : 65
تاریخ : 1402/06/27
هفته نامه ندای آبادی 64

هفته نامه ندای آبادی 64

شماره : 64
تاریخ : 1402/06/20
هفته نامه ندای آبادی 63

هفته نامه ندای آبادی 63

شماره : 63
تاریخ : 1402/06/13
هفته نامه ندای آبادی 62

هفته نامه ندای آبادی 62

شماره : 62
تاریخ : 1402/06/06
هفته نامه ندای آبادی 61

هفته نامه ندای آبادی 61

شماره : 61
تاریخ : 1402/05/30
هفته نامه ندای آبادی 60

هفته نامه ندای آبادی 60

شماره : 60
تاریخ : 1402/05/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!