هفته نامه ندای آبادی شماره 41 - مگ لند

هفته نامه ندای آبادی شماره 41

هفته نامه ندای آبادی شماره 41

هفته نامه ندای آبادی شماره 41

‫‪ 24‬اسفند ‪1401‬‬ ‫سال پنجم‪/‬مارس ‪15/2023‬‬ ‫‪/22‬شعبان ‪ -1444‬شماره ‪41‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪41:‬‬ ‫قیمت ‪8 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫سیاحت به تاریخ‬ ‫در دومین بنای بزرگ خشتی ایران‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫مسجد جامع یزد‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛‬ ‫اشتغال افرینی‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫را بهتر بشناسیم‬ ‫‪2‬‬ ‫ن کامل است‬ ‫ضریب اشغال قطار ایستگاه گرگا ‬ ‫‪4‬‬ ‫در پس تصویر سبز‪،‬‬ ‫محرومیت پنهان مانده گلستان از میان‬ ‫خواهد رفت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 1 ‫‪ 24‬اسفند ‪1401‬‬ ‫جاذبه تاریخی گردشگری باغ گلشن‬ ‫‪2‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫عکس از محسن نفرستی‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫را بهتر بشناسیم‬ ‫به گون ـه ای کــه دارای تنهــا ذخایــر منیزیــت ایــران‪ ،‬بزرگ تریــن‬ ‫ذخیــره و تنهــا معــدن ازبســت ایــران و ذخایــر و معــادن مهــم‬ ‫اورانیــوم‪ ،‬بنتونیــت‪ ،‬گرانیــت‪ ،‬گل ســفید و بازالــت اســت‪ .‬یکــی‬ ‫دیگــر از مهم تریــن معــادن ایــن اســتان‪ ،‬معــدن مــس قلعــه‬ ‫زری واقــع در جنــوب غــرب ایــن اســتان (خوســف) اســت؛‬ ‫ایــن معــدن به علــت داشــتن عیــار طــای بــاال در دنیــا معــروف‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کارخانه هــا و کارگاه هــای تولیــد ماشــین االت و تجهیــزات‪،‬‬ ‫وســایل نقلیــه موتــوری‪ ،‬محصــوالت فلــزی‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫حمــل و نقــل‪ ،‬اکســید منیزیــم‪ ،‬محصــوالت الســتیکی و‬ ‫پالســتیک‪ ،‬ماشــین االت و دســتگاه های برقــی‪ ،‬محصــوالت‬ ‫کانــی غیرفلــزی‪ ،‬کاغــذ و محصــوالت کاغــذی‪ ،‬ابــزار پزشــکی و‬ ‫اپتیکــی‪ ،‬ســاعت‪ ،‬رادیــو و تلویزیــون‪ ،‬فلــزات اساســی‪ ،‬چــوب‬ ‫و محصــوالت چوبــی‪ ،‬منســوجات‪ ،‬مبلمــان و صنایــع غذایــی و‬ ‫اشــامیدنی در ســطح اســتان فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫خراســان جنوبــی بــا جمعیــت ‪ ۸۹۸٬۸۹۸‬نفــر و بــه مرکزیــت‬ ‫بیرجند در شــرق ایران واقع شــده و در زمره اســتان های مرزی‬ ‫کشــور قــرار دارد‪ .‬ایــن اســتان ســومین اســتان بیابانــی کشــور‬ ‫اســت و ‪ ۱۰‬درصــد بیابان هــای ایــران را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫و ســرزمینی زیبــا و دلربــا بــرای عاشــقان روزهــا و شــب های‬ ‫پرســتاره کویــر اســت‪.‬‬ ‫فرناز رهبران رنجبر‬ ‫این اســتان ســومین اســتان ایران از نظر مســاحت و ‪۲۸‬امین‬ ‫اســتان کشــور از نظر جمعیت اســت‪ .‬تا ســال ‪ ۱۳۸۳‬خراســان‬ ‫جنوبــی‪ ،‬خراســان شــمالی و خراســان رضــوی تنهــا یــک اســتان‬ ‫خراســان را تشــکیل می دادنــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۸۳‬بنــا بــه تصویــب‬ ‫دولــت بــه ســه اســتان تقســیم شــد کــه خراســان جنوبــی نیــز‬ ‫یکــی از ان هــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان از ‪ ۱۱‬شهرســتان‪ ۲۵ ،‬بخــش‪ ۶۱ ،‬دهســتان و‬ ‫‪ ۲۸‬شــهر تشــکیل شــده و شــامل شهرســتان های بیرجنــد‪،‬‬ ‫سربیشــه‪ ،‬درمیــان‪،‬‬ ‫ ‬ ‫فــردوس‪ ،‬طبــس‪ ،‬قائنــات‪ ،‬نهبنــدان‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ســرایان‪ ،‬بشــرویه‪ ،‬زیرکوه و خوســف است‪ .‬همچنین بیرجند‪،‬‬ ‫فــردوس‪ ،‬طبــس و قائــن از مهم تریــن شــهرهای ان هســتند‪.‬‬ ‫خراســان جنوبــی در زمینــه کشــاورزی مهــارت باالیــی داشــته‬ ‫و موفــق بــه کســب رتبــه اول تولیــد محصــوالت باغــی زرشــک‬ ‫و عنــاب و رتبــه دوم تولیــد زعفــران و پنبــه در ســطح ایــران‬ ‫شــده اســت‪ ،‬همچنین ششــمین تولیدکننده انار و هشــتمین‬ ‫تولیدکننــده چغندرقنــد در کشــور اســت‪.‬‬ ‫خراســان جنوبــی در بخــش معــدن بســیار فعــال اســت‪،‬‬ ‫خراســان جنوبــی شــامل محــدوده ای از خراســان بــزرگ اســت‪،‬‬ ‫قهســتان نامــی اســت کــه در ســده های پیــش به این ســرزمین‬ ‫می گفتنــد‪ .‬تــون (فــردوس امــروزی) و قائــن از شــهرهای مهــم‬ ‫ایالــت قهســتان محســوب می شــده اند‪ .‬یکــی از اقــوام اریایــی‬ ‫به نام ساگارتی و بخشی از چهاردهمین ساتراپی هخامنشی‬ ‫در ایــن منطقــه می زیســته اســت‪ .‬ارزرش ایــن منطقــه به ویــژه‬ ‫در دوران اشــکانی و ساســانی را به وســیله ســنگ نگاره های‬ ‫کال جنــگال خوســف والخ مــزار کــوچ و همچنیــن محوطه هــای‬ ‫تاریخــی متعلــق بــه ایــن دوره کــه در بیشــتر جاهــای اســتان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬می تــوان مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫یافته هــای بــه دســت امــده از غــار خونیــک در جنــوب‬ ‫قایــن‪ ،‬قدمــت ســی تــا ‪ ۳۵‬هــزار ســال قبــل از میــاد‬ ‫را اثبــات می کنــد‪ .‬کاوش هــای باستان شناســی در‬ ‫شهرســتان های اســتان خراســان جنوبــی‪ ،‬محوطه هــای‬ ‫پیــش از تاریخــی خصوصــا دوران مــس ســنگی و مفــرغ‬ ‫را نشــان می دهــد‪ .‬شهرســتان های نهبنــدان‪ ،‬خوســف‪،‬‬ ‫سربیشــه‪ ،‬زیرکــوه‪ ،‬ســرایان‪ ،‬بیرجنــد و منطقــه خضــری‬ ‫و دشــت بیــاض از جملــه مکان هایــی اســت کــه ادمــی را‬ ‫بــه کاوش و مطالعــه ترغیــب می کنــد‪.‬‬ ‫جغرافیا و اقلیم‬ ‫خراســان جنوبــی بــا مســاحت ‪ ۱۵۱٬۱۹۳‬کیلومتــر مربــع‬ ‫از لحــاظ ناهمواری هــا‪ ،‬بــه دو قســمت «کوهســتانی و‬ ‫مرتفــع» در شــمال و شــمال غــرب و قســمت «پســت و‬ ‫همــوار» در دشــت های مرکــز و جنــوب اســتان تقســیم‬ ‫می شــود‪ .‬قلــل «کمــر ســرخ» بــا ارتفــاع ‪ ۲,۸۴۲‬متــر در‬ ‫شــمال و «شــاه کــوه» بــا ارتفــاع ‪ ۲,۷۳۷‬متــر در جنــوب‬ ‫مرتفع تریــن نقــاط اســتان اســت‪.‬‬ ‫دنبالــه ارتفاعــات البــرز به ســمت شــرق دربــر گیرنــده‬ ‫کوه هــای خراســان اســت‪ ،‬ایــن کوه هــا به صــورت‬ ‫قوس هــای مــوازی از «شــاه کــوه» اغــاز شــده و در جهــت‬ ‫شــمال غربــی به ســمت جنــوب شــرقی تــا ارتفاعــات‬ ‫«هندوکــش افغانســتان» امتــداد می یابــد‪.‬‬ ‫دشــت های مرکــز و جنــوب اســتان نواحــی پســت و‬ ‫همــوار اســتان را تشــکیل می دهــد‪ .‬نمکزارهــا و نقــاط‬ ‫پســت و کــم ارتفاعــی در دشــت های جنــوب و جنــوب‬ ‫غربــی اســتان وجــود دارد کــه در برخــی مواقــع فاقــد‬ ‫پوشــش گیاهــی اســت‪ .‬قرارگیــری حاشــیه شــمال کویــر‬ ‫لــوت در همســایگی ایــن دشـت ها اب و هوایــی خشــک‬ ‫و خشــن را بــه وجــود اورده و احتمــال حملــه شــن های‬ ‫روان را ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫همســایگان ایــن اســتان از شــمال اســتان خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬از غــرب اســتان های یــزد‪ ،‬اصفهــان و ســمنان‪،‬‬ ‫از شــرق کشــور افغانســتان و از جنــوب اســتان های‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و کرمــان اســت‪.‬‬ ‫اب و هــوای اســتان خراســان جنوبــی از نــوع خشــک‬ ‫و بیابانــی اســت‪ ،‬ولــی بــا توجــه بــه نحــوه قــرار گرفتــن‬ ‫مناطــق پســت یــا مرتــع بــه دو دســته اب و هــوای گــرم‬ ‫و خشــک شــامل دش ـت ها‪ ،‬مناطــق همــوار مرکــز‪ ،‬غــرب‬ ‫و جنــوب غــرب و اب و هــوای خشــک و مالیــم شــامل‬ ‫مرتفــع شــمالی‪ ،‬شــمال غربــی اســتان و اطــراف بیرجنــد‬ ‫تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫وجــود اب و هــوای بیابانــی باعث به وجود امدن رودخانه های‬ ‫فصلی و عدم ایجاد رودخانه دائمی شده است‪.‬‬ ‫میانگیــن بارندگــی ســاالنه اســتان‪ ۱۳۴ ،‬میلی متــر و‬ ‫میانگیــن دمــای ســاالنه‪ ۱۷٫۵ ،‬درجــه سلســیوس اســت‪.‬‬ ‫مردم شناسی‬ ‫همان گونــه کــه قبــا اشــاره کردیــم‪ ،‬ایــن ســرزمین‬ ‫زیســتگاه یکــی از اقــوام اریایی نــژاد بــه نــام «ســارگات»‬ ‫بــوده اســت‪ .‬زبــان و نــژاد مــردم ایــن ســرزمین‪ ،‬کمتــر‬ ‫دچــار امیختگــی و اختــاط شــده اســت‪.‬‬ ‫مــردم اســتان مســلمان بــوده و بیشترشــان دارای‬ ‫مذهــب شــیعه هســتند‪ ،‬در مناطــق مــرزی اســتان بیشــتر‬ ‫ســنی مذهب هــا زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫مــردم ایــن اســتان بــه زبــان فارســی بــا لهجه هایــی نظیــر‬ ‫بیرجنــدی‪ ،‬قاینــی‪ ،‬ســرایانی‪ ،‬نهبندانــی و غیــره صحبــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫در بیرجنــد‪ ،‬قائــن و نهبنــدان بلوچ هــا زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫عرب هــا نیــز در بیرجنــد و روســتای خلــف شهرســتان‬ ‫درمیــان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫لباس محلی‬ ‫شــرایط جغرافیایــی‪ ،‬نحــوه زندگــی و اوضــاع سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و اعتقــادی مــردم نحــوه پوشــش محلــی‬ ‫هــر منطقــه را تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬لباس هــای‬ ‫ســنتی بارزتریــن نمــاد فرهنگــی‪ ،‬مشــخص ترین نشــانه‬ ‫اعتقــادی ملــی و راحت تریــن وســیله انتقــال فرهنــگ‬ ‫مــردم خراســان جنوبــی اســت‪.‬‬ ‫پوشــش مــردان خراســان جنوبــی شــامل کاله نمــدی‪،‬‬ ‫شــب کاله‪ ،‬کاله نمدی‪-‬مندیــل‪ ،‬کاله دوره دار‪ ،‬کاله‬ ‫پهلــوی یــا شــیپوری‪ ،‬عرقچیــن‪ ،‬کاله ترمــه‪ ،‬گــردن پیــچ‬ ‫یــا لنگتــه‪ ،‬جلیقــه‪ ،‬پیراهــن‪ ،‬قمیــس‪ ،‬لبــاده‪ ،‬نیــم تنــه‪،‬‬ ‫شــلوار (تنبــان)‪ ،‬قــارت (جقــه)‪ ،‬ســینه بنــد‪ ،‬مــچ پیــچ و‬ ‫گیــوه اســت‪ .‬بانــوان نیــز از چارقــد‪ ،‬دســتمال‪ ،‬روبنــد‪،‬‬ ‫کلوتــه‪ ،‬کوســه‪ ،‬عرقچیــن‪ ،‬پیراهــن یــا پهــره‪ ،‬داالق‪،‬‬ ‫شــلیته‪ ،‬شــلواریل‪ ،‬چــادر‪ ،‬کفــش تبلــک دار‪ ،‬گرجــی‪،‬‬ ‫گالــش‪ ،‬کفــش ســوز و… اســتفاده می کننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫النگــو‪ ،‬جقــه‪ ،‬چــوری‪ ،‬خفتــی‪ ،‬ملیلــه‪ ،‬منجــق‪ ،‬انگشــتر‪،‬‬ ‫ایــاره‪ ،‬بازوبنــد‪ ،‬منــات‪ ،‬خلخــال‪ ،‬تــاج ســر‪ ،‬شســتی‪،‬‬ ‫گشــواره و منگلــی از زیــوراالت بانــوان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫سوغات و صنایع دستی‬ ‫همــان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬زرشــک و عنــاب خراســان‬ ‫جنوبی رتبه اول و زعفران ان رتبه دوم را در کشــور دارد‬ ‫و ســوغات های معــروف ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫برک بافــی‪ ،‬ترکه بافــی و قالی بافــی از صنایــع دســتی‬ ‫معــروف ایــن اســتان اســت‪ .‬برک بافــی از قدیمی تریــن‬ ‫صنایــع دســتی خراســان جنوبــی اســت کــه قدمــت ان بــه‬ ‫قبــل از دوره ســلجوقی برمی گــردد‪ ،‬ســیاحان خارجــی در‬ ‫ســفرنامه های خــود از ایــن هنــر نــام برده انــد‪.‬‬ ‫فــرش دســتبافت خراســان جنوبــی بــه قالــی مــود‬ ‫مشــهور اســت‪ ،‬ایــن فــرش در کل دنیــا مطــرح اســت‬ ‫به گونــه ای کــه در موزه هــای سراســر دنیــا بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫دیدنی ها‬ ‫بازدیــد از مکان هــای دیدنــی هــر ســرزمین بی شــک یکــی از‬ ‫خاطره انگیزتریــن بخــش ســفر اســت‪ ،‬خراســان جنوبــی نیــز‬ ‫ســرزمینی تاریخــی بــوده و بــا مکان های تاریخی و باســتانی‬ ‫خــود حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد‪.‬‬ ‫قلعــه تاریخــی فورگ در بیرجند‪ ،‬قنات بلــده فردوس‪ ،‬کال‬ ‫جنــی طبــس‪ ،‬مســجد جامع قائــن‪ ،‬ســنگ نگاره کال جنگال‬ ‫در خوســف‪ ،‬مســجد جامــع هنــدواالن درمیــان‪ ،‬ارامگاه ابن‬ ‫حســام خوســفی در خوســف‪ ،‬بــاغ گلشــن طبــس‪ ،‬بنــد دره‬ ‫بیرجنــد‪ ،‬بنــد عمرشــاه بیرجنــد‪ ،‬ابگــرم معدنــی فــردوس‪،‬‬ ‫روســتای چنشــت سربیشــه‪ ،‬روســتای خراشــاد بیرجند‪ ،‬غار‬ ‫خونیــک قایــن‪ ،‬بــاغ شــوکت اباد بیرجنــد‪ ،‬مدرســه شــوکتیه‬ ‫بیرجنــد‪ ،‬مدرســه علمیــه علیــا در فــردوس‪ ،‬قلعــه بیرجنــد‪،‬‬ ‫ارگ کاله فرنگــی بیرجنــد‪ ،‬بــاغ عمــارت اکبریــه بیرجند‪ ،‬موزه‬ ‫میــراث پهلوانــی بیرجنــد‪ ،‬ارامــگاه بــوذر جمهــر قاینــی در‬ ‫قایــن‪ ،‬منــزل مســتوفی در بشــرویه‪ ،‬اســیاب های بشــرویه‪،‬‬ ‫اســیاب های بــادی نهبنــدان‪ ،‬کنســولگری انگلیــس در‬ ‫بیرجنــد و روســتای کریمــو در ســرایان از دیدنــی تریــن‬ ‫مقصدهــای گردشــگری خراســان جنوبــی هســتند‪.‬‬ ‫مســجد جامــع هنــدواالن‪ ،‬بــاغ اکبریــه‪ ،‬قنــات بلــده‪،‬‬ ‫مســجد جامــع قائــن‪ ،‬کال جنــی‪ ،‬ســنگ نگاره های کال‬ ‫جنــگال‪ ،‬مســجد جامــع هنــدواالن‪ ،‬ارامــگاه ابــن حســام‬ ‫خوســفی‪ ،‬بــاغ گلشــن طبــس‪ ،‬بنــد دره‪ ،‬بنــد عمــر شــاه‪،‬‬ ‫غــار خونیــک‪ ،‬بــاغ شــوکت اباد‪ ،‬مدرســه شــوکتیه‪ ،‬مدرســه‬ ‫علمیــه علیــا‪ ،‬مــوزه میــراث پهلوانــی‪ ،‬کنســولگری انگلیس‪،‬‬ ‫ارامــگاه بوذرجمهــر قاینــی‪ ،‬منــزل مســتوفی و یکــی از‬ ‫اســیاب های بشــرویه اثــاری هســتند کــه در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی بــه ثبــت رســیده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــاغ اکبریــه و قنــات بلــده فــردوس از اثــار‬ ‫ارزشــمندی هســتند کــه در یونســکو ثبــت شــده اند‪.‬‬ صفحه 2 ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1401‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫اثرات مخرب نوشابه و‬ ‫قهوه بر سالمت دندان ها‬ ‫ارگ تاریخی بلقیس‬ ‫مجموعه بلقیس شامل ارگ و خندق پیرامون ان‪ ،‬شارستان‪،‬‬ ‫ویرانــه هــای معــروف بــه تپــه منار (مســجد جامع)‪ ،‬مقبره شــیخ‬ ‫اذری‪ ،‬قســمت صنعتــی شــهر‪ ،‬اب انبــار‪ ،‬کاروانســرا‪ ،‬مجموعــه‬ ‫معــروف بــه یخــدان هــا و یــک گورســتان وســیع در نزدیکــی‬ ‫دروازه شــرقی ان اســت‪.‬‬ ‫سیاحت به تاریخ‬ ‫در دومین بنای‬ ‫بزرگ خشتی ایران‬ ‫شــهر تاریخــی «بلقیــس» در شهرســتان اســفراین‬ ‫خراســان شــمالی بعنــوان دومیــن بنــای خشــتی و گلــی‬ ‫کشــور کــه قدمــت ان بــه دوره ساســانی و صــدر اســام‬ ‫بــاز مــی گــردد‪ ،‬گردشــگران را بــه ســفر تاریخــی و زندگــی‬ ‫چنــد هــزار ســاله راهــی کنــد‪.‬‬ ‫ســابقه زندگــی در شــهر بلقیــس اســفراین ‪ ۲‬تــا چهــار‬ ‫هــزار ســال تخمیــن زده مــی شــود و اهمیــت ایــن شــهر‬ ‫در ارگ بــزرگ خشــتی و گلــی اســت‪ ،‬ایــن بنــا بــا وســعت‬ ‫حــدود ‪ ۱۸۰‬هکتــار دومیــن بنــای خشــتی ایــران پــس از‬ ‫ارگ بــم بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن بنــای خشــتی کــه بــا ســبک معمــاری ساســانی‬ ‫ســاخته شــده اســت زمانــی در حاشــیه جــاده تاریخــی‬ ‫ابریشــم قــرار داشــت‪ ،‬اکنــون بــرای دیــدن ایــن بنــا کــه در‬ ‫حــدود ســه کیلومتــری جنــوب غــرب اســفراین قــرار دارد‪،‬‬ ‫بایــد بــه جنــوب خراســان شــمالی ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫شــهر تاریخــی بلقیــس بــه شــماره ‪ ۴۴۹۷‬در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی ثبــت شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت و غنــای‬ ‫تاریخــی ان در ســال ‪ ۸۸‬بــه عنــوان پایــگاه میــراث‬ ‫فرهنگــی مصــوب و فعالیــت مطالعاتــی‪ ،‬مرمتــی و‬ ‫باســتان شناســی ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تعطیــات از شــهر بلقیــس بازدیــد مــی کردنــد بــه طــوری کــه‬ ‫امــار بازدیــد کننــدگان از ایــن شــهر ‪ ۲‬ســال پیاپــی در کشــور‬ ‫رکــورد شکســت و بیشــترین را بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫شــهر اســفراین از شــهرهای پر اهمیت خراســان بوده اســت‬ ‫و گفتــه مــی شــود کــه قبــاد ساســانی در ایــن شــهر ازدواج کرد‪.‬‬ ‫پــس از قــدرت گرفتــن انوشــیروان و رســیدن بــه پادشــاهی‪،‬‬ ‫اســفراین بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا می کنــد چــون نســب‬ ‫انوشــیروان از خانــدان مــادری بــه ایــن شــهر می رســید‪.‬‬ ‫پــس از ورود دیــن اســام نیــز تــا پیــش از حکومــت‬ ‫نــادر شــاه افشــار بلقیــس هنــوز جــزو مهم تریــن‬ ‫شــهرهای ایــران به حســاب می امــد‪ .‬بــر اســاس اســناد‬ ‫و نوشــته های تاریخــی اســفراین در ســال ‪ ۳۱‬هجــری‬ ‫توســط مســلمانان فتــح می شــود‪.‬‬ ‫از ان زمــان تــا اواخــر دوران صفــوی مــردم بســیاری در‬ ‫ایــن شــهر زندگــی کرده انــد‪ .‬شــهر بلقیــس کــه در مســیر‬ ‫اصلــی اقــوام مهاجــر قــرار داشــت توســط مغول هــا‪،‬‬ ‫ازبک هــا و افغان هــا مــورد هجــوم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه در دوران طهماســب دوم اخریــن پادشــاه‬ ‫صفــوی توســط افغان هــا کامــا تخریــب شــد‪ .‬پــس از‬ ‫ایــن اتفــاق دیگــر اهمیــت قبلــی خــود را بــه دســت نیــاورد‬ ‫و بنابــر گفتــه برخــی تاریخ نــگاران از همــان زمــان نــام‬ ‫بلقیــس بــر روی خرابه هــای باقــی مانــده ی اســفراین‬ ‫کهــن گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اثار‬ ‫به جامانده در شهر تاریخی‬ ‫بلقیس‪ ،‬ارگ تاریخی است‪،‬‬ ‫این بنا یکهزار و ‪ ۲۰۰‬سال‬ ‫قدمت دارد و به ان نارین‬ ‫قلعه هم می گویند‪ .‬گفته می‬ ‫شود که اولین دوره استقرار در‬ ‫تپه منار یا مسجد مهم ترین‬ ‫این قلعه مربوط به زمان پس‬ ‫بخش شارستان شهر بلقیس‬ ‫از حمله مغول است‪ .‬البته‬ ‫است که کتاب های جغرافیایی‬ ‫اثار ساخت وساز و مرمت در‬ ‫و سفرنامه ها‪ ،‬وجود این‬ ‫پیکره این ارگ دیده می شود‪.‬‬ ‫مسجد و مناره در این محل را‬ ‫ارگ تاریخی بلقیس‬ ‫ثابت می کنند‪.‬‬ ‫شــهر بلقیــس شــرایط و ویژگی هــای کامــل یــک شــهر‬ ‫کهــن شــهر اســفراین از مجموعــه اثــاری ماننــد بقایــای‬ ‫ارگ و خنــدق پیرامــون ان‪ ،‬شارســتان کــه شــامل بــرج و‬ ‫بــارو اســت‪ ،‬مقبــره شــیخ اذری‪ ،‬ویرانه هــای معــروف بــه‬ ‫منارتپــه (مســجد جامــع)‪ ،‬کــوره ســفالگری‪ ،‬اب انبــار‪ ،‬بــازار‪،‬‬ ‫کاروانســرا‪ ،‬بنــای معــروف بــه یخدان هــا و یــک گورســتان‬ ‫وســیع در نزدیــک دروازه شــرقی تشــکیل شــد ه اســت‪.‬‬ ‫ســالم ترین و همچنیــن برجســته ترین اثــری کــه در‬ ‫بقایــای شــهر بلقیــس باقــی مانــده اســت؛ ارگــی بــا ‪ ۲۹‬بــرج‬ ‫بــه ارتفــاع حــدود ‪ ۱۱‬متــر کــه جــزو بزرگ تریــن قلعه هــای‬ ‫باســتانی ایــران بــه شــمار مــی رود بــا ســازه بــزرگ خشــتی و‬ ‫چین ـه ای و دارای وســعتی حــدود ‪ ۵۱‬هــزار مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در اطــراف ارگ یــک خنــدق وســیع وجــود دارد‬ ‫کــه نفــوذ ناپذیــری قلعــه را دشــوارتر مــی کــرد‪ .‬گفتــه مــی‬ ‫شــود کــه قدیمــی تریــن اثــار اســتقرار در ایــن شــهر بــه‬ ‫اواخــر دوره ساســانی مربــوط مــی شــود و زندگــی در ان‬ ‫تــا پایــان دوره صفویــه ادامــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫بلقیس؛ پرطرفدارترین اثر تاریخی استان‬ ‫ایــن بنــای بــزرگ و ارزشــمند در نوروز مورد اقبال گردشــگران‬ ‫اســت و ایــن اثــر تاریخــی همــه ســاله پربیننــده تریــن اثــر‬ ‫گردشــگری اســتان خراســان شــمالی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫پیــش از همــه گیــری کرونــا هــر ســال ده ها هزار نفــر در ایام‬ ‫اســامی را دارا اســت و از بخش هــای مختلــف شــامل‬ ‫ارگ‪ ،‬شهرســتان و تاسیســات مختلــف شــهری چــون‬ ‫بــازار و مســجد برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه بلقیــس شــامل ارگ و خنــدق پیرامــون ان‪،‬‬ ‫شارســتان‪ ،‬ویرانــه هــای معــروف بــه تپــه منــار (مســجد‬ ‫جامــع)‪ ،‬مقبــره شــیخ اذری‪ ،‬قســمت صنعتــی شــهر‪ ،‬اب‬ ‫انبــار‪ ،‬کاروانســرا‪ ،‬مجموعــه معــروف بــه یخــدان هــا و یــک‬ ‫گورســتان وســیع در نزدیکــی دروازه شــرقی ان اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن اثــار به جامانــده در شــهر تاریخــی‬ ‫بلقیــس‪ ،‬ارگ تاریخــی اســت‪ ،‬ایــن بنــا یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬ســال‬ ‫قدمــت دارد و بــه ان ناریــن قلعــه هــم می گوینــد‪ .‬گفتــه‬ ‫مــی شــود کــه اولیــن دور ه اســتقرار در ایــن قلعــه مربــوط به‬ ‫زمــان پــس از حملـ ه مغــول اســت‪ .‬البتــه اثــار ساخت وســاز‬ ‫و مرمــت در پیکــر ه ایــن ارگ دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ارگ اخریــن بــار بــه تصرف افغان هــا درامد و کامال‬ ‫تخریــب شــد امــا تــا اواخــر دوران قاجــار خانواده هایــی‬ ‫بــه شــکل مســتقل در ان زندگــی می کردنــد‪.‬‬ ‫ارگ بلقیــس اســفراین‪ ،‬بعــد از ارگ بــم‪ ،‬دومیــن‬ ‫بنــای گلــی ایــران اســت کــه بــر اســاس اصــول معمــاری‬ ‫ساســانی ســاخته شــده و مهم تریــن مصالــح به کاررفتــه‬ ‫در ان خشــت و گل اســت‪.‬‬ ‫ایــن دژ قدیمــی ‪ ۲۹‬بــرج بــا ارتفــاع حدود ‪ ۱۱‬متر داشــت‪،‬‬ ‫ایــن برج هــا از اطــراف بــا خنــدق احاطــه شــده اند‪ .‬در‬ ‫ل هایــی‬ ‫کاوش هــای انجــام شــده در ســال ‪ ،۸۶‬ســفا ‬ ‫در ایــن منطقــه یافــت شــد کــه بــه ســفال های مــرو و‬ ‫ســمرقند و نیشــابور قدیــم شــباهت دارد‪ .‬همیــن مســئله‬ ‫ســبب قــوت بخشــیدن بــه احتمــال وجــود تمــدن در ایــن‬ ‫منطقــه در قــرن دوم هجــری شــد‪.‬‬ ‫وســعت این ارگ تاریخی بیش از ‪ ۵۱‬هزار مترمربع اســت‬ ‫و مصالــح اصلــی بــه کار رفتــه در ســاخت ان شــامل گل‪-‬‬ ‫چینه اســت که در بعضی از قســمت ها از خشــت و اجر و‬ ‫چوب برای اســتحکام بیشــتر‪ ،‬اســتفاده شــده اســت‪ .‬طبق‬ ‫شــواهد تاریخــی‪ ،‬ایــن قلعــه برخــاف ســایر قلعه هــا کــه‬ ‫معمــوال در ارتفــاع ســاخته می شــوند‪ ،‬روی ســطح همــوار‬ ‫دشــت ســاخته شــده و اطــراف ان خندقــی ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫مقبره شیخ اذری‬ ‫شــیخ فخرالدین حمــزه فرزنــد علــی ملــک طوســی‬ ‫اســفراینی بیهقــی متخلــص بــه «اذری» از عارفــان و‬ ‫شــعرای مشــهور قــرن هشــتم هجــری اســت کــه بخشــی‬ ‫از زندگــی خــود را در هنــد و بیشــتر ایــام عمــر خــود را‬ ‫در ایــران ســپری کــرده اســت‪ .‬مقبــر ه ایــن شــاعر اکنــون‬ ‫از دیدنــی هــای خراســان شــمالی بــه حســاب می ایــد و‬ ‫بــا شــماره ‪ ۴۴۹۷‬بــه عنــوان بخشــی از مجموعـه ی شــهر‬ ‫تاریخــی بلقیــس اســفراین در فهرســت اثــار ملــی بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا از ‪ ۲‬فضــای معمــاری تشــکیل شــده کــه ابعــاد‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬بخــش جنوبــی در واقــع بــه عنــوان‬ ‫نمازخانــه و بخــش شــمالی ان محــل دفــن و ارامــگاه‬ ‫شــیخ اذری اســت‪.‬‬ ‫شارســتان از دیگــر اثــار موجــود در ایــن ارگ بــه شــمار مــی‬ ‫رود و ایــن قســمت محله هــای مختلــف شــهر را در برگرفتــه‬ ‫اســت کــه بــا دیــوار خشــت و گلــی احاطــه شــده اند‪ .‬در ایــن‬ ‫محــدوده بناهایــی چــون تپــه منــار‪ ،‬بــازار‪ ،‬محــدوده صنعتی‬ ‫و کارگاهــی‪ ،‬قبرســتان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تپــه منــار یــا مســجد مهم تریــن بخــش شارســتان شــهر‬ ‫بلقیــس اســت کــه کتاب هــای جغرافیایــی و ســفرنامه ها‪،‬‬ ‫وجــود ایــن مســجد و منــاره در ایــن محــل را ثابــت می کننــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۰‬در ضلــع جنوبــی شارســتان‪ ،‬بخــش کوچکــی‬ ‫از یــک ســازه ی اجــری شــامل ســردر ورودی و تعــدادی‬ ‫پلــه کشــف شــد‪ .‬در کاوش هــای بعــدی مشــخص شــد‬ ‫کــه ایــن ســازه کــه دایــره ای بــه قطــر ‪ ۲۵/۴‬متــر و عمــق‬ ‫پنــج متــر بــود‪ ،‬بقایــای یــک اب انبــار اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن نتایــج ســومین فصــل کاوش در‬ ‫شارســتان شــهر بلقیــس‪ ،‬کشــف یــک کــور ه ســفالگری‬ ‫متعلــق بــه نیم ـ ه دوم قــرن ششــم هجــری قمــری اســت‬ ‫کــه بخش هــای مختلفــی چــون اتشــدان در بخــش پایینی‪،‬‬ ‫تاقچه هــا بــه منظــور گذاشــتن ســفال‪ ،‬ســکوی پخــت بــرای‬ ‫اماده ســازی و چیــدن ســفال بــرای پخــت و یــک گنبــد دارد‪.‬‬ ‫ارگ بلقیس اسفراین‪ ،‬بعد‬ ‫از ارگ بم‪ ،‬دومین بنای گلی‬ ‫ایران است که بر اساس اصول‬ ‫معماری ساسانی ساخته شده‬ ‫و مهم ترین مصالح به کاررفته‬ ‫در ان خشت و گل است‬ ‫در کاوش هــای باستان شناســی در شــهر تاریخــی‬ ‫اســفراین‪ ،‬اثــار زیــادی از قطعــات کاشــی بــه دســت‬ ‫امــده اســت کــه نشــان می دهــد هنــر کاشــی کاری در‬ ‫ایــن شــهر در زمــان حیــات از شــکوفایی و رونــق باالیــی‬ ‫برخــوردار بــوده اســت و از ایــن هنــر در تزییــن بناهــای‬ ‫شــاخص اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۲‬بنــای مهــم دیگــر هــم خــارج از حصــار‬ ‫شــهر بلقیــس و در نزدیکــی ان قــرار دارد‪ ،‬یکــی بنــای‬ ‫کاروانســرای معــروف بــه کهنــه ربــاط در بخــش شــمال‬ ‫غربــی شارســتان شــهر بلقیــس و دیگــری مجموعــه ای‬ ‫معــروف بــه یخدان هــا کــه در بخــش جنــوب غربــی شــهر‬ ‫تاریخــی اســفراین قــرار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫مدیــر گــروه بهداشــت دهــان و دنــدان معاونــت‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬برخــی از خوراکــی هــا اثــر مخربــی‬ ‫بــروی دنــدان هــا دارنــد و بهتــر اســت کــه از مصرف‬ ‫ان هــا اجتنــاب شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر یاهوئیــان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نوشــابه هــا از ایــن مــواد غذایــی‬ ‫هســتند کــه مضــرات ان بــرای همــه محــرز اســت‪،‬‬ ‫همــه مــا مــی دانیــم کــه نوشــابه بــرای بســیاری از‬ ‫جنبه هــای ســامت و بهداشــت دهــان مضــر بــوده‬ ‫و اســتثنا نیســت و تعــداد زیــادی از مطالعــات‪،‬‬ ‫ارتبــاط بیــن مصــرف نوشــابه و حفــره ســازی را‬ ‫نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قهــوه نیــز عوارضی بــرای دندان‬ ‫هــا دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬لکــه هــای قهــوه یکــی از بدتریــن‬ ‫هــا بــرای دنــدان هــای شــما هســتند‪ ،‬زیــرا بســیار‬ ‫مقــاوم انــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬قهــوه هــم دهــان شــما‬ ‫را خشــک و هــم دنــدان هــا را چســبنده مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بــه قهــوه شــکر اضافــه کنیــد‬ ‫بدتــر مــی شــود‪ ،‬زیــرا دنــدان هــای شــما از قهــوه‬ ‫بــدون شــکر کمــی کمتــر اســیب مــی بینــد‪.‬‬ ‫یاهوئیــان بــا اشــاره بــه اینکــه قهــوه نوشــیدنی‬ ‫اســیدی اســت کــه مینــای دنــدان را مــی پوســاند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای بــه حداقــل رســاندن اســیب دنــدان‬ ‫توســط قهــوه بعــد از مصــرف ان مقــدار زیــادی اب‬ ‫نوشــیده و از مــواد افزودنــی ماننــد شــکر اجتنــاب‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی بــه تاثیــر ابمیــوه روی دنــدان نیــز اشــاره و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اگرچــه ابمیــوه بــه انــدازه قهــوه‪ ،‬چــای‬ ‫و نوشــابه مضــر نیســت‪ ،‬امــا بــد نیســت بدانیــد کــه‬ ‫بسیاری از اب میوه ها بسیار اسیدی هستند و با‬ ‫افزایــش خطــر حفــره ســازی دندانــی ارتبــاط دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬ابمیــوه هــای کامــا طبیعــی دارای خواصــی‬ ‫نیــز هســتند‪ ،‬پــس فقــط از طبیعــت اســیدی ان‬ ‫هــا اگاه باشــید و حداقــل بعــد از نوشــیدن بــا اب‬ ‫دهــان خــود را بشــویید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ابنبــات چســبنده بــرای دنــدان هــا‬ ‫مضــر اســت‪ ،‬محتــوای قنــد بــاالی ان هــا همــراه‬ ‫بــا طبیعــت چســبنده‪ ،‬ان هــا را کابوســی بــرای‬ ‫دنــدان هــای شــما و میــان وعــده هــای مــورد عالقه‬ ‫باکتــری هــای دهــان مــی ســازد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تنهــا چیــزی که در مــورد ابنبات ها‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ایــن اســت کــه الی دندان هــا گیــر مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬همــان تکــه کوچــک قطعــه ای از دنــدان را‬ ‫خــراب مــی کنــد‪ .‬اگــر شــما ابنبــات هــای ســخت‬ ‫بخوریــد‪ ،‬همیشــه خطر ان مینای دنــدان را تهدید‬ ‫مــی کنــد و در مــوارد شــدید‪ ،‬دنــدان را از بیــن مــی‬ ‫برید‪.‬‬ ‫یاهوئیــان از میــوه هــای خشــک نیــز بــه عنــوان‬ ‫مخــرب دنــدان هــا نــام برد و افزود‪ :‬بســیاری از مردم‬ ‫میــوه هــای خشــک را کــه یــک انتخــاب میــان وعــده‬ ‫ســالم هســتند‪ ،‬انتخــاب مــی کننــد و قطعــا برخــی از‬ ‫مزایــا در ایــن انتخــاب وجــود دارد‪ ،‬اما مشــکل اصلی‬ ‫ایــن اســت کــه بیشــتر میــوه هــای خشــک بســیار‬ ‫چســبناک و با قند باال هســتند‪ .‬انها با دُزهای زیاد‪،‬‬ ‫قندهــای طبیعــی و فیبرهــای ســلولزی غیــر محلــول‬ ‫همراهنــد کــه باعــث مــی شــود بــه عنــوان ابنبــات‬ ‫های گیاهی مشــکل ســاز شــوند‪ ،‬بهترین جایگزین‬ ‫ایــن اســت کــه بــه جــای میــوه خشــک‪ ،‬میــوه هــای‬ ‫تــازه میــل شــود‪.‬‬ ‫وجوب امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از واجبــات‬ ‫و فرایــض بســیار مهــم و بــزرگ اســامی بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ ،‬و افــرادی کــه ایــن فریضــه ی‬ ‫بــزرگ الهــی را تــرک می کننــد یــا در برابــر ان‬ ‫بی تفاوتنــد گناهــکار خواهنــد بــود و کیفــری‬ ‫ســخت و ســنگین در انتظــار انهــا اســت‪ .‬امــر‬ ‫بــه معــروف و نهــی از منکــر نــه تنهــا بــه اتفــاق‬ ‫فقهــای اســام واجــب اســت‪ ،‬بلکــه اصــل‬ ‫وجــوب ان جــزو ضروریــات دیــن مبیــن اســام‬ ‫بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 24‬اسفند ‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪4‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫به زنان سرپرست خانوار‬ ‫‪ ۲۴‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫اشتغال پرداخت شد‬ ‫مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال بــا همــکاری بانــک‬ ‫رســالت و پرداخــت ‪ ۲۴‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫بــرای ‪ ۵۰‬نفــر از زنــان سرپرســت خانــوار اســتان‬ ‫شــغل ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫زهــرا معینــی یکتــا اظهــار داشــت‪ :‬در مرحلــه‬ ‫اول طــرح همــکاری بــا بانــک رســالت ‪ ۵۰‬نفــر از‬ ‫بانــوان سرپرســت خانــواده و عضــو کانــون همیــاری‬ ‫اجتماعــی مشــارکت داشــتند کــه بــرای ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫اشــتغال مســتقیم ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســقف تســهیالت ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫تــا ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال اســت و ایــن تســهیالت‬ ‫بــا اقســاط ‪ ۶۰‬ماهــه در اختیــار قــرار مــی گیــرد‬ ‫افــزود‪ :‬تســهیالت بــرای ایجــاد اشــتغال در پنــج‬ ‫حــوزه شــامل پــرورش دام ســبک‪ ،‬تولیــد فــرش‬ ‫دســتباف‪ ،‬تهیــه غــذای امــاده و فروشــندگی و‬ ‫دوخــت و دوز پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ایــن بانــوان‬ ‫سرپرســت خانــوار زیــر پوشــش نهادهــای حمایتــی‬ ‫نیســتند افــزود‪ :‬نهــاد مردمــی رســالت‪ ،‬متشــکل‬ ‫از هــزاران کانــون همیــاری اجتماعــی‪ ،‬فعــاالن‬ ‫اجتماعــی و ســازمان هــای رهیــاری شــکل گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن نهــاد بــا تکیــه بــر همیــاری اجتماعــی‪،‬‬ ‫قــرض الحســنه و کارافرینــی اجتماعــی بــه دنبــال‬ ‫ســبک بهتــر کار و زندگــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه تفاهــم نامــه‬ ‫میــان وزارت کشــور و بانــک قــرض الحســنه‬ ‫رســالت منعقــد و مقــرر شــد از بیــن اعضــای‬ ‫کانــون هــای همیــاری اجتماعــی کــه ظرفیــت و‬ ‫شــرایط ایجــاد شــغل خــرد و خانگــی را دارند توســط‬ ‫راهبــران اجتماعــی شناســایی و بــه واســطه رهیــار‬ ‫کانــون و بــا نظــارت دفاتــر امــور بانــوان و خانــواده‬ ‫اســتانداری هــا بــه بانــک قــرض الحســنه رســالت‬ ‫معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫زهــرا معینــی یکتــا افــزود‪ :‬متقاضیــان‪ ،‬پــس از‬ ‫خریــد اقســاطی ابــزار کار مــورد نیــاز‪ ،‬تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه الکترونیکــی خــود را دریافــت و‬ ‫بجــای وجــه نقــد‪ ،‬ابــزار مــورد نظــر خــود را دریافــت‬ ‫و شــروع بــه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫فلسفه حجاب از‬ ‫نگاه قران‬ ‫واژه حجاب به معنای پرده‪ ،‬پوشش‬ ‫و پنهان کردن است‪ .‬این واژه‪،‬‬ ‫تنها به معنای پوشش ظاهری یا‬ ‫پوشاندن زن نیست و در اصل به‬ ‫مفهوم پنهان کردن زن‪ ،‬از دید مرد‬ ‫بیگانه است‪.‬‬ ‫در ایــه حجــاب امــده اســت‪ ...« :‬وَاِذَا‬ ‫ن‬ ‫ســاَلُوهُ َّ‬ ‫ســاَلْتُمُوهُ َّ‬ ‫ن مَت َاعًــا فَا ْ‬ ‫ن مِــ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫م‬ ‫م اطهَــر ُ لِقلوبِکُــ ْ‬ ‫ــاب ذل ِکُــ ْ‬ ‫وَرَاء ِ حِجَ ٍ‬ ‫وَقُلُوبِهِــنَّ‪....‬؛‪ ...‬و چــون از زنــان [پیامبــر]‬ ‫چیــزى خواســتید از پشــت پــرده از انــان‬ ‫بخواهیــد ایــن بــراى دلهــاى شــما و دلهــاى‬ ‫انــان پاکیــزه‏ تــر اســت‪( »...‬ایــه ‪ ۵۳‬ســوره‬ ‫احــزاب)‪.‬‬ ‫اغــاز و پیدایــش حجــاب و پوشــش مربــوط‬ ‫می شــود بــه دوره زندگانــی حضــرت ادم و‬ ‫حــوا(ع)‪ ،‬هنگامــی کــه ان دو بزرگــوار مرتکــب ان‬ ‫خطــا شــدند و از درختــی کــه خداونــد میــوه اش را‬ ‫ممنــوع شــده بــود‪ ،‬تنــاول کردنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق ‪ ۲‬گلستان‪:‬‬ ‫ضریب اشغال قطار ایستگاه‬ ‫گرگان کامل است‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گلســتان گفــت‪ :‬ضریــب اشــغال قطارهــای مســافربری‬ ‫از ایســتگاه گــرگان بــه مقصدهــای تهــران و ســوادکوه کامــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار نــدای ابــادی‪ ،‬محســن اعتمــاد در مراســم افتتــاح ســتاد نــوروزی ‪ ۱۴۰۲‬در‬ ‫ن بــه تهــران همیشــه بــه صــورت کامــل مبــدا‬ ‫خصــوص ایــن ضریــب اشــغال گفــت‪ :‬قطــار گــرگا ‬ ‫گــرگان را تــرک می کنــد و از مبــدا تهــران هــم کامــل بــه مقصــد گــرگان بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ضریــب اشــغال قطــار حومـه ای گــرگان ‪ -‬ســوادکوه از ایســتگاه مبــدا کامــل‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه وجــود ایســتگاه های مختلــف‪ ،‬مســافرینی پیــاده و مســافران جدیــد‬ ‫ســوار می شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعــداد مســافران قطــار حومــه ای در ابتــدا کامــل در نظــر گرفتــه‬ ‫می شــود و مســافرانی کــه در ایســتگاه های بعــدی جایگزیــن می شــوند‪ ،‬بــه عنــوان مســافر‬ ‫ت موجــود می بــرد‪.‬‬ ‫جدیــد محســوب شــده و ضریــب اشــغال را باالتــر از ظرفی ـ ‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬تعــداد مســافران جدیــد کــه بــه قطــار بعــد از‬ ‫پیــاده شــدن مســافران قدیــم‪ ،‬وارد می شــوند‪ ،‬ظرفیــت ایــن قطــار حومــه ای را بــه ‪۱۹۳‬‬ ‫درصــد رســانده اســت‪.‬‬ ‫اعتمــاد تاکیــد کــرد‪ :‬هیــچ مســافری مــازاد بــر ظرفیــت ســوار قطــار نمی شــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫مســافران جدیــد امارشــان بــه مســافران اولیــه افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن ضریــب اشــغال نشــان می دهــد‪ ،‬مــردم بــرای تــردد در بینــدو شــهر کــه‬ ‫ایســتگاه راه اهــن دارد‪ ،‬از قطــار اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن ضریــب اشــغال قطــار گــرگان ‪ -‬اینچه بــرون کــه بــه تازگــی‬ ‫حرکــت ان دوبــاره اغــاز شــده‪ ،‬اکنــون بــه ‪ ۸۵‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬ایــن میــزان ضریــب اشــغال ها نشــان از اقبــال‬ ‫خــوب مــردم اســتان بــه حمــل و نقــل ریلــی دارد‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــا بیــان ایــن کــه در دنیــا ســفر بــا قطــار جــزو گزینه هــای برتــر بــرای مســافرت های‬ ‫شــهری و بین شــهری محســوب می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام پیــک نــوروز‬ ‫قــرار داریــم‪ ،‬راه اهــن جمهــوری اســامی هیچگونــه افزایــش قیمتــی در بلیط هــای‬ ‫قطارهــای حومــه ای و بین شــهری نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســتاد نــوروزی اداره کل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬بــه مشــابه ســال های‬ ‫قبــل از امــروز تــا پایــان ‪ ۱۵‬فروردیــن مــاه ســال اینــده بــه صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته فعــال و شــاهد‬ ‫حضــور اعضــای کشــیک نــوروزی در ایــن ایــام هســتیم‪ ،‬تــا شــاهد ســیر روان‪ ،‬ایمــن قطارهــا‬ ‫و پاســخگوی مســافران باشــیم‪.‬‬ ‫اعتمــاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه برگــزاری جلســات ســتاد نــوروزی‪ ،‬در راســتای تکریــم‬ ‫اربــاب رجــوع بــرای ارائــه خدمــات مطلــوب و افزایــش کیفیــت در ســفرهای نــوروزی و‬ ‫میزبانــی از هموطنــان تصمیمــات خوبــی از جملــه جانمایــی واگــن تیــل چــک ‪ ۶۵‬ســاله‬ ‫بــرای ثبــت عکــس یــادگاری‪ ،‬برپایــی چــادر نمایشــگاهی‪ ،‬برپایــی دار قالــی کــه مســافرین‬ ‫حــوزه ریلــی و گردشــگران هــر یــک به نوبــه خــود گــره ای زده تــا ایــن قالــی بــه نقــش و نــگار‬ ‫خــود رســیده و تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬مــا بــا ایجــاد زیرســاخت های فضــای مجــازی‬ ‫کانــون مســافران وفــادار و مســافرین دوســتدار حمــل و نقــل ریلــی را راه انــدازی کردیــم تــا‬ ‫بتوانیــم بســتر خانــواده بــزرگ راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬را یکپارچــه کــرده کــه ارتبــاط اعضــای‬ ‫ایــن کانــون و فراه ـم شــدن فضــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی موجــب بهبــود کیفیــت خدمــات‬ ‫ایــن ایســتگاه شــود‪.‬‬ ‫در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪۲۷۲‬سرمایه گذار‬ ‫خارجی با ‪۱۱‬هزار نفر‬ ‫اشتغال زاییفعالیتدارند‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪۲۷۲ :‬‬ ‫ســرمایه گــذار خارجــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتی کشــور‬ ‫فعــال هســتند کــه حــدود ‪۱۱‬هزار نفــر در واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیــدی انهــا مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی از ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫شــهرک های صنعتــی ایــران‪« ،‬علــی رســولیان» در نشســت‬ ‫خبــری بــا رســانه های خارجــی مقیــم تهــران‪ ،‬افــزود‪۸۵۱ :‬‬ ‫شــهرک و ناحیــه صنعتــی در کشــور وجــود دارد کــه بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار واحــد تولیــدی کوچــک و متوســط در ایــن شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی فعــال هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬واحدهــای مســتقر در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی کشــور بــرای بیــش از یــک میلیــون نفــر بــه صــورت‬ ‫مســتقیم ایجــاد شــغل کــرد ه انــد‪ .‬همچنیــن ‪۴۷‬هــزار طــرح در‬ ‫حــال ســاخت نیــز در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی وجــود دارد‬ ‫کــه بــا تکمیــل ان هــا زمینــه اشــتغال بیشــتری فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران ادامــه داد‪ :‬یک هــزار و ‪ ۶۰‬واحــد از ایــن واحدهــای‬ ‫تولیــدی صــادرات محــور هســتند کــه محصــوالت تولیــدی‬ ‫خــود را بــه کشــورهای مختلــف صــادر می کننــد‪.‬‬ ‫رســولیان گفــت‪ :‬بــه عنــوان نمونــه زعفــران و محصــوالت مرتبــط‬ ‫بــه کشــورهایی از جملــه عــراق‪ ،‬ترکیــه و جمهــوری اذربایجــان‬ ‫صادر می شــود‪ .‬حوزه محصوالت شــیمیایی به کشــورهای عراق‪،‬‬ ‫جمهــوری اذربایجــان و گرجســتان‪ ،‬محصــوالت حــوزه نســاجی بــه‬ ‫کشــورهایی نظیــر المــان‪ ،‬قطــر و کویــت صــادر می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محصــوالت حــوزه لــوازم خانگــی بــه کشــورهایی‬ ‫از جملــه عــراق‪ ،‬افغانســتان و محصــوالت حــوزه ســنگ و‬ ‫ســرامیک بــه ترکیــه‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬عــراق و امــارات صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در بخــش دیگــری‬ ‫از ســخنان خــود اظهــار داشــت‪ ۸۲ :‬کنسرســیوم صادراتــی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف داریــم‪ .‬کنسرســیوم های صادراتــی بــرای‬ ‫ارتقــای شــاخص های تولیــدی بنگاه هــای کوچــک و متوســط‬ ‫بــازار خوبــی بــه وجــود می اورنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬از بیــش از ‪۵۰‬هــزار واحــد تولیــدی درون‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‪ ،‬حــدود ‪۹۸‬درصــد کوچــک و‬ ‫متوســط هســتند کــه بایــد بــه ارتقــای رقابــت پذیــری انهــا‬ ‫کمــک شــود و یکــی از بهتریــن راه هــا رســیدن بــه بازارهــای‬ ‫خارجــی اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران همچنیــن اضافــه کــرد‪۵۰۵ :‬خوشــه صنعتــی در کشــور‬ ‫شناســایی شــده اســت‪ ،‬کار ‪۱۲۲‬خوشــه تمــام شــده و اجــرا‬ ‫شــده اســت و ‪۵۴‬خوشــه نیــز در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫رســولیان ادامــه داد‪ :‬توانمندســازی شــاغالن واحدهــای‬ ‫صنعتــی و تولیــدی بــه عنــوان یک اولویت در دســتور کار اســت‬ ‫کــه در ایــن زمینــه کارهــای مختلفــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران بــرای حضــور در نمایشــگاه های داخلــی‪ ،‬اعــزام‬ ‫هیات هــای تجــاری و حضــور در نمایشــگاه های خارجــی بــه‬ ‫عنــوان بســته‪‎‬های حمایتــی مشــوق های الزم را بــه بنگاه هــای‬ ‫کوچــک و متوســط ارائــه می دهــد‪ ،‬راه افزایــش تولیــد در‬ ‫واقــع ارتقــاء تقاضــای خارجــی اســت کــه منجــر بــه افزایــش‬ ‫شــاخص های تولیــد‪ ،‬افزایــش صــادرات و اشــتغال می شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪ :‬حمایــت‬ ‫از طرح هــای پژوهشــی نیــز بــه عنــوان یــک اولویــت دنبــال‬ ‫می شــود کــه ‪ ۶۶۱‬طــرح پژوهشــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رســولیان اظهــار داشــت‪ :‬یک هــزار و ‪ ۶۵۰‬واحــد صنعتــی‬ ‫مســتعد دانــش بنیــان شــدن شناســایی شــده اســت کــه ‪۷۵۹‬‬ ‫واحــد تاکنــون دانــش بنیــان شــده اند‪ .‬همچنیــن ‪۲۲۹‬واحد دیگر‬ ‫شناســایی شــده و ‪۹۷‬شــرکت دانــش بنیــان شــده اســت و بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬شــرکت دانــش بنیــان زمیــن واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حمایــت از ایــده هــای نواورانــه و فناورانــه نیــز در‬ ‫دســتور کار اســت کــه ‪۲۳۵‬رویــداد در ایــن حــوزه برگــزار شــده‬ ‫اســت‪ ۴۰ .‬مرکــز خدمــات فنــاوری بــرای توســعه و عارضــه‬ ‫یابــی داریــم‪ ۶۵۰ ،‬مشــاور در ایــن مراکــز مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند و ‪ ۶‬شــهرک فنــاوری فعــال نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران در ادامــه ســخنان خــود اضافــه کــرد‪ :‬امســال‬ ‫در مجمــوع در ســطح کشــور بیــش از ‪ ۹‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫در زیرســاخت های شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور‬ ‫ســرمایه گذاری شــده اســت کــه تاکنــون بخــش عمــده ای از‬ ‫ایــن ســرمایه گذاری ها در حوزه هایــی از جملــه تامیــن اب‪،‬‬ ‫بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬افزایــش اراضــی جدیــد و توســعه شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی موجــود بــا موفقیــت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رســولیان یــاداور شــد‪ :‬از راه انــدازی شــهرک های انــرژی‬ ‫خورشــیدی و تامیــن پایــدار بــرق بــا اســتفاده از انرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر حمایــت می‪‎‬کنیــم‪ .‬در ایــن راســتا ‪ ۹۲‬شــهرک‬ ‫صنعتــی دارای ظرفیــت بــه وســعت پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫بــه ســاتبا (ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری‬ ‫انــرژی بــرق) معرفــی شــده اســت کــه اتصــال بــه پســت و‬ ‫بســترها فراهــم شــدده اســت و از بخــش خصوصــی توانمنــد‬ ‫و ســرمایه گــذاران خارجــی بــرای مشــارکت و ســرمایه گــذاری‬ ‫در ایــن حــوزه دعــوت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار زمیــن صنعتــی امــاده‬ ‫واگــذاری در ســطح کشــور وجــود دارد کــه زیرســاخت های‬ ‫الزم بــرای حضــور ســرمایه گــذاران و فعالیــت صنعتــی در‬ ‫ان هــا فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران و‬ ‫شــرکت های اســتانی تابعــه ان اکنــون بــا دارا بــودن ‪۸۵۱‬‬ ‫شــهرک و ناحیــه صنعتــی و ‪ ۶‬منطقــه ویــژه اقتصــادی درحــال‬ ‫بهره بــرداری‪ ۸۶ ،‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی تخصصــی‪ ،‬هفــت‬ ‫شــهرک فنــاوری‪ ۴۰ ،‬مرکــز خدمــات فنــاوری و کســب و کار‪،‬‬ ‫‪۲‬مجتمــع فنــاوری اطالعــات و خدمــات نــر م افــزاری‪ ۱۰۰ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۶۴‬قــرارداد منعقــده و بهره بــرداری از ‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۳۷۳‬واحــد‬ ‫صنعتــی و چهــار هــزار و ‪ ۲۶۰‬واحــد کارگاهــی تکمیــل شــده‪،‬‬ ‫زمینــه اشــتغال مســتقیم یــک میلیــون و ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬نفــر را‬ ‫در سراســر کشــور فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال کار هستی ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای دهه ‪ 70‬دی با ما تماس بگیرند ‪01732688214‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1401‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫ســرهنگ عباســعلی پهلوانی نســب اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایــن تعــداد متهــم ‪ ۸۴۰‬فقــره‬ ‫پرونــده تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ارزش ریالــی کاالهــای کشــف شــده از ایــن افــراد هــزار و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــوده کــه بــه نســبت ســال گذشــته ‪ ۱۵‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین از این متهمان ‪ ۵۱۵‬دستگاه خودرو کشف شد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان گفــت‪ :‬بیشــترین کشــفیات ایــن حوزه ســوخت‪،‬‬ ‫نوشــیدنی های خارجــی‪ ،‬روغــن خوراکــی‪ ،‬لــوازم ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬چــوب االت‪ ،‬ســیگار و‬ ‫لــوازم خانگــی بــود‪.‬‬ ‫پهلوانی نســب ادامــه داد‪ :‬در بخــش کاالی گمرکــی‪ ،‬میــزان کشــفیات نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۶‬درصــد رشــد داشــته‪ ،‬بطــوری کــه کشــف روغــن از ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫کیلوگرم ســال گذشــته امســال به ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۵۷‬کیلوگرم و لوازم خانگی از ‪ ۵۳۸‬دســتگاه‬ ‫بــه ‪ ۸۶۰‬دســتگاه رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارزش ریالــی کاالهــای احتــکاری و زمین خواری هــای کشــف شــده‪۱۲ ،‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــراورد شــده کــه نســبت بــه ســال قبــل در همیــن بــازه زمانــی ‪ ۵۹۶‬درصــد‬ ‫رشــد دارد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان افــزود‪ :‬ارزش ریالــی زمین هــای کشــف شــده ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۴۰‬میلیارد ریال بود که نســبت به ســال گذشــته هزار و ‪ ۳۷۱‬درصد رشــد داشــته و‬ ‫متــراژ کل زمین هــای تصــرف شــده و تغییــر کاربــردی داشــته در ســال جــاری ‪ ۱۰۰‬هکتــار بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــده کاالهــای کشــف شــده در ایــن انبارهــا‪ ،‬گنــدم‪ ،‬قنــد‪ ،‬شــکر‪،‬‬ ‫لــوازم بهداشــتی‪ ،‬لــوازم پزشــکی‪ ،‬اقــام دارویــی و روغــن اســت و بیشــترین کشــفیات در‬ ‫حوزه هــای گــرگان‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬بندرگــز و مینودشــت بــود‪.‬‬ ‫در گلستان ‪ ۸۹۰‬متهم قاچاق‬ ‫کاال و ارز دستگیر شدند‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنــون ‪ ۸۹۰‬نفر از‬ ‫قاچاقچیان حوزه کاال و ارز در این اســتان شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه کاالی اساسی‬ ‫‪ ۲۶‬تن گوشت منجمد توزیع شد‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ ۷ :‬هــزار و ‪ ۳۳۷‬کیلوگــرم گوشــت قرمــز منجمد‬ ‫بــه همــراه ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬کیلوگــرم گوشــت مــرغ منجمــد بــه قیمــت مصــوب تنظیــم بــازار‬ ‫در نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاالهــای اساســی در ایــن شهرســتان در حــال فــروش بــه‬ ‫متقاضیــان اســت‪.‬‬ ‫عبدالملــک ارخــی اظهــار داشــت‪ :‬گوشــت منجمــد کیلویــی ‪ ۱۴۵‬تــا ‪ ۱۵۵‬هــزار تومــان و‬ ‫مــرغ منجمــد کیلویــی ‪ ۴۵‬هــزار تومــان در ایــن نمایشــگاه عرضــه می شــود و عــاوه بــر ان‬ ‫‪ ۴۰‬تــن برنــج هنــدی بــه قیمــت کیلویــی ‪ ۳۵‬هــزار تومــان امــاده فــروش اســت‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن هــدف برگــزاری نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاالهــای اساســی را کمــک‬ ‫بــه خانوارهــا بــرای تهیــه محصــوالت خــود بــا قیمــت مناســب اعــام کــرد و گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫می تواننــد عــاوه بــر گوشــت‪ ،‬مــرغ و برنــج ســایر خوراکی هــا ویــژه شــب عیــد ماننــد اجیــل و‬ ‫شــیرینی را هــم بــا ‪ ۲۰‬درصــد تخفیــف نســبت بــه بــازار در ایــن نمایشــگاه خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬ایــن نمایشــگاه کــه از روز گذشــته فعــال شــده‬ ‫تــا ‪ ۲۸‬اســفند در محــل انبــار تعاونــی روســتایی جنــب بــازار روس هــا از ســاعت ‪ ۱۰‬تــا ‪۲۲‬‬ ‫دایــر اســت‪.‬‬ ‫ارخــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کمبــودی از نظــر توزیــع اقــام ضــروری مــردم بــرای شــب عیــد‬ ‫و مــاه مبــارک رمضــان وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪ ۲ :‬تیــم نظارتــی متشــکل از کارشناســان جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تعزیــزات حکومتــی و اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه صــورت تمــام وقــت در‬ ‫حــال گشــت زنــی و نظــارت بــر نحــوه عرضــه کاالهــا در ســطح بــازار هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در یــک ســال اخیــر هــزار و ‪ ۹۴۲‬مــورد بازدیــد از واحدهــای صنفــی گنبــدکاووس‬ ‫انجــام و بــرای ‪ ۱۸۳‬واحــد پرونــده تخلــف تشــکیل و بــه تعزیــزات معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬بیشــترین مــوارد تخلــف مربــوط بــه حــوزه‬ ‫ارد و نــان و خبازی هــا شــامل کســری ارد‪ ،‬رعایــت نکــردن ســاعت پخــت‪ ،‬تراکنش هــای‬ ‫نامتعــارف و کســری وزن شــانه بــود‪.‬‬ ‫ارخــی بیــان کــرد‪ :‬امســال تاکنــون ‪ ۷۸۶‬تــن برنــج هنــدی‪ ۲۲۴ ،‬تــن برنــج تایلنــدی‪۳۹۷ ،‬‬ ‫تــن شــکر خانــوار‪ ۷۶ ،‬تــن شــکر صنــوف و ‪ ۹‬تــن قنــد در کنــار ‪ ۲۲۰‬تــن گوشــت قرمــز منجمــد‬ ‫و ‪ ۳۲۵‬تــن مــرغ منجمــد بــا قیمــت تنظیــم بــازار در ســطح شهرســتان گنبــدکاووس عرضــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫در پس تصویر سبز‪ ،‬محرومیت پنهان‬ ‫مانده گلستان از میان خواهد رفت‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای همیشــه تــا چنــد ســال اینــده بــا ادامــه ریل گــذاری دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬رنــگ و بــوی محرومیــت و کاســتی های پنهــان مانــده در پس تصویر ســبز گلســتان‬ ‫از میــان خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬امیــد را در‬ ‫بیــن مــردم اســتان چشـم انداز طوالنــی مــدت برخــی طرح هــا و نیــاز برخــی پروژه هــا بــه دوره‬ ‫زمانــی بیشــتر بــرای تکمیــل و رســیدن بــه بهــره وری‪ ،‬افزایــش داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پایه گذاری هــای انجام شــده بــرای جبــران کمبودهــا و ســرعت گرفتن قطــار اســتان‬ ‫از نخســتین روز فعالیــت دولــت ســیزدهم و پــس از کامل شــدن تیــم مدیریتــی اســتان‪ ،‬بــر‬ ‫روی ریــل توســعه‪ ،‬اینــده روشــنی را بــرای گلســتان رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫وی بــه برخــی مشــکالت زیرســاختی گلســتان از جملــه در حــوزه راه اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫گلســتان بعــد از تهــران‪ ،‬دومیــن اســتان دارای نقــاط حادثه خیــز کشــور اســت کــه وجــود ان هــا‬ ‫همــواره باعــث بــروز حــوادث تلــخ و مــرگ و میــر همیشــگی می شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬در نقــاط گوناگــون اســتان ‪ ۹۵‬نقطــه حادثــه خیــز وجــود دارد کــه‬ ‫طبــق برنامــه تــا پایــان دولــت ســیزدهم بایــد مشــکل حادثه خیــزی ‪ ۸۰‬درصــد ان هــا برطــرف شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬بخــش عمــده ایــن نقــاط حادثه خیــز در کریــدور اصلــی و بزرگــراه بندرگــز تــا‬ ‫پــارک ملــی گلســتان قــرار دارد کــه در اولیــن اقــدام‪ ،‬بــا مصوبــه ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومانــی ســفر‬ ‫اســتانی دولــت‪ ،‬گام بلنــدی بــرای رفــع ایــن مشــکالت برداشــته شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع مصوبــه اســتانی دولــت در بخــش راه‪ ،‬تاکنــون ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان ان‬ ‫تخصیــص یافتــه کــه بخشــی از بــه صــورت قیــر و بــرای مرمــت پوشــش ســطح جاده هــا بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تکمیــل کمربنــدی شــهرهای اســتان را یکــی از راه هــای کاهــش حــوادث‬ ‫جــاده ای اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون کنارگــذر و کمربنــدی شــهرهای اســتان شــکل نگرفتــه و‬ ‫برخــی شــهرها کمربنــدی نــدارد کــه باعــث تــردد خودروهــای ســنگین بــه درون شــهرها شــده و‬ ‫عــاوه بــر افزایــش خطــر تصــادف‪ ،‬موجــب ترافیــک ســنگین خودرویــی نیــز می شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬در دولــت ســیزدهم عــزم جــدی بــرای کاهــش خطــر تصــادف درون‬ ‫و بــرون شــهری گلســتان وجــود دارد کــه نشــانه ان افزایــش تخصیــص اعتبــار بــرای‬ ‫تکمیــل طرح هــای حــوزه راه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬یکــی از ایــن طرح ها‪،‬بــرای کاهــش بار ترافیک بزرگراه و افزایش دسترســی‬ ‫ســاکنان بومی برای تردد در این مســیر تعریض جاده قدیم بندرگز ‪ -‬گرگان اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬توجــه زیــادی در ســال های گذشــته بــه تکمیــل زیرســاخت‬ ‫حــوزه راه اســتان نشــده بــود تــا جایــی کــه بــه عنــوان نمونــه در ‪ ۱۲‬کیلومتــر از جــاده‬ ‫کاللــه ‪ -‬گالیکــش حتــی یــه المــپ روشــنایی تعبیــه نشــده بــود کــه همــه ایــن کمبودهــا‬ ‫در حــال برطرف شــدن اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بــر خــاف ســال های گذشــته‪ ،‬هیــچ طــرح غیرفعالــی در حــوزه راه گلســتان‬ ‫وجودنــدارد و برخــی پروژه هــا بعــد از وقفــه بیــش از یــک دهه هــای اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از دالیل ســرعت گرفتن اجرا و تکمیل طرح ها در گلســتان عالوه بر تخصیص‬ ‫به موقــع اعتبــارات‪ ،‬واگــذاری ان بــه پیمانــکاران بومــی اســت کــه به دلیــل اهتمــام قلبــی انــان بــه‬ ‫پیشــرفت اســتان‪ ،‬رونــد اجــرای پروژه هــا بــا ســرعت قابــل قبولــی در حــال انجام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی بــرای دومیــن ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مقــرر شــد تــا هــزار و ‪ ۵۰۰‬پــروژه بــرای ایــن ســفر‪ ،‬تعریــف کنیــم امــا بــه احتمــال فــراوان‬ ‫ایــن رقــم افزایــش بیشــتری خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه یکــی از مطالبــات قدیمــی مــردم بــه رونــد اجــرای‬ ‫تله کابیــن گــرگان گفــت‪ :‬کلیــه مجوزهــای اجــرای ایــن طــرح تهیــه شــده و انتظــار‬ ‫داریــم تــا بــه زودی اجــرای ایــن طــرح اغــاز شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه بیــان کــرد‪ :‬شــهرداری و شــورای شــهر گــرگان بایــد در زمانــی کوتــاه تکلیــف‬ ‫ســرمایه گذار فعلــی تله کابیــن را مشــخص شــد کــه در غیــر این صــورت خودمــان بــرای‬ ‫ان تصمیــم خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخی هــا کــه همــواره مخالــف اجــرای ایــن طــرح و دیگــر پروژه هــای مشــابه هســتند‬ ‫مســووالن را دشــمن محیــط زیســت می داننــد در حالــی کــه همــه مدیــران گلســتان تعهــد کامــل‬ ‫و صددرصــدی بــه ضوابــط زیســت محیطــی داشــته و خــود را متعهــد بــه اجــرای ان می داننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن افــراد بــا اســتفاده از ظرفیــت رســانه هایی کــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬فضــای مســمومی بــه راه انداختنــد و بــا هوچی گــری‪ ،‬مانــع اجــرای طرح هــای‬ ‫محیــط زیســتی می شــوند امــا مــا هیــچ گاه تســلیم انــان نخواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬دروازه طرح هــای گردشــگری را در هیــچ کجــای دنیــا‪ ،‬ان هــم‬ ‫بــه بهانــه حفــظ محیــط زیســت نمی بندنــد و راه کار انــان پیــدا کــردن راه دقیــق بــرای‬ ‫اســتفاده توامــان و صحیــح از طبیعــت و پروژه هــای گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫دوران پسا‬ ‫نوگرایی در‬ ‫ترحیم!‬ ‫مــا چنــدی قبــل از قبــر رایــگان نوشــتیم و خیــال‬ ‫خلــق اللــه راحــت شــد کــه حتــی بــا وجــود زلزلــه‬ ‫شــدید در تهــران جنــازه هیــچ کــس روی زمیــن‬ ‫نمــی مانــد‪ .‬امــا ایــن البــا مافیــای مجالــس‬ ‫ترحیــم حســابی شــاکی شــدند‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫داســتان کــه باالخــره یــک روز شــتری در ِ خانــه‬ ‫افــراد چــرت مــی زنــد یــا مــی خوابــد ( بســته بــه‬ ‫نــوع شــتر و میــزان خــواب الودگــی ان) یــک‬ ‫واقعیــت اثبــات شــده اســت و دیــر و زود دارد‬ ‫ولــی ســوخت و ســوز نــدارد‪ .‬در ضمــن ایــن شــتر‬ ‫بــا احــد الناســی شــوخی نــدارد‪ .‬فلــذا برگزاری یک‬ ‫مجلــس ترحیــم ابــرو منــد حــق مــردم اســت‪.‬‬ ‫نکتــه بعــد اینکــه اساســا ً نوگرایــی‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫خلــق شــیوه هــای نویــن در برخــی امــور نظیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬مــورد وثــوق همــگان‬ ‫بــوده و بــه قولی عیــن صــواب اســت‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫ایــن خالقیــت بــه خــرق عــادت و پیدایــش‬ ‫جنگولــک بــازی و قرتــی بــازی هــای نوظهــور‬ ‫منجــر شــود‪ ،‬کار بیــخ پیــدا مــی کنــد و وقتــی هــم‬ ‫عنــان از دســت رفــت‪ ،‬دیگــر کار خیلــی بیــخ پیــدا‬ ‫مــی کنــد کــه ان وقــت بایــد گفــت‪ :‬اصــاح مــدار‬ ‫ایــن ســتاره ‪ ....‬صــد ســال تمــام کار داره!‬ ‫نمونــه اظهــر مــن الشــمس این داســتان اخیــرا ًدر‬ ‫«مجالــس پســا ترحیــم» برخــی از متمولیــن دیــده‬ ‫مــی شــود کــه کال ًهمــه چیــز انهــا بــا ســایر افــراد‬ ‫جامعــه فــرق دارد و تمیــز مراســم ترحیــم انهــا نیــز‬ ‫بــا ســایر مراســمات کمــی دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه خریــد قبرهــای میلیــاردی یــا بــه اصطــاح‬ ‫‪ VIP‬و الکچــری برگــزاری مراســم در بهتریــن‬ ‫مســاجد و دعــوت از مداحــان بــا صداهــای مخملی‬ ‫جــای خــود را در «مجالــس پســاترحیم» بــا هزینــه‬ ‫هــای گــزاف بــاز کــرده اســت‪ .‬هزینه هایــی کــه بــا‬ ‫انهــا مــی تــوان عروســی چنــد جــوان را رتــق و فتــق‬ ‫کــرد‪ .‬مســاجد نیــز بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬درجــه بنــدی شــده انــد و مبالــغ خــاص‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن ورودی‬ ‫برخــی مســاجد بــرای برگــزاری مجلــس ختــم بــا‬ ‫ورودی تاالرهــای عروســی مســاوی اســت‪ .‬دســته‬ ‫گل هــا و تــاج هــای گل ایــن مراســمات چیــزی‬ ‫شــبیه بــه نمایشــگاه گل و گیــاه امســتردام هلنــد‬ ‫اســت و اطعمــه و اشــربه ای کــه در ایــن مجالــس‬ ‫ترحیــم ســرو مــی شــود‪ ،‬چیــزی شــبیه خوراکــی‬ ‫هــای جشــنواره غــذای تابســتانه بــرج میالد اســت‪.‬‬ ‫از قهــوه و چــای ســبز و نکتــار چنــد میــوه گرفتــه تــا‬ ‫دســر و پودینــگ شــکالتی و انــواع کیــک و دســر ‪...‬‬ ‫در گذشــته اگــر مــداح نهایتــا ًدر حیــن قرائــت قــران‬ ‫بــه خوانــدن چنــد بیــت از شــعرای معــروف بســنده‬ ‫مــی کــرد االن داســتان پشــت و رو شــده و فقــط‬ ‫کــم مانــده مــداح بــا خــودش االت موســیقی نویــن‬ ‫بیــاورد‪ ،‬وگرنــه دف و نــی کــه نقــل مجلــس اســت و‬ ‫بــه قــول مولــوی « تــا ببینــی مــردگان رقصان شــده‬ ‫انــدر کفــن» ایــن عزیــزان ول کــن ماجــرا نیســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــا توانایــی شســتن گنــاه کســی را نداریــم‬ ‫ولــو بــا پــودر چهــار انزیــم(!) و هــر کــس را در قبــر‬ ‫خــودش جاســاز مــی کننــد؛ ولــی ایــن را مــی دانیــم‬ ‫کــه بعــد از فــوت تنهــا چیــزی کــه بــه درد انســان مــی‬ ‫خــورد همــان اعمــال نیــک اســت و بــس‪ .‬در ضمــن‬ ‫پرطمطــراق بــودن و شــلوغی مجلــس و به قول عمو‬ ‫ســیفی «رعایــت کیفیــت بخشــی» مجلــس ترحیم‪،‬‬ ‫فقــط تعبیــر خــاص خــودش را دارد! بــه قــول شــاعر‬ ‫« راســتی ایــن همــه اقــوام و رفیــق ‪ /‬مــن خجــل از‬ ‫همــه شــان ‪ /‬مــن کــه یــک عمــر گمــان مــی کــردم‬ ‫تنهایــم و نمــی دانســتم ‪ /‬مــن به انــدازه یک مجلس‬ ‫ختــم‪ ،‬دوســتانی دارم»!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل هــای ســیف الله‬ ‫اســت ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه‬ ‫جنــاب ارســطو فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا‬ ‫فیزیــک را بــه زیــور طبــع اراســته اســت وگرنــه‬ ‫مــا کــه حریــف اســتدالل هــای جنــاب گراهــام‬ ‫پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی نمــی شــدیم!؟‬ ‫شــما چطــور؟!‬ ‫تماس با ما‬ ‫‪09390082086‬‬ صفحه 5 ‫‪ 24‬اسفند ‪1401‬‬ ‫جاذبه تاریخی یزد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫مسجد جامع یزد‬ ‫تعــداد زیــادی از جاهــای دیدنــی یــزد را اثار تاریخی تشــکیل‬ ‫می دهنــد؛ اثــاری بــا معمــاری بی نظیــر ایرانــی کــه هرکــدام‬ ‫روایتــی شــنیدنی را از تاریــخ ایــن شــهر بازگــو می کننــد‪ .‬از‬ ‫معروف تریــن ایــن بناهــای تاریخــی کــه در مرکــز شــهر واقــع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬می تــوان بــه مســجد جامــع یــزد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مســجد جامع یزد به واقع ترکیبی اســت از ســه مســجد که‬ ‫در دوره هــای تاریخــی گوناگــون شــکل گرفته انــد‪ .‬بنــای اولیــه‬ ‫مســجد را نیــز روی اتشــکده ای ساســانی احــداث کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن پیشــینه غنــی تاریخــی و فرهنگــی در کنــار معمــاری‬ ‫دیدنــی و تزیینــات باشــکوه مســجد‪ ،‬ان را بــه یکــی زیباترین‬ ‫مســاجد تاریخــی در ایــران بــدل کرده انــد‪ .‬بــا کجــارو همــراه‬ ‫باشــید و از مســجد جامــع یــزد بیشــتر بخوانیــد‪.‬‬ ‫هرانچه می خواهید درباره مسجد جامع‬ ‫یزد بدانید‪:‬‬ ‫معرفی مسجد جامع یزد‬ ‫مسجد جامع یزد کجاست؟‬ ‫تاریخچ ه مسجد جامع یزد‬ ‫معماری مسجد جامع یزد‬ ‫بخش های مسجد جامع یزد‬ ‫موزه گنجینه مسجد جامع یزد‬ ‫نکات بازدید از مسجد جامع یزد‬ ‫جاهای دیدنی نزدیک مسجد جامع یزد‬ ‫معرفی مسجد جامع یزد‬ ‫مســجد جامــع یــزد بــا قدمتــی ‪ ۹۰۰‬ســاله‪ ،‬از باشــکوه ترین‬ ‫و زیباتریــن بناهــای تاریخــی و جاهــای دیدنــی اســتان یــزد‬ ‫اســت کــه بــا مناره هایــی رفیــع در مرکــز شــهر قــرار دارد‪ .‬در‬ ‫دوران گذشــته‪ ،‬مســجد در وســط شــهر قدیــم‪ ،‬در میــان‬ ‫حصــار واقــع شــده بــود‪ .‬مســاحت زیربنــای مســجد برابــر‬ ‫بــا ‪ ۹۸۰۰‬متــر مربــع اســت و ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع ان شــامل‬ ‫کاشــی ها و کتیبه هــا می شــود‪ .‬طــول مســجد جامــع یــزد‬ ‫برابــر بــا ‪ ۱۰۴‬متــر و عــرض ان ‪ ۹۹‬متــر اســت و هفــت ورودی‬ ‫دارد‪ .‬ایــن هفــت ورودی بــه چنــد کوچــه و راه هــای خروجــی‬ ‫متصــل می شــوند‪.‬‬ ‫مســجد جامــع یــزد قدیمی تریــن نمونــه معمــاری در‬ ‫قــرن نهــم هجــری در معمــاری ناحیــه مذهبــی یــزد‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از اهالــی یــزد می گوینــد بــرای تهیــه خــاک‬ ‫کاشـی ها و مصالــح مســجد جامــع از خــاک کربــا و گالب‬ ‫اســتفاد ه شــده اســت‪ .‬این اثر تاریخی در ‪ ۳۱‬تیر ‪ ،۱۳۱۳‬با‬ ‫شــماره ‪ ،۲۰۶‬در فهرســت اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫مسجد جامع یزد کجاست؟‬ ‫مســجد جامــع یــزد در ضلــع غربــی خیابــان امــام خمینــی‬ ‫و در یکــی از محله هــای قدیمــی قــرار دارد‪ .‬چهارســوق و‬ ‫بــازار شــاهی یــزد‪ ،‬از بناهــای تاریخــی قــرن هشــتمی‪ ،‬در‬ ‫انتهــای خیابــان مســجد جامــع و در ضلــع جنــوب شــرقی‬ ‫ان قــرار دارنــد‪ .‬انتهــای ســه بازارچــه قدیمــی شــهر یــزد‪،‬‬ ‫بــه چهارســوق متصــل اســت‪ .‬یکــی از ایــن بازارچه هــا بــه‬ ‫مســجد جامــع ختــم می شــود کــه بــا اتصــال دو بازارچــه ‬ ‫دیگــر بــه کوچـ ه یهودی هــا و محلـ ه دارالشــفا‪ ،‬مجموعـه ای‬ ‫تاریخــی و حیرت انگیــز را شــکل می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -‬ادرس‪ :‬اســتان یــزد‪ ،‬یــزد‪ ،‬ضلــع غربــی خیابان امام‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار‬ ‫می توانند با شماره‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫تماس بگیرند‬ ‫خمینی‪ ،‬محلــه فهادان‬ ‫تاریخچ ه مسجد جامع یزد‬ ‫ســاخت و تکمیــل مســجد جامــع یــزد در طــول یــک قــرن و‬ ‫در دوران هــای مختلــف تاریخــی انجــام شــده اســت کــه از‬ ‫مهم تریــن ان هــا می تــوان بــه ســلطنت ایلخانــی‪ ،‬صفویــان‪،‬‬ ‫حکومــت تیموریــان‪ ،‬فرمانروایــی ال مظفــر و قاجاریان اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬در واقــع هــر قســمت از ایــن بنــای تاریخی به مــرور زمان‬ ‫و توســط بانیــان متعــددی ســاخت و مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫پایــه اصلــی مســجد جامــع یــزد در عصــر ساســانی‪ ،‬روی‬ ‫یــک اتشــکد ه بنــا شــد و بنــای امــروزی‪ ،‬از دوره قاجــار‬ ‫به جــای مانــده اســت‪ .‬در واقــع در زمــان ســلطنت فتحعلــی‬ ‫شــاه قاجــار‪ ،‬عملیــات تخریــب در ســطح گســترده ای بــرای‬ ‫بازســازی و مرمــت ایــن بنــای تاریخــی صــورت گرفــت کــه‬ ‫باعــث ایجــاد ظاهــری کامــا متفــاوت از مســجد اولیــه‬ ‫به صــورت بنــای امــروزی ان شــد‪.‬‬ ‫مسجد جامع عتیق‬ ‫بــر اســاس مکتوبــات تاریخــی‪ ،‬بنــای امــروزی مســجد‪ ،‬در‬ ‫محــل ســه مســجدی قــرار دارد کــه در ســالیان گذشــته در‬ ‫کنــار یکدیگــر بنــا شــد ه بودنــد‪ .‬اولیــن ان هــا بــا نــام مســجد‬ ‫جامــع عتیــق‪ ،‬در اواخــر قــرن ســوم هجــری قمــری (زمــان‬ ‫حکومــت عمــرو لیــث صفــاری) طراحــی و ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن بخــش از بنــا‪ ،‬در قــرن پنجــم هجــری قمــری تعمیــر‬ ‫و مرمــت شــد و در کنــار ان منــاره ای را بنــا کردنــد کــه تــا‬ ‫قرن هــا پــس از احــداث ان‪ ،‬همچنــان حضــور داشــت‪.‬‬ ‫مسجد جامع قدیم‬ ‫در قــرن پنجــم هجــری قمــری عالالدولــه‪ ،‬از امــرای وقــت‬ ‫یــزد‪ ،‬بــه ســاخت دومیــن مســجد بــه نــام مســجد جامــع قدیــم‬ ‫پرداخــت و بــا ســاخت یــک گنبدخانــه و چنــد ایــوان‪ ،‬بناهــای‬ ‫بیشــتری را بــه مســجد اولیــه اضافــه کــرد‪ .‬پــس از وی‪ ،‬دختران‬ ‫فرامــرز بــن کاکوئــی‪ ،‬موجبــات ســاخت قســمت های جدیــدی‪،‬‬ ‫از جملــه یــک شبســتان و مقبــره را در کنــار دومیــن مســجد‬ ‫فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫مسجد جامع نو‬ ‫پــان کعبــه می داننــد‪ .‬شــیوه معمــاری مســجد جامــع بــا‬ ‫نظریــه مرحــوم پیرنیــا‪ ،‬شــیوه اذری اســت‪ .‬همچنیــن بــه‬ ‫ایــن شــیوه‪ ،‬ســبک مغــول یــا ایرانی‪-‬مغــول می گوینــد کــه‬ ‫نمونه هایــی از ان را می تــوان در بناهایــی در هــرات و بخــارا‬ ‫نیــز مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫روشــنایی مســجد جامــع به صــورت غیرمســتقیم به وســیله‬ ‫انعــکاس نــور از گــچ ســفید گنبــد و دیوارهــا اســت‪ .‬نمادهــای‬ ‫شــیعی بســیاری در سراســر مســجد جامــع دیــده می شــود و‬ ‫بســیاری از تزیینات بنا را ان ها تشــکیل می دهند‪ .‬از جمله‬ ‫ایــن نقــوش می تــوان بــه ســتاره پنــج پــر (بــا مفاهیــم پنــج‬ ‫اصــل دیــن‪ ،‬پنــج تــن ال عبــا و پنج پیامبــر اولوالعزم ) اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬شمســه ‪۷۲‬پــر و شمسـه های ‪۱۲‬پــر از جملــه نقوشــی‬ ‫هســتند کــه در بخش هــای زیــادی از بنــا دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بخش های مسجد جامع یزد‬ ‫جلوخان سردر شرقی‬ ‫روبری ســردر شــرقی فضای جلوخان با حوضی هشـت گوش‬ ‫قــرار دارد‪ .‬دو ســتون مرمــری نیــز به چشــم می خورد که ســطح‬ ‫مقطــع بــاالی ان هــا تــا انــدازه ای گــود اســت و گویــا پیشــتر‬ ‫شــمعدان بوده انــد‪ .‬روی بدنــه ســتون ها می تــوان نقش هــای‬ ‫حیوانــی و گیاهــی را دیــد کــه کنــده کاری شــده اند‪ .‬همچنیــن‬ ‫دو بیــت شــعر بــا خــط نســخ روی ان هــا حــک شــده اند کــه‬ ‫متاســفانه به دلیــل خرابــی قابــل خوانــدن نیســتند‪.‬‬ ‫سردر شرقی‬ ‫یکــی از چشــمگیرترین بخش هــای مســجد جامــع یــزد‪،‬‬ ‫ســردر رفیــع ان اســت کــه ارتفــاع ان تــا ‪ ۲۴‬متــر می رســد‪.‬‬ ‫دو ســوی ســردر تعــدادی طاق نمــا و دو منــاره جــای‬ ‫گرفته انــد‪ .‬روی ســردر می تــوان القــاب شــاهرخ تیمــوری و‬ ‫میــرزا جهانشــاه را مشــاهده کــرد کــه بــا خــط نســخ نوشــته‬ ‫شــده اند‪ .‬در هشــتی ورودی شــرقی نیــز‪ ،‬کتیبــه ای دیــده‬ ‫می شــود کــه متــن وقف نامــه مســجد در ان نوشــت ه شــده‬ ‫اســت‪ .‬تاریــخ کتیبــه بــه ‪ ۷۶۵‬هجــری قمــری تعلــق دارد و‬ ‫قدیمی تریــن کتیبــه ثبت شــده در بنــا بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫دهلیز‬ ‫ســومین مســجد بــا نــام مســجد جامع نــو‪ ،‬در اوایل قرن‬ ‫هشــتم هجــری قمــری بــا صحنــی کوچــک‪ ،‬گنبدخانــه و‬ ‫ایوانــی بــزرگ‪ ،‬بنــا شــد‪ .‬مســجد جامــع نــو‪ ،‬توســط رکــن‬ ‫الدیــن محمــد بــن قــوام الدیــن محمــد بــن نظام حســینی‬ ‫یــزدی قاضــی و بــا تالش هــا و پیگیری هــای بی وقفـه وی‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬البتــه عمــر ســید رک ـن الدیــن کفــاف نــداد‬ ‫و قبــل از اتمــام بنــا فــوت کــرد‪ .‬ســاختمان گنبــد و ایــوان‬ ‫ناتمــام ماندنــد و در ســال ‪ ۷۳۲‬هجــری قمــری بــه دســت‬ ‫شــرف الدین علــی یــزدی تکمیــل شــدند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۷۷۷‬هجــری قمــری‪ ،‬در زمــان امیــر تیمــور‪ ،‬گنبــد‬ ‫و ایــوان مســجد کاشــی کاری شــد‪ .‬خواجــه جالل الدیــن‬ ‫محمــود خوارزمــی‪ ،‬پســر امیــر تیمــور‪ ،‬کتیبــه ای بــه خــط‬ ‫نســخ در دور گنبــد و بــه ایــوان اضافــه کــرد‪ .‬ایــن کتیبــه‬ ‫شــامل ســوره فتــح می شــد و بــه قلــم بهــا الدیــن هــزار‬ ‫اســب‪ ،‬از خوشنویســان مشــهور عصر‪ ،‬نوشــته شــد‪ .‬کتیبه‬ ‫در زمــان محمــود خوارزمــی تکمیــل نشــد و در ســال ‪۸۱۹‬‬ ‫هجــری قمــری‪ ،‬در زمــان شــاهرخ میــرزا‪ ،‬بــه دســت نظــام‬ ‫کرمانــی اتمــام یافــت‪ .‬در همیــن ســال شــاهرخ دســتور‬ ‫داد تــا اســامی دوازده امــام و القــاب شــاهرخ در کتیب ـه ای‬ ‫نوشــت ه و در محــل ســردر مدخــل بــزرگ نصــب شــود‪.‬‬ ‫گنبدخانه‬ ‫طــرح مســجد جامــع‪ ،‬طرحــی مرکــب از یــک مقصــوره‬ ‫گنبــددار و یــک شبســتان مســتطیلی طوالنــی اســت‪ .‬پــان‬ ‫اصلــی مســجد چهارگــوش اســت کــه ان را تقلیــدی از‬ ‫شبستان شرقی‬ ‫معماری مسجد جامع یزد‬ ‫پــس از ســردر وارد فضایــی چهارگــوش می شــویم کــه‬ ‫بــا نام هــای دهلیــز و کریــاس خوانــده می شــود‪ .‬روی‬ ‫دیوارهــای ایــن بخــش کتیبه هایــی جــای گرفته انــد کــه‬ ‫حاکــی از دســتورات حکمــا در دوره هــای مختلــف تاریخی‬ ‫می شــود‪ .‬ســقف دهلیــز به صــورت گنبــدی اســت و ان ‬ ‫را بــا اشــکال هندســی و رنگ هــای دیدنــی اراســته اند‪.‬‬ ‫صحن داخلی‬ ‫صحــن داخلــی بــرای اقامــه نمــاز مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬محــراب دیگــری نیــز در ایــن صحــن وجــود دارد کــه‬ ‫بــا کاشـی های ابــی مزیــن بــه نام هــای اللــه‪ ،‬محمــد‪ ،‬علــی‪،‬‬ ‫حســن و حســین اراســته شــده اســت‪ .‬دو قنــات پیشــتر در‬ ‫ایــن صحــن وجــود داشــتند کــه امــروزه خشــک شــده اند‪.‬‬ ‫ایوان اصلی‬ ‫ایــوان اصلــی نیــز به شــکل مســتطیل اســت‪ .‬بــا ورود‬ ‫بــه ایــوان اصلــی‪ ،‬دو ســتون بــزرگ را در دو ســو خواهیــد‬ ‫دیــد‪ .‬ایــن ســتون ها مزیــن بــه خطاطی هایــی بــا خطــوط‬ ‫نســخ و کوفــی هســتند‪ .‬همچنیــن ســقف ایــوان مزیــن‬ ‫بــه نام هــای خداونــد بــا خــط کوفــی اســت‪.‬‬ ‫گنبــد مســجد از دو پوســت ه تشــکیل شــده اســت و چهــار‬ ‫گوشــه در اطــراف ان واقــع شــده اند‪ .‬فضــای داخــل ســقف بــا‬ ‫نقــوش هندســی اراســته شــده اســت‪.‬‬ ‫قدمــت شبســتان شــرقی بــه ســال ‪ ۷۵۴‬خورشــیدی‬ ‫بازمی گــردد و بــه دســتور شــاه یحیــی مظفــری ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬محــراب اصلــی مســجد در ایــن شبســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫محراب‬ ‫از دیدنی تریــن بخش هــای مســجد جامــع یــزد‪ ،‬محــراب‬ ‫ان اســت‪ .‬در ســاخت محــراب از کاش ـی های معــرق کاری‬ ‫لو بوتــه را روی‬ ‫اســتفاده کرده انــد کــه طرح هایــی نظیــر گ ‬ ‫ان هــا می تــوان مشــاهده کــرد‪ .‬در قســمت بــاالی محــراب‪،‬‬ ‫گ ـچ کاری و مقرنــس دیــده می شــود‪ .‬در دو ســوی محــراب‬ ‫نیــز تاریــخ پایــان کار و نــام معمــار را ثبــت کرده انــد‪.‬‬ ‫شبستان غربی‬ ‫شبســتان غربــی مســتطیلی بــا ابعــاد ‪ ۳۸‬متــر در ‪۹‬‬ ‫متــر اســت و بــا پنجره هــای مشــبک و کاشــی کاری ان‬ ‫را تزییــن کرده انــد‪ .‬از انجــا کــه شبســتان در زمــان‬ ‫حکومــت امیــر غیــاث ســاخته شــده اســت‪ ،‬ان را بــا نــام‬ ‫غیاثیــه نیــز می شــناختند‪ .‬در حــال حاضــر در ایــن بخــش‬ ‫مــوزه مســجد جامــع یــزد قــرار دارد‪.‬‬ ‫شبستان شاهزاده‬ ‫شبســتان شــاهزاده در غــرب صحــن شــمالی قــرار دارد و‬ ‫نــام ان از شــاهزاده محمــد ولــی میــرزا‪ ،‬ســازنده بنــا‪ ،‬گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ ۴۸ .‬ســتون با تزیین کاشــی فیروزه ای در این‬ ‫شبســتان جــای گرفته انــد‪.‬‬ ‫مناره ها‬ ‫باشــکوه ترین بخش هــای مســجد را مناره هــای ان تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن مناره هــا ‪ ۵۲‬متــر ارتفــاع و هشــت متــر قطــر‬ ‫دارنــد‪ .‬کاشــی کاری های دیدنــی مناره هــا مزیــن بــه اذکار‬ ‫خــدا و معصومیــن هســتند‪ .‬یکــی از مناره هــا دارای یــک‬ ‫راه پلــه اســت و دیگــری دو راه پلــه دارد‪ .‬مناره هــای ســردر بــه‬ ‫دســت اقــا جمال الدیــن محمــد‪ ،‬مشــهور بــه مهتــر جمــال بنا‬ ‫شــده اند کــه وزیــر عصــر صفــوی بــود‪ .‬ایــن مناره هــا در ســال‬ ‫ت شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۱۳‬فروریختنــد و دوبــاره مرمـ ‬ ‫موزه گنجینه مسجد جامع یزد‬ ‫مــوزه مســجد جامــع یــزد کار خــود را از ســال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫خورشــیدی بــا هــدف نمایــش اثــار تاریخــی مرتبــط بــا‬ ‫اییــن و فرهنــگ روزگار قدیــم‪ ،‬به خصــوص دوره اســامی‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬از دیگــر اهــداف مــوزه‪ ،‬معرفــی تاریخچــه‬ ‫مســجد و بررســی رونــد مرمت هــا و بازســازی های‬ ‫ان بــوده اســت‪ .‬مجموعــه مــوزه شــامل ‪ ۳۵۰‬قطعــه‬ ‫می شــود کــه بــه دوره ایلخانــی تــا دوره معاصــر تعلــق‬ ‫دارنــد‪ .‬برخــی از برجســته ترین ایــن اثــار شــامل مــوارد‬ ‫زیــر می شــود‪:‬‬ ‫ تصاویــری از مســجد جامــع از ســال ‪ ۱۳۱۲‬خورشــیدی بــه‬‫بعــد‬ ‫ برخی از قطعات به جای مانده از بازسازی ها‬‫ کاشـی هایی طالیــی دوره ایلخانــی بــا قدمــت قــرن هشــتم‬‫خورشــیدی‬ ‫ کاشـی های معــرق دوره تیمــوری بــا قدمــت قــرن نهــم‬‫خورشیدی‬ ‫ کاشی های هفت رنگ دوره قاجار‬‫ کاشی های معرق دوره پهلوی اول‬‫ منبر سنگی مرمری با قدمت دوره قاجار‬‫ ســاعت چوبــی مســجد‪ ،‬اهدایــی حــاج محمــد علــی‬‫وزیــری در ســال ‪ ۱۳۲۴‬خورشــیدی‬ ‫ مجموعه ای از زیلوها‬‫ قطع ـه ای از پــرده کعبــه‪ ،‬اهدایــی پادشــاه عربســتان‬‫در ســال ‪ ۱۳۴۵‬خورشــیدی‬ ‫‪ -‬در چوب گردو با تزیینات منبت کاری از دوره افشاریه‬ صفحه 6 ‫سواد رسانه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫خطرات برنامه های‬ ‫پشتیبانی نشده‬ ‫نمی توانیــد اهمیــت ب ـه روز نگه داشــتن زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫اســتقرار وصله هــا در ســطح شــرکت و در جریــان نگــه‬ ‫داشــتن اســیب پذیری های جدیــد یــا احتمالــی سیســتم‬ ‫را دســت کــم بگیریــد‪ .‬احتمــاال ًصحبــت هــای زیــادی در‬ ‫مــورد ایــن بهتریــن شــیوه هــا شــنیده ایــد‪ ،‬امــا اغلــب‬ ‫انهــا را دنبــال نمــی کنیــد‪ .‬و البتــه‪ ،‬اگــر از سیســتم هــای‬ ‫قدیمــی اســتفاده مــی کنیــد یــا از برنامــه هــای پشــتیبانی‬ ‫نشــده اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬محافظــت کامــل از کســب و‬ ‫کار شــما غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫بــرای بســیاری از کســب و کارهــا‪ ،‬ایــده یــک برنامــه‬ ‫دیجیتالی ســازی و نوســازی گســترده برای به روز رســانی‬ ‫سیســتم هــای قدیمــی مــی توانــد دلهــره اور باشــد‪ .‬بــه‬ ‫ویــژه یافتــن بهانــه بــرای مــدرن نشــدن در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت اقتصــادی اســان اســت‪ .‬برخــی از ســازمان هــا‬ ‫حتــی وسوســه شــده انــد کــه ســرمایه گــذاری خــود را در‬ ‫توســعه فنــاوری هــای دیجیتــال کاهــش دهنــد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫یــک اشــتباه بالقــوه بســیار پرهزینــه اســت بــه خصــوص‬ ‫اگــر بــه معنــای تکیــه بــر برنامــه هــا یــا نــرم افزارهــای‬ ‫پشــتیبانی نشــده یــا قدیمــی باشــد‪ .‬اینهــا همیشــه ذاتــا ً‬ ‫غیرقابــل اعتمــاد و اســیب پذیــر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫برنامه هــا و سیســتم های پشتیبانی نشــده خطــری‬ ‫اجتناب ناپذیــر دارنــد‪ :‬وصله هــای امنیتــی یــا‬ ‫بر وزرســانی های حیاتــی نمی تواننــد ارائــه و اجــرا شــوند‪ .‬بــدون‬ ‫بــروز رســانیهای امنیتــی منظــم‪ ،‬برنامــه ها به طور فزاینــده ای‬ ‫در معــرض اســیب پذیــری هــا و بردارهــای حملــه جدیــد قــرار‬ ‫مــی گیرنــد‪ .‬و اگــر سیســتم عاملی دیگــر پشــتیبانی نشــود‪،‬‬ ‫احتمــال کمتــری دارد کــه فروشــندگان ان اســیب پذیری های‬ ‫موجــود در سیســتم را برطــرف کننــد‪ .‬مهاجمــان ایــن را مــی‬ ‫داننــد و هدفشــان سوءاســتفاده از موقعیــت اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــه دلیــل اســتفاده از سیســتم های پشتیبانی نشــده‪،‬‬ ‫کســب وکار شــما مــورد حملــه ســایبری قــرار می گیــرد‪ ،‬ان‬ ‫نگرانی هــای مدرن ســازی اولیــه کم اهمیــت خواهــد شــد‪ .‬و‬ ‫اگــر اســیب پذیری در یــک برنامــه وصله نشــده بــه یــک بازیگــر‬ ‫بــد اجــازه دسترســی بــه داده هــای حیاتــی مشــتریان شــما را‬ ‫بدهــد‪ ،‬بــرای مثــال‪ ،‬خطــر بــرای کس ـب وکار شــما می توانــد‬ ‫وجــود داشــته باشــد و شــرکت شــما بــا خرابی هــای گســترده و‬ ‫زیان هــای مالــی مواجــه شــود‪.‬‬ ‫یکــی از مالحظــات اضافــی بــرای مشــاغل در صنایــع تحــت‬ ‫نظــارت حقوقــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬تجــارت الکترونیــک ‪ -‬انطبــاق اســت‪.‬‬ ‫متحمــل شــدن اســیب مالــی یــا عملیاتــی بــه دلیــل قربانــی‬ ‫شــدن در یــک حملــه ســایبری بــه دلیل اســیب پذیــری در یک‬ ‫سیســتم قدیمــی‪ ،‬یــک چیــز اســت‪ .‬امــا جریمــه هــای نظارتــی‬ ‫مــی توانــد اغــازی بــرای پایــان کار کســب و کارهــا باشــد‪.‬‬ ‫رفع‬ ‫اگــر کسـب وکار شــما بــه دنبــال محافظــت در برابــر خطــرات‬ ‫ذاتــی اســتفاده از سیســتم ها و برنامه هــای قدیمــی یــا‬ ‫پشتیبانی نشــده اســت‪ ،‬انجــام یــک ارزیابــی امنیتــی جامــع‬ ‫برنامه هــا محــل خوبــی بــرای شــروع اســت‪ .‬بــا ارزیابــی‬ ‫برنامــه‪ ،‬شــریک شــما همــه برنامه هــای مــورد اســتفاده در‬ ‫سراســر شــبکه را از نظــر اســیب پذیری های فعلــی‪ ،‬تهدیــدات‬ ‫احتمالــی ازمایــش می کنــد و یــک طــرح اصالحــی بــرای رفــع‬ ‫شــکاف ها ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫یــک ارزیابــی امنیتــی کامــل برنامــه بایــد به کســب و کار شــما‬ ‫انهدام باند‬ ‫کالهبرداری‬ ‫در تلگرام‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و انهدام باند کالهبرداری خانوادگی‬ ‫خبــر داد کــه از طریــق کانــال جعلــی همســریابی فعالیــت‬ ‫گســترده ای را دنبــال مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی اکبــر قرائــی پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن خبراعــام‬ ‫در مــورد نحــوه اســتفاده از برنامه هــا در سراســر نیــروی کار‬ ‫شــما و هرگونــه تهدیــدی کــه ایــن برنامه هــا ایجــاد می کننــد‪،‬‬ ‫نشــان دهــد‪ .‬ارزیابــی همچنیــن بایــد تشــخیص دهــد کــه ایــا‬ ‫کســب و کار شــما از برنامــه هــای الــوده اســتفاده مــی کنــد یــا‬ ‫خیــر و ایــا بدافــزار در برنامــه هــای پشــتیبانی شــده و معتبــر‬ ‫وجــود دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫اگــر متوجــه شــدید کــه از برنامه هــای پشتیبانی نشــده‬ ‫اســتفاده می شــود‪ ،‬کســب وکار شــما بایــد برنامــه ای بــرای‬ ‫بازنشســتگی یــا جایگزینــی ایــن برنامه هــا طراحــی کنــد و فــورا ً‬ ‫ان را اجــرا کنــد‪ .‬ایجــاد حفره هایــی در وضعیــت امنیتــی شــما‬ ‫کــه توســط برنامه هایــی کــه نمی تواننــد به روزرســانی شــوند‬ ‫بــرای مثــال بــا کنترل هــای جایگزیــن در کوتاه مــدت خــوب‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا بســیاری از چارچوب هــای نظارتــی بیــان می کننــد‬ ‫کــه ایــن کنترل هــا فقــط بایــد به طــور موقــت مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار گیرنــد و کس ـب وکارها را ملــزم بــه داشــتن ان می کنــد‪.‬‬ ‫یــک طــرح اصالحــی بلندمــدت وجــود دارد‪.‬‬ ‫که توســط بازیگران بد به کار می رود‪ ،‬نظارت و اعتبارســنجی‬ ‫امنیتــی دائمــی را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫حفــظ یــک سیســتم مدیریــت دارایــی قــوی نیــز مــی توانــد بــه‬ ‫محافظــت در برابــر خطــرات ذاتــی برنامــه هــا یا سیســتم های‬ ‫پشــتیبانی نشــده کمــک کنــد‪ .‬بــا نگــه داشــتن یــک ثبــت بــروز‬ ‫از دســتگاه هایی کــه نســخه های وصله نشــده یــا قدیمی تــر‬ ‫نرم افزارهــا و برنامه هــا را اجــرا می کننــد‪ ،‬دقیقــا ً می دانیــد‬ ‫کــه خطــرات ان کجاســت و بایــد تالش هــای خــود را بــرای‬ ‫برروزرســانی همــه برنامه هــا و سیســتم ها متمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫تاریــخ و مطابــق بــا بهتریــن شــیوه هــای امنیــت ســایبری‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از امنیــت ســایبری بــه میــان می ایــد‪ ،‬همیشــه‬ ‫دانســتن اینکــه ایــن نقــاط دردنــاک بالقــوه کجــا هســتند‪،‬‬ ‫احتمــال گرفتــار شــدن شــما را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫خطرات اســتفاده از برنامه های پشتیبانی نشــده بســیار زیاد‬ ‫اســت و نمی تــوان ان هــا را نادیــده گرفــت و واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه ان دســته از مشــاغلی کــه هنــوز بــه محصــوالت‬ ‫قدیمــی تکیــه می کننــد بایــد برنام ـه ای بــرای بازنشســتگی یــا‬ ‫جایگزینــی انهــا داشــته باشــند‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬ایــن امــکان‬ ‫بــرای کســب و کارهــا وجــود دارد کــه دفــاع امنیتــی خــود را‬ ‫بــدون اجــرای یــک برنامــه مــدرن ســازی یــا دیجیتالــی کــردن‬ ‫کامــل یــک شــبه تقویــت کننــد‪ .‬کسـب وکارها می تواننــد خطر‬ ‫کلــی سیســتم های خــود را بــا مشــاهده کامــل برنامه هــا و‬ ‫سیســتم های مــورد اســتفاده در سراســر نیــروی کار خــود و بــا‬ ‫ازمایــش مــداوم دفاع هــای امنیتــی خــود کاهــش دهنــد‪ .‬در‬ ‫جایــی کــه اســیب پذیــری پیــدا مــی کننــد‪ ،‬بایــد رفــع شــوند یــا‬ ‫دسترســی محــدود شــود‪.‬‬ ‫چــرا می خواهیــد اطالعــات حیاتــی کسـب وکارتان را بــه یــک‬ ‫سیســتم عامل پشتیبانی نشــده یــا برنامـه ای کــه می توانــد در‬ ‫زمانــی کــه مراحــل محــدود کــردن خطــرات را می تــوان بــه طــور‬ ‫موثــر و یکپارچــه اجــرا کــرد‪ ،‬مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫اعتمــاد کــرد؟ خرابی هــای احتمالــی‪ ،‬جریمه هــا و اســیب های‬ ‫اعتبــاری بــه ســادگی ارزش ان را ندارنــد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬طــی مراجعــه چنــد تــن از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و‬ ‫شــکایتی مشــابه بــا موضــوع کالهبــرداری از انهــا در کانــال‬ ‫تلگرامــی همســریابی ‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اظهارات شــاکیان و با انجام اقدامات‬ ‫فنــی و تخصصــی الزم‪ ،‬محــرز گردیدکــه مجرمیــن بــا اســتفاده‬ ‫از تعــدادی خطــوط بــا هویــت غیرواقعــی کــه صرفــا ًجهــت‬ ‫انجــام اقدامــات مجرمانــه بــه کارگیــری می شــدند‪ ،‬از طریــق‬ ‫ارســال پیــام و انتشــار تصاویــر بــا اغفــال شــکات درخواســت‬ ‫پــول از حســاب فــرد را می کردنــد و در ادامــه از تعــدادی‬ ‫حســاب بانکــی اجــاره ای بــرای تکمیــل نقشــه کالهبردارانــه‬ ‫خــود بهــره بــرداری مــی نمودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا جمـع اوری ادلــه و مســتندات‬ ‫پرونــده و انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی توســط کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس و طــی هماهنگــی به عمل امــده با مقام قضایی‪،‬‬ ‫ســه متهــم کــه بــا یکدیگر نســبت خانوادگــی داشــتند در محل‬ ‫ســکونت بــه همــراه تعــداد دو گوشــی ایفــون ‪ 13‬وســه گوشــی‬ ‫هوشــمند اندرویــد بــا تعــدادی ســیم کارت و کارت هــای عابــر‬ ‫بانــک بــا هویــت هــای متفــاوت‪ ،‬دســتگیر و بــه مــکان پلیــس‬ ‫فتــا منتقل شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ قرائــی پــور در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬متهمیــن بــا‬ ‫ترفنــد راه انــدازی کانــال تلگرامــی بــا عنــوان دوســت یابــی‬ ‫و ازدواج و بهــره گیــری از نــام هــای اشــنا در انتخــاب اســم‬ ‫کانــال تلگرامــی در ابتــدا اعتمــاد قربانیــان خــود را جلــب و انهــا‬ ‫را ترغیــب بــه واریــز وجــه به حســاب هــای اجــاره ای بــه جهــت‬ ‫پولشــویی مــی کردنــد و در ادامــه و پــس از تراکنــش انجــام ‬ ‫گرفتــه و واریزوجــه توســط قربانیــان‪ ،‬ارتباط خــود را قطع کرده‬ ‫و پاســخگو نبودنــد‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد‪ :‬هرگونــه فعالیــت ســایت ها و کانال هــای‬ ‫همســریابی و همــدم یابــی کــه فاقــد مجوزهــای الزم از ســوی‬ ‫مراکــز ذیصــاح ‪،‬جــرم بــوده وتنهــا بــر اســاس منافــع مالــی‬ ‫گرداننــدگان طراحی شــده اند و مجرمیــن بــا بهــره گیــری از‬ ‫هویــت پنهــان فضــای ســایبری بــا نیــات شــوم و کالهبردارانــه‬ ‫نســبت بــه ایجــاد کانــال هایــی بــا موضوعــات همســریابی‬ ‫اقــدام و درصــدد فریــب هموطنــان مــی باشــند‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬کاربــران از بــاز کــردن تبلیغــات‬ ‫ناشــناس و محتوای مشــکوک در فضای مجازی جدا خودداری‬ ‫کننــد تــا در دام افــراد شــیاد و کالهبــردار قرار نگیرند و درصورتی‬ ‫ کــه بــا چنیــن مــواردی برخــورد کردند موضوع را ســریعا ًاز طریق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫تمــاس بــا مــا و یــا باشــماره گیــری ‪ 096380‬بــا کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دفاعیات خود را امتحان کنید‬ ‫اکنــون کــه دقیقــا ًمــی دانیــد از چــه برنامــه هایــی در سراســر‬ ‫ســازمان شــما اســتفاده مــی شــود و چگونــه اســتفاده مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ایــن دیــد و کنتــرل بــر‬ ‫محیــط مــی توانــد پایــدار باشــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی وضعیــت امنیتــی کســب و کارتــان در یــک لحظــه‪،‬‬ ‫رفــع مشــکالت و ادامــه کار کافــی نیســت‪ .‬تهدیدهــا همیشــه‬ ‫در حــال تغییــر هســتند و روش هــای حملــه بــه طــور فزاینــده‬ ‫ای پیچیــده مــی شــوند‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه کســب و کارهــا‬ ‫بایــد بــه طــور مــداوم وضعیــت امنیتــی خــود را ارزیابــی کنند تا‬ ‫یــک قــدم جلوتــر از مهاجمــان قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه طــور مــداوم بررســی کنیــد‬ ‫کــه سیســتم هــای دفاعــی امنیتی شــما کار می کنند‪ ،‬اســیب‬ ‫پذیــری هــا را ازمایــش کنیــد و مدیریــت دارایــی خــود را حفــظ‬ ‫کنیــد‪ .‬کس ـب وکارها می تواننــد روی ابزارهــا و فن اوری هایــی‬ ‫ســرمایه گذاری کننــد کــه با شبیه ســازی حمــات و روش هایی‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1401‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫دستگیری عامل انتشار‬ ‫تصاویر غیراخالقی در‬ ‫شهرستان بجنورد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫شناســایی و دســتگیری عامــل انتشــار تصاویــر‬ ‫غیراخالقــی در فضــای مجــازی‪ ،‬در شهرســتان‬ ‫بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سرهنگ«یوســف‬ ‫شــاکری»در ایــن رابطــه بیــان داشــت‪ :‬در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬اکانتــی کــه اقــدام بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر غیراخالقــی می نمــود توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان رصــد شــده و‬ ‫تحقیقــات پلیســی جهــت شناســایی گرداننــده‬ ‫ان بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی توضیــح‬ ‫داد‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی‪ ،‬گرداننــده صفحــه‬ ‫مذکــور شناســایی و طــی هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضایــی‪ ،‬دســتگیر و بــه پلیــس فتــا اســتان‬ ‫انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری عنــوان کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجام شــده هــدف فعالیــت‬ ‫مجرمانــه خــود را افزایــش دنبــال کننــده صفحــه‬ ‫و ســپس کســب درامــد از فــروش اکانــت مذکــور‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬پرونــده بــه‬ ‫همــراه متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی‪،‬‬ ‫تحویــل مرجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان و علــی الخصــوص والدیــن‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــا ایجــاد انگیــزه و انتخــاب اهــداف‬ ‫درســت بــرای فرزندانشــان در جهت دهــی بــه‬ ‫رفتــار ان هــا بخصــوص در فضــای مجــازی نقــش‬ ‫مهمــی ایفــا کننــد و از وب گردی هــای بی هــدف‬ ‫و گاهــا ارتــکاب جرائــم ســایبری فرزنــدان خــود‬ ‫جلوگیــری نماینــد‪ .‬هــم چنیــن کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی در صــورت مشــاهده هرگونــه جرائــم‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬می تواننــد ان را از طریــق شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 096380‬بــا همــکاران مــا در مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری ارز دیجیتال‬ ‫باوعده سود کالن‬ ‫پلیــس فتــا از شناســای فــرد کالهبــردار کــه‬ ‫در پوشــش ســرمایه گــذاری ارز دیجیتــال و‬ ‫دریافــت ســود کالن بــه روش پانــزی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری ازشــهروندان می نمــود‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا مراجعــه‬ ‫چندتــن ازشــهروندان بــه ایــن پلیــس مبنــی‬ ‫برســرقت موجــودی کیــف پــول الکترونیکــی‬ ‫ان هــا‪ ،‬موضــوع بصــورت ویــژه دردســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی درادامــه اظهــار داشــت‪ :‬شــاکیان در‬ ‫اظهــارات خــود عنــوان کردنــد مدتــی قبــل به قصــد‬ ‫ســرمایه گــذاری و کســب ســود اقــدام بــه خریــد‬ ‫ارز دیجیتــال نمودنــد ولــی پــس از مدتــی متوجــه‬ ‫‏بــه ســرقت رفتــن موجــودی حسابشــان شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬باتوجــه بــه‬ ‫حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت کــه بــا‬ ‫اقدامــات فنــی و بررســی های اولیــه مســتندات‬ ‫دیجیتالــی ارائــه شــده وانجــام اقدامــات‬ ‫تخصصــی ‪ ،‬فــرد مــورد نظــر شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬بــا اقدامــات صــورت‬ ‫گرفتــه محــل اختفــای متهــم کــه در یکــی از‬ ‫اســتان های شــمال کشــور می باشــد‪ ،‬شناســایی و‬ ‫پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی و دســتگیری‬ ‫متهــم بــه اســتان مربوطــه ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبی خاطر نشــان کرد‪:‬شــهروندان‬ ‫از تبلیغاتــی بــا عناویــن دریافــت ســود میلیــاردی‬ ‫در معاملــه ارز دیجیتــال‪ ،‬اســتخراج بــدون‬ ‫دســتگاه‪ ،‬درامــد میلیونــی از اســتخراج بیــت‬ ‫کویــن و اجــاره دســتگاه هــای اســتخراج‪ ،‬اجتنــاب‬ ‫نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سکینه جافرنوده‬ ‫منطقه ای‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫شعبان‪1444/‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪ /22‬شعبان‪/‬‬ ‫‪ /15‬مارس‪/22 - 2022 /‬‬ ‫‪/‬اسفند‪/15-- 1401 /‬‬ ‫‪/24‬اسفند‪/‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -41‬سال پنجم‬ ‫شماره ‪-41‬‬ ‫خبرنگار ‪ :‬حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬نرگس حسین زاده عکاس ‪ :‬ستایش محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪021-91013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫قدمگاه امام حسن مجتبی‬ ‫عکس نرگس حسین زاده‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این هفته نامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی‬ ‫تایید انها از سوی ندای ابادی نیست‪.‬‬ ‫صنایع دستی؛ یادگار‬ ‫چندهزارساله‬ ‫اقوام گلستان برای‬ ‫مسافران نوروزی‬ ‫دســت ســاخته های هنرمنــدان گلســتان بازتــاب تاریــخ‬ ‫و تمــدن ســرزمین اســتراباد از هزاره هــای دور بــه شــمار‬ ‫مـی رود؛ اثــار نــاب و اصیلــی کــه بــا جلوه هــای برامــده از ذوق‬ ‫و ســلیقه هنرمنــدان زن و مــرد اقــوام ســاکن ایــن اســتان‪ ،‬در‬ ‫نظــر گردشــگران بــه خصــوص مســافران نــوروزی عشــوه گری‬ ‫می کنــد و یکــی از دالیــل ســفر بــه ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فــرش دســتبافت‪ ،‬پوشــش‬ ‫اقــوام‪ ،‬زیــور االت ترکمنــی‪ ،‬گلیم‪ ،‬قالیچه‪ ،‬پشــتی‪ ،‬عروســک‬ ‫محلــی و جاجیــم از اصلی تریــن صنایــع دســتی گلســتان بــه‬ ‫شــمار مـی رود کــه یکــی از ویژگی هــای ان‪ ،‬انتقــال ســینه بــه‬ ‫ســینه راز و رمــز تولیــد ان اســت کــه ایــن اثــار را بــه دســت‬ ‫ســاخته هایی غیرقابــل تکــرار بــدل کــرده اســت‪.‬‬ ‫همزیســتی ده هــا قــوم ایرانــی از جملــه فــارس‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬تــرک (اذربایجانــی و قزلبــاش)‪ ،‬مازندرانــی‪،‬‬ ‫بلــوچ و قــزاق‪ ،‬فعالیــت مراکــز تاریخــی و فرهنگــی متعــدد‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل‪ ،‬خلیــج گــرگان و دریــای خــزر‪،‬‬ ‫واقــع شــدن بیــن ‪ ۲‬قطــب گردشــگری شــمال کشــور و‬ ‫زیارتی مشــهد صنایع دســتی‪ ،‬گلســتان به ســرزمینی مورد‬ ‫توجــه گردشــگران و مســافران نــوروزی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫قالیچه ترکمن‬ ‫فــرش ترکمــن کــه به عنــوان یکــی از انــواع فرش هــای اصیــل‬ ‫دســتباف بــا قدمتــی چنــد هزارســاله در طــول ســالیان دراز‬ ‫بــدون تغییــرات زیــاد در طــرح و نقــش همچنــان بافتــه‬ ‫می شــود از جمله صنایع دســتی گلســتان اســت که همپای‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬اداب و رســوم مردمــان ایــن دیــار قدمــت داشــته و‬ ‫ایــن دیرینگــی هــر روز بــه کیفیــت و بهبــود ان می افزایــد تــا‬ ‫جایــی کــه گردشــگران و مســافران ایــن هنــر دســت بانــوان‬ ‫ترکمــن را در ســبد ســوغات خــود قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان را بــه مهــد فــرش ترکمــن می شناســند و در ایــن‬ ‫میــان ثبــت جهانــی ایــن اثــر و معرفــی گنبــدکاووس بــه‬ ‫عنــوان شــهر ملــی فــرش‪ ،‬در جــذب گردشــگر نقــش بســیار‬ ‫زیــادی دارد‪.‬‬ ‫برخــی گردشــگران فقــط بــه نیــت خریــد فــرش ترکمــن‬ ‫بــه گنبــدکاووس ســفر می کننــد تــا ایــن صنعــت حاصــل‬ ‫دســت زنــان و دختــران ترکمــن را بــه عنــوان ســوغات بــه‬ ‫شــهر خــود ببرنــد‪.‬‬ ‫جاجیم روستای زیارت گرگان‬ ‫زبیــده ملکــی یکــی از کارافرینــان روســتای زیــارت گفــت‪:‬‬ ‫م روســتای زیارت شهرســتان گرگان به عنوان یکی از‬ ‫جاجی ‬ ‫خ پشــمی بافتــه می شــود‬ ‫دســت بافته هایــی اســت کــه بــا نـ ‬ ‫که ســوغاتی مناســبی برای گردشــگران و مســافران به ویژه‬ ‫در ایــام نــوروز محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ایــن دســت بافتــه بــه عنــوان زیرانــداز‪،‬‬ ‫پشــتی‪ ،‬ســجاده‪ ،‬فــرش‪ ،‬پــادری‪ ،‬ســفره‪ ،‬رومیــزی‪،‬‬ ‫کیف هــای دوشــی و کولــه پشــتی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا ســابقه بیــش از ‪ ۳۵‬ســاله در ایــن صنعــت افــزود‪:‬‬ ‫اســتفاده از جاجیــم بیــن خانــواده هــای روســتایی و عشــایر‬ ‫گلســتان بــه عنــوان زیرانــداز‪ ،‬پــاس‪ ،‬فــرش‪ ،‬رختخــواب و‬ ‫پاپیــچ رواج داشــته و در زمــان حاضــر هــم بــه عنــوان چشــم‬ ‫روشــنی و ســوغات هدیــه داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬به جــز ایــام نــوروز و تابســتان‪،‬‬ ‫گردشــگران بســیاری در طــول ســال اقــدام بــه خرید جاجیم‬ ‫کــرده و از انجــا کــه جاجیــم روســتای زیــارت شــناخته شــده‬ ‫تــر بــوده افــراد بســیاری تمایــل بــه خریــد ایــن محصــول و‬ ‫اســتفاده از ان در منــازل خــود دارنــد‪.‬‬ ‫لباس های سنتی اقوام گلستان‬ ‫عاشــور تاج یولی یکی از بانوان ترکمن با اشــاره به اســتقبال‬ ‫گردشــگران از لبــاس هــای ســنتی گفــت‪ :‬فرهنــگ غنــی و‬ ‫دیرپــای ترکمــن در پوشــاک ســنتی ایــن قــوم تجلی پیــدا کرده‬ ‫ن و پنب ه تهیه می شــود و شــامل‬ ‫که از ابریشــم‪ ،‬پوســت‪ ،‬کتا ‬ ‫تن پــوش‪ ،‬پاپــوش‪ ،‬ســربند و اجــزای متنــوع دیگــر اســت‪.‬‬ ‫یو‬ ‫ک پیراهن هــای ابریشــم ‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬قیرمیــز کوینــ ‬ ‫ق یــا شــلوار و چارقــد از جملــه پوشــاک زنان ترکمن‬ ‫ســنتی‪ ،‬بــاال ‬ ‫اســت کــه بــا ســوزن دوزی‪ ،‬زیبایــی لبــاس دوچنــدان شــده و‬ ‫ترکمن هــا در طــول تاریــخ لبــاس ســنتی و محلــی خــود را حفظ‬ ‫کــرده و همچنــان از ایــن پوشــش اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫فاطمــه تیمــوری یکــی از بانــوان تــرک قزلبــاش هــم گفــت‪:‬‬ ‫لبــاس ســنتی و محلــی زنــان مینودشــت از پیراهنــی بــه‬ ‫اســم جامــه‪ ،‬دامنــی چیـن دار بــه نــام تنبــان‪ ،‬روســری ســنتی‬ ‫بــا ریشــه منجــوق دار بــا نــام دوتختــه‪ ،‬رودلــی ســکه دوزی‬ ‫شــده‪ ،‬پیشــانی بندی بــه اســم پیش مندلــی بــرای زنــان‬ ‫متاهــل‪ ،‬کالهــی بــه اســم کلتــه بــرای دختــران مجــرد همــراه‬ ‫ســکه دوزی اطــراف ان‪ ،‬جلیقــه و کلیجــه یــا کــت اســتین دار‬ ‫بــا نقــوش ســنتی از پارچــه ابریشــمی قرمــز تشــکیل شــده و‬ ‫ایــن لبــاس کــه در قدیــم از ابریشــم خالــص بافتــه می شــد از‬ ‫ســوی بازرگانــان مســیر جــاده ابریشــم بــه ســایر نقــاط جهــان‬ ‫می رفــت و طرفــداران زیــادی هــم در ان مناطــق داشــت‪.‬‬ ‫فاطمــه یکتامهــر یکــی از بانــوان بلــوچ گلســتانی هــم‬ ‫گفــت‪ :‬لبــاس زنــان سیســتانی بــا خامــه دوزی‪ ،‬ســیاه دوزی‬ ‫و ســوزن دوزی در حاشــیه یقــه و سراســتین لبــاس بــرای‬ ‫گردشــگران قابــل توجــه بــوده و در بیشــتر زمان هــا دربــاره‬ ‫ســوزن دوزی هــای حاشــیه لبــاس هایمــان دختــران و زنــان‬ ‫جــوان مشــتاق گفــت و گــو هســتند‪.‬‬ ‫عروسک محلی‬ ‫فاطمــه معصومــی کــه در صنعــت عروســک هــای بومــی‬ ‫ســیاه رودبــار در علی ابادکتــول فعالیــت می کنــد گفــت‪:‬‬ ‫ک ســیاه رودبــار قصـ ه رمزالــود و پیچیــده ای دارد کــه‬ ‫عروسـ ‬ ‫بســیاری از توریســت هــا و گردشــگران داخلــی و خارجــی را‬ ‫مجــذوب خــود می کنــد‪.‬‬ ‫عصمــت خواجــه هــم یکــی از فعاالن فروش عروســک محلی‬ ‫هــم در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬عروســک های محلــی و‬ ‫ســنتی چــون ســرخدال ســیاه رودبــار‪ ،‬گوســفند شــاوره‪ ،‬االغ‬ ‫مهربــون قلعــه قافــه‪ ،‬کتولــی‪ ،‬ماروچه و اروســک قلعه قافه با‬ ‫پوشــش لبــاس محلــی و رنگ هــای شــاد ابریشــمی سالهاســت‬ ‫از ســوی اهالــی‪ ،‬گردشــگران و مســافران ایــن منطقــه مــورد‬ ‫اســتقبال قــرار گرفتــه و نقــش تاثیرگــذاری در انتقــال تاریــخ‬ ‫شــفاهی و فرهنــگ غنــی منطقــه ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دســت ســاخته ریشــه در تاریــخ فرهنگــی و‬ ‫هنــری نیــاکان نگارســتان اقــوام ایــران زمین داشــته و بســیاری‬ ‫از گردشــگران و مســافران نــوروزی بــه ویــژه کــودکان بــه عنــوان‬ ‫ســوغات محبــوب و ارزشــمند از ان اســتقبال مــی کننــد‪.‬‬ ‫صنایع دستی حصیری‬ ‫صنــم صــادق پــور یکــی از فعــاالن صنعت حصیربافی اســتان‬ ‫گلستان هم گفت‪ :‬صنایع دستی حصیری یکی از مهمترین‬ ‫ســوغات این اســتان شــمالی برای مســافران نوروزی بوده که‬ ‫نظــر هــر تــازه واردی را جلــب مــی کنــد؛ حصیــر در انــدازه هــا‬ ‫و شــکل هــای مختلــف بافتــه و مصــارف گوناگونــی همچــون‬ ‫زنبیــل‪ ،‬کاله‪ ،‬ســفره‪ ،‬ســبد‪ ،‬ابکــش‪ ،‬جانونــی‪ ،‬خمــره‪ ،‬اردوی‬ ‫خــوری‪ ،‬کاســه و پیالــه‪ ،‬باکــس پیــک نیــک‪ ،‬جامیــوه‪ ،‬ظــرف‬ ‫ســبزی‪ ،‬ســینی دســته دار‪ ،‬زیربشــقابی‪ ،‬هفــت ســین‪ ،‬جــای‬ ‫ســیب زمینــی و پیــاز داشــته و توانســته خــود را در ســبد‬ ‫ســوغات مســافران و گردشــگران گلســتانی جــای دهــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پنجشــنبه هــای‬ ‫صلواتــی را در شهرســتان کردکــوی بــرای تعمیررایــگان‬ ‫وســایل حصیــری راه انداختیــم کــه حتــی حصیرهایــی که از‬ ‫اســتان هــای دیگــر هــم خریــداری شــده بــه رایــگان در ایــن‬ ‫روز بازســازی و تعمیــر مــی کنیــم‪.‬‬ ‫صنایع دستی چوبی‬ ‫مهــران مهــدان یکــی از فعــاالن حــوزه الک تراشــی گلســتان‬ ‫در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬اســتقبال ویــژه مســافران و‬ ‫گردشــگران از ظــروف چوبــی ماننــد پــارچ‪ ،‬الکچــه‪ ،‬الک نــان‪،‬‬ ‫الک قنــد ریزکــن و اب گــردان بــا توجــه بــه کارکــرد مطلــوب و‬ ‫زیبایــی محصــوالت الک تراشــی پررونــق تــر از گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معرفــی بیشــتر الک تراشــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ظرفیت هــای اقتصــادی نگارســتان اقــوام تاثیــر بســیاری در‬ ‫اشــتغالزایی ســاکنان گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫زیوراالت سنتی‬ ‫شــیرین تنــی یکــی از بانــوان قــزاق گلســتانی هــم بــا‬ ‫اشــاره بــه اســتقبال گردشــگران از زیــوراالت ســنتی گفــت‪:‬‬ ‫زنــان هنرمنــد گلســتانی و بــه ویــژه قــزاق‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بلــوچ‪،‬‬ ‫سیســتانی و قزلبــاش بــه طــور ســنتی همراه بــا لباس محلی‬ ‫خــود زیــوراالت ســاخت دســتان خــود از جملــه دســتبند‪،‬‬ ‫گوشــواره‪ ،‬گردنبنــد و یــا اویزهــای مــو را اســتفاده می کننــد و‬ ‫فرهنــگ غنــی نگارســتان اقــوام مختلــف در زیــوراالت ســنتی‬ ‫بــا طــرح هــای اصیــل‪ ،‬زیبــا و بســیار شــاد هــر ســاله مــورد‬ ‫اســتقبال مســافران و گردشــگران نــوروزی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود چشــم اندازهای کــم نظیــر‪ ،‬مناظــر‬ ‫رویایــی و پیشــینه تاریخـی اش همــواره پذیــرای گردشــگران‬ ‫داخلــی و خارجــی بســیاری اســت و در کنــار ایــن جاذبه هــا‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی ان بــه واســطه ســکونت اقــوام مختلفــی‬ ‫ماننــد فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬تــرک (اذربایجانــی و‬ ‫قزلبــاش)‪ ،‬مازندرانی هــا‪ ،‬بلــوچ و قزاق هــا نســبت بــه ســایر‬ ‫مناطــق کشــور دارای تنــوع بیشــتری اســت بــه طــوری کــه‬ ‫هــر مســافر و گردشــگری را سرشــوق م ـی اورد‪.‬‬ ‫فــرش دســتباف‪ ،‬نمــد‪ ،‬زیــوراالت و ســوزن دوزی ترکمــن‪،‬‬ ‫جاجیــم بافــی روســتای زیــارت گــرگان‪ ،‬ابریشــم بافــی‬ ‫قزلباش هــای رامیــان و مینودشــت‪ ،‬ســوزن دوزی شــاهکوه‬ ‫و قــوم بلــوچ و دوخت هــای ســنتی پوشــاک از جملــه صنایع‬ ‫دســتی اقــوام ســاکن در گلســتان اســت کــه بــا هنرمنــدی‬ ‫زنــان و دختــران و مــردان ایــن اســتان‪ ،‬هــر کــدام نــام و اوازه‬ ‫خــود را در بیــن خریــداران داخلــی و خارجــی دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی گلســتان در بیــش از‬ ‫‪ ۸۰‬رشــته بومــی و غیربومــی از جملــه فــرش دســتبافت‪،‬‬ ‫ابریشـم بافی‪ ،‬نمدمالــی‪ ،‬البســه محلــی اقــوام‪ ،‬زیــور االت‬ ‫ترکمنــی‪ ،‬حصیــر بافــی‪ ،‬ســوزندوزی ترکمــن و جاجیــم بافــی‬ ‫فعالیــت می کنند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه ندای آبادی

هفته نامه ندای آبادی 40

هفته نامه ندای آبادی 40

شماره : 40
تاریخ : 1401/12/17
هفته نامه ندای آبادی 39

هفته نامه ندای آبادی 39

شماره : 39
تاریخ : 1401/12/10
هفته نامه ندای آبادی 38

هفته نامه ندای آبادی 38

شماره : 38
تاریخ : 1401/12/03
هفته نامه ندای آبادی 37

هفته نامه ندای آبادی 37

شماره : 37
تاریخ : 1401/11/26
هفته نامه ندای آبادی 36

هفته نامه ندای آبادی 36

شماره : 36
تاریخ : 1401/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!