هفته نامه ندای آبادی شماره 40 - مگ لند

هفته نامه ندای آبادی شماره 40

هفته نامه ندای آبادی شماره 40

هفته نامه ندای آبادی شماره 40

‫‪ 17‬اسفند ‪1401‬‬ ‫سال پنجم‪/‬مارس ‪8/2023‬‬ ‫‪/15‬شعبان ‪ -1444‬شماره ‪40‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪40:‬‬ ‫قیمت ‪8 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫برج قابوس گنبد‬ ‫نماد تاریخ گرگان زمین‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫خلیج گرگان همچنان‬ ‫زنده است‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛‬ ‫اشتغال افرینی‬ ‫باغ گلشن طبس‬ ‫‪2‬‬ ‫قنات زارچ‬ ‫‪8‬‬ ‫پروژه احیای پوشش گیاهی‬ ‫‪ ۸۰‬هکتاری معادن یحیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫گلستان و قشنگی هاش‬ ‫‪6‬‬ صفحه 1 ‫‪ 17‬اسفند ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫جاذبه تاریخی گردشگری باغ گلشن‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫باغ گلشن طبس‬ ‫بــاغ گلشــن جــزو مهم تریــن باغ هــای ایــران اســت کــه‬ ‫هم چــون نگینــی ســبز در شــهر کویــری طبس می درخشــد‪ .‬این‬ ‫بــاغ کــه در فهرســت اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪،‬‬ ‫یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری طبــس محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــاغ گلشــن در اواخــر دوره زندیــه ســاخته شــد و عــاوه بــر‬ ‫پوشــش گیاهــی متنــوع ‪ ،‬پلیکان هــای زیبایــی دارد کــه بــرای‬ ‫گردشــگران جــذاب هســتند‪ .‬در ایــن بــاغ می توانیــد اطالعــات‬ ‫خوبــی دربــاره سیســتم ابیــاری فوق العــاده و فواره هــای طبیعی‬ ‫ان بــه دســت اوریــد و از مــوزه ژئوپــارک طبــس (میــراث زمیــن)‬ ‫واقــع در عمــارت ســردر بــاغ گلشــن بازدیــد کنیــد‪.‬‬ ‫هرانچه باید درباره باغ گلشن طبس بدانید‪:‬‬ ‫باغ گلشن طبس کجاست؟‬ ‫معرفی باغ گلشن طبس‬ ‫تاریخچه باغ گلشن طبس‬ ‫بهترین زمان بازدید از باغ گلشن طبس‬ ‫معماری باغ گلشن طبس‬ ‫موزه ژئوپارک طبس‬ ‫سیستم ابیاری باغ گلشن‬ ‫گیاهان باغ گلشن طبس‬ ‫نکات بازدید از باغ گلشن طبس‬ ‫باغ گلشن طبس کجاست؟‬ ‫ادرس‪ :‬استان خراسان جنوبی‪ ،‬شهر طبس‪ ،‬بلوار معلم‬ ‫بــاغ گلشــن در بلــوار معلــم شــهر طبــس در اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دسترسی به باغ گلشن‬ ‫بــاغ گلشــن به حــدی در شــهر طبــس معــروف اســت‬ ‫کــه به راحتــی می توانیــد ان را پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر تمایــل بــه‬ ‫اســتفاده از وســایل نقلیــه داشــتید از خطــوط اتوبوســی‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه در ایســتگاه بــاغ گلشــن توقــف دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن ایســتگاه در فاصلــه کمــی از بــاغ قــرار دارد‪.‬‬ ‫معرفی باغ گلشن طبس‬ ‫بــاغ گلشــن نمونــه ای از یادگارهــای به جامانــده از‬ ‫دوره زندیــه و از معروف تریــن جاهــای دیدنــی اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی اســت کــه در تاریــخ بیســتم دی مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۵‬بــه شــماره ‪ ۱۳۱۰‬در فهرســت اثــار ملــی ایــران‬ ‫بــه ثبــت رســید‪ .‬ایــن بــاغ پوشــش گیاهــی متنوعــی دارد‬ ‫کــه در منطقـه ای کویــری کمــی عجیــب بــه نظــر می رســد؛‬ ‫به خصــوص کــه از گیاهــان سردســیر تــا گرمســیر در‬ ‫ان بــه چشــم می خــورد‪ .‬ســاختمان بــاغ در زلزلــه ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬تــا میــزان زیــادی از بیــن رفــت و ســاختمان‬ ‫امــروزی بازســازی عمــارت قدیمــی اســت‪ .‬بــاغ گلشــن‬ ‫طبــس به دلیــل قرارگیــری در خیابــان تاریخــی گلشــن‪،‬‬ ‫بــه ایــن نــام مشــهور شــده اســت‪.‬‬ ‫پلیکان هــا یکــی از زیبایی هــای بــاغ گلشــن هســتند کــه‬ ‫در ده ـ ه پنجــاه شمســی بــه ان اضافــه شــدند‪ .‬داســتان‬ ‫از ایــن قــرار اســت کــه دو پلیــکان مهاجــر در مســیر‬ ‫مهاجــرت خــود از مناطــق ســرد ســیبری بــر فــراز طبــس‬ ‫بــه پــرواز درامدنــد و پــس از فــرود در بــاغ گلشــن انجــا را‬ ‫بــرای زندگــی انتخــاب کردنــد‪ .‬مــردم توجــه زیــادی نســبت‬ ‫بــه ایــن پلیکان هــا نشــان دادنــد و ایــن پرنــدگان در بــاغ‬ ‫باقــی ماندنــد‪ .‬گلشــن بــرای چندیــن ســال مامــن ایــن‬ ‫پرنــدگان بــود تــا اینکــه در زلزلــه شــهریور ‪ ۵۷‬یکــی از‬ ‫ان هــا زیــر اوار مانــد و از بیــن رفــت‪ .‬پلیــکان دیگــر تنهــا‬ ‫شــد؛ امــا تــا ســال ‪ ۱۳۹۴‬در بــاغ گلشــن مانــد و همــان جــا‬ ‫جــان ســپرد‪ .‬چندیــن ســال بعــد تعــدادی پلیــکان بــه بــاغ‬ ‫اورده شــد کــه امــروزه به عنــوان یکــی از جاذبه هــای بــاغ‬ ‫گلشــن بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫تاریخچه باغ گلشن طبس‬ ‫بــاغ گلشــن طبــس در اوایــل قــرن ســیزدهم هجــری‬ ‫قمــری مصــادف بــا اواخــر دوره لطفعلــی خــان زنــد و در‬ ‫بحبوح ـه شــروع حکومــت اقامحمدخــان قاجــار ســاخته‬ ‫شــد و امیــر محمدحســن خــان عــرب زنگویــی‪ ،‬حاکــم تــون‬ ‫(فــردوس) و طبــس دســتور ســاخت ان را داد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل کارشناســان‪ ،‬قدمــت ایــن بــاغ را اواخــر زندیــه و‬ ‫اوایــل قاجاریــه می داننــد و تاریــخ خاصــی بــرای ان در‬ ‫نظــر نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫امیــر محمدحســن خــان‪ ،‬اراضــی و مســتقالت بســیار‬ ‫زیــادی در مناطــق طبــس‪ ،‬فــردوس‪ ،‬بشــرویه و گنابــاد‬ ‫داشــت کــه بخــش قابل مالحظــه ای از ان هــا را قبــل از‬ ‫مرگــش بــرای مصــارف خیریــه وقــف کــرد‪ .‬وقــف امــوال‬ ‫در دو نوبــت صــورت گرفــت‪ :‬نوبــت اول در ســال ‪۱۲۱۸‬‬ ‫هجــری قمــری موســوم بــه وقــف اول‪ ،‬نوبــت دوم در‬ ‫ســال ‪ ۱۱۹۷‬هجــری شمســی کــه بــه وقــف ثانــی معــروف‬ ‫شــد‪ .‬بــاغ گلشــن نیــز یکــی از ایــن امــاک وقفــی در‬ ‫نوبــت اول بــود‪ .‬وی بــرای وقــف بــاغ گلشــن و امالکــش‬ ‫در حــدود ســال ‪ ۱۱۸۲‬هجــری شمســی چنیــن وقفنامـه ای‬ ‫تنظیــم کــرد‪:‬‬ ‫بــاغ گلشــن‪ ،‬خیابــان بــاغ گلشــن‪ ،‬میــدان مرکــزی شــهر‬ ‫تــا دروازه دشــتغران وقــف بــر خالیــق اســت کــه رفت وامــد‬ ‫کننــد و هــر ‪ ۱۰‬ســال یــک بــار بایــد وقف نامــه امیــر حس ـن ‬ ‫خــان نوشــته شــود و بــه تاییــد علمــای طبــس برســد‪.‬‬ ‫به طــور کلــی وقف نامــه امیــر حســن خــان دارای ‪۴۷‬‬ ‫نیــت و قصــد و ‪ ۱,۹۲۶‬رقبــه در شــهرهای طبــس‪ ،‬بیرجنــد‪،‬‬ ‫فــردوس‪ ،‬بشــرویه‪ ،‬گنابــاد و ارســک بــود کــه بــاغ تاریخــی‬ ‫گلشــن طبــس یکــی از ان هــا محســوب می شــد‪.‬‬ ‫جهانگــردان زیــادی از بــاغ گلشــن بازدیــد کردنــد کــه‬ ‫از ان جملــه می تــوان بــه همســر انــدره گــدار‪ ،‬معمــار‬ ‫معــروف فرانســوی اشــاره کــرد‪ .‬او دربــاره زیبایــی بــاغ‬ ‫گلشــن گفتــه بــود‪:‬‬ ‫در ایــن بــاغ حوضــی بــزرگ بــا فواره هــای متعــدد وجــود‬ ‫دارد کــه اب یعنــی ایــن مــاده بــاارزش را ماننــد تحفـه ای‬ ‫بــه اســمان می فرســتد‪.‬‬ ‫میــرزا خانلرخــان اعتصام الملــک نیــز در ســفر خــود بــه‬ ‫طبس در ســال ‪ ۱۲۵۵‬هجری شمســی‪ ،‬در ســفرنامه اش‬ ‫ایــن بــاغ را بــه زیبایــی توصیــف کــرده اســت‪ .‬ســون‬ ‫هدیــن ســوئدی نیــز در ســال ‪ ۱۲۸۴‬هجــری شمســی‬ ‫در ســفرش بــه طبــس‪ ،‬بــاغ را بــا عبارت هایــی ماننــد‬ ‫«درختــان خرمــا و مرکبــات»‪« ،‬ســایه خنــک نخل هــا»‪،‬‬ ‫«نغمــه زیبــای اب روان جوی هــا»‪« ،‬چمن هــای میــان‬ ‫دو جــوی»‪« ،‬زمزمــه بــاد در میــان درختــان» و‪ ...‬توصیــف‬ ‫و از کیفیــت معجزه اســای اب جــاری در بــاغ ابــراز‬ ‫شــگفتی کــرده بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۸‬وب ســایت دیلی تلگراف فهرســتی از ‪۵۰‬‬ ‫بــاغ زیبــای دنیــا را ارائــه داد کــه نــام بــاغ گلشــن طبــس‬ ‫در میــان ان هــا قــرار داشــت‪ .‬ایــن وب ســایت متنــی را در‬ ‫مــورد بــاغ منتشــر کــرد‪:‬‬ ‫«پنه لوپــه هابهــوس» (‪،)Penelope Hobhouse‬‬ ‫نویســنده بریتانیایــی و کارشــناس باغ هــای ایرانــی‬ ‫توصیــف ویــژه ای از بــاغ گلشــن ارائــه می دهــد و ان‬ ‫را بهشــتی روی زمیــن می خوانــد کــه دیــدن ان ارزش‬ ‫هفــت ســاعت رانندگــی را در میــان کویــر دارد‪ .‬ایــن بــاغ‬ ‫در طبــس واقــع شــده؛ شــهری کــه در میــان دو کویــر‬ ‫اســت‪ .‬در چنیــن محیطــی وجــود اب بــه یــک معجــزه‬ ‫می مانــد‪ .‬در اینجــا اب چشــمه ها بــه درون اســتخرهای‬ ‫بزرگــی می ریــزد کــه در سراســر بــاغ وجــود دارد‪ .‬بــا دیــدن‬ ‫درختــان خرمــا‪ ،‬مرکبــات و انــار حــس حضــور در کویــر‬ ‫بــه شــما دســت می دهــد؛ امــا در کنــار ان هــا درخــت‬ ‫اســتوایی ســیکاس در جــوار گل هــای ســرخ و ختمــی‬ ‫تناقــض جالبــی را بــه نمایــش می گذارنــد‪.‬‬ ‫بهترین زمان بازدید از باغ گلشن طبس‬ ‫بــاغ گلشــن در تمــام فصــول ســال بــرای بازدیــد مناســب‬ ‫اســت؛ امــا بهارهــای ایــن بــاغ حکایــت دیگــری دارد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس یــک ســنت کهــن در طبــس‪ ،‬اکثــر مــردم شــهر و‬ ‫روســتاهای اطــراف در روز ‪ ۱۳‬فروردیــن بــه بــاغ گلشــن‬ ‫می رونــد و ســیزده خــود را در ایــن محــل بــه در می کننــد‪.‬‬ ‫در همیــن فصــل بســاط دست فروشــان در ورودی بــاغ‬ ‫پهــن می شــود و اقالمــی همچــون کاهــو‪ ،‬نارنــج‪ ،‬اب‬ ‫نارنــج‪ ،‬ریــواس و گل هــای اللــه کوهــی را می فروشــند‬ ‫کــه از روســتاها و دامنه هــای کــوه اورده انــد‪.‬‬ ‫معماری باغ گلشن طبس‬ ‫محوطه باغ‬ ‫بــاغ گلشــن طبــس کــه مســاحتی حدود هفــت هکتــار دارد‪،‬‬ ‫بــا ‪ ۲۶۶‬متــر طــول و ‪ ۲۶۰‬متــر عــرض تقریبــا مربع شــکل‬ ‫اســت‪ .‬طراحــی ایــن بــاغ بر اســاس نمونه چهارباغ یــا چارباغ‬ ‫صــورت گرفــت کــه طرحــی از بــاغ ایرانــى محســوب می شــود‪.‬‬ ‫دو خیابــان اصلــی متقاطــع‪ ،‬محوط ـ ه بــاغ را بــه چهــار مربــع‬ ‫بــزرگ تقســیم کرده انــد و هــر یــک از ایــن مربع هــا از طریــق‬ ‫گذرگاه هــای کوچــک به صــورت چهــار کــرت درامــده اســت‪ .‬در‬ ‫میــان ایــن بــاغ‪ ،‬اســتخر نســبتا بزرگــی بــا ســه فــوار ه طبیعــی‬ ‫وجــود دارد کــه بــدون اســتفاده از نیــروی خارجــی‪ ،‬اب را‬ ‫بــه جریــان می اندازنــد‪ .‬نکتــه موردتوجــه در ایــن بــاغ طــرز‬ ‫خیابان بنــدی و شــکل گذرگاه هــا نیســت‪ ،‬بلکــه بــه وجــود‬ ‫همیــن اســتخر در میــان ان هــا مربــوط می شــود کــه تضــاد‬ ‫زیبایــی میــان اب و ســبزه ایجــاد کــرده اســت‪ .‬جالــب اینکــه‬ ‫طراحــی ایــن بــاغ شــکل مربعــی دارد کــه ماننــدش تنهــا در‬ ‫تــاج محــل هنــد بــه چشــم می خــورد‪ .‬در ایــن ســاختار طــول‬ ‫و عــرض بــاغ بــا هــم برابــر هســتند و توســط خیابان هــای‬ ‫مــوازی بــه یکدیگــر متصــل می شــوند‪.‬‬ ‫عمارت سردر‬ ‫تنهــا ســاختمان بــاغ گلشــن‪ ،‬ســاختمان ســردر اســت کــه‬ ‫شــامل عمارتــی دو طبقــه بــا یــک زیرزمین کوچک می شــود‪.‬‬ ‫طبقـ ه اول عمــارت‪ ،‬تــاالری بــزرگ و ایوانــی بــرای مشــاهده ‬ ‫مناظــر بــاغ و شــهر دارد کــه دو ســتون و تزیینــات اجــری‬ ‫نقـش دار بــر زیبایــی ان افزوده انــد‪ .‬نمــای عمــارت از انــدود‬ ‫گــچ ســفید اســت و از دیــدگاه معمــاری‪ ،‬بنایــی معمولــی بــه‬ ‫شــمار مـی رود؛ امــا یکــی از بناهــای شــاخص طبــس اســت‬ ‫کــه اهمیــت زیــادی بــرای شــهر دارد‪.‬‬ ‫ســاختمان ســردر در زلزلـ ه ویرانگــر شــهریور ‪ ۱۳۵۷‬به طــور‬ ‫کامــل از میــان رفــت و ســاختمان کنونــی بــا توجــه به نقشـه ‬ ‫ســاختمان ســابق بازســازی شــده اســت‪ .‬عمــارت ســردر‬ ‫ســاختمانی دوطرفــه بــه حســاب می ایــد کــه یــک روی ان‬ ‫به ســمت میــدان انقــاب اســامی طبــس و روی دیگــرش‬ ‫به ســوی بــاغ قــرار دارد‪.‬‬ ‫موزه ژئوپارک طبس‬ ‫مــوزه ای بــا عنــوان مــوزه ژئوپــارک طبــس (میــراث زمیــن)‬ ‫در عمــارت ســردر بــاغ گلشــن وجــود دارد کــه میــراث‬ ‫به جامانــده از فعالیت هــای طبیعــی و بشــری زمیــن و‬ ‫اثــار مرتبــط بــا زمین شناســی در ان ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــا توجــه بــه غنــای زمین شناســی و معدنــی‬ ‫شهرســتان طبــس در اســفندماه ســال ‪ ۱۳۹۵‬افتتــاح شــد‬ ‫کــه در ان می توانیــد بــا گوشــه ای از ایــن ذخایــر اشــنا‬ ‫شــوید و مجموعــه ای از کانی هــا‪ ،‬ســنگ ها‪ ،‬فســیل ها‬ ‫و مــواد معدنــی را از نزدیــک ببینیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫طیــف وســیعی از موجــودات فسیل شــده در مــوزه قــرار‬ ‫دارد کــه قدیمی تریــن ان هــا متعلــق بــه فســیلی بنــام‬ ‫اســتروماتولیت بــا قدمــت حــدود ‪ ۵۴۰‬میلیــون ســال‬ ‫قبــل اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه مــوزه دارای فضــای بســته اســت و‬ ‫سیســتم تهویــه مناســبی دارد‪ ،‬در تمامــی طــول ســال‬ ‫می توانیــد از ان بازدیــد کنیــد‪ .‬در تعطیــات رســمی نیــز‬ ‫بــا هماهنگــی قبلــی‪ ،‬امــکان بازدیــد از ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساعت بازدید‪ :‬از ساعت ‪ ۷:۳۰‬تا ‪۱۳:۳۰‬‬ ‫بلیط ورودی‪ ۵۰۰۰ :‬تومان در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫سیستم ابیاری باغ گلشن طبس‬ ‫بــاغ گلشــن طبــس یکــی از معــدود باغ هــای ایرانــی‬ ‫اســت کــه اب به صــورت دائمــی در ان جریــان دارد‪ .‬بــرای‬ ‫ابیــاری بــاغ از اب هــای ســطحی و همیــن طــور ســفره های‬ ‫اب زیرزمینــی منطقــه اســتفاده شــده اســت‪ .‬ایــن بــاغ را‬ ‫در منطقــه ای احــداث کرده انــد کــه اب چشــمه های ســرد‬ ‫و گــرم جریان یافتــه از کوهســتان های اطــراف طبــس‬ ‫به ســمت شــهر‪ ،‬در ایــن منطقــه بــه یکدیگــر می رســند‪ ،‬از‬ ‫انتهــای بــاغ وارد شــده و توســط جوی هــا به ســمت کرت هــا‬ ‫هدایــت شــوند‪ .‬اب پــس از ابیــاری کرت هــا از زیــر هشــتی‬ ‫ســاختمان ســردر به ســمت شــهر بیــرون مــی رود‪.‬‬ ‫به منظــور اســتفاده از منابــع اب زیرزمینــی در ایــن بــاغ‪،‬‬ ‫چــاه ابــی از نــوع چاه هــای ارتزیــن در زیــر اســتخر بــزرگ‬ ‫حفــر شــده اســت کــه از ایــن جهــت پدیــده ای جالــب در‬ ‫ابیــاری محســوب می شــود‪ .‬فواره هــا‪ ،‬خروجی هــای اب‬ ‫ایــن چــاه هســتند و اســتخر بــزرگ در واقــع محــل ذخیــر ه‬ ‫اب چــاه اســت‪.‬‬ ‫چاه ارتزین یا چاه جهنده‬ ‫چاه هــای ارتزیــن به گونــه ای طراحــی و حفــر می شــوند‬ ‫کــه ســطح ارتفــاع اب هــای زیرزمینــی متصــل بــه‬ ‫چــاه‪ ،‬باالتــر از دهانــه چــاه (محــل خــروج اب) باشــد‬ ‫کــه در نتیجــه‪ ،‬فشــار اب هــای زیرزمینــی بــرای ایجــاد‬ ‫هم ســطحی باعــث فــوران اب از دهانــه چــاه به صــورت‬ ‫طبیعــی می شــود‪ .‬بــاغ گلشــن بــا بهره گیــری از ایــن‬ ‫سیســتم ابیــاری‪ ،‬اب جــاری دائمــی دارد و از ایــن حیــث‬ ‫در میــان باغ هــای نــادر ایــران قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫گیاهان باغ گلشن طبس‬ ‫گفتــه می شــود پیــش از انکــه بــاغ گلشــن ســاخته‬ ‫شــود‪ ،‬نخلســتان زیبایــی در ایــن محــل وجــود داشــت؛‬ ‫چراکــه درختــان خرمــا در ان به صــورت پراکنــده بــه‬ ‫چشــم می خورنــد و نظــم قابل توجهــی در کاشــت ان هــا‬ ‫مشــاهده نمی شــود‪ .‬ازای ـن رو نخل هــای بــاغ گلشــن کــه‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰۰‬اصلــه هســتند‪ ،‬قدیمی تریــن درختــان ان‬ ‫بــه شــمار می رونــد‪ .‬از دیگــر درختــان میــوه دار بــاغ گلشــن‬ ‫می تــوان بــه درختــان انــار و مرکبــات ماننــد نارنــج اشــاره‬ ‫کــرد کــه به طــور مســاوی میــان کرت هــا و به صــورت‬ ‫شــطرنجی توســط معمــار اولیـه بــاغ کاشــته شــده اند‪ .‬در‬ ‫هــر یــک از چهــار کــرت بــاغ حــدود ‪ ۵۰۰‬اصلــه درخــت انــار‬ ‫و ‪ ۲,۵۰۰‬اصلــه درخــت مرکبــات وجــود دارد‪.‬‬ ‫از میــان گونه هــای مختلــف درختــان تزیینــی‪ ،‬چنارهــا‪،‬‬ ‫ســروها و بیدهــا در کنــار چمنزارهــای طبیعــی بــر زیبایــی‬ ‫بــاغ گلشــن افزوده انــد‪ .‬بوته هــای گل جــزو جدانشــدنی‬ ‫از باغ هــا هســتند و در نتیجــه در بــاغ گلشــن از گل رز‬ ‫ســرخ تــا اطلســی ســفید و ختمــی وجــود دارد‪ .‬ارایــش‬ ‫قســمت پاییــن درخت هــای اطــراف اســتخر به گونــه ای‬ ‫اســت کــه شــاخ و برگشــان را هــرس می کننــد و زیــر‬ ‫ان هــا برحســب فصــل‪ ،‬بوته هــای گل ســرخ و گل‬ ‫اطلســی ســفید می کارنــد‪.‬‬ ‫نکتــه جالب توجــه در بــاغ گلشــن را بایــد حضــور‬ ‫گونه هــای مختلــف گیاهــی ســازگار بــا اب وهــوا و‬ ‫اقلیم هــای متنــوع دانســت؛ به عنــوان مثــال چنــاری کــه‬ ‫خــاص مناطــق سردســیر اســت‪ ،‬در کنــار نخلــی قــرار دارد‬ ‫کــه نمــاد مناطــق گرمســیر محســوب می شــود‪.‬‬ ‫نکات بازدید از باغ گلشن طبس‬ ‫ ســاعت بازدیــد بــاغ گلشــن طبــس به صــورت‬‫شــبانه روزی اســت‪.‬‬ ‫ بازدید از باغ گلشن طبس رایگان است‪.‬‬‫ هنــگام گشـت وگذار در بــاغ از ریختــن زبالــه یــا اســیب‬‫بــه درختــان بپرهیزید‪.‬‬ ‫ داخل باغ می توانید لوازم پیک نیک ببرید و بنشینید‪.‬‬‫ در دل کویــر می توانیــد از فضــای فوق العــاده دلچســب‬‫و خنــک و سرســبز بــاغ لــذت ببریــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪3‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫به بهانه هفته سربازان گمنام‬ ‫امام زمان(عج)‬ ‫امنیت افرینان‬ ‫بی نام و نشان‬ ‫ســعید وحیــدی‪ -‬نیروهــای وزارت اطالعــات‪ ،‬امنیــت‬ ‫افرینــان بــی نــام و نشــانی هســتند کــه در ســال هــای اخیر‬ ‫برخــورد منطقــی و در عیــن حال هوشــمندانه انهــا با وقایع‬ ‫گوناگــون از انهــا افــرادی خوشــنام ســاخته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی‪ ،‬اگــر ایــن روزهــا بــه راحتــی در‬ ‫خانــه خــود نشســته ایــد‪ ،‬در پــارک هــا قــدم مــی زنیــد و بــا‬ ‫ارامــش در هــر نقطــه ای از شــهر رفــت و امــد میکنیــد و‬ ‫مــی بینیــد کــه زندگــی در فضایــی ارام جریــان دارد نبایــد‬ ‫بپنداریــم شــرایط حاکــم اتفاقــی اســت بلکــه مدیــون‬ ‫خادمانــی اســت کــه امــام راحــل (ره) عنــوان ســربازان‬ ‫گمنــام امــام زمــان (عــج) هدیــه کــرد‪.‬‬ ‫ســربازانی کــه نــه کســی انهــا را مــی شناســد و نــه نزدیکان‬ ‫و حتــی خانــواده هــا از نــوع کارش اطالعــی ندارنــد‪.‬‬ ‫انهــا نیروهایــی هســتند کــه بــه خدمــت عینیــت بخشــیده‬ ‫و در عهــدی کــه بــا امــام خــود بســتند‪ ،‬حفــظ ارزش هــای‬ ‫دینــی‪ ،‬منافــع ملــی و تمامیــت ارضــی را بــر هــر امــری‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن خادمــان امنیــت‪ ،‬نــام و نشــان نمی خواهنــد زیــرا کــه‬ ‫اوازه و خوشــنامی خــود را بــا کســب نشــان ســربازی امــام‬ ‫زمــان (عــج) گرفتــه انــد و روزانــه صدها دسیســه پیچیــده را‬ ‫در بخــش هــای گوناگــون را کشــف و خنثــی مــی کننــد بــی‬ ‫انکــه رد و نشــانی از خــود باقــی بگذارنــد‪.‬‬ ‫انهــا یــاوران واقعــی یوســف زهــرا(ع) هســتند کــه از‬ ‫اوایــل انقــاب اســامی بــا تکیــه بــر رهنمودهــام امــام‬ ‫راحــل (ره) و بعــد از ان بــا توصیه هــای حکیمانــه رهبــر‬ ‫انقــاب‪ ،‬هوشــمندانه تمامــی تحــرکات بدخواهــان‬ ‫اســام و ایــران را در نطفــه خفــه و مســیری امــن بــرای‬ ‫توســعه کشــور ایجــاد کــرده انــد و ایــن نــگاه هوشــمندانه‬ ‫همــواره نیــز حفــظ شــده اســت‪.‬‬ ‫کافــی اســت کــه تنهــا بــه یکــی از تدابیــر هوشــمندانه ایــن‬ ‫خادمــان امنیــت در اغتشاشــات اخیــر اشــاره کنیــم کــه‬ ‫چگونــه بــار دیگــر میهمــن اســامی از توطئــه هــای دشــمن‬ ‫حفــظ کردنــد‪.‬‬ ‫همــه مــی دانیــم کــه چگونــه در چنــد ماه اخیر نام«مهســا‬ ‫امینــی» بــه واژه ای پرتکــرار تبدیــل و بهانــه ای بــرای ایجــاد‬ ‫اشــوب و ناامنی توســط اغتشاشــگران شــد‪.‬‬ ‫اغتشاشــاتی کــه بــا تحریــک احساســات جوانــان و‬ ‫نوجوانــان بــه وســیله رســانه هــای معانــد و متاســفانه‬ ‫در سرزمین قومیت ها طلیعه شادمانی‬ ‫منجی بشریت‬ ‫نشــانه هــای ظهــور ولــی عصــر (عــج) و ویژگــی هــای منتظــران واقعی اقا امــام زمان‬ ‫(ع) ســخنرانی مــی کنند‪.‬‬ ‫بانــگ «یــا مهــدی ادرکنــی» نیــز ســاعت ‪ ۲۱‬شــب نیمـــه شــعبان (ســه شــنبه ‪۱۶‬‬ ‫اســفند ) همزمــان بــا نــور افشــانی در شــهرهای خراســان شــمالی طنیــن انــداز شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬گنجینه فرهنگ و ســرزمین قومیت ها با فراررســیدن ســالروز‬ ‫والدت امــام زمان(عــج) منجــی عالــم بشــریت‪ ،‬غــرق در شــادی و ســرور شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی‪ ،‬اییــن ویــژه جشــن میــاد حضــرت مهدی(عــج) در میــدان‬ ‫اصلــی شــهر بجنــورد‪ ،‬تکایــا و حســینه هــای از شــب گذشــته برپــا شــده اســت و‬ ‫دوســتداران والیــت بــه ســبک و ســیاق خــود ایــن روز را گرامــی مــی دارنــد‪.‬‬ ‫همــه و همــه از زن و مــرد گرفتــه تــا کــودک و جــوان در ایــن اییــن گرامیداشــت‬ ‫حضــور دارنــد و در میــدان شــهید بــا پخــش شــیرینی‪ ،‬شــکالت و شــربت در بیــن‬ ‫مــردم‪ ،‬میــاد بــا ســعادت منجــی عالــم بشــریت را گرامــی مــی دارنــد‪.‬‬ ‫اهالــی دیــار قومیــت هــا از چنــد روز قبــل میادین اصلی شــهر‪ ،‬معابــر و کوچه ها را‬ ‫اذیــن بنــدی کــرده انــد و ســر در واحدهــای صنفــی‪ ،‬ادارات و نهادهــا والدت اخریــن‬ ‫ســتاره اســمان امامت را جشــن گرفتند‪.‬‬ ‫بنرهــا و پارچــه هــای حــاوی پیــام تبریــک میــاد بــا ســعادت حضــرت مهــدی (عــج )‬ ‫بــر ســر در اکثــر واحدهــای صنفــی نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫در برخــی مســاجد هــم ســخنرانان و مداحــان اهــل بیــت دربــاره اهمیــت انتظــار و‬ ‫جــدای از ایــن مراســمات‪ ،‬از امــروز ســاعت ‪ ۹‬صبــح شــهروندان بــا در دســت‬ ‫داشــتن پرچــم هایــی مزیــن بــه نــام مبــارک مهدی(عــج) و دیگــر ائمــه اطهــار مرکــز‬ ‫شــهر را بــه ســمت امامــزاده ســیدعباس (ع) پیمودنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه مــردم والیتمــدار بجنــورد ایــن مســیر را طــی مــی کردنــد‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫متنوعــی چــون مولــودی خوانــی و تواشــیح خوانــی در طــول مســیر اجــرا و‬ ‫موســیقی هایی بــا محتــوای والیــت حضــرت مهدی(عــج) پخــش مــی شــد‪.‬‬ ‫پیشــاپیش ایــن کاروان شــادی جمعــی از مســووالن و مدیــران اســتانی و‬ ‫شهرســتانی‪ ،‬فرماندهــان لشــگری و انتظامــی حرکــت مــی کردند و همچنین شــمار‬ ‫انبوهــی از مــردم والیتمــدار مرکــز اســتان اعــم از پیــر و جــوان‪ ،‬زن و مــرد و کــودک و‬ ‫نوجــوان حضــور داشــتند تــا عشــق و ارادت خــود را در حرکتــی زیبا و ماندگار نســبت‬ ‫بــه منجــی عالــم بشــریت بــه نمایــش بگذارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان برخــی جوانــان نیــز عــاوه بــر شــرکت در جشـن های نیمــه شــعبان‪،‬‬ ‫بــه میمنــت ایــن مناســبت جش ـن های عروســی و اغــاز زندگــی مشــترک خــود را‬ ‫همزمــان بــا ســالروز والدت منجــی عالــم بشــریت برگــزار کردنــد‪.‬‬ ‫شورافرینی بجنوردی ها در جشن نیمه شعبان‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1401‬‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫برخــی ســلبریتی هــای داخلــی هدایــت مــی شــد و موجــب‬ ‫تخریــب امــوال عمومــی و داغــدار شــدن برخــی شــهروندان‬ ‫شــد امــا نیروهــای امنیــت بــار دیگــر هوشــمندانه بــا درک‬ ‫صحیــح وضعیــت حاضــر و توانایــی مثــال زدنــی در تفکیــک‬ ‫افــراد و جریــان هــای معانــد‪ ،‬موجب شــد تا ســریعا بســاط‬ ‫بدخواهــان نظــام را جمــع و بــار دیگــر شکســت را بــر انــان‬ ‫تحمیــل کنــد‪.‬‬ ‫همین نگاه هوشــمندانه‪ ،‬درک صحیح و نگاه فراجناحی‬ ‫ســربازان گمنــام موجــب افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه ایــن‬ ‫نهــاد امنیتی شــده اســت‪.‬‬ ‫اعتمــادی کــه از منابــع اصلــی اقتــدار ایــن نهــاد امنیتــی‬ ‫مردمــی اســت و بــا بهــره گیــری از ان چنــان ضــرب شــصتی‬ ‫بــه دشــمنان وارد امــده کــه تــا مدت هــا حیرت و ســردرگمی‬ ‫انــان را بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫در تقویــم رســمی کشــور‪ ،‬نیمــه شــعبان ســالروز والدت‬ ‫بــا ســعادت منجــی عالــم بشــریت حضــرت مهدی(عــج)‬ ‫بــه عنــوان روز ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) نامگــذاری‬ ‫شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫برگزاری صدها برنامه به مناسبت نیمه شعبان‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی خراســان شــمالی در ایــن بــاره‬ ‫می گویــد‪ :‬صدهــا برنامــه بــه مناســبت ســالروز میــاد حضــرت مهدی(عــج) در‬ ‫خراســان شــمالی در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام جلیــل محمــدی مــی افزایــد‪ :‬پیــاده روی دوســتداران والیــت از میدان‬ ‫شــهید بــه امامــزاده ســیدعباس(ع)‪ ،‬برگــزاری جشــن نیمــه شــعبان در ‪ ۱۲‬محلــه کــم‬ ‫برخــوردار و کاروان شــادی خودرویــی از شــاخص تریــن ایــن برنامه هــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬احیــای شــب نیمــه شــعبان‪ ،‬اطعــام نیازمنــدان‪ ،‬پخــش‬ ‫ســرودها و مولــودی از بلندگــوی ثابــت شــهر و خودروهــا از دیگــر برنامــه هایــی‬ ‫اســت کــه بــه مناســبت نیمــه شــعبان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــدی مــی گویــد‪ :‬برپایــی ایســتگاه صلواتــی و ایســتگاه هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجــرای ســرود توســط گــروه هــای ســرود پاتوقــی محلــه محــور‪ ،‬قرائــت‬ ‫دعــای ندبــه و پخــش شــیرینی و شــربت از دیگــر برنامــه هایــی اســت کــه شــب‬ ‫گذشــته و امــروز در اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن اســمان شــهرهای اســتان بــه مناســبت نیمــه شــعبان‬ ‫شــب گذشــته نورافشــانی و همزمــان بــا سراســر کشــور‪ ،‬بانــگ لیبــک یــا مهــدی در‬ ‫پشــت بــام منــازل و ماذنــه هــای مســاجد طنیــن انــداز شــد‪.‬‬ ‫حضــرت «حجــت بــن الحســن المهــدی» (عج ) دوازدهمین پیشــوای معصــوم‪ ،‬بنابر‬ ‫برخــی روایــات در نیمــه شــعبان ســال ‪ ۲۵۵‬هجــری قمــری قــدم بــه ایــن گیتــی نهاد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 17‬اسفند ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بمناسب روز درختکاری‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫توزیع رایگان ‪ ۳۰‬هزار اصله‬ ‫نهال توسط شهرداری بجنورد‬ ‫رییــس ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز‬ ‫شــهرداری بجنــورد گفــت‪ ۱۰۰ :‬هــزار اصلــه نهــال مثمر و‬ ‫غیــر مثمــر بــه مناســبت هفتــه درختــکاری و در اســتانه‬ ‫ســال نــو بــه صــورت رایــگان در ســطح ایــن شــهر توزیــع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫عباســعلی مهماندوســت اظهــار کــرد‪ :‬ایــن نهــال هــا با‬ ‫هــدف توســعه فضــای ســبز و تحقــق اهــداف و برنامــه‬ ‫هــای کاشــت یــک میلیــارد اصلــه درخت در کشــور اجرا‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه توزیــع نهــال هــا بــه صــورت رایــگان‬ ‫انجــام شــد افــزود‪ :‬نهــال هــای غیــر مثمــر شــامل‬ ‫گونــه هــای مختلــف از جملــه زبــان گنجشــک‪ ،‬اقاقیــا‪،‬‬ ‫زیتــون تلــخ اســت کــه در عرصــه هــای مختلــف غــرس‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫رییس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شهرداری‬ ‫بجنــورد خاطرنشــان کــرد‪ :‬توزیــع پنــج هــزار اصلــه نهال‬ ‫مثمــر شــامل گونــه هــای مختلــف از جملــه ســنجد‪،‬‬ ‫تــوت‪ ،‬بــادام‪ ،‬الــو‪ ،‬البالــو و گالبــی هــم در دســت انجام‬ ‫اســت و در هــر محلــه یــک گونــه درخــت میــوه غــرس‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا اوایــل نــوروز ‪ ۱۰‬هــزار اصلــه‬ ‫نهــال دیگــر در شــهر توزیــع مــی شــود گفــت‪ :‬اکنــون‬ ‫بــرای اســتقبال از نــوروز‪ ،‬هــرس درختــان و بازپیرایی ها‬ ‫بــه وســیله ‪ ۱۰‬نفــر از نیروهــای فضــای ســبز در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫مهماندوســت بــا بیــان اینکــه ایــن ســازمان امــاده‬ ‫اســت تــا نهــال هــای مــازاد را بــه ســایر اســتان هــا‬ ‫عرضــه کنــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال قبــل ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫اصلــه نهــال در نهالســتان بجنــورد تولیــد شــد و اکنــون‬ ‫هــم در فضــای ‪ ۲۰‬هکتــاری نهالســتان هــای شــهرداری‬ ‫مرکــز اســتان ‪ ۶۰۰‬هــزار اصلــه نهــال غیرمثمــر تولیــد و‬ ‫امــاده فــروش اســت‪.‬‬ ‫رییس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شهرداری‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬امســال بــرای توســعه تولیــد نهــال‪۱۰۰ ،‬‬ ‫میلیــون تومــان بــذر درختــان میــوه خریــداری شــد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار اصلــه نهــال مثمــر تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫بجنورد مرکز خراســان شــمالی ‪ ۲۱۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پروژه احیای پوشش‬ ‫گیاهی ‪ ۸۰‬هکتاری‬ ‫معادنیحیایی‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫حجاب‬ ‫با ارزش ترین‬ ‫میراث ماندگار‬ ‫ایرانیان‬ ‫ندا دالور‪/‬‬ ‫کشــور ما همچون کشــورهای همســایه درمنطقه خشــک و‬ ‫نیمه خشــک قرار دارد و کشــورهای همجوار مثل پاکســتان‪،‬‬ ‫عربســتان‪ ،‬ترکیه و افغانســتان تولید نهال را اغاز نموده اند‬ ‫بنابرایــن الزم اســت مــا نیــز بــرای توســعه پوشــش گیاهــی‬ ‫نهالهــای مــورد نیازمــان را تولیــد کنیــم‪ .‬از طرفــی بــا توجــه بــه‬ ‫طــرح تنفــس جنــگل هــای شــمال و نیــاز کشــور بــه فــراورده‬ ‫هــای چوبــی و نیــاز مبــرم بــه بحــث تولیــد چوب و نیــاز صنایع‬ ‫چوبــی بــه حــدود ‪5‬ونیــم تــا ‪ 6‬میلیــون مترمکعــب چــوب در‬ ‫ســال ‪ ،‬ایــن امــر نیــز در اهــم فعالیــت هــای ســازمان منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری کشــور و ایــن اداره کل قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهــداف فــوق و مســائلی همچــون الودگــی هــوا‬ ‫و نقــش کشــورهای در حــال توســعه در خصــوص کاهــش‬ ‫الودگــی هــوا و افزایــش ســرانه فضــای ســبز در ســال جــاری‬ ‫بــا دســتور ریاســت محتــرم جمهــور طــرح مردمــی کاشــت‬ ‫یــک میلیــارد درخــت ابــاغ کــه بــا دســتور وزیــر محتــرم جهــاد‬ ‫کشــاورزی و ابــاغ ریاســت محتــرم ســامان منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری کشــور ایــن طــرح اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان جنوبی بــه عنــوان دومیــن اســتان بیابانــی کشــور و‬ ‫دارای اقلیــم گــرم و خشــک بــوده و بایــد بدانیــم شــرایط اب و‬ ‫هوایی اســتان مشــابه اســتان های شــمالی نیســت تا امکان‬ ‫زاداوری و توســعه پوشــش گیاهــی وجــود داشــته باشــد‬ ‫بنابرایــن اقدامــات حمایتی بســیار ســخت ونیازمنــد این بوده‬ ‫کــه همــه مــردم و مســوالن در ایــن طــرح مشــارکت فعالــی‬ ‫داشــته و کمــک حــال منابــع طبیعــی باشــند‪.‬‬ ‫یکــی از طــرح هــای مهــم اجرایــی در دولــت ســیزدهم ابــاغ‬ ‫“طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت در ‪۴‬ســال ”‬ ‫توســط ریاســت محتــرم جمهــور هســت کــه بــرای اجــرای ان‬ ‫نیــاز بــه مشــارکت مردم و کلیه دســتگاهی دولتــی ‪،‬نهادهای‬ ‫مردمــی ‪،‬شــهرداری هــا‪ ،‬انجمــن هــا و گروههــای ورزشــی و …‬ ‫داریــم در همیــن راســتا رایزنــی و تفاهــم نامــه همــکاری بــا‬ ‫ادارات امــوزش و پــرورش ‪ ،‬صــدا و ســیما ‪،‬نیــرو هــای نظامــی‬ ‫و انتظامی‪،‬مجموعــه بســیج اقشــار ‪،‬شــورای هماهنگــی‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر و ســایر دســتگاههای اجرایــی‬ ‫اســتان در ایــن راســتا انجــام گرفتــه و ســواالت و ابهامــات‬ ‫در خصــوص امــکان کاشــت و تامیــن اب و …‪ .‬در قالــب‬ ‫موشــن گرافیــک ‪ ،‬بســته هــای خبــری‪ ،‬اخبــار و … تهیــه ودر‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر شــده اســت‪ .‬بــرای عملیاتــی‬ ‫نمــودن ایــن طــرح از ظرفیــت اردوگاه هــای امــوزش و پرورش‬ ‫‪ .‬کمــپ هــای اصــاح و پــرورش ‪ .‬پــادگان هــای اموزشــی ‪.‬‬ ‫مراکــز هنرســتان هــا و …در قالــب تفاهــم نامــه هــای مذکــور‬ ‫اســتفاده مــی شــود و در بحــث توزیــع و کاشــت نیــز در قالــب‬ ‫تفاهــم نامــه بــا متقاضیــان نهــال بــا ارایه نقطــه جغرافیایی و‬ ‫محــل کشــت اقــدام مــی شــود در ایــن طــرح اجــرای تعهــدات‬ ‫بیــن المللــی‪،‬از جملــه کنوانســیون هــای بیــن المللــی‬ ‫بیابانزدایی‪،‬تغییــر اقلیــم و تنــوع زیســتی مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬این طــرح بــا هــدف کاهــش ســطوح تخریــب‬ ‫یافتــه و ارتقــای ســطح ناپایــداری هــای منابــع طبیعــی شــکل‬ ‫گرفتــه و از ظرفیــت مردمــی در کنــار امکانــات دولتــی بنحــو‬ ‫بهینه اســتفاده خواهد شــد طرح مذکور از ســال ‪۱۴۰۲‬شروع‬ ‫خواهــد شــد و در راســتای ایــن طــرح ســازمان برای ســال های‬ ‫‪۱۴۰۳ ،۱۴۰۲‬و ‪ ۱۴۰۴‬بــرای مجموعــه منابــع طبیعــی اســتان ها‬ ‫وظایــف خاصــی را مشــخص کــرده بنابراین در راســتای تولید‬ ‫نهــال مــورد نیــاز ایــن طــرح اقدامــات موثــری را در دســت اجرا‬ ‫بــوده کــه امیداســت بــا همراهــی احــاد مــردم بتوانیــم ایــن‬ ‫طــرح را بــا موفقیــت بــه اتمــام برســانیم‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ســه چالــش اصلــی پیش روی کشــور شــامل‬ ‫کمبــود منابــع اب شــیرین‪ ،‬گــرم شــدن زمیــن و بیان زایــی‬ ‫مطــرح بــوده و افزایــش گازهــای گلخانــه ای نقــش بســیار‬ ‫زیــادی در تغییــر اقلیــم در ســطح دنیــا دارد‪.‬‬ ‫طــرح کاشــت درخــت منحصــرا ًمربــوط بــه ایــران نبــوده و‬ ‫طــرح جهانــی اســت و همــه کشــورها در راســتای ترســیب‬ ‫کربــن ایــن طــرح را اجــرا کــرده و در بحــث تولیــد گونه هــای‬ ‫موثــر و کشــت ایــن گونه هــا در عرصه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫اقــدام تــا بــا افزایــش ســرانه پوشــش گیاهی ســهم زیــادی در‬ ‫ایــن امــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه زیرســاخت های موجــود پیــش بینــی می شــود‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن طــرح بــرای امســال در اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی یــک میلیــون نهــال تولیــد شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا نصرابــادی‪ ،‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان جنوبــی نیــز در همیــن رابطــه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح چهار ســاله کاشــت یک میلیــارد درخت‬ ‫در کشــور اقدامــات الزم زیرســاختی بــرای تولیــد نهــال در‬ ‫ســطح اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ســهم خراســان جنوبــی در اجــرای ایــن طــرح ملــی چهار‬ ‫ســاله را ‪ ۱۶‬میلیــون نهــال عنــوان کرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان جنوبــی بــا‬ ‫اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ ۸۰۰‬هــزار نهــال در ســال گذشــته‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــرای اجرایــی شــدن ایــن طــرح در اســتان‬ ‫حداقــل بایــد امســال یــک میلیــون نهــال جنگلــی و بیابانی در‬ ‫نهالســتان هــای خراســان جنوبــی تولیــد شــود‪.‬‬ ‫نصرابــادی یــاداور شــد‪ :‬پیــش بینــی می شــود تــا پایــان‬ ‫امســال در ‪ ۱۶‬نهالســتان خراســان جنوبــی تعــداد ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫نهــال جنگلــی و ‪ ۷۰۰‬هــزار نهــال بیابانــی تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای فصــل درختــکاری تاکنــون‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار اصلــه نهــال در خراســان جنوبــی توزیــع شــده اســت‬ ‫و باقیمانــده نهــال هــا هــم تــا پایــان اســفند مــاه امســال در‬ ‫اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان جنوبــی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه زیرســاخت های موجــود پیــش بینــی‬ ‫می شــود در راســتای اجــرای طــرح ملــی کاشــت درخــت در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬ســه میلیــون اصلــه تولیــد شــود‪.‬‬ ‫پــروژه احیــای پوشــش گیاهــی ‪ ۸۰‬هکتــاری معــادن‬ ‫یحیایــی‬ ‫از همیــن رو گــروه معــادن ابتیــن یحیایی در راســتای تحقق‬ ‫بخشــیدن بــه “طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت‬ ‫در ‪۴‬ســال” دســت بــه احیــای پوشــش گیاهــی در ســطح ‪80‬‬ ‫هکتــار از اراضــی منطقــه کــرچ قایــن زده اســت‪.‬‬ ‫در بازدیــدی از ایــن طــرح کــه توســط نصرابــادی مدیــرکل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان خراســان و معاونیــن و‬ ‫کارشناســان مربوطــه و مهنــدس گلــی رئیــس اداره منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان قائنــات بــه همــراه مدیــران‬ ‫و مشــاوران گــروه معــادن و پیمانــکاری مهنــدس یحیایــی‬ ‫(مهنــدس روحــی مدیــر گــروه در شهرســتان ‪ ،‬دکتــر زال‬ ‫مشــاور فنــی گــروه و مهنــدس فیــض بخــش مشــاور زیســت‬ ‫محیطــی گــروه) مجــری احــداث کارخانــه تولیــد مــس کاتــد‬ ‫قائــن ‪ ۱۰۰۰‬تنــی در تاریــخ ‪ ۱۰‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬انجــام پذیرفــت‬ ‫در ایــن طــرح از گونــه هــای گیاهــی بومی بادامشــک و ارغوان‬ ‫و به روش کاشــت نهال و بذر اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫یحیایــی مدیرعامــل گــروه معــادن ابتیــن یحیایــی‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه ابــاغ “طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت در‬ ‫‪۴‬ســال ” اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مــا همــواره روزی‬ ‫خــود را از دل همیــن منابــع طبیعــی بدســت مــی اوریــم‬ ‫شــاید بیشــتر از هــر کــس دیگــری از اهمیــت بــاالی ان باخبر‬ ‫باشــیم‪ .‬وقتــی مــادر طبیعــت بــا مهربانــی بــی حــدش ســفره‬ ‫ای بــی نظیــر بــرای مــا و هــم وطنــان مــا فراهم ســاخته اســت‬ ‫چطــور مــی شــود مــا در مقابلــش بــی اهمیــت باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر احیــای پوشــش گیاهــی منطقــه‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬همانطــور کــه در حــال حاضــر بــه صــورت عملــی گــروه‬ ‫معــادن یحیایــی نشــان داده چــه میــزان پایبنــد بــه اصــول و‬ ‫حفــظ محیــط زیســت مــی باشــد‪ ،‬قــول می دهیم ایــن اتفاق‬ ‫شــروع کار گــروه معــادن مــا باشــد‪ .‬مــن و تمــام گــروه مــا‬ ‫همــواره در کنــار منابــع طبیعــی خواهیــم بــود و هرکجــا نیــاز‬ ‫باشــد مطمعنــا بــا کمــال میــل ورود خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫یحیایــی بــا اشــاره ایــن موضــوع کــه همواره بومــی های منطقه‬ ‫ای کــه معــدن در انجــا احــداث شــده اولویــت ما هســتند گفت‪:‬‬ ‫حفــظ و ارتقــا محیــط زیســت‪ ،‬پوشــش گیاهــی و منابــع طبیعی‬ ‫ان منطقــه هــم بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد‪ .‬اصــا مگــر مــی‬ ‫شــود خانه کســی برای او مهم نباشــد‪ .‬باور کنید هر منطقه ای‬ ‫کــه معــادن گــروه مــا انجــا هســت درســت شــبیه خانــه ی خــود‬ ‫مــن محســوب مــی شــود‪ /.‬صبــح امــروز‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫جاذبه گردشگری گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1401‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مقدمه‪:‬‏‬ ‫ایــران زمیــن بــا ســابقه ای طوالنــی و درخشــان در زمینــه‬ ‫هنرهــای گوناگــون ســهم بزرگــی در توســعه و تکامــل‬ ‫فرهنــگ و‏تمــدن اســامی داشــته و دارد‪ .‬اثــار بجــا مانــده‬ ‫از قــرون متمــادی نشــانه کار و کوشــش نیــاکان و دســتاورد‬ ‫هنرمنــدان در‏دوران اســامی اســت کــه بــا عشــق و ایمــان‬ ‫بــه وحدانیــت ذات الهــی خلــق و ایجــاد و برپــا شــده انــد‪ .‬از‬ ‫میــان جلوه هــای‏باشــکوه هنرهــای دوره هــای اســامی از‬ ‫جملــه معمــاری مــی تــوان به مقابــر و ارامگاه هــای بزرگان‬ ‫دین و سیاســت با نقشــه‏های متفاوت و تزئینات متعدد‬ ‫در ایــران اشــاره نمــود کــه در ســایر ممالــک جهــان اســام‬ ‫نمــی تــوان هماننــد ان را مشــاهده‏نمــود‪.‬‏‬ ‫معماری گنبد قابوس‪ :‬‏‬ ‫گنبــد یــا بــرج قابــوس یکــی از بــی نظیرتریــن یادمان هــای‬ ‫معمــاری ایــران در دوره اســامی در عیــن ســادگی‪ ،‬در اوج‬ ‫‏شــکوفایی هنــر معمــاری ایــران زمیــن‪ ،‬بــه شــیوه معمــاری‬ ‫رازی کــه تاثیــر یافتــه از شــیوه پارســی و پارتــی و خراســانی‬ ‫اســت‪،‬‏ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن شــیوه ابتــدا از نواحــی‬ ‫شــمال ایــران ( دوره ال زیــار ) شــکل گرفتــه و در ری‬ ‫(راز) رشــد و ترقــی مــی‏یابــد و تــا زمــان هــای ال بویــه‪،‬‬ ‫ســلجوقیان‪ ،‬اتابــکان و خوارزمشــاهیان حتــی زمــان مغول‬ ‫ادامــه داشــته اســت‪ .‬از ویژگیهــای‏شــیوه رازی مــی تــوان‬ ‫بــه بکارگیــری انــواع نقــش هــای شکســته بــه روش هــای‬ ‫مختلــف و اســتفاده از انــواع طــاق و گنبــد و‏اجــرکاری در‬ ‫نما و کتیبه در نما با اســتفاده از خطوط صاف و شکســته‬ ‫(کوفــی بنایــی) و افزایــش ارتفــاع بنــا و مصالــح‏مرغــوب‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‏‬ ‫ایــن اثــر بــا مصالــح اجــر و مــات ســاروج جهــت ارامــگاه‬ ‫شــمس المعالــی بــه ارتفــاع ‪ 55‬متــر بــر روی تپــه ای بــه‬ ‫بلنــدی ‪ 15‬متــر‏ســاخته شــده اســت‪ .‬کــه بــا احتســاب‬ ‫بلنــدی تپــه در مجمــوع ‪ 70‬متــر از ســطح زمیــن بلنــدی‬ ‫دارد‪ .‬ایــن بنــا بــه صــورت بــرج‏بلنــدی بــا نقشــه ســتاره ای‬ ‫شــکل و گنبــد مخروطــی بــه ارتفــاع ‪ 18‬متــر اســت کــه بــر‬ ‫بدنــه ان ‪ 10‬تــرک دارد‪ .‬راس تــرک‏‏‪ 1/60‬متــر و قاعــده ان‬ ‫‪ 1/4‬متــر از هــم فاصلــه دارد‪ ،‬محیــط اصلــی گنبــد ‪ 30‬متــر‬ ‫و ‪ 144‬میلــی متــر اســت‪ .‬در بدنــه شــرقی‏روزنــه ای تعبیــه‬ ‫شــده اســت کــه ارتفــاع ان ‪ 1/90‬متــر و عــرض متوســط‬ ‫ان ‪ 73‬تــا ‪ 80‬ســانتی متــر اســت‪ .‬در ضلــع جنوبــی‏یــک‬ ‫در ورودی قــرار دارد و در درون طــاق هاللــی و ســردر ان‬ ‫دو رشــته مقرنــس کاری زیبــا بــه چشــم مــی خــورد‪ .‬ایــن‬ ‫‏مقرنــس در عیــن ســادگی در شــمار نخســتین مقرنــس‬ ‫کاریهایی اســت که در بناهای ایرانی بعد از اســام دیده‬ ‫مــی شــود‪.‬‏روی بدنــه اجــری بــه بلنــدی ‪ 8‬متــر از پائیــن و‬ ‫فاصلــه حــدود دو متــر از زیــر قاعــده مخــروط دو ردیــف‬ ‫کتیبــه اجــری بــه خــط‏کوفــی ســاده در میــان قــاب هــای‬ ‫اجــری کــه از نظــر متــن و کلمــات عینــا ًماننــد یکدیگرنــد‬ ‫کار شــده اســت‪ .‬کتیبــه مذکــور بــا‏اجــر ســاده قرمــز و در‬ ‫ضمــن ســادگی بســیار زیبــا برجســته و خوانــا اســت‪.‬‏‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اغاز اثر زایگارنیک و افزایش‬ ‫قیمت گوشت!‬ ‫برج قابوس گنبد‬ ‫نماد تاریخ گرگان‬ ‫زمین‬ ‫‪9‬‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پی ســازی بنا از زمین ســفت شــروع شــده و از پائین به‬ ‫بــاال میــل کرنــش کمــی دارد و در ارتفــاع ‪ 37‬متــری گنبــد‬ ‫‏مخروطــی بنــای بــرج را تکمیــل مــی کنــد‪ .‬ایــن گنبــد کــه با‬ ‫اجرهــای مخصــوص دنبالــه دار کفشــکی ســاخته شــده‪،‬‬ ‫دو پوســته‏اســت‪ .‬گنبــد درونــی ماننــد گنبدهــای خاکی به‬ ‫شــکل نیم تخم مرغی و از اجر معمولی اســت و پوســته‬ ‫بیرونــی بــا اجــر‏دنبالــه دار و ارتفــاع ان ‪ 18‬متــر اســت‪.‬‏‬ ‫از دیگــر بناهــای هــم عصــر گنبــد قابــوس مــی تــوان بــه‬ ‫مقبــره ی امیراســماعیل ســامانی در بخــارا‪ ،‬گنبــد ســرخ‬ ‫مراغــه‪ ،‬بــرج ‏رســکت در ســوادکوه مازنــدران‪ ،‬بــرج الجیــم‬ ‫در مازنــدران‪ ،‬بــرج رادکان در گلســتان‪ ،‬بــرج طغــرل در‬ ‫شــهر ری‪ ،‬بــرج‏مهماندوســت در دامغــان و ‪ ...‬را نــام بــرد‬ ‫کــه بــه ســبک رازی احــداث شــده انــد‏‪.‬‬ ‫بخش دوم ال زیار‪:‬‏‬ ‫‏ کتیبه های گنبد قابوس‏‪:‬‬ ‫کتیبــه هــای گنبــد قابــوس بــا خــط کوفــی بنایــی (معقلــی)‬ ‫اولیــن بــار در ســبک معمــاری رازی در دوره ال زیــار و در‬ ‫بنــای‏گنبــد قابــوس مشــاهده مــی شــود کــه در عیــن ســادگی‬ ‫کامــا ًخوانــا و برجســته مــی باشــند‪ .‬ایــن نــوع خــط بیشــتر در‬ ‫بناهــا و‏معمــاری جلــوه گــر شــده و بــه همین علــت به کوفی‬ ‫بنایــی لقــب گرفتــه اســت‪ .‬خــط کوفی بنایــی به صــورت های‬ ‫مختلــف‏پدیــدار گشــته‬ ‫کــه بــه شــکل اســان‬ ‫و متوســط و مشــکل‬ ‫دســته بنــدی می شــود‪.‬‬ ‫خــط معقلــی در کتابت‬ ‫زیــاد کاربــرد نــدارد‪.‬‬ ‫‏چــون اســاس ایــن خــط‬ ‫‪5‬‬ ‫روی خانــه بنــدی خــط‬ ‫کشــی مــی شــود‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب کــه اول‬ ‫کاغــذ ماننــد صفحــه‬ ‫شــطرنجی خــط‏کشــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و خانــه بنــدی می شــود‬ ‫و بعــد از تقســیم خانــه‬ ‫هــا‪ ،‬حــروف ان مرتــب‬ ‫‪7‬‬ ‫مــی شــود و چــون ایــن‬ ‫خــط بــه ترتیــب فــوق‬ ‫‪5‬‬ ‫‏نوشــته مــی شــده‪ ،‬انــرا‬ ‫بــا اجــر روی عمــارات‬ ‫بــه اســانی مــی چیدنــد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تــا هــم عبارتــی از ان‬ ‫خوانــده شــود و هــم‬ ‫دیــوار عمــارت را‏تزئینــی‬ ‫‪4‬‬ ‫باشــد‪ .‬بــه ایــن نســبت‬ ‫ان را خــط معمــاری یــا‬ ‫‪6‬‬ ‫خــط بنایــی نامیده انــد‪.‬‬ ‫‏معقــل‪ ،‬در لغــت بــه معنــی حصیــن (پناهــگاه و کــوه بلنــد‬ ‫امــده اســت) ایــن معنــی بــا ایــن نــوع خــط بنایــی مطابقــت‬ ‫دارد و ایــن‏نظریــه منطقــی اســت کــه خــط بنایــی پــس از‬ ‫اینکــه بــه کمــال مطلوب رســید‪ ،‬معقلی نامیده شــده باشــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد‏خــط معقلــی بعــد از خــط کوفــی و از روی‬ ‫ان اســتخراج شــده باشــد و قطعــا ً ایــن خــط بــرای تزئیــن‬ ‫بناهــا از روی خــط کوفــی‏اســتخراج شــده کــه در کوفــی یــک‬ ‫دانــگ دور اســت و پنــج دانــگ ســطح‪ ،‬و در خــط معقلــی دور‬ ‫نیســت و همه ســطح اســت و‏چنانچه فرض کنیم این خط‬ ‫قبــل از اســام بــه وجــود امــده‪ ،‬بایــد کــه از خــط ســترنجیلی‬ ‫کــه مــادر خــط کوفــی اســت‪،‬‏اســتخراج شــده باشــد‪ .‬بهتریــن‬ ‫خــط معقلــی ان اســت کــه ســواد و بیــاض ان هــر دو خوانده‬ ‫شــود‪ .‬یعنــی ســیاهی ان چیــزی‏خوانــده شــود و ســفیدی‬ ‫ان چیــزی دیگــر‪ ،‬کــه هنــر طراحــی ایــن خــط در ان اســت‪.‬‬ ‫کتیبــه هــای اجــری چیــده شــده در قــاب هــای مســتطیلی‬ ‫بدنــه اجــری گنبــد قابــوس کــه بــه طــور قرینــه در بــاال و پائیــن‬ ‫‏تکــرار شــده اســت نمونــه ای بــارز از خــط کوفــی بنایــی اســت‬ ‫کــه بــه امــر قابــوس ابــن وشــمگیر در زمــان حیاتش نوشــته و‬ ‫‏احــداث شــده اســت‪.‬‏‬ ‫کتیبــه هــا از ضلــع جنــوب شــرقی بــرج و ضلــع شــرق در‬ ‫ورودی شــروع شــده و در جهــت عقربــه هــای ســاعت از‬ ‫شــرق بــه غــرب‏حرکــت مــی کنــد کــه متن کتیبــه ها واقــع در‬ ‫‪ 10‬تــرک بــرج قابــوس چنیــن اســت‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬بســم اللــه الرحمــن الرحیــم‪ ،‬بنــام خداونــد بخشــنده‬ ‫مهربــان‬ ‫‏‪ -2‬هذا القصر االعالی‪ ،‬این کاخ عالی است‬ ‫‏‪ -3‬االمیر شمس المعالی‪ ،‬امیر شمس المعالی‬ ‫‏‪ -4‬االمیر ابن االمیر‪ ،‬امیر پسر امیر‬ ‫‏‪ -5‬قابوس ابن وشمگیر‪ ،‬قابوس پسر وشمگیر‬ ‫‏‪ -6‬امــر ببنائــه فــی حیاتــه‪ ،‬فرمــان داد بــه بنــای ان در زمــان‬ ‫حیاتش‬ ‫‏‪ -7‬سنه سبع و تسعین‪ ،‬سال نود و هفت‬ ‫‏‪ -8‬و ثلثمائه قمریه‪ ،‬سیصد قمری‬ ‫‏‪ -9‬و سنه خمس و سبعین‪ ،‬و سال هفتاد و پنج‬ ‫‏‪ -10‬و ثلثمائه شمسیه‪ ،‬سیصد شمسی‬ ‫‏ ایــن بــرج در طــی عمــر ســه بــار تعمیــر و مرمــت شــد‪.‬‬ ‫اخریــن بــار نیــز در ســال ‪ 1349‬تعمیــر اساســی ان انجــام‬ ‫گرفــت‏بطــوری کــه ایــن شــاهکار معمــاری اســامی باشــکوه‬ ‫کــه کمتریــن ابنیــه قــرن چهارم هجری اســت حفظ و مصون‬ ‫گشــت‪ .‬ایــن‏بنــا تمامــا ًاز اجرهــای پختــه قرمــز ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬اجرهــای ســخت ایــن بنــا بدلیــل عوامــل جــوی بــه‬ ‫مــرور زمــان بــه رنــگ‏برنــزی درامــده اســت‪.‬‬ ‫‏ افســانه ای هســت کــه مــی گویــد پیکــر بــی جــان‬ ‫ابوالمعالــی در تابــوت بلوریــن جــای داشــت و از درون بــرج‬ ‫اویختــه بــود و‏هــر بامــداد فــروغ خورشــید از روزنــه گنبد بدان‬ ‫مــی تابیــده اســت‪ .‬ایــن افســانه همــان جوهر فرار و اندیشــه‬ ‫بنیادیــن‏معماریســت‪.‬‏‬ ‫مــا ایرانــی هــا عالقــه زیــادی بــه اظهــار نظــر داریــم‪.‬‬ ‫اصــا ًهــم بحــث تخصــص و مهــارت و تجربــه نیســت‪.‬‬ ‫عــادت کــرده ایــم‪ .‬تــرک عــادت هــم خودتــان در جریــان‬ ‫هســتید الکــردار چــه عواقــب ناگــواری دارد و بــا ایــن‬ ‫طــرح هــای وزارت بهداشــت مثــل دارو یــار و نوبــت‬ ‫دهــی اینترنتــی و کمبــود دارو‪ ،‬توصیــه مــی کنیــم فعــا ً‬ ‫کســی ســراغ تــرک عــادت نــرود! حــاال خــدا را شــکر‬ ‫دولــت هــا در طــول ایــن ســال هــا در هــر بیغولــه یــک‬ ‫دانشــگاه راه انــدازی کــرده انــد و اگــر نزدیــک صــف‬ ‫نانوایــی یــک نفــر داد بزنــد مهنــدس دســتکم دو ســوم‬ ‫افــراد صــف بــه طــرف صــدا بــر مــی گردنــد‪ .‬ایــن بــدان‬ ‫معناســت کــه خیــال مــا از ایــن بابــت راحــت اســت کــه‬ ‫اگــر خلــق اللــه تحلیــل هــای ابــدوغ خیــاری مــی کننــد‬ ‫و راجــع بــه همــه چیز از افزایــش میــزان تشعشــعات‬ ‫هالــه مریــخ گرفتــه تــا عرق ســوز شــدن رانندگان مینی‬ ‫بــوس دروازه دوالب اظهــار نظــر مــی کننــد‪ ،‬تحصیــات‬ ‫اکادمیــک دارنــد! امــا ایــن بــه معنــای توســعه ســواد و‬ ‫دانــش خلــق اللــه نیســت و هنــوز تــا رســیدن بــه قلــه‪،‬‬ ‫کار زیــاد داریــم کــه وقتــی یــک نفــر داد مهنــدس همــه‬ ‫بــه طــرف صــدا برنگردیــم! بگذریــم ‪...‬‬ ‫حقیقــت امــر بحــث امــروز مــا هــم راجــع بــه همیــن‬ ‫قلــت دانــش مــردم و گلــه و شــکایت از طــرح هــای‬ ‫دولــت اســت کــه چــرا دولــت یــک طــرح را کــه دســت‬ ‫مــی گیــرد قورچــش را نمــی اورد و تــا خرتنــاق پیــش‬ ‫نمــی رود و نیمــه کاره رهــا مــی کنــد‪ .‬امــروز اگــر ریــا‬ ‫نباشــد مــا ایــن داســتان را خیلی عامیانــه و همه فهم‬ ‫اچارکشــی مــی کنیــم تــا خلــق اللــه بیشــتر بــا ابعــاد‬ ‫رویکــرد دولــت اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫هــر چنــد داســتان خیلــی پیچیــده اســت ولی مخلص‬ ‫کالم علــت نیمــه کاره رهــا شــدن طرح هــای دولــت‬ ‫یــا بــه عبارتــی کشــدار شــدن طرح هــای دولــت اثــر‬ ‫زایگارنیــک اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس شــواهد علمــی ذهــن مــا بــه ســرعت‬ ‫کارهــای تمــام شــده فرامــوش مــی کنــد‪ .‬در حالیکــه‬ ‫برنامــه ریــزی شــده تــا بــه طــور پیوســته کارهــای نیمــه‬ ‫تمــام را بــه مــا یــاداوری کنــد‪.‬‬ ‫محموعــه ایــن فرایندهــا بــه نــام اثــر زایگارنیــک‬ ‫شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫اثــر زایگارنیــک نشــان می دهــد‪ ،‬کارهایــی کــه تکمیــل‬ ‫نشــده اند و نیم ـه کاره مانده انــد‪ ،‬بهتــر از کارهایــی کــه‬ ‫تکمیل شــده اند و به پایان رســیده اند‪ ،‬در حافظه شــما‬ ‫می ماننــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک کار را کامــل بــه پایــان می رســانید‪،‬‬ ‫حافظــه‬ ‫تنــش روانــی ان کار از بیــن مــی رود‪ .‬در نتیجــه‬ ‫ٔ‬ ‫شــما دیگــر از تــاش قابــل توجهــی بــرای به خاطــر ســپردن‬ ‫ان کار اســتفاده نمی کنــد و بــه صــورت خــودکار از حافظــه‬ ‫پــاک مــی شــود‪.‬‬ ‫شــما همیــن قیمــت خــودرو را در نظــر بگیریــد کــه االن‬ ‫نزدیــک بــه چهــل ســال اســت کــه بــرای قیمتگــذاری ان‬ ‫داســتان داریم و هنوز به ســرانجام نرســیده اســت‪ .‬حاال‬ ‫اگــر وزارت صمــت گــوش خودروســازان را بپیچــد و یــک‬ ‫شبه طومار قیمتگذاری را در هم بپیچد و قیمت خودرو‬ ‫را بــه میــخ بکشــد‪ ،‬تنــش روانــی افزایش قیمت خــودرو از‬ ‫بیــن مــی رود و حافظــه شــما دیگــر تــاش قابــل توجهــی‬ ‫بــرای بــه خاطــر ســپردن ان نمــی کنــد‪ .‬ایــن طــوری کار‬ ‫بــزرگ دولــت در تثبیــت نــرخ خــودرو خــود بــه خــود بــه‬ ‫فراموشــی ســپرده مــی شــود!‬ ‫در والیــت مــا ســاخت یــک روگــذر ‪ 500‬متــری را از ‪9‬‬ ‫ســال قبــل اغــاز کــرده انــد و هنــوز تمام نشــده اســت‪.‬‬ ‫خلــق اللــه هــم فکــر مــی کننــد بــه خاطــر کــم کاری‬ ‫پیمانــکاران و گرانــی مصالــح و بــی تفاوتــی مســئوالن‬ ‫اجرایــی و ‪ ...‬اســت‪ .‬نــه خیــر ‪ ...‬اگــر ایــن پــروژه شــش‬ ‫ماهــه از کار در می امــد‪ ،‬خیلــی زود بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده می شــد؛ ولــی االن مــردم قــدرش را بهتــر‬ ‫مــی داننــد و تــا ســال هــا از پیمانــکاران‪ ،‬نماینــدگان‬ ‫مجلس‪ ،‬اســتانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬روســای اداره راه و‬ ‫‪ ...‬کــه در ســاخت ایــن پــروژه ســنگ تمــام گذاشــتند‬ ‫بــه نیکــی یــاد خواهنــد کــرد!‬ ‫امــروز هــم اگــر مــی بینیــد قیمــت گوشــت‬ ‫مختصــری افزایــش پیــدا کــرده و تــا کیلویــی نیــم‬ ‫میلیــون تومــان رســیده‪ ،‬اثــر زایگارنیــک اســت و قرار‬ ‫نیســت همــه چیــز را خیلــی ســریع بــه فراموشــی‬ ‫بســپاریم! فقــط همیــن ‪...‬‬ صفحه 5 ‫‪ 17‬اسفند ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جاذبه گردشگری گلستان‬ ‫گلستان و قشنگی هاش‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫خروج از بن بست ساماندهی تپه تاریخی‬ ‫قلعه خندان گرگان پس از دو دهه‬ ‫طرح ساماندهی محیطی قلعه خندان‬ ‫تدوین شد‬ ‫اســتان گلســتان بــه مرکزیــت شــهر گــرگان‪ ،‬از‬ ‫اســتان های سرســبز ایــران بــه حســاب می ایــد کــه‬ ‫همچون فرشــی ســبز رنگ در شــمال ایران می درخشد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان در گذشــته ایالــت گــرگان و ســپس‬ ‫اســتراباد نــام داشــت؛ بعدهــا در نوشــته های دوران‬ ‫اولیــه اســامی جرجــان خوانــده شــد و از اســفند ‪۱۳۱۶‬‬ ‫گــرگان نــام گرفــت‪ .‬گلســتان تــا ســال ‪ ۱۳۷۶‬بخشــی از‬ ‫اســتان مازنــدران بــود؛ امــا بعــد از ان به صــورت اســتانی‬ ‫مســتقل بــه نــام اســتان گلســتان درامــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از شــمال بــه کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از‬ ‫غــرب بــه اســتان مازنــدران و دریــای خــزر‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه اســتان خراســان‬ ‫شــمالی محــدود می شــود‪ .‬جمعیــت اســتان بــر‬ ‫اســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۹۵‬بالــغ بــر ‪۱,۸۶۸,۸۱۹‬‬ ‫نفــر اســت کــه حــدود ‪ ۳۹‬درصــد از جمعیــت اســتان را‬ ‫مــردم اهــل تســنن و حــدود ‪ ۶۱‬درصــد را اهــل تشــیع‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪ .‬بــرای اینکــه اســتان گلســتان را‬ ‫بهتــر بشناســیم‪ ،‬بــه طــور مختصــر اطالعاتــی از ایــن‬ ‫اســتان را در اختیــار عالقمنــدان قــرار می دهیــم‪.‬‬ ‫با استان گلستان بیشتر اشنا شوید‪:‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان‬ ‫از تدویــن طــرح مطالعاتــی و نظــارت پــروژه ســاماندهی محیطــی تپــه‬ ‫تاریخــی قلعه خنــدان در شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) و خــروج از‬ ‫بن بســت ســاماندهی ایــن اثــر ارزشــمند تاریخــی پــس از بیــش از دو‬ ‫دهــه خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش نــدای ابــادی محمدجــواد ســاوری بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫تپــه تاریخــی قلعه خنــدان کــه بــه خلعت پوشــان نیــز شــهرت دارد یکــی‬ ‫از قلعه هــای باســتانی ســرزمین گــرگان اســت کــه در ضلــع غربــی شــهر‬ ‫تاریخــی اســتراباد قدیــم و گــرگان فعلــی واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان بــا بیــان‬ ‫این کــه بــر اســاس مطالعــات باستان شناســی انجام شــده ایــن قلعــه‬ ‫دارای اثــاری از دوره ساســانی تــا عصــر ایلخانــان مغــول را در برمی گیــرد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه بــه علــت شــرایط اقلیمــی و مداخــات‬ ‫انســانی‪ ،‬بخــش اعظــم بقایــای قلعــه تخریــب و در زیــر خــاک مدفــون‬ ‫اســت و نیازمنــد اجــرای مطالعــات میان رشــته ای و کاوش به منظــور‬ ‫اشــکار ســاختن بقایــای معمــاری و ســاماندهی‪ ،‬مرمــت و احیــا بــرای‬ ‫بازدیــد گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬به منظــور جلوگیــری از تهدید و تخریب عرصه و حریم‬ ‫این اثر مهم براثر توســعه شــهری‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۷۸‬نقشــه عرصه‪ ،‬حریم‬ ‫و ضوابــط اســتحفاظی قلعه خنــدان تهیــه و تدویــن و در کمیتــه حرایــم‬ ‫میراث فرهنگــی کشــور مصــوب و ابــاغ شــده اســت؛ امــا متاســفانه در‬ ‫ایــن دو دهــه توســط مدیریــت شــهری و اداره کل میراث فرهنگــی اقــدام‬ ‫عملیاتــی شــاخص در راســتای ســاماندهی ان اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫ســاوری یــاداور شــد‪ :‬در مــدت شـش ماهه گذشــته ســعی شــد تــا ضمــن‬ ‫رعایــت قوانیــن و ضوابطــی کــه در حــوزه حفظ‪ ،‬احیا و نگهــداری از ابنیه ی‬ ‫تاریخــی وجــود دارد امــا بــا نــگاه جدیــد کــه خدشـه ای به قوانیــن وارد نیاید‬ ‫و هم وطنــان نیــز از خدمــات گردشــگری در اثــر تاریخــی قلعه خنــدان‬ ‫بهره منــد شــوند‪ ،‬طــرح مطالعاتــی ســاماندهی ایــن اثــر تاریخــی پیگیــری‬ ‫و تدویــن شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــرح مطالعاتــی و نظــارت پــروژه ســاماندهی محیطــی تپــه‬ ‫تاریخــی قلعه خنــدان بااعتبــار پنــج میلیــارد ریالــی از محــل اعتبــارات‬ ‫اســتانی اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی بــر اســاس‬ ‫ضوابط میراث فرهنگی و دســتورالعمل های ابالغی این اثر و در راســتای‬ ‫ارائــه خدمــات گردشــگری تدویــن و در شــورای فنــی میراث فرهنگــی‬ ‫اســتان بررســی و تائیــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬طراحــی فضــای ســبز‪ ،‬مســیر دسترســی بازدیــد از ســطح قلعــه‬ ‫تاریخــی‪ ،‬امکانــات خدماتــی و رفاهــی موردنیــاز گردشــگران‪ ،‬المــان و‬ ‫مبلمــان شــهری و المــان مشــاهیر در پیرامــون تپه تاریخــی‪ ،‬بازارچه های‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬مراکز پذیرایی‪ ،‬نورپردازی‪ ،‬ســکوهای اجرای نمایش های‬ ‫محلــی و…ازجملــه مــواردی اســت کــه در ایــن طــرح پیش بینــی شــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر از همــکاری مدیریــت شــهری بــرای ســاماندهی ایــن‬ ‫اثــر تاریخــی ارزشــمند شــهر تاریخــی اســتراباد(گرگان)‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح ســاماندهی توســط شــهرداری گــرگان و بــا اعتبــارات‬ ‫مدیریــت شــهری خواهــد بــود و نظــارت بــر اجــرای پــروژه توســط اداره کل‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تپــه تاریخــی قلعه خنــدان در ‪ ۲۰‬بهمن مــاه ســال ‪ ۱۳۶۴‬بــا شــماره ‪۱۷۰۱‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار‬ ‫می توانند با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماس بگیرند‬ ‫اب و هوای استان گلستان‬‫ جاهای دیدنی استان گلستان‬‫ سوغات استان گلستان‬‫ غذاهای محلی استان گلستان‬‫ اقامت در استان گلستان‬‫ رستوران های استان گلستان‬‫ شهرها و روستاهای استان گلستان‬‫‪ -‬اداب و رسوم مردم استان گلستان‬ ‫راهنمای سفر به استان گلستان‬ ‫اب و هوای استان گلستان‬ ‫بخــش زیــادی از پهن ـه ی اســتان گلســتان به صــورت‬ ‫جلگــ ه اســت کــه بیــش از دو ســوم ان‪ ،‬اب وهــوای‬ ‫خشــک و نیمه خشــک دارد کــه هــر چــه به ســوی‬ ‫شــمال و مــرز ترکمنســتان نزدیــک شــوید‪ ،‬بــر خشــکی‬ ‫بو هــوای‬ ‫ان افــزوده می شــود‪ .‬یک ســوم دیگــر‪ ،‬ا ‬ ‫معتدل دارد و بیشــتر شــهرها و روســتاهای استان نیز‬ ‫در ایــن ناحیــه ی سرســبز جــای گرفته انــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در فصــل زمســتان‪ ،‬اب وهــوای‬ ‫ســردی دارد و در فصــل تابســتان هــم اکثــر نقــاط ان‬ ‫به غیــر از بخش هــای ییالقــی‪ ،‬گــرم و بســیار خشــک‬ ‫هســتند‪ .‬با اینکه ســفر به گلســتان در تمامی فصول‬ ‫امکان پذیــر اســت؛ ولــی بهــار و پاییــز به عنــوان بهترین‬ ‫زمــان ســفر بــه گلســتان بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫جاهای دیدنی استان گلستان‬ ‫هــر ســال خیــل عظیمــی از گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی بــا ســفر بــه شــهرهای ترکمــن نشــین اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬از جاهای دیدنی اســتان گلســتان‪ ،‬شــهرها‬ ‫و مناطــق مختلــف‪ ،‬پارک هــای طبیعــی زیبــا و طبیعــت‬ ‫بکــر ایــن اســتان بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان گلستان‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از اســتان های نســبتا نوپــای‬ ‫ایــران اســت؛ هرچنــد پیشــین ه تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫ارزشــمندی دارد کــه نمــود ان را می تــوان در بناهایــی‬ ‫نظیــر بــرج گنبــد قابــوس‪ ،‬کاخ مــوزه گــرگان‪ ،‬مســجد‬ ‫جامــع گــرگان‪ ،‬بــازار نعلبنــدان گرگان‪ ،‬مدرســه عمادیه‬ ‫گــرگان‪ ،‬پــل تاریخــی اق قــا‪ ،‬گورســتان تاریخــی خالــد‬ ‫نبــی و خان ـ ه امیــر لطیفــی گــرگان مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی استان گلستان‬ ‫گلســتان از اســتان های سرســبز و زیبــای شــمالی‬ ‫کشــورمان اســت کــه بــه واســطه وجــود جنــگل هــای‬ ‫هیرکانــی‪ ،‬قدیمی تریــن جنگل هــای دنیــا در ایــران‪،‬‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی متعــددی دارد‪ .‬همچنیــن تنــوع‬ ‫اقلیمــی ایــن اســتان نیــز از دیدنی هایــی اســت کــه‬ ‫حیــرت اغلــب بازدیدکننــدگان را بــر می انگیــزد‪ .‬بــا‬ ‫ســفری کوتــاه از جنــوب اســتان گلســتان و دامنه هــای‬ ‫رشــته کوه البــرز بــه طــرف شــمال‪ ،‬تــا مــرز ترکمنســتان‬ ‫پیــش می رویــد و طبیعــت سرســبز و مرطــوب‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی انــدک انــدک جــای خــود را بــه‬ ‫دشـت های وســیع ترکمــن صحــرا و کویرهــای خشــک‬ ‫بــا رمل هــای شــنی می دهــد‪ .‬پــارک ملــی گلســتان‪،‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان‪ ،‬پــارک جنگلــی ناهارخــوران‪،‬‬ ‫جنــگل شــصت کال‪ ،‬ابشــار شــصت کالتــه‪ ،‬پــارک‬ ‫جنگلــی النگــدره‪ ،‬ابشــارهای دره تل انبــار‪ ،‬جنــگل و‬ ‫ابشــار زیــارت گــرگان‪ ،‬پــارک جنگلــی تنگــه چهــل چــای‬ ‫و پــارک جنگلــی مرتفــع هزارپیــچ از معروف تریــن‬ ‫جاذبه هــای منحصربه فــرد و طبیعــی ایــن اســتان بــه‬ ‫شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫سوغات استان گلستان‬ ‫بــرای بســیاری از گردشــگران اســتان گلســتان‪ ،‬ایــن‬ ‫پرســش بــه وجــود می ایــد کــه ســوغات گلســتان‬ ‫چیســت؟ ایــن اســتان نیــز درســت مثــل ســایر نقــاط‬ ‫ایــران‪ ،‬ســوغات و صنایع دســتی منحصر به فــردی دارد‬ ‫کــه می توانــد یادگاری هــای ارزشــمندی از ایــن خطــه‬ ‫از ایــران باشــند‪ .‬ســوغاتی های خوراکــی گلســتان‬ ‫شــامل حلــوای امــاج‪ ،‬نــان زنجبیلــی‪ ،‬نــان شــیرمال‪،‬‬ ‫ســرغربیلی‪ ،‬نــان پــادرازی‪ ،‬جزحلــوا و‪ ...‬می شــوند‪.‬‬ ‫معروف تریــن صنایــع دســتی گلســتان هــم عبارت انــد‬ ‫از ابریشــم بافی‪ ،‬قالــی ترکمــن‪ ،‬زیــوراالت ترکمنــی‪،‬‬ ‫شــال های رنگارنــگ زنــان ترکمــن و‪ . ...‬گیاهــان‬ ‫دارویی اســتان گلســتان نیز به دلیل پوشــش گیاهی‬ ‫ایــن منطقــه‪ ،‬از تنــوع قابــل توجهــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫غذاهای محلی استان گلستان‬ ‫اســتان گلســتان به لطــف طبیعــت سرســبز‪،‬‬ ‫قومیت هــای گوناگــون و هم جــواری بــا دریــای خــزر‪ ،‬از‬ ‫فرهنــگ و ذائق ـه ی غذایــی خاصــی برخــوردار اســت‪ .‬از‬ ‫غذاهــای ســنتی اســتان گلســتان می تــوان بــه مرغانــه‬ ‫تچیــن‪ ،‬خــورش ســاک‪ ،‬مــاش پتــی خــارش‪ ،‬کئــی‬ ‫ترشــک‪ ،‬چکدرمه‪ ،‬باســترمه‪ ،‬بروک و نان محلی اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬انــواع اش هــا نظیــر هلــی اش‪ ،‬گوجــه اش‪ ،‬اش‬ ‫ماســت‪ ،‬شــیر اش‪ ،‬مــاش اش و اســبه اش نیــز در‬ ‫رژیــم غذایــی مــردم گلســتان بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان چکدرمــه را شــاید بتــوان مشــهورترین‬ ‫غــذای محلــی اســتان گلســتان در نظــر گرفــت‬ ‫کــه ترکیــب پلــو و گوشــت اســت‪ .‬چکدرمــه غــذای‬ ‫مخصــوص بنــدر ترکمــن و اق قال به شــمار مـی رود که‬ ‫درمراســم ها و جش ـن های خــاص بــا ان از میهمانــان‬ ‫پذیرایــی می کرده انــد‪.‬‬ ‫طعــم تــرش به وفــور در ســفره ی گلســتانی ها یافــت‬ ‫می شــود‪ .‬انــار ترشــی‪ ،‬اب نارنــج‪ ،‬اب غــوره‪ ،‬اب لیمــو‪،‬‬ ‫ی غذاها هســتند‬ ‫انار تیم (ناردان) و‪ ...‬به عنوان چاشــن ‬ ‫و ســیر ســرکه‪ ،‬بانجام ســرکه (ســرکه بادامجان) و یارم‬ ‫مســی (ســرکه بــا ســیب زمینــی تــرش) نیــز بــه میــزان‬ ‫قابل توجهــی در غذاهــا بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫تهیه انواع بورانی نیز در میان ســاکنان اســتان گلســتان‬ ‫نیــز رواج دارد کــه پرطرفدارتریــن ان هــا‪ ،‬کئــی بورانــی‬ ‫(بورانــی کــدو) و ابنــاق بورانــی (بورانــی اســفناج) هســتند‪.‬‬ ‫اقامت در استان گلستان‬ ‫ل هــای اســتان گلســتان از تنــوع بســیار باالیــی‬ ‫هت ـ ‬ ‫برخوردارنــد؛ امــا انچــه در تمــام ایــن هتل هــا بــه‬ ‫چشــم می خــورد‪ ،‬بهره منــدی از مناظــر زیبــای طبیعــت‬ ‫و جنــگل در طــول مــدت اقامــت اســت‪ .‬بســته بــه‬ ‫عالقه منــدی شــما بــه طبیعــت‪ ،‬لوکــس بــودن هتــل‪،‬‬ ‫دسترســی اســان بــه مرکــز شــهر و مــوارد دیگــر‪،‬‬ ‫گزینه هــای بســیاری جهــت اقامــت در هتل هــای‬ ‫گلســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫از هتل هــای اســتان می تــوان بــه هتــل پارتیــا‬ ‫از هتل هــای پنــج ســتاره گــرگان‪ ،‬هتــل شــهاب‬ ‫ناهارخــوران‪ ،‬هتــل کانیــار در شهرســتان علــی ابــاد‬ ‫کتــول و هتــل قصــر در مینودشــت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اقامتگاه هــای بوم گــردی در اســتان گلســتان نیــز‬ ‫تجربــه ی واقعــی زندگــی روســتایی در طبیعــت بکــر‬ ‫منطقــه را پیشــکش گردشــگران می کننــد‪ .‬بــا روی‬ ‫کار امــدن ایــن اقامتگاه هــا‪ ،‬ســفرها کمــی ارزان تــر‬ ‫شــده اســت و گردشــگران می تواننــد بــا گویــش و‬ ‫شــیوه ی زندگــی مــردم هــر منطقــه بیشــتر اشــنا‬ ‫شــوند‪ ،‬از غذاهــای محلــی انهــا اســتفاده و ســوغات و‬ ‫صنایع دســتی ان منطقــه را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫رســتوران هــای اســتان گلســتان‪ :‬اســتان های‬ ‫شــمالی کشــور و به خصوص اســتان گلســتان به خاطر‬ ‫غذاهای لذیذ محلی‪ ،‬محبوبیت زیادی بین مســافران‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای چشــیدن غذاهــای محلــی می توانیــد‬ ‫بــه رســتوران هــای اســتان گلســتان نظیــر رســتوران‬ ‫عمــارت‪ ،‬رســتوران بارانــک و اکبرجوجــه در گــرگان‪،‬‬ ‫رســتوران کاســپین در بندرترکمــن‪ ،‬رســتوران گنــدم‬ ‫گنبــد کاووس و‪ ...‬ســر بزنید‪.‬اگــر از عالقه منــدان بــه‬ ‫غذاهــای فسـت فودی هســتید‪ ،‬فســت فــود چیــن دکا‬ ‫و فســت فــود ‪ ۴۴۴‬در گــرگان‪ ،‬فســت فــود و رســتوران‬ ‫باباطاهــر گــرگان و کافــه فســت فــود هرمــس علــی اباد‬ ‫کتــول از گزینه هــای پیــش روی شــما هســتند‪.‬‬ ‫شهرها و روستاهای استان گلستان‬ ‫اســتان گلســتان از ‪ ۱۴‬شهرســتان و ‪ ۲۶‬شــهر تشــکیل‬ ‫شــده اســت کــه شهرســتان های ان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ازادشهر‪ ،‬اق قال‪ ،‬گرگان‪ ،‬گنبد کاووس‪ ،‬بندر ترکمن‪،‬‬ ‫گمیــش تپــه‪ ،‬رامیــان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬علی ابــاد‬ ‫کتــول‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مــراوه تپــه و مینودشــت‪.‬‬ ‫بیشــتر شــهرهای کنونــی اســتان از قدمــت چندانــی‬ ‫برخــوردار نیســتند و از بزرگ شــدن روســتاها بــه وجــود‬ ‫امده انــد و به عبارتــی روستاشــهر به شــمار می اینــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن همــه‪ ،‬شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس ریشـه ی‬ ‫تاریخــی دارنــد‪ .‬روســتاهای اســتان گلســتان‪ ،‬متمرکــز‬ ‫و نزدیــک بــه هــم هســتند کــه در راســتای جاده هــا و‬ ‫رودهــا‪ ،‬به شــکل طولــی و در بخش هــای کوهســتانی‬ ‫به صــورت پلکانــی هســتند‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬روســتای‬ ‫فارســیان گلســتان کــه به علــت بافــت پلکانــی بــه‬ ‫ماســوله گلســتان نیــز معــروف اســت‪ ،‬در شهرســتان‬ ‫ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫گرگان‪:‬شــهر گــرگان مرکــز اســتان گلســتان اســت و‬ ‫در قســمت شــرقی شــمال ایــران قــرار دارد‪ .‬نــام فعلــی‬ ‫گــرگان کــه جایگزیــن نــام کهنــش یعنــی اســتراباد‬ ‫شــده‪ ،‬در واقــع برگرفتــه از جرجــان اســت و گــرگان از‬ ‫شــهریور ‪ ۱۳۱۶‬بــرای ایــن شــهر اســتفاده شــد‪ .‬بافــت‬ ‫تاریخــی گــرگان بــا مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۱۵۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫ســومین بافــت بــا ارزش و دارای ســبک معمــاری‬ ‫پــس از یــزد و اصفهــان اســت کــه وســیع ترین بافــت‬ ‫تاریخــی شــمال ایــران بــه شــمار می رود‪.‬گردشــگرانی‬ ‫کــه بــه ایــن شــهر ســفر می کننــد‪ ،‬می تواننــد از پــارک‬ ‫جنگلــی النــگ دره‪ ،‬روســتای شــاه کــوه‪ ،‬کاروان ســرای‬ ‫قزلــق‪ ،‬مــوزه صنایع دســتی گــرگان‪ ،‬بــازار نعلبنــدان‪،‬‬ ‫امامــزاده نــور و تپـه ی باســتانی و تاریخــی تورنــگ تپــه‬ ‫دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫گنبد کاووس‪:‬شهر گنبد کاووس در قسمت شمالی‬ ‫و مرکزی اســتان گلســتان واقع شــده است و از شمال‬ ‫بــه کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب بــه شهرســتان های‬ ‫ازادشــهر و رامیــان‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان های مــراوه‬ ‫تپــه‪ ،‬کاللــه و مینودشــت و از غــرب بــه شهرســتان اق‬ ‫قــا محــدود می شــود‪ .‬گنبــد کاووس یــا گنبــد قابــوس‬ ‫کــه مــردم ملــی ان را بــه اختصــار «گنبــد» می نامنــد‪،‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬جرجــان خوانــده می شــد‪ .‬کاوش هــای‬ ‫باستان شناســی‪ ،‬پیشــینه تمــدن ایــن منطقــه را پنــج‬ ‫تــا ‪ ۶‬هــزار ســال اعــام کرده اند‪.‬ایــن شــهر جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری و طبیعــی زیبایــی دارد کــه برخــی از ان هــا‬ ‫عبارت انــد از گنبــد قابــوس‪ ،‬تــاالب المــاگل‪ ،‬روســتای‬ ‫هیــوه چــی بــاال‪ ،‬زیارتــگاه خالد نبی‪ ،‬دریاچه مصنوعی‬ ‫گنبــدکاووس و بازارچــه مــرزی اینچــه بــرون‪.‬‬ ‫بنــدر ترکمن‪:‬بنــدر ترکمــن‪ ،‬شــهری در غــرب اســتان‬ ‫گلســتان اســت کــه اکثــر مــردم ان‪ ،‬ترکمــن بــا مذهــب‬ ‫ســنی هســتند‪ .‬ایــن بنــدر‪ ،‬از منظــرگاه تاریخی شــهری‬ ‫قدیمی نیست و در سال ‪ ۱۳۰۶‬در پی سرکوب عشایر‬ ‫توســط پهلــوی اول و بــا اهــداف نظامی تاســیس شــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد ایــن بنــدر نخســتین شــهر کشــور‬ ‫اســت کــه توســط مهندســان و معمــاران ایرانــی و‬ ‫بلژیکــی مطابــق بــا اصــول شهرســازی ســاخته شــده و‬ ‫نقشــه ان تــار عنکبوتــی و بســیار منظــم اســت‪.‬‬ ‫جزیــره اشــوراده‪ ،‬بزرگ تریــن جزیــره ی ایرانــی خــزر‪،‬‬ ‫در محــدوده ایــن شــهر قــرار دارد‪ .‬از دیگــر جاهــای‬ ‫دیدنــی بنــدر ترکمــن می تــوان بــه بازارچــه ســاحلی‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬روســتای قــره قاشــلی‪ ،‬منطقــه شــکار‬ ‫ممنــوع صوفیکــم‪ ،‬تــاالب گمیشــان و اســکله تفریحی‬ ‫بنــدر ترکمــن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مینودشــت‪ :‬مینودشــت از شهرهای تاریخی استان‬ ‫گلســتان در شــمال ایــران اســت کــه در مجــاورت‬ ‫جــاده تهــران ‪ -‬مشــهد قــرار دارد‪ .‬ایــن شهرســتان در‬ ‫ابتــدا به صــورت یــک روســتا بــوده و اســامی مختلفــی‬ ‫همچــون کبودجامــه‪ ،‬حاجیلــر‪ ،‬ســنگرلر و ســنگر‬ ‫حاجیلــر و دشــت مینــ و داشــت؛ هرچنــد در نهایــت‬ ‫به خاطــر طبیعــت بکــر و چشــم انداز زیبایــش‪،‬‬ ‫مینودشــت نــام گرفــت‪ .‬اگــر بــه ایــن خطــه از ایــران‬ ‫ســفر کردیــد‪ ،‬بازدیــد از جاهــای دیدنــی مینودشــت‬ ‫نظیــر قلعــه ســلیمان بوقــه‪ ،‬تنگــه چهــل چــای‪ ،‬ابشــار‬ ‫لولوم‪ ،‬اق چشمه مینودشت‪ ،‬ابشار حسینا‪ ،‬منطقه‬ ‫ ‬ ‫جنگلــی باقرابــاد و‪ ...‬را در برنامــه ی خــود بگنجانیــد‪.‬‬ ‫اداب و رسوم مردم استان گلستان‬ ‫اســتان گلســتان بــا داشــتن تاریــخ کهــن پنــج هــزار‬ ‫ســاله و ســکونت اقــوام مختلفــی چــون فارس هــا‪،‬‬ ‫ترکمن هــا‪ ،‬ارامنــه‪ ،‬کردهــا‪ ،‬بلوچ ها‪ ،‬اعــراب و‪ ..‬از تنوع‬ ‫قومــی و فرهنگــی خاصــی برخــوردار اســت‪ ،‬به گونـه ای‬ ‫کــه می تــوان ان را یــک ایــران کوچــک دانســت‪.‬‬ ‫مــردم اســتان گلســتان نیــز هماننــد بقیــه ی‬ ‫اســتان های ایــران‪ ،‬اداب ورســوم خــاص خــود را دارنــد‬ ‫کــه از لباس هــای محلــی تــا موســیقی منحصربه فــرد‬ ‫را شــامل می شــود‪ .‬یکــی از رســم های جالــب ایــن‬ ‫خطــه از ایــران‪ ،‬جشــن ‪ ۶۳‬ســالگی اســت کــه بــه‬ ‫زبــان ترکمنــی بــه ان «اق قویــون» (گوســفند ســفید)‬ ‫می گوینــد‪ .‬در ایــن جشــن هــر یــک از مــردان ترکمــن‬ ‫کــه بــه ســن ‪ ۶۳‬ســالگی می رســد‪ ،‬بــا دعــوت از‬ ‫نزدیــکان و اشــنایان‪ ،‬بــا پخــت غــذای محلــی چکدرمــه‬ ‫از ان هــا پذیرایــی می کنــد‪.‬‬ ‫موســیقی ســنتی ترکمــن نیــز از شــاخص ترین‬ ‫موســیقی های ســنتی استان گلستان به شــمار می اید؛‬ ‫هرچنــد موســیقی ســنتی مازندرانــی و سیســتانی نیــز در‬ ‫ایــن اســتان مرســوم و متــداول اســت‪.‬‬ ‫در طــول تاریــخ پرفرازونشــیب ایــران‪ ،‬زنــان ترکمــن‬ ‫همــواره پوشــش خاصــی داشــته اند کــه اصالــت ان‬ ‫همچنــان حفــظ شــده و به دلیل ویژگی هــای خاصش‪،‬‬ ‫بــرای بیشــتر مــردم ایــران شــناخته شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫پوشــش بــر حســب مقتضیــات جغرافیایــی‪ ،‬شــرایط‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقشــار اجتماعــی‪ ،‬ســن افــراد و وضعیــت‬ ‫تاهــل متفــاوت می شــود‪.‬‬ ‫امــروزه اغلــب مــردم گلســتان به زبان فارســى ســخن‬ ‫مى‏گوینــد‪ .‬در برخــی شهرســتان‏هاى اســتان‪ ،‬لهجه‏ها‬ ‫و گویش‏هاى مختلفى رواج دارد که با ورود مهاجران‬ ‫در طــول ســال‏هاى گذشــته‪ ،‬تعــداد لهجه‏هــاى‬ ‫اســتان بیشــتر شــده اســت‪ .‬در بخــش غربــى اســتان‬ ‫ماننــد شــهرهاى کردکــوى و بنــدر گــز و بخش هایــى‬ ‫از شهرســتان گــرگان‪ ،‬زبــان مازندرانــى رواج دارد‪ .‬در‬ ‫شهرســتان‏هاى گنبــد و بنــدر ترکمــن و توابــع ایــن‬ ‫دو شهرســتان نیــز بــه زبــان ترکــى صحبــت می شــود‪.‬‬ ‫فارس هــا نیــز بــه دو دســته ی بومــی و مهاجــر تقســیم‬ ‫می شــوند‪ .‬فارس هــای بومــی‪ ،‬بیشــتر بــه گویش هــای‬ ‫گرگانــی‪ ،‬کتولــی و مازندرانــی تکلــم می کننــد‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر به جــز گویــش فارســی گرگانــی‪ ،‬گویش هــای‬ ‫سیســتانی‪ ،‬مازندرانــی و شــاهرودی‪ ،‬زبــان ترکمنــی و‬ ‫قزاقــی نیــز رایــج هســتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫سواد رسانه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫‪ VoLTE‬تمــاس هــای ویدیویــی برقــرار کنیــد‪ .‬معمــوال ًبــرای‬ ‫چگونه ‪ VoLTE‬را در تلفن هوشمند خود‬ ‫تمــاس هــای ویدیویــی بایــد برنامــه هــای شــخص ثالــث مانند‬ ‫فعال یا غیر فعال کنیم ‪:‬‬ ‫‪ Skype، Google Meet، Zoom‬و غیــره را دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ‪ ، 4G VoLTE‬نیــازی بــه نصــب برنامــه دیگــری نداریــد‪.‬‬ ‫نحوه فعال سازی در ایفون‪:‬‬ ‫‪ VoLTE‬چیست و‬ ‫چگونه می توان ان‬ ‫را روی تلفن همراه‬ ‫فعال کرد‬ ‫فنــاوری ‪ VoLTE‬بــرای افزایــش کیفیــت تمــاس روی‬ ‫شــبکه ‪ 4G‬کاربــرد دارد و می تــوان ان را بــه صــورت رایــگان‬ ‫روی دســتگاه های مختلــف‪ ،‬فعــال کــرد‪.‬‬ ‫‪ VoLTE‬مخفــف ‪ Voice Over LTE‬اســت کــه ‪ LTE‬بــه‬ ‫معنــای تکامــل طوالنــی مــدت اســت‪ .‬همانطــور کــه از نــام‬ ‫ان پیداســت‪ VoLTE ،‬یــک تمــاس صوتــی اســت کــه از‬ ‫طریــق شــبکه ‪ 4G LTE‬انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ VoLTE‬کیفیــت تمــاس هــای صوتــی شــما را واضــح تــر‬ ‫مــی کنــد‪ .‬همچنیــن بــه شــما امــکان مــی دهــد از داده‬ ‫هــای اینترنــت خــود بــرای برقــراری تمــاس بــه غیــر از دانلــود‬ ‫یــا مــرور وب اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اکنــون اکثــر گوشــی هــای هوشــمند از ‪ VoLTE‬پشــتیبانی‬ ‫مــی کننــد و تقریبــا ً همــه اپراتورهــای شــبکه از ‪ VoLTE‬در‬ ‫سراســر جهــان پشــتیبانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ VoLTE‬بــه عنــوان یکــی از بهتریــن ویژگــی هــا بــرای بهبــود‬ ‫تمــاس هــای صوتــی در سراســر جهــان تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ VoLTE‬دارای مزایــای متعــددی اســت‪ .‬در اینجــا برخــی از‬ ‫مزایــای اصلــی ان اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬تماس با کیفیت باال‪:‬‬ ‫مهمتریــن مزیــت ‪ 4G VoLTE‬بهبــود کیفیــت تمــاس‬ ‫اســت‪ .‬در تمــاس هــای صوتــی مــی توانیــد بــه وضــوح بــا‬ ‫کاربــران ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه کیفیــت تمــاس نســل های قبلــی شــبکه‬ ‫ماننــد ‪ 2G‬و ‪ 3G‬بــا کیفیــت بــاال نبــود‪ 4G VoLTE ،‬ســه‬ ‫برابــر کیفیــت تمــاس بهتــر از ‪ 3G‬و تــا شــش برابــر کیفیــت‬ ‫تمــاس ‪ 2G‬ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬عمر باتری خوب‪:‬‬ ‫ممکــن اســت متوجــه شــده باشــید کــه بــدون ‪،VoLTE‬‬ ‫هــر زمــان کــه تمــاس برقــرار می کنیــد‪ ،‬شــبکه ‪ 4G‬شــما‬ ‫بــه ‪ 3G‬تغییــر می کنــد و باعــث می شــود تلفــن هوشــمند‬ ‫بیــش از حــد معمــول باتــری مصــرف کنــد‪ .‬بــا ‪،VoLTE‬‬ ‫حتــی اگــر در حــال مکالمــه باشــید‪ ،‬تلفــن شــما بــه ‪3G‬‬ ‫تغییــر نمی کنــد و در مصــرف باتــری صرفه جویــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬پوشش بیشتر و اتصال بهتر‪:‬‬ ‫اگــر بدانیــد تماس هــای ‪ VoLTE‬می تواننــد تــا دو برابــر‬ ‫ســریع تر از ســیگنال های ‪ 2G‬یــا ‪ 3G‬متصــل شــوند‪،‬‬ ‫شــگفت زده خواهیــد شــد‪ .‬بــه عــاوه‪ 4G ،‬در حــال حاضــر‬ ‫بــه طــور گســترده در سراســر جهــان در دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ 4G‬روی طیــف ‪ 800‬مگاهرتــز کار مــی کنــد که از طیف ‪2G‬‬ ‫یــا ‪ 3G‬دسترســی بیشــتری دارد‪ .‬ایــن طیــف حتــی می توانــد‬ ‫بــه اجســام عظیــم نفــوذ کنــد‪ ،‬کاری کــه نس ـل های قبلــی‬ ‫بــرای انجــام ان تــاش کردنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر در زیرزمیــن یــا در طبقــه بــاال باشــید‪،‬‬ ‫اتصــال شــبکه خواهیــد داشــت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر ‪VoLTE‬‬ ‫بــرای ارائــه پوشــش بهتــر و اتصــال بهتــر به این طیف وابســته‬ ‫اســت‪ ،‬شــبکه موجــود گســترده تــر و ســازگارتر اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری‬ ‫پانصدمیلیونی با‬ ‫ترفند لینک جعلی‬ ‫سهام عدالت‬ ‫پلیــس فتــا بــا هشــدار در خصــوص عــدم کلیــک بــر روی‬ ‫لینک هــای ناشــناس از کشــف پرونــد ه برداشــت رایانـه ای ‪500‬‬ ‫میلیــون ریالــی بــا ترفنــد لینــک جعلــی ســهام عدالــت خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه خبرهــای منتشرشــده در خصــوص واگــذاری‬ ‫‪ .4‬چند وظیفه ای‪:‬‬ ‫بــدون ‪ ،VoLTE‬شــبکه ‪ 4G‬شــما در تمــاس هایــی کــه شــما را از‬ ‫اســتفاده از اینترنــت ســریع در حیــن تمــاس محــدود مــی کند به‬ ‫‪ 3G‬تبدیــل مــی شــود‪ .‬بــا ‪ ،4G VoLTE‬ایــن اتفــاق نمــی افتــد‪.‬‬ ‫شــبکه ‪ 4G‬شــما ثابــت مــی مانــد و بــه شــما امــکان‬ ‫می دهــد از داده هــای خــود در بیــن تمــاس هــا اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬می توانیــد در طــول تماس هــای ‪ ،VoLTE‬وب را‬ ‫مــرور کنیــد‪ ،‬رســانه ها را بارگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تماس های ویدیویی از طریق ‪:VoLTE‬‬ ‫حتــی مــی توانیــد بــا اســتفاده از داده بســیار کمــی از طریــق‬ ‫ســهام عدالــت بــه افــراد‪ ،‬متاســفانه شــاهد سوءاســتفاده‬ ‫شــیادان ســایبری از ایــن فضــا هســتیم کــه بــا ارســال‬ ‫لینک هــای جعلــی فیشــینگ اقــدام بــه برداشــت از حســاب‬ ‫کاربــران در فضــای مجــازی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬در پــی مراجعــه شــهروندی‬ ‫اراکــی بــه مجموعــه پلیــس فتــا اســتان پرونــده ای بــا‬ ‫موضــوع برداشــت اینترنتــی ‪ 500‬میلیــون ریالــی در ایــن‬ ‫پلیــس تشــکیل گردیــد کــه طبــق اظهــارات ابتدایــی شــاکی‪،‬‬ ‫وی بــا بی احتیاطــی بــر روی لینکــی جعلــی کــه بــا عنــوان‬ ‫ســهام عدالــت از طریــق پیامــک دریافــت کــرده بــود کلیــک‬ ‫می کنــد و پــس از نصــب نرم افــزار مجرمانــه حســاب بانکــی‬ ‫وی مــورد ســرقت قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬بــا بررســی های تخصصــی و‬ ‫فنــی صــورت گرفتــه و گــرداوری ادلــه موردنیــاز مشــخص‬ ‫گردیــد وجــوه برداشت شــده پــس از جابه جایــی در‬ ‫حســاب های مجرمانــه درنهایــت در اختیــار پــدر و فرزنــدی‬ ‫دریکــی از اســتان های هم جــوار قرارگرفتــه اســت و توســط‬ ‫متهمیــن خــرج گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اطمینــان از هویــت متهمیــن و‬ ‫شناســایی صــورت گرفتــه‪ ،‬هــر دو فــرد بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی گردیدنــد و اقدامــات الزم تــا بــه ســرانجام رســیدن‬ ‫تلفن هــای ســازگار بــا ‪ 4G VoLTE‬از تماس هــای ویدیویــی‬ ‫در سیســتم تمــاس خــود پشــتیبانی می کننــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ 4G VoLTE ،‬باعــث صرفه جویــی در مصــرف باتــری‬ ‫در تماس هــای ویدیویــی می شــود‪.‬‬ ‫نحوه فعال سازی در اندروید‪:‬‬ ‫همچنیــن مشــترکین ایرانســل نیــازی بــه فعــال ســازی‬ ‫‪ VoLTE‬ندارنــد و ایــن ویژگــی بــه صــورت خــودکار بــرای‬ ‫ان هــا فعــال شــده اســت و مشــترکین همــراه اول‬ ‫می تواننــد بــا شــماره گیری کــد دســتوری «‪»*10*2451#‬‬ ‫اقــدام بــه فعــال کــردن ان نماینــد ‪.‬‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1401‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫اجرای طرح عملیاتی پلیس‬ ‫برای برخورد با مخالن‬ ‫ارامش عمومی‬ ‫در چهارشنبه اخر سال‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعی پلیس فتــا فراجا از‬ ‫اجــرای طــرح عملیاتــی پلیــس ســایبری بر علیه‬ ‫تبلیغ کنندگان و فروشــندگان اقالم نورافشــانی‬ ‫و مــواد محترقــه غیرمجــاز در فضــای مجــازی‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه ایــام‬ ‫پایانــی ســال و برگــزاری مراســم چهارشــنبه ســوری‪،‬‬ ‫قاچــاق اقــام نورافشــانی‪ ،‬مــواد محترقــه غیرمجــاز‬ ‫و فاقد اســتاندارد و ایمنی الزم از ســوی افراد ســود‬ ‫جــو بــه یکــی از روش هــای تبلیــغ و فــروش در‬ ‫فضــای مجــازی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬کاهــش احســاس‬ ‫امنیــت عمومــی و بــروز ســوانح‪ ،‬افزایــش‬ ‫کالهبرداری هــای اینترنتــی بــه بهانــه خریــد و‬ ‫فــروش مــواد محترقــه‪ ،‬افزایــش تارنماهــای‬ ‫مجرمانــه و امــوزش تهیــه مــواد محترقه دست ســاز‬ ‫پــر خطــر از جملــه مــواردی اســت کــه هموطنــان‬ ‫عزیــز را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا فراجــا‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای کاهــش مخاطــرات و‬ ‫بــا توجــه بــه وظایــف ذاتــی و قانونــی پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫طــرح عملیاتــی رصــد و شناســایی تارنماهــای فعال‬ ‫در حــوزه رصــد‪ ،‬تبلیــغ و توزیــع اقــام نورافشــانی‬ ‫و مــواد محترقــه غیرمجــاز در ‪ 60‬کارگــروه ویــژه‬ ‫اطالعاتــی و عملیاتــی پلیــس فتا در سراســر کشــور‬ ‫اغــاز بــه کار کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح عملیاتــی بــا رصــد و‬ ‫زیــر نظــر گرفتــن تارنماهــای فعــال در ایــن حــوزه‬ ‫در صــورت مشــاهده هــر گونــه مــوارد مجرمانــه‪،‬‬ ‫پرونــده قضائــی بــر علیــه مرتکبــان تشــکیل مــی‬ ‫شــود و متهمــان بــه محاکــم قضائــی معرفــی‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس تجزیه‬ ‫و تحلیــل پرونــده هــای قضائــی ادوار گذشــته‬ ‫مشــخص اســت که تعدادی از تارنماهای مجرمانه‬ ‫نیز با انتشــار لینک های الوده و ارجاع متقاضیان‬ ‫بــه درگاه هــای جعلــی و یــا ثبت ســفارش و دریافت‬ ‫مبالــغ مختلــف تحــت عنــوان «بیعانــه» مترصــد‬ ‫کالهبــرداری از هموطنــان هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری بــه هموطنــان توصیــه کــرد که‬ ‫بــه هیــچ عنــوان فریــب ایــن تبلیغــات را نخورنــد و‬ ‫والدیــن نظــارت بیــش تــری بــر عملکــرد ســایبری‬ ‫فرزنــدان خــود در ایــن ایــام داشــته باشــند و در‬ ‫صــورت مشــاهده مــوارد مجرمانــه و مشــکوک‬ ‫موضــوع را از طریــق ســر شــماره ‪ 096380‬جهــت‬ ‫پیگیــری بــه پلیــس فتــا گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫پرونــده در دســتور کار قرارگرفتــه و وجــه ســرقت شــده بــه‬ ‫شــاکی اراکــی بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬هشــدار در خصــوص کلیــک نکــردن بــر‬ ‫روی لینک های ناشــناس که از طریق پیامک یا شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــرای افــراد ارســال می شــود به صــورت مســتمر بــه‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی داده شــده اســت و انتظــار مـی رود‬ ‫کاربــران بــا دقــت و هوشــیاری بــاال نــکات پیشــگیرانه ‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا را ســرلوحه فعالیــت مجــازی خــود‬ ‫قــرار دهنــد و در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل در فضــای‬ ‫ســایبر بــا کارشناســان مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا بــه شــماره ‪ 096380‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کار‬ ‫می توانند با شماره‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫تماس بگیرند‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سکینه جافرنوده‬ ‫منطقه ای‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫شعبان‪1444/‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪ /15‬شعبان‪/‬‬ ‫‪ /08‬مارس‪/15 - 2022 /‬‬ ‫‪/‬اسفند‪/08-- 1401 /‬‬ ‫‪/17‬اسفند‪/‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -40‬سال پنجم‬ ‫شماره ‪-40‬‬ ‫خبرنگار ‪ :‬حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬نرگس حسین زاده عکاس ‪ :‬ستایش محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪021-91013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این هفته نامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی‬ ‫تایید انها از سوی ندای ابادی نیست‪.‬‬ ‫قنات زارچ‬ ‫قنــات زارچ یــا قنــات بــاغ زارچ در اســتان یــزد قــرار دارد و‬ ‫بــا طــول ‪ ۷۱‬کیلومتــر‪ ،‬تعــداد ‪ ۲,۱۱۵‬حلقــه چــا ه و بــا ســابقه‬ ‫بیشــتر از ‪ ۱۰۰۰‬ســال‪ ،‬یکــی از قدیمی تریــن و طوالنی تریــن‬ ‫قنات هــا در جهــان محســوب می شــود‪ .‬قدمــت قنــات زارچ‬ ‫را بــه پیــش از اســام و دوره ساســانی نســبت می دهنــد‪.‬‬ ‫قنــات مذکــور نه تنهــا در میــان اثــار ملــی ایــران قــرار دارد؛‬ ‫بلکــه در ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی بــه ثبــت جهانــی یونســکو‬ ‫رســید‪ .‬بــرای بازدیــد از ایــن قنــات بایــد بــه محله کوشــک نو‬ ‫در شــهر یــزد برویــد تــا بتوانیــد گوشـه ای از ایــن ســازه زیبــا‬ ‫را بــه نظــاره بنشــینید‪.‬‬ ‫هرانچه باید درباره قنات زارچ بدانید‪:‬‬ ‫قنات زارچ کجاست؟‬‫قنات چیست؟‬‫ قنات های ایران‬‫ معرفی قنات زارچ‬‫ تاریخچه قنات زارچ‬‫ سازه های وابسته به قنات زارچ‬‫ مسیر قنات زارچ‬‫ مدیریت اب قنات زارچ‬‫ وضعیت کنونی قنات زارچ‬‫ نکاتی درباره قنات زارچ‬‫‪ -‬قنات زارچ کجاست؟‬ ‫ادرس‪ :‬اســتان یــزد‪ ،‬شــهر یــزد‪ ،‬خیابــان ســید گلســرخ‪،‬‬ ‫محلــه کوشــک نــو‪ -‬قنــات زارچ از جاهــای دیدنــی یــزد‬ ‫محســوب می شــود و یکــی از ورودی هــای ان در خیابــان ســید‬ ‫گلســرخ و در محلــه کوشــک نــو بــه روی بازدیدکننــدگان بــاز‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬بــا عبــور از کوچه هــای پیچ درپیــچ در بافــت‬ ‫تاریخــی یــزد بــه طوالنی تریــن قنــات زارچ می رســید‪.‬‬ ‫قنــات چیســت؟ قنــات تکنیکــی زاییــده شــرایط اقلیمــی‬ ‫و صدالبتــه هوشــمندی نیــاکان مــا اســت‪ .‬هــزاران ســال‬ ‫پیــش‪ ،‬ایرانیــان باســتان بــا حفــر کاریــز به منظــور کاوش‬ ‫اب در دل زمیــن و اســتفاده از ان در بخش هــای کویــری‪،‬‬ ‫بــا ذهــن خــاق خــود موفــق بــه ابــداع شــیوه های کارامــد و‬ ‫کم مصــرف در انتقــال اب بــه ســطح زمیــن و ابیــاری اراضی‬ ‫کشــاورزی شــدند‪ .‬ایــن روش هــا در فــات مرکــزی ایــران‬ ‫منجر به ابادانی و احیای بخش وســیعی از ســرزمین های‬ ‫خشــک شــد و پایه هــای تمدنــی را بنیــان نهــاد کــه نه تنهــا از‬ ‫نظــر اقتصــادی ‪ ،‬بلکــه از منظــر اجتماعــی و فرهنگــی نیــز از‬ ‫دیگــر تمدن هــا پیشــی گرفــت‪.‬‬ ‫قنــات هــای ایــران‪ -‬قنات هــا در نقــاط مختلــف ایــران‬ ‫و جهــان گســترش یافته انــد؛ امــا هرچــه بــه حــوزه مرکــزی‬ ‫ایــران نزدیک تــر می شــویم‪ ،‬ایــن فنــاوری پیچیدگــی و‬ ‫عظمــت بیشــتری پیــدا می کنــد و نقــش ان در زندگــی‪،‬‬ ‫فرهنــگ و ســنت های مــردم ان نواحــی نیــز پررنگ تــر‬ ‫می شــود‪ .‬ســاکنان مناطقــی چــون یــزد‪ ،‬کرمــان‪ ،‬کاشــان‬ ‫و‪ ...‬از دیربــاز بــا مشــکل کمبــود اب مواجــه بوده انــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مناطــق‪ ،‬قنــات فراتــر از روش اســتفاده از اب هــای‬ ‫زیرزمینی است و به عنوان هویت ملی و بیانگر سیستمی‬ ‫منحصربه فــرد و یک پارچــه در مدیریــت پایــدار زمیــن‪ ،‬اب‬ ‫و تنــوع زیســتی در کشــاورزی بــه حســاب می ایــد‪ .‬انچــه‬ ‫کــه اکنــون «تمــدن کاریــزی» نامیــده می شــود‪ ،‬در اصــل‬ ‫ویژگی هــای اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‬ ‫و دانــش نحــوه زندگــی در بیابان هــا اســت‪ .‬شناســاندن‬ ‫قنــات و همچنیــن اندیشـه ها‪ ،‬هنرهــا و مهارت هایــی کــه‬ ‫از ان بــه دســت امــده اســت‪ ،‬قطعــا می توانــد در حفــظ‬ ‫ایــن شــاهکار جهانــی و انتقــال‬ ‫ان بــه نسـل های اینــده موثــر باشــد؛ چراکــه حفــظ قنــات‬ ‫به معنــای حفــظ اب و منابــع ابــی اســت و اب‪ ،‬ابادانــی‬ ‫مــی اورد و ارمغــان ابادانــی‪ ،‬رونــق اقتصــادی‪ ،‬صنعتــی و‬ ‫گردشــگری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی مصــادف بــا ‪ ۱۵‬تیرمــاه ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫هجــری شمســی‪ ،‬ایــران پرونــده ای را بــا نــام قنات هــای ایرانی به‬ ‫یونســکو ارســال کرد که با بررســی و تشــخیص ارزیابان به ثبت‬ ‫رســید‪ .‬ایــن پرونــده مشــتمل بــر ‪ ۱۱‬قنــات بــود کــه هرکــدام دارای‬ ‫ویژگی هــای خــاص و منحصربه فــرد هســتند و عبارت انــد از‪:‬‬ ‫قصبــه گنابــاد‪ :‬قنــات قصبــه دارای عمیق تریــن مــادر چــاه‬ ‫اســت و در ده هــای اخیــر بــا نقشـه برداری ها‪ ،‬عمــق اخرین‬ ‫چــاه شناسایی شــده‪ ۲۵۵ ،‬متــر بــراورد شــد و هنــوز مــادر‬ ‫چاه شناســایی نشــده اســت‪.‬‬ ‫بلــده فــردوس‪ :‬ایــن قنــات از ‪ ۱۵‬رشــته قنــات و چهــار‬ ‫چشــمه تشــکیل شــده و به خاطــر سیســتم توزیــع اب‬ ‫پیچیــده اش مشــهور اســت‪.‬‬ ‫گوهــر ریــز جوپــار‪ :‬قدمــت ایــن قنــات بــه دوره صفــوی می رســد‬ ‫و وجــه تمایــز ان بــا ســایر قنات هــا‪ ،‬تامیــن اب از گســل اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن زیســتگاه ماهــی ســفید کور نیز محســوب می شــود‪.‬‬ ‫قنات هــای دوقلــوی اکبرابــاد و قاســم ابــاد بــم‪ :‬ایــن‬ ‫قنات هــا به علــت دوقلــو بــودن و پرابــی هــر دو قنــات در‬ ‫فهرســت یونســکو جــای گرفتنــد‪.‬‬ ‫قنــات مزدابــاد اصفهــان‪ :‬قنــات مزدابــاد ماننــد قنــات‬ ‫وزوان دارای ســد زیرزمینــی اســت‪ .‬همچنیــن ایــن قنــات‪،‬‬ ‫دو رشــته اب ســرد و گــرم دارد کــه پــس از طــی ‪ ۹‬کیلومتــر‬ ‫بــه یکدیگــر می پیوندنــد‪.‬‬ ‫قنــات مــون در اردســتان‪ :‬ایــن قنــات تنها قنــات دو طبقه ایران‬ ‫اســت کــه اب هیــچ یــک از طبقــات بــه دیگری نفــوذ نمی کند‪.‬‬ ‫قنــات وزوان‪ :‬قنــات مذکــور شــاهکار معمــاری پیــش از‬ ‫ساســانی بــه حســاب می ایــد کــه دارای ســد ذخیــره اب‬ ‫زیرزمینــی اســت و اب کشــاورزی را در زمســتان ها حــدود‬ ‫چهــار مــاه ذخیــره می کنــد‪.‬‬ ‫قنــات ابراهیــم ابــاد اراک‪ :‬ایــن قنــات تنها قنات مخروطی‬ ‫ایران محســوب می شــود‪.‬‬ ‫قنــات حســن ابــاد مشــیر‪ :‬اب ایــن قنــات به واســطه دبــی‬ ‫حداقــل ‪ ۲۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه در دوران پرابــی و ‪ ۱۱۰‬لیتــر بــر‬ ‫ثانیــه در زمــان خشکســالی‪ ،‬شــایان توجــه اســت‪.‬‬ ‫قنــات زارچ‪ :‬ایــن قنــات بــا ‪ ۷۱‬کیلومتــر طــول به عنــوان‬ ‫طوالنی تریــن قنــات ایــران شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫معرفــی قنــات زارچ‪ -‬قنــات زارچ بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬ســال‬ ‫قدمــت دارد و حفــر ان بــه پیــش از اســام می رســد‪ .‬طــول‬ ‫مســیر قنــات زارچ یــزد از کوه هــای فهــرج تــا زارچ اســت کــه‬ ‫حــدود ‪ ۷۱‬کیلومتــر می شــود و بــه همیــن دلیــل ان را به عنــوان‬ ‫طوالنی تریــن قنــات دنیــا می شناســند‪ .‬بیــش از ‪ ۲,۱۱۵‬حلقــه‬ ‫چــاه در مســیر قنــات زارچ یــزد قــرار دارد‪ .‬ایــن قنــات‪ ،‬دارای سـه ‬ ‫شــاخه یــا تونــل زیرزمینــی مجــزا اســت کــه «شــور‪ ،‬شــیرین و‬ ‫ـاخه ابراهیــم خویدکــی و‬ ‫ابراهیــم خویدکــی» نــام دارنــد‪ .‬دو شـ ‬ ‫شــیرین‪ ،‬شــاخه های خشک شــده ایــن قنــات قدیمــی در زارچ‬ ‫هســتند و فقــط شــاخه شــور بــه طــول ‪ ۷۱‬کیلومتــر امــروزه‬ ‫ابدهــی دارد کــه میــزان ابدهــی ان در باال دســت قنــات‪ ۶۰ ،‬لیتر‬ ‫در ثانیــه و در مظهــر قنــات‪ ۲۸ ،‬لیتــر در ثانیــه اســت‪.‬‬ ‫شــاخه شــور قنــات زارچ از پایــاب مســجد جامــع یــزد‬ ‫می گــذرد‪ .‬ایــن پایــاب حــدود ‪ ۶۰‬پلــه دارد کــه دسترســی بــه‬ ‫اب قنــات را میســر می کنــد‪ .‬دلیــل شــوری اب ایــن شــاخه‬ ‫ایــن اســت کــه مادرچــاه در منطقــه اب شــور قــرار دارد و اب‬ ‫ان نســبت بــه دو شــاخه دیگــر به اصطــاح محلــی لب شــور‬ ‫اســت‪ .‬در بخش هــای مختلــف قنــات‪ ،‬نورگیرهایــی وجــود‬ ‫دارد کــه نقــش مهمــی در ایــن ســازه داشــته اند‪.‬‬ ‫قنــات زارچ در تاریــخ ‪ ۱۶‬تیــر ‪ ۱۳۸۴‬هجــری شمســی در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید و در چهلمیــن‬ ‫اجــاس میــراث جهانــی یونســکو کــه در ‪ ۱۵‬ژوئیــه ‪ ۲۰۱۶‬در‬ ‫اســتانبول برگــزار شــد‪ ،‬قنــات زارچ بــا عنــوان طوالنی تریــن‬ ‫قنــات ایــران در فهرســت جهانــی یونســکو قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تاریخچــه قنــات زارچ‪ -‬در مــورد قدمــت قنــات زارچ‪ ،‬ماننــد‬ ‫دیگــر قنــوات ایرانــی‪ ،‬مــدرک مدونــی وجــود نــدارد و بــرای تعیین‬ ‫قدمــت ایــن قنــات بایــد بــه منابــع تاریخــی‪ ،‬حفاری هــای‬ ‫باستان شناســی و تاریخ گــزاری ســازه های وابســته بــه ان‬ ‫متوســل شــد‪ .‬یکــی از شــواهدی کــه می توانــد بــر طــول عمــر‬ ‫قنات زارچ داللت کند‪ ،‬تعیین قدمت شــهر زارچ اســت؛ جایی‬ ‫کــه مظهــر ایــن قنــات وجــود دارد‪ .‬ایــن امر نیازمنــد پیگیری های‬ ‫باستان شناســی از جانــب اداره میــراث فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫در کتــاب تاریــخ ال مظفــر نوشــته محمــود کتبــی‪ ،‬تاریــخ‬ ‫جدیــد یــزد از احمــد کاتــب‪ ،‬یزدنامــه ایــرج افشــار و تاریــخ‬ ‫جعفــری‪ ،‬نویســندگان بــر این باورند کــه زارچ یکی از چندها‬ ‫روســتایی اســت کــه بــه دســت امیــر مبارزالدیــن و نزدیــکان‬ ‫او ســاخته شــد‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬در یزدنامــه امــده اســت‪:‬‬ ‫چنیــن برمی ایــد کــه روســتای زارچ کــه نــام کاریــز زارچ از ان‬ ‫باشــد‪ ،‬یکــی از همــان ده هایــی اســت کــه محمدبن مظفــر در‬ ‫ســال ‪ ۷۴۰‬هجــری قمــری ســاخت‪.‬‬ ‫در تاریخ جعفری در تکمیل موضوع امده است‪:‬‬ ‫بــه امــر دختــر محمــد مظفــر بــاروی قلعــه زارچ کشــیده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در جلد ســوم جامع مفیدی تالیف مســتوفی‬ ‫بافقی‪ ،‬به بنای زارچ در زمان زال زر اشــاره دارد‪:‬‬ ‫قریــه زارچ‪ :‬اســم بانــی از کتــب تاریخــی معلــوم و محقــق‬ ‫نیســت‪ .‬در افــواه مــردم مشــهور اســت کــه از جملــه‬ ‫مســتحدثات زال زر اســت و العلــم عنداللــه‬ ‫عبدالحســین اینــی نیــز در کتــاب اتشــکده یــزدان‬ ‫چنیــن می نویســد‪ :‬از قــراء مهــم و معتبــر در بلــوک یــزد‪،‬‬ ‫یکــی زارچ اســت کــه بعــد از میبــد کهنگی و قدمتش مســلم‬ ‫اســت‪ .‬وجــه تســمیه ان بــه زارچ و بانــی قنــات و ابــادی ان‬ ‫مجهــول و زبــان تاریــخ در ایــن بــاب ســاکت‪.‬‬ ‫در بررســی بناهــای ســاخته شــده روی ایــن قنــات‪،‬‬ ‫قدیمی تریــن مــدرک مربــوط بــه زمان ســاخت مســجد عتیق‬ ‫اســت کــه در دوره حکومــت عالء الدولــه‪ ،‬دومیــن امیــر ال‬ ‫کاکویــه بــر یــزد بنــا شــد‪ .‬ارســان خاتــون همســر عالء الدولــه‬ ‫ابتــدا در مــکان فعلــی مســجد جامــع‪ ،‬مســجدی می ســازد‬ ‫و بــا توجــه بــه کمبــود اب و مشــکل اساســی مــردم یــزد‪،‬‬ ‫دســتور بــه حفــر پایــاب بــر قنــات زارچ در جلــوس مســجد‬ ‫می دهــد‪ .‬پــس اگــر قدمــت پایــاب حــدود ‪ ۱۰۰۰‬ســال باشــد‪،‬‬ ‫قطعــا قدمــت قنــات از ان بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫در کتــاب تاریــخ جدیــد یــزد‪ ،‬تالیــف احمــد کاتــب‬ ‫چنیــن امــده اســت‪ :‬و عالءالدولــه مســجد قدیــم ســاخت‬ ‫بــر درده؛ انجــا کــه ارســان خاتــون منــاره ســاخته بــود و بــر‬ ‫ســر گنبــد‪ ،‬منــاری ســاخت و بــر تحــت مســجد نقبــی بــر ســر‬ ‫اب زارچ بکند و مردم شــهر از ان اب‪ ،‬پیوســته مســتفیض‬ ‫می شــوند‪ .‬از ویژگی هــای قنــات زارچ می تــوان بــه مقطــع‬ ‫مربعــی چاه هــای ان در مقایســه بــا همتایــان دیگــر اشــاره‬ ‫کــرد کــه مقطعــی بیضــوی یــا دایــره وار دارنــد‪ .‬پیشــینه حفــر‬ ‫چنیــن چاه هایــی بــه زمــان زرتشــتیان می رســد‪.‬‬ ‫سازه های وابسته به قنات زارچ‬ ‫پایــاب‪ -‬پایــاب‪ ،‬جــو یــا پاکنــه‪ ،‬داالنــی شــیب دار اســت کــه در‬ ‫دل زمیــن حفــر شــده و بــه ایــن شــکل امکان اســتفاده مــردم از‬ ‫اب جــاری قنــات فراهــم می شــود‪ .‬ایــن داالن بــرای جلوگیــری‬ ‫از ریــزش احتمالــی گالــری قنــات‪ ،‬همــواره عمــود بــر مســیر‬ ‫قنــات ســاخته می شــد‪ .‬در گذشــته عمــوم پایاب هــا دارای‬ ‫حــوض بــوده و محلــی بــرای شستشــو‪ ،‬اســتحمام و تامیــن اب‬ ‫بودنــد‪ .‬البتــه کاربــرد پایــاب صرفــا تامیــن اب بــرای شستشــو‬ ‫و گاهــی بــرای نوشــیدن نبــود؛ بلکــه عــاوه بــر ان کارکردهــای‬ ‫دیگری داشــت که در ســاختارهای اجتماعی شــهر تنیده شــده‬ ‫بودنــد و از ان جملــه می تــوان بــه نمایــش مرزبنــدی طبقــات‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ثــروت و اقتــدار‪ ،‬ایجــاد پناهــگاه یــا ســنگر موقــت‬ ‫در هنــگام ناامنــی‪ ،‬تامیــن محلــی بــرای دورهمــی و تعامــات‬ ‫اجتمایــی و تبــادل اطالعــات و همیــن طــور مکانــی خنــک بــرای‬ ‫گریــز از روزهــای گــرم تابســتان اشــاره کــرد‪ .‬محیــط داخلــی‬ ‫پایــاب به دلیــل ویژگــی ســاختمان زیرزمینــی و مجــاورت بــا اب‬ ‫قنــات‪ ،‬در تمامــی فصــول ســال تقریبــا دارای دمــای ثابتــی بیــن‬ ‫‪ ۲۸‬تــا ‪ ۲۹‬درجــه ســانتی گراد اســت‪.‬‬ ‫قنات هــا حیــن عبــور از زیــر شــهرها یــا روســتاهای بیابانــی‬ ‫ممکــن بــود‪ ،‬مســیر پرپیچ وخمــی پیــدا کننــد و دائــم بــه‬ ‫چــپ و راســت منحــرف شــوند‪ .‬بــه ایــن ترتیــب خانه هــای‬ ‫بیشــتری‪ ،‬بخــت داشــتن پایــاب و دسترســی بــه اب قنــات‬ ‫را پیــدا می کردنــد‪ ۳۸ .‬پایــاب روی قنــات زارچ در شــهر یــزد‬ ‫کنــده شــده اســت و اولیــن ان هــا‪ ،‬پایــاب گلــکار واقــع در‬ ‫بلــوار شــهید عاصــی زاده اســت کــه حــدود ‪ ۱۰۰‬ســال پیــش‬ ‫توســط حــاج محمدعلــی گلــکار مرمــت شــد و نــام وی روی‬ ‫پایــاب بــه یــادگار باقــی مانــد‪ .‬دومیــن پایــاب‪ ،‬پایــاب گــودرز‬ ‫یــا گــودال شــهریاری در مجــاور بیمارســتان گــودرز اســت کــه‬ ‫‪ ۱۵۰‬ســال پیــش توســط اربــاب مهربــان مرمــت شــد‪ .‬اخرین‬ ‫پایــاب نیــز پایــاب کوشــک نــو در محلــه کوشــک نو اســت که‬ ‫اب ورودی بــه اســیاب وزیــر از ایــن پایــاب می گــذرد‪.‬‬ ‫اســیاب‪ -‬در یــزد تقریبــا تمــام اســیاب ها بــا اب قنــات کار‬ ‫می کننــد و بــدون بهره گیــری از ان هــا در جایــی کــه بهره گیــری‬ ‫از انــرژی محرکــه دیگــری چــون بــاد یــا رودخانــه امکان پذیــر‬ ‫نبــود‪ ،‬مــردم بایــد بــا اســیاب های دســتی گنــدم را بــه ارد تبدیــل‬ ‫می کردند‪ .‬کار اســیاب بر اســاس انرژی حاصل از ابی ا­ســت که‬ ‫از قنــات بــه درون چاهــی بــه نــام تنــوره هدایت‪ ،‬در انجا انباشــته‬ ‫و ســپس از انتهــای تنــوره از مجــرای باریکــی خــارج می شــود و‬ ‫بــا فشــار زیــاد پره ­هــای اســیاب را می ­چرخانــد‪ .‬چرخــش پره ­هــا‬ ‫منجــر بــه چرخــش ســنگ روی اســیاب شــده و در نهایــت دانـه ­‬ ‫هــای غل ـ ­ه مابیــن دو ســنگ تبدیــل بــه ارد می­ شــوند‪.‬‬ ‫اســیاب وزیــر‪ -‬بــه نقــل از تاریــخ شــفاهی موجــود‪ ،‬اســیاب‬ ‫وزیــر در دوره ال مظفــر بــه دســتور حاکــم وقــت در داخــل‬ ‫حصارهــای شــهر روی قنــات زارچ ســاخته شــد‪ .‬ایــن اســیاب‬ ‫داخــل حصــار قــرار گرفــت تــا اگــر به خاطــر درگیــری و جنــگ‪،‬‬ ‫حصارهــای شــهر بســته شــد‪ ،‬مــردم دچــار مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫اســیاب وزیــر تــا ‪ ۶۵‬ســال پیــش همچنــان ســرپا بــود و ارد‬ ‫مــورد نیــاز مــردم را تامیــن می کــرد‪ .‬بــا توجــه بــه عــرض پله هــا‬ ‫کــه دو چهارپــا می توانســتند به راحتــی از کنــار هــم عبــور کننــد‪،‬‬ ‫بزرگی فضای اســیاب و همچنین نزدیکی ان به حصار شــهر‪،‬‬ ‫می تــوان بــه اهمیــت اســتراتژیک ایــن اســیاب پــی بــرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه ندای آبادی

هفته نامه ندای آبادی 50

هفته نامه ندای آبادی 50

شماره : 50
تاریخ : 1402/03/13
هفته نامه ندای آبادی 49

هفته نامه ندای آبادی 49

شماره : 49
تاریخ : 1402/03/06
هفته نامه ندای آبادی 48

هفته نامه ندای آبادی 48

شماره : 48
تاریخ : 1402/02/30
هفته نامه ندای آبادی 47

هفته نامه ندای آبادی 47

شماره : 47
تاریخ : 1402/02/23
هفته نامه ندای آبادی 46

هفته نامه ندای آبادی 46

شماره : 46
تاریخ : 1402/02/16
هفته نامه ندای آبادی 45

هفته نامه ندای آبادی 45

شماره : 45
تاریخ : 1402/02/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!