هفته نامه ندای آبادی شماره 36 - مگ لند
0

هفته نامه ندای آبادی شماره 36

هفته نامه ندای آبادی شماره 36

هفته نامه ندای آبادی شماره 36

‫‪ 19‬بهمن ‪- 1401‬‬ ‫سال پنجم‪/‬فوریه ‪08/2022‬‬ ‫‪/17‬رجب ‪ -1444‬شماره ‪36‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری روستای قلعه‬ ‫قافهمینودشت»‬ ‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪38:‬‬ ‫قیمت ‪8 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫کوه االداغ بجنورد‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛‬ ‫اشتغال افرینی‬ ‫قلعه فورگ‬ ‫کجاست‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاله‬ ‫مهارت های عملی در زندگی‬ ‫‪7‬‬ ‫روستای قلعه باال کجاست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪ 19‬بهمن ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫قلعه فورگ‬ ‫کجاست‬ ‫فــورگ روســتایی بــا قلعه هــای زیبــا در دامنــه کــوه‬ ‫مومن ابــاد واقــع شــده اســت و از مناطــق ییالقــی‬ ‫خراســان جنوبــی بــه شــمار م ـی رود کــه اب و هــوای‬ ‫ان ســرد کوهســتانی اســت‪ .‬روســتای فــورگ یکــی‬ ‫از روســتاهای شهرســتان درمیــان از توابــع بیرجنــد‬ ‫اســت کــه در ‪ ۱۰۷‬کیلومتــری جنــوب شــرقی بیرجنــد‬ ‫در خراســان جنوبــی قــرار دارد‪ .‬فــورگ یکــی از‬ ‫قدیمی تریــن روســتاهای ایــن شهرســتان محســوب‬ ‫می شــود و بافــت ان قدیمــی اســت‪ .‬ایــن روســتا بــر‬ ‫روی کــوه و دور تــا دور قلعــه ای بــزرگ شــکل گرفتــه‬ ‫کــه بــه قلعـه ی فــورگ بــه نــام همیــن روســتا مشــهور‬ ‫اســت‪ .‬فــورگ را بیشــتر بــه خاطــر ایــن قلعــه کــه یکــی‬ ‫از زیباتریــن قلعــه هــای ایرانــی اســت‪ ،‬می شناســند‪.‬‬ ‫قلعــه فــورگ از جاهــای دیدنــی بیرجنــد اســت و در ‪۱۱۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بیرجنــد و در روســتای فــورگ از توابع‬ ‫شهرســتان درمیــان در فاصلــه ‪ ۵‬کیلومتــری قــرار دارد‪.‬‬ ‫وجــود مناطــق کوهســتانی زیــاد باعــث شــده اســت‬ ‫کــه اســماعیلیان در مبــارزه بــا حکومــت عباســیان در‬ ‫ایــن قلعه هــا زندگــی می کردنــد‪ ،‬و در مبــارزات خــود‬ ‫چندیــن ســال بــه دلیــل ســاخت قلعه هــای صعــب‬ ‫العبــور پیــروز شــدند قلعه هــای مرتفــع و مســتحکمی‬ ‫در اکثــر مناطــق ایــن شهرســتان و ســایر شــهرهای‬ ‫جنوبــی خراســان ســاخته و باقــی گذاشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن محــل فداییــان مطلــق را تحــت تعلیــم و‬ ‫اموزش هــای مخصــوص قــرار می دادنــد‪ .‬فداییــان‬ ‫مطلــق گروهــی بودنــد کــه حتــی اســم نداشــته و پــس‬ ‫از تــرک قلعــه بــرای انجــام ماموریــت نام شــان عــوض‬ ‫می شــد و بــه اســم مســتعار بــرای مبــارزه بــا تفکــرات‬ ‫حکومــت مرکــزی تــاش می کردنــد‪ .‬اســاس تعلیــم‬ ‫فداییــان بــه ایــن صــورت بــود کــه بتواننــد دشــمن را‬ ‫غافل گیــر کــرده‪ ،‬یــک یــا دو ضربــه کارد بــه او زده و‬ ‫قبــل از این کــه دیگــران بــه خــود بیاینــد‪ ،‬ناپدیــد گردند‪.‬‬ ‫هرچنــد نســبت دادن قلعــه فــورگ به اســماعیلیه باید‬ ‫بــا احتیــاط صــورت گیــرد زیــرا قلعه هــای اســماعیلیه‬ ‫دارای مشــخصات ویــژه ای هســتند و عظمــت و‬ ‫مشــخصات ظاهــری قلعــه فــورگ بــا قلعه هــای‬ ‫اســماعیلی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫قلعــه باعظمــت و کم نظیــر فــورگ یــا قلعــه میــرزا‬ ‫رفیع خــان کــه خوشــبختانه تــا حــدود زیــادی از گزنــد‬ ‫حــوادث مخــرب طبیعــی و مصنوعــی و دســت تطــاول‬ ‫زمانــه در امــان مانــده اســت‪ ،‬همچــون نگینی شــاهوار‬ ‫در میــان اثــار تاریخــی و مــکان هــای دیدنــی اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی می درخشــد‪ .‬ایــن بنــا در در زمــره ‪۱۰‬‬ ‫قلعــه تاریخــی مهــم کشــور و از اثــار مهم و قابل توجه‬ ‫ایــران اســت کــه عــاوه بــر جایــگاه ملــی‪ ،‬ظرفیــت ثبت‬ ‫در فهرســت میراث جهانی یونســکو را دارا اســت‪ .‬این‬ ‫اثــر تاریخــی به شــماره ‪ ۳۴۵۰‬در تاریــخ ‪۱۳۷۹ /۲۸/۱۲‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫از نظــر پیشــینه تاریخــی محوطــه‪ ،‬ســاخت قلعــه‬ ‫فــورگ در زمــان نادرشــاه افشــار بــه وســیله میــرزا‬ ‫بقاخــان حاکــم منطقــه شــروع شــده و پــس از وی‬ ‫پســرش میــرزا رفیــع خــان ســاختمان قلعه را بــه اتمام‬ ‫رســانده اســت‪ .‬در دوره قاجاریه کشــمش های سختی‬ ‫بیــن حاکم نشــین قاینــات و حاکم نشــین فــورگ و‬ ‫درمیــان رخ می دهــد کــه در نهایــت بــه کشــته شــدن‬ ‫میــرزا رفیع خــان و تصــرف قلعــه منجــر می شــود‪.‬‬ ‫اســناد و مــدارک غیــر مکتــوب در ارتبــاط بــا وقایــع‬ ‫مربــوط بــه زمــان ســاخت یــا حــوادث تاریخی و طبیعی‬ ‫بــه وقــوع پیوســته در ایــن مجموعــه محــدود بــوده و‬ ‫نیــاز بــه حفــاری و بررســی های بیشــتری دارد‪ .‬تنهــا‬ ‫کتیبــه موجــود کــه بــر ســطح ســاروجی اب انبــار قلعــه‬ ‫حــک شــده اســت‪ ،‬تاریــخ ‪ ۱۱۸۱‬هجــری شمســی را‬ ‫نشــان می دهــد و حاکــی از ان اســت کــه تعمیراتــی‬ ‫توســط اســتادی بــه نــام ابوســعید جزیکــی در اوایــل‬ ‫دوره قاجــار‪ ،‬در بنــا صــورت گرفتــه اســت‪ .‬بررسـی های‬ ‫تاریــخ محلــی منطقــه نیــز تــا حــد زیــادی بــا ایــن‬ ‫تاریخ هــا همخوانــی دارد و حاکمیــت میــرزا بقاخــان‬ ‫و پــس از وی فرزنــدان و اوالدش بــه ویــژه میــرزا‬ ‫رفیع خــان دوم و میــرزا رفیع خــان ســوم مطالــب فــوق‬ ‫را تاییــد می کنــد‪.‬‬ ‫تاریــخ ســاخت ایــن قلعــه در کتــاب دیــوان المــع‪،‬‬ ‫نوشــته محمــد رفیــع بــن عبدالکریــم در میانــی‪ ،‬ســال‬ ‫‪ ۱۱۲۵‬هجــری شمســی ذکــر شــده اســت‪ .‬وصــف‬ ‫ایــن قلعــه و موقعیــت ان در برخــی کتــب تاریخــی و‬ ‫ســفرنامه ها مضبــوط اســت‪ ،‬از جملــه ریاضــی هــروی‬ ‫در کتــاب عیــن الوقایــع می نویســد‪ :‬قلعــه فــورگ دوازده‬ ‫فرســنگ از بیرجنــد دور و بــه طــرف جلگــه و دهنــه دره‬ ‫درمیــان واقــع اســت و باغــات و اشــجار زیــادی دارد و‬ ‫جاذبه تاریخی گردشگری ارگ کاله فرنگی‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫خیلــی خــوش اب و هــوا اســت و قلعــه در بــاالی کوهی‬ ‫اســت کــه از اجــر پختــه دیــوار و بــروج ان را بــه طــور‬ ‫محکــم ســاخته اند و پایــه بنــدی ان را ســنگ اجیــن‬ ‫نموده انــد و دو شــیر حاجــی در اطــراف خــود داشــته بــا‬ ‫دو خاکریــز کــه قطــر هــر یــک پنــج ذرع اســت‪.‬‬ ‫کلنــل مــک گرگــر در ســفرنامه خــود تحــت عنــوان‬ ‫ســفری بــه ایالــت خراســان از قــول دکتــر فوربــز نیــز‬ ‫اورده اســت‪:‬قلعه بــر بــاالی تپــه ای بــه ارتفــاع ‪۲۰۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۵۰۰‬پــا بنــا شــده کــه از ارتفاعــات شــمال و غــرب‬ ‫می توانــد مــورد تهدیــد اتــش بــار قــرار گیــرد‪ .‬در جنــوب‬ ‫ان و در دو طــرف دیگــر کوهــی واقــع شــده کــه از قلــه‬ ‫تــا دیوارهــای قلعــه ‪ ۱۲۰۰‬یــارد فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫قلعــه فــورگ در جبهــه شــمالی روســتای فــورگ در‬ ‫ارتفــاع ‪ ۱۸۴۰‬متــری بــر روی ارتفاعــات ابتــدای دره‬ ‫درمیــان کــه منتهــی بــه دشــت اســدیه اســت‪ ،‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫از نظر مکان یابی دارای موقعیت نســبتا ًمناســبی اســت‬ ‫کــه بــر کل روســتا‪ ،‬مــزارع و راه هــای ارتباطــی منطقــه‬ ‫شــرقی پیرامــون خــود احاطــه دارد‪ .‬وســعت قلعــه حدود‬ ‫‪ ۹۲۰۰‬متــر مربــع اســت کــه گســتردگی ان از شــرق بــه‬ ‫غــرب اســت‪.‬‬ ‫ورودی اصلــی قلعــه در حصــار شــرقی ان قــرار گرفتــه‬ ‫کــه البتــه پایین تریــن نقطــه قلعــه بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی در معمــاری قلعــه از ســمت شــرق بــه‬ ‫غــرب ســه بخــش عمــده قابــل تشــخیص اســت؛‬ ‫بخش اول در ســمت شــرق شــامل انبار علوفه‪ ،‬محل‬ ‫زندگــی خدمــه‪ ،‬محــل نگهــداری احشــام و حــوض‬ ‫انبــاری اســت‪ .‬قســمت دوم قلعــه کــه در مرکــز قلعــه‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬در ارتفــاع باالتــری نســبت بــه بخــش اول‬ ‫قــرار گرفتــه اســت کــه در فاصلــه ‪ ۵۰‬متــری از محــل‬ ‫نگهــداری احشــام احــداث شــده بــه محــل نگهــداری‬ ‫اذوقــه و تــدارکات نظامــی و محــل ســکونت ســربازان‬ ‫و مســجد اختصــاص دارد و ســومین بخــش کــه حالت‬ ‫مرکزیــت قلعــه را دارد‪ ،‬در باالتریــن بخــش قلعــه و در‬ ‫دو طبقــه احــداث شــده کــه بــر کل روســتا و راه هــای‬ ‫ارتباطــی پیرامــون منطقــه اشــراف دارد‪.‬‬ ‫در بخــش شــرقی قلعــه کــه ورودی‪ ،‬برج هــای‬ ‫نگهبانــی‪ ،‬اب انبــار و فضاهــای دیگــر را شــامل‬ ‫می شــود‪ .‬بــه دلیــل درصــد بــاالی تخریــب در ان هــا‬ ‫امــکان تشــخیص دقیــق نــوع کاربری شــان وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬بــه دلیــل وجــود اثــاری از بــرج و بــارو در حــد‬ ‫فاصــل ایــن بخــش بــا بخــش اول‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود‬ ‫دارد کــه مرحلــه دوم دفاعــی قلعــه بــوده تــا بدیــن‬ ‫وســیله الیه هــای دفاعــی بخــش اصلــی قلعــه یعنــی‬ ‫کهنــدژ تکمیل تــر شــود‪ .‬در گوشــه شــمال شــرقی‬ ‫ایــن قســمت برجــی خشــتی وجــود دارد‪ ،‬بــا تزیینــات‬ ‫چلیپایــی یــا طــرح لــوزی کــه در میــان مــردم روســتا بــه‬ ‫بــرج کبوتــر خانــه شــهرت دارد‪.‬‬ ‫ســومین بخــش قلعــه کــه در غربی تریــن قســمت‬ ‫ان و نیــز در مرتفع تریــن بخــش قلعــه قــرار دارد‪ ،‬بــه‬ ‫وســیله دو بــرج و حصــاری مســتحکم و بلنــد از بخــش‬ ‫دوم جــدا شــده اســت‪ .‬وجــود ایــن برج هــا و حصارهــا‬ ‫نشــان دهنده اهمیــت زیــاد ایــن بخــش اســت‪ .‬ایــن‬ ‫قســمت کــه کهنــدژ یــا شاهنشــین قلعــه محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬دارای فضاهــای دســت نخورده بیشــتری‬ ‫نســبت بــه دو قســمت قبــل اســت‪ .‬وجــود فضاهایــی‬ ‫ماننــد هشــتی ها‪ ،‬راهروهــای ارتباطــی‪ ،‬اصطبــل‪،‬‬ ‫محــل ذخیــره اذوقــه‪ ،‬برج هــای نگهبانــی‪ ،‬و فضاهایــی‬ ‫بــا کاربری هــای دیگــر از مهم تریــن ویژگی هــای ایــن‬ ‫قســمت می باشــد‪ ،‬کهنــدژ یــا ارگ دارای دو طبقــه‬ ‫بــوده کــه طبقــه فوقانــی ان جز قســمت های محــدود‪،‬‬ ‫دچــار تخریــب شــده اســت‪ .‬از دیگــر عناصــر معمــاری‬ ‫نقبــی یــا تونــل اســت کــه به خــارج از قلعــه راه دارد که‬ ‫بــه منظــور برداشــت اب‪ ،‬در زمــان محاصــره قلعــه یــا‬ ‫خــروج اضطــراری و پنهانــی ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تونــل زیــر زمینــی کــه در حــال حاضــر تــا یکصــد پلــه ان‬ ‫قابــل تــردد اســت‪ ،‬در جریــان نبــرد میــرزا رفیــع خــان بــا‬ ‫میــر علــم خــان و پســرش امیــر اســدالله خــان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قلعــه در مجمــوع دارای ‪ ۱۸‬بــرج بــوده کــه اکنــون‬ ‫تعــدادی از ان هــا باقی مانــده اســت‪ .‬مصالــح بــه کار‬ ‫رفتــه در ســاخت قلعــه بیشــتر ســنگ‪ ،‬اجــر و خشــت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن قلعــه بــر بــاالی صخــره ای ســنگی پــس‬ ‫از قــرون متمــادی همچنــان در تاریــخ بیرجنــد قامــت‬ ‫خود را اســتوار نگهداشــته اســت‪ .‬همچنین بر بلندای‬ ‫حصــار و برج هــا‪ ،‬ســازه های کنگــره داری وجــود دارد و‬ ‫منافــذی جهــت دیده بانــی و دفــاع دیــده می شــود‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه اثــار و بقایــای معمــاری داخــل قلعــه چنیــن‬ ‫اســتنباط می شــود کــه قلعــه مزبــور در چندیــن مرحلــه‬ ‫بازســازی شــده و بــر وســعت ان افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫اخریــن مرحلــه معمــاری ان مربــوط بــه دوره افشــاریه‬ ‫اســت کــه حصــار فعلــی قلعــه و هشــت برج مــدور ان‬ ‫یــادگاری از ایــن دوره محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫تاکنــون دو فصــل کاوش در قلعــه فــورگ انجام شــده‬ ‫اســت‪ .‬فصــل اول در ســال ‪ ۱۳۸۰‬در جریــان عملیــات‬ ‫مرمتــی قلعــه بــه منظــور روشــن شــدن وضعیــت پالن‬ ‫و نقشــه قســمت کهنــدژ صــورت پذیرفــت‪ .‬در جریــان‬ ‫ایــن فصــل کاوش فضاهایــی ماننــد اصطبــل‪ ،‬انبــار‬ ‫ذخیــره اذوقــه‪ ،‬نقــب زیرزمینــی و راهروهــای ارتباطــی‬ ‫قســمت های مختلــف کهنــدژ شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬امین رحمانی‬ صفحه 2 ‫جاذبه تاریخی گردشگری خانه یغمایی ها شاهرود‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫ماده ‪-69‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪ :‬اختصاص وام ‪ 50‬میلیون تومانی ودیعه‪،‬خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون‬ ‫فررزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ‪ 10‬ساله‬ ‫همه چیز درباره روستای قلعه باال شاهرود‪:‬‬ ‫روستای قلعه باال کجاست؟‬ ‫تاریخچه روستای قلعه باال‬ ‫درباره روستای قلعه باال‬ ‫معماری روستای قلعه باال‬ ‫جاهای دیدنی روستای قلعه باال‬ ‫اقامت در روستای قلعه باال‬ ‫بهترین زمان سفر به روستای قلعه باال‬ ‫نکات مهم در سفر به روستای قلعه باال‬ ‫جاهای دیدنی اطراف روستای قلعه باال‬ ‫روستای قلعه باال کجاست؟‬ ‫ادرس‪ :‬اســتان ســمنان‪ ،‬شهرســتان شــاهرود‪۲۰ ،‬‬ ‫کیلومتــری غــرب شــهر بیارجمنــد‬ ‫روســتای پلکانــی قلعــه بــاال در ‪ ۱۳۵‬کیلومتــری جنــوب غــرب‬ ‫شــاهرود و در نزدیکی پارک ملی خارتوران واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا تــا ســمنان ‪ ۳۱۵‬کیلومتــر (ســه ســاعت و ‪۲۰‬‬ ‫دقیقـه ) و تــا تهــران‪ ۵۵۰ ،‬کیلومتــر (حــدود ‪ ۶‬ســاعت) فاصلــه‬ ‫دارد؛ قلعــه بــاال از ســطح دریــا ‪ ۱,۲۵۰‬متــر ارتفــاع دارد‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی روستای قلعه باال‬ ‫بــرای دسترســی بــه روســتای قلعــه بــاال بایــد خــود را بــا‬ ‫قطــار‪ ،‬اتوبــوس یــا خودروی شــخصی به شــاهرود برســانید و‬ ‫ســپس راه خــود را در غــرب ایــن شــهر از جــاده شــاهرود بــه‬ ‫ســبزوار ادامــه دهیــد تــا پــس از عبــور از میامــی‪ ،‬بــه خروجــی‬ ‫جــاده بیارجمنــد در ســمت راســت اتوبــان برســید‪ .‬از خروجی‬ ‫به ســمت جنــوب بپیچیــد و در این مســیر حــدود ‪ ۴۰‬کیلومتر‬ ‫رانندگــی کنیــد تــا بــه میدان برســید‪ .‬از میدان به طرف شــرق‬ ‫وارد جاده به سمت خانخودی و کاشمر شوید و ‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫دیگــر برانیــد تــا در ســمت راســت خــود‪ ،‬جــاده روســتای قلعه‬ ‫بــاال را ببینیــد‪ .‬حــدود ســه کیلومتــر در جــاده رانندگــی کنیــد‬ ‫تــا بــه روســتای زیبــای قلعــه بــاال در حصــار کوه هــای بلنــد و‬ ‫باغ هــای پــر از درختــان میــوه برســید‪.‬‬ ‫تاریخچه روستای قلعه باال‬ ‫پیشــینه روســتای قلعــه بــاال بــر اســاس شــواهد بــه‬ ‫قــرن چهــارم هجــری قمــری بــاز می گــردد و قدیمی تریــن‬ ‫اشــاره بــه نــام ایــن روســتا در کتــاب محمــد بــن احمــد‬ ‫شــمس الدین المقدســی بــه چشــم می خــورد‪ .‬در ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬قلعــه بــاال به عنــوان روســتایی پــر از تاکســتان ها‪،‬‬ ‫دژ‪ ،‬بــارو و زمین هــای کشــاورزی توصیــف شــده اســت‪،‬‬ ‫ل هســتند و اب روســتا‪،‬‬ ‫مــردم روســتا بــه دامپــروی مشــغو ‬ ‫ماننــد دیگــر روســتاهای کویــری از قنــات تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫نقــل قول هایــی از روســتای قلعــه بــاال در کتــاب تاریــخ‬ ‫قومــس‪ ،‬نوشــته عبدالرفیــع حقیقــت نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس داســتان های نقل شــده در کتــاب «خداونــد‬ ‫المــوت»‪ ،‬غــار مالحدیــن یــا ملحــدو‪ ،‬واقــع در بلندی هــای‬ ‫جنــوب روســتا‪ ،‬محــل اختفــای گروهــی از افــراد فرقــه‬ ‫اســماعیلیه بــه رهبــری حســن صبــاح (معــروف بــه‬ ‫مالحدیــن) بــوده اســت؛ ان هــا بــرای حفــظ جان و نجــات از‬ ‫دســت دشــمنان بــه ایــن غــار پنــاه اورده بودنــد‪.‬‬ ‫جهانگــردی انگلیســی در گــذر از ایــن منطقــه در کتــاب «ســه‬ ‫ســفرنامه» دربــاره موقعیــت جغرافیایــی روســتای قلعــه بــاال‬ ‫مطالبــی نوشــته اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬طبــق نقــل قول هــای‬ ‫تاریخــی‪ ،‬ایــن روســتا در دوره قاجــار دارای موقعیت سیاســی‬ ‫ویــژه ای بــوده اســت و خوانیــن محــل مســتقر در ان بــر تمــام‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫عکس ایرنا‬ ‫روستای‬ ‫قلعه باال‬ ‫کجاست؟‬ ‫قلعــه بــاال از جاهــای دیدنــی شــاهرود‪ ،‬یکــی از زیباتریــن‬ ‫روســتاهای پلکانــی ایــران اســت کــه بــه «دروازه ورود بــه‬ ‫پــارک ملــی خارتــوران» شــهرت دارد‪ .‬ایــن روســتای تاریخــی‬ ‫معمــاری منحصربه فــردی دارد و بــا دیدنی هــای زیبایــی چــون‬ ‫چشــمه های جوشــان‪ ،‬اســمان پرســتاره بــدون الودگــی نــوری‬ ‫و چشــم اندازهای فوق العــاده از دشــت ها‪ ،‬گردشــگران‬ ‫بســیاری را به ســمت خــود می کشــاند‪ .‬در ادامــه بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید تــا شــما را بــا روســتای قلعــه بــاال‪ ،‬تاریخچــه‪ ،‬معمــاری‬ ‫و جاذبه هــای گردشــگری ان اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1401‬‬ ‫منطقــه بیارجمنــد احاطــه داشــته اند‪ .‬متاســفانه به دلیــل‬ ‫بی توجهــی و ســهل انگاری‪ ،‬فقــط خرابه هایــی از بناهــای ان‬ ‫دوره در روســتا بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬‬ ‫درباره روستای قلعه باال‬ ‫روســتای قلعــه بــاال شــباهت زیــادی بــه ماســوله گیــان‬ ‫دارد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن روســتا در دل کویــر و ماســوله‬ ‫در منطق ـه ای سرســبز قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا در ارتفاعــات‬ ‫واقــع شــده اســت و بــر دشــت بیارجمنــد اشــراف دارد؛ بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬در قلعــه بــاال می تــوان چشــم اندازهای‬ ‫بی نظیــری را تماشــا کــرد؛ مناظــری کــه لقــب «نگیــن ســبز‬ ‫تــوران» را از ان قلعــه بــاال کرده انــد‪.‬‬ ‫روســتای قلعــه بــاال مقصــدی جــذاب بــرای گردشــگران و‬ ‫عکاســان اســت‪ .‬در شمال شــرقی روســتا تپه های ماسـه ای‬ ‫و در جنوب غربــی ان زمین هــای نمکــی دیــده می شــوند کــه‬ ‫هــر یــک شــرایط مســاعدی را بــرای رشــد گونه هــای مختلف‬ ‫گیاهــی فراهــم کرده انــد‪ .‬روســتای قلعه باال شـب های زیبا‬ ‫و پرســتاره ای دارد و یکــی از مقاصــد پرطرفــدار کویــری بــرای‬ ‫رصــد نیــز بــه حســاب می ایــد‪ .‬یکــی دیگــر از جذابیت هــای‬ ‫روســتای قلعــه بــاال‪ ،‬نغمه هــا و ســرودهای خاصــی اســت‬ ‫کــه مــردم ان در مراسـم ها و مناســبت های مختلــف ماننــد‬ ‫عروســی و جشـن های محلــی می خواننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال ‪ ۱۳۷۵‬روســتای قلعــه باال‬ ‫‪ ۵۹۴‬نفــر جمعیــت داشــته کــه ایــن عــدد تــا ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــه‬ ‫‪ ۴۱۲‬نفــر کاهــش یافتــه اســت‪ .‬بیشــتر مــردم روســتای قلعــه‬ ‫بــاال لبــاس محلــی بــه تــن دارنــد و هفــت ســنگ و الــک دولــک‬ ‫(چوکالســو بــازو) از بازی هــای رایــج در میــان ان هــا اســت‪.‬‬ ‫مــردم روســتای قلعــه بــاال بــا مشــاغلی چــون قالی بافــی‪،‬‬ ‫تنه بافــی (نوعــی پارچه بافــی بــا الیــاف گوناگــون بــرای‬ ‫مصــارف مختلــف)‪ ،‬دوخــت انــواع لباس هــای محلــی‪،‬‬ ‫ســوزن دوزی و پــرورش کــرم ابریشــم‪ ،‬تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری امــرار معــاش می کننــد‪ .‬از‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ایــن روســتا می تــوان گنــدم‪ ،‬جــو‪،‬‬ ‫فلفــل‪ ،‬شــلغم‪ ،‬انــار‪ ،‬گــردو‪ ،‬زردالــو‪ ،‬انجیــر زرد‪ ،‬انگــور و از‬ ‫تولیــدات دامــی گوشــت‪ ،‬شــیر و محصــوالت لبنــی را نــام‬ ‫بــرد‪ .‬کیقبادی هــا و عجمی هــا دو گــروه خویشــاوندی بــزرگ‬ ‫ســاکن در قلعــه بــاال هســتند‪.‬‬ ‫از دیگــر خوراکی هــای خوشــمزه روســتای قلعــه بــاال نیــز‬ ‫می تــوان بــه تخمــه افتابگــردان‪ ،‬زیــره ســبز‪ ،‬فلفــل‪ ،‬کنجــد‪،‬‬ ‫گیاهــان دارویــی و دیگــر صیفی جات اشــاره کــرد؛ خوراکی هایی‬ ‫بــا کیفیــت بــاال کــه ســوغاتی های فوق العــاده ای بــرای هدیــه بــه‬ ‫عزیــزان شــما هســتند‪ .‬انــواع اشــکنه‪ ،‬ماسـت جوش‪ ،‬قوروتــی‬ ‫(کشــک بادمجــان) ابگوشــت و اش تــرش از مشــهورترین‬ ‫غذاهــای محلــی قلعــه بــاال بــه شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫معماری روستای قلعه باال‬ ‫روســتای قلعــه بــاال در منطقه ای کوهپایه ای قــرار دارد؛ به‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬خانه هــا‪ ،‬زمین هــای کشــاورزی و باغ هــای‬ ‫ان به صــورت پلکانــی بنــا شــده اند‪ .‬در ایــن روســتا ســقف‬ ‫خانه هــای واقــع در ارتفــاع پایین تــر‪ ،‬حیــاط خانه هــای‬ ‫ی اســت‪ .‬در ســاخت خانه هــای روســتای قلعــه بــاال از‬ ‫باالیـ ‬ ‫مصالــح بومــی ماننــد کاهــگل‪ ،‬خشــت‪ ،‬گل‪ ،‬ســنگ و چوب‬ ‫اســتفاده شــده اســت و بیشــتر خانه هــا به دلیــل اســتفاده‬ ‫از مصالــح بومــی‪ ،‬کــرم رنــگ هســتند‪ .‬نحــوه چیدمــان و‬ ‫رنــگ خانه هــای ســنتی روســتای قلعــه بــاال تصویــری کارت‬ ‫پســتالی از ایــن مــکان خلــق کرده انــد؛ تصویــری جــذاب کــه‬ ‫بیشــتر گردشــگران را شــیفته خــود می کنــد‪.‬‬ ‫جاهای دیدنی روستای قلعه باال‬ ‫قلعــه بــاال مکانــی اســت کــه می توانیــد در ان در کنــار‬ ‫مناظــر کویــری بــه تماشــای زیبایی هــای کوهســتانی نیــز‬ ‫بنشــینید‪ .‬روســتای قلعــه بــاال جذابیت هــای بســیاری بــرای‬ ‫اکتشــاف دارد کــه در میــان ان هــا می تــوان بــه دو بقعــه‬ ‫تاریخــی بــه نام هــای امامــزاده ســید محمــد و بقعــه پیــر‬ ‫ســید‪ ،‬کوچــه پــس کوچه هــای روســتا و معمــاری خــاص‬ ‫خانه هــا و کوه هــای کم ارتفــاع بــا ســطح صــاف نظیــر کــوه‬ ‫تیــره و کــوه ملحــدو در جنــوب روســتا اشــاره کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا همچنیــن دروازه پــارک ملــی خارتــوران اســت و در‬ ‫جــوار دش ـت های دلبــر و علــی انگــر و چشــمه هایی چــون‬ ‫هــوژده‪ ،‬عنابــو‪ ،‬دلبــر‪ ،‬تنگــه و انجیــراور قــرار دارد‪.‬‬ ‫پارک ملی خارتوران‬ ‫ادرس‪ :‬استان سمنان‪ ،‬منطقه حفاظت شده خارتوران‬ ‫روســتای قلعــه بــاال در حاشــیه پــارک ملــی خارتــوران‬ ‫یــا تــوران قــرار دارد‪ .‬ایــن پــارک ملــی پهنــاور بــا وســعت‬ ‫‪ ۱,۴۷۰,۰۰۰‬هکتار یکی از مناطق حفاظت شــده و دیدنیهای‬ ‫طبیعــی ایــران بــه شــمار می ایــد؛ منطقـه ای کــه زیســتگاه‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵۰‬گونــه مختلــف جانــوری از جملــه پرنــدگان‪،‬‬ ‫پســتانداران‪ ،‬دوزیســتان و خزنــدگان اســت‪.‬‬ ‫«گــور ایرانــی»‪ ،‬یکــی از گونه هــای در معــرض انقــراض‬ ‫اســت کــه امــروزه تنهــا زیســتگاه ان پــارک ملــی خارتــوران‬ ‫اســت‪« .‬زاغ بــور» نیــز به عنــوان دیگــر جانــور مشــهور ایــن‬ ‫پــارک ملــی‪ ،‬یکــی از پرنده هــای بومــی ایــران اســت کــه در‬ ‫مناطــق بیابانــی و نیمه بیابانــی زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد بیشــترین تعــداد یوزپلنــگ در بیــن‬ ‫مناطــق مختلــف ایــران در پــارک ملــی خارتــوران زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬غــزال ایرانــی (اهو)‪ ،‬ســیاه گوش‪ ،‬گوســفند وحشــی‪،‬‬ ‫ل و بــز‪ ،‬گربــه شــنی‪ ،‬گربــه دشــتی‪ ،‬جبیــر‪ ،‬پلنــگ ایرانــی‪،‬‬ ‫ک ‬ ‫گربــه پــاالس (از انــواع نــادر گربه ســانان در ایــران)‪ ،‬کفتــار‬ ‫را ه راه‪ ،‬گــرگ‪ ،‬شــغال زرد‪ ،‬روبــاه قرمــز و شــاه روبــاه از دیگــر‬ ‫پســتانداران منحصربه فــرد ایــن منطقــه بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫مســئوالن‪ ،‬تــاش بــرای حفاظت از منطقه خارتــوران را در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۱‬اغــاز کردنــد؛ تالشــی کــه در ســال ‪ ۱۳۵۵‬منجــر‬ ‫بــه تبدیــل بخشــی از ایــن منطقــه به پناهــگاه حیات وحش‬ ‫و تبدیــل بخــش دیگــری بــه ذخیــره گاه زیسـت کره از طــرف‬ ‫یونســکو شــد‪ .‬قســمت های مرکــزی خارتــوران در نهایــت در‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۸۱‬تبدیــل بــه پــارک ملــی شــدند‪.‬‬ ‫غار ملحدو‬ ‫ادرس‪ :‬اســتان ســمنان‪ ،‬شهرســتان شــاهرود‪ ،‬جنــوب‬ ‫روســتای قلعــه بــاال‬ ‫غــار ملحــدو از غارهــای تاریخــی و زیبــای اســتان ســمنان‬ ‫اســت که از لحاظ زمین شناســی نیز حائز اهمیت اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن غــار اثــاری از قــرن ششــم هجری قمری‪ ،‬مربــوط به دوره‬ ‫اســماعیلیان مشــاهده شــده اســت؛ غــاری کــه در نزدیکــی‬ ‫روســتای قلعــه بــاال بــر دامنــه کــوه تیــره (رشــته کوهــی در‬ ‫جنــوب غربــی روســتای دزیــان) و در چهار کیلومتــری جاده ای‬ ‫در ســینه کش کــوه قــرار دارد‪ .‬دهانــه غــار ملحــدو طــاق شــکل‬ ‫اســت و بــه کل منطقــه اشــراف دارد‪.‬‬ ‫غار ملحدو توســط اقای حســن رضوانی از باستان شناســان‬ ‫ســازمان میــراث فرهنگــی کشــف شــده اســت؛ غــاری کــه‬ ‫یــک دهانــه ورودی‪ ،‬یــک تــاالر اصلــی‪ ،‬راهرویــی باریــک و‬ ‫دهلیزهــای متعــدد دارد‪ .‬دسترســی بــه غــار بســیار مشــکل‬ ‫و به شــکلی اســت کــه یــک نفــر در دهانــه غــار می توانــد‬ ‫جلــوی هجــوم چندیــن نفــر مهاجــم را بگیــرد‪ .‬در طبقــه دوم‬ ‫غــار ملحــدو فضایــی شــبیه بــه بالکن با ابشــار ســنگی بســیار‬ ‫زیبایــی بــه چشــم می خــورد کــه اب روی ان جریــان دارد‪.‬‬ ‫بازدیــد از غــار ملحــدو فقــط بــه غارنــوردان مجــرب توصیــه‬ ‫می شــود‪ .‬بهتــر اســت در زمــان بازدیــد پوشــاک مناســب‪،‬‬ ‫ســاک غــار‪ ،‬چکمــه‪ ،‬چــراق قــوه و وســایل موردنیــاز غارنــوردی‬ ‫را به همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اقامت در روستای قلعه باال‬ ‫در روســتای قلعــه بــاال اقامتگاه هــای بومگــردی متعــددی‬ ‫بــرای اقامــت گردشــگران تاســیس شــده اند کــه در میــان‬ ‫ان هــا می تــوان بــه اقامتــگاه بومگــردی تــوران گشــت‪ ،‬ارگ‪،‬‬ ‫قلعــه امیرخــان‪ ،‬خانــه امیــد‪ ،‬کوچــه بــاغ‪ ،‬حــاج اقــا محمــد‪،‬‬ ‫بی بــی زهــرا‪ ،‬قلعــه عمــو حســین‪ ،‬یوزگشــت‪ ،‬قلعــه مهــر‬ ‫تــوران و بابــا نــوروز اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اغلــب اقامتگاه هــای بومگــردی روســتای قلعــه باال ســنگی‬ ‫و کاه گلــی و اتاق هــای ان هــا به صــورت کامــا ســنتی و‬ ‫کف خــواب هســتند‪ .‬معمــوال ســرویس بهداشــتی ایرانــی‬ ‫و فرنگــی و حمــام در ایــن اقامتگاه هــا به صــورت مشــترک‬ ‫اســت؛ امــا برخــی از ان هــا دارای ســرویس بهداشــتی‬ ‫اختصاصی نیز هستند‪ .‬از امکانات اقامتگاه های بومگردی‬ ‫روســتای قلعــه بــاال می تــوان بــه اینترنــت‪ ،‬اشــپزخانه‬ ‫عمومــی‪ ،‬سیســتم گرمایشــی (بخــاری نفتــی‪ ،‬کرســی‬ ‫ذغالــی‪ ،‬بخــاری هیزمــی‪ ،‬گرمایــش از کــف یــا شــومینه) و‬ ‫سیســتم سرمایشــی (پنکــه یــا کولــر ابــی)‪ ،‬ســفارش انــواع‬ ‫غذاهــای محلــی ســمنان نظیــر دیگــی‪ ،‬اشــکنه‪ ،‬ســبزی ‬ ‫پلــو دامغــان‪ ،‬خــال پلــو‪ ،‬ته چیــن شــهمیرزادی‪ ،‬چرتمــه‬ ‫پلــو‪ ،‬مانــی پلــو و تــاک پلــو بــا هماهنگــی قبلــی بــا پرســنل‪،‬‬ ‫پارکینــگ غیرمســقف و راهنمــای تــور اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بهترین زمان سفر به روستای قلعه باال‬ ‫بهتریــن زمــان ســفر بــه روســتای زیبــای قلعــه بــاال اواخــر‬ ‫زمســتان تــا اوایــل بهــار و فصــل پاییز اســت‪ .‬ماه هــای اولیه‬ ‫فصــل بهــار بــا اب و هوایــی معتــدل و خنــک زمان مناســبی‬ ‫بــرای ســفر بــه روســتای قلعــه بــاال بــه شــمار مـی رود‪ .‬دمــای‬ ‫هــوا در مــاه خــرداد و فصــل تابســتان به دلیــل اقلیــم‬ ‫کویــری ایــن روســتا به طــرز محسوســی افزایــش می یابــد؛‬ ‫بــه همیــن علــت‪ ،‬ســفر در ایــن ماه هــا بــه روســتای قلعــه‬ ‫بــاال به هیچ وجــه توصیــه نمی شــود‪.‬‬ ‫فصل پاییز با اب و هوای دلپذیر از دیگر زمان های مناسب‬ ‫بــرای بازدیــد از روســتای قلعــه بــاال اســت‪ .‬اگــر خوش شــانس‬ ‫باشــید‪ ،‬منظــر ه فلفل هــای پهن شــده روی صخره هــا را در این‬ ‫فصــل در روســتا خواهیــد دیــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید که قلعه‬ ‫بــاال میزبــان زمســتان هایی ســرد و خشــک اســت؛ پــس بهتــر‬ ‫اســت کــه در ماه هــای زمســتانی بــه ایــن روســتا ســفر نکنید یا‬ ‫اواخــر زمســتان بــه قلعــه بــاال بروید‪.‬‬ ‫نکات مهم در سفر به روستای قلعه باال‬ ‫در ســفر بــه روســتای قلعــه بــاال بهتــر اســت وســایلی چــون‬ ‫اب اشــامیدنی‪ ،‬تلفــن همــراه‪ ،‬داروهــای عمومــی‪ ،‬داروهــای‬ ‫شــخصی‪ ،‬دوربیــن‪ ،‬دمپایــی و صنــدل‪ ،‬زیرانــداز‪ ،‬عینــک‬ ‫افتابی‪ ،‬قمقمه اب‪ ،‬لباس مناســب فصل‪ ،‬کارت شناســایی‪،‬‬ ‫کارت ملــی‪ ،‬کفــش اضافــه‪ ،‬کفــش پیــاده روی‪ ،‬کوله پشــتی‬ ‫ی ـک روزه و کیســه زبالــه به همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫قبــل از ســفر وضعیــت اب و هوایــی را بررســی کنیــد تــا‬ ‫متناســب بــا هــوا‪ ،‬چمــدان ببندیــد‪.‬‬ ‫در زمــان بازدیــد از روســتای قلعــه بــاال‪ ،‬مراقــب محیــط زیســت‬ ‫باشــید و هیــچ زبالــه ای (اعــم از زبالــه تــر و خشــک ماننــد‬ ‫ته ســیگار‪ ،‬پوســت میــوه‪ ،‬بطــری اب معدنــی‪ ،‬پالســتیک و‬ ‫غیــره) را در روســتا رهــا نکنیــد‪ .‬در نظــر داشــته باشــید کــه همــه‬ ‫مــا به عنوان گردشــگر مســئولیت پذیر وظیفــه داریم از طبیعت‬ ‫و بافــت تاریخــی مقصــد ســفر خــود محافظــت کنیــم تــا نســل‬ ‫اینــده نیــز بتواننــد از زیبایی هــای ایــن روســتا لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه فرهنــگ بومــی و مــردم روســتای قلعــه بــاال احتــرام‬ ‫بگذاریــد و ســعی کنیــد کــه در زمــان گش ـت وگذار در روســتا‪،‬‬ ‫بــرای مــردم مزاحمــت ایجــاد نکنیــد‪.‬‬ ‫روســتای قلعــه بــاال منطقــه ای بکــر و کمترشناخته شــده‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬متاســفانه در دهــه اخیــر بــا مهاجــرت‬ ‫اهالــی روســتا بــه شــهرها‪ ،‬جمعیــت ان کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬امیــد مــی رود بــا تبلیغــات هدفمنــد در حــوزه‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ترویــج صنایــع دســتی خــاص ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫ســاخت جاده های مناســب‪ ،‬ســاخت اقامتگاه های مناسب‬ ‫روســتایی متناســب بــا جمعیــت گردشــگران‪ ،‬برگــزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی بــرای میزبانــی اهالی روســتا‪ ،‬پیدا کردن‬ ‫ســرمایه گذاران مناســب در ایــن بخــش و همچنیــن رفــع‬ ‫نیازهــای مــردم‪ ،‬قلعــه بــاال تبدیــل بــه یکــی از قطب هــای‬ ‫گردشــگری شهرســتان شــاهرود شــود‪.‬‬ ‫بــا خریــد ســوغات و محصــوالت روســتا بــه اقتصــاد منطقــه‬ ‫کمــک کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 19‬بهمن ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫وجه تسمیه‬ ‫ایا می دانید‪ :‬با وجود اینکه ایران چهارمین کشور تولید گاز در دنیا می باشد اما از لحاظ میزان مصرف رتبه نخست را دارد بنابراین همه با‬ ‫هم برای اینکه از این نعمت الهی در سراسر ایران برخوردار شویم تنها کافی است دمای اتاق ها را بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه سانتیگراد قرار دهیم و‬ ‫با کاهش فقط یک درجه‪ 6 ،‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم و همه از این نعمت خدادادی لذت ببریم‪.‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫نظام و انقالب را ‪،‬سپاه‬ ‫بیمه کرده است‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬ســپاه پاســداران نظــام و‬ ‫انقــاب اســامی را بیمــه کــرده اســت و هیــچ قدرتــی‬ ‫تــوان مقابلــه بــا ایــن نیــروی نظامــی را نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابادی‪ ،‬حجت االســام والمســلمین‬ ‫رضــا نــوری در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه‬ ‫بجنورد ســالروز میالد پر خیر و برکت امام حســین(ع)‬ ‫و روز پاسدار را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد‪ :‬سپاه‬ ‫بعنــوان مردمی تریــن نیــروی نظامــی در جهــان‪ ،‬ذخیره‬ ‫بســیار ارزشــمندی محســوب مــی شــود و دشــمنان از‬ ‫اقتــدار ســپاه تــرس و وحشــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســپاه در جنــگ تحملــی‪ ،‬در مبــارزه‬ ‫بــا اشــرار‪ ،‬دوران کرونــا و تمامــی صحنــه هــا در کنــار‬ ‫والیــت بــوده و از دســتاورد هــای انقــاب اســامی و‬ ‫نظــام جانانــه دفــاع مــی کنــد‬ ‫امــام جمعــه بجنورد افزود‪ :‬ســپاه همچنیــن در مواقع‬ ‫بحــران از جملــه ســیل و زلزلــه بــا اهــدای کمــک هــای‬ ‫معیشــتی در کنــار مــردم بــوده و ‪ ۲۲‬قشــر از بســیج در‬ ‫هــر اســتانی ذخیــره ارزشــمند و بــی بدیــل بــرای مــردم‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن گرامیداشــت مــاه شــعبان گفــت‪ :‬شــعبان‬ ‫مــاه پیامبــر گرامــی اســت ‪ ،‬پیامبــری کــه اینــک در بیــن‬ ‫مــا نیســت و کمــک بــه ایشــان کمــک بــه خودمــان اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد ادامــه داد‪ :‬قــدم برداشــتن در‬ ‫مســیر امــام مهــدی (عــج) حرکــت در مســیر نجــات‬ ‫بشــری اســت ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬فــردای قیامــت پیامبــر بــه خوبــان‬ ‫امــت افتخــار مــی کنــد و کســانی کــه ســیره پیامبــر را‬ ‫دنبــال مــی کننــد در میــان نیکــوکاران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬امــام حســین(ع)‬ ‫همــه هســتی خــود را در راه خداونــد هزینــه کــرد و‬ ‫جــان در کــف دســت بــرای احیــای دیــن و خانــواده اش‬ ‫تــاش کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عظمــت امــام حســین (ع) در هیــچ‬ ‫امتــی وجــود نــدارد و مــا محبــان اهــل بیــت کســی مثــل‬ ‫حســین (ع) را الگــوی کامــل و تمــام خــود قــرار مــی‬ ‫دهیــم و بایــد جوانــان را بــا اصحــاب ایــن امــام بــزرگ‬ ‫اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد یــاداور شــد‪ :‬امــام حســین (ع)‬ ‫همــه را بــه کربــا اورد و همــه را در راه خــدا قربانــی کرد‬ ‫و فرمــود؛ «اگــر دیــن پیامبــر بــا کشــته شــدن مــن قــرار‬ ‫اســت زنــده شــود جــان بــه شمشــیرها خواهــم داد»‪،‬‬ ‫چنیــن روزی را بــه حــق روز پاســدار نامیــده انــد‪.‬‬ ‫وی در بخشــی دیگــر گفــت دشــمن بــه دنبــال‬ ‫تفرقه افکنــی بیــن شــیعه و ســنی اســت و وحــدت‬ ‫مســلمانان ایــن توطئــه دشــمنان را خنثــی می کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری اظهــار داشــت دشــمن‬ ‫بدنبــال اختــاف ســلیقه اقــوام و گــروه هــا اســت و از‬ ‫ان بعنــوان تفرقــه و از هــم گسســتگی اتحــاد بیــن انها‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر فــرد و یــا گروهــی نیــز تفرقــه افکنــی کنــد‬ ‫بــه طــور یقیــن بــه دشــمنان ایــن نظــام کمک کرده اســت‬ ‫چــرا کــه هــدف دشــمن هــم همیــن اســت تفرقــه بیــن‬ ‫نســل هــا‪ ،‬دهــه هــا و افــراد و اشــخاص مختلــف اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــه روز ‪۲۲‬‬ ‫بهمــن مــاه و ســالروز پیــروزی انقــاب اشــاره کــرد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این روز‪ ،‬روز همبســتگی و وحدت اســت‬ ‫و بایــد ایــن روز را زنــده نگهداریــد و ان را احیــا کنیــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بیــان کــرد‪ :‬مــردم بــا حضــور‬ ‫خــود در ایــن روز بــزرگ بــه دشــمنان بفهماننــد کــه‬ ‫تمامــی مــا باردیگــر همبســتگی و اتحــاد خــود را بــه‬ ‫جهانیــان نشــان خواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمن بــا دیــدن اخــاص و حــدت و‬ ‫حضــور مــردم در صحنــه نــا امیــد شــده و از فشــارها و‬ ‫تحریم هــا مــی کاهنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد در ادامــه بــه انقــاب و‬ ‫پیشــرفت هایی کــه بعــد از بدســت اورده ایــم اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬انقــاب موجــب عــزت و اســتقالل مــردم‬ ‫کشــور شــد چرا که اکنون دیگر وابســتگی به بیگانگان‬ ‫نداریــم و درتمامــی حــوزه هــا از جملــه ســامت و‬ ‫پزشــکی‪ ،‬هســته ای در دنیــا ســرامد هســتیم‪.‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫کوه االداغ بجنورد‬ ‫دکتــر حســن ســتایش ‪ -‬االداغ نــام کوهــی اســت واقــع‬ ‫در ‪ 25‬کیلومتــری جنــوب شــهر بجنــورد کــه بــا جهــت جنــوب‬ ‫شــرقی‪ -‬شــمال غربــی‪ ،‬دارای مختصــات جغرافیایــی ‪ 57‬درجــه‬ ‫و ‪ 11‬دقیقــه و عــرض جغرافیایــی ‪ 37‬درجــه و ‪ 47‬دقیقه و ارتفاع‬ ‫‪ 2826‬متر از ســطح دریاســت ‪ .‬این کوه جزء رشــته کوهی به‬ ‫نــام االداغ نیــز هســت کــه بــه مــوازات مــرز ایــران و ترکمنســتان‬ ‫از غــرب بــه شــرق کشــیده شــده اســت ‪.‬ارتفاعــات ایــن رشــته‬ ‫کــوه در ادامــه کوه هــای البــرز میانــی و اســتان خراســان شــمالی‬ ‫واقــع شــده اند کــه همــراه ارتفاعــات بینالــود در خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫رشــته کوه االداغ‪ -‬بینالــود را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫در ســفرنامه هــای ســهام الدولــه بجنــوردی (صــص ‪1‬و‪ ) 2‬امــده‬ ‫اســت کــه اســامی بجنــورد و االداغ را کردهــا از قرابــاغ اورده اند‪.‬‬ ‫ایــن ادعــا در کتــاب تاریــخ مشــاهیر خراســان شــمالی (ص ‪320‬‬ ‫) هــم بدیــن صــورت مطــرح شــده اســت‪ « :‬بعضــی اســامی‬ ‫کوههــا را کردهــا بــا خــود از قفقــاز همــراه اورده انــد مثــل کــوه‬ ‫االداغ کــه مرتفــع تریــن کــوه بجنــورد اســت ‪».‬‬ ‫مفهــوم ایــن ســخن ایــن اســت ترکانــی کــه از زمــان غزنویــان و‬ ‫ســلجوقیان در ایــن دیــار و بخصــوص در دامنــه کــوه االداغ و‬ ‫اطــراف ان زندگــی مــی کردنــد نمــی توانســتند نامــی بــه زبــان‬ ‫ترکــی بــرای ان انتخــاب کننــد و لــذا ایــن کــوه در نــزد انــان‬ ‫همچنــان بــی نــام و نشــان مانــد تــا اینکــه بعــد از هفــت قــرن‬ ‫کردهــا بــه دنبــال کوچشــان بــه این منطقه نــام ترکــی االداغ را از‬ ‫قفقــاز و قرابــاغ بــا خــود بــه همــراه اوردنــد !‬ ‫به راســتی ‪ ،‬چرا باید کردها نام ترکی روی این کوه بگذارند؟‬ ‫در حالیکــه اگــر بناســت انهــا نــام ایــن کــوه را تعییــن کننــد بایــد‬ ‫نــام کــردی بــرای ان انتخــاب مــی کردنــد؛ چنانکــه زمانــی کــه انهــا‬ ‫در اخــال روســیه تــزاری ســکونت داشــتند « دامــان کــوه» را‬ ‫کــه دامنــه اش بــه ســمت کویــر خــوارزم امتــداد دارد بــه نــام «‬ ‫کوههــای کــردان» نامگــذاری کردنــد ( تاریــخ ایــران باســتان‪ ،‬ج‪3‬‬ ‫ص ‪ . )2186‬وانگهــی چــرا ترکهــای ارزنجــان بــرای ییــاق الــه‬ ‫داغ و ترکهــای همــدان بــرای کوههــای االداغــار قــادر بــه انتخاب‬ ‫نــام ترکــی بودنــد ولــی ترکهــای شــمال خراســان چنیــن توانایــی‬ ‫را نداشــتند ؟‬ ‫بــه نظــر مــی رســد چنیــن نیســت کــه کــوه االداغ بجنــورد‬ ‫توســط کردهــا نامگــذاری شــده اســت ‪ .‬گــو اینکــه ترکــی بــودن‬ ‫کلمــه االداغ مــی توانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه ایــن نــام از زمــان‬ ‫غلبــه تــرکان بــه ایــن منطقــه بــه یــادگار باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه برابــر اســناد تاریخــی االداغ بــا تعابیــر‬ ‫مختلــف االطــاق‪ ،‬التــاق ‪ ،‬االتــاق‪ ،‬االتــاغ‪ ،‬الــداغ و الــه داغ‬ ‫همــواره ییــاق پادشــاهان مغــول بــوده اســت‪ .‬اینکــه محققــا ً‬ ‫ایــن مــکان در کجــا قــرار داشــته‪ ،‬همیــن قــدر از قرایــن معلــوم‬ ‫اســت کــه االطــاق شــهری یــا مرغــزاری بــوده اســت در اذربایجــان‬ ‫و جنــوب قفقــاز و شــرق ارمنســتان کنونــی ( تاریــخ جهانگشــای‬ ‫جوینــی‪ ،‬ج‪ ، 1‬ص‪ .) 61‬برگردیــم بــه وجــه تســمیه االداغ کــه‬ ‫نــام کوهــی در جنــوب شــهر بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫برخــی معتقدنــد کــه االداغ در حقیقــت همــان اللــه داغ اســت‬ ‫کــه در اثــر تحریــف اوایــی تبدیــل بــه االداغ گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــام گــذاری بــه زمــان حکومــت عثمانــی بــر مــی گــردد کــه‬ ‫در اســیای میانــه بــه کوههــای االداغ فعلــی اطــاق مــی شــد‪(.‬‬ ‫فرهنــگ کوههــای کشــور) ‪ .‬البتــه بعدهــا اللــه داغ را بــه ترکــی‬ ‫اصیــل «تانــری داغــی» ( کــوه خــدا) تبدیــل کردنــد ( تاریــخ‬ ‫عثمانــی ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪ .)665‬بدیهــی اســت ایــن نامگــذاری ریشــه‬ ‫در حکومــت دینــی حاکــم بــر ســرزمینهای اناطولــی دارد و نمــی‬ ‫توانــد منســوب بــه گذشــته ســرزمین شــمال خراســان باشــد‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر تصــور مــی کننــد کــه ایــن لغــت در اصــل اَلَــه داغ‬ ‫اســت و الــه در فارســی بــه معنــای عقــاب اســت ( لغتنامــه‬ ‫دهخــدا)؛ و داغ نیــز کلمــه ای ترکــی بــه معنــای کوه اســت که در‬ ‫مجمــوع االداغ یعنــی کــوه عقــاب‪.‬‬ ‫تحلیــل ســاختواژی فــوق بــر قیــاس تحلیــل معنــای کــوه‬ ‫المــوت انجــام شــده اســت کــه دکتــر معیــن ان را مرکــب از ( الــه‬ ‫‪ +‬امــوت) مــی دانــد ‪ .‬در ایــن ترکیــب « الــه» بــه معنــای عقــاب‬ ‫و «امــوت» بــه معنــای اشــیانه اســت و الــه امــوت بــه تدریــج در‬ ‫اثــر کثــرت اســتعمال تبدیــل بــه المــوت شــده اســت‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل اعتمادالســلطنه در مــراه البلــدان ( ص ‪ )271‬در توصیــف‬ ‫االداغ بجنــورد مــی نویســد ‪ « :‬االداغ کوهــی اســت مرتفــع و‬ ‫ســبز و خــوش هــوا کــه قــوش طــرالن در ان مســکن گزینــد و‬ ‫ایــن مــرغ شــکاری کــه مطبــوع طبــع ســاطین اســت در کمتــر‬ ‫کوهــی یافــت گــردد‪» .‬‬ ‫این تحلیل به دو دلیل دچار اشــکال اســت ‪ :‬اوال ًدر نامگذاری‬ ‫یــک مــکان جغرافیایــی در ابتــدای امــر هیچگاه از ترکیــب واژگان‬ ‫دو زبــان متفــاوت نامگــذاری نمــی شــود ؛ بلکــه تمــام اجــزای یــک‬ ‫جاینــام از واژگان یــک زبــان انتخــاب مــی شــود ‪ .‬یعنــی اگر ترکها‬ ‫نــام یــک کــوه را انتخاب کنند مســلما ًترکیبــی از تکواژهای ترکی‬ ‫را بــه کار خواهنــد بــرد؛ ماننــد ‪ :‬یمــان ‪ +‬داغــی؛ و اگــر فارســی‬ ‫زبانــان انتخــاب کننــد همــه اجــزای ان جاینــام را تکواژهــای زبــان‬ ‫فارســی تشــکیل خواهد داد ؛ مانند‪ :‬فیروز ‪ +‬کوه‪ .‬در حقیقت‬ ‫‪ ،‬هیــچ جاینامــی نیمــه ترکــی یــا نیمه فارســی انتخاب نمی شــود‬ ‫؛ مگــر اینکــه بــه دلیــل نبــودن واژه ای در ان زبــان گریــزی از‬ ‫قــرض گیــری از زبــان دیگــر نباشــد و یــا اینکــه بعدهــا تغییــرات و‬ ‫تحریفاتــی در اصــل واژه رخ بدهــد‪.‬‬ ‫ثانیــا ً کلمــه ای بــه عنــوان «الــه» بــه معنــای عقــاب در زبــان‬ ‫ترکــی وجــود نــدارد بلکــه معــادل عقــاب در زبــان ترکــی بایقــوش‬ ‫اســت نــه اَلَــه‪ .‬بنابرایــن معنــای اشــیانه عقــاب یــا کــوه عقــاب در‬ ‫مــورد االداغ صــدق نمــی کنــد‪.‬‬ ‫واژه االداغ قطعا ًاز دو تکواژ ترکی تشــکیل شــده اســت ‪ .‬اینکه‬ ‫واژه « داغ » بــه معنــای کــوه ریشــه ترکــی دارد جــای مناقشــه‬ ‫نیســت ؛ امــا «اال» در زبــان ترکــی چندیــن معنــا دارد و در هــر‬ ‫معنایــی بــه مصــداق خاصــی از کــوه داللــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫یــک معنــای اال در لغــت ابلــق ‪ ،‬رنگــی و دو رنــگ ‪ ،‬ســیاه و‬ ‫ســفید اســت ( فرهنــگ ســنگالخ) کــه االداغ بــه ایــن معنــا‬ ‫بــرای بســیاری از مناطــق مرتفــع کــه بــرف روی ان تــا مدتــی از‬ ‫تابســتان گذشــته خودنمایــی مــی کنــد بــه کار مــی رود ( فرهنــگ‬ ‫جغرافیایی ایران‪ -‬خراســان ) ‪ .‬نمونه ان‪ ،‬کوه االداغالر ترکیه‬ ‫اســت کــه قلــه ان هرگــز خالــی از بــرف نیســت‪.‬‬ ‫ولــی اال بــه معنــای ســرخ نیمرنــگ نیــز هســت ( همــان)‪.‬‬ ‫مصــداق ایــن معنــا رشــته کوههــای جالبــی اســت کــه بــه رنگهای‬ ‫قرمــز و ســبز نارنجــی و زرد بیــن تبریــز و زنجــان بــه چشــم مــی‬ ‫خــورد ‪ .‬ایــن اثــر هنــری کــه از شــگفتیهای خلقــت اســت در‬ ‫جهــت شــمال غربــی و جنــوب شــرقی قــرار دارد و کوههــای رنگــی‬ ‫االداغــار نامیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫واژه االداغ گاهــی در کتــب تاریخــی بــه صــورت االطــاق یــا‬ ‫االطــاغ (بــه معنــای طــاق بلنــد و رفیــع ) امــده اســت کــه نــام‬ ‫شــهر یــا ییالقــات و کوههایــی در اذربایجــان ‪ ،‬ارمنســتان و ترکیه‬ ‫بــوده اســت ‪ .‬در ایــن ترکیــب واژگانــی پیشــوند «اال» بــه معنــای‬ ‫بلنــد و رفیــع اســت و طــاغ( طــاق) همــان داغ اســت کــه در زبــان‬ ‫ترکــی بــه معنــای کــوه مــی باشــد ( تاریــخ ادبیــات در ایــران در‬ ‫قلمــرو زبــان پارســی ‪ ،‬ج‪ 3‬صــص ‪ 310‬و ‪.) 382‬‬ ‫االداغ بجنــورد نیــز نــام کوهــی اســت کــه در ان اال بــه معنــای‬ ‫بلنــد اســت زیــرا اوال ًان ویژگیهــای رنگانــگ بــودن و یــا ابلق بودن‬ ‫را نــدارد و چنیــن نیســت کــه همــواره پوشــیده از بــرف باشــد ‪.‬‬ ‫ثانیــا ًاز انجــا کــه بــه بلندتریــن قلــه ایــن کــوه کــه از کــف دره‬ ‫مجــاور ‪ 1403‬متــر ارتفــاع دارد قلــه« بابــا بلنــد» مــی گوینــد‬ ‫االداغ بــه معنــای کــوه بلنــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن نامگــذاری بــه دوره ســلجوقیان بــاز می گردد که نخســتین‬ ‫بــار ترکمانــان غــز بــه منطقــه شــمال خراســان امدنــد و در‬ ‫دامنــه ایــن کــوه ســاکن شــدند (تاریــخ ایــران ازاغــاز تــا انقــراض‬ ‫ساســانیان ص ‪ . )273‬در حقیقــت ایــن نــام توســط ترکمانــان‬ ‫غــز وســلجوقی روی ایــن کــوه گــذارده شــده اســت ‪ .‬دلیــل دیگــر‬ ‫صــدق ایــن ســخن ایــن اســت کــه «اال» در زبــان ترکمنــی بــه‬ ‫معنــای بلنــد اســت و در فرهنــگ ترکمنــی ‪ -‬فارســی ســینا (‬ ‫نســخه خطــی) االداغ بــه عنــوان یــک مدخــل واژگانــی مســتقل‬ ‫امــده و بــه معنــای رشــته کــوه بلنــد توصیــف گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫پــس االداغ در منطقــه شــمال خراســان بــه معنــای کــوه رفیــع‬ ‫و بلنــد اســت‪.‬‬ ‫امــا در منطقــه بجنــورد ایــن کــوه را « اَل َه داغ» ‪ /‬نیز می گویند‪.‬‬ ‫علتــش ایــن اســت کــه اصــل واژه االداغ « الَــه داغ» ‪ /‬اســت‬ ‫کــه بــا اعمــال فراینــد هماهنگــی اوایــی « الــه» ‪ /‬در ترکــی‬ ‫اذربایجانــی تبدیــل بــه اال ‪ /‬و در ترکــی بجنــوردی تبدیــل بــه اَل َه‪/‬‬ ‫‪ / ?ala‬شــده اســت‪ .‬قاعــده فراینــد همگونگــی اوایــی در زبــان‬ ‫ترکــی بســیار متــداول اســت ‪ .‬درســت ماننــد کلمــه « قــارداش»‬ ‫در ترکــی بجنــوردی کــه در ترکــی تبریــزی تبدیل به قَردَش شــده‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی واکــه هــر هجــا بــه واکــه هجــای مجــاور تبدیــل می‬ ‫شــود کــه در اینجــا یــا واکــه پیشــین ‪ ،‬بــاز و گســترده ( ‪ )a َ-‬اســت‬ ‫و یــا واکــه پســین ‪ ،‬بــاز و گــرد (ا‪ .) -‬در حقیقــت واژه الــه داغ‬ ‫همگــون شــده واژه الــه داغ اســت‪.‬‬ ‫در مــورد تعبیــر «الــه داغ» مــی تــوان بــه کوههایــی اشــاره کــرد‬ ‫کــه در زمــان صفویــه در قلمــرو والیــت ترجــان قــرار داشــت و‬ ‫نامشــان بــه همیــن صــورت تلفــظ مــی شــد‪ (.‬فتوحــات شــاهی‬ ‫‪،‬ص ‪ )180‬و در مــورد تعبیــر «اَلَــه داغ » مــی تــوان از ییالقــات‬ ‫پادشــاهان صفــوی یــاد کــرد کــه در کتابهــای تاریخــی خالصــه‬ ‫التواریــخ (ج ‪،1‬ص‪ )74‬و خلــد بریــن ایــران در روزگار صفویــان (‬ ‫ص ‪ )124‬ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا بیشــترین بســامد وقــوع صــورت «الــه داغ» در کتابهــای‬ ‫تاریخــی لفــظ «االداغ » اســت بــا هــر معنایی کــه بر ان مترتب‬ ‫باشــد ‪ .‬علتــش ایــن اســت کــه هماهنگــی اوایــی صرفــا ًدر مــورد‬ ‫«الــه » ‪ /‬صــورت نمــی گیــرد کــه تبدیــل بــه اَلَــه ‪ /‬مــی شــود‬ ‫یــا اال ‪ /‬؛ بلکــه واژه «داغ» هــم جزئــی از کلمــه اســت کــه در‬ ‫ان واکــه ‪ /‬در تغییــرات اوایــی تاثیرگــذار اســت و بســامد وقــوع‬ ‫االداغ را بیشــتر مــی کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل تلفــظ االداغ رســاتر‬ ‫از «اَلَــه داغ » و «الــه داغ» اســت ‪.‬‬ ‫امــا کــوه مــورد بحــث مــا در بجنــورد علیرغــم اینکه در گویشــهای‬ ‫محلــی بــه صــورت اَلَــه داغ تلفــظ مــی شــود در منابــع متعــدد‬ ‫تاریخــی و نیــز کتابهــای فرهنــگ جغرافیایــی ایــران – خراســان‬ ‫و فرهنــگ کوههــای کشــور بــه صــورت « االداغ » ‪ /‬ثبــت شــده‬ ‫اســت ‪ .‬در همــه ایــن مــوارد االداغ بــه معنــای کــوه بلنــد و رفیــع‬ ‫اســت ؛ یعنــی کوهــی کــه ارتفــاع بلندتــری نســبت بــه کــوه هــای‬ ‫اطــراف خــود دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫جاذبه گردشگری خراسان جنوبی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1401‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫پرداخت مالیات‬ ‫به نیت اموات!‬ ‫«جاذبه های‬ ‫گردشگریروستای‬ ‫قلعهقافهمینودشت»‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫ســاختار اقتصــادی مــردم دوزیــن از گذشــته بــر مبنــای‬ ‫فعالیت هــای کشــاورزی و دامــداری بــه ویــژه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪ .‬بــا بررســی انجــام گرفتــه مشــخص گردیــده کــه‬ ‫زمین هــای کشــاورزی روســتای دوزیــن بــه طــور پراکنــده در‬ ‫اطــراف بافــت روســتا واقــع شــده اســت ‪.‬و بیشــتر دارای شــیب‬ ‫مــی باشــند‪ .‬ایــن زمیــن هــا از ســمت جنــوب و جنــوب غربــی‬ ‫بــه رودخانــه و از ســمت شــمال و شــمال غربــی و شــرق ان‬ ‫دیگــر زمیــن هــا محــدود می شــوند‪ .‬بیشــتر محصــوالت ایــن‬ ‫بخــش عبارتنــد از گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬ســیب زمینــی ‪ ،‬ســویا و از جملــه‬ ‫باغــات شــامل ســیب و گــردو مــی باشــد‪ .‬قســمت های جنوبــی‬ ‫روســتا و قســمت هایی از شــمال بــه دلیــل نزدیکــی زمین هــای‬ ‫کشــاورزی بــه رودخانــه دارای فعالیت هــای کشــاورزی ابــی‬ ‫اســت ‪،‬و بــه صــورت عمــده بــه کشــت توتون‪،‬گندم‪،‬جــو و ‪...‬‬ ‫اختصــاص دارد‪ .‬و زمین هــای قســمتهای شــرقی روســتا کــه از‬ ‫رودخانــه دور می باشــند ‪ ،‬بصــورت دیــم کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫مالکیــت زمیــن هــای روســتا در ‪ 70‬تــا ‪ 50‬ســال پیــش بــه‬ ‫صــورت دولتــی بــوده اســت‪ .‬کاشــت و برداشــت محصــول‬ ‫کشــاورزی در گذشــته بــه صــورت ابتدایــی صــورت مــی گرفتــه‬ ‫اســت و بیشــتر بــه صــورت کار یــدی و اســتفاده از حیوانــات‬ ‫ماننــد اســب و گاو و‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬و کشــاورز بعــد از جمــع‬ ‫اوری محصــول مقــداری از ان را بــه دولــت بــه صــورت مالیــات‬ ‫پرداخت می کرده اســت‪ .‬مالیات تعیین شــده از ســوی دولت‬ ‫بــه بخشــداری اعــام و بخشــدار بلــوک داران یــا (دهیــاران )‬ ‫را مامــور جمــع اوری مالیــات در روســتا هــای زیــر پوشــش‬ ‫خــود مــی کــرده اســت‪ .‬تعییــن مالیــات بــرای هــر زمیــن بدیــن‬ ‫صــورت بــوده اســت کــه زمیــن هــا بعــد از انــدازه گیــری توســط‬ ‫دولــت‪،‬از هــر هکتــار زمیــن یــک پنجــم محصــول را بــه صــورت‬ ‫مالیــات اخــذ مــی کــرده انــد ‪ ،‬مالیــات بر محصوالتــی چون جو‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬پیلــه ابریشــم – خــوراک گاو و گوســفند مثــل (ارزن و‬ ‫قنــاق ) تعلــق مــی گرفتــه اســت‪.‬در گذشــته بــرای نگاهــداری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی از ســیلو هــای گلــی در ایــن روســتا‬ ‫اســتفاده مــی شــده اســت‪ .‬انهــا همچنیــن زمیــن را چندیــن‬ ‫متــر کنــده و ســپس در داخــل ان اتــش روشــن می کردنــد تــا‬ ‫ســطح ان خشــک شــود ســپس اطــراف ایــن گــودال را بــا ورقــه‬ ‫هــای بــرش زده درختــان مــی پوشــاندند تــا از اطــراف گــودال‬ ‫رطوبــت بــه محصــوالت کشــاورزی ان هــا اســیب نرســاند‪،‬‬ ‫ســپس روی ان را بــا خــاک و شــاخه درختــان می پوشــاندند‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر نزدیــک بــه ‪ 3200‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫روســتا زیــر کشــت قــرار می گیــرد‪ .‬کــه ‪ 2700‬هکتــار ان بــه‬ ‫صــورت دیــم و ‪ 500‬هکتــار ان بــه صــورت ابــی کشــت می گــردد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا افــزون بــر فعالیتهــای کشــاورزی‪،‬یکی دیگــر از‬ ‫منابــع درامــد مــردم فعالیت هــای دامــداری بــه صــورت ســنتی‬ ‫مــی باشــد ‪،‬بــر طبــق امــار بدســت امــده از خانــه بهداشــت‬ ‫تعداد ‪ 76500‬راس گاو و گوســاله و ‪ 5000‬قطعه طیور در این‬ ‫روســتا نگهــداری می شــوند‪( .‬طــرح هــادی ص‪)29‬کــه عــاوه‬ ‫بــر تامیــن مــواد لبنــی روســتا ی مــورد نظــر ‪ ،‬بخــش وســیعی‬ ‫از نیازهــای لبنــی شــهرهای اطــراف را نیــز بــر اورده مــی کنــد‪.‬‬ ‫از فعــا لیــت هــای دیگــر کــه در ایــن روســتا انجــام مــی شــود‬ ‫مــی تــوان بــه کاربــری هــای گوناگونــی اشــاره کــرد‪ .‬از جملــه کار‬ ‫بری هــای موجــود در روســتای دوزیــن مــی تــوان بــه کاربــری‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪ ،‬خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری‬ ‫اشــاره کــرد کــه در ذیــل بــه ان اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی نیــز یکــی دیگــر از منابــع در امــدی ایــن منطقه‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬کــه تعــداد کثیــری از زنــان و دختــران روســتایی در‬ ‫کارگاه هــای صنعتــی کوچــک مشــغول می باشــند ‪.‬‬ ‫عمده تریــن صنایــع دســتی ایــن منطقــه عبارتنــد از ‪ :‬جاجیــم‪،‬‬ ‫چــادر شــب‪ ،‬پارچــه ابریشمی‪،‬روســری محلــی ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬و‪ ...‬کــه‬ ‫برخــی از ایــن صنایــع ارزش صادراتــی دارنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در‬ ‫روســتا‬ ‫بــه طــور کلــی قــوم ســاکن در ایــن روســتا را اقــوام تــات یــا قوم‬ ‫پارســی و پارســی زبانــان تشــکیل می دهنــد و در بیــن ان هــا‬ ‫اقلیــت هــای دیگــر بــه غیــر از یــک یــا دو خانــواده سیســتانی‬ ‫وجــود ندارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار در ســال ‪ ۸۶‬بــا ‪ ۴۸‬روســتا تحــت پوشــش‬ ‫جمعیتــی معــادل ‪ ۲۳‬هــزار نفــر و دوازده هــزار نفــر خانــوار‬ ‫دارای ‪۱۱۵۹۰‬هکتــار زمیــن می باشــد کــه ‪ ۸۲‬هکتــار ان زمیــن‬ ‫ابــی و ‪ ۱۱۴۲۷‬هکتــار ان زمین هــای دیــم می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان کوهســارات قــرار دارد و بــر اســاس‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬جمعیــت ان‬ ‫‪7000‬نفر(‪1450‬خانواراســت)قلعه قافــه یکــی از روســتاهای‬ ‫کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم اســت‪ .‬و از جملــه‬ ‫روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان «روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-1‬وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‬ ‫«قلعه قافــه پاییــن» از روســتاهای توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان مینودشــت و در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن واژه در اصــل قلعــه قــاف بــوده ولــی بعــدا ًبه دالیلی قلعه‬ ‫قافــه تغییــر پیــدا کــرده اســت‪ .‬زیــرا ایــن روســتا در منطقـه ای‬ ‫مرتفــع قــرار داشــته و بــه دلیــل ارامــش حاکــم بــر ان بــه قٌلــه‬ ‫قــاف کــه النــه ســیمرغ بــوده شــباهت داشــته اســت‪.‬‬ ‫روســتائیان معتقدنــد قلعــه قافــه نــام قلعـه ای بــوده در قلعه‬ ‫قافــه پاییــن کــه از ‪ 3‬طــرف بــه بریدگی هــای عمیــق و از یــک‬ ‫طــرف بــه ارتفاعــات بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــازی هــای محلــی دوزیــن ‪:‬از بــازی هــای ایــن منطقــه مــی‬ ‫تــوان بــه هفــت ســنگ‬ ‫‪ ،‬یــه قولــدو قــل ‪ ،‬یــه‬ ‫لنگــه بــازی ‪ ،‬طنــاب‬ ‫کشــی ‪،‬بــا جیســتانک‪،‬‬ ‫گرگــم و گلــه مــی بــرم ‪،‬‬ ‫بــازی گلــه چــران‬ ‫بــازی گلــه چــران ‪ :‬بازی‬ ‫‪5‬‬ ‫گلــه چــران کــه فصــل‬ ‫بهــار و پاییــز و در زمــان‬ ‫پشــم پینــی انجــام مــی‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن فصــول‬ ‫پــدر مادرهــا بــه پشــم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چینــی مــی رفتنــد و‬ ‫بچــه هــا بــا هــم جمــع‬ ‫مــی شــدند و یــک دایــره‬ ‫‪7‬‬ ‫میدادنــد‪.‬‬ ‫تشــکیل‬ ‫مثــا ‪ 10‬دختــر دســت‬ ‫‪5‬‬ ‫هــم را مــی گرفتنــد و‬ ‫یــک دایــره تشــکیل‬ ‫مــی دادنــد و یــک مــادر‬ ‫بــزرگ یــا همــان ننــه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وســط دایــره قــرار مــی‬ ‫گرفــت و چوپــان دور‬ ‫‪4‬‬ ‫دایــره در حالــی کــه‬ ‫دســتمالی در دســت‬ ‫داشــت و شــعر گلــه‬ ‫‪6‬‬ ‫چرانــم رو مــی خوانــد دور میــزد‪ .‬چوپــان می خوانــد ‪،‬‬ ‫گلــه چرانــم گلــه رو – مــن مــی چرانــم گلــه رو گلــه از‬ ‫راه امــده چریــده و چــاق امــده ‪ ،‬اهــای ننــه ‪ ،‬اهــای ننــه‬ ‫در ایــن جــا ننــه مــی گویــد جــان ننــه ‪ ،‬چوپــان مــی گویــد‬ ‫یــک گوســفند چــاق و چلــه مــی خــوام ‪ ،‬ننــه مــی گویــد یکــی‬ ‫از همیــن گوســفندها را ببــر‪ .‬هــر کجــا کــه شــعر تمــام شــود‬ ‫همــان گوســفند را بــا دســتمال مــی زنــد و دنبــال خــودش‬ ‫می بــرد‪ .‬همیــن شــعر را دوبــاره مــی خواننــد و تکــرار مــی کننــد‬ ‫تــا گلــه ننــه تمــام شــود‪.‬‬ ‫چوب پا یا ( لَل َکانو ) ‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ :‬به تعداد دلخواه‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تمرکــز ‪،‬تعــادل و مهــارت در راه رفتــن بــا‬ ‫چــوب ‪،‬قــدرت عضالنــی پــا چــون در زمــان قدیــم کوچه هــا‬ ‫اســفالت نبــود و مــردم هــم مجبــور بودنــد از گل و الی داخــل‬ ‫کوچــه هــا عبــور نماینــد بــه فکــر ســاختن وســیله ای بــه‬ ‫نــام «چولنــگ» افتادنــد‪ .‬ایــن وســیله بــه ارتفــاع ‪ 2‬متــر مــی‬ ‫باشــد و پاهــای افــراد بــر روی جــای پــای مشــخص شــده قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬ایــن بــازی در مســافت معینــی انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بازیکنــان پشــت خــط قــرار گرفتــه و بــا ســوت داور شــروع‬ ‫بــه راه رفتــن می کننــد هــر بازیکنــی کــه توانســت زودتــر‬ ‫مســافت را طــی کنــد برنــده اعــام می شــود ‪ .‬در حیــن بــازی‬ ‫اگــر هــر کــدام از بازیکنــان تعــادل خــود را از دســت بدهنــد‬ ‫از دور بــازی خــارج می شــوند (چــوب پــا) چــوب بلنــد باریــک‬ ‫کــه ضمائــم چوبــی بــا میــخ بــر ان کوفتــه شــده و ایــن ضمائــم‬ ‫محــل اتــکائ پاهاســت و اطفــال بــر ان بــر شــوند و بــراه رونــد‪.‬‬ ‫چلیک ‪،‬چلیک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 2 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 11‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬تقویــت عضــات دســت ‪،‬ســرعت عمــل و‬ ‫هماهنگــی و همــکاری‬ ‫شــرح بــازی ‪ :‬ابتــدا بازیکنــان بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند‬ ‫و هــر گــروه بــرای خــود ســر گــروه انتخــاب می کنــد و دو اجــر‬ ‫را بــه فاصلــه معیــن مقابــل هــم مــی گذارنــد و چــوب کوتاهــی‬ ‫بــه انــدازه ‪ 20‬ســانتی متــر روی اجــر می گذارنــد و بعــد بــا‬ ‫چــوب دیگــر کــه تقریبــا ‪ 50‬تــا ‪ 70‬ســانتی متــر اســت بــه چــوب‬ ‫ضربــه می زننــد و ســعی می کننــد بــا همــان ضربــه ‪،‬چــوب‬ ‫کوچــک را بــه طــرف بــاال و جلــو هدایــت نماینــد ‪ .‬بعــد از هــر‬ ‫پرتــاب مســافت طــی شــده چــوب کوچــک‪ ،‬توســط چــوب بلنــد‬ ‫اندازه گیــری می شــود ‪.‬وقتــی همــه بازیکنان‪،‬ایــن عمــل را تکرار‬ ‫نمودنــد گروهــی کــه امتیــازش بیشــتر باشــد برنــده می شــود ‪.‬‬ ‫بازی گیلدارک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 4 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 10‬تا ‪ 13‬سال‬ ‫اهداف بازی ‪ :‬هماهنگی بین چشم و دست ‪ ،‬سرعت عمل‬ ‫و چابکی ‪ ،‬تقویت عضالت دست ‪،‬همکاری و همیاری‬ ‫شــرح بــازی ‪:‬بازیکنــان بــه دو گــروه مســاوی تقســیم مــی‬ ‫شــوند کــه بــه قیــد قرعــه یــک گــروه دارنــده تــوپ و گــروه دیگــر‬ ‫دارنــده چــوب مــی شــوند ‪ .‬گروهــی کــه تــوپ در دســت دارنــد‬ ‫ان را بــه طــرف گــروه مقابــل پرتــاب مــی کنــد و یکــی از افــراد‬ ‫ایــن گــروه کــه چــوب در دســت دارد بــا چــوب ضربــه زده و ان‬ ‫را بــه طــرف گــروه دارنــده تــوپ بــاز مــی گردانــد و ان گــروه بایــد‬ ‫ســعی کنــد قبــل از برخــورد تــوپ بــه زمیــن ان را در هــوا بگیــرد‬ ‫اگــر موفــق بــه انجــام ان شــدند برنــده هســتند و در دور بعــدی‬ ‫جــای گــروه هــا بــا هــم عــوض مــی شــود امــا اگــر نتوانســتند‬ ‫و تــوپ بــه زمیــن برخــورد نمــود فــردی کــه بــا چــوب بــه تــوب‬ ‫ضربــه زده بــود بایــد چــوب را بــه زمیــن انداختــه و خــود را بــه‬ ‫منطقــه ای کــه قبــا مشــخص شــده اســت برســاند ‪ .‬گــروه‬ ‫دارنــده تــوپ بایــد تــوپ را ســریع از زمیــن برداشــته و قبــل از‬ ‫اینکــه ان فــرد خــود را بــه منطقــه مشــخص برســاند بــا تــوپ‬ ‫بــه او ضربــه بزنــد اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار شــدند برنــده‬ ‫انــد امــا اگــر موفــق نشــدند گــروه دیگــر چوب را به دســت می‬ ‫گیرنــد و بــا بــازی ادامــه مــی یابــد‪ .‬ایــن بــازی را همســایگان‬ ‫تــرک انهــا تــوپ اقاجــه مــی نامنــد‪.‬‬ ‫ایــن ماجــرای مالیــات هــم کــم کــم دارد بــرای خــودش‬ ‫ســری بیــن ســرها پیــدا مــی کنــد و اگــر بــا همیــن‬ ‫رونــد ادامــه بدهــد در کنــار الودگــی هــوا‪ ،‬صنعــت‬ ‫خودروســازی‪ ،‬قیمــت گــذاری خــودرو‪ ،‬رتبــه بنــدی‬ ‫فرهنگیــان‪ ،‬تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری‪ ،‬افزایش‬ ‫نــرخ دالر و ســکه و ‪ ...‬چکــش خــور ملســی پیــدا مــی‬ ‫کنــد و در رنکینــگ موضوعــات پــر تکــرار در رســانه هــا‬ ‫صاحــب جایــگاه قابــل توجهــی مــی شــود!‬ ‫الکــردار جــا بــرای ریــگالژ و اچــار کشــی هــم فــراوان‬ ‫دارد‪ .‬از مالیــات دو میلیــون تومانــی طــا فروشــها و‬ ‫اهــن فــروش هــا و فــرار هــای مالیاتــی شــرکت‬ ‫هــای صــوری گرفتــه تــا اجــاره کارت خــوان توســط‬ ‫اطبــای پاکدســت و وکالی محتــرم‪ ...‬بمانــد کــه امســال‬ ‫مالــکان خانــه هــای خالــی و صاحبان خودروهــا و خانه‬ ‫هــای لوکــس هــم اصــا ًبــا پیامکهــای تهدید امیــز اداره‬ ‫مالیــات حــال نکردنــد و تنهــا دو ســه نفرشــان بــه نیــت‬ ‫امــوات‪ ،‬ســر جمــع چهــار و نیــم میلیــارد تومــان بــه‬ ‫حســاب اداره مالیــات واریــز کردنــد کــه هزینــه همــان‬ ‫پیامــک هــا هــم در نیامــد!‬ ‫ناگفتــه نمانــد بــه همــان انــدازه کــه پولدارهــا و‬ ‫چهــار درصــدی در برابــر پرداخــت مالیــات مقاومــت‬ ‫مــی کننــد و معتقدنــد «مــردم افکــن تــر ایــن غــول‬ ‫بیابانــی نیســت» دولــت هــم اصــرار عجیبــی روی‬ ‫مالیــات نگرفتــن از اغنیــا دارد تــا جایــی کــه اصــا ً‬ ‫چهــار میلیــارد و هشــتصد تومــان را پــول حســاب‬ ‫نمــی کنــد و بــی خیــال گرفتــن مالیــات از ایــن مبلــغ‬ ‫درامــدی شــده اســت‪ .‬یعنــی دولــت حاضــر اســت‬ ‫پــول بــدون پشــتوانه چــاپ کنــد‪ ،‬ســود بانکــی را بــاال‬ ‫ببــرد‪ ،‬تــورم و نقدینگــی را نجومــی کنــد ولــی از اغنیاء‬ ‫مالیــات نســتاند و معتقــد اســت کســی کــه در ســال‬ ‫‪ 5‬میلیــارد درامــد دارد مالیاتــش خــوردن نــدارد ولــی‬ ‫معلمــی کــه در ســال ‪ 120‬میلیــون تومــان هــم درامــد‬ ‫نــدارد‪ ،‬مالیاتــش را بایــد بــه نیــت تبــرک و تیمــن قبــل‬ ‫از پرداخــت حقوقــش برداشــت کــرد‪.‬‬ ‫البتــه حســاب ســلبریتی هــا علــی حــده اســت و‬ ‫امســال دولــت روی مالیــات ســلبریتی هــا حســاب‬ ‫ویــژه ای بــاز کــرده اســت و شمشــیر را برایشــان از رو‬ ‫بســته و حتــی در تهــران یــک اداره بــه همیــن منظــور‬ ‫راه انــدازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد در مــورد شناســایی مالیــات‬ ‫ســلبریتی ها عنــوان کــرد‪ :‬ســلبریتی ها ماننــد ســایر‬ ‫مودیــان مــا هســتند و بــر اســاس میــزان درامــدی‬ ‫کــه دارنــد مشــمول مالیــات می شــوند‪ .‬منظــور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اداره کلــی در تهــران فقــط بــرای مالیــات‬ ‫ســلبریتی ها راه انــدازی شــده و همــه قراردادهــای‬ ‫ایــن افــراد را بررســی و شناســایی می کننــد‪.‬‬ ‫ظاهــرا ً معــاون وزیــر اقتصــاد خبــر نــدارد کــه در‬ ‫قراردادهــای فوتبالیســت هــا و هنرپیشــه هــا و‬ ‫ســلبریتی هــا و ‪ ...‬پرداخــت مالیــات گــردن پــدر‬ ‫دامــاد اســت و از کیســه مــردم مــی رود‪ .‬یعنــی‬ ‫اگــر قــرار باشــد از حســاب شــخصی ایــن عزیــزان‬ ‫پرداخــت شــود‪ ،‬بــه همــان انــدازه روی قــرارداد مــی‬ ‫اوردنــد تــا نــه ســیخ بســوزد و نــه دســته ســیخ!‬ ‫فقــط خــدا کنــد بعــد از راه انــدازی ایــن اداره یــک‬ ‫وقــت دوســتان هــوس نکننــد وزارت مالیــات ویــژه‬ ‫ســلبریتی هــا راه انــدازی کننــد و در هــر اســتان یــک‬ ‫اداره کل و در هــر شهرســتان یــک اداره‪ ...‬خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫پل ارتباطی ما با شما‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪02191013453‬‬ صفحه 5 ‫‪ 19‬بهمن ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی استان گلستان‬ ‫نساجی سنتی‬ ‫ابریشم بافی‪:‬‬ ‫بافــت پارچــه هــای ابریشــم الــوان بــا طــرح هــای ســاده راه راه‪،‬‬ ‫چهارخانــه را ابریشــم بافــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬الیاف ابریشمی الوان‪،‬سیم های طالیی و نقره ای‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه ابریشــم بافــی (نورد‪،‬قرقره‪،‬گــورد و شــانه) ‪ ،‬ماکــو ‪،‬‬ ‫ماســوره کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ نــخ ریســی و چرخجــه‬ ‫کاربــرد ‪ :‬لبــاس ‪،‬روســری ‪ ،‬شــال گــردن ‪ ،‬چادرشــب ‪ ،‬نــوار ابریشــمی ‪،‬‬ ‫حولــه ‪،‬ســفره و ‪...‬‬ ‫مناطــق تولیــد ‪ :‬رامیــان ‪ ،‬مینودشــت ‪ ،‬کردکــوی ‪ ،‬کاللــه و روســتاهای‬ ‫کوهپایــه ای اســتان‬ ‫مناطــق تولیــد ابریشــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬روســتاهای کاللــه ‪ ،‬پیش کمر ‪،‬‬ ‫قــازان قایــه ‪ ،‬شــارلق و ‪....‬‬ ‫چوغــا ‪«:‬چوقــا» یــا «چقــا» یــا «چوغــا» در منطقــه گلســتان بــه کــت‬ ‫کوتــاه پشــمی گفتــه می شــود کــه در بعضی مناطــق دارای اســتین و در‬ ‫بخشــی دیگــر بــدون اســتین و بــه شــکل جلیقــه مــی باشــد کــه مــردان‬ ‫روســتایی روی لباس خود می پوشــند ‪ .‬این کت دارای شــلوار از همان‬ ‫جنــس مــی باشــد و در فصــل زمســتان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬پنبه‬ ‫ابزار ‪ :‬دستگاه بافت ‪ ،‬ماکو ‪ ،‬ماسوره کوچک و بزرگ ‪ ،‬چرخ و چرخجه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس مردان‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستاهای استان‬ ‫جاجیــم ‪:‬جاجیــم یــا جاجــم دســتبافته ای‪ ،‬ضخیــم و بــدون پــرز از‬ ‫جنــس پشــم و پنبــه دارای چلــه کشــی بلنــد بــوده و بصــورت راه راه و‬ ‫رنگیــن بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم و پنبه‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه بافــت (شــانه ‪ ،‬گــورد ‪ ،‬نــورد و قرقــره ) ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره‬ ‫کوچــک و بــزرگ‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪،‬پادری و کیف‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای زیارت گرگان ‪ ،‬روستاهای کردکوی‬ ‫ساخت ساز‬ ‫ســاخت ســاز دو تــار ‪ :‬ســاز مخصــوص ترکمــن هــا دارای دو ســیم و ‪11‬‬ ‫پــرده اســت کــه بــا چــوب و اســتخوان و ســیم ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫ســاز ســازی در اســتان گلســتان بیــن ترکمــن هــا و کتولــی هــا رواج‬ ‫دارد‪ .‬نــی و کمانچــه از دیگــر ســازهای مرســوم در بیــن مــردم ایــن دو‬ ‫قــوم اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬چوب توت و گردو ‪ ،‬چسب ‪ ،‬سیم ‪ ،‬استخوان یا شاخ بز‬ ‫ابزار ‪ :‬اره ‪ ،‬سوهان ‪ ،‬سمباده ‪ ،‬مغارهای قاشقی ‪ ،‬چکش‬ ‫کاربرد ‪ :‬ساز‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬کالله ‪ ،‬بندرترکمن ‪ ،‬اق قال و ‪....‬‬ ‫نوار بافی کتول‪:‬‬ ‫نــوار دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن در لبــه لبــاس ‪ ،‬ســر اســتین ‪،‬‬ ‫دور یقــه ‪ ،‬دور پیــش جامــه ‪ ،‬حاشــیه دامــن ‪ ،‬دور قــاب ایینــه ‪ ،‬قــاب‬ ‫قیچــی ‪ ،‬قــاب شــانه و غیــره بــکار رفتــه و عمدتــا از کامــوای ســیاه و‬ ‫ســفید ‪ ،‬ســیم گالبتــون نقــره ای و طالیــی‬ ‫ابزار ‪ :‬کارگاه نواربافی ‪ ،‬نی تراش خورده‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزییین لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬علی اباد کتول‬ ‫نوار بافی ترکمن‪:‬‬ ‫نوارهــای دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن البســه محلــی‪ ،‬تزییــن‬ ‫فضــای زندگی(االچیــق ترکمــن ‪،‬بــه عنــوان چشــم زخــم) کاربــرد دارد و‬ ‫عمدتــا از نــخ هــای پنبــه ای و ابریشــم رنگــی بافتــه مــی شــود کــه بــه‬ ‫نام هــای ســچک ‪ ،‬جهــک ‪ ،‬بــاالق یــوپ و االجــه معــروف اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پنبه ‪ ،‬نخ ابریشمی رنگین (یوفک)‬ ‫ابزار ‪ :‬قیچی (مراحل بافت صرفا توسط دست انجام میشود‪).‬‬ ‫کاربــرد ‪ :‬تزییــن لبــاس ترکمــن ‪ ،‬دور کیــف ‪ ،‬بــه عنــوان چشــم زخــم در‬ ‫بــاالی پنجــره ‪ ،‬در و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫صنایع فلزی‬ ‫زیــوراالت ترکمــن ‪:‬زیــوراالت ترکمــن شــامل زیــور زنــان ‪ ،‬مــردان ‪،‬‬ ‫کودکان و حیوانات می باشــد که توســط تعداد معدودی از صنعتگران‬ ‫ترکمــن تولیــد مــی شــود ‪ .‬ایــن زیورهــا اغلــب از نقــره ســاخته شــده‬ ‫بدیــن خاطــر بــدان نقــره کاری نیــز مــی گوینــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از زیــوراالت نــزد ترکمنــان در درجــه اول جنبــه تزیینــی و‬ ‫خودارایی‪،‬مذهبی‪،‬ایینــی و بــه عنوانســرمایه زنــان کاربــرد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نقره ‪ ،‬طال ‪ ،‬عقیق و‪....‬‬ ‫ابزار ‪ :‬کوره ‪ ،‬نورد ‪ ،‬حدیده ‪ ،‬چکش ‪ ،‬انواع انبر و ‪.....‬‬ ‫کاربرد‪:‬النگو ‪،‬انگشتر ‪ ،،‬تزئینات مو‪ ،‬الحاقات‬ ‫پوشاک سنتی‪ ،‬زیور کودکان‪ ،‬حیوانات (اسب) و‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬اق قال و گمیشان‬ ‫رودوزیهای سنتی‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن‪ :‬ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاهدوزی نیــز‬ ‫اطــاق مــی شــود ‪ ،‬در جامعــه ســنتی ترکمــن بــرای تزییــن لبــاس هــای‬ ‫مــردان ‪ ،‬زنــان و کــودکان و همچنیــن پــرده هــا نیــز اســتفاده مــی شــد‬ ‫امــا امــروز عمداتــا در لبــاس زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوع دوخــت ان زنجیــره فشــرده و بســیار ریــز مــی باشــد کــه در ترکمنی‬ ‫بــه ان « ســانجیم » مــی گوینــد و بیشــتر از نقــوش هندســی و قرینــه‬ ‫بصــورت ذهنــی بهــره مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ ابریشمی (یوفک) ‪ ،‬انواع پارچه‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن کرول ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزیین لباس ‪ ،‬پرده ‪ ،‬کوسن ‪ ،‬رومیزی و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫وجه تسهمیه زبان شناختی‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫ابشار باران کوه ابشاری رویایی‬ ‫ابشــارهای اســتان گلســتان از نقــاط قــوت جــذب‬ ‫گردشــگر به شــمار می اینــد و هــر ســاله دوســتداران‬ ‫طبیعــت بــرای بهره منــدی از جاذبه هــای متعــدد بــه‬ ‫ایــن اســتان ســفر می کننــد‪ .‬از ابشــارهای ان می تــوان‬ ‫بــه ابشــارهای شــیراباد‪ ،‬لــوه‪ ،‬کبــودوال‪ ،‬گلســتان‪،‬‬ ‫بــاران کــوه و زیــارت اشــاره کــرد‪ .‬ابشــار بــاران کــوه‬ ‫از زیباتریــن جاذبه هــای طبیعــی اســتان گلســتان‬ ‫و جاهــای دیدنــی گــرگان محســوب می شــود کــه از‬ ‫جملــه ابشــارهای خــزه ای ایــران اســت‪ .‬ایــن ابشــار در‬ ‫پــارک جنگلــی بــاران کــوه اســتان گلســتان واقــع شــده‬ ‫اســت و از ابشــارهای دائمــی گلســتان در هــر چهــار‬ ‫فصــل ســال اســت‪ .‬وجــه تســمیه ابشــار بــاران کــوه‪،‬‬ ‫ریــزش مــداوم قطــرات ریــز و درشــت اب اســت کــه‬ ‫ماننــد بــاران از بــاالی صخره هــای پوشــیده از خــزه‬ ‫ســرازیر می شــود و چشــم اندازی زیبــا بــه وجــود‬ ‫مـی اورد‪ .‬در ادامــه بــا کجــارو همــراه باشــید تــا بــا ایــن‬ ‫ابشــار زیبــا بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫هرانچه برای بازدید از ابشار باران کوه باید بدانید‪:‬‬ ‫ابشار باران کوه کجاست؟‬ ‫ویژگی های ابشار باران کوه‬ ‫بهترین زمان بازدید از ابشار باران کوه‬ ‫امکانات رفاهی و تفریحی ابشار باران کوه‬ ‫دیدنی های اطراف ابشار باران کوه‬ ‫ابشار باران کوه کجاست؟‬ ‫ادرس‪ :‬ایران‪ ،‬استان گلستان‪ ۱۸ ،‬کیلومتری جنوب‬ ‫ غربــی گــرگان‪ ،‬پــارک جنگلی بــاران کوه‬ ‫ابشــار بــاران کــوه گــرگان در موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫‪ N36.4202 , E54.2144‬در اســتان گلســتان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن ابشــار زیبــا در ارتفاعــات جنــگل «شــصت‬ ‫کال» و در مجــاورت رودخانــه «شــصت کال» واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــرای رســیدن بــه ایــن ابشــار بایــد از‬ ‫گــرگان به ســمت پــارک جنگلــی بــاران کــوه‪ ،‬مســیری‬ ‫حــدود ‪ ۱۸‬کیلومتــر را در جهــت غربــی طــی کنیــد و‬ ‫بــه ابتــدای ایــن پــارک زیبــا و بکــر برســید‪.‬‬ ‫مســیر ابشــار بــاران کــوه تــا اولیــن رودخانــه‪ ،‬خاکــی‬ ‫و ناهمــوار اســت و بهتــر اســت ایــن مســیر را بــا‬ ‫اتومبیــل طــی کنیــد؛ زیــرا بعــد از رودخانــه بایــد‬ ‫مســیری دو و نیــم تــا ســه ســاعته را در جــاده ای‬ ‫خاکــی و پــر از ســنگ به ســمت ابشــار پیــاده روی‬ ‫کنیــد‪ .‬به دلیــل طوالنــی بــودن مســیر پیاده‪ ،‬بســیاری‬ ‫از گردشــگران از دیــدن ابشــار منصــرف می شــوند؛‬ ‫امــا نبایــد مســیر بکــر و طبیعــت شــگفت انگیز بــاران‬ ‫کــوه را از دســت داد؛ بلکــه بایــد از جذابیت هــای‬ ‫بصــری و دوست داشــتنی مســیر زیبــا لــذت بــرد‬ ‫تــا بــر خســتگی مســیر غلبــه کــرد‪ .‬طــی کــردن ایــن‬ ‫مســیر بــرای افــرادی کــه دچــار محدودیــت رفــت و‬ ‫امــدی‪ ،‬مشــکالت اســتخوانی و پــا هســتند تقریبــا‬ ‫ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫ویژگی های ابشار باران کوه‬ ‫از ویژگی هــای منحصربه فــرد ابشــار بــاران کــوه‬ ‫می تــوان بــه ریــزش دائــم اب به صــورت قطــرات ریــز‬ ‫و درشــت شــبیه بــاران از بــاالی صخره هــای پوشــیده‬ ‫از خــزه اشــاره کــرد‪ .‬ایــن ابشــار بــا ریــزش مــداوم‬ ‫همیــن قطره هــای بارانــی جــاری شــده اســت‪ .‬ابــی‬ ‫کــه منشــا ایــن همــه زیبایــی در بــاران کــوه اســت از‬ ‫دل غارهــا و چشــمه های در حــال جوشــش همیــن‬ ‫منطقــه بیــرون می ایــد و جالــب اســت بدانیــد کــه‬ ‫غارهــای بــاران کــوه‪ ،‬کوچــک‪ ،‬باریــک و دراز هســتند‬ ‫و تعــداد ان هــا زیــاد اســت‪.‬‬ ‫از ویژگی هــای دیگــر ایــن ابشــار‪ ،‬صخره هــای‬ ‫پوشــیده از خــزه هســتند کــه ماننــد چترهــای‬ ‫زیبایــی از یــک طــرف بــه کــوه چســبیده اند و از‬ ‫ســوی دیگــر اویــزان شــده اند و چش ـم انداز خاصــی‬ ‫ایجــاد کرده انــد‪ .‬به خاطــر ارتفــاع زیــاد ایــن ابشــار‪،‬‬ ‫جوشــش ابرهــا و رنــگ زیبــای خورشــید موقــع‬ ‫غــروب‪ ،‬بــه ایــن مــکان «چــگل اتشــان» می گوینــد‪.‬‬ ‫در اطــراف ابشــار بــاران کــوه چشــمه ها و درختــان‬ ‫زیبــای بســیاری وجــود دارد کــه منظــره خــاص و‬ ‫بســیار زیبایــی را پیــش روی چشــمان گردشــگران‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬همچنیــن از دیگــر ویژگی هــای‬ ‫ابشــار بــاران کــوه جذابیــت و زیبایــی ان در تمــام‬ ‫فصل هــای ســال اســت‪.‬‬ ‫بهترین زمان بازدید از ابشار باران کوه‬ ‫اب و هــوای ابشــار بــاران کــوه گلســتان و به طــور‬ ‫کلــی‪ ،‬مناطــق اطــراف ان ســرد و معتــدل اســت‪.‬‬ ‫بــرای بازدیــد از ایــن جاذبــه گردشــگری فصــل‬ ‫تابســتان به دلیــل سرســبزی اطــراف ابشــار و‬ ‫هــوای خنــک ان بهتریــن زمــان ســفر اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیلــی کــه گردشــگران نیمــه اول ســال را بــرای‬ ‫بازدیــد از ایــن ابشــار انتخــاب می کننــد‪ ،‬ســرازیر‬ ‫شــدن اب ابشــار از درون غارهــای طبیعــی و دل‬ ‫کوهســتان اســت‪ .‬در پاییــز نیــز بــا تغییــر اب و هــوا‬ ‫و رنــگ بــرگ درختــان‪ ،‬ایــن جنــگل شــاهد ترکیــب‬ ‫دلربایــی از رنگ هــای نارنجــی‪ ،‬ســبز‪ ،‬زرد و قرمــز در‬ ‫کنــار هــم اســت؛ همچنیــن دو مــاه اول ســال نیــز‬ ‫بــاران زیــادی در منطقــه می بــارد‪.‬‬ ‫ر زمســتان نیــز می توانیــد از ایــن جاذبــه دیدنــی بازدیــد‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن فصــل به علــت یخبنــدان و ســرمای زیــاد‬ ‫منطقــه‪ ،‬ابشــار بــاران کــوه به طــور کامــل یــخ می زنــد و‬ ‫قندیل های ان چشـم اندازی رویایی برای گردشــگران و‬ ‫بازدیدکننــدگان بــه ارمغــان مـی اورد؛ از ایــن رو باران کوه‬ ‫را ابشــاری بــرای تمــام فصــول می داننــد و کوهنــوردان و‬ ‫گردشــگران در زمســتان نیــز لبــاس گــرم بــر تن می کنند‬ ‫و راهــی پــارک جنگلــی می شــوند تــا طبیعــت زمســتانی‬ ‫منطقــه و ابشــار خــزه ای را نظــاره کننــد‪.‬‬ ‫امکانات رفاهی و تفریحی ابشار باران کوه‬ ‫در ایــن منطقــه هیچ گونــه امکانــات رفاهــی وجــود‬ ‫نــدارد و بهتــر اســت تجهیــزات مــورد نیــاز خــود را‬ ‫همــراه داشــته باشــید؛ امــا در کنــار بازدیــد از ابشــار‬ ‫بــاران کــوه می توانیــد بــا همــراه داشــتن لــوازم کمــپ‬ ‫در دل جنــگل بــاران کــوه روزی به یادماندنــی در دل‬ ‫طبیعــت را تجربــه کنیــد‪ .‬همچنیــن اگــر عالقــه بــه‬ ‫کوهنــوردی داریــد‪ ،‬می توانیــد بــا به همــراه داشــتن‬ ‫لــوازم کوهنــوردی قله هــای اطــراف ایــن ابشــار زیبــا‬ ‫را فتــح کنیــد‪.‬‬ ‫پیــاده روی از جملــه دیگــر تفریحــات ایــن منطقــه‬ ‫محســوب می شــود کــه عالقه منــدان می تواننــد بــا‬ ‫همــراه داشــتن کفــش و لبــاس مناســب ســاعت ها‬ ‫در دل ایــن جنــگل زیبــا پیــاده روی کننــد‪ .‬منطقــه‬ ‫زیبــای بــاران کــوه به دلیــل وجــود گونه هــای نــادر‬ ‫گیاهــی و جانــوری بــه یکــی از لوکیشــن های‬ ‫عکاســی بــرای عالقه منــدان تبدیــل شــده اســت و‬ ‫گروه هــای مختلفــی بــرای عکاســی در طبیعــت‪،‬‬ ‫مناظــر ایــن منطقــه را انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫دیدنی های اطراف ابشار باران کوه‬ ‫در نزدیکــی ابشــار بــاران کــوه دیدنی هــای دیگــری‬ ‫نیــز وجــود دارنــد کــه نبایــد ان هــا را از دســت داد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال جنــگل «شــصت کال» به تنهایــی یــک‬ ‫جاذبــه منحصربه فــرد اســت کــه می تــوان در کنــار‬ ‫درختــان بلنــد و قطــور ان قــدم زد و بــه اواز پرنــدگان‬ ‫گــوش ســپرد‪ .‬کوه هــا و غارهــای اطــراف ایــن ابشــار‬ ‫نیــز فرصــت خوبــی بــرای کوهنــوردی و غارنــوردی‬ ‫بــرای عالقه منــدان فراهــم کــرده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫رودخانــه زیبــای شــصت کال از دیگــر دیدنی هــای‬ ‫اطــراف ابشــار بــاران کــوه اســت کــه از میــان انبــوه‬ ‫درختــان جنــگل شــصت کال عبــور می کنــد‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی ناهارخــوران نیــز در نزدیکــی و‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬کیلومتــری ابشــار بــاران کــوه اســت کــه‬ ‫می توانیــد از ان دیــدن کنیــد‪ .‬ایــن پــارک در نزدیکــی‬ ‫روســتای زیــارت قــرار دارد و بــا طبیعــت بکــر و زیبــای‬ ‫خــود یــک مــکان عالــی بــرای گردشــگران اســت تــا‬ ‫در طبیعــت پــاک و هــوای بی نظیــر ان از روزشــان‬ ‫لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫بــا فاصلــه ‪ ۲۵‬کیلومتــر از ابشــار بــاران کــوه‪،‬‬ ‫روســتای کوچکــی قــرار دارد کــه بــه «بــام گلســتان»‬ ‫معــروف اســت‪ .‬خانه هــای روســتایی و شــکل و‬ ‫شــمایل روســتا بــدون هیــچ نشــانی از شهرنشــینی‪،‬‬ ‫ان را همچــون کارت پســتالی دوســت داشــتنی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬دهکــده جهــان نمــا در منطقــه‬ ‫حفاظت شــده ای بــه همیــن نــام قــرار دارد کــه‬ ‫بکرتریــن جنگل هــای ایــران را در خــود جــای داده‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل هــر گوشــه ان شــما را‬ ‫حیــرت زده می کنــد‪ .‬ایــن روســتای زیبا در شهرســتان‬ ‫کردکــوی قــرار دارد‪ .‬تماشــای اقیانــوس ابــر بــر‬ ‫فــراز جنگل هــای سرســبز و حریــان چشــمه ها و‬ ‫رودخانه هــا در ایــن منطقــه بــا طــراوت‪ ،‬ان را بــه‬ ‫یکــی از دیدنی هــای شــگفت انگیز اطــراف ابشــار‬ ‫بــاران کــوه تبدیــل کــرده اســت کــه نبایــد لــذت‬ ‫پیــاده روی و جنگل نــوردی در ان را بــه هیــچ عنــوان‬ ‫از دســت دهیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سواد رسانه‬ ‫‪7‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪« :‬هنــر را در خدمــت مفاهیــم انقالبــى بایــد قــرار داد‪ .‬مفاهیــم انقالبــى عالی تریــن مفاهیمــى اســت کــه بــه درد انســانها میخــورد‪ ،‬بــه درد مــردم میخــورد؛‬ ‫ـوى‬ ‫ـارى معنـ ِ‬ ‫هنــر را در خدمــت ایــن [مفاهیــم] بایــد قــرار داد‪ .‬ایــن بیــش از انکــه خدمــت بــه مخاطــب و مســتمع باشــد‪ ،‬خدمــت بــه خــود هنــر اســت کــه هنــر در شــبکه ى صحیــحِ ابیـ ِ‬ ‫افــکار مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬همیــن شــعارهایى کــه مــردم میدادنــد‪ ،‬همیــن حرفهایــى کــه امــام (رضــوان اللــه علیــه) فرمودنــد‪ ،‬همیــن خواســته ها و ارمانهایــى کــه مــردم دارنــد‪ ،‬همــه‬ ‫تجســم بخشــید‪۱۳۹۲/۱۱/21 .‬‬ ‫تجســد اســت؛ یعنــى میشــود اینهــا را بــا شــیوه ى هنــرى‪ ،‬بــا زبــان مخصــوص هنــر‪،‬‬ ‫تجســم و‬ ‫قابــل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ذخیره گذرواژه ها بر روی‬ ‫مرورگر‪ ،‬ما را در برابر‬ ‫حمالتاسیب پذیرمی کند‬ ‫اغلــب فعــاالن در حــوزه امنیــت هشــدار می دهنــد کــه مدیــران‬ ‫رمزعبــور مبتنــی بــر مرورگــر فاقــد امنیــت و ویژگی هــای نــرم افــزار رمــز‬ ‫عبــور اختصاصــی هســتند‪.‬‬ ‫گــزارش جدیــدی از ‪ AhnLab ASEC‬ثابــت می کنــد ذخیــره‬ ‫گذرواژه هــا در مرورگــر شــما را بــه شــدت در برابــر هکرهــا اســیب پذیر‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬حتــی اگــر از رمزهــای عبــور منحصــر بــه فــرد بــرای هــر یــک‬ ‫از حســاب های خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫محققان در ‪ AhnLab ASEC‬در حین بررســی یک نقض اطالعات‬ ‫اخیــر دریافتنــد کــه هکرهــا اطالعــات ورود بــه سیســتم شــرکت را از‬ ‫مرورگــر یــک کارگــر راه دور دزدیده انــد‪.‬‬ ‫هکرهــا از یــک بدافــزار رایــج اســتفاده کردنــد تــا ایــن اطالعــات ورود بــه‬ ‫سیســتم را بازیابــی کننــد‪ .‬نــرم افــزار انتــی ویــروس ایــن بدافــزار را کــه‬ ‫احتمــاال ًاز طریــق ایمیــل فیشــینگ توزیــع شــده بــود‪ ،‬شناســایی نکــرد‪.‬‬ ‫مرورگرهایی مانند کروم و اج دارای ابزارهای مدیریت رمز عبور هستند‬ ‫کــه بــه طــور پیش فــرض فعــال هســتند و تمــام تالش هــای ورود بــه‬ ‫سیســتم را بــا اطالعــات مربوطــه ماننــد تاریــخ و زمــان‪ URL ،‬وب ســایت و‬ ‫هــر نــام کاربــری یــا رمــز عبــوری کــه اســتفاده کرده ایــد‪ ،‬پیگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫محصوالتــی وجــود دارنــد کــه می تواننــد بــه ایــن داده هــا دسترســی‬ ‫داشــته باشــند و انهــا را تفســیر کننــد‪ ،‬کــه هکرهــا ممکــن اســت از‬ ‫انهــا اســتفاده کننــد یــا بــه بازیگــران بــد بفروشــند‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن اســیب پذیری‪ ،‬بایــد ابزارهــای مدیریــت رمــز‬ ‫عبــور داخلــی مرورگــر خــود را بــه طــور کامــل غیرفعــال کنیــد‪ .‬مرورگــر‬ ‫داده هــای ورود بــه ســایت خاصــی را بــه خاطــر می ســپارد وهمچنــان‬ ‫‪ URL‬ســایت را ثبــت می کنــد‪ ،‬کــه هکرهــا از ان اســتفاده کــرده تــا‬ ‫بــدون مجــوز ورود بــه حســاب شــما وارد حســاب شــما شــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن رمــز عبــور داخلــی مرورگــر خــود را غیرفعــال کنیــد و از‬ ‫نــرم افــزار اختصاصــی اســتفاده کنیــد‪ .‬تعــداد زیــادی گزینــه رایــگان‬ ‫و پولــی عالــی وجــود دارد‪ ،‬و می توانیــد بــه راحتــی رمزهــای عبــور‬ ‫‪ Chrome، Edge‬یــا ‪ Firefox‬خــود را بــه یــک مدیــر رمــز عبــور‬ ‫اختصاصــی در ان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری اینستاگرامی‬ ‫با ‪ 15‬شعبه مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری کالهبــرداران اینســتاگرامی‬ ‫کــه تحــت عنــوان فــروش پوشــاک ارزان قیمــت اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان مــی کردنــد خبــر داد و گفــت‪ :‬متهمیــن‬ ‫بــا ایجــاد بیــش از ‪ 15‬صفحــه اینســتاگرامی تحــت عنــوان شــعبات‬ ‫مختلــف یــک برنــد دســت بــه ایــن اقــدام زده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نــدای ابــادی ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت تعــدادی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه و‬ ‫مدعــی شــدند افــرادی ناشــناس از طریــق یــک صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫فــروش پوشــاک از انهــا کالهبــرداری کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــکات در ادامه اظهار داشــتند در فضای مجازی‬ ‫بــه دنبــال خریــد پوشــاک بــوده کــه در یــک صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫کاالی مــورد نظــر خــود را مشــاهده و بــدون بررســی هویــت‬ ‫گرداننــدگان صفحــه مذکــور اقــدام بــه خریــد کــرده و بالفاصلــه‬ ‫پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخی از انهــا دریافــت نکردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان نمــود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را اغــاز کردند‬ ‫و پــس از انجــام اقدامــات تخصصــی و بکارگیــری فنــون تجربی و علمی‬ ‫ادمیــن هــای ایــن صفحــات کــه دو نفــر بودنــد را شناســایی و پــس از‬ ‫تشــریفات قضایــی مجرمیــن دســتگیر و بــه پلیس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افــراد بیش از هشــت میلیارد ریــال از مردم‬ ‫کالهبــرداری کــرده بودنــد افــزود‪ :‬متهمیــن پــس از حضــور در پلیــس فتا‬ ‫اظهــار داشــتند بــا راه انــدازی بیــش از پانزده صفحه اینســتاگرامی تحت‬ ‫عنــوان شــعبات مختلــف یــک برنــد پوشــاک بــا قیمــت بســیار مناســب‬ ‫مراجعــه کننــدگان را ترغیــب بــه پرداخــت مبلــغ قبــل از ارســال کــرده و‬ ‫پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخگوی تلفــن نبودیــم‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬فریــب ظاهــر زیبــا و پــر‬ ‫رنــگ و لعــاب صفحــات اینســتاگرامی را نخوریــد و خریدهــای‬ ‫خــود را فقــط از فروشــگاه های معتبــر و دارای مجــوز و یــا‬ ‫ســایت و بســترهای رســمی انهــا در فضــای مجــازی انجــام‬ ‫دهیــد زیــرا افــراد ســودجو ایــن فضــا را مکانــی مناســب جهــت‬ ‫انجــام اعمــال مجرمانــه خــود میداننــد و از ســاده لوحــی‬ ‫برخــی از کاربــران پلــی مــی ســازند بــرای رســیدن بــه مقاصــد‬ ‫مالــی نامشــروع خود‪،‬شــهروندان همچنیــن مــی تواننــد در‬ ‫صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک‪ ،‬موضــوع را از طریــق ‪ ۱۱۰‬یــا‬ ‫ ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫مریم مرادی‏‪‎‬‬ ‫مایکروسافت باگ‬ ‫‪ Exchange Server‬روز‬ ‫سال نو را برطرف کرد‬ ‫مایکروســافت راه حلــی را بــرای مشــکل‬ ‫‪( Exchange Server‬ســرور اکســچنج) کــه منجــر‬ ‫بــه عــدم تحویــل ایمیل های شــرکتی در اغاز ســال‬ ‫جدیــد شــد را منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫در یــک به روزرســانی در تاریــخ ‪ 1‬ژانویــه ‪،2022‬‬ ‫غــول محاســباتی فــاش کــرد کــه پیام هــا در‬ ‫صف هــای حمــل و نقــل داخلــی ‪Exchange‬‬ ‫‪ 2016 Server‬و ‪ 2019 Exchange Server‬گیــر‬ ‫کــرده انــد‪ .‬مایکروســافت توضیــح داد کــه ایــن‬ ‫مشــکل بــه «شکســت تاریــخ بررســی» در موتــور‬ ‫اســکن بدافــزار ‪ Exchange Server‬بازمی گــردد‬ ‫و عملکــرد دیگــری بــه غیــر از ایــن ویژگــی ســرور‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه امده اســت‪ :‬مشــکل مربــوط به خرابی‬ ‫چــک کــردن تاریــخ بــا تغییــر ســال جدیــد بــوده و خــود‬ ‫موتــور ‪ AV‬دچــار خرابــی و مشــکل نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن یــک مشــکل مرتبــط بــا اســکن بدافــزار یــا موتــور‬ ‫بدافــزار و یــا یــک مشــکل مرتبــط بــا امنیــت نیســت‪.‬‬ ‫بررســی نســخه موجود که در ان مشــکل ایجاد شــده‬ ‫اســت نشــان داد کــه فایــل امضــا باعــث ازکارافتــادن‬ ‫موتــور بدافــزار شــده و درنتیجــه پیام هــا در صف هــای‬ ‫حمل ونقــل گیــر می کننــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت دو راه بــرای ادمیــن هــا جهــت‬ ‫رفــع مشــکل اعــام کــرد ک راه حــل خــودکار و‬ ‫دســتی می باشــد‪ .‬درراه حــل خــودکار از ان هــا‬ ‫می خواهــد کــه یــک اســکریپت را بــرای هــر ســرور‬ ‫صنــدوق پســتی ‪ Exchange‬کــه اپدیــت ضــد‬ ‫بدافــزار را دانلــود می کنــد‪ ،‬دانلــود کننــد‪.‬‬ ‫گزینــه دســتی بــه تیم هــای فنــاوری اطالعــات‬ ‫نیــاز دارد تــا تاییــد کننــد نســخه ســرور‬ ‫اســیب دیده ‪ Exchange‬نصب شــده اســت‪،‬‬ ‫موتــور ضــد بدافــزار موجــود و ابــر داده را حــذف‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه اخریــن نســخه به روزرســانی کننــد و‬ ‫اطالعــات به روزرســانی موتــور را تاییــد کننــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت هشــدار داد کــه حتــی راه حــل‬ ‫خــودکار مدتــی طــول می کشــد تــا صف هــای پیــام‬ ‫را پــاک کنــد‪ ،‬اگرچــه ایــن اســکریپت ایــن مزیــت را‬ ‫دارد کــه می توانــد روی چندیــن ســرور به صــورت‬ ‫مــوازی اجــرا شــود‪ .‬مایکروســافت از کاربــران تقاضــا‬ ‫داشــت کــه لطفــا ً صبــور باشــید و بــا اســتفاده از‬ ‫دســتور ‪ ،Get-queue‬صف هــای در حــال تخلیــه‬ ‫(تعــداد پیام هــا در حــال کاهــش) را نظــارت کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن حادثــه نشــان دهنده شــروع نامطلــوب ســال‬ ‫اســت کــه طــی ان بســیاری از تیم هــای فنــاوری‬ ‫اطالعــات مجبــور به اضافــه کاری بــرای شناســایی و‬ ‫اصــاح نمونه هــای ‪ Log4j‬در سراســر ســازمان خود‬ ‫شــدند‪ .‬از زمــان کشــف اولیــن اســیب پذیری در‬ ‫ابــزار محبــوب الگ جــاوا‪ ،‬با رتبــه ‪ ،10.0 CVSS‬چهار‬ ‫بــاگ دیگــر نیــز شناسایی شــده اســت‪ .‬جدیدتریــن‬ ‫بــاگ بــا نــام ‪ 44832-2021-CVE‬به عنــوان یــک‬ ‫نقــص اجــرای کــد از راه دور بــا شــدت متوســط در‬ ‫نســخه ‪ 2.17.0‬شناســایی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مهارت های عملی در زندگی‬ ‫قــدم اول در فراینــد زندگــی ایــن اســت کــه مهارت هــای خــود‬ ‫را شناســایی کنیــم درســت همان طــور کــه ماهیچه هــا و اجــزای‬ ‫‏مختلــف کالبــد اینــده مــا را تشــکیل می دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهارت هــا نیــز به منزلــه اجرهــای ســاختمانی زندگــی شــما‬ ‫هســتند یــک برنامــه خودشناســی بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫تــا‏مهارت هــای فعلــی و مهارت هایــی را کــه می خواهیــد بــه‬ ‫دســت بیاوریــد شناســایی کنیــد‪ .‬تجزیه وتحلیــل دقیــق و کامل‪،‬‬ ‫‏مولفه ایسرنوشت ســاز در فراینــد زندگــی اســت‏‪.‬‬ ‫اصول اساسی و مهارت های عملی در زندگی‬ ‫در صحبت به دیگران میدان دهید‏‪:‬‬ ‫یکــی از اصــول مهــم و بــاارزش در زندگــی میــدان دادن بــه دیگــران‬ ‫در صحبــت کــردن می باشــد‪ .‬وقتــی بــه زندگــی اشــخاص‏موفــق‬ ‫دقــت می کنیممی بینیــم تمــام ان هــا بیشــتر از اینکــه حــرف بزننــد‬ ‫بــه گفتــه دیگــران گــوش می دادنــد و روی هم رفتــه‏مســتمع خوبــی‬ ‫بودنــد و کســانی کــه از نزدیــک شــاهد زندگــی ان هابوده انــد ایــن‬ ‫نکتــه را تاییــد می کننــد و سـه چهارم موفقیــت‏ان هــا را معلــول بــه‬ ‫کار بســتن ایــن شــیوه و میــدان دادن بــه دیگــران در صحبت کردن‬ ‫می دانند‪.‬‏به دقــت گــوش دادن نه تنهــا راه اســانی بــرای جلــب‬ ‫دوســتی دیگــران اســت بلکــه ان هــا را وادار می کنــد کــه بــرای مــا‬ ‫صحبــت‏کننــد و مــا اطالعــات بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫نکته ســنج باشــید تــا کامیــاب و در زندگــی موفــق باشــید‪:‬‏برای‬ ‫هــر شــخص‪ ،‬ارزوهــا و مشــکالت و احتیاجــات خویــش بیــش‬ ‫از هــر چیــز دیگــر در نظــرش اهمیــت و ارزش دارد‪ .‬ازاین جهــت‬ ‫‏زمانــی کــه شــما قســمتی از ایــن احتیــاج را براوردهمی ســازید‬ ‫بــه همــان انــدازه در طــرف نفــوذ می کنیــد‏‪.‬‬ ‫نکتــه مهارتــی‪ :‬اگــر می خواهیــد در زندگــی موفــق شــده و‬ ‫پیشــرفت نماییــد مثــل تمــام مــردان بــزرگ و موفــق جهــان بــه‬ ‫سال پنجم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫از هر پنج دامنه قدیمی‪ ،‬یک‬ ‫دامنه مخرب و ناامن است‬ ‫تعــداد دامنــه هــای غیرفعال مخــرب در حــال افزایش‬ ‫اســت‪ ،‬بطوریکــه طبــق هشــدار محققان تقریبــا ‪22.3‬‬ ‫درصــد از دامنــه هــای قدیمــی خطرناک هســتند‪.‬‬ ‫زمانــی کــه اعــام شــد گروهــی ماننــد ‪SolarWinds‬‬ ‫جهــت شــروع فعالیــت هــای مخــرب بــه دامنــه هایی که‬ ‫ســال ها قبــل ثبــت شــده انــد متکــی اســت‪ ،‬ایــن موضوع‬ ‫مــورد توجــه تحلیلگــران قــرار گرفــت‪ .‬بــر ایــن اســاس‬ ‫تــاش هــا بــرای شناســایی دامنــه هــای قدیمــی قبــل از‬ ‫اینکــه امــکان حملــه و یــا پشــتیبانی از فعالیتهای مخرب‬ ‫را پیــدا کننــد‪ ،‬ســرعت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پــس از بررســی روزانــه ده هــا هــزار دامنــه‪ ،‬گزارشــی‬ ‫توســط ‪ Palo Alto Networks Unit42‬در ســپتامبر‬ ‫‪ 2021‬انتشــار داده شــد‪ .‬انهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند‬ ‫کــه تقریبــا ‪ 8/3‬درصــد از دامنــه هــا مخــرب مســتقیم‪،‬‬ ‫‪ 19‬درصــد مشــکوک و ‪ 2‬درصــد بــرای محیــط هــای‬ ‫کاری ناامــن هســتند‪ .‬هــدف از ثبــت دامنــه قبــل از‬ ‫اینکــه عوامــل تهدیــد از ان اســتفاده کننــد‪ ،‬ایجــاد یــک‬ ‫« ســابقه پــاک « اســت تــا از تشــخیص ان توســط‬ ‫سیســتم هــای امنیتــی جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫معمــوال دامنــه هــای جدیــد احتمــال بیشــتری بــرای‬ ‫مخــرب بــودن دارنــد‪ ،‬بنابرایــن سیســتم هــای امنیتی انها‬ ‫را مشــکوک تلقــی مــی کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ Unit42‬در‬ ‫گــزارش خــود توضیــح مــی دهــد کــه دامنــه هــای قدیمــی‬ ‫ســه برابــر بیشــتر از دامنه هــای جدیــد مخــرب هســتند‪.‬‬ ‫در بعضــی از مــوارد ایــن دامنــه هــا بــه مــدت دو ســال‬ ‫غیرفعــال هســتند تــا اینکــه ترافیــک ‪ DNS‬انهــا بطــور‬ ‫ناگهانــی تــا ‪ 165‬برابــر افزایــش خواهــد یافــت کــه نشــان‬ ‫دهنــده راه انــدازی یــک حملــه اســت‪.‬‬ ‫نشــانه هــای اشــکار یــک دامنــه مخــرب افزایــش ناگهانــی‬ ‫ترافیــک ان اســت‪ .‬ســرویس هــای قانونــی کــه دامنــه خود‬ ‫را ثبــت کــرده و خدمــات خــود را ماه هــا و یــا سالهاســت‬ ‫کــه ارائــه مــی دهنــد ترافیــک انهــا بصــورت تدریجــی رشــد‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬دامنه هایــی کــه بــرای اســتفاده قانونــی‬ ‫تعییــن نشــده انــد‪ ،‬عمومــا دارای محتــوای ناقــص‪ ،‬شــبیه‬ ‫ســازی شــده و یــا بطــور کلــی مشــکوک هســتند‪ ،‬همانطــور‬ ‫کــه انتظــار میرفــت مشــخصات ثبــت نــام کننــده نیــز در‬ ‫انهــا ثبــت نمــی شــود‪.‬یکی دیگــر از نشــانه هــای واضــح‬ ‫دامنــه هــای قدیمــی کــه بطــور هدفمنــد در کمپیــن هــای‬ ‫مخرب اســتفاده می شــوند‪ ،‬تولید زیر دامنه ‪ DNS‬اســت‪.‬‬ ‫‪(DGA‬الگوریتــم تولیــد دامنــه) یــک روش بــرای تولیــد نــام‬ ‫هــای دامنــه منحصــر بــه فــرد اســت تــا از شناســایی دامنــه‬ ‫جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫نمونه های واقعی‪:‬‬ ‫‏احتیاجــات و تمایــات دیگــران هرقــدر هــم کــه کوچــک باشــد‬ ‫اهمیــت بدهیــد‏‪.‬‬ ‫در زندگــی باانصــاف باشــید‪:‬‏در زندگــی قضاوتــی کــه می کنیــد خود‬ ‫را جــای طــرف بگذاریــد‪ .‬ایــن نکتــه را بــه خاطر بســپارید که شــما در‬ ‫ایــن دنیــا تنهــا زندگــی‏نمی کنیــد دیگــران هســتند کــه متــاع شــمارا‬ ‫خریدارنــد و از راه دوســتی و جلــب محبــت ان هاســت کــه شــما‬ ‫می توانیــد ثروتمنــد‏شــده و بــه مقامــات عالیــه نائل گردیــد وزندگی‬ ‫راحتــی داشــته باشــید پــس بــه افــکار و نظریــات ان هــا احتــرام‬ ‫بگذاریــد‪ .‬خــود‏همیشــه بــا اطرافیــان خــود انصــاف داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه در دیگــران نفــوذ کــرده و بتوانیــد دوســتی و محبــت‬ ‫ان هــا را بــه‏ســمت خــود جلــب نماییــد و کار خــود را پیــش ببریــد‬ ‫بایــد همیشــه منصــف باشــید و در حکــم و دســتوری کــه می دهیــد‬ ‫و یــادر زندگــی و تربیــت فرزنــدان از تعریــف و تمجیــد بیشــتر‬ ‫اســتفاده کنید‪:‬‏از موقعی که بشــر متمدن و شهرنشــین گردید و‬ ‫زن و مــرد و پیــر و جــوان در اجتمــاع در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتنــد‬ ‫و الزم امــد بــا‏کمــک و همراهــی یکدیگــر زندگــی کننــد هــر کــس‬ ‫بــرای جلــب رضایــت ان دیگــری مجبــور گردیــد تاانــدازه ای جلــوی‬ ‫احساســات‏خــود را بگیــرد و گاه برخــاف میــل باطنــی خــود حرفی‬ ‫بزنــد کــه طــرف مقابــل را خــوش ایــد‪ .‬تمــام کســانی کــه در زندگــی‬ ‫روزانــه‏بــا ان هــا در تمــاس هســتیم همگــی از تعریــف و تمجیــد‬ ‫بجاخوشــحال می شــوند تعریفــی کــه از ان هامی شــود قــدرت‬ ‫عمــل و‏اعتمادبه نفــس ایشــان را افــزون می ســازد‏‪.‬‬ ‫در زندگی همیشه موقع شناس باشید‏‪:‬‬ ‫کارهــای کــه مــا در طــی روز انجــام می دهیــم ممکــن اســت‬ ‫صــد در صــد موافــق میــل دیگــران نباشــند یــا اصــا ًاز ان باخبــر‬ ‫نگردنــد‪.‬‏در ایــن اجتمــاع مجبوریــم بــا دیگــران زندگــی کنیــم‬ ‫و نمی توانیــم بگوییــم کــه نظــر ان هــا دربــاره مــا و اعمالمــان‬ ‫‏بی اثرمی باشــدازاین رو کاری کــه انجــام می دهیــم و راهــی کــه در‬ ‫زندگــی در پیش گرفته ایــم بایــد کم وبیــش مطابــق عــرف و‏عــادات‬ ‫ان اجتمــاع باشــد کــه در ان رندگــی می نماییــم‏‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬برگرفتــه از کتــاب مهارت هــای زندگــی مولــف‪ :‬دکتــر‬ ‫حســین خنیفــر‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬مریــم مــرادی ‏‪ -‎‬کارشــناس مشــاوره دایــره‬ ‫اجتماعــی کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1401‬‬ ‫‪ Palo Alto Networks Unit42‬هــر روز دو دامنــه‬ ‫مشــکوک را شناســایی کــرد کــه صدها هزار زیــر دامنه را‬ ‫در روز ایجــاد کــرده انــد‪ .‬یکــی از مــوارد قابــل توجهــی کــه‬ ‫توســط ‪ Unit42‬در مــاه ســپتامبر شناســایی شــده بــود‪،‬‬ ‫کمپیــن جاسوســی ‪ Pegasus‬اســت کــه از دو دامنــه که‬ ‫در ســال ‪ 2019‬ثبت شــده اســتفاده می کرده اســت الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت ایــن دامنــه هــا در ژوئیــه ‪ 2021‬شــروع‬ ‫بــه فعالیــت داشــته اند‪.‬دامنــه ‪ DGA‬نقــش حیاتــی در‬ ‫ان کمپیــن ایفــا کــرده اســت بطوریکــه ‪ 22/23‬درصــد‬ ‫ترافیــک روز فعالســازی را در اختیــار داشــت کــه ‪ 56‬برابــر‬ ‫بیشــتر از حجــم ترافیــک عــادی ‪ DNS‬بــود‪ .‬چنــد روز بعــد‬ ‫ترافیــک ‪ DGA‬بــه ‪ 04/42‬درصــد رســید‪ .‬ســایر نمونــه هــای‬ ‫واقعــی کــه توســط محققــان شناســایی شــده انــد شــامل‬ ‫کمپین هــای فیشــینگ اســت کــه در ان از زیــر دامنه هــای‬ ‫‪ DGA‬بــه عنــوان الیــه هــای پنهــان اســتفاده شــده اســت‪،‬‬ ‫بازدیدکننــدگان فاقــد شــرایط را بــه ســمت ســایتهای‬ ‫قانونــی هدایــت مــی کننــد و در عیــن حــال قربانیــان را بــه‬ ‫ســمت صفحــات فیشــینگ ســوق مــی دهند‪.‬ایــن نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه ‪DGA‬هــا نــه تنهــا بــه عنــوان تولیــد‬ ‫کننــده دامنــه بلکــه بــه عنــوان الیه هــای پروکســی نیــز‬ ‫عمــل مــی کننــد و بــه صراحــت بــرای نیازهــای کمپیــن‬ ‫پیکربنــدی مــی شــوند‪ .‬در بیشــتر مــوارد دامنه هــای‬ ‫قدیمی تــر توســط عوامــل تهدیــد کننــده قــوی و‬ ‫پیچیده اســتفاده می شــوند که در یک زمینه ســازمان‬ ‫یافته تــر عمــل مــی کننــد و برنامــه بلنــد مدتــی دارنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه شناســایی فعالیــت هــای ‪ DGA‬چالــش برانگیز‬ ‫اســت امــا سیســتم های امنیتــی می تواننــد بــا نظــارت‬ ‫بــر داده هــای ‪ DNS‬ماننــد پــرس و جوهــا‪ ،‬پاســخ هــا‬ ‫و ادرس هــای ‪ IP‬بــه اطالعــات زیــادی دســت یابنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سکینه جافرنوده‬ ‫منطقه ای‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫‪ -36‬سال پنجم‬ ‫‪ - 1444‬شماره ‪-36‬‬ ‫رجب‪1444/‬‬ ‫‪ /17‬رجب‪/‬‬ ‫‪ //08‬فوریه‪/17 - 2022 /‬‬ ‫‪/19‬بهمن ‪08-- 1401 /‬‬ ‫‪/19‬بهمن‬ ‫عکاس ‪ :‬ستایش محمدیاری‬ ‫خبرنگار ‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛‬ ‫تلفن ‪021-91013453 * 017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این هفته نامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی‬ ‫تایید انها از سوی ندای ابادی نیست‪.‬‬ ‫بافت تاریخی یزد‬ ‫شهری که به ان‬ ‫باید سفر کرد‬ ‫بافــت تاریخــی یــزد جــزو دســت نخورده تریــن بافت هــای‬ ‫مســکونی در تاریــخ ایــران اســت کــه وســعتی در حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هکتــار دارد‪ .‬ایــن بافــت تاریخــی به عنــوان یکــی از بهتریــن‬ ‫جاهــای دیدنــی یــزد بــه شــمار م ـی رود کــه ترکیبــی متــوازن‬ ‫از خانه هــا‪ ،‬کوچه هــای قدیمــی خشــتی و ســاباط ها اســت‬ ‫و اثــار تاریخــی زیــادی در دل خــود دارد‪ .‬در ایــن بافــت‬ ‫تاریخــی‪ ،‬تمامــی امکانــات زندگــی اجتماعــی و فــردی فراهم‬ ‫شــده اســت‪ .‬بافــت تاریخــی یزد از ســمت جنــوب به خیابان‬ ‫کاشــانی‪ ،‬از ســمت شــمال بــه خیابــان دولت ابــاد‪ ،‬از شــرق‬ ‫بــه محلــه فهــادان و از مغــرب بــه خیابــان مطهــری محــدود‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن بافــت تاریخــی بیش از ‪ ۱۷۰۰‬بنای خشــتی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫انچه باید درباره بافت تاریخی یزد بدانید‪:‬‬ ‫تاریخچه بافت تاریخی یزد‬ ‫جاهای دیدنی بافت تاریخی یزد‬ ‫نقشه بافت تاریخی یزد‬ ‫معماری خانه های بافت تاریخی یزد‬ ‫معماری کوچه های بافت تاریخی یزد‬ ‫محله های بافت تاریخی یزد‬ ‫بهترین زمان سفر به یزد‬ ‫اقامتگاه های بافت تاریخی یزد‬ ‫رستوران های بافت تاریخی یزد‬ ‫تاریخچه بافت تاریخی یزد‬ ‫شــهر یــزد در تاریــخ اســاطیری ایــران و عهــد حکومــت‬ ‫پیشــدادیان بــه نــام «یــزدان» شــهرت داشــت‪ .‬ایــن شــهر از‬ ‫عهــد اســاطیری ایــران‪ ،‬شــهری مقــدس بــه شــمار می رفــت‬ ‫کــه جایــگاه ایــزدان و محــل عبــادت بــود‪ .‬شــهر یــزد در دوره‬ ‫ساســانیان متعلــق بــه یزدگــرد و در دوره هایــی بــه یزدگــردی‬ ‫نیــز معــروف بــود‪ .‬ایــن شــهر در دوره ای از تاریــخ بــه نــام‬ ‫«کثــه» نیــز شــناخته می شــد‪.‬‬ ‫یــزد از شــهرهای تاریخــی و قدیمــی ایــران محســوب‬ ‫می شــود و معمــاری ان میــراث دار بخش هایــی از‬ ‫معمــاری تاریخــی و ســنتی ایــران در شــهرهای کویــری‬ ‫اســت‪ .‬بافــت تاریخــی ایــن شــهر ریشــه در تاریــخ‬ ‫باســتانی ایــران دارد؛ امــا اثــار و بناهایــی کــه در بافــت‬ ‫تاریخــی ان تــا بــه امــروز کشــف شــده اند‪ ،‬قدمــت شــهر‬ ‫را بــه قــرن اول و دوم هجــری می رســانند‪.‬‬ ‫جاهای دیدنی بافت تاریخی یزد‬ ‫بافــت تاریخــی شــهر یــزد‪ ،‬بافتــی از جنــس خشــت و گل‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن بافــت تاریخــی ‪ ۱۷۰۰‬جاذبــه دیدنــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬گردشــگران بســیاری از داخــل و خــارج از ایــران بــرای‬ ‫دیــدن بافــت تاریخــی یــزد و جاهــای دیدنــی ان بــه یــزد‬ ‫ســفر می کننــد‪ .‬بافــت تاریخــی شــهر‪ ،‬خشــتی و قدیمــی‬ ‫اســت؛ امــا تمامــی امکانــات زندگــی در ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫در بافــت تاریخــی شــهر یــزد‪ ،‬خانه هــا بــا معمــاری خــاص‬ ‫کویــری ســاخته شــده اند‪ .‬شــاخصه ایــن نــوع معمــاری‪،‬‬ ‫وجــود گنبــد‪ ،‬بادگیــر و اب انبارهــا در خانه هــا اســت‪.‬‬ ‫خانه هــا دارای کاربــری زمســتانی و تابســتانی هســتند و‬ ‫پش ـت بام های خــاص و جــذاب ان هــا بــرای شب نشــینی‬ ‫تابســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬خانه هــا از‬ ‫حیاط هــای منحصربه فــرد و زیبــا برخــوردار هســتند کــه‬ ‫گردشــگران را جــذب خــود می کننــد‪ .‬کوچه هــای گلــی و‬ ‫باریــک اشــتی کنان بــا معمــاری جــذاب‪ ،‬رســتوران های‬ ‫متعــدد‪ ،‬اقامتــگاه و هتل هــای گوناگــون‪ ،‬مســجد جامــع‬ ‫یــزد‪ ،‬اب انبارهــای کویــری از جملــه اب انبار شــش بادگیر‪،‬‬ ‫بــازار و میــدان امیرچخمــاق‪ ،‬نمونه هایــی از دیدنی هــای‬ ‫بافــت تاریخــی یــزد هســتند کــه چشـم انداز جذابــی بــرای‬ ‫گردشــگران دارنــد‪.‬‬ ‫خانه هــای ایلخانــی بافــت تاریخــی یــزد بــرای گردشــگران‬ ‫جذابیــت بســیاری دارد و هنــوز هــم قابــل ســکونت اســت‪.‬‬ ‫مســجد چهارمنــار یــا میرخضرشــاه‪ ،‬بقعــه شــمس الدین‪،‬‬ ‫اب انبــار کوچه بنــدان و بــاغ دولت ابــاد از دیگــر بناهــای‬ ‫تاریخــی بافــت قدیمــی شــهر یــزد هســتند‪.‬‬ ‫نقشه بافت تاریخی یزد‬ ‫بافــت تاریخــی یــزد بخشــی از شــهر یــزد را در بــر می گیــرد‬ ‫کــه از معمــاری بــا خشــت و گل ســاخته شــده اســت و‬ ‫محله هایــی خــاص را شــامل می شــود‪ .‬از ویژگی هــای‬ ‫بــارز ایــن بخــش از یــزد‪ ،‬گنبدهــا و بادگیرهــای ان هســتند‬ ‫کــه جلــوه ای ویــژه بــه شــهر می بخشــند‪ .‬نقشــه بافــت‬ ‫تاریخــی یــزد در تصویــر بــاال قابل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫معماری خانه های بافت تاریخی یزد‬ ‫بافــت تاریخــی یــزد‪ ،‬معمــاری منحصــر بــه فــردی دارد‪.‬‬ ‫معمــاری خانه هــای بافــت تاریخــی یــزد برگرفتــه از‬ ‫خشــت و گل اســت و شــاخصه اصلــی ایــن نــوع معمــاری‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪ .‬در معمــاری خانه هــای بافــت تاریخــی‬ ‫یــزد‪ ،‬جهــت وزش بــاد و تابــش خورشــید در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬هــر یــک از خانه هــای بافــت تاریخــی یــزد‪،‬‬ ‫شــامل بخش هــای مختلفــی چــون بخــش بیرونــی‪،‬‬ ‫اندرونــی‪ ،‬تختــگاه‪ ،‬تــاالر‪ ،‬هشــتی‪ ،‬اتاق هایــی جــدا بــا‬ ‫کاربری هــای مختلــف‪ ،‬بادگیــر‪ ،‬ســردر‪ ،‬اشــپزخانه و‬ ‫اب انبــار می شــوند‪.‬‬ ‫بادگیر‬ ‫جذاب تریــن بخــش خانه هــای بافــت تاریخــی یــزد‪،‬‬ ‫سیســتم های تهویــه طبیعــی ان هــا اســت کــه بــه بادگیــر‬ ‫نیــز شــهرت دارنــد‪ .‬بادگیرهــا‪ ،‬ســتون هایی هســتند کــه‬ ‫به صــورت چنــد ضلعــی ســاخته می شــوند‪ .‬ایــن ســتون ها‬ ‫به صــورت چهــار یــا هشــت ضلعــی هســتند کــه بــه قصــد‬ ‫ورود بــاد بــه ســاختمان ها ســاخته می شــوند‪ .‬بــاد از‬ ‫دریچــه بادگیرهــا بــه ســتون وارد و بــه داخــل بنــا هدایــت‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بادگیرهــا دمــای خانــه را کنتــرل می کننــد‪ .‬دریچــه‬ ‫بادگیرهــا بــرای ورود بــاد تنظیــم می شــوند و بــه ایــن‬ ‫وســیله‪ ،‬دمــای هــوا کنتــرل و خانه هــا خنــک می شــوند‪.‬‬ ‫در فضــای درون خانــه‪ ،‬حــوض ابگیــر قــرار دارد و بــاد‬ ‫در اثــر برخــورد بــا اب حــوض‪ ،‬خنــک می شــود و فضــای‬ ‫درون خانــه را مطبــوع می کنــد‪ .‬در برخــی از خانه هــای‬ ‫تاریخــی یــزد‪ ،‬یــک تخــت چوبــی روی حــوض می زننــد و‬ ‫در تابســتان از ان بــرای اســتراحت اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اب انبار‬ ‫اب انبارهــا از دیگــر بخش هــای خــاص و جــذاب در‬ ‫معمــاری خانه هــای بافــت تاریخــی یــزد محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬اب انبارهــا‪ ،‬حوضی هایــی سرپوشــیده‬ ‫هســتند در بخــش زیرزمیــن هــر خانــه ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫اب انبارهــا در فصل هــای پــر اب ســال‪ ،‬از بــارن پــر‬ ‫می شــدند و اب ان هــا در زمان هایــی کــه بــارش کــم‬ ‫بــود‪ ،‬مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪ .‬ســقف و گنبــد‬ ‫اب انبارهــای ســاخته شــده از خشــت‪ ،‬بــرای گردشــگران‬ ‫جذابیــت بســیار دارد‪.‬‬ ‫معماری کوچه های بافت تاریخی یزد‬ ‫کوچه هــای بافــت تاریخــی یــزد بــرای گردشــگران جذابیت‬ ‫بســیاری دارد‪ .‬معمــاری کوچه هــای بافــت تاریخــی یــزد بــر‬ ‫فلســفه ارتباطــات نزدیــک و صمیمانــه بنــا شــده اند‪ .‬ایــن‬ ‫کوچه هــای باریــک و پیــچ در پیــچ خشــتی کــه دیوارهایــی‬ ‫بلنــد دارنــد بــه کوچه هــای اشــتی کنــان یــزد مشــهور‬ ‫هســتند‪ .‬کوچه هــای بافــت تاریخــی یــزد ان قــدر باریــک‬ ‫هســتند کــه دو نفــر به ســختی از ان هــا عبــور می کننــد‪ .‬در‬ ‫ایــن کوچه هــای دوســتانه‪ ،‬امــکان اینکــه دو نفــر بــا هــم‬ ‫قهــر باشــند و بخواهنــد بــا هــم از کنــار یکدیگــر رد بشــوند؛‬ ‫امــا بــه هــم نخورنــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫خانه هــای بافــت تاریخــی یــزد بــا دیوارهایــی بلنــد‬ ‫ســاخته شــده اند‪ .‬بلنــدی دیوارهــا ســبب ســایه انداختــن‬ ‫بــر کوچــه شــده اســت‪ .‬بخش هایــی از کوچه هــا کــه‬ ‫مســقف هســتند را «ســاباط» می گوینــد‪ .‬ســاباط ها‬ ‫بــرای ســایه انداختــن و اســتراحت اهالــی کوچــه ســاخته‬ ‫شــده اند‪ .‬در کوچه هــای یــزد همســایه ها بــرای صحبــت‬ ‫بــا هــم جمــع می شــدند و بــرای اینکــه در هنــگام طوالنــی‬ ‫شــدن صحبــت‪ ،‬نــور خورشــید ان هــا را ازار ندهــد بــه‬ ‫ســاباط می رفتنــد‪ .‬باریکــی کوچه هــا و وجــود ســاباط ها‬ ‫بــرای صحبت هــای طوالنــی مــدت‪ ،‬ســبب نام گــذاری‬ ‫کوچه هــای یــزد بــه اشــتی کنان شــده اســت‪.‬‬ ‫محله های بافت تاریخی یزد‬ ‫بافــت تاریخــی یــزد‪ ،‬به صــورت محلــه محلــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن بخــش از شــهر یــزد‪ ،‬محــات مختلفــی دارد کــه‬ ‫عبــارت از محــات تاریخــی فهــادان‪ ،‬محلــه قلعــه کهنــه‪،‬‬ ‫محلــه مصلــی‪ ،‬محلــه ســرجمع‪ ،‬کوچــه بیــوک‪ ،‬خرمشــاه‪،‬‬ ‫میرقطــب‪ ،‬چهارمنــار‪ ۶ ،‬بادگیــر‪ ،‬محلــه یعقوبــی‪ ،‬محلــه‬ ‫لــب خنــدق و محلــه ســر دو راه اســت‪ .‬محلــه فهــادان و‬ ‫چهارمنــار‪ ،‬قدیمی تریــن محلــه هــای بافــت تاریخــی شــهر‬ ‫یــزد هســتند‪.‬‬ ‫بهترین زمان سفر به یزد‬ ‫یــزد جــزو گرم تریــن شــهرهای ایــران در فصــل تابســتان‬ ‫اســت‪ .‬دمــای هــوا در گرم تریــن روزهــای ســال در شــهر‬ ‫یــزد تــا ‪ ۴۰‬درجــه نیــز می رســد‪ .‬بهتریــن زمــان ســفر‬ ‫بــه شــهر یــزد از لحــاظ اب و هــوا‪ ،‬ماه هــای اســفند و‬ ‫فروردیــن هســتند‪ .‬در ایــن فصل هــا هــوا متعــادل اســت‬ ‫و میانگیــن دمــا تــا ‪ ۱۶‬درجــه ســانتی گراد می رســد‪ .‬دمــای‬ ‫هــوا در ایــن ماه هــا از ‪ ۲۵‬درجــه ســانتی گراد بیشــتر‬ ‫نمی شــود؛ اگــر تحمــل گرمــا را نداریــد‪ ،‬در فصــل پاییــز و‬ ‫زمســتان بــه یــزد ســفر کنیــد‪ .‬دمــای یــزد در ایــن ما ه هــا از‬ ‫‪ ۲۰‬درجــه بیشــتر نمی شــود‪.‬‬ ‫یــزد در هنــگام نــوروز شــلوغ اســت و به دلیــل قیمــت‬ ‫بــاالی مراکــز اقامتــی و ازدحــام و شــلوغی‪ ،‬پیــدا کــردن‬ ‫محــل اقامــت اســان نیســت و ایــن دغدغــه‪ ،‬ارامــش‬ ‫مســافران را از ان هــا می گیــرد‪ .‬یــزد تابســتان های بســیار‬ ‫گرمــی دارد؛ امــا خلوت تریــن زمــان ســفر هســتند‪.‬‬ ‫اقامتگاه های بافت تاریخی یزد‬ ‫بافــت تاریخــی یــزد بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی‬ ‫جذابیــت بســیار دارد؛ ازایــن رو‪ ،‬تمامــی شــرایط بــرای‬ ‫بازدیــد گردشــگران در ایــن بخــش شــهر‪ ،‬لحــاظ شــده و‬ ‫اقامتگا ه هــای متنوعــی بــرای اســتفاده گردشــگران در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫هتل سنتی مظفر‬ ‫ادرس‪ :‬یــزد‪ ،‬خیابــان مطهــری‪ ،‬کوچــه شــهید بکاحــی‪،‬‬ ‫هتــل ســنتی مظفــر یــزد‬ ‫تعداد اتاق‪۳۰ :‬‬ ‫ستاره های هتل‪ :‬سه‬ ‫رده قیمتی‪ :‬متوسط‬ ‫هتــل ســنتی مظفــر در بافــت تاریخــی شــهر یــزد‪،‬‬ ‫هتلــی ســه ســتاره و دو طبقــه اســت و ‪ ۳۰‬اتــاق دارد‪.‬‬ ‫هتــل ســنتی مظفــر در محلــه خلــف بــاغ شــهر یــزد قــرار‬ ‫دارد و دســتور ســاخت ان را فــردی بــه نــام مظفــر‪ ،‬از‬ ‫تاجــران معــروف شــهر یــزد‪ ،‬صــادر کــرد‪ .‬هتــل مظفــر‬ ‫در ســال ‪ ۱۲۶۶‬شمســی بنــا و در ســال ‪ ۱۳۸۸‬شمســی‬ ‫بازســازی شــد‪ .‬هتــل مظفــر پنــج دری‪ ،‬تــاالر زیبــای‬ ‫متقــارن و بادگیرهایــی باشــکوه و جــذاب دارد‪ .‬رســتوران‪،‬‬ ‫کافی شــاپ‪ ،‬پارکینــگ‪ ،‬ســفره خانه ســنتی‪ ،‬زورخانــه و‬ ‫خدمــات پزشــکی نمونــه ای از امکانــات هتــل اســت‪.‬‬ ‫هتل فرهنگ‬ ‫ادرس‪ :‬یــزد‪ ،‬میــدان شــهید بهشــتی‪ ،‬ابتــدای خیابــان‬ ‫امــام خمینــی‪ ،‬کوچــه فرهنــگ‬ ‫تعداد اتاق‪۲۲:‬‬ ‫ستاره های هتل‪ :‬دو‬ ‫تعداد طبقات‪ :‬یک طبقه و مناسب سالمندان‬ ‫فاصله تا راه اهن و فرودگاه یزد‪۱۵ :‬کیلومتر‬ ‫هتــل فرهنــگ یــک هتــل دو ســتاره در بافــت تاریخــی‬ ‫یــزد اســت‪ .‬ایــن هتــل یــک طبقــه و ‪ ۲۲‬اتــاق دارد‪ .‬ســابقه‬ ‫ایــن هتــل بــه دوره پهلــوی می رســد‪ .‬هتــل فرهنــگ در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۶‬بازســازی شــد تــا به صــورت نوســاز در اختیــار‬ ‫گردشــگران قــرار گیــرد‪ .‬هتــل فرهنــگ در حــدود ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫بــا فــرودگاه و راه اهــن یــزد فاصلــه دارد‪ .‬نزدیکــی بــه ایــن‬ ‫دو مــکان ضــروری‪ ،‬مهم تریــن امتیــاز ایــن هتــل در شــهر‬ ‫یــزد اســت‪ .‬دسترســی بــه اماکــن تفریحــی و تاریخــی و‬ ‫نزدیکــی بــه مراکــز درمانــی شــهر‪ ،‬از دیگــر امتیــازات هتــل‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫هتل فهادان‬ ‫ادرس‪ :‬یــزد‪ ،‬خیابــان امــام خمینــی‪ ،‬محلــه فهــادان‪،‬‬ ‫هتــل فهــادان‬ ‫تعداد طبقات‪ :‬دوطبقه‬ ‫تعداد اتاق‪۳۰:‬‬ ‫رده قیمتی‪ :‬گران‬ ‫فاصله تا فرودگاه یزد‪۱۰ :‬کیلومتر‬ ‫بافــت تاریخــی یــزد یکــی از مناطــق گردشــگری یــزد اســت‬ ‫کــه بــرای گردشــگران جذابیــت زیــادی دارد‪ .‬قــدم زدن در‬ ‫کوچه هــای خشــتی و کاه گلــی ایــن منطقــه و بازدیــد از‬ ‫بناهــای تاریخــی خشــتی و قدیمــی شــهر یــزد‪ ،‬مســافران‬ ‫و گردشــگران ایــن شــهر را بــه عمــق تاریــخ می بــرد‪ .‬در‬ ‫بافــت تاریخــی یــزد‪ ،‬تمــام امکانــات رفاهــی از جملــه‬ ‫هتــل و رســتوران بــرای اســتفاده گردشــگران در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه ندای آبادی

هفته نامه ندای آبادی 92

هفته نامه ندای آبادی 92

شماره : 92
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه ندای آبادی 91

هفته نامه ندای آبادی 91

شماره : 91
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه ندای آبادی 90

هفته نامه ندای آبادی 90

شماره : 90
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه ندای آبادی 89

هفته نامه ندای آبادی 89

شماره : 89
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه ندای آبادی 88

هفته نامه ندای آبادی 88

شماره : 88
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه ندای آبادی 87

هفته نامه ندای آبادی 87

شماره : 87
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!