هفته نامه تیتر سپید شماره 35 - مگ لند

هفته نامه تیتر سپید شماره 35

هفته نامه تیتر سپید شماره 35

هفته نامه تیتر سپید شماره 35

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪35 :‬‬ ‫قیمت ‪ :‬‬ ‫‪ 8‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪ - 1401‬سال سوم‪/16-‬مارس‪/23-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪35 :‬‬ ‫تولید؛دانشبنیاناه؛اشتغالافرینی‬ ‫قالیباف در گفتگوی زنده تلویزیونی‪:‬‬ ‫سقف بودجه را مجلس افزایش نداد‬ ‫‪2‬‬ ‫برای تسهیل‬ ‫فعالیت های‬ ‫شرکت های دانش‬ ‫بنیان دو ایین نامه‬ ‫جدید تصویب شد‬ ‫‪4‬‬ ‫تهدید کاهش دام‬ ‫بر امنیت غذایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫بیگ دیتا چیست و‬ ‫چه کاربردی دارد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫در ائین گشایش مجهزترین و‬ ‫پیشرفته ترین مرکز جامع درمان سرطان؛‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬نسبت‬ ‫به بیماری سرطان باید‬ ‫تالش کنیم دغدغه مردم‬ ‫کاهش یابد‬ ‫‪8‬‬ ‫سیاحت به تاریخ‬ ‫در دومین بنای بزرگ خشتی‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫هدف وزارت علوم‬ ‫توسعه و گسترش علم در‬ ‫دانشگاه های کشور است‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ :‬هــدف مــا‬ ‫توســعه و گســترش علــم و ایجــاد شــرایط مناســب‬ ‫علــم امــوزی در دانشــگاه های کشــور اســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار تیتر ســپید محمدعلی زلفی گل‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تــاش خواهیــم کــرد جوانــان ایــن‬ ‫کشــور و دانشــجویان دانشــگاه ها در اینده به نیروی‬ ‫انســانی کارامــد و مفیــد تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری ادامــه داد‪:‬‬ ‫دانشــگاه ها در برنامــه هفتــم توســعه مرجعیــت‬ ‫جامــع اطــراف خواهنــد داشــت وی بــا مهــم دانســتن‬ ‫جایــگاه دانشــگاه هــا در ارائــه راهکارهــای علمــی‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت جامعــه در بخش هــای مختلف‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد بــاور اســتفاده از ایــن ظرفیــت در‬ ‫بیــن مدیــران اجرایــی نهادینه شــود‪ .‬زلفـی گل افزود‪:‬‬ ‫علــم‪ ،‬مــاک و موتــور پیشــران جامعه اســت که باید‬ ‫بــه دانشــگاه هــا عنایــت ویــژه ای از ســوی مدیــران‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی داشــت زیــرا از طریــق علــم‬ ‫کارهــای بــه خوبــی پیــش مـی رود و کارهــا و موفقیت‬ ‫هــای زیــادی هــم تاکنــون انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری افــزود‪ :‬علــم‬ ‫تاکنــون پیشــرفت هــای زیــادی بــرای بشــریت بــه‬ ‫ارمغــان اورده اســت و بــه همیــن دلیــل مدیــران بایــد‬ ‫ارزش علــم را بداننــد و مقــام عالــم و فرهیختــه را‬ ‫تکریــم نماییــد‪ .‬وی همچنیــن بــا گرامیداشــت ‪۲۲‬‬ ‫اســفند ســالروز تشکیل بنیاد شــهید و امور ایثارگران‬ ‫و بزرگداشــت مقــام شــهید‪ ،‬گفــت‪ :‬امنیــت‪ ،‬ارامــش‬ ‫و اســایش مــا مرهــون خــون شــهیدان و ایثارگــری‬ ‫شــبانه روزی رزمنــدگان ارتــش‪ ،‬ســپاه‪ ،‬بســیج‪،‬‬ ‫انتظامــی و نیروهــای امنیتــی واطالعاتــی در مراقــب‬ ‫از مرزهــا و داخــل کشــور اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫تولیــد علــم موجــب مرجعیــت علمــی و اســتفاده از‬ ‫علــم موجــب رفــاه در جامعــه می شــود‪ ،‬اضافـ ه کرد‪:‬‬ ‫دانشــگاه هــا در برنامــه هفتــم توســعه بایــد بیــش‬ ‫از پیــش بــه مرجعیــت علمــی در همــه بخش هــای‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی فرهنگــی و اجتماعــی دســت‬ ‫پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫زلفـی گل ادامــه داد‪ :‬بــرای تحقــق اهــداف در برنامــه‬ ‫هفتــم توســعه کشــور هــر یــک از دانشــگاه ها بایــد‬ ‫مطابــق قوانیــن و اســناد و برنامه هــای بلندمــدت‪،‬‬ ‫میــان و کوتــاه مــدت موجــود ماننــد ســند چشــم انداز‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله‪ ،‬نقشــه جامــع علمــی کشــور‪ ،‬بیانیــه گام‬ ‫دوم انقــاب و اســناد دانشــگاهی و قانــون بودجــه‪،‬‬ ‫برنامــه داشــته و اولویــت بنــدی کننــد زیــرا بــدون‬ ‫برنامــه دســتاوردی حاصــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن گفــت‪:‬‬ ‫ایــن وزارت خانــه پنــج اولویــت کاری از جملــه‬ ‫مرجعیــت دیپلماســی علمــی و نــواوری و اهتمــام‬ ‫بــه امــوزش و شــاگرد فــن اور را در دســتور کار قــرار‬ ‫داده و از همــه ظرفیــت هــای موجــود بــرای تحقــق‬ ‫ان اســتفاده خواهــد کــرد‪ .‬زلفــی گل افــزود‪ :‬روســای‬ ‫دانشــگاه ها هــم بایــد ضمــن داشــتن برنامــه و‬ ‫اولویــت بنــدی ان‪ ،‬در انتصابــات کارکنــان و مدیران و‬ ‫رفتارهــای خــود بــه مســاله وحــدت ملــی و احتــرام به‬ ‫مذاهــب و اقــوام اهتمــام ویــژه داشــته باشــد تا همه‬ ‫احســاس رعایــت عدالــت را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی توجــه محبــت امیــز و برخــورد همــراه بــا رعایــت‬ ‫اخــاق اســامی را از دیگــر انتظــارات خــود از روســای‬ ‫دانشــگاه ها ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬در ســایه چنیــن‬ ‫برخوردهــای‪ ،‬دانشــجوی متعهــد و پاســخگو تربیــت‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫زلفــی گل‪ ،‬دانشــگاه ها را زادگاه ازاداندیشــی‪،‬‬ ‫هم اندیشــی و بازاندیشــی دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬در‬ ‫ســایه چنیــن محیــط علمــی‪ ،‬پــرواز فکــر و دیدگاه هــا‬ ‫و در نتیجــه موفقیــت هــای علمــی و رفاهــی شــکل‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬دانشــگاه ها محــل تضــارب‬ ‫ارا اســت و روســای ایــن مراکــز علمــی بایــد برگــزاری‬ ‫کرسـی های ازاداندیشــی را جــدی گرفتــه و انــرا برگزار‬ ‫نماینــد تــا دانشــجو در ســایه ان تجربــه کســب کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بایــد شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه دانشــجویان‬ ‫در عرصه هــای مختلــف علنــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری‬ ‫و اجتماعــی و مطابــق ســایق و عالقمنــدی خــود‬ ‫تجربــه کســب کننــد‪ ،‬از تدوین شــیوه نامــه «انتخاب‬ ‫دانشــجوی ســرامد» در ایــن وزارتخانــه و نهایــی‬ ‫شــدن و ابــاغ ان تــا چنــد مــاه اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫زلفی گل همچنین از روســای دانشــگاه ها خواســت‬ ‫از ظرفیــت نیکــوکاران در رفــع برخــی نیازهــا ماننــد‬ ‫ســاخت خوابــگاه و مســکن دانشــجویان متاهــل‪،‬‬ ‫ن بــرای دانشــجویان اســتفاده‬ ‫برگــزاری ازدواج اســا ‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪35‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫قالیباف در گفتگوی زنده‬ ‫تلویزیونی‪:‬‬ ‫سقف بودجه را‬ ‫مجلس افزایش نداد‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیان اینکــه مجلس نه تنها‬ ‫ســقف بودجــه را افزایــش نــداد بلکــه ان را ‪ ۲.۶‬درصــد کاهــش‬ ‫داد‪ ،‬گفــت‪ :‬اصــاح ســاختار بودجــه در کاهــش نقدینگــی و‬ ‫کاهــش تــورم می توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف‪ ،‬رئیــس مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫گفت وگــوی زنــده بــا مــردم ایــران دربــاره بررســی الیحــه بودجــه‬ ‫‪ ،۱۴۰۲‬بــا اشــاره بــه بررســی ایــن الیحــه در صحــن مجلــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امســال بــه دلیــل انکــه هــم بایــد برنامــه هفتــم‬ ‫توســعه و هــم بودجــه در مجلــس تصویــب شــد‪ ،‬بایــد دولــت‬ ‫لوایــح برنامــه و بودجــه را بــه مجلــس ارائــه م ـی داد‪.‬‬ ‫بودجه با بیش از یک ماه تاخیر به مجلس امد‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امــا برنامــه هفتــم توســعه بــا تاخیــر تدوین شــد‬ ‫و در نهایــت تصمیــم بــر ایــن شــد کــه برنامــه ششــم توســعه را‬ ‫شــش مــاه تمدیــد کنیــم و دولــت الیحــه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۲‬را بر‬ ‫اســاس برنامــه ششــم توســعه تقدیــم مجلــس کــرد و بودجــه با‬ ‫بیــش از یــک مــاه تاخیــر بــه مجلــس امــد و بررســی بودجــه در‬ ‫مجلــس فشــرده تر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬مجلــس در‬ ‫ایــن ایــام بــه صــورت ســه شــیفت هــم در کمیســیون تلفیــق و‬ ‫هــم در صحــن مجلــس بودجــه را بررســی کــرد و توانســت ان‬ ‫را در زمــان مناســب بررســی کنــد و االن هــم در مرحلــه بررســی‬ ‫در شــورای نگهبــان اســت و طبیعتــا ًتــا اخــر ایــن هفتــه بودجــه‬ ‫نهایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کمیســیون تلفیــق ایــرادات شــورای نگهبــان‬ ‫را امــروز بررســی کــرد و فــردا هــم بخــش دیگــری را بررســی‬ ‫می کنــد‪ .‬مــا در روزهــای چهارشــنبه و پنج شــنبه هفتــه جــاری‬ ‫ایــرادات را برطــرف می کنیــم و ســعی می کنیــم تــا چهارشــنبه‬ ‫شــب یــا پنجشــنبه مصوبــات را بــا رفــع ایــرادات بــه شــورای‬ ‫نگهبــان ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی دربــاره فشــار اقتصــادی‬ ‫بخشــی از مــردم بــا توجــه بــه تــورم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬حتمــا ً‬ ‫ایــن موضــوع را قبــول دارم کــه بــه انــدازه تــورم نتوانســتیم‬ ‫پوشــش کامــل دهیــم‪ ،‬مخصوصــا ًانهایــی کــه یــک مقــدار‬ ‫ضعیف تــر هســتند‪.‬‬ ‫سیاست های جبرانی بودجه برای تورم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البتــه مــا سیاسـت های جبرانــی ماننــد کاالبــرگ‬ ‫الکترونیکــی یــا معافیت هــای مالیاتــی را هــم در نظــر گرفتیــم‪.‬‬ ‫االن هــر کســی کــه درامــد زیــر ‪ ۱۰‬میلیــون تومان داشــته باشــد‪،‬‬ ‫از معافیــت برخــوردار اســت چــه در حــوزه کارمنــدی باشــد یــا چه‬ ‫در بخــش مربــوط بــه قانــون کار باشــد‪.‬‬ ‫قالیبــاف اظهــار داشــت‪ :‬مــا امســال بخشــی از جامعــه را کــه‬ ‫اســیب پذیــر هســتند و تحــت پوشــش بیمــه نبودنــد‪ ،‬انــان‬ ‫را تحــت پوشــش بیمــه قــرار دادیــم ماننــد ملوانــان‪ ،‬بنــده در‬ ‫ســفرهای اســتانی کــه بــه شــمال و جنــوب کشــور رفتــم‪ ،‬دیــدم‬ ‫کــه ایــن افــراد تحــت پوشــش بیمــه نبــود امــا تحــت پوشــش‬ ‫قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی متذکر شــد‪ :‬ســال گذشــته بحث مربوط به این را داشــتیم‬ ‫کــه هــر کســی کــه بیمــه ســامت نبــود را بــدون اخــذ وجــه بیمــه‬ ‫کردیــم کــه بیــش از ‪ ۶‬میلیــون نفــر شــدند و ایــن را دو مرتبــه‬ ‫بــرای ســال اینــده تمدیــد کردیــم تــا اگــر کســانی هســتند کــه‬ ‫هنــوز بیمــه نشــدند حتــی نــه فقــط در دهک هــای پاییــن بلکــه‬ ‫اگــر در دهک هــای باالتــر هــم هســتند‪ .‬حتمــا ًبیمــه شــوند‪.‬‬ ‫قالیبــاف گفــت‪ :‬محرومیــت زدایــی هــا کــه اتفــاق می افتــد‬ ‫در بخش هــای مختلــف بایــد مــورد توجــه باشــد‪ .‬در دو ســال‬ ‫قبــل یعنــی در ســال ‪ ۹۹‬حقــوق ســربازان کــه جمــع کثیــری‬ ‫از جوانــان کشــور هســتند و جمعــی از ان متاهــل هســتند‬ ‫و معمــوال ًهــم قشــر ضعیــف مــا هســتند‪ ۳۰۰ ،‬یــا ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان بــود امــا امــروز یــک فــرد متاهــل کــه بــه خدمــت‬ ‫ســربازی مـی رود‪ ،‬بیــش از ‪ ۷‬میلیون تومــان و اگر در مناطق‬ ‫عملــی باشــد‪ ،‬بیــش از ان حقــوق می گیــرد و ایــن کمک هــا‬ ‫هــم سیاس ـت های جبرانــی مــا بــود‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه بنــده اقــرار‬ ‫می کنــم کــه حتمــا ًنمی توانــد همــه تــورم را پوشــش دهــد‪ .‬مــا‬ ‫واقعــا ً در کالن کشــور یعنــی مجلــس و دولــت و مخصوصــا ً‬ ‫دولــت کــه مســئولیت اجرایــی کار را دارد‪ ،‬بایــد تــاش کنیــم تــا‬ ‫تــورم را کاهــش دهیــم تــا قــدرت خریــد مــردم حفظ شــود و این‬ ‫اولویــت ماســت و ان شــاءالله در برنامــه پنــج ســاله هفتــم بایــد‬ ‫بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اصالح ساختار بودجه در کاهش تورم موثر است‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مخصوصــا ً اصــاح ســاختار بودجــه یکــی از‬ ‫گام هــای جــدی اســت کــه در کاهــش نقدینگــی و کاهــش تــورم‬ ‫می توانــد اثرگــذار باشــد کــه امیدواریــم ایــن اتفــاق بــه طــور‬ ‫کامــل بیفتــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بودجــه عمومــی دولــت حــدود ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫صــد و خــرده ای میلیــارد تومــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بودجــه عمومــی‬ ‫و بودجــه شــرکت های دولتــی بــه صــورت مشــترک بیــش از ‪۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫قالیبــاف ادامــه داد‪ :‬مجلــس ســعی کــرد نه تنها ســقف بودجه‬ ‫را افزایــش ندهــد‪ ،‬بلکــه ‪ ۲.۶‬درصــد ســقف بودجــه کاهش پیدا‬ ‫کــرد‪ .‬نزدیــک بــه ‪ ۴‬درصــد یعنــی کمتــر از ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان بودجــه عمومــی افزایــش پیــدا کــرد کــه ایــن افزایــش‬ ‫در مقابــل دو هــزار و خــرده ای میلیــارد تومــان بســیار افزایــش‬ ‫ناچیــزی اســت کــه انجــام شــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه دالیــل ایــن‬ ‫مســئله‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن مســئله بــه دلیــل ان اســت کــه مــا ســقف‬ ‫بودجــه را حتــی اگــر نماینــدگان پیشــنهاد داشــتند‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫افزایــش نمی دادیــم و ســعی می کردیــم همــان درامــد را در‬ ‫جایــی کــه ممکــن اســت درامدهــا پایدار نباشــد‪ ،‬به انجــا اضافه‬ ‫کنیــم تــا بودجــه ناتــرازی پیــدا نکنــد‪ .‬لــذا اگــر بودجــه کســری‬ ‫عملیاتــی داشــته باشــد‪ ،‬بدیــن معناســت کــه تورم رشــد کــرده و‬ ‫افزایــش نقدینگــی پیــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬سیاســت قطعــی مــا در مجلــس ایــن بــود کــه‬ ‫به محرومیت زدایی‪ ،‬معیشــت و اشــتغال توجه داشــته باشــیم‬ ‫و هــم از طرفــی افزایــش ســقف بودجــه نداشــته باشــیم و مــن‬ ‫فکــر می کنــم مجلــس در ایــن کار موفــق بــود‪.‬‬ ‫قالیبــاف در ادامــه دربــاره اعــداد و ارقــام موضوعــات معیشــتی‬ ‫مــردم در بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۲‬بیــان کــرد‪ :‬نخســتین بحــث در‬ ‫زمینــه معیشــت‪ ،‬مربــوط بــه حقــوق اســت؛ مــا در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫حــدود متوســط ‪ ۱۰‬درصــد حقــوق را در میانــه ســال افزایــش‬ ‫دادیــم و دو مرتبــه در انتهــای ســال نیــز یــک افزایــش حقــوق‬ ‫داشــتیم‪ .‬امــا بــرای ســال اینــده تصویب کردیم به طور متوســط‬ ‫حقــوق ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫معافیت حقوق زیر ‪ ۱۰‬میلیون از مالیات‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از طرفــی دیگــر مــا در ســال ‪ ۱۴۰۲‬و در زمینــه‬ ‫حقــوق ســعی کردیــم افــرادی کــه ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان بــه پاییــن‬ ‫حقــوق می گیرنــد‪ ،‬از مالیــات معــاف شــوند و ایــن بــه نوعــی‬ ‫کمــک بــه حــوزه معیشــت مــردم قلمــداد می شــود‪.‬‬ ‫قالیبــاف بــا اشــاره بــه ســایر اقدامــات معیشــتی بــرای ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۲‬تاکیــد کــرد‪ :‬مــا ســعی کردیــم بــه حــوزه تولیــد هــم‬ ‫توجــه داشــته باشــیم و در ایــن بخــش ‪ ۷‬واحــد درصــد مالیــات‬ ‫بخــش تولیــد را کاهــش دادیــم کــه ایــن موضــوع در اقتصــاد‬ ‫اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫قالیبــاف بــا بیــان اینکــه مجلــس در بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬موضوع‬ ‫کاالبــرگ را تصویــب کــرده بــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬براســاس ایــن رونــد‬ ‫مجلــس دولــت را مکلــف کــرده بــود در پــی تبدیــل ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫کاال بــرگ بــه مــردم دهــد‪ .‬یکــی از علت هــا در ایــن بخــش ایــن‬ ‫بــود کــه وقتــی مــا کاالبــرگ می دادیــم قیمــت اقــام اصلــی‪،‬‬ ‫مصــرف مــردم و خریــد مــردم را حفــظ می کردیــم لــذا کاالبــرگ‬ ‫می توانســت قــدرت خریــد مــردم را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال هــم مــا ایــن را پیش بینــی کردیــم‬ ‫و بــه دولــت اجــازه دادیــم کــه بــه پنــج دهــک پاییــن و بــه‬ ‫ویــژه ســه دهــک پاییــن کــه احتیــاج بیشــتری دارنــد‪ ،‬کاالبــرگ‬ ‫دهــد و ایــن عــاوه بــر مباحــث مربــوط به یارانه نقدی اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــا تــاش کردیــم بــه نوعــی بــرای خانواده هــای کــه‬ ‫نســبت بــه تــورم قــدرت خریــد پایینــی دارنــد‪ ،‬از ایــن طریــق‬ ‫مســائل را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫قالیبــاف در رابطــه بــا اینکــه ایــا مجلــس بــه تنهایــی می توانــد‬ ‫در مــورد حقــوق ســربازی تصمیــم گیــری کنــد؟ عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫مجلــس می توانــد بــه موضــوع حقوق ســربازی ورود کنــد‪ .‬ما در‬ ‫ســربازی دو موضــوع داریــم؛ یــک بحــث مربــوط بــه حقــوق انهــا‬ ‫بــود کــه اســتقبال خوبــی هــم در مــورد ان صــورت گرفــت‪ .‬طبــق‬ ‫گزارش نیروهای مســلح باعث شــده اســت بســیاری از کســانی‬ ‫کــه بــه دلیــل مشــکالت خانوادگــی و تامیــن زندگــی بــه ســربازی‬ ‫نیامــده بودنــد‪ ،‬بــه ســربازی برونــد‪.‬‬ ‫دستور رهبر انقالب برای اصالح قانون سربازی‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز بــا پیگیــری ای کــه در مجلــس و بــا ســتاد‬ ‫کل نیروهــای مســلح در ایــن زمینــه صــورت گرفــت و محضــر‬ ‫حضــرت اقــا ارائــه شــد‪ ،‬همــه بــه جمــع بنــدی رســیدیم کــه اصل‬ ‫موضــوع ســربازی نیــاز بــه بازنگــری و طــرح جدیــد بهینــه کــردن‬ ‫بحــث ســرباز دارد کــه بــا هماهنگــی ســتاد کل و دســتوری کــه‬ ‫حضــرت اقــا دادنــد در حــال بررســی هســتیم تا بتوانیــم در مورد‬ ‫شــیوه ســربازی تجدیــد نظــر انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی در رابطــه بــا زمــان بازنگــری‬ ‫در مــورد حقــوق و شــرایط ســربازی گفــت‪ :‬بــرای ایــن اقــدام‬ ‫نمی تــوان زمــان خاصــی در نظــر گرفــت امــا در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬بــرای مثــال چندیــن دهــه ایــن مــا به همیــن روال‬ ‫ایــن کار را انجــام می دهیــم کــه نیــاز بــه بازنگــری دارد‪ .‬گاهــی‬ ‫جوان هــا حــس می کردنــد ســربازی بــه نوعــی بــرای انهــا بیــگاری‬ ‫اســت امــا می دانیــد در ســربازی انهایــی کــه تحصیــات بــاال‬ ‫دارند و نیروهای نخبه هســتند دقیقا ًدر راســتای تخصصی کار‬ ‫خــود بــه کار گرفتــه می شــوند و مدت هــا اســت ایــن موضــوع در‬ ‫نیروهــای مســلح انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه ســتاد کل برنامـه ای دارد‬ ‫تــا همــه نیروهایــی کــه بــه ســربازی مــی اینــد تــا پایــان دوران‬ ‫خدمــت در حرفــه خاصــی را دنبــال کننــد و مهــارت کســب کننــد‬ ‫و کارت حرف ـه ای دریافــت نماینــد کــه امســال در بودجــه رقــم‬ ‫قابــل توجهــی شــامل چنــد هــزار میلیارد تومــان را در تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫بــرای ایــن اختصــاص دادیــم کــه بــه افــراد دارای مهــارت و کارت‬ ‫حرف ـه ای وام اشــتغال بدهیــم تــا بعــد از بازگشــت از خدمــت‬ ‫بتواننــد در جامعــه مشــغول بــه کار شــوند‪.‬‬ ‫مجلــس و دولــت تحــت هیــچ شــرایطی اجــازه کســری بودجــه‬ ‫در حــوزه مربــوط بــه ســامت را نمی دهنــد‬ ‫قالیبــاف در رابطــه بــا دارو و تجهیزات پزشــکی و بودجه تعیین‬ ‫شــده ‪ ۶۹‬همــت بــرای تامیــن دارو و اختــاف نظرهــا و ابهامــات‬ ‫پیرامــون بودجــه مــورد نیــاز در ایــن زمینــه‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اوال ًان‬ ‫چیزی که دولت کارشناســی و بررســی کرده و در الیحه بودجه‬ ‫بــه مجلــس ارائــه داده همــان ‪ ۶۹‬همــت اســت و مدعــی اســت‬ ‫ایــن میــزان کفایــت می کنــد‪ .‬طبیعتــا ًنظــر دولــت بــا کارشناســی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مطمئــن باشــید دولــت و مجلــس در ارتبــاط بــا‬ ‫کاالهــای اساســی و حــوزه مربــوط بــه ســامت تحــت هیــچ‬ ‫شــرایطی اجــازه کمبــود یــا کســری بودجــه نمی دهنــد ولــو اینکــه‬ ‫نیــاز باشــد در اواســط ســال دولــت اصالحاتــی در بودجــه وارد‬ ‫کنــد یــا اینکــه متمــم بودجــه را بــه مجلــس بدهــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ممکــن‬ ‫اســت در کارشناســی برخــی بگوینــد دارو ‪ ۷۰‬یــا ‪ ۱۰۰‬همــت نیــاز‬ ‫دارد‪ .‬هــر انــدازه الزم باشــد و در بیــن ســال مشــخص شــود‬ ‫کمبــود وجــود دارد ایــن کارهــا انجــام می شــود‪ .‬امــا بایــد توجــه‬ ‫شــود مــا در حــوزه دارو اســراف هــم داریــم بــا توزیــع درســت و‬ ‫بــه جــا نداریــم‪ .‬بــا نســخه الکترونیکــی و طــرح دارویــار یــا طــرح‬ ‫پزشــک خانــواده کــه قــرار اســت از اردیبهشــت مــاه اجرایی شــود‬ ‫می تــوان از بخشــی از اســراف ها جلوگیــری کــرد نیازمندی هــا‬ ‫دنبــال شــود‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی بایــد بــر ســبد ارزی خــود اشــراف داشــته‬ ‫با شد‬ ‫وی افــزود‪ :‬دومیــن مســئله نیــز موضــوع نحــوه مدیریــت‬ ‫اســت‪ .‬بانــک مرکــزی بایــد در عرضــه و تقاضــای ارز نظــارت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــر اســاس قانــون مســئولیت ســکه و ارز بــا‬ ‫بانــک مرکــزی اســت و بایــد بــر ســبد ارزی‪ ،‬تنــوع ارزی و‬ ‫محــل جغرافیــای ان اشــراف داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬احســاس مــن این‬ ‫اســت کــه بخشــی از بانــک مرکــزی بــه هــر دلیلــی اشــرافش‬ ‫انطــور کــه بایــد و شــاید نبــوده اســت‪ .‬مثــا ًبخــش دولتــی‬ ‫ماننــد پتروشــیمی ها و فوالدی هــا کــه درامــد ارزی دارنــد‬ ‫نمی توانــد بگوینــد درامــد بخــش خودمــان را خودمــان‬ ‫بگیریــم بلکــه بایــد بانــک مرکــزی بــرای انهــا تصمیــم بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضــوع ســوم نیــز ایــن اســت کــه مــا میــدان‬ ‫و فعالیت هــای میدانــی و بــازار ازاد داریــم کــه واقعــا ًمــن‬ ‫معتقــدم دشــمنان جمهــوری اســامی در ان بخــش‬ ‫شــیطنت می کننــد و اثــرات روانــی درســت می کننــد تــا شــاید‬ ‫قیمت هــا بــاال و پاییــن کننــد؛ لــذا مهــم اســت کــه ان را‬ ‫نیــز مدیریــت کنیــم‪ .‬بــه همیــن جهــت اســت کــه می گویــم‬ ‫قیمــت ارز قیمــت مقطــوع نیســت ولــی بایــد ثبــات در ارز‬ ‫وجــود داشــته باشــد و لجام گســیخته نباشــد‪.‬‬ ‫نظارت هیات سه نفره بر مولدسازی‬ ‫رئیــس مجلــس در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت‪:‬‬ ‫ائین نامــه مولدســازی در ‪ ۱۲‬مــورد اصــاح شــده اســت و‬ ‫هیئــت ســه نفــری بــر مولدســازی نظــارت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬هرکــس خــاف ائین نامــه مولدســازی‬ ‫کاری کنــد هیــچ مصونیتــی نــدارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪35‬‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫اثرات مخرب نوشابه و‬ ‫قهوه بر سالمت دندان ها‬ ‫ارگ تاریخی بلقیس‬ ‫مجموعه بلقیس شامل ارگ و خندق پیرامون ان‪ ،‬شارستان‪،‬‬ ‫ویرانــه هــای معــروف بــه تپــه منار (مســجد جامع)‪ ،‬مقبره شــیخ‬ ‫اذری‪ ،‬قســمت صنعتــی شــهر‪ ،‬اب انبــار‪ ،‬کاروانســرا‪ ،‬مجموعــه‬ ‫معــروف بــه یخــدان هــا و یــک گورســتان وســیع در نزدیکــی‬ ‫دروازه شــرقی ان اســت‪.‬‬ ‫سیاحت به تاریخ‬ ‫در دومین بنای‬ ‫بزرگ خشتی ایران‬ ‫شــهر تاریخــی «بلقیــس» در شهرســتان اســفراین‬ ‫خراســان شــمالی بعنــوان دومیــن بنــای خشــتی و گلــی‬ ‫کشــور کــه قدمــت ان بــه دوره ساســانی و صــدر اســام‬ ‫بــاز مــی گــردد‪ ،‬گردشــگران را بــه ســفر تاریخــی و زندگــی‬ ‫چنــد هــزار ســاله راهــی کنــد‪.‬‬ ‫ســابقه زندگــی در شــهر بلقیــس اســفراین ‪ ۲‬تــا چهــار‬ ‫هــزار ســال تخمیــن زده مــی شــود و اهمیــت ایــن شــهر‬ ‫در ارگ بــزرگ خشــتی و گلــی اســت‪ ،‬ایــن بنــا بــا وســعت‬ ‫حــدود ‪ ۱۸۰‬هکتــار دومیــن بنــای خشــتی ایــران پــس از‬ ‫ارگ بــم بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن بنــای خشــتی کــه بــا ســبک معمــاری ساســانی‬ ‫ســاخته شــده اســت زمانــی در حاشــیه جــاده تاریخــی‬ ‫ابریشــم قــرار داشــت‪ ،‬اکنــون بــرای دیــدن ایــن بنــا کــه در‬ ‫حــدود ســه کیلومتــری جنــوب غــرب اســفراین قــرار دارد‪،‬‬ ‫بایــد بــه جنــوب خراســان شــمالی ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫شــهر تاریخــی بلقیــس بــه شــماره ‪ ۴۴۹۷‬در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی ثبــت شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت و غنــای‬ ‫تاریخــی ان در ســال ‪ ۸۸‬بــه عنــوان پایــگاه میــراث‬ ‫فرهنگــی مصــوب و فعالیــت مطالعاتــی‪ ،‬مرمتــی و‬ ‫باســتان شناســی ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تعطیــات از شــهر بلقیــس بازدیــد مــی کردنــد بــه طــوری کــه‬ ‫امــار بازدیــد کننــدگان از ایــن شــهر ‪ ۲‬ســال پیاپــی در کشــور‬ ‫رکــورد شکســت و بیشــترین را بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫شــهر اســفراین از شــهرهای پر اهمیت خراســان بوده اســت‬ ‫و گفتــه مــی شــود کــه قبــاد ساســانی در ایــن شــهر ازدواج کرد‪.‬‬ ‫پــس از قــدرت گرفتــن انوشــیروان و رســیدن بــه پادشــاهی‪،‬‬ ‫اســفراین بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا می کنــد چــون نســب‬ ‫انوشــیروان از خانــدان مــادری بــه ایــن شــهر می رســید‪.‬‬ ‫پــس از ورود دیــن اســام نیــز تــا پیــش از حکومــت‬ ‫نــادر شــاه افشــار بلقیــس هنــوز جــزو مهم تریــن‬ ‫شــهرهای ایــران به حســاب می امــد‪ .‬بــر اســاس اســناد‬ ‫و نوشــته های تاریخــی اســفراین در ســال ‪ ۳۱‬هجــری‬ ‫توســط مســلمانان فتــح می شــود‪.‬‬ ‫از ان زمــان تــا اواخــر دوران صفــوی مــردم بســیاری در‬ ‫ایــن شــهر زندگــی کرده انــد‪ .‬شــهر بلقیــس کــه در مســیر‬ ‫اصلــی اقــوام مهاجــر قــرار داشــت توســط مغول هــا‪،‬‬ ‫ازبک هــا و افغان هــا مــورد هجــوم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه در دوران طهماســب دوم اخریــن پادشــاه‬ ‫صفــوی توســط افغان هــا کامــا تخریــب شــد‪ .‬پــس از‬ ‫ایــن اتفــاق دیگــر اهمیــت قبلــی خــود را بــه دســت نیــاورد‬ ‫و بنابــر گفتــه برخــی تاریخ نــگاران از همــان زمــان نــام‬ ‫بلقیــس بــر روی خرابه هــای باقــی مانــده ی اســفراین‬ ‫کهــن گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اثار‬ ‫به جامانده در شهر تاریخی‬ ‫بلقیس‪ ،‬ارگ تاریخی است‪،‬‬ ‫این بنا یکهزار و ‪ ۲۰۰‬سال‬ ‫قدمت دارد و به ان نارین‬ ‫قلعه هم می گویند‪ .‬گفته می‬ ‫شود که اولین دوره استقرار در‬ ‫تپه منار یا مسجد مهم ترین‬ ‫این قلعه مربوط به زمان پس‬ ‫بخش شارستان شهر بلقیس‬ ‫از حمله مغول است‪ .‬البته‬ ‫است که کتاب های جغرافیایی‬ ‫اثار ساخت وساز و مرمت در‬ ‫و سفرنامه ها‪ ،‬وجود این‬ ‫پیکره این ارگ دیده می شود‪.‬‬ ‫مسجد و مناره در این محل را‬ ‫ارگ تاریخی بلقیس‬ ‫ثابت می کنند‪.‬‬ ‫شــهر بلقیــس شــرایط و ویژگی هــای کامــل یــک شــهر‬ ‫کهــن شــهر اســفراین از مجموعــه اثــاری ماننــد بقایــای‬ ‫ارگ و خنــدق پیرامــون ان‪ ،‬شارســتان کــه شــامل بــرج و‬ ‫بــارو اســت‪ ،‬مقبــره شــیخ اذری‪ ،‬ویرانه هــای معــروف بــه‬ ‫منارتپــه (مســجد جامــع)‪ ،‬کــوره ســفالگری‪ ،‬اب انبــار‪ ،‬بــازار‪،‬‬ ‫کاروانســرا‪ ،‬بنــای معــروف بــه یخدان هــا و یــک گورســتان‬ ‫وســیع در نزدیــک دروازه شــرقی تشــکیل شــد ه اســت‪.‬‬ ‫ســالم ترین و همچنیــن برجســته ترین اثــری کــه در‬ ‫بقایــای شــهر بلقیــس باقــی مانــده اســت؛ ارگــی بــا ‪ ۲۹‬بــرج‬ ‫بــه ارتفــاع حــدود ‪ ۱۱‬متــر کــه جــزو بزرگ تریــن قلعه هــای‬ ‫باســتانی ایــران بــه شــمار مــی رود بــا ســازه بــزرگ خشــتی و‬ ‫چین ـه ای و دارای وســعتی حــدود ‪ ۵۱‬هــزار مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در اطــراف ارگ یــک خنــدق وســیع وجــود دارد‬ ‫کــه نفــوذ ناپذیــری قلعــه را دشــوارتر مــی کــرد‪ .‬گفتــه مــی‬ ‫شــود کــه قدیمــی تریــن اثــار اســتقرار در ایــن شــهر بــه‬ ‫اواخــر دوره ساســانی مربــوط مــی شــود و زندگــی در ان‬ ‫تــا پایــان دوره صفویــه ادامــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫بلقیس؛ پرطرفدارترین اثر تاریخی استان‬ ‫ایــن بنــای بــزرگ و ارزشــمند در نوروز مورد اقبال گردشــگران‬ ‫اســت و ایــن اثــر تاریخــی همــه ســاله پربیننــده تریــن اثــر‬ ‫گردشــگری اســتان خراســان شــمالی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫پیــش از همــه گیــری کرونــا هــر ســال ده ها هزار نفــر در ایام‬ ‫اســامی را دارا اســت و از بخش هــای مختلــف شــامل‬ ‫ارگ‪ ،‬شهرســتان و تاسیســات مختلــف شــهری چــون‬ ‫بــازار و مســجد برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه بلقیــس شــامل ارگ و خنــدق پیرامــون ان‪،‬‬ ‫شارســتان‪ ،‬ویرانــه هــای معــروف بــه تپــه منــار (مســجد‬ ‫جامــع)‪ ،‬مقبــره شــیخ اذری‪ ،‬قســمت صنعتــی شــهر‪ ،‬اب‬ ‫انبــار‪ ،‬کاروانســرا‪ ،‬مجموعــه معــروف بــه یخــدان هــا و یــک‬ ‫گورســتان وســیع در نزدیکــی دروازه شــرقی ان اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن اثــار به جامانــده در شــهر تاریخــی‬ ‫بلقیــس‪ ،‬ارگ تاریخــی اســت‪ ،‬ایــن بنــا یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬ســال‬ ‫قدمــت دارد و بــه ان ناریــن قلعــه هــم می گوینــد‪ .‬گفتــه‬ ‫مــی شــود کــه اولیــن دور ه اســتقرار در ایــن قلعــه مربــوط به‬ ‫زمــان پــس از حملـ ه مغــول اســت‪ .‬البتــه اثــار ساخت وســاز‬ ‫و مرمــت در پیکــر ه ایــن ارگ دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ارگ اخریــن بــار بــه تصرف افغان هــا درامد و کامال‬ ‫تخریــب شــد امــا تــا اواخــر دوران قاجــار خانواده هایــی‬ ‫بــه شــکل مســتقل در ان زندگــی می کردنــد‪.‬‬ ‫ارگ بلقیــس اســفراین‪ ،‬بعــد از ارگ بــم‪ ،‬دومیــن‬ ‫بنــای گلــی ایــران اســت کــه بــر اســاس اصــول معمــاری‬ ‫ساســانی ســاخته شــده و مهم تریــن مصالــح به کاررفتــه‬ ‫در ان خشــت و گل اســت‪.‬‬ ‫ایــن دژ قدیمــی ‪ ۲۹‬بــرج بــا ارتفــاع حدود ‪ ۱۱‬متر داشــت‪،‬‬ ‫ایــن برج هــا از اطــراف بــا خنــدق احاطــه شــده اند‪ .‬در‬ ‫ل هایــی‬ ‫کاوش هــای انجــام شــده در ســال ‪ ،۸۶‬ســفا ‬ ‫در ایــن منطقــه یافــت شــد کــه بــه ســفال های مــرو و‬ ‫ســمرقند و نیشــابور قدیــم شــباهت دارد‪ .‬همیــن مســئله‬ ‫ســبب قــوت بخشــیدن بــه احتمــال وجــود تمــدن در ایــن‬ ‫منطقــه در قــرن دوم هجــری شــد‪.‬‬ ‫وســعت این ارگ تاریخی بیش از ‪ ۵۱‬هزار مترمربع اســت‬ ‫و مصالــح اصلــی بــه کار رفتــه در ســاخت ان شــامل گل‪-‬‬ ‫چینه اســت که در بعضی از قســمت ها از خشــت و اجر و‬ ‫چوب برای اســتحکام بیشــتر‪ ،‬اســتفاده شــده اســت‪ .‬طبق‬ ‫شــواهد تاریخــی‪ ،‬ایــن قلعــه برخــاف ســایر قلعه هــا کــه‬ ‫معمــوال در ارتفــاع ســاخته می شــوند‪ ،‬روی ســطح همــوار‬ ‫دشــت ســاخته شــده و اطــراف ان خندقــی ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫مقبره شیخ اذری‬ ‫شــیخ فخرالدین حمــزه فرزنــد علــی ملــک طوســی‬ ‫اســفراینی بیهقــی متخلــص بــه «اذری» از عارفــان و‬ ‫شــعرای مشــهور قــرن هشــتم هجــری اســت کــه بخشــی‬ ‫از زندگــی خــود را در هنــد و بیشــتر ایــام عمــر خــود را‬ ‫در ایــران ســپری کــرده اســت‪ .‬مقبــر ه ایــن شــاعر اکنــون‬ ‫از دیدنــی هــای خراســان شــمالی بــه حســاب می ایــد و‬ ‫بــا شــماره ‪ ۴۴۹۷‬بــه عنــوان بخشــی از مجموعـه ی شــهر‬ ‫تاریخــی بلقیــس اســفراین در فهرســت اثــار ملــی بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا از ‪ ۲‬فضــای معمــاری تشــکیل شــده کــه ابعــاد‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬بخــش جنوبــی در واقــع بــه عنــوان‬ ‫نمازخانــه و بخــش شــمالی ان محــل دفــن و ارامــگاه‬ ‫شــیخ اذری اســت‪.‬‬ ‫شارســتان از دیگــر اثــار موجــود در ایــن ارگ بــه شــمار مــی‬ ‫رود و ایــن قســمت محله هــای مختلــف شــهر را در برگرفتــه‬ ‫اســت کــه بــا دیــوار خشــت و گلــی احاطــه شــده اند‪ .‬در ایــن‬ ‫محــدوده بناهایــی چــون تپــه منــار‪ ،‬بــازار‪ ،‬محــدوده صنعتی‬ ‫و کارگاهــی‪ ،‬قبرســتان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تپــه منــار یــا مســجد مهم تریــن بخــش شارســتان شــهر‬ ‫بلقیــس اســت کــه کتاب هــای جغرافیایــی و ســفرنامه ها‪،‬‬ ‫وجــود ایــن مســجد و منــاره در ایــن محــل را ثابــت می کننــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۰‬در ضلــع جنوبــی شارســتان‪ ،‬بخــش کوچکــی‬ ‫از یــک ســازه ی اجــری شــامل ســردر ورودی و تعــدادی‬ ‫پلــه کشــف شــد‪ .‬در کاوش هــای بعــدی مشــخص شــد‬ ‫کــه ایــن ســازه کــه دایــره ای بــه قطــر ‪ ۲۵/۴‬متــر و عمــق‬ ‫پنــج متــر بــود‪ ،‬بقایــای یــک اب انبــار اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن نتایــج ســومین فصــل کاوش در‬ ‫شارســتان شــهر بلقیــس‪ ،‬کشــف یــک کــور ه ســفالگری‬ ‫متعلــق بــه نیم ـ ه دوم قــرن ششــم هجــری قمــری اســت‬ ‫کــه بخش هــای مختلفــی چــون اتشــدان در بخــش پایینی‪،‬‬ ‫تاقچه هــا بــه منظــور گذاشــتن ســفال‪ ،‬ســکوی پخــت بــرای‬ ‫اماده ســازی و چیــدن ســفال بــرای پخــت و یــک گنبــد دارد‪.‬‬ ‫ارگ بلقیس اسفراین‪ ،‬بعد‬ ‫از ارگ بم‪ ،‬دومین بنای گلی‬ ‫ایران است که بر اساس اصول‬ ‫معماری ساسانی ساخته شده‬ ‫و مهم ترین مصالح به کاررفته‬ ‫در ان خشت و گل است‬ ‫در کاوش هــای باستان شناســی در شــهر تاریخــی‬ ‫اســفراین‪ ،‬اثــار زیــادی از قطعــات کاشــی بــه دســت‬ ‫امــده اســت کــه نشــان می دهــد هنــر کاشــی کاری در‬ ‫ایــن شــهر در زمــان حیــات از شــکوفایی و رونــق باالیــی‬ ‫برخــوردار بــوده اســت و از ایــن هنــر در تزییــن بناهــای‬ ‫شــاخص اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۲‬بنــای مهــم دیگــر هــم خــارج از حصــار‬ ‫شــهر بلقیــس و در نزدیکــی ان قــرار دارد‪ ،‬یکــی بنــای‬ ‫کاروانســرای معــروف بــه کهنــه ربــاط در بخــش شــمال‬ ‫غربــی شارســتان شــهر بلقیــس و دیگــری مجموعــه ای‬ ‫معــروف بــه یخدان هــا کــه در بخــش جنــوب غربــی شــهر‬ ‫تاریخــی اســفراین قــرار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫مدیــر گــروه بهداشــت دهــان و دنــدان معاونــت‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬برخــی از خوراکــی هــا اثــر مخربــی‬ ‫بــروی دنــدان هــا دارنــد و بهتــر اســت کــه از‬ ‫مصــرف ان هــا اجتنــاب شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر یاهوئیــان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نوشــابه هــا از ایــن مــواد غذایــی‬ ‫هســتند کــه مضــرات ان برای همه محرز اســت‪،‬‬ ‫همــه مــا مــی دانیــم کــه نوشــابه بــرای بســیاری‬ ‫از جنبه هــای ســامت و بهداشــت دهــان‬ ‫مضــر بــوده و اســتثنا نیســت و تعــداد زیــادی از‬ ‫مطالعــات‪ ،‬ارتبــاط بیــن مصــرف نوشــابه و حفــره‬ ‫ســازی را نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قهــوه نیــز عوارضــی بــرای‬ ‫دنــدان هــا دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬لکــه هــای قهــوه یکــی‬ ‫از بدتریــن هــا بــرای دنــدان هــای شــما هســتند‪،‬‬ ‫زیــرا بســیار مقــاوم انــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬قهــوه‬ ‫هــم دهــان شــما را خشــک و هــم دنــدان هــا را‬ ‫چســبنده مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بــه قهــوه شــکر اضافــه کنیــد‬ ‫بدتــر مــی شــود‪ ،‬زیــرا دنــدان هــای شــما از قهــوه‬ ‫بــدون شــکر کمــی کمتــر اســیب مــی بینــد‪.‬‬ ‫یاهوئیــان بــا اشــاره بــه اینکــه قهــوه نوشــیدنی‬ ‫اســیدی اســت کــه مینــای دنــدان را مــی پوســاند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای بــه حداقــل رســاندن اســیب دنــدان‬ ‫توســط قهــوه بعــد از مصــرف ان مقــدار زیــادی‬ ‫اب نوشــیده و از مــواد افزودنــی ماننــد شــکر‬ ‫اجتنــاب شــود‪.‬‬ ‫وی بــه تاثیــر ابمیــوه روی دنــدان نیــز اشــاره و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اگرچــه ابمیــوه بــه انــدازه قهــوه‪ ،‬چــای‬ ‫و نوشــابه مضر نیســت‪ ،‬اما بد نیســت بدانید که‬ ‫بســیاری از اب میــوه هــا بســیار اســیدی هســتند‬ ‫و بــا افزایــش خطــر حفــره ســازی دندانــی ارتبــاط‬ ‫دارنــد‪ .‬البتــه‪ ،‬ابمیــوه هــای کامــا طبیعــی دارای‬ ‫خواصــی نیــز هســتند‪ ،‬پــس فقــط از طبیعــت‬ ‫اســیدی ان هــا اگاه باشــید و حداقــل بعــد از‬ ‫نوشــیدن بــا اب دهــان خــود را بشــویید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ابنبــات چســبنده بــرای دنــدان ها‬ ‫مضــر اســت‪ ،‬محتــوای قنــد بــاالی ان هــا همــراه‬ ‫بــا طبیعــت چســبنده‪ ،‬ان هــا را کابوســی بــرای‬ ‫دنــدان هــای شــما و میــان وعــده هــای مــورد‬ ‫عالقــه باکتــری هــای دهــان مــی ســازد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تنها چیزی که در مورد ابنبات ها‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ایــن اســت کــه الی دندان هــا گیــر‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬همــان تکــه کوچک قطعــه ای از دندان‬ ‫را خــراب مــی کنــد‪ .‬اگــر شــما ابنبــات های ســخت‬ ‫بخوریــد‪ ،‬همیشــه خطــر ان مینــای دنــدان را‬ ‫تهدیــد مــی کنــد و در مــوارد شــدید‪ ،‬دنــدان را از‬ ‫بیــن مــی بریــد‪.‬‬ ‫یاهوئیــان از میــوه هــای خشــک نیــز بــه عنــوان‬ ‫مخــرب دنــدان هــا نــام بــرد و افــزود‪ :‬بســیاری از‬ ‫مــردم میــوه هــای خشــک را کــه یــک انتخــاب میــان‬ ‫وعــده ســالم هســتند‪ ،‬انتخــاب مــی کننــد و قطعــا‬ ‫برخــی از مزایــا در ایــن انتخــاب وجــود دارد‪ ،‬امــا‬ ‫مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه بیشــتر میــوه هــای‬ ‫خشــک بســیار چســبناک و بــا قنــد بــاال هســتند‪.‬‬ ‫انهــا بــا دُزهــای زیــاد‪ ،‬قندهــای طبیعــی و فیبرهــای‬ ‫ســلولزی غیــر محلــول همراهنــد کــه باعــث‬ ‫می شــود بــه عنــوان ابنبــات هــای گیاهــی مشــکل‬ ‫ســاز شــوند‪ ،‬بهتریــن جایگزیــن ایــن اســت کــه بــه‬ ‫جــای میــوه خشــک‪ ،‬میــوه هــای تــازه میــل شــود‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ صفحه 3 ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫در نوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫خراسان شمالی مکمل‬ ‫استان های شمالشرق‬ ‫کشور شد‬ ‫خراســان شــمالی توســط مدیــرکل دفتــر‬ ‫توســعه گردشــگری داخلــی و دبیــر ســتاد مرکــزی‬ ‫هماهنگــی خدمــات ســفر به عنــوان اســتان معیــن‬ ‫و جایگزیــن خراســان رضــوی‪ ،‬ســمنان و گلســتان‬ ‫در شمالشــرق کشــور بــرای ســفرهای نــوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی روز دوشــنبه در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تولیــد محتواهایــی بــا هــدف معرفــی‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری اســتان در یــک ســال گذشــته‪،‬‬ ‫پیشــنهاد توســعه گردشــگری در شمالشــرق و شــرکت‬ ‫در نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری موجــب معرفــی‬ ‫ایــن خطــه بــه عنــوان اســتان مکمــل ســفر شــد‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان افــزود‪ :‬قرارگیــری خراســان‬ ‫شــمالی بــرای اولین بــار به عنــوان اســتان مکمــل‬ ‫و معیــن ســفر بــرای اقامــت و حضــور مســافران و‬ ‫زائــران اســتان های همجــوار‪ ،‬نویدبخــش روزهــای‬ ‫خــوب بــرای توســعه صنعــت گردشــگری‪ ،‬رونــق‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اســتان بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای‬ ‫مناســب گردشــگری‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی می توانــد‬ ‫بــا برنامه ریــزی دقیــق و هم افزایــی دســتگاه های‬ ‫مربوطــه در توســعه صنعــت گردشــگری و رفــع موانع‬ ‫ســرمایه گذاری در اینــده رونقــی دوبــاره پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬اینــک ایــن نهــاد برگــزاری‬ ‫جلســات ســتاد خدمات سفر و انجام بازدیدهای نظارتی‬ ‫از اماکــن‪ ،‬امادگــی کامــل و الزم بــرای ارایــه خدمــات‬ ‫مطلــوب بــه مســافران در ایــام نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬را دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حــد فاصــل اســتان هــای‬ ‫شــمالی بــه مشــهد مقــدس واقــع شــده کــه پیــش‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا ســاالنه ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫مســافر و زائــر از ایــن مســیر تــردد مــی کردنــد‪.‬‬ ‫هفــت هتــل‪ ،‬یــک متــل‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیــر‪۳۸ ،‬‬ ‫خانه مســافر و ‪ ۴۰‬اقامتــگاه بوم گــردی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مســافران را پذیــرش مــی کننــد‬ ‫و در مجمــوع شــمار تخــت هــای اقامتــی در ایــن‬ ‫اســتان بــه هــزار تخــت مــی رســد‪.‬‬ ‫اســتان یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی بیــش‬ ‫از ‪ ۱۱۵‬جاذبه گردشــگری‪ ۲ ،‬منطقه نمونه ملی و ‪۲۲‬‬ ‫منطقه نمونه گردشــگری اســتانی دارد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های هفته نامه‬ ‫ندای ابادی‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫خمار و جلباب‬ ‫حجاب از منظر قران‬ ‫دو واژه ی «خمــار» و «جلبــاب» نقــش کلیــدی در‬ ‫فهــم حــدود حجــاب اســامی دارنــد‪ ،‬و از انهــا بیشــتر‬ ‫بــا عناویــن «مقنعــه» و «چــادر» در جامعــه مــا یــاد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ضــرورت پوشــیدن خمــار از ایــه شــریفه ســوره نــور‬ ‫اســتفاده می شــود کــه می فرمایــد‪« :‬ولیضربــن‬ ‫بخمرهــن علــی جیوبهــن»‬ ‫راغب ذیل واژه ی خمار می نویسد‪:‬‬ ‫«خمــار در اصــل بــه معنــای پوشــاندن چیــزی اســت‬ ‫و در اصطــاح پارچــه ای کــه زن ســرش را بــا ان‬ ‫می پوشــاند اطــاق می شــود‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪35‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫«حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن در‬ ‫حوزه هــای ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد دیجیتــال‬ ‫کشــور»‬ ‫برای تسهیل‬ ‫فعالیت های‬ ‫شرکت های دانش‬ ‫بنیان دو ایین نامه‬ ‫جدید تصویب شد‬ ‫هیــات وزیــران دو ایین نامــه حمایــت از تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان و اشــتغال افریــن در حوزه هــای ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعات و اقتصاد دیجیتال کشــور و حمل ونقل‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫ســاختمان و شهرســازی را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش تیتر ســپید‪ ،‬هیات وزیران در جلســه ‪ ۲۱‬اســفند‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــه ریاســت ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس‬ ‫جمهــور‪ ،‬در راســتای تحقــق فرمــان ســال مقــام معظــم‬ ‫رهبــری مبنــی بــر «تولیــد‪ ،‬دانش بنیان و اشــتغال افرین»‪،‬‬ ‫دو اییــن نامــه حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افریــن در حوزه هــای ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و‬ ‫اقتصاد دیجیتال کشــور و حمل ونقل‪ ،‬مســکن‪ ،‬ســاختمان‬ ‫و شهرســازی را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫براســاس اییــن نامــه «حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و‬ ‫اشــتغال افریــن در حــوزه هــای ارتباطات و فنــاوری اطالعات‬ ‫و اقتصــاد دیجیتــال کشــور» وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات مکلــف شــد تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۳‬پردیــس هــای‬ ‫علــم و فنــاوری اســتانی را راه انــدازی کنــد‪ .‬اســتانداری هــا و‬ ‫ســایر دســتگاه هــای اجرایــی‪ ،‬تامیــن زمیــن‪ ،‬مســتحدثات و‬ ‫زیرســاخت هــای الزم در ایــن رابطــه را فراهــم خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه موجــب اییــن نامــه مذکــور‪ ،‬همــکاری‬ ‫وزارتخانه هــای امــوزش و پــرورش‪ ،‬علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری و تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات بــه منظــور تعریــف دوره هــای کاربــردی و‬ ‫دروس نظری در راســتای روزامدســازی و توســعه توانمندی‬ ‫نیــروی انســانی اســت‪.‬‬ ‫ارائــه اعتبــار پژوهشــی در قالــب جــذب پســادکتری‪،‬‬ ‫فرصــت مطالعاتــی‪ ،‬حمایــت از پایــان نامــه هــا و رســاله هــا‬ ‫و پژوهــش هــای کاربــردی‪ ،‬یکــی دیگــر از تکالیــف وزارت‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در اییــن نامــه مصــوب اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــر اســاس اییــن نامــه یــاد شــده‪ ،‬کلیــه‬ ‫دســتگاههای اجرایــی از خریــد هرگونــه محصــول و خدمــات‬ ‫مشــابه غیــر داخلــی در حــوزه فنــاوری اطالعــات منــع‬ ‫شــده اند‪ .‬در متــن اییــن نامــه‪ ،‬افزایــش ســاالنه حداقــل ‪۲۰‬‬ ‫درصــدی محصــوالت دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور حــوزه‬ ‫فنــاوری اطالعــات پیــش بینــی شــده و بــه ایــن منظــور بــرای‬ ‫دســتگاه های مختلــف تکالیفــی هــم وضــع شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ایجــاد گمــرک تخصصــی فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات در منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫مندرجــات اییــن نامــه تصویــب شــده در هیئــت وزیــران‬ ‫اســت کــه ایــن اقــدام‪ ،‬زمینه صادرات محصــوالت و خدمات‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاوری حــوزه فنــاوری اطالعات‬ ‫را تســهیل می کنــد‪.‬‬ ‫هیئــت وزیــران در ادامــه جلســه امــروز خــود و در راســتای‬ ‫تحقــق شــعار ســال‪ ،‬اییــن نامــه دیگــری را بــا عنــوان اییــن‬ ‫نامــه «حمایــت از تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن‬ ‫در حــوزه حمــل ونقــل‪ ،‬مســکن‪ ،‬ســاختمان و شهرســازی»‬ ‫بــه پیشــنهادی وزارت راه و شهرســازی بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ ‫از جملــه اهــداف اییــن نامــه فــوق می تــوان بــه ایجــاد‬ ‫سیســتم حمــل ونقــل یکپارچــه‪ ،‬هوشــمند‪ ،‬ایمــن‪ ،‬ســریع‪،‬‬ ‫کارامــد‪ ،‬پــاک و راهکارهــای نواورانــه در راســتای افزایــش‬ ‫ســهم حمــل ونقــل همگانــی‪ ،‬ایفــای نقــش موثــر در‬ ‫ترانزیــت و تجــارت بین المللــی‪ ،‬افزایــش چابکــی و کارامدی‬ ‫حاکمیــت در بخــش حمــل ونقــل‪ ،‬کاهــش اثــرات مخــرب‬ ‫محیط زیســتی‪ ،‬توســعه حمل و نقل عمومی ســبز و بهینه‬ ‫ســازی مصــرف انــرژی اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن تولیــد و عرضــه‬ ‫صنعتــی مســکن بــا اولویــت بهینــه ســازی مصــرف انــرژی‪،‬‬ ‫کاهــش قیمــت تمــام شــده ســاخت مســکن‪ ،‬افزایــش‬ ‫کیفیــت و ســرعت ســاخت بــا توجــه بــه ســند ملــی امایــش‬ ‫ســرزمین و معمــاری ایرانــی‪ -‬اســامی‪ ،‬از دیگــر اهــداف ایــن‬ ‫اییــن نامــه اســت‪.‬‬ ‫در اییــن نامــه یــاد شــده همچنیــن بــر مــواردی از قبیــل‬ ‫حوزه هــای مربــوط بــه تســریع در بازافرینی بافت فرســوده و‬ ‫افزایــش طــول دوره بهــره بــرداری ســاختمان و توســعه شــهر‬ ‫هوشــمند‪ ،‬شــهرهای ایرانــی ‪ -‬اســامی و شــهر اینــده تاکیــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫دولــت بــا تصویــب ایــن اییــن نامــه‪ ،‬ارائــه راهکارهــای‬ ‫فناورانــه در طراحــی و تولیــد مســکن و ســاختمان اعــم‬ ‫از اســتفاده و تولیــد انــرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر از‬ ‫جملــه انــرژی خورشــیدی‪ ،‬مدیریــت منابــع اب و توســعه‬ ‫اســتفاده از اب خاکســتری‪ ،‬بازچرخانــی اب‪ ،‬احــداث‬ ‫ســاختمان هــای ســبز و پایــدار ســازگار بــا محیــط زیســت‬ ‫و متناســب با نیازهای ســالمندان و افراد کم توان را نیز‬ ‫دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫ارتقــای بهــره وری در حــوزه حمــل و نقل‪ ،‬طراحی و ســاخت‬ ‫ســامانه هــای حمــل و نقــل هوشــمند (‪ ،)ITS‬ســامانه هــای‬ ‫هوشــمند حمــل و نقــل و جابجایــی مســافر‪ ،‬ســامانه هــای‬ ‫رهگیری بار و کاال‪ ،‬سیستم اتوماسیونی هدایت کانتینرها‬ ‫و فراینــد تخلیــه و بارگیری‪ ،‬ســامانه هــای مربوط به راهبری‬ ‫و کنتــرل هوایــی‪ ،‬صنایــع و تولیــدات هوایی‪ ،‬دریایی و ریلی‬ ‫و ســامانه هــای پیــش بینــی و هشــدار هواشناســی نیــز از‬ ‫دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در اییــن نامــه مــورد اشــاره‬ ‫لحــاظ شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬شناســایی چالــش هــا و ظرفیــت هــای‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور و تدویــن‬ ‫ســازوکارهای حمایتــی از قبیــل ارائــه تســهیالت حمایتــی و‬ ‫پوشــش بخشــی از ریســک هــای تجــاری ســازی در راســتای‬ ‫رفــع موانــع شــرکت هــای مذکــور نیــز از جملــه اهــداف اییــن‬ ‫نامــه مصــوب هیئــت وزیــران اســت‪.‬‬ ‫بــه موجــب تکالیفــی کــه در اییــن نامــه یــاد شــده بــرای‬ ‫وزارت راه و شهرســازی تعییــن شــده‪ ،‬ایــن وزارت خانــه‬ ‫مکلــف اســت نســبت بــه بهــره گیــری از کارخانــه هــای خانــه‬ ‫ســازی ذیــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــا اولویــت ایجاد‬ ‫و توســعه کارخانه نواوری و پردیس پارکهای علم و فناوری‬ ‫اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن اییــن نامــه وزارت راه و شهرســازی موظــف‬ ‫اســت بــا همــکاری معاونــت علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان ریاســت جمهــوری‪ ،‬بــه منظــور حمایــت از‬ ‫توســعه فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و واحدهــای‬ ‫فنــاور از طریــق صنــدوق توســعه حمــل ونقــل و صنــدوق‬ ‫ملــی مســکن و در چارچــوب اساســنامه انهــا‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫ارائه خدمات ضمانتی و ارائه تســهیالت موردنیاز شــرکتهای‬ ‫دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور بــا اولویــت طــرح هــا‪ ،‬اقــام‬ ‫و تجهیــزات راهبــردی‪ ،‬تحریمــی و یــا ارزبــر در حوزه هــای‬ ‫فعالیــت وزارت اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی همچنیــن موظــف اســت بــا‬ ‫همــکاری وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫الگــوی مالــی زنجیــره تامیــن مســکن و حمــل و نقــل را بــا‬ ‫تمرکــز بــر بکارگیــری محصــوالت شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫و واحدهــای فنــاور در حــوزه مســکن و حمــل و نقــل حداکثــر‬ ‫ظــرف ‪ ۶‬مــاه پــس از ابــاغ ایــن اییــن نامــه تدویــن نمــوده‬ ‫و بــرای تصویــب بــه شــورای عالــی مســکن ارائــه کنــد‪ .‬بــه‬ ‫عــاوه ایــن وزارت خانــه بایــد نســبت بــه راه انــدازی صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری حمــل و نقــل پیشــرفته و صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری مســکن بــا مشــارکت بخــش غیــر دولتــی‬ ‫و از محــل وجــوه در اختیــار خــود و ســازمان هــای تابعــه و‬ ‫وابســته و بــا همــکاری صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و بــا‬ ‫رعایــت قوانیــن و مقــررات اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫همچنین به منظور توســعه نقش افرینی ســکوهای داده‬ ‫محــور حــوزه خدمــات برخــط حمــل و نقــل بــار و مســافر و‬ ‫ارائــه خدمــات توســط ایــن ســکوها‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‬ ‫موظــف اســت نســبت بــه تدویــن ضوابــط مربــوط بــه ارائــه‬ ‫خدمــات حمــل و نقــل بیــن شــهری بــار و مســافر و توســعه‬ ‫زیرســاختهای مــورد نیــاز ان اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫ارتقای بهره وری در حوزه حمل و نقل‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت سامانه های حمل‬ ‫و نقل هوشمند (‪ ،)ITS‬سامانه های‬ ‫هوشمند حمل و نقل و جابجایی‬ ‫مسافر‪ ،‬سامانه های رهگیری بار و‬ ‫کاال‪ ،‬سیستم اتوماسیونی هدایت‬ ‫کانتینرها و فرایند تخلیه و بارگیری‪،‬‬ ‫سامانه های مربوط به راهبری و کنترل‬ ‫هوایی‪ ،‬صنایع و تولیدات هوایی‪،‬‬ ‫دریایی و ریلی و سامانه های پیش‬ ‫بینی و هشدار هواشناسی نیز از دیگر‬ ‫موضوعاتی است که در ایین نامه‬ ‫مورد اشاره لحاظ شده است‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬بــه منظــور توســعه صنعــت پهپادهــای‬ ‫غیرنظامــی در کشــور بــا اولویــت حــوزه هــای خدماتــی‪،‬‬ ‫تفریحــی و ورزشــی‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی موظــف اســت‬ ‫بــا همــکاری ســتاد کل نیروهــای مســلح و وزارت کشــور‪،‬‬ ‫نســبت بــه تســهیل مجوزهای فعالیت شــرکت هــای دانش‬ ‫بنیــان و واحدهــای فنــاور فعــال در ایــن حــوزه و ایجــاد‬ ‫فضاهــای مناســب در محــدوده کالن شــهرها بــرای ازمــون و‬ ‫اجــرای عملیــات پرنده هــای کوچــک هدایــت پذیــر خدمــات‬ ‫غیرنظامــی اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی همچنیــن موظــف اســت بــا‬ ‫همــکاری معاونــت علمــی‪ ،‬فناوری و اقتصــاد دانش بنیان‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪،‬‬ ‫شــهرداری ها و مشــارکت بخــش غیردولتــی در راســتای‬ ‫حمایــت از فناوری هــای پیشــران و پرچمــدار‪ ،‬بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت قانــون جهــش تولیــد مســکن‪ ،‬تســهیالت و‬ ‫حمایــت هــای الزم را بــرای ایجــاد شــهر و شــهرک هــای‬ ‫هوشــمند الگــو یــا هوشمندســازی شــهرهای موجــود بــا‬ ‫رعایــت مالحظــات محیــط زیســتی و زیرســاخت هــای‬ ‫هوشــمند بــا زیســت پذیــری و خــود اشــتغالی بــاال بــا‬ ‫رویکــرد اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫واحدهــای فنــاور را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫براســاس اییــن نامــه یــاد شــده‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‬ ‫همچنیــن موظــف اســت بــا همــکاری ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت و وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫دســتورالعمل حمایــت و توســعه فنــاوری هــای مرتبــط بــا‬ ‫ســاختمان ســبز‪ ،‬جنــگل هــای عمــودی و تطبیــق محیــط‬ ‫زیســتی را در راســتای گســترش فضــای ســبز شــهری و‬ ‫مدیریــت مصــرف انــرژی ســاختمان و کاهــش االیندگــی‬ ‫ظــرف ســه مــاه تدویــن و ابــاغ کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪35‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬درصدی محصوالت لبنی‬ ‫عکس‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫دولــت از منابــع مختلــف‪ ،‬اعتبــارات تســهیالتی در اختیــار‬ ‫دامــداران قــرار مــی دهــد تــا بتواننــد خــوارک مــورد نیــاز دام‬ ‫را تامیــن و از فــروش و کشــتار ان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫تســهیالت مــورد نیــاز عشــایر بــرای خریــد علوفــه‪ ،‬از‬ ‫محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬دامــدار کارت و‬ ‫خشکســالی پرداخــت مــی شــود کــه بــا نــرخ هــای متفــاوت‬ ‫چهــار‪ ،‬هفــت و ‪ ۱۲‬درصــد در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تهدید کاهش دام‬ ‫بر امنیت غذایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫کبــری علــی ابــادی ‪ -‬کاهــش ‪ ۱۹‬درصــدی جمعیــت‬ ‫دامــی خراســان شــمالی و افــت ‪ ۱۸‬درصــدی میــزان تولیــد‬ ‫لبنیــات عشــایری در منطقــه شــمال شــرق کشــور زنــگ‬ ‫خطــری اســت کــه در قطــب دامــداری و دامپــروی بــه صــدا‬ ‫درامــده و امنیــت غذایــی ایــن خطــه را بــا تهدیــد روب ـه رو‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس‬ ‫دام ســبک و حــدود ‪ ۸۰‬هــزار راس دام ســنگین قطــب‬ ‫دامپروری کشــور محســوب می شــود و معیشــت بســیاری‬ ‫از مــردم بــه ایــن بخــش گــره خــورده اســت امــا زندگــی‬ ‫ایــن تولیــد کننــدگان ایــن روزهــا دســتخوش خشکســالی‬ ‫قــرار گرفتــه و همــراه بــا گرانــی نهــاده هــای دامــی دغدغــه‬ ‫ایــن قشــر را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫دیگــر تولیــد گوشــت قرمــز در دامداری هــای ســنتی ایــن‬ ‫اســتان صرفــه اقتصــادی نــدارد چــرا کــه ضریــب تبدیــل‬ ‫خــوراک بــه گوشــت از فــروش پیشــی گرفتــه اســت و‬ ‫دامــدارن ناچــار بایــد از دانــش روز در پــرورش دام بهــره‬ ‫منــد شــوند و منابــع علوفــه ای ارزان تــر و حتــی بــی ارزش‬ ‫جایگزیــن علوفــه لوکــس و گــران ماننــد جــو و کنســتانتره‬ ‫شــود تــا هزینــه هــای تولیــد کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا و کمبــود علوفــه در‬ ‫طبیعــت و متاثــر از ان گرانــی نهــاده هــا موجــب شــده تــا‬ ‫دامــداران بــه ویــژه عشــایر در تامیــن نهــاده هــا بــا مشــکل‬ ‫روبــه رو شــده و چــوب حــراج بــه دام خــود بزننــد‪.‬‬ ‫کاهــش جمیعــت دامــی‪ ،‬تهدیــد جــدی بــرای امنیــت‬ ‫غذایــی جامعــه اســت‪ ،‬در صورتــی کــه جلــوی ایــن اســیب‬ ‫گرفتــه نشــود و دامــداری از صرفــه بیفتــد‪ ،‬جامعــه بــا‬ ‫افزایــش قیمــت گوشــت و دســت بــه دامــان شــدن‬ ‫واردات ایــن محصــول روبــه رو خواهــد شــد و پیامدهــای‬ ‫ناشــی از ان را نمــی تــوان بــه ســادگی ان را جبــران کــرد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۹‬درصدی دام‬ ‫اکنــون و در هیاهــوی خشکســالی و گرانــی نهــاده هــا‪،‬‬ ‫جمعیــت دامــی اســتان کاهــش یافتــه اســت‪ .‬این شــرایط‬ ‫موجــب شــد تــا دامــداران در پــرورش دام گریبانگیــر‬ ‫مشــکل شــده و تقاضــا بــرای کشــتار دام زیــاد شــود‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬جمعیــت دام اســتان در ‪ ۱۱‬ماهــه‬ ‫امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا ‪۱۹‬‬ ‫درصــد کاهــش بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۱۰‬هــزار راس رســید‪.‬‬ ‫علــی اکبــر دلیرصحرایــی اظهــار کــرد‪ :‬براســاس اطالعــات‬ ‫و امــار ســامانه اطالعــات جغرافیایــی (‪ ،)GIS‬جمعیــت دام‬ ‫ســبک اســتان (گوســفند و بــز) در پایــان بهمــن مــاه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۲۰‬هــزار راس بــود کــه ایــن رقــم‬ ‫امســال بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۱۰‬هــزار راس کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــدون بیــان دلیــل کاهــش دام اســتان افــزود‪ :‬گرچــه‬ ‫تعــداد کشــتار دام ســبک و ســنگین در کشــتارگاه هــای‬ ‫اســتان تــا پایــان بهمــن مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ ۲۴‬درصــد رشــد داشــته اســت ولــی ایــن امــر‬ ‫عامــل کاهــش جمعیــت نیســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این مدت حدود ‪ ۱۳۱‬هزار راس دام ســبک‬ ‫و ســنگین در کشــتارگاه های اســتان کشــتار شــده اســت و‬ ‫امســال چهــار هــزار و ‪ ۲۳۷‬تــن گوشــت اســتحصال شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ســال هــای اخیــر بیشــتر علوفــه مــورد‬ ‫نیــاز دام را بــا تغذیــه دســتی انجــام داده اســت چــرا کــه‬ ‫مراتــع نیــز ماننــد گذشــته غنــی نیســت و تنهــا در مــدت‬ ‫کوتاهــی و فصلــی تغذیــه دام را فراهــم مــی کنــد و ایــن‬ ‫خــود عامــل مهمــی بــرای کاهــش جمعیــت دامــی اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬درصدی محصوالت لبنی‬ ‫بــازار دام خراســان شــمالی ســال پــر التهابــی را گذرانــد و‬ ‫افزایــش پنــج تــا ‪ ۶‬برابــری قیمــت نهــاده بر نواســانات قیمت‬ ‫دام تاثیرگــذار بــود ولــی قیمــت دام زنــده بــه هیچوجــه‬ ‫متناســب بــا افزایــش قیمــت نهــاده افزایــش نیافــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال دامــداران عشــایر اســتان گریبانگیــر مشــکالت‬ ‫ناشــی از کاهــش بارندگــی و بــاال بــودن قیمــت نهــاده هــا‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت دامــی را از دســت داده و‬ ‫ایــن شــرایط بــر تولیــد محصــوالت لبنــی نیــز تاثیرگــذار بــوده‬ ‫اســت و در پایــان ســال جــاری شــاهد کاهــش ‪ ۱۸‬درصــدی‬ ‫لبنیــات توســط عشــایر در ایــن اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت توســعه امــور زیربنایــی اداره کل‬ ‫امــور عشــایر خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫محصــوالت لبنــی عشــایر اســتان بدلیــل خشکســالی و‬ ‫کاهــش جمعیــت دامــی در ســالجاری بــه نســبت پارســال‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫مهــدی خانــی اظهــار کــرد‪ :‬میــزان تولیــد شــیر و لبنیــات‬ ‫عشــایر اســتان در ســال گذشــته پنــج هــزار تـُـن بــود کــه ایــن‬ ‫رقــم امســال بــا ‪ ۹۰۰‬تـُـن کاهــش بــه چهــار هــزار و ‪ ۱۰۰‬تـُـن‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته نیــز میــزان تولیــد‬ ‫محصــوالت لبنــی عشــایر اســتان نســبت بــه ســال‬ ‫ماقبــل کاهشــی بــود افــزود‪ :‬امســال میــزان کاهــش ایــن‬ ‫فراورده هــا هشــت درصــد بیشــتر از پارســال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خشکســالی هــا یکــی از علــت هــای کاهــش‬ ‫میــزان تولیــد لبنیــات بــه وســیله عشــایر اســت در شــرایط‬ ‫خشکســالی‪ ،‬دام بــه لحــاظ جســمانی ضعیــف شــده و بــر‬ ‫ایــن اســاس بهــره وری کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫خانــی یکــی از علــت هــای مهــم کاهــش تولیــد لبنیــات‬ ‫عشــایر را کاهــش جمعیــت دامــی دانســت و گفــت‪ :‬امســال‬ ‫جمعیــت دامــی عشــایر اســتان از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس بــه ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار راس رســیده اســت و عشــایر اســتان ‪ ۱۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام مولــد و اســتراتژیک خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫تیغ گرانی نهاده و خشکسالی بر گلوی دامدار‬ ‫یکــی از مهــم تریــن علــت هــای کاهــش جمعیــت دام و‬ ‫گرایــش دامــداران بــه کشــتار دام زنــده‪ ،‬مشــکل تامیــن‬ ‫علوفــه اســت‪ .‬امســال بــا ازاد شــدن یارانــه هــا‪ ،‬قیمــت‬ ‫علوفــه و اقــام مختلــف نهــاده هــای دامــی بــه شــد افزایــش‬ ‫یافــت و چنــد برابــر شــد‪ .‬همیــن امــر ســبب شــد تا دامــداران‬ ‫نتواننــد خــوارک مــورد نیــاز دام را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫خشکســالی متوالــی در ‪ ۲‬ســال گذشــته ســبب شــد تــا‬ ‫عشــایر بــرای تامیــن علوفــه مــورد نیــاز در مراتــع بــا مشــکل‬ ‫روبــه رو شــوند‪ ،‬عشــایر در ایــن شــرایط بــه ناچــار بایــد دام‬ ‫را بــه صــورت دســتی تغذیــه کننــد کــه ایــن امــر هزینــه هــای‬ ‫تولیــد را بســیار بــاال بــرده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه اصــاح سیاســت هــای ارزی به مفهوم یکسان ســازی‬ ‫ارز در کشــور امری ضروری بود ولی برداشــته شــدن کمکهای‬ ‫دولــت بــرای تامیــن نهــاده هــای دامــی‪ ،‬هزینه های پــرورش و‬ ‫نگهــداری دام را افزایــش داد و قیمــت نهاده هــا چنــد برابر شــد‬ ‫در مقابــل قیمــت دام زنــده بــه میــزان محســوس و رضایــت‬ ‫بخــش افزایــش نیافــت و ایــن امــر ســبب از بیــن رفتــن صرفــه‬ ‫اقتصــادی بــرای دامــداران شــد‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در هفتــه هــای اخیــر‬ ‫قیمــت دام زنــده افزایــش یافتــه و تــا حــدی راضــی کننــده‬ ‫اســت ولــی بــه گفتــه دامــداران هنــوز هــم ایــن شــرایط بــه‬ ‫نــرخ متعــادل نرســیده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل عشــایری خراســان‬ ‫شــمالی دربــاره قیمــت دام زنــده گفــت‪ :‬چنــد هفتــه ای اســت‬ ‫کــه قیمــت دام زنــده بــرای دامــداران راضــی کننده اســت‪ ،‬اکنون‬ ‫قیمــت دام زنــده میــش حــدود ‪ ۱۰۰‬تومــان‪ ،‬بــره نر و مــاده حدود‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار تومــان اســت کــه تــا حــدی راضــی کننــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر اصغــرزاده اظهــار کــرد‪ :‬قیمــت تمــام شــده تولید هر‬ ‫کیلوگــرم دام زنــده حــدود ‪ ۱۲۰‬هــزار تــا ‪ ۱۳۰‬هــزار تومــان اســت‬ ‫و در ایــن شــرایط دامــداران بــه ادامــه فعالیــت راغــب شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه علــت گرانــی نهــاده هــای دامــی‪ ،‬دامــداران‬ ‫دام هــای خــود را فروختنــد و اکنــون عشــایری کــه بدهــکار‬ ‫هســتند و اقســاط وام دارنــد بــرای فــروش دام اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل عشــایری‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دامــداران انتظــار دارنــد‬ ‫بــا دریافــت تســهیالت ارزان قیمــت و یــا تحویــل نهــاده ‪۶‬‬ ‫ماهــه و یــا قــرارداد خریــد گوشــت در قبــال دریافــت نهــاده‬ ‫مــورد حمایــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــر اســاس امــار اداره کل هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی؛ اکنــون ‪ ۷۴.۷‬درصــد مســاحت ایــن‬ ‫اســتان درگیر خشکســالی از خفیف تا بســیار شــدید اســت‬ ‫و شهرســتان اســفراین بیشــترین وســعت درگیری با پدیده‬ ‫خشکســالی را دارد بــه طــوری کــه بیــش از ‪ ۹۹‬درصــد از‬ ‫مســاحت ایــن شهرســتان درگیــر ایــن پدیــده اســت‪.‬‬ ‫اصغــر زاده عنــوان کــرد‪ :‬ایــن امــار نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه بیشــترین میــزان خشکســالی شــدید بــه ترتیــب در‬ ‫شهرســتان بجنــورد ‪ ۴۶.۶‬درصــد‪ ،‬در مانــه و ســملقان ‪۳۹.۷‬‬ ‫درصــد و در جاجــرم ‪ ۳۸.۶‬درصــد ثبــت شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همیــن امــار خــود گــواه شــرایط وخیــم‬ ‫پــرورش دام و مشــکالت عشــایر ایــن خطــه اســت و کاهش‬ ‫دام در ایــن اســتان قابــل پیــش بینــی بــود‪.‬‬ ‫تالش دولت برای نجات دامداران‬ ‫در میــان مشــکالتی کــه گریبانگیــر دامــداران عشــایر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬دولــت ســیزدهم در تــاش اســت تــا بــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت‪ ،‬کمــک حــال ایــن دامــداران در ادامــه فعالیــت باشــد‪.‬‬ ‫دولــت از منابــع مختلــف‪ ،‬اعتبــارات تســهیالتی در اختیار‬ ‫دامــداران قــرار مــی دهــد تــا بتواننــد خــوارک مــورد نیــاز‬ ‫دام را تامیــن و از فــروش و کشــتار ان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫تســهیالت مــورد نیــاز عشــایر بــرای خریــد علوفــه‪ ،‬از‬ ‫محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬دامــدار کارت و‬ ‫خشکســالی پرداخــت مــی شــود کــه بــا نــرخ هــای متفــاوت‬ ‫چهــار‪ ،‬هفــت و ‪ ۱۲‬درصــد در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ادار ه کل امــور عشــایر خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬یکــی از حمایــت هــای دولــت از دامــداران‬ ‫عشــایر‪ ،‬پرداخــت تســهیالت بــه ایــن تولیدکننــدگان بــرای‬ ‫دریافــت نهــاده اســت‪ ،‬امســال عشــایر اســتان ‪ ۳۹۸‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی‪،‬‬ ‫دامــدار کارت و خشکســالی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫رضــا روشــن ضمیــر اظهــار کــرد‪ :‬امســال از محــل‬ ‫تســهیالت صنــدوق توســعه ســال ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و از محــل دامــدار کارت ‪ ۲۰۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫و از محــل منابــع خشکســالی هــم ‪ ۱۳‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫عشــایر پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫تســهیالت بــا نرخ هــای چهــار‪ ،‬هفــت و ‪ ۱۲‬درصــد در قالــب‬ ‫‪ ۶۴۵‬طــرح بــه عشــایر اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از راهکارهــا برای حمایت از عشــایر‪،‬‬ ‫خریــد تضمینــی اســت‪ ،‬انتظــار ایــن اســت کــه دام زنــده و یــا‬ ‫گوشــت تولیــدی عشــایر همچــون محصــول گندمــکاران بــا‬ ‫قیمــت مصــوب تضمینــی خریــداری شــود در ایــن صــورت‬ ‫ایــن دامــداران دغدغــه ای بــرای تولیــد ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تحقــق این‬ ‫امــر بــه وســیله نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫دســت پیگیــری اســت و امیــد مــی رود بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی ‪ ۶۰۰‬هــزار راس دام در اختیــار‬ ‫دارنــد و بــا تولیــد ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان‪ ،‬هشــت درصــد‬ ‫گوشــت قرمــز عشــایر کشــور را تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرانه دام عشــایر خراســان شــمالی بیش از میانگین کشوری‬ ‫اســت و بــه طــور میانگیــن هــر خانــوار عشــایر ایــن اســتان ‪۱۸۰‬‬ ‫راس دام ســبک دارد کــه ایــن ســرانه در کشــور ‪ ۱۳۰‬راس اســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قبر های «وی ای پی»‬ ‫میلیاردی!‬ ‫ایــن چنــد صباحــی کــه مــا همــه درگیــر رتبــه‬ ‫بنــدی و افزایــش حقــوق و نــرخ ارز و دالر و‬ ‫ســایر مســائل متفرقــه دنیــوی بودیــم عــده ای‬ ‫از دوســتان هــم از فرصــت اســتفاده کــرده و بــه‬ ‫مســائل اخــرت پرداختنــد‪ .‬البتــه مســائل مربــوط‬ ‫بــه خــود اخــرت کــه نــه ‪ ،‬حواشــی اخــرت و در‬ ‫ایــن رهگــذر مقــداری فتیلــه قیمــت خانــه اخــرت‬ ‫را بــاال کشــیدند تــا جایــی کــه االن قبــر هــای‬ ‫میلیــاردی هــم در بــازار قبــر تهــران خریــد و‬ ‫فــروش می شــود!اصل خبــر بــه نقــل از جرایــد‪...‬‬ ‫تهــران عــاوه بــر بهشــت زهــرا چندیــن ارامســتان‬ ‫دیگــر هــم دارد کــه قیمــت قبــر در امامزاده هــا از‬ ‫بهشــت زهرا هــم عجیب تــر اســت‪ .‬معمــوال دفــن‬ ‫امــوات در ایــن امامزاده هــا کــه اغلــب داخــل‬ ‫شــهر قــرار دارنــد‪ ،‬ممنــوع اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫در ایــن اماکــن هــم شــاهد قیمت هــای نجومــی‬ ‫هســتیم‪ .‬قیمــت هــر قبــر در قســمت صحــن‬ ‫شــاه عبدالعظیــم‪ ۶۰۰ ،‬میلیــون تومــان اســت؛ امــا‬ ‫قیمت هــا در برخــی فضــا هــا باالتــر هــم مــی رود‬ ‫و تــا یــک میلیــارد تومــان هــم می رســد‪.‬‬ ‫( اقتصاد انالین)‬ ‫هــر چنــد عزیزانــی کــه قصــد فــوت دارنــد زیــاد‬ ‫نگــران ایــن داســتان نباشــند و دســت دســت نکننــد‬ ‫؛ چــرا کــه بــه گفتــه مســئوالن بهشــت زهــرا ظرفیــت‬ ‫گورســتان جدیــد احــداث شــده پایتخــت‪ ،‬معــادل‬ ‫بهشــت زهــرای کنونــی اســت و دس ـت کم تهرانیهــا‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬ســال نبایــد نگرانــی بــرای دفــن مردگانشــان‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫البتــه چنــد ســال قبــل دو تــن از عزیــزان شــورای‬ ‫شــهر پیشــنهاد دفــن امــوات را در پــارک هــا و‬ ‫بوســتان های تهــران داده بودنــد! راســتش را‬ ‫بخواهیــد ایــن روزهــا بابــت انجــام برخــی امــورات‬ ‫فرهنگــی و غیــر فرهنگــی عزیــزان اراذل و اوبــاش‪،‬‬ ‫روز روشــن ادم جــرات نمی کنــد بــه پــارک بــرود؛‬ ‫حــاال اگــر قــرار باشــد شــیون و زاری هــم بــه ایــن‬ ‫ماجرا اضافه شــود که دیگر ســنگ روی ســنگ قبر‬ ‫بنــد نمــی شــود‪ .‬عنایــت داریــد کــه ‪ ...‬یــک عده ســر‬ ‫قبــور امــوات بالتشــبیه چنــان جــو گیــر مــی شــوند‬ ‫و ضجــه مویــه مــی کننــد کــه هیــچ کــس را یــارای‬ ‫مقابلــه بــا انــان نیســت و بــه قــول ملــک الشــعرای‬ ‫بهــار « گفــت بــر قبــرت چنــان شــیون کنــم ‪ . . .‬کــز‬ ‫لحــد جســتن کننــد اهــل قبــور!» اهالــی غیــر قبــور‬ ‫کــه جــای خــود دارنــد! عل ـی ای حــال بــا عنایــت بــه‬ ‫اینکــه در ارائــه پیشــنهادات سوفســطایی و فلــک‬ ‫فرســا مــا تنهــا نیســتیم و دســت در حــال زیــاد‬ ‫شــدن اســت‪ ،‬بــاز هــم حقیــر پیــش دســتی نمــوده‬ ‫و بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد هــرج و مــرج در‬ ‫بــازار قبــر و داللــی در ایــن خصــوص چنــد پیشــنهاد‬ ‫افاضــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) مالیــات بــر قبــر‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از‬ ‫چهــار صــد هــزار خالــه خالــی در تهــران وجــود دارد و‬ ‫چنــد صــد هــزار مســتاجر هــم در ایــن شــهر االخــون‬ ‫واالخــون هســتند‪ .‬ظاهــرا ً دولــت برنامــه هایــی در‬ ‫خصــوص اخــذ مالیــات از ایــن خانــه هــای خالــی را‬ ‫دارد‪ .‬پیشــنهاد می شــود بــا انجــام کار کارشناســی‬ ‫اخــذ مالیــات از قبــور خالــی هم در برنامــه کار دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد قــرار گیــرد تــا نشــود خــدای ناکــرده ‪400‬‬ ‫هــزار قبــر خالــی در تهــران ثبــت شــود و همیــن‬ ‫تعــداد متوفــی روی زمیــن بماننــد!‬ ‫ب) ایجــاد طــرح هــای جدیــد‪ :‬بــاور بفرمائیــد مــا‬ ‫همواره از طرفداران دو اتشــه و دو رو خشخاشــی‬ ‫طــرح هــا و اقدامــات مربــوط بــه امــوات و دنیــای‬ ‫پس از مرگ بوده و هســتیم‪ .‬از وام ســه میلیونی‬ ‫کفــن و دفــن و شستشــوی مکانیــزه امــوات در‬ ‫مشــهد گرفتــه تــا ســاخت ســنگ قبــر هوشــمند و‬ ‫تابــوت دیجیتــال و قــس علــی هذا القیــاس‪ ...‬چرا‬ ‫کــه اوال ًمــردگان دستشــان از دنیــا کوتــاه اســت و‬ ‫خدمــت بــه انهــا ثــواب دارد؛ در ثانــی ایــن شــتری‬ ‫اســت کــه زنــگ در همــه را مــی زنــد! بنابرایــن‬ ‫عزیزانــی کــه دستشــان در کار اســت همــت کننــد‬ ‫و اگــر کاری از دستشــان بــر مــی ایــد دریــغ نکننــد و‬ ‫نگذارنــد قیمــت قبــر از ایــن هــم باالتــر بــرود‪ .‬چــرا‬ ‫کــه بــه فرمــوده مرحــوم حســین پناهــی فرمــوده‬ ‫«چــه میهمانــان بــی درد ســری هســتند مــردگان؛‬ ‫نــه بــه دســتی ظرفــی را چــرک مــی کننــد نــه بــه‬ ‫حرفــی دلــی را الــوده؛ تنهــا بــه شــمعی قانــع انــد و‬ ‫اندکــی ســکوت» و صــد البتــه یــک قبــر بــا قیمــت‬ ‫متناســب بــا جیــب شــان!‬ صفحه 5 ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪35‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رفتار با نوجوان پرخاشگر‬ ‫چطور باشد‪.‬؟‬ ‫سرگرد مهناز مرادی‬ ‫‪ .1‬وقت گذراندن با نوجوان‬ ‫توصیــه می شــود کــه زمــان بیشــتری را بــا نوجــوان‬ ‫خــود بگذارنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه‬ ‫وقــت گذرانــدن بــا نوجوانــان‪ ،‬از خشــم و سرکشــی‬ ‫ان هــا کــم می کنــد و بســیاری از والدین این تــــغییر‬ ‫رفتــار را در فرزنــد خــود مشــاهده کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشویق کردن‬ ‫تشــویق کــردن باعــث ایجــاد حــس وابســتگی در‬ ‫نوجــوان می شــود و بــه ایــن ترتیــب انگیــزه اش‬ ‫بــرای پرخاشــگری از بیــن مـی رود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫توصیــه می شــود کــه بــه جــای ســرزنش کــردن‬ ‫نوجــوان بــرای اشــتباهاتش‪ ،‬رفتارهــای مثبــت او را‬ ‫تشــویق کنیــد‪ .‬تشــویق کــردن یکــی از راه های موثر‬ ‫در ایجــاد انگیــزه بــه فرزنــدان اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید نکردن‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام دعــوا و مشــاجره‪،‬‬ ‫نوجــوان خــود را تهدیــد نکنیــد‪ .‬مثــا در حیــن دعــوا‬ ‫نگوییــد کــه «اگــر دعــوا را تمــوم نکنــی‪ ،‬حــق بیــرون‬ ‫رفتــن نــداری» ایــن رفتــار نــه تنهــا مشــاجره را تمــام‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث عصبــی تــر شــدن نوجــوان‬ ‫می شــود و دعــوا جــدی تــر می گــردد‪ .‬بــرای پایــان‬ ‫دادن بــه دعــوا بــه نوجــوان خــود بگوییــد «اگــر ایــن‬ ‫رفتــار را تمــام نکنــی بایــد منتظــر عواقــب ان هــم‬ ‫باشــی» و پــس از گفتــن ایــن حــرف اتــاق را تــرک‬ ‫کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه رفتــار بــا نوجــوان پرخاشــگر‬ ‫بایــد بــا دقــت خاصــی انجــام گیــرد و لحــن صحبــت‬ ‫کــردن بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کنترل نکردن‬ ‫تمایــل والدیــن بــه کنتــرل‪ ،‬یکــی از بــزرگ تریــن‬ ‫عوامــل درگیــری اســت‪ .‬نوجوانــان از کنتــرل شــدن‬ ‫بیزار هســتند و نســبت به ان واکنش جدی نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه شــما همیشــه‬ ‫نمی توانیــد فرزنــد خــود را کنتــرل کنیــد‪ .‬وظیفــه‬ ‫والدیــن ایــن اســت کــه قوانیــن را بــه فرزنــد خــود‬ ‫امــوزش دهنــد و بــا تشــویق و تنبیــه مناســب‪،‬‬ ‫قوانیــن را در ان هــا درونــی ســازی کننــد‪ .‬والدیــن‬ ‫کنتــرل گــر بــا ایجــاد محدودیــت هــای فــراوان‬ ‫معمــوال باعــث فــراری دادن نوجــوان و دور شــدن او‬ ‫از خانــواده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم درگیری جسمی‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه فرزنــد شــما دیگــر کــودک‬ ‫نیســت و از غــرور و قــدرت برخــوردار اســت‪ .‬درگیری‬ ‫و تنبیــه فیزیکــی باعــث می شــود کــه عصبانــی تــر‬ ‫شــود و حتــی او نیــز از زور و قــدرت خــود اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن روش بــه او یــاد می دهــد کــه مشــکالت‬ ‫خــود را بــا دعــوا و درگیــری جســمی حــل کنــد‪.‬‬ ‫درگیری هــای جســمانی و کتــک زدن نوجــوان‬ ‫می توانــد بــه بحــران هویــت در او بیانجامــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬علت خشم را پیدا کنید‬ ‫توصیه می شــود که به جای کاهش پرخاشــگری‪،‬‬ ‫بــه دنبــال علــت ان باشــید‪ .‬ممکــن اســت کــه‬ ‫پرخاشــگری نوجــوان بــه دالیــل متعــددی همچون‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬مشــکل در مدرســه و غیــره‬ ‫باشــد‪ .‬بــا پیــدا کــردن و حــل ایــن گونــه مشــکالت‪،‬‬ ‫پرخاشــگری نوجوانــان نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫حجاب از منظر قران‬ ‫«عفت اجتناب از انچه که حالل نیست‪ ،‬می باشد‪».‬‬ ‫در لســان العــرب نیــز ذیــل واژه ی عفــت چنیــن‬ ‫امــده اســت‪« :‬الکــف عمّــا الیحــل و یجمــل‪ّ :‬‬ ‫عــف‬ ‫عــن المحــارم و االطمــاع الدنیــه»‬ ‫«خــودداری از انچــه کــه حــال و زیبــا نیســت‪،‬‬ ‫خــودداری از حرام هــا و طمع هــای پســت»‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی‬ ‫‪ .۲‬چربی ماهی‬ ‫مواد غذایی‬ ‫ضد استرس و‬ ‫خوردنی های‬ ‫ارامبخش‬ ‫چربــی ماهی هایــی مثــل ســالمون‪ ،‬شــاه ماهــی‪ ،‬حــاوی‬ ‫امــگا ‪ ۳‬باالیــی اســت‪ .‬امــگا ‪ ۳‬یــک اســید چــرب اســت‬ ‫کــه اختــاالت ذهنــی را بهبــود می بخشــد‪ .‬البتــه اگــر‬ ‫اســیدهای چــرب دیگــری مثــل امــگا ‪ ۶‬بــه جــای امــگا ‪۳‬‬ ‫اســتفاده شــود‪ ،‬ممکــن اســت دقیقــا ً برعکــس عمــل کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن چربــی ماهــی حــاوی ویتامیــن ‪ D‬اســت کــه‬ ‫کمبــود ان عاملــی بــرای افســردگی و اســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تخم مرغ‬ ‫زرده تخــم مــرغ یکــی دیگــر از منابــع ویتامیــن ‪ D‬اســت‪.‬‬ ‫تخــم مــرغ همچنیــن منبــع غنــی از پروتئیــن اســت و امینــو‬ ‫اســیدهای ضــروری در انهــا بــه کار رفتــه اســت و همچنیــن‬ ‫حــاوی تریپتوفــان می باشــد کــه بــه ایجــاد ســروتونین‬ ‫کمــک می کنــد کــه یــک مــاده شــیمیایی انتقــال دهنــده‬ ‫عصبــی اســت و حافظــه‪ ،‬خــواب‪ ،‬رفتــار و روحیــه فــرد را‬ ‫بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دانه کدو تنبل‬ ‫دانــه کــدو تنبــل یــک منبــع عالــی از پتاســیم اســت کــه‬ ‫تعــادل الکترولیــت را ایجــاد می کنــد و بــه تنظیــم فشــار‬ ‫خــون کمــک می کنــد و همچنیــن عالئــم اســترس را از بیــن‬ ‫می بــرد و منبــع عظیمــی از زینــک هــم می باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شکالت تلخ‬ ‫خــوردن شــکالت قبــل از شــروع امتحــان‪ ،‬شــاید مثــال‬ ‫خوبــی باشــد بــرای اینکــه شــما بدانیــد مصــرف برخــی از‬ ‫خوراکی هــا و مــواد غذایــی می توانــد میــزان اســترس شــما‬ ‫را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫افــراد می تواننــد تغییــرات زیــادی را در ســبک زندگــی خــود‬ ‫ایجــاد کننــد و اضطــراب و اســترس خــود را کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف یــک رژیــم غذایی حاوی ســبزیجات‪ ،‬میــوه‪ ،‬مرکبات‪،‬‬ ‫حبوبــات و پروتئیــن بســیار کمــک کننــده اســت‪ .‬اســترس در‬ ‫وضعیت هــای مختلــف تشــدید می شــود و در کل جهــان‬ ‫میلیون هــا نفــر را درگیــر خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫عالئــم ان متفــاوت اســت‪ .‬بعضــی از افــراد هــم اکنــون بــا‬ ‫ایــن مشــکل مواجــه هســتند و بعضــی دیگــر ممکــن اســت‬ ‫در اینــده و در ســنین مختلــف بــا ان مواجــه شــوند‪ .‬اگــر چــه‬ ‫عالئــم استرســی کــه ‪ ۶‬مــاه بــه بــاال طــول بکشــد‪ ،‬بــه یــک‬ ‫اختــال تبدیــل می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ایــن قســمت‬ ‫مــواد غذایــی را بــه شــما معرفــی می کنیــم کــه بتوانــد بــه‬ ‫مقابلــه بــا اســترس کمــک کنــد‪.‬‬ ‫لیست خوردنی ها و مواد غذایی ضد‬ ‫استرس‬ ‫‪ .۱‬اجیل برزیلی‬ ‫ایــن نــوع اجیــل حــاوی ســلنیوم باالیــی اســت‪ .‬ســلنیوم‬ ‫روحیــه افــراد را بهبــود می بخشــد و التهــاب را می کاهــد‪.‬‬ ‫اغلــب ســطح باالیــی از ایــن مــاده اختــاالت مختلــف‬ ‫مربــوط بــه روحیــه افــراد را بهبــود می بخشــد و همچنیــن‬ ‫انتــی اکســیدان اســت و از اســیب ســلولی جلوگیــری‬ ‫می کنــد و عاملــی بــرای جلوگیــری از ســرطان نیــز هســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی دانه هــای اجیــل حــاوی ویتامیــن هــای ‪ ،B‬روی‪،‬‬ ‫منیزیــم و روغــن هــای امــگا‪ ۳‬و ‪ ۶‬هســتند کــه همگــی اثر مثبت‬ ‫بــر اعصــاب و رفــع اســترس می گذارنــد و ســبب تنظیــم ســطح‬ ‫قنــد خــون‪ ،‬کاهــش هــوس خــوردن مــواد غذایــی شــیرین‪،‬‬ ‫تنظیــم اشــتها و بهبــود متابولیســم بــدن شــوند‪.‬‬ ‫متخصصــان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه شــکالت تلــخ‬ ‫اســترس را کاهــش می دهــد‪ .‬همچنیــن روحیــه را بهبــود‬ ‫مــی بخشــد‪ .‬شــکالت تلــخ منبــع عظیمــی از پلــی فنــول‬ ‫اســت کــه یــک فالونوئیــد محســوب می شــود و از مــرگ‬ ‫ســلولی و التهــاب نورون هــا در مغــز جلوگیــری می کنــد و‬ ‫جریــان خــون را بهبــود خواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬زردچوبه‬ ‫زردچوبــه یــک مــاده فعــال دارد کــه بــه کاهــش التهــاب و‬ ‫فشــار اکســیداتیو و اســترس کمــک می کنــد و افســردگی را‬ ‫نیــز از بیــن می بــرد و همچنیــن می توانــد بــه راحتــی بــرای‬ ‫طعم دهــی در غــذای روزانــه هــم از ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بابونه‬ ‫بســیاری از افــراد در سراســر جهــان از چــای بابونــه بــه‬ ‫عنــوان یــک چــای گیاهــی اســتفاده می کننــد کــه دارای‬ ‫خاصیــت ضــد التهابــی‪ ،‬ضــد باکتریایــی و انتــی اکســیدانی‬ ‫و ضدعفونــی کننــده اســت و بــه همیــن دلیــل در مواقــع‬ ‫اســترس زا مصــرف می شــود کــه ارامــش بگیرنــد‪ .‬مصــرف‬ ‫عصــاره چــای بابونــه قبــل از خــواب ســطح امینــو اســید‬ ‫گلیســین را بــاال بــرده و ســبب ارام ســازی سیســتم‬ ‫عصبــی و جلوگیــری از بــروز اســترس می شــود‪ .‬مصــرف‬ ‫چــای بابونــه بــه تنظیــم وضعیــت دســتگاه گــوارش ماننــد‬ ‫گرفتگــی معــده و رفــع یبوســت کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ماست‬ ‫ماســت حــاوی باکتری هــای ســالم اســت‪ .‬ایــن باکتری هــا‬ ‫اثــرات مثبتــی روی ســامت مغــز دارنــد‪ .‬ماســت و دیگــر‬ ‫محصــوالت لبنــی‪ ،‬عوامــل ضدالتهابــی را در بدن ایجاد می کنند‬ ‫و تحقیقــات نشــان می دهــد کــه التهــاب مزمــن مســئول ایجــاد‬ ‫بخشــی از اضطــراب‪ ،‬اســترس و افســردگی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬چای سبز‬ ‫چــای ســبز حــاوی امینــو اســیدی بــه نــام تیانیــن اســت‬ ‫و اثــرات مثبتــی روی اختــاالت مربــوط بــه روحیــه دارد‪.‬‬ ‫تولیــد ســروتونین و دوپامیــن را نیــز افزایــش می دهــد کــه‬ ‫بــه بهبــود اســترس و کاهــش تنــش کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬اووکادو‬ ‫ویتامیــن ‪ B۶‬بــه بــدن کمــک میکند که انتقــال دهنده های‬ ‫عصبــی کار خــود را بهتــر انجــام بدهنــد کــه همیــن امــر‬ ‫عاملــی بــرای بهبــود روحیــه و تولیــد ســروتونین اســت‪.‬‬ ‫ویتامین هــای مختلــف از جملــه تیامیــن‪ ،‬ریبوفالویــن و‬ ‫نیاســین اثــرات مثبتــی روی سیســتم عصبــی دارنــد کــه در‬ ‫اووکادو موجــود هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بلوبری یا تمشک ابی‬ ‫زمانــی کــه اســترس داریــم‪ ،‬بــدن بــه ویتامیــن ‪ C‬تمایــل‬ ‫دارد تــا بتوانــد از ســلول ها محافظــت کــرده و انهــا را‬ ‫ترمیــم کنــد‪ .‬تمشــک ابــی نیــز سرشــار از ویتامین هــای‬ ‫مناســب اســت و اثــرات انتــی اکســیدانی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬بادام‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه منیزیــم اثــر درمانــی‬ ‫مثبتــی روی عالئــم اســترس دارد و کمبــود ان میــزان‬ ‫ســروتونین در مغــز را کاهــش می دهــد‪ .‬تقریبــا ً ‪ ۱۲‬عــدد‬ ‫گنــدم می توانــد ارزش غذایــی خــودش را بــر روی روحیــه‬ ‫هــم نشــان دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬توت‬ ‫تــوت و تــوت فرنگــی و ذغــال اختــه بــا وجــود طعم شــیرین‬ ‫خــود سرشــار از انتــی اکســیدان ها هســتند و بــا اســترس‬ ‫مبــارزه کــرده و ســبب ترشــح مــاده شــیمیایی بتااندروفیــن‬ ‫در مغــز می شــوند کــه باعــث رفــع اســترس می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬سیر‬ ‫در مطلــب خــواص ســیر در بخش هــای قبلــی بهداشــت‬ ‫و ســامت نمنــاک خواندیــد کــه ســیر یکــی دیگــر از مــواد‬ ‫غذایــی کاهنــده اســترس اســت کــه نوعــی اثر ضــد باکتری‪،‬‬ ‫ضــد ویروســی و ضدقارچــی دارد‪ .‬اثــرات محافظتــی ســیر‬ ‫از بــدن ســبب می شــود سیســتم عصبــی بــدن ارامــش‬ ‫پیــدا کــرده و اســترس ناشــی از عوامــل بیمــاری زا در بــدن‬ ‫کاهــش یابــد‪ .‬مصــرف ســیر ســبب کاهــش التهــاب بافــت‬ ‫عضــات و گرفتگــی عضــات می شــود کــه بــه هنــگام‬ ‫اســترس روی می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬ماهی‬ ‫ماهی هــای روغنــی ماننــد ماهــی ســالمون و قــزل اال‬ ‫دارای امــگا‪ ۳‬فــراوان و ویتامین هــای گــروه ‪ ،B‬روی و‬ ‫منیزیــم هســتند کــه ســبب کاهــش اســترس در افــراد‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬روغن زیتون‬ ‫یکــی از ترکیبــات بســیار مهــم بــرای کاهــش اســترس در‬ ‫افــراد روغــن زیتــون اســت کــه در هنــگام بــروز اســترس اثــر‬ ‫محافظتــی از قلــب و عــروق را دارد‪.‬‬ ‫سایر مواد غذایی که کمک کننده هستند‪:‬‬ ‫مــواد غذایــی کامــل مثــل میــوه‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬حبوبــات‬ ‫و غــات مخصوصــا ً ماهــی‪ ،‬گوشــت بوقلمــون‪ ،‬پنیــر‪،‬‬ ‫انانــاس‪ ،‬مــوز‪ ،‬جــو‪ ،‬دانــه چیــا و انــواع دیگــر اجیــل منابــع‬ ‫پروتئینــی مثــل گوشــت قرمــز‪ ،‬محصــوالت لبنــی‪ ،‬اســفناج‬ ‫و دارچیــن‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وب گاه نمنــاک‪ ،‬اســترس می توانــد ســبب‬ ‫افزایــش میــل بــدن بــه خــوردن مــواد غذایــی فاقــد ارزش‬ ‫تغذیـه ای و افزایــش ســاخت هورمــون چاقــی و بــه دنبــال‬ ‫ان بــروز چاقــی در نواحــی ماننــد شــکم‪ ،‬ران هــا و میــان‬ ‫تنــه افــراد شــود‪ .‬پــس بــا داشــتن یــک رژیــم غذایــی منظــم‬ ‫و انتخــاب خوردنی هایــی مناســب تــا حــد امــکان اســترس‬ ‫روزانــه را از خــود دور نگهداریــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪1401‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪35‬‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫بیگ دیتا چیست و‬ ‫چه کاربردی دارد؟‬ ‫فنــاوری بیــگ دیتــا (‪ )Big Data‬یــا کالن داده در عصــر‬ ‫دیجیتالــی امــروز می توانــد بــه تجزیه وتحلیــل داده هــای‬ ‫گســترده و بهره منــدی هدفمنــد از ان هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بیگ دیتا چیست؟‬ ‫در جامعــه امــروز روزانــه حجــم گســترده ای از داده هــا‬ ‫ایجــاد شــده و حجــم داده هــای تولیــدی لحظه به لحظــه‬ ‫بیشــتر می شــود‪ .‬مطمئنــا ً بــا افزایــش باورنکردنــی تعــداد‬ ‫سیســتم ها و دســتگاه های دیجیتالــی و گســترش اســتفاده‬ ‫از فناوری هایــی ماننــد اینترنــت اشــیا و هــوش مصنوعــی‪ ،‬در‬ ‫اینــده در تمــام حوزه هــای دیجیتالــی بــا ســونامی عظیمــی از‬ ‫داده هــا مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه بــا بهره منــدی از داده هــای مختلــف می تــوان بــه‬ ‫تصمیم گیــری بهتــر‪ ،‬اتخــاذ رویکــرد و راه حل هــای مناســب‬ ‫و همچنیــن بهبــود عملکــرد کس ـب وکارها و صنایــع مختلــف‬ ‫ن هــدف بایــد داده ها به شــکل‬ ‫کمــک کــرد‪ ،‬امــا بــرای تحقــق ایـ ‬ ‫مناســبی پــردازش و تجزیه وتحلیــل شــوند‪ .‬مطمئنــا ًدر اینــده‬ ‫روش هــای قدیمــی یــا حتــی روش هــای متــداول کنونــی بــرای‬ ‫پــردازش و تجزیه وتحلیــل حجــم گســترده ای داده هــا کافــی‬ ‫نیســتند‪ .‬اینجاســت کــه بیــگ دیتــا بــه کمــک مــا می ایــد‪.‬‬ ‫کلمــه بیــگ دیتــا یــا کالن داده بــرای تعریــف داده هــای‬ ‫گســترده و پیچیده پردازش نشــده اســتفاده می شــود‪ .‬پردازش‬ ‫کالن داده ها با اســتفاده از ابزارهای متداول امروزی دشــوار و‬ ‫البتــه زمان بــر اســت؛ امــا اجــازه دهیــد قبــل از اینکــه بیشــتر در‬ ‫مــورد مفهــوم توضیــح دهیــم‪ ،‬ببینیــم اصــوال ًبه چــه داده هایی‬ ‫کالن داده یــا بیــگ دیتــا گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ویژگی های کالن داده ها‬ ‫کالن داده هــا دارای شــش ویژگــی هســتند کــه شــامل موارد‬ ‫زیــر می شــود‪:‬‬ ‫حجم باال (‪)Volume‬‬ ‫تنــوع گســترده (‪ :)Variety‬ایــن ویژگــی باعــث دشوارشــدن‬ ‫فراینــد تجزیه وتحلیــل کالن داده می شــود‬ ‫ســرعت بــاال در تولیــد (‪ :)Velocity‬کالن داده هــا با ســرعت‬ ‫باالیــی تولیــد می شــوند و طبیعتــا ًبایــد بــا ســرعت باالیی هم‬ ‫انالیــز و پردازش شــوند‪.‬‬ ‫متغیر بــودن (‪ :)Variability‬برخــی از داده هــا اصــا ًثابــت‬ ‫نیســتند و پیوســته درحــال تغییرنــد‪ .‬مطمئنــا ًپــردازش چنین‬ ‫داده هایــی و مدیریــت ان هــا دشــوار و نیازمنــد بهره منــدی از‬ ‫راه حل هــای کارامــدی اســت‪.‬‬ ‫قابل اســتفاده بــودن در حوزه هــای مختلــف (‪ :)Veracity‬کالن‬ ‫داده هــا می تواننــد در گســتره وســیعی از زمینه هــای مختلــف‬ ‫اســتفاده شــوند؛ بنابرایــن از دقــت باالیــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫پیچیده بــودن (‪ :)Complexity‬در برخــی از مــوارد کالن‬ ‫داده هــا بســیار پیچیــده هســتند و پــردازش ان هــا فراینــد‬ ‫بســیار پیچیده ای محســوب می شــود؛ مخصوصا ًاگر از چند‬ ‫منبــع مختلــف جمع اوری شــده باشــند‪.‬‬ ‫دسته بندی کالن داده ها‬ ‫اکنــون کــه می دانیــم بیــگ دیتــا چیســت‪ ،‬اجــازه دهیــد بــا‬ ‫دســته بندی ان نیــز اشــنا شــویم‪ .‬کالن داده هــا بــه ســه‬ ‫دســته تقســیم می شــوند‪ .‬دســته اول‪ ،‬داده هــای دارای‬ ‫ســاختار یــا ســاخت یافته (‪ )structured big data‬هســتند‬ ‫کــه می تــوان ان هــا را در قالــب مجموعــه داده هــا (‪Data‬‬ ‫‪ )sets‬به صــورت مرتــب (مثــا ً در ســتون ها و ردیف هــای‬ ‫مشــخص) در پایگاه هــای داده و صفحــات گســترده‬ ‫(اســپریت شــیت ها) ذخیــره کــرد‪ .‬خوانــدن و پــردازش چنیــن‬ ‫اطالعاتــی بــرای ابزارهــای متــداول طراحی شــده بــرای ایــن‬ ‫منظــور‪ ،‬کار ســاده ای اســت‪.‬‬ ‫اطالعاتــی ماننــد اســامی‪ ،‬داده هــا‪ ،‬ادرس هــا‪ ،‬شــماره‬ ‫کارت هــای بانکــی‪ ،‬اطالعــات ســهام و موقعیــت جغرافیایــی‪،‬‬ ‫مثال هایــی از کالن داده هــای دارای ســاختار هســتند‪.‬‬ ‫دســته دوم کالن داده هــا‪ ،‬داده هــای بــدون ســاختار یــا‬ ‫ســاخت نیافته (‪ )unstructured big data‬هســتند‪.‬‬ ‫ایــن داده هــا بــا فرمــت پایــگاه داده ذخیــره نمی شــوند و‬ ‫دارای ســاختار نیســتند؛ البتــه داده هــای بــدون ســاختار‪،‬‬ ‫یــک ســاختار داخلــی مختــص بــه خــود دارنــد؛ امــا چنیــن‬ ‫ســاختاری در مدل هــای داده هــا قابــل پیش بینــی نیســت‪.‬‬ ‫ن دســته از کالن داده هــا ممکــن اســت توســط انســان یــا‬ ‫ایـ ‬ ‫ماشــین بــا فرمــت متنــی یــا غیرمتنــی ایجــاد شــده باشــند‪.‬‬ ‫تبدیــل داده هــای بــدون ســاختار بــه داده هــای دارای ســاختار‬ ‫امکان پذیــر اســت؛ امــا فراینــد زمان بــری دارد‪.‬‬ ‫اطالعاتــی ماننــد اطالعــات مرتبــط بــا ســرگرمی و رســانه ها‪،‬‬ ‫اینترنــت اشــیا‪ ،‬داده هــای مرتبــط بــا سنســورها‪ ،‬اطالعــات‬ ‫اســناد‪ ،‬صورت حســاب ها‪ ،‬اطالعــات ثبت شــده و اطالعــات‬ ‫مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی و یادگیری ماشــینی‪ ،‬مثال هایی‬ ‫از کالن داده هــای بــدون ســاختار هســتند‪.‬‬ ‫دســته ســومی از کالن داده هــا نیــز وجــود دارد کــه کالن‬ ‫داده هــای نیمه ســاخت یافته (‪ )semi-structured‬نــام‬ ‫دارنــد و می تــوان ان هــا را جــزو کالن داده هــای دارای‬ ‫ن داده هــا به دلیــل عــدم‬ ‫ســاختار دســته بندی کــرد‪ .‬ایــ ‬ ‫برخــورداری از ســاختار دارای فرمــت‪ ،‬نمی تواننــد در جــداول‬ ‫و مدل هــای داده ای قــرار گیرنــد و ارائــه شــوند‪ ،‬امــا بــدون‬ ‫ن داده هــا دارای تگ هــا‪ ،‬عالمت ها‬ ‫ســاختار هــم نیســتند؛ ایـ ‬ ‫و شــاخص هایی هســتند کــه می تواننــد بــرای دســته بندی‬ ‫داده هــا و ایجــاد فیلدهــا اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫داده هــای مرتبــط بــا ایمیل هــا‪ XML ،‬و دیگــر زبان هــای‬ ‫نشــانه گذاری‪ ،‬فایل هــای زیپ شــده‪ ،‬داده هــای ادغام شــده و‬ ‫استخراج شــده از منابــع مختلــف و داده هــای مرتبــط با صفحات‬ ‫وب‪ ،‬مثال هایــی از داده هــای نیمه ســاخت یافته هســتند‪.‬‬ ‫مهم تریــن فناوری هــا و تکنیک هــای مــورد اســتفاده در‬ ‫بیــگ دیتــا‬ ‫همان طــور کــه گفتیــم پــردازش و انالیــز کالن داده هــا دشــوار‬ ‫ن کار بایــد از تکنیک هــا و فناوری هــای‬ ‫اســت‪ .‬بــرای انجــام ای ـ ‬ ‫مختلــف اســتفاده کــرد‪ .‬مهم تریــن تکنیک هــا و فناوری هــای‬ ‫ن حــوزه بــه ســه دســته تقســیم می شــوند‪:‬‬ ‫مــورد اســتفاده در ای ـ ‬ ‫تجزیه وتحلیلداده ها‬ ‫ازمــون ‪ :A/B‬این تکنیــک بــرای تشــخیص گزینــه مناسـب تر از‬ ‫بیــن دو گزینــه (گزینــه ‪ )A/B‬اســتفاده می شــود‪ .‬ازمــون ‪A/B‬‬ ‫درحقیقــت بــرای مقایســه نتایــج یــک ازمایــش در دو حالــت و‬ ‫نیــز انتخــاب حالــت و روش مناســب بـه کار گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ن فنــاوری کــه یکــی از فناوری هــای‬ ‫یادگیــری ماشــینی‪ :‬ای ـ ‬ ‫زیرمجموعــه هــوش مصنوعــی محســوب می شــود‪ ،‬توانایــی‬ ‫تقلیــد از هــوش انســانی را دارد‪ .‬یادگیــری ماشــینی جهــت‬ ‫امــوزش سیســتم های کامپیوتــری بــرای انجــام وظایــف‬ ‫بســیار پیچیــده اســتفاده می شــود‪ .‬تجزیه وتحلیــل کالن‬ ‫ن وظایــف اســت‪.‬‬ ‫داده هــا یکــی از ای ـ ‬ ‫ن فنــاوری نیــز یکــی از‬ ‫پــردازش زبــان طبیعــی‪ :‬ایــ ‬ ‫فناوری هــای زیرمجموعــه هــوش مصنوعــی اســت‪ .‬بــا ادغــام‬ ‫فنــاوری پــردازش طبیعــی در سیســتم های کامپیوتــری‪ ،‬ایـن ‬ ‫سیســتم ها می تواننــد متــن و گفتــار را درســت بــه همــان‬ ‫صورتــی کــه انســان ان هــا را می فهمــد‪ ،‬درک کننــد‪.‬‬ ‫فناوری های بیگ دیتا‬ ‫ن فنــاوری می تــوان‬ ‫هــوش تجــاری‪ :‬بــا اســتفاده از ایــ ‬ ‫فرایندهــای مرتبــط بــا تحلیل هــای تجــاری‪ ،‬اســتخراج‬ ‫داده هــا‪ ،‬تجسم ســازی داده هــا و همچنیــن زیرســاخت ها و‬ ‫ابزارهــای مرتبــط بــا داده هــا و بهتریــن اقدامــات را برای کمک‬ ‫بــه ســازمان ها جهــت افزایــش میــزان اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫داده محــور‪ ،‬بــا یکدیگــر ترکیــب کــرد‪.‬‬ ‫رایانــش ابــری‪ :‬منظــور از فنــاوری رایانــش ابــری‪ ،‬ارائــه‬ ‫ســرویس های محاســباتی در فضــای ابــری اســت‪ .‬ایــن ‬ ‫ســرویس ها شــامل ایجــاد ســرور‪ ،‬پایــگاه داده‪ ،‬شــبکه‪،‬‬ ‫نرم افــزار‪ ،‬ابزارهــای تجزیه وتحلیــل‪ ،‬ابزارهــای هــوش‬ ‫مصنوعــی و همچنیــن ذخیره ســازی در فضــای ابــری اســت‪.‬‬ ‫پایــگاه داده‪ :‬پایــگاه داده بــه زبــان ســاده مجموعــه ای‬ ‫ســازمان یافته از اطالعــات یــا داده هــای دارای ســاختار‬ ‫اســت کــه معمــوال ًبه صــورت الکترونیکــی در سیســتم های‬ ‫کامپیوتــری ذخیــره می شــوند‪.‬‬ ‫ابــزار ارائــه بصــری داده هــا مثــل چارت هــا و دیگــر ابــزار‬ ‫نمایــش داده هــا‬ ‫کاربرد بیگ دیتا در حوزه های مختلف‬ ‫گ دیتــا چیســت‪ ،‬اجــازه‬ ‫اکنــون کــه به خوبــی می دانیــم بی ـ ‬ ‫دهیــد ببینیــم چــه کاربردهایــی دارد‪ .‬بیــگ دیتــا در حوزه های‬ ‫مختلــف کاربردهــای متعــددی دارد؛ البته اصلی ترین کاربرد‬ ‫ایــن فنــاوری‪ ،‬انالیــز داده هاســت کــه در حوزه هــای مختلــف‬ ‫بــا اهــداف مختلــف انجــام می شــود‪ :‬مهم تریــن مــوارد کاربرد‬ ‫کالن داده در حوزه هــای مختلــف بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫دولت و انتخابات‬ ‫بــدون تردیــد پیوســته داده هــای بســیار زیــادی در بخش هــای‬ ‫دولتــی ایجــاد می شــود کــه تجزیه وتحلیــل دقیــق‪ ،‬درســت‬ ‫و ســریع ان هــا بســیار مهــم اســت‪ .‬می تــوان بــا کمــک‬ ‫فناوری هــای مرتبــط بــا کالن داده هــا بهتریــن سیاســت ها‪،‬‬ ‫خطی مشــی ها‪ ،‬تصمیمــات و اقدامــات دولتــی را اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫سیاســتمداران می تواننــد بــا بهره منــدی از فناوری هــای مذکــور‪،‬‬ ‫در انتخابــات نیــز پیــروزی قاطعــی به دســت اورنــد‪ .‬حــزب بهاراتیا‬ ‫جاناتای هند و متحدانش و نیز ســتاد انتخاباتی اوباما در ســال‬ ‫‪ ،۲۰۱۲‬با این روش توانســتند در انتخابات پیروز شــوند‪.‬‬ ‫شبکه هایاجتماعی‬ ‫در عصــر فنــاوری کنونــی‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی یکــی از‬ ‫اصلی تریــن منابــع تولیدکننــده ســیلی از داده هــا هســتند‪.‬‬ ‫راه حل هــای جدیــد زیــادی بــرای انالیــز داده هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی روی پلتفرم هــای بیــگ دیتــا ایجــاد شــده اند‪ .‬ابــزار‬ ‫نرم افــزاری ‪ Cognos Consumer‬کــه توســط ‪ IBM‬ارائــه و‬ ‫بــر پلتفــرم کالن داده ایــن شــرکت بــا نــام ‪ BigInsights‬اجــرا‬ ‫شــده‪ ،‬بــا همیــن هــدف ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا انالیــز داده هــای شــبکه اجتماعــی می تــوان بــه‬ ‫نگرش هــای مختلــف و ارزشــمند دســت یافــت‪ .‬همچنیــن‬ ‫ن روش نگرش هــا و رویکردهــا را متناســب‬ ‫می تــوان بــا ایــ ‬ ‫بــا شــرایط و وضعیت هــا تغییــر داد و ان هــا را بــه روز کــرد‪.‬‬ ‫صاحبــان کس ـب وکارها و صنایــع مختلــف و افــراد فعــال در‬ ‫حــوزه تبلیغــات نیــز می تواننــد بــا کمک انالیــز دقیــق داده های‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬بهتریــن تصمیمــات و رویکردهــا را در‬ ‫زمینه هایــی مثــل قیمت گــذاری و تعییــن نــوع کاال‪ ،‬خدمــات‬ ‫خــود و شــیوه عرضــه ان هــا اتخــاذ کننــد‪ .‬همچنیــن می تــوان‬ ‫بــرای بررســی دقیــق پژوهــش و نظرســنجی های انجام شــده‬ ‫در بســتر شــبکه های اجتماعــی نیــز از فناوری هــای بیــگ دیتــا‬ ‫بهره منــد شــد‪.‬‬ ‫ارائــه اطالعــات الزم بــه کاربــران هنــگام جســتجوی ان ها در‬ ‫پلتفرم هــای تعاملــی انالین‬ ‫اســتفاده از تکنیک هــای کالن داده بــرای ارائــه اطالعــات در‬ ‫حــوزه فنــاوری بســیار ضــروری اســت‪ .‬ارائــه نتایج جســتجوها‬ ‫در بخش هــای مختلــف ازجملــه موتورهــای جســتجو‪ ،‬ارائــه‬ ‫پیشــنهاد ها و اطالعــات الزم بــه کاربــران‪ ،‬بــدون اســتفاده از‬ ‫ایــن تکنیک هــا امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫در فروشــگاه اینترنتــی ‪ eBay‬بــرای ارائــه چنیــن اطالعاتــی‪،‬‬ ‫از داده هــای موجــود در یــک انبــار داده ‪ ۷.۵‬پتابایتــی و یــک‬ ‫‪( Hadoop cluster‬محیطــی توزیع شــده بــرای ذخیره ســازی‬ ‫داده هــای دارای ســاختار) ‪ ۴۰‬پتابایتــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در زیرســاخت فروشــگاه اینترنتــی امــازون کــه هــر روز در‬ ‫ان میلیون هــا عملیــات بک انــد (پــردازش داده هــای ورودی‬ ‫ســایت) انجــام و بیــش از نیــم میلیــون از تقاضاهــای‬ ‫فروشــندگان شــخص ثالــث بررســی می شــوند نیــز از‬ ‫فناوری هــای کالن داده در مقیــاس بســیار گســترده ای‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬فنــاوری اصلــی کالن داده مورد اســتفاده‬ ‫در فروشــگاه امــازون بــر پایــه لینوکــس ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســه مــورد از بزرگ تریــن پایگاه هــای داده لینوکــس بــا‬ ‫ظرفیت هــای ‪ ۱۸.۵ ،۷.۸‬و ‪ ۲۴.۷‬ترابایــت متعلــق بــه ایــن ‬ ‫فروشــگاه هســتند‪ .‬فیســبوک هــم مجموعــه عظیمــی از‬ ‫تصاویــر بارگذاری شــده توســط کاربــران (بــا ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫تصویــر) را مدیریــت می کنــد‪.‬‬ ‫تشخیص کالهبرداری‬ ‫صاحبــان برخــی از کســب وکارها ازجملــه بیمه گــذاران‬ ‫همیشــه بــا ادعاهــای مختلفــی مواجــه هســتند کــه معمــوال ً‬ ‫ن ادعاهــا فریبکارانه انــد و بــه‬ ‫میــزان قابل توجهــی از ایــ ‬ ‫قصــد کالهبــرداری مطــرح می شــوند‪ .‬بــا فناوری هــای کالن‬ ‫داده می تــوان بــرای شناســایی ادعاهــای کالهبردارانــه و‬ ‫فریبکارانــه‪ ،‬ادعاهــای مطرح شــده در زمینه هــای مختلــف را‬ ‫لحظه به لحظــه انالیــز کــرد‪ .‬شناســایی رفتارهــای غیرعــادی از‬ ‫ســوی کاربــران نیــز بــا ایــن روش امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بررسی داده های مراکز تماس‬ ‫داده هــای مراکــز تمــاس نیــز منبــع خوبــی بــرای دســتیابی‬ ‫بــه نگرش هــای و رویکردهــای مناســب و ســازنده در زمینــه‬ ‫بازاریابــی و تبلیغــات هســتند‪ .‬شــاید نیــروی انســانی بتوانــد‬ ‫ن داده هــا را تجزیه وتحلیــل کنــد‪ ،‬امــا طبیعتــا ً ممکــن‬ ‫ایــ ‬ ‫اســت اطالعــات ارزشــمند پنهــان در میــان چنیــن داده هایــی‬ ‫نادیــده گرفتــه شــود یــا به موقــع تشــخیص داده نشــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت تماس گیرنــدگان مشــکالت‬ ‫مشــابهی را گــزارش کننــد و نیروی هــای انســانی ســریعا ً‬ ‫نتواننــد بــه ان مشــکل پــی ببرنــد‪ .‬بــا کمک فناوری هــای کالن‬ ‫داده و انالیــز ســریع داده هــا می تــوان هــر دو مشــکل را‬ ‫به شــکل مطلوبــی برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫ن فناوری هــا می تــوان‬ ‫همچنیــن درصــورت اســتفاده از ایــ ‬ ‫الگوهــای رفتــاری مشــتریان و پاســخ دهندگان را در مــدت‬ ‫کوتاهــی مشــخص کــرد‪ .‬در برخــی از مــوارد می تــوان فراینــد‬ ‫انالیــز داده هــای مراکــز تمــاس را کامــا ًخــودکار کــرد‪ .‬ای ـن ‬ ‫کار هــم باعــث کاهــش هزینه هــای مرکــز تمــاس در زمینــه‬ ‫اســتخدام و امــوزش نیــروی انســانی می شــود و هــم بــه‬ ‫ن مراکــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بهبــود پاســخگوی ای ـ ‬ ‫دستیابی به اطالعات مهم در کشاورزی‬ ‫کشــاورزان بایــد بــه داده هــای زیــادی دسترســی داشــته باشــند‬ ‫تــا بتواننــد محصــول با کیفیتــی را برداشــت کــرده و از مواجهــه‬ ‫بــا خســارات مالــی شــدید جلوگیــری کننــد‪ .‬فناوری هــای کالن‬ ‫داده می تواننــد بــه کشــاورزان بــرای دســتیابی به موقــع بــه ایـن ‬ ‫داده هــا و تصمیم گیری هــای مهــم بــر مبنــای ان هــا کمــک‬ ‫ن داده هــا شــامل اطالعــات الزم بــرای بهینه ســازی‬ ‫کننــد‪ .‬ایــ ‬ ‫کیفیــت محصــوالت و اطالعــات الزم در مــورد شــرایط‬ ‫بو هوایــی‪ ،‬میــزان دمــا و رطوبــت‪ ،‬ترکیبــات و شــرایط خــاک‪،‬‬ ‫ا ‬ ‫ســطح اب هــای زیرزمینــی و غیــره می شــود‪.‬‬ ‫ســایر مــوارد مهــم کاربــرد بیــگ دیتــا در حوزه هــای مختلــف‬ ‫بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫اطالع از شرایط بازارهای مالی‬ ‫تحلیل خطر سرمایه گذاری‬ ‫تولید محتواهای مختلف برای مخاطبین هدف‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات الزم بــرای تجویــز داروی مناســب‬ ‫بــرای هــر یــک از بیمــاران متناســب بــا شــرایط ان هــا‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات الزم بــرای انتخــاب بهتریــن روش‬ ‫اموزشــی در هــر یــک از حوزه هــای اموزشــی‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات الزم بــرای تصمیم گیــری در مــورد‬ ‫انتخــاب بهتریــن روش هــای تولیــد و همچنیــن دســتیابی‬ ‫بــه روش هــای موثــر بــرای مقابلــه بــا چالش هــا و مشــکالت‬ ‫مرتبــط بــا تولیــد محصــوالت‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات ضــروری بــرای حفــظ مشــتریان در‬ ‫کســب وکارهای خدماتــی مختلــف (مثــل بیمــه) و ارتقــای‬ ‫کیفــی ســرویس دهی در ان هــا‬ ‫اطالع لحظه به لحظه از موجودی زنجیره های تامین‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات ضــروری بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫لجســتیک بــا ســرعت و امنیــت بــاال و بــدون خطــا‬ ‫کنتــرل و مدیریــت بهتــر ترافیــک‪ ،‬پیشــنهاد مســیرهای‬ ‫مناســب بــه راننــدگان‪ ،‬بهبــود عملکــرد سیســتم های‬ ‫حمل ونقــل هوشــمند و همچنیــن تعییــن تعــداد الزم‬ ‫مراکــز فــروش و ارائــه خدمــات در هــر مســیر و بخــش بــرای‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف ســوخت وســایل نقلیــه افــراد و‬ ‫همچنیــن صرفه جویــی در زمــان ان هــا‬ ‫مدیریت بهتر نیروی کار‪ ،‬منابع و دارایی ها‬ ‫دســتیابی بــه اطالعــات الزم بــرای انتقــال و توزیــع بهتــر‬ ‫انــرژی‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫مسافران نوروزی نسبت به‬ ‫تهدیدات خرید از فروشندگان‬ ‫سیار اگاه باشند‬ ‫بــه گــزارش پلیــس فتا یکــی از روش های مجرمانه‬ ‫برداشــت از حســاب هموطنان اســتفاده از دستگاه‬ ‫اســکیمر در غالــب دســتگاه کارت خوان هــای ســیار‬ ‫می باشــد کــه در هنــگام خریــد از فروشــندگان‬ ‫ســیار یــا دســت فروشــان‪ ،‬صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫مدتــی اســت اســتفاده از کارتخوان هــای ســیار رو‬ ‫بــه افزایــش اســت و اســتقبال هموطنــان از ایــن‬ ‫دســتگاه باعــث شــده تــا وقــوع کالهبــرداری در ایــن‬ ‫حــوزه افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬در یکــی از روش هــای‬ ‫شــایع کالهبــرداری از طریــق دســتگاه های کارت‬ ‫خــوان ســیار‪ ،‬افــراد ســودجو بــا نصــب قطعــه ای‬ ‫ســخت افــزاری بــه نــام «اســکیمر» اقــدام بــه کپــی‬ ‫بــرداری از اطالعــات کارت بانکــی افــراد می کننــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی در رابطــه بــا ایــن موضــوع هشــدار‬ ‫داد‪ :‬شــهروندان دقــت داشــته باشــند پیــدا کــردن‬ ‫و ردیابــی فروشــندگان ســیار بــه علــت عــدم ثابــت‬ ‫بــودن مــکان کســب و کار مشــکل خواهــد بــود‪،‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه مزایــای ایــن دســتگاه هــا‬ ‫باعــث شــده اســت فروشــندگان دوره گــرد و دســت‬ ‫فروشــان بــرای انجــام تبــادالت بانکــی بــه اســتفاده‬ ‫از ان ســوق پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬گاهــی اوقــات قیمــت نــازل کاال یا‬ ‫خدمــات مشــتری را مجــاب مــی نمایــد تــا خریــدی‬ ‫داشــته و وجــه ان را از طریــق کارت خــوان ســیار‬ ‫پرداخــت نمایــد کــه ایــن امــر باعــث شــده تــا وقــوع‬ ‫کالهبــرداری در ایــن حــوزه افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه اهمیــت در نگهــداری رمز هــای‬ ‫کارت هــای بانکــی بــه مســافران توصیــه کــرد‪ :‬وارد‬ ‫کردن رمز عبور توســط مشــتری می تواند تضمین‬ ‫کننــده امنیــت کارت بانکــی وی باشــد‪ ،‬چرا که حتی‬ ‫در صــورت نصــب «اســکیمر» بــر روی دســتگاه‬ ‫کارتخــوان‪ ،‬بــدون اطــاع از رمــز عبــور‪ ،‬امــکان‬ ‫برداشــت از حســاب وی امــکان پذیــر نخواهــد بــود‪،‬‬ ‫همچنیــن تغییــر رمــز بــه صــورت ماهانــه و دور ه ای‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای جلوگیــری از عملــی‬ ‫شــدن اهــداف مجرمــان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد‬ ‫تخلفــات صــورت گرفتــه در فضای مجــازی را از طریق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ Cyberpolice.ir‬بخش‬ ‫مرکــز فوریــت هــای ســایبری لینک ثبت گــزارش های‬ ‫مردمــی یــا از طریــق شــماره ‪ 096380‬مرکــز فوریــت‬ ‫هــای ســایبری بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مزاحم اینترنتی شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری مزاحــم اینترنتــی در‬ ‫شــبکه اجتماعــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی عنــوان داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی وصــول شــکایت خانــم جوانــی مبنــی بــر ایجــاد‬ ‫مزاحمــت در یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی‪ ،‬موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا در بررســیهای‬ ‫صــورت گرفتــه و بــا انجــام اقدامــات مربوطــه و‬ ‫تحلیــل مســتندات جمـع اوری شــده و بــا شــگردهای‬ ‫پیچیــده و فنــی موفــق بــه شناســایی متهم شــده و با‬ ‫هماهنگــی قضایــی وی بــه پلیــس فتــا احضــار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بازجویی هــای اولیــه متهــم ‪ ۳۶‬ســاله‬ ‫پرونــده منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد امــا پــس از‬ ‫مواجــه بــا دالیــل‪ ،‬مســتندات و ادلــه دیجیتــال جــرم‬ ‫ضمن اعتراف به بزه ارتکابی و اظهار پشیمانی از کرده‬ ‫خــود‪ ،‬هــدف خــود را از ایــن عمــل مجرمانــه‪ ،‬رســیدن به‬ ‫خواســته شــوم خــود بیــان نمود که در نهایــت به همراه‬ ‫پرونــده تکمیلــی بــه دادســرا معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫حســینی یــاداور شــد‪ :‬ایجــاد مزاحمــت و هتــک‬ ‫حیثیــت در فضــای مجــازی از مصادیــق جــرم‬ ‫محســوب شــده و بــا خاطیــان در اینگونــه جرائــم به‬ ‫شــدت برخورد می شــود؛ لذا شــهروندان در فضای‬ ‫مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی ضمــن رعایــت‬ ‫اداب اجتماعــی و حقــوق شــهروندی نســبت بــه‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی ســایر افــراد اهتمــام ویــژه‬ ‫داشــته باشــند و از بیــان هرگونــه دعــاوی و مســائل‬ ‫انتقــام جویــی در فضــای مجــازی بــه خصــوص‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی پرهیــز نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫‪ -35‬سال سوم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-35‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/23‬شعبان‪/‬‬ ‫‪23 - 2023‬‬ ‫‪/16 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫پنجشنبه ‪12//25‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬خراسان شمالی ‪ -‬بجنورد خیابان وحدت پالک ‪5‬‬ ‫تلفن ‪ 021 - 91013453 * 017- 32688214 :‬چــاپخانه ‪:‬تابان‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫بوی بهار عکس ستایش محمدیاری‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪35‬‬ ‫عکاس ‪:‬‬ ‫ستایش‬ ‫محمدیاری‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی هفته نامه تیتر سپید نیست‪.‬‬ ‫بیانیه شماره ‪ ۲‬وزارت کشور‬ ‫درباره مسائل پیش امده‬ ‫در برخی از مدارس‬ ‫بیانیــه شــماره ‪ ۲‬وزارت کشــور دربــاره نتایــج اولیــه تحقیقــات از مســایل‬ ‫پیــش امــده در برخــی از مــدارس کشــور‪ ،‬شــامگاه دوشــنبه منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور‪ ،‬متــن‬ ‫ایــن بیانیــه بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫پیــرو نخســتین بیانیــه وزارت کشــور در پیگیــری التهابــات ایجــاد شــده‬ ‫در برخــی از مــدارس و بــروز ناراحتــی بــرای تعــدادی از دانش امــوزان‬ ‫عزیــز و در تعقیــب مجدانــه ایــن مســاله مهــم و بــا فعالیــت شــبانه روزی‬ ‫وزارت خانه هــای بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫نهادهــا و دســتگاه های اطالعاتــی‪ ،‬قضایــی و امنیتــی‪ ،‬نتایــج حاصله زیر به‬ ‫اختصــار بــه ســمع و نظــر مــردم شــریف ایــران می رســد‪:‬‬ ‫‪.۱‬بنــا بــر گــزارش هــای واصلــه تاکنــون در ‪ ۲۵۰‬کالس از مــدارس سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬تعــداد محــدودی از دانــش امــوزان ابــراز احســاس عــوارض و‬ ‫ناراحتــی کرده انــد‪.‬‬ ‫‪.۲‬براســاس بررســی نمونه هــای مشــکوک در معتبرتریــن ازمایشــگا ه هــای‬ ‫کشــور و جمع بنــدی نتایــج حاصلــه در کمیتــه علمــی وزارت بهداشــت کــه‬ ‫از متخصصیــن ارشــد حــوزه هــای مختلــف درمانــی و بهداشــتی تشــکیل‬ ‫شــده اســت و همچنیــن ســازمان پدافنــد غیرعامــل و‪ ...‬خوشــبختانه تــا‬ ‫ایــن لحظــه وجــود مــواد ســمی و خطرنــاک در هیچ یــک از دانش امــوزان‬ ‫مراجعه کننــده بــه مراکــز درمانــی یافــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪.۳‬در ازمایش هــای انجــام شــده درکمتــر از پنــج درصــد مراجعیــن مــواد‬ ‫محرکــی یافــت شــده کــه منجــر بــه بدحالــی دانش امــوزان و بــروز عالئمــی‬ ‫شــده اســت کــه خوشــبختانه هیچ کــدام منجــر بــه مخاطــرات و عــوارض‬ ‫پایــدار بــرای فرزندان مــان نشــده اســت‪ ،‬ایــن مــی توانــد یــک اقــدام عامدانــه‬ ‫و جنایتکارانــه باشــد و تحقیقــات در ایــن زمینــه توســط دســتگاه هــای‬ ‫اطالعاتــی و انتظامــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪.۴‬در نشســت مشــترک کمیتــه علمــی وزارت بهداشــت ودرمــان‪ ،‬بنــا بــه‬ ‫اطالعــات ارائــه شــده اســتانداران مرتبــط بــا موضــوع و ســایر بخش هــای‬ ‫مربوطــه‪ ،‬معلــوم شــد کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد ابــراز ناراحتــی دانش امــوزان‬ ‫ناشــی از اضطــراب و نگرانی هــای ایجــاد شــده در فضــای کالس و مدرســه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪. ۵‬برابــر بررســی هــای بــه عمــل امــده بخشــی از مــواردی کــه منجــر‬ ‫بــه ایجــاد التهــاب در برخــی از مــدارس شــده اســت‪ ،‬ناشــی از اقدامــات‬ ‫ماجراجویانــه اســت کــه مســئله مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪.۶‬تعــدادی از عناصــر مخــل روان و ســامت جامعــه‪ ،‬کــه بــا نشــر اکاذیــب‬ ‫و تشــویش اذهــان در کنــار هیاهــوی کــور بیگانــگان در ایجــاد جــو ملتهــب‬ ‫و اضطــراب تــاش داشــته اند‪ ،‬توســط مراجــع قضایــی تحــت پیگــرد قــرار‬ ‫گرفته انــد کــه رســیدگی فــوری و قاطــع مــورد انتظــار اســت‪.‬‬ ‫‪.۶‬از اولیــاء و والدیــن محتــرم دانش امــوزان در سراســر کشــور کــه تاکنــون‬ ‫بــا خویشــتن داری و همراهــی خــود‪ ،‬مانــع از اخالل در امر امــوزش فرزندان‬ ‫شــده اند‪ ،‬خواهشــمند اســت بــا رفــع نگرانــی از ایــن عزیــزان‪ ،‬در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه عوامــل برهم زننــده ارامــش و ســامت دانش امــوزان‬ ‫مــوارد را بــه ســرعت بــه دســتگ اه های مســوول گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫در ائین گشایش مجهزترین و پیشرفته ترین‬ ‫مرکز جامع درمان سرطان؛‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬نسبت به بیماری‬ ‫سرطان باید تالش کنیم دغدغه‬ ‫مردم کاهش یابد‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه بایــد تــاش کنیــم دغدغــه مــردم نســبت بــه بیمــاری‬ ‫ســرطان کاهــش یابــد‪ ،‬گفــت‪ :‬خدمــت بــه مــردم و گره گشــایی از مطالبــات مردم یعنی‬ ‫اقداماتــی کــه امــروز در کشــور انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تیتــر ســپید ایــت اللــه ســید ابراهیم رئیســی در ائین گشــایش مجهزترین‬ ‫و پیشــرفته ترین مرکز جامع درمان ســرطان‪ ،‬تشــکیل این مرکز را اقدامی قابل تقدیر‬ ‫دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬دولــت همچنــان کــه در حــوزه اقتصــاد وظیفــه دارد در حــوزه‬ ‫ســامت رســالت بیشــتری دارد و بســیاری از اقداماتی که در این زمینه در کشــور انجام‬ ‫مــی شــود بــا همــکاری همــه دســتگاه هــا و نهادهــا و دولــت اســت‪ ،‬خدمــت بــه مــردم و‬ ‫گــره گشــایی از مطالبــات مــردم یعنــی اقداماتــی کــه امــروز در کشــور انجــام می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬گام بســیار مبارکــی در حــوزه ســامت بــه همــت بنیــاد برکــت‪،‬‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام خمینــی (ره)و فرامیــن رهبــری معظــم انقــاب‬ ‫اســامی انجــام گرفتــه کــه قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تشــکیل ایــن گونــه مراکــز دغدغــه بیمــاران و خانــواده کاهــش مــی یابــد‬ ‫زیــرا در ایــن مراکــز در تشــخیص و درمــان بــا اخریــن تکینــک هــای روز دنیــا عمــل مــی‬ ‫کننــد کــه اقدامــی اصولــی و مبنایــی اســت‪ .‬راه انــدازی ایــن مرکــز جامــع بــرای تشــخیص‬ ‫و درمــان ســرطان اقدامــی شایســته اســت زیــرا مــی توانــد دغدغــه خانواده هــای نیازمند‬ ‫را در ابتــا‪ ،‬هزینــه و هــم در نتیجــه بخــش بــودن درمــان کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬تصــور ایــن اســت کــه در ســرطان درمــان انچنان کارســاز نیســت‬ ‫و ایــن تصــور در عمــوم پیــدا شــده امــا اطمینــان دادن بــه اینکــه ســرطان ســریع قابــل‬ ‫تشــخیص و درمــان اســت جــای امیــدواری اســت‪ .‬وظیفــه دولــت در حــوزه ســامت‬ ‫تــاش بــرای پیشــگیری و درمــان اســت و بایــد تــاش شــود تــا فــرد مبتــا بــه ســرطان تــا‬ ‫جــای ممکــن دغدغــه کمتــری در حــوزه درمــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی ادامــه داد‪ :‬در گذشــته صنــدوق کمــک بــه بیمــاران خــاص تشــکیل‬ ‫شــده بــود امــا کافــی نبــود چراکــه ان صنــدوق بــرای کمــک و مســاعدت بــود نــه درمــان و‬ ‫ایــن مرکــز جامــع و اساســی‪ ،‬مرکــزی ارامش بخــش‪ ،‬اطمینان بخــش و امیدافریــن بــرای‬ ‫بیماران ســرطانی اســت که دغدغه درمان نداشــته باشــند‪ .‬حتی شــعبه این مرکز باید‬ ‫در اســتان ها فعــال شــود و توســعه یابــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به این که فقر‪ ،‬بی عدالتی‪ ،‬زد و بند و ناســامتی زیبنده این‬ ‫کشــور نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون کارهــای بنیــادی در حــال انجام اســت مانند اشــتغالزایی‪،‬‬ ‫فعــال کــردن صنعــت‪ ،‬معــدن و دیگــر مــوارد کــه بایــد از ایــن اقدامــات تشــکر کــرد و ان‬ ‫را توســعه داد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی دربــاره برقــراری عدالــت گفــت‪ :‬عدالــت بــه ایــن معناســت کــه‬ ‫هرچیــزی را در جــای خــود قــرار دهیــم‪ ،‬عدالــت اقتصــادی یعنــی دسترســی اســان بــرای‬ ‫افــراد نیازمنــد‪ .‬عدالــت در حــوزه ســامت‪ ،‬درمــان و حــوزه های اشــتغال و کارافرینی که‬ ‫همــه حــوزه هــای مختلــف عدالــت محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه امــروز مــردم‪ ،‬نهادهــای انقــاب اســامی‪ ،‬دولــت و‬ ‫ســایر قــوا در کشــور تــاش می کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امــروز ســتاد اجرایــی فرمــان امام به‬ ‫برکــت نــام امــام راحــل منشــاء خدمــات فراوانی در کشــور و در حوزه کشــاورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬ســامت و خدمت رســانی به مردم و تحصیل رفع محرومان داشــته اســت‪،‬‬ ‫بســیاری از اقدامــات امــروز در کشــور بــا همــکاری همــه دســتگاه و نهادهاســت و دولــت‬ ‫امــروز نهادهــا را جــدا از دولــت تعریــف نمــی کنــد و مردم را هم جــدای از دولت تعریف‬ ‫نمــی کنیــم‪ .‬مجموعــه تــاش هایــی کــه در کشــور انجــام مــی شــود همــه در ســبد نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی اســت و امــروز خدمــات بســیاری در کشــور در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه صندوق کمک به بیماران و بیماری های خاص تاسیس‬ ‫شــد و کارهــای خوبــی انجــام داد امــا کافــی نبــود‪ .‬افتتــاح امــروز یــک کار اساســی اســت‬ ‫و می توانــد اطمینان بخــش و امیدافریــن باشــد‪ .‬ایــن مرکــز جامــع تشــخیص و درمــان‬ ‫ســرطان به عنــوان یــک مرکــز امیدبخــش اســت کــه بــه مــردم نویــد می دهــد دغدغـه ای‬ ‫نســبت بــه ابتــا و درمــان ســرطان نداشــته باشــند و اگــر ایــن مرکــز بتوانــد در اســتان ها‬ ‫شــعباتی فراهــم کنــد‪ ،‬بــرای خدمــت بــه مــردم مفیدتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور اضافــه کــرد‪ :‬مقــام معظــم رهبــری درباره خدمــت به بیمــاران فرموده اند‬ ‫کــه مریــض نبایــد غیــر از دغدغـه ی بیماری‪ ،‬دغدغه ی دیگری داشــته باشــد و این ســخن‬ ‫حکیمانــه ای اســت‪ .‬بایــد درمــان بــرای بیمــاران تســهیل شــود و ایــن مرکــز می توانــد‬ ‫به عنــوان مجهزتریــن مرکــز تشــخیص و درمــان ســرطان کار بزرگــی را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه کارهــای بنیادیــن بــرای رفــع فقــر در کشــور بایــد توســعه یابــد‪،‬‬ ‫گفــت ‪ :‬ایجــاد اشــتغال‪ ،‬ســاخت کارخانه هــای مختلــف در سراســر کشــور‪ ،‬فعــال کــردن‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و کشــاورزی هــم در ز ُمــره اقدامــات بنیادیــن اســت‪ ،‬ایــن امــور در‬ ‫راســتای شــعار ســال بــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی ‪ ،‬اقدامــات ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) را بــر رفــع محرومیــت‬ ‫و کارهــای بــزرگ عنــوان کــرد و تفــاوت ایــن ســتاد را بــا گذشــته در اقدامــات بنیادیــن و‬ ‫مطالعــه شــده کــه اســاس محرومیــت را مرتفــع کنــد‪ ،‬دانســت‪.‬‬ ‫اگر شما به دنبال کار هستی ما هم به دنبال نیروی کار هستیم‬ ‫برای کسب اطالع بیشتر خانمهای دهه ‪ 70‬دی با ما تماس بگیرند‬ ‫سازمان اگهی ها و جذب روزنامه بازار کسب و کار ‪017 -32688214 * 021 -91013453‬‬ ‫چرای دام در جنگل ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه تیتر سپید

هفته نامه تیتر سپید 44

هفته نامه تیتر سپید 44

شماره : 44
تاریخ : 1402/03/11
هفته نامه تیتر سپید 43

هفته نامه تیتر سپید 43

شماره : 43
تاریخ : 1402/03/04
هفته نامه تیتر سپید 42

هفته نامه تیتر سپید 42

شماره : 42
تاریخ : 1402/02/28
هفته نامه تیتر سپید 41

هفته نامه تیتر سپید 41

شماره : 41
تاریخ : 1402/02/21
هفته نامه تیتر سپید 40

هفته نامه تیتر سپید 40

شماره : 40
تاریخ : 1402/02/14
هفته نامه تیتر سپید 39

هفته نامه تیتر سپید 39

شماره : 39
تاریخ : 1402/02/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!