هفته نامه تیتر سپید شماره 34 - مگ لند
0

هفته نامه تیتر سپید شماره 34

هفته نامه تیتر سپید شماره 34

هفته نامه تیتر سپید شماره 34

‫پنج شنبه‬ ‫شماره ‪34 :‬‬ ‫قیمت ‪ :‬‬ ‫‪ 8‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪ - 1401‬سال دوم‪/09-‬مارس‪/16-2023/‬شعبان ‪ -1444/‬شماره ‪34 :‬‬ ‫تولید؛دانشبنیاناه؛اشتغالافرینی‬ ‫نقش افرینی در صنعت پوشاک با‬ ‫دست بانوی ُکرمانج زبان‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫تولید عسل در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح کاشت مردمی‬ ‫یک میلیارد درخت‬ ‫طی ‪ ۴‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫اجرای طرح کاالبرگ‬ ‫الکترونیک اغاز شد‬ ‫‪5‬‬ ‫سامسونگمحافظت‬ ‫در برابر حمله صفر کلیک‬ ‫را به دستگاه های گلکسی‬ ‫اضافه می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫تالش با رنگی از‬ ‫نجابت در زندگی‬ ‫بانوی مرزنشین‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در روز درختکاری سه اصله نهال کاشتند؛‬ ‫‪3‬‬ ‫هر ایرانی سه درخت بکارد کاشت یک‬ ‫میلیارد نهال در چهار سال محقق می شود‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫مدیر امور طیور سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬درصدی تولید‬ ‫عسل در خراسان شمالی‬ ‫پنج شنبه ‪ 18‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪34‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫شکفتن هنر طبیعت‬ ‫در البسه بانوان‬ ‫وجــود مراتــع سرســبز و بکــر‪ ،‬انواع گیاهان وحشــی و کوهی‬ ‫رنگارنــگ‪ ،‬شــقایق هــای ســرخ‪ ،‬انــواع پرنــدگان وحشــی و‬ ‫حیوانــات اهلــی و بومــی باعــث شــده اســت کــه زنــان ایــن‬ ‫اســتان بــه وِیــژه بانــوان روســتایی بــا الهــام گرفتــن از طبیعــت‬ ‫بــه روایــت زندگــی و خاطــرات خــود در ایــن نقــوش بپردازنــد‬ ‫و بــا دســتان ظریــف زنانــه خــود نقــش هایــی را بــر پارچــه هــا‬ ‫بزننــد کــه بســا حیــرت اورنــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۱۷۹‬تُــن عســل در ‪۱۱‬‬ ‫ماهــه امســال از کلنی هــای زنبــور اســتان تولیــد شــد‬ ‫کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۱۱‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫علیرضــا صــادق اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن‬ ‫میــزان ســه هــزار و ‪ ۱۱۲‬تُــن عســل‪ ۶۷ ،‬تُــن ژل‬ ‫رویــال‪ ،‬گــرده گل‪ ،‬زهــر زنبــور و مــوم در ایــن اســتان‬ ‫تولیــد شــد کــه ‪ ۲.۳‬درصــد از کل تولیــدات عســل‬ ‫کشــور را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزش اقتصــادی تولیــد عســل و ســایر‬ ‫فــراورده هــای ان در ســال جــاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تخمیــن زده مــی شــود‪.‬‬ ‫صــادق تصریــح کــرد‪ :‬بر اســاس امارها ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۸۲‬‬ ‫زنبورســتان در ســطح اســتان داریــم کــه ‪ ۲.۴‬درصــد از‬ ‫مجمــوع زنبورســتان هــای کشــور را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۲۷۰‬هــزار‬ ‫کلنــی زنبــور عســل در ایــن اســتان وجــود دارد کــه بــر‬ ‫ایــن اســاس تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بهره بــردار در‬ ‫ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬شــرایط مناســب اب و هوایــی و‬ ‫وجــود مراتــع غنــی پوشــیده از گیاهــان دارویی باعث‬ ‫تولیــد عســل مرغــوب در ایــن اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬خــروج از تــک محصولــی و توجــه‬ ‫بــه توســعه تولیــد ســایر فــراورده هــای زنبــور عســل‬ ‫از قبیــل ژل رویــال‪ ،‬گــرده گل مــوم و زهــر زنبــور‬ ‫گســترش زنبورســتان هــا از برنامــه هــای ایــن‬ ‫ســازمان اســت‪.‬‬ ‫صــادق افــزود‪ :‬تولیــد عســل و ســایر فراورده هــای‬ ‫ان ارز اور اســت بایــد تــاش کنیــم تــا ایــن صنعــت را‬ ‫در اســتان بیشــتر گســترش دهیــم کــه اشــتغال زایی‬ ‫زیــادی را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تنــوع گونــه هــای گیاهــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫شــیوه های ارگانیــک بــرای مبــارزه بــا بیمــاری هــا‪،‬‬ ‫تولیــد عســل بــدون تغذیــه شــکر و مدیریــت صحیــح‬ ‫زنبورســتان هــا را از عوامــل دیگــر تولیــد عســل کیفی‬ ‫و مرغــوب برشــمرد‪.‬‬ ‫صــادق در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر برنــد‬ ‫ســازی تولیدات عســل در اســتان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن محصــول بایــد بــا بســته بنــدی هــای مناســب بــه‬ ‫بــازار عرضــه شــود چــرا کــه عرضــه محصــول فلــه ای و‬ ‫بعضــا تقلــب باعــث بی اعتماد شــدن برخــی از مردم‬ ‫نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عســل دارای ارزش غذایــی بســیار بــاال‬ ‫اســت‪ ،‬ایجــاد برنــد و اســتاندارد ســازی ان می توانــد‬ ‫ســرانه مصــرف مــردم را بســیار بــاال ببــرد‪.‬‬ ‫وجــود اقلیــم متفــاوت در گســتره ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫هکتــاری خراســان شــمالی شــرایط را بــرای پــرورش‬ ‫زنبــور عســل فراهــم کــرده اســت بــه طوریکــه‬ ‫رشــته های کــوه هــای االداغ‪ ،‬ســالوک و شــاه‬ ‫جهــان از بهتریــن مناطــق بــرای تولیــد عســل در‬ ‫اســتان محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ ‫گفت وگو با بانوی کارافرین‬ ‫و خوش ذوق بجنوردی؛‬ ‫نقش افرینی‬ ‫در صنعت پوشاک‬ ‫با دست بانوی‬ ‫ُکرمانج زبان‬ ‫زینب جوان‬ ‫امــروزه ورود مدل هــای جدیــد و بی هویــت خارجــی موجــب‬ ‫شــده تــا لباس هــای بومــی و محلــی از رونــق بیفتــد و کم کم‬ ‫رنــگ فراموشــی بــه خود بگیرد‪ ،‬امــا در این میان هنرمندانی‬ ‫هســتند کــه از نقــش و طرح هــای پیشــینیان الگــو بــرداری‬ ‫کــرده و پوشــش زیبایــی خلــق کرده انــد‪.‬‬ ‫رنگ هــای شــاد و نقــش و نگارهــای متنــوع بــه کار رفتــه‬ ‫در لباس هــای محلــی عــاوه بــر جنبه هــای زیباشــناختی‪،‬‬ ‫ارامــش روحــی و روانــی را بــرای فــرد بــه ارمغــان مــی اورد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از جملــه مناطقــی اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫حضــور اقــوام مختلــف بــه گنجینــه فرهنــگ هــا شــهرت‬ ‫یافتــه و جلــوه ایــن رنگیــن کمــان فرهنگــی و تنــوع قومــی را‬ ‫بخصــوص در لبــاس محلــی انــان بیشــتر مــی تــوان دیــد‪.‬‬ ‫لباس های ســنتی زنان کرمانج و ترکمن خراســان شــمال‪،‬‬ ‫اصیــل و ایرانــی اســت کــه طــرح و نــگار نقــش بســته بــر ان‪،‬‬ ‫چشــم هــا را بــه میهمانــی طبیعــت مــی بــرد و هــر نقــش‬ ‫نمــادی اســت کــه پیشــینه دیرینــه دارد‪.‬‬ ‫زنــان و دختــران کرمانــج و ترکمــن ایــن دیــار در درازای تاریخ‬ ‫پوشــش اصیــل خــود را کــه گویــا هویــت انــان اســت را حفــظ‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان میراثــی گران ســنگ‪ ،‬پشــت به پشــت‬ ‫بــه نســل بعــدی منتقــل کــرده اند‪.‬‬ ‫پوشــش مــرد و زن ترکمــن و عشــایر کــرد در کنــار هــم‬ ‫جلــوه ای دارد کــه امــروزی ها هنــوز در تزیینات‪ ،‬نمایش ها‪،‬‬ ‫برگــزاری اییــن هــای جشــن و غیــره بــه جلــوه گــری ان پنــاه‬ ‫بــرده و انــرا چــون تابلویــی زینتــی بــه رخ می کشــند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا پیشــینه ای تاریخــی و مذهبــی‪ ،‬بــا‬ ‫ترکیب قومیت های مختلف کرمانج‪ ،‬فارس‪ ،‬ترک‪ ،‬ترکمن‬ ‫و تــات کانــون وحــدت قومیــت هــا و دارای گنجینه هایــی‬ ‫اســت کــه لبــاس هــای ســنتی ان از گنجینه هــای ارزشــمند‬ ‫ان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫زنــان خراســان شــمالی بــا دســتان خــود هنرمندانــه‬ ‫لباس هــای محلــی کــم نظیــری را خلــق می کننــد که حاصل‬ ‫ذوق و ابتــکار انــان اســت‪.‬‬ ‫اثــر حضــور مــداوم زنــان ایــن خطــه در دل طبیعــت بــه‬ ‫وضــوح در نقــوش لبــاس هــای محلــی مشــهود اســت‪ ،‬رنــگ‬ ‫شــاد و نقــش هــای شکســته ســوزن دوزی شــده بــر حاشــیه‬ ‫لبــاس هــای همگــی نشــانگر الهــام از طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫لبــاس کرمانــج هــای ایــن اســتان کــه دختــران و زنــان عشــایر‬ ‫بــر تــن مــی کننــد در رنگ هــای شــاد و بــا حاشــیه های متنــوع‬ ‫دوختــه شــده کــه عمدتــا شــامل شــلیته‪ ،‬گــراس و یاشــار اســت‪.‬‬ ‫فعالیت هشت ساله؛ تجربه ‪ ۸۰‬ساله‬ ‫امــروزه ورود مــدل هــای جدیــد و بــی هویــت خارجــی و‬ ‫عمدتــا غربــی موجــب شــده تــا لباس هــای بومــی و محلــی که‬ ‫معــرف فرهنــگ غنــی و بومــی مناطــق مختلف اســت از رونق‬ ‫بیفتــد و کــم کــم رنــگ فراموشــی بــه خــود بگیــرد‪ ،‬امــا در ایــن‬ ‫میــان هنرمندانــی هســتند کــه بــا تــاش شــبانه روزی و الگــو‬ ‫بــرداری از طبیعــت بکــر‪ ،‬طــرح و نقــش هایــی کــه پیشــینیان‬ ‫برایمــان بــه یــادگار گذاشــتند بــه صورت هنرمندانــه برپارچه و‬ ‫طرح هــای لبــاس پیــاده کــرده و از ان تولیداتــی را بــه ارمغــان‬ ‫اورده کــه زبــان زد خــاص و عــام اســت‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع فقــط یــک ادعــا نیســت چــرا کــه در دیــار‬ ‫فرهنــگ هــا بانوانــی هنرمنــد و توانمنــد بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت قومیــت هــا و طــرح هــای ریــز و درشــتی کــه چــه در‬ ‫گذشــته و چــه اکنــون بــر لبــاس هــای انهــا اســت بــا ظرافــت‬ ‫و هنرمندانــه ای نقــش در نقــش‪ ،‬طــرح بــر طــرح خلق کرده‬ ‫و پوشــاکی کــه در خــور و شــخصیت یــک خانــواده ایرانــی‬ ‫اســت را تولیــد و راهــی بــازار و نمایشــگاه های بیــن المللــی‬ ‫و کشــوری کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــه محــض اینکــه تحصیالتــم در دانشــگاه تمــام شــد بــا‬ ‫دســت خالــی و یــا بــه قولــی از صفــر شــروع کــردم و ایــن‬ ‫اغازگــر حرفــه و هنــری بــود که در چند ســال دوران دانشــگاه‬ ‫و مدرســه از اســتادان و معلمــان خــود اموختــه بــودم‪ .‬حــال‬ ‫بایــد هرچــه در چنتــه داشــتم رو مــی کــردم‪ ،‬امــا راه طوالنــی‬ ‫در پیــش داشــتم و کار و همــت شــبانه روزی را مــی طلبیــد‪.‬‬ ‫هشــت ســال اســت کــه یــک کارگاه طراحــی و دوخــت بــه‬ ‫همــراه دیگــر همکارانــم راه انــدازی کــرده ام‪ ،‬شــاید ابتــدای‬ ‫راه تنهــا بــودم امــا اکنــون بعــد از گــذر ایــن چنــد ســال دیگــر‬ ‫احســاس تنهایــی نمــی کنــم چــرا کــه بانــوان هنرمنــد بســیاری‬ ‫از جملــه زنــان روســتایی‪ ،‬دانشــجویان و دانــش امــوزان ایــن‬ ‫حــوزه در کنــارم هســتند و چــه بســا کــه هــر لحظــه در کنــار‬ ‫و همیــاری یکدیگــر ایــده و نــواوری جدیــدی بــه ذهنمــان مــی‬ ‫رســد و ایــن را بــه هــم انتقــال مــی دهیــم‪ ،‬ایــن هــا را یــک‬ ‫بانــوی هنرمنــد و فعــال در حــوزه مــد و لبــاس بیــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫مریــم نودهــی کــه اکنــون یکــی از اســاتید دانشــگاه بجنــورد‬ ‫نیــز اســت مــی گویــد‪ :‬هشــت ســالی کــه مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت در ایــن کارگاه طراحــی و دوخــت بنــام «ژیــگال»‬ ‫بــه معنــای زندگــی جدیــد هســتم بــه انــدازه ‪ ۸۰‬ســال شــاید‬ ‫هــم بیشــتر تجربــه کســب کــرده ام چــرا کــه در ایــن مــدت‬ ‫در تمامــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی حضــور داشــته ام و‬ ‫حتــی بــه عنــوان زن کار افریــن در برنامــه «میدان» ســیمای‬ ‫ملــی اول شــدم‪ ،‬همچنیــن در همایــش هــای مــد و لبــاس‬ ‫بســیاری بــا ایــن برنــد حضــور داشــته ام‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد تصریــح مــی کنــد‪ :‬اکنــون با ایــن کارگاه‬ ‫کــه فقــط چهــار چــرخ خیاطــی صنعتــی راســته دوز‪ ۲ ،‬چــرخ‬ ‫همــه کاره و ‪ ۲‬ســردوز و ســه اتــو و میــز بــرش و پنــج همــکار‬ ‫خانــم در حــوزه دوخــت و دوز و ‪ ۱۵‬طــراح تولیــدات خــود را‬ ‫بــه پنــج نقطــه از کشــور از جملــه تهــران‪ ،‬همــدان و بابــل‬ ‫ارســال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫هنری با تلفیق پوشش پیشینیان‬ ‫وقتــی یــک هنرمنــد شــروع بــه خلــق یــک اثــر هنــری مــی‬ ‫کنــد بــه طــور حتــم‪ ،‬دســت و ذهنــش درگیــر اســت چــرا کــه‬ ‫طرح هــا و نقش هــای یــک اثــر نتیجــه تفکــر انتزاعــی هنرمنــد‬ ‫اســت کــه ریشــه در باورهــا و دیده هــاش دارد‪ .‬از طــرف دیگــه‬ ‫دســت هنرمنــد بــه کمــک ذهــن امــده و ایــده فوق العــاده را‬ ‫اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــس وقتــی بــه یــک اثــر هنــری مــی نگریــم بایــد تــا اعمــاق‬ ‫ذهــن خالــق ان اثــر ســفر کنیــم و بــه باورهــا و دیده هــای‬ ‫ان برســیم و ایــن را مــی تــوان در اثــار هنــری از جملــه‬ ‫دســتبافته هــای فــرش و گلیــم و گلــدوزی هایــی کــه در ایــن‬ ‫دیــار توســط هنرمنــدان خلــق شــده اســت‪ ،‬یافــت‪.‬‬ ‫چــه زیبــا کــه ایــن هنــر در هــم امیختــه و اثــری تولیــد‬ ‫شــود کــه فقــط در پســتوی خانــه هــا نباشــد و در دیــد‬ ‫تمامــی عمــوم قــرار گیــرد و فرهنگ گذشــتگان به ایندگان‬ ‫مــا انتقــال یابــد و ایــن نیازمنــد هنرمندانــی اســت کــه در‬ ‫ایــن عرصــه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن بجنوردی می افزایــد‪ :‬در کار و تولیدات‬ ‫خــود تنهــا بــه طــرح و نقــش هــای لبــاس هــای محلــی و‬ ‫زیوراالتــی کــه اســتفاده مــی شــود بــرای لباس هــای بــا ســبک‬ ‫نویــن اکتفــا نکــرده ایــم بلکــه از طــرح هــا و نقــش نگارهــای‬ ‫قالیچــه و گلیــم و گلــدوزی پــرده هــا نیــز در کارهــای خــود‬ ‫اســتفاده مــی کنیــم کــه مــورد پســند عمــوم شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی مــوارد طــرح لبــاس در چنــد مرحلــه و در چنــد جــا‬ ‫تولیــد مــی شــود کــه از جملــه ان مــی تــوان بــه ریشــه بافــی‬ ‫فــرش کــه زنــان ترکمــن مــی بافنــد و بــرای مــا تهیــه مــی کنند‬ ‫و مــا در طــرح و لباســی کــه تولیــد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫شکفتن هنر طبیعت در البسه بانوان‬ ‫وجود مراتع سرسبز و بکر‪ ،‬انواع گیاهان وحشی و کوهی‬ ‫رنگارنــگ‪ ،‬شــقایق هــای ســرخ‪ ،‬انــواع پرنــدگان وحشــی و‬ ‫حیوانــات اهلــی و بومــی باعــث شــده اســت کــه زنــان ایــن‬ ‫اســتان بــه وِیــژه بانــوان روســتایی با الهــام گرفتن از طبیعت‬ ‫بــه روایــت زندگــی و خاطــرات خــود در ایــن نقــوش بپردازنــد‬ ‫و بــا دســتان ظریــف زنانــه خــود نقــش هایــی را بــر پارچــه ها‬ ‫بزننــد کــه بســا حیــرت اورنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن و هنرمنــد بجنــوردی در ادامــه مــی افزایــد‪:‬‬ ‫نــا گفتــه نمانــد ایــن دیــار زنــان بســیار هنرمنــد در دل خــود‬ ‫دارد کــه بــا ذوق و هنــری کــه خلــق مــی کننــد؛ مــی تواننــد‬ ‫در کنــار کارهــای روســتا منبــع کســب درامــد نیــز باشــند در‬ ‫همیــن راســتا بانــوان ‪ ۲‬روســتایی بــا مــا همــکاری مــی کننــد‬ ‫و در صــدد هســتیم تــا بانــوان یــک روســتای دیگــر نیــز بــه‬ ‫مجموعــه خــود بیفزایــم‪.‬‬ ‫نودهــی تصریــح مــی کنــد‪ :‬ایــن بانــوان عــاوه بــر تولیــد‬ ‫امــوزش رایــگان نیــز بمنظــور اشــنایی کار و اینکــه چطــور از‬ ‫طرح های ســنتی برای پوشــاک امروزی اســتفاده می شــود‬ ‫بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫جوانان پرچمدار صنعت لباس‬ ‫ایــن بانــوی بجنــوردی بــا اشــاره بــه برگــذاری نمایشــگاه ها‬ ‫در ســطح اســتانی و کشــوری مــی افزایــد‪ :‬اینکــه چقــدر‬ ‫بتوانیــم در عرضــه تولیــدات خــود موفــق شــویم بــه نحــوه‬ ‫برگــذاری نمایشــگاه هــا و جــذب مخاطــب بســتگی دارد‪،‬‬ ‫حــال بــا ایــن شــرایط اقتصــادی کــه هــر روز قیمت هــا‬ ‫در حــال تغییــر اســت چطــور مــی شــود بــه طرحــی و‬ ‫یــا پوشــاکی کــه تولیــد کــرده ایــم قیمــت بگذاریــم و یــا‬ ‫دســتمزد کســانی کــه در ایــن عرصــه بــا مــا همــکاری‬ ‫می کننــد چگونــه بایــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬نحــوه برگــزاری نمایشــگاه نیــز‬ ‫در جــذب مخاطــب موثــر اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫روحــی و کرونایــی مــردم نیازمنــد محیطــی شــاد و هیجانی‬ ‫هســتند کــه بایــد مســووالن بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫موســیقی و لبــاس هــای محلــی کــه داریــم از ان بــه نحــو‬ ‫احســنت مــورد بهــره بــرداری قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نودهــی درادامــه بــا اعتقــاد بــه اینکــه بایــد شــرایط الزم‬ ‫بــرای ورود طراحــان جــوان بــه عرصــه مــد و لبــاس فراهــم‬ ‫شــود‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــرای جــذب جوانــان بــه بــازار‬ ‫لبــاس ایــران بایــد شــرایطی مهیــا شــود تــا انهــا بابــت‬ ‫اینــده کاری‪ ،‬میــزان درامــد و جلــب اعتمــاد تولیدکنندگان‬ ‫در ایــن عرصــه نگرانــی خاصــی نداشــته باشــند تــا بــدون‬ ‫دغدغــه ایده هــای خــود را بــه مرحلــه اجــرا برســانند کــه‬ ‫نیازمنــد همــت مســووالن مربوطــه اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی بــه دلیــل وجــود قومیت هــای مختلــف‬ ‫ترکمــن‪ ،‬کــرد‪ ،‬لــر ‪ ،‬فــارس‪ ،‬تــات و تــرک و هــم نشــینی‬ ‫فرهنگ هــای مختلــف‪ ،‬لبــاس محلــی بــا رنگ هــای متنــوع و‬ ‫شــاد و نقــوش مختلــف شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫لباس هــای محلــی مــردم خراســان شــمالی بــا داشــتن‬ ‫تنــوع چشــمگیر رنــگ و طــرح‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه پوشــش‬ ‫اســامی و کاملی برای زنان و مردان محســوب می شــود‪،‬‬ ‫بــه علــت اینکــه غالبــا بــر گرفتــه از زیبایی هــای طبیعــت‬ ‫و رنگ هــای شــاد فصــل بهــار هســتند‪ ،‬ســبب ارامــش‬ ‫روحــی و روانــی اســتفاده کننــدگان نیــز می شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫سازمان اگهی های‬ ‫هفته نامه ندای ابادی‬ ‫‪0939-008-2086‬‬ ‫‪021 -91013453‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ صفحه 2 ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 18‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪34‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫معاون امور زراعت وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی‪:‬‬ ‫کسب و کار شما چه تاثیری بر‬ ‫اشتغال منطقه داشته است؟‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون هکتار‬ ‫از اراضی کشور زیر کشت‬ ‫پاییزه گندم رفت‬ ‫اســب هایــی کــه موجــب خیــر و برکــت زندگــی مــن شــدند‬ ‫و پــای گردشــگران بســیاری را بــه ایــن شهرســتان مــرزی بــاز‬ ‫کردنــد و موجــب شــناخته شــدن ان نــه تنهــا در داخــل بلکــه‬ ‫در خــارج از کشــور نیــز شــدند زیــرا کــه تاکنــون گردشــگرانی از‬ ‫المــان و فرانســه نیــز بــرای ســفر بــه ایــن منطقــه امــده انــد‪.‬‬ ‫روایتی از بانوی کارافرین در‬ ‫بخش صنعت پرورش اسب؛‬ ‫تالش با رنگی از‬ ‫نجابت در زندگی‬ ‫بانوی مرزنشین‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ســعید وحیــدی‪ -‬عصــری کــه بســیاری از افــراد در ان از‬ ‫بیــکاری مــی نالنــد‪ ،‬شــیرزنانی از جنــس «فرزانــه رحیمی» با‬ ‫کارافرینــی در حــوزه پــرورش اســب در دورتریــن نقطه مرزی‬ ‫خراســان شــمالی تقدیر را به نفع خود و اطرافیانش تغییر‬ ‫مــی دهنــد و الگویــی بــرای تمامــی افــراد مــی شــوند‪.‬‬ ‫او اکنون ‪ ۵۰‬ســال ســن دارد‪ ،‬برای ســاختن دنیای زیبایش‬ ‫حــدود ‪ ۲۵‬ســال پیــش عطــای زندگــی شــهری را بــه لقایــش‬ ‫بخشــیده بــه دورتریــن نقطــه صفــر مــرزی خراســان شــمالی‬ ‫نقــل مــکان کــرده تــا فــارغ از هــر هیاهــوی شــهری بــه حرفــه‬ ‫مــورد عالقــه و میــراث پــدری اش بپــردازد‪.‬‬ ‫« فرزانــه» بــرای اینکــه عنــوان اولیــن زن پــرورش دهنــده‬ ‫اســب ترکمــن را کســب کنــد بــه جایــی رفــت کــه زندگــی‬ ‫ســاده روســتایی در انجــا جریــان داشــت و بــا هزینــه بســیار‬ ‫انــدک ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان و بــا همراهــی همســرش کار‬ ‫پــرورش اســب را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫کاری کــه ســختی هــای خــاص خــودش را داشــت و پیــش‬ ‫بــردن ان در روســتایی کــه محــروم از بســیاری امکانــات بــود‬ ‫بــاز ســختی هــا را دوچنــدان مــی کــرد‪ ،‬امــا بــا همیــن ادم‬ ‫هــای صمیمــی و معمولــی اطرافــش بــا دلــی قــرص و بــدون‬ ‫هیــچ ترســی کارش را اغــاز کــرد و ایــن روزهــا کســی نیســت‬ ‫کــه نامــش را در حــوزه پــرورش اســب نشناســد و از او بــه‬ ‫عنــوان الگویــی موفــق یــاد نکنــد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت ســال هــا از ارتقــای سیاســی رازوجــرگالن بــه‬ ‫شهرســتان‪ ،‬هنــوز کســی شــناخت چندایــی از منطقــه‬ ‫نداشــت‪ ،‬امــا چنــد ســالی اســت کــه بــا تــاش هــای ایــن‬ ‫بانــو روســتای «یوقــان بــرج» در منطقــه مــرزی رازوجــرگالن‬ ‫در مــرز ایــران بــا ترکمنســتان‪ ،‬نشــان بانویــی مــی شــود کــه‬ ‫همــواره در پــرورش اســب نمونــه کشــوری بــوده و ســرامد‬ ‫اراده و خالقیــت در کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه گزارشــی در ایــن خصــوص و اشــنایی بــا باشــگاه‬ ‫ســوارکاری ایــن بانــوی موفــق کــه ایــن روزهــا بــه هــدف‬ ‫گردشــگری مســافران و عالقمنــدان بــه پــرورش اســب‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ ،‬ابتــدا از اشــنایان در خصــوص جــاده‬ ‫ایــن منطقــه مــی پرســیم‪ ،‬کــه اکثــر غریب بــه اتفــاق از جاده‬ ‫پــر پیــچ و خــم «یوقــان بــرج» مــی گوینــد بــا ایــن وجــود در‬ ‫یکــی از روزهــای اخریــن مــاه ســال کــه خبــری از هــوای ســرد‬ ‫زمســتانی نیســت‪ ،‬راهــی بخــش غالمــان شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن در خراســان شــمالی مــی شــویم‪.‬‬ ‫بــا ورود بــه حــوزه اســتحفاضی ایــن شهرســتان شهرســتان‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫تعــداد ماشــین ها در مســیر کمتــر و کمتــر می شــوند تــا‬ ‫جایــی کــه اواخــر مســیر در جــاده به ندرت ماشــین دیگری را‬ ‫غیــر از خودمــان مــی دیدیــم‪.‬‬ ‫ســکوت مســیر بســیار دلپذیــر و خوشــایند بــود و مــا فقــط‬ ‫بــه مناظــر زیبــای دور و برمــان چشــم دوختــه بودیــم و‬ ‫خداروشــکر بــه مــدد برخــی اقدامــات در حــوزه راهســازی ان‬ ‫طــور کــه بایــد و شــاید خبــری از ان جــاده خطرنــاک و نقــاط‬ ‫حادثــه خیــزی کــه تعریــف می کردند نبود و مســیرهایی نیز‬ ‫در دســت اصــاح و اســفالت بــود‪.‬‬ ‫باالخــره بــه شــهر مــرزی غالمــان و بعــد از طــی مســیر ســد‬ ‫زیبــای ســومبار بــه روســتای یوقــان برج می رســیم؛ روســتایی‬ ‫کــه در نــگاه اول بــه دلیــل خالــی از ســکنه بودنــش در انجــا‬ ‫احســاس غربــت مــی کنــی امــا خانــواده موفــق رحیمــی جاذبه‬ ‫و رونقــی دگــر بــه ایــن روســتای مــرزی بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫پیدا کردن باشــگاه ســوارکاری و پرورش اســب «لهراســب»‬ ‫کار ســختی نیســت و از دور ایــن دســترنج چندیــن ســاله‬ ‫بانــوی موفــق خودنمایــی مــی کنــد بــه گونــه ای کــه بعــد از‬ ‫طــی مســیری خاکــی بــدون هیــچ اذیتــی ســریعا ادرس را‬ ‫پیــدا کردیــم و وارد ایــن باشــگاه ســوارکاری شــدیم‪.‬‬ ‫خــود را بــه عنــوان خبرنــگار معرفــی مــی کنیم و با اســتقبال گرم‬ ‫خانــواده رحیمــی وارد منزلــی مــی شــویم که نشــان های افتخار و‬ ‫تقدیرنامــه هــای در جــای جــای ایــن خانــه موج مــی زند‪.‬‬ ‫اگــر بگویــم شــمار ایــن نشــان هــا و تندیــس هــا از شــمارش‬ ‫خــارج اســت‪ ،‬شــاید بگوییــد اغراقــی شــده اســت امــا اگــر‬ ‫نگوییــم هــم بــه نظــرم کــم لطفــی شــده زیــرا کــه چنــد‬ ‫ســالی بــه پــاس تــاش هــای واقعــی ایــن بانــو در عرصــه‬ ‫پــرورش اســب همــواره عنــوان دار جشــنواره هــای زیبایــی و‬ ‫مســابقات اســب بــوده اســت‪.‬‬ ‫از شــاخص تریــن نشــان هــای ایــن بانــوی کارافریــن‬ ‫قهرمانــی ایــن بانــوی نمونــه در اوایــل ســال ‪ ۱۴۰۰‬در ســی و‬ ‫پنجمیــن دوره تجلیــل از برگزیــدگان ملــی و اســتانی اســت‬ ‫کــه ایــن اییــن بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس بــا حضــور رییس‬ ‫جمهــور برگــزار و از او بــه عنــوان کارافرین نمونه زن در حوزه‬ ‫تولید و پرورش اســب ترکمن همچنین صنعت گردشــگری‬ ‫اســب خراســان شــمالی تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه گــرم نــگاه کــردن بــه لــوح هــای ســپاس و صحبــت‬ ‫کــردن بــا پســرش حامــد بودیــم‪ ،‬خانــم رحیمــی بــا چایــی از مــا‬ ‫پذیرایــی مــی کنــد تــا مــا نیز طعم خــوب زندگــی را در محلی که‬ ‫ســادگی‪ ،‬عشــق و امیــد بــا هــم مخلــوط مــی شــود‪ ،‬بچشــیم‪.‬‬ ‫بــدون فــوت وقــت در حین نوشــیدن چایــی از خانم رحیمی‬ ‫می پرســم؛‬ ‫چــرا بــه ســمت پــرورش اســب‪ ،‬ان هــم در ایــن نقطــه‬ ‫مــرزی رفتیــد؟‬ ‫عالقــه مــن بــه پــرورش و فعالیــت در ایــن حــوزه بــه حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬ســال بــر مــی گــردد؛ زمانــی کــه یــک واحــد دامــداری‬ ‫صنعتــی داشــتیم و بعــد از ورشکســتگی در ایــن شــغل بــا‬ ‫فــروش موتــور همســرم ‪ ۲‬مادیــان اســب گرفتیــم و کــم کــم‬ ‫وارد ایــن حــوزه شــدیم‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه پیشــه اصلــی خانــواده ام نیــز پــرورش و‬ ‫نگهــداری اســب بــود در انتخــاب ایــن حرفــه بــی تاثیــر نبــود‪.‬‬ ‫جریــان وررشکســتگی مــا نیــز از ایــن قــرار بــود کــه تعــداد‬ ‫زیــادی از گوســفندان خــود را بــه یــک خریــداری کــه‬ ‫کالهبــردار از اب در اومــد‪ ،‬فروختیــم تــا جایــی کــه هیــچ‬ ‫یــک از چک هــای خریــدار پــاس نشــد و یــک واحــد دامــداری‬ ‫خالــی بــر دســتان مــا باقــی مانــد و شــاید هــم همیــن اتفــاق‬ ‫شــروعی بــرای فعالیــت در حــوزه اســب شــد‪.‬‬ ‫علــی رغــم تمامــی ســختی هــا‪ ،‬نــداری هــای اغــاز کار و‬ ‫حتــی دوری از فرزندانــم بــا گذشــت ســال هــا ‪ ۲‬ســر اســب‬ ‫خــود را بــه بیــش از ‪ ۵۰‬ســر اســب افزایــش دادیــم و در حــال‬ ‫حاضــر نیــز بــه همــراه همســر و ســه فرزنــد خــود در روســتای‬ ‫یوقان برج شهرســتان راز و جرگالن مشــغول نگهداری این‬ ‫اس ـب ها هســتیم‪.‬‬ ‫اســب هایــی کــه موجــب خیــر و برکــت زندگــی مــن شــدند‬ ‫و پــای گردشــگران بســیاری را بــه ایــن شهرســتان مــرزی بــاز‬ ‫کردنــد و موجــب شــناخته شــدن ان نــه تنهــا در داخــل بلکــه‬ ‫در خارج از کشــور نیز شــدند زیرا که تاکنون گردشــگرانی از‬ ‫المــان و فرانســه نیــز بــرای ســفر بــه ایــن منطقــه امــده انــد‪.‬‬ ‫دلیل شهرت و کسب موفقیت های شما چیست؟‬ ‫نگهــداری اســب و اغــاز ایــن کار بــا دســتانی خالــی واقعــا کار‬ ‫بســیار دشــواری اســت امــا بــا ایــن وجــود همیشــه بــه اهــداف‬ ‫بلنــد مــدت و اینــده ای را کــه بــرای خــود و فرزنــدان ترســیم‬ ‫کــرده بــودم‪ ،‬فکــر مــی کــردم و همیــن امــر قــوت قلبــی بــرای‬ ‫ادامــه کار مــن مــی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن همراهــی دلگــرم کننــده همســرم(اکبر) نیــز‬ ‫بســیار در موفقیــت مــن نقــش داشــت بــه گونــه ای کــه در‬ ‫حــال حاضــر بنــده بــه همــراه همســر و ســه فرزنــدم ســاالنه‬ ‫تعــدادی از اســب هایــی را کــه پــرورش داده ایــم را مــی‬ ‫فروشــیم و پــای گردشــگران زیــادی را بــه منطقــه بــاز کردیــم‪.‬‬ ‫البتــه ناگفتــه نمانــد؛ همــه این مجموعه موفقیت هــا کاری‬ ‫تیمــی اســت کــه بــا همراهــی تمامــی اعضــای خانــواده ام‬ ‫اســت و اینــک نیــز تبلیغــات‪ ،‬راه انــدازی تورهــا‪ ،‬قــرارداد‬ ‫پانســیون هــا‪ ،‬همچنیــن امــوزش پرورش اســب و دعــوت از‬ ‫افــراد عالقمنــد بــه صــورت تورهای چنــد روزه و بازدیــد از این‬ ‫باشــگاه بــر عهــده پســرم (حامــد) اســت‪.‬‬ ‫کســب و کار شــما چــه تاثیــری بــر اشــتغال منطقــه‬ ‫داشــته اســت؟‬ ‫باالخــره هــر شــغلی ســختی هــای خــود را دارد امــا کار در‬ ‫منطقــه ای کــه از بســیاری زیرســاخت هــا محــروم اســت بــه‬ ‫نظــرم دشــوارتر اســت و بارهــا شــده کــه مــی خواســتم ایــن‬ ‫شــغل را رهــا کنــم امــا همیشــه ایــن را بــرای خــود یــاداوری‬ ‫مــی کنــم کــه بــه برکــت ایــن شــغل و اشــتغالزایی بــرای‬ ‫عــده ای از افــراد منطقــه بدهــی هــای بودجــود امــده از‬ ‫ورشکســتگی کســب و کار قبلــی تســویه شــده و دوســتان‬ ‫ارزشــمندی در طــی ایــن ســال هــا بدســت اورده ام کــه‬ ‫همــواره تاثیــر زیــادی در موفقیــت مــن داشــته انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه برکــت ایــن حرفه ای کــه به راه انداختــه ام حدود‬ ‫‪ ۲۰‬نفر به طور مســتقیم در باشــگاه ســوارکاری اشــتغال دارند‪،‬‬ ‫بنابرایــن حفــظ و گســترش ایــن راه را وظیفــه خود مــی دانم‪.‬‬ ‫وقتــی همچنیــن نگاهــی داشــته باشــی‪ ،‬خــدا هــم بــه کســب‬ ‫و کار تــو برکــت مــی دهــد بــه گونــه ای کــه وقتــی چنــد ســال‬ ‫پیــش خســته از ایــن شــغل بــودم‪ ،‬گــذر یــک عکاس بجنــوردی‬ ‫بــه ایــن روســتا خــورد و تهیــه تصاویــر حرفــه ای از محــل‬ ‫پــرورش اســب و انتشــار ان در فضــای مجــازی کمــک بزرگــی‬ ‫بــه معرفــی کار بنــده و جــذب گردشــگر بــه ایــن منطقــه کــرد‪.‬‬ ‫کار انقــدر خــوب پیــش رفــت کــه حــال از نقــاط مختلــف‬ ‫ایــران بــرای امــوزش‪ ،‬تولیــد و پــرورش اســب مســافتی خیلــی‬ ‫طوالنــی را طــی می کننــد تــا بــه ایــن روســتا برســند و معمــوال‬ ‫روزهــای پایانــی هفتــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬گردشــگر بــه این مکان ســفر‬ ‫می کننــد و درامــد خوبــی هــم از ایــن محــل کســب می کنیــم‪.‬‬ ‫به نظر شما بزرگترین مشکالت اسبداران چیست؟‬ ‫در حــال حاضــر گرانــی علوفــه و تامیــن نهاده هــای دامــی‬ ‫از مشــکالت اصلــی باشــگاه پــرورش اســب مــا و بســیاری از‬ ‫اســب داران اســت‪.‬‬ ‫هــر اســب ماهانــه ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬کیلــو جــو و علوفــه می خــورد و‬ ‫هــر مــاه حــدود ســه میلیــون تومــان هزینــه علوفه و نگهــداری‬ ‫هر اســب اســت که بیشــتر از درامد و گردش مالی ان اســت‬ ‫کــه مســووالن بــرای رفــع ان چاره ای بیاندیشــند‪.‬‬ ‫نبــود اب و بــرق نیــز از دیگــر مشــکالت بود که خوشــبختانه‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬بــا پیگیــری هــای انجــام شــده‪ ،‬امتیــاز بــرق ســه‬ ‫فــاز بــه ایــن باشــگاه اختصــاص یافت‪.‬‬ ‫شــاید باورش ســخت باشــد اما از ابتدای اغاز این کار‪ ،‬اب‬ ‫از رودخانــه فصلــی یوقــان بــرج تامیــن مــی شــد و بــا ســطل‬ ‫اســب هــا را ســیراب مــی کردیــم‪.‬‬ ‫اینــک نیــز پروانــه حفــر چــاه در ایــن منطقــه را اخــذ و چــاه‬ ‫ابــی را حفــر کــرده ایــم کــه بــا بهــره بــرداری از ان دیگــر نیــازی‬ ‫نیســت بــرای تامیــن اب شــرب و تامیــن اب اســب هــا بــه‬ ‫ســمت رودخانــه فصلــی یوقــان بــرج و دیگــر روســتاها برویــم‪.‬‬ ‫«فرزانــه رحیمــی» اولیــن بانــوی ایرانــی پــرورش دهنــده‬ ‫اســب اصیــل ترکمــن در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی سال هاســت کــه بــه همــراه همســرش عــاوه بــر‬ ‫خانـه داری بــه پــرورش اســب اصیــل ترکمــن در یوقــان بــرج‬ ‫از توابــع شــهر غالمــان در خراســان شــمالی مشــغول اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری شــمال‬ ‫بجنورد‪ ،‬مرکز اســتان خراســان شــمالی واقع اســت و افزون‬ ‫بــر ‪ ۵۰‬واحــد خصوصــی تولیــد و پــرورش اســب در ایــن‬ ‫شهرســتان فعالیــت دارنــد‪ .‬این شهرســتان خاســتگاه اصیل‬ ‫تریــن اســب ترکمــن شــناخته شــده و شــمار اســب های‬ ‫اصیــل ترکمــن در ان بــه ‪ ۷۰۰‬ســر می رســد‪/.‬ایرنا‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫گفــت‪ :‬پنــج میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــور زیــر کشــت پاییــزه گنــدم رفــت کــه‬ ‫پیــش بینــی می شــود‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۳‬میلیــون تـُـن‬ ‫از ایــن محصــول اســتراتژیک برداشــت شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا مهاجــر روز یکشــنبه در حاشــیه‬ ‫همایــش طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای‬ ‫شمالشــرق کشــور در بجنــورد بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از مجمــوع ســطح زیــر کشــت گنــدم‬ ‫پاییــزه یــک میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار هکتــار مربــوط‬ ‫بــه اراضــی ابــی و ســه میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برداشــت دقیــق تولیــد گنــدم بــه‬ ‫میــزان بــارش بــاران در اردیبهشــت مــاه ســال‬ ‫اینــده بســتگی دارد و پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫امســال تولیــد گنــدم ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اســتان هــای گلســتان‪ ،‬اردبیــل‪،‬‬ ‫اذربایجــان شــرقی‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪ ،‬قزویــن‪،‬‬ ‫مرکــزی و زنجــان در ســال جــاری بــا خشکســالی‬ ‫مواجــه هســتند و برداشــت گنــدم در ایــن‬ ‫اســتان ها بــا چالــش همــراه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان ها در ســال‬ ‫زراعــی جــاری بارندگــی خوبــی نخواهنــد داشــت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال نیمــه جنوبــی کشــور‬ ‫بارندگــی خوبــی داشــت و احتمــال افزایــش‬ ‫برداشــت گنــدم در ایــن مناطــق وجــود دارد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۸۰‬درصد نیاز علوفه دامی‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی در‬ ‫ادامــه گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد نیــاز علوفــه دام ســبک‬ ‫در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود و مابقــی نیــز‬ ‫وارداتــی اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر توجــه‬ ‫ویــژه ای بــه کشــت انــواع علوفــه هــای دامــی‬ ‫از جملــه جــو‪ ،‬ســوربوم‪ ،‬ارزن‪ ،‬ذرت دانــه ای‬ ‫و علوفــه ای شــده اســت تــا بخــش زیــادی از‬ ‫تغذیــه دســتی دام هــا در داخــل کشــور تولیــد‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی ســطح زیــر کشــت انــواع علوفــه در کشــور را‬ ‫ســه میلیــون و ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ســاالنه از ســطح اراضــی کشــور بیــش از چهــار‬ ‫میلیــون تُــن جــو برداشــت مــی شــود‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه نیــاز بــه ایــن علوفــه بیــن پنــج تــا ‪ ۶‬میلیــون تـُـن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا‬ ‫بیــان اینکــه ســاالنه بــه ‪ ۱۵‬میلیون تـُـن ذرت علوفه‬ ‫ای نیــز بــرای خــوراک دام نیــاز اســت گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن نــوع از علوفــه بــه خودکفایــی رســیده ایــم امــا‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ذرت دانــه ای در اراضــی ابــی‬ ‫کشــت مــی شــود در ایــن رابطــه بــه واردات نیــاز‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫همایــش «طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای‬ ‫شمالشــرق کشــور» بــا حضــور معــاون وزیــر‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬تعــدادی از مدیــران اســتان‬ ‫هــای شمالشــرق کشــور‪ ،‬کارشناســان و‬ ‫کشــاورزان در ســالن فرهیختــگان دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫متقاضیاندریافتنمایندگی‬ ‫مجموعهرسانه های‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید‬ ‫بازار کسب و کار می توانند‬ ‫با شماره ‪02191013453‬‬ ‫تماسبگیرند‬ صفحه 3 ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫پنج شنبه ‪ 18‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪34‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫در نوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫خراسان شمالی مکمل‬ ‫استان های شمالشرق‬ ‫کشور شد‬ ‫خراســان شــمالی توســط مدیــرکل دفتــر‬ ‫توســعه گردشــگری داخلــی و دبیــر ســتاد مرکــزی‬ ‫هماهنگــی خدمــات ســفر به عنــوان اســتان معیــن‬ ‫و جایگزیــن خراســان رضــوی‪ ،‬ســمنان و گلســتان‬ ‫در شمالشــرق کشــور بــرای ســفرهای نــوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی روز دوشــنبه در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تولیــد محتواهایــی بــا هــدف معرفــی‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری اســتان در یــک ســال گذشــته‪،‬‬ ‫پیشــنهاد توســعه گردشــگری در شمالشــرق و شــرکت‬ ‫در نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری موجــب معرفــی‬ ‫ایــن خطــه بــه عنــوان اســتان مکمــل ســفر شــد‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان افــزود‪ :‬قرارگیــری خراســان‬ ‫شــمالی بــرای اولین بــار به عنــوان اســتان مکمــل‬ ‫و معیــن ســفر بــرای اقامــت و حضــور مســافران و‬ ‫زائــران اســتان های همجــوار‪ ،‬نویدبخــش روزهــای‬ ‫خــوب بــرای توســعه صنعــت گردشــگری‪ ،‬رونــق‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اســتان بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای‬ ‫مناســب گردشــگری‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی می توانــد‬ ‫بــا برنامه ریــزی دقیــق و هم افزایــی دســتگاه های‬ ‫مربوطــه در توســعه صنعــت گردشــگری و رفــع موانع‬ ‫ســرمایه گذاری در اینــده رونقــی دوبــاره پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬اینــک ایــن نهــاد برگــزاری‬ ‫جلســات ســتاد خدمات سفر و انجام بازدیدهای نظارتی‬ ‫از اماکــن‪ ،‬امادگــی کامــل و الزم بــرای ارایــه خدمــات‬ ‫مطلــوب بــه مســافران در ایــام نــوروز ‪ ۱۴۰۲‬را دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حــد فاصــل اســتان هــای‬ ‫شــمالی بــه مشــهد مقــدس واقــع شــده کــه پیــش‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا ســاالنه ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫مســافر و زائــر از ایــن مســیر تــردد مــی کردنــد‪.‬‬ ‫هفــت هتــل‪ ،‬یــک متــل‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیــر‪۳۸ ،‬‬ ‫خانه مســافر و ‪ ۴۰‬اقامتــگاه بوم گــردی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مســافران را پذیــرش مــی کننــد‬ ‫و در مجمــوع شــمار تخــت هــای اقامتــی در ایــن‬ ‫اســتان بــه هــزار تخــت مــی رســد‪.‬‬ ‫اســتان یــک میلیــون نفــری خراســان شــمالی بیــش‬ ‫از ‪ ۱۱۵‬جاذبه گردشــگری‪ ۲ ،‬منطقه نمونه ملی و ‪۲۲‬‬ ‫منطقه نمونه گردشــگری اســتانی دارد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های هفته نامه‬ ‫ندای ابادی‬ ‫‪02191013453‬‬ ‫خمار و جلباب‬ ‫حجاب از منظر قران‬ ‫دو واژه ی «خمــار» و «جلبــاب» نقــش کلیــدی در‬ ‫فهــم حــدود حجــاب اســامی دارنــد‪ ،‬و از انهــا بیشــتر‬ ‫بــا عناویــن «مقنعــه» و «چــادر» در جامعــه مــا یــاد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ضــرورت پوشــیدن خمــار از ایــه شــریفه ســوره نــور‬ ‫اســتفاده می شــود کــه می فرمایــد‪« :‬ولیضربــن‬ ‫بخمرهــن علــی جیوبهــن»‬ ‫راغب ذیل واژه ی خمار می نویسد‪:‬‬ ‫«خمــار در اصــل بــه معنــای پوشــاندن چیــزی اســت‬ ‫و در اصطــاح پارچــه ای کــه زن ســرش را بــا ان‬ ‫می پوشــاند اطــاق می شــود‪».‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی‬ ‫پروژه احیای پوشش گیاهی ‪۸۰‬‬ ‫هکتاری معادن یحیایی‬ ‫طرح کاشت مردمی‬ ‫یک میلیارد درخت‬ ‫طی ‪ ۴‬سال‬ ‫ندا دالور‪/‬‬ ‫کشــور مــا همچــون کشــورهای همســایه درمنطقــه خشــک و‬ ‫نیمــه خشــک قــرار دارد و کشــورهای همجــوار مثــل پاکســتان‪،‬‬ ‫عربســتان‪ ،‬ترکیــه و افغانســتان تولیــد نهــال را اغــاز نمــوده اند‬ ‫بنابرایــن الزم اســت مــا نیــز بــرای توســعه پوشــش گیاهــی‬ ‫نهالهــای مــورد نیازمــان را تولیــد کنیــم‪ .‬از طرفــی بــا توجــه بــه‬ ‫طرح تنفس جنگل های شــمال و نیاز کشــور به فراوردههای‬ ‫چوبــی و نیــاز مبــرم بــه بحــث تولیــد چــوب و نیــاز صنایع چوبی‬ ‫بــه حــدود ‪5‬ونیــم تــا ‪ 6‬میلیــون مترمکعــب چــوب در ســال ‪،‬‬ ‫ایــن امــر نیــز در اهــم فعالیتهــای ســازمان منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری کشــور و ایــن اداره کل قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهــداف فــوق و مســائلی همچــون الودگــی هــوا‬ ‫و نقــش کشــورهای در حــال توســعه در خصــوص کاهــش‬ ‫الودگــی هــوا و افزایــش ســرانه فضــای ســبز در ســال جــاری‬ ‫بــا دســتور ریاســت محتــرم جمهــور طــرح مردمــی کاشــت‬ ‫یــک میلیــارد درخــت ابــاغ کــه بــا دســتور وزیــر محتــرم جهــاد‬ ‫کشــاورزی و ابــاغ ریاســت محتــرم ســامان منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری کشــور ایــن طــرح اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان جنوبی بــه عنــوان دومیــن اســتان بیابانــی کشــور و‬ ‫دارای اقلیــم گــرم و خشــک بــوده و بایــد بدانیــم شــرایط اب و‬ ‫هوایی اســتان مشــابه اســتان های شــمالی نیســت تا امکان‬ ‫زاداوری و توســعه پوشــش گیاهــی وجــود داشــته باشــد‬ ‫بنابرایــن اقدامــات حمایتی بســیار ســخت ونیازمنــد این بوده‬ ‫کــه همــه مــردم و مســوالن در ایــن طــرح مشــارکت فعالــی‬ ‫داشــته و کمــک حــال منابــع طبیعــی باشــند‪.‬‬ ‫یکــی از طــرح هــای مهــم اجرایــی در دولــت ســیزدهم ابــاغ‬ ‫“طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت در ‪۴‬ســال ”‬ ‫توســط ریاســت محتــرم جمهــور هســت کــه بــرای اجــرای ان‬ ‫نیــاز بــه مشــارکت مردم و کلیه دســتگاهی دولتــی ‪،‬نهادهای‬ ‫مردمــی ‪،‬شــهرداری هــا‪ ،‬انجمــن هــا و گروههــای ورزشــی و …‬ ‫داریــم در همیــن راســتا رایزنــی و تفاهــم نامــه همــکاری بــا‬ ‫ادارات امــوزش و پــرورش ‪ ،‬صــدا و ســیما ‪،‬نیــرو هــای نظامــی‬ ‫و انتظامی‪،‬مجموعــه بســیج اقشــار ‪،‬شــورای هماهنگــی‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر و ســایر دســتگاههای اجرایــی‬ ‫اســتان در ایــن راســتا انجــام گرفتــه و ســواالت و ابهامــات‬ ‫در خصــوص امــکان کاشــت و تامیــن اب و …‪ .‬در قالــب‬ ‫موشــن گرافیــک ‪ ،‬بســته هــای خبــری‪ ،‬اخبــار و … تهیــه‬ ‫ودر شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫عملیاتــی نمــودن ایــن طــرح از ظرفیــت اردوگاه هــای اموزش‬ ‫و پــرورش‪ .‬کمــپ هــای اصــاح و پــرورش ‪ .‬پــادگان هــای‬ ‫اموزشــی ‪ .‬مراکــز هنرســتان هــا و …در قالــب تفاهــم نامــه‬ ‫هــای مذکــور اســتفاده مــی شــود و در بحــث توزیــع و کاشــت‬ ‫نیــز در قالــب تفاهــم نامــه بــا متقاضیــان نهــال بــا ارایــه نقطه‬ ‫جغرافیایــی و محــل کشــت اقــدام مــی شــود در ایــن طــرح‬ ‫اجــرای تعهــدات بیــن المللــی‪،‬از جملــه کنوانســیون هــای‬ ‫بیــن المللــی بیابانزدایی‪،‬تغییــر اقلیــم و تنــوع زیســتی مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬این طــرح بــا هدف کاهش ســطوح‬ ‫تخریــب یافتــه و ارتقای ســطح ناپایــداری های منابع طبیعی‬ ‫شــکل گرفتــه و از ظرفیــت مردمــی در کنــار امکانــات دولتــی‬ ‫بنحــو بهینــه اســتفاده خواهــد شــد طــرح مذکــور از ســال‬ ‫‪۱۴۰۲‬شــروع خواهــد شــد و در راســتای ایــن طــرح ســازمان‬ ‫بــرای ســال های ‪۱۴۰۳ ،۱۴۰۲‬و ‪ ۱۴۰۴‬بــرای مجموعــه منابــع‬ ‫طبیعی اســتان ها وظایف خاصی را مشــخص کرده بنابراین‬ ‫در راســتای تولیــد نهــال مــورد نیــاز این طــرح اقدامات موثری‬ ‫را در دســت اجــرا بــوده کــه امیداســت بــا همراهــی احــاد‬ ‫مــردم بتوانیــم ایــن طــرح را بــا موفقیــت بــه اتمــام برســانیم‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ســه چالــش اصلــی پیش روی کشــور شــامل‬ ‫کمبــود منابــع اب شــیرین‪ ،‬گــرم شــدن زمیــن و بیان زایــی‬ ‫مطــرح بــوده و افزایــش گازهــای گلخانــه ای نقــش بســیار‬ ‫زیــادی در تغییــر اقلیــم در ســطح دنیــا دارد‪.‬‬ ‫طــرح کاشــت درخــت منحصــرا ًمربــوط بــه ایــران نبــوده و‬ ‫طــرح جهانــی اســت و همــه کشــورها در راســتای ترســیب‬ ‫کربــن ایــن طــرح را اجــرا کــرده و در بحــث تولیــد گونه هــای‬ ‫موثــر و کشــت ایــن گونه هــا در عرصه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫اقــدام تــا بــا افزایــش ســرانه پوشــش گیاهی ســهم زیــادی در‬ ‫ایــن امــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه زیرســاخت های موجــود پیــش بینــی می شــود‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن طــرح بــرای امســال در اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی یــک میلیــون نهــال تولیــد شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا نصرابــادی‪ ،‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان جنوبــی نیــز در همیــن رابطــه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح چهار ســاله کاشــت یک میلیــارد درخت‬ ‫در کشــور اقدامــات الزم زیرســاختی بــرای تولیــد نهــال در‬ ‫ســطح اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ســهم خراســان جنوبــی در اجــرای ایــن طــرح ملــی چهار‬ ‫ســاله را ‪ ۱۶‬میلیــون نهــال عنــوان کرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان جنوبــی بــا‬ ‫اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ ۸۰۰‬هــزار نهــال در ســال گذشــته‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــرای اجرایــی شــدن ایــن طــرح در اســتان‬ ‫حداقــل بایــد امســال یــک میلیــون نهــال جنگلــی و بیابانی در‬ ‫نهالســتان هــای خراســان جنوبــی تولیــد شــود‪.‬‬ ‫نصرابــادی یــاداور شــد‪ :‬پیــش بینــی می شــود تــا پایــان‬ ‫امســال در ‪ ۱۶‬نهالســتان خراســان جنوبــی تعــداد ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫نهــال جنگلــی و ‪ ۷۰۰‬هــزار نهــال بیابانــی تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای فصــل درختــکاری تاکنــون‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار اصلــه نهــال در خراســان جنوبــی توزیــع شــده اســت‬ ‫و باقیمانــده نهــال هــا هــم تــا پایــان اســفند مــاه امســال در‬ ‫اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان جنوبــی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه زیرســاخت های موجــود پیــش بینــی‬ ‫می شــود در راســتای اجــرای طــرح ملــی کاشــت درخــت در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬ســه میلیــون اصلــه تولیــد شــود‪.‬‬ ‫پــروژه احیــای پوشــش گیاهــی ‪ ۸۰‬هکتــاری معــادن‬ ‫یحیایــی‬ ‫از همیــن رو گــروه معــادن ابتیــن یحیایی در راســتای تحقق‬ ‫بخشــیدن بــه “طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت‬ ‫در ‪۴‬ســال” دســت بــه احیــای پوشــش گیاهــی در ســطح ‪80‬‬ ‫هکتــار از اراضــی منطقــه کــرچ قایــن زده اســت‪.‬‬ ‫در بازدیــدی از ایــن طــرح کــه توســط نصرابــادی مدیــرکل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان خراســان و معاونیــن و‬ ‫کارشناســان مربوطــه و مهنــدس گلــی رئیــس اداره منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان قائنــات بــه همــراه مدیــران‬ ‫و مشــاوران گــروه معــادن و پیمانــکاری مهنــدس یحیایــی‬ ‫(مهنــدس روحــی مدیــر گــروه در شهرســتان ‪ ،‬دکتــر زال‬ ‫مشــاور فنــی گــروه و مهنــدس فیــض بخــش مشــاور زیســت‬ ‫محیطــی گــروه) مجــری احــداث کارخانــه تولیــد مــس کاتــد‬ ‫قائــن ‪ ۱۰۰۰‬تنــی در تاریــخ ‪ ۱۰‬اســفندماه ‪ ۱۴۰۱‬انجــام پذیرفــت‬ ‫در ایــن طــرح از گونــه هــای گیاهــی بومی بادامشــک و ارغوان‬ ‫و به روش کاشــت نهال و بذر اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫یحیایــی مدیرعامــل گــروه معــادن ابتیــن یحیایــی‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه ابــاغ “طــرح مردمــی کاشــت یــک میلیــارد درخــت در‬ ‫‪۴‬ســال ” اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مــا همــواره روزی‬ ‫خــود را از دل همیــن منابــع طبیعــی بدســت مــی اوریــم‬ ‫شــاید بیشــتر از هــر کــس دیگــری از اهمیــت بــاالی ان باخبر‬ ‫باشــیم‪ .‬وقتی مادر طبیعت با مهربانی بی حدش ســفره ای‬ ‫بــی نظیــر بــرای مــا و هــم وطنــان مــا فراهــم ســاخته اســت‬ ‫چطــور مــی شــود مــا در مقابلــش بــی اهمیــت باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر احیــای پوشــش گیاهــی منطقــه‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬همانطــور کــه در حــال حاضــر بــه صــورت عملــی گــروه‬ ‫معــادن یحیایــی نشــان داده چــه میــزان پایبنــد بــه اصــول و‬ ‫حفــظ محیــط زیســت مــی باشــد‪ ،‬قــول می دهیم ایــن اتفاق‬ ‫شــروع کار گــروه معــادن مــا باشــد‪ .‬مــن و تمــام گــروه مــا‬ ‫همــواره در کنــار منابــع طبیعــی خواهیــم بــود و هرکجــا نیــاز‬ ‫باشــد مطمعنــا بــا کمــال میــل ورود خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫یحیایــی بــا اشــاره ایــن موضــوع کــه همواره بومــی های منطقه‬ ‫ای کــه معــدن در انجــا احــداث شــده اولویــت ما هســتند گفت‪:‬‬ ‫حفــظ و ارتقــا محیــط زیســت‪ ،‬پوشــش گیاهــی و منابــع طبیعی‬ ‫ان منطقــه هــم بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد‪ .‬اصــا مگــر مــی‬ ‫شــود خانه کســی برای او مهم نباشــد‪ .‬باور کنید هر منطقه ای‬ ‫کــه معــادن گــروه مــا انجــا هســت درســت شــبیه خانــه ی خــود‬ ‫مــن محســوب مــی شــود‪ /.‬صبــح امــروز‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 18‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪34‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون هکتار از اراضی‬ ‫کشور زیر کشت پاییزه گندم رفت‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬پنــج میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی کشــور زیــر کشــت پاییــزه گنــدم رفــت کــه پیــش بینــی می شــود‪ ،‬بیــش از ‪۱۳‬‬ ‫میلیــون تـُـن از ایــن محصــول اســتراتژیک برداشــت شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا مهاجــر در حاشــیه همایــش طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای شمالشــرق کشــور‬ ‫در بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ســطح زیــر کشــت گنــدم پاییــزه یــک میلیــون و ‪۹۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــار مربــوط بــه اراضــی ابــی و ســه میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار هکتــار اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برداشــت دقیــق تولیــد گنــدم بــه میــزان بــارش بــاران در اردیبهشــت مــاه‬ ‫ســال اینــده بســتگی دارد و پیــش بینــی مــی شــود امســال تولیــد گنــدم ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫در سراسر کشور اجرای طرح‬ ‫کاالبرگ الکترونیک اغاز شد‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در اطالعیــه ای اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اجــرای‬ ‫موفقیت امیــز طــرح کاالبــرگ الکترونیــک به صــورت ازمایشــی در چهــار اســتان هرمــزگان‪،‬‬ ‫قزویــن‪ ،‬مرکــزی و گیــان‪ ،‬هم اکنــون اجــرای ایــن طــرح بــه صــورت ملــی و در سراســر‬ ‫کشــور اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تیتــر ســپید‪ ،‬در متــن اطالعیــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی امده اســت‪:‬‬ ‫بــه اطــاع مــردم شــریف ایــران می رســاند پــس از اجــرای موفقیت امیــز طــرح کاالبــرگ‬ ‫الکترونیــک به صــورت ازمایشــی در چهــار اســتان هرمــزگان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬مرکــزی و گیــان‪،‬‬ ‫هم اکنــون اجــرای ایــن طــرح بــه صــورت ملّــی و در سراســر کشــور اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح اعتبــار کلیــه خانوارهــای یارانه بگیــر شــارژ شــده و انــان می تواننــد یــک مــاه‬ ‫زودتــر از دریافــت یارانــه نقــدی‪ ،‬از ایــن اعتبــار جهــت خریــد ‪ ۱۰‬قلــم کاالی اساســی مشــمول‬ ‫طــرح ملّــی کاالبــرگ الکترونیــک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در صــورت اســتفاده از ایــن مزیــت و خریــد کاال از محــل اعتبــار یارانــه‪ ،‬به میــزان اعتبــار‬ ‫استفاده شــده از یارانــه مــاه بعــد خانــوار کســر و مابقــی به صــورت نقــدی‪ ،‬در موعــد مقــرر‬ ‫واریــز یارانــه بــه حســاب سرپرســت خانــوار واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خانوارهایــی کــه یارانــه دریافــت می کننــد جهــت مشــاهد ه میــزان اعتبــار‪ ،‬لیســت کاالهــا و‬ ‫فروشــگاه های مشــمول طــرح ملّــی کاالبــرگ الکترونیــک‪ ،‬بــا تلفــن همــراه سرپرســت خانــوار‪،‬‬ ‫کــد دســتوری ‪ *۷۸۸*۲۸#‬را شــماره گیری کــرده و یــا بــه درگاه اینترنتــی ‪shoma.sfara.ir‬‬ ‫مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در حــال حاضــر فروشــگاه های زنجیــره ای رفــاه‪ ،‬افــق کــوروش‪ ،‬دیلــی‬ ‫مارکــت‪ ،‬جانبــو و برخــی فروشــگاه های خُــرد کــه مجهــز بــه بارکدخــوان شــده اند‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫ســامانه متصــل و پذیــرای هموطنــان عزیــز در سراســر کشــور هســتند‪.‬‬ ‫ســایر فروشــگاه های زنجیــره ای نیــز بنــا به درخواســت خــود می تواننــد بــه ایــن ســامانه‬ ‫متصــل شــوند؛ همچنیــن فروشــگاه های خُــرد جهــت اتصــال بــه طــرح ملّــی کاالبــرگ‬ ‫الکترونیــک می تواننــد بــا مراجعــه بــه درگاه اینترنتــی ‪ shoma.sfara.ir‬و نصــب برنامــه‬ ‫کاربــردی «شــما» در قســمت پنــل فروشــنده اطالعــات و موقعیــت جغرافیایــی خــود را‬ ‫ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قبر های «وی ای پی»‬ ‫میلیاردی!‬ ‫تولید ‪ ۸۰‬درصد نیاز علوفه دامی‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد نیــاز علوفــه دام‬ ‫ســبک در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود و مابقــی نیــز وارداتــی اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر توجــه ویــژه ای بــه کشــت انــواع علوفــه هــای دامــی‬ ‫از جملــه جــو‪ ،‬ســوربوم‪ ،‬ارزن‪ ،‬ذرت دانــه ای و علوفــه ای شــده اســت تــا بخــش زیــادی‬ ‫از تغذیــه دســتی دام هــا در داخــل کشــور تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی ســطح زیــر کشــت انــواع علوفــه در کشــور را ســه میلیــون و ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬ســاالنه از ســطح اراضــی کشــور بیــش از چهــار میلیــون تـُـن جــو برداشــت مــی شــود‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه نیــاز بــه ایــن علوفــه بیــن پنــج تــا ‪ ۶‬میلیــون تـُـن اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ســاالنه بــه ‪ ۱۵‬میلیــون تـُـن ذرت علوفــه‬ ‫ای نیــز بــرای خــوراک دام نیــاز اســت گفــت‪ :‬در ایــن نــوع از علوفــه بــه خودکفایــی رســیده ایــم امــا بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه ذرت دانــه ای در اراضــی ابــی کشــت مــی شــود در ایــن رابطــه بــه واردات نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫همایــش «طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای شمالشــرق کشــور» بــا حضــور معــاون‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬تعــدادی از مدیــران اســتان هــای شمالشــرق کشــور‪ ،‬کارشناســان‬ ‫و کشــاورزان در ســالن فرهیختــگان دانشــگاه ازاد اســامی بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دالیل اوج گیری امار تلفات جاده ای‪،‬‬ ‫کیفیت پایین خودروها و استاندارد‬ ‫راهها است‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد‪ :‬اســتان هــای گلســتان‪ ،‬اردبیــل‪،‬‬ ‫اذربایجان شــرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬قزوین‪ ،‬مرکزی و زنجان در ســال جاری با خشکســالی‬ ‫مواجــه هســتند و برداشــت گنــدم در ایــن اســتان ها بــا چالــش همــراه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان ها در ســال زراعــی جــاری بارندگــی خوبــی نخواهنــد‬ ‫داشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال نیمــه جنوبــی کشــور بارندگــی خوبــی داشــت و احتمــال‬ ‫افزایــش برداشــت گنــدم در ایــن مناطــق وجــود دارد‪.‬‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫جانشــین رئیــس پلیــس راهــور فراجــا معتقــد اســت‪ :‬افزایــش امــار تلفــات جــاده ای بــا وجــود‬ ‫شــیوع کرونــا و کاهــش ترددهــای درون و بــرون شــهری دالیلــی از جملــه کیفیــت پاییــن‬ ‫خودروهــا و دور بــودن جــاده هــا از اســتانداردهای الزم دارد‪.‬‬ ‫ســردار تیمــور حســینی اظهــار داشــت‪ :‬پلیــس بــا همــکاری ســایر دســتگاه های دخیــل در حــوزه‬ ‫تــردد و حــوادث جــاده ای در ســالهای ســال ‪ ۱۳۸۵‬تــا ‪ ۱۳۹۷‬توانســت امــار تلفــات جــاده ای را از‬ ‫تعــداد ‪ ۲۷‬هــزار نفــر بــه ‪ ۱۵‬هــزار نفــر کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی شــیوع کرونا و کاهش ترددهای درون شــهری و برون شــهری را با افزایش مجدد تلفات‬ ‫جــاده ای مغایــر دانســت و افــزود‪ :‬ایــن وضعیــت بــا توجــه بــه شــرایط مــورد اشــاره بــه دالیلــی از‬ ‫جملــه کیفیــت پاییــن خودروهاســت کــه باعــث افزایش تعــداد جانباختگان می شــود‪.‬‬ ‫جانشــین رئیــس پلیــس راهــور فراجــا اظهــار کــرد‪ :‬در ســه ســال اخیــر شــمار تلفــات جــاده ای‬ ‫بــا افزایــش ‪ ۱۳‬درصــدی بــه حــدود ‪ ۱۷‬هــزار نفــر رســیده اســت کــه ایــن مســاله نشــان مــی دهــد‬ ‫بایــد امنیــت و جــان مــردم در ســاخت خوردوهــای داخلــی جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۸۰‬درصدی خودروهای داخلی در امار تصادفات‬ ‫ســردار حســینی همچنیــن در پاســخ بــه ســئوالی در مــورد موضــوع پــاک گــذاری خودروهــای‬ ‫داخلی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این مســئله ناشــی از تکلیف قانونی اســت و پلیس موظف به شــماره‬ ‫گــذاری خودروهایــی اســت کــه تاییدیــه هــای الزم را از مراجــع مشــخص ماننــد وزارت صمــت‪،‬‬ ‫ســازمان اســتاندارد و یــا ســازمان محیــط زیســت اخــذ مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬همــه مــردم‪ ،‬ایرادهــای ایــن بخــش را دیــده و لمــس کــرده انــد بنابرایــن ســئوال‬ ‫اینجاســت کــه چــه دلیلــی دارد خودروهــای بــدون کیفیــت‪ ،‬اســتاندارد و ایمنــی مناســب بــاز هم‬ ‫موفــق بــه اخــذ مجــوز تولیــد می شــوند؟‬ ‫جانشــین رئیــس پلیــس راهــور فراجــا پــاک گــذاری را اخریــن مرحلــه از اســتفاده یــک خــودرو‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬پلیــس نیــز بــا وجــود اینکــه مــی دانــد ایــن خودروهــا ایمنــی و کیفیــت الزم‬ ‫را نداشــته و جــان انســانها را بــه خطــر مــی اندازنــد‪ ،‬امــا براســاس الــزام قانونــی ملــزم بــه شــماره‬ ‫گــذاری انهــا اســت‪.‬‬ ‫ســردار حســینی با اشــاره ای به ســهم ‪ ۸۰‬درصدی خودروهای داخلی در امار تصادفات ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬افــزود‪ :‬وقتــی در شــرکت هــای خودروســاز داخلــی شــاهد ارتقــای کیفیــت و ایمنــی‬ ‫محصــوالت نیســتیم‪ ،‬متقابــا امــار بــاالی تصادفــات را نیــز بایــد بپذیریــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ســاخت و تجهیــز راه و جاده هــا در کشــور و بــه مــوازات ان تولیــد‬ ‫خودروهــای ایمــن و بــا کیفیــت‪ ،‬گفــت‪ :‬در چنیــن شــرایطی اســت کــه مــی توانیــم هنــگام‬ ‫مواجهــه بــا خطــر‪ ،‬هــم نقــش پیــش از حادثــه و هــم پســا واقعــه را بــرای حفاظــت از جــان‬ ‫انســان ها شــاهد باشــیم بنابرایــن بــا اجــرای ایــن عوامــل مــی توانیــم از وقــوع حادثــه هــای پــر‬ ‫خطــر جلوگیــری کــرده و همچنیــن خســارت های پــس از ان را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مــواردی کــه مــی توانــد عامــل مهمــی در کاهــش تصادفــات داشــته باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایجــاد اســتحکام در بدنــه خــودرو‪ ،‬ســاخت ســتون های محکــم‪ ،‬اســتفاده از تجهیزاتــی‬ ‫ماننــد کمربنــد ایمنــی مناســب و اســتاندارد‪ ،‬کیســه هــوا و مــواردی از ایــن دســت مــی توانــد‬ ‫خســارت های جانــی و مالــی را حتــی در صــورت وقــوع حادثــه تــا حــد زیــادی کاهــش بدهــد‪.‬‬ ‫مردم مجبور به خرید خوردوهای داخلی هستند‬ ‫وی گفــت‪ :‬در همــه کشــورها خطــای انســانی در تصادفــات پذیرفتــه شــده اســت امــا اینکــه‬ ‫مــردم بــه خاطــر قیمــت بــاالی خودروهــای وارداتــی مجبــور بــه اســتفاده از وســیله نقلیــه ناایمن‬ ‫داخلــی و جاده هــای پرخطــر و حادثــه خیــز مــی شــوند‪ ،‬قابــل پذیــرش نیســت‪.‬‬ ‫ســردار حســینی تاکیــد کــرد‪ :‬الزم اســت مــا نیــز هماننــد کشــورهای پیشــرفته دنیــا در حــوزه‬ ‫ایمنــی رانندگــی از جــاده هــای ایمــن و خودروهــای بــا کیفیــت بهــره منــد باشــیم و در ایــن‬ ‫شــرایط اســت کــه مــی توانیــم بگوییــم خطــای انســانی را مــی تــوان مورد قبــول دانســته و جبران‬ ‫خســارت هــای مالــی و جانــی امکان پذیرتــر باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا ابــراز تاســف در خصــوص وضعیــت موجــود در راه هــا‪ ،‬جاده هــا و نقــاط‬ ‫حادثــه خیــز کشــور افــزود‪ :‬ایمنــی راه و جاده هــا در پیشــگیری از حادثــه و همچنیــن در هنــگام‬ ‫وقــوع حادثــه نقــش بســزایی را ایفــا مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن طراحــی و ســاخت راه و تجهیــز انهــا بــه‬ ‫اســتانداردهای روز دنیــا الزم اســت تــا بتوانیــم از وقــوع تصــادف جلوگیری کرده و بعــد از ان اگر‬ ‫حادثــه ای هــم رخ دهــد‪ ،‬خســارت ها را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه نقــش بــاالی فرهنــگ ترافیــک در بیــن مــردم و تاثیرگــذاری ان بــر‬ ‫رفتارهــای ترافیکــی افــزود‪ :‬چطــور مــی شــود امــوزش و فرهنــگ ســازی هــای مناســب ترافیکــی‬ ‫را انجــام ندهیــم امــا از مــردم توقــع رفتــاری اجتماعــی را داشــته باشــیم؟ بنابرایــن تــا زمانــی کــه‬ ‫رفتارهــای اجتماعــی در بســیاری از مــوارد اصــاح نشــود‪ ،‬امیــدوار بــه اصــاح رفتارهــای ترافیکــی‬ ‫پرخطــر از ســوی مــردم نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ایــن چنــد صباحــی کــه مــا همــه درگیــر رتبــه‬ ‫بنــدی و افزایــش حقــوق و نــرخ ارز و دالر و‬ ‫ســایر مســائل متفرقــه دنیــوی بودیــم عــده ای‬ ‫از دوســتان هــم از فرصــت اســتفاده کــرده و بــه‬ ‫مســائل اخــرت پرداختنــد‪ .‬البتــه مســائل مربــوط‬ ‫بــه خــود اخــرت کــه نــه ‪ ،‬حواشــی اخــرت و در‬ ‫ایــن رهگــذر مقــداری فتیلــه قیمــت خانــه اخــرت‬ ‫را بــاال کشــیدند تــا جایــی کــه االن قبــر هــای‬ ‫میلیــاردی هــم در بــازار قبــر تهــران خریــد و‬ ‫فــروش می شــود!اصل خبــر بــه نقــل از جرایــد‪...‬‬ ‫تهــران عــاوه بــر بهشــت زهــرا چندیــن ارامســتان‬ ‫دیگــر هــم دارد کــه قیمــت قبــر در امامزاده هــا از‬ ‫بهشــت زهرا هــم عجیب تــر اســت‪ .‬معمــوال دفــن‬ ‫امــوات در ایــن امامزاده هــا کــه اغلــب داخــل‬ ‫شــهر قــرار دارنــد‪ ،‬ممنــوع اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫در ایــن اماکــن هــم شــاهد قیمت هــای نجومــی‬ ‫هســتیم‪ .‬قیمــت هــر قبــر در قســمت صحــن‬ ‫شــاه عبدالعظیــم‪ ۶۰۰ ،‬میلیــون تومــان اســت؛ امــا‬ ‫قیمت هــا در برخــی فضــا هــا باالتــر هــم مــی رود‬ ‫و تــا یــک میلیــارد تومــان هــم می رســد‪.‬‬ ‫( اقتصاد انالین)‬ ‫هــر چنــد عزیزانــی کــه قصــد فــوت دارنــد زیــاد‬ ‫نگــران ایــن داســتان نباشــند و دســت دســت نکننــد‬ ‫؛ چــرا کــه بــه گفتــه مســئوالن بهشــت زهــرا ظرفیــت‬ ‫گورســتان جدیــد احــداث شــده پایتخــت‪ ،‬معــادل‬ ‫بهشــت زهــرای کنونــی اســت و دس ـت کم تهرانیهــا‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬ســال نبایــد نگرانــی بــرای دفــن مردگانشــان‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫البتــه چنــد ســال قبــل دو تــن از عزیــزان شــورای‬ ‫شــهر پیشــنهاد دفــن امــوات را در پــارک هــا و‬ ‫بوســتان های تهــران داده بودنــد! راســتش را‬ ‫بخواهیــد ایــن روزهــا بابــت انجــام برخــی امــورات‬ ‫فرهنگــی و غیــر فرهنگــی عزیــزان اراذل و اوبــاش‪،‬‬ ‫روز روشــن ادم جــرات نمی کنــد بــه پــارک بــرود؛‬ ‫حــاال اگــر قــرار باشــد شــیون و زاری هــم بــه ایــن‬ ‫ماجرا اضافه شــود که دیگر ســنگ روی ســنگ قبر‬ ‫بنــد نمــی شــود‪ .‬عنایــت داریــد کــه ‪ ...‬یــک عده ســر‬ ‫قبــور امــوات بالتشــبیه چنــان جــو گیــر مــی شــوند‬ ‫و ضجــه مویــه مــی کننــد کــه هیــچ کــس را یــارای‬ ‫مقابلــه بــا انــان نیســت و بــه قــول ملــک الشــعرای‬ ‫بهــار « گفــت بــر قبــرت چنــان شــیون کنــم ‪ . . .‬کــز‬ ‫لحــد جســتن کننــد اهــل قبــور!» اهالــی غیــر قبــور‬ ‫کــه جــای خــود دارنــد! عل ـی ای حــال بــا عنایــت بــه‬ ‫اینکــه در ارائــه پیشــنهادات سوفســطایی و فلــک‬ ‫فرســا مــا تنهــا نیســتیم و دســت در حــال زیــاد‬ ‫شــدن اســت‪ ،‬بــاز هــم حقیــر پیــش دســتی نمــوده‬ ‫و بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد هــرج و مــرج در‬ ‫بــازار قبــر و داللــی در ایــن خصــوص چنــد پیشــنهاد‬ ‫افاضــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) مالیــات بــر قبــر‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از‬ ‫چهــار صــد هــزار خالــه خالــی در تهــران وجــود دارد و‬ ‫چنــد صــد هــزار مســتاجر هــم در ایــن شــهر االخــون‬ ‫واالخــون هســتند‪ .‬ظاهــرا ً دولــت برنامــه هایــی در‬ ‫خصــوص اخــذ مالیــات از ایــن خانــه هــای خالــی را‬ ‫دارد‪ .‬پیشــنهاد می شــود بــا انجــام کار کارشناســی‬ ‫اخــذ مالیــات از قبــور خالــی هم در برنامــه کار دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد قــرار گیــرد تــا نشــود خــدای ناکــرده ‪400‬‬ ‫هــزار قبــر خالــی در تهــران ثبــت شــود و همیــن‬ ‫تعــداد متوفــی روی زمیــن بماننــد!‬ ‫ب) ایجــاد طــرح هــای جدیــد‪ :‬بــاور بفرمائیــد مــا‬ ‫همواره از طرفداران دو اتشــه و دو رو خشخاشــی‬ ‫طــرح هــا و اقدامــات مربــوط بــه امــوات و دنیــای‬ ‫پس از مرگ بوده و هســتیم‪ .‬از وام ســه میلیونی‬ ‫کفــن و دفــن و شستشــوی مکانیــزه امــوات در‬ ‫مشــهد گرفتــه تــا ســاخت ســنگ قبــر هوشــمند و‬ ‫تابــوت دیجیتــال و قــس علــی هذا القیــاس‪ ...‬چرا‬ ‫کــه اوال ًمــردگان دستشــان از دنیــا کوتــاه اســت و‬ ‫خدمــت بــه انهــا ثــواب دارد؛ در ثانــی ایــن شــتری‬ ‫اســت کــه زنــگ در همــه را مــی زنــد! بنابرایــن‬ ‫عزیزانــی کــه دستشــان در کار اســت همــت کننــد‬ ‫و اگــر کاری از دستشــان بــر مــی ایــد دریــغ نکننــد و‬ ‫نگذارنــد قیمــت قبــر از ایــن هــم باالتــر بــرود‪ .‬چــرا‬ ‫کــه بــه فرمــوده مرحــوم حســین پناهــی فرمــوده‬ ‫«چــه میهمانــان بــی درد ســری هســتند مــردگان؛‬ ‫نــه بــه دســتی ظرفــی را چــرک مــی کننــد نــه بــه‬ ‫حرفــی دلــی را الــوده؛ تنهــا بــه شــمعی قانــع انــد و‬ ‫اندکــی ســکوت» و صــد البتــه یــک قبــر بــا قیمــت‬ ‫متناســب بــا جیــب شــان!‬ صفحه 5 ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫باورهای خودتان را تغییر‬ ‫دهید تا زندگیتان عوض‬ ‫شود‬ ‫سروان زینب نوملی‬ ‫در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهیــدﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را‬ ‫تغییــر بدهیــد و ﺑﻪ نتایــج جدیــدی برســید بایــد‬ ‫تصاویــر ذهنــی خودانــگاره خــود را تغییــر بدهیــد‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زیــادی‬ ‫ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎی ان‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ایــد و اﻧﻬﺎ را واﻗﻌﯽ ﻣﯽ پنداریــد‬ ‫ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﺗﺮیــن ﺑﺎورﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اینهــا ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در زمینــه ای اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫کنیــد ایــن باورهــا ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮاﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ارزیابــی کنیــد درﺑﺎره ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﺼﺪاق وﺣﻘﯿﻘﺖ پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ بایــداﻧﺠﺎم دهیــد ایــن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را زیــر ﺳﺆال ببریــد‬ ‫بیاییــد ﻓﺮض را ﺑﺮ ایــن بگذاریــم کــه ایــن باورهــا‬ ‫حقیقــی نیســتند‪ .‬ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﺼﻮر کنیــد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ هیــچ محدودیتــی روبــه رو نیســتیدﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد ﺑﻪ اﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ خواهیــد دﺳﺖ پیــدا‬ ‫مــی کنیــد ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺼﻮر کنیــد ﮐﻪ بتوانیــد دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﭽﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﻣﯽ کنیــد ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ کنیــد‬ ‫ﺗﺼﻮر کنیــد بتوانیــد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ی زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫کنید اتومبیل ﺑﻬﺘﺮی ﺳﻮار شــوید و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشــید تصــور کنیــد ﮐﻪ بتوانیــد یکــی از‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زمینــهﮐﺎری ﺧﻮد باشــید ‪ .‬ﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد ﮐﻪ یکــی از ﻣﺤﺒﻮب تریــن و ﺳﺮﺷﻨﺎس تریــن‬ ‫شــخصیتهای اﺟﺘﻤﺎع و دنیــای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎشــیدﺗﺼﻮر‬ ‫کنیــد از اراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرداریــد و از‬ ‫چیــزیﻧﻤﯽ هراســید‪ .‬ﺗﺼﻮر کنیــد مــی توانیــد ﻫﺮ‬ ‫ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ بگیریــد و ﺑﻪ ان برســید‬ ‫ایــن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽ کنیــدﺗﺎ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن تغییــر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع از میــان ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮاﺳﻬﺎ و ازاد‬ ‫ﮐﺮدن توانمنــدی هــای ﺑﺎﻟﻘﻮه ایــن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪه‪ ،‬ﻣﺜﺒﺖ و‬ ‫جدیــد بدهیــد‪.‬‬ ‫سازمان سفارش اگهی ها‬ ‫‪09390082086‬‬ ‫‪017-32688214‬‬ ‫‪021-91013453‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 18‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪34‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گردش خون ضعیف‬ ‫در پاها؛ راهکارها و‬ ‫درمان؛‬ ‫عالئمی که نشان‬ ‫می دهدپاهایتان‬ ‫گردش خون‬ ‫خوبی ندارد‬ ‫ضعــف در گــردش خــون پاهــا بــه ایــن معنــی‬ ‫اســت کــه خــون بــه ســختی می توانــد از رگ ها‬ ‫و عــروق پاهایتــان عبــور کنــد‪ .‬خیلــی وقت هــا‬ ‫ایــن مســئله ناشــی از علت هــای ژنتیکــی‬ ‫اســت امــا احتمــال یــک عارضــه ی اکتســابی‬ ‫هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫گــردش خــون ضعیــف در پاهــا در برخــی‬ ‫مــوارد موقتــی اســت؛ امــا گاهــی نیــز می تواند‬ ‫تبدیــل بــه مشــکلی مزمــن شــود یــا ریشــه در‬ ‫یــک بیمــاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گــردش خــون ضعیــف در پاهــا عارضــه ای‬ ‫اســت کــه در ان خــون‪ ،‬جریــان مناســبی در‬ ‫رگ هــا و عــروق پاهــا نــدارد‪ .‬ایــن مســئله می توانــد مشــکالتی‬ ‫ایجــاد کنــد و حتــی خطرنــاک شــود‪.‬‬ ‫دالیل ضعف در گردش خون پاها‬ ‫دالیــل زیــادی بــرای ضعــف در گــردش خــون پاهــا وجــود‬ ‫دارد کــه شــایع ترین ان هــا مــوارد زیرنــد‪:‬‬ ‫‪ .‬ژنتیــک‪ :‬وراثــت‪ ،‬متداول تریــن عامــل ضعــف در گــردش‬ ‫خــون پاهاســت‪ .‬نقــص در ســاختار سیســتم گــردش خــون‬ ‫می توانــد مشــکل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬بــارداری‪ :‬تغییــرات هورمونــی طــی بــارداری ســبب‬ ‫گشادشــدن رگ هــا شــده و مشــکالتی در گــردش خــون‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬اضافــه وزن یــا یکجانشــینی‪ :‬ایــن عوامــل باعــث‬ ‫می شــوند خــون بــه ســختی بتوانــد در پاهــا گــردش کــرده‬ ‫و عبــور کنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬افزایــش ســن‪ :‬رگ هــای خونــی پیــر می شــوند و گــردش‬ ‫خــون را ســخت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .‬اســتفاده از داروهــای ضدبــارداری‪ :‬ایــن داروهــا ســبب‬ ‫تغییراتــی در هورمون هــا می شــوند کــه گاهــی بــر گــردش خــون‬ ‫اثــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬وضعیت بدنی‪:‬‬ ‫طوالنی مــدت نشســتن یــا ایســتادن‪ ،‬یــا پاهــا را روی‬ ‫هــم انداختــن وضعیت هایــی هســتند کــه جلــوی گــردش‬ ‫مناســب خــون در پاهــا را می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬تصلــب شــرایین‪ :‬در ایــن عارضــه‪ ،‬پالک هــای چربــی در‬ ‫رگ هــای خونــی جمــع می شــوند و جلــوی گــردش خــون‬ ‫نرمــال را می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .‬دیگر بیماری های مزمن‪:‬‬ ‫دیابــت درمــان نشــده و فشــارخون کنتــرل نشــده نیــز‬ ‫باعــث مشــکالتی در گــردش خــون می شــود‪.‬‬ ‫‪ .‬مصرف الکل و تنباکو‬ ‫‪ .‬استرس‬ ‫عالئم گردش خون ضعیف در پاها‬ ‫ضعــف در گــردش خــون پاهــا عالئــم گوناگونــی ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬برخــی از ایــن عالمت هــا واضح انــد‪ ،‬مثــا تــورم‬ ‫پاهــا‪ .‬امــا دیگــر عالمت هــا معمــوال بــه چشــم نمی اینــد‪،‬‬ ‫مثــا تغییراتــی در پوســت و ناخــن‪.‬‬ ‫تورم‬ ‫تــورم عالمــت گــردش خــون ضعیــف در پاهاســت‪ .‬وقتــی‬ ‫دیــواره ی رگ هــا ضعیــف می شــود‪ ،‬تجمــع خــون باعــث‬ ‫انبســاط ایــن رگ هــا می شــود کــه رگ هــای عنکبوتــی را‬ ‫ایجــاد می کننــد‪ .‬ریســک ایــن عارضــه در حــد متوســط‬ ‫اســت کــه بــه خــودی خــود خطرنــاک نیســت امــا می توانــد‬ ‫منجــر بــه مشــکالتی جدی تــر شــود‪.‬‬ ‫رگ های عنکبوتی‬ ‫رگ هــای عنکبوتــی‪ ،‬رگ هــای ریــز و گشــادی هســتند‬ ‫کــه زیــر پوســت دیــده می شــوند‪ .‬ایــن رگ هــا معمــوال‬ ‫شــبیه تارهــای عنکبــوت یــا شــاخه های درخــت بــه چشــم‬ ‫می اینــد و تقریبــا همیشــه قرمزنــد و برامــده نیســتند و‬ ‫بــه نظــر می رســد حجمــی هــم ندارنــد‪ .‬رگ هــای عنکبوتــی‬ ‫شــبیه رگ هــای واریســی بــه نظــر می رســند امــا ریزترنــد‪.‬‬ ‫رگ هــای عنکبوتــی در اثــر گــردش خــون ضعیــف در پاهــا‬ ‫ایجــاد می شــوند‪.‬‬ ‫گزگز و گرفتگی‬ ‫احســاس گزگــز در پاهــا بیانگــر گــردش خون ضعیف اســت‪.‬‬ ‫اگــر عــاوه بــر گزگــز‪ ،‬گرفتگــی هــم داریــد به این معنی اســت‬ ‫کــه مشــکل ممکــن اســت جدی تــر باشــد‪ .‬ایــن احتمــال وجود‬ ‫دارد کــه در اثــر تجمــع چربــی‪ ،‬جلــوی گــردش خــون نرمــال‬ ‫گرفتــه شــده و ایــن عــوارض ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫تغییراتی در ناخن های پا‬ ‫گــردش خــون ضعیــف در پاهــا می توانــد تغییراتــی‬ ‫در رنــگ و حجــم ناخن هــای پــا نیــز ایجــاد کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫ناخن هایتــان ضخیم تــر شــده اند و رنگشــان بــه کبــودی‬ ‫یــا ابــی می زنــد ممکــن اســت ناشــی از اکسیژن رســانی‬ ‫ناکافــی در اثــر گــردش خــون ضعیــف باشــد‪ .‬ایــن عالمــت‬ ‫می توانــد در بیماری هــای تنفســی یــا قلبــی نیــز رخ دهــد‪.‬‬ ‫تغییراتی در رنگ پوست‬ ‫وقتــی رنــگ پوســت پاهــا تغییــر می کنــد‪ ،‬این احتمــال وجود‬ ‫دارد کــه ناشــی از گــردش خــون ضعیــف در ایــن ناحیه باشــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه پاهــا بــه ســفیدی یــا کبــودی می زننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫لکه هــای قهــوه ای ممکــن اســت روی پاهــا ظاهــر شــود کــه‬ ‫می توانــد عالمــت پیشــرفت مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫خستگی و ک ُندی در انجام کارها‬ ‫خســتگی و احســاس ســنگینی در پاها که انگار حرکاتتان‬ ‫را ک ُنــد می کنــد می توانــد عالمــت گــردش خــون ضعیــف در‬ ‫پاهــا باشــد‪ .‬اگــر اغلــب احســاس می کنیــد نمی توانیــد بــا‬ ‫چابکــی حرکــت کنیــد و اگــر هــم ایــن کار را بکنیــد خیلــی‬ ‫زود و راحــت خســته می شــوید‪ ،‬می توانــد ناشــی از ایــن‬ ‫مســئله باشــد کــه مــواد مغــذی بــه درســتی بــه پاهایتــان‬ ‫نمی رســند و دلیــل ان گــردش خــون نامناســب اســت‪.‬‬ ‫تغییرات دمای بدن‬ ‫وقتــی خــون گــردش مناســبی در بــدن نــدارد‪ ،‬معمــوال‬ ‫باعــث احســاس ناگهانــی ســرما یــا گرمــا در پاهــا می شــود‪.‬‬ ‫زیــرا جریــان خــون در بــدن نرمــال نیســت و زمــان بیشــتری‬ ‫می خواهــد تــا بــه پاهایتــان برســد و برگــردد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن مــدام تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫خشکی و زبری پوست‬ ‫شــاید بــه نظــر نرســد امــا گــردش خــون ضعیــف در پاهــا‬ ‫منجــر بــه تغییراتــی در بافــت پوســت پاهــا می شــود‪.‬‬ ‫پوســت ممکــن اســت زبرتــر و کشــیده تر شــده و پوســته‬ ‫پوســته شــود‪ .‬البتــه همیشــه هــم ایــن اتفــاق نشــانه ی‬ ‫مشــکل در گــردش خــون نیســت امــا بــه هــر حــال ایــن‬ ‫احتمــال وجــود دارد‪.‬‬ ‫دیر خوب شدن زخم‬ ‫اگــر گــردش خــون در بــدن ضعیــف باشــد‪ ،‬ســلول های‬ ‫ســفید خــون بــا ســرعت کافــی بــه پاهــا نمی رســند و ایــن‬ ‫بــر مکانیس ـم های ایمنــی بــدن اثــر می گــذارد‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫زخم هــا ممکــن اســت دیرتــر خــوب و ترمیــم شــوند‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬گاهــی زخم هایــی روی پــا ظاهــر می شــوند‬ ‫کــه ممکــن اســت خیلــی دیــر خــوب شــوند و دلیــل ان‬ ‫می توانــد گــردش خــون نامناســب در پاهــا باشــد‪.‬‬ ‫لنگیدن‬ ‫گاهــی لنگیــدن و شَ ــل زدن هنــگام راه رفتــن کــه دلیلــی‬ ‫نمی توانیــد برایــش پیــدا کنیــد می توانــد عالمــت تصلــب‬ ‫شــرایین باشــد‪ .‬تصلــب شــرایین عارض ـه ای اســت کــه در‬ ‫ان‪ ،‬عــروق بــه دلیــل تجمــع چربــی مســدود می شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از از اثــرات تصلــب شــرایین‪ ،‬گــردش خــون ضعیــف‬ ‫در پاهاســت‪ .‬کســی کــه ایــن عارضــه را دارد اغلــب بعــد از‬ ‫چنــد قــدم راه رفتــن پــا درد می گیــرد‪.‬‬ ‫دیگر عالئم ممکن‬ ‫دو عالمــت دیگــر گــردش خــون ضعیــف در پاها می تواند مو‬ ‫درنیامــدن در ایــن قســمت و تــرک خــوردن پاشــنه ها باشــد‪.‬‬ ‫ایــن نشــانه ها را نمی تــوان به عنــوان یــک عالمــت مســتقیم‬ ‫درمــان کــرد‪ ،‬امــا بــه هــر صــورت نشــان می دهنــد کــه ممکــن‬ ‫اســت مشــکلی در گــردش خــون وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫درمان گردش خون ضعیف در پاها چیست؟‬ ‫واضــح اســت کــه رفــع مشــکل گــردش خــون ضعیــف پاهــا‬ ‫بســتگی بــه علــت ایــن عارضــه دارد‪ .‬بــه طورکلــی توصیــه‬ ‫می شــود مــدت زمــان طوالنــی در یــک وضعیــت بدنــی‬ ‫نمانیــد‪ ،‬بــه طــور منظــم ورزش کنیــد و فعالیــت بدنــی‬ ‫داشــته باشــید و لبــاس و کفــش راحــت بپوشــید‪.‬‬ ‫اگــر مشــکل گــردش خونتــان مــدام تکــرار می شــود‪،‬‬ ‫بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــه پزشــک مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید فقــط الزم باشــد تغییراتــی در رژیــم غذایــی و کال‬ ‫ســبک زندگیتــان ایجــاد نماییــد‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از جــوراب واریــس و عادت هایــی ماننــد بــاال گذاشــتن‬ ‫پاهــا در شــب بــه مــدت چنــد دقیقــه توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫اگــر مشــکلتان جدی تــر باشــد یــا بیمــاری خاصــی داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬پزشــک راهکارهــای درمانــی را بــه شــما توصیــه‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬درمان هــای گوناگونــی بســته بــه شــرایط هــر‬ ‫فــرد و شــدت عارض ـه اش وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــا عادت هــای ســالم از ضعــف گــردش خــون پاهــا‬ ‫پیشــگیری کنیــد‬ ‫گــردش خــون نامناســب در پاهــا چیــزی نیســت کــه ان را‬ ‫نادیــده بگیریــد‪ .‬اگــر اغلــب عالئــم ایــن عارضــه را داریــد یــا‬ ‫عالئــم شــدید هســتند‪ ،‬بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــا پزشــک‬ ‫مشــورت کــرده و درمــان مناســب را در پیــش بگیریــد‪.‬‬ ‫داشــتن یــک ســبک زندگــی ســالم بهتریــن راه بــرای‬ ‫پیشــگیری از ضعــف گــردش خــون در پاهاســت‪ .‬خــوردن‬ ‫غذاهــای ســالم‪ ،‬ورزش منظــم‪ ،‬خــوب خوابیــدن و کاهــش‬ ‫اســترس‪ ،‬اســاس یــک بــدن ســالم اســت‪.‬‬ ‫حجاب از منظر قران «عفت اجتناب از انچه که حالل نیست‪ ،‬م ّی باشد‪».‬‬ ‫ّ‬ ‫در لسان العرب نیز ذیل واژه ی عفت چنین امده است‪« :‬الکف عما الیحل و یجمل‪ :‬عف عن المحارم و االطماع الدنیه»‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی‬ ‫«خودداری از انچه که حالل و زیبا نیست‪ ،‬خودداری از حرام ها و طمع های پست»‬ صفحه 6 ‫‪1401‬‬ ‫‪ 16‬رقم کارت های بانکی معرف چه ویژگی هستند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 18‬اسفند * سال سوم * شمـاره ‪34‬‬ ‫شــماره روی کارت هــای بانکــی هــر کشــور یــک عــدد ‪ 16‬رقمــی اســت کــه ‪ 6‬شــماره اول درواقــع معــرف بانــک صادرکننــده ان کارت اســت کــه بــه ان پیش شــماره کارت بانکــی می گوینــد‪.‬‬ ‫رقــم هفتــم و هشــتم شــماره کارت بانکــی معــرف کــد محصــول مشــخص کننده نــوع کارت بانکــی اســت‪ .‬ارقــام ‪ 9‬تــا ‪ 15‬معــرف شماره ســریال کارت بانکــی اســت کــه بــرای هــر کارت‬ ‫منحصربه فــرد اســت‪ .‬رقــم اخــر رقــم کنترلــی نامیــده می شــود‪ .‬ایــن رقــم صرفــا ً بــرای اطمینــان از درســت واردکــردن ‪ 15‬رقــم ابتدایــی بــه کار مـی رود‪.‬‬ ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫«ارسال لینک های جعلی‬ ‫و الوده از طریق پیام‬ ‫رسان ها» ترفند مجرمان‬ ‫سایبری‬ ‫تنظیم مجدد‬ ‫کارخانه چه کاری‬ ‫انجام می دهد؟‬ ‫«بازنشــانی کارخانــه» کــه گاهــی اوقــات «بازنشــانی‬ ‫ســخت» نیــز نامیــده می شــود ‪ -‬اصطالحــی اســت کــه در‬ ‫دنیــای فنــاوری بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬اغلــب‬ ‫توصیــه می شــود بــرای رفــع مشــکالت ازاردهنــده‪ ،‬دســتگاه‬ ‫را بــه تنظیمــات کارخانــه بازنشــانی کنیــد و معمــوال ً مشــکل‬ ‫را حــل می کنــد‪.‬‬ ‫تنظیم مجدد کارخانه چیست؟‬ ‫بازنشــانی بــه تنظیمــات کارخانــه‪ ،‬همــه داده هــا‪ ،‬فایل هــا‬ ‫و تنظیمــات کاربــر را از یــک دســتگاه پــاک می کنــد‪ ،‬خــواه‬ ‫رایانــه‪ ،‬تلفــن هوشــمند‪ ،‬تبلــت یــا هــر چیــز دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫دســتگاه بــه حالــت «پیش فــرض کارخانــه» بازیابــی‬ ‫می شــود تــا بتــوان ان را دوبــاره از راه انــدازی کــرد‪.‬‬ ‫بخــش اصطــاح «کارخانه» اشــاره ای به کارخانه ای اســت‬ ‫کــه دســتگاه در ان تولیــد شــده اســت‪ .‬انجــام بازنشــانی‬ ‫کارخانــه‪ ،‬دســتگاه را بــه تنظیمــات ســازنده اصلــی خــود‬ ‫بازمی گردانــد‪ .‬هــر چیــزی کــه باعــث ایجــاد مشــکل می شــد‬ ‫بــه احتمــال زیــاد از بیــن خواهــد رفــت‪ .‬داده هــای شــما از‬ ‫دســتگاه حــذف می شــوند‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه اگــر‬ ‫دســتگاه قدیمــی را می فروشــید‪ ،‬بازنشــانی کارخانــه ایــده‬ ‫خوبــی اســت‪.‬‬ ‫پــس از تکمیــل فراینــد‪ ،‬دســتگاه دقیقــا ًماننــد زمانــی اســت‬ ‫کــه کامــا ًنــو بــود‪ .‬بایــد دوبــاره از ابتــدا راه انــدازی شــود‪ .‬البتــه‬ ‫ریســت فکتــوری فقــط بــرای نــرم افــزار اعمــال می شــود و‬ ‫نمی توانــد هیــچ نقــص ســخت افزاری را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫تنظیم مجدد کارخانه چه کاری انجام می دهد؟‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تنظیــم مجــدد کارخانــه‪ ،‬دســتگاه را بــه حالــت‬ ‫اولیــه خــود بــاز می گردانــد‪ .‬بســته بــه دســتگاه‪ ،‬بازنشــانی‬ ‫کارخانــه ممکــن اســت چنــد دقیقــه طــول بکشــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک دســتگاه الکترونیکــی جدیــد ماننــد‬ ‫رایانــه‪ ،‬تبلــت یــا گوشــی هوشــمند دریافــت می کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫یــک «الیــه پایــه» نــرم افــزار از قبــل بارگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــامل سیســتم عامــل‪ ،‬برخــی از برنامه هــا و فایل هــا‪،‬‬ ‫تنظیمــات از پیــش پیکربنــدی شــده‪ ،‬و غیــره می شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه می خواهیــد بازنشــانی بــه تنظیمــات کارخانــه‬ ‫سامسونگمحافظت‬ ‫در برابر حمله‬ ‫صفر کلیک را به‬ ‫دستگاه هایگلکسی‬ ‫اضافه می کند‬ ‫سامســونگ یــک سیســتم امنیتــی جدیــد بــه نــام ‪Samsung‬‬ ‫‪ Message Guard‬را توســعه داده اســت کــه بــه کاربــران‬ ‫گوشــی هــای هوشــمند گلکســی کمــک می کنــد از ســوء‬ ‫اســتفاده هــای بــه اصطــاح «صفــر کلیــک» کــه از فایــل هــای‬ ‫تصویــری مخــرب اســتفاده مــی کننــد در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫ایــن غــول فنــاوری کــره ای مــی گویــد سیســتم امنیتــی‬ ‫جدیــدش مــی توانــد ایــن تهدیدهــا را هنگامــی کــه بــه‬ ‫عنــوان پیــام بــه دســتگاه مــی رســد شناســایی کنــد و قبــل از‬ ‫وارد کــردن هــر گونــه اســیبی انهــا را متوقــف کنــد‪.‬‬ ‫اکسپلویت های صفر کلیک‬ ‫اکســپلویت های صفــر کلیــک‪ ،‬تهدیدهــای پیچیــده ای‬ ‫هســتند کــه بــدون نیــاز بــه تعامــل بــا کاربــر‪ ،‬از یــک‬ ‫اســیب پذیری اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول‪ ،‬حمــات متکــی بــه اکســپلویت هــای‬ ‫انجــام دهیــد معمــوال ً بــه چندیــن تاییــد نیــاز دارد‪ .‬دســتگاه‬ ‫بــا حالــت «بازیابــی» کــم مصــرف راه انــدازی مجــدد‬ ‫می شــود‪ .‬ســپس دســتگاه تمــام مناطــق قابــل نوشــتن‬ ‫توســط کاربــر سیســتم عامــل را پــاک می کنــد و ان هــا را بــا‬ ‫نســخه کارخانــه بازنویســی می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات مهــم ایــن اســت کــه الیــه پایــه می توانــد‬ ‫تغییــر کنــد‪ .‬فــرض کنیــد لپ تــاپ شــما در ابتــدا از وینــدوز‬ ‫‪ 10‬اســتفاده می کــرد‪ ،‬امــا شــما ان را بــه وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا‬ ‫دادیــد‪ .‬بازنشــانی کارخانــه ای دســتگاه را بــه وینــدوز ‪10‬‬ ‫نمی بــرد‪ .‬وینــدوز ‪ 11‬یــک «الیــه پایــه» جدیــد بــرای دســتگاه‬ ‫شــما ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــا می‪‎‬توانیــد اطالعــات را پــس از تنظیــم مجــدد‬ ‫کارخانــه بازیابــی کنیــد؟‬ ‫سیســتم عامل ها بــه طــور کلــی کامــا ً روشــن می کننــد‬ ‫کــه بازنشــانی کارخانـه ای قابــل بازگردانــدن نیســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬ممکــن اســت بــه اشــتباه چیــزی را در طــول بازنشــانی‬ ‫کارخانــه از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫در واقــع بازیابــی اطالعــات پــس از تنظیــم مجــدد کارخانــه‬ ‫معمــوال ً غیرممکــن اســت‪ .‬بهتریــن گزینــه شــما ایــن اســت‬ ‫کــه از یــک نســخه پشــتیبان بازیابــی کنیــد‪ .‬تهیــه نســخه‬ ‫پشــتیبان از داده هــای مهــم همیشــه ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه راه هــای زیــادی بــرای‬ ‫پشــتیبان گیری از رایانه هــا ‪ ،‬تبلت هــا و گوشــی های‬ ‫هوشــمند وجــود دارد‪ .‬ســرویس های پشــتیبان گیری‬ ‫صفــر کلیــک ‪ ،‬شــامل ارســال پیــام یــا فایــل مخــرب بــا‬ ‫هــدف ایجــاد یــک اســیب پذیــری در دســتگاه اســت کــه‬ ‫حتــی بــدون اینکــه قربانــی پیــام یــا فایــل را بــاز کنــد ‪ ،‬بــه‬ ‫مهاجــم دسترســی مــی دهــد ‪.‬‬ ‫حمــات قابــل توجــه صفــر کلیــک‪ ،‬روزنامــه نــگاران و فعــاالن‬ ‫را بــا نــرم افــزار جاسوســی ‪ Pegasus NSO‬بــا اســتفاده از‬ ‫اکســپلویت های ‪ KISMET‬و ‪ FORCEDENTRY‬در ‪iMessage‬‬ ‫اپــل هــدف قــرار دادنــد ‪.‬‬ ‫اپــل ســعی کــرد ایــن تهدیــدات امنیتــی را بــا معرفــی حالــت‬ ‫قفــل‪ ،‬کــه یــک حالــت عملیاتــی بــرای افــراد در معــرض خطــر‬ ‫طراحــی شــده اســت‪ ،‬کاهــش دهــد که عملکــرد را محدود می‬ ‫کنــد و امنیــت دســتگاه را افزایــش مــی دهــد ‪.‬‬ ‫گارد پیام سامسونگ‬ ‫‪ Samsung Message Guard‬یــک فضــای مجــازی مجــزا‬ ‫در تلفــن هوشــمند اســت کــه بــه عنــوان یــک میزبــان موقــت‬ ‫بــرای فایــل هــای تصویــری تــازه وارد در فرمــت هــای ‪PNG،‬‬ ‫‪ JPG/JPEG، GIF، ICO، WEBP، BMP‬و ‪ WBMP‬عمــل‬ ‫مــی کنــد‪ .‬سیســتم فایل هــا را بررســی می کنــد تــا مشــخص‬ ‫انالیــن فــراوان هســتند‪ ،‬امــا داده هــای شــما در فضــای‬ ‫ابــری ذخیــره می شــوند و عمدتــا ً خــارج از کنتــرل شــما‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای ‪ iPhone، iPad‬و ‪ ،Android‬فضــای‬ ‫ذخیره ســازی ابــری انتخــاب خوبــی اســت‪ .‬پشــتیبان گیری‬ ‫افالیــن قابــل اطمینان تــر اســت‪ ،‬امــا به خصــوص بــرای‬ ‫گوشــی های هوشــمند چنــدان راحــت نیســت‪.‬‬ ‫ایــا می توانیــد بارهــا بازنشــانی کارخانــه ای انجــام‬ ‫دهیــد؟‬ ‫ممکــن اســت تعجــب کنیــد کــه ایــا پــاک کردن و بازنویســی‬ ‫مکــرر داده هــا می توانــد بــه دســتگاه شــما اســیب برســاند‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه واقعــا ً چیــزی نیســت کــه نگــران‬ ‫ان باشــید‪ .‬از نظــر فنــی محدودیتــی برای چند بار بازنشــانی‬ ‫کارخانـه ای گوشــی‪ ،‬تبلــت یــا رایانــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تنظیــم مجــدد کارخانــه بــر حافظــه فیزیکــی دســتگاه تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬ایــن چرخــه مکــرر می توانــد بــه حافظــه اســیب‬ ‫برســاند‪ ،‬امــا بــرای مشــاهده واقعــی ایــن اســیب بــه تعــداد‬ ‫زیــادی ریســت نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بازنشــانی کارخانــه روشــی بــرای بازگردانــدن دســتگاه‬ ‫شــما بــه حالــت اولیــه از ســازنده اســت‪ .‬ایــن یــک راه‬ ‫حــل معمــول بــرای طیــف وســیعی از مشــکالتی اســت‬ ‫کــه ممکــن اســت رخ دهــد‪ .‬گاهــی اوقــات تنهــا چیــزی کــه‬ ‫نیــاز داریــد ایــن اســت کــه بــه یــک نقطــه امــن برگردیــد‪ ،‬و‬ ‫تنظیــم مجــدد کارخانــه اغلــب ســاده ترین راه بــرای انجــام‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫کنــد ایــا کدهــای مخــرب پنهــان شــده اند یــا خیــر ‪ .‬اگــر چنیــن‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا در حالــت قرنطینــه قفــل شــده و از دسترســی یــا‬ ‫تعامــل بــا سیســتم عامــل اصلــی مســدود مــی کنــد ‪.‬‬ ‫سامســونگ در اعالمیــه ای توضیــح می دهــد‪Samsung« :‬‬ ‫‪ Message Guard‬به طــور خــودکار هرگونــه تهدیــد احتمالــی‬ ‫پنهــان در فایل هــای تصویــری را قبــل از اینکــه فرصتــی بــرای‬ ‫اســیب رســاندن بــه شــما داشــته باشــد‪ ،‬خنثــی می کنــد ‪.‬‬ ‫«همچنیــن بــه صــورت بــی صــدا و تــا حــد زیــادی بــه‬ ‫صــورت نامرئــی در پــس زمینــه اجــرا مــی شــود و نیــازی بــه‬ ‫فعــال ســازی توســط کاربــر نیســت»‬ ‫سیســتم امنیتــی جدیــد بــه الیه هــای حفاظتــی موجــود‬ ‫سامســونگ اضافــه شــده اســت‪ ،‬کــه مهم تریــن ان‬ ‫‪ Samsung Knox‬اســت کــه می توانــد شناســایی تهدیــدات‬ ‫و محافظــت در برابــر بدافــزار را در زمــان واقعــی ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫‪ Samsung Message Guard‬بالفاصلــه بــرای ‪Galaxy‬‬ ‫‪ S23‬در دســترس اســت کــه در روز جمعــه منتشــر شــد و‬ ‫بــه تدریــج در ســایر دســتگاه های ‪ Galaxy‬دارای ‪One UI‬‬ ‫‪ 5.1‬یــا باالتــر در ســال ‪ 2023‬عرضــه خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا فراجــا‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس رصــد فضــای مجــازی و‬ ‫شــکواییه های قضائــی واصلــه بــه پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری از پیــام رســان های بومــی و‬ ‫غیربومــی بــرای مقاصــد کالهبرداری خود اســتفاده‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» پلیــس اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صــورت گرفتــه‬ ‫در فضــای مجــازی و مســتند بــه شــکواییه هــا‬ ‫و گــزارش هــای مردمــی واصلــه بــه پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص اســت مجرمــان ســایبری بــه منظــور‬ ‫اعمــال مقاصــد شــوم خــود‪ ،‬خــود بــا ایجــاد حســاب‬ ‫کاربــری مختلــف در پیــام رســان هــای بومــی و غیــر‬ ‫بومــی بــا عنــوان «مامــور قالبــی ابــاغ قضائــی و یــا‬ ‫نماینــده ســایر ســازمانهای ذی ربــط ماننــد ســازمان‬ ‫هدفمنــدی یارانــه هــا ‪ ،‬وزارت صمــت و ‪ »...‬اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن شــگرد افــراد مجــرم بــا ارســال‬ ‫پیــام هــای حــاوی لینــک هــای الــوده و جعلــی‪ ،‬بــا‬ ‫ارســال محتواهــای مختلــف بــه حســاب کاربــری‬ ‫افــراد در پیــام رســان هــا بــا مضامینــی شــامل‬ ‫«ثبــت شــکواییه قضائــی بــر علیــه شــما‪ ،‬صــدور‬ ‫حکــم جلــب‪ ،‬قطــع یارانــه و ریجســتری گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه و پیوســت لینــک جعلــی» در صــدد‬ ‫قانــع ســازی کاربــران مبنــی بــر بارگیــری و نصــب‬ ‫لینــک هــای الــوده بــر روی گوشــی تلفــن همــراه‬ ‫خــود بــه منظــور الــوده ســازی و دسترســی غیــر‬ ‫مجــاز بــه حســاب کاربــری ‪ ،‬حســاب بانکــی و مالــی‬ ‫انــان هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬مجرمــان ســایبری‬ ‫در ایــام اخیــر نیــز از بســته پیــام رســان هــای بومــی‬ ‫بــا حســاب هــای کاربــری مختلــف و یــا ســرقت‬ ‫حســاب هــای کاربــری ســایر افــراد‪ ،‬پیــام هایــی بــا‬ ‫مضامیــن مشــابه بــرای هموطنــان ارســال کرده انــد‬ ‫کــه ضمــن شناســایی انــان پرونــده هــای قضائــی‬ ‫تشــکیل و در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی پلیــس فتــا فراجــا‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات متعدد و گســترده در حوزه‬ ‫اطالع رســانی و هشــداردهی از ســوی پلیس فتا که‬ ‫بــا همــکاری اصحــاب رســانه و خبرگزاری هــا حاصــل‬ ‫شــد در ایــن راســتا ســطح دانــش فنــی و رســانه ای‬ ‫هموطنــان در حــوزه جرایــم ســایبری افزایــش قابــل‬ ‫قبولــی یافتــه اســت لیکــن بــا توجــه بــه ترفندهــای‬ ‫پیچیــده مجرمــان ســایبری نیــاز اســت هموطنــان‬ ‫همــواره ایــن مطالــب را مــد نظــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســازمان هــا‬ ‫و مراجــع قانونــی و رســمی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫مخاطبــان خــود از طریــق ســامانه هــای پوششــی‬ ‫بــا عنــوان ‪ Mask‬اســتفاده کننــد و بــه هیــچ عنــوان‬ ‫شــهروندان بــه پیــام هــای ارســال شــده از طریــق‬ ‫شــماره تلفــن و یــا حســاب هــای کاربــری نامعتبــر و‬ ‫شــخصی اطمینــان نکننــد زیــرا تنهــا مرجــع رســمی‬ ‫ارســال ابالغیه هــای قضائــی ســامانه ‪ Adliran‬اســت‪.‬‬ ‫«نماز» چه نقشی در تربیت‬ ‫انسان ها بر عهده دارد؟‬ ‫انســان موجــود فرامــوش کاری اســت کــه‬ ‫نیازهــاى واقعــى زندگــى روزانــه و نیازهــاى خیالى‬ ‫و عشــق بــه شــهوات‪ ،‬او را بــه خودفراموشــی‬ ‫مبتــا مــی کنــد‪ .‬مهمتریــن اثــار «نمــاز»‪ ،‬بیــدار‬ ‫ســاختن انســان و پایــان دادن بــه خودفراموشــى‬ ‫اســت؛ زیــرا هنگامــى کــه یــاد خــدا بــه میــان امد‪،‬‬ ‫وضــع بــه کلــى دگرگــون مــى شــود‪ ،‬اگــر نگاهــى‬ ‫بــه مقدمــات نمــاز و شــرایط دیگــر ان بیندازیــم‪،‬‬ ‫بیانگــر نقــش مهــم نمــاز در تربیــت انســان و‬ ‫رســاندن او بــه جــوار قــرب الهــی اســت‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی‬ ‫و موسسه مطبوعاتی مروارید بازارکسب و کار‬ صفحه 7 ‫تـــــــیتر‬ ‫ســپید‬ ‫‪ -34‬سال سوم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-34‬‬ ‫‪1444-- 1444‬‬ ‫‪/‬شعبان‪1444/‬‬ ‫‪/16‬شعبان‪/‬‬ ‫‪16 - 2023‬‬ ‫‪/09 --1401‬مارس‪2023//‬‬ ‫‪1401//12‬‬ ‫پنجشنبه ‪12//18‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬خراسان شمالی ‪ -‬بجنورد خیابان وحدت پالک ‪5‬‬ ‫تلفن ‪ 021 - 91013453 * 017- 32688214 :‬چــاپخانه ‪:‬تابان‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫شماره‪:‬‬ ‫‪34‬‬ ‫عکاس ‪:‬‬ ‫ستایش‬ ‫محمدیاری‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی هفته نامه تیتر سپید نیست‪.‬‬ ‫بوم گردی پارک جنگلی قرق گرگان‬ ‫عکس ستایش محمدیاری‬ ‫بیانیه شماره ‪ ۲‬وزارت کشور‬ ‫درباره مسائل پیش امده‬ ‫در برخی از مدارس‬ ‫بیانیــه شــماره ‪ ۲‬وزارت کشــور دربــاره نتایــج اولیــه تحقیقــات از مســایل‬ ‫پیــش امــده در برخــی از مــدارس کشــور‪ ،‬شــامگاه دوشــنبه منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور‪ ،‬متــن‬ ‫ایــن بیانیــه بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫پیــرو نخســتین بیانیــه وزارت کشــور در پیگیــری التهابــات ایجــاد شــده‬ ‫در برخــی از مــدارس و بــروز ناراحتــی بــرای تعــدادی از دانش امــوزان‬ ‫عزیــز و در تعقیــب مجدانــه ایــن مســاله مهــم و بــا فعالیــت شــبانه روزی‬ ‫وزارت خانه هــای بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫نهادهــا و دســتگاه های اطالعاتــی‪ ،‬قضایــی و امنیتــی‪ ،‬نتایــج حاصله زیر به‬ ‫اختصــار بــه ســمع و نظــر مــردم شــریف ایــران می رســد‪:‬‬ ‫‪.۱‬بنــا بــر گــزارش هــای واصلــه تاکنــون در ‪ ۲۵۰‬کالس از مــدارس سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬تعــداد محــدودی از دانــش امــوزان ابــراز احســاس عــوارض و‬ ‫ناراحتــی کرده انــد‪.‬‬ ‫‪.۲‬براســاس بررســی نمونه هــای مشــکوک در معتبرتریــن ازمایشــگا ه هــای‬ ‫کشــور و جمع بنــدی نتایــج حاصلــه در کمیتــه علمــی وزارت بهداشــت کــه‬ ‫از متخصصیــن ارشــد حــوزه هــای مختلــف درمانــی و بهداشــتی تشــکیل‬ ‫شــده اســت و همچنیــن ســازمان پدافنــد غیرعامــل و‪ ...‬خوشــبختانه تــا‬ ‫ایــن لحظــه وجــود مــواد ســمی و خطرنــاک در هیچ یــک از دانش امــوزان‬ ‫مراجعه کننــده بــه مراکــز درمانــی یافــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪.۳‬در ازمایش هــای انجــام شــده درکمتــر از پنــج درصــد مراجعیــن مــواد‬ ‫محرکــی یافــت شــده کــه منجــر بــه بدحالــی دانش امــوزان و بــروز عالئمــی‬ ‫شــده اســت کــه خوشــبختانه هیچ کــدام منجــر بــه مخاطــرات و عــوارض‬ ‫پایــدار بــرای فرزندان مــان نشــده اســت‪ ،‬ایــن مــی توانــد یــک اقــدام عامدانــه‬ ‫و جنایتکارانــه باشــد و تحقیقــات در ایــن زمینــه توســط دســتگاه هــای‬ ‫اطالعاتــی و انتظامــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪.۴‬در نشســت مشــترک کمیتــه علمــی وزارت بهداشــت ودرمــان‪ ،‬بنــا بــه‬ ‫اطالعــات ارائــه شــده اســتانداران مرتبــط بــا موضــوع و ســایر بخش هــای‬ ‫مربوطــه‪ ،‬معلــوم شــد کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد ابــراز ناراحتــی دانش امــوزان‬ ‫ناشــی از اضطــراب و نگرانی هــای ایجــاد شــده در فضــای کالس و مدرســه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪. ۵‬برابــر بررســی هــای بــه عمــل امــده بخشــی از مــواردی کــه منجــر‬ ‫بــه ایجــاد التهــاب در برخــی از مــدارس شــده اســت‪ ،‬ناشــی از اقدامــات‬ ‫ماجراجویانــه اســت کــه مســئله مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪.۶‬تعــدادی از عناصــر مخــل روان و ســامت جامعــه‪ ،‬کــه بــا نشــر اکاذیــب‬ ‫و تشــویش اذهــان در کنــار هیاهــوی کــور بیگانــگان در ایجــاد جــو ملتهــب‬ ‫و اضطــراب تــاش داشــته اند‪ ،‬توســط مراجــع قضایــی تحــت پیگــرد قــرار‬ ‫گرفته انــد کــه رســیدگی فــوری و قاطــع مــورد انتظــار اســت‪.‬‬ ‫‪.۶‬از اولیــاء و والدیــن محتــرم دانش امــوزان در سراســر کشــور کــه تاکنــون‬ ‫بــا خویشــتن داری و همراهــی خــود‪ ،‬مانــع از اخالل در امر امــوزش فرزندان‬ ‫شــده اند‪ ،‬خواهشــمند اســت بــا رفــع نگرانــی از ایــن عزیــزان‪ ،‬در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه عوامــل برهم زننــده ارامــش و ســامت دانش امــوزان‬ ‫مــوارد را بــه ســرعت بــه دســتگ اه های مســوول گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در روز درختکاری‬ ‫سه اصله نهال کاشتند؛‬ ‫هر ایرانی سه درخت‬ ‫بکارد کاشت یک میلیارد‬ ‫نهال در چهار سال محقق‬ ‫می شود‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای رهبــر انقــاب اســامی همزمــان بــا روز‬ ‫درختــکاری صبــح امــروز ســه اصلــه نهــال کاشــتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب پــس از کاشــت نهال هــا در ســخنانی دربــاره علــت کاشــت ســه‬ ‫ـال روز درختــکاری بــا عنــوان «هــر ایرانــی ســه نهــال»‪،‬‬ ‫نهــال بــه شــعار امسـ ِ‬ ‫اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬اگــر بــر اســاس شــعار انتخــاب شــده‪ ،‬هــر ایرانــی ســه‬ ‫نهــال بــکارد‪ ،‬برنامــه دولــت بــرای کاشــت یــک میلیــارد نهــال‪ ،‬از ســال ‪ ۱۴۰۲‬و‬ ‫احیای خلیج گرگان ‪ -‬عکس ستایش محمدیاری‬ ‫در طــول چهــار ســال محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــه اهمیــت موضــوع نهــال کاری در حفــظ‬ ‫محیــط زیســت اشــاره کردنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا کمــک مــردم امــکان‬ ‫تحقــق کاشــت یــک میلیــارد نهــال وجــود دارد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬توصیــه متخصصــان‬ ‫و کارشناســان ایــن اســت کــه عــاوه بــر کاشــت درخت هــای میــوه دار بایــد‬ ‫درختــان جنگلــی و درختانــی کــه چــوب انهــا دارای اهمیــت اســت نیــز کاشــته‬ ‫شــوند زیــرا تجــارت چــوب در اقتصــاد کشــور تاثیــر بســزایی دارد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬نتیجــه اقتصــاد تــک محصولــی‪ ،‬وضعیــت کنونــی‬ ‫کشــور اســت کــه در زمینه هــای ارزش پــول ملــی و تــورم و گرانــی دارای‬ ‫مشــکالت اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه تــاش مســئوالن بــرای حــل مشــکالت‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬مســئولین بایــد از همــه راه هــای ممکــن اقتصــادی اســتفاده کننــد تــا‬ ‫بتواننــد بــرای حــل مشــکالت مــردم بــه راه حــل درســتی برســند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬تصریــح بــه حفــظ محیــط زیســت را یکــی‬ ‫از امتیــازات برجســته قانــون اساســی کشــور برشــمردند و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫هیچکــس نبایــد ایــن قانــون را نقــض کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در پایــان ســخنان خــود بــه موضــوع «مســمومیت‬ ‫دانش امــوزان» نیــز اشــاره کردنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن و‬ ‫دســتگاه های اطالعاتــی و انتظامــی بایــد بــا جدیــت ان را دنبــال کننــد گفتنــد‪:‬‬ ‫ایــن موضــوع یــک جنایــت بــزرگ و غیرقابــل اغمــاض اســت و اگــر کســانی‬ ‫در ایــن ماجــرا دســت داشــته باشــند‪ ،‬بایــد عوامــل و مســببین ان بــه اشــد‬ ‫مجــازات برســند‪.‬‬ ‫ـق معصوم تریــن‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای ایــن موضــوع را جنایــت درحـ ِ‬ ‫عناصــر جامعــه یعنــی کــودکان و همچنیــن موجــب ناامنــی روانــی جامعــه و‬ ‫نگرانــی خانواده هــا دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬همــه بداننــد اگــر کســانی‬ ‫بــه عنــوان عوامــل ایــن جنایــت شناســایی و محکــوم شــوند‪ ،‬هیــچ عفــوی‬ ‫درمــورد انهــا نخواهــد بــود زیــرا بایــد بــه اشــد مجــازات برســند تــا مایــه عبــرت‬ ‫دیگــران شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه تیتر سپید

هفته نامه تیتر سپید 81

هفته نامه تیتر سپید 81

شماره : 81
تاریخ : 1403/01/29
هفته نامه تیتر سپید 80

هفته نامه تیتر سپید 80

شماره : 80
تاریخ : 1402/12/23
هفته نامه تیتر سپید 79

هفته نامه تیتر سپید 79

شماره : 79
تاریخ : 1402/12/16
هفته نامه تیتر سپید 78

هفته نامه تیتر سپید 78

شماره : 78
تاریخ : 1402/12/02
هفته نامه تیتر سپید 77

هفته نامه تیتر سپید 77

شماره : 77
تاریخ : 1402/11/18
هفته نامه تیتر سپید 76

هفته نامه تیتر سپید 76

شماره : 76
تاریخ : 1402/11/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!