روزنامه روزگار شماره ۲۳۴۷ - مگ لند

روزنامه روزگار شماره ۲۳۴۷

روزنامه روزگار شماره ۲۳۴۷

روزنامه روزگار شماره ۲۳۴۷

‫سخنگوی دولت ‪:‬‬ ‫معاون وزیر صمت خبر داد‪:‬‬ ‫حل مسائل منطقه ای‬ ‫ً‬ ‫و جهانی صرفا‬ ‫از مسیر غرب نمی گذرد‬ ‫افزایش قیمت کارخانه ای‬ ‫خودرو در سال اینده‬ ‫معاون وزیر صمت گفت‪ :‬ابتدا عرضه‬ ‫خــودرو در بــورس از طریــق مجلــس‬ ‫منتفــی شــد و شــورای رقابــت هم حذف‬ ‫عرضــه در بــورس را اعــام کــرد بنابرایــن‬ ‫فعــًا بحــث عرضــه خــودرو در بــورس‬ ‫| صفحه ‪3‬‬ ‫مطرح نیست‪...‬‬ ‫‪r‬‬ ‫شمــــــــــاره پیاپــی‪ 2347 :‬چهارشــنبه ‪ 24‬اســفند ‪1401‬‬ ‫سرمقالهپیشنهاد‬ ‫ویترین‬ ‫«متحد پوتین» در تهران‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪ 22‬شــعبان ‪1444‬‬ ‫‪ 15‬مــارس ‪2023‬‬ ‫تصویب کلیات طرح حمایت مالی از افشا گران فساد‪ ،‬گام مهمی در جهت شفافیت؛‬ ‫تصویــب کلیــات طــرح حمایــت مالــی از افشــا گران فســاد گام مهمــی بــرای مبــارزه با‬ ‫تخلفات مســئوالن و دستگاه هاســت‪ .‬کشــور های مختلف برای حمایت از افشــا گران‬ ‫فســاد قوانینی وضع کرده اند تا ان افراد بدون هیچ دغدغه ای بتوانند فســاد را گزارش‬ ‫| صفحه ‪ 2‬را بخوانید‬ ‫کنند‪ .‬حمایت از افشــا گران فســاد راه مناســبی برای مبارزه با فســاد اســت چرا که با این‬ ‫شیوه مردم در مبارزه با فساد مسئوالن و دستگاه ها سهیم می شوند که این امر باعث‬ ‫| صفحه ‪2‬‬ ‫پویایی جامعه می شود‪...‬‬ ‫خرید طال در شب عید ‪۱۴۰۲‬‬ ‫افزایشیشد‬ ‫گزارش «روزگار» از قیمت سرسام اور اجیل در بازار‬ ‫گفت وگو‬ ‫افزایش قیمت ها‬ ‫طبیعی نیست‬ ‫نماینده دلفان مطر ح کرد؛‬ ‫تورم واقعی‪ ،‬سه رقمی است‬ ‫محمد ایتی‪ /‬گروه اقتصاد‬ ‫وضعیت اقتصادی روز به روز فشار را بر مردم تنگ تر‬ ‫کرده و از قرار معلوم دولت رئیسی هم برنامه ای برای‬ ‫رفــع ایــن تنگناها ندارد کــه هیچ‪ ،‬حتی خود عامل‬ ‫تشدید وضعیت فعلی شده است‪...‬‬ ‫| صفحه ‪ 3‬را بخوانید‬ ‫‪3‬‬ ‫ایران به سوی احیای روابط‬ ‫اینبار بحرین‬ ‫‪2‬‬ ‫خدمت به مسافران‬ ‫با حفظ حرمت رمضان‬ ‫یادداشت‬ ‫سواد ارتباط برقرار کردن‬ ‫با دیگران را بیاموزید‬ ‫‪7‬‬ ‫مهران محبیان فر‬ ‫کارشناسی ارشد مشاوره خانواده‬ ‫هر جا اب هست‬ ‫ابادانی هم هست‬ ‫می گویند زن و شوهرانی که دیدگاه و رفتارهای‬ ‫متفاوتــی دارند بهتر می توانند هم با مشــکالت‬ ‫مقابله کنند و هم زندگی مســتحکم و پایداری‬ ‫داشته باشند‪ .‬ادم ها قابل پیش بینی نیستند‪...‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫| صفحه ‪ 7‬را بخوانید‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫دیپلماسی همسایگی و منطقه ای‬ ‫به ثمر نشسته است‬ ‫وزیراقتصادبابیاناینکهسیاســتدولتمبنیبردیپلماســی‬ ‫همسایگی و منطقه ای‪ ،‬ارام ارام به ثمر نشسته است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مراودات تجاری خود با عراق در ‪ ۱۱‬ماه امسال‪ ،‬شاهد ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش تجارت بین دو کشور هستیم‪ .‬احسان خاندوزی افزود‪:‬‬ ‫تالششــدکهدرپنجمینکمیســیونمشترکایرانوعراق‪،‬‬ ‫برخی از موانع را رفع کنیم از جمله در حوزه انرژی بحث های‬ ‫مربوط به برق و اب‪ ،‬طرح های مشترکی که برای سرمایه گذاران‬ ‫کشــوروجودداشــت‪،‬همچنیندرحوزهترانزیتیحلوفصل‬ ‫مسائل کریدوری بین ایران و عراق‪ ،‬خط اهن شلمچه ‪ -‬بصره‬ ‫در حوزه شــهرک های صنعتی‪ ،‬ســه شهرک صنعتی در نقاط‬ ‫مرزی مشترک بین دو کشور و همچنین دربرخی موانع مالی و‬ ‫بانکی موجود مورد بحث قرار گرفت که نتایج و قدم های خیلی‬ ‫خوبی با زمان بندی مشــخص و دقیق مورد توافق قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصادی و دارایی اضافه کرد‪ :‬همچنین در دیدار با‬ ‫فعاالن اقتصادی که در عراق دچار برخی موانع و مشکالت بودند‬ ‫هم در صادرات خدمات فنی و مهندســی و هم در ســایر رشته‬ ‫فعالیت هایاقتصادیوسرمایهگذاریوالبتهتجارت‪،‬فهرستی‬ ‫ازاینمشکالتاحصاشدکهبارئیسعراقیکمیسیونمشترک‬ ‫که وزیر صنعت عراق است ان ها را مطرح کردم‪.‬‬ ‫طرح مربوط به فضای مجازی‬ ‫در دستور کار مجلس قرار می گیرد‬ ‫نایــب رئیس مجلس در پاســخ بــه تذکر یک عضو‬ ‫کمیســیون مشــترک صیانت از فضای مجازی که‬ ‫گفت هیات رئیسه باید طرح مربوط به فضای مجازی‬ ‫را در دستور کار مجلس برای بررسی قرار دهد‪ ،‬گفت‬ ‫که این طرح در دستور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مهرداد ویس کرمی در جلســه علنی مجلس شورای‬ ‫اسالمی در تذکری اظهار کرد‪ :‬طرح مربوط به فضای‬ ‫مجــازییــکباربارایمجلــسبهصورتاصل‪۸۵‬‬ ‫(تصویب در کمیسیون) تصویب شد و بعد با جوسازی‬ ‫درایــنموضوعتشــکیکبهوجــودامدودرصحن‬ ‫رای گیری شــد و صحن برای بار دوم به بررســی این‬ ‫طرح در کمیسیون مشترک رای داد‪.‬‬ ‫ویابرازعقیدهکرد‪:‬براســاسجوســازیداخلیکه‬ ‫عمدتا در خارج از کشــور هدایت می شــد ادامه کار‬ ‫کمیسیون متوقف شد‪ .‬در جلسه غیرعلنی به صورت‬ ‫غیرمتعارف رای اســتمزاجی گرفته شد که در ان جا‬ ‫همارایمخالفوموافقنزدیکبههمبودند‪.‬درنهایت‬ ‫موضوعبهصحنبرگشــتوازادامهکارکمیســیون‬ ‫جلوگیری شد‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫یاداور شد‪ :‬سه سال از عمر مجلس می گذرد و ما هنوز‬ ‫یــکقانوندربــارهفضایمجازینداریمکهمطالبه‬ ‫رهبری اســت‪ ،‬جنگ ترکیبی اخیر و فیلترینگ هم‬ ‫نشان داد که فیلترینگ منتظر قانون گذاری مجلس‬ ‫شورایاسالمینمی مانداینعیببزرگمجلساست‬ ‫کــه قانون گذاری را رها کرده و تصمیم گیری درباره‬ ‫فضای مجازی ندارد؛ لذا هیات رئیسه باید این موضوع‬ ‫را در دستور کار مجلس قرار دهد‪.‬‬ ‫درخــالصحبت هــایویس کرمی‪،‬مصریرئیس‬ ‫جلســهبهاویاداورشــدکهقراربودبهعنوانمخالف‬ ‫پیشنهادیدرطرحمالیافشاگرانفسادصحبتکند‬ ‫که صحبت هایش خارج از موضوع است‪.‬‬ ‫ویس کرمــی در واکنش به این صحبت های مصری‬ ‫گفت‪ :‬مگر شــما رفتارهای قانونی می کنید که از ما‬ ‫توقع دارید قانونی رفتار کنیم مگر شما قانونی طرح‬ ‫فضای مجازی را کنار زدید؟ من اهل استخاره نیستم‬ ‫اما برای طرح این صحبت ها استخاره کردم خوب امد‬ ‫که بگویم تا کی باید در مقابل اداره سلیقه ای مجلس‬ ‫سکوت کنیم‪ .‬در مجلس باید جمع نظر بدهند و هیچ‬ ‫جــای قانون نیامده کــه رئیس مجلس به جای کل‬ ‫مجلستصمیم گیریکند‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫شــرکت راه اهــن ج‪.‬ا‪.‬ا در نظــر دارد بنابــر ائیــن نامــه اجرائــی بنــد ج مــاده ‪ 12‬قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران واجــد‬ ‫شــرایط جهــت دعــوت بــه تجدیــد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــماره مناقصــه (‪-0601‬ش‪ )02-‬بــه شــرح زیراقــدام نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬شرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬احداث ساختمان مامورین سیرو حرکت و پست بازدید ایستگاه راه اهن سنگان‬ ‫‪-2‬مبلغ کل براورد‪ 22.056.107.644 :‬ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه‪ ،‬تاسیسات و تجهیزات سال ‪ 1401‬سازمان برنامه و بودجه کشور‪.‬‬ ‫‪-3‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 1.102.805.383 :‬ریال‬ ‫‪-4‬مدت و محل اجرا‪ :‬مدت اجرا ‪ 12‬ماه بوده ومحل اجراء ایستگاه راه اهن سنگان می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬پیمانــکاران واجــد شــرایط‪ :‬مناقصــه گــران میبایســت دارای حداقــل رتبــه ‪ 5‬ابنیــه و ‪ 5‬تاسیســات و تجهیــزات بــه صــورت همزمــان از ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه کشــور بــوده و بــا توجــه بــه گواهــی صالحیــت رشــته و پایــه مــورد نیــاز دارای ظرفیــت ازاد الزم نیــز باشــند‪.‬‬ ‫** ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی‪ :‬متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا ســاعت‪ 19:00‬روزپنجشــنبه مــورخ ‪ 1402/01/10‬بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی‪ www.setadiran.ir‬و از طریــق لینــک مربــوط در ســامانه فــوق‪ ،‬اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫کلیه فرایند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد ‪.‬‬ ‫‪-7‬مهلــت و نحــوه ارســال اســناد تکمیــل شــده‪ :‬حداکثــر تــا ســاعت ‪ 19:00‬روز پنجشــنبه مــورخ ‪ 1402/01/24‬در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت‬ ‫بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگــذاری گــردد‪.‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی‪ ،‬از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم(‪ ) 70-100‬را کسب نموده باشند‬ ‫جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدامد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1469002 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحــه تک شــماره‪ 5000 :‬تومــان‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ویترین پیشنهاد‬ ‫فساد را افشا کنید‬ ‫مهدی خورسند‬ ‫کارشناس مسائل اوراسیا‬ ‫الکســـاندر لوکاشـــــنکو‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور بالروس که از‬ ‫وی بــه هم پیمــان والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس جمهور روسیه‬ ‫یــاد می شــود در صدر هیئتــی بلندپایه برای انجام‬ ‫ســفری دو روزه وارد تهران شــد و مورد اســتقبال‬ ‫رســمی ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫کشورمان قرار گرفت‪...‬‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه احیــای‬ ‫روابط ایران و عربســتان خاطرنشــان کرد‬ ‫ً‬ ‫که حل مســائل منطقه ای و جهانی صرفا‬ ‫از مسیر غرب نمی گذرد‪...‬‬ ‫| صفحه ‪2‬‬ ‫اداره کل راه اهن شرق‬ ‫‪4‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای شماره ‪1401//61‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ن‬ ‫وب‬ ‫ت دو‬ ‫م‬ ‫‪ -1‬شــرکت ســهامی بــرق منطقـه ای باختــر در نظــر دارد نســبت بــه وا گــذاری پــروژه ز یــر از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکتهای‬ ‫واجــد صالحیــت اقــدام نماید‪:‬‬ ‫‪ -2‬موضــوع مناقصــه ‪ :‬ارائــه خدمــات حفاظــت ‪ ،‬حراســت و نگهبانــی بــا ســاح گــرم از پســتها و محیط هــای حــوزه شــرکت بــرق منطق ـه ای‬ ‫باختــر ‪.‬‬ ‫مدت ارائه خدمات ‪ :‬دوازده (‪ )12‬ماه شمسی ‪.‬‬ ‫‪ -3‬محل ارائه خدمات ‪ :‬محل ارائه خدمات حوزه شرکت برق منطقه ای باختر واقع در استانهای مرکزی و لرستان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد ‪ 20 440 000 000 /-:‬ریال ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ‪ 1 022 000 000 /-‬ریــال بصــورت یکــی از تضامیــن قابــل قبــول ذکــر شــده در فراینــد ارجــاع کار ‪،‬‬ ‫مطابــق ائیــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره ‪/123402‬ت‪ 50659/‬ه ـ مــورخ ‪ 94/9/22‬هیئــت وز یــران ‪.‬‬ ‫‪ -6‬محــل تحویــل پا کــت تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار مناقصــات فــوق بــه نشــانی ‪ :‬اراک ‪ -‬میــدان امــام خمینــی ‪ -‬بزرگــراه امــام‬ ‫علــی (ع) ‪-‬جنــب پــل ره اهــن ‪ -‬دبیرخانــه شــرکت بــرق منطقـه ای باختــر ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اطالعــات تمــاس ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه بــه شــماره تلفــن‪086-33245248 :‬‬ ‫و مرکــز راهبــری و پشــتیبانی بــه شــماره تلفــن ‪. 1456 :‬‬ ‫ کلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط متقاضــی شــرکت در مناقصــه فــوق مــی تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تار یــخ ‪ 1401/12/23‬لغایــت‬‫‪ 1402/01/05‬بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعــه نماینــد ‪ ،‬الزم اســت مناقصــه گــران‬ ‫درصــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ‪ ،‬مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت دریافــت اســناد‬ ‫و شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند ‪ .‬مهلــت بارگــذاری پیشــنهادات تــا ســاعت ‪ 12:00‬روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1402/01/20‬بــه نشــانی فــوق‬ ‫ً‬ ‫مــی باشــد ‪ ،‬ضمنــا پیشــنهادات بارگــذاری شــده در ســاعت ‪ 10:30‬صبــح روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1402/01/21‬در محــل دفتــر معاونــت مالــی‬ ‫و پشــتیبانی شــرکت ســهامی بــرق منطقـه ای باختــر بــه نشــانی بــاال بــه ترتیــب قیــد شــده در اســناد مناقصــه بازگشــایی مــی گــردد ‪ ،‬بــه‬ ‫پیشــنهادات فاقــد ســپرده بــه مبلــغ و صــورت قیــد شــده فــوق الذکــر ‪ ،‬فاقــد امضــا ‪ ،‬مشــروط ‪ ،‬مخــدوش ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‬ ‫و شــرکت ســهامی بــرق منطقـه ای باختــر در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار مــی باشــد ‪.‬‬ ‫ اگهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی ‪ WWW.tavanir.org.ir‬قابل رویت می باشد‪.‬‬‫انتشار نوبت اول ‪ 1401/12/23 :‬انتشار نوبت دوم ‪1401/12/24 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1469022 :‬‬ ‫شرکتسهامیبرقمنطقه ایباختر‬ ‫پایگاه خبری‬ ‫‪www.roozgarpress.ir‬‬ ‫هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‬ ‫سازمان انتقال خون ایران‬ ‫سرکار خانم حمیده رنجبر‬ ‫نظــر بــه اینکــه پرونــده ســرکار عالــی بــه علــت غیبــت غیــر موجــه در هیــات بــدوی‬ ‫رســیدگی بــه تخلفــات اداری ســازمان انتقــال خــون ایــران مــورد بررســی قرارگرفتــه‬ ‫و منجــر بــه صــدور رای گردیــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه نشــانی صحیحــی از‬ ‫ســرکارعالی در دســت نمــی باشــد ضــروری اســت ظــرف مــدت ده روز از انتشــار‬ ‫ایــن اگهــی جهــت دریافــت رای بــه دفتــر هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری‬ ‫ایــن ســازمان واقــع در تهــران‪ :‬بزرگــراه شــیخ فضــل ا‪ ...‬نــوری – تقاطــع بزرگــراه‬ ‫شــهید همــت جنــب بــرج میــاد بلــوک ‪ C‬طبقــه همکــف مراجعــه نماییــد در صــورت‬ ‫عــدم مراجعــه مطابــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر رای صادره الزم االجراء خواهد بود‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1468975 :‬‬ ‫میم الف‪4987‬‬ ‫‪+++‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2347‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫«متحد پوتین» در تهران‬ ‫ً‬ ‫حل مسائل منطقه ای و جهانی صرفا از مسیر غرب نمی گذرد‬ ‫سخنگوی دولت با اشاره به احیای روابط ایران و عربستان خاطرنشان کرد که حل مسائل منطقه ای و جهانی‬ ‫صرفاً از مسیر غرب نمی گذرد‪.‬‬ ‫علی بهادری جهرمی در اغاز اخرین نشســت خبری هفتگی خود در ســال ‪ ۱۴۰۱‬با اشــاره به مهمترین‬ ‫دستاوردهای امسال اظهار کرد‪ :‬در حوزه اقتصادی مطابق اخرین امار رشد اقتصادی ‪ ۵.۳‬درصدی در فصل‬ ‫پاییز رقم خورد‪ .‬امارهای رشد اقتصادی فصلی حاکی از این است که سطح درامدهای عمومی در گذر زمان‬ ‫می تواند به سمت باال حرکت کند‪ ۳۰۰ .‬هزار مجوز کسب و کار برای متقاضیان صادر شده و بعد از ‪ ۱۲‬سال‬ ‫یارانه مردم افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فروش امالک تملیکی رشــد ‪ ۵۰۰‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬طرح دولت الکترونیک در ســال جاری‬ ‫تصویب کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران‬ ‫فســاد گام مهمــی برای مبــارزه با تخلفات‬ ‫مسئوالن و دستگاه هاست‪.‬‬ ‫کشــور هایمختلفبرایحمایتازافشاگران‬ ‫فســاد قوانینی وضع کرده اند تا ان افراد بدون‬ ‫هیچ دغدغه ای بتوانند فساد را گزارش کنند‪.‬‬ ‫حمایتازافشــاگرانفســادراهمناسبیبرای‬ ‫مبارزه با فساد است چرا که با این شیوه مردم‬ ‫در مبارزه با فساد مسئوالن و دستگاه ها سهیم‬ ‫می شــوند کــه این امر باعــث پویایی جامعه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کشــور هایی که از افشــاگران فساد حمایت‬ ‫می کنندبرای افشــاگریو تبلیغ ســوتزنی‬ ‫تبلیغات زیادی می کنند به طور مثال در کشور‬ ‫روسیهکلیپیبرایگزارشگریفسادساخته اند‬ ‫تا مردم را به افشای فساد ترغیب کنند‪.‬‬ ‫ایــن قوانین برای حفظ حقوق فردی که برای‬ ‫جلوگیریازفساددستبهافشاگریزدهبسیار‬ ‫مهم اســت چرا که نبود قوانین حمایتی باعث‬ ‫می شــود تا یک مسئول بدون اینکه واهمه ای‬ ‫از تخلف داشته باشد دست به اقدامات خالف‬ ‫قانون بزند و هر وقت کســی تخلف او را اشکار‬ ‫کرد با شکایت از ان شخص‪ ،‬خود را از اتهامات‬ ‫مبرا کند‪.‬‬ ‫به همین دلیل و برای جلوگیری از فســاد در‬ ‫کشور‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در‬ ‫روز یکشــنبه (‪ ۲۱‬اسفند) با ‪ ۱۲۳‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۴۶‬رای مخالــف و ‪ ۸‬رای ممتنــع از مجموع‬ ‫‪ ۲۱۵‬نماینــده حاضر در صحن علنی‪ ،‬کلیات‬ ‫طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تصویب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ســیدکاظــمدلخــوشاباتریســخنگوی‬ ‫کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس در دفاع‬ ‫از کلیات این طرح گفت‪ :‬این طرح در جلسات‬ ‫متعددباحضورکارشناسانمرکزپژوهش های‬ ‫مجلس ونمایندگان دستگاه های اجرایی مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضر یکــی از مباحث‬ ‫بســیار مهم و درخواست مردم‪ ،‬موضوع فساد‬ ‫و برخورد با فساد است که در طرح مذکور به‬ ‫مواردی مانند حمایت از گزارشــگران فساد‪،‬‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬تشــریح مفهوم واژگان این‬ ‫حوزه‪ ،‬فرایند دریافت گزارش‪ ،‬راه های حمایت‬ ‫ازگزارشگر‪،‬پاداشگزارشگرانفسادو‪...‬ازجمله‬ ‫مواردی است که در طرح کمیسیون قضایی و‬ ‫حقوقی درباره حمایت مالی از افشاگران فساد‬ ‫به ان ها پرداخته شده است‪.‬‬ ‫نمایندگانپسازتصویبکلیاتطرححمایت‬ ‫اجرا شد و ‪ ۹۵‬درصد دستگاه ها به پنجره خدمات الکترونیک متصل شدند‪ .‬بیش از ‪ ۲‬هزار کارخان ه تولیدی‬ ‫راکد و نیمه راکد فعال شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬راه اهن زاهدان به خاش امسال افتتاح شد و هم در حوزه تولید خودرو‬ ‫به امار یک میلیون و دویســت هزار دســتگاه رســیدیم‪ .‬پرتاب ماهواره خیام را شــاهد بودیم و عالوه بر این امر‬ ‫تکمیل ‪ ۶۰‬درصدی شبکه ملی اطالعات را پشت سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره چشم انداز توسعه روابط ایران و عربستان سعودی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬احیای‬ ‫روابط نشان داد حل مسائل منطقه ای و جهانی صرفاً از مسیر غرب نمی گذرد‪ .‬سیاست خارجی دولت از ابتدا‬ ‫توسعه روابط همسایگی و دیپلماسی منطقه ای بود‪ .‬سایر کشورها هم از احیای روابط استقبال کردند تا مدیریت‬ ‫منطقه از سوی کشورهای منطقه صورت گیرد و اسیایی ها بیشتر از گذشته اداره اسیا را برعهده می گیرند‪.‬‬ ‫تصویب کلیات طرح حمایت مالی از افشا گران فساد‪ ،‬گام مهمی در جهت شفافیت؛‬ ‫فساد را افشا کنید‬ ‫مالی از افشاگران فساد‪ ،‬با ماده ‪ ۱‬این طرح که‬ ‫به تعیین مفهــوم واژگان و عبارات اختصاری‬ ‫اختصاص داشــت با‪ ۱۵۱‬رای موافق‪ ۱۳،‬رای‬ ‫مخالف و‪ ۶‬رای ممتنع از مجموع‪ ۲۰۸‬نماینده‬ ‫حاضر در صحن موافقت کردند‪.‬‬ ‫براســاس ماده ‪ ۱‬کلیــات طرح حمایت مالی‬ ‫از افشــاگران فســاد‪ ،‬مفهوم واژگان و عبارات‬ ‫اختصاری به کار رفته در این قانون به شــرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬گزارش‪ :‬گزارشــی اســت که محتوای ان‬ ‫حداقل متضمن اطالعات زیر باشد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد‬ ‫ب‪ -‬شرح مختصر رفتار ارتکابی‬ ‫پ‪ -‬اســم یا عنوان یا ســمت یا جایگاه شغلی‬ ‫اشــخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از انکه‬ ‫واقعی یا غیران باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬گزارشــی که متضمــن اعالم جرائم‬ ‫مســتوجب مجازات درجه سه یا باالتر باشد یا‬ ‫گزارشواصلهداللتبروقوعفسادمهمیداشته‬ ‫باشد که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی‬ ‫شود‪ ،‬چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء‬ ‫(پ) این بند باشد‪ ،‬مشمول این قانون می شود‪.‬‬ ‫تشخیص این امر بر عهده مقام پذیرنده است‪.‬‬ ‫‪-۲‬گزارشــگر‪:‬هرشــخصحقیقییاحقوقی‬ ‫خصوصی که با رعایت شرایط این قانون‪ ،‬وقوع‬ ‫فساد را گزارش کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نهاد پذیرنده‪ :‬دادستانها‪ ،‬حفاظت اطالعات‬ ‫قوه قضائیه‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬وزارت‬ ‫اطالعات‪ ،‬سازمان اطالعات سپاه و فرماندهی‬ ‫انتظامــی جمهوری اســامی ایران در حدود‬ ‫وظایف و اختیارات قانونی‬ ‫‪ -۴‬حمایــت‪ :‬مجموعــه اقداماتی که جهت‬ ‫جلوگیــری از ورود ضرر یــا جبران ضرر های‬ ‫وارده به گزارشــگر و اشخاص وابسته ی وی به‬ ‫دلیل گزارشگری‪ ،‬در حدود مقررات این قانون‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ســامانه‪ :‬سامانه گزارشگران فساد موضوع‬ ‫ماده (‪ )۳‬این قانون‬ ‫‪ -۶‬افراد وابسته‪ :‬مقصود از افراد وابسته در این‬ ‫قانون عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪-‬بســتگاننســبیگزارشگرتادرجهدواز‬ ‫کلیه طبقات ارث‬ ‫ب‪ -‬همســر گزارشگر و بستگان نسبی وی تا‬ ‫درجه یک از کلیه طبقات ارث‬ ‫پ‪ -‬کلیه افرادی که عرفاً به تشــخیص مرجع‬ ‫صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل‬ ‫در گزارشگری مهم تلقی می شوند‪.‬‬ ‫ت‪-‬شخصی که اطالعات و اخبار را به گزارشگر‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫‪-۷‬اقداماتتالفی جویانه‪:‬رفتار هاییکهبهقصد‬ ‫هرگونه اضرار جانی‪ ،‬مالی‪ ،‬حیثیتی‪ ،‬شــغلی و‬ ‫نظایر ان به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه‬ ‫گزارش گر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬در صورتی که اثبات شود‪ ،‬رفتار های‬ ‫موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته‬ ‫است‪،‬گزارشگرمشمولحمایت هاوپاداشاین‬ ‫قانوننمی شود‪.‬‬ ‫تبصــره‪ -۲‬اعمــال حمایت هــای این قانون‬ ‫درخصوص افراد وابســته به گزارشگر‪ ،‬منوط‬ ‫به اثبات رابطه گزارشــگری با اقدامات تالفی‬ ‫جویانه است‪.‬‬ ‫فتح اهلل توســلی عضو کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجلس شــورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصویب کلیات‬ ‫طرححمایتمالیازافشاگرانفساددرمجلس‬ ‫گفت‪ :‬افرادی که مســائل مربوط به فســاد را‬ ‫گزارش می دهند معموال با مشــکالتی مواجه‬ ‫می شــوندچراکهافراد یادســتگاه هاییکهاز‬ ‫ان ها شکایت شده مشکالتی را برای افشاگران‬ ‫ایجاد می کنند و از ان ها شــکایت می کنند به‬ ‫همین دلیل کار قفل می شود لذا این امر باعث‬ ‫می شود تا کسانی که فساد را گزارش کردند به‬ ‫این نتیجه برسند که سکوت کنند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬سکوتدربرابرفسادباعثافزایش‬ ‫فسادمی شود‪،‬چوندیگرانگیزه ایبرایافشای‬ ‫فساد پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهر های بهار و کبودراهنگ در‬ ‫مجلس بیــان کرد‪ :‬مجلس می خواهد قانونی‬ ‫را تصویب کند که یکســری مصونیت هایی را‬ ‫برایگزارشگرانفسادایجادکندودستگاه های‬ ‫مختلف موظف به بررسی گزارش ها شوند‪.‬‬ ‫توسلی بیان کرد‪ :‬یکی از بحث های ما کاهش‬ ‫اطاله دادرســی اســت تــا موضوعاتی مثل‬ ‫افشاگری فساد را در اسرع وقت در دستورکار‬ ‫بگذارند و بررســی کنند تا به جامعه القا نشود‬ ‫که کسانی که فساد می کنند مصونیت دارند و‬ ‫نه کسانی که فساد را افشا می کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ایین نامه تشــویق گزارشگران‬ ‫فســاد بعدا نوشــته می شــود و ممکن است‬ ‫کمک های مالی انجام شود‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون اقتصــادی در مجلس بیان‬ ‫کرد‪ :‬حمایت از افشاگران فساد می تواند باعث‬ ‫شفافیت مالی دستگاه ها و مسئوالن و گردش‬ ‫حساب های افراد به خصوص مدیران شود‪.‬‬ ‫محمدحســن اصفری نماینده مردم اراک‪،‬‬ ‫خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫درباره کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران‬ ‫فســاد گفت‪ :‬سازمان های نظارتی در کشور‬ ‫زیاد داریم مثل ســازمان بازرسی کل کشور‪،‬‬ ‫دیوان محاســبات‪ ،‬کمیســیون اصل نود و‬ ‫ســازمان های اطالعاتــی و امنیتــی لذا اگر‬ ‫این گونه بخواهیم این مســائل را در کشــور‬ ‫گســترش دهیم باید دســتگاه ها پاسخگو‬ ‫باشــند که در برابر فساد چه اقداماتی انجام‬ ‫دادند که ما شــاهد یــک رانت خواری چند‬ ‫میلیاردی یا چند صد میلیاردی یا چند هزار‬ ‫میلیاردی در کشور بودیم‪.‬‬ ‫ویاظهارکرد‪:‬تعددقوانینیاتورمقوانینخیلی‬ ‫کارساز نیست ما باید بر این امر نظارت کنیم که‬ ‫چرا قانون اجرا نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر اختیار بحث نظارتی را بیشــتر‬ ‫کنیم بهتر از این است تا قوانینی از این دست‬ ‫را در کشور تصویب کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور‬ ‫و شورا های مجلس گفت‪ :‬شفافیت حق مردم‬ ‫اســت و قانون شــفافیت باید هر چه زودتر‬ ‫تکلیفش روشن شود البته مجلس تکلیفش‬ ‫را روشــن کرده و این قانون را تصویب کرده‬ ‫است و دستگاه های دیگر بایستی زودتر نظر‬ ‫خود را اعالم کنند لذا کش و قوس و رفت و‬ ‫امد بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام و شــورای نگهبان برای قانون شفافیت‬ ‫خیلی خوب نیســت و این قانون باید زودتر‬ ‫تکلیفش مشخص شود‪.‬‬ ‫تصویب کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران‬ ‫فسادگاممهمیدرجهتشفافیتوجلوگیری‬ ‫از اختالس‪ ،‬ارتشــا‪ ،‬رانت خواری و پارتی بازی‬ ‫اســت‪ ،‬اما گام مهم بعدی پس از تصویب این‬ ‫قانــون در مجلس اجرای ان اســت که همت‬ ‫تمامی دستگاه ها و مسئوالن را می طلبد‪.‬‬ ‫ایران به سوی احیای روابط؛ اینبار بحرین‬ ‫پیشتاز ی رقیب در استانه انتخابات؛‬ ‫نتایــجنظرســنجیجدیدینشــانمی دهــد‪،‬کمال‬ ‫قلیچداراوغلو‪ ،‬نامزد ریاســت جمهوری ترکیه از حزب‬ ‫اپوزیسیون‪ ،‬در استانه موعد انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫چهاردهم مه در این کشــور برتری بیش از ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫بر رجب طیب اردوغان دارد‪ .‬بسیاری از ناظران‪ ،‬انتخابات‬ ‫پیش رو در تاریخ ‪ ۱۴‬مه (‪ ۲۴‬اردیبهشت) در ترکیه را به‬ ‫عنوان بااهمیت ترین انتخابات تاریخ این کشــور قلمداد‬ ‫کرده اند‪ .‬طبق ایننظرسنجی‪،‬بلوک مخالفدولت انکارا‬ ‫مشهور به ائتالف ملی در رقابت پارلمانی مفروض برتری‬ ‫دست کم شش درصدی بر حزب عدالت و توسعه رجب‬ ‫طیــباردوغــانومتحدانانپیداکردهاســت‪.‬حزب‬ ‫دموکراتیک خلق‪ ،‬از احزاب حامی کردهای ترکیه نیز در‬ ‫چنین رقابتی رای باالی‪ ۱۰‬درصد خود را حفظ می کند‪.‬‬ ‫اردوغان بعد از تجربه افت محبوبیتش در پی باال گرفتن‬ ‫بحران هزینه های زندگی در ترکیه با بزرگترین چالش‬ ‫علیه حکومت‪ ۲۰‬ساله خود مواجه شده است‪ .‬همچنین‬ ‫قربانیانزمینلرزهمرگبارماهگذشتهمیالدیدرمناطقی‬ ‫که سابقا پایگاه حمایت از حزب عدالت و توسعه بودند‪ ،‬در‬ ‫حال تجدیدنظر در وفاداری خود هستند‪.‬‬ ‫انتخاباتپیشرودرترکیهنهفقطرهبرایندهاینکشوررا‬ ‫تعیینمی کند‪،‬بلکههمچنینمتعاقباممکناستمجددا‬ ‫نوع نظام حاکم بر این کشور را با توجه به وعده مخالفان‬ ‫اردوغان برای لغو نظام ریاست جمهوی که خود اردوغان‬ ‫اجرایی کرد‪ ،‬تغییر دهد‪.‬‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫در حوزه بودجه دخالت ندارد‬ ‫سخنگوی دولت ‪:‬‬ ‫بین الملل‬ ‫پایان اردوغان نزدیک است؟‬ ‫سیاست‬ ‫منابــع خبری ازانجام مذاکرات میان ایران و بحرین‬ ‫برای احیای روابط خبر دادند‪.‬‬ ‫خبرگزاریاسپوتنیکبهنقلازمنابعمطلعاعالمکرد‬ ‫کــه در حال حاضر گفت وگوهای مهمی میان ایران‬ ‫و بحرین در ســطح دوجانبه برای از سرگیری روابط‬ ‫درحال انجام است‪.‬‬ ‫ایــن منابــع تاکیــد کردند که مذاکــرات فعال در‬ ‫ســطح دوجانبه اســت و هیچ طرف دیگری در ان‬ ‫واسطه نیست و درصورت توافق درخصوص مسائل‬ ‫مــورد اختالف‪ ،‬نتایج این گفت وگو به زودی اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ممدوح الصالح‪ ،‬نماینده پارلمان بحرین در گفت وگو‬ ‫با اســپوتنیک به جزئیات زیادی درخصوص ماهیت‬ ‫مذاکرات کشــورش با ایران نپرداخت اما تاکید کرد‬ ‫که هیات پارلمانی ایران که اخیرا به منامه سفر کرد‬ ‫برای گسترش همکاری با بحرین ابراز تمایل کرد و‬ ‫بحرین نیز ابراز تمایل و رغبت کرد‪.‬‬ ‫وی گفت که در اینده نزدیک ابتکارعمل هایی برای‬ ‫حل اختالفات تهران و منامه مطرح خواهد شد‪.‬‬ ‫الصالح درخصوص نتایج مذاکرات خاطرنشــان کرد‬ ‫که می توانم بگویم تالش های خیرخواهانه ای برای‬ ‫ازسرگیریروابطدرحالانجاماستوبیشکبزودی‬ ‫نتایج مثبتی به همراه خواهد داشــت‪ .‬این نماینده‬ ‫بحرینیتاکیدکردکهتهرانومنامهبدوننیازبهطرف‬ ‫ثالثتواناییرهبریمذاکراتبهطورمستقیمرادارند‪.‬‬ ‫ممدوح الصالح همچنین با اشــاره به اینکه اولویت‬ ‫کشورش داشتن روابط برادرانه با همسایگان بر پایه‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫استفاده از ماشین ابپاش علیه‬ ‫تظاهرات کنندگان هلندی‪/‬‬ ‫‪EPA‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫مهدی خورسند‬ ‫کارشناسمسائلاوراسیا‬ ‫الکســاندر لوکاشــــــنکو‪،‬‬ ‫رئیس جمهــور بالروس که از‬ ‫وی بــه هم پیمــان والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس جمهور روسیه‬ ‫یاد می شود در صدر هیئتی بلندپایه برای انجام سفری‬ ‫دو روزه وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی ایت اهلل‬ ‫سیدابراهیمرئیسی‪،‬رئیس جمهورکشورمانقرارگرفت‪.‬‬ ‫این سفر با اهداف اعالمی اقتصادی و تجاری و همچنین‬ ‫مذاکرات سیاســی انجام می پذیرد که البته به نظر می‬ ‫ایــد بــا توجه به جنگ اوکراین با اهدافی فراتر از اهداف‬ ‫اعالمی انجام شده است‪.‬‬ ‫روابطایرانوبالروسدرابعادمختلفاقتصادیوسیاسی‬ ‫قابل ارزیابی اســت‪ .‬در بُعد اقتصادی به باور بســیاری از‬ ‫کارشناسان‪ ،‬ان گونه که ظرفیت های دو کشور امکان و‬ ‫شرایطشرادارد‪،‬استفادهنشدودرسطحقابلقبولیقرار‬ ‫ندارد‪ .‬با توجه به مراودات انجام شده میان مقام های دو‬ ‫کشور به نظر می اید بالروس مصمم است همکاری های‬ ‫خود را با ایران در تمامی جنبه ها افزایش دهد‪.‬‬ ‫این عزم میان سران دو کشور دیده می شود و در شرایطی‬ ‫است که بالروس نیز مانند ایران در وضعیت تحریم قرار‬ ‫دارد‪ .‬طبعاً همکاری دو کشور می تواند برای گذر از دوران‬ ‫تحریم غربی ها مناسب و راهگشا باشد‪.‬‬ ‫بالروس عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاســت و با اینکه‬ ‫اقتصاد محدودی دارد‪ ،‬موضوع مهم جایگاه این کشــور‬ ‫از نظــر ژئوپلیتیکی و نزدیکی مناســبات با روســیه و‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراسیاســت‪ .‬اگر این کشور بتواند در‬ ‫همکاری هاتاثیرگذارباشددرچارچوباتحادیهاقتصادی‬ ‫اوراسیاســت‪ .‬بنابراین با توجه به توافق های انجام شده‬ ‫میان روسای جمهور ایران و بالروس در حاشیه اجالس‬ ‫شــانگهای در ازبکستان‪ ،‬رئیس جمهور این کشور برای‬ ‫پیگیری گسترش روابط دوجانبه در ابعاد اقتصادی اعم‬ ‫از ترانزیت‪ ،‬صادرات و واردات‪ ،‬تامین انرژی‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫انتقال فناوری به تهران سفر کرد‪ .‬در این سفر مقرر شد‬ ‫نقشــه راه جامعی برای توسعه روابط اقتصادی تهران و‬ ‫مینسک در سال های ‪ ۲۰۲۳‬و ‪ ۲۰۲۶‬ترسیم شود تا در‬ ‫این چارچوب تکلیف حوزه های اقتصادی روشن باشد‪.‬‬ ‫بهاعتقادنگارنده‪،‬برایاینسفرعالوهبرمواردموردتفاهم‬ ‫اعالمیازسویدوطرف‪،‬دلیلمهمتریوجوددارد‪.‬طبق‬ ‫راهبردی که اروپایی ها در اجالسیه اخیر امنیتی مونیخ‬ ‫مطرحکردند‪،‬جنگروسیهواروپایی هاطوالنی ترخواهد‬ ‫شد و به نظر می اید دامنه ان از اوکراین و روسیه نیز فراتر‬ ‫رود و شاید دامن بالروس و احتماالً لهستان را بگیرد‪.‬‬ ‫در این شرایط است که اعتقاد دارم سفر لوکاشنکو شاید‬ ‫نوعیامادگیبرایشرایطیاستکهدرایندهباانمواجه‬ ‫خواهدشد‪.‬همکاریاطالعاتیایرانوروسیهبرایعبوراز‬ ‫بحرانهایمنطقهمدلیمیتواندباشدکهبالروسدنبال‬ ‫ان است‪ .‬شاید در دستور کار طرف بالروسی در این سفر‬ ‫مشورت گرفتن از تهران برای عبور از بحران اوکراین یا‬ ‫حتی فراتر از ان‪ ،‬خرید تجهیزات و تسلیحات متعارف تا‬ ‫پیش از اغاز جنگ بالروس با طرف های اروپایی باشد‪.‬‬ ‫به هر حال بالروس از نظر ژئوپلیتیکی در شرایط مهم و‬ ‫خاصی قرار گرفته و به عنوان متحد اصلی روسیه تالش‬ ‫مــی کند عالوه بر موضوعــات اقتصادی‪ ،‬خود را از نظر‬ ‫سیاسی ارتقا دهد و در مناسبات منطقه ای و بین المللی‬ ‫نقش افرین باشد‪ .‬این نقش افرینی بالروس را در استانه‬ ‫حضور مستقیم در درگیری روسیه با اروپا قرار داده است‪.‬‬ ‫با وجود همه ســناریوهای از پیش گفته شــده‪ ،‬ایران و‬ ‫بالروس درصدد توسعه همکاری های اقتصادی و به تبع‬ ‫ان تقویت همکاری سیاســی با یکدیگر هستند‪ .‬گرچه‬ ‫بررسیموضوعاتدوجانبهاقتصادیبه عنوانمحورسفر‬ ‫لوکاشــنکو به تهران مطرح شده است‪ ،‬اما احتمال دارد‬ ‫موضوعاتمنطقه ایوبین المللیازجملهجنگاوکراینو‬ ‫احتماالًدرگیریبالروسدراینجنگیکیازموضوعات‬ ‫مورد بررسی در این سفر باشد‪.‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫مسدود کردن مسیر‬ ‫پناهجویان غالبا ونزوئالیی‬ ‫از سوی نیروهای امنیتی‬ ‫مکزیک در نزدیکی‬ ‫پل گذرگاه مرزی بین‬ ‫مکزیک و امریکا‪ /‬رویترز‬ ‫عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشــورها اســت‬ ‫خاطرنشان کرد که بحرین اهمیت ویژه ای به مساله‬ ‫بازگشــایی سفارتش در تهران و از سرگیری پروازها‬ ‫میان دو کشور می دهد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش اخیرا مجتبی رضاخواه رئیس‬ ‫شــورای بین المجالس مجلس شــورای اسالمی به‬ ‫همراه هیاتی برای شرکت در نشست یکصد و چهل‬ ‫و ششــم اتحادیه بین المجالس جهانی در منامه به‬ ‫بحرین سفر کرد‪.‬‬ ‫الیاس نادران در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در تذکــری گفت‪ :‬در هیچ جای ایین نامه نیامده که‬ ‫باید مجلس شــورای اسالمی نظر مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام را در مصوبات تامین کند‪ ،‬قبال رویه این‬ ‫بود که اگر مجمع تشخیص نظراتی داشت به شورای‬ ‫نگهبان می داد و شــورای نگهبان ان را به مجلس به‬ ‫عنوان نظراتش ارســال می کرد و نسبت به ان اصرار‬ ‫هم نداشت‪ .‬االن رویه عوض شده است‪ .‬درباره بودجه‬ ‫نه مجمع تشــخیص مصلحت نظام که هیات عالی‬ ‫مجمع اظهارنظر می کند و انجا کارمندی نشسته و‬ ‫ان ها را به مجلس شورای اسالمی منتقل می کند‪ .‬از‬ ‫شان مجلس دفاع کنید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬موضوع دیگر اختیــار ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫جابجایی تملک اعتبارات ســرمایه ای وزارت اقتصاد‬ ‫اســت که در اخرین جلسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫بحث شد‪ ،‬گفتید که دو سوم رای می خواهد که رای‬ ‫نیاورد و این که به استناد ماده ای به موافقت سازمان‬ ‫برنامه نیاز است‪ .‬شنیده ایم که بعدا جلسه گذاشتید‬ ‫و اقای پورسید گفته که دو سوم رای نمی خواهد لذا‬ ‫شما این موضوع را به عنوان مصوبه مجلس به شورای‬ ‫نگهبان ارجاع دادید؛ این رویه درست نیست اگر دو‬ ‫ســوم رای الزم نداشــت باید رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی ان را در صحن علنی اعالم می کرد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در‬ ‫پاســخبهتذکرنادراناظهارکرد‪:‬مجمعتشــخیص‬ ‫مصلحــتنظــامدرحــوزهبودجهدخالــتندارد‪،‬‬ ‫تصمیمــات هیات عالی نظارت هم براســاس بند ‪۲‬‬ ‫اصل‪ ۱۱۰‬اســتکهنبایدمصوباتمجلسشــورای‬ ‫اسالمی مغایرتی با سیاست های کالن داشته باشد و‬ ‫ان هم از طریق شورای نگهبان ارسال می شود یعنی‬ ‫ارتباطی با مجمع تشــخیص ندارد و حتما شورا باید‬ ‫به مجلس ارائه دهد‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه مطر ح کرد‪:‬‬ ‫توضیحی درباره عفو شدگان‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬در سازمان بازرسی‪۱۲۲‬‬ ‫نامههشــداریبهدســتگاه هایاجراییارسالشده‬ ‫است‪ .‬مسعود ستایشی در اخرین نشست خبری در‬ ‫سال‪ ۱۴۰۱‬ضمنتبریکفرارسیدناعیادماهشعبان‬ ‫و گرامی داشت روز شهید گفت‪ :‬در سازمان بازرسی‬ ‫‪۱۲۲‬نامههشــداریبهدســتگاه هایاجراییارسال‬ ‫شدهو‪ ۲۶‬فقرهپروندهبازرسیدربازرسیهایسراسر‬ ‫کشــورتشــکیلشدهو‪۷۳۰‬فقرهپروندهدرراستای‬ ‫امرحمایتدرکلکشــورتشــکیلشــدهکهازاین‬ ‫تعداد ‪ ۲۳۹‬پرونده در راستای رفع مشکالت تولیدی‬ ‫موردنظرقرارگرفتهشــدهاســت‪.‬همچنین ‪۱۷۷۷‬‬ ‫فقره شــکایت با موضوع حمایت از تولید و اقداماتی‬ ‫برای رفع مشــکالت مطروحه به ســازمان بازرسی‬ ‫ارسال شده است‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه درباره امار‬ ‫کســانی که مورد عفو اخیــر رهبری قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کل این افراد ‪ ۸۲‬هزار نفرند؛ البته دو دسته اند‬ ‫برخی متهمین و محکومین اغتشاشات اخیر و برخی‬ ‫محکومین ســال های قبل که ‪ ۲۲‬هزار نفر مربوط به‬ ‫حوادث اخیر بود که البته این به معنی این نبوده که‬ ‫همــه ایــن‪ ۲۲‬هزار نفر در زندان بوده اند بلکه برخی‬ ‫قب ً‬ ‫ال با قید تعهد ازاد شــده بودند و عفو به انها‪ ،‬زوال‬ ‫سابقه می دهد و از تعقیب کیفری معاف می شوند‪.‬‬ ‫ستایشی ادامه داد‪ ۶۰ :‬هزار نفر باقی ماندند که از این‬ ‫تعداد‪ ۲۵‬هزارنفرازادشــدند‪ ۳۴.‬هزارنفرمشــمول‬ ‫تخفیفشدند؛یعنیعفوگرفتهاندامامشمو لتخفیف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هواپیمایی عربستان‬ ‫پرواز به مشهد را از سر می گیرد؟‬ ‫رصد وبســایت فروش بلیط هواپیمایی الســعودیه‬ ‫نشان می دهد که امکان خرید بلیط ریاض به مشهد‬ ‫برای مســافران فراهم امده اســت‪ .‬گفته می شــود‬ ‫یکی از بندهای توافقنامه ایران و عربســتان‪ ،‬کاهش‬ ‫سختگیری هابرایشیعیانعربستانوتسهیلشرایط‬ ‫برای سفر انان به ایران و انجام سفرهای زیارتی است‪.‬‬ ‫ترامپ‪:‬‬ ‫فقط من می توانم‬ ‫جلوی جنگ جهانی سوم را بگیرم‬ ‫رئیس جمهوری امریکا در سخنانی مدعی شد که او‬ ‫تنهانامزدانتخابات‪ ۲۰۲۴‬کشورشاستکهمی تواند‬ ‫از جنگ جهانی سوم پیشگیری کند‪.‬‬ ‫«دونالــد ترامــپ» رئیس جمهوری ســابق امریکا‬ ‫دوشنبهدریککمپینانتخاباتیدرایالتایواگفتکه‬ ‫هیچ گاه جهان تا این حد در معرض خطر نبوده است‪.‬‬ ‫او همچنین مدعی شد که جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫دموکرات فعلی امریکا‪ ،‬روســیه را درست در اغوش‬ ‫چین انداخته است‪ .‬او گفت‪ :‬چنین چیزی غیر قابل‬ ‫قبول است‪ .‬اگر کودکی باشید که تاریخ بخواند هم‪،‬‬ ‫اولین چیزی که متوجه می شوید این است که شما‬ ‫هرگز نمی خواهید چین و روسیه در کنار هم باشند و‬ ‫تشکیل ائتالف دهند‪ .‬بایدن چنین کاری کرد‪ .‬دولت‬ ‫بایدنروسیهرادرستدراغوشچینانداخت‪.‬اکنون‬ ‫انها اتحاد بزرگ قشــنگی دارند‪ .‬برای چین مثل اب‬ ‫خوردن بود‪ .‬خیلی ساده بود‪ .‬ترامپ گفت‪ :‬من اینجا‬ ‫در مقابل شما ایستاده ام و تنها نامزد انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ‪ ۲۰۲۴‬امریکا هســتم که می توانم چنین‬ ‫قولیبهشــمابدهم؛منازوقوعجنگجهانیســوم‬ ‫جلوگیری می کنم‪ .‬برای اینکه واقعا باور دارم که شما‬ ‫در حال حرکت به سمت جنگ جهانی سوم هستید‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫گزارش‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پیش بینی قیمت طال در هفته پایانی ‪۱۴۰۱‬‬ ‫خرید طال در شب عید ‪۱۴۰۲‬‬ ‫افزایشی شد‬ ‫میناسادات حسینی‪ /‬گروه اقتصاد‬ ‫بازار طال و ســکه در روز های پایانی ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بعد از نوسانات عجیب و غریب قیمتی‬ ‫و رکوردشکنی های مداوم طی یک ماه اخیر‬ ‫شاهد ریزش گسترده قیمت ها بود‪.‬‬ ‫قیمت طال و سکه روز دوشنبه ‪ ۲۲‬اسفند ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به مسیر صعودی بازگشت؛ به طوری‬ ‫که قیمت سکه امامی با ورود به کانال جدید‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫قیمت طال و سکه در بازار‬ ‫دیــروز قیمــت هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار‪ ،‬دو‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲۶‬هزار تومان بود؛ در حالی که‬ ‫طال معامالت روز دوشنبه را روی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۹۱‬هزار تومان اغاز کرده بود‪.‬‬ ‫دیروز ســکه طرح قدیم ‪ ۲۳‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫نیم ســکه ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان و‬ ‫ربع سکه ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی شد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدند قیمت اونس جهانی‬ ‫و قیمــت دالر‪ ،‬بــازار طال و ســکه را هدایت‬ ‫می کننــد؛ بنابراین تغییر جهت قیمتی طال‬ ‫و ســکه طی امروز بــه دلیل افزایش قیمت‬ ‫اونس جهانی بیراه نیســت‪.‬اما ســوال اصلی‬ ‫این اســت که ایا االن زمان مناســبی برای‬ ‫خرید طال و سکه است؟‬ ‫نوسان قیمتی در بازار طال و سکه‬ ‫بعید نیست‬ ‫محمد کشتی ارای در این رابطه گفت‪ :‬قیمت‬ ‫اونــس جهانی به عنوان پارامتر اول موثر بر‬ ‫قیمت طال و ســکه‪ ،‬در روز های اخیر حدود‬ ‫‪ ۶۰‬دالر افزایش داشته است‪ ،‬ولی پارامتر دوم‬ ‫موثر بر قیمت ها در بازار ســکه و طال؛ یعنی‬ ‫قیمت دالر و ارز مسیر کاهشی داشته است‪.‬‬ ‫نایب رئیس سابق اتحادیه طال و جواهر تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه در روز های پایانی‬ ‫ســال هستیم‪ ،‬معموال داد و ستد ها در بازار‬ ‫طال و سکه نسبت به روز های گذشته سرعت‬ ‫بیشــتری می گیرد و با توجه به این افزایش‬ ‫ســرعت داد و ستدها‪ ،‬نوسان قیمت ها بعید‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫حباب سکه کوچک شد‬ ‫نایب رئیس سابق اتحادیه طال و جواهر تهران‬ ‫با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که در‬ ‫چند روز گذشته با کاهش قیمت دالر و ارز‪،‬‬ ‫شــاهد ریزش قیمت سکه و طال و همزمان‪،‬‬ ‫کاهش حباب سکه بودیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حباب‬ ‫سکه نیز کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گفته کشتی ارای‪ ،‬به نظر می رسد بعد از‬ ‫نوسانات عجیب قیمت طال و سکه در هفته‬ ‫گذشته که یک رکورد تاریخی در بازار شاهد‬ ‫بودیم‪ ،‬کاهش قیمت چند روز اخیر‪ ،‬به نوبه‬ ‫خود برای مردم بســیار مثبت بود؛ بنابراین‬ ‫داد و ســتد های کنونی مردم در شب عید با‬ ‫ارامش بیشتری در حال انجام است‪.‬‬ ‫توقف خرید و فروش طال‬ ‫پس از ریزش قیمت ها‬ ‫نایــب رئیس ســابق اتحادیــه طال و جواهر‬ ‫تهران به تعادل کنونی قیمت ها در بازار طال‬ ‫و ســکه اشــاره کرد و گفت‪ :‬بعد از افزایش‬ ‫شــدید قیمت ها در بازار‪ ،‬زمانی که قیمت ها‬ ‫به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند داد‬ ‫و ستد ها متوقف می شود؛ اما در حال حاضر‬ ‫بازار متعادل است و عرضه و تقاضا و همچنین‬ ‫داد و ستد ها روال عادی خود را گرفته است‪.‬‬ ‫کشتی ارای ادامه داد‪ :‬قیمت جهانی طال به‬ ‫‪ ۱۸۸۹‬دالر رسیده که به طور متوسط حدود‬ ‫‪ ۶۵‬دالر به نسبت هفته گذشته تا این لحظه‬ ‫افزایش قیمت داشته است‪.‬‬ ‫ارامش شکننده در بازار طال و سکه‬ ‫نایب رئیس سابق اتحادیه طال و جواهر تهران‬ ‫با بیان اینکه حباب ســکه همچنان در حال‬ ‫کاهش اســت‪ ،‬گفت‪ :‬حباب ســکه در حال‬ ‫حاضــر حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫اســت‪ .‬این در حالی اســت که هفته گذشته‬ ‫حباب سکه تا ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫هــم افزایش پیدا کــرده بود‪ ،‬ولی با کاهش‬ ‫قیمت دالر و ارز‪ ،‬حباب ســکه هم با کاهش‬ ‫همراه شده است؛ یعنی حباب سکه از هفته‬ ‫گذشــته تاکنون‪ ،‬سه میلیون تومان کاهش‬ ‫یافته اســت‪ .‬این در حالی اســت که قیمت‬ ‫سکه هم کاهش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫کشتی ارای در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه‬ ‫االن زمان مناســبی برای خرید طال و سکه‬ ‫است یا نه‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه ما به مردم این است‬ ‫که زمانی که بازار هیجانی است‪ ،‬داد و ستد‬ ‫معنی ندارد‪ ،‬چون قیمت ها واقعی نیســت‪،‬‬ ‫ولی االن قیمت ها واقعی اســت؛ بنابراین به‬ ‫نظر می رســد شــرایط برای خرید و فروش‬ ‫مساعد است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارامش به بازار طال و ســکه‬ ‫برگشــته و طبیعتــا قیمت هــا شــفافیت‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2347‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫خبر ویژه‬ ‫نماینده دلفان مطر ح کرد؛‬ ‫تورم واقعی‪ ،‬سه رقمی است‬ ‫معاون وزیر صمت خبر داد‪:‬‬ ‫محمد ایتی‪ /‬گروه اقتصاد‬ ‫افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در سال اینده‬ ‫معاون وزیر صمت گفت‪ :‬ابتدا عرضه خودرو در بورس‬ ‫از طریق مجلس منتفی شد و شورای رقابت هم حذف‬ ‫عرضه در بورس را اعالم کرد بنابراین فع ً‬ ‫ال بحث عرضه‬ ‫خودرو در بورس مطرح نیست‪.‬‬ ‫منوچهــر منطقی در نشســتی خبری در خصوص‬ ‫وضعیــت عرضه خــودرو در بورس کاال‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا‬ ‫عرضه خودرو در بورس از طریق مجلس منتفی شد‬ ‫و شــورای رقابت هم حذف عرضه در بورس را اعالم‬ ‫قیمت اجیل و خشکبار با چنان افزایشی‬ ‫همزمان با شــب عید روبرو شــده که به‬ ‫عقیده بســیاری از کارشناسان اجیل را‬ ‫باید در زمره کاالهای بسیار لوکس و در‬ ‫اولویت های انتهایی خرید مردم قرار داد‪.‬‬ ‫بازارها جان ســال هــای قبل را ندارند‪.‬‬ ‫اجیل فروشــی ها میزبان مشــتریانی‬ ‫هســتند که دوری می زنند‪ ،‬قیمت ها را‬ ‫نگاه می کنند و بعضاً می روند بدون اینکه‬ ‫چیزی بخرند‪ .‬ســال های قبل این مغازه‬ ‫ها جایی برای ســوزن انداختن نبود اما‬ ‫امسال همزمان با ایام پایانی اسفندماه به‬ ‫وضوح شرایط متفاوت شده است‪.‬‬ ‫بازارهای ســرد یک دلیل مشخص دارد‬ ‫گرانی اجیل و خشکبار و عدم توازن بین‬ ‫افزایش قیمت ها و افزایش دســتمزدها‬ ‫و حقــوق هــا که باعث شــده تا خانواده‬ ‫ها نتوانند مایحتاج مورد نیاز شــب عید‬ ‫خودشــان را بدون دغدغه تامین کنند‪.‬‬ ‫همین امر ســبب شــده تا بازار شب عید‬ ‫امسال در استان سمنان با سال های دیگر‬ ‫تفاوت های اساسی کنند‪.‬‬ ‫گرانی و کاهش مشتریان‬ ‫مهمتریــن موردی کــه در بازدید های‬ ‫میدانــی از مغازه هــای فروش اجیل و‬ ‫خشــکبار دیده می شود‪ ،‬افزایش شدید‬ ‫قیمت ها به نسبت سال های قبل است‪.‬‬ ‫انطــور که قیمت ها نشــان می دهد در‬ ‫برخی اقالم مانند پسته قیمت ها نسبت‬ ‫به یک سال قبل چهار برابر شده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر پسته از کیلوگرمی ‪۲۰۰‬‬ ‫الی ‪ ۲۲۰‬هزار تومان به ‪ ۸۵۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش قیمت داشــته است و این‬ ‫یعنی رشــد چهار برابر قیمت پســته در‬ ‫قیاس با شب عید سال گذشته در حالی‬ ‫که به نظر نمی رسد حقوق هیچ کارمند‬ ‫و کارگر و قشــر متوسطی در همین بازه‬ ‫زمانــی ‪ ۱۲‬ماه اخیر حتی ‪ ۵۰‬درصد هم‬ ‫افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫کرد بنابراین فع ً‬ ‫ال بحث عرضه خودرو در بورس مطرح‬ ‫نیســت‪.‬وی در مورد عرضه خارج از ضابطه خودرو‬ ‫توسط ایران خودرو نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت‬ ‫و افزود‪ :‬ایران خودرو هر ‪ 3‬یا ‪ 4‬سال به پرسنل خود‬ ‫خودرو می دهد اما در وضعیت فعلی که همه در صف‬ ‫هستند بهتر بود این موضوع را به تعویق می انداخت ‪.‬‬ ‫وی در مــورد حذف قرعه کشــی خودرو‪ ،‬نیز گفت‪:‬‬ ‫در سیســتم قرعه کشــی این گونه بود که ‪ 20‬هزار‬ ‫خودرو عرضه می شــد و باید به صورت قرعه کشــی‬ ‫میان متقاضیان منتخب توزیع می شد‪.‬‬ ‫منطقی افزود‪ :‬در شیوه نوبت دهی‪ ،‬سیاست این گونه‬ ‫اســت که همه متقاضیان با یک مبلغ پایه تقاضای‬ ‫خرید خودرو را ثبت می کنند و به صورت رندوم از‬ ‫طریق سیســتم‪ ،‬نوبت دهی انجام می شود‪ .‬از طریق‬ ‫نوبت دهی به صورت رندوم زمان دریافت خودروی‬ ‫متقاضیان مشخص می شود‪.‬‬ ‫گزارش «روز گار» از قیمت سرسام اور اجیل در بازار‬ ‫افزایش قیمت ها طبیعی نیست‬ ‫مشتری ها ِگ َرمی اجیل می خرند‬ ‫ابراهیم باقری فروشنده اجیل و خشکبار‬ ‫که شش سال است مغازه ای در شاهرود‬ ‫دارد ضمن بیان اینکه خرید مردم امسال‬ ‫نسبت به سال قبل تفاوت بسیاری دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ســال های قبــل مردم یک‪ ،‬دو و‬ ‫حتی ســه کیلوگرم اجیل می خریدند و‬ ‫امســال ‪ ۲۰۰‬گرم و ‪ ۵۰۰‬گرم از اجیل‬ ‫هــا خریــداری می کنند و این به وضوح‬ ‫نمایان است‪.‬‬ ‫باقری با بیان اینکه معضل بعدی این است‬ ‫که قیمت اجیل بســیار باال رفته است‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬محصولی مانند پسته ظرف دو‬ ‫هفته یکباره اوج گرفت و افزایش قیمت‬ ‫عجیب و غیر منطقی داشت و چهار برابر‬ ‫سال های قبل شد امروز پسته بین ‪۷۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۹۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت ها طبیعی نیست‬ ‫وی با بیان اینکه اجیل فروشانی که مغازه‬ ‫های اجاره ای دارند واقعاً معلوم نیســت‬ ‫چطــور روزگار مــی گذرانند چرا که به‬ ‫وضوح فروش اندک شــده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقالمی مانند شــیرینی هم گران شــده‬ ‫اند برای مثال شــیرینی نســبت به سال‬ ‫قبل ‪ ۱۴۰‬درصد گران شده اما به تدریج‬ ‫بوده و به مرور به این قیمت رسیده است‬ ‫اما محصولی مانند پســته یکباره چنین‬ ‫اوجی گرفت‪.‬‬ ‫سیاست های نادرست و مافیا‬ ‫پشت کار است‬ ‫ایــن فروشــنده وجود سیاســت های‬ ‫نادرســت اقتصادی را یکــی از عوامل‬ ‫وضعیت کنونی دانســت و گفت‪ :‬قطعاً‬ ‫چرا دالر کاهشی شد؟‬ ‫دیپلماسی منطقه ای راهکاری برای ثبات بازار ارز‬ ‫توافق دیپلماتیک که فصلی نو در دیپلماسی منطقه‬ ‫غرب اسیا به حساب می اید از روز جمعه تاکنون اثار‬ ‫مثبت خود را در بازار ارز نیزنشان داده است و از همان‬ ‫روز با شروع معامالت قیمت ها ریزشی شده است‪.‬‬ ‫طی روزها و هفته های اخیر شاهد کاهش نرخ ارز‬ ‫و ثبات هرچه بیشتر در بازار ارز هستیم‪ ،‬امری که‬ ‫به باور برخی کارشناسنان نشات گرفته از مباحث‬ ‫دیپلماتیک همچون توافق با اژانس انرژی اتمی و‬ ‫نیز توافق ایران و عربستان است‪ .‬البته در این مسیر‬ ‫سیاست های کالن ارزی همچون راه اندازی مرکز‬ ‫مبادله ارز و طالی ایران نیز موثر بوده اند و می توان‬ ‫اینگونــه نتیجه گرفــت که کاهش نرخ ارز متاثر از‬ ‫کاهش ریسک سیاسی و تجاری کشور بوده است‪.‬‬ ‫چراکه هنگامی که ریسک سیاسی در کشور کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬اثار خود را در کاهش تحریم ها و افت نرخ دالر‬ ‫نشان خواهد داد‪ .‬اما در مسیر کاهش قیمت ارز چه‬ ‫عواملی موثر بوده اند؟‬ ‫توافق ایران و عربستان و دیپلماسی منطقه ای‬ ‫در بخشــی از بیانیه مشترک سه جانبه میان ایران‪،‬‬ ‫عربستان و چین که در پکن صادر شد‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫«در نتیجــه گفت وگوهای انجام شــده‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و پادشاهی عربستان سعودی توافق‬ ‫کردنــد ظرف حداکثر دو مــاه‪ ،‬روابط دیپلماتیک‬ ‫خود را از ســر گرفته و سفارتخانه ها و نمایندگی ها‬ ‫را بازگشــایی کنند‪ .‬وزرای امور خارجه دو کشــور‬ ‫جهــت اجرای ایــن تصمیم و انجام تمهیدات الزم‬ ‫برای تبادل سفرا با یکدیگر مالقات می کنند‪ ».‬واس‬ ‫(خبرگزاری رســمی عربستان سعودی) ‪ ،‬عصر روز‬ ‫جمعه ‪ 19‬اســفندماه در گزارشی بیانیه سه جانبه‬ ‫ایران‪ ،‬عربستان سعودی و چین درباره ازسرگیری‬ ‫روابــطدوجانبــهتهرانوریاضدرایندهنزدیکرا‬ ‫تایید کرد‪.‬‬ ‫البته هنوز ساعاتی از انتشار اخبار مربوط به توافق‬ ‫ایران و عربستان نگذشته بود که کشورهایی نظیر‬ ‫چین‪ ،‬عراق‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬ترکیه‪ ،‬روسیه و گروه هایی‬ ‫مانند مقاومت لبنان و یمن و‪ ...‬در بیانیه ها و مواضع‬ ‫رسمی از این توافق استقبال کردند‪.‬‬ ‫این توافق دیپلماتیک که فصلی نو در دیپلماســی‬ ‫منطقه غرب اســیا به حســاب می اید از روز جمعه‬ ‫تاکنون اثار مثبت خود را در بازار ارز نیزنشان داده‬ ‫اســت و از همان روز با شــروع معامالت قیمت ها‬ ‫ریزشی شده است‪.‬‬ ‫براین اساس امروز در مرکز مبادله ایران و در بخش‬ ‫اســکناس‪ ،‬دالر ‪ 40‬هزار و ‪ 300‬تومان و در بخش‬ ‫حواله ‪ 36‬هزار و ‪ 700‬تومان کشف قیمت شد‪.‬‬ ‫همچنین دیروز در بازار ارز پایتخت دالر با قیمت‬ ‫‪ 42‬هزار و ‪ 500‬تومان فروخته می شود‪ .‬همچنین‬ ‫برخی معتقدنــد که بزرگ ترین مانع برای کنترل‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬درهم بود که مسیر ان مسدود شده بود‬ ‫و با گشــایش های دیپلماتیک انجام شده نرخ دالر‬ ‫کاهشــی خواهد شــد‪.‬در پی این توافق‪ ،‬تازه ترین‬ ‫خبر هــا حاکی از ان اســت کــه جریان ورود ارز به‬ ‫کشور ازجمله درهم امارات که مبنای تعیین قیمت‬ ‫دالر است‪ ،‬افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ازادسازی ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫از بدهی عراق به ایران‬ ‫چندی پیش و در ســفری که وزیر خارجه عراق به‬ ‫واشنگتن داشت‪ ،‬امریکا معافیت مجدد اعطا کرده‬ ‫و اجــازه داده کــه ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر از بدهی برق‬ ‫عراق به ایران پرداخت شود‪.‬‬ ‫از این عامل مهمتر‪ ،‬مافیای پشت پرده‬ ‫اســت همچنین تجاری که به جای فکر‬ ‫اقتصــاد کشــور و مردم‪ ،‬فقــط به فکر‬ ‫خودشــان هســتند و سیاست مدارانی‬ ‫کــه به جای مردم صرفاً منافع ان حزب‬ ‫و گروه شان را پیگیری می کنند مقصران‬ ‫وضعیت هستند‪.‬‬ ‫نکتــه ای کــه اجیل فروش دیگر به ان‬ ‫تاکیــد می کند نیز قابل توجه اســت‪،‬‬ ‫حســین کریمــی در گفتگو با خبرنگار‬ ‫بازار‪ ،‬می گوید‪ :‬در محصولی مانند پسته‬ ‫به واســطه صادراتی محور بودن‪ ،‬مقوله‬ ‫دالر دخیل اســت اما قطــع بدانید که‬ ‫مافیایــی در کار اســت چرا که افزایش‬ ‫قیمت ها طبیعی نیست کام ً‬ ‫ال مشخص‬ ‫اســت که کســی از دانه درشت ها‪ ،‬بار‬ ‫پســته ای داشــته و نیاز بوده که قیمت‬ ‫هــا تکانــی بخورد تا او بتواند بار خود را‬ ‫بسته به کانادا برود‪.‬‬ ‫کریمی با بیان اینکه دولت به وضوح نمی‬ ‫توانــد وضعیت را کنترل کند‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫اقتصاد ما یا دولتی است یا خیر؛ اگر قبول‬ ‫داریم که دولتی اســت پس باال و پائین‬ ‫رفتن ان هم فقط یک مقصر دارد و ان‬ ‫هم دولت است لذا وقتی شاهد هستیم‬ ‫که اقالم نسبت به سال قبل ‪ ۵۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫درصد بیشــتر می شود‪ ،‬یعنی سیاست‬ ‫های دولتی جواب نداده است‪.‬‬ ‫بازار رونقی ندارد‬ ‫یکی از معضالتی که امسال کسبه استان‬ ‫ســمنان با ان روبرو هســتند این است‬ ‫که بازار شــب عید مانند سال های قبل‬ ‫رونــق ندارد در نتیجــه چک هایی که‬ ‫عمدتــاً فروردین ماه و اردیبهشــت ماه‬ ‫داده اند و مواد اولیه و خرید را داشــته‬ ‫اند‪ ،‬در خطر پاس نشــدن قرار گرفته و‬ ‫این امر سبب بروز نگرانی های بسیاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یکی از همین اجیل فروشان می گوید‪:‬‬ ‫امــروز به دلیل اینکه وضعیت قیمت ها‬ ‫مدام در نوسان است دیگر فروش چکی‬ ‫وجود ندارد و همه کاالها نقدی شــده‬ ‫اســت لذا وام سر رســیدی شش ماهه‬ ‫ای را گرفته و با ان اجیل و محصوالت‬ ‫خریده ام تا بفروشــم اما متاسفانه یک‬ ‫سوم ان چیزی که فکرش را می کردیم‬ ‫هم تا کنون رقم نخورده است‪.‬‬ ‫قریب با بیان اینکه مشــکل اینجا است‬ ‫که ما اجاره مغازه هم داریم اجاره ای که‬ ‫دو سال قبل ‪ ۲۰‬میلیون تومان پیش و‬ ‫ماهی دو و نیم میلیون تومان اجاره بود‬ ‫اما شهریورماه صاحب ملک ان را به ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان پیش شش میلیون تومان‬ ‫اجاره افزایش داد در نتیجه تا عید بیشتر‬ ‫نمی توانم مغازه را نگه دارم و بعدش باید‬ ‫احتماال خودرویم را بفروشم‪.‬‬ ‫زمان تحویل خودروهای وارداتی مشخص شد‬ ‫مدیر طرح واردات خودرو گفت‪:‬پیش از پایان ســال عرضه خودروهای وارداتی انجام می شــود‪ ،‬اما انعقاد‬ ‫قرارداد و تحویل خودروها به سال اینده موکول می شود‪.‬مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودرو وزارت‬ ‫صمت گفت‪:‬متقاضیان می توانند با مراجعه به صفحه شــخصی خود در ســامانه ‪ saleauto.ir‬از نوبت خود‬ ‫و زمان تعیین شــده برای خرید خودرو مطلع شــوند‪ .‬به گفته او‪ ،‬در این دوره از عرضه خودرو های وارداتی‬ ‫فعال عرضه دو خودروی چانگان‪ ۵۵ CS ،‬و ‪ ۳۵ CS‬پالس قطعی شــده اســت‪ .‬ضمن اینکه تالش می شــود‬ ‫تا دو مدل خودروی فیات ‪ ۵۰۰‬و فیات ‪ TIPO‬و همچنین هیوندا النترا عرضه شود‪ .‬ضیغمی از ورود ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرو در سال اینده خبر داد‪.‬مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت‪ :‬پیش از پایان سال عرضه‬ ‫خودرو های وارداتی انجام می شود‪ ،‬اما انعقاد قرارداد و تحویل خودرو ها به سال اینده موکول می شود‪.‬‬ ‫وضعیــت اقتصادی روز به روز فشــار را بر مردم‬ ‫تنگ تــر کرده و از قرار معلوم دولت رئیســی هم‬ ‫برنامــه ای برای رفــع این تنگناها ندارد که هیچ‪،‬‬ ‫حتی خود عامل تشدید وضعیت فعلی شده است‪.‬‬ ‫بازارهــای ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مســکن‪ ،‬خــودرو‪ ،‬کاالهای‬ ‫اساســی و ‪ ...‬همه امروز پر از تالطم اســت و دیگر‬ ‫کسی را یارای مدیریت این بازارها نیست و گویی‬ ‫کار به حال خود رها شده است‪ .‬این وضعیت حتی‬ ‫با انتقاد نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم نیز‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫یحیی ابراهیمی‪ ،‬نماینده دلفان با انتقاد از عملکرد‬ ‫دولت ســیزدهم در حوزه اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬اکثر‬ ‫شعار هایی که دولت در زمینه اقتصادی داده بود‪،‬‬ ‫تحقق پیدا نکرده است‪ .‬قرار بود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫حذف شــود که دیگر رانتــی در اختالف این ارز‬ ‫با ارز ‪ ۲۳‬تومانی نباشــد‪ ،‬ولی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بــه ‪ ۲۸۵۰۰‬تومان رســید و از ان طرف‪ ،‬ارز ‪۲۳‬‬ ‫هــزار تومانــی تا ‪ ۶۰‬هزار تومــان باال رفت‪ .‬پس‬ ‫اختالف قیمت ارز همچنان وجود دارد و فشارش‬ ‫به خانواده ها منتقل شــد و متاسفانه‪ ،‬چیزی هم‬ ‫دست مردم را نگرفت‪.‬‬ ‫چرا باید قیمت دالر‬ ‫به ‪ ۵۰‬تا هزار ‪ ۶۰‬تومان برسد؟‬ ‫وی افزود‪ :‬چرا باید قیمت دالر به ‪ ۵۰‬تا هزار ‪۶۰‬‬ ‫تومان برســد؟ مگر چه اتفاقی در کشــور افتاده؟‬ ‫ایــا زلزله و ســیل امده؟ ایــا تحریم جدیدی به‬ ‫تحریم های گذشــته اضافه شــده است؟ این ها‬ ‫پرســش هایی اســت که دولت باید شفاف به ان‬ ‫جواب دهد‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان اســتان لرستان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تحقق شعار رییس جمهور در زمینه مسکن‬ ‫با میلگردی که سه‪ ،‬چهار ماه پیش‪ ،‬کیلویی ‪۱۴‬‬ ‫هــزار تومــان بوده و االن ‪ ۳۲‬هزار تومان شــده‪،‬‬ ‫امکان پذیر نیســت‪ .‬واقعــاً نمی دانم مردم دیگر‬ ‫چگونــه باید زندگی کنند؟ االن تورم به شــکل‬ ‫واقعی ســه رقمی اســت و اقای رییســی هم در‬ ‫بحث اقتصادی نتوانسته جوابگوی مردم باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬پیامد های اجتماعی مشکالت اقتصادی‬ ‫بســیار ناگوارتر از خود مشکالت اقتصادی است‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال بزهکاری های اجتماعی‪ ،‬ســوءتغذیه‪ ،‬جرم و‬ ‫جنایت‪ ،‬طالق و ترک تحصیل دانش اموزان و فرار‬ ‫نخبگان همه با این روال‪ ،‬افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫فرار مغزها‪ ،‬ضربه مهلکی از نظر ثروت‬ ‫به ایران وارد می کند‬ ‫ابراهیمی یاداور شد‪ :‬فرار مغزها‪ ،‬ضربه مهلکی‬ ‫از نظر ثروت به ایران وارد می کند‪ .‬در حوزه های‬ ‫مختلف‪ ،‬دولت و اقای رئیسی پاسخگو نبوده اند‪.‬‬ ‫این مســائل بــرای کیان نظــام‪ ،‬قطع یقین‬ ‫خطرنــاک اســت و می تواند فاصله اعتراضات‬ ‫اجتماعــی را کــم کند‪ .‬یکی از پیامد های مهم‬ ‫و البته ناگوار اجتماعی‪ ،‬اغتشاشــاتی است که‬ ‫به وجود می اید‪ .‬زمینه ســاز این اغتشاشــات‪،‬‬ ‫مشــکالت اقتصادی است‪ .‬ما اغتشاشات را با‬ ‫یک بدبختی کنترل کردیم و نباید دوباره اجازه‬ ‫ظهور و بروز ان را داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مجلس باید از بُعد نظارتی‪ ،‬به موضوع‬ ‫اقتصــاد بــه طــور ویــژه‪ ،‬ورود کنــد و با دولت‬ ‫رودربایستی نداشته باشد‪ .‬وقتی مجلس می بیند‬ ‫که همه شــاخص های اقتصادی افت پیدا کرده‬ ‫است‪ ،‬باید کاری بکند‪ .‬ما هم این چیز ها را نگوییم‪،‬‬ ‫حتی افراد بی ســواد هــم می فهمند که وضعیت‬ ‫اقتصادی بهم خورده و از ریل خارج شده است‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده مرحله ی دوم‬ ‫مدیر یــت امــوزش و پــرورش ناحیــه دو تبر یــز در نظــر دارد فضاهــای ز یــر را از طر یــق مزایــده در ســامانه تــدارکات دولــت (ســتاد) بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی‬ ‫واجــد شــرایط بــه اجــاره واگــذار نمایــد ‪.‬‬ ‫موضوع مزایده ‪:‬‬ ‫‪)1‬دو باب مغازه واقع در خیابان امام جنب دبیرستان فردوسی‬ ‫‪)2‬یک باب مغازه واقع در سه راه محققی جنب دبیرستان ثقه اال سالم‬ ‫‪)3‬یک باب مغازه به عنوان انباری واقع در خیابان محققی پشت دبیرستان سعدی‬ ‫محــل اســناد مزایــده ‪ :‬درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه نشــانی ‪ . www.setadiran.ir‬الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی‬ ‫مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند ‪ .‬ضمنــا" شــرکت کننــدگان حقیقــی و حقوقــی‬ ‫محتــرم فقــط در یــک گــروه مــی تواننــد شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬روز شنبه مورخه ‪1401/12/27‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد ‪ :‬ساعت‪11:00‬مورخه ‪1401/12/27‬لغایت ساعت‪ 14:00‬مورخه ‪1402/01/08‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬مورخه‪1401/12/27‬لغایت ساعت‪ 12:00‬مورخه‪1402/01/19‬‬ ‫تاریخ باز گشایی پا کت ها در محل مدیریت اموزش و پرورش ناحیه دو‪ :‬ساعت‪ 14:00‬روز یکشنبه مورخه ‪1402/01/20‬‬ ‫اعتبار پییشنهاد قیمت ‪1402/01/19 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پا کت ها‪:‬‬ ‫تبر یــز ‪ -‬خیابــان هفــده شــهریور جدیــد ‪ -‬مابیــن کلینیــک فرهنگیــان و تقاطــع طالقانــی ‪ -‬روبــروی بانــک مســکن مدیریــت امــوزش و پــرورش ناحیــه دو تبریزطبقــه‬ ‫ســوم کارشناســی حراست ‪.‬‬ ‫تلفن تماس ‪35568966 :‬‬ ‫*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد و شرایط عمومی مزایده مندرج می باشد که جزء الینفک قرداد خواهد بود ‪.‬‬ ‫*هزینه این اگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد‪.‬‬ ‫میم الف ‪۳۵۱۵‬‬ ‫مدیریت اموزش و پرورش ناحیه دو تبریز‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2347‬‬ ‫بینالملل‬ ‫چانه زنی پا کستان‬ ‫برای خرید نفت روسیه‬ ‫به قیمت ‪ ۵۰‬دالر‬ ‫رســانه های پاکســتانی گزارش کردند پاکستان‬ ‫کــه با بحران اقتصــادی و کاهش نقدینگی ذخایر‬ ‫ارزی دســت و پنجه نــرم می کند‪ ،‬درصدد خرید‬ ‫نفت روســیه به قیمت‪ ۵۰‬دالر در هر بشــکه است‪.‬‬ ‫پاکستانکهسالگذشتهباافزایشچشمگیرقیمت‬ ‫نفــت و گاز‪ ،‬ناچار شــد هزینه باالیی برای واردات‬ ‫پرداخت کند و با افت شــدید ذخایر ارزی خارجی‬ ‫این کشــور مواجه است‪ ،‬تالش می کند انرژی را با‬ ‫هزینه پایین وارد کند‪.‬خرید نفت روسیه به قیمت‬ ‫‪ ۵۰‬دالر در هر بشــکه‪ ۱۰ ،‬دالر پایین تر از ســقف‬ ‫قیمتی خواهد بود که کشورهای گروه هفت برای‬ ‫فروش نفت روسیه تعیین کرده اند و پاکستان می‬ ‫توانــد از خدمات بیمه و مالی شــرکت های غربی‬ ‫اســتفاده کند‪.‬طبق گزارش وبسایت نیوز‪ ،‬روسیه‬ ‫در ابتدا باید کارهایی تشــریفاتی مانند هزینه های‬ ‫حمل‪ ،‬بیمه و نحوه فرد پرداخت را پیش از پاســخ‬ ‫دادن به درخواست پاکستان برای دریافت تخفیف‬ ‫سنگین برای خرید نفت از این کشور‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫پیش از این گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر‬ ‫این که پاکســتان‪ ،‬امیدوار اســت تخفیف خوبی از‬ ‫روسیه دریافت کند‪.‬اکسپرس تریبون در گزارشی‬ ‫نوشــت‪ :‬روســیه به نوبه خود در ابتدا در خصوص‬ ‫این که ایا پاکســتان می خواهد توافق نفتی انجام‬ ‫شود‪ ،‬مطمئن نبود‪.‬پس از دیدار اخیر میان مقامات‬ ‫روسی و پاکستانی‪ ،‬روسیه از پاکستان خواست یک‬ ‫محمولــه را برای امتحان‪ ،‬خریداری و وارد کند‪.‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬پاکستان هزینه واردات نفت از روسیه‬ ‫را با واردات یک محموله امتحان خواهد کرد‪ .‬بنا بر‬ ‫گزارش هاییکههفتهگذشتهمنتشر شد‪،‬نخستین‬ ‫محموله نفتی از روسیه که برای بررسی هزینه ها و‬ ‫افزایش اعتماد بین دو طرف وارد می شود‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت تا ماه اینده از روســیه ارسال شود‪.‬پاکستان‬ ‫تاکنون خریدار بزرگ نفت و گاز روسیه نبوده است‪.‬‬ ‫بسیاریازمشتریانبزرگدراسیا‪،‬بهمکانیزمسقف‬ ‫قیمت ملحق نشــده اند اما چین و هند که اکنون‬ ‫بزرگترین خریداران نفت روسیه به شمار می روند‪،‬‬ ‫برای دریافت گریدهای نفتی روسی‪ ،‬تخفیف های‬ ‫سنگینی را درخواست می کنند‪.‬‬ ‫نفتوانرژی‬ ‫افزایش‪ ۲۵‬درصدی مصرف اب‬ ‫پایتخت در خانه تکانیاسفند‬ ‫هر جا اب هست‪ ،‬ابادانی هم هست‬ ‫رودهای ایران سرمنشــا حیات در سراســر کشور‬ ‫هستند‪ .‬در معنای لغوی‪ ،‬رود به جریانی از اب گفته‬ ‫می شــود که از به هم پیوســتن اب چند چشمه در‬ ‫دره های کوهستانی جاری می شود تا در نهایت به‬ ‫دریا‪ ،‬دریاچه و یا دشــت ریخته می شــود‪ .‬به بستر‬ ‫مســیر رود رودخانه گفته می شــود که در گفتار‬ ‫عامیانه رود و رودخانه به یک معنی به کار می روند‪.‬‬ ‫از رودهــای ایــران می توان به هیرمند‪ ،‬اب باریک‪،‬‬ ‫اب شاهینی‪ ،‬اب زرشک‪ ،‬اب نفت‪ ،‬اغ چای‪ ،‬تاالر‪،‬‬ ‫اهــوران‪ ،‬اترک‪ ،‬ارس‪ ،‬اســبه ریز‪ ،‬اروندرود‪ ،‬الوند‪،‬‬ ‫بابارمضان‪ ،‬بابل رود‪ ،‬رودخانه بار‪ ،‬رودخانه باراندوز‪،‬‬ ‫بهمن شــیر‪ ،‬تلخه رود‪ ،‬تجن‪ ،‬جاجرود‪ ،‬جامیشان‪،‬‬ ‫جراحــی‪ ،‬جزمــان رود‪ ،‬جیکا‪ ،‬چالوس‪ ،‬چم گران‪،‬‬ ‫حبلــه رود‪ ،‬خــوش‪ ،‬دالکــی‪ ،‬دز‪ ،‬زاب‪ ،‬زهره‪ ،‬زاب‬ ‫کوچک‪ ،‬زاینــده رود‪ ،‬زراور‪ ،‬زرینه رود‪ ،‬زوالچای‪،‬‬ ‫زیمکان‪ ،‬ســفیدرود‪ ،‬سنگ نسو‪ ،‬سیروان‪ ،‬سیمره‪،‬‬ ‫سیمینه رود‪ ،‬شاوور‪ ،‬شطیط‪ ،‬ششطراز‪ ،‬شهرچای‪،‬‬ ‫صوفی چــای‪ ،‬قرنقوچــای‪ ،‬قره ســو‪ ،‬قطورچای‪،‬‬ ‫کارون‪ ،‬کــر‪ ،‬کرند‪ ،‬کرج‪ ،‬کرخه‪ ،‬کشــف رود‪ ،‬کن‪،‬‬ ‫کن گیر‪ ،‬کنگاگوش‪ ،‬گاماسیاب‪ ،‬گدارچای‪ ،‬گرگر‪،‬‬ ‫گنبر چایی‪ ،‬گیالن غرب‪ ،‬لیله‪ ،‬مردق چای‪ ،‬مارون‪،‬‬ ‫منــد‪ ،‬مهابادرود‪ ،‬مهران‪ ،‬میناب‪ ،‬نازلی چای‪ ،‬هراز‪،‬‬ ‫هــری رود‪ ،‬هلیل رود‪ ،‬فیروزابــاد‪ ،‬اهر چای و قزل‬ ‫اوزن اشــاره کرد‪.‬رودهای ایــران از نظر مقدار اب‬ ‫و مــدت زمانــی که اب در ان ها جاریســت‪ ،‬به دو‬ ‫دسته کلی رودهای فصلی و رودهای دائمی تقسیم‬ ‫می شــوند‪ .‬از رودهای دائمی می توان به رودخانه‬ ‫ارس‪ ،‬جاجــرود‪ ،‬کارون‪ ،‬باهــوکالت‪ ،‬زاینده رود‪،‬‬ ‫زرینه رود‪ ،‬کــرج‪ ،‬مارون‪ ،‬طالقان رود‪ ،‬شــاهرود‪،‬‬ ‫ســفیدرود‪ ،‬تجن‪ ،‬ســیروان‪ ،‬اترک‪ ،‬کر‪ ،‬تلخه رود‪،‬‬ ‫ســزار‪ ،‬قزل اوزن‪ ،‬حبله رود‪ ،‬سیمینه رود‪ ،‬قره اغاج‪،‬‬ ‫زاب کوچک‪ ،‬جراحی‪ ،‬شــهرچای ارومیه‪ ،‬باراندوز‬ ‫چای و از رودخانه های فصلی می توان به هیرمند‪،‬‬ ‫هندیجان‪ ،‬قم رود‪ ،‬چالوس‪ ،‬ســزار لرستان‪ ،‬بنگره‬ ‫لرســتان‪ ،‬ماربر و صفارود مازندران اشاره کرد‪.‬رود‬ ‫کارون پراب ترین و بزرگ ترین رودخانه ایران است‪.‬‬ ‫این رود با طول ‪ ۹۵۰‬کیلومتر‪ ،‬نه تنها طوالنی ترین‬ ‫رودی است که تنها در داخل ایران جریان دارد بلکه‬ ‫تنها رود ایرانی اســت که به اب های بین المللی و‬ ‫اقیانوس هــای جهان ارتباط دارد‪ .‬کارون تنها رود‬ ‫ایران اســت که بخشی از ان قابل کشتیرانی است‬ ‫و اب اشــامیدنی شهر اهواز از این رودخانه تامین‬ ‫می شود‪ .‬این رود از یک طرف در خرمشهر از طریق‬ ‫مصب خود به اروند رود ‪ -‬که رودهای دجله و فرات‬ ‫از کشــور عراق نیز به ان می ریزند ‪-‬وصل می شود‬ ‫و از طــرف دیگــر به خلیج فــارس و اقیانوس هند‬ ‫مرتبط می شود‪.‬‬ ‫ان نیســت‪ .‬برخی از رودخانه ها از چشمه ها و ذوب‬ ‫برف ها سرچشمه می گیرند‪ .‬تنوع اقلیم و توپوگرافی‬ ‫در ایران سبب شده است که ما هر دو منبع تغذیه ای‬ ‫را در ایران داشته باشیم‪ .‬رودخانه ها تنها به رودهای‬ ‫سطح زمین محدود نمی شوند‪ .‬در زیر پوسته زمین‬ ‫نیز بنا به سازندها و نوع خاک ها‪ ،‬رودهای زیرزمینی‬ ‫نیز داریم‪ .‬در زیر سطح خاک‪ ،‬اب هایی نفوذ کرده اند‬ ‫با کمک شــیب و تفاوت ارتفاعی در جریان هستند‪.‬‬ ‫در برخی از قسمت ها این رودها بر اثر بریدگی های‬ ‫موجود در پوسته زمین به سطح می رسند‪.‬‬ ‫رودهای ایران و ویژ گی هایش‬ ‫پهنــه جغرافیایــی که در ایران وجود دارد به همراه‬ ‫توپوگرافی هر منطقه‪ ،‬ســبب به وجود امدن اب و‬ ‫هوایی مختلف در کشورمان شده است‪ .‬میزان بارش‪،‬‬ ‫روند و رفتار بارشــی هر منطقه از ایران به شــدت‬ ‫تحــت تاثیــر جغرافیای ان منطقه اســت‪ .‬رودها و‬ ‫رودخانه هــا در ایران زاییده میــزان بارندگی های‬ ‫جوی اســت که رخ می دهد‪ .‬بارش های جوی بعد از‬ ‫نزول‪ ،‬در صورت داشــتن حجم باال به صورت جوی‬ ‫یا روان اب در ســطح زمین به حرکت در می ایند‪.‬‬ ‫منبــع تغذیه رودهــا تنها باران و روان اب حاصل از‬ ‫رودها باعث نجات محیط زیست‬ ‫براساس اطالعات سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫رودها همچنین ابشــخور دام ها وحیات وحش و‬ ‫زندگی بخش دشــت ها‪ ،‬تاالب ها و دلتاهای پایین‬ ‫دســت خود هســتند‪ .‬اب رودها در هر بخش از‬ ‫مســیر طبیعی خود‪ ،‬بخشــی از زیســت بوم ها و‬ ‫جامعه ای از جوامع انســانی را بهره مند می ســازد‬ ‫و انچــه هــم به به دریــا و تاالب می ریــزد یا در‬ ‫دشــت ها فــرو مــی رود موجــب حفــظ حیات‬ ‫محیط های ارزشــمند ابی یا تغذیه سفره های اب‬ ‫زیرزمینی می شود‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫حجم اقدام ‪ :‬به مساحت ‪ 2000‬هکتار‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/12/25‬روز پنج شنبه لغایت ‪ 1401/12/29‬روز دوشنبه تا ساعت ‪14‬‬ ‫محــل دریافــت اســناد‪ :‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از‬ ‫طر یــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد‪ .‬و پاکــت الــف‬ ‫حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــاوه بــر ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تار یــخ بارگــذاری اســناد مناقصــه و قیمــت پیشــنهادی‪ :‬از تار یــخ ‪ 1402/01/05‬روز شــنبه لغایــت ‪ 1402/01/17‬روز پنــج شــنبه تــا‬ ‫ســاعت ‪13‬‬ ‫تاریخ باز گشایی پا کتها‪ 1402/01/19 :‬روز شنبه‬ ‫گــروه و رشــته شــغلی‪ :‬شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری یــا فتوگرامتــری رتبــه یــک و‬ ‫دو از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد انهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ پیشــنهادات‬ ‫قیمــت کمتــر نباشــد و پیشــنهاد فنــی انهــا مــورد تائیــد مناقصــه گــذار باشــد‪.‬‬ ‫تذکر‪-‬مطابــق جــزء ‪ 10‬بنــد ب ائیــن نامــه مــاده ‪ 51‬قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده و‬ ‫انجــام ان مــی توانــد تــا ‪ 3‬ســال اســتمرار داشــته باشــد‪ .‬و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای تخصیــص‬ ‫اجرایــی خواهــد شــد‪ " .‬و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد تعلــق نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫محــل تحویــل پا کتهــای مناقصــه‪ :‬پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلیــه مــدارک اعــام شــده (اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج) از‬ ‫طر یــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک اعــام گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبر یــز میــدان ســاعت‬ ‫کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید دریافــت‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬مبلــغ ضمانتنامــه بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی بــه مبلــغ ‪ 700.000.000‬ر یــال (معــادل هفتــاد میلیــون تومــان) مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر بــوده و پــس‬ ‫از ان نیــز بــا اعــام کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد‪ .‬ضمنــا بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای مخــدوش و مشــروط و‬ ‫ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــرر‪ ،‬چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر ان و پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت‬ ‫مقــرر در اگهــی واصــل شــود‪ .‬مطلقـ ًـا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی تواننــد مبلــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 4054013207565490‬بــه شناســه وار یــز ‪ 939108554110070000294000233114‬تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک تبر یــز وار یــز و ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫((سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪)).‬‬ ‫ادرس اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان اذربایجــان شــرقی‪ :‬تبر یــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان اذربایجــان شــرقی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/25:‬‬ ‫(هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ ‫در فرهنگ ایرانی‬ ‫هر جا اب هست ابادانی نیز هست‬ ‫به گفته حسین رفیع ‪ -‬فعال محیط زیست ‪ -‬بر اساس‬ ‫فرهنگ و باورهای ما « هر جا اب هســت‪ ،‬ابادانی نیز‬ ‫هســت»‪.‬درتاریختحولبشــرتمامتمرکز جمعیتی‬ ‫بشر مانند شهرها و روستاها در کنار رودخانه ها شکل‬ ‫گرفته اند و احترام و حرمتی که برای اب داشتند باعث‬ ‫شکل گیری فرهنگ ها و تمدن های مختلف در طول‬ ‫تاریخشد هاست‪.‬ویادامهمی دهد‪:‬ازتمدن هایقدیمی‬ ‫که در کنار رودها پدید امدند می توان به قدیمی ترین‬ ‫ان هــا در منطقه ما «بیــن النهرین» یا همان «میان‬ ‫رودان»‪ ،‬تمدن هند کنار رود «سند»‪ ،‬تمدن مصر کنار‬ ‫رود «نیل» اشــاره کرد‪ .‬همه جا رودخانه ها سرچشمه‬ ‫اســتقرارگروه هایبشــریمی شــوندوفرهنگ هاو‬ ‫تمدن هــایخاصــیرابهوجودمی اورندکههمهاین‬ ‫فرهنگ هاوتمدن هایکبدهبستانمستقیموپایداری‬ ‫با منابع ابی شان که رودخانه ها بودند‪ ،‬داشتند‪.‬‬ ‫رفیع با اشــاره به اینکه در دوره هایی از تاریخ ایرانی ها‬ ‫برایقدردانیازابورودخانهجشن هاییمی گرفتندو‬ ‫برایپرابشدنمنابعابیهدایاییمی دادند‪،‬می گوید‪:‬‬ ‫بحث های بســیار زیاد بهداشتی در این حوزه داشتیم‬ ‫اما اکنون با توســعه لجام گسیخته ای که اتفاق افتاده‬ ‫تمام این ها به فراموشی سپرده شده است و ان باورها‬ ‫که هرجا اب هست ‪ ،‬ابادانی نیز هست را عوض کردیم‬ ‫و می گوییم هر جایی که می خواهیم اباد کنیم باید اب‬ ‫رانیزان جاببریموازطریقسدسازییاکانال هایابی‪،‬‬ ‫اب را از مسیر خود منحرف کنیم‪.‬وی با اشاره به تبعات‬ ‫سدسازی روی رودها اظهارمی کند‪ :‬گاهی اوقات بدون‬ ‫مطالعات دقیق یا براســاس یک سری نیازهای خاص‬ ‫انسانی که معموال جاه طلبانه است‪ ،‬طبیعت را به سود‬ ‫خود فدا می کنیم و با ســد ســازی موجب می شویم‬ ‫رودخانه ها میزان جریان ابی الزم را نداشته باشند‪ .‬در‬ ‫نتیجه بخش هایی از رودخانه خشک می ماند و مناطق‬ ‫پایین دســت مانند روستاها و زمین های کشاورزی و‬ ‫حتی خود طبیعت نیز از جریان اب محروم می مانند‬ ‫و خشــک شدن زمین ها خود می تواند باعث به وجود‬ ‫امدن گرد و غبار شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان تهران از‬ ‫افزایــش‪ ۲۰‬تــا‪ ۲۵‬درصدیمصرفابپایتختدر‬ ‫اسفند ماه خبر داد‪.‬محسن اردکانی در حاشیه حضور‬ ‫درجلســهعلنیشــورایشهرتهرانگفت‪:‬کیفیت‬ ‫اب خط قرمز ما اســت و تا از کیفیت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫اباطمینانحاصلنشــوددرســطحشــهرتوزیع‬ ‫نمی کنیم و ابی که در شبکه اب تهران جاری است‪.‬‬ ‫از نظر کیفیت ‪ ۱۰۰‬درصد تضمین می شــود و ناظر‬ ‫این ســخنان نیز وزارت بهداشت است که به صورت‬ ‫اتفاقی از اب نمونه برداری می کند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫دقت داشــته باشــید که کیفیت اب و گوارایی اب‬ ‫دومقولهجداازهمهســتند‪،‬گفت‪:‬تمامابشــرب‬ ‫داخل شبکه ‪ ۱۰۰‬درصد با کیفیت است اما گوارایی‬ ‫اب بسته به امالح طعم متفاوتی ممکن است داشته‬ ‫باشد و ما تمام تالش مان را می کنیم که با اختالط‬ ‫اب زیرزمینی‪ ،‬سطحی گوارایی اب را در سطح شهر‬ ‫تهران یکسان کنیم اما گاهی این امکان وجود ندارد‬ ‫و ممکن است در برخی مناطق گوارایی اب بیشتر و‬ ‫در برخی مناطق گوارایی کمتر باشد‪.‬‬ ‫باوجودبارش هایاخیر محققشد‬ ‫پرشدگی‪ ۵۰‬درصدیسدها‬ ‫درصد پرشــدگی سدهای کشور با وجود بارش های‬ ‫اخیر‪ ،‬تا ‪ ۲۰‬اسفندماه به ‪ ۵۰‬درصد رسید و همچنین‬ ‫‪ ۲۲‬سد مهم برای مصارف شرب و کشاورزی از ابتدای‬ ‫سالابیجاری(مهرماه‪)۱۴۰۱‬نسبتبهمدتمشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۵‬تا ‪ ۷۵‬درصد کاهش را ثبت کردند‪.‬‬ ‫به دنبال بهتر شــدن وضعیت بارشــی کشور‪ ،‬درصد‬ ‫پرشدگی سدها به ‪ ۵۰‬درصد رسیده‪ ،‬اما همچنان ‪۲۲‬‬ ‫سد مهم تامین کنند اب شرب و کشاورزی از ابتدای‬ ‫سال ابی جاری تا ‪ ۲۰‬اسفندماه هر کدام با کاهش از‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۷۵‬درصد روبه رو هســتند‪.‬بر اساس تازه ترین‬ ‫گزارشدفتراطالعاتوداده هایابشرکتمدیریت‬ ‫منابع اب ایران‪ ،‬سد رودبال داراب در استان فارس با‬ ‫داشتن ‪ ۱۰‬میلیون مترمکعب موجودی اب از ابتدای‬ ‫سال ابی جاری تا ‪ ۲۰‬اسفندماه با کاهش ‪ ۷۴‬درصدی‬ ‫نســبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده و درصد‬ ‫پرشدگی این سد ‪ ۱۳‬درصد است‪.‬بر پایه این گزارش‪،‬‬ ‫ســد شهید رجایی مازندران ‪ ۳۷‬میلیون مترمکعب‬ ‫موجودیابداردکهدرمقایسهبامدتمشابهپارسال‬ ‫‪۶۱‬درصدکاهشرانشانمی دهدومیزانپرشدگیان‬ ‫‪ ۲۳‬درصد است‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫به همراه ارزیابی کیفی و فنی‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مناقصه گذار‪ :‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان شرقی‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫انجام عملیات تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق شهری و حومه شهرستان مراغه‬ ‫کوتاه از انرژی‬ ‫مدیرعاملشرکت ابو فاضالب‬ ‫استانتهرانخبرداد؛‬ ‫رودخانه های ایران؛ شریان اصلی حیات هستند‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫به همراه ارزیابی کیفی و فنی‬ ‫میم الف ‪۳۵۲۷‬‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مناقصه گذار‪ :‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان شرقی‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫انجام عملیات تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق شهری و حومه شهرستان مرند‬ ‫حجم اقدام ‪ :‬به مساحت ‪ 2000‬هکتار‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/12/25‬روز پنج شنبه لغایت ‪ 1401/12/29‬روز دوشنبه تا ساعت ‪14‬‬ ‫محــل دریافــت اســناد‪ :‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا‬ ‫از طر یــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد‪ .‬و‬ ‫پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــاوه بــر ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تار یــخ بارگــذاری اســناد مناقصــه و قیمــت پیشــنهادی‪ :‬از تار یــخ ‪ 1402/01/05‬روز شــنبه لغایــت ‪ 1402/01/17‬روز پنــج شــنبه‬ ‫تــا ســاعت ‪13‬‬ ‫تاریخ باز گشایی پا کتها‪ 1402/01/19 :‬روز شنبه‬ ‫گــروه و رشــته شــغلی‪ :‬شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری یــا فتوگرامتــری رتبــه‬ ‫یــک و دو از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد انهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ‬ ‫پیشــنهادات قیمــت کمتــر نباشــد و پیشــنهاد فنــی انهــا مــورد تائیــد مناقصــه گــذار باشــد‪.‬‬ ‫تذکر‪-‬مطابــق جــزء ‪ 10‬بنــد ب ائیــن نامــه مــاده ‪ 51‬قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده‬ ‫و انجــام ان مــی توانــد تــا ‪ 3‬ســال اســتمرار داشــته باشــد‪ .‬و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای‬ ‫تخصیــص اجرایــی خواهــد شــد‪ " .‬و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد تعلــق نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫محــل تحویــل پا کتهــای مناقصــه‪ :‬پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلیــه مــدارک اعــام شــده (اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج)‬ ‫از طر یــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک اعــام گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبریــز میــدان‬ ‫ســاعت کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید‬ ‫دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬مبلــغ ضمانتنامــه بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی بــه مبلــغ ‪ 700.000.000‬ر یــال (معــادل هفتــاد میلیــون تومــان) مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر بــوده‬ ‫و پــس از ان نیــز بــا اعــام کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد‪ .‬ضمنــا بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای مخــدوش و‬ ‫مشــروط و ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــرر‪ ،‬چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر ان و پیشــنهاداتی کــه پــس از‬ ‫انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی واصــل شــود‪ .‬مطلقـ ًـا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی تواننــد مبلــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 4054013207565490‬بــه شناســه وار یــز ‪ 939108554110070000294000233114‬تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک تبر یــز وار یــز و ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫((سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪)).‬‬ ‫ادرس اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان اذربایجــان شــرقی‪ :‬تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان شــرقی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/۲۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/۲۵ :‬‬ ‫(هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫میم الف ‪۳۵۲۸‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ صفحه 4 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫اخبار‬ ‫انتصاب عضو جدید هیات مدیره‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫وزیــر امــور اقتصادی و‬ ‫دارایی طی حکمی اقای‬ ‫دکتر علی قاســمی را به‬ ‫عنوان عضوهیات مدیره‬ ‫بانک توســعه صادرات‬ ‫ایران منصوب کرد‪.‬ایین معارفه “علی قاسمی”‬ ‫عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران صبح امروز بیســت و دوم اســفندماه با‬ ‫حضور “محمدجعفر مزده” ” سرپرست بانک‬ ‫و اعضای هیات مدیره‪ ،‬هیات عامل و مدیران‬ ‫بانک در برج توســعه صادرات برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این جلســه‪ ،‬محمدجعفر مــزده‪ ،‬ضمن خیر‬ ‫مقــدم بــه عضو جدید هیــات مدیره‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از خداوند متعال می خواهم حضور‬ ‫جنابعالــی در این بانک منشــا خیر و برکت‬ ‫باشد‪ .‬وی با اشاره به هدف گذاری های کالن‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت‬ ‫از تولیــد‪ ،‬توســعه صــادرات غیرنفتــی و‬ ‫اشــتغالزایی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد با همراهی‬ ‫اقای قاسمی در هیات مدیره و بهره مندی از‬ ‫تجربیــات وی عملکــرد بانک در زمینه های‬ ‫مختلف بهبود یابد‪.‬‬ ‫اعالم نرخ حق الوکاله‬ ‫بانک ایران زمین در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫در راستای قانون عملیات‬ ‫بانکــی بدون ربا و ضوابط‬ ‫بانــک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و با تصویب‬ ‫هیات مدیــره بانک‪ ،‬نرخ‬ ‫حق الوکاله به کارگیری ســپرده ها در ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۲‬حداکثر معادل ‪ %۳‬خالص منابع سپرده‬ ‫گــذاران بــرای هر یک از انواع ســپرده های به‬ ‫کارگرفته شده جهت مصارف مشاع‪ ،‬تعیین شد‪.‬‬ ‫نرخ حق الوکاله انواع ســپرده های بانک ایران‬ ‫زمین در سال ‪ ۱۴۰۲‬معادل ‪ ۳‬درصداعالم شد‪.‬‬ ‫در راســتای قانون عملیــات بانکی بدون ربا و‬ ‫ضوابط بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران‬ ‫و با تصویب هیات مدیره بانک‪ ،‬نرخ حق الوکاله‬ ‫به کارگیری سپرده ها در سال ‪ ،۱۴۰۲‬حداکثر‬ ‫معادل ‪ %۳‬خالص منابع ســپرده گذاران برای‬ ‫هر یک از انواع ســپرده های به کارگرفته شــده‬ ‫جهت مصارف مشاع‪ ،‬تعیین شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2347‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫خبر ویژه‬ ‫اخبار‬ ‫معاونت مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران‬ ‫ابالغ کرد؛‬ ‫مدیرعامل در بازدید از مجتمع خدمات بیمه ای رضوی اعالم کرد‪:‬‬ ‫توسعه بیمه های زندگی اولویت برنامه های بیمه البرز در سال ‪١۴٠٢‬‬ ‫موسی رضایی‪ ،‬مدیرعامل بیمه البرز در بازدید از مجتمع خدمات‬ ‫بیمه ای رضوی این شــرکت در اســتان خراسان رضوی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ١۴٠٢‬ارتقاء جایگاه بیمه های زندگی یکی از اولویت های‬ ‫اصلی بیمه البرز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شــرکت با تاکید بر لزوم افزایش ســهم بیمه های‬ ‫زندگی در پورتفوی شــرکت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از اردیبهشــت ماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬طرح های جدیدی در حوزه بیمه های زندگی اجرا خواهد‬ ‫شــد که جایگاه این رشــته بیمه ای را در پورتفوی بیمه البرز ارتقاء‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که جلب رضایت مردم هدف اصلی و وظیفه بیمه‬ ‫گران اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــرکت های بیمه باید با ارائه خدمات بیمه ای‬ ‫مناسب و در شان مردم از دغدغه های مردم بکاهند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بیمه البــرز از رییس و کارکنان مجتمع خدمات بیمه‬ ‫ای رضوی این شــرکت به خاطر ارایه خدمات خوب به مشــتریان‪،‬‬ ‫قدردانی کرد و اظهار داشــت‪ :‬پرداخت به موقع و ســریع خســارت‬ ‫رضایت مشتریان را در پی دارد که این امر در عملکرد این مجتمع‬ ‫واضح و روشن است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است‪ ،‬در بازدید از مجتمع خدمات بیمه ای رضوی‬ ‫مشــهد مجید علی پناهی‪ ،‬رئیس هیــات مدیره و بهروز میرزایی‪،‬‬ ‫مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل بیمه البرز نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‪:‬‬ ‫ایجاد «تحول» باید در دستور کار مدیران قرار گیرد‬ ‫یکی از اولویت های مدیران و روسای ادارات منصوب شده ایجاد«تحول»‬ ‫در فعالیت ها و مجموعه ها باید باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مراسم معارفه روسای برخی از سازمان‬ ‫های تابعه و ادارات بانک اعالم کرد‪:‬در انتصاب مدیران ســه شــاخص‬ ‫کارامدی‪،‬تعهد و جوانگرایی مد نظر قرار داشته است‪.‬‬ ‫محمد شیخ حسینی افزود‪:‬افرادی که به عنوان مدیر معرفی می شوند‬ ‫عالوه بر ویژگی های عمومی باید روحیه جهادی و انقالبی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬تغییر و جابجایی شــغلی برای حفــظ پویایی وارتقای‬ ‫ســازمان ضروری اســت‪ .‬به گفته شیخ حسینی‪،‬تمام تالشمان را کرده‬ ‫ایم که انتصابات بر اساس مشورت و خرد جمعی باشد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل بانک توســعه تعاون با معرفی امید ســلیمانی به عنوان‬ ‫سرپرســت شــرکت سمات تاکید کرد‪:‬این شــرکت یکی از مهم ترین‬ ‫مجموعه های بانک است و بخش مهمی از موفقیت بانک در بعد فنی‬ ‫وعملیاتی به فعالیت شرکت سمات مربوط می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬ایجاد تحول در فعالیت های شرکت سمات باید در اولویت‬ ‫تیم جدید مدیریتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫شــیخ حســینی با اشاره به ظرفیت باالی شرکت سمات اعالم کرد‪:‬این‬ ‫شــرکت با شناســایی نیاز واحد های مختلف بانک در ســطح صف و‬ ‫ستاد‪ ،‬تعامل صد درصدی با حوزه فناوری و اطالعات بانک برقرار کند‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود به موضوع جانشــین پروری‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬از ابتدا بر تربیت و اموزش مدیران برای توســعه و‬ ‫ارتقای بانک تاکید داشــته ام‪.‬بر این اســاس در اینده نزدیک ازمونی‬ ‫در بیــن متقاضیــان برگزار و منتخبان این ازمون دوره های تخصصی‬ ‫مدیریتی می بینند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن حــوزه حقوقی بانک را نیازمند تحول دانســت وگفت‪:‬‬ ‫برخی از واحدهای بانک با ســکون روبرو بودند و ما نیاز داریم که این‬ ‫واحدها به سرعت متحول و پاسخگو شوند‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل ذوب اهن اصفهان از مدیریت ایمنی و اتش نشانی شرکت‬ ‫اصفهان ‪ /‬گروه استانها ‪ :‬مهدی کوهی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان از‬ ‫مدیریت ایمنی و اتش نشانی شرکت بازدید و با تالشگران این مدیریت‬ ‫دیدار و گفتگو کرد‪ .‬وی در این دیدار رعایت حداکثری اصول ایمنی و‬ ‫تولید ایمن را از دغدغه هر سازمانی عنوان کرد و افزود‪ :‬برای رسیدن‬ ‫بــه ایــن هدف باید قبل از واکنش به حوادث‪ ،‬ریســک ها و مخاطرات‬ ‫شناســایی شــده و از حوادث و اســیب های احتمالی جلوگیری نمود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با بیان این که کلیه قراردادهای شرکت‬ ‫باید پیوست ایمنی داشته باشد تاکید کرد‪ :‬قبل از انعقاد قراردادها باید‬ ‫تاییدیه مدیریت ایمنی و اتش نشانی شرکت اخذ شود‪.‬وی استفاده از‬ ‫تجهیزات حفاظت فردی استاندارد را از ضروریات رعایت ایمنی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬کلیه تجهیزات ایمنی باید با نظر مدیریت ایمنی و اتش نشانی‬ ‫شرکت تهیه و توزیع شود‪.‬اموزش های ایمنی عمومی و تخصصی شغلی‬ ‫از سایر مواردی بود که مدیر عامل شرکت بر ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت حضور مدیــران در کمیته عالی ایمنی تجهیزاتی‬ ‫را ضروری دانســت و گفت‪ :‬من هم در بازدیدها حضور خواهم داشــت‬ ‫ضمــن ایــن که اهمیت موضوع ایجاب می کنــد یکایک ما به این امر‬ ‫مهم توجه داشــته باشیم‪ .‬مدیرعامل شرکت همچنین بر به روزرسانی‬ ‫تجهیزات اتش نشــانی و تکمیل سیســتم اعالم و اطفا حریق در سطح‬ ‫کارخانه تاکید کرد‪.‬‬ ‫مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت در این دیدار‬ ‫با ارایه گزارشی از شرایط ایمنی در بخش های مختلف کارخانه گفت‪:‬‬ ‫با برنامه ریزی های علمی و شــاخص دار و تالش همکاران توانســتیم‬ ‫میزان و شــدت حوادث را به طور چشــمگیری کاهش دهیم و در ادامه‬ ‫این برنامه ها با اگاه سازی و اموزش کارکنان و همچنین با شناسایی‬ ‫خطرات و ریسک ها امیدواریم حوادث را به صفر برسانیم‪.‬‬ ‫با همت سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی؛‬ ‫نمایشگاه ‪ 6‬روزه فروش بهاره و عرضه مستقیم کاال در مشهد اغاز به کارکرد‬ ‫مشهد ‪ /‬سمیرا رحمتی‬ ‫مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداری های خراســان رضوی از اغاز‬ ‫به کار نمایشــگاه فروش بهاره و عرضه مســتقیم کاال به مدت ‪ 6‬روز در‬ ‫مشــهد خبر داد‪.‬محمدرضا تازیکی با بیان این خبر گفت‪ :‬این نمایشــگاه‬ ‫به مدت ‪ 6‬روز از ساعت ‪ 16‬تا ‪ 22‬در محل دائمی نمایشگاه بین المللی‬ ‫مشــهد دایر اســت و در روز ‪ ۲۶‬اســفند ماه از ســاعت ‪ 11‬صبح پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان خواهد بود‪.‬وی افزود‪ :‬هدف از برگزاری این نمایشــگاه‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان و به منظور تامین کاالهای اساســی برای‬ ‫خرید شــب عید شــهروندان برنامه ریزی شده و امسال نیز همانند چند‬ ‫سال گذشته توسط سازمان همیاری با دستور و نظارت فرمانداری مشهد و‬ ‫همچنین همکاری مستمر سازمان صمت‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬دامپزشکی‪،‬‬ ‫روزنامه روزگار را‬ ‫در شبکه های اجتماعی‬ ‫دنبال و حمایت نمایید‬ ‫‪www.instagram.com/rozegarnews‬‬ ‫‪www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar‬‬ ‫تعزیرات‪ ،‬اداره بهداشت‪ ،‬اتاق اصناف و نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار‬ ‫می شــود‪.‬مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با‬ ‫اشــاره به اســتقبال خوب شهروندان مشهدی از نمایشگاه فروش بهاره‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تولید کنندگان و عرضه کنندکان پوشــاک‪ ،‬کیف و کفش‪،‬‬ ‫شــیرینی‪ ،‬شــکالت‪ ،‬اجیل و خشکبار‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬محصوالت شوینده‬ ‫بهداشتی و ‪ ...‬در این نمایشگاه محصوالت و کاالهای خود را با قیمتهای‬ ‫مصوب عرضه می کنند‪.‬گفتنی است‪ ،‬کاالهای قابل عرضه در نمایشگاه‬ ‫بهاره امســال توســط اتحادیه های صنفی قیمت گذاری شده و با ‪ 15‬تا‬ ‫‪ 20‬درصد تخفیف نسبت به بازار به مصرف کنندگان عرضه می شود و‬ ‫در طول برگزاری بازرســان اتاق اصناف و تعزیرات مســتقر در نمایشگاه‬ ‫بر کیفیت و قیمت کاالها کنترل و نظارت مستقیم دارند‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو پرایــد ‪ 131‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪ 949 – 86‬ج ‪ 11‬بــه رنــگ نــوک مــدادی مــدل ‪ 1390‬شــماره‬ ‫موتــور ‪ 4437843‬شــماره شاســی ‪S1412290041223‬‬ ‫متعلــق بــه علــی اکبــر جهــان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شیخ حسینی بیان کرد‪:‬در دعاوی و پرونده هایی که ما محق هستیم‬ ‫باید با تمام توان ازحق بانک دفاع و رای گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد‪:‬در حوزه بازرسی و نظارت‬ ‫باید به ســمت پیشــگیری و اصالح حرکت کنیم و برخورد به عنوان‬ ‫گزینه اخر مطرح باشد‪.‬واحدهای نظارتی بانک نیز باید با یکدیگر هم‬ ‫افزایی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن حــوزه بین الملل بانــک را نیازمند تحول معرفی کرد‬ ‫وگفت‪:‬مدیران جدید باید با استفاده از ظرفیت باالی نیروی انسانی این‬ ‫واحد و تعامل با شرکت صرافی به ارتقای بانک از این ناحیه کمک کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون نیز در این جلســه بر موضوع‬ ‫جانشــین پروری در تمام واحدهای بانک اشــاره کرد و گفت‪:‬حوزه ای‬ ‫تی شــرکت ســمات و فناوری بانک را مجزا از یکدیگر نمی بینیم ‪.‬این‬ ‫دو مجموعه باید همدل و هم افزا فعالیت کنند‪.‬‬ ‫در ادامه جلســه ســید باقرفتاحی افزود‪:‬کارهای عقب مانده زیادی در‬ ‫حوزه ای تی داریم که مدیران جدید باید با سرعت به ایجاد تحول در‬ ‫این بخش ها بپردازند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬در حوزه بازرســی ‪ ،‬نظارت و بین‬ ‫الملل نیز باید هم افزایی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫در پایان این نشست احکام انتصاب مدیران از سوی مدیرعامل و اعضای‬ ‫هیات مدیره تقدیم شد‪.‬‬ ‫اتخاذ تمهیدات الزم برای ارائه‬ ‫خدمات مناسب به مشتریان‬ ‫در روزهای پایانی سال‬ ‫و تعطیالت نوروز ‪1402‬‬ ‫معاونــــت مالـــــی و‬ ‫ســرمایه گذاری پســت‬ ‫بانــک ایــران با ارســال‬ ‫نامه ای به مدیریت شعب‬ ‫اســــتان های بانـــک‪،‬‬ ‫تمهیدات الزم را برای پاســخگویی مناسب به‬ ‫مشــتریان در روزهای پایانی سال و تعطیالت‬ ‫نوروز ‪ ،1402‬ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ایــن ابالغیه بر اســاس نامــه ‪312288/01‬‬ ‫مــورخ ‪ 1401/12/18‬اداره نظــارت بــر‬ ‫نظام هــای پرداخت بانــک مرکزی جمهوری‬ ‫اســامی ایران اعالم شــده اســت و از بانک ها‬ ‫و موسســات مالی کشــور درخواست شده در‬ ‫روزهــای پایانی ســال واحدهای ‪ 24‬ســاعته‬ ‫پشــتیبانی از مشــتریان برای پاسخگویی به‬ ‫نیازهــای انان در حــوزه پرداخت های کارتی‪،‬‬ ‫خودپردازهــا و پایانه های فروشــگاهی در نظر‬ ‫گرفته شود و برای شعب‪ ،‬خزانه کشیک و نیروی‬ ‫متخصص برای پایش لحظه ای و رفع مشکالت‬ ‫احتمالــی مربوط به دســتگاه های خودپرداز‬ ‫تعیین کنند‪.‬‬ ‫مطابــق این نامــه‪ ،‬بانک ها بایــد برنامه ریزی‬ ‫مناســبی بــرای حضور مســتمر ‪ 50‬درصد از‬ ‫کارکنــان در تمام ایــام تعطیالت نوروز جهت‬ ‫ارائه خدمات بدون وقفه به مشــتریان داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه منظــور ایجــاد ســهولت در‬ ‫دسترســی مســافران نوروزی برای استفاده از‬ ‫خدمات دریافت و پرداخت عالوه بر اســتقرار‬ ‫خودپردازهای ســیار در مناطق مســافرخیر‬ ‫شهری و روستایی‪ ،‬بانک ها می توانند اتاقک های‬ ‫ســیاری را جهت ارائه خدمــات الکترونیکی‪،‬‬ ‫انتقال وجه و پرداخت قبوض در مناطق پرتردد‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬بازارهای ســنتی و فروشگاه های بزرگ‬ ‫در سراسر کشور تعبیه کنند‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک فرعی از ‪ ۱۱۲۳‬اصلی بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوســیله بــه مالکیــن پالکهــای ‪ ۱۱٤٥‬اصلــی و ‪ ۱۱۲۲‬اصلــی و ‪ ۱۱۲۱‬اصلــی بخــش‬ ‫شــهر کاشــمر ابــاغ مــی گــردد بــا توجــه * بــه اینکــه وقــت تعییــن متــراژ و مســاحت‬ ‫پــاک ‪ ۰‬فرعــی از ‪ ۱۱۲۳‬اصلــی شــهر کاشــمر مــورد تقاضــای ورثــه محمــد فخــار کــه‬ ‫در مجــاورت ملــک شــمامی باشــد در روز دو شــنبه مورخــه ‪ 1402/01/28‬ســاعت‬ ‫‪ ۱۰‬صبــح تعییــن گردیــده و در محــل انجــام خواهــد شــد چنانچــه در مــورد حــدود‬ ‫و حقــوق ارتفاقــی ملــک مز بــور حقــی بــرای خــود قائــل هســتید و یــا اختالفــی بــا‬ ‫مجــاور مز بــور دار یــد مــی توانیــد در روز و ســاعت مقــرر در محــل وقــوع ملــک واقــع‬ ‫در کاشــمر‪ -‬خیابــان قائــم قائــم ‪ ۱۱‬چهــارراه دوم ســمت راســت حاضــر گردیــده و‬ ‫برابــر کــد ‪ ٩١٤‬مجموعــه بخشــنامههای ثبتــی مطالــب خــود را اظهــار دار یــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت در صــورت عــدم حضــور عملیــات ثبتــی برابــر مقــررات ادامــه مــی یابــد‬ ‫احمد جهانگیر‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫‪ -1‬حد شرق پال ک ‪ ۱۱٤٥‬اصلی قاسم اصلی‬ ‫‪ -2‬حد غرب پال ک ‪ ۱۱۲۲‬اصلی مهدی فخار ترشیزی وغیره‬ ‫‪ -3‬حد جنوب پال ک ‪ ۱۱۲۱‬اصلی محمد حسن فخار ترشیزی‬ ‫م ‪ /‬الف ‪198‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪1401/11/04-140160306012003998‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫کاشــمرتصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ا قــای حســن علــی محمــدی فرزنــد رمضانعلــی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 8947‬صــادره ازگنبــد کاووس در یــک قطعــه محوطــه بــه مســاحت ‪33.28‬متــر مربــع پــاک ‪1‬‬ ‫فرعــی از ‪ 2584‬اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک باقیمانــده ‪ 2584‬اصلــی واقــع در بخــش یــک شــهر‬ ‫کاشــمر خر یــداری از مالــک رســمی اقایــان محمــد و علــی فخرایــی و حســین عباســیان محمدیــه وغالمرضــا‬ ‫معمارمحــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تار یــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تار یــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی‬ ‫تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24:‬‬ ‫احمد جهانگیر‬ ‫رئیس ثبت اسناد وامال ک کاشمر‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ا قــای بهمــن احمــدی حســب الوکالــه غالمعبــاس یاراحمــدی برابــر وکالتنامــه‬ ‫‪ ۱۴۳۴۹۲‬مــورخ ‪ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵‬دفتــر ‪ ۱۸‬بروجــرد بــا تســلیم دو بــر فــرم استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده شــماره ‪ ۵۸۶۳۷۵‬مــورخ ‪ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸‬دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ ۱۸‬بروجــرد مدعــی مــی باشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ ‪ ۵۴۶۷‬فرعــی از ‪۱‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش ‪ ۳‬بروجــرد ذیــل دفتــر ‪ ۱۴۵‬صفحــه ‪ ۳۳۵‬بنــام غالمعبــاس‬ ‫یاراحمــدی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بــه علــت‬ ‫جابجایــی مفقــود شــده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک الحاقــی بــه مــاده ‪۱۲۰‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم یــک نوبــت اگهــی میشــود‬ ‫اگــر شــخصی بــه نحــوی از انحــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد‬ ‫میتوانــد اعتــراض خــود را کتبــا پــس از نشــر اگهــی بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــا مــدت قانونــی و اعــام گواهــی‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ادرس ملک‪ :‬بروجرد نیاوران نبش کوچه دانش ‪۲۲‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/۱۲/۲۲ :‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت و اسناد و امال ک بروجرد‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول مرحله اول‬ ‫بــه موجــب اجرائیههــای صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی و حقوقــی فــردوس خانــم مریــم ژانــداری‬ ‫فرزنــد عبــاس ‪ -1‬در پرونــده کالســه ‪ ۰۱۰۰۰۷۲‬ایــن اجــرا بــه پرداخــت مبلــغ ‪ ۲۲.۸۹۵۹۴۵‬ریــال بابــت اصــل‬ ‫خواســته در حــق محکــوم لهــا خانــم صدیقــه حســین پــور و مبلــغ ‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال بابــت حــق االجــرای دولتــی‬ ‫در حــق دولــت ‪ -۲‬در پرونــده کالســه ‪ ۰۱۰۰۰۷۳‬ایــن اجــرا بــه پرداخــت مبلــغ ‪ ۱۲۷.۱۴۰.۳۰۵‬ریــال بابــت‬ ‫اصــل خواســته در حــق محکــوم لهــا خانــم صدیقــه حســین پــور و مبلــغ ‪ ۱.۸۰۰.۰۰۰‬ریــال بابــت حــق االجــرای‬ ‫دولتــی در حــق دولــت ‪ -3‬در پرونــده کالســه ‪ ۰۱۰۰۰۹۴‬ایــن اجــرا بــه پرداخــت مبلــغ ‪ ۳۴۹.۴۵۰.۱۷۹‬ریــال‬ ‫بابــت اصــل خواســته در حــق محکــوم لــه ا قــای رضــا قاســمی و مبلــغ ‪ ۱.۸۰۰.۰۰۰‬ریــال بابــت حــق االجــرای‬ ‫دولتــی در حــق دولــت محکــوم گردیــده اســت ‪ .‬محکــوم علیهــا در راســتای اســتیفای محکــوم بــه جهــت‬ ‫پرونــده کالســه ‪ ۰۱۰۰۰۷۲‬تعــداد ‪ ۴۰‬دســت لبــاس ایزولــه ابــی رنــگ (کاورال) و جهــت پرونــده کالســه‬ ‫‪ ۰۱۰۰۰۷۳‬تعــداد ‪ ۲۳۰‬دســت لبــاس ایزولــه ابــی رنــگ (کاورال) و جهــت پرونــده کالســه ‪ ۱۰۰۰۹۴‬تعــداد‬ ‫‪ ۶۱۵‬دســت لبــاس ایزولــه ابــی رنــگ ( کاورال) را جهــت فــروش و مزایــده معرفــی نمــوده و برابــر نظریــه‬ ‫کارشــناس هــر دســت از لباســهای معرفــی شــده بــه مبلــغ ‪ ۴۵۰.۰۰۰‬ریــال ‪ ،‬جمــع ‪ ۸۸۵‬دســت لباســهای‬ ‫فــوق در هــر ســه پرونــده بــه مبلــغ ‪ ۳۹۸.۲۵۰.۰۰۰‬ر یــال ارزیابــی گردیــده و نظریــه کارشــناس مصــون از‬ ‫اعتــراض باقیمانــده اســت ‪ .‬لــذا بــه تقاضــای محکــوم لــه مقــرر گردیــده مرحلــه اول مزایــده جهــت فــروش‬ ‫لباســهای مذکــور و بــه میــزان محکــوم بــه در روز دوشــنبه مورخــه ‪ 1402/01/07‬ســاعت ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۱‬صبــح از‬ ‫طریــق مزایــده حضــوری و بــا حضــور نماینــده محتــرم دادســتانی فــردوس در محــل اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫دادگســتری شهرســتان فــردوس برگــزار شــود و مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه شــخصی کــه‬ ‫باالتر یــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد واگــذار خواهــد شــد خر یــداران محتــرم میتواننــد ظــرف مهلــت پنــج روز‬ ‫قبــل از موعــد مزایــده جهــت بازدیــد از لباســهای موضــوع مزایــده بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد‪ .‬برنــده‬ ‫مزایــده بایــد حداقــل ‪ ۱۰‬درصــد از بهــاء فــروش رافــی المجلــس تودیــع نمایــد و پــس از تســویه حســاب‬ ‫کامــل نســبت بــه تحویــل لباســهای فــوق برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری ام ‪ .‬وی ‪.‬ام تیــپ ‪NEW-315‬‬ ‫مــدل ‪ 1394‬بــه رنــگ ســفید‪-‬روغنی بــه شــماره شــهربانی ایــران‪-74‬‬ ‫‪633‬س‪ 64‬بــه شــماره موتــور‪ MVM477FJAE027579‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NATFBAKD7E1005277‬بــه نــام ســید رضــا خاتــم پــور بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 5219900048‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫میباشــد‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک فرعی از ‪ ۱۱۲۲‬اصلی‬ ‫بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوســیله بــه مالکیــن پالکهــای ‪ ۱۱٤‬اصلــی و ‪ ۱۱۲۳‬اصلــی و ‪ ۱۱۲۱‬اصلــی‬ ‫بخــش شــهر کاشــمر ابــاغ مــی گــردد بــا توجــه بــه م اینکــه وقــت تعییــن‬ ‫متــراژ و مســاحت پــاک • فرعــی از ‪ ۱۱۲۲‬اصلــی شــهر کاشــمر مــورد تقاضــای‬ ‫ورثــه محمــد فخــار کــه در مجــاورت ملــک شــمامی باشــد در روز دو شــنبه‬ ‫مورخــه ‪ 1402/01/28‬ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح تعییــن گردیــده و در محــل انجــام‬ ‫خواهــد شــد چنانچــه در مــورد حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مزبــور حقــی‬ ‫بــرای خــود قائــل هســتید و یــا اختالفــی بــا مجــاور مزبــور داریــد میتوانیــد‬ ‫در روز و ســاعت مقــرر در محــل وقــوع ملــک واقــع در کاشــمر‪ -‬خیابــان‬ ‫قائــم قائــم ‪ ۱۱‬چهــارراه دوم ســمت راســت حاضــر گردیــده و برابــر‬ ‫کــد ‪ ٩١٤‬مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی مطالــب خــود را اظهــار داریــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور عملیــات ثبتــی برابــر مقــررات‬ ‫ادامه می یابد‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م ‪ /‬الف ‪199‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری پرایــد جــی ال ایکــس ای‬ ‫مــدل ‪ ۱۳۸۸‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره پــاک‬ ‫ایــران ‪ ۴۷۷ _ ۴۱‬د ‪ ۹۷‬و شــماره موتــور ‪ ۲۹۸۲۲۱۹‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ S1412288991538‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫لرستان‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫کوتاهازاستان ها‬ ‫به مناسبت بزرگداشت هفته شهدا‬ ‫در سمنان انجام شد؛‬ ‫تجلیل از خانواده معظم‬ ‫شهدای منتسب به همکاران‬ ‫شرکت توزیع برق‬ ‫سمنان ‪ /‬گروه استانها ‪ :‬با حضور مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع برق استان سمنان و جمعی‬ ‫از همــکاران‪ ،‬از خانواده معظم شــهدای‬ ‫منتســب به کارکنان این شــرکت تجلیل‬ ‫به عمل امد‪.‬‬ ‫معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫اســتان در ائین تجلیل از خانواده معظم‬ ‫شهدای منتسب به کارکنان شرکت توزیع‬ ‫برق اســتان بیان کرد‪ :‬روز بزرگداشــت‬ ‫شــهدا‪ ،‬فرصتی شایســته برای یاداوری‬ ‫راز جاری ماندن اهداف شــهدایی اســت‬ ‫کــه از جــان خود گذشــتند و ایثار و از‬ ‫خودگذشــتگی را برای مــا معنا کردند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر معینیان با اشــاره به این که‬ ‫شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق‬ ‫در زیباترین شکل است اظهار کرد‪ :‬شهدا‬ ‫زندگی ابدی دارند و نقشــه راه ایندگان‬ ‫برای رسیدن به سرمنزل مقصود هستند‪.‬‬ ‫وی بــا عنوان این که جایگاه جهاد در نزد‬ ‫خداوند متعال بســیار واالست گفت‪ :‬در‬ ‫عرصــه جهاد تبیین می بایســت جایگاه‬ ‫واالی ایثــار و ایثارگــری را در جامعــه‬ ‫ترویــج و تعمیم دهیم‪.‬خاطرنشــان می‬ ‫سازد‪ :‬در این مراسم با اعطای لوح تقدیر‬ ‫و هدایایــی‪ ،‬از ‪ ۲۴‬نفر خانواده شــهدای‬ ‫منتسب به همکاران این شرکت‪ ،‬با اعطای‬ ‫لــوح تقدیر و هدایایی‪ ،‬قدردانی به عمل‬ ‫امد‪ .‬همچنین پس از خاتمه این مراسم‪،‬‬ ‫ائین غرس نهال در محوطه فضای ســبز‬ ‫حوزه ســتادی شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان سمنان انجام شد‪.‬‬ ‫جلسه ستاد مقابله باساخت‬ ‫و ساز غیر مجاز شهرداری‬ ‫چهارباغ برگزار شد‬ ‫البرز ‪ /‬گروه استانها ‪ :‬تاکید جدی شهردار‬ ‫چهارباغ بر پیشگیری از ساخت و ساز غیر‬ ‫مجاز‪ .‬جلســه ستاد مقابله باساخت و ساز‬ ‫غیر مجاز شــهرداری چهارباغ صبح امروز‬ ‫دوشــنبه ‪ 22‬اســفند ‪ 1401‬به ریاســت‬ ‫مهندس موســوی شــهردار چهارباغ و با‬ ‫حضور مدیران حراست‪ ،‬بازرسی‪ ،‬معاونت‬ ‫خدمات شــهری‪ ،‬سرپرست واحد کنترل و‬ ‫نظارت و مدیران نواحی مهدی اباد و ملک‬ ‫اباد در دفتر شــهردار برگزار شــد‪.‬در این‬ ‫جلســه شهردار چهارباغ بر ضرورت اجرای‬ ‫دقیق قانون برای پیشــگیری از ســاخت و‬ ‫ساز غیر مجاز تاکید کرد‪.‬مهندس موسوی‬ ‫از مســوولین حاضر در جلســه خواست با‬ ‫رصد منظم ســطح شــهر و نواحی‪ ،‬مانع از‬ ‫ســاخت و ساز غیر مجاز بشوند‪.‬وی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬اجازه فرصت طلبی به قانون گریزان‬ ‫ندهید و ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی‪،‬‬ ‫با متخلفین برخورد قانونی و به موقع شود‪.‬‬ ‫در ادامه مسوولین حاضر در جلسه گزارشی‬ ‫از وضعیت ســاخت و ساز در شهر چهارباغ‬ ‫و نواحی ملک اباد‪ ،‬مهدی اباد و شــهرک‬ ‫ابریشم ارایه کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان مرکزی‪:‬‬ ‫خانواده شهدا نقش‬ ‫بی بدیلی در انتقال فرهنگ‬ ‫ایثار به جامعه دارند‬ ‫مرکزی ‪ /‬گروه استانها ‪ :‬مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیــع نیروی برق اســتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫خانواده شــهدا نقــش بی بدیلی در انتقال‬ ‫فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه به ویژه‬ ‫نسل امروز دارند‪.‬‬ ‫محمــود محمودی در مراســم تجلیل از‬ ‫فداکاری هــا و رشــادت های خانواده های‬ ‫معظم شــهدا شــرکت توزیع برق استان‬ ‫مرکزی به مناسبت ‪۲۲‬اسفند گرامیداشت‬ ‫مقــام واالی شــهدا‪،‬از شــهدا به عنــوان‬ ‫عزت افرین ملت ایران در هشت سال جنگ‬ ‫تحمیلــی یــاد کرد و افزود‪ :‬ما همه مدیون‬ ‫جان فشانی شهدای گران قدر هستیم‪.‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬عزت و سربلندی جامعه اسالمی‬ ‫ما در عرصه های داخلی و خارجی در سایه‬ ‫ازخودگذشتگی و خون پاک شهدا حاصل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمودی گفت‪ :‬این ارامشی را که امروز در‬ ‫ان به سر می بریم‪ ،‬مدیون جان فشانی شهدا‬ ‫هستیم‪.‬در پایان این مراسم از خانواده های‬ ‫معظم شــهدای شرکت توزیع برق استان‬ ‫مرکــزی با اهدای لــوح تقدیر و هدایایی‬ ‫تجلیل شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2347‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫استانها‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫شهردار نجف اباد ویژه برنامه های‬ ‫نوروز ‪ 1402‬را تشریح کرد‬ ‫خبر ویژه‬ ‫به مناسبت روز بزرگداشت شهدا انجام شد ‪:‬‬ ‫دیدار با خانواده شهید همکار در شرکت برق منطقه ای سمنان‬ ‫سمنان ‪ /‬گروه استانها ‪ :‬در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و‬ ‫همزمان با بزرگداشت روز شهدا‪ ،‬مشاور امور ایثارگران شرکت برق‬ ‫منطقه ای سمنان به همراه جمعی از اعضاء شورای بسیج خواهران‬ ‫و برادران پایگاه شــهید عباســپور این شرکت و معاون تعاون بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران شهرستان شاهرود با حضور در منزل شهید‬ ‫محمدی کیا با مادر این شــهیدگرانقدر دیدار کردند ‪.‬در این دیدار‬ ‫مهندس محمد اخالقی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت‬ ‫برق منطقه ای ســمنان ضمن تبریک اعیاد مبارک شــعبانیه و با‬ ‫گرامیداشت یاد شهیدان گلگون کفن انقالب اسالمی ایران نسبت به‬ ‫مقام شامخ این شهید گرانقدر ادای احترام نمود ‪ .‬مهندس اخالقی‬ ‫با اشــاره به جایگاه واالی خانواده معظم شــهدا‪ ،‬مادران و همسران‬ ‫گرانقدر شهدا را اسوه های صبر و ایمان و گنجینه های گرانبهای‬ ‫ایثار دانست وگفت‪ :‬عزت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران مرهون‬ ‫اخالص و ایثار شــهدا و حاصل صبر و پایداری خانواده انان اســت ‪.‬‬ ‫محمدحسن عبداللهی ‪ ،‬معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫شهرستان شاهرود ضمن قدردانی از فعالیت ها و اقدامات شرکت‬ ‫برق منطقه ای سمنان در امور ایثارگران و خانواده همکاران شهید‬ ‫اظهار داشت ‪ :‬دیدار و دلجویی از خانواده شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان‬ ‫برای ما افتخار بزرگی است و هر چه برای این عزیزان کار شود در‬ ‫مقابل ایثارگری انان کم است‪ .‬همچنین برادر شهید محمدی کیاء‬ ‫‪ ،‬بــه بیــان خاطراتی از روحیات و ویژگی های رفتاری این شــهید‬ ‫گرامــی پرداخــت ‪ .‬در پایــان این دیدار‪ ،‬با اهداء لوح یادبود به مادر‬ ‫این شهید واالمقام ‪ ،‬از ایثار و استقامت خانواده این شهید تشکر و‬ ‫قدردانی شــد‪.‬خاطر نشــان می گردد به همین مناسبت پس از این‬ ‫دیدار‪ ،‬بســیجیان با حضور در گلزار شــهدای شــاهرود و بسطام به‬ ‫مقام شــامخ شــهدای این شرکت شهیدان احمد قاسمیان ‪،‬حمید‬ ‫رضا محمدی کیا ء و اسماعیل کریمی با قرائت فاتحه و شاخه گل‬ ‫ادای احترام نمودند‪ .‬محمد مهدی وحدتی مدیر دفتر روابط عمومی‬ ‫شهردار اردبیل‪:‬‬ ‫بودجه ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومانی شهرداری اردبیل تصویب شد‬ ‫اردبیل ‪ /‬گروه استانها ‪ :‬شهردار اردبیل از تصویب بودجه ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی ‪ ۱۴۰۲‬شــهرداری اردبیل توسط اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اردبیل‪،‬‬ ‫محمود صفری در جلسه تصویب بودجه سال ‪ ۱۴۰۲‬شهرداری اردبیل‬ ‫با اشــاره به این که ســعی کردیم توسعه متوازن شهری و اماده سازی‬ ‫زیرساخت ها در برنامه باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بودجه ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬شهرداری اردبیل توسط اعضای شورای اسالمی شهر تصویب‬ ‫و اقدامــات در تمامــی حوزه ها با برنامه ریزی ها اغاز می شــود‪.‬وی از‬ ‫اختصاص بیشــترین بودجه ‪ ۱۴۰۲‬شــهرداری اردبیل به فعالیت های‬ ‫عمرانی خبر داد‪ ،‬افزود‪ :‬حوزه عمران سهم ‪ ۶۷‬درصدی در بودجه سال‬ ‫اتی خواهد داشــت و تخصیص این مقدار از بودجه به بخش عمران‪،‬‬ ‫اقدامی بزرگ و شاخص است‪.‬شهردار اردبیل با بیان این که در بودجه‬ ‫ســال اتی به مناطق کم برخوردار هم توجه ویژه شــده اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بودجه شــهرداری اردبیل با رویکــرد مردمی و با تمرکز بر روی‬ ‫پروژه های بزرگ عمرانی‪ ،‬اماده ســازی زیرســاخت ها شهری‪ ،‬توسعه‬ ‫متوازن و توجه ویژه به مناطق کم برخوردار تنظیم شــده اســت که با‬ ‫تصویب ان اقدامات اغاز می شود‪.‬‬ ‫صفری اتمام پروژه های نیمه تمام را یکی از اولویت ها عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در کنــار اتمــام پروژه های نیمه تمام‪ ،‬اغاز و اجرای پروژه های دیگر نیز‬ ‫با جدیت تمام در دستور کار است که یکی از پروژه های مهم احداث‬ ‫پل بسیج در راستای روان سازی ترافیک است که عملیات حفاری پل‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای گلستان در دیدار با فرزندان شهدا‪:‬‬ ‫گلســتان ‪ /‬گــروه اســتانها ‪ :‬به مناســبت روز‬ ‫بزرگداشــت شــهدای گرانقدر‪ ،‬دیدار وبیناری‬ ‫بــا فرزندان ارجمند شــهدای معظم ســازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشــور با حضور حمزه‬ ‫کرایلو مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫گلســتان‪ ،‬معاونین ‪،‬روســای ستادی به همراه‬ ‫فرزندان شهدای گرانقدر اداره کل اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای استان گلستان برگزار شد‪.‬حمزه کرایلو‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اســتان ضمن‬ ‫قدردانی از صبر و مقاومت خانواده ایثارگران‪ ،‬از‬ ‫رشادت ها و فداکاری شهدا و ایثارگران در دفاع‬ ‫از میهن اســامی ایران مطالبی را ارائه کرد‪.‬وی‬ ‫دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران را توفیق‬ ‫الهی دانســت و گفت‪ :‬ایثارگری شهدا و خانواده‬ ‫معظم ان ان و فداکاری ایثارگران جای تحسین‬ ‫زیادی دارد و پر ارزش است و سند خدمتگزاری‬ ‫به کشور و انقالب اسالمی در دستان شما عزیزان‬ ‫قرار دارد‪.‬وی افزود‪ :‬ایثارگران در میدان ازمایش‬ ‫بزرگی قرار گرفتند و از ان سربلند بیرون امدند‬ ‫و برای این نعمت شــکر گذاری کنید که ارزش‬ ‫استاندار خراسان رضوی‪:‬‬ ‫تدابیر وزارت نفت موجب پایداری شبکه گاز‬ ‫شرق کشور خواهد شد‬ ‫مشهد ‪ /‬سمیرا رحمتی‬ ‫اســتاندار خراســان رضوی با اشاره به اجرای‬ ‫پروژه های متعدد در حوزه صنعت گاز استان‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم با اجرای بســته های وزارت‬ ‫نفــت‪ ،‬پایدار جریــان گاز بخش های مختلف‬ ‫مناطق شرق و شمال شرق کشور تامین شود‪.‬‬ ‫یعقوبعلی نظری در ایین اغاز عملیات اجرایی‬ ‫پروژه خط انتقال تقویتی تربت جام که با حضور‬ ‫وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران‬ ‫بــه صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اجرای پروژه های وزارت نفت در دســتور‬ ‫کار استان قرار دارد و امیدواریم تا سال اینده‬ ‫در بخش خانگی و صنعتی مشــکلی در استان‬ ‫خراسان رضوی و جنوبی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که وظیفه ما پیگیری در‬ ‫سایه حمایت و توجه شما است افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت اجرایی موجود امیدواریم همه پروژه ها‬ ‫به زودی بــه بهره برداری برســند؛ همچنین‬ ‫حمایــت الزم را از قــرارگاه ســازندگی خاتم‬ ‫االنبیا(ص) در استان خواهیم داشت‪.‬استاندار‬ ‫خراســان رضوی به بســته وزارت نفت برای‬ ‫تامین پایدار گاز در مناطق شرق و شمال شرق‬ ‫کشــور هم اشــاره کرد و گفت این بسته شامل‬ ‫احــداث خطوط لوله گاز و فراورده های نفتی‬ ‫به مناطق شــرقی کشور‪ ،‬ساخت ایستگاه های‬ ‫تقویت فشــار‪ ،‬ساخت مخازن ذخیره گازی و‬ ‫ال پی جی در شهرک های صنعتی است‪.‬وی در‬ ‫پایان از اقدامات وزارت نفت‪ ،‬شرکت ملی گاز‬ ‫ایران و مدیران و کارکنان شرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی که به صورت جهادی در زمستان امسال‬ ‫موجب پایداری حداکثری جریان گاز شــدند‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫اغاز و به زودی پروژه به طور رسمی وارد عملیات اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تملک باغ شریعت‪ ،‬ساماندهی ‪ ۴‬ورودی های شهر‪ ،‬ایجاد پارک های‬ ‫متعدد در مناطق مختلف شــهری از جمله پارک بزرگ شــهید سردار‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬انتقال بازار اهن فروشــان به خارج از محدوده شهر‪ ،‬تکمیل‬ ‫فاز ‪ ۳‬خشکبار اردبیل با پارکینگ‪ ،‬احداث مجتمع خدماتی رفاهی رز‪،‬‬ ‫احداث مجتمع تجاری مســکونی دوقلوی دکوســنتر و چندین پروژه ‬ ‫دیگر را از پروژه های اولویت دار شهرداری عنوان کرد‪ .‬شهردار اردبیل‬ ‫از ایجاد ‪ ۲‬ایستگاه اتش نشانی‪ ،‬احداث فرهنگسرا و ایستگاه کار برای‬ ‫کارگران ساختمانی و فصلی‪ ،‬افتتاح پل نیایش‪ ،‬تامین زیرساخت های‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ایجاد شهرداری الکترونیک و اخذ‬ ‫پروانــه ســاختمانی بصورت غیر حضــوری و اینترنتی نیز خبر داد‪.‬در‬ ‫ادامه انصاری رئیس شــورای اســامی شــهر اردبیل از تصویب نهایی‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۲‬شهرداری اردبیل خبر داد و گفت‪ :‬بودجه ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی شهرداری اردبیل برای سال ‪ ،۱۴۰۲‬با نگاه اینده نگری‬ ‫و توسعه و عمرانی شهر با رای موافق اکثر اعضای شورای شهر تصویب‬ ‫و مجوز ان برای اجرا به شهرداری صادر شد‪.‬‬ ‫نجفاباد‪/‬گروهاستانها‪ :‬عبدالرسولامامیشهردار‬ ‫نجف اباد‪ ،‬با اشاره به برگزاری شایسته ویژه برنامه‬ ‫های ایام فرخنده شعبان و میالد امام زمان(عج)‬ ‫در مناطق مختلف شهری‪ ،‬از تدارک ویژه مجموعه‬ ‫شهری نجف اباد جهت میزبانی معنوی و با نشاط‬ ‫از دو بهار قران و رستاخیز طبیعت در قالب شعار‬ ‫«امد بهار جان ها» خبر داد‪.‬‬ ‫امامی پس از اشــاره به کســب مقــام های دوم‬ ‫نــوروزگاه و چهــارم میزبانی اســتان در ســتاد‬ ‫نوروزی اســتانداری اصفهان در نوروز ‪ ،1401‬در‬ ‫تشــریح ویژه برنامه هــای نوروزی ‪ 1402‬گفت‪:‬‬ ‫مجموعه شهری نجف اباد همچون سال گذشته‬ ‫در تالشی منظم و برنامه ریزی مدون شرایط ویژه‬ ‫و منحصربفردی در جهت میزبانی درخور از جشن‬ ‫اغاز سال جدید و شروع بهار و فراهم نمودن شرایط‬ ‫جهت بهره گیری هرچه بیشتر از برکات و فضائل‬ ‫ماه میهمانی خدا تدارک دیده است که با عنایات‬ ‫حــق تعالی در تقویت معنویت و افزایش نشــاط‬ ‫اجتماعی شهروندان نقشی تاثیرگذار ایفا خواهد‬ ‫نمود‪ .‬شهردار نجف اباد ضمن تبریک فرا رسیدن‬ ‫ســال جدید و گرامیداشــت مــاه میهمانی خدا‬ ‫افزود در مجموعه برنامه های تدارک دیده شــده‬ ‫نوروز ‪ 1402‬با نگاهی ویژه‪ ،‬پرداخت جامع به دو‬ ‫مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان برای نخستین‬ ‫بار لحاظ شده که در هر دو بعد نشاط اجتماعی و‬ ‫افزایش روحیه عبودیت و کســب معنویات لحاظ‬ ‫شــده و عالوه بر برگزاری ویژه برنامه های مفرح‬ ‫نــوروزی‪ ،‬میهمانی الیــق در میهمانی خداوند‬ ‫باشــیم‪ .‬وی از میزبانی برنامه نوروزگاه در محل‬ ‫چهل ســتون اصفهان‪ ،‬سفر نیم روزه گردشگری‪،‬‬ ‫برگزاری مجموعه جشنواره های باغ شهر صفوی‬ ‫در اماکن تاریخی گردشگری و تفریحی و بوستان‬ ‫های مناطق مختلف‪ ،‬و‪ ..‬به عنوان مهمترین برنامه‬ ‫های فرهنگی تفریحی تدارک دیده شده در نوروز‬ ‫‪ 1402‬یاد کرد که شهرداری نجف اباد می کوشد‬ ‫در کنار انجام اقدامات حوزه زیباســازی شــهری‬ ‫چون تزیین معابر و مناطق شــهری با انواع المان‬ ‫های نوروزی‪ ،‬زیباســازی و بهسازی فضای سبز‪،‬‬ ‫بازســازی و نوسازی میادین اصلی و ورودی های‬ ‫شهری‪ ،‬ایجاد معابر و میادین نورانی با المان های‬ ‫نوری جدید‪ ،‬جانمایی و نصب نمادهای ویژه نوروز‪،‬‬ ‫فضاسازی با سفره های هفت سین و نمادهای سال‬ ‫نو بهاری و ‪ ..‬نوروزی خاطره انگیز و ماندگار برای‬ ‫شهروندان و میهمانان نوروزی شهر مهیا سازد‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫به همراه ارزیابی کیفی و فنی‬ ‫فدا کاری خانواده شهدا و ایثارگران سند افتخار‬ ‫میهن اسالمی محسوب می شود‬ ‫بســیار واالیی دارد و فداکاری خانواده شــهدا و‬ ‫ایثارگران ســند افتخار میهن اسالمی محسوب‬ ‫می شود‪.‬وی با تاکید بر اینکه اجر خانواده معظم‬ ‫شهدا و ایثارگران قابل بیان نیست‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬هیچ کــس نمی تواند جــز خداوند اجر‬ ‫خانواده های شــهدا و ایثارگــران را ادا نماید و‬ ‫همــه ما در برابر خون شــهدا و ایثار ایثارگران‬ ‫مسوول هســتیم‪.‬کرایلو تصریح کرد‪:‬به فرموده‬ ‫مقام معظم رهبری شهادت مرگ تاجرانه است و‬ ‫زینب کبری نسخه اصلی رفتار مادران شهداست‬ ‫و درود برمادران و همسران و فرزندان شهدا که‬ ‫در این سرزمین برای مان افتخار افرینند و درود‬ ‫بــه مادران ایــن عزیززان که این چنین مردانی‬ ‫را تربیت کردند‪.‬شــایان ذکر است در پایان این‬ ‫مراســم حمزه کرایلو مدیــرکل اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای گلســتان از فرزندان معظم شــهدای‬ ‫گرانقدر و همچنین مسئول حراست و کارشناس‬ ‫حراســت به مناسبت بزرگداشت هفته سربازان‬ ‫گمنام امام زمان (عج) و بســیجیان نمونه این‬ ‫اداره کل با اهدای لوح تقدیر‪ ،‬تجلیل کرد‬ ‫کوتاهازاستان ها‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مناقصه گذار‪ :‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان شرقی‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫انجام عملیات تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق شهری و حومه شهرستان میانه‬ ‫حجم اقدام ‪ :‬به مساحت ‪ 2000‬هکتار‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/12/25‬روز پنج شنبه لغایت ‪ 1401/12/29‬روز دوشنبه تا ساعت ‪14‬‬ ‫محــل دریافــت اســناد‪ :‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا‬ ‫از طر یــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد‪ .‬و پاکــت‬ ‫الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــاوه بــر ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تار یــخ بارگــذاری اســناد مناقصــه و قیمــت پیشــنهادی‪ :‬از تار یــخ ‪ 1402/01/05‬روز شــنبه لغایــت ‪ 1402/01/17‬روز پنــج شــنبه‬ ‫تــا ســاعت ‪13‬‬ ‫تاریخ باز گشایی پا کتها‪ 1402/01/19 :‬روز شنبه‬ ‫گــروه و رشــته شــغلی‪ :‬شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری یــا فتوگرامتــری رتبــه‬ ‫یــک و دو از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد انهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ‬ ‫پیشــنهادات قیمــت کمتــر نباشــد و پیشــنهاد فنــی انهــا مــورد تائیــد مناقصــه گــذار باشــد‪.‬‬ ‫تذکر‪-‬مطابــق جــزء ‪ 10‬بنــد ب ائیــن نامــه مــاده ‪ 51‬قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده‬ ‫و انجــام ان مــی توانــد تــا ‪ 3‬ســال اســتمرار داشــته باشــد‪ .‬و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای‬ ‫تخصیــص اجرایــی خواهــد شــد‪ " .‬و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد تعلــق نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫محــل تحویــل پا کتهــای مناقصــه‪ :‬پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلیــه مــدارک اعــام شــده (اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج)‬ ‫از طر یــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک اعــام گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبریــز میــدان‬ ‫ســاعت کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید‬ ‫دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬مبلــغ ضمانتنامــه بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی بــه مبلــغ ‪ 700.000.000‬ر یــال (معــادل هفتــاد میلیــون تومــان) مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر بــوده‬ ‫و پــس از ان نیــز بــا اعــام کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد‪ .‬ضمنــا بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای مخــدوش و‬ ‫مشــروط و ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــرر‪ ،‬چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر ان و پیشــنهاداتی کــه پــس از‬ ‫ً‬ ‫انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی واصــل شــود‪ .‬مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی تواننــد مبلــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 4054013207565490‬بــه شناســه وار یــز ‪ 939108554110070000294000233114‬تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک تبر یــز وار یــز و ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫((سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪)).‬‬ ‫ادرس اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان اذربایجــان شــرقی‪ :‬تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان شــرقی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/25 :‬‬ ‫(هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫میم الف ‪۳۵۲۶‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ صفحه 6 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫کوتاه از جامعه‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی شهرداری تهران خبر داد؛‬ ‫سرویس دهی مترو‬ ‫تا ساعت ‪ ۲۴‬شب عید‬ ‫ســخنگوی شــهرداری تهران با بیان اینکه‬ ‫در شــب عیــد بــا زحمت همــکاران مترو‬ ‫سرویس دهی به شهروندان تا ساعت ‪ ۲۴‬ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ســرفاصله حرکت قطارها در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬شــب هر نیم ســاعت یک بار‬ ‫است؛ ضمن اینکه این طرح در تمام خطوط‬ ‫متــرو اجرا می شــود‪.‬بدالمطهر محمدخانی‬ ‫گفت‪ :‬پل حافظ به زودی جمع می شود‪ .‬در این‬ ‫رابطه دو موضوع مهم مطرح است که نخست‬ ‫بحث های فنی و عمرانی و دیگری موضوعات‬ ‫مربوط به نحوه تخریب پل و جایگزینی ان با‬ ‫شرایط جدید است‪.‬وی با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضــر در حوزه فنی و عمــران همکاران ما‬ ‫اماده هستند تا برنامه ریزی کاملی را در این‬ ‫زمینــه انجام دهنــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درواقع بحث‬ ‫های زیرســاختی بــرای جمع کردن این پل‬ ‫انجام شــده اســت اما موضوع مهم دیگر در‬ ‫این زمینه موضوع تردد در این بخش از شهر‬ ‫است که باید با تدبیر و کار کارشناسی دقیق‬ ‫شــیوه جایگزینی پل مشخص شود؛ به گونه‬ ‫ای کــه بهترین حالت را از منظر ترافیکی در‬ ‫این نقطه ایجاد کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی پیش بینی‬ ‫و مدیریت بحران اظهار کرد ‪:‬‬ ‫تداوم بارش در برخی استان ها‬ ‫رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران‬ ‫مخاطرات وضع هوا از فعالیت ســامانه بارشی‬ ‫در برخی نقاط نقاط کشــور‪ ،‬وزش باد شمالی‬ ‫در ســاحل دریای خزر و کاهش نســبی دما‬ ‫همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک‬ ‫درشرقوجنوبشرقخبرداد‪.‬صادقضیاییان‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز(‪ ۲۴‬اسفند) در مناطقی از یزد‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬سیســتان و بلوچستان همچنین در‬ ‫ســواحل شــمالی بارش پراکنده و وزش باد‬ ‫پیش بینی می شــود‪ .‬در استان های مرکزی‪،‬‬ ‫شــرق و جنوب شرق کشور وزش باد همراه با‬ ‫خیــزش گــرد و خاک انتظار می رود‪ .‬به گفته‬ ‫رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران‬ ‫مخاطرات وضع هوا با ورود ســامانه بارشــی‬ ‫به غرب کشــور به تدریج در نوار غربی کشــور‬ ‫بارش اغاز می شود‪ .‬در این روز در نیمه شمالی‬ ‫خوزستان‪ ،‬ایالم و جنوب لرستان بارش شدت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد؛‬ ‫ثبت اطالعات‬ ‫فاقدین شناسنامه‬ ‫در سامانه های ثبت احوال‬ ‫رئیس ســازمان ثبت احوال کشــور از ثبت‬ ‫اطالعات بیش از ‪ ۹‬هزار فاقد شناســنامه در‬ ‫سامانه های سازمان ثبت احوال کشور خبرداد‪.‬‬ ‫هاشم کارگر‪ ،‬معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت‬ ‫احوال کشور گفت‪ :‬ایجاد و تخصیص شناسه‬ ‫واحــد برای ایرانیان فاقد شناســنامه با مهیا‬ ‫نمودن زیرساخت های الزم و تخصیص شناسه‬ ‫برای افراد دارای پرونده در سازمان ثبت احوال‬ ‫کشور‪ ،‬بر اساس سیاست های دولت سیزدهم‬ ‫مبنی بر ســاماندهی و تعییــن تکلیف افراد‬ ‫فاقد شناســنامه صورت پذیرفته اســت‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در همین راســتا به منظور شناسایی و‬ ‫تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه و اختصاص‬ ‫شناســه یکتا به انان و درنهایت صدور کارت‬ ‫موقت ویژه برای این افراد‪ ،‬ســامانه ای ایجاد‬ ‫شــد و با حضور وزیر کشــور به بهره برداری‬ ‫رســید‪.‬رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان‬ ‫کرد‪ :‬با این کار امکان شناسایی کلیه اشخاص‬ ‫حقیقی ایراتی و یا مدعی تابعیت ایران براساس‬ ‫اطالعات موجود در پایگاه اطالعات جمعیت‬ ‫کشور فراهم می گردد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر ویژه‬ ‫سواد ارتباط برقرار کردن‬ ‫با دیگران را بیاموزید‬ ‫معاون وزیر بهداشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش کرونا با شیب مالیم‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم تزریق دز یاداور واکسن کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عمده بیماران بســتری مبتال به کرونا افرادی هســتند که واکســن تزریق‬ ‫نکرده اند‪.‬دکتر حسین فرشیدی درباره وضعیت کرونا در کشور و پیش بینی های‬ ‫روند بیماری در تعطیالت نوروز‪ ،‬گفت‪ :‬موارد کرونا با شیبی مالیم در حال افزایش‬ ‫است‪ .‬البته در حال حاضر میزان بستری هایمان انقدر نیست که حالت اضطرار‬ ‫اعالم کنیم‪ ،‬اما توصیه می کنیم که مردم میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫را بیشــتر کنند‪.‬وی افزود‪ :‬بنابراین موارد بیماری در کشــور با شــیب مالیمی در‬ ‫حال افزایش است‪ .‬در عین حال باتوجه به اینکه در تعطیالت نوروزی تجمعات و‬ ‫مهران محبیان فر‬ ‫کارشناسی ارشد مشاوره خانواده‬ ‫دورهمی ها افزایش می یابد و در مقابل میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫کمتر می شود‪ ،‬احتمال افزایش مجدد موارد کرونا در کشور وجود دارد‪.‬فرشیدی‬ ‫با تاکید بر لزوم اســتفاده از ماســک در فضاهای سربســته‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال‬ ‫افرادی که عالمت دار هســتند‪ ،‬دو تا ســه روز در منزل اســتراحت کنند که طی‬ ‫این مدت معموال عالئم رفع می شــود و اگر ظرف دو تا ســه روز بهتر نشــد‪ ،‬به‬ ‫پزشــک مراجعه کنند‪.‬معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین گفت‪ :‬در عین‬ ‫حال کســانی که هنوز دز یاداور واکســن کرونا را تزریق نکرده اند‪ ،‬حتما واکسن‬ ‫تزریق کنند‪ .‬واکسن در تمام مراکز بهداشتی موجود است‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور تا کید کرد ‪:‬‬ ‫خدمت به مسافران با حفظ حرمت رمضان‬ ‫حنانه شفیعی ‪ /‬گروه جامعه‬ ‫ماهرمضان‪،‬نهمینماهقمریومبارک ترین‬ ‫مسلمانانسرتاسر‬ ‫ماهدردیناسالماستکه‬ ‫ِ‬ ‫دنیــا در ان بــه روزه داری‪ ،‬عبادت و انجام‬ ‫فرائض دینی می پردازند‪ .‬در زمان های دور‪،‬‬ ‫سختی راه سبب می شد که روزه گرفتن در‬ ‫سفربسیارطاقتفرساباشد؛بههمیندلیل‬ ‫مســلمانان جز در موارد ضروری‪ ،‬به ندرت‬ ‫در این ماه به مســافرت می رفتند‪ .‬امروزه‬ ‫وجود روش های نوین حمل و نقل و امکان‬ ‫مسافرت با هواپیما‪ ،‬سفر را اسان تر و زمان‬ ‫ان را کوتاه تر کرده اســت‪ .‬امکانات رفاهی‬ ‫نیز در سطوح بسیار باالیی در اقصی نقاط‬ ‫دنیا در اختیار گردشــگران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬مسافرت در ماه رمضان همچون‬ ‫ماه هایدیگرپررونقباقیمی ماند‪.‬کشورها‬ ‫و نواحی مختلف دنیا‪ ،‬ســنت ها و اداب و‬ ‫رســو ِم رمضانی متفاوتــی دارند‪ .‬از این رو‬ ‫بازدید از این نقاط و اشــنایی با سنت های‬ ‫گوناگــون‪،‬ازجذابیت هــایســفردرماه‬ ‫رمضان اســت که هم برای گردشــگران‬ ‫مسلمان و هم غیر مسلمان می تواند بسیار‬ ‫جالب و هیجان انگیز باشد‪.‬دادســتان کل‬ ‫کشور با اشاره به همزمانی نوروز‪۱۴۰۲‬و ماه‬ ‫مبارکرمضانبرلزومایجادتسهیالتسفر‬ ‫برای مســافران معذور از روزه داری تاکید‬ ‫کرد‪ .‬همزمان با ایام پایانی سال و در راستای‬ ‫حفظامنیتعمومیوصیانتازحقوقمردم‬ ‫در حوزه های مختلف فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬حجت االســام و المســلمین‬ ‫محمدجعفــر منتظری بخشــنامه ای را‬ ‫خطاب به دادســتان های سراســر کشور‬ ‫ابالغ کرد و ضمن تاکید بر ایجاد کشــیک‬ ‫شبانه روزی‪،‬انجاموظایفقضاییوهمکاری‬ ‫بادستگاه هایمسئولدربرخوردباهرگونه‬ ‫اعمال مجرمانه و حرمت شکنی ماه مبارک‬ ‫رمضان را خواستار شد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫راســتای حفظ امنیت عمومی و صیانت از‬ ‫حقوقمردمدرحوزه هایمختلففرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬امنیتی و با عنایت به‬ ‫شــرایط حساس کنونی ناشــی از تالش‬ ‫همه جانبه معاندین در به راه اندازی جنگ‬ ‫ترکیبیالزماستهمکاراننسبتبهبرخی‬ ‫موارد با اهتمام بیشتر و مدیریت همه جانبه‬ ‫برنامه‏ ریزی‪ ،‬پیگیری و اقدام قانونی معمول‬ ‫و نتایج کلی و مهم را به دادستانی کل کشور‬ ‫گزارش کنند‪.‬منتظــری افزود‪ :‬همکاران‬ ‫مربوطهدراجرایدستورالعملفوریت ‏های‬ ‫قضائیونحوه‏یعملکردواحدهایکشیک‬ ‫و بمنظــور انجام وظایف قضائی و پذیرش‬ ‫وپیگیریشــکایاتفوریورســیدگیبه‬ ‫گزارش ضابطان دادگستری‪ ،‬حداقل یک‬ ‫واحد کشیک قضائی و اداری؛ در هر دادسرا‬ ‫و ناحیه‪‎‬ی دادســرائی تشکیل و بطور فعال‬ ‫نســبت به ارائه خدمات قضائی در تمامی‬ ‫ســاعات شــبانه روز و بدون تعطیلی در‬ ‫خدمــتمردمبــودهوانجاموظیفهکنند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬طبق ماده ‪ ۳۲‬قانون ائین‬ ‫دادرســی کیفری و بنابــر اقتضای اعمال‬ ‫وظایفدادســتانبعنوانرئیسضابطین‪،‬‬ ‫دســتورات الزم را بــرای عــدم تعطیلی‬ ‫واحدهــای مربوط که بعنوان ضابط انجام‬ ‫وظیفــه می کننــد‪ ،‬در حــوزه قضایی هر‬ ‫شهرستان و نواحی صادر و هماهنگی ‏های‬ ‫الزم جهت انجام وظایف قانونی و دسترسی‬ ‫اســان مردم به انان بعمل اید؛ بنابراین در‬ ‫ایام تعطیالت نوروزی جهت نظارت از نحوه‬ ‫انجام وظیفه و سرکشــی از محل استقرار‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫و خصوصاً بازداشتگاه‏ ها برنامه ‏ریز ‏‬ ‫دادستان کل کشور اظهار داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫ضرورت پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرائم‬ ‫و ایجاد ارامش روانی و اطمینان خاطر برای‬ ‫مردم و با لحاظ اینکه بیشتر جرائم خصوصاً‬ ‫قاچاقکاال‪ ،‬سالحو مهماتغیرمجازو اقالم‬ ‫پُرخطر (شیمیایی‪ ،‬بیولوژیکی‪ ،‬انفجاری‪،‬‬ ‫مخرب) و سرقت های عادی یا مسلحانه از‬ ‫اماکنخصوصییاعمومی‪،‬وســایلنقلیه‪،‬‬ ‫زورگیری‪ ،‬کیف قاپی‪ ،‬جیب بری یا اقدامات‬ ‫مجرمانه با پوشش ماموران دولتی‪ ،‬نظامی‬ ‫یــا انتظامی در ایــام تعطیالت که معموالً‬ ‫توســط مجرمین و ســارقین باســابقه و‬ ‫اخالل کننــدگانامنیــتجامعــهانجام‬ ‫می‏ گیرد‪ ،‬ترتیبی اتخاذ شــود که چنانچه‬ ‫ن‬ ‫افــرادمذکــوردرزندانهســتند‪،‬بهانا ‏‬ ‫مرخصی داده نشود؛ در صورت ازاد بودن‪،‬‬ ‫در اجرای دســتورالعمل کنترل مجرمان‬ ‫حرفه‏ ای و ســابقه ‏دار‪ ،‬فهرست مشخصات‬ ‫انان و ســایر مجرمین خطرناک در اختیار‬ ‫ضابطیــن خصوصاً فراجا قرار داده شــود‬ ‫تــابصورتنظام منــدبررفتاراناننظارت‬ ‫و نتیجه را به دادســتان عمومی و انقالب‬ ‫حوزه قضائی اعالم کنند‪ .‬باتوجه به تقارن‬ ‫تعطیــات نوروزی بــا ماه مبارک رمضان‬ ‫و افزایش ســفرها و لزوم ایجاد تسهیالت‬ ‫سفر برای مسافرانی که معذور از روزه داری‬ ‫هســتندازیــکســو؛وضــرورتحفظ‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫حرمــت ماه مبارک رمضان و جلوگیری از‬ ‫روزه خواری در مالعام‪ ،‬از ســوی دیگر الزم‬ ‫استکهمسئوالنمربوطباهمکاریفراجا‪،‬‬ ‫اماکن ویژه یا مهمان پذیر و غذاخوری هایی‬ ‫راداخلشهرهاباپوششمناسبیکهمانعاز‬ ‫تظاهر باشد‪ ،‬برای مسافران اماده و معرفی‬ ‫کنند‪.‬منتظری افزود‪ :‬با این ترتیب ضابطان‬ ‫ضمــن ممانعت از روزه خــواری علنی‪ ،‬با‬ ‫متجاهرین و حرمت شــکنان ماه رمضان‬ ‫برخــورد قانونی کــرده و انان را به مراجع‬ ‫قضائــی مربوط معرفی کننــد‪.‬وی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬نظر به اینکه برخی از فرصت طلبان‬ ‫و ســودجویان بــا اســتفاده از تعطیالت‬ ‫نوروزی و تعطیلی ادارات و ســازمان‏ های‬ ‫ذیربــط‪ ،‬اقدامات غیرقانونی و مجرمانه ‏ای‬ ‫تعرض‬ ‫را در جهــت تغییر کاربری اراضی‪ّ ،‬‬ ‫بــه اموال عمومــی‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬اراضی‬ ‫ملّی و کشــاورزی‪ ،‬مناطق ییالقی و باغی‪،‬‬ ‫سواحل دریاها و رودخانه‏ ها‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و بیت ‏المال مرتکب می شوند‪ ،‬الزم است که‬ ‫با مسئوالن سازمان‏ های مرتبط هماهنگی‬ ‫کامل صورت گیرد تا در ایام تعطیل نسبت‬ ‫به صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع‬ ‫ملّی فعالیت مضاعفی داشــته و از هرگونه‬ ‫تخلفــی ممانعت بعمل اورند و در صورت‬ ‫تعــرض و ارتکاب جرائــم در این حوزه ها‬ ‫ّ‬ ‫بالفاصله مراتب را به دادســتان و ضابطین‬ ‫مربوط گزارش کنند؛ همچنین شــخص‬ ‫دادستان و قضات کشیک به موارد اعالمی‬ ‫با فوریت رسیدگی و با استفاده از اختیارات‬ ‫قانونی دســتورات الزم قضائی را صادر و بر‬ ‫حســن اجرای ان نظــارت دقیق و برخط‬ ‫داشتهباشند‪.‬دادستانکلکشورافزود‪:‬نظر‬ ‫به اینکه در تعطیالت نوروزی؛ که معموالً با‬ ‫کاهش نظارت بر غذاخوری‏ ها و دیگر مراکز‬ ‫توزیع مواد غذایی و اشــامیدنی و مایحتاج‬ ‫عمومــی همراه اســت‪ ،‬عده ‏ای ســودجو‬ ‫مبــادرتبــهعرض ‏هاقالمغیربهداشــتی‬ ‫و مضــر به ســامت و بهداشــت عمومی‬ ‫کرده یا بــا قیمت‏ های غیرواقعی مرتکب‬ ‫گران فروشی یا احتکار می ‏شوند‪ ،‬بنابراین‬ ‫از حیث صیانت از حقوق عامه با هماهنگی‬ ‫مســئولینذیربط‪،‬اتحادیه ‏ها‪،‬تش ّکل ‏های‬ ‫صنفــیوتعزیــراتحکومتینســبتبه‬ ‫نظارت بر واحدهای مزبور اقدام و در موارد‬ ‫ارتکاب اعمــال مجرمانه‪ ،‬مرتکبین مورد‬ ‫تعقیب قرار گرفته و بدون هرگونه اغماضی‬ ‫نسبت به انان تصمیم قضائی گرفته شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬همچنین نظر به اینکه در‬ ‫ایام تعطیالت نوروزی و مدتی قبل و بعد از‬ ‫ان با افزایش ســفرهای نوروزی‪ ،‬تصادفات‬ ‫جاده ‏اینیزافزایشمی‏ یابدومنتهیبهجرح‬ ‫و فوت عده ‏ای از هموطنان عزیز می‏ شــود‪،‬‬ ‫لــذا بمنظور احیاء و صیانت از جان‪ ،‬مال و‬ ‫حقوقمردموبرقراریامنیتبیشترجانیو‬ ‫پیشگیریازوقوعجرائمغیرعمدی‪،‬باپلیس‬ ‫راهور و سایر مسئولین مرتبط همکاری و‬ ‫تمهیدات الزم را به عمل اورند‪.‬به گفته این‬ ‫مقامقضایی‪،‬باتوجهبهگزارشهایموجود؛‬ ‫جریاناتمعاندتالشدارنددرایامتعطیالت‬ ‫نوروزی و در زمان عدم فعالیت مطبوعات‬ ‫و روزنامه‏‏ ها‪ ،‬با اســتفاده از فضای مجازی‬ ‫ج ّو جامعه را با شایعات و دروغ پردازی‏ های‬ ‫معمول خود الوده و ملتهب کرده و ارامش‬ ‫روانی مردم را هدف قرار دهند‪ ،‬بر این اساس‬ ‫با هماهنگی مسئولین انتظامی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اطالعاتــی حوزه قضائی نســبت به پایش‬ ‫مرتب و پاالیش موثر و هدفمند و پیگیری‬ ‫جرائم و تخلفات در فضای مجازی اقدامات‬ ‫الزم قانونی انجام گیرد‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ‪:‬‬ ‫نوروز کهن ترین جشن بشری است‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری تهران‪:‬‬ ‫استقرار نیروهای اتش نشانی‬ ‫در ‪ ۸۰۰‬نقطه شهر در چهارشنبه اخر سال‬ ‫مدیرعامل ســازمان اتش نشــانی و خدمات‬ ‫ایمنی شــهرداری تهران گفــت‪ ۳۵۰۰ :‬نفر‬ ‫اتش نشــان در ‪ ۸۰۰‬نقطــه شــهر تهران به‬ ‫صورت اماده باش اســتقرار دارند و ســامانه‬ ‫‪ ۱۲۵‬بــا ظرفیــت ‪ ۴‬برابری امروز و امشــب‬ ‫خدمات می دهد‪.‬قدرت الــه محمدی درباره‬ ‫تمهیدات این ســازمان برای چهارشنبه اخر‬ ‫ســال گفت‪ :‬ســیر مراحل این روز را اگر رصد‬ ‫کنیم ســال به ســال خطرناک تر می شــود‪.‬‬ ‫ســال هایی که احتیاط بیشــتر است حوادث‬ ‫کمتــر رخ می دهــد‪ ،‬عمده ایــن اتفاقات به‬ ‫دلیــل جمع اوری و انبــارداری اینگونه مواد‬ ‫در منازل مســکونی پیش می اید‪.‬وی درباره‬ ‫اینکه خانواده ها در چهارشــنبه ســوری چه‬ ‫وظیفــه ای دارند‪ ،‬افزود‪ :‬مانع شــور و هیجان‬ ‫مردم نیســتیم ولی نقطه قرمز زمانی اســت‬ ‫که این هیجان تبدیل به حادثه ناگوار شــود‪،‬‬ ‫توصیه های زیادی در رسانه ها انجام دادیم تا‬ ‫بتوانیم حوادث را کاهش بدهیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2347‬‬ ‫نکاتی برای‬ ‫شست و شوی‬ ‫بهتر مبلمان‬ ‫خانگی‬ ‫اگر می خواهید برای عید‬ ‫مبلمان خانه تان را تمیز‬ ‫کنید باید اقداماتی را‬ ‫پیش از شست و شو ان‬ ‫رعایت کنید که در این‬ ‫اینفوگرافی به ان‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع دســتی در ائین گرامیداشــت «جشن‬ ‫جهانی نوروز» که در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نوروز‬ ‫کهن ترین جشن بشری است و سابقه ان با طبیعت گره خورده است‪ .‬صاحبان نوروز‬ ‫فقط ‪ ١٢‬کشور عضو پرونده ثبت جهانی نیستند‪ ،‬بلکه همه مردم دنیا صاحب نوروز‬ ‫هستند‪.‬سید عزت اهلل ضرغامی همچنین گفت‪ :‬بسیاری از مفاهیمی که در دل نوروز‬ ‫نهفته است نشان می دهد همه خوبی ها و فضائل با نوروز گره خورده است‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از پیوستن و عضویت کشورهای متعدد به پرونده های میراث فرهنگی ناملموس‬ ‫در یونســکو اســتقبال می کنیم‪ ،‬در فرهنگ ناملموس هر چه کشورهای بیشتر عضو‬ ‫شوند بیشتر به فضیلت نزدیک می شویم‪.‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی همچنین به تاریخچه بازی چوگان اشاره کرد و گفت‪ :‬این ورزش ائینی سفیر‬ ‫صلــح اســت‪.‬علی دارابی قائم مقام وزیــر میراث فرهنگی در در این ائین اظهار کرد‪:‬‬ ‫میراث ناملموس پدیده ای است که با انسان‪ ،‬انگیزه ها‪ ،‬خواسته ها و امال مرتبط است‬ ‫و ثبت جهانی نوروز به عنوان یکی از بزرگترین میراث های بشــری نمادی از امال‪،‬‬ ‫خواسته ها و پیوندهای انسان با طبیعت است‪.‬وی افزود‪ :‬در اغاز بهار ائین های نوروزی‬ ‫را برگزار می کنیم که این ائین ها در حقیقت نمادی از همبســتگی‪ ،‬صلح‪ ،‬احســان‪،‬‬ ‫نیکوکاری و در یک کالم حال خوب اســت‪ .‬جهان نوروز در بطن و جان مردمان ما‬ ‫خانه دارد‪.‬دارابی با اشــاره به عالقه مندی برخی از کشــورها برای پیوستن به پرونده‬ ‫جهانی نوروز‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از دولت چین و مغولستان که درخواست پیوستن به پرونده‬ ‫نوروز را ارائه داده اند با روی باز استقبال می کنیم چرا که گسترش نوروز را گسترش‬ ‫صلح می دانیم‪.‬قائم مقام وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خطاب به‬ ‫مســئوالن یونســکو افزود‪ :‬سه پرونده ارســالی ایران از جمله پرونده کاروان سراهای‬ ‫ایرانی‪ ،‬پرونده دیزمار و پرونده منظره پرونده ماسوله‪ ،‬و نیز پرونده میراث ناملموس‬ ‫از جمله‪ ،‬افطاری‪ ،‬جشــن ســده و پاســداری از زیارت رضوی که تعدادی از انها با‬ ‫تعدادی دیگر از کشــورها مشــترک اســت را مورد حمایت قرار دهید‪ .‬بی شک مردم‬ ‫ایران قدردان این حمایت شما خواهند بود‪.‬‬ ‫می گویند زن و شــوهرانی که دیدگاه‬ ‫و رفتارهــای متفاوتــی دارند بهتر می‬ ‫تواننــد هم با مشــکالت مقابله کنند و‬ ‫هم زندگی مســتحکم و پایداری داشته‬ ‫باشند‪ .‬ادم ها قابل پیش بینی نیستند‪.‬‬ ‫تــاش زیادی می کنید تا انها را درک‬ ‫کنید‪ ،‬احساسشــان را حــدس بزنید‬ ‫و اینکــه برتریــن کاری که می توانید‬ ‫برایــش انجام دهید‪ ،‬چیســت؟رابطه‬ ‫برقرار کردن با دیگران هنری اســت که‬ ‫بایــد ان را یــاد گرفت‪ ،‬ان را اموخت و‬ ‫برای رســیدن به داشتن رابطه منطقی‬ ‫و عاشقانه و قابل احترام تالش کرد‪ .‬چرا‬ ‫که رابطه یعنی‪ ،‬انسان ها در رابطه متولد‬ ‫می شــوند‪ ،‬در رابطه رشــد می کنند‪،‬‬ ‫در رابطه اســیب می بینند و در رابطه‬ ‫درمان می شوند‪.‬تمامی روابط عاشقانه‬ ‫فراز و نشیب هایی را پشت سر می گذارد‬ ‫و همــه ان ها بــه کار‪ ،‬تعهد‪ ،‬تمایل به‬ ‫ســازگاری و تغییر شریک زندگی شما‬ ‫نیــاز دارند‪.‬هر رابطه ای منحصر به فرد‬ ‫است و افراد به دالیل مختلفی با هم وارد‬ ‫رابطه می شوند‪ .‬بخشی از انچه که یک‬ ‫رابطه ســالم را تعریف می کند‪ ،‬داشتن‬ ‫یک هدف مشــترک است‪ .‬اینکه دقیقاً‬ ‫می خواهید این رابطه چگونه باشــد و‬ ‫می خواهید به کجا برســد‪ .‬این چیزی‬ ‫اســت که شما فقط با صحبت عمیق و‬ ‫صادقانه با شــریک زندگی خود متوجه‬ ‫ان خواهیــد شد‪.‬متاســفانه اکثر افراد‬ ‫ســواد رابطه ندارند و به همین دلیل در‬ ‫ارتباط با دیگران و ترک دیگران سرعت‬ ‫عمل حرف اول را می زند‪ .‬این امر دالیل‬ ‫متعددی دارد‪ .‬شاید افراد انتخاب کردن‬ ‫را فرا نگرفته اند و با هر کس که سر راه‬ ‫شــان سبز شد‪ ،‬رابطه برقرار می کنند‪.‬‬ ‫دوم اینکه از خودشان شناخت ندارند و‬ ‫نمی دانند از طرف مقابل چه بخواهند!به‬ ‫راحتی عاشــق می شــوند‪ ،‬به راحتی‬ ‫خیانــت می کنند‪ ،‬به راحتی دلبســته‬ ‫مــی کنند‪ ،‬به راحتی رها می کنند‪ ،‬به‬ ‫راحتی با قلب دیگران بازی می کنند و‬ ‫احساسات دیگران را به بازی می گیرند‪.‬‬ ‫سواد رابطه در افراد به دو صروت است‪.۱:‬‬ ‫گروهی که سواد رابطه را بَلدند یا یاد می‬ ‫گیرند‪ .۲.‬گروهی که اطالعاتی از ســواد‬ ‫رابطــه را ندارند و نتیجه ان‪ :‬شکســت‬ ‫عشقی‪ ،‬کشــمکش های عاطفی‪ ،‬سوء‬ ‫استفاده‪ ،‬طالق‪ ،‬ازدواج های مجدد و‪...‬‬ ‫در حقیقت ارتباط خوب بخشی اساسی‬ ‫از ایجاد رابطه ســالم است‪ .‬وقتی رابطه‬ ‫عاطفی مثبتی با شــریک زندگی خود‬ ‫تجربــه می کنید‪ ،‬احســاس امنیت و‬ ‫شادی می کنید‪.‬‬ ‫منبع روز گار‬ ‫اخبار روز‬ ‫اغاز طرح نوروزی در‬ ‫جاده های کشور ازامروز‬ ‫طــرح نــوروزی پلیــس راهنمایی و‬ ‫رانندگــی فراجا و دیگر دســتگاه های‬ ‫امدادی و خدماتی از امروز‪ ٢۴ ،‬اســفند‬ ‫در جاده های سراسر کشور اغاز می شود‪.‬‬ ‫این طرح با مشارکت بیش از ‪ ٧۶‬هزار نفر‬ ‫از دستگاه های مختلف اجرا خواهد شد‬ ‫و تــا ‪ ١۴‬فروردین ‪ ١۴٠٢‬ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نفر را در ازمون‬ ‫دبیری استخدام خواهیم کرد‬ ‫معاون اموزش متوسطه وزارت اموزش‬ ‫و پــرورش از دریافت مجوز اســتخدام‬ ‫بالــغ بر ‪ ۲۰‬هــزار نفر در ازمون دبیری‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬افراد تا ‪ ۴۰‬ســال با‬ ‫مدرک کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد و‬ ‫دکتری در این ازمون شــرکت خواهند‬ ‫کرد‪.‬محمــد مهــدی کاظمی در مورد‬ ‫برگــزاری ازمون اســتخدامی دبیری‬ ‫توضیح داد‪ :‬در دوره متوســطه ما خالء‬ ‫و کمبودهایی در بحث نیروی انســانی‬ ‫داریم و با پیگیری هایی که انجام شــد‪،‬‬ ‫مجوزبرگزاریازموناستخدامیدبیری‬ ‫از سوی سازمان اداری استخدامی اخذ‬ ‫شــده اســت و برنامه ریزی می کنیم تا‬ ‫زمینــه اگهی و برگزاری ازمون فراهم‬ ‫شــود تا در خرداد و تیر ‪ ۱۴۰۲‬ازمون‬ ‫استخدام دبیر متوسطه اول‪ ،‬دوم و فنی‬ ‫و حرفه ای و هنرستان ها را برگزار کنیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهار شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2347‬‬ ‫کتابکده‬ ‫« اذر‪ ،‬شهدخت‪ ،‬پرویز و دیگران»؛‬ ‫داستان به خطر افتادن‬ ‫یک ازدواج چهل ساله ‬ ‫کتاب اذر‪ ،‬شــهدخت‪ ،‬پرویز و دیگران داستان زنی‬ ‫است که بعد از بازی در یک فیلم به شهرت می رسد‪.‬‬ ‫این موضوع همسرش را که از قضا بازیگری معروف‬ ‫است می رنجاند و ازدواج چهل ســال ه ان ها به خطر‬ ‫می افتد‪ ...‬مرجان شیرمحمدی با روایت سرگرم کننده‬ ‫و شخصیت های جالب شــما را فصل به فصل دنبال‬ ‫خود می کشاند و لحظاتی خوش برایتان خلق می کند‪.‬‬ ‫رمانی با عطر علف های کوهی‪ ،‬هوای سرد روستاهای‬ ‫دماوند و بوی خوش غذای خانگی! این داستان بیشتر‬ ‫از هر چیز اثری دربــار ه روابط خانوادگی ســت که‬ ‫همواره با احساساتی متناقض همراه است‪ .‬درباره ی‬ ‫نزدیک ترین افراد به ما که گاهی از خودمان می پرسیم‪:‬‬ ‫«من چه گناهی کــردم که باید با ایــن ادم زندگی‬ ‫کنم؟» و چند ســاعت ‪-‬یا حتی چند دقیقه! ‪ -‬بعد‬ ‫احساس می کنیم خوشبخت ترین فرد دنیاییم که با‬ ‫شخصی چنین نازنین و مهربان و همراه اشنا شدیم‪.‬‬ ‫کتاب اذر‪ ،‬شهدخت‪ ،‬پرویز و دیگران روایت مرجان‬ ‫شیرمحمدی از چنین خانواده ی است که با یک اتفاق‬ ‫پایه های زندگی شان متزلزل و اتشفشان های نهفته‬ ‫در روابطشان فعال می شوند‪ .‬پرویز و شهدخت وقتی با‬ ‫همدیگر اشنا شدند که اولی بازیگر یک القبای تئاتر و‬ ‫دومی دانشجوی مهندسی فرانسه بود‪ .‬این کبوترهای‬ ‫عاشقباچهلسالزندگیمشترکبههمهثابتکردند‬ ‫با وجود تفاوت های عمیق اداب مدارا و سازش را خیلی‬ ‫خوب بلدند و زندگی شان را با مهر و محبت به هم پیش‬ ‫بردند‪ .‬پرویز دیوان بیگی با حضور در سینما قله های‬ ‫شــهرت را یکی بعد از دیگری فتح می کرد‪ ،‬ان هم با‬ ‫ی از سال ها خاک‬ ‫شــدت و حدتی که به پاس قدردان ‬ ‫صحنه خوردن و فداکاری در راه سینما‪ ،‬مجسمه ای از‬ ‫او را در شهر تهران برپا کردند‪.‬در طرف دیگر این ازدواج‪،‬‬ ‫شهدخت با تحصیالت درخشان و خانواده ای پیشگام‪،‬‬ ‫به زنی سنتی تبدیل شد‪ .‬او با عشق اشپزی می کرد‪،‬‬ ‫شور و ترشی می انداخت‪ ،‬لباس شوهر پرمشغله اش‬ ‫را می شســت و به بچه های قد و نیم قدش می رسید‪.‬‬ ‫راستش را بخواهید شهدخت ارامش خانواده اش را‬ ‫به جاه طلبی های شغلی ترجیح می داد و بانوی کتاب‬ ‫اذر‪ ،‬شــهدخت‪ ،‬پرویز و دیگران از زندگی اش راضی‬ ‫بود‪ .‬قبل از وقوع حادثه همه چیــز در خانه ی دیوان‬ ‫بیگی ها سرجایش قرار داشــت‪ .‬امکان نداشت پا به‬ ‫خانه ی زیبا و بزرگ این دو بگذارید و شیفته ی سعادت‬ ‫ان ها نشوید‪ ،‬اما فراموش نکنید که خوشبختی روی‬ ‫دیگری نیز دارد‪...‬‬ ‫گوناگون‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 22‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫شــماره پیاپــی‪2347 :‬‬ ‫سیاســت‪ :‬اناهیتــا جعفــری‬ ‫صاحــب امتیــاز و مدیرمســئول‪ :‬وحیــد ملــک‬ ‫اقتصــاد و گوناگــون‪ :‬بهــاره یوســفی‬ ‫زیــر نظــر شــورای ســردبیری‬ ‫عضــو تعاونــی مطبوعــات کشــور‬ ‫نفــت و انــرژی‪ :‬ســعیده کاظمیــان فــرد‬ ‫جامعــه‪ :‬مریــم کاظمیــان فــرد‬ ‫صفحــه ارا ‪ :‬داود احمــدی‬ ‫کدپســتی‪1418844678 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت پــاک ‪ 275‬واحــد ‪17‬‬ ‫لیتوگرافــی و چــاپ‪ :‬گل اذیــن ‪66791365 - 66‬‬ ‫دورنــگار‪02166126139 :‬‬ ‫تلفــن‪66915268 - 66917312 :‬‬ ‫گردشگری‬ ‫دریچه علم‬ ‫دریاچهمخرگه کرمان؛‬ ‫نوشیدن بیش از ‪ ۳‬فنجان قهوه در روز با خطر نارسایی کلیه مرتبط است‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬مقدار قهوه و کافئینی که یک فرد مصرف می کند می تواند بر سالمت کلیه او تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که کافئین را به ارامی متابولیزه می کنند سه برابر بیشتر در معرض‬ ‫ابتالء به اختالل عملکرد کلیه هستند‪.‬تحقیقات دیگر حاکی از ان است که قهوه باعث افزایش سالمتی از‬ ‫جمله سالمت کلیه ها می شود‪.‬در حالی که برخی تحقیقات مصرف قهوه را با اسیب کلیه مرتبط می دانند‪،‬‬ ‫تحقیقــات دیگــر هیــچ ارتباطی بین مصرف کافئین و ایجاد بیماری مزمن کلیوی گزارش نکرده اند‪ .‬نتایج‬ ‫مطالعه جدید محققان در دانشگاه تورنتو کانادا‪ ،‬و دانشگاه پادووا ایتالیا ممکن است توضیحی برای نتایج‬ ‫متفاوت ارائه دهد‪.‬همچنین نشان می دهد که برای برخی افراد‪ ،‬قهوه واقعاً می تواند به کلیه ها اسیب برساند‪.‬‬ ‫دکتر «ســارا مهدوی»‪ ،‬نویســنده اصلی این مطالعه از دانشــگاه تورنتو‪ ،‬پس از شناســایی کسانی که دارای‬ ‫نوع ‪ CYP۱A۲‬مشــکل ســاز بودند‪ ،‬گفت‪« :‬جالب بود ببینیم اثرات قهوه در گروهی که این نوع ژنتیکی را‬ ‫داشتند‪ ،‬چقدر قابل توجه است‪».‬‬ ‫عکس روز‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مناقصه گذار‪ :‬اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان شرقی‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫انجام عملیات تکمیل و بروز رسانی نقشه مناطق شهری و حومه (شهرستان تبریز)‬ ‫حجم اقدام ‪ :‬به مساحت ‪ ۲۰۰۰۰‬هکتار‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/12/24‬روز چهارشنبه لغایت ‪ 1401/12/29‬روز دوشنبه تا ساعت ‪14‬‬ ‫محــل دریافــت اســناد‪ :‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا‬ ‫از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد‪ .‬و پاکــت‬ ‫الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی معتبــر نیــز عــاوه بــر ســایت ســتاد تحویــل دبیرخانــه مناقصــه گــذار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریــخ بارگــذاری اســناد مناقصــه و قیمــت پیشــنهادی‪ :‬از تاریــخ ‪ 1402/01/05‬روز شــنبه لغایــت ‪ 1402/01/17‬روز پنــج شــنبه‬ ‫تــا ســاعت ‪13‬‬ ‫تاریخ باز گشایی پا کتها‪ 1402/01/19 :‬روز شنبه‬ ‫گــروه و رشــته شــغلی‪ :‬شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای صالحیــت نقشــه بــرداری یــا فتوگرامتــری‬ ‫رتبــه یــک از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور باشــند و حداکثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد انهــا از جمــع مبلــغ اعالمــی در بــرگ‬ ‫پیشــنهادات قیمــت کمتــر نباشــد و پیشــنهاد فنــی انهــا مــورد تائیــد مناقصــه گــذار باشــد‪.‬‬ ‫تذکر‪-‬مطابــق جــزء ‪ 10‬بنــد ب ائیــن نامــه مــاده ‪ 51‬قانــون محاســبات عمومــی قــرارداد مذکــور جــزء هزینــه هــای مســتمر بــوده‬ ‫و انجــام ان مــی توانــد تــا ‪ 3‬ســال اســتمرار داشــته باشــد‪ .‬و پرداختهــا در ایــن قــرارداد در قالــب اعتبــار مصــوب و ابزارهــای‬ ‫تخصیــص اجرایــی خواهــد شــد‪ " .‬و تــورم و تعدیــل بــه ایــن قــرارداد تعلــق نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫محــل تحویــل پا کتهــای مناقصــه‪ :‬پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام کلیــه مــدارک اعــام شــده (اعــم از فــرم هــای الــف و ب و ج)‬ ‫از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک اعــام گــردد و پاکــت الــف حــاوی اصــل ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی تبریــز میــدان‬ ‫ســاعت کوچــه حــاج هاشــم طبقــه چهــارم دبیرخانــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید‬ ‫دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬مبلــغ ضمانتنامــه بانکــی در وجــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی بــه مبلــغ ‪ 7.000.000.000‬ریــال (معــادل هفتصــد میلیــون تومــان) مــی باشــد کــه مــی بایســتی بــرای ســه مــاه معتبــر‬ ‫بــوده و پــس از ان نیــز بــا اعــام کارفرمــا قابــل تمدیــد باشــد‪ .‬ضمنــا بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــای‬ ‫مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامــه هــای کمتــر از میــزان مقــرر‪ ،‬چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر ان و پیشــنهاداتی‬ ‫ً‬ ‫کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی واصــل شــود‪ .‬مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرکت هــای واجــد شــرایط بجــای ضمانــت نامــه بانکــی مــی تواننــد مبلــغ شــرکت در مناقصــه را بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 4054013207565490‬بــه شناســه واریــز ‪ 939108554110070000294000233114‬تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک تبریــز واریــز و ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫((سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪)).‬‬ ‫ادرس اداره کل ثبــت اســناد و امــا ک اســتان اذربایجــان شــرقی‪ :‬تبریــز میــدان ســاعت کوچــه حــاج هاشــم اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان اذربایجــان شــرقی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/۲۵ :‬‬ ‫(هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫میم الف ‪۳۵۲۲‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی‬ ‫اگــر بخواهم از صحنه های کم نظیر طبیعت بگویم‪،‬‬ ‫مثنویهفتادمنمی شود‪.‬طبیعتان قدرشگفت انگیز‬ ‫اســت که هر بار محو زیبایی های تمام نشــدنی اش‬ ‫می شــویم‪ .‬همیشــه برای دیدن اسمان به باال نگاه‬ ‫می کنیم؛ اما باورتان می شود در جایی از ایران باشد‬ ‫که اسمان در زیر پاهایمان پهن شود؟ خیلی ها شهر‬ ‫بابک کرمان را به مس و فیروزه هایش می شناســند‪.‬‬ ‫کمتر کسی می داند که ایینه طبیعی ایران هم در این‬ ‫شهر است‪ .‬دریاچه مخرگه بستری است که این ایینه‬ ‫طبیعی در قلبش جا دارد‪.‬‬ ‫این دریاچه از جاهای دیدنی شــهر بابک اســت که‬ ‫ویژگی برجسته اش خیلی از گردشگرها را تا این شهر‬ ‫می کشــاند‪ .‬انعکاس تصویر اســمان در این دریاچه‬ ‫صحنه ایتماشاییرابهوجودمی اورد‪.‬بههمینخاطر‬ ‫به دریاچه نمک شهر بابک‪ ،‬بزرگ ترین ایینه طبیعی‬ ‫ایرانمی گویند‪.‬ایندریاچهدستکمیازبزرگ ترین‬ ‫ایینه طبیعی دنیا یعنی «ســاالر اویونی» در بولیوی‬ ‫ندارد‪ .‬بی شک با دیدن این دریاچه دلتان می خواهد‬ ‫کهاینتصویر‪،‬بی انتهاباشد؛اماوسعتدریاچهمخرگه‬ ‫شــهر بابک فقط ‪ 25‬کیلومترمربع است‪ .‬درازای این‬ ‫دریاچه ‪ ۷‬کیلومتر اســت و پهنایش به ‪ ۵.۵‬کیلومتر‬ ‫می رســد‪ .‬از دیگر ویژگی هــای خوب دریاچه نمک‬ ‫شــهربابک‪،‬عمقکماناســتوبه راحتیمی توانید‬ ‫در ان قــدم بگذاریــد‪ .‬عمیق تریــن بخش دریاچه‪،‬‬ ‫عمقی به اندازه ‪ 30‬ســانتی متر دارد‪ .‬مخرگه یکی از‬ ‫دریاچه های نمکی ایران محسوب می شود و ان را به‬ ‫اسم دریاچه چاه زنگار هم می شناسند‪.‬‬ ‫شکل گیریدریاچه‬ ‫منشــا ابی که در دریاچه مخرگه شــهر بابک جمع‬ ‫می شودازبارشباراناست‪.‬سرازیرشدنرودخانه های‬ ‫اطــرافهــمبخشدیگــریازابدریاچهراتامین‬ ‫می کند‪ .‬تعدادی از این رودها از کوه های اطراف مثل‬ ‫چاه گز‪ ،‬چاه پوزه‪ ،‬چاه خشک و چاه معدن سرچشمه‬ ‫می گیرند‪ .‬باقی رودها هم از پیر قوچان‪ ،‬تپه ماهور و‬ ‫چشمه انجیر جاری می شوند‪.‬‬ ‫تکم گردانی در روستاهای قره داغ‪/‬منبع ‪ :‬فرارو‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫به همراه ارزیابی کیفی و فنی‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪« :‬افرادی که کافئین را ُکندتر متابولیزه می کنند و هر روز ســه یا چند فنجان قهوه‬ ‫می نوشند ‪ ۲.۷‬برابر بیشتر با احتمال ابتالء به اختالل عملکرد کلیه روبرو بودند‪».‬‬ ‫انها همچنین ‪ ۲.۸‬برابر بیشتر احتمال ابتالء به فشار خون باال را داشتند‪.‬‬ ‫این مطالعه نشــان می دهد که کافئین فقط در افرادی مضر اســت که توانایی ســم زدایی ســریع کافئین از‬ ‫سیستم انها مختل شده است‪.‬‬ ‫مهــدوی گفــت‪« :‬ایــن مطالعه به طور خاص کافئین را به عنوان مولفه قهوه که می تواند به کلیه ها اســیب‬ ‫برساند‪ ،‬نشان می دهد‪ .‬همچنین نشان می دهد که کافئین از هر منبعی می تواند در افرادی که دارای این‬ ‫نوع اختالل ژنتیکی در از بین بردن کافئین از سیســتم خود باشــند‪ ،‬مضر باشــد‪».‬وی در ادامه می افزاید‪:‬‬ ‫«قهوه کافئین زداشده عم ً‬ ‫ال عاری از کافئین است و کسانی که از ان استفاده می کنند‪ ،‬بدون در نظر گرفتن‬ ‫ژنتیک خود‪ ،‬با خطر اختالل عملکرد کلیه روبرو نیستند‪».‬‬ ‫بزرگترین اینه طبیعی ایران‬ ‫در دل کویر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار

روزنامه روزگار 2396

روزنامه روزگار 2396

شماره : 2396
تاریخ : 1402/03/13
روزنامه روزگار ۲۳۹۵

روزنامه روزگار ۲۳۹۵

شماره : ۲۳۹۵
تاریخ : 1402/03/11
روزنامه روزگار ۲۳۸۸

روزنامه روزگار ۲۳۸۸

شماره : ۲۳۸۸
تاریخ : 1402/03/02
روزنامه روزگار ۲۳۸۶

روزنامه روزگار ۲۳۸۶

شماره : ۲۳۸۶
تاریخ : 1402/02/31
روزنامه روزگار ۲۳۸۴

روزنامه روزگار ۲۳۸۴

شماره : ۲۳۸۴
تاریخ : 1402/02/28
روزنامه روزگار ۲۳۸۲

روزنامه روزگار ۲۳۸۲

شماره : ۲۳۸۲
تاریخ : 1402/02/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!