روزنامه روزگار شماره ۲۳۴۵ - مگ لند

روزنامه روزگار شماره ۲۳۴۵

روزنامه روزگار شماره ۲۳۴۵

روزنامه روزگار شماره ۲۳۴۵

‫رئیس مجلس‪:‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫احیای روابط ایران‬ ‫و عربستان به سود همه‬ ‫کشورهای منطقه است‬ ‫ل شدگی‬ ‫انحصار و قف ‬ ‫در صنعت نفت شکست‬ ‫وز یــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪:‬‬ ‫صنعــت نفــت مــا تاریخچــه دیر یــن و‬ ‫تالطمات و پیچیدگی های زیادی داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬امــا یکــی از مــواردی کــه ســال های‬ ‫ســال در یک انحصار و قفل شــدگی وجود‬ ‫داشــت‪ ،‬گام بــه گام شکســت و برطــرف‬ ‫| صفحه ‪4‬‬ ‫شد‪...‬‬ ‫محمدباقر قالیباف در نشست علنی‬ ‫مجلس شــورای اســامی در نطق پیش از‬ ‫دســتور گفــت‪ :‬ســرانجام بــا تــاش شــبانه‬ ‫روزی همکارانم در مجلس‪ ،‬بودجه ســال‬ ‫اینــده کشــور تصویــب و بــرای تاییــد بــه‬ ‫| صفحه ‪2‬‬ ‫شورای نگهبان ارسال شد‪...‬‬ ‫‪r‬‬ ‫شمــــــــــاره پیاپــی‪ 2345 :‬دوشــنبه ‪ 22‬اســفند ‪1401‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪ 20‬شــعبان ‪1444‬‬ ‫محورهای سفر لوکاشنکو به تهران؛‬ ‫سرمقالهپیشنهاد‬ ‫ویترین‬ ‫ردپای با کو در سیاه کردن‬ ‫روابط ایران و فرانسه‬ ‫دردنیایامروزالبیهایوابســته‬ ‫به هر کشور تالش می کنند برای‬ ‫حفظمنافعدولتهایمتبوعخود‬ ‫تالشکنندولیالبیدولتالهامعلیفدرکشورهایمختلف‬ ‫جهان به دنبال این اهداف اســت‪ :‬پنهان کردن فساد دولت‬ ‫علیف‪،‬تخریبروابطکشورهایمخالفباکوبادیگرکشورها‬ ‫و ضرب و شتم منتقدان الهام علیف‪ | ...‬صفحه ‪ 2‬را بخوانید‬ ‫پیگیــری نقشــه راه همکاری هــای اقتصــادی ایــران و بــاروس و تعمیــق و گســترش‬ ‫مناســبات دو جانبه دو کشــور از مهم ترین محورهای ســفر لوکاشــنکو به تهران اســت‪،‬‬ ‫بالروس از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ای برخوردار اســت اما نباید انتظار داشــته باشــیم‬ ‫کــه ســطح همکاری هــای دو کشــور فراتــر از چارچــوب اتحادیه اوراســیا باشــد‪ .‬روســای‬ ‫جمهور ایران و بالروس در حاشیه اجالس شانگهای در ازبکستان با یکدیگر دیدار و‬ ‫| صفحه ‪2‬‬ ‫در مورد موضوعات دو جانبه تهران‪ -‬مینسک گفت وگو کردند‪...‬‬ ‫گزارش‬ ‫دالر به زیر ‪ ۴۰‬هزار تومان برمی گردد‬ ‫کانون صرافان در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬در حالی که‬ ‫این روزها همه فروشــنده اند‪ ،‬خبرســازی های دروغ‬ ‫برای جلوگیری از کاهش قیمت دالر ادامه دارد‪...‬‬ ‫گزارش «روزگار» از رکود در بازار خودرو‬ ‫| صفحه ‪ 3‬را بخوانید‬ ‫بازار خودرو در انتظار ثبات‬ ‫بین الملل‬ ‫عالقه تاریخی عربستان برای همکاری نفتی با ایران‬ ‫توافق تهران ‪ -‬ریاض‬ ‫حرکتی رو به جلو‬ ‫بازار سیاه بلیت فروشی‬ ‫توسط چارترها‬ ‫‪3‬‬ ‫جذب‬ ‫فوق العاده خاص و‬ ‫ِ‬ ‫نیرو در بوته فراموشی‬ ‫‪7‬‬ ‫یــک کارشــناس انــرژی ‪ ،‬درباره همــکاری ایران و‬ ‫عربستان در حوزه نفت اظهار داشت‪ :‬از نظر دیپلماسی‬ ‫کلی کشــور و انرژی‪ ،‬روابط با کشــورهای همسایه به‬ ‫طــور اصولی باالترین جایگاه و اهمیت را دارد‪ ،‬اینکه‬ ‫با عربســتان و با دیگر همســایگان روابط منطقی و‬ ‫درســت داشته باشــیم اصل اولیه شناخته شده در‬ ‫دنیای دیپلماسی است‪...‬‬ ‫| صفحه ‪ 4‬را بخوانید‬ ‫اغاز روند کاهشی‬ ‫قیمت گوشت قرمز‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای یکپارچه‬ ‫(همزمان با ارزیابی کیفی)‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫ای یکپارچه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تامین نماید‪:‬‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ِ‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‬ ‫‪2001097224000052‬‬ ‫تقاضای ‪ HB-0012201-R2‬مناقصه شماره ‪ -01R2/031‬تجدید‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‬ ‫‪Modeling ,Procurement, fabricate and install Fire Proofing Flexible Cover for ESDV‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) و مناقصه در‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫اخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی‪ /‬مالی در سامانه ستاد‬ ‫ادرس مناقصه گزار‬ ‫‪ 4/737/460/410‬ریال‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ ‪ 94/09/22‬هیات وزیران می باشد‪.‬‬ ‫‪ 94/749/208/200‬ریال‬ ‫‪ 7‬روز پس از درج نوبت دوم ا گهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد‪.‬‬ ‫ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد‪.‬‬ ‫بارگذاری پیشنهاد فنی و اسناد مناقصه همزمان با اسناد کیفی می باشد‪.‬‬ ‫استان بوشهر‪ -‬شهرستان عسلویه‪ -‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ -‬پاالیشگاه دوم‪ -‬ساختمان مدیریت پاالیشگاه دوم ‪ -‬خدمات کاال‬ ‫بدیهی است کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی‪ WWW.SETADIRAN.IR :‬انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده‬ ‫نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪ WWW.SPGC.IR‬مراجعه و یا با شماره تلفن های ‪( 07731313992-3894‬حبیب یوسف زاده) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫مناقصه تامین خودرو سواری اژانس با راننده‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫امــور مالیاتــی غــرب تهــران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار‬ ‫نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و گشــایش پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات‬ ‫الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه ادرس ‪ www. Setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل‬ ‫ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬تامین ‪ 39‬دستگاه خودرو سواری اژانس و یک دستگاه وانت با راننده مطابق با شرایط عمومی مندرج در اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند یه شرح ذیل با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام فرمایند‪:‬‬ ‫ تاریخ درج در سامانه توسط کارفرما‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/12/22‬‬‫ تاریخ دریافت اسناد توسط پیمانکار ‪ :‬تا ساعت ‪ 16:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/12/27‬‬‫ مهلت ارسال اسناد ‪ :‬تا ساعت ‪ 16:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1402/01/20‬‬‫میم الف‪4928‬‬ ‫امور مالیاتی غرب تهران‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫اول‬ ‫شــرکت ســهامی اب منطق ـه ای مرکــزی در نظــر دارد تــا تعــدادی لولــه فــوالدی بــه شــرح منــدرج در اســناد مزایــده را در‬ ‫بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (‪ )www.setadiran.ir‬بــا شــماره مزایــده ‪ 1001001164000003‬بــه فــروش‬ ‫برســاند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ 1402/01/14 :‬ساعت ‪12:00‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ 1401/12/22 :‬ساعت ‪08:00‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ 1401/12/22 :‬تا ‪1402/01/24‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ 1401/12/22 :‬تا ‪1402/01/22‬‬ ‫زمان اعالم به برنده‪ 1402/01/27 :‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫زمان باز گشایی‪ 1402/01/26 :‬ساعت ‪08:30‬‬ ‫شناسه ا گهی‪۱۴۶۹۰۵۳ :‬‬ ‫پای نفت ایران‬ ‫به بورس رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫پیش بینی صرافان از نر خ ارز‬ ‫شناسه ا گهی‪1467479 :‬‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ویترین پیشنهاد‬ ‫ایران و بالروس؛ هم افزایی قدرت در اوراسیا‬ ‫دکتر احسان موحدیان‬ ‫مدرسدانشگاهوکارشناسروابط‬ ‫بینالملل‬ ‫شناسه ا گهی‪1467570 :‬‬ ‫‪ 13‬مــارس ‪2023‬‬ ‫‪ 8‬صفحــه تک شــماره‪ 5000 :‬تومــان‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای مرکزی‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به برخی از افتخارات کسب شده‬ ‫داخلی و خارجی بانک پاسارگاد در سال ‪1401‬‬ ‫بانک پاســارگاد در ســال ‪ 1401‬هم چون ســال های گذشــته توانســت با انجام فعالیت های مستمر در حوزه های بانکداری‬ ‫و ســرمایه گذاری های کارامد‪ ،‬عالوه بر عرصه های بین المللی و داخلی‪ ،‬در حوزه مســئولیت های اجتماعی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مالــی و بانکــداری‪ ،‬حوز ههــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و‪ ...‬ســالی پرافتخــار و همــراه با ســربلندی را ســپری کند و برگ زرینی‬ ‫دیگر در بین رقبای خود به دست اورد که به خالصه ای از این موارد اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد در سال ‪ 1401‬طبق اعالم نشریه معتبر بنکر‪ ،‬پس‬ ‫از گذشــت شــانزده سال از تاســیس خود برای هفتمین بار موفق‬ ‫به کســب عنوان "بانک برتر اســامی ایران" در ســال ‪ 2022‬شد‪.‬‬ ‫همچنین به عنوان تنها بانک ایرانی حاضر در فهرســت ‪ 500‬بانک‬ ‫ارزنده جهان قرار گرفت‪ .‬طبق این ارزیابی که توســط موسســه‬ ‫برندفاینانــس ‪ Brandfinance‬انجــام و توســط نشــریه بنکر‬ ‫‪ The Banker‬منتشــر می شــود‪ ،‬بانک پاسارگاد در سال ‪ ،2022‬با‬ ‫صعود ‪ 182‬پله ای در رتبه بندی ‪ 1000‬بانک برتر جهان توانست به‬ ‫جایگاه شایسته ‪ 320‬جهانی دست یابد‪ .‬گفتنی است این بانک در‬ ‫سال ‪ 2023‬میالدی با صعود ‪ 19‬پله ای نسبت‬ ‫به ســال گذشته‪ ،‬موفق به کسب رتبه ‪ 238‬از‬ ‫میــان ‪ 500‬برند برتر بانکی جهان (‪TOP 500‬‬ ‫‪ )Banking Brands‬شد‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که پاسارگاد در سال های‬ ‫گذشــته نیز به صورت مستمر در این فهرست‬ ‫قــرار داشــته و بارها به عنــوان برترین بانک‬ ‫منطقه خاورمیانه انتخاب شــده است‪ .‬اهمیت‬ ‫این موضوع از این جهت است که به دلیل اعمال‬ ‫تحریم هایمالیوبانکیظالمانهبراقتصادایران‪،‬‬ ‫افت ارزش پول ملی و دشــواری همکاری ها با‬ ‫بانک های داخلی و خارجی‪ ،‬بانک پاســارگاد‬ ‫در رقابتــی نابرابر با بانک هــای بین المللی از‬ ‫کشورهایی مانند امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه و عربستان سعودی و‬ ‫ازسایربانک هایملیومنطقه ایپیشیگرفتهاست‪.‬بانکپاسارگاد‬ ‫در ادامه افتخارافرینی های خود در ســال جاری برای هشــتمین‬ ‫سال عنوان "بانک سال ایران" را کسب کرد و توسط "نشریه بنکر‬ ‫(‪ )The Banker‬به عنــوان «بانــک برتر ایران در ســال ‪»2022‬‬ ‫(‪ )Bank Of The Year‬معرفی شد‪ .‬کسب عنوان بانک برتر سال‬ ‫بیانگر سرامد بودن بانک های منتخب در تمامی معیارهای مورد‬ ‫ارزیابی در کشور خود می باشد‪.‬‬ ‫از دیگر دســتاوردهای چشــمگیر در سال ‪ 1401‬کسب رتبه‬ ‫برتر در بیســت و پنجمین دوره رتبه بندی شــرکت های برتر‬ ‫ایران (‪ )IMI100‬است که این مراسم هرساله از سوی سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی برگزار می شــود و بانک پاســارگاد موفق به‬ ‫کسب رتبه اول در شاخص های بهره وری کل و شاخص بازده‬ ‫فروش شد‪.‬‬ ‫این بانک در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در‬ ‫سال‪ 1401‬پس از ارزیابی شاخص های مختلف مالی و حسابداری‬ ‫موفق به کســب تندیس زرین جشــنواره به عنوان باالترین سطح‬ ‫این جایزه گردید‪.‬‬ ‫از دیگر موفقیت های بانک پاسارگاد در این سال پرافتخار می توان‬ ‫به کســب عنوان محبوب تریــن برند بانکی با‬ ‫رای مستقیم مردمی در نهمین جشنوارۀ برند‬ ‫محبوب مصرف کنندگان‪ ،‬انتخاب دکتر مجید‬ ‫قاســمی مدیرعامل بانک پاســارگاد به عنوان‬ ‫چهــره مانــدگار در چهاردهمین دوره معرفی‬ ‫چهره هــای ماندگار صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایــران‪ ،‬انتخاب مدیرعامل بانک پاســارگاد به‬ ‫عنوان خیر برتر و کسب رتبه برتر و جایزه دیپلم‬ ‫افتخار سطح ملی در هفدهمین جشنواره ملی‬ ‫انتشــارات روابط عمومی در تمامی بخش های‬ ‫مشــارکت خود (‪ 8‬بخــش)‪ ،‬انتخاب محصول‬ ‫حســاب دیجیتــال کودک و نوجــوان بانک‬ ‫پاســارگاد (زیپاد) به عنوان محصول برتر بانکی‬ ‫جشــنواره دکتر نوربخش پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی‬ ‫و همچنیــن معرفی محصول "بانکداری ویدئویی" پاســارگاد‪ ،‬در‬ ‫هفتمیــن جشــنواره ملی نواوری برتــر ایرانی به عنوان محصول و‬ ‫نواوری برتر ایرانی اشاره نمود‪.‬‬ ‫کسب تمامی این افتخارات ملی و بین المللی طی سال های متوالی‬ ‫نشــان از هم دلی‪ ،‬عزم و تالش تمام بانکداران پاســارگادی برای‬ ‫پراوازه کردن نام ایران در ســطح جهان اســت‪ .‬دســتیابی به این‬ ‫مهم مقدور نیست مگر با یاری و حمایت مردم گرانقدر و عزیزمان‬ ‫که این حس اعتماد‪ ،‬مســیر بانک پاســارگاد را برای درخشش در‬ ‫ادامه راه هموارتر می کند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2345‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫سیاست‬ ‫انتقاد کنعانینسبتبهعدماحترام‬ ‫بهحقوقمعترضاندر فرانسه‬ ‫خبر ویژه‬ ‫ردپای با کو در سیاه کردن‬ ‫روابط ایران و فرانسه‬ ‫دکتر احسان موحدیان‬ ‫مــدرس دانشــگاه و کارشــناس‬ ‫روابطبینالملل‬ ‫در دنیــای امــروز البی های‬ ‫وابسته به هر کشور تالش می‬ ‫کنند برای حفظ منافع دولت‬ ‫های متبوع خود تالش کنند‬ ‫ولی البی دولت الهام علیف در کشورهای مختلف جهان‬ ‫بهدنبالایناهدافاست‪:‬پنهانکردنفساددولتعلیف‪،‬‬ ‫تخریب روابط کشورهای مخالف باکو با دیگر کشورها و‬ ‫ضرب و شتم منتقدان الهام علیف‪.‬‬ ‫دو کشور ایران و فرانسه دارای دو تمدن بزرگ و باسابقه‬ ‫دردوقارهمهمجهانهســتندوحفظروابطدوکشــور‬ ‫بــرای ارتقای صلــح و امنیت در جهان اهمیت فراوانی‬ ‫دارد‪ .‬امــا برخی نیروهــای ثالث که حفظ و ارتقای این‬ ‫روابط را به ضرر منافع خود می دانند برای تخریب ان‬ ‫تالش می کنند‪.‬‬ ‫از جمله این نیروها باید به البی باکو در ایران و فرانســه‬ ‫اشــارهکرد‪.‬یکنمونهروشــندراینزمینهتیرهشدن‬ ‫روابطدوکشوربعدازانتشارکاریکاتورهاینشریهشارلی‬ ‫هبدو است‪ .‬برای صاحب نظران و کارشناسان مشخص‬ ‫بود که دولت فرانسه از چاپ کاریکاتورهای ضد ایرانی و‬ ‫ضداسالمیدرایننشریهحمایتنکردهونشریهمذکوربا‬ ‫تنها‪55‬هزارنسخهتیراژجایگاهباالییدرمیانمطبوعات‬ ‫فرانســوی ندارد‪ .‬همچنین اشکار بود که بخش عمده‬ ‫کاریکاتورهایمذکورباحمایتسازمانمجاهدینخلق‬ ‫(منافقین)طراحیشدهاند‪.‬اینسازمانعاملبسیاریاز‬ ‫اقدامات تروریستی در ایران و عراق‪ ،‬کشتار مردم عادی و‬ ‫حامی صدام حسین در هشت سال جنگ علیه ایران در‬ ‫دهه ‪ 80‬میالدی بوده است‪ .‬نیروهای این سازمان مدتی‬ ‫است به البانی منتقل شده اند و الهام علیف در سفر به‬ ‫البانیمذاکراتیبرایانتقالبرخیازاعضایاینسازمان‬ ‫به مرز ایران برای فعالیت های تروریستی داشته است‪.‬‬ ‫اما البی باکو در تهران به خواست الهام علیف این رویداد‬ ‫را به گونه ای جلوه داد که انگار نشــریه شــارلی هبدو‪،‬‬ ‫نشریه بسیار مهم و معتبری است و دولت فرانسه حامی‬ ‫و سفارش دهنده چاپ کاریکاتورهای مذکور بوده و به‬ ‫همین علت باید در برابر رویداد مذکور پاســخگو باشد‪.‬‬ ‫اینالبیاصرارداشدولتفرانسهبههمینعلتمجازات‬ ‫شــود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این فشــارها و مصاحبه ها و تحریک‬ ‫بخشقابلتوجهیازافکارعمومی‪،‬انجمنایرانشناسی‬ ‫فرانسه در تهران تعطیل شد‪.‬‬ ‫البــی باکــو در فرانســه نیــز نقــش مخربــی دارد‪.‬‬ ‫میرزامحمدعلی‪،‬فعالسیاســیســاکنفرانسهکهدر‬ ‫یوتیوب به انتقاد از سیاست های مافیای حاکم بر باکو‬ ‫می پردازد‪ ،‬بارها مورد ضرب و شتم البی باکو قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬روزنامهلوموندهفتسالقبلباتکیهبر‪ 46‬مدرک‬ ‫افشا شده توسط پلیس فرانسه‪ ،‬سازمان اطالعات ملی‬ ‫ترکیــه را به عنوان عامل ترور ســه فعال زن پ‪.‬ک‪.‬ک‬ ‫معرفی کرد‪ .‬مرکز تحقیقات اطالعات فرانســه هم در‬ ‫ژانویه سال‪ 2021‬گزارش مفصلی در مورد فعالیت های‬ ‫برون مرزی جمهوری اذربایجان و ترکیه در فرانســه با‬ ‫استفاده از ابزارهای قومیتی و نژادی با عنوان دیاسپورای‬ ‫ترکیه و جمهوری اذربایجان در فرانســه‪ :‬ابزارهایی در‬ ‫خدمتپانترکیسممنتشرکرد‪ .‬دراینگزارشبههزینه ‬ ‫مالی گسترده باکو در برخی کشورهای جهان برای البی‬ ‫گری سیاسی‪ ،‬ضرب و شتم ارمنیان فرانسه و گسترش‬ ‫ایدئولوژی افراطی پانترکی در میان مهاجران ترکیه در‬ ‫فرانسه با هدایت دولت ترکیه اشاره شده است‪.‬‬ ‫در این گزارش به توزیع میلیونها دالر در سراسر جهان‬ ‫ازســویالبیباکواشــارهشدهکهبهدیپلماسیخاویار‬ ‫معروفاســت‪.‬بهگفتهاینمرکزمطالعاتیفرانســوی‪،‬‬ ‫پول هایی که باید صرف جلب نظر «سیاستمداران» و‬ ‫«رسانه ها» در کشورهای هدف می شدند ابتدا به چهار‬ ‫شــرکت بریتانیایی منتقل شده و سپس در کشورهای‬ ‫مختلف از جمله جمهوری اسالمی ایران هزینه شده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر البی باکو‪ ،‬البی اسرائیل نیز در این زمینه نقش‬ ‫مخربی ایفا می کند‪ .‬نکته جالب این اســت که باکو و‬ ‫تل اویو رابطه بســیار خوبی با یکدیگر دارند و تل اویو‬ ‫علیه ارمنستان فعالیت می کند و حتی به تازگی ارامنه‬ ‫ساکن بیت المقدس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند‪ ،‬اما‬ ‫البی باکو به دروغ مدعی می شــود که البی اســرائیل با‬ ‫ارمنســتان دوستی و همراهی دارد! این ادعای دروغ به‬ ‫خصوص در تهران توسط البی باکو برای تحریک مردم‬ ‫ایران ضد ارمنستان مطرح می شود‪.‬‬ ‫علت موفقیت نسبی الهام علیف و البی حامی وی این‬ ‫اســتکهتعامالتوگفتوگوهایمســتقیمدوکشور‬ ‫ایران و فرانسه تا حدی زیادی متوقف شده و ارتباطات‬ ‫دو کشور با یکدیگر به طور غیرمستقیم و از طریق رسانه‬ ‫هاوکشورهایثالثصورتمیگیردکهتمایلیبهتقویت‬ ‫روابطدوکشورندارند‪.‬رسانههایثالثباتحریفواقعیات‬ ‫و بزرگ نمایی اختالفات ایران و فرانسه دو کشور مهم و‬ ‫تاثیرگذار در غرب اسیا و اروپا را از یکدیگر دور می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪،‬کارشناسانومتخصصانایرانیوفرانسویباید‬ ‫در گفت وگوی مستقیم با یکدیگر برای رفع سوءتفاهم‬ ‫ها تالش کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد دولت فرانسه با اعزام یک سفیر جدید به‬ ‫ایران‪ ،‬رویکرد قبلی را کنار گذاشته است‪ .‬امید می رود‬ ‫پاریس بتواند یک سیاست خارجی جدید و مستقل را‬ ‫در ارتباط با ایران با کنار گذاشتن البی های مخرب اغاز‬ ‫کند‪ .‬اشتراک نظر دو کشور در مورد نقش مخرب باکو‬ ‫در قفقاز می تواند نقطه اغاز این تعامل باشد‪.‬‬ ‫مادرتهرانامادههستیم‪،‬باافزایشتعامالتدانشگاهی‪،‬‬ ‫اولین گام را در این زمینه برداریم‪ .‬امیدواریم فرانسه نیز‬ ‫به زودی امادگی خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس‪:‬‬ ‫احیای روابط ایران و عربستان به سود همه کشورهای منطقه است‬ ‫محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور گفت‪ :‬سرانجام با تالش شبانه‬ ‫روزی همکارانم در مجلس‪ ،‬بودجه سال اینده کشور تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد‪ .‬باید تشکر‬ ‫کرد از همه کســانی که در تصویب بودجه تالش کردند‪ ،‬مخصوصا نمایندگان محترم مجلس که با مســئولیت‬ ‫پذیری زیاد در سه شیفت کاری تالش کردند‪ ،‬سندی تا حد ممکن کارامد برای مردم تصویب کنند‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسالمی این است که پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی است و‬ ‫مردم مطالباتشان را از طریق نمایندگان خود پیگیری می کنند‪ ،‬بنابراین نمایندگان وظیفه خود می دانند پیگیر‬ ‫خواسته های موکلین خود باشند و همین مساله باعث می شود تا نمایندگان مجلس در توجه به مطالبات قشر های‬ ‫مختلفمردمورعایتمصالحکالنملیوظیفهســختیبعهدهداشــتهباشــند‪.‬رئیسمجلساظهارکرد‪:‬درباره‬ ‫احیای روابط ایران و عربستان نیز باید تصریح کرد سیاست جمهوری اسالمی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه‬ ‫و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده و هست‪ .‬این توافق نشان داد که عامل اصلی اختالف در منطقه دخالت‬ ‫همین قدرت ها بوده است‪ .‬احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق اغازی‬ ‫باشد برای توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشور های منطقه از ان منفعت می برند‪.‬‬ ‫پیش شرط تحقق این توسعه همکاری ها‪ ،‬رعایت حفظ حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است‪ .‬همچنین‬ ‫امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت خواه و ضداسالم صهیونیستی هوشیارانه و دور اندیشانه عمل‬ ‫کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط‪ ،‬موضعی قاطع و شفاف اتخاذ نماید‪ .‬از کشور های چین‪ ،‬عراق و‬ ‫عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کرده اند هم تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫محورهای سفر لوکاشنکو به تهران؛‬ ‫ایران و بالروس؛ هم افزایی قدرت در اوراسیا‬ ‫پیگیری نقشــه راه همکاری های اقتصادی‬ ‫ایرانوبالروسوتعمیقوگسترشمناسبات‬ ‫دو جانبه دو کشــور از مهم ترین محورهای‬ ‫ســفر لوکاشنکو به تهران است‪ ،‬بالروس از‬ ‫موقعیــت ژئوپلیتیکی ویــژه ای برخوردار‬ ‫است اما نباید انتظار داشته باشیم که سطح‬ ‫همکاری های دو کشــور فراتر از چارچوب‬ ‫اتحادیه اوراسیا باشد‪.‬‬ ‫روســای جمهور ایران و بالروس در حاشیه‬ ‫اجالس شــانگهای در ازبکستان با یکدیگر‬ ‫دیدار و در مورد موضوعات دو جانبه تهران‪-‬‬ ‫مینســک گفت وگو کردند‪ .‬حجت االسالم‬ ‫رئیســیرییسجمهورکشــورماندراین‬ ‫دیدار تاکید کرد که نقشه راه ارتقای سطح‬ ‫همکاری های دو کشــور اماده شده است و‬ ‫ایــران برای صــادرات کاال و همکاری های‬ ‫مشــترک اقتصادی با بــاروس امادگی‬ ‫کامل دارد‪ .‬الکســاندر لوکاشــنکو ‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور بــاروس نیز در این دیدار با تاکید‬ ‫براهمیتتدویننقشــهراهارتقایســطح‬ ‫همکاری های دو کشــور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بالروس و جمهوری اســامی ایران روابط‬ ‫بســیار خوبی با یکدیگر دارند و با توجه به‬ ‫ظرفیت های متقابل موجود‪ ،‬این روابط باید‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکیــد کرد‪ :‬ایران‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫روسیه و کشورهای اسیای مرکزی باید در‬ ‫کنار هم و با کمک گرفتن از توانمندی ها و‬ ‫تجربیات یکدیگر در مسیر توسعه اقتصادی‬ ‫حرکــت کنند‪ .‬روابط ایران و بالروس در دو‬ ‫بعد اقتصادی و سیاســی مورد ارزیابی قرار‬ ‫می گیــرد؛ در بعد اقتصــاد همان طور که‬ ‫بســیاری از کارشناســان اذعان داشته اند‬ ‫ان طور که ظرفیت های دو کشــور امکان‬ ‫و شــرایطش را دارد اســتفاده نشــده و در‬ ‫ســطح قابل قبولی قرار نــدارد‪ .‬با توجه به‬ ‫مــرداوداتانجامشــدهمیــانمقاماتدو‬ ‫کشور به نظر می رسد بالروس مصمم است‬ ‫تــاهمکاری هــایخودباایرانرادرتمامی‬ ‫جنبه هاافزایشدهد‪.‬اینعزمتاحدودزیادی‬ ‫میان سران دو کشور هم دیده می شود‪ .‬قطعا‬ ‫کشوری مانند روسیه که از متحدان ایران و‬ ‫بالروس اســت می تواند در این زمینه نقش‬ ‫ایفا کند‪ .‬غالمحســین شافعی رئیس اتاق‬ ‫ایران در نشستی که با رئیس اتاق بازرگانی و‬ ‫صنعتبالروسدراذرماهسالجاریداشت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با وجود رفت وامدها و تبادل‬ ‫هیات های تجاری میان دو کشــور اما هنوز‬ ‫تجار دو طرف از ظرفیت های یکدیگر به طور‬ ‫کاملمطلعنیستندلذادراینزمینهنیازمند‬ ‫مبادله اطالعات هستیم‪ .‬همچنین تشکیل‬ ‫کمیتهمشترکبازرگانیبیناتاق هایایران‬ ‫وبالروسنیزمی تواندزمینه سازامنیتمورد‬ ‫نیازبرایروابطتجاریبخش هایخصوصی‬ ‫دوکشورباشد‪.‬رئیساتاقبازرگانیوصنعت‬ ‫بالروس نیز پیشــنهاد دیدارهای سه طرفه‬ ‫بیــن اتاق های ایران ‪-‬روســیه ‪ -‬بالروس را‬ ‫مطرح کرد زیرا با توجه به روابط نزدیکی که‬ ‫ایران در این سال ها با روسیه دارد و بالروس‬ ‫نیز از نزدیکان مسکو است‪ ،‬این همکاری ها‬ ‫می تواند در قالب یک بسته کامل به صورت‬ ‫سه جانبه تداوم و توسعه یابد‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به توافق های انجام شــده‬ ‫میان روسای جمهور ایران و بالروس که در‬ ‫حاشیهاجالسشانگهایدرازبکستانانجام‬ ‫شــد‪ ،‬نخست وزیر بالروس برای پی گیری‬ ‫گسترش روابط دو جانبه در ابعاد اقتصادی‬ ‫اعــمازترانزیت‪،‬صــادراتوواردات‪،‬تامین‬ ‫انرژی‪،‬کشاورزیوانتقالتکنولوژیبهتهران‬ ‫ســفر کرد که در جریان این سفر مقرر شد‬ ‫نقشهراهجامعیبرایتوسعهروابطاقتصادی‬ ‫تهرانومینســکطیســالهای‪ ۲۰۲۳‬و‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪۲۰۲۶‬ترسیمشودتادراینچارچوبتکلیف‬ ‫حوزه های اقتصادی روشن گردد‪.‬‬ ‫ازاینروسفریکهلوکاشنکوبهتهرانداردبا‬ ‫توجهبهتمهیداتیکهدرجریانسفرنخست‬ ‫وزیر این کشــور به تهران انجام شده بود در‬ ‫چارچوبهمکاری هایاقتصادیخواهدبود‬ ‫ومسائلاقتصادیودوجانبهدنبالمی شود‪.‬‬ ‫بــاروس از جملــه کشــورهای اروپای‬ ‫شرقی است که در تحریم قرار دارد اما نه‬ ‫به اندازه ای که روسیه تحریم شده است‪.‬‬ ‫به هــر حال بالروس از نظر جغرافیایی و‬ ‫ژئوپلیتیک در یک شرایط مهم و خاصی‬ ‫قرار گرفته و به عنوان متحد اصلی روسیه‬ ‫تالشداردتاعالوهبرمسائلاقتصادیخود‬ ‫را از نظر سیاسی ارتقا داده و در مناسبات‬ ‫و ترتیبــات منطقه ای و بین المللی نقش‬ ‫افرین باشد جنگ روسیه و اوکراین یکی از‬ ‫نمونه هایی است که به خوبی اتحاد روسیه‬ ‫سفید با مسکو را نشان می دهد‪.‬‬ ‫روابطسیاسیبینجمهوریاسالمیایرانو‬ ‫جمهوریبالروسدرتاریخ‪۱۸‬مارس‪۱۹۹۳‬‬ ‫پایه گذاری شد و در ‪ ۸‬مارس ‪ ۱۹۹۸‬سفارت‬ ‫بالروس در تهران افتتاح شد و سفارت ایران‬ ‫در مینسک نیز از ماه فوریه سال ‪ ۲۰۰۱‬اغاز‬ ‫بهکارکرد‪.‬همکاری هایدوکشوردرسطوح‬ ‫بــاال و در میان وزارتخانه های امور خارجه‪،‬‬ ‫همــکاری بین پارلمانی و بازدید مقامات و‬ ‫هیات های دو کشور تا به امروز ادامه داشته‬ ‫است‪.‬همچنیندرموضوعاتبینالمللیدو‬ ‫کشــور همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند و‬ ‫از نامزدی کشور در سازمان های بین المللی‬ ‫همانندشورایاقتصادیواجتماعیسازمان‬ ‫مللمتحد‪،‬یونســکو‪،‬شــورایحقوقبشر‬ ‫سازمان ملل متحد و ‪ ...‬حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫حســن بهشــتی پور‪ ،‬کارشــناس مسائل‬ ‫بین المللنیزســفرلوکاشــنکوبهتهرانرا‬ ‫شــروع مجددی برای ادامــه همکاری ها‬ ‫و گســترش روابــط عنوان کــرد و گفت‪:‬‬ ‫بــاروس اقتصاد محدودی دارد‪ .‬انچه مهم‬ ‫اســت جایگاه این کشور از نظر ژئوپلیتیکی‬ ‫و نزدیکی مناســبات با روســیه و اتحادیه‬ ‫اوراسیاســت که از این منظر همکاری های‬ ‫دو جانبــه توجیه پذیر اســت‪.‬اگر بالروس‬ ‫خیلی بتواند در همکاری ها تاثیرگذار باشد‬ ‫در چارچوب اتحادیه اوراسیاست‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪،‬ایرانوبالروسدرصددتوســعه‬ ‫همکاری های اقتصادی و به تبع ان تقویت‬ ‫همکاری سیاسی با یکدیگر هستند گرچه‬ ‫بررسی مسائل دو جانبه اقتصادی به عنوان‬ ‫محورسفرلوکاشنکوبهتهرانمطرحشدهاما‬ ‫این احتمال وجود دارد که مسائل منطقه ای‬ ‫وبین المللیازجملهجنگروسیهواوکراین‬ ‫هم یکی از موضوعات مورد بررســی در این‬ ‫سفر باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با انتقاد از عملکرد‬ ‫اروپا در قبال حقوق بشر گفت‪ :‬درس های حقوق بشری‬ ‫این مدعیان برای دیگران است و خود در عمل بدان ها‬ ‫بیگانه اند‪.‬‬ ‫ناصر کنعانی در پی برخورد پلیس فرانسه با معترضان‬ ‫در این کشــور در توییتی نوشــت‪ :‬درس عملی پلیس‬ ‫فرانســه به دیگران در رعایت حقوق بشــر و احترام به‬ ‫حقوق معترضان؛ این نمونه ای از رعایت حقوق بشر و‬ ‫احترام به حقوق معترضان در "باغ اروپا" اســت! درس‬ ‫هایحقوقبشریاینمدعیانبرایدیگراناستوخود‬ ‫در عمل بدانها بیگانه اند‪.‬‬ ‫از این نمونه ها در امریکا و اروپا بسیار است!‬ ‫روزشــنبهد ه‪‎‎‬هاهزارنفردرفرانســهبهعنوانبخشــی‬ ‫از هفتمیــن اعتصاب سراســری علیه افزایش ســن‬ ‫بازنشستگی تظاهرات کردند و نیروهای نظامی فرانسه‬ ‫با بدترین سالح ها با شیوه ای خشونت بار با معترضان‬ ‫برخورد کردند‪.‬‬ ‫دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد‪:‬‬ ‫ازسرگیریروابطباعربستان اتش بس‬ ‫در یمنراسرعتمی بخشد‬ ‫نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد اعالم کرد‬ ‫که از سرگیری روابط سیاسی میان جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و عربستان سعودی‪ ،‬دستیابی به اتش بس در یمن‬ ‫را سرعت می بخشد‪.‬‬ ‫دفتــر نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل متحد‬ ‫بــه وقت محلی اعالم کرد‪ :‬روابط ایران و عربســتان‬ ‫ســعودی در ســه ســطح دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و بین‬ ‫المللی مهم است‪.‬‬ ‫نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل متحد افزود‪ :‬از‬ ‫ســرگیریروابطسیاســیدوکشوردرهرسهسطحاز‬ ‫جمله منطقه و جهان اسالم مثبت خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایندگی ایران همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر می‬ ‫رسد از سرگیری روابط سیاسی میان ایران و عربستان‪،‬‬ ‫دستیابی به اتش بس در یمن‪ ،‬اغاز گفتگوهای مردمی‬ ‫یمنوتشــکیلیکدولتملیفراگیردراینکشــوررا‬ ‫سرعت می بخشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم میانه ‪:‬‬ ‫سیاست مثبت توافق‬ ‫با سایر کشورهای اسالمی‬ ‫نیز باید دنبال شود‬ ‫نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی در رابطه‬ ‫با توافق اخیر ایران و عربستان و برقراری روابط سیاسی‬ ‫و اقتصادی دو کشور گفت‪ :‬امیدوارم این سیاست مثبت‬ ‫درخصوصسایرکشورهایهمسایهومسلمانباجدیت‬ ‫دنبالشودواختالفوتنش هاییکهباعثعقبماندگی‬ ‫کشورهای اسالمی است از میان برداشته شود‪.‬‬ ‫وی ضمن تشــکر از دولت به خاطر سیاست ها و تدابیر‬ ‫اتخاذ شده برای پایان دادن به اختالفات و انجام توافق‬ ‫با کشــور همســایه و مسلمان عربســتان و گشایش‬ ‫سفارتخانه و برقراری روابط سیاسی و اقتصادی‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم این سیاست مثبت و پر فایده در خصوص‬ ‫سایرکشورهایهمسایهومسلمانباجدیتدنبالشود‬ ‫و اختالف و تنش که خواست دشمنان اسالم و ایران و‬ ‫به ضرر جهان اســام و باعث عقب ماندگی کشورهای‬ ‫اسالمی است از میان برداشته شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی ‪:‬‬ ‫تاثیر احیای روابط ایران و عربستان بر معادالت منطقه ای‬ ‫روز جمعه گذشته جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی‬ ‫سعودی پس از پنج دور مذاکرات امنیتی عراق و عمان‪،‬‬ ‫ســرانجام پیشنهاد مبانجی گری چین را پذیرفتند و به‬ ‫صورت رســمی خبر ازسرگیری روابط دیپلماتیک را از‬ ‫پکــن به جهان مخابره کردند‪ .‬در جریان مذاکرات پکن‬ ‫که از‪ 15‬الی‪ 19‬اســفند میان علی شــمخانی و مساعد‬ ‫بن محمد العیبان‪ ،‬مسئوالن عالی رتبه نهادهای امنیتی‬ ‫دو کشور برگزار شد‪ ،‬دو طرف توافق کردند وزیران امور‬ ‫خارجه ایران و عربستان با یکدیگر دیدار کنند و در مدت‬ ‫دو ماه روند تبادل ســفیران و بازگشایی سفارت خانه ها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین در بیانیه مشترک سه کشور امده است‪ ،‬تهران‬ ‫و ریاض با تاکید بر اصول احترام به حاکمیت و مداخله‬ ‫نکــردندرامــورداخلییکدیگر‪،‬براجرایموافقت نامه‬ ‫همکاری امنیتی امضا شده در ‪ 28‬فروردین ‪ 1380‬و نیز‬ ‫موافقت نامه هــای عمومی برای همکاری در حوزه های‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬ســرمایه گذاری‪ ،‬فنی‪ ،‬علمی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشــی و جوانــان (‪ 5‬تیرماه ‪ )1377‬توافق‬ ‫کردند‪ .‬احمد دستمالچیان‪ ،‬سفیر اسبق ایران در اردن و‬ ‫لبنان درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی‬ ‫سفارتخانه های ایران و عربستان و دستاوردهای بهبود‬ ‫روابط میان کشورهای منطقه به «راهبرد معاصر» گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهمترین اقدامات دولت ســیزدهم و متفاوت از‬ ‫عملکرددولتگذشته‪،‬بهبودوترمیمارتباطباکشورهای‬ ‫همســایه است؛ کشــورهایی که ارتباط با انها به عنوان‬ ‫بازیگران مهم منطقه ای به دلیل ظرفیت هایی که دارا‬ ‫هستند مهم و قابل تامل است‪ .‬رویکرد دولت سیزدهم از‬ ‫ابتدا این بود و هست که نباید از ظرفیت های کشورهای‬ ‫مختلفغافلشد‪،‬بههمیندلیلاصالحروابطوحرکتبه‬ ‫سمتفعالیتهایمختلفازسیاسیگرفته تااقتصادی‬ ‫کلید خورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بیش از یک سال گذشته شاهد سفرهای‬ ‫رئیــسجمهــور‪،‬هیئتدولتورئیسبانکمرکزیبه‬ ‫کشــورهای مختلف منطقه برای دســتیابی به نتیجه‬ ‫قابل قبولی در موضوع گســترش روابط و توسعه فضای‬ ‫همــکاریدرابعــادمختلفبودهایمکهنتیجهانرامی‬ ‫توان در موضوعات و محورهای مختلفی مانند عضویت‬ ‫ایــران در ســازمان های همکاری منطقــه ای‪ ،‬انعقاد‬ ‫قراردادهای تجاری و اقتصادی و درنهایت ازســرگیری‬ ‫روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی دید‪.‬‬ ‫ســفیر اســبق ایران در اردن و لبنان عنوان کرد‪ :‬قابل‬ ‫پیش بینی بود نتیجه تاکید بر همســویی و همگرایی‬ ‫با کشــورهای منطقه در راستای گسترش روابط میان‬ ‫کشــورها ایران و عربستان نتیجه مثبت و مطلوب دربر‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ضمن اینکه بعد از سفر شی جین پینگ‪،‬‬ ‫رئیس جمهور چین به ریاض و باز شدن فصل جدیدی از‬ ‫روابطراهبردیمیانعربستانوچینبهنظرمیامدپکن‬ ‫برای اینکه بتواند در منطقه مهم و راهبردی خلیج فارس‬ ‫ســرمایه گذاری کند‪ ،‬الزم است تنش ها در کانون های‬ ‫بحرانیمنطقهخاموششودوارتباطچندسویه ایمیان‬ ‫کشــورهای منطقه شکل بگیرد؛ همان خواسته ای که‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫حمالت موشکی روسیه به‬ ‫زیرساخت های پایتخت‬ ‫اوکراین‪ /‬گاردین‬ ‫ایران سال هاست دنبال می کند و در محافل بین المللی‬ ‫به دنبال تحقق ان بوده است‪.‬‬ ‫دســتمالچیان گفت‪ :‬ایجاد محیط امن و با ثبات برای‬ ‫گســترش روابط تجاری و ســرمایه گذاری در منطقه‬ ‫بسیار الزامی است‪ ،‬به همین دلیل رئیس جمهور چین‬ ‫و ایت اهلل رئیسی بر این موضوع بسیار تاکید کردند‪.‬‬ ‫ســفر رئیس جمهور کشــورمان به چین و مذاکرات‬ ‫بسیار مهمی که با مقام های چینی در این زمینه انجام‬ ‫شد‪ ،‬نشان داد ایران و چین به دنبال شکل گیری روابط‬ ‫تازه ای در منطقه برای کمک به امنیت و رشد اقتصادی‬ ‫منطقههستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کنار گذاشــتن اختالفات میان ایران و‬ ‫عربستان نه تنها در بُعد منطقه ای دستاوردهای بسیار‬ ‫مثبتی به دنبال خواهد داشت‪ ،‬بلکه در عرصه بین المللی‬ ‫نیز بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬ضمن اینکه وجود بحران‬ ‫های منطقه ای مانند یمن و اختالفات مشابه به از بین‬ ‫رفتن ثبات و امنیت منطقه منجر می شود‪.‬‬ ‫باید سریع تر به سمت حذف‬ ‫االینده ها پیش رویم‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬فناوری های هسته ای‬ ‫پرکاربردی برای حفاظت از محیط زیســت در اختیار‬ ‫داریم که می تواند هر چه سریعتر بکار گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬سازمان فناوری های‬ ‫هسته ای گسترده و پرکاربردی برای حفاظت از محیط‬ ‫زیست در اختیار دارد که می تواند با حمایت مسئولین‬ ‫هر چه سریعتر بکار گرفته شود‪.‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و‬ ‫ســازمان انرژی اتمی با موضوع اصل ‪ ۵۰‬قانون اساسی‬ ‫به منظور ایجاد و گسترش زمینه های مناسب همکاری‬ ‫مشــترک و بهره مندی از فناوری هسته ای در حفاظت‬ ‫از محیط زیســت توسط روسای سازمان انرژی اتمی و‬ ‫حفاظت محیط زیست امضا شد‪.‬‬ ‫محمد اســامی رئیس سازمان انرژی اتمی در این‬ ‫مراسم با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست یک‬ ‫تکلیف فردی و اجتماعی اســت و عدم رعایت ان‬ ‫حق الناس اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اســاس اجالس پاریس‬ ‫مقرر شــده اســت که در سال های اینده استفاده از‬ ‫کربن در دنیا به صفر برسد و بطور قطع این مسئله‬ ‫و تصمیم در ســطح بین المللی به لحاظ سیاسی به‬ ‫ما هم فشــار خواهد اورد‪ .‬از این رو ضروری اســت تا‬ ‫به ســمت حذف االینده ها و استفاده از انرژی پاک‬ ‫هر چه سریعتر پیش برویم‪.‬‬ ‫رایزنی باقری کنی‬ ‫با مقامات عمان در مسقط‬ ‫ازمایش موشکی جدید‬ ‫کره شمالی‪/‬‬ ‫خبرگزاری رسمی‬ ‫کره شمالی‬ ‫علیباقریبهعمانسفرکرد‪.‬علیباقریمعاونسیاسی‬ ‫وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی در جریان سفر به‬ ‫عمان با «سید بدر البوسعیدی» وزیر خارجه و «شیخ‬ ‫خلیفه الحارثی» معاون دیپلماتیک وزارت امور خارجه‬ ‫عمان دیدار و رایزنی کرد‪.‬‬ ‫باقری به منظور برگزاری کمیته مشــورتهای سیاسی‬ ‫ایران و عمان به مسقط سفر کرده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫گزارش‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫در ایام پایانی سال صورت گرفت؛‬ ‫اغاز روند کاهشی‬ ‫قیمت گوشت قرمز‬ ‫معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫از روند کاهش قیمت گوشت قرمز در ایام پایانی‬ ‫سال و نزدیک شدن به سال جدید خبر داد‪.‬‬ ‫محسنشیراوند‪،‬بهقیمتمحصوالتپروتئینی‬ ‫به صورت خاص اشــاره کرد و گفت‪ :‬طی چند‬ ‫روز گذشــته شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز‬ ‫بودیم که این کاهش قیمت در گوشــت قرمز‬ ‫گوساله بیشتر بود و این روند کاهشی با توجه‬ ‫به سیاست دولت در واگذاری امور به تشکل ها‬ ‫و بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بحــث تنظیــم بــازار و تامیــن‬ ‫محصوالت پروتئینی شــب عیــد به اتحادیه‬ ‫سراســری و انجمن گاوداران کشــور واگذار‬ ‫شــد‪ ،‬همچنین بحــث واردات نیز همزمان به‬ ‫این مجموعه ها واگذار شــد‪ ،‬لذا اتفاق مثبتی‬ ‫در کاهش قیمــت محصوالت پروتئینی افتاد‬ ‫که ماحصل مشارکت دولت و بخش خصوصی‬ ‫و ورود جــدی بخش خصوصی به این موضوع‬ ‫و همراهــی و کمک دولت برای تســهیلگری‬ ‫این اقدام است‪.‬‬ ‫معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫ورود شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر‬ ‫و تامیــن کننده مالی را یکی از اقدامات دولت‬ ‫بــرای کمــک به بخش خصوصی در این حوزه‬ ‫عنــوان کرد و گفــت‪ :‬در روزهای اینده حجم‬ ‫واردات براســاس برنامه ریزی هایــی صورت‬ ‫گرفتــه افزایــش پیدا خواهــد کرد و به کمک‬ ‫بخــش خصوصی از مبادی متعددی واردات را‬ ‫انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این کــه افزایــش واردات تاثیر‬ ‫بســزایی در ثبــات بــازار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی دو سیاست کالن‪ ،‬یکی تامین‬ ‫توسط بخش خصوصی از بازار های داخلی و دوم‬ ‫واردات توســط همان بخش را همزمان دنبال‬ ‫می کنــد و امیدواریــم در اینده با عبور از این‬ ‫شرایط‪ ،‬بتوانیم بحث صادرات دام را در کشور‬ ‫کماکان نگه داریم و همزمان واردات هم توسط‬ ‫صادر کننده برای تامین نیاز داخلی انجام شود‪،‬‬ ‫چون بازار یک مکانیزم عرضه و تقاضا دارد‪.‬‬ ‫شــیراوند گفت‪ :‬تاکنون حدود بیش از یکهزار‬ ‫تن گوشــت قرمز وارد کشــور شده است و این‬ ‫ی انجام شــده با‬ ‫فراینــد واردات با برنامه ریز ‬ ‫مجموعه هــای وارد کننــده‪ ،‬حداقل تا پایان‬ ‫خــرداد ماه ادامه دارد و حجم و میزانش را هم‬ ‫کماکان افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬از دالیــل اصلی جهش قیمت‬ ‫گوشــت این اســت که در فصلی قرار داریم که‬ ‫عرضه دام داخلی به بازار به دلیل این که فصل‬ ‫زاد و ولد دام هاست‪ ،‬با محدودیت مواجه است‪،‬‬ ‫زایش در اسفند تا فروردین ماه صورت می گیرد‬ ‫و بعد از ان با توجه به سیاســت تولید کننده‪،‬‬ ‫مبنی بر بارندگی مناسب‪ ،‬مرتع خوب و عرضه‬ ‫دام به بازار‪ ،‬قیمت گوشت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫معــاون وزیر جهاد کشــاورزی با بیان این که‬ ‫بیشــترین التهاب در حوزه گوشت گوسفندی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تولید دام ســبک برخالف دام‬ ‫ســنگین‪ ،‬کامال ســنتی است‪ ،‬در دام سنگین‬ ‫تولیــد کننده هــا با حجم بــاال تولید کرده و‬ ‫مکانیزم بازار و تنظیم بازار را انجام می دهند‪ ،‬که‬ ‫امیدواریم در گوشت گوسفند نیز با تفاهماتی‬ ‫که بخش خصوصی انجام داده ایم‪ ،‬شاهد ورود‬ ‫صنعت به این بخش باشــیم تا فرایند ثبات در‬ ‫تامین و قیمت دام ســبک از محل دام داخلی‬ ‫در اینده فراهم شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این کــه قاچاق نیز یکی از عوامل‬ ‫کاهش عرضه گوشــت و افزایش قیمت ان در‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان التهابات ارزی‪،‬‬ ‫قیمت دام ایرانی در کشورهای منطقه از ‪ ۴‬دالر‬ ‫به باالی ‪ ۶‬دالر می رسد‪ ،‬این تفاوت قیمت در ارز‬ ‫و قیمت ثابت دام زنده ایرانی باعث می شود که‬ ‫قاچاق به کشــور های همسایه و به چند کشور‬ ‫خــاص در حجم قابل توجهی صورت گیرد که‬ ‫قطعا بی تاثیر در شرایط قیمتی نیست‪.‬‬ ‫شیرواند با بیان این که روزانه بین ‪ ۷۰۰‬تا یکهزار‬ ‫تن گوشــت منجمد در کشور توزیع می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گوشــت گوســفندی منجمد به قیمت‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تومان در فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫توزیع می شود‪ ،‬قیمت گوشت گوساله وارداتی‬ ‫چــرخ کرده ‪ ۱۷۵‬هــزار تومان‪ ،‬مخلوط ‪۱۹۷‬‬ ‫هزار تومان و گوشت ران هم ‪ ۲۲۰‬هزار تومان‬ ‫است که در شبکه فروشگاه های زنجیره ای در‬ ‫حال توزیع اســت‪ .‬همچنین گوسفند وارداتی‬ ‫نیــز به قیمت میانگین ‪ ۲۴۷‬هزار تومان توزیع‬ ‫می شود‪.‬به گفته وی‪ ،‬براساس تفاهمات انجام‬ ‫شده با بخش خصوصی و ماموریت محول شده‬ ‫به شرکت پشتیبانی امور دام‪ ،‬امیدواریم شاهد‬ ‫افزایش چشمگیر میزان واردات گوشت به ویژه‬ ‫در حوزه دام سبک و گوشت گوسفندی باشیم‬ ‫تــا بتوانیم گوشــت مرغــوب و باکیفیت را در‬ ‫اختیار مردم قرار دهیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫به تامین مرغ در این ایام اشاره کرد و گفت‪ :‬تا این‬ ‫لحظه مشکل خاصی در تامین پروتئین طیور و‬ ‫مرغ نداریم و تولید انجام می شود و در خصوص‬ ‫بــازار این محصول پروتئینی نیز با همکاری با‬ ‫مجموعــه اتحادیه ها‪ ،‬تامیــن و توزیع مرغ در‬ ‫بازار نیز به قیمت مناسبی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2345‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫خبر ویژه‬ ‫بازار سیاه بلیت فروشی‬ ‫توسط چارترها‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعــی گفت‪ :‬در صورتی که نمایندگان‬ ‫کارگران‪ ،‬کارفرمایان و دولت به اتفاق ارا برســند‪ ،‬در جلســه شورای‬ ‫عالی کار امروز میزان دســتمزد کارگران برای ســال اینده نهایی‬ ‫می شود‪.‬سید صولت مرتضوی در حاشیه دومین جلسه کمیته ملی‬ ‫برنامه تقویت کســب و کار‪ ،‬معیشــت مرزنشــینان و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار در مناطق مرزی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬تاکید ما این اســت تا پایان‬ ‫سال تصمیم گیری نهایی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مریم بهنام راد‪ /‬گروه اقتصاد‬ ‫ارزیابی بازار نشــان دهنده ان اســت‬ ‫که از ابتدای ســال قیمت خودرو هر‬ ‫روز بــه بهانه های غیر منطقی افزایش‬ ‫یافتــه و هیــچ یک از وعده های دولت‬ ‫نتوانســته نظام قیمت گذاری در این‬ ‫بازار را سامان بدهد‪.‬‬ ‫طــی روز هــای اخیر بــازار خودرو به‬ ‫دفعات شاهد رشد قیمت بود و به گفته‬ ‫فعاالن بازار خودرو در صورتی که تغییر‬ ‫خاصی رخ ندهد بازار به نوسان هر چند‬ ‫اندک خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫از مسکوت ماندن مذاکرات و خروج ان‬ ‫از بن بســت تا بحث تعلیق در واردات‬ ‫خودرو عواملی اســت که بازار را بار ها‬ ‫تغییــر داده اســت‪ .‬حاال پــس از این‬ ‫ماجرا های نصف و نیمه ای که پشت سر‬ ‫گذاشــته شده‪ ،‬موضوع فصل جدیدی‬ ‫از روابط بین الملل ایران مطرح است‪.‬‬ ‫ســیگنال روابــط ایران و عربســتان‬ ‫هنــوز به بازار های ایران نرســیده‪ ،‬اما‬ ‫نگاه فعــاالن به تثبیت نرخ ها در بازار‬ ‫مثبت است‪.‬‬ ‫ایــران و عربســتان ســعودی برای‬ ‫ازسرگیری روابط دوجانبه و بازگشایی‬ ‫مجدد سفارتخانه های دو کشور بعد از‬ ‫‪ ۷‬ســال قطع رابطه توافق کردند‪ .‬این‬ ‫اتفــاق پس از یــک روز یعنی در روز‬ ‫شــنبه ‪ ۲۰‬اســفند ماه ‪ ،۱۴۰۱‬قیمت‬ ‫دالر را در سراشــیبی قرار داد‪ ،‬اما این‬ ‫ریزش قیمت هنوز با احتیاط اســت و‬ ‫بــه دلیل تردیــد در نتیجه این توافق‪،‬‬ ‫کاهش قیمت دالر بسیار هنوز به دور‬ ‫تُند نرسیده است‪.‬‬ ‫رکود معامالت خودرو‬ ‫رکورد تاریخی زد‬ ‫در همیــن رابطه اســد کرمی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو‬ ‫تهــران گفت‪ :‬بــا توجه به اینکه کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬روز از ســال جاری باقی نمانده‬ ‫انتظار می رود بازار خودرو مدل حرکت‬ ‫و فعالیت خود را تغییر دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مردم از کاالبرگ استقبال نکردند‬ ‫وی افزود‪ :‬کمیته دستمزد و حقوق تشکیل شده و نشست های چند‬ ‫جانبه ای با نمایندگان کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت برگزار شده است‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از اینکه عده ای برداشــت‬ ‫اشــتباهی از تعیین دســتمزد توسط وزیر کار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫قانون دســتمزد باید با تاکید بر ســه جانبه گرایی تعیین شــود‪ ،‬اما‬ ‫عده ای بر این باور هســتند که وزیر کار دســتور می دهد و دســتمزد‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به اجرای طرح کاالبرگ در سراسر‬ ‫کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬موظف هستیم در سراسر کشور این طرح‬ ‫را اجرا کنیم که بستر کاالبرگ با مشوق ها در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انتخاب کاالبرگ یا مبلغ نقدی یارانه اختیاری است؛‬ ‫هر چند با اقبال گسترده مردم از کاالبرگ مواجه نشدیم؛ اما سامانه‬ ‫در سراســر کشــور گسترش می دهیم تا مردم در همه جای کشور از‬ ‫این طرح اســتفاده کنند‪.‬مرتضوی از رشــد اشتغال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬وعده رییس جمهور عملیاتی شد از مرز یک میلیون‬ ‫فرصت شغلی گذشتیم که امیدواریم در سال ‪ ۱۴۰۲‬رکورد بزنیم‪.‬‬ ‫گزارش «روز گار» از رکود در بازار خودرو‬ ‫بازار خودرو در انتظار ثبات‬ ‫کرمی گفت‪ :‬برخالف سنوات گذشته‬ ‫و بــه دلیل افزایش قیمت محصوالت‬ ‫داخلــی و خارجــی خرید و فروش در‬ ‫بــازار خودرو به نحوی قفل شــده که‬ ‫در اخرین هفته ســال‪ ،‬رکود معامالت‬ ‫خودرو رکورد تاریخی زده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران‬ ‫خودرو تهران در پاســخ به این ســوال‬ ‫کــه توافــق ایران و عربســتان تا چه‬ ‫حدی بر بــازار خودرو تاثیرگذار بوده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بازار از ابتدای ســال با‬ ‫بحــران جدی قیمــت مواجه بوده و‬ ‫این موضوع به سیاســت های داخلی‬ ‫مدیران و متولیان این بازار بازمی گردد‬ ‫و هر تصمیم دولت‪ ،‬شــوک بزرگی به‬ ‫بازار خودرو وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افزایش تحریم ها‪ ،‬ابهام‬ ‫در برجام و کاهش روابط ایران با سایر‬ ‫کشــور ها عوامل تعیین کننده نرخ ارز‬ ‫اســت که به موجب ان بازار خودرو را‬ ‫تحت تاثیر خود قرار می دهد‪ ،‬اما قطعاً‬ ‫ضربه سیاست های اشتباه و وعده های‬ ‫غیر اجرایی دولت در مســیر تولید تا‬ ‫توزیــع خــودرو به بــازار‪ ،‬اثرگذاری‬ ‫بیشــتری در تعییــن تکلیف قیمت‬ ‫محصوالت داشته است‪.‬‬ ‫کرمــی تاکید کرد‪ :‬امروز بحث توافق‬ ‫ایران و عربســتان توانست قیمت دالر‬ ‫را در مسیر کاهش قرار دهد‪ ،‬اما انتظار‬ ‫ریزش قیمت اسکناس های امریکایی‬ ‫در بازار خیلی بیش از رقم فعلی است‪.‬‬ ‫فروشنده ای در بازار خودرو نیست‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران‬ ‫خــودرو تهران توضیــح داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر فروشــنده ای در بــازار خودرو‬ ‫وجــود نــدارد چراکه همــه به دنبال‬ ‫نتیجه این توافق (ازســرگیری روابط‬ ‫ایران و عربستان) هستند و هنوز برای‬ ‫فــروش هیچ اقدام جدی و ضربتی در‬ ‫بازار صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫به گفته کرمی‪ ،‬هنوز مردم به بازگشت‬ ‫ارتباط ایران و عربســتان اعتماد کافی‬ ‫ندارنــد از این رو فــروش محصوالت‬ ‫موجود در بازار را به زمان بعد از اجرای‬ ‫توافق موکول کرده اند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬به دنبال اعالم خبر‬ ‫توافق ایران و عربســتان انتظار کاهش‬ ‫قیمت محصوالت در بازار بی نتیجه بود‬ ‫و بــازار معامالت خودرو تا نتیجه این‬ ‫روابط سه قفله شده است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کرمی‪ ،‬اگر ســیگنال توافق‬ ‫ایران و عربستان به بازار خودرو برسد‬ ‫می توان امیدوار به کاهش قیمت دالر‬ ‫و تسهیل در واردات خودرو شد در غیر‬ ‫این صورت مشــخص نیست وضعیت‬ ‫بازار خودرو از این هم بدتر شود؟!‬ ‫رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو نیز گفت‪ :‬با ریزش‬ ‫قیمت دالر‪ ،‬قیمت خودروهای داخلی‬ ‫نیــز بین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬درصد و خودروهای‬ ‫مونتاژی مثل هایما و الماری بین ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان افت کرد‪.‬‬ ‫ســعید موتمنی در مورد وضعیت بازار‬ ‫خــودرو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که قیمت‬ ‫دالر از کانــال ‪ ۳۲‬هــزار تومان فراتر‬ ‫رفــت‪ ،‬قیمت خودرو بســیار نجومی‬ ‫شــد اما با ریــزش قیمت دالر‪ ،‬قیمت‬ ‫خودروهــای داخلــی نیز بین ‪ ۷‬تا ‪۱۳‬‬ ‫درصــد و خودروهــای مونتاژی مثل‬ ‫هایمــا و المــاری بیــن ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان افت کرد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران افزود‪ :‬نکته‬ ‫این اســت که همواره افزایش قیمت‬ ‫خودرو خیلی ســریع اتفاق می افتد اما‬ ‫کاهش ان به صورت الک پشتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به بالتکلیف بودن‬ ‫بازار و امید مصرف کنندگان به کاهش‬ ‫بیشتر قیمت ها‪ ،‬خرید و فروش فع ً‬ ‫ال در‬ ‫رکود کامل است‪ .‬حتی با وجود اینکه‬ ‫نزدیک عید هســتیم اما مردم منتظر‬ ‫ثبــات قیمــت دالر و به تبع ان ثبات‬ ‫قیمت خودرو در بازار هســتند تا برای‬ ‫خرید مراجعه کنند‪.‬‬ ‫این مقام صنفی در مورد اینده قیمت‬ ‫خــودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قیمت دالر‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬قیمت خودرو نیز ریزشی‬ ‫می شود زیرا خودرو کاالی سرمایه ای‬ ‫اســت و نوسانات بازار ارز تاثیر خود را‬ ‫بر این بازار می گذارد‪.‬‬ ‫موتمنی با اشــاره به عرضه خودرو در‬ ‫ســامانه یکپارچــه تخصیص خودرو‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر در ســامانه یکپارچه تحویل‬ ‫فوری باشــد می تواند در بــازار تاثیر‬ ‫مثبتــی بگذارد امــا تحویل های یک‬ ‫ساله و… تاثیر چندانی در بازار ندارند‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران یاداور شد‪:‬‬ ‫بــه طور کلی در حــال حاضر قیمتها‬ ‫در بــازار خودرو چــه در بخش تولید‬ ‫داخل‪ ،‬چه مونتاژی ها و چه کارکرده ها‬ ‫ریزشــی است‪ .‬البته قیمتها نسبت به‬ ‫پاییز و تابستان بسیار نجومی باال رفته‬ ‫اما نســبت به دو هفته گذشته ریزش‬ ‫قیمت را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫پیش بینی صرافان از نر خ ارز‬ ‫دالر به زیر ‪ ۴۰‬هزار تومان برمی گردد‬ ‫کانــون صرافــان در اطالعیه ای اعالم کــرد‪ :‬در حالی که این روزها همه‬ ‫فروشنده اند‪ ،‬خبرسازی های دروغ برای جلوگیری از کاهش قیمت دالر‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫کانون صرافان ایران با انتشــار اطالعیه ای در خصوص وضعیت بازار ارز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با توجه به اخبار مثبت توافق ایران و عربستان و کاهش شدید‬ ‫قیمــت ارز‪ ،‬برخــی کانال های تلگرامی با خبرســازی دروغ نرخ ارز را در‬ ‫کانــال ‪ ۴۶‬هــزار تومان اعالم می کنند؛ این در حالی اســت که در بازار‪،‬‬ ‫دالر کانال ‪ ۴۴‬هزار تومانی هم خریدار ندارد و پیش بینی می شــود نرخ‬ ‫دالر به زیر ‪ ۴۰‬هزار تومان برگردد‪.‬‬ ‫بدین وســیله ضمن درخواســت از نهادهای امنیتی در خصوص برخورد‬ ‫با ســایت ها و کانال هایی که فضای بازار ارز را متشــنج می کنند‪ ،‬از مردم‬ ‫تقاضــا داریم به خبرســازی های دروغ توجــه نکنند و خبرهای موثق را‬ ‫از خبرگزاری های معتبر و ســایت (‪ )http://kanoonsarafan.ir‬کانون‬ ‫صرافان پیگیری کنند‪.‬‬ ‫دیــروز در مرکــز مبادله ارز و طال‪ ،‬در بخش اســکناس‪ ،‬دالر با کاهش‬ ‫قیمت ‪ 1800‬تومانی‪ 40590 ،‬تومان و در بخش حواله ‪ 36900‬تومان‬ ‫کشف قیمت شد ‪ .‬همچنین یورو در صرافی ها با متوسط قیمت توافقی‬ ‫به قیمت ‪ 44‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫بررسی میدانی نشان داد دالالن میدان فردوسی خریدار ارز نیستند‬ ‫و نــرخ ‪ 42‬هــزار تومــان را برای فروش دالر اعالم می کنند‪ ،‬صرافی ها‬ ‫نیز نرخ های ‪ 42‬هزار تومانی را بر روی تابلوهای خود درج کرده اند‪.‬‬ ‫یکــی از افــراد حاضر در بازار غیررســمی ارز می گوید‪ :‬دالر به قیمت‬ ‫‪ 40‬هــزار تومــان هم خریداری ندارد و بــه زودی قیمت ارز با کاهش‬ ‫شدیدی مواجه خواهد شد‪ .‬دیروز سکه امامی (طرح قدیم) در بازار با‬ ‫افت قیمت ‪ 2‬میلیون تومانی به قیمت ‪ 19‬میلیون و ‪ 600‬هزار تومان‬ ‫داد و ستد شد‪ ،‬همچنین سکه تمام بهار ازادی طرح جدید با کاهش‬ ‫‪ ۲‬میلیون تومانی به نرخ ‪ 22‬میلیون و ‪ 380‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫سناریوی احتمالی بازار مسکن در سال اینده‬ ‫کنترل بازار مسکن در صورت ثبات در بازار ارز‬ ‫بازار مســکن شــهر تهران در واکنش به ریزش سریالی قیمت ارز دچار‬ ‫رکود شده و انتظارات تورمی که بعضا از سوی برخی فعاالن بازار ملک‬ ‫القا می شود را به چالش کشیده است‪.‬‬ ‫برخالف تصورات در روزهای اخیر بازار مســکن دچار رکود شــده است؛‬ ‫در حالی که معموال در روزهای منتهی به پایان ســال‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫خانه رونق داشت‪ .‬مشاوران امالک می گویند افت ادامه دار قیمت ها در‬ ‫بازار ارز‪ ،‬در فاز اول جلوی بزرگ تر شدن حباب نرخ های پیشنهادی را‬ ‫گرفته و حتی به کاهش تا ‪ ۱۵‬درصدی نرخ های پیشنهادی منجر شده‬ ‫اســت‪ .‬ممکن اســت در فاز دوم شاهد ریزش قیمت های پیشنهادی در‬ ‫سطح کلی بازار باشیم‪.‬‬ ‫کاهش قیمت ارز که روز گذشــته هم ادامه پیدا کرد‪ ،‬براوردها از اینده‬ ‫بازار ملک را به چالش کشــید‪ .‬برخی کارشناســان مســکن که بعضا بر‬ ‫طبل گرانی می کوبند این تئوری را مطرح کردند که مسکن از بازارهای‬ ‫موازی جا مانده و در ســال اینده با رشــد مواجه می شــود؛ این در حالی‬ ‫اســت که قیمت خانه در تهران طی یک ســال اخیر بیش از نرخ تورم‬ ‫عمومی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طبق اخرین امار به ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تومان رسیده که افزایش ‪ ۶۶‬درصد را در یک سال اخیر نشان می دهد؛ در‬ ‫حالی که تورم عمومی سالیانه ‪ ۴۷‬درصد و تورم نقطه به نقطه ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫بود‪ .‬در واقع مسکن در پایتخت ‪ ۱۳‬درصد باالتر از سایر کاالها رشد قیمت‬ ‫داشته است؛ بنابراین فرضیه گرانی مجدد ان چندان منطقی نیست‪.‬‬ ‫مشاوران امالک شهر تهران هم معتقدند که ظرفیتی برای رشد مجدد‬ ‫این بازار در سال اینده وجود ندارد‪ .‬بخصوص این که بازارهای موازی مثل‬ ‫ارز و نهاده های ساختمانی در روزهای اخیر دچار افت قیمت شده اند‪.‬‬ ‫امااخرینوضعیتبازارمسکندرشهرتهرانگویایاناستکهمعامالت‬ ‫به ندرت انجام می شود‪ .‬هر دو گروه خریدار و فروشنده از حدود ‪ ۱۰‬روز‬ ‫قبل که روند ریزش قیمت ها در بازار ارز اغاز شده معامالت را به حالت‬ ‫تعلیق دراورده اند‪ .‬البته بسیاری از کسانی که نرخ های غیرمتعارف برای‬ ‫واحدهای خود در نظر گرفته بودند قیمت ها را تعدیل کرده اند‪.‬‬ ‫ان طور که واسطه های ملکی می گویند با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار‬ ‫مسکن‪ ،‬کنشگران این بازار مدتی در انتظار نتایج تاثیر بازارهای موازی‬ ‫می ماننــد و در صــورت ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و بخصوص بازار ارز‪،‬‬ ‫کنترل بازار مسکن محتمل ترین سناریو برای سال ‪ ۱۴۰۲‬خواهد بود‪.‬‬ ‫هر ســال کمبود بلیــت هواپیما برای برخی‬ ‫مســیرها دردسر ساز بوده اما امسال بلیت ها‬ ‫موجود اســت ولی با بســته اجباری به فروش‬ ‫می رسد که این نوعی تخلف است‪.‬‬ ‫هرســال نزدیک به ایام نوروز بحث ســفر و‬ ‫گردشــگری در خانواده ها داغ اســت و یکی‬ ‫از دغدغه های اصلی خانواده ها اســت در این‬ ‫راســتا‪ ،‬افزایــش بی رویه قیمت ها اســت که‬ ‫تقریباً از اواســط اسفند شــروع می شود و تا‬ ‫پایــان تعطیالت ادامه دارد به نظر می رســد‬ ‫مافیــای فــروش بلیط هواپیما در این ایام نیز‬ ‫سرشــان شلوغتر از مابقی روزهای سال است‬ ‫تا بیشترین سود را از افزایش قیمت ها ببرند؛‬ ‫در این اشــفته بازارهمواره سخن از نظارت ها‬ ‫در میان اســت؛ اما در عمل هیچ ترتیب اثری‬ ‫داده نمی شود‪.‬‬ ‫در ماه های گذشته تغییر قیمت بلیت از سوی‬ ‫ایرالین ها رخ داد اما مسوولین این افزایش را‬ ‫تخلــف دانســته و قیمت ها به قبل از افزایش‬ ‫بازگشــت با این وجود در حال حاضر قیمت‬ ‫بلیت هواپیما شناور بوده است‪.‬‬ ‫هرچنــد در حال حاضر ســازمان هواپیمایی‬ ‫اعــام کرده که مســافران پروازهای داخلی‬ ‫و بین المللــی که از شــرکت های هواپیمایی‬ ‫داخلــی یــا حتــی خارجی برای ســفرهای‬ ‫خــود می توانند از طریق ســایت ســازمان‬ ‫هواپیمایــی کشــوری به نشــانی اینترنتی‬ ‫‪ https://www.cao.ir‬و در بخــش ســامانه‬ ‫حقوق مســافر شکایت خود را ثبت کنند‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت این است که این شکایت ها هم خیلی‬ ‫نتیجه بخش نیست به هر حال دیگر سازمان‬ ‫هواپیمایی هم به عنوان متولی باید پاسخگوی‬ ‫این نابسامانی ها باشد‪.‬‬ ‫البته در شرایط کنونی ممکن است که سازمان‬ ‫هواپیمایــی و ایرالین هــا دلیــل این تکمیل‬ ‫ظرفیت باال و اشفتگی در فروش بلیت را کمبود‬ ‫ناوگان هواپیمایی عنوان کنند‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫اینکه مردم در سال های گذشته با همین تعداد‬ ‫ناوگان هواپیمایی تردد می کردند اشــفتگی‬ ‫امسال جای سوال دارد‪.‬‬ ‫فروش بسته های اجباری تخلف است‬ ‫جعفر یازرلو‪ ،‬ســخنگوی سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری در خصــوص بســته های اجباری‬ ‫ایرالین ها گفت‪ :‬مســیرهایی که دارای بسته‬ ‫هســتند به زودی اعالم خواهد شــد و طبق‬ ‫مجوزهای داده شده ایرالین ها حق فروش این‬ ‫بسته ها را دارند منتهی در مسیرهای پر فروش‬ ‫معموالً بسته ای ارائه نمی شود و اگر کسی برای‬ ‫خریــد بلیت مراجعه کنــد ایرالین نمی تواند‬ ‫مجبور کنند تا بسته ای خریداری شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیان کرد‪ :‬فروش این بســته ها‬ ‫بدون رضایت مشتری خالف است و ایرالین ها‬ ‫نمی توانند به صورت بسته ای اجبار به فروش‬ ‫بلیت کنند و حتی نمی توانند خارج از عرف که‬ ‫قیمت ها اعالم شده بلیتی را به فروش رسانند‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر گشــت های نوروزی و تعزیرات‬ ‫حکومتی برای رســیدگی به شکایات مردم و‬ ‫همچنین رسیدگی به تخلفات ایرالین ها کار‬ ‫خــود را اغاز کرده انــد و اگر تخلف ایر الینی‬ ‫محرز شــود از ســوی ســازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری مجوز ایر الین ابطال می شــود و از‬ ‫ســوی نهادهای دیگر هم که متولی رسیدگی‬ ‫به تخلفات هستند قطعاً جریمه نقدی همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر با توجه به اعــام برخورد‬ ‫بــا متخلفیــن باید دید در هفته اخر ســال‬ ‫اژانس هــای مســافرتی بازهم مرتکب تخلف‬ ‫خواهند شــد یا مشــکل بلیت های نوروزی با‬ ‫گشــت های تعزیراتی به پایان خواهد رسید با‬ ‫توجه به اینکه روز گذشــته سازمان تعزیرات‬ ‫نامه ای به ســازمان هواپیمایی کشوری داده‬ ‫مبنــی بر خورد قاطع با متخلفین که به بهانه‬ ‫نــوروز مــردم را مجبور به خرید بســته های‬ ‫اجبــاری یا فروش بلیت در بازار ســیاه کرده‬ ‫انــد‪ .‬حال باید دید که در هفته پایانی ســال‬ ‫بازار بلیت فروشی چطور خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران چک ‪۲۰۰‬هزارتومانی‬ ‫به بازار می اید‬ ‫بانــک مرکــزی به تازگــی ایران چک هــای‬ ‫‪۲۰۰‬هزارتومانــی بــا طــرح ســد کارون را‬ ‫منتشــر کرده است‪ .‬بانک مرکزی ایران چک‬ ‫‪200‬هزارتومانــی را بــرای اولیــن بار راهی‬ ‫بــازار خواهد کــرد‪ .‬پیش از این بانک مرکزی‬ ‫ایران چک هــای ‪ 50‬و ‪ 100‬هزار تومانی را در‬ ‫چند طرح مختلف منتشر و وارد بازار کرده بود‪.‬‬ ‫ایران چک ‪200‬هزارتومانی که تاریخ انتشــار‬ ‫ان ‪ 20‬اسفند ‪ 1401‬است با طرح سد کارون‬ ‫و رنــگ ابــی وارد بــازار می شــود‪ ،‬ابعاد این‬ ‫ایران چک ها ‪ 160x75mm‬است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫بینالملل‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2345‬‬ ‫نفتوانرژی‬ ‫وابستگی خطرنا ک عراق‬ ‫به نفت‬ ‫طبق بیانیه های دولت فدرال عراق که‬ ‫توسط شــفق نیوز گزارش شده است‪،‬‬ ‫قیمت هــای باالتــر نفت بــه عراق که‬ ‫دومیــن تولید کننده بزرگ عضو اوپک‬ ‫پس از عربســتان سعودی است‪ ،‬کمک‬ ‫کرد در ســال ‪ ۲۰۲۲‬مازاد بودجه پیدا‬ ‫کنــد‪ .‬درامدهای نفتــی ‪ ۹۵‬درصد از‬ ‫بودجه فدرال عراق را تشکیل می دهد‬ ‫و از این رو‪ ،‬نگرانی های تازه ای را در میان‬ ‫تحلیلگران نسبت به وابستگی بیش از‬ ‫حــد اقتصاد این کشــور به نفت ایجاد‬ ‫کرده اســت‪.‬عراق بــه تازگی چندین‬ ‫قــرارداد بــا شــرکت های خارجی در‬ ‫راســتای طرح های افزایش تولید نفت‬ ‫و گاز طبیعــی امضا کرده اســت‪ .‬این‬ ‫کشــور که دومین تولیدکننده بزرگ‬ ‫عضو اوپک اســت‪ ،‬روزانه ‪ ۴.۵‬میلیون‬ ‫بشــکه نفت تولید می کنــد‪ ،‬مقامات‬ ‫دولتی در ســال های پیش اظهار کرده‬ ‫بودنــد‪ :‬این ظرفیــت می تواند به پنج‬ ‫میلیون بشــکه و حتی شــش میلیون‬ ‫بشــکه افزایش پیــدا کند‪ .‬اما اقدامات‬ ‫چندانی برای پیشبرد این طرح ها انجام‬ ‫نشده است‪ .‬به نظر می رسد رشد تولید‬ ‫گاز اهمیت ویژه ای دارد زیرا هم اکنون‬ ‫عــراق برای تامین نیازهای گازی خود‬ ‫وابســتگی زیادی به ایران دارد که این‬ ‫کشور را در موقعیت اسیب پذیری قرار‬ ‫مــی دهد‪.‬به گفته تحلیلگران‪ ،‬عالوه بر‬ ‫طرح هــا برای افزایش قابل توجه تولید‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬دولت فدرال باید همچنین‬ ‫متنوع سازی اقتصاد از نفت را اغاز کند‬ ‫تــا حتی در شــرایطی که قیمت نفت‬ ‫ریزش می کند‪ ،‬رشد و اشتغال تضمین‬ ‫شــود‪.‬طبق براورد دولت فدرال عراق‪،‬‬ ‫درامد نفتی این کشور در سال ‪،۲۰۲۲‬‬ ‫به حدود ‪ ۱۰۵‬میلیارد دالر رســید که‬ ‫بــه دلیل افزایــش قیمت نفت در بهار‬ ‫همان سال پس از حمله نظامی روسیه‬ ‫به اوکراین بود‪.‬‬ ‫کوتاه از انرژی‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫انحصار و قفل شدگی‬ ‫در صنعت نفت شکست‬ ‫خبر ویژه‬ ‫دو اقتصاد تعیین کننده‬ ‫مسیر قیمت نفت هستند‬ ‫قیمت نفت از زمان جهش چشمگیری‬ ‫که پس از اغاز حمله نظامی روسیه به‬ ‫اوکراین در فوریه سال ‪ ۲۰۲۲‬پیدا کرد‪،‬‬ ‫در بازه محدودی حبس شــده است‪.‬در‬ ‫طول ســال میالدی گذشــته‪ ،‬ترس از‬ ‫شوک بزرگ عرضه نفت از سوی روسیه‪،‬‬ ‫بــر فضای بازار و قراردادهای معامالتی‬ ‫معامله گــران حکمرانــی می کرد‪ .‬اما‬ ‫قیمت نفت حتــی پس از تحریم های‬ ‫اتحادیــه اروپا و اعمــال مکانیزم های‬ ‫ســقف قیمت گــروه برای فروش نفت‬ ‫و فراورده های نفتی روســیه‪ ،‬افزایش‬ ‫پیدا نکرد‪ .‬روســیه مسیر صادرات نفت‬ ‫خود را به اســیا تغییر داد و در مقابل‪،‬‬ ‫اروپــا نفت و فراورده های بیشــتری از‬ ‫خاورمیانــه‪ ،‬اســیا و امریکا خریداری‬ ‫می کند‪.‬اگــر چــه تحــوالت مذکور‪،‬‬ ‫یکــی از مهمترین تغییرات در تجارت‬ ‫جهانی نفت در دهه های اخیر محسوب‬ ‫می شوند‪ ،‬اما نیروی محرکه تاثیرگذار‬ ‫بــر بازارهای نفــت در هفته های اخیر‬ ‫نبوده اند‪.‬مســئله‪ ،‬اقتصاد اســت‪ .‬امار‬ ‫مربــوط به تــورم‪ ،‬تولید‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫فعالیت هــای تجاری امریکا و چین که‬ ‫دو اقتصاد بزرگ جهان هستند‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬عامــل اصلی تاثیرگذار بر بازار‬ ‫معامالت اتی نفت هستند‪.‬فدرال رزرو‬ ‫بــه دقت تمام امار اقتصادی در امریکا‬ ‫را پایــش می کنــد تا روند افزایش نرخ‬ ‫بهره را تسریع کرده یا اهسته کند‪ .‬امار‬ ‫اقتصادی قوی تر و تورم همچنان باال در‬ ‫امریکا‪ ،‬ممکن است فدرال رزرو را وادار‬ ‫کنــد که نرخ های بهره را بیش از انچه‬ ‫در ابتــدا انتظار می رفت افزایش دهد و‬ ‫احتمال کند شــدن رشــد اقتصادی و‬ ‫حتی رکود اقتصادی در ماه های اینده را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬بازارها از‬ ‫جمله بازار اتی نفت‪ ،‬وضعیت اقتصادی‬ ‫چین را دنبال می کنند که اواخر ســال‬ ‫میالدی گذشته‪ ،‬به سیاست کرونا صفر‬ ‫پایان داد و از سه سال قرنطینه سخت‬ ‫گیرانــه خارج شــد‪ .‬انتظار می رود این‬ ‫کشــور در سال میالدی جاری‪ ،‬بهبود‬ ‫رشد اقتصادی و مصرف نفت را مشاهده‬ ‫کند‪.‬این دو قدرت اقتصادی متضاد‪ ،‬در‬ ‫حــال حاضر بــازار نفت را در دو جهت‬ ‫مخالف می کشــانند و قیمت هر بشکه‬ ‫نفت برنت را در محدوده ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬دالر‬ ‫نگه داشته اند‪.‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫وزیر نفت ‪:‬‬ ‫تمام پول صادرات نفت به کشور باز می گردد‬ ‫وزیــر نفت با اشــاره به افزایــش صادرات نفت خام گفت‪ :‬تمام پول‬ ‫صادرات نفت ایران در سررســید به کشــور باز گشــته است‪ .‬جواد‬ ‫اوجی وزیر نفت در حاشــیه ائین رونمایی از گواهی ســپرده نفت‬ ‫خام و میعانات گازی در بورس انرژی گفت‪ :‬این طرح در اســتانه‬ ‫ملی شــدن صنعت نفت رونمایی می شــود‪ ،‬همکارانم بیش از یک‬ ‫ســال روی این طرح در بورس انرژی کار کارشناســی انجام داده اند‬ ‫تا از ســرمایه گذاران داخلی و مشــارکت مردمی برای فروش نفت‬ ‫استفاده کنیم‪.‬وی افزود‪ :‬گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی‬ ‫در جمــع اوری نقدینگــی موثر بود و امیدواریم در اینده نزدیک در‬ ‫حوزه بهینه ســازی گاز نیز بتوانیم با شــرکت بورس انرژی ایران‬ ‫انرژی همکاری داشــته باشــیم‪ ،‬ساالنه ‪ ۷۲‬میلیون بشکه نفت خام‬ ‫و میعانــات گاز در بــورس انرژی از طریق این گواهی عرضه خواهد‬ ‫شــد‪ .‬امروز باالترین رقم صادرات نفت نســبت به دو ســال اخیر در‬ ‫حال انجام اســت‪ ،‬ارز حاصل از این صادرات در ســر رسید مشخص‬ ‫دریافت و به ســامانه نیما و ســامانه جدید معامالتی واریز شــده ‪.‬‬ ‫قیمت گذاری نفت و میعانات در بورس انرژی نیز در یک بازه زمانی‬ ‫مشخص به همان قیمتی که به مشتریان خارجی عرضه می شود به‬ ‫متقاضیان داخلی هم در بورس عرضه می شود‪ ،‬امیدواریم کشورهای‬ ‫همســایه هم در خرید این گواهی ســپرده مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در روزهای اخیر‬ ‫گفت‪ :‬در نشســت های اوپک همکاری نزدیکی با عربستان داریم و‬ ‫تصمیم های خوبی در ماه های اخیر با مشــارکت هم گرفته ایم در‬ ‫توســعه میدان های مشترک پیشنهادهای ارائه شده که هم اکنون‬ ‫با عمان توافقنامه امضا شده است‪.‬اوجی توضیح داد‪ :‬با شرکت های‬ ‫بزرگ روس نیز ‪ ۴۰‬میلیارد دالر توافق نامه و ‪ ۴.۵‬میلیارد دالر قرار‬ ‫داد داریم‪ ،‬امیدواریم توافق نامه ها به زودی به مرحله قرارداد برسند‪.‬‬ ‫اوجی در رابطه با وضعیت واردات گاز گفت‪ :‬قراداد سواپ روزانه ‪۵‬‬ ‫میلیون مترمکعبی گاز با جمهوری اذربایجان و افزایش ان به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب در ماه های اخیر رسیده است همچنین مذاکرات‬ ‫با ترکمنستان در همین زمینه در حال انجام است‪.‬‬ ‫عالقه تاریخی عربستان برای همکاری نفتی با ایران‬ ‫توافق تهران ‪ -‬ریاض؛ حرکتی رو به جلو‬ ‫یــک کارشــناس انــرژی ‪ ،‬درباره همــکاری ایران و‬ ‫عربستان در حوزه نفت اظهار داشت‪ :‬از نظر دیپلماسی‬ ‫کلی کشــور و انرژی‪ ،‬روابط با کشــورهای همسایه به‬ ‫طــور اصولی باالترین جایگاه و اهمیت را دارد‪ ،‬اینکه‬ ‫با عربســتان و با دیگر همســایگان روابط منطقی و‬ ‫درســت داشــته باشــیم اصل اولیه شناخته شده در‬ ‫دنیای دیپلماســی است‪ ،‬و اینکه از دیوار سفارت باال‬ ‫رفتیم چهره ما را در دنیا و منطقه خراب کرده است‪.‬‬ ‫ســیدمهدی حســینی افزود‪ :‬ما باید بدانیم اقداماتی‬ ‫همچون باال رفتن از دیوار ســفارت هزینه دارد و در‬ ‫روابــط ما با عربســتانی که محور کشــورهای عربی‬ ‫ثروتمند اثرگذار بوده اســت‪ .‬عربستان کشوری است‬ ‫که پول خرج کرده و در کشــورها ســرمایه گذاری‬ ‫می کند‪ ،‬در کشورهای زیادی جایگاه و پایگاه دارد اما‬ ‫ما تحت تاثیر عده ای که از سفارت باال رفتند سالهاست‬ ‫که با این کشــور رابطه ای نداشته ایم‪ ،‬اکنون روابط با‬ ‫عربســتان حرکت خوبی اســت که انجام شده است‪.‬‬ ‫این کارشــناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد‪ :‬ایران‬ ‫هراســی که در منطقه راه افتاده باعث شــده اعراب به‬ ‫سمت دشمن ایران یعنی اسرائیل کشش پیدا کنند‪،‬‬ ‫از ســوی دیگر رژیم صهیونیستی سعی کرده مشکل‬ ‫خــود را امارات و بحریــن حل کند‪ .‬بنابراین توافق با‬ ‫عربستان می تواند این موضوعات را تحت الشعاع قرار‬ ‫دهد‪ .‬از همه مهم تر بحث یمن اســت که امیدواریم‬ ‫توافق موجب شــود مسئله یمن حل و جنگ متوقف‬ ‫شود تا این کشور نیز سامان پیدا کند‪.‬‬ ‫یک گام به ضرر تحریم‬ ‫وی با بیان اینکه در مجموع توافق با عربستان حرکت‬ ‫رو به جلو اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اکنون تحریم به کشــور‬ ‫اسیب زده و تمام مسیرهای حمل و نقل‪ ،‬بیمه‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫کشــتیرانی‪ ،‬ســوییفت که از ملزومات کار اقتصادی‬ ‫بوده؛ بسته است‪ .‬بنابراین توافق با ریاض زمینه هایی‬ ‫را فراهــم می کند که بتوانیم مســائل اقتصادی مثل‬ ‫تحریم ها را بهتر و راحت تر حل و فصل کنیم‪ ،‬چراکه‬ ‫هیچ دولتی نمی تواند در این شرایط کار کند‪ .‬حسینی‬ ‫بیان داشت‪ :‬عربستان قدرت اول اوپک و بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده نفت دنیاست و در اوپک به عنوان قدرت‬ ‫اول اثرگذار اســت‪ .‬همیشــه زمانی که ما قدرت دوم‬ ‫ک و عربستان قدرت اول بود حتی زمان زکی یمانی‬ ‫اوپ ‬ ‫و هشام ناظر دو کشور اختالف داشتند و این در بازار به‬ ‫ضرر هر دو کشور بود یعنی هم بازار را اشفته می کرد و‬ ‫از دیگر سو‪ ،‬روابط و رفاقت تهران‪-‬ریاض باعث می شد‬ ‫قیمت ها منطقی شده و بازار ثبات پیدا کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل مدت ها یکی از سیاست های ما در اوپک این بود‬ ‫که علیرغم اینکه اگر جایی هم با عربســتان اختالف‬ ‫داشــتیم‪ ،‬ظاهر قضیه را حفظ کنیم‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اهمیت روابط دوســتانی ایران‪-‬عربستان در سازمان‬ ‫اوپک گفت‪ :‬در دهه های اخیر بحران ها و شوک هایی‬ ‫را در بازار نفت شاهد بودیم از جمله انها انقالب ایران‪،‬‬ ‫شوک نفتی‪ ،‬بعدها جنگ نفت‪ ،‬بحران های اقتصادی‬ ‫اســیای شرقی و امریکای جنوبی بوده است که همه‬ ‫در ایــن بحران های عجیب و تالطم بازار و سیســتم‬ ‫عرضــه و تقاضــا را تغییر داد‪ .‬اخیرا نیز کرونا بازار نفت‬ ‫را بهــم ریخت‪ ،‬امــا اوپک در تمام مراحل ثابت کرده‬ ‫کــه خیلــی خوب عمل کرده‪ ،‬یعنی بازار را مدیریت و‬ ‫ثبــات را باز می گرداند‪ ،‬بنابراین روابط مثبت ایران و‬ ‫عربســتان در ســازمان اوپک به عنوان تعیین کننده‬ ‫بازار نفت اثرگذار است‪.‬‬ ‫ارش سر و سامان می گیرد؟‬ ‫این کارشناس ارشد حوزه انرژی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر نقش همکاری دوجانبه ایران و عربستان‬ ‫در بازار نفت‪ ،‬سیاست و دیپلماسی؛ موضوع این است‬ ‫که عربســتان دارایی های فراوانی دارد که بسیاری از‬ ‫انها در پاکستان و هند سرمایه گذاری شده و دلیلی‬ ‫نــدارد که ما هــم در یک همکاری و روابط اقتصادی‬ ‫ســالم از ســرمایه گذاری این کشور استفاده نکنیم و‬ ‫دیگر اینکه میادین مشترک با عربستان داریم که در‬ ‫حال تولید هســتند و برخی نیز مثل ارش به تولید‬ ‫نرســیده اند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬قبل از اینکه مســائل‬ ‫سیاسی تنش زا بوجود اید ما کارهای خوبی در میادین‬ ‫مشترک انجام دادیم هرچند قوانین ما برخی اقدامات‬ ‫را اجــازه نمی دهــد و خودمان را از اینکه میادین را با‬ ‫همسایگان به صورت یونیتازیسیشن برداشت کنیم‪،‬‬ ‫محروم کردیم‪ .‬اکنون کشــورها از شرکت های بزرگ‬ ‫و مطــرح دعــوت کرده و مشــارکت در تولید دارند و‬ ‫روش هــای امتیازی اجرا می کنند ما نمی توانیم این‬ ‫کار را انجــام دهیم چون نمی توانیم مالکیت میادین‬ ‫را بــه هیچ کشــوری واگــذار کنیم و این ما را محدود‬ ‫می کنــد‪ ،‬در هــر حال زمانی بــه این فکر افتادیم که‬ ‫درســت نیست هر کشــور جداگانه میدان را توسعه‬ ‫داده و برداشت داشته باشد و به میدان اسیب برساند‪،‬‬ ‫بنابراین کمیته های مشــترک فنی با عربستان‪ ،‬قطر‬ ‫و امارات داشــتیم و متخصصان باهم جلســه تشکیل‬ ‫داده و اطالعات را باهم تبادل می کردند‪ .‬باهم تصمیم‬ ‫می گرفتیــم که چگونه از میدان بهره برداری کنیم و‬ ‫بــه نوعی هماهنگی ایجــاد کرده بودیم‪ ،‬اما بعد تیره‬ ‫شــدن روابط دو کشور فعالیت کمیته ها متوقف شد‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ :‬بنده در سال ‪ ۷۶‬زمانی که مدیر عامل‬ ‫صنایع ملی پتروشیمی بودم در سفری به عربستان از‬ ‫سابیک بازدید داشتم‪ .‬ان زمان تصور بنده این بود که‬ ‫کار دســت خارجی هاست اما اینگونه نبود‪ ،‬عربستان‬ ‫بخوبی خود را تجهیز کرده بود‪ ،‬اموزش های خوبی را‬ ‫در خارج از کشور دیده بودند و مدیران خوبی را بکار‬ ‫گرفته بودند با این وجود واقعیت اینکه ان زمان انها‬ ‫بســیار عالقمند بودند که با ما کار کنند‪ ،‬اکنون هم‬ ‫که این تحول در روابط دو کشــور ایجاد شــده؛ مثبت‬ ‫است و می تواند به نتایج خوبی منتهی شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اکنــون زمینه های خوبی برای همکاری نفتی‬ ‫ایران و عربســتان در خلیج فارس و میادین مشترک‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر درست عمل کنیم‬ ‫و مذاکرات بدرســتی پیش برود‪ ،‬افق های خوبی در‬ ‫اینده پیش رو اســت‪ .‬دلیلی ندارد که نتوانیم مسئله‬ ‫مربــوط به میــدان ارش را حل نکنیم‪ ،‬بهرحال مهم‬ ‫این است که مباحث را چطور پیش ببریم‪.‬‬ ‫وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬صنعت‬ ‫نفــت مــا تاریخچه دیریــن و تالطمات و‬ ‫پیچیدگی های زیادی داشــته اســت‪ ،‬اما‬ ‫یکی از مواردی که ســال های سال در یک‬ ‫انحصار و قفل شــدگی وجود داشــت‪ ،‬گام‬ ‫به گام شکســت و برطرف شد‪.‬سید احسان‬ ‫خاندوزی گفت‪ :‬بخشــی از این شکست با‬ ‫ابالغ سیاســت های اصل ‪ ۴۴‬و ورود بخش‬ ‫خصوصــی به زنجیــره نفت خام و میعانات‬ ‫بود‪ .‬بخش دیگر این قفل نیز امروز با همت‬ ‫مشــترک وزارت نفت‪ ،‬وزارت اقتصاد‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و بازار سرمایه شکسته خواهد شد‬ ‫و ابزارهای جدید مالی و اقتصادی به کمک‬ ‫امده اند‪.‬خاندوزی افزود‪ :‬نکته مهم این است‬ ‫کــه این ابزار در زمانی ایجاد می شــود که‬ ‫وضعیــت فروش نفت در یک نقطه بســیار‬ ‫مطلــوب قــرار دارد و در زمینــه تعامالت‬ ‫خارجی و تبادالت مالی نیز در نقطه بسیار‬ ‫مطلوبی نســبت به گذشته دارد‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه گواهی نفت خام به ثمر نشستن یک‬ ‫ارزو بــود‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬این گواهی برای باز‬ ‫شد مســیر جدید فعاالن بخش خصوصی‬ ‫و تنوع بخشــی به صادرات و اســتفاده از‬ ‫ابزارهای بازار ســرمایه و مزایای شــفافیت‬ ‫بازار و رقابت پذیری در عرضه فروش داخلی‬ ‫نفت اســت‪.‬وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار‬ ‫است ساالنه ‪ ۳۶‬میلیون نفت خام و میعانات‬ ‫کازی عرضه شود‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مهم مساله‬ ‫فیزیکــی نفت اســت‪ .‬در اینجــا معامله به‬ ‫صورت ارزی اســت اما تسویه ریالی صورت‬ ‫میگیــرد‪ .‬این موضوع به تقویت ارزش پول‬ ‫ملــی کمــک می کند و امیدواریم ارام ارام‬ ‫تقاضای ریالی برای نفت را داشته باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم خدابنده‬ ‫در مجلس شورای اسالمی پاسخ داد‪:‬‬ ‫قبوض نجومی گاز زمستانی‬ ‫از کجا اب می خورد؟‬ ‫نماینده مردم خدابنده در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد که نحوه اعمال تخفیف‬ ‫در قبوض گاز توسط وزارت نفت با دستور‬ ‫رئیــس جمهور تناقض دارد‪ .‬ســید البرز‬ ‫حســینی در تذکری شــفاهی در جریان‬ ‫جلســه علنی مجلس خطاب به وزیر نفت‬ ‫و مدیر عامل شــرکت ملــی گاز گفت‪ :‬در‬ ‫این زمســتان شرایطی پیش امد که ارقام‬ ‫مندرج در قبوض صادر شــده گاز بســیار‬ ‫باال بود و نتیجه این شد که رئیس جمهور‬ ‫بــه مجموعــه متولی دســتور دهد تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد تخفیف در این قبوض اعمال شــود‪،‬‬ ‫اما مســئوالن مربوطــه به این صورت این‬ ‫تخفیف را اعمال کردند که فیش هر ماه را‬ ‫با فیش مشــابه همان ماه در سال گذشته‬ ‫مقایسه و بر مازاد مصرف این میزان تخفیف‬ ‫را اعمــال کردند که این با دســتور رئیس‬ ‫جمهور تناقض داشــته و مشــکل مردم را‬ ‫حل نمی کند‪.‬وی در ادامه خطاب به وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت سبد‬ ‫خانــوار مردم به دلیل افزایش قیمت مواد‬ ‫پروتئینــی و لبنی و ســایر اقالم خوراکی‬ ‫مطلوب نیســت که الزم است وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران‪:‬‬ ‫اغاز معامالت گواهی سپرده نفت خام از امروز‬ ‫پای نفت ایران‬ ‫به بورس رسید‬ ‫صبح دیروز در مراســمی با حضور احســان‬ ‫خانــدوزی‪ ،‬وزیــر امور اقتصــادی و دارایی‪،‬‬ ‫جواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت و همچنین مدیرعامل‬ ‫شــرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل بورس‬ ‫انــرژی نشســت معرفی معامــات گواهی‬ ‫ســپرده نفت خام و میعانــات گازی برگزار و‬ ‫اعالم شــد معامالت ان از دوشنبه ‪ ۲۲‬اسفند‬ ‫‪۱۴۰۱‬اغاز می شود‪.‬ســرمایه گذاران به جای‬ ‫توجه به بازار ارز و طال از این پس می توانند‬ ‫در طالی سیاه نیز سرمایه گذاری کنند‪ .‬بازار‬ ‫ثانویه این گواهی راه اندازی شده و این اوراق‬ ‫در بانک هــا قابلیت تضمین شــدن دارد‪ .‬در‬ ‫کنار امکان سرمایه گذاری دالری‪ ،‬در صورت‬ ‫درخواست دارنده‪ ،‬امکان تبدیل به ریال برای‬ ‫ایــن اوراق وجــود دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬گواهی‬ ‫ســپرده نفت خام یک ابــزار خالقانه و جدید‬ ‫اســت و دارندگان ایــن اوراق‪ ،‬مالک فیزیک‬ ‫نفت خام خواهند بود‪.‬تفاوت نخســت گواهی‬ ‫ســپرده نفت با طرح گشــایش نفتی که در‬ ‫دولت دوازدهم مطرح شد این است که گواهی‬ ‫سپرده نفت یک ابزار استاندارد و شفاف برای‬ ‫فروش اســت که به پشــتوانه نفت موجود در‬ ‫مخازن یا انبارهای شــرکت ملی نفت منتشر‬ ‫شــده و بــه صورت فــروش قطعی نفت بوده‬ ‫و سررســید ندارد‪ ،‬در حالی که اوراق ســلف‬ ‫موازی استاندارد بر مبنای عقد سلف منتشر‬ ‫شده و برای تامین مالی پروژها در چارچوب‬ ‫پیش فروش نفت در سررســید مشخصی در‬ ‫اینده انجام می شــود‪ .‬تضمین تحویل دارایی‬ ‫پایــه را به عنوان دومین تفاوت عمده گواهی‬ ‫ســپرده نفت خام با اوراق ســلف نفتی است‪.‬‬ ‫گواهی سپرده نفت خام منجر به تحویل شده‬ ‫و اشــخاصی که به میزان معینی از گواهی ها‬ ‫را در اختیار داشته باشند‪ ،‬درخواست تحویل‬ ‫خود را به شــرکت ملــی نفت ارائه می کنند‪،‬‬ ‫همچنین شرکت ملی نفت ایران این قابلیت را‬ ‫هم ایجاد کرده برای سایر اشخاصی که توانایی‬ ‫تحویل ندارند در قالب ایجاد کنسرســیومی‬ ‫این شــرکت به وکالــت از دارندگان گواهی‬ ‫فراینــد تحویل را انجام دهد و برای این ابزار‬ ‫مالی امکان تســویه نقدی وجود ندارد اما در‬ ‫قراردادهای ســلف موازی اســتاندارد امکان‬ ‫اعمــال اختیــار خرید یا فروش و تســویه بر‬ ‫مبنای نرخ اختیار دیده شده است‪.‬‬ ‫مدیرگروه سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد؛‬ ‫اجرای بزرگترین پروژه مدیریت کربن‬ ‫در دستور کار پژوهشگاه نفت‬ ‫بیســت و دومیــن ژورنــال کالب با موضوع‬ ‫«اصول و ابعاد مدیریت کربن» در سالن سروش‬ ‫پژوهشــگاه صنعت نفت بــا موضوع گرمایش‬ ‫جهانــی و تغییــر اقلیم‪ ،‬اصول و ابعاد مدیریت‬ ‫کربــن و فعالیت هــای بین المللی و همچنین‬ ‫اقدامــات ایران و پژوهشــگاه صنعت نفت در‬ ‫زمینــه مدیریت کربن برگزار شــد‪ .‬مدیرگروه‬ ‫ســوخت و احتراق پژوهشــگاه صنعت نفت از‬ ‫اجرای بزرگترین پروژه مدیریت کربن در ‪ ۶‬فاز‬ ‫در همکاری با شــرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫خبر داد‪.‬دکتر کاظم کاشفی به موضوع مدیریت‬ ‫کربن و انتشــار گازهای گلخانه ای پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬مساله مدیریت کربن‪ ،‬یکی از موضوعات‬ ‫با اهمیت در سطح دنیا است و بر همین اساس‬ ‫هزاره سوم را هزاره توسعه پایدار و قرن حاضر‬ ‫را قرن تغییر اقلیم می نامند‪.‬وی با بیان این که‬ ‫بســیاری از دانشمندان‪ ،‬عامل اصلی گرمایش‬ ‫جهانی را نتیجه اثر گلخانه ای می دانند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گزارش ششــم هیات بین الدول تغییر‬ ‫اقلیم (‪ )IPCC‬تاکید شــده اســت که عوامل‬ ‫انســانی در روند افزایش دمای متوســط کره‬ ‫زمیــن نقــش عمده ای را ایفــا می کنند و این‬ ‫امر منجر به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای‬ ‫و همچنین گرمایش کره زمین شــده اســت‪.‬‬ ‫کاشــفی به مشــارکت ایران در کاهش انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای تا سال ‪ ۲۰۳۰‬نیز اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬در مشــارکت اولیه پیشنهادی‪ ،‬ایران‬ ‫تا پایان سال ‪ ۲۰۳۰‬میزان گازهای گلخانه ای‬ ‫را به صورت داوطلبانه ‪ ۴‬درصد کاهش خواهد‬ ‫داد و چنانچــه حمایــت مالی و انتقال فناوری‬ ‫انجام شود‪ ،‬میزان کاهش به ‪ ۱۲‬درصد خواهد‬ ‫رســید‪.‬مدیرگروه سوخت و احتراق پژوهشگاه‬ ‫صنعت نفت با اشاره به طرح های اجرا شده در‬ ‫پژوهشگاه در این زمینه‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بزرگترین‬ ‫پروژه مدیریت کربن در ‪ ۶‬فاز با شــرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی در حال انجام است و از سوی‬ ‫دیگر در زمینه مکانیسم توسعه پاک (‪)CDM‬‬ ‫پژوهشــگاه با بسیاری از پاالیشگاه های گازی‬ ‫کشــور و همچنین شرکت ملی نفت همکاری‬ ‫کرده است‪.‬مدل سازی و تدوین نرم افزار انتشار‬ ‫کربن در شــرکت ملی نفت ایران و همچنین‬ ‫ارائه نقشــه راه تکنولوژی جمع اوری‪ ،‬از سوی‬ ‫پژوهشــگاه با هدف کاهش گازهای گلخانه ای‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ ۶‬میلیارد دالر گواهی‬ ‫سپرده نفت خام و میعانات‬ ‫گازی عرضه می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از عرضه‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر گواهی ســپرده نفت خام و‬ ‫میعانــات گازی در طــول ســال در بورس‬ ‫انرژی خبر داد‪ .‬محســن خجسته مهر ایین‬ ‫رونمایی از معامالت گواهی سپرده نفت خام‬ ‫و میعانــات گازی با بیان اینکه امروز نقطه‬ ‫عطفی در اقتصاد کالن کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا رویکرد تازه در کالن اقتصاد با همکاری‬ ‫وزارتخانه هــای نفت و امور اقتصاد و دارایی‬ ‫این هدف محقق شد‪.‬وی با بیان اینکه امروز‬ ‫روز تحقــق ارزوی دیرینه عرضه بورس در‬ ‫داخل کشــور اســت‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که این‬ ‫ارزو را در ســر داشتیم شاید درک درستی‬ ‫از موضوع نداشتیم اما با رویکرد صحیح این‬ ‫اتفاق رخ داد‪.‬مدیرعامل شــرکت ملی نفت‬ ‫ایران از فضای مستعد در سازمان ها یاد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬قوانین باالدستی به سازمان ها اجازه‬ ‫کارهای بزرگی را می دهد‪ ،‬اما این فعالیت ها‬ ‫را موضوعــی جــز رویکردهــا و گرایش ها‬ ‫محقــق و جــاری نمی کند‪.‬خجســته مهر‬ ‫رویکــرد مهم برای تحقق معامالت گواهی‬ ‫سپرده نفت خام و میعانات گازی را اقتصاد‬ ‫مقاومتــی برشــمرد و گفت‪ :‬این رویکرد از‬ ‫ســوی مقام معظم رهبری تببین شــد و‬ ‫مهم تریــن گرایش دولت ســیزدهم که با‬ ‫هدف گذاری دقیق اجرایی شــد‪ ،‬تحقق بند‬ ‫‪ ۱۳‬اقتصاد مقاومتی بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫اخبار‬ ‫اعالم شعب کشیک بانک ایران‬ ‫زمین در ایام تعطیالت نوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫بــه منظــور رفــاه حال‬ ‫مشــتریان گرامــی در‬ ‫تعطیالت نــوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫لیست شعب کشیک بانک‬ ‫ایران زمین اعالم شد‪.‬بانک‬ ‫ایران زمین ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن‬ ‫ســال نو و ایام عید نوروز ‪ ۱۴۰۲‬به منظور رفاه‬ ‫حال مشــتریان گرامی و انجام امور بانکی خود‪،‬‬ ‫لیســت شعب کشیک خود را در ایام تعطیالت‬ ‫عید نوروز اعالم کرد‪.‬مشتریان گرامی می توانند‬ ‫در روزهای ســه شنبه ‪ ،۱/۱/۱۴۰۲‬چهارشنبه‬ ‫‪ ۲/۱/۱۴۰۲‬و پنجشــنبه ‪ ۳/۱/۱۴۰۲‬جهــت‬ ‫دریافت خدمات بانکی از ساعت ‪ ۹:۰۰‬صبح الی‬ ‫‪ ۱۲:۰۰‬به شعب بانک مراجعه کنند‪.‬الزم به ذکر‬ ‫اســت‪ ۲‬باجه دیجیتال شــهر تهران در مجتمع‬ ‫مگامال مطابق با ساعات کاری فعالیت مجتمع‬ ‫و ونک مطابق با ســاعات کاری تعیین شــده (به‬ ‫استثناء ساعت ‪ ۱۵‬به بعد روز ‪ ۲۹‬اسفند ‪۱۴۰۱‬‬ ‫و روزهای یکم و سیزدهم فروردین ‪ )۱۴۰۲‬بدون‬ ‫تعطیلیدرتمامیایامتعطیالتنوروزفعالاست‪.‬‬ ‫توسط رییس مرکز اطالعات مالی صورت گرفت؛‬ ‫قدردانی از تالش های بانک‬ ‫ملت در زمینه مبارزه با پولشویی‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایــی و رییس مرکز‬ ‫اطالعات مالی با ارســال‬ ‫نامــه ای خطاب به مدیر‬ ‫مبارزه با پولشویی و تامین‬ ‫مالی تروریســم بانک ملت‪ ،‬از تالش های بانک‬ ‫ملــت در این زمینه قدردانی کرد‪ .‬هادی خانی‬ ‫در ایــن نامه خطاب به قاســم بختیاری تاکید‬ ‫کرده اســت که تالش خالصانه و همت مجدانه‬ ‫دست اندرکاران بانک ملت در مقابله با فساد و‬ ‫ارتقــای توانایی ملی در مبارزه با پولشــویی و‬ ‫تامین مالی تروریسم‪ ،‬سهم شایانی داشته است‪.‬‬ ‫وی در این نامه مراتب ســپاس و قدردانی خود‬ ‫را از زحمات مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین‬ ‫مالی تروریسم بانک ملت در طول سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در زمینه پیشــبرد اهداف مبارزه با پولشویی و‬ ‫شناســایی اسیب های نظام بانکی اعالم کرده‬ ‫و تداوم توفیقات را از خداوند متعال خواســتار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2345‬‬ ‫اخبار‬ ‫خبر ویژه‬ ‫چهار مدیر بیمه البرز در لیست برترین های سندیکای بیمه گران‬ ‫در ایین پنجاه و هفتمین ســالگرد تاســیس سندیکای بیمه‬ ‫گــران‪ ،‬چهــار تن از معاونان و مدیران شــرکت بیمه البرز به‬ ‫عنوان برترین های کارگروه های سندیکای بیمه گران ایران‬ ‫معرفی و از انها قدردانی شــد‪ .‬غالمحســین اقا خانی‪ ،‬معاون‬ ‫فنی این شرکت و عضو شورای معاونان فنی سندیکای بیمه‬ ‫گران به عنوان معاون فنی برگزیده انتخاب شــد‪.‬همچنین‬ ‫علیرضا مقرب‪ ،‬رییس شورای فنی بیمه البرز و دبیر کارگروه‬ ‫تخصصی اتش سوزی سندیکای بیمه گران‪ ،‬به عنوان برترین‬ ‫دبیــر کارگروه های تخصصی ســندیکای بیمه گران ایران‬ ‫برگزیده شــد‪.‬این گزارش حاکی اســت‪ ،‬محمد رضا معینی‪،‬‬ ‫مدیر بیمه های مسوولیت بیمه البرز و عضو کارگروه تخصصی‬ ‫بیمه های مســئولیت و سیروس رضایی‪ ،‬مدیر ریسک بیمه‬ ‫البرز و عضو کارگروه تخصصی مدیریت ریســک ســندیکای‬ ‫بیمه گران به عنوان اعضای برتر کارگروه های این ســندیکا‬ ‫انتخاب و از انها قدردانی شد‪.‬بنا بر این گزارش‪ ،‬ایین سالروز‬ ‫تاسیس سندیکای بیمه گران ایران و تجلیل از اعضای برتر‬ ‫روز دوشنبه مورخ ‪ ۱۵‬اسفند ماه سال ‪ ۱۴۰۱‬با حضور مجید‬ ‫بهــزاد پــور‪ ،‬رئیس کل و اعضای بیمه مرکزی‪ ،‬مدیران عامل‬ ‫شــرکت های بیمه عضو ســندیکا و اعضای برتر کارگروه ها و‬ ‫شورای هماهنگی استان ها برگزار شد‪.‬‬ ‫ابالغ بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫بانک توســعه صادرات ایران با صدور‬ ‫بخشــنامه ای اعمال بخشودگی های‬ ‫منــدرج در بســته وصــول مطالبات‬ ‫غیرجــاری را بطــور کامل تا تاریخ ‪۳۱‬‬ ‫خــرداد ‪ ۱۴۰۲‬با رعایت کامل قوانین‬ ‫به روسای شعب تفویض اختیار کرد‪.‬‬ ‫این اقــدام پیرو تصمیمات متخده در‬ ‫جلســات با حضور وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و در راستای وصول مطالبات‬ ‫غیرجاری و بهبود نقدینگی بانک های‬ ‫تحــت مدیریت این وزارتخانه صورت‬ ‫پذیرفته است‪.‬‬ ‫در این بخشنامه امده است ‪ :‬در صورتی‬ ‫کــه بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به‬ ‫صورت نقدی تسویه نماید‪ ،‬بانک مکلف‬ ‫است ‪ %۶‬از مبلغ وجه الترام تاخیر دین‬ ‫در تعهــدات و تســهیالت غیرقرض‬ ‫الحسنه و ‪ %۸‬از مبلغ وجه التزام تاخیر‬ ‫تادیه دین در تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫را به صورت کامل مشمول بخشودگی‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنین در تســهیالت دارای اقساط‬ ‫متعــدد که بدهکار دارای مانده بدهی‬ ‫اقســاط در طبقات سررسید گذشته یا‬ ‫معوق هســت‪ ،‬در صــورت وصول کل‬ ‫مانده ســرفصل هــای مطالباتی (نه‬ ‫الزاماکل بدهی قرارداد) بخشــودگی‬ ‫‪ %۶‬از وجــه التزام تاخیر تادیه دین به‬ ‫نســبت کل مانده سرفصل مطالباتی‬ ‫صــورت پذیــرد و مابقی اقســاط در‬ ‫مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس بخشــنامه یاد شده در زمان‬ ‫امهــال با اســتفاده از ابزارهای وصل‬ ‫بــه صورت اقســاطی (ازجمله تبدیل‬ ‫و تجدید) مشــروط به وصول حداقل‬ ‫‪ %۵۰‬مانــده کل بدهی به عنوان پیش‬ ‫استانها‬ ‫شهردار گرگان تشریح کرد؛‬ ‫تدابیر شهرداری برای مقابله با ساخت و سازهای ناایمن‬ ‫گلســتان ‪ /‬گروه استان ها‪ :‬شــهردار گرگان از اتخاذ‬ ‫تدابیر ویژه برای مقابله با ســاخت و ســازهای ناایمن‬ ‫خبر داد‪ .‬سید محمدرضا سیدالنگی با اشاره به نظارت‬ ‫شــهرداری بر احداث ســاختمان های مقاوم در شهر‬ ‫گــرگان تاکید کرد‪ :‬شــهرداری باید تمهیدات الزم‬ ‫را اتخاذ کند و نظارت بیشــتری بر ســاختمان های‬ ‫درون شهری داشته باشد تا اصول ایمنی و فنی توسط‬ ‫مالکان‪ ،‬مجریان و سازندگان مسکن در شهرها رعایت‬ ‫شود‪.‬سیدالنگیافزود‪:‬شهرداریدرحوزهشهرسازیبراساسطرحجامع‬ ‫و تفصیلی شهر در تعامل با نظام مهندسی و مهندسان ناظر در سطح شهر‬ ‫است که نظارت دقیق تری بر ساخت وسازها دارند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اخرین‬ ‫اصالحیه ائین نامه زلزله ایران توسط وزارت راه و شهرسازی به مهندسان‬ ‫ابالغ شــده است تا ســاختمان های ایمن احداث شود و مجریان دارای‬ ‫صالحیت‪ ،‬بر ساخت وســازها نظارت داشــته باشند‪.‬‬ ‫شــهردار گرگان گفت‪ :‬شهرداری در مناطقی از شهر‬ ‫که در پی زمین لرزه لرزش یا ریزش داشــته اســت‪ ،‬با‬ ‫به کارگیری مهندســان مشاور ژئوتکنیک به منظور‬ ‫شناســایی خاک و نوع بارگذاری‪ ،‬برای صدور پروانه‬ ‫اقداماتی را لحاظ کرده است‪.‬ســیدالنگی با اشــاره به‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه کمیسیون ماده‪ ۱۰۰‬شهرداری‬ ‫برای جلوگیری از احداث ساخت وسازها ناایمن افزود‪:‬‬ ‫اعضای کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬در بازدید از ساخت وسازهای دارای تخلف‪،‬‬ ‫محل و نوع تخلف را بررسی و در صورت نیاز رای به قلع بنا صادر می کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬رعایت قانون برای همه واجب است؛ تا جایی که ممکن‬ ‫است با شهروندان همکاری الزم را داریم که از ظرفیت قانونی برای صدور‬ ‫پروانه استفاده کنند‪ ،‬اما در صورت تخلف با انها برخورد قانونی می شود‪.‬‬ ‫مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی ‪-‬هنری مساجد استان سمنان‪:‬‬ ‫جذب نوجوانان در مساجد در اولویت همه برنامه ها است‬ ‫ســمنان ‪ /‬گروه اســتان ها‪ :‬حجت االســام سیدعلی‬ ‫موســوی در نشســت خبری به مناســبت سی امین‬ ‫سالروز تاسیس کانون فرهنگی هنری مساجد در سالن‬ ‫اجتماعات ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری‬ ‫مســاجد اســتان سمنان بیان کرد‪ :‬در سالیان گذشته‬ ‫ی گرفت و امســال با‬ ‫اعتبارات به این ســتاد تعلق نم ‬ ‫مســاعدت و همکاری دولت سیزدهم اعتبار پرداخت‬ ‫شد‪.‬وی از تالش برای جذب نوجوانان به فضای روحانی‬ ‫مسجدبهعنوانمهمترینبرنامهستادهماهنگیکانون‬ ‫های فرهنگی هنری مساجد استان نام برد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫چنانچه حمایت بیشــتری در این بخش صورت گیرد بی تردید با اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت جوانــان و کانون های فرهنگی هنری مســاجد می توان کارهای‬ ‫بزرگــی در ایــن بخش انجــام داد‪ .‬از عضویت بیش از ‪ ۲۱‬هزار در کانون های‬ ‫فرهنگی هنری مساجد این استان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ستاد به منظور جذب بیشتر نوجوانان‬ ‫به دنبال توسعه فعالیت های هنری و ورزشی‬ ‫در کانون های مساجد همکاری می کند‪.‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید بیش از گذشــته برای جذب‬ ‫جوانان به ســمت مسجد تالش نمود و ستاد‬ ‫هماهنگیکانون هایفرهنگیهنریمساجد‬ ‫استان سمنان نیز با همکاری ویژه در تقویت‬ ‫ارتباط کودکان و نوجوانان با مساجد کوشید‪.‬‬ ‫وی از برگزاری گردهمایی فعاالن کانون های‬ ‫فرهنگی هنری مساجد استان سمنان به مناسبت بزرگداشت سالروز تاسیس‬ ‫کانون های مســاجد خبر داد و افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۸۰‬کانون فرهنگی هنری‬ ‫مساجد در استان سمنان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان کردستان تا کید کرد؛‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب؛ دغدغه ای جدی در استانه نوروز‬ ‫کردستان ‪ /‬گروه استان ها‪ :‬مدیرعامل ابفا کردستان با اشاره به نزدیک شدن‬ ‫به ایام پایان ســال و خانه تکانی توســط شهروندان بر لزوم صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب تاکید کرد و گفت‪ :‬برای این موضوع راهکارهای مختلفی وجود‬ ‫دارد کــه شــهروندان می توانند ان ها را مــورد توجه قرار بدهند‪ .‬مهندس‬ ‫محمد فرهاد اظهار کرد‪ :‬باید در مصرف اب نهایت حساســیت را داشــته‬ ‫باشــیم که این موضوع هم تکلیف دینی و اخالقی ماســت و هم با توجه به‬ ‫محدودیت های منابع ابی توجه به ان از اهمیت بســزایی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صرفه جویی به مفهوم مصرف به شــکل درســت و مناسب بوده و‬ ‫برای ایجاد تعادل میان درامد و هزینه بسیار مهم و اساسی است‪.‬مهندس‬ ‫فرهاد افزود‪ :‬با توجه به اینکه در اســتانه ســال جدید طبق روال ســنت‬ ‫دیرینه ما ایرانیان در این ایام خانه تکانی انجام می دهیم الزم است در این‬ ‫ایام حداکثر مدیریت الزم را برای مصرف بهینه اب داشــته باشــیم تا دچار‬ ‫مشــکل کمبود اب نشــویم‪.‬مدیرعامل ابفا کردستان گفت‪ :‬از انجا که ‪30‬‬ ‫درصد مصارف خانگی مربوط به اســتحمام اســت‪ ،‬استفاده از سردوش های‬ ‫کاهنده مصرف و کاهش زمان استحمام می تواند ماهیانه در حدود ‪ 4‬هزار‬ ‫لیتر صرفه جویی اب را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫دریافت‪ ،‬به نســبت مبلــغ پرداختی‪،‬‬ ‫‪ %۶‬از وجه التزام مشــمول بخشودگی‬ ‫و متعاقــب ان در پایــان دوره امهال‪،‬‬ ‫درصورت پرداخــت کل بدهی‪ %۶ ،‬از‬ ‫وجه التزام اقســاط امهالی باقی مانده‬ ‫نیز مورد بخشــودگی قرار میگیرد‪.‬بر‬ ‫پایه این بخشــنامه ضروری اســت در‬ ‫راستای کاهش پرونده های ارجاع شده‬ ‫به محاکم قضایی و تســریع در تسویه‬ ‫قراردادهــای مطالباتــی در صــورت‬ ‫مراجعه مشتری و تسویه نقدی بدهی‬ ‫مفاد نامه شــماره ‪ ۱۶۵۵۸۶/۶۲‬مورخ‬ ‫‪ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰‬وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی رعایت گردد‪.‬‬ ‫اســتفاده از مزایای این بسته مشمول‬ ‫بدهکارانی خواهد شــد که بدهی انها‬ ‫تــا تاریــخ ‪ ۳۰‬دی ماه ‪ ۱۴۰۱‬در طبقه‬ ‫غیرجــاری قرار گرفته و بدهی خود را‬ ‫تا تاریخ ‪ ۳۱‬خردادماه ‪ ۱۴۰۲‬در قالب‬ ‫این بسته پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار‬ ‫بانک مسکن با سود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫انتشــار و فــروش اوراق‬ ‫گواهی ســپرده مدت دار‬ ‫ویژه سرمایه گذاری عام با‬ ‫ســود علی الحســاب ‪۱۸‬‬ ‫درصد ســاالنه در دستور‬ ‫کار بانک مســکن قرار گرفت‪.‬انتشــار و فروش‬ ‫اوراقگواهیسپردهمدت دارویژهسرمایه گذاری‬ ‫عام یک ماهه با نرخ ســود علی الحســاب ‪۱۸‬‬ ‫درصد به صورت ســاالنه در دســتور کار بانک‬ ‫مسکن قرار گرفت‪.‬بر همین اساس‪ ،‬فروش این‬ ‫اوراق در واحد های یک میلیارد ریالی به تاریخ‬ ‫انتشار ‪ ۱۶‬اسفندماه ‪ ۱۴۰۱‬از سوی شعب بانک‬ ‫مسکن انجام می شود‪.‬همچنین‪ ،‬گواهی سپرده‬ ‫مــدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام یک ماهه‬ ‫منتشــره به تاریخ ‪ ۱۶‬بهمن ماه ‪ ۱۴۰۱‬تمامی‬ ‫دارندگان‪ ،‬در رســید به صورت سیســتمی و‬ ‫اتوماتیک به گواهی ســپرده موصوف با شرایط‬ ‫مذکور تبدیل می ‪‎‬شود‪.‬‬ ‫ارسال کمک های بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران به زلزله زد گان خوی‬ ‫کارکنان بانک توســعه‬ ‫صادرات ایران بیش از دو‬ ‫میلیاردریالبههموطنان‬ ‫اســیب دیــده در زلزله‬ ‫شهرســتان خوی کمک‬ ‫نقــدی کردند‪ .‬این بانک در پی وقوع زلزله در‬ ‫شهرســتان خوی و وارد شــدن خسارات به‬ ‫هموطنــان عزیزبا هــدف همدلی و یاری به‬ ‫اســیب دیدگان ناشــی از این حادثه‪ ،‬کمک‬ ‫نقدی جمع اوری شــده توسط کارکنان را به‬ ‫منطقه زلزله زده ارســال کرد‪.‬در این راســتا‪،‬‬ ‫همکاران شــعبه تبریز بانک توسعه صادرات‬ ‫ایــران بــه عنــوان نمایندگان مــورد وثوق‬ ‫درمنطقــه‪ ،‬مایحتاج مورد نیاز از قبیل برنج‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬قند‪ ،‬چای‪ ،‬تن ماهی‪ ،‬ماکارونی و لوازم‬ ‫بهداشــتی را خریــداری‪ ،‬بســته بندی و در‬ ‫روستاهای محروم توزیع کردند‪.‬‬ ‫ا گهی ابالغ رای صادره‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای حســین اقــازاده فرزنــد مختــار و شــماره ملــی‬ ‫‪ ۴۹۲۹۸۹۹۲۵۷‬صــادره از ماکــو بــه مدیریــت شــرکت اروم تجــارت‬ ‫درخشــان منطقــه ازاد ماکــو تحــت عنــوان عــدم ایفــای تعهــدات‬ ‫واردکننــدگان در قبــال دریافــت ارز و خدمــات دولتــی بــا مرجــع‬ ‫شــاکی مدیریــت بانــک شــهر اســتان اذربایجانشــرقی در شــعبه‬ ‫پنجــم بــدوی تعزیــرات حکومتــی تبریــز هــر دو محکــوم علیهــم را‬ ‫بــه پرداخــت اعــاده عیــن ارز بمبلــغ ‪ ۲۴/۹۷‬یــورو و تعلیــق کارت‬ ‫بازرگانــی اقــای حســین اقــازاده را بمــدت یکســال محکــوم مــی‬ ‫نمایــد و تاکنــون ابــاغ ابــاغ رای بعلــت معلــوم نبــودن محــل‬ ‫اقامــت وی ممکــن نشــده اســت در اجــرای مــاده ‪ ۳۴۴‬قانــون‬ ‫اییــن دادرســی کیفــری ابــاغ میشــود‪ ،‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫عــدم حضــور مطابــق مقــررات جــاری اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ا قازاده‪ -‬رییس شعبه ‪ ۵‬بدوی تعزیرات حکومتی تبریز‬ ‫‪۳۵۰۵‬‬ ‫ا گهی فقدان پروانه فعالیت‬ ‫"نوبت اول"‬ ‫پروانــه فعالیــت دکــه عرضــه مطبوعات و‬ ‫محصــوالت فرهنگــی بــه کــد ‪ ۴-۱۸‬بنــام‬ ‫عبــاس محمــودی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۶۶۶‬واقــع در تبریــز‪ -‬خیابــان راه اهــن‪-‬‬ ‫میــدان راه اهــن‪ -‬مقابــل بیمارســتان‬ ‫طالقانــی مفقــود گردیــده و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو روا بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪ 935 – 86‬ب ‪ 48‬بــه رنــگ نــوک مــدادی – متالیــک مــدل‬ ‫‪ 1385‬شــماره موتــور ‪ 11685052628‬شــماره شاســی‬ ‫‪ 61314162‬متعلــق بــه فاطمــه زهــرا جوادیــان مفقــود گردیــده‬ ‫و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫د بــه شــماره ملــی ‪ 0740140051‬متولــد ‪ 1371/01/05‬صــادره از تایبــاد نظــر بــه اینکــه‬ ‫ا قــای عبــد الباســط صادقــی ر یــزه مــی فرزنــد ‪ ،‬باســتناد دوبــرگ استشــهادیه گواهــی‬ ‫شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت نوبــت اول المثنــى ســند مالکیــت‬ ‫بــه ایــن اداره مراجعــه کــرده و مدعــی هســتند ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪1063‬‬ ‫فرعــی مفــروز و مجــزا شــده از ‪ 9‬فرعــی از ‪ 141‬اصلــی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبتــی تایبــاد‬ ‫کــه متعلــق بــه وی میباشــد بعلــت جابجایــی وســایل منــزل مفقــود گردیــده اســت‬ ‫بابررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد ششــدانگ پــاک موصــوف ذیــل دفتــر امــاک‬ ‫الکترونیکــی شــماره ‪ 140020306015000613‬بنــام متقاضــی ‪ ،‬ثبــت و ســند مالکیــت‬ ‫کاداســتری بشــماره چاپــی ‪ 082924‬ســری ج ســال ‪ 99‬صــادر و تســلیم گردیــده اســت‬ ‫کــه ســوابق بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد تبصــره ‪ -1‬اصالحــی مــاده ‪120‬‬ ‫ اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر میگــردد هــر کــس نســبت‬‫بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫باشــد بایســتی ظــرف ده روز از تار یــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه‬ ‫پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض‬ ‫بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی نوبــت اول و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرست ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز‪ ،‬ســند کمپانــی و کارت خــودرو ســواری ســیتروئن زانتیــا‬ ‫‪ SX‬مــگان ‪ ۲۰۰۰‬ســورمه ای متالیــک مــدل ‪ ۱۳۸۳‬بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪ ۸۲۹ _ ۵۷‬د ‪ ۱۷‬و شــماره موتــور ‪ ۰۰۴۰۱۰۹۶‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ S1512283117048‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫دورود‬ ‫روزنامه روزگار را‬ ‫در شبکه های اجتماعی‬ ‫دنبال و حمایت نمایید‬ ‫‪www.instagram.com/rozegarnews‬‬ ‫‪www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar‬‬ ‫پایگاه خبری‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس ای نقــره ای‬ ‫متالیــک مــدل ‪ ۱۳۸۹‬بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪ ۶۱۵ _ ۴۱‬د ‪ ۸۱‬و‬ ‫شــماره موتــور ‪ ۳۳۴۲۸۳۴‬و شــماره شاســی ‪S1412289420556‬‬ ‫بنــام خدایــار بختیــاری فرزنــد صفــر علــی مفقــود گردیــده و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫دورود‬ ‫‪www.roozgarpress.ir‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫کوتاهازاستان ها‬ ‫برگزاری جشن خانواده مخابرات‬ ‫منطقه گلستان‬ ‫گلســتان ‪ /‬گروه اســتان ها‪ :‬جشن خانواده ه‬ ‫مخابرات منطقه گلســتان با حضور پرشــور‬ ‫انها ‪ ،‬بمناســبت نیمه شــعبان برگزار شد ‪.‬به‬ ‫مناسبت والدت امام زمان (عج)‪ ،‬با حضور دکتر‬ ‫غالمعلی شهمرادی و کارکنان بهمراه خانواده‬ ‫هایشان ‪ ،‬جشن باشکوه نیمه شعبان در محل‬ ‫تاالر فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد‪.‬دکتر‬ ‫غالمعلی شهمرادی در این جشن ضمن تبریک‬ ‫فرارسیدن والدت امام زمان (عج) گفت ‪ :‬ماه‬ ‫شــعبان ماه باعظمت وفرصتی اســت تامردم‬ ‫بابرگزاری جشــنهای شعبانیه و به ویژه نیمه‬ ‫شعبان‪،‬ارادت خود را نسبت به ساحت مقدس‬ ‫امام زمان (عج) نشــان بدهند‪ .‬مدیر مخابرات‬ ‫منطقه گلستان افزود ‪ :‬با قدردانی از تالشهای‬ ‫همکاران در ســال ‪ ، 1401‬رشــد و پیشرفت‬ ‫مخابــرات و ارتباطات مخابراتی در اســتان را‬ ‫مرهون زحمات انان دانست و افزود ‪ :‬با همت‬ ‫و پشــتکار دوچندان به استقبال سال جدید و‬ ‫اجرای برنامه های توســعه ای جدید در سال‬ ‫‪ 1402‬برویــم تا بتوانیم بــا تامین ارتباطات‬ ‫باکیفیت مخابراتی رضایتمنمدی حداکثری‬ ‫مردم را کسب نماییم ‪ .‬وی از خانواده همکاران‬ ‫بعنوان همراهان همیشــگی نام برد و گفت ‪:‬‬ ‫همراهی و حمایت خانواده تاثیر بســزایی در‬ ‫کارائی کارکنان داشــته و ازین بابت قدردان‬ ‫همراهــی خانــواده های محتــرم همکاران‬ ‫هستیم ‪ .‬این جشن که با حضور خانواده های‬ ‫کارکنان مخابرات منطقه گلســتان برگزارشد‬ ‫شــد با برنامه های متنوع فرهنگی و ســرگرم‬ ‫کننده همراه بود‪.‬‬ ‫کاشت نهال به مناسبت روز‬ ‫درختکاری توسط مخابرات‬ ‫منطقه گلستان‬ ‫گلستان ‪ /‬گروه استان ها‪ 10 :‬اصله نهال زیتون‬ ‫در مرکز تلفن روســتای نومل کاشــته و به نام‬ ‫شهدا نامگذاری شد ‪ .‬با حضور دکتر غالمعلی‬ ‫شــهمرادی و تنی چند از مدیران وروســا ‪ ،‬ده‬ ‫اصلــه نهــال زیتون در مرکز تلفن روســتای‬ ‫نومل از توابع شهرســتان گرگان کاشــته شد‬ ‫‪ .‬الزم بــه ذکر اســت هر کــدام از این نهال ها‬ ‫به نام شــهدای مخابرات و شــهید حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی نامگذاری شــده اســت ‪.‬مخابرات‬ ‫منطقه گلســتان هرساله بنا به اجرای وظیفه‬ ‫و مســئولیت اجتماعی نسبت به کاشت نهال‬ ‫در ‪ 15‬اسفند روز درختکاری مبادرت کرده و‬ ‫برحفظ طبیعت و احیای ان اقدام می نماید ‪.‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2345‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫استانها‬ ‫رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کر ج‬ ‫خبر داد؛‬ ‫خبر ویژه‬ ‫برگزاری ائین تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫اردبیل ‪ /‬گروه اســتان ها‪ :‬طی مراســمی‪ ،‬هاشــم عالیی به عنوان‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اردبیل منصوب شــد‪.‬در ائین مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل که با حضور معاون‬ ‫توســعه مدیریت‪ ،‬منابع و امور اســتان های سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شــهرک های صنعتــی ایران‪ ،‬معاون هماهنگــی امور اقتصادی‬ ‫اســتاندار و جمعی از مدیران اســتانی و واحدهای تولیدی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬هاشم عالیی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل منصوب شد‪.‬هاشم عالیی در‬ ‫ائین این مراسم اظهار داشت‪ :‬بخش خصوصی رمز موفقیت توسعه‬ ‫صنعت اســتان اســت که در راســتای تحقق این هدف مهم‪ ،‬نگاه‬ ‫مدیران باید در راســتای حمایت از ســرمایه گذاران و رفع موانع‬ ‫تولید باشــد‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫افزود‪ :‬ما مدیران در تفسیر قوانین باید طوری عمل کنیم تا کمک‬ ‫حال واحدهای تولیدی باشــیم و از بروکراســی های زائد اداری که‬ ‫موجب نارضایتی سرمایه گذاران خواهد شد‪ ،‬برحذر باشیم‪.‬رئیس‬ ‫هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل ادامه داد‪:‬‬ ‫برای حل مشکالت موجود‪ ،‬نیازمند حمایت همه جانبه هستیم که‬ ‫امیدواریم با تالش شبانه روزی و کار جهادی و با کمک مسئوالن‬ ‫و اصحاب رســانه‪ ،‬بتوانیم به توســعه صنعتی استان کمک کنیم‪.‬در‬ ‫پایان این مراســم‪ ،‬ضمن تودیع هاشــم عالیی به عنوان مدیرعامل‬ ‫و رئیس هیات مدیره شــرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‪،‬‬ ‫طی لوحی از زحمات چندین ســاله محمد اهلی‪ ،‬مدیرعامل اسبق‬ ‫این شرکت تقدیر و قدردانی شد‪.‬‬ ‫شهردار منطقه ثامن خبر داد؛‬ ‫اختصاص بودجه به مرحله اول طرح تحول بافت پیرامون حرم مطهر‬ ‫مشهد ‪ /‬سمیرا رحمتی‬ ‫شــهردار منطقه ثامــن از اختصاص‬ ‫هــزار و ‪ 408‬میلیارد تومــان اعتبار‬ ‫برای اجــرای مرحله اول طرح تحول‬ ‫بافت پیرامون حرم مطهرامام رضا(ع)‬ ‫خبــر داد‪.‬ساســان نوریــن مقدم در‬ ‫حاشــیه بازدید خبرنگاران از منطقه‬ ‫ثامن در تشــریح اقامت انجام شــده‬ ‫و برنامه های پیشــرو جهت نوســازی‬ ‫بافــت پیرامونی حرم مطهر گفت‪ :‬در‬ ‫راســتای ایجاد شتاب و تحول جدی‬ ‫در تامین خدمات و زیرســاخت های‬ ‫مورد نیاز زائران و مجاوران در منطقه‬ ‫ثامن به ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر‬ ‫طرح تحول این بافت در ‪ 8‬محور تعریف‬ ‫شد‪.‬وی افزود‪ :‬براین اساس طرح تحول‬ ‫بافت پیرامونی حرم مطهر در هشــت‬ ‫محــور مدیریت حمل ونقل‪ ،‬توســعه‬ ‫اماکن مذهبی‪ ،‬گسترش مجتمع های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬حفــظ و احیــاء میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گســترش فضای ســبز‪،‬‬ ‫توسعه خدمات عمومی و ایمنی‪ ،‬ارتقا‬ ‫پیاده مداری و تقویت اقامت و سکونت‬ ‫تعریف و اقدامات اجرایی دراین زمینه‬ ‫اغاز شــده است‪.‬نورین مقدم به محور‬ ‫مدیریت حمل ونقل اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این محور بر تسهیل و ارتقاء تردد و‬ ‫دسترسی اسان به حرم مطهر و نقاط‬ ‫مختلف بافت تاکید شــده است؛ یکی‬ ‫از اقدامــات انجام شــده دراین محور‬ ‫احــداث پارکینــگ عمومی رضوان با‬ ‫‪ 600‬جای پــارک خودرو در گام اول‬ ‫بــود که عملیــات اجرایی ان در دهه‬ ‫مبارک فجر اغاز شد‪.‬شــهردار منطقه‬ ‫ثامن اضافه کرد‪ :‬توسعه اماکن مذهبی‬ ‫یکی دیگــر از محورهای طرح تحول‬ ‫بافت پیرامونی حرم مطهر اســت که‬ ‫طــی ان ابنیــه مذهبــی و فرهنگی‬ ‫موجــود در بافت حفظ و احیاء شــده‬ ‫و در کنار ان مســاجد و حســینه های‬ ‫جدیدی نیز در حال احداث است‪.‬وی‬ ‫با اشــاره به گسترش خدمات عمومی‬ ‫و ایمنــی به عنــوان یکــی دیگــر از‬ ‫محورهای طرح تحول بافت پیرامونی‬ ‫حرم مطهر‪ ،‬گفت‪ :‬دراین محور تامین‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬خدمات و کاربری های‬ ‫موردنیــاز جهــت میزبانــی بهینه از‬ ‫زائرین و مجاورین حرم مطهر‪ ،‬احداث‬ ‫بازارهــای ارزاق‪ ،‬نانوایی‪ ،‬پایگاه های‬ ‫چندمنظــوره مدیریــت بحــران و‬ ‫اتش نشــانی‪ ،‬توســعه و اجرای شبکه‬ ‫جمع اوری اب های ســطحی‪ ،‬تکمیل‬ ‫احداث تونل مشترک انرژی و احداث‬ ‫مجموعه های ورزشی و مراکز انتظامی‬ ‫در دســتور کار قرار دارد‪.‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫مجمــوع در چهارچوب این هشــت‬ ‫محور در گام اول پروژه های پارکینگ‬ ‫عمومی رضوان‪ 200 ،‬چشمه سرویس‬ ‫بهداشتی و دوش حمام‪ ،‬بوستان ‪8‬هزار‬ ‫مترمربعی راز فر‪ ،‬مسجد تاریخی امام‬ ‫حســن عسگری(خردو)و مسجد امام‬ ‫زمان(عج)‪ ،‬کالنتری اســتانه پرست‪،‬‬ ‫پیاده روســازی خیابــان طبرســی و‬ ‫خیابان امیرالمومنین(ع)‪ ،‬گذرتشرف‬ ‫مخابــرات و حاج نوروز‪ ،‬تکمیل ره باغ‬ ‫رضوان‪ ،‬توســعه زائرسرای نبی اکرم‬ ‫(ص)‪ ،‬مجتمع مســکونی ‪ 118‬واحده‬ ‫پردیس و بهســازی و مرمت فاز اول و‬ ‫دوم بازار فرش با اعتباری بیش از هزار‬ ‫و ‪408‬میلیارد تومان اجرا شــده یا در‬ ‫حال اجرا هستند‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر کر ج‪:‬‬ ‫فضای سبز نیاز شهر کرج‬ ‫در مسیر توسعه است‬ ‫البرز ‪ /‬زهره فالحی‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر کرج بابیان اینکه‬ ‫فضای ســبز نیاز شــهر در مسیر توسعه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بوســتان ها و فضاهای ســبز شهری با‬ ‫کارکردهای مختلف هم چون ریه های تنفسی‬ ‫شــهر و فرصت اوقات فراغت و ایجاد نشــاط‬ ‫روحــی و روانــی می توانند نقش موثری را در‬ ‫ارتقای زندگی شهروندان ایفا کنند‪.‬‬ ‫علی قاسم پور در حاشیه مراسم روز درختکاری‬ ‫که در محل دهکده تفریحی ورزشی باغستان‬ ‫کرج برگزار شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از یک نگاه‪،‬‬ ‫بوســتان های شــهری را می توان زمینه ساز‬ ‫نشست های مشــترک‪ ،‬اجتماع های کوچک‬ ‫و بــزرگ و برقــراری روابــط اجتماعی میان‬ ‫شهروندان معرفی کرد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر کرج اذعان‬ ‫کرد‪ :‬بر این اســاس یکی از کارکردهای مهم‬ ‫بوســتان های شــهری‪ ،‬ایجاد زمینه مناسب‬ ‫برای وقــوع کنش های متقابل اجتماعی بین‬ ‫شــهروندان اســت به گونه ای که بر اساس این‬ ‫دیــدگاه و کارکرد با افزایش اســتفاده از یک‬ ‫بوستان شــهری‪ ،‬بهره وری ان بوستان باالتر‬ ‫می رود و ان را به تحقق هدف اجتماعی خود‬ ‫نزدیک تر می کند‪ .‬قاســم پور یاداور شــد‪ :‬از‬ ‫طرف دیگر وجود بوستان های شهری به عنوان‬ ‫فضاهایی برای گذران اوقات فراغت در فواصل‬ ‫مناسب نسبت به بخش های مسکونی می تواند‬ ‫در عالقه مندی مردم به محیط زندگی شــان‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪ .‬وی ایجــاد و گســترش‬ ‫بوســتان های محلی را ضروری خواند و بیان‬ ‫کرد‪ :‬ضرورت توجه به فضای ســبز شهری در‬ ‫طرح های توســعه شــهری در سال های اخیر‬ ‫بیــش از هــر چیز در بخــش مدیریت فضای‬ ‫ســبز شــهرداری مطرح بوده و تفکر حاکم در‬ ‫این زمینه بیشــتر در راستای ایجاد فضاهای‬ ‫ســبز جدید و توســعه فضاهای موجود بوده‬ ‫اســت‪ .‬به گفته رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫کرج؛ گســترش و حفظ فضاهای سبز شهری‬ ‫بافرهنگ ســازی و مشارکت مردم و نهادهای‬ ‫مردمی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مدیر کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی واحدهای دانش بنیان در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫البرز ‪ /‬اکبر حیدری‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز گفت‪ :‬در سال دانش‬ ‫بنیان و اشتغال افرین تعداد واحدهای صنعتی دانش بنیان استان‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی داشــته اســت‪.‬رامین ربیعی در ایین رونمایی‬ ‫از درگاه واحد رفع موانع توســعه شــرکت های دانش بنیان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ســال ‪ ،۱۴۰۱‬تعداد پروانه های بهره برداری صادره برای‬ ‫شــرکت های دانش بنیان‪ ،‬از تعداد ‪ ۱۳۰‬فقره در ابتدای ســال به‬ ‫‪ ۱۸۸‬فقره رســیده و شــاهد افزایش جواز های تاســیس صادره از‬ ‫‪ ۴۵‬فقره به ‪ ۱۰۴‬فقره یعنی بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد رشد هستیم‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به جوانان کشورمان و استان سرافراز البرز این اطمینان‬ ‫را می دهم که ایران یکی از بکرترین و بهترین کشورهای دنیا برای‬ ‫فعالیت های اقتصادی و تولیدی در حوزه دانش بنیان اســت و ما‬ ‫در استان البرز با تمام توان از رویکرد توسعه ای حوزه دانش بنیان‬ ‫حمایت می کنیم‪.‬ربیعی تاکید کرد‪ :‬شــخصا امادگی دارم مستمرا ً‬ ‫در محل کارخانه نواوری و صنایع خالق البرز حاضر شــوم و برای‬ ‫جوانان عالقمند و تالشــگر اســتان مان که در حوزه دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها فعالند؛ شرایط‪ ،‬امکانات و فرصت ها را تشریح کنم‬ ‫و انهــا را به ســوی واحدهای صنعتــی راهنمایی کنم تا از ظرفیت‬ ‫های موجود به بهترین شــکل ممکن بهره برداری نمایند‪.‬مدیرکل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز در خصوص جزئیات تفاهم نامه‬ ‫همکاری مشــترک اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان البرز‬ ‫بــا کارخانــه نواوری و صنایع خالق البــرز گفت‪ :‬این تفاهم نامه با‬ ‫هدف ایجاد بســتری برای فعالسازی تمامی ظرفیت های حمایتی‬ ‫و توســعه ای حوزه دانش بنیان و ارتقای ســطح اموزشــی و علمی‬ ‫واحدهای صنعتی استان منعقد می شود و حتما تمام تالش خود را‬ ‫به کار خواهیم بست تا مفاد ان به شکل مناسبی اجرایی و عملیاتی‬ ‫شــود‪.‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬نامگذاری عنوان “ســال دانش بنیان” از‬ ‫سوی مقام معظم رهبری‪ ،‬محدود به افزایش خدمات و حمایت از‬ ‫دانش بنیان ها در ســال جاری نیســت و قطع یقین فرمان معظم له‬ ‫بــه عنــوان الگوی حرکتی ما در اینده خواهد بود و با همین قدرت‬ ‫و توان ادامه می یابد‪.‬مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز‬ ‫در پایــان تاکیــد کرد‪ :‬همکاری دو طرفه اداره کل صمت و کارخانه‬ ‫نواوری البرز در دو بخش و شامل معرفی واحدهای صنعتی و تیم‬ ‫های تحقیق و توسعه(‪ )R&D‬به یکدیگر جهت ایجاد فرصت های‬ ‫همکاری فی مابین و تسهیل گری اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان البرز برای صدور مجوزها در مســیر تبدیل ایده های دانش‬ ‫بنیان به تولیدات انبوه خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر کشور در مشهد مطر ح کرد؛‬ ‫امادگی کامل استان خراسان رضوی برای استقبال از زائران در نوروز‬ ‫مشهد ‪ /‬سمیرا رحمتی‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫و رئیس تاد اجرایی خدمات ســفر کشــور گفت‪ :‬در خراسان رضوی‬ ‫برای اســتقبال از زائران نوروزی حضرت رضا (ع) تدارک مناســب‬ ‫و امادگی خوبی دیده شــده اســت‪ .‬علی اصغر شــالبافیان با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬فعالیت های ســتاد خدمات ســفر استان خراسان‬ ‫رضوی از ابان ماه ســال جاری ویژه ایام نوروز اغاز شــده و بیش از‬ ‫‪ 220‬مصوبه داشــته اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فعالیت قرارگاه عملیاتی‬ ‫خدمات رسانی به زائران و گردشگران از هفته گذشته فعالیت خود‬ ‫کوتاهازاستان ها‬ ‫را اغاز کرده و کمیته های زیر مجموعه فعالیت ها را انجام می دهند‪.‬‬ ‫شالبافیان با اشاره به بازدید خود از مراکز اسکان و تاسیسات اقامتی‬ ‫اســتان اظهار کرد‪ :‬ســماندهی مناسبی در زمینه اسکان و خدمات‬ ‫رسانی به زائران و گردشگران صورت گرفته و در قرارگاه عملیاتی‬ ‫خدمات رســانی به زائران نیز هماهنگی خوبی بین دســتگاه های‬ ‫اجرایی وجود دارد و امیدواریم به بهترین نحو پاســخگوی زائران‬ ‫بارگاه ملوکتی حضرت رضا (ع) باشــد‪ .‬معاون گردشــگری وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی تصریح کرد‪ :‬یکی از‬ ‫اقداماتی که جای تقدیر و تشــکر دارد هماهنگی بســیار خوب با‬ ‫استان های مجاور خراسان رضوی صورت گرفته است‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫اســتان های گلســتان‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬خراسان جنوبی و سمنان‬ ‫که محورهای مواصالتی مســتقیم به استان خراسان رضوی دارند‬ ‫با توجه به این که ‪ 85‬درصد مســافران ورودی به خراســان رضوی‬ ‫زمینی سفر می‪‎‬کنند‪ ،‬تقسیم کار برای خدمات رسانی و پشتیبانی‬ ‫با این اســتان ها انجام شــده اســت‪ .‬شالبافیان توصیه کرد‪ :‬پیش از‬ ‫ســفر محل اســکان و اقامت خود را تدارک ببینند و از وجود وسیله‬ ‫حمل و نقل و و بلیت سفر اطمینان داشته باشند تا مسافرتی بدون‬ ‫مشکل را تجربه کنند‪.‬‬ ‫اجرای عملیات تکمیلی‬ ‫ایستگاه سه راه رجایی شهر‬ ‫و اتصال ان‬ ‫به خط ‪ ۵‬متروی تهران‬ ‫البرز ‪ /‬زهره فالحی‬ ‫رئیس کمیســیون عمــران و حمل و نقل‬ ‫شــورای اسالمی شهر کرج گفت‪ :‬ایستگاه‬ ‫ســه راه رجایی شهر تا نیمه اول خردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬بــه بهره برداری می رســد‪.‬علیرضا‬ ‫رحیمی رئیس کمیســیون عمران و حمل‬ ‫و نقل شورای اسالمی شهر کرج در بازدید‬ ‫از رونــد تکمیل ایســتگاه ســه راه رجایی‬ ‫شهر گفت‪ :‬ایستگاه سه راه رجایی شهر(‪)I‬‬ ‫ایســتگاه میان راهی بین ایســتگاه های‬ ‫‪۴۵‬متــری گلشــهر وایســتگاه ایت اهلل‬ ‫طالقانی در خط‪ ۲‬قطار شــهری کرج قرار‬ ‫دارد که با هدف خدمت رســانی مطلوب تر‬ ‫به شهروندان محترم جهت مسافرگیری و‬ ‫مســافرپذیری جزء اهداف میانی در مسیر‬ ‫قطارشهری در دوره ششم شورای اسالمی‬ ‫شهر کرج است‪.‬رئیس کمیسیون عمران و‬ ‫حمل و نقل با بیان اینکه ایســتگاه ســه راه‬ ‫رجایی شــهر تا نیمه اول خردادماه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫به بهره برداری می رســد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫همزمان با تکمیل این ایســتگاه‪ ،‬ادامه خط‬ ‫‪ ۲‬قطار شهری ازایستگاه ایت اهلل طالقانی‬ ‫تاایســتگاه شهید سلطانی محل تقاطع به‬ ‫خط ‪ ۵‬متروی تهران –کرج در اولویت قرار‬ ‫دارد کــه در این تقاطع بصورت ابشــاری‬ ‫برای مســافرین تهران به کرج و باالعکس‪،‬‬ ‫مســافرگیری و مســافر دهــی صــورت‬ ‫می گیرد‪.‬علیرضــا رحیمی محمودابادی‬ ‫پیشرفت ایســتگاه (‪)I‬را حدود‪۹۰‬درصــد‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬این ایســتگاه‬ ‫یک ایســتگاه تبادلی‪ ،‬دارای ســکوی دو‬ ‫طرفه و طول ایســتگاه در هر طرف ســکو‬ ‫‪۱۶۰‬متر می باشــد که محدوده ایســتگاه‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬هزار متر مربع و حدود ‪۱۸‬متر‬ ‫در عمــق زیــر زمین قرار دارد که با جدیت‬ ‫تمام همکارانم در مدیریت شهری در حال‬ ‫تکمیل اســت‪.‬رئیس کمیسیون عمران در‬ ‫پایــان با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز جهت‬ ‫تکمیل و به بهره برداری این ایستگاه حدود‬ ‫‪۱۵۰‬میلیارد تومان است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تمام‬ ‫سعی و تالش همکارانم در دوره ششم این‬ ‫است که به شرط تامین منابع ان از سوی‬ ‫دولت در افق این دوره‪ ،‬خط ‪ ۲‬قطار شهری‬ ‫به خط ‪ ۵‬متروی تهران متصل شود‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه اذربایجان شرقی خبر داد؛‬ ‫امادگی کامل‬ ‫جهت خدمت رسانی مطلوب‬ ‫در ایام نوروز ‪1402‬‬ ‫تبریز ‪ /‬روح اله عبدالعلی زاده‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه اذربایجان شرقی بر امادگی کامل‬ ‫این منطقه جهت اســتقبال از سال جدید‬ ‫‪ 1402‬و ارائه خدمات مطلوب سوخترسانی‬ ‫تاکید کرد‪.‬ناصر راشدی مدیر منطقه ضمن‬ ‫قدردانــی از زحمات و تالش های خالصانه‬ ‫کارکنــان منطقه‪ ،‬جایگاه داران‪ ،‬رانندگان‬ ‫و شرکت های حمل و نقل‪ ،‬گفت‪ :‬با ذخیره‬ ‫ســازی مطلوب انواع فــراورده های نفتی‬ ‫در انبارهــای نفت منطقه در پایان ســال‬ ‫و تعطیالت نوروز ‪ 1402‬هیچ مشــکلی در‬ ‫خصوص تامین و توزیع مطلوب ســوخت‬ ‫نخواهیم داشــت و مجموعه خدوم پخش‬ ‫فــراورده های نفتی منطقــه اذربایجان‬ ‫شرقی اماده ارائه خدمات مطلوب سوخت‬ ‫رسانی به میهمانان‪ ،‬مسافران و گردشگران‬ ‫نوروزی هســتند‪.‬مدیر منطقه اذربایجان‬ ‫شــرقی اظهار داشــت‪ :‬با هماهنگی انجام‬ ‫گرفته ‪ 177‬باب جایگاه عرضه سوخت مایع‬ ‫و ‪ 174‬باب جایگاه سی ان جی اماده ارائه‬ ‫خدمات سوخت رسانی به مسافران نوروزی‬ ‫و شــهروندان بوده و گروه های نظارتی از‬ ‫‪ 20‬اســفند ماه ‪ 1401‬تا پایان تعطیالت‬ ‫نوروزی سال ‪ 1402‬در مسیر های تعیین‬ ‫شده عملکرد و وضعیت جایگاههای عرضه‬ ‫ســوخت استان را از لحاظ رعایت الزامات‬ ‫اچ اس ای ‪ ،‬فنی مهندسی‪ ،‬کنترل کمیت‬ ‫و کیفیت ‪ ،‬تجهیز و امادگی نمازخانه های‬ ‫جایگاههــای بین راهی‪ ،‬تجهیز و اماده به‬ ‫کار بودن سیســتم های حفاظتی و سامانه‬ ‫هوشمند سوخت مورد پایش مستمر قرار‬ ‫خواهند داد‪.‬ناصر راشــدی افزود ‪:‬عالوه بر‬ ‫اکیپ های کنترل و نظارت نوروزی که در‬ ‫مسیرهای مواصالتی تعیین شده به انجام‬ ‫ماموریت می پردازند‪ ،‬کشیکهای عملیاتی‬ ‫انبارها‪ ،‬تاسیســات گازمایع‪ ،‬جایگاههای‬ ‫عرضه ســوخت و شــرکتهای حمل و نقل‬ ‫فراورده های نفتی در ستاد منطقه و نواحی‬ ‫تابعــه ‪ 12‬گانه اماده پاســخگویی و ارائه‬ ‫خدمات ســوخت رسانی مطلوب به مردم‬ ‫شریف می باشند‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫دولتمردان چه زمانی‬ ‫قانون حمایت از کودکان کار را‬ ‫اجرایی می کنند؟‬ ‫جامعه‬ ‫سارا فهیم ‪ /‬روزگار‬ ‫جذب نیرو در بوته فراموشی‬ ‫فوق العاده خاص و‬ ‫ِ‬ ‫پرســتاری از ان مشــاغلی است که فقط با عشق می‬ ‫توان ان را ادامه داد‪ .‬پرســتاری یکی از ســخت ترین‬ ‫و زیان اورترین مشــاغل است‪ ،‬مشکالتی مانند نوبت‬ ‫کاری‪ ،‬حقــوق و مزایــای کم بســته به حجم کاری‪،‬‬ ‫بیمار و اســترس روحی‪ ،‬اسیب های جسمی ناشی از‬ ‫کار در بیمارســتان‪ ،‬اســترس ناشی از اهمیت تمرکز‬ ‫در کار و ندیــدن زحمات این کار جزء ســختی های‬ ‫این مشــاغل اســت‪ .‬از طرفی به دلیل کمبود نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬بازنشستگی پیش از موعد پرستاران چندان‬ ‫اسان نیست‪ .‬در کنار انها حقوق پایین و دغدغه تمدید‬ ‫قراردادها همواره از جمله مشــکالت این قشر فداکار‬ ‫و زحمتکش بوده اســتاین در حالیســت که بر اساس‬ ‫امار رسمی وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری‪،‬‬ ‫بیمارســتان های کشــور حداقل با کمبود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نیــروی پرســتاری مواجه هســتند و ایــن در حالی‬ ‫اســت که بعد از فروکش موج کرونا در کشــور‪ ،‬شاهد‬ ‫اخراج حداقل ‪ ۱۷‬هزار پرســتار طرحی و قراردادی‬ ‫از بیمارســتان های دولتی بوده ایم‪ .‬پرستارانی که در‬ ‫دوران کرونا ایثار و فداکاریشــان تعریف جدیدی از‬ ‫انســانیت را به رخ جامعه کشــید‪ .‬اما سال ‪ ۱۴۰۱‬بر‬ ‫کادر ســامت چگونه گذشــت و انها به کدام یک از‬ ‫مطالباتِ خود رســیدند؟ محمدرضا ســقائیان فرد‬ ‫(نماینده جمعی از اعضای کادر ســامت) در پاســخ‬ ‫به این سوال گفت‪ :‬سال ‪ ۱۴۰۱‬سالی بدون دستاورد‬ ‫پایانی‬ ‫برای مدافعان ســامت بود‪ .‬در حالی روزهای‬ ‫ِ‬ ‫سال را سپری می کنیم و‬ ‫سومین سالگر ِد همه‪‎‬گیریِ‬ ‫ِ‬ ‫مدافعان‬ ‫ویروس کرونا را پشــت ســر می گذاریم که‬ ‫ِ‬ ‫ســامت با وجود تمام تالش هایشــان در این سال به‬ ‫هیچ کدام از مطالباتِ خود نرســیدند‪ .‬وی در ابتدا به ‬ ‫عدم جذبِ نیروهای تمدید طرح اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫زمان همه گیریِ کرونا وزارت بهداشــت نه نیروی‬ ‫در ِ‬ ‫کافــی بــرای مقابله با این بیماری داشــت و نه مجوز‬ ‫اســتخدام نیروی جدید به این وزارتخانه داده شــده‬ ‫بود‪ ،‬بنابراین برای حل مشــکل‪ ،‬با نیروهایی که طرح‬ ‫ان ها تمام شــده بود‪ ،‬قرارداد تمدید طرح بســت‪ .‬اما‬ ‫ رغــم توصیه رهبــری مبنی بر اینکه نباید با این‬ ‫علی‬ ‫ِ‬ ‫افراد به صورت کارگر فصلی رفتار شود‪ ،‬این نیروها بعد‬ ‫کردن پیکهای کرونا کنار گذاشته شدند‪.‬‬ ‫از فروکش‬ ‫ِ‬ ‫قانونی مخصوص نیروهای شرکتی‬ ‫ســقائیان فرد با اشــاره به طرح ساماندهی کارکنان‬ ‫دولــت‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬باید ســا ِز و کارهایی برای جذبِ‬ ‫این افراد در سیســتم وزارت بهداشــت وجود داشته‬ ‫باشــد که البته تالش ها و پیگیری های بســیاری در‬ ‫قالب‬ ‫این راه شد؛ همه چشم انتظا ِر این بودیم که در ِ‬ ‫این قانون پرســتاران تمدید طرح هم جذب وزارت‬ ‫بهداشــت شوند اما متاسفانه دایره شمول این قانون‬ ‫صرفا مخصوص نیروهای شــرکتی شد‪ .‬سقائیان فرد‬ ‫بیان کرد‪ :‬این رفتار به نوعی قدرنشناســی از زحماتِ‬ ‫همکاران ماست و به هیچ وجه انتظا ِر چنین رفتاری‬ ‫را نداشــتیم‪ .‬ان ها در بحرانی ترین شــرایط در کنار‬ ‫مجموعه بودند و جان خود را به خطر انداختند اما به‬ ‫محــض اینکــه کرونا فروکش کرد‪ ،‬این نیروها را کنار‬ ‫گذاشــتند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در طرح ســاماندهی حتی‬ ‫ِ‬ ‫ســامت خرید خدمات هم اجحاف‬ ‫به نیروهای کادر‬ ‫شــد‪ ،‬چرا که طبق این قانون نیروهای شــرکتی باید‬ ‫ِ‬ ‫پرداخت بیمه از طرف دستگاه‬ ‫حداقل دو سال سابق ه‬ ‫مورد نظر داشته باشند اما نیروهای خرید خدمات که‬ ‫معموال بیمه شان توسط پیمانکاران ناقص رد می شود‬ ‫عمــا از این قضیه محروم می شــوند‪ .‬این نیروها در‬ ‫کوتاه از جامعه‬ ‫رئیس شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫ساختمان های ناایمن پلمب می شوند‬ ‫رئیس شــورای شــهر تهران درباره انتشــار لیست ســاختمان های ناایمن گفت‪ :‬اعالم اسامی‬ ‫ساختمان ها با شورا نیست‪.‬مهدی چمران با بیان اینکه شورا و دادستانی کار خود را در خصوص‬ ‫ساختمان های ناایمن انجام می دهند و اخطارهای الزم داده می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ساختمان هایی‬ ‫که تا پایان سال اقدامات الزم ایمن سازی را انجام ندادند‪ ،‬پلمب شوند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬هزار دو قلو در سال ‪ ۱۴۰۱‬متولد شده اند‬ ‫از ابتدای ســال تاکنون بیش از ‪ 17‬هزار و ‪ 557‬دوقلو در کل کشــور متولد شــده اند که از این‬ ‫تعداد بیشــترین فراوانی برای تهران با ‪ 2‬هزار و ‪ 814‬نوزاد‪ ،‬خراســان رضوی با یک هزار و ‪20‬‬ ‫نوزاد و خوزســتان با یک هزار و ‪ 307‬نوزاد بوده اســت‪.‬همچنین در این بازه زمانی تولد نوزاد‬ ‫سه قلو و چهارقلو نیز در کشور به ثبت رسیده است که بیشترین امار نوزاد سه قلو در تهران‬ ‫با ‪ 80‬نوزاد و خراسان رضوی با ‪ 51‬نوزاد و خوزستان و فارس با ‪ 45‬نوزاد سه قلو بوده است‪.‬در‬ ‫خصوص چهارقلوها نیز بیشترین امار نوزادان چهارقلو مربوط به اذربایجان غربی‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫البرز و فارس بوده است‪.‬‬ ‫مشاور تغذیه و رژیم های غذایی پاسخ داد‪:‬‬ ‫چگونه از حوادث خانه تکانی پیشگیری کنیم؟‬ ‫مسعود فیروزکوهی‪ ،‬مشاور تغذیه و رژیم های غذایی با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال‬ ‫که موضوع خانه تکانی ها رونق می گیرد و فعالیت اعضای خانواده به ویژه بانوان بیشــتر از ســایر‬ ‫روزها اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مصرف بعضی مواد غذایی بعد از خانه تکانی باعث بازگشــت انرژی های‬ ‫ازدســت رفته می شــود چرا که انجام بیش از حد فعالیت ها منجر به افزایش خستگی و تشنگی‬ ‫افراد می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مصرف میوه هایی مانند موز و پرتقال‪ ،‬شکالت تلخ یا سبزی ها مانند جعفری و‬ ‫اسفناج به بازگشت انرژی بدن کمک می کنند‪.‬این کارشناس با بیان اینکه در انجام فعالیت های‬ ‫خانه تکانی نباید بیش از حد به بدن فشــار وارد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بلندکردن اجســام ســنگین بیش از‬ ‫حد توان بدن‪ ،‬اســیب رســاندن به دســت‪ ،‬کمر و گردن را به دنبال دارد‪.‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫فعالیت خانه تکانی را باید در روزهای متفاوتی انجام داد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عجله و سرعت برای هر چه‬ ‫زودتر انجام دادن کارها عواقبی به دنبال دارد که خستگی بدن یکی از انان است‪.‬فیروزکوهی‬ ‫با اشــاره به اینکه تغذیه نامناســب و خستگی‪ ،‬اسیب پذیری عضالت را افزایش می دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫استراحت روزانه و شبانه کافی هنگام فعالیت های خانه تکانی الزم دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به منظور‬ ‫پیشــگیری از کمردرد و کشــیدگی عضالت بدن هنگام جابه جایی وسایل سنگین‪ ،‬تمیزکردن‬ ‫شیشــه و پنجره‪ ،‬بدن باید در وضعیت مناســب قرار گیرد‪ ،‬و در ایام خانه تکانی اگر به مدت‬ ‫طوالنی به صورت ایســتاده مشــغول به کار هســتید ازانجایی که فشار زیادی به ستون فقرات‬ ‫و کمر وارد می شــود باید به طور متناوب تغییر حالت و موقعیت داده و برخی فعالیت های را‬ ‫نشســته انجام دهید‪ .‬فیروزکوهی با تاکید بر اینکه در حین گردگیری باید از ماســک تنفســی‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬از مخلوط کردن مواد شوینده مختلف با یکدیگر اکیدا ً خودداری کنید چرا‬ ‫که مخلوط جوهرنمک و وایتکس تولید گاز سمی کلر کرده و می تواند باعث مسمومیت شدید‬ ‫و خفگی شــود‪.‬وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به اینکه ‪۹۰‬درصد مسمومیت ها در خانه رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از مخلوط کردن مواد شیمیایی مانند جوهرنمک و مواد سفیدکننده‪ ،‬لک‬ ‫بر و الکل با هم جدا ً خودداری کنید‪ ،‬به این علت که بخار و گازهای ناشی از این مخلوط بسیار‬ ‫سمی و خفه کننده هستند‪ ،‬از طرفی محصوالت شیمیایی و شوینده‪ ،‬نفت و بنزین و داروها را‬ ‫همیشــه در ظرف اصلی ان نگهداری کنید و پس از مصرف مواد شــوینده‪ ،‬ســفیدکننده‪ ،‬جرم‬ ‫بر و لوله بازکن در محیط های دربسته و کوچک مانند دستشویی و حمام به هیچ عنوان در این‬ ‫مکان ها توقف نکنید‪ ،‬چراکه گازهای تولیدشــده در فضای کوچک‪ ،‬خفه کننده و ســمی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حین نظافت تهویه را روشن بگذارید‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت تماس پوست و یا‬ ‫چشم با مواد شوینده و ضدعفونی کننده‪ ،‬مواد اسیدی و یا قلیایی‪ ،‬پوست و چشم را با مقادیر‬ ‫فراوان اب شستشو داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید‪.‬‬ ‫بحران های مختلف حضور دارند و بخش قابلی توجهی‬ ‫گذاشتن ان ها از چنین‬ ‫از کارها را پیش می برند؛ کنار‬ ‫ِ‬ ‫طرحی بی انصافی است‪ .‬از شورای نگهبان و نمایندگان‬ ‫مجلس می خواهیم نســبت به اصالح این طرح اقدام‬ ‫کنند تا نیروهای مســتحق از دایره شمول این قانون‬ ‫بیرون نمانند‪ .‬سقائیان فرد در ادامه به فوق العاده خاص‬ ‫کادر ســامت به عنوان مطالبه ای مهم اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این مطالبه دامنه شــمول بیشتری دارد و همه ‬ ‫گروه های کادر ســامت را پوشــش می دهد بنابراین‬ ‫می تــوان از ان بــه عنوان مهم تریــن مطالبه نام برد‪.‬‬ ‫فوق العاده خاص موضوع ایین نامه اداری استخدامی‬ ‫مصوبِ هیئت امنای وزارت بهداشــت اســت‪ .‬بعد از‬ ‫اینکــه این مهم برای مجموعه هایی مثل قوه قضائیه‬ ‫و جهاد کشــاورزی و ســازمان امور زندان ها و نظام‬ ‫پزشــکی برقرار شد‪ ،‬به عنوان یکی از مطالبات اصلی‬ ‫کادر سالمت نیز مطرح شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تالش های‬ ‫بسیاری در راستای برقراریِ این مطالبه صورت گرفته‬ ‫اســت‪ .‬امسال با پشــتکا ِر فعاالن صنفی و گروه های‬ ‫مختلف‪ ،‬وزارت بهداشــت در ردیف پیشنهادی خود‬ ‫برای بودجه ‪ ۱۴۰۲‬برای این مطالبه اعتباری جداگانه‬ ‫درنظر گرفت اما این پیشنهاد از سوی سازمان برنامه‬ ‫و بودجه حذف شــد و این حذف ســبب شــد ِ‬ ‫بحث‬ ‫اعتبــار ایــن مطالبه و رایزنی بــرای افزایش اعتبار از‬ ‫‪7‬‬ ‫کوتاه از جامعه‬ ‫ایا چالش های کادر درمان نقطه پایانی دارد؟‬ ‫وحید حاج سعیدی‪ /‬روزگار‬ ‫امــروزه کــودکان کار در بســیاری از کوچه و‬ ‫خیابان ها دیده می شوند‪ .‬در حقیقت موضوع‬ ‫کودکان کار موضوع نسبتاً پیچیده ای است که‬ ‫ســال هاســت دولت های مختلف با ان دست‬ ‫به گریبان هســتند و علی رغم تصویب قوانین‬ ‫متعدد و صدور بخشنامه های مختلف تاکنون‬ ‫تغییر ملموســی در این حوزه رویت نشــده و‬ ‫کماکان شــاهد حضور کودکان کار در سطح‬ ‫شــهرها و روستاها هســتیم‪.‬کودکانی که به‬ ‫دالیل و عوامل ناخواسته اجتماعی‪ ،‬خانوادگی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصادی و حتی قومیتی مجبور به‬ ‫ورود زودهنگام به دنیای بزرگ سالی و کسب‬ ‫درامد هســتند در معرض مخاطرات و اسیب‬ ‫های جدی قرار دارند‪ .‬انها از یک سو در شرایط‬ ‫بسیار نامطلوب از نظر تغذیه‪ ،‬بهداشت و محل‬ ‫سکونت و ‪...‬قرار دارند و از سوی دیگر به راحتی‬ ‫بازیچه دست بزهکاران حرفه ای اعم از سارقین‬ ‫یــا باندهای توزیع مــواد مخدر‪ ،‬عوامل ایجاد‬ ‫خانه های فساد و… قرار می گیرند که اثار ورود‬ ‫به این حیطه ممکن است هیچگاه از ذهن انها‬ ‫پاک نشــود و تبعات ان از بین نرود‪ .‬بلوغ زود‬ ‫رس‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬بیماری های واگیردار و عفونی‪،‬‬ ‫ایدز‪ ،‬هپاتیت‪ ،‬انواع اســیب های اجتماعی و‬ ‫روانــی‪ ،‬تجاوز به عنف‪ ،‬افتادن در دام اعتیاد و‬ ‫مواد دخانی‪ ،‬ورود به باند های سرقت‪ ،‬مافیایی و‬ ‫قاچاق مواد مخدر و ‪ ...‬از جمله خطراتی هستند‬ ‫که کودکان کار را تهدید می کنند‪ .‬متاســفانه‬ ‫بــه دلیل فراهم بــودن زمینه خالف به دلیل‬ ‫تبعیت از گروه همســاالن و سکنی در منطقه‬ ‫ها و ســکونت گاه هایی که عمدتاً محل امد و‬ ‫شد افراد شرور و ناسالم می باشند‪ ،‬این کودکان‬ ‫معصوم زودتر از انچه که فکر کنیم وارد دنیای‬ ‫خالف و عرصه خالفکاری می شوند‪.‬همچنین‬ ‫عدم بهره گیری از اموزش و تحصیل‪ ،‬ســطح‬ ‫سواد و قدرت تصمیم گیری انها را کاهش داده‬ ‫و در رقابت با ســایر کودکان همســال از پیش‬ ‫بازنده هستند که همین خود باعث بروز چالش‬ ‫های دیگری در زندگی کودکان کار می شود‪ .‬با‬ ‫این حال در جامعه امروزی‪ ،‬به دالیل مشکالت‬ ‫اقتصادی و حتی مشکالتی نظیر داستان اداره‬ ‫کار و پرداخت حق بیمه و شکایت و ‪ ...‬برخی‬ ‫از صاحبان حرف نیز ترجیح می دهند به جای‬ ‫استخدام کارگر از کودکان کار یا حتی فرزندان‬ ‫خود در انجام امورات اقتصادی استفاده کنند‪.‬‬ ‫هر چند کار در ســنین پائین باعث اشــنایی‬ ‫کودک با مشــکالت زندگی می شود و ممکن‬ ‫است قدر پول را بیشتر بداند و با زحمات والدین‬ ‫اشنا شود ولی این امر نباید به اجبار و تحمیل‬ ‫فشــار باشــد‪.‬اما انچه پدیده کودکان کار را به‬ ‫یکی از موضوعات چالش برانگیز و حساس در‬ ‫جوامع تبدیل می کند‪ ،‬نقش پر رنگ ان ها در‬ ‫تداوم چرخه فقر و اسیب های اجتماعی است‬ ‫تا جایی که کارشناســان کودکان کار را یکی‬ ‫از عوامل تشــدید کننده فقر جاری و و پدید‬ ‫اورنده فقر اتی قلمداد می کنند‪ .‬اما قانون در‬ ‫مورد کار کودکان چه نظری دارد؟ بر اســاس‬ ‫پیمان نامــه جهانی حقوق کودک‪ ،‬کار کردن‬ ‫افراد زیر ‪ 18‬ســال ممنوع اســت‪ .‬طبق قانون‬ ‫به کار گماشــتن افراد کمتر از ‪ ۱۵‬ســال جرم‬ ‫است و اگر فردی کودکی را مجبور به کار کند‪،‬‬ ‫عالوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته‬ ‫و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات‬ ‫خاطــی و مراتب جرم بــه حبس از ‪ ۹۱‬روز تا‬ ‫یک ســال یا جریمه نقدی معادل‪ ۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫برابر حداقل مزد روزانه محکوم می شــود‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که سن اشتغال برای کودکان‬ ‫کشــورمان نامشخص است و شرایط نابسامان‬ ‫اقتصادی و مشــکالت خــاص برخی خانواده‬ ‫ها نظیر طالق‪ ،‬اعتیاد و ‪ ...‬ســبب شــده است‬ ‫که بســیاری از کودکان در سنین پائین ترک‬ ‫تحصیل کرده‪ ،‬وارد بازار کار شــوند‪ .‬بی شــک‬ ‫رســیدگی ریشه ای به این قضیه و حل معضل‬ ‫کــودکان به صورت دائم یک تصور خیالبافانه‬ ‫اســت‪ .‬اما همــکاری ســازمان های دولتی و‬ ‫ســازمان های مردم نهاد می تواند دســت کم‬ ‫در فراهم کردن بخشــی از نیاز های عاطفی‪،‬‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬مالــی و ‪ ...‬این کــودکان تاثیرات‬ ‫مثبت داشــته باشد‪.‬اگرچه حتی هنوز درست‬ ‫مشخص نیست کدام نهاد قرار است مسئولیت‬ ‫رسیدگی به وضعیت کودکان و نوجوانانی را به‬ ‫عهده داشته باشد که به جای بازی در محیط‬ ‫های کودکانه و نشســتن پشــت نیمکت های‬ ‫مدرســه در سرما و گرما به رهگذران التماس‬ ‫می کنند‪.‬هر چند در سال های اخیر تحرکاتی‬ ‫برای ســاماندهی اوضاع کودکان کار در سطح‬ ‫کالن مملکت اغاز شده‪ ،‬ولی تالش همه جانبه‬ ‫مسئوالن دستگاه های مختلف نیز در حل این‬ ‫معضل اجتماعی مورد انتظار است‪ .‬امید است‬ ‫هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک سازمان‬ ‫ها و نهاد هایی نظیر استانداری‪ ،‬شورای شهر‪،‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬اموزش‬ ‫و پرورش می تواند در جلوگیری از روند رو به‬ ‫توسعه این معضل اجتماعی تاثیر داشته باشد‬ ‫و شاهد روزی باشیم که هیچ کودکی جز بازی‬ ‫و تفریح به کار دیگری نپردازد‪.‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2345‬‬ ‫بودجه عمومی کشــور در کمیســیون تلفیق مطرح‬ ‫نشــود‪ .‬ســقائیان فرد ادامه داد‪ :‬با این حال مســی ِر‬ ‫دیگــری برای برقراریِ فوق العــاده خاص پی گرفته‬ ‫شــد؛ با فعالیت و پشــتکار مدافعان سالمت و فعاالن‬ ‫صنفی ان ها و همچنین به پیشــنها ِد نظام پرستاری‪،‬‬ ‫وزارت بهداشــت موافقت کرد تا فوق العاده خاص را‬ ‫از محــل درامد اختصاصی خــود پرداخت کند‪ .‬این‬ ‫پیشــنهاد از سوی بیســت نفر از نمایندگان مجلس‬ ‫مطرح و مقرر شــد در زمان برســی الیحه بودجه‪ ،‬این‬ ‫موضوع ذیل الحاقیه بند ‪ ۱۷‬در صحن علنی‪ ،‬طرح و‬ ‫به رای گذاشــته شود‪ .‬دوشنبه هفته گذشته نیز این‬ ‫مسئله ‪ -‬یعنی برقراریِ فوق العاده خاص با ضریب نیم‬ ‫از محل درامدهای اختصاصی وزارت بهداشــت ‪ -‬در‬ ‫صحن علنی مجلس طرح شــد که متاسفانه با ان نیز‬ ‫مخالفت شد‪ .‬این در حالی است که فوق العاده خاص‬ ‫برای سایر دستگاه ها با ضریب سه برقرار شده بود اما‬ ‫برای کادر ســامت ضریب نیم پیشــنهاد شد که در‬ ‫کمال ناباوری با همین هم مخالفت شد‪.‬‬ ‫تنها راه باقی مانده‬ ‫تکیه بر مصوبه ستاد ملی کرونا است‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تنها راهی کــه در حال حاضر مانده‪،‬‬ ‫تکیــه بر مصوب ه ســتاد ملی کرونا اســت؛ شــخص‬ ‫رئیس جمهــور همانطور که دســتور به برقرای ماده‬ ‫‪ 10‬کارکنــان شــرکت نفــت داد‪ ،‬می تواند به وزارت‬ ‫بهداشــت تکلیــف کند که درامــد اختصاصی برای‬ ‫برقراری فوق العاده خاص در نظر بگیرد‪ .‬طبق تبصره‬ ‫‪ ۱۹‬الیحه بودجه هرگونه افزایش حقوق باید با مجوز‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه و نهادهای مربوطه باشــد‪ .‬از‬ ‫انجا که وزارت بهداشــت خود با این موضوع موافقت‬ ‫کرده در صورتِ دســتو ِر رئیس جمهور مســیر هموار‬ ‫می شــود‪ .‬ســقائیان فرد گفت‪ :‬مورد اخر‪ ،‬مخالفت با‬ ‫اســتخدام نیرو در وزارت بهداشت است‪ .‬سال هاست‬ ‫مجو ِز اســتخدام نیرو به وزارت بهداشــت داده نشده‬ ‫است‪ .‬امسال با رایزنی و فشارهایی که از ناحیه وزارت‬ ‫بهداشت و فعاالن صنفی به سازمان اداری استخدامی‬ ‫وارد شــد‪ ،‬این ســازمان مجوز جذب نیرو با برگزاری‬ ‫ازمون استخدامی را صادر کرد‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز توسعه خدمات بهزیستی‬ ‫مطر ح کرد؛‬ ‫اختصاص سهام عدالت به‬ ‫مددجویانجاماندهبهزیستی‬ ‫چنــد روز قبــل بود کــه شــورای عالی اجرای‬ ‫سیاســت های کلــی اصــل ‪ ۴۴‬قانون اساســی‬ ‫مصــوب کرد تا به ســه میلیون و پانصد هزار نفر‬ ‫از مشــموالن کمیته امداد‪ ،‬ســازمان بهزیستی و‬ ‫سه دهک اول ایثارگران ‪ ۱۰‬میلیون تومان سهام‬ ‫عدالتاختصاصیابد‪.‬بااینوجودمعلومنبودازاین‬ ‫تعداد‪ ،‬چه میزان مربوط به مددجویان بهزیستی‬ ‫است؛ایابااینمصوبهتمامیمددجویانبهزیستی‬ ‫تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفته اند؟ عبداله‬ ‫کرم زاده سرپرست مرکز فناوری اطالعات‪ ،‬امنیت‬ ‫فضــای مجازی‪ ،‬تحول اداری و توســعه خدمات‬ ‫بهزیســتی با بیان اینکه هنــوز همه مددجویان‬ ‫بهزیستی تحت پوشــش سهام عدالت نیستند؛‬ ‫گفــت‪ :‬چهــار میلیون و‪ ۸۰۲‬هــزار و‪ ۸۸۷‬نفر از‬ ‫مددجویان بهزیســتی ســهام عدالت دارند‪ .‬کرم‬ ‫زاده بــا بیان اینکه دو میلیون و چهارصد و هفتاد‬ ‫و دو هزار نفر هنوز هیچ گونه ســهمی از ســهام‬ ‫عدالت ندارند؛ گفت‪ :‬ما لیســت این افراد محروم‬ ‫از ســهام عدالت را به ســازمان خصوصی سازی‬ ‫ارسال کردیم تا سهام عدالت این افراد هم صادر‬ ‫شود‪ .‬به طور کلی ما ‪ ۷‬میلیون ‪ ۲۵۶‬هزار و ‪۷۴۰‬‬ ‫نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند‪ .‬سرپرست‬ ‫مرکز فنــاوری اطالعات‪ ،‬امنیت فضای مجازی‪،‬‬ ‫تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی با اشاره‬ ‫به مصوبه اخیر شــورای عالی اجرای سیاست های‬ ‫کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی گفت‪ :‬هنوز سازمان‬ ‫خصوصی ســازی به ما نگفته است که چه تعداد‬ ‫از ایــن ســه میلیون و پانصد هــزار نفر از جمله‬ ‫مددجویان بهزیســتی هستند‪ .‬سرپرست مرکز‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬تحول اداری و توسعه خدمات‬ ‫بهزیســتی خاطر نشان کرد‪ :‬به افرادی که پیش‬ ‫از این سهام عدالت داشته اند سهام یک میلیونی‬ ‫تعلق داده شده است؛ ممکن است بخشی از این‬ ‫افراد که به تازگی سهام عدالت گرفته اند پیش از‬ ‫این یا سهامی نداشته و یا سهام ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی‬ ‫را در اختیار داشتند که در حال حاضر به تمامی‬ ‫مددجویان بهزیستی که سهام عدالت دارند سهام‬ ‫یک میلیون تومانی داده شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی درامد پایدارترتبلیغاتی جهت وب سایت های محتوای محور رسانه های اجتماعی‬ ‫تحلیل ‪ :‬مهبد رضا اسکوییان ‪ -‬ارشد اقتصاد در تجارت الکترونیک‬ ‫ارائــه دهنــدگان محتــوا وب ســایت ها برنامه هایی را برای انتشــار‬ ‫محتــوای خــود و جذب هرچه بیشــتر خواننــدگان ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫خوانندگان بیشــتر به معنای نفوذ و درامد بیشــتر از طریق تبلیغات‬ ‫است‪ .‬از انجاییکه کاربران اینترنت بیشتر وقت خود را در پلتفرم های‬ ‫رســانه های اجتماعی می گذرانند‪ ،‬وب ســایت های محتوا نیز حضور‬ ‫در رسانه های اجتماعی مانند صفحات فیس بوک را ایجاد می کنند‬ ‫تــا ترافیک بیشــتر و در نتیجه درامــد حاصل از تبلیغات ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ارسال محتوایی در رسانه های اجتماعی که تعامل کمی با کاربر داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬به حضور اینده ارائه دهندگان محتوا در رســانه های اجتماعی‬ ‫اسیب می رساند‪.‬‬ ‫وب ســایت های محتوا باید پایداری کســب وکار را هنگام اســتفاده از‬ ‫رســانه های اجتماعــی در نظــر بگیرند تا اطمینــان حاصل کنند که‬ ‫می تواننــد بــه نیازهای مالی کوتا ه مدت پاســخ دهنــد بدون اینکه‬ ‫توانایی شــان برای براورده کردن نیازهای اینده شــان به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫پلتفرم های رســانه های اجتماعی مانند فیس بوک منبع ترافیک وب‬ ‫بسیار مهمی برای ارائه دهندگان محتوا بوده اند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬ارائه دهندگان محتوا نیز برای ادامه حیات باید از تولید‬ ‫خود ســود ببرند و تبلیغات منبع درامد ضروری اســت‪ .‬شــبکه های‬ ‫تبلیغاتی به عنوان واســطه بین وب ســایت های محتوا و فروشندگانی‬ ‫که نیاز به تبلیغ دارند‪ ،‬عمل می کنند‪ .‬بارزترین نمونه از این خدمات‬ ‫‪ GoogleAdSense‬است‪GoogleAdSense.‬ازطریقوب سایت های‬ ‫ثبت شده اسکن می کند و اگهی های مشابه را در وب سایت های محتوا‬ ‫بــه خواننــدگان ارائه می دهد‪ .‬زمانیکه کاربران تبلیغات را می بینند یا‬ ‫روی ان کلیک می کنند‪ ،‬وب سایت های محتوا پولی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬امروزه کاربران اینترنت برای به دست اوردن اطالعات به‬ ‫شدت به پلتفرم های رسانه های اجتماعی متکی هستند‪ .‬از انجاییکه‬ ‫رســانه های اجتماعی منبع اصلی ترافیک برای ارائه دهندگان محتوا‬ ‫هســتند‪ ،‬برای وب ســایت های محتوا بسیار مهم است که بدانند چه‬ ‫چیزی و چگونه در رســانه های اجتماعی پســت کنند تا خواننده را به‬ ‫وب سایت ها یا برنامه های خود هدایت کنند‪.‬‬ ‫درامد تبلیغاتی که توســط یک صفحه وب دریافت می شــود‪ ،‬از روی‬ ‫نمایش های تبلیغاتی محاسبه می شود‪ ،‬که وقتی اگهی در یک صفحه‬ ‫وب نمایش داده می شود و روی ان کلیک می شود‪ ،‬محاسبه می شود‪.‬‬ ‫محتوا از طریق رسانه های اجتماعی تبلیغ می شود و درامد حاصل از‬ ‫تبلیغات حاصل مجموعه ای از تعامالت کاربران است‪.‬‬ ‫محققان تعداد الیک ها‪ ،‬نظرات و اشــتراک گذاری ها و همچنین زمان‬ ‫به نظر اولیه و نســبت نظر ســاعت اول را اندازه گیری کردند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬مشخص شد که تعداد نظرات در یک ساعت اول پیش بینی کننده‬ ‫خوبی برای تعامل کلی است‪،‬‬ ‫نویســندگان از تعداد توییت ها برای نشــان دادن محبوبیت مقاالت‬ ‫خبری و ویژگی های مهندسی شده مانند امتیاز طبقه بندی‪ ،‬ذهنیت‪،‬‬ ‫موجودیت های نام گذاری شده و موجودیت منبع استفاده کردند‪ .‬این‬ ‫تحقیق نتیجه می گیرد که تاثیر ذهنیت محدود است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بیان احساسات قوی باعث می شود که محتوا ویروسی شود و این ایده‬ ‫را تایید می کند که محتوای متنی بر محبوبیت محتوا تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫مطالعات گذشــته نشــان داده است که ویژگیهای زمانی می توانند بر‬ ‫رفتار کاربران اینترنت تاثیر بگذارند در طول تعطیالت‪ ،‬کاربران وقت‬ ‫ازاد بیشــتری برای گشــت و گذار در اینترنت دارند که می تواند بر‬ ‫عملکرد پست های رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت بگذارد‪ .‬از طرفی‬ ‫مردم زمان کمتری برای گشــت و گذار در شــبکه در روزهای کاری‬ ‫دارند از اینرو‪ ،‬انتظار عملکرد باال کمتر است‪.‬‬ ‫در روزهای سه شنبه و شنبه‪ ،‬مردم تمایل دارند روی پستهای رسانه های‬ ‫اجتماعی که به طور ثابت تری ارائه می شوند کلیک کنند‪ .‬در روزهای‬ ‫یکشنبه‪ ،‬اگرچه به نظر می رسد که مردم در رسانه های اجتماعی زیاد‬ ‫مرور می کنند به همین دلیل تعداد برداشــت ها زیاد اســت انها اغلب‬ ‫روی پستها کلیک نمی کنند‪ .‬از انجاییکه کلیک های تبلیغاتی درامد‬ ‫بسیار بیشتری نسبت به برداشت های تبلیغاتی برای ناشر ایجاد می‬ ‫کنــد‪ ،‬تعجب اور نیســت که درامد تبلیغات زمانــی افزایش یابد که‬ ‫مردم تمایل بیشتری به کلیک روی پستها و تبلیغات داشته باشند‪.‬‬ ‫درامد هر پســت در روزهای شــنبه باالترین میزان است‪ ،‬در حالیکه‬ ‫کاربران روی پســتهایی که در ســه شــنبه ها در فیس بوک دیده اند با‬ ‫نــرخ باالیی کلیک می کننــد‪ ،‬احتمال کمتری دارد که روی تبلیغات‬ ‫کلیک کنند‪.‬‬ ‫مطالعات گذشــته همچنین از “ســاعت در روز” به عنوان یک ویژگی‬ ‫پیــش بینی اســتفاده کرده اند با ایــن حال‪ ،‬در عصر اینترنت موبایل‪،‬‬ ‫زمان اســتفاده کاربر از اینترنت به شــدت از عصر تا نیمه شب افزایش‬ ‫یافته اســت تا زمان رفت و امد را نیز در بر گیرد‪ .‬ما همبســتگی بین‬ ‫زمــان در یــک روز و معیارهای عملکرد را تجزیه و تحلیل می کنیم تا‬ ‫ایده بهتری به دست اوریم‪.‬‬ ‫حوالی ظهر و حوالی ساعت ‪ 11:00‬شب اوج هر دو برداشت و کلیک‬ ‫هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬جالب است که ساعات صبح عملکرد خوبی دارد‪،‬‬ ‫درســت مانند ســاعات بعدازظهر در کمال تعجب نرخ کلیک به ازای‬ ‫هر پست نیز در حدود ساعت ‪ 18:00‬بیشتر است‪ .‬برای بررسی بیشتر‬ ‫این موضوع‪ ،‬نسبت کلیک به نمایش را مانند شکل ‪ 7‬نشان می دهیم‪.‬‬ ‫دو نقطه اوج‪ ،‬جایی که بهترین نسبت کلیک به نمایش در پست های‬ ‫رسانه های اجتماعی رخ می دهد‪ ،‬حدود ساعت ‪ 6:00‬صبح و ظهر است‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای یک ناشر برای کسب درامد از طریق پست کردن‬ ‫پســت های رســانه های اجتماعی‪ ،‬در واقع حوالی ظهر است‪ ،‬با ساعت‬ ‫‪ 6‬صبح و نیمه شــب به ترتیب در رتبه دوم و ســوم قرار دارند‪ .‬نقطه‬ ‫‪ 6:00‬صبح نشــان می دهد که بســیاری از مردم در اوایل روز اینترنت‬ ‫را مرور می کنند‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬تجزیه و تحلیل ما از ویژگی های زمانی نشان می دهد‬ ‫که در یک روز‪ ،‬زمانهای بهینه برای ارســال پســت های رســانه های‬ ‫اجتماعی ‪ ۶‬صبح‪ ،‬ظهر و نیمه شــب اســت – اگر هدف کســب درامد‬ ‫بیشتر باشد‪ .‬در یک هفته‪ ،‬بهترین روزها برای ارسال پست در شبکه‬ ‫های اجتماعی پنجشــنبه‪ ،‬شــنبه و یکشنبه است که شنبه بیشترین‬ ‫درامد را برای هر پست ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مطالعه حاضر نشــان می دهد که مدلهای پیش بینی کننده می توانند‬ ‫بــه ارائه دهنــده محتــوا کمک کنند تا از حضور خود در رســانه های‬ ‫اجتماعی به طور موثرتری اســتفاده کند‪ .‬تنها با ارســال محتوایی که‬ ‫شانس بیشتری برای ایجاد تعامل با کاربر و درامد تبلیغاتی دارد‪ ،‬یک‬ ‫ارائــه دهنــده محتوا می توانــد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را‬ ‫متعادل کند‪ .‬دریافت درامد از تبلیغات بسیار مهم است‪ ،‬اما جلوگیری‬ ‫از مجازات از طریق یک پلتفرم رســانه های اجتماعی به دلیل ارســال‬ ‫بیش از حد‪ ،‬به همان اندازه مهم است‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2345‬‬ ‫طنز‬ ‫سیزده بدر امسال با کباب انالوگ!‬ ‫ب ه قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کســانی که فکر می کنند با افزایش قیمت دالر‪،‬‬ ‫ازســرگیری صادرات دام زنده و یا اعالم سرطان‬ ‫زا بودن گوشت قرمز و این جنگلوک بازی ها می‬ ‫توانند مانع از کباب خوری خلق اهلل شــوند زهی‬ ‫خیال باطل‪ ...‬چه دانشمندان و پزشکان‪ ،‬چه وزرای‬ ‫کشاورزی و بهداشت‪ ،‬حتی جناب ماسیمو بوتورا‬ ‫اشپز مشهور ایتالیایی خوششان بیاید یا نه‪ ،‬کباب‬ ‫سلطان غذاها است و مو الی شکاف این حقیقت‬ ‫انکار ناپذیر نمی رود‪ .‬حاال نصرت گوکچه اشــپز‬ ‫ترکیه ای و سلبریتی های گیاهخوار که جای خود‬ ‫دارند و اص ً‬ ‫ال نظرشان مهم نیست!اخیرا ً هم اعالم‬ ‫کرده اند گیاهخوارها ‪ ۷۳‬درصد کمتر از سایرین به‬ ‫نوع وخیم کرونا مبتال می شوند که مث ً‬ ‫ال مردم دور‬ ‫گوشت قرمز را خط بکشند‪ .‬شما گفتید ما هم باور‬ ‫کردیم‪ .‬معلوم نیست خیار و بادمجان کدام تاجر‬ ‫فروش نرفته که می خواهد ادای سلطان هویج را‬ ‫در دوران کرونا را بیاورد و خرش را دو ســره کرایه‬ ‫بدهد‪ .‬بگذریم ‪...‬‬ ‫حقیقت امــر این روزهــا قیمت گوشــت قرمز‬ ‫مختصری کشمشی شد و دل نگرانی هایی برای‬ ‫اهالی کباب و کباب روز ســیزده بــدر ایجاد کرد‬ ‫که دوســتان و محققان موسســه علوم و صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬این توطئــه را با دمپایــی در نطفه خفه‬ ‫کردند و زحمت کشــیدند عجالتاً گوشت انالوگ‬ ‫تولید کردند!‬ ‫واال ما تا همین هفته گذشته فکر می کردیم این‬ ‫داســتان دیجیتال و انالوگ مال انتن های صدا و‬ ‫سیما یا فیلم های ‪ 36‬تایی دوربین های عکاسی‬ ‫قدیمی است‪ .‬یادش به خیر اگر یک بار ‪ 37‬تا عکس‬ ‫می گرفت ذوق مرگ می شــدیم‪ .‬اما ظاهرا ً سواد‬ ‫مکتبخانه ای ما با علم روز همپوشانی ندارد و اخیرا ً‬ ‫گوشت هم مثل خیلی چیزهای دیگر در ازمایشگاه‬ ‫انالوگ تولید می شود‪ .‬اصل خبر به روایت جراید ‪...‬‬ ‫عضو هیات علمی موسســه علوم و صنایع غذایی‬ ‫گفت‪ :‬بنا بر درخواست صنعت‪ ،‬در موسسه پژوهشی‬ ‫علوم و صنایع غذایی یک تیم تحقیقاتی به تولید‬ ‫گوشــت انالوگ گیاهی با اســتفاده از ضایعات‬ ‫کارخانجات تولید پروتئین های گیاهی پرداخت‬ ‫و ما با توســعه روش های مختلف ساختاردهی به‬ ‫تولید مواد پروتئینی الیافی گیاهی دست یافتیم‬ ‫که بافت و ویژگی های مشــابه گوشــت را دارد و‬ ‫می تواند به عنوان گوشت انالوگ وارد سبد غذایی‬ ‫مصرف کننــدگان در اینده نزدیک شــود‪ .‬رافع‬ ‫افزود‪ :‬در این محصول ساختاردهی شده از برخی‬ ‫پروتئین های گیاهی‪ ،‬اتصال دهنده ها‪ ،‬روغن های‬ ‫گیاهی‪ ،‬طعم دهنده ها‪ ،‬ادویه هــا و عوامل رنگی‬ ‫طبیعی برای کمک به بهبود طعم و بافت‪ ،‬اتصال‬ ‫اب‪ ،‬احساس دهانی و شبیه سازی بافت استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جناب اقای رافع خدا خیرت بدهد‪ .‬همه چیز این‬ ‫گوشت یک طرف‪ ،‬احساس دهانی اش یک طرف!‬ ‫یعنی وقتی این گوشت را به دندان می کشید‪ ،‬انگار‬ ‫کباب بره میل می کنید و طعمش را دهان تا ساعت‬ ‫ها احساس می کند‪ .‬اص ً‬ ‫ال کمی با دقت گوش فرا‬ ‫دهید صدای بع بع کردن زبان بسته هم به گوش‬ ‫می رسد‪ .‬فقط ما نفهمیدیم این احساس دهانی را از‬ ‫کجا فراهم کردید که در کنار ادویه و طعم دهنده و‬ ‫روغن گیاهی به گوشت اضافه کردید؟! جسارتاً اگر‬ ‫فرمول خاصی ندارد و محرمانه نیست‪ ،‬کلیپش را‬ ‫در پیج موسسه علوم و صنایع غذایی منتشر کنید تا‬ ‫این عمو سیفی ما هم هنگام پختن املت و دو پیازه‬ ‫برای معلم ها دو قاشق از این « احساس دهانی» به‬ ‫غذاهایش اضافه کند! خدا را چه دیدید شاید طعم‬ ‫غذاهایش از «بد مزه» به «بی مزه» تغییر پیدا کند‬ ‫و قابل خوردن شود! خیر از جوانی تان ببینید ‪...‬‬ ‫فناوری‬ ‫مزایای جدید مایکروسافت‬ ‫برای ویندوز ‪۱۱‬‬ ‫مایکروسافت چند به روزرسانی مهم را برای ویندوز‬ ‫‪ ۱۱‬در اوایل این هفته منتشــر و پنجره هایی را به‬ ‫برنامه ‪ Notepad‬اضافه کرد‪ .‬همچنین «‪»Bing‬‬ ‫جدید را که مبتنی بر هوش مصنوعی اســت را به‬ ‫کادر جستجوی نوار وظیفه اضافه‪ ،‬و پیش نمایش‬ ‫جفت سازی ایفون‪ ،‬ابتدایی ‪ iMessage‬را اعمال‬ ‫نموده است‪.‬‬ ‫این تغییرات احتماالً پایه ای برای به روزرســانی‬ ‫بزرگ ‪ ۲۳H۲‬برای سیستم عامل ویندوز در اواخر‬ ‫امســال خواهند بود‪ ،‬و ‪ Dev Channel‬این هفته‬ ‫یک میکســر صدای جدید و بهبود یافته را برای‬ ‫ویندوز و برنامه های ان درست از منوی تنظیمات‬ ‫سریع در سمت راســت پایین نوار وظیفه نمایش‬ ‫داده است‪ .‬این به روزرســانی جدید به شما امکان‬ ‫می دهد سوئیچ ها را بین دســتگاه های خروجی‬ ‫تغییر دهید‪ ،‬میزان صدای خروجی خود را کنترل‬ ‫کنید‪ ،‬حجم هر برنامه ببینید و تنظیمات را بی صدا‬ ‫کنید تا بتوانید یک برنامه را بی صدا یا داشته باشید‪.‬‬ ‫این نســخه همچنین قابلیتی به نــام مدیریت‬ ‫خودکار رنگ (‪ )ACM‬را توســعه داده است؛ این‬ ‫قابلیت‪ ،‬یک مدیریت رنگ با شتاب سخت افزاری‬ ‫در سراسر سیستم است که تضمین می کند رنگ ها‬ ‫در برنامه ها در صفحه های مختلف با قابلیت های‬ ‫متفاوت یکســان به نظر برســند‪ .‬این به عنوان‬ ‫جایگزینــی برای فناوری هــای قدیمی مدیریت‬ ‫رنگ ویندوز‪ ،‬مانند مدیریت رنگ تصویر (‪ )ICM‬و‬ ‫سیستم رنگی ویندوز (‪ )WCS‬طراحی شده است‪.‬‬ ‫گوناگون‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪2023‬‬ ‫شــماره پیاپــی‪2345 :‬‬ ‫سیاســت‪ :‬اناهیتــا جعفــری‬ ‫صاحــب امتیــاز و مدیرمســئول‪ :‬وحیــد ملــک‬ ‫اقتصــاد و گوناگــون‪ :‬بهــاره یوســفی‬ ‫زیــر نظــر شــورای ســردبیری‬ ‫عضــو تعاونــی مطبوعــات کشــور‬ ‫نفــت و انــرژی‪ :‬ســعیده کاظمیــان فــرد‬ ‫جامعــه‪ :‬مریــم کاظمیــان فــرد‬ ‫صفحــه ارا ‪ :‬داود احمــدی‬ ‫کدپســتی‪1418844678 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت پــاک ‪ 275‬واحــد ‪17‬‬ ‫لیتوگرافــی و چــاپ‪ :‬گل اذیــن ‪66791365 - 66‬‬ ‫دورنــگار‪02166126139 :‬‬ ‫تلفــن‪66915268 - 66917312 :‬‬ ‫گردشگری‬ ‫دریچه علم‬ ‫بوستان سنگی کمر مقبوال ؛‬ ‫افسردگی احتمال سکته مغزی را افزایش می دهد‬ ‫نتایج یک مطالعه بین المللی جدید نشــان داد که حدود ‪ ۱۸‬درصد از‬ ‫افرادی که سکته کرده اند‪ ،‬در مقایسه با ‪ ۱۴‬درصد از کسانی که سکته‬ ‫مغزی نکرده اند‪ ،‬عالئم افســردگی داشته اند‪.‬محققان دریافتند افرادی‬ ‫که عالئم افســردگی قبل از ســکته مغزی داشتند‪ ،‬در مقایسه با افرادی‬ ‫که عالئم افسردگی نداشتند‪ ،‬به طور کلی ‪ ۴۶‬درصد بیشتر در معرض‬ ‫خطر سکته بودند‪.‬با افزایش عالئم‪ ،‬خطر سکته مغزی نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫دکتر «رابرت مورفی»‪ ،‬نویســنده این مطالعه از دانشــگاه گالوی ایرلند‪،‬‬ ‫می گوید‪« :‬افسردگی بر افراد در سراسر جهان تاثیر می گذارد و می تواند‬ ‫تاثیرات گسترده ای در زندگی افراد داشته باشد‪».‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪« :‬نتایج ما نشــان می دهد که عالئم افســردگی با‬ ‫افزایش خطر ســکته مغزی مرتبط اســت و این خطر در گروه های سنی‬ ‫مختلف و در سراســر جهان مشــابه است‪».‬محققان از داده های بیش از‬ ‫‪ ۲۶۰۰۰‬بزرگســال که شــامل ‪ ۳۲‬کشور در سراسر اروپا‪ ،‬اسیا‪ ،‬شمال و‬ ‫جنوب امریکا‪ ،‬خاورمیانه و افریقا بود‪ ،‬استفاده کردند‪.‬بیش از ‪۱۳۰۰۰‬‬ ‫نفر از شــرکت کنندگان دچار ســکته مغزی شــده بودند‪ .‬انها با بیش از‬ ‫‪ ۱۳۰۰۰‬نفر که سکته مغزی نکرده بودند اما از نظر سن‪ ،‬جنس‪ ،‬هویت‬ ‫نژادی یا قومی مشابه بودند‪ ،‬مقایسه شدند‪.‬‬ ‫اطالعاتــی درباره عالئم افســردگی افراد‪ ،‬یک ســال قبــل از مطالعه‬ ‫جمع اوری شــد‪ ،‬از جمله اینکه ایا شــرکت کنندگان در ‪ ۱۲‬ماه گذشته‬ ‫برای دو یا چند هفته متوالی احساس غمگینی‪ ،‬یا افسردگی داشتند‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان همچنین در ابتدای مطالعه به ســواالتی در مورد‬ ‫عوامل خطر قلبی عروقی از جمله فشار خون باال و دیابت پاسخ دادند‪.‬‬ ‫محققان دریافتند افرادی که پنج عالمت یا بیشتر از افسردگی را گزارش‬ ‫کردند‪ ۵۴ ،‬درصد بیشتر از افرادی که هیچ عالمتی نداشتند‪ ،‬در معرض‬ ‫خطر ســکته مغزی بودند‪ .‬افرادی که ســه تا چهار عالمت افســردگی را‬ ‫گزارش کرده بودند‪ ۵۸ ،‬درصد بیشــتر در معرض خطر بودند و کســانی‬ ‫که یک یا دو عالمت افســردگی را گزارش کردند‪ ۳۵ ،‬درصد بیشــتر در‬ ‫معرض خطر بودند‪.‬افرادی که عالئم افسردگی داشتند‪ ،‬بیشتر در معرض‬ ‫ســکته های مغزی شدید قرار نداشــتند‪ .‬با این حال‪ ،‬احتمال بیشتری‬ ‫داشت که یک ماه پس از سکته‪ ،‬عوارض بدتری داشته باشند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫اولین و بزرگترین پارک سنگ‬ ‫نگاره های ایران‬ ‫برخی افراد تصور می کنند جاذبه های دیدنی شــهر‬ ‫مشــهد‪ ،‬فقــط به حرم مطهر امــام رضا (ع) خالصه‬ ‫می شود‪ .‬این دیدگاه کام ً‬ ‫ال غلط است! استان خراسان‬ ‫رضوی‪،‬مملوازجاذبه هایتاریخی‪،‬طبیعیوفرهنگی‬ ‫اســت که هر کدام از ان ها مکان هایی بســیار زیبا و‬ ‫دیدنی برای گذراندن اوقات فراغت هستند‪ .‬بوستان‬ ‫ســنگی کمر مقبــوال مجموعه ای از اثار باســتانی‬ ‫به جامانده از گذشته های خیلی دور در شمال شرق‬ ‫ایران اســت‪ .‬در این مقاله قصد داریم شــما را با این‬ ‫مکان تاریخی ارزشمند اشنا کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫بوستان سنگی کمر مقبوال کجاست؟‬ ‫کمر مقبوال‪ ،‬منطقه ای کوهســتانی در دره داغستان‬ ‫اســت که مساحتی حدود ‪ 250‬هکتار دارد‪ .‬بوستان‬ ‫ســنگی کمر مقبوال که ‪ 5‬کیلومتر از این منطقه را‬ ‫بــه خود اختصاص داده‪ ،‬مجموعه ای از ســنگ های‬ ‫اتش فشانی بکر و سنگ نگاره های باستانی ارزشمند‬ ‫اســت‪ .‬بیشترین تراکم این سنگ نگاره ها مربوط به‬ ‫دره داغســتان‪ ،‬کمر ســیاه و کالته درخت بید است‪.‬‬ ‫گ نگاره های کشــف شــده در دره‬ ‫مجموعه ســن ‬ ‫داغســتان‪ ،‬به عنوان بوســتان ســنگی کمر مقبوال‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫هنرمندی بریتانیایی با استفاده از کتاب های دست دوم موفق به خلق مجسمه های جالبی شده است که باعث تحسین هر بیننده ای می شود‪ /.‬منبع ‪ :‬کجارو‬ ‫پرده نقره ای‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی «شماره ‪:»۱۰‬‬ ‫«شماره ‪ »۱۰‬مجید صالحی را به قهرمان‬ ‫سینمای دفاع مقدس تبدیل کرد‬ ‫تهیه کننده فیلم ســینمایی «شماره ‪ »۱۰‬گفت‪:‬‬ ‫از همان اول دنبال این بودیم کــه فیلم متفاوتی‬ ‫بسازیم و یکی از تفاوت ها این بود بازیگرانی انتخاب‬ ‫شوند که تماشــاچی تصورش را هم نکرده باشد و‬ ‫به همین دلیل ســراغ مجید صالحی رفتیم و این‬ ‫فیلم‪ ،‬مجید صالحی را به یک قهرمان دفاع مقدس‬ ‫تبدیل کرد‪.‬‬ ‫ابراهیــم اصغری اظهار داشــت‪ :‬هــم فیلم و هم‬ ‫زحمات مجید صالحی این کار را کرد‪.‬‬ ‫وی درباره نقش افرینی مجید صالحی و این که ایا‬ ‫فیلم توانست از این بازیگر قهرمان سینمای دفاع‬ ‫مقدس بسازد‪ ،‬گفت‪ :‬این بستگی به تالش بعدی‬ ‫مجید صالحی خواهد داشــت اما به نظرم در این‬ ‫فیلم هم مخاطب و هم کارشناســان به خوبی با او‬ ‫ارتباط برقرار کرده و او را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫اصغری گفت‪ :‬مجید صالحــی رقیب خیلی جدی‬ ‫نداشــت و از همان اول دنبال این بودیم که فیلم‬ ‫متفاوتی بســازیم و یکــی از تفاوت هــا این بود‬ ‫بازیگرانی انتخاب شــوند که تماشاچی تصورش‬ ‫را هم نکرده باشــد و به همین دلیل سراغ مجید‬ ‫صالحی رفتیم‪.‬‬ ‫تهیه کننده شماره ‪ ۱۰‬گفت‪ :‬تقریبا اکثر اتفاق هایی‬ ‫که در این فیلم می افتد بر اساس مستنداتی است‬ ‫که از زبان تعداد زیادی از اســرای مختلف روایت‬ ‫شــده که این مســتندات در قصه ای دراماتیک‬ ‫تجمیع و فیلم شماره ‪ ۱۰‬ســاخته شده است‪ .‬از‬ ‫کتاب هایی که راجع به اسرا نوشته شده هم برای‬ ‫ساخت فیلم برداشت شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که به فیلم خــودم از ‪ ۵‬نمره چهار‬ ‫می دهم‪ ،‬گفت‪ :‬اولین ویژگی کــه فیلم دارد این‬ ‫است که با مخاطب خوب ارتباط برقرار می کند و‬ ‫دومین ویژگی ان این است که یک بخشی از تاریخ‬ ‫ناگفته سینمای دفاع مقدس را روایت می کند و این‬ ‫که اجزای مختلف از بازیگرها تا قصه‪ ،‬صحنه‪ ،‬گریم‬ ‫و همه عناصر کار خود را به خوبی انجام دادند‪.‬‬ ‫اصغری گفت‪ :‬در جشنواره فیلم فجر‪ ،‬این فیلم در ‪۱۱‬‬ ‫رشته کاندید شد‪ .‬این قطعا بدان معناست که بچه ها‬ ‫نمره خوبی گرفتند و از روزهای اولی که شماره ‪۱۰‬‬ ‫ساخته می شــد بارها به حمید زرگرنژاد گفتم که‬ ‫این فیلم یکی از سه چهار فیلم خوب امسال در حد‬ ‫بضاعت سینمای ایران خواهد بود‪.‬وی افزود‪ :‬این را‬ ‫که فیلم چقدر در ارایه یک اثر مقاومتی موفق بوده‬ ‫باید از فرماندهان نظامی کشــور بپرسید‪ .‬افسوس‬ ‫خوردم و در دیدارهای جداگانه ای که با فرماندهان‬ ‫ارتش و سپاه داشتم همگی متفق القول بودند و بدون‬ ‫تعارف گله داشــتند که چرا این فیلم بهترین فیلم‬ ‫جشنواره فجر نشد‪ .‬فرماندهان نظامی گفتند بهترین‬ ‫نکاتی که به عنوان ایثار و مقاومت مد نظر ما بود در‬ ‫شماره ‪ ۱۰‬به تصویر کشیده شده است‪.‬‬ ‫اصغری افزود‪ :‬به گفته اینها مخاطب عام ســینما‬ ‫را می بیند اما کســانی که جنگ را به خوبی درک‬ ‫کرده اند احساس می کنند که رزمنده ایرانی برای‬ ‫نسل جدید باید به خوبی به تصویر کشیده شود و‬ ‫احساس می شود در این فیلم چنین اتفاقی افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن دربــاره تعامل تیم هــای تولید و‬ ‫کارگردانــی گفت‪ :‬بدون اغراق همــکاری این دو‬ ‫خیلی خوب بود‪ .‬مهمترین چیزی که بابت تولید‬ ‫فیلم سرم را باال می گیرم این است که با فیلم هایی‬ ‫رقابت کرد کــه چندین برابر هزینه ســاخت ان‬ ‫برایشان هزینه شده بود و حداقل تا ‪ ۱۰‬برابر زمان‬ ‫برای کارهایشان گذاشته بودند‪.‬‬ ‫تاریخچه سنگ نگاره کمر مقبوال‬ ‫درمیاندورشــتهکوههزارمســجدوبینالود‪،‬دشت‬ ‫حاصل خیــز تــوس قرار دارد‪ .‬ایــن منطقه به دلیل‬ ‫برخورداری از شــرایط زیست محیطی مطلوب‪ ،‬در‬ ‫طول سالیان طوالنی به مکانی مناسب برای زیست‬ ‫و تداوم حیات انسان تبدیل شده بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار

روزنامه روزگار 2396

روزنامه روزگار 2396

شماره : 2396
تاریخ : 1402/03/13
روزنامه روزگار ۲۳۹۵

روزنامه روزگار ۲۳۹۵

شماره : ۲۳۹۵
تاریخ : 1402/03/11
روزنامه روزگار ۲۳۸۸

روزنامه روزگار ۲۳۸۸

شماره : ۲۳۸۸
تاریخ : 1402/03/02
روزنامه روزگار ۲۳۸۶

روزنامه روزگار ۲۳۸۶

شماره : ۲۳۸۶
تاریخ : 1402/02/31
روزنامه روزگار ۲۳۸۴

روزنامه روزگار ۲۳۸۴

شماره : ۲۳۸۴
تاریخ : 1402/02/28
روزنامه روزگار ۲۳۸۲

روزنامه روزگار ۲۳۸۲

شماره : ۲۳۸۲
تاریخ : 1402/02/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!