روزنامه روزگار شماره 2306 - مگ لند

روزنامه روزگار شماره 2306

روزنامه روزگار شماره 2306

روزنامه روزگار شماره 2306

‫عبدالحسین روح االمینی در نشست‬ ‫کمیته سالمت مجمع نمایندگان تهران ‪:‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد‪:‬‬ ‫رفع فیلتر برخی‬ ‫سرویس های‬ ‫محدودشده؛ به زودی‬ ‫وضعیت بهداشت و درمان‬ ‫در بودجه مطلوب نیست‬ ‫عبدالحسینروحاالمینی‪،‬رئیس کمیته‬ ‫ســامت مجمع نمایندگان تهران در این‬ ‫نشست‪ ،‬گفت‪ :‬در استانه بررسی بودجه‬ ‫‪ 1402‬قــرار دار یــم و وضعیــت بهداشــت و‬ ‫درمــان در بودجــه مطلوب نیســت و باید‬ ‫تدبیــر کــرد که وضعیت بهداشــت پایتخت‬ ‫بدتر نشود‪...‬‬ ‫| صفحه ‪7‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت‪:‬‬ ‫تالشــمانایناســتمحدودیت هایی کهقابلیت‬ ‫نشــااهلل‬ ‫برطرف شــدن را دارند‪ ،‬برداشــته شــود و ا ‬ ‫طــیدوروز اینــده‪،‬خبر هــایخوشــیدر ایــنزمینه‬ ‫خواهید شنید‪ ،‬اما دو پلت فرم اینستا گرام و واتس‬ ‫اپفعالشاملایناتفاقنمی شوند‪ | ...‬صفحه ‪3‬‬ ‫شمــــــــــاره پیاپــی‪ 2306 :‬یکشــنبه ‪ 2‬بهمــن ‪1401‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اینفانتینو‪،‬ناممجعولوتکراری کهدیگر اشتباهنیست‬ ‫اقایتاج کالهتانراباالتر بگذارید‬ ‫سعید رضی پور‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫درشــرایطیکــه فوتبالایــراندرهیچبُعدیچهدر‬ ‫سطح باشگاهی چه در سطح ملی حال و روز مناسبی‬ ‫نداردوشکســتتمامعیاردرمســابقاتجامجهانیو‬ ‫از دســت رفتن جایگاه نخست رنکینگ ایران در اسیا‬ ‫و مشــخص نبودن ســرمربی اینده تیم ملی در فاصله‬ ‫چند ماه باقی مانده به جام ملت ها از یک ســو و عدم‬ ‫پیشــرفت محســوس در خصوص موانع کسب مجوز‬ ‫حرفه ای باشگاه ها که منجر به رفع نگرانی های موجود‬ ‫شــود‪ .‬مســائل دیگری همچون ورود‪ VAR‬به فوتبال‬ ‫ایــرانکــههمچناندرحدوعدهوصحبتباقیمانده‬ ‫از ســوی دیگر باعث شــده از هیچ جنبه ای نتوانیم به‬ ‫مهدی تاج در راس فدراسیون فوتبال ایران نمره قبولی‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫در این شرایط انتظارهای حداقلی در خصوص رعایت‬ ‫برخی مسائل با استفاده از دیپلماسی ورزشی و استفاده‬ ‫از روابط حســنه ای که رئیس فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫مدعی ان اســت هم انجام نمی شــود تا پرونده رئیس‬ ‫بــاتجربــهفدراســیونفوتبــالپربارتــرازقبلهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ماجرایی که در حال حاضر قصد داریم به ان بپردازیم‪،‬‬ ‫تکرار اســتفاده از نام مجعول خلیج ع رب ی از ســوی‬ ‫جیانیاینفانتینو‪،‬رئیسفیفاستکهباتوجهبهمسبوق‬ ‫به ســابقه بودن ان دیگر نمی توان اشتباه یا نااگاهی را‬ ‫برای توجیه به کار برد و مشــخص اســت با یک برنامه‬ ‫ریزیهدفمندبرایعادیسازیچنینموضوعیطرف‬ ‫هستیموباتوجهبهاینکهمی دانیمهزینه هایهنگفتی‬ ‫در فوتبال از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس‬ ‫انجام می شود‪ ،‬چه بسا بتوان با یک بررسی ریشه چنین‬ ‫اهداف هدفمندی را دنبال کرد و به نتیجه الزم رسید‪.‬‬ ‫این یک طرف قضیه است و ضعف دیپلماسی ورزشی‬ ‫ما در فدراسیون فوتبال در خصوص این مورد موضوع‬ ‫دیگری است که نمی توان به هیچ وجه ان را انکار کرد‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم مهدی تاج در وعده های انتخاباتی خود‬ ‫و مصاحبه هایــش قبل از برگــزاری مجمع انتخاباتی‬ ‫فدراســیون فوتبال مدام از رابطه حســنه و نزدیک با‬ ‫سران ‪ AFC‬و فیفا صحبت می کرد ولی تا کنون تاثیر‬ ‫قابلتوجهیازاینرابطهحسنهدرفوتبالایراناحساس‬ ‫نکردیموحتیدردفاعازحقوقحداقلیوبدویخودمان‬ ‫که احترام به تمامیت ارضی ایران اســت هم عملکرد‬ ‫مناســب و درخوری نداشــتیم و اکتفا کردن به صدور‬ ‫بیانیــهومحکــومکردندرکالماکتفاکردیمواقدامی‬ ‫مقتضی در این خصوص صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که خلیج فارس یک اصل غیر قابل‬ ‫انکار است و موضوعی نیست که بخواهیم با ان با سهل‬ ‫انگاری برخورد کنیم و اگر مسئوالن فدراسیون فوتبال‬ ‫ایران همچنان دراین خصوص در خواب زمســتانی به‬ ‫سر می برند باید به انها گفت کالهشان را باالتر بگذارند‬ ‫شاید بهتر متوجه شوند اطرافشان چه می گذرد‪.‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪ 29‬جماد ی الثانی ‪ 22 1444‬ژانویه ‪ 8 2023‬صفحه تک شماره‪ 30000 :‬ریال‬ ‫گزارش «روز گار» از تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار مسکن؛‬ ‫رابطه منفی بین سود سپرده و قیمت ملک‬ ‫روندهایزمانیبررسیشدهدریکدوره‪۱۷‬سالهنشانمی دهدهموارهمیاننرخسودحقیقی‬ ‫خ یا جذابیت سود‬ ‫سپرده و قیمت مسکن یک ارتباط منفی برقرار بوده به گونه ای که با کاهش نر ‬ ‫سپرده هایبانکی‪،‬قیمتمسکنافزایشیافتهاست‪ .‬کارشناسانمعتقدهستند‪:‬در کنار عواملی‬ ‫مثــلرشــدنقدینگــیونــرخارز کــهبــاافزایــشتقاضــاوهزینهتولیدمنجر بهافزایشقیمتمســکن‬ ‫می شود‪ ،‬کاهش در نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر‬ ‫| صفحه ‪3‬‬ ‫بخشبانکیباال می برد‪،‬بهانتقالدارایی هااز بازار سپردهبهمسکنمنجر می شود‪...‬‬ ‫از درس و مشق افتادیم‬ ‫‪7‬‬ ‫ترس سهامداران‬ ‫عامل معامالت‬ ‫منفی نمادها‬ ‫‪3‬‬ ‫خط قرمزها را کم کنیم‬ ‫حال و روز سریال هایمان‬ ‫بهتر می شود‬ ‫دستاوردهایتور منطقه ایوزیر امور خارجهدر مسیر توسعهدیپلماسی؛‬ ‫‪8‬‬ ‫سه سفر با یک هدف‬ ‫تغییر نقشه های‬ ‫ژئوپلیتیکی جهان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ضمن‬ ‫محکومیت اقدام پارلمان اروپا علیه ســپاه پاســداران‬ ‫انقالب اســامی‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬قطعا مردم و نیروهای‬ ‫مسلح پاسخی سخت به اتحادیه اروپا خواهند داد‪.‬‬ ‫پارلماناروپاقطعنامهضدایرانیرابااکثریتارابهتصویب مــی کوبید تا نالــه درد پایش را مخفی کند و دیگران اســامی در این زمینه در صفحه شــخصی خود در‬ ‫رساند؛دراینقطعنامهازاتحادیهاروپاخواستهشدهاست ندانند‪ ).‬شــما ‪ ۴۰‬ســال است پا به دیوار می کوبید‪ .‬از توئیتر نوشــت‪« :‬تروریســت خواندن ســپاه توسط‬ ‫اصلی گروهک‪‎‬منافقین و رژیم کودک کش‬ ‫تانامســپاهپاســدارانایراندرفهرستتروریستیاین درد شکست «های» می کنید‪ .‬جواب «های»‪« ،‬هوی»‬ ‫ِ‬ ‫حامیان ِ‬ ‫ن شکن باشید‪ .‬جبار کوچکی ‪‎‬اســراییل بسیار مضحک است‪ ،‬ولی مضحک تر از ان‬ ‫است‪ .‬منتظر پاسخ دندا ‬ ‫اتحادیه قرار گیرد و تحریم ها علیه سپاه افزایش یابد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن محکومیت نژاد‪ ،‬عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای تصور کودکانه براندازان در وکالت دادن به‪ ‎‬ربع پهلوی‬ ‫این اقدام خصمانه‪ ،‬به اروپایی ها هشدار دادند که این اسالمی نیز‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬اتحادیه اروپا باید بداند‪ ...‬اســت‪ ».‬مجتبی یوســفی‪ ،‬عضو کمیسیون عمران‬ ‫اقــدام انها بی جواب نخواهد ماند‪ .‬عبدالعلی رحیمی تحریم و تروریســتی خواندن ســپاه پاسداران انقالب مجلس شــورای اسالمی در صفحه شخصی خود در‬ ‫مظفری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس‪ ،‬اسالمی یعنی اقدام علیه‪‎‬بسیج و کل نیروهای انقالبی توئیتر نوشــت‪« :‬اگر امروز در خیابان های شانزلیزه و‬ ‫در توئیتر خود نوشت‪« :‬تحریم سپاه تحریم کل کشور قطعا مردم ما و نیروهای مســلح پاســخی ســخت به اکسفورد با ارامش قدم می زنید‪ ،‬به لطف رشادتهای‬ ‫‪‎‬سپاه پاسداران ایران در مقابله با تروریست های داعش‬ ‫اســت‪ .‬مگر تاکنون تحریم نبودیم‪( .‬فردی غضبناک ‪‎‬اتحادیه اروپا خواهند داد‪.‬‬ ‫پــا بــه دیوار می کوبید پایش درد گرفت‪ ،‬داد می زد و محمد رشــیدی‪ ،‬عضو هیات رئیســه مجلس شورای و‪ ...‬است که پرورش یافته سیستم امنیتی شماست‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس خطاب به پارلمان اروپا‪:‬‬ ‫جواب «های»‪«،‬هوی» و جواب «سیلی»‪«،‬سیلی» است‬ ‫حق عکس العمل ما هم محفوظ است‪».‬‬ ‫علی حدادی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و‬ ‫شوراهادرصفحهشخصیخوددرتوئیترضمنمحکومیت‬ ‫ایناقدام‪،‬نوشت‪«:‬ظاهرا ًترکشموشک هاییکهسپاهبه‬ ‫تروریست هایداعش‪،‬سنت کاموکوملهشلیککردهبه‬ ‫پارلماناروپاهمبرخوردکردهاست!همانطورکهگفته ایم‬ ‫و اثبات کرده ایم دوران بزن دررو تموم شده و اروپا بهای‬ ‫این تصمیم احمقانه را خواهد پرداخت‪».‬‬ ‫جاللرشیدیکوچی‪،‬عضوکمیسیونامورداخلیکشور‬ ‫و شوراها در مجلس در توئیتر خود نوشت‪« :‬دولت هایی‬ ‫که ســازنده بزرگترین تروریست های دنیا چون داعش‬ ‫فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫فروش امال ک و مستغالت‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اذربایجانشــرقی در نظــر دارد امــاک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را از طریــق‬ ‫مزایــده عمومــی و بــا مشــخصات ذیــل و جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده‪ ،‬بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)‬ ‫(‪ )www.setadiran.ir‬و بــا شــماره مزایــده ‪ 2001003978000001‬الــی ‪ 2001003978000004‬بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دعــوت بعمــل مــی ایــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایــده بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی‬ ‫دولــت (ســتاد) مراجعــه و پــس از تکمیــل‪ ،‬اســناد و قیمــت پیشــنهادی خــود را در ســامانه مذکــور بارگــذاری نمــوده و عــاوه بــر ان ودیعــه‬ ‫(تضمیــن شــرکت در مزایــده) را بصــورت فیزیکــی در قالــب پاکــت الــف تحویــل دبیرخانــه اداره کل بــه ادرس‪ :‬تبریــز ‪ -‬خیابــان ارتــش جنوبــی‬ ‫ تقاطــع خیابــان مصلــی ‪ -‬ســاختمان مرکــزی‪ ،‬نماینــد‪.‬‬‫ زمان انتشار مزایده در سامانه‪ :‬از ساعت ‪ 18‬مورخه ‪1401/11/03‬‬‫ مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخه ‪1401/11/16‬‬‫ً‬ ‫ تاریخ بازدید‪ :‬صرفا از تاریخ ‪ 1401/11/04‬تا تاریخ ‪ 1401/11/30‬غیر از ایام تعطیل‪ ،‬در بازه زمانی ساعت ‪ 9‬صبح الی ساعت ‪14‬‬‫ اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخه ‪1401/11/30‬‬‫ زمان باز گشایی قیمتها‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز سه شنبه مورخه ‪1401/12/02‬‬‫مورخه ‪1401/12/04‬‬ ‫ زمان اعالم به برنده‪:‬‬‫مبلغ ودیعه (تضمین شرکت در مزایده) فقط به یکی از صورتهای زیر به دستگاه مزایده گزار تسلیم می شود‪:‬‬ ‫(بانک مرکزی ایران)‬ ‫‪ .1‬رسید بانکی واریز وجه به حساب شماره ‪4054026207565567‬‬ ‫( شناسه واریز ‪( ) 933113754113791205510000000003‬درج شناسه واریز الزامی است)‬ ‫ً‬ ‫‪ :1-1‬درج شــماره حســاب (ترجیحــا ســیبا) بنــام شــرکت و شــماره تلفــن همــراه‪ ،‬بصــورت دقیــق و خوانــا در پشــت رســید بانکــی‪ ،‬جهــت اســترداد‬ ‫الزامــی اســت و شــرکت کننــدگان بایــد بالفاصلــه جهــت تاییــد پرداخــت خــود بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی‪ ،‬بــه امــور مالــی اداره کل‬ ‫واقــع در ســاختمان مرکــزی مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضمانت نامــه بانکــی بــه نفــع اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اذربایجــان شــرقی‪ ،‬بــا کــد اقتصــادی‪:‬‬ ‫‪ 411368646577‬و شناســه ملــی‪ 14000197620 :‬و شــماره شــبا‪IR880100004054026207565567 :‬‬ ‫‪ :1-2‬مــدت اعتبــار ضمانتنامــه برابــر بــا اعتبــار پیشــنهادها بــوده و حداقــل ‪ 3‬مــاه پــس از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادها مــی باشــد و بــرای ‪ 3‬مــاه‬ ‫دیگــر نیــز قابــل تمدیــد می باشــد‪ .‬بدیهی اســت ضمانتنامه هــای بانکــی بایــد طبــق فرم هــای مــورد قبــول تنظیــم و بنــام شــرکت باشــد‪.‬‬ ‫میم الف ‪۳۲۲۲‬‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ویترین پیشنهاد‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫و القاعــده و بوکوحرام‪ ،‬جیش الظلم و… هســتند‪ ،‬در‬ ‫یک نمایش سیاسی احمقانه نیروی نظامی رسمی یک‬ ‫کشور را که نیروهایش هر روز به دست تروریست ها ترور‬ ‫می شوند را در لیست تروریست ها گذاشته اند! در چنین‬ ‫جنگلیزندگیمی کنیم‪».‬‬ ‫محمدحسناصفری‪،‬نایبرئیسکمیسیونامورداخلی‬ ‫کشوروشوراهادرتوئیترخودضمنمحکومیتایناقدام‪،‬‬ ‫نوشــت‪«:‬امنیتتنگههرمزدســتایراناست‪.‬کنگره‬ ‫امریکا و اروپا هزینه زیادی باید برای‪‎‬تروریست قلمداد‬ ‫کردن ســپاه بپردازد‪‎‬مجلس اجازه نمی دهد با نیروی‬ ‫مسلح ما که پرچمدار مبارزه با تروریست است اینگونه‬ ‫رفتارشــود‪ .‬اشتباه کردیم در مجلس نهم‪‎‬تنگه هرمز را‬ ‫بر روی تجارت اروپا نبســتیم هر چند اکنون در طرح‬ ‫دوفوریتــی مجلس ایــن امکان با این اقدام اروپا بوجود‬ ‫امده است‪».‬‬ ‫اول‬ ‫ردیف‬ ‫زمین های قابل وا گذاری‬ ‫شهرستان‬ ‫مبلغ پایه (ریال)‬ ‫تضمین شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫قطعه زمین با پال ک ثبتی ‪ 44‬اصلی از ‪ 1694‬فرعی‬ ‫شبستر‬ ‫‪29/138/655/000‬‬ ‫‪1/456/932/750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قطعه زمین با پال ک ثبتی ‪ 44‬اصلی از ‪ 171‬فرعی‬ ‫شبستر‬ ‫‪22/879/890/000‬‬ ‫‪1/143/994/500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قطعه زمین با پال ک ثبتی ‪ 44‬اصلی از ‪ 212‬فرعی‬ ‫شبستر‬ ‫‪95/722/300/000‬‬ ‫‪4/786/115/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قطعه زمین با پال ک ثبتی ‪ 44‬اصلی از ‪ 1451‬فرعی‬ ‫شبستر‬ ‫‪21/171/600/000‬‬ ‫‪1/058/580/000‬‬ ‫پیشــنهادات واصلــه از طریــق ســامانه و در محــل اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان واقــع در ســاختمان مرکــزی‬ ‫بــه ادرس‪ :‬تبریــز‪ ،‬خیابــان ارتــش جنوبــی ‪ ،‬تقاطــع خیابــان مصلــی مفتــوح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد‬ ‫مزایــده‪ ،‬پرداخــت ودیعــه (تضمیــن شــرکت در مزایــده) ‪ ،‬ارســال پیشــنهاد قیمــت ‪ ،‬بازگشــایی پــاکات ‪ ،‬اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن‬ ‫مزایده گــران محتــرم و اعــام بــه برنــده از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬موکدا پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد‪ ،‬از موضوع مزایده بازدید به عمل اورید‪.‬‬ ‫‪ -3‬کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات‪ ،‬شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده‪،‬‬ ‫بررســی و انتخــاب مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی ) توکــن ( بــا شــماره ذیــل تمــاس حاصــل‬ ‫نماینــد ‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪ 1456 :‬و ‪021-41934‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪ ،‬در سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪ /‬پروفایل مزایده گر موجود است‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت ثبــت نــام اولیــه شــرکت کننــدگان در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت جهــت دریافــت اســناد مزایــده الزامــی بــوده و‬ ‫هزینــه چــاپ اگهــی و حــق الزحمــه کارشناســی بعهــده برنــدگان مزایــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2306‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫سیاست‬ ‫با شناسایی زیرسویه های جدید ویروس کرونا در‬ ‫کشور‪ ،‬بسیاری از کارشناسان شکل گیری موج‬ ‫جدید بیماری کووید ‪ ۱۹‬در کشورمان را محتمل‬ ‫می دانند‪ .‬موج هشــتم بیماری در کشورمان‪ ،‬ان‬ ‫هم در شــرایطی که مدتی اســت کرونا در کانون‬ ‫توجه نیست و متولی اصلی مقابله با ان وضعیت‬ ‫خوبی ندارد و بروز برخی مشکالت مانند کمبود‬ ‫اقالم دارویی‪ ،‬مشکالت زیادی برای مردم به دنبال‬ ‫داشته و بر نگرانی ها افزوده است‪.‬وضعیتی که در‬ ‫زیرمجموعه وزارت خانه ای رقم خورده که مدتی‬ ‫پیش به دنبال جشن پایان کرونا بود و مدیر ارشد‬ ‫ان می کوشــید خود را در قامت قهرمان واردات‬ ‫واکســنبهکشــوروپایاندادنبهکرونابهعموم‬ ‫معرفی نماید‪ .‬بهرام عین اللهی‪ ،‬وزیر بهداشــت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی ـ که بار ها در مصاحبه‬ ‫هایش بر رفع مشکالت وزارت بهداشت در دوران‬ ‫حضورش در راس هرم مدیریتی این وزارت خانه‬ ‫تاکید کرده ـ تاکنون به این ســوال پاســخ نداده‬ ‫که چگونه کشــوری که موفق به تولید چندین‬ ‫نوع واکســن متفاوت برای مقابله با کرونا شــده‪،‬‬ ‫با کمبود دارو هایی مانند انتی بیوتیک دست به‬ ‫گریبان اســت؟!این موضوع تنها یکی از سواالتی‬ ‫اســت که در خصوص عملکرد وزارت بهداشــت‬ ‫مطرح اســت و ابهامات در این باره بسیار فراتر از‬ ‫کمبود داروســت‪ .‬ابهاماتی که طی روز های اخیر‬ ‫بر شــمار ان ها افزوده هم شــده‪ ،‬چون از یک سو‬ ‫خبر می رسد اداره روابط عمومی این وزارت خانه‬ ‫تقاضــای بودجه چند صد میلیارد تومانی کرده‬ ‫و از ســوی دیگر وزیر از کســری بودجه هنگفت‬ ‫برای امور جاری وزارت خانه در ســال اتی گالیه‬ ‫ســر می دهد؛ وضعیتی اشــفته که موجب شده‬ ‫اســتیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار گیرد‪.‬‬ ‫درباره اســتیضاحی سخن می گوییم که با حدود‬ ‫‪ ۶۰‬امضا در دســتور کار قوه مقننه قرار گرفته و‬ ‫احتماال در شروع هفته اتی و با ازسرگیری فعالیت‬ ‫مجلس در صحن قرائت خواهد شد و در دست اجرا‬ ‫قرار می گیرد؛ استیضاحی که دهمین استیضاح‬ ‫مطرح برای این وزارت خانه کلیدی و بهرام عین‬ ‫اللهی است و با احتساب سپری شده کمتر از یک‬ ‫سال و نیم از حضور وی در راس این وزارت خانه‪،‬‬ ‫بهنوعی رکوردشــکنی محسوب می شود‪ .‬اتفاقی‬ ‫کم ســابقه که مجابمان می کند به دنبال چرایی‬ ‫رقم خوردنش باشیم و بر این اساس به سراغ یکی‬ ‫از نماینــدگان مجلس رفتیم که امضای وی پای‬ ‫طرح اســتیضاح وزیر به چشم می خورد‪.‬شهریار‬ ‫حیدری‪ ،‬نماینده مردم قصرشــیرین‪ ،‬گیالنغرب‬ ‫و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسالمی در این‬ ‫باره می گوید‪ :‬وزیر بهداشت اساسا باید یک وزیر‬ ‫راهبــردی و برنامه ها و فعالیتــش را برای چند‬ ‫ســال اینده تدوین و پیش بینی کرده باشد تا در‬ ‫زمان اجرای برنامه ها با مشــکل مواجه نشود؛ اما‬ ‫متاسفانهتفکروزیرفعلیبهداشت‪،‬تفکرراهبردی‬ ‫نیست و این را می شود با مراجعه به داروخانه ها‬ ‫دریافت که بیشــتر با کمبود دارو های حیاتی از‬ ‫جمله انتی بیوتیک و حتی ســرم شست وشــو‬ ‫مواجه هســتند‪.‬وی می افزاید‪ :‬وزیر بهداشــت تا‬ ‫بــه امروز تنهــا به ارائه امار و گزارش عملکرد در‬ ‫حوزه کرونا و واردات واکسن بسنده کرده است‪،‬‬ ‫ی که ایشــان زمانی بــه کابینه دولت راه‬ ‫در حال ‬ ‫یافت که واردات واکســن به خوبی انجام می شد‬ ‫و تولیدکننــدگان داخلــی هم با قوت به فعالیت‬ ‫مشــغول بودند و هم از حیث تنوع واکســن و هم‬ ‫از نظر میزان واکســن‪ ،‬بــه وضعیت قابل قبولی‬ ‫رســیده بودیم و به نوعی فضا اشــباع شده بود؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬تنها عملکرد ایشــان در این چارچوب‬ ‫بوده‪.‬نماینده مجلس یازدهم شــورای اسالمی‪ ،‬با‬ ‫تاکیــد بر اینکه نشــانه ای از پیش بینی و اینده‬ ‫نگری در این وزارت خانه دیده نمی شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نگرانی ما این است که با همین شیوه و مدیریت‬ ‫ایشــان در اینده مشــکالت چندین برابر شود و‬ ‫حتی شاهد شکل گیری مشکالت در حوزه های‬ ‫دیگر هم باشــیم‪ .‬البته هم اکنون هم نشانه های‬ ‫نگران کننده ای در این خصوص دیده می شود و‬ ‫متاسفانه واکنش مناسبی را شاهد نیستیم‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس با تاکید بر این که مشکالت پدید‬ ‫امده در زیرمجموعه وزارت بهداشت منحصر به‬ ‫دارو نیســت‪ ،‬می گوید‪ :‬هم اکنون در کشــور به‬ ‫شــدت با کمبود پزشک در بخش های کلیدی از‬ ‫جمله متخصص بیهوشی‪ ،‬پزشک متخصص طب‬ ‫اورژانس در تمام بیمارســتان ها مواجه هستیم‪.‬‬ ‫حیــدری در پاســخ به این که ایــا در زمان رای‬ ‫اعتماد‪ ،‬دقت کافی به برنامه ارائه شده توسط عین‬ ‫اللهی صورت گرفته که موجب شده عملکرد وی‬ ‫در زمانی نسبتا کوتاه موجب بروز انتقاداتی گشته‬ ‫و به دادن کارت زرد به وی منجر شده و سرانجام‬ ‫به استیضاح وی ختم شود‪ ،‬می گوید‪ :‬برخی وزرا‬ ‫با یک کتابچه پر از برنامه که توســط افراد دیگر‬ ‫دیکته شــده بود‪ ،‬به مجلس امدند‪ ،‬ولی در عمل‬ ‫خودشان برنامه خاصی نداشتند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬برخی وزرا بی برنامه هستند و وزیر‬ ‫بهداشت و درمان نیز یکی از وزراست‪.‬‬ ‫ایران مذا کرات هسته ای را‬ ‫جدی نگرفته است!‬ ‫هشدار «قالیباف» به شورای اروپا‪:‬‬ ‫مجلس اماده است که با قاطعیت برخورد کند‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬اگر شورای اروپا بخواهد در جهت دفاع از تروریسم حرکت کند و ثلمه ای به سپاه‬ ‫بزند‪ ،‬مجلس با قاطعیت برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف که به ستاد کل فرماندهی سپاه رفت‪ ،‬پس از در دیدار با سردار سالمی فرماند ٔه کل سپاه گفت‪ :‬توفیق‬ ‫داشتم امروز در اولین ساعات کاری در ستاد کل فرماندهی سپاه پاسداران حضور و دیداری با همرزم قدیمی خود در‬ ‫دوران دفاع مقدس داشته باشم‪ .‬رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد‪ :‬امروز محبوب ترین شخصیت در بین مردم‪،‬‬ ‫شهید سلیمانی است‪ ،‬شهید سلیمانی یک پاسدار است و این خطای تحلیلی از سوی اروپایی ها نسبت به سپاه باید‬ ‫اصالح شود‪ .‬قالیباف یاداور شد‪ :‬پارلمان اروپا باید بداند پیشنهادی که به عنوان پارلمان ارائه کرده نمی تواند مجموعه‬ ‫واقعیت ها را جابجا کند‪ ،‬داعش را جبهه غرب و استکبار پشتیبانی و تجهیز کرد و ان کسی که با تروریسم جنگید و‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کاخ سفید‪:‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫چرایی استیضاح وزیر بهداشت‬ ‫از زبان یک نماینده مجلس‪:‬‬ ‫تفکر وزیر بهداشت‬ ‫تفکر راهبردی نیست‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪ 22 1444‬ژانویه ‪2023‬‬ ‫به حضور داعش در منطقه پایان داد‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی است‪ ،‬این حقیقتی است که اروپا نمی تواند ان را‬ ‫وارونه جلوه دهد‪ ،‬چرا که همه سازمان های بین المللی و افراد منصف به ان اذعان دارند‪.‬‬ ‫رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد‪ :‬انها باید بدانند ما در سطحی از بازدارندگی قرار داریم که نه تهدیدات‬ ‫بالقوه و نه تهدیدات بالفعل هیچگونه تهدیدی برای ما محسوب نمی شود و همانطور که خودشان می دانند ما در برابر‬ ‫انها پاسخگو هستیم و اگر اقدامی انجام دهند مشت محکمی خواهند خورد‪.‬‬ ‫قالیباف یاداور شد‪ :‬امروز شورای اروپا باید تصمیم گیر باشد که می خواهد دریچه عقالنیت را ببندد و در جهت دفاع از‬ ‫تروریسم حرکت کند یا اینکه بخواهد تصمیم دیگری بگیرد‪ .‬ما در مجلس شورای اسالمی اماده ایم با هر اقدامی که‬ ‫بخواهد ثلمه ای به سپاه پاسداران انقالب اسالمی وارد کند و حقیقت را جابجا کند‪ ،‬محکم برخورد کنیم‪.‬‬ ‫هماهنگکنندهامورراهبردیکاخسفیدشامگاهجمعه‬ ‫بدوناشــارهبهزیادهخواهیوعهدشــکنیواشنگتن‬ ‫مدعی شد که ایران مذاکرات هسته ای را جدی نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫جان کربی هماهنگ کننده امور راهبردی کاخ سفید‬ ‫گفت در حال حاضر بر روی مذاکرات هسته ای با ایران‬ ‫تمرکزنمی کنیم‪.‬‬ ‫وی که این سخنان را در یک کنفرانس خبری مطرح‬ ‫می کرد‪ ،‬مدعی شــد‪« :‬ما در حال حاضر بر روی توافق‬ ‫هسته ای با ایران تمرکز نمی کنیم زیرا تهران تصمیم‬ ‫گرفته که مذاکرات را جدی نگیرد»‪.‬‬ ‫این مقام امریکایی در ادامه سخنانش گفت‪« :‬بایدن در‬ ‫تعهد خود در خصوص جلوگیری از دستیابی ایران به‬ ‫توانایی های نظامی هسته ای جدی است»‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امور داخلی‪:‬‬ ‫بیروت‪ ،‬دمشق و انکارا‪ ،‬سه مقصد سفر وزیر‬ ‫امورخارجه جمهوری اسالمی ایران در یک‬ ‫هفته گذشــته بود که با دو هدف مشخص‬ ‫انجام شــد‪ .‬با مرور رویدادهای ســفرها و‬ ‫اظهارات مهمان و میزبانان به نظر می رسد‬ ‫دکتریندیپلماســیتهراندرحوزهامنیت‬ ‫منطقه ای‪ ،‬در حال ثمردهی است‪.‬‬ ‫تور منطقه ای «حســین امیرعبداللهیان»‬ ‫بامداد چهارشنبه ‪ ۲۸‬دی ماه و با عزیمت از‬ ‫انکارا پایتخت ترکیه‪ ،‬به پایان رسید اما این‬ ‫سفرها و دستاوردهای ان اغاز نتیجه گیری‬ ‫جمهوریاســامیازسیاست هایخوددر‬ ‫طولسال هایگذشتهاست‪.‬رئیسدستگاه‬ ‫دیپلماسی‪ ،‬سفر منطقه ای خود را از لبنان و‬ ‫شامگاه ‪ ۲۳‬دی ‪ ۱۴۰۱‬اغاز کرد‪ .‬پس از یک‬ ‫روز دیــدار و گفت وگو با مقامات لبنان‪ ،‬این‬ ‫کشــور را به مقصد دمشق‪ ،‬پایتخت سوریه‬ ‫ترک کرد‪.‬‬ ‫مهمترینمحورهای گفت وگوهای‬ ‫امیرعبداللهیاندر تور منطقه ای‬ ‫جبهــه مقاومت‪ ،‬فرصت ها و چالش های ان‬ ‫مهمتریــنمحوردیدارهاورایزنی هایوزیر‬ ‫امورخارجه در لبنان و ســوریه بود‪ .‬تهران‪،‬‬ ‫بیروت و دمشــق سه محور مبارزه با دشمن‬ ‫مشترکی به نام رژیم صهیونیستی هستند‪.‬‬ ‫موضوعــی که امیرعبداللهیــان در دیدار با‬ ‫«سیدحســن نصراهلل» دبیرکل حزب اهلل‪،‬‬ ‫«نبیهبری»رئیسمجلسو«نجیبمیقانی»‬ ‫نخست وزیرموقتلبنانوهمچنین«عبداهلل‬ ‫بوحبیب»وزیرخارجهلبنانموردتاکیدقرار‬ ‫داد‪.‬تشــکیلدولتدرلبنانکهبهمســئله‬ ‫بغرنجی در این کشور تبدیل شده است‪ ،‬هم‬ ‫در این دیدارها مورد اشــاره امیرعبداللهیان‬ ‫قــرار گرفــت و وی بــر اهمیت تالش همه‬ ‫طرف هــای لبنانی به منظــور تکمیل روند‬ ‫سیاســی در این کشور تاکید کرد و تسریع‬ ‫در رونــد انتخــاب رئیس جمهور مبتنی بر‬ ‫توافق سیاسی همه طرف های لبنانی خارج‬ ‫از هرگونه مداخله و فشــار خارجی را به نفع‬ ‫مردم لبنان و نیز منطقه دانست‪.‬‬ ‫در ســفر به ســوریه هم محور گفت وگوها‪،‬‬ ‫تاکیــد بر مقاومت در برابر تجاوزهای رژیم‬ ‫صهیونیستی بود و وزیر امور خارجه تاکید‬ ‫کرد که جمهوری اســامی ایران امنیت و‬ ‫پیشــرفت سوریه را امنیت و پیشرفت خود‬ ‫می داند و به پشتیبانی قوی از سوریه ادامه‬ ‫خواهد داد‪ .‬رئیس دســتگاه دیپلماســی‬ ‫ایران با ابراز خرســندی از روند گســترش‬ ‫روابط خارجی ســوریه‪ ،‬این تحول را نشان‬ ‫دستاوردهای تور منطقه ای وزیر امور خارجه در مسیر توسعه دیپلماسی؛‬ ‫سه سفر با یک هدف‬ ‫دهنــده اهمیت و جایگاه مهم ســوریه در‬ ‫منطقه برشمرد و تصریح کرد که جمهوری‬ ‫اســامی ایران همواره بر راهکار سیاسی به‬ ‫جــای راهکار جنگ تاکید دارد و به همین‬ ‫دلیل از تحوالت مثبت در روابط سیاســی‬ ‫سوریه با دیگر کشورها استقبال می کند‪.‬‬ ‫وزیــرامورخارجهســوریههــمدردیداربا‬ ‫همتــای ایرانــی خود با اشــاره ب ه افزایش‬ ‫پیچیدگی های منطقه‪ ،‬بر ضرورت تقویت‬ ‫مشورت های منظم و مستمر میان سطوح‬ ‫مختلفوزارتخانههایخارجهدوکشوردر‬ ‫موضوعات مورد اهتمام تاکید کرد‪.‬‬ ‫در انکارا هم تاکید اصلی و اساسی طرفین بر‬ ‫ایجادمنطقه ایامنبدوندخالتکشورهای‬ ‫خارجیبودومولودچاووش اغلووزیرخارجه‬ ‫ترکیه دخالت ها و امرونهی های خارجی در‬ ‫منطقــه را نوعی حقارت بــرای مردم این‬ ‫کشورها دانست و یاداور شد که هر دو کشور‬ ‫ایران و ترکیه از تروریسم اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران بــه عنوان یکی‬ ‫از شــرکای صلح در ســوریه و طرفین روند‬ ‫اســتانه‪ ،‬تالش دارد تــا راه حلی قابل اجرا‪،‬‬ ‫معقول و منصفانه برای درگیری های مرزی‬ ‫و منطقه ای بین سوریه و ترکیه ارائه کند‪ .‬با‬ ‫توجهبهمجموعرویدادهایچندماهگذشته‬ ‫روزچهارشنبهاماراتمیزباننشستیباحضور«هیثمبن‬ ‫طارق»سلطانعمان‪«،‬حمدبنعیسیالخلیفه»پادشاه‬ ‫بحرین‪«،‬تمیمبنحمدالثانی»امیرقطر‪«،‬عبداهللدوم»‬ ‫شــاه اردن و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر‬ ‫تحت عنوان «شــکوفایی و ثبات منطقه» بود و طرفین‬ ‫شــرکت کننده در اجالس مذکور تقویت همکاری ها در‬ ‫ســطوح مختلف را مورد بحث و بررســی قرار دادند‪ .‬اما‬ ‫نکته جالب این اجالس غیبت نمایندگان عربســتان و‬ ‫کویت در ان بود‪.‬‬ ‫«عبدالباری عطوان» تحلیلگر برجســته جهان عرب و‬ ‫سردبیرروزنامهرای الیومباانتشاریادداشتیدراینزمینه‬ ‫نوشــت‪ ،‬امارات متحده عربی روز چهارشنبه در ابوظبی‬ ‫و تمایل انکارا به گفت وگوهای سیاســی با‬ ‫مقامات دمشق‪ ،‬می توان به این نتیجه رسید‬ ‫کهدیپلماســیبهکارگرفتهشــدهازسوی‬ ‫جمهوریاسالمیایراندراینحوزهدرحال‬ ‫ثمردهیاست‪.‬موضوعیکهامیرعبداللهیان‬ ‫در دیدار با همتای ترک خود به ان اشاره و‬ ‫یاداور شــد‪ « :‬از اینکه مناســبات دمشق و‬ ‫انکارا شــاهد تحول بوده و تالش هایی که‬ ‫از ســال های قبل توسط جمهوری اسالمی‬ ‫ایران شروع شده‪ ،‬در حال نتیجه دادن است‬ ‫خوشحالیم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور خارجه تاکید کــرد‪ :‬هرگونه‬ ‫پیشرفت مناسبات دمشق و انکارا را اقدامی‬ ‫بهنفعمنطقهوکشورهامی دانیم‪.‬جمهوری‬ ‫اســامی به دلیل ارتباط نزدیک با دو کشور‬ ‫همه تالش خود را برای به نتیجه رســیدن‬ ‫این هدف به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ترکیه هم با بیان اینکه اولویت‬ ‫ماحفظیکپارچگیسوریهاست‪،‬گفت‪:‬برای‬ ‫تامین صلح پایدار در ســوریه باید گام های‬ ‫اساســی برداریم‪ .‬مذاکرات ترکیه‪ ،‬سوریه و‬ ‫روســیه در اینده نیز برگزار خواهد شد و ما‬ ‫همیشه ایران را در جریان کار قرار دادیم‪.‬‬ ‫در دیدار با اردوغان هم بر اهمیت برگزاری‬ ‫نشســت های‪ ٣+٣‬دربارهمسائلقفقاز‪،‬سه‬ ‫جانبه ایران‪ -‬عراق‪-‬ترکیه و همچنین ســه‬ ‫جانبه ایران ‪ -‬ترکیه و اذربایجان تاکید شد تا‬ ‫تنهاراهعبورازچالش هایمنطقه‪،‬ائتالف ها‬ ‫و مذاکرات منطقه ای باشد‪.‬‬ ‫با این توصیفات به نظر می رسد مسیر صلح‬ ‫میان انکارا و دمشــق هموارتر از همیشــه‬ ‫خواهد بود و می توان به سیاست جمهوری‬ ‫اســامی در این هموارســازی ‪ ،‬نمره قابل‬ ‫قبولی داد‪ .‬ایران در تمام نشســت های روند‬ ‫استانه ضمن تاکید بر حفظ تمامیت ارضی‬ ‫کشــورهای منطقه بر ضــرورت اطمینان‬ ‫بخشــی به کشورهای همجوار سوریه برای‬ ‫تکرار نشدن حمالت تروریستی از خاک این‬ ‫کشور هم تاکید داشت‪.‬‬ ‫سه سفر و یک هدف‬ ‫امنیت و تامین ان در منطقه غرب اســیا و‬ ‫خاورمیانــه‪ ،‬بدون اتکا و دخالت قدرت های‬ ‫فرامنطقه ای‪ ،‬هدف سالیان دراز جمهوری‬ ‫اســامی ایران به عنوان یکی از مهمترین‬ ‫کشــورهایاینحوزهجغرافیاییاست‪.‬این‬ ‫مهم را امیرعبداللهیان در بدو ورود به سوریه‬ ‫هم مورد اشــاره قرار داد و تصریح کرد که‬ ‫تامین حداکثری امنیت ملی ایران و منطقه‬ ‫مورد توجه جدی ما است‪ .‬در مسیر تحقق‬ ‫این هدف‪ ،‬ایران هزینه های بســیاری داده‬ ‫بحران به روابط عربستان و امارات برمی گردد؟‬ ‫غیبت«عجیب بن سلمان» در اجالس ابوظبی‬ ‫میزبان نشستی مشورتی بود که با عجله ترتیب داده شد‬ ‫و سران چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس‬ ‫یعنیعمانوقطروبحرینواماراتبههمراه«عبداهللدوم»‬ ‫پادشاه اردن و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر‬ ‫در ان حضور داشتند‪ .‬اما نکته قابل توجه در این اجالس‬ ‫غیبت«محمدبنسلمان»ولیعهدسعودیوشیخ«نواف‬ ‫احمد» امیر کویت بود که این موضوع ابهامات زیادی دارد‬ ‫وتاکنونهیچبیانیهرسمییاگزارشمطبوعاتیدرتوجیه‬ ‫علتغیبتایندونفردرنشستابوظبیصادرنشدهاست‪.‬‬ ‫درادامهاینیادداشــتامدهاســت‪،‬چنداحتمالپشت‬ ‫پرده این اقدام سریع کشورهای شرکت کننده در اجالس‬ ‫ابوظبی وجود دارد که می توان انها را در موارد زیر خالصه‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫وخامت شــرایط اقتصادی مصر بعد از ســقوط ارز این‬‫کشــور به پایین ترین ســطح خود و افزایش قابل توجه‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬شروط سخت صندوق بین المللی پول‪ ،‬کاهش‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫تظاهرات بزرگ ‪ 1‬میلیون‬ ‫نفری در شهر پاریس فرانسه‬ ‫علیه طرح دولت ماکرون برای‬ ‫افزایش سن بازنشستگی از ‪62‬‬ ‫به ‪ 64‬سال‬ ‫دومین اجتماع بزرگ‬ ‫مسلمانان جهان پس از‬ ‫حج تمتع در کنار رودخانه‬ ‫توراگ در شمال شهر داکا‬ ‫بنگالدش‪ /‬شاتر استوک‬ ‫و بزرگتریــن دلیل دشــمنی های ناتمام با‬ ‫تهران هم همین تالش برای پایان دادن به‬ ‫دخالت های فرامنطقه ای در تامین امنیت‬ ‫منطقهاســت‪.‬تروریســموحملهغرب‪،‬دو‬ ‫عامــل اصلی برهم زننده تعادل امنیتی در‬ ‫منطقه خاورمیانه است‪ ،‬دو عاملی که چنان‬ ‫به یکدیگر وابســته هستند که گاهی یکی‬ ‫دلیلان دیگریاعالموتحلیلمی شود‪.‬غرب‬ ‫به بهانه مقابله با تروریسم به منطقه هجوم‬ ‫می اورد و همین هجوم اغاز مســیر تازه ای‬ ‫برایاقداماتگروهک هایتروریستیاست‪.‬‬ ‫تغییر دولت ها به بهان ه عدم همراهی هم از‬ ‫پروژه هاییاستکهغربهرازچندگاهیان‬ ‫را در خاورمیانه پیاده سازی می کند و امنیت‬ ‫شکننده موجود را از بین می برد‪.‬‬ ‫پروژه حمله برای تامین امنیت که در عراق‪،‬‬ ‫لیبی‪،‬مصروتونسپیادهشدوشرایطرابرای‬ ‫مردماینکشورهادرمقایسهباقبلدشوارتر‬ ‫کرد‪ .‬این پروژه در ســوریه راه به جایی نبرد‬ ‫و تمام اســیب ها و دشواری هایی که مردم‬ ‫ســوریهمتحملشــدند‪،‬دولتبشاراسدبا‬ ‫همراهی ایران و روســیه به کار خود ادامه‬ ‫داد‪ .‬جمهوری اســامی ایران در تمام مدت‬ ‫جنگداخلیدرسوریهوظهورداعشتالش‬ ‫کرددیگرهمسایگاناینکشوررامتوجهاین‬ ‫موضــوع کندکه به خطر افتادن امنیت در‬ ‫سوریهاغازگر‪،‬مسیریاستکهتماممنطقه‬ ‫را به میدان اتش و ترور تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫ضرورت حراست از روابط همسایگی هم با‬ ‫وجود دشــمنان این روابط از دیگر اهداف‬ ‫مشــخص ســفرهای امیرعبداللهیان به‬ ‫کشــورهای منطقه بود‪ .‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران نزدیکی های سیاســی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اقتصــادیزیــادیبهاینکشــورهاداردو‬ ‫بــه همان میزان هــم ظرفیت افزایش این‬ ‫نزدیکی‪ .‬به همین دلیل است که تالش های‬ ‫مخالفان ایران برای دور شــدن کشورهای‬ ‫همسایهازتهرانبیشازهمیشهشدتیافته‬ ‫اما به همان میزان هم تالش دولت سیزدهم‬ ‫در نزدیکی هرچه بیشــتر به همسایگان بر‬ ‫مبنــایمنافعمشــترکهمافزایشیافته‬ ‫اســت‪ .‬تور منطقــه ای امیرعبداللهیان در‬ ‫هفتــهگذشــتهضمناعــاماینمهمکه‬ ‫اولویت روابط خارجی جمهوری اســامی‬ ‫ایران‪ ،‬همســایگان خود اســت بر موضوع‬ ‫مهــمدیگــریهممهرتاییدزدواندامنه‬ ‫و گستره حضور جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫منطقه به عنوان یک کشور قدرتمند و البته‬ ‫میانجیاست‪.‬‬ ‫فعالیت شرکت های خصوصی وابسته به ارتش مصر در‬ ‫زمینه پیمانکاری و تجارت‪ .‬گزارش ها حاکی از ان است‬ ‫که صندوق بین المللی پول از کشــورهای حوزه خلیج‬ ‫فارس خواســته تا فــورا ‪ 40‬میلیارد دالر به مصر کمک‬ ‫کنند؛ در غیر این صورت سقوط این کشور‪ ،‬قریب الوقوع‬ ‫و اجتناب ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫تشــدید نگرانی هــا درباه تصمیمــات خطرناکی که‬‫کابینــهفاشیســتی«بنیامیننتانیاهو»نخســت وزیر‬ ‫رژیــم صهیونیســتی می تواند بگیرد بــه ویژه تجاوز به‬ ‫مســجداالقصی‪ ،‬لغو قیمومیت اردن بر مسجداالقصی‪،‬‬ ‫الحاق کرانه باختری و تبعید هزاران نفر از فلســطینیان‬ ‫ساکن این منطقه به اردن‪.‬‬ ‫اروپایی ها در زمین امریکا‬ ‫بازی می کنند‬ ‫رئیسکمیسیونامورداخلیکشوروشوراهادرمجلس‬ ‫گفت‪ :‬اینکه اتحادیه اروپا در شــرایط فعلی دســت به‬ ‫چنین اقدامی زده اســت جای تاســف دارد و نشان از‬ ‫درماندگی این کشورها در مقابل اقتدار نظام جمهوری‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫محمدصالح جوکار‪ ،‬ضمن محکومیت اقدام ضد ایرانی‬ ‫پارلمــاناروپــا‪،‬بیانکرد‪:‬غیرازاینکهاقدامضدایرانی‬ ‫پارلمــان اروپا جنبه اجرایــی دارد یا ندارد‪ ،‬نکته حائز‬ ‫اهمیت این اســت که ایــن اقدام برخالف حقوق بین‬ ‫الملل و منشور سازمان ملل است‪ .‬درواقع اگر قرار باشد‬ ‫مصوبه پارلمان اروپا اجرایی شــود از این پس می توان‬ ‫ارتش کشورهای مختلف را تروریست قلمداد کرد‪ .‬اگر‬ ‫باب این موضوع در دنیا گشوده شود در وهله اول شامل‬ ‫حال کشــورهای اروپایــی و امریکا خواهد بود چراکه‬ ‫انها جنایت های مختلفی در غرب اسیا انجام داده اند‪.‬‬ ‫جــوکاردرپایــانتاکیدکرد‪:‬اروپاییهادرحقیقتدر‬ ‫نقش امر امریکایی ها هستند و در زمین امریکا بازی‬ ‫می کنند‪ ،‬قطعا ما نیز اقدام متقابلی انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫مجلسشورایاسالمیبایستیمصوبهایداشتهباشدتا‬ ‫نسبت به جنایت هایی که ارتش این کشورها در منطقه‬ ‫غرب اسیا انجام دادند‪ ،‬پاسخ الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫پیشنهادبرای گرفتن ازمایشاز رئیسجمهور امریکا‬ ‫جنجالبر سر زوالعقلبایدن‬ ‫دو مجری یک برنامه رادیویی صبحگاهی با اشــاره به‬ ‫گاف هایمتعددجوبایدن‪،‬ضمنتمسخروی‪،‬پیشنهاد‬ ‫ارزیابی ذهنی رئیس جمهوری امریکا را پیش از اعالم‬ ‫نامزدی مجدد وی مطرح کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه نیویورک پست‪ ،‬بحث بر سر وضعیت‬ ‫سالمتروانی«جوبایدن»رئیسجمهوریامریکاپس‬ ‫از انکه مجری یک برنامه صبحگاهی پیشنهاد ازمایش‬ ‫زوال عقل را برای وی داد‪ ،‬باال گرفته است‪.‬‬ ‫براســاسایــنگزارش‪،‬بحثهــادراینزمینهزمانی‬ ‫بــاال گرفت کــه مجریان یک برنامــه رادیویی (‪The‬‬ ‫‪ )Breakfast Club‬استدالل کردند که بایدن در حال‬ ‫از دســت دادن کنترل خود بر واقعیت اســت و باید به‬ ‫عنوان رئیس جمهوری یک دوره ای بازنشسته شود‪.‬‬ ‫مجریاینبرنامهپیشنهادکردکهبایدنقبلازهرگونه‬ ‫اعالم نامزدی برای انتخاب مجدد‪ ،‬ازمایش زوال عقل‬ ‫بدهد؛ پیشنهادی که منجر به خنده مجری دیگر این‬ ‫برنامه شد‪.‬‬ ‫سپس این دو مجری با یاداوری صحبت کردن بایدن‬ ‫با شخصی خیالی‪ ،‬رفتارهای بایدن را احمقانه توصیف‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫منظور مجریان این برنامه رادیویی احتماال به ماجرای‬ ‫سپتامبراشارهدارد؛زمانیکهبایدنیکماهپسازکشته‬ ‫شــدن «جکی والورسکی» نماینده جمهوری خواه در‬ ‫یک تصادف اتومبیل‪ ،‬در مهمانی کاخ سفید سراغ او را‬ ‫می گرفت‪ .‬این گاف بیش از پیش به گمانه زنی ها در‬ ‫مورد شرایط روانی بایدن دامن زد‪.‬‬ ‫ایــندومجریســپسبهتعــدادیدیگرازگافهای‬ ‫بایدن اشاره کردند که در تمامی انها رئیس جمهوری‬ ‫امریکا گیج به نظر می رسید و به نظر می امد کنترلی‬ ‫بر سخنرانی هایش ندارد‪.‬‬ ‫مجریان این برنامه صبحگاهی رادیویی‪ ،‬این رفتارهای‬ ‫بایــدن را عالئم اولیــه زوال عقل خواندند و در نهایت‬ ‫تاکید کردند که وی باید پیش از نامزدی برای تصدی‬ ‫دوباره باالترین مقام دولت امریکا مورد ارزیابی ذهنی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫امریکا‪:‬‬ ‫کره شمالی هنوز به روسیه‬ ‫مهمات می فروشد‬ ‫کاخ ســفید مدعــی شــد که کره شــمالی همچنان‬ ‫قطعنامه هایشورایامنیتسازمانمللرازیرپاگذاشته‬ ‫و به روسیه مهمات می فرستد‪.‬‬ ‫جــان کربی‪ ،‬هماهنگ کننده ارتباطات اســتراتژیک‬ ‫شورایامنیتملیکاخسفیدگفتکهامریکااطالعات‬ ‫خود درباره انتقال مهمات از کره شمالی به روسیه را به‬ ‫هیئت کارشناسان شورای امنیت در امور کره شمالی‬ ‫ارسال کرده است‪.‬‬ ‫کربی پیش از این هم اعالم کرده بود که کره شمالی به‬ ‫گروهنظامیخصوصیواگنردرروسیهسالحمی فروشد‪.‬‬ ‫او در یــک کنفرانــس خبری در کاخ ســفید گفت‪ :‬ما‬ ‫اقدامات کره شمالی را محکوم کرده و خواستار توقف‬ ‫فوری ارسال مهمات به گروه واگنر هستیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫گزارش‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪ 22 1444‬ژانویه ‪2023‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2306‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چرا مردم از بورس خودرو نمی خرند؟‬ ‫خودرو های عرضه شده در‬ ‫بورس بدون مشتری می ماند‬ ‫گزارش‬ ‫خبر ویژه‬ ‫مهمترین عامل اصالح ‪ ۳۰‬هزار واحدی‬ ‫شاخص بورس چه بود؟‬ ‫مریم بهنام راد‪ /‬گروه اقتصاد‬ ‫هنوراثارعرضهخودرودربورساشــکارنشــده‬ ‫اســت‪ .‬برخی کارشناسان اعتقاد دارند که عرضه‬ ‫خودرو در بورس تاثیری در قیمت نخواهد داشت‬ ‫و فقط یک پروسه به خرید خودرو اضافه خواهد‬ ‫شد‪ ،‬پروسه ای غیرعادی که مردم معمولی با این‬ ‫فرایند اشــنا نیستند و احتمال تنش قیمت در‬ ‫بازار را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫هرچندمجید عشــقی‪ ،‬رئیس ســازمان بورس‬ ‫درباره بررســی اثرات عرضه خــودرو در بورس‬ ‫کاال معتقد است که اگر فرایند ادامه پیدا کند و‬ ‫عرضه ها افزایش یابد‪ ،‬خود بازار به انتقادات در این‬ ‫حوزه پاسخ می دهد‪ ،‬البته به شرط اینکه عرضه ها‬ ‫منظم باشد که بتواند پاسخ مشتریان را بدهد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر مهدی خطیبی‪ ،‬مدیرعامل ایران‬ ‫خودرو هم نظر نزدیکی به سایر هم قطاران خود‬ ‫دارد به طوری که می گوید‪ :‬هیچ راه حلی بهتر از‬ ‫بــورس کاال وجود ندارد‪ .‬با توجه به اینکه حدود‬ ‫یک چهارم مردم ایران‪ ،‬ســهامدار ایران خودرو‬ ‫(سهامداران عدالت)هستند‪ ،‬مردم‪ ،‬خودروساز و‬ ‫دولــت همگی از روند عرضــه خودرو در بورس‬ ‫راضی هستند‪.‬‬ ‫موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس‬ ‫چه می گویند؟‬ ‫به دنبال این سیاســت دولــت‪ ،‬موافقان عرضه‬ ‫خودرو در بورس می گویند‪ :‬تا زمانی که همچنان‬ ‫خودروسازاجازهقیمتگذاریبررویمحصوالت‬ ‫تولیــدی خود ندارد و قیمت ها در حاشــیه بازار‬ ‫مشخص شود‪ ،‬تنها راه قانونی که می تواند صنعت‬ ‫خودرو را از این مخمصه نجات دهد‪ ،‬بورس است‬ ‫چراکــه در قانون امده اســت که اگر کاالیی در‬ ‫بورس عرضه شــد‪ ،‬دیگر هیچ کــس نمی تواند‬ ‫قیمت گذاری کند؛ یعنی قیمت را بورس تعیین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫امــا در مقابل مخالفــان این نوع عرضه و قیمت‬ ‫گــذاری برای خــود اســتدالل هایی دارند که‬ ‫می توانــد وضعیــت قیمت ها در بــازار را بدون‬ ‫کاهش بگذارد‪.‬‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارشــناس صنعت خودرو در این باره‬ ‫گفــت‪ :‬نمی دانیم چرا دولت به جای توســعه و‬ ‫افزایش راندمان تولید خودرو‪ ،‬به دنبال راه هایی‬ ‫برای تثبیت قیمت خودرو در بازار است!‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬تمام این‬ ‫تالش هابرای سیاستیکهنمونه ان درهیچکشور‬ ‫دیده نمی شود قطعاً سوداوری برای دولت است و‬ ‫این منفعت ُمسکنی مقطعی بازار‪ ،‬کاهش تولید‬ ‫خودرو را سرپوشــانی می کند چراکه دولت برای‬ ‫افزایــش تولید خودرو نمی خواهد هزینه کند و‬ ‫همین تولیدات از پول مردم کافی است‪.‬‬ ‫بــه اعتقاد زاوه‪ ،‬با توجه به وضعیت بحران که در‬ ‫صنعت و بازار خودرو کشــورمان به وجود امده‬ ‫انتخابهرراهکاریبرایکاهشویارفعمشکالت‬ ‫باید سنجیده باشد و متولیان نباید از مسیر هایی‬ ‫وارد کاهش این بحران شــوند که تاکنون ازمون‬ ‫و خطا نشده است چرا که زمان ارزیابی طرح های‬ ‫جدید با توجه به وضعیت صنعت خودروســازی‬ ‫کشورمان یک کار غیر عقالنی است‪.‬‬ ‫ایــن فعال بازار خودرو تصریح کرد‪ :‬تاکنون ورود‬ ‫خودرو به بورس هیچ نمونه ازموده شــده ای در‬ ‫دنیا ندارد و انتقال بازار خرده فروشــی خودرو به‬ ‫بورس عالوه بر اســیب جدی به شــبکه فروش و‬ ‫خدمات خودروســاز باعث سردرگمی مشتریان‬ ‫می شود مشــکلی که از ابتدای چنین عرضه ای‬ ‫خریداران واقعی نتوانسته اند طعم تثبیت قیمت‬ ‫در بازار را بچشند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس صنعت خــودرو ادامــه داد‪:‬‬ ‫متاســفانه تاکنون هیچ یک از دولت ها نتوانسته‬ ‫انــد مطابق اســتاندارد جهانی بازار خودرو را در‬ ‫یک رقابت اساســی و سالم بین تولید کنندگان‬ ‫و واردکننــدگان ایجــاد کنند و این عدم اجرای‬ ‫وظیفه باعث سودبری باال برای اقشاری به غیر از‬ ‫مردم مصرف کننده شده است‪.‬‬ ‫کدام خودکفایی در صنعت خودرو؟‬ ‫زاوه تاکیــد کرد‪ :‬دولت هــا اصرار بر خودکفایی‬ ‫بــدون توجــه به میــزان ارز مصرفــی در کنار‬ ‫بی توجهی به بودجه اقتصادی ســاخت داخل و‬ ‫از همه مهمتر تاکید بر ادامه قیمت گذاری های‬ ‫دســتوری و ضابطه ای در این صنعت با توجه به‬ ‫تورم افسارگسیخته دارند و این پافشاری ها تنها‬ ‫باعث اجحاف در حقوق مصرف کننده و خریدار‬ ‫واقعی در بازار شده است‪.‬به اعتقاد این کارشناس‬ ‫صنعــت خودرو‪ ،‬امروز برای اینکه تصمیم عرضه‬ ‫خودرودربورسکاالموجهوکام ً‬ ‫الراهبردینشان‬ ‫داده شــود به هیچ از سیگنال های فرستاده شده‬ ‫از ســوی چنین عرضه ای به کف بازار ازاد توجه‬ ‫نمی کنند‪ .‬به راحتی می توان نتیجه این تصمیم‬ ‫را در بدون مشتری ماندن خودرو های عرضه شده‬ ‫در بورس دید‪ ،‬اما مسئوالن انگار نمی خواهند این‬ ‫قضیــه را جدی بگیرند‪.‬زاوه می گوید‪ :‬هر اقدامی‬ ‫بــه غیر از راه اصلی برای تثبیت و قیمت گذاری‬ ‫خودرو امتحان شده است‪ .‬از قرعه کشی و پیش‬ ‫فــروش خــودرو تا عرضه در بــورس کاال‪ ،‬اما ایا‬ ‫این راه ها توانســت وضعیت روند افزایش قیمت‬ ‫را متوقف کند؟!‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد‪:‬‬ ‫رفع فیلتر برخی سرویس های محدود شده؛ به زودی‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬تالشــمان این است محدودیت هایی‬ ‫که قابلیت برطرف شــدن را دارند‪ ،‬برداشــته شود و ان شااهلل طی دو روز اینده‪،‬‬ ‫خبر هایخوشیدراینزمینهخواهیدشنید‪،‬امادوپلت فرماینستاگراموواتس‬ ‫اپ فعال شــامل این اتفاق نمی شــوند‪ .‬عیسی زارع پور دیروز در حاشیه مراسم‬ ‫رونمایی از ناوگان موتوری برقی شرکت ملی پست کشور در جمع خبرنگاران‬ ‫در پاسخ به سوال ایسنا درباره دلیل اختالل ایجاد شده در زمینه اینترنت طی‬ ‫چند روز اخیر اظهار کرد‪ :‬روز چهارشنبه و پنج شنبه در مرکز تبادل ترافیک‬ ‫تهران مشکلی را طی یک الی دو ساعت داشتیم که با همت دوستان برطرف‬ ‫شد و االن هیچ مشکلی در مرکز تبادل ترافیک وجود ندارد‪.‬او درباره رفع فیلتر‬ ‫بعضی از پلت فرم های خارجی به صورت کامل اظهار کرد‪ :‬من قب ً‬ ‫ال اعالم کرده‬ ‫ام که کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‪ ،‬متولی فیلترینگ اســت و و‬ ‫حدود‪۱۳‬عضو دارد که دولت یکی از اعضای ان اســت‪ .‬تالشــمان این اســت‬ ‫محدودیت هایی که قابلیت برطرف شــدن را دارند‪ ،‬برداریم و ان شــاهلل طی دو‬ ‫روز اینده خبر های خوشی در این زمینه خواهید شنید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته دو‬ ‫پلت فرماینستاگراموواتساپکهبامصوبهنهاد هایامنیتیمسدودشدند‪،‬فعال‬ ‫مشمول این اتفاق نیستند و در این زمینه نهاد های امنیتی تصمیم گرفتند‪ ،‬اما‬ ‫سرویس ها و خدماتی هستند که از نظر ما قابلیت بازنگری دارند و اکنون مسیر‬ ‫را دنبال می کنیم که این اتفاق رخ دهد‪ .‬مشــخصا کالب هوس طی روز های‬ ‫اینده رفع فیلتر می شود‪ .‬عیسی زارع پور همچنین در ایین رونمایی از موتور‬ ‫سیکلت هایبرقیموزعینشرکتملیپستکشورکهباحضوررییسسازمان‬ ‫محیط زیست و شهردار تهران برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش از هر چیزی تشکر‬ ‫می کنم از همه عزیزانی که برای به ثمر رسیدن این پروژه تالش کردند‪ .‬اتفاقی‬ ‫که امروز رخ داد نزدیک به یک دهه برای ان زحمت کشــیده شــده و حاصل‬ ‫تالش نخبگان کشور است تا این محصول داخلی را در کشور داشته باشیم و‬ ‫امروز به یک سرمایه برای کاهش االیندگی کشور تبدیل شد‪ .‬ان شااهلل در همه‬ ‫حوزه هایی که کشور به ان نیاز دارد‪ ،‬شاهد واقفان باشیم و منابع خود را به این‬ ‫سمت هدایت کنند و این اقدام الگویی برای شهرداران سایر کالن شهر ها باشد‪.‬‬ ‫گزارش «روز گار» از تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار مسکن؛‬ ‫رابطه منفی بین سود سپرده و قیمت ملک‬ ‫روندهای زمانی بررســی شده دریک دوره‬ ‫‪۱۷‬ســاله نشان می دهد همواره میان نرخ‬ ‫ســود حقیقی سپرده و قیمت مسکن یک‬ ‫ارتبــاط منفی برقرار بوده به گونه ای که با‬ ‫کاهش نر خ یا جذابیت ســود سپرده های‬ ‫بانکی‪ ،‬قیمت مسکن افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کارشناسانمعتقدهستند‪:‬درکنارعواملی‬ ‫مثل رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش‬ ‫تقاضــاوهزینــهتولیدمنجــربهافزایش‬ ‫قیمت مســکن می شــود‪ ،‬کاهش در نرخ‬ ‫بهــره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت‬ ‫بازارهایــی مثل مســکن را در برابر بخش‬ ‫بانکی باال می برد‪ ،‬به انتقال دارایی ها از بازار‬ ‫ســپرده به مسکن منجر می شود و یکی از‬ ‫عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫نرخ ســود بانکی همــواره به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین شــاخص های تغییر در رفتار‬ ‫اقتصــادی جامعــه و همچنیــن اهرمی‬ ‫بــرای جهت دادن به نقدینگی‪ ،‬توســط‬ ‫سیاســت گذاران دولت به کار گرفت ه شده‬ ‫اســت؛ اما در برهه هایی از زمان‪ ،‬انتخاب‬ ‫مدل و ابعاد اســتفاده از این اهرم‪ ،‬ن ه تنها‬ ‫کارگشــا و حالل مشــکل نبوده‪ ،‬که خود‬ ‫تبدیل به معضل جدیدی شده است‪.‬‬ ‫نتایــج یــک تحقیق نشــان می دهد که‬ ‫کاهــش نــرخ بهره در برخی ســال ها در‬ ‫اقتصــاد ایران‪ ،‬تا حدود ‪ ۵۰‬درصد از تورم‬ ‫در مســکن را می تواند پوشــش دهد‪ .‬این‬ ‫تحقیق که در خصوص بررسی رابطه بین‬ ‫متغیرهای «نرخ بهره سپرده های بانکی»‬ ‫و «قیمت مسکن» در اقتصاد ایران از سوی‬ ‫یکی از پژوهشــگران معاونت اقتصادی و‬ ‫برنامه ریزی وقت در وزارت بازرگانی و یکی‬ ‫از محققان موسسه مطالعات و پژوهش ها‬ ‫تهیهشدهاستنشانمیدهدکهیکرابطه‬ ‫منفی بین نرخ های ســود سپرده بانکی و‬ ‫قیمت مسکن برقرار است‪.‬‬ ‫عنوان تحقیق «بررســی رابطه نرخ سود‬ ‫ســپرده های بانکی و قیمت مســکن در‬ ‫ایران» است و در مجله تحقیقات اقتصادی‬ ‫به چاپ رســیده اســت‪ .‬در این تحقیق از‬ ‫امارهای فصلی (سه ماه یک بار) سال های‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬تا ‪ ۱۳۸۶‬برای اســتخراج یافته ها و‬ ‫نتیجه گیری در مورد ارتباط بین متغیرها‪،‬‬ ‫استفاده شده است‪ .‬این تحقیق با استفاده از‬ ‫متغیرهایکلیدیبازارمسکنوبازاربانکی‬ ‫وامارچندسالاخیر‪،‬اثباتکردهیکرابطه‬ ‫منفی بین نرخ های ســود سپرده بانکی و‬ ‫قیمت مسکن برقرار است‪ ،‬یعنی با کاهش‬ ‫نرخ بهره سپرده ها‪ ،‬قیمت مسکن تمایل به‬ ‫افزایــش پیدا کرده و افزایش در نرخ های‬ ‫ســود حقیقی سپرده های بانکی نیز منجر‬ ‫به کاهش قیمت مسکن شده است‪.‬‬ ‫اقدام چند هفته پیش شورای پول و اعتبار‬ ‫مبنــی بر تصمیم گیری درباره صدور نرخ‬ ‫گواهی سپرده با نرخ ‪ ۲۳‬درصد برای مهار‬ ‫نقدینگی را شــاید بتوان تازه ترین اقدام‬ ‫دولت در سال جاری برای تاثیر پذیری بازار‬ ‫مسکن از یک اقدام دولتی و بانکی عنوان‬ ‫کــرد‪ .‬اقدامی که حتی برخی از دولتی ها‬ ‫هم انرا بی اثر توصیف کردند‪.‬‬ ‫«خشــایار باقرپــور» مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تعاونــی های عمرانی شــهر تهران درباره‬ ‫نرخ ســود بانکی و تاثیر ان بر بازار مسکن‬ ‫معتقد است که هر زمان که نرخ سود بانکی‬ ‫افزایش پیدا کرد سازندگان مسکن از تولید‬ ‫فرار کردند و سرمایه های خود را به دلیل‬ ‫سود بی دردسر در بانک ها سپرده گذاری‬ ‫کردند‪ .‬بنابراین نرخ سود بانکی همانند یک‬ ‫شمشیر دو لبه عمل می کند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬در دوره هایی که نرخ ســود‬ ‫بانکی افزایش پیدا کرده است عالوه بر باال‬ ‫رفتنبهایتما مشدهپولبرایبخشمولد‪،‬‬ ‫ســود سپرده گذاری بلند مدت در بانک از‬ ‫ســود دهی ســاخت و ساز پیشی گرفته و‬ ‫ســازندگان و تامین کنندگان‪ ،‬برای فرار از‬ ‫دردســرهای حاشــیه ای ساخت و هزینه‬ ‫کردن ســرمایه در پروژه های ساختمانی‬ ‫که نقد شــوندگی اصل و ســود سرمایه را‬ ‫حداقل ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬ســال بــه تاخیر می اندازد‪،‬‬ ‫ترجیح دادند سرمایه های خود را در بانک‬ ‫سپرده گذاری کرده و از سود بی دردسر ان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫باقرپور با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی و‬ ‫ه م زمان با ان رشد نقدینگی ‪ ،‬تورم و نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬در حرکتی موازی و مشابه روی قیمت‬ ‫در بازار مســکن اثر افزایشی دارند مدعی‬ ‫است که با توجه به باال رفتن نرخ ارز و طال و‬ ‫همچنین باال بودن ریسک سرمایه گذاری‬ ‫در ایــن بخش ها‪ ،‬و افت شــاخص بورس‬ ‫طی ماه های گذشته‪ ،‬بازار مسکن موقعیت‬ ‫مناسبی برای جذب نقدینگی و همچنین‬ ‫کنتــرل ان ب ه صورت ســرمایه گذاری در‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهد‪ :‬دســتکاری در نرخ‬ ‫ســود بانکی در تمام بازارها تاثیر مستقیم‬ ‫و غیرمســتقیم دارد‪ .‬پــس مهم ترین اثر‬ ‫نرخ ســود بانکی بر بازار مســکن را شاید‬ ‫بتوان افزایش بهای تما م شده پول در بازار‬ ‫مســکن عنوان کرد‪ .‬اما شاید انتقادی که‬ ‫به اثرات نرخ ســود بانکی در بازار مســکن‬ ‫همواره وجود دارد این است که این اقدام‬ ‫موجب خــروج نقدینگی از بانک و حمله‬ ‫ان به بازارهای دیگر می شود‪ ،‬اما وضعیت‬ ‫ن هم در بازار مســکن به شدت‬ ‫معکوس ا ‬ ‫ل مشاهده است‪.‬‬ ‫محسوس و قاب ‬ ‫حال با گذشت چند هفته از تصمیم شورای‬ ‫پــول و اعتبار مبنی بــر اینکه صدور نرخ‬ ‫گواهی ســپرده با نــرخ ‪ ۲۳‬درصد صورت‬ ‫بگیرد‪،‬وحیدشقاقیمشاوروزیراقتصادمی‬ ‫گوید‪ :‬افزایش نرخ سود سپرده در صورتی‬ ‫میتوانــد روی مهار نقدینگی و نوســانات‬ ‫ارزی موثر باشــد که به اقتصاد شوک وارد‬ ‫کند پس در حال حاضر نرخ گواهی سپرده‬ ‫‪ ۲۳‬درصدی تنها هزینه تســهیالت را باال‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫وحید شــقاقی کارشناس اقتصادی ضمن‬ ‫اشاره به اثر کم تصمیم شورای پول و اعتبار‬ ‫دربــاره صدور نرخ گواهی ســپرده با نرخ‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد برای مهار نقدینگی گفت‪ :‬این‬ ‫تصمیم در شرایطی گرفته شده که حجم‬ ‫نقدینگی بســیار باالست و بانک مرکزی‬ ‫برای مدیریت ان باید نرخ سود برای سپرده‬ ‫های یکســاله را حداقل ‪ ۲۵‬درصد و برای‬ ‫ســپرده های مدت دار (دو ساله) نرخ ‪۳۰‬‬ ‫درصد و سپرده های بلند مدت (سه سال‬ ‫بــه بــاال) را ‪ ۳۵‬درصد تعیین می کرد تا از‬ ‫این طریق نوسانات نرخ ارز مهار می شد‪.‬‬ ‫این اقتصــاددان با بیان اینکه روش بانک‬ ‫مرکزی برای کنترل نقدینگی عالمتی به‬ ‫اقتصاد نمی دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫ســود در اقتصاد ایران کارایی الزم را ندارد‬ ‫و حتی تبعات منفی هم دارد و به عبارتی‬ ‫رکود اقتصادی به وجود می اورد و ســایر‬ ‫بازارهای مالی مانند بازار ســرمایه را هم‬ ‫تحت تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫با کاهش نرخ ســود ســپرده های بانکی‪،‬‬ ‫انگیــزه ســپرده ‏‏گذاری در بانک‪ ،‬کاهش‬ ‫یافته و بخشــی از نقدینگی به سمت بازار‬ ‫مســکن روانه می شــود و باعث تحریک‬ ‫تقاضای مسکن (خصوصا تقاضای سرمایه‬ ‫ای و ســوداگرانه) و در نتیجــه افزایــش‬ ‫قیمت مســکن می شــود‪ .‬به عبارتی نرخ‬ ‫سود تســهیالت بانکی ارتباط نزدیکی با‬ ‫نرخ سود سپرده های بانکی دارد‬ ‫اما تحلیلگران و کارشناسان اقتصاد مسکن‬ ‫معتقد هســتند که با کاهش نرخ ســود‬ ‫سپرده های بانکی‪ ،‬انگیزه سپرده ‏‏گذاری در‬ ‫بانک‪ ،‬کاهش یافته و بخشی از نقدینگی به‬ ‫ســمت بازار مسکن روانه می شود و باعث‬ ‫تحریک تقاضای مسکن (خصوصا تقاضای‬ ‫سرمایهایوسوداگرانه)ودرنتیجهافزایش‬ ‫قیمت مسکن می شود‪ .‬به عبارتی نرخ سود‬ ‫تسهیالت بانکی ارتباط نزدیکی با نرخ سود‬ ‫ســپرده های بانکی دارد‪ .‬بر این اســاس با‬ ‫کاهش نرخ ســود ســپرده ها‪ ،‬نرخ ســود‬ ‫تسهیالت خرید نیز به تدریج کاهش یافته‬ ‫بدهی باال و‬ ‫و تمایل خریداران برای پذیرش ِ‬ ‫خرید خانه افزایش می یابد که این مسئله‪،‬‬ ‫تحریــک بیش تر تقاضا (خصوصا تقاضای‬ ‫مصرفــی) و در نهایــت افزایش تدریجی‬ ‫قیمت مسکن را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫مجمــوع دو عامل فــوق موجب انتقال به‬ ‫راستمنحنیتقاضایمسکنبراثرکاهش‬ ‫نرخ ســود بانکی و به تبع افزایش قیمت‬ ‫مسکن است‪ .‬در مجموع‪ ،‬برایند اثر کاهش‬ ‫نرخسودسپرده هایبانکیبرقیمتمسکن‬ ‫(صرفنظر از ســایر عوامل تاثیرگذار مانند‬ ‫خانه های خالــی‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬قیمت نفت‪،‬‬ ‫وام مسکن و‪ )...‬افزایشی ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫امــا ایرج رهبــر دبیر کانون سراســری‬ ‫انبوه ســازان دربــاره پیامدهای کاهش‬ ‫نرخ ســود بانکی چه در بخش نرخ ســود‬ ‫ســپرده گذاری و نرخ ســود تســهیالت‬ ‫معتقد است که مسکن سهم قابل توجهی‬ ‫در اقتصاد دارد بنابراین هر اتفاقی در بخش‬ ‫سیاست های پولی و مالی تاثیر مستقیم در‬ ‫این بازار خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬به طور قطع با ورود منابع مالی‬ ‫ن قیمت‪ ،‬سرمایه گذاران از‬ ‫و تسهیالت ارزا ‬ ‫اینتسهیالتبرایتولیدوساختاستقبال‬ ‫می کنند و از ســوی دیگر متقاضیان هم‬ ‫قدرت خرید بیشــتری بــرای تامین نیاز‬ ‫خود خواهند داشت‪ ،‬بنابراین کاهش نرخ‬ ‫ســود تسهیالت پیامدهای مثبتی در بازار‬ ‫مســکن می گذارد‪ .‬پیامد کاهش نرخ سود‬ ‫سپرده گذاری‪ ،‬ازادســازی سرمایه های‬ ‫حبس شــده در بانک ها اســت و به طور‬ ‫قطع اگر این جاذبه بسیار قوی در بانک ها‬ ‫از بین برود سرمایه ها هم از موسسات مالی‬ ‫و پولی به سمت بازارهای تولیدی جریان‬ ‫پیدا می کنند‪.‬‬ ‫اما برخی از فعاالن بازار و مشاوران امالک‬ ‫مــی گویند که کاهش نرخ ســود بانکی‬ ‫می تواند منجر به افزایش تولید شــود اما‬ ‫برای بازار اجاره و مســتاجران یک تهدید‬ ‫محسوب می شود چرا که سابقه نشان داده‬ ‫اســت که هر زمان نرخ سود بانکی کاهش‬ ‫یافت نرخ اجاره بهای مسکن گران شد‪.‬‬ ‫انان می گویند‪ :‬هر تغییر و تحولی در نرخ‬ ‫سود بانکی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫بازخوردهای تصمیم هــای اقتصادی در‬ ‫بازار مسکن به ویژه در تولید در بازه زمانی‬ ‫طوالنی تری خود را نشــان می دهد‪ ،‬حال‬ ‫اینکه نرخ ســود بانکی کاهش و یا افزایش‬ ‫یابد بدون شک بازار مسکن تحت تاثیر قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬باید دید تصمیم بعدی شــورای‬ ‫پــول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص‬ ‫نرخ ســود بانکی به چه روش و شــیوه ای‬ ‫اجرا خواهد شــد؟ و ایا برنامه های انها باز‬ ‫هــم مقطعی و یا زمــان طوالنی را در پی‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیس انجمن لوازم خانگی‪:‬‬ ‫"صمت" مخالف گرانی لوازم خانگی است‬ ‫رئیس انجمن لوازم خانگی گفت‪ :‬اگرچه وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار‬ ‫مخالف افزایش قیمت هســتند اما تولیدکننده برای اینکه نابود نشــود‪،‬‬ ‫چاره ای جز افزایش قیمت ندارد‪ .‬عباس هاشــمی در نشســت خبری در‬ ‫مورد افزایش قیمت لوازم خانگی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشــکالت در صنعت لوازم‬ ‫خانگی وجود دارد و هیچ کس منکرش نشده است اما تالش این است که تا‬ ‫جایی که ممکن است با کمترین اسیب این مشکالت را حل و فصل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ملی لوازم خانگی ایران افزود‪ :‬از جمله مشکالت فعلی عدم‬ ‫اطمینان از اســتمرار تامین مواد اولیه بین تولیدکنندگان موج می زند‪.‬‬ ‫مشکل بعدی مربوط به نرخ باالی تورم در کشور می شود که منجر افزایش‬ ‫هزینه های تولید شــده اســت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ ارز و تفاوت نرخ‬ ‫ارز نیمایی و ازاد از دیگر مشکالت این صنعت است‪ ،‬زیرا صادرات را هم‬ ‫زمین می زند چراکه هیچ صادرکننده ای حاضر نیست ارز خود را به جای‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومان ‪ ۲۸‬هزار تومان بفروشد‪ .‬این مساله واقعیات اقتصادی است‬ ‫و هیچ کس نمی تواند ان را تغییر دهد‪.‬هاشمی افزود‪ :‬تداوم تحریم ها نیز‬ ‫بر مشکالت ما افزوده است زیرا هزینه مبادالت خارجی را افزایش داده و‬ ‫جریان تامین مواد اولیه خارجی را با مشکل مواجه کرده است ‪ .‬همچنین‬ ‫نقل و انتقال ارزی را غیرممکن کرده است‪.‬رئیس انجمن ملی لوازم خانگی‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬از سویی دیگر تحریم‪ ،‬ارتباطات خارجی صنایع را نیز‬ ‫محدود کرده است‪ .‬عدم اتصال سیستماتیک به شکبه ارزش جهانی تولید‬ ‫و تجارت نیز دیگر مشــول ناشــی از تحریم اســت‪.‬وی گفت‪ :‬محدودیت‬ ‫تسهیالت بانکی و مشکل در تامین سرمایه در گردش از دیگر مشکالت‬ ‫صنعت لوازم خانگی است‪.‬هاشــمی به راهکارهایی برای حل بخشــی از‬ ‫معضالت صنعت اشاره کرد و افزود‪ :‬فروش اعتباری مواد اولیه به صنایع‬ ‫لوازم خانگی ضروری است و نمی توان فقط از طریق بورس خرید نقدی‬ ‫کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬واحدها مواد اولیه را نقدی میخرند اما با توجه به رکود‬ ‫نسبی بازار‪ ،‬محصول تولیدی را به صورت اعتباری و مدت دار می فروشد‪.‬‬ ‫هاشمی اضافه کرد‪ :‬در این یین دولت هم با سیاست قیمت گذاری مشکالت‬ ‫را افزودن کرده اســت که همین مســاله به کوچک شدن حجم بازاز لوازم‬ ‫خانگی دامن می زند‪.‬رئیس انجمن ملی لوازم خانگی ایران گفت‪ :‬ما مدارک‬ ‫مربــوط بــه افزایش هزینه ها و نرخ های مربوطه را به نهادهای مربوطه از‬ ‫جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬وزارت صمت و‬ ‫حتی معاون اول رئیس جمهوری ارسال کردیم‪.‬وی در مورد اینکه افزایش‬ ‫قیمت لوازم خانگی چند درصد خواهد بود و نظر وزارت صنت چیســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وزارت صمت فع ً‬ ‫ال مخالف افزایش قیمت لوازم خانگی است‪ .‬البته‬ ‫وزیر صمت فقط یک رای در ســتاد تنظیم بازار دارد اما ما انتظار داریم‬ ‫وزیر صمت ستاد تنظیم بازار را توجیه کند‪.‬‬ ‫هاشمی افزود‪ :‬واحد تولیدی یا باید به سمت نابودی پیش رود و یا اینکه‬ ‫بگویــد مدارکــم را داده ام و خود افزایش قیمت را اعمال کنم زیرا وزارت‬ ‫صمت این موضوع را مشمول مرور زمان کرده است‪.‬‬ ‫ترس سهامداران‬ ‫عامل معامالت منفی نمادها‬ ‫بــازار در حالی یک افــت ‪ ۳۰‬هزار واحدی را در روز‬ ‫شــنبه تجربــه کرد که قیمــت دالر در بازار ازاد به‬ ‫باالی‪ ۴۴‬هزار تومان رســید و این مســاله با اثر رشد‬ ‫تــورم همخوانی ندارد‪ .‬شــاید مهمترین دلیل افت‬ ‫بازار افزایش عرضه در نتیجه احتیاط ســهامداران‬ ‫خرد باشــد‪ ،‬چراکه در هفته های اخیر بســیاری از‬ ‫کارشناســان اعالم کرده اند محدوده یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار واحد مقاومت ســختی دارد و می تواند‬ ‫بازار را وارد فاز اصالحی کند‪ ،‬اما با توجه به اینکه در‬ ‫روز شنبه بازار ‪ ۳۰‬هزار واحد افت کرد‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از نمادهــا خریــدار وجود داشــت و به صف فروش‬ ‫کشیده نشدند و این موضوع حکایت از اصالح موقتی‬ ‫یا نوسانی دارد‪.‬‬ ‫یک کارشــناس بازار ســرمایه ضمن اشاره به اینکه‬ ‫در شرایط کنونی شاخص کل بورس می تواند رشد‬ ‫کنــد امــا در برخی گروه ها مــی تواند اصالح اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی اگر بانک مرکزی تغییری‬ ‫در نرخ ســود اوراق و ‪ ...‬ایجاد نکند یا تغییراتی در‬ ‫هزینه تامین مواد اولیه شــرکت ها به وجود نیاید‬ ‫بازار صعودی می ماند در غیر اینصورت به طور قطع‬ ‫شــاخص کل بورس می تواند تا یک میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار واحد هم افت کند‪.‬‬ ‫احمد جانجان با بیان اینکه یکی از اتفاقاتی که در ماه‬ ‫اخیر منجر به رشد شاخص شده بود عرضه خودرو‬ ‫در بورس کاال بود‪ ،‬افزود‪ :‬به طور قطع عرضه خودرو‬ ‫در بورس کاال شــرکت های خودرویی را سودســاز‬ ‫کرده بود و حتی برای دولت هم ســود داشــت‪ ،‬زیرا‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیــارد تومان مالیات بر ارزش افزوده تنها با‬ ‫فــروش ‪ ۱۰‬هزار خودروی دنا گیر دولت امده بود و‬ ‫ادامه این روند به نفع همه از جمله سهامداران گروه‬ ‫خودرویی است‪.‬‬ ‫اوبــاتاکیــدبراینکهشــفافیتدرعرضهکاالباعث‬ ‫می شود که کاالهای بیشتری به بورس کاال بیایند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در شرایط کنونی تکلیف عرضه خودرو‬ ‫در بورس کاال مشخص نیست و شاید یکی از عواملی‬ ‫که روی اصالح گروه خودرویی تاثیر داشــت همین‬ ‫موضوع بود‪ ،‬در حالی که دولت باید این مساله را حل‬ ‫کنــد چراکه طبق ماده ‪ ۹۰‬اصل ‪ ۴۴‬تکلیفی وجود‬ ‫دارد مبنی بر اینکه اگر قیمت گذاری دستوری برای‬ ‫کاالیی انجام شــود باید مابه التفاوت ان با نرخ بازار‬ ‫از ســوی دولت جبران شــود که تاکنون این مصوبه‬ ‫اجرایی نشده است‪ .‬از این رو مجلس ها که اصرار بر‬ ‫جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کاال دارند باید‬ ‫مابه التفاوت زیان عرضه خودرو توسط قرعه کشی‬ ‫را به خودروســازها پرداخــت کنند تا از این طریق‬ ‫زیــان عرضه خودرو با قیمت پایین به ســهامداران‬ ‫اسیب نزند‪.‬‬ ‫او دربــاره دالیل احتمالی افزایش عرضه ســهام در‬ ‫برخــی نمادهــا تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه به پایان‬ ‫سال مالی چین هم نزدیک می شویم و باید با شرکت‬ ‫های چینی تسویه حساب کنیم برخی شرکت ها که‬ ‫معامالت خارجی دارند ســهام خود را عرضه کردند‬ ‫تا نقدینگی بدست بیاورند و این عامل تبعات منفی‬ ‫دارد و تنها متوجه ســهامداران نمی شــود‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫ســرمایه از بورس خارج شــود وارد بازار ارز و ‪ ...‬می‬ ‫شود و قیمت ارزها باال می رود و این مساله می تواند‬ ‫هزینه تسویه ها با یوان‪-‬یورو و ‪ ...‬هم را افزایش دهد‪،‬‬ ‫به همین دلیل باید دولت تدبیر ویژه ای برای حمایت‬ ‫از شاخص بورس داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه در شــرایط‬ ‫کنونی پیش بینی می شود بازار اصالح عمیقی نکند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه واگرایی بین شاخص هم‬ ‫وزن و شاخص کل وجود دارد و نمادهای کوچک بعد‬ ‫از نمادهای بزرگ رشد پیدا کرد و این واگرایی بعد‬ ‫از یک دوره روی هم قرار گرفتند به نظر می رســد‬ ‫با در نظر گرفتن اینکه نمادهای کامودیتی محور به‬ ‫دلیل تغییراتی که در قیمت جهانی محصوالت انها‬ ‫رخ داده تقاضا برای خرید این نماد کمتر شود و در‬ ‫مقابل تقاضا برای نمادهای کوچک بیشــتر شــود و‬ ‫روند صعودی بورس حفظ شود‪.‬‬ ‫دو فا کتور منفی در بودجه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫یک کارشــناس بورس در گفتگو بــا خبرنگار بازار‬ ‫بــا اشــاره به اینکه تغییرات نــرخ گاز و ‪ ...‬در بورس‬ ‫بزرگترین چالش بازار سرمایه است‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها می تواند‬ ‫متانول سازها را تا مرز زیان ببرد‪ ،‬به همین دلیل گروه‬ ‫پتروشیمی با کاهش تقاضا روبرو شده اند و از طرف‬ ‫دیگر نرخ گاز صنایع مانند فوالدی ها و سیمانی ها‬ ‫بر مبنای درصدی از نرخ خوراک تعیین می شود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل معامالت در این گروه ها هم با احتیاط‬ ‫انجام می شود و این مساله روی کلیت بازار هم تاثیر‬ ‫گذاشته اســت‪.‬مهدی دلبری با بیان اینکه کسری‬ ‫بودجه در ماه های پایانی سال منجر می شود دولت‬ ‫اوراق بیشتری بفروشد و همین مساله روی بازار تاثیر‬ ‫می گذارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دو ســه هفته اخیر حراج‬ ‫های دولت در اوراق با نرخ ‪ ۲۶‬درصد بوده و با توجه به‬ ‫نرخ سود بانکی و ‪ ...‬چندان جذاب نیستند و احتماال‬ ‫نــرخ هــای ماهانه اوراق به ‪ ۲۷‬درصد و باال برود تا از‬ ‫این طریق بتواند نقدینگی بیشتری را جذب کند و‬ ‫همین عامل می تواند روی بورس اثر منفی بگذارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫اخبارویژه‬ ‫کاهش محدودیت‬ ‫جایگاه های سی ان جی‬ ‫از دو روز اینده‬ ‫رئیس انجمن صنفی سی ان جی گفت‪:‬‬ ‫درحــال حاضر ‪ ۳۰‬درصد جایگاه های‬ ‫ســی ان جی تعطیل و بــا محدودیت‬ ‫مواجه هســتند اما قرار شــده تا دو روز‬ ‫اینده ایــن محدودیت ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫محســن جوهری با اشــاره به وضعیت‬ ‫عرضه جایگاه های سی ان جی در کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرایط در استان های شمال‬ ‫شرق و استان مازندران تغییری نداشته‬ ‫و همچنان جایگاه ها تعطیل هســتند و‬ ‫در کل در استان ها شاهد تغییر خاصی‬ ‫نبودیم‪.‬رئیسانجمنصنفیسی ان جی‬ ‫افزود‪ :‬پیگیری هایی که از شرکت ملی‬ ‫گاز صورت گرفته‪ ،‬گویای این است که‬ ‫طی دو روز اینده محدودیت های اعمال‬ ‫شــده بر جایگاه های عرضه سی ان جی‬ ‫کاهــش می یابد‪.‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫ســی ان جی با بیان اینکه قرار شــده‬ ‫از اواســط هفته محدودیت ها کاهش‬ ‫یابــد‪ ،‬گفت‪ :‬تا ایــن لحظه تغییری در‬ ‫وضعیت جایگاه های سی ان جی اتفاق‬ ‫نیفتــاده‪ ،‬در جایگاه هــای تهران نیز از‬ ‫ابتدا تعطیلی نداشــتیم و شرایط ان ها‬ ‫پایدار اســت‪.‬جوهری با بیان اینکه در‬ ‫حال حاضر به طور میانگین ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫جایگاه های کشــور تعطیــل و دارای‬ ‫محدودیت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬امار دقیقی از‬ ‫میزان عرضه وجود ندارد‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫اینکه هفت میلیون لیتر مصرف بنزین‬ ‫افزایش یافته نشــان می دهد که هفت‬ ‫میلیون مترمکعب مصرف ســی ان جی‬ ‫کاهــش یافته و احتماال میزان مصرف‬ ‫به ‪ ۱۷‬میلیون مترمکعب کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رکورد واردات نفت چین‬ ‫از ایران و ونزوئال‬ ‫واردات نفت خام چین از مالزی در ماه‬ ‫دســامبر ‪ 2022‬به رکورد ‪ 1.3‬میلیون‬ ‫بشــکه در روز رسیده است و در نتیجه‬ ‫این کشــور که تولیــد نفت ان ‪ 3‬برابر‬ ‫کمتر از بــزرگ ترین تامین کنندگان‬ ‫نفت چین اســت‪ ،‬پس از عربســتان و‬ ‫روســیه قرار گرفته است‪.‬بر اساس امار‬ ‫گمــرک چین‪ ،‬واردات نفت خام چین‬ ‫از مالــزی در اخرین ماه ســال ‪2022‬‬ ‫از کشــورهای عضو اوپک نظیر عراق و‬ ‫امارات پیشی گرفته است‪.‬حجم واردات‬ ‫نفت خام چین از مالزی از متوسط تولید‬ ‫روزانه این کشور جنوب شرق اسیا در‬ ‫بازه ‪ 9‬ماه ژانویه تا ســپتامبر ‪3 ،2022‬‬ ‫برابر بیشتر اســت‪.‬از اینرو‪ ،‬بسیاری از‬ ‫تحلیلگــران معتقدند که بخش عمده‬ ‫ای از نفت وارداتی از مالزی (کشــوری‬ ‫که قطب انتقال کشتی به کشتی نفت‬ ‫اســت) در حقیقت به تولیدکنندگان‬ ‫تحــت تحریمی نظیر ایــران‪ ،‬ونزوئال‬ ‫یــا روســیه تعلق دارد‪.‬به طــور کلی‪،‬‬ ‫پاالیشگاه های مســتقل چینی‪ ،‬بابت‬ ‫نفت تحریم شــده نگرانی ندارد چراکه‬ ‫اولویــت انهــا خرید نفت خام با قیمت‬ ‫پایین و کسب سود خوب از پاالیش ان‬ ‫است‪.‬تحقیق ها و بررسی های مختلف‬ ‫طی سال های گذشته نشان داده است‬ ‫کــه چین همچنان به خرید نفت ایران‬ ‫و ونزوئال که غالبا با عنوان نفت مالزی یا‬ ‫عمان فروخته می شود‪ ،‬ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ونزوئال نیز از اســناد جعلی و نفتکش‬ ‫های مرتبط با ایران اســتفاده می کند‬ ‫و بــرای حمل نفت ایران در گذشــته‬ ‫شناخته شده است‪ .‬تحقیقات نشان می‬ ‫دهــد‪ ،‬کاراکاس نفت خود را با نام نفت‬ ‫مالزی در اسناد به پاالیشگاه های چینی‬ ‫می فروشــد‪.‬امارهای گمرک چین در‬ ‫مقاطعی در ســال گذشــته نشان داد‪،‬‬ ‫واردات از مالزی به قدری زیاد اســت‬ ‫که تحلیلگــران و ناظران معتقدند که‬ ‫چیــن همچنان به واردات نفت تحریم‬ ‫شده از عمان یا مالزی ادامه می دهد‪.‬با‬ ‫ایــن حال‪ ،‬با وجود افزایش خرید نفت‬ ‫از روســیه از ســوی چین‪ ،‬عربســتان‬ ‫همچنــان بزرگ تریــن تامین کننده‬ ‫نفت این کشــور در ســال ‪ 2022‬بوده‬ ‫است‪ .‬روسیه دومین تامین کننده نفت‬ ‫چین به شــمار می رود‪.‬همچنین پیش‬ ‫از این رویترز با استناد به شرکت های‬ ‫رهگیری خطوط کشتیرانی اعالم کرده‬ ‫بود‪ ،‬صادرات نفت ایران در ‪ 2‬ماه پایانی‬ ‫سال ‪ 2022‬افزایش یافته و به بیشترین‬ ‫میزان ‪ 3‬سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2306‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪ 22 1444‬ژانویه ‪2023‬‬ ‫نفتوانرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫اغاجاری‪:‬‬ ‫قطع سواپ و واردات گاز‬ ‫ترکمنستان در جنوب ایران‬ ‫جبران شد‬ ‫خبر ویژه‬ ‫مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫از پتروشیمی ها هیچ بنزینی دریافت نمی کنیم‬ ‫مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت‪ :‬با ناترازی گاز و افزایش‬ ‫مصرف در بخش خانگی‪ ،‬توزیع سی ان جی در کشور محدود شد که این موضوع‬ ‫باعث افزایش ‪ ۷‬میلیون لیتری مصرف بنزین در کشــور شــده اســت‪.‬علی اکبر‬ ‫نژادعلی ‪ ،‬درباره روند ذخیره سازی باتوجه به کاهش مصرف سوخت سی ان جی و‬ ‫افزایش مصرف بنزین اظهار داشت‪ :‬ما اکنون ذخیره سازی به میزان مناسب داریم‬ ‫و کاهش فشار گاز در برخی نقاط کشور مدت زمان محدودی حادث می شود و‬ ‫امید می رود تاد پایان هفته مشکل برطرف شود و شرایط هوایی کشور به حالت‬ ‫نرمال برگردد و بر این اساس قدر مسلم جایگاه های سی ان جی وارد مدار خواهند‬ ‫شــد‪ ،‬بنابراین برای مدت محدودی نیاز اســت که ما از ذخایر استفاده کنیم‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مصرف بنزین در یک روز از دی ماه به ‪ ۱۱۸‬میلیون لیتر رســید این در‬ ‫حالی اســت که میانگین مصرف بنزین کشــور امســال روزانه ‪ ۱۰۳‬میلیون لیتر‬ ‫بوده است‪.‬مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت‪ :‬با ناترازی گاز‬ ‫و افزایش مصرف در بخش خانگی‪ ،‬توزیع ســی ان جی در کشــور محدود شد که‬ ‫این موضوع باعث افزایش ‪ ۷‬میلیون لیتری مصرف بنزین در کشــور شــده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره صــادرات بنزین نیز بیان کرد‪ :‬فعــا بنزین باتوجه به همترازی بین‬ ‫تولید و مصرف داریم فقط به مصرف داخلی می رسد و صادرات بنزین نداریم‪.‬‬ ‫بحران انرژی در سراسر جهان قابل مشاهده است‬ ‫تغییر نقشه های ژئوپلیتیکی جهان‬ ‫درگزارشدورنمایانرژیساالنهاژانسبینالمللیانرژی‬ ‫امده است‪ :‬ما در حال حاضر‪ ،‬بحران انرژی جهانی با شدت‬ ‫و پیچیدگی کم ســابقه ای را شــاهد هستیم‪ .‬این اژانس‬ ‫هشدار داد که هیچ برگشتی به وضعیتی که پیش از کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بود‪ ،‬وجود ندارد و جنگ روســیه در اوکراین‪ ،‬جهان‬ ‫را متالطم کرده اســت‪ .‬این رویدادها باعث تغییراتی در‬ ‫تجارت انرژی جهانی شده اند اما امواج شوک به اقتصاد‬ ‫جهانی و ژئوپلیتیک به صورت کلی‪ ،‬تازه شروع شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رســد که همه این موضوع را قبول دارند که‬ ‫ژئوپلیتیک جهانی در مقیاس گســترده‪ ،‬دچار تغییرات‬ ‫شده است اما در این که پس از خوابیدن گرد و خاک ان‪،‬‬ ‫چه پیامدی برای تجارت جهانی وجود خواهد داشــت‪،‬‬ ‫اتفاق نظر چندانی وجود ندارد‪ .‬بعضی از کارشناسان می‬ ‫گویند که بخش جنوبی جهان‪ ،‬در مسائل ژئوپلیتیک در‬ ‫صحنه جهانی نفوذ بیشتری پیدا می کند زیرا تغییرات‬ ‫اقلیمی‪،‬مقرراتتجارتومصرفرادستخوشتغییرکرده‬ ‫است‪،‬اماعدهدیگریمیگویندشیوههایحمایتگرایانه‬ ‫ارتجاعی در جهان توسعه یافته‪ ،‬کشورهای کمتر توسعه‬ ‫یافته را به انزوای بیشــتری فرو مــی برد‪.‬راوی اگراوال‪،‬‬ ‫سردبیرفارینپالیسیاخیرادرمقالهایمدعیشدگرایش‬ ‫معنادار در سیاست جهانی برای سال ‪ ۲۰۲۳‬این است که‬ ‫جنوبجهان‪،‬درهرحوزهای‪،‬بیشتردیدهشدهوتاثیرگذار‬ ‫اســت‪.‬وی در اثبات گفته خود‪ ،‬به این اشــاره می کند که‬ ‫اکثر کشــورهای توسعه یافته‪ ،‬چند ماه پیش در نشست‬ ‫اقلیمی‪ ،COP۲۷‬امتیازات مهمی به کشورهای فقیرتری‬ ‫داده اند که از نظر تاریخی‪ ،‬ساکت و در حاشیه بوده اند‪.‬‬ ‫یکی از این امتیازات‪ ،‬تشــکیل صندوق ضرر و خســارت‬ ‫برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای کمک به‬ ‫بحرانهای مرتبط با اب و هوا بود که تغییر چشــمگیری‬ ‫نســبت به نشست اقلیمی ‪ COP۲۶‬محسوب می شود‪.‬‬ ‫اگراوال همچنین به این حقیقت اشــاره کرده که توازن‬ ‫قدرت به شکل روشنی از واشنگتن که قادر نبوده بسیاری‬ ‫از کشورها در جهان در حال توسعه را برای دنبال کردن‬ ‫تحریمهایامریکاعلیهروســیهمتقاعدکند‪،‬دورشــده‬ ‫است‪.‬صرفنظرازمسئلهاخالقدرسیاستخارجی‪،‬تالش‬ ‫برای تقویت همبســتگی علیه کرملین شکست خورده‬ ‫اســت زیرا سران کشــورها از دهلی نو گرفته تا نایروبی‪،‬‬ ‫اعتماد فزاینده ای به دفاع از منافع اســتراتژیک خود به‬ ‫جای غرب‪ ،‬پیدا کرده اند‪.‬اگرچه ممکن اســت این نظر‬ ‫اگراوال که می گوید بخشهای جوانتر و برخوردار از رشد‬ ‫پرشتاب جهان‪ ،‬در صحنه جهانی جسارت بیشتری پیدا‬ ‫می کنند‪ ،‬درست باشد اما این ادعای او که سیاستگذاران‬ ‫و کســب و کارها در غرب باید با این وضعیت وفق پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬چندان روشن نیست‪ .‬در حقیقت‪ ،‬همزمان با این‬ ‫که این کشورهای فراموش شده‪ ،‬نفوذ و تصدیق در بعضی‬ ‫از بحثهای ژئوپلیتیکی پیدا می کنند‪ ،‬به چشــم نیامدن‬ ‫و در حاشیه ماندن انها در حوزه های دیگر تقویت شده‬ ‫اســت‪.‬بحران انرژی کم سابقه با اتکای نادرست غرب به‬ ‫روسیه‪ ،‬شروع شد و اکنون امریکا‪ ،‬اروپا و متحدان بزرگ‬ ‫انها‪ ،‬با چرخاندن واگنها‪ ،‬به این خطای حیاتی پاسخ می‬ ‫دهند‪ .‬اما به جای دنبال کردن ایده ال های تجارت ازاد‬ ‫و دستورات سازمان جهانی تجارت‪ ،‬سیاستهای حمایت‬ ‫گرایانه ای اجرا می شوند که کشورهای فقیرتر را محروم‬ ‫می کنند‪.‬اگرچه درســهایی که باید از بحران انرژی اروپا‬ ‫فرا گرفت‪ ،‬متنوع سازی در هر دو بخش شرکای تجاری‬ ‫و اشکال انرژی است‪ ،‬کشورها در قسمت شمالی جهان‪،‬‬ ‫ترجیح داده اند گزینه های تجارت خود را محدودتر کنند‪.‬‬ ‫بر اساس تحلیل موسسه المانی بین الملل و امور امنیتی‪،‬‬ ‫مشــخص کردن فضای نفوذ و ارزیابی قابلیت اطمینان‬ ‫و اعتماد تامین کنندگان و کشورها‪ ،‬دستور روز است‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬ســران غربی مانند جانت یلن‪ ،‬وزیر خزانه داری‬ ‫امریکا‪ ،‬اشکارا خواستار تغییر راهبرد و فاصله گرفتن از‬ ‫تجارتبازارازادبهسویمفهومتقویت دوست شدهاندکه‬ ‫تحتان‪،‬کشورهازنجیرهتامینخودرابهکشورهایقابل‬ ‫اطمینان با ارزشها و وفاداریهای سیاسی مشابه تغییر می‬ ‫دهند‪ .‬گزارش اینده نگاری راهبردی ‪ ۲۰۲۲‬کمیسیون‬ ‫اروپا هم خواســتار تغییر مشابهی در شبکه های تجارت‬ ‫شــده است‪.‬بر اســاس گزارش اویل پرایس‪ ،‬این موضوع‬ ‫برای بخش جنوبی جهان‪ ،‬خوب به نظر نمی رســد چرا‬ ‫که کشورهای ثروتمند جهان به میزان فزاینده با یکدیگر‬ ‫تجــارت می کنند و پیمودن هر گونه مســیر پیمودنی‬ ‫به سمت توسعه اقتصادی برای کشورهای کمتر توسعه‬ ‫یافته‪ ،‬بیش از پیش دشــوارتر می شود‪.‬هر چند موافقت‬ ‫کشورهای ثروتمند برای ایجاد یک صندوق فاجعه برای‬ ‫کشورهایی که از تغییرات اقلیمی اسیب شدیدتری دیده‬ ‫اند‪ ،‬خوب است اما این اقدام در مقایسه با انچه این کشورها‬ ‫مــی تواننــد از نظر خنثی کردن تغییرات اقلیمی و وفق‬ ‫پذیری انجام دهند‪ ،‬ناچیز است‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم اهتمام ملی در مصرف انرژی‬ ‫وزیــر امــور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬مجموعــه گاز پارس جنوبی با تامین‬ ‫بیش از‪ ۷۵‬درصد گاز کشــور به بزرگ ترین تامین کننده گاز کشــور تبدیل‬ ‫شده و اکنون با فراورش روزانه ‪ ۸۴۵‬میلیون مترمکعب مصرف گاز در همه‬ ‫پاالیشگاه هایکشور‪،‬بیشاز‪۶۳۰‬میلیونمترمکعبمصرفخانگی‪،‬تجاری‪،‬‬ ‫صنایع کوچک و غیرعمده است‪.‬سیداحسان خاندوزی در بازدید از پاالیشگاه‬ ‫نهم پارس جنوبی (فاز ‪ )۱۲‬تاکید کرد‪ :‬مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از‬ ‫توانمندی ها و فناوری های روز‪ ،‬نقش بسیار اساسی و کلیدی در چرخ اقتصاد‬ ‫کشور دارد‪.‬وی در حاشی ه این بازدید با بیان اینکه استمرار تولید در منطقه‬ ‫پارس جنوبی از جلوه های کار جهادی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اقدام های شایســته و‬ ‫بسیار بزرگ کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی (تولید مستمر و پایدار گاز)‬ ‫در روزهای ســرد ســال ارامش و اسایش را برای هموطنان به ارمغان اورده‬ ‫اســت‪.‬خاندوزی با بیان اینکه برای رســیدن به اهداف بزرگ و متعالی باید‬ ‫با برنامه ریزی منظم و اساســی گام برداریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اســتفاده از توان‬ ‫داخل و ایجاد فضای هم دلی و کار گروهی می توانیم برنامه ها و اهداف دولت‬ ‫خدمتگزار و وزارت نفت را محقق کنیم و همواره خدمت رســانی به مردم‬ ‫کشور را سرلوح ه کارهایمان قرار دهیم‪.‬وی بیان داشت‪ :‬مجموعه گاز پارس‬ ‫جنوبی با تامین بیش از ‪ ۷۵‬درصد گاز کشور به بزرگ ترین تامین کننده گاز‬ ‫کشور تبدیل شده و اکنون با فراورش ‪ ۸۴۵‬میلیون مترمکعب مصرف گاز‬ ‫اب ‪ ۲۷۰۰۰‬خانوار بدمصرف قطع شد‬ ‫نیاورانی ها‬ ‫رکورددار مصرف اب در تهران‬ ‫الگوی مصرف اب در تهران ‪ ۱۴‬مترمکعب برای‬ ‫هر خانوار در ماه اســت‪ ،‬مشترکانی که ماهانه‬ ‫بیــش از دو برابــر الگوی مصرف یعنی بیش از‬ ‫‪ ۲۸‬مترمکعب اب مصرف می کنند‪ ،‬بدمصرف‬ ‫محســوب می شوند‪ .‬گروه بدمصرف ها معادل‬ ‫‪ ۴۲‬میلیــون و ‪ ۴۹۲‬هــزار و ‪ ۸۰۶‬مترمکعب‬ ‫اب را در ‪ ۹‬ماه نخست امسال مصرف کرده اند‪.‬‬ ‫انطور که ســید رســول باقری‪ ،‬معاون درامد و‬ ‫امور مشــترکین شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫تهران گفته از ابتدای طرح برخورد با مشترکان‬ ‫بدمصــرف (‪۱۸‬مهرماه) تاکنون‪ ،‬اب حدود ‪۲۷‬‬ ‫هزار خانوار بدمصرف تهرانی (شــامل ‪۲۰‬هزار‬ ‫خانــوار خانگی و ‪ ۷۰۰۰‬خانوار غیرخانگی) به‬ ‫صورت موقت از ســاعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۶‬قطع شــده‬ ‫است‪.‬وی با بیان اینکه سه درصد از مشترکان‬ ‫پایتخت بدمصرف هســتند که هشــت درصد‬ ‫اب شــرب خانگی این کالن شــهر را مصرف‬ ‫می کنند و نواحی دیباجی‪ ،‬ایت اله کاشــانی و‬ ‫شهرک غرب از لحاظ اسکان و استقرار مشترک‬ ‫بدمصــرف در رده های بعدی قرار دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪۴۰‬درصد از مشــترکان تهرانی خوش مصرف‬ ‫هســتند و مطابق براورد ‪ ۹‬ماهه شــرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان تهران ‪ ۲۷‬درصد حجم اب‬ ‫شرب خانگی پایتخت به این دسته از مشترکان‬ ‫اختصاص یافته اســت‪.‬به گفته معاون درامد و‬ ‫امور مشــترکین شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫تهران مشــترکانی که ماهانه ‪ ۱۴‬مترمکعب و‬ ‫کم تر اب مصرف کنند خوش مصرف هستند‪.‬‬ ‫دو میلیون و ‪ ۳۷۵۵‬مشترک پرمصرف اب در‬ ‫تهران وجــود دارد گفتپرمصرف های تهرانی‬ ‫‪ ۵۷‬درصد هســتند که ‪ ۶۵‬درصد از حجم اب‬ ‫شرب خانگی را مصرف می کنند‪ .‬بر اساس این‬ ‫خبر مطابق قانون مشــترکانی که ماهانه تا دو‬ ‫برابر الگوی مصرف یعنی ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۸‬مترمکعب‬ ‫اب مصــرف می کننــد‪ ،‬مشــترک پرمصرف‬ ‫هســتند‪ .‬باقــری اظهار کــرد‪ :‬از ابتدای طرح‬ ‫برخورد با مشــترکان بدمصرف تهرانی‪۷۰۰۰ ،‬‬ ‫اشــتراک غیرخانگی بدمصرف با ارسال اخطار‬ ‫و اطــاع قبلی بــا محدودیت موقت قطع اب‬ ‫مواجه شــدند‪ ..‬تاکنون این محدودیت از ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۱‬صبح اعمال می شــد‪ ،‬به دلیل بازدارنده و‬ ‫اثربخش نبودن ســاعات قطع‪ ،‬از این پس این‬ ‫محدودیت از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۵‬و به صورت موقت‬ ‫اعمال شده است‪.‬‬ ‫کوتاه از انرژی‬ ‫روزانه در همه پاالیشگاه های کشور‪ ،‬بیش از ‪ ۶۳۰‬میلیون مترمکعب مصرف‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬صنایع کوچک و غیرعمده اســت و الزم اســت در مدیریت‬ ‫مصرفگازاهتمامملیداشــتهباشــیمتابتوانیمازایندورهســردبه خوبی‬ ‫عبور کنیم‪.‬احمد باهوش مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز گزارشی‬ ‫ازتازه تریــنوضــعتولیــدوفراورشگازواقدام هابرایتولیدحداکثریدر‬ ‫روزهای ســرد ســال ارائه کرد‪.‬فاز ‪ ۱۲‬میدان مشترک گازی پارس جنوبی‬ ‫واقع در بلوک جنوب شرقی این میدان و حاشیه خط مرزی با کشور قطر با‬ ‫مساحتی حدود ‪ ۲۰۶‬کیلومتر مربع است که ذخیره گاز طبیعی خشک ان‬ ‫‪ ۲۱‬تریلیون فوت مکعب براورد می شود‪.‬‬ ‫مجری طر ح احداث مخازن راهبردی نفت خام خبر داد؛‬ ‫ازسرگیری عملیات اجرایی تکمیل مخازن ‬ ‫راهبردی ذخیره سازی نفت خام گوره‬ ‫طــرح احداث مخازن راهبردی ذخیره ســازی‬ ‫نفت خــام با اهدافی نظیر مدیریت بازار و کنترل‬ ‫نوسان های عرضه و تقاضای نفت‪ ،‬انعطاف پذیری‬ ‫در مدیریــت تولید‪ ،‬ایجاد ظرفیت جایگزین در‬ ‫شــرایط اضطرار همچون اسیب به خطوط لوله‬ ‫انتقــال و تلمبه خانه ها‪ ،‬همچنین بروز شــرایط‬ ‫حاد جوی در اســکله های بارگیــری صادرات‪،‬‬ ‫ضمــنرعایتالزام هایپدافندغیرعاملتعریف‬ ‫شد‪.‬مرجانمحمدی‪،‬مجریطرحاحداثمخازن‬ ‫راهبردی نفت خام با اظهار اینکه احداث مخازن‬ ‫ذخیره ســازی در کشوری که یکی از بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننــدگان نفت جهان به شــمار می رود‪،‬‬ ‫اقدامی ضروری اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬وجود این مخازن‬ ‫به عنوان یک امتیاز مهم در نقش افرینی ایران در‬ ‫بازار نفت منطقه به شمار می اید‪.‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مخازنگورهباحدود‪۷۰‬درصدپیشرفتفیزیکی‪،‬‬ ‫جزوپروژه هایسنواتیشرکتمهندسیوتوسعه‬ ‫نفت است که از دهه ‪ ۸۰‬شمسی عملیات اجرایی‬ ‫ان اغاز شــد و متاسفانه در سال های گذشته به‬ ‫بهره برداری نرسید و از سال ‪ ٩۶‬نیز به طور کامل‬ ‫متوقف شد و در پنج سال اخیر باوجود برگزاری‬ ‫مناقصه ها در قالب های مختلف قراردادی تعیین‬ ‫تکلیف نشــده بود‪.‬مجری طرح احداث مخازن‬ ‫راهبــردینفت خامضمنابــرازامیدواریبرای‬ ‫راه اندازی این مخازن تا پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬اشاره‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به محدودیت های بین المللی ناشی‬ ‫ازتحریم‪،‬هم اکنوندرفقداناینمخازن‪،‬هزینه ها‬ ‫و مخاطره های زیادی به کشور تحمیل می شود‬ ‫کــهبــاتمهیداتوتصمیم هــایهیئتمدیره‬ ‫شــرکت ملی نفت ایران و محسن خجسته مهر‪،‬‬ ‫مدیرعاملشــرکتملینفتایران‪،‬تســریعدر‬ ‫تکمیل و بهره برداری از مخازن گوره در دســتور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬به گفته محمدی‪ ،‬فارغ از اهمیت‬ ‫راهبردی این مخازن برای کشــور‪،‬این پروژه در‬ ‫منطقه ای محروم واقع شــده اســت و اجرای ان‬ ‫در فراهم کردن بســتر اشــتغال پایدار و رونق‬ ‫معیشت مردم منطقه نیز قابل توجه خواهد بود‪.‬‬ ‫مخازن راهبردی ذخیره سازی نفت خام گوره‪ ،‬در‬ ‫مجاورت روستای گوره در ‪ ۴۰‬کیلومتری شمال‬ ‫بندر گناوه‪ ،‬در استان بوشهر واقع شده است که‬ ‫شــامل دو مخزن هریک به ظرفیت یک میلیون‬ ‫بشکه و ‪ ۴‬مخزن هریک به ظرفیت نیم میلیون‬ ‫بشکه می شود و در مجموع قابلیت ذخیره سازی‬ ‫‪ ۴‬میلیون بشکه نفت خام را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفت و‬ ‫گاز اغاجــاری اظهار کرد‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫با ابتکاراتی که انجام شــد‪ ،‬موفق شــدیم‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیــون مترمکعــب در روز به تولید‬ ‫گاز کشــور اضافه کنیــم‪ ،‬از این رو میزان‬ ‫افزایش تولید این شــرکت هم اکنون از ‪۲۷‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار مترمکعــب در روز‬ ‫فراتر رفته اســت‪ .‬مهرداد کاهکش با اعالم‬ ‫این خبر و تقدیر از تالش های شبانه روزی‬ ‫کارکنــان صنعــت نفت گفــت‪ :‬کارکنان‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫در روزهای گذشــته به صورت شبانه روزی‬ ‫پای کار بودند تا بتوانند با اقدام هایی تولید‬ ‫گاز را افزایش دهند‪.‬وی افزود‪ :‬در روزهای‬ ‫اخیر با ابتکاراتی که انجام شد‪ ،‬موفق شدیم‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیون مترمکعب در روز به تولید گاز‬ ‫اضافــه کنیم و اکنون مقدار افزایش تولید‬ ‫این شــرکت به ‪ ۲۷‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫مترمکعب در روز رســیده است‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫با اشــاره به اینکه بخشــی از گاز مورد نیاز‬ ‫کشــور از میدان های گازی شرکت نفت و‬ ‫گاز گچســاران اســتخراج می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایــن گاز پــس از فراوری در مجتمع گاز و‬ ‫گاز مایع ‪ ۹۰۰‬به پاالیشــگاه بیدبلند خلیج‬ ‫فارس ارسال و سرانجام به شبکه گاز کشور‬ ‫تزریق می شود‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان مطر ح کرد؛‬ ‫ضرورت استخراج و ا کتشاف‬ ‫گاز در دریای خزر‬ ‫عضــو مجمع نمایندگان مازندران گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایط ناپایدار انرژی در استان باید‬ ‫در زمینه استخراج و اکتشاف گاز در دریای‬ ‫خزر گام برداریم‪.‬منصورعلی زارعی با اشاره‬ ‫بــه اظهار اینکه ‪ ۴۰۰‬هــزار کیلومتر خط‬ ‫انتقال گاز در کشور وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫جبران کمبود گاز در استان مازندران خط‬ ‫‪ ۴۲‬اینچی از ســمنان به مازندران کشیده‬ ‫شــد‪.‬وی با بیان این کــه میزان تولید گاز‬ ‫در کشــور یک میلیارد مترمکعب اســت‪،‬‬ ‫غفلــت از ایجــاد ذخایــر گازی را از جمله‬ ‫مســائل بیان کرد و گفت‪ :‬در بســیاری از‬ ‫کشــورها ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد تولید و ذخایر‬ ‫برای زمان های بحرانی ذخیره می شــود‬ ‫که این میزان در کشــور دو درصد اســت‪.‬‬ ‫وی سرمایه گذاری در زمینه ذخایر گازی‬ ‫را اندک دانست و گفت‪ :‬باید در هر استانی‬ ‫ذخایر گازی داشــته باشیم و در این زمینه‬ ‫ضعیف هستیم و عالوه براین شدت مصرف‬ ‫در کشور ‪ ۲.۵‬برابر چین است و ساالنه ‪۸۰‬‬ ‫میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫زارعی بر لزوم ســاماندهی یارانه انرژی در‬ ‫کشــور تاکید کرد و از ارائه طرح و ایده ای‬ ‫در مجلس برای حمایت از افراد و مشترکان‬ ‫کــم مصرف خبــر داد و گفت‪ :‬عالوه براین‬ ‫باید دنبال تامین انرژی پایدار باشــیم و از‬ ‫دریای خزر بتوانیم گاز استخراج کنیم‪.‬این‬ ‫نماینده مجلس گفت‪ :‬حفاری گاز در چهار‬ ‫هــزار کیلومتر عمق دریا در دولت نهم در‬ ‫خزر شــروع شــده بود و به دلیل باالبودن‬ ‫هزینه‪ ،‬اکتشــاف انجام نشــد و در ابتدای‬ ‫مجلــس یازدهم جلســه ای با وزارت نفت‬ ‫داشتیم و مقرر شد در زمینه استخراج گاز‬ ‫در خزر حرکت کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت ملی گاز مطر ح کرد‪:‬‬ ‫احتمال افزایش مجدد‬ ‫مصرف گاز‬ ‫سخنگوی شرکت ملی گاز از افزایش مصرف‬ ‫گاز در روزهــای اینده خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫هیچ منطقه ای در کشور با افت فشار و قطع‬ ‫گاز مواجه نیســتیم‪.‬عباس اعظمی با بیان‬ ‫اینکه از فردا یک سامانه سرد و خشک وارد‬ ‫کشور می شود که ماندگار خواهد بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به پیش بینی های هواشناسی‬ ‫که ســامانه جدید سردترین روزهای سال‬ ‫را ثبــت خواهد کــرد در اماده باش کامل‬ ‫قرار گرفته ایم‪.‬وی با تاکید بر اینکه در حال‬ ‫حاضــر در هیــچ نقطه ای قطع گاز نداریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشــکل تربت جام نیز به طور کامل‬ ‫برطرف شــده است‪ ،‬در شــرایط فعلی در‬ ‫هیچ نقطه ای با افت فشــار گاز در شــبکه‬ ‫مواجه نیستیم‪.‬سخنگوی شرکت ملی گاز‬ ‫با بیان اینکه به دلیل تعطیلی روز گذشــته‬ ‫و افزایش دما در کشور مصرف گاز کاهش‬ ‫یافــت‪ ،‬گفت‪ :‬روز گذشــته میزان مصرف‬ ‫‪ ۶۲۰‬میلیارد مترمکعب ثبت شــد‪ ،‬باتوجه‬ ‫به اینکه میزان مصرف در هفته گذشته به‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد مترمکعب در روز نیز رسید‪،‬‬ ‫بــا تعطیالت و اعمال محدودیت ها اکنون‬ ‫شاهد کاهش مصرف هستیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫اخبار‬ ‫اغاز زندگی مشترک ‪ ۳۷۰‬جوان‬ ‫با وام قرض الحسنه ازدواج‬ ‫موسسه اعتباری ملل‬ ‫موسســه اعتباری ملل در‬ ‫راستای ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی و تسهیل ازدواج‬ ‫جوانــان تعداد ‪ ۳۷۰‬فقره‬ ‫وام قرض الحســنه ازدواج‬ ‫در اذر ماه پرداخت نمود‪ .‬این موسسه به استناد‬ ‫بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و در راســتای اجرای بند (الف) تبصره ‪ ۱۶‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬با موضوع پرداخت وام قرض‬ ‫الحســنه ازدواج به کلیــه متقاضیان‪ ،‬وام قرض‬ ‫الحسنه ازدواج اعطا می کند که در اذر ماه سال‬ ‫جــاری تعــداد ‪ ۳۷۰‬فقــره وام بــه مبلــغ‬ ‫‪۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۵۰۱‬ریــال پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت تعداد ‪ ۷۰۸‬نفر از متقاضیان وام‬ ‫قــرض الحســنه ازدواج در نوبــت دریافت وام و‬ ‫تکمیل پرونده می باشد‪.‬‬ ‫دوره های اموزشی بیمه ارمان‬ ‫ویژه نمایندگان در شعب چند‬ ‫استان برگزار شد‬ ‫دوره اموزشــی بیمه های‬ ‫عمــر و ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫اتش ســوزی و مسئولیت‬ ‫بیمهارمانویژهنمایندگان‬ ‫شــعب ساری‪،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫ســنندج‪ ،‬همدان‪ ،‬یزد‪ ،‬تنکابن‪ ،‬رشت‪ ،‬زنجان و‬ ‫اردبیلبرگزارشد‪.‬باتوجهبهشروعکمپینفروش‬ ‫نماینــده ارمانی از ‪ ۱۵‬ابان ماه ســالجاری و در‬ ‫راستای افزایش ســطح دانش فنی نمایندگان‬ ‫تحت سرپرستی رضائی مقدم سرپرست منطقه‬ ‫‪ ، ۳‬دوره اموزشی بیمه های عمر و سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫اتش ســوزی و مســئولیت بیمــه ارمان ویژه‬ ‫نمایندگان شــعب ساری‪،‬کرمانشــاه‪ ،‬سنندج‪،‬‬ ‫همــدان‪ ،‬یزد‪ ،‬تنکابن‪ ،‬رشــت‪ ،‬زنجان و اردبیل‬ ‫برگزار شد‪.‬گفتنی است این دوره ها با همکاری‬ ‫و هماهنگی پرهام بیانیان معاون مدیر اموزش ‪،‬‬ ‫سرپرســتان و روسای شعب مذکور ‪ ،‬واحدهای‬ ‫بازاریابی و فروش‪ ،‬بیمه های زندگی و همچنین‬ ‫اتش سوزی و مسئولیت در اذر ماه سالجاری در‬ ‫محل شعب ساری‪،‬کرمانشاه‪ ،‬همدان‪ ،‬یزد‪ ،‬رشت‬ ‫بیمه ارمان به انجام رسید‪.‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪ 22 1444‬ژانویه ‪2023‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2306‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫خبر ویژه‬ ‫اخبار‬ ‫بیمه اتش سوزی بیمه ملت‬ ‫یک بیمه با چند پوشش خاص‬ ‫مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه میهن انالین برگزار می شود‬ ‫مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه میهن برای انتخاب‬ ‫اعضــای هیات مدیره دوشــنبه ‪ ۱۰‬بهمن ‪ ۱۴۰۱‬انالین برگزار‬ ‫می شــود‪.‬بیمه میهن بر اســاس اگهی منتشره در روزنامه های‬ ‫دنیــای اقتصــاد و اطالعات امروز پنجشــنبه ‪ ۲۹‬دی ‪ ،۱۴۰۱‬از‬ ‫کلیه ســهامداران و نمایندگان تام االختیار اشــخاص حقوقی‬ ‫ســهامدار این شــرکت دعوت کرده تا در جلسه مجمع عمومی‬ ‫عادی بطور فوق العاده بیمه میهن که در ساعت ‪ ۹:۰۰‬صبح روز‬ ‫دوشــنبه ‪ ۱۰‬بهمن ‪ ۱۴۰۱‬در سالن اجتماعات این شرکت واقع‬ ‫در تهران‪ :‬خیابان شــهید خالد اســامبولی‪ ،‬نبش خیابان بیست‬ ‫و هشــتم‪ ،‬پالک ‪ ۹۰‬برگزار می شود‪ ،‬حاضر شوند‪.‬دستور جلسه‬ ‫این مجمع طبق ماده ‪ ۲۹‬اساسنامه بیمه میهن‪ ،‬انتخاب اعضای‬ ‫هیات مدیره اســت‪.‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬سهامدارانی که مایل‬ ‫به حضور فیزیکی در این جلسه هستند‪ ،‬الزم است روز یکشنبه‬ ‫‪ ۹‬بهمن ‪ ۱۴۰۱‬از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬برای دریافت کارت ورود به‬ ‫جلسه مجمع با در دست داشتن کارت ملی و سهامداران عمده‬ ‫با معرفی نامه صاحبان امضا و نماینده سهامدار خرد با وکالتامه‬ ‫محضری به تاریخ برگزاری مجمع از ســوی ســهامدار در نشانی‬ ‫فوق الذکر حضور یابند‪.‬‬ ‫معنا و مفهوم بانکداری در نظام بانکی‪ ،‬تغییر کرده است‬ ‫بانک ایران زمین براساس سبک زندگی مشتریان خدمات ارائه می دهد‬ ‫در سال های اخیر به منظور گسترش و توسعه بیشتر مراودات اقتصادی‬ ‫و افزایش میزان رضایت مشتریان‪ ،‬کسب و کارهای دیجیتال با استفاده از‬ ‫فناوری های جدید جای خود را به روش های سنتی و خریدهای حضوری‬ ‫داده است‪.‬ایجاد ارزش برای مشتری از اولویت های اصلی این نوع کسب و‬ ‫کار است و به افراد این امکان را می دهد تا با توجه به نوع نیاز و درخواست‬ ‫خــود‪ ،‬محصــول و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند‪.‬بانک ها در این میان‬ ‫نقش موثری را ایفا می کنند‪ .‬ایجاد فضایی امن در بستر دیجیتال می تواند‬ ‫برگ برنده ای برای یک کسب و کار دیجیتال باشد تا تعامالت مالی خود را‬ ‫در ان انجام دهد‪.‬خدمات بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین این امکان را‬ ‫به فعاالن در حوزه کسب و کار دیجیتال‪ ،‬تامین کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫داخلــی داده اســت‪ ،‬تا بتوانند خدمات مالــی و بانکی خود را در کمترین‬ ‫زمان انجام دهند‪.‬عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین تحقق‬ ‫بانکداری دیجیتال در این بانک را حاصل تالش فراوان از سوی مدیران و‬ ‫همکاران بیان کرد و گفت‪ :‬تغییر در نحوه ارائه خدمات بانکداری با توجه به‬ ‫اولویت ها و نیاز مشتریان صورت می گیرد‪.‬پورسعید افزود‪ :‬با پیاده سازی‬ ‫بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین و همچنین برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته مشتریان می توانند کلیه امور بانکی را هر لحظه که بخواهند با یک‬ ‫اشاره در تلفن همراه خود انجام دهند‪.‬مدیرعامل بانک ایران زمین فعالیت‬ ‫اقتصادی امروزی را مبتنی بر شبکه های مجازی بیان کرد و افزود‪ :‬کسب‬ ‫وکار ها در حال تغییر و تبدیل به یک فضای دیجیتالی هستند‪ .‬در نتیجه‬ ‫اقتصاد امروز اقتصادی دیجیتالی است که از طریق شــبکه های اجتماعی‬ ‫این امکان را به کســــب وکارها می دهد تا ارتباط مســــتقیم بین بانک‬ ‫و مشتریان برقرار کنند و این یک امتیاز مثبت برای دو طرف خواهد بود‬ ‫که در محیطی متفاوت و جذاب فعالیت کنند و به سمت پیشرفت و رونق‬ ‫بیشتر اقتصادی کشور قدم برداشته شود‪.‬پورسعید خاطرنشان کرد‪ :‬میزان‬ ‫تراکنش های بانک ایران زمین طی‪ 5‬ســال گذشــته حدود‪ 12‬برابر رشد‬ ‫داشته است که خود رقم قابل توجهی است‪ .‬این نشان می دهد مشتری با‬ ‫ابزارهاییکهبانکدراختیارشقراردادهاست‪،‬سرویسوخدماتامن‪،‬سریع‬ ‫و اسان را دریافت کرده است و همین موضوع باعث استقبال و رضایت انان‬ ‫شده است‪.‬مدیرعامل بانک ایران زمین گفت‪ :‬اولویت ما در بانک ایران زمین‬ ‫ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان است‪ .‬ارائه خدمات عادی و معمول در‬ ‫راستای فعالیت های سنتی یک بانک است‪ .‬ایجاد همین بسترهای امن و‬ ‫کاربردی است که باعث می شود مشتری تجربه های جدید کسب کند و‬ ‫همین تجارب ما را یاری می دهد تا بتوانیم نیازهای مشتریان را شناسایی‬ ‫کنیم و بر اســاس ان خدمات جدیدتری طراحی کنیم‪.‬پورســعید با بیان‬ ‫اقدامــات انجــام گرفته برای بهبود وضعیت بانک و نیز اجرای برنامه های‬ ‫توسعه ای در راستای اهداف کالن تعیین شده در ادامه خاطر نشان ساخت‪:‬‬ ‫همانطور که می دانید ســال گذشــته بانک ایران زمین گزارش توجیهی‬ ‫افزایش سرمایه از مبلغ ‪ ۴,۰۰۰‬میلیارد ریال به ‪ ۲۰,۰۰۰‬میلیارد ریال را‬ ‫به منظور افزایش سرمایه ‪ ۴۰۰‬درصدی از محل اورده نقدی با سلب حق‬ ‫تقدم از سهامداران فعلی پس از تایید هیات مدیره و اظهارنظر حسابرس‬ ‫و بازرس قانونی افشا کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک ایران زمین در خصوص صورت هــای مالی این بانک‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی صورت های مالی به صورت ساالنه و کامال شفاف‬ ‫در سامانه کدال قابل رویت است‪.‬پورسعید از افزایش سرمایه به زودی بانک‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به اقدامات صورت گرفته درایجاد زیرساخت های‬ ‫بانکداری دیجیتال و نیز برنامه های تهیه شده برای افزایش سرمایه بانک‬ ‫به طور حتم قطعاً این موضوع باعث ارائه خدمات بهتر و امکانات بیشتر به‬ ‫مشتریان گرامی و همکاران من در بانک خواهد شد‪.‬‬ ‫ا گهی قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی بندپی‬ ‫ا گهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم‬ ‫تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونــده هــای تشــکیلی طبــق قانــون‬ ‫مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در‬ ‫پرونــده بــه شــرح ذیــل تاییــد نمــوده انــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شــماره ‪ 140160330002014672‬مربــوط بــه پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1401114430002000907‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم فرشــته خــرم فرزنــد‬ ‫ذبیــح الــه‪ ،‬ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 64/41‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره فرعــی از ‪1878/403‬‬ ‫اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی‬ ‫طــی ســند قطعــی صفحــه ‪ 560‬دفتــر ‪(536‬م الــف‪)15871‬‬ ‫‪ -2‬رای شــماره ‪ 140160330002013921‬مربــوط بــه پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1400114430002002207‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای ابوالقاســم اســدی‬ ‫فرزنــد گل میــرزا درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 50‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 482‬فرعــی از ‪1953‬‬ ‫اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی‬ ‫طــی ســند قطعــی صفحــه ‪ 514‬دفتــر ‪(227‬م الــف‪)15872‬‬ ‫‪ -3‬رای شــماره ‪ 140160330002013931‬مربــوط بــه پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1401114430002001249‬مربــوط بــه تقاضــای خانــم رقیــه حیــدری فرزنــد‬ ‫رحمــت درقســمتی ازششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 114/56‬مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از ‪ 2171‬اصلــی واقــع‬ ‫در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مالکیــت متقاضــی طــی ســند‬ ‫قطعــی صفحــه ‪ 347‬دفتــر ‪(338‬م الــف‪)15873‬‬ ‫‪ -4‬رای شــماره ‪ 140160330002014702‬مربــوط بــه پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1401114430002000338‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای امیررضــا عادلــی‬ ‫فرزنــد اســداله‪ ،‬ششــدانگ اعیانــی قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 387/92‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪533‬‬ ‫فرعــی از ‪ 1012‬اصلــی واقــع در قــم بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم‬ ‫مالکیــت متقاضــی طــی ســند اعیانــی قطعــی ‪ 140834‬مــورخ ‪1400/12/24‬‬ ‫دفترخانــه ‪ 5‬قــم(م الــف‪)15874‬‬ ‫‪ -5‬رای شــماره ‪ 140160330002014649‬مربــوط بــه پرونــده کالســه‬ ‫‪1401114430002000678‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای اســام حیــدری فرزنــد‬ ‫علــی درقســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 20/10‬مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از‪ 1852‬اصلــی واقــع در قــم‬ ‫بخــش حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی وخریــداری مــع‬ ‫الواســطه از محمــد و ابوالقاســم پناهنــده(م الــف‪)15875‬‬ ‫مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از انجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر‬ ‫اگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه‬ ‫بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 2‬مــاه از تاریــخ انتشــار اگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد منطقــه ی دو قــم تســلیم و رســید ان را اخــذ و ظــرف یکمــاه‬ ‫پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی ان را بــه ایــن اداره تحویــل‬ ‫نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون مذکــور‬ ‫مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫نوبت اول‪1401/10/17 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1401/11/02 :‬‬ ‫عباس پورحسنی حجت ابادی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای حســین شــجاعی حســب الوکالــه اقــای غالمحســن شــجاعی برابــر‬ ‫وکالتنامــه شــماره ‪ 142211‬مــورخ ‪ 1401/08/29‬دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪18‬‬ ‫بروجــرد مدعــی مــی باشــد کــه ســند مالکیــت دویســت و چهــل و ســه ســید‬ ‫و هشــتم دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 30‬فرعــی از ‪ 23‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 4‬ذیــل دفتــر جلــد ‪ 52‬صفحــه ‪ 199‬ذیــل ثبــت ‪ 7614‬بنــام مشــارالیه ثبــت‬ ‫و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بعلــت جابجایــی مفقــود‬ ‫شــده اســت؛ لــذا باســتناد تبصــره یــک الحاقــی بمــاده ‪ 120‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمومــی یــک نوبــت اگهــی میشــود اگــر شــخصی بــه‬ ‫نحــوی از انحــاء مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد‬ ‫کتبــا پــس از نشــر اگهــی بــه مــدت ‪ 10‬روز بــه ایــن اداره‬ ‫اعتــراض خــود را ٌ‬ ‫تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و اعــام‬ ‫گواهــی ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ادرس ملک‪ :‬بروجرد‪ ،‬جاده اراک‪ ،‬روستای واالنجرد‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/02 :‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک بروجرد‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مشــاعی‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه‬ ‫مفــروزی متقاضیــان پرونــده تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان‬ ‫و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح ذیــل تاییــد نمــوده انــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شــماره ‪140160330001006724‬مر بــوط بــه پرونــده کالســه‬ ‫‪1401114430001000403‬مر بــوط بــه تقاضــای خانــم مرضیــه فاضلــی زاد فرزنــد احمــد در‬ ‫ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 121/60‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 2‬فرعــی از‬ ‫‪ 5817‬اصلــی واقــع در قــم بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک اداره یــک قــم ســند رســمی شــماره‬ ‫‪ 144065‬مــورخ ‪ 1398/05/02‬دفترخانــه ‪ 7‬قــم(م الــف ‪)15876‬‬ ‫مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از انجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر اگهــی و انقضــاء‬ ‫موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند ظــرف مــدت ‪ 2‬مــاه از تار یــخ انتشــار اگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید ان را اخــذ و ظــرف یکمــاه پــس از تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم‬ ‫و گواهــی ان را بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند‬ ‫براســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫نوبت اول‪1401/10/17 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1401/11/02 :‬‬ ‫مهدی زار ع شحنه‪-‬رییس ثبت منطقه یک قم‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پرایــد ‪ GLXI‬مــدل‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬بنــام غالمعبــاس پارســا بــه شــماره پــاک ‪ ۲۳۴‬م‬ ‫‪ ۳۸‬ایــران ‪ ۴۱‬و شــماره موتــور ‪ ۱۴۴۷۳۹۵‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ S1412285762626‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫لرســتان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اینجانــب حمــزه معظمــی گــودرزی مالــک خــودرو پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی ‪ ۱۷۱‬ن ‪۳۳‬‬ ‫ایــران ‪ ۴۱‬شــماره موتــور ‪ 164B0010043‬و شــماره شاســی ‪ NAAN11FC0FK827290‬بــه‬ ‫علــت فقــدان ســند ســازمان فــروش ایــران خــودرو تقاضــای رونوشــت (المثنــی) ســند‬ ‫کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر شــخصی ادعایــی در‬ ‫مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ‪ ۱۰‬روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان شــرکت ایــران خــودرو‬ ‫واقــع در پیکانشــهر ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت‬ ‫مذکــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام قانونــی بــه عمــل خواهــد امــد‪.‬‬ ‫لرستان‬ ‫مفقودی‬ ‫اینجانــب معصومــه حاتمــی مالــک خــودرو پــژو روا بــه شــماره انتظامــی ‪ ۸۵۱‬ن ‪ ۳۹‬ایــران ‪ ۴۱‬و‬ ‫شــماره موتــور ‪ ۱۱۶۸۶۰۱۵۲۰۶‬و شــماره شاســی ‪ ۶۱۳۳۱۸۶۳‬بــه علــت فقــدان ســند ســازمان‬ ‫فــروش ایــران خــودرو تقاضــای رونوشــت (المثنــی) ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو مذکــور‬ ‫را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر شــخصی ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ‪۱۰‬‬ ‫روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان شــرکت ایــران خــودرو واقــع در پیکانشــهر ســاختمان ســمند‬ ‫مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مذکــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام‬ ‫قانونــی بــه عمــل خواهــد امــد‪.‬‬ ‫لرستان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی‬ ‫ایکــس ای مــدل ‪ 1388‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪ 477‬ط ‪-63‬ایــران‪ 56‬بــه شــماره موتــور ‪ 2911490‬بــه‬ ‫شــماره شاســی ‪ S1412288251678‬متعلــق بــه خانــم فاطمــه‬ ‫رضایــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/۰۹/20‬امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی بندپــی مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض انــان محــرز و رای‬ ‫الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی گــردد ‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان در بورا پالک ‪ - ۵‬اصلی بخش ‪۹‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ - ۲۴‬فرعــی بنــام موقوفــه ابــو طالــب عبــاس زاده بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه بندپــی نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت ‪۵۰۰۰‬‬ ‫متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از ا قــای ابوطالــب عبــاس زاده و ســایر مالکیــن رســمی مشــاعی‬ ‫امال ک متقاضیان در شانه تراش پال ک ‪ - ۸‬اصلی بخش ‪۹‬‬ ‫بنــام موقوفــه حاجــی بابــا درویــش بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور خیریــه بندپــی دانشــگاه‬ ‫پیــام نــور نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن موقوفــه بــه مســاحت ‪۸۹۷۷/30‬متــر‬ ‫مربــع خریــداری بــا واســطه از ا قــای میــرزا محمــد اقاخــان فیــروزی بندپــی و ســایر مالکیــن رســمی‬ ‫مشــاعی‬ ‫بنــام موقوفــه غالمحســین شــانه تــراش بــا تولیــت ا قــای غالمحســین صادقــی شــانی نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت ‪۵۰۹۴/64‬متــر مربــع‬ ‫خریــداری بــا واســطه از ا قــای میــرزا محمــد اقاخــان فیــروزی بندپــی و ســایر مالکیــن رســمی‬ ‫مشــاعی‬ ‫امال ک متقاضیان در پیته رودپی پال ک ‪ - ۱۳‬اصلی بخش ‪۹‬‬ ‫بنــام موقوفــه میرعابدیــن جلیلــی بــا تولیــت ســید مصطفــی جلیلــی شــانی و بــا وکالــت ا قــای‬ ‫ســید جمــال جلیلــی شــانی نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه‬ ‫مســاحت ‪۱۵۴۱۱/34‬متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از ا قــای میــرزا محمــد اقاخان فیــروزی بندپی‬ ‫و ســایر مالکیــن رســمی مشــاعی‬ ‫بنــام موقوفــه میرعابدیــن جلیلــی بــا تولیــت ســید مصطفــی جلیلــی شــانی و بــا وکالــت ا قــای‬ ‫ســید جمــال جلیلــی شــانی نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه‬ ‫مســاحت‪۷۸۷۸/ 45‬متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از ا قــای میرزا محمــد اقاخان فیــروزی بندپی‬ ‫و ســایر مالکیــن رســمی مشــاعی‬ ‫بنــام موقوفــه میرعابدیــن جلیلــی بــا تولیــت ســید مصطفــی جلیلــی شــانی و بــا وکالــت ا قــای‬ ‫ســید جمــال جلیلــی شــانی نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه‬ ‫بــه مســاحت ‪۸۳۶۴/98‬متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از ا قــای میــرزا محمــد اقاخــان فیــروزی‬ ‫بندپــی و ســایر مالکیــن رســمی مشــاعی‬ ‫بنــام موقوفــه بانــو محترمــه بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور خیریــه بندپــی نســبت به ششــدانگ‬ ‫عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت ‪۴۷۰۰/30‬متر مربــع خریداری با واســطه‬ ‫از ا قــای میــرزا محمــد اقاخــان فیــروزی بندپی و ســایر مالکین رســمی مشــاعی‬ ‫امال ک متقاضیان در پوستکال و کتی سر و تشون و تنها کال پال ک ‪ - ۳۱‬اصلی بخش ‪۹‬‬ ‫بنــام موقوفــه کربالئــی مــا بــی بــی بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور خیریــه بندپــی نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت ‪۷۲۵۲/75‬متــر مربــع‬ ‫خریــداری بــا واســطه از ا قــای عیســی خــان کیانــی و ســایر مالکیــن رســمی مشــاعی‬ ‫بنــام موقوفــه مــا محمــد حســین بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور خیریــه بندپــی نســبت بــه‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬ســهم مشــاع از‪۸۱۶۰/ 97‬ســهم ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۵۰۰۰‬متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از ا قــای ســعداله امیــرزاده قاســمی و ســایر‬ ‫‪5‬‬ ‫بیمه اتش ســوزی بیمه‬ ‫ملت‪ ،‬بر خالف اســمش‬ ‫عــاوه بــر پوشــش‬ ‫اتش سوزی‪ ،‬پوشش های‬ ‫تکمیلــی متنوعی مانند‬ ‫پوشش ســرقت‪ ،‬زلزله‪ ،‬سیل‪ ،‬طوفان و‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫اتفاق های ناگوار این روزها کم نیستند‪ ،‬اما شاید‬ ‫بسیاری از ما به انها کم توجه باشیم و این اتفاقات‬ ‫را دور از خــود بدانیــم‪ .‬امــا نگاهــی بــه امار‬ ‫اتش ســوزی‪ ،‬ســرقت و بالیای طبیعی نشان‬ ‫می دهــد که مــا بیش از انچه که فکر می‪‎‬کنیم‬ ‫در معــرض خطر هستیم‪.‬ســال ‪ 1399‬بود که‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعالم کرد‪،‬‬ ‫ســاالنه ‪ 170‬هزار اتش سوزی در کشور اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬اماری که نشــان می دهد خطر وقوع‬ ‫اتش سوزی می تواند همه مردم کشور را تهدید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یــا نگاهــی به اطالعات مرکز امار ایران نشــان‬ ‫می دهد که تنها در ســال ‪ ،1398‬امار ســرقت‬ ‫در کشور به بیش از ‪ 326‬هزار فقره افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬در کنار اینها‪ ،‬زندگی در کشوری که‬ ‫در کنار چین‪ ،‬اندونزی و ژاپن‪ ،‬از زلزله خیزترین‬ ‫کشــورهای جهان به شــمار می اید‪ ،‬مخاطرات‬ ‫خاص خودش را دارد‪.‬این امار به خوبی نشــان‬ ‫می دهد که باید خطرات را جدی گرفت و برای‬ ‫مقابلــه با ان جدی بود‪ .‬در کنار باال بردن ایمنی‬ ‫منازل مسکونی برای مقابله با زلزله و اتش سوزی‬ ‫و رعایت نکات ایمنی برای کاهش خطر سرقت‪،‬‬ ‫یکــی از راهکارهــای کاهش اثرات این حوادث‪،‬‬ ‫اســتفاده از پوشــش های بیمه ای است؛ به ویژه‬ ‫اینکه شما بتوانید با یک تیر‪ ،‬چند نشان بزنید و با‬ ‫تهیه یک بیمه نامه‪ ،‬تمامی این خطرات را پوشش‬ ‫دهید‪.‬بیمه اتش ســوزی‪ ،‬بر خالف اسمش‪ ،‬تنها‬ ‫مربوط به اتش سوزی نیست و در این بیمه نامه‪،‬‬ ‫شما می توانید پوشش هایی مانند سرقت‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫انفجار‪ ،‬صاعقه‪ ،‬ســیل‪ ،‬طوفان‪ ،‬سقوط و برخورد‬ ‫اجسام خارجی‪ ،‬ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله‬ ‫اب و فاضالب و بسیاری از پوشش های تکمیلی‬ ‫دیگر را داشته باشید‪.‬‬ ‫مالکیــن رســمی مشــاعی‬ ‫بنــام موقوفــه مشــهدی احمــد و گلعلــی بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور خیریــه بندپــی نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت ‪۱۵۶۵/60‬متــر مربــع‬ ‫خریــداری بــا واســطه از ا قــای عیســی خــان کیانــی و ســایر مالکیــن رســمی مشــاعی‬ ‫بنــام موقوفــه مشــهدی احمــد و گلعلــی بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور خیریــه بندپــی نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت ‪۵۲۵/24‬متــر مربــع‬ ‫خریــداری بــا واســطه از ا قــای عیســی خــان کیانــی و ســایر مالکیــن رســمی مشــاعی‬ ‫امال ک متقاضیان در قریه ادمال پال ک ‪ - ۵۴۷‬اصلی بخش ‪۹‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ - ۳۸‬فرعــی بنــام موقوفــه علینقــی اســپکیان بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه بندپــی نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت‬ ‫‪۹۸۷۸/84‬متــر مربــع خریــداری بــا واســطه از ا قــای شــعبانعلی اســپکیان‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ - ۳۸‬فرعــی بنــام موقوفــه علینقــی اســپکیان بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه بندپــی نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت‬ ‫‪۱۳۲۹۸/20‬متــر مربــع خریــداری از ا قــای شــعبانعلی اســپکیان‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ - ۵۲‬فرعــی بنــام موقوفــه علینقــی اســپکیان بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه بندپــی نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن موقوفــه بــه مســاحت‪35‬‬ ‫‪۷۴۵/‬متــر مربــع خریــداری از ا قــای شــعبانعلی اســپکیان‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ - ۵۲‬فرعــی بنــام موقوفــه علینقــی اســپکیان بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه بندپــی نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت ‪۶۶۴۷/93‬متــر مربــع خریــداری از ا قــای‬ ‫شــعبانعلی اسپکیان‬ ‫پــاک ‪ - ۷۵‬فرعــی بنــام موقوفــه علینقــی اســپکیان بــا تصــدی اداره اوقــاف و امــور خیریــه بندپی‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی موقوفــه بــه مســاحت ‪۶۸۸۷/63‬متــر‬ ‫مربــع خریــداری از ا قــای شــعبانعلی اســپکیان‬ ‫لــذا بــه موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز از طریــق‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیــر االنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار اگهــی در محــل‬ ‫الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معتــرض‪ .‬بایــد ظــرف یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات‬ ‫ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی‬ ‫و اصــل نگــردد یــا معتــرض ‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد‬ ‫اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مینمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نیســت‪ .‬بدیهــی اســت برابــر مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از‬ ‫امالکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده و یــا واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم‬ ‫اظهــار نامــه حــاوی تحدیــد حــدود ‪ ،‬مراتــب را در اولیــن اگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت‬ ‫همزمــان باطــاع عمــوم میرســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد‬ ‫حــدود ‪ ،‬واحــد ثبتــی اگهــی تحدیــد حــدود رابــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/۱۰/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/۱۱/02 :‬‬ ‫محمد حبیب زاده گنجی رییس ثبت اسناد و امال ک بندپی‬ ‫م الف ‪۱۴۳۶۵۷۰‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ا قــای غالمرضــا چرخــکار بــا تســلیم دو بــرگ فــرم استشــهادیه گواهــی شــده‬ ‫شــماره ‪ 17231‬مــورخ ‪ 1401/10/26‬دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 1‬بروجــرد‬ ‫مدعــی مــی باشــد یــک و نیــم دانــگ مشــاع از شــش دانــگ پــاک هــای فرعــی‬ ‫از ‪ 3701‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬بروجــرد ذیــل دفتــر ‪ 21‬صفحــه ‪ 568‬ســند‬ ‫شــماره ‪ 987224‬بنــام غالمرضــا پوررجــب ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و‬ ‫تســلیم گردیــده اســت و بعلــت جابجایــی مفقــود شــده اســت؛ لــذا باســتناد‬ ‫تبصــره یــک الحاقــی بمــاده ‪ 120‬اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫عمومــی یــک نوبــت اگهــی میشــود اگــر شــخصی بــه نحــوی از انحــاء مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبـ ٌـا‬ ‫پــس از نشــر اگهــی بــه مــدت ‪ 10‬روز بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر‬ ‫اینصــورت پــس از انقضــاء مــدت قانونــی و اعــام گواهــی ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ادرس ملــک‪ :‬شــهرک اندیشــه فــاز ‪ 1‬ارتــش خیابــان شــهید امیرســرداری بنــش‬ ‫کوچــه نرگــس ‪11‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/02 :‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک بروجرد‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫کوتاهازاستان ها‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2306‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬گروه اســتان ها‪ :‬پویش انرژی همدلی‬ ‫با همکاری شرکت های توزیع برق ‪،‬گاز وپخش‬ ‫فراورده های نفتی در راستای مدیریت مصرف‬ ‫انرژی در بین مشــترکان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهــان در جمع خبرنگاران درباره راه اندازی‬ ‫پویــش انرژی همدلی در کل کشــورگفت‪:‬این‬ ‫پویش در راســتای مدیریــت مصرف انرژی در‬ ‫بخش برق‪،‬گاز که مورد نیاز رفاه جامعه اســت‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬باطنی عنوان کرد ‪ :‬هر نوع‬ ‫انرژی که از اب‪ ،‬باد و یا نور خورشــید تولید می‬ ‫شــود انرژی پاک یا انرژی ســبز گفته می شود‪.‬‬ ‫البته باید بگوییم که بین انرژی سبز و پاک تفاوت‬ ‫مختصــری وجود دارد‪ .‬همانطور که میدانید در‬ ‫بســیاری از کشورهای جهان و کشور خودمان‬ ‫از منابــع انرژی تجدید ناپذیر مثل نفت‪ ،‬گاز که‬ ‫جزو ســوخت های فسیلی هستند استفاده می‬ ‫شــود که به این منابع تجدید ناپذیر گفته می‬ ‫شــود کــه االیندگی های خــاص خود را دارد‬ ‫‪.‬وی دربــاره مدیریــت مصرف برق تاکید کردو‬ ‫گفت دربخش خانگی در هنگام خرید وســایل‬ ‫برقی نظیر یخچال‪ ،‬ماشین لباسشویی و باید به‬ ‫برچســب مصرف انرژی توجه شود همچنین در‬ ‫ســاعات اوج مصرف (‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۰‬تا ‪ ،) ۲۴‬از‬ ‫به کار بردن وســایل پرمصرف مانند اتو‪ ،‬ماشین‬ ‫لباسشویی‪ ،‬جارو برقی‪ ،‬بخاری برقی خودداری‬ ‫شود ‪ ،‬برفک زدایی متناوب و تمیز کردن هریکماه‬ ‫یکبــار یخچال فریزر‪ ،‬از عوامل مهم در افزایش‬ ‫طول عمر و عدم افزایش مصرف برق وسیله می‬ ‫باشند‪،‬اســتفاده کمترازوسایل تصویری‪ ،‬تمیز‬ ‫کــردن مرتب المپ ها و حبــاب های چراغ ها‬ ‫را دارای اهمیــت دانســت‪.‬باطنی گفت‪ :‬ادارات‬ ‫نیزباید به هنگام خروج از محل کار‪ ،‬از خاموش‬ ‫بودن المپ ها و ســایر وســایل الکتریکی دیگر‬ ‫اطمینــان حاصل نمایند‪،‬همچنین از دســتگاه‬ ‫هایی که امکان استفاده بصورت اشتراکی دارد‬ ‫مانند (چاپگر‪ ،‬فاکس‪ ،‬اسکنر‪ ،‬فتوکپی ) که باعث‬ ‫کاهش مصرف برق می شود استفاده نمایند‪.‬مدیر‬ ‫روابط عمومی توزیع برق اصفهان اظهار داشــت‬ ‫‪ :‬ســرویس و تعمیر مرتب تجهیزات الکتریکی‬ ‫مرتبــط بــا پمپاژ اب جهــت افزایش راندمان‪،‬‬ ‫اســتفاده از اســتخر و مخزن جهت ذخیره اب‬ ‫برای بهره برداری در زمان اوج مصرف‪ ،‬اصـالح‬ ‫و افزایش راندمان تجهیزات نصب شده موجود بر‬ ‫روی چاه های کشاورزی‪ ،‬ابیاری در ساعات غیر‬ ‫پیک و غیره از دیگر راهکار ها در بخش صنعت‪،‬‬ ‫تجاری و کشاورزی است‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫حمایت از اشتغال و توانمندسازی بانوان مناطق حاشیه نشین استان کرمانشاه‬ ‫بویژه ســاکنان حاشیه شــهرها را تداوم دارد‪،‬افزود‪ :‬بانوان ساکن‬ ‫در حاشیه شهرهای استان که مهارت های فنی و حرفه ای را فرا‬ ‫گیرند و گواهینامه مهارتی دریافت نمایند‪ ،‬برای دریافت تسهیالت‬ ‫مشاغل خانگی و ایجاد کسب و کار پایدار مورد حمایت قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬مژگان اقایی‪ ،‬مشاور امور بانوان اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اســتان کرمانشــاه نیز در این خصوص گفت‪ :‬جشنواره‬ ‫زنان‪ ،‬سالمت خانواده و تعالی جامعه به مناسبت والدت حضرت‬ ‫فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها) و بزرگداشت مقام زن و روز مادر به‬ ‫مدت ‪ ۳‬روز در محله اقاجان برگزار شد‪.‬مشــاور امور بانوان اداره‬ ‫کل تعاو‪.‬ن‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشــاه افزود‪ :‬اداره کل‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬اداره کل امــوزش فنی و حرفــه ای‪ ،‬مدیریت درمان‬ ‫تامین اجتماعی و بسیج جامعه پزشکی‪ ،‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان را در برگزاری این جشنواره یاری کردند‪.‬وی اضافه‬ ‫نمود‪ :‬بانوان ساکن منطقه اقاجان و اطراف ان در طول برگزاری‬ ‫جشــنواره‪ ،‬به صورت رایگان از خدماتی نظیر غربالگری‪ ،‬بینایی‬ ‫ســنجی‪ ،‬شنوایی سنجی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬اموزش و مشاوره پیشگری از‬ ‫اعتیاد‪ ،‬فرزندپروری‪ ،‬پزشک عمومی و مامائی‪ ،‬اورژانس اجتماعی‬ ‫و مهارت اموزی عروسک سازی بهره مند شدند‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تعیین تکلیف پروژه تجاری ‪ -‬خدماتی رز (رونا ک)‬ ‫شهردار اردبیل خبر داد؛‬ ‫اردبیل ‪ /‬گروه استان ها‪ :‬شهردار اردبیل‬ ‫از تعییــن تکلیف پروژه تجاری خدماتی‬ ‫ر ُز (رونــاک) بعــد از ‪ ۱۰‬ســال و اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایی این پروژه در اینده ای‬ ‫نزدیــک خبــر داد‪.‬محمــود صفری در‬ ‫پنجاه ونهمین جلســه رســمی شورای‬ ‫اســامی شهر اردبیل اظهار کرد‪ :‬احداث‬ ‫مرکز تجــاری خدماتی ُرز‪ ،‬همان پروژه‬ ‫روناک ســابق بعد از ‪ ۱۰‬سال بالتکلیفی‬ ‫با تصویب اعضای شورای اسالمی شهر و‬ ‫با انتخاب پیمان کار در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬مترمربع به زودی اغاز می شــود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که ساخت این مرکز‬ ‫تجــاری و خدماتی در ‪ ۴‬طبقه به همراه‬ ‫پارکینگ در دســتور کار اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طبق قرارداد با سرمایه گذار‪ ،‬پروژه ظرف‬ ‫‪ ۳۶‬مــاه اینــده تکمیل و به بهره برداری‬ ‫می رسد؛ همچنین بنابر قرارداد منعقده‬ ‫سهم شهرداری در پروژه فوق ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬شهردار اردبیل با اعالم این که‬ ‫خوشــبختانه با پیگیری پــروژه ناتمام‬ ‫دیگری در شــهر اردبیل تعیین تکلیف‬ ‫شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پروژه تجاری خدماتی‬ ‫ُرز بــا مبلغ ســرمایه گذاری حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومان جانشــین پروژه روناک‬ ‫ســابق خواهد شــد که این اقدام‪ ،‬گامی‬ ‫مهم در توسعه مناطق کم برخوردار شهر‬ ‫است ‪.‬صفری به محل ایجاد مرکز تجاری‬ ‫خدماتی ُرز اشاره کرد و گفت‪ :‬مرکز ُرز در‬ ‫جوار اتوبان بسیج اردبیل احداث می شود‬ ‫که اجرای این طرح در این نقطه از شهر‬ ‫قطعا موجب شکوفایی و رشد منطقه در‬ ‫بلند مدت خواهد شد‪.‬وی با بیان این که‬ ‫شــهرداری و شورای اســامی شهر در‬ ‫نظر دارد به منظور توســعه متوازن شهر‪،‬‬ ‫پروژه های مشارکتی بیشتری در تمامی‬ ‫نقاط شــهر به ویژه مناطق کم برخوردار‬ ‫تعریف و به مرحله اجرا برســاند‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬قطعــا در این راســتا مکان یابی‬ ‫پروژه های ســرمایه گذاری پیش شرط‬ ‫توسعه متوازن شهر است‪.‬شهردار اردبیل‬ ‫با بیان این که بالتکلیفی و نیمه تمام رها‬ ‫شدن پروژه ُرز منجر به نارضایتی اهالی‬ ‫و معضلی برای منطقه شــده بود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اجــرای پروژه های متعدد اقتصادی‬ ‫و فرهنگی در حاشــیه شــهر و مناطق‬ ‫کم برخوردار جزو اولویت های شهرداری‬ ‫است که در این خصوص تالش می کنیم‬ ‫پروژه هــای نیمه تمام در این مناطق را‬ ‫در اســرع وقت تعیین تکلیف و همچنین‬ ‫پروژه های جدیدی را نیز اغاز کنیم‪.‬‬ ‫توسط اداره کل دامپزشکی استان گلستان اعالم شد؛‬ ‫توصیه های دامپزشکی برای پیشگیری از بیماری های دامی در فصل سرما‬ ‫گلستان ‪ /‬گروه استان ها‪ :‬تنظیم درجه حرارت مکان نگهداری و توجه به‬ ‫عالئم بیماری در دام ها از جمله توصیه های دامپزشکی برای پیشگیری‬ ‫از بیماری های دامی در زمســتان اســت‪.‬اداره کل دامپزشکی گلستان‬ ‫با منتشــر کردن دســتورالعملی خطاب به دامداران اعالم کرد‪ :‬باید‬ ‫تجهیزات حرارتی الزم برای باال بردن درجه حرارت بدن دام ها در محل‬ ‫نگهداری ان ها تامین شود‪.‬با توجه به احتمال یخ زدگی اب‪ ،‬ضروری‬ ‫است اب اشامیدنی مورد نیاز دام ها تامین شود‪.‬در صورت استفاده از‬ ‫وســایل گرمازا در محل نگهداری دام باید گاز های حاصل از احتراق‬ ‫وسایل گرمایشی به خارج از سالن هدایت شود‪.‬در ساعات گرمتر روز‬ ‫دام ها از اسطبل خارج شوند و برای مدتی درب های اسطبل باز بمانند‬ ‫تا گاز های موجود خارج و هوای تازه وارد فضا شــود‪.‬در فصل ســرما از‬ ‫دارو های ضد انگل ریوی برای دام ها اســتفاده شود‪.‬حفظ گرمای الزم‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان‬ ‫خبر داد؛‬ ‫تسریع در روند تخلیه ‪ 8‬فروند‬ ‫کشتی حامل کاالی اساسی‬ ‫در مجتمع بندری امام خمینی‬ ‫خوزســتان ‪ /‬گروه استان ها‪ :‬روند تخلیه کاالهای‬ ‫اساســی و مورد نیاز کشــور از جمله ذرت‪ ،‬دانه‬ ‫روغنی‪ ،‬شــکر‪ ،‬کنجاله ی ســویا و جو با شتاب در‬ ‫مجتمع بندری امــام خمینی(ره) در حال انجام‬ ‫اســت‪.‬بهروز اقائی مدیرکل بنــادر و دریانوردی‬ ‫اســتان خوزستان با اعالم این خبر اظهار داشت‪:‬‬ ‫در جریان تخلیه همزمان ‪ ٨‬فروند کشتی حامل‬ ‫کاالهــای اساســی به میزان جمعــا ‪ ۴۸۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۷۸‬تن در پای اســکله های مجتمع بندری امام‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬کاالهای اساســی مورد نیاز کشور با‬ ‫ســرعت مطلوب تخلیه می شود‪ .‬اقائی افزود‪ :‬در‬ ‫جریان تخلیه ی این کشــتی ها که حامل ‪۴۸۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۷۸‬تــن کاالی اساســی از جمله ذرت‪،‬‬ ‫دانه روغنی‪ ،‬شــکر‪ ،‬کنجاله ســویا و جو هستند‪،‬‬ ‫از هشــت دســتگاه جرثقیل و هفت دستگاه برج‬ ‫مکنده قدرتمند و پیشــرفته به منظور تسریع در‬ ‫تخلیه این نوع کاالها اســتفاده می شــود‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه بیشــترین کاالی حمل شــده در این‬ ‫کشــتی ها ذرت بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دو فروند کشتی‬ ‫حاوی ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪ ۶۳۵‬تن ذرت در اسکله های این‬ ‫بندر پهلوگرفته است‪.‬مدیر منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بندرامام خمینی(ره) افزود‪ :‬دو فروند کشتی دیگر‬ ‫حاملشکربهمیزان‪ ۱۰۸‬هزارو‪ ۳۴۰‬تنودوفروند‬ ‫کشتی دیگر حامل دانه روغنی به میزان ‪ ۱۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۹۸‬تــن در اســکله های این بندر پهلو گرفته‬ ‫است‪.‬بهروز اقائی اظهار کرد‪ :‬عالوه بر ان کشتی‪‎‬ها‪،‬‬ ‫دو فروند کشــتی دیگر در اسکله های این مجتمع‬ ‫بندری پهلو گرفتندکه یک فروند کشتی حامل ‪۶۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۳۵‬تن کنجاله سویا و یک فروند هم حامل‬ ‫‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۷۷۰‬تن کنجاله سویا و جو می باشد‪.‬‬ ‫هوشمند سازی سامانه ها‬ ‫اثار زیادی در مدیریت‬ ‫مصرف برق ادارات دارد‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه اظهار کرد‪:‬‬ ‫کرمانشــاه ‪ /‬گروه اســتان ها‪ :‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اســتان کرمانشــاه از برپایی میز ارتباطات مردمی به منظور ارائه‬ ‫خدمات ویژه به بانوان مناطق محروم در حاشــیه جشــنواره زنان‪،‬‬ ‫سالمت خانواده و تعالی جامعه در منطقه اقاجان شهر کرمانشاه‬ ‫خبر داد‪.‬مختار احمدی با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مولفه‬ ‫و ویژگــی های جوامع موفق اســت‪ ،‬اظهار نمــود‪ :‬بانوان نیمی از‬ ‫جمعیت نیروهای توانمند و بالقوه کشور ما را تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫توانمندســازی به عنوان کارامدترین راه و روش برای رســیدن به‬ ‫توســعه پایدار اســت که در این فرایند بانوان‪ ،‬توانایی کنترل بر‬ ‫مشــکالت و مسائل شــان را فرا می گیرند‪.‬مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه‬ ‫های تابعه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اســتان با توجه به‬ ‫شرح وظایف و خدمات متنوعی که به جامعه هدف گسترده خود‬ ‫ارائه می دهند در این میز ارتباطات سه روز پاسخگوی مراجعین‬ ‫شدند‪.‬مختار احمدی با بیان اینکه اشتغال و توانمندسازی بانوان‬ ‫برای تامین دمای بدن بره های تازه به دنیا امده ضروری است‪.‬عالئمی‬ ‫مانند سردی شدید تا یخ زدگی انتهای گوش ها‪ ،‬بی حالی‪ ،‬خمودگی و‬ ‫کاهش سرعت تنفس از جمله عالئم سرمازدگی دام است و در صورت‬ ‫مشاهده ان باید فوری نسبت به تنظیم دمای محل نگهداری دام اقدام‬ ‫شود‪.‬الزم است دام هایی که هرگونه عالئم بیماری مانند سرفه‪ ،‬عطسه‪،‬‬ ‫ابریزش و تورم ســر و صورت دارند جدا و در محل دیگری نگهداری‬ ‫شــوند‪.‬در فصل ســرد برای تغزیه دام ها باید از علوفه پر انرژی دارای‬ ‫قند‪ ،‬تفاله چغندر‪ ،‬تفاله مرکبات‪ ،‬مالس سفید و به دنبال ان می توان‬ ‫از کنســتانتره یا غالتی مانند جو اســتفاده کرد‪.‬اب و هوای ســرد مانع‬ ‫رشــد دام های تازه متولد می شــود و در چنین شــرایطی باید جیره پر‬ ‫انرژی برای دام ها تهیه شود‪.‬در فصل سرد استفاده از بستر مناسب در‬ ‫جایگاه های نگهداری دام ها و تعویض به موقع ان از اهمیت بیشت‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی‪:‬‬ ‫رسانه های محلی مردم را در مسیر درست مطالبات هدایت می کنند‬ ‫مشهد ‪ /‬سمیرا رحمتی‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان رضوی در ســفر به‬ ‫شهرســتان تربت جام با اصحاب رســانه شهرستان دیدار و گفتگو‬ ‫کرد‪.‬در این جلسه که با حضور حجت االسالم صاحبقرانی ریاست‬ ‫ســازمان تبلیغات خراســان رضوی و حجت االســام والمسلمین‬ ‫زروندی مشــاور اســتاندار در امور جهادی در محل مصلی الغدیر‬ ‫تربت جام برگزار شد‪ ،‬محمد حسین زاده گفت‪ :‬رسانه ها دو وظیفه‬ ‫اطالع رسانی و بیان مشکالت مردم و رساندن انها به گوش مسئوالن‬ ‫را دارند‪ ،‬اما هنر بزرگتر رســانه ها نقش ارام بخشــی و بیان درست‬ ‫مطالبات مردم در جهت حل مشکل است‪ .‬دبیر شورای اطالع رسانی‬ ‫استان افزود‪ :‬رسانه ها نقش مهمی در بازگو کردن مشکالت جامعه‬ ‫دارند و اگر بیان این مشکالت را در مسیر درست هدایت کنند قطعا‬ ‫اثرگــذاری ان چند برابر می شــود؛ گــزارش های مردمی را بازگو‬ ‫کنید و در همین راســتا به مســئولین تذکر دهید اما هدف تزریق‬ ‫ناامیدی نباشد‪ .‬مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬باید رســانه ها درک صحیحی از مشــکالت جامعه‬ ‫داشته باشند و از ایجاد نگرانی در جامعه خودداری کنند و با تولید‬ ‫گزارش های مردمی رویکرد امید افرینی و منطق را حاکم کنند و‬ ‫ارامش را به جامعه برگردانند‪ .‬حسین زاده با ابراز تاسف از عملکرد‬ ‫رســانه های معاند و ســوء استفاده انها از قطع گاز شهرستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬رســانه های محلی شهرســتان درک بهتری از موضوع دارند و‬ ‫با تبیین علت قطع گاز و ارائه راهکارهای مناسب می توانند یاریگر‬ ‫مسئولین شهرستان باشند و با وحدت عمل و انتشار اخبار خوب‪،‬‬ ‫نگاه منفی به شهرستان را خنثی کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اردبیل‪:‬‬ ‫کارت سوخت فاقد ترا کنش در سال ‪ 1401‬غیر فعال می شود‬ ‫اردبیل ‪ /‬گروه اســتان ها‪ :‬علیرضا دلداده مقدم رئیس روابط عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه اردبیل گفت‪ :‬کارت ســوخت فاقد تراکنش در ســال ‪ 1401‬غیر فعال می شــود‪.‬علیرضا‬ ‫دلداده مقدم سخنگوی شرکت ملی پخش ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬مالکین خودروها جهت حصول‬ ‫اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت می بایست حداقل تا پایان سال جاری یکبار از کارت سوخت‬ ‫شــخصی خود اســتفاده نمایند‪ ،‬در غیر این صورت کارت ســوخت خودرو های فاقد تراکنش در پایان‬ ‫کوتاهازاستان ها‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان‪:‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق‬ ‫شهرستان اصفهان‪:‬‬ ‫انرژی های فسیلی ایمن است‬ ‫اما پا ک نه‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪ 22 1444‬ژانویه ‪2023‬‬ ‫سال ‪ 1401‬غیرفعال خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬مالکین خودرو های سبک که سهمیه ماهیانه انها به اتمام‬ ‫رســیده عالوه بر کارت های موجود در جایگاه ها می توانند از کارت بنزین شــخصی خود نیز جهت‬ ‫دریافت ســوخت ازاد اقدام نمایند‪.‬دلداده مقدم اظهار داشــت‪ :‬خودروهایی که فاقد کارت سوخت بوده‬ ‫یا کارت سوخت انها مفقود گردیده است بایستی در اسرع وقت نسبت به صدور کارت المثنی از طریق‬ ‫دفاتر پلیس ‪ +10‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬گروه اســتان ها‪ :‬مهندس مرســل‬ ‫صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق اصفهان در نشســت خبری که‬ ‫بــه منظور اگاهی بخشــی مدیریت مصرف‬ ‫در زمســتان برگــزار شــد بــا بیــان اینکه‬ ‫هوشمندسازی سامانه ها در اداره ها بر بستر‬ ‫اینترنت اشیا تاثیر زیادی در مدیریت مصرف‬ ‫دارد گفت‪ :‬شرکت توزیع برق اصفهان در حال‬ ‫حاضر تمام سامانه های سرمایشی و گرمایشی‬ ‫ساختمان های خود را به اینترنت اشیا مجهز‬ ‫کرده اســت ‪.‬وی با اشــاره به اینکه ادارات نیز‬ ‫در بخش بهینه مصرف گازباید نهایت دقت را‬ ‫داشــته باشند چرا که ادارات ویترین هستند‬ ‫و زمانی که مردم ببینند که ان ها در مصرف‬ ‫انرژی صرفه جویی ندارند الگو گیری می کنند‬ ‫افزود‪:‬باید اداره ها و سازمان ها در بحث مصرف‬ ‫برق ‪ ،‬گاز و اب نهایت صرفه جویی را داشــته‬ ‫باشــند‪.‬صالحی گفت‪:‬مدیریت مصرف انرژی‬ ‫تعریف شده برای زمان و دوره خاصی نیست‬ ‫بلکه باید یاد بگیریم که انرژی های فســیلی‬ ‫در حال اتمام می باشد و باید بیش از گذشته‬ ‫درمیزان استفاده ان دقت الزم را داشته باشیم‬ ‫‪.‬وی ابراز داشت ‪:‬در ادارات سعی شود که درجه‬ ‫دمای محیط بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه نگه داشته‬ ‫شــود و در ســاعات غیر اداری سیستم های‬ ‫گرمایشــی خاموش شــود چرا که در بازرسی‬ ‫هــا ی میدانی درصورت عــدم رعایت اصول‬ ‫مصرف درســت اخطارالزم داده می شــود و‬ ‫درنهایت قطع برق صورت می گیرد ‪.‬وی خاطر‬ ‫نشان کرد با بیان اینکه ‪ ۷۶‬درصد معادل ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار مشترک ابن شرکت را در بخش خانگی‬ ‫تشــکیل می دهند گفت در حال حاضر ‪۲۸۰‬‬ ‫هزار مشترک بخش خانگی معادل ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫جزو مشــترکین پرمصرف هســتند که در هر‬ ‫دوره به انها یاداوری می شود تا مصرف خود را‬ ‫مطابق با الگوی مصرف کاهش دهند‪.‬وی گفت‬ ‫‪:‬مشترکین می توانند با تماس با سامانه ‪1521‬‬ ‫مشاوره های الزم را در خصوص کاهش مصرف‬ ‫برق از کارشناسان شرکت بگیرند و به منظور‬ ‫کنترل میزان برق مصرفی خود اقدامات الزم را‬ ‫انجام دهند ‪.‬صالحی با توجه به اینکه روزهای‬ ‫ســردی را پشت سرگذرانیم و احتماال پیش‬ ‫رو داریــم گفت ‪:‬بــه دلیل اینکه نیروگاههای‬ ‫برق از ســوخت گاز اســتفاده می کنند نباید‬ ‫با باال بردن درجه سیســتم های گرمایشــی‬ ‫(اسپیلیت )ها باعث فشار به نیروگاهها شویم‬ ‫که در نهایت در مصرف سوخت گاز مشکالت‬ ‫زیادی ایجاد شود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر هشتگرد تاکید کرد؛‬ ‫لزوم نوسازی ناوگان حوزه‬ ‫خدمات شهری شهرداری هشتگرد‬ ‫البرز ‪ /‬راضیه دارابی‬ ‫مهندس محســن فیروز زارع عضو شــورای‬ ‫اســامی شهر هشــتگرد گفت‪ :‬برای مقابله با‬ ‫بحران و عملیات برفروبی‪ ،‬مدیریت شــهری‬ ‫بــا تمــام توان پای کار بــود گرچه امکانات و‬ ‫تجهیــزات موجود پاســخگوی حجم باالی‬ ‫کار بود ‪ ،‬لذا بایســتی در بودجه ســال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫خریــد تجهیزات برفروبی در زمان بحران مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪ .‬مهندس محســن فیروز زارع‬ ‫رییس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای‬ ‫اسالمی شهر هشتگرد ضمن تقدیر از تالشها‬ ‫و زحمات صورت گرفته مدیریت شــهری در‬ ‫عملیات برفروبی چند روز گذشته اظهارکرد‪:‬‬ ‫همزمــان با بارش بــرف‪ ،‬مجموعه مدیریت‬ ‫شــهری هشــتگرد تمام تــوان و تالش خود‬ ‫را در عملیــات برفروبی در معابر اصلی شــهر‬ ‫به کار گرفت تا در راســتای ارایه خدمات به‬ ‫شهروندان هیچ خیابانی مسدود نشود و یا در‬ ‫تــردد خودروها اختــال ایجاد نگردد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اعضای شــورا نیز با حضور میدانی‬ ‫در جریان عملیات برفروبی قرار داشتند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پرسنلحوزهمعاونتخدماتشهریدرتمامی‬ ‫مناطق پای کار امدند تا شــهروندان کمترین‬ ‫مشکل را در روزهای برفی داشته باشند‪ .‬رییس‬ ‫کمیســیون برنامه و بودجه شــورای اسالمی‬ ‫شهر هشتگرد‪ ،‬در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫با بیان اینکه شــهرداری هشتگرد در عملیات‬ ‫برفروبی خوش درخشیده گفت‪ :‬برای برفروبی‬ ‫اولویــت بندی معابر صورت گرفته بود که در‬ ‫ابتدا معابر و شریانهای اصلی پاکسازی شده و‬ ‫در مرحله بعد معابر فرعی و پیاده روها و کوچه‬ ‫ها برفروبی شوند‪ .‬وی همچنین خواستار توجه‬ ‫به خرید تجهیزات برفروبی و اختصاص بودجه‬ ‫مناســب در سال اتی شهرداری هشتگرد شد‬ ‫و گفت‪ :‬بایستی برای خدمات رسانی مطلوب‬ ‫به شــهروندان در بودجه ســال اتی ارتقای‬ ‫تجهیــزات بــه روز برفروبی مدنظر قرار گیرد‬ ‫‪ .‬مهندس محسن فیروز زارع در پایان از کلیه‬ ‫اعضای شــورای اسالمی شــهر ‪ ،‬سرپرست و‬ ‫پرســنل خدوم شــهرداری هشتگرد در ارایه‬ ‫خدمات به شهروندان تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزنامه اقتصادی صبح ایران‬ ‫سالمت‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪ 22 1444‬ژانویه ‪2023‬‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫جامعه‬ ‫عبدالحسین روح االمینی در نشست کمیته‬ ‫سالمت مجمع نمایندگان تهران ‪:‬‬ ‫وضعیت بهداشت و درمان‬ ‫در بودجه مطلوب نیست‬ ‫نشست کمیته سالمت مجمع نمایندگان تهران‬ ‫به منظور بررسی راهکارهای تقویت زیرساخت‬ ‫های بهداشــتی این کالنشهر با حضور معاونان‬ ‫بهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران‪،‬شهید‬ ‫بهشــتی و ایران و اداره کل ســامت شهرداری‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬عبدالحســین روح االمینی‪،‬‬ ‫رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان تهران‬ ‫در این نشست‪ ،‬گفت‪ :‬در استانه بررسی بودجه‬ ‫‪ 1402‬قرار داریم و وضعیت بهداشــت و درمان‬ ‫در بودجه مطلوب نیســت و باید تدبیر کرد که‬ ‫وضعیتبهداشتپایتختبدترنشود‪.‬ویخطاب‬ ‫به مســئوالن حاضر در نشســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬می‬ ‫طلبد پیشــنهادات خود را برای پیش بینی در‬ ‫بودجه ‪ 1402‬و برنامه هفتم توســعه به ما ارائه‬ ‫کنید‪ ،‬زیرا در برنامه هفتم می توان بخشــی از‬ ‫مشکالت را حل و فصل کرد؛ شهرداری می تواند‬ ‫به دانشگاه ها برای ساخت خانه های بهداشت‬ ‫کمــک کند اما خدمت و بحــث تامین نیروی‬ ‫انسانی را باید دانشگاه ها خود تقبل کنند البته‬ ‫جلسه ای را با بذرپاش وزیر راه و شهرسازی برای‬ ‫توجه به انبوه سازی و بافت های فرسوده برگزار‬ ‫خواهیم کرد و می طلبد ســازمان ها و نهادها‪،‬‬ ‫فضایی را در اختیار شــما و اورژانس قرار دهند‪.‬‬ ‫روح االمینی یاداور شد‪ :‬الیحه بودجه را دولت به‬ ‫مجلسمیدهدومانمیتوانیمتغییراتچندانی‬ ‫در ان ایجاد و فربه کنیم بنابراین باید احکامی‬ ‫را برای پیش بینی در برنامه هفتم توسعه ارائه‬ ‫کنیــد تــا بتوان ان را در اینده در بودجه لحاظ‬ ‫کرد؛ می طلبد برای توجیه مسئوالن مربوطه‪،‬‬ ‫محتــوا و نمودارهــای الزم را تهیه و ارائه کرد تا‬ ‫بتوان حمایت الزم را داشــته باشیم‪.‬وی خطاب‬ ‫به معاونان بهداشت دانشگاه های تهران‪ ،‬ایران‬ ‫و شــهید بهشتی‪ ،‬گفت‪ :‬شما مسئول پیگیری‬ ‫مشکالت هستید و باید برای رفع ان ها بجنگید‬ ‫و می طلبد حکم قانونی را برای الزام مسئولیت‬ ‫پذیری اجتماعی شرکت ها‪ ،‬صنایع و دیگر موارد‬ ‫پیش بینی کرد؛ مسئوالن مربوطه باید چالش ها‬ ‫را به ما ارائه کنند و در مورد ‪ 3‬دانشگاه فرماندهی‬ ‫واحد وجود داشــته باشد و مطالبات و خواسته‬ ‫هایــی را کــه برای پیش بینی در الیحه بودجه‬ ‫و برنامه هفتم توســعه مدنظر دارید به ما ارائه‬ ‫کنید‪.‬رئیس کمیته سالمت مجمع نمایندگان‬ ‫تهران با تاکید بر اینکه سهم سالمت از مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده نباید جای دیگر هزینه شــود‬ ‫زیرا پول مردم است و باید در جای خود هزینه‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬رئیس جمهور پزشک خانواده و نظام‬ ‫ارجاع را باور دارد و اگر عوارض سیگار افزایش و‬ ‫احیاشود‪،‬بهداشتودرماننیازبهمنابعچندانی‬ ‫ندارد؛ شما مسئوالن حوزه سالمت از هم اکنون‬ ‫باید هوشــیار باشید که مسئوالن دولتی مدافع‬ ‫دخانیاتنشوندوبتواننسبتبهافزایشعوارض‬ ‫دخانیات در بودجه اقدام کرد‪.‬مالک شــریعتی‪،‬‬ ‫عضومجمعنمایندگانتهرانهمدرایننشست‪،‬‬ ‫یاداور شــد که می توان مباحث زیرســاختی و‬ ‫اختصاص زمین برای احداث پایگاه سالمت را در‬ ‫نشست مجمع با شهردار مطرح کرد‪ .‬مختاری‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‬ ‫های مجلس در این نشست‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم‬ ‫ترین مشــکالت تهران بحث بهداشت ان است‬ ‫و مرکز پژوهش ها دو موضوع یکســان شــدن‬ ‫بخش حرفه ای خصوصی و دولتی و همچنین‬ ‫حوزه بهداشت را در دستور کار قرار داده تا بتوان‬ ‫در الیحــه بودجه ‪ 1402‬همکاری های الزم را‬ ‫برای توجه به انها داشته باشیم‪.‬وی افزود‪ :‬باید‬ ‫توجه داشت که برای پرداختن به اهداف کوتاه‬ ‫مدت در بودجه و بلندمدت در برنامه هفتم چه‬ ‫اقداماتی را باید انجام داد و باید از ظرفیت برنامه‬ ‫به درستی استفاده کرد و نباید از ان غافل شد؛‬ ‫مــی طلبد در برخی ســازمان ها فضایی برای‬ ‫پرداختن به مباحث بهداشــتی اختصاص داده‬ ‫شــود؛ ما جلســاتی را با معاون بهداشت وزارت‬ ‫بهداشــت برگزار کردیــم و بر روی دو موضوع‬ ‫اتفاق نظر داشتیم مبنی بر اینکه فارغ از اینکه‬ ‫خود وزارت بهداشــت بــرای امور جاری دنبال‬ ‫اعتبارات اســت ما از طریــق مرکز پژوهش ها‬ ‫کمک کنیم که دو مبحث گفته شده را مد نظر‬ ‫قرار دهیم و اینکه ما درمانگرا هســتیم باید به‬ ‫ســمت پیشگیری محوری پیش برویم و حوزه‬ ‫بهداشــت جزو نقاط قوت نظام سالمت است و‬ ‫باید کمک کنیم که مشکالت برطرف شود و می‬ ‫توان از ظرفیت مرکز پژوهش ها نیز استفاده کرد‬ ‫و تعامل و پیگیری ها در حوزه سالمت افزایش‬ ‫یابــد‪ .‬علیرضا اولیایی منش معاون بهداشــت‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با تشکر از روح‬ ‫االمینی و مرکز پژوهش های مجلس برای توجه‬ ‫به مشکالت بهداشتی و درمانی کالنشهر تهران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه در این دوره با دانشگاه های‬ ‫علوم پزشــکی ایران و شــهید بهشتی جلسات‬ ‫زیادی را داشــتیم و همدلی الزم میان ما ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬مشکالت در شهرستان های استان‬ ‫تهران قابل حل تر بوده اما مشکالت سطح تهران‬ ‫بیشتر است و در این رابطه ‪ 3‬جلسه را با شهردار‬ ‫برگزار و ایشــان پیگیر حل مشــکالت است اما‬ ‫همچنان حل نشــده است؛ رهبر معظم انقالب‬ ‫تقویت شــبکه بهداشت و درمان را مورد توجه‬ ‫قرار داده و ما باید به این امر مهم توجه کنیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2306‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کوتاه از جامعه‬ ‫خبر ویژه‬ ‫معاون مالی‪ ،‬اداری و منابع وزارت علوم خبر داد؛‬ ‫رشد ‪ ۳۳‬درصدی بودجه‬ ‫وزارت علوم‬ ‫در الیحه بودجه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫شهردار تهران خبر داد؛‬ ‫برقی کردن ‪ ۳۰۰‬هزار موتورسیکلت کار در پایتخت‬ ‫شهردار تهران از برنامه چهار ساله شهرداری برای برقی کردن ‪ ۳۰۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫کار در تهران خبر داد و گفت‪ :‬اگر امکاناتی فراهم شود که از موتورسیکلت برقی استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬عمال صرفه جویی زیادی در مصرف ســوخت می شــود و همچنین در حوزه‬ ‫ط بهتر می شود‪.‬علیرضا زاکانی افزود‪ :‬تفاهم نامه ای میان شهرداری‪،‬‬ ‫االیندگی شرای ‬ ‫شرکت پست و وزارت ارتباطات و همچنین سازمان محیط زیست منعقد شد تا بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬دستگاه موتور برقی را وارد ناوگان کنیم و حدود ‪ ۱۰۰‬موتور برقی تحویل پست‬ ‫چیانشــدهاســت‪.‬زاکانیگفت‪:‬تاابانامســال‪ ۲‬میلیونو‪ ۶۰۰‬هزارموتورسیکلت‬ ‫توســط پلیس راهور پالک شــده که ‪ ۷۶‬درصد این موتورسیکلت ها فرسوده بودند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر موتورسیکلت کاربراتوری به اندازه ‪ ۱۰‬موتورسیکلت انژکتوری‬ ‫االیندگی دارد و االیندگی ان به اندازه ‪ ۱۳‬ماشــین یورو‪ ۵‬اســت‪ ،‬افزود‪ :‬واقعیت این‬ ‫اســت که در تهران ما با وســایلی روبرو هســتیم که االینده زا هستند‪.‬وی افزود‪۱۳ :‬‬ ‫درصد حمل و نقل در ساعت پیک با موتورسیکلت و در حالت عادی ‪ ۶‬درصد ترددها‬ ‫با این وسیله انجام می شود که این عدد باالیی است و در تصمیم گیری ها باید دقت‬ ‫کنیم که ما می خواهیم برای ‪ ۱۳‬درصد ترددها تصمیم بگیریم‪.‬‬ ‫سال تحصیلی جاری به خاطر الودگی و برودت هوا سالی برای مدرسه نرفتن دانش اموزان بود‬ ‫از درس و مشق افتادیم‬ ‫مــدارس امســال پــس از ‪ 2.5‬ســال‬ ‫تعطیالت کرونایــی به جریان اموزش‬ ‫حضــوری بازگشــتند امــا جریــان‬ ‫تعطیلی هــا و فرســتادن دانش اموزان‬ ‫به فضای مجازی‪ ،‬دســت کمی از دوران‬ ‫کرونــا ندارد و ادامه این وضعیت‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫امــوزش حضوری را از گود خارج کرده‬ ‫اســت‪ .‬به هرحال ایــن روزها مدارس‬ ‫به صورت مســتمر یا شــاهد تعطیلی و‬ ‫غیر حضوری شدن به دلیل الودگی هوا‬ ‫هستند یا تعطیلی به بهانه بارش برف و‬ ‫بــرودت هوا یا تعطیلی با هدف کاهش‬ ‫مصرف گاز!‪ .‬اگر چه تعطیلی مدارس در‬ ‫شرایط مختلف در دسترس ترین گزینه‬ ‫است اما مسئوالن معتقد هستند تعطیل‬ ‫کردن مدارس در شرایط الودگی هوا با‬ ‫هدف حفظ سالمت دانش اموزان انجام‬ ‫می شــود و در شــرایطی که شــاخص‬ ‫الودگــی هوا به عدد ‪ 150‬رســید باید‬ ‫مدارس تعطیل شوند‪.‬‬ ‫برای جبران تعطیالت تحمیلی چه‬ ‫برنامه ای دارید؟‬ ‫با فرض پذیرش این ضرورت اما پرسش‬ ‫مهم این اســت؛ برای جبران تعطیالت‬ ‫تحمیلــی چــه برنامه هایی از ســوی‬ ‫مســئوالن امــوزش و پــرورش اتخاذ‬ ‫می شــود تــا در نهایــت دانش اموزان‬ ‫متضرر نشوند؟ چرا که تجربه نشان داده‬ ‫اســت در بیشــتر موارد برای تعطیالت‬ ‫پیش بینی نشــده مدارس‪ ،‬برنامه ای در‬ ‫نظر گرفته نمی شود و در نهایت به دلیل‬ ‫فشــرده شدن و کاهش سال تحصیلی‪،‬‬ ‫جبران اُفــت تحصیلی دانش اموزان به‬ ‫خانواده ها واگذار می شود‪.‬‬ ‫کالس های جبرانی برای تعطیالت‬ ‫اجباری دانش اموزان در نظر‬ ‫می گیریم‬ ‫از طرفــی اُفــت تحصیلی و به ویژه اُفت‬ ‫تحصیلی پنهان‪ ،‬موضوعی نیســت که‬ ‫به ســادگی و در جریــان گزارش های‬ ‫مستمر اتی ارائه شود که به موجب ان‬ ‫راهکار برای مســائلی همچون ســرما و‬ ‫الودگی هوا باشــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعطیلی‬ ‫مــدارس عالوه بر رشــد علمی‪ ،‬رشــد‬ ‫اجتماعــی دانش اموزان را دچار اخالل‬ ‫می کند که جبران ان اســان نیســت‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه وزارت اموزش‬ ‫و پرورش اضافه کرد‪ :‬تابســتان امسال‬ ‫پــس از ‪ 26‬مــاه اموزش غیر حضوری‪،‬‬ ‫طــرح تعمیــق و تثبیت یادگیری برای‬ ‫دانش اموزانــی که دچار اُفت تحصیلی‬ ‫شــدند‪ ،‬برگزار و بخشــی از اُفت جبران‬ ‫شــد اما قطعاً این شرایط با انها خواهد‬ ‫بود و در ســال های اینده نیز همچنان‬ ‫بــا اُفت تحصیلی مواجه هســتند البته‬ ‫تالش می کنیــم از ظرفیت نوبت عصر‬ ‫مــدارس و روزهــای پنجشــنبه برای‬ ‫جبران تعطیالت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫توجــه مدیران و برنامه ریزان را به خود‬ ‫جلــب کند؛ بنابراین تغییرات مدیریتی‬ ‫در ســطوح مختلــف‪ ،‬فراهم نشــدن‬ ‫فرصت های مناســب برای اندیشیدن‬ ‫دربــاره افت تحصیلــی‪ ،‬پیش امدها و‬ ‫دغدغه های مختلف‪ ،‬ممکن است باعث‬ ‫غفلت و انکار موضوع افت تحصیلی شود‪.‬‬ ‫البته پس از ‪ 2.5‬ســال تعطیلی اموزش‬ ‫حضوری در دوران کرونا و اسیب بسیار‬ ‫به دانش اموزان‪ ،‬تابســتان امسال طرح‬ ‫تعمیــق و تثبیــت یادگیــری به مدت‬ ‫‪ 1.5‬ماه بــرای دانش اموزان دچار اُفت‬ ‫تحصیلی برگزار شد‪.‬‬ ‫مدارسی که برای الودگی هم تعطیل‬ ‫نمی شوند‬ ‫عالوه بر این شــاهد انــواع مختلفی از‬ ‫مدارس در سطح کشور هستیم که سطح‬ ‫ش را ارائه می دهند و‬ ‫متفاوتــی از اموز ‬ ‫حتی بســیاری از ایــن مدارس خاص‬ ‫دولتی و غیر دولتی در تعطیالت الودگی‬ ‫هــوا‪ ،‬کالس درس حضوری را تعطیل‬ ‫نمی کنند یــا در صورت تعطیلی حتی‬ ‫روزهای پنجشــنبه در شرایط الودگی‬ ‫هــوا‪ ،‬کالس جبرانی برگزار می کنند یا‬ ‫اساساً کالس مجازی انها در بستر شبکه‬ ‫شاد برگزار نمی شود چرا که نرم افزارهای‬ ‫خاص بــرای اموزش مجازی دارند! در‬ ‫چنیــن شــرایطی بیشــترین تبعات‬ ‫تعطیالت پیش بینی نشــده مدارس باز‬ ‫هــم از ان دانش اموزان مدارس عادی‬ ‫دولتی خواهد بود‪ ،‬با این حال مسئوالن‬ ‫اموزش و پرورش خبر داده اند که برای‬ ‫جبران تعطیــات اخیر برنامه جبرانی‬ ‫اجرا خواهند کرد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫برنامه ریزی برای جبران افت‬ ‫تحصیلی دانش اموزان‬ ‫یوســف نوری؛ وزیــر اموزش و پرورش‬ ‫دربــاره اُفت تحصیلــی دانش اموزان و‬ ‫برنامه ریــزی برای جبــران ان‪ ،‬گفته‬ ‫است‪ :‬به دلیل الودگی و برودت هوا شاهد‬ ‫تعطیلــی مدارس بودیــم که باید برای‬ ‫ان چــاره ای اندیشــید تا دانش اموزان‬ ‫دچار عقب ماندگی تحصیلی نشــوند؛‬ ‫در دوره ابتدایــی بایــد ‪ 925‬ســاعت‬ ‫برنامه درســی داشته باشیم که محقق‬ ‫نمی شود و جلساتی را برای چاره اندیشی‬ ‫داشــتیم تا این موارد جبران شود‪ .‬باید‬ ‫از والدین تشــکر کنم که همیار معلمان‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫هســتند و در اموزش مجازی‪ ،‬مادران‬ ‫کنار معلمان زحمت می کشــند و حتماً‬ ‫بــرای دانش اموزان برنامه های جبرانی‬ ‫خواهیم داشــت؛ ازاین رو پیشنهاد داده‬ ‫شــد مدارس در روزهای پنجشنبه نیز‬ ‫دایر باشند‪.‬‬ ‫کالس های جبرانی اختیاری؟!‬ ‫با توجه بــه اینکه برگزاری کالس های‬ ‫جبرانــی در روزهــای پنجشــنبه به‬ ‫شــورای مدرســه تفویض اختیار شده‬ ‫اســت‪ ،‬مشــخص نیســت چند درصد‬ ‫مــدارس حاضر به برگزاری کالس های‬ ‫جبرانی در روز پنجشنبه که روز تعطیلی‬ ‫مدارس هم اســت‪ ،‬خواهنــد بود و در‬ ‫صورتی کــه برای برگزاری کالس های‬ ‫جبرانی اقدامی نشود باید منتظر تبعات‬ ‫تعطیــات فعلی برای دانش اموزان در‬ ‫سال های اینده باشیم‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫افت تحصیلی ادامه دارد‬ ‫محمــد مهدی کاظمی؛ معاون اموزش‬ ‫متوســطه وزارت امــوزش و پرورش با‬ ‫درخواســت از استانداران درباره اینکه‬ ‫غیر حضوری شــدن مــدارس اخرین‬ ‫ُ‬ ‫اعتبار الزم برای جبران افت تحصیلی‬ ‫دانش اموزان اختصاص یابد‬ ‫معاون اموزش متوسطه وزارت اموزش‬ ‫و پرورش در ادامه بیان می کند‪ :‬اکنون‬ ‫که فصل بررســی بودجه است‪ ،‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی و دولت همکاری کنند‬ ‫تا اعتبار الزم برای جبران اُفت تحصیلی‬ ‫دانش امــوزان اختصاص یابد و اموزش‬ ‫و پرورش بتواند برای این موضوع اقدام‬ ‫کند‪ .‬بر اســاس این گــزارش‪ ،‬در کنار‬ ‫اُفت تحصیلــی دانش اموزان‪ ،‬تعطیلی‬ ‫مــدارس تبعات جســمی و روانی نیز‬ ‫برای دانش اموزان به همراه دارد؛ انها در‬ ‫مدرسه‪ ،‬شیوه تعامل با یکدیگر‪ ،‬صحبت‬ ‫کــردن‪ ،‬نظم و انضباط‪ ،‬حل مســائل و‬ ‫مســئولیت پذیری‪ ،‬مواجهــه با تنهایی‬ ‫و اســتقالل را فــرا می گیرند همچنین‬ ‫مجازی شــدن اموزش ها و اســتفاده‬ ‫طوالنی مــدت از موبایــل و تبلت باعث‬ ‫می شــود گردن و عضالت سینه به جلو‬ ‫خشم شــود و در طوالنی مدت‪ ،‬کودک‬ ‫و نوجوان شــانه های افتاده و گردن رو‬ ‫به جلو داشــته باشــند و عم ً‬ ‫ال از ابتدای‬ ‫نوجوانــی و جوانی با مشــکالت عدیده‬ ‫جسمی و اسکلتی مواجه شوند!‪.‬‬ ‫رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضاییه‪:‬‬ ‫راهکار مقابله‬ ‫با الودگی هوا‬ ‫چیست؟‬ ‫الودگی هوا یکی از‬ ‫مهم ترین معضالت‬ ‫کالن شهرهای کشور و‬ ‫چهارمین عامل مرگ و‬ ‫میر در جهان است‪،‬طبق‬ ‫امار‪ ،‬یک میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون نفر در جهان در‬ ‫معرض الودگی هوا قرار‬ ‫دارند و ساالنه ‪ ۳‬میلیون‬ ‫نفر در دنیا جان خود را‬ ‫به دلیل عوارض مستقیم‬ ‫یا غیرمستقیم الودگی‬ ‫هوا از دست می دهند‪.‬‬ ‫سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضاییه با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی‬ ‫و اتقان ارای قضایی از تاکیدات مقامات عالی نظام است‪ ،‬گفت‪ :‬با همین هدف و در‬ ‫راســتای اجرای سند تحول قضایی ‪،‬ســاماندهی فرایند کارشناسی های قضایی راه‬ ‫اندازی و در اختیار تمام قضات کشــور قرار گرفته اســت‪.‬محمد کاظمی فرد‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه سند تحول قضایی و استفاده از فناوری های نوین مورد تاکید ویژه رییس قوه‬ ‫قضاییه حجت االســام والمســلمین محسنی اژه ای است تاکید کرد‪ :‬در سند تحول‬ ‫قضایی تکالیف مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی بر عهده مرکز امار و فناوری اطالعات‬ ‫قوه قضاییه قرار گرفته اســت‪ .‬این مرکز با جدیت در حال انجام و اجرایی کردن این‬ ‫وظایف اســت‪.‬چه تکالیفی که به صورت مســتقیم و چه تکالیفی که به صورت غیر‬ ‫مســتقیم در ســند تحول قضایی بر عهده مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضاییه‬ ‫اســت به صورت جدی در حال اجرایی شــدن اســت‪.‬یکی از این اقدامات راه اندازی‬ ‫سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس است‪.‬وی با بیان اینکه تمام فرایند در این سامانه‬ ‫به صورت کامال الکترونیک و هوشــمند صورت می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با راه اندازی ســامانه‬ ‫ارجاع هوشمند به کارشناس مشکالتی که در گذشته وجود داشت از بین رفته است‬ ‫و زمینه کاهش اطاله دادرسی و اتقان ارای قضایی فراهم شده است‪ .‬استفاده از این‬ ‫ســامانه باعث می شــود تا فرایند های رســیدگی به پرونده ها تسریع شود‪ .‬همچنین‬ ‫امکان نظارت کنترل در اجرای فرایندها ایجاد شــده اســت‪.‬این سامانه باعث حذف‬ ‫کامل کاغذ‪ ،‬کاهش مراجعات حضوری مردم و سرعت در فرایند رسیدگی ها می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه این سامانه با بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری های‬ ‫نوین ایجاد شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اتقان ارای قضایی از دیگر مزیت های این سامانه‬ ‫است‪ .‬استفاده از این سامانه اسیب هایی که در گذشته وجود داشت را از بین می برد‬ ‫و باعث اتقان ارای قضایی می شود‪.‬‬ ‫معاون مالی‪ ،‬اداری و منابع وزارت علوم در رابطه‬ ‫بــا بودجه وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ،۱۴۰۲‬اظهار داشت‪ :‬مجموع‬ ‫بودجه این وزارتخانه شــامل بودجه دانشگاه ها‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه ها‪ ،‬موسســات پژوهشی و اموزشی‬ ‫در الیحه بودجه ســال اینــده بیش از ‪ ۵۲‬هزار‬ ‫میلیــارد تومــان (همت) اســت‪.‬این بودجه به‬ ‫تفکیک شــامل اعتبارات هزینه ای‪ ،‬فعالیت های‬ ‫عمرانی و درامدهای اختصاصی است‪ .‬اعتبارات‬ ‫هزینه ای دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه ها و موسســات پژوهشی با رشد‪۳۴‬‬ ‫درصــدی به رقم نزدیک ‪ ۳۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫(‪ ۳۸‬همت) رسیده است‪ .‬این بودجه برای تامین‬ ‫حقوق و دستمزد‪ ،‬فعالیت های نیروهای شرکتی‪،‬‬ ‫تغذیه و به طور کلی فعالیت های جاری اســت‪.‬‬ ‫بر همین اســاس بودجه دانشــگاه ها‪ ۳۳‬درصد‪،‬‬ ‫بودجــه پارک های علم و فنــاوری ‪ ۲۳‬درصد و‬ ‫پژوهشــگاه ها و بودجه موسسات پژوهشی ‪۲۸‬‬ ‫درصد افزایش یافته اســت‪.‬دکتر علی خطیبی‬ ‫افزود‪ :‬بودجه فعالیت های عمرانی دانشــگاه ها و‬ ‫پارک ها با رشــد ‪ ۱۸‬درصدی به رقم چهار هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان (بیش از ‪ ۴‬همت) رسیده‬ ‫است که با مجموع حدود ‪ ۳۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بودجه هزینه ای در مجموع به ‪ ۴۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می رســد و مابقی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از محــل درامدهــای اختصاصی دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشگاه ها باید تامین شود‪.‬‬ ‫اعالم زمان ثبت نام ازمون‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫گروه علوم پزشکی ‪۱۴۰۲‬‬ ‫مرکز سنجش اموزش پزشکی کشور زمان ثبت‬ ‫نام ازمون کارشناســی ارشد گروه علوم پزشکی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬را اعــام کــرد‪ .‬ثبت نــام ازمون‬ ‫کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫در روزهــای‪ ۴‬تــا‪ ۱۳‬بهمن ماه‪ ۱۴۰۱‬انجام می‬ ‫شود‪ .‬ازمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬در روزهای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬خردادماه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫برگزار می شــود‪.‬گفتنی اســت که منابع ازمون‬ ‫کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫در این لینک ‪https://www.sanjeshp.ir/PDF.‬‬ ‫‪type=applicati&102237=aspx?newsid‬‬ ‫‪ on/pdf‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫معاونرییس جمهور‬ ‫در امور زنان و خانواده پاسخ داد؛‬ ‫از پیگیری عدالت جنیستی‬ ‫چه خبر؟‬ ‫معــاون رییس جمهور در امــور زنان و خانواده‬ ‫گفت‪ :‬ما در این دولت با نگاه گسترده تری عدالت‬ ‫فراگیــر را برای همه افــراد در نظر گرفته ایم و‬ ‫عدالت جنیســتی نیز همچنان در دســتور کار‬ ‫اســت و بخشــی از همین عدالت فراگیر است‪.‬‬ ‫عدالت جنسیتی فقط به برقراری عدالت بین زن‬ ‫ومردمی پردازد‪،‬درحالیکهمامعتقدهستیمکه‬ ‫عدالت باید بین اعضای یک خانواده اعم از زن‪،‬‬ ‫مرد و کودک مورد توجه قرار گیرد‪.‬انسیه خزعلی‬ ‫افزود‪ :‬عدالت جنسیتی نیز همچنان وجود دارد‬ ‫و ما در حال هماهنگی با دســتگاه های مختلف‬ ‫هســتیم تا شاخص های ان را تعدیل و تکمیل‬ ‫کنیــم‪ ،‬همچنین از وزارتخانه ها درخواســت‬ ‫کرده ایمتادرخصوصوضعیتاینشاخص هادر‬ ‫ارتباط با کار زنان رصدهایی انجام داده و نوع نگاه‬ ‫تخصصیخوددراینموردرابرایماارسالکنند‪.‬‬ ‫ما در تالش هستیم تا با بررسی این شاخص ها‬ ‫تعریف از نظام شغلی خاص زنان داشته باشیم‬ ‫که هم به زندگی شــخصی انها لطمه نخورد و‬ ‫هم با توجه به مســئولیت های چندگانه مورد‬ ‫حمایت هایالزمقراربگیرند‪.‬خزعلیدرپاسخبه‬ ‫این سوال که با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه‬ ‫اعالمکردهبودندکهقوانینبایدبهنفعزنانتغییر‬ ‫کند‪،‬بهطورمشخصچهقوانینیبایدبهنفعزنان‬ ‫تغییرکندتازنانوضعیتبهتریدرکشورداشته‬ ‫باشند‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی از قوانین مردانه نوشته شده‬ ‫است و اصال جنسیت و مسئولیت های مختلف‬ ‫و روحیات و تفاوت ها در این قوانین دیده نشده‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬در بحث نظام واره شغلی در پی‬ ‫ی زنان و‬ ‫این هستیم که ضمن استفاده از توانای ‬ ‫مهارت ان ها شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانند‬ ‫با توجه به نیازهایی که دارند و مسئولیت هایی‬ ‫که در خانه دارند و همچنین با توجه به روحیات‬ ‫ویژه ای که زنان دارند‪ ،‬بهترین بهره وری را داشته‬ ‫باشــند ‪.‬امیدواریم بخشــی از این اقدام با شناور‬ ‫شــدن ساعات کاری‪ ،‬کم شدن ساعات کاری‪ ،‬با‬ ‫دورکاری و همچنیــن مرخصی های ویژه ‪ ،‬انجام‬ ‫شود‪.‬همچنین امیدواریم با استفاده از بیمه هایی‬ ‫که کار زنان را به طور کامل پوشــش دهی کند‪،‬‬ ‫بتوانیــم برنامه جامعی را بــرای زنان به جامعه‬ ‫عرضهکنیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫گوناگون‬ ‫‪w w w . r o o z g a r p r e s s . i r‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1401‬شماره پیاپی ‪2306‬‬ ‫طنز‬ ‫عمو سیفی‬ ‫و سه نرخی شدن خودرو!‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪ 22 1444‬ژانویه ‪2023‬‬ ‫شــماره پیاپــی‪2306 :‬‬ ‫سیاســت‪ :‬اناهیتــا جعفــری‬ ‫صاحــب امتیــاز و مدیرمســئول‪ :‬وحیــد ملــک‬ ‫اقتصــاد و گوناگــون‪ :‬بهــاره یوســفی‬ ‫زیــر نظــر شــورای ســردبیری‬ ‫عضــو تعاونــی مطبوعــات کشــور‬ ‫نفــت و انــرژی‪ :‬ســعیده کاظمیــان فــرد‬ ‫جامعــه‪ :‬مریــم کاظمیــان فــرد‬ ‫صفحــه ارا ‪ :‬داود احمــدی‬ ‫کدپســتی‪1418844678 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت پــاک ‪ 275‬واحــد ‪17‬‬ ‫لیتوگرافــی و چــاپ‪ :‬گل اذیــن ‪66791365 - 66‬‬ ‫دورنــگار‪02166126139 :‬‬ ‫تلفــن‪66915268 - 66917312 :‬‬ ‫گردشگری‬ ‫دریچه علم‬ ‫موزه اب بندرعباس؛‬ ‫اشنایی با روش های‬ ‫شگفت انگیز استخراج اب‬ ‫مصرف چند کالری در روز موجب کاهش وزن ایمن می شود؟‬ ‫ب ه قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫حقیقت امر مسئوالن والیت ما زیاد اعتقادی‬ ‫به برگزاری نشست خبری و تعامل با روزنامه‬ ‫نگاران و اصحاب رسانه و این جنگولک بازی‬ ‫ها ندارنــد! در چنین شــرایطی هر از گاهی‬ ‫عمو سیفی( سرایدار مفخم مدرسه ما) ادای‬ ‫کارشناســان را در مــی اورد و در پارکینگ‬ ‫اپارتمان شــان صندلی می چیند و با اهالی‬ ‫ساختمان نشست صمیمانه برگزار می کند‪.‬‬ ‫در حاشیه نشست هم به سواالت تخصصی و‬ ‫فنی اهالی پاسخ می دهد‪ .‬نشست این هفته‬ ‫سیف اهلل به عنوان کارشــناس اقتصادی در‬ ‫خصوص صنعت خودرو سازی و عرضه خودرو‬ ‫در بورس بود‪.‬‬ ‫ســیف اهلل در این نشســت ابتدا درگذشت‬ ‫مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را تسلیت‬ ‫گفت که با اعتراض اهالی اپارتمان این خبر‬ ‫را تکذیب کردند‪ .‬البته عمو ســیفی در ادامه‬ ‫اشاره کرد چون اوضاع این صنعت بدجوری به‬ ‫هم ریخته است‪ ،‬بنده فکر کردم این بندگان‬ ‫خدا ریق رحمت را سر کشــیده اند و به دیار‬ ‫باقی شتافته اند!‬ ‫در ادامه این کارشــناس نمای اقتصادی در‬ ‫خصوص اقتصاد به ویــژه در صنعت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬اقتصــاد یک جریان رونده اســت و با‬ ‫تهدید و دستور و خواهش و تمنا مسیرش را‬ ‫عوض نمی کند‪ .‬حاال می خواهد در خصوص‬ ‫لوبیا و زیرپوش و پوشک باشــد یا خودرو و‬ ‫لوازم خانگی و ‪...‬‬ ‫باید برای رســیدن به اقتصاد صحیح برنامه‬ ‫ریزی کرد‪ .‬وگرنه با تعریــف و تمجید و من‬ ‫بیمریم و تو بمیری و با این دستام کفنت کنم‬ ‫و ‪ ...‬مشکل اقتصاد حل نمی شود‪.‬‬ ‫شما فکر می کنید که دالر چهل هزار تومان‬ ‫است‪ .‬خودروی سانتافه ‪ 2008‬در دنیا ‪4000‬‬ ‫هزار اســت‪ .‬به دالر ‪ 40000‬هزار تومان می‬ ‫شــود ‪ 160‬میلیون تومان! حاال شما قیمت‬ ‫سانتافه را جستجو کنید‪ .‬ســانتافه زیر یک‬ ‫میلیارد نداریم!‬ ‫سیف اهلل در خصوص عرضه خودرو در بورس‬ ‫گفت‪ :‬یک عده به شــدت از عرضه خودرو در‬ ‫بورس حمایت می کنند و یک عده به شدت‬ ‫مخالف عرضه خودرو در بورس هستند‪.‬‬ ‫به عقیده بنده عرضــه خودرو در بورس فقط‬ ‫جای دالالن را عوض کرده و خودرو سه نرخی‬ ‫شده است‪ .‬کار تا جایی از خرک در رفته که‬ ‫هفته گذشته یکی از خودروسازان اگهی زده‬ ‫بود عرضه خودرو در بــورس پائین تر از نرخ‬ ‫کارخانه!‬ ‫پیش خودمان بماند بورس کاال در واقع یک‬ ‫نوع کاله شرعی است‪ .‬مســئوالن این ادعا را‬ ‫مطرح می کردند که می توانند با قیمت گذاری‬ ‫دســتوری و عرضه خودرو در بورس جلوی‬ ‫افزایش قیمت خودرو را بگیرند‪.‬‬ ‫ایا با عرضه خــودرو در بورس قیمت خودرو‬ ‫کنترل شد؟ هر چند بین بد و بدتر باید بد را‬ ‫انتخاب کرد و عرضه خودرو در بورس بهتر از‬ ‫عرضه خودرو در بازار ازاد است ولی چرا نباید‬ ‫اقتصاد دارای رودربایستی را کنار بگذاریم؟‬ ‫عرضه محصوالت در بــورس‪ ،‬حذف صفر از‬ ‫پول ملی‪ ،‬کوپن الکترونیکی و یارانه نقدی و ‪...‬‬ ‫همه راهکارهای موقتی هستند که دراز مدت‬ ‫به افزایش تورم منتهی می شوند‪.‬‬ ‫تنها چاره اقتصاد کشور کنار گذاشتن تعارف‬ ‫با ‪ 4‬درصدی ها و پولدار ها اســت‪ .‬هر وقت‬ ‫بتوانیم از صاحبان خانه های خالی و لوکس‪،‬‬ ‫دارندگان ماشــین های میلیــاردی مالیات‬ ‫واقعی بگیریم‪ ،‬اقتصــاد مملکت اصالح می‬ ‫شود‪ .‬هر وقت توانستیم از وکیل و طال فروش‬ ‫و اهن فروش دستکم به اندازه معلم و کارمند‬ ‫مالیات بســتانیم‪ ،‬مســیر را درست انتخاب‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫هر زمان که موفق شــدیم به جای خاموش‬ ‫کردن مشــعل پکیج مدارس‪ ،‬مشعل پکیج‬ ‫استخر و اتاق های ویالهای خوش نشینان را‬ ‫خاموش کنیم‪ ،‬اقتصاد سروسامان می گیرد‪.‬‬ ‫داستان خودرو هم جدا از این قصه نیست‪ .‬هر‬ ‫وقت واردات خودرو ازاد شد و همه توانستند‬ ‫خودرو از خــارج بخرند‪ ،‬مشــکل خودروی‬ ‫مملکت حل می شود‪.‬‬ ‫ما هنوز مشکل خودرو را حل نکرده ایم‪ ،‬قصد‬ ‫داریم مشکل فرزند اوری را هم با خودرو حل‬ ‫کنیم و اعالم کردیم مادران دارای دو فرزند‬ ‫در قرعه کشی خودرو شرکت کنند! حاال این‬ ‫وســط یک عده خودرو که نگرفته اند بماند؛‬ ‫دو فرزند هم روی دستشــان مانده که قرار‬ ‫بود‪ ،‬ســبب خیر شــوند و خانواده را صاحب‬ ‫خودرو کنند!‬ ‫کلید کاهش وزن ســاده به نظر می رســد‪ :‬کمتر‬ ‫بخورید‪.‬‬ ‫صرف نظر از رژیم غذایی که دنبال می کنید‪ ،‬کاهش‬ ‫وزن به معنای ســوزاندن کالری بیشــتر از انچه‬ ‫می خورید اســت‪ .‬این سوال پیش می اید که برای‬ ‫کاهش وزن چقدر کالری باید بخوریم؟‬ ‫بــه گفته محققان‪ ،‬برای اکثر مردم‪ ،‬کاهش حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬کالری در روز نقطه خوبی برای شــروع کاهش وزن اســت‪ .‬اگر‬ ‫بتوانیــد هــر روز ‪ ۵۰۰‬کالری کمتر بخورید‪ ،‬باید حدود نیم کیلوگرم‬ ‫در هفته کم کنید‪.‬‬ ‫طبق توصیه محققان دانشگاه هاروارد‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از راه های اســان برای فهمیدن اینکه چه مقدار‬ ‫کالری باید بخورید این اســت که وزن خود را در‬ ‫‪ ۱۵‬ضرب کنید‪ .‬این عدد تعداد کالری مورد نیاز‬ ‫برای حفظ وزن فعلی را به شــما می دهد‪ .‬برای‬ ‫کاهش وزن‪ ،‬به سادگی این عدد را کاهش دهید‪.‬‬ ‫«ســامانتا هلر»‪ ،‬متخصص تغذیه در دانشــگاه نیویورک می گوید‪:‬‬ ‫«اما شــمارش کالری کافی نیســت‪ .‬اگر می خواهید ‪ ۴.۵‬کیلوگرم‬ ‫وزن کــم کنیــد‪ ،‬یکــی از ابزارهای مهم این اســت که یک دفترچه‬ ‫غذایــی داشــته باشــید‪ .‬هر چیزی کــه می خورید را بــرای پنج تا‬ ‫هفت روز پیگیری کنید‪ .‬ســپس ســوابق غذایی خود را مرور کنید‪.‬‬ ‫ببینیــد کجــا می توانیــد شــیرینی‪ ،‬تنقالت‪ ،‬وعده هــای بزرگ و‬ ‫نوشــیدنی را کاهش دهید‪ .‬بدین ترتیب برنامه ای برای کاهش وزن‬ ‫داشته باشید‪».‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪« :‬شــما می توانید با وجود خوردن همه چیز‪،‬‬ ‫وزن کم کنید به شــرط اینکه کالری کمتری مصرف کنید یا کالری‬ ‫بیشتری نسبت به قبل بسوزانید‪».‬‬ ‫عکس روز‬ ‫تفریح در پیست اسکی سخوید ‪،‬تنها پیست تفریحی‪ -‬گردشگری یزد واقع در شهرستان تفت‪ /‬منبع ‪ :‬ایرنا‬ ‫چهره ها‬ ‫سیاوش مفیدی‪:‬‬ ‫خط قرمزها را کم کنیم حال و روز سریال هایمان بهتر می شود‬ ‫سیاوش مفیدی با اعتقاد بر اینکه در بخش سریال سازی سلیقه مردم‬ ‫و خواست جامعه اهمیت دارد‪ ،‬تاکید دارد‪ :‬اگر می خواهیم مثل قبل در‬ ‫تلویزیون مخاطب داشته باشــیم‪ ،‬باید خط قرمزها را کم کنیم‪ .‬بازیگر‬ ‫سریال در حال پخش «چشم بندی» می گوید‪ :‬تلویزیون دیگر مثل قبل‬ ‫سریال کمدی ندارد و تعداد کارهای طنز خیلی کم شده اند؛ در حالی‬ ‫که شادی و طنز در هر شرایطی نیا ِز جامعه است‪.‬‬ ‫سیاوش مفیدی ـ بازیگر ـ از حضور در ســریال طنز «چشم بندی» و‬ ‫اسیب شناسی مجموعه های طنز تلویزیون گفت‪.‬او که این شب ها با‬ ‫سریال «چشم بندی» در قاب تلویزیون دیده می شود‪ ،‬از همکاری با این‬ ‫مجموعه طنز ابراز رضایت می کند و می گوید‪« :‬چشم بندی» سریال‬ ‫خوبی است و راضی ام‪ .‬نقشی هم که در این مجموعه دارم از درونمایه‬ ‫های طنز زیادی برخوردار است‪« .‬چشم بندی» دومین همکاری ام با‬ ‫شاهد احمدلو بعد از سریال «سه دونگ ســه دونگ» است که ان هم‬ ‫تجربه خیلی خوبی بود و از جمله کارهای موفق تلویزیون در ماه مبارک‬ ‫رمضان بود‪.‬مفیدی خاطرنشان می کند‪ :‬نکات مثبت زیادی در همکاری‬ ‫با شــاهد احمدلو وجود دارد؛ او ضمن اینکه کاربلد است‪ ،‬تعامل خوبی‬ ‫با بازیگر دارد و این ویژگی مثبتی است‪ .‬اگر بازیگران پیشنهادهایی در‬ ‫جهت پیشبرد کار داشته باشــند‪ ،‬اقای احمدلو حتماً قبول می کند؛‬ ‫ضمن اینکه دیدش به کمدی و طنز بسیار خوب است‪.‬‬ ‫تلویزیون سال هاست با ریزش مخاطب مواجه شده است‬ ‫بازیگر ســریال های «قرارگاه مسکونی»‪« ،‬ســه دونگ سه دونگ»‪،‬‬ ‫«نون خ»‪« ،‬نوروز رنگی» و «معمای شاه»‪ ،‬درباره وضعیت حال حاضر‬ ‫تلویزیون به لحاظ جذب مخاطــب‪ ،‬خصوصا در حوزه تولید و پخش‬ ‫سریال ها‪ ،‬چنین بیان می کند‪ :‬متاسفانه تلویزیون سال های زیادی‬ ‫است که با ریزش مخاطب مواجه شده است‪ .‬االن هم هر چقدر دست‬ ‫عوامل سازنده را بیشتر باز بگذارند و سانســورها و خط قرمزها را کم‬ ‫کنند‪ ،‬تلویزیون دوباره می تواند مخاطب جذب کند‪.‬او درباره اهمیت‬ ‫مبحث فیلمنامه خصوصا در حوزه سریال های کمدی اینگونه می گوید‪:‬‬ ‫در حال حاضر که در تلویزیون چندان سریال طنز ساخته‬ ‫نمی شود و بیشتر به ســمت درام و کارهای سیاسی ـ‬ ‫امنیتی رفته اند و ما دیگر مثل ســال های قبل خیلی‬ ‫کار طنز نداریم ولی واقعاً بخش فیلمنامه بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه نویسنده ای هم که می نویسد باید‬ ‫با فضای طنز و کمدی اشنا باشد‪ .‬اگر نویسنده از‬ ‫این فضا دور باشد نمی تواند متن خوبی بنویسد‪.‬‬ ‫در هرحال در همه کارها فیلمنامه مهم است نه‬ ‫فقط در کار طنز‪ .‬از طرفی هم بازیگران بخش مهمی از کار هستند که‬ ‫می توانند به کاراکترها جان بدهند‪.‬‬ ‫خط قرمزها را کم کنیم‬ ‫بازیگر ســریال «چشــم بنــدی» در ادامه‬ ‫مهمترین مشکل سریال های طنز تلویزیون‬ ‫را در بخش فیلمنامه و خط قرمزهای موجود‬ ‫عنوان می کند‪.‬سیاوش مفیدی در این زمینه‬ ‫چنین اظهار می کند‪ :‬نمی گویم فیلمنامه های‬ ‫ما ضعیف هستند بلکه باید قوی تر شوند‬ ‫و چهارچوب داشــته باشند‪.‬‬ ‫از طرفــی کارگردانی هم‬ ‫که کار طنز می ســازد‬ ‫باید با طنز اشــنا باشد‪.‬‬ ‫اگر خط قرمزها هم کمتر‬ ‫شــوند به نظرم سریال‬ ‫های طنزمان حال و روز‬ ‫بهتری پیدا می کنند‪.‬‬ ‫کتابکده‬ ‫«صد روز»؛‬ ‫روایت عشقی سرنوشت ساز در زمانه جنگ‬ ‫کتــابصدروزنوشــتهلوکاسبرفوسبا‬ ‫ترجمــه دارا معافی مدنی در نشــر مرکز‬ ‫چاپ شده است‪ .‬این کتاب روایت عشقی‬ ‫سرنوشت ســازاستدرزمان هجنگ‪:‬گیرا‪،‬‬ ‫پیچیده و نافذ‪.‬‬ ‫درباره کتابصدروز‬ ‫درکتــابصــدروزداســتان‬ ‫کمک گر جوان سوییســی را‬ ‫می خوانیم که با شیفتگی تمام‬ ‫راهــی رواندا می شــود‪ ،‬راهی‬ ‫کشــوریکــهدرانزمانگل‬ ‫سرســبدقار هافریقابهحساب‬ ‫می امد‪ ۴ .‬ســال بعد همــ ه امیدها به باد‬ ‫می رود‪:‬سرزمینرواندابهصحن هنسل کشی‬ ‫سهمناکیتبدیلمی شود‪.‬داویدبایدبااین‬ ‫واقعیتکناربیایدکهاگات هدلبندش‪،‬دختر‬ ‫یکی از کارمندان عالی رتب ه دولت رواندا‪ ،‬به‬ ‫گروهقاتل هاتعلقداردوداوید‬ ‫همشــریکجرممی شود‪.‬به‬ ‫امیــدان کهجانخودشرااز‬ ‫مهلکه نجات دهد‪.‬‬ ‫زیگفریدلفلر‪،‬ماهنام هادبیات‪:‬‬ ‫«این کتاب گواه ان است که‪:‬‬ ‫رمان سیاســی به راســتی‬ ‫می تواندروحوروانانســانرا‬ ‫دگرگون کند‪ ».‬این کتاب به عالقه مندان‬ ‫به رمان های سیاســی و رمان های جنگ‬ ‫پیشنهادمی شود‪.‬‬ ‫بخشیاز کتابصدروز‬ ‫«گه گاهی وســط حرف هایش ســکوت‬ ‫می کند‪،‬بیشتروسطجمله‪.‬درچشم هایش‬ ‫می خوانــمکــهداردچیزهاییرابهخاطر‬ ‫مــی اورد‪ ،‬فقط به خاطر می اورد و حرفی‬ ‫درباره شان نمی زند‪ ،‬شاید به این دلیل که‬ ‫کلمه ایبرای شانندارد‪،‬کلمه ایبرای شان‬ ‫پیدا نکرده و اص ً‬ ‫ال قصد پیداکردنش را هم‬ ‫ندارد‪ .‬انگار که دارد با چشــمانش وقایعی‬ ‫مســر‪ ۱‬را؛‬ ‫را دنبــال می کند‪ ،‬وقایع خانه ا َ َ‬ ‫جایی که در ان صد روز را ســپری کرده‬ ‫بود‪ .‬شــگفت اورترین نکته این داســتان‬ ‫این اســت که حاال چــرا این چیزها یک‬ ‫بــاره بــرای هیچ کس دیگر نــه و برای او‬ ‫پیش امده‪ ،‬برای کســی که اصوالً به اش‬ ‫نمی امــد برایش اتفاقی بیفتد که ماورای‬ ‫مصیبت های زندگی روزمره باشد‪ :‬جدایی‬ ‫دردناک از همســر‪ ،‬بیماری درمان ناپذیر‪،‬‬ ‫بی خانمان شــدنبراثراتش ســوزیاوج‬ ‫بالهایی هســتند که به سر ادم ها می اید‪.‬‬ ‫امامطمئناًگیرافتادندرکالفســردرگم‬ ‫بزرگ ترینجنایتقرنبیستمچیزدیگری‬ ‫است‪.‬نه‪،‬اینمرد‪،‬داویدهول‪ ۲،‬برایچنین‬ ‫فاجعه ایســاختهنشده؛مردیکهزمانی‬ ‫در مدرســه هم کالسی ام بود و هنوز هم با‬ ‫دیدنشانپسرکیرامی بینمکهدرازاست‬ ‫عیــن چنار و لب پایینی اش کمی اویزان‪.‬‬ ‫وقتی محو تماشــای چیزی می شود‪ ،‬ادم‬ ‫احســاس می کنــد که همیــن االن اب‬ ‫دهانشازلبپایینیسرازیرمی شود‪.‬البته‬ ‫هیچ وقت چنین چیزی پیش نیامده‪ .‬لب‬ ‫خیس اشبیشازهرچیزدیگریبهیادادم‬ ‫می اوردکهلبپایینیچیزینیســتجز‬ ‫ادامهبخشدرونیدهانکهبهسمتبیرون‬ ‫برگشته‪.‬‬ ‫موزه بندرعباس در خیابان ‪ ۲۲‬بهمن این شهر‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن خیابان یکــی از پررونق ترین‬ ‫خیابان های بندرعباس اســت و چندین جای‬ ‫دیدنــی در ان وجــود دارد کــه موزه اب یکی‬ ‫از ان هاســت‪ .‬در کنار جاهای دیدنی‪ ،‬چندین‬ ‫مرکز خرید نیز در خیابان ‪ ۲۲‬بهمن بندرعباس‬ ‫خودنمایــی می کنــد‪ .‬مجتمع تجــاری ملکه ‬ ‫اســمان ها‪ ،‬پاساژ ایران و مرکز خرید زیتون ‪۲‬‬ ‫از مراکز تجاری است که در خیابان ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫قرار دارند‪ .‬به لطف این شــرایط می توانید در‬ ‫کنــار موزه گردی‪ ،‬گشــتی جانانه در بازارهای‬ ‫بندرعبــاس بزنید و با دســتی پر از ســوغات‬ ‫بندرعباس به دیار خود باز گردید‪.‬‬ ‫شــرکت ابِ منطقــه ای هرمــزگان‪ ،‬متولی‬ ‫ســاخت موزه ابِ این شــهر اســت‪ .‬در نتیجه‬ ‫برای گشــت و گذار در موزه باید راهی شــرکت‬ ‫اب منطقه ای هرمزگان شوید‪ .‬پس از رسیدن به‬ ‫خیابان ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬ادرس شرکت اب منطقه ای‬ ‫هرمزگان را از اهالی بپرســید‪ .‬تابلوهای راهنما‬ ‫نیز در خیابان ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬ادرس شــرکت اب‬ ‫منطقه ای را مشــخص کرده اند‪ .‬شــرکت اب‬ ‫منطقه ای در قســمت شــرقی شــرکت برق‬ ‫منطقه ای هرمزگان قرار دارد‪.‬‬ ‫شــما بهتر از ما می دانید‪ ،‬اب از دیرباز تاکنون‬ ‫جایگاه ویژه ای در فرهنگ ما ایرانی ها داشــته‬ ‫اســت‪ .‬فراینــد اســتخراج اب از دل زمیــن‬ ‫در روزگاران قدیم کار بســیار دشــواری بود‪.‬‬ ‫ایــن مراحــل در منطقه های کــم ابِ ایران‬ ‫دشواری های بیشتری داشت؛ در نتیجه اهالی‬ ‫ایــن منطقه ها ارزش اب را به خوبی می دانند‪.‬‬ ‫احترام مردمان بندرعباس به اب باعث شــد تا‬ ‫موزه ای اختصاصی در این ســرزمین تاسیس‬ ‫شــود‪ .‬خوشبختانه این عمارت به خوبی مرمت‬ ‫شــده و در شرایط مناسبی نگهداری می شود‪.‬‬ ‫در قســمت های مختلف این بنا از ســنگ های‬ ‫گرانبهایی استفاده شده است‪.‬‬ ‫معمــاری بیــرون ایــن ســاختمان در کنار‬ ‫بهره گیــری از ســبک صوفــی‪ ،‬از معمــاری‬ ‫عمارت هــای جنوب ایران بهره گرفته اســت‪.‬‬ ‫ساختمان موزه و زمین بیرون ان چیزی حدود‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬مترمربع مساحت دارد‪ .‬در بیرون موزه‬ ‫و قســمت های داخلــی ان نمادهای بزرگی با‬ ‫هنرنمایی تمام ســاخته شده است‪ .‬این نماد ها‬ ‫هــر کدام بــه نوعی به اب ارتباط دارند‪ .‬بعضی‬ ‫از ایــن نمادهــا به اب انبار و ســدهای قدیمی‬ ‫اشاره می کنند‪.‬‬ ‫تاریخچه موزه اب بندرعباس‬ ‫تاریــخ افتتاح این موزه به ‪ ۱۳۸۴‬باز می گردد‪.‬‬ ‫با این حال دیرینگی ساختمان موزه از احداث‬ ‫ان در دوران صفویان حکایت دارد‪ .‬به لطف این‬ ‫تو گذار در موزه اب بندرعباس‪،‬‬ ‫شرایط با گش ‬ ‫شــرایطی مهیا می شود تا یکی از عمارت های‬ ‫قدیمــی دوران صفــوی را از نزدیک ببینید‪ .‬از‬ ‫انجایــی که چندین دهــه از افتتاح موزه اب‬ ‫می گذرد‪ ،‬این موزه نسبت به روزهای نخستین‬ ‫خود تغییرات زیادی کرده و اطالعات کامل تر و‬ ‫شرایط بهتری برای گردشگری دارد‪.‬‬ ‫جاذبه های دیدنی موزه اب بندرعباس‬ ‫موزه اب بندر عباس دو بخش اصلی دارد‪ .‬در هر‬ ‫کدام از این بخش ها‪ ،‬لوازم و عتیقه هایی مرتبط‬ ‫با اب نگهداری می شود‪ .‬جالب ترین لوازمی که‬ ‫در این موزه نگهداری می شود‪ ،‬تجهیزاتی برای‬ ‫اســتخراج اب است‪ .‬چرخ چاه هایی قدیمی در‬ ‫مــوزه اب وجــود دارد که نظیر ان ها را تاکنون‬ ‫ندیده ایــد‪ .‬برای نمونه می توان به چرخ گاوی‬ ‫در موزه اب اشــاره کرد‪ .‬منظور از چرخ گاوی‪،‬‬ ‫وسیله ای است که در روزگاران قدیم به کمک‬ ‫ان از چاه اب بیرون می کشــیدند‪ .‬این چرخ به‬ ‫گاو بسته می شد و با چرخیدن ان‪ ،‬اب زیادی‬ ‫از چــاه بیــرون می امد‪ .‬ایــن اب داخل مزارع‬ ‫روان می شد تا چرخ کشاورزان منطقه بچرخد‪.‬‬ ‫انواع ظروف مختلف‪ ،‬کوزه های باستانی‪ ،‬خمره‬ ‫های اب گلی و ســنگی‪ ،‬پایه َمشــک‪ ،‬گاوچاه و‬ ‫لوازم حفر قنات از دیگر چیزهای جالبی است‬ ‫که در موزه اب خودنمایی می کند‪ .‬گاو چاهی‬ ‫که به ان اشاره کردیم در ابتدای ورودی موزه‬ ‫اب قــرار دارد‪ .‬در نتیجــه گردشــگران پس از‬ ‫ورود به موزه با سبک وســیاق استخراج اب در‬ ‫بندرعباس قدیم اشنا می شوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار

روزنامه روزگار ۲۳۴۸

روزنامه روزگار ۲۳۴۸

شماره : ۲۳۴۸
تاریخ : 1401/12/25
روزنامه روزگار ۲۳۴۷

روزنامه روزگار ۲۳۴۷

شماره : ۲۳۴۷
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه روزگار ۲۳۴۶

روزنامه روزگار ۲۳۴۶

شماره : ۲۳۴۶
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه روزگار ۲۳۴۵

روزنامه روزگار ۲۳۴۵

شماره : ۲۳۴۵
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه روزگار ۲۳۴۴

روزنامه روزگار ۲۳۴۴

شماره : ۲۳۴۴
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه روزگار ۲۳۴۲

روزنامه روزگار ۲۳۴۲

شماره : ۲۳۴۲
تاریخ : 1401/12/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!