روزنامه صدای اصلاحات شماره 1275 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1275

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1275

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1275

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سهشنبه ‪ 7‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 12‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫رابرتمالیازمانعتراشی‬ ‫تالویوجلوگیریمی کند؟‬ ‫وحشتاسرائیل‬ ‫ازاحیایبرجام‬ ‫دردیدارخانوادهدانشمندبرجستهوممتازهسته ایودفاعیکشورمطرحشد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫تجلیلرهبرانقالباسالمی‬ ‫ازبرجستگی هایعلمیوفنی‬ ‫واخالصشهیدفخری زاده‬ ‫‪2021January26‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1275‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫تالش دالالن برای ممانعت از ریزش قیمت های نامتعارف‬ ‫مسکن ارزان می شود؟‬ ‫بازار مسکن حاال در فاز جدیدی قرار گرفته است‪ .‬در حالی که شمارش معکوس برای کاهش قیمت مسکن مخصوصاً در مناطق گران قیمت تهران‬ ‫یعنی مناطق یک دو و سه اغاز شده است اما برخی دالالن تدابیری را برای پیشگیری از ریزش قیمت ها در دستور کار قرار داده اند ‪.‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫افشاگری احمد توکلی‪:‬‬ ‫ابَربدهکار بانکی پیکر‬ ‫روحانیون سرشناس را به خانه‬ ‫می برد و غسل می دهد!‬ ‫رییسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫نعمومی‬ ‫تریبو ‬ ‫محل طرح‬ ‫و حل مسائل‬ ‫اختالفینیست‬ ‫اجتماعی‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫هر دم از این باغ بری می رسد؛‬ ‫اجاره مدارس در ساعات‬ ‫غیررسمی!‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫محیطزیستدچار‬ ‫مشکلشود‪،‬سالمتو‬ ‫امنیتاجتماعی‬ ‫در خطر می افتد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مصطفی اقلیما‪ ،‬پدر مددکاری اجتماعی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات‪:‬‬ ‫نبود شایسته ساالری و پاسخگویی؛ علت‬ ‫اصلی عدم التزام مسئوالن به قانون‬ ‫نمایندگان درجایی که ناظری حضور نداشته باشد‬ ‫چه بی قانونی هایی انجام خواهند داد؟!‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫قائم مقام بورس کاال‪:‬‬ ‫عامل گرانی فوالد عرضه‬ ‫محدود در بورس است‬ ‫تالشدالالنبرایممانعتازریزشقیمت هاینامتعارف‬ ‫بازار مسکن حاال در فاز جدیدی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در حالی که شمارش معکوس‬ ‫برای کاهش قیمت مسکن مخصوصاً در‬ ‫مناطق گران قیمت تهران یعنی مناطق یک‬ ‫دو و سه اغاز شده است اما برخی دالالن‬ ‫تدابیری را برای پیشگیری از ریزش قیمت ها‬ ‫در دستور کار قرار داده اند ‪.‬‬ ‫هرچند گزارش های‬ ‫ایمان ربیعی‪-‬‬ ‫میدانی در این مناطق گرا ن قیمت نشان می‬ ‫دهد که این روزها مشتری خاص در بازار‬ ‫نیست اما از سوی دیگر برخی از نوسان گران‬ ‫و معامله گران با در دستور کار قرار دادن‬ ‫ترفندهای خاص مانع از ریزش قیمت های غیر‬ ‫طبیعی شده اند‪.‬‬ ‫یکی از فعاالن بازار مسکن در منطقه‬ ‫شش تهران در این خصوص گفت‪ :‬اطالع‬ ‫موثق دارم که برخی اعضا اگهی دهندگان در‬ ‫فضای مجازی تنها با هدف باال نگه داشتن‬ ‫قیمت ها هر روز نسبت به انتشار اگهی در‬ ‫فضای مجازی اقدام می کنند و قیمت های باال‬ ‫مسکن ارزان می شود؟‬ ‫را به مشتریان اعالم می کند ‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه برخی از انها نیز در‬ ‫سایت های متعدد قیمت را اعالم می کنند تا‬ ‫مانع از کاهش نر خ ها در بازار شوند و گفت‪:‬‬ ‫این اگهی ها غالباً پولی است و دارندگان این‬ ‫واحدها با هزینه ماهانه مختصری در صدد ان‬ ‫هستند که در دوره پیش رو از ریزش قیمت ها‬ ‫در بازار پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫ایا ریزش قیمت‪‎‬ها جدی است؟‬ ‫در عین حال برخی دیگر از کارشناسان‬ ‫نیز معتقدند کاهش قیمت ها در شبکه تیکن‬ ‫قیمت مصالح ساختمانی با سرعت باالیی‬ ‫در حال افزایش است انتظاری در دسترس‬ ‫خواهد بود و بر این اساس نمی توان توقع‬ ‫داشت قیمت ها در مناطق مختلف تهران‬ ‫کاهش یابد اما می توان انتظار کاهش قیمت‬ ‫در واحدهای مسکونی باالتر از متوسط و‬ ‫لوکس را در بازار داشت‪.‬‬ ‫مهدی سلطان محمدی‪ ،‬کارشناس‬ ‫بازارمسکن در این خصوص به خبرنگار ما‬ ‫کاندیدایریاست‬ ‫جمهوری نمی شوم‬ ‫گفت‪ :‬قیمت تمام شده مسکن رو به افزایش‬ ‫است و در زمانی که نرخ مصالح ساختمانی‬ ‫افزایش می یابد نمی توان انتظار کاهش‬ ‫قیمت ها در بازار مسکن را داشت‪ ،‬انچه رخ‬ ‫می دهد کوچ سرمایه گذاران از بازار مسکن‬ ‫است و این امر خود سبب می شود اهنگ‬ ‫رشد قیمت ها در بازار کندتر شده و مسکن‬ ‫رشدی کمتر را نسبت به سال های قبل تربه‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫در این راستا کاهش انتظارات ورمی‬ ‫نیز مهم تلقی می شود ‪ .‬بسیاری معتقدند با‬ ‫کاهش انتظارات تورمی ‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫تمایل چندانی را نسبت به سرمایه گذاری در‬ ‫بازار ملک که بازاری بلند مدت است‪ ،‬نشان‬ ‫نمی دهند و همین امر عامل پیشگیری از رشد‬ ‫شدید قیمت هاست‪.‬‬ ‫بازار مسکن در چه وضعیتی است؟‬ ‫محمدزاده یکی از فعاالن بازار مسکن‬ ‫در منطقه یک درباره تحوالت رخ داده در‬ ‫این بازار طی ماه های اخیر گفت‪ :‬انچه رخ‬ ‫داده تغییر مبنای قیمت گذاری است‪ .‬مثال‬ ‫در برخی از نقاط تهران واحد های مسکونی‬ ‫لوکس و مبنای قیمت گذاری شده اند‪ .‬این‬ ‫اتفاق در مناطق باالی شهر تهران بسیار رخ‬ ‫داده است‪ .‬درخی از محله های منطقه یک‬ ‫ساخت واحدهای مسکونی لوکسی که به‬ ‫قیمت های عجیب و غریب فروش می روند‬ ‫به مبنای قیمت گذاری برای سایر واحد ها‬ ‫تبدیل شده اند ‪.‬او نیز معتقد است تغییر مهمی‬ ‫که در بازار مسکن اتفاق افتاده خروج سرمایه‬ ‫گذاران از این بازار است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این سوال که سرمایه گذاران غالباً واحدهایی‬ ‫با چه مشخصاتی را خریداری می کنند؟‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با خروج سرمایه گذاران از‬ ‫بازار مسکن‪ ،‬فرصت خرید برای خریداران‬ ‫واقعی بیشتر از قبل ایجاد شده اما انها غالبا‬ ‫در مناطقی با قیمت های کمتر از سی میلیون‬ ‫بازار مسکن حاال در فاز جدیدی قرار گرفته است‪ .‬در حالی که شمارش معکوس برای کاهش قیمت مسکن مخصوص ًا عکس‬ ‫تومان دنبال ملک می گردند و همین عامل‬ ‫در مناطق گران قیمت تهران یعنی مناطق یک دو و سه اغاز شده است اما برخی دالالن تدابیری را برای پیشگیری از ریزش‬ ‫سبب شده مسکن مورد نیاز قشر متوسط فعال‬ ‫یمت ها در دستور کار قرار داده اند ‪ .‬خبرنگار‬ ‫دستخوش کاهش قیمت نشود‪.‬‬ ‫منتظر اطالعات درباره توقیف کشتی ایرانی هستیم‬ ‫سید محمد خاتمی‪:‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمد صدوقی خواهرزاده سید محمد خاتمی‬ ‫در صفحه اینستاگرام خود‪ ،‬نوشت‪« :‬دیروز محمد خاتمی به من گفتند‪:‬‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم؛ چراکه سرمایه ام اعتماد مردم است‬ ‫و وقتی چنین چیزی ممکن نیست‪ ،‬نباید با امید و اعتماد مردم بازی کرد‪.‬‬ ‫او مثل همیشه دوست دارد فضایی به وجود بیاید که مردم بتوانند انتخاب‬ ‫واقعی و پر شور که نمایندگان همه تفکرات در ان باشند و جمهوریت‬ ‫جلوه پررنگ داشته باشد برگزار شود‪.‬‬ ‫امکان حضور حداکثری مردم که همیشه خواست رهبری بوده است در‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬میتواند میدان را از تندروها باز ستاند‪».‬‬ ‫خطیب زاده در نشست خبری‪:‬‬ ‫سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست‬ ‫خبری گفت‪ :‬امروز با تالش و هماهنگی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫گفت وگویبرخطرئیسمجلسشورایاسالمیبارئیسکنگره‬ ‫خلقچینساعت‪ ۱۰:۳۰‬انجامشد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهشاهدهیچاتفاقجدیدیدربارهبرجامنبودیمادامه‬ ‫داد‪:‬موضعماهماناستکهقبالگفتیموبایدشاهدرفعتحریم ها‬ ‫و اجرای موثر برجام از سوی امریکا و طرف های دیگر حاضر‬ ‫در برجام باشیم‪ .‬تا موقعی که این اتفاق نیفتد و پایبندی امریکا به‬ ‫قطعنامه‪ ۲۲۳۱‬رانبینیمهیچاتفاقیازسویایرانرقمنخواهدخورد‪.‬‬ ‫خطیبزادهتصریحکرد‪:‬اگرطرفمقابلبهتعهداتشبرگرددو‬ ‫تحریم ها را تماما بردارد و شرایط به‪ ۲۰‬ژانویه‪ ۲۰۱۷‬برگردد همه‬ ‫اقداماتایرانبرگشتپذیرهستندوایرانمتناظربااناقدامخواهد‬ ‫کرد؛ ما منتظر اقدام خواهیم بود‪ ،‬صحبت زیاد شنیدیم االن وقت‬ ‫عملاستاگردولتجدیدامریکامایلاستنشاندهدازمسیر‬ ‫دولتقبلیفاصلهمی گیردوبهاجرایتعهداتشبرگردد‪.‬‬ ‫سازمانبنادربهدنبالرفعتوقیفنفتکشایرانیدراندونزیاست‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توقیف نفتکش ایرانی در‬ ‫اب های اندونزی اظهار کرد‪ :‬منتظر دریافت اطالعات بیشتری از‬ ‫سویدولتاندونزیهستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع فنی است و در کشتیرانی از این موارد اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬سازمان بنادر ما و شرکت صاحب کشتی در پی پیدا‬ ‫کردن دلیل موضوع و حل و فصل ان است‪ .‬سفارت ما از نزدیک‬ ‫موضوعراپیگیریمی کندووزارتخارجهنیزهمینطورواگربه‬ ‫نتیجه ایبرسیماطالعرسانیمی شود‪.‬‬ ‫خطیب زاده در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرفتار‬ ‫شدن پنج نفر از اتباع کشورمان که هفته گذشته در خاک ترکیه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر هالل احمر درخواستی از وزارت خارجه داشته‬ ‫باشدحتماانجاممی شود‪.‬‬ ‫ویدرادامهگفت‪:‬اینکهبرخیطرف هایمادربرجامتصورکنند‬ ‫که تاریخ را با برخی از اظهاراتشان می توانند پاک کنند یا حافظه‬ ‫تاریخیماوملتایرانتعهداتشاندرششمژوئیهیاژانویه‪ ۲۰۱۸‬را‬ ‫فراموشمی کندساد هانگارانهاست‪.‬‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد‪ :‬اروپا بعد از خروج‬ ‫امریکا از برجام تعهداتی را داد که هیچ کدام را نتوانست انجام‬ ‫دهد؛ انتفاع جمهوری اسالمی از موارد رفع تحریمی مندرج در‬ ‫برجامبهدلیلعدمپایبندیتعهداتازسویاروپاواقعامحدودبوده‬ ‫است؛اینستکسشروعشدکهتحریم هاییکجانبهوفراسرزمینیو‬ ‫غیرقانونیامریکارابیاثرکند‪،‬اینستکسدرستنشدبرایاینکه‬ ‫اروپایی هابرایپرداختبدهی هایشانبهایرانبهجایاینستکسبه‬ ‫دنبالکانالسوئیسبروند‪.‬‬ ‫خطیبزادهبابیاناینکهاگرروزیقرارباشدجزییاتعدمپایبندی‬ ‫اروپا بیان شود لیست بلندباالیی است ادامه داد‪ :‬تاریخ و حافظه‬ ‫تاریخیمابهدقتهمهاین هاراثبتکردهوبهتراستاروپاییهابه‬ ‫جایفرافکنی هاهرچهزودتربهاجرایموثرتعهداتشانبرگردند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬درباره گرفتار شدن پنج نفر از اتباع کشورمان که هفته‬ ‫گذشته در خاک ترکیه اظهار کرد‪ :‬از جزییات این اتفاق مطلع‬ ‫نیستم و اگر هالل احمر درخواستی از وزارت خارجه داشته باشد‬ ‫مسیر انی جواب دارد و اگر هالل احمر درخواستی را داشته‬ ‫باشد حتما انجام می شود‪ .‬در مورد همکاری ها با ترکیه مشکلی‬ ‫را نداشته ایم‪.‬خطیب زاده درباره بحث خروج بازرسان اژانس‬ ‫بین المللیانرژیاتمیازایرانافزود‪:‬تکلیفمجلسدرقانوناخیر‬ ‫برای دولت و سازمان انرژی اتمی روشن است؛ اگر طرف های ما‬ ‫در برجام از جمله اروپا و امریکا ذیل قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬تعهداتشان‬ ‫را انجام ندهند‪ .‬ایران باید نظارت های فراپادمانی یا انچه به عنوان‬ ‫پروتکلالحاقیرامتوقفکند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه کم و کیف ان چگونه خواهد بود در قانون‬ ‫است و همکاری ایران با اژانس متوقف نمی شود به معنای اخراج‬ ‫بازرساننیستبلکهبهمعنایتوقفنظارت هایفراپادمانیاست‪.‬‬ ‫مسائلماباکرهجنوبیدرحوزهبدهیجلونمی رود‬ ‫خطیب زاده همچنین درباره پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در مورد بدهی ما از کره هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و‬ ‫منتظر راه حل هایی هستیم که در سفر قائم مقام وزیر خارجه کره‬ ‫گفته شد؛ امیدواریم این راه حل ها عملیاتی شود‪ .‬مسائل ما با کره‬ ‫جنوبی در حوزه بدهی جلو نمی رود‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬از این گونه‬ ‫اظهارات که توقیف نفتکش کره جنوبی و نفتکش ایران در‬ ‫اندونزی با هم در ارتباط است‪ ،‬همیشه مطرح می شود؛ موضوع‬ ‫فنی است و در مسیر خود پیگیری می شود‪ .‬قبال این موضوع را با‬ ‫کشورهای شرق اسیا داشتیم‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه در‬ ‫پاسخ به سوالی درباره برقراری ارتباط ایران و عربستان بیان کرد‪:‬‬ ‫موضعمادربارههمههمسایگانیکساناستوانزمانیکهرئیس‬ ‫جمهور ایران طرح صلح هرمز را طی یک نامه به تمام کشور های‬ ‫حوزه خلیج فارس ارسال کرد و به واسطه کویت برای عربستان‬ ‫نیز ارسال شد‪ ،‬پیام ما کامال روشن بود که ما به دنبال ایجاد یک‬ ‫سازوکارمنطقه ای‪،‬بومیویکچارچوبهمکاریدراینمنطقه‬ ‫هستی ‪.‬م‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1275‬‬ ‫سیاست‬ ‫رییس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫نعمومیمحلطرحو‬ ‫تریبو ‬ ‫حلمسائلاختالفینیست‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬تریبون ها نه محل طرح و نه محل رفع‬ ‫مسائلاختالفیاستبلکهاین«جلساتخصوصیمسئوالن»است‬ ‫که محل طرح و رفع مسائل اختالفی است‪.‬به نقل از قوه قضاییه‪،‬‬ ‫سیدابراهیمرئیسیدرجلسهشورایعالیقوهقضاییهکهامروزدوشنبه‬ ‫(‪ ۶‬بهمن)برگزارشد‪،‬ضمنتسلیتسالروزرحلتحضرتامالبنین‬ ‫(س) و گرامیداشت مقام مادران‪ ،‬همسران و خانواده معزز شهدا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز شهدا چراغ راه هدایت همه انسان ها هستند و پیام ان ها‬ ‫برای ما پیام عبودیت و بندگی‪ ،‬اخالص و مقاومت در راه حق است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه «توجه به خداوند متعال» و «ساختن زندگی بر‬ ‫اساس دین و اموزه های دینی» را از جمله اهداف بلند شهیدان دانست‬ ‫و افزود‪ :‬از خداوند متعال می خواهیم که جامعه ما در توجه به اهداف‬ ‫و مقاصد عالی شهیدان‪ ،‬توفیق بیش از پیش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب‬ ‫به دلیل شیوع بیماری کرونا‪ ،‬ضمن تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و دست اندرکاران برای برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توجه به کتاب و کتابخوانی‪ ،‬حرکت ارزشمندی است که در‬ ‫راستایافزایشسطحاخالق‪،‬معنویتوکاهشاسیب هایاخالقی‬ ‫واجتماعی‪،‬بسیارنقشافرینبودهومی تواندروحیهعدالتخواهیرا‬ ‫در مردم افزایش دهد‪.‬رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم‬ ‫رهبریدرخصوصترویجفرهنگکتابخوانیدرجامعهعنوان‬ ‫کرد‪ :‬کتاب یک وسیله هدایت برای انسان ها در جهت انسان سازی‪،‬‬ ‫جامعه سازی و تمدن سازی است‪ .‬به هر میزان که اگاهی اجتماعی‬ ‫باال برود اسیب های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و به هر میزان‬ ‫افرادجامعهبیشترازحقوقخوداطالعپیداکنند‪،‬اقداماتسوءاستفاده‬ ‫گراندرجهت پایمال کردنحقوق مردم کاهش می یابد‪.‬رئیس‬ ‫قوه قضاییه افزود‪ :‬توجه به حق‪ ،‬حق خواهی و عدالتخواهی از جمله‬ ‫اثار فرهنگی توجه به کتاب و کتابخوانی است که گسترش ان ها‬ ‫در جامعه با کاهش اسیب های اجتماعی و جرم و جنایت همراه‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬بر ضرورت وجود‬ ‫انسجامدرجامعهوهمچنینمسئوالنتاکیدکردوگفت‪:‬تریبون ها‬ ‫نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختالفی است بلکه انچه محل‬ ‫طرحورفعمسائلاختالفیاست«جلسات»هستند‪.‬رئیسقوهقضاییه‬ ‫با اشاره به وجود جلسات در همه سطوح در کشور‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫تریبون ها باید محل امیدافرینی و رفع نگرانی مردم و نشان دادن‬ ‫انسجام و اهنگ واحد در کشور باشد‪ .‬تریبون ها اگر به جای رفع‬ ‫نگرانی به ایجاد نگرانی بپردازد در جهت خالف خواست رهبری و‬ ‫مردمحرکتکردهاست‪.‬رئیسیادامهداد‪:‬متاسفانهمی بینیمکهگاهی‬ ‫جلساتبهمحلخوش وبشوتریبون هابهمحلطرحمسائلاختالفی‬ ‫تبدیلمی شونددرحالیکهاینموضوعبایدبرعکسباشد‪.‬رئیسقوه‬ ‫قضاییهباتاکیدبرایننکتهکهاهنگامروزکشورتوانمندسازی‬ ‫هرچه بیشتر ایران اسالمی و خنثی سازی و رفع همه تحریم هاست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬همهکسانیکهدارایتریبونوجایگاهاجتماعیومسئولیت‬ ‫هستند به این نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از کشور باید‬ ‫پیامانسجاموبرایدشمناننیزیکاهنگواحدداشتهباشیم‪.‬رئیسی‬ ‫در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختالف‪ ،‬از دولت و‬ ‫همچنین مجلس که با دو فوریت این قانون را به تصویب رساند تشکر‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نیروهای شوراهای حل اختالف در سراسر کشور‬ ‫تا کنون زحمات بسیار زیادی کشیده و منشا خدمات بسیار زیادی‬ ‫بوده اند و عدد پرونده ها و صلح و سازش ها‪ ،‬گواهی بر تالش ها‪،‬‬ ‫زحمات و اخالص این عزیزان است‪.‬رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید‬ ‫بر ضرورت تشکیل کارگروه هایی از سوی مرکز شوراهای حل‬ ‫اختالف‪،‬ستادقوهقضاییهوهمچنیناستان هابرایتبدیلوضعیت‬ ‫پرونده هایشوراهایحلاختافوهمچنینتغییروضعیتنیروهای‬ ‫فعال در این شوراها‪ ،‬گفت‪ :‬باید برنامه ریزی ها به شکلی انجام شود‬ ‫که پرونده های قضایی سیر قضایی خود را ادامه دهند و پرونده های‬ ‫مربوط به شوراهای حل اختالف با محوریت سازش و حل اختالف‬ ‫و با توجه به شکل جدیدی که قانون تصویب کرده است‪ ،‬در این‬ ‫شوراهامطرحشوند‪.‬‬ ‫در دیدار خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور مطرح شد‬ ‫تجلیلرهبرانقالباسالمیازبرجستگی هایعلمیوفنیواخالصشهیدفخری زاده‬ ‫خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور شهید محسن فخری زاده عصر امروز (دوشنبه) با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در این دیدار با تجلیل از برجستگی های علمی‬ ‫و فنی شهید فخری زاده و حضور سخت کوشانه ان دانشمند عالی مقام در میدان علم و عمل‪ ،‬گفتند‪ :‬عل ّو مقامی که خداوند با شهادت به ان بزرگوار عطاء کرد‪ ،‬مزد زحمات و اخالص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از‬ ‫مقام های دنیوی قابل مقایسه نیست‪.‬رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬عظمت یافتن نام شهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز تاسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر اثار اخالص شهید دانستند‪.‬‬ ‫ایشان همچنین گفتند‪ :‬همسران شهدا در اجر انها شریک هستند و از خداوند می خواهیم که صبر و ارامش خود را بر دلهای شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناسب با شان شهید ادامه دهید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫فکری شهدای جهاد علمی و الگوسازی از انان را مورد تاکید قرار‬ ‫در این دیدار‪ ،‬همسر و فرزندان شهید فخری زاده با قدردانی از پیام محبت امیز و روشنگر رهبر انقالب اسالمی پس از ترور شهید فخری زاده‪ ،‬تبیین جریان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫روحانی در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫محیطزیستدچارمشکلشود‪،‬سالمتوامنیتاجتماعیدرخطمی افتد‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه‬ ‫زیست محیطی و توجه بیشتر به منابع طبیعی کشور‪ ،‬اقدامات و‬ ‫تدابیر مختلفی را به عمل اورده و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم‬ ‫داشته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شورای عالی محیط زیست در عین‬ ‫اینکه با قاطعیت از مسایل زیست محیطی حفاظت می کند در زمینه‬ ‫تسهیل گری توسعه کشور نیز حرکت می کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور‬ ‫عصر دوشنبه در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست با تاکید‬ ‫بر اینکه حیات ما وابسته به محیط زیست است و حفاظت از ان‬ ‫باید با جدیت و قاطعیت انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر محیط زیست‬ ‫دچار مشکل شود‪ ،‬سالمت جامعه و مسایل اجتماعی و حتی امنیت‬ ‫اجتماعی در خطر می افتد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور حق حیات و زندگی مناسب در محیط زیست‬ ‫سالم را جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری‬ ‫قطعی و از واجبات به شمار می اید‪ ،‬لذا حفاظت از این امر مهم‪،‬‬ ‫مستلزم مشارکت نخبگان‪ ،‬مردم و دستگاه ها در قالب برنامه های‬ ‫بلندمدتاست‪.‬‬ ‫روحانی با یاداوری اینکه توجه به محیط زیست همواره از‬ ‫دغدغه ها و اولویت های مهم دولت تدبیر و امید بوده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دولت تاکنون در این زمینه گام های بزرگی در قالب‬ ‫برنامه های منسجم‪ ،‬در زمینه کاهش ریزگردها‪ ،‬احیای دریاچه‬ ‫ارومیه و تاالب ها‪ ،‬کاشت نهال و پخش سیالب به مورد اجرا‬ ‫گذاشتهاست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬در مورد کاهش الودگی هوا نیز‬ ‫اقداماتی همچون حذف بنزین الوده تولیدی در پتروشیمی ها و‬ ‫عرضه بنزین یورو ‪ 4‬و ‪ 5‬و امکان بهره مندی همه شهروندان از این‬ ‫فراورده پاک‪ ،‬از رده خارج کردن هزاران خودروی االینده هوا و‬ ‫تبدیل موتورسیکلت های کاربراتوری به انژکتوری از جمله اقدامات‬ ‫دولت برای مقابله با الودگی هوا و چالش های زیست محیطی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه زیست‬ ‫محیطی و توجه بیشتر به منابع طبیعی کشور‪ ،‬اقدامات و تدابیر‬ ‫مختلفی را به عمل اورده و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این حال‪ ،‬این ماموریت نیازمند همکاری و‬ ‫تعامل بخش ها و ارکان مختلف دولت و حاکمیت‪ ،‬در قالب یک‬ ‫طرح فراگیر ملی است که امید می رود ان گونه که در سند باال‬ ‫دستی هم امده‪ ،‬قوت و انسجام بیشتری به خود بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سایه سنگین بیماری کرونا‬ ‫نباید باعث شود از موضوع مهم الودگی هوای کالنشهرها که در‬ ‫فصل سرد سال در روزهای وارونگی هوا که در سالهای قبل نیز‬ ‫با ان مواجه بودیم‪ ،‬غفلت شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری ها و‬ ‫دستگاه های ذی ربط باید برنامه ریزی الزم را برای جلوگیری از بروز‬ ‫الودگی سنگین و مداوم انجام دهند‪ .‬به خصوص در سال جاری که‬ ‫با شیوع کرونا بیشتر نقاط کشور درگیر است باید این موضوع به ج ّد‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫روحانی موضوع پسماند را یکی دیگر از موضوعات مهم‬ ‫محیط زیست برشمرد و گفت‪ :‬مدیریت پسماند و تاثیر ان بر‬ ‫محیط زیست چند سویه است‪ .‬اولین بحث مدیریت پسماند‪ ،‬فرهنگ‬ ‫سازی برای جامعه است‪ .‬در دنیای کنونی رها کردن پسماند در‬ ‫طبیعت یا امحا و سوزاندن انها ضرری چند جانبه است‪ ،‬چرا که این‬ ‫پسماند‪ ،‬می تواند به جای زیانبار بودن منافع گوناگونی برای طبیعت‬ ‫و انسان داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اضافه کرد‪ :‬مسئولین ذیربط باید تالش کنند که‬ ‫در سراسر کشور بازیافت پسماند به سرعت اجرایی شود تا هم زمینه‬ ‫برای جلوگیری موثرتر از الودگی طبیعت فراهم شود و هم مردم از‬ ‫منافع حاصله بهره مند شوند‪.‬‬ ‫روحانی تخریب ها و تهدیدات زیست محیطی را چالشی‬ ‫بزرگ پیش روی کشور عنوان و تصریح کرد‪ :‬شورای عالی محیط‬ ‫زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسایل زیست محیطی حفاظت‬ ‫می کند در زمینه تسهیل گری توسعه کشور نیز حرکت می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬مساله محیط زیست‪ ،‬گذشته از‬ ‫عوامل پیچیده و در هم تنیده داخلی‪ ،‬از عوامل خارجی هم تاثیر‬ ‫زیادی پذیرفته است‪ .‬پیامدهای گسترده تحریم های ظالمانه حتی در‬ ‫این بخش حیاتی هم قابل مشاهده است که باید به تدریج به رفع این‬ ‫تحریم هاهمتگذاشت‪.‬‬ ‫افشاگری احمد توکلی‪:‬‬ ‫ابَربدهکار بانکی پیکر روحانیون سرشناس را‬ ‫به خانه می برد و غسل می دهد!‬ ‫احمد توکلی ‪ ،‬عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین رجایی‪ ،‬معاون سازمان دیده بان‬ ‫شفافیت و عدالت در یادداشت مشترکی که در سایت “الف” منتشر کرده اند‪ ،‬مدعی شده اند که غسال‬ ‫ایت اهلل مصباح یزدی‪ ،‬یک ابَربدهکار بانکی است که جنازه های روحانیون سرشناس را به خانه خود‬ ‫می برد و غسل می دهد!‬ ‫یاداور می شود ایت اهلل صدیقی‪ ،‬امام جمعه موقت تهران در یک برنامه تلویزیونی به نقل از‬ ‫غسال ایت اهلل مصباح گفته بود که موقع غسل‪ ،‬میت چشمانش را گشوده و نگاهی مهربانانه به غسال‬ ‫انداخته است‪ .‬این واقعه‪ ،‬تحت عنوان کرامت ایت اهلل مصباح مطرح شد!‬ ‫غسال‬ ‫در این یادداشت امده است‪ :‬چندی پیش جناب اقای صدیقی روایتی را از قول یک ّ‬ ‫در سیما مطرح کرد که جنجال بسیاری در کشور برانگیخت به حدی که مدتی بعد مجبور به‬ ‫غسال یاد شده با توجه به کدی که ایشان در سخنان خود داد‪ ،‬چندان‬ ‫عذرخواهی شد‪ .‬پیدا کردن ّ‬ ‫غسال ایت اهلل مصباح‪ ،‬همان غسال مرحوم ایت اهلل حق شناس است‪.‬‬ ‫دشوار نبود‪ّ .‬‬ ‫نویسندگان با اشاره به این فرد ادامه می دهند‪ ... :‬همان ابرسرمایه داری که چندی پیش نیز‬ ‫برای حجت االسالم پناهیان حاشیه افریده بود‪ .‬گرچه اقای پناهیان از خویش در برابر هجمه های‬ ‫ناجوانمردانه ای که علیه اش مطرح شده بود دفاع کرد اما در سخنانش اعتماد و حسن ظن فراوان‬ ‫به شخصی وجود داشت که ابهامات مالی بسیاری درخصوص وی مطرح است‪.‬‬ ‫در ادامه به نقش جن گیرها در پروژه نفوذ به میان روحانیون اشاره شده است‪ :‬بررسی‬ ‫برخی پرونده هایی که در دیده بان شفافیت و عدالت در جریان است نشان دهنده نقشی است‬ ‫که متاسفانه جن گیرها و کهانت ورزان فاسد در سال های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه و‬ ‫ناکارامدساز و جورافزای برخی از مسئوالن و سرشناسان داشته اند‪ .‬افرادی که در لباس تاجران‬ ‫خیّر و متدیّن به دنبال نفوذ بر علما و مسئوالن هستند فارغ از انکه‪ ،‬کار خیری که از عایدی‬ ‫غصب امالک دیگران یا اجاره موقوفات به ثمن بخس صورت گیرد را چه سود‪ ،‬حتی اگر‬ ‫نگهداری از صدها کودک معلول یا ساخت حوزه های علمیه باشد و بدتر انکه پای چنین افرادی‬ ‫را به تمشیت امور در استان مقدس علی بن موسی الرضا (ع) نیز باز نماید‪.‬‬ ‫در این یادداشت با اشاره به روحانیونی که تحت تاثیر القائات این افراد قرار می گیرند امده‬ ‫است‪ :‬این علمای سرشناس هیچ از خود پرسیده اند چرا امام رحمه اهلل علیه‪ ،‬از چنین ثروتمندانی‬ ‫فریب نمیخورد؟ البته امام چون جمع شدن ثروت های افسانه ای را از راه صحیح اسان نمیدید‪،‬‬ ‫وقتی فردی در این بازار کساد ‪ 40‬میلیارد تومان خمس می اورد از خودش میپرسید منبع کسب‬ ‫او چیست‪َ .‬منِشی که در نزد رهبر انقالب نیز می توان دید هنگامی که باعث به دام افتادن امثال‬ ‫شهرام جزایری می شود‪ .‬همان شهرام جزایری که معدود وعاظ مشهوری به وجوهات کالن او‬ ‫دست رد نزدند و منشاء ان برایشان سوال نشد! همان ها که حتی پس از صدور حکم وی هم از‬ ‫خیرات و مبراتش به نیکی یاد می کردند و هرگاه مسئولیت داشتند برای نجات ثروتمندان نابکارِ‬ ‫زرپرست‪ ،‬قضات را تحت فشار قرار میدادند‪.‬‬ ‫همچنین بعید است امام (ره) وقتی می دیدند فردی ان قدر به روحانیت عالقه مند میشود که‬ ‫با زیرپا گذاشتن مقررات قانونی (مواد ‪ 52‬و ‪ 53‬ایین نامه مقررات بهداشتی ارامستان ها‪ ،‬ابالغی‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬طی نامه شماره ‪/87075‬ت – مورخ ‪)09/05/1389‬‬ ‫پیکر روحانیان را به منزل خویش میبرد و غسل می دهد؛ و چه بسا این عشق و شوق وی تنها‬ ‫شامل پیکر علمای سرشناس میشود و نصیب پیکر هیچ طلبه فاضل و مهذب ولی گمنامی نمی‬ ‫شود‪ ،‬از وی کرامت بپذیرند‪ ،‬چه رسد به ان که کرامت ادعایی را در سیمای رسمی جمهوری‬ ‫اسالمی نقل کرده و زبان طعن معاندان را بر اسالم و انقالب و نماز جمعه دراز کنند‪.‬‬ ‫در پایان نیز امده است‪:‬‬ ‫باز هم به علما و امراء هشدار میدهیم که به جای معاشرت با ثروت اندوزان‪ ،‬با حفظ حقوق‬ ‫و احترام کلی به همه ملت از جمله ثروتمندان‪ ،‬با مستضعفان متدین و وطن خواه بجوشند تا‬ ‫سالمت و پاک بمانند و مردم از این طریق در سالمت پاکی سر کنند که پیامبر گرامی فرمود‪:‬‬ ‫رسول ّ‬ ‫َ‬ ‫« ِ‬ ‫صنفا ِن مِن ا ُ َّمتی اذا َص ُلحا َص ُل َحت ا ُ َّمتی ‪ ،‬و اذا َف َسدا َف َسدَ ت ا ُ َّمتی ‪َ ،‬‬ ‫الل ِ و‬ ‫قیل ‪ :‬یا‬ ‫َمن ُهما ؟ َ‬ ‫قال ‪ :‬ال ُف َقها ُء و ا ُال َمرا ُء ‪».‬‬ ‫«دو گروه از ا ّمت من هستند که اگر انها درست شوند ا ّمتم درست می شود و اگر انها فاسد‬ ‫گردند ا ّمتم فاسد می گردد‪ .‬پرسیدند‪ :‬اى رسول خدا! ان دو گروه کدامند؟ فرمود‪ :‬فقیهان و زمام‬ ‫داران‪».‬‬ ‫رابرتمالیازمانعتراشیتالویوجلوگیریمی کند؟‬ ‫وحشتاسرائیلازاحیایبرجام‬ ‫بابرگزاریمراسمتحلیفجوبایدن‪،‬ازیکسوایرانوازسویدیگر‬ ‫اسرائیلوکشورهایعربیبرسربرجامچانهزنیرااغازکردهاند‪.‬روزنامه‬ ‫الجریدهکویتفاشکردهکهاسرائیلبهرسمیتشناختنراهحلتشکیل‬ ‫دوکشوردرمسالهفلسطینرابهعنوانیکیازشروطازسرگیریمذاکرات‬ ‫هسته ایعنوانکردهودرمقابلتهراننیزانراردکردهاست‪.‬حاالموضوع‬ ‫احیایبرجامموجبنگرانیاسرائیلشدهاست‪.‬‬ ‫اسرائیلودولتبایدنقراراستبهزودیدربارهایرانوعادیسازی‬ ‫روابطباجهانعربتحتپیمانیموسومبهپیمانابراهیمگفتگوکند‪.‬به‬ ‫گزارشدفترنخستوزیررژیمصهیونیستی‪،‬میربنشبتمشاورامنیتملی‬ ‫اسرائیلوجیکسولیوانهمتایامریکاییاوشنبهشباولینتماستلفنی‬ ‫خودرابرقرارکردهوبرسرمذاکرهدربارهموضوعاتمنطقه ایازجملهایران‬ ‫وعادیسازیروابطبابرخیکشورهایعربیبهتوافقرسید هاند‪.‬‬ ‫ایناولینتماستلفنیمیانمقاماتدولتجدیدامریکاواسرائیلاز‬ ‫زمانتحلیفبایدندرروزچهارشنبهبود‪.‬‬ ‫گزارشهایمنتشرشدهنشانمی دهداسرائیلبهشدتنگرانبازگشت‬ ‫دولتبایدنبهتوافقهسته ایبرجاماست‪.‬اقدامیکهمقاماتدولتجدید‬ ‫امریکابار هابرانتاکیدکرد هاندوگفت هانددرصورتبازگشتایرانبه‬ ‫تعهداتشدراینتوافق‪،‬بهسرعتبهبرجامبرمی گردند‪.‬درمقابلایراناما‬ ‫اعالمکردهکهدرصورترفعتمامیتحریم هایهسته ایامریکاعلیهایران‬ ‫تهرانحاضربهبازگشتبهتعهداتشاست‪.‬‬ ‫براساسگزارش هایمنتشرشده‪،‬هیاتیازاسرائیلمتشکلازرییس‬ ‫سازمانموسادقراراستباجوبایدندرهفته هایاتیدیدارداشتهباشد‪.‬‬ ‫کانال‪ ۱۲‬صداوسیمایاسرائیلروزشنبهاعالمکردهنتانیاهوقراراستیوسی‬ ‫کوهنرییسموسادرابهعنوانیکیازافرادنزدیکبهخوددرماهاتیبه‬ ‫کاخسفیدبفرستد‪.‬بهاینترتیبکوهناولینمقامعالیاسرائیلخواهدبودکه‬ ‫بابایدندیدارمی کند‪.‬‬ ‫کانال‪۱۲‬اسرائیلگفتهیوسیکوهنقراراستاطالعاتیدربارهبرنامه‬ ‫هسته ایایراندراختیاربایدنقراردهدوازدولتاوبخواهدکهموانعسنگینی‬ ‫رابرسرراهبرنامههسته ایایرانقراردهدواینیعنیبرجامبایدبهشکلجدی‬ ‫تغییرکند‪.‬‬ ‫اینرسانهاسرائیلیهمچنینبهدرخواست هایاینرژیمدربارهحضور‬ ‫نظامیایراندرعراق‪،‬سوریهویمنوهمچنیناجبارایرانبهپذیرشحضور‬ ‫بازرسانازانسانرژیاتمیدرهمهسایت هایمشکوکبهدرخواستاین‬ ‫اژانسنیزاشارهکردهاست‪.‬‬ ‫بیشتربخوانید‪۷:‬شرطایرانبرایاغازمذاکراتبرجامی‪/‬تختروانچی‬ ‫حاملچهپیامیبرایدولتبایدناست؟‬ ‫اورشلیمپستدریادداشتیدراینبارهنوشته‪:‬اسرائیلنگرانعالقهبایدن‬ ‫بهبازگشتبهبرجاماستومی ترسدکهچنینحرکتیبهقدرتمند ترشدن‬ ‫ایرانبیانجامد‪.‬‬ ‫براساساینیادداشت‪،‬دولتترامپارزیابی هایاسرائیلدربارهتوافق‬ ‫برجامراپذیرفتهبودوبههمیندلیلانرافاقدکارامدیالزممی دانست‪،‬‬ ‫امابایدنکهدرزمانامضایتوافقهسته ایباایرانمعاوناولدولتمذاکره‬ ‫کنندهبودمعتقداستاینتوافقکارامداست‪.‬‬ ‫انتونیبلیکنوزیرخارجهبایدنهفتهگذشتهدریکجلسهاستماع‬ ‫درمجلسسنایامریکاگفتهبودکهدولتاوقراراستباهمهبازیگران‬ ‫منطقه ایمتحدامریکادربارهبازگشتبهبرجاممشورتکند‪.‬‬ ‫محمدجوادظریفدریادداشتیکهروزگذشتهدرنشریهفارینافرز‬ ‫منتشرشدهبهصراحتازدولتبایدنخواستبالغوفوریتمامتحریم هایی‬ ‫کهدرزمانریاستجمهوریدونالدترامپعلیهایرانوضعشدهاست‪،‬به‬ ‫توافقهسته ایششقدرتجهانیباایرانیا«برجام»باز گردد‪.‬‬ ‫اوگفتهدرازایلغوتحریم هاایرانهمهاقداماتیکهبعدازخروجترامپ‬ ‫ازبرجامانجامدادهرابهحالتقبلبرمیگرداند‪.‬‬ ‫اززمانخروجترامپازبرجامایراندرچندمرحلهکاهشتعهدات‬ ‫برجامیخودراازسرگرفتکهاینقدم هاباترورقاسمسلیمانیدربغداد‬ ‫توسطپهپاد هایامریکاییبهپایانرسیدهوایرانرسمادرمیزانانباراورانیومو‬ ‫غنایانازتعهداتشدربرجامعدولکرد‪.‬‬ ‫انتونیبلیکنگفتهدرصورتبازگشتایرانبهتعهداتشبهبرجام‬ ‫برمیگردد‪،‬امامدعیشدهکهدراینمسیرازکمکشرکاومتحدانمنطقه‬ ‫ایشاننیزبهرهخواهدبردتابهتوافقبلندمذت تروقوی تردستپیداکنندکه‬ ‫همهموضوعاتازجملهموضوعموشکیوقعالیت هایمنطقه ایایرانرا‬ ‫دربربگیرد‪.‬‬ ‫پیششرطیکهایرانبار هاباانمخالفتکردهاست‪.‬محمدجواد‬ ‫ظریفدریادداشتخوددرنشریهفارینافرزکهباعنوان«ایرانخواستار‬ ‫توافقنامه ایاستکهامضاکرد»منتشرشهگفتهکهتهرانبههیچخواسته‬ ‫جدیدیتندرنخواهدداد‪.‬بسیاریمقام هادرامریکا‪،‬اروپاونیزمتحدان‬ ‫خاورمیانه ایامریکاخواست هانددرصورتبرقراریمذاکراتجدیدباایران‪،‬‬ ‫موضوعبرنامهموشکیبالیستیکایرانونیزاعمالنفوذمنطقه ایجمهوری‬ ‫اسالمینیزبخشیازمذاکراتباشد‪.‬‬ ‫اعزامهیاتیمتشکلازمقاماتاطالعاتیاسرائیلبهواشنگتنبرایمذاکره‬ ‫دربارهایراندرهفته هایاتینشاندهندهترسونگرانیرژیمصهیونیستی‬ ‫ازبازگشتبایدنبهتوافقهسته ایبدونمذاکرهجدیددربارهانچهنواقص‬ ‫برجامخواندهمی شوداست‪.‬‬ ‫نگرانیاسرائیلی هارابایدجدیگرفت؟‬ ‫جوبایدنرییسجمهورجدیدامریکادرنطق‪۲۲‬دقیقهروزچهارشنبه‬ ‫خوددرمراسمتحلیفتنهایکجملهرابهمسالهسیاستخارجیوبقیهانرا‬ ‫بهایجاداتحادداخلیاختصاصداد‪.‬‬ ‫اودرگفتامریکابایدروابطشرابامتحدانشترمیمکندوباهمهدنیا‬ ‫باردیگرواردتعاملشودودراینتعاملنبایدبهچالش هایدیروزبلکهبه‬ ‫چالش هایامروزوفردابپردازد‪.‬‬ ‫تایمزاواسرائیلاینتکجملهراریشهبسیاریازنگرانی هایسیاست‬ ‫مداراناسرائیلیبرایسال هایپیشروخواندهوگفته‪:‬فاصلهگرفتناز‬ ‫سیاست هایدوستانهترامپدرقبالاسرائیلوبازگشتبهرویکرد«تعاملبا‬ ‫همهجهان»مایهنگرانیاسرائیلاست‪.‬‬ ‫براساسگزارشایننشریه‪،‬ازنظرسراناسرائیلوبرخیکشور های‬ ‫عربی‪،‬سیاستخارجیترامپنهتنهادرمسیرعدمتعاملوشکستروابط‬ ‫بامتحداننبودهبلکهدرواقعرویکردخیروشریداشتهوبهاینفهمدرست‬ ‫رسیدهبودهکهایرانمنبعبیثباتیوخشونتدرخاورمیانهاست‪.‬‬ ‫بابازگشتبایدنبهکاخسفیداسرائیلی هامی ترسندکهدرگیری هایی‬ ‫کهدردورانریاستجمهوریاوباماباامریکاداشتندوروابطبنیامیننتانیاهوو‬ ‫اوبامارابهطورعلنیخرابکردهبودباردیگراغازشود‪.‬‬ ‫تایمزاواسرائیلمعتقداستدوموضوعدررابطهبایدنونتانیاهوتاثیر‬ ‫منفیخواهدداشت‪:‬ایرانوشهرکسازیها‪.‬‬ ‫اورشلیمبابازگشتامریکابهبرجاممخالفاستوهرموضوعی‬ ‫مرتبطبهاینتوافقدرصدردستورکار هایاینرژیمدررابطهبادولت‬ ‫بایدنقرارمی گیرد‪.‬یکمقاماسرائیلیبهتایمزاواسرائیلگفته‪:‬برجامیک‬ ‫فوندانسیونناقصاست‪.‬بهنظرمااینتوافقدرستبشونیستوبازگشتبه‬ ‫اناشتباهاست‪.‬‬ ‫دردوراناوبامارابطهاسرائیلوامریکابرسررویکرددولتاوبامادرقبال‬ ‫ایرانبرهمخوردهودوکشوردچاربیاعتمادیشدندواالنایننگرانی‬ ‫وجودداردکهوضعیتسابقباردیگربرگردد‪.‬نتانیاهودرویدئوییکهبه‬ ‫مناسبتتحلیفبایدنمنتشرکردبهاینمسالهاشارهکردوگفت‪:‬منبهدنبال‬ ‫تقویترابطهاسرائیلوامریکاهستموصلحمیاماسرائیلوجهانعربو‬ ‫مقابلهمشترکباچالش هاازجملهتهدیدیکهازجانبایرانوجودداردباید‬ ‫ادامهپیداکند‪.‬‬ ‫بسیاریازمقاماتدستگاهسیاستخارجیاوبامادردولتبایدنبر‬ ‫سرکارهایشانبرگشت هاند‪.‬وندیشرمنسرتیممذاکرهکنندگانهسته ایبا‬ ‫ایرانقراراستمعاونوزیرخارجهباشد‪.‬رییساویعنیتونیبلینکنوزیر‬ ‫خارجهبایدنخواهدشد‪.‬جیکسولیواناولینکسیاستکهمذاکرات‬ ‫پشتپردهبرجامرااغازکردهاست‪.‬‬ ‫گزارشرسانه هایاسرائیلیبهوضوحنشانمی دهداینترکیبدستگاه‬ ‫سیاستخارجیبایدننگرانیاسرائیلی هارابرانگیختهوبهزعمبرخیازان ها‬ ‫حضورشرمندروزارتخارجهبیشتریندلیلنگرانی هااست‪.‬‬ ‫بااینحالتایمزاواسرائیلدرگزارشیبهرابطهنزدیکوندیشرمنبا‬ ‫یوسیکوهناشارهکردهونوشت‪:‬همشرمنهمبلینکنوهمسولیوانتجربه‬ ‫زیادیدرهمکاریباهمتایاناسرائیلیشاندارند‪.‬یوسیکوهنکهبهسزار‬ ‫ایرانبراینتانیاهونیزشهرتداردقراراستبامقاماتامریکاییدررابطهبا‬ ‫مسالهایرانگفتگوکند‪.‬‬ ‫شرمن شخصا رابطه نزدیکی با سیاست مداران اسرائیلی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تایمز او اسرائیل نوشته اسرائیل باید حواسش به مهره هایی‬ ‫که قرار است در سیاست امریکا در قبال ایران نقش داشته‬ ‫باشند‪ ،‬باشد‪ .‬اگر قرار باشد روبرت مالی که در زمان اوباما در‬ ‫شورای امنیت ملی حضور داشته و در مذاکرات هسته ای نیز‬ ‫نقش افرینی کرده‪ ،‬نماینده ویژه بایدن در امور ایران شود‪ ،‬کار‬ ‫اسرائیل در اعمال نفوذ بر سیاست های امریکا در قبال ایران‬ ‫سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال مشخصا رسانه های اسرائیلی از فقدان حضور‬ ‫برجام در میان فرامین ‪ ۱۷‬گانه اجرایی بایدن در روز نخست‬ ‫ریاست جمهوری احساس راحتی کرده اند‪ .‬تایمز او اسرائیل‬ ‫معتقد است جدای از نقش مقامات بر سیاست خارجی‪ ،‬یک‬ ‫سیاست خارجی مبنایی در امریکا وجود دارد که رابطه با‬ ‫اسرائیل و کشور های عربی خلیج فارس بخشی از ان است‪.‬‬ ‫در این جلسه حد و حدود عرصه های طبیعی واجد شرایط و‬ ‫موضوع تایید و تصویب ‪ 41‬منطقه موجود و تحت حفاظت سازمان‬ ‫که در دولت دهم برخالف روال مصوب درباره انها به جای‬ ‫شورای عالی محیط زیست در هیات دولت تصمیم گیری شده بود‪،‬‬ ‫به دلیل اشکال وارده به روند و مرجع تصمیم گیری‪ ،‬مجددا مورد‬ ‫بررسی و بازنگری قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه درباره حد و حدود برخی مناطق موجود که‬ ‫دارای تعارضات مردمی و طرح های هادی و روستایی در مناطق‬ ‫حفاظت شده هستند بازنگری و تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫همچنین تصویب ضوابط و روش های مدیریت پسماندهای‬ ‫صنعتی و معدنی و صنایع نفت و گاز نیروگاه ها و نیز چگونگی‬ ‫واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقوقی و حقیقی‬ ‫واجد صالحیت و متقاضی برای سرمایه گذاری در این امر از جمله‬ ‫تصمیمات جلسه امروز بود‪.‬در این جلسه سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست درباره وضعیت احیاء پارک ملی‪ ،‬دریاچه ارومیه و اینده‬ ‫ان و همچنین در مورد علل و ایجاد انتشار بوی نامطبوع در جنوب‬ ‫تهران گزارشی ارائه و برای رفع این معضل پیشنهاداتی مطرح کرد‬ ‫که به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گفته عیسی کالنتری‪ ،‬دبیر شورای عالی حفاظت محیط‬ ‫زیست‪ ،‬با لحاظ مصوبات جلسه امروز‪ ،‬در دولت تدبیر و امید جمعا‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 100‬هزار هکتار به وسعت مناطق چهارگانه‬ ‫حفاظت شده کشور افزوده شده است‪.‬‬ ‫در دیدار با رئیس کنگره ملی جمهوری خلق چین‬ ‫قالیباف‪:‬روابطایرانو‬ ‫چینمتاثرازتحولدر‬ ‫سایرکشورهانبودهونیست‬ ‫رئیس مجلس در دیدار ویدئو کنفرانسی با لی جان شو‬ ‫رئیس کنگره ملی جمهوری خلق چین گفت‪ :‬اینده از ان‬ ‫اسیا و کشورهای مستقل است و ما نگاه به حوزه مهم تمدنی‪،‬‬ ‫تاریخی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی قاره اسیا را فرصتی مهم برای مردم‬ ‫اینقارهپهناورمی دانیم‪.‬‬ ‫محمدباقرقالیبافرئیسمجلسشورایاسالمیپیشاز‬ ‫ظهر امروز (دوشنبه‪ 6‬بهمن ماه) با لی جان شو رئیس کنگره‬ ‫ملی جمهوری خلق چین در خصوص راه های تقویت و تحکیم‬ ‫همکاری هایفیمابینبهویژهمراوداتپارلمانیوچشمانداز‬ ‫تحوالتبین المللیومنطقه ایطینشسترسمیووبیناری‬ ‫گفتگووتبادلنظرکرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلسشورای اسالمیدر ابتدای این گفتگوی‬ ‫ویدئوکنفرانسیباتبریکفرارسیدنعیدبهارهوسالنوچینی‪،‬‬ ‫به پیشینه تاریخی و طوالنی مراودات دو ملت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با پیروزی انقالب اسالمی روابط دو کشور وارد دوران‬ ‫نوینیازهمکاری هادرعرصه هایمختلفاقتصادی‪،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاسی ‪ -‬پارلمانی گردید و دیدگاه های مشترک در قبال‬ ‫تحوالتبینالمللیومنطقهایموجبتحکیموتقویتهرچه‬ ‫بیشترروابطفیمابینشد‪.‬‬ ‫قالیباف افزود‪ :‬باور داریم که اینده از ان اسیا و کشورهای‬ ‫مستقلاستومانگاهبهحوزهمهمتمدنی‪،‬تاریخی‪،‬فرهنگی‬ ‫و اقتصادی قاره اسیا را فرصتی مهم برای مردم این قاره پهناور‬ ‫یدانیم‪.‬‬ ‫م ‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روابط دوستانه تهران ‪ -‬پکن متاثر از‬ ‫روابط با سایر کشورها و شرایط بین المللی نبوده و نخواهد بود و‬ ‫براساس همکاری و منافع مشترک در همه حوزه ها پیش خواهد‬ ‫رفت‪ .‬اراده رهبران دو کشور بر توسعه و تحکیم هرچه بیشتر‬ ‫مناسباتدوجانبهمی باشد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با تبریک موفقیت چین در مبارزه با بیماری کرونا و به ویژه‬ ‫تهیه واکسن ان از کمک های پکن به جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در جهت مقابله با این بیماری قدردانی کرد و به دستاوردهای‬ ‫مهم جمهوری اسالمی ایران در تولید واکسن اشاره و تالش‬ ‫های مشترک کادر درمانی ‪ -‬بهداشتی و علمی ایران و چین‬ ‫را ستود‪.‬‬ ‫وی بر استمرار همکاری دو کشور در مبارزه با ویروس‬ ‫کروناوتولیدواکسنتاکیدکرد‪.‬‬ ‫قالیبافدرادامه ‪،‬همکاری هایپارلمانیفیمابینرابخش‬ ‫مهمی از روابط دو کشور خواند و افزود‪ :‬مجالس ایران و چین‬ ‫درعرصههایمختلفمنطقه ایودوجانبههمکاری های‬ ‫سازنده و موثری دارند و در اینده نیز سطح همکاری پارلمانی‬ ‫متناسب با روابط دو کشور توسعه و گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر حمایت مجلس شورای اسالمی از‬ ‫راهکارهایتسهیلکنندهوشتابدهندهمناسباتدوکشوردر‬ ‫عرصههایمختلفتصریحکرد‪:‬ایرانعالقمندبهارتقاءسطح‬ ‫همکاری هادرهمهبخشهایموردعالقهطرفینمی باشد‪.‬‬ ‫قالیباف از موضع قاطع چین در رد تحریم ها علیه ملت ایران‬ ‫قدردانی کرد و افزود‪ :‬روابط ایران و چین به صورت مستقل‬ ‫حائز اهمیت راهبردی است و متاثر از تحول در سایر کشورها‬ ‫نبودهونیست‪.‬رئیسمجلسشورایاسالمیهمچنینبراهمیت‬ ‫احترامهمهطرف هابهحاکمیتملیوتمامیتارضیچین‬ ‫تاکید کرد‪.‬چین از هرگونه همکاری با ایران جهت مبارزه با‬ ‫کروناوتهیهواکسنکرونااستقبالمی کند‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬جان لی شو رئیس کنگره ملی خلق‬ ‫چینبااشارهبهپنجاهمینسالگردبرقراریروابطدیپلماتیکدو‬ ‫کشور گفت ‪ :‬گفتگو و رایزنی میان روسای مجالس ایران و چین‬ ‫در اغاز سال میالدی جدید نشان دهنده تعمیق روابط سازنده دو‬ ‫کشورمی باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همانگونه که رهبری چین تاکید دارند‪ ،‬روابط‬ ‫دوستانهجمهوریخلقچینوجمهوریاسالمیایراننشات‬ ‫گرفته از پیشینه تاریخی همکاری های دو کشور در زمان های‬ ‫سختوحمایتهایبیدریغدرمسائلمهمفیمابیناست‪.‬‬ ‫رئیسکمیتهدائمیکنگرهملیخلقچینضمناشارهبه‬ ‫اهمیتمراوداتوتبادالتپارلمانیدرتوسعهمناسباتدوستانه‬ ‫در کشور بر امادگی مجلس چین بر تقویت و تحکیم همکاری‬ ‫هایپارلمانیفیمابینتاکیدکرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مجیداخشابیتیتراژپایانیسریالده نمکیرامی خواند‬ ‫مجید اخشابی تیتراژ پایانی سریال «دادستان» به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی محمد خزاعی را که در مرکز سیمافیلم تهیه و تولید می شود‪ ،‬می خواند‪ .‬اخشابی پیش از این نیز در سریال «دارا و ندار» با مسعود ده نمکی همکاری داشته‬ ‫است‪ .‬مجموعه تلویزیونی «دادستان» سریالی اکشن و پلیسی است که در ‪ ۱۷‬قسمت با محوریت عدالت خواهی و فسادستیزی اخرین مراحل پس تولید را سپری می کند‪ .‬ده نمکی ساخت سه گانه «اخراجی ها»‪« ،‬رسوایی» ‪ ۱‬و ‪« ،۲‬معراجی ها» و «زندانی ها» را‬ ‫در کارنامه خود دارد‪ .‬محمد خزاعی نیز تهیه فیلم های سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و «قالده های طال» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی را برعهده داشته است‪ .‬در خالصه داستان این سریال امده است‪« :‬دادستان» یک سریال تخیلی‬ ‫است و مربوط به هیچ دولتی نمی شود! محمد کاسبی‪ ،‬سیدجواد هاشمی‪ ،‬هومن برق نورد‪ ،‬برزو ارجمند‪ ،‬علی سلیمانی‪ ،‬بهنوش بختیاری‪ ،‬سحر قریشی‪ ،‬علیرضا استادی‪ ،‬کاوه سماک باشی‪ ،‬اصغر نقی زاده‪ ،‬هلیا امامی‪ ،‬رضا توکلی‪ ،‬محمود مقامی‪ ،‬نگار‬ ‫فروزنده‪ ،‬نیما شاهرخ شاهی‪ ،‬مجید شهریاری‪ ،‬شیوا خسرومهر‪ ،‬فریبا ترکاشوند‪ ،‬فرج اهلل گل سفیدی‪ ،‬ابراهیم کوهخایی‪ ،‬حمید متقی‪ ،‬مختار ثائقی‪ ،‬مریم وانشانی‪ ،‬یاسمن ترابی‪ ،‬مجید قادری و… در سریال «دادستان» بازی می کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1275‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫بررسی ابعاد رسانه ای رفتار‬ ‫نماینده مجلس با یک سرباز‬ ‫گزارش‬ ‫یککارشناسفرهنگورسانهبابیاناینکهرفتار‬ ‫خشونتامیزنمایندهمجلسبهعنوانالگوومنتخبیازجامعه‬ ‫بایکسربازراهنماییورانندگی هیچتوجیهیندارد‪،‬درباره‬ ‫ابعاد رسانه ای و اجتماعی این موضوع توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫محمد امامی کورنده ـ کارشناس حوزه ی فرهنگ و‬ ‫رسانه ـ در گفت وگویی با ایسنا در واکنش به ماجرای سیلی‬ ‫زدن نماینده مجلس به یک سرباز در حین انجام وظیفه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این اتفاق جدید و غیر قابل پیش بینی نیست؛ تاکنون‬ ‫چندین و چند مرتبه شاهد اتفاقاتی از این دست بوده ایم‪.‬‬ ‫ویژگی اتفاق روز گذشته این است که در تیررس مردم به‬ ‫عنواناطالعرسان هایخیابانییاشهروندانخبرنگارقرار‬ ‫گرفتهاست‪.‬مردمبادیدنچنینصحنه هایدلخراشیحداقل‬ ‫کاری که می توانند انجام دهند این است که از دوربینشان‬ ‫استفاده کنند؛ چه برای جذب فالوور و چه برای جلب توجه‪.‬‬ ‫در نهایت انتقال یک حادثه از منشاء و منبع خبر به مخاطب رخ‬ ‫داده است و می توان به این افراد‪ ،‬خبرنگار گفت‪.‬‬ ‫امامیبایاداوریاینکهنمایندهمجلسعالوهبر‬ ‫شخصیتحقوقیکهدارد‪،‬داراییکهویتاجتماعینیز‬ ‫است‪ ،‬با عنوان اینکه مسووالن ما هنوز خودشان را تافته جدا‬ ‫بافته از مردم می دانند‪ ،‬گفت‪ :‬خط ویژه اتوبوسرانی برای حفظ‬ ‫حقوق شهروندی و رعایت نظم ایجاد شده است تا حمل و‬ ‫نقلعمومیدچارترافیکنشود‪.‬نمی شودمسئوالنوحتی‬ ‫یکنمایندهبارفتارتحکمامیزبخواهندازاینخطوطعبور‬ ‫کنند‪ .‬مسوولی که در ترافیک نماند و طعم اتالف وقت در‬ ‫ترافیکرانچشد‪،‬چطورمی خواهدبرایمعضلترافیکبه‬ ‫فکر راه حل باشد و قانون وضع کند؟!‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬البته همه این ها منوط به این است که‬ ‫این اتفاق افتاده باشد؛ چرا که نماینده یاد شده بالفاصله پس از‬ ‫انتشار خبر‪ ،‬سیلی زدن به سرباز را تکذیب و حتی اعالم کرد‬ ‫که در ماشین نشسته بوده است‪ .‬اما اگر در ماشین بودند‪ ،‬پس‬ ‫چرا این سرباز باید این ادبیات را به کار ببرد؟ تمام ابعاد ماجرا‬ ‫بایدبررسیشود‪.‬‬ ‫امامی سه واکنش اجتماعی را نسبت به این موضوع شرح‬ ‫داد و گفت‪ :‬اولین واکنش اجتماعی در برابر این حادثه ارسال‬ ‫و انتقال سریع این تصاویر در فضای مجازی بوده است‪ .‬زودتر‬ ‫از رسانه های داخلی بی بی سی و من و تو و دیگر رسانه های‬ ‫خارجی به این موضوع پرداختند و این یک ضعف رسانه ای‬ ‫برای ما در مواجهه با حوادث است‪ .‬واکنش ابتدایی در برابر‬ ‫اینموضوعاتهیجان‪،‬عواطفواحساستمردمنسبتبه‬ ‫این اتفاقات است‪ .‬خیلی ها هم بازنشر این فیلم را با اهداف‬ ‫متفاوتی رقم می زنند؛ ازجمله سبلریتی ها و افرادی که فالوور‬ ‫های زیادی دارند و دوست دارند با موج سواری و گره زدن‬ ‫مشکالتجامعهباخودشانوهویتاجتماعیخودشان‪،‬‬ ‫بتوانندرویخطوطتوجه مردمقراربگیرند‪ .‬البته اینکار‬ ‫اگر در جهت رسیدگی به مشکالت مردم باشد خیلی هم‬ ‫خوباستزیراسلبریتیهاهممثلهماننمایندهمجلس‬ ‫دارای هویت اجتماعی هستندو می توانندفرهنگ را بسط و‬ ‫گسترشدهند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واکنش دوم واکنش مسووالن حوزه اجرایی‬ ‫در ارتباط با این دو فرد درگیر شده است‪ .‬افرادی باید درباره‬ ‫اینموضوعصحبتکنندکهحداقلسخنگویاینسازمان‬ ‫هاهستند‪.‬ناجابهبهتریننحوممکننسبتبهاینموضوع‬ ‫واکنش نشان داد و سردار حاجیان‪ ،‬سخنگوی ناجا به صورت‬ ‫مستقیمصحبتکردندوتاجاییکهمنپیگیریکردمتقریبا‬ ‫هیچ کدام از مسووالن ناجا نسبت به این موضوع واکنش‬ ‫مستقیمنشانندادندواصولیترینکارممکنهمهمیناست‬ ‫که فقط سخنگوی سازمان در ارتباط با هر موضوع واکنش‬ ‫اصولی و توام با احترام را نشان دهد‪ .‬در مقابل از سمت مجلس‬ ‫شورای اسالمی که مسوول قانونگذاری در کشور هستند و ما‬ ‫انتظار نظم و ترتیب را از ان ها داریم متاسفانه این اتفاق نیفتاد‬ ‫و رییس مجلس‪ ،‬نایب رییس مجلس و همکاران یا رقبای‬ ‫استانی این نماینده هر کدام واکنشی نشان دادند و حرف های‬ ‫متفاوتی زدند‪ .‬حتی قبل از بررسی درست موضوع‪ ،‬نسبت به‬ ‫ان واکنش نشان دادند‪ .‬اگر روابط عمومی مجلس و یک‬ ‫سینادادخواهعنوانکرد‬ ‫دوپینگدرنمایشگاهکتابتهران!‬ ‫سینا دادخواه معتقد است‪ ،‬نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران دوپینگ است‪ ،‬چون دولت کمک می کند‬ ‫اد م ها با ‪۲۰‬درصد تخفیف کتاب بخرند‪ .‬او‬ ‫می گوید که این رویداد به نفع دو جزء دیگر‬ ‫حلقه کتاب یعنی شرکت های پخش و به طور‬ ‫عمده کتا ب فروش نیست‪.‬‬ ‫این داستا ن نویس‪ ،‬همزمان با برگزاری‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران درباره‬ ‫این رویداد و مراجعه خود به ان‪ ،‬گفت که‬ ‫حاشیه های مربوط به اختالل در سایت این‬ ‫رویداد سبب شد تا از روی کنجکاوی سراغ‬ ‫ان برود و اظهار کرد‪ :‬معموال تالش می کنم‬ ‫که در طول سال کتاب بخرم‪ ،‬حتی معموال در‬ ‫نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه هم ا ن چنان کتابی‬ ‫نمی خریدم‪.‬‬ ‫او با ابراز مخالفت با برگزاری نمایشگاه‬ ‫کتاب افزود‪ :‬برگزاری نمایشگاه به ضرر‬ ‫کتا ب فروش است؛ چون ا ن ها از کتا ب ها فقط‬ ‫‪ ۳۰ ،۲۰‬درصد می توانند سود به دست بیاورند‬ ‫که ان را هم در نمایشگاه کتاب به مردم تخفیف‬ ‫می دهند‪ .‬تخفیف دادن در نمایشگاه در حالی‬ ‫است که کتا ب فروش این همه بحران دارد و‬ ‫مردم به جای او از نمایشگاه کتاب می خرند‪.‬‬ ‫اخیرا گزارشی خواندم مبنی بر این که نمایشگاه‬ ‫کتاب حدود ‪۱۶‬میلیارد تومان فروش داشته‬ ‫است‪ ۳۰ ،۲۰ .‬درصد از این عدد می شود حدود‬ ‫چهار میلیارد تومان که این رقم می توانست به‬ ‫کتا ب فروش برسد اما این سازوکار کامال به‬ ‫نفع ناشر است نه کتا ب فروش‪ .‬عالو ه بر این‪،‬‬ ‫شرکت های پخش هم در این جا ضرر می کنند‬ ‫و ناشر بدون واسطه کتا ب هایش را عرضه‬ ‫می کند و فقط حق تالیف مولف را که ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد است می پردازد و با احتساب ‪۲۰‬درصد‬ ‫تخفیف نمایشگاه باز هم ‪۶۰‬درصد مبلغ برای‬ ‫ناشر می ماند‪ .‬این روند ممکن است به نفع ناشر‬ ‫و مولف باشد اما به نفع دو جزء دیگر حلقه‬ ‫کتاب یعنی شرکت های پخش و به طور عمده‬ ‫کتا ب فروش نیست‪.‬‬ ‫دادخواه با بیان این که ناشران می توانند‬ ‫کمپین فروش بگذارند و سایت خوب برای‬ ‫معرفی و فروش کتاب داشته باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایشگاه کتاب یک جور رانت است‪ .‬در هیچ‬ ‫جای دنیا نمایشگاه کتاب برای فروش نیست بلکه‬ ‫برای معرفی و ایجاد ارتباط است اما در کشور ما‬ ‫به رانت خالص از بودجه دولت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫او درباره نشست های مجاز ی ای که این‬ ‫روزها در سایت رویداد مجازی نمایشگاه کتاب‬ ‫دیده می شود گفت که در نمایشگاه حضوری‬ ‫هم کسی در نشست ها شرکت نمی کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمایشگاه حضوری هم صرفا برای فروش‬ ‫کتاب بود و فقط به هزینه و تهدید مضاعفی برای‬ ‫شهر به لحاظ ترافیک و مشکالت دیگر تبدیل‬ ‫شده بود‪ .‬ضمن این که محل نمایشگاه کتاب در‬ ‫سا ل های اخیر به مصال رفته بود؛ جایی بی ربط و‬ ‫مکانی نیمه کاره که برای این کار طراحی نشده‪.‬‬ ‫حضور نمایشگاه در جایی که برای ان نیست به‬ ‫نحوی اسیب رساندن به بیت المال است‪ .‬مصال‬ ‫فضایی سربسته و در واقع مسجد است و مناسب‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نیست‪.‬‬ ‫این نویسنده سپس با بیان این که نمایشگاه‬ ‫کتاب باید به کلی جمع شود اظهار کرد‪ :‬تنها‬ ‫کسانی که از این نمایشگاه منتفع می شوند‬ ‫اغلب ناشران دولتی نیمه حکومتی هستند‪ .‬حدود‬ ‫‪۱۲‬هزار ناشر در این کشور داریم که حدود ‪،۲۰۰‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬مورد ا ن ها فعال هستند اما باید به نحوی به‬ ‫بقیه شان هم پول برسد که یکی از مکانیز م های‬ ‫ان‪ ،‬نمایشگاه کتاب است و مهم تر از این ها‪،‬‬ ‫ناشرانی هستند که کتاب خارجی یا دانشگاهی‬ ‫می فروشند‪ ،‬پول بزرگی که از نمایشگاه به دست‬ ‫این ها می اید باعث می شود اصال انگیز ه ای برای‬ ‫این که در طول سال کتاب بفروشند نداشته باشند‬ ‫چون مستقیم کتاب را وارد می کنند و مستقیم هم‬ ‫ان را در نمایشگاه کتاب می فروشند‪ .‬سا ل هاست‬ ‫که این رویه وجود دارد و همه هم به ان عادت‬ ‫کرد ه اند؛ این نوعی رانت است‪ .‬ناشران معقول‬ ‫هم مجبورند در ان شرکت کنند چون بخشی‬ ‫از درامدشان از این طریق تامین می شود اما‬ ‫کتا ب فروشان خیلی ضرر می کنند‪.‬‬ ‫سینا دادخواه همچنین بیان کرد‪ :‬زمانی‬ ‫شهرها کتا ب فروشی خوب نداشتند اما حاال هم‬ ‫شرکت های پخش خوب و هم کتا ب فروشی های‬ ‫خیلی خوبی وجود دارد‪ .‬در سیستم نمایشگاه‬ ‫کتاب نمی توان متوجه شد که کدام کتاب خوب‬ ‫است اما وقتی کسی وارد کتا ب فروشی می شود‪،‬‬ ‫در ا ن جا فردی وقت می گذارد و کتا ب ها را به‬ ‫مخاطب معرفی می کند‪ .‬ضمن این که نمایشگاه‬ ‫کتاب به کتا ب های انالین هم ضرر می زند چون‬ ‫قیمت این کتا ب ها معموال پایین تر است اما وقتی‬ ‫فرد کتاب را از نمایشگاه با همان قیمت می خرد‪،‬‬ ‫کتا ب خوا ن های انالین هم کمتر می شوند‪ .‬من‬ ‫نمی دانم از این بازی دوسر باخت چه کسی به‬ ‫جز ناشر استقبال می کند؟ این مسیری اشتباه‬ ‫بوده که طی شده و دیگر هم نمی شود ان را از‬ ‫میان برداشت‪ ،‬مجازی شدن هم دیگر نور علی‬ ‫نور است چون ان اتفاقی که اد م ها در جایی‬ ‫یکدیگر را می دیدند هم دیگر نمی افتد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نمایشگاه کتاب تهران دوپینگ‬ ‫است‪ ،‬چون دولت کمک می کند که اد م ها با‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تخفیف کتاب بخرند؛ چرا تخفیف؟!‬ ‫دولت این پول را از جیب من و شما به ا ن ها‬ ‫رانت می دهد‪ .‬این روزها گفته می شود میلیاردها‬ ‫تومان هزینه برای زیرساخت (سایت نمایشگاه‬ ‫کتاب) شده که کار نمی کند‪ ،‬هر چند که‬ ‫عالوه بر این هزینه های دیگری هم می شود‪.‬‬ ‫در حالی که ناشر باید تشویق بشود سایت‬ ‫فروش راه بیندازد یا صفحه خوبی داشته باشد‬ ‫یا با شرکت های پخش مذاکره داشته باشد یا‬ ‫کتا ب هایش را بهتر کند‪ .‬این اتفاقات که روند‬ ‫طبیعی فروش کتاب است‪ ،‬نمی افتد‪.‬‬ ‫مسوولصحبتمی کردخیلیبهتربود‪.‬شایدنماینده هایی‬ ‫که صحبت کردند به عنوان نماینده های ناظر بر رفتار سایر‬ ‫نمایندگانصحبتکردندکهبازهمبایدصبرمی کردندوبعد‬ ‫از مشخص شدن اصل موضوع نظرشان را می گفتند‪.‬‬ ‫ایندانشاموختهدکتریمدیریترسانهواکنش‬ ‫سوم به این موضع را واکنش رسانه ها عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫از نظر اصول خبری و سطح ارزش های خبری این‪ ،‬اتفاق‬ ‫کمی نیست؛ چرا که تیتر این خبر هم بسیار قابل توجه‬ ‫می شود «یک نماینده مجلس به صورت یک سرباز وطن‬ ‫سیلی زد» این تیتر خیلی تکان دهنده است و افراد را درگیر‬ ‫احساسات و هیجانات می کند‪ .‬از خانواده ان سرباز گرفته تا‬ ‫تمام خانواده هایی که سرباز دارند و کسانی که روزی سرباز‬ ‫بوده اندونمایندگانمجلسدرگیراینموضوعمی شوند؛‬ ‫لذا دربرگیری و شهرت در این موضوع دو ارزش بزرگ‬ ‫خبریاست‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬نگاه رسانه ها دو نوع است؛ یکی‬ ‫رسانه های رسمی کشور و دومی فضای مجازی‪ .‬فضای‬ ‫مجازی به ویژه در پنج سال اخیر جلوتر از هر اتفاق حضور‬ ‫دارد و این به علت کنجکاوی و حضور مردم در اجتماع و‬ ‫رسانه هاست‪.‬اینخاصیتفضایمجازیاستکهبهسرعت‬ ‫منشا یک اتفاق را در برابر دیدگان عموم قرار می دهد‪ .‬طبق‬ ‫معمول صدا و سیمای ما کند و اهسته و گاهی خاموش با این‬ ‫مسائل برخورد می کند و خبرگزاری ها و مطبوعات بعد از‬ ‫فضایمجازیسرعتبیشتریدارند‪.‬‬ ‫او در عین حال گفت‪ :‬البته نباید انتظار داشته باشیم که‬ ‫رسانهملیبالفاصلهخبرنگارصداوسیمارابهمکانحادثه‬ ‫بفرستد اما بعد از روشن شدن صحت این اتفاق و روشن‬ ‫شدنتکلیفنهاییاگرصداوسیماواکنشنشانندهدخال‬ ‫در اطالع رسانی صورت پذیرفته و به هویت رسانه خدشه‬ ‫وارد می شود‪ .‬البته در خبر بیست و سی کوتاه به این موضوع‬ ‫پرداختهشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1275‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫گزارش‬ ‫شماهمبهماملحقشوید!‬ ‫تعداد کاربران اپلیکیشن بله در فصل پاییز به بیش از هفت میلیون و ‪ 500‬هزار نفر رسید و هر ‪ ۴۳‬ثانیه‪ ،‬یک گروه یا کانال توسط کاربران متولد شد‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬طی سه ماه مهر‪ ،‬ابان و اذر هر‬ ‫‪ ۲۶‬ثانیه یک کارت به کارت در چت اپلیکیشن بله انجام و در هر ثانیه ‪ 8.8‬میلیون ریال پول توسط کاربران کارت به کارت شده است‪.‬‬ ‫همچنین طی این مدت یک میلیون و ‪ 210‬هزار و ‪ 875‬کانال و گروه در بله ساخته شده است‪.‬در فصل پاییز مجموعا ‪ 19‬هزار و ‪ 136‬پیام به بخش پشتیبانی بله ارسال و چهار هزار و ‪ 784‬تماس با کارشناسان برقرار شده است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬اپلیکیشن «بله» در یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت داده ورزی سداد‪ ،‬با حمایت و پشتیبانی بانک ملی ایران توسعه یافته است و اکنون سهم قابل توجهی در تراکنش های مالی مشتریان نظام بانکی‬ ‫دارد‪.‬ارائه خدمات پیام رسانی از جمله گفت وگو‪ ،‬ایجاد کانال و گروه‪ ،‬استفاده از استیکر و بازو (بات) و ارائه خدمات بانکی از قبیل خرید شارژ‪ ،‬عملیات کارت به کارت‪ ،‬پرداخت قبوض خدماتی‪ ،‬پرداخت خالفی خودرو‪،‬‬ ‫پرداخت عوارض خروج از کشور‪ ،‬انجام کار خیر و… از جمله قابلیت های بله به عنوان یک اپلیکیشن و پیام رسان ارتباطی و بانکی کشور است‪.‬‬ ‫طرحعدلبانک‬ ‫رفاهکارگران‪،‬‬ ‫تمدیدشد‬ ‫بانک رفاه کارگران از تمدید‬ ‫طرح عدل تا پایان سال جاری خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬در پی استقبال‬ ‫مشتریان از”طرح عدل” و در راستای‬ ‫پاسخ به نیاز های مالی مشتریان و‬ ‫ارائه خدمات مطلوب به ان ها‪ ،‬طرح‬ ‫عدل تا پایان سال جاری‪ ،‬تمدید شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در طرح عدل‪،‬‬ ‫کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫دارای مجوز از قوه قضائیه یا کانون‬ ‫کارشناسان‪ ،‬سر دفتر دفاتر اسناد‬ ‫رسمی و ازدواج و طالق دارای مجوز‬ ‫از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‪،‬‬ ‫مدیر(دارنده مجوز فعالیت) دفاتر‬ ‫خدمات الکترونیک قضایی دارای‬ ‫مجوز از قوه قضائیه‪ ،‬مترجمین رسمی‬ ‫دادگستری دارای مجوز از قوه قضائیه‬ ‫و کانون مترجمان رسمی ایران و‬ ‫کارکنان رسمی یا قرارداد دائم شاغل‬ ‫در اداره های ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور تسهیالت دریافت می کنند‪.‬‬ ‫نرخ سود این تسهیالت در حال حاضر‬ ‫‪ 18‬درصد و متقاضیان واجد شرایط‬ ‫می توانند به منظور تامین اموال و‬ ‫خدمات مورد نیاز‪ ،‬تعمیرات اساسی و‬ ‫بازسازی کامل واحد مسکونی‪ /‬محل‬ ‫فعالیت از این تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫ارزوی دیرینه اردکانی ها براورده شد‬ ‫ورود چادرملو به مرمت ‪،‬بازسازی و‬ ‫احیای مجموعه تاریخی پردیسان در بافت‬ ‫قدیم اردکان‬ ‫‪ ‎‬با حضور وزیر میراث فرهنگی‬ ‫گردشگری و صنایع دستی؛استاندار‬ ‫یزد؛نماینده مردم شریف اردکان درمجلس‬ ‫شورای اسالمی و مدیرعامل شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو در فرمانداری اردکان‪،‬طی‬ ‫مراسمی تفاهم نامه مرمت‪ ،‬بازسازی و احیای‬ ‫مجموعه تاریخی پردیسان به امضا رسید‪.‬‬ ‫در این مراسم که با حضور جمعی از‬ ‫عالقه مندان و فعاالن حوزه گردشگری و‬ ‫میراث فرهنگی همراه بود؛دکتر مونسان‪،‬‬ ‫بعد از شنیدن نظرات فعاالن این حوزه‬ ‫در خصوص اهمیت اقدام ارزشمند مدیر‬ ‫عامل چادرملو در توجه به میراث ماندگار‬ ‫شهرستان اردکان گفت‪ :‬میراث فرهنگی‬ ‫هرکشوری نماد هویت‪،‬تاریخ‪ ،‬تمدن و‬ ‫فرهنگ ان کشور است‪ .‬وی با اشاره به نقش‬ ‫ایران در شکل گیری تمدن بشری افزود‪:‬‬ ‫وظیفه ما و هر دوستدار هویت ملی و میهنی‬ ‫تالش در جهت حفظ اثار به جا مانده از‬ ‫پیشینیان و انتقال ان به ایندگان است‪.‬‬ ‫دکتر مونسان‪ ،‬اردکان را از جمله‬ ‫شهرهای با اصالت و تاریخی کشور دانست و‬ ‫از اراده و همت مهندس ناصر تقی زاده مدیر‬ ‫عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و‬ ‫اعضای هیات مدیره این شرکت در پیشگام‬ ‫شدن در جهت احیای این بافت تاریخی‬ ‫تقدیر و تشکر کردو اظهار امیدواری نمود‪:‬‬ ‫این اقدام ‪ ،‬الگویی باشد برای سایر صنایع‬ ‫که در کنار توسعه صنعتی و رشد بنگاههای‬ ‫اقتصادی خود به توسعه فضاهای گردشگری‬ ‫که می تواند زمینه اشتغال و بهبود فضای‬ ‫کسب و کار این صنعت هم کمک کند گام‬ ‫بردارند‪ .‬وی افزود‪ :‬این اقدام ارزنده شرکت‬ ‫چادرملو نقطه عطف این حرکت شایسته و‬ ‫قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫مهندس تقی زاده مدیرعامل و عضو‬ ‫هیات مدیره شرکت چادرملو نیز ضمن‬ ‫تشکر از حضور وزیر میراث فرهنگی در‬ ‫مراسم امضای تفاهم نامه گفت‪ :‬شرکت‬ ‫چادرملو در ایفای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود توجهی جدی دارد و بر همین اساس‬ ‫در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی‬ ‫فعاالنه مشارکت می نماید‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫خود را متعهد میدانیم در برابر راه اندازی هر‬ ‫واحد صنعتی یک اقدام مهم و اثر بخش هم‬ ‫در راستای توسعه اجتماعی و فرهنگی منطقه‬ ‫برداریم و امیدواریم با همکاری و همدلی‬ ‫که در مسئوالن این استان و شهرستان‬ ‫اردکان وجود دارد این مهم محقق گردد‪.‬‬ ‫دکتر دشتی نماینده مردم اردکان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی و رئیس فراکسیون‬ ‫گردشگری مجلس نیز از مثبت اندیشی‬ ‫مهندس تقی زاده در اقدامات توسعه بخش‬ ‫و خدمات عام المنفعه ایشان تقدیر و تشکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم ‪،‬تفاهم نامه مرمت‬ ‫‪ ،‬بازسازی و احیای مجموعه بافت قدیم‬ ‫پردیسان اردکان به امضای مهندس میرزایی‬ ‫مدیر عامل صندوق حفظ و احیای وزارت‬ ‫میراث فرهنگی ‪،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫و مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو‬ ‫هیات مدیره چادرملو رسید ‪ .‬سپس مجموعه‬ ‫پردیسان مورد بازدید وزیر و هیئت همراه‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫نصب و راه اندازی ‪ 309‬سایت جدید در‬ ‫خراسان رضوی توسط همراه اول‬ ‫گزارش‬ ‫تامینسرمایهدرگردش‬ ‫طرح هایتوسعه ایخراسان‬ ‫جنوبیتوسطبانکتوسعهتعاون‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس هیئت مدیره بانک توسعه‬ ‫تعاون از تامین سرمایه در گردش‬ ‫پروژ ه ها و طر ح های توسعه ای‬ ‫خراسان جنوبی توسط این بانک‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫توسعه تعاون‪ ،‬سید باقر فتاحی‬ ‫رئیس هیئت مدیره بانک توسعه‬ ‫تعاون در سفر به خراسان جنوبی‬ ‫ضمن بازدید از توانمند ی ها و‬ ‫ظرفیت های شهرستان بیرجند‪،‬‬ ‫سربیشه‪ ،‬نهنبدان و خوسف و سایر‬ ‫شهرها و مناطق استان گفت‪ :‬در‬ ‫این سفر ضمن رصد توانمند ی های‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬برنامه اعطای‬ ‫تسهیالت و تامین سرمایه در گردش‬ ‫برخی از پروژ ه ها و طر ح های‬ ‫توسعه ای استان مورد تدقیق قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫فتاحی در بازدید از شرکت‬ ‫تعاونی شترمرغ داران افق کویر‬ ‫سربیشه از اعالم امادگی بانک‬ ‫توسعه تعاون جهت ارائه تسهیالت‬ ‫ارزا ن قیمت به این شرکت تعاونی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی همچنین در بازدید از‬ ‫کارخانه ستاره کیان بیرجند بابیان‬ ‫اینکه رویکرد وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی محدودیت‬ ‫زدایی است عنوان کرد‪ :‬جامعه‬ ‫هدف طر ح های ملی و اشتغا ل زایی‬ ‫دولت به ویژه این وزارتخانه‬ ‫محرومیت زدایی از مناطق روستایی‬ ‫و عشایری و رونق اقتصادی مناطق‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫فتاحی همچنین در بازدید از‬ ‫پروژه پرورش شترمرغ شرکت‬ ‫تعاونی شترمرغ داران افق کویر‬ ‫سربیشه‪ ،‬بابیان اینکه رویکرد‬ ‫بانک توسعه تعاون در بخش تعاون‬ ‫حمایت صددرصدی است گفت‪:‬‬ ‫درخواست تسهیالت شرکت از‬ ‫با حرکت تاریخی چادرملو‬ ‫‪ ٣٠٩‬سایت جدید تلفن همراه در‬ ‫یک سال گذشته برای تکمیل شبکه‬ ‫همراه اول در استان خراسان رضوی‬ ‫نصب و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫در راستای افزایش کیفیت و‬ ‫دسترسی مشترکان اپراتور اول‬ ‫تلفن همراه به سرویس های تماس و‬ ‫دیتا‪ ٣٠٩ ،‬سایت تلفن همراه جدید و‬ ‫‪ ١١۴۶‬تکنولوژی مختلف در ‪ ۵١‬شهر و‬ ‫روستای استان خراسان رضوی با صرف‬ ‫هزینه عملیاتی بالغ بر ‪ ٣٠٩‬میلیارد تومان‬ ‫در مدت یک سال گذشته به دست‬ ‫مهندسان شرکت «نقش اول کیفیت»‬ ‫به عنوان بزرگترین شرکت زیرمجموعه‬ ‫همراه اول و پیمانکار فنی این اپراتور‬ ‫نصب و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫با وجود تمامی چالش های پیش روی‬ ‫توسعه شبکه نظیر شرایط سخت‬ ‫کرونایی‪ ،‬عبور از مناطق صعب العبور‬ ‫و همچنین تحریم های صورت گرفته‪،‬‬ ‫این پروژه عظیم در بزرگترین استان‬ ‫زائرپذیر کشور اجرایی شده است‪.‬‬ ‫تخصیصبیشترینمنابعبرایاشتغال‬ ‫محرومانازسویبانکمهرایران‬ ‫محل منابع متمرکز طرح اشتغال‬ ‫پایدار روستایی و عشایری در ‪3‬‬ ‫فاز مطرح گردیده و مراحل ان نیز‬ ‫جهت پرداخت در جریان است‪.‬‬ ‫دیدار با استاندار خراسان‬ ‫جنو بی‬ ‫فتاحی که به همراه حجت‬ ‫میرزایی معاون امور اقتصادی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در حضور مالنوری استاندار‬ ‫خراسان جنوبی سخن می گفت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مزیت های زیادی در‬ ‫بهر ه مندی از ذخایر سرشار استان و‬ ‫رونق تولید منطقه وجود دارد‪ ،‬که‬ ‫در اعتالی وضع اشتغال استان نیز‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫فتاحی به تبیین عملکرد بانک‬ ‫و دستگا ه های همکار در طر ح های‬ ‫اشتغا ل زایی به ویژه طرح ملی‬ ‫حمایت از اشتغال روستایی و‬ ‫عشایری پرداخت و گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫دستگا ه های دولتی و علی الخصوص‬ ‫دستگا ه های تابعه وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در جهت‬ ‫فراهم سازی زمینه های کار و اشتغال‬ ‫برای افراد جویای کار بوده است‪.‬‬ ‫وی بابیان دغدغه وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در خصوص‬ ‫ساماندهی وضعیت اشتغال استا ن ها‬ ‫افزود‪ :‬سفر به خراسان جنوبی با‬ ‫حضور مدیران ارشد وزارتخانه به‬ ‫منظور بررسی کمبودها‪ ،‬معضالت‬ ‫و فرصت های موجود وزارتخانه در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫گفتنی است در این نشست‬ ‫در خصوص نیازهای حائز اهمیت‬ ‫مردم و استان مواردی ازجمله‬ ‫تکمیل‪ ،‬توسعه و تامین اعتبار‬ ‫برای پروژ ه های خیریه علی اکبر‪،‬‬ ‫ا ب درمانی بهزیستی‪ ،‬مرکز اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای زیرکوه و کویرتایر‬ ‫مطرح و مطالبه گردید‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون در احداث و‬ ‫تکمیل دو پروژه ورزشگاهی استان‬ ‫خراسان جنوبی مشارکت می کند‬ ‫سید باقر فتاحی همچنین در‬ ‫بازدید از پروژه نیمه تمام سالن‬ ‫ورزشی کارگری شهرستان سربیشه‪،‬‬ ‫امادگی تامین مالی پروژ ه های‬ ‫ورزشگاهی شهرستا ن های سربیشه‬ ‫و نهبندان توسط بانک توسعه‬ ‫تعاون را اعالم نمود‪ .‬وی ضمن‬ ‫ابراز امیدواری از بهر ه برداری این‬ ‫پروژه در اوایل سال ‪ 1400‬گفت‪:‬‬ ‫با همکاری بانک و دستگا ه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬به زودی در افتتاح این‬ ‫پروژ ه ها حضور خواهیم یافت‬ ‫در سال جاری بیشترین منابع‬ ‫تخصیص یافته در چارچوب بند‬ ‫ب تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه برای‬ ‫حمایت از اشتغال مددجویان کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) مربوط به‬ ‫بانک مهر ایران بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬برای ایجاد‬ ‫اشتغال در جامعه و به ویژه برای‬ ‫محرومان‪ ،‬سرفصل های مختلفی در‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) وجود‬ ‫دارد که یکی از ان ها تسهیالت‬ ‫بند ب تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬است‪.‬‬ ‫بند ب تبصره ‪ ۱۶‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬بانک مرکزی مکلف‬ ‫است از طریق بانک های عامل‪،‬‬ ‫‪۴۹‬هزار میلیارد ریال از محل‬ ‫منابع سپرده های پس انداز و‬ ‫جاری قرض الحسنه نظام بانکی‬ ‫را به مددجویان و کارفرمایان‬ ‫طرح های اشتغال مددجویی کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) با اولویت‬ ‫زنان سرپرست خانوار به صورت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه گذشته از سال جاری‬ ‫بانک مهر ایران بیشترین فراوانی‬ ‫را در بین بانک های عامل از نظر‬ ‫تخصیص منابع در چارچوب این‬ ‫سرفصل داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی است تسهیالت پرداختی‬ ‫از سوی بانک مهر ایران به‬ ‫مددجویان کمیته امداد تنها به همین‬ ‫سرفصل خالصه نمی شود‪ .‬این بانک‬ ‫تا کنون بیش از ‪۳۸۰‬هزار فقره‬ ‫تسهیالت به ارزش ‪۳۲‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال به مددجویان کمیته‬ ‫امداد پرداخت کرده‪ ،‬که اغلب‬ ‫کمکدومیلیاردریالیبانکپارسیان‬ ‫بهمجمعخیرینانتقالخون‬ ‫بانک پارسیان در راستای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی خود‬ ‫دو میلیارد ریال به مجمع خیرین‬ ‫انتقال خون کمک کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬این‬ ‫اقدام خیرخواهانه بانک پارسیان‬ ‫به منظور تکمیل پروژه انتقال‬ ‫خون بیرجند (خراسان جنوبی)‬ ‫و اتمام عملیات ساختمانی ان‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ بانک پارسیان‬ ‫به عنوان بانک پیشگام در‬ ‫فعالیت های انسان دوستانه و‬ ‫نیکوکارانه‪ ،‬عالوه بر اقدامات‬ ‫مالی‪ ،‬همواره نگاه جدا از‬ ‫یک بنگاه اقتصادی به جامعه‬ ‫و مردم عزیز کشور داشته که‬ ‫همراهی با موسسات و انجمن‬ ‫های خیریه و همچنین پرداخت‬ ‫تسهیالت ازدواج‪ ،‬خود اشتغالی‬ ‫و کارافرینی و ‪ ...‬بخشی از‬ ‫فعالیت های عام المنفعه این‬ ‫بانک است‪.‬‬ ‫ان ها نیز در حوزه توانمندسازی‬ ‫مددجویان و اشتغال زایی برای ان ها‬ ‫بوده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫گردشگری طبیعت و فرصت هایی برای اشتغال‬ ‫مزارعنیشکری‪،‬پناهگاهیبرایپرندگان‬ ‫خوزستان ‪:‬مزارع نیشکر‪ ،‬محیط مناسبی برای بازگشت حیات وحش مهیا کرده است که در نتیجه ان‪ ،‬تعداد بی شماری پرندگان به منطقه روی اورده اند‪.‬مزارع نیشکر‪ ،‬محیط مناسبی‬ ‫برای بازگشت حیات وحش مهیا کرده است که در نتیجه ان‪ ،‬تعداد بی شماری پرندگان به منطقه روی اورده اند‪.‬در پی ان‪ ،‬فضای عمومی منطقه برای دوستداران محیط زیست و حیات‬ ‫وحش بسیار جذاب و نشاط اور شده است‪.‬ایجاد زیستگاه های مناسب برای پرندگان در مزارع نیشکر‪ ،‬شکل گیری اکوسیستم طبیعی و جاذبه های دیدنی از جمله تاالب نیشکر و…‬ ‫فضای مناسبی را برای گردشگران و دوستداران محیط زیست ایجاد کرده است‪.‬توجه به کارکردهای صنعت گردشگری برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در روستاهای اطراف مزارع‬ ‫نیشکر اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫اختصاص‪۲‬هزار‬ ‫میلیاردتومانتسهیالت‬ ‫بهبخشگردشگری‬ ‫معاونوزیرتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیخبرداد؛‬ ‫عیسی منصوری ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری‬ ‫این شهرستان با اعالم این مطلب افزود‪ :‬فردوس در بخش سنگ های قیمتی و‬ ‫نیمه قیمتی‪ ،‬صنایع دستی و معادن دارای ظرفیت های بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تسهیالت الزم به افرادی که در این بخش ها اموزش‬ ‫می بینند و نیاز به تجهیزات و سرمایه دارند را در اختیار انها قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫منصوری تاکید کرد‪ :‬فقط اموزش و اشتغال کافی نیست بلکه باید محصول‬ ‫تولیدی به بازار فروش عرضه شود که با هماهنگی های الزم امیدواریم تا پایان‬ ‫دولت این اتفاق در فردوس بیفتد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار تاکید کرد‪ :‬تمام تسهیالت گردشگری تا پایان سال‬ ‫استمهال شده و بانک مکلف به رعایت مصوبات ستاد کرونای کشور هستند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ ۲ :‬هزار میلیارد تومان به بحث گردشگری اختصاص یافته‬ ‫که بزودی به استان ها ابالغ می شود و متقاضیان می توانند از طریق سامانه کارا‬ ‫برای دریافت این تسهیالت ‪ ۱۲‬درصد اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی از امادگی شرکت شستا برای سرمایه گزاری در استان خراسان جنوبی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬طرح هایی که از طریق فرمانداری فردوس تهیه شده را با‬ ‫اولویت پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فرماندار فردوس نیز به ظرفیت ها و مشکالت شهرستان فردوس اشاره و‬ ‫گفت‪ :‬وجود معادن غنی بنتونیت و کائولن‪ ،‬سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و‬ ‫جاذبه های گردشگری در فردوس می طلبد تا سرمایه گزاران ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫حمید حالج مقدم خاطرنشان کرد‪ ۵۲ :‬طرح با ‪ ۸۲‬میلیارد تومان در شهرستان‬ ‫فردوس اماده اجراست که ازشرکت های زیر مجموعه وزارت کار می خواهیم‬ ‫برای اجرای این طرح ها ما را یاری کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار و هیئت همراه همچنین ازیک طرح در دست ساخت‬ ‫اقامتگاه بوم گردی به نمایندگی از ‪ ۱۳‬طرح‪ ،‬یک واحد مرغداری و کارخانه‬ ‫فراوری مواد معدنی بازدید کرد‪.‬‬ ‫در بازدیدها‪ ،‬افزایش تسهیالت گردشگری با توجه به تورم بازار‪ ،‬نیاز یک‬ ‫واحد مرغداری به اعتبار برای توسعه مرغداری و تامین تسهیالت مورد نیاز‬ ‫برای راه اندازی چرخه کامل فراوری کائولن از درخواست هایی بود که معاون‬ ‫وزیر قول پیگیری داد‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1275‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫تفاهم نامه همکاری مشترک کمیته امداد خوزستان‬ ‫و شتابدهنده اروند پرتو انرژی راهبردی (اپر)‬ ‫گزارش‬ ‫خوزستان ‪:‬تفاهم نامه همکاری مشترک کمیته امداد‬ ‫خوزستان و شتابدهنده اروند پرتو انرژی راهبردی‬ ‫(اپر) با محوریت توانمندسازی اقتصادی نیازمندان از‬ ‫طریق توسعه زیست بوم کسب وکار و کارافرینی برای‬ ‫جامعه مخاطب امداد منعقد شد‪.‬‬ ‫«جمال شیبه» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) خوزستان از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان‬ ‫کمیته امداد خوزستان و شتابدهنده اروند پرتو انرژی‬ ‫راهبردی (اپر) خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این تفاهم نامه‬ ‫در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکید به‬ ‫تولید و فناوری های داخلی کشور و اهمیت استفاده از‬ ‫ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فن اور‪ ،‬تحقق اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ایجاد تعامالت الزم جهت بهره مندی‬ ‫از حداکثر ظرفیت ها در زمینه علم و فناوری و نیز‬ ‫گزارش‬ ‫بهره گیری از فرصت های فناورانه منعقد شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان‬ ‫افزود‪ :‬هدف از انعقاد این تفاهم نامه توسعه‬ ‫همکاری های مشترک جهت تحقق راهبردهای کالن‬ ‫امداد با محوریت توانمندسازی اقتصادی نیازمندان‬ ‫ازطریق توسعه زیست بوم کسب وکار و کارافرینی‬ ‫برای جامعه مخاطب امداد خوزستان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬موضوع تفاهم نامه شامل استفاده از‬ ‫ظرفیت های پژوهشی‪ ،‬فناوری‪ ،‬اقتصادی و علمی طرفین‬ ‫در فعال کردن توانمندی های بالقوه تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صاحبان صنایع‪ ،‬تجار‪ ،‬پژوهشگران و شرکت های‬ ‫فن اور و دانش بنیان در جهت ایجاد اشتغال و توسعه‬ ‫کارافرینی در تمامی حوزهای صنعتی‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫خدمات با تامین منابع مالی و سرمایه الزم است‪.‬‬ ‫شیبه ارائه خدمات مشاوره‪ ،‬اموزش کسب وکار و‬ ‫ایجاد مهارت های الزم در حوزه کسب وکار واقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬همکاری در جهت ایجاد کسب وکارهای‬ ‫مولد جدید‪ ،‬ایجاد ظرفیت های جدید برای کسب‬ ‫وکارهای در حال فعالیت در راستای افزایش تولید‪،‬‬ ‫ثروت و اشتغال در جامعه مخاطب امداد‪ ،‬همکاری‬ ‫در پایدارسازی و ارتقای بازدهی اقتصادی طرح های‬ ‫اشتغال جامعه مخاطب و تامین منابع مالی برای‬ ‫پروژه های کسب وکاری با توجیه اقتصادی مناسب را‬ ‫از جمله محورهای این تفاهم نامه عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی شناسایی پتانسیل های موجود در منطقه به‬ ‫منظور بسط و توسعه فناوری های نوین با مشارکت‬ ‫متخصصان و صاحب نظران شناخته شده‪ ،‬نظارت بر‬ ‫مراحل ارائه پروپزال‪ ،‬طرح توجیهی‪ BP،‬و مدل‬ ‫اجرایی تا مراحل اجرا و بهره برداری از طرح کسب‬ ‫وکاری به منظور اطمینان از موثر بودنپروژه‪ ،‬ایجاد‬ ‫بستر الزم جهت توانمندسازی شرکت های نوپا‪ ،‬فعال‬ ‫و خالق با ایجاد تیم سازی‪ ،‬ارائه مشاوره فنی و جلب‬ ‫سرمایه ی بخش خصوصی را از دیگر محورهای این‬ ‫تفاهم نامه دانست‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد خوزستان تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫دیگر محورهای این تفاهم نامه شناسایی ایده های نوین‪،‬‬ ‫کاربردی و اقتصادی و حمایت از تکمیل فرایند تبدیل‬ ‫ایده به محصول و تسریع در انتقال دانش فنی و فناوری‪،‬‬ ‫هم افزایی در راستای استفاده از ظرفیت صندوق های‬ ‫تامین مالی و همکاری مشترک در جهت برگزاری‬ ‫رویدادهای استارتاپی و همایش های تخصصی در‬ ‫جهت شناسایی ایده های برتر است‪.‬‬ ‫نصب و راه اندازی ‪ ۷‬دستگاه‬ ‫شتاب نگار نسل ‪ ۴‬در خوزستان‬ ‫خوزستان ‪:‬رئیس اداره مدیرت بحران و پدافند غیر‬ ‫عامل اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از نصب و‬ ‫راه اندازی تعداد ‪ ۷‬دستگاه شتابنگار نسل ‪fortis_( ۴‬‬ ‫‪ )mininmus‬در استان خبر داد‪.‬‬ ‫صادق کهوازی اظهار داشت‪ :‬با هماهنگی اداره‬ ‫کل مدیریت بحران استان تیم کارشناسی از مرکز‬ ‫تحقیقات وزارت راه و شهرسازی به مدت ‪ 15‬روز در‬ ‫استان استقرار یافته و نسبت به نصب و تعمیر تعداد ‪12‬‬ ‫شتاب نگار اقداماتی صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تیم کارشناسی در این مدت ‪۷‬‬ ‫دستگاه شتاب نگار نسل ‪ ۴‬و ‪ 5‬دستگاه شتاب نگار نسل‬ ‫‪ 2‬را تعمیر‪ ،‬نصب و جایگزین کردند‪.‬‬ ‫رئیس اداره مدیرت بحران و پدافند غیر عامل اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی خوزستان گفت‪ :‬تعداد ‪ ۴‬دستکاه‬ ‫معیوب نسل دو ( ‪ )ssa2‬که در واقع بدنه اصلی‬ ‫ایستگاههای شتابنگاری ایران هستند با دستگاه سالم‬ ‫تعویض شدند‪.‬‬ ‫کهوازی اظهار داشت‪ :‬تعداد دو ایستگاه شتابنگار‬ ‫با دستگاه ‪ ssa2‬افتتاح شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایستگاه شتابنگار شهرستان‬ ‫باوی(مالثانی) و کارون(کوت عبداهلل) افتتاح شدند‪.‬‬ ‫این ایستگاهها مجهز به دستگاه شتابنگار نسل ‪ ۴‬و‬ ‫همچنین پایه سوالر پنل شد‪.‬‬ ‫کهوازی اضافه کرد‪ :‬در ایستگاه های شتابنگار‬ ‫رامهرمز‪ ،‬شادگان‪ ،‬بهبهان‪ ،‬رامشیر و ماهشهر در کنار‬ ‫دستگاه ‪ ssa2‬یک دستگاه شتابنگار نسل ‪ ۴‬نیز نصب‬ ‫گردید که با این اقدام این ایستگاهها مجهز به سیستم‬ ‫سوالر پنل شدند‪.‬‬ ‫رئیس اداره مدیرت بحران و پدافند غیر عامل اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی خوزستان گفت‪ :‬ایستگاههای‬ ‫دارخوین و اهواز (اتش نشانی پردیس) به نسل ‪۲‬‬ ‫دستگاههای شتابنگاری مجهز شدند‪.‬‬ ‫کهوازی با اشاره به اینکه ایستگاه اهواز (پردیس‬ ‫اتشنشانی) به سیستم سوالر پنل مجهز شد اظهار داشت‪:‬‬ ‫دستگاههای معیوب ‪ ssa2‬غیزانیه سردشت زیدون‬ ‫تشان با دستگاههای سالم جایگزین و اماده ثبت‬ ‫رکورد شدند‪ .‬همچنین ایستگاههای هویزه‪ ،‬غیزانیه‪،‬‬ ‫سلطان اباد و هندیجان نیاز به اجرای فونداسیون دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این ماموریت بقیه ایستگاههای‬ ‫شتابنگار موجود در سطح جنوب استان بازدید و‬ ‫ایرادات جزیی ارتباطی و سخت افزاری (تعویص‬ ‫باتری و وصل کردن خطوط تلفن) انجام شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره مدیرت بحران و پدافند غیر عامل‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اینکه‬ ‫این دوره از ماموریت ویژه شهرهای جنوبی استان بود‬ ‫گفت‪ :‬پیش از پایان سالجاری همین ماموریت برای‬ ‫شهرهای شمالی استان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش‪38‬درصدیمصرفگازدرچهارمحالوبختیاری‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬با بررسی های‬ ‫انجام شده پیرامون میزان مصرف گاز در سه ماهه پائیز ‪ 99‬نسبت به مدت‬ ‫زمان مشابه در سال گذشته شاهد افزایش ‪ 38‬درصدی مصرف گاز در‬ ‫سطح استان بوده ایم‪.‬‬ ‫سیامک حیدری گفت‪ :‬با بررسی های انجام شده پیرامون میزان مصرف‬ ‫گاز در سه ماهه پائیز ‪ 99‬نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته شاهد‬ ‫افزایش میزان مصرف گاز در سطح استان بوده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد‪ :‬در پائیز سال ‪ 1398‬میزان‬ ‫مصرف ‪ 457‬میلیون و ‪ 639‬هزار و ‪ 257‬متر مکعب بوده است که در پائیز‬ ‫امسال به ‪ 626‬میلیون و ‪ 966‬هزار و ‪ 830‬متر مکعب افزایش یافته است‪.‬‬ ‫حیدری اذعان داشت‪ :‬با این امار و محاسبات شاهد افزایش ‪38‬‬ ‫درصدی میزان مصرف گاز در استان بوده ایم که با توجه به سرمای مشابه‬ ‫در سال گذشته این روند افزایش قابل قبول نیست و به هم استانی های عزیز‬ ‫توصیه می شود با استفاده از لباس گرم به ذخیره انرژی کمک کنند تا در‬ ‫این مدت شاهد افت فشار گاز نباشیم‪.‬‬ ‫کشف‪30‬میلیاردریاللوازمجانبیموبایلقاچاقدرچهارمحالوبختیاری‬ ‫فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف یک محموله لوازم‬ ‫جانبی موبایلی قاچاق به ارزش‪ ۳۰‬میلیارد ریال در محور خانمیرزا به‬ ‫بروجن خبر داد‪.‬‬ ‫منوچهر اما ن اللهی در شهرکرد گفت‪ :‬در پی کسب خبری مبنی بر‬ ‫انتقال یک محموله کاالی قاچاق از محورهای مواصالتی استان‪ ،‬موضوع‬ ‫در دستور کار ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیتی‬ ‫اقتصادی استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود‪ :‬ماموران طی عملیات‬ ‫ایست و بازرسی در محور مذکور به دو دستگاه سواری مشکوک و پس‬ ‫از اخذ مجوز قضایی خودروها را متوقف کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در بازرسی از این خودروها تعداد ‪ 13‬هزار ‪896‬‬ ‫عدد انواع لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش ‪ ۳۰‬میلیارد ریال که به روش‬ ‫ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و در همین راستا دو نفر دستگیر و به‬ ‫مراجع قضایی معرفی شدند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پروژه‪35‬متریشهیدافتخاریبهمراحلپایانینزدیکمی شود‬ ‫عملیات اجرایی پروژه ترافیکی ‪ ۳۵‬متری شهید افتخاری و اتصال ان به بزرگراه امام علی (ع) جنوب با تهاتر انجام شده بین ارتش و شهرداری منطقه یک به مراحل پایانی نزدیک می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫صدای اصالحات‪ ،‬سید حمید موسوی شهردار منطقه یک پس از نشست با فرماندهان ارتش که با حضور امیر حسینی فرماندهی مهندسی و امیر ارجمندی معاونت مهندسی ارتش‪ ،‬امیر عزیزی فرماندهی‬ ‫اماد و پشتیبانی ارتش‪ ،‬سرهنگ صفرزاده رئیس اداره مهندسی و امالک ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار شد‪ ،‬ضمن اعالم خبر فوق افزود‪ :‬دو طرح توسعه شهری فوق با توجه به تاثیری که بر کاهش‬ ‫بار ترافیکی در شمال تهران دارند‪ ،‬با همکاری ارتش به مراحل پایانی خود نزدیک می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1275‬‬ ‫جامعه‬ ‫مصطفی اقلیما‪ ،‬پدر مددکاری اجتماعی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات‪:‬‬ ‫نبودشایسته ساالریوپاسخگویی؛علتاصلیعدمالتزاممسئوالنبهقانون‬ ‫نمایندگان درجایی که ناظری حضور نداشته باشد چه بی قانونی هایی انجام خواهند داد؟!‬ ‫سیلی نماینده خاطی مجلس بر چهره قانون منجر به افزایش بی اعتمادی در جامعه خواهد شد!‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬اخیر ا ً ویدئویی در فضای مجازی‬ ‫دست به دست می شود که در ان یک سرباز راهور رو به‬ ‫دوربین می ایستد‪ ،‬خودش را معرفی می کند و از توهین و‬ ‫ضرب و شتم توسط یک نماینده مجلس خبر می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬ویدئوی سرباز راهور‬ ‫را حاال بیشتر مردم دید ه اند و واکنش ها هم نسبت به‬ ‫ان بسیار بود‪ .‬سرباز حاضر در ویدئو گفته شاهد دارد‬ ‫و در همان تصاویر می گوید دوربین خیابان هم تصویر‬ ‫را به خوبی ثبت کرده است‪ .‬مردم اطراف او هم در‬ ‫ویدئو های بعدی حرفش را تصدیق می کنند و از ترافیک‬ ‫ایجادشده در خیابان شاکی هستند‪ .‬اقای نماینده مجلس‬ ‫اما همه چیز را تکذیب کرده است‪.‬‬ ‫یکی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان‬ ‫مجلس در واکنش به این خبر گفته است‪ :‬بنده با اقای‬ ‫عنابستانی صحبت کرد ه ام و ایشان درگیری فیزیکی خود‬ ‫با مامور پلیس را به طورکلی تکذیب کردند‪.‬‬ ‫محمدرضا دشتی اردکانی توضیح می دهد‪ :‬اقای‬ ‫عنابستانی گفتند که سرباز به من توهین کرد‪ ،‬ولی بنده‬ ‫به صورت فیزیکی با او درگیر نشد ه ام‪ .‬باید این پرونده را‬ ‫در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کنیم و نتیجه‬ ‫ان را به اطالع مردم خواهیم رساند‪.‬‬ ‫«نمی دانم جناب علی اصغر عنابستانی برای ورود به‬ ‫مجلس و امادگی نشستن بر صندلی نمایندگی برای‬ ‫یک بار هم شده قانون اساسی را خوانده است؟» این جمله‬ ‫را نعمت احمدی نوشته است‪ .‬این وکیل دادگستری در‬ ‫یادداشتی‪ ،‬نماینده مجلس را خطاب قرار داده و نوشته‪:‬‬ ‫وقتی نماینده مجلس به قوانین و مقررات جاریه مملکت‬ ‫بی اعتنا باشد‪ ،‬وقتی نماینده مجلس هنوز در عوالم‬ ‫اربا ب ورعیتی باشد که خود را مالک الرقاب رعایا بداند‪،‬‬ ‫می توان امیدوار بود که در مجلس به سوگندی که خورده‬ ‫است پایبند باشد؟‬ ‫او این اتفاق را امتحان سختی پیش روی شورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬مجلس و قوه قضائیه می داند و عنوان می کند‪:‬‬ ‫سیلی نواخته شده بر چهره مامور قانون توسط واضع قانون‬ ‫ایا پاسخی دارد؟ بر این باورم صدای کشیده نواخته‬ ‫شده بر صورت سرباز مجری قانون در تاریخ با تصاویری‬ ‫که با شهادت مردم و درخواست مظلومیت سرباز در‬ ‫فضای مجازی پخش شد تا سالیان سال باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫چه کسی پاسخگوی مظلومیت سربازی است که حین‬ ‫انجا م وظیفه مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟ ایا نهادهای‬ ‫ناظر متوجه این مهم شدند که مردم حاضر درصحنه‬ ‫جملگی معترض بودند؟‬ ‫* همه در برابر قانون یکسان هستند؟‬ ‫این اخبار اما در سطح مجلس یازدهم نیز با‬ ‫واکنش های متعددی روبه رو شد‪ .‬رئیس مجلس در‬ ‫همین باره نوشت که همه در برابر قانون مساوی هستند‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف عنوان کرد‪ :‬مجلس به کسانی که به‬ ‫وظیفه قانونی خود عمل می کنند افتخار می کند و اولین‬ ‫مدافع حقوق ا ن هاست‪ .‬در حادثه اخیر‪ ،‬به محض شنیدن‬ ‫اولین گزار ش ها‪ ،‬دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ در‬ ‫صورت احراز تخلف‪ ،‬هیئت نظارت بر نمایندگان بدون‬ ‫مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد‪.‬‬ ‫سید امیرحسین قاضی زاد ه هاشمی‪ ،‬نایب رئیس مجلس‪،‬‬ ‫نیز ضمن تائید صحبت های قالیباف درباره مساوی بودن‬ ‫افراد در برابر قانون توضیح داد‪ :‬درگیری نماینده مجلس‬ ‫با سرباز راهور را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان‬ ‫بررسی می کنیم و با مقصر قطعاً برخورد قانونی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬‏پس از بررسی ها‪ ،‬سخنگوی هیئت نظارت نتایج را‬ ‫اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫* بررسی پرونده سرباز راهور ادامه دارد‪...‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬نیروی انتظامی هم ساکت نماند و پس از‬ ‫انتشار ویدئو‪ ،‬سخنگو و معاون اجتماعی ناجا از ورود و‬ ‫دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری پرونده ضرب و‬ ‫شتم مامور وظیفه راهور توسط نماینده مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین امیر دریادار رحیمی پور رئیس اداره سرمایه‬ ‫انسانی سرباز ستاد کل نیر و های مسلح گفته است‪ :‬در‬ ‫خصوص موضوع زدوخورد نماینده مجلس با یکی از‬ ‫سربازان نیروی انتظامی معاونت حقوقی ناجا وارد عمل‬ ‫شده و در حال تنظیم شکایتی در این خصوص است‪ .‬از‬ ‫طریق دادگاه کارکنان دولت به این پرونده رسیدگی‬ ‫می کنیم و تا به نتیجه رسیدن موضوع مسئله بررسی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬فرض کنیم که سرباز هم در این رابطه‬ ‫مقصر بوده باشد‪ ،‬لذا به هیچ عنوان هیچ فردی حق این را‬ ‫ندارد سربازی را که در حال انجام خدمت است مورد‬ ‫ضرب و شتم خود قرار دهد‪.‬‬ ‫* ماجرای تلخ سیلی زدن به صورت سرباز‬ ‫بابلی تکرار شد!‬ ‫این ماجرا البته برای مردم تازگی نداشت؟! همین چند‬ ‫ماه پیش بود که یک بازپرس قوه قضائیه در شهرستان‬ ‫بابل استان مازندران‪ ،‬به خاطر ورود به دادگاه بدون‬ ‫اینکه کارت شناسایی مشخص همراهش باشد‪ ،‬با یک‬ ‫سرباز وظیفه بحث کرد و نتیجه‪ ،‬ضربه سیلی او بر گوش‬ ‫سرباز شد‪ .‬اتفاقی که شکایت سرباز را به همراه داشت‬ ‫و درنهایت هم با مصالحه ‪ ۲‬طرف پرونده بسته شد؛ اما‬ ‫هنوز خبری از برخورد قوه قضائیه با ضارب این سرباز‬ ‫منتشرنشده است‪.‬‬ ‫همچنین اذرماه سال ‪ ۹۷‬ویدئویی از برخورد تند و‬ ‫فحاشی محمد باسط درازهی‪ ،‬نماینده سراوان در مجلس‬ ‫دهم‪ ،‬با یک مامور گمرک پخش شد‪ .‬نقطه عطف ماجرا‬ ‫جایی بود که شنیده شد شروع مشاجره نماینده سراوان با‬ ‫کارمند گمرک زمانی بوده که درازهی با لکسوس وارد‬ ‫محوطه پارکینگ شده و قصد پارک خودرو خود را‬ ‫داشته که مامور حراست بنا بر وظایف ماموریتی خود مانع‬ ‫از پارک خودرو نماینده شده است‪.‬‬ ‫البته درازهی در دفاعیه خود گفته بود که به او توهین‬ ‫شده بود که ماموران حراست گمرک ضمن تکذیب این‬ ‫ادعا اعالم کردند‪ ،‬کارمند مزبور خود اهل تسنن بوده‬ ‫هزینهدرماناعتیاد‬ ‫بابیمهسالمتچقدر‬ ‫تماممی شود؟‬ ‫مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران درباره پوشش بیمه ای خدمات بیمه درمانی‬ ‫معتادین مواد مخدر گفت‪ :‬تعرفه های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ‪ ۹۹‬مالک پرداخت‬ ‫هزینه های درمان اعتیاد از سوی سازمان بیمه سالمت ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬حنان حاجی محمودی اظهار کرد‪ :‬تعداد ‪ ۱۳۸‬مرکز دولتی و ‪ ۱۹۸‬مرکز‬ ‫خصوصی و عمومی غیردولتی طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت هستند؛ به طوری که جمعیتی بالغ بر ‪۲۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۲۴‬نفر تحت پوشش این سازمان بوده و تاکنون بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال برای این گروه هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫و به هیچ عنوان به ادیان و مذاهب اهانتی نکرده است و‬ ‫درنهایت برای درازهی تنها تذکر شفاهی و کتبی به همراه‬ ‫درج در پرونده به عالوه کسر حقوق در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫به هرروی سیلی علی اصغر عنابستانی به سرباز متعهد‬ ‫به قانون سبب جریحه دار شدن افکار عمومی شده و‬ ‫اگرچه فرجام این پرونده زمان زیادی خواهد برد اما باید‬ ‫دید هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس‪ ،‬دادستانی کشور‬ ‫به عنوان مدعی العموم‪ ،‬نیروی انتظامی و شخص سرباز تا‬ ‫کجا و چه اندازه پیگیر این احقاق حقوق خواهند بود؟‬ ‫*علت سیلی زدن نماینده مجلس به سرباز‬ ‫راهور چه بود؟‬ ‫در همین راستا مصطفی اقلیما‪ ،‬پدر مددکاری‬ ‫اجتماعی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اگر از ابتدا با نماینده سراوان در مجلس دهم‬ ‫برخورد قاطع تری می شد و یا با بازپرس قوه قضاییه و‬ ‫یا تمامی مسئولین که از لباس خدمت خود سوءاستفاده‬ ‫کردند برخورد شدیدتری می شد امروز این اتفاق نمی افتاد‬ ‫و مسئولی به خودش اجازه نمی داد که چنین برخورد‬ ‫زنند ه ای با یک سرباز وظیفه که تنها به قانون عمل کرده‬ ‫بود‪ ،‬داشته باشد! البته که این برخوردها چون رسانه ای شد‬ ‫همگان از ان اگاه شدند وگرنه ازاین دست برخوردها در‬ ‫محیط های دانشگاهی شهرداری و یا دادگا ه ها و ‪ ...‬روزانه‬ ‫در حال اتفاق افتادن است که کمتر کسی است که قدرت‬ ‫بازگو کردن ان را دارد‪.‬‬ ‫* سیلی قانو ن گذار بر چهره قانون؟!‬ ‫مصطفی اقلیما افزود‪ :‬نمایند ه ای که طاقت برخورد‬ ‫قانونی با رفتار خالف قانون خود را ندارد چگونه قرار‬ ‫است برای کشور قانو ن گذاری کند؟! نمایند ه ای که‬ ‫جلوی چشم مردم در خیابان این چنین به دنبال بی قانونی‬ ‫است درجایی که ناظری حضور نداشته باشد چه‬ ‫بی قانونی هایی انجام خواهد داد؟ مسلماً رفتار این نماینده‬ ‫سیلی قانو ن گذار است بر چهره قانون و این سیلی منجر به‬ ‫افزایش بی اعتمادی عمومی در جامعه خواهد شد!‬ ‫* نبود شایسته ساالری و پاسخگویی؛ دلیل‬ ‫اصلی عدم التزام مسئوالن به قانون‬ ‫پدر مددکاری اجتماعی ایران گفت‪ :‬تا زمانی که افراد‬ ‫در جایگاه خودشان قرار ندارند و شایسته ساالری وجود‬ ‫ندارد و مسئولین به فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر‬ ‫شایسته ساالری و پاسخگویی عمل نکنند شاهد اتفاقات‬ ‫مشابه خواهیم بود‪ .‬تمامی مسئولین کشوری و لشگری‬ ‫و قضائی باید حد و حدود خود را بدانند و از دایره‬ ‫اختیارات خوداگاه باشد نه اینکه خود را ورای قانون‬ ‫بداند و برای هنجارشکنی خود نیز بهانه بنی اسرائیلی‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫اقلیما اضافه کرد‪ :‬زمانی که مسئولین به فرمایشات‬ ‫رهبر معظم انقالب عمل کنند قطعاً دیگر چنین اتفاقاتی‬ ‫نخواهد افتاد و همگان به قانون پایبند خواهد شد لذا نبود‬ ‫شایسته ساالری در کشور؛ علت اصلی عدم التزام مسئولین‬ ‫به قانون است‪.‬‬ ‫*نمایندگان مجلس نباید الگوی نامناسبی‬ ‫برای جامعه باشند!‬ ‫رئیس انجمن علمی مددکاری ایران افزود‪ :‬نماینده‬ ‫مجلس نماینده مردم و انتخا ب شده ا ن هاست و باید‬ ‫رفتارش را با جایگاهش تطبیق دهد چراکه رفتار او مورد‬ ‫الگوی دیگران قرار می گیرد و نمایند ه ای که در جایگاه‬ ‫قانو ن گذاری برای ملت است باید به رفتار خوداگاه باشد‪.‬‬ ‫مصطفی اقلیما اظهار کرد‪ :‬یک نماینده باید شخصیت‪،‬‬ ‫علم و اخالق نماینده شدن را داشته باشد یعنی از‬ ‫ویژگی های یک انسان کامل و مسلمان برخوردار باشد در‬ ‫برخی موارد اشتباه بزرگی دیده می شود که افرادی که در‬ ‫یک پست قرار می گیرند چندان ابعاد اجتماعی ان شغل را‬ ‫رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫* خطای قانو ن گذار غیرقابل بخشش است‬ ‫وی در خصوص این ماجرا افزود‪ :‬این سرباز جوان‬ ‫دستوراتی را باید اجرا کند‪ ،‬قطعاً وظایفی دارد اگر این‬ ‫نماینده بخواهد رفتاری همچون این سرباز که نماینده‬ ‫تشخیص داده بی ادبی کرده داشته باشد پس خطای این‬ ‫قانو ن گذار دو برابر این سرباز غیرقابل بخشش است‪ ،‬رفتار‬ ‫هر صنفی باید متناسب با ان صنف باشد قطعاً رفتار یک‬ ‫معلم با یک شاگرد فرق دارد رفتار یک نماینده هم که‬ ‫انتخا ب شده مردم است و مردم او را انتخاب کرد ه اند باید‬ ‫با افراد دیگر متفاوت باشد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن علمی مددکاری ایران گفت‪ :‬در یک‬ ‫اداره وقتی یک کارمند اشتباه می کند با ان کارمند نباید‬ ‫برخورد کرد‪ ،‬بلکه باید به مسئول رد ه باالتر این موضوع‬ ‫را رساند که در اموزش نیروهایشان کوتاهی نکنند و‬ ‫رفتار سازمانی را اموزش دهند‪ ،‬افرادی که در پست های‬ ‫باالتر هم قرار می گیرند باید به جایگاه خوداگاه باشند‬ ‫یعنی اگر ما قرار است یک معلم باشیم باید رفتار یک‬ ‫معلم را به ما اموزش بدهند‪ .‬همچنین یک پلیس هم باید‬ ‫رفتاری در شان داشته باشد و این نماینده هم نباید چنین‬ ‫برخوردی داشت چرا این سرباز هم مامور است و وظایفی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫*مسئوالن نحوه برخورد با اربا ب رجوع را فراگیرند‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هر دستگاه و هر سازمان و هر‬ ‫موسسه باید اموز ش های الزم را به نیروهای خود بدهند‬ ‫ادارات مختلف‪ ،‬شهرداری‪ ،‬نیروی انتظامی و هر دستگاه‬ ‫دیگر باید نحوه برخورد با اربا ب رجوع و کسانی که‬ ‫مراجعه می کنند را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫اقلیما خاطرنشان کرد‪ :‬نماینده مجلس نماینده مردم‬ ‫و انتخا ب شده ا ن هاست و باید رفتارش را با جایگاهش‬ ‫تطبیق دهد چراکه رفتار او مورد الگوی دیگران قرار‬ ‫می گیرد و نمادی از یک ملت است و نمایند ه ای که در‬ ‫جایگاه قانو ن گذاری برای یک ملت است باید به رفتار‬ ‫خوداگاه باشد چراکه این رفتارها تاثیرات مستقیمی بر‬ ‫جامعه دارد‪ ،‬رفتار شخصی یک شخص باید در جایگاه‬ ‫اجتماعی اش متفاوت باشد‪.‬‬ ‫اجارهمدارسدرساعاتغیررسمی!‬ ‫هر دم از این باغ بری می رسد؛‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش وپرورش قانون تنظیم برخی مقررات مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش را ابالغ کرد که در ان مواردی چون احیای ‪ ۴‬تبصره ماده ‪ ۱۸‬قانون شوراهای اموزش وپرورش‪ ،‬اعمال‬ ‫مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان‪ ،‬ساماندهی امالک مازاد اموزش وپرورش تعیین تکلیف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬علی الهیار ترکمن ابتدای بهمن ماه‪« ،‬قانون تنظیم برخی مقررات مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی‬ ‫وزارت اموزش وپرورش» مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره را که در راستای اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬از سوی رئیس جمهور ابالغ شد را جهت اجرا و بهره برداری به استان ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫قانون تنظیم برخی از مقررات مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی وزارت اموزش وپرورش با عنوان طرح به مجلس شورای اسالمی‬ ‫تقدیم شده بود که با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس مورخ ‪ ۱۱‬اذر ‪ ۹۹‬و تایید شورای نگهبان‪ ،‬در سوم دی ماه از‬ ‫سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابالغ شد‪.‬‬ ‫در این ابالغیه امده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مواد قانون یادشده بر عهده مقامات مجاز در سطح‬ ‫ادارات کل اموزش وپرورش استان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫اما قانون تنظیم برخی از مقررات مالی‪ ،‬اداری و پشتیبانی وزارت اموزش وپرورش به این شرح است‪:‬‬ ‫*اختصاص یک درصد درامد شرکت ها و سود خالص بانک های دولتی به اموزش وپرورش‬ ‫در ماده ‪ ۱‬این قانون امده است که دولت مجاز است معادل یک درصد (‪ )۱٪‬درامد شرکت ها و سود خالص بانک های‬ ‫دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درامد دولت در ان ها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاصی‬ ‫پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت اموزش وپرورش اضافه کند تا در جهت‬ ‫توسعه عدالت اموزشی‪ ،‬بهبود معیشت فرهنگیان‪ ،‬تامین سرانه اموزش وپرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود‪.‬‬ ‫این اعتبار ‪ ۱۰۰‬درصد تخصیص یافته تلقی می شود‪ .‬خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک‬ ‫دوازدهم یک در صد (‪ )۱٪‬کل درامدهای سال قبل را به وزارت اموزش وپرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با‬ ‫شرکت ها و بانک های مذکور تسویه کند‪.‬‬ ‫*اجازه ساماندهی امالک مازاد و اجاره مدارس در ساعات غیررسمی صادر شد‬ ‫در ماده ‪ ۲‬قانون نیز امده است که وزارت اموزش وپرورش مکلف است بخش های مازاد امالک واقع در مناطق تجاری‬ ‫و همچنین امالک مازاد خود را با رعایت مالحظات اموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند‪.‬‬ ‫همچنین واحدهای اموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی اموزشگاه‪ ،‬با تایید اداره اموزش وپرورش‬ ‫منطقه یا ناحیه با رعایت مالحظات اموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای اموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی‬ ‫جهت انجام فعالیت های اموزشی و فرهنگی اقدام کنند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۱-‬پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه‬ ‫کمیسیون ماده (‪ )۵‬قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ‪ ۲۲‬اسفند ‪ ۱۳۵۱‬با اصالحات و الحاقات‬ ‫بعدی ارائه می شود‪ .‬کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف ان اقدام کند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۲-‬مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه اموزش وپرورش مربوطه حداکثر تا مدت ‪ ۱۰‬سال تعیین می شود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۳-‬منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درامد اختصاصی در‬ ‫بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقت نامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اموزش وپرورش می شود‪.‬‬ ‫هرگونه مصرف این وجود برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۳‬این قانون نیز امده است که در اجرای ماده (‪ )۷۸‬قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات‬ ‫مالی دولت (‪ )۲‬مصوب ‪ ۴‬اسفند ‪ ۹۳‬با اصالحات و الحاقات بعدی‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی)‬ ‫موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کند و پس‬ ‫از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقت نامه های مربوطه در اختیار وزارت‬ ‫اموزش وپرورش قرار دهد‪.‬‬ ‫*اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان از اول بهمن ‪۹۹‬‬ ‫تبصره‪ -‬وزارت اموزش وپرورش مکلف است در سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که‬ ‫فعالیت اموزشی در مدارس دارند‪ ،‬اقدام کند‪ .‬بار مالی این تبصره در متن اعتبار پیش بینی شده در ردیف ‪ ۱۲۷۵۰۰‬وزارت‬ ‫اموزش وپرورش در قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬تامین می شود و از تاریخ اول بهمن ‪ ۹۹‬قابل اجرا است‪.‬‬ ‫اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است‪.‬‬ ‫*احیای ‪ ۴‬تبصره ماده ‪ ۱۸‬قانون شوراها و صدور گواهی پایان کار ساختمانی منوط به اخذ تاییدیه‬ ‫در ماده ‪ ۴‬قانون نیز اشاره شده است که تبصره ماده (‪ )۵‬قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهشت ‪ ۸۷‬با اصالحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (‪ )۱۸‬قانون تشکیل شوراهای‬ ‫اموزش وپرورش استان ها‪ ،‬شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ‪ ۲۶‬دی ‪ ۷۲‬با اصالحات و الحاقات بعدی الحاق می شود‪:‬‬ ‫تبصره ‪ ۱-‬کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل ‪ ۲۰۰‬واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک شهر‬ ‫جدیداالحداث‪ ،‬کوی‪ ،‬برزن‪ ،‬سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده هستند‪ .‬شهرک های زیارتی و تفریحی که مساکن دائم‬ ‫نداشته و به طور نسلی از ان ها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج اند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۲-‬صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین‬ ‫فضاهای اموزشی و پرورشی هم زمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های‬ ‫مسکونی است و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (‪ )۱۸‬قانون تشکیل شوراهای‬ ‫اموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ضمناً کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت اموزش وپرورش در احداث فضاهای اموزشی و پرورشی در‬ ‫اجرای این ماده و تبصره های الحاقی ان ساری و جاری است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۳-‬احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون که تاکنون فضای‬ ‫اموزشی موردنیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند مکلف اند برای جبران ان اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط‬ ‫اداره کل نوسازی استان تعیین می شود‪ ،‬تامین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل اموزش وپرورش استان ها تحت‬ ‫پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۴-‬کلیه محاکم قضائی موظف اند شکایت موضوع تبصره های (‪ )۲‬و (‪ )۳‬این ماده را خارج از نوبت بررسی و‬ ‫احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند عالوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع‬ ‫ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست وپنج درصد (‪ )۲۵%‬ارزش ان محکوم کنند و درامد حاصله طی ردیف درامدی‬ ‫جداگانه که در قانون بودجه هرسال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (‪ )۱۰۰%‬ان در اختیار‬ ‫وزارت اموزش وپرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای اموزش وپرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی‬ ‫مدارس نسبت به احداث‪ ،‬توسعه و تجهیز فضاهای اموزش وپرورش همان محل اقدام شود‪».‬‬ ‫همچنین دربند (‪ )۳‬ماده (‪ )۱۳‬قانون تشکیل شوراهای اموزش وپرورش استان های شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه‬ ‫درصد ‪ »۳٪‬جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد‪.‬‬ ‫*اموزش وپرورش مکلف به تامین وسیله ایاب و ذهاب رایگان دانش اموزان مناطق روستایی‬ ‫در ماده ‪ ۵‬قانون نیز امده است که در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات اموزشی وجود ندارد وزارت‬ ‫اموزش وپرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک ترین محل اموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش‬ ‫اموزان تامین کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫لغوممنوعیتوارداتلوازمارایشیتکذیبشد!‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت بیان کرد‪ :‬تصمیمی برای تغییر گروه کاالیی لوازم ارایشی و بهداشتی نداریم‪ .‬محسن صفدری در خصوص حل مشکالت کاالهای‬ ‫ارایشی و بهداشتی رسوب شده در گمرکات‪ ،‬گفت‪ :‬برای بررسی وضعیت این کاالها با اولویت کاالیی گروه ‪ 27‬که احتمال شمولیت ماده ‪ 11‬قانون مقررات صادرات و واردات برای‬ ‫انها متصور است‪ ،‬جلساتی برگزار شده است و در این راستا باید اطالق ماده ‪ 11‬این کاالها توسط مراجع ذیربط مورد بررسی قرار گرفته تا متعاقباً تصمیمات الزم اتخاذ و اعالم گردد‪.‬‬ ‫صفدری تصریح کرد‪ :‬به هیچ عنوان سیاست جدیدی برای تغییر گروه کاالیی لوازم ارایشی و بهداشتی مدنظر ما نیست‪.‬‬ ‫افتفشارمخزنپارس‬ ‫جنوبی؛ارییاخیر؟‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور‪:‬‬ ‫با ارائه الیحه دو فوریتی به مجلس‪،‬‬ ‫متناسبسازیحقوقبازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی نیز تکمیل خواهد شد‬ ‫جمع کثیری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به عدم اجرای‬ ‫قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تبعیض در افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان میان انها و بازنشستگان لشگری و کشوری‪ ،‬مقابل سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشور تجمع کردند‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون‬ ‫رئیس جمهور در میان انها حاضر شد و از تالش های صورت گرفته برای این‬ ‫منظور سخن گفت‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات و به نقل از مرکز اطالع رسانی‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬محمدباقر نوبخت‬ ‫در جمع بازنشستگان معترض گفت‪ :‬از ابتدای امسال‪ ،‬همسان سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان لشکری و کشوری در دستورکار قرار گرفت‪ .‬استحضار دارید که‬ ‫‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان به تفکیک ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی‬ ‫و ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان برای صندوق لشکری و کشوری از سوی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه طبق مصوبه دولت تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با عنایت به اینکه این ارقام در تامین اجتماعی شامل ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر می شد و در مورد بازنشستگان لشکری و کشوری دو میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر را تحت پوشش قرار می داد؛ تقسیم این ارقام میان دو جمعیت‬ ‫متفاوت‪ ،‬باعث دریافتی های متفاوت هم شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه متناسب سازی حقوق‬ ‫برای بازنشستگان لشکری و کشوری به طور کامل انجام و پرداخت شده‬ ‫است؛ ادامه داد‪ :‬مطلع شدم که این موضوع برای بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫به صورت ‪ ۳۰‬درصدی انجام شده است‪ .‬چرا که بر اساس بند و تبصره ‪۲‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ،۱۳۹۹‬سازمان تامین اجتماعی فقط سی درصد دریافتش‬ ‫را می توانسته برای همسان سازی حقوق بازنشستگان صرف کند‪ .‬از این رو‬ ‫با ارائه الیحه دو فوریتی در اذر ماه سال جاری از مجلس محترم درخواست‬ ‫کردیم که این منع قانونی مرتفع شود تا از نظر حقوقی بازنشستگان تامین‬ ‫اجتماعی نیز تخصیص کامل بگیرند‪ .‬با تصویب این قانون دریافتی شما به‬ ‫شکل قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫نوبخت با اشاره به ارائه الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬به مجلس شورای اسالمی‬ ‫یاداور شد‪ :‬این منع قانونی در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬برداشته شده و حتی منابع‬ ‫مالی الزم نیز برای تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال بعد هم در‬ ‫الیحه بودجه لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این دو قانون‪ ،‬نگرانی بازنشستگان‬ ‫محترم‪ ،‬مرتفع شود‪.‬‬ ‫گفتنی است این سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با فریاد اهلل‬ ‫اکبر و تشویق بازنشستگان همراه شد‪.‬‬ ‫قائم مقام بورس کاال‪:‬‬ ‫عامل گرانی فوالد عرضه محدود در بورس است‬ ‫قائم مقامبورسکاالدربارهعدمشفافیتوانحصاردرزنجیرهفوالدگفت‪“:‬عاملگرانیفوالد‬ ‫عرضهمحدوددربورساست‪.‬راهپسگرفتنرانتفوالدی هامالیاتاستنهارزان فروشی”‪.‬وی‬ ‫جزئیاتیهمازجلسهباوزیرصمتکهبیرونشکردند‪،‬بیانکرد‪.‬‬ ‫گردشمالی‪ 900‬هزارمیلیاردتومانیفوالددراقتصادایرانازجملهمسائلیاستکهدر‬ ‫صحنعلنیمجلسشورایاسالمیدرزمانبررسیطرحتوسعهوتولیدپایدارفوالدبهاناشاره‬ ‫شد‪.‬برخینمایندگانمجلسمعتقدندکهدرتولیدفوالدیارانه هایمختلفیازجمله‪40‬هزارمیلیارد‬ ‫تومانیارانهسوختدادهمی شود‪.‬ازسویدیگروضعیتبازارفوالددرهفته هایاخیربه قدری‬ ‫وخیمشدکهتنشهایجدیمیانوزارتصمتووزارتاقتصادنیزشکلگرفت‪.‬چالشاصلی‬ ‫ناشیازفرایندقیمت گذاریفوالددربورسکاالبود‪.‬ازیکسووزارتصمتتاکیدداشتکه‬ ‫قیمتپایهفوالداز‪ 80‬درصدقیمت‪ CIS‬بایدبه‪ 70‬درصداینقیمتکاهشیابداماازسویدیگر‬ ‫مسئوالنبورسکاالووزارتاقتصادبه عنوانمحلمبادالتمحصوالتفوالدیاعالمکردندکه‬ ‫قیمت گذاریدرسازوکاربورسمعناندارد‪.‬نکتهجالبتوجهاینکههم اکنونکمتراز‪ 50‬درصد‬ ‫تولیدفوالدکشوردربورسکاالعرضهمی شودوسایرتولیداتبدونعرضهدربورسکاالاغلب‬ ‫راهیبازارازادمی شود‪.‬‬ ‫درهمینراستارضامحتشمی پور‪،‬قائم مقامبورسکاالیایرانگفتگوییانجامادهاستکه‬ ‫مشروحانرادرادامهمیخوانید‪:‬‬ ‫*درچندهفتهاخیرموضوععرضهفوالدومحصوالتمرتبطبااندربورسکاالیایران‬ ‫بسیارداغبودهاست‪،‬اختالفنظرهاییکهبینوزراتاقتصادووزارتصمتایجادشد‪،‬ریشه‬ ‫دربحثهایتاریخیداردکهشایدبادرمتنقرارگرفتنبازارسرمایهبیشازگذشتهموردتوجهقرار‬ ‫گرفتهاست‪،‬به عنوانسوالنخستبهدالیلوضرورتهایعرضهمحصوالتفوالدیدربورس‬ ‫کاالبپردازیم‪.‬‬ ‫محتشمی پور‪:‬اقتصادایراندرحوزهبازارفوالدبامشکلانحصارومحدودیتعرضهکننده‬ ‫مواجهاست‪.‬وقتیبازاررقابتیباشد ‪،‬نبایدبرایانشرطوشروطتعیینکردومولفههایرقابترا‬ ‫ازبینبرد؛امابازیگرانبازارفوالددرباالدستمحدودند‪،‬دراینصورتبایدابزاریبرایمدیریت‬ ‫قدرتانحصاروجودداشتهباشد‪.‬درحالتیکهعرضهکنندگانمحدودباشنداگریکیازانها‬ ‫ازگردونهتولیدیاعرضهخارجشودویاتمایلبهبهمزدننظمبازاروقیمتسازیداشتهباشدبه‬ ‫راحتیبازاربهممیریزد؛دراینصورتحاکمیتبایدنقصبازاررابرطرفکند‪.‬بایددقتکرد‬ ‫برایایفاینقشتنظیمگریتوسطدولتبهچهچیزینیازداریم؛مشخصاپاسخان«اطالعات»‬ ‫است‪.‬‬ ‫امامعضلدیگربازارفوالد‪،‬نبوداطالعاتدقیقاست‪.‬سادهتریناطالعاتمثلمیزانتولیدو‬ ‫یاصادراتشرکتهاهمدردسترسنیستواغلبامارهابراوردیویاحداکثرخوداظهاریست‪.‬‬ ‫بورسهایکاالییبهترینبستربرایتولیدبهنگاماطالعاتتجاریهستند‪،‬شایدبه جرئتبشود‬ ‫گفتکهمهمترینانگیزهحاکمیتیارجاعمعامالتبرخیکاالهابهبورسهمینعاملاست‪.‬‬ ‫*ایادسترسیبهاطالعاتدرمرحلهقبلازعرضه‪،‬یعنیدیتایمیزانتولیدشرکتهای‬ ‫خریدارفوالدوجوددارد؟‬ ‫محتشمی پور‪:‬دراینزمینهسامانهبهینیابوزارتصمتبایداینکارراانجامدهدامانواقصی‬ ‫دارد‪.‬اینسامانهدرگروهپتروشیمیفعالتربودهودربازارفوالدضعیفاست‪.‬مابصورتسیستمی‬ ‫بهبهینیابمتصلیمدرحوزهپتروشیمی‪،‬درمواردیکهتاییدصالحیتخریدارنیازاستوزارت‬ ‫صنعتاینتاییدیههارادرسیستماعالممی کندامادربازارفوالدحتیاینتاییدیه هاهمبهصورت‬ ‫دستیوازطریقفکستاییدانجاممیشود‪،‬حاالدیگراطالعاتتولیدکهبماندکهدسترسیبهانها‬ ‫وجودندارد‪.‬‬ ‫درصنعتپتروشیمیشفافیتبسیاربیشتراستوبرپایهسامانههایاطالعاتیوزارتنفت‬ ‫تولیدوفروششرکتهابهدقتمعلوماستامیدواریماینشفافیتدرحوزهفوالدنیزبرقرارشودتا‬ ‫امکانساماندهیاینبازارفراهمشود‪.‬‬ ‫*ایادرشرکتهایپاییندستیهمبههمینشکلانحصاروجوددارد؟‬ ‫محتشمی پور‪:‬به طورمعمولدرزنجیرهتولیدازباالبهپایینکهحرکتمیکنیمانحصار‬ ‫‪7‬‬ ‫روز جمعه‪ ۳‬بهمن سال جاری در گزارشی با عنوان «بی برقیِ گازی تکرار می شود؟ ‪ /‬افت‬ ‫تولید در برخی فازهای پارس جنوبی» با تکیه بر اطالعات رسمی درباره وضعیت تولید گاز روز‬ ‫‪ ۲۹‬دی ماه امسال‪ ،‬مطرح کرد که برخی از فازهای پارس جنوبی با کاهش تولید در روز مذکور‬ ‫که حجم ان رقم اندکی نبوده‪ ،‬مواجه بوده اند‪ ۲۲.‬مرداد ماه سال گذشته هم در گزارشی با‬ ‫عنوان «کاهش تولید میعانات گازی تا سال‪ /۱۴۰۶‬برنامه وزارت نفت چیست؟» با استناد به یک‬ ‫گزارش رسمی که از سوی مسئوالن ذیربط برای مقامات ارشد وزارت نفت ارسال شده بود‪ ،‬از‬ ‫روند کاهشی تولید گاز و میعانات گازی در پارس جنوبی خبر داده بودیم‪ .‬طبق جدول مندرج‬ ‫در گزارش مذکور که حدود یک ماه بعد در‪ ۲۳‬شهریور ماه همان سال به تایید محمد مشکین‬ ‫فام‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهره بردار از پارس جنوبی رسید‪ ،‬از سال‪ ۱۴۰۶‬شاهد افت تولید روزانه‪۲۸‬‬ ‫میلیونمترمکعبیازپارسجنوبیخواهیمبودکهبراساسپیشبینی ها‪،‬اینروندکاهشادامه‬ ‫داشته و در سال‪ ۱۴۱۲‬به رقم‪ ۲۶۶‬میلیون مترمکعبی خواهد رسید‪.‬‬ ‫اما محمد مشکین فام‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افت فشار در پارس جنوبی در‬ ‫واکنش به گزارش سوم بهمن ماه جاری‪ ،‬نه فقط افت فشار در پارس جنوبی را رد کرده بلکه‬ ‫فراموش کرده که طی یکسال گذشته شخصاً به دفعات از افت فشار در این میدان عظیم گازی و‬ ‫لزوم تدبیر برای مدیریت ان سخن گفته است‪.‬‬ ‫علتنساختنسکوبرایکمپرسورچیست؟‬ ‫بعد از تکذیب مشکین فام‪ ،‬یک مقام اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر بار دیگر موضوع افت‬ ‫فشار در مخازن پارس جنوبی را تایید کرد و گفت‪ :‬روند افت فشار مخزن پارس جنوبی اغاز شده‬ ‫و اطالعات ان نیز موجود است‪ ،‬اما میزان این افت فشار رقم باالیی نیست‪.‬‬ ‫نکته بسیار مهم در این میان کلید زدن طرح های افزایش فشار مخزن پارس جنوبی است‪ .‬برای‬ ‫چنین اقدامی در وهله نخست و با فرض اینکه نامه نگاری ها و تعیین منبع سرمایه گذاری به سرعت‬ ‫انجام شود‪ ،‬باید اقدام به ساخت سکویی برای نصب تجهیزات و کمپرسور کرد‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫با توجه به تحریم بودن ایران و محدودیت های ساخت کمپرسور در کشور‪ ،‬برای اقدام به ساخت‬ ‫یاواردات اینکمپرسورهانیزبایدبرنامهریزیوتصمیم گیریشودکهقطعاًابعادمختلفیبرای‬ ‫بررسی دارد و زمان بر است‪ .‬این در حالی است که ساخت سکو به تنهایی حدود‪ ۴‬سال زمان‬ ‫نیاز دارد! و طبیعتاً عمر این دولت به انجام چنین اقدامی کفاف نمی دهد‪ .‬در شرایطی که وزارت‬ ‫نفت پاسخ شفافی به رسانه ها در این زمینه نمی دهد‪ ،‬الزم است نمایندگان مردم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی و سایر نهادهای نظارتی بررسی کنند که چرا از سال‪ ۹۲‬برای چنین اقدامی برنامه ریزی‬ ‫نشدهاست‪.‬‬ ‫اظهاراتمتعددمشکین فامدربارهافتفشار‬ ‫محمد مشکین فام‪ ۲۳‬شهریورماه سال‪ ۹۸‬در ائین امضای قرارداد توسعه میدان گازی بالل‪،‬‬ ‫گفت‪:‬پسازتوسعهکاملمیدانمشترکپارسجنوبیبایدبهفکرنگهداشتتولیدبرمبنای‬ ‫همینچشم اندازباشیم‪،‬اگرچهتاکنونافتفشارازاینمیدانمحسوسنبودهاست‪،‬اماپیش بینی‬ ‫می شود تا پنج سال اینده ساالنه‪ ۲۸‬میلیون مترمکعب گاز این میدان کاهش یابد‪.‬‬ ‫ایناظهارنظرمدیرعاملشرکتبهرهبردارپارسجنوبیمبینوتاییدکنندهایننکتهاست‬ ‫که روند افت فشار این ابر مخزن گازی هر چند اندک‪ ،‬اغاز شده است‪ .‬اما نکته بعدی این است‬ ‫که به عقیده وی بعد از توسعه کامل پارس جنوبی باید اقدام به افزایش فشار کنیم! ان هم یک‬ ‫عملیات بلندمدت که برنامه ای برای تولید یا واردات کمپرسور ان وجود ندارد! به نظر می رسد این‬ ‫اظهارنظر می تواند نشان از این باشد که افزایش افت فشار مخزن پارس جنوبی اولویت دولت تدبیر‬ ‫و امید نیست‪ ،‬چرا که قطعاً با وجود فاز‪ ۱۱‬پارس جنوبی‪ ،‬توسعه کامل این مخزن گازی به دولت‬ ‫بعدموکولمی شود‪.‬‬ ‫کاهشمی یابد‪،‬به عنوانمثالدرتولیدشمشچندشرکتاولتقریباهمهبازارهستند؛اماوقتیبه‬ ‫میلگردمیرسیمتعدادشرکتهابهنزدیکصدشرکتمیرسدالبتهانحصاربهمعناییکنفربودن‬ ‫نیستبلکهبیشتربحثموثربودناست‪.‬مثالوقتیدریکبازارچهلویکشرکتداشتهباشیم‬ ‫که یک شرکت‪ 80‬درصد بازار را در اختیار داشته باشد و‪ 40‬شرکت دیگر نیز‪ 20‬درصد مابقی‬ ‫را‪،‬شاخصهایسنجشانحصارمی گویدبازانحصارشدیدیحاکماستالبتهاگرقرارباشدیک‬ ‫کاالییمدیریتشودبایدعالوهبرظرفیتتولید‪،‬میزاننیازداخلیومصرفنیزاحصاشدهباشد‪.‬‬ ‫*درشیوهنامهابالغیفوالد‪،‬تاکیدشدهکلزنجیرهفوالددربورسکاالعرضهشود‪.‬این‬ ‫فراینددرراستایشفاف سازیاست؟‬ ‫محتشمی پور‪:‬سیاست گذارانبرایمدیریتبازارنهاییمحصوالتورسیدنکاالبهقیمت‬ ‫مناسببهدستمصرف کنندهنهاییبهایننتیجهرسیدندکهتمامزنجیرهتولیددربورسکاال‬ ‫عرضهشود‪.‬محصوالتمیانیزنجیرهفوالددربورسکاالعرضهمی شود؛اگرکلزنجیرهدر‬ ‫بورسکاالعرضهشود‪،‬قطعادستاوردان‪،‬شفافیتدرزنجیرهتولیداست‪.‬البتهایناتفاقجدیدی‬ ‫نیستودرمصوباتقبلینیزتاکیدشدهبودونیازبهمصوبهجدیدنداشت‪.‬‬ ‫* یک بحث مهمی که وجود دارد این است که خود فوالد از رانت مواد اولیه و سوخت و‬ ‫انرژیارزانقیمتاستفادهمی کندامادرمقابلقیمت گذاریبراساسقیمتصادراتاست‪.‬این‬ ‫یشود؟بهعبارتسادهترچراتغییراتقیمتجهانیبایددرقیمت‬ ‫تناقضچگونهتوضیحدادهم ‬ ‫داخلیاقالمیمثلفوالدکهازرانتانرژیبهرهمندمی شوند‪،‬نمودداشتهباشد‪.‬‬ ‫محتشمی پور‪:‬انچهشمامی گوییداشارهبهقیمتتمام شدهکاالاستامادربازاراینموضوع‬ ‫وقتیاهمیتداردکهکلنیازبازارتامینشودوکاالتجارتپذیرهمنباشد‪.‬بههمینخاطراین‬ ‫نحوهتعیینقیمتبیشتردرخدماتمعنیمی دهدمثالچرامااجازهوارداتمحصوالتغذاییرا‬ ‫درمواقعیازسالنمی دهیمچوندربازارمهمنیستکهقیمتکاالیکشاورزیبرایتولیدکننده‬ ‫چقدراستاگرنیازشباکاالیارزانترخارجیتامینشدهباشدحاضرنیستقیمتتمامشدهرابه‬ ‫کشاورزبدهدوکشاورزضررمی کند‪.‬فوالدهمیککاالیتجارتپذیراستوقیمتاینکاال‬ ‫از ارزش فروش ان بدست می اید و در حال حاضر قیمتی که بازار برای این کاال پرداخت می کند‪،‬‬ ‫براساسقیمتصادراتیاناست‪.‬چونخریداربهراحتیانراصادرمیکندومعادلقیمتجهانی‬ ‫انپولدریافتمیکند‪.‬‬ ‫حاالتصورکنیدفروشندهقیمتکاالراخیلیارزانترازارزشتجاریانقراردهدامادربازار‬ ‫افرادزیادیهستندکهحاضرندبابتانپولبیشتریبدهندوبعدحتیمانندانچهدرموردمیلگرد‬ ‫رخدادانراقیچیکنندوبعنواناهنقراضهصادرکننداینیعنیقیمتدربازارانقیمتیاستکه‬ ‫صادرکنندهحاضراستبخرد‪.‬تازهاینوقتیاستکهکمبوددربازاربوجودنیایدکهاگرکمبودی‬ ‫باشدقیمت‪،‬باارزشکاالیوارداتیتعیینمی شود‪.‬چونخریداراینکاالرانخردبایدبرودباقیمت‬ ‫جهانیواردکندبه عالوههزینه هایانتقالوگمرکرابایددراینبخشلحاظکرد‪.‬‬ ‫امادرموردپرسششما؛اصوالچرابایدبرایسوختوانرژیفوالدیهارانتبدهیمکهدر‬ ‫زمانفروشبخواهیمپسبگیریم‪.‬اصالچرااینرانتدادهمیشود؟رانتدادناستداللمیخواهد‬ ‫وچرادراقتصادمابهواسطهانکهدرگذشتهرانتیایاران ه ایبرایاحیاییکصنعتدادهشده‬ ‫کماکانادامهمی یابد؟برایمثالدرمناطقازادقانونمعافیتمالیاتی‪ 10‬سالهوجودداردچراکه‬ ‫هدفدولتایجادزیرساختبرایتولیدکنندگاندرمناطقمرزیاست‪،‬حاالسوالایناستکه‬ ‫چرابرای‪ 10‬سالدوممعافیتمالیاتیدادهشد؟اینجابایدازچهکسیسوالشودکهچرااینرانت‬ ‫داده شده؟ از کارخانه فعال در مناطق ازاد یا از قانون گذار؟‬ ‫تازهدرمقابلمطرحکردناینموارد‪،‬شرکتهایفوالدیهماعالممی کنندکهشرکت‬ ‫یفروشندازفوالدیهافربه ترهستندومواردیازایندست!‬ ‫هاییکهموادمعدنیخامم ‬ ‫گرفتنرانتهمراهکارهاییشناخته شد هدارد‪،‬ساده ترینشمالیاتاست‪.‬وقتیشمابهزنجیره‬ ‫تولیدیککاالرانتیدادیدمالیاتشراهمبیشترمی کنیدکهسودزیادینبرد‪.‬جالبایناستکه‬ ‫درکشورمابیشترینمعافیتهایمالیاتیشاملشرکتهاییمی شودکهخوددولتادعادارداینهارانت‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫یااصالچراراهدوربرویمدرهمینکشورخودمانوقتیدولتبهایننتیجهرسیدکهدر‬ ‫شیرخشکصنعتییارانهنهادهدامیهستچکارکرد‪.‬عوارض‪ 40‬درصدیرویصادراتشوضع‬ ‫کرداینطورییکشرکتتولیدیفقطوقتیصادرمی کندکهبتواندمحصولشرابهحداقل‪40%‬‬ ‫باالترازقیمتبازارداخلیدربازارجهانیبفروشد‪.‬اگرهمصادرکردیارانهرادولتباعوارض‬ ‫گمرکیبرمیگرداند‪.‬لذایارانهفقطبهمصرفکنندهداخلیمیرسد‪.‬‬ ‫اماباهمهاینتفاسیروزارتصمتمیگویدچونفوالدسازانازاینرانتاستفادهکردهاند‪،‬‬ ‫بایدباقیمتیکهمامی گوییممحصوالتتانرادربورسعرضهکنیدتامصرفکنندهنهاییهمارزان‬ ‫بخرد؛امامامی گوییمانتقالرانتبااینروشهابهمصرفکنندهنهاییممکننیست‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1275‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چرا گرانفروشی در‬ ‫بازار قابل کنترل نیست؟‬ ‫رئیس اتاق تعاون درباره اینکه چرا گرانفروشی در بازار قابل کنترل‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل اساسی در نظام توزیع کشور سنتی بودن و سازمان‬ ‫دهی نامناسب است که امکان نظارت و رصد را مشکل کرده؛ بخش تعاون‬ ‫ظرفیت های مناسبی جهت سامان دهی نظام توزیع کشور را دارد‪.‬‬ ‫سیستم توزیع را مى توان از زیرسیستم هاى اقتصادى کشور دانست که‬ ‫پیچیدگى فراوانى دارد‪ .‬همان طورى که تولید کاالها و خدمات نقش و‬ ‫اهمیت اساسى در رشد اقتصادى دارد نحوه توزیع نیز تاثیر قابل مالحظه اى‬ ‫در توسعه اقتصادى دارد‪.‬‬ ‫سیستم توزیع کشور در سال هاى گذشته یک سیستم توزیع کنترل شده‬ ‫یا نظارتى بود‪ .‬دالئل متعددى ضرورت وجود چنین کنترل هائى را در سیستم‬ ‫توزیع کشور مهم می داند‪ .‬وجود جنگ تحمیلی‪ ،‬نرخ چندگانه ارز‪ ،‬رشد‬ ‫نامناسب یا حتى منفى عرضه و ‪ ...‬از جمله این دالیل محسوب مى شود در‬ ‫سیستم توزیع کنترل شده‪ ،‬دولت ها از طریق وضع قوانین‪ ،‬مقررات و ضوابط‬ ‫اقدام به مداخله در جریان ازاد توزیع کرده و مطابق اهداف خود جریان‬ ‫توزیع را به دست مى گیرند‪ ،‬به همین دلیل انجام چنین نظارت و کنترلى بر‬ ‫توزیع که عوامل ان در سراسر کشور به اشکال مختلف فعالیت مى کنند‬ ‫امرى مشکل است‪.‬‬ ‫طی سال های اخیر به دلیل مشکالت در نظارت در زنجیره معیوب‬ ‫تولید و توزیع‪ ،‬مشکالتی را ایجاد شده است که می توان با اگاهی بخشیدن‬ ‫به مصرف کنندگان و قوی شدن حوزه نظارت دولتی یا صنفی به صورت‬ ‫کام ً‬ ‫ال قانونی از انحراف مصرف کننده نسبت به میزان تقاضای کاال و قیمت‬ ‫گذاری کاذب کاال جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫یکی از نظام های توزیع موفق طی سال های گذشته بخش تعاون بوده‬ ‫است که معموالً کمترین اسیب را در حوزه توزیع داشته ویک اعتماد‬ ‫جمعی در بین مردم در حوزه تعاونی وجود دارد‪.‬‬ ‫*مشکل اساسی نظام توزیع کشور سنتی بودن و سازمان دهی نامناسب‬ ‫در همین راستا بهمن عبدالهی‪ ,‬رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به‬ ‫اینکه یکی از اصول مهم قانون اساسی‪ ،‬تقسیم کشور به سه بخش دولتی‪،‬‬ ‫خصوصی و تعاونی است گفت‪ :‬بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران‬ ‫معتقدند باید نقش اقتصاد دولتی کمتر شود و زمینه حضور پررنگ بخش‬ ‫خصوصی و تعاونی فراهم شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت‪ :‬نگاهی به اقتصاد کشورهای‬ ‫توسعه یافته نشان می دهد که تعاونی ها جایگاه ویژه ای در اقتصاد انها دارد‪،‬‬ ‫همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی ها در دوران جنگ تحمیلی باید از این‬ ‫پتانسیل در دوران جنگ اقتصادی نیز بهره مند شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همانطور که امر تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی‬ ‫دارد‪ ،‬نحوه توزیع کاالها نیز در توسعه اقتصادی کشور تاثیر غیرقابل انکاری‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کاالها در حمایت از مصرف‬ ‫کنندگان‪ ،‬رشد و توسعه بخش­ های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم‬ ‫وجود یک نظام توزیع کارامد است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول سیستم توزیع را حلقه واسطه مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننده توصیف کرد و گفت‪ :‬از انجا که سیستم توزیع‪ ،‬حلقه واسطه‬ ‫مصرف کننده و تولید کننده است‪ ،‬در صورتی که پویایی و شفافیت الزم‬ ‫را داشته باشد اطالعات واقعی از بازار را در اختیار تولید کننده قرار می‬ ‫دهد که این امر می تواند به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرف دیگر در رابطه با کاالهای اساسی نیز مصرف‬ ‫کننده هزینه ی بیشتر از قیمت واقعی کاالها را پرداخت نخواهد کرد و نقش‬ ‫دالالن و واسطه ها در این چرخه حذف یا کم رنگ می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تعاون کشور مشکل اساسی در نظام توزیع کشور را سنتی‬ ‫بودن ان عنوان و تصریح کرد‪ :‬مشکل اساسی در نظام توزیع کشور سنتی‬ ‫بودن و سازمان دهی نامناسب است که امکان نظارت و رصد اثربخش را‬ ‫مشکل کرده است؛ بخش تعاون به دلیل ماهیت نوع شرکت داری و تاکید بر‬ ‫تعاون و همکای ظرفیت های مناسبی جهت سامان دهی نظام توزیع کشور‬ ‫هم در بخش تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان را دارد و می‬ ‫تواند زیرساخت مناسبی جهت توزیع کاالها و مواد اولیه اساسی کشور به‬ ‫صورت هدفمند باشد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬البته تاکنون از ظرفیت موجود در بخش‬ ‫تعاون برای توزیع کاالهای اساسی توسط اتحادیه های تخصصی مصرف و‬ ‫تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی توسط اتحادیه های تخصصی تامین نیاز‬ ‫استفاده شده که رضایت مناسبی را در پی داشته است و نظر به گستردگی‬ ‫شبکه توزیع در بخش تعاون؛ این امکان وجود دارد تا این بخش با ظرفیت‬ ‫بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای‬ ‫دولت باشد‪.‬‬ ‫عبداللهی با تاکید بر اهمیت شفافیت در نظام توزیع‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬می‬ ‫توان گفت مهم ترین مزیت اتحادیه های تخصصی تامین نیاز منسجم بودن‬ ‫انهاست که به صورت تشکل های بهم پیوسته فعالیت می کنند و باعث می‬ ‫شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت انها با صرف کمترین هزینه و در حداقل‬ ‫زمان ممکن‪ ،‬امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬کاالهای اساسی به دلیل اینکه این کاالها با معیشت‬ ‫گروه های زیادی از اقشار جامعه به ویژه استانهای محروم و قشرکارگری‪،‬‬ ‫کارمندی و فرهنگی ارتباط دارد‪ ،‬وجود ‪ 6000‬فروشگاه منسجم و یکپارچه‬ ‫تحت پوشش تعاونی های مصرف و در قالب اتحادیه های کارگری‪،‬‬ ‫کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور شبکه گسترده ای را شامل می شوند‬ ‫که توزیع از طریق این اتحادیه ها باعث می شود تا افراد نیازمند بیشتری به‬ ‫انها دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سایر توانمندی و ظرفیت های بخش‬ ‫تعاون بیان داشت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬دیگر ظرفیت موجود در بخش تعاون‬ ‫وجود ‪ 17‬اتحادیه مرزنشینان در ‪ 17‬استان مرزی است‪ .‬این اتحادیه ها با‬ ‫تعداد ‪460‬شرکت تعاونی حدود ‪7‬میلیون نفر تحت تکفل دارد که نظر‬ ‫به محرومیت مناطق مرزی‪ ،‬می تواند در توزیع کاالهای اساسی بین افراد‬ ‫نیازمند‪ ،‬نقش مهمی ایفا کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫واکنشعبدیانبهپیشنهادایتالیاییبرایشیخاستقالل‬ ‫جلسه هیئت مدیره باشگاه استقالل در حالی برگزار شد که مهدی عبدیان عضو این هیئت با خروج از نشست‬ ‫درباره پیشنهاد تیم ایتالیایی برای جذب شیخ دیاباته گفت‪ :‬هیچ پیشنهادی برای شیخ دیاباته به باشگاه نرسیده است‪.‬‬ ‫او درباره وضعیت بازگشت میلیچ گفت‪:‬درباره این بازیکن حجت نظری توضیحات الزم را ارائه خواهد داد‪.‬پیش از‬ ‫این مطرح شده شیخ دیاباته از باشگاه ایتالیایی پیشنهاد دارد که عضو هیئت مدیره ابی پوشان این موضوع را تکذیب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫قربانی‪ :‬از من و فکری استقاللی تر نداریم‬ ‫اما به ما فحش می دهند‬ ‫پیروز قربانی درباره اینکه از وی به‬ ‫عنوان ستاره این روزهای فوتبال ایران‬ ‫یاد می شود اظهار داشت‪ :‬لطف دارید اما‬ ‫دلیلش را نمی دانم‪ .‬جوی پس از اظهار‬ ‫نظر من درباره تیم پرسپولیس راه افتاد اما‬ ‫این صحبت کلی بود‪ .‬نمی دانم چرا چنین‬ ‫فضایی ایجاد شده که به عنوان پیشکسوت‬ ‫استقالل نمی توانیم از تیم پرسپولیس تعریف‬ ‫کنیم یا بالعکس اگر از پرسپولیسی ها هم‬ ‫کسی از استقالل تعریف کند مورد هجمه‬ ‫برخی افراد مریض قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید این فضا درست شود‪.‬‬ ‫با قاطعیت می گویم هیچکس از من‬ ‫استقاللی تر نیست‪ .‬از جوانان استقالل شروع‬ ‫کردم و به کاپیتانی تیم بزرگساالن رسیدم‪.‬‬ ‫شاید در کل سه چهار نفر شرایط مرا‬ ‫داشتند‪ .‬البته شاید برخی دوستان بگویند ما‬ ‫هم این حالت را داشتیم اما انها از تیم های‬ ‫دیگری کار خودشان را شروع کردند‪ .‬من‬ ‫استقاللی ترین استقاللی تاریخ هستم اما به‬ ‫دلیل جوی که پس از صحبت هایم راه افتاد‬ ‫در خانه ام پسر ‪ 6 ،5‬ساله ام با من حرف‬ ‫نمی زند‪.‬‬ ‫پیشکسوت تیم استقالل ادامه داد‪:‬‬ ‫دوستان فکر نکنند اگر استقالل نتیجه‬ ‫نمی گیرد خوشحال می شوم‪ .‬خدا ان روز‬ ‫را نیاورد اما منطق دارم و بر همین اساس‬ ‫موظف هستم برخی مطالب را بگویم‪ .‬اگر‬ ‫قرار است استقالل در رتبه های باالی جدول‬ ‫باشد افتخارش اول برای من است که در‬ ‫این تیم پرورش پیدا کردم‪ .‬بدون تعارف‬ ‫هر چه دارم از استقالل است و به دنبال هیچ‬ ‫چیز هم نیستم‪ .‬نظرات دیگران محترم اما‬ ‫برای من اهمیتی ندارد‪.‬‬ ‫قربانی تصریح کرد‪ :‬زندگی من بر‬ ‫اساس نظر دیگران پایه ریزی نشده اما باز هم‬ ‫تاکید می کنم احترامی که در جامعه دارم یا‬ ‫مسائل مادی‪ ،‬همه از صدقه سری استقالل‬ ‫است‪ .‬ادم نمک نشناسی نیستم اما همیشه‬ ‫رک و بی پرده نظرات خود را می گویم‬ ‫حتی اگر این مطالب به ضرر استقالل باشد‪.‬‬ ‫مثل برخی دوستان نیستم که با جدایی دنبال‬ ‫شکایت از این تیم بیفتم و وقتی مقابلش‬ ‫بازی کردم کفش قرمز بپوشم‪ .‬از این‬ ‫کارهای چیپ انجام ندادم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر خودم‬ ‫می خواستم می توانستم سال ‪ 88‬در استقالل‬ ‫بمانم و همه رکوردهایی که برخی به ان‬ ‫افتخار می کنند از ان من باشد‪ .‬امار و ارقام‬ ‫را نگاه کنید‪ .‬اگر بر اساس تصمیم خودم‬ ‫از استقالل جدا نمی شدم ‪ 7‬یا ‪ 8‬سال دیگر‬ ‫راحت در استقالل بازی می کردم و اکنون‬ ‫تمام رکوردها را در اختیار داشتم‪.‬‬ ‫وی در گفت و گو با برنامه افساید‬ ‫رادیو جوان اضافه کرد‪ :‬اگر حرفی می زنم‬ ‫درباره اش فکر کنید‪ .‬ایرادی ندارد برخی‬ ‫افراد بر اساس نفهمی خودشان ‪ 3-2‬روز به‬ ‫خانواده من فحش بدهند اما از روز سوم به‬ ‫بعد فکر کنید و ببینید جامعه ای که اکنون‬ ‫در ان زندگی می کنیم جای خوب و‬ ‫مناسبی برای پرورش بچه هایمان است؟‬ ‫مربی تیم فوتبال سایپا درباره اینکه چرا‬ ‫برخالف مربیان خارجی شرایط برای کار‬ ‫کردن مربیان ایرانی در فوتبال کشورمان‬ ‫فراهم نیست توضیح داد‪ :‬در این مورد هم‬ ‫مشکل فرهنگی داریم‪ .‬اگر مربی خارجی‬ ‫به کشورمان بیاید و حرف غلطی را مطرح‬ ‫کند همه می گویند به به اما اگر یک مربی‬ ‫ایران حرف درست را عنوان کند همه‬ ‫به وی حمله می کنند‪ .‬اگر مربی خارجی‬ ‫تمرین متعلق به ‪ 30‬سال پیش را انجام بدهد‬ ‫باز هم همه تعریف می کنند اما اگر مربی‬ ‫ایرانی تمرین به روز را در تیمش اجرا کند‬ ‫باز هم به خودمان اجازه می دهیم از وی‬ ‫انتقاد کنیم‪.‬‬ ‫قربانی ادامه داد‪ :‬با قاطعیت می گویم‬ ‫مدیران ما جرات انتقاد از مربی خارجی‬ ‫را ندارند اما اگر مربی داخلی را سر کار‬ ‫بگذارند همه این مدیران فنی می شوند و به‬ ‫خود اجازه اظهارنظر در این زمینه می دهند‪.‬‬ ‫این فرهنگ باید تغییر کند‪ .‬به هیچ عنوان‬ ‫امکاناتی که در اختیار مربیان داخلی و‬ ‫خارجی قرار می گیرد قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید به بحث مربی داخلی‬ ‫هم بازگردیم‪ .‬ایا ما به عنوان مربی ایرانی‬ ‫کاری انجام داده ایم که همطراز خارجی ها‬ ‫باشد؟ این بحث خیلی مهم است‪ .‬به مصاحبه‬ ‫پس از بازی مربیان لیگ برتر خودمان اشاره‬ ‫می کنم‪ .‬فکر می کنم فقط یکی دو مربی که‬ ‫یکی از انها ابراهیم صادقی سرمربی سایپا‬ ‫است منطقی و درباره مسائل فنی صحبت‬ ‫می کنند‪ .‬فوتبال یک بازی است و همه باید‬ ‫از ان لذت ببریم اما اکنون از بازی ها لذتی‬ ‫نمی بریم‪.‬‬ ‫مربی تیم فوتبال سایپا تصریح کرد‪:‬‬ ‫نمی خواهم از مربی اسم بیاورم تا فردا‬ ‫علیه من موضع گیری شود‪ .‬یک مربی‬ ‫در کشورمان است که هر بازی تیمش‬ ‫نتیجه نمی گیرد به جز خودش همه مقصر‬ ‫می شوند‪ .‬این کار فریب افکار و اذهان‬ ‫عمومی است‪ .‬متاسفانه این افکار هم‬ ‫پذیرای این فریب هستند‪ .‬برخی مربیان‬ ‫عاملی که شاید در موفقیت یک تیم سه‬ ‫درصد تاثیرگذار باشد بولد کرده اما عامل‬ ‫‪ 90 ،80‬درصدی که ضعف فنی خودشان‬ ‫است را پنهان می کنند‪.‬‬ ‫قربانی عنوان کرد‪ :‬ناکامی را به همه‬ ‫چیز ربط می دهیم اال ضعف خودمان‪.‬‬ ‫قبال هم گفته ام پیش از اینکه پیشکسوت‬ ‫استقالل باشم‪ ،‬پیشکسوت فوتبال هستم‪ .‬همه‬ ‫می دانند حرف منطقی می زنم اما دوستان به‬ ‫من زنگ می زنند و می گویند پیروز برایت‬ ‫بد می شود‪ .‬متاسفانه سیستم معیوب فوتبال‬ ‫ایران امثال مرا پس می زند اما تا روزی که‬ ‫باشم با این تفکر مبارزه می کنم‪ .‬هیچکس‬ ‫را هم ندارم و فکر نکنید به کسی وصل‬ ‫هستم‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬فقط خدا را دارم‬ ‫اما تیم رسانه ای ندارم که با ‪ 10‬نفر برای‬ ‫حرف هایم صالح و مشورت نمی کنم‪ .‬تمام‬ ‫صحبت هایم بر اساس افکاری است که در‬ ‫ذهن دارم‪ .‬ایا استقاللی تر از محمود فکری‬ ‫و پیروز قربانی داریم؟ خدا را قسم می خورم‬ ‫که نداریم‪ .‬افرادی که در فضای مجازی به‬ ‫من و محمود فکری فحش می دهند از ما‬ ‫استقاللی تر نیستند‪ .‬زمانی که برخی دنبال‬ ‫عشق و حال خودشان بودند امثال فکری و‬ ‫‪ ...‬برای استقالل جوانی خود را گذاشتند‪.‬‬ ‫باز هم می گویم هر چه داریم از صدقه‬ ‫سری استقالل است اما ما هم زحمت کشیده‬ ‫و جوانی خود را گذاشتیم‪.‬‬ ‫‪a‬کاپیتان اسبق استقالل اضافه کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه در فضای مجازی برخی که هیچ‬ ‫سررشته ای از فوتبال ندارند و نسبت به‬ ‫این رشته بی سواد هستند مطالبی را عنوان‬ ‫می کنند‪ .‬مثل این می ماند که من بی سواد‬ ‫نسبت به رسانه درباره این موضوع حرف‬ ‫بزنم‪ .‬تخصص من فوتبال است و وقتی کسی‬ ‫حرف اشتباهی می زند موظف هستم حرف‬ ‫درست را بزنم‪ .‬تا روزی که در این فوتبال‬ ‫باشم برای سالم سازی و پاکسازی ان تالش‬ ‫می کنم حتی اگر محکوم به رفتن و پس زده‬ ‫شدن از سوی این سیستم باشم که این اتفاق‬ ‫هم خواهد افتاد‪ .‬می دانم محکوم به رفتن‬ ‫هستم اما باز هم حرف خود را می زنم‪.‬‬ ‫قربانی درباره اینکه ایا خارجی ها در‬ ‫صورت حذف قانون منع جذب بازیکن و‬ ‫مربی خارجی در فوتبال کشورمان بار دیگر‬ ‫عزیز خواهند شد توضیح داد‪ :‬با فرهنگی که‬ ‫در جامعه ما برقرار است این اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫مربیان خارجی که در یکی دو سال اخیر‬ ‫در فوتبال ایران بودند را ببینید‪ .‬به خاطر‬ ‫ان مربی خارجی که ‪ 6‬ماه در کشورمان‬ ‫بود امثال محمود فکری‪ ،‬فرهاد مجیدی‪،‬‬ ‫پیروز قربانی که یک عمر در استقالل‬ ‫و تیم های دیگر جوانی شان را گذاشتند‬ ‫و خانواده هایشان فحش می خورند‪ .‬این‬ ‫فرهنگ وجود دارد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬تاریخ‬ ‫کشورمان را ببینید‪ .‬ایران در تاریخ پرافتخار‬ ‫خود دوران سیاهی هم داشته و ‪ 200‬سال‬ ‫مستعمره بودیم‪ .‬یعنی فرهنگ ما هم پذیرای‬ ‫فرهنگ کشور استعمارگر شده است‪ .‬برخی‬ ‫مربیان خارجی هم وقتی به ایران می ایند‬ ‫فوتبال کشورمان را استعمار می کنند و‬ ‫از بین خودمان هم برخی به انها کمک‬ ‫می کنند‪ .‬به عنوان کسی که عاشق کشورم‬ ‫هستم و دنبال هیچ چیز دیگری نیستم به‬ ‫برخی مسائل متهم می شوم که به من فشار‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫پیشکسوت تیم استقالل افزود‪ :‬ظرف‬ ‫سه چهار ماه اخیر مدیرعاملی‪ ،‬معاونت‬ ‫ورزشی‪ ،‬مربی گری‪ ،‬سرپرستی و رئیس‬ ‫اکادمی استقالل به من پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫اگر دنبال پست و مقام بودم قبول می کردم‬ ‫اما به عنوان کسی که عاشق ایران هستم و‬ ‫بچه ام می خواهد در این جامعه بزرگ شود‬ ‫همه کار می کنم تا کشورم حتی اگر درصد‬ ‫کمی هم محتمل باشد به سمت پاکی و‬ ‫سالمت پیش برود‪ .‬در رشته خودم این کار‬ ‫را انجام خواهم دادم حتی اگر به قیمت‬ ‫نابودی و فنا شدنم باشد‪.‬‬ ‫دیدار تیم های فوتبال استقالل تهران و سایپا‬ ‫ورزش‬ ‫کالف سردرگم استقالل و مدافع فراری‪:‬‬ ‫بازیکن برای باشگاه شرط می گذارد!‬ ‫گزارش‬ ‫با گذشت دو هفته از خروج یکباره‬ ‫هروویه میلیچ پس از بازی دربی این‬ ‫بازیکن وضعیت مشخصی ندارد و در در‬ ‫حال حاضر در کرواسی به سر می برد‪.‬‬ ‫میلیچ به دلیل عدم دریافت مطالباتش‬ ‫به باشگاه نامه ای ارسال کرد و هشدار داد‬ ‫در صورت عدم پرداخت این مطالبات‬ ‫می تواند با شکایت به فیفا قراردادش را به‬ ‫صورت یکطرفه فسخ کند‪ .‬این موضوع‬ ‫مشخص کرد میلیچ اختالفی با کادرفنی‬ ‫نداشته و او به دلیل نیمکت نشینی ایران‬ ‫را ترک نکرده و همینطور اختالفش با‬ ‫محمود فکری هم تنها یک شایعه بی‬ ‫اساس است‪.‬‬ ‫پس از بازی مقابل سایپا از محمود‬ ‫فکری درخصوص وضعیت میلیچ سوال‬ ‫شد و او پاسخ داد که اطالع ندارم چراکه‬ ‫باشگاه مسئول مذاکره و بازگشت با‬ ‫این بازیکن است‪ .‬مذاکرات باشگاه از‬ ‫زمان سفر این بازیکن به کرواسی ادامه‬ ‫داشته و قرار بود انها پس از بازی هفته‬ ‫دوازدهم صحبت نهایی را با این بازیکن‬ ‫انجام بدهند‪.‬‬ ‫باشگاه پس از مسابقه مقابل سایپا‬ ‫به این بازیکن اعالم کرد حاضر است‬ ‫رقم باقی مانده قرارداد این بازیکن را‬ ‫به صورت اقساطی به زودی پرداخت‬ ‫کند و با فرا رسیدن تابستان برای تمدید‬ ‫قرارداد طرفین توافق جدیدی را حاصل‬ ‫کنند که پیشنهاد باشگاه امضای قرارداد‬ ‫یکساله است‪.‬‬ ‫میلیچ که به دلیل عدم دریافت‬ ‫مطالبات می تواند با شکایت به فیفا برای‬ ‫استقالل دردسرساز شود‪ ،‬این موضوع را‬ ‫به عنوان اهرم فشاری در دست دارد و‬ ‫با موضعی عجیب برای باشگاه شرط هم‬ ‫گذاشته است‪ .‬او اعالم کرده روی نحوه‬ ‫دریافت مطالبات مشکلی ندارد اما قصد‬ ‫دارد که در پنجره نقل و انتقاالت جاری‬ ‫قراردادی جدید دوساله امضا کند که‬ ‫حضور او را تا سال ‪ ۱۴۰۲‬در لیگ ایران‬ ‫تضمین کند!‬ ‫شرط عجیب این مدافع که در‬ ‫دهه چهارم زندگی اش به سر می برد و‬ ‫هنوز مهلت قراردادش به پایان نرسیده‬ ‫مورد موافقت استقالل قرار نگرفته و‬ ‫میلیچ هم در مقابل به انها فرصت داده‬ ‫است تا پایان روز سه شنبه توافقی برای‬ ‫بازگشتش صورت بگیرد در غیر این‬ ‫صورت با شکایت به فیفا هم قراردادش‬ ‫را فسخ می کند و ضمن دریافت مطالبات‬ ‫معوقه‪ ،‬باشگاه تهرانی را با جریمه رو به‬ ‫رو می کند‪.‬‬ ‫از سمتی باشگاه استقالل در این قضیه‬ ‫مقصر است که به نوعی به این بازیکن‬ ‫میدان داده که به راحتی می تواند برای‬ ‫باشگاهی به این بزرگی شرط بگذراد و‬ ‫به نوعی با در اختیار داشتن یک برگ‬ ‫برنده خواسته غیرمنطقی مطرح کند‪ .‬در‬ ‫مقابل هم میلیچ که به خوبی راه و رسم‬ ‫قراردادن هواداران مقابل باشگاه را یاد‬ ‫گرفته باید بداند هیچ بازیکنی در هیچ‬ ‫جای دنیا بزرگتر از یک باشگاه نیست‬ ‫و اگر به دنبال خوشنودی هواداران بود‬ ‫سنگ های بزرگ برای بازگشتش را‬ ‫مقابل باشگاه قرار نمی داد‪.‬‬ ‫کرونا هم نتوانست جلوی‬ ‫امادگی ام را بگیرد‬ ‫علیرضا نجاتی‪:‬‬ ‫علیرضا نجاتی عضو تیم‬ ‫ملی کشتی فرنگی در وزن‬ ‫‪ ۶۰‬کیلوگرم درباره اخرین‬ ‫وضعیت فنی و جسمی خود‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که می دانید‬ ‫چند ماه پیش به ویروس‬ ‫کرونا مبتال شدم‪ ،‬اما پس از‬ ‫بهبودی این بیماری مانعی‬ ‫برای اماده سازی من نشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از‬ ‫بهبودی از این بیماری‬ ‫خطرناک و در شرایطی‬ ‫که در از لحاظ جسمانی به‬ ‫شرایط ایده ال نرسیده بودم‪،‬‬ ‫با توجه به قراردادی که‬ ‫داشتم در رقابت های لیگ‬ ‫حضور یافتم‪ ،‬اما خدا را شکر‬ ‫در حال حاضر وضعیتم بسیار‬ ‫خوب است و از لحاظ بدنی‬ ‫و وزنی نیز مشکل خاصی‬ ‫ندارم‪.‬‬ ‫نجاتی تصریح کرد‪ :‬مرحله‬ ‫سوم اردوی اماده سازی خود‬ ‫را از روز شنبه اغاز کرده‬ ‫ایم و تمرینات در شرایط‬ ‫المپیکی است و فشار باالیی‬ ‫دارد چراکه باید در این مدت‬ ‫زمان کم به نهایت امادگی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬پس‬ ‫از کسب مدال برنز جهان‬ ‫و سهمیه المپیک‪ ،‬انگیزه ام‬ ‫برای حضور در این باز ی ها‬ ‫خیلی باال است و فقط به‬ ‫کسب مدال در توکیو فکر‬ ‫می کنم و برای رسیدن به این‬ ‫هدف تمام تالش خود را‬ ‫انجام داده و از هر حریفی نیز‬ ‫گذر خواهم کرد‪.‬‬ ‫نجاتی در مورد اعزامش به‬ ‫تورنمنت های بین المللی نیز‬ ‫گفت‪ :‬تابع تصمیم کادر فنی‬ ‫هستم و اگر صالح بدانند در‬ ‫مسابقات بین المللی شرکت‬ ‫می کنم‪ ،‬اما فکر می کنم که‬ ‫برای امادگی هرچه بیشتر‬ ‫باید رقابت کرد‪.‬‬ ‫وی در مورد حریفان‬ ‫احتمالی اش در المپیک‬ ‫توکیو گفت‪ :‬در وزن ‪۶۰‬‬ ‫کیلوگرم حریفان خارجی‬ ‫خوبی دارم ضمن اینکه در‬ ‫المپیک هیچ چیز معلوم نیست‬ ‫و شاید یک کشتی گیر کمتر‬ ‫شناخته شده از یک کشور‬ ‫عملکرد خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫نجاتی با بیان اینکه از‬ ‫شرایط اردویی و امکاناتی‬ ‫که فدراسیون برایمان ایجاد‬ ‫کرده راضی هستیم گفت‪ :‬از‬ ‫اینکه محمد بنا بعنوان بهترین‬ ‫مربی دنیا با ما کار می کند‬ ‫خوشحالم چراکه ‪ ۳‬طالی‬ ‫کشتی فرنگی ما در المپیک با‬ ‫سرمربیگری وی بدست امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ملی پوش تیم کشتی‬ ‫فرنگی با بیان اینکه تنها کارم‬ ‫فعال کشتی گرفتن است و‬ ‫شغل و درامدی ندارم اظهار‬ ‫داشت‪ :‬فقط لیگ کمی به‬ ‫ما کمک کرده است‪ ،‬اما‬ ‫دغدغه ی مالی برای همه ی‬ ‫ورزشکاران است چراکه‬ ‫یا باید کار کنند یا تمرین‬ ‫و برای ما که تمام وقت در‬ ‫ارد و های تیم های ملی هستیم‬ ‫باید شرایطی درنظر گرفته‬ ‫شود تا بتوانیم از لحاظ مالی‬ ‫نیز تامین باشیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬این‬ ‫فرصت بدست امده را به‬ ‫هیچ وجه از دست نمی دهم و‬ ‫به بهترین نحو از ان استفاده‬ ‫خواهم کرد و ان شاءاله که با‬ ‫دعای خیر مردم در باز ی های‬ ‫المپیک افتخارافرین باشیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1303

روزنامه صدای اصلاحات 1303

شماره : 1303
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه صدای اصلاحات 1302

روزنامه صدای اصلاحات 1302

شماره : 1302
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه صدای اصلاحات 1301

روزنامه صدای اصلاحات 1301

شماره : 1301
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه صدای اصلاحات 1300

روزنامه صدای اصلاحات 1300

شماره : 1300
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه صدای اصلاحات 1299

روزنامه صدای اصلاحات 1299

شماره : 1299
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه صدای اصلاحات 1298

روزنامه صدای اصلاحات 1298

شماره : 1298
تاریخ : 1399/12/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!