روزنامه صدای اصلاحات شماره 1271 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1271

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1271

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1271

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 1‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2021January20‬‬ ‫چالش هایجدیامریکا‬ ‫دراستانهمراسمتحلیفجوبایدن‬ ‫امریکا ازچهمی ترسد؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مجیدتخت روانچیمطرحکرد‬ ‫رفعتحریم ها؛‬ ‫نهیککلمهکم‬ ‫نهیککلمهبیش‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1271‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪ 95‬درصد کارگران‬ ‫زیرخطفقرهستند اینمجلسبیقرار!‬ ‫بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران‪:‬‬ ‫برخی نمایندگان مجلس ‪ ،‬جایگاهی که موقتا‬ ‫در ان قرار گرفته اند‪ ،‬برایشان بی اهمیت است‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫حقوق ‪ ۲‬میلیونی با خط فقر ‪ 10‬میلیونی همخوانی ندارد‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫سیاسی‬ ‫رئیس جمهور در جلسه کمیته های‬ ‫تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫با ورود اولین محموله واکسن‬ ‫خریداری شده‪ ،‬عملیات‬ ‫واکسیناسیون اغاز می شود‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست مدعی شد‪:‬‬ ‫قانون هوای پاک ‪ 70‬درصد‬ ‫اقتصاد کشور را تعطیل می کند!‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫محمدصدر‪،‬عضومجمع‬ ‫تشخیصمصلحتنظام‪:‬‬ ‫گناهمایناستکه‬ ‫اگر به عضویت ‪FATF‬‬ ‫باکسانیمذاکره‬ ‫درنیاییمیعنیمی خواهیم‬ ‫کردم که از ان ها‬ ‫پولشویی و قاچاق انسان‬ ‫خوشمنمی اید‬ ‫داشتهباشیم‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫علت استعفای معنی دار معاون‬ ‫معدنی وزارت صمت چه بود؟‬ ‫محمدصدر‪،‬عضومجمعتشخیصمصلحتنظام‪:‬‬ ‫اگربهعضویت‪ FATF‬درنیاییمیعنیمی خواهیمپولشوییوقاچاقانسانداشتهباشیم‬ ‫«محمد صدر»‪ ،‬دیپلمات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬در‬ ‫گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه اف ای تی اف و روند‬ ‫پیگیری ان در مجمع تشخیص مصلحت بیان کرد‪ :‬واقعیت این است که‬ ‫اف ای تی اف و یا دو الیحه ای که باید در مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام تصویب شود؛ یعنی الیحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم‬ ‫فراملی و مبارزه با تامین مالی تروریسم جزو لوایحی است که اف ای تی‬ ‫اف توصیه کرده تا همه کشورها باید به عضویت ان در بیایند و قواعد‬ ‫ان را اجرا کنند و‪ ۱۹۰‬کشور در دنیا‪ ،‬این کنوانسیون را تصویب کرده و‬ ‫به عضویت ان در امده اند‪.‬‬ ‫او افرود‪ :‬خالصه قضیه این است که اگر ما به عضویت این دو تا‬ ‫درنیاییم معنا این خواهد بود که ما به کل دنیا اعالم کرده ایم که هم‬ ‫می خواهیم‪ ،‬پولشویی کنیم و هم می خواهیم قاچاق ارز داشته باشیم و‬ ‫هم قاچاق انسان و‪ ...‬خواهیم داشت و نهایتا می خواهیم برای تروریسم‪،‬‬ ‫تامین مالی کنیم‪.‬‬ ‫صدر تاکید کرد‪ :‬تروریسمی که در اینجا منظور است و در سازمان‬ ‫ملل به تصویب رسیده‪ ،‬داعش‪ ،‬طالبان و القاعده است و به هیچ وجه‬ ‫به موضوعاتی که گروه هایی از دوستان اشاره می کنند‪ ،‬اشاره ندارد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬دوستان می گویند ما بعد از عضویت نمی توانیم از‬ ‫جنبش فلسطین و لبنان حمایت کنیم این به هیچ وجه درست نیست‪ .‬هر‬ ‫کشوری خود گروه های تروریستی را تعریف می کند و در ارتباط با‬ ‫قوانین ما شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برخی می گویند استقالل ما از بین می رود درحالیکه ‪۱۹۰‬‬ ‫کشور این موارد را تصویب کرده اند ایا ‪ ۱۹۰‬کشور نسبت به استقالل‬ ‫خود بی تفاوت هستند؟!‬ ‫این عضو مجمع تشخیص مصلحت یاداور شد‪ :‬جالب توجه این‬ ‫است که این ایرادات را کسانی می گیرند که دستی در کار ندارند‪،‬‬ ‫رییس بانک مرکزی می گوید ما باید بپیوندیم و این علیرغم همه‬ ‫ایراداتی است که اقایان می گیرند‪ .‬رییس کل بانک مرکزی می گوید‬ ‫ما اگر نپیوندیم به هیچ وجه نمی توانیم‪ ،‬تبادالت بانکی‪ ،‬مالی و تجاری‬ ‫با دنیا داشته باشیم و به خصوص شعب بانکی ما در خارج از کشور با‬ ‫مشکالت جدی روبرو می شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یعنی کسانی که اجرا در دست انها است و مسئولیت‬ ‫اجرایی را بر عهده دارند می گویند برای ما مشکلی ایجاد نمی کند و در‬ ‫حمایت از جنبش های فلسطینی و لبنانی هم مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫صدر در رابطه با روند فعلی پیگیری اف ای تی اف در مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام گفت‪ :‬اقای رییس جمهور مجددا نامه ای برای‬ ‫مقام معظم رهبری فرستادند و پیشنهاد دادند این ماجرا دوباره در مجمع‬ ‫تشخیص مورد بررسی قرار بگیرد‪ .‬با توجه به ایین نامه داخلی مجمع‪،‬‬ ‫زمان یک سال گذشته بود و نمی شد مجددا مورد بررسی قرار بگیرد‬ ‫و رهبری به مجمع دستور دادند که طبق نامه و خواسته رییس جمهور‪،‬‬ ‫نظر اکثریت اعضای مجمع تشخیص‬ ‫مخالفت با ‪ FATF‬است‬ ‫ایت اهلل مجتهدشبستری‪:‬‬ ‫دریکصدونودوهفتمینجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولتکهروزسه شنبهبهریاستحجت االسالمحسنروحانی‬ ‫رییسجمهوربرگزارشد‪،‬وزیراموراقتصادیوداراییگزارشیازتحوالتبازارسرمایهارایهکردکهموردبحثوبررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬رییس جمهور پس از این گزارش تاکید کرد‪ :‬شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و‬ ‫شفافیتوصیانتازحقوقسرمایه گذارانتصمیماتالزمرااتخاذواجراییکند‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گزارشی از تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و‬ ‫نحوهتخصیصارزترجیحیبابتمصارفکاالهایداروییوتجهیزاتپزشکیارایهکردکهپسازتبادلنظردربارهان‬ ‫تصمیم گیریشد‪.‬براساساینگزارشبهمنظورکنترلقیمتدارووتجهیزاتپزشکیوشفافیتدرحوزهتوزیعومقابلهبا‬ ‫سوءاستفاده هادراینزمینه‪،‬تمامفهرست هایثبتسفارشارسالیبهبانکمرکزیوتخصیصارزدرسایتسازمانغذا‬ ‫وداروبارگذاریمی شودتاهمهفعاالناینعرصهبهاندسترسیداشتهومصرفکننده‪،‬واردکنندهوفروشندهازفرایند‬ ‫تولیدوعرضهدارووتجهیزاتپزشکیاطالعداشتهباشند‪.‬رئیسجمهورباتاکیدبراهتمامدولتدرزمینهتامیننیازهای‬ ‫ضروری بخش بهداشت و درمان و سالمت مردم‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای اختصاص ارز مورد نیاز بخش دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکیاولویتخاصیقایلاست‪.‬رئیسجمهورشفافیتفرایندتامینوتوزیعداروراامریضروریخواندوبااشارهبه‬ ‫راهبردکالندولتوبرنامه ریزی هایصورتگرفتهبرایافزایشتولیددرحوزهدارووتجهیزاتپزشکی‪،‬گفت‪:‬دولت‬ ‫سیاستاصلیخودرادراینحوزهبرمبنایتولیددارودرداخلکشورقراردادهوبههمیندلیلخوشبختانهدرسالجاری‬ ‫مصارف ارزی در واردات دارو کاهش یافته و عمده اقدامات به سمت تولید داخل سوق داده شده است‪.‬‬ ‫درادامهاینجلسهوزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتگزارشیازتامینکاالهایاساسیارایهکرد‪.‬‬ ‫براساساینگزارشبااقداماتانجامشدهدرخصوصتولیدووارداتروغنخوراکی‪،‬نیازمصرفیوذخیرهاستراتژیک‬ ‫روغنتامینشدهاست‪.‬‬ ‫مجددا مورد بررسی قرار بگیرد که االن در دست بررسی است‪ .‬تا اینجا‬ ‫هم دو جلسه کمیسیون مشترک در این رابطه تشکیل شده است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت ترس تندروها از‬ ‫کاندیداتوری محمدجواد ظریف چیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دلیل اصلی پایگاه‬ ‫رای ظریف است‪ .‬ظریف پایگاه رای و وضعیت خوبی در جامعه دارد‬ ‫خصوصا با اقداماتی که در دولت اول اقای روحانی در رابطه با برجام‬ ‫و مذاکره با پنج بعالوه یک داشت‪ ،‬نیرویی شناخته شده و دیپلماتی‬ ‫برجسته است که مشخصا پایگاه رای خوبی دارد‪.‬‬ ‫صدر با اشاره به جلساتی که اخیرا با ظریف در رابطه با انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬تا اینجا ظریف در عدم حضور در عرصه‬ ‫انتخابات بسیار جدی است و می گوید من همیشه سعی می کنم‬ ‫مسئولیتی را بپذیرم که در ان تخصص دارم و تخصص من در سیاست‬ ‫خارجی و روابط بین الملل است و هم درسش را خوانده هم و تخصص‬ ‫دارم و در این حوزه می توانم‪ ،‬به نظام خدمت کنم و این استداللی است‬ ‫که او در مورد خودش دارد‪ .‬ظریف معتقد است در ریاست جمهوری‬ ‫بحث های اقتصادی هم مطرح است و امادگی ندارد‪ ،‬ما تا اینجا نشنیده‬ ‫ایم که او بگوید امادگی دارد اما تالش ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫صدر در پایان گفت‪ :‬االن نمی توانم پیش بینی کنم ظریف در‬ ‫انتخابات کاندیدا می شود یا نه و تا اینجا هر بار صحبت شده او همین‬ ‫مطالب را تکرار می کند‪.‬برنا‬ ‫اینمجلسبیقرار!‬ ‫برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬جایگاهی که‬ ‫موقتا در ان قرار گرفته اند‪ ،‬برایشان بی اهمیت است‬ ‫نمایندگان مجلس دیروز دو کارت زرد به ظریف دادند و از رئیس جمهور به خاطر استنکاف‬ ‫از ابالغ قوانین مجلس در قالب ماده ‪ ۲۳۴‬ایین نامه داخلی مجلس شکایت کردند‪.‬‬ ‫ظاهرا دریافت دو بار تذکر از سوی عالی ترین مقام کشور انهم طی ‪ ۵‬ماه‪ ،‬نمره منفی برای‬ ‫کارنامه مجلس یازدهمی ها محسوب نمی شود که برخی از انها همچنان به این رویه خود‬ ‫ادامه داده اند‪.‬به همین خاطر تنها نتیجه ای که میتوان از تداوم هتاکی ها به دومین مقام عالی‬ ‫کشور گرفت ان است که مجلس یازدهم‪ ،‬مجلسی بی قرار و عصبانی است ؛ تا حدی که انان‬ ‫را از مقام ناظر به موضع ستیز و کینه جویی تنزل داده است‪.‬‬ ‫شاید این نمایندگان بابت تصویری که از شخصیت خود به افکار عمومی ارائه می دهند‪،‬‬ ‫دغدغه ای نداشته باشند و برایشان مهم نیست که مردم به عنوان ناظران بیرونی‪ ،‬چه قضاوتی‬ ‫درباره شخصیت حقیقی انان خواهند داشت اما مساله اینجاست که وقتی فردی در کسوت‬ ‫نمایندگی مجلس قرار گرفت‪ ،‬دیگر فقط یک شخصیت حقیقی نیست بلکه شخصیت حقوقی‬ ‫ای پیدا می کند که اتفاقا یکی از وظایفش حفظ شان و حرمت ان جایگاه از طریق رعایت‬ ‫ادب و حفظ حرمتها است ولی اینطور که به نظر می اید که برخی نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی ‪ ،‬جایگاهی که موقتا در ان قرار گرفته اند‪ ،‬برایشان بی اهمیت است‪.‬‬ ‫باید دید که عاقبت این مجلس چه می شود که با این اب و تاب به همه می تازد‪!...‬‬ ‫باوروداولینمحمولهواکسنخریداری‬ ‫شده‪،‬عملیاتواکسیناسیوناغازمیشود‬ ‫رئیس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد که دولت مصمم است ظرف هفته های اینده و با ورود اولین محموله واکسن‬ ‫خریداری شده‪ ،‬عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق جدول طراحی شده از جامعه هدف اغاز‬ ‫کند‪ .‬حجت االسالم والمسلمینحسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا و پس از دریافت گزارش های دستگاه های ذیربط نظیر بانک مرکزی‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫های صمت و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در خصوص اخرین اقدمات صورت گرفته برای‬ ‫تامین ارز و منابع مورد نیاز برای ساخت‪ ،‬تامین و واردات واکسن کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬تامین واکسن کرونا جزو‬ ‫اولویت های کشور است‪.‬رئیس جمهور با بیان اینکه باید در کنار سایر احتیاجات دارویی و تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬واکسن کرونا با اولویت تولید و تامین شود‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬اگر تحریم ها‪ ،‬مانع تراشی ها و ایجاد‬ ‫محدودیت ها در تامین منابع خرید واکسن از سوی دولت تروریست ترامپ نبود‪ ،‬قطعا واکسیناسیون را‬ ‫خیلی زودتر می توانستیم اغاز کنیم و این نیز این جنایتی بود که امریکایی ها در حق ملت ایران انجام‬ ‫دادند‪ .‬روحانی تصریح کرد که به رغم همه این مانع تراشی ها و ایجاد محدودیت ها‪ ،‬اقدامات الزم برای‬ ‫خرید واکسن انجام شده و اولین محموله ان که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان است ظرف‬ ‫هفته های اتی وارد کشور می شود و بالفاصله نیز درچارچوب سند ملی تدوین شده‪ ،‬واکسیناسیون اغاز‬ ‫می شود‪.‬در این جلسه همچنین قرارگاه عملیاتی‪ ،‬گزارش تکمیلی از احتمال شیوع موج چهارم کرونا‬ ‫و مخاطرات ان و نقش عدم رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی از جمله در سفرها و اجتماعات‬ ‫مذهبی‪ ،‬ملی و خانوادگی ارائه و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 1 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1271‬‬ ‫سیاست‬ ‫مجلس دو کارت زرد به ظریف داد‬ ‫سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی از وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز سه شنبه (‪ 30‬دی ماه ‪ )99‬پارلمان مورد بررسی وکالی ملت قرار گرفت‪ .‬نهایتاً وکالی‬ ‫ملت با ‪ 90‬رای موافق‪ 138 ،‬رای مخالف و ‪ 12‬رای ممتنع از مجموع ‪ 259‬نماینده حاضر در جلسه از پاسخ های وزیر قانع نشدند‪ .‬بنابراین وزیر امور خارجه دومین کارت زرد خود را در جلسه امروز از‬ ‫وکالی ملت گرفت‪ .‬نمایندگان مجلس همچنین از اظهارات محمدجواد ظریف در پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اظهارات ظریف پس از‬ ‫شهادت حاج قاسم سلیمانی و اعالم مذاکره مجدد با امریکا در موضوع برجام را قانع کننده ندانستند و به وزیر خارجه کارت زرد نشان دادند‪.‬‬ ‫چالش های جدی امریکا در استانه مراسم تحلیف جو بایدن‬ ‫امریکاازچهمی ترسد؟‬ ‫خطیب زاده‪:‬‬ ‫تولیداورانیومفلزی‬ ‫کاربردهایصلحامیز‬ ‫و دارویی دارد‬ ‫سعید خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه کشورمان با اشاره به بیانیه اخیر سه کشور‬ ‫اروپایی‪ ،‬گفت‪ :‬البته بیانیه منتشره‪ ،‬بیانیه مشترک‬ ‫سخنگویان وزارت خارجه های این سه کشور بوده‬ ‫و نه بیانیه مشترک وزرای خارجه اما در هر صورت‬ ‫همانگونه که از سوی سازمان انرژی اتمی نیز اعالم‬ ‫شد‪ ،‬بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی‬ ‫اصفهان مندرج در قانون مجلس شورای اسالمی و‬ ‫تولید سوخت پیشرفته (سیلیساید) برای استفاده در‬ ‫راکتور تحقیقاتی تهران‪ ،‬دو موضوع کام ً‬ ‫ال متفاوت‬ ‫از هم هستند‪.‬خطیب زاده گفت‪ :‬انچه که اژانس‬ ‫مبادرت به گزارش دهی در مورد ان کرده است‪،‬‬ ‫ناظر بر اغاز فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی‬ ‫سوخت پیشرفته تری برای راکتور تحقیقاتی تهران‬ ‫تحت عنوان سوخت سیلیساید است که ایران دو‬ ‫سال پیش برنامه ان را به اطالع اژانس رسانیده و‬ ‫اخیرا ً نیز اطالعات طراحی مربوطه را ارائه کرده‬ ‫است‪.‬وی با اشاره به اینکه در فرایند تولید سوخت‬ ‫سیلیساید‪ ،‬اورانیوم فلزی یک محصول میانی‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پرسشنامه اطالعات طراحی‬ ‫کارخانه اورانیوم فلزی اصفهان هنوز به اژانس‬ ‫ارائه نشده و این اقدام‪ ،‬پس از انجام تمهیدات‬ ‫الزم و در مهلت تعیین شده در قانون انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با‬ ‫انتقاد از جوسازی های بی اساس در این خصوص‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اورانیوم فلزی کاربردهای صلح امیز نیز‬ ‫دارد و هم اکنون برخی کشورها از سوخت مبتنی‬ ‫بر اورانیوم فلزی برای راکتورهای خود استفاده‬ ‫می کنند و این موضوع‪ ،‬منافاتی نیز با معاهده عدم‬ ‫اشاعه و تعهدات پادمانی کشورها ندارد‪ .‬ضمن‬ ‫انکه این فناوری برای ایران که باید نیازهای‬ ‫بیماران خود به رادیوداروها را با بهترین کیفیت‬ ‫تهیه کند‪ ،‬یک الزام است و کام ً‬ ‫ال از جنبه های‬ ‫بشردوستانه و صلح امیز برخوردار است‪.‬‬ ‫بسیاری از صاحب نظران سیاسی و منتقدان امریکایی (نظیر جوزف‬ ‫استیگلیتز و یا دیوید فروم) بر این باورند که تحوالت امریکا پس از مسجل‬ ‫شدن پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬این کشور‪ ،‬که‬ ‫ِ‬ ‫راهبری دونالد ترامپ رئیس جمهو ِر مستقر امریکا‬ ‫تا حد زیادی با مدیریت و‬ ‫انجام شده و تنش های گسترده ای را در امریکا ایجاد کرده (که نقطه اوج ان‬ ‫حمله عجیب حامیان افراطی ترامپ به ساختمان کنگره امریکا بود)‪ ،‬چندان‬ ‫هم شگفت انگیز نبوده و نتیجه رویکرد های غیرمنطقی و خارج عرفی بود که‬ ‫دونالد ترامپ در دوره چهار ساله حضور خود در قدرت‪ ،‬به شیوه های مختلف‬ ‫به ترویج ان ها اقدام کرده است‪ .‬در واقع‪ ،‬تحوالت و اغتشاشات اخیر امریکا‪،‬‬ ‫ثمره و میوه ترامپیسم و رویه های نادرست و غیرمنطقی ان است‪.‬‬ ‫در این چهارچوب‪ ،‬پس از حادثه حمله به ساختمان کنگره امریکا توسط‬ ‫حامیان دواتشه ترامپ‪ ،‬نگرانی های جدی مخصوصا در سطح جامعه امریکا با‬ ‫محوریت این مساله اوج گرفته که ایا ترامپ‪ ،‬ترامپیسم و حامیان این مسلک‬ ‫فکری‪ ،‬اقدامات غیرعادی دیگری را هم در استانه مراسم تحلیف جو بایدن‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۰‬ژانویه‪ ،‬انجام خواهند داد یا خیر‪ .‬حداقل تاکنون‪ ،‬شواهد و قرائن‬ ‫حاکی از این هستند که نکرانی ها در این رابطه کامال جدی هستند‪ .‬انتشار‬ ‫گسترده عکس هایی از حضور فشرده و زیا ِد سربازان و نیرو های امنیتی امریکا‬ ‫در ساختمان کنگره امریکا و همچنین کاخ سفید و انتشار اخباری مبنی بر‬ ‫موضع گیری ترامپ در زمینه عدم شرکت در مراسم تحلیف بایدن‪ ،‬دستگیری‬ ‫شماری از حامیان مسلح و افراطی ترامپ در نزدیکی مراکز مهم سیاسی این‬ ‫کشور در واشنگتن‪ ،‬و انتشار اخباری مبنی بر امادگی گروه های افراطیِ حامیِ‬ ‫ترامپ جهت تنش افرینی در امریکا‪ ،‬همه و همه حاکی از این هستند که‬ ‫امریکا در وضعیت خطرناکی قرار دارد و میزان هشدار های سیاسی و امنیتی‬ ‫در این کشور به اوج خود رسیده اند‪.‬در این راستا‪ ،‬دو مساله در شرایط کنونی‬ ‫برای امریکا از اهمیت برخوردارند که در نوع خود می توانند عمیقا بر عرصه‬ ‫معادالت سیاسی و اجتماعی امریکا در کوتاه مدت‪ ،‬تاثیرگذار باشند و حتی‬ ‫در شرایطی‪ ،‬این کشور را وارد بحران نیز کنند‪:‬مساله خودشیفتگی ترامپ و‬ ‫حامیان افراطی وی‬ ‫یکی از مهمترین چالش هایی که ایاالت متحده امریکا از زمان روی کار‬ ‫امدن ترامپ در این کشور با ان مواجه بوده‪ ،‬روحیه خاص رئیس جمهور این‬ ‫کشور و خودشیفتگی های وی بوده که کمکم‪ ،‬با درون مایه هالیوود گونه خود‬ ‫از منظر بسیاری از امریکایی ها نیز جذاب به نظر امده و به عمق جان و روح‬ ‫ان ها نیز رسوخ پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ترامپ حتی قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۱۶‬امریکا‪،‬‬ ‫بار ها و بار ها به طرق مختلف سعی داشت از خود تصویر یک انسان موفق در‬ ‫قالب های گوناگون (مدیر‪ ،‬تاجر یا کارافرینِ موفق) را در اذهان افکار عمومی‬ ‫جا بیندازد و به همگان این باور را بقبوالند که وی اساسا در زندگی خود‪،‬‬ ‫هیچگاه متحمل شکست نشده و اگر کرسی ریاست جمهوری امریکا را نیز در‬ ‫اختیار بگیرد‪ ،‬این مساله می تواند برای مردم امریکا‪ ،‬منافع و مزایای زیادی را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫ترامپ پس از به قدرت رسیدن‪ ،‬تا حدی در این ویژگی خود غرق شد‬ ‫که عمیقا به شخصیتی خودشیفته تبدیل گشت که هر انکس را که در مقابل‬ ‫وی بایستد‪ ،‬با انوع و اقسام توهین ها و تحقیرها‪ ،‬حذف می کند‪ .‬او به نوعی‬ ‫نشان داد که هیچ گاه پذیرای شکست نیست‪ ،‬زیرا از منظر او‪ ،‬شکست در َبرن ِد‬ ‫ترامپ‪ ،‬هیچ جایگاهی ندارد‪ .‬این روحیه از جانب وی عمیقا به حامیانش نیز‬ ‫منتقل شده است‪.‬همین مساله یعتنی عدم پذیرش واقعیت ها و به طور خاص‬ ‫ِ‬ ‫ترامپ خودشیفته و حامیان افراطی اش را به تهدیدی جدی‬ ‫شکست است که‬ ‫علیه امریکا کنونی تبدیل کرده است‪ .‬این افراد در برهه کنونی به هر طریقی‬ ‫سعی دارند تا پیروزی طرف مقابل را زیر سوال ببرند و حتی با طرح تئوری های‬ ‫توطئه ای نظیر کیو انان (‪( )QANON‬اعتقاد به وجود یک دولت مخفی‬ ‫در امریکا که در کار های دولت ترامپ‪ ،‬انواع و اقسام کارشکنی ها را انجام‬ ‫می هد)‪ ،‬از این پیروزی ها و به طور خاص پیروزی شخص بایدن در انتخابات‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬امریکا‪ ،‬مشروعیت زدایی کنند‪ .‬در این راستا‪ ،‬ان ها از انجام هیچگونه‬ ‫اقدامی نظیر انجام فعالیت های تروریستی و یا خرابکاری نیز ابایی ندارند‪ .‬همین‬ ‫مساله‪ ،‬شرایط کنونی امریکا را در استانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن‬ ‫رئیس جمهور جدید امریکا‪ ،‬تا حد زیادی ملتهب کرده و بسیاری را از بیم‬ ‫انجام اقدامات ضدامنیتی‪ ،‬عمیقا نگران کرده است‪.‬‬ ‫وحشت امریکا در مورد احتمال خدشه دار شدن چهره بین المللی این‬ ‫کشور‬ ‫دولت های امریکا در دوره های مختلف‪ ،‬به نحو گسترده ای و در‬ ‫چهارچوب یک رویه منسجم‪ ،‬کشورشان را سمبل برخی ارزش ها نظیر‬ ‫دموکراسی‪ ،‬ازادی بیان‪ ،‬حقوق بشر و شکوفایی اقتصادی معرفی کرده اند و‬ ‫به نوعی تصویری شبیه به مدینه های فاضله را از امریکا در عرصه بین المللی‬ ‫ترویج کرده اند‪ .‬این رویه‪ ،‬به نوعی به یک قدرت نر ِم قابل توجه برای امریکا‬ ‫تبدیل شده و این کشور برای سال ها از دید بسیاری‪ ،‬قدرت برتر جهان و مدینه‬ ‫فاضله ای بوده که به دلیل ویژگی های درونی اش‪ ،‬همواره از خطر اقتدارگرایی‬ ‫مجید تخت روانچی مطرح کرد‬ ‫رفع تحریم ها؛ نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش‬ ‫برخالف جو عمومی جامعه که نسبت به تحوالت امریکا و روی کار‬ ‫امدنجو بایدن نگاهی مثبتدارد‪ ،‬معتقد است باید “واقع بین” باشیمو صبر‬ ‫کنیمببینیمکهبایدنتاچهاندازهبهحرف هاییکهدرکمپینانتخاباتی اش‬ ‫درباره برجام و بازگشت به این توافق مطرح کرد‪ ،‬پایبند است و اساسا در‬ ‫اجرایتعهداتشطبقبرجامتاچهاندازهمتعهد‪.‬‬ ‫صحبت درباره اینده مذاکرات با امریکا در چارچوب برجام را هم‬ ‫امری“مضر”وغیرمنطقیمی داندومیگویدچهمنفعتیداردهنوزنمی دانیم‬ ‫بازگشت امریکا به برجام اتفاق می افتد یا نه و این بازگشت چه کیفیتی دارد‬ ‫دربارهدستورکارکمیسیونمشترکبرجامیازمانبرگزاریانصحبت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برجام را مقوله ای متعلق به کشور و بر اساس تصمیم و منویات مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬شورای عالی امنیت ملی و دستورات مقام معظم رهبری‬ ‫می داند و معتقد است‪ ،‬االن در یکی از شرایط حساس برجام هستیم و‬ ‫صحبت از این که دولت بعدی امریکا با این توافق چه می کند و چه سیاستی‬ ‫اتحاذ می شود خیلی زود و پیش بینی درباره ان سخت است‪.‬‬ ‫قضاوت زودهنگام نداشتن درباره بایدن و سیاستش در مورد ایران و‬ ‫برجام و نیز رفع تحریم ها طبق برجام‪ ،‬نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش‪ ،‬دو‬ ‫موضوعی هستند که بارها بر ان تاکید می کند‪ .‬در عین حال که سعی دارد‬ ‫امید واهی به مردم درباره اینده ندهد‪ ،‬هم زمان تالش می کند سخنی نگوید‬ ‫که موجب ناامیدی انها شود؛ دو گانه ای که این روزها به سختی می توان در‬ ‫مرز ان حرکت کرد‪.‬‬ ‫مجید تخت روانچی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که‬ ‫مردم امروز تحت فشارهای اقتصادی‪ ،‬انتخابات امریکا و روی کار امدن‬ ‫جو بایدن و اینکه گفته است به برجام بازخواهد گشت‪ ،‬امید فراوان دارند که‬ ‫بازگشتامریکاموجبتسهیلوبازگشاییتعامالتگستردهایرانبادنیا‬ ‫شود‪ ،‬تا چه اندازه این امید و چشم انداز واقعی و قابل تحقق است؟ گفت‪ :‬ما‬ ‫وقتی درباره اقتصاد می خواهیم صحبت کنیم در دو بعد داخلی و خارجی‬ ‫قابل مالحظه و بررسی است‪ .‬اگر زیرساخت خوب در اقتصاد داشته باشیم از‬ ‫فرصت ها به شکلی مناسب و اگر زیرساخت ها خوب نباشد به همان میزان بر‬ ‫اقتصادتاثیرمنفیمیگذارد‪.‬‬ ‫با وجود زیرساخت های نامناسب اقتصادی شاید بهره ای که باید از‬ ‫گشایشتحریم هاببریممحققنشود‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر اقتصاد ما بر اساس ظرفیت ها در کشور و توانایی هایی‬ ‫که در ابعاد مختلف وجود دارد بتواند خوب عمل کند‪ ،‬از عنصر تجارت‬ ‫خارجی برای تقویت اقتصاد هم می توانیم استفاده کنیم‪ .‬در عین حال که‬ ‫نسبت به برداشته شدن تحریم ها به عنوان یک حق و از سویی به عنوان یک‬ ‫موضع اصولی تاکید داریم‪ .‬بنابراین رفع تحریم ها مهم است‪ ،‬اما با وجود‬ ‫زیرساخت هاینامناسباقتصادیشایدانبهرهایکهبایدازگشایش‬ ‫تحریم ها ببریم محقق نشود‪ .‬از این رو باید همزمان به رفع مشکالت اقتصادی‬ ‫همفکرکنیم‪.‬‬ ‫باید دید بازگشت بایدن به برجام کی و چگونه خواهد بود‬ ‫نباید تمام مسایل اقتصادیداخلی مان را به این مساله موکولکنیمکه‬ ‫بایدن چه می کند‬ ‫تختروانچیدربارهخوشبینینسبتبهجوبایدناظهارکرد‪:‬باید‬ ‫واقع بین باشیم و ببینیم وقتی بایدن به کاخ سفید می اید ایا به حرف هایی‬ ‫که تا االن زده عمل خواهد کرد یا خیر‪ .‬بعضی از روسای جمهور امریکا را‬ ‫دیده ایم که در دوره انتخابات یک چیز می گویند اما وقتی به کاخ سفید می‬ ‫ایند یه جور دیگر عمل می کنند‪ .‬باید دید بازگشت بایدن به برجام کی و‬ ‫چگونهخواهدبود‪.‬‬ ‫ایندیپلماتکشورمانخاطرنشانکرد‪:‬موضعمامشخصاست؛‬ ‫این که باید به طور کامل تحریم ها را بردارند‪ ،‬اگر این اتفاق بیفتد ما هم به‬ ‫تعهدات مان بازمی گردیم‪ .‬ماعجله ایدر اینکار نبایدداشته باشیم‪ .‬ممکن‬ ‫است دولت جدید امریکا به هر دلیلی در تاریخ‪ ۲۰‬ژانویه و بعد از ان‬ ‫موضعیدربارهبرجاماتخادنکند‪،‬اینمشکلانهاست‪.‬مانبایدتماممسایل‬ ‫اقتصادی داخلی مان را به این مساله موکول کنیم که بایدن چه می کند‪.‬‬ ‫تجارتخارجیوداخلیبههممرتبطهستندامااینکهبخواهیمصبرکنیم‬ ‫ببینیماوچهتصمیمیمی گیرددرستنیست‪.‬اگرتصمیمشمطابقباانچه‬ ‫ما اعالم کردیم‪ ،‬بود که بدون پیش شرط و بالفاصله به تعهداتش در برجام‬ ‫باز گردد‪ ،‬مشکلی نیست؛ اگر نه قصد بازی داشته باشند ان وقت ما هم بر‬ ‫هماناساستصمیممی گیریم‪.‬نمایندهدائمایراندرسازمانمللدرپاسخبه‬ ‫این پرسش که فرض کنیم بایدن بعد از تحلیف به سرعت بخواهد به برجام‬ ‫بازگردد در خوشبینانه ترین حالت حداقل دو ماه حداقل زمان نیاز است که‬ ‫در عمل نتیجه این بازگشت به لحاظ اقتصادی و سیاسی خود را نشان دهد‪،‬‬ ‫اما االن در جامعه این گونه به نظر می رسد جامعه انتظار دارد در‪ ۲۰‬ژانویه‬ ‫تحولی اساسی و بزرگ را شاهد باشند‪ .‬به مردم بگویید باید در‪ ۲۰‬ژانویه و‬ ‫روزهای بعد از ان دقیقا منتظر چه چیز باشند؟ اظهار کرد‪ :‬پیام ها به مردم در‬ ‫سطح عالی نظام‪ ،‬هم مقام معظم رهبری و هم رییس جمهور و دکتر ظریف‬ ‫داده شده است‪ .‬اینکه ما چشم داشته باشیم که در روز‪ ۲۰‬ژانویه چه اتفاقی‬ ‫می افتد درست نیست‪ .‬باید کار خودمان را انجام دهیم و منتظر اقدام انها‬ ‫باشیم‪.‬درمجموعمعتقدمبایدرویکارخودمانتمرکزداشتهباشیم‪.‬‬ ‫برایرفعتحریم هایککلمهکمتریابیشترازاجرایبرجامنمی خواهیم‬ ‫تخت روانچی درباره درخواست ایران برای رفع تحریم ها گفت‪ :‬در‬ ‫برجام مشخص است که چه تحریم هایی باید رفع شود‪ .‬ما عین همان را‬ ‫می خواهیماجراشود‪.‬مایککلمهکمتریابیشترنمی خواهیم‪،‬تنهادراین‬ ‫صورت است که رضایت ما جلب می شود‪ .‬نه اجازه می دهیم برجام مورد‬ ‫مذاکره مجدد قرار گیرد نه اینکه چیزی به ان اضافه شود‪.‬‬ ‫تازمانیکهدولتجدیدامریکابهتعهداتشبرنگرددفعالیت های‬ ‫هسته ای در حال انجام را ادامه می دهیم‬ ‫ظریف‪:‬ازنظررهبربرجامنهبویگندمی دهدونهدفنشدهاست‬ ‫گناهمایناستکهباکسانیمذاکرهکردمکهازان هاخوشمنمی اید‬ ‫محمد جواد ظریف در جلسه علنی‬ ‫صبح (سه شنبه) مجلس شورای اسالمی‬ ‫و در پاسخ به سوال محمدجواد کریمی‬ ‫قدوسی درباره ی مصاحبه وی با مجله‬ ‫اشپیگل و اینکه چرا سه هفته بعد از‬ ‫شهادت سردار سلیمانی کد مذاکره با‬ ‫امریکا را می دهید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ابتدا این‬ ‫را بگویم که این که من نتوانستم برای‬ ‫پاسخگویی به این سوال خدمت دوستان‬ ‫نماینده در کمیسیون شرف یاب شوم اصال‬ ‫جسارت به مجلس شورای اسالمی نبوده‬ ‫بلکه به دلیل مشغولیات بوده که گاهی‬ ‫امکان حضور به این دلیل فراهم نمی شود‪،‬‬ ‫البته کمیسیون بار دوم بود که برنامه ریزی‬ ‫می کرد‪ ،‬ولی من نتوانستم خدمت برسم و‬ ‫دلیلش اجالس سران استانه بود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه همچنین اظهار کرد‪:‬‬ ‫من جلو کری نماز خواندم ان هم وسط‬ ‫مذاکره و به او گفتم می خواهم به خودم‬ ‫یاداوری کنم که قَدَ ر قدرت خداست نه‬ ‫شما‪ ،‬من با صدام هم مذاکره کردم خیال‬ ‫می کنید از این که رو به روی صدام نشستم‬ ‫لذت بردم کار من این بود من ناگزیر بودم‬ ‫این را به عنوان گناه من ثبت نکنید ان‬ ‫شاءاهلل این ها کفاره گناهانمان خواهد بود‪.‬‬ ‫و زوال به دور است‪.‬‬ ‫این تصور و دیدگاه در مورد امریکا‪ ،‬در دوره ترامپ عمیقا دچار خدشه‬ ‫شده و شرکای بین المللی امریکا و حتی افکار عمومی جهانی‪ ،‬عمیقا‪ ،‬به‬ ‫امریکای کنونی و ساختار سیاسی و اجتماعی ان بی اعتماد هستند‪ .‬امریکا‬ ‫دیگر به زعم افراد و صاحب نظرانی نظیر دیوید فروم تحلیلگر ارشد نشریه‬ ‫اتالنتیک‪ ،‬مدینه فاضله جهانی نیست و همین مساله‪ ،‬بدون تردید‪ ،‬هزینه های‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را بر این کشور در کوتاه مدت و‬ ‫بلند مدت تحمیل خواهد کرد‪ .‬حتی عده ای معتقدند که اولویت اصلی بایدن‬ ‫پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری امریکا‪ ،‬تا حد زیادی باید معطوف به‬ ‫ترمیم چهره بین المللی امریکا باشد‪.‬در این چهارچوب‪ ،‬انچه در برهه کنونی‬ ‫مخصوصا‪ ،‬موجب نگرانی مقام های ارشد امریکایی و تصمیم سازان این‬ ‫کشور شده‪ ،‬این نکته است که مبادا حامیان افراطی ترامپ با انجام اقدامات‬ ‫غیرمعمول و شوکه کننده در استانه مراسم تحلیف جو بایدن و حتی در رو ِز‬ ‫مراسم تحلیف‪ ،‬امریکا را در عرصه جهانی بیش از پیش تحقیر کرده و مایه‬ ‫مضحکه بیشت ِر ان نزد رقبای بین المللی این کشور شوند‪ .‬شاید به همین دلیل‬ ‫باشد که در روز های اخیر‪ ،‬شاهد حضور گسترده و سنگین نیرو های امنیتی‬ ‫امریکایی در شهر واشنگتن و مراکز حساس و حیاتی این کشور جهت مقابله‬ ‫با هرگونه تحرک ضدامنیتی بوده ایم‪ .‬در واقع‪ ،‬امریکایی ها در برهه کنونی‬ ‫سعی دارند تا با امنیتی کردن فضا‪ ،‬تا جای ممکن خساراتی که حامیان افراطی‬ ‫ترامپ می توانند به وجهه بین المللی امریکا وارد اورند و به نحوی اشکار و‬ ‫عیان‪ ،‬به این مساله اشاره نیز می کنند را تا جای ممکن تقلیل دهند و از رخداد‬ ‫بحران های گسترده تر در کشورشان جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه اضافه کرد‪:‬‬ ‫تحلیلگران و وسائل ارتباط جمعی‬ ‫می گویند امریکا در سیاست فشار‬ ‫حداکثری خود شکست خورده و دلیلش‬ ‫هم مقاومت مردم ایران بوده است‪.‬‬ ‫دیپلماسی هم با استفاده از ابزار خود بر‬ ‫این موضوع تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من مصاحبه محکمی‬ ‫با مجله اشپیگل المان داشتم و چیزی‬ ‫نگفتم جز فرمایش رهبری که گفتند‬ ‫اگر امریکا به ‪ ۱+۵‬بازگردد ما مذاکره‬ ‫می کنیم و علتش که این را گفتم این بود‬ ‫که مانع شوم که امریکایی ها ادعا کنند‬ ‫ایران به دنبال دیپلماسی نیست‪ ،‬ابزار من‬ ‫در حوزه دیپلماسی هم کامال مشخص‬ ‫است و من وظیفه دارم از ان ابزار استفاده‬ ‫کنم امیدوارم که مورد قبول واقع شویم‪.‬‬ ‫ظریف یاداور شد‪ :‬ما در واقع در خط‬ ‫رهبری حرکت می کنیم ایشان هفته گذشته‬ ‫در سخنرانی شان فرمودند که عجله ای‬ ‫به بازگشت امریکا به برجام نداریم‪ .‬از‬ ‫نظر ایشان نه برجام بوی گند می دهد و‬ ‫نه دفن شده است‪ .‬مجلس هم قانونی که‬ ‫تصویب کرد برای اجرای برجام است‬ ‫نه دفن ان الاقل ریاست مجلس شورای‬ ‫اسالمی این طور به ما گفتند اقا هم گفتند‬ ‫ما عجله نداریم اگر امریکا تعهدات خود‬ ‫را اجرا کند و تحریم ها را بردارد می تواند‬ ‫برگردد و در ‪ ۱+۵‬بنشیند مبنای سیاست ما‬ ‫هم همین است و ریاست مجلس شورای‬ ‫اسالمی هم در این جلسه بود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه یاداور شد‪ :‬مالقات‬ ‫بنده نه یک هفته قبل از شهادت سردار‬ ‫بزرگ سلیمانی بلکه یک سال و نیم قبل‬ ‫از ان و برای ازاد کردن مسعود سلیمانی‬ ‫دانشمند بزرگ کشورمان بود که یک‬ ‫سال در بدترین شرایط اسیر امریکا بود‪.‬‬ ‫فردی که از طرف امریکا می خواست‬ ‫مذاکره کند اقایی را همراه اش اورد‬ ‫که بعدا معلوم شد او ‪ ۱۰‬سال در رژیم‬ ‫صهیونیستی بود ما او را نمی شناختیم او در‬ ‫جلسه یادداشت بر می داشت و بعد هم با‬ ‫من عکس گرفت‪.‬‬ ‫ظریف ادامه داد‪ :‬مسعود سلیمانی‬ ‫دانشمند ماست که در بند امریکایی ها‬ ‫بود او در هواپیما هم به من گفت که چه‬ ‫اتفاقاتی در امریکا برایش افتاده است‬ ‫گناه من هم این بود که برای ازادی اش‬ ‫باید با کسانی گفتگو می کردم که از ان ها‬ ‫هیچ خوشم نمی اید اگر هم پشت میز‬ ‫مذاکره لبخند می زنم برای این که مقاومت‬ ‫مردم ایران در برابر زورگویی ان ها را‬ ‫نشان دهم‪.‬‬ ‫وی بخشی از مصاحبه خود با مجله‬ ‫اشپیگل را برای نمایندگان خواند و‬ ‫گفت‪ :‬عین مصاحبه من با اشپیگل موجود‬ ‫است و این از محکم ترین مصاحبه هایم‬ ‫است اقا هم بار ها گفتند فالنی محکم‬ ‫حرف می زند‪ .‬من معتقد هستم ایاالت‬ ‫متحده امریکا از مردم ایران می ترسد‬ ‫مردم ایران مایه عزت و اقتدار ما هستند‬ ‫و انچه ایاالت متحده را شکست داده‬ ‫موشک های ما نیست ‪ -‬اگرچه ان هم مهم‬ ‫است – بلکه فرهنگ ایثار و شهادت این‬ ‫ملت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیاست خارجی در واقع‬ ‫وظیفه و هدفش جلوگیری از موفقیت‬ ‫سیاست های امریکا‪ ،‬رقبا و دیگران است‪.‬‬ ‫ابزار سیاست خارجی هم ابزار مشخصی‬ ‫است‪ .‬ابزار ما مذاکره‪ ،‬مصاحبه و ائتالف‬ ‫سازی است و ابزار دیگری نداریم خدا‬ ‫را شاکریم امروز که روز اخر ریاست‬ ‫جمهوری منحوس دونالد ترامپ است با‬ ‫پشتوانه مردم ایران توانستیم ترامپ را در‬ ‫سیاست خارجی شکست دهیم‪.‬‬ ‫این دیپلمات کشورمان در پاسخ به این پرسش که در هر حال در پنج‬ ‫سالگذشتهتغییراتسیاسی‪،‬منطقهایوبینالمللیزیادیاتفاقافتادهاست‪،‬‬ ‫جدای از این که در موارد برجامی و تعهدات طرف ها هم تغییراتی اتفاق‬ ‫افتاده است‪ ،‬حتی مسئوالن ایرانی اعالم کردند که حتما درباره بخش هایی‬ ‫ازبرجامازجملهمکانیسمماشهتمایلدارندتغییراتیانجامشود‪،‬اینکهمی‬ ‫گوییممذاکرهنمی کنیمراکمیتوضیحدهیدیعنیچه؟تاکیدکرد‪:‬ماتا‬ ‫زمانی که دولت جدید امریکا به تعهداتش برنگردد کارهایی که در حوزه‬ ‫فعالیت های هسته ای در حال انجام انها هستیم را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اول باید انها تحریم ها را لغو کنند و برگردند به تعهداتشان‬ ‫و ما هم برگردیم به تعهدات مان‪ ،‬ان وقت در جلسات کمیسیون مشترک‬ ‫برجام درباره مسایل و اجرای برجام صحبت می کنیم‪ .‬اما قویا معتقدم االن‬ ‫وقتش نیست که در این باره صحبت کنیم‪ .‬توپ االن در زمین انهاست‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که امریکا بود که از برجام بیرون رفت و تعهداتش را زیر‬ ‫پاگذاشت و دیگران را به اجرا نکردن تعهدات شان وادار کرد‪.‬‬ ‫وقتیهمهاعضایبرجامبهتعهدات شانبرگشتنددربارهایندهصحبت‬ ‫می کنیم‬ ‫ایندیپلماتکشورمانگفت‪:‬درقطعنامه‪ ۲۲۳۱‬کشورهایدیگرهم‬ ‫موظف هستند روابط تجاری و سیاسی خود را با ایران تسهیل کنند‪ .‬وقتی‬ ‫امریکا خودش تعهداتش را انجام نمی دهد و جلوی کشورهای دیگر را‬ ‫هم می گیرد‪ ،‬نقض فاحش برجام و قطعنامه است و در این شرایط امریکا‬ ‫در موقعیتی نیست که بگوید تکلیف من را روشن کن که در اینده چه کار‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬تا من (امریکا) به برجام برگردم‪ .‬حرف ما این است که شما از‬ ‫اول بی خود از برجام بیرون رفتی و االن زمان این نیست که درباره اینکه در‬ ‫ایندهچهبحث هاییرادرچارچوببرجاموکمیسیونمشترکصحبت‬ ‫میکنیم‪،‬صحبتکنیم‪.‬وقتیهمهبهتعهدات شانبرگشتنددربارهاینده‬ ‫صحبتمی کنیم‪.‬‬ ‫روایتهایمتضاد‬ ‫ازاستعفایرئیس‬ ‫خبر استعفای رئیس سازمان بورس اوراق بهادار که‬ ‫ظهر امروز از سوی خبرگزاری های رسمی منتشر شد‬ ‫ساعتی بعد با خبری از سوی صدا و سیما تکذیب شد‪.‬‬ ‫با این حال خبر تکذیب استعفا نیز از سوی مدیر روابط‬ ‫عمومی بورس “فیک” خوانده شد و وی بر استفای‬ ‫قالیباف اصل صحه گذاشت‪.‬‬ ‫ظهر سه شنبه ‪ 30‬دی ماه خبرگزاری مهر نوشت‪:‬‬ ‫حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس استعفا داد‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر شماری زیادی از سهامداران خرد‬ ‫با اعتراض شدید‪ ،‬به از دست رفتن سرمایه های خود در‬ ‫بازار بورس اعتراض کرده بودند‪.‬‬ ‫قالیباف اصل‪ :‬استعفا نکرده ام‬ ‫رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران در حاشیه‬ ‫جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‬ ‫اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت‪:‬‬ ‫استعفا نداده ام و نمی دانم خبر استعفای مرا چه کسی‬ ‫منتشر کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاید مرا برکنار کنند اما استعفا نداده‬ ‫ام‪ .‬اطالع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی‬ ‫منتشر کرده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار ‪:‬‬ ‫رئیس استعفا داده‬ ‫اما دقایقی قبل سیاوش وکیلی‪ ،‬مدیرروابط عمومی‬ ‫سازمان بورس در مصاحبه ای اعالم کرد‪ :‬خبر استعفای‬ ‫دکتر حسن قالیباف اصل از پست ریاست سازمان بورس‬ ‫درست است و در تارنمای رسمی سازمان بورس منتشر‬ ‫شده است‪.‬وی افزود‪ :‬اخباری که استعفای ایشان را‬ ‫تکذیب کرده ‪ ،‬فیک است‪.‬‬ صفحه 2 ‫کارگردان فیلم پرو مطرح کرد‪:‬‬ ‫سینمارفتن‪،‬ایینیبیجایگزیناست‬ ‫بهزاد نعلبندی کارگردان «پرو» با نگارش یادداشتی از مخاطبان سینما خواسته است این فیلم سینمایی را در سینماهای «هنروتجربه» تماشا کنند‪ .‬فیلم سینمایی «پرو» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد نعلبندی و تهیه کنندگی مهدی کوهیان پس از‬ ‫بازگشایی سینماها مجددا اکران خود را در سینماهای «هنروتجربه» اغاز کرده است‪«.‬پرو» داستان یک روز از زندگی سه شخصیت است که در نقاط مختلف تهران زندگی می کنند‪ .‬ان ها برای تهی ه لباسی برای عروسی از خانه خارج می شوند‪ ،‬ولی بدون‬ ‫انکه بدانند بر زندگی هم تاثیر می گذارند و موجبات تغییر مسیر زندگی یکدیگر می شوند‪.‬حال بهزاد نعلبندی با نگارش یادداشتی مخاطبان سینما را به تماشای فیلم سینمایی خود دعوت کرده است‪ .‬متن یادداشت به شرح زیر است‪«:‬یکسا ِل پر از درد و‬ ‫رنج کم کم دارد به اخر می رسد‪ .‬این روزها کمتر خانواده ای را می شود یافت که عزیزی را به واسطه ی این بیماری عالم گیر از دست نداده باشد یا زخمی از پنجه ی ان نچشیده باشد‪ .‬ولی باید دوباره از نو شروع کنیم‪ ،‬زخم ها را درمان کنیم و به امید‬ ‫فردا‪ ،‬از جا بلند شویم‪ ،‬ما به امید زنده ایم و دوباره خرابی ها را اباد می کنیم‪ .‬خوشبختانه اوضاع کمی بهتر شده و خبرهای خوبی هم در راه است‪ .‬یکی از این خبرهای خوب بازگشایی سینماهاست‪ .‬سالن های سینما اب و جارو شده و صندلی ها الکلی‪،‬‬ ‫ضیافت نور بر پرده ی نقره ای بر قرار است‪ ،‬اما بدون حضور تماشاگران سینما بی معنی است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 1 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1271‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫گفتوگوبارامینناصرنصیر‬ ‫طنزهایخوبکجارفتند؟‬ ‫گزارش‬ ‫رامین ناصرنصیر ضعف سریال های طنز تلویزیونی را نبود استمرار‬ ‫در پخش کارهای کمدی در سال های اخیر می داند؛ او همچنین‬ ‫می گوید خط قرمزهای کاذب باعث شده است تا سازندگان به سراغ‬ ‫موضوعات تکراری بروند که دیگر برای مخاطب جذاب نیست‪.‬‬ ‫رامین ناصرنصیر ـ بازیگر ـ درباره دالیل ضعف کیفی و کمبود‬ ‫سریال های طنز در تلویزیون طی سال های اخیر‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تلویزیون‬ ‫در مقطعی باکس به خصوصی برای تولید و پخش سریال های کمدی‬ ‫در نظر گرفته بود؛ به ویژه شبکه سه باکس شبانه پخش برنامه کمدی‬ ‫داشت و به طور مستمر از این شبکه کمدی تولید و پخش می شد‪.‬‬ ‫یکی از دالیل رشد و بالندگی‪ ،‬استمرار است‪ .‬در ان استمرا ِر پخش‬ ‫سریال های کمدی‪ ،‬تولیدکنندگان به تجربه های جدیدی دست‬ ‫می یافتند و رشد می کردند‪ .‬اما ان استمرار گذشته دیگر وجود ندارد‬ ‫و تولید سریال های کمدی مقطعی شده است‪ .‬برای مناسبت هایی مثل‬ ‫نوروز و ماه رمضان کار کمدی تولید می شد‪ .‬طبیعتا وقتی استمرار‬ ‫نیست خیلی از دستاوردهایی که به دست می اید ادامه پیدا نمی کند و‬ ‫در جایی توقف می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دلیل دیگر می تواند این باشد که گاهی اوقات سلیقه هایی‬ ‫که از طرف سفارش دهنده و مدیران تلویزیونی اعمال می شود‪،‬‬ ‫سلیقه هایی خوب و پیشرو نیست و یا گاهی کار به کسانی سپرده‬ ‫می شود که تجربه و مهارت کافی را برای ساخت کار کمدی ندارند‪.‬‬ ‫در نتیجه مخاطب هم مثل گذشته پیگیر نیست و تماشای کار کمدی‬ ‫امری اتفاقی شده و ممکن است کاری دیده شود یا نشود‪.‬‬ ‫این بازیگر طنز خط قرمزها را هم دلیل دیگری برای ساخته نشدن‬ ‫اثار قابل توجه کمدی در تلویزیون عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬نوک تیز‬ ‫پیکان کمدی همیشه متوجه مسایل اجتماعی است و خیلی اوقات به‬ ‫خاطر محافظه کاری برخی از مدیران خط قرمزهایی کاذب ایجاد و‬ ‫باعث می شود خیلی از مسایلی که مردم دوست دارند در کار کمدی‬ ‫ببینند را حذف کنیم و دستمایه هایی که می توان با ان شوخی کرد‪،‬‬ ‫محدود می شود‪ .‬موضوعات انقدر تکراری هستند که دیگر نمی توانند‬ ‫توجه مخاطب را جلب کنند‪ .‬مخاطب زمانی جذب یک کار نمایشی‬ ‫می شود که بتواند تصویری از خودش و مسایلی که با ان درگیر است‬ ‫را در ان اثار ببیند‪ .‬وقتی با مسایل و شخصیت هایی روبرو می شویم‬ ‫که ربطی به دنیای واقعی زندگی ما ندارند طبیعتا کمتر جذب کار‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫ناصرنصیر با بیان اینکه بازیگری جزو پرریسک ترین مشاغل در‬ ‫شرایط همه گیری کروناست‪ ،‬درباره شرایط کاری بازیگران در این‬ ‫دوران‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بازیگران جلوی دوربین امکان استفاده از ماسک را‬ ‫ندارند و همه توسط یک تیم ثابت گریم می شویم و از وسایل مشترکی‬ ‫برای گریم همه بازیگران استفاده می شود‪ .‬من به عنوان کسی که کم‬ ‫و بیش در این یک سال مشغول به کار بودم‪ ،‬دیدم که تا جایی که‬ ‫مقدور باشد سعی می کنند تا نکات بهداشتی را برای پیشگیری رعایت‬ ‫کنند اما قطعا همیشه مقداری ریسک وجود دارد‪ .‬در این مدت متاسفانه‬ ‫شاهد این بودیم که تعدادی از همکارانمان دچار کرونا شدند و برخی‬ ‫جانشان را هم از دست دادند‪.‬‬ ‫او در عین حال افزود‪ :‬پاندمی مساله بلندمدتی است و برخالف‬ ‫تصوری که در ابتدا داشتیم‪ ،‬کرونا ویروسی نیست که به سرعت پایان‬ ‫یابد؛ بنابراین نمی شود کار را متوقف کرد و ناچاریم هم به عنوان‬ ‫یک فعالیت اجتماعی و هم برای امرار معاش کار را ادامه دهیم‪ .‬این‬ ‫خوانندگان جوانی که به ساز‬ ‫تهیه کننده هامی رقصند!‬ ‫صدیق تعریف می گوید‪« ،‬تاریخ نشان‬ ‫داده است که اگر تعداد انگشت شماری‬ ‫از هنرمندان عاشق موسیقی نبودند‪،‬‬ ‫وضعیت موسیقی ایرانی از این هم بدتر‬ ‫بود؛ برای ادامه حیات موسیقی ایرانی‬ ‫نیاز به جانفشانی است؛ ولی پرواضح‬ ‫است که این امر از همه انتظار نمی رود؛‬ ‫اگرچه در طول تاریخ این جانفشانی ها‬ ‫باعث نجات هنر و فرهنگ شده است‪».‬‬ ‫صدیق تعریف سا ل ها به عنوان‬ ‫خواننده در حوزه موسیقی اصیل‬ ‫ایرانی و ُکردی و به عنوان ردیف دان‬ ‫موسیقی ایرانی فعالیت کرده و پار ه ای‬ ‫از هنرمندان مطرح موسیقی در محضر او‬ ‫درس اواز را فرا گرفته اند‪.‬‬ ‫خبرنگار موسیقی درباره پار ه ای از‬ ‫مسائل حوزه موسیقی با صدیق تعریف‬ ‫گفت وگویی انجام داده است که در‬ ‫ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید‪.‬‬ ‫در ابتدا از این هنرمند موسیقی که‬ ‫در دو حوزه موسیقی ایرانی و کردی‬ ‫فعالیت کرده است‪ ،‬درباره برنامه او برای‬ ‫ادامه فعالیت هایش سوال کردیم؛ گفت‪:‬‬ ‫در طول سا ل های فعالیتم به طور موازی‬ ‫به دو حوزه موسیقی ایرانی و ُکردی‬ ‫پرداخته ام و از حاال به بعد نیز همین‬ ‫گونه خواهد بود‪ .‬تا به حال هیچگاه‬ ‫پیش نیامده است که کاری برای انجام‬ ‫دادن نداشته باشم و همیشه مشغول اماده‬ ‫سازی‪ ،‬طراحی و ضبط کارهای جدید‬ ‫بود ه ام؛ البته در سا ل های اخیر حمایت‬ ‫از تولید کارهایمان به مراتب کمتر شده‬ ‫است که این امر باعث شده شرایط خوبی‬ ‫برای تولید اثار جدید نداشته باشیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امسال با توجه به شرایط‬ ‫دشوار اجتماعی و شیوع کرونا‪ ،‬شرایط‬ ‫برای همه سخت بود و در حوزه موسیقی‬ ‫نیز تهیه کنندگانی که باید روی تولید‬ ‫اثار موسیقی ایرانی سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ ،‬از انجایی که بازگشت سرمایه‬ ‫نخواهند داشت و هواداران موسیقی‬ ‫اصیل ایرانی کمتر می شود‪ ،‬حمایت‬ ‫نکردند‪ .‬به همین علت اجبارا به حمایت‬ ‫اسپانسرها از موسیقی اصیل ایرانی امیدی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫از این خواننده سوال کردیم که ایا‬ ‫ساخت تک اهنگ یا البومی را در‬ ‫دست تولید دارد؟ بیان کرد‪ :‬در درجه‬ ‫اول مایل هستم کارهای ناتمام مانده‬ ‫در استودیو را تکمیل و اماده کنم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر همانند سابق امکان پخش‬ ‫البوم وجود ندارد و تنها می توان با هزینه‬ ‫شخصی گاهی تک اهنگ تولید و قطعه‬ ‫تولید شده را در فضای مجازی منتشر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تعریف در ادامه درباره علت کمتر‬ ‫دیده شدن فعاالن موسیقی نواحی و‬ ‫ایرانی گفت‪ :‬دولت نماینده مردم در همه‬ ‫زمینه ها از جمله کارهای فرهنگی است‪.‬‬ ‫در نتیجه وظیفه حتمی و قطعی دولت و‬ ‫مسووالن فرهنگی است که از موسیقی ای‬ ‫که بار فرهنگی و تاریخی دارد و بخشی‬ ‫از مواریث ملی کشور به حساب می اید‪،‬‬ ‫حمایت کنند که البته به عقیده من مثل‬ ‫همیشه ارزوی عبثی بیش نیست‪ .‬تاکنون‬ ‫اگر عد ه ای از هنرمندان عاشق و از‬ ‫خودگذشته نبودند وضعیت از این هم که‬ ‫هست اشفته تر و اسفبارتر شده بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬موسیقی نواحی هم‬ ‫مانند دیگر ژانرهای جدی موسیقی به‬ ‫حمایت مالی کافی نیاز دارد و از انجا‬ ‫که این موسیقی هم بخشی از میرا ث ملی‬ ‫و فرهنگی است‪ ،‬برای صیانت و حفظ‬ ‫ان‪ ،‬نیاز به حمایت مالی است‪ .‬ولی این‬ ‫حمایت ها به هیچ وجه صورت نگرفته و‬ ‫نمی گیرد و به همین دلیل موسیقیدانان‬ ‫نواحی مختلف ایران در فقر زندگی‬ ‫می کنند و در اوج گمنامی و فقر و‬ ‫تنگدستی از دنیا می روند‪ ،‬بدون انکه‬ ‫جانشینی داشته باشند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫با رفتن حاج قربان سلیمانی (بخشی و‬ ‫نوازنده فقید دوتار شمال خراسان) یا‬ ‫شیرمحمد اسپندار (تنها دونلی نواز ایران)‬ ‫و بسیاران دیگری از این قبیل‪ ،‬بی جانشین‬ ‫ماند ه اند و می مانند و موسیقی شان با‬ ‫خودشان مدفون می شود‪.‬‬ ‫این هنرمند تصریح کرد که تاسف بار‬ ‫این است که هر چه زمان می گذرد‪ ،‬با‬ ‫نبود بزرگان موسیقی ایرانی و نواحی و‬ ‫حمایت نکردن از انها سرعت حرکتمان‬ ‫به طرف بی هویتی ملی بیشتر و بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در بخش پایانی گفت وگو از‬ ‫این خواننده سوال شد که چرا اغلب‬ ‫هنرمندان جوانی که در حوزه موسیقی‬ ‫ایرانی فعالیت دارند‪ ،‬روند کاری‬ ‫هنرمندان پاپ را در پیش گرفته اند؟‬ ‫پاسخ داد‪ :‬اصل‪ ،‬اساس و سیاست‬ ‫موسیقی کشور دست چند تهیه کننده‬ ‫طماع‪ ،‬کم فرهنگ و نااشنا با موسیقی‬ ‫افتاده است؛ به همین دلیل دریغا و دردا‬ ‫که دوستان جوانتری که می توانستند‬ ‫ادامه دهنده راه پدران و پیشینیانشان‬ ‫باشند‪ ،‬خودشان را دربست و تمام‬ ‫و کمال در اختیار این تهیه کنندگان‬ ‫موسیقی نادان گذاشته و کامال به ساز‬ ‫انها می رقصند‪ .‬موسیقی ای که اجرا‬ ‫می کنند‪ ،‬همگام با موسیقی شبه پاپ و با‬ ‫ساختاری پولساز است‪ .‬درواقع موسیقی‬ ‫این افراد هیچ نشانه ای از موسیقی جدی‬ ‫که ساختار کالسیک و هویت ملی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ندارد‪ .‬تنها هدف از برگزاری‬ ‫کنسرت انها این است که مردم سرگرم‬ ‫باشند‪ ،‬ساعاتی را خوش باشند و تفریح‬ ‫کنند‪ .‬امروزه در کشور کنسر ت ها به‬ ‫فضایی صرفا برای سرگرمی و وقت‬ ‫گذرانی مردم تبدیل شد ه اند که البته‬ ‫این امر در ذات خود اشکالی ندارد‬ ‫اما مشروط به اینکه ادرس غلط به‬ ‫مردم داده نشود و این افراد به موضوع‬ ‫اینترتیمنت و سرگرمی اذعان داشته باشند‬ ‫و ذهنیت مخاطبان را به بیراهه نکشانند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه متاسفانه وزارت ارشاد‬ ‫به شرط گردش مالی به تهیه کنندگان‬ ‫موسیقی اختیار تام داده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این امر باعث یک فاجعه شده است و‬ ‫شاید در سا ل های نزدیک نشانی از ایرانی‬ ‫بودن در موسیقی ما باقی نماند و فقط‬ ‫احتماال بتوان با رمل و اسطرالب و حدس‬ ‫و گمان نشانه های بسیار ضعیفی از ان‬ ‫موسیقی را پیدا کرد‪.‬‬ ‫همه گیری باعث شده تا میزان تولید هم در تلویزیون و هم در سینما‬ ‫به نسبت سال های گذشته کاهش پیدا کند و مساله بیکاری برخی از‬ ‫همکارانمان امسال مساله جدی تری بوده است‪ .‬بعضی از همکاران من‬ ‫که فقط در تئاتر فعال هستند‪ ،‬یک سال است که درامدی نداشته اند و‬ ‫هیچگونه کمک و بیمه بیکاری نیز نداشته اند؛ درامدی از سوی دولت‬ ‫برای کسانی که به خاطر پاندمی بیکار شدند وجود نداشته است‪ .‬این‬ ‫هنرمندان در شرایط سخت معیشتی به سر می برند و واقعا الزم است‬ ‫تا چاره ای اندیشیده شود و حمایت هایی برای کسانی که به کلی از‬ ‫فعالیت در طول یک سال گذشته محروم بودند‪ ،‬اندیشیده شود‪.‬‬ ‫این بازیگر که در سریال های نمایش خانگی «موچین» و «شهرزاد»‬ ‫بازی داشته است‪ ،‬درباره شرایط کار در دو قاب رسانه ای متفاوت ـ‬ ‫تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ـ اظهار کرد‪ :‬برای من فرقی ندارد‬ ‫که در تلویزیون و یا شبکه نمایش خانگی کار کنم‪ ،‬بیشتر نقشی که‬ ‫به من پیشنهاد می شود و قابلیت ها و امکانی که برای تجربه کارهای‬ ‫جدید برایم ایجاد می کند در انتخاب من اهمیت دارد‪ .‬اینکه کار از چه‬ ‫مدیومی پخش شود اهمیتش در رتبه های بعد قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ناصرنصیر که در رئالیتی شو «شب های مافیا» نیز حضور داشته‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نمایش خانگی در سال های گذشته این امتیاز را داشته‬ ‫ی و یا نوع ممیزی اش متفاوت با ممیزی تلویزیون بوده‬ ‫که میزان ممیز ‬ ‫و امکان پرداختن به بعضی از موضوعاتی که امکان طرح ان ها در‬ ‫قاب تلویزیون وجود نداشته در شبکه خانگی فراهم شده است‪ .‬در‬ ‫انجا می توان عمیق تر و با خط قرمزهای کم رنگ تری به موضوعات‬ ‫پرداخت؛ بنابراین دست سازندگان اثار نمایش خانگی بازتر بوده و‬ ‫به همین میزان استقبال مخاطبان هم از این اثار بیشتر بوده است‪ .‬در‬ ‫سریال های شبکه خانگی مخاطب می توانست مسایل واقعی تر و شبیه‬ ‫تر به زندگی اجتماعی خود را ببیند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته اخیرا نظارت بر شبکه خانگی هم جزو وظایف‬ ‫صداوسیما شده و این تغییر قطعا تاثیر خودش را می گذارد‪ .‬امیدوارم‬ ‫که تاثیر مخربی نداشته باشد و نخواهند که اثار شبکه نمایش خانگی‬ ‫را هم کامال شبیه اثار تلویزیونی کنند‪ ،‬زیرا در این صورت رقابت و‬ ‫تفاوتشان هم از بین می رود؛ البته چون این اتفاق تازه افتاده‪ ،‬قضاوت‬ ‫درباره اش زود است‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران افتتاح شد‬ ‫صالحی‪ :‬با مجازی شدن نمایشگاه کتاب‬ ‫شاهد کاهش تخلفات هستیم‬ ‫مراسمافتتاحنخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران‪،‬درموسسهخانهکتابوادبیاتایرانبا‬ ‫حضورسیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمی‪،‬محسنجوادیمعاونفرهنگیوزیر‬ ‫فرهنگوارشاداسالمی‪،‬ایوبدهقانکارمدیرعاملموسسهخانهکتابوادبیاتایران‪،‬هومان‬ ‫حسنپوررئیساتحادیهناشرانوکتابفروشاناغازشد‪.‬‬ ‫دراینمراسمسیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمیبااشارهبهویژگی های‬ ‫نمایشگاهمجازیکتابتهرانگفت‪:‬یکسالاستکهشرایطکروناییایرانوجهانرا‬ ‫دربرگرفته؛اینمسئلهدربخش هایمختلفتاثیرگذاشت‪.‬یکیازبخش هاییکهبهشدت‬ ‫تحتتاثیرشیوعاینبیماریقرارگفت‪،‬صنعتنشرایرانوجهاناست‪.‬صنعتنشرمادراین‬ ‫یکسالاسیبدیدهاستواینمسئلههنوزهمادامهدارد‪.‬براساسیکنظرسنجیحدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصدناشرانمعتقدبودند‪،‬صنعتنشرایراندرشرایطکروناییحداقلبیشاز‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اسیبدیدهاست‪w.‬‬ ‫ویافزود‪:‬تعطیلینمایشگاهبینالمللیکتابتهرانونمایشگاه هایاستانی‪،‬شرایطتعطیل‬ ‫وشبهتعطیلِ فضایخدماتیکشور‪،‬رویصنعتنشرماتاثیرگذاشتواینتاثیرگذاریکام ً‬ ‫ال‬ ‫ملموسومحسوسبود‪.‬ناشرانعلیرغمشرایطسختکروناییبهتکاپووفعالیتخویشادامه‬ ‫دادند و براساس یک نظرسنجی حدود‪ ۶۸‬درصد ناشران به میزان‪ ۶۷‬و‪ ۸‬دهم درصد کتاب‬ ‫چاپ اولی منتشر کردند و حدود‪ ۲۴‬درصد از ان ها بیش از‪ ۱۰‬عنوان کتاب در بازار نشر عرضه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وزیرفرهنگوارشاداسالمیبیانکرد‪:‬سهمکتابوکتابخوانیبرایرفعاضطرابناشی‬ ‫ازشیوعکرونادرکشورقابلتوجهبود‪.‬بهنحویکهکتابوکتابخوانیسهمبیشترینسبتبه‬ ‫قبلدراوقاتفراغتپیداکرد‪.‬پاره ایازاتفاقاتبهکمکامدتانشاندهدناشرانومخاطبانبه‬ ‫حوزهفرهنگمکتوبتوجهنشاندادند‪.‬دربرنامه هایفصلیموسسهخانهکتابوادبیاتایران‬ ‫درمجموعیکمیلیونو‪ ۲۰۰‬هزارکتاببهمبلغ‪ ۵۰‬میلیاردتومانفروختهشد‪.‬‬ ‫صالحیادامهداد‪:‬جریانفرهنگمکتوبمادرطوفانسهمگینکرونازنده‪،‬پویاوفعال‬ ‫است‪.‬کمکفضایمجازیبهفرهنگمکتوبدراینمدتشتاببیشتریپیداکرد‪ ۶۹.‬و‪۳‬‬ ‫دهمدرصدناشرانازفضایمجازیبرایتبلیغکتابهایشاناستفادهکردندواینمسئلهنشان‬ ‫می دهد‪،‬فضایمجازیدرایندوراندرحدانتقالمتننیستبلکهدرحوزهتولیدپادکست‪،‬‬ ‫قصهخوانیونقالیکتابهمواردشدهوباشیوه هایمتنوعیبهسمتتبلیغاتکتابحرکت‬ ‫می کند‪.‬حدود‪ ۵۰‬درصدسفارشاینترنتیکتابدردورانشیوعکروناوخریدازکتابفروشی ها‬ ‫‪ ۴۸‬درصد بود‪ ۴۶.‬و‪ ۶‬دهم درصد جامعه ما کتابخوان هستند و از این تعداد‪ ۱۹‬و‪ ۲‬دهم درصد‬ ‫کتابالکترونیکمطالعهمی کنند‪.‬اینمسئلهنشانمی دهدذائقهمصرفجدیدیدرکشور‬ ‫شکلگرفتهاست‪.‬‬ ‫ویبیانکرد‪:‬درنتیجهبرگزارینمایشگاهمجازیکتابتهرانبرایایرانیانیکهخارجاز‬ ‫کشورهستند‪،‬امکانمشاهدهکتاب هایفارسیفراهممی شود‪.‬همچنینمی توانخالصه هاییاز‬ ‫کتاب هارابهزبان هایمختلفدرسال هایایندهداشتوعدالتیفرهنگیرادرکشورایجاد‬ ‫کرد‪.‬درنتیجهبرگزارینمایشگاهمجازیکتابتهران‪،‬شاهدکاهشتخلفاتوهزینه های‬ ‫باالدستیخواهیمبود‪.‬قدرتکنترلموجوددرفضایمجازیازفروشکتاب هایغیرتوسط‬ ‫ناشرانجلوگیریمی کند؛مسئله ایکهدرنمایشگاهفیزیکیکتابدیدهمی شد‪.‬همچنین‪،‬ایوب‬ ‫دهقانکارمدیرعاملموسسهخانهکتابوادبیاتایران‪،‬دربارهنخستیندورهنمایشگاهمجازی‬ ‫کتابتهرانگفت‪:‬درنخستیندورهنمایشگاهمجازیکتابتهران‪،‬هزارو‪ ۷۲۵‬ناشرداخلیو‬ ‫‪ ۱۸۰‬ناشرخارجیشرکتکردهاند‪.‬تعداد‪ ۱۰۰‬هزارعنوانکتابدربخشکتاب هایداخلی‬ ‫نمایشدادهمی شودوباتوجهبهساختاراینرویدادفرهنگیامکانافزایشعناوینکتاب هادر‬ ‫این بخش تا‪ ۳۵۰‬هزار عنوان هم وجود دارد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬دربخشبینالمللنمایشگاهمجازیکتابتهران‪ ۱۰۹،‬مرکزازخارجازکشور‬ ‫واز‪ ۲۴‬کشورحضوردارند‪.‬برخیازکشور هابراینخستینباراستکهدراینرویدادفرهنگی‬ ‫شرکتکردندوپیشازایندرنمایشگاهبینالمللیکتابتهرانحضورنداشتند‪.‬قابلیتتبادل‬ ‫رایتهزارو‪ ۴۵۰‬عنوانکتابدرایننمایشگاهوجوددارد‪.‬همچنینکتاب هایبخشداخلیبا‬ ‫تخفیف‪ ۲۰‬درصدوکتاب هایخارجیباتخفیف‪ ۵۰‬تا‪ ۷۰‬درصدفروختهمی شوند‪.‬کتاب ها‬ ‫رایگانبهدربمنازلمی رسند‪.‬‬ ‫رئیسموسسهخانهکتابوادبیاتایرانادامهداد‪:‬امکانجستجویکتاببراساسنام‬ ‫مولفوناشروهمچنینجستجویپیشرفتهکتابدرسایتنمایشگاهمجازیکتابتهرانوجود‬ ‫دارد‪.‬دستهبندیسابقنمایشگاهبینالمللیکتابتهراندراینرویدادفرهنگیوجوددارد‪.‬‬ ‫پنلرایگانبهناشراناختصاصدادهشدهوهمچنینمعاونتفرهنگیوزارتفرهنگوارشاد‬ ‫اسالمیپستکتاب هایناشرانباقیمتکمتراز‪ ۵۰‬هزارتومانرابا‪ ۲۵‬درصدتخفیفوبیشاز‬ ‫اینمبلغرابستهبهمیزانمسیربا‪ ۵۰‬تا‪ ۷۵‬درصدتخفیفبرایمخاطبانارسالمی کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 1 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1271‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫افزایش‪100‬ترابایتیترافیکروبیکادرایامفاطمیه‬ ‫در روزهای پخش زنده هیئت ها در روبیکا‪ ،‬ترافیک این اپلیکیشن بیش از ‪ ١٠٠‬ترابایت افزایش داشته است‪.‬همراه اول و روبیکا به مناسبت این ایام‪ ،‬خدمات ویژه ای از قبیل «اینترنت رایگان»‪« ،‬پخش زنده مراسم»‪« ،‬راه اندازی‬ ‫هیئت سیار عقیق فاطمی» و «ویژه برنامه باب القبله» را به منظور ترویج شعائر مذهبی و خدمت رسانی به عزاداران فاطمی ارائه کردند‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که استقبال از پخش زنده هیئت ها در روبیکا روزبه روز بیشتر شده و در شب چهارم (‪ ٢٨‬دی ماه) برگزاری انالین مراسم ‪ ١٠٠٠‬هیئت‪ ،‬به رکورد بیش از ‪ ١.۴‬میلیون تماشا در روبیکا رسید‪.‬‬ ‫نرخ تماشا در روزهای اول تا سوم نیز به ترتیب ‪ ١.٧‬میلیون‪ ٢.٨ ،‬میلیون و ‪ ۴.٣‬میلیون (انالین و افالین) بوده است‪.‬‬ ‫در ساعت ‪ ٢١‬شب های مذکور (‪ ٢۵‬تا ‪ ٢٨‬دی ماه) تعداد کاربران متصل نسبت به ساعت قبل از ان ‪ ۵۰‬درصد بیشتر بوده و در ان بازه زمانی ترافیک روبیکا ‪ ١٠١‬ترابایت افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرانبیمهاسیاازتالش‬ ‫مدیرعاملوهیاتمدیرهسابق‬ ‫قدردانیکردند‬ ‫گزارش‬ ‫مسعودبادین‪:‬عملکردبیمهاسیادردو‬ ‫سال اخیر با توجه به همدلی اعضای هیات‬ ‫مدیرهوکارکنانشرکت‪،‬بسیاردرخشان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه اسیا‪،‬‬ ‫ایین تقدیر از عملکرد و تالش مدیرعامل و‬ ‫همچنینهیاتمدیرهسابقبیمهاسیا‪،‬باحضور‬ ‫مدیران این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در این مراسم که‬ ‫اعضایهیاتمدیره‪،‬معاونانمدیرعاملو‬ ‫مدیرانبیمهاسیاحضورداشتند‪،‬مسعودبادین‬ ‫نایبرییسهیاتمدیرهومدیرعاملبیمهاسیا‬ ‫در سخنانی‪ ،‬با قدردانی از زحمات اعضای‬ ‫پیشینهیاتمدیره‪،‬اظهارداشت‪:‬بیمهاسیا‬ ‫در دوسال گذشته‪ ،‬در شرایط بسیار سختی‬ ‫اداره شد‪ .‬اما با وجود شیوع ویروس کرونا و‬ ‫فشارهایاقتصادی‪،‬خدماتبسیارخوبیارائه‬ ‫شد و عملکرد بیمه اسیا در این سال ها بسیار‬ ‫درخشانبود‪.‬‬ ‫مدیرعاملبیمهاسیاافزود‪:‬دستاوردهای‬ ‫ارزشمندبیمهاسیاحاصلتالشهمهکارکنان‬ ‫و شبکه فروش در اقصا نقاط کشور بود که‬ ‫همواره هیات مدیره را در پیشبرد برنامه ها و‬ ‫تحققاهداف‪،‬یاریمیکنند‪.‬‬ ‫نایبرئیسهیاتمدیرهبیمهاسیا‪،‬‬ ‫افزایشبیسابقهتسهیالترفاهیومالیبرای‬ ‫کارکنان و شبکه فروش را در این دوره‪ ،‬از‬ ‫دستاوردهای مهم و حاصل توجه و تالش‬ ‫ویژه هیات مدیره به نیروی انسانی به عنوان‬ ‫سرمایهاصلیشرکتخواندوتاکیدکرد‪،‬‬ ‫درایندهنیزباعملکردوهماهنگیمناسب‬ ‫بانک ملی ایران افزایش سرمایه داد‬ ‫گزارش‬ ‫بانک ملی ایران افزایش سرمایه ‪ 365‬درصدی را عملیاتی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬افزایش سرمایه این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و در راستای اجرای‬ ‫ماده ‪ 14‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی صورت گرفت‪.‬‬ ‫بر این اساس اقدامات الزم به منظور افزایش سرمایه ‪ 724‬هزار و ‪ 358‬میلیارد ریالی بانک ملی ایران انجام شد‪.‬‬ ‫با این افزایش سرمایه ‪ ،‬سرمایه بانک از ‪ 198‬هزار و ‪ 566‬میلیارد ریال به ‪ 922‬هزار و ‪ 924‬میلیارد ریال ارتقا یافت‪.‬‬ ‫اجرای ضوابط مقابله با پول شویی هنگام ارائه خدمات‬ ‫بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تاکید است‬ ‫از سوی رئیس هیئت مدیره مطرح شد‪:‬‬ ‫در بخش های مختلف شرکت‪ ،‬این روند به‬ ‫صورت ایده ال تداوم پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬ماه های پایانی سال را با‬ ‫اهمیت خواند و گفت‪ :‬کنترل و نظارت‪،‬‬ ‫ریسکسنجیمناسبودقتدرعملیاتبیمه‬ ‫ای در این مدت را باید بسیار جدی بگیریم تا‬ ‫بتوانیم خود را برای سال اینده اماده کنیم‪.‬‬ ‫مسعود بادین در پایان‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫اینجانب و اعضای محترم هیات مدیره‪ ،‬دست‬ ‫همراهی کلیه همکاران و شبکه فروش را در‬ ‫دستیابیبهاهدافعالیهشرکت‪،‬بهگرمیمی‬ ‫فشاریموازپیشنهادهاوراهکارهایسازنده‬ ‫استقبالمیکنیم‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در اغاز این‬ ‫مراسم‪،‬فضلهاشمی‪،‬مدیربیمههایشخص‬ ‫ثالثاتومبیلبیمهاسیابهنمایندگیازمدیران‬ ‫شرکت‪ ،‬از دو سال حضور و تالش مدبرانه‬ ‫مدیرعاملو همراهیهیئتمدیرهمتعهد‪،‬‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬پاندومی کرونا و شرایط‬ ‫سختاقتصادیباعثنشدتیممقتدرمدیریتی‬ ‫بیمه اسیا دست از تالش بردارند و هم اکنون‪،‬‬ ‫شاهددستاوردهایبزرگیدرحوزهعملیات‬ ‫بیمهگری‪،‬مالیوسرمایه گذاریهستیمکه‬ ‫به اذعان همه کارشناسان و صاحب نظران‪ ،‬در‬ ‫صنعتبیمهمثالزدنیاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نگاه بلند مدت و دوراندیشانه‬ ‫مدیرعامل در شرکت و اجازه حضور به‬ ‫سالیقمختلفمدیریتیوعملکردیدر‬ ‫این مدت‪ ،‬از ویژگی های بارز بیمه اسیا در‬ ‫دوسال گذشته بود که سبب شد دستاوردهای‬ ‫ماندگاری در شرکت به ارمغان اید‪.‬‬ ‫تولیدیکسالهکنسانتره‬ ‫در ‪ 10‬ماه محقق شد‬ ‫گزارش‬ ‫به گفته فتاحی‪ ،‬تمامی واحدهای اجرایی‬ ‫بانک توسعه تعاون به منظور جلوگیری از‬ ‫تبعات احتمالی‪ ،‬هنگام ارائه هرگونه خدمات‬ ‫بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب‪ ،‬وصول‬ ‫چک و امضاء اسناد تعهداور از هویت‬ ‫متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت‬ ‫شناسایی حساب های اجاره ای در شعب‬ ‫خود‪ ،‬ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات‬ ‫بانکی به این قبیل حساب ها‪ ،‬مراتب را سریعاً‬ ‫به اداره کل مبارزه با پول شویی و تامین مالی‬ ‫تروریسم گزارش می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه‬ ‫تعاون‪ ،‬سید باقر فتاحی‪ ،‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫با تاکید بر اینکه اجرای ضوابط مقابله با‬ ‫پول شویی هنگام ارائه خدمات بانکی در‬ ‫شعب بانک توسعه تعاون مورد تاکید است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بنا به گفته مسئولین قضایی‬ ‫و امارهای موجود‪ ،‬در بررسی بسیاری از‬ ‫پرونده های قضایی مطرح شده در دادسرای‬ ‫عمومی و انقالب به ویژه در پرونده های‬ ‫مرتبط با قاچاق کاال و ارز و پرونده های‬ ‫فرار مالیاتی‪ ،‬مرتکبین جرائم با در اختیار‬ ‫گرفتن اوراق هویتی اشخاص غیر که‬ ‫عمدتاً اشخاص بی بضاعت و اسیب دیده‬ ‫اجتماعی هستند اقدام به افتتاح حساب‬ ‫بانکی به نام ایشان کرده یا با سوءاستفاده‬ ‫از حساب اشخاص صغیر یا اتباع خارجه‬ ‫و‪ ...‬با در اختیار گرفتن حساب های بانکی‬ ‫متعدد به صورت اجاره ای عملیات خود را‬ ‫با تراکنش بسیار ا ن ها به منظور پول شویی و‬ ‫فرار مالیاتی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین در حال حاضر اجاره‬ ‫کردن حساب تنها باهدف انجام فعالیت های‬ ‫مجرمانه صورت می گیرد‪.‬‬ ‫فتاحی تاکید کرد‪ :‬اداره کل سازمان ها‬ ‫و روش های بانک توسعه تعاون به منظور‬ ‫جلوگیری از تبعات احتمالی‪ ،‬طی ابالغیه ای‬ ‫بر رعایت تمامی ضوابط و مقررات ناظر بر‬ ‫پول شویی و دستورالعمل های بانک مرکزی‬ ‫که طی بخشنامه ها و اطالعیه ها به واحدهای‬ ‫ستادی و اجرایی ابالغ شده‪ ،‬مجددا ً تاکید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول در بانک‬ ‫توسعه تعاون در این ابالغیه امده است‪:‬‬ ‫کلیه واحدهای اجرایی می بایست به منظور‬ ‫جلوگیری از تبعات احتمالی در زمان ارائه‬ ‫کلیه خدمات ازجمله افتتاح انواع حساب ها‪،‬‬ ‫وصول چک و امضاء اسناد تعهداور‪ ،‬از‬ ‫هویت متقاضیان مشتریان اطمینان حاصل‬ ‫نموده و در صورت شناسایی حساب های‬ ‫اجاره ای در شعب خود‪ ،‬ضمن جلوگیری از‬ ‫ارائه انواع خدمات بانکی به ایشان‪ ،‬مراتب‬ ‫را سریعاً به اداره کل مبارزه با پول شویی و‬ ‫تامین مالی تروریسم گزارش نمایند‬ ‫تقدیرفرماندارالهیجانازبانکپارسیان‬ ‫از بانک پارسیان درکارگروه اشتغال و‬ ‫سرمایه گذاری شهرستان الهیجان تجلیل شد‪.‬‬ ‫یونس محمودی‪ ،‬فرماندار شهرستان‬ ‫الهیجان درکارگروه اشتغال وسرمایه گذاری‬ ‫این شهرستان با اعطای لوح تقدیر به رییس‬ ‫شعبه الهیجان بانک پارسیان‪ ،‬ازهمکاری و‬ ‫تالش های صادقانه رییس وکارکنان این شعبه‬ ‫در ارایه تسهیالت اشتغالزایی تقدیرکرد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ در راسـتای اجرای برنامه ها‬ ‫وسـیاست های بانک پارسیان مبنی بر ارایه‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی و همچنین‬ ‫حمایت از اقشار محروم و اسـیب پذیر و‬ ‫ایجاد و توسـعه اشـتغال پایدار‪ ،‬همکاران‬ ‫شعبه الهیجان با ارائه خدمات مطلوب به این‬ ‫اقشار توانستند در این خصوص نقش موثری‬ ‫ایفا نمایند‪.‬‬ ‫درچهارمیندورهممیزی‪HSEE‬واحدهایتابعهایمیدرواعالمشد؛‬ ‫با تالش مستمر و شبانه روزی‬ ‫کارگران‪ ،‬کارکنان‪،‬مهندسان و‬ ‫مدیران سخت کوش چادرملو‪ ،‬سومین‬ ‫رکورد تولید کنسانتره طی سال‬ ‫جاری در این شرکت شکسته شد ‪.‬‬ ‫مهندس حمید جهانی مدیر مجتمع‬ ‫معدنی چادرملو صبح امروز با اعالم‬ ‫این خبر گفت ‪:‬‬ ‫این موفقیت ها با رهنمودها‪،‬‬ ‫پیگیری ها و ایجاد عوامل انگیزشی‬ ‫مدیر عامل محترم چادرملو در بین‬ ‫کارکنان در حالی کسب شده است‬ ‫که بدلیل مشکالت ناشی از کمبود‬ ‫انرژی برق و درخواست وزارت نیرو‪،‬‬ ‫خطوط تولید کنسانتره چند روز‬ ‫متوقف بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود با این میزان تولید‪،‬‬ ‫قادر گشتیم از مرز برنامه پیش بینی‬ ‫شده( ‪ 9‬و نیم میلیون تن )کنسانتره‬ ‫برای سال جاری عبور کنیم و یک‬ ‫بار دیگر افتخار جدیدی برای شرکت‬ ‫کسب نمائیم‪.‬‬ ‫بانکمسکنابالغکرد‬ ‫افزایشسقفتسهیالتمسکنایثارگران‬ ‫گزارش‬ ‫سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن‬ ‫ایثارگرانافزایشیافت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫بانک مسکن در ابالغیه ای از افزایش سقف‬ ‫تسهیالت فردی ساخت و خرید مسکن ایثارگران‬ ‫در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬سقف تسهیالت ساخت و خرید‬ ‫مسکن ایثارگران از این پس در چهار طبقه بندی‬ ‫مختلفمتناسببامشخصاتجغرافیاییمحل‬ ‫تقاضا‪ ،‬افزایش خواهد یافت‪ .‬این اقدام در راستای‬ ‫افزایش قدرت خرید و ساخت مسکن در میان این‬ ‫گروه از متقاضیان مسکن انجام خواهد شد‪ .‬بانک‬ ‫مسکن از سال های گذشته تاکنون اقدام به پرداخت‬ ‫تسهیالت خرید و ساخت مسکن به گروه ها‬ ‫واقشار مختلف کرده است که پرداخت تسهیالت‬ ‫مسکن به ایثارگران نیز یکی از این اقدامات به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫در ابالغیه افزایش سقف تسهیالت خرید و‬ ‫ساخت مسکن ایثارگران که توسط بانک مسکن‬ ‫صادر شده است امده است‪ :‬در اجرای مفاد بند‬ ‫“د” تبصره (‪ )17‬قانون بودجه سال ‪ 1399‬و به استناد‬ ‫نام ه شماره ‪ 99/172554‬مورخ ‪ 1399/06/04‬بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬افزایش سقف‬ ‫فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران‬ ‫در سال ‪ 1399‬به ازای هر واحد مسکونی به شرح‬ ‫ذیل جهت ابالغ به واحدهای اجرایی اعالم می‬ ‫شود‪:‬‬ ‫ در شهرهای با جمعیت بیش از یک‬‫میلیون نفر یک میلیارد و ششصد میلیون‬ ‫(‪000‬ر‪000‬ر‪600‬ر‪ )1‬ریال معادل ‪ 160‬میلیون تومان‪.‬‬ ‫دریافتتندیسولوحتقدیرتوسطشرکت‬ ‫توسعهفراوریصنایعومعادنماهانسیرجان‬ ‫شرکت توسعه فراوری صنایع صنایع و معادن ماهان سیرجان‬ ‫همچنین بهترین رشد عملکرد‬ ‫و معادن ماهان سیرجان در‬ ‫چهارمین دوره ممیزی ‪ HSEE‬نسبت به ادوار گذشته (‪۱۱۵‬‬ ‫درصد افزایش رشد عملکرد) را‬ ‫واحدهای تابعه ایمیدرو که به‬ ‫صورت انالین در تهران برگزار در بین واحدهای تابعه سازمان‬ ‫ایمیدرو کسب کرد‪.‬‬ ‫شد‪ ،‬تندیس و لوح تقدیر این‬ ‫چهارمین دوره ممیزی‬ ‫دوره را دریافت کرد‪.‬‬ ‫‪ HSEE‬واحدهای تابعه‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬روز دوشنبه به صورت‬ ‫گروه مالی گردشگری‪ ،‬در این‬ ‫ویدئوکنفرانس و با حضور‬ ‫دوره ممیزی‪ ،‬شرکت توسعه‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫فراوری صنایع و معادن ماهان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫سیرجان به عنوان بهر ه بردار‬ ‫شرکت توسعه فراوری‬ ‫معدن شماره ‪ 5‬گل گهر‪ ،‬بابت‬ ‫صنایع و معادن ماهان سیرجان از‬ ‫سطح عملکرد خوب‪ ،‬رتبه‬ ‫شرکت های تابعه هلدینگ ماهان‬ ‫چهارم را در بین ‪ 44‬شرکت را‬ ‫وابسته به گروه مالی گردشگری‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت توسعه فراوری‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫سرپرست سازمان صمت استان‪:‬‬ ‫سهمیهاختصاصیروغنبهخراسانشمالیکاملجذبنشدهاست‬ ‫سرپرست سازمان صمت خراسان شمالی گفت‪ :‬سهمیه روغن خوراکی که در سال جاری به استان اختصاص یافته بود به طور کامل جذب نشده است‪.‬علی اصغر رضا زاده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬میزان سهمیه اختصاصی روغن برای سال جاری ‪۹۶۸‬‬ ‫تن است که تاکنون ‪ ۵۳۷‬تن جذب شده است‪.‬وی افزود‪ :‬از سوی دیگر روغن برای بخش صنف و صنعت نیز اختصاص یافته است که از میزان عدد اختصاصی فقط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬تن مباشر توانسته جذب کند‪.‬رضازاده در ارتباط با صف های‬ ‫تشکیل شده برای دریافت روغن جلوی درب فروشگاه ها بیان کرد‪ :‬از انجاییکه در تامین روغن خام وقفه ای ایجاد شد و همین امر موجب شد تا تولید روغن خوراکی در کارخانجات کاهش یابد اما طی چند روز گذشته از سوی وزارت‬ ‫صمت اعالم شد که مشکل تامین روغن خام حل و این روغن به کارخانجات اختصاص یافته است‪.‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر روزانه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۳۰‬تن روغن خوراکی وارد استان و در میان مردم توزیع می شود اما هم اکنون روغن در قفسه های‬ ‫فروشگاه چیده می شود و بعد از نیم تا یک ساعت قفسه ها خالی می شود و در واقع تعدادی از افراد بیش از نیاز خرید می کنند‪.‬‬ ‫طرحارجاعصندوق‬ ‫بیمهسالمتهمگانیدر‬ ‫چهارمحالوبختیاریاغازشد‬ ‫گزارش‬ ‫مدیریت بیمه سالمت چهارمحال‬ ‫و بختیاری گفت‪ :‬طرح ارجاع‬ ‫صندوق بیمه سالمت همگانی در‬ ‫استان اغاز شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬قیصر حافظی در نشست خبری‬ ‫با خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬اجرای‬ ‫طرح ارجاع صندوق بیمه سالمت‬ ‫همگانی شامل بیمه شدگانی که در‬ ‫شهرهای باالی ‪ 20‬هزار نفر جمعیت‬ ‫هستند اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ 400‬هزار‬ ‫نفر از جمعیت استان در شهرهای‬ ‫زیر ‪ 20‬هزار نفر زندگی می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در چهارمحال و بختیاری ‪6‬‬ ‫شهر باالی ‪ 20‬هزار نفر شهرکرد‪،‬‬ ‫لردگان‪ ،‬بروجن‪ ،‬فارسان‪ ،‬فرخشهر و‬ ‫هفشجان مشمول این طرح می شوند‬ ‫که باالترین میزان مربوط به شهرکرد‬ ‫‪ 18‬هزار و ‪ 225‬نفر است‪ ،‬پس از ان‬ ‫لردگان با ‪ 8‬هزار‪ ،‬بروجن ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 600‬و فارسان با ‪ 6‬هزار و ‪ 200‬نفر‬ ‫بیشترین امار مربوط به طرح را به‬ ‫خود اختصاص داد ه اند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان با‬ ‫اشاره به عنوان داشت‪ :‬در صندوق‬ ‫بیمه روستایی ‪ 465‬هزار نفر‪ ،‬در‬ ‫صندوق بیمه کارمندی ‪ 80‬هزار‬ ‫نفر و در صندوق سایر اقشار بیمه‬ ‫سالمت‪ 20‬هزار نفر تحت پوشش‬ ‫خدمات بیمه سالمت قرار دارند‪،‬‬ ‫همچنین همه مددجویان کمیته‬ ‫امداد تحت پوشش بیمه سالمت قرار‬ ‫گر فتند ‪.‬‬ ‫حافظی تصریح کرد‪ :‬طرح ارجاع‬ ‫صندوق بیمه سالمت همگانی برای‬ ‫افرادی است که از هیچ نوع بیمه ای‬ ‫برخوردار نیستند‪ ،‬این طرح منجر به‬ ‫استفاده از پزشک خانواده می شود‬ ‫که برای بیمه شدگان توسط پزشک‬ ‫پرونده الکترونیکی تشکیل و همه‬ ‫اطالعات مربوط به سوابق بیماری‪،‬‬ ‫بیمار ی ها و مسائل ژنتیکی خانواده‪،‬‬ ‫داروها و خدمات تجویز شده قبلی‬ ‫در ان درج و نسخه نویسی کاغذی‬ ‫حذف می شود‪.‬‬ ‫وی با ییان اینکه فراخوان‬ ‫پزشکان برای حضور در این طرح‬ ‫انجام شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫طرح ارجاع صندوق بیمه سالمت‬ ‫همگانی هر هزار و ‪ 500‬نفر به یک‬ ‫پزشک دوشیفت ارجاع یا هر ‪750‬‬ ‫نفر به یک پزشک تک شیفت معرفی‬ ‫می شوند و پزشکان دوشیفت در‬ ‫اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال‬ ‫و بختیاری با اشاره به اینکه در طرح‬ ‫ارجاع صندوق بیمه سالمت همگانی‬ ‫بیماران پزشکان برای ارائه خدمات‬ ‫پزشک خانواده هر نفر ماهانه ‪ 5‬هزار‬ ‫تومان دریافت خواهد کرد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این طرح افراد دیابتی و‬ ‫دارای فشار خون همچنین بیماران‬ ‫خاص شناسایی و نشا ن دار شده که‬ ‫توسط پزشک خانواده پیگیری مستمر‬ ‫می شوند‪ ،‬بیمارانی که نیاز به ارجاع‬ ‫به پزشک متخصص و فوق تخصص‬ ‫دارند از طریق پزشک عمومی ارجاع‬ ‫داده می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در شهرهایی‬ ‫که تعداد بیمه شدگان کمتر از ‪20‬‬ ‫هزار نفر است‪ ،‬همه بیمه شدگان به‬ ‫یک پزشک ارجاع داده می شوند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ارجاع الکترونیک‬ ‫در همه صندو ق های بیمه سالمت‬ ‫فعال بود و اکنون این خدمت در‬ ‫طرح ارجاع صندوق بیمه سالمت‬ ‫همگانی به صورت پایلوت در‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری اجرا و‬ ‫بیمه شدگان می توانند بدون وقفه از‬ ‫خدمات ارجاع استفاده کنند‪.‬‬ ‫حافظی بیان کرد‪ :‬در استان از‬ ‫نظر پراکندگی جمعیت و تعداد‬ ‫پزشک عمومی در وضعیت مناسبی‬ ‫قرار داریم به طور ی که در شهرهای‬ ‫باالی ‪ 20‬هزار جمعیت استان ‪50‬‬ ‫پزشک عمومی فعال هستند و پزشک‬ ‫مکلف است در ‪ 6‬ماه ابتدایی معاینه‬ ‫اولیه انجام و بیماران مبتال به دیابت‬ ‫و فشارخون باال را احصا و اعالم‬ ‫کنند‪.‬مدیرکل بیمه سالمت استان‬ ‫با اشاره به اجرای ‪ 100‬درصدی‬ ‫حذف کاغذ از خدمات بیمه سالمت‬ ‫استان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حذف کاغذ از‬ ‫روند درمان طبق برنامه پنجم و ششم‬ ‫توسعه و قوانین بودجه انجام و شیوع‬ ‫کرونا نیز دلیلی برای حذف ارتباط‬ ‫فیزیکی و مستقیم پزشک بیمار شده‬ ‫است‪ .‬خدما ت دهی الکترونیک در‬ ‫راستای اجرای عدالت در سالمت و‬ ‫دسترسی همگانی به خدمات بیمه ای‪،‬‬ ‫افزایش و پایدار بودن منابع در‬ ‫سالمت و توزیع مناسب منابع انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬همه بدهی‬ ‫مربوط به سال گذشته به موسسات‬ ‫طرف قرارداد بیمه سالمت پرداخت‬ ‫شده و بدهی مراکز خصوصی امسال‬ ‫نیز تا اذرماه پرداخت شده و از‬ ‫مزایای طرح ارجاع صندوق بیمه‬ ‫سالمت همگانی شفافیت و سرعت‬ ‫در پرداخت است‪.‬‬ ‫حافظی با اشاره به بیمه‬ ‫تکمیلی گفت‪ :‬از زمان اغاز طرح‬ ‫نسخه نویسی الکترونیک در استان‪،‬‬ ‫شرایط دسترسی به بیمه های تکمیلی‬ ‫برای نسخه نویسی الکترونیک و‬ ‫مشاهده سوابق و ویزیت بیمار توسط‬ ‫‪ 25‬شرکت بیمه تکمیلی فراهم شد‬ ‫و نیاز به ارائه نسخه کاغذی دفترچه‬ ‫به شرکت های بیمه تکمیلی نیست و‬ ‫فقط با کد ملی و ارائه کد رهگیری‬ ‫سوابق خدمات ارائه شده به بیمه شده‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه ‪ 1 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1271‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫بهبود ‪ 40‬مگاواتی تولید برق‬ ‫در واحد سوم نیروگاه رامین اهواز‬ ‫خوزستان ‪:‬مدیر عامل نیروگاه رامین‬ ‫اهواز گفت‪ :‬بهبود ‪ ۴۰‬مگاواتی تولید برق در‬ ‫واحد شماره ‪ ۳‬بزر گ ترین نیروگاه بخاری‬ ‫کشور حاصل تعمیرات فنی و تخصصی به‬ ‫دست متخصصان بومی است‪.‬‬ ‫خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه‬ ‫و بزرگترین نیروگاه بخاری کشور گفت‪:‬‬ ‫متخصصان نیروگاه توانستند با اجرای‬ ‫تعمیرات تخصصی‪ ،‬رفع محدودیت ها و‬ ‫بهبود فرایند بهره برداری ظرفیت تولید‬ ‫انرژی برق واحد ‪ ۳۰۵‬مگاواتی شماره ‪ ۳‬که‬ ‫دچار محدودیت شده بود را به میزان ‪۴۰‬‬ ‫مگاوات بهبود دهند‪.‬‬ ‫او بهبود ‪ ۴۰‬مگاواتی واحد شماره ‪۳‬‬ ‫را بخشی از برنامه و اهداف این مجموعه‬ ‫به منظور بهبود سطح امادگی و تامین برق‬ ‫گزارش‬ ‫خوزستان ‪:‬مدیرکل راه و‬ ‫شهرسازی خوزستان گفت‪ :‬رهبر‬ ‫معظم انقالب همواره بر کمک های‬ ‫مومنانه تاکید فراوان داشتند که‬ ‫وزارت راه و شهرسازی نیز در این‬ ‫عرصه پیگیری های جدی داشت‬ ‫و تاکنون چهار مرحله رزمایش‬ ‫مومنانه برگزار شده است‪.‬‬ ‫رضا رضایی در ائین چهارمین‬ ‫مرحله کمک های مومنانه به اقشار‬ ‫نیازمند خوزستان در قالب طرح‬ ‫مورد نیاز مردم و صنایع به ویژه در تابستان‬ ‫اتی عنوان کرد و افزود‪ :‬عملیات نگهداری‪،‬‬ ‫تعمیرات و بهره برداری از واحد های‬ ‫تولید برق نیروگاه رامین نسبت به سایر‬ ‫نیروگاه های کشور از پیچیدگی و چالش های‬ ‫متفاوت‪ ،‬حساس و متعددی برخوردار است‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه با تکیه بر دانش‬ ‫و تجربه همکاران خود ضمن نگهداری‪،‬‬ ‫تعمیرات اضظراری و پیشگیرانه توانستیم‬ ‫با تولید پایدار این انرژی حیاتی و توسعه‬ ‫محور‪ ،‬نقش مهمی در خدمت رسانی به‬ ‫مردم و پشتیبانی از شبکه سراسری برق‬ ‫کشور ایفا کنیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این واحد‬ ‫به دلیل بهره برداری و تولید مستمر انرژی‬ ‫برق طی سال های اخیر دچار مشکالت فنی و‬ ‫محدودیت های متعددی شده که این موضوع‬ ‫سطح تولید این واحد را به ‪ ۲۳۰‬مگاوات‬ ‫ساعت رسانده بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل عامل نیروگاه رامین اهواز‬ ‫عمر باال‪ ،‬فرسودگی تجهیزات به ویژه‬ ‫بخش بویلر ها را از چالش های عمده این‬ ‫نیروگاه بخاری دانست و بیان کرد‪ :‬پس از‬ ‫بررسی های فنی و کارشناسی شده‪ ،‬عملیات‬ ‫رفع محدودیت ها و تعمیرات این واحد را‬ ‫در دستور کار قرار دادیم و توانستیم با این‬ ‫اقدامات سطح تولید این واحد را به میزان‬ ‫‪ ۴۰‬مگاوات ساعت بهبود دهیم و هم اکنون‬ ‫این واحد تولیدی با ظرفیت تقریبی ‪۲۷۰‬‬ ‫مگاوات ساعت در مدار قرار دارد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول مهمترین اقدامات‬ ‫تعمیراتی و اصالحی بروی این واحد را‬ ‫بهبود خال کندانسور با اجرای عملیات‬ ‫رسوب زدایی ‪ ۲۰‬هزار شاخه لوله کندانسور‬ ‫با استفاده از مواد ضد خوردگی و‬ ‫اسیدکلریدریک ساخت داخل‪ ،‬رفع اشکال‬ ‫از اب بندی توربوفیدپمپ‪ ،‬تعویض ‪٢٨‬‬ ‫شاخه لوله بویلر‪ ،‬تعویض پین های معیوب‬ ‫ایرهیتر‪ ،‬شست و شوی شیمیایی مبدل های‬ ‫حرارتی روغن روانکاری توربین و همچنین‬ ‫تعمیر و رفع تعدادی از تجهیرات مکانیکی‪،‬‬ ‫الکتریکی و ابزاردقیقی این واحد عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نیروگاه رامین اهواز بزرگ ترین نیروگاه‬ ‫بخاری کشور‪ ،‬تامین کننده بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصد برق استان خوزستان است و نقش‬ ‫مهمی را در تقویت‪ ،‬تثبیت و پایداری شبکه‬ ‫سراسری برق کشور ایفا می کند‪.‬‬ ‫اعتماد سازی برای تقویت‬ ‫جامعه ضروری است‬ ‫شهید سلیمانی افزود‪ :‬خوزستان‬ ‫نخستین استانی است که در این‬ ‫امر خداپسندانه مورد توجه قرار‬ ‫گرفته و جا دارد از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی به صورت ویژه قدردانی‬ ‫کنیم چرا که این کمک های مردمی‬ ‫تاثیر بسزایی در روحیه جامعه‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون برخی‬ ‫خانوارها باتوجه به تحریم های‬ ‫ظالمانه امریکا با مشکالت‬ ‫اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم‬ ‫می کنند که با حرکت های جهادی‬ ‫و نیکوکارانه می توان فرهنگ‬ ‫نیکوکاری را در جامعه ترویج و‬ ‫بخشی از مشکالت معیشتی مردم را‬ ‫برطرف کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬این حرکت های‬ ‫فرهنگی می تواند باعث اعتمادسازی‬ ‫و تقویت سرمایه اجتماعی شود؛‬ ‫اقدامات نیکوکارانه در تاریخ ایران‬ ‫اسالمی به ویژه استان خوزستان‬ ‫پر سابقه است که باید از ان‬ ‫الگوبرداری کنیم‪.‬‬ ‫ایین چهارمین مرحله از‬ ‫کمک های مومنانه کارکنان وزارت‬ ‫راه و شهرسازی روز پنجشنبه با‬ ‫حضور مشاور وزیر راه‪ ،‬فرمانده‬ ‫بسیج راه و شهرسازی‪ ،‬نماینده ولی‬ ‫فقیه در خوزستان‪ ،‬مدیرکل راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬مدیرکل فرودگاه های‬ ‫خوزستان و جمعی از مسئوالن‬ ‫استان خوزستان در اهواز برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این مرحله یکهزار بسته‬ ‫معیشتی توسط کارکنان وزارت راه‬ ‫و شهرسازی در استان تهیه و بین‬ ‫نیازمندان توزیع شد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در سه مرحله بیش از‬ ‫سه هزار بسته حمایتی و معیشتی را‬ ‫بین نیازمندان سطح کشور توزیع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بررسیچالش ها‪،‬تنگناهاوتوانمندی هایشرکت های‬ ‫بهره برداریمناطقنفتخیزجنوبدرحوزه‪HSE‬‬ ‫خوزستان ‪:‬جلسه بررسی چالش ها‬ ‫و تنگناهای پیش روی شرکت های‬ ‫بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق‬ ‫نفتخیز جنوب در حوزه ‪ HSE‬به‬ ‫میزبانی شرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز اغاجاری برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست سرپرست شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‬ ‫گفت‪ :‬اهمیت و جایگاه ‪HSE‬‬ ‫ارتباط مستقیم با پایداری تولید‬ ‫در شرکت های بهره بردار دارد‪،‬‬ ‫به گونه ای که اگر به این موضوع‬ ‫نپردازیم عدم موفقیت در توسعه‬ ‫پایدار را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫مهندس محسن دهانزاده با تاکید‬ ‫بر اهداف ‪ HSE‬در بکارگیری‬ ‫نیروی کار سالم در یک فضای سالم‬ ‫و حصول اطمینان از ایمنی تجهیزات‬ ‫و ماشین االت‪ ،‬رعایت الزمات ایمنی‬ ‫و هزینه کرد در این مسیر را از سرمایه‬ ‫گذاری های با ارزش سازمان دانست‪.‬‬ ‫وی خواستار تدوین و تبیین یک نقشه‬ ‫راه استراتژیک در حوزه ‪ HSE‬شد‬ ‫و افزود‪ :‬به جای اینکه به دنبال سرعت‬ ‫بخشیدن در انجام کارها باشیم ابتدا‬ ‫باید مسیر حرکت را هموار کنیم و‬ ‫با برنامه ریزی‪ ،‬چالش ها و تنگناها را‬ ‫مرتفع سازیم‪.‬‬ ‫مهندس دهان زاده در ادامه‬ ‫بیان کرد‪ :‬وجود یک نظام منسجم و‬ ‫یکپارچه‪ HSE‬با رویکرد پیشگیرانه‪،‬‬ ‫از بروز حوادث در تاسیسات‪،‬‬ ‫بیماری های شغلی کارکنان و‬ ‫خسارت های زیست محیطی ممانعت‬ ‫به عمل اورده و در نهایت منجر به‬ ‫افزایش بهره وری و حفظ اعتبار و‬ ‫ارتقای برند سازمانی می شود‪.‬وی‬ ‫تقویت زیر ساخت های شرکت های‬ ‫بهره بردار و اموزش در حوزه ‪HSE‬‬ ‫را از مباحث مهم دانست و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬خط مقدم مواجهه با حوادث‬ ‫بعد از نیروهای عملیات‪ ،‬کارکنان‬ ‫‪ HSE‬هستند که می بایست با تداوم‬ ‫اموزش ها‪ ،‬امادگی الزم را در انان‬ ‫بوجود اورد‪.‬در این نشست مهندس‬ ‫محمدرضا نادری رئیس ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت‪ ،‬محیط زیست و پدافند‬ ‫غیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب به بیان نقش‪ HSE‬پرداخت‬ ‫و افزود‪ :‬مسئولیت پذیری در این‬ ‫حوزه یکی از مباحث مهم است و‬ ‫همه همکاران باید به ان توجه ویژه‬ ‫داشته باشند‪.‬وی بیان کرد‪ :‬با توجع به‬ ‫رسالت ‪ HSE‬در صنعت نفت نیاز‬ ‫سنجی های تمامی شرکت ها انجام‬ ‫شد و یک برنامه ‪ ۵‬ساله جهت تمامی‬ ‫شرکت ها تدوین شده که در روزهای‬ ‫اینده ابالغ خواهد شد‪.‬مهندس نادری‬ ‫به روز رسانی دستورالعمل های ایمنی‬ ‫را یکی از برنامه های مهم ‪HSE‬‬ ‫دانست و افزود‪ :‬در این راستا اقدامات‬ ‫بسیار خوبی با حمایت مدیرعامل‬ ‫محترم شرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب صورت گرفته است‪.‬‬ ‫امسال‪۲‬تنو‪750‬کیلوگرمموادمخدر‬ ‫درچهارمحالوبختیاریکشفشد‬ ‫رییس پلیس مبارزه با مواد‬ ‫مخدر چهارمحال و بختیاری با‬ ‫اشاره به اینکه محورهای ارتباطی‬ ‫استان به عنوان ترانزیت جنوب به‬ ‫مرکز کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫‪ ۲‬تن و ‪ ۷۵۰‬کیلوگرم انواع مواد‬ ‫مخدر در استان کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫سرهنگ سلیمان با اشاره‬ ‫به افزایش بیش از سه درصدی‬ ‫کشفیات مواد مخدر در استان‬ ‫نسبت به مدت مشابه پارسال‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این میزان مواد مخدر کشف شده‬ ‫در عملیات های مختلف کنترل‬ ‫محورهای مواصالتی‪ ،‬پاکسازی‬ ‫نقاط الوده و همچنین طرح های‬ ‫ارتقاء امنیت اجتماعی در استان‬ ‫کشف و ضبط شد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه محور لردگان به بروجن به‬ ‫عنوان محور ترانزیت جنوب به‬ ‫مرکز کشور است‪،‬افزود‪ :‬بیشترین‬ ‫میزان کشفیات مواد مخدر در استان‬ ‫در محورهای مواصالتی کشف و‬ ‫ضبط شده است و مواد مخدر سنتی‬ ‫بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر‬ ‫در این مدت بوده است‪.‬‬ ‫رییس پلیس مبارزه با مواد‬ ‫مخدر استان با اشاره به اینکه در‬ ‫این مدت ‪۹۰۰‬طرح برخورد با‬ ‫خرده فروشان مواد مخدر در استان‬ ‫اجرایی شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۸۷۰‬نفر از مجرمان که به‬ ‫شکل مختلف در جرائم مواد مخدر‬ ‫دخیل بودند شناسایی‪ ،‬دستگیر و به‬ ‫مراجع قضایی تحویل داده شدند‪.‬‬ ‫ریاحی با تاکید بر اینکه‬ ‫برخورد قانونی با افرادی که در امر‬ ‫جرائم مواد مخدر فعالیت دارند‬ ‫یکی از اولویت های نیروی انتظامی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬با هماهنگی‪ ،‬تعامل و‬ ‫تبادل اطالعات با دستگاه قضایی‬ ‫برخورد با مجرمان مواد مخدر در‬ ‫دستور کار پلیس مبارزه با مواد‬ ‫مخدر قرار دارد‪.‬وی از هم استانی ها‬ ‫درخواست کرد تا همکاری الزم‬ ‫و اطالع رسانی در خصوص افرادی‬ ‫که در خصوص مواد مخدر فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬یاری رسان پلیس در این‬ ‫زمینه باشند‪.‬‬ ‫وی به مردم توصیه کرد‪ ،‬که‬ ‫تخلفات و جرائم حوزه موادمخدر‬ ‫و هرگونه فعالیت مجرمان مواد‬ ‫مخدر را از طریق سامانه ‪ ۱۱۰‬و‬ ‫همچنین شماره های پلیس مبارزه‬ ‫با مواد مخدر ‪ ۲۱۸۲۴۶۴۱‬و‬ ‫‪ ۲۱۸۲۴۶۳۲‬به پلیس مبارزه با مواد‬ ‫مخدر اطالع رسانی کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 1 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1271‬‬ ‫جامعه‬ ‫امنیتبانواندرپایتختارتقاءمییابد‬ ‫امنیت بانوان در شهر در راستای تحقق شعار تهران شهری برای همه‪ ،‬ارتقا می یابد‪ .‬به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬سید حمید موسوی شهردار منطقه یک در اولین نشست شورای اجرایی طرح ارتقای‬ ‫امنیت بانوان در محیط های شهری که با حضور زهرا بهروز اذر مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران‪ ،‬معاونین‪ ،‬شهرداران نواحی ده گانه برگزار شد‪ ،‬با بیان خبر فوق اظهار داشت‪ :‬در راستای تحقق‬ ‫شعار تهران شهری برای همه‪ ،‬مناسب سازی شهر برای گروه ها و اقشار مختلف جامعه از جمله کم توانان‪ ،‬معلولین‪ ،‬کهنساالن‪ ،‬کودکان و همینطور بانوان در دستور کار قرار گرفته است و هدف عالوه بر‬ ‫رفع مشکالت فیزیکی و عمرانی در این مقوله‪ ،‬تقویت احساس امنیت بانوان در شهر است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست مدعی شد‪:‬‬ ‫قانون هوای پاک ‪ 70‬درصد‬ ‫اقتصادکشورراتعطیلمی کند!‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اینکه‬ ‫تحریم ها را مانع اصلی کاهش الودگی هوا می داند‪ ،‬معتقد‬ ‫است اجرای قانون هوای پاک موجب تعطیلی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست‪ ،‬در مراسم‬ ‫رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش الودگی هوا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ 300 :‬روز از سال می گذرد و ‪ 107‬روز سال‬ ‫الوده بوده که یک سوم روزهای سال بوده است‪.‬‬ ‫وی با ابراز خشنودی از اینکه امسال گردوغبار داخلی‬ ‫نداشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی ست که گرد و غبار با منشا‬ ‫خارجی همچنان باقی است و االیند ه ها نیز مولود انسانی و‬ ‫طبیعی بوده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه استفاده از‬ ‫پتانسیل دانشگا ه های کشور هنوز کافی نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دانشگا ه های کشور باید سعی کنند حقوق شهروندان‬ ‫پایمال نشود‪ ،‬هوای سالم‪ ،‬اب سالم و استفاده درست و‬ ‫بهینه از انرژی از حقوق شهروندی است که باید رعایت‬ ‫شود‪ .‬در بخش مهندسی کشور پتانسیل خوبی وجود دارد‬ ‫که این مسائل را مسائل دانشگا ه ها بهتر می توانند حل کنند‬ ‫و راهگشا باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موضوع دریاچه ارومیه اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مسئله دریاچه ارومیه مشاورین امکان حل ان را نداشتند‬ ‫و نگاهشان محدود بود‪ ،‬اما دانشگا ه ها مشکل ان را با‬ ‫محوریت دانشگاه شریف حل و فصل کردند‪ .‬دولت‬ ‫تصمیم گرفت با ‪ 14‬دانشگاه برنامه احیای دریاچه ارومیه‬ ‫را ارائه کند و می بینید‪ ،‬روند احیا شروع شده و تا پایان‬ ‫سال عملیات سخت افزاری ان به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫کالنتری با تاکید بر اینکه در موضوع الودگی هوا‬ ‫هم دانشگا ه ها می توانند برنامه ریزی درستی داشته باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما باید شرایط کشور را در نظر بگیریم واقعیت این‬ ‫است که با اجرایی شدن قانون هوای پاک اجرایی‪70 ،‬‬ ‫درصد اقتصاد تعطیل می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر اینکه علت االیندگی‬ ‫‪ 99‬درصد کالنشهرها با محوریت انسان است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمی توانیم بگوییم ‪ 3‬میلیون موتورسوار کاربراتوری وارد‬ ‫شهر نشوند و یا اینکه برق نداشته باشیم‪.‬‬ ‫حدود‪30‬درصدبیکارانکشور‬ ‫مخاطبکمیتهامدادهستند‬ ‫رئیس کمیته امداد‪:‬‬ ‫رئیس کمیته امداد این نهاد را پیشرو در ایجاد اشتغال در کشور عنوان کرد و گفت‪ :‬حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد بیکاران کشور مخاطب کمیته امداد هستند‬ ‫سید مرتضی بختیاری در مراسم رونمایی از عالمت جمعی «احسان» برای فرش مددجویان گفت‪:‬‬ ‫فرش تولیدی توسط مددجویان کمیته امداد با ‪ 35‬سال سابقه به گستردگی جغرافیای ایران به عنوان یک‬ ‫محصول با کیفیت و متنوع در بازارهای داخلی و بین المللی شناخته می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شعار سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقالب نامگذاری شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فرشبافی به عنوان یک شغل خانگی‪ ،‬زمینه اشتغال بیش از ‪ 100‬هزار نفر از جامعه هدف کمیته امداد و به‬ ‫طور خاص زنان سرپرست خانوار و دختران را فراهم کرده و برنامه امداد توسعه این میزان به چند صد‬ ‫هزار شغل در برنامه های اینده این نهاد است‪.‬‬ ‫بختیاری با بیان اینکه تولید فرش یک هنر و صنعت دیرین در ایران است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این صنعت‬ ‫کهن یک مزیت برای کشورمان است که در تمام جهان شناخته شده است و بازارهای بین المللی خوبی‬ ‫دارد؛ با توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این محصول‪ ،‬بازار فرش ایران ظرفیت اشتغال فراوانی را در‬ ‫اختیار اقشار محروم قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد با اشاره به موفقیت های مددجویان این نهاد در حوزه تولید فرش خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ثبت عالمت جمعی «احسان» برای فرش مددجویان کمیته امداد برای نخستین بار در کشور رخ می دهد‬ ‫که پس از سنجش کیفی محصوالت و تطبیق دستورالعمل های مشخص و استانداردهای جهانی‪ ،‬انجام‬ ‫شده است‪.‬وی فرش را یک محصول استراتژیک برای کشورمان دانست و افزود‪ :‬با توجه به عضویت‬ ‫کمیته امداد در دفتر برندینگ مرکز مالکیت معنوی‪ ،‬این عالمت با درج بر روی محصوالت مددجویان‬ ‫می تواند اعتماد مخاطبان را جلب کرده و جایگاه محصوالت انان را ارتقا دهد؛ نشان احسان همچنین در‬ ‫ارتقای کسب و کار در سطح ملی و بین المللی برای جامعه تحت حمایت بوده موثر بوده و گامی اساسی‬ ‫در رشد محصوالت خواهد بود‪.‬‬ ‫بختیاری اظهار کرد‪ :‬سازمان جهانی ثبت مالکیت فکری متعهد شده است تا پنج سال زمینه معرفی‬ ‫محصوالت فرش مددجویان را در سطح جهان انجام داده و زمینه ارتقای جایگاه این محصول در سطح‬ ‫بازارهای بین المللی را فراهم کند‪ .‬همچنین ثبت جهانی این عالمت تجاری‪ ،‬موجب ایجاد حقوق مالکانه‬ ‫برای تولیدات مددجویان شده و جلوی هرگونه سوء استفاده را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توسعه اشتغال‪ ،‬موضوع توانمندسازی و شکوفایی استعدادهای مددجویان افزود‪ :‬طی‬ ‫سال های گذشته ارتقای حقوق مالکیت معنوی با توجه به نقش محوری ان در توسعه اقتصادی جامعه‪،‬‬ ‫مورد توجه مسئوالن و اندیشمندان حوزه اقتصاد قرار گرفته و پروژه توانمندسازی مالکیت معنوی جهت‬ ‫تقویت و رقابت پذیری کسب و کارها از طریق ثبت عالمت های تجاری‪ ،‬طرح های صنعتی و نشانه های‬ ‫جغرافیایی یکی از برنامه های ثبت است تا با فاصله گیری از روش های سنتی در تجاری سازی و کمک‬ ‫به رونق کسب و کار و ارزش افزوده‪ ،‬شاهد رشد چند برابری و استانداردسازی فعالیت های اقتصادی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد این نهاد را پیشرو در ایجاد اشتغال در کشور عنوان و تصریح کرد‪ :‬حدود ‪30‬‬ ‫درصد بیکاران کشور مخاطب کمیته امداد هستند که توسعه و تمرکز بر زنجیره های ارزش‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کسب و کار و استفاده از ظرفیت مختلف اشتغال کشور همچون مراکز نیکوکاری‪ ،‬پارک های علم و‬ ‫فناوری‪ ،‬کارافرینان و راهبران شغلی از برنامه های کمیته امداد برای توسعه اشتغال میان محرومان است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست تحریم ها را یکی از تشدید‬ ‫شرایط الودگی هوا دانست و گفت‪ :‬به خاطر تحریم ها‬ ‫نتوانستیم خودروهایمان را جایگزین کنیم‪ ،‬به طوری که‬ ‫اصل االیند ه ها نیز مربوط به موتورهای گازوئیل سوز و‬ ‫صنایع مازوت سوز است‪.‬‬ ‫کالنتری تصریح کرد‪ :‬قرار بود ‪ 70‬هزار کامیون‬ ‫نو‪ ،‬جایگزین کامیو ن های فرسوده و ‪ 6‬هزار اتوبوس نیز‬ ‫جایگزین اتوبو س های فرسوده شود‪ ،‬اما به دلیل اینکه‬ ‫درامد ارزی نداشتیم‪ ،‬نتوانستیم این اقدامات را انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنین به نبود منابع یک میلیارد دالری برای‬ ‫تامین اتوبو س های نو اشاره کرد و گفت‪ :‬متاسفانه تولید‬ ‫داخل نیز نداشتیم که بتوانیم از این محل تامین کنیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه در بخش سوخت بنزین و گازوئیل وضعیت‬ ‫مناسبی داریم و تقریباً استاندارد هستند‪ ،‬اما سوخت‬ ‫نیروگا ه ها فرق می کند‪.‬‬ ‫کالنتری همچنین با اشاره به دوره ریاست جمهوری‬ ‫ترامپ در امریکا‪ ،‬افزود‪ :‬ان دیوانه ای که ما را تحریم‬ ‫کرد‪ ،‬باعث شد دولت نتواند به وظایفش در حوزه مقابله‬ ‫با الودگی هوا عمل کند‪ .‬قصد نداریم دشمن را بزرگ‬ ‫کنیم‪ ،‬اما ضرباتش را وارد کرد‪ ،‬به طوری که درامدهای‬ ‫ارزی کشور محدود شد و ناوگان حمل و نقل و صنعت‬ ‫معطل ماند‪ ،‬حتی اتوبوس هم نتوانستیم وارد کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به‬ ‫پو ل های بلوکه شده ایران در کره جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬پو ل های‬ ‫ما در ترکیه و هند هم بلوکه شده که بخش عمده‬ ‫مشکالت هوا مسائل ارزی و هم سیاست های خارجی است‬ ‫که اثرات ان را در هوای پاک می بینیم‪ .‬وقتی ‪ 3‬میلیون‬ ‫موتورسیکلت مستهلک کاربراتوری در تهران تردد و چند‬ ‫برابر خودرو الودگی ایجاد می کند‪ ،‬ما ا ن را کوچک‬ ‫تلقی و فکر می کنیم که سیاست خارجی با داخلی ارتباطی‬ ‫ندارند!‬ ‫وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به ناتوانی‬ ‫این سازمان در وارد کردن تکنولوژی به دلیل تحریم ها‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ 4 :‬سال است همه امکانات داخلی‬ ‫را برای جفت گیری یوزپلنگ به کار گرفتیم‪ ،‬اما موفق‬ ‫نشدیم‪ ،‬زیرا تحقیقات انجام نشده و در حفظ حیات وحش‬ ‫و حفظ منابع ژنتیکی با کمبودهایی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مقرر کردیم صندوق محیط زیست‬ ‫صد درصد هزینه های بخش تحقیقات در زمینه حیات‬ ‫وحش و گونه های جانوری را تخصیص دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با این‬ ‫وجود در بخش شناسایی ضعیف هستیم‪ ،‬دانشگا ه ها باید‬ ‫کمک کنند‪ .‬اگر بخواهیم خودروی االینده نداشته باشیم‪،‬‬ ‫با این روند تحقیقاتی که پیش می رود‪ 10 ،‬تا ‪ 15‬سال زمان‬ ‫نیاز داریم که البته بخشی از ان به واسطه تحریم هاست‪.‬‬ ‫کالنتری همچنین شدت تخریب محیط زیست در‬ ‫کشور ما را باال توصیف کرد و افزود‪ :‬حداقل ‪ 400‬هزار‬ ‫کامیون سنگین باید اسقاط شود‪ ،‬ما در برخی جاها‪ ،‬مثل‬ ‫حیات وحش ضعف علمی داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هرچقدر در مهندسی پیش رفته ایم‪ ،‬در‬ ‫بیولوژیکی ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست افزود‪ :‬در مشکل اعتباری‬ ‫نداریم‪ ،‬در هوای پاک سایه گذاری نشود‪ ،‬اقدامات به‬ ‫جایی نمی رسد و فاید ه ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران تاکید کرد‪:‬‬ ‫عزمجدىحاکمیتبرعملبهقانونوغلبهتفکر‬ ‫شهروندمسئولیتپذیرراهکارکاهشالودگىهوا‬ ‫مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫شهردارى تهران تاکید کرد‪ :‬راهکار اصلی حل‬ ‫معضل الودگی هوا‪ ،‬عزم جدی دستگاه های‬ ‫متولی و حاکمیت با عمل به قانون هوای پاک‬ ‫و غلبه تفکر مسئولیت پذیرى شهروندان در‬ ‫مدیریت شهر است‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬شینا انصارى‬ ‫در ایین تجلیل از سفیران هواى پاک شهر‬ ‫تهران که به مناسبت هفته هواى پاک برگزار‬ ‫شد گفت‪ :‬نخستین هشدار جدی درباره الودگی‬ ‫هوای پایتخت در سال ‪ 1374‬در قالب بیانیه ای‬ ‫موسوم به «هوای تهران ‪ »74‬منتشر شد و برای‬ ‫نخستین بار الودگی هوای تهران به عنوان یک‬ ‫بحران ملی که راه مقابله با ان عزم ملی است‪،‬‬ ‫مطرح شد‪.‬مدیر کل محیط زیست و توسعه‬ ‫پایدار شهردارى تهران با اشاره به برنامه جامع‬ ‫کاهش الودگی هوای تهران در سال ‪١٣٧٩‬‬ ‫با هفت محور و اقدامات مثبت برای اجرای‬ ‫این برنامه همچون حذف سرب از سوخت و‬ ‫استاندارد یورو دو برای خودروها که تا ان‬ ‫زمان از استانداردی تبعیت نمی کردند گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه بخش عمده ای از تکالیف تعیین شده‪،‬‬ ‫طی سالهای بعد و با تغییرات مدیریتی کشور‬ ‫مشمول زمان شد و با وجود ایین نامه های متعدد‬ ‫وضع شده برای مقابله با الودگی هوای شهرها و‬ ‫احکام قوانین برنامه ای‪ ،‬تداوم الودگی هوای‬ ‫تهران و تسری ان به شهرهای بزرگ موجب شد‬ ‫تا قانون جدیدی تحت عنوان «قانون هوای پاک»‬ ‫در سال ‪ 1396‬تصویب و ابالغ شود‪.‬‬ ‫وى ادامه داد‪ :‬با گذشت بیش از سه سال از‬ ‫ابالغ قانون هوای پاک و ایین نامه های اجرایی‬ ‫ان‪ ،‬انچه در عمل مشخص است‪ ،‬ان که بخش‬ ‫عمده ای از تکالیف در ظرف زمانی مقرر در‬ ‫قانون محقق نشده است؛ عدم ارتقای استاندارد‬ ‫خودروهای بنزینی و دیزلی‪ ،‬روند بطئی از رده‬ ‫خارج کردن خودروها و موتورسیکلت های‬ ‫فرسوده‪ ،‬توزیع نامناسب سوخت استاندارد در‬ ‫کالنشهرها و محورهای مواصالتی‪ ،‬توسعه و‬ ‫پس از چند روز سکوت سخنگوی شورای‬ ‫شهر تهران درباره بازداشت دو شهردار منطقه‬ ‫شکست و گفت‪ :‬متهمان در اختیار دستگاه قضائی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫علی اعطا درباره دستگیری شهرداران مناطق‬ ‫‪ 2‬و ‪ 8‬اظهار کرد‪ :‬جهت گیری فسادستیز شورای‬ ‫شهر تهران در دوره پنجم و شهردار منتخب ان‬ ‫از چه در شیوه اداره شهر و چه در انتصابات‪،‬‬ ‫امر پوشیده اى نیست‪ ،‬اما در موارد معدودی نیز‬ ‫انحرافات و سوء جریاناتی در مجموعه عریض و‬ ‫طویل شهردارى پدید امده است ‪ .‬اخیرا ً اتهاماتى‬ ‫مالی علیه شهرداران مناطق ‪ 2‬و ‪ ،8‬در خصوص‬ ‫دوره فعالیت انان در شهرداری منطقه ‪ ،21‬به‬ ‫عنوان شهردار و معاون منطقه مطرح شده است‪.‬‬ ‫اعطا افزود‪ :‬اتهامات مالی در رابطه با این دو‬ ‫مدیر در مرجع قضائی در حال رسیدگی و در‬ ‫مرحله تحقیقات است‪ .‬طبیعتاً با توجه به ادله و‬ ‫مدارکی که در راستای توجه اتهام وجود دارد و‬ ‫ادله و مدارکی که متهمین در دفاع از خود ارائه‬ ‫می کنند‪ ،‬مرجع قضائی اعالم رای خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در چند روز گذشته مستمرا‬ ‫گفتگوها و جلساتی با شهردار تهران داشته ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رئیس شورا و شهردار‪ ،‬از نخستین ساعات‬ ‫طرح اتهامات‪ ،‬به صورت مسئوالنه و مجدانه‬ ‫به موضوع ورود کرده اند و گفتگوهایی با‬ ‫دستگاه های نظارتی و قضایی در رابطه با این‬ ‫پرونده داشته اند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این پرسش‬ ‫که شهرداران در حال حاضر بازداشت هستند و یا‬ ‫اینکه با وثیقه ازاد شدند و زمان رسیدگی به اتهام‬ ‫انان‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر متهمین در اختیار‬ ‫دستگاه قضائی هستند و پرونده در دستگاه قضائی‬ ‫در مرحله تحقیقات است‪ .‬شورا در مقام قضاوت‬ ‫نیست و اظهارنظر نهایی در رابطه نتیجه این پرونده‬ ‫در صالحیت مقام قضایی است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه گفته می شود این دو شهردار‬ ‫مورد حمایت برخی اعضای شورای شهر بودند نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همه مدیران شهرداری تا زمانی که در‬ ‫چارچوب سیاست های شورا و در سالمت عمل‬ ‫کنند‪ ،‬مورد حمایت همه اعضای شورا هستند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورا همچنین درباره اینکه در‬ ‫حال حاضر وضعیت اداره شهرداری این دو منطقه‬ ‫چگونه است که شهروندان با مشکلی روبرو‬ ‫نشوند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر مناطق با سرپرست‬ ‫اداره می شوند و شهردار در این رابطه تصمیم‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این نکته‬ ‫که ما از هرگونه برخورد سریع‪ ،‬قاطع و بدون‬ ‫نوسازی کند ناوگان حمل ونقل عمومی‪ ،‬مصرف‬ ‫سوخت نامناسب در صنایع و نیروگاه های‬ ‫کالنشهرها بویژه در ششماهه دوم سال‪ ،‬اجرا‬ ‫نشدن طرح کهاب و عدم انجام بسیاری از‬ ‫محورهای موثر دیگر در کاهش الودگی‬ ‫هوای شهرهای بزرگ حکایت از عدم اجرای‬ ‫تکالیف از جانب دستگاههای مسئول در‬ ‫حوزه الودگی هوا دارد‪.‬انصارى اظهار داشت‪:‬‬ ‫صاحبنظران حوزه تقنینی محیط زیست معتقدند‬ ‫که اتفاقا قانون هوای پاک از ظرفیت های‬ ‫خوبی برخوردار است‪ .‬افزایش مسئولیت کیفری‬ ‫اشخاص حقوقی‪ ،‬افزایش و انسجام مجازات‬ ‫ها‪ ،‬پایش الودگی صنایع‪ ،‬توجه به ابزارهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬توسعه انرژی های تجدیدپذیر و شعب‬ ‫تخصصی رسیدگی به جرائم الودگی هوا از‬ ‫جمله این مزیت هاست‪.‬‬ ‫مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫شهردارى تهران در ادامه سخنرانى خود به‬ ‫نقش کنشگری و مطالبه گری شهروندان که‬ ‫می تواند باعث بسط سیاست های حمل و نقل‬ ‫پاک‪ ،‬توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و در نتیجه کاهش الودگی هوای ناشی از منابع‬ ‫ثابت و متحرک شود اشاره کرد و گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫کنشگری محیط زیست همچنین می تواند با‬ ‫اگاهى بخشی و استفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫برای پرسشگری و در نهایت مداخله در تصمیم‬ ‫گیری ها منجر به دستیابی به نتایج خوبی در‬ ‫کاهش معضالت محیط زیستی می شود‬ ‫به گزارش روابط عمومى اداره کل محیط‬ ‫زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران‪ ،‬انصارى‬ ‫در پایان ابراز امیدوارى کرد برنامه هاى نمادین‬ ‫اینگونه که به نوعى تجلیل از سفیران هوای پاک‬ ‫بوده و به نقش مسئولیت پذیرى شهروندان هم‬ ‫اشاره دارد بتواند نویدبخش افزایش شهروندان‬ ‫مسئولیت پذیر و کنشگر در حوزه محیط زیست‬ ‫و ترویج اقدامات مقابله با الودگی هوا شود‪.‬‬ ‫سکوتسخنگویشورایشهرتهراندرارتباط‬ ‫بابازداشتدوشهردارمنطقهشکست!‬ ‫تبعیض با فساد استقبال می کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همواره باید سریع‪ ،‬قاطع و بدون تبعیض با فساد‬ ‫برخورد کرد تا هم اعتماد عمومی باز گردد و هم‬ ‫سالمت نظام اداری شهرداری افزایش یابد‪ .‬چرا‬ ‫که اگر رسیدگی سریع و قاطع صورت نگیرد‪،‬‬ ‫برخورد با فساد کم اثر می شود و اثربخشی کافی‬ ‫در افزایش سالمت سازمان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬معتقدیم برخورد با فساد باید‬ ‫سریع‪ ،‬قاطع و بدون تبعیض باشد و اى کاش در‬ ‫رابطه با برخى پرونده هاى مربوط به گذشته نیز‪،‬‬ ‫در همان زمان با سرعت و قاطعیت و شفافیت‬ ‫برخورد شده بود تا کنون شاهد برخى پرونده هاى‬ ‫باز و بى اطالعى افکار عمومى نباشیم‪.‬‬ ‫اعطا در پایان گفت‪ :‬شورا در راستای‬ ‫فسادستیزی و ارتقاء سالمت اداری از اقدامات‬ ‫نظارتی‪ ،‬بازرسی و قضایی استقبال می کند چرا که‬ ‫به تعهدی که با مردم داشته‪ ،‬پایبند است‪.‬‬ صفحه 6 ‫اوپک‪:‬‬ ‫نفت ایران در سال ‪ 2020‬بشکه ای ‪ 40‬دالر و ‪ 77‬سنت فروخته شد‬ ‫اوپک در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد‪ :‬هر بشکه نفت ایران در ماه دسامبر ‪ 2020‬بیش از ‪ 6‬دالر افزایش قیمت داشته است و نفت کشور به طور‬ ‫متوسط در سال ‪ 2020‬بشکه ای ‪ 40.77‬دالر فروخته شده است‪ .‬به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬سازمان کشورهای تولیدکننده و عرضه کننده نفت‪ ،‬اوپک‬ ‫در جدیدترین گزارش اعالم کرد‪ :‬متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه دسامبر ‪ 2020‬با ‪ 6‬دالر و ‪ 32‬سنت افزایش نسبت به ماه پیش از ان به‬ ‫‪ 49.20‬دالر رسید‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه نوامبر ‪ 42.88‬دالر به فروش رسیده بود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫بی ثباتی ارزی به صادرات کمک نمی کند‬ ‫مسئوالن درباره اتفاقات کشور به درستی اطالع رسانی نمی کنند!‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬از سوی مسئولین دقیقاً مطرح نشد که‬ ‫مسئله قطع برق ناشی از چیست‪ ،‬اص ً‬ ‫ال مسئولین شفاف سازی نمی کنند و همه‬ ‫را در ابهام قرار می دهند و لذا مردم اخبار را از فضای مجازی دنبال می کنند‪.‬‬ ‫مسعود خوانساری در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با اشاره به کاهش امار مرگ ومیر ناشی از کرونا اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫کنترل این بیماری در کشور حتماً باید در مورد واکسیناسیون تصمیم گیری‬ ‫شود و هما ن طور که در اخبار شنیده می شود تقریباً همه کشورها از شرق تا‬ ‫غرب برنامه واکسیناسیون خود را اعالم کرده اند؛ اما متاسفانه در کشور ما‬ ‫هنوز گزارش مشخصی ارائه نشده که واکسن خریداری شده یا خیر و اینکه‬ ‫چه زمانی واکسیناسیون شروع می شود و اولویت بندی ها چیست و متاسفانه‬ ‫واکسن هم مانند بقیه مسائل سیاسی شده و عمدتاً افراد دراین باره از طریق‬ ‫فضای مجازی از اخبار مطلع می شوند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت‪ :‬بنابراین انتظار ما از مسئوالن‬ ‫کشور و دولت ان است که با توجه به اینکه واکسیناسیون دغدغه ‪ 80‬میلیون‬ ‫نفر است دراین باره شفاف سازی شود و ارامشی در کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موضوع صادرات و برگزاری روز ملی صادرات اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در مورد صادرات باید اسیب شناسی صورت گیرد‪ ،‬صادرات در‬ ‫سال های اخیر بخصوص تا سال ‪ 97‬یک افزایش منطقی داشت اما از سال ‪97‬‬ ‫با توجه به بحرانی که در موضوع ارز به وجود امد و جهش ارز و همچنین‬ ‫تصمیمات دولت در مورد کنترل نرخ ارز مشکالتی در صادرات کاال ایجاد‬ ‫شد و لذا ارز از ‪ 4200‬به ‪ 30‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫خوانساری بیان داشت‪ :‬با توجه به افزایش قیمت ارز انتظار می رفت که‬ ‫صادرات هم افزایش یابد اما علیرغم افزایش قیمت ارز و کاهش شدید ارزش‬ ‫پول ملی‪ ،‬صادرات ما نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز یافت‪ ،‬لذا سوال‬ ‫این است که چه کسی مقصر این ماجراست؟ بنابراین به نظر می رسد که یک‬ ‫مقداری لجاجت ها وندانم کارها و تصمیمات عجوالنه عامل اصلی این اتفاق‬ ‫بوده است البته با توجه به تصمیمات اخیر سران قوا در دو الی سه ماه گذشته‬ ‫در خصوص تسهیل بحث صادرات و اجازه دادن به صادرکنندگان برای‬ ‫واردات کاال و همچنین واردات کاال بدون انتقال ارز و سایر موارد اقدامات‬ ‫خوبی در امر تجارت انجام شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬اما با توجه به طرح مسائلی در مورد کاهش قیمت ارز و‬ ‫دالر و کاهش ان به کمتر از ‪ 20‬و ‪ 15‬هزار تومان برسد و این مسئله بازهم‬ ‫بالتکلیفی و ایجاد شبهه برای صادرکنندگان ایجاد کرده و صادرکنندگان‬ ‫نمی دانند که قرار است با چه قیمتی ارز را بخرند و در صورت صادرات کاال‬ ‫ارز را با چه قیمتی می تواند وارد کند بنابراین باید قبول کنیم که صادرکننده‬ ‫نداند با چه قیمتی قرار است ارز را خریداری و با چه قیمتی قرار است ان‬ ‫را برگرداند قطعاً در صادرات موفق نخواهد بود لذا انتظار این است که اگر‬ ‫صحبتی گفته می شود قطعاً کارشناسی باشد و اثرات این صحبت ها را حتماً‬ ‫مسئولین بررسی کنند و مشاهده کنند که این امر چه تاثیری در صادرات و‬ ‫واردات خواهد داشت‪.‬‬ ‫خوانساری با اشاره به موضوع قطعی برق و اثرات ان بر صنعت اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از سوی مسئولین دقیقاً مطرح نشد که مسئله قطع برق ناشی از چیست‬ ‫در مقطعی اعالم شد که این موضوع ناشی از کمبود گاز است و مسائل‬ ‫سوخت مازوت اعالم شد تا اینکه گفته شد عامل قطعی برق تولید بیت کوین‬ ‫است و این در حالی است که اص ً‬ ‫ال مسئولین شفاف سازی نمی کنند و همه را‬ ‫در ابهام قرار می دهند و لذا مردم اخبار را از فضای مجازی دنبال می کنند‪.‬‬ ‫خوانساری همچنین به بحث قیمت گذاری ها اشاره کرد و گفت‪ :‬هفته‬ ‫گذشته باز موردی را درباره قیمت گذاری فوالد داشتیم که هم در داخل‬ ‫مجموعه و هم بازار سهام مشکالتی را ایجاد کرد و بازمی خواستیم تجربه‬ ‫ناموفق ‪ 40‬ساله قیمت گذاری را یک بار دیگر تجربه کنیم که البته فکر‬ ‫می کنم این موضوع برطرف شد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛‬ ‫ساخت مسکن متری‬ ‫‪ 3. 5‬میلیون تومان با زمین رایگان و‬ ‫‪ 200‬میلیون تومان وام‬ ‫بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران‪:‬‬ ‫‪ 95‬درصد کارگران زیرخط فقر هستند‬ ‫حقوق ‪ ۲‬میلیونی با خط فقر ‪ 10‬میلیونی همخوانی ندارد‬ ‫بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به‬ ‫اینکه ‪ ۹۵‬درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی‬ ‫و زیرخط فقر زندگی می کنند گفت‪ :‬دولت با تبیین‬ ‫سیاست های غلط باعث عمق شکاف شریف ترین قشر کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫علی محمد عزیزی‪ ،‬بازرس مجمع عالی نمایندگان‬ ‫کارگران با اشاره به اینکه کارگران قامتشان زیر بار فقر‬ ‫و مشکالت خم شده و عزت انان نشانه گرفته شده است‬ ‫گفت‪ :‬دولت و مجلس جز شعار هیچ گاه به وعد ه های خود‬ ‫در راستای خدمت به قشر کارگری جامه عمل نپوشاند ه اند‪،‬‬ ‫فاصله عمل تا شعار از زمین تا اسمان تناقض دارد‪ ،‬کدام‬ ‫وعده عملیاتی شده است‪ ،‬معیشت؟‬ ‫عزیزی با تاکید بر اینکه نود درصد کارگران بی تعارف‬ ‫زیر بار فشار اقتصادی له شد ه اند افزود‪ :‬بیش از ‪ 95‬درصد‬ ‫جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی بوده و زندگانی را‬ ‫پر از فشار و استرس مضاعف از بالیای طبیعی و غیرطبیعی‬ ‫تجربه می کنند‪ ،‬از سوی دیگر کارگران ازلحاظ خط فقر در‬ ‫بدترین وضعیت موجود قرار دارند‪.‬‬ ‫بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بابیان اینکه‬ ‫قانون کار بسیار کهنه و قدیمی است افزود‪ :‬مجلس به عنوان‬ ‫وکیل مردم در خانه مردم و در کمسیو ن های کارگری هنوز‬ ‫نتوانسته به این مهم سامانی بخشیده و در دستور کار قرار‬ ‫دهد و سا ل هاست اصالح این قانون معطل مانده است‪ .‬تامین‬ ‫اجتماعی که سرمایه گرا ن بهای کارگر و کارفرمایان است در‬ ‫همه جای دنیا توسط این دو قشر اداره می شود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین‬ ‫مزد رعایت نشد گفت‪ :‬اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی‬ ‫کلمه تعریف شده است نتیجه عدم امضا نمایندگان کارگران‬ ‫در مزد ‪ 98‬برای ‪ 99‬چه شد؟ کارگری که نه پشتوانه شخصی‬ ‫دارد و نه دولتی‪ ،‬چگونه می تواند مثبت فکر کند‪ ،‬مجبور‬ ‫است که از کارش بزند تا عقد ه اش صاف شود‪.‬‬ ‫عزیزی بیان کرد‪ :‬مرکز پژوهش های مجلس از طرف ملت‬ ‫تاکنون چه اقدامی در راستای اهداف جامعه کارگری انجام‬ ‫داده است‪ ،‬به راستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف‬ ‫دولت برای این قشر چه کرده است؟ کارگران بارها به عنوان‬ ‫ستون فقرات تولید ثابت کرد ه اند که نسبت به انقالب‬ ‫حساسیت هایی دارند‪ ،‬تال ش های بسیاری برای کشور کرد ه اند‬ ‫اما همواره سهمشان از زندگی سختی ها و دشوار ی ها بوده و‬ ‫روزبه روز سفر ه هایشان کوچک تر شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کارگران تابع قانون کار ارزوی‬ ‫تجربه یک روز بی دغدغه فکری رادارند‪ ،‬دولت با تبیین‬ ‫سیاست های غلط باعث عمق شکاف شریف ترین قشر کشور‬ ‫شده است‪ ،‬کارگران کشور اگاه هستند و به وعد ه های‬ ‫توخالی انتخاباتی دل نمی بندند‪ .‬کارگران به عنوان عمل‬ ‫کردن شعارهای مسئوالن هستند‪.‬‬ ‫عزیزی ادامه داد‪ :‬کارگرانی که حقوق زیر ‪ 2‬میلیونی‬ ‫با خط فقر ‪ 10‬میلیونی را تجربه می کنند‪ ،‬هرگز نمی توانند‬ ‫شاداب باشند‪ ،‬در حال حاضر امیدواریم مجلس و دولت با‬ ‫نظر مساعد تشکالت کارگری به نتیجه ای کارامد برای قشر‬ ‫سرنوشت ساز در عرصه های مختلف برسند و شاهد دستمزدی‬ ‫در شان کارگران باشیم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه کارگران حدود یک سال منتظر تصمیم‬ ‫برای دستمزد بود ه اند گفت‪ :‬امیدواریم دستمزدی تعیین شود‬ ‫که زندگی کارگران را دچار مشکل نکند‪.‬تسنیم‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بازار‬ ‫مسکن‪ ،‬پیشرانه اقتصادی کشور است‪ ،‬جزئیاتی از طرح جهش تولید و تامین‬ ‫مسکن را تشریح کرد‪.‬‬ ‫صدیف بدری ابراز کرد‪ :‬قوانین موجود در بخش تولید مسکن‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫مصوبات سال ‪ 87‬و ‪ 89‬می شود که پس از بررسی طرح های مصوب قدیمی‪ ،‬به‬ ‫تدوین طرح جهش تولید و تامین مسکن رسیدیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬منافذ قوانین و ایرا د های موجود مصوبات سال ‪ 87‬و ‪89‬‬ ‫مربوط به بخش مسکن را که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن می شد رفع‬ ‫کردیم‪ ،‬زیرا در سال های گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت وساز‬ ‫در کشور نبود ه ایم‪.‬‬ ‫بدری تصریح کرد‪ :‬در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت‬ ‫این در حالی است که در بسیاری از بخش ها‪ ،‬شورای عالی سیاست گذاری‬ ‫به وجود امده است‪ ،‬اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح‬ ‫جهش تولید و تامین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬اگر نتوانیم در‬ ‫قالب برنامه های یک الی ‪ 5‬سال‪ ،‬مسکن موردنیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا‬ ‫در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ‪ 8‬سال گذشته در بخش عرضه‬ ‫مسکن همواره مشکالتی وجود داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن‪ ،‬دولت ساالنه مکلف‬ ‫به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت‬ ‫تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ‪ 500‬هزار واحد هم در قالب‬ ‫مسکن حمایتی در روستا ها و شهر های کشور تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫بدری ادامه داد‪ :‬در این طرح‪ ،‬زمین‪ ،‬رایگان خواهد بود‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد‪ .‬منبع مالی‬ ‫اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات‬ ‫و درامد های حاصله از قوانین موجود و اتی در بخش مسکن به دولت‪ ،‬در این‬ ‫صندوق ذخیره خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در زمان حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود‬ ‫‪ 3‬الی ‪ 3‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‪ ،‬زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول‬ ‫‪ 30‬درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط‪ ،‬یک واحد ‪ 100‬متری‪ ،‬حدود ‪350‬‬ ‫میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ‪ 200‬میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی‬ ‫به ان افزوده می شود‪.‬‬ ‫صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫دالیل ایجاد صندوق ملی مسکن‪ ،‬با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی اش‬ ‫حمایت از تولید مسکن می باشد‪ ،‬این است که هر وقت حرف از تامین بودجه‬ ‫شد دولت گفت بودجه ای برای طرح مسکن محور نداریم‪ ،‬اما ما در طرح‬ ‫ایجاد صندوق ملی مسکن‪ ،‬منابع مالی مورد نظر را دیده و تعریف کرد ه ایم‬ ‫به نوعی می توان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬هدف ما از را ه اندازی صندوق ملی مسکن‪ ،‬تولید مسکن‬ ‫حمایتی است اگر تولید مسکن‪ ،‬عادالنه انجام می شد شاهد افزایش چند‬ ‫د ه درصدی مستاجران در سال های اخیر نسبت به دهه ‪ 60‬نبودیم‪.‬‬ ‫صدیف بدری در توضیح ارائه زمین های رایگان برای ساخت مسکن‬ ‫حمایتی گفت‪ :‬تاکنون برخی سازما ن ها مانند وزارت جهاد کشاورزی در‬ ‫راستای ارائه زمین های بالاستفاده خود‪ ،‬شروع به همکاری کرد ه اند و برخی از‬ ‫دستگاه ها هم همکاری نکرده اند‪.‬‬ ‫صدیف بدری گفت‪ :‬در قانون جدید‪ ،‬امده است که اگر مدیری در ارائه‬ ‫رایگان زمین های بالاستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و‬ ‫از ‪ 6‬ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ‪90‬‬ ‫درصد مشکالت بخش مسکن مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫صدیف بدری در انتها گفت‪ :‬در صندوق ملی مسکن عالوه بر تامین مالی‬ ‫ساخت وساز‪ ،‬به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیالت‪ ،‬تامین هزینه های‬ ‫زیربنایی مانند اب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگا ه ها هم‬ ‫دیده شده است عالوه بر ان در این طرح بانک ها موظف شد ه اند ‪ 40‬درصد‬ ‫مابه التفاوت منابع تسهیالتی را که پرداخت کرده اند ساالنه پرداخت کنند ما‬ ‫این طرح را برای این دولت و دولت های بعدی تدوین و نگاشته ایم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 1 -‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪1271‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫صدایاصالحاتگزارشمی دهد؛‬ ‫علتاستعفایمعنی دارمعاون‬ ‫معدنیوزارتصمتچهبود؟‬ ‫ایا استعفای معاون وزیر صمت با اشفتگی‬ ‫اخیر بازار فوالد ارتباطی دارد؟‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نامه ای‬ ‫خطاب به رزم حسینی استعفای خود را از این سمت اعالم کرد‪ .‬داریوش‬ ‫اسماعیلی که پیش از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬مسئولیتی هایی همچون ریاست سازمان نظام مهندسی و‬ ‫نمایندگی مجلس شورای اسالمی در دوره دهم را در کارنامه خود داشته‬ ‫است‪ ،‬پیش از پذیرش مسئولیت در وزارت صمت‪ ،‬از نمایندگی مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز استعفا داده بود‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬استعفای اسماعیلی از معاونت معدنی‬ ‫وزارت صمت مصادف شده با حاشیه های اخیر پس ابالغ شیوه نامه ساماندهی‬ ‫عرضه و تقاضای زنجیره فوالد و دستور وزیر بر قیمت گذاری فوالد؛ اما‬ ‫مشخص نیست که استعفای او با حواشی اخیر ارتباطی داشته یا خیر؟ این در‬ ‫حالی است که برخی گزارش ها حاکی از ان است که پس از ابالغ شیوه نامه‬ ‫و بحث های اخیر پیرامون ان و همچنین اشفتگی بازار فوالد‪ ،‬اسماعیلی را در‬ ‫استانه برکناری قرار داده بود و لذا پیش از ان‪ ،‬خودش اقدام به استعفا کرده‬ ‫است؟!‬ ‫از سوی دیگر برخی نیز این استعفا را به دلیل ناهماهنگی های موجود اعالم‬ ‫کرده اند که البته وی در نام ه خود‪ ،‬در مورد دالیل این تصمیمش تنها به بیان در‬ ‫مقطع فعلی با توجه به شرایط موجود و دالیلی که ذکر ان به صالح نیست و‬ ‫احساس می کنم در این مسئولیت منشا اثر نبود ه بسنده کرده است‪.‬‬ ‫وی در نامه اش همچنین از استعفای خود از نمایندگی مجلس شورای‬ ‫اسالمی در اواخر دوره دهم مجلس بابت پذیرش مسئولیت معاونت امور معادن‬ ‫و صنایع معدنی وزارت صمت نیز یادکرده و اعالم کرده است که پذیرش‬ ‫مسئولیت در وزارت صمت در راستای محقق نمودن فرمان مقام معظم رهبری‬ ‫در جایگزینی اقتصاد معدن به جای اقتصاد نفتی و حدوث انقالب معدنی در‬ ‫کشور بوده است که طی قریب به یک سال فعالیت در این سمت‪ ،‬تالش های‬ ‫خوبی صورت گرفت و اثرات مطلوبی بر جای ماند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬داریوش اسماعیلی‪ ۱۱ ،‬بهمن سال گذشته‬ ‫به عنوان معاون معدنی وزیر صمت منصوب شد و حاال یک سال بعدازاین‬ ‫اتفاق از سمت خود استعفا داده است‪ .‬او پیش ازاین یکی از اعضای کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس بود و در حوزه های معدنی فعالیت می کرد و نماینده‬ ‫مردم خرامه‪ ،‬سروستان‪ ،‬کوار در ادوار نهم و دهم مجلس شورای اسالمی بود‪.‬‬ ‫وی همچنین در دانشگاه تهران نیز به عنوان استاد به تدریس مشغول است‪.‬‬ ‫حال با توجه به حضور جعفر سرقینی به عنوان مشاور وزیر در امور معادن‬ ‫در شرایط فعلی‪ ،‬احتمال انتصاب او به عنوان معاون بعدی در این حوزه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سهمسرمایه گذارانخارجی‬ ‫رمز ارز از برق غیر یارانه ای‬ ‫چقدراست؟‬ ‫مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس اطالعات سامانه‪ ،‬تعداد سرمایه گذاران غیر ایرانی در‬ ‫این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است‪ ،‬اما بر اساس اعالم وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬حدود ‪ ۴۵‬درصد قراردادهای برق غیر یارانه ای‪ ،‬معادل ‪ ۱۴۰‬مگاوات‬ ‫در زمینه استخراج رمز ارز‪ ،‬مربوط به سرمایه گذاران خارجی است‪.‬‬ ‫علی رضا هادی درباره تعداد صدور جواز استخراج بیت کوین در‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬صدور جواز تاسیس استخراج رمز ارز از تاریخ ‪ ۲۸‬ابان ماه‬ ‫سال گذشته در سامانه بهین یاب اغازشده و تاکنون ‪ ۱۳۸۰‬فقره جواز تاسیس‬ ‫صادر شده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت های موردنیاز مانند زمین‪،‬‬ ‫ساختمان‪ ،‬برق و ‪ ...‬را فراهم کرده و تجهیزات الزم را خریداری کنند و پس‬ ‫از ان با دریافت پروانه بهره برداری‪ ،‬امکان اغاز فعالیت مجاز داشته باشند‪.‬‬ ‫در حال حاضر هیچ یک از متقاضیان پروانه بهره برداری دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره کشورهایی که در زمینه استخراج بیت کوین در‬ ‫ایران فعالیت می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صرفاً دارندگان شناسه ملی (اعم از‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی) امکان دریافت مجوز در سامانه رادارند و بر‬ ‫اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمز ارز مورخ ‪ ۲۸‬ابان‬ ‫سال گذشته وزارت متبوع‪ ،‬اشخاص غیر ایرانی در قالب اشخاص حقوقی‬ ‫امکان سرمایه گذاری دارند‪ .‬بر اساس اطالعات سامانه‪ ،‬تعداد سرمایه گذاران‬ ‫غیر ایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است‪ .‬البته بر اساس‬ ‫اعالم وزارت نیرو‪ ،‬حدود ‪ ۴۵‬درصد قراردادهای برق غیر یارانه ای (با نرخ‬ ‫متوسط ‪ ۹۶۵۰‬ریال برای هر کیلووات‪-‬ساعت)‪ ،‬معادل ‪ ۱۴۰‬مگاوات در‬ ‫زمینه استخراج رمز ارز‪ ،‬مربوط به سرمایه گذاران خارجی است‪.‬‬ ‫برای مقایسه ابعاد این عدد با مقدار مصرف برق کشور باید گفت که‬ ‫در روزهای تابستان سال جاری که اوج مصرف برق است‪ ،‬رکورد روزانه‬ ‫مصرف برق بالغ بر ‪ ۵۳‬هزار مگاوات بوده است‪.‬‬ ‫*نرخ برق تولید بیت کوین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۴‬برابر نرخ برق صنعتی‬ ‫به گفته مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صمت نرخ برق غیر‬ ‫یارانه ای بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره ‪/۵۸۱۴۴‬ت ‪ ۵۵۶۳۷‬هـ در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۳‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬به نرخ متوسط صادراتی در نظر گرفته شده که بر‬ ‫اساس محاسبه وزارت نیرو به طور متوسط ‪ ۹۶۵‬تومان برای هرکیلوات‪-‬‬ ‫ساعت است و بالغ بر ‪ ۱۴‬برابر نرخ برق صنعتی است‪ .‬البته تخفیفات‬ ‫تعرفه ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه های غیر گرم نیز‬ ‫توسط وزارت نیرو اعمال می شود که نرخ را در هشت ماه غیر گرم‪ ،‬به‬ ‫حدود ‪ ۴۸۰‬تومان (بیش از ‪ ۷‬برابر نرخ برق صنعتی) کاهش می دهد‪ .‬همه‬ ‫مصرف کنندگان اعم از ایرانی و غیر ایرانی مشمول پرداخت این نرخ غیر‬ ‫یارانه ای هستند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫جام ملت های فوتبال اسیا‬ ‫و دغدغه زنانی بدون رنکینگ!‬ ‫در حالی نام تیم ملی فوتبال زنان ایران‬ ‫در لیست تیم های حاضر در جام ملت های‬ ‫اسیا ‪ ۲۰۲۲‬به چشم می خورد که به تازگی‬ ‫از رنکینگ فیفا خارج شده و برای حضور‬ ‫در این رقابت ها با چالش های زیادی روبرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫به تازگی خبری در مورد حضور تیم‬ ‫ملی فوتبال زنان ایران در جام ملت های‬ ‫اسیا ‪ ۲۰۲۲‬در خروجی فدراسیون فوتبال‬ ‫قرار گرفته است و در ان ذکرشده که‬ ‫“دبیرکل کنفدراسیون فوتبال اسیا با‬ ‫ارسال نامه به دبیران کل فدراسیون ها از‬ ‫اعالم امادگی تیمهای شرکت کننده در‬ ‫مسابقات جام ملت های فوتبال زنان اسیا‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬به میزبانی هند خبر داده است “ که‬ ‫نام ایران هم در بین این ‪ ۳۲‬تیم وجود دارد‪.‬‬ ‫بررسی کلی وضعیت تیم ملی فوتبال زنان‬ ‫ایران می تواند تصویر درستی از شرایط‬ ‫موجود این تیم و کار سخت ایران در زمان‬ ‫باقی مانده برای حضور در جام ملت ها‬ ‫ارائه بدهد؛ تصویری که دربردارنده‬ ‫حقایقی تلخ مثل خروج تیم ملی زنان ایران‬ ‫از رنکینگ فیفا است‪.‬‬ ‫فوتبال زنان ایران بدون جایگاه‬ ‫مهمترین موضوعی که در هفته های‬ ‫اخیر برای فوتبال زنان ایران به وجود‬ ‫امده است‪ ،‬خبر ناراحت کننده خروج‬ ‫از رنکینگ فیفا بود‪ .‬از انجایی که تیم‬ ‫ملی ایران از تاریخ ‪ ۲۰‬فروردین ‪ ۹۸‬و به‬ ‫دنبال حذف از مرحله دوم انتخابی المپیک‬ ‫تعطیل شد و تاکنون اردو و مسابقه ای‬ ‫نداشته‪ ،‬از رنکینگ فیفا خارج شد؛‬ ‫موضوعی که واکنش بازیکنان و مربیان‬ ‫فوتبال را به همراه داشت و برخی از انها‬ ‫این موضوع را نشانه ای اشکار از اهمیت‬ ‫کم فوتبال زنان برای مسئوالن فدراسیون‬ ‫دانستند‪.‬در این راستا مرضیه جعفری یکی‬ ‫از سرمربیان موفق ایرانی که بارها همراه‬ ‫با تیم شهرداری بم قهرمانی در لیگ برتر‬ ‫زنان را تجربه کرده است‪ ،‬گفت‪“ :‬در این‬ ‫ماجرا مسئوالن فدراسیون مقصر هستند که‬ ‫تا االن نشسته اند و هیچ اردو و مسابقه ای‬ ‫نداشتیم تا از رنکینگ خارج شدیم در‬ ‫صورتی که لیگی پویا داریم و می توانستیم‬ ‫بازیکنان اماده ای را به تیم ملی بدهیم”‪،‬‬ ‫بنابراین اکنون با تیمی روبرو هستیم که‬ ‫باید در وهله اول به رنکینگ فیفا برگردد‬ ‫و اعتبار خود را به دست بیاورد‪ ،‬نه اینکه‬ ‫اجازه بدهیم تا یک سال دیگر و تا زمان‬ ‫برگزاری جام ملت ها همچنان خارج از‬ ‫رنکینگ باشد‪.‬‬ ‫ضرورت تعیین کادر فنی‬ ‫تیم ملی فوتبال زنان ایران به صورت‬ ‫رسمی سرمربی ندارد‪ ،‬چرا که قرارداد‬ ‫کادر فنی پس از انتخابی المپیک به پایان‬ ‫رسید‪ .‬البته به صورت اسمی مریم ازمون‬ ‫همچنان سرمربی تیم است و حتی در‬ ‫مجامع بین المللی مثل مراسم ‪The best‬‬ ‫به عنوان سرمربی ایران حق رای داشت‪ .‬با‬ ‫این حال ازمون نمی داند که باز هم شانس‬ ‫سرمربیگری تیم ملی را دارد یا نه و بر این‬ ‫اساس دستش در برنامه ریزی و انتخاب‬ ‫بازیکن هم بسته است‪.‬‬ ‫جدای از اینکه مریم ازمون می تواند‬ ‫در قامت یک سرمربی به تیم ملی زنان‬ ‫ایران کمک کند یا نه‪ ،‬فوتبال زنان امسال‬ ‫یکی از بهترین دوران لیگ خود را سپری‬ ‫می کند و برخی از بازیکنان جوان در‬ ‫تیم های مختلف عملکرد خوبی از خود‬ ‫به جای گذاشته اند‪ .‬لیگ جایی است که‬ ‫سرمربی و کادر فنی باید با دقت روند‬ ‫ان را دنبال کنند‪ ،‬مسابقات را ببینند و‬ ‫بازیکنانی که توانایی کمک به تیم ملی را‬ ‫دارند‪ ،‬شناسایی کنند اما این امکان برای‬ ‫تیم ایران وجود ندارد چرا که نه تیم ملی‬ ‫داریم و نه کادر فنی!‬ ‫تب ریاست‬ ‫مسئوالن فدراسیون فوتبال نشان‬ ‫داده اند که در ماه های اخر حضورشان‬ ‫در فدراسیون هیچ اهمیتی برای فوتبال‬ ‫و فوتسال زنان قائل نیستند‪ .‬لیال صوفی‬ ‫زاده به عنوان مدیر اصلی بخش زنان در‬ ‫دسترس نیست و به نظر نمی رسد که به‬ ‫خاطر خروج از رنکینگ فیفا و نابه سامانی‬ ‫تیم ملی ناراحت هم شده باشد‪ .‬او نشان‬ ‫داده که مدیر مناسبی برای فوتبال زنان‬ ‫نیست و جسارت الزم برای حل مشکالت‬ ‫و احقاق حق انها ندارد‪ .‬با این حال میز‬ ‫مدیریت را دوست دارد وگرنه خیلی‬ ‫زودتر و قبل از دیدن این روزها از سمت‬ ‫خود استعفا می داد تا شاید فرد دیگری‬ ‫می توانست تا حد ممکن گام هایی را برای‬ ‫بخش زنان بردارد‪.‬‬ ‫تجربه مدیران فعلی فدراسیون نشان‬ ‫داده که نمی توانیم در چند ماه باقی مانده‬ ‫امیدی به تغییر شرایط داشته باشیم‪ .‬البته‬ ‫حتی اگر اقدامی در راستای تعیین تکلیف‬ ‫فوتبال زنان صورت بگیرد باز هم بی فایده‬ ‫و نمایشی خواهد بود و هیچ امتیازی برای‬ ‫مسئوالن فدراسیون محسوب نمی شود‪،‬‬ ‫بنابراین باید امیدوار باشیم که دهم اسفند‬ ‫ماه فردی به ریاست فدراسیون انتخاب‬ ‫شود که برای رو به راه کردن اوضاع‬ ‫نابه سامان بخش زنان برنامه بلند مدت و‬ ‫درست داشته باشد‪.‬‬ ‫ویرانه؛ انچه رئیس اینده‬ ‫تحویل می گیرد‬ ‫لیگبرترفوتبال‪/‬پرسپولیستهران‪-۲‬فوالدخوزستان‪۱‬‬ ‫فوتبال زنان با مشکالت زیادی دست‬ ‫و پنجه نرم می کند و کسی که در اینده‬ ‫مسئولیت فدراسیون را برعهده می گیرد‬ ‫کار سختی پیش رو دارد‪ .‬برنامه های‬ ‫مقطعی و بی فایده هیچ وقت راهگشا‬ ‫نخواهد بود و به معنی تداوم مشکالت‬ ‫این بخش است‪ .‬تیم ملی بدون رنکینگ و‬ ‫ضعیف‪ ،‬امکانات محدود فوتبال و فوتسال‬ ‫زنان‪ ،‬عدم پشتوانه سازی و استعدادیابی‬ ‫درست و فاصله زیاد با قدرت های برتر‬ ‫اسیا تنها بخشی از مشکالتی است که‬ ‫نیازمند توجه هستند‪ .‬با این حال جام‬ ‫ملت های اسیا می تواند یک فرصت‬ ‫خوب تلقی شود؛ فرصتی برای انکه‬ ‫فوتبال زنان پس از چهار سال مدیریت نه‬ ‫چندان خوب‪ ،‬حرکت رو به جلوی خود‬ ‫را اغاز کند‪.‬کسانی که تا چند ماه اینده‬ ‫ریاست فدراسیون را برعهده می گیرند‬ ‫یک سال زمان دارند تا با توجه و برنامه‬ ‫ریزی درست تیمی را راهی جام ملت های‬ ‫اسیا کنند که نویدبخش روزهای بهتر‬ ‫برای فوتبال زنان باشد‪ .‬تیمی که هر چند‬ ‫نمی تواند به برترین های اسیا برسد و تا‬ ‫معرفی خود به عنوان یک مدعی‪ ،‬فاصله‬ ‫زیادی دارد اما می تواند گامی فراتر از‬ ‫روزهای تلخ گذشته بردارد و ثابت کند‬ ‫که پتانسیل بهتر شدن را دارد‪.‬‬ ‫دایی‪:‬رونالدوشایستگیرسیدنبهرکوردمرادارد‬ ‫در گفت وگو با نشریه کیکر المان گفت‪ :‬من انسانی ازاد هستم و همیشه برای ان هایی زندگی می کنم که من را حمایت‬ ‫کرده اند‪.‬دایی درباره حضورش در باشگاه اورتون تصریح کرد‪ :‬قرار است یکی از اعضای کادرفنی باشگاه اورتون شوم‪ .‬من در سطح‬ ‫بین المللی بازی کرده ام و تمامی دوره های مربیگری را هم گذرانده ام و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم بوده ام‪ ،‬اما همیشه به دنبال‬ ‫یادگیری چیز های جدیدی هستم‪.‬او درباره رسیدن کریستیانو رونالدو به رکورد وی افزود‪ :‬رونالدو یکی از بهترین بازیکنان تاریخ‬ ‫بوده است و شایستگی رسیدن به رکورد من را دارد‪ .‬بدون تردید رونالدو یکی از بهترین بازیکنان تاریخ بوده و شایستگی رسیدن به‬ ‫این رکورد را دارد؛ رونالدو بازیکنی مصمم و سرسخت است و دستیابی به این رکورد‪ ،‬پاداش مناسبی برای همه تالش های او در این‬ ‫عرصه خواهد بود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫از هواداران پرسپولیس عذرخواهی‬ ‫می کنم‪ /‬خطای دید داشتم‬ ‫زاهدی فر‪:‬‬ ‫دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس‬ ‫و فوالد خوزستان در هفته یازدهم‬ ‫لیگ برتر روز سه شنبه به قضاوت‬ ‫محمدحسین زاهدی فر در ورزشگاه‬ ‫ازادی برگزار شد و سرخپوشان تهرانی‬ ‫‪ ۲‬بر یک حریف خود را شکست دادند‪.‬‬ ‫مهمترین اتفاق این دیدار که‬ ‫جنجال زیادی درست کرد و زمینه‬ ‫انتقاد هواداران و بازیکنان پرسپولیس‬ ‫از داور این دیدار را فراهم کرد‪،‬‬ ‫صحنه ای بود که در دقیقه ‪ ۶۰‬رخ داد‬ ‫و توپ با شانه محمدحسین کنعانی‬ ‫زادگان برخورد کرد اما داور اعالم‬ ‫پنالتی به سود فوالد کرد و شیمبا این‬ ‫توپ را به گل تبدیل کرد‪.‬‬ ‫محمدحسین زاهدی فر در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر در مورد این صحنه‬ ‫توضیح داد و گفت‪ :‬در صحنه ای که‬ ‫توپ به بدن بازیکن پرسپولیس برخورد‬ ‫کرد خطای دید باعث شد تشخیص‬ ‫پنالتی بدهم‪ .‬توپ چند سانتیمتر با‬ ‫منطقه ای که می شود پنالتی اعالم کرد‬ ‫فاصله داشت اما به دلیل خطای دید‬ ‫بنده اعالم پنالتی کردم‪.‬‬ ‫زاهدی فر ادامه داد‪ :‬به خاطر این‬ ‫اشتباه که سهوی و به خاطر خطای دید‬ ‫بود از هواداران پرسپولیس عذرخواهی‬ ‫می کنم‪ .‬خدا را شکر می کنم که این‬ ‫تصمیم در نتیجه بازی تاثیر زیادی‬ ‫نداشت اما به هر حال اشتباهی بود که‬ ‫باید به خاطرش عذرخواهی کنم‪.‬‬ ‫داور فوتبال ایران با اشاره اتفاقی‬ ‫که پیش از این در دیدار استقالل و‬ ‫سپاهان رخ داد و یک اشتباه از سوی‬ ‫وی ثبت شد گفت‪ :‬در همان بازی هم‬ ‫سهوا ً برخورد توپ به دست بازیکن‬ ‫سپاهان را ندیدم‪ .‬همان زمان قصد‬ ‫داشتم مصاحبه کنم و از هواداران‬ ‫استقالل به خاطر ان اشتباه عذرخواهی‬ ‫کنم اما رئیس کمیته داوران اجازه‬ ‫مصاحبه نداد و ناچار شدم در حاشیه‬ ‫یکی از کالس های داوری در حضور‬ ‫خبرنگاران از هواداران استقالل‬ ‫عذرخواهی کنم‪.‬‬ ‫محمدحسین زاهدی فر در ادامه‬ ‫گفتگویش با خبرنگار مهر گفت‪:‬‬ ‫هواداران استقالل و پرسپولیس و همه‬ ‫عالقمندان به فوتبال اطمینان داشته‬ ‫باشند که در قضاوت داوران هیچ‬ ‫عمدی نیست و صرفاً خطاهای انسانی‬ ‫است که منجر به بروز این اتفاقات‬ ‫می شود‪ .‬با این حال وظیفه خودم‬ ‫دانستم که از هواداران استقالل و‬ ‫پرسپولیس مجدد ا ً عذرخواهی کنم‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫اینکه این بار هم در مصاحبه کردن‬ ‫ممنوعیت داریم اما خودم در این مورد‬ ‫پاسخگوی کمیته داوران خواهم بود‬ ‫ولی الزم دانستم از هواداران پرسپولیس‬ ‫عذرخواهی کنم‪.‬‬ ‫بازیراماانجامدادیم‬ ‫ولینتیجهرااستقاللگرفت‬ ‫هخامنش‪:‬‬ ‫وفا هخامنش‪ ،‬مدافع تیم تراکتور با وجود‬ ‫شکست تیمش عملکرد خوبی در خط دفاعی‬ ‫تیمش داشت و اکثر توپ هایی که به سمتش‬ ‫امد به خوبی دفع شد و چند قطع توپ خیلی‬ ‫خوب داشت که مانع شکل گیری حمالت‬ ‫استقالل شد و در یک موقعیت هم با تکل به‬ ‫موقعش دروازه تراکتور را نجات داد‪.‬‬ ‫هخامنش در خصوص دیدار مقابل‬ ‫استقالل اظهار داشت‪ :‬بازی خوبی به نظرم‬ ‫انجام دادیم ولی متاسفانه نتیجه خوبی رقم‬ ‫نخورد و فوتبال روی بدش را به ما نشان‬ ‫داد‪ .‬فوتبال را ما بازی کردیم ولی نتیجه‬ ‫را تیم استقالل گرفت‪ .‬این برای ما خیلی‬ ‫ناراحت کننده است‪ .‬خودمان خیلی امیدوار‬ ‫بودیم امتیاز کامل از این دیدار بگیریم ولی‬ ‫حداقل امتیاز را هم نتوانستیم بگیریم و واقعاً‬ ‫شرمنده هوادارانمان شدیم و امیدوارم در‬ ‫بازی های اینده بازی خوبمان را حفظ کنیم‬ ‫و در کنارش نتایجی در خور شان تراکتور و‬ ‫هوادارانش کسب کنیم‪.‬‬ ‫وی در مورد گل اولی که تراکتور روی‬ ‫اشتباه مسعود شجاعی دریافت کرد و جریان‬ ‫بازی با ان تغییر کرد گفت‪ :‬بازی در کل به‬ ‫نظرم بخواهیم امارش را دربیاوریم در اختیار‬ ‫ما بود و از لحاظ مالکیت توپ و تعداد پاس ها‬ ‫و دقت پاس ها برتر بودیم و فوتبال مالکانه ای‬ ‫به نمایش گذاشتیم‪ .‬متاسفانه به نظرم روی‬ ‫اعتماد به نفس زیادی گل اول را دریافت‬ ‫کردیم و قصد داشتیم از ناحیه دفاع رو به‬ ‫بازیسازی بیاوریم و حفظ توپ داشته باشیم‬ ‫و روی گل اول غافلگیر شدیم‪ .‬هر بازیکنی‬ ‫ممکن است برایش پیش بیاید که پاسی که‬ ‫می دهد به مقصد نرسد و اقا مسعود هم از این‬ ‫قائده مستنثی نیست و در کل غافلگیر شدیم‬ ‫و وقتی یک تیم گل می خورد ‪ 11‬بازیکن‬ ‫گل خورده اند نه یک بازیکن و وقتی هم گل‬ ‫می زنیم همه در ان نقش داشتیم و نمی شود‬ ‫کسی را مقصر دانست و درست نیست تقصیر‬ ‫کار را روی یک نفر بیاندازیم و به او فشار‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫مدافع تراکتور در مورد عملکرد شخصی‬ ‫خودش و نمرات خوبی که در سایت های‬ ‫انالیز با وجود شکست تیمش گرفته گفت‪:‬‬ ‫خدا را شکر اعتماد به نفس خیلی خوبی به‬ ‫دست اوردم و فکر می کنم در این چند هفته‬ ‫عملکرد خوبی در ترکیب تراکتور داشتم‬ ‫و در این بازی توانستم موثر ظاهر شوم و‬ ‫تقریباً همه توپ هایی که به سمتم امد را به‬ ‫خوبی دریافت کردم و همه را سالم به دست‬ ‫بازیکنان خودی رساندم و ان چیزی که مربی‬ ‫از ما خواسته بود بازی مالکانه حتی با گلر تیم‬ ‫بود که به خوبی در زمین پیاده شد و اخباری‬ ‫بازی با پایش عالی است و در این زمینه یکی‬ ‫از بهترین گلرهای ایران است و راحت بازی‬ ‫می کردیم‪ .‬خدا را شکر حداقل پیش وجدان‬ ‫خودم راحتم که با تمام وجود برای تیمم بازی‬ ‫کردم و کم نگذاشتم‪ .‬مطمئناً هر بازیکنی کم‬ ‫و کاستی دارد و من هم ادعا نمی کنم بازیکن‬ ‫کامل و بی نقصی هستم ولی خدا را شکر‬ ‫می کنم که تمام وجود و تمرکزم را برای‬ ‫تیمم گذاشتم‪.‬‬ ‫هخامنش در مورد اشتباهات سریالی‬ ‫بازیکنان روی گل دوم هم توضیح داد‪ :‬در‬ ‫صحنه مربوط به گل دوم من در شرایط نا‬ ‫متعادل توپ را دفع کردم که دفع اشتباهی‬ ‫بود و در ان موقعیت هافبک های ما هم‬ ‫می توانستند به ما کمک کنند ولی توپ به‬ ‫ارسالن رسید و او هم توپ را با سر به سمت‬ ‫راست ما فرستاد و توپ از باالی سر هادی‬ ‫محمدی رد شد و گل خوردیم‪ .‬در کل در‬ ‫ان موقعیت همه بازیکنان مقصر بودند و‬ ‫می توانستیم بهتر عمل کنیم ولی به هر صورت‬ ‫این بازی تمام شده و بهتر است از اشتباهاتمان‬ ‫عبرت بگیریم و در اینده نتایج بهتری کسب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در مورد اینکه با وجود این شکست‬ ‫تراکتور به روزهای اوجش بر می گردد هم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬قشنگی فوتبال به این است که‬ ‫خصوصاً در شرایطی که مسابقات به صورت‬ ‫لیگ برگزار می شود شما فرصت برای جبران‬ ‫نتایج را دارید که به کورس برگردید و مثل‬ ‫جام حذفی نیست که اولین اشتباه اخرین‬ ‫اشتباه باشد و دیگر فرصتی برای جبران نباشد‪.‬‬ ‫بازی با استقالل تمام شد و اقا مسعود هم در‬ ‫رختکن به ما گفتند این بازی را فراموش کنیم‬ ‫و همه بازی ها بازی با استقالل نیست‪ .‬ما ‪4-5‬‬ ‫هفته حساس دیگر تا پایان نیم فصل داریم‬ ‫و باید بهترین نتایج را بگیریم تا به شرایط‬ ‫خوبمان برگردیم و روی دور نتیجه گرفتن‬ ‫بیافتیم و این بازی دیگر تمام شد‪.‬‬ ‫مدافع تراکتور با اشاره به تاثیر نبود حاج‬ ‫صفی و دژاگه در ترکیب تراکتور گفت‪:‬‬ ‫صد در صد وجود اشکان دژاگه و احسان‬ ‫حاج صفی خیلی در تیم ما موثر است و چه‬ ‫از لحاظ روحی ‪ -‬روانی و چه از لحاظ فنی‬ ‫یک وزنه برای تیم محسوب می شوند و بود و‬ ‫نبودشان در زمین خیلی متفاوت است‪ .‬متاسفانه‬ ‫هر دو مصدومیت جزئی داشتند و چند بازی‬ ‫قبلی در کنار ما نبودند و هنوز به امادگی صد‬ ‫در صد نرسیده بودند و در دقایقی که در زمین‬ ‫حضور داشتند دیدید که چه تاثیری در روند‬ ‫بازی داشتند و امیدوارم از هفته های بعد انها‬ ‫را در اختیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫هخامنش در مورد قضاوت داور بازی هم‬ ‫گفت‪ :‬به نظرم اقای حیدری قضاوت خیلی‬ ‫خوبی در این بازی داشت و مشکل انچنانی‬ ‫در داوری وجود نداشت و اینطور نیست که‬ ‫حاال که باختیم تقصیر را گردن داور بیاندازیم‬ ‫و هیچکس جز ما بازیکنان مقصر نیست و‬ ‫باید تمرکز بیشتری در زمین داشته باشیم‬ ‫و نتوانستیم نتیجه الزم را بگیریم و شرمنده‬ ‫هوادارانمان که جلوی درب هتل برای بدرقه‬ ‫ما امدند شدیم ولی امیدوارم در ادامه بتوانیم‬ ‫نتایجی بگیریم که دل انها شاد شود‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به تغییر ظاهرش‬ ‫و اینکه گفته می شود مو کاشته است گفت‪:‬‬ ‫ظاهرم برخالف انچه گفته می شود ظاهر‬ ‫جدیدی نیست‪ .‬من مدتی تصمیم گرفته بودم‬ ‫کچل کنم و موهایم کوتاه باشد تا تمرکزم‬ ‫روی بازی باشد و حاال تصمیم گرفتم به‬ ‫همان حالت قبل برگردم‪ .‬برخالف شایعات‬ ‫من مو نکاشتم و مو داشتم فقط دیگر ان را‬ ‫کوتاه نکردم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1301

روزنامه صدای اصلاحات 1301

شماره : 1301
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه صدای اصلاحات 1300

روزنامه صدای اصلاحات 1300

شماره : 1300
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه صدای اصلاحات 1299

روزنامه صدای اصلاحات 1299

شماره : 1299
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه صدای اصلاحات 1298

روزنامه صدای اصلاحات 1298

شماره : 1298
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه صدای اصلاحات 1297

روزنامه صدای اصلاحات 1297

شماره : 1297
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه صدای اصلاحات 1296

روزنامه صدای اصلاحات 1296

شماره : 1296
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!