روزنامه صدای اصلاحات شماره 1269 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1269

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1269

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1269

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 4‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫جوبایدنباشرطایرانبرای‬ ‫رفعتحریم هاچهمی کند؟‬ ‫چالشمهمایران‬ ‫بادولتبایدن‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2021January18‬‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی ؛ دبیرکل حزب مردمی اصالحات‪:‬‬ ‫جامعهفلجاقتصادیشدهاست؛‬ ‫اقای عادل؛ باال ماندن‬ ‫قیمت ارز و سکه‬ ‫به نفع کیست؟‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫‪ 70‬درصد قوانین مرتبط‬ ‫با الودگی هوا اجرا نشده است!‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫خط داغ‬ ‫رئیسکمیتهمنابع‬ ‫کمیسیونتلفیقمجلس‪:‬‬ ‫احمدحکیمیپور‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫خط داغ‬ ‫روحالیحهبودجه‬ ‫‪ 1400‬قانون شکنی‬ ‫رندانهاست‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1269‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صدای اصالحات ‪ -‬این روزها کمتر کسی به مسائل معیشتی مردم توجه می کند ‪ ،‬انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬بیماری‬ ‫کرونا ‪ ،‬دعواهای جناحی و‪ ...‬مسائلی است که این روزها باانها در رسانه ها بیشتر دست و پنجه نرم می کنیم تا مسائل معیشتی‪.‬‬ ‫در همین خصوص با محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات که دبیرکل حزبی دارای بدنه ی مردمی می باشد به گفت و گویی‬ ‫کوتاه نشستیم‪ .‬زارع فومنی در ابتدا گفت؛ به میان امدن ویروس کرونا باعث شد زندگی قشر های مختلفی از جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد؛‬ ‫البته قبل از این ویروس هم مردم هرروز فقیر تر می شدند و با بوجود امدن این بیماری سرعت سیر صعودی فقر درکشور بسیار باالرفت‪....‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫علتتعللوزارتصمتدرعمل‬ ‫بهشیوه نامهساماندهیعرضهو‬ ‫تقاضایزنجیرهفوالدچیست؟‬ ‫ظریف‪:‬برجامبخاطرایران‬ ‫زنده است‪ ،‬نه سه کشور اروپایی‬ ‫بهدادمردمبرسید‬ ‫سیاسی‬ ‫صدایاصالحاتبررسیمی کند؛‬ ‫اینمجلسنمی تواند‬ ‫بگویدکهنگذاشتند‬ ‫کارکنیمزیرایکدست‬ ‫یکدستاست‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫رئیس اسبق صداوسیما‪:‬‬ ‫تقویت صداوسیما مشروط بر‬ ‫اینکه ان سازمان موجب ایجاد‬ ‫تفرقه نشود اشکالی ندارد‬ ‫جو بایدن با شرط ایران برای رفع تحریم ها چه می کند؟‬ ‫چالش مهم ایران با دولت بایدن‬ ‫با نزدیک شدن به استقرار دولت جدید امریکا و اغاز رسمی‬ ‫فعالیت های جو بایدن به عنوان رییس جمهور این کشور در ایران‬ ‫نیز بحث بر سر رفتار امریکا در قبال برجام و تحریم ها داغ است‪.‬‬ ‫در دو روز اخیر دفتر حفظ و نشر اثار رهبر معظم انقالب‬ ‫تو گوهایی با مقامات ارشد سیاسی و دیپلماتیک کشور‬ ‫گف ‬ ‫منتشر کرده که در ان به بحث بازگشت امریکا به برجام پرداخته‬ ‫شده است‪ .‬مقامات ایران شرط بازگشت امریکا به برجام را رفع‬ ‫تمام تحریم ها اعالم کرده اند‪ .‬به ویژه علی اکبر والیتی و محمد‬ ‫جواد ظریف به این مسئله اشاره کرده اند‪.‬‬ ‫این اظهار نظرها پس از سخنان رهبر انقالب در تاریخ ‪ ۱۹‬دی‬ ‫مطرح شد که مسئله ایران را نه بازگشت امریکا به برجام که رفع‬ ‫کلیهتحریم هاعنوانکردند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب همچنین در جمالتی «سخن پایانی و قطعی»‬ ‫جمهوری اسالمی در این باره را اینگونه بیان کردند‪ :‬ما هیچ‬ ‫اصرار و عجله ای برای بازگشت امریکا به برجام نداریم اص ً‬ ‫ال‬ ‫مسئله ی ما این نیست که امریکا به برجام برگردد یا برنگردد‪.‬‬ ‫انچه مطالب ه منطقی و عقالنی ما است‪ ،‬رفع تحریم ها است؛ این‬ ‫حقّ غصب شده ی ملّت ایران است‪.‬‬ ‫والیتی در همین راستا از شرط ایران برای بازگشت امریکا‬ ‫به برجام حرف زد و گفت‪ :‬ما هیچ اصرار و عجله ای نداریم که‬ ‫امریکا برگردد ؛ امّا اگر می خواهد برگردد شرایطی دارد که‬ ‫مهم ترینش این است که تحریم ها را بردارد و معلوم بشود که‬ ‫دولت جدید به تعهدات برجام پایبند است؛ یعنی اعالم کند و‬ ‫رئیس جمهور امریکا هم متعهد شود‪.‬‬ ‫ی امریکا سخن گفت‪ ،‬گام های‬ ‫ظریف نیز از گام های عمل ‬ ‫عملی که منجر به عادی شدن روابط اقتصادی ایران با جهان شود‪.‬‬ ‫به گفته او این یعنی حل و فصل تمام اقداماتی که امریکا کرده و‬ ‫باعث شده رابطه ی اقتصادی با ایران را محدود بکند‪ .‬او همچنین‬ ‫افزود‪« :‬امضای بایدن شرط الزم است اما شرط کافی دیدن اثار‬ ‫اقداماتامریکاست‪».‬‬ ‫حال سوال این است که جو بایدن با شرط ایران برای رفع‬ ‫تحریم هاچهمی کند؟‬ ‫دکتر عبدالرضا فرجی راد استاد دانشگاه‪ ،‬سفیر پیشین ایران در‬ ‫نروژ و تحلیلگر مسائل ژئوپلتیک در باره این تحوالت به فرارو‬ ‫در این باره گفت‪« :‬مواضع اقای والیتی و ظریف مواضع درستی‬ ‫است‪ .‬اولین بار رهبری این موضع را مطرح کردند‪ .‬درست است‬ ‫که امریکا باید به برجام به عنوان یک عضو ‪ ۵+۱‬برگردد‪ ،‬اما‬ ‫بازی کردن با کلمات که مشکلی را حل نمی کند‪ .‬برجام یک‬ ‫جامعه فلج اقتصادی شده است؛‬ ‫به داد مردم برسید‬ ‫کلمه و نتیجه توافقی است که هر شش کشور ان را امضا کردند‪.‬‬ ‫اصل این توافق این بود که ایران در رابطه با مسئله غنی سازی و‬ ‫نگرانی هایی که اژانس داشته کوتاه بیاید و ان ها هم تحریم های‬ ‫ایران را بردارند‪ .‬نتیجه این توافق برجام شد‪».‬‬ ‫او افزود‪ :‬این که حاال امریکا بخواهد به برجام برگردد‪ ،‬اما‬ ‫هیچ اقدامی در رابطه با مسائل اقتصادی صورت نگیرد و تحریم ها‬ ‫برداشته نشود فایده ندارد و فقط بازی با کلمات است؛ لذا امریکا‬ ‫باید وقتی به برجام برمی گردد تحریم ها برداشته شود‪ .‬برخی از‬ ‫تحریم ها اقتصادی است و اقای بایدن راحت تر می تواند ان ها‬ ‫را بردارد‪ .‬بعضی از تحریم ها زیر چتر تروریسم و حقوق بشر‬ ‫هستند‪ ،‬اما باز هم اقای بایدن با توجه به این که کنگره امریکا را‬ ‫دموکرات ها در اختیار دارند می تواند راحت تر این بحث را پیش‬ ‫ببرد و با سران کنگره البی کند و سریعاً این اقدام را انجام بدهد؛‬ ‫بنابراین در مرحله اول می توانند حسن نیت شان را نشان بدهند‪.‬‬ ‫فرجی راد ادامه داد‪« :‬همه تحریم ها که زیر چتر حقوق بشر و‬ ‫تروریسم نیست‪ .‬ان چیزی که مربوط به اقتصاد و فضای اقتصاد‬ ‫باز ایران‪ ،‬همکاری بین المللی اقتصادی ایران‪ ،‬فروش نفت و‬ ‫بازگشت پول است را می توانند سریع انجام بدهند؛ بنابراین بهتر‬ ‫است که هرچه سریع تر این کار را بکنند‪ .‬همان طور که اقای‬ ‫گروسی گفت میزان غنی سازی دارد رو به باال می رود و به ‪۲۰‬‬ ‫درصد رسیده است‪ .‬این کار را برایشان مشکل تر می کند‪ .‬به نظر‬ ‫من دولت امریکا‪ ،‬کار مشکلی در پیش ندارد‪ .‬اگر اراده ای‬ ‫وجود داشته باشد و مصمم باشند این کار در ظرف یک ماه قابل‬ ‫انجام است‪».‬‬ ‫فرجی راد درباره احتمال اقدام بایدن برای رفع تحریم ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا االن اقای بایدن و تیمش مثبت صحبت کردند‬ ‫و رویکردشان به این قضیه مثبت بوده است‪ .‬دیپلمات های‬ ‫امریکایی و سفرای سابق امریکا هم در این باره نامه نوشتند‪.‬‬ ‫ان هایی هم که بایدن انتخاب کرده است کسانی هستند که با‬ ‫برجام به طورمستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط بودند‪ .‬اقای جان‬ ‫کری‪ ،‬خانم شرمن که مذاکره کننده هسته ای بوده و االن معاون‬ ‫خارجی شده لذا اگر بر روی حرفشان استوار باشند کار جلو‬ ‫می رود‪ .‬اگر ان ها روی حرف چهار سال گذشته شان که ترامپ‬ ‫را برای خروج از برجام و اعمال فشار علیه ایران‪ ،‬محکوم کردند‬ ‫و گفتند اقدامات ترامپ نتیجه ندارد ایستاده باشند می توانند رفع‬ ‫تحریم ها را انجام بدهند‪ .‬عالوه بر رویکرد مثبت ان ها‪ ،‬شروطشان‬ ‫هم شروط جدی نبوده است‪ .‬شروط اروپایی ها شاید کمی‬ ‫محکم ترباشد‪.‬‬ ‫تقویت صداوسیما مشروط بر اینکه ان سازمان‬ ‫موجب ایجاد تفرقه نشود اشکالی ندارد‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات‬ ‫این روزها کمتر کسی به مسائل معیشتی مردم توجه می کند ‪ ،‬انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬بیماری کرونا ‪،‬‬ ‫دعواهای جناحی و‪ ...‬مسائلی است که این روزها باانها در رسانه ها بیشتر دست و پنجه نرم می کنیم تا مسائل‬ ‫معیشتی‪.‬‬ ‫در همین خصوص با محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات که دبیرکل حزبی دارای بدنه ی‬ ‫مردمی می باشد به گفتگویی کوتاه نشستیم‪.‬‬ ‫زارع فومنی در ابتدا گفت؛ به میان امدن ویروس کرونا باعث شد زندگی قشر های مختلفی از جامعه تحت‬ ‫تاثیر قرار بگیرد؛ البته قبل از این ویروس هم مردم هرروز فقیر تر می شدند و با بوجود امدن این بیماری سرعت‬ ‫سیر صعودی فقر درکشور بسیار باالرفت‪.‬‬ ‫دبیر کل حزب مردمی اصالحات گفت ؛ دولت اقای روحانی وعده های زیادی داده بود که بیان همه ان ها در‬ ‫این مجال نمی گنجداما از مهمترین و عده های ایشان گشایش اقتصادی بود که تا به امروز محقق نشد ‪ ،‬هرچند‬ ‫درصد کمی از این شکست اقتصادی مربوط به برجام بود که محقق نشد اما نقش مدیریت نادرست رئیس‬ ‫جمهور ‪ ،‬در بوجود امدن این شرایط را نمی توان نادیده گرفت‪.‬‬ ‫فومنی افزود ؛ متاسفانه مشکالت اقتصادی مردم ایران عمیق تر شده است؛ نبود چرخه اقتصادی صحیح و‬ ‫توجه نکردن به معیشت مردم باعث هنجار شکنی های اجتماعی شدیدی خواهد شد که بسیار خطرناک است ‪.‬‬ ‫مردم کوچه و بازار خسته اند و می گویند کسی به فکر ما نیست و اگر این تفکر برجامعه حاکم شود اسیب های‬ ‫بزرگی در انتظار کشور ما می باشد‪.‬‬ ‫فومنی در انتها افزود مردم اعتمادشان نسبت به این دولت را از دست داده اند و به دولت بعدی هم امید ندارند و‬ ‫همه این ها از مدیریت ناصحیح افراد ناکاربلد می باشند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬طرف امریکایی باید توجه کند هرچه زمان‬ ‫بگذرد البی های خبیث و مخرب که در منطقه ما هم هستند‬ ‫بیشتر می توانند با اعضای کنگره و اعضای سنا مشورت کنند و‬ ‫باعث شوند که اعضای کنگره دولت بایدن را تحت فشار قرار‬ ‫بدهند‪ .‬پس هرچه دولت بایدن زودتر این کار را انجام بدهد به‬ ‫این البی های پرخطر اجازه نخواهد داد تا اوضاع را بدتر بکنند‪.‬‬ ‫او همچنین درباره احتمال تعریف شرایط جدید از سوی‬ ‫امریکا برای رفع تحریم ها‪ ،‬گفت‪« :‬بعید می دانم شروط جدیدی‬ ‫گذاشته شود‪ .‬اگر شروطی بگذارند ایران هم شرط می گذارد‪.‬‬ ‫بعد قضیه کش دار و طوالنی می شود‪ .‬طبیعتاً کار به جایی‬ ‫نمی رسد‪ .‬در نتیجه با غنی سازی ‪ ۲۰‬درصد و باالی ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫و مصوبه مجلس مواجه می شویم که کار را برای ان ها سخت‬ ‫می کند‪ .‬درست است که ما هم از لحاظ اقتصادی تحت فشار‬ ‫بیشتری قرار می گیریم‪ ،‬اما کار برای ان ها هم سخت می شود‪.‬‬ ‫یعنی ایران غنی سازی را بیشتر می کند و سانتریفیوژ های پیشرفته‬ ‫تری را بکار می گیرد‪ .‬مصوبه مجلس هم ممکن است به ان پی‬ ‫تی ضربه بزند بنابراین ان ها هم باید بجنبند‪ .‬روز سه شنبه اقای‬ ‫گروسی نکته خوبی مطرح کرد و گفت بیش از دو سه هفته وقت‬ ‫نیست باید عجله کرد وگرنه کار سخت تر می شود‪».‬‬ ‫رئیس اسبق صداوسیما‪:‬‬ ‫رئیس اسبق صداوسیما با حمایت از تخصیص اعتبار ‪ 2‬هزار‬ ‫میلیاردی به صداوسیما برای نظارت و کنترل فضای مجازی‬ ‫گفت‪ :‬رسانه ملی امروز در برابر جبهه دشمن‪ ،‬یک لشکر‬ ‫محسوبمیشود‪.‬بهنظرمتقویتصداوسیمااشکالیندارد‪،‬‬ ‫مشروط بر اینکه ان رسانه در درون خود اصالحاتی انجام‬ ‫دهدوخودرامتعلقبهملتونظامبداندوموجبایجادتفرقه‬ ‫نشود‪.‬محمد هاشمی رفسنجانی در گفت و گو با جماران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط فعلی حاکم بر منطقه و جهان چیزی به نام‬ ‫جنگنظامیوجودنداردوجنگیکهوجوددارد‪،‬رسانهای‬ ‫است‪.‬رسانههانیزدرتضعیفروحیهوناامیدکردنمردمقدم‬ ‫برمیدارند‪.‬امروزاستراتژیدشمنایناستکهدوکارانجام‬ ‫دهد‪ ،‬یکی اینکه نظام جمهوری اسالمی را ناکارامد جلوه‬ ‫دهد و دیگری ان که مردم را از تداوم کار نظام ناامید کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عمده محتوای فضای مجازی نیز در همین راستا‬ ‫است‪ .‬البته در این فضا حمایت هایی هم وجود دارد اما لشکر‬ ‫دشمن و تبلیغات ان بسیار بیشتر از حامیان نظام است‪ .‬کما‬ ‫اینکه در رسانه های غیرمجازی نیز لشکر دشمن بسیار بیشتر‬ ‫از خودی ها است‪ .‬اگر بعضی رسانه ها را دنبال کنیم می‬ ‫بینیم چه تهمت هایی را می زنند که دروغ است‪ .‬لذا در این‬ ‫شرایط‪،‬تقویتصداوسیمابهعنوانرسانهایملییکوظیفه‬ ‫ایهمگانیاست‪.‬حاالعملکردانرسانهاگرمطلوبنیست‪،‬‬ ‫بایدشرایطیرابهوجوداوریمکهعملکردانجناحینباشد‬ ‫ومانندعملکردبرخیدشمناندرصفوفمردمتفرقهنیندازد‪.‬‬ ‫حمایتمشروطمحمدهاشمیازصداوسیما‬ ‫هاشمی رفسنجانی ادامه داد‪ :‬اگر صداوسیما به عنوان رسانه‬ ‫ای ملی‪ ،‬منطبق با وحدت و انسجام ملی حرکت کند و‬ ‫رفتارش گروهی نباشد‪ ،‬می تواند موثر باشد‪ .‬البته بازهم نمی‬ ‫تواندپاسخگویتمامیحمالتیباشدکهبهنظامصورتمی‬ ‫گیرد‪ .‬در اوایل دوره ای که من رئیس صداوسیما بودم‪57 ،‬‬ ‫رادیو به زبان فارسی علیه امام و انقالب تبلیغ می کردند‪ .‬این‬ ‫هاازکشورهایکوچکیمانندکویتوالبانیتاکشورهای‬ ‫ابرقدرتی چون امریکا‪ ،‬شوروی‪ ،‬المان و انگلیس پخش‬ ‫می شدند‪ .‬این در حالی بود که ما یک رادیو با بُرد و ساعاتی‬ ‫محدود داشتیم و در حد توان خود برنامه هایی به زبان های‬ ‫مختلفپخشمیکردیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬جبهه خودی با جبهه دشمن از نظر نیرو و‬ ‫توانمندی ها بسیار متفاوت بود‪ .‬امروز نیز این گونه است‪.‬‬ ‫بعضیهابهدالیلمختلفنسبتبهعملکردرسانهملیانتقاد‬ ‫دارندومننیزدرزمرهمنتقدینهستمامانبایدفراموشکردکه‬ ‫رسانه ملی امروز در برابر جبهه دشمن‪ ،‬یک لشکر محسوب‬ ‫میشود‪.‬بهنظرمتقویتصداوسیمااشکالیندارد‪،‬مشروطبر‬ ‫اینکه ان رسانه در درون خود اصالحاتی انجام دهد و خود را‬ ‫متعلقبهملتونظامبداندوموجبایجادتفرقهنشود‪.‬‬ ‫فضای بین الملل ایجاب می کند که وحدت و انسجام داشته‬ ‫باشیم‬ ‫هاشمی رفسنجانی گفت‪ :‬باید حساب نقد و انتقاد را از‬ ‫وظیفه ملی جدا کرد‪ .‬ایا وقتی جنگ ‪ 8‬ساله را داشتیم ولو با‬ ‫وجود اختالفدرجبهه ها‪،‬بایدمی گذاشتیمتادشمن پیش‬ ‫روی کند یا وظیفه همگان این بود که جلو ان بایستند و از‬ ‫سرزمین بیرونش کنند؟ امروز هم مساله همین است‪ .‬من نیز‬ ‫بهصداوسیماانتقاددارموانتقاداتمنیزهمهجنبهایتخصصی‬ ‫دارند‪ ،‬اما این یک وجه قضیه است و وجه دیگرش جنگ‬ ‫روانی دشمن است که به راه انداخته و درصدد ناامید کردن‬ ‫مردماست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این شرایط نباید علیه یک گروه در داخل‬ ‫کشورمتحدشویم‪.‬بااینکهمیبینیمکهعدهایبرعلیهدولت‬ ‫متحد شده اند و بر ضد ان کار می کنند‪ .‬اما فراموش نکنیم‬ ‫که این کار انها همان خواست دشمن است‪ .‬هرچند این‬ ‫موضوع نباید مانع از انتقاد شود ولی بدون شک تخریب با‬ ‫انتقادمتفاوتاست‪.‬شرایطامروزنظامجمهوریاسالمیدر‬ ‫فضای بین الملل ایجاب می کند که ما در درون وحدت و‬ ‫انسجامخودرابیشترکنیم‪.‬‬ ‫باید سعه صدر و جامعیتی که امام داشتند را سرلوحه خود‬ ‫قراردهیم‬ ‫رئیساسبقصداوسیمااظهارداشت‪:‬بایدمنافعملیرادرنظر‬ ‫بگیریم‪.‬متاسفانهگاهامیبینمکهدربرخیگروههایمجازی‬ ‫مطالبینوشتهمیشودکهدرواقعاسرائیلوعربستاننیزهمان‬ ‫ها را مطرح می کنند‪ .‬این اشتباه است‪ .‬یادم می اید که در‬ ‫همانسالهاینخستانقالب‪،‬اختالفاتیدرمجلسرخداده‬ ‫بودووقتیاختالفاتنمایندگانازرادیواسرائیلپخششد‪،‬‬ ‫امام بسیار ناراحت شدند و فرمودند«این تذهبون؟» کارتان به‬ ‫جاییرسیدهکهرادیواسرائیلشماراتبلیغوترویجمیکند؟‬ ‫ویدرپایانگفت‪:‬بایدفرمایشامامرامدنظرداشتهباشیموراه‬ ‫ایشان را ادامه دهیم‪ .‬به ویژه اصالح طلبان که ادعای نزدیکی‬ ‫بیشتریباامامدارند‪،‬بایدراهایشانراطیکنند‪.‬بایدسعهصدر‬ ‫وجامعیتیکهامامداشتندراسرلوحهخودقراردهیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1399‬شماره ‪1269‬‬ ‫سیاست‬ ‫مالکی‪:‬‬ ‫بایدتمامتحریمهایایرانبدونهیچپیششرطیلغوشود‬ ‫یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد‪ :‬اگر امریکا به برجام برگردد اما تحریم ها را لغو نکند هیچ فایده ای نخواهد داشت و باید بدون شرط و شروط تمامی تحریم های ایران لغو شود‪.‬فدا‬ ‫حسین مالکی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اظهار کرد‪ :‬اگر امریکا به برجام برگردد و تعهدات خود را بپذیرد ایران هم به تعهداتش عمل می کند و ان زمان مذاکره می تواند معنا و مفهوم داشته باشد ولی اگر‬ ‫امریکا بخواهد شرط و شروط برای ایران بگذارد بازگشتنش به برجام هیچ فایده ای ندارد چون این ایران است که می تواند برای برجام شرط بگذارد و ان هم لغو تمام تحریم ها است‪.‬وی افزود‪ :‬بر این اساس اگر امریکا تنها‬ ‫بخواهد به برجام برگردد اما تحریم ها را لغو نکند هیچ فایده ای ندارد‪ .‬باید تحریم ها لغو شده و انها هم هیچ شرطی مثل قضیه موشکی ایران نداشته باشند چون این موارد جزو خطوط قرمز ماست‪.‬این عضو کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از ملت ایران گفت‪ :‬اگر امریکا به تعهدات خود عمل نکند ایران نیز بر اساس این قانون اقداماتش را انجام می دهد کما اینکه غنی‬ ‫سازی ‪ ۲۰‬درصد نیز شروع شده است‪ .‬پس با اجرا نکردن تعهدات توسط امریکا ما به قبل از برجام بر می گردیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫شوراینگهبانپیامغیررسمیفرستادهکهبودجهراتغییردهیم‬ ‫ظریف‪:‬بهخاطرایراناست‬ ‫کهبرجامزندهاست‪،‬نهسه‬ ‫کشوراروپایی‬ ‫محمد جواد ظریف در صفحه توئیتر خود نوشت‪:‬‬ ‫«رهبران سه کشور اروپایی– که برای اجرای تعهدات‬ ‫خود ذیل برجام بر امضاء و اجازه کارگزاران اوفک‬ ‫(دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری امریکا)‬ ‫متکی هستند – هیچ کاری برای حفظ برجام انجام‬ ‫نداده اند‪.‬‬ ‫ایا ابتکار مرده زاده شده امانوئل ماکرون یا‬ ‫خودداری انگلستان از پرداخت بدهی مقرر در حکم‬ ‫دادگاه را به یاد دارید؟‬ ‫این به خاطر ایران است که برجام زنده است‪ ،‬نه‬ ‫سه کشور اروپایی‪».‬‬ ‫این توئیت ظریف پس از اظهارات ژان ایو‬ ‫لودرایان وزیر خارجه فرانسه مطرح شد‪ .‬این دیپلمات‬ ‫فرانسوی در مصاحبه با ژورنال دو دیمانش گفته است‬ ‫‪ :‬کارزار حداکثر فشار علیه تهران که از سوی دولت‬ ‫ترامپ انتخاب شده بود‪ ،‬عمال موفقیتی نداشته و تنها‬ ‫موجب افزایش ریسک و خطر و تهدید شده است‪.‬‬ ‫این روند باید متوقف شود زیرا ایران‪ -‬این مساله را‬ ‫به طور شفاف می گویم‪ -‬در مسیر دستیابی به ظرفیت‬ ‫تسلیحات هسته ای است‪.‬‬ ‫وزیر خارجه فرانسه در ادامه مدعی شد‪ :‬این‬ ‫به تنهایی برای دو طرف کافی نیست که به توافق‬ ‫هسته ای بازگردند‪ ،‬بلکه باید بر اهمیت مذاکره درباره‬ ‫اشاعه موشک های بالستیک و رفتارهای بی ثبات کننده‬ ‫ایران در منطقه نیز تاکید شود‪.‬‬ ‫ظریف در توئیتی دیگر افزود‪« :‬همکار محترم‪:‬‬ ‫شما دوران کاری ات در کابینه را با فروش جنگ افزار‬ ‫به جنایتکاران جنگی سعودی اغاز کردی‪ .‬از بیان‬ ‫حرف های پوچ و مهمل در مورد ایران دست بردار‪.‬‬ ‫یاداوری واقعیت‪ :‬این “شما” هستید که منطقه ما را‬ ‫بی ثبات می کنید‪.‬‬ ‫از حفاظت جنایتکارانی که منتقدان خود را با اره‬ ‫تکه تکه می کنند و از جنگ افزارهای ساخت “شما”‬ ‫برای سالخی کودکان در یمن استفاده می کنند‪ ،‬دست‬ ‫بردارید‪».‬‬ ‫تحریم های بی سابقه اقتصادی علیه ایران و به‬ ‫تبع ان از بین رفتن بسیاری از منابع درامدی کشور‬ ‫به ویژه در سه سال اخیر از یک طرف و همچنین‬ ‫شکل گیری مجلس تمام اصولگرای یازدهم از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬بررسی بودجه ‪ ۱۴۰۰‬را با چالش های جدی‬ ‫روبرو کرده است‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬الیاس نادران رییس کمیسیون‬ ‫تلفیق گفته بود «الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬دولت برای‬ ‫فروپاشی تنظیم شده‪ ،‬نه برای اداره کشور»‪ .‬همین‬ ‫زوایه و اختالف نظر ها باعث شده که همگان منتظر‬ ‫تغییرات جدی از سوی مجلس در بودجه سال پیش‬ ‫رو باشند‪ ،‬موضوعی که اص ً‬ ‫ال به مذاق رییس جمهور‬ ‫خوش نیامده و گفته بودجه نویسی وظیفه دولت‬ ‫است نه مجلس‪ .‬در همین ارتباط یک نماینده‬ ‫مجلس می گوید دولت اصالحات خاصی در بودجه‬ ‫اعمال نکرده و تنها روی به یکسری پیشنهاداتی‬ ‫اورده که ان ها هم هزینه بر هستند‪.‬‬ ‫روحانی مخالفت حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬است‬ ‫بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس در همین ارتباط به رویداد‪ ۲۴‬می گوید‪:‬‬ ‫علیرغم نارضایتی علنی مجلس از بودجه سال اینده‪،‬‬ ‫دولت اصالحات خاصی را در ان اعمال نکرد و‬ ‫تنها روی به یکسری پیشنهاداتی اورده که ان ها هم‬ ‫هزینه بر هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت ترجیح دارد به فروش اوراق‬ ‫پناه ببرد و از طرفی‪ ،‬نرخ دالر را در بودجه ‪۱۱.۵‬‬ ‫دیده است و تالش همکاران ما‪ ،‬رساندن این رقم به‬ ‫‪ ۱۷.۵‬است‪ .‬همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرده‬ ‫که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف شود و رییس جمهور‬ ‫مخالف جدی این امر است و جالب است بدانید که‬ ‫کارشناسان دولت هم در جلسات کارشناسی موافق‬ ‫نظر نمایندگان هستند‪ ،‬اما در افکار عمومی طوری‬ ‫دیگر اظهارنظر می کنند‪.‬‬ ‫نماینده سبزوار تصریح کرد‪ :‬به شخصه موافق‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هستم‪ ،‬زیرا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تخصیص این ارز به نفع مردم نبوده است‪ .‬البته‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات دارو‬ ‫واجب است و پیش بینی می کنم اگر این ارز در‬ ‫این حوزه خاص‪ ،‬حذف شود با کمبود‪ ،‬احتکار و‬ ‫گرانی دارو روبرو خواهیم شد‪ .‬از طرفی‪ ،‬بهتر است‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پلکانی و گام به گام حذف شود‬ ‫که مثل ماجرای بنزین به مردم فشار اقتصادی وارد‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫محبی اظهار داشت‪ :‬دولت به حسب ظاهر دالر‬ ‫را ‪ ۱۱.۵‬در بودجه دیده است‪ ،‬اما با ظرافت برای‬ ‫خودش راه گریز گذاشته که برخی جا ها نرخ دالر‬ ‫را تا ‪ ۲۵‬هزار تومان هم حساب کند‪.‬‬ ‫پیام شورای نگهبان به مجلس‪ :‬در بودجه تغییر‬ ‫ایجاد کنید تایید می کنیم‬ ‫وی با اشاره به اینکه اصالحات دولت قابل توجه‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در عجبم که دولت تا این اندازه‬ ‫احمد حکیمی پور‬ ‫این مجلس نمی تواند بگوید که نگذاشتند‬ ‫کار کنیم زیرا یکدست یکدست است‬ ‫«احمد حکیمی پور»‪ ،‬فعال سیاسی‬ ‫اصالح طلب‪ ،‬در رابطه با عملکرد‬ ‫مجلس یازدهم گفت‪ :‬عملکرد مجلس‬ ‫از سوی جامعه‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬فعالین‬ ‫سیاسی‪ ،‬حقوقی و در کل حوزه‬ ‫جامعه مدنی همواره رصد می شود‬ ‫زیرا یکی از قوای مهم در هر ساختار‬ ‫حکومتی‪ ،‬قوه مقننه ان کشور است‪.‬‬ ‫مجلس یازدهم با شعارهایی سرکار‬ ‫امد و بنا داشت متفاوت عمل کند اما‬ ‫تاکنون خروجی ملموسی از مجلس‬ ‫شاهد نبودیم و کماکان فضا احساسی‪،‬‬ ‫جنجالی و بیشتر حالت واکنشی دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬انتظار می رفت‬ ‫مجلسی که کامال یکدست شده و به‬ ‫عنوان مجلس انقالبی قوه مقننه را در‬ ‫اختیار گرفته است از برنامه هایش‬ ‫صحبت می کرد و چند هدف را پیدا‬ ‫و انها را ارزیابی می کرد اما مجلس‬ ‫یازدهمی ها تاکنون برنامه ای از خود‬ ‫ارایه نداده اند‪ .‬مهمترین وظیفه مجلس‬ ‫قانونگذاری است‪ ،‬ابزار ان هم تحقیق‬ ‫تفحص‪ ،‬سوال‪ ،‬استیضاح و دیوان‬ ‫محاسبات است‪ .‬اخبار مجلس را که‬ ‫تعقیب می کنم به نوعی مجلس دچار‬ ‫شتاب زدگی‪ ،‬روزمرگی و رفتارهای‬ ‫واکنشی شده است‪ .‬مجلس باید بداند‬ ‫که این چهارساله ها دیر و یا زود تمام‬ ‫می شود و باید از کارنامه خود دفاع‬ ‫کند‪ .‬به عنوان یک ایرانی و یک فعال‬ ‫سیاسی که با این مجلس اختالف نظر‬ ‫دارم‪ ،‬ته دلم خوشحال نمی شوم که‬ ‫مجلس‪ ،‬ناموفق باشد‪ .‬در قانونگذاری‬ ‫باید گره ها باز شود نه گره روی گره‬ ‫بیاید و بهترین کار تنقیح قوانین است؛‬ ‫ما دچار تورم قانون هستیم‪.‬‬ ‫حکیمی پور مطرح کرد‪ :‬تورم‬ ‫قانون و انباشتگی قوانین‪ ،‬مجریان‬ ‫قانون و مردم را دچار سردرگمی می‬ ‫کند و فرصت ها از دست می رود و‬ ‫امور کشور از حالت روانی‪ ،‬خارج‬ ‫می شود‪ .‬قانون برای روان کردن امور‬ ‫مردم و کشور است‪ .‬در بسیاری از‬ ‫موارد قوانین ما متورم است مثال قانون‬ ‫شوراها‪ .‬دوره پنجم شوراهاست اما ده‬ ‫بار این قانون پس از انقالب اصالح‬ ‫شده است این یعنی چه؟ هر دوره ای‬ ‫هر مجلسی امد این قانون را دست‬ ‫می زند و به جای اینکه خوب تر شود‬ ‫بدتر موضوع را کنگ می کنند‪.‬‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب در‬ ‫پایان بیان کرد‪ :‬موافق هستم یک‬ ‫جنبش در کشور راه بیفتد مثل قانون‬ ‫زدایی‪ ،‬قوانین زاید را کنار بگذارند و‬ ‫کارها شفاف شود قانون روی قانون‪،‬‬ ‫تبصره روی تبصره‪ .‬مجلس نماینده‬ ‫مردم است حاال با هر تعداد و رایی‬ ‫و درصدی که شکل گرفته اصل این‬ ‫است که حقوق مردم را نمایندگی‬ ‫کند‪ .‬می طلبد کمی گشایش ایجاد‬ ‫کنند نه انکه فضا محدودتر شود‪.‬‬ ‫امیدواریم مجلس یک درنگی کند‬ ‫که برای این چهارسال که شش ماه‬ ‫ان رفته‪ ،‬ببینند چه اهدافی در سر‬ ‫دارد‪ .‬این مجلس نمی تواند بگوید‬ ‫که نگذاشتند کار کنیم زیرا یکدست‬ ‫یکدست است‪ .‬تا به حال این میزان‬ ‫مجلس یکدست نداشتیم‪ .‬برنا‬ ‫اقایعادل؛باالماندنقیمتارزوسکهبهنفعکیست؟‬ ‫حدادعادل یکی از این افراد است که از‬ ‫روزهای اغازین دی ماه‪ ،‬رسما به جرگه فعالین‬ ‫انتخابات‪۱۴۰۰‬پیوست؛انوقتکهاولین‬ ‫نطق سیاسی خود را در جلسه شورای راهبردی‬ ‫شبکه سازیاجتماعیائتالفنیروهایانقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬با چشم انداز دولت سیزدهم انجام داد‪.‬‬ ‫مریم جمشیدی‪ :‬هر روز که به پایان سال‪۹۹‬‬ ‫نزدیک تر می شویم‪ ،‬به لیست چهره های سیاسی‬ ‫که تا پیش از این تقریبا سکوت اختیار کرده و‬ ‫حاالسکوتخودراباهدففعالیتهایانتخاباتی‬ ‫می شکنند‪ ،‬افزوده می شود‪ .‬حدادعادل یکی از‬ ‫این افراد است که از روزهای اغازین دی ماه‪،‬‬ ‫رسمابهجرگهفعالینانتخابات‪۱۴۰۰‬پیوست؛‬ ‫ان وقت که اولین نطق سیاسی خود را در جلسه‬ ‫شورایراهبردیشبکه سازیاجتماعیائتالف‬ ‫نیروهای انقالب اسالمی‪ ،‬با چشم انداز دولت‬ ‫سیزدهمانجامداد‪.‬‬ ‫حدادعادل که این بار هم با عنوان رئیس‬ ‫شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی وارد این‬ ‫دوره از کاروزار سیاسی شده ‪ ،‬فعالیت انتخاباتی‬ ‫خود را همانند همفکران خود با حمله به دولت‬ ‫و رئیس جمهور اغاز و البته تاکید کرد که «‬ ‫انتخاباتایندهبایدذیلعنوانشورایائتالف‬ ‫مدیریت شود »‪.‬‬ ‫استارتانتخاباتیباچاشنیانتقادازدولت‬ ‫حدادعادلهمچنیندرهمایشروساو‬ ‫دبیراناستانهایشورایائتالفنیروهایانقالب‬ ‫اسالمی افزود که «از مردم خجالت می کشم»!‬ ‫و در تشریح علت خجالت زدگی خود هم‪ ،‬این‬ ‫موارد را گفت ‪ «:‬چون یک روز بحث گوشت و‬ ‫یکی روز فوالد و و روز دیگر بحث بورس است‬ ‫و روی هرچه دست می گذاریم‪ ،‬می بینیم که هم‬ ‫کم کاری و هم بدکاری و هم ناهماهنگی است‪».‬‬ ‫او ضمن تداوم حمله به دولت روحانی با‬ ‫افزودن این جمله که « بعید نیست که مقداری ارز‬ ‫ازاد کنند یا قولش را بدهند یا با معادالت پولی و‬ ‫ مالی بازی کنند و قیمت ارز و سکه پایین بیاید و‬ ‫مردم به یک سمت و سوی بروند»؛ صراحتا نقش‬ ‫تحوالت امریکا و حذف ترامپ از معادالت‬ ‫جهانی و اثرگذاری تحریم های کاخ سفید را‬ ‫نفی کرد‪ .‬در ادامه ‪ ،‬به زعم خود “الگوی خوب”‬ ‫هم برای دولت سیزدهم به عنوان نمونه‪ ،‬ذکر کرد‬ ‫و ابراز امیدواری هم می کند که در‪ ۱۴۰۰‬دولتی‬ ‫مانندمجلسانقالبیسرکاربیاید‪.‬مجلسیکه‬ ‫به گفته او در کمتر از یک سال‪ ،‬کارهای مثبتی!‬ ‫انجامداده است؛کارهایی مثل « تصویبقوانینی‬ ‫مانند مالیات بر خانه های خالی‪ ،‬بحث هسته ای و‬ ‫اصالحقانونانتخابات»‪.‬‬ ‫نقدعملکردمجلسموردتاییدحدادعادل‬ ‫امانقطهاوجسخنانحدادعادلکهسابقه‬ ‫ریاستمجلسوکمیسیونفرهنگیدردوره‬ ‫های هفتم و هشتم را هم‪ ،‬در کارنامه خود دارد؛‬ ‫انجاستکهمیگوید‪«:‬مسلمانظامسلطهراضی‬ ‫نیست که ما در انتخابات‪۱۴۰۰‬دولتی از جنس‬ ‫مجلسداشتهباشیموحتماانهابرایاینکهاین‬ ‫نتیجهبهدستنیایدبرنامهاقتصادیوسیاسی‬ ‫دارند و با افکار عمومی بازی می کنند‪!».‬‬ ‫همینبخشازسخنانحدادعادلکافیبود‬ ‫تا مورد نقد به خصوص در فضای مجازی قرار‬ ‫بگیرد‪.‬دامنه این انتقادات‪ ،‬هم به مسائل امروز‬ ‫اشاره دارد و هم عملکرد مجلس و دولتی را با‬ ‫چالش مواجه میکند که در روزگاری نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬مورد حمایت حدادعادل و هم طیفانش‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫باال ماندن قیمت ارز و سکه به نفع کیست؟‬ ‫بیشترینانتقادهاباطرحاینسوالبیانشد‬ ‫که « باالماندن قیمت دالر و ارز و سکه برای‬ ‫حدادعادل و یارانش چه اورده ای دارد که‬ ‫اینگونهنگرانپایینامدنقیمتشهستند؟»‬ ‫نکته جالب دیگری که مورد توجه قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬این بود که حدادعادل در حالی به مصوبه‬ ‫مجلس درباره “مالیات بر خانه های خالی “ به‬ ‫عنوان یک دستاورد قابل افتخار اشاره می کند‬ ‫که این مصوبه در ابتدا به علت وجود برخی ابهام‬ ‫ها و مغایرتها‪ ،‬توسط شورای نگهبان رد شد و‬ ‫بعد از دو بار رفت و امد میان بهارستان و شورای‬ ‫نگهبان‪،‬سرانجامدرحالیبهتصویبرسیدکه‬ ‫بخاطرتغییراتاِعمالشده‪،‬نتوانستنقشیدر‬ ‫ساماندهیبازارمسکنایفاکند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬برخی طرح ها و پیشنهادهای‬ ‫مجلس یازدهم ‪ ،‬چنان با واکنش منفی افکار‬ ‫عمومی مواجه شده که در واقع تبدیل به ضد‬ ‫تبلیغشدهوبهعنوانعملکردمنفیمجلس‬ ‫تا اینجای کار‪ ،‬برشمرده میشوند‪ .‬موافقت با‬ ‫پیشنهادحذفبودجهطرحغربالگریزنانباردار‬ ‫در بودجه‪ ۱۴۰۰‬که این روزها زمزمه ان مطرح‬ ‫است‪ ،‬جدیدترین از این دست موارد است‪.‬‬ ‫رویای یکدست شدن مجلس و دولت به‬ ‫کجا می رسد؟‬ ‫اماموضوعمهمیکهحدادعادلموقعبیان‬ ‫اظهاراتش ‪ ،‬ان را فراموش کرده بود در نظر‬ ‫بگیرد؛ این نکته است که او در حالی ارزوی‬ ‫تشکیل مجلس و دولتی همسو و از یک جنس‬ ‫را مجددا بر زبان میراند که پیش از این یک بار‬ ‫‪ ،‬رویای او و دوستانش محقق شده بود‪ .‬رویایی‬ ‫که در سال ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۸‬تعبیر شد و در نتیجه ان‪ ،‬در‬ ‫حالحاضر‪،‬کمترشخصیتسیاسیوجوددارد‬ ‫کهبتواندوبخواهدباافتخاربگویدحامیدیروز‬ ‫محمود احمدی نژاد بوده است‪.‬‬ ‫در عین حال همسویی دولت و مجلس در‬ ‫ان مقطع به لحاظ پایگاه سیاسی ‪ ،‬نه تنها باعث‬ ‫توسعه کشور در ان سالها نشد بلکه جامعه را با‬ ‫خسارتهایاقتصادیوبداخالقیهایسیاسی‬ ‫مواجه کرد که اثار ان‪ ،‬کماکان پابرجاست؛‬ ‫به گونه ای که حتی خود حدادعادل نیز در‬ ‫اظهارات اخیرش با بیان این جمله که «ما برای‬ ‫پیروزشدنتهمتنمی زنیمولیمثال های‬ ‫بی تدبیریونگاههایسیاسینسبتبهمسائلبین‬ ‫المللی از یکی دوتا گذشته است » ‪ ،‬سعی کرد‬ ‫تاثیرپذیری اش از میراثفرهنگی بهجامانده از‬ ‫دوره احمدی نژاد را نفی کند و خود را مبرا از‬ ‫بیان انتقادهایی نشان بدهد که صرفا رنگ و بوی‬ ‫سیاسیدارد‪.‬‬ ‫البتهاینتالشحدادعادل‪،‬پیشاپیشبا‬ ‫شکست مواجه شده است زیرا مردم سهم او‬ ‫و همکفرانش را در به وجودامدن مشکالت‬ ‫اقتصادیومعیشتیکشوردرهمسوییبادولت‬ ‫احمدی نژاد و سکوتی که در ان‪ ۸‬سال داشتند‪،‬‬ ‫از یاد نبرده اند‪.‬‬ ‫بی توجه به بودجه پیش رفته و نگاهش با واقعیت‬ ‫تفاوت فاحشی دارد‪ .‬فروش ‪ ۲.۳‬میلیون بشکه نفت‬ ‫در روز در ایام تحریم به هیچ وجه واقعی نیست و‬ ‫اگر این برنامه محقق نشود باز دولت روی به فروش‬ ‫اوراق می اورد‪.‬‬ ‫محبی یاداور شد‪ :‬شورای نگهبان هم به‬ ‫غیرواقعی بودن بودجه پی برده است و به صورت‬ ‫غیررسمی به مجلس اشاره کرده که اگر شما‬ ‫تغییرات جدی در ان ایجاد کنید‪ ،‬ما تایید خواهیم‬ ‫کرد‪.‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مجلس مطمئناً اصالحات جدی‬ ‫در بودجه به وجود خواهد اورد و ما قطعاً منابع‬ ‫درامدی جدیدی را ایجاد خواهیم کرد که احتماالً‬ ‫رقمی در حدود ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد باشد‪ .‬همچنین‬ ‫نظر اقای قالیباف هم در خصوص بررسی بودجه‪،‬‬ ‫نظر و رویکرد در پیش گرفته شده کمیسیون تلفیق‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسینعلی شهریاری‬ ‫«شارالتانیزم»درطب‬ ‫سنتینگرانکنندهاست‬ ‫حسینعلی شهریاری در واکنش اینکه به برخی‬ ‫اظهارها در خصوص جایگزینی طب سنتی برای‬ ‫طب نوین که بعضی از ا ن ها به نمایندگان و‬ ‫اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‬ ‫اسالمی نسبت داده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هیچکدام از این‬ ‫اظهارنظرهایی که به نمایندگان در خصوص طب‬ ‫سنتی نسبت می دهند صحت ندارد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان این که طب سنتی از جمله‬ ‫سیاست های کلی مقام معظم رهبری هستند و در‬ ‫قوانین برنامه جایگاه خودش را دارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫طب سنتی مقابل طب نوین نیست‪ ،‬طب نوین هم‬ ‫مقابل طب سنتی جبهه نگرفته است اما ان چیزی که‬ ‫ما را در مسئله طب سنتی نگران می کند شارالتانیزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬طب سنتی جایگاه خودش‬ ‫را دارد و این که گفته می شود در کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان چیزی با این مضمون که طب سنتی‬ ‫جایگزین طب نوین شود تصویب شده است‪ ،‬صحت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم سیستان و بلوچستان در پاسخ به‬ ‫سوالی دیگر معنی برای اینکه گفته می شود مسئله‬ ‫غربالگری زنان باردار در مجلس از حالت اجبار‬ ‫درامده و خانواد ه ها دیگر اجباری به انجام چنین‬ ‫ازمایشی را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون اساسی مجلس‬ ‫می تواند اختیارش را در خصوص طر ح ها و لوایح‬ ‫در موارد این چنینی به یک کمیسیون مشترکی‬ ‫به نام کمیسیون اصل ‪ ۸۵‬قانون در رابطه با تعالی‬ ‫جمعیت واگذار کند‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۲۴‬نفر عضو‬ ‫این کمیسیون هستند که تنها چهار نفر از اعضای‬ ‫کمیسیون و بهداشت و درمان در ان عضویت دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کمیسیون اصل ‪ ۸۵‬درباره‬ ‫غربالگر ی ها صحبت شده اما قطعاً تصویب نشده‬ ‫است چرا که برای تصویب شدن باید به شورای‬ ‫نگهبان برود و اگر این شورا ان را تصویب کرد‬ ‫قانون می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬گفته شده غربالگری‬ ‫اجباری نباشد ولی اگر خانواده و یا پزشک تصمیم‬ ‫بگیرند غربالگری باید انجام شود‪ ،‬حتما باید صورت‬ ‫پذیرد؛ بنابراین تصمیمی مبنی بر دفع یکباره این‬ ‫ازمایش گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ان چیزی که در کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۸۵‬قانون اساسی مطرح شده‪ ،‬ربطی به کمیسیون‬ ‫بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ندارد‪.‬‬ ‫شهریاری با تاکید بر اینکه وجود ازمایش هایی‬ ‫مانند غربالگری از تولد نوزاد ناسالم جلوگیری‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما در مجلس سقط جنین قانونی‬ ‫و غربالگری را تصویب کردیم؛ یک عده معتقدند‬ ‫نباید به اجبار باشد و این موضوع را را در کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی مطرح کردند که این به‬ ‫کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ربطی ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که عدم اجبار برای‬ ‫غربالگری نوزادان در کمیسیون بهداشت و درمات‬ ‫تصویب نمی شود و ارتباطی هم با این کمیسیون‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کمیسیون اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی‬ ‫را ی گیری درباره غربالگری انجام می دهد؛ اگر دو ‪-‬‬ ‫سوم اعضا در جلسه حضور داشته باشند و با اکثریت‬ ‫ارا هم تصویب شود باید به شورای نگهبان برود ان‬ ‫زمان این شورا درباره این مسئله تصمیم می گیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫عنایت اهلل بخشی‪:‬‬ ‫دوستندارمدرشرایطکروناکارکنم!‬ ‫عنایت اهلل بخشی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در خصوص اینکه در این شرایط کرونایی مشغول به کار است یا خیر به خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا گفت ‪ :‬خیر در حال حاضر مشغول به کار نیستم و دوست ندارم در این‬ ‫شرایط کارکنم‪ .‬ولی یک سریال نمایش خانگی را در هفته گذشته تمام کردم‪.‬او در خصوص امرار معاش در این روزها گفت‪ :‬در حال حاضر با حقوق بازنشستگی که می گیرم امرار معاش میکنم‪.‬عنایت اهلل بخشی در ادامه با اشاره به اینکه ترجیح می‬ ‫دهد در خانه بماند یا کار کند بیان کرد‪ :‬ترجیح می دهم در شرایط فعلی در خانه بمانم و خواستار این هستم هرچه سریع تر این بیماری از جامعه ریشه کن شود‪.‬بخشی با توجه به دو هفته تعطیلی پیش رو به عنوان هنرمند در خصوص اینکه مردم در خانه‬ ‫بمانند تا کرونا کاهش پیدا کند گفت‪ :‬ما نمی توانیم در این خصوص حرف یا پیام خاصی بدهیم در این جا سیاستمداران باید پیغام های مهم و مرتبط با این بیماری را بدهند تا مردم اصول بهداشتی را رعایت کنند‪ .‬ولی برای حفظ سالمتی خود و دیگران‬ ‫هم که شده رعایت کنیم تا هرچه سریع تر شاهد پایان یافتن این ویروس در جهان باشیم‪ .‬عنایت اهلل بخشی در این خصوص که با بسته شدن سینما ها شبکه نمایش خانگی‪ ،‬فیلیمو و نماوا می توانند جای سینما را بگیرند و خالء را پر کنند خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫تا حدودی این امکان دارد درواقع هیچ اشکالی ندارد که جای سینما با شبکه نمایش خانگی گرفته شود حال شاید این امکان به وجود بیاید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1399‬شماره ‪1269‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫خاطراتبازیدر«بهکجاچنینشتابان»پساز‪10‬سال‬ ‫رضا رویگری‪ :‬قرار بود نقشم را‬ ‫خسرو شکیبایی بازی کند‬ ‫رضا رویگری که این روزها بازی او را در «به کجا چنین شتابان» ـ سریالی‬ ‫که ساخت ان به بیش از ‪ ۱۰‬سال قبل برمی گردد ـ می بینیم از شرایط ایفای این‬ ‫نقش گفت و یاداور شد که ابتدا قرار بود خسرو شکیبایی جای او بازی کند‪.‬‬ ‫رویگری که در سریال هایی چون «مختارنامه» و «به کجا چنین شتابان» بازی‬ ‫کرده است‪ ،‬در گفت و گویی با ایسنا درباره بازپخش سریال «به کجا چنین‬ ‫شتابان» از شبکه ای فیلم و نقش خود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این سریال نقش جذابی‬ ‫داشتم که این ویژگی‪ ،‬کار خوب اقای ابوالقاسم طالبی بود‪ .‬امسال هم قرار‬ ‫بود با ایشان کار جدیدی را شروع کنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به جهت‬ ‫گرفتاری که سر مسائل روزمره داشتیم‪ ،‬نشد که این همکاری اتفاق بیفتد‪.‬این‬ ‫بازیگر درباره اینکه چطور شد که نقش فریدون را در سریال «به کجا چنین‬ ‫شتابان» پذیرفت؟ یاداور شد‪ :‬از انجا که می دانستم این نقش جذاب است و‬ ‫از ان کارهایی است که می توانستم از پس ان بر بیایم‪ ،‬این نقش را پذیرفتم؛‬ ‫البته نقش های خاکستری و جذاب را همیشه دوست داشته ام‪ .‬کاراکتر فریدون‬ ‫نیز نقشی بود که به خوبی توانستم در ان فرو بروم‪.‬او با بیان اینکه ابتدا قرار‬ ‫بود زنده یاد خسرو شکیبایی این نقش را بازی کند‪ ،‬به حرفهایش اضافه کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه اقای شکیبایی فوت شدند و این کار قسمت بنده شد‪ .‬همچنین نقش‬ ‫خانم صدق گویا را هم قرار بود خانم عسل بدیعی بازی کند که این اتفاق‬ ‫خسروسینایی‪:‬تاریخما‬ ‫یاگمشدهاستیاتحریف!‬ ‫زنده یادخسروسیناییکهبجزاثارشاخص‪،‬تجربه هایناکامو‬ ‫تلخی را در زمان حیاتش در سینما تجربه کرده بود‪ ،‬به نقش تاریخی‬ ‫افراد در تاریخ اعتقاد داشت و می گفت‪ :‬تاریخ ما یا گم شده یا‬ ‫تحریف‪ ،‬یا با غرض دورانی را می کوبیم یا با شعار‪ ،‬دوران دیگری را‬ ‫بزرگ می کنیم‪ ،‬در حالی که هر نوع فعالیت باید با ُحسن نیت مورد‬ ‫توجه قرار بگیرد ولی با این حال به عنوان فیلمسازی با‪ ۴۵‬سال تجربه ‬ ‫کار مداوم عملی به نسل جوان فیلمساز توصیه می کنم‪« ،‬گر مرد رهی‬ ‫غرقه به خون باید رفت‪.»...‬‬ ‫زنده یاد خسرو سینایی متولد‪ ۲۹‬دی ماه‪ ۱۳۱۹‬بود که مرداد ماه‬ ‫امسال از دنیا رفت؛ فیلمسازی که نه تنها در سینما بلکه در معماری‬ ‫و موسیقی و ادبیات دستی بر اتش داشت و هیچ کدام از این‬ ‫وجه هنری اشبهاندازهفعالیتشدرسینماموردتوجهنبود‪.‬‬ ‫محمدعلیحیدری ‪ -‬محققو گرداورنده کتاب هاییدر زمینه‬ ‫سینما ‪ -‬تابستان سال‪ ۱۳۹۲‬در ادامه پروژه تاریخ شفاهی سینمای ایران‬ ‫گفت وگویی با این هنرمند در منزل وی انجام داده بود که بخشی‬ ‫از این مصاحبه منتشر نشده را به بهانه سالروز تولد مرحوم سینایی در‬ ‫اختیارایسناقراردادهاست‪.‬البتهاینگفت وگوصرفابهسینمامحدود‬ ‫نشده و بحث ها به معماری و موسیقی و شعر و ادبیات هم رسیده‬ ‫است‪ .‬سینایی در صحبت های خود از خاطراتش در دوران کودکی تا‬ ‫حضور در وین و بازگشت به ایران و فعالیت در وزارت فرهنگ و هنر‬ ‫تا اولین گام های ورود به سینمای حرفه ای گفته است که بخشی از ان‬ ‫را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫ابتدا از دوران کودکی تان بگویید از خانواده خود‪ -‬دوران‬ ‫کودکی و نوجوانی و عالئقی که در این دوران داشتید‪ .‬سینما از چه‬ ‫زمانی برای شما جدی شد و به ان عالقه مند شدید؟‬ ‫این سوال یک مسئله اساسی در زندگی من است‪ ،‬چون همان‬ ‫دلیلی که باعث شد من طی‪ ۴۵‬سال فعالیت سینمایی‪ ،‬با این صنعت‬ ‫(و در واقع با نوعی از سینما در جهان) مشکل داشته باشم‪ ،‬من را به‬ ‫سمت این هنر جذب کرد‪ .‬من هم مثل همه قبل از رسیدن به سینما‬ ‫در دبیرستان درس می خواندم و راه های زیاد دیگری‪ ،‬پیش رویم بود‪.‬‬ ‫در خانواده من‪ ،‬هنر به عنوان یک تفنن مطرح بود و به عبارت دیگر‬ ‫سرنوشت خانوادگی من این بود که یک پزشک بشوم و پدر و برادر‬ ‫و عموی من همگی به این حرفه مشغول بودند و اصال تا جد سوم من‬ ‫از دو طرف پزشکی سابقه داشت! اولین قدمی که من را از پزشکی‬ ‫به سینما منحرف کرد‪ ،‬اشنایی با شعر بود‪ .‬از کالس هفت و هشت‬ ‫سر کالس ها شعر می نوشتم‪ .‬معلم ادبیات ما در دبیرستان البرز اقای‬ ‫زین العابدین موتمن بود که وقتی شعرهای من را دید تشویقم کرد که‬ ‫ادامه بدهم‪ .‬بعدها در خیابان رشت [تهران] که در جلسات ان موقع‬ ‫اقایفریدونمشیریوخانمسیمینبهبهانیشرکتداشتند‪،‬چندبار‬ ‫شعرهایم را خواندم‪ .‬در همان زمان موسیقی را هم شروع کردم و‬ ‫اکاردئون در ان روزگار به مانند گیتار امروز‪ ،‬مطرح بود‪ .‬مدیر محترم‬ ‫دبیرستانالبرز‪،‬دکترمجتهدیچندانبههنرتوجهینشاننمی دادو‬ ‫بیشتر روی مسائل علمی متمرکز بود‪ ،‬اما من یادم می اید در سال‪ ۳۵‬یا‬ ‫‪ ۳۶‬یک انجمن هنری موسیقی را تاسیس کردیم که یک فعالیت فوق‬ ‫برنامه بود‪ .‬این انجمن تنها مرکز موجود برای جوانانی بود که به طور‬ ‫غیرحرفه ایموسیقیکارمی کردند‪.‬مدتیهمشاگردمرحومرضا‬ ‫صمیمی بودم که از نقاشان و پرتره کاران رئالیست ماهر بود و بعدها‬ ‫به اروپا رفت‪ .‬به این ترتیب دبیرستان من با شعر و نقاشی و موسیقی‬ ‫گذشت‪ .‬در سال‪ ۱۳۳۷‬دیپلم گرفتم و طبق روال مرسوم که جوان ها‬ ‫زیاد به خارج می رفتند‪ ،‬تصمیم گرفتم به اتریش بروم‪ .‬اکتبر‪۱۹۵۸‬‬ ‫وارد این کشور و شهر وین شدم و همزمان با درس معماری‪ ،‬موسیقی‬ ‫هم خواندم که سه سال طول کشید‪ .‬روزی به استاد اهنگسازی ام‬ ‫گفتمتحصیلهمزماندورشتهبایکدیگربرایمسنگینشدهوبهنظر‬ ‫شمااستعداداهنگسازیدارمیاخیر؟ایناستادهمیشهبهطعنهمرا‬ ‫اقای مهندس خطاب می کرد‪ .‬به من گفت تو هرگز همه هم و غم‬ ‫خودرارویموسیقینگذاشتی‪،‬پسنمی توانمنظرمطلقیبدهم‪،‬‬ ‫چون معلوم نیست اگر به طور مطلق به اهنگسازی می رسیدی‪ ،‬چه‬ ‫اتفاقی رخ می داد‪.‬‬ ‫اولین تجربه ای که در حوزه سینما داشتید‪ ،‬چه زمانی و چگونه‬ ‫رخ داد؟‬ ‫دوستی داشتم به نام اقای منوچهر طیاب ‪ -‬که امروز مستند ساز‬ ‫معتبری است ‪( -‬منوچهر طیاب یک ماه پس از سینایی در شهریور‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬درگذشت) معماری را با هم شروع کرده بودیم و او قبال در‬ ‫ایرانسابقهنوشتندرمجالتسینماییداشتوبهدانشکدهسینماهم‬ ‫رفته بود و از من خواست در فیلمی برای او بازی کنم‪ .‬بعدها که به این‬ ‫موضوع فکر کردم‪ ،‬دیدم سینما به نوعی در خون من وجود داشت‬ ‫و هرگز کشف نشده بود‪ ،‬چون از زمان کودکستان و دبستان همیشه‬ ‫من را برای نمایش به کار می گرفتند‪ .‬برای بازی در فیلم طیاب رفتم و‬ ‫فضای پشت صحنه سینما من را جذب کرد‪ .‬ساخت دکور و طراحی‬ ‫و تنظیم نورافکن و فیلمبرداری و‪ ...‬برای من هیجان انگیز بود‪.‬‬ ‫اولینتجربهفیلم سازیمصادفشدبافعالیتدروزارتفرهنگ‬ ‫و هنر؟‬ ‫تنها جایی که به ادم مجال متفاوت کار کردن می داد و می‬ ‫توانستی دور از ان سینمای تجاری فعالیت داشته باشی وزارت‬ ‫فرهنگ و هنر بود‪ .‬من با ادبیات شروع کرده بودم و پایان کارم یک‬ ‫فیلم کوتاه بود‪ ،‬اما وقتی وارد وزارت فرهنگ و هنر شدم به من گفتند‬ ‫هر کاری تا پیش از این انجام داده ای‪ ،‬به جای خود‪ .‬ما می خواهیم سر‬ ‫پله های ساختمان فرهنگ و هنر بایستی و از کارمندانی که وارد می‬ ‫شوند‪ ،‬فیلم پنج دقیقه ای بسازی‪ .‬این حرف به من بر خورد و گفتم‬ ‫یک هفته فرصت بدهید من فکر کنم‪ .‬بعد از چند روزی طرحی دادم‬ ‫که فیلمی از ان در امد با نام «اوایی که عتیقه می شود»‪ ،‬درباره یک‬ ‫لحاف دوز دوره گرد‪ .‬این فیلم خیلی موفق شد‪.‬‬ ‫چهفیلم هایدیگریساختید؟‬ ‫فیلم هایمتعددیمثل«‪ ۲۵‬سالهنرایران»‪«،‬حاجمصورالملکی»‬ ‫دربارهزندگیمینیاتوریستبزرگایران‪«،‬سردیاهن»دربارهقهرمان‬ ‫شدن نصیری در رشته وزنه برداری در المپیک مکزیک و «ان سوی‬ ‫هیاهو» که درباره شیوه های اموزشی به دانش اموزان کر و الل در‬ ‫موسسه باغچه بان بود را ساختم‪ .‬این مورد اخر فیلمی بود که در دومین‬ ‫جشنواره کودکان و نوجوانان دو جایزه گرفت‪ .‬همان گروه اصلی که‬ ‫با من این فیلم را ساخت در ترکیب عوامل داریوش مهرجویی برای‬ ‫ساخت «گاو» هم بود‪.‬‬ ‫مستندژانرخوبیبودوبهمنامکانتمرینتکنیک هایسینمایی‬ ‫را داد‪ ،‬اما نمی خواستم محدود به ان باقی بمانم‪ .‬وزارت فرهنگ و‬ ‫هنرچندانبرایساختفیلمسینماییامادگینداشتومهرجویی‬ ‫هم با پیچ و خم توانست شرایط ساخت فیلمش را مهیا کند‪.‬‬ ‫اولین فیلم شما بعد از انقالب «زنده باد‪ »...‬بود‪ .‬فیلمی که در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬توانست با شرکت در جشنواره بین المللی فیلم کارلوی واری‬ ‫[دوره دوازدهم] جایزه بهترین فیلم را دریافت کند‪ .‬و عنوان جایزه‬ ‫«انجمن مبارزان ضدفاشیست» بود!چهشد سراغ ساخت این موضوع‬ ‫رفتید؟ بله‪ .‬این فیلم با حداقل امکانات ساخته شد و‪ ۸۰‬درصد ان‬ ‫هم در منزل خودم بود‪ .‬مهدی هاشمی با این فیلم وارد سینما شد و‬ ‫اولین فیلمی بود که بعد از انقالب در یک فستیوال درجه ا هنری‬ ‫جایزه گرفت‪ .‬ان موقع هنوز دولت موقت بر سر کار بود و قوانین‬ ‫تازهسینماشکلنگرفتهبود‪.‬محمدعلینجفیکهانزمانمدیرکل‬ ‫سینماییبود‪،‬هنگامفستیوالازفیلممندفاعکردوگفتفیلم‬ ‫سیناییرانفرستیم‪،‬کدامکاردیگررابفرستیم؟می خواستمانرا‬ ‫به تلویزیون اتریش هم بفروشم‪ ،‬اما کار من سیاه و سفید بود و ان ها‬ ‫گفتندشبکه هایمارنگیاست‪.‬امااینفیلمدرکناراثارهنرمندان‬ ‫دیگری مثل کوروساوا نمایش موفقی داشت و از طرفی در نظرسنجی‬ ‫دو روزنام ه اتریشی به عنوان دو فیلم اول انتخاب شد‪ .‬وقتی به ایران‬ ‫برگشتم شرایط اجتماعی طوری بود که در واقع ما هیچ نوع تبلیغی‬ ‫نمی توانستیمبرایفیلمداشتهباشیم‪.‬درستچندروزقبلازتبلیغات‬ ‫نمایشیرییسسندیکایسینمادارانامدوگفتمسوولینمملکتی‬ ‫گفته انددیگرهیچسینمایینبایدسردربزند‪،‬چونصورقبیحه اند‪.‬‬ ‫خانم اصولی (همسرش) با زحمت زیاد سردر ما را طراحی کرده بود‬ ‫و تصویر هم‪ -‬سایه های چند مشت بود با یک دست خونین که روی‬ ‫ان هاراگرفتهبود‪.‬ماگفتیماین هاکهصورقبیحهنیست‪،‬اماگفتند‬ ‫این یک حکم کلی است‪ .‬جالب اینجاست که مدتی بعد باز همه‬ ‫سینماهاسردرزدند‪.‬مابودجهکمیداشتیم؛مهندسهوشنگکبیر‬ ‫سرمایه نسبتا مختصری داشت که ان زمان برای دو سه فیلم کافی بود‬ ‫و با همان یک دفتر کار درست کرده بود‪ .‬اقای قوانلو به من گفت‬ ‫اگر اقای کبیر از سناریو خوشش بیاید‪ ،‬کمبود بودجه ما را جبران‬ ‫خواهد کرد‪ .‬کبیر گفت من دفتری را باز کرده ام و می خواهم چراغ‬ ‫ان روشن باشد و اسم من به عنوان تهیه کننده باید لحاظ شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیلتهیه کنندهدرتیتراژفیلممنشرکتسینمایی“بهدید”استوزیر‬ ‫ان عنوان پالتو‪ ۱۶‬ذکر شده است‪ .‬خالصه ان که فیلم «زنده باد‪»...‬‬ ‫سوخت‪ .‬یادم هست به من اطالع دادند در سینمایی نزدیک راه اهن‬ ‫تهران‪ ،‬سالنی وجود دارد که حلقه اول را چسبانده اند به حلقه پنجم و‬ ‫پنجم را به هشتم و‪ ...‬حدود هشتصد هزار تومان خرج فیلم شده بود و‬ ‫ما حدود هشتاد یا نود هزار تومان فروش داشتیم‪ .‬به این ترتیب ارزوی‬ ‫ساختسینمایمستقلمحکومبهمرگشد‪.‬‬ ‫نیفتاد‪ .‬پیشنهاد بازی خانم صدق گویا را دادم که ایشان هم عالی از عهده نقش‬ ‫برامدند‪.‬رویگری در ادامه صحبتهایش خاطرنشان کرد‪ :‬فیلم ها و سریال های‬ ‫خوب‪ ،‬سختی کار ندارند‪ ،‬مثل سریال «مختارنامه» که مشکل بود اما اذیت کننده‬ ‫نبود‪ .‬زمانی که موقع کار‪ ،‬خودمان از بازی لذت می بریم‪ ،‬متوجه می شویم که‬ ‫نقش هایی که ایفا می کنیم چقدر خوب از اب درامده اند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬نقش‬ ‫هایم در «به کجا چنین شتابان» و «مختارنامه» نه تنها اذیت کننده نبودند که کام ً‬ ‫ال‬ ‫برای ما بازیگران لذت بخش بودند‪.‬این بازیگر پرهیز از شعارزدگی را از ویژگی‬ ‫های سریال «به کجا چنین شتابان» برشمرد و یاداور شد‪ :‬نکاتی که در کار‬ ‫دیدید به طرز فکر کارگردان کار بر می گردد‪ .‬اقای طالبی دلش می خواست‬ ‫مسائل و دیالوگ هایی که جذاب است را به تماشاگر القاء کند‪ .‬کارهای‬ ‫شعارگونه قطعاً تاثیرگذار نیستند سازندگان ای قبیل کارها فکر می کنند که با‬ ‫این روش می توانند به همه چیز برسند‪ ،‬در حالی که نمی دانند خیلی چیزها را‬ ‫از دست می دهند‪.‬‬ ‫رویگری با اشاره به اینکه این روزها بازپخش سریال «به کجا چنین شتابان»‬ ‫را می بیند و برایش خاطرات مرور می شود‪ ،‬در عین حال گفت‪ :‬البته از جهتی‬ ‫هنگام تماشای این سریال ناراحت می شوم‪ ،‬چون ان موقع سر حال و قبراق‬ ‫بودم‪.‬‬ ‫این بازیگر با اشاره به ضبط صحنه های فرار فریدون که به قسمت های‬ ‫انتهایی سریال مربوط می شود و در شمال کشور ضبط شد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این‬ ‫بخش از کار که در چابکسر تصویربرداری شد‪ ،‬به زمان انتخابات سال ‪۸۸‬‬ ‫خورد‪ .‬حوادث و شلوغی های اطراف و اخبارهایی که می رسید‪ ،‬گذرا بود و به‬ ‫هر حال هر کاری تلخی و شیرینی خودش را دارد اما در این کار تلخی نداشتیم‪.‬‬ ‫کار را دوست داشتم و هیچ تلخی در ان نمی بینم به جهت اینکه از کار لذت‬ ‫بردم‪.‬این بازیگر در پایان از شرایط جسمی خود به ویژه در دوران کرونا و‬ ‫فعالیت های این روزهایش سخن گفت و از حضور در سریال سیروس مقدم‬ ‫برای رمضان ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫رویگری گفت‪ :‬معموال از خانه بیرون نمی ایم اما اگر دعوتی باشد‪ ،‬می‬ ‫پذیرم‪ .‬در این مدت پیشنهادهایی برای بازی شده است که یکی از انها کار‬ ‫اقای سیروس مقدم است که قرار است در اوایل فروردین کلید بخورد و فکر‬ ‫می کنم سریال رمضانی است‪ .‬سریال دیگری هم قرار است با ارش معیریان کار‬ ‫کنم‪ .‬با حسن حجگذار هم سریالی کار می کنم که در مشهد ساخته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سریال «به کجا چنین شتابان» به کارگردانی ابوالقاسم‬ ‫طالبی که تولید ان از بهار سال ‪ ۸۷‬تا پاییز سال ‪ ۸۸‬به طول انجامید‪ ۲۴ ،‬قسمت‬ ‫داشت و از شبکه پنج سیما برای اولین بار به روی انتن رفت‪.‬‬ ‫یکسالمهماننداشتیم‬ ‫ابدستشبدهیم‬ ‫نایب رییس جامعه بومگردی کشور درباره‬ ‫چگونگی نظارت بر فضاهای سنتی و اقامتگا ه های‬ ‫بومگردی می گوید‪ :‬با وجود نظارت مستقیم و مستمر‬ ‫دستگا ه های مختلف از نیروی انتظامی گرفته تا‬ ‫وزارت اطالعات‪ ،‬چگونه هنوز نظارت و مجوز این‬ ‫اقامتگا ه ها محل سوال است؟!‬ ‫اکبر رضوانیان که ریاست جامعه بومگردی استان‬ ‫اصفهان را نیز به عهده دارد‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬همه‬ ‫تاسیسات گردشگری سال سختی را سپری کردند؛‬ ‫در این یک سال مهمان نداشتند که یک لیوان اب‬ ‫دستش بدهند‪ ،‬چگونه می گویند در برخی از این‬ ‫خانه ها برای مهمان شراب سرو می شود؟!‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬بارها درخواست و تاکید شده‬ ‫مانع گسترش و فعالیت اقامتگا ه های غیرقانونی‬ ‫شوند‪ .‬روستاهای زیادی داریم که فقط دو اقامتگاه‬ ‫بومگردی دارند درحالی که تعداد زیادی خانه بدون‬ ‫مجوز در کنار ا ن ها فعالیت می کنند‪ ،‬این خانه ها هیچ‬ ‫ارتباطی به بومگرد ی ها ندارند و ما هم به فعالیت‬ ‫ا ن ها معترض هستیم‪.‬‬ ‫رضوانیان با بیان این که برای کسب مجوز اقامتگاه‬ ‫بومگردی باید مراحل زیادی طی شود و نظار ت ها‬ ‫مستمر از سوی دستگا ه های مختلف صورت می گیرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مثال اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی در هر استان ناظر بر مسائل فنی‪ ،‬تاریخی و ثبت‬ ‫ملی ساختمان است‪ .‬ادار ه های بهداشت‪ ،‬نظار ت های‬ ‫مربوط به اشپزخانه‪ ،‬محل تهیه غذا و اشپزها را انجام‬ ‫می دهند‪ .‬پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی نیز‬ ‫با نظار ت های سرزده مهما ن ها را کنترل می کند و‬ ‫اگر بومگردی و یا اقامتگاهی‪ ،‬مهمان بدون مدارک‬ ‫پذیرفته باشد‪ ،‬بالفاصله پلمب می شود‪ .‬اتش نشانی‬ ‫هم بر امنیت اقامتگاه ناظر است و پیش از صدور‬ ‫مجوز‪ ،‬مدیریت و صاحب اقامتگاه و برخی نیروها‬ ‫نیز از اداره اطالعات استعالم می شوند و سوابق ا ن ها‬ ‫بررسی می شود‪ .‬با وجود این تعداد دستگاه ناظر و‬ ‫سختگیری در صدور مجوز‪ ،‬چرا هنوز برخی سوال‬ ‫می کنند چه کسانی و کجا روی بومگرد ی ها نظارت‬ ‫دارند؟! شاید ا ن هایی که در این باره اظهارنظر‬ ‫کرد ه اند در این باره اطالعات ندارند‪.‬‬ ‫او سپس این سوال را مطرح کرد که ایا این دلیل‬ ‫قانع کنند ه ای است که هر شخصی از هر جایگاهی‬ ‫برخی اتفاقات را که مورد تایید ما هم نیست‪ ،‬به همه‬ ‫بومگرد ی ها و صاحبان تاسیسات گردشگری تعمیم‬ ‫دهد؟ این اقامتگا ه ها مطابق قانون جمهوری اسالمی‬ ‫مجوز دارند و تحت نظارت هستند‪.‬‬ ‫رضوانیان با بیان این که خانواد ه محور بودن‬ ‫بومگرد ی ها سبب شفافیت در ساختار ا ن ها شده که‬ ‫اصلِ ان در تضاد با فساد است‪ ،‬گفت‪ :‬بومگرد ی ها‬ ‫اغلب در بافت روستایی و تاریخی شهرها ایجاد‬ ‫شد ه اند؛ در کنار مسجد و حسینیه و مکا ن هایی که‬ ‫با اعتقادات و فضاهای بومی منطقه درهم تنیده شده‬ ‫است‪ .‬نیروی حاضر در ا ن ها معموال از جامعه محلی‬ ‫است و با ا ن ها تعامالتی دارد‪ .‬بنابراین بومگردی به‬ ‫پایداری خود‪ ،‬شهر‪ ،‬روستا و مردم محلی فکر می کند‬ ‫و منجر به اشاعه فساد نمی شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس جامعه بومگردی با اشاره به بیکاری‬ ‫بومگرد ی ها اظهار کرد‪ :‬نه تنها بومگرد ی ها‪ ،‬بلکه‬ ‫همه تاسیسات گردشگری نزدیک به دو سال است‬ ‫وضعیت اقتصادی و معیشتی خوبی ندارند‪ .‬این‬ ‫اقامتگا ه ها معموال دو طیف مسافر دارند؛ گردشگران‬ ‫خارجی و طبیعت گردان که بعد از خروج یک جانبه‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬سفر توریست های خارجی به ایران‬ ‫کم شد و بعد از گرانی بنزین هم سفرهای داخلی‬ ‫کاهش یافت‪ .‬در تمام این مدت دغدغه همه ما حفظ‬ ‫نیروی انسانی و بقا بوده است‪ .‬در این یک سال هم‬ ‫ارتبا ط مان را با ‪ ۱۶‬استان که جامعه بومگردی دارند‬ ‫مستمر ادامه داد ه ایم تا مبادا اقامتگاهی از چرخه‬ ‫خارج شود و یا نیروها بیکار شوند‪ .‬اخرین لطفی‬ ‫هم که به ما شده وام با سود ‪ ۱۲‬درصد و بازپرداخت‬ ‫دوساله بود که نمی دانم چند درصد از بومگرد ی ها‬ ‫یا تاسیاست گردشگری موفق به دریافت ان شدند‪.‬‬ ‫متاسفانه گردشگری همه طوره مورد بی مهری است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همه ما شرایط دولت و تحریم ها را‬ ‫متوجه هستیم‪ .‬عطای حمایت را هم بخشید ه ایم‪.‬‬ ‫حداقل بی انصاقی نکنند‪ .‬خو ش باور بودیم که از‬ ‫ما به خاطر اشتغا ل زایی‪ ،‬ارزاوری‪ ،‬رونق اقتصاد‬ ‫در بافت های تاریخی و روستایی و تبدیل تهدیدها‬ ‫به فرصت‪ ،‬حمایت می شود‪ .‬کفه فرهنگی در این‬ ‫اقامتگا ه ها بر کفه تجارت سنگینی می کند؛ در‬ ‫بسیاری از این اقامتگا ه ها روی ایین ها و سنت ها‬ ‫تاکید بسیاری می شود‪ ،‬به طوری که بیشتر ا ن ها‬ ‫پاتو ق های فرهنگی‪ ،‬مذهبی و ایرانی ـ اسالمی‬ ‫شد ه اند‪ .‬حال امکان دارد در بعضی جاها شاهد‬ ‫اتفاقات ناگوار باشیم اما ایا این اتفاقات در جای‬ ‫دیگر رخ نمی دهد؟ ایا با یک اتفاق باید ابروی کل‬ ‫صنف را ببرند؟ بومگردی یک واژه معمولی نیست‪،‬‬ ‫گویای هویت و رنج جماعتی است و نباید به سادگی‬ ‫ان را کنار واژه فساد بگذارند‪.‬‬ ‫رضوانیان از وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی درخواست کرد نسبت به اظهاراتی که‬ ‫مطرح شده مواضع منفعالنه نداشته باشد و با توجه به‬ ‫جایگاه ویژه علمای دینی و نمایندگان مجلس در بین‬ ‫مردم‪ ،‬دیداری با ا ن ها داشته باشد تا نقش گردشگری‬ ‫در ارزاوری و اشتغا ل زایی و اثر تحریم و کرونا بر‬ ‫معیشت ان مطرح شود تا حداقل شاهد حمایت های‬ ‫لفظی باشیم و کمی دلگرم شویم‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬گردشگری در این دوران خیلی‬ ‫سختی کشید‪ .‬به این فکر کنیم یک روستایی که‬ ‫با هزار امید خانه اش را به بومگردی تبدیل کرده‬ ‫و یک سال هم بدون هیچ درامدی با بدهی پشت‬ ‫سر گذاشته‪ ،‬وقتی می شنود در کنار فعالیتش از‬ ‫کلمه «فساد» استفاده شده‪ ،‬چقدر ادامه مسیر برایش‬ ‫دشوارتر می شود‪.‬‬ ‫افزایش بومگرد ی ها به عنوان اقامتگاه «ارزان» و‬ ‫«خانواد ه پسند» یکی از اید ه های علی اصغر مونسان‬ ‫از زمان اغاز ریاست سازمان میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری بود‪ .‬سقف عددی که او به ان فکر‬ ‫می کرد دوهزار واحد بومگردی بود که البته از‬ ‫ابتدا به این نگا هِ صرفا اماری نقدهایی وارد شد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬علی اصغر مونسان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی زمستان ‪ ۹۸‬خبر داد که‬ ‫تعداد بومگرد ی ها از مرز دوهزار واحد عبور کرده‬ ‫است؛ اقامتگا ه هایی که دقیقا از همان روزها که‬ ‫همزمان شد با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬یک سال تعطیلی‬ ‫و بیکاری را تجربه کرد ه اند و برخی از ا ن ها برای‬ ‫رهایی از بار هزینه ها حتی به حراج گذاشته شد ه اند‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1399‬شماره ‪1269‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫همزمان با سالگرد تاسیس بانک مسکن صورت گرفت‪:‬‬ ‫انتشار‪30‬هزارمیلیارداوراقگواهیسپردهبانرخ‪18‬درصد‬ ‫با اشاره به اینکه بانک مسکن از تاریخ بیست و پنجم دیماه تا زمان تکمیل ظرفیت‪ ،‬در تمام شعب سراسر کشور نسبت به فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ساالنه ‪ 18‬درصد اقدام خواهد کرد‪،‬گفت‪ :‬بر اساس مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی و برنامه‬ ‫ریزی های صورت گرفته‪ ،‬اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک طی ‪ 3‬مرحله و مجموعاً تا سقف ‪ 30،000‬میلیارد ریال‪ ،‬اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ساالنه ‪ 18‬درصد منتشر خواهد کرد‪.‬وی درباره ویژگی های اوراق توضیح داد‪ :‬این اوراق با نام است و به‬ ‫صورت الکترونیکی در واحدهای یک میلیون ریالی منتشر می شود‪ .‬دارای سررسید یکساله بوده‪ ،‬سود ان در مقاطع ماهانه پرداخت می گردد و معاف از مالیات خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه در صورت بازخرید قبل از سررسید‪ ،‬به صورت روز شمارنرخ سود ساالنه ‪۱۰‬‬ ‫درصد به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد‪ .‬کریمی افزود‪ :‬به عبارت دیگر سود مناسب‪ ،‬ریسک پایین و قابلیت نقدشوندگی باال‪ ،‬از مزایا و ویژگی های برجسته این اوراق است‪.‬او در ادامه تاکید کرد‪ :‬با توجه به جذابیت اوراق گواهی سپرده برای مشتریان‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شود تقاضای قابل توجهی برای خرید این اوراق وجود داشته باشد و مورد استقبال مشتریان واقع شود‪.‬کریمی در پایان گفت‪ :‬عالقمندان به خرید اوراق گواهی سپرده بانک مسکن می توانند به شعب بانک مسکن در سراسر کشور مراجعه نموده و از این سپرده‬ ‫گذاری مناسب بهره مند شوند‪ .‬الزم به ذکر است محدودیتی در تعداد اوراق خریداری شده تا تکمیل ظرفیت تعیین شده در این مرحله وجود ندارد‪.‬‬ ‫امضایتفاهمنامهبینبانکپارسیان‪،‬‬ ‫کمیهامدادامامخمینی(ره)و‬ ‫صندوققرضالحسنهبانکپارسیان‬ ‫گزارش‬ ‫‪ 30000‬فقره تسهیالت به‬ ‫مددجویان کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) پرداخت خواهد شد‬ ‫تفاهم نامه سه جانبه بین بانک‬ ‫پارسیان‪ ،‬کمیه امداد امام خمینی(ره)‬ ‫و صندوق قرض الحسنه بانک‬ ‫پارسیان امضا شد‪.‬‬ ‫هدف اصلی امضای این تفاهم‬ ‫نامه که سه شنبه ‪ 23‬دی ماه به امضای‬ ‫کورش پرویزیان و سید مرتضی‬ ‫بختیاری رسید‪ ،‬تامین هزینه یک هزار‬ ‫میلیارد ریالی تکمیل لوله کشی گاز‬ ‫مناطق مسکونی‪ 30‬هزارمددجوی‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان در‬ ‫مراسم امضای این تفاهم نامه‪ ،‬اجرای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی را یکی از‬ ‫اولویت های مهم بانک پارسیان‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬حمایت از‬ ‫سازمان های مردم نهاد مانند کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬سازمان بهزیستی‪ ،‬انجمن های‬ ‫مددکاری و همچنین ساخت مدرسه‬ ‫در مناطق محروم و اسیب دیده از‬ ‫سیل و زلزله و راه اندازی پویش های‬ ‫اجتماعی به صورت جدی از جمله‬ ‫اقداماتی است که طی سال های اخیر‬ ‫توسط بانک پارسیان صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او همچنین از پرداخت ‪30000‬‬ ‫فقره تسهیالت به مددجویان کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) خبر داد و‬ ‫گفت ‪ :‬از اقای بختیاری و مجموعه‬ ‫کمیته امداد تشکر می کنم که‬ ‫این فرصت را برای بانک پارسیان‬ ‫وکارکنان ان فراهم کردند که در‬ ‫این کار خیر و خداپسندانه سهیم‬ ‫شده و سبب فیض و برکت برای‬ ‫سهامداران و مشتریان شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد نیز در این‬ ‫مراسم با تقدیر از بانک و صندوق‬ ‫قرض الحسنه پارسیان به منظور‬ ‫همکاری با کمیته امداد در اجرای‬ ‫لوله کشی گاز منازل مددجویان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اختصاص ‪ 100‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه از سوی‬ ‫این بانک برای خانواده های تحت‬ ‫حمایت امداد‪ ،‬کار ارزشمندی است‬ ‫که امیدواریم به زودی شاهد برکات‬ ‫ان باشیم‪.‬‬ ‫سید مرتضی بختیاری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک پارسیان همکاری بسیار خوبی‬ ‫با کمیته امداد در ارائه وام اشتغال‬ ‫به جامعه هدف این نهاد داشته و در‬ ‫توانمندسازی خانواده های تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد امام (ره) نقش‬ ‫موثری ایفا کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی است در این مراسم دکتر‬ ‫فقیری‪ ،‬مدیرعامل صندوق قرض‬ ‫الحسنه بانک پارسیان و دیگر مدیران‬ ‫مجموعه صندوق قرض الحسنه و‬ ‫کمیته امداد حضور داشتند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است؛ بر اساس‬ ‫تفاهم نامه های همکاری مشترک‬ ‫بانک پارسیان و بنیاد برکت ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام (ره) از سوی‬ ‫بانک پارسیان تاکنون ‪12‬هزار و‪500‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ی اشتغال به ‪ 35‬هزار طرح اشتغالزایی‬ ‫اجتماع محور بنیاد برکت پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تفاهمنامهتامینمالیسدگریننهاوند‬ ‫باعاملیتومشارکتبانککشاورزی‬ ‫درحضورمشاوررئیسجمهورامضاشد‬ ‫گزارش‬ ‫بانک های کشاورزی ‪ ،‬صادرات‬ ‫و تجارت با امضای تفاهم نامه ای‬ ‫برای تامین مالی ‪ 1722‬میلیارد ریالی‬ ‫پروژه تکمیل سد مخزنی گرین در‬ ‫شهرستان نهاوند استان همدان با‬ ‫عاملیت بانک کشاورزی همکاری‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫همکاری های بین الملل بانک‬ ‫کشاورزی‪ ،‬این تفاهم نامه روز شنبه‬ ‫‪ 27‬دی ماه در جلسه ای با حضور‬ ‫دکتر ولی اله سیف مشاور رئیس‬ ‫جمهور و شهبازی نماینده مردم‬ ‫نهاوند در مجلس شورای اسالمی به‬ ‫امضای روح اله خدارحمی مدیرعامل‬ ‫بانک کشاورزی‪ ،‬دکتر حجت اله‬ ‫صیدی مدیرعامل بانک صادرات و‬ ‫رضا دولت ابادی مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪،‬در قالب‬ ‫این تفاهم نامه جمعا مبلغ ‪1722‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع‬ ‫داخلی بانک ها با مشارکت ‪690‬‬ ‫میلیارد ریالی بانک کشاورزی‪516 ،‬‬ ‫میلیارد ریالی بانک تجارت و ‪516‬‬ ‫میلیارد ریالی بانک صادرات و با‬ ‫عاملیت بانک کشاورزی و تضمین‬ ‫نامه سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫پرداخت خواهد شد تا پروژه تکمیل‬ ‫سد مخزنی گرین نهاوند متعلق به‬ ‫شرکت اب منطقه ای همدان انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خدارحمی در این جلسه با اشاره‬ ‫به مشارکت ‪ 40‬درصدی و عاملیت‬ ‫‪ 60‬درصدی این پروژه توسط بانک‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد با‬ ‫پیگیری سازمان اب و مجری طرح‬ ‫و تخصیص منابع به زودی پروژه‬ ‫تکمیل و مردم منطقه از مزایای این‬ ‫طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین حق ابه‬ ‫کشاورزی پایین دست به روش‬ ‫ابیاری تحت فشار برای ‪5670‬‬ ‫هکتار زمین به عالوه حق اب های‬ ‫کشاورزی دشت چمچال ‪ ،‬تامین اب‬ ‫شرب مورد نیاز شهرستان نهاوند و‬ ‫روستاهای اطراف‪ ،‬تامین اب مورد‬ ‫نیاز صنعت منطقه‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫انرژی برق ابی نیروگاه گاماسیاب‪،‬‬ ‫کنترل سیالب و ‪ ...‬از جمله مزایای‬ ‫اجرای طرح تکمیل سد مخزنی گرین‬ ‫نهاوند است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در این جلسه‬ ‫دکتر سیف مشاور رئیس جمهور‬ ‫و شهبازی نماینده مردم نهاوند‬ ‫در مجلس شورای اسالمی ضمن‬ ‫قدردانی از بانک کشاورزی و‬ ‫مشارکت و همکاری سه بانک عضو‬ ‫سندیکا ‪ ،‬وجود انگیزه کار مثبت‬ ‫در مدیران عامل این سه بانک را‬ ‫ستودنی و اجرای این طرح را منشا‬ ‫اثرات سازنده و ابادانی این منطقه‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫دو طرح ویژه و جدید بانک مسکن برای‬ ‫حمایت از مردم عزیز استان را معرفی نمود‬ ‫مدیر شعب بانک مسکن استان چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫به مناسبت فرارسیدن ‪ ۲۵‬دی ماه مصادف با‬ ‫هشتاد و دومین سالروز تاسیس بانک مسکن‪ ،‬مدیر‬ ‫شعب استان چهارمحال و بختیاری از طرح ‪ ۸۲‬بانک‬ ‫مسکن و طرح مهراندیش به عنوان فرصتی استثنایی‬ ‫برای حمایت از مشتریان بانک مسکن یاد کرد‪.‬‬ ‫محسن ربانی یکتا ‪ ،‬مدیر شعب استان‬ ‫چهارمحال بختیاری‪ ،‬در مصاحبه ای با خبرنگار‬ ‫استانی پایگاه خبری بانک مسکن ‪ -‬هیبنا ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک مسکن همزمان با سالروز تاسیس بانک در‬ ‫فرصتی ‪ 28‬روزه ‪ ،‬از ‪ 25‬دی ماه لغایت ‪ 22‬بهمن ماه‬ ‫طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده‬ ‫را به منظور کمک به خانه دارشدن اقشار مختلف‬ ‫جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان خرید مسکن با استفاده از‬ ‫تسهیالت ناشی از اوراق حق تقدم می توانند‬ ‫توسط طرح مذکور ‪ 50%‬از تسهیالت درخواستی‬ ‫خود را بدون خرید اوراق و از محل بدون سپرده‬ ‫استفاده کنند‪ .‬به نحوی که نیمی از مبلغ تسهیالت‬ ‫قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم و‬ ‫‪ 50‬درصد مابقی تسهیالت ان از محل منابع بدون‬ ‫سپرده به مشتریان اعطاء می شود‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیالت خود نیازمند‬ ‫خرید اوراق هستند‪.‬‬ ‫مدیر شعب استان در ادامه تشریح این طرح‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شخصی که در شهرکرد قصد خرید‬ ‫واحد مسکونی را دارد در صورتیکه از تاریخ‬ ‫صدور پروانه ساختمانی ملک مورد نظر حداکثر ‪25‬‬ ‫سال سپری شده باشد‪ ،‬مشمول تسهیالت ‪ 80‬میلیون‬ ‫تومانی می باشد که برای استفاده از این مقدار‬ ‫تسهیالت صرفا الزم است فقط برای ‪ 40‬میلیون‬ ‫تومان از ان اوراق خریداری کند و ‪ 40‬میلیون‬ ‫تومان باقی مانده را بانک از محل بدون سپرده‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫متقاضیان تسهیالت خرید مسکن انفرادی در‬ ‫سایر شهرهای استان نیز مشمول تسهیالت تا سقف‬ ‫‪ 60‬میلیون تومان می باشند که ‪ 30‬میلیون ان از‬ ‫محل بدون سپرده به انها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫همچنین ان دسته از مشتریانی که متقاضی‬ ‫دریافت تسهیالت خرید مسکن زوجین هستند در‬ ‫شهرکرد تا سقف ‪ 160‬میلیون تومان و در سایر‬ ‫شهرهای استان تا سقف ‪ 120‬میلیون تومان می‬ ‫توانند از تسهیالت مسکن بهره مند شوند که فقط‬ ‫برای نیمی از ان نیاز به خرید اوراق حق تقدم‬ ‫تسهیالت است و مابقی ان از محل تسهیالت‬ ‫بدون سپرده به مشتریان اعطاء می شود ‪ ،‬وی افزود‬ ‫نرخ تسهیالت بدون سپرده ‪ 18‬درصد و مدت‬ ‫بازپرداخت ان حداکثر ‪ 60‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫در ادامه این مصاحبه ربانی یکتا ‪ ،‬از طرح‬ ‫جدید دیگر بانک مسکن ‪ ،‬با عنوان طرح‬ ‫مهراندیش با هدف حمایت از مشتریانی که دارای‬ ‫بدهی تسهیالتی هستند یاد کردو گفت ‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط اقتصادی موجود‪ ،‬شیوع بیماری کرونا‬ ‫و ضرورت حمایت از مشتریان دارای اقساط غیر‬ ‫جاری ‪ ،‬طرح بخشودگی کامل معوقات تسهیالتی‬ ‫در قالب طرح مهراندیش تا ‪ 20‬اسفندماه ‪ 99‬در‬ ‫شعب بانک مسکن اجرایی است و مشتریان می‬ ‫توانند از مزایای این طرح استفاده کنند ‪.‬‬ ‫مدیر شعب بانک مسکن استان در تشریح طرح‬ ‫مهراندیش بیان داشت‪ :‬در صورت واریز نقدی‬ ‫هر میزان از مطالبات غیرجاری تسهیالت پرداختی‬ ‫اعم از مبادله ای ‪ ،‬مشارکتی ‪ ،‬وام قرض الحسنه و‪...‬‬ ‫به میزان ‪ 6‬درصد ‪ ،‬خالص جرایم محاسبه شده به‬ ‫نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬مشتریان مشمول این طرح‬ ‫همچنین می توانند از امتیازاتی همچون تغییر نام‬ ‫مدیون بدون واریز درصدی از مانده بدهی و امکان‬ ‫تقسیط مطالبات ناشی از تسهیالت مضاربه و اموال‬ ‫سرمایه ای نیز برخوردار شوند ‪.‬‬ ‫ایشان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫طرح مهر اندیش برای قراردادهای مختلف در‬ ‫بانک پیش بینی و تعریف شده و در اجرای این‬ ‫طرح میان قراردادهای فروش اقساطی و مشارکت‬ ‫مدنی تفاوت وجود دارد ‪ ،‬ضروری است مشتریان‬ ‫ارجمند جهت کسب اطالعات بیشتر به شعب بانک‬ ‫مسکن مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تامین مالی پروژه انتقال اب خلیج فارس‪ ،‬خدمت‬ ‫ماندگار نظام بانکی به توسعه کشور است‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران‪:‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد که‬ ‫تامین مالی پروژه بزرگ انتقال اب خلیج فارس‬ ‫به فالت مرکزی ایران‪ ،‬یکی از ماندگارترین‪،‬‬ ‫اثربخش ترین و تاریخی ترین اقدامات و‬ ‫خدمات نظام بانکی با راهبری بانک ملی ایران به‬ ‫توسعه کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫دکتر محمد رضا حسین زاده که به صورت‬ ‫ویدئو کنفرانسی با کارکنان اداره کل بررسی‬ ‫طرح ها سخن می گفت‪ ،‬با بیان این که نظام‬ ‫اقتصادی کشور ما بانک محور است و بانک‬ ‫ها در همه پروژه های کوچک و بزرگ نقش‬ ‫جدی و تعیین کننده دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر سال‬ ‫حجم بسیار زیادی از منابع مالی توسط نظام‬ ‫بانکی به طرح های ایجادی یا توسعه ای تزریق‬ ‫می شود که در نتیجه انها هم اشتغال پدید می‬ ‫اید و هم مشکلی از مشکالت کشور برطرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر این که طرح های زیربنایی‬ ‫متعلق به همه کشورند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سالها بود که‬ ‫مناطق مرکزی با مشکل تامین اب مواجه بودند‪،‬‬ ‫اما دولت تدبیر و امید با اجرای نهایی و بهره‬ ‫برداری از فاز نخست طرح انتقال اب به استان‬ ‫های کویری کشور‪ ،‬ارزوی دیرینه مردم این‬ ‫مناطق را محقق کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که با اجرای طرح انتقال‬ ‫اب خلیج فارس‪ ،‬استان های هرمزگان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫یزد و در نهایت اصفهان از اب شیرین با کیفیت‬ ‫برخوردار خواهند شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کل تسهیالت‬ ‫پرداختی نظام بانکی به این پروژه بیش از ‪18‬‬ ‫هزار و ‪ 101‬میلیارد ریال و سهم بانک ملی ایران‬ ‫در ان بیش از ‪ 14‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫حسین زاده پروژه انتقال اب خلیج فارس به‬ ‫فالت مرکزی را اقدامی اساسی برای توسعه این‬ ‫مناطق و تامین اب مورد نیاز انها در سال های‬ ‫اتی خواند و افزود‪ :‬خوشحالیم که در این زمینه‬ ‫با همه توان وارد شدیم و اکنون شیرینی بهره‬ ‫برداری از طرح را با همه وجود حس می کنیم‪.‬‬ ‫نیمه ابان ماه امسال‪ ،‬قطعه نخست ابر پروژه‬ ‫انتقال اب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران‬ ‫و ابرسانی به شهرستان های خمیر و سیرجان با‬ ‫دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد‪.‬‬ ‫تاسیسات اب شیرین کن خلیج فارس با‬ ‫ظرفیت ‪ ۲۰۰‬هزار متر مکعب در شبانه روز به‬ ‫منظور تامین بخشی از اب مورد نیاز شرب و‬ ‫صنعت استان های مرکزی و جنوب شرق کشور‪،‬‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫با ورود اب شیرین کن خلیج فارس‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید اب شیرین در کشور ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫یافت و با اغاز بهره برداری از این مجتمع‪ ،‬ساالنه‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬میلیون متر مکعب اب شیرین به‬ ‫اب های کشور افزوده می شود‪.‬‬ ‫بخش اصلی اب شیرین تولیدی با استفاده از‬ ‫یک خط لوله به طول ‪ ۸۰۰‬کیلومتر به مجتمع های‬ ‫صنعتی واقع در استان های مرکزی ایران منتقل‬ ‫دربانکرفاهکارگرانابالغشد‬ ‫شده و بخش دیگری از ان نیز جهت شرب‬ ‫استان هرمزگان صرف خواهد شد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری های ریالی و ارزی انجام شده‬ ‫در این طرح به ترتیب هفت هزار میلیارد ریال‬ ‫و ‪ ۹۲‬میلیون یورو است‪ .‬عملیات اجرایی این‬ ‫طرح در پاییز ‪ ۱۳۹۶‬اغاز شد و در پاییز ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫راه اندازی اولیه رسیده است‪.‬‬ ‫در زمان ساخت پروژه به طور میانگین‬ ‫روزانه ‪ ۷۰۰‬نفر به شکل مستقیم و پنج هزار نفر‬ ‫به شکل غیر مستقیم در این پروژه مشغول به‬ ‫کار و فعالیت بوده اند‪ .‬در زمان بهره برداری نیز‬ ‫این مجموعه با اشتغال زایی ‪ ۱۵۰‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم و ‪ ۵۰۰‬نفر به طور غیر مستقیم در جهت‬ ‫بهره برداری ‪ ۲۵‬ساله از این مجموعه بزرگ گام‬ ‫بر می دارد‪.‬‬ ‫دستورالعملاجراییماده(‪)6‬اصالحی‬ ‫قانونصدورچک‬ ‫بانک رفاه کارگران دستورالعمل اجرایی ماده (‪)6‬‬ ‫اصالحی قانون صدور چک و مهلت اجرای برخی از موارد‬ ‫ان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬به استناد‬ ‫نامه مدیریت کل مقررات‪ ،‬مجوزه های بانکی و مبارزه با‬ ‫پولشویی بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا و بر اساس مصوبات ستاد ملی‬ ‫مدیریت کرونا‪ ،‬مهلت اجرای تبصره ‪ 1‬ماده (‪ )21‬مکرر‬ ‫الحاقی به قانون صدور چک مبنی بر “تسویه چک صرفاً در‬ ‫سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در‬ ‫سامانه و در وجه دارنده نهایی چک جهت استعالم از سامانه‬ ‫صیاد” به دلیل لزوم اموزش و فرهنگ سازی و کاهش‬ ‫مراجعه مردم به شعب تا پایان سال جاری به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬الزام درج تاریخ اعتبار بر روی برگه چک از تاریخ‬ ‫‪ 20‬دی ماه ‪ 99‬تا پایان سال جاری و ابالغ مجدد مراتب از‬ ‫سوی بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬به تعویق می افتد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬الزام تعیین شده بابت ممنوعیت‬ ‫پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته‬ ‫چک های ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ ‪ 20‬دی ماه ‪99‬‬ ‫که در وجه حامل صادر شده اند‪ ،‬تا پایان سال جاری و ابالغ‬ ‫مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬به تعویق می افتد‪،‬‬ ‫از این رو صدور چک در وجه حامل و ظهر نویسی ان برای‬ ‫انتقال‪ ،‬تا اطالع ثانوی طبق روال سابق خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬به منظور اموزش و فرهنگ سازی‪ ،‬ثبت‬ ‫صدور و انتقال چک در سامانه صیاد از تاریخ ‪ 20‬دی ماه ‪99‬‬ ‫برای صادر کنندگان و دارندگان چک که قصد انتقال ان را‬ ‫به دیگران دارند‪ ،‬به صورت اختیاری میسر می شود‪ .‬اجرای‬ ‫این مهم تا اطالع ثانوی برای اشخاص اختیاری بوده و الزامی‬ ‫در این مورد وجود ندارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫فرماندهبسیجشرکتبرقمنطقهایخوزستانمعارفهشد‬ ‫خوزستان ‪:‬یعقوب دانشی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین (ع) شرکت برق منطقه ای خوزستان معارفه شد‪.‬با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫بسیج ادارات خوزستان و فرمانده بسیج شهید عباسپور صنعت اب و برق خوزستان یعقوب دانشی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین (ع) شرکت برق منطقه ای خوزستان معارفه شد‪.‬‬ ‫یعقوب دانشی رئیس اداره رسیدگی به حساب های شرکت برق منطقه ای خوزستان است و با حفظ سمت به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین (ع) انتخاب شده است‪.‬در حکم‬ ‫صادره از سوی سرگرد پاسدار نادر محمدمیسی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه ولیعصر (عج) استان خوزستان برای یعقوب دانشی امده است‪ :‬بنا به پیشنهاد فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج‬ ‫ادارات و کارمندی شهید عباسپور بدینوسیله جنابعالی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین (ع) شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب می شوید‪.‬بر اساس این گزارش پیش از این‪،‬‬ ‫موسی احمدی راد مسئولیت فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین (ع) شرکت برق منطقه ای خوزستان را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫فعال شدن اولین طرح‬ ‫تولید پروپیلن از پروپان‬ ‫درمنطقهماهشهر‬ ‫معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر‬ ‫داد‪:‬‬ ‫خوزستان ‪:‬معاون وزیر نفت و مدیر‬ ‫عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سفر‬ ‫به منطقه ماهشهر و بازدید های میدانی از‬ ‫طرح های مستقر در این منطقه‪ ،‬از اغاز‬ ‫اجرای طرح های تولید پروپیلن از مسیر‬ ‫پروپان ‪ PDH‬خبر داد‪.‬‬ ‫بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و‬ ‫مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫صبح (سه شنبه ‪ ۱۶‬دی ماه) از طرح های‬ ‫پتروشیمی در سبد جهش دوم و سوم‬ ‫مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‬ ‫ماهشهر بازدید کرد و گفت‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پتروشیمی ماهشهر‪ ،‬هاب نخست‬ ‫توسعه صنعت پتروشیمی است‪ ،‬بطوریکه‬ ‫یک سوم از مقادیر کل تولید و درامد‬ ‫صنعت پتروشیمی اختصاص به این منطقه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر ‪۳۰‬‬ ‫درصد از صنعت پتروشیمی در ماهشهر‬ ‫مستقر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از اهداف و‬ ‫برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫در این منطقه‪ ،‬اجرای طرح های صنایع‬ ‫پایین دستی پتروشیمی وتوسعه ان در‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید بر اهمیت بازدیدهای‬ ‫میدانی از روند اجرای طرح های‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬یکی از اهداف این بازدید ها‬ ‫را واکاوی مشکالت و چالش های پیش‬ ‫روی مجریان طرح های پتروشیمی به ویژه‬ ‫طرح های دوم و سوم خواند و افزود‪:‬‬ ‫درجریان بازدید از طرح های پتروشیمی‬ ‫در ماهشهر ‪ ،‬چهار طرح انیدریدمالئیک‬ ‫پتروکیمیای این سینا ‪ ،‬طرح های ‪PDH‬‬ ‫سلمان فارسی و هیرسا پلیمر سهند و نیز‬ ‫پتروناد اسیا برای نخستین بار در کشور‬ ‫دردست اجرا هستند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی با تاکید براینکه یکی‬ ‫از برنامه های این شرکت در جهش سوم‬ ‫تولید پروپیلن از مسیر پروپان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پروپیلن یکی از محصوالت حیاتی صنعت‬ ‫پتروشیمی است که پروژه ‪ PDH‬سلمان‬ ‫فارسی اغازی برای افزایش تولید ظرفیت‬ ‫های این محصول گران و ارزشمند در این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه پتروشیمی سلمان‬ ‫فارسی که نخستین طرح در زنجیره تولید‬ ‫پروپیلن از مسیر پروپان در سبد جهش‬ ‫سوم است ‪ ،‬برای اولین بار در کشور با‬ ‫دانش فنی خارجی در دست اجرا است‪،‬‬ ‫امیدواریم این طرح در سال ‪ ۱۴۰۱‬با‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۴۵۰‬هزار تولید‬ ‫پروپیلن به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی در خصوص پروژه شرکت‬ ‫پتروشیمی پتروکیمیای این سینا ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح انیدریدمالئیک این شرکت‬ ‫پتروشیمی که در سبد طرح های جهش‬ ‫دوم است‪ ،‬یکی دیگر از طرح هایی است‬ ‫که برای نخستین بار از مسیر بوتان در‬ ‫صنعت پتروشیمی کشور در دست اجرا‬ ‫است که امیدواریم این طرح در بهار‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اجرای طرح ‪PDH‬‬ ‫پتروشیمی هیرسا پلیمر سهند‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬این طرح پتروشیمی یکی دیگر از‬ ‫طرحهای تولید پروپیلن از مسیر پروپان و‬ ‫تکمیل زنجیره تا تولید پلی پروپیلن است‬ ‫که در حال حاضر با تامین شدن دانش‬ ‫فنی‪ ،‬پیش بینی می شود این طرح در سبد‬ ‫جهش سوم تا سال ‪ ۱۴۰۳‬با ظرفیت تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۱۵۰‬هزار تن به بهر برداری برسد‪.‬‬ ‫بهزاد محمدی با اشاره به اجرای‬ ‫طرح های صنایع پایین دستی در منطقه‬ ‫ماهشهر‪ ،‬در خصوص طرح پتروناد اسیا‬ ‫‪،‬گفت‪ :‬این طرح یکی از جذابترین طرح‬ ‫های پتروشیمی در بخش صنایع پایین‬ ‫دستی است که برای اولین بار در صنعت‬ ‫پتروشیمی کشور در دست اجرا است که‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گفته معاون وزیر نفت و مدیر عامل‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬با بهره‬ ‫برداری از این طرح‪ ،‬صنعت پتروشیمی‬ ‫از واردات امین های (‪ )PDH‬مورد نیاز‬ ‫صنعت گاز بی نیاز خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدی پس از بازدید های میدانی‬ ‫از طرح های پتروشیمی‪ ،‬در جلساتی که‬ ‫با حضور مدیران و مجریان این طرح‬ ‫ها برگزار شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی در بحث های‬ ‫تامین خوراک‪ ،‬دسترسی به امکانات‪،‬‬ ‫یوتیلیتی ها و زیر ساخت ها‪ ،‬رفع چالش‬ ‫ها و موانع پیش رو اجرای طرح های‬ ‫پتروشیمی تالش و اهتمام ویژهای دارد‪،‬‬ ‫ولی در مقابل انتظار داریم که طرح های‬ ‫پتروشیمی نیز نسبت به اجرای تعهدات و‬ ‫برنامه های خود متعهد باشند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1399‬شماره ‪1269‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫مردم محروم روستاها بیش از هر زمان‬ ‫دیگری نیازمند خدمات جهادی هستند‬ ‫مدیرعامل شرکت توزبع نیروی برق خوزستان در بازدید از پروژه های برق بهبهان‪:‬‬ ‫خوزستان ‪:‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق خوزستان در ادامه بازدیدهای‬ ‫میدانی از شبکه های برق شهرستان ها و‬ ‫مناطق کم برخوردار‪ ،‬با هیئت همراه به‬ ‫بهبهان سفر کرد و در دیدار چهره به چهره‬ ‫با مردم و مسئوالن محلی و بازدید از پروژه‬ ‫های در دست اقدام شهرستان‪ ،‬در جریان‬ ‫مشکالت مردم‪ ،‬وضعیت شبکه برق و‬ ‫اورهال تجهیزات قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این بازدید که با حضور نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی و مسئوالن محلی‬ ‫انجام شد‪ ،‬پس از بازدید از پروژه های‬ ‫درحال انجام و بررسی مشکالت شبکه های‬ ‫برق بخصوص منطقه تشان‪ ،‬به اورهال شبکه‬ ‫برای تابستان ‪ ۱۴۰۰‬و رضایتمندی مشترکین‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫دکتر علی خدری پس از بررسی‬ ‫وضعیت موجود‪ ،‬و مذاکره با نماینده مردم‬ ‫بهبهان درمجلس شورای اسالمی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر رسیدگی به درخواست های مردمی‪،‬‬ ‫به سرقت های گسترده سیمهای مسی برق‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬سرقت سیم های برق‪،‬‬ ‫به جز خسارت به سرمایه ملی‪ ،‬باعث قطعی‬ ‫برق و نارضایتی مردم می شود ‪،‬به همین‬ ‫دلیل می طلبد که مسئوالن محلی‪ ،‬دستگاه‬ ‫های نظارتی و ضابطین قضایی پیگیری‬ ‫بیشتری داشته باشند تا این سرقت ها کمتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خدری با تاکید بر تامین برق پایدار‬ ‫مورد نیاز در تابستان‪ ،‬گفت‪ :‬اورهال شبکه‬ ‫برای تابستان ‪ ۱۴۰۰‬باید در اولویت قرار‬ ‫گیرد تا شبکه امادگی کامل را برای‬ ‫پیک مصرف داشته باشد و خاموشی های‬ ‫احتمالی کمتر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫خوزستان و نماینده مردم بهبهان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی وهیئت همراه در پایان پس‬ ‫از دیدار چهره به چهره با مردم و شنیدن‬ ‫مشکالت و درخواست ها در حوزه برق‬ ‫رسانی؛ از سرگرد مسعود راه خدازاده؛‬ ‫رییس پلیس اگاهی شهرستان بهبهان‬ ‫که حین مبارزه با سارقان سیم های برق‪،‬‬ ‫مجروح شده بود‪ ،‬با تقدیم لوح تقدیر‬ ‫عیادت کردند‪.‬‬ ‫انجام تصفیه روغن توربین حین بهره‬ ‫برداری واحد در نیروگاه رامین اهواز‬ ‫گزارش‬ ‫خوزستان ‪:‬سرپرست گروه مهندسی و‬ ‫نظارت شیمی نیروگاه رامین اهواز گفت‪:‬‬ ‫عملیات تصفیه روغن توربین واحد ‪۳۰۵‬‬ ‫مگاواتی شماره ‪ ۳‬حین بهره برداری از واحد‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫نوید نمکی شوشتری سرپرست گروه‬ ‫مهندسی و نظارت شیمی نیروگاه رامین‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مهمترین روغن های مصرفی‬ ‫در نیروگاه‪ ،‬روغن توربین است که موجب‬ ‫روانکاری و خنک کاری یاتاقان های‬ ‫توربوژنراتور و فید پمپ ها می شود‪.‬‬ ‫نمکی شوشتری افزود‪ :‬میزان اب و‬ ‫سطح تمیزی روغن از پارامتر های مهم در‬ ‫کنترل کیفیت روغن و تضمین روانکاری‬ ‫مناسب است که جهت افزایش طول عمر‬ ‫توربوژنراتور و فید پمپ ها و همچنین‬ ‫افزایش زمان کارکرد مفید روغن بسیار‬ ‫حیاتی و مهم هستند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬دستگاه تصفیه روغن‬ ‫جدید ضمن فیلتراسیون ذرات االینده با‬ ‫سایز بزرگتر از ‪ ۳‬میکرون‪ ،‬موجب کاهش‬ ‫میزان اب موجود در روغن به روش خشک‬ ‫کردن تحت خالء تا حد قابل قبول کمتر از‬ ‫‪ ppm ۱۰۰‬نیز می شود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش؛ این عملیات با‬ ‫استفاده از دستگاه تصفیه روغن که در‬ ‫گذشته به مدت ‪ ۱۱‬سال بدلیل اشکاالت‬ ‫فنی ‪ ،‬غیر قابل بهره برداری بوده با تالش‬ ‫متخصصان نیروگاه رامین اهواز و با استفاده‬ ‫از پتانسیل داخلی و صرف هزینه های اندک‬ ‫تعمیر و بازسازی شده است‪.‬‬ ‫باحضوروزیرنفتومدیرعاملشرکتملینفتایران‬ ‫قراردادبستهبنگستاناللیبهارزش‪96‬میلیونیورومیان‬ ‫مناطقنفتخیزجنوب‪،‬ملیحفاریوجهانپارسامضاشد‬ ‫اجرایمراحلنهاییمرمت‬ ‫عمارتامیرارشدورزقان‬ ‫گزارش‬ ‫‪/‬اذربایجان شرقی معاون‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫اذربایجان شرقی از اجرای مراحل‬ ‫نهایی مرمت عمارت امیر ارشد‬ ‫ورزقان‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا قوچی در خصوص روند‬ ‫اماده سازی این عمارت تاریخی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مرمت و ساماندهی این‬ ‫عمارت برای بهر ه برداری از ان‬ ‫در قالب هتلینگ و افزایش ظرفیت‬ ‫اقامتگا ه های سنتی شهرستان ورزقان‪،‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح توسط‬ ‫تعاونی دهیاران خاروانا به نمایندگی‬ ‫از دهیاران شهرستان ورزقان با‬ ‫نظارت معاونت میراث فرهنگی‬ ‫استان در حال اجرا است‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی‬ ‫اذربایجان شرقی از اجرای مراحل‬ ‫نهایی مرمت این عمارت تاریخی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در اخرین مرحله‬ ‫ازساماندهی عمارت امیر ارشد‬ ‫اقداماتی نظیر سفیدکاری‪ ،‬نازک‬ ‫کاری‪ ،‬رنگ کاری‪ ،‬نصبیات و‬ ‫تجهیز هتل در حال اجرا است و‬ ‫طی ماه های اینده به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬قوچی بیان‬ ‫کرد‪ :‬خانه امیر ارشد مربوط به‬ ‫دوره قاجار است و در شهرستان‬ ‫ورزقان‪ ،‬روستای اوخارا (ابخواره)‬ ‫واقع شده‪ ،‬این ساختمان سنگی‬ ‫که به “داش عمارت” مشهور‬ ‫است‪ ،‬کاخ امیر ارشد قراجه داغی‬ ‫بوده و از بناهای زیبا و منحصر به‬ ‫فرد شهرستان ورزقان بشمار می‬ ‫رود؛ خانه تاریخی امیر ارشد نماد‬ ‫شجاعت مردم ورزقان است و در‬ ‫تاریخ ‪ ۱‬اذر ‪ ۱۳۷۸‬با شماره ثبت‬ ‫‪ ۲۵۲۲‬به عنوان یکی از اثار ملی‬ ‫ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫خوزستان ‪:‬با حضور وزیر‬ ‫نفت‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی نفت ایران و تعدادی از‬ ‫نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی قرارداد بسته بنگستان‬ ‫اللی به ارزش ‪ 69‬میلیون یورو‬ ‫میان شرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب و دو شرکت ملی‬ ‫حفاری ایران و جهان پارس‬ ‫امضا و مبادله شد ‪.‬‬ ‫این قرارداد همزمان با‬ ‫امضاء و مبادله بسته های مربوط‬ ‫به نگهداشت و افزایش تولید‬ ‫شش میدان نفتی دیگر‪ ،‬به‬ ‫امضا احمد محمدی مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب‪ ،‬سید عبداله موسوی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران و کاوه ذهبی مدیرعامل‬ ‫شرکت جهان پارس رسید‪.‬‬ ‫مهندس سید عبداله موسوی‬ ‫در حاشیه امضا این قراردادها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قرارداد بسته‬ ‫اللی بنگستان که در ناحیه‬ ‫مسجدسلیمان در شمال استان‬ ‫خوزستان به ارزش ‪ 69‬میلیون‬ ‫یورو توسط این شرکت و‬ ‫شرکت جهان پارس اجرا می‬ ‫شود شامل دو بخش تحت‬ ‫االرض و سطح االرض است که‬ ‫مدت انجام ان دو سال تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بسته مشتمل‬ ‫بر حفاری و تکمیل ‪ 5‬حلقه‬ ‫چاه‪ ،‬ساخت موقعیت چاه‪،‬‬ ‫اردوگاه‪ ،‬جاده دسترسی‪،‬‬ ‫خطوط ابرسانی ‪ ،‬تسهیالت‬ ‫سرچاهی و در سطح االرض‬ ‫‪ ،‬بهینه سازی سیستم تفکیک‪،‬‬ ‫توسعه چند راهه و احداث خط‬ ‫لوله ‪ 12‬اینچ از واحد جدید‬ ‫اللی بنگستان به مارون ‪ 1 -‬و‬ ‫بازرسی و تعمیرات خطوط لوله‬ ‫می باشد و ‪ 4‬درصد از مبلغ‬ ‫قرارداد به بخش مسئولیت های‬ ‫اجتماعی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به اینکه در‬ ‫راستای اجرای طرح نگهداشت‬ ‫و افزایش تولید در مناطق‬ ‫نفتخیز جنوب موسوم به (‪28‬‬ ‫مخزن) دو پروژه مربوط به‬ ‫توسعه میدان نفتی گچساران‬ ‫و میدان نفتی باالرود به این‬ ‫شرکت واگذار گردیده که‬ ‫پروژه باالرود و بنگستان اللی‬ ‫به طور مشترک با شرکت‬ ‫جهان پارس صورت می پذیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ملی حفاری همچنین‬ ‫در چارچوب همکاری با‬ ‫چند شرکت بخش خصوصی‬ ‫عملیات حفاری و ارایه خدمات‬ ‫جانبی چند بسته از پروژه های‬ ‫پیش گفته عهده دار خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫حفاری ایران تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت تالش دارد تا با تعامل‬ ‫و همکاری متخصصان مناطق‬ ‫نفتخیز و شرکت جهانپارس و‬ ‫با تامین کاال و مواد و ملزومات‬ ‫مورد استفاده در این پروژه ها‪،‬‬ ‫همه توان عملیاتی‪ ،‬پشتیبانی‪،‬‬ ‫فنی و تخصصی و تجارب‬ ‫خود در جهت اجرای به موقع‬ ‫و مطلوب پروژه ها بکار گیری‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫در مراسم امضای قرارداد‬ ‫توسعه بخش بنگستان میدان‬ ‫نفتی اللی که در فاصله ‪40‬‬ ‫کیلومتری شمال غربی شهر‬ ‫مسجدسلیمان و در مجاورت‬ ‫میدان های زیالیی و کبود اجرا‬ ‫می شود معاون مدیرعامل در‬ ‫پروژه های حفاری و رئیس‬ ‫امور حقوقی و قراردادهای‬ ‫شرکت حضور داشتند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1399‬شماره ‪1269‬‬ ‫جامعه‬ ‫دلفیناریومبرجمیالدبرایهمیشهتعطیلشد‬ ‫کاسیا اخرین دلفین باقی مانده در دلفیناریوم مجموعه برج میالد بود که در ماه های گذشته تا فراهم شدن شرایط انتقال‪ ،‬در بهترین شرایط در این مجموعه نگهداری شد و در نهایت با همکاری‪،‬‬ ‫نظارت و حمایت کارشناسان و سازمان محیط زیست شرایط انتقال این دلفین به جزیره کیش و اماده سازی برای رها سازی مهیا شد و این دلفین برای همیشه از دلفیناریوم برج میالد خداحافظی کرد و‬ ‫این دلفین با رعایت نکات ایمنی و در سالمت کامل به جزیره کیش منتقل شد‪ .‬به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬این موضوع سبب شد که دلفیناریوم برج میالد پس از بیش از پنج سال فعالیت برای همیشه‬ ‫تعطیل شود‪.‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫‪70‬درصدقوانینمرتبط‬ ‫باالودگیهوااجرانشدهاست!‬ ‫دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست عنوان کرد‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬درصد مصوبات‬ ‫قانونی در جهت کاهش الودگی هوا اجرایی نشده است که‬ ‫همین مسئله می تواند یکی از عوال تشدید وضعیت الودگی‬ ‫هوا قلمداد شود‪ .‬هر ساله با اغاز فصو ِل سرد سال‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش میزان غلظت االینده های هوا به واسطه پدیده ای به‬ ‫نام اینورژن یا وارونگی دما در شهرهای بزرگ و پرجمعیت‬ ‫هستیم که این مسئله بر تشدید شرایط الودگی هوا در این‬ ‫شهرها نیز اثرگذار است‪.‬‬ ‫البته بسیاری از کارشناسان و حتی مسئوالنی از سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست و نمایندگان مجلس معتقدند که برای‬ ‫فع الودگی هوای تهران و دیگر شهرهای کشور کمبود‬ ‫قوانین نداریم که الزم است دستگاه های متولی در این‬ ‫قوانین به وظایف شان در این چارچوب قانون عمل کنند‪.‬‬ ‫در همین زمینه بهزاد اشجعی؛ دبیر کمیته فنی صدور‬ ‫مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال های اخیر اقدامات خوبی در راستای‬ ‫مقابله با الودگی هوا از سوی دستگاه های مختلف انجام‬ ‫شده‪ ،‬در صورتی که اگر این اقدامات به خوبی انجام شده‬ ‫بود‪ ،‬شاهد وضع موجود در زمینه الودگی هوای شهرها‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از مصوبات و‬ ‫قوانین در حوزه مقابله با الودگی هوا در سال های اخیر اجرا‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬همین مسئله موجب شده تا اقدامات در‬ ‫راستای جلوگیری از انتشار االینده ها به خوبی انجام نشود و‬ ‫شاهد وضعیت موجود باشیم‪.‬‬ ‫دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه ‪ 200‬مصوبه قانونی‬ ‫برای ‪ 20‬دستگاه در جهت کاهش انتشار االینده ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬طبق بررسی هایی که انجام داده ایم‪ ،‬حدود ‪70‬‬ ‫درصد این مصوبات قانونی در جهت کاهش الودگی هوا‬ ‫اجرایی نشده است که همین مسئله می تواند یکی از عوال‬ ‫تشدید وضعیت الودگی هوا قلمداد شود‪.‬‬ ‫اشجعی ادامه داد‪ :‬در یک مقطع زمانی از دستگاه ها‬ ‫درخواست کردیم که به صورت خوداظهاری‪ ،‬میزان اجرایی‬ ‫شدن ضوابط قانونی کاهش الودگی هوا را اعالم کنند‬ ‫که طبق اعالم خودشان‪ ،‬دستگاه های اجرایی متولی در امر‬ ‫کاهش الودگی هوا‪ 50 ،‬درصد مصوبات قانونی را اجرا‬ ‫نکرد ه اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در شرایطی که درصد زیادی از‬ ‫احکام قانونی در حوزه کاهش انتشار االینده ها از سوی‬ ‫دستگاه های ذی ربط اجرایی نشده است‪ ،‬نباید انتظار کاهش‬ ‫الودگی هوا را داشته باشیم‪.‬‬ ‫دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست افزود‪ :‬اگر مصوبات قانونی برای‬ ‫کاهش الودگی هوا به طور کامل و با مشارکت دستگاه ها‬ ‫اجرایی نشود‪ ،‬وضعیت الودگی هوای شهرهای کشور‪ ،‬نه‬ ‫تنها برطرف نمی شود‪ ،‬بلکه تشدید نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫اشجعی خاطرنشان کرد‪ :‬دستگاه های مسئول در حوزه‬ ‫کاهش الودگی هوای شهرهای کشور‪ ،‬می بایست به وظایف‬ ‫قانونی شان در این زمینه عمل کنند‪ ،‬زیرا منابع‪ ،‬اعتبارات‬ ‫و قانون برای برون رفت از وضعیت فعلی الودگی هوای‬ ‫شهرهای کشور داریم که با کمی هماهنگی و اجرای به موقع‬ ‫قوانین می توان شرایط را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫مرکزملیتعلیموتربیتکودکان‬ ‫و جای خالی نظرخواهی از ذی نفعان؟!‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫سفربهکدامشهرها‬ ‫ازاد است؟‬ ‫جانشین پلیس راهور ناجا اخرین وضعیت تردد بین شهری خودروها با توجه به وضعیت‬ ‫قرمز‪ ،‬نارنجی و زرد و ابی کرونایی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور ناجا در خصوص چگونگی تردد بین‬ ‫شهری خودروها با توجه به شرایط مختلف کرونایی در استانها و شهرها اظهار داشت‪ :‬طبق‬ ‫ اخرین وضعیتی که وزارت بهداشت اعالم کرد متاسفانه تعداد شهرهای قرمز استان مازندران‬ ‫افزایش پیدا کرد و این استان با توجه به وضعیت کرونا در شرایط نامناسب قرار دارد بنابراین‬ ‫الزم است مردم عزیز شرایط را کام ً‬ ‫ال درک کنند‪.‬‬ ‫جانشین پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬در سایر استانها وزن شهرهای زرد و ابی بسیار باال و و‬ ‫امیدوار کننده است‪.‬‬ ‫این مقام ارشد راهور ناجا با بیان این مطلب که در شهرهایی با شرایط زرد کرونایی‬ ‫هیچگونه محدودیت بین شهری وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬محدودیت تردد بین شهری برای‬ ‫شهرهای نارنجی و قرمز اعمال می شود؛ یعنی خودرویی که شماره پالکش متعلق به یکی از‬ ‫شهرهای قرمز یا نارنجی است حق ورود به هیچ شهر دیگری را ندارد؛ همچنین پالک های‬ ‫غیر بومی از هر شهر دیگری حق ورود به شهرهای نارنجی و قرمز را هم ندارند‪.‬‬ ‫جانشین پلیس راهور ناجاگفت‪ :‬تردد از شهرهای زرد به زرد‪ ،‬ابی به زرد و ابی به‬ ‫ابی هیچ مساله ای ندارد ولی این شهرهای نارنجی و قرمز است که نسبت به سایر شهرها‬ ‫محدودیت تردد را دارا هستند‪.‬‬ ‫سردار حسینی در خصوص چگونگی اجرای محدودیت های تردد شبانه در شهرهای‬ ‫مختلف با شرایط کرونایی متفاوت اعالم کرد‪ :‬تردد شبانه در تمام شهرهای کشور اعمال می‬ ‫شود؛ یعنی در تمام شهرها با شرایط مختلف کرونایی قرمز‪ ،‬نارنجی‪ ،‬زرد و ابی محدودیت‬ ‫تردد شبانه از ساعت ‪ ۲۱‬تا ‪ ۴‬صبح به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫درحالیصحبتازایناستکهاساسنامهمرکزملیتعلیم‬ ‫وتربیتکودکدرشورایعالیانقالبفرهنگیدرحالنهایی‬ ‫شدن است که ذی نفعان این حوزه از محتوای ان بی اطالع‬ ‫هستندوکسینظرانهاراجویانشد‪.‬‬ ‫تاپیشازکروناکهعم ً‬ ‫المهدکودکهاوپیشدبستانی‬ ‫هارابهتعطیلیبکشاندامارهاحاکیازانبودکه‪ ۷‬درصد‬ ‫کودکان زیر‪ ۶‬سال یعنی‪ ۶۶۱‬هزار کودک در سراسر کشور در‬ ‫مهدهایکودکحضورداشتندکهدرقالب‪ ۵۶۰۰‬مهدکودک‬ ‫شهریو‪ ۵۶۰۰‬روستامهدوهزارمهددرحاشیهشهرساماندهی‬ ‫میشدندو‪ ۵۷‬هزارمربیدرمهدهامشغولفعالیتبودند‪.‬حاال‬ ‫مدتیاستشورایعالیانقالبفرهنگیسکاننظمدهیبه‬ ‫هدایتتعلیموتربیتکودکانزیر‪ ۶‬سالرابهعهدهگرفته‬ ‫استتاسازمانملیتعلیموتربیتکودکتاسیسشود؛امااین‬ ‫سازمانچیست؟‬ ‫تاپیشازانکهحضرتایتاهللخامنه ایرهبرمعظم‬ ‫انقالباسالمیدرفرمایشاتخودبهبیاننکاتروشنبخشی‬ ‫برایترسیمدورنماینظامتعلیموتربیتبپردازندوتاکیدکنند‬ ‫کهبایدبهوضعیتمهدکودک هاوپیشدبستانی هارسیدگی‬ ‫شودوبااظهارتاسفازرهابودنمهدکودک هابهدلیل‬ ‫اختالفاتبرخیدستگاه هایدولتی‪،‬بیانکردند‪«:‬براساس‬ ‫گزارش هایرسیدهوضیعتمهدکودک هابههیچوجهخوب‬ ‫نیستونبایدبهمهدکودک هانگاهمراکزخدماتیداشتبلکه‬ ‫مراکزمهماموزشیوپرورشیهستند»‪،‬عم ً‬ ‫المهدهایکودک‬ ‫دومتولیاصلیویکمتولیکمترشناختهشدهداشت‪.‬طبقماده‬ ‫دوتبصره‪ ۲‬قانونتاسیسمدارسومراکزاموزشوپرورش‬ ‫غیردولتیتعیینشاخص هایاموزشیوپرورشیوتدوینمحتوا‬ ‫ونظارتبر محتوا ازحیثاموزشو پرورشبهعهدهاموزش‬ ‫و پرورشبودو موضوع صدور مجوزو ارائهبرنامهباسازمان‬ ‫بهزیستیقراردادهشدهبود‪.‬تعرفهمصوببرایشهریهمهدهای‬ ‫کودکتوسطسازمانحمایتازحقوقتولیدکنندگانو‬ ‫مصرفکنندگانمصوبمیشدکهدروزارتصمتاست‪.‬‬ ‫نکته ای که در این میان باید به ان اشاره کرد این است که‬ ‫عم ً‬ ‫السال هاستمسئولیتتعیینمحتواهایاموزشیبهعده‬ ‫اموزشوپرورشبودهاستوطبیعتاًانتظاراینبودکهاینمنطق‬ ‫تربیتیکدستایجادشودواختالفسلیقه هامانعاننشود‪.‬‬ ‫حتیاخذمجوزبرایپیشدبستانیهانیزسالهابودکهبایداز‬ ‫مسیر اموزش و پرورش صورت می گرفت اما بر سر ان یک‬ ‫مقاومتیوجودداشت‪.‬ذکرایننکاتازاینجهتاهمیتدارد‬ ‫کهبدانیمدربدنهمهدهایکودکوپیشدبستانیهاییکهتا‬ ‫پیش از این در جامعه فعال بودند و حال تصور می شود پس از‬ ‫ایامکروناورونقگرفتندوبارهواسپاریکودکانبهمهدهای‬ ‫کودکمابابدنهایازبخشخصوصیمواجهههستیمکه‬ ‫ارتباطوتعاملبابهزیستیرابهاموزشوپرورشترجیحمی‬ ‫دادهاست‪*.‬ازکلیدخوردنبررسیوضعیتمهدهایکودکتا‬ ‫تدویناساسنامهمرکزتعلیموتربیتکودک‬ ‫درنهایتازاوایلشهریورماهبررسیوضعیتمهدکودک‬ ‫هاوپیشدبستانیهادرشورایعالیانقالبفرهنگیاغازشد‬ ‫و در یک سرعتی که کمتر ان را حتی از شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگیسراغداریماساسنامهسازمانملیتعلیموتربیتکودک‬ ‫نیزنهاییشد‪.‬اساسنامه ایکهکمترکسیدرجامعهازمحتوای‬ ‫ان اطالعی دارد و همه انچه مشخص شده است از خالل‬ ‫صحبتهایمسئوالناموزشوپرورشوشورایعالیانقالب‬ ‫فرهنگیاست‪.‬مث ً‬ ‫المحسنحاجیمیرزاییوزیراموزشو‬ ‫پرورشگفتهاست‪:‬باتوجهبهتعدددستگاه هایتربیتکودک‬ ‫وپاسخگونبودنیکنهادمتولیدراینحوزه‪،‬تشکیلسازمان‬ ‫ملیتعلیموتربیتکودکبهمنظورساماندهیدراینحوزه‬ ‫درشورایعالیانقالبفرهنگیبهتصویبرسید‪.‬دایرهوظیفه‬ ‫سازمانتعلیموتربیتکودکمحدودبهتعلیموتربیتدر‬ ‫مهدکودکنیستوبراموزشخانوادهبرایتعلیموتربیت‬ ‫کودکدربسترخانوادهنیزتاکیدداریم‪.‬خدماتدرحوزهتعلیم‬ ‫وتربیتکودکبایددر‪ ۲‬سطح انجامشود‪،‬سطح اول‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمتبهمخاطباصلییعنیهمانکودکاستوسطحدوم‬ ‫ارائهخدمتبهخدمات دهندهاستکهاینسطحازخدمتبه‬ ‫تربیتمربی‪،‬تعریفاستانداردالزم‪،‬تهیهمحتوایاموزشیبرای‬ ‫تعلیموتربیتو…اختصاصداردوازوظایفسازمانملیتعلیم‬ ‫وتربیتکودکاست‪.‬چارچوبومبنایتعلیموتربیتدر‬ ‫سازمانملیتعلیموتربیتکودکسندتحولبنیادیناموزش‬ ‫و پرورش است‪.‬رضوان حکیم زاده معاون اموزش و پرورش‬ ‫ابتدایینیزکهعم ً‬ ‫البخشپیشدبستانیتاکنونبهاینمعاونت‬ ‫متصلبودهاستومحتوایاموزشهادرپیشدبستانیهانیز‬ ‫ازوظایفاینبخشبودهاستنیزدراذرماهبیانکرد‪:‬استقالل‬ ‫شدبستانیجهتانجامماموریت های‬ ‫دفتراموزش وپرورشپی ‬ ‫شدبستانیووظایفجدیددررابطه‬ ‫موجوددررابطهبادورهپی ‬ ‫بامهدکودک هابسیارحائزاهمیتبودهودراینرابطهموفقبه‬ ‫اخذموافقتاولیهسازماناموراداریواستخدامیکشورشده ایم‪.‬‬ ‫طراحیمدلتربیتیکپارچهدورانکودکیازقبلازتولدتا‬ ‫ورودبهدبستانوحضورفعالدرجلساتتخصصیشورای‬ ‫عالیانقالبفرهنگیدررابطهباطراحیالگووتامیناستلزامات‬ ‫اجرایفرامینمقاممعظمرهبریوایفاینقشحاکمیتیوزارت‬ ‫اموزش وپرورشدررابطهباتربیتدرمهدکودکودوره‬ ‫شدبستانیازاقداماتدیگردرخصوصاهمیتموضوعدوره‬ ‫پی ‬ ‫شدبستانیومهدکودک هااست‪.‬خوشبختانهموفقبهتدوین‬ ‫پی ‬ ‫برنامهعملتحققمنویاتمقاممعظمرهبریشدیمواینبرنامهرا‬ ‫جهتنهاییسازی؛ابالغواجرابهدفتروزارتیارائهداده ایم‪.‬‬ ‫حکیمزادهادامهداد‪:‬همچنینتدوینپیش نویسایین نامه‬ ‫شدبستانی‬ ‫اموزشیوپرورشیمهدهایکودکودورهپی ‬ ‫جهتتصویبدرشورایعالیاموزش وپرورش‪،‬تدویننظام‬ ‫شدبستانی‪،‬‬ ‫شایستگیحرفه ایمربیانمهدهایکودکودورهپی ‬ ‫طراحیبرنامهرشدوتعالیکودکاندرخانوادهاگاهوهمگام‬ ‫بااوانکودکیوتدوینپیش نویسسندجامعتربیتاوان‬ ‫کودکیبامحوریتوزارتاموزش وپرورشنیزازدیگر‬ ‫اقداماتاصلیوزارتاموزش وپرورشدراجرایفرامینمقام‬ ‫معظمرهبریبودهاست‪.‬صدورمجوزمهدهایکودکتوسط‬ ‫وزارت اموزش وپرورش یکی از اقدامات اجرایی پس از طی‬ ‫مراحلقانونیواخذتصمیماتکالنملیدراینزمینهاست‪.‬‬ ‫کمیبعدتردرهماناذرماهنیزجلسه‪ ۸۳۴‬شورایعالی‬ ‫انقالبفرهنگیبهریاسترئیسجمهوروباحضوررئیسقوه‬ ‫قضائیهورئیسمجلسشورایاسالمیبرگزارشد‪.‬سعیدرضا‬ ‫عاملیدبیرشورایعالیانقالبفرهنگیدرحاشیهاینجلسهو‬ ‫درجمعخبرنگارانصداوسیماگفت‪:‬باتوجهبهمدیریتدو‬ ‫تکهمهدهایکودککهبخشیازانبرعهدهوزارتاموزش‬ ‫وپرورشوبخشیدیگربرعهدهسازمانبهزیستیاستوبا‬ ‫توجهبهتاکیدمقاممعظمرهبری«مدظله العالی»مبنیبراهمیت‬ ‫ایندورهوساماندهیمهدهایکودک‪،‬طبقمادهواحده ای‬ ‫متمرکزشدنامورمهدهایکودکوسایرمراکزنگهداری‬ ‫کودکاناعمازصدورمجوز؛برنامه ریزی‪،‬هدایتونظارت‬ ‫و ارزیابی بر عهده وزارت اموزش و پرورش گذاشته شد و از‬ ‫اینپسهیچنهاددیگرنمی تواندنسبتبهصدورمجوزاقدام‬ ‫کند‪.‬بدیهیاستهمهمهدهایکودکدارایمجوزمی توانند‬ ‫بهفعالیت هایخودادامهدهندوبایدطییکفرایندنسبت‬ ‫بهتمدیدمجوزهاجهتاحرازاستانداردهایالزمازوزارت‬ ‫اموزشوپرورشاقدامکنندکهجزئیاتمربوطبهوظایف‬ ‫اموزشوپرورشدرحوزهمهدهایکودکبهجلسهاتیاین‬ ‫شوراموکولشد‪.‬همچنینمقررشدوزارتاموزشوپرورش‬ ‫باهمکاریدبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگیونهادهای‬ ‫مربوطهنسبتبهتدویناساسنامهمرکزیاسازمانملیتعلیمو‬ ‫تربیتکودکطییکماهاقدامکندوتدابیرهمهجانبهایرا‬ ‫دراساسنامهپیش بینیکند‪.‬‬ ‫ودقیقاًیکماهبعددبیرشورایعالیانقالبفرهنگیدر‬ ‫اینجلسهازنهاییشدنایناساسنامهبرایارایهوتصویبدر‬ ‫جلسهاصلیاینشوراخبردادواظهارداشت‪:‬ایناساسنامهشامل‬ ‫فصلاولمرکبازبخش هایکلیات‪،‬اصولحاکم‪،‬اهداف‪،‬‬ ‫جایگاهوشخصیتحقوقی‪،‬وظایف‪،‬فعالیت هایسازمانو‬ ‫همچنینفصلدوممشتملبرارکان‪،‬ترکیبهیاتامنا‪،‬وظایف‬ ‫هیاتامناءورییسسازمانبههمراهامورمالیوساختارمنابع‬ ‫انسانیدرفصلسوموسایرمقرراتدرفصلچهارماست‪.‬توجه‬ ‫بهنقشمحوریومسوولیتخانوادهدرتربیتدورانکودکی‪،‬‬ ‫ابتناءتعلیموتربیتبرمبانیوارزشهایاسالمی‪،‬مشارکت‬ ‫پذیریواستفادهازظرفیتمردموبخشخصوصیبرخیاز‬ ‫بخش هایاصولحاکمدرایناساسنامهمحسوبمیشود‪.‬‬ ‫بهگفتهویایناساسنامهدرجلسهبعدیشورایعالی‬ ‫انقالبفرهنگیبهتصویبنهاییمیرسدواموزشوپرورش‬ ‫پسازابالغانمکلفاستحداکثرظرفمدتسهماه‪،‬‬ ‫سازمانرابارعایتاساسنامهوسایرمقرراتتشکیلدهد‪.‬‬ ‫*تدوینیکاساسنامهمهمپشتدرهایبسته‬ ‫انچهمسلماستدرمسیرتعیینمتولیواحدوپاسخگو‬ ‫درعرصهتربیتکودکانزیر‪ ۶‬سالقدمهایمثبتوسریعی‬ ‫برداشتهاستوفرصتتعطیالتکرونایینیزفرصتخوبی‬ ‫استتاپیشازرونقگرفتندوبارهمهدهایکودکوپیش‬ ‫دبستانی ها یک سر و سامان جدی به این امر داده شود و انچه‬ ‫بدیهیبهنظرمیرسدایناستکهسازمانبهزیستیعم ً‬ ‫الدر‬ ‫اینمیانبهطورکاملکنارگذاشتهشدوصفرتاصدمسئولیت‬ ‫اینسازمانکهوظیفهتاسیسشبهاموزشوپرورشسپرده‬ ‫شد‪،‬دادهشدهاست‪.‬حالبایدچندپرسشمهمرادربارهاین‬ ‫مسیربرایروشنترشدنافکارعمومیپرسید؛انچنانکهبارها‬ ‫مسئوالنامرمتذکرشدهانداصلتربیتدردورانپیشازدبستان‬ ‫بهعهدهخانوادههاستاماصحبتازتاسیسمرکزیشدهاست‬ ‫وشاخصهاییبرایاینحوزهتعریفشدهاستکهپشت‬ ‫درهایبستهوبدوندرنظرگرفتننظروالدینبودهاست‪.‬حتی‬ ‫بعیدبهنظرمیرسدنظرکسانیکهسالهادرتعلیموتربیتاین‬ ‫گروهسنیدرجامعهنقشفعالداشتهاندوباخانوادههاوخواسته‬ ‫های انها در ارتباط بوده اند‪ ،‬اخذ شده باشد‪ .‬باز از سوی دیگر‬ ‫بهنظرنمیرسددرایناساسنامهاتفاقیبرایبرداشتنبارمالی‬ ‫ازدوشخانوادههااندیشیدهشدهباشدوهمچناناینبخش‪،‬‬ ‫غیردولتیخواهدبوددرحالیکهدردنیا‪ ۵۰‬تا‪ ۹۰‬درصدبارمالی‬ ‫اموزشاینسنینرادولتهاتقبلمیکنندودرکشورمااگرنرخ‬ ‫پوششپیشدبستانیپاییناستویافقط‪ ۵.۷‬درصدگروهسنی‬ ‫موردنظردرسندمهدکودکدرمهدهایکودکنگهداری‬ ‫می شوندکه‪ ۸۰‬درصدانهادرسنپیشدبستانیهستند‪.‬‬ ‫همچنینازسهمیلیونجمعیتدرسنپیشدبستانیکه‬ ‫مربوطبهسنین‪ ۴‬تا‪ ۵‬سالمی شوند‪،‬حدودیکمیلیونکه‬ ‫عمدتاً‪۵‬ساله هاهستندبهمدارسپیشدبستانیمی روند‪،‬بهجهت‬ ‫مشکالتمالیبرسرراهخانوادههاست‪.‬‬ ‫اینکهاینسازمانقراراستنگاهیفراختربهحوزهتعلیم‬ ‫وتربیتکودکانداشتهباشدیافقطبهلحاظاداریوسازمانی‬ ‫قراراستبهساماندادنمهدکودکهاوپیشدبستانیهاازبعد‬ ‫اخذمجوزوتولیدمحتواونظارتبپردازدپرسشدیگراست‪.‬‬ ‫اگرقراربرداشتننگاهیفراختراستبایدبرنامه ایبرایوالدین‬ ‫داشتهباشدکهالزماستازهماناغازودرتدویناساسنامه‬ ‫ذینفعانبیشتریدرتعاملبااینمرکزباشندچراکهدرغیراین‬ ‫صورتکاراینمرکزبهدامنهمحدودیازمشتریانمهدهاو‬ ‫پیشدبستانیهاختمخواهدشد‪.‬‬ ‫*ایامرکزملیتعلیموتربیتکودکبهسرنوشتسند‬ ‫تحولبنیادیندچارمیشود؟‬ ‫یادمانباشدکهسندتحولبنیادیناموزشوپرورشتا‬ ‫کنونمهم ترینمصوبهشورایعالیانقالبفرهنگیبودهاست‬ ‫کهعم ً‬ ‫البالغبر‪ ۱۰‬سالبهطولانجامیدتابهشکلیبتوانگفت‬ ‫عملیاتیشود‪.‬ایااینسندنیزتارسیدنبهمرحلهاجرایواقعیدر‬ ‫سطحمهدهایکودکقراراستچنینپروسه ایراطیکند؟‬ ‫سوال بعدی که مطرح می شود این است که اموزش و‬ ‫پرورش در تمام این سال ها در سامان دادن به وضعیت مدارس‬ ‫دولتیوحتیغیردولتیبانقطهضعفهایاساسیدربعد‬ ‫نظارتی رو به رو بوده است‪ .‬در واقع انچه همین روزها از رعایت‬ ‫پروتکلهایبهداشتیدرمدارسدرشهریورکهمدارسباز‬ ‫شدنددیدیموشنیدیمحاکیازاناستکهگرچهپروتکل‬ ‫هاخوبنوشتهشدهبودندامادرکفمیدانعملنهتوانی‬ ‫برایاجرایانبودنهنظارتیبراجرایانتاجاییکهبارهاوزیر‬ ‫اموزش و پرورش از مردم درخواست کرد خود ناظران رعایت‬ ‫اینپروتکلهاباشند‪.‬‬ ‫*غفلتازپژوهشدربارهنظرذینفعانتربیتکودکان‬ ‫واقعیت این است که سن اموزش و پرورش در ایران‬ ‫ازسنواقعیشروعتربیتواموزشباالتراست‪.‬سنتربیت‬ ‫پذیریوحتیاموزشپذیریبرایکودکاندرتمامنظریه های‬ ‫رشداز‪ ۴‬سالگیاغازمی شودونمی شودانتظارداشتخانواده ها‬ ‫بهتنهاییعلمچنیناموزش هاییراداشتهباشندامادرایرانسن‬ ‫اموزشوتربیترسمیاز‪ ۶‬سالگیاغازمی شود‪.‬ایندرحالی‬ ‫استکهعم ً‬ ‫النمیشوددرحوزهتربیتخانوادههاراکنار‬ ‫گذاشتوتنهابرایچندساعتیکهکودکاندرمراکزنگهداری‬ ‫میشوندبرنامهریختکهمشخصهمنباشدچنددرصدان‬ ‫اجراییمیشودوازهمینحاالپیداستکهبدوننظرگرفتن‬ ‫نظرخانوادههاومراکزفعالدراینزمینه(ذینفعان)درتدوین‬ ‫ایناساسنامهچقدرممکناستدرعملباچالشمواجههشویم‪.‬‬ ‫بههرحالزیرساختهایجدینگاهبهتعلیموتربیت‬ ‫کودک در اموزش و پرورش دچار خلل جدی است از‬ ‫اینکهرشت ‬هتربیتمربیمهدکودکوپیشدبستانی‬ ‫جمله ‏‬ ‫فمتولیاینمراکز‬ ‫دردانشگاهفرهنگیانوجودندارد‪،‬تکلی ‬‬ ‫دردروناموزشوپرورشمشخصنیست(حتیتاپیشاز‬ ‫اینکهاموزشوپرورشسهمیدرمصوبهادارهپیشدبستانی‬ ‫هاداشت)‪،‬نگا‬هبهاینمراکزنگاهاقتصادیوخصوصیاست‬ ‫درحالیکههمیننگاهضربهبزرگیبهتربیتیکنسلمیزند‪،‬‬ ‫زماناستانداردایندورهدرمهدهاوپیشدبستانی هانامشخص‬ ‫استتاجاییکهمحتوایاموزشیدرپیشدبستانیهاییکهدر‬ ‫مدارستشکیلمیشودبرای‪ ۳‬ساعتبودهوبرایسایرمراکز‬ ‫تا‪ ۹‬ساعت و‪. ...‬‬ ‫همچناناماغفلتبزرگدرتهیهایناساسنامهانجایی‬ ‫استکهتحقیقیمیدانیوجامعازنیازهاونظراتوالدین‬ ‫برایرشدوتربیتفرزندانشاناخذنشدهاستواگرقرارباشد‬ ‫اینسازمانیکسویهواردمیدانعملشودبیمانمیرودباز‬ ‫هممراکزغیررسمیشروعبهرشدکنندهمچنانکهاینسال‬ ‫هایاخیرشاهدرشدمراکزغیررسمیتعلیموتربیتدرحوزه‬ ‫اموزش و پرورش بوده ایم‪.‬‬ صفحه 6 ‫رفعتعلیقکارتبازرگانی‪700‬صادرکنندهپسازعملبهتعهداتارزی‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت‪ :‬کارت بازرگانی ‪ ۷۰۰‬صادرکننده که به تعهدات ارزی بعد از سال ‪ ۹۸‬خود عمل کردند‪ ،‬رفع تعلیق شد‪ .‬حمید زادبوم با بیان اینکه‬ ‫کارت بازرگانی هیچ یک از صادرکنندگان تولیدی تعلیق نشد اظهار داشت‪ :‬کارت بازرگانی حدود ‪ 2‬هزار صادرکننده غیر تولیدی که کمتر از ‪ 30‬درصد‪ ،‬ایفای تعهد ارزی برای بعد‬ ‫از سال ‪ 98‬داشتند تعلیق شد که از این میزان حدود ‪ 700‬نفر ایفای تعهد کردند و در نتیجه ان‪ ،‬کارت بازرگانی ان ها از تعلیق خارج شد‪ .‬زادبوم افزود‪ :‬از ‪ 2000‬کارت بازرگانی تعلیق‬ ‫شده‪ ،‬همچنان ‪ 1300‬صاحب کارت بازرگانی‪ ،‬به تعهد ارزی بعد از سال ‪ 98‬خود عمل نکردند‪.‬‬ ‫صدای اصالحات بررسی می کند؛‬ ‫علت تعلل وزارت صمت‬ ‫در عمل به شیوه نامه‬ ‫ساماندهی عرضه و تقاضای‬ ‫زنجیره فوالد چیست؟‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬در حالی طبق شیوه نامه ساماندهی عرضه‬ ‫و تقاضای زنجیره فوالد‪ ،‬وزارت صمت فقط ‪ ۲‬ماه برای اعالم‬ ‫برنامه منظم فروش تمامی محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال‬ ‫فرصت داشت که این مهلت تمام شده و این وزارتخانه همچنان‬ ‫تعلل می کند؟!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬چند ماه قبل معاون اقتصادی‬ ‫رییس جمهور «شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد»‬ ‫را به علیرضا رزم حسینی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و فرهاد‬ ‫دژپسند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫محمد نهاوندیان در نامه ای به شماره ‪ 97544‬عالوه بر این دو‬ ‫وزیر‪ ،‬رونوشت ابالغیه را برای معاون اول رییس جمهور‪ ،‬رییس‬ ‫دفتر رییس جمهور‪ ،‬رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک‬ ‫مرکزینیزفرستاد‪.‬‬ ‫نهاوندیان در مقدمه این شیوه نامه نوشت‪« :‬پیرو تصمیمات‬ ‫جلسه یکصد و پنجاه و چهارم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در‬ ‫مورد بازار محصوالت فوالدی و براساس پیشنهادات جمع بندی‬ ‫شده در کمیته بند (‪ )5‬مصوبه مذکور‪ ،‬به پیوست شیوه نامه ساماندهی‬ ‫عرضه و تقاضای زنجیره فوالد که به تایید معاون اول رییس جمهور‬ ‫رسیده جهت اجرا ابالغ می گردد»‪.‬‬ ‫انچه روشن است اینکه‪ ،‬شیوه نامه مورد تصویب دولت بوده‪،‬‬ ‫بنابراین بهانه برای اجرا نکردن ان‪ ،‬بیشتر از جهت حفظ منافع‬ ‫عده ای است که شیوه نامه و بورس کاال به دالل بازی و ارزان خری‬ ‫مواد اولیه انها در بازار پایان می دهد‪.‬‬ ‫شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد دارای ‪19‬‬ ‫ماده است که در ان به موضوع قیمت‪ ،‬ساماندهی طرف تقاضا‪،‬‬ ‫ساماندهی طرف عرضه‪ ،‬صادرات و نظارت محصوالت زنجیره‬ ‫فوالد پرداخته است‪ .‬در این گزارش سعی شده تا تعدادی از مواد‬ ‫شیوه نامه مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 3‬شیوه نامه‪« ،‬وزارت صمت (واحدهای ستادی‬ ‫و سازمان های استانی) مکلف شده تا ظرف ‪ 2‬ماه از ابالغ این‬ ‫شیوه‪‎‬نامه‪ ،‬نسبت به اصالح ظرفیت ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی همه‬ ‫واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب اقدام کند»‪.‬‬ ‫همچنین ماده ‪ 8‬این شیوه نامه الزام می کند‪« :‬همه واحدهای‬ ‫فعال در زنجیره فوالد شامل شمش‪ ،‬اسلب‪ ،‬انواع ورق و مقاطع‬ ‫طویل (میلگرد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬نبشی و ناودانی)‪ ،‬مکلفند محصوالت‬ ‫تولیدی خود را طبق برنامه هفتگی‪ ،‬برای فروش داخلی در بورس‬ ‫کاال عرضه کنند‪ .‬هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به منزله‬ ‫فروش خارج از شبکه به حساب می اید‪ .‬بر اساس این ماده وزارت‬ ‫صمت مکلف است برنامه منظم مقادیر عرضه هفتگی در بورس‬ ‫کاال را برای هر واحد تولیدی به صورت هر سه ماه یکبار تهیه و‬ ‫ابالغ کند»‪.‬در ماده ‪ 9‬ان امده است‪« :‬وزارت صمت مکلف است‬ ‫برای عرضه مواد اولیه قبل از شمش (سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله‬ ‫و اهن اسفنجی) در بورس کاال نیز برنامه ریزی کند»‪ .‬بررسی ماده‬ ‫‪ 11‬شیوه نامه نیز نشان می دهد «تامین مواد اولیه ازجمله سنگ اهن‪،‬‬ ‫کنسانتره اهن‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی‪ ،‬شمش‪ ،‬اسلب و ورق مورد‬ ‫نیاز تولیدکنندگان زنجیره فوالد‪ ،‬وابسته به عرضه محصوالت انها‬ ‫در بورس کاال و رعایت برنامه عرضه تعیین شده توسط وزارت‬ ‫صمت خواهد بود‪ .‬چنانچه واحدهای تولیدکننده محصوالت فوق‪،‬‬ ‫از عرضه مطابق با برنامه وزارت صمت خودداری کنند‪ ،‬سهمیه مواد‬ ‫اولیه انها با اعالم قبلی در عرضه یا عرضه های بعدی تعلیق می شود»‪.‬‬ ‫همچنین در ماده ‪ 16‬امده است‪« :‬همه واحدهای تولیدی و‬ ‫فعاالن اقتصادی در تمامی زنجیره فوالد (مواد اولیه ازجمله سنگ‬ ‫اهن تا محصول نهایی ازجمله لوازم خانگی‪ ،‬انواع کالف ها و‬ ‫میلگرد‪ ،‬لوله و پروفیل) مکلفند اطالعات تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫انتقال مالکیت‪ ،‬موجودی انبار خود و قیمت را در سامانه جامع‬ ‫تجارت داخلی‪ ،‬انبارها و بهین یاب طبق رویه های ابالغی وزارت‬ ‫صمت ثبت کنند‪ .‬چنانچه این واحدها نسبت به ثبت اطالعات‬ ‫اقدام نکرده و یا اطالعاتی درست درج نکنند‪ ،‬به تشخیص وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬سهمیه مواد اولیه انها با اعالم قبلی در عرضه یا عرضه های‬ ‫بعدی تعلیق و به عنوان توزیع و فروش خارج از شبکه به نهادهای‬ ‫نظارتی و قضایی معرفی می شوند»‪.‬‬ ‫شیوه نامه از موضوع صادرات نیز غافل نبوده و در ماده ‪12‬‬ ‫خود تاکید کرده است‪« ،‬سیاست دولت در زنجیره فوالد‪ ،‬افزایش‬ ‫ارزش افزوده و صادرات زنجیره فوالد کشور همزمان با اطمینان از‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و رعایت برنامه اعالمی‬ ‫در بورس کاال است»‪ .‬این ماده دو تبصره دارد و در ان قید کرده‬ ‫که صادرات محصوالت زنجیره فوالد وابسته به عرضه هفتگی‬ ‫در بورس کاال بوده و به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل‬ ‫ظرفیت های خالی صنایع پایین دستی وزارت صمت باید به گونه ای‬ ‫برنامه ریزی کند که در سال ‪ 99‬نسبت به ‪ 98‬حداقل ‪ 20‬درصد از‬ ‫صادرات شمش از سوی محصوالت فوالدی جایگزین شود‪.‬‬ ‫بررسی مواد ‪ 19‬گانه شیوه نامه نشان می دهد که در هیچ یک‬ ‫از بندهای ان‪ ،‬اشاره ای به قیمت گذاری دستوری نشده و انچه‬ ‫به عنوان «قیمت پایه» در این شیوه نامه تعریف شده‪« ،‬ضریبی از قیمت‬ ‫منطقه ای شمش و محصوالت فوالدی در اخرین هفته ماه میالدی‬ ‫قبل از ماه عرضه محصول در بورس کاال است که در نشریه متال‬ ‫بولتن منتشر می شود»‪ .‬عالوه بر این نرخ مبنا نیز «نرخ نیما» است که‬ ‫میانگین موزون نرخ ارز حواله نیما هفته قبل براساس اعالم سامانه‬ ‫سنا در روز قبل از معامله در بورس کاال خواهد بود‪.‬‬ ‫شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد در ماده ‪2‬‬ ‫به صراحت می گوید «قیمت ها در بورس کاال به شکل رقابتی تعیین‬ ‫می شود» و در ادامه قیمت پایه شمش‪ ،‬اسلب‪ ،‬میلگرد‪ ،‬تیراهن ‪ I‬و‬ ‫تیراهن ‪ ،H‬ورق گرم و ورق سرد را تشریح کرده است‪.‬‬ ‫اگرچه این شیوه نامه به عرضه محصوالت زنجیره فوالد و‬ ‫تعیین قیمت پایه انها پرداخته و فقط در ماده ‪ ،9‬اشاره ای به عرضه‬ ‫مواد اولیه این زنجیره کرده است اما فعاالن بخش خصوصی به ویژه‬ ‫تولیدکنندگان سنگ اهن و چرخه بعد از انها شامل تولیدکنندگان‬ ‫کنستانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی اصرار دارند که هرچه زودتر‬ ‫دستورالعمل اجرایی این ماده تهیه و ابالغ شود تا انان نیز بتوانند‬ ‫محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند و از مزایای ان که‬ ‫رئیسکمیتهمنابعکمیسیونتلفیقمجلس‪:‬‬ ‫روح الیحه بودجه ‪ 1400‬قانون شکنی رندانه است‬ ‫سیدشمسالدینحسینی‪،‬رئیسکمیتهمنابع‬ ‫کمیسیونتلفیقمجلسدربارهزوایایپنهانالیحه‬ ‫بودجهگفت‪:‬روحالیحهبودجه‪ ۱۴۰۰‬قانونشکنی‬ ‫رندانهاست‪.‬‬ ‫الیحهبودجه‪ 1400‬کلکشورکهاخرین‬ ‫الیحهدولتحسنروحانیهمهست‪،‬بهموضوعی‬ ‫بهشدتمناقشهبرانگیزتبدیلشدهاست‪.‬نهازاین‬ ‫جهتکهلوایحبودجهسالهایگذشتهدولتحسن‬ ‫روحانیکارشناسانهومبتنیبرمنطقعلماقتصادو‬ ‫تجاربکشوردربودجهنویسینوشتهمیشد‪،‬بلکه‬ ‫ازاینجهتکهبراینخستینبارمجلس(یازدهم)‬ ‫به متن الیحه ورود کرده و قصد دارد عادت دولت‬ ‫در مبهم گویی در دخل و خرج را برهم زده و انرا‬ ‫قانونمندکند‪.‬گزارشیکهمهردادبذرپاشرئیس‬ ‫دیوانمحاسباتازتفریغبودجهارائهکردنشانداد‬ ‫کهدر‪ 7‬سالگذشتهدولتبههمانالیحهمبهمو‬ ‫پرتناقضخودهمعملنکردهوخواستارازادی‬ ‫عملکاملدردرامدهاوهزینههااست‪.‬خروجی‬ ‫این نوع اداره کشور را در کوچک شدن اقتصاد ایران‬ ‫در‪ 7‬سالگذشته‪،‬افزایشبیسابقهورکوردیتورم‪،‬‬ ‫برهمریختگیبازارسرمایه‪،‬بحراندربخشمسکن‪،‬‬ ‫افزایشبیسابقهنرخبیکاریوتسلسلبحرانهای‬ ‫ناشیازسومدیریتشاهدهستیم‪.‬‬ ‫درهمینزمینهسیدشمسالدینحسینی‪،‬‬ ‫رئیسکمیسیونجهشتولید‪،‬عضوکمیسیونبرنامه‬ ‫وبودجهورئیسکمیتهمنابعکمیسیونتلفیقگفتو‬ ‫گوییانجامدادهاستکهدرادامهمیخوانید‪:‬‬ ‫*اگربخواهیدبودجهسالایندهرابهاجمال‬ ‫توصیفکنید‪،‬چگونهانرامیبینید؟‬ ‫دولت الیحه بودجه کل کشور را با عدد‪2436‬‬ ‫هزارمیلیاردتومانتقدیممجلسکردهاستوبه‬ ‫لحاظظاهریبودجهدولت‪ 930‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫ازبودجهکلکشوررابهخوداختصاصمی دهد‪.‬‬ ‫بودجهکلکشورمستحضرهستیدکهاعمازبودجه‬ ‫دولتوشرکت هایدولتیوبانکهایدولتیاست‪.‬‬ ‫بودجه دولت‪ 43‬درصد رشد نشان می دهد و حاال‬ ‫بودجهدولتازمحلمنابععمومیکهبه ظاهر‪841‬‬ ‫هزارمیلیاردتوماناست‪ 47‬درصدرشددارد‪.‬‬ ‫چندتانکتهاینجاحائزاهمیتاست؛اولیننکته‬ ‫ایناستکهنبایستیفکرکنیمکهسقفبودجهو‬ ‫رشدبودجهدولتایناعدادیاستکهمنبهنقل‬ ‫از الیحه بودجه دولت گفتم (‪ 43‬درصد‪ 47،‬درصد)‬ ‫چراکهبخشیازتبصرههاییکهدرالیحهبودجه‬ ‫وجوددارد‪،‬متاسفانهودرکمالتعجبدرسقف‬ ‫بودجهدولتمنعکسنشدهاست‪.‬‬ ‫بهعنوانمثالبندوتبصره‪1‬؛‪ 90‬هزارمیلیارد‬ ‫توماندرانجاپیش بینیشدهاستبرایتسویه‬ ‫صندوقهایاکمکبهصندوقهایبازنشستگی‬ ‫یاسهاموسایرداراییهاپرداختشود‪.‬مستحضر‬ ‫هستیدکهدربودجهسال‪ 1399‬هماینکارصورت‬ ‫گرفتهاستوبرایسالایندههممجدداپیشبینی‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫دربند«ه»تبصره‪4‬؛دولتپیشبینیکردهبود‬ ‫که‪ 2‬میلیاردو‪ 845‬میلیونیوروازصندوقتوسعه‬ ‫ملی برداشت کند‪ .‬این جدای از‪ 75‬هزار و‪500‬‬ ‫میلیاردتوماناستکهقراربودسهمصندوقتوسعه‬ ‫ملیراکاهشدهد؛یعنیدرواقعدولتدوبرداشت‬ ‫ازصندوقتوسعهملیمی خواستانجامدهد؛اولی‬ ‫برداشتازجریانورودیصندوقکهمیخواست‬ ‫ان را از‪ 38‬درصد به‪ 20‬درصد کاهش دهد‪ .‬دومی‬ ‫ازموجودیصندوقبود‪.‬این‪ 2‬میلیاردو‪ 845‬میلیون‬ ‫یوروهمدرسقفبودجهدولتنیامدهبودلذامی‬ ‫خواهمبگویمکهبودجهدولتبیشتراز‪ 930‬هزار‬ ‫میلیاردتومانیا‪ 841‬هزارمیلیاردتومانازمحلمنابع‬ ‫عمومیاست‪.‬‬ ‫*ایامجلساینپنهانکاریهاراشفاف‬ ‫کردهاست؟‬ ‫مابخشیازاینراشفافخواهیمکرد‪.‬طبیعی‬ ‫استکهنبایدکارشناسانزودقضاوتکنندوبگویند‬ ‫مجلسبودجهدولتراافزایشدادبلکهخیر؛ما‬ ‫بسیاریازپنهانکاریهاراشفافودرسقفبودجه‬ ‫منعکسمیکنیم‪.‬‬ ‫البتهپسازتقدیمالیحهبودجه‪،‬اتفاقاتیافتادو‬ ‫دولتموفقنشدکهمجوزبرداشت‪ 18‬واحددرصد‬ ‫برای‪ 2‬میلیونو‪ 300‬هزاربشکهنفتراازصندوق‬ ‫توسعهملیبگیرد‪.‬وقتیرییسجمهورنامهنوشتندبه‬ ‫مقاممعظمرهبری‪،‬ایشانموافقتکردندکهدولت‬ ‫بتوانددرسقف‪1‬میلیونبشکهسهمصندوقتوسعه‬ ‫ملیرابه‪ 20‬درصدکاهشدهد‪.‬باالی‪ 1‬میلیون‬ ‫بشکهاگرنفتبفروشدمطابققانونبرنامهواساسنامه‬ ‫صندوقتوسعهملی‪ 38‬درصدانمتعلقبهصندوق‬ ‫استنه‪ 20‬درصد؛البتهدرمجوزازمقاممعظم‬ ‫رهبریتصریحشدهاستبازپرداختهمتوسط‬ ‫دولت برای وام های سر رسید شده که از صندوق‬ ‫گرفتهاستدرواقعصورتبپذیردودرعینحال‬ ‫مقاممعظمرهبریتاکیدکردندکهان‪ 2‬میلیاردو‬ ‫‪ 845‬میلیونیوروبرداشتصورتنگیردودربودجه‬ ‫عمومیمنعکسشود‪.‬پسخوداینمبحثهمبه‬ ‫نوعیبهسقفبودجهدولتاضافهمیکندچون‬ ‫‪ 2‬میلیاردو‪ 845‬میلیونیوروهمدرسقفبودجه‬ ‫منعکسنبود‪.‬‬ ‫*ایااینکمنماییدرسالهایپیشهماتفاق‬ ‫افتادهبود؟‬ ‫بلهدرگذشتههمهنگامبحثدربارهالیحه‬ ‫بودجه‪ 1399‬گفتهبودمکهسهتاخزانهداریم؛که‬ ‫همچناندربودجه‪ 1400‬پابرجااست‪.‬یکیجدول‬ ‫کالنبودجه است؛دومجدولتبصره‪ 14‬است؛‬ ‫سومبرداشتیهاازصندوقتوسعهملیاستالبته‬ ‫احتماالًموارددیگریهمدیدهخواهدشد‪.‬بهطور‬ ‫مثال دولت در بند «ب» تبصره‪ 1‬در جزء‪ 4‬از عبارت‬ ‫عجیبیاستفادهمیکند‪.‬دراینعبارتامدهاستدر‬ ‫صورتتغییرنرخترجیحیبهنرخسامانهمعامالت‬ ‫الکترونیکیبانکمرکزییاهمانایتیاس‬ ‫(‪ )ETS‬به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی‬ ‫را به ردیف درامدی شماره‪ 160136‬جدول شماره‬ ‫‪ 5‬اینقانونواریزکند‪.‬منابعواریزیازمحلردیف‬ ‫‪ 53000071‬جدولشماره‪ 9‬صرفتامینمعیشتو‬ ‫سالمتمیشود‪.‬‬ ‫همانا واقعی شدن قیمت محصوالتشان است‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫با وجود گذشت نزدیک به ‪ 2‬ما از ابالغ این شیوه نامه اما‬ ‫هنوز اجرای ان در هاله ای از ابهام قرار دارد و بیم ان می رود که با‬ ‫فشارهای وارده‪ ،‬اجرای ان به تاریخ بپیوندد‪.‬‬ ‫در مراحل تهیه شیوه نامه‪ ،‬همه ذی نفعان زنجیره فوالد ازجمله‬ ‫انجمن سنگ اهن ایران‪ ،‬خانه معدن ایران‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد‪ ،‬شرکت های بزرگ فوالدی و کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق ایران شامل معدنی ها‪ ،‬تولیدکنندگان کنستانتره‪ ،‬گندله و‬ ‫اهن اسفنجی و تولیدکنندگان شمش‪ ،‬اسلب‪ ،‬انواع ورق و مقاطع‬ ‫طویل (میلگرد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬نبشی و ناودانی) در تمامی جلسات حضور‬ ‫داشته اند‪ .‬جلساتی که در وزارت صمت و با حضور داریوش‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه و تیمش‪،‬‬ ‫محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور و تیمش‪ ،‬علی‬ ‫اقامحمدی‪ ،‬عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا‬ ‫پورابراهیمی‪ ،‬رییسکمیسیون اقتصادی مجلسبرگزارشد‪.‬‬ ‫نکته انکه همه حلقه های زنجیره فوالد بر سر تصویب شیوه نامه‬ ‫به توافق رسیده و هیچ یک از انها چه در مراحل تهیه و تصویب و‬ ‫چه پس از ابالغ ان‪ ،‬اشاره ای به وجود قیمتگذاری دستوری فوالد‬ ‫در این شیوه نامه نکرده اند اما اندکی پس از ابالغ ان و اطمینان‬ ‫از اجرای صددرصدی اش‪ ،‬این خطر برای انان پیش امد که در‬ ‫صورت اجرای شیوه نامه و عادالنه شدن قیمت ها در طول زنجیره‪،‬‬ ‫دیگر خبری از ان سودهای هزار میلیارد تومانی نخواهد بود و‬ ‫فوالدی ها ناچارند از این پس مواد اولیه خود را به قیمت واقعی تر‬ ‫بخرند و تولیدات خود را در اختیار همگان و براساس کشف قیمت‬ ‫انجام شده در بورس کاال بگذارند‪ .‬این گونه بود که ساز مخالفت‬ ‫با اجرای ان از اردوی فوالدی ها بلند شد و ایشان همچنان تالش‬ ‫می کنند تا شیوه نامه را بی اثر کنند اما باید دید که عزم وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تا چه اندازه است و می تواند به اجرای‬ ‫ابالغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بازار محصوالت‬ ‫فوالدی بپردازد؟‬ ‫دولتدرالیحهبودجهرقممحاسباتیراتلویحا‬ ‫ونهتصریحا‪ 11500‬توماندرنظرگرفتهاست‪.‬اینجا‬ ‫یکجملهمجهولبدونفاعلاوردهاستکهاگر‬ ‫ایناتفاقافتادبتواندبهعنواندرامدمنظوروبهعنوان‬ ‫هزینهمصروفکند‪.‬چهعددیدرالیحهگذاشته‬ ‫است؟باتوجهبهمابهالتفاوتایتیاسکهدولت‬ ‫درنظرگرفتهاستحداقلچیزیحدود‪ 200‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناست‪.‬اینرقمتقریبا‪ 200‬هزارمیلیارد‬ ‫تومانیدرالیحهدولتیکریالثبتشدهاست!‬ ‫*یکریال؟‬ ‫بلهیکریال‪.‬اینیکتصویرکلیازالیحه‬ ‫بودجهاستکهمامعتقدیمکهالیحهبودجههم‬ ‫غیرشفافوهمغیرواقعیاستودرکمیسیون‬ ‫تلفیقاگرچهبهکلیاتالیحهرایدادهشد‪،‬ولی‬ ‫همهاتفاقنظرداشتندبایداصالحاتاساسیشود‪.‬‬ ‫البتهاقایرئیسجمهوربعدیکنامهاینوشتندو‬ ‫دراننامهگفتندکه‪ 53‬هزارمیلیاردتومنبهتملک‬ ‫دارایی هایمالیاضافهشودوجایگزینبند«ه»تبصره‬ ‫‪ 4‬که حذف شده است گردد (همان‪ 2‬میلیارد و‪845‬‬ ‫میلیونیورو)‪ 50‬هزارمیلیاردجایگزینانشودو‬ ‫‪ 3‬هزارمیلیاردتومانهمبرایبازپرداختوامهای‬ ‫سررسیدشدهصندوقصورتبگیرد‪.‬البتهدرنامه‬ ‫تصریحشدهکه‪ 40‬هزارمیلیاردتوماندیگرهم‬ ‫صرفهجوییدرواقعدرامدهاوهزینههاکاهشپیدا‬ ‫کند‪،‬چونمقاممعظمرهبریبهدولتتاکیدکردند‬ ‫کهبایدبرنامهششمتوسعهحکمشدرخصوص‬ ‫صندوقجاریشود‪.‬کاهشتملکداراییهایی‬ ‫مالیمربوطبهتعیینسهمبرداشتازصندوقدر‪1‬‬ ‫میلیونبشکهبهمیزان‪ 20‬درصدوباالییکمیلیون‬ ‫بشکه‪ 38‬درصدهم‪ 40‬هزارمیلیاردتوماننسبت‬ ‫بهانچهکهدرالیحهامدهکاهشخواهیمداشت‪.‬‬ ‫اقایرئیسجمهوردرنامهاشنوشتهاستکهاین‬ ‫مبلغازمحلصرفه جوییصورتبگیرد‪.‬بههرحال‬ ‫همانطورکهمالحظهمیفرماییدالیحهبودجه‪1400‬‬ ‫اصالحاتکلینیازدارد‪،‬همبهلحاظشفافسازی‬ ‫همبهجهتواقعیسازی‪.‬‬ ‫*ازنظردرامدیچطور؟یکیاینکهمحل‬ ‫درامدهابرچهبخشهاییمتکیاستودیگراینکه‬ ‫ایاادعایدولتدربارهنفتزداییازالیحهبودجه‬ ‫‪ 1400‬صحت دارد؟‬ ‫واقعیتامرایناستکهیکبخشیازمنابع‬ ‫اصلیدولتهمانتملکداراییهایسرمایهای‬ ‫استکهبخشعمدهمنابعانحاصلازصادرات‬ ‫نفتخام‪،‬میعاناتگازیوگازطبیعیاست‪.‬در‬ ‫تبصرهیکهیچکجانهنرخارزتصویبمیشود‬ ‫ونهمیزانتعدادبشکههایفروشنفت؛کمااینکه‬ ‫هیچموقعقیمتنفتهمتصویبنمی شود‪.‬ولیشما‬ ‫ناگزیرهستیدکهمیزانمنابعحاصلازصادراتنفت‬ ‫خام‪،‬گازطبیعییامیعاناتگازیرابهدستبیاورید‬ ‫پسبایدیکپیشبینیازمیزانیاحجمفروشنفت‪،‬‬ ‫گازومیعاناتگازیداشتهباشید؛یکپیشبینیاز‬ ‫قیمتنفتداشتهباشیدوهمینطوریکپیشبینی‬ ‫از نرخ ارز؛ که به ان می گویم نرخ محاسباتی ارز‬ ‫دربودجه؛ولیهیچکدامازاینهامصوبنمیشوند‪.‬‬ ‫بلکههمهانهافروضیامبانیبراورددرامدهای‬ ‫نفتییابگویمهمانمنابعمربوطبهتملکهایدارایی‬ ‫سرمایهایمربوطبهفروشنفتخام‪،‬گازطبیعیو‬ ‫میعاناتگازیاست‪.‬‬ ‫دولتدرفرایندتقدیموتشریحالیحهگفته‬ ‫است که حجم فروش نفت را روزانه‪ 2‬میلیون و‪300‬‬ ‫هزاربشکهپیشبینیکردهاست(منظورازنفت؛‬ ‫نفتخام‪،‬میعاناتگازیوگازطبیعیاست)؛قیمت‬ ‫نفتراهم‪ 40‬دالرپیش بینیکرد هاست؛قیمت‬ ‫ارزمحاسباتیراهم‪ 11500‬تومانبصورتضمنی‬ ‫منظورکردهاست‪.‬‬ ‫بااینتوضیحکهدوعددصریحدرالیحه‬ ‫امده است‪ .‬عدد صریح ان همان جزء‪ 1‬بند ب‬ ‫تبصره‪ 1‬استکهگفتهاستکهسقفمنابعحاصل‬ ‫ازارزشصادراتنفت‪،‬میعاناتگازیوخالص‬ ‫صادرات گاز و حاال مث ً‬ ‫ال منابع مربوط به‪ 3‬درصد و‬ ‫مناطقمحروموغیره‪ 199‬هزارمیلیاردتوماناست‪.‬در‬ ‫قسمتواگذاریدارایی هایمالیهمعددیصریح‬ ‫تحتعنوانوامازصندوقتوسعهملیکهعدد‪75‬‬ ‫هزارو‪ 500‬میلیاردتوماناست‪.‬‬ ‫نکته ای که اینجا وجود دارد این است که ایا‬ ‫همهوابستگیمالیبهنفتهمینهااست؟جواب‬ ‫این است که خیر‪ .‬در جزء‪ 4‬بند «ب» تبصره‪ 1‬دولت‬ ‫تلویحاًخواستهاستاجازه؛ازیکسوچندنرخیبودن‬ ‫ارزوازطرفدیگرمصرفکردنمابهالتفاوتناشی‬ ‫ازتغییرنرخارزترجیحیبهایتیاسرادریافت‬ ‫کند؛ که اگرچه‪ 1‬ریال را گذاشته است و در سقف‬ ‫بودجهمنعکسنیست‪،‬ولیواقعیتامرایناست‬ ‫کهاگراینگونهکهبطورضمنیدولتمطرحکرده‬ ‫است؛ این‪ 11500‬به‪ 23000‬تغییر کند ان‪ 199‬هزار‬ ‫میلیاردتومانحدودامیشود‪ 400‬هزارمیلیاردتومان‪.‬‬ ‫حاال دولت باز در تبصره‪ 1‬اجازه خواسته بود‬ ‫کهحدود‪ 70‬هزارمیلیاردتومانپیشفروشنفت‬ ‫انجامشود‪.‬دربند«ه»تبصره‪ 4‬همدرخواستکرده‬ ‫که‪ 2‬میلیاردو‪ 845‬میلیونیوروازصندوقتوسعه‬ ‫ملیبرداشتکندکهخودشبعدا ًامدگفتکهاین‬ ‫معادل‪ 50‬هزارمیلیاردتوماناست‪.‬‬ ‫پسمبانیبراوردبودجهدولتدرقسمتنفت‬ ‫مشخصشد‪.‬دوتاعددشفافدارد؛یکحدود‬ ‫‪ 200‬تا و یک حدود‪ 75.5‬تا که می شود‪ 275.5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان؛ یک عدد‪ 1‬ریال دارد که خود ان‪200‬‬ ‫هزارمیلیاردتوماناست(اگردولتبخواهدبهان‬ ‫اجازه عمل کند)؛ اما دو عدد دیگر هم وجود دارد‬ ‫کهبایدتصریحکنیم‪.‬یکعدد‪ 70‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫پیشفروشنفتویکیهم‪ 50‬هزارمیلیاردتومان‪.‬‬ ‫*یعنی‪5‬ایتمکلی؟‬ ‫بلهپسشد‪ 5‬ایتم‬ ‫‪ .1‬تملک دارایی های سرمایه ای (حدود‪200‬‬ ‫هزارمیلیاردتومان)‬ ‫‪ .2‬واگذاری دارایی های مالی (‪ 75.5‬هزار‬ ‫میلیاردتومان)‬ ‫میتوانیمبگوییمکاهشورودیبهصندوقیا‬ ‫افزایشورودیبهخزانه‬ ‫‪ .3‬مابه التفاوت نرخ ارز (که یک ریال درج‬ ‫کردهاستکهحداقل‪ 200‬هزارمیلیاردتوماناست‪).‬‬ ‫‪.4‬پیشفروشنفت(‪ 70‬هزارمیلیاردتومان)‬ ‫‪.5‬برداشتازموجودیصندوقتوسعهملی‬ ‫(‪ 2845‬میلیونیورومعادل‪ 50‬هزارمیلیاردتومان)‬ ‫اگر ان یک را یک در نظر بگیریم‪ 394‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناستواگریکدرنظرنگیریمکه‬ ‫خدامیداند‪.‬‬ ‫ماباچنینبودجهایمواجههستیم‪،‬اصالحاین‬ ‫بودجه کار دشواری است لذا من به افرادی که در‬ ‫تلفیقبهکلیاترایندادندحقمیدهم؛اماانهایی‬ ‫همکهبهکلیاترایدادنداستداللمیکردندکهبا‬ ‫توجهبهقانوناساسی‪،‬کلیاترادرکمیسیونتلفیق‬ ‫رد کنیم و در صحن هم کلیات رد شود‪ ،‬با الیح ه ای‬ ‫مشابه مواجه خواهیم شد که روز از نو و روزی از نو‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29 -‬دی ‪ 1399‬شماره ‪1269‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چالشجدیدکارگران؛‬ ‫بازشدنپایعیدیتوافقی‬ ‫بعدازحقوقتوافقی!‬ ‫سال هاست که با بروز قراردادهای موقت‪ ،‬بحث حقوق توافقی‬ ‫به یک سنت نانوشته برای تعداد زیادی از کارگران تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬حاال چندسالی است که بحث عیدی توافقی هم به چالش‬ ‫های کارگران اضافه شده است‪.‬‬ ‫مطابق امار حدود ‪ 90‬درصد قراردادهای کار موقت‬ ‫هستند‪ .‬بروز قرارداهای موقت و سفید امضا در بازار کار باعث‬ ‫بروزتخلفاتی در پرداخت عیدی و پاداش پایان سال شده است‪.‬‬ ‫کارگرانی که قراردادهای سفید امضا دارند یا حتی قرارداد ندارند‬ ‫هم مشمول عیدی می شوند و در صورت تخلف می توانند از‬ ‫کارفرما شکایت کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه با نوسات اقتصادی و مشکالت متعدد در بازار کار‬ ‫شاهد هستیم که برخی کارفرمایان پیشنهاد دستمزد توافقی را مطرح‬ ‫می کنند‪ ،‬اما بازار بیکاری و مشکالت متعدد در بازار کار باعث‬ ‫شده است که کارگران برای جلوگیری از اخراج نشدن هرگونه‬ ‫پیشنهادی را قبول می کنند؛ یعنی اگر از سوی کارفرما به انها‬ ‫پیشنهاد حقوق توافقی داده شود‪ ،‬کارگران از ترس بیکاری قبول‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫وجود حقوق توافقی در بازار کار باعث شده است که برخی‬ ‫کارفرمایان هوس عیدی توافقی کنند‪ .‬در بازار کار ایران عمده‬ ‫قرارداد ها موقت و حتی سفید امضا هستند‪ .‬درصدی از کارگران‬ ‫حتی قرارداد ندارند و شفاهاً توافق کرده اند کار کنند و دستمزدی‬ ‫بگیرند‪ .‬نااگاهی برخی کارگران و ترس انها از اخراج باعث‬ ‫می شود پیگیر حقوق خود نباشند‪ .‬انها فکر می کنند چون قرارداد‬ ‫مشخصی ندارند‪ ،‬عیدی هم ندارند یا می ترسند چنین چیزی را‬ ‫مطرح و پیگیری کنند‪ .‬برخی کارگران نیز وقتی عیدی را مطالبه‬ ‫می کنند‪ ،‬با پیشنهاد دریافت عیدی توافقی مواجه می شوند‪ .‬بر‬ ‫اساس قانون هر کارگری چه قرارداد داشته باشد و چه نداشته باشد‪،‬‬ ‫مشمول قانون کار و به این شکل مشمول عیدی است‪ .‬کارگران‬ ‫باید این حق را پیگیری کنند و دولت و تشکل های کارگری باید‬ ‫حامی انها باشند تا کارفرمایان به بهانه پیگیری حقوق‪ ،‬دست به‬ ‫تعدیل نیرو نزنند‪.‬‬ ‫*پرداخت عیدی قانون دارد‬ ‫فتح اهلل بیات‪ ،‬رئیس اتحادیه کارگری قراردادی درباره‬ ‫کارگران قراردادی و عیدی انها می گوید‪ :‬پرداختی عیدی و‬ ‫پاداش پایان سال برای همه افرادی که قرارداددارند مشخص است‪.‬‬ ‫تعداد کارگرانی که قرارداد سفید امضا دارند یا اص ً‬ ‫ال به صورت‬ ‫توافق شفاهی کار می کنند زیاد است‪ ،‬ممکن است این افراد‬ ‫در دریافت عیدی و پاداش پایان سال دچار مشکل شوند‪ ،‬اما بی‬ ‫قراردادها هم مشمول قانون کار هستند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران درباره‬ ‫اینکه بسیاری از کارگرانی که قرارداد ندارند یا قرارداد هایشان‬ ‫سفید امضاست‪ ،‬از ترس اخراج شکایت نمی کنند و از حقوق‬ ‫خود می گذرند‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از کارگران از ترس اخراج تن به‬ ‫اقدامات غیرقانونی کارفرمایان می دهند‪ .‬معموالً اینطور است که‬ ‫وقتی کار به اتمام رسید یا کارگر با کارفرما به مشکل برخورد‪ ،‬این‬ ‫دسته از کارگران شکایت می کنند‪ .‬در این صورت انها می توانند‬ ‫تمامی حقوق تضییع شده خود‪ ،‬عیدی و پاداش پایان سال‪ ،‬سنوات‬ ‫و حتی سنواتی را که قب ً‬ ‫ال پرداخت شده و علی الحساب محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬پیگیری کنند‪.‬‬ ‫بیات درباره اینکه رای شورای حل اختالف برای ان دسته‬ ‫از کارگرانی که حق و حقوشان اینگونه ضایع شده است چیست‬ ‫گفت‪ :‬موارد اختالف بررسی می شود و قاعدتاً باید مستنداتی وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬بر این اساس کارگرانی که به هر دلیل به ساز و کار های‬ ‫غیر قانونی تن داده اند باید در طول کار خود مستنداتی مبنی بر‬ ‫اینکه کجا کار می کرده اند‪ ،‬دریافتی شان چقدر بوده و ‪ ...‬جمع‬ ‫اوری کنند‪ .‬برای مثال پرداختی ها خود مشخص کننده این است که‬ ‫فرد کجا مشغول بوده است‪ .‬این مستندات را باید جمع کرد تا در‬ ‫صورت لزوم در شورای حل اختالف ارائه داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چیزی به اسم عیدی توافقی وجود ندارد گفت‪:‬‬ ‫قانون تکلیف را هم برای کارگران و هم کارفرمایان مشخص کرده‬ ‫است‪ .‬حتی ان دسته از کارگرانی که امضا کرده اند که عیدی خود‬ ‫را کامل دریافت کرده اند می توانند حقوق خود را پیگری کنند‪.‬‬ ‫بیات بابیان اینکه اغلب کارفرمایان عیدی را در ماه های بهمن و‬ ‫نهایتاً اسفند پرداخت می کنند گفت‪ :‬برخی از کارفرمایان هم هستند‬ ‫که عیدی را با تاخیر پرداخت می کنند که این کار تضییع حقوق‬ ‫کارگران است‪ .‬بسیاری از کارگران حقوق حداقلی دریافت می‬ ‫کنند و دستشان خالی است‪ .‬کارفرمایان بهتر است قبل از فرا رسیدن‬ ‫اسفند ماه عیدی کارگران را پرداخت کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سیلی «هادی ساعی» به خودش!‬ ‫انچه در ذهن مردم نقش می بندد‪ ،‬بازتاب رفتار‬ ‫شماستواگررویبلندترینسکوهاایستادهباشید‪،‬‬ ‫بایدبدانیدکهممکناستفاصلهشماتاسقوط‪،‬تنها‬ ‫یک قدم است‪.‬‬ ‫تنهامدال‪،‬قهرمانیجهانوالمپیکنیست‬ ‫که در ذهن مردم‪ ،‬هویت ماندگاری را برای‬ ‫ورزشکاران رقم می زند‪ ،‬بلکه برای جاودانه شدن‬ ‫باید فراتر از ایستادن روی سکو عمل کرد؛ اینکه‬ ‫بتوانی در قلب مردم بنشینی‪ .‬در این بین اما شرایط‬ ‫برای ان هایی که به مدال های رنگین تری رسیده‬ ‫اند هم اسان تر و هم سخت تر است؛ انها به همان‬ ‫سرعت که می توانند به دلیل تالش های بی وقفه‬ ‫و کسب افتخار برای کشور‪ ،‬محبت مردمی را به‬ ‫دست اورند‪ ،‬در یک چشم به هم زدن نیز می‬ ‫توانندباکوچکترینرفتارناشایستازدیدگانمردم‬ ‫دور شوند‪.‬‬ ‫زمان زیادی از سالروز درگذشت غالمرضا‬ ‫تختی نمی گذرد‪ ،‬او یک مدال طال‪ ،‬دو نقره و یک‬ ‫مقامچهارمی المپیک‪،‬یکطالودونقرهقهرمانی‬ ‫جهان به همراه طالی بازی های اسیایی را در‬ ‫کارنامهخوددارد‪،‬امااینویتریناغواگر‪،‬کمترین‬ ‫نقش را در ماندگاری نامش پس از نیم قرن ایفا می‬ ‫کند و انچه تختی را بر دل ها حک کرده چیزی‬ ‫جزسادگی‪،‬صداقت‪،‬مردمداری‪،‬مهربانی‪،‬مروت‬ ‫ودستگیرینیست‪.‬‬ ‫همانندتختیقهرمانانبسیاریامدند‪،‬‬ ‫مدال های رنگارنگی را نیز یکی پس از دیگری به‬ ‫گردن اویختند و از سکوهای جهانی و المپیک باال‬ ‫رفتند‪،‬اماهیچکدامنتوانستندهمچوناوتاابددر‬ ‫ذهن و قلب مردم جاودانه شوند‪.‬‬ ‫پهلوان شدن چه مشکل!‬ ‫بهتازگیهادیساعی‪،‬قهرمانسابقتکواندو‬ ‫که با کسب دو مدال طال و یک برنز المپیک‪،‬‬ ‫پرافتخارترینورزشکارالمپیکیایرانبهشمارمی‬ ‫اید‪ ،‬دقایقی بعد از حضور در سالن مسابقات لیگ‬ ‫برترتکواندوبهسمتدبیرسازمانلیگحملهکرد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با اتفاقات به وجود امده در سالن‬ ‫مسابقات لیگ برتر عنوان کرده است‪ :‬از سال قبل‬ ‫چند باری به دوستان اعالم کردم که نام مرا پشت‬ ‫میکروفوناعالمنکنند‪.‬منعادتندارمبهجایگاه‬ ‫ویژه بروم و معموال کنار بچه ها روی سکوها می‬ ‫نشینم‪ .‬هفته گذشته هم من از صبح در سالن بودم‪،‬‬ ‫اما نزدیک ظهر بود که رییس فدراسیون وارد سالن‬ ‫شد و من وقتی کنار او رفتم‪ ،‬تازه گوینده اعالم کرد‬ ‫کرده‪ ،‬خدشه وارد کند‪.‬‬ ‫حال اما این سوال مطرح می شود که ایا فردی‬ ‫همچوناو‪،‬گزینهمناسبیبرایعنوانریاست‬ ‫کمیسیونورزشکارانکمیتهملیالمپیکاست؟‬ ‫ساعی در اظهاراتش عنوان کرده‪ :‬من را‬ ‫قهرمانتکواندویجهانخطابکردند‪،‬امامن‬ ‫پرافتخارترینورزشکارالمپیکومدیرفنیتیم‬ ‫ملیهستم!‬ ‫سوالمهماینجاستکهساعیاساساچه‬ ‫نیازی به نام بردن از این عناوین دارد؟ جز این است‬ ‫که مردم و تاریخ ورزش ایران او را پرافتخارترین‬ ‫ورزشکارالمپیکمیدانند؟شایدحقباساعی‬ ‫باشد و برخی با شیطنت سعی در ازرده خاطر کردن‬ ‫او داشته اند‪ ،‬اما ایا واکنش او به عنوان پرافتخارترین‬ ‫ورزشکارالمپیکبهایناتفاققابلقبولاست؟‬ ‫وی همچنین با اشاره به درگیری اش با دبیر‬ ‫سازمان لیگ تکواندو‪ ،‬گفته است‪ :‬ان اقا که‬ ‫سرمربیتیمملیبسکتبالناشنوایانگفت‪:‬هرچندشرایطسختیبرایکسبسهمیهوراهیابیبهالمپیکناشنوایانداریم‪،‬اماناامیدنیستیموبرای‬ ‫حضوردرجمع‪۴‬تیمبرتراسیاتالشخواهیمکرد‪.‬محمدرضااقاکوچکیدرگفتوگوباایسنا‪،‬درارزیابیازوضعیتبسکتبالیستهایناشنوابرای‬ ‫شرکتدرانتخابیالمپیکناشنوایان‪،‬اظهارکرد‪:‬نخستیناردویتیمملیبسکتبالناشنوایانباهدفارزیابیوشناسایینفراتبرترباحضور‪۲۲‬بازیکندر‬ ‫محلفدراسیونبرگزارشدکهدرپایانایناردو‪ ۱۵،‬نفربهاردویدومکهازیکمبهمنبرگزارمیشود‪،‬دعوتشدند‪.‬ویگفت‪:‬باتوجهبهتوقففعالیت‬ ‫تیمبسکتبالناشنوایاندرچندسالگذشته‪،‬بااستعدادیابیوشناسایینفراتجوانتروشاخصتالشکردیمدوبارهاینتیمرااحیاکنیم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫پهلوان شدن چه مشکل!‬ ‫که هادی ساعی هم در سالن است و به او خوشامد‬ ‫می گوییم‪ .‬من هم به اقای پوالدگر گفتم این عین‬ ‫بی احترامی است که بعد از چند ساعت نام مرا‬ ‫اعالم می کنند‪ .‬امروز نیزدقیقا همین اتفاق افتاد‪ .‬من‬ ‫در سالن بودم که تمجید رییس سازمان لیگ امد و‬ ‫گفت که به جایگاه ویژه بروید‪ ،‬اما من از او تشکر‬ ‫کردم و گفتم که روی سکوها راحت هستم‪ .‬شاید‬ ‫‪ ۱۰‬بار به او تاکید کردم که نام مرا پشت بلندگو‬ ‫اعالم نکنند‪ ،‬اما بازهم دیدم بعد از نیم ساعت دبیر‬ ‫سازمان لیگ نام مرا گفت‪ .‬به همین خاطر دیگر از‬ ‫کوره در رفتم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این کارها می خواهند مرا اذیت‬ ‫کنند‪.‬برخیدرفدراسیونتکواندوناراحتهستند‬ ‫که من انجا هستم‪ .‬حتی نحوه اعالم کردن نام من‬ ‫همعجیباست‪.‬میگویندقهرمانتکواندوی‬ ‫جهانامده‪،‬امامنپرافتخارترینورزشکارالمپیک‬ ‫و مدیرفنی تیم ملی هستم‪ .‬به این اقا گفتم که یا مرا‬ ‫نمی شناسی یا از روی عمد این کار را می کنی‪.‬‬ ‫درموردرفتارساعیچندمسئلهقابلتامل‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به طور حتم هر قهرمانانی همچون‬ ‫هادی ساعی به دلیل شهرت زیاد‪ ،‬باید در قبال‬ ‫هر رفتاری سعه صدر داشته باشند و بدانند که چه‬ ‫جایگاهی در بین مردم دارند‪ ،‬هویتی که برای‬ ‫ساخت ان سال ها تالش کرده اند و مردم نه تنها‬ ‫چهره یک قهرمان بلکه چهره یک پهلوان را از‬ ‫چنین ورزشکارانی در ذهن خود ساخته اند‪.‬‬ ‫گذر زمان به خوبی نشان داده برای مردم‪،‬‬ ‫اخالق فرای ورزش است و اگر یک ورزشکار‬ ‫صاحب عنوان طالی المپیک و جهان هم باشد اما‬ ‫اخالق را زیر پا بگذارد‪ ،‬چه بسا به راحتی هرچه‬ ‫تمام تر به تمامی زحمات چندین و چند ساله خود‬ ‫پشت کرده و گویی تمامی مدال ها را زیر پا گذاشته‬ ‫است‪.‬بههمیندلیلنیزهموارهمرزمشخصیبین‬ ‫قهرمانی و پهلوانی در ورزش ایران وجود داشته و‬ ‫دارد و هرگز یک ورزشکار صرفا با کسب مدال‬ ‫نمی تواند در قامت پهلوان ظاهر شود‪.‬‬ ‫انچه به عنوان ایراد به هادی ساعی وارد می‬ ‫شود‪ ،‬رفتار خشونت امیز وی و اظهاراتش پس‬ ‫از این اتفاق است‪ .‬ساعی که عضو هیات اجرایی‬ ‫کمیتهورییسکمیسیونورزشکارانکمیتهملی‬ ‫المپیک نیز هست به عنوان یک الگو‪ ،‬باید به خوبی‬ ‫از جایگاهش محافظت کند و اجازه ندهد که هر‬ ‫فردی با عصبانی کردن وی به انچه در ذهن مردم‬ ‫و سایر ورزشکاران ساخته و سال ها برایش تالش‬ ‫تالش بسکتبالیست های ناشنوا‬ ‫برای راهیابی به المپیک‬ ‫اسمش را نمی اورم‪ ،‬چون ُگنده می شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد ساعی من را زده است‪ ،‬من او را نزدم چون‬ ‫در حد و اندازه من نیست‪.‬ایا چنین ادبیاتی در‬ ‫حد و اندازه هادی ساعی است؟ قطعا به کار بردن‬ ‫چنین عباراتی از زبان هادی ساعی طرف مقابل را‬ ‫کوچکنمیکند‪،‬بلکهبیشترینتبعاترابرای‬ ‫پرافتخارترینورزشکارالمپیکیایرانبهدنبالدارد‬ ‫و ترکش چنین کلماتی اعتبار و هویت ساعی را‬ ‫نشانه می رود‪.‬در پایان باید تاکید کرد انچه از یک‬ ‫قهرمان‪ ،‬پهلوان می سازد‪ ،‬اخالق است‪ .‬چه بسیار‬ ‫ورزشکاران ایرانی که به مدال طال در مسابقات‬ ‫المپیکوجهاندستیافتهانداماهرگزنتوانسته‬ ‫اند به جایگاه ویژه غالمرضا تختی ها در دل و یاد‬ ‫ی و ورزشکارانی از این‬ ‫مردم برسند‪.‬کاش ساع ‬ ‫دست به خوبی بدانند که به چه کسی سیلی می‬ ‫زنند؟ به صورت دیگران یا به اعتبار‪ ،‬جایگاه و وجهه‬ ‫خودشان در میان مردم‪.‬‬ ‫به فوتبال زنان اهمیت نمی دهند‪ /‬مسئوالن‬ ‫نشستند تا از رنکینگ فیفا خارج شدیم‬ ‫مرضیه جعفری در واکنش به خروج تیم ملی بانوان از رنکینگ فیفا‬ ‫سرمربی تیم فوتبال زنان شهرداری‬ ‫بم کرمان در واکنش به بی توجهی‬ ‫مسئوالن فدراسیون فوتبال نسبت به‬ ‫خروج تیم ملی از رنکینگ فیفا گفت‪:‬‬ ‫مسئوالن اصال به زنان اهمیت نمی دهند‬ ‫و کاری نکردند تا در نهایت از‬ ‫رنکینگ خارج شدیم‪.‬‬ ‫مرضیه جعفری در مورد بی توجهی‬ ‫به حذف تیم ملی فوتبال زنان از‬ ‫رنکینگ فیفا به ایسنا گفت‪ :‬به زنان‬ ‫بهای کمی می دهند‪ .‬تیم ما هفت سال‬ ‫در لیگ قهرمان شده اما چه امتیازی‬ ‫مثبتی برایمان داشت؟ باالخره باید از‬ ‫طرف فدراسیون انگیزه ای به تیم داده‬ ‫شود اما همین را هم نداشتیم‪ ،‬حاال‬ ‫دیگر وضعیت تیم ملی را حساب‬ ‫کنید‪ .‬اصال به فوتبال زنان اهمیتی داشته‬ ‫نمی شود و از این موضوع ناراحت‬ ‫هستم‪ .‬قطعا در این ماجرا مسئوالن‬ ‫فدراسیون مقصر هستند که تا االن‬ ‫نشسته اند و هیچ اردو و مسابقه ای‬ ‫نداشتیم تا از رنکینگ خارج شدیم‬ ‫در صورتی که لیگی پویا داریم و‬ ‫می توانستیم بازیکنان اماده ای را به تیم‬ ‫ملی بدهیم‪.‬‬ ‫او در مورد کیفیت فصل جاری‬ ‫لیگ برتر گفت‪ :‬کیفیت لیگ مثل سال‬ ‫گذشته باال است و اکثر تیم ها خوب‬ ‫ظاهر شده اند‪ .‬در گروه ما هم پنج‬ ‫تیم خوب حضور دارند و نتایج قابل‬ ‫پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫جعفری در مورد عملکرد تیم خود‬ ‫بیان کرد‪ :‬تیم ما نسبت به سال های قبل‬ ‫هماهنگی الزم را ندارد چون بازیکنان‬ ‫به دلیل شیوع کرونا تمرین نداشتند و‬ ‫اردوهایمان را دیر اغاز کردیم‪ .‬با این‬ ‫حال امیدوارم در دیدارهای باقی مانده‬ ‫نیم فصل دوم عملکرد خوبی داشته‬ ‫باشیم و نتایج الزم را کسب کنیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه انتظار نداریم جزو‬ ‫تیم های صعودکننده به مرحله دوم‬ ‫نباشیم‪ ،‬افزود‪ :‬برای صعود و دفاع‬ ‫از عنوان قهرمانی همه تالش مان را‬ ‫می کنیم‪ .‬تیم های دیگر هم زحمت‬ ‫می کشند اما فوتبال است‪ .‬در هفته های‬ ‫گذشته هم اتفاقاتی افتاده که توپ و‬ ‫میدان دست تیم ما بود اما نتیجه الزم‬ ‫را کسب نکردیم با این حال امیدوارم‬ ‫بازیکنان تالش کنند تا نتیجه الزم را‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫جعفری در مورد اعتراض تیم بم‬ ‫به داوری لیگ برتر گفت‪ :‬نمی گویم‬ ‫داوری مغرضانه بوده اما در نتیجه‬ ‫مسابقات تاثیرگذاشته است‪ .‬فکر‬ ‫می کنم همانگونه که بازیکنان و مربیان‬ ‫سطح خود را ارتقاء می دهند‪ ،‬داوران‬ ‫هم باید این کار را بکنند چون یک‬ ‫داور می تواند نتیجه مسابقه را عوض‬ ‫کند و تیم ها از این نظر متضرر می شوند‬ ‫که برای ما این اتفاق افتاده است‪ .‬نباید‬ ‫اینگونه باشد که حق یک تیم با وجود‬ ‫هزینه های بسیاری که می کند‪ ،‬خورده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫«هفت خوان»‬ ‫پیش روی پرسپولیس‬ ‫در حاشیه دیدار تیم های فوتبال الومینیوم ‪ -‬گل گهر‬ ‫تا نیم فصل لیگ بیستم؛‬ ‫تیم فوتبال پرسپولیس پس از چهار‬ ‫قهرمانی متوالی در رقابت های لیگ‬ ‫جاری ‪ ۲۹‬دی ماه با فوالد خوزستان‬ ‫بازی می کنند‪ .‬این تیم سپس میهمان‬ ‫برتر شرایط خوبی در فصل جاری این‬ ‫الومینیوم اراک در ششم بهمن ماه‬ ‫از نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بازگردد تا ‪ ۱۱‬بهمن با ماشین سازی‬ ‫رقابت ها ندارد‪ .‬سرخپوشان پایتخت پس‬ ‫اسیا چهار تساوی متوالی در لیگ برتر‬ ‫کسب کردند تا در پایان هشت دیدار‬ ‫ابتدایی خود تنها ‪ ۱۲‬امتیاز کسب کنند‪.‬‬ ‫شاگردان یحیی گل محمدی‬ ‫که حاال باید خود را برای کشیدن به‬ ‫رده های باالی جدول اماده کنند با‬ ‫تقویمی فشرده در زمستان سال جاری‬ ‫روبرو هستند‪.‬‬ ‫سرخپوشان تهرانی روز دوشنبه هفته‬ ‫خواهد بود و بالفاصله باید به تهران‬ ‫تبریز بازی کند‪.‬‬ ‫سرخ های پایتخت سپس به تبریز‬ ‫می روند تا یکی از حساس ترین بازی های‬ ‫لیگ برتر را مقابل تراکتور تبریز در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۶‬بهمن برگزار کنند‪ .‬شاگردان‬ ‫یحیی در ادامه سفرهای خود باید بار‬ ‫دیگر به پایتخت بازگشته و با پیکان‬ ‫بازی کنند‪ .‬دیداری که ‪ ۲۶‬بهمن ماه‬ ‫انجام می شود و سرخ ها اخرین بازی‬ ‫دور رفت خود را مقابل گل گهرسیرجان‬ ‫در اول اسفند برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫هفت خوان سخت پرسپولیس‬ ‫در زمستان فوتبال باشگاهی ایران که‬ ‫می تواند نقش تعیین کننده ای برای‬ ‫سرخ ها در لیگ برتر داشته باشد‪.‬‬ ‫دیدارهایی که تک تک امتیازاتش نقشی‬ ‫ویژه در جایگاه قهرمان چهار دوره‬ ‫متوالی لیگ برتر دارد‪.‬‬ ‫شاید ‪ ۲۱‬امتیاز باقیمانده بازی های‬ ‫پرسپولیس تا پایان دور رفت رقابت های‬ ‫فصل جاری در ادامه حضور برخی‬ ‫اعضای این تیم نیز نقش خود را ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1301

روزنامه صدای اصلاحات 1301

شماره : 1301
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه صدای اصلاحات 1300

روزنامه صدای اصلاحات 1300

شماره : 1300
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه صدای اصلاحات 1299

روزنامه صدای اصلاحات 1299

شماره : 1299
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه صدای اصلاحات 1298

روزنامه صدای اصلاحات 1298

شماره : 1298
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه صدای اصلاحات 1297

روزنامه صدای اصلاحات 1297

شماره : 1297
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه صدای اصلاحات 1296

روزنامه صدای اصلاحات 1296

شماره : 1296
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!