روزنامه صدای اصلاحات شماره 1234 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1234

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1234

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1234

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫هرروزبیشاز‪1000‬جنین‬ ‫توسطوالدینکشتهمی شوند! دالر و سکه‬ ‫گزارش صدای اصالحات از افزایش سقط جنین در ایران؛‬ ‫افزایشسقطجنینبهدلیلمشکالتاقتصادی؟!‬ ‫خالاطالعاتیزوج هایایرانیدربارهپیامدهایسقطجنین‬ ‫‪2020December2‬‬ ‫گزارش صدای اصالحات به مناسبت روز‬ ‫قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اغاز تالطم در بازار ها با مصوبه‬ ‫ضدبرجامینمایندگان؛‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صعودیشدند‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1234‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بازنگریدرقانوناساسی تبعاتسونامینقدینگی‬ ‫خواستمردماست در سال ‪ 1400‬چیست؟‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رئیس فراکسیون صنعت مجلس‪:‬‬ ‫پولهست‪،‬مدیریتنیست‬ ‫معیشتمردم‬ ‫گروگانگرفتهشد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس‬ ‫اهداف کشور با مذاکره و تقویت‬ ‫دیپلماسی امکان پذیر است‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫نگاه‬ ‫خط داغ‬ ‫«محمودصادقی»‬ ‫نمایندهمجلسدهم‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫چاپپولبدون‬ ‫پشتوانهچهبالیی‬ ‫سراقتصادایران‬ ‫می اورد؟‬ ‫روزانه‪2600‬میلیاردتومان‬ ‫نقدینگیخلقمی شود!‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫مجلسنمیتواند‬ ‫اصالحطلبان‬ ‫در موضوع‬ ‫باچالشمتقاعدسازی‬ ‫مردممواجههستند برجام وارد شود‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫قیمت هر شانه تخم مرغ‬ ‫به ‪ 40‬هزار تومان رسید!‬ ‫اغازتالطمدربازار هابامصوبهضدبرجامینمایندگان؛دالروسکهصعودیشدند‬ ‫مصوبه امروز مجلس یازدهم که هدف‬ ‫نهایی ان لغو اجرای پروتکل الحاقی است‪،‬‬ ‫در همان ساعات اولیه تاثیر خود را روی‬ ‫بازار ها گذاشته و قیمت دالر را تا کانال ‪۲۶‬‬ ‫هزار تومان باال برده است‪.‬‬ ‫مجلس دیروز کلیات طرح اقدام راهبردی‬ ‫برای لغو تحریم ها را با ‪ ۲۵۱‬رای موافق به‬ ‫تصویب رساند‪ .‬بالفاصله نمایندگان مجلس‬ ‫بررسی جزییات طرح را هم اغاز و ماده ‪ ۱‬ان‬ ‫را به تصویب رساندند‪ .‬بر اساس ماده ‪ ۱‬این‬ ‫طرح‪ ،‬سازمان انرژی اتمی ایران موظف است‬ ‫بالفاصله پس از تصویب این قانون جهت‬ ‫مصارف صلح امیز‪ ،‬نسبت به تولید اورانیوم با‬ ‫غنای ‪ ۲۰%‬اقدام و ساالنه به میزان حداقل ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلوگرم ان را در داخل کشور ذخیره کند‬ ‫و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز‬ ‫کشور برای مصارف صلح امیز به اورانیوم با‬ ‫غنای باالی ‪ ۲۰‬درصد را به طور کامل و بدون‬ ‫تاخیر تامین کند‪.‬‬ ‫این طرح در صورت تصوب نهایی‬ ‫سازمان انرژی اتمی را مکلف می کند تا‬ ‫طی ‪ ۵‬ماه از کارخانه تولید اورانیوم فلزی‬ ‫در اصفهان بهره برداری کند‪ ،‬راکتور ‪۴۰‬‬ ‫مگاواتی اب سنگین اراک را نیز راه اندازی‬ ‫کند و اینکه دولت موظف شده‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫‪ ۲‬ماه دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل‬ ‫الحاقی را متوقف کند‪ .‬در نهایت اینکه اگر‬ ‫پس از ‪ ۳‬ماه روابط بانکی ایران در اروپا و‬ ‫و میزان خرید نفت ان ها از ایران به شرایط‬ ‫عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد‪ ،‬دولت‬ ‫مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی‬ ‫را متوقف نماید‪.‬‬ ‫در اولین ساعات پس از این مصوبه‪ ،‬تاثیر‬ ‫ان روی بازار ها دیده شده و قیمت دالر و‬ ‫اصالح طلبان با چالش متقاعد سازی‬ ‫مردم مواجه هستند‬ ‫سکه باال رفت‪ .‬مشخص نیست با ادامه این‬ ‫روند‪ ،‬چه اتفاقی خواهد افتاد و وضعیت‬ ‫اقتصادی به کدام سو خواهد رفت‪.‬‬ ‫این مصوبه مجلس در حالی است که‬ ‫دولت با صراحت با ان محالفت کرده‬ ‫است‪ .‬علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت گفته‬ ‫مصوبه مجلس باعث دایمی شدن تحریم ها‬ ‫خواهد شد‪ .‬از چند روز قبل و پس از ترور‬ ‫شهید فخری زاده نیز بسیاری از کارشناسان‬ ‫اقتصادی و حقوقی درباره اثرات سوء چنین‬ ‫طرحی هشدار داده بودند‪ .‬از جمله رضا نصری‬ ‫که گفته بود با این مصوبه‪ ،‬حتی در صورت‬ ‫رفع تحریم ها‪ ،‬شرکت های خارجی ایران را‬ ‫در فرایند ریسک سنجی خود طوری ارزیابی‬ ‫خواهند کرد که علمال باعث عدم سرمایه‬ ‫گذاری ان ها در کشور خواهد شد‪ .‬پبشتر نیز‬ ‫بسیاری از کارشناسان درباره نقض برجام در‬ ‫صورت لغو اجرای پروتکل الحاقی و تبعات‬ ‫حقوقی ان برای کشور هشدار داده بودند‪.‬‬ ‫قابل ذکر است که این طرح به گفته مقام های‬ ‫دولتی هیچ اثری در روند فعالیت های هسته ای‬ ‫ایران هم نخواهد داشت‪ .‬بهروز کمالوندی‪،‬‬ ‫سخنگوی سازمان انرژی اتمی به صراحت در‬ ‫مجلس گفته است که اجرای پروتکل الحاقی‬ ‫هیچ مشکلی در روند برنامه غنی سازی ایجاد‬ ‫نمی کند‪ ،‬اما عدم اجرای ان باعث تردید و‬ ‫ابهام نسبت به برنامه هسته ای ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل اینکه مجلس یازدهم‬ ‫با شعار های پرطمطراق حمایت از معیشت‬ ‫مردم روی کار امده‪ ،‬اما در چند ماهی که از‬ ‫فعالیت ان می گذرد‪ ،‬نه تنها هیچ اقدامی در‬ ‫راستای این شعار خود نکرده بلکه با مصوبه‬ ‫امروز‪ ،‬عمال معیشت مردم را به طور مستقیم‬ ‫بیش از پیش به خطر انداخته است‪.‬‬ ‫مصوبه امروز مجلس برای لغو اجرای پروتکل الحاقی‪ ،‬در همان ساعات اولیه قیمت دالر را تا کانال‪ ۲۶‬هزار تومان باال عکس‬ ‫برده است‪ .‬مجلس یازدهم با شعار حمایت از معیشت مردم روی کار امده‪ ،‬اما در چند ماهی که از فعالیت ان می گذرد‪ ،‬نه‬ ‫تنهاهیچاقدامینکردهبلکهبامصوبهامروز‪،‬عمالمعیشتمردمرابهطورمستقیمبیشازپیشبهخطرانداختهاست‪ .‬خبرنگار‬ ‫مجلس نمی تواند در موضوع برجام وارد شود‬ ‫«محمود صادقی»‬ ‫نماینده مجلس دهم‬ ‫«محمودصادقی»‪،‬نمایندهمجلسدهم‪،‬دررابطهحضوراحتمالینظامیهادرانتخابات‪ ۱۴۰۰‬وافزایشفعالیت‬ ‫ایننیروهادرعرصهسیاسیبهخبرنگارسیاسیبرناگفت‪:‬اگراینافرادباهویتمدنیوغیرنظامیخودمیایند‪،‬‬ ‫اینحقشهروندیانهااستوهرکسیکهواجدشرایطباشدمیتوانددرانتخاباتشرکتکندوکسینباید‬ ‫منع کرده و محدودیتی ایجاد کند‪ .‬هر ایرانی که واجد شرایط است‪ ،‬حق شرکت در انتخابات را دارد‪ .‬اما اگر با‬ ‫هویت نظامی ورود می کنند این موضوع قابل بحث است‪ .‬این موضوع در قانون وجود دارد و در وصیت نامه‬ ‫امام(ره)نیز‪،‬حضورنظامیاندرعرصهسیاسیمنعشدهاست‪.‬اوافزود‪:‬حضورنظامیهابهعنوانشخصیتیغیر‬ ‫مدنی‪،‬بهنوعیباعثبهمخوردنمناسباتسیاسیدرکشورمیشود‪،‬بهاینمعناکهمیتواندبهدلیلامکاناتو‬ ‫قدرتیکهچنیناشخاصیدارند‪،‬عرصهرقابتازادرابرایسایرکاندیداهامحدودکند‪.‬صادقیتاکیدکرد‪:‬عمال‬ ‫تجربه‪،‬دربسیاری ازکشورهانشانداده استکه اگرچهممکن استخیر اندیشیبرایکشوررخدهدولیدر‬ ‫درازمدت‪،‬اثارزیانباریبهجامیماندواینتجربهدرالجزایر‪،‬ترکیهوپاکستاناستکههمهانها‪،‬قابلمطالعه‬ ‫و عبرت اموزی است‪ .‬در صورت موفقیت چنین کاندیدایی به طور طبیعی انتظار می رود فضای سرد سیاسی‬ ‫محدودتر شود و ازادی ها کمتر شود و این مسائل بر رشد و بالندگی کشور و مشارکت مردم و جمهوریت‬ ‫نظام‪،‬اثرمعکوسدارد‪.‬نمایندهمجلسدهمدربارهعملکرداصالحطلبانخاطرنشانکرد‪:‬امادررابطهباعملکرد‬ ‫اصالحطلباندرانتخاباتاتی‪،‬بایدبهنکاتبیشتریتوجهکرد‪.‬چالشاصلیاصالحطلباندونکتهاست؛نکته‬ ‫اول محدودیت هایی است کهدر تایید صالحیت ها وجوددارد که نکته اصلی است‪.‬فکر می کنم اگر اصالح‬ ‫طلبانازفضایتاییدصالحیت هانگذرندووضعیتمثلسابقباشد‪،‬شایدکاندیداییمعرفینکنند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫سخنگویدولتبابیاناینکهتصمیمگیریدربارهبرجاموفعالیت‬ ‫هایهستهایازاختیاراتشورایعالیامنیتملیاستومجلس‬ ‫حق ورود ندارد اظهار امیدواری کرد که این مساله در بررسی‬ ‫مصوبه امروز (سه شنبه )مجلس در شورای نگهبان مورد توجه‬ ‫قرارگیرد‪.‬‬ ‫علیربیعیدرابتداینشستخبریهفتگیخودبااشارهبهحادثه‬ ‫تروریستی که منجر به شهادت شهید فخری زاده شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫روز جمعه حادثه تلخ به روشی بزدالنه جامعه ایران را متاثر کرد‪.‬‬ ‫دولت شهادت فرزند جامعه علمی ایران را به مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫مردمشریفوصبور‪،‬جامعهعلمیکشوروخانوادهایشانتبریک‬ ‫وتسلیتعرضمیکند‪.‬‬ ‫با کمی دقت و رعایت پروتکل های حفاظتی می توانستیم مانع‬ ‫ترورشویم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ترور وحشیانه پدری را از خانواده خود‪،‬‬ ‫دانشمندی را از جامعه دانشگاهی و شهروندی افتخار افرین را‬ ‫از ملت ما گرفت اما هرگز نخواهد توانست به هدفی فراتر از این‬ ‫دستبیابد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬قطعاًتروریستهابهاهدافخودنخواهندرسید‪.‬دانش‬ ‫هستهای‪-‬دفاعیماترورشدنیوبرگشتپذیرنیست‪.‬مردمماهم‬ ‫نهتنهامتاثرازعملیاتروانیاینترورقرارنگرفتندبلکههوشمندتر‬ ‫ومتحدترنسبتبهمنافعملیودربرابردشمنانواقعیملتماشده‬ ‫اند‪.‬ربیعیگفت‪:‬اینترورنشاندادکهکامالحسابشدهوبابرنامه‬ ‫ریزی قبلی برای دستیابی به چند هدف طراحی و اجرا شد‪ .‬اول؛‬ ‫به هم زدن ارامش روانی جامعه‪ ،‬ناامید کردن مردم از دستیابی به‬ ‫پیروزیدربهعقبراندنفشارحداکثری‪.‬دوم؛ایجادسردرگمی‬ ‫در استراتژی ایران و واداشتن به بازی در زمین دشمن ‪.‬سوم؛ برهم‬ ‫زدن امنیت منطقه و مسدود کردن روزنه های صلح و ارامش‪ .‬و‬ ‫چهارم؛بههمخوردنفضایامنیتجهانیباتوجهبهتغییراتپیش‬ ‫رویی که فرصتی برای احقاق حقوق ملت ایران فراهم می اورد و‬ ‫اینتروریستهاخودرابازندهانمیبینند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تروریست ها به ضعف بنیادی خود اگاهند و می‬ ‫دانندموتورپیشرفتهایعلمیایرانرانمیتوانندمتوقفکنندو‬ ‫در مقابل عزم و اراده ایران و ایفای نقش موثر در صلح‪ ،‬امنیت و‬ ‫جامعهجهانیوبازداشتنایرانازبرخورداریازفناوریصلحامیز‬ ‫هستهای‪،‬اقدامیزبونوحقیرانهسامانهدادند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬تروریست ها با شگرد شیطانی سعی در‬ ‫جبران ضعف خود دارند‪ .‬انها در همراهی با پادوهای رسانه ای‬ ‫خودمیکوشندبابزرگنماییاقدامحقارتامیزشانوالپوشانی‬ ‫نیات سیاسی پلیدشان به ذهن و اراده ما رخنه کنند که البته چنین‬ ‫اجازهپیدانکردهونخواهندکرد‪.‬‬ ‫تمامتالشخودرابکارمیگیریمترورشخصیتهاتکرارنشود‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬برخالفانچهگاهیدررسانههایبیگانهشنیده‬ ‫می شود‪ ،‬در این مورد خاص‪ ،‬سازمانهای جاسوسی و تروریستی‬ ‫به رغم همه ادعاهای زیاد خود‪ ،‬زیر پوشش ما قرار داشتن و محل‬ ‫وقوع و هدف ترور پیش بینی شده بود و با کمی دقت و رعایت‬ ‫پروتکلهایحفاظتیمیتوانستیماینجنایتراناکامبگذاریم‪.‬در‬ ‫همینحال‪،‬دستگاههایامنیتیمثلهمیشه‪،‬برایبهبودهرچهبیشتر‬ ‫رویههایامنیتیواطمینانازعدمتکرارایناتفاقهایناگوارتمام‬ ‫تالشخودرابکارخواهندگرفت‪.‬‬ ‫ربیعیگفت‪:‬دولتازهماننخستینساعتهایانتشاربیانیاتمقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬بر اساس دو رهنمود ایشان‪ ،‬خود را متعهد کرد که‬ ‫دستور کار خود را در این رابطه بر اوالً بسیج تمام قوای خود را‬ ‫برایپیگیریومجازاتعامالنوامراناینجنابتوثانیاًاطمینان‬ ‫از تداوم راه پرفروغ شهید فخری زاده و مجموعه ای بزرگ از‬ ‫دانشمندان ما در صنایع گوناگون با شتابی توقف ناپذیر و اراده ای‬ ‫راسخ تر از قبل‪ ،‬سامان بدهد‪ .‬در راستای این تعهد‪ ،‬این حق برای‬ ‫ملتایرانمحفوظهستکهپاسخیقاطعکهخود‪،‬کیفیت‪،‬ابعاد‪،‬‬ ‫زمانومکانانراتعیینخواهدکردداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اقدامات دولت در حوزه کنترل پاندمی کرونا‬ ‫پرداختویاداورشد‪:‬همچنینپسازاعمالتعطیلیهایگسترده‬ ‫ورعایترضایتبخشمردمامارهانشانمی دهدتعدادبستریها‬ ‫کاهشپیداکردهوروندنزولیدارد‪.‬بااینروندپیشبینیمی شود‬ ‫مرگومیردرایندهکاهشخواهدداشت‪.‬گزارشهاحاکیاست‬ ‫اکثراستانهانسبتبههفتههایقبلوضعبهتریرادارد‪.‬نگرانیاین‬ ‫روزهای ما در استانهای جنوبی است‪ .‬به خاطر زمستان دیررس‬ ‫در این استانها همراه با روشن شدن وسایل گرمایشی و بسته شدن‬ ‫پنجره ها‪،‬جابجاییهواوتهویهمناسببامشکلروبروخواهدشد‪.‬‬ ‫بنابراینبهشهرونداناستانهایجنوبیتوصیهمی کنیمازاجتماعات‬ ‫فامیلیوغیرضروردرمنازلومحلهایسربستهخودداریکنند‪.‬‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬در این مرحله برنامه اصلی برای قطع شیوع تمرکز‬ ‫بر روی قطع حرکت ویروس بوسیله مبتالیان می باشد‪ .‬مجموع‬ ‫مبتالیان حدود ‪ ۳‬درصد جامعه می باشد‪ .‬شناسایی انها را شروع‬ ‫کرده ایم و ردیابی ها برای قطع انتقال و تسری ویروس با شدت‬ ‫ادامهخواهدداشتکنیم‪.‬ازهموطنانمبتالمیخواهیمبامراعات‪،‬‬ ‫عدمتماسوخودقرنطینهکردنبهمسئولیتخوددرقبالدیگران‬ ‫عملکنند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1399‬شماره‪1234‬‬ ‫سیاست‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس‬ ‫اهدافکشوربامذاکرهوتقویت‬ ‫دیپلماسیامکان پذیراست‪/‬دشمن‬ ‫توان و جرات حمله به ما را ندارد‬ ‫یعقوب رضازاده درباره وضعیت برجام‪ ،‬گفت‪:‬توافقاتی‬ ‫که دولت در بحث برجام انجام داده بود تا قبل از خروج‬ ‫رئیس جمهور امریکا‪ ،‬روال خودش را طی می کرد‪ .‬اما‬ ‫بعد از خروج رئیس جمهور امریکا از برجام روند برجام به‬ ‫طریقی دیگری طی شد‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی یاد اور شد‪:‬کشورهای‬ ‫‪ ،۱+۵‬کشورهای اروپایی و دو قدرت چین و روسیه‪ ،‬خروج‬ ‫امریکا از برجام را نقض این توافقنامه دانستند و این رفتار را‬ ‫ناقض قطعنامه برجام عنوان کردند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ارومیه تاکید کرد‪ :‬پس از خروج امریکا‬ ‫از برجام شاهد بودیم که تحریم های بانکی‪ ،‬دارویی‪،‬‬ ‫شرکت های بزرگ‪ ،‬شخصیت های سیاسی ادامه دار شده و‬ ‫ماندند‪ ،‬بنابراین اگر حرفی هم گفته می شود باتوجه به همین‬ ‫روند است‪.‬‬ ‫وی رفع مشکالت فعلی کشور را نیازمند یک عزم و‬ ‫اراده همگانی دانست و اظهار داشت‪ :‬طرح دو فوریتی با‬ ‫عنوان طرح اقدام راهبردی لغو تحریم ها در کمیسیون امنیت‬ ‫ملی به تصویب رسید که براساس ان امریکایی ها و سایر‬ ‫کشورهای اروپایی را مقید می کنیم تا به مفاد برجام عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در طرح اقدام‬ ‫راهبردی لغو تحریم ها سعی داریم به طرف های دیگر برجام‬ ‫بفهمانیم که سطح کشور ما از تصمیم گیری های انان باالتر‬ ‫است و باید به تعهدات خودشان عمل کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ارومیه ادامه داد‪ :‬هنگامی که دو سوم‬ ‫نمایندگان در صحن به طرح اقدام راهبردی لغو تحریم ها‬ ‫رای دادند ان به صورت قانون دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به سازمان انرژی اتمی ابالغ می شود تا بتوانیم اقدامات‬ ‫مقابله ای با لغو تحریم های امریکا داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره این که پیشبرد اهداف از طریق مذاکره و‬ ‫گفت وگو به سهولت پیش می رود اما چرا گروهی خاص‬ ‫راهبرد دیگری را مطرح می کنند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬قطعاً پیشبرد‬ ‫اهداف کشور ما با تقویت دیپلماسی صورت می گیرد‪ .‬ما‬ ‫هیچ وقت خواهان جنگ نبودیم و هیچ گاه در منطقه نیز‬ ‫جنگی به راه نیانداخته ایم‪.‬‬ ‫رضازاده تاکید کرد‪ :‬سیاست های کلی ما را رهبر معظم‬ ‫انقالب نشان دادند و در این زمینه هم باید سیاست های ایشان‬ ‫دنبال شود‪ .‬البته بحث مهمی دیگری هم وجود دارد و ان‬ ‫این است که ما هر چقدر در این قضیه عقب نشینی سیاسی‬ ‫داشته باشیم دشمن جری تر می شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫در الک دفاعی و عقب نشینی فرو رویم‪ ،‬دشمن پیشروی‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین با قاطعیت باید قدم های خودمان را در‬ ‫این قضیه برداریم تا دشمن وادار شود به خواسته های ما‬ ‫عمل کنند‪.‬وی یاداور شد‪ :‬دشمنان ما از تحریم ها گرفته تا‬ ‫دخالت در مسائل بانکی و ارزی و استفاده از نیروهای ضد‬ ‫انقالب در ان سوی مرزها‪ ،‬همواره به دنبال به خطر انداختن‬ ‫امنیت ایران بوده اند اما با مقاومت و اراده مردم‪ ،‬دولت‬ ‫و مجلس مخصوصاً رهنمودهای مقام معظم رهبری قطعاً‬ ‫جرات جنگ افروزی در منطقه را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫رضازاده بیان کرد‪ :‬در هشت سال دفاع مقدس علیرغم‬ ‫اینکه امریکا و شوروی و کشورهای منطقه به عراق در‬ ‫حمله به ایران کمک کردند اما نتوانستند کاری انجام دهند‪.‬‬ ‫امروز نیز ما در خاورمیانه باالترین قدرت دفاعی را داریم‬ ‫و دشمنان توان و جرات حمله به ایران را ندارند چرا که‬ ‫می دادند قطعاً جواب ما محکم تر و کوبنده تر خواهد بود‬ ‫قالیباف در صحن مجلس‪:‬‬ ‫دولتتوجهویژه ایبهمردمخوزستانکند‬ ‫محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر (سه شنبه) مجلس شورای اسالمی با اشاره به تذکر تعدادی از نمایندگان استان خوزستان‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی شهرهای‬ ‫این استان از جمله شادگان‪ ،‬ماهشهر‪ ،‬ابادان و اهواز به دلیل بارندگی های اخیر دچار معضل ابگرفتگی شده اند‪ ،‬از این رو از مسئوالن در دولت می خواهیم که توجه ویژه‬ ‫ای به مردم استان خوزستان و رفع مشکالت انها داشته باشند‪.‬‬ ‫گزارش صدای اصالحات به مناسبت روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بازنگری قانون اساسی خواست مردم است‬ ‫صدای اصالحات ‪*-‬نزدیک به ‪ ۳‬دهه از‬ ‫اخرین اصالح و بازنگری در قانون اساسی‬ ‫می گذرد و با عنایت به شرایط جامعه و لزوم‬ ‫روزامد نمودن قوانین اصالح و بازنگری در‬ ‫قانون اساسی تابع چه شرایط و ضوابطی است؟‬ ‫این سئوالی است که در روز ‪ 12‬اذر‪ ،‬قانون‬ ‫اساسی جمهوری اسالمی باید بررسی نماییم‪.‬‬ ‫بازنگری در قانون اساسی عملی‬ ‫عقالنی‪،‬عرفی‪ ،‬تجربی و اخالقی است‪ .‬یعنی ‬ ‫اگر به تجربه‪،‬اخالق‪،‬علم و حقوق رجوع کنیم‬ ‫ این بازنگری را تایید می کند؛ برای اینکه معنای‬ ‫بازنگری این است که به صورت مستمر کارامدی‬ ‫و توانمندی نهادهای سیاسی خود را مورد ارزیابی‬ ‫قرار دهید و کاستی ها‪ ،‬ناکارامدی و خالهای‬ ‫ان به صورت مستمر جبران شود و در حقیقت‬ ‫قانون اساسی فعلی با مقتضیات‪ ،‬مطالبات و شرایط‬ ‫روز جامعه هم اوا شود‪ .‬فلسفه بازنگری در قانون‬ ‫اساسی روزامد کردن و پوشش برای استمرار‬ ‫بهتر نظام سیاسی در چارچوب خواسته ها و‬ ‫مطالبات روز جامعه است‪ .‬بازنگری قانون اساسی‬ ‫در حقیقت احترام گذاشتن به ارز ش های روز‬ ‫مردم است‪ .‬به همین خاطر است که من معتقدم‬ ‫امروزه حتی در اوج بحرا ن ها نیز الزم می دانیم‬ ‫که قانون اساسی را بازنگری کنیم تا نظام‬ ‫جمهور ی اسالمی با قاطعیت‪ ،‬روشنایی‪ ،‬کارامدی‬ ‫و با قدرت بیشتری طی طریق کند و مشروعیت‬ ‫مردمی نظام بازسازی و ترمیم شود‪ .‬‬ ‫امروزه برای برون رفت از بن بست ها و مبارزه‬ ‫با رویه های ناسودمند‪ ،‬فسادخیز و غیراصولی‬ ‫راهی جز بازنگری وجود ندارد‪.‬‬ ‫معتقدیم ایران با استفاده از سازوکار‬ ‫خردمندانه بازنگری و همه پرسی می تواند‬ ‫تیرگی ها را شسته؛ ناکارامدی را جبران کند‬ ‫و دوباره دل و اعتماد مردم را نسبت به بنیا ن ها‬ ‫متمایل کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر رضایت عمومی مردم نسبت‬ ‫به رویه های موجود در جامعه پایین است‪.‬‬ ‫نهادهای رسمی قطعا به این امار و ارقام دسترسی‬ ‫دارند‪ .‬این وضعیت خطرناک و بحرانی است و‬ ‫هیچ نظام سیاسی در این وضعیت سهل انگاری‬ ‫نمی کند‪ .‬هر نظامی که متوجه این وضعیت شود‬ ‫بالفاصله هوشیارانه و عاقالنه به بازسازی‪ ،‬تجدید‬ ‫قوا و ترمیم خود مبادرت می کند‪ .‬ما دلیلی‬ ‫برای مقاومت در برابر بازسازی اصالح جویانه‪،‬‬ ‫مسالمت امیز و نوگرایانه ساختار قدرت نداریم‪.‬‬ ‫اگر جمهوری اسالمی برای همگی دغدغه‬ ‫است‪ ،‬باید به سازوکارهای کارامدتر کردن ان‬ ‫تن بدهیم‪ .‬اگر کسی نظام حکمرانی را نیک‬ ‫دریافته باشد ان را به راحتی تایید می کند که‬ ‫حکمرانی عملی مبتنی بر مصلحت عمومی است‪.‬‬ ‫درمصلحت عمومی هم تصلب جایی ندارد و باید‬ ‫به راحتی به نوسازی ساختارها و تصلب زدایی‬ ‫از ساختارها و همنوایی با ارز ش های روز جامعه‬ ‫تن بدهیم‪ .‬اگر این امر صورت نگیرد رفته رفته‬ ‫شکاف میان قدرت و مردم گسترد ه تر می شود و‬ ‫این شکاف اینده خوبی را نوید نمی دهد‪ .‬ازاین‬ ‫رو بازنگری راهکار عاقالنه ای برای مشکالت‬ ‫کشور‪ ،‬ناکارامد ی ها و مهم تر از هر چیز‬ ‫عاقالنه ترین کار برای بحران مشروعیت و اعتبار‬ ‫است‪.‬‬ ‫روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫دریادارخانزادی‪:‬‬ ‫دشمن از نرسیدن به هدف خود در‬ ‫توقف اقتصاد ایران عصبانی است‬ ‫رییس جمهور گفت‪ :‬تحریم های‬ ‫دشمن اگرچه بدون اسیب و اخالل در‬ ‫اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم‬ ‫نبوده اما دشمن به هدف اصلی ترسیم‬ ‫شده برای تحریم و جنگ اقتصادی که‬ ‫فروپاشی اقتصاد ایران بوده دست نیافت‬ ‫و با قدرت می توانیم اذعان کنیم که اثار‬ ‫تحریم ها خنثی شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسن‬ ‫روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید‬ ‫بر اینکه این موفقیت بزرگ در سایه‬ ‫مقاومت و ایستادگی ملت ایران و‬ ‫سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده بدست‬ ‫امد‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬از جمله اهداف مهم‬ ‫دشمن در این جنگ اقتصادی بر هم زدن‬ ‫ارامش جامعه و امنیت خاطر مردم بوده‬ ‫اما دولت با همه سختی ها‪ ،‬تمامی تالش‬ ‫خود را به کار گرفته تا مانع نا امنی روانی‬ ‫و جلوگیری از بی ثباتی فضای اقتصادی‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫رییس جمهور گفت‪ :‬انها که در‬ ‫طول دو و نیم سال اجرای سیاست ضد‬ ‫ایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف‬ ‫متوقف کردن اقتصاد ایران برسند امروز‬ ‫از ارامش و روند بهبود در اقتصاد ایران‬ ‫عصبانی اند و می خواهند در این چند هفته‬ ‫امواج منفی به اقتصاد بفرستند‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬مردم اطمینان‬ ‫دارند که مقاومت اقتصادی نتیجه داده‬ ‫و تحریم کنندگان ناچارند از راه خود‬ ‫برگردند به همین جهت پیش بینی ها نسبت‬ ‫به اینده مثبت شده و رفتارهای اقتصادی‬ ‫در بازارهای مختلف همین را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رییس جمهور ایجاد نگرانی نسبت به‬ ‫اینده کشور و برهم زدن ارامش روانی‬ ‫مردم دقیقا بازی در میدان دشمن خواند‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬اگر چه این سختی ها و‬ ‫مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای‬ ‫دولت ناهموارتر می کرد اما نسبتا توانسته‬ ‫این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر‬ ‫همه می بایست مراقب اقدامات و اظهارات‬ ‫خود باشند که ارامش فضای اقتصادی‬ ‫کشور و امنیت خاطر مردم مورد خدشه‬ ‫قرار نگیرد‪.‬‬ ‫در این جلسه مباحث مربوط به نهایی‬ ‫کردن قانون بودجه مطرح شد و رییس‬ ‫جمهور با اشاره به محورهای اصلی بودجه‬ ‫سال اینده کشور گفت‪ :‬الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ،1400‬راه را برای تحرک کشور در مسیر‬ ‫پیشرفت و توسعه زیرساخت ها باز می کند‪.‬‬ ‫روحانی اظهارداشت‪ :‬حفظ و‬ ‫تقویت روند توسعه کشور و همزمان‬ ‫تمامتجهیزاتنیروی‬ ‫دریاییتولیدداخلاست‬ ‫حمایت از قشرهای ضعیف مبنای اصلی‬ ‫تدوین بودجه در سال اینده بوده و با‬ ‫تالش های صورت گرفته در سال جاری و‬ ‫ریل گذاری های انجام شده می توانیم افق‬ ‫پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم‬ ‫را روشن تر و رو به بهبود ترسیم کنیم‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬امیدواریم با برطرف‬ ‫شدن برخی تنگناها‪ ،‬مسیر توسعه کشور‬ ‫در سال اینده اهنگ پرشتاب تری به‬ ‫خود گیرد‪.‬‬ ‫روحانی متکی نبودن به نفت در‬ ‫بودجه جاری سال اینده را از دیگر‬ ‫متغیرهای مثبت این بودجه برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬دولت با محاسبات دقیق و با توجه‬ ‫به تجارب بدست امده در فرایند مقابله با‬ ‫تحریم های سخت اقتصادی تحمیل شده‬ ‫به کشور‪ ،‬برنامه ریزی های الزم را انجام‬ ‫داده که این امر دستاورد بزرگی است‪.‬‬ ‫ا از روابط عمومی ارتش‪ ،‬دریادار حسین خانزادی در‬ ‫ایینرونمایینمایشگاهدستاوردهایتحقیقاتیوصنعتینیروی‬ ‫دریایی ارتش که عصر سه شنبه در ستاد این نیرو برگزار شد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حرکت جهادی از سال ‪ ۱۳۶۲‬با فرمان مقام معظم‬ ‫رهبری در مجموعه نیروهای مسلح اغاز شد و از ان روز‬ ‫تاکنون حرکت بالنده ای برای رفع گلوگاه ها و دستاوردهای‬ ‫دفاعی شاهدیم که پیشرفت های زیادی اتفاق افتاده است‪.‬فرمانده‬ ‫نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش در حوزه‬ ‫جهاد خودکفایی پیشگام بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬نیروی دریایی‬ ‫در تمامی عرصه ها حرکت جهادی را اغاز کرده و اوج این‬ ‫بالندگی را در سال ‪ ۸۸‬با حضور مقام معظم رهبری و الحاق‬ ‫ناوشکن جماران تجربه کردیم‪.‬دریادار خانزادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مجموعه جهاد خودکفایی نیروی دریایی از سال ‪ ۶۲‬تاکنون‬ ‫به طور پیوسته نمونه های مختلفی از محصوالت جهادی برای‬ ‫رفع گلوگاههای فناورانه و امادگی رزمی و توسعه تجهیزات‬ ‫و فناوری هایی که نیروی دریایی انجام داده است‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫نیروی دریایی در مسیر انقالب مجاهدت خاموشی را اغاز کرده‬ ‫و در عرصه های رزم زمین و هوا نگاه جدی محققین و تجربه‬ ‫انها حرکت روبه رشدی داشته و گامهای خوبی برداشته ایم‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه عرصه فناوری‬ ‫نیروی دریایی از پیچیدگی طراحی و ساخت بیشتری نسبت‬ ‫به سایر عرصه ها برخوردار است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬دریا عرصه‬ ‫دشواری است‪ ،‬امروز با رهنمودها و تدابیر فرماندهی معظم کل‬ ‫قوا و فرامین ایشان نگاه ملی به این عرصه رشد و توسعه داشته‬ ‫و پشتیبانی های گسترده ای از مجموعه جهادی نیروهای مسلح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مجلسی هابهبازییکطرفهدشمنانپایاندادند‬ ‫تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ‪ /‬تکلیف سازمان انرژی اتمی به‬ ‫افزایش‪ ۵۰۰‬کیلوگرمی ماهانه اورانیوم غنی سازی شده‪ /‬مهلت‪ ۵‬ماهه برای بهره برداری از‬ ‫کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان‪ /‬الزام سازمان انرژی اتمی به طراحی راکتور جدید اب‬ ‫سنگین‪ ۴۰‬مگاواتیو‪...‬ازجملهمهمتریناخبارامروز(سهشنبه)یازدهماذرماه‪ ۱۳۹۹‬مجلس‬ ‫هستندکهمی توانیدمشروحانرادرلینک هایزیربخوانید‪.‬‬ ‫‪ ،‬جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی طرح اقدام‬ ‫راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران در دستور کار نمایندگان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در این جلسه نمایندگان به بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت‬ ‫از منافع ملت ایران پرداختند و کلیات این طرح با‪ ۲۵۱‬رای به تصویب رسید‪.‬‬ ‫تخریبامنیتوشهادتدانشمندانبدونهزینهباقینخواهدماند‬ ‫ابوالفضلعموییضمنقرائتگزارشکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس‬ ‫درباره ی این طرح با تاکید بر این که تحریم علیه ایران رفتاری بی هزینه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬باید به‬ ‫نحوی اقدام شود که تخریب امنیت مردم و به شهادت رساندن دانشمندان ما و یک مقام سیاسی‬ ‫کشوررفتاربدونهزینهتلقینشود‪.‬‬ ‫عدم اجرای پروتکل الحاقی باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته ای‬ ‫ایرانمی شود‬ ‫بهروزکمالوندی‪،‬سخنگویسازمانانرژیاتمیهمباحضوردرمجلسبابیاناینکه‬ ‫اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند برنامه غنی سازی ایجاد نمی کند‪ ،‬در عین حال‬ ‫تاکید کرد که عدم اجرای پروتکل الحاقی باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته ای ایران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مجلس حق دخالت و تصمیم گیری در هر موضوعی را دارد‬ ‫غالمرضا نوری در جریان بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت‬ ‫از منافع ملت ایران با استناد به اصول‪ ۱۱۰،۷۵‬و‪ ۱۷۶‬قانون اساسی در اخطاری گفت‪ :‬طبق اصل‬ ‫‪ ۱۷۶‬به منظور تامین منافع ملی و پاسداری انقالب اسالمی و تمامیت ارضی‪ ،‬شورای عالی امنیت‬ ‫ملی با وظایفی تشکیل شده است اما ما امروز در قالب این طرح هیچ محلی برای شورای عالی‬ ‫امنیتملینگذاشته ایمحالاین کهاینطرحیکتصمیمبرایموضوعاتفنیواقتصادی‬ ‫نیستوتصمیمیملیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫رییس مجلس در پاسخ به این اخطار اظهار کرد‪ :‬این اخطار را طبق اصل‪ ۱۷۶‬وارد‬ ‫نمی دانم چون ما در مجلس شورای اسالمی اختیار داریم و حق و وظیفه مجلس است که در هر‬ ‫ِ‬ ‫مجلس در راس امور می باشد‬ ‫موضوعی در کشور دخالت کرده و تصمیم گیری کند‪ ،‬این ذات‬ ‫البته مهم این بوده که این طرح مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد‪.‬‬ ‫الیحه بودجه‪ ۱۴۰۰‬فردا تقدیم مجلس می شود‬ ‫محمدباقرقالیبافهمچنیندرپاسخبهتذکراحسانخاندوزیمبنیبرضرورتتصویب‬ ‫این طرح با رای کامل و اجماع نمایندگان و انصراف نمایندگان از پیشنهادات خود‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫باید در هیات رییسه ایین نامه را رعایت کنیم‪ ،‬اکنون‪ ۱۳۰‬پیشنهاد مطرح شده که بررسی ان‬ ‫زمان بر است‪ ،‬ان هم با توجه به این که ما فردا بودجه را داریم و به همین دلیل فرصتی برای تعیین‬ ‫تکلیف این طرح باقی نمی ماند و نمی توانیم چند روز رسیدگی به این طرح را ادامه دهیم‪ .‬نتیجه‬ ‫ان می شود که این طرح به کمیسیون باز می گردد‪.‬‬ ‫مجلسنمی خواهددرحاشیهباشد‬ ‫علیرضا سلیمی هم با استناد به اصول‪ ۵۸، ۳‬و‪ ۶۷‬قانون اساسی در اخطاری با تاکید بر این‬ ‫کهمجلسنمی خواهددرحاشیهباشد‪،‬گفت‪:‬مجلسشورایاسالمیمی خواهدبههویتخود‬ ‫برگردد و اجازه ندهد دیگران در بیرون و در پشت اتاق های دربسته برای مجلس تصمیم گیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دشمنان بدانند بازی یک طرفه تمام شده است‬ ‫بعد از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ‪ ،‬رییس مجلس گفت که‬ ‫تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران حاوی این‬ ‫پیغام بود که بازی یک طرفه به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو‬ ‫تحریم ها‬ ‫کلیاتاینطرحدرحالیتصویبشدکهمخالفانمعتقدبهاقدامقاطعانه تردرمقابلدشمن‬ ‫بوده و ان را پاسخی محکم به دشمن نمی دانستند و مخالفان هم تاکید داشتند که باید با اجرای‬ ‫این طرح منافع ملت ایران را تامین کرد‪.‬‬ ‫تقاضای نادران برای تصمیم گیری به موقع در خصوص طرح اقدام‬ ‫راهبردیبرایلغوتحریم ها‬ ‫در جریان این جلسه و قبل از ورود به جزییات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها‬ ‫الیاس نادران در تذکری خواستار اتخاذ تصمیم به موقع در خصوص این طرح شد و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به این که اکثر پیشنهادات نمایندگان متمرکز به ماده‪ ۶‬و‪ ۹‬این طرح می باشد تقاضا داریم تا‬ ‫رای استمزاجی گرفته شود و ما وارد بحث و بررسی پیشنهادات در ماده‪ ۶‬و‪ ۹‬شویم تا ان شاء اهلل‬ ‫هرچه زودتر تصمیم گیری نهایی در خصوص این طرح در مجلس شورای اسالمی صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫تکلیف سازمان انرژی اتمی به افزایش‪ ۵۰۰‬کیلوگرمی ماهانه اورانیوم غنی‬ ‫سازی شده‬ ‫در ادامه نمایندگان تصویب کردند که «در اجرای بند‪ ۳‬قانون اقدام متناسب و متقابل دولت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران مصوب‪ ۱۳۹۴‬و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‬ ‫سازی‪ ،‬سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بالفاصله پس از تصویب این قانون‪ ،‬ظرفیت غنی‬ ‫سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح امیز‬ ‫کشور را به میزان ماهانه حداقل‪ ۵۰۰‬کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد‬ ‫غنی شده در کشور اقدام نماید‪.‬‬ ‫مهلت ‪ ۵‬ماهه برای بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در‬ ‫اصفهان‬ ‫همچنیننمایندگاندرمصوبه ایدیگربرایبهرهبرداریازکارخانهتولیداورانیومفلزی‬ ‫دراصفهانمهلت‪ ۵‬ماههتعیینکردند‪.‬‬ ‫سازمان انرژی اتمی مکلف به تولید اورانیوم با غنای ‪ ۲۰‬درصد شد‬ ‫براساس ماده دیگر مصوب‪ ،‬سازمان انرژی اتمی مکلف به تولید اورانیوم با غنای‪ ۲۰‬درصد‬ ‫و ذخیره ساالنه حداقل‪ ۱۲۰‬کیلوگرم ان در داخل کشور شد‪.‬‬ ‫الزام سازمان انرژی اتمی به طراحی راکتور جدید اب سنگین ‪۴۰‬‬ ‫مگاواتی‬ ‫نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات این طرح‪ ،‬ماده دیگر را به تصویب رساندند و سازمان‬ ‫انرژی اتمی را ملزم به طراحی راکتور جدید اب سنگین‪ ۴۰‬مگاواتی با هدف تولید رادیو‬ ‫ایزوتوپهاکردند‪.‬‬ ‫مخالفت مجلس با الزام دولت به خروج بالفاصله از پروتکل الحاقی‬ ‫همچنین در بررسی ماده دیگری از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها‪ ،‬پیشنهاد وحید‬ ‫جاللزادهعضوکمیسیونامنیتملیمجلسبهمنظورالزامدولتبهتوقفاجرایداوطلبانه‬ ‫پروتکل الحاقی منع گسترش سالح هسته ای بالفاصله پس از تصویب این قانون را بررسی شد‬ ‫کهدرنهایتنمایندگانباانمخالفتکردند‪.‬‬ ‫موافقت مجلس با اعطای فرصت یک ماهه به دولت به منظور توقف‬ ‫اجرایپروتکلالحاقی‬ ‫درنهایتپیشنهادعلیرضازاکانیبههمراهگروهدیگریازنمایندگانرابهمنظوراعطای‬ ‫فرصت یک ماهه به دولت در جهت توقف اجرای پروتکل الحاقی بررسی شد که نمایندگان‬ ‫باانموافقتکردند ‪.‬علیکریمیفیروزجایی‪،‬عضوهیئترئیسهمجلستذکراتکتبی‬ ‫نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور در جلسه نوبت صبح امروز را قرائت کرد‪.‬‬ ‫مهلت یک ماهه مجلس به کشورهای‪۱+۴‬جهت اجرای کامل تعهدات‬ ‫برجامی‬ ‫در ادامه جلسه علنی امروز در نوبت عصر‪ ،‬نمایندگان دولت را ملزم کردند در صورت‬ ‫عدم اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی طرف های معاهده هسته ای‪ ،‬ظرف یک ماه اجرای‬ ‫پروتکلالحاقیرامتوقفکند‪.‬‬ ‫دولت به کار اجرایی خود بپردازد‬ ‫در جریان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها حجت االسالم علیرضا سلیمی‬ ‫در تذکری با تاکید بر اینکه دولت باید به مصوبات مجلس احترام گذاشته و به وظایف اجرایی‬ ‫خود بپردازد‪ ،‬گفت‪ :‬گویا بعضی از افراد در دولت در جای شورای نگهبان نشسته اند‪ .‬دولت و‬ ‫سخنگوی ان حق ندارد مصوبات مجلس شورای اسالمی را زیر سوال ببرند‪ ،‬گویا اقای ربیعی‬ ‫علم غیب دارد که می گوید طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها خالف قانون است‪ .‬این‬ ‫رفتارتوهینبهشانمجلساست‪.‬‬ ‫انتقاد احمدی بیغش از موضع دولت در خصوص طرح اقدام راهبردی‬ ‫برایلغوتحریم ها‬ ‫در همین رابطه محمود احمدی بیغش در اخطاری با استناد به اصل‪ ۱۸۶‬ایین نامه داخلی‬ ‫مجلستاکید کرد که دولت حق ندارد مصوبات مجلس شورای اسالمی را زیرسوال برده و به‬ ‫رای مردم بی توجه باشد‪.‬‬ ‫رییس و هیات رییسه باید از حقوق و شان نمایندگان دفاع کنند‬ ‫وحید جالل زاده هم در تذکری در واکنش به اظهارات ربیعی گفت‪ :‬سخنگوی دولت‬ ‫به مصوبه مجلس واکنش نشان می دهد و برای ما خط و نشان می کشد‪ .‬رییس و هیات رییسه‬ ‫مجلس شورای اسالمی باید از حقوق و شان نمایندگان دفاع کنند‪.‬‬ ‫هیات رییسه باید از اقتدار و جایگاه مجلس دفاع کند‬ ‫همچنینعلیباباییباتاکیدبراینکههیاترییسهبایدازاقتداروجایگاهمجلسدفاعکند‪،‬‬ ‫گفت‪:‬درشرایطیکههنوزمصوباتمجلسشورایاسالمیبهپایاننرسیدهسخنگویدولت‬ ‫شان و جایگاه مجلس را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫تکلیف دولت برای ارائه گزارش به مجلس در صورت عدم اجرای‬ ‫تعهدات‪۱+۴‬‬ ‫نمایندگان در مصوبه ای دیگر در ارتباط با این طرح مقرر کردند که در صورت عدم‬ ‫اجرای تعهدات و رفع کامل تحریم ها از سوی کشورهای‪ ۱+۴‬دولت باید گزارش دقیقی را به‬ ‫مجلسشورایاسالمیارائهکند‪.‬‬ ‫تعیین مجازات برای عدم اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو‬ ‫تحریم ها»‬ ‫مجلسهمچنیندرمصوبه ایبرایمستنکفینازاجرایمصوبه«اقدامراهبردیبرایلغو‬ ‫تحریم هاوصیانتازحقوقملتایران»مجازاتتعیینکردند‪.‬‬ ‫بازفراوری سوخت راکتور سنگین در مصوبه مجلس دیده نشده است‬ ‫در ادامه ابراهیم رضایی با اشاره به اهمیت موضوع بازفراوری سوخت مصرف شده‪ ،‬گفت‬ ‫که موضوع استفاده از بازفراوری سوخت راکتور اب سنگین با غنای طبیعی در طرح اقدام‬ ‫راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫مجلس به جاده یک طرفه برجام پایان داد‬ ‫محمدباقرقالیبافبعدازتصویبجزئیاتطرحاقدامراهبردیبرایلغوتحریمهانیزبا‬ ‫تاکید بر اینکه مجلس با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها جاده یک طرفه در‬ ‫برجام در مقابل غربی ها را پایان داد‪ ،‬گفت‪ :‬البته فرصت برای غربی ها جهت عمل به تعهداتشان‬ ‫در برجام وجود دارد که در ان صورت موضوع طبق ماده ای از این طرح قابل مذاکره خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫ادامه همکاری فردوسی پور با تلویزیون‬ ‫فصلجدیدفوتبال‪120‬رویانتنمی رود‬ ‫برنامه فوتبال‪ ۱۲۰‬با ایجاد تغییراتی به زودی به روی انتن شبکه ورزش سیما می رود‪ .‬برنامه فوتبال‪ ،۱۲۰‬به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور با تغییراتی در دکور و افزودن‬ ‫ایتم هایی به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می شود‪ .‬این برنامه‪ ،‬هم اکنون در حال گذراندن مراحل تولید‪ ،‬طراحی دکور و ایتم های خود است و به زودی به کنداکتور‬ ‫شبکه ورزش اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1399‬شماره‪1234‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫هنرمندانیکه‬ ‫دست فروشیمی کنند!‬ ‫‪/‬دغدغه هنرمندان صنایع دستی‪/‬‬ ‫یک هنرمند باسابقه در عرصه صنایع دستی با اشاره به وضعیت‬ ‫هنرمندان صنایع دستی در روزگار کرونا‪ ،‬اظهار کرد که متاسفانه به‬ ‫دلیل شرایط سخت فروش محصوالت صنایع دستی در ایران و با در‬ ‫نظر گرفتن این نکته که فروش این محصوالت تنها راه درامد برخی‬ ‫از فعاالن این حوزه است‪ ،‬عده ای از هنرمندان هم اکنون در خیابان‬ ‫ها و مترو دست فروشی می کنند‪.‬‬ ‫سمیرا پورشریفیان‪ ،‬هنرمند صنایع دستی که نزدیک به ‪ ۲۰‬سال‬ ‫است در رشته گلیم و گبه فعالیت دارد‪ ،‬در گفت وگویی با ایسنا‬ ‫درباره وضعیت این روزهای هنرمندان صنایع دستی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به طور کلی صنایع دستی حتی پیش از شیوع ویروس کرونا نیز‬ ‫مشکالت خاص خودش را دست داشت‪ ،‬اما در ایام کرونا وضعیت‬ ‫هنرمندان و صنعتگران سخت تر هم شده است‪.‬‬ ‫او یکی از اصلی ترین مشکالت هنرمندان صنایع دستی را‬ ‫در روزگار کرونا‪ ،‬فروش محصوالت عنوان و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سازملیایران«عود»استنه«تار»‬ ‫شاهطمهاسبموسیقیایرانرانابودکرد‬ ‫یکی از اتفاقات خوب و مهمی که منجر به ارتقای سطح کیفی موسیقی‬ ‫ایرانی می شود تالیف و نشر اثار پژوهش محوری است که گاه می توانند به‬ ‫عنوان منبع مورد استفاده قرار گیرند‪ .‬نباید فراموش کرد که برخی از بخش های‬ ‫موسیقی مقامی و دستگاهی ایران با وجود گذشت سده ها و قرن ها همچنان از‬ ‫کمبود منابع رنج می برند و این اتفاق باعث شده گاه مدرسان موسیقی سالئق‬ ‫شخصی را مبنای اموزش هنرجویان قرار دهند‪ .‬از سویی می توان گفت‬ ‫موسیقی در ایران نسبت به دیگر هنرها ابهامات و مجهوالت بیشتری دارد و‬ ‫دلیلبخشیازاینکاستی هاتعدادکمپژوهشگرانیاستکهدرزمینهموسیقی‬ ‫ایرانیفعالیتمی کنند‪.‬بانگاهیاماریدرخواهیمیافتکهنوجوانانوجوانان‬ ‫امروزی‪ ،‬بنا به دالیل بسیار که تنوع و زرق و برق موسیقی های وارداتی و‬ ‫سهل الوصولبودندریافتاطالعاتبهواسطهاینترنتبخشیازان هاست‪،‬‬ ‫تمایلیبهفعالیت هایپژوهشوتحقیقاتیندارندواگرهمچنینباشدازان ها‬ ‫حمایتینمی شود‪.‬‬ ‫مازیار محمدی (اهنگساز و نوازنده سه تار و عود) یکی از افرادی ست که‬ ‫عالوه بر فعالیت های تولیدی و اجرایی‪ ،‬دغدغه پژوهش دارد و به تازگی کتاب‬ ‫«هفتگاهموسیقیایران؛بازجستیدرمبانینظری»راتوسطانتشارات«شوال»‬ ‫منتشرکردهاست‪.‬‬ ‫محمدیباانتشارایناثرمکتوبتالشکردهبهجنبه هایمبهمموسیقی‬ ‫ایرانی چون پدید امدن «دستگاه ها» و اهمیت گام فراموش شده و کمتر مورد‬ ‫توجه «راست» بپردازد‪ .‬او در گفتگو با ایلنا از جزییات کتابش گفت و درباره‬ ‫مقوالت مهم ان توضیح داد‪.‬‬ ‫دربارهچگونگینگارشکتاب«هفتگاهموسیقیایران؛بازجستیدرمبانی‬ ‫نظری» توضیح دید‪ .‬تحقیق و پژوهش اثر چقدر زمان برد؟‬ ‫نگارش و تالیف این کتاب حدود چهارسال زمان برده و حال با اینکه‬ ‫چاپ شده‪ ،‬اما بازهم مشغول تکمیل ان هستم؛ زیرا پس از نشر‪ ،‬انتقادها و‬ ‫پیشنهاداتیمطرحبودهکهبهتکمیلایناثرکمکمی کند‪.‬طبیعتاپیشاز‬ ‫نگارش و چاپ منابع و مکتوبات بسیاری را بررسی کرده ام اما واقعیت این است‬ ‫کهفعالیت هایپژوهشیانتهاییندارد‪،‬بههمیندلیلچاپکتاببهمعنایپایان‬ ‫ان نیست و این پروژه برایم به اتمام نرسیده است‪ .‬البته من سال ها در عرصه‬ ‫موسیقی فعالیت کرده ام و پیش از ساز عود یا بربت‪ ،‬سه تار می نواختم‪ .‬پس‬ ‫از انکه به سراغ ساز عود رفتم و به فراگیری ان پرداختم‪ ،‬با موسیقی ترکیه و‬ ‫موسیقی عربی اشنا شدم‪ .‬طی این روند به وجوه و مقوالت مشترکی رسیدم‬ ‫که برایم سوال برانگیز بود‪ .‬این سواالت ایجاد شد که این وجوه مشترک از‬ ‫کجا امده اند و چرا به هم شبیه هستند؟ به طور مثال موسیقی ترک ها و عرب ها‬ ‫مقوالتی دارد که در موسیقی ایران نیستند‪ ،‬اما اسامی شان فارسی است! این‬ ‫مورد و مواردی از این دست مرا کنجکاو کرد که به اصل ماجرا پی ببرم‪ .‬در‬ ‫ادامه به پژوهش و بررسی موسیقی عرب و ترک پرداختم‪ .‬البته تحقیقاتم در‬ ‫زمینهموسیقیعرببیشتربودهاست‪.‬هرچهبیشترپیشمی رفتمبااسامیفارسی‬ ‫بیشتری مواجه می شدم‪ .‬برای پی بردن به موضوع‪ ،‬اثار و مکتوبات قدیمی را‬ ‫مطالعهوبررسیکردم‪.‬کم کممتوجهشدمبسیاریمقام هادرموسیقیایرانی‬ ‫به دالیل گوناگون از بین رفته اند‪ ،‬اما همچنان در موسیقی عرب ها وجود دارند‪.‬‬ ‫به هرحال ایران سرزمینی بود که در طول تاریخ مورد هجوم و حمالت متعدد‬ ‫بوده است‪.‬درچنددوره تاریخی کتابسوزی های وحشتناکی داشته ایم وخب‬ ‫عرب هاباچنینمشکالتیمواجهنبوده اند‪.‬عرب هادرطولتاریخموسیقی‬ ‫ایرانی را به نوعی از ان خود کرده اند و ان را با لهجه و زبان خود امیخته اند تا‬ ‫جایی که ان موسیقی لحن عربی به خود گرفته است‪ .‬این را هم باید در نظر‬ ‫داشته باشیم که موسیقی عربی نیز بسیار کهن است و قدمت بسیار دارد و به‬ ‫موسیقی صدراسالم و پس از اسالم در ایران بسیار نزدیک است‪.‬‬ ‫روندیکهمی گوییدمنحصرادرزمینهموسیقیدستگاهیایرانوساز‬ ‫عود رخ داده است؟‬ ‫توضیحاتی که دادم درباره موسیقی مقامی ایران است که پیش از موسیقی‬ ‫دستگاهی وجود داشته است‪ .‬موسیقی دستگاهی شرح دیگری دارد‪ .‬در زمان‬ ‫صفی الدینارموی(یکیازادیبانوموسیقی دانانایرانیقرنهفتمهجری)‬ ‫به موسیقی مقامی‪ ،‬موسیقی ادواری می گفته اند و استفاده از این عنوان تا دوره‬ ‫عبدالقادر مراغه ای مرسوم بوده است‪ .‬پیش از این مقاطع‪ ،‬اگر به دوران قبل از‬ ‫اسالمبازگردیمموسیقی«پردگانی»داشته ایم‪.‬کاریکهصفیالدینارموی‬ ‫می کند‪،‬ایناستکهپرده هاییکهتکثربسیارداشته اندونظراتمختلفیدرباره‬ ‫ان هاوجودداشتهراتعدیلمی کند‪.‬بنابههمیندلیلمی توانگفتصفی الدین‬ ‫ارموی اولین کسی است که از تعدیل فواصل موسیقی صحبت می کند و به ان‬ ‫می پردازد‪،‬نهسباستینباخ‪.‬‬ ‫حین نگارش کتاب‪ ،‬انچه که بیش از هر چیز برایتان اهمیت داشت‪،‬‬ ‫چه بود؟‬ ‫مندرکتاب«هفتگاهموسیقیایران»تئوریموسیقیدستگاهیرابازبانی‬ ‫ساده توضیح داده ام‪ .‬این اتفاق باعث می شود اموزش برای هنرجوی موسیقی‬ ‫ایرانی که تازه شروع به اموختن کرده‪ ،‬سهل و راحت شود‪ .‬گاه پیش می اید‬ ‫که مثال به هنرجو می گویند شما باید هفت سال ردیف کار کنی! طبیعی است‬ ‫که هنرجو با شنیدن چنین جمله ای بترسد و دچار دلزدگی شود‪ .‬یکی از اهدافم‬ ‫در نگارش کتاب‪ ،‬ساده سازی مبانی موسیقی ایرانی است‪ ،‬و ان مبانی و مقوالت‬ ‫واقعا ساده هستند‪ .‬در موسیقی ایرانی عمل از نظر دور شده و همین اتفاق ان‬ ‫را پیچیده کرده است‪ .‬اتفاق مرسوم این است که برخی استادان و مدرسان‪،‬‬ ‫اموزشموسیقیایرانیرابادستگاه هایمختلفشروعمی کنند؛برخیبا‬ ‫«ماهور»‪ ،‬دیگری با «شور» و یکی دیگر با «چهارگاه»‪ .‬این رفتارها و شیوه ها دلیل‬ ‫علمی ندارد و صرفا سالیق شخصی هستند! به نظرم این ضعف است‪ .‬یا اینکه‬ ‫برخی مقام ها در طول تاریخ از موسیقی ما حذف شده اند‪ ،‬مانند مقام «راست» که‬ ‫در کتابم به ان پرداخته ام‪.‬‬ ‫یعنی می گویید مقام «راست» از موسیقی ما حذف شده؟ اصوال مقام‬ ‫راستچهاهمیتیوجزییاتشچیست؟‬ ‫حین تحقیقاتم می دیدم که در منابع و اثار گذشته از مقام «راست» نام‬ ‫برده اند و بسیار هم اهمیت داشته است‪ .‬حال نیز مقام «راست» در موسیقی ما‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما به دلیل تحریفات صورت گرفته کمتر مورد توجه بوده است‪.‬‬ ‫دستگاه«راستپنجگاه»همان«راست»قدیماست‪،‬امابهاشتباهتصورمی کنند‬ ‫پرده های «ماهور» همان «راست» استدر صورتیکه اینگونه نیست و پرده های‬ ‫«راست» ان چیزی است که عرب ها می زنند‪ .‬اتفاقا در کتابم پیشنهاد داده ام که‬ ‫دستگاه«راستپنجگاه»رادقیقابایدهمانگونهکهعرب هامی زنند‪،‬بنوازیم‪،‬نه‬ ‫ان چیزی که شبیه «ماهور» است‪ .‬همه این مسائل دالیل علمی دارند و سلیقه ای‬ ‫نیستند؛زیراموسیقیمابهطورکلیمبنایعلمیداشتهاست‪.‬سوالدیگریکه‬ ‫برایم ایجاد شده بود وجود گوشه هایی چون «پنجگاه» و «دوگاه» بود که ذهنم را‬ ‫مشغولکردهبودند؛اینکهاین هاچههستندوچراگوشه انددرحالیکه«سهگاه»‬ ‫و «چهارگاه» دستگاه هستند! مگر این مقوالت چه تفاوت هایی با هم دارند؟ طبق‬ ‫این کنجکاوی ها پیش رفتم و متوجه شدم که موسیقی ایران بر پایه گام «راست»‬ ‫بنا شده که گامی فراموش شده است‪ .‬این روند از «یک گاه» که همان «راست»‬ ‫است‪ ،‬شروع می شود و با «دوگاه»‪« ،‬سه گاه»‪« ،‬چهارگاه»‪« ،‬پنجگاه»‪« ،‬شش‬ ‫گاه» و حتی «هفت گاه» ادامه می یابد‪ .‬من در کتابم این مباحث را به زبان ساده‬ ‫توضیح داده ام و به طور کامل ثابت کرده ام که پایه و اساس اغلب دستگاه ها‬ ‫همینگاه هایهستندکهفراموششده اند‪.‬جالباینکهعرب هانیزاینگاه هارا‬ ‫دارند و شاید واقعا معنی ان را ندانند‪ ،‬زیرا این مقوالت وارد موسیقی شان شده‪،‬‬ ‫اما برای ما فارس زبانان ملموس قابل درک هستند‪« .‬دو گاه» یعنی چه؟ یعنی گاه‬ ‫دوم یا درجه دوم از مقام «راست»‪.‬‬ ‫یکیدیگر ازدالیلشما برای نگارش کتاب «هفتگاه موسیقی ایران»‬ ‫پرداختن به مقوالت مبهمی است که در موسیقی ایرانی وجود داشته و دارد‪.‬‬ ‫دربارهاینابهاماتتوضیحدهید‪.‬‬ ‫ابهاماتی که در موسیقی ما وجود دارند دارای پیشینه بسیارند و مربوط به‬ ‫گذشته هایدورهستند‪.‬می توانگفتسرمنشاءاینابهاماتدورانحکومت‬ ‫مغول هاست‪ .‬طی ان دوران کتاب سوزی های بسیاری صورت گرفته و ادبیان‬ ‫وهنرمندانودانشمندانبسیاریدرانمقطعکشتهشده اند‪.‬صفویاننیزباتوجه‬ ‫بهعملکردشاناسیب هایبسیاریبهموسیقیزده اند‪.‬شاهطهماسبصفوی‬ ‫کسی بود که موسیقی ایران را واقعا نابود کرد‪ .‬در دوران صفویه‪ ،‬چهل سال‬ ‫حکومت و کشتار باعث شد بسیاری از ادیبان و هنرمندان فرار کنند یا بمیرند یا‬ ‫از ترس جانشان دست از موسیقی بکشند‪ .‬مسلما در ان مقطع رسانه ای نبوده و‬ ‫ابزار و ادواتی وجود نداشته تا فعاالن و هنرمندان اثارشان را ضبط و ثبت کنند‪.‬‬ ‫موسیقی دان ها هم داشته هایشان را در سینه و ذهن خودش نگاه می داشته اند و‬ ‫اگر بالیی سرشان می امده یا می مردند‪ ،‬ان اطالعات و مقام ها همراه ان ها از‬ ‫بین می رفته است‪ .‬در نهایت باید گفت کمبودهای موسیقی امروز ما دالیل و‬ ‫پیشینه ایچندصدسالهدارد‪.‬‬ ‫فعالیت فعاالن و تئوریسین ها از چه مقطعی اغاز شده و به داد موسیقی‬ ‫ایرانیرسیدهاست؟‬ ‫این اتفاق از اقای علینقی وزیری شروع شد‪ .‬اقای وزیری می گفتند‬ ‫موسیقی دستگاهی ایران پایه و اساس علمی ندارد و ما باید ان را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ایشاندرستمی گفتندوموسیقیدستگاهیایرانبهلحاظنظریخیلی‬ ‫ضعیف است‪ .‬فقط یکسری گوشه ها را کنار هم گذاشته اند و دستگاه ها را ایجاد‬ ‫کرده اند و همان ها را سینه به سینه حفظ کرده اند و پیش امده اند‪ .‬در صورتیکه‬ ‫موسیقیمقامیایرانبسیارعلمیبودهوبخشیازفلسفهوریاضیاتبهحساب‬ ‫می امده؛ یعنی تا این حد به ان بها می داده اند‪ .‬به نظرم اقای وزیری به موسیقی‬ ‫ایران لطف کرد‪ .‬ایشان حداقل نت نویسی را وارد موسیقی ایران کرد و باعث‬ ‫ایجاد چهارچوبی مشخص شد‪ .‬ایشان بسیاری از مقوالت را از موسیقی غرب‬ ‫بهموسیقیایرانیواردکرد‪.‬مثالاینکهگروه نوازیارکستراسیونراایشانایجاد‬ ‫کردهاست‪.‬پسازعلینقیوزیری‪،‬اساتیدیچوناقایانحسینعلیزاده‪،‬کیانی‬ ‫و داریوش طالیی امدند تا به نوعی از موسیقی قدیم کمک بگیرند و موسیقی‬ ‫دستگاهی ایران را پربارتر کنند و در این زمینه تالش های بسیاری کردند‪ .‬در‬ ‫حالیکهموسیقیدستگاهیماکمیت هایبسیارداردواصطالحانمی توان‬ ‫خیلی روی ان مانور داد‪.‬‬ ‫دلیلاینمحدودیتچیست؟‬ ‫موسیقی دستگاهی ما به لحاظ نظری و تئوریک ضعیف است‪ ،‬زیرا در‬ ‫ساختار پشتوانه ای نداشته است‪ .‬در صورتی که اگر مقاالت و رساله های قدیم‬ ‫را مطالعه کنید‪ ،‬خواهید دید که فعاالن گذشته تا چه حد موسیقی را از طریق‬ ‫ریاضیات توضیح داده اند‪ .‬اقای داریوش طالیی هدفشان این بوده در کتابشان‬ ‫تئوریخاصومشخصیرابرایموسیقیدستگاهیپایه ریزیکندکهبسیار‬ ‫خوب و ارزشمند است‪.‬‬ ‫درنهایتبرای ارتقای موسیقیدستگاهی ایرانچهبایدکرد؟‬ ‫نظر شخصی ام این است که برای خارج کردن موسیقی دستگاهی از‬ ‫انجماد و سکون و البته ارتقای ان‪ ،‬باید دوباره به موسیقی مقامی بازگردیم زیرا‬ ‫موسیقی دستگاهی ما از دل موسیقی مقامی بیرون امده است‪ .‬در واقع می توان‬ ‫گفتموسیقیدستگاهیماسلیقه هایشخصیاستادانگذشتهماست‪.‬موسیقی‬ ‫دستگاهینسبتبهموسیقیمقامیبرایشهرنشینانقابللمس تراست‪،‬اماخب‬ ‫این نوع موسیقی دچار انجماد شده و نتوانسته انطور که باید خودش را با زمانه‬ ‫فعلی تطبیق دهد‪ ،‬به همین دلیل شاید بتوان گفت در شرف فراموشی است‪.‬‬ ‫بسیاری از هنرمندان به ویژه انهایی که در شهرستان ها و روستاها‬ ‫کار می کنند‪ ،‬امکان عرضه و فروش محصوالتشان را ندارند‪ .‬پیشتر‬ ‫به واسطه نمایشگاه های صنایع دستی که برگزار می شد می توانستند‬ ‫محصوالتش را به فروش برسانند‪ ،‬اما در شرایط کنونی چنین‬ ‫فرصت هایی را از دست داده اند‪ .‬البته االن با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫حاکم بر کشور به طور کلی اولویت ها تغییر کرده است و حتی اگر‬ ‫زمینه فروش محصوالت صنایع دستی فراهم شود‪ ،‬دیگر اولویت‬ ‫خانواده ها خرید صنایع دستی نیست‪ .‬اما از سوی دیگر باید به این‬ ‫نکته نیز توجه داشت که بسیاری از افرادی که مشغول فعالیت‬ ‫در حرفه صنایع دستی هستند‪ ،‬تنها از طریق فروش محصوالتشان‬ ‫درامدزایی و قطعا در چنین روزهایی با مشکالت زیادی دست و‬ ‫پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫پورشریفیان یاداور شد‪ :‬تمامی ارگان ها و اصناف باید از‬ ‫فعالینشان حمایت کنند‪ ،‬اما متاسفانه معاونت صنایع دستی هیچ گاه‬ ‫چنین نگاهی نداشته است و االن هم که شرایط بدتر شده است‪.‬‬ ‫معاونت صنایع دستی نتوانست به صورت دقیق و برنامه ریزی شده از‬ ‫صنعتگران و هنرمندان خود حمایت کند؛ کسانی که بعضا تنها راه‬ ‫گذران زندگی شان تولید و فروش صنایع دستی است و الزم است‬ ‫در شرایط پیش امده به ان ها کمک شود؛ این درحالی است که‬ ‫متاسفانه هم اکنون برخی از انها دستفروش شده اند و محصوالتشان را‬ ‫در خیابان ها یا مترو می فروشند‪.‬‬ ‫این هنرمند صنایع دستی با بیان اینکه «حرفه صنایع دستی روز به‬ ‫روز به سمت تاریکی می رود»‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از صنعتگران به دلیل‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه‪ ،‬دیگر کار تولید انجام نمی دهند و از سوی‬ ‫دیگر حجم زیادی از صنایع دستی چینی وارد ایران می شود و تمام‬ ‫بازار را قبضه کرده است‪ .‬در شرایطی که از تولیدکننده حمایت‬ ‫نمی شود و از واردکننده صنایع دستی همه جوره حمایت می شود‪،‬‬ ‫طبیعتاً نمی توان اینده خوبی برای صنایع دستی ایران متصور شد‪.‬‬ ‫چراتابلویخیاباناستادشجریان‬ ‫نصبنمیشود؟‬ ‫مدیرعامل خانه موسیقی ایران گفت‪ :‬از شهردار محترم‬ ‫تهران انتظار داریم نامگذاری خیابان استاد شجریان هر چه‬ ‫زودتر اجرایی شود زیرا تا جایی که پیگیری کردیم این‬ ‫نامگذاری از سوی شورای شهر به شهرداری تهران ابالغ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی‪ ،‬حمیدرضا نوربخش‬ ‫درباره موضوع نامگذاری خیابانی در تهران به نام استاد اواز‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از فوت استاد مطالبه جدی در جامعه شکل‬ ‫گرفت که هر یک از نهادها به سهم خودشان وظیفه دارند‬ ‫نام ایشان را پاس بدارند‪ .‬به عنوان یک اسطوره‪ ،‬نماد بزرگ‬ ‫فرهنگی هنری کشور و یک شخصیت ممتار و منحصر بفرد باید‬ ‫تالش کنیم که نام ایشان به انحای مختلف پاس داشته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از کارهای ارزشمندی که شورای شهر‬ ‫سال گذشته انجام داد و سال ‪ ۹۹‬هم مجددا بر ان تاکید شد و‬ ‫مورد تصویب و اعالم قرار گرفت‪ ،‬نامگذاری یک خیابان به‬ ‫نام استاد شجریان بود‪ .‬گرچه توقع این بود که خیابان مهمتری‬ ‫برای این کار درنظر گرفته شود ولی به هر حال با امکاناتی که‬ ‫داشتند خیابانی را برای این کار در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه موسیقی گفت‪ :‬تا جایی که پیگیری کردیم‬ ‫‪ ۱۹‬مهرماه توسط ریاست شورای شهر تهران نامگذاری خیابان‬ ‫استاد شجریان برای اجرایی شدن به شهرداری تهران ابالغ شده‬ ‫است‪ .‬تاکنون منتظر بودیم که تابلوی خیابان قرار داده شود ولی‬ ‫متاسفانه تا امروز اجرایی نشده است و این برای ما جای سوال‬ ‫دارد‪ .‬انتظار داریم اقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران که‬ ‫اهتمام خاصی به مسائل فرهنگی و هنری دارند این مساله را هر‬ ‫ازاشتباهاتفاحش‬ ‫«صفر‪»21‬تاجذابیت‬ ‫تکراری«خانهامن»‬ ‫محمدتقیفهیمباانتقادصریحازسریال«صفربیستویک»معتقد‬ ‫است‪،‬ساختهمشترکجوادرضویانوسیامکانصارینتوانستانتظارها‬ ‫را انطور که باید و شاید براورده کند‪ .‬این منتقد همچنین موضوع پلیسی ـ‬ ‫امنیتیسریال«خانهامن»راتحسینبرانگیز‪،‬اماپرداختشخصیت هادراین‬ ‫سریال را نامناسب و تکراری می داند‪.‬‬ ‫فهیم در ابتدای صحبت هایش سریال «صفر‪ »۲۱‬را ضعیف و فاقد‬ ‫نوگرایی می داند و می گوید‪ :‬نکته چندان مثبتی در این سریال به چشم نمی‬ ‫خورد‪ .‬ویترین خوبی داشت اما از این ویترین استفاده نکرده بود‪ .‬ما بازیگر‬ ‫خانم در کمدی کم داریم‪ ،‬همان چند بازیگر خوب در این سریال حضور‬ ‫داشتند که سریال انها را هم سوزاند‪.‬‬ ‫او در نقد ساخته مشترک جواد رضویان و سیامک انصاری چنین ادامه‬ ‫می دهد‪ِ :‬‬ ‫حیفاقایسیامکانصاریکهمتاسفانههرشبکه ایکهمی زنیم‬ ‫ایشان را می بینیم و حتی سوار تاکسی هم که می شویم صدایش را می شنویم‬ ‫واگربخواهیمارزیابیکنیمهمینکارتبلیغاتیکهمی کندازسریالش‬ ‫جذاب تر است‪ .‬در مجموع سریال «صفر‪ »۲۱‬نتوانست در حد انتظار‬ ‫مخاطبظاهرشود‪.‬فکرمی کنمبیشترهمایناتفاقبهاعتمادیبرمیگردد‬ ‫کهمردمنسبتبهسابقه اینبرنامهسازانداشتند‪.‬‬ ‫اینمنتقدتاکیدمیکند‪:‬وقتیازکارطنزصحبتمی کنیم‪،‬منظورفقط‬ ‫خنداندن نیست؛ کمدی حتی می تواند ادم را به گریه بیندازد‪ ،‬مثل چارلی‬ ‫ی جاها ادم را به گریه می اندازد‪.‬‬ ‫چاپلین که خیل ‬ ‫فهیم انتظاری که مخاطبان از سریال «صفر‪ »۲۱‬به واسطه حضور دو‬ ‫چهرهبرجستهطنزتلویزیونیداشتندرابهجامی داندومی گوید‪:‬طبعاوقتی‬ ‫اقای رضویان و انصاری در کاری هستند‪ ،‬مخاطب انتظاراتی دارد‪ .‬این‬ ‫بازیگراندرسطحیقراردارندکهدستمزدهاوامکاناتبیشتریمیگیرند‬ ‫که همه به خاطر این انتظار است؛ مگر االن به جوانانی که وارد کار طنز‬ ‫شوند‪ ،‬این امکانات داده می شود؟‬ ‫اودرعینحالمی گوید‪:‬البتهاینکهانتظارداشتهباشیمهمهکارهای‬ ‫کمدین ها و هنرمندان خوب باشد هم درست نیست‪ .‬می توان این کار را‬ ‫جزوکارهایضعیفشاندانست‪،‬نمیشودهمهکارهایشانخوبباشد‪.‬‬ ‫چه زودتر اجرایی کنند‪ .‬ما منتظر هستیم که نامگذاری صورت‬ ‫بگیرد و این مطالبه را پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تاکید بر ثبت سالروز تولد محمدرضا شجریان به عنوان‬ ‫روز ملی موسیقی‬ ‫نوربخش همچنین درباره نامگذاری «روز ملی موسیقی»‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که روز تشییع پیکر استاد شجریان هم اعالم‬ ‫شد‪ ،‬ثبت روز اول مهرماه سالروز تولد استاد شجریان به عنوان‬ ‫«روز ملی موسیقی» مورد تاکید ما است که در تقویم رسمی‬ ‫کشور ثبت شود‪ .‬مکاتبات این مساله را هم انجام دادیم و‬ ‫پیگیری ها هم صورت خواهد گرفت و امیدواریم که اقای‬ ‫دکتر صالحی‪ ،‬وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی هم اهتمام‬ ‫ویژه ای به این مساله داشته باشند که این اتفاق هر چه زودتر‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫این منتقد درباره سریال طنز «صفر‪ »۲۱‬که به تازگی پخش ان از شبکه‬ ‫سه سیما تمام شده است‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬بازی ها‪ ،‬قاب ها و تدوین سریال‬ ‫اشکاالتی داشت‪ .‬در این کار اشتباهات ویرانگرانه ای به چشم می خورد و‬ ‫برخی نکات ابتدایی هم رعایت نشده بود‪ .‬پرش هایی از این صحنه به ان‬ ‫صحنهداشتکهمخاطبنمی توانستباسریالارتباطبگیرد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬فیلم نامه بخشی از کار است‪ .‬فیلم نامه قوی را کارگردان‬ ‫ضعیف خراب می کند‪ .‬در اجرا کار را دم دستی گرفتند و فیلم نامه هم رفته‬ ‫بود به سمت بهره برداری از متن های دم دستی که قبال کار شده بود؛ مثل‬ ‫فضای مجازی‪ .‬بازی ها حساب نشده بود و تحلیل نقش و شخصیت نداشت‪.‬‬ ‫همه این ها دست به دست هم داده بود که سریال چندان قابل تحمل نباشد‪.‬‬ ‫خانه امن؛ سوژه ای جذاب با اشکاالتی در فرم‬ ‫محمد تقی فهیم درباره سریال«خانه امن» هم می گوید‪« :‬خانه امن» در‬ ‫مقایسه با سطح سریال های شبکه یک در چند سال اخیر‪ ،‬جزو کارهای‬ ‫خوب محسوب می شود؛ این خوبی سریال‪ ،‬به خاطر موضوع و انتخاب‬ ‫سوژهاست‪.‬چنینموضوعاتیجزوالزاماتووظیفهتلویزیوناست‪.‬سینمای‬ ‫ما اصال به موضوعات پلیسی ـ جاسوسی نمی پردازد که این کمبود جدی‬ ‫است‪.‬درتلویزیونپیشترنمونه هاییمثل«گاندو»راداشته ایموتلویزیوناین‬ ‫ضعفسینماراجبرانمی کند‪.‬‬ ‫این منتقد نقطه قوت سریال «خانه امن» را فقط موضوع ان می داند که‬ ‫در شرایط کنونی‪ ،‬موضوع الزم و به جایی است‪ .‬او در عین حال معتقد‬ ‫است که «به فرم و ساختار سریال اشکاالت زیادی وارد است» و در این‬ ‫زمینهمی گوید‪:‬درسریال«خانهامن»نوگرایینمی بینیم‪.‬درخیلیازصحنه ها‬ ‫دو نفر نشسته اند و حرف های لوس و کند می زنند‪ .‬این سریال در پرداخت‬ ‫جلوهکهنه ایدارد‪.‬اوادامهمی دهد‪:‬داستان هایپلیسیـجاسوسیحتماباید‬ ‫یک شخصیت جذاب و کاریزماتیک محوری و قدرتمند داشته باشند و‬ ‫در مقابلش یک ضد قهرمان باید وجود داشته باشد اما «خانه امن» متشتط و‬ ‫پراکندهاستو شخصیت هاخوبپرداختنشده اند‪.‬‬ ‫اینمنتقدبابررسیدوشخصیتسریال«خانهامن»اضافهمی کند‪:‬‬ ‫همسرقاضیدرجاییشخصیتمحکمیدارداماوقتیدخترشاندزدیده‬ ‫می شود قاضی و همسرش انگار ادم های دیگری می شوند و طور دیگری‬ ‫رفتار می کنند‪ .‬یا مثال قاضی که قبال رزمنده بوده و نمادی از جریان سالم‬ ‫کشور است‪ ،‬فقط یک دختر دارد‪ .‬االن و در شرایطی که حاکمیت تبلیغ‬ ‫فرزنداوری دارد‪ ،‬این قاضی فقط یک دختر دارد؛ این ها مسائلی است که‬ ‫باید به ا ن توجه می شد‪.‬او می افزاید‪ :‬سریال از جایی به بعد وارد روابط و‬ ‫مناسبتی دم دستی شده و ارزش های چند قسمت اول را زیر پا گذاشته است‪.‬‬ ‫«خانهامن»رااگرباسریالیمانند«گاندو»مقایسهکنیم‪،‬سریالضعیفیاست‬ ‫یا حتی نسبت به برخی کارهای سینمایی با این موضوع مثل «قالده های طال»‬ ‫همضعیفاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1399‬شماره‪1234‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تقدیرازهمراهاولتوسطوزیرارتباطاتواستاندارزنجان‬ ‫در جلسه انالین صبح امروز که با موضوع توسعه پوشش اینترنت پرسرعت در روستاهای استان زنجان برگزار شد‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬استاندار و امام جمعه زنجان بابت‬ ‫انجام ‪ ١٠٠‬درصدی برنامه تعهدی و تالش های همراه اول برای بهره مند شدن روستاهای استان مذکور از اینترنت پرسرعت این اپراتور تقدیر کردند‪.‬‬ ‫همراه اول در سال جاری‪ ٧٠ ،‬سایت نسل ‪ ٣‬و ‪ ۴‬را در ‪ ٩۵‬روستا و جمعیتی بالغ بر ‪ ٣٨٠٠٠‬نفر را از محل اعتبار خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فن اوری اطالعات (‪ )uso‬راه اندازی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خدماتجدیدپست بانک ایران‪ ،‬کمک ‪ 60‬میلیارد ریالی برای تکمیل دو پروژه درمانی‬ ‫اثاراقتصادیارزشمندی‬ ‫و توزیع ‪ 4000‬بسته سبد غذایی بین نیازمندان‬ ‫برای بانک و جامعه دارد‬ ‫دکتر شیری‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان‬ ‫سیرجان از کمک ‪ 60‬میلیارد ریالی برای‬ ‫تکمیل دو پروژه درمانی نیمه تمام سیرجان‬ ‫نیازمندان خبر داد‪.‬‬ ‫تکمیل و به بهره برداری برساند‪.‬‬ ‫تفاهمنامه تکمیل دو پروژه درمانی‬ ‫نیمه تمام سیرجان بین شرکت صنایع و‬ ‫معادن ماهان سیرجان وابسته به گروه‬ ‫مالی گردشگری و دانشکده علوم پزشکی‬ ‫سیرجان امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه مالی‬ ‫گردشگری‪ ،‬مهدی بهرامی در این زمینه‬ ‫دکتر بهزاد شیری مدیرعامل‬ ‫پست بانک ایران در ایین رونمایی از‬ ‫خدمات جدید بانک با بیان اینکه این‬ ‫خدمات اثار اقتصادی ارزشمندی‬ ‫برای بانک و جامعه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر سرمایه ثبتی این بانک‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 230‬میلیارد ریال است و‬ ‫تمامی اقدامات و مراحل افزایش‬ ‫سرمایه انجام و مورد تایید حسابرس‪،‬‬ ‫بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران واقع شده‬ ‫است و پس از اخذ تاییدیه سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار‪ ،‬سرمایه بانک‬ ‫به ‪ 10‬هزار و ‪ 300‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش می یابد که بیش از سه برابر‬ ‫میزان فعلی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پست‬ ‫بانک ایران‪ :‬دکتر بهزاد شیری‬ ‫مدیرعامل پست بانک ایران در ایین‬ ‫رونمایی از خدمات جدید بانک با‬ ‫بیان اینکه هم اکنون سرمایه ثبتی‬ ‫این بانک ‪ 3‬هزار و ‪ 230‬میلیارد ریال‬ ‫است افزود‪ :‬تمامی اقدامات و مراحل‬ ‫افزایش سرمایه انجام و مورد تایید‬ ‫حسابرس‪ ،‬بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران‬ ‫واقع شده است و پس از اخذ تاییدیه‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬سرمایه‬ ‫بانک به ‪ 10‬هزار و ‪ 300‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش می یابد که بیش از سه برابر‬ ‫میزان فعلی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پست‬ ‫بانک ایران‪ :‬وی در ادامه با ارائه‬ ‫گزارشی از عملکرد دوساله بانک‬ ‫گفت‪ :‬طی این مدت توانستیم با‬ ‫افزایش ‪۱۲۱‬درصدی کل سپرده ها‪،‬‬ ‫‪104‬درصدی تسهیالت‪ ،‬رشد‬ ‫‪۱۵۱‬درصدی منابع ارزان و کاهش ‪۵۳‬‬ ‫درصدی نسبت مطالبات غیرجاری‬ ‫به تسهیالت‪ ،‬در مجموع بانک را به‬ ‫سوددهی عملیاتی برسانیم‪.‬‬ ‫شیری با اشاره به اینکه درحال‬ ‫حاضر بیش از ‪ 5‬هزار و ‪ 700‬باجه‬ ‫بانکی فعال روستایی خدمات بانکی‬ ‫به روستاییان ارائه می دهند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پست بانک ایران هم اکنون‬ ‫به طور مستقیم ‪ 23‬درصد جمعیت‬ ‫روستایی و به صورت غیرمستقیم‬ ‫بیش از ‪ 81‬درصد جمعیت روستاهای‬ ‫کشور را تحت پوشش خدمات بانکی‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل پست بانک ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬سپرده های کل بانک از ابتدای‬ ‫سال ‪1398‬تاکنون ‪121‬درصد رشد‬ ‫داشته است که میزان افزایش ان‬ ‫برابر با ‪ 22‬سال جذب سپرده یعنی‬ ‫از ابتدای فعالیت بانک تا سال ‪1397‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫شیری با تاکید بر اینکه ‪ 25‬درصد‬ ‫سهام پست بانک ایران به صورت‬ ‫سهام عدالت در دست مردم قرار‬ ‫دارد گفت‪ 40 :‬هزار شخص حقیقی و‬ ‫حقوقی سهام دار این بانک هستند و‬ ‫با ازادسازی سهام عدالت تعداد این‬ ‫افراد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ 1397‬زیان‬ ‫عملیاتی بانک حدود ‪ 4‬هزار و ‪300‬‬ ‫میلیارد ریال بود که با برنامه ریزی‬ ‫های انجام شده‪ ،‬سود بانک در سال‬ ‫‪ 1398‬به ‪975‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل پست بانک ایران‬ ‫با بیان اینکه تعداد دستگاه های‬ ‫تامینمسکنیکیازدغدغه های‬ ‫کادردرماناست‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس بیمارستان بقیه اهلل‬ ‫االعظم (عج) با تاکید بر اینکه بر‬ ‫خالف تصور عموم‪ ،‬تامین مسکن‬ ‫یکی از دغدغه های کادر درمان‬ ‫است‪ ،‬از حمایت های بانک مسکن‬ ‫برای تامین تسهیالت مسکن کادر‬ ‫درمان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫دکتر حسین صمدی نیا رئیس‬ ‫بیمارستان بقیه اهلل االعظم(عج) در‬ ‫گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن – هیبنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫برپایی میز خدمت توسط بانک‬ ‫مسکن در این بیمارستان به منظور‬ ‫ارائه خدمات بانکی به کادر‬ ‫درمان این بیمارستان اظهار داشت‪:‬‬ ‫خوشبختانه ادارات و دستگاه های‬ ‫دولتی در راستای خدمت رسانی‬ ‫به مدافعان سالمت کشور که‬ ‫شبانه روز در حال ارائه خدمت به‬ ‫بیماران هستند‪ ،‬همکاری الزم را‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک مسکن‬ ‫خوشبختانه همکاری بسیار موثر و‬ ‫قابل توجهی در این زمینه داشته‬ ‫است و باید از مدیران به ویژه‬ ‫مدیرعامل محترم این بانک تشکر‬ ‫کنیم که دستور ویژه ای در این‬ ‫زمینه دادند و میز خدمت این بانک‬ ‫در بیمارستان بقیه اهلل االعظم (عج)‬ ‫برپا شد‪.‬‬ ‫دکتر صمدی نیا افزود‪ :‬با‬ ‫همکاری موثر بانک مسکن و ارائه‬ ‫خدمات در بیمارستان به کادر‬ ‫درمان خوشبختانه بسیاری از امور‬ ‫بانکی همکاران ما بدون حضور به‬ ‫شعب خارج از بیمارستان در حال‬ ‫پیگیری و انجام است‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان بقیه اهلل‬ ‫االعظم (عج) درباره اهم اقدامات‬ ‫بانک مسکن برای کادر درمان‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه بر خالف تصور‬ ‫عموم کارد درمان کشور هم‬ ‫دغدغه مسکن دارند و تامین ان‬ ‫یکی از مهمترین مشکالت این‬ ‫گروه از جامعه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اساس‬ ‫پایش های انجام شده بخش قابل‬ ‫توجهی از همکاران کادر درمان‬ ‫در واحد استیجاری سکونت دارند‬ ‫افزود‪ :‬باید از بانک مسکن تشکر‬ ‫کنیم که در این زمینه قرار است‬ ‫مساعدت های الزم صورت گیرد‬ ‫و تسهیالتی برای تامین مسکن‬ ‫کادر درمان در نظر گرفته شود و‬ ‫در این زمینه مذاکراتی صورت‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان بقیه اهلل‬ ‫االعظم (عج) با اشاره به رسالت‬ ‫مهم بانک مسکن در تامین بخشی‬ ‫از اعتبارات تامین مسکن جامعه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه بخشی از‬ ‫جامعه به ویژه جوانان با مشکل‬ ‫مسکن مواجه هستند‪ ،‬بنابراین این‬ ‫موضوع رسالت و وظیفه این بانک‬ ‫را سنگین تر می کند‪.‬‬ ‫دکتر صمدی نیا تاکید کرد‪:‬‬ ‫ورود بانک مسکن برای حمایت‬ ‫از کادر درمان را به فال نیک می‬ ‫گیریم و اینکه این بانک دغدغه‬ ‫کادر درمان را دارد بسیار ارزشمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان بقیه اهلل‬ ‫االعظم (عج) تاکید کرد‪ :‬قرار‬ ‫است بانک مسکن عالوه بر تامین‬ ‫تسهیالت مسکن کادر درمان‪ ،‬در‬ ‫زمینه تامین ملزومات و مطب نیز از‬ ‫این کادر حمایت مالی داشته باشد‬ ‫که جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫دو پروژه درمانی تکمیل ساختمان بخش‬ ‫کووید‪ ۱۹‬و توسعه اورژانس بیمارستان امام‬ ‫و همچنین توزیع ‪ 4000‬بسته معیشتی برای‬ ‫خودپرداز این بانک با تعداد‬ ‫خودپردازهای بزرگترین بانک فعلی‬ ‫کشور برابری می کند گفت‪ :‬عمده‬ ‫این دستگاه ها در روستاها نصب و‬ ‫راه اندازی و ارائه خدمات می نماید‬ ‫و درحال حاضر این بانک بیش از‬ ‫تمامی بانک های کشور به روستاییان‬ ‫خدمات بانکی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫شیری در ادامه به خدمات‬ ‫جدید این بانک پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی سرویس درگاه پرداخت‬ ‫اینترنتی (‪ )IPG‬صوتی جهت استفاده‬ ‫نابینایان‪ ،‬راه اندازی فاز نخست‬ ‫سامانه افتتاح حساب غیرحضوری با‬ ‫احراز هویت بیومتریک‪ ،‬راه اندازی‬ ‫سامانه جامع احراز هویت مشتریان‬ ‫(سجام) برای روستاییان در باجه‬ ‫های بانکی روستایی و اغاز فرایند‬ ‫ارائه تسهیالت در قبال توثیق سهام‬ ‫عدالت چهار خدمتی است که مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی درپایان ضمن تجلیل از‬ ‫همراهی مهندس اذری جهرمی وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬معاونین‬ ‫وی در توسعه خدمات پست بانک‬ ‫ایران درسطح کشور به ویژه روستاها‬ ‫و مناطق کم برخورد‪ ،‬از تالش ها و‬ ‫زحمات تمامی دست اندرکاران در‬ ‫این راستا قدردانی نموده و ابراز‬ ‫امیدواری کرد که با خدمات جدید‬ ‫شاهد افزایش امید و ارامش اجتماعی‬ ‫و کمک به حل مشکالت کوتاه مدت‬ ‫مالی هم وطنان به ویژه در مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته باشیم‪.‬‬ ‫نیکوکاری یاس فاطمه النبی(س) قرار است‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت به عنوان بهره بردار‬ ‫معدن شماره ‪ 5‬گل گهر با همکاری بنیاد‬ ‫رضا(ع) را که توسط دو خیر اغاز شده‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر تکمیل دو بخش‬ ‫اورژانس و بخش ویژه کرونا بیمارستان‬ ‫امام رضا(ع)‪ ،‬کمک هایی به ارزش ‪40‬‬ ‫میلیارد ریال برای خرید ‪ 4000‬سبد غذایی‬ ‫جهت خانواده زندانیان و کمیته امداد‪،‬‬ ‫ازادی زندانیان غیرعمد‪ ،‬کمک به حوزه‬ ‫علمیه‪ ،‬ساخت مرکز توانبخشی در بردسیر‬ ‫و خرید تجهیزات برای بیمارستان غرضی و‬ ‫بیمارستان بردسیر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تسهیالتبانکیبهبخشبازرگانی‪۲‬برابرشد‬ ‫گزارش‬ ‫امار منتشر شده از سوی وزارت صمت‬ ‫نشان می دهد که تسهیالت پرداختی بانک ها‬ ‫و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی در‬ ‫نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در‬ ‫سال گذشته بیش از دو برابر شده است‪.‬‬ ‫موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن‬ ‫از کل تسهیالت پرداخت شده به بخش های‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬مسکن و‬ ‫ساختمان‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬خدمات و سایر‬ ‫بخش های متفرقه در شش ماهه نخست سال‬ ‫گذشته‪ ۳۱ ،‬درصد بوده که امسال این رقم به‬ ‫‪ ۳۰.۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین تسهیالت پرداختی بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در‬ ‫درنیمه نخست سال گذشته ‪ ۶۸‬هزار و ‪۹۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان بوده که با ‪ ۱۰۵‬درصد افزایش‬ ‫به ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان در شش‬ ‫ماهه نخست سال جاری رسیده است‪.‬‬ ‫با این حال سهم بخش بازرگانی از کل‬ ‫تسهیالت پرداختی به بخش های یاد شده از‬ ‫‪ ۱۸‬درصد در شش ماه اول سال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫‪ ۲۰.۳‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری به بخش‬ ‫خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست‬ ‫امسال سهم ‪ ۳۵.۱‬درصدی از کل تسهیالت‬ ‫پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل‬ ‫‪ ۲۴۴‬هزار و ‪ ۵۵۰‬میلیارد تومان بوده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه در سال گذشته‪۸۲.۲ ،‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن‪،‬‬ ‫به ترتیب بخش بازرگانی‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫مسکن ‪ ۷.۲ ،۲۰.۳‬و ‪ ۵.۷‬درصد از کل‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری را دریافت کرده اند‪ .‬البته تسهیالت‬ ‫تعداد کاربران کانال بانک ملی ایران در‬ ‫اپلیکیشن «بله» در تاریخ ‪ 09/09/1399‬از مرز ‪۹۰‬‬ ‫هزار نفر عبور کرد‪.‬‬ ‫ایران در پیام رسان «بله» می باشد که از سه‬ ‫سال گذشته تاکنون با هدف افزایش رضایت‬ ‫کاربران‪ ،‬ارایه مطالب مفید و کاربردی و کمک‬ ‫به ارتقای سواد بانکی مخاطبان فعال شده است‪.‬‬ ‫در این کانال مسابقه هایی نیز برای کاربران‬ ‫در نظر گرفته شده که از جمله ان به می توان‬ ‫به مسابقه هفتگی و همچنین مسابقه ای که به‬ ‫مناسبت روز ‪ 9/9/99‬طراحی شده است‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنین کانال و بات های متنوعی نیز برای‬ ‫کاربردهای مختلف کاربران طراحی شده که‬ ‫عالقه مندان می توانند با دریافت پیام رسان «بله»‬ ‫عالوه بر استفاده از خدمات این پیام رسان‪ ،‬با‬ ‫عضویت در انها نیازهای دریافت اطالعات خود‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫پیام رسان «بله» به عنوان یک اپلیکیشن و‬ ‫پیام رسان ارتباطی و بانکی کشور عالوه بر ارائه‬ ‫همه خدمات معمول یک پیام رسان از جمله‬ ‫گفت وگو‪ ،‬ایجاد کانال و گروه‪ ،‬استفاده از‬ ‫استیکر و بازو (بات)‪ ،‬امکان ارائه خدمات بانکی‬ ‫از قبیل خرید شارژ‪ ،‬عملیات کارت به کارت‪،‬‬ ‫پرداخت قبوض خدماتی‪ ،‬پرداخت خالفی‬ ‫خودرو‪ ،‬پرداخت عوارض خروج از کشور‪،‬‬ ‫انجام کار خیر و … را داراست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬‬ ‫هیبنا به نقل از ایبنا‪ ،‬طبق این امار در نیمه‬ ‫نخست امسال در مجموع ‪ ۶۹۶‬هزار و ‪۷۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری به بخش های کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬مسکن و ساختمان‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬خدمات و سایر بخش های متفرقه‬ ‫پرداخت شده که نسبت به تسهیالت ‪۳۸۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومانی در مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ ۸۲.۳‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در این میان تسهیالت پرداختی به بخش‬ ‫صنعت و معدن با افزایش ‪ ۷۹.۸‬درصدی‬ ‫در شش ماهه نخست امسال‪ ،‬به ‪ ۲۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۴۰‬میلیارد تومان رسیده است‪ .‬مقدار این‬ ‫تسهیالت در شش ماه اول سال گذشته ‪۱۱۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۷۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫سهم تسهیالت پرداختی بانک ها و‬ ‫پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به‬ ‫ترتیب ‪ ۵۶.۴‬و ‪ ۳۸.۷‬درصد نسبت به شش‬ ‫ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ‪۴۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۶۰‬میلیارد و ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۳۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫کانالبانکملیایراندربله‪90‬هزارتاییشد‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫کاربر با عضویت در این کانال به ادرس‬ ‫(‪ ) bankmelli1307‬می تواند به راحتی‬ ‫مطالبی از اخبار اقتصادی و بانکی‪ ،‬هشدارهای‬ ‫امنیتی‪ ،‬موارد انرژی مثبت و انگیزشی‪ ،‬معرفی‬ ‫خدمات و گزیده اشعار شاعران به نام و بزرگان‬ ‫علم را در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫این کانال بستر اطالع رسانی بانک ملی‬ ‫نسخه جدید سامانه همراه بانک توسعه‬ ‫صادرات ویژه نسخه ‪ IOS‬با قابلیت های جدید به‬ ‫روز رسانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران به نقل از مدیریت امور فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات این بانک‪ ،‬کاربران این‬ ‫سامانه برای مشاهده و نصب این نسخه با ورود‬ ‫به بخش خدمات الکترونیک روی سامانه جدید‬ ‫همراه بانک کلیک کرده و برنامه ‪ IOS‬را نصب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از مهم ترین ویژگی های نسخه جدید‪،‬‬ ‫امکان تغییر نام کاربری‪ ،‬امکان انتقال وجه به‬ ‫بهروزرسانینسخهجدیدسامانههمراه‬ ‫بانکتوسعهصادراتویژهنسخه‪IOS‬‬ ‫طورگروهی‪ ،‬امکان پایا به طور گروهی‪ ،‬امکان‬ ‫انتخاب انتقال وجه پایا یا ساتنا‪ ،‬امکان مرتب‬ ‫سازی لیست حساب (منویی در تنظیمات)‪،‬‬ ‫امکان مرتب سازی لیست کارت ها (منویی در‬ ‫تنظیمات)‪ ،‬امکان ارسال مجدد کد تایید در زمان‬ ‫ثبت نام و بازیابی کلمه عبور خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین نمایش تایمر پس از فراخوانی‬ ‫سرویس دریافت رمز پویا‪ ،‬رفع مشکل نمایش‬ ‫تکراری پیغام رمز پویا در برخی صفحات‪ ،‬امکان‬ ‫ورود به برنامه با استفاده از اثر انگشت و ‪Face‬‬ ‫‪ ID‬و قابلیت الحاق (‪ )Paste‬شدن رمز دوم‬ ‫کارت از دیگر قابلیت های مهم این نسخه است‬ صفحه 4 ‫محرومیتزداییباعثخرسندیمردممی شود‬ ‫*گام نهادن شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در رفع محرومیت ها و مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است*‬ ‫به گزارش دبیرخانه مسولیت اجتماعی شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‪ ،‬نماینده مردم حوزه انتخابیه بندر ماهشهر در مجلس شورای اسالمی در ایین اهدای تبلتهای اموزشی به دانش اموزان‬ ‫گفت‪ :‬جای تقدیر و تشکر دارد از ورود و گام نهادن شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حوزه مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی که موجبات خرسندی و رضایتمندی شهروندان عزیز‬ ‫را فراهم می سازد‪ .‬حبیب اقاجری در ادامه افزود‪ :‬انتظار می رود سایر دستگاه های اجرایی استان در خصوص اجرای پروژه های کمیته توسعه متوازن شهرستان اهتمام ویژه ای داشته و با رفع موانع موجود‬ ‫در اینده نزدیک روند اجرایی و عملیاتی نمودن مصوبات این کمیته گام بردارند‪.‬‬ ‫زخمیکه«ترال»‬ ‫برپیکردریازد‪/‬دستان‬ ‫صیادانمحلیخالیاست‬ ‫گزارش‬ ‫در سال های اخیر افزایش صید ترال در‬ ‫اب های خلیج فارس و دریای عمان یکی‬ ‫ازجنجالی تریناتفاقاتیبودکهدرحوزه‬ ‫صیادیشرقاستانهرمزگان‪،‬صدایاعتراض‬ ‫بندرنشینانوصیادانمحلیجاسک‪،‬سیریک‬ ‫و میناب را دراورد‪ ،‬به خصوص زمانی که‬ ‫کشتی هایچینیبامجوزهایرسمیسازمان‬ ‫شیالت ایران در اب های ایران اقدام به صید‬ ‫ترالکردند‪.‬اتشخشمصیادانمحلیبیش‬ ‫از پیش شد‪.‬‬ ‫گفتهصیادانمحلینشانمی دادکهاین‬ ‫نوع صید که در ان از تور قیفی شکل بزرگ‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬کلیه ابزیان از عمق دریا کف‬ ‫روبیمی شدند‪.‬ترالیکیازمخرب ترین‬ ‫روش های صید است که به زیستگاه و ذخایر‬ ‫ابزیان صدمات جبران ناپذیری وارد می کرد و‬ ‫به نوعی صید ترال تیشه ای بر ذخیره گاه های‬ ‫ابزیان ایران بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫صیدترالخسارتبهزیستگاه‪،‬شکستن‬ ‫مرجان هاوحذفجلبک هایمنطقه‬ ‫از طرفی این نوع صید اثرات منفی بر‬ ‫رویاکوسیستم هایابیوتنوعزیستی‬ ‫در منطقه دارد‪ .‬استفاده از ادوات سنگین‬ ‫ماهیگیریدرصیدترالتخریب هایوسیعی‬ ‫در کف دریاها ایجاد کرد که منجر به شکستن‬ ‫مرجان هاوخسارتسنگینبهزیستگاهو‬ ‫حذفجلبک هایدریاییشد‪.‬‬ ‫افزایشبیکاریومهاجرتصیادان‬ ‫نشانه هایاشکارصیدترال‬ ‫در سال های اخیر صید ترال در اب های‬ ‫ایران صورت می گرفت‪ ،‬و صیادان بومی به‬ ‫گمان اینکه خارجی ها در حال بردن ذخایر‬ ‫ابیانهاهستند‪،‬حاشیه هایزیادیایجاد‬ ‫شد‪.‬ازانجاییکهمعیشتصیادانمحلی‬ ‫وابسته به صید و صیادی است‪ ،‬با شروع‬ ‫گستردهصیدترالدرمنطقه‪،‬ذخایرابزیان‬ ‫هم با مشکل روبرو شد و معیشت صیادان‬ ‫تحتتاثیرصیدهایصنعتیغیراستاندارد‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬بیکاری و مهاجرت صیادان در‬ ‫شرق هرمزگان در دوسال اخیر شدت گرفت‬ ‫تاانجائیکهبرخیازصیادانناخواستهبرای‬ ‫تامینهزینه هایزندگیرویبهانواعقاچاق‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫کشتی های ترال بدون توجه به قوانین و‬ ‫مقررات و بندهای موجود در مجوز صید از‬ ‫تمامیپهنهدریابرایصیداستفادهمی کردند‪.‬با‬ ‫نقضحریمدریایی‪،‬حتیتانزدیکیسواحل‬ ‫محل تخم ریزی ابزیان هم اقدام به صید‬ ‫کردند‪ .‬این تخلفات با خاموش کردن ردیاب‬ ‫کشتی و شب ها با خاوش کردن چراغ های‬ ‫شناور دست به غارت ابزیان در محدودهای‬ ‫ممنوعهمی کردند‪.‬‬ ‫کشتی های ترال در هر ساعت حداقل‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلو و حداکثر‪ ۲‬تن انواع و اقسام ابزیان‬ ‫را صید می کردند جدا از تخریب محیط‬ ‫زیست‪ ،‬عامل اصلی بیکاری هزاران صیاد در‬ ‫منطقهشرقاستانهرمزگانوهمچنینبیکاری‬ ‫هزاران صیاد در جنوب کشور شدند‪.‬‬ ‫حال انکه به گواه امارها و ادعای صیادان‬ ‫بومی در شرق هرمزگان‪ ،‬پیش از این با هر‬ ‫بار رفتن به دریا‪ ۵۰۰‬تا‪ ۶۰۰‬کیلو ماهی صید‬ ‫می کردند اما اکنون با صید ترالی که صورت‬ ‫گرفته است با کاهش ماهیان و ذخایر ابزیان‬ ‫روبرو شده‪ ،‬که سفره صیادان خالی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سو مدیریت که دامن صیادان شرق‬ ‫هرمزگانراگرفت‬ ‫سوءمدیریتدولتودستگاه های‬ ‫متولی با صدور مجوز صید ترال برای صیادان‬ ‫غیر بومی و اتباع بیگانه صورت گرفت‪ ،‬هر‬ ‫چندکهصیاداناینمنطقهنسبتبهکاهش‬ ‫ذخایردریاییسال هااعتراضداشتندولی‬ ‫از سوی دولت با بی مهری روبرو شدند‪ .‬این‬ ‫سوءمدیریتدولتودستگاه هایمتولیدر‬ ‫نظارت بر برداشت ذخایر ابزیان‪ ،‬در طول این‬ ‫چندسالبحثکمبودصیدومعیشتساحل‬ ‫نشینانهمشد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد مردم منطقه شرق استان‬ ‫هرمزگان از راه صید و صیادی ارتزاق‬ ‫می کنند‪ .‬اما از سال‪ ۸۷‬صید ترال در خلیج‬ ‫فارس و دریای عمان با اعطای مجوزهای‬ ‫صید از طریق شیالت ایران اغاز شد‪ .‬در‬ ‫فاصله سال های‪ ۸۹‬تا‪ ۹۹‬حدود‪ ۱۰‬سال ذخایر‬ ‫دریایی به غارت رفت‪.‬‬ ‫صیادان از دریا دست خالی بر می گردند‬ ‫ازصیادانمحلیشهرستانجاسکدر‬ ‫گفتگوباخبرنگارمهر‪،‬گفت‪:‬دولتباصدور‬ ‫مجوز صید ترال که در اب های شرق استان‬ ‫برای افراد غیر بومی و اتباع بیگانه صادر کرده‬ ‫است‪ ،‬کار و زندگی صیادان را مختل کرده‬ ‫بود‪ ،‬در حالی که مجوز صید جدید سالیان‬ ‫سال است برای ما صیادان این منطقه صادر‬ ‫نشدهاست‪.‬‬ ‫ُدری بابیان اینکه تنها راه در امد و معاش‬ ‫مردم جاسک صیادی است اظهارداشت‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه گفته اند از اول اذر ماه صید ترال‬ ‫متوقفمی شود‪،‬همچناننگرانهستیم‪،‬از‬ ‫طرفی ترس ما این است که دوباره کشتی ها‬ ‫برگردند و از همه مهمتر اینکه در این چند سال‬ ‫بخش اعظمی از ذخایر ابزیان در این منطقه از‬ ‫بین رفته است و تا بازسازی مجددا ًچند سال‬ ‫طولخواهدکشید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وضعیت صید در‬ ‫دریاوضعیتمناسبینیستومیزاندرامد‬ ‫صیادان کاهش یافته است افزود‪ :‬در کنار این‬ ‫مشکالتهزینه هاوقیمتتجهیزاتولوازم‬ ‫صید و صیادی افزایش بسیار زیادی داشته‬ ‫است‪ ،‬که نبود صید از مشکالت اصلی صیادان‬ ‫برایتامینهزینه هااست‪.‬‬ ‫وی دلیل نبود صید در منطقه را صید‬ ‫بی رویهترالتوسطکشتی هایموسومبهچینی‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬در طول این چند سال‬ ‫اینکشتی هاکهباتجهیزاتپیشرفته‪،‬تمامی‬ ‫گونه های ابزی در دریا را صید کردند‪ ،‬همین‬ ‫هم باعث شده تا صیادان سنتی امکان صید‬ ‫نداشتهباشند‪.‬‬ ‫صید ترال‪ ،‬زندگی صیادان محلی را‬ ‫نابودکرد‬ ‫یکیدیگرازصیادانمحلیجاسک‬ ‫در گفتگوباخبرنگار مهر‪،‬با اذعانبه اینکه‪،‬‬ ‫سودی که از صید ترال بدست می اید فقط‬ ‫نصیب چند نفر اقا زاده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫انجائیکههمیشهمسئوالندولتیتاکیدشان‬ ‫بر این بود که با برداشت بیشتر از ذخایر دریا‬ ‫درامد بیشتری به خزانه کشور می رود ولی در‬ ‫عمل تنها چند نفر از افراد خاص از این درامد‬ ‫بهرهمندشدند‪.‬‬ ‫محمدپیشکیضمنتشکروقدردانی‬ ‫ازمسئوالنیکهپیگیرممنوعیتصیدترال‬ ‫بودند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از رادمهر فرماندار جاسک‬ ‫تشکر می کنم و تقاضا دارم که کاری کنند‬ ‫کهبههیچعنواندیگرشاهدحضور گسترده‬ ‫کشتی هایصیدترالدرمنطقهنباشیم‪.‬‬ ‫دولتتسهیالتیرابرایصیادانمحلی‬ ‫درنظربگیرد‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه در‬ ‫طول این چند سال به واسطه صید ترال‪ ،‬صید‬ ‫صیادانمحلیکاهشچشمگیرییافت‪،‬خیلی‬ ‫از صیادان به بانک ها‪ ،‬کمات و پاچال ماهی‬ ‫فروشیبدهکارشدند‪،‬لذاازمسئوالنتقاضا‬ ‫دارم که با دادن تسهیالتی کم بهره به کمک‬ ‫صیادانبیایند‪.‬‬ ‫پیشکی تصریح کرد‪ :‬از سال‪ ۱۳۸۵‬دیگر‬ ‫مجوز صید به صیادان داده نشده است‪ ،‬که با‬ ‫افزایشجمعیتصیاداننیازاستمجوزصید‬ ‫جدیدی برای انها صادر شود‪.‬‬ ‫وی ندادن مجوز صید جدید برای صیادان‬ ‫این منطقه را دلیلی بر زیاد شدن صید غیر مجاز‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬شغل اکثر بومیان این منطقه‬ ‫صیادی است و معیشت زندگی انها از راه دریا‬ ‫و صیادی است‪ ،‬در صورتی که مجوز صید‬ ‫هم ندارند و اینجا است که مجبورند به صورت‬ ‫غیرمجازصیدکنند‪.‬‬ ‫شهرستان سیریک هم در تور صید ترال‬ ‫گرفتارشد‬ ‫شهرستانسیریکیکیازسهشهرستان‬ ‫شرق استان هرمزگان است که صید ترال‬ ‫زندگیصیاداناینشهرستانرامختلکرده‬ ‫است‪ ،‬این شهرستان با دارا بودن‪ ۱۲۴‬کیلومتر‬ ‫نوارساحلییکیازمناطقاصلیزیستگاه‬ ‫پرورش و ذخایر میگوهای سرتیز و موزی‬ ‫استان هرمزگان است‪ .‬هر ساله با رهاسازی‬ ‫بیش از‪ ۶۰‬میلیون قطعه الرو میگو جزو‬ ‫شهرستان هایمهمدرنوارساحلیجنوب‬ ‫کشوربهحسابمی اید‪.‬‬ ‫هر چند اداره شیالت در راستای تقویم‬ ‫ممنوعیتصیدماهیانوگونه هایدرمعرض‬ ‫خطراقداماتیازقبیلساماندهیشناورهای‬ ‫غیرمجاز‪،‬بررسیوارزیابیذخایرگونه های‬ ‫درحالبرداشت‪،‬کنترلمدیریتصیدگاه ها‪،‬‬ ‫شناورها و ادوات صید توسط شیالت و یگان‬ ‫حفاظت در دریا و خشکی و ایجاد زیستگاه‬ ‫مصنوعیابزیانبهمنظورجبرانذخایردریا‪،‬‬ ‫برایمقابلهباصیدغیرمجازدرمنطقهانجام‬ ‫داده است‪ ،‬ولی صید ترال در منطقه تمام این‬ ‫فعالیت ها را نقش بر اب کرد‪.‬‬ ‫رئیسادارهشیالتسیریکدرگفتگو‬ ‫باخبرنگارمهر‪،‬بااذعانبهاینکه‪،‬اقدامات‬ ‫شیالت برای مقابله با صید غیر مجاز و صید‬ ‫ترال‪ ،‬در زمانهای گذشته هم انجام می شد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬ممنوعیتصیدماهیانوگونه هایدر‬ ‫معرضخطر‪،‬ساماندهیشناورهایغیرمجاز‪،‬‬ ‫بررسی و ارزیابی ذخایر گونه های در حال‬ ‫برداشت‪،‬کنترلمدیریتصیدگاه ها‪،‬شناورها‬ ‫و ادوات صید توسط شیالت و یگان حفاظت‬ ‫در دریا و خشکی و ایجاد زیستگاه مصنوعی‬ ‫ابزیان از اقدامات اداره شیالت برای مقابله با‬ ‫صید غیر مجاز است که در گذشته هم انجام‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫سعیدکوهیبابیاناینکه‪،‬یقیناًصیدغیر‬ ‫مجاز‪ ،‬و صید ترال‪ ،‬به صیدگاهها و ابزیان‬ ‫خسارت زیادی میزند‪ ،‬افزود‪ :‬هر چند که در‬ ‫منطقهشرقاستانهرمزگانصیدترالرایج‬ ‫است‪ ،‬اما‪ ،‬به منظور دفاع از حقوق معیشت‪۴‬‬ ‫هزار نفر صیاد بومی سیریک هر چه در توان‬ ‫داریم انجام می دهیم‪ ،‬لذا از این رو صید ترال‬ ‫درمنطقهشهرستانسیریکبه شدتکنترل‬ ‫می شود و حتی طبق مجوزی که دارند کمتر از‬ ‫فاصله‪ ۲۰۰‬متری ساحل اجازه صید ندارند‪.‬‬ ‫کوهی تصریح کرد‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫منابعابزیاندریاییبهطرح هایپرورشمیگو‬ ‫توجه ویژه شده است‪ ،‬چندین هزار هکتار‬ ‫زمین برای پرورش ابزیان به خصوص میگو‬ ‫در سواحل سیریک ایجاد شده است و بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتار از این مزارع در سواحل سیریک‬ ‫فعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پرورش میگو جز‬ ‫طرح هایاقتصادمقاومتیاستافزود‪:‬سازمان‬ ‫شیالت حمایت های ویژه ای در پرداخت‬ ‫تسهیالتبهمتقاضیانپرورشمیگوداده‬ ‫است که با توسعه مزارعه پرورش میگو به‬ ‫خودکفاییبرسند‪.‬بخصوصدرصنعتتولید‬ ‫الرو میگو که الرو مزارع پرورش میگو توسط‬ ‫شیالتاستانتامینشدهاست‪.‬‬ ‫رئیسادارهشیالتسیریکخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬رهاسازی الرو میگو در دریا و‬ ‫زیستگاه هایمیگوتاثیرمستقیمیبرازدیاد‬ ‫نسل گونه میگو و افزایش میزان صید دارد‪،‬‬ ‫در همین راستا هر ساله با رهاسازی الرو میگو‬ ‫در اب های خور اذینی‪ ،‬باعث افزایش صید‬ ‫صیادانمی شود‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهاینکهالروهایتولید‬ ‫شده از میگوهای مولد بومی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الرو میگوهای تولید شده‪ ،‬از اول بهار تا اواخر‬ ‫خرداد در خورهای سیریک‪ ،‬به خصوص‬ ‫خور اذینی و جنگل های حرا و مناطق نزدیک‬ ‫صیدگاه هارهاسازیمی شود‬ ‫محمدرادمهر‪،‬فرماندارجاسکدر‬ ‫گفتگوباخبرنگارمهر‪،‬بابیاناینکهبرای‬ ‫احقاق حقوق صیادان محلی هر کاری که‬ ‫نیازباشدانجامخواهمدادگفت‪:‬فرمانداری‬ ‫جاسک و خودم جز نفرات اول بودم که به‬ ‫مشکالت صیادان گوش داده ام و پیگیری‬ ‫کرده ام‪.‬‬ ‫رادمهر با اشاره به اینکه برداشت از دریا‬ ‫به واسطه صید ترال نه تنها زندگی صیادان را‬ ‫مختلکردهبودبلکهحیاتابزیانومحیط‬ ‫زیست هم به خطر انداخته بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را به گوش‬ ‫مسئوالنباالدستیبرسانیمچندینبارمکاتبات‬ ‫متعددیداشتیموحتیبرایپیگیریتامجلس‬ ‫شورای اسالمی در تهران هم رفتیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این عنوان که‪ ،‬برای خارج‬ ‫کردناینکشتی هاوممنوعیتصیدترال‬ ‫پیگیری هایزیادیصورتگرفتهاست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬خیلیازمسئوالنشهرستانیواستان‬ ‫درکنارمردممرزنشینایستاده اندوپیگیر‬ ‫مشکالتانهاشدند‪.‬رئیسقوهقضائیهدر‬ ‫سفری که به استان هرمزگان داشت به درد‬ ‫و دل صیادان گوش دادند و با پیگیری های‬ ‫استاندارهرمزگانوحسینرئیسینمایندهمردم‬ ‫شرق در مجلس شورای اسالمی مشکالت‬ ‫صیادان تا حدودی رفع شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توقف صید ترال از‬ ‫خواستهبه حقصیادانجاسکیاست‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از همان روزهای ابتدایی که مردم و‬ ‫صیادان نسبت به این موضوع نارضایتی خود را‬ ‫اعالمکردندوازانجائیکهمعیشتمردممهم‬ ‫استخواسته هایمردمیباجدیتپیگیری‬ ‫شد‪.‬ونتیجهپیگیری هاممنوعیتصیدترالبه‬ ‫مدت ‪ ۲‬سال از ابتدای اذر ماه امسال شد‪.‬‬ ‫فرماندارجاسکاضافهکرد‪:‬مصوبهلغو‬ ‫مجوز صید ترال به مدت دو سال خواهد بود‪.‬‬ ‫اجرای ان موجب افزایش ضریب امنیتی در‬ ‫حوزه اقتصاد و اشتغال دریا محور در شهرستان‬ ‫جاسکشود‪.‬همچنیندرراستایمعیشت‬ ‫ساحل نشینان و صیادان جاسک‪ ۲۴۰۰‬مجوز‬ ‫صید قانونی برای صیادان بومی در اینده‬ ‫نزدیکصادرمی شود‬ ‫فرماندارشهرستانجاسکبابیاناینکه‬ ‫در دفاع از حقوق قانونی مردم هر چه در‬ ‫توان داریم هزینه می کنیم اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫شهرستان‪ ۵۷۰۰‬نفرصیادفعالیتمی کنندکه‬ ‫معیشت انها از راه دریا تامین می شود و همیشه‬ ‫بهدنبالاینهستیمکهمشکالتصیادان‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1399‬شماره‪1234‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫هر دقیقه یک فرد زیر ‪ 20‬سال‬ ‫به ویروس ‪ HIV‬مبتال می شود‬ ‫‪/‬اول دسامبر‪ ،‬روزجهانی ایدز‪/‬‬ ‫خراسان رضوی سالمتی یک حق بشری‬ ‫است و برای دستیابی به پوشش جهانی‬ ‫بهداشت‪ ،‬سالمت باید از اولویت های اصلی‬ ‫سرمایه گذاری باشد‪ .‬در روز جهانی ایدز‬ ‫باید بدانیم که جهان برای غلبه بر بیماری‬ ‫کووید‪ -۱۹‬و پایان بیماری ایدز همبستگی‬ ‫دارد و مسئولیت های خود را تقسیم می کند‪.‬‬ ‫هرسال در تاریخ اول دسامبر(‪ ۱۱‬اذر)‪،‬‬ ‫روز جهانی ایدز گرامی داشته می شود‪.‬‬ ‫افراد در سراسر جهان متحد می شوند تا از‬ ‫مبتالیان به ویروس ‪ HIV‬حمایت کنند‬ ‫و یاد درگذشتگان بیماری ایدز را گرامی‬ ‫دارند‪ .‬روز جهانی ایدز برای افزایش‬ ‫اگاهی درباره ویروس ‪ HIV‬و بیماری‬ ‫ایدز و همبستگی بین المللی در برابر بیماری‬ ‫همه گیر را نشان می دهد‪.‬‬ ‫داده های اخیر نشان می دهد اگرچه‬ ‫پیشرفت های زیادی حاصل شده است اما‬ ‫این پیشرفت در داخل و بین کشورها نابرابر‬ ‫و این بیماری‪ ،‬همچنان یکی از علل اصلی‬ ‫مرگ در سراسر جهان و مهم ترین دلیل‬ ‫مرگ ومیر در بین زنان در سن باروری‬ ‫است‪ .‬شکست ایدز به عنوان یک تهدید‬ ‫سالمت عمومی در بسیاری از جهات به‬ ‫چگونگی واکنش جهان به کووید‪-۱۹‬‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫در گزارش جدید یونیسف امده که‬ ‫تقریبا در هر دقیقه و ‪ ۴۰‬ثانیه‪ ،‬یک کودک‬ ‫یا جوان زیر ‪ ۲۰‬سال به ویروس ‪HIV‬‬ ‫الوده می شود و درنتیجه امار کودکان مبتال‬ ‫به ‪ HIV‬به ‪ ۲.۸‬میلیون نفر می رسند‪.‬‬ ‫ویروس اچ ای وی در سال ‪۱۹۸۴‬‬ ‫شناسایی و مراسم روز جهانی ایدز برای‬ ‫اولین بار در سال ‪ ۱۹۸۸‬برگزار شد‪ .‬از ان‬ ‫زمان‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬میلیون نفر در سراسر جهان‬ ‫براثر ویروس ‪ HIV‬یا بیماری ایدز جان‬ ‫خود را ازدست داده اند و حدود ‪ ۳۷‬میلیون‬ ‫نفر با ‪ HIV‬زندگی می کنند و این موضوع‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات‬ ‫بهداشت عمومی جهانی ثبت شده در تاریخ‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪ HIV‬نه تنها بر سالمتی افراد تاثیر‬ ‫دارد بلکه بر خانواده ها‪ ،‬جوامع‪ ،‬توسعه‬ ‫و رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار‬ ‫است‪ .‬بسیاری از کشورهایی که به شدت‬ ‫تحت تاثیر ‪ HIV‬قرار دارند به دلیل‬ ‫سایر بیماری های عفونی‪ ،‬ناامنی غذایی و‬ ‫مشکالت اضافی بهداشت و توسعه جهانی با‬ ‫چالش های جدی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫با توجه بهبودهای اخیر در زمینه درمان‪،‬‬ ‫تخمین زده می شود که ساالنه دو میلیون نفر‬ ‫به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از‬ ‫دست می دهند و بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار نفر ان ها‬ ‫کودک هستند‪.‬‬ ‫جهان از اواخر دهه ‪ ۱۹۹۰‬در زمینه‬ ‫مقابله با این بیماری پیشرفت چشمگیری‬ ‫داشته اما همچنان ‪ HIV‬مهم ترین مساله‬ ‫بهداشت عمومی در جهان است و مانند‬ ‫بسیاری دیگر از مسائل مهم بهداشتی در‬ ‫همه گیری کووید‪ -۱۹‬با چالش های اضافی‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬به عنوان سال بین المللی‬ ‫پرستاری‪ ،‬فراخوانی برای حمایت بیشتر از‬ ‫این کارکنان بهداشتی است که مدت ها در‬ ‫خط مقدم ارائه خدمات ‪ HIV‬بوده اند‪.‬‬ ‫همه می توانیم در تالش برای پایان دادن‬ ‫به ایدز و ایجاد جهان به مکانی سالم سهیم‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫روز جهانی ایدز ازان جهت مهم است‬ ‫که به مردم و دولت ها یاداوری می کند‬ ‫که ‪ HIV‬از بین نرفته است و هنوز برای‬ ‫جمع اوری پول‪ ،‬افزایش اگاهی‪ ،‬مبارزه با‬ ‫تعصبات و بهبود به اموزش نیاز هست‪.‬‬ ‫همبستگی جهانی‪ ،‬مسئولیت مشترک‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۲۰‬به علت بیماری همه گیر‬ ‫کووید‪ -۱۹‬توجه تمام جهان بر سالمتی‬ ‫و چگونگی تاثیر همه گیری ها بر زندگی‬ ‫و معیشت معطوف شده است‪ .‬بیماری‬ ‫کووید‪ -۱۹‬نشان می دهد که چگونه‬ ‫سالمتی با سایر موارد مهم مانند کاهش‬ ‫نابرابری‪ ،‬حقوق بشر‪ ،‬برابری جنسیتی‪،‬‬ ‫حمایت اجتماعی و رشد اقتصادی در‬ ‫ارتباط است‪ .‬با توجه به این موضوع‪،‬‬ ‫امسال روز جهانی ایدز «همبستگی جهانی‪،‬‬ ‫مسئولیت مشترک» نام گرفته است‪.‬‬ ‫بیماری کووید‪ -۱۹‬نشان داد در‬ ‫همه گیری‪ ،‬تا زمانی که همه در امنیت‬ ‫نباشند‪ ،‬هیچ فردی ایمن نیست‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم موفق باشیم‪ ،‬پشت سر گذاشتن‬ ‫افراد تنها گزینه نیست‪ .‬برای پایان دادن به‬ ‫همه گیری هایی مانند بیماری ایدز و شکست‬ ‫بیماری کووید‪ -۱۹‬باید ننگ و تبعیض را از‬ ‫بین ببریم‪ ،‬افراد را در مرکز توجه قرار دهیم‬ ‫و پاسخ های خود در رویکردهای پاسخگو‬ ‫به حقوق بشر و جنسیت را ارائه دهیم‪.‬‬ ‫همه گیری بیماری کووید‪-۱۹‬‬ ‫نابرابری های مسلم (ریشه دار) موجود‬ ‫در جوامع را نشان داده است‪ .‬این بحران‬ ‫سالمتی‪ ،‬مانند بسیاری از بحران ها‪ ،‬فقیرترین‬ ‫و اسیب پذیرترین افراد را بیش از همه در‬ ‫معرض اسیب قرار می دهد‪.‬‬ ‫دیده ایم که چگونه بحران کووید‪-۱۹‬‬ ‫چالش های پیش روی افراد مبتالبه ‪،HIV‬‬ ‫زنان و دختران و جمعیت های کلیدی برای‬ ‫مواردی همچون دسترسی به مراقبت های‬ ‫سالمتی نجات دهنده زندگی را تشدید‬ ‫کرده است‪ .‬همچنین دیده ایم که چگونه‬ ‫بحران‪ ،‬نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را‬ ‫افزایش داده و باعث افزایش اسیب پذیری‬ ‫گروه های نادیده گرفته شده در برابر ‪HIV‬‬ ‫می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬این بحران به عنوان‬ ‫زنگ هشدار‪ ،‬فرصتی برای انجام کارها‬ ‫با یکدیگر به صورت متفاوت و بهتر بوده‬ ‫است‪ .‬رهبری و تعامل جوامع که برای‬ ‫موفقیت در پاسخ به ایدز نقش مهمی دارد‬ ‫در پاسخ به بیماری کووید‪ -۱۹‬نیز نقش‬ ‫اساسی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نمونه های بی شماری را مشاهده‬ ‫کرده ایم که چگونه فعالیت و همبستگی‬ ‫جامعه در ارائه اطالعات‪ ،‬خدمات‪ ،‬حمایت‬ ‫اجتماعی و امید به افراد اسیب دیده از‬ ‫‪ HIV‬سرامد بوده است‪ .‬با این حال چنین‬ ‫همبستگی نمی تواند تنها مسئولیت جوامع‬ ‫باشد‪ .‬دولت ها‪ ،‬اهداکنندگان‪ ،‬رهبران‬ ‫مذهبی‪ ،‬جامعه مدنی و هر یک از ما باید در‬ ‫ساختن جهان به مکانی سالم کمک کنیم‪.‬‬ ‫بیماری همه گیر کووید‪ -۱۹‬نشان داده‬ ‫که چگونه اراده سیاسی می تواند تغییر ایجاد‬ ‫کند‪ .‬دیده ایم که دولت ها اقدامات سیاسی‬ ‫و منابع مالی فوق العاده ای را برای نجات‬ ‫جان مردم و محافظت از معیشت خود‬ ‫اعمال می کنند‪ .‬همکاری بین کشورها را‬ ‫برای اطمینان از تداوم درمان ‪ HIV‬مشاهده‬ ‫کرده ایم و همچنین کشورهایی که به دنبال‬ ‫فراخوان بین المللی برای ساختن واکسن‬ ‫کووید‪ -۱۹‬به عنوان واکسن مردمی و در‬ ‫دسترس همه با هم متحد شده اند‪.‬‬ ‫در حالی که وارد اخرین دهه برای‬ ‫پایان دادن به ایدز به عنوان تهدیدی برای‬ ‫سالمت عمومی تا سال ‪ ۲۰۳۰‬می شویم‪،‬‬ ‫برای رسیدن به هدف خود نیاز به اراده‬ ‫سیاسی داریم‪ .‬همبستگی جهانی و مسئولیت‬ ‫مشترک ما را ملزم می کند که پاسخ های‬ ‫بهداشت جهانی ازجمله پاسخ به ایدز را به‬ ‫روشی جدید مشاهده کنیم‪ .‬این امر مستلزم‬ ‫یکپارچگی جهان است تا اطمینان حاصل‬ ‫کند‪:‬‬ ‫سالمت به طور کامل تامین می شود‪.‬‬ ‫دولت ها باید دور هم جمع شوند و راه های‬ ‫جدیدی برای اطمینان از تامین اعتبار کامل‬ ‫بهداشت و درمان پیدا کنند‪ .‬هیچ کشوری‬ ‫به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫بودجه داخلی و بین المللی برای سالمت باید‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫نظام سالمت(سیستم های بهداشتی)‬ ‫تقویت شود‪ .‬در چند دهه گذشته‬ ‫سرمایه گذاری در پاسخ به ایدز به‬ ‫تقویت این سیستم ها کمک و از پاسخ به‬ ‫کووید‪ -۱۹‬حمایت کرده است‪ ،‬اما برای‬ ‫بهبود بیشتر سیستم های بهداشتی و محافظت‬ ‫از مراقبان سالمت باید کارهای بیشتری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫داروهای نجات دهنده زندگی‪،‬‬ ‫واکسن ها و تشخیص ها باید به عنوان‬ ‫کاالهای عمومی در نظر گرفته شوند‪ .‬باید‬ ‫همبستگی جهانی و مسئولیت مشترک‬ ‫وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود‬ ‫که هیچ فرد‪ ،‬جامعه یا کشوری نیست که از‬ ‫دسترسی به موارد بهداشتی که باعث نجات‬ ‫جان افراد می شود‪ ،‬دور بماند‪.‬‬ ‫رویکرد حقوق بشر که در همه جا‬ ‫اعمال می شود‪ ،‬نتایج پایداری برای سالمتی‬ ‫به همراه خواهد داشت‪ .‬بیماری همه گیر‬ ‫کووید‪ ۱۹ -‬موارد اشتباه در جامعه و‬ ‫چگونگی پشت سر گذاشتن جمعیت های‬ ‫کلیدی در بسیاری از نقاط جهان را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫روز جهانی ایدز نشان می دهد که‬ ‫کشورها باید تالش خود را برای دستیابی‬ ‫به جوامع سالم افزایش دهند‪ .‬روز جهانی‬ ‫ایدز اجازه می دهد تا همبستگی جهانی و‬ ‫مسئولیت مشترک وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مبارزه با ایدز در زمان مقابله با ویروس‬ ‫کرونا فراموش نشده است‬ ‫گزارش سال ‪ ۲۰۱۹‬مرکز ملی کنترل و‬ ‫پیشگیری از بیماری ایدز در چین ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫مورد مبتالبه ‪ HIV‬یا ایدز را شناسایی‬ ‫کردکه بیش از ‪ ۳۰۰۰‬مورد از ان ها‬ ‫دانشجویان جوان و در سن ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬سال‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫انتونیوگوترش‪ ،‬دبیر کل سازمان ملل‪،‬‬ ‫برای روز جهانی ایدز عنوان کرد‪ :‬توجه‬ ‫جهانیان به بحران بیماری کووید‪-۱۹‬‬ ‫یاداوری نیاز به حفظ تمرکز بر بیماری‬ ‫همه گیر جهانی دیگری است که حدود ‪۴۰‬‬ ‫سال پس از شیوع هنوز با ماست‪.‬‬ ‫با وجود موفقیت های چشمگیر‪،‬‬ ‫وضعیت اضطراری ایدز پایان نیافته است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۹‬گزارش های ‪ HIV‬نشان داد‬ ‫که هنوز ساالنه ‪ HIV(HIV) ۱.۷‬میلیون‬ ‫نفر را الوده می کند و حدود ‪ ۶۹۰‬هزار نفر‬ ‫را به کام مرگ می کشاند و نابرابری ها بدان‬ ‫معناست که افراد با حداقل توانایی دفاع‬ ‫از حقوق خود همچنان بیشترین اسیب را‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫بیماری کووید‪ -۱۹‬زنگ بیداری برای‬ ‫جهان بوده است‪ .‬نابرابری در سالمتی بر‬ ‫همه تاثیر می گذارد‪ .‬هیچ فردی در امان‬ ‫نیست مگر اینکه همه در امان باشیم‪ .‬پاسخ‬ ‫‪ HIV‬موارد زیادی برای اموزش مبارزه با‬ ‫بیماری کووید‪ -۱۹‬دارد‪ .‬ثروت نباید تعیین‬ ‫کند که ایا افراد مراقبت های بهداشتی‬ ‫موردنیاز را دریافت می کنند یا خیر‪ .‬به‬ ‫واکسن کووید‪ -۱۹‬و درمان ‪ HIV‬و‬ ‫مراقبت هایی نیاز داریم که مقرون به صرفه و‬ ‫برای همه در دسترس باشد‪.‬‬ ‫ایدز‪ ،‬بیماری همه گیر دیگر‬ ‫درحالی که بیماری کووید‪۱۹ -‬‬ ‫اسیب های فراوانی به جوامع جهانی وارد‬ ‫کرده و از اواخر سال گذشته در کانون‬ ‫توجهات باقی مانده است‪ ،‬نباید ویروس‬ ‫اچ ای وی یا بیماری ایدز را که بیماری‬ ‫همه گیر بوده و از کشنده ترین بیماری های‬ ‫عفونی تاریخ است را فراموش کنیم‪.‬‬ ‫سازمان جهانی بنیاد بهداشتی ایدز‬ ‫(‪ )HIV‬موضوع روز جهانی ایدز ‪۲۰۲۰‬‬ ‫با عنوان “ایدز‪ ،‬بیماری همه گیر دیگر” را‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ایدز (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)‬ ‫یکی از مهم ترین شرایط سالمتی است‬ ‫که در سطح جهانی افراد به ان مبتال‬ ‫می شوند و تنها در هند ‪ ۲.۱‬میلیون نفر با‬ ‫این بیماری زندگی می کنند‪ .‬علت ان‬ ‫ویروس نقص ایمنی انسانی (‪ )HIV‬است‬ ‫که لنفوسیت های ‪ T‬در بدن را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪ .‬این عفونت از طریق به‬ ‫اشتراک گذاشتن سوزن‪ ،‬خون یا رابطه‬ ‫جنسی محافظت نشده از فردی به فرد دیگر‬ ‫و همچنین در دوران بارداری‪ ،‬زایمان یا‬ ‫شیردهی نیز از مادر به کودک منتقل شود‪.‬‬ ‫اگرچه بیماری در مراحل اولیه هیچ‬ ‫عالمتی ندارد‪ ،‬اما فرد مبتال در اینده‬ ‫می تواند عالئمی شبیه انفلوانزا مانند‬ ‫تب‪ ،‬درد مفاصل‪ ،‬بدن درد و بزرگ شدن‬ ‫غدد لنفاوی را تجربه کند‪ .‬با پیشرفت این‬ ‫بیماری‪ ،‬سیستم ایمنی بدن ضعیف می شود‬ ‫و فرد را در معرض بیماری های دیگر مانند‬ ‫سل و غیره قرار می دهد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که این بیماری با‬ ‫ازمایش خون تشخیص داده می شود‪.‬‬ ‫افراد ‪ HIV‬مثبت ممکن است بدون‬ ‫عالمت باقی بمانند اما همچنان می توانند‬ ‫ویروس را به دیگران منتقل کنند‪،HIV .‬‬ ‫ویروسی که باعث ایدز (سندرم نقص ایمنی‬ ‫اکتسابی) می شود‪ ،‬از مهم ترین چالش های‬ ‫سالمت و توسعه در جهان است‪ .‬بسیاری‬ ‫از افراد مبتالبه ‪ HIV‬یا در معرض خطر‬ ‫ابتال به ‪ HIV‬دسترسی به پیشگیری‪ ،‬درمان‬ ‫و مراقبت ندارند و البته هنوز درمان قطعی‬ ‫برای این بیماری نیست‪.‬‬ ‫سازمان ‪ HIV‬و سایر سازمان های دیگر‬ ‫برای پایان دادن به اپیدمی بیماری ایدز‬ ‫هدف ‪ ۹۰-۹۰-۹۰‬را ارائه کردند‪ .‬بر اساس‬ ‫این هدف‪ ۹۰ ،‬درصد مبتالیان تشخیص‬ ‫داده می شوند‪ ۹۰ ،‬درصد افراد تشخیص‬ ‫داده شده‪ ،‬تحت درمان قرار می گیرند و ‪۹۰‬‬ ‫درصد افراد تحت درمان بهبود می یابند‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۲۰۰۱‬به بعد شیوع جهانی‬ ‫در میان بزرگساالن (‪ ۱۵‬تا ‪ ۴۹‬سال)‬ ‫کاهش یافته و در سال ‪ ،۲۰۱۹‬هفت درصد‬ ‫بوده است‪ .‬در سال ‪ ۳۸ ،۲۰۱۹‬میلیون نفر‬ ‫با ‪ HIV‬زندگی می کردند‪ ،‬درحالی که‬ ‫در سال ‪ ۳۰.۷ ،۲۰۱۰‬میلیون نفر بود‪ .‬از‬ ‫افرادی که در سال ‪ ۲۰۱۸‬با ‪ HIV‬زندگی‬ ‫می کردند‪ ۳۶.۲ ،‬میلیون بزرگسال و ‪۱.۸‬‬ ‫میلیون کودک زیر ‪ ۱۵‬سال بودند‪ .‬از هر‬ ‫پنج نفر یک نفر (‪ ۱۹‬درصد) هنوز از الوده‬ ‫بودن خود مطلع نیست‪.‬‬ ‫در دهه های اخیر‪ ،‬تالش های جهانی‬ ‫بسیاری برای حل این همه گیری انجام شده‬ ‫است و باوجود چالش ها پیشرفت‬ ‫چشمگیری حاصل شده است‪ .‬جامعه جهانی‬ ‫توافق کرده است که هدف خود را برای‬ ‫پایان دادن به اپیدمی ایدز تا سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫اعالم کند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که نگرانی فزاینده ای‬ ‫در مورد تاثیر احتمالی بیماری کووید‪۱۹ -‬‬ ‫در پاسخ به ویروس اچ ای وی یا بیماری‬ ‫ایدز در کشورهای کم درامد و متوسط‪،‬‬ ‫ازجمله در دسترس بودن داروهای‬ ‫ضدویروسی و دسترسی به خدمات‬ ‫پیشگیرانه وجود دارد که منجر به افزایش‬ ‫امار مرگ ومیر خواهد شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1399‬شماره‪1234‬‬ ‫جامعه‬ ‫وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫ازحضورهمراهبیمارکروناییدرتمامبخش هایبیمارستانیجلوگیریشود‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر جلوگیری از حضور همراهان بیمار در تمامی بخش های بیمارستانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬قاسم جان بابایی‪ ،‬معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور‪ ،‬ضمن تاکید بر جلوگیری از حضور همراهان بیمار‬ ‫در تمامی بخش های بیمارستانی به منظور پوشش خدمات رفاهی و شخصی بیماران‪ ،‬بر استفاده از ظرفیت نیروهای بهیاری‪ ،‬پرستاری و همچنین نیروهای داوطلب کمک بهیار یا خدماتی در امر تغذیه‪،‬‬ ‫مراقبت و انتقال نمونه های گرفته شده از بیمار به ازمایشگاه‪ ،‬تصویربرداری و سایر امور مرتبط‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫هرروزبیشاز‪1000‬جنین‬ ‫توسطوالدینکشتهمی شوند!‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬بر اساس امار در کشورمان هرروز‬ ‫بیش از ‪ 1000‬جنین توسط والدین کشته می شوند که تنها‬ ‫حدود ‪ 10‬مورد ان قانونی است! عددی باورنکردنی ان هم‬ ‫در شرایطی که امار تلفات روزانه کرونایی کشور تقریباً‬ ‫یک سوم این قتل عام گسترده است؟!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬علی رغم اینکه در تاریخ‬ ‫‪ 9.9.99‬شاهد افزایش بی سابقه نرخ تولد نوزادان بودیم اما‬ ‫باید این واقعیت تلخ را یاداوری کنیم که در همین روز‬ ‫‪ 1000‬جنین توسط والدین خود به قتل رسیدند؟! بماند که‬ ‫در این تاریخ تولد لشگری از نوزادان نارس نیز جنایت‬ ‫دیگری بود که توسط خانواده های نوکیسه صورت گرفت!‬ ‫در همین زمینه محسن فتحی‪ ،‬عضو هیئت مدیره بهداشت‬ ‫و درمان مجلس شورای اسالمی یازدهم درباره افزایش‬ ‫بی سابقه سقط های روزانه کشور می گوید‪ :‬متاسفانه میزان‬ ‫سقط جنین در کشور بسیار باال رفته است که تعدادی از‬ ‫ا ن ها مجاز و تعدادی نیز غیرمجاز هستند‪.‬‬ ‫حال این سوال مطرح می شود که چرا در یک کشور‬ ‫اسالمی‪ ،‬در کشوری که اعتقاد دارد کشتن یک فرد بی گناه‬ ‫در پیشگاه الهی جرم است‪ ،‬سقط جنین به راحتی توسط‬ ‫برخی از پزشکان تجویز می شود یا توسط خود والدین انجام‬ ‫می شود؟‬ ‫* علل سقط جنین توسط زوج های ایرانی‬ ‫در پاسخ به این سوال دکتر شیرین نیرومنش‪ ،‬فلوشیپ‬ ‫پریناتولوژی و بارداری های پرخطر ضمن تشریح علل‬ ‫سقط جنین عمدی گفت‪ :‬در سال های اخیر برخی از مردم از‬ ‫داروهایی استفاده می کنند که متاسفانه در بازار ازاد وجود‬ ‫گزارش صدای اصالحات از افزایش سقط جنین در ایران؛‬ ‫افزایشسقطجنینبهدلیلمشکالتاقتصادی؟!‬ ‫خالاطالعاتیزوج هایایرانیدربارهپیامدهایسقطجنین‬ ‫دارد و افرادی که قصد سقط جنین دارند این داروها را از‬ ‫بازار سیاه تهیه و مصرف می کنند!‬ ‫دکتر شیرین نیرومنش بابیان این که برای پیشگیری از‬ ‫ناباروری توصیه ما این است که زوجین پس از ازدواج به‬ ‫مدت طوالنی از روش های پیشگیرانه از بارداری استفاده‬ ‫نکنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توصیه ما این است که زوجین‪ ،‬حداکثر‬ ‫یک سال پس از ازدواج‪ ،‬اقدام به بارداری کنند و ان را‬ ‫به تعویق نیندازند؛ تحقیقات نشان داده است که هرچه‬ ‫مدت زمان پیشگیری از بارداری پس از ازدواج بیشتر باشد‪،‬‬ ‫به خصوص اگر خانم دچار عفونت باشد‪ ،‬احتمال ناباروری‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زنان مبتالبه اندومتریوز نیز توصیه ما این‬ ‫است که بیشتر از یک سال از بارداری جلوگیری نکنند و‬ ‫سریع تر اقدام به بارداری کنند‪.‬‬ ‫فلوشیپ پریناتولوژی و بارداری های پرخطر درباره علل‬ ‫سقط جنین تصریح کرد‪ :‬یکسری از سقط ها خودبه خودی‬ ‫هستند؛ ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد بارداری ها ممکن است به علت سالم‬ ‫نبودن جنین‪ ،‬بدون این که مادر تمایلی به سقط داشته باشد‪،‬‬ ‫منجر به درد و خونریزی و سقط جنین شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دسته دیگر از سقط ها‪ ،‬سقط عمدی‬ ‫هستند؛ متاسفانه برخی از زوجین که تمایلی به بارداری‬ ‫ندارند‪ ،‬پیشگیری الزم را ندارند؛ بیشتر موارد سقط های‬ ‫عمدی که برای سقط مراجعه می کنند‪ ،‬افرادی هستند که در‬ ‫دوره عقد باردار می شوند؛ توصیه ما به این افراد این است‬ ‫که در دوره عقد و قبل از این که زوجین بخواهند زندگی‬ ‫مشترک خود را زیر یک سقف اغاز کنند‪ ،‬از روش های‬ ‫تغییرنگاهانسانى‬ ‫بهشهروتوسعهحمل ونقل‬ ‫پاکدرپایتخت‬ ‫معاون شهردار تهران مطرح کرد‪:‬‬ ‫معاون حمل ونقل‪ ،‬ترافیک شهردارى تهران گفت‪ :‬استفاده و جایگزینی از انرژی های نو‪ ،‬توسعه فضای سبز که تاثیر‬ ‫زیادی بر کاهش گازهای گلخانه ای و الودگی هوا دارد‪ ،‬نوسازی سامانه های حمل ونقل عمومی‪ ،‬برنامه ریزی کال ِن براى‬ ‫تحقق شه ِر انسان محور و توسعه حمل ونقل پاک و هوشمند سازی شهر یکی از برنامه های اصلی این معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬سید مناف هاشمی در حاشیه برگزاری رویداد بین المللی کلیماتون ‪ 2020‬و در وبینار‬ ‫حمل ونقل پاک و کاهش الودگی هوا با اشاره به اینکه کاهش الودگی هوا و توسعه حمل ونقل پاک و به تبع ان‬ ‫مدیریت گره های ترافیکی در پایتخت مهم ترین خواسته ی پایتخت نشینان است گفت‪ :‬کثرت خودروها‪ ،‬افزایش مصرف‬ ‫سوخت های فسیلی در بخش حمل ونقل‪ ،‬ناوگان فرسوده انتشار گازهای گلخانه ای و به تبع همه موارد الودگی هوا در‬ ‫شهر تهران سبب شده تهران در مسیر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین پیش رود‪ ،‬ازاین جهت موضوع کاهش گازهای‬ ‫گلخانه ای و مقابله با گرمایش زمین یک ضرورت اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬یکی از شاخص های اصلی رسیدن به توسعه پایدار‪ ،‬کارامدتر کردن حمل ونقل عمومی در شهرها‬ ‫اعالم شده است؛ زیرا حمل ونقل عمومی در کالن شهرها رابطه مستقیمی با دیگر چالش های شهری ازجمله ترافیک و‬ ‫الودگی هوا دارد؛ بنابراین بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی یکی از مهم ترین رسالت مدیریت شهری در کالن شهرها‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گفته ی هاشمی استفاده و جایگزینی از انرژی های نو‪ ،‬توسعه فضای سبز که تاثیر زیادی بر کاهش گازهای‬ ‫گلخانه ای و الودگی هوا دارد‪ ،‬نوسازی سامانه های حمل ونقل عمومی‪ ،‬برنامه ریزی کال ِن براى تحقق شه ِر انسان محور و‬ ‫توسعه حمل ونقل پاک و هوشمند سازی شهر یکی از برنامه های اصلی این معاونت حمل ونقل و ترافیک است‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران وضعیت کنونی ناوگان حمل ونقل عمومی را تشریح کرد و گفت‪ :‬شهر تهران ‪ 250‬کیلومتر‬ ‫مترو و ‪ 1507‬دستگاه قطار دارد که روزانه (فارغ از ایام کرونا) بیش از ‪ 2‬میلیون سفر درون شهری را مدیریت می کند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که نیاز شهر ‪ 3‬هزار دستگاه قطار مترو است و چنانچه خطوط ‪ 6‬و ‪ 7‬مترو نیز به طور کامل به بهره برداری‬ ‫برسد ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬دستگاه قطار برای مدیریت سفر شهرنشینان موردنیاز است‪.‬‬ ‫هاشمى ادامه داد‪ :‬توسعه نهایى خطوط مترو که بر اساس برنامه جامع حمل ونقل ریلی نوشته شده است ‪ 250‬کیلومتر‬ ‫مترو دیگر باید به خطوط مترو فعلی اضافه شود این در حالی است که ساخت هر کیلومتر مترو نیازمند ‪ 1‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار بوده است‪.‬‬ ‫به گفته هاشمی تهران ‪ 6‬هزار دستگاه اتوبوس داشته که بیش از ‪ 3700‬دستگاه ان فرسوده است این در حالی است‬ ‫که نیاز پایتخت ‪ 10‬هزار دستگاه اتوبوس می باشد و نوسازی این ناوگان نیز ‪ 50‬هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران می گوید‪ :‬حل دو مسئله ترافیک و الودگی هوا کار ساده ای نیست و نیازمند حمایت‬ ‫دولتمردان‪ ،‬شهرداری‪ ،‬مردم و ایده پردازان است‪ .‬معتقدم تحقق یک حمل ونقل ایده ال و پاک نیازمند منابع مالی در‬ ‫بودجه ساالنه ی کشور است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل‪ ،‬ترافیک با تاکید بر اینکه موضوع حمل ونقل عمومی دغدغه دولتمردان نیست گفت‪ :‬در طول‬ ‫‪ 10‬سال گذشته انباشتگی زیادی را در این بخش شاهد بوده ایم که کار را سخت کرده است‪ ،‬در طول سال های اخیر‬ ‫شهرداری تهران برای حمل ونقل پاک بودجه ی خوبی را پیش بینی و برنامه های کالنی را اجرا کرده است که ان از‬ ‫دست می توان به توسعه خطوط ‪ 10‬گانه بی ار تی‪ ،‬احداث مسیرهای دوچرخه سواری در شهر اشاره کرد‪ .‬اکنون ‪ 8‬میلیون‬ ‫سفر (در ایام فارغ از کرونا) ‪ 8‬میلیون سفر در شهر تهران به واسطه حمل ونقل عمومی مدیریت می شود که اگر تمامی‬ ‫برنامه های در طول ‪ 10‬سال گذشته با منابع مالی محقق می شد ‪ 12‬میلیون سفر در شهر تهران از طریق ناوگان عمومی شهر‬ ‫صورت می گرفت‪.‬‬ ‫پیشگیرانه مطمئن استفاده کنند زیرا در زوج جوان‪،‬‬ ‫شانس بارداری زیاد است و بسیاری از افراد از روش های‬ ‫غیرمطمئن برای پیشگیری از بارداری استفاده می کنند و‬ ‫بعد هم که باردار می شوند به دلیل ان که مراسم عروسی‬ ‫نگرفته اند از روش های غیرقانونی برای سقط جنین استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این فلوشیپ پریناتولوژی متذکر شد‪ :‬یک دسته از افراد‬ ‫نیز به دلیل شرایط اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و خانوادگی‪ ،‬در یک‬ ‫برهه از زمان‪ ،‬تمایل به فرزند اوری ندارند و از روش های‬ ‫مطمئن برای پیشگیری از بارداری نیز استفاده نمی کنند و با‬ ‫یک حاملگی ناخواسته مواجه می شوند و متاسفانه اقدام به‬ ‫سقط جنین می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه قبح سقط جنین در جامعه ریخته‬ ‫شده است و یکسری از زوجین به راحتی به سقط جنین خود‬ ‫اقدام می کنند درحالی که ازلحاظ اخالقی‪ ،‬قانونی و شرعی‪،‬‬ ‫سقط جنین کار پسندیده ای نیست‪.‬‬ ‫نیرومنش درباره سقط های غیرقانونی گفت‪ :‬در سال های‬ ‫قبل‪ ،‬افراد برای سقط جنین غیرقانونی‪ ،‬به مراکز غیرقانونی‬ ‫و زیرزمینی و مراکز الوده مراجعه و اقدام به سقط جنین‬ ‫می کردند که باعث عوارض بسیار شدید مانند خطرات جانی‬ ‫برای مادر‪ ،‬پارگی رحم و عفونت می شد؛ در سال های اخیر‪،‬‬ ‫مردم به راحتی از داروهایی استفاده می کنند که متاسفانه در‬ ‫بازار ازاد وجود دارد و افرادی که قصد سقط جنین دارند‬ ‫این داروها را از بازار ازاد و سیاه تهیه و مصرف می کنند!‬ ‫این متخصص زنان و زایمان در پایان ضمن هشدار‬ ‫نسبت به استفاده از این داروها و عوارض ان ها تاکید کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر عوارض گفته شده‪ ،‬سقط های غیرقانونی در بسیاری‬ ‫از موارد باعث عذاب وجدان و مشکالت روحی و روانی‬ ‫نیز می شود؛ از سوی دیگر‪ ،‬گاهی افرادی که اقدام به سقط‬ ‫کرده اند‪ ،‬دوباره صاحب فرزند نمی شوند؛ فرزند اوری یک‬ ‫نعمت است و امیدواریم با کمک برنامه ریزی مسئوالن‪،‬‬ ‫شرایطی برای زوج های جوان فراهم شود که در زمان‬ ‫مناسب ازدواج و فرزند اوری داشته باشند‪.‬‬ ‫*عجیب ترین دلیل‪ ،‬سقط برای تعیین جنسیت است!‬ ‫سازمان بهداشت جهانی در یک بررسی دالیلی که افراد‬ ‫به سقط روی می اورند را برشمرده است‪ .‬حفظ جان مادر‪،‬‬ ‫سالمتی مادر و جنین‪ ،‬سالمت روحی مادر‪ ،‬تجاوزات جنسی‬ ‫و دالیل اقتصادی‪-‬اجتماعی ازجمله علت هایی است که افراد‬ ‫تصمیم به سقط جنین می گیرند‪ .‬در میان این دالیل یکی از‬ ‫عجیب ترین موارد‪ ،‬مربوط به زمانی است که جنسیت جنین‬ ‫ان چیزی نیست که مطلوب پدر و مادر باشد! یعنی اگر در‬ ‫زمان جاهلیت‪ ،‬امکان تعیین جنسیت دختر قبل از تولد او‬ ‫وجود نداشت و بعد از دنیا امدن زنده به گور می شد‪ ،‬االن‬ ‫شاهد وضعیتی هستیم که برخی از والدین بعد از معلوم شدن‬ ‫جنسیت جنین‪ ،‬اقدام به سقط ان می کنند‪.‬‬ ‫یک دسته از سقط ها هم به خاطر حاملگی ناخواسته‬ ‫است؛ یعنی زن و شوهر‪ ،‬بچه نمی خواستند و به همین خاطر‬ ‫بعد از بارداری‪ ،‬جنین را سقط می کنند‪ .‬سقط باهدف تنظیم‬ ‫خانواده‪ ،‬چیزی است که به هیچ وجه بشر و کشورها ان را‬ ‫نپذیرفته اند و نمی پذیرند‪ .‬اجالس بین المللی جمعیت که‬ ‫در سال ‪ 1994‬در قاهره تشکیل شد این نوع سقط را ممنوع‬ ‫اعالم کرد‪ .‬این مسئله مهمی است که به هیچ وجه سقط جنین‬ ‫نباید مبنای تنظیم خانواده قرار گیرد‪ .‬از ان طرف هم ما نباید‬ ‫شرایطی را فراهم کنیم که افراد برای تنظیم خانواده به سراغ‬ ‫سقط جنین بروند‪.‬‬ ‫*تبعات و عوارض سقط غیرقابل جبران است‬ ‫سقط جنین غیرقانونی تبعات بسیار سنگینی دارد؛ خطر‬ ‫مرگ مادر‪ ،‬شوک عفونی‪ ،‬پارگی رحم‪ ،‬اسیب به احشاء‪ ،‬‬ ‫ناباروری و خونریزی ازجمله مهم ترین عوارض ان در بُعد‬ ‫جسمی است‪ .‬بسیاری از زنانی که برای درمان ناباروری‬ ‫به ما مراجعه می کنند‪ ،‬کسانی هستند که به واسطه اقدام به‬ ‫سقط دچار این مشکل شده اند‪ .‬در بُعد روانی‪ ،‬احساس گناه‬ ‫و افسردگی شدید مواردی است که سالمت روحی مادر را‬ ‫تهدید می کند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬با توجه به اینکه سقط های‬ ‫غیرقانونی طبیعتاً مخفیانه انجام می گیرد‪ ،‬امار دقیقی از‬ ‫تعداد سقط هایی که در جامعه انجام می شود وجود ندارد‬ ‫و بر اساس شواهد و قرائن و بررسی‪ ،‬این امار را تخمین‬ ‫می زنند! درنهایت امر در موضوع سقط‪ ،‬چون از یک سو‬ ‫جنبه های اخالقی‪ ،‬انسانی‪ ،‬اجتماعی و شرعی قرار دارد و‬ ‫از سوی دیگر جنبه های فردی مربوط به زنی است که این‬ ‫جنین را باردار است؛ به همین خاطر یک تعارض پیش‬ ‫می اید و در مقابل این تصمیم فردی‪ ،‬به شکلی طبیعی موانع‬ ‫قانونی و شرعی وجود خواهد داشت‪ .‬همین مسئله باعث‬ ‫می شود که درصد باالیی از این سقط به صورت غیرقانونی‬ ‫و مخفیانه انجام گیرد‪ .‬به همین دلیل خیلی از مردم عالقه ای‬ ‫ندارند در مورد ابعاد این ماجرا صحبت کنند و از ان سر‬ ‫دربیاورند؟!‬ ‫احتمالبروزسیلدرتهرانچقدراست؟‬ ‫مدیرکلخدماتشهریشهرداریتهران‬ ‫گفت‪:‬ازسویسازمانهواشناسیاعالم شده‬ ‫استکهبارشبرفوبارانسنگینیخواهیم‬ ‫داشتوامسالترسالیخواهدبودامااحتمال‬ ‫سیلدرپایتختخیلیکماست‪.‬‬ ‫سالگذشتهدرهنگامبارشبرفوباران‬ ‫دربرخیمناطقشهرونداندچارمشکلشدند‪.‬‬ ‫هواشناسیاعالمکردهاستامسالوضعیت‬ ‫بارش هاخوباستواحتمالداردبارش های‬ ‫سنگینیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫علی اصغرعطایی‪،‬مدیرکلخدمات‬ ‫شهریشهرداریتهراندرخصوصاقدامات‬ ‫شهرداریدرزمینهبرف روبی‪،‬الیروبیانهار‪،‬‬ ‫مسیل ها‪،‬خریدتجهیزاتبرف روبی‪،‬برفتکانی‬ ‫درختان‪،‬بروزسیلو‪...‬گفت وگوییانجامداده‬ ‫استکهدرادامهمی خوانید‪:‬‬ ‫*باتوجهبهاینکهسازمانهواشناسیاعالم‬ ‫کرده است در چند روز اینده در تهران برف و‬ ‫بارانزیادیمی بارد‪،‬چهتدابیریاندیشیده ایدکه‬ ‫شهرداریغافلگیرنشودوشهروندا نهمدچار‬ ‫مشکلنشوند؟‬ ‫یکیازمهم ترینموضوعات‪،‬بارشبرفو‬ ‫باراناست‪.‬مردمازدیربازخاطراتیدرخصوص‬ ‫بارانوبرفدارندکهدرگذشته هایدورسیل‬ ‫امدهوخسارت هاییبرجایگذاشتهاستویا‬ ‫برف هایسنگینیکهبرایشهروندانمشکالت‬ ‫ترددیبههمراهداشتهاست ‪،‬امادرحالحاضر‬ ‫وقتی بارش برف و باران راداریم‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکهشهروندانبایدازاینرحمتالهیلذت‬ ‫ببرند‪،‬ماهممتولیاصلیدرشهرداریبرای‬ ‫موضوعبارشبارانوبرفهستیمتامشکلی‬ ‫برایشهروندانایجادنشود‪.‬درحالحاضرهم‬ ‫امادگیداریموتمهیداتالزماندیشیدهشده‬ ‫است که هم شهروندان از برف و باران لذت‬ ‫ببرندوهمشهرداریبتواندبه خوبیخدمات‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫*پیروزحناچیشهردارتهراندر‬ ‫خصوصبارشبرفوباراندرشهریورامسال‬ ‫دستورالعملیبهمناطق‪22‬گانهشهرداریتهران‬ ‫وسازمانهایمرتبطدراینزمینهاعالمکرد‪،‬در‬ ‫اینبارهتوضیحمیدهید؟‬ ‫شهردارتهراندرشهریورسالجاری‬ ‫دستورالعملیدرخصوصبارشبرفوباران‬ ‫بهمناطقبیستودوگانهاعالمکردتامشکلی‬ ‫درهنگامبارش هاایجادنشود‪.‬سالگذشته‬ ‫شاهدبودیمکهدربرخیازمناطقشمالیدر‬ ‫هنگامریزشبرف‪،‬شهرونداندچارمشکالت‬ ‫زیادیشدند‪.‬‬ ‫دقیقادرشهریورامسالپیروزحناچی‬ ‫دستورالعملیرابهمناطقبیستودوگانهو‬ ‫حوزه های درگیر در امر بارش باران و برف‬ ‫اعالمکردوتاکیدبرمدیریتیکپارچهدراین‬ ‫زمینهداشتندواینکهپیشگیریازمخاطرات‬ ‫صورتگیردتامشکالتیدرزمانبارشبارانو‬ ‫برفنداشتهباشیم‪.‬‬ ‫ببینید!تهرانبیستودومنطقهداردوبارش‬ ‫بارانوبرفمختصیکمنطقهنیست‪،‬همه‬ ‫شهردرگیرمی شود‪.‬اگرمیزانبارندگیبیشتر‬ ‫باشدهمهشهردرگیرمی شود‪.‬شهردارتهران هم‬ ‫بخشنامه ایزدهتاستادومناطق‪،‬تدابیرالزمرادر‬ ‫اینزمینهانجامدهند‪.‬‬ ‫*ایاستادهایبرف روبیبهخصوصدر‬ ‫مناطقکوهستانیتهرانایجادشدهوتجهیزات‬ ‫الزمرادارندتادرهنگامبرفسنگیندچار‬ ‫مشکلنشوند؟‬ ‫ستادهایبرف روبیتشکیلشدهو‬ ‫دستورالعمل هاراابالغکرده ایم‪.‬تجهیزاتی‬ ‫خریداریشدهتادرهنگامبارش هادچارمشکل‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫*ایابانهادهایبیرونشهرداری‬ ‫تهران همانندشرکتابوفاضالب‪،‬‬ ‫هواشناسیوپلیسهماهنگیهایالزمبرای‬ ‫زمانبارش هاصورتگرفتهاست؟‬ ‫البتهاینراهمبگویمکهدرطولسال‪،‬‬ ‫همهکانال هاومسیل هاراالیروبیکرده ایمو‬ ‫باهماهنگیبامناطقوهمچنینسازمان های‬ ‫بیرونشهرداریمانندسازماناب‪،‬هواشناسی‪،‬‬ ‫پلیسراهوروسازمان هایدخیلدراینامر‬ ‫هماهنگی هاصورتگرفتهاستتادرهنگام‬ ‫بارشبارانوبرفدچارمشکلنشویم‪.‬البته‬ ‫تعامالت هم با اداره اب صورت گرفته تا از‬ ‫باالدستدرهنگامکنترلحاشیهرودخانه هاو‪...‬‬ ‫دچارمشکلنشویم‪.‬البتهبازدیدهاییهمصورت‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫*امسالچهتعدادماشینمکانیزهبرف روب‬ ‫خریداریشده است؟ ایندر حالی است که‬ ‫سالگذشتهتعداداینماشین االتکمبودوبه‬ ‫ایندلیلبرخیمناطقدچارمشکلشدند‪.‬‬ ‫باچندعددورقممی گویم‪،‬درسال هاینه‬ ‫چنداندورتعدادماشین هایمکانیزهدورقمی‬ ‫همنبود‪.‬تعدادکمینمک پاشومحلول پاش‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫اما در سال‪ 99‬و در همین لحظه که با شما‬ ‫صحبتمی کنم‪282‬دستگاهماشین االت‬ ‫مکانیزهبرف روبونمک پاشدرسازمان ها‬ ‫امادهکرده ایموبهتناسبوسعتوموقعیت‬ ‫اتوبان هاوبزرگره هااینماشین هادراختیارمناطق‬ ‫قراردادهمی شودتاان هاهمباپشتیبانی هایالزم‬ ‫امادهبهکارشوند‪.‬‬ ‫*چندسایتبرف روبیدرمناطقایجاد‬ ‫کردهاید؟‬ ‫درموضوعبرف روبیهمدرسطحشهر‬ ‫‪ 160‬سایتبرف روبیدرمناطقداریمکه‬ ‫تعدادیازاینسایت هااصلیوتعدادیفرعی‬ ‫هستند‪.‬ماشین االت‪،‬اپراتورها‪،‬نیروهایانسانی‬ ‫دراینسایت هاهستندوبهمحضاعالمسازمان‬ ‫هواشناسی‪،‬خودشانرابهمحل هامی رسانند‪.‬‬ ‫‪ 282‬دستگاهماشین االتداریموهمچنین‪3‬‬ ‫هزارنیرویانسانیدرسطحشهرکهدرهنگام‬ ‫بروف روبیخدمت رسانیمی کنند‪.‬‬ ‫ضمناینکه‪ 10‬هزارنیرویکارگرخدمات‬ ‫شهریوهمچنینتعدادینیرویفضایسبزهم‬ ‫درهنگامبرف روبیبهکمکمی ایندتابتوانیم‬ ‫بهترینخدماتراارائهکنیم‪.‬عالوهبهغیراز‬ ‫نیزه‪،‬درمناطقهم‬ ‫‪283‬دستگاهماشین االتمکا ‬ ‫تعدادیماشینغیرمکانیزهشامللودر‪،‬ساب کت‬ ‫و‪...‬کهدرمعابرباریکترازان هااستفادهمی شود‪.‬‬ ‫*ایاسایتهایپشتیبان همبرایمناطق‬ ‫ایجادکردهایدتادرمواقعبحرانیبهکمک‬ ‫بیایند؟‬ ‫ماپنجسایتپشتیبانداریمکهمناطقبیست‬ ‫ودوگانهراپشتیبانیمی کنند‪،‬اینسایت هادر‬ ‫شمال‪،‬جنوب‪،‬شرق‪،‬غربومرکزمستقر‬ ‫هستندوبهمحضبارش هابهکمکمناطق‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫*درخصوصهمکاریشهرونداندر‬ ‫هنگامبرف روبیتوضیح میدهید؟‬ ‫مشارکتوتعاملشهروندانیکیاز‬ ‫مهم ترینعواملکاهشمشکالتدرروزهای‬ ‫برفیاست‪.‬البتهشهرداریهماقداماتیانجام‬ ‫می دهد اما در این میان باید اموزش و جلب‬ ‫مشارکتهایمردمیبه منظورهمراهیو‬ ‫همدلیشهرونداندرمواقعبحرانیمخصوصادر‬ ‫روزهایبرفیدردستورکاراست‪.‬‬ ‫وبرایپیشگیریازهرگونهغافلگیریدر‬ ‫روزهایبرفی‪،‬سازمانمدیریتپسماندشهر‬ ‫تهراندرکنارتجهیزسایتهابهماشیناالت‬ ‫تخصصیوتجهیزاتالزمدربزرگراه هاومعابر‬ ‫اصلیتهرانبااستقرارکیسههایشنونمکبه‬ ‫میزان الزم امادگی برای رو به رو شدن با برف و‬ ‫یخزدگیرابایدداشتهباشند‪.‬‬ ‫اینراهمبگویمکهسازماناتشنشانی‬ ‫وخدماتایمنیشهرتهران‪ ۲۴۴‬دستگاهموتور‬ ‫پمپدراختیارشهرداریهایمناطققرارمی‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫همچنیندستگاههایبرفتکانیبصورت‬ ‫مکانیزهوهمچنینامکاناتبحراندراختیار‬ ‫شهرداریهایمناطققرارخواهدگرفتتا‬ ‫مشکلیدربارش هانداشتهباشند‪.‬‬ ‫البتهمانورهایبرف روبیهمبرگزارشدهتا‬ ‫خدمترسانیدستگاههایمسوولبررسیشود‬ ‫وسناریوهایتنظیمشدهودرمجموعامسالبا‬ ‫همافزاییوبرنامهریزیمناسبمشکلینخواهیم‬ ‫داشت و مردم از این نعمت های خدا (باران و‬ ‫برف)لذتخواهندبرد‪.‬‬ ‫*چهتعدادمخازنشنونمکدرسطح‬ ‫شهرتهرانمستقرکردهاید؟‬ ‫البتهبایدشهروندان هممشارکتداشته‬ ‫باشند‪.‬برایاینمنظور‪ 3400‬مخزنزردرنگ‬ ‫درسطحشهرتهرانجانماییکرده ایمکهدر‬ ‫داخل ان ها کیسه های شن و نمک با وزن‪ 4‬تا‬ ‫‪ 5‬کیلوگرماستکهرهگذرانورانندگاندر‬ ‫صورتیکهمعبریرادیدندکهیخ زدهاست‪،‬از‬ ‫اینکیسه هااستفادهکردهوبتوانندبهراحتیعبور‬ ‫کنند‪.‬مردممی توانندازاینشنوکاسههادر‬ ‫کوچه هاوسرخیابان هابپاشندوخودشان همدر‬ ‫امربرف روبیمدیریتشهریراهمراهیکنند‪.‬‬ ‫*سالگذشتهتعدادیازدرختانبراثر‬ ‫سنگینیبرفشکستهشد‪،‬امسالچهتدبیری‬ ‫کرده ایدکهمیزانشکستگیدرختانکمتر‬ ‫شود؟‬ ‫بیش از‪ 2‬هزار و‪ 280‬بوستان در تهران‬ ‫داریمکهدرختانان هابیشترسوزنی برگ‬ ‫هستند‪.‬درهنگامبرودتهواوبارش هادر‬ ‫صورتیکهبرفرویدرختانبنشیند‪،‬درختان‬ ‫دچارمشکلمی شوند‪.‬البتهماتجهیزاتیرافراهم‬ ‫کرده ایمکهکارگرانباچوب هایبلندوباالبر‬ ‫برفدرختانرابتکانندتاازشکستهشدنان ها‬ ‫جلوگیریشود‪.‬‬ ‫*ستادعالیبرف روبیتشکیلشد؟‬ ‫ستادعالیبرف روبیدرتهرانبهریاست‬ ‫شهردارتهراناستودرهرمنطقههمریاست‬ ‫برعهدهشهردارمنطقهاست‪.‬درهرصورت‬ ‫بایدمدیریتیکپارچهعملشودواینخواسته‬ ‫شهردارتهرانبودهاست‪.‬‬ ‫*برخیاعالمکرد هاندکهاحتمالوقوع‬ ‫سیلدرتهرانوجوددارددراینزمینهتوضیح‬ ‫می دهید؟‬ ‫اعالم شده است که بارش برف و باران‬ ‫سنگینیخواهیمداشتوامسالترسالیخواهد‬ ‫بود؛امااحتمالسیلخیلیکماست‪.‬‬ ‫باالخرهشهرداریمتولیکانال هاومسیل ها‬ ‫و‪ 10‬هزارکیلومترنهرو‪ 530‬کیلومترکانالو‬ ‫مسیلراالیروبیکردهاست‪.‬البتهدرباالدست‬ ‫وبیرونشهرهممتولی هایدیگریداردکه‬ ‫ماباان هاجلسهگذاشتهوتمهیداتالزمرا‬ ‫اندیشیده ایم‪.‬درفروردینامسالکهبارشباران‬ ‫سنگینیداشتیم‪ ،‬دربرخینقاطدچارمشکل‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫*نقاطحادثهخیزشناساییشدهاست؟‬ ‫نقاطپرخطرشناساییشد‪،‬مانند‬ ‫سیل برگردانغربیاسیل برگردانسلیمی‬ ‫جهرمیوسیل برگردانپلاریاو‪...‬رودخانه‬ ‫کنوکانالابوذرکهالبتهایننقاطرادربرنامه‬ ‫گذاشتیمتارفععیبشود‪.‬بخش هاییرفععیب‬ ‫شدندوبخش هاییهمدرصدباالیکارهستند‬ ‫که به زودی کار ان ها هم به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫معاونتفنیعمرانشهریوخدماتشهری‬ ‫طیهماهنگی هاییایراداترابرطرفکردند‪.‬‬ ‫*یعنیخطرسیلوجودندارد؟‬ ‫ان شاءاهللکهنداشتهباشیم‪530.‬کیلومتر‬ ‫کانالومسیلداریمکهاب هایسطحیرا‬ ‫جمع اوریمی کنند‪.‬دربرنامهکاریمعاونت‬ ‫فنیعمرانیکهشبکهاب هایسطحیراتوسعه‬ ‫دهندوهرسالههمبخشیازکارانجاممی شود‪.‬‬ ‫مافقط‪ 10‬هزارکیلومترکانالفرعیداریم‬ ‫کهبه صورتروبازیاروبستهدرکوچه هات‬ ‫وخیابان هاهستندکههدایتابهایسطحی‬ ‫رابرعهدهدارندومابه صورتمستمران هارا‬ ‫پایشمی کنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫قیمتهرشانهتخممرغبه‪40‬هزارتومانرسید!‬ ‫در حالی که قیمت مصوب هرکیلوگرم تخم مرغ فله ‪ 14‬هزار و ‪ 500‬تومان تعیین شده و قیمت هرشانه تخم مرغ با این حساب حدود ‪ 27‬هزار تومان می شود قیمت‬ ‫این محصول در تهران بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار صدای اصالحات به ‪ 39‬هزار تومان رسیده است یعنی حدود ‪ 12‬هزار تومان باالتر از قیمت مصوب به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬تخم مرغ ‪ 30‬عددی بسته بندی شده و به اصطالح شناسنامه دار که باید حداکثر ‪ 31‬هزار تومان قیمت داشته باشد در بازار نیست‪.‬‬ ‫تبعاتسونامینقدینگی‬ ‫در سال ‪ 1400‬چیست؟‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬ساختار اقتصادی ایران‬ ‫به گونه ای است که درامدهای نفتی هنگفت‪،‬‬ ‫همواره عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫صادرات کشور‪ ،‬اصلی ترین منبع جلب ارز خارجی‬ ‫و درامدی برای واردات‪ ،‬منبع بودجه ریزی و‬ ‫تقویت کننده ذخایر ارزی بانک مرکزی به حساب‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬نقش و تاثیر‬ ‫این درامدها در متغیرهای کالن اقتصادی همواره‬ ‫در محافل اقتصادی موضوع بحث و تبادل نظر بوده‬ ‫است‪ .‬افزایش درامدهای ارزی حاصل از فروش‬ ‫نفت و تبدیل ان به ذخایر ارزی و همچنین پول‬ ‫داخلی در اثر کسر بودجه و واردات بی رویه با‬ ‫دالرهای نفتی و نه صادرات غیرنفتی از دالیل مهم‬ ‫افزایش نقدینگی کشور بوده و ازانجایی که این‬ ‫افزایش در اثر فعالیت های مولد نبوده‪ ،‬اثرات مخرب‬ ‫زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است‪.‬‬ ‫به هر ترتیب افزایش نقدینگی و اثار مخرب‬ ‫ان در اقتصاد کشور طی سال های اخیر همواره‬ ‫به عنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح‬ ‫بوده و است‪ ،‬در سال های اخیر اما رشد نقدینگی‬ ‫بسیار چشم گیر شده و امار باالیی در این خصوص‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫*تعریفنقدینگی‬ ‫نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده های‬ ‫دیداری بخش غیردولتی نزد بانک ها و اسکناس‬ ‫و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل‬ ‫سپرده های سرمایه گذاری مدت دار‪ ،‬سپرده های‬ ‫قرض الحسنه پس انداز و سپرده های متفرقه گفته‬ ‫می شود و در یک تعریف ساده‪ ،‬مجموع اسکناس‬ ‫و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی‪ ،‬مهم ترین‬ ‫اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند‪.‬‬ ‫در بین اجزاء نقدینگی‪ ،‬پول خاصیت نقد‬ ‫شوندگی بیشتری دارد و دارای سرعت گردش‬ ‫بیشتری در اقتصاد است و در مقابل‪ ،‬شبه پول اگرچه‬ ‫می تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق‪،‬‬ ‫برای خرید کاالها و خدمات مورداستفاده قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬اما به دلیل پایین بودن میزان نقد شوندگی‬ ‫و ماهیت ان به عنوان یک سپرده مدت دار بانکی‪،‬‬ ‫از سرعت گردش پایین تری برخوردار است؛ مانند‬ ‫سایر کشورهای جهان‪ ،‬در ایران نیز سهم اسکناس و‬ ‫مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود‬ ‫سه درصد است‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای بانک مرکزی‪ ،‬رشد‬ ‫نقدینگی در شهریورماه امسال به ‪ 36.2‬درصد‬ ‫رسیده که این نرخ در ‪ 6‬سال اخیر بی سابقه بوده‬ ‫است‪ .‬بررسی امارها نشان می دهد رشد نقطه به نقطه‬ ‫پول در شهریورماه به ‪ 80.2‬درصد رسیده است که‬ ‫این رقم‪ ،‬یک رشد تاریخی محسوب می شود‪ .‬این‬ ‫روند باعث شده است که نسبت پول به نقدینگی در‬ ‫اخرین ماه تابستان از ‪ 20‬درصد عبور کند‪.‬‬ ‫متاسفانه افزایش بی سابقه نسبت پول به‬ ‫نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی‬ ‫نگران کننده است‪ .‬امارها نشان می دهد سهم پول از‬ ‫نقدینگی در شهریور ماه به ‪ 20.7‬درصد رسیده که از‬ ‫مهر ‪ 92‬بی سابقه بوده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ضریب‬ ‫فزاینده نقدینگی نیز به رقم ‪ 7.8‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫* روزانه ‪ 2600‬میلیارد تومان نقدینگی‬ ‫خلق می شود!‬ ‫بررسی ها امارها نشان می دهد‪ 74 ،‬درصد از‬ ‫مجموع نقدینگی خلق شده تا پایان سال ‪ ،97‬تنها در‬ ‫دولت به اصطالح تدبیر و امید خلق شده‪ 22 ،‬درصد‬ ‫ان در دولت عدالت و مهرورز و مابقی سهم سایر‬ ‫دولت های قبل است‪.‬‬ ‫برخی براوردهای اقتصادی بیانگر ان است که‬ ‫در سال ‪ 97‬روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‬ ‫می شده که این امار در سال ‪ 98‬روزانه به ‪1600‬‬ ‫میلیارد تومان و در سال ‪ 99‬به ‪ 2600‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12 -‬اذر ‪ 1399‬شماره‪1234‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫روزانه‪2600‬میلیاردتوماننقدینگیخلقمی شود!‬ ‫چاپپولبدونپشتوانهچهبالییسراقتصادایرانمی اورد؟‬ ‫حجم نقدینگی به ‪ 3400‬هزار میلیارد تومان برسد و‬ ‫در انتهای سال ‪ 1400‬نیز بیش از ‪ 4500‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی خواهیم داشت‪ .‬به عبارتی با ادامه‬ ‫شرایط فعلی در اقتصاد در سال اینده روزانه ‪3100‬‬ ‫میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫هم زمان با رشد افسارگسیخته نقدینگی‪ ،‬برخی‬ ‫سعی دارند محلی برای هدایت نقدینگی پیدا کنند‪،‬‬ ‫یکی از بازارهای پیشنهادی برای هدایت نقدینگی‬ ‫بورس بوده است‪ ،‬در حالی در ‪ 5‬ماهه ابتدای سال‬ ‫‪ 110‬هزار میلیارد تومان به بورس رفته که ‪ 250‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک انجام شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین بورس و بازار باز و ‪ ...‬ریشه سیل‬ ‫نقدینگی را حل نمی کند‪.‬‬ ‫متاسفانه حجم نقدینگی کشور که در اسفند ‪96‬‬ ‫بیش از ‪ 1500‬هزار میلیارد تومان بوده که حاصل‬ ‫تجمیع نقدینگی طی حدود ‪ 40‬سال پس از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی است‪ ،‬طی سه سال ‪ 97‬تا ‪ 99‬بیش‬ ‫از ‪ 1500‬هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز‬ ‫‪ 3000‬هزار میلیارد تومان گذشته است‪.‬‬ ‫ضریب فزاینده نقدینگی طبق امارهای رسمی‬ ‫با رشد ‪ 54‬درصدی‪ ،‬از ‪ 4.6‬واحد در سال ‪1390‬‬ ‫به ‪ 7.01‬واحد در سال ‪ 1398‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ازجمله اجزای موثر در ضریب فزاینده نقدینگی‬ ‫عبارت اند از نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها‪ ،‬‬ ‫نسبت سپرده های قانونی به کل سپرده ها و نسبت‬ ‫اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل‬ ‫سپرده ها‪.‬‬ ‫امارهای رسمی نشان می دهد درحالی که‬ ‫نرخ ذخیره قانونی ‪ 13‬درصد مصوب شده است‬ ‫ولی در عمل به اسم سیاست های تشویقی برای‬ ‫بانک ها حدود ‪ 11‬درصد اعمال می شود که این‬ ‫موضوع موجب باز گذاشتن دست بانک ها در خلق‬ ‫نقدینگی شده است‪.‬‬ ‫متاسفانه نرخ ذخیره قانونی ‪ 13‬درصد مصوب‬ ‫شده ولی ‪ 10.5‬درصد اجرا می شود‪ ،‬توجیه این‬ ‫کار هم تشویق بانک ها برای حمایت از تولید است‬ ‫ولی عدم اجرای نرخ ‪ 13‬درصدی ذخیره قانونی‬ ‫منجر به افزایش خلق پول شده است‪ .‬گزارش های‬ ‫تحقیقی نشان می دهد که پولی که قرار بود از این‬ ‫محل به سمت تولید برود سر از مسکن و ارز و ‪...‬‬ ‫دراورده است‪.‬‬ ‫* کاهش نرخ ذخایر قانونی به اسم‬ ‫حمایت از تولید؟!‬ ‫نکته جالب اینجاست که در ‪ 10‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬روند ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی‬ ‫روند نزولی داشته ولی در روندی معکوس نزد خود‬ ‫بانک ها ذخیره شده است‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫همین تاریخ‪ ،‬تالطم در بازارهای حقیقی نظیر ارز‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬مسکن و ‪ ...‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان اقتصادی‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫ذخیره قانونی و کاهش نسبت ذخایر مازاد بانک ها‬ ‫به کل سپرده ها ‪ ،‬دو عامل مهمی بوده است که ناشی‬ ‫از سیاست های اقتصادی دولت بوده و در افزایش‬ ‫توان بانک ها در خلق افسارگسیخته نقدینگی‪ ،‬نقش‬ ‫کلیدی داشته است؟!‬ ‫به هر ترتیب فارغ از تمامی موارد ذکرشده در‬ ‫این گزارش باید عنوان کرد که نفس اقتصاد ایران‬ ‫بار دیگر به شماره افتاده؟! متاسفانه فضای تولید و‬ ‫تجارت قانونی در کشور از کمبود تزریق سرمایه‬ ‫به حالت احتضار افتاده؛ وجود رانت های دولتی‪،‬‬ ‫قابلیت رقابت برای بخش خصوصی را از اقتصاد‬ ‫کشور گرفته است و فشار نقدینگی بی هدف‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری های مولد را کم سود کرده است‪.‬‬ ‫*تبعات سونامی نقدینگی در سال‬ ‫‪ 1400‬چیست؟‬ ‫متاسفانه سونامی نقدینگی که به طور مفصل‬ ‫و بر اساس امار و ارقام در این گزارش به ان‬ ‫پرداختیم‪ ،‬اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد‬ ‫داشت‪ .‬تورم باال و کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬اثر‬ ‫منفی در معیشت مردم‪ ،‬رکود اقتصادی و کاهش‬ ‫اشتغال‪ ،‬ازجمله مهم ترین و ملموس ترین پیامدهای‬ ‫عدم کنترل سونامی نقدینگی است که کلیه‬ ‫مسئوالن به ویژه دولت و مجلس برای کنترل این‬ ‫غول ویرانگر‪ ،‬باید چاره ای اساسی بیندیشند‪.‬‬ ‫حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است‬ ‫که راهکار چیست؟ شاید راهکار اساسی‪ ،‬ساماندهی‬ ‫کلی وضعیت پولی و مالی دولت باشد؛ اما نکته‬ ‫مهم این است که اقتصاد همچون زنجیره ای است‬ ‫که اصالح بخشی از ان بدون اصالحات اساسی و‬ ‫جامع کلیه بخش ها امکان پذیر نیست‪ .‬کاهش ارزش‬ ‫پول ملی که ارتباط تنگاتنگی با رکود اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬به خودی خود عامل تسریع کننده و تسهیل‬ ‫بخش افزایش نقدینگی در جامعه است چراکه‬ ‫موجب می شود خانوارها حجم باالتری از نقدینگی‬ ‫را برای تامین مایحتاج خود‪ ،‬اعم از ضروری و‬ ‫غیرضروری‪ ،‬نیاز داشته باشند‪.‬‬ ‫چنین حجمی از نقدینگی وقتی با پشتوانه‬ ‫مناسبی همراه نباشد‪ ،‬عامل تخریب کننده اقتصاد‬ ‫خواهد بود‪ .‬دقیقاً به همین دلیل است که اقداماتی‬ ‫همچون توزیع یارانه نقدی‪ ،‬به دلیل افزایش‬ ‫سرسام اور نقدینگی در جامعه با انتقاداتی مواجه‬ ‫بوده است‪ .‬تمرکز تصمیمات مالی در بانک مرکزی‬ ‫و حفظ استقالل این نهاد مهم‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫پیش نیازهای کنترل نقدینگی در جامعه است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬درنهایت باید‬ ‫خاطرنشان کرد برای مدیریت نقدینگی راهکارهای‬ ‫اقتصادی زیادی وجود دارد که می توان از افزایش‬ ‫نرخ ذخیره قانونی‪ ،‬تسویه بدهی بانک ها به بانک‬ ‫مرکزی به طور ماهانه از محل فروش اموال مازاد‬ ‫و کاهش شعب‪ ،‬تالش برای وصول مطالبات غیر‬ ‫جاری‪ ،‬اصالح نظام بانکی‪ ،‬افزایش سرمایه بانک ها‬ ‫و بسیاری از موارد دیگر نام برد که اگر همتی در‬ ‫دولتمردان به اصطالح تدبیر و امید باشد می توان‬ ‫از این راهکارها برای احیای اقتصاد ایران استفاده‬ ‫کرد؟!‬ ‫نرختورماستان هاچقدراست؟‬ ‫در ابان ماه ‪ 1399‬بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور‬ ‫مربوط به استان ایالم با ‪ 8,8‬درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه‬ ‫مربوط به استان تهران با ‪ 3.2‬درصد افزایش است‪.‬‬ ‫بررسی داده های مرکز امار نشان می دهد در ابان ماه ‪1399‬‬ ‫بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایالم با‬ ‫‪ 8,8‬درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران‬ ‫با ‪ 3.2‬درصد افزایش است‪.‬‬ ‫درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به‬ ‫نقطه برای خانوارهای کشور ‪ 46.4‬درصد به ثبت رسید‪.‬‬ ‫بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با ‪54.4‬‬ ‫درصد و کمترین ان مربوط به استان قم با رقم ‪ 42.9‬درصد است‪.‬‬ ‫نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ابان ماه ‪ 1399‬برای خانوارهای‬ ‫کشور به عدد ‪ 29‬درصد رسید‪ .‬بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط‬ ‫به استان هرمزگان با ‪ 34.2‬درصد و کمترین ان مربوط به استان‬ ‫اذربایجان غربی ‪ 25.4‬درصد است‪.‬‬ ‫*خانوارهای شهری‬ ‫در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به‬ ‫استان ایالم با ‪ 7.8‬درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به‬ ‫استان تهران با ‪ 3.1‬درصد افزایش است‪.‬‬ ‫درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به‬ ‫نقطه برای خانوارهای شهری کشور ‪ 45.7‬درصد است‪.‬‬ ‫بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان‬ ‫کرمانشاه ‪ 53.9‬درصد و کمترین ان مربوط به استان مازندران ‪42.1‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ابان ماه ‪ 1399‬برای خانوارهای‬ ‫شهری به عدد ‪ 29‬درصد رسید‪ .‬بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط‬ ‫به استان هرمزگان ‪ 33.9‬درصد و کمترین ان مربوط به استانهای‬ ‫اذربایجان غربی و خراسان رضوی ‪ 25.4‬درصد است‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون صنعت مجلس‪:‬‬ ‫پول هست‪ ،‬مدیریت نیست‬ ‫معیشت مردم گروگان گرفته شد‬ ‫رئیسفراکسیونحمایتازصنعتمجلسیازدهمبابیاننمونههایمتعددیازسوءمدیریت‬ ‫دولتدرتخصیصمنابعدرامدیمتعددیکهدراختیاردارد‪،‬گفت‪:‬فقطدربحثمعضل‬ ‫مسکن‪،‬دولت‪۲۵۰‬هزارهکتارزمینخالیدرحوالیشهرهابرایساختمسکندراختیاردارد‪،‬‬ ‫ولیکارینمی کند‪.‬‬ ‫مجتبییوسفیدربارهاوضاعفعلیاقتصاد‪،‬وضعیتمدیریتدولتدراقتصادوبرنامهمجلس‬ ‫یازدهمبرایحلمشکالتومعضالتاقتصادیکشوربابیاناینکهمتاسفانهماواقعاًبراساسیک‬ ‫سندباالدستیحرکتنمی کنیم‪،‬افزود‪:‬بهعنواننمونهدربرنامهششمکهسالپایانیاجرایان‬ ‫استبهگفتهخوددولتفقط‪ 30‬درصداهدافمحققشدهاست‪.‬بهعبارتیمابرنامهاینوشته‬ ‫ایمکهعم ً‬ ‫النتوانستیمپیوست هایانرااجراییکنیم‪.‬بهاعتقادماایننوعبودجه نویسیدواشکال‬ ‫اساسیدارد‪.‬‬ ‫*درامد‪ 250‬هزارمیلیاردتومانیهدفمندییارانهکجامیرود؟‬ ‫ویبااعالماینکهبایدبودجهشرکت هایدولتیبهریزموردبررسیقرارگیرد‪،‬گفت‪:‬به‬ ‫صورتمعمولبودجهعمومیدولتکهحدود‪ 550‬هزارمیلیاردتوماناستبررسیمی شوداما‬ ‫جزئیاتبودجهشرکت هایدولتیکهنزدیکبه‪ 1800‬میلیاردتوماناستبررسینمی شودکه‬ ‫اتفاقاًبحثمانیزهمینبررسیبودجهشرکتهایدولتیاست‪.‬‬ ‫رئیسفراکسیونحمایتازصنعتمجلساضافهکرد‪:‬درحالحاضرفارغازهرنگاهسیاسی‬ ‫بایدبهاجرایدرستسندتوسعهیاامایشسرزمینیبرایرشدکشورتوجهکنیم‪.‬بهعنواننمونه‬ ‫استانخوزستان‪،‬چهارمحالبختیاریواستان هایجنوبی‪،‬بندرعباس‪،‬سیستانوبلوچستانهمه‬ ‫ظرفیتهایبسیارباالییدارندکهبهدلیلاتصالبهاب هایازاد‪،‬بنادرومرزنشینبودنمی توانیم‬ ‫یکمدلاقتصادیبرایانهاپیش بینیکنیم‪.‬‬ ‫بهاعتقادیوسفی‪،‬برایشفافیتدربودجهریزیبایدبرایهرکدامازمنابعیکهمی خواهیمبه‬ ‫موضوعیاختصاصدهیمیککدرهگیریبگذاریم‪،‬بااینروشمشخصاستبودجهبهکدام‬ ‫بخشتخصیصیافتهوهمینامرمانعاختیاراتمدیرانو امضاهایطالییدرهزینهکردبودجه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫دولتیراخیلیراحتوازادگذاشتهاند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫ویبااعالماینکهبودجه نویسیشرکت های ‬ ‫عم ً‬ ‫الاقتصادمادستشرکت هایدولتیاستوانهاراحتمی توانندهرکاریکهتشخیص‬ ‫می دهند‪،‬انجامدهند‪.‬بهعنواننمونهدربعضیازردیف هایبودجهمانندارزش افزودهمافقطیک‬ ‫شاخصجمعیتیداریم‪،‬درصورتیکهشاخصدرامدییاشاخصمحرومیتبایدمالکعمل‬ ‫قرارگیرد‪.‬‬ ‫رئیسفراکسیونحمایتازصنعتمجلسدرپاسخبهاینپرسشکهگویادولتهمدر‬ ‫بحثاصالحساختاربودجهمواردیرامطرحکردهاست‪،‬افزود‪:‬اخیرا ًجلسهایمیانکمیسیون‬ ‫برنامهوبودجهواقاینوبختبرگزارشدهاست‪.‬متاسفانهدربودجهامسالهمهازروزاول‬ ‫می دانستندکهمث ً‬ ‫الصدهزارمیلیاردتومانکسریبودجهداریم‪،‬اینکهازروزاولبدانیمکسری‬ ‫بودجهداریمیعنیعم ً‬ ‫البسیاریازبرنامه هایبودجهاجرایینخواهدشد‪.‬‬ ‫یوسفیافزود‪:‬یکنکتۀدیگرایناستکهمابپذیریمدرکنارشفافیتبایدبهامایش‬ ‫سرزمینیهمتوجهویژهایشود‪.‬دراستانخوزستانیکجمعیتیحدود‪ 500‬هزارنفرحاشیه نشین‬ ‫وجودداردکهبعدازمشهدرتبهدومکشوررادارد‪.‬ایننشانمی دهدکهماعم ً‬ ‫النتوانستیمدر‬ ‫مهاجرتمعکوساقداممهمیراانجامدهیم‪.‬متاسفانهجامعهمولدماکهدرروستامی تواندتولید‬ ‫داشتهباشدحاشیه نشینشهرمی شودوعم ً‬ ‫السراغشغل هایکاذبمی روند‪ ،‬برهمیناساسباید‬ ‫دربودجهیکمقداراختیاراتمنطقه ایرابیشترکرد‪.‬‬ ‫یوسفیدرپاسخبهاینپرسشکهدربحثاصالحساختاربودجهیکیازمهمترین‬ ‫موضوعاتپایدارسازیدرامدهااست‪.‬البتهبحثکسریبودجههمهمیشهمطرحمی شود‪.‬بادر‬ ‫نظرگرفتنایننکتهکهمادرامدنفتیزیادینداریموبایدبهسمتبودجهمستقلازدرامدهای‬ ‫نفتیباشیم‪.‬ایادرطرحمجلسمشکالتکسریبودجهبادرنظرگرفتندرامدهایجدیدازجمله‬ ‫مالیاتیمیتواندمشکلراحلکند؟گفت‪ :‬یکیازموضوعاتمهمدربودجه بحثمنابعهدفمند‬ ‫کردنیارانه هااستکهاعدادمختلفیازجمله ‪ 250‬هزارمیلیاردتوماناعالمشدهاست‪،‬ازاین‬ ‫منابعدولتفقط ‪ 42‬تا‪ 45‬هزارمیلیاردتومانیارانهبهمردممیدهند‪.‬اینموضوعبایدشفافسازی‬ ‫شودکهمنابعدرامدیحاصلازاجرایهدفمندییارانههاصرفچهمیشود‪.‬بهعبارتییکسری‬ ‫درامدهایپنهاندربودجهوجودداردومااالنشفافیتنداریم‪.‬‬ ‫یوسفی افزود‪ :‬در‪ 6‬ماه اول سال یا‪ 8‬ماه اول سال که از نظر عمرانی فصل کاری است‪ ،‬خیلی‬ ‫وقت هابودجهاختصاصپیدانمی کندواواخرسالبودجهرااختصاصمیدهند‪.‬چرااینطوری‬ ‫است؟چرامنابعبهصورتپلکانیپرداختنمی شود؟‬ ‫ویاضافهکرد‪:‬یکیاتفاقاتیکهدرحوزهارزبهوجودامدارزهایصادراتیبود‪.‬براساس‬ ‫توافقاتقراربودارزهایصادراتیتااردیبشهتماهامسالبرگشتپیداکند‪.‬پتروشیمی ها‪،‬‬ ‫فوالدی ها‪،‬شرکت هایخصولتیوهرکسیکه ارزگرفتهاست‪،‬چرابرگشتتمامانهارادر‬ ‫یکتاریخگذاشتند؟ البتهبماندکهبرخیبرنگرداندندومادچارتنش هایشدیدارزیشدیمو‬ ‫منابعارزیکمشد‪.‬شرایطکشورواقعاًشرایطجنگاقتصادیاست‪،‬مناینرابهاقایرزم حسینی‬ ‫گفتمکهشماارایشجنگیندارید‪.‬‬ ‫*معیشتمردمگروگانگرفتهشد‬ ‫یوسفیبابیاناینکهمتاسفانهبهنوعیمعیشتوکاالهایاساسیمردمگروگان گیریشده‬ ‫است‪،‬افزود‪:‬ماهمهچیزوهمۀتصمیماترابهسیاستخارجهوبحثانتخاباتامریکا ِگرهزده‬ ‫ایم؛ رسوب کاال حدود‪ 10‬میلیون است که‪ 3‬میلیون کاال از قدیم بوده و چیزی که رسوب شده‪4‬‬ ‫میلیونتنکاالیاساسیاست‪ 7 .‬میلیونتنکاالییکهدربنادررسوبکردهبودکه‪ 4‬میلیونان‬ ‫اساسی استکهرسوبانهابرایماعالمتسوالزیادیدارد‪.‬‬ ‫رئیسفراکسیونحمایتازصنعتمجلسگفت‪:‬درجلسه‪177‬شورایستادهماهنگی‬ ‫اقتصادیدولت‪،‬تاکیدشدکهتامینمبداءارزمهماست‪،‬یعنیمشخصباشدکهکاالییکهوارد‬ ‫کشورشدهارزانازکجاتامینشدهاست‪.‬یازدهمابانجلسه‪ 178‬ستادهماهنگیاقتصادیدولت‬ ‫بهریاستاقایجهانگیریشکلمی گیرد‪،‬انجاعنوانمیشودکهمنشاءارزمهمنیستوکاالها‬ ‫بایدترخیصشوندامادوروزبعدیعنی‪ 13‬ابانکهروزانتخاباتامریکااست‪،‬جلسهتنظیمبازار‬ ‫شکلمی گیرد‪.‬بهعبارتیمعیشتوکاالهایاساسیرابهگروگانگرفتهاندحاالسوءمدیریت‬ ‫یاهرتصمیمی‪.‬‬ ‫ویبااعالماینکهبراساستصمیمبانکمرکزیقرارشدهرکسیکهمی خواهدوارداتیرا‬ ‫انجامدهندبایدمبداءتامینارزانمشخصباشد‪،‬تصریحکرد‪ :‬اینکاربدینیستزیراازتنش‬ ‫بازارارزجلوگیریمیکند‪.‬درحالحاضربرایکاالهایاساسییانهاده هایدامیارز‪4200‬‬ ‫داده می شود‪ .‬اما سوال اینجاست چرا معیشت مردم دچار مشکل شده است؟ در سال‪ 97‬و‪32، 98‬‬ ‫میلیارددالرازاینمنابعارزیبهکاالهایاساسیمانندروغن‪،‬برنجوگوشتاختصاصیافتکه‬ ‫دراینشرایطبدمعیشتیبهمردمکمکشودامانهتنهاکمکینشدبلکهمردمباافزایشقیمتها‬ ‫همروبهروهستند‪.‬‬ ‫*محلهزینه‪ 7‬میلیارددالرپولوارداتکاالیاساسیمعلومنیست‬ ‫اینعضوکمیسیونعمرانمجلسباتاکیدبراینکهحدود‪ 7‬میلیارددالرازمنابعاختصاص‬ ‫یافتهبهکاالهایاساسیمعلومنیستکجاهزینهشدهاست‪،‬افزود‪:‬چهکسیبهمااجازهدادهبود‬ ‫ارزیکهبرایمردماسترابرایمسافرت هایخارجیبعضیازافرادمُتم ّولبدهیم؟اینموضوع‬ ‫نشانمی دهدکهسیاست هایاقتصادیدولتواقعاًتاسف اوراستومایکیازنکاتیکه‬ ‫می خواهیمدربودجهانجامدهیمهمینشفافسازیهزینهکردهااست‪.‬بهعنواننمونهاستانیکه‬ ‫‪ 5‬رودخانه بزرگ‪ 6،‬سد بزرگ دارد‪ 702،‬روستای ان اب ندارد‪ ،‬یا طرح مقام معظم رهبری در‬ ‫خصوص‪ 550‬هزارهکتاریبهدلیلتامیننشدنحقابۀانهنوزاجرایینشدهاست‪.‬ایندرحالی‬ ‫استکهمیتوانستیمباایجاداشتغالدراینمناطقنیازوارداترادرنهادهایدامیودانههای‬ ‫روغنی کاهش داده و مانع خروج ارز از کشور می شدیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی است که اگر هزینه‪ 4‬میلیارد دالری واردات اقالم اساسی را در کشور‬ ‫سرمایهگذاریکنیموضعیتتولیددربخشهایمختلفازجملهحوزهکشاورزیفرقمیکند‬ ‫وحتیمیتوانستیمباارتقاءتوانمندیداخلیبخشزیادیازنیازوارداتراخودمانتامینکنیم‪.‬‬ ‫بهگفتهایننمایندهمجلس‪ ،‬متاسفانهبیعدالتیوعدمتوجهبهرفعمحرومیتهادراستان‬ ‫هایمختلفعاملیشدهتاچسبندگیِ اجتماعیدرکشورصورتنگیرد‪.‬امابازهممردمچهدر‬ ‫خوزستانوسیستانوبلوچستاننشاندادندکه دلدر ِگرونظامدارندوهمیشههمحافظمنافعملی‬ ‫کشورهستندامابهاعتقادبندهاگرازنگاه هایجزیره ایونگاه هایبخشیفاصلهنگیریمدرنهایت‬ ‫ضررخواهیمکرد‪.‬‬ ‫*مشکلسوءمدیریتاستنهتولید‬ ‫وی در ادامه گفت‪:‬ما برای اقالم اساسی چیزی حدود‪ 11‬تا‪ 14‬میلیارد دالر احتیاج داریم که تا‬ ‫کنون‪ 9‬میلیارددالرانراتامینشدهاست‪.‬براساسامارازاینمنابعچیزیحدود‪ 4.2‬میلیوندالر‬ ‫ان در حوزه کاالهای اساسی و حدود‪ 2.4‬ان برای نهاده های دامی اختصاص پیدا کرده است‪ .‬به‬ ‫یاصلیمابحث‬ ‫عبارتیتاکنونمادرتامینارزبرایکاالهایاساسیمشکلینداشتیم‪،‬امانگران ‬ ‫امنیت غذایی است‪ ،‬چراکه در سال اینده کشاورزی که کودش از‪ 50‬هزار تومان به‪ 550‬هزار‬ ‫تومانرسیده استیاجو از‪ 300،200‬تومانبهحدود‪ 2500‬تومان رسیده است‪،‬چطور انتظاردارید‬ ‫که او اقدام به کشت کند ایا برای او می صرفد؟‬ ‫ویبااعالماینکهبایدکسانیکهوارداتوتوزیعکاالهاراانجاممی دهنددریکمجموعه‬ ‫قرارگیرند‪،‬اظهارداشت‪ :‬دراینشرایطمامیتوانیمبازخواستکنیمکهاینکودفسفاتکهوارد‬ ‫شدهچرابهدستکشاورزاننرسیدهوفروشانبازارسیاهدارد‪.‬مادرگیرسوءمدیریتدربحث‬ ‫رسیدنکاالهایاساسیبهمصرف کنندۀواقعیهستیم‪.‬‬ ‫بهگفتهیوسفی‪،‬اگرستادخلیج فارسرادرستنمی کردیمبرایتامینبنزیندچارمشکل‬ ‫بودیم‪.‬منبهعنواننمایندهخوزستانتعصبیصحبتنمیکنمامااگرحقابهدراینمنطقهتامین‬ ‫میشدبهطورحتمطرح هایکشاورزیتوسعهوبخشیازنیازوارداتمابرطرفمیشد‪.‬درحال‬ ‫حاضردرکشورهایپیشرفتهمانندامریکا‪،‬صنعتوکشاورزیانباهمحرکتمی کنندبهنوعی‬ ‫همانقدرکهبرایمحصوالتصنعتیبرنامهریزیانجاممیشودبرایکشاورزیهمکارمی کنند‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبراینکهدرحوزهکاالهایاساسیمابامشکلسوءمدیریتروبهروهستیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در سال حدود‪ 29‬میلیون تن فوالد در کشور تولید می شود‪ .‬حدود‪ 40‬تا‪ 50‬میلیون تن هم‬ ‫سیمانتولیدمی کنیم‪،‬چقدردرداخلمصرفمی کنیم؟بررسیهانشانمیدهد‪ 16‬میلیونتن‬ ‫فوالد در داخل مورد استفاده قرار گرفته و بیش از نیمی از تولید ما در این بخش مازاد است‪ .‬در‬ ‫اینحوزهمادومشکلاساسیداریمنخستانکهیکخام فروشیجدیدانجاممی دهیمزیرا‬ ‫درگذشتهسنگ اهنمی فروختیمامااسلبوبیلت‪،‬شمشمی فروشیم‪،‬همبهشرکتنبردی‬ ‫نمی دهیمکهمیزگردوورقبزندوهمبهخودروسازولوازم خانگینمی دهیمکهیکیخچال‬ ‫درستکند؛یعنیخام فروشیمدرندراینحوزهاتفاقافتادهاست‪.‬‬ ‫نرخجدیدماسکسهالیه‬ ‫پزشکیاعالمشد‬ ‫طبق اعالم سازمان حمایت‪ ،‬حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماسک‬ ‫سه الیه پزشکی استاندارد مورد تایید سازمان غذا و دارو به ‪ ۱۰۰۰‬تومان‬ ‫کاهش یافت و حداکثر نرخ فروش از سوی واحدهای تولیدی به مراکز‬ ‫درمانی و شرکت های پخش نیز ‪ ۸۰۰‬تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫اخیرا جلسه ستاد لجستیک مقابله با کرونا با حضور رئیس سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاونان بازرگانی داخلی‪،‬‬ ‫امور صنایع و نمایندگان سازمان غذا و دارو‪ ،‬وزارت کشور و سایر‬ ‫دستگاه های مسئول و نظارتی‪ ،‬نمایندگان واحدهای تولیدی در محل‬ ‫سازمان حمایت برگزار شده و در ان ضمن تشریح و ارائه گزارشی از‬ ‫روند تولید انبوه انواع ماسک های بهداشتی سه الیه استاندارد و دپوی قابل‬ ‫توجه ماسک در کشور‪ ،‬تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است‪.‬اول اینکه‬ ‫در راستای افزایش تولید محصوالت مرتبط با مقابله با ویروس کرونا و با‬ ‫توجه به الزام استفاده از ماسک در کشور و همچنین شرایط قرمز در برخی‬ ‫استان ها‪ ،‬مقرر شد سازمان غذا و دارو با فوریت برای توزیع ماسک های‬ ‫موجود در محل انبارهای واحدهای تولیدی و شرکت های پخش در‬ ‫مراکز درمانی و داروخانه های سراسر کشور‪ ،‬تدابیر الزم را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫تصمیم دوم هم در رابطه با قیمت ماسک است که طبق اعالم سازمان‬ ‫حمایت با توجه به افزایش حجم تولیدات داخلی و ذخیره سازی مناسب‬ ‫در زمینه تولید انواع ماسک حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماسک‬ ‫سه الیه پزشکی استاندارد مورد تایید سازمان غذا و دارو به ‪ ۱۰۰۰‬تومان‬ ‫کاهش یافت و کلیه مراکز عرضه از جمله داروخانه ها‪ ،‬فروشگاههای‬ ‫زنجیره ای و اینترنتی و ‪ ...‬مکلف به رعایت حداکثر نرخ مصوب تعیین‬ ‫شده هستند‪ .‬حداکثر نرخ فروش از سوی واحدهای تولیدی به مراکز‬ ‫درمانی و شرکت های پخش نیز ‪ ۸۰۰‬تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫هشدار به متخلفان‬ ‫همچنین سازمان حمایت تاکید کرده که کلیه واحدهای ذیربط از‬ ‫جمله تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نهایی مکلف به رعایت قیمت های‬ ‫مصوب تعیین شده هستند و در صورت عدم رعایت قیمت های مذکور از‬ ‫سوی هر یک از عرضه کنندگان نهایی‪ ،‬اقدامات قانونی الزم با واحدهای‬ ‫متخلف و سود جو صورت می گیرد و سهمیه پارچه تولیدکنندگان خاطی‬ ‫نیز قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است قیمت ماسک سه الیه تا هفته های پایانی مهرماه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تومان بود‪ ،‬اما بر اساس اخرین اعالم سازمان غذا و دارو قیمت مصوب‬ ‫این کاال به ‪ ۱۳۰۰‬تومان کاهش یافته بود‪ .‬حاال هم دبیرخانه کمیته‬ ‫لجستیک مقابله با کرونا مجددا قیمت ماسک را ‪ ۳۰۰‬تومان کاهش داده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫معضل «شلوغ کاری نیمکت ها»‬ ‫در لیگ بیستم فوتبال!‬ ‫ماجراینیمکتهایشلوغیاشلوغکاری‬ ‫نیمکتهابهتازهترینپدیدهلیگبرتربیستم‬ ‫تبدیل شده است و شاهد خشونت های رفتاری و‬ ‫کالمی از سوی مربیان‪ ،‬بازیکنان و عوامل تیم ها در‬ ‫قبالیکدیگروتصمیماتداوریهستیم‪.‬‬ ‫چهار هفته از اغاز لیگ برتر فوتبال ایران می‬ ‫گذرد و رفتارهای صورت گرفته روی نیمکت‬ ‫تیم ها در ورزشگاه های خالی از تماشاچی بیش از‬ ‫هرچیز دیگری در ذوق می زند! اینبار صرفا رفتار‬ ‫مربیان‪،‬بازیکنانوسایرعواملتیمهامقابلدوربین‬ ‫ها به تصویر کشیده نمی شود بلکه حتی صدای ان‬ ‫ها به وضوح مشخص و بارها به گوش بیننده های‬ ‫تلویزیونیمیرسد‪.‬‬ ‫مختصاتتنشهایپساکروناییفوتبالایران؛‬ ‫درون زمین!‬ ‫ازهمانابتدایشروعلیگبرتربیستم‪،‬شاهد‬ ‫خشونت های کالمی و رفتاری روی نیمکت تیم‬ ‫ها بوده ایم و «شلوغ کاری نیمکت ها» به یکی از‬ ‫اصلی ترین دغدغه ها تبدیل شده و هر یک از‬ ‫تیمهانسبتبهرفتارنیمکتتیممقابلبهشدت‬ ‫معترضهستند‪.‬‬ ‫کار به جایی رسیده که سرمربیان‪ ،‬مربیان و‬ ‫بازیکنان تیم ها دلیل رفتارهای خشونت امیز و‬ ‫پرخاشگرانهخودراتحریکازسوینیمکتتیم‬ ‫مقابلمیدانندوخواستاربرخوردمراجع اخالقی‬ ‫و انضباطی شده اند‪ .‬به طور مثال مهدی تارتار‪،‬‬ ‫سرمربیتیم پیکاندر نشستخبری اعالمکرد‬ ‫کهبسیاریازسرمربیانبرایکسبنتیجهدست‬ ‫به هر کاری می زنند و هر رفتاری را روی نیمکت‬ ‫از سوی عوامل تیم حریف شاهد هستیم و باید‬ ‫برخوردهای انضباطی الزم از سوی مراجع ذی‬ ‫ربط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در دستور‬ ‫کار قرار گیرد یا محمود فکری که پس از بازی‬ ‫تیمش با فوالد الفاظ زشتی را بر زبان اورد‪ ،‬گفت‬ ‫کسانی که باعث شدند او لب به دشنام باز کند باید‬ ‫عذرخواهیکنند!‬ ‫قبل از کرونا در مورد بروز خشونت ها چه‬ ‫میگفتند؟‬ ‫پیش از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬پرخاشگری و‬ ‫خشونتدررویدادهایورزشیباعللمختلف‬ ‫فضای تنش زا روی سکوها در ورزشگاه های ایران‬ ‫یکی از مهم ترین مسائلی بود که طی چند ساله‬ ‫اخیرگریبان گیرفوتبالایرانشدهبود؛اتفاقیبغرنج‬ ‫کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان‪:‬‬ ‫دوستداشتملژیونرشوم‬ ‫نسیمهغالمیمی گویددوستداشتهلژیونرشودوتجربهجدیدیکسبکندوبههمیندلیلبهلیگکویتپیوستهاست‪.‬نسیمهغالمی‪،‬کاپیتان‬ ‫تیمملیفوتسالزنانایرانبهتیمالفتاتکویتپیوستتایکفصللژیونرشود‪.‬غالمیدرموردلژیونرشدنخودبهایسناگفت‪:‬سهماهقبلبهمن‬ ‫پیشنهادشدوقبولکردم‪.‬ازتیمقادسیههمپیشنهادداشتماماشرایطالفتاتخیلیبهتربود‪،‬بههمیندلیلتصمیمگرفتماینتیمراانتخابکنم‪.‬قرارداد‬ ‫منبراییکفصلاستامابهخاطرویزادیربهتیماضافهشدم‪.‬غالمیدرموردنقششهرزادمظفر(سرمربیسابقتیمملیفوتسالایرانوسرمربی‬ ‫فعلیتیمملیکویت)دراینانتقالگفت‪:‬همهکارهایمرابهتنهاییانجامداده امودراینمسیرفقطخداکمکمکردهاست‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫سرلک‪ :‬برای خروج از فشار روانی به‬ ‫یک برد پر گل نیاز داشتیم‬ ‫بازهم می گویم تکل من اخراج نداشت‬ ‫که عالوه بر ایجاد التهاب و تنش روی سکوها‪،‬‬ ‫ی به ورزشکاران یا طرفداران حریف با‬ ‫بی احترام ‬ ‫فحاشی و ناسزا و نامناسب کردن فضا برای حضور‬ ‫کودکان و خانواده ها همراه شد‪ ،‬ان هم در حالی‬ ‫کهیکیازمهم ترینمزیت هاوفرصت های‬ ‫ناشی از رقابت های ورزشی‪ ،‬ایجاد فضای نشاط‬ ‫اور و لذت بخش برای فرزندان و خانواده ها بود‬ ‫اما سکوها در ایران نه تنها محیطی امن و فضای‬ ‫مناسبی برای همدلی و نزدیکی افراد بهشمار نمی‬ ‫رفت بلکه به بستری نا امن که صرفا محلی برای‬ ‫تخلیهذهنیناشیازسرکوب هایخانوادگیو‬ ‫اجتماعیاست‪،‬تبدیلشدهبود‪.‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا اما شرایط را برای فوتبال‬ ‫ایرانتغییردادودیگرشاهدحضورتماشاگران‬ ‫در ورزشگاه ها نیستیم‪ ،‬حال سوال مطرح شده‬ ‫این است که تنش ها و خشونت های به وجود‬ ‫امده درون زمین و به ویژه نیمکت تیم ها ناشی‬ ‫ازچیست؟‬ ‫هدف وسیله را توجیه می کند؟‬ ‫ورزش ما در دوران گذار قرار دارد و از‬ ‫مرحله اماتوری به سمت فضای حرفه ای در‬ ‫حرکتاستهرچندبااستانداردهایجهانیفاصله‬ ‫زیادی داریم‪ .‬در عین حال ورزش ایران مصداق‬ ‫بارز این جمله است که “هدف‪ ،‬وسیله را توجیه‬ ‫می کند”وتفکرغالب‪“،‬نتیجه گراییبههرقیمتی‬ ‫است” و با توجه به عدم ثبات مدیریت در ورزش‬ ‫ایران هر یک از مسئوالن ذی ربط قصد دارند به‬ ‫منظوربقایخودکسبنتیجهکنندتابتوانندنسبت‬ ‫بهکارنامه شانپاسخگوباشندامادراینمسیرتوجه‬ ‫چندانیبه معیارهاوشاخص هایتعریفشدهدر‬ ‫ورزش روز دنیا ندارند و همین رویه باعث می شود‬ ‫فشار بسیار زیادی روی نیمکت تیم ها و به ویژه‬ ‫سرمربیان و مربیان وارد شود‪.‬‬ ‫راهکار؛اموزشوبرخوردانضباطی‬ ‫باید رسانه ها‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬وزارت‬ ‫علوم و خانواده ها تمام تالش خود را به منظور‬ ‫تربیت صحیح به کار گیرند و در عین حال‬ ‫باشگاه هایورزشیتوجهجدیبهاینمسئلهداشته‬ ‫باشندتااینگونهبتوانشاهدرفتارمناسببازیکن‪،‬‬ ‫مربی و سایر عوامل تیم ها باشیم؛ موضوعی که‬ ‫در کشورهای توسعه یافته مدنظر قرار گرفته و در‬ ‫کشور ما نیز به عنوان یک مساله جدی باید مدنظر‬ ‫قرارگیرد‪.‬‬ ‫اگر عوامل مختلف رفتار درون زمین به‬ ‫صورت دقیق بررسی شود بسیاری از این رفتارها‬ ‫قابل پیش بینی و مدیریت اند‪ .‬باید قبل از گام‬ ‫نهادن به یک رویداد ورزشی اموزش های الزم‬ ‫داده شود تا خود کنترلی و مدیریت هیجان در‬ ‫دستور کار قرار گیرد و در نهایت شاهد بروز‬ ‫رفتارحرفه ایباشیم‪.‬اماده سازیورزشکاران‪،‬‬ ‫مربیان و سایر عوامل درون زمین جهت ورود به‬ ‫رویدادهایورزشیازمهم ترینبرنامه هاییاست‬ ‫که باید توسط ارکان ورزش در دستور کار قرار‬ ‫گیرد و زمانی که فرد سعی می کند با بروز خشونت‬ ‫به هدف خود برسد باید به او اموزش دهیم تا از‬ ‫مسیر دیگری گام بردارد و از بروز رفتار خشونت‬ ‫امیزوپرخاشگرانهجلوگیریکندوبامدیریت‬ ‫رفتار بتواند کنترل خشم از سوی خود را در دستور‬ ‫کار قرار دهد‪.‬‬ ‫دراینبینهمچنیننبایدازوظیفهمراجع‬ ‫انضباطیواخالقیغافلباشیم‪،‬برخوردجدی این‬ ‫کمیته ها در صورت مشاهده و اثبات رفتارهای‬ ‫ناشایستبهطورحتمتاثیربازدارندهبهسزایی‬ ‫خواهد داشت و به عنوان یک اهرم می تواند مانع‬ ‫ازتکرارچنینمسائلیباشد‪.‬‬ ‫در کنار همه این موارد‪ ،‬عوامل تیم ها اعم‬ ‫ازسرمربی‪،‬مربیان‪،‬بازیکنانوسوایرعواملتیم‬ ‫ها باید بدانند که رفتارهای ان ها با توجه به خالی‬ ‫بودن ورزشگاه ها و نبود تماشاگران‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫خود را نشان می دهد و باید نسبت به بروز واکنش‬ ‫های خود حساسیت بیشتری به خرج دهند و تا حد‬ ‫امکان از رفتارهای تنش امیز درون زمین یا روی‬ ‫نیمکت ها پرهیز کنن چرا که نقش ان ها نسبت به‬ ‫سایر عوامل در رابطه با خشونت ها و پرخاشگری‬ ‫های رخ داده شده پر رنگ تر است‬ ‫دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و شهر خودرو مشهد‬ ‫میالد سرلک در گفتگو با ایلنا در‬ ‫خصوص دیدار پرسپولیس مقابل شهر‬ ‫خودرو و برتری قاطع در این دیدار‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بازی خوبی بود و ما تیم‬ ‫حریف را به خوبی انالیز کرده بودیم‬ ‫و می دانستیم از کدام نقاط باید به انها‬ ‫ضربه بزنیم و خدا را شکر هم بازی‬ ‫خوبی انجام دادیم و هم نتیجه خوبی‬ ‫کسب شد‪ .‬موقعیت های زیاد دیگری‬ ‫هم داشتیم که اگر در استفاده از انها‬ ‫دقت می کردیم با اختالف گل بیشتری‬ ‫به برتری می رسیدیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از دو تساوی و دو‬ ‫برد خفیف نیاز به یک پیروزی این‬ ‫چنینی داشتیم تا کمی از لحاظ روحی‬ ‫شرایط بهتری پیدا کنیم و از زیر فشار‬ ‫روانی خارج شویم و خوشحالم این‬ ‫اتفاق افتاد و امیدوارم این برد مقدمه‬ ‫بردهای خوب هفته بعد باشد و بتوانیم‬ ‫نتایجی در حد و اندازه نام پرسپولیس‬ ‫کسب کنیم‪.‬‬ ‫هافبک پرسپولیس در مورد گلزنی‬ ‫خودش در این بازی گفت‪ :‬این زحمت‬ ‫بچه ها بود که فرصتش در اختیار من‬ ‫قرار گرفت تا ان را تبدیل به گل کنم‬ ‫و خوشحالم که از این فرصت به خوبی‬ ‫استفاده کردم ولی بیشترین خوشحالی‬ ‫من به خاطر برد پرسپولیس است نه‬ ‫گلزنی خودم و اگر بازی را نبرده‬ ‫بودیم این گلزنی به من نمی چسبید‪.‬‬ ‫سرلک در مورد تکلی که روی‬ ‫پای بازیکن شهر خودرو رفت و‬ ‫خیلی ها معتقد بودند این خطا کارت‬ ‫قرمز داشت هم توضیح داد‪ :‬همانطور‬ ‫که بعد از بازی گفتم ان تکل به‬ ‫شدتی نبود که کارت قرمز داشته باشد‬ ‫و نهایتاً یک کارت زرد داشت‪ .‬به هر‬ ‫حال اگر اشتباه داوری هم وجود داشته‬ ‫باشد ما هم خیلی جاها از داوری ضربه‬ ‫می خوریم و این مسائل به هر حال در‬ ‫فوتبال اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی در مورد دیدار بعدی تیمش‬ ‫هم گفت‪ :‬در لیگ امسال همه باز ی ها‬ ‫سخت هستند خصوصاً مقابل ما که‬ ‫همه برای گرفتن تساوی می ایند و‬ ‫بازی فشرده ای انجام می دهند ولی‬ ‫امیدوارم با نتایج خوب راهی فینال‬ ‫لیگ قهرمانان شویم و در بهترین‬ ‫شرایط روحی قرار داشته باشیم‪.‬‬ ‫هافبک پرسپولیس در رابطه با‬ ‫اعتراض به لغو بازی این تیم با سپاهان‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬انتظار ما از سایر تیم ها‬ ‫این است که به بازی مت به چشم یک‬ ‫بازی ملی نگاه کنند و اگر قهرمان‬ ‫شویم افتخارش برای فوتبال ایران‬ ‫است‪ .‬بعد هم واقعا ما چطور می توانیم‬ ‫در ان تاریخ به مصاف سپاهان برویم؟‬ ‫اگر این عزیزان خودشان بازی داشتند‬ ‫چنین چیزی را قبول می کردند؟‬ ‫سرلک در پایان گفت‪ :‬با همه این‬ ‫تفاسیر امیدوارم با همین روند جلو‬ ‫برویم و نوار پیروزی هایمان تا بعد‬ ‫از بازی فینال اسیا ادامه داشته باشد‬ ‫و دست پر به ایران برگردیم و دل ‪40‬‬ ‫میلیون هوادار را شاد کنیم‬ ‫نتیجه تمرین روی چمن مصنوعی‬ ‫می شود مصدومیت دیاباته‬ ‫برومند‪:‬‬ ‫پرویز برومند پیشکسوت‬ ‫استقالل معتقد است این تیم در‬ ‫صورت شکست دادن پیکان می‬ ‫تواند در جمع مدعیان باالی جدول‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬گفتگوی او با ایلنا را‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫بازی با پیکان را چطور ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫شاگردان فکری در صورتی که‬ ‫پیکان را هم شکست دهند و در‬ ‫پایان هفته چهارم ‪ ۹‬امتیازی شوند‪،‬‬ ‫می توان گفت این تیم حضور در‬ ‫بین مدعیان را جدی گرفته و باید‬ ‫در این فصل به عنوان یک مدعی‬ ‫روی انها حساب کرد‪ .‬قطعاً بازی با‬ ‫پیکان پیچیدگی های خاص خودش‬ ‫را دارد‪ .‬پیکان تیمی باتجربه است‬ ‫که از مربی باهوشی بهره می برد‪.‬‬ ‫تارتار بازی با تیم های بزرگ را‬ ‫شگرد دارد و می داند چطور باید‬ ‫از این بازی ها امتیاز گرفت‪ .‬لذا‬ ‫این بازی برای ابی پوشان خیلی‬ ‫هم بازی ساده ای نخواهد بود‪.‬‬ ‫شاگردان فکری باید از این گذرگاه‬ ‫به سالمت عبور کنند تا متهم به کم‬ ‫توانی در بازی های خارج از خانه‬ ‫نشوند‪ .‬این بازی ازمونی خوب‬ ‫برای انهاست و امیدوارم از این‬ ‫بازی امتیازات کامل بگیرند‪.‬‬ ‫از نظر شما عملکرد خط حمله‬ ‫رضایت بخش بوده است؟‬ ‫از نظر من ‪ ۴‬گل برای ‪ ۳‬بازی‬ ‫امار خوبی نیست‪ .‬استقالل همیشه‬ ‫به عنوان تیم تهاجمی شناخته شده‬ ‫و حتی اگر قهرمان هم نشده‪،‬‬ ‫تهاجمی ترین تیم بوده‪ .‬همین فصل‬ ‫گذشته و فصل های قبلش ما بهترین‬ ‫خط حمله را داشتیم و نباید این‬ ‫روند قطع شود‪ .‬در این ‪ ۳‬بازی‬ ‫فقط ارسالن مطهری یک گل زده‬ ‫و باید دیگران هم روند گلزنی را‬ ‫سریعاً اغاز کنند‪ .‬البته خط میانی‬ ‫ابی پوشان راه نیفتاده و ما شاهد‬ ‫پاس های خالقانه و ایجاد موقعیت‬ ‫به اندازه کافی روی دروازه حریفان‬ ‫نیستیم‪ .‬خط میانی ابی پوشان باید‬ ‫خیلی بیشتر از این مهاجمان را تغذیه‬ ‫کنند تا تعداد گلهای ابی پوشان‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫دیاباته هم سه هفته از میادین‬ ‫دور است ایا این مساله مشکل ساز‬ ‫نخواهد شد؟‬ ‫این خبر خوشحال کننده نیست‬ ‫و مطمئنا به امار و عملکرد تیم‬ ‫خدشه وارد می کند‪ .‬شیخ یک‬ ‫بازیکن ارزشمند در ترکیب تیم‬ ‫است که بسیاری از تیم ها ارزو‬ ‫دارند او را داشته باشند‪ .‬مصدومیت‬ ‫دیاباته مطمئنا با تدابیر کادرفنی‬ ‫نمی تواند چندان اثر بزرگی روی‬ ‫تیم داشته باشد اما به هر شکل او‬ ‫یک بازیکن کوچک نیست که‬ ‫غیبتش را بدون اثر بدانیم‪ .‬مطمئنا‬ ‫این مصدومیت ها رابطه مستقیمی با‬ ‫زمین تمرین بازیکنان ما دارد که‬ ‫مدت هاست از ان رنج می برند‪.‬‬ ‫موافق هستید مشکل زمین تمرین‬ ‫استقالل روی عملکرد تیم هم‬ ‫اثرگذار است یا خیر؟‬ ‫بله کامال موافقم‪ .‬چرا یک تیم‬ ‫لیگ برتری و تیم بزرگی مانند‬ ‫استقالل نباید یک زمین تمرین‬ ‫درست و حسابی داشته باشد؟ واقعا‬ ‫خنده دار و خجالت اور است‬ ‫که این بازیکنان باید روی چمن‬ ‫مصنوعی تمرین کنند‪ .‬نتیجه تمرین‬ ‫روی زمین چمن مصنوعی هم همین‬ ‫است که یک بازیکن ارزشمند‬ ‫حداقل سه هفته از میادین دور‬ ‫است‪ .‬چرا باید تیم پرافتخاری مانند‬ ‫استقالل چنین روزهایی را شاهد‬ ‫باشد؟ مدیران باشگاه باید هرچه‬ ‫سریعتر این نقص را برطرف کنند تا‬ ‫بیشتر از این بازیکن از دست ندهیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1274

روزنامه صدای اصلاحات 1274

شماره : 1274
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه صدای اصلاحات 1273

روزنامه صدای اصلاحات 1273

شماره : 1273
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه صدای اصلاحات 1272

روزنامه صدای اصلاحات 1272

شماره : 1272
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه صدای اصلاحات 1271

روزنامه صدای اصلاحات 1271

شماره : 1271
تاریخ : 1399/11/01
روزنامه صدای اصلاحات 1270

روزنامه صدای اصلاحات 1270

شماره : 1270
تاریخ : 1399/10/30
روزنامه صدای اصلاحات 1269

روزنامه صدای اصلاحات 1269

شماره : 1269
تاریخ : 1399/10/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!