روزنامه صدای اصلاحات شماره 1231 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1231

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1231

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1231

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫پیام رهبر انقالب درپی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده‬ ‫عامالن و امران جنایت مجازات‬ ‫و تالش علمی شهید پیگیری شود‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1231‬‬ ‫‪2020November29‬‬ ‫سهماحتکاردرمشکالت‬ ‫اقتصادیکشورچقدراست؟‬ ‫پاسخ ایران به ترور محسن فخری زاده چه خواهد بود؟!‬ ‫چرا بیمه مرکزی و گمرک در برابر همکاری با سامانه جامع انبارها مقاومت می کنند؟‬ ‫ایا نظارت بر انبار کاالهای اساسی تشدید خواهد شد؟‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫صدایاصالحاتگزارشمی دهد؛‬ ‫ایا تب داغ ‪99.9.9‬‬ ‫منجربهبروزفاجعه ای‬ ‫انسانیخواهدشد؟‬ ‫هجوممتقاضیانعقدبرایثبت‬ ‫تاریخ‪99.9.9‬درشناسنامه!‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫خط داغ‬ ‫وزیرامورخارجه‪:‬‬ ‫حسنروحانی‪:‬‬ ‫جامعهجهانیمسئول‬ ‫جلوگیریازاقدامات‬ ‫تروریستیمانندترور‬ ‫فخری زادهاست‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫انتقامیاصبر‬ ‫استراتژیک؟!‬ ‫نگاه تحلیلی صدای اصالحات به پدیده احتکار؛‬ ‫خط داغ‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫به موقع پاسخ‬ ‫ترور شهید‬ ‫فخری زاده را‬ ‫می دهیم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صندوق توسعه ملی اعتبار جامعه‬ ‫معلوالن را تامین می کند؟‬ ‫سقوط معیشت‬ ‫معلوالن پس از کرونا‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صندوقتوسعهملیاعتبارجامعهمعلوالنراتامینمی کند؟‬ ‫شیوعویروسکرونا‪،‬دملچرکینیراترکاندوازایندمل‬ ‫چرکیننداشتنامنیتمعیشتیبسیاریازافرادجامعهبیرونزد‪.‬‬ ‫رفتهرفتهامارهاواطالعاتپژوهشیدرکنارمشاهداتمیدانی‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬کارگران به طور کلی و از میان کارگران‪ ،‬زنان‬ ‫کارگر و معلوالن ک قبل از شیوع ویروس کرونا نیز از پایگاه‬ ‫اقتصادی متزلزلی برخوردار بودند بعد از همه گیرشدن این‬ ‫ویروس‪ ،‬شکننده ترین و اسیب پذیرترین افراد جامعه در برابر‬ ‫کرونا بود هاند‪ .‬اما این شکنندگی فقط به ضعیف بودن سیستم‬ ‫ایمنی بدن انها خالصه نمی شود‪ ،‬بلکه گرانی درکنار تبعات‬ ‫اقتصادی کرونا و نبود هیچ سیاست حمایتی از سوی دولت‪،‬‬ ‫معیشتگروه هاییمانندمعلوالنبسیاردشوارترازقبلشدهاست‪.‬‬ ‫یک میلیون و‪ ۵۰۰‬هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش‬ ‫سازمان بهزیستی قرار دارند و در این مدت شیوع ویروس کرونا‬ ‫گرچه این سازمان تالش کرده‪ ،‬در حوزه اموزشی نقشی ایفا‬ ‫کند‪ ،‬اما بررسی ها نشان می دهد این سازمان دولتی‪ ،‬افراد تحت‬ ‫پوشش خود را محروم از هر نوع پوشش حمایتی نگه داشته‬ ‫است‪ .‬کمک های حداقلی این سازمان فقط افرادی را در بر‬ ‫گرفتهکهدراینسازمانمقیمبود هاند‪،‬یعنیفقط‪ ۵۰۰‬هزارنفراز‬ ‫افراددارایمعلولیتتحتپوششبهزیستیازبسته هایحمایتی‬ ‫دولتبرخوردارشد هاند‪.‬‬ ‫سقوطمعیشتمعلوالنپسازکرونا‬ ‫بحران کرونا‪ ،‬تبعات اقتصادی سنگینی برای افراد دارای‬ ‫معلولیتوخانواده هایانهابههمراهداشتهاست‪.‬طبقبررسی های‬ ‫مرکزپژوهش هایمجلس‪،‬بیشتریناثاراقتصادیناشیازکرونا‬ ‫درحوزهمشاغلغیررسمیتمرکزداشته؛یعنیهماننقاطیکه‬ ‫بیشتر افراد دارای معلولیت و خانواده هایشان از طریق ان امرار‬ ‫معاشمی کنند‪.‬مشاغلیکهنهبیمهونهبهتسهیالتوکمک های‬ ‫مالیحداقلیدولتدسترسیدارند‪.‬‬ ‫معلوالن که پیش از طوفان کرونا‪ ،‬همواره با تبعیض‬ ‫شدید در بازار کار روبه رو بوده اند‪ ،‬حاال با شیوع کرونا‬ ‫همان معیشت نیم بندشان نیز دچار سختی مضاعفی‬ ‫نسبت به دیگر کارگران شده است‪ .‬طبق نظرسنجی‬ ‫که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده‪ ،‬از میان افراد‬ ‫دارای معلولیت ‪۷۲ ،‬درصد با مشکل تامین مواد غذایی‬ ‫روبه رو هستند و کرونا شغل نیمی از انها را در معرض از‬ ‫دست رفتگی قرار داده است و فقط ‪ ۱۱‬درصد انها اعالم‬ ‫کرده اند که محل کارشان برای انجام دورکاری با انها‬ ‫همکاریداشتهاست‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد افراد دارای معلولیت نیازمند کمک فوری‬ ‫اقتصادی‬ ‫بسیاری از افراد دارای معلولیت‪ ،‬کسانی هستند که‬ ‫جامعه جهانی مسئول جلوگیری از اقدامات‬ ‫تروریستی مانند ترور فخری زاده است‬ ‫دچار حادثه حین کار شده و در ادامه زندگی خود با‬ ‫شکلی از معلولیت همراه هستند‪ .‬شیوع کرونا اما زندگی‬ ‫این افراد را دچار ضربه دیگری کرده که در سیاست های‬ ‫حمایتی دولت دیده نشده است‪ .‬حدود ‪۶۷‬درصد این‬ ‫افراد اعالم کرده اند که تعطیلی مراکز توانبخشی تاثیرات‬ ‫منفی بر روند درمان و توان یابی انها گذاشته و برنامه های‬ ‫جایگزین توانبخشی از راه دور یا در دسترس انها قرار‬ ‫نگرفتهیانتوانستهنیازانهارابهشکلمطلوبیبرطرفکند‪.‬‬ ‫در این میان اما ‪۸۶‬درصد از افراد حاضر در جامعه‬ ‫معلوالن اعالم کرده اند هیچ گونه کمکی از سازمان های‬ ‫مختلف دریافت نکرده اند‪ .‬بیشترین کمک دریافت شده‬ ‫اقالم بهداشتی ‪۶‬درصد و مواد غذایی ‪۴.۷‬درصد این‬ ‫جامعه را پوشش داده است‪.‬‬ ‫این داده ها به نوعی بیانگر این واقعیت است که نظام‬ ‫حمایتی در مواجهه با ویروس کرونا تمرکز خود را‬ ‫معطوف به گروه های مقیم در مراکز مراقبتی و توانبخشی‬ ‫بوده که ان هم پوشش های حمایتی حداقلی بوده است‪.‬‬ ‫این درحالی است که بخش عظیمی از جمعیت افراد‬ ‫دارای معلولیت بیرون از این مراکز نیازمند کمک فوری‬ ‫به ویژهدرزمینهمعیشتیهستند‪.‬‬ ‫ملی‬ ‫تامین اعتبار جامعه معلوالن از طریق صندوق توسعه‬ ‫باتوجه به داده های این گزارش براورد می شود حدود‬ ‫یک میلیون و ‪۲۲۵‬هزار نفر معادل ‪۸۰‬درصد از جمعیت‬ ‫دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی بیرون از‬ ‫برنامه های حمایتی این سازمان در مواجهه با کرونا قرار‬ ‫گرفته و نیازمند ارائه خدمات هستند‪ .‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس معتقد است ‪۱۴‬هزار و ‪۷۰۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫باید به جامعه معلوالن برای ارائه خدمات تزریق شود و‬ ‫اتفاقا کمبود درامد دولت اصال بهانه خوبی برای عدم‬ ‫تزریق این اعتبار نیست چراکه منابع قابل تحققی را‬ ‫دولت می تواند به این منظور درنظر بگیرد‪ .‬به منظور تامین‬ ‫این اعتبار دولت می تواند بخشی از کمک یک میلیارد‬ ‫یورویی صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا را به ارائه‬ ‫خدمات به این افراد در نظر بگیرد‪ .‬همچنین محل دیگری‬ ‫برای تامین منابع ‪۴۰۰‬میلیاردتومان اعتباری است که در‬ ‫قانونبودجهامسالبرایامورتغذیهدانشجویانتخصیص‬ ‫داده شده بود و حاال با توجه به تعطیلی دانشگاه ها و مراکز‬ ‫اموزشی این منبع می تواند برای تامین مالی خدمات الزم‬ ‫بهمعلوالناختصاصپیداکند‪.‬‬ ‫طبق یافته های مرکز پژوهش های مجلس‪ ۸۰‬درصد از افراد جامعه معلوالن‬ ‫اعالم کرده اند‪ ،‬خود یا خانواده شان در شرایط بحران کرونا نیازمند کمک‬ ‫فوریاقتصادیهستند‪ .‬خبرنگار‬ ‫شهیدفخری زادهزیرساخت هایپدافندهسته ایرابهنحواحسنایجادکرد‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در پی ترور دانشمند برجسته ایرانی در پیامی توییتری از جامعه‬ ‫جهانی خواست تروریسم دولتی را محکوم کرده و با ماجراجویی هایی که موجب تشدید‬ ‫تنش ها می شود‪ ،‬مقابله کند‪.‬محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری‬ ‫به زبان چینی درباره ترور روز گذشته شهید محسن فخری زاده داشنمند برجسته کشورمان‬ ‫نوشت‪ :‬تروریست ها یک دانشمند برجسته ایرانی دیگر را ترور کردند‪ .‬یک ترور بزدالنه‬ ‫چالشی اشکار برای قوانین و مقررات بین المللی بوده و اصول حقوق بشری و اخالقی را نقض‬ ‫می کند‪ .‬جامعه جهانی مسئول جلوگیری از چنین اقداماتی است‪.‬‬ ‫ظریف افزود‪ :‬ایران همواره برای حفظ صلح و ثبات منطقه و جهان در خط مقدم مبارزه با‬ ‫تروریسم بوده است‪ .‬از جامعه جهانی می خواهیم تروریسم دولتی را محکوم کرده همچنین با‬ ‫ماجراجویی ای که تنش های منطقه ای را تشدید می کند‪ ،‬مقابله کند‪.‬‬ ‫اظهارات ظریف در پی این مطرح می شود که محسن فخری زاده روز گذشته دز ابسرد‬ ‫دماوند در جریان تیر اندازی عوامل تروریستی و درگیری ان ها با نیروهای حفاظتی اش به‬ ‫مقام شهادت رسید‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫صالحی‪:‬‬ ‫علی اکبر صالحی رئیس سازمان‬ ‫انرژی اتمی امروز (شنبه) در‬ ‫گفت وگویی درباره شهید محسن‬ ‫فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی‬ ‫کشور عنوان کرد‪ :‬همکاری های‬ ‫خوبی را در عرصه های مختلف به‬ ‫خصوص در امر پدافند هسته ای با‬ ‫همدیگر داشتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهید دکتر فخری‬ ‫زاده تخصصشان تخصص فیزیک‬ ‫هسته ای و مهندسی هسته ای بود‬ ‫و دکترای خود را در یک پروژه‬ ‫خیلی خوبی تحت عنوان شناسایی‬ ‫نیوترون ها با همکاری دکتر عباسی‬ ‫رئیس سابق سازمان انرژی اتمی‬ ‫نوشتند و تز بسیار با ارزشی بود‪.‬‬ ‫صالحی بیان کرد‪ :‬جناب فخری‬ ‫زاده کار های متنوع زیادی را انجام‬ ‫دادند و به اعتبار مسئولیتی که داشتند‬ ‫نمی توانستند خیلی کار های علمی‬ ‫خود را منتشر کنند و تا یکی دو‬ ‫سال پیش هم عکس ایشان در جایی‬ ‫منتشر نشده بود‪ .‬به همین اعتبار هم‬ ‫کار های علمی که انجام می داد‪ ،‬به‬ ‫صورت گزارش های تکنیکی در‬ ‫خود سازمانشان بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به‬ ‫مسئولیت شهید فخری زاده به عنوان‬ ‫رئیس سازمان پژوهش و نواوری‬ ‫وزارت دفاع خاطرنشان کرد‪ :‬ایشان‬ ‫بیشتر در ش‪ .‬م‪ .‬ح پدافند هسته ای‬ ‫فعالیت های گسترده ای داشت‪.‬‬ ‫وی با ذکر این نکته که نیرو های‬ ‫مسلح هر کشوری دارای چنین‬ ‫بخشی است که بتوانند در مقابل‬ ‫حمالت شیمیایی و هسته ای‬ ‫کشور های دیگر پدافند انجام‬ ‫دهد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این کار نیاز به‬ ‫ایجاد زیرساخت هایی دارد و یک‬ ‫مسئله علمی جدی است که اقای‬ ‫فخری زاده در این زمینه گام های‬ ‫بلندی را برای کشور برداشت و‬ ‫زیرساخت های پدافند هسته ای را به‬ ‫نحو احسن ایجاد کرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1231‬‬ ‫سیاست‬ ‫پیام رهبر انقالب درپی شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده‬ ‫عامالنوامرانجنایتمجازاتوتالشعلمیشهیدپیگیریشود‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پی ترور دانشمند هسته ای شهید‪ ،‬دکتر محسن فخری زاده پیامی صادر کردند‪ .‬متن پیام به این شرح است‪:‬بسم اهلل الرحمن الرحیم‪-‬دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی‬ ‫کشور جناب اقای محسن فخری زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید‪ .‬این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تالش های علمی بزرگ و ماندگار خود‪ ،‬در راه خدا مبذول داشت و‬ ‫مقام واالی شهادت‪ ،‬پاداش الهی اوست‪.‬دو موضوع مهم را همه دست اندرکاران باید به ِج ّد در دستور کار قرار دهند‪ ،‬نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و امران ان‪ ،‬و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در‬ ‫همه بخش هایی که وی بدانها اشتغال داشت‪ .‬اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخش های گوناگون‪ ،‬شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می گویم و علو درجات او را از‬ ‫خداوند مسالت می کنم‪.‬سیّدعلی خامنه ای‪ ۸‬اذرماه ‪۹۹‬‬ ‫پاسخ ایران به ترور محسن فخری زاده چه خواهد بود؟!‬ ‫انتقامیاصبراستراتژیک؟!‬ ‫ربیعی‪:‬‬ ‫متجاوزتنبیهخواهد‬ ‫شد؛ اما نه در زمین بازی‬ ‫کهاوتعریفمیکند‬ ‫سخنگوی دولت در واکنش به ترور شهید‬ ‫فخری زاده تاکید کرد‪ :‬این حق برای ملت‬ ‫ایران باقی است که براساس استراتژی مشخص‬ ‫معطوف به منافع و عزت ملی پاسخی قاطع که‬ ‫تعیین کننده ابعاد‪ ،‬زمان و مکان ان خواهد‬ ‫بود‪ ،‬بدهد‪.‬‬ ‫علی ربیعی با انتشا رشته توییتی نوشت‪:‬‬ ‫شهادت دکتر محسن فخریزاده دانشمند‬ ‫برجسته کشورمان به ملت ایران‪ ،‬جامعه علمی‬ ‫و خانواده ایشان تبریک و فقدان ایشان را‬ ‫تسلیت عرض می کنم‪ .‬قطعا متجاوز تنبیه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما نه در زمین بازی که او تعریف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دشمنان تروریست باتوجه به فعل و‬ ‫انفعاالت یک ماه اخیر چند هدف را دنبال می‬ ‫کنند‪ _ ۱ :‬به هم زدن ارامش روانی جامعه؛‬ ‫‪ _ ۲‬ایجاد سردرگمی در استراتژی ایران؛ ‪_۳‬‬ ‫به هم زدن امنیت منطقه؛ ‪ _ ۴‬به هم خوردن‬ ‫فضای امنیت جهانی باتوجه به تغییرات‬ ‫احتمالی اتی در سیاست های بین المللی‪.‬‬ ‫این حق برای ملت ایران باقی است که‬ ‫براساس استراتژی مشخص معطوف به منافع و‬ ‫عزت ملی پاسخی قاطع که تعیین کننده ابعاد‪،‬‬ ‫زمان و مکان ان خواهد بود‪ ،‬بدهد‪.‬‬ ‫صدای اصالحات ‪ *-‬بعد از اینکه بایدن‬ ‫با ارای بی سابقه رئیس جمهور امریکا شده‬ ‫و ترامپ کمتر از دوماه دیگر در کاخ سفید‬ ‫میهمان است احتمال اقدام نظامی ایاالت‬ ‫متحده امریکا علیه ایران به عنوان اخرین‬ ‫برگ از پرونده فشار حداکثری دولت‬ ‫ترامپ به حکومت ایران همچنان مطرح‬ ‫است البته نقش اسرائیل و عربستان که مثلث‬ ‫فشار حداکثری به ایران را تشکیل می دهند‬ ‫نمی توان نادیده گرفت ‪.‬‬ ‫در گزارش روز گذشته روزنامه صدای‬ ‫اصالحات به این نکته مهم اشاره شد که در‬ ‫ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشورمان‬ ‫شهید محسن فخری زاده رد پای سی ای‬ ‫ای و موساد پدیدار شده است‪.‬‬ ‫روزنامه نیویورک تایمز ‪ 16‬روز قبل‬ ‫خبر داد که دونالد ترامپ روز ‪ ۱۲‬نوامبر (‬ ‫‪ ۲۲‬ابان) در کاخ سفید همراه با مشاوران‬ ‫ارشد خود گزینه حمله نظامی علیه سایت‬ ‫اصلی هسته ای ایران در هفته های اینده‬ ‫را بررسی کرده است اما مشاوران ارشد‬ ‫ترامپ‪ ،‬وی را از حمله نظامی منصرف‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ترور دکتر محسن فخری زاده‪ ،‬دانشمند‬ ‫شهیر هسته ای ایران بسیار شوک اور بودو‬ ‫از ابعاد مختلفی می توان ان را مورد بررسی‬ ‫قرار داد؛ از جمله‪:‬‬ ‫‪ - 1‬شهید فخری زاده چندان مشهور بود‬ ‫که دو نخست وزیر فعلی و پیشین اسرائیل‪،‬‬ ‫از او به اسم‪ ،‬یاد کرده بودند و ایهود‬ ‫اولمرت نیز علناً گفته بود که فخری زاده‪،‬‬ ‫مصونیتی ندارد‪.‬‬ ‫شهید فخری زاده‪ ،‬شاید از تمام‬ ‫دانشمندان هسته ای که قبل از این ترور‬ ‫شده‪ ،‬کلیدی تر و دانشمندتر بود و از این‬ ‫رو‪ ،‬فقدان او‪ ،‬ضربه ای کاری تر از قبل‬ ‫به برنامه هسته ای ایران وارد کرده است‪.‬‬ ‫او حتی در زمینه تجهیزات پزشکی نیز‬ ‫دانشمندی کارامد بود و برای اولین بار‬ ‫بعد از ترورش اعالم شد که کیت ایرانی‬ ‫تشخیص کرونا محصول او بوده است‪.‬‬ ‫حال سوال این است که چرا حفاظت‬ ‫شخصیتی که رسماً از سوی اسرائیل به‬ ‫عنوان هدفی غیر مصون اعالم شده بود‪،‬‬ ‫بدان حد ناکارامد بوده است که یک گروه‬ ‫تروریستی در حوالی تهران به راحتی او را‬ ‫هدف قرار می دهند و می گریزند؟‬ ‫ایا بعد از ترورهای پیشین دانشمندان‬ ‫هسته ای‪ ،‬نباید ارتقائی جدی در زمینه‬ ‫امنیت افرادی که در معرض ترور هستند‪،‬‬ ‫صورت می گرفت؟ این که یک یا چند نفر‬ ‫مسلح داخل خودروی فرد بنشینند‪ ،‬الزاماً‬ ‫ایجاد امنیت نمی کند‪ ،‬چرا که ترورها بر‬ ‫اساس اصل کمین و غافلگیری صورت می‬ ‫گیرند و عمدتاً کاری از دست محافظین بر‬ ‫نمی اید و ای بسا خود انها نیز قربانی شوند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حوادثی مانند خرابکاری در نطنز‪،‬‬ ‫سرقت اسناد هسته ای توسط اسرائیل و ترور‬ ‫دانشمندان هسته ای‪ ،‬قاعدتاً نمی تواند بدون‬ ‫بهره گیری از عوامل نفوذی در دستگاه های‬ ‫مرتبط صورت بگیرد‪ .‬در همین فقره اخیر‬ ‫نیز اطالعات تیم ترور به حدی دقیق و بروز‬ ‫بود که می دانستند فخری زاده دقیقاً با چه‬ ‫خودرویی‪ ،‬در چه ساعتی و از کدام یک از‬ ‫دو ورودی شهر ابسرد وارد می شود و بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬وانت پر از مواد منفجره را در‬ ‫مسیر حرکت وی پارک و خود نیز همانجا‬ ‫کمین کرده بودند‪.‬‬ ‫زمان ان رسیده است که موضوع‬ ‫“نفوذ” به صورت جدی تری مورد توجه‬ ‫قرار گیرد و افرادی که ادعاها و جلوه‬ ‫گری های دینی و انقالبی بیشتری دارند‪،‬‬ ‫با دقت بیشتری رصد شوند چرا که تجربه‬ ‫های متعدد (از نقش کشمیری در انفجار‬ ‫نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر‬ ‫تا نفوذی های مدعی عمار بودن در ترور‬ ‫عماد مغنیه) حکایت از ان دارند که پشت‬ ‫پرده ریاکاری‪ ،‬جریانی بزرگ از نفع طلبی‬ ‫فردی تا جنایتکاری علیه امنیت عمومی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬این ترور از نظر زمانی و سیاسی نیز‬ ‫هم حائز اهمیت است‪ .‬با شکست تندروترین‬ ‫رئیس جمهور تاریخ امریکا‪ ،‬دو پایتخت‬ ‫در خاورمیانه به شدت مضطرب شدند‪ :‬تل‬ ‫اویو و ریاض‪.‬‬ ‫در همین چند هفته ای که از شکست‬ ‫انتخاباتی ترامپ می گذرد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫تحلیلگران معتقد بودند که تا قبل از انتقال‬ ‫قدرت در امریکا‪ ،‬اقدامی علیه ایران‬ ‫صورت خواهد گرفت (که محقق شد)‪.‬‬ ‫حتی برخی بر ان بودند که ممکن است‬ ‫حمله ای نظامی هم در میان باشد تا قبل از‬ ‫روی کار امدن “جو بایدن” در ژانویه ‪2021‬‬ ‫‪ ،‬تنش بین ایران و امریکا به حدی باال برود‬ ‫که هیچ دورنمایی از بهبود ولو نسبی روابط‬ ‫دو کشور متصور نباشد‪.‬‬ ‫کاستن از تنش بین ایران و امریکا‪،‬‬ ‫نگرانی مشترک اسرائیل‪ ،‬عربستان و عوامل‬ ‫نفوذی انها در داخل است که حیات و‬ ‫منافع خود را در ضعف ایران می دانند‪.‬‬ ‫از این رو می توان نه بر اساس داده های‬ ‫اطالعاتی( که هنوز موجود نیستند و ای بسا‬ ‫هیچگاه هم اعالم نشوند) بلکه بر پایه تحلیل‬ ‫های کالن چنین گفت که مثلث “اسرائیل‬ ‫‪ ،‬عربستان و جریان نفوذ در ایران”‪ ،‬پشت‬ ‫ترور شهید فخری زاده هستند‪.‬‬ ‫احتماالً منطق این مثلث در ارتکاب‬ ‫جنایت حاضر‪ ،‬این بوده است‪ :‬یا ایران‬ ‫واکنش سخت نشان خواهد داد که در این‬ ‫صورت‪ ،‬توانسته ایم ایران را وارد فاز تقابل‬ ‫کنیم و احیای برجام و مذاکرات احتمالی‬ ‫و رفع تحریم ها و ‪ ...‬به حاشیه می رود‪ .‬و یا‬ ‫ایران وارد این بازی تعریف شده نمی شود‬ ‫که در این صورت‪ ،‬مهره ای کلیدی را از‬ ‫دست داده بدون ان که پاسخی بدهد‪.‬‬ ‫جالب اینجاست که چند ساعت بعد از‬ ‫ترور شهید فخری زاده‪ ،‬عده ای مقابل نهاد‬ ‫ریاست جمهوری جمع شده و خواستار‬ ‫اخراج بازرسان اژانس و اجتناب دولت‬ ‫ایران از هر گونه مذاکره شده اند‪.‬‬ ‫بر اساس این تحلیل می توان گفت که‬ ‫اگر ترامپ برنده انتخابات می شد‪ ،‬شهید‬ ‫فخری زاده دستکم در این مقطع زمانی‬ ‫هدف حمله تروریستی قرار نمی گرفت‬ ‫چرا که مضطربان منطقه که تمام توان شان‬ ‫را مدیون پدر اجاره ای شان‪ ،‬یعنی امریکا‬ ‫هستند‪ ،‬می ترسند که با تنش زدایی نسبی‬ ‫بین ایران و امریکا‪ ،‬در برابر قدرت قدیمی‬ ‫منطقه‪ ،‬تنها شوند و ناگزیر از ادای احترام‪.‬‬ ‫انتقام سخت‪ ،‬باید استراتژیک باشد‪.‬‬ ‫تاهلل رئیسی در دیدار شورای فرماندهی مرکز بسیج قوه قضاییه‪:‬‬ ‫ای ‬ ‫«طراحان و حامیان» ترور همان هایی هستند که اول «تحریم» می کنند‬ ‫و سپس با کراوات پای میز «مذاکره» امده و همزمان در خیابان با اسلحه ادم می کشند‬ ‫بنابهگزارشمرکزرسانهقوهقضاییه‪،‬ایت اهللسیدابراهیمرئیسی‬ ‫صبح(شنبه)درنشستبااعضایشورایفرماندهیومسئوالنمرکز‬ ‫مقاومتبسیجقوهقضاییهکهبهمناسبتهفتهبسیجبرگزارشد‪،‬بامحکومیت‬ ‫تروردانشمندشهیدمحسنفخری زاده‪«،‬صنعتهسته ای»رایکصنعت‬ ‫«اقتدارافرین»برایکشوردانستوگفت‪:‬شهیدفخری زاده ها‪«،‬قهرمانان‬ ‫پیشرفت»اینکشورند‪.‬‬ ‫رئیسدستگاهقضابابیاناینکه«پیشرفت هایهسته ایودفاعی»‬ ‫کشور‪،‬خاریدرچشمدشمناناینکشوراست‪«،‬ترور»و«تحریم»رادو‬ ‫لبهیکقیچیتوصیفکردکهدشمنانبرایتوقفملتایراندردست‬ ‫گرفت هاندومتذکرشد‪:‬هدفاصلیدشمن‪«،‬ترورپیشرفتواقتدار»ملت‬ ‫ایراناستکهانشاءاهللمحققنخواهدشد‪.‬‬ ‫ایت اهللرئیسی«طراحانوحامیانترور»راخبیث تراز«عامالن»ان‬ ‫دانستواظهارداشت‪«:‬طراحانوحامیان»ترورهمان هاییهستندکهاول‬ ‫«تحریم»می کنندوسپسباکراواتپایمیز«مذاکره»امدهوازسویدیگر‬ ‫درخیابانبااسلحهادممی کشند‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییهگفت‪:‬همانمدعیاندروغینحقوقبشردر«اروپا‬ ‫وامریکا»یکروزباممانعتازرسیدن«دارو»بهبیمارانجنایتمی کنند‪،‬‬ ‫یکروزهمدرخیابانبا«اسلحه»ادممی کشند؛یکروزحاجقاسم‬ ‫سلیمانیویکروزشهریاریوعلی‪‎‬محمدیویکروزهمفخری زادهرا‬ ‫ترورمی کنند‪.‬ایت اهللرئیسیباتاکیدبراینکه«تاوانسختیدرانتظاراین‬ ‫جنایتکاراناست»‪،‬گفت‪:‬تاواناینجنایت ها‪،‬ازالهلکهنجسصهیونیستی‬ ‫ازجغرافیایمنطقهاستکهانشاءاهللبهزودیاتفاقخواهدافتادواینوعده‬ ‫الهیاست‪.‬ایت اهللرئیسیازدانشمندشهیدمحسنفخری زادهبهعنوان‬ ‫یکیازچهره هایبیادعاوخدومیادکردوگفت‪:‬شهیدفخری زاده‬ ‫سرداریبی ادعابودکهعموممردماوراتاروزشهادتشنمی شناختند‪.‬این‬ ‫شهیدباروحیهبسیجی‪،‬همچونیکسربازبی نامونشانباتسلطبرعلمو‬ ‫تکنولوژیتوانستزمینه هایدفاعازکشورونظامومنطقهرافراهمکندو‬ ‫نقشمهمیدرقدرتافرینیدفاعیداشتوحقیقتاًسرمایهافتخارافرین‬ ‫برایکشوربود‪.‬ایت اهللرئیسیتصریحکرد‪:‬دلیلاینکهشهیدفخریزاده‬ ‫موردخشموغضبدشمنقرارگرفت‪،‬اینبودکهامریکاوصهیونیست‬ ‫هاتصورمیکردندبایدعلموتکنولوژیدرانحصارانهاباشدامااویکی‬ ‫از افرادی بود که این باور انها را باطل کرد و توانست با علم و فناوری برای‬ ‫کشورتولیداقتدارکندوالبتهباشهادتفخریزادهنیزحرکتعلمی‬ ‫کشوردرحوزهتولیدقدرتمتوقفنمیشود‪.‬ایت اهللرئیسیدرادامهاز‬ ‫سردارشهیدحاجقاسمسلیمانیهمبهعنوان«سردارایجادامنیتوقدرت‬ ‫درمنطقه»یادکردوگفت‪:‬حاجقاسمعزیزهمباشجاعت‪،‬مدیریت‪،‬‬ ‫اخالقومعنویتوروحیهبسیجیوتواننظامیباالییکهداشت‪،‬ضریب‬ ‫امنیتمنطقهرادرمقابلبدخواهانومستکبرانوعواملانهاازجمله‬ ‫داعشباالبرد‪.‬رئیسقوهقضاییهدرادامهسخنانشازخداباوریوتوجه‬ ‫بهاخالقومعنویت‪،‬برخورداریازبصیرت‪،‬داشتننگاهانقالبیوروحیه‬ ‫گرهگشاییازکارمردمبهعنوانمهمترینشاخصههایفرهنگبسیجو‬ ‫بسیجیانیادکرد‪.‬ایت اهللرئیسیباتاکیدبرانطباقروحیهبسیجیباماموریت‬ ‫هایسازمانیبرایارتقاءکارامدیوافزایشرضایتمندیعمومیدر‬ ‫یکمجموعهاداریاظهارداشت‪:‬مهمترینماموریتدستگاهقضااجرای‬ ‫عدالت‪،‬احقاقحقوقعامهوفصلخصومت هاستوانجاماینتکالیف‬ ‫ووظایفباروحیهبسیجیموجبکارامدیهرچهبیشترسیستمقضایی‬ ‫خواهدشد‪.‬ویتصریحکرد‪:‬همهالیههایدستگاهقضابایدازروحیه‬ ‫بسیجیبرخوردارباشندوهرچهسطحمدیریتیباالترمیرودوبهکانون‬ ‫ماموریتهایقوهقضاییهدرحوزهقضایینزدیکترمیشود‪،‬بایداین‬ ‫روحیهوفرهنگبیشترموردتوجهقرارگیرد‪.‬ایت اهللرئیسیافزود‪:‬اگر‬ ‫شهیدفخری زادهدراتاقیدربستهوازمسیرعلموپژوهشونواوریبرای‬ ‫خدمتبهکشورگامبرداشت‪،‬قاضیوکارمنددستگاهقضابایدباگشاده‬ ‫رویی و رسیدگی به موقع به پرونده ها و کار مردم و گره گشایی از کار‬ ‫خلقخدادرجهتافزایشکارامدینظامقضاییورضایتمندیمردمو‬ ‫تولیدسرمایهاجتماعیگامبردارد‪.‬رئیسقوهقضاییهازفرماندهانواعضای‬ ‫بسیجقوهقضاییهخواستضمنحفظروحیهبسیجیدردستگاهقضا‪،‬برای‬ ‫افزایشکارامدیقوهقضاییهتالشکنندوتاکیدکرد‪:‬اگرفضایبسیجی‬ ‫دردستگاهقضاییحاکمشود‪،‬دیگرکسیجراتنمیکندازرشوهو‬ ‫پارتیبازیوناحقکردنحقحرفبزند‪.‬رئیسدستگاهقضابابیاناینکه‬ ‫کاربسیجیزمانومکاننمیشناسد‪،‬اظهارداشت‪:‬رسیدگیبهپروندههای‬ ‫معوقهیکیازاولویتهایماستکهنیروهایبسیجیقوهقضاییهمیتوانند‬ ‫دراینزمینههمکاراندستگاهقضارایاریدهند‪.‬وقتیکسیبهیکمجتمع‬ ‫قضاییمراجعهمیکندومیگویدرسیدگیبهپروندهاودچاراطالهشده‪،‬‬ ‫بیتفاوتازکنارشنگذریدوتالشکنیدکارشراپیگیریکنید‪.‬‬ ‫جلسهستادملیمدیریتویروسکرونا‬ ‫روحانی‪:‬بهموقعپاسخترورشهیدفخری زادهرامی دهیم‬ ‫رییس جمهور گفت‪ :‬همه اتاق های فکر و همه دشمنان ایران‬ ‫به خوبی بدانند ملت ایران و مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر از‬ ‫ان هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند‪ .‬به موقع و‬ ‫مناسب‪ ،‬مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد‬ ‫ملی مدیریت ویروس کرونا‪ ،‬با اشاره به ترور شهید محسن فخری‬ ‫زاده تاکید کرد‪ :‬مردم کشور ما و مردم جهان در جریان یک اقدام‬ ‫تروریستی بودند که دشمنان ایران علیه یک پژوهشگر و دانشمند‬ ‫ایرانی که ماه های اخیر وقت خود را صرف کرونا و پژوهش و‬ ‫ساخت کیت ها در این زمینه کرده بود بود‪ ،‬انجام دادند‪ .‬ایشان برای‬ ‫خودکفایی کشور در دارو و تجهیزات در بخش پژوهشی در وزارت‬ ‫دفاع که مسئول ان بود‪ ،‬کار زیادی را انجام داد و این بخش توانست‬ ‫بخشی از نیازهای مردم را در زمینه مقابله با کرونا تامین کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ترور وحشیانه نشان می دهد که دشمنان ما در‬ ‫هفته های پراضطرابی هستند‪ ،‬هفته هایی که احساس می کنند دوران‬ ‫فشار انها کم می شود و شرایط جهانی تغییر می کند و برای انها این‬ ‫چند هفته مهم است که حداکثر استفاده را از این روزها ببرند تا هم‬ ‫بتوانند شرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود بیاورند و هم توجهات‬ ‫جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این روزها به وجود‬ ‫اورده بودند‪ ،‬به مشکالت و مسائل دیگر معطوف شود‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه ملت ایران هوشمندتر و حکیم تر از انند که‬ ‫در دام توطئه صهیونیست ها بیفتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انها در فکر ایجاد یک‬ ‫اشوب و بلوا هستند‪ .‬بدانند ما دست انها را از پیش خواندیم و انها‬ ‫موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشان دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫رییس جمهور با تاکید بر اینکه هم رژیم صهیونیستی و هم انها‬ ‫که ضد ایران هستند‪ ،‬بدانند مسیر توسعه کشور و مسیر تحقیقات‬ ‫کشور با سرعت ادامه خواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬با از دست رفتن شهید‬ ‫فخری زاده‪ ،‬فخری زاده های فراوان کمر همت خواهند بست و در این‬ ‫صحنه وجود او که االن در جمع ما نیست جبران خواهند کرد‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬همه اتاق های فکر و همه دشمنان ایران‬ ‫به خوبی بدانند ملت ایران و مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر از‬ ‫ان هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند‪ .‬به موقع و‬ ‫مناسب‪ ،‬مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد‪.‬‬ ‫روحانی همچنین با قدردانی از مردم برای همراهی در اجرای‬ ‫محدودیت های کرونایی در هفته اخیر گفت‪ :‬البته ما به خوبی می دانیم‬ ‫که محدودیت راهکار اصلی نیست‪ ،‬محدودیت یک عالمت و یک‬ ‫هشدار بزرگ است و پشت سر ان باید اقدامات زیادی انجام گیرد تا‬ ‫ما به هدف برسیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تقریبا از اوایل ابان یعنی از یک ماه پیش‪ ،‬این‬ ‫محدودیت ها ابتدا در ‪ ۴۳‬شهرستان سپس در ‪ ۴۶‬شهرستان اغاز‬ ‫شد که نتایج این محدودیت ها در امار امروز نمایان بود که بسیار‬ ‫تاثیرگذار و موثر بوده است‪ .‬همچنین از اول اذر در ‪ ۱۵۰‬شهری که‬ ‫در انها اعمال محدودیت شدید صورت گرفت در ان شهرها هم ما‬ ‫عالئم مثبت را بعد از یک هفته مشاهده می کنیم و امیدواریم تا پایان‬ ‫هفته جاری شاهد تحوالت مثبت بیشتری باشیم‪.‬‬ ‫رییس جمهور با تاکید بر اینکه عالقه ما این است با همکاری‬ ‫مردم مخصوصاً در این هفته شهرهای قرمز به شرایط نارنجی یا شرایط‬ ‫زرد برگردند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این باعث می شود هم مردم بتوانند فعالیت‬ ‫اقتصادی داشته باشند و هم ما بتوانیم این بیماری را به خوبی کنترل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬همه مردم ما می دانند راه حل اصلی برای مبارزه‬ ‫با این بیماری‪ ،‬تغییر رفتار اجتماعی مردم است‪ ،‬ردم ما باید سبک‬ ‫زندگی شان را تغییر دهند‪ ،‬فاصله اجتماعی را مراعات کنند‪ ،‬در‬ ‫تجمعات شرکت نکنند و ترددها را به حداقل ضروری برسانند تا ما‬ ‫در این شرایط بتوانیم به نقطه مطلوب در مقابله با این بیماری برسیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ارائه اموزش های الزم در زمینه تغییر سبک‬ ‫زندگی به مردم گفت‪ :‬هنوز اموزش ما به طور دقیق و ملموس برای‬ ‫همه مردم توضیح داده نشده است که بتوانند به راحتی این عالئم را‬ ‫دریافت کنند‪ .‬مردم ما باید در شرایطی که در ان قرار داریم اصل را‬ ‫بر این بگذارند که سرماخوردگی را هم به حساب کرونا بگذارند و‬ ‫مراقبت ها و مواظبت ها را شروع کنند‪ ،‬به پزشک مربوطه مراجعه کنند‪،‬‬ ‫خودشان را قرنطینه کنند‪.‬‬ ‫رییس جمهور افزود‪ :‬مخصوصا در هفته های اخیر متخصصان ما‬ ‫نکاتی را مورد توجه قرار دادند و تاکید کردند که فضای بسته یکی از‬ ‫عوامل مهم شیوع این بیماری است‪.‬‬ ‫روحانی همچنین با اشاره به موضوع تقویت کادر درمان و‬ ‫امادگی و تجهیز لوازم درمان گفت‪ :‬وزارت بهداشت و درمان هم‬ ‫همه تالش خود را خواهد انجام داد تا تسهیالت بیشتری برای کادر‬ ‫درمان فراهم کند‪ .‬کادر درمان که به طور طبیعی بعد از ‪ ۹‬ماه خسته‬ ‫شده اند برای اینکه بتوانند به خوبی مراقبت های الزم را انجام دهند‪،‬‬ ‫باید تجهیزات در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اغاز فصول سرد سال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫ممکن است مردم در جمع های خانوادگی در فاصله های غیراستاندارد‬ ‫قرار گیرند که به همین دلیل ما در شرایط قرمز برای شهرهای قرمز‪،‬‬ ‫اجتماع و جلسات باالی ‪ ۱۵‬نفر را ممنوع کردیم و حتی خودمان در‬ ‫ستاد ملی کرونا بخشی در این سالن و بخشی در سالن دیگر هستند‬ ‫برای اینکه ما بتوانیم پروتکل ها را به خوبی اجرا و پیاده کنیم‪.‬‬ ‫رییس جمهور به اماده بودن ‪ ۱۴۸‬هزار تخت بیمارستانی در‬ ‫کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬ما تا االن ‪ ۱۴۸‬هزار تخت نداشتیم‪ .‬در‬ ‫دولت یازدهم همه تخت ها چه دولتی و چه غیردولتی با هم ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تخت بود که ‪ ۴۰‬هزار تخت چندان قابل استفاده نبود و بازسازی شده‬ ‫است‪ .‬اما امروز به نقطه مطلوب رسیده ایم و ای سی یوهای مجهز‬ ‫داریم و اعالم شد در این دوره ‪ ۹ ،۸‬ماهه کرونا‪ ،‬حدود دو هزار و‬ ‫‪ ۱۸۷‬تخت ای سی یو اضافه شده است و این رقم بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬ما ‪ ۴‬هزار تخت ای‪.‬سی‪.‬یو و کودک داشتیم و‬ ‫ناچار بودیم ان را به ‪ ۵‬هزار تخت برسانیم اما امروز تخت به اندازه‬ ‫کافی داریم که کار گسترده ای نسبت به این تجهیزات انجام گرفته‬ ‫است‪.‬رییس جمهور با اشاره به شرایط کشور در مقابله با کرونا‬ ‫گفت‪ :‬این تعطیالت یک هفته ‪ ۲‬هفته‪ ،‬کمتر یا بیشتر‪ ،‬نارنجی یا قرمز‬ ‫تمام می شود‪ ،‬اما همه کارهای اصلی باید باقی بماند و این گونه نباشد‬ ‫وقتی ‪ ۱۵‬روز تمام شد بگویم حاال به زندگی عادی خود برگردیم‪.‬‬ ‫زندگی تا پایان سال عادی نیست ممکن است ماه های نخست سال‬ ‫اینده هم عادی نباشد تا واکسن و درمان قطعی برسد و تا شرایط‬ ‫مطمئن هنوز خیلی فاصله داریم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬مهم این است که‬ ‫بتوانیم ازمایش ها را توسعه و گسترش دهیم‪ .‬تعداد ازمایش ‪ ۲۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫هزار بود که اکنون به صد هزار رسیده و در ماه های بعد به ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫خواهد رسید و باید به یک نقطه ای برسیم تا کام ً‬ ‫ال مطمئن شویم‪،‬‬ ‫مردم را کنترل می کنیم‪.‬روحانی با بیان اینکه غربالگری درست از‬ ‫طریق ازمایش انجام می شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬پس از ان مرحله ردیابی‬ ‫است افرادی که با فرد مبتال در تماس بودند را ردیابی می کنیم و با‬ ‫خود مبتال که باید دوران قرنطینه را سپری کند هم در ارتباط خواهیم‬ ‫بود که کجاست و چه می کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬امروز از طریق فضای‬ ‫مجازی و سامانه های ایجاد شد ه به خوبی می توانیم بسیار از این‬ ‫افراد را کنترل کنیم‪ .‬البته خواهش ما این است خود این مردم برای‬ ‫حفظ سالمتی خود و خانواد ه و اقوام و دوستان شان مراعات کنند؛‬ ‫در عین حال حاکمیت هم با همه توان در این زمینه کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬رییس جمهور با اشاره به چگونگی انجام حمل ونقل شهری و‬ ‫بین شهری در شرایط فعلی شیوع کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬حمل ونقل تا هفته های‬ ‫قبل شبکه مطلوبی نداشت یعنی کسی مبتال بود و می رفت سوار قطار‬ ‫و هواپیما و اتوبوس می شد‪ .‬ما امروز کاری می کنیم که هر کسی‬ ‫می خواهد سوار هواپیما‪ ،‬اتوبوس و قطار شود را بتوانیم کنترل کنیم‬ ‫تا ببینیم جزو افراد مثبت بوده یا نبوده است‪ ،‬این با کارت شناسایی و‬ ‫سامانه ای که در اختیار دارد در عرض چند ثانیه قابل کنترل است و‬ ‫اگر مبتالست‪ ،‬او را برگردانیم‪ .‬تعداد زیادی از افراد می خواستند سوار‬ ‫هواپیما و قطار شوند که معلوم شده بود مثبت هستند‪ .‬این کار بسیار‬ ‫مهم و ضروری در مساله حمل و نقل است‪.‬روحانی افزود‪ :‬امروز‬ ‫باید از مرزها هم مراقبت کنیم‪ ،‬چون ما که نمی دانیم در کشورهای‬ ‫همسایه چه خبر است و این ویروس چقدر جهش پیدا کرده است‪،‬‬ ‫بنابراین باید مرزها را به طور کامل کنترل کنیم و مطمئن شویم افرادی‬ ‫که وارد می شوند مشکلی ندارند و اگر الزم است قرنطینه شوند‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر اینکه نسبت به تهیه تجهیزات و دارو و انچه مورد‬ ‫نیاز است‪ ،‬هم در داخل و هم در خارج تالش می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای واکسن هم سفارش الزم به کشورهای خارجی داده شده و هم‬ ‫در داخل تالش می شود‪ .‬اخیرا اقای نمکی در یک موردی با قید‬ ‫فوریت نوشته بودند و من به بانک مرکزی دستور دادم که هر مقدار‬ ‫ارزی که مورد نیاز وزارت بهداشت است را از هرکجا و هر کشوری‬ ‫تامین کند زیرا این مسئله برای ما حائز اهمیت است که اگر واکسنی‬ ‫به موقع در یک کشوری تهیه شد‪ ،‬ما بتوانیم سریع تهیه کنیم‪.‬وی با‬ ‫اشاره به مصوبات امروز جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد‪:‬‬ ‫برخورد قاطع با متخلفین از اصولی است که تا پایان بیماری باید ادامه‬ ‫دهیم و این ربطی به ‪ ۱۵‬روز ندارد‪ .‬همانطور که در مصوبات امده و‬ ‫جریمه و غیرجریمه است را باید اعمال کنیم‪ .‬امروز مصوبه ای دیگری‬ ‫داشتیم برای خدمت دادن به افرادی که کارت همراهشان نیست و‬ ‫شماره شناسه ملی شان برای ما مشخص نیست‪ ،‬بنابراین در هفته های‬ ‫اخیر با جدیت بیشتری از سوی نیروی انتظامی‪ ،‬بسیج و سایر ضابطان‬ ‫و اتحادیه ها و انانی که حق نظارت دارند و تعزیرات‪ ،‬همه فعال‬ ‫شدند و این فعالیت همچنان ادامه داشته باشد‪.‬رییس جمهور افزود‪:‬‬ ‫البته دولت نسبت به گروه های اسیب پذیر در حد توان خودش از‬ ‫طریق تسهیالت و ارقامی که بالعوض در اختیار مردم گذاشته می‬ ‫شود‪ ،‬کمک کرده و خواهد کرد‪ .‬همچنین به گروه های اسیب پذیر‬ ‫از لحاظ بهداشتی کمک خواهد شد‪.‬وی با بیان اینکه در مطالعات‬ ‫چنین به ما گفته می شود که در کشورهایی که شرایط شان بهتر‬ ‫است‪ ،‬انضباط خوب مردم برای اجرای پروتکل ها را شاهد هستیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پایش گسترده ای که در ان کشورها انجام می گیرد و‬ ‫تست های بسیار وسیع و محدودیت بسیار شدید و برخورد شدید با‬ ‫افراد متخلف است‪ .‬تجربیاتی هم که انها در سال های گذشته داشتند‬ ‫که این تجربیات موثر بوده است تا بهتر بتوانند از خودشان مراقبت‬ ‫کنند‪ ،‬اما در عین حال راهی جز این ندارد که پروتکل ها را اجرا‬ ‫کنیم و مراقبت را باال ببریم‪.‬روحانی گفت‪ :‬دوره های دو هفته ای‬ ‫قرمز و زرد و نارنجی هم که تمام می شود همچنان ماسک الزامی‬ ‫است و همچنان فاصله اجتماعی الزامی است و در ان شرایط هم‬ ‫الکترونیکی کردن خدمات دولتی در حد امکان ضروری است‪،‬‬ ‫نظارت شدید بر پروتکل ها هم الزامی است‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬وقتی در‬ ‫یک محله ای ‪ ۱۰۰‬خانه است که در قرنطینه هستند‪ ،‬باید تقسیم کاری‬ ‫انجام بگیرد که چه کسی باید به انها رسیدگی کند و نیازهایشان را‬ ‫تامین کند‪ ،‬بنابراین دولت‪ ،‬خیران‪ ،‬بسیج و نهادهای عمومی باید یک‬ ‫تقسیم کاری کنند و این کار را قرارگاه ستاد کرونا باید انجام دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه مردم ما بدانند که این دوهفته ها‬ ‫ممکن است تمام شود اما اصل ترددها باید حداقل باشد و تجم ع نباید‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که ما با این ویروس مواجه هستیم‪ ،‬این اصول‬ ‫مورد تاکید وزارت بهداشت و قرارگاه و ستاد ملی است‪ .‬ما در این‬ ‫یک هفته خیلی سپاسگزار مردم هستیم‪ .‬امروز هم که امار را گفتند‪،‬‬ ‫همه امارهای مراقبت ‪ ۹۰‬درصد‪ ۱۰۰ ،‬درصد و انجایی که خیلی کم‬ ‫بود ‪ ۸۵‬درصد بود‪ .‬مردم مراقبت کردند و این هفته مراقبت بیشتری‬ ‫کنند تا شاهد نتایج خوبی باشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫برگزاریپویشکتابخوانی‪2020‬‬ ‫پویشکتابخوانی‪۲۰۲۰‬بههمتامورکتابخانه هایسازمانفرهنگیهنریشهرداریتهرانوباهمکاریفرهنگ سرایرسانهدرفضایمجازیراهاندازیشدهاست‪.‬اینپویشکهباهدفترویجمردمکشورمانبهمطالعهوکتابخوانیاغازبهکارکردهازهمگاندعوتکردهاستتادر‬ ‫ساعت‪ ۲۰‬شببهمدت‪ ۲۰‬دقیقهکتاببخوانندوتصاویریازانرادرصفحاتمجازیخودبهاشتراکبگذارند‪.‬ازابتداییاغازپویشکتابخوانی‪ ۲۰۲۰‬تابهامروزکهیکهفتهازایندعوتهمگانیمی گذرد‪«،‬پویشکتابخوانی‪»۲۰۲۰‬بااستقبالویژه ایازسویمردم‪،‬اهالیفرهنگو‬ ‫عالقه مندانبهکتابوکتابخوانیمواجهشدهاست‪.‬درمیانچهره هایشناخته شدهسیاسیکهتاکنونبهپویش‪۲۰۲۰‬پیوست هاندمی توانبه«محسنحاجی میرزایی»وزیراموزشوپرورشوجمعیمعاونینویاشارهکرد‪.‬هنرمندانیچونمنیژهحکمت‪،‬هانیهتوسلی‪،‬امینزندگانی‪،‬مهرانرجبی‪،‬هومن‬ ‫حاجیعبداللهی‪،‬امیدبنکدار‪،‬بابککریمی‪،‬سوگلطهماسبی‪،‬علیمشهدیو‪...‬نیزازکسانیاندکهباحضوردرپویشکتابخوانی‪،۲۰۲۰‬ازعموممردمدعوتکرد هاندکهبهاینپویشکتابخوانیبپیوندند‪.‬همچنیندرجمعنویسندگانیکهدرپویشکتابخوانی‪۲۰۲۰‬حضوردارندمی توانبهناهید‬ ‫طباطباییاشارهکرد‪.‬محمدسلوکی‪،‬عبداهللروا‪،‬امیرحسینقیاسی‪،‬مژدهلواسانی‪،‬نیماکرمیوعبدالرضاامیراحمدینیزازچهره هایرسانه ایهستندکهبهاینپویشکتابخوانیپیوست هاند‪.‬فرشادپیوسبازیکنپیشکسوتتیمملیوباشگاهپرسپولیسدرکنارجاللملکی‪،‬یاسرخاسب‪،‬چنگیزحبیبیان‬ ‫ومحمدرضامهدویازدیگرچهره هایشناخته شده ایهستندکهبهپویشکتابخوانی‪۲۰۲۰‬پیوست هاند‪ .‬پویشکتابخوانی‪۲۰۲۰‬درسطحملیبرگزارمی شودوازهمههموطنانعزیزماندرسراسرکشوردعوتمی شودکهباپیوستنبهاینپویشدراینطرحبزرگکتابخوانیشرکتکنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1231‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫از زمین فوتبال تا خانه ای که‬ ‫مارادونا را جاودانه کرد‬ ‫موزه ای که باید ان را خواند‬ ‫معتقداستایجادخانه‪-‬موزهمارادوناان همدرخانه ایکهمدتیزندگیکرده‪،‬ادایاحترامبه‬ ‫افسانه یفوتبالجهاناست‪،‬کسیکهبایددرباره یاوفراترازفوتبالدانست‪.‬‬ ‫شایدبههمیندلیلهمدرنخستینتصویریکهازاینفضامنتشرمی کندعکسمارادونای‬ ‫جوانرانشانمی دهدکهبرپله یخانه‪،‬امادهبرایثبتعکسشنشستهاستومی نویسد‪:‬‬ ‫«عاشقانه ترینورویایی ترینروزهایزندگیمارادونابرایستارهشدنشایددراینخانهگذشته‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫لیلی زندی – موزه دار – که بعد از درگذشت دیه گو مارادونا تصاویری از خانه موزه او را در‬ ‫صفحهشخصیخوددراینستاگراممنتشرکردهبود‪،‬درباره یاینخانهبهعنوان«خانه‪-‬موزهیک‬ ‫ورزشکار»بهخبرنگارایسنا‪،‬توضیحمی دهد‪:‬خانه ایکهبهگفته یویاحتماالبهدلیلگلیکهبا‬ ‫دست زد و به «دست خدا» معروف شد‪ ،‬نا ِم این خانه – موزه را نیز «خانه خدا» گذاشت هاند‪.‬‬ ‫اومی گوید‪«:‬اینموزهدرسال‪ ۲۰۱۶‬درخانهدوراننوجوانیمارادونادربوئنوسایرسافتتاح‬ ‫شد؛ یعنی در زمان حیات دیه گو مارادونا‪ .‬ان هم در خانه ای که وی و خانواده اش از سال‪۱۹۷۸‬تا‬ ‫‪ ۱۹۸۱‬میالدی در ان زندگی می کرد هاند و اکنون می توان ان را به حق ترین خانه ­‪ -‬موزه ی در دنیا‬ ‫دانست‪ ،‬چون از شخصی یاد می کند که جهان او را به یاد دارد‪.‬‬ ‫دریکنگاهکلی‪،‬ماهیتوفضاهایخانهحفظشده‪،‬اقدامیکهمی توانانرامسالهجذاب‬ ‫خانه‪-‬موزه هادانست‪.‬تجربهنشاندادهکهمردمعالقمندندچیزهاییرابینندکهبهتجرب ­هیزیست‬ ‫شاندرخانهمربوطاست‪.‬اشپزخانه‪،‬اتاقخواب‪،‬عکس­ هایخانوادگی‪،‬یخچال‪،‬پیانووچیزهایی‬ ‫کهروحگرمخانهراحفظکرد هاند‪».‬‬ ‫ویبااشارهبهتاکیدِبرپاکنند­هیموزهمبنیبراین که«سعیکردهتاباگرداوریهمانوسایل‪،‬‬ ‫ندهکلکسیونیاستکهبامحور‬ ‫اصالتراحفظکند»‪،‬ادامهمی دهد‪:‬عالوهبراناینموزهدربرگیر ­­‬ ‫مارادوناگرداوریشده‪،‬یعنیشاملیادگاری­ هاییاززندگیودرواقعجهانفوتبالیاوازاسناد‬ ‫مکتوبوتصاویرتالباس­ هاوجوایزاو‪،‬درواقعمجموعه ایفراترازوسایلخانهکهامریطبیعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی اطالعاتموزه ایمی داندو‬ ‫اویکیازرویکردهایخانه‪-‬موزه­ هاراگرداوریوغنی ساز ­‬ ‫می گوید‪«:‬دراینفضاهایموزه ای‪،‬نبایدتنهابهاثارمادیخانهاکتفاکنند‪،‬بلکهبایدداستانیاداستان­‬ ‫ هایمارادوناراگرداورند‪.‬برایبازدیدکننده‪،‬یکیازجذاب ­تریناثارموزه ایدراینخانه–موزه‪،‬‬ ‫توپپالستیکیقرمزخطداریاستکهکنارتختمارادوناگذاشتهشدهاست‪.‬ان‪،‬بهطورقطع‬ ‫توپپالستیکیکودکیمارادونانیست(شایدهمباشد)امابهرحالیکنشانهاستکهچهمیزان‬ ‫می­ تواندبرایکودکانازهرطبقه ایگیراباشد‪.‬‬ ‫اینخالقیتیاستکهموزه­داربکاربردهوبهاندازهاست‪.‬داستانسرایینکردهامانشانه ی‬ ‫جذابیرابهخانهاضافهکردهاست‪،‬همان طورکهحتماًدرداستان هایمارادوناتوپپالستیکی‪،‬نقش‬ ‫مهمیایفاکردهاست‪».‬‬ ‫اینموزه داریکیازانواعمهمموزه­ هارا«خانه‪-‬موزه­ ها»می­ داندوبابیاناین کهیکیازگروه­‬ ‫ هایشاخص«خان ­ه‪-‬موزه­ها»متعلقبهمشاهی ِرفرهنگ‪،‬ادب‪،‬هنر‪،‬سیاستوورزشاست‪،‬اظهار‬ ‫می کند‪«:‬اینخانه‪-‬موزهبهناممارادوناستو«مارادوناهم‪،‬مارادوناست»؛دست کمبرایهم نسالنما‬ ‫بی نیازازمعرفیاست‪.‬ازسویدیگرعبارت«مارادوناهممارادوناست»تاکیدبرانبخشاززندگی‬ ‫اوستکهباکلماتیمانند«افسانهیاجادوگرو‪»...‬درحافظهیاخاطر هجهان(ونهفقطجهانفوتبال)‪،‬‬ ‫ماندگارشدهاست‪.‬متعصب‪،‬جنگندهوتالشگر؛کسیکهرسیدنبهرویارانشانمی­ دهد‪،‬انرابه‬ ‫چنگمی­ اوردوپسازانوقتیکهافسانهبهافیونمی­ رسد‪،‬افسوسرانشانمی­ دهد‪.‬‬ ‫ماوجهاننیزدرعینباخبریازروزگاراو‪،‬ازداستان هایدرونشبی­ خبریممانندبی­ خبریاز‬ ‫درونهرانساندیگر‪.‬اماوقتیمی­ بینیمکهمردمکشورشومردمجهان‪،‬چگونهاورایادمی­ کنند‪،‬‬ ‫می گوییماینافسانهان­چنانبرجانِجهاننشستهکهافیونانرانمی­ پراند‪».‬‬ ‫زندیبااشارهبهتوجهروبهرشدیکهبهایجادخانه‪-‬موزه هاطیسال هایگذشتهدرکشور‬ ‫شدهاست‪،‬ادامهمی دهد‪«:‬ازساختار‪،‬چیدمانوامورموز هه­ایایجادچنینفضاهاییکهبگذریم‪،‬باید‬ ‫توجهداشتکهمهم­تریننکتهدرباره­ یخانه‪-‬موز­همارادونامربوطبهمارادونانیست‪،‬بلکهمربوطبه‬ ‫لگیریاینموزهاست‪.‬مارادونامدتکمیساکناینخانهدربوئنوسایرسبودهوبعد‬ ‫عاملشک ­‬ ‫ازاوساکنیندیگریداشتهاستاماچرامارادوناییکهشصتسالزندگیکرده‪،‬خانه ایبرایموزه­‬ ‫او انتخاب شده که فقط دو تا سه سال ساکن ان بوده است؟‬ ‫اینخانههمزمانباعقداولینقراردادِمارادوناباباشگاهارژانتینوسجونیورزبهویوخانواده­ اش‬ ‫داده شد‪ .‬در سال‪ ۲۰۰۸‬البرتو پرز مدیر سابق ان باشگاه‪ ،‬خانه را از زنی که در ان ساکن بوده با‬ ‫هدفتبدیلبهموزهمارادوناخریداریمی کندودرنهایتدرگرداوریوسایلویادگاری های‬ ‫پایدالل هابهشبکهنمایشخانگیبازشده‬ ‫احتمالپخش«گیسو»از‪1400‬‬ ‫هومن کبیری‪ ،‬تهیه کننده سریال «گیسو» ساخته منوچهر‬ ‫هادی‪ ،‬درباره اخباری مبنی بر قرارداد این سریال با یکی از‬ ‫پلتفرم های پخش فیلم در روزهای گذشته گفت‪ :‬ما با شرکت‬ ‫نماوا در بهمن یا اسفند ‪ ۹۷‬مذاکراتی داشتیم که منتهی به قرارداد‬ ‫شده بود‪ .‬حدود یک سال و نیم این قرارداد ادامه داشت و در این‬ ‫مدت نماوا وجوهی را پرداخت کرده بود‪ .‬در واقع نسبت به پروژه‬ ‫«گیسو» حق اب و گل داشت‪ .‬تیر ماه امسال این قرارداد را فسخ‬ ‫کردیم‪ .‬شرایط اقتصادی نسبت به بهمن ‪ ۹۷‬تفاوت داشت و ترجیح‬ ‫دادیم با هم کار نکنیم‪ .‬برای همین با تفاهم طرفین قرار شد مبلغی‬ ‫که تا ان تاریخ پرداخت کردند به ان ها مرجوع شده و قرارداد‬ ‫لغو شود‪ ،‬اما بعد از حدود سه ماه و بعد از اینکه پلتفرم ها از هم جدا‬ ‫شدند‪ ،‬نماوا مجدد پیشنهادی به ما داد که دوباره مذاکره کردیم و‬ ‫چون یک سال و نیم پای این پروژه بودند و دوست داشتند که ان‬ ‫را پخش کنند‪ ،‬قراردادی را در ابان امسال منعقد کردیم تا پخش‬ ‫«گیسو» به نماوا برسد‪ .‬این قرارداد هم به این معنی نبود که با فیلیمو‬ ‫مشکلی داشتیم‪ .‬شرایط کار را سنجیدیم و ترجیح من این بود که‬ ‫با مدیران نماوا کار کنیم و این اتفاق افتاد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫عقد قرارداد با یک پلتفرم به ضرر ان ها نیست‪ ،‬گفت‪ :‬مخاطب‬ ‫اسم پلتفرم برایش مهم نیست و بیشتر دنبال محتوا است‪ .‬وقتی یک‬ ‫مجموعه ای قابلیت الزم را چه از لحاظ کستینگ و چه از لحاظ‬ ‫کیفیت برای جذب مخاطب داشته باشد؛ مخاطب هم پلتفرمش را‬ ‫عوض می کند‪ .‬مثل این می ماند که وقتی سریالی پخش می شود‬ ‫دنبالش کنیم و فرقی ندارد شبکه یک باشد یا شبکه دو‪ .‬حق‬ ‫اشتراک پلتفرم ها هم وقتی ببیند محتوای مورد عالقه اش را پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬پرداخت می کند‪ ،‬حاال فرقی ندارد فیلیمو یا نماوا‪ .‬مهم این‬ ‫است در مدتی که سریال مورد عالقه اش از یکی از این دو پلتفرم‬ ‫پخش می شود اشتراک انجا را بگیرد‪ .‬بنابراین ما هیچ مخاطبی‬ ‫را از دست نمی دهیم‪ .‬این تهیه کننده سینما و تلویزیون با اشاره به‬ ‫این موضوع که دالالن در عرصه نمایش خانگی نفوذ کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه ما موضوع قراردادمان با یک پلتفرم را رسانه ای‬ ‫کردیم به این دلیل بود که عده ای از افراد به بهانه سرمایه گذاری و‬ ‫اوردن اسپانسر خودشان را به تیم تهیه و تولید و تهیه کنند نزدیک‬ ‫می کنند و از جزئیات محرمانه سریال مطلع می شوند‪ .‬با اطالع از‬ ‫این جزئیات به سراغ پلتفرم ها و یا اپراتورهای تلفن همراه که گویا‬ ‫برای فروش و پخش هم دستی در اتش دارند؛ می روند و ادعای‬ ‫مالکیت و سهیم بودن می کنند‪ .‬یکی از مسائلی که برایم مهم‬ ‫است که تهیه کننده ها چطور اجازه می دهند چنین افرادی به این‬ ‫حوزه نفوذ کنند؟ این افراد بعضا شناخته شده هم هستند‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا با پدیده ای شبیه داللی در فوتبال روبرو‬ ‫هستیم؟ گفت‪ :‬بله‪ .‬دقیقا داللی است‪ .‬طرف به ما می گوید بروم به‬ ‫مثال فالن اپراتور بگویم شریک شما هستم که این فیلم را گرانتر‬ ‫بفروشم؟ غافل از اینکه به جز ان اپراتور مذکور به هزار جای‬ ‫دیگر به عنوان شریک سریال می روند تا برای خودشان وجهه ای‬ ‫را به دست بیاورند و سودی را از طریق داللی به دست بیاورند‪.‬‬ ‫کبیری در پاسخ به این پرسش که چرا دالل ها انقدر راحت نفوذ‬ ‫می کنند و مشکل از کجاست؟ گفت‪ :‬به هر حال هر تهیه کننده ای‬ ‫از حضور یک اسپانسر حرفه ای استقبال می کند‪ .‬اسپانسرهای‬ ‫حرفه ای که صاحب برندهای معروفی هم هستند یکسری دالل‬ ‫دارند که کارهای تبلیغاتی ان ها را انجام می دهند‪ .‬ان ها به ما‬ ‫مراجعه می کنند و خود را نماینده فالن شرکت معرفی می کنند‬ ‫و طبیعی است وقتی قرار است به عنوان اسپانسر حضور داشته‬ ‫باشند باید یکسری اطالعات مخفی از جمله ترکیب بازیگران‪،‬‬ ‫نحوه پخش و موضوعات دیگر را در اختیارشان بگذاریم‪ .‬چون‬ ‫باالخره وقتی کسی می خواهد پولش را به عنوان اسپانسر بیاورد‬ ‫باید از این جزئیات با خبر باشد‪ .‬متاسفانه شاهد یک جور مانور‬ ‫متقلبانه هستیم که وقتی این اطالعات را از ما می گیرند از جاهایی‬ ‫درز پیدا می کند که اصال نباید اتفاق می افتاد‪ .‬این شکل از مانور‬ ‫متقلبانه جنبه مجرمانه دارد و در دادگاه کیفری قابل بررسی است‪.‬‬ ‫این افراد به منظور کسب وجهه و پول بیشتر این کار را می کنند‪.‬‬ ‫من همواره خودم را تهیه کننده می دانم و وجهه فرهنگی این کار‬ ‫را با عناوین سرمایه گذار عوض نمی کنم‪ .‬شاید به خاطر همین از‬ ‫این فضا سوءاستفاده شده بود و یکسری حرف ها در این زمینه از‬ ‫جانب عده ای سودجو زده شد‪ .‬امیدوارم دیگر پروژه ها تجربه ما‬ ‫را در نظر بگیرند و مواظب اینگونه رفتارها باشند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫انحصار ایجاد شده در پلتفرم های پخش فیلم و تاثیر ان در ایجاد‬ ‫این فضای داللی گفت‪ :‬ای کاش به جای انکه به دنبال تنوع در‬ ‫پلتفرم ها باشیم بیشتر به تنوع در تولیدات فکر کنیم‪ .‬به هر حال هر‬ ‫کدام از این پلتفرم ها با یک پیشینه ای توانستند این میزان مخاطب‬ ‫را جذب خود کنند‪ .‬اگر این تنوع ایجاد شود قطعا مردم هم با هر‬ ‫پلتفرمی که باشد کار را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫کبیری با بیان اینکه مجوز «گیسو» را قبل از اختالفات میان‬ ‫صداوسیما و وزارت ارشاد دریافت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬فعال‬ ‫پروژه ما درگیر ماجرای ساترا نشده است‪ .‬ما مجوز را قبل از این‬ ‫اتفاق ها و از وزارت ارشاد دریافت کردیم و طبیعی است برای‬ ‫مجوز پخش هم چون صادرکننده مجوز ساخت ارشاد است باید‬ ‫مجوز پخش هم بدهد‪ .‬اما اگر نیاز باشد برای دریافت مجوز پخش‬ ‫به ساترا مراجعه کنیم از این بابت مشکلی نداریم و تمام قواعد‬ ‫ساخت را رعایت کردیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬مخاطب ایرانی به‬ ‫سریال های نمایش خانگی عادت کرده بود و نباید با وقفه در تولید‬ ‫اجازه بدهیم این پتانسیل جذب سریال های دیگر کشورها شود‪.‬‬ ‫متاسفانه مدتی به خاطر مشکالتی که در ارائه مجوز پیش امده‬ ‫بود تولیدات متوقف بود اما امروز شاهد هستیم که چند سریال به‬ ‫صورت همزمان در حال تولید هستند که به پخش برسند‪ .‬کبیری‬ ‫با اشاره به چالش های تولید سریال در دوران کرونا گفت‪ :‬سبک‬ ‫کار در بخش خصوصی با تلویزیون فرق دارد‪ .‬متاسفانه اتفاق های‬ ‫تلخی که سر صحنه فیلمبرداری برای هنرمندان مان رخ داد و‬ ‫منجر به فوت یکی از ان ها شد برای سریال های تلویزیونی بود‪.‬‬ ‫ولی در سریال نمایش خانگی با پروژه ای روبرو هستیم که ماهی‬ ‫چند میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند و قطعا برای اینکه‬ ‫پروژه با چالش هایی روبرو نشود بخشی را برای رعایت تمامی‬ ‫پروتکل ها در پروژه تعریف می کند‪ .‬از پزشک و پرستار در سر‬ ‫صحنه تا رعایت تمامی پروتکل ها و بهداشت محیط و استفاده از‬ ‫ملزومات بهداشتی مثل ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫حتما رعایت می شود‪ .‬با همه این اوصاف ما داریم در شرایطی‬ ‫کار می کنیم که این بیماری وجود دارد و اکثر جامعه را درگیر‬ ‫کرده است‪ .‬طبیعی است که این موضوع غیرقابل اجتناب است‬ ‫و در پروژه ما هم چند نفر از عوامل مبتال شدند و بعد از طی‬ ‫شدن دوران بیماری به کار بازگشتند‪ .‬اقای گلزار هم مبتال شدند‬ ‫و خوشبختانه حالشان خوب شد‪ .‬ما سعی کردیم در این شرایط‬ ‫سخت کاری فضایی را ایجاد کنیم که هنرمندان بتوانند کار‬ ‫کنند‪ .‬تا حد توانمان هم نسبت به سالمت ان ها مسئول هستیم و‬ ‫هر کاری که نیاز باشد انجام می دهیم‪ .‬هنرمندان هم بچه نیستند و‬ ‫اگر قرارداد میلیاردی منعقد می شود دو طرف وکیل دارند و هیچ‬ ‫کس روی اجبار کاری را انجام نمی دهد‪ .‬تمایل وجود دارد یک‬ ‫پروژه ساخته شود و عوامل هم تمایل دارند کار کنند‪ .‬کسانی هم‬ ‫که کرونا گرفتند تا لحظه بهبودی کامل از ان ها حمایت کردیم‪.‬‬ ‫ما در زمان کرونا بیش از یک نفر را در سرویس ها سوار نمی کنیم‪.‬‬ ‫البته که این باعث می شود هزینه یک پروژه تغییر کند ولی با تمام‬ ‫اینها وقتی پروژه ای را تعریف می کنیم موظف هستیم ان را به‬ ‫اتمام برسانیم‪ .‬تهیه کننده سریال «عاشقانه» با اشاره به بیانیه خانه‬ ‫سینما مبنی بر تعطیلی پروژه ها در شیوع گسترده کرونا گفت‪ :‬خانه‬ ‫سینما از روی دلسوزی این بیانیه را منتشر کرد ولی در خصوص‬ ‫پروژه های بخش خصوصی که سرمایه گذاری هنگفتی صورت‬ ‫گرفته است و زمانبندی پخش وجود دارد‪ ،‬اولویت هایمان فرق‬ ‫می کند و باید این موضوعات را هم لحاظ کنیم‪ .‬البته که ما تابع‬ ‫قوانین هستیم و اگر یک روز به صورت قانونی به ما بگویند کار را‬ ‫تعطیل کنید ما هم این کار را می کنیم‪ .‬چرا دولت کارها را انقدر‬ ‫با وسواس و با تاخیر تعطیل می کند؟ به هر حال اقتصاد بخش‬ ‫مهمی از زندگی مردم و کشور است و نباید تعطیل شود‪ .‬مشاغل‬ ‫بسیاری هستند که باید کار کنند و باید در این شرایط زندگی‬ ‫کنند‪ .‬سالمتی کسانی که با من کار می کنند از همه چیز مهم تر‬ ‫است اما تعطیلی پروژه به هیچ عنوان به نفع ما نیست چراکه با این‬ ‫تعطیلی هم ما ضرر می کنیم هم عواملی که با ما کار می کنند‪ .‬بند‬ ‫فورس ماژور این اجازه را به ما می دهد که در زمان تعطیلی پروژه‬ ‫دستمزدی پرداخت نشود و هیچ کس دوست ندارد منبع درامدش‬ ‫در این شرایط سخت اقتصادی قطع شود‪ .‬کبیری در پایان درباره‬ ‫پخش سریال «گیسو» گفت‪ :‬در این خصوص پلتفرم ها تصمیم‬ ‫می گیرند که چطور اثر را پخش کنند‪ .‬ما پخش انحصاری سریال‬ ‫را به نماوا سپردیم و ان ها باید درباره پخش سریال تصمیم بگیرند‬ ‫و فکر می کنم ‪ ۹۰‬درصد پیش از پایان سال پخش کار انجام شود‬ ‫اما بازهم احتمال دارد با برنامه ریزی هایی که دارند این اتفاق به‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬موکول شود‪.‬‬ ‫مارادونا تالش و دقت را کرده است‪».‬‬ ‫ویخانه–موزهمارادونارایکیازمهم­ترینمکان هاییمی داندکهبایدازانبرایکشور‬ ‫الگوگرفتوادامهمی دهد‪:‬برایایجاداینخانهموزه‪،‬تالشوسرمایه گذاریدرمسیرفرهنگ‪،‬‬ ‫عالقمندی­ ها‪،‬حفظمیراثو البتهسرمای ­هگذاریدرراهپاسداشتافرادوجریان هاموردتوجهبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوبااشارهبهاین کهاحداثکنندهموزهدریکیازمصاحبه هایخودبااشارهبهاغازحضور‬ ‫دیه­ گودرباشگاه«ارژانتیوسجونیورز»تاکیدهکرده‪«:‬نمی توانیممعنایدی ­هگورافراموشکنیم‪،‬‬ ‫درسطحجهانیماراب ­هخاطراومی­ شناسند»‪،‬می گوید‪:‬درواقعپرزعالوهبراینکهیککارمهم‬ ‫وماندگاربرایکشورخودانجامداده‪،‬بلکهبرایخودواعتبارباشگاه اشنیزسرمای ­هگذاریکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زندیمعتقداست‪:‬درصورتیکهبتوانیمبیشتردرباره یپرزوفعالیت هایاواطالعاتبهدست‬ ‫لگیریاین‬ ‫اوردیم‪،‬شایدبتوانبهاینسوالنیزپاسخدادکه«خودِمارادوناتاچهمیزاندرجریانشک ­‬ ‫موزهقرارداشتهاست»‪.‬ویباشکل گیریموزهورزشرایکیازاتفاقاتخوبفرهنگیدرعرصه‬ ‫ورزشمی داندوادامهمی دهد‪:‬بااینوجودتاجاییکهمی دانمبینخانه_موزه­ هاییایجادشده‪،‬‬ ‫هیچکداممتعلقبهیکورزشکارنیست‪،‬بلکهبیشترمتعلقبهمشاهیرسیاست‪،‬فرهنگوادباست‬ ‫وبههمیندلیلجایایننوعموزهحداقلموزه ایاختصاصیبهنام«جهانپهلوانتختی»درکشور‬ ‫خالیاست‪.‬جادوگرفوتبالدنیاوجهانپهلوانایرانیپایانپراندوهیداشت هاند‪.‬‬ ‫«صفربیستویک»دنباله ایندارد‬ ‫سریال «صفر بیست و یک» به کارگردانی مشترک جواد‬ ‫رضویان و سیامک انصاری به تازگی در ‪ ۲۵‬قسمت به تولید‬ ‫رسید و روی انتن شبکه سه سیما رفت‪ .‬این سریال در قسمت‬ ‫اخر با جمله «پایان فصل اول» خاتمه یافت و این تصور را قوت‬ ‫بخشید که در ادامه این ‪ ۲۵‬قسمت همانطور که پیش از این هم‬ ‫گفته شده بود‪ ،‬فصل های بعدی ساخته خواهد شد‪ .‬با این حال‬ ‫شبکه سه سیما قرار نیست فصل جدید این سریال را بسازد‪.‬‬ ‫این مجموعه که به تهیه کنندگی مهدی فرجی ساخته شد‬ ‫ابتدا «نیوجرسی» نام داشت و رضویان اولین بار خردادماه سال‬ ‫‪ ۹۸‬در شبکه سه از ساخت این مجموعه خبر داد‪ .‬در همین‬ ‫مدت بارها تولید سریال به تعویق افتاد و یکی از دالیل عمده‬ ‫این تاخیر اصرار سازندگان برای دریافت بودجه باالتر و سوق‬ ‫دادن مسیر ساخت این مجموعه به سمت معاونت بازرگانی‬ ‫صداوسیما بود که پیش از این برای سریال «پایتخت ‪ »۶‬اتفاق‬ ‫افتاده بود؛ نکته ای که شبکه سه با ان مخالفت کرد و سریال‬ ‫از طریق شبکه و در قالب فرایند تولید سریال در سیمافیلم‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫«صفر بیست و یک» بعد از حدود یک و نیم سال با حضور‬ ‫‪ ۲‬کارگردان سریال و چند تن از بازیگران طنز روی انتن‬ ‫شبکه سه سیما رفت اما کیفیت ان به گونه ای بود که نتوانست‬ ‫مخاطبانش را راضی کند و حتی باعث شد انتقادات بسیاری هم‬ ‫روانه تولیدکنندگان و حتی شبکه سه شود‪.‬‬ ‫در این مدت نویسندگان و برخی از بازیگران سریال به‬ ‫تغییرات عمده متن و فیلمنامه روی انتن اشاره کردند و ان را‬ ‫دلیلی بر کیفیت پایین سریال دانستند‪.‬‬ ‫با این حال همه این موارد باعث شد چندین بار این سوال‬ ‫برای رسانه ها بوجود اید که ایا این سریال که قرار بود در‬ ‫چهار فصل ‪ ۲۵‬قسمتی ساخته شود شکست دوباره ای را تجربه‬ ‫خواهد کرد یا خیر‪ .‬جوابی که خود کارگردانان سریال نسبت به‬ ‫ان سکوت کرده اند و حتی در این مدت درباره پروژه سخنی‬ ‫نگفته اند‪.‬‬ ‫طبق اخرین اخبار اما شبکه سه دیگر بنایی برای ساخت‬ ‫ادامه این سریال ندارد و قرار نیست «صفر بیست و یک» فصل‬ ‫جدیدی داشته باشد‪ .‬به ویژه که این شبکه در همان زمان پایانی‬ ‫پخش سریال «نجال» و به دلیل اقبال مخاطبان اعالم کرد فصل‬ ‫جدید سریال را می سازد‪.‬‬ ‫از انجایی که شبکه سه قرار نیست فصل های بعدی «صفر‬ ‫بیست و یک» را به تولید برساند و به این دلیل که این سریال‬ ‫به این شبکه تعلق دارد‪ ،‬بعید است که سازندگان از طریق‬ ‫سیمافیلم هم برای شبکه دیگری اقدام به تولید ادامه سریال‬ ‫کنند چراکه سیمافیلم انچه را که در شبکه ها مصوب شده و‬ ‫قرار است به تولید برسد وارد پروسه ساخت می کند‪.‬‬ ‫با یکی از گرانترین‬ ‫نقاشان زنده‬ ‫جهان اشنا شوید‬ ‫«میدان کلیسا‪ ،‬میالن»‬ ‫رتبه پنجم این فهرست به دیگر تابلو نقاشی این هنرمند‬ ‫تحت عنوان «میدان کلیسا‪ ،‬میالن» اختصاص دارد‪ .‬این اثر‬ ‫یک تابلو نقاشی عظیم ‪ ۳‬در ‪ ۳‬متر است که در سال ‪۱۹۶۸‬‬ ‫خلق شد و یکی از نمونه های تحسین شده از اثار متعلق به‬ ‫هنرمند محسوب می شود که با تکنیک نقاشی ـ عکس خلق‬ ‫شده اند‪.‬این اثر در سال ‪ ۲۰۱۳‬در حراجی ساتبیز به قیمت‬ ‫‪ ۳۷.۱‬میلیون دالر فروخته شد‪.‬‬ ‫«تصویر انتزاعی ‪»۵۹۹‬‬ ‫تابلو نقاشی «تصویر انتزاعی ‪ »۵۹۹‬که در سال ‪ ۱۹۸۶‬خلق‬ ‫شده است و یکی دیگر از مجموعه اثار «تصویر انتزاعی»‬ ‫این هنرمند محسوب می شود‪ ،‬در رتبه چهارم گران ترین اثار‬ ‫متعلق به هنرمندان زنده جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫این تابلو نقاشی در سال ‪ ۲۰۱۵‬با قیمت قابل توجه ‪۴۴.۵‬‬ ‫میلیون دالر فروخته شد‪.‬‬ ‫امروزه اثار این هنرمند در موزه ها و گالری های‬ ‫مطرح جهان همچون موسسه هنر شیکاگو‪ ،‬موزه هنر مدرن‬ ‫نیویورک‪ ،‬گالری تیت لندن نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫«گرهارد ریشتر» به عنوان یکی از تاثیرگذارترین‬ ‫هنرمندان معاصر المانی و از گرانترین نقاشان زنده جهان‬ ‫که رکورد حراجی ها را بارها شکسته است‪ ،‬شناخته می شود‪.‬‬ ‫هنرمندی که سبک انتزاعی را زمره ارزشمندترین اثار جهان‬ ‫جای داد و اثارش را بر دیوار موزه ها و موسسات مطرح‬ ‫جهان می توان تماشا کرد‪.‬‬ ‫«گرهارد ریشتر» در سال ‪ ۱۹۳۲‬در «درسدن» واقع در‬ ‫المان متولد شد و در همان شهر به تحصیل در رشته هنر‬ ‫پرداخت‪ .‬نام او اکنون در فهرست پراوازه ترین هنرمندان‬ ‫تجسمی جهان دیده می شود‪ .‬با اینکه اغلب مردم او را به‬ ‫عنوان نقاش انتزاعی می شناسند‪ ،‬اما این هنرمند در حوزه‬ ‫عکاسی و خلق اثار هنری مرتبط با شیشه نیز فعالیت دارید‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد فهرستی از مهم ترین هنرمندان معاصر‬ ‫المان و جهان را تهیه کنیم‪ ،‬بی شک «گردهارد ریشتر» را‬ ‫نمی توان از قلم انداخت‪ ،‬چراکه نام «ریشتر» نه یک بار بلکه‬ ‫سه بار در فهرست گرانترین هنرمندان معاصر جهان به چشم‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫در حال حاضر عنوان گرانترین هنرمند زنده جهان به‬ ‫«جف کونز» برای اثر «خرگوش» با ارزش ‪ ۹۱.۱‬میلیون دالر‬ ‫تعلق دارد‪.‬‬ ‫رتبه چهارم تا ششم این فهرست اما به اثار «گرهارد‬ ‫ریشتر» اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تابلو نقاشی «تصویر انتزاعی ‪ » ۸۰۹ - ۴‬از مجموعه‬ ‫تابلوهای نقاشی این هنرمند است که با عنوان «تصویر‬ ‫انتزاعی» شناخته می شوند‪.‬‬ ‫«تصویر انتزاعی ‪» ۸۰۹ - ۴‬‬ ‫این اثر جزئی از مجموعه تابلوهای «تصویر انتزاعی»‬ ‫است که در سال ‪ ۱۹۹۴‬خلق شده است‪ .‬تابلو نقاشی «تصویر‬ ‫انتزاعی ‪ » ۸۰۹ - ۴‬در سال ‪ ۲۰۱۲‬به قیمت ‪ ۳۴.۲‬میلیون دالر‬ ‫فروخته شد‪ .‬این اثر در حال حاضر در رتبه ششم فهرست‬ ‫گرانترین اثار هنری متعلق به یک هنرمند زنده قرار دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1231‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اعالمنحوهفعالیتواحدهایبانکملیایراندراینهفته‬ ‫بانک ملی ایران اعالم کرد که شعب و واحدهای ستادی این بانک در تهران و سایر استان های دارای وضعیت قرمز از روز شنبه ‪ 99 / 9 / 8‬به مدت یک هفته با شیوه جدید فعالیت خواهند کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬در این دوره زمانی‪ 100 ،‬درصد کارکنان شهرهای تک شعبه ای در محل کار حاضر خواهند شد‪.‬در سایر شهرها نیز نیمی از شعب با ‪ 100‬درصد کارکنان به مشتریان خدمت رسانی خواهند کرد‪.‬بانک ملی‬ ‫ایران تاکید کرده است که ادارات کل و ادارات امور شعب این بانک تا روز پنجشنبه ‪ 99 / 9 / 13‬با یک سوم کارکنان فعالیت می کنند‪.‬همچنین در صورتی که شعب با ازدحام جمعیت مواجه شود‪ ،‬تعداد شعب فعال افزایش‬ ‫می یابد تا در نحوه خدمت رسانی به مشتریان خللی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫تغییر انتظارات فعاالن بازار مسکن‬ ‫پس از انتخابات امریکا‬ ‫مقاومسازیاقتصاد‪،‬محوربرنامه‬ ‫هایبانکپارسیان‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر اینده پژوهی و تحقیقات‬ ‫بانکداری اسالمی بانک پارسیان از‬ ‫عملکرد موفق این بانک در حوزه‬ ‫استراتژیک اقتصاد مقاومتی خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی فراهانی با تاکید بر‬ ‫اعتقاد راسخ بانک پارسیان بر تحقق‬ ‫اهداف «اقتصاد مقاومتی» و دستیابی‬ ‫به «جهش تولید»‪،‬گفت ‪ :‬بانک‬ ‫پارسیان با مشارکت در تامین مالی‬ ‫پروژه های عظیم ملی‪ ،‬نقش افرینی‬ ‫مهمی در مقاوم سازی اقتصاد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود ‪ :‬مشارکت‬ ‫در طرح هایی همچون انتقال اب‬ ‫خلیج فارس به کویر مرکزی ایران‪،‬‬ ‫اکتشاف واستخراج نفت از میادین‬ ‫مشترک در جهت تکمیل فازهای‬ ‫‪ 11‬الی ‪ 24‬پارس جنوبی و خطوط‬ ‫لوله سراسری ‪ 9 ،6‬و ‪ 11‬انتقال گاز‪،‬‬ ‫احداث پاالیشگاه نفت و اکتشاف و‬ ‫استخراج نفت در میادین مشترک‪،‬‬ ‫تامین مالی پروژه پاالیشگاه گاز‬ ‫بید بلند خلیج فارس‪ ،‬حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان در سه حوزه‬ ‫یک صاحبنظر اقتصاد مسکن مطرح کرد‪:‬‬ ‫زیرساخت نواورانه‪ ،‬خدمات نواورانه‬ ‫و مشارکت نواورانه‪ ،‬تامین غذا و‬ ‫دارو‪ ،‬محرومیت زدایی و ارتقا عدالت‬ ‫اجتماعی و ‪ ...‬که منجر به ایجاد ‪165‬‬ ‫هزار فرصت شغلی معادل ‪ 5%‬اشتغال‬ ‫در سطح کشور شده است‪ ،‬نشان از‬ ‫توانمندی و حضور پررنگ مجموعه‬ ‫پارسیان در پیشبرد اهداف نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در تمامی‬ ‫حوزه های استراتژیک دارد‪.‬‬ ‫مدیر اینده پژوهی و تحقیقات‬ ‫بانکداری اسالمی بانک پارسیان‬ ‫در پایان اظهار امیدواری کردکه با‬ ‫مشارکت جهادی گروه بانک پارسیان‬ ‫در ادامه سال جاری که به تدبیر مقام‬ ‫معظم رهبری (مدظله العالی) مزین‬ ‫به نام “ جهش تولید “ می باشد‪ ،‬این‬ ‫کارنامه درخشان تر شود‪.‬‬ ‫یک صاحبنظر اقتصاد مسکن معتقد‬ ‫است مشخص شدن نتایج انتخابات امریکا‬ ‫موجب به روزرسانی انتظارات عرضه و‬ ‫تقاضا در بازار مسکن می شود‪.‬‬ ‫فخرالدین زاوه صاحبنظر اقتصاد مسکن‬ ‫با اشاره به منحصر بودن شرایط بازار‬ ‫مسکن ایران نسبت به سایر کشورها‪ ،‬به‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش مسکن از جمله بخش های اقتصادی‬ ‫است که در عموم کشورها با نوسان و‬ ‫دور ه های رونق و رکود مواجه است‪ .‬ولی‬ ‫در ایران به دالیل مختلف از جمله باال‬ ‫بودن نرخ تورم عمومی‪ ،‬بروز شو ک های‬ ‫ناگهانی در متغیرهای کالن اقتصادی‪،‬‬ ‫نامناسب بودن فضای کسب وکار و وجود‬ ‫فضای سوداگرانه و‪ ،...‬بازار مسکن با ادوار‬ ‫تجاری و نوسانات شدیدتری همراه است‬ ‫و قیمت مسکن‪ ،‬سرمایه گذاری در بخش‬ ‫ساخت وساز و میزان تقاضای موثر مسکن‬ ‫با تغییرات قابل توجهی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین از زاویه دیگر بازار‬ ‫مسکن را دارای ویژگی منحصربه فرد‬ ‫نسبت به سایر بازارهای دارایی دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازار مسکن دارای چند ویژگی‬ ‫منحصربه فرد نسبت به سایر بازارهای‬ ‫دارایی است‪ .‬این بازار محلی‪ ،‬ناهمگن و‬ ‫دارای بخش بندی های مختلف است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در عین حال بازیگران‬ ‫هر دو طرف این بازار شامل تقاضا و عرضه‬ ‫عمدتا فعاالن غیرحرفه ای(برخالف بازار‬ ‫مسکن شهرهای توسعه یافته دنیا) هستند‬ ‫که متاثر از شرایط اقتصادی کالن کشور‪،‬‬ ‫در طول زندگی خود به دفعات محدودی‬ ‫به این بازار وارد می شوند‪.‬‬ ‫وی با در نظرگرفتن چنین ویژگی هایی‬ ‫معتقد است روند بازار مسکن در دوره‬ ‫جهش اخیر قیمت مسکن نسبت به دوره‬ ‫های گذشته متفاوت بوده است‪.‬‬ ‫وی ریشه این تفاوت را مربوط به‬ ‫واکنش متقاضیان نسبت به جهش قیمت‬ ‫در بازار عنوان کرد و توضیح داد‪ :‬بررسی‬ ‫روند دوره های گذشته حاکی از ان است‬ ‫که طی دهه های همزمان با جهش قیمت‬ ‫ها‪ ،‬حجم معامالت در مناطق مختلف‬ ‫شهری با افزایش همراه می شد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در دوره اخیر‪ ،‬چنین‬ ‫رفتاری از سوی متقاضیان در بازار مسکن‬ ‫مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫به گفته وی ریشه نمایان نشدن این‬ ‫رفتار از سوی خریداران مسکن در این‬ ‫دوره‪ ،‬شکاف شدید میان قدرت خرید‬ ‫خانوارها و میانگین قیمت ها در بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫زاوه در پایان انتخاب جو باید ن به‬ ‫عنوان رییس جمهور جدید ایاالت متحده‬ ‫را به نوعی بر تغییر و به روزرسانی‬ ‫انتظارات در بازارهای مختلف از جمله‬ ‫مسکن موثر دانست و گفت‪ :‬انتخاب جو‬ ‫بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایاالت‬ ‫متحده امریکا سبب می شود تا افراد‬ ‫انتظارات خود را به روز کنند‪ .‬گروهی از‬ ‫فعاالن بازار مسکن ممکن است در مواجهه‬ ‫با این اتفاق‪ ،‬سناریوهای بدبینانه را حذف‬ ‫یا دست کم کمرنگ کنند و همراستا با‬ ‫ان انتظارات تورمی خود را اندکی تعدیل‬ ‫کنند‪ .‬تعدیل انتظارات تورمی اگرچه‬ ‫ممکن است در سایر بازارها همچون بازار‬ ‫ارز به سرعت نمایان شود اما در بازار‬ ‫مسکن به سرعت بروز پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بهروزرسانینسخهجدیدسامانه پیام تسلیت مدیرعامل به مناسبت درگذشت جناب‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫همراه‬ ‫اقای کیومرث زندیه مدیر سابق شعب استان همدان‬ ‫ویژهسیستمعاملاندروید‬ ‫گزارش‬ ‫نسخه جدید سامانه همراه بانک‬ ‫توسعه صادرات ویژه سیستم عامل‬ ‫اندروید با قابلیت های جدید به روز‬ ‫رسانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫توسعه صادرات ایران به نقل از‬ ‫مدیریت امور فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات این بانک‪ ،‬کاربران این‬ ‫سامانه برای مشاهده و نصب این‬ ‫نسخه با ورود به بخش خدمات‬ ‫الکترونیک روی سامانه جدید همراه‬ ‫بانک کلیک کرده و برنامه اندروید‬ ‫را نصب کنند‪.‬‬ ‫از مهم ترین ویژگی های نسخه‬ ‫جدید‪ ،‬امکان تغییر نام کاربری‪،‬‬ ‫امکان انتقال وجه به طورگروهی‪،‬‬ ‫امکان پایا به طور گروهی‪ ،‬امکان‬ ‫انتخاب انتقال وجه پایا یا ساتنا‪،‬‬ ‫امکان مرتب سازی لیست حساب‬ ‫(منویی در تنظیمات)‪ ،‬امکان مرتب‬ ‫سازی لیست کارت ها (منویی در‬ ‫تنظیمات)‪ ،‬امکان ارسال مجدد کد‬ ‫تایید در زمان ثبت نام و بازیابی کلمه‬ ‫عبور خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین نمایش تایمر پس از‬ ‫فراخوانی سرویس دریافت رمز پویا‪،‬‬ ‫رفع مشکل نمایش تکراری پیغام رمز‬ ‫پویا در برخی صفحات‪ ،‬دریافت اثر‬ ‫انگشت در بدو ورود به برنامه (برای‬ ‫اندروید ‪ 7‬به باال) و قابلیت الحاق‬ ‫(‪ )Paste‬شدن رمز دوم کارت از‬ ‫دیگر قابلیت های مهم این نسخه‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارت به کارت ‪10‬‬ ‫میلیونتومانیدربانک‬ ‫صادراتایرانعملیاتیشد‬ ‫گزارش‬ ‫انتقال وجه ‪ ١٠‬میلیون‬ ‫تومانی کارت به کارت توسط‬ ‫«اینترنت بانک»‪« ،‬همراه بانک» و‬ ‫«خودپرداز» بانک صادرات ایران‬ ‫عملیاتی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک صادرات ایران‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر افزایش سقف انتقال وجه‬ ‫کارت به کارت در پذیرند ه های‬ ‫(اینترنت بانک‪ ،‬همراه بانک و‬ ‫خودپرداز) این بانک با هدف عمل‬ ‫به دستورالعمل های بانک مرکزی‪،‬‬ ‫کاهش مراجعات حضوری مشتریان‬ ‫به شعب و مقابله با شیوع بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬عملیاتی شده و مشتریان و‬ ‫متقاضیان می توانند برای دریافت این‬ ‫خدمت به جای مراجعه به شعب از‬ ‫درگا ه های مذکور استفاده کنند‪.‬‬ ‫بانک صادرات ایران برای‬ ‫کاهش مراجعات حضوری‬ ‫مشتریان به شعب و استفاده بهینه از‬ ‫ظرفیت های بانکداری الکترونیک‪،‬‬ ‫سه خدمت افزایش سقف مجاز‬ ‫کارت به کارت شتابی و درون‬ ‫بانکی‪ ،‬افزایش سقف مجاز شارژ‬ ‫کارت هدیه و تمدید یک ساله زمان‬ ‫اعتبار سپهر کارت را در دستور کار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫سپهر کار ت های بانک صادرات‬ ‫ایران نیز که تاریخ اعتبار انها از‬ ‫فروردین تا پایان سال جاری است‪،‬‬ ‫بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری‬ ‫در شعب‪ ،‬به مدت یکسال تمدید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین بانک صادرات ایران‬ ‫برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان‬ ‫سقف مبلغ شارژ کارت هدیه را تا‬ ‫اطالع بعدی به صورت موقت به ‪٢٠‬‬ ‫میلیون ریال افزایش داد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫حجت اله مهدیان به مناسبت درگذشت‬ ‫جناب اقای کیومرث زندیه‪ ،‬مدیر سابق‬ ‫شعب بانک توسعه تعاون استان همدان پیام‬ ‫تسلیتی صادر کرد‪.‬‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫ای ساربان اهسته ران کارام جانم‬ ‫می رود‬ ‫و اندل که با خود داشتم با دل ستانم‬ ‫می رود‬ ‫در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی‬ ‫سخن‬ ‫من خود به چشم خویشتن دیدم که‬ ‫جانم می رود‬ ‫خداوندا ما را در مصیبت ها و االم‪،‬‬ ‫صبر و توان مرحمت فرما چه انکه گسستن‬ ‫رشته های مودت و انس و جدایی از یاران‬ ‫و همراهان به غایت دشوار است و ناگوار‪.‬‬ ‫ایام هجر را گذراندیم و زند ه ایم‬ ‫ما را به سخت جانی خود این گمان نبود‬ ‫خبری واصل شد که جانمان را به‬ ‫چنگال اندوهی سترگ سپرد‪ ،‬علیرغم‬ ‫اطالع از سبقه بیماری همکار گرا ن قدرم‬ ‫اقای کیومرث زندیه که به چند سال‬ ‫پیش ازاین بازمی گردد‪ ،‬دریافت خبر‬ ‫درگذشت او‪ ،‬من و سایر همکاران بانک‬ ‫توسعه تعاون را به سوگی غیرمنتظره و‬ ‫عمیق فروبرد‪ .‬این حیرانی و سر در گریبانی‬ ‫از ان حیث بود که حتی در این سا ل ها و‬ ‫در اوج دشوار ی های بیماری صعب العالج‬ ‫خویش‪ ،‬جبهه همت را و ا ننهاد و چون‬ ‫گذشته در کنار سایر همکارانش غیورانه و‬ ‫صمیمانه به تالش و کوشش در کشاکش‬ ‫خدمت به اهداف بانک توسعه تعاون در‬ ‫مسیر تحقق ابادانی و توسعه ایران اسالمی‬ ‫مشغول بود‪ .‬برادر عزیزمان مرحوم کیومرث‬ ‫زندیه‪ ،‬شخصیتی متدین‪ ،‬خدوم‪ ،‬پرتالش‪،‬‬ ‫امین و مهربان بود که مسئولیت پذیری‪،‬‬ ‫خالقیت و حساسیت بر اصول شغلی در‬ ‫نظام بانکی را با شور و شفقت خدمت‬ ‫به هم میهنان خود به خوبی درامیخته‬ ‫بود‪ .‬دوران مسئولیت او در تصدی پست‬ ‫مدیریت بانک توسعه تعاون استان همدان‬ ‫در زمره روزهای پرشکوه‪ ،‬ثمربخش و‬ ‫قرین با سودمندی و موفقیت های درخور‬ ‫تقدیر رقم خورد‪.‬‬ ‫یاد او که اکنون در میان ما نیست تا‬ ‫همیشه با ماست و تحقیقاً تصویر عزم‪،‬‬ ‫اراده و لبخند او در قلب های اندوهگین‬ ‫ما ماندگار خواهد بود‪ .‬این جانب متاثرانه‬ ‫و غمگینانه‪ ،‬اندوه درگذشت او را او الً‬ ‫به محضر خانواده ارجمند ایشان و سپس‬ ‫به کلیه همکاران عزیزم در سراسر کشور‬ ‫خاصه کارکنان گرامی استان همدان‬ ‫تسلیت و تعزیت عرض نموده و خاشعانه‬ ‫از پروردگار بزرگ درخواست می کنم‬ ‫که از جانب کرامت بی انتهای خویش ما‬ ‫را در صبر بر این فراق‪ ،‬طاقتی مضاعف‬ ‫مرحمت فرماید‪ .‬روح پاکش هم نشین اولیا‬ ‫و متقین باد‪.‬‬ ‫حجت اهلل مهدیان‬ ‫موسسهاعتباریکوثردربانکسپهادغامشد‬ ‫با برگزاری مجمع عمومی عادی‬ ‫به طور فو ق العاده سالیانه‪ ،‬این موسسه‬ ‫رسماً در بانک سپه ادغام شد‪.‬‬ ‫چقازردی خبر داد‪:‬‬ ‫نیروهای مسلح جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح و سازمان بورس و اوراق‬ ‫موسسه اعتباری کوثر در بانک‬ ‫بهادار‪ ،‬زمینه برگزاری مجامع این‬ ‫پایگاه اطال ع رسانی بانک سپه‪:‬‬ ‫در قدم بعدی مجامع مربوط به موسسه‬ ‫سپه ادغام شد‬ ‫مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد با‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی به طور‬ ‫فو ق العاده سالیانه و مجمع فو ق العاده‬ ‫ادغام موسسه اعتباری کوثر‪ ،‬این‬ ‫بانک ها و موسسه را فراهم نمود و‬ ‫اعتباری کوثر با حضور اکثریت‬ ‫سهامداران در روز چهارشنبه پنجم‬ ‫اذرماه سال ‪1399‬برگزار شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بانک سپه تمامی‬ ‫موسسه رسماً در بانک سپه ادغام شد‪.‬‬ ‫تمهیدات اجرایی شامل عملیات‬ ‫بانک سپه‪ ،‬محمدکاظم چقازردی‬ ‫واسط برای ارائه خدمات مشتریان‪،‬‬ ‫مدیره بانک سپه را انجام داده و به‬ ‫اجرای مصوبه شورای راهبری ادغام‪،‬‬ ‫احکام کلیه مسئوالن و پرسنل شعب‬ ‫مشتریان عرضه خواهد نمود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطال ع رسانی‬ ‫ضمن اعالم خبر فوق افزود‪ :‬در‬ ‫بانک سپه با هماهنگی ستاد کل‬ ‫حوزه شعب‪ ،‬به کارگیری نر م افزار‬ ‫نصب تابلوهای بانک سپه‪ ،‬صدور‬ ‫از سوی بانک سپه‪ ،‬ابالغ راهبردها‬ ‫و دستورالعمل های اجرایی بانک‬ ‫امیدواری کرد با هماهنگی‬ ‫سپه متناسب با ساختار مصوب هیئت ‬ ‫به عمل امده مجامع سایر بانک های‬ ‫فضل پروردگار خدمات مطلوب به‬ ‫زما ن بند ی شده تا پایان اذرماه سال‬ ‫مدیرعامل بانک سپه ابراز‬ ‫ادغام شونده طبق برنامه ریزی‬ ‫جاری برگزار شود و بدین ترتیب‬ ‫پرونده مهم و ملی ادغام خاتمه یابد‪.‬‬ صفحه 4 ‫شیوعانفلوانزایپرندگاندرهمسایگیالبرز‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با بیان اینکه تاکنون موردی از انفلوانزای پرندگان در البرز گزارش نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬اما این بیماری در استان مازندران و مرکزی شیوع پیدا کرده است‪.‬فردین‬ ‫حکیمی درباره وضعیت البرز از نظر شیوع انفلوانزای پرندگان گفت‪ :‬تاکنون موردی از این بیماری در استان گزارش نشده است‪.‬حکیمی افزود‪ :‬پایش زیستگاه های استان برای امادگی در برابر این بیماری‬ ‫در دستور کار است و جلساتی برای مشخص شدن شرح وظایف در پیشگیری از شیوع بیماری در استان برگزار شده است‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬طبق اخرین گزارش ها‪ ،‬این بیماری در استان مرکزی و‬ ‫مازندران که در همسایگی البرز هستند شیوع پیدا کرده است‪.‬حکیمی در خصوص بیماری طاعون نشخوارکنندگان هم گفت‪ :‬این بیماری اخرین بار سال ‪ ۹۷‬در استان شایع شد و خوشبختانه امسال تاکنون‬ ‫موردی گزارش نشده است‪.‬‬ ‫ازمایش؛کارخانه ایکهبهانباری‬ ‫تبدیلشد‪/‬کارگرانیکه‬ ‫بهحق شاننرسیدند‬ ‫فرماندارمرودشت‪:‬بعیداست«ازمایش»دوبارهبهعرصهتولیدبازگردد‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1231‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫با حضور مسئولین استانی و محلی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد‪:‬‬ ‫ایین اهدا ‪ 200‬تبلت اموزشی ویژه دانش اموزان‬ ‫بازمانده از تحصیل‬ ‫به گزارش دبیرخانه مسئولیت اجتماعی‬ ‫شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬مراسم اهدا ‪ ۲۰۰۰‬تبلت اموزشی‬ ‫ویژه دانش اموزان بازمانده از تحصیل (به علت‬ ‫کرونا) شهرستان بندرماهشهر امروز (پنجشنبه ‪۶‬‬ ‫اذر) با حضور استاندار خوزستان‪ ،‬مدیران کل‬ ‫اموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی‪،‬‬ ‫مدیران عامل شرکت های پتروشیمی‪ ،‬فرماندار‬ ‫شهرستان بندرماهشهر‪ ،‬نماینده مردم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن ارشد‬ ‫شهرستان در محل سالن همایشهای سازمان‬ ‫منطقه ویژه پتروشیمی برگزار شد‪.‬‬ ‫🔻 *شورای راهبردی منطقه ویژه پتروشیمی‬ ‫بندرماهشهر در مشارکت مسئولیت های‬ ‫اجتماعی اهتمام ویژه ای دارد* 🔻‬ ‫در ابتدای این مراسم رئیس شورای‬ ‫راهبردی منطقه ویژه پتروشیمی گفت‪:‬‬ ‫خوشحالیم بار دیگر صنعت پتروشیمی منطقه‬ ‫در ایفای نقش خود در حوزه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی حضور فعال پیدا کرد‪.‬‬ ‫سید امید شهیدی نیا در ادامه افزود‪ :‬امسال‬ ‫سال ویژه ای برای منطقه در حوزه مسئولیهای‬ ‫اجتماعی بود؛ ابتدا شرکتهای پتروشیمی‬ ‫منطقه‪ ،‬در قالب شورای راهبردی و در راستای‬ ‫توسعه متوازن شهرستان‪ ،‬اقدام به افزایش و‬ ‫اختصاص اعتبارات عمرانی و خدماتی حوزه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی بیش از ‪ ۱۰۶‬میلیارد‬ ‫تومان تخصیص داده که امیدواریم دستگاه‬ ‫های اجرایی ذیربط استان در این طرح ها در‬ ‫سریعترین زمان ممکن‪ ،‬نسبت به ایفای نقش‬ ‫خود در اجرای انها گام بردارند تا هرچه‬ ‫زودتر شاهد اجرایی شدن طرح ها باشیم‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با شیوع ویروس کرونا مجموعه‬ ‫شورای راهبردی منطقه ویژه پتروشیمی‬ ‫با احساس وظیفه در حوزه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقدام به کمک رسانی‪ ،‬تجهیز و‬ ‫تامین اقالم و موارد مورد نیاز مقابله با این‬ ‫ویروس در مراکز درمانی و بیمارستانی‬ ‫شهرستان با اعتبار اولیه ‪ ۵۰‬میلیارد تومانی‬ ‫نموده و در ماه گذشته نیز بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان دیگر‪ ،‬به این امر اختصاص داد تا بتوانیم‬ ‫در کنار خط مقدم مقابله با ویروس کرونا‪،‬‬ ‫همیاری پرثمری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار داشت‪ :‬مراسم امروز‬ ‫شرایط و حالوت خاصی دارد‪ ،‬زیرا تامین نیاز‬ ‫فرزندان و دانش اموزان و اینده سازان عزیز‬ ‫شهرمان که از وسایل ارتباطی نظیر تبلت در‬ ‫بحث تحصیل محروم بوده اند‪ ،‬بسیار شیرین‬ ‫می باشد‪ .‬در این رابطه شورای راهبردی‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیارد ریال جهت خرید‬ ‫این تجهیزات اختصاص داد که امیدواریم‬ ‫نیاز بخش عمده ای از دانش اموزان هدف را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫رفع اشکال در شبکه برق اختصاصی اب‬ ‫حیات در کمتر از یک ساعت و نیم‬ ‫هنوز هم در خانه اغلب‬ ‫خانواده هاى ایرانى حداقل یک‬ ‫محصول از کارخانه ازمایش‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما این برند پس‬ ‫از ‪ ۶‬دهه براى همیشــه به تاریخ‬ ‫پیوست و با اخراج تمــامی‬ ‫کارگرانش‪،‬عمال به ســوله و محلى‬ ‫براى نگهدارى اموال دیگران‬ ‫تبدیل شد ه است‪.‬‬ ‫چندى پیش علیرضا پاک‬ ‫فطرت نماینده شیراز و زرقــان‬ ‫در باره اخرین وضعیت کارخانه‬ ‫ازمایش گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫در حوزه انتخابى بنده‪ ،‬کارخانه‬ ‫ازمایش که عمرى را به تولید‬ ‫یخچال سپرى کرد‪ ،‬امروز تعطیل‬ ‫و به اغل گوســفندان مبدل شــده‬ ‫است‪ .‬اما این خبر توسط رشــیدى‬ ‫نماینده مردم مرودشــت‪ ،‬پاسارگاد‬ ‫و ارســنجان رد شــد‪ .‬این‬ ‫نماینده مى گوید‪ :‬صحبــت هاى‬ ‫یکى از نماینده هاى شــیراز در‬ ‫رابطه با تبدیل کارخانه ازمایش‬ ‫مرودشــت بــه طویله‪ ،‬واقعیت‬ ‫نــدارد و صاحبان کارخانه و‬ ‫مدیران مجموعه در ســال هاى‬ ‫گذشته بیشتر سوله هاى ازمایش را‬ ‫به انبار دارى و دپو کردن بعضى از‬ ‫اقالم اجاره داده اند‪.‬‬ ‫کارگران ازمایش به حق شان‬ ‫نرسیدند‬ ‫جــالل رشــیدى کوچــى‬ ‫در گفــت و گــو بــا ایلنا با‬ ‫بیان اینکــه متاســفانه مجموعه‬ ‫ازمایش در ســال هــاى گذشــته‬ ‫ماهیتــش را از دســت داده‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه مى دهد‪ :‬در جهت‬ ‫چرایى و ارزیابى وضع فعلــى‬ ‫مجموعــه ازمایش بــه اتفاق‬ ‫دیگــر نمایندگان موضــوع‬ ‫تحقیــق و تفحــص را دســتور‬ ‫کار قــرار داده ایــم‪.‬‬ ‫عضو مجمــع نمایندگان‬ ‫اســتان فارس مى افزایــد‪:‬‬ ‫اگرچــه مجموعــه ازمایــش‬ ‫بعــد از واگذارى به بخــش‬ ‫خصوصى باید بیشــتر رونق مــى‬ ‫گرفت اما متاســفانه این اتفــاق‬ ‫رخ نداد و روز به روز به ســمت‬ ‫تعطیلى رفت‪ ،‬به طورى که بیشتر‬ ‫کارگران این مجموعه نتوانستند به‬ ‫حق و حقوقشان دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم مرودشــت‪،‬‬ ‫پاسارگاد و ارسنجان در مجلس‬ ‫بیان مى کند‪ :‬در گذشــته روزانه‬ ‫حدود دو الى ســه هزار نفر در‬ ‫کارخانه ازمایش فعالیت مى‬ ‫کردند و جمعیتى بالغ بر ‪ 5‬هزار نفر‬ ‫در شهرســتان مرودشــت ارتــزاق‬ ‫مى شــدند‪ ،‬بنابرایــن تعطیلى ایــن‬ ‫مجموعه خسارت هاى زیادى را به‬ ‫تمام بخش ها وارد کرد‪.‬‬ ‫رشیدى با اشاره به اینکه‬ ‫موضوع کارخانه ازمایش یک‬ ‫موضوع ملى است‪ ،‬مى افزاید‪ :‬در‬ ‫حال حاضر چرایى و ارزیابــى‬ ‫تعطیلــى مجموعه به کمیســیون‬ ‫اقتصادى ارجاع داده شده است‬ ‫که همواره امیدواریم این تحقیق و‬ ‫تفحص به صحن ارجاع و با ارای‬ ‫نمایندگان در دســتور کار قــرار‬ ‫گیرد تا در ادامه بتوانیم اتفاقات‬ ‫کامل از نحوه واگذارى ازمایش‬ ‫و تعطیلى ان را به صورت شــفاف‬ ‫به مردم اعالم کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم مرودشــت‪،‬‬ ‫پاسارگاد و ارســنجان در مجلس‬ ‫با اشاره به اینکه بخش خصوصى‬ ‫در موضــوع واگذارى به فکر‬ ‫رونــق کارخانه ها نبودند ادامه‬ ‫مى دهــد‪ :‬نباید فراموش کــه‬ ‫بخش خصوصى و افرادى که اقدام‬ ‫به دریافت مجموعه ها و کارخانه‬ ‫هاى اســتان از طریق اصل ‪44‬‬ ‫قانون اساســى کردند بیشتر بــه‬ ‫دنبال ارزش افزوده زمین و فروش‬ ‫اقالم و وســایل کارخانه ها بودند‪.‬‬ ‫نماینده مردم مرودشــت‪،‬‬ ‫پاســارگاد و ارسنجان در مجلس‬ ‫با اشــاره به اینکه افــرادى که‬ ‫باعث نابودى کارخانــه ازمایــش‬ ‫شــدند بایــد پاســخگوى عملکرد‬ ‫نامناســب خود باشــند‪ ،‬خاطر‬ ‫نشــان مــى کند‪ :‬طبق اطالعاتى‬ ‫که به دســت بنده رسیده‪ ،‬مسئوالن‬ ‫کارخانه یک ژنراتور تولید برق‬ ‫‪ 12‬ســیلندر کــه توانایى تامین‬ ‫برق یک شــهر ‪ 50‬هزار نفــرى را‬ ‫دارد را با قیمتى بالغ بر کیلویى ‪3‬‬ ‫هــزار تومان معادل اهن قراضه به‬ ‫فروش رسانده اند‪.‬‬ ‫مجموعه ازمایش کامل نابود‬ ‫شده است‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان‬ ‫مرودشــت بــا بیان اینکه قطعــا‬ ‫نماینده شــیراز خودش باید‬ ‫پاســخگوى صحبتــش مبنى بــر‬ ‫طویله شــدن کارخانــه ازمایش‬ ‫باشــد‪ ،‬مى گوید‪ :‬حدود ‪ 20‬ســال‬ ‫اســت که کارخانه ازمایــش به‬ ‫دلیل نداشــتن هیچ تولیــدى از‬ ‫بین رفته اســت‪.‬‬ ‫صاحبان کارخانه ها به‬ ‫پریزهای برق هم رحم نکردند‬ ‫رهــام پیکــرى در گفت و‬ ‫گــو با ایلنا با اشــاره به اینکــه در‬ ‫حال حاضر مجموعــه ازمایش در‬ ‫شهرســتان مرودشت کامل نابود‬ ‫شده است‪ ،‬مى افزاید‪ :‬متاســفانه‬ ‫مالکان کارخانه در ســال هاى‬ ‫گذشته تمام اموال این مجموعه‬ ‫حتى ســیم هاى داخل پریز را هم‬ ‫به فروش رسانده اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در شرایط فعلى‬ ‫کارخانه ازمایش به یک خرابه‬ ‫تبدیل شــده است‪ ،‬مى افزایــد‪:‬‬ ‫مالکان کارخانه ازمایش انبارهاى‬ ‫این مجموعه را به فروشگاه هاى‬ ‫افق کورش و ‪ ...‬اجاره داده اند‪.‬‬ ‫پیکــرى با بیــان اینکه در‬ ‫حال حاضــر مجموعه ازمایــش‬ ‫در اختیــار هیئت مدیره ایــن‬ ‫مجموعه قرار دارد‪ ،‬مــى گوید‪:‬‬ ‫طبق گفته مالکان کارخانه‪ ،‬در‬ ‫ســال گذشــته تمام حقوق‬ ‫کارمندان و پرسنل این مجموعه‬ ‫تســویه شــده اســت‪.‬‬ ‫فرماندار مرودشت ادامه مى‬ ‫دهد‪ :‬کارخانه ازمایش پس از‬ ‫فوت مرحوم ازمایش‪ ،‬به ســازمان‬ ‫بیمه بازنشســتگان واگذار شــد و‬ ‫در ادامه ایــن مجموعه به گروه‬ ‫پیام فروخته و در نهایت در حال‬ ‫حاضر در اختیار چند نفر به عنوان‬ ‫بخش خصوصى قرار دارد‪.‬‬ ‫پیکرى در ادامه با اشــاره‬ ‫به اینکه چندین بار تالش ما‬ ‫جهت ورود سرمایه گذار به این‬ ‫مجموعه بى نتیجه ماند‪ ،‬مى گوید‪:‬‬ ‫متاســفانه مســئوالن این کارخانه‬ ‫اجازه ورود سرمایه گذار را‬ ‫ندادند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره به اینکــه در‬ ‫حال حاضــر مالکان کارخانه‬ ‫یکى از ســوله هاى ‪ 6‬هکتــارى‬ ‫ازمایش را به شــرکت بستنى‬ ‫میهن اجاره داده اند مى افزاید‪:‬‬ ‫مالکان ازمایش تعدادى دیگر از‬ ‫ســوله هاى مجموعه ازمایش هم‬ ‫به انبار مرکزى جنوب کشــور‬ ‫فروشگاه افق کورش اجــاره‬ ‫داده اند‪ ،‬بطــورى که تعدادى از‬ ‫این ســوله ها هم در اجاره تولید‬ ‫کننــدگان کارخانه هاى رب‬ ‫گوجه منطقه است‪.‬‬ ‫بعید است ازمایش مجددا‬ ‫بتواند به عرصه تولید بازگردد‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان‬ ‫مرودشت با اشاره به اینکه بعید‬ ‫است این مجموعه مجددا بتواند‬ ‫به عرصه تولید بازگردد‪ ،‬ادامه مى‬ ‫دهد‪ :‬بى شــک به دلیل نابود شدن‬ ‫تمام تاسیســات کارخانه دیگر‬ ‫مجموعه ازمایش نمى توانــد‬ ‫فعالیت کند و تنها صنایع جایگزین‬ ‫در این بخش توانایى فعالیت دارند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬محمدرضا طاهری‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬مدیر اداره اب حیات از رفع اشکال شبکه برق این اداره و پیشگیری از قطع خدمات رسانی به مشترکین اب اهواز‪ ،‬کارون‪ ،‬ابادان و شوشتر خبر داد‪.‬‬ ‫هیهاوند در این باره افزود‪ :‬در پی بروز قطع ناگهانی برق تاسیسات مرکزی واقع در گاللک شوشتر و هماهنگی الزم با شبکه برق شهرستان ؛ پس از پایش خط و شناسایی محل بروز‬ ‫اشکال‪ ،‬در یک عملیات سریع ؛ اکیپ تعمیرات وارد عمل شده و در کمتر از ‪ 1/5‬ساعت نسبت به رفع مشکل اقدام کردند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این عملیات یک عدد جنپر معیوب (( سیم اتصال شبکه به کات اوت فیوز )) پس از شناسایی‪ ،‬تعویض و از طوالنی شدن قطع خدمات رسانی پیشگیری شد‪.‬‬ ‫خودکشی دختر ‪ 15‬ساله با روسری‬ ‫مدیرکل بهزیستی‪ :‬علت فوت دختر را نمی گویم‬ ‫معاون دادستان مشهد‪ :‬مسئوالن بهزیستی مقصرند‬ ‫در خانه سالمت بهزیستی مشهد رخ داد؛‬ ‫از مشهد‪ ،‬حادثه تلخی که به گفته قاضی‬ ‫عابدین زاده معاون دادستان عمومی و انقالب‬ ‫مشهد مسئوالن بهزیستی در این واقعه مسئول اند‬ ‫مگر عدم تقصیر خود را به اثبات برسانند‪.‬‬ ‫پوریوسف‪ ،‬مدیرکل بهزیستی استان در این‬ ‫باره گفت‪ :‬در مراحل اولیه تحقیق در خصوص‬ ‫این واقعه هستیم و نمی توانیم تا روشن شدن همه‬ ‫ابعاد ماجرا ان را رسانه ای کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی خواهم بگویم که خودکشی‬ ‫چطور اتفاق افتاده و علت فوت را نمی گویم تا‬ ‫افکار عمومی مشوش نشود‪ ،‬اما کلیات موضوع‬ ‫از این قرار است که یک دختر ‪ ۱۵‬ساله که پدر‬ ‫او در زندان بوده و مادرش اعتیاد داشته است و‬ ‫در پارک توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر‬ ‫می شود و با حکم قضایی به مرکز نگهداری‬ ‫دختران در معرض اسیب بهزیستی منتقل شده‬ ‫است که پنج شنبه شب اقدام به خودکشی کرده‬ ‫و با وجود این که عوامل اورژانس به محل امده‬ ‫اند نتوانستند کاری برای او انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مسائل مطرح شده درباره‬ ‫خودکشی دسته جمعی صحت نداشته و بقیه‬ ‫بچه ها در مرکز حضور دارند و خودکشی دسته‬ ‫جمعی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫پوریوسف افزود‪ :‬علت این کار باید کشف‬ ‫بشود و احتماال این دختر تالمات روحی و‬ ‫افسردگی داشته‪ ،‬اما هنوز بررسی قطعی انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان گفت‪ :‬این‬ ‫دختر افسردگی داشته و هفته گذشته توسط‬ ‫روانپزشک ویزیت شده است و اقداماتی که‬ ‫برای یک دختر افسرده باید انجام شود قطعا‬ ‫انجام شده‪ ،‬اما در گزارش روانپزشک مواردی‬ ‫دال بر احتمال خودکشی فرد گزارش نشده است‬ ‫و مراقبان نیز عالیمی گزارش نکرده اند‪ ،‬اگر من‬ ‫مقصرم پاسخ می دهم‪ ،‬اگر کسی در مجموعه‬ ‫مقصر است پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫نیره عابدین زاده معاون دادستان عمومی و‬ ‫انقالب مشهد نیز در این باره گفت‪ :‬اطالعاتی‬ ‫که وجود دارد بر اساس ان چیزی است که‬ ‫بهزیستی استان در اختیار ما گذاشته و چون‬ ‫خود بهزیستی در ماجرا مسئول و مقصر است‬ ‫اظهارات انها برای ما دلیل تلقی نمی شود‪ ،‬باید‬ ‫در دادستانی بررسی کافی را انجام دهیم و نتیجه‬ ‫تحقیقات را مشخص کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه این اتفاق به این دلیل‬ ‫رخ داده که این دختر خانواده موثری نداشته و‬ ‫در اردیبهشت امسال به مراکز بهزیستی معرفی‬ ‫می شود‪ .‬طبق تحقیقاتی که انجام شده است‪،‬‬ ‫بچه ها با هم هماهنگ می کنند و یک نفر‬ ‫تمارض به حالت تهوع و بدحالی می کند تا به‬ ‫یک قسمت جلب نظر شود و طبق اطالعات ما‬ ‫هیچ کس قرصی نخورده و اقدام به خودکشی‬ ‫نکرده است و شبیه سازی ساختگی به صورت‬ ‫نمایش و شبیه سازی اتفاق افتاده تا نظرات به‬ ‫یک سمت جلب شود و «ساجده» بتواند کار‬ ‫خودش را انجام دهد و در سرویس بهداشتی‬ ‫مرکز خانه سالمت با روسری‪ ،‬خودش را حلق‬ ‫اویز کند و به نظر من این تبانی ان قدر برنامه‬ ‫ریزی شده بوده که مسئول مرکز باید متوجه‬ ‫می شد که ممکن است ساجده خودکشی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید بررسی شود که این دختر‪،‬‬ ‫زمانی که در ان مرکز نگهداری می شده‪،‬‬ ‫اختالالتی داشته یا تهدیدی به خودکشی داشته‬ ‫است و همکاران بهزیستی برای درمان و رساندن‬ ‫این دختر به ارامش اقدامی کرده اند یا خیر؟‬ ‫قاضی عابدین زاده تاکید کرد‪ :‬سئوال اصلی‬ ‫ما این است که به چه علتی تنها یک مربی برای‬ ‫تعداد زیاد دختران این مرکز حضور داشته‪ ،‬حتی‬ ‫در شرایط کنونی کرونا‪ ،‬چون این مراکز جزو‬ ‫مراکز ضروری است به هیچ عنوان نباید شرایط‬ ‫کاهش نیرو در ان انجام شود و اتفاقا در این‬ ‫موقعیت باید با تعداد بیشتری مراقبت را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬نه اینکه به بهانه این که نیرو نیست‪ ،‬بودجه‬ ‫نداریم‪ ،‬نیرو را کاهش دهند که در دل شب‬ ‫ناظری وجود نداشته باشد و این اتفاق صورت‬ ‫گیرد و وقتی متوجه شوند که کامال نفس این‬ ‫دختر رفته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کسی که خود را حلق‬ ‫اویز کند که به همین راحتی فوت نمی کند‪،‬‬ ‫زمان می برد‪ ،‬ممکن است سر و صدایی داشته‬ ‫باشد و همه این ها ناشی از ضعف در سیستم‬ ‫عملکردی است که باید بررسی شود و پاسخگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عابدین زاده افزود‪ :‬همه مسئوالن بهزیستی‬ ‫از صدر تا ذیل در این باره مسئولیت دارند و‬ ‫باید پاسخگو باشند‪ ،‬مگر این که بتوانند عدم‬ ‫تقصیرشان را اثبات کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سئوال که ایا قرار یا‬ ‫دستوری برای مسئوالن بهزیستی صادر شده یا‬ ‫خیر؟ گفت‪ :‬فعال خیر‪ ،‬بازپرس ویژه قتل به محل‬ ‫اعزام می شود و دستورات الزم در این باره را‬ ‫صادر می کند‪.‬‬ ‫همکاری و تعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫خوزستان و مخابرات منطقه‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬مدیر‬ ‫مخابرات منطقه خوزستان با حضور در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق خوزستان‬ ‫با مدیرعامل شرکت دیدار و گفتگو‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫پیرو جلسه وصول مطالبات شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق خوزستان از دستگاه‬ ‫های اجرایی در روز ‪ ۳۰‬مهر ماه سال‬ ‫جاری‪ ،‬رحیم فالح زاده مدیر مخابرات‬ ‫منطقه خوزستان و هیات همراه ضمن‬ ‫دیدار با دکتر علی خدری مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق خوزستان‬ ‫در خصوص مطالبات معوقه و بدهی‬ ‫اشتراک های برق و ایجاد زیر ساخت‬ ‫های الزم برای توسعه شبکه تلفن همراه‬ ‫و تعامالت و همکاری بیشتر به بحث و‬ ‫تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫خدری در این دیدار ضمن خوش‬ ‫امدگویی و تشکر از حضور مدیر‬ ‫منطقه‪ ،‬مخابرات را از سازمان های پیش‬ ‫رو در همکاری با شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق خوزستان در دوره های مختلف‬ ‫عنوان کرد و خاطرنشان ساخت‪،‬‬ ‫مخابرات خوزستان همیشه شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان را در دوره اوج‬ ‫مصرف یاری رسان بوده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع برق خوزستان از حسن‬ ‫توجه به اجرای مصوبه کارگروه وصول‬ ‫مطالبات در تعامل پرداخت بدهی معوقه‬ ‫و همچنین همکاری مخابرات منطقه‬ ‫در دوره پیک تابستان با تغییر ساعت‬ ‫کاری کارکنان خود و استفاده از مولد‬ ‫تامین برق مخابرات در مراکز به منظور‬ ‫کاهش مصرف برق قدردانی کرد و‬ ‫افزود‪ ،‬این شرکت اماده برای هرنوع‬ ‫تعامل و همکاری با مخابرات است‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه خوزستان در‬ ‫این دیدار درخصوص توسعه ارتباطات‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق و ایجاد فیبر‬ ‫نوری اختصاصی و هرگونه همکاری با‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان اعالم‬ ‫امادگی کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین خواستار همکاری‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق در خصوص‬ ‫تامین برق و ایجاد اشتراک برای سایت‬ ‫های جدید همراه اول در سطح استان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش در پایان این‬ ‫نشست مقرر شد شرکت مخابرات‬ ‫منطقه خوزستان ظرف مدت مشخص‬ ‫طی یک تفاهنامه بدهی های معوقه و‬ ‫صورتحساب جاری خود را به شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق خوزستان پرداخت‬ ‫و همچنین شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫خوزستان نیز نهایت همکاری در تامین‬ ‫برق پایدار و مستمر زیرساخت های‬ ‫مخابراتی اعم از مراکز و اشتراک های‬ ‫مخابراتی شهری و روستایی همچون‬ ‫گذشته در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1231‬‬ ‫جامعه‬ ‫مدلتخصیصارز‪4200‬تومانیبهداروکارامدنیست‬ ‫جعفر قادری‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مدل تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به دارو کارامد نیست و در این که منجر به‬ ‫فساد شده است شکی وجود ندارد‪ .‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو باید حذف شود و منابع حاصل از ان به بیمه پرداخت شود تا بیمه ها پوشش خود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬جعفر قادری با اشاره به قاچاق دارو از کشور گفت‪ :‬نتیجه مدل فعلی مدیریت بازار دارو کشور که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫واردات مواد اولیه داده می شود‪ ،‬قاچاق دارو و هدر رفتن منابع ارزی کشور است‪.‬‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫هجوممتقاضیانعقدبرایثبت‬ ‫�تاریخ‪99.9.9‬درشناسنامه!‬ ‫ایا تب داغ ‪ 99.9.9‬منجر به بروز فاجعه ای انسانی خواهد شد؟‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬ازدحام متقاضیان ازدواج و‬ ‫خانواد ه های ا ن ها در دفترخانه ها نگرانی درباره تشدید‬ ‫شیوع کرونا در اثر تجمع در مراکز خدماتی را افزایش‬ ‫داده است و باید دید در تاریخ ‪9.9.99‬چه فاجعه ای در‬ ‫کشور رخ خواهد داد؟!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬در این روزهای کرونایی‬ ‫که به دستور ستاد مقابله با کرونا تاالرهای پذیرایی و‬ ‫رستورا ن ها از برگزاری مراسم و ارائه خدمات به مهمانان‬ ‫منع شد ه اند اما شواهد خبر از تخلفی عظیم می دهد که قطع‬ ‫به یقین منجر به وقوع فاجعه ای انسانی خواهد شد؟!‬ ‫در فضای اینستاگرام برخی از این سالن ها با نوشته هایی‬ ‫چون «دفتر ازدواج و عقد با دو سالن متفاوت» یا «برگزاری‬ ‫خا ص ترین مراسم عقد همراه با اتلیه اختصاصی و پذیرایی‬ ‫ناهار و شام» در حال تبلیغ هستند و مبالغ باالیی را هم برای‬ ‫رزرو ‪ 9.9.99‬از مشتریان خود گرفتند؛ اما این پایان ماجرا‬ ‫نیست و خانواد ه ها تنها برای شروع زندگی به دنبال تاریخ‬ ‫رند نیستند بلکه هما ن طور که هفته گذشته طی گزارشی‬ ‫از شکل گیری صف انبوه تولدهای الکچری در تاریخ‬ ‫‪ 1399.9.9‬سخن به میان اوردیم‪ ،‬شاهد از راه رسیدن لشکر‬ ‫نوزا د های نارس در این تاریخ نیز خواهیم بود؟!‬ ‫تشدید نگرانی درباره پیامدهای ازدحام دفترخانه ای که‬ ‫ممکن است شیوع کرونا را افزایش دهد‪ ،‬موجب واکنش‬ ‫سازمان ثبت احوال شد‪.‬‬ ‫سیف اهلل ابو ترابی ‪ ،‬سخنگوی این سازمان‪ ،‬روز سه شنبه‬ ‫به صداوسیمای جمهوری اسالمی گفت ‪ :‬سازمان ثبت احوال‬ ‫محدودیتی برای ثبت این وقایع ندارد‪.‬‬ ‫در همین زمینه محمود عباسی‪ ،‬معاون امور بین الملل و‬ ‫حقوق بشر وزیر دادگستری با تاکید بر اهمیت نهاد خانواده‬ ‫و اموزش این نهاد تصریح کرد‪ :‬یکی از چالش های اساسی‬ ‫امروز جامعه ما وضعیت خانواد ه هاست که درگیر فروپاشی‬ ‫و افزایش طالق هستند‪ .‬این امر اسیب های بسیاری را‬ ‫متوجه کودکان می کند‪ ،‬جامعه ایرانی با شاخصه خانواده‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران کشور‪:‬‬ ‫دستورالعملمواجههبابرفو‬ ‫کوالکبهاستانداران‬ ‫سراسرکشورابالغشد‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت‪ :‬با توجه به اسیب شناسی و درس های اموخته شده از‬ ‫حوادث گذشته‪ ،‬دستورالعمل مواجهه با برف و کوالک به استانداران سراسر کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫اسماعیل نجار اظهار داشت‪ :‬مطابق مواد ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬قانون مدیریت بحران کشور که استانداران و‬ ‫فرمانداران را به عنوان رئیس ستاد پیشگیری‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران تعیین شده اند‪.‬‬ ‫نجار تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود متناسب با شرایط جغرافیایی هر استان تمهیداتی اتخاذ گردد تا‬ ‫هم وطنان عزیز متحمل سختی های ناشی از تبعات بارش این رحمت الهی نگردند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با موضوع ازجمله راهداری‪،‬‬ ‫پلیس راهور‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬ادارات برق‪ ،‬اب‪ ،‬گاز و پاالیش و پخش و نیرو های نظامی منطقه‬ ‫با یکدیگر و با استا ن های معین در قالب ستاد پیشگیری‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران‬ ‫را بسیار حیاتی دانست و افزود‪ :‬اعمال مدیریت ریسک حادثه برف در مناطق مستعد پیش از انباشته‬ ‫شدن ان و اقدامات هماهنگ مدیریت بحران و کاهش اثرات پس از بارش ازجمله این راهکارهاست‪.‬‬ ‫نجار افزایش دقت پیش بینی ها‪ ،‬به روزاوری و انتشار اخطاریه های هواشناسی را اقدام عاجل جهت‬ ‫جلوگیری از غالب شدن برف بر جاده ها‪ ،‬راه ها و معابر و کاهش تبعات حادثه دانست و تاکید کرد‪:‬‬ ‫تدوین طرح عملیاتی ویژه با ذکر شرح وظایف مشخص‪ ،‬زمان انجام ازجمله وضع مقررات ترافیکی‬ ‫خاص مثل توقف خودرو های سنگین به محض صدور اخطاریه بارش برف شدید‪ ،‬انسداد مسیر اصلی‪،‬‬ ‫معرفی مسیر های جایگزین‪ ،‬افزایش ایستگاه های موقت راهداری وامدادی‪ ،‬استقرار مخازن بنزین در‬ ‫فواصل مکانی مناسب‪ ،‬پیش بینی موتور های تامین انرژی برق سیار‪ ،‬ارتباط با رسانه ها ازجمله موارد پیش‬ ‫بیتی شده در این دستورالعمل است‪.‬وی با اشاره به اهمیت تجهیز و به روزاوری تجهیزات راهداری‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬پلیس راهور و شهرداری ها به امکانات زمستانی خاطرنشان کرد‪ :‬استقرار اکیپ های مدیریت بحران‬ ‫اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن‪ ،‬راهداری‪ ،‬امداد و نجات‪ ،‬اورژانس و سایر دستگاه های خدمات رسان به همراه‬ ‫تجهیزات الزم در نقاط اسیب پذیر و مستعد خطر پیش از شروع بارش ازجمله نکات این ابالغ است‪.‬‬ ‫دبیر ستاد ملی پیشگیری‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران‪ ،‬تجهیز دهیاری های منطقه‬ ‫به وسایل برف روبی و مقابله با یخبندان جهت مداخله انی و همچنین شناسایی محور های پرتردد و‬ ‫ایجاد مسیر های بیشتر قبل از ورود به مناطق مستعد متاثر از بارش برای دسترسی بهتر و کاهش بار‬ ‫ترافیکی و تجمع خودرو ها را از اقدامات پیشگیرانه این طرح اعالم و تصریح کرد‪ :‬ایجاد سامانه پیامکی‬ ‫نقطه ای برای اطالع رسانی و صدور هشدار های به هنگام بخصوص در زمان صدور اخطاریه ها ازجمله‬ ‫راهکار های موفقیت این طرح هست‪.‬رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اهمیت اموزش‬ ‫عمومی و اطالع رسانی از طریق رسانه ملی باهدف افزایش اگاهی مردمی در مدیریت موفق بحران‬ ‫گفت‪ :‬اموزش مردم در مواجهه با سوانح طبیعی و شیوه های مختلف ان با توجه به مخاطبین مختلف‬ ‫در کنار اطالع رسانی و پیش اگاهی های به هنگام و مناسب از طریق پیام رسانی درست می تواند ما را در‬ ‫جهت کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی رهنمون سازد‪.‬‬ ‫مستحکم در جهان شناخته می شود و به همین دلیل باید‬ ‫از درون جامعه تغییرات نگرشی و بازبینی رفتاری صورت‬ ‫گیرد و همه برای داشتن خانواد ه ای مستحکم تالش کنند‪،‬‬ ‫همچنین باید هجمه هایی که از طریق فضای مجازی به‬ ‫خانواده وارد می شود و در گام اول کودکان را قربانی‬ ‫می کند موردتوجه و مقابله قرارداد‪.‬‬ ‫البته در سا ل های اخیر تمایل به ازدواج در تاریخ های‬ ‫ُر ند بیشتر شده است؛ اما با توجه به شیوع کرونا و‬ ‫مر گ ومیر ناشی از این پاندمی صف هجوم جوانان برای‬ ‫عقد در این تاریخ به نگرانی ها درباره تلفات احتمالی‬ ‫اینده را نیز دوچندان کرده است‪ .‬البته بماند که بسیاری از‬ ‫مردانی که به خاطر سپردن تاریخ روزهای مهم در زندگی‬ ‫مشترک‪ ،‬مانند سالگرد ازدواج یا تاریخ تولد همسر‪ ،‬از‬ ‫نقاط قوتشان نیست‪ .‬تاریخ ُر ند ‪ 9.9.99‬می تواند برایشان‬ ‫در اینده یاداور مرگ عزیزان و بستگانشان به دلیل عدم‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی باشد؟!‬ ‫به هر ترتیب تاالرهایی که در این روزها در دوران‬ ‫ورشکستگی به سر می برند سعی بر این دارند تا از فرصت‬ ‫به وجود امده کمال بهره مالی را حتی به قیمت جان‬ ‫مردم ببرند؟! در همین زمینه علی اصغر زارعی‪ ،‬نائب رئیس‬ ‫کانون سردفتران ازدواج و طالق درباره تخلفات تاالرهای‬ ‫پذیرایی و رستورا ن ها در تاریخ ‪ 9.9.99‬گفت‪ :‬اغلب این‬ ‫مجموعه ها در فضای مجازی در حال فعالیت تبلیغاتی برای‬ ‫مجموعه خود هستند‪ .‬گاهی برخی از مراسم غیرمتعارفی‬ ‫که حتی اشخاص در خانه خود امکان برگزاری ا ن را‬ ‫ندارند‪ ،‬در سالن های این مجموعه ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫ازاین رو کانون این فعالیت ها را به پلیس فاتب اعالم‬ ‫کرده است اما تاکنون رسیدگی به ا ن ها انجا م نشده است‬ ‫همچنین نمی توان از کانون سردفتران توقع داشت که به‬ ‫دلیل سوءاستفاده برخی از این مجموعه ها از تابلو‪ ،‬شماره‬ ‫و نام سردفتران به فعالیت تمامی این مجموعه ها رسیدگی‬ ‫کند بلکه ما در حیطه مسئولیت خود از فعالیت برخی از‬ ‫مجموعه ها جلوگیری کرد ه ایم اما با توجه به ماهیت سایر‬ ‫مجموعه ها‪ ،‬جلوگیری از ا ن ها در اختیار کانون سردفتران‬ ‫ازدواج و طالق نیست‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫محدودیت های مرتبط با کرونا فعالیت تاالرها‪ ،‬سالن های‬ ‫پذیرایی و رستورا ن ها را هم ممنوع کرده است‪ ،‬برای همین‬ ‫بسیاری از دفترخانه ها در سالن های عقد خاص خود مراسم ‬ ‫متقاضیان را میزبانی می کنند‪.‬‬ ‫البته به گفته نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج‬ ‫و طالق‪ ،‬قانون نظام صنفی‪ ،‬این اجازه را به اماکن داده‬ ‫است که به طور مستقل و بدون نیاز به اقدامی از سوی‬ ‫اتحادیه های مربوطه برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی‬ ‫این مجموعه ها اقدام کند اما باید دید که ایا می توان انتظار‬ ‫داشت که کانون سردفتران ازدواج و طالق به تنهایی جلوی‬ ‫سیل عظیم متقاضیان ازدواج و عقد در تاریخ ‪ 9.9.99‬را‬ ‫بگیرد؟!‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫هزینه هایشهرداری‪۲‬برابرشدهاست‬ ‫عضو شورای شهر تهران بابیان اینکه افکار‬ ‫عمومی باید واقعیت ها را درباره نرخ واقعی بلیت و‬ ‫مشکالت حمل ونقل بدانند‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری روزانه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان سوبسید بلیت مترو می دهد و‬ ‫درامد مدیریت شهرداری نصف و هزینه ها دو برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موضوع افزایش نرخ کرایه های مترو و اتوبوس‬ ‫در تهران طی هفته گذشته توسط شهرداری تهران با‬ ‫حواشی مختلفی مواجه شد‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران درباره مشکالت حمل ونقل‬ ‫عمومی گفت‪ :‬قیمت تمام شده بلیت مترو ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان است یا باید قیمت واقعی بلیت را از مردم‬ ‫بگیریم که دولت مخالف ان است یا باید جبران شود‬ ‫و در بودجه سنواتی دولت سهمی برای توسعه مترو‬ ‫در نظر گرفته شود‪ ،‬ما نمی گوییم مردم ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫بدهند اما می توان ‪ ۵‬هزار تومان از ان ها گرفت‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬شهردار تهران یک نهاد عمومی‬ ‫غیردولتی است و اگر یک مدیر نتواند درامدزایی‬ ‫کند؟ ماندن و نماندنش بی مفهوم بوده و بی خاصیت‬ ‫است بر اساس تجربه ‪ 30‬ساله عرض می کنم‪،‬‬ ‫نمی گویم همه باربر دوش دولت بلکه معتقدم‬ ‫یک سوم دولت‪ ،‬یک سوم شهرداری و یک سوم‬ ‫شهروندان در این زمینه سهم دارند‪.‬‬ ‫در همین زمینه محمود میر لوحی‪ ،‬عضو شورای‬ ‫شهر تهران درباره مسائل مختلف شهر تهران ازجمله‬ ‫موضوع کرونا‪ ،‬اصالح ساختار شهرداری‪ ،‬نرخ‬ ‫بلیت حمل ونقل عمومی و محقق نشدن پول اوراق‬ ‫مشارکت همچنین نام گذاری خیابان های پایتخت‬ ‫گفت وگوی انجام داده است که جزئیات ان به شرح‬ ‫ذیل است‪.‬‬ ‫*سیدمناف هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهردار تهران اخیرا ً اعالم کرده است که نرخ واقعی‬ ‫بلیت مترو ‪ 15‬هزار تومان است و حداقل شهروندان‬ ‫باید ‪ 5‬هزار تومان بپردازند نظر شما در مورد این‬ ‫موضوع چیست؟‬ ‫به شهروندان حق می دهیم که در شرایط بحرانی‬ ‫کرونا درباره مطرح شدن افزایش نرخ بلیت مترو‬ ‫گالیه کنند ولی نمی توان واقعیت ها را نگفت‪ .‬توسعه‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی و اداره ان نیاز به منابع‬ ‫مالی دارد که به دلیل مسائل ارزی مشکالتی در این‬ ‫زمینه به وجود امده است‪ .‬زمانی که شورای پنجم‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد تالش کردیم ساختمان‬ ‫بهشت را به ساختمان شهرداری تبدیل کنیم و به جای‬ ‫فکر کردن به پاستور نیاز شهر تهران را تامین کنیم که‬ ‫توسعه حمل ونقل عمومی نخستین نیازهای پایتخت‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫احمدی نژاد ‪ 2‬میلیارد دالر مصوبه مجلس را‬ ‫برای توسعه حمل ونقل عمومی به شهرداری نداد و‬ ‫‪ 69‬هزار میلیارد بدهی هم از شهرداری قبلی بر جای‬ ‫ماند که توسعه خطوط مترو و ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی با این شرایط مشکل است‪ .‬بحران کرونا نیز‬ ‫بر این مشکالت دامن زده البته اقداماتی در این راستا‬ ‫انجام گرفته و کلنگ خط ‪ 10‬مترو زده شده است‬ ‫همچنین توسعه خطوط ‪ 6‬و ‪ 7‬مترو در حال انجام‬ ‫است و اقدامات مناسب صورت گرفته ولی باالخره‬ ‫همه این موضوعات نیاز به هزینه دارد که شهرداری‬ ‫به دلیل عدم اجرای قوانین توسط احمدی نژاد و قطع‬ ‫کمک های دولت طی سال های گذشته با معضالتی‬ ‫در این راستا مواجه است‪.‬‬ ‫قوانین مربوط به تقویت ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی کم نیست و در سه قانون به صراحت‬ ‫اعالم شده که باید در جهت توسعه مترو و اتوبوس به‬ ‫شهرداری ها کمک شود بر اساس قانون در سال های‬ ‫پیش برای خرید اتوبوس‪ 83.5 ،‬درصد را باید دولت‬ ‫و ‪ 17.5‬درصد را شهرداری‪ ،‬راننده و مالک اتوبوس‬ ‫باید پرداخت می کرد‪ .‬ولی ‪ 12‬سال است اجرای این‬ ‫قانون متوقف شده و سن اتوبوس ها که قرار بود باالتر‬ ‫از ‪ 10‬سال نرود میانگین به ‪ 13 ،12‬سال رسیده و این‬ ‫ناوگان با فرسودگی همراه است‪.‬‬ ‫ما باید این پیام را به دولت‪ ،‬مجلس و افکار‬ ‫عمومی بدهیم که واقعیت قیمت تمام شده بلیت مترو‬ ‫‪ 15‬هزار تومان است سه سال پیش من نیز در مورد‬ ‫قیمت واقعی بلیت مترو و اتوبوس صحبت کردم‬ ‫ان موقع هم نقدهای فراوانی به من وارد شد ولی‬ ‫به هرحال باید یک قسمت از هزینه را شهروندان یک‬ ‫بخش را دولت از محل صرفه جویی سوخت و یک‬ ‫بخش را شهرداری تامین کند که در حال حاضر این‬ ‫موضوع بر دوش شهرداری قرارگرفته است‪.‬‬ ‫حدود یک میلیون مسافر در روز اگر با مترو تردد‬ ‫کنند درواقع شهرداری روزانه ‪ 100‬میلیارد تومان‬ ‫سوبسید بلیت مترو پرداخت کرده است که این قضیه‬ ‫از بهره بانکی و یا فروش دارایی ها توسط شهرداری‬ ‫باید تامین شود‪ .‬از طرفی نیز دو بانک اوراق قرضه‬ ‫را که مربوط به شهرداری است بلوکه کرده و تامین‬ ‫اجتماعی می گوید بدهی های مربوط به دوران قالیباف‬ ‫را ما باید بپردازیم و ‪ 70‬میلیارد تومان ماهانه بدهیم و‬ ‫به دلیل اینکه ما این اقدام را انجام نداده ایم بانک رفاه‬ ‫حساب و اوراق قرضه را وصول نکرده است و ایا‬ ‫مردم نباید این واقعیت ها را بدانند؟!‬ ‫*برخی نسبت به عملکرد حناچی در شهرداری‬ ‫جهت مقابله با کرونا در پایتخت گالیه مند بوده اند‪،‬‬ ‫ایا حناچی جسارت الزم را در این زمینه داشته و‬ ‫اقدامات موثر صورت گرفته است؟‬ ‫شهرداری تهران با مدیریت حناچی در شرایط‬ ‫کرونا بیشترین تالش ها را به موازات وزارت بهداشت‬ ‫انجام داده اگر تالش های نیروهای اتش نشانی‪،‬‬ ‫سازمان پسماند‪ ،‬بهشت زهرا و گرمخانه ها و حمل ونقل‬ ‫عمومی نبود شرایط متفاوت می شد از طرفی بازارهای‬ ‫میوه و تره بار و فروشگاه های شهروند نیز در شرایط‬ ‫کرونا مشغول خدمت رسانی هستند‪.‬‬ ‫این در حالی است که درامد شهرداری نصف‬ ‫شده ولی هزینه ها دو برابر است‪ .‬ایا جسارت غیرازاین‬ ‫مسئله است که در چنین شرایط اقتصادی اقدامات‬ ‫گسترده توسط شهرداری صورت بگیرد باید منصف‬ ‫بود و به نیروهای شهرداری خدا قوت گفت نه اینکه‬ ‫ان ها را در معرض داوری غیرمنصفانه قرار دهیم‪.‬‬ ‫*سرانجام اختصاص سوله های مدیریت بحران‬ ‫برای بیماران مبتالبه کرونا به کجا رسید؟‬ ‫اوایل شیوع کرونا تصور می شد که نیاز به‬ ‫بیمارستان های صحرایی وجود دارد ولی به تدریج‬ ‫مشخص شد نیازهای برای تخت های ای سی یو است‬ ‫و سوله های مدیریت بحران مورداستفاده قرار نگرفت‬ ‫ولی اگر در شرایط الزم نیازهای احصا شود قطعاً‬ ‫اقدامات موردنیاز صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫*بسیاری نسبت به نام گذاری خیابان ها توسط‬ ‫شورای شهری ها در دوره پنجم نقد دارند و معتقدند‬ ‫اقدامات اساسی توسط شورا برای شهر تهران انجام‬ ‫نمی گیرد نظر شما در این زمینه چیست؟‬ ‫همچون همه دوره های قبلی شورای شهر‬ ‫نام گذاری معابر‪ ،‬خیابان ها و کوچه ها توسط شورای‬ ‫شهر انجام می گیرد و شرایط متفاوت نیست ما هم‬ ‫مانند اعضای گذشته شورا عمل کرده ایم اهل فکر‬ ‫و هنر بخشی از زندگی مردم هستند و همه تهران را‬ ‫یک طرز فکر تشکیل نمی دهد پایتخت ‪ 10‬میلیون‬ ‫جمیعت با دین‪ ،‬افکار و اصناف مختلف دارد که ما‬ ‫تالش کرده ایم در نام گذاری ها نظر همه این افراد و‬ ‫بخش ها را مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫‪ 60‬درصد از نام گذاری ها مربوط به شهدا است و‬ ‫چهره های فرهنگی‪ ،‬تاریخی و هنرمندان نیز نامشان را‬ ‫برای خیابان ها معابر و کوچه ها در نظر می گیریم ولی‬ ‫متاسفانه گاهی بخش های از جامعه برای ما جریان‬ ‫سازی می کنند که منصفانه نیست و نباید نسبت به این‬ ‫موضوعات کم لطفی داشت‪.‬‬ ‫*وضعیت کرونا در پایتخت چگونه است و‬ ‫شورای شهر چه اقداماتی در دستور کار قرار دارد؟‬ ‫وضعیت کرونا همچنان در پایتخت نگران کننده‬ ‫است و شهروندان باید در خانه بمانند و فاصله‬ ‫اجتماعی را رعایت کنند در فروردین شهروندان‬ ‫اضطراب به کرونا داشتند و در حال حاضر برخی‬ ‫بی خیال این موضوع شده اند در شرایط کنونی‬ ‫چاره ای نداریم و همه دنیا درگیر این ویروس‬ ‫منحوس شده اند‪.‬محدودیت هایی که اخیرا ً اجراشده‬ ‫بسیار مناسب است و در قطع زنجیره کرونا اثر دارد‪.‬‬ ‫در اردیبهشت حدود ‪ 9‬نفر فوتی به دلیل کرونا در‬ ‫پایتخت داشتیم که اکنون این امار ‪ 10‬تا ‪ 20‬برابر‬ ‫بیشتر شده است که موید ضرورت هر چه بیشتر‬ ‫رعایت پروتکل ها است‪.‬‬ ‫*شورای شهر جهت حمایت از مشاغل‬ ‫اسیب دیده چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟‬ ‫در شرایط تحریم و کرونا قرارگرفته ایم و اینکه‬ ‫برخی از مشاغل دچار اسیب شوند شکی نیست‪،‬‬ ‫امریکا هم که مدعی اقتصاد دنیا است مگر توانسته‬ ‫مشاغل خود را در شرایط کرونا حفظ کند ‪ 30‬میلیون‬ ‫نفر در امریکا بیکار شده اند و ما هم مانند ان ها‬ ‫گرفتار معضل بیکاری هستیم و چاره ا ی به غیراز صبر‬ ‫نداریم واکسن کرونا در حال ساخته شدن است و‬ ‫نشانه های خوبی جهت نابودی ویروس کووید ـ ‪19‬‬ ‫وجود دارد و باید صبوری کنیم تا دارو و واکسن‬ ‫بیاید‪.‬همچنین نباید به سمت ریسک کردن و خطر‬ ‫رویم و با اجرا نکردن محدودیت ها از کرونا استقبال‬ ‫کنیم‪ .‬طی ‪ 40‬سال گذشته ایران با مشکالت مختلفی‬ ‫مانند جنگ‪ ،‬بمباران و قطعی اب و برق ناشی از ان‬ ‫مواجه بوده است و به نظر می رسد اینده امیدبخش‬ ‫باشد‪ .‬باید صبر کنیم که از طغیان کرونا عبور کنیم‬ ‫و شرایط بهتر شود‪ .‬خوشبختانه شر ترامپ در حال‬ ‫حاضر کم شده و این اتفاق بسیار مهمی است‬ ‫ان شاءاهلل به زودی تحول هایی را در شرایط اقتصادی‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫در المان اخیرا ً طی یک روز ‪ 1500‬نفر به دلیل‬ ‫کرونا فوت کردند و شرایط ایجادشده ناشی از کرونا‬ ‫فقط مختص ایران نیست و چاره ان صبوری برای‬ ‫گذر از این دوران است‪.‬‬ ‫*جهت حمایت از دست فروشان شورای شهر‬ ‫برنامه ای در دستور کار دارد؟‬ ‫شورای شهر تهران مصوبه های خوبی برای‬ ‫دست فروشان پایتخت داشته است درگذشته به‬ ‫دست فروشان به عنوان مشاغل کاذب توجه می شد‬ ‫ولی در حال حاضر این بخش از جامعه ساماندهی‬ ‫شده و دیگر شغل ان ها را مزاحم به مفهوم قبل‬ ‫نمی دانیم که با این برنامه ها گمان می کنیم وضعیت‬ ‫بهتر شود‪.‬‬ ‫*اصالح ساختار در شهرداری تهران چرا به‬ ‫سرانجام نرسید و ایا این موضوع می تواند دوباره‬ ‫مدنظر اعضای شورای شهر قرار گیرد؟‬ ‫اصالح ساختار در شهرداری تهران در صحن‬ ‫شورای شهر رای نیاورد و این مسئله در حالی بود که‬ ‫در برنامه سوم توسعه این مسئله مدنظر قرارگرفته بود‬ ‫و بنا داشتیم که ساختار شهرداری را روزامد کنیم‪.‬‬ ‫تغییرات گسترده ای با استفاده از اصالح ساختار در‬ ‫شهرداری به وقوع می پیوست و ازانجاکه در بحث‬ ‫فناوری طی ‪ 20‬سال اخیر با پیشرفت ها و اقدامات‬ ‫گسترده ای مواجه بوده ایم شهرداری تهران هم‬ ‫باید هرچه بیشتر هوشمند می شد و مسائل فناوری‬ ‫و تحول های مربوطه باید متناسب با ان در ساختار‬ ‫شهرداری به وقوع می پیوست ولی متاسفانه اکثر‬ ‫همکاران ما در شورای شهر به موضوع اصالح ساختار‬ ‫در شهرداری رای ندادند و دلیلش را کمبود زمان و‬ ‫شرایط بحرانی ناشی از کرونا اعالم کردند‪.‬‬ ‫البته نظر اعضای شورای شهر این است که‬ ‫اصالح ساختار در شهرداری نیاز به شرایط ارام و نه‬ ‫بحرانی دارد‪ .‬بسیاری از اعضای شورای شهر که طی‬ ‫مراحل قبل اصالح ساختار در شهرداری رای داده‬ ‫بودند در مرحله اخر از رای موافق خود انصراف‬ ‫دادند و این موضوع به سرانجام نرسید که ممکن‬ ‫است در اینده این مسئله موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫*شورای شهری ها پس ازاینکه اصالح ساختار‬ ‫در شهرداری به وقوع نپیوست مسئله اصالح ساختار‬ ‫را در شورای شهر مطرح کردند این موضوع از چه‬ ‫قرار است؟‬ ‫اصالح ساختار در شورای شهر تهران بحث‬ ‫خاصی نیست اداره کل امور اجرایی در شورای‬ ‫شهر وجود دارد که عم ً‬ ‫ال اصالح شده و سعی کردیم‬ ‫تغییرات الزم را در شورای شهر اعمال کنیم همچنین‬ ‫معاونت نمایندگی ها تبدیل به بحث حسابرسی شده‬ ‫و ازانجایی که انضباط مالی و نظارت بر فعالیت‬ ‫شهرداری و سازمان های مربوط به ان جدی تر‬ ‫انجام گرفته این اقدام صورت گرفت‪.‬‬ ‫بحث هوشمند سازی نیز در شورای شهر‬ ‫فعال شده است و اساساً مطالب به صورت کلی به طور‬ ‫کاغذی جابه جا نمی شود و فرایند قانون گذاری و‬ ‫رسیدگی به موضوعات همه از طریق خودکارسازی‬ ‫اداری است و می توان گفت اصالح ساختار در‬ ‫شورای شهر شکل گرفته و عم ً‬ ‫ال این شورا به روز‬ ‫شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫سازمان دامپزشکی‪:‬‬ ‫قیمتمرغبه زودیسقوطازادمی کند!‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی کشور مدعی شد‪ :‬بر اساس اطالعات این سازمان درباره حجم کشتار مرغ‪ ،‬قیمت این محصول از هفته جاری سقوط می کند‪.‬‬ ‫علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد‪ :‬بر اساس اطالعات این سازمان درباره حجم کشتار مرغ‪ ،‬قیمت این محصول از هفته جاری سقوط‬ ‫می کند‪.‬به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬قیمت مرغ زنده بر اساس بررسی های سازمان حمایت ‪ 15‬هزار تومان تا ‪ 15‬هزار و ‪ 500‬تومان است که تا به دست مصرف کننده‬ ‫برسد همان ‪ 20400‬تومان می شود‪.‬‬ ‫نگاه تحلیلی صدای اصالحات به پدیده احتکار؛‬ ‫سهماحتکاردرمشکلات‬ ‫اقتصادیکشورچقدراست؟‬ ‫چرا بیمه مرکزی و گمرک در برابر همکاری با سامانه‬ ‫جامع انبارها مقاومت می کنند؟‬ ‫ایا نظارت بر انبار کاالهای اساسی تشدید خواهد شد؟‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬در اقتصاد عاملی به اسم‬ ‫چسبندگی قیمت ها وجود دارد که وقتی کاالیی گران‬ ‫می شود بعد از عرضه زیاد به سختی در کانال قیمتی قبلی‬ ‫قرار میگیرد‪ .‬وقتی عرضه کاالیی دچار مشکل میشود‬ ‫پدیده احتکار به وجود می اید‪ .‬وقتی بازار تشنه کاالیی‬ ‫می شود تولیدکنندگان و تجار به فکر گران کردن ان‬ ‫کاال می افتند و کاالها را به صورت قطره چکانی به بازار‬ ‫سرازیر می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬در این وضعیت دولت‬ ‫به فکر عالج فوری کار می افتد‪ ،‬اولین اقدام واردات‬ ‫عمده ان کاال هست افزایش قیمت کاال و امکان‬ ‫سوءاستفاده تجاری از این موقعیت انحصاری دولت را بر‬ ‫ان می دارد که ان کاال را خود و با ارز ارزان در اختیار‬ ‫مردم بگذارد‪ ،‬یعنی به نوعی یارانه واردات بدهد‪.‬‬ ‫بازار همچنان تشنه است و دولت کاال را با ارز دولتی‬ ‫و قیمت ارزان گسیل بازار می کند‪ ،‬این وضعیت کمی از‬ ‫اشتهای مردم برای انبار کردن را کم می کند‪ .‬اما دالالن و‬ ‫واسطه ها به طمع خرید و انبار کردن ان کاال وارد عمل‬ ‫می شوند و دوباره جمع کردن ان کاال از سطح جامعه و‬ ‫انبار کردن و توزیع قطره چکانی توسط توزیع کنندگان‬ ‫انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫اتفاقی که می افتد قیمت ان کاال دیگر قیمت قبل‬ ‫نخواهد بود‪ .‬حتی با کاهش نرخ ارز نیز ان کاال به قیمت‬ ‫گذشته بازنمی گردد‪ .‬و این جواب سوالی است که مردم‬ ‫می پرسند قیمت ها با افزایش قیمت ارز روزبه روز افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬اکنون با کاهش نرخ ارز چرا کاهش محسوس‬ ‫قیمت نداریم‪.‬‬ ‫دراین بین دولت که می بیند ارز اختصاصی کاالی‬ ‫اساسی در جیب دالالن و واسطه ها می رود کم کم از‬ ‫واردات کاسته و سعی می کند قیمت ان کاال را تعدیل‬ ‫نماید درنتیجه در طوالنی مدت قیمت کاال با افزایش‬ ‫قیمت زیاد‪ ،‬به ثبات می رسد‪.‬‬ ‫به هر ترتیب باید خاطرنشان کرد که یکی از‬ ‫مهم ترین وظایف اقتصادی دولت نظارت بر بازار‬ ‫کاالهای اساسی است و اگاهی از موجودی و کمبود‬ ‫این نوع کاالها در بازار حائز اهمیت است که این اگاهی‬ ‫تنها در سایه راه اندازی سامانه جامع انبارها میسر شود‪.‬‬ ‫سال ‪ 1395‬باهدف شفافیت در موجودی کاالها‪ ،‬همه‬ ‫انبارداران و توزیع کنندگان کاال ملزم به ثبت موجودی‬ ‫کاالی خود در سامانه جامع انبارها شدند این کار باهدف‬ ‫جلوگیری از احتکار کاال انجام شد چراکه با داشتن‬ ‫اطالعات انبارها احتکار و اخفای اجناس کاهش می‪‎‬یابد‬ ‫درواقع این سامانه کمک می‪‎‬کند تا مراکز رسمی و‬ ‫غیررسمی نگهداری کاال شناسایی و موجودی واقعی‬ ‫ان‪‎‬ها مشخص شود از سویی انبارهایی که در این سامانه‬ ‫ثبت نشده باشند محل نگهداری کاالی قاچاق و غیر‬ ‫شفاف تلقی می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫اجرای سامانه جامع انبارها عالوه بر مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال به افرادی که به صورت شفاف تجارت می‪‎‬کند‬ ‫کمک شایانی می‪‎‬کند همچنین این سامانه اطالعات‬ ‫دقیقی در اختیار سیاست گذاران و مسئوالن قرار می‪‎‬دهد‬ ‫تا تصمیم گیری‪‎‬های باکیفیت تری انجام دهند‪.‬‬ ‫در همین زمینه بررسی اخرین وضعیت سامانه جامع‬ ‫انبارها به عنوان یکی از زیرمجموعه های اصلی سامانه‬ ‫جامع تجارت نشان می دهد که علیرغم ضرورت و‬ ‫اهمیت این سامانه در جلوگیری از احتکار هنوز داده های‬ ‫ضروری این سامانه به علت برخی عدم همکاری ها‬ ‫سازمان ها در ارائه دیتاها تکمیل نشده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1392‬با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز در مجلس شورای اسالمی و بر اساس ماده ‪ 6‬بند‬ ‫الف این قانون‪ ،‬تکلیفی بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرایند‬ ‫تجاری» باهدف شفاف سازی فرایند تجارت داخلی و‬ ‫خارجی و جلوگیری از فساد بر عهده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نهاده شد‪.‬‬ ‫این سامانه در ائین نامه با عنوان «سامانه جامع‬ ‫تجارت» نامیده شد که بر اساس اصلی ترین بند قانونی‬ ‫ائین نامه‪ ،‬سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که‬ ‫بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه‬ ‫در ارتباط باشد و دستگاه های حاکمیتی اگر می خواهند‬ ‫ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد‪.‬‬ ‫سال ‪ 1395‬بعد از تصویب مواد ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامه‪،‬‬ ‫بخش خارجی سامانه جامع تجارت اغاز به کارکرد و‬ ‫از ان سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است رئیس جمهور نیز مهرماه امسال بر‬ ‫افتتاح سامانه جامع تجارت در مورخ ‪ 9.9.99‬تاکید‬ ‫کرد که به نظر می رسد هدف رئیس جمهور از بیان این‬ ‫مسئله در اصل تکمیل سامانه مذکور در تاریخ یادشده‬ ‫باشد‪ .‬زیرا علیرغم تالش های صورت گرفته هنوز‬ ‫برخی از سازمان ها و نهادها همکاری الزم برای اتصال‬ ‫به این سامانه را نداشته اند و انتظار می رود تا با دستور‬ ‫رئیس جمهور همکاری در راستای تکمیل سامانه جامع‬ ‫تجارت قوت گیرد‪.‬‬ ‫سامانه جامع تجارت الکترونیکی از چند زیرسامانه‬ ‫با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال‪،‬‬ ‫سامانه شناسه کاال‪ ،‬سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری‬ ‫کاال‪ ،‬پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معامالت ارزی‬ ‫نیما‪ ،‬سامانه جامع حمل ونقل و سامانه جامع امور گمرکی‬ ‫تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت‬ ‫واردت و صادرات‪ ،‬تامین کاالهای اساسی و ضروری‪،‬‬ ‫جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کاالهای‬ ‫مصرفی موردنیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری یکی از مهم ترین زیرسامانه های سامانه جامع‬ ‫تجارت به شمار اید‪.‬‬ ‫* چه مقدار انبار و مرکز نگهداری کاال در‬ ‫سامانه جامع انبارها ثبت شدند؟‬ ‫بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات الزم‬ ‫برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال‬ ‫انجام شد و بر اساس ان تمام دارندگان انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاال مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری‬ ‫در سامانه جامع تجارت شدند و بر این اساس تاکنون‬ ‫بیش از ‪ 90‬درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده اند‪.‬‬ ‫به طوری که تاکنون ‪ 500‬هزار انبار و مراکز نگهداری‬ ‫کاال در سامانه ثبت شده است که ‪ 80‬هزار مورد ان‬ ‫انبار و بقیه مراکز نگهداری کاال است‪ ،‬لذا سامانه جامع‬ ‫تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کاال تا حد‬ ‫قابل قبولی موفق بوده است‪.‬‬ ‫*ارزش قبض سامانه جامع انبارها چقدر‬ ‫است؟‬ ‫در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال‬ ‫به عنوان زیرمجموعه سامانه جامع انبار با صدور هر قبض‬ ‫انبار برای نگهداری کاال در انبار و مراکز نگهداری‬ ‫یک کد رهگیری صادر می شود که ان کد رهگیری‬ ‫محل استعالم است و با کد رهگیری امکان دریافت‬ ‫اطالعات قبض انبار وجود دارد‪ .‬اما نکته مهم در سامانه‬ ‫جامع انبارها در خصوص قبض انبارها که مالحظه ای در‬ ‫کشور نسبت به ان وجود ندارد و یک نقطه ضعف برای‬ ‫سامانه جامع انبارها محسوب می شود این است که رسید‬ ‫ثبت شده انبار یا همان قبض انبار ثبت شده در سامانه جامع‬ ‫انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که وجاهت قانونی دادن به قبض‬ ‫انبار‪ ،‬به مفهوم انبارداری در کشور هویت می بخشد و در‬ ‫مردم انگیزه ایجاد می کند تا نسبت به ثبت داده ها اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است در حال حاضر در کشور فقط دو‬ ‫اتحادیه انبارداری در تهران و شهرری وجود دارد که با‬ ‫توجه به اهمیت موضوع انبارداری این تعداد بسیار کم‬ ‫است و شرکت انبارهای عمومی نیز عم ً‬ ‫ال اقدام خاصی‬ ‫انجام نمی دهند و یک شرکت ازدست رفته است‪.‬‬ ‫به عنوان مقایسه باید گفت درحالی که قبض انبار در‬ ‫کشور وجاهت قانونی ندارد و شاید یکی از دالیل ان‬ ‫نبود تشکل‪ ،‬انجمن و یا اتحادیه برای حمایت از این‬ ‫مقوله باشد‪ ،‬بارنامه در سیستم حمل ونقل کشور دارای‬ ‫وجهات قانونی است و مرجع صادرکننده بارنامه شرکت‬ ‫حمل و هویت بخش ان وزارت راه است‪.‬‬ ‫* ابهام در ثبت ورود و خروج کاال در‬ ‫سامانه جامع انبارها‬ ‫درمجموع ممکن است هر جا که سخن از پرداخت‬ ‫مالیات باشد کم اظهاری در زمینه موجودی انبارها و‬ ‫مراکز نگهداری صورت گیرد و هر جا که موضوع‬ ‫دریافت خسارت از بیمه ها مطرح باشد بیش اظهاری شود‬ ‫اما اگر اطالعات انبارها و مراکز نگهداری کاال در یک‬ ‫سامانه به صورت یکپارچه ثبت شود قطعاً از این مسائل نیز‬ ‫جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫در ائین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت امده است‬ ‫که صدور بارنامه باید به کد پستی سامانه انبار منوط شود‪.‬‬ ‫یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کد پستی مبدا و‬ ‫مقصد ان در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک‬ ‫ضمانت اجرایی است‪ .‬با توجه به اقدامات انجام شده در‬ ‫حال حاضر ‪ 92‬درصد بارنامه ها در مبدا کد پستی انبار‬ ‫می گیرند و کد پستی ان ها در سامانه جامع تجارت ثبت‬ ‫می شود و بقیه بارنامه هایی که کد پستی ان ها در سامانه‬ ‫ثبت نمی شود نیز کاالهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل‬ ‫و نخاله های ساختمانی است‪.‬‬ ‫جلوگیری از استفاده از کد پستی غیر در صدور‬ ‫بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی‬ ‫انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا‬ ‫با مراجعه به سامانه جامع انبارها‪ ،‬بارنامه های متعلق به‬ ‫شرکت خود را تائید و ان هایی که مربوط به شرکت وی‬ ‫نیست اما از کد پستی ان شرکت سوءاستفاده شده است‬ ‫را رد کند‪.‬‬ ‫* چرا بیمه مرکزی و گمرک در برابر‬ ‫همکاری با سامانه جامع انبارها مقاومت‬ ‫می کنند؟‬ ‫به جز همکاری و فعالیت خود انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاال‪ ،‬دو ایراد سیستمی نیز درراه عملکرد‬ ‫صحیح سامانه جامع انبارها و ثبت دقیق ورود و خروج‬ ‫کاال به انبارها وجود دارد‪.‬‬ ‫یکی از این موارد به بیمه انبارها و کاالهای واردشده‬ ‫به ان ها بازمی گردد‪ .‬صدور بیمه نامه های انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاال باید به ثبت کد پستی در سامانه جامع‬ ‫انبارها و استعالم از سامانه جامع تجارت منوط شود که‬ ‫بیمه مرکزی دراین باره مقاومت می کند و این هم یکی از‬ ‫نکات ضعف سامانه جامع تجارت به شمار می رود‪.‬‬ ‫موضوع دوم نیز به ارتباط سیستمی با گمرک‬ ‫بازمی گردد‪ .‬ارتباط سیستمی با گمرک دو بخش دارد‪.‬‬ ‫در بخش نخست بر اساس ابالغ وزارت کشور در انتهای‬ ‫سال گذشته‪ ،‬صدور پته گمرکی به ثبت مقصد در سامانه‬ ‫جامع انبارها منوط شده است و از اسفند سال گذشته این‬ ‫موضوع در حال انجام است‪.‬‬ ‫اما بااین وجود استعالم کد رهگیری قبض انبار از‬ ‫سامانه جامع انبارها در فرایند اظهارنامه گمرکی هنوز‬ ‫انجام نمی شود که با توجه به دستور رئیس جمهور‬ ‫برای تکمیل سامانه جامع تجارت و راهبردی شورای‬ ‫عالی فناوری اطالعات امید می رود که گمرک در این‬ ‫خصوص نیز همکاری الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫درواقع یک گلوگاه جدی که سازمان حمایت نیز‬ ‫اص ً‬ ‫ال نمی تواند به ان وارد شود‪ ،‬استعالم کد رهگیری‬ ‫قبض انبار در فرایند اظهارنامه گمرکی است‪ .‬زیرا‬ ‫گمرک صدور اظهارنامه گمرکی را به استعالم از سامانه‬ ‫جامع انبارها و حتی انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای‬ ‫عمومی منوط نکرده است‪ .‬بلکه گمرک بر اساس‬ ‫قبض انبار خودش اظهارنامه صادر می کند که قبض‬ ‫انبار گمرک نیز در زمان ترخیص کاال صادر می شود‪.‬‬ ‫درحالی که اگر اظهارنامه گمرکی بازرگان در سامانه‬ ‫جامع انبارها ثبت می شد تمام سازمان ها ازجمله سازمان‬ ‫بنادر یا انبارهای عمومی کشور موظف می شدند داده های‬ ‫خود در خصوص موجودی انبارها را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر قبض انبار الکترونیکی گمرک در‬ ‫زمان ترخیص کاال صادر می شود درحالی که قبض انبار‬ ‫باید به محض ورود کاال به انبارهای گمرک صادر شود‪،‬‬ ‫به همین دلیل داده های درستی نیز از میزان رسوبی کاال‬ ‫در گمرکات کشور در دست نیست‪.‬‬ ‫* نظارت سیستمی بر انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاال‬ ‫مسائلی از قبیل منوط شدن صدور بارنامه به کد پستی‬ ‫یا منوط شدن صدور بیمه نامه به ثبت کد پستی در سامانه‬ ‫جامع تجارت و ‪ ...‬ضمانت اجرایی برای مقوله ثبت‬ ‫درست موجودی انبارهاست اما بااین وجود همه سامانه ها‬ ‫نیاز به بازرسی دارند که البته نحوه بازرسی نیز برای‬ ‫اثربخشی نیازمند برخی پارامترها است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫عدم ثبت اطالعات دقیق موجودی کاال در انبارها با‬ ‫اهداف گران فروشی‪ ،‬احتکار و فرار مالیاتی یا نگهداری‬ ‫کاالی قاچاق صورت می گیرد که با نظارت و بازرسی‬ ‫کام ً‬ ‫ال الکترونیک‪ ،‬هوشمند یا سیستمی می توان جلوی‬ ‫بسیاری از این تخلفات را گرفت‪ .‬البته فع ً‬ ‫ال در سیستم‬ ‫جامع انبارها زمینه نظارت کام ً‬ ‫ال الکترونیک ایجاد نشده‬ ‫است و در زمینه نظارت انسانی هم مشکالتی وجود دارد‬ ‫و قطعاً نیروی کافی بر این کار وجود ندارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫بازرسی غیر الکترونیک و هوشمند و به عبارتی انسانی‬ ‫ممکن است منجر به بروز تخلفاتی شود‪.‬‬ ‫مشکل بازرسی های سازمان حمایت از انبارها و‬ ‫مراکز نگهداری کاال تعداد کم بازرسی ها و قاطع نبودن‬ ‫احکام صادره در تعزیرات است‪ .‬زیرا ممکن است در‬ ‫بازرسی های انجام شده با فرد متخلف به صورت قاطع‬ ‫برخورد نشود و لذا به همین دلیل بازرسی کارایی الزم را‬ ‫برای جلوگیری از تخلف را نداشته باشد‪.‬‬ ‫البته بی انگیزگی به علت عدم تاثیر عملکرد بازرسی‬ ‫در حقوق و مزایا می تواند در قاطع نبودن بازرسی ها نیز‬ ‫تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫* ضعف قانونی درباره جرم انگاری احتکار‬ ‫در انبارها‬ ‫همچنین مشکل دیگر ضعیف بودن احکام صادره‬ ‫است که منجر به حکم نمی شود به عنوان مثال بسیاری از‬ ‫کشفیات که در اخبار به عنوان احتکار کاال از ان ها یاد‬ ‫می شود در تعزیرات بر اساس قوانین موجود از احتکار‬ ‫تبرئه می شوند و به عبارتی قانون در مورد ان ها جرم‬ ‫انگاری الزم را نداشته است‪.‬‬ ‫البته در تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 18‬قانون مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز امده است که اگر کسی موجودی انبار را درست‬ ‫ثبت نکرده باشد مشمول حکم تبصره ‪ 4‬یعنی مصادره‬ ‫شدن کاال و پرداخت جریمه به میزان ‪ 2‬برابر ارزش‬ ‫کاال می شود‪ .‬اما متاسفانه در تعزیرات با استفاده از این‬ ‫تبصره قانونی حکم صادر نمی شود و به عبارتی به این‬ ‫ماده قانونی استناد نمی کند‪.‬‬ ‫گفتنی است تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 18‬قانون مذکور فقط به‬ ‫کاالهای اساسی وارداتی اشاره دارد و اگر کاالی اساسی‬ ‫تولید داخلی باشد مشمول تبصره ‪ 4‬نمی شود که این‬ ‫موضوع هم به نظر می رسد باید بازنگری شود و کاالهای‬ ‫اساسی تولید داخلی نظیر برنج‪ ،‬گندم‪ ،‬شکر و ‪ ...‬نیز باید‬ ‫مشمول تبصره ‪ 4‬شود‪.‬‬ ‫نکته موردتوجه دیگر عدم الزام به استفاده از قبض‬ ‫انبار سامانه جامع انبارها برای صدور حکم توسط‬ ‫تعزیرات است که به نظر می رسد برای دستیابی به‬ ‫اهداف سامانه جامع تجارت باید به این مهم بیشتر توجه‬ ‫شود‪ ،‬زیرا تا زمانی که قاضی بر اساس قبوض کاغذی‬ ‫صادرشده توسط انباردار حکم صادر می کند‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظار راه اندازی یا تکمیل سامانه جامع تجارت یا سامانه‬ ‫جامع انبارها را داشت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که سران قوا درباره احتکار نیز‬ ‫مصوبه ای دارند که تعزیرات می تواند برای صدور احکام‬ ‫به ان استناد کند اما از این مصوبه نیز در تعزیرات برای‬ ‫صدور حکم استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫* ایا راه اندازی سامانه بازرسی به شفاف‬ ‫سازی تجارت داخلی و خارجی کمک خواهد‬ ‫کرد؟‬ ‫درمجموع برای اثربخشی بیشتر در بازرسی ها باید‬ ‫از روش های هوشمند استفاده که االن تا حدودی با‬ ‫راه اندازی «سامانه بازرسی» در سازمان حمایت این مهم‬ ‫محقق شده است‪ ،‬به طوری که با استفاده از این ابزار‬ ‫الکترونیکی و با استفاده از تحلیل داده ها توسط سیستم‪،‬‬ ‫محل بازرسی مشخص می شود و سپس بازرس به محل‬ ‫اعزام و نتیجه گزارش نیز باید در محل بازرسی در سیستم‬ ‫ثبت شود‪.‬‬ ‫بنابراین علیرغم ایجاد سامانه الکترونیکی جامع‬ ‫تجارت و همچنین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری‬ ‫کاال به عنوان زیرمجموعه سامانه جامع تجارت این سوال‬ ‫مطرح است که ایا این سامانه به اهداف تعریف شده‬ ‫برای ان درباره شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی‬ ‫و ورود و خروج کاال و موجودی انبارها و به عبارتی‬ ‫جلوگیری از احتکار یا نگهداری کاالی قاچاق در انبارها‬ ‫رسیده است؟‬ ‫باید گفت با توجه به اینکه هنوز نواقصی در ثبت‬ ‫داده های انبارها سازمان ها و وزارتخانه ها و امثال ان ها‬ ‫وجود دارد و به علت عدم هماهنگی بعضی سازمان ها‬ ‫ازجمله بیمه و گمرک با سامانه جامع انبارها‪ ،‬در کنار‬ ‫ناکافی بودن بازرسی ها و بعضی حرفه های حقوقی و‬ ‫صدور احکام ضعیف برای انبارهای متخلف‪ ،‬هنوز‬ ‫نمی توان گفت که مبارزه با احتکار به صورت سیستمی‬ ‫کام ً‬ ‫ال پیاده سازی شده است‪.‬‬ ‫درعین حال‪ ،‬عالوه بر اینکه تحقق اهداف سامانه‬ ‫جامع تجارت بستگی به تکمیل داده ها دارد‪ ،‬باید با‬ ‫هوشمند کردن بازرسی ها امکان بروز هرگونه تخلف یا‬ ‫اهمال را در بازرسی ها از بین برد‪.‬‬ ‫درمجموع بلوغ سیستم سامانه جامع تجارت‬ ‫زمانی حاصل می شود که اتصال داده های سازمان ها‬ ‫و وزارتخانه ها با سامانه به طور کامل برقرار شود و‬ ‫بازرسی ها به حداقل برسد و در مقابل بازرسی و نظارت‬ ‫به صورت سیستمی و هوشمند انجام شود‪.‬‬ ‫بنابراین در حال حاضر و با توجه به دیتاهای‬ ‫موجود در سامانه جامع تجارت می توان گفت که نباید‬ ‫توقع زیادی از سامانه جامع تجارت و انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاال در شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی‬ ‫و جلوگیری از احتکار داشت‪ ،‬اما امید می رود با دستور‬ ‫رئیس جمهور برای راه اندازی سامانه ای جامع تجارت‬ ‫در ‪ 99.9.9‬این دستور که بعد از چهار سال از اغاز به‬ ‫کار سامانه جامع تجارت صادرشده است حداقل منجر به‬ ‫تکمیل سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های ان شود و‬ ‫مراحل تکمیل سامانه مذکور به سرعت بیشتری پیش رود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 9 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1231‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرنوشتبالتکلیفحکمتبصره‬ ‫‪ 17‬بودجه پس از ‪ ۹‬ماه؟!‬ ‫درحالی که در تبصره ‪ ۱۷‬قانون بودجه بر ثبت تمامی کمک‪‎‬ها‬ ‫و حمایت های دستگاه های مختلف در سامانه مشخص بر اساس‬ ‫کد ملی فرد دریافت کننده حمایت‪ ،‬تاکید شده بود‪ ،‬بعد از‬ ‫گذشت ‪ ۹‬ماه از سال هنوز تکلیف اجرای این حکم قانونی‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫تکثر پرداخت یارانه های مختلف و نامشخص بودن‬ ‫برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک عارضه و چالش جدی‬ ‫در نظام حمایتی کشور است‪ .‬مجموع کمک های نقدی نهادهای‬ ‫عمومی غیردولتی‪ ،‬یارانه نقدی‪ ،‬یارانه معیشتی‪ ،‬کمک های‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی و جدیدا ً یارانه کاالهای اساسی یک نوع‬ ‫تکثر در این نظام ایجاد کرده که باید در قوانین باالدستی به هر‬ ‫صورت این پرداخت ها هماهنگ شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر یکی از بندها و تکالیف مهم قانون بودجه‬ ‫سال جاری موضوع یکپارچه سازی کمک ها و حمایت های‬ ‫دستگاه های مختلف اعم از دولتی‪ ،‬غیردولتی و بنیادها با ورود‬ ‫اطالعات در یک سامانه مشخص برحسب کد ملی افراد کمک‬ ‫گیرنده بوده است‪.‬‬ ‫درواقع بر اساس قانون بودجه ‪ 99‬برای یکپارچه کردن‬ ‫اطالعات اشخاصی که موردحمایت دستگاه ها هستند‪ ،‬یک حکم‬ ‫خاص لحاظ شده بود اما فع ً‬ ‫ال خبری از اجرای ان نیست‪.‬‬ ‫*پراکندگی کمک ها و عدم یکپارچگی سیاست های حمایتی‬ ‫معضل اول نقطه زنی در رفع فقر و شناسایی اقشار محروم‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هم اکنون دستگاه های مختلف ازجمله دولت‪،‬‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی در قالب ‪ 5‬پرداخت انتقالی در بودجه‬ ‫کمک هایی را در قالب یارانه معیشتی و‪ ...‬به اقشار محروم ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که دستگاه های عمومی غیردولتی مثل‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام‪ ،‬بنیاد مستضعفان و‪ ...‬نیز در این زمینه‬ ‫حضور فعال دارند‪ .‬عالوه بر این موارد بخش خصوصی و‬ ‫مجموعه های مردم نهاد و خیریه ها نیز به صورت پراکنده در این‬ ‫حوزه فعال هستند‪.‬‬ ‫در همین خصوص خاندوزی نائب رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه نباید سیاست های‬ ‫کوتاه مدت حمایتی به شکلی اجرا شود که در بلندمدت قدرت‬ ‫خرید مردم را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در کمتر کشوری سراغ‬ ‫داریم پرداخت های انتقالی مختلف‪ ،‬در سطح ایران داشته‬ ‫باشد‪ .‬هم اکنون ‪ 4‬تا ‪ 5‬نوع پرداخت حمایتی و‪ ...‬در بودجه‬ ‫گنجانده شده است‪ .‬تکثر یارانه های مختلف و نامشخص بودن‬ ‫برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک مشکل جدی است‪.‬‬ ‫مجموع کمک های نقدی نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬یارانه‬ ‫نقدی‪ ،‬یارانه معیشتی‪ ،‬کمک های کمیته امداد و بهزیستی و‬ ‫جدیدا ً یارانه کاالهای اساسی یک نوع تکثر و تشتت ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بند ح تبصره ‪ :17‬دستگاه های حمایت کننده از اقشار‬ ‫اسیب پذیر مکلف به ثبت حمایت ها در سامانه وزارت رفاه شدند‬ ‫دربند ح تبصره ‪ 17‬قانون بودجه امده است‪ ،‬کلیه دستگاه های‬ ‫موضوع ماده (‪ )29‬قانون برنامه ششم توسعه ازجمله نهادهای‬ ‫عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار اسیب پذیر‬ ‫حمایت می کنند‪ ،‬مکلف اند تمامی حمایت ها و کمک های خود‬ ‫را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت‪ ،‬در‬ ‫سامانه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند‪ .‬به منظور‬ ‫ساماندهی و کارامد سازی سیاست های حمایتی‪ ،‬اطالعات سامانه‬ ‫در اختیار تمامی دستگاه های فوق قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پس از ثبت اطالعات‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مکلف است امکان استعالم استحقاق سنجی افراد دریافت کننده‬ ‫حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ ان بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به‬ ‫اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور‬ ‫از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلف اند‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد)‬ ‫ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان‬ ‫ثبت اطالعات حمایت های انجام شده و همچنین استعالم استحقاق‬ ‫سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید‪.‬‬ ‫*چالش حمایت های سازمان دهی نشده؛ از توزیع تکراری و‬ ‫غیر هدفمند تا عدم تکاپوی منابع برای سایر خانوارها‬ ‫در حال حاضر سامانه موردبحث راه اندازی نشده است تا‬ ‫دستگاه ها و نهادهای عمومی موردبحث در این قانون اقدام‬ ‫به ثبت اطالعات در راستای یکپارچه سازی حمایت ها کنند‪.‬‬ ‫درواقع این عدم یکپارچگی حمایت ها باعث شده در برخی‬ ‫موارد خانوارهایی به صورت مشترک از کمک های سازمان ها‬ ‫و حتی خیریه ها و مجموعه های مردم نهاد به صورت تکراری‬ ‫بهره مند شوند اما تعداد قابل توجهی از خانوارهای محروم به دلیل‬ ‫محدودیت منابع و تشتت حمایت ها از این موضوع محروم بمانند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫گزارش از مجمع عمومی فدراسیون فوتبال؛‬ ‫تصویب اساسنامه و تایید صورت های مالی‬ ‫پیش از اعالم ابهامات از سوی حسابرس!‬ ‫مجمعفدراسیونفوتبالایرانبرایتایید‬ ‫اساسنامه‪ ،‬از ساعت‪ 10:12‬امروز (شنبه‪ 8،‬اذر) در‬ ‫محل هتل اکادمی به صورت انالین اغاز شد‪.‬‬ ‫افراداولیهحاضردرمجمعفدراسیونفوتبال‬ ‫‪ 66‬نفر از‪ 75‬نفر ممکن بودند که به صورت انالین‬ ‫در این مجمع حضور پیدا کردند‪ .‬در بخش انتخاب‬ ‫ناظرانمجمع‪،‬غفاری‪،‬عباسیوابختیسنجابیبه‬ ‫عنوان ناظران مجمع و نوتاش‪ ،‬جواهری و محمدی‬ ‫بهعنوانشمارشکنندهاراانتخابشدند‪.‬‬ ‫برنامهمجمع‬ ‫درابتدایکار‪،‬مهدیمحمدنبی‪،‬دبیرکل‬ ‫فدراسیونفوتبالصحبت هاییرادرخصوصروند‬ ‫مجمع انجام داد که طبق ان ابتدا گزارش عملکرد‬ ‫فدراسیونفوتبال‪،‬سخنرانیسرپرستفدراسیون‪،‬‬ ‫حسابرسمستقلفدراسیونوهمچنینوزیرورزش‬ ‫و جوانان در برنامه گنجانده شده بود‪.‬‬ ‫فدراسیونفوتبال‪,‬‬ ‫تاییدحداکثری‬ ‫در ادامه عملکرد فدراسیون فوتبال با‪ 66‬رای‬ ‫موافقبهتاییدمجمعرسید‪.‬‬ ‫بهاروند‪:‬برخیکارشکنیکردندامافیفا‬ ‫اساسنامهراتاییدکرد‬ ‫پسازگزارشعملکردفدراسیونفوتبال‪،‬‬ ‫حیدربهاروند‪،‬سرپرستفدراسیونفوتبال‬ ‫صحبت هایی را انجام داد و گفت‪ :‬با درایت وزارت‬ ‫ورزش و کمک هایی که صورت گرفت‪ ،‬اساسنامه‬ ‫به تایید رسید و ما در همه فدراسیون ها شاهد بودیم‬ ‫که وزیر ورزش عضو مجمع است اما وزیر محترم‬ ‫ورزشبرایحلمشکلاساسنامهشخصاًکمک‬ ‫کردند و پس از خروج وزیر از مجمع‪ ،‬این مشکل‬ ‫با فیفا حل شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرفی برخی سعی داشتند‬ ‫کارشکنیکنندتااساسنامهبهتاییدنرسدکهباوجود‬ ‫اینکارشکنی هااساسنامهبهتاییدفیفارسید‪.‬پیش‬ ‫از مجمع نیز اماری از اعضای مجمع در خصوص‬ ‫تاییداساسنامهگرفتیمکهنظرهامثبتاستوامار‬ ‫بی نظیری در این خصوص کسب کردیم‪ .‬با تایید‬ ‫اساسنامهیکاتفاقماندگاردرفوتبالکشوررقم‬ ‫خواهدخورد‪.‬‬ ‫دیگربخش هایصحبتبهارونددرباره‬ ‫برگزاریمسابقاتلیگ‪،‬پروتکل هایبهداشتی‪،‬‬ ‫برگزاری اردوهای تیم ملی‪ ،‬تالش برای وصول‬ ‫مطالبات فدراسیون فوتبال از فیفا و‪ AFC‬و‬ ‫همچنینبرگزاریانتخاباتفدراسیونفوتبالبود ‪.‬‬ ‫فدراسیونفوتبال‪,‬‬ ‫سلطانی فر‪:‬اینروز‪،‬تاریخیاست‬ ‫مسعود سلطانی فر‪ ،‬وزیر ورزش و جوانان نیز در‬ ‫شروعصحبت هایشبهشهادتمحسنفخری زاده‪،‬‬ ‫دانشمندهسته ایومحکومکردنجنایتصورت‬ ‫گرفته اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز می تواند روز‬ ‫تاریخی برای ورزش کشور باشد و با تایید اساسنامه‬ ‫که بدون تاییدیه بود‪ ،‬این روز تاریخی ثبت شود‪.‬‬ ‫باالخره پس از مدت ها کار کارشناسی و اصالح‬ ‫اساسنامهضمنحفظاستاندارهایفیفاسندمحکمی‬ ‫خواهیم داشت که ان شااهلل فدراسیون فوتبال با این‬ ‫اساسنامهبتواندکارهایخودرابهخوبیپیشببرد‪.‬‬ ‫ویسپسباتقدیرازعملکردفدراسیونفوتبال‬ ‫در پنج سال گذشته‪ ،‬اشاره به سالگرد تاریخی‪8‬‬ ‫اذر و صعود تیم ملی به جام جهانی‪ 1998‬فرانسه‪،‬‬ ‫تشریحعملکردتیمملیوصعودبهجام هایجهانی‬ ‫بعدی و تقدیر از عملکرد تیم ملی در جام جهانی‬ ‫‪ 2018‬و همچنین اشاره به عملکرد تیم ملی در‬ ‫جامملت هاگفت‪:‬خوشبختانهاقداماتخوبیدر‬ ‫اساسنامه رخ داده و این اساسنامه چند ویژگی دارد‬ ‫که ابتدا حضور نفرات بیشتر در مجمع است که‬ ‫اهالیفوتبالحضورپررنگ تریخواهندداشت ‪.‬‬ ‫همچنینبرایکاندیداتوریدرانتخاباتفدراسیون‬ ‫فوتبالتسهیالتبیشتریپیش بینیشدهتانفرات‬ ‫بیشتریبتواننددرانتخاباتحضورپیداکنند‪.‬‬ ‫شرایطبسیارخوبیدراساسنامهپیش بینیشدهکه‬ ‫باتصویبانایندهبهتریدرانتظارفدراسیون‬ ‫فوتبالاست‪.‬‬ ‫وزیر ورزش و جوانان گفت‪ :‬در بحث استقالل‬ ‫فدراسیون فوتبال که فیفا ان را دنبال می کرد با‬ ‫نگاهیاجمالیبهگذشتهمی بینیدکهپیشبردن‬ ‫این بحث چقدر سخت بود و در نهایت به این‬ ‫جمع بندیرسیدیمکهاگربخواهیمبامسئوالن‬ ‫جهانیفوتبالاینمشکلراحلکنیم‪،‬باید‬ ‫راهکاریبیندیشیم‪.‬ازطرفیبحثحضورمسئوالن‬ ‫وزارت ورزش در مجمع مطرح بود که بسیاری از‬ ‫کارشناسانمعتقدبودندمی توانباپافشاریبیشتراین‬ ‫حضور را رقم زد اما بررسی دقیقی در این خصوص‬ ‫انجامدادمکهمشخصشداگربخواهیمپافشاری‬ ‫بیشتریکنیم‪،‬فدراسیوندچارمشکلخواهدشد‪،‬‬ ‫در بالتکلیفی مواجه خواهیم شد و از همین رو در‬ ‫اینخصوصپافشارینکردیم‪.‬حاالاعالممی کنم‬ ‫برای شادی هر چه بیشتر فوتبال و شور و شعف میان‬ ‫جوانان‪ ،‬حمایت خود را از فوتبال ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫بازنشسته ها محدودیتی برای شرکت‬ ‫در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارند!‬ ‫سرپرست فدراسیون فوتبال به صورت تلویحی اعالم کرد که ممنوعیتی برای حضور بازنشسته ها در انتخابات هیات رییسه‬ ‫فدراسیون فوتبال وجود ندارد‪ .‬حیدر بهاروند‪ ،‬سرپرست فدراسیون فوتبال صبح شنبه در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال درباره برگزاری‬ ‫انتخابات هیات رییسه گفت‪ :‬فقط اساسنامه معیار و مالک برگزاری انتخابات است‪.‬او ادامه داد‪ :‬موظفیم براساس اساسنامه انتخابات را‬ ‫برگزار کنیم والغیر‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬امیدوارم انتخابات خوبی داشته باشیم و هر کس که انتخاب شد‪ ،‬سکان هدایت فوتبال را پیش ببرد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد این اظهارات بهاروند در پاسخ به شائبه ممنوعیت حضور بازنشستگان در انتخابات هیات رییسه فدراسون فوتبال است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫به بازیکنانم ایمان دارم‬ ‫تالش مان کسب همه امتیازات است‬ ‫سرمربی فوتبال زنان ملوان‪:‬‬ ‫افزایشتعدادحاضرانوحضورنمایندگان‬ ‫فیفا و‪AFC‬‬ ‫در ادامه روند برگزاری مجمع عمومی‬ ‫فدراسیونفوتبال‪،‬تعداداعضایحاضردر‬ ‫این مجمع به‪ 73‬نفر از‪ 75‬نفر ممکن رسید و‬ ‫همچنینبایدخاطرنشانکردکهنمایندگانفیفاو‬ ‫کنفدراسیونفوتبالاسیاهمبهعنوانناظرانمجمع‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫بررسیابهاماتمالیتوسطحسابرس‬ ‫دربخشبعدیصالحصفار‪،‬حسابرسمستقل‬ ‫فدراسیون فوتبال برای ارائه گزارش اماده شد که‬ ‫بهعدموصولمطالباتفدراسیونفوتبال‪،‬عدمارائه‬ ‫اسناد‪ 5.5‬میلیارداقالمراکدفدراسیون‪،‬عدمتصدیق‬ ‫صورت های مالی سازمان لیگ‪ ،‬عدم ارائه اسناد‬ ‫وصورت هایمالیفدراسیونفوتبالبهموسسه‬ ‫حسابرسمستقلفدراسیونفوتبال‪،‬عدمذخیرهمنابع‬ ‫مالی برای پرداخت پاداش سومی جام ملت های‬ ‫به کارلوس کی روش پس از انعقاد قرارداد‪ ،‬عدم‬ ‫ذخیرهمنابعمالیبرایپرداختدستمزدمارک‬ ‫ویلموتسو‪...‬اشارهکرد‪.‬حسابرسمستقلسپس‬ ‫به گزارش های مالی سال های گذشته و عدم توجیه‬ ‫انحرافات مالی با بودجه فدراسیون اشاره کرد که‬ ‫به ابهاماتی در خصوص صورت های مالی اشاره‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ویهمچنیندربارهمسائلپولشوییوبررسی‬ ‫این موارد اشاره کرد و گفت که در بررسی های‬ ‫صورتگرفتهباچنینمواردیبرخوردنداشته اند‪.‬‬ ‫سپسمهدیمحمدنبیاعالمکردکهصورت های‬ ‫مالی سال‪ 98-97‬با‪ 64‬رای موافق به تایید رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت این بود که اعالم شد در‬ ‫خصوصصورت هایمالیرای گیریصورت‬ ‫گرفته است اما این سوال به وجود امد که چگونه‬ ‫پیش از ارائه گزارش از سوی حسابرس مستقل‬ ‫صورت هایمالیبهتایید‪ 64‬عضومجمعرسیده‬ ‫است؟‬ ‫انتقاد خزانه دار از فیفا و‪AFC‬‬ ‫درادامهعلیسلیمانی‪،‬خزانه دارفدراسیون‬ ‫فوتبالبرایپاسخگوییبهحسابرسمستقلپشت‬ ‫میکروفن رفت و اعالم کرد که عدم وصول برخی‬ ‫مطالباتمربوطبهحقعضویتباشگاه هاییاست‬ ‫که منحلشده اند‪ ،‬اما پرونده هایانها بسته نشده و‬ ‫‪ 5.5‬میلیارداقالمراکدفدراسیونفوتبالدراختیار‬ ‫تیم های ملی قرار گرفته است‪ .‬وی سپس به مسائل‬ ‫مالی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و پرونده کارلوس‬ ‫کی روشرامختومهدانست‪.‬خزانه دارفدراسیون‬ ‫فوتبالهمچنینعدمارائهگزارشدربارهدستمزد‬ ‫مارک ویلموتس را به دلیل یک ماه کارکرد او‬ ‫در سال مالی مورد اشاره ارتباط داد و اعالم کرد‬ ‫این گزارش در صورت های مالی سال جدید امده‬ ‫است‪.‬خزانه دارفدراسیونفوتبالعدموصولبرخی‬ ‫مطالبات را با عدم ارائه گزارش به حسابرس مستقل‬ ‫مرتبط دانست و این مسئله را رد کرد‪ .‬خزانه دار‬ ‫فدراسیونفوتبالهرگونهپاسخگوییبهاعضای‬ ‫مجمع در خصوص گزارش حسابرس مستقل را به‬ ‫اینده موکول کرد و از اعضای مجمع خواست در‬ ‫صورت سوال به صورت تلفنی و حضوری در این‬ ‫باره از او سوال کنند‪ .‬وی همچنین انتقادی از فیفا و‬ ‫‪ AFC‬درباره عدم همکاری با فدراسیون فوتبال‬ ‫دربارهوصولمطالباتداشت‪.‬‬ ‫دیدار تیم های فوتبال شهرخودرو مشهد و صنعت نفت ابادان‬ ‫معصومه جهانچی‬ ‫می گوید بازیکنان ملوان‬ ‫برای صعود به مرحله دوم‬ ‫مسابقات لیگ برتر به سه‬ ‫امتیاز همه مسابقات فکر و‬ ‫برای ا ن ها تالش می کنند‪.‬‬ ‫هفته اول لیگ برتر‬ ‫فوتبال زنان ‪ ۷‬اذر با‬ ‫برگزاری ‪ ۴‬دیدار از گروه‬ ‫اول و دوم به پایان رسید‪.‬‬ ‫ملوان بندرانزلی که میهمان‬ ‫سارگل بوشهر بود با حساب‬ ‫دو بر یک و گل زنی صفورا‬ ‫جعفری و راضیه موسوی‬ ‫اولین پیروزی فصل خود را‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫معصومه جهانچی‪،‬‬ ‫سرمربی ملوان در مورد‬ ‫دیدار روز گذشته تیمش‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تمرینات و صحبت هایی‬ ‫که با بازیکنان داشتیم و‬ ‫همچنین این که به دنبال‬ ‫کسب سه امتیاز بودیم‪ ،‬تقریبا‬ ‫به اهدا ف مان رسیدیم البته‬ ‫می توانستیم از موقعیت های‬ ‫خوبی که به دست اورده‬ ‫بودیم‪ ،‬بهتر استفاده کنیم اما‬ ‫چون بازی اول و هماهنگی‬ ‫بازیکنان کم بود به گل های‬ ‫بیش تری دست پیدا نکردیم‪.‬‬ ‫او با بیان این که ملوان‬ ‫تالش می کند تا روند‬ ‫پیروز ی های خود را حفظ‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬با این که تیم‬ ‫بوشهر تازه بسته شده بود اما‬ ‫دست و پا بسته عمل نکرد‬ ‫و با سختی پیروز شدیم اما‬ ‫تالش مان را می کنیم که در‬ ‫بازی های بعدی نتایج خوبی‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫جهانچی در پایان گفت‪:‬‬ ‫ما به سه امتیاز همه مسابقات‬ ‫فکر و برایش تالش می کنیم‪.‬‬ ‫به بازیکنانم ایمان دارم که‬ ‫در مسابقات بعدی بهترین‬ ‫عملکرد خود را به نمایش‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫مدافعان تراکتور‬ ‫برابر سپاهان متزلزل بودند‬ ‫سیدصالحی‪:‬‬ ‫مهدی سید صالحی‬ ‫تاکتیکی زمان می برد تا ان ها‬ ‫نویدکیا به تاکتیک مد نظر خود‬ ‫شرایط بحرانی خارج شوند‪.‬‬ ‫مدافعان سپاهان باید تمرکز‬ ‫کارشناس فوتبال کشورمان در‬ ‫با یکدیگر هماهنگ و از این‬ ‫فوتسال گروه ورزشی باشگاه‬ ‫او درباره عملکرد سپاهان برابر‬ ‫خود را باال ببرند تا اسیر ضد‬ ‫بازی در اختیار تراکتور بود و‬ ‫حال بازیکنان سپاهان روی‬ ‫گفت و گو باخبرنگار فوتبال و‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره‬ ‫شکست تیم تراکتور برابر‬ ‫تراکتور گفت‪ :‬قایق اولیه‪،‬‬ ‫دست پیدا کرده است‪ .‬البته‬ ‫حمالت حریفان نشوند‪ .‬به هر‬ ‫تیم سپاهان اظهار کرد‪ :‬تقابل‬ ‫بازیکنان این تیم حمالتی روی‬ ‫زمین بازی می کنند و کار های‬ ‫همیشه حساس و دیدنی است‪،‬‬ ‫بعد از ان سپاهان چند موقعیت‬ ‫عمق دفاع حریف برسند‪.‬او‬ ‫بدون هوادار برگزار شد‪ .‬تیم‬ ‫سروش رفیعی پاس گل برای‬ ‫در خط دفاع تراکتور گفت‪:‬‬ ‫تراکتور قرار گرفت و کادرفنی‬ ‫را وارد دروازه تراکتور کرد‪.‬‬ ‫بازی استفاده نکرد‪.‬سیدصالحی‬ ‫نشینی کرد‪ ،‬اما تراکتوری ها‬ ‫در لیگ برتر فوتبال اظهار‬ ‫استفاده کنند‪.‬تیم سپاهان به‬ ‫تیم های تراکتور و سپاهان‬ ‫اما این مرتبه بازی این ‪ ۲‬تیم‬ ‫سپاهان با یک تغییر برابر‬ ‫دروازه سپاهان انجام دادند و‬ ‫گلزنی ایجاد کرد‪ .‬در نهایت‬ ‫ترکیبی انجام می دهند تا به‬ ‫درباره استفاده از ‪ ۳‬بازیکن‬ ‫نژاد مهدی ارسال کرد و او توپ‬ ‫منصوریان با توجه به ابزاری‬ ‫تیم سپاهان بعد از گلزنی عقب‬ ‫در خط دفاع استفاده می کند‪ .‬به‬ ‫نتوانستند از موقعیت های خود‬ ‫در تراکتور جا بیفتد و بازیکنان‬ ‫کرد‪ :‬به هر حال زمان می برد‬ ‫وحدت تاکتیکی می رسد‬ ‫هماهنگ شوند‪ .‬زمانی که‬ ‫را به بازیکنان تراکتور القا‬ ‫سپاهان به تدریج به وحدت‬ ‫این تیم از خلعتبری در این‬ ‫درباره علت ناکامی تراکتور‬ ‫تا منصوریان تفکرات خود‬ ‫فوتبال بیان کرد‪ :‬تیم‬ ‫که در اختیار دارد از ‪ ۳‬مدافع‬ ‫نظرم این سیستم زمان می برد تا‬ ‫تراکتور با تفکرات منصوریان‬ ‫استراماچونی سرمربی استقالل‬ ‫بود از ‪ ۳‬مدافع در ترکیب تیمش‬ ‫کند و به هدف تاکتیکی خود‬ ‫تاکتیکی می رسد‪ .‬این تیم کمتر‬ ‫استفاده می کرد‪ .‬باید دید‬ ‫باتجربه ای دارد‪ ،‬اما از لحاظ‬ ‫این موضوع نشان می دهد که‬ ‫می دهد یا نه‪.‬‬ ‫برسد‪ .‬تیم تراکتور بازیکنان‬ ‫دستخوش تغییرات می شود و‬ ‫این سیستم در تراکتور جواب‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1275

روزنامه صدای اصلاحات 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1399/11/07
روزنامه صدای اصلاحات 1274

روزنامه صدای اصلاحات 1274

شماره : 1274
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه صدای اصلاحات 1273

روزنامه صدای اصلاحات 1273

شماره : 1273
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه صدای اصلاحات 1272

روزنامه صدای اصلاحات 1272

شماره : 1272
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه صدای اصلاحات 1271

روزنامه صدای اصلاحات 1271

شماره : 1271
تاریخ : 1399/11/01
روزنامه صدای اصلاحات 1270

روزنامه صدای اصلاحات 1270

شماره : 1270
تاریخ : 1399/10/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!