روزنامه صدای اصلاحات شماره 1229 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1229

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1229

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1229

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی‪:‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫وقتی غم نان مردم را‬ ‫دربهدرمی کند‬ ‫مقصر اصلی سناریو گرانی و بیکاری کیست؟‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اجحافی بزرگ‬ ‫در حق بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی؟!‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫‪ 28‬هزار میلیارد تومان مازاد‬ ‫سقف قانونی فروش‬ ‫سهام از جیب مردم‬ ‫به حساب دولت رفت!‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1229‬‬ ‫‪2020November25‬‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫اجتماعی‬ ‫معیشتمردمحق ً ًا‬ ‫دچارتنگیشدهاست‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫محمدهاشمی‬ ‫پروانهسلحشوری‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدای اصالحات در پی اعالم کاندیداتوری برخی نظامی ها‬ ‫در انتخابات ‪ 1400‬بررسی کرد؛‬ ‫نظامیهابهدستورات‬ ‫امام(ره)عملنمایند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫برخیمقاماتداخلی بگذارید زنان برای‬ ‫باسخنانخود‬ ‫جامعهکالن ترهم‬ ‫باعثخوشحالی‬ ‫مادریکنند‬ ‫دشمنمی شوند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫یک عضو کمیسیون بهداشت‪:‬‬ ‫فعال در ایران خبری از‬ ‫واکسن کرونا نیست‬ ‫پروانهسلحشوری‬ ‫پروانه سلحشوری نماینده سابق تهران‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر‬ ‫و شمیرانات است در گفت وگویی به فعالیت زنان در نهادها‬ ‫اشاره کرده و در توانمندسازی زنان در عرصه سیاسی به نقش‬ ‫اثرگذاراحزابتاکیدمی کند‪.‬بخشیازاینگفتگورادرادامه‬ ‫میخوانید‪.‬‬ ‫در جامعه صحبت های گوناگونی در مواجهه با زنان‬ ‫صورت می گیرد مثل صحبت هایی که امام جمعه بیرجند و‬ ‫اصفهاندرموردزنانکردهبودندوصحبت هایاخیرایت اهلل‬ ‫خاتمیدرموردانتخاباتوبیاناینکه«قانوناساسیتصریح‬ ‫داردکهکاندیداهایریاستجمهوریازرجالباشندومفهوم‬ ‫رجال هم روشن است» ایا این دسته از اظهارنظرها می تواند‬ ‫تاثیری منفی بر قشر زنان و به طور کلی جامعه داشته باشد؟‬ ‫یا اینکه زنان را قدرتمندتر کرده و احساس درونیشان را برای‬ ‫فعالیتاجتماعیبیشتردرجامعهشکوفامی کند؟‬ ‫اینمباحثبیشترسیاسیهستندتااجتماعی‪.‬مقولهماواقعاً‬ ‫اجتماعیاست‪.‬اگرچهکهپدیده هایمختلفرابطهتنگاتنگی‬ ‫باهمدارند؛بنابرایننمی تواندرسطحکالنبحث هایسیاسی‬ ‫را از بحث های اجتماعی جدا کرد‪ ،‬اما باید توجه داشت که‬ ‫توانمندی زنان و مبحث ان عمقی تر و وابسته به مولفه های‬ ‫فرهنگیجامعهاست‪.‬‬ ‫بگذارید زنان برای جامعه کالن تر هم مادری کنند‬ ‫سیاست های کالن برای انزوای زنان موفقیت امیز نبوده‬ ‫است‬ ‫هرچندکهسیاست هایکالنهمدرحمایتاجتماعیاز‬ ‫زنانتاثیرگذاربودهاست‪،‬امابهنظرمی رسدانچهکهتاکنون‬ ‫در سیاست های کالن برای انزوای زنان و تحمیل برخی از‬ ‫عقایدبهان هاشده‪،‬موفقنبودهاست‪.‬نهتنهاموفقنبوده‪،‬بلکه‬ ‫کنشگری زنان را به سمت موارد خاصی سوق داده که اتفاقاً‬ ‫روی ان حساسیت وجود دارد‪.‬‬ ‫زنان برای برون رفت از فضای تنگی که عده ای‬ ‫می خواستنددرجامعهبرایشانایجادکنند‪،‬تالشکردندتادر‬ ‫شرایطی که قدرت رشد و شکوفایی داشتند با اتکا به خود و‬ ‫حمایت خانواده شان حضور پیدا کنند و توانایی خود را نشان‬ ‫دهند‪ .‬می بینیم که در ورودی دانشگاه ها زنان چقدر موفق‬ ‫هستند‪ ،‬با اینکه تبعیض ها حتی در ورود به دانشگاه ها برای‬ ‫دخترانوجوددارد‪،‬بازهمان هاتوانستندخودرانشاندهند‪.‬‬ ‫ی مشترک‪،‬‬ ‫یعنی نداشتن توانمندی برای مثال در زندگ ‬ ‫تنها مختص زنان نیست و مردان هم فاقد توانمندی های الزم‬ ‫دراینزمینههستند؟‬ ‫بله؛ چون مردان هم اموزش های الزم را در این زمینه‬ ‫نمی بینند‪ .‬ان ها هم نمی توانند در زندگی مشترک به درستی‬ ‫کمالوندی‪ :‬امکان افزایش غنی سازی‪ ،‬تولید‬ ‫ماشین های پیشرفته و طراحی راکتور را داریم‬ ‫سخنگویسازمانانرژیاتمیبابیاناینکهمالحظاتفنیدربارهطرحراهبردیلغوتحریم هابهمجلسارائهشدهتاکیدکرد‪:‬سازمان‬ ‫انرژیاتمیامکانافزایشغنیسازی‪،‬طراحیراکتوروتولیدماشین هایپیشرفتهرادارد‪.‬بهروزکمالوندیدرگفت وگوباخانه ملت‪،‬‬ ‫درخصوصطرحاقدامراهبردیلغوتحریم هاکهدرکمیسیونامنیتملیمجلسمطرحاست‪،‬گفت‪:‬طرحاقدامراهبردیدرمجلس‬ ‫درحالبررسیاستوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیازماخواستهتانظرخودرادربارهجنبه هایفنیاینطرحعنوانکنیم‪.‬بر‬ ‫همیناساسچندجلسهمشترکداشتیمودرنشستامروز(چهارماذرماه)نیزحضورپیداکردیم‪.‬سخنگویسازمانانرژیاتمیافزود‪:‬‬ ‫صرفنظرازجنبه هایسیاسیاینطرحواینکهتصمیمنظامجمهوریاسالمیچهخواهدبود‪،‬مادرموردمالحظاتفنیطرحاظهار‬ ‫نظرمی کنیم‪.‬مواردمطرحدرحوزه هایمختلفغنیسازی‪،‬طراحیراکتوروتحقیقوتوسعهاستکهبخشمهمیازانهابرایسازمان‬ ‫انرژی اتمی قابل اجرا است به خصوص با توجه به پیشرفت هایی که در چند سال اخیر در حوزه توسعه ماشین های پیشرفته داشته ایم‪.‬‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬سازمانانرژیاتمیدرصورتتصمیمنظامجمهوریاسالمیبرایتولیدماشین هایپیشرفتهدرحدصنعتی‪،‬افزایش‬ ‫ظرفیتتولیدودرصدغنابراینیازهایکهداریم‪،‬امکاناجرادارد‪.‬سخنگویسازمانانرژیاتمییاداورشد‪:‬مادرتالشیمتامالحظات‬ ‫فنیسازماندرطرحدیدهشودتادرصورتتصویبسازماندراجرایانمشکلینداشتهباشد‪.‬‬ ‫مشکالت خود را مرتفع کنند‪ .‬به نظر می رسد تناقضی بین‬ ‫دختران و پسران امروزی وجود دارد‪ .‬به هر حال نسل جدید‬ ‫با نسل پیش از خود تفاوت دارد‪ .‬درست است که در حال‬ ‫حاضرباافزایشطالقروبه روهستیم‪،‬امابایدتوجهداشتهباشیم‬ ‫که در میان مدت وضعیت بهبود پیدا می کند‪ .‬به این معنا که‬ ‫یک مرد باید بداند که همسر او عقاید و افکاری مثل مادرش‬ ‫ندارد مبنی بر اینکه هر چه او بگوید زن موافقت کرده و انجام‬ ‫دهد‪ .‬بلکه دختر جوان امروز‪ ،‬هویت مستقلی دارد و اگر سر‬ ‫کارمی رودانتظارداردهمسرشاوراهمراهیکندوهمچنین‬ ‫ازخیانتبیزاراست‪.‬‬ ‫تبلیغصیغهوچندزنی؛عاملیبرایگرایشبهخیانت‬ ‫من بخش زیادی از گرایش افراد به خیانت را ناشی از‬ ‫تبلیغاتی می دانم که متاسفانه در جامعه ما رایج شده است‪.‬‬ ‫درواقع رواج بحث هایی چون صیغه‪ ،‬چندزنی و … که به‬ ‫صورت تبلیغات شرعی در داخل ایران مطرح می شود در‬ ‫بروز معضل خیانت بسیار تاثیرگذار است‪ .‬عده ای معتقدند‬ ‫که برنامه های خارج از ایران باعث افزایش گرایش افراد به‬ ‫خیانتشده؛نکتهاینجاستسالیانهمیزانزیادیبودجهصرف‬ ‫صداوسیمامی شودپسچرابایدجوانانوزنانمابهجایاینکه‬ ‫برنامه هایتولیدشدهداخلایرانراتماشاکنندسراغبرنامه های‬ ‫دیگری روند که تاثیری سوء داشته باشد‪ .‬همچنین چرا باید‬ ‫فضایجامعهوهمهچیزرابهنگاهجنسیتیتبدیلکردتاچنین‬ ‫وضعیتیمنجربهبروزخیانتشود؟‬ ‫عالوه بر افزایش توانمندی زنان در حوز ه اجتماعی در‬ ‫حوز ه سیاسی انتخابات را پیش رو داریم‪ .‬به نظر شما چرا‬ ‫زنانی که در حوزه های سیاسی فعال بوده و عملکرد مثبتی‬ ‫داشتند ناشناخته بوده و دیده نمی شوند؟ به ویژه کسانی که‬ ‫جوانترهستند‪.‬حتیگزینه هاییکهبرایمثالکارگزارانبرای‬ ‫ریاست جمهوری معرفی کرده کسانی چون خانم ابتکار و‬ ‫موالوردیبودندچراعملکرددیگرزنانبرجستهنمی شود؟‬ ‫در مجلس دهم اغلب نمایندگان زن جوان و متولد دهه‬ ‫سنی ‪ ۶۰‬بودند کسانی چون خانم چنارانی‪ ،‬خانم سعیدی‬ ‫مبارکه‪،‬حسینیو‪...‬‬ ‫بهنظرشماان هاتوانمندیالزمرابرایحضور‬ ‫درعرصه هایسیاسیداشته اند؟‬ ‫اولین چیزی که در مورد زنان مطرح می شود این است‬ ‫کهایاان هامی توانندیاتوانمندهستند؟پرسشاینجاستچند‬ ‫بار چنین سواالتی را در مورد مردان می پرسیم؟ درواقع زنان‬ ‫خودشانهمدیگررازیرسوالمی برند‪.‬بارهاگفته امکههشت‬ ‫نفر نماینده زن تهران در مجلس بودند چرا همواره حساسیت‬ ‫روی این هشت زن بود‪ .‬چرا به عملکرد مردان توجهی‬ ‫نمی شد؟ درحالی که همواره این پرسش مطرح می شد که‬ ‫زنان نماینده تهران چه کاری انجام می دهند و چه عملکردی‬ ‫دارند؟باید بدانیم که گاهی افراد وارد عرصه هایی می شوند‬ ‫که ممکن است در ان خطایی هم داشته باشند و نتوانند‬ ‫انطور که باید بروز و ظهور پیدا کنند‪ .‬توانمندی و تجارب‬ ‫افراد مثل هم نیست‪ ،‬اما در این مسیر پخته می شوند‪ .‬برای مثال‬ ‫خانمچنارانیدردورهقبلاقداماتیانجامدادهبودکهخیلی ها‬ ‫به ان انتقاد داشتند‪ ،‬ولی ما که از نزدیک او را می شناختیم‬ ‫همه خیلی دوستش داشتیم‪ .‬درست است یکسری اقداماتی‬ ‫در خراسان انجام داده بود‪ ،‬اما بخاطر زن بودن‪ ،‬اقداماتش را‬ ‫برجسته می کردند تا او را نیز تحت فشار قرار دهند‪ .‬درحالی‬ ‫کهدرمجلسفعلیخیلیپخته‪،‬خوبومسلطعملمی کند‪.‬‬ ‫پس باید به زنان فرصت داده شود و تا زمانی که این فرصت‬ ‫برای ان ها به وجود نیاید‪ ،‬نمی توانند توانمندی های خود را‬ ‫نشاندهند‪.‬‬ ‫چرا کارگزاران فائزه هاشمی را برای انتخابات‬ ‫معرفینکردند؟‬ ‫درحال حاضر بسیاری از نمایندگان زن مجلس دهم در‬ ‫پست هایی چون مشاور و معاون وزیر در حال فعالیت هستند‬ ‫و در چارچوب مدیریتی ورود پیدا کردند‪ .‬پس پرورش‬ ‫دادن نیروهای زن در عرصه سیاسی اهمیت دارد‪ .‬در حوزه‬ ‫توانمندسازیسیاسیزنان‪،‬بایدتوجهداشتکهنیازبهحمایت‬ ‫اجتماعیاستودرعرصهسیاسیاینحمایترااحزابباید‬ ‫از ان ها داشته باشند‪ .‬درواقع احزاب هستند که بایستی به زنان‬ ‫پروبال دهند‪ .‬برای مثال کارگزاران افرادی را برای حضور در‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریمعرفیکردهکهازمجموعانافراد‬ ‫تنهادونفرزنهستند‪.‬چراخانمفائزههاشمیکهزنتوانمندی‬ ‫استرامعرفینکردند‪.‬درواقعایناقدامات‪،‬نشانگرایناست‬ ‫کهاحزابهممالحظاتیرابرایخوددرنظرمی گیرند‪.‬‬ ‫قالیبافبه«اریزونا»می گوید«ارزواینا»!‬ ‫درنتیجه زنان نیاز به حمایت احزاب و خانواد ه خود‬ ‫دارند؛چراکه زنان رادرحوزه سیاسی بهشدتاسیب پذیرتر‬ ‫کرد هاند‪ .‬برای مثال زنانی که در عرصه سیاسی حضور دارند‬ ‫برای برخی از ان ها پرونده هایی تشکیل داد هاند‪ .‬جالب‬ ‫اینجاست که زنان را به شدت مورد تمسخر قرار می دهند‬ ‫درحالیکهکسانیچوناقایقالیبافواژه هایاشتباهیچون‬ ‫«اریزونا»رامی گوید«ارزواینا»‪،‬اماچندبارموردتمسخرقرار‬ ‫گرفت؟‬ ‫فعال در ایران خبری از واکسن کرونا نیست‬ ‫یک عضو کمیسیون بهداشت‪:‬‬ ‫یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تولید و‬ ‫واردات واکسن کرونا به این زودی ها انجام‬ ‫نخواهد شد گفت‪ :‬مردم بدانند فعال در ایران‬ ‫خبری از واکسن کرونا نخواهد بود‪ .‬پس‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی به خصوص‬ ‫استفاده از ماسک را مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫همایون سامه یح در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به انتشار اخباری درباره تولید واکسن کرونا‬ ‫در امریکا گفت‪ :‬به فرض انکه تحریم وجود‬ ‫ندارد و می توان به راحتی واکسن کرونا از‬ ‫امریکا را به کشور وارد کرد باز هم باید این‬ ‫واقعیت را دانست که حداقل دو سال طول می‬ ‫کشد که واکسن کرونا به ایران وارد شود‪ .‬پس‬ ‫رسیدن واکسن به کشور به این زودی ها امکان‬ ‫پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬امریکا سالیانه به ‪ ۰۰۷‬میلیون‬ ‫واکسن نیاز دارد چون هر نفر باید دو بار در‬ ‫سال واکسن را تزریق کند‪ .‬کشورهای دیگر‬ ‫اروپایی هم از قبل واکسن را خریداری کرده‬ ‫و قصد استفاده دارند‪ .‬پس به این زودی ها‬ ‫نوبت ایران نمی شود‪ .‬کما اینکه حمل و نقل‬ ‫این واکسن هم خود مشکالتی دارد‪ .‬چون باید‬ ‫در دمای منفی ‪ ۰۷‬درجه نگهداری شده که‬ ‫اگر بخواهد از امریکا به ایران بیاید حداقل‬ ‫‪ ۴۲‬تا ‪ ۶۳‬ساعت زمان الزم دارد که این جدا‬ ‫از رفت و امد از فرودگاه به انبار است‪ .‬با این‬ ‫توضیحات باید دور واردات واکسن از امریکا‬ ‫به کشورمان را خط کشید‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫درباره تولید واکسن در داخل کشور نیز گفت‪:‬‬ ‫خبرهای ضد و نقیضی درباره تولید واکسن در‬ ‫داخل کشور منتشر شد‪ .‬برخی شرکت ها گفتند‬ ‫که به تولید واکسن کرونا نزدیک شده و این‬ ‫اتفاق در اینده نزدیک رخ می دهد و انها تنها‬ ‫به بودجه نیاز دارند‪ .‬صحبت هایی که یک مقام‬ ‫مسوول در کمیسیون بهداشت رد و اعالم کرد‬ ‫که تولید واکسن به این زودی ها انجام نمی‬ ‫شود و حداقل دو سال طول می کشد که تمامی‬ ‫مراحل تولید و ازمایش های ان پایان یابد و‬ ‫بعد از ان به دست مردم برسد‪ .‬پس مردم بدانند‬ ‫تا دو سال اینده کرونا را در کشور خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم فکر نکنند که واکسن به این‬ ‫زودی ها می رسد و انها دیگر احتیاجی به‬ ‫استفاده از ماسک ندارند‪ .‬این امری محال است‪،‬‬ ‫چون حتی در امریکا به عنوان تولید کننده‬ ‫واکسن نیز به همه مردم واکسن نمی دهند زیرا‬ ‫تعداد ان محدود است‪ .‬واکسن تنها به کسانی‬ ‫تزریق می شود که احتمال خطر ابتال در انها‬ ‫زیاد است‪ .‬این یعنی شامل افراد با سن باالی‬ ‫‪ ۵۶‬سال و دارای بیماری زمینه ای می شود‪.‬‬ ‫در امریکا هم همه مردم دسترسی به واکسن‬ ‫نخواهند داشت و مجاز به استفاده از ان نیستند‪.‬‬ ‫سامه یح در پایان در جمع بندی اظهار کرد‪ :‬دنیا‬ ‫تا مدت ها درگیر ویروس کرونا خواهد بود‬ ‫پس زودباور نباشیم که واکسن به این زودی‬ ‫ها قرار است برسد و کرونا خواهد رفت‪ .‬نباید‬ ‫اهمال کاری کرد که نتیجه ان چندین برابر‬ ‫مشکالت است‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1229‬‬ ‫سیاست‬ ‫محمد هاشمی‪:‬‬ ‫برخیمقاماتداخلیباسخنانخودباعثخوشحالیدشمنمی شوند‬ ‫درخصوصحمالتیکهاخیراتوسطبرخیگروه هایسیاسیبه ویژهرئیسمجلسبهدولتعلیرغمتاکیداترهبرانقالبمبنیبرحفظاحترامدولتوهمکاریوتعاملمیانقواانجاممی شود‪،‬گفت‪:‬امروزکشورتحتتاثیرشدیدترینتحریم هاییاستکهعلیهمادرحالاجرااستوبامشکالتفراوانیدرحوزه‬ ‫مباحثاقتصادیمواجهشده‪.‬دراینشرایطرهبریتاکیدداردکهحفظوحدتوانسجامکشوربسیاربااهمیتاست‪.‬عضوموسسحزبکارگزارانبااشارهبهتاکیدرهبریمبنیبراینکهبایدمشکالتکشوررابهصورتمشترکوهمکاریووحدتداخلیحلکنیم‪،‬اظهارکرد‪:‬علیرغماینتاکیداتمشاهدهمی کنیم‬ ‫یبهسخنانرهبریتوجهیندارندکهاینامرنشانمی دهدکهمیانادعاهایوالیتمداریبرخیافرادباعملکردان هاتناقضوجوددارد‪.‬عضوسابقمجمعتشخیصمصلحتنظامافزود‪:‬انچهکهدررسانه هادرخصوصاینگونهنطق هاازتریبونمجلسمطرحشدهایناستکهانرافضایانتخاباتیوتبلیغاتانتخاباتی‬ ‫کهبرخ ‬ ‫می دانندکهعلیهدولتشروعشدهاستونبایدزیادبهانتوجهکرد‪.‬هاشمیدرپاسخبهاینسوالکهبیانچنینمباحثیازسویمجلسمنجربهکندشدنروندحرکتیدولتنمی شود‪،‬اظهارداشت‪:‬دراینجادوبحثمطرحاست‪،‬نخستاینکهباایرادچنیننطق هاییبرایدولتمشکلایجادمی شودودوماینکهدوگانگی‬ ‫درکشوررانشانمی دهد‪.‬اینمسالهبرخالفنظررهبریاستکههموارهتاکیدبرانسجام‪،‬وحدتواتحاددرداخلدارند‪.‬ویادامهداد‪:‬اینبُعددومازجنبهاولمهمتراستچراکهدشمنماهموارهب هدنبالاینبودهاستکهمیاننیروهایداخلیاختالفایجادکندودرحرف هاوتبلیغاتخوداینطورالقاکندکهمردم‪،‬نظام‬ ‫راقبولندارندوازشرایطکنونیخستهشد هاند‪.‬دراینشرایطانجامچنینرفتارهاییادعاهایدشمنرااثباتمی کند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی‪:‬‬ ‫معیشتمردمحق ًادچارتنگیشدهاست‬ ‫اوباما‪:‬‬ ‫جلب اعتماد بین المللی‬ ‫بایدن برای بازگشت‬ ‫به برجام زمانبر است‬ ‫رئیس جمهور پیشین امریکا در گفت وگویی‬ ‫مطرح کرد که با توجه به کاهش اعتماد بین‬ ‫المللی به رهبری و سیاست امریکا‪ ،‬بازگشت‬ ‫به توافق های بین المللی از جمله توافق هسته ای‬ ‫برای دولت جو بایدن با موانعی رو به رو خواهد‬ ‫بود و بالفاصله اتفاق نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫به نقل از روزنامه واسنگتن پست‪ ،‬باراک‬ ‫اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا در گفت‬ ‫و گویی با این روزنامه درباره تجدید نظر در‬ ‫سیاست های امریکا به ویژه در زمینه بازگشت‬ ‫به توافق ها و معاهده های بین المللی از جمله‬ ‫توافق هسته ای گفت‪ :‬به نظرم مهم است بدانیم‬ ‫که اعتمادی که متحدانمان و تمام جهان به‬ ‫رهبری امریکا داشت یک شبه بازگردانده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫اوباما با اشاره به جریانات اخیر در انتخابات‬ ‫امریکا گفت که برای همه سوال می شود که‬ ‫امریکا چقدر با ثبات خواهد بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بازگرداندن موضع امریکا درباره‬ ‫چیزهایی مانند توافق هسته ای و معاهده اب و‬ ‫هوایی پاریس در زمینه ورود دوباره به این توافق‬ ‫ها برخی موانعی خواهد داشت‪ .‬برای بقیه جای‬ ‫شک و تردید خواهد بود که ایا این اقدامات‬ ‫در دولت بعدی امریکا باز هم به حالت قبل‬ ‫بازگردادنده خواهند شد‪.‬‬ ‫اوباما ادامه داد‪ :‬اسیب هایی وارد شده است‬ ‫که تغییر این وضعیت برای ما زمان خواهد برد‬ ‫اما شکی نیست که جو بایدن افراد مناسب را‬ ‫برای ان به کار گرفته است‪ .‬من مطمئنم که از‬ ‫پس ان برخواهند امد اما ممکن است در مدت‬ ‫زمان کوتاهی اتفاق نیافتد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی با رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند‪:‬‬ ‫مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست همت‪ ،‬شجاعت‬ ‫و پیگیری جدی نیاز است‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی صبح (سه شنبه) در دیدار روسای سه قوه‬ ‫و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به‬ ‫چهار محور الزم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری‬ ‫بودجه‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری‪ ،‬جهش تولید و حمایت از‬ ‫قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند‪ :‬باید با همت جدی و تالش‬ ‫پیگیر مسئوالن‪ ،‬تاثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم‬ ‫مشخص شود‪.‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬اقتصاد را موضوع‬ ‫اصلی کشور خواندند و افزودند‪ :‬اینکه در سالهای اخیر شعار‬ ‫هر سال‪ ،‬موضوعی اقتصادی انتخاب شده‪ ،‬به همین دلیل است‪.‬‬ ‫ضمن انکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماههای‬ ‫اخیر نیز کرونا‪ ،‬مشکالت را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬هدف از برگزاری این جلسه‪ ،‬بیان‬ ‫راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تاثیر‬ ‫ان در زندگی مردم مشخص شود که البته الزمه اجرای این‬ ‫راهکارهای عملی و تاثیرگذاری انها‪ ،‬همت جدی و تالش‬ ‫پیگیر روسای قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه در تشکیالت و‬ ‫سازمانهای انها است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها‪ ،‬دو نکته مهم‬ ‫را بیان کردند و افزودند‪ :‬کارشناسان برای مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل‪ ،‬نداشتن یا‬ ‫ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت‪ ،‬شجاعت و اهتمام‬ ‫جدی و پیگیری هستیم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی نکته دوم خود را به موضوع تحریم ها‬ ‫به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت امریکا و شرکای اروپایی‬ ‫بر ضد ملت ایران اختصاص دادند و افزودند‪ :‬این جنایت سالها‬ ‫است که بر ضد ملت ایران انجام می شود اما در سه سال اخیر‬ ‫شدت یافته است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه برای عالج‬ ‫تحریم ها دو مسیر «خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر انها» و «رفع‬ ‫تحریم» وجود دارد‪ ،‬افزودند‪ :‬البته ما مسیر رفع تحریم را یک‬ ‫بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرسید‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و‬ ‫بی اثر کردن انها گفتند‪ :‬این مسیر ممکن است در ابتدای کار‪،‬‬ ‫سختی ها و مشکالتی داشته باشد اما خوش عاقبت است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند‪ :‬اگر با تالش‬ ‫و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر‬ ‫تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را‬ ‫ببیند‪ ،‬به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایشان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه جمع بندی کردند‪:‬‬ ‫ما ظرفیت ها و توانایی های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم ها‬ ‫داریم‪ ،‬به شرط انکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکالت‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای سپس با بیان بعضی از‬ ‫راه حل های پیشنهاد شده کارشناسان و متخصصان در چهار‬ ‫سرفصل «کسری بودجه»‪« ،‬افزایش سرمایه گذاری دولتی‬ ‫و نهادهای عمومی»‪« ،‬جهش تولید» و «حمایت از قشرهای‬ ‫ضعیف» ابراز امیدواری کردند که با اجرای این راهکارها‪ ،‬اثار‬ ‫مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید اید‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه با وجود‬ ‫برخی کارها‪ ،‬شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫کارشناسا ِن بخشهای دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای‬ ‫عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده اند از‬ ‫جمله‪« :‬افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعه سازان‬ ‫داخلی»‪« ،‬افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان‬ ‫کردن صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک دام و دانه های‬ ‫روغنی»‪.‬‬ ‫رهبر انقالب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای‬ ‫ضعیف» تاکید کردند و افزودند‪ :‬اقتصاد خانواده ها به علت‬ ‫رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و‬ ‫اکنون نیز کرونا بر مشکالت افزوده و دشواری های جدی‬ ‫معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به وجود اورده است‬ ‫که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد‪.‬‬ ‫ایشان «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای احاد‬ ‫مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصا ِل پایگاههای مختلف‬ ‫اطالعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای‬ ‫کاهش مشکالت مردم برشمردند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در ادامه با تاکید بر اینکه باید‬ ‫بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬کسانی که برخی چشم امید به انها دارند با ما دشمنی‬ ‫می کنند‪ ،‬ضمن انکه شرایط داخلی انها به هیچ وجه روشن‬ ‫نیست و گرفتاری های اخیر‪ ،‬امکان صحبت و موضع گیری در‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫خروج مسئوالنه نیروهای خارجی‬ ‫از افغانستان گامی در جهت صلح پایدار است‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در‬ ‫کنفرانس مجازی افغانستان ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫ژنو تاکید کرد که ایران همواره از‬ ‫گفت وگوهای بین االافغانی که تحت‬ ‫اختیار و رهبری خود افغا ن ها انجام شود‪،‬‬ ‫حمایت کرده است‪.‬‬ ‫متن کامل سخنرانی محمد جواد‬ ‫ظریف در کنفرانس مجازی افغانستان‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫دوستان گرانقدر‪،‬‬ ‫این تراژدی عظیمی است که بیست‬ ‫سال بعد از کنفرانس بن ما هنوز در حال‬ ‫صحبت در مورد جنگ در افغانستان‬ ‫هستیم‪ .‬برای بیش از ‪ 40‬سال‪ ،‬مردم‬ ‫افغانستان متحمل خونریزی هایی بود ه اند‬ ‫که عمدتا از خارج نشات گرفته است‪.‬‬ ‫رویکرد نظامی برای ایجاد صلح‬ ‫شکست خورده است و حضور نیروهای‬ ‫خارجی به معضلی دیرپا بدل شده‬ ‫است‪ .‬خروج مسئوالنه نیروهای خارجی‬ ‫از افغانستان ‪-‬همراه با انتقال روان و‬ ‫موثر وظایف ا ن ها به نیروهای امنیتی‬ ‫افغانستان – گامی در جهت صلح پایدار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایران همواره از گفت وگوهای‬ ‫بین االافغانی که تحت اختیار و رهبری‬ ‫خود افغا ن ها انجام شود‪ ،‬حمایت کرده‬ ‫است‪ .‬این گفت وگوها باید طالبان را‬ ‫نیز شامل شده و ضمنا دستاوردهای پس‬ ‫از ‪ 2001‬را حفظ کند‪ :‬قانون اساسی‬ ‫دموکراتیک‪ ،‬حق مردم برای تعیین‬ ‫سرنوشت خود‪ ،‬حقوق اقلیت های قومی و‬ ‫مذهبی‪ ،‬حقوق زنان و مبارزه با تروریسم‪.‬‬ ‫سازمان ملل متحد باید در تسهیل‬ ‫گفت وگوهای بین االافغانی نقشی محوری‬ ‫داشته باشد و ایران برای همکاری‬ ‫امادگی دارد‪.‬‬ ‫دوستان گرانقدر‪،‬‬ ‫همه ما می دانیم که فقر و بیکاری‬ ‫زمینی حاصلخیز برای افرا ط گرایی‪،‬‬ ‫تروریسم و قاچاق مواد مخدر مهیا کرده‬ ‫است‪ .‬مادامی که افغا ن ها برای ادامه‬ ‫حیات خود با دشواری روبرو باشند‪،‬‬ ‫صلح پایدار نخواهد ماند‪.‬‬ ‫ما به نوبه خود‪ ،‬با وجود جنگ‬ ‫اقتصادی سبوعانه ایاالت متحده علیه‬ ‫مرد م مان‪ ،‬از بیش از سه میلیون افغان‬ ‫میزبانی کرد ه ایم و ا ن ها از اقالم غذایی‪،‬‬ ‫حمل و نقل و خدمات درمانی یارانه ای‬ ‫برخوردار هستند‪ 470000 ،‬دانش اموز‬ ‫افغان در مدارس ما درس می خوانند‪،‬‬ ‫‪ 22000‬هزار دانشجوی افغان در‬ ‫دانشگا ه های ما مشغول تحصیل هستند‪،‬‬ ‫ما از طریق چابهار افغانستان را به‬ ‫جهان خارج متصل می کنیم‪ .‬خط اهن‬ ‫خاف‪-‬هرات در روزهای اتی افتتاح‬ ‫می شود‪،‬‬ ‫نیروگا ه های ما برای مردم افغانستان‬ ‫برق تامین می کنند و ما قادریم در زمینه‬ ‫انرژی اقدامات بسیار بیشتری انجام‬ ‫دهیم‪ .‬اما ایاالت متحده‪ ،‬به جای تسهیل‬ ‫این امر‪ ،‬با تروریسم اقتصاد ی ای که هم‬ ‫ایرانی ها و هم افغا ن ها را هدف قرار‬ ‫داده است‪ ،‬برای چنین همکار ی هایی‬ ‫مانع تراشی می کند‪.‬‬ ‫اهداکنندگان کمک های بین المللی‬ ‫هم رویکردی جدا معیوب دارند – که‬ ‫بازخورد ساده ان در ترتیب سخنرانان‬ ‫این جلسه نمایان است‪ ،‬که همسایگان را‬ ‫در نوبت اخر قرار داده است‪.‬‬ ‫جهان باید مردم افغانستان را باالتر از‬ ‫مالحظات دیگر قرار دهد‪.‬‬ ‫وزیرخارجهبایدنکیست؟‪/‬ازمغزمتفکرخروجازعراق‬ ‫تامردپشتصحنهمذاکراتهستهای‬ ‫عصرایران؛ حسین هوشمند*‪-‬‬ ‫سرانجام جو بایدن‪ ،‬وزیر خارجه دولت‬ ‫اینده امریکا را انتخاب کرد‪ .‬انتونی‬ ‫(تونی) بلینکن به عنوان وزیر خارجه‬ ‫بایدن انتخاب شد‪ .‬بلینکن دیپلمات کهنه‬ ‫کار و با تجربه ای است که در دولت‬ ‫اول اوباما مشاور امنیت ملی بایدن و در‬ ‫دولت دوم اوباما‪ ،‬معاون مشاور امنیت‬ ‫ملی و معاون وزیر خارجه بود‪ .‬دیگر‬ ‫رقبای بلینکن برای تصدی این پست‪،‬‬ ‫سوزان رایس‪ ،‬سناتور کریس کونز و‬ ‫سناتور کریس مورفی بودند‪.‬‬ ‫جو بایدن در سال ‪ 2015‬درباره‬ ‫بلینکن گفته بود‪« :‬او یک ستاره ی‬ ‫واقعی است که نه تنها مورد تحسین و‬ ‫احترام رئیس جمهور و من قرار دارد‪،‬‬ ‫بلکه همتایانش در سراسر مناطق جهان‬ ‫هم همین نظر را درباره وی دارند‪ .‬تونی‬ ‫هم همانند ویلیام برنز سبک و شیوه ای‬ ‫دارد که می تواند کارها را انجام دهد‪.‬‬ ‫او قادر به ایجاد روابط دیپلماتیک قوی‬ ‫است چون دارای صداقت مطلق است‪.‬‬ ‫من سال ها این فرصت را داشتم که با‬ ‫وی کار کنم‪ .‬او ازمایشش را پس داده‬ ‫و تحت فشار هم عملکرد خوبی داشته‬ ‫است‪ .‬او مرد خوبی است‪ ،‬من به وی‬ ‫افتخار می کنم»‪.‬‬ ‫سوزان رایس مشاور امنیت ملی‬ ‫دولت اوباما هم که بلینکن دو سال‬ ‫معاون وی بود‪ ،‬درباره او می گوید‪:‬‬ ‫«بلینکن توانایی رسیدن به اجماع در‬ ‫طیف گسترده ای از مسائل چالشی‬ ‫مربوط به سیاست را دارد‪ .‬او سهم مهم‬ ‫و دست اولی از تخصص و رهبری‬ ‫در سازمان ها و افرادی که به سیاست‬ ‫خارجی ما شکل می دهند‪ ،‬دارد»‪.‬‬ ‫تونی بلینکن کیست؟‬ ‫بلینکن ‪ 16‬اوریل ‪ 1962‬در یونکرز‬ ‫نیویورک در خانواده ای یهودی به‬ ‫دنیا امد‪ .‬والدین وی جودیت و دونالد‬ ‫بلینکن هستند‪ .‬تونی تا سال ‪ 1971‬در‬ ‫نیویورک زندگی می کرد و به مدرسه‬ ‫ی دالتون می رفت تا این که مادرش از‬ ‫پدرش جدا شد و به پاریس رفت و با‬ ‫ساموئل پیسار که بازمانده ی هلوکاست‬ ‫و حقوقدان است‪ ،‬ازدواج کرد‪ .‬پیسار در‬ ‫اردوگاه های اشویتز و داخائو حضور‬ ‫داشته و تاثیر زیادی بر عقاید تونی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫تونی پس از تحصیل در دانشگاه‬ ‫کلمبیا به دانشگاه هاروارد رفت و‬ ‫تحصیالتش را در ان جا به اتمام رساند‪.‬‬ ‫بعد از دانشگاه بلینکن در نشریه نیو‬ ‫ریپابلیک مشغول به فعالیت شد‪ .‬پس‬ ‫از این وی به عنوان یک دموکرات‬ ‫وارد سیاست شد و در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ‪ 1988‬به پدرش برای‬ ‫جمع اوری کمک مالی برای مایک‬ ‫دوکاکیس کاندیدای دموکرات کمک‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫در دهه ی ‪ 1990‬در دولت بیل‬ ‫کلینتون‪ ،‬استیون اوکسمن‪ ،‬معاون اروپا‬ ‫و کانادای وزیر خارجه‪ ،‬بلینکن را‬ ‫استخدام کرد و وی وارد وزارت خارجه‬ ‫شد‪ .‬در همین دولت‪ ،‬کلینتون عموی‬ ‫تونی‪ ،‬الن را به عنوان سفیر امریکا‬ ‫در بلژیک و سپس پدر وی را به عنوان‬ ‫سفیر امریکا در مجارستان انتخاب کرد‪.‬‬ ‫مدتی بعد رابرت بورستین‪ ،‬نویسنده ی‬ ‫سخنرانی های کلینتون‪ ،‬بلینکن را به‬ ‫شورای امنیت ملی اورد و وی نویسنده‬ ‫ی سخنرانی های رئیس جمهور در زمینه‬ ‫سیاست خارجی شد‪.‬‬ ‫سندی برگر‪ ،‬مشاور امنیت ملی‬ ‫کلینتون درباره بلینکن می گوید‪« :‬من‬ ‫به دنبال شخصی بودم که هم بتواند‬ ‫سخنرانی های رئیس جمهور را بنویسد‬ ‫و هم بتواند به طور گسترده درباره امور‬ ‫استراتژیک فکر کند‪ ».‬بلینکن در دولت‬ ‫کلینتون مسئول امور اروپای شورای‬ ‫امنیت ملی امریکا نیز بود‪ .‬بلینکن در‬ ‫دوران جورج دبلیو بوش از دولت خارج‬ ‫شد و در مرکز مطالعات استراتژیک و‬ ‫بین المللی مشغول به فعالیت شد‪ .‬وی‬ ‫در سال ‪ 2002‬به کمیته روابط خارجی‬ ‫سنا رفت و مدیر کارکنان این کمیته‬ ‫شد‪ .‬زمانی که وی در این کمیته بود با‬ ‫سناتور بایدن و اوباما اشنا شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،2008‬بلینکن در کمپین‬ ‫ریاست جمهوری بایدن حضور داشت و‬ ‫بعد از این که وی به عنوان معاون رئیس‬ ‫جمهور انتخاب شد‪ ،‬به عنوان مشاور‬ ‫امنیت ملی معاون رئیس جمهور مشغول‬ ‫شد تا این که در ‪ 25‬ژانویه ‪ 2013‬توسط‬ ‫اوباما به عنوان معاون مشاور امنیت ملی‬ ‫رئیس جمهور منصوب شد‪ .‬بلینکن یکی‬ ‫از مشاورین نزدیک به اوباما در حلقه ی‬ ‫تیم امنیت ملی وی بود‪ ،‬بلینکن در کنار‬ ‫بایدن‪ ،‬تام دانیلون‪ ،‬دنیس مک دانا و‬ ‫جان برنن‪ ،‬حلقه ای را تشکیل می دادند‬ ‫که بنا به گفته ی دانیلون یکی از حلقه‬ ‫های با ثبات در طول ‪ 4‬سال و نیم بود‪.‬‬ ‫پس از خروج دانیلون از کاخ سفید‬ ‫و انتصاب مک دانا به عنوان رئیس‬ ‫دفتر اوباما و انتقال برنن به سازمان سیا‪،‬‬ ‫بلینکن در تیم امنیت ملی باقی ماند و به‬ ‫انتقادات درباره ی استراتژی در سوریه‬ ‫پاسخ می داد‪ .‬بلینکن یکی از طراحان‬ ‫استراتژی اوباما درمبارزه با داعش‬ ‫محسوب می شد‪ .‬وی همچنین فرایند‬ ‫تعیین جانشین پس از استعفای نوری‬ ‫مالکی از مقام نخست وزیری را مدیریت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بایدن که در دولت اوباما‪ ،‬مسائل‬ ‫عراق را مدیریت می کرد درباره نقش‬ ‫بلینکن می گوید‪« :‬ما بدون تالش های‬ ‫زیاد بلینکن نمی توانستیم از عراق خارج‬ ‫شویم» بلینکن یکی از بازیگران با نفوذ‬ ‫در پشت صحنه ی مذاکرات هسته ای با‬ ‫ایران هم بود‪ .‬بلینکن از حامیان بازگشت‬ ‫امریکا به برجام محسوب می شود‪ .‬یکی‬ ‫از منابع ناشناس درباره ی وی به فارن‬ ‫پالیسی می گوید که بلینکن در کاخ‬ ‫سفید به عنوان یک فرد دانشگاهی و غیر‬ ‫ایدئولوژیک شناخته می شود‪.‬‬ ‫مسائل بین المللی را به انها نمی دهد و نمی توان روی حرف‬ ‫انها حساب و برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫ایشان همچنین به یاوه گویی های اخیر سه کشور اروپایی‬ ‫نیز اشاره کردند و گفتند‪ :‬وضع امریکا که مشخص نیست و‬ ‫اروپایی ها هم دائماً در حال موضع گیری بر ضد ایران هستند‪.‬‬ ‫انها در حالی که خودشان بیشترین دخالت های نادرست را‬ ‫در مسائل منطقه دارند‪ ،‬به ما می گویند در منطقه دخالت نکنید‬ ‫و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک های مخرب‬ ‫اتمی هستند و المان نیز در این مسیر قرار دارد‪ ،‬به ما می گویند‬ ‫موشک نداشته باشید‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی گفتند‪ :‬به شما چه ربطی دارد‪ ،‬شما‬ ‫اول خودتان را اصالح کنید و بعد اظهار نظر کنید‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬به بیگانگان‬ ‫نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش انها بود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان کردند‪ :‬اگر‬ ‫حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که می‬ ‫تواند به نفع مردم باشد‪ ،‬انجام شود‪ ،‬یقیناً دولت دوازدهم پایان‬ ‫خوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی اقای روحانی‬ ‫رئیس جمهور به برگزاری ‪ ۵۰‬جلسه شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی از زمان تشکیل این شورا اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫این جلسات ‪ ۲۲۶‬طرح در بخش های مختلف از جمله مسائل‬ ‫ناظر به اشتغال‪ ،‬اصالح امور بانکی و بودجه‪ ،‬شفافیت‪ ،‬نظام‬ ‫پرداخت‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬فروش نفت و کنترل قیمت ارز و‬ ‫کاالهای اساسی مصوب شد‪.‬‬ ‫صدایاصالحاتدرپیاعالمکاندیداتوری‬ ‫برخی نظامی ها در انتخابات‪ 1400‬بررسی کرد؛‬ ‫نظامیهابهدستورات‬ ‫امام(ره)عملنمایند‬ ‫بفرمودهامام(ره)عرصهسیاستجاینظامیاننیست‬ ‫با اعالم کاندیداتوری حسین دهقان‪ ،‬انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ‪ 1400‬نخستین نامزد رسمی خود را شناخت‪.‬‬ ‫در حالی که بیش از ‪ 6‬ماه به انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در ‪ 28‬خرداد ‪ 1400‬باقی مانده است و از حدود ‪ 2‬ماه قبل‬ ‫رسانه ها و محافل سیاسی گمانه زنی هایی را در مورد‬ ‫کاندیداهای احتمالی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‬ ‫جمهوری اغاز کرده بودند‪ ،‬حسین دهقان فرمانده نظامی ارشد‬ ‫سپاه و مشاور کنونی مقام معظم رهبری در صنایع نظامی با‬ ‫اعالم رسمی کاندیداتوری خود چراغ اول را روشن کرد‪.‬‬ ‫دهقان که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سال های‬ ‫جنگ است‪ ،‬سابقه ریاست بنیاد شهید‪ ،‬فرماندهی نیروی هوایی‬ ‫سپاه پاسداران‪ ،‬جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران و‬ ‫قائم مقامی وزیر دفاع را در دوره های مختلف در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫اعالم نامزدی سردار دهقان به انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در شرایطی است که جریان اصولگرا تمایل دارد چهره ای‬ ‫نظامی برنده انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬باشد‪ .‬البته با توجه به این دهقان‬ ‫چهره ای میانه رو و بیشتر نزدیک به اعتدالگرایان است بعید‬ ‫است که اصولگرایان از کاندیداتوری او حمایت کنند‪ .‬پیشینه‬ ‫و سوابق‬ ‫حسین دهقان متولد ‪ 64( 1335‬ساله) در روستای پوده‬ ‫استان اصفهان است‪.‬‬ ‫وی هم اکنون عضو سپاه و مشاور مقام معظم رهبری در‬ ‫صنایع نظامی است و قبال این سمت ها را در برعهده داشت‪:‬‬ ‫ از ‪ ۱۳۶۵‬تا ‪ : ۱۳۶۹‬جانشینی فرمانده نیروی هوایی سپاه‬‫ از ‪ ۱۳۶۹‬تا ‪ : ۱۳۷۰‬فرماندهی نیروی هوایی سپاه‬‫پاسداران‬ ‫ از ‪ ۱۳۷۱‬تا ‪ : ۱۳۷۵‬جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه‬‫ دولت هفتم‪ :‬قائم مقام وزیر دفاع‬‫ دولت های هشتم و نهم‪ :‬معاون رئیس جمهور و رئیس‬‫بنیاد شهید‬ ‫تحصیالت‬ ‫ کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی‬‫متالورژی از دانشگاه‬ ‫ دکتری مدیریت از دانشگاه تهران‬‫ سابقه تدریس اصول و مبانی مدیریت‪ ،‬نظریه های نوین‬‫مدیریتی‪ ،‬سازماندهی‪ ،‬برنامه ریزی راهبردی رفتار سازمانی و‬ ‫سیاست دفاعی در دانشگاه امام حسین‬ ‫ سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وزارت‬‫دفاع)‪ ،‬دانشگاه عالی دفاع ملی (ستادکل نیروهای مسلح)‪،‬‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم‬ ‫تحقیقاتتهران‬ ‫*‪-‬هردم از این باغ بری میرسد ‪ ،‬تازه تر از تازه تری می‬ ‫رسد‬ ‫نمی دانم در کشور ماشاید قحط الرجال امده است‪!...‬‬ ‫حضرت امام همواره نسبت به دخالت نیروهای نظامی و‬ ‫انتظامی در امور سیاسی هشدار داده اند که منحصر به انتخابات‬ ‫دوره خاصی نبوده است‪ .‬بلکه به عنوان یک اصل تخطی ناپذیر‬ ‫و دستور العمل و وصیت همیشگی مطرح است‪ .‬چرا باید با این‬ ‫حجم از افرادی متخصصی که در کشور وجود دارد گزینه‬ ‫نظامی وارد انتخابات شوند؟!مگر قحط الرجال است که افراد‬ ‫نظامی که سالها در کسوت نظامی گری بوده اند وارد انتخابات‬ ‫شوند؟!‬ ‫مردم ایران در طول تاریخ از امدن نظامی ها خاطره‬ ‫خوشی ندارند و بارها نظامی ها نشان داده اند که نمی توانند‬ ‫جامع الطرفین برای همه باشند‪.‬‬ ‫چرا باید به اینجا رسید که نخبگان سیاسی و حزبی نادیده‬ ‫گرفته شوند و ان هایی که صاحبان قدرت و ثروت هستند‬ ‫میدان داری نمایند؟!‬ ‫سفارش ما به برادران نظامی این است ؛ یا لباس نظامی خود‬ ‫را کامل از تن برون کنند که وارد مسائل حزبی ‪ ،‬سیاسی شوند‬ ‫و یا به پادگان ها برگردند تا وظیفه مهم خود یعنی دفاع از کیان‬ ‫انقالب و وطن را انجام دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫کامبوزیاپرتویدرگذشت‬ ‫کامبوزیا پرتوی کارگردان و فیلم نامه نویس سینمای ایران درگذشت‪.‬نسرین مرادی همسر این کارگردان در گفتگو با ایسنا تایید کرد که کامبوزیا پرتوی صبح امروز ‪ 4‬اذر ماه در بیمارستان “دی” از دنیا‬ ‫رفته است‪.‬کامبوزیا پرتوی که به دلیل عمل قلب به بیمارستان مراجعه کرده بود‪ ،‬سرانجام به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان‪ ،‬درگذشت‪.‬این کارگردان سینما که متولد ‪ 1334‬است‪ ،‬کارگردانی فیلم هایی چون‬ ‫«ماهی‪« »،‬گلنار»‪« ،‬بازی بزرگان»‪« ،‬کافه ترانزیت»‪« ،‬ننه الال و فرزندانش»‪« ،‬کامیون» را برعهده داشته است‪ .‬تازه ترین ساخته او فیلم «کامیون» است که هنوز به نمایش عمومی در نیامده است‪ .‬نویسنده فیلم نامه های‬ ‫اثاری چون «من ترانه ‪ 15‬سال دارم»‪« ،‬فراری»‪« ،‬دایره»‪« ،‬محمد رسول اهلل (ص)» هم بوده است‪.‬چندی پیش این هنرمند در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان تقدیر شد‪ .‬او تاکنون چند جایزه داخلی و‬ ‫بین المللی را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1229‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫پوراندرخشنده‪:‬مرگکامبوزیا‬ ‫پرتوی را باور نمی کنم‬ ‫گزارش‬ ‫پوران درخشنده در حالیکه از درگذشت کامبوزیا‬ ‫پرتوی بشدت اندوهگین بود‪ ،‬گفت‪ :‬باورم نمی شود او‬ ‫رفته باشد چراکه پر از عشق به زندگی بود‪.‬‬ ‫این فیلمسا از اخرین دیدار خود با پرتوی سخن گفت‬ ‫و ادامه داد‪ :‬انگار همین چند روز پیش بود که او را در‬ ‫مراسم بزرگداشتش در جشنواره فیلم کودک و نوجوان‬ ‫دیدیم‪ .‬هرچند به سختی راه می رفت ولی حالش خیلی‬ ‫بهتر شده بود‪ ،‬با چه عشقی از فیلمنامه تازه اش گفت که‬ ‫قصد ساختش را داشت و پیگیر اکران فیلم قبلی اش هم‬ ‫بود‪ .‬او پر از انرژی و عشق به زندگی بود و هیچ باورم‬ ‫نمی شود که در فاصله بسیار کوتاهی از دنیا رفته باشد‪.‬‬ ‫درخشنده اضافه کرد‪ :‬در ان مراسم چقدر از دیدن‬ ‫کروناصنایعدستیرا‬ ‫درسراشیبیقرارداد‬ ‫یک فعال حوزه صنایع دستی با اعتقاد‬ ‫بر اینکه شیوع ویروس کرونا باعث افزایش‬ ‫چشمگیر قیمت محصوالت صنایع دستی شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که این ویروس‬ ‫از بین نرود‪ ،‬وضعیت بازار صنایع دستی تغییر‬ ‫چندانی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اکبر مردعلی‪ ،‬هنرمند صنایع دستی‬ ‫در حوزه تراش شیشه در استان قزوین در‬ ‫گفت وگویی با ایسنا درباره وضعیت هنرمندان‬ ‫و صنعتگران صنایع دستی در ایام کرونا با بیان‬ ‫اینکه «فروش محصوالت این حوزه در ما ه های‬ ‫دوستانش خوشحال بود‪ .‬هرچند به دلیل کرونا دور‬ ‫هم جمع شدن‪ ،‬سخت بود ولی خیلی خوشحال بود که‬ ‫دوستانش در مراسم بزرگداشتش شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫این کارگردان از عشق پرتوی به بچه ها نیز سخن‬ ‫گفت و افزود‪ :‬او عاشق زندگی بود و عاشق کارش و‬ ‫بچه ها‪ .‬در المپیاد فیلمسازی جشنواره کودک و نوجوان‬ ‫در کنار هم بودیم‪ .‬محبتی که بین و او و بچه ها جریان‬ ‫داشت‪ ،‬شگفت انگیز بود‪ .‬در مدت کوتاهی توانسته بود‬ ‫همه بچه ها را جذب خود کند و با شور و شوق بسیار به‬ ‫انان اموزش می داد‪.‬‬ ‫درخشنده‪ ،‬درگذشت پرتوی را اتفاقی بسیار تلخ‬ ‫و غم انگیز دانست و ادامه داد‪ :‬انسان بزرگی بود و‬ ‫اخیر با افت زیادی همراه بوده است»‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وضعیت صنایع دستی نسبت به سال های‬ ‫گذشته به ویژه از زمانی که بیماری کووید‬ ‫ـ ‪ ۱۹‬شدت گرفت‪ ،‬در سراشیبی قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬باید این نکته را در نظر داشت که با‬ ‫توجه به احتمال شیوع بیماری امکان فعالیت‬ ‫در کارگاه های صنایع دستی کمتر شده و‬ ‫تعداد هنرمندان فعال در این رشته نیز کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬از سوی دیگر با توجه به‬ ‫گرانی مواد اولیه‪ ،‬محصولی که تولید می کنیم‬ ‫نیز به قیمت های فضایی رسیده است‪.‬‬ ‫یادگارهای ارزشمندی از خود بر جای گذاشت؛‬ ‫فیلمنامه های خوب‪ ،‬فیلم های زیبا و فرزندانی نیکو‪.‬‬ ‫او فقدان پرتوی را تسلیت گفت و ابراز تاسف کرد‪:‬‬ ‫عزیز بزرگی را در میان فیلنامه نویسان و کارگردانان‬ ‫سینمای ایران از دست دادیم‪ .‬امیدوارم بازماندگان سالمت‬ ‫باشند و روح او نیز شاد و در ارامش باشد‪ .‬البته که‬ ‫اطمینان دارم او با ارامش از این دنیا رفته است‪.‬‬ ‫پوران درخشنده در پایان گفت‪ :‬روزهایی بسیار تلخ را‬ ‫سپری می کنیم‪ .‬گویی هر روز ابستن یک اتفاق دردناک‬ ‫است‪ .‬متاسفم که هر روز سرمایه هایمان را این چنین اسان‬ ‫از دست می دهیم‪ .‬باید قدر یکدیگر را بیشتر بدانیم‪ .‬کرونا‬ ‫ثابت کرد لحظه ها معنای دیگری دارند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه «محصوالت صنایع دستی‬ ‫در ایام کرونا با افزایش زیاد قیمت همراه بوده‬ ‫است»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعی است که مردم‬ ‫هم اکنون به فکر معیشت خودشان هستند تا‬ ‫به فکر تهیه لوازم تزیینی امیدواریم که با از‬ ‫بین رفتن ویروس کرونا و برگزاری دوباره‬ ‫مراسم های شادی وضعیت فروش صنایع دستی‬ ‫نیز بهتر شود‪ .‬به نظرم تا زمانی که این بیماری‬ ‫از بین نرود نمی توان برای صنایع دستی کاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه صنایع دستی در پاسخ‬ ‫فقر ژانر سینمای ایران ایا‬ ‫سال اینده شاهد تنوع‬ ‫فیلم های سینمایی‬ ‫خواهیم بود؟‬ ‫به این پرسش که معاونت صنایع دستی چه‬ ‫کمکی می تواند به هنرمندان و صنعتگران این‬ ‫رشته کند‪ ،‬اظهار کرد که در چنین شرایطی‬ ‫میزان فروش تولیدکنندگان و درامدزایی انها‬ ‫پایین امده است‪ ،‬دولت می تواند با در نظر‬ ‫گرفتن سوبسیدهایی برای کارگاه های فعال‬ ‫حوزه صنایع دستی و همچنین فراهم کردن‬ ‫بسترهایی برای فروش و همچنین جلوگیری‬ ‫از ورود صنایع دستی از کشورهای خارجی به‬ ‫رونق بازار صنایع دستی کشور کمک کمک‬ ‫کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1229‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫گزارش‬ ‫پیامدکترصالحابادیمدیرعاملبانکتوسعهصادراتایرانبهمناسبتهفتهبسیج‬ ‫پیام دکتر صالح ابادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته بسیجدکتر صالح ابادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬متن پیام دکتر‬ ‫صالح ابادی به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است‪“:‬بسیج شجره طیبه است” امام خمینی(ره)پنجم اذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفینی است که بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی انرا شجره طیبه و لشگر مخلص خدا نامید و خود‬ ‫را مفتخر به حضور در ان دانست‪.‬نگاه اینده نگر معمار انقالب برای تاسیس این نهاد و خلف صالح او برای تداوم بخشی به رشد این نهال‪ ،‬زمینه ساز درخت تناوری شد که در بزنگاههای مختلف اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و حتی اقتصادی برای رشد و بقای نظام‬ ‫ثمر داده است‪.‬تربیت یافتگان این نهاد مقدس در اقصی نقاط کشور گرچه به ظاهر همواره گمنام بوده اند اما با تالش خود در هر کسوت و جایگاه و در صنوف و حرفه های مختلف برای اعتالی نام ایران اسالمی کوشیده اند‪.‬هفته بسیج را به تمامی مجاهدان‬ ‫مخلص این ارتش بیست میلیونی در جای جای ایران عزیز تبریک گفته و درخشش انان را در فراز و فرودهای توسعه و امنیت کشور از خداوند متعال خواستارم‪.‬علی صالح ابادی‪ -‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات‬ ‫بادرامدفردایتان‬ ‫امروزخریدکنید‬ ‫بانک قر ض الحسنه مهر ایران‬ ‫در چارچوب طرح کاالکارت‪ ،‬این‬ ‫امکان را به شما می دهد که درامد‬ ‫فردای خود را امروز هزینه کنید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک مهر ایران‪ ،‬طرح کاالکارت‬ ‫این بانک با افزایش قدرت خرید‬ ‫مشتریان ارائه شده است‪ .‬شما‬ ‫می توانید بدون نیاز به سپرد ه گذاری‪،‬‬ ‫نسبت به دریافت کاالکارت با سقف‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تومان اقدام کرده و از‬ ‫فروشگا ه های متعدد در سراسر کشور‬ ‫اقالم مورد نیاز خود را خریدرای‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫گفتنی است فروشگا ه های‬ ‫مختلفی طرف قرارداد بانک‬ ‫مهر ایران هستند و دامنه ا ن ها از‬ ‫فروشگاه لوازم خانگی و تلفن همراه‬ ‫تا پوشاک و‪ ...‬را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫لیست این فروشگا ه ها از طریق‬ ‫و ب سایت بانک مهر ایران به ادرس‬ ‫‪ qmb.ir‬و در صفحه مربوط به‬ ‫طرح کاالکارت قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫چرا کاالکارت بانک مهر ایران؟‬ ‫کارت اعتباری از سوی‬ ‫بانک های مختلف ارائه می شود‪ ،‬اما‬ ‫مزیت کاالکارت بانک مهر ایران‬ ‫نسبت به طر ح های مشابه این است‬ ‫که مشمول دریافت سود نمی شود‪.‬‬ ‫از انجایی که بانک مهر ایران بانک‬ ‫تخصصی قر ض الحسنه بوده و تمام‬ ‫گزارش‬ ‫طر ح های اعتباری ان نیز بر اساس‬ ‫این عقد اجرا می شود‪ ،‬کاالکارت‬ ‫نیز همچون سایر طر ح های این بانک‬ ‫مشمول دریافت سود نبوده و تنها‬ ‫کارمزدی به ان تعلق می گیرد که‬ ‫حداکثر ‪ ۴‬درصد است‪.‬‬ ‫دریافت اقساط کاالکارت‬ ‫یک ماه پس از صدور کارت اغاز‬ ‫می شود‪ .‬همچنین تعداد اقساط بین ‪۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۲‬ماه خواهد بود‪ .‬در صورتی که‬ ‫مشتری به صورت منظم اقساط خود‬ ‫را پرداخت کند‪ ،‬امکان شارژ مجدد‬ ‫حساب بالفاصله پس از پرداخت‬ ‫اقساط تسهیالت قبلی‪ ،‬برای دفعات‬ ‫زیاد و بدون تشکیل پرونده و ضامن‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه خرید اقساطی‬ ‫کاال معمو الً با افزایش قیمت کاال‬ ‫همراه می شود‪ ،‬اما در چارچوب‬ ‫طرح کاالکارت‪ ،‬پذیرندگان قیمت‬ ‫کاال را افزایش نمی دهند‪.‬‬ ‫استقبال مردم از کاالکارت‬ ‫تا پایان ابان ماه‪ ،‬بیش از ‪۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬کاالکارت به مشتریان بانک‬ ‫مهر ایران ارائه شده که مجموع‬ ‫اعتبار ا ن ها تقریباً به ‪ ۱۴۹۰‬میلیارد‬ ‫ریال می رسد‪ .‬گفتنی است سه‬ ‫استانی که بیشترین استقبال از طرح‬ ‫کاالکارت را داشته و از نظر تعداد و‬ ‫مبلغ باالترین کاالکارت دریافتی را‬ ‫داشته اند‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬خراسان رضوی‬ ‫و خوزستان هستند‪.‬‬ ‫برای دریافت کاالکارت تنها‬ ‫کافی است به یکی از شعب بانک‬ ‫مهر ایران مراجعه کرده و پس از‬ ‫تشکیل پرونده‪ ،‬کاالکارت خود را‬ ‫دریافت کنید‪ .‬مرحله بعد مراجعه به‬ ‫فروشگا ه های طرف قرارداد بانک‬ ‫و خرید کاالست‪ .‬پس از یک ماه‬ ‫اقساط شما اغاز می شود‪.‬‬ ‫تداومهمکاریهایبیمهاسیا‬ ‫وگروهصنعتیماموتوارد‬ ‫پنجمینسالشد‬ ‫گزارش‬ ‫مدیران گروه صنعتی‬ ‫ماموت در دیدار با مدیرعامل‬ ‫بیمه اسیا‪ ،‬بر همکاری خود‬ ‫و گسترش ان با این شرکت‬ ‫بزرگ بیمه ا ی تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه اسیا‪ ،‬در دیدار مسعود‬ ‫بادین نایب رییس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل بیمه‬ ‫اسیا‪ ،‬اعضای هیات مدیره‬ ‫و معاونین این شرکت با‬ ‫مدیرعامل و مدیران ارشد‬ ‫گروه صنعتی ماموت‪ ،‬طرفین‬ ‫در زمینه تداوم فعالیت ها به‬ ‫گفت و گو پرداختند و بر‬ ‫توسعه همکاری ها‪ ،‬تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪،‬‬ ‫در این نشست که در ادامه‬ ‫جلسات دوره ای بیمه اسیا و‬ ‫گروه صنعتی ماموت برگزار‬ ‫شد‪ ،‬مدیرعامل بیمه اسیا‪،‬‬ ‫این گروه صنعتی را یکی‬ ‫از تخصصی ترین و شناخته‬ ‫شده ترین تولید کنندگان‬ ‫صنعتی کشور توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شرکت بیمه اسیا نیز‬ ‫به عنوان بزرگترین شرکت‬ ‫بیمه خصوصی کشور با‬ ‫برخورداری از توانمندی های‬ ‫منحصر به فرد مدیریتی‪ ،‬فنی‬ ‫برای چه کارهایی الزم نیست‬ ‫به شعبه بانک مراجعه کنید؟‬ ‫افزایش سقف انتقال وجه کارت به‬ ‫کارت شتابی یکی از مواردی است که‬ ‫برای دوره کنونی در نظر گرفته شده تا نیاز‬ ‫مشتریان برای مراجعه به شعب بانکی به‬ ‫حداقل برسد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬برای کاهش‬ ‫مراجعات به شعب بانکی در شرایط کرونا‬ ‫تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده تا‬ ‫هموطنان بتوانند به صورت غیرحضوری‬ ‫بسیاری از خدمات بانکی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫یکی از این تمهیدات که در موج‬ ‫سوم کرونا و در راستای مدیریت کنترل‬ ‫و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در‬ ‫نظر گرفته شده‪ ،‬سقف انتقال وجه کارت‬ ‫به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا‬ ‫هر کارت به ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال در هر روز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫همچنین تاریخ انقضاء کارتهای بانکی‬ ‫گزارش‬ ‫(بدون نیاز به مراجعه حضور مشتری) تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬به مدت یک سال تمدید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬سقف صدور کارت هدیه‬ ‫تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به ‪۲۰‬‬ ‫میلیون ریال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫گفتنی است بانک مهر ایران عالوه بر‬ ‫اجرایی کردن این موارد‪ ،‬خدمات مختلفی‬ ‫را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد‬ ‫که مشتریان را از مراجعه به شعب بی نیاز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫شما قادرید از طریق وب سایت و‬ ‫نرم افزار همرا ه بانک مهر ایران افتتاح حساب‬ ‫انجام دهید‪ .‬کارت بانکی نیز به ادرسی‬ ‫که شما تعیین می کنید ارسال می شود‪.‬‬ ‫همچنین قابلیت درخواست تسهیالت نیز‬ ‫از طریق وب سایت بانک فراهم شده و تا‬ ‫زمان دریافت تسهیالت تنها یک بار مراجعه‬ ‫به شعبه بانک برای ارائه تضامین کفایت‬ ‫می کند‪ .‬برای اینکه از میانگین حساب خود‬ ‫اگاه شوید و بدانید تا چه میزان امکان‬ ‫دریافت تسهیالت دارید هم نیازی نیست به‬ ‫شعبه بانک مراجعه کنید و این خدمت نیز‬ ‫از طریق وب سایت بانک مهر ایران به شما‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫طرح جدید سپرده گذاری‬ ‫در بانک مسکن‬ ‫بانک مسکن امکان جدیدی برای پس انداز‬ ‫مشتریان خود در قالب راه اندازی «سپرده گذاری‬ ‫کوتاه مدت اتیه طالیی» فراهم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫طرح جدید بانک مسکن امکان پس انداز در‬ ‫شرایط اقتصادی را ایجاد خواهد کرد‪ .‬این طرح‬ ‫با عنوان «سپرده گذاری کوتاه مدت اتیه طالیی»‬ ‫است که مشتریان با افتتاح ان امکان واریز و‬ ‫برداشت را خواهند داشت‪ .‬نرخ سود علی الحساب‬ ‫پیش بینی شده برای این سپرده گذاری معادل ‪۱۰‬‬ ‫درصد برای سپرده کوتاه مدت و ‪ 18‬درصد برای‬ ‫سپرده بلند مدت می باشد‪.‬‬ ‫مشتریان با افتتاح این حساب همچون دیگر‬ ‫حساب های کوتاه مدت‪ ،‬با دارا بودن کارت‬ ‫بانکی می توانند از تمامی خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیک همچون اینترنت بانک‪ ،‬همراه بانک‬ ‫و‪ ...‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان برای افتتاح این حساب باید حداقل‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان موجودی داشته باشند به این معنا‬ ‫که کاهش سپرده به کمتر از این رقم منجر به‬ ‫فسخ حساب می شود‪.‬مطابق با مفاد قرارداد افتتاح‬ ‫حساب‪ ،‬سیستم پس از واریز سود در پایان هر‬ ‫ماه‪ ،‬به صورت اتوماتیک در اول هر ماه نسبت‬ ‫به برداشت از حساب (مازاد بر حداقل مبلغ الزم‬ ‫جهت جلوگیری از فسخ حساب) اقدام و یک‬ ‫فقره سپرده سرمایه گذاری بلندمدت ‪ 2‬ساله اتیه‬ ‫طالیی ‪ 3‬جدید با حداقل مبلغ ‪ ۵۰‬هزار تومان و‬ ‫نرخ سود علی الحساب ‪ 18‬درصد (در حال حاضر)‬ ‫به نام مشتری افتتاح می کند‪.‬‬ ‫البته افتتاح حساب سپرده بلندمدت بیش از‬ ‫حداقلِ فوق (‪ ۵۰‬هزار تومان) با احتساب ضرایب‬ ‫یک ریالی صورت پذیرفته و این امر مادامی که‬ ‫سپرده کوتاه مدت اتیه طالیی ‪ 3‬نزد بانک مفتوح‬ ‫باشد‪ ،‬به صورت سیستمی هر ماه تکرار می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است حساب واسطه تمامی‬ ‫حساب های مفتوحه‪ ،‬سپرده سرمایه گذاری‬ ‫کوتاه مدت اتیه طالیی ‪ 3‬بوده‪ ،‬تمام عملیات‬ ‫بانکی بر روی حساب واسطه انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران به منظور تسهیل امور‬ ‫مشتریان در دوره شیوع کرونا دامنه خدمات‬ ‫خود را توسعه داده تا الزام به حضور در شعب به‬ ‫کمترین میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫همزمان با اعمال محدودیت های کرونایی‬ ‫و کاهش تعداد کارکنان بانک ها‪ ،‬تشویق‬ ‫مشتریان به افزایش استفاده از خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیک به منظور کمک به قطع زنجیره انتقال‬ ‫کرونا در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به منظور کاهش تردد‬ ‫مشتریان در شهر و همچنین کاهش مراجعه به‬ ‫شعب‪ ،‬برخی محدودیت ها در تراکنش های‬ ‫بانکی به طور موقت برداشته شده است که از‬ ‫جمله انها می توان به افزایش سقف کارت به‬ ‫کارت تا ‪ 10‬میلیون تومان و نیز تمدید تاریخ‬ ‫انقضای کارت های بانکی تا پایان سال جاری‬ ‫بدون مراجعه به شعبه اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین دستگاه های خودگردان بانک ملی‬ ‫ایران به منظور دریافت و پرداخت وجه نقد فعال‬ ‫اند و بدون هیچ محدودیت زمانی‪ ،‬به طور شبانه‬ ‫روزی در هفت روز هفته به مشتریان خدمت‬ ‫رسانی می کنند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به منظور کاهش تماس‬ ‫های تلفنی با سامانه های اطالع رسانی برای‬ ‫دریافت مشاوره های بانکی‪ ،‬بات «باجه» بر روی‬ ‫اپلیکیشن «بله» راه اندازی شده است‪ .‬این بازو‬ ‫سعید معادی معاون امور استان ها و بازاریابی‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ :‬عملکرد بانک توسعه تعاون با‬ ‫رویکرد و کارکرد توسعه ای انجام می گیرد‪.‬‬ ‫سعید معادی معاون امور استان ها و بازاریابی‬ ‫بانک توسعه تعاون که به منظور بررسی عملکرد‬ ‫شش ماهه اول سال جاری و میزان تحقق برنامه‬ ‫ابالغی به استان گیالن عزیمت کرده بود در جلسه‬ ‫ارزیابی عملکرد این استان بابیان اینکه عملکرد‬ ‫کیفی سازمان به کیفیت سرمایه انسانی ان ارتباط‬ ‫مستقیم دارد و راهبری مناسب و هدفمند سرمایه‬ ‫انسانی که منطبق با اهداف و برنامه ها باشد‬ ‫می تواند نتایج مطلوبی برای سازمان و ذینفعان را‬ ‫به همراه داشته باشد اظهار داشت‪ :‬ایجاد نگرش‬ ‫منطقی در سرمایه انسانی و ظرفیت سازی و توسعه‬ ‫انان با استفاده از اموزش های مرتبط با مباحث‬ ‫نظری و کاربردی که سرمایه انسانی را از حیث‬ ‫علم و عمل به فلسفه وجودی‪ ،‬ماموریت‪ ،‬اهداف‬ ‫و برنامه های سازمان از یک سو و انتظارات‪،‬‬ ‫درخواست ها و نیازهای ذینفعان از سوی دیگر‬ ‫نزدیک سازد عامل موفقیت و رشد و توسعه و‬ ‫بالندگی سازمان از حیث کمی و کیفی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معادی بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های‬ ‫درون و بیرون سازمان را حاصل خودباوری‪،‬‬ ‫شناخت‪ ،‬تحلیل و استراتژی مناسب دانست و‬ ‫دراین باره افزود‪ :‬نگاه خردمندانه و همت و تالش‬ ‫مسئوالنه و متعهدانه در کنار اصل هم افزایی‪،‬‬ ‫تعامل و مشارکت و کار تیمی بهترین مولفه های‬ ‫حرکت سازمان بر محورهای تعیین و تعریف شده‬ ‫در چارچوب های قانونی و مبتنی بر اهداف و‬ ‫برنامه ها می باشد‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون با‬ ‫تاکید بر اینکه بانک توسعه تعاون بیش از‬ ‫گذشته رویکرد و کارکرد مبتنی بر کمک به‬ ‫توسعه بخش های اقتصادی به ویژه بخش تعاون‬ ‫را معیار اصلی فعالیت های خود قرار داده است‬ ‫گفت‪ :‬درک صحیح از مفهوم توسعه به ویژه با‬ ‫بهره گیری از عملیات و فعالیت های بانکی برای‬ ‫یک بخش اقتصادی خاص به نام تعاون که خود‬ ‫از یک ویژگی متمایز و منحصربه فرد برخوردار‬ ‫بوده است و در دل خود ظرفیت های مختلفی را‬ ‫در اشکال و ابعاد مختلف به صورت حقیقی و‬ ‫حقوقی و در قالب فعالیت های انحصاری‪ ،‬ترکیبی‬ ‫و تلفیقی در بخش مسکن و عمران‪ ،‬صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬کشاورزی و دامپروری‪ ،‬خدمات و‬ ‫خدماتتازهبانکملیایران‬ ‫برایمشتریاندرروزهایکرونایی‬ ‫و مالی در ارائه خدمات به‬ ‫مردم‪ ،‬سازمان ها و واحد های‬ ‫تولیدی‪ ،‬خوشبختانه توانسته‬ ‫است نقش مهمی در حمایت‬ ‫از سرمایه گذاران و تولید‬ ‫کنندگان صنعتی کشور ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه اسیا در‬ ‫ادامه‪ ،‬امادگی این شرکت‬ ‫را برای افزایش همکاری با‬ ‫گروه صنعتی ماموت در زمینه‬ ‫شناسایی ریسک ها و ارائه‬ ‫پوشش های بیمه ای مورد‬ ‫نیاز در این زمینه‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ماموت نیز در این نشست با‬ ‫ارائه گزارشی از روند فعالیت‬ ‫در این مجتمع صنعتی‪ ،‬از‬ ‫خدمات فنی و ستودنی بیمه‬ ‫اسیا به عنوان شرکت شاخص‬ ‫در صنعت بیمه‪ ،‬تقدیر کرد‬ ‫و بر تداوم و توسعه همکاری‬ ‫ها‪ ،‬تاکید نمود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ماموت از سال ‪1370‬‬ ‫فعالیت خود را در زمینه تولید‬ ‫انواع تریلر و ساندویج پنل‬ ‫اغاز کرده است و اکنون پس‬ ‫از گذشت دو دهه فعالیت‪،‬‬ ‫به عنوان تخصصی ترین‬ ‫تولید کننده تریلر‪ ،‬کاربری‬ ‫های تجاری‪ ،‬ساندویج پنل و‬ ‫کانکس در خاورمیانه شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با دریافت مشخصات هویتی مشتریان و نیز ثبت‬ ‫سوال‪ ،‬در اسرع وقت به انها پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫از انجا که شعب بانک ها از مستعدترین‬ ‫مراکز انتقال ویروس کرونا شناخته شده‬ ‫اند؛ توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و‬ ‫غیرحضوری راه موثری برای جلوگیری از‬ ‫شیوع این بیماری و کمک قابل توجهی به حفظ‬ ‫سالمت کارکنان بانک ها و مشتریان است‪.‬‬ ‫عملکرد بانک توسعه تعاون با رویکرد و کارکرد‬ ‫توسعه ایانجاممی گردد‬ ‫بازرگانی با همه زیر بخش ها و مشتقات جا داده‬ ‫است کار سخت و دشواری می باشد به ویژه اینکه‬ ‫الگو و مدل شخصی در خصوص فعالیت های‬ ‫بانکی با رویکرد توسعه ای برای بخش های‬ ‫مشخص و تعریف شده از پیشتر وجود داشته‬ ‫ولیکن هیچگاه الگو مفهومی و کاربردی برای‬ ‫یک پدیده فرا بخشی به عنوان تعاون که از دو‬ ‫قابلیت اقتصادی و اجتماعی توامانی و همزمان‬ ‫برخوردار می باشد برای فعالیت و عملیات بانکی‬ ‫را نمی توان مدلی از گذشته مشاهده کرد‪.‬‬ ‫وی در همین رابطه افزود‪ :‬تجربه بانک توسعه‬ ‫تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای صدر صد‬ ‫دولتی برای بخش خاص اقتصادی تعاون یک‬ ‫تجربه جدید بوده که به تدریج در اجرا از یک‬ ‫پختگی برخوردار شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫جمع اوری‪45‬الشهپرندهمبتالبهانفلوانزایفوقحادپرندگانازتاالبمیقان‬ ‫مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانمرکزیگفت‪ ۴۵:‬الشهپرندهمبتالبهانفلوانزایفوقحادپرندگانازتاالبمیقاناراکجمع اوریشد‪.‬رضامیرزاییدرگفتوگوییدرخصوصشیوعانفلوانزای‬ ‫فوقحادپرندگاندرتاالبمیقاناراک‪،‬بیانکرد‪:‬طبقهشدارهایسازماندامپزشکیکشورمبنیبردرگیریکشورهایشمالیایرانباانفلوانزایفوقحادپرندگان‪،‬سازمانمحیطزیستپایشهایگسترده ایرا‬ ‫درسطحتاالبهایکشوراغازکرد‪.‬ویبااشارهبهسابقهشیوعانفلوانزایفوقحادپرندگاندرتاالبمیقاناراکدرسال‪۱۳۹۵‬وتلفاتسنگینان‪،‬افزود‪:‬براساساینتجربه‪،‬محیطزیستاستانمرکزیومحیط‬ ‫بانانبهنحوهعملکرددراینشرایط‪،‬مواجههباالشهورفتارپرندگاناشناییدارندوبرایناساس‪،‬بهمحضرویتبیحالیپرندگانازجملهغازخاکستری‪،‬پایشهاتشدیدشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1229‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫اهدایکتابولوازمتحریر بیست برنامه هفته بسیج با رعایت پروتکل‬ ‫بهروستاهایعطیشوعلوه‬ ‫های بهداشتی برگزار می گردد‬ ‫درنشستخبریفرماندهحوزهمقاومتبسیجشهیدتندگویانعنوانشد‬ ‫گزارش‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خوزستان به مناسبت هفته کتاب و‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬کتاب داستان و اقالم فرهنگی‬ ‫و ورزشی را در روستاهای عط یش و علوه‬ ‫از شهرستان کارون توزیع کرد‪.‬‬ ‫مرتضی جمشیدی با بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬این اداره کل در راستای تقویت‬ ‫و راه اندازی باشگاه های کتابخوانی‬ ‫روستایی و شناساندن ظرفیت روستاهای‬ ‫استان جهت حضور در جشنواره روستاها‬ ‫و عشایر‪،‬اقدام به طرح همیاران کتاب کرد‪.‬‬ ‫وی اهداف اصلی اجرای این طرح‬ ‫را که همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی‬ ‫اغاز شد‪ ،‬رونق بخشیدن به ترویج‬ ‫کتابخوانی به عنوان فعالیتی انسانی‪ ،‬افرایش‬ ‫سطح اگاهی فرهنگی و اثر بخشی مطالعه‬ ‫و خواندن برشمرد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دبیرخانه جام باشگاه های کتابخوانی‬ ‫خوزستان به منظور تحقق بخشیدن به‬ ‫طرح های دفتر مطالعات و برنامه ریزی‬ ‫کتابخوانی معاونت فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی همچون‪ :‬اجرای‬ ‫پنجمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬جشنواره مروجان‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬جشنواره روستاها و عشایر‬ ‫دوستدار کتاب و ‪ ..‬تمام تالش خود را به‬ ‫کار گرفته است‪.‬‬ ‫کاهش نسبی بیماران ورودی به‬ ‫بیمارستان هایاذربایجان شرقی‬ ‫در پی اعمال محدودیت ها‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬ ‫با اشاره به تاثیر محدودیت های اخیر‬ ‫در روند شیوع کرونا در استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اعمال محدودیت های دو‬ ‫هفته گذشته در اذربایجان شرقی و‬ ‫به ویژه شهرهای بزرگ‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫شاهد کاهش نسبی بیماران ورودی‬ ‫به بیمارستا ن ها هستیم و تقریبا تعداد‬ ‫بیماران ‪۱۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫دکتر محمدحسین صومی روز‬ ‫سه شنبه چهارم اذر‪ ،‬در مراسم افتتاح‬ ‫طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در‬ ‫شهرستان تبریز (هر خانه یک پایگاه‬ ‫سالمت) ضمن تبریک فرارسیدن هفته‬ ‫بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره‬ ‫شهدای هشت سال دفاع مقدس‬ ‫و شهید سپهبد قاسم سلیمانی‪ ،‬در‬ ‫خصوص این طرح گفت‪ :‬طرح شهید‬ ‫حاج قاسم سلیمانی همان «مدیریت‬ ‫و کنترل اپیدمی کووید‪ ۱۹‬به شیوه‬ ‫محلی و خانواده محور» است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استاندار‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‪ ،‬فرمانده‬ ‫سپاه عاشورا‪ ،‬شهردار تبریز و‬ ‫مدیرعامل جعیت هالل احمر استان‬ ‫اعضای بخش استانی این طرح بوده‬ ‫و همچنین فرماندار تبریز‪ ،‬فرمانده‬ ‫سپاه تبریز‪ ،‬رئیس شبکه بهداشت نیز‬ ‫به همراه شهردار و مدیر عامل هالل‬ ‫احمر استان بعنوان دو عضو ارشد‪،‬‬ ‫اعضای بخش شهرستانی را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مجریان‬ ‫اصلی این طرح شبکه ی بهداشت و‬ ‫بسیجیان عزیز هستند که به صورت‬ ‫شبکه مویرگی پایدار فعالیت خواهند‬ ‫کرد و قطعا در کنار این عزیزان‪ ،‬از‬ ‫توانایی های هالل احمر‪ ،‬شهرداری و‬ ‫سایر نهادهایی که توان کمک کردن‬ ‫داشته باشند‪ ،‬استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و‬ ‫خدمات درمانی تبریز تاکید کرد‪:‬‬ ‫نکته ی حائز اهمیت این است که‬ ‫بتوانیم از طریق طرح شهید قاسم‬ ‫سلیمانی افراد را به موقع شناسایی‬ ‫کنیم و افراد مبتال در منزل بمانند و‬ ‫در صورت نیاز فرد‪ ،‬از طریق بسیج‬ ‫بسته های کمکی معیشتی توزیع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از انجام تست رپید (سریع)‬ ‫از مقابل درب منازل افراد از هفته‬ ‫اینده خبر داد و گفت‪ :‬با انجام این‬ ‫تست در عرض ‪ ۲۰‬دقیقه منفی با‬ ‫مثبت بودن ابتالی فرد مشخص شده‬ ‫و اگر نیاز باشد در داخل منزل تحت‬ ‫مراقبت قرار گرفته و در صورت لزوم‬ ‫برای حضور در مراکز بهداشت و یا‬ ‫انتقال به بیمارستان‪ ،‬از طریق همین‬ ‫مجموعه اقدام خواهد شد‪ ،.‬صومی‬ ‫گفت‪ :‬همچنین‪ ،‬برای اولین بار در‬ ‫طول سه‪ ،‬چهار هفته گذشته‪ ،‬شب‬ ‫گذشته ‪ ۳۴‬تخت خالی در بیمارستان‬ ‫امام رضا(ع) وجود داشت و فردی هم‬ ‫در انتظار بستری شدن‪ ،‬نبود‪.‬‬ ‫وی در خاتمه سخنانش تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با ورود مردمی ترین نهاد یعنی‬ ‫بسیج به طرح شهید سلیمانی‪ ،‬در‬ ‫هر خانه یک سفیر سالمت خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز بهداشت شهرستان‬ ‫تبریز نیز طی سخنانی در این مراسم‬ ‫از حضور بسیجیان در این طرح شهید‬ ‫حاج قاسم سلیمانی قدردانی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نیروهای بسیجی که همواره‬ ‫در تمامی عرصه ها یار و یاور مردم‬ ‫هستند‪ ،‬این بار در میدان مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا حاضر شده اند‪.‬‬ ‫دکتر احمد مردی ادامه داد‪ :‬روز‬ ‫گذشته ستاد شهرستانی طرح شهید‬ ‫سلیمانی نیز در تبریز تشکیل یافت و‬ ‫در قالب این طرح‪ ۶۳۰ ،‬تیم مراقبت و‬ ‫‪ ۶۳۰‬تیم نظارت تشکیل خواهد شد؛‬ ‫همچنین ‪ ۸۵‬مرکز سالمت شهرستان‬ ‫تبریز و ‪ ۲۶‬مرکز سالمت روستایی‬ ‫به پایگاه های مقاومت بسیج متصل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شهرداری کالنشهر تبریز و‬ ‫شهرداری های مناطق ‪ ۱۰‬گانه تبریز‬ ‫زحمات بسیاری کشیده اند و پشتیبانی‬ ‫این طرح نیز برعهده ی شهرداری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در پایان این مراسم‪،‬‬ ‫با اعالم حجت االسالم و المسلمین‬ ‫سرایی نماینده ولی فقیه در سپاه‬ ‫عاشورا‪ ،‬طرح شهید قاسم سلیمانی در‬ ‫شهرستان تبریز رسما افتتاح شد‪.‬‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان‪-‬فرمانده حوزه‬ ‫مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت‬ ‫نفت‪-‬جنوب در نشست خبری چهارشنبه ‪28‬‬ ‫ابان به تشریح برنامه های هفته بسیج سال‬ ‫‪ 99‬با تاکید بر رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشتی پرداخت‪.‬‬ ‫سرهنگ عباس ممبینی با بیان اینکه هفته‬ ‫بسیج سال ‪ 99‬با شعار محوری “بسیج‪ ،‬پیشرو‬ ‫خدمت و امید افرینی” از جمعه ‪ 30‬ابان‬ ‫اغاز خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این شعار‬ ‫باید گفت که ارائه خدمات به مردم همواره‬ ‫در دستور کار بسیج بوده است اما امسال‬ ‫با توجه به مشکالت برامده از همه گیری‬ ‫بیماری کووید ‪ ،19‬این خدمت رسانی شتاب‬ ‫بیشتری گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تبیین تاریخچه و فلسفه بسیج‬ ‫با محوریت مجاهدت های ‪ 41‬ساله بسیج‬ ‫در تمامی عرصه ها از دفاع مقدس تا مقابله‬ ‫با ویروس کرونا و تبیین و نمایش مکتب‬ ‫مقاومت با پرداختن به سبک زندگی سردار‬ ‫مقاومت شهید قاسم سلیمانی‪ ،‬دو هدف‬ ‫اصلی در پیش بینی برنامه های هفته بسیج‬ ‫سال جاری می باشند‪.‬‬ ‫سرهنگ ممبینی برگزاری نمایشگاه‬ ‫عکس‪ ،‬دیدارهای انفرادی با فرزندان‬ ‫شهدای بسیجی‪ ،‬ترویج طرح “هر کارمند‬ ‫حامی یک یتیم”‪ ،‬اهدای خون‪ ،‬اجرای‬ ‫مراحل پنجم و ششم رزمایش کمک های‬ ‫مومنانه‪ ،‬اجرای رزمایش مجازی ثامن‪،‬‬ ‫غبارروبی قبور مطهر شهدا‪ ،‬اتمام پروژه‬ ‫بازسازی ‪ 20‬واحد مسکونی منطقه منبع اب‬ ‫اهواز‪ ،‬برگزاری مسابقات مجازی‪ ،‬تجلیل‬ ‫از مدافعان سالمت و ضدعفونی جایگاه‬ ‫های سوخت و مناطق کم برخوردار و ایین‬ ‫نامگذاری استخر بقا در دریای مجتمع‬ ‫اموزش فنون اهواز به نام سردار شهید قاسم‬ ‫سلیمانی را از اهم برنامه های این حوزه در‬ ‫هفته بسیج برشمرد و تاکید کرد که همه‬ ‫برنامه ها با رعایت الزامات بهداشتی برگزار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬فرمانده حوزه مقاومت بسیح‬ ‫شهید تندگویان وزارت نفت‪-‬جنوب از‬ ‫زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه که در‬ ‫انعکاس خدمات بسیج مشارکت داشته اند‪،‬‬ ‫تقدیر کرد‪.‬‬ ‫احتمال تخریب ‪ ۲‬ساختمان به دلیل‬ ‫همجواری با ساخت وساز غیر مجاز در گناوه‬ ‫گزارش‬ ‫ساخت و ساز غیر قانونی مالک‬ ‫ساختمان‪ ۷‬طبقه ای در کوی بعثت‬ ‫شهرستان گناوه اهالی ساختمان های‬ ‫اطراف را به شدت نگران کرده و باعث‬ ‫فرو نشست منازل مسکونی اطراف شد‬ ‫به شکلی که یکی از این اهالی مجبور‬ ‫به ترک خانه خود و اجاره کردن یک‬ ‫منزل در منطقه دیگر از شهرستان گناوه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مرتضی خلفی در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار ایلنا در این باره گفت‪ :‬منزل‬ ‫ما در کوی بعثت خیابان ازادگان‬ ‫شهرستان گناوه است که در همسایگی‬ ‫مان یک واحد ‪ ۷‬طبقه ساخته شده که‬ ‫کامال باعث نشست و ترک برداشتن‬ ‫دیوارها و فرونشست خانه مان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهرداری مجوز غیرقانونی صادر‬ ‫کرده است‬ ‫خلفی ادامه داد‪ :‬این ساخت و ساز‬ ‫‪ ۷‬طبقه در حالی از سوی مالک این‬ ‫ساختمان انجام شده که وی مجوز‬ ‫ساخت تنها ‪ ۳‬طبقه را داشته است‪.‬‬ ‫ولی دوباره مجوز غیرقانونی و بدون‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۵‬از سوی شهرداری‬ ‫برای وی صادر شده است‪.‬‬ ‫هر لحظه امکان واژگونی ساختمان‬ ‫وجود دارد‬ ‫او افزود‪:‬با صدور مجوز دوم مالک‬ ‫این ساختمان ‪ ۲‬طبقه بدون در نظر‬ ‫گرفتن پارکینگ و مغازه این ساختمان‬ ‫را به ‪ ۷‬طبقه افزایش داده است‪.‬با این‬ ‫اقدام از سوی وی خسارت جدی به‬ ‫ساختمان مسکونی ما و همسایه مان‬ ‫وارد شده است‪ .‬بنا استحکام الزم‬ ‫را ندارد و هر کارشناس مسکن و‬ ‫شهرسازی را می اوریم می گوید به‬ ‫مرور زمان این ساختمان واژگون و‬ ‫باعث تخریب خانه های شما می شود‪.‬‬ ‫با ترس و دلهره زندگی می کنیم‬ ‫خلفی ادامه داد‪ :‬هر لحظه منتظر فرو‬ ‫ریختن سقف خانه بر سرمان هستیم‪.‬‬ ‫خودم و خانواده ام شب و روز با ترس‬ ‫و دلهره اوار شدن خانه بر سرمان‬ ‫داریم زندگی می کنیم‪ .‬شرایط مالی‬ ‫مان هم به گونه ای نیست که بتوانیم‬ ‫جایی دیگر رفته و خانه های اجاره‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای شهر گناوه‪ :‬طبق‬ ‫قوانین شهرسازی با توجه به نقشه طرح‬ ‫تفصیلی این شهر‪ ،‬در نبش خیابانی که‬ ‫این بنا در حال ساخت است فقط اجازه‬ ‫دارد تا ‪ 4‬طبقه و با پارکینگ ‪ 5‬طبقه‬ ‫احداث کند‬ ‫او گفت‪ :‬چرا باید برای مالک‬ ‫این ساختمان مجوز غیر قانونی صادر‬ ‫شود که با مال و جان ما بازی کند؟‬ ‫دیوار وسقف منزل مان به شکلی ترک‬ ‫برداشته که انگار زلزله ‪ 7‬ریشتری رخ‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫رضا ثابت همسایه دیگر این مجتمع‬ ‫‪ ۷‬طبقه که منزلش دچار خسارت شده‬ ‫است در گفت و گو با خبرنگار ایلنا‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬وضعیت منزل به حدی‬ ‫بحرانی بود که مجبور شدیم انجا را‬ ‫رها و جایی دیگر خانه اجاره کنیم‪.‬‬ ‫چرا که دیوارها و سقف به شدت ترک‬ ‫برداشته و کف خانه نیز دچار فرو‬ ‫نشست شده است‪.‬‬ ‫هیچ ارگانی پیگیر مشکل ما نشد‬ ‫ثابت عنوان کرد‪ :‬طی مدت چند‬ ‫ماهه اخیر برای حل این مشکل و‬ ‫شکایت از مالک این ساختمان ‪ ۷‬طبقه‬ ‫همه ادارات از جمله دادگاه‪ ،‬شورای‬ ‫حل اختالف‪ ،‬استانداری‪ ،‬فرمانداری و‬ ‫شهرداری شکایت کرده ایم که تاکنون‬ ‫هیچ اداره و ارگانی پیگیر این موضوع‬ ‫نبوده و پاسخی به ما نداده اند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با مالک ساختمان ‪ 7‬طبقه‬ ‫هم که باعث تخریب خانه ام شده‬ ‫صحبت کردم که زیر بار نرفت و گفت‬ ‫مشکل از ساختمان مسکونی خودتان‬ ‫بوده و ربطی به ساخت و ساز ما نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثابت اضافه کرد‪ :‬طبق نظر‬ ‫کارشناسی دادگستری که برای بازدید‬ ‫از تخریب خانه مان امده بود و مدرک‬ ‫ان نیز موجود است باید هرچه سریعتر‬ ‫خانه را تخلیه کنیم زیرا هر لحظه‬ ‫احتمال فروریختن ان وجود دارد‪.‬حتی‬ ‫نوشتند که ساختمان مسکونی ما بر‬ ‫اثر ساخت وساز همین مجتمع ‪ ۷‬طبقه‬ ‫تخریب شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای شهر گناوه‬ ‫نیز در این باره به ایلنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫اعضای شورای شهر گناوه از منزل‬ ‫مرتضی خلفی بازدید کردیم‪ .‬طبق‬ ‫قوانین شهرسازی با توجه به نقشه طرح‬ ‫تفصیلی این شهر‪ ،‬در نبش خیابانی‬ ‫که این مالک این ساختمان ‪ 7‬طبقه‪،‬‬ ‫ساختمان خود را بنا کرده است تا ‪4‬‬ ‫طبقه و با پارکینگ ‪ 5‬طیبقه مجاز به‬ ‫ساخت و ساز بوده است‪.‬‬ ‫خسرو حسینی گفت‪ :‬مجوزی که‬ ‫شهرداری برای مالک این ساختمان‬ ‫برای احداث ‪ 7‬طبقه صادر کرده غیر‬ ‫قانونی و تخلف بوده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در بازدیدی که از‬ ‫ساختمان مسکونی مرتضی خلفی‬ ‫به عمل امد‪ .‬این ساختمان دچار‬ ‫نشست شده و دیوارهای هر ‪۲‬طبقه‬ ‫این منزل مسکونی دچار شکاف های‬ ‫بزرگی شده اند و کف خانه نیز دچار‬ ‫فرونشست شده است‪.‬‬ ‫هر چه زودتر باید جلوی ساخت و‬ ‫ساز این ساختمان گرفته شود‬ ‫نایب رئیس شورای شهر گناوه ادامه‬ ‫داد‪ :‬اعضای شورا با صورت جلسه ای‬ ‫در بازدید از منزل مرتضی خلفی اعالم‬ ‫کردند هرچه سریعتر عملیات ساخت‬ ‫و ساز این ساختمان ‪ 7‬طبقه متوقف‬ ‫شود و در مکاتبه ای به شهرداری‬ ‫درخواست همکاری شد‪.‬‬ ‫شهرداری مجوز ساختمان ‪ 7‬طبقه را‬ ‫قانونی اعالم کرده است‬ ‫حسینی عنوان کرد‪ :‬اما شهردار در‬ ‫انتهای صورت جلسه ای که مکاتبه‬ ‫شده بود اضافه کرد که مجوزی که‬ ‫برای ساخت این ساختمان ‪ ۷‬طبقه‬ ‫صادر شده است کامال قانونی است و‬ ‫صورت جلسه شورا از اعتبار قانونی‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫شهرداری هیچ توضیحی برای‬ ‫ادعای خود ندارد‬ ‫او گفت‪ :‬شهردار در حالی در پایان‬ ‫صورت جلسه اعضای شورای شهر‬ ‫نوشته شده بود که می بایست برای‬ ‫شورا توضیح می داد که به چه دلیل‬ ‫مجوز ساخت ‪ ۷‬طبقه برای مالک صادر‬ ‫شده است و قانونی بودن این مجوز را‬ ‫اثبات می کرد اما متاسفانه ایشان هیچ‬ ‫توضیحی در این خصوص ارائه نداد‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای شهر ادامه داد‪:‬‬ ‫اعضای شورای شهر نمایندگان و امین‬ ‫مردم هستند‪ .‬شهردار منتخب اعضای‬ ‫شورا است و باید در این مورد به شورا‬ ‫پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪:‬شهردار در این باره‬ ‫به ما تنها حرفی که اعالم کرد این بود‬ ‫که طبقات ششم و هفتم این ساختمان ‪7‬‬ ‫طبقه خر پشته هستند و جزو طبقات به‬ ‫حساب نمی ایند که اعضای شورا در‬ ‫بازدید انها را طبقه حساب کرده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای شهر گناوه‪:‬‬ ‫اعضای شورای شهر نمایندگان و امین‬ ‫مردم هستند‪ .‬شهردار منتخب اعضای‬ ‫شورا است و باید در این مورد به شورا‬ ‫پاسخگو باشد‬ ‫اگر چه شهرداری گناوه در این باره‬ ‫حاضر به پاسخگویی به ایلنا نشد اما به‬ ‫نظر می رسد برای جلوگیری از حوادث‬ ‫احتمالی کارشناسان شهرداری بایستی‬ ‫دوباره به محل ساخت این بنا مراجعه‬ ‫کرده و نحوه ساخت ان را بیشتر‬ ‫بررسی کنند‪.‬هر چند شهردار و مسئول‬ ‫حقوقی شهرداری شهر به شورای گفتند‬ ‫صاحبان ساختما ن هایی که دچار اسیب‬ ‫شده اند برای ابطال مجوز ساختمانی‬ ‫اقدام به شکایت به دیوان اداری کنند‬ ‫تا دیوان اقدام به ابطال مجوز کند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬مریم بازوند‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1229‬‬ ‫جامعه‬ ‫پلیس‪:‬‬ ‫خودروهایغیربومیساکنتهراندرصورتترددجریم همی شوند‬ ‫رئیس پلیس تهران وضعیت تردد خودروهای غیربومی که سال ها در تهران ساکن هستند و تردد دارند را در تعطیالت دوهفته ای پایتخت تشریح کرد‪.‬‬ ‫سردار حسین رحیمی درباره وضعیت تردد خودروهای با پالک غیربومی که سال ها در تهران ساکن هستند و تردد دارند و اکنون با تعطیلی دوهفته ای و منع رفت وامد روبرو شده اند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫رانندگان این خودروها باید دو هفته تحمل داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این خودروها در صورت تردد در تهران جریمه می شوند و نرم افزار به نحوی طراحی شده که ان ها را نیز اعمال قانون می کند‪.‬‬ ‫اجحافی بزرگ در حق‬ ‫بازنشستگان�تامیناجتماعی؟!‬ ‫گزارش صدای اصالحات از همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی؛‬ ‫همسان سازی ناقص حقوق بازنشستگان گره ای از مشکالتشان باز نمی کند‬ ‫بی تدبیری دولت در رابطه با اجرای کامل طرح‬ ‫همسا ن سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬همسا ن سازی حقوق بازنشستگان‬ ‫سازمان تامین اجتماعی پس از سا ل ها سرانجام در مهرماه‬ ‫امسال به صورت ناقص از سوی دولت تدبیر و امید و‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اجرا شد؛ موضوعی که مورد گالیه‬ ‫و انتقاد بازنشستگان این سازمان قرار گرفت و ا ن ها معتقد‬ ‫بودند همسا ن سازی صورت گرفته به هیچ عنوان قابل قبول‬ ‫نیست و رقم افزایش یافته شده به حقوق بازنشستگان این‬ ‫سازمان با سایر صندوق های بیمه ای قابل مقایسه و پذیرش‬ ‫نیست و این اقدام اجحاف در حق بازنشستگان تامین‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬فاصله حقوق دریافتی‬ ‫بازنشستگان با شاغالن هم گروه خود و کاهش درصدی‬ ‫قابل توجه از درامدها پس از بازنشستگی‪ ،‬همواره یکی‬ ‫از مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های بازنشستگان محسوب‬ ‫می شود که در سا ل های اخیر و با رشد تورم‪ ،‬تشدید نیز‬ ‫شده است‪ .‬موضوعی که از سوی کانون عالی بازنشستگان‬ ‫سازمان تامین اجتماعی پیگیر شد اما هیچ گاه به نتیجه ای‬ ‫نرسید و درنهایت مسئوالن سازمان تامین اجتماعی رقم‬ ‫بسیار ناچیزی را بر حقوق بازنشستگان اضافه کردند‪.‬‬ ‫*لزوم مشخص شدن وضعیت حقوق بازنشستگان‬ ‫در همین رابطه سید کریم حسینی؛ عضو کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به پایین بودن‬ ‫حقوق بازنشستگان می گوید‪ :‬باید وضعیت حقوق‬ ‫بازنشستگان و به خصوص مستمری بگیران و بازنشستگان‬ ‫سازمان تامین اجتماعی یک بار برای همیشه مشخص شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان اعم از تامین‬ ‫اجتماعی یا کشوری در وضعیت مناسبی از حیث حقوق و‬ ‫معیشت برخوردار نیستند‪ ،‬می افزاید‪ :‬در اغلب کشورهای‬ ‫دنیا‪ ،‬وقتی فردی پس از گذران عمر و خدماتی که‬ ‫ارائه کرده‪ ،‬بازنشسته می شود‪ ،‬از سوی نهادهای حمایتی‬ ‫موردحمایت قرار می گیرد و تکریم می شود و در کشور ما‬ ‫سیاست های حمایت از بازنشستگان به خصوص در حوزه‬ ‫تامین معیشت ضعیف است که باید با برنامه ریزی های‬ ‫اصولی و کاربردی از این قشر بیشتر حمایت شود‪.‬‬ ‫حسینی همچنین با اشاره به پیشنهاد تعدادی از‬ ‫نمایندگان مجلس برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان‬ ‫در چارچوب طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا‬ ‫سقف ‪ 20‬درصد‪ ،‬گفت‪ :‬این پیشنهاد دریکی از جلسات‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس موردبررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫* متناسب نبودن حقوق بازنشستگان سبب شده‬ ‫ان ها نتوانند از عهده مخارج زندگی بربیایند‬ ‫همچنین کیومرث سرمدی؛ عضو کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز با انتقاد از حقوق پایین‬ ‫بازنشستگان و عدم تناسب ان با تورم می گوید‪ :‬متناسب‬ ‫نبودن حقوق بازنشستگان و حتی کارگران نیز موجب شده‬ ‫است این قشر زحمتکش همواره قدرت خریدشان پایین‬ ‫باشد و نتوانند از عهده مخارج زندگی بربیایند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نباید تفاوتی میان مستمری بگیران‬ ‫تامین اجتماعی و کشوری و لشکری وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬معتقدم نباید تفاوتی میان فردی که ‪ 30‬سال یا‬ ‫حتی ‪ 35‬سال حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت کرده‬ ‫با فردی که همین مد ت زمان را صرف خدمت در یک‬ ‫شرکت دولتی‪ ،‬بانک یا موسسه ای کرده است‪ ،‬باشد؛‬ ‫باید شرایطی فراهم شود که همه بازنشستگان از حقوق‬ ‫عادالنه برخوردار باشند و طبق طرح همسا ن سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان فردی که دارای ‪ 35‬سال سابقه حداقل بگیر‬ ‫باشد‪ 3 ،‬میلیون تومان حقوق ماهانه دریافتی خواهد داشت‬ ‫که این رقم به هیچ وجه تناسبی با مخارج بازنشستگان ندارد‪.‬‬ ‫* تصرف در مستمر ی های کارگران و عدم‬ ‫تناسب حق بیمه ها و پرداختی به بازنشستگان‬ ‫به هر ترتیب سازمان تامین اجتماعی باید کلیه‬ ‫مستمری های بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی کلی و مجموع‬ ‫ی بیوتیکیتمام‬ ‫خطرمقاومتانت ‬ ‫ی کند!‬ ‫افرادجامعهتهدیدرام ‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت گفت‪ :‬وقتی فردی مصرف بیش ازحد انتی بیوتیکی داشته باشد و میکروب موجود‬ ‫در بدن او نسبت به انتی بیوتیک مقاوم شود‪ ،‬این میکروب مقاوم در سایر افراد جامعه گسترش می یابد و مشکل‬ ‫مقاومت انتی بیوتیکی گریبان بقیه افراد جامعه را نیز می گیرد!‬ ‫رضا اریان پور با بیان این که یکی از مشکالتی که سیستم پزشکی در کشور ما با ان درگیر است بحث‬ ‫استفاده بی رویه از انتی بیوتیک هاست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استفاده بی رویه از انتی بیوتیک ها موجب ایجاد مقاومت‬ ‫انتی بیوتیکی می شود‪ .‬در کشور ما‪ ،‬بخش زیادی از این مصرف بی رویه به دلیل خوددرمانی مردم است؛ در‬ ‫بسیاری از موارد‪ ،‬افراد از انتی بیوتیک های موجود در منزل به طور خودسرانه استفاده می کنند و مشکلی که در‬ ‫این مسئله وجود دارد‪ ،‬این است که انتی بیوتیک به راحتی از طریق داروخانه ها قابل دسترس است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استفاده بیش ازحد و مصرف خودسرانه انتی بیوتیک ها موجب می شود که فلور نرمال (میکروب)‬ ‫موجود در مجاری تنفسی‪ ،‬گوارشی و مخاط بدن تغییر کند و میکروب ها نسبت به انتی بیوتیک مقاوم شوند؛ از‬ ‫سوی دیگر این انتی بیوتیک ها از بدن انسان دفع و وارد محیط می شوند و در محیط نیز میکروب های موجود‪،‬‬ ‫نسبت به انتی بیوتیک ها مقاوم می شوند و این امر باعث بی تاثیر شدن داروهای انتی بیوتیک روی انسان می شود‪.‬‬ ‫اریان پور با بیان این که بخشی از مصرف بیش ازحد انتی بیوتیک نیز مربوط به تجویز پزشکان است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی از پزشکان تحت تاثیر القاهایی که از سوی بیمار رخ می دهد و به دلیل اصرار بیمار بر تجویز‬ ‫انتی بیوتیک‪ ،‬ان را تجویز می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه این موارد باعث شده که در کشور ما مقاومت انتی بیوتیکی افزایش یابد؛ این در حالی‬ ‫است که در برخی از کشورها‪ ،‬بسیاری از انتی بیوتیک ها مانند «امپی سیلین»‪« ،‬اموکسی سیلین» و ‪ ...‬هنوز جزو‬ ‫انتی بیوتیک های موثر به حساب می ایند اما متاسفانه در کشور ما حتی انتی بیوتیک های قوی و جدید نیز‬ ‫در برخی از بیماران اثربخشی ندارند و اگر یک بیمار دچار بیماری عفونی ساده شود‪ ،‬پزشکان مجبورند از‬ ‫انتی بیوتیک های جدید و قوی استفاده کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان این که سالمتی مردم در نتیجه افزایش‬ ‫مقاومت انتی بیوتیکی به خطر می افتد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی دیگر به دلیل افزایش مصرف انتی بیوتیک و‬ ‫افزایش نیاز به ان‪ ،‬ارز بیشتری از کشور بابت واردات دارو یا مواد اولیه ان از کشور خارج می شود‪.‬‬ ‫*نسخه الکترونیک؛ راهکاری برای کاهش میزان مصرف انتی بیوتیک ها‬ ‫وی سه راهکار را برای کاهش میزان مصرف انتی بیوتیک عنوان و بیان کرد‪ :‬فرهنگسازی برای جلوگیری‬ ‫از خوددرمانی مردم و مصرف خودسرانه انتی بیوتیک ها و افزایش نظارت بر فروش انتی بیوتیک در داروخانه ها‬ ‫از راهکارهای کاهش مصرف انتی بیوتیک در کشورند‪ .‬باید داروخانه ها ملزم به این امر شوند که بدون نسخه‬ ‫پزشک‪ ،‬به افراد انتی بیوتیک تحویل ندهند و همچنین پزشکان از تجویز بیش ازحد این دارو بپرهیزند‪.‬‬ ‫اریان پور با تاکید بر لزوم وجود سیستمی قوی برای نظارت بر نسخ پزشکان خاطرنشان کرد‪ :‬اگر پزشکان‬ ‫احساس کنند که نسخ ان ها از طریق سیستم های نظارتی وزارت بهداشت موردبررسی دقیق تری قرار می گیرد‬ ‫سعی می کنند دقت بیشتری در تجویز انتی بیوتیک به خرج دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باعث افزایش نظارت بر نسخ تجویزی‬ ‫می شود و احتمال تجویز و مصرف بیش ازحد انتی بیوتیک را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫*گسترش مقاومت نسبت به انتی بیوتیک ها در جامعه‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به خطر مقاومت انتی بیوتیکی گفت‪:‬‬ ‫بحث مقاومت انتی بیوتیکی صرفاً محدود به افرادی نمی شود که انتی بیوتیک مصرف می کنند بلکه وقتی فردی‬ ‫مصرف بیش ازحد انتی بیوتیکی داشته باشد و میکروب موجود در بدن او نسبت به انتی بیوتیک مقاوم شود‪ ،‬این‬ ‫میکروب مقاوم در سایر افراد جامعه گسترش می یابد و مشکل مقاومت انتی بیوتیکی گریبان بقیه افراد جامعه را‬ ‫نیز می گیرد!‬ ‫*نقش نحوه پرورش طیور در افزایش مقاومت انتی بیوتیکی‬ ‫اریان پور با اشاره به نقش نحوه دامپروری و پرورش طیور در افزایش مقاومت انتی بیوتیکی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انتی بیوتیک هایی که برای پرورش طیور استفاده می شود باعث ایجاد مقاومت انتی بیوتیکی در افراد شده و این‬ ‫مسئله می تواند برای جامعه ما بسیار خطرناک باشد‪.‬‬ ‫مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که از سالی‬ ‫یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی و به‬ ‫همان نسبت افزایش دهد‪ ،‬ولی تا کنون این افزایش مطابق با‬ ‫هزینه های زندگی نبوده است‪.‬‬ ‫بر اساس بند ب ماده ‪ 12‬برنامه ششم توسعه‪ ،‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی موظف است از سال ‪ 96‬هرساله ‪ 10‬درصد‬ ‫بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی را نیز مکلف به‬ ‫متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کرده‬ ‫است؛ اما از سال ‪ 96‬تا مردادماه ‪ 99‬این قانون عملی نشده‬ ‫است؟!‬ ‫در اجرای متناسب سازی‪ ،‬سنوات مشاغل سخت و‬ ‫زیا ن اور محاسبه نشده است‪ ،‬متناسب سازی از مردادماه ‪99‬‬ ‫اجراشده بنابراین تمام کسانی که در چهار ماه اول سال‬ ‫‪ 99‬بازنشسته شد ه اند باید از این مزایا بهر ه مند شوند‪ ،‬ولی‬ ‫متاسفانه افزایش حقوق این افراد از طرف سازمان تامین‬ ‫اجتماعی نادیده گرفته شده است‪ .‬عدم محاسبه سنوات‬ ‫ارفاقی برای ازکارافتادگان کلی و بازماندگان نیز از دیگر‬ ‫نواقص متناسب سازی است که انتظار می رود با اصالح ان‪،‬‬ ‫این مستمری بگیران به حداقل معیشتی خود برسند‪.‬‬ ‫* حقوق افراد با ‪ 30‬سال سابقه به ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ 800‬هزار تومان می رسد‬ ‫در همین راستا مهرداد قریب‪ ،‬معاون بیمه ای سازمان‬ ‫تامین اجتماعی درباره انتقادات مطر ح شده به متناسب سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت‪ :‬در سال ‪ 98‬افراد‬ ‫دارای ‪ 35‬سال سابقه حداقل بگیر یک میلیون و ‪ 670‬هزار‬ ‫تومان دریافتی داشتند که با طرح متناسب سازی به ‪ 3‬میلیون‬ ‫تومان می رسد و این به معنی این است که حقوقشان ‪80‬‬ ‫درصد افزایش می یابد‪ .‬همچنین حقوق افراد با ‪ 30‬سال‬ ‫سابقه به ‪ 2‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان و با افزایش ‪ 68‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫قریب ادامه داد‪ :‬همچنین حقوق افراد با ‪ 25‬سال سابقه‬ ‫و حداقل بگیر به ‪ 2‬میلیون و ‪ 491‬هزار تومان یعنی افزایش‬ ‫‪ 50‬درصدی می رسد و حقوق افراد با ‪ 20‬سال سابقه به‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 421‬هزار و ‪ 25‬درصد رشد خواهد رسید‪.‬‬ ‫حقوق افراد با ‪ 15‬سال سابقه با ‪ 24‬درصد افزایش و به ‪2‬‬ ‫میلیون و ‪ 348‬هزار تومان و حقوق افراد با ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫حداقل ‪ 41‬درصد و به ‪ 2‬میلیون و ‪ 343‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫حقوق افراد با کمتر از ‪ 20‬سال سابقه ‪ 834‬هزار و رشد ‪50‬‬ ‫درصدی خواهد داشت و حقوق افراد با ‪ 10‬سال سابقه به‬ ‫‪ 594‬هزار و ‪ 50‬درصد افزایش خواهد رسید‪.‬‬ ‫معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره انتقادات‬ ‫مطر ح شده به همسا ن سازی گفت‪ :‬شیو ه ای که برای‬ ‫متناسب سازی در نظر گرفته شده بر اساس سنوات و میزان‬ ‫پرداخت حق بیمه و حقوق سال بازنشستگی محاسبه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫* همسان سازی حقوق یک میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫نفر از بازنشستگان کشوری‬ ‫از طرف دیگر پیش تر نیز محمد شریعتمداری وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره همسا ن سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان پس از سا ل ها گفته بود‪ :‬مسئله همسا ن سازی‬ ‫حقوق یک میلیون و ‪ 500‬هزار نفر از بازنشستگان کشوری‬ ‫را که یکی از مطالبات مهم انان بود‪ ،‬به میزان سقف ‪90‬‬ ‫درصد از دریافتی شاغالن مشابه اعمال کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این اقدام‪ ،‬بر اساس ایین نامه ای که به‬ ‫تصویب سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور اداری و‬ ‫استخدامی رسید و به صندوق بازنشستگی کشوری ابالغ‬ ‫شد و دریافت ‪ 16‬هزار میلیارد تومان از سهام موجود دولت‬ ‫با اتخاذ سازوکار مناسب برای تبدیل این ارزش سهام به‬ ‫منابع ریالی قابل پرداخت در طول سال صورت گرفت‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس اعالم صندوق بازنشستگی کشوری‪،‬‬ ‫به طور متوسط ‪ 77‬درصد افزایش حقوق در سال ‪ 99‬نسبت‬ ‫به سال قبل در جریان افزایش و همسا ن سازی رخ داد که‬ ‫بر این مبنا برخی از افرادی که حقوق پایین تری دریافت‬ ‫می کردند‪ ،‬در جریان همسا ن سازی از افزایش حقوق‬ ‫بیشتری برخوردار شدند‪.‬‬ ‫شریعتمداری همچنین درباره ادامه طرح همسا ن سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان در سا ل های اتی نیز گفته بود‪:‬‬ ‫تالش خواهیم کرد با پیش بینی منابع در بودجه عمومی‬ ‫و محل درامدهای صندوق بازنشستگی کشوری‪ ،‬طرح‬ ‫همسا ن سازی ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی کشور و افزایش هزینه های زندگی و بی تدبیری‬ ‫دولت به اصطالح تدبیر و امید در رابطه با اجرای کامل‬ ‫طرح همسا ن سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر چه‬ ‫زودتر به این موضوع ورود جدی را داشته باشند و شرایط‬ ‫بهتری را برای زندگی این گروه از جامعه برقرار کنند‬ ‫موضوعی که انجا م شدنی است و دولت می تواند با پرداخت‬ ‫بخشی از بدهی های خود این شرایط را فراهم کند‪.‬‬ ‫واکاویشایعاتیدربارهواکسنکرونا؛‬ ‫ایرانامکانخریدواکسناز‪18‬شرکتمعتبررادارد‬ ‫گزارش‬ ‫ایران ‪ 10‬درصد از واکسن مورد نیاز خود‬ ‫را با عضویت در کووکس تهیه خواهد کرد و‬ ‫قیمت بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫*امکان خرید از ‪ ۱۸‬شرکت معتبر‬ ‫از طرفی طبق اظهارات معاون کل وزارت‬ ‫بهداشت در خصوص خرید واکسن کرونا‬ ‫‪ 10‬درصد نیز از شرکت های خصوصی در سایر‬ ‫از شرکت فایزر‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫شد که این سفارشات در وبسایت هایی همچون‬ ‫جهانی تشکیل داده و ‪ ۱۸‬شرکت معتبری‬ ‫اخیرا و پس از اعالم خبر تولید واکسن‬ ‫بهداشت جهانی قرار گرفته‪ ،‬مقرر شده که‬ ‫کشورها از جمله هندوستان خریداری خواهد‬ ‫اکونومیست درج نمی شود‪.‬‬ ‫کووید‪ -19‬توسط کمپانی امریکایی فایزر‪،‬‬ ‫خبرهایی با مضمون عدم توانایی ایران برای‬ ‫خرید واکسن‪ ،‬در شبکه های اجتماعی باز نشر‬ ‫کنسرسیومی قرار دارد که سازمان بهداشت‬ ‫که واکسن های ان ها مورد تایید سازمان‬ ‫برای کشورهایی که عضو کنسرسیوم هستند‬ ‫تامین شود و ما جزو این کنسرسیوم هستیم و‬ ‫انتخاب هایمان را از بین این شرکت ها انجام‬ ‫می شود؛ در این خبرها امده است‪ ،‬با این که دو‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫قیمت دارد‪ ،‬ایران توانایی خرید ان را ندارد‪.‬‬ ‫با بیان جمالت فوق‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬جمهوری‬ ‫دوز از واکسن کمپانی فایزر کمتر از ‪ 20‬دالر‬ ‫به گزارش مرکز مقابله با شایعات سایبری‪،‬‬ ‫عمده این اخبار با سوءاستفاده از مصاحبه دکتر‬ ‫مردانی‪ ،‬عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا‪،‬‬ ‫با اهداف و جهت گیری های مغرضانه بازنشر‬ ‫می شود‪ ،‬این در حالی است که اظهارات دکتر‬ ‫مردانی فقط در مورد عدم خرید واکسن از‬ ‫کمپانی فایزر بوده و وی هرگز نگفته است که‬ ‫ایران واکسن کرونا را وارد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اساس اظهارات دکتر مردانی چندین‬ ‫واکسن مشابه‪ ،‬از جمله واکسن اکسفورد‪ ،‬وجود‬ ‫دارد که اثار و کیفیت ان ها مشابه واکسن فایزر‬ ‫بوده و دارای قیمت پایین تری هستند‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬بررسی های مرکز مقابله با‬ ‫ایرج حریرچی‪ ،‬معاون کل وزارت بهداشت‬ ‫اسالمی و وزارت بهداشت اقدامات الزم را انجام‬ ‫داده اند‪ ،‬ما در کنسرسیوم سازمان بهداشت جهانی‬ ‫هستیم و از واکسن های مورد تایید استفاده‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حریرچی ادامه داد‪ :‬شرکت فایزر هم یکی از‬ ‫این ‪ ۱۸‬شرکتی است که امکان انتخاب و خرید‬ ‫از ان ها داریم و هنوز هیچ کشوری انتخاب‬ ‫نکرده که از کدام سبد استفاده خواهد کرد و ما‬ ‫امکان انتخاب داریم و انچه به صالح مردم باشد‪،‬‬ ‫خریداری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫*پیش خرید واکسن از کووکس‬ ‫در شبکه های اجتماعی خبر دیگری نیز باز‬ ‫نشر شد که با استناد به نموداری از وبسایت‬ ‫شایعات سایبری نیز نشان می دهد که بر خالف‬ ‫اکونومیست‪ ،‬ادعا شده بود برخالف گفته‬ ‫خرید واکسن از کووکس گفته است‪ :‬ما هم در‬ ‫حوزه تولید واکسن کرونا اقدام می کنیم و هم از‬ ‫انجایی که ممکن است کشورهایی در این حوزه‬ ‫از ما جلوتر باشند باید در پیش خرید مشارکت‬ ‫می کردیم که این اقدام هم انجام شده است‪.‬‬ ‫الری افزوده است‪ :‬در بین ‪ 180‬کشوری که‬ ‫در کووکس قرار دارند‪ ،‬برخی کشورهای ضعیف‬ ‫و متوسط هستند و اکثر کشورهای اروپایی هم‬ ‫حضور دارند‪ .‬در عین حال‪ 84 ،‬کشور پرداخت‬ ‫کننده پول هستند که ما هم جزو ان هستیم‬ ‫البته امریکا جزو این گروه کشورها نیست‪.‬‬ ‫پیش پرداخت حدود ‪ 52‬میلیون دالر بوده که در‬ ‫حال انجام است‪ .‬به هر حال ما مقداری مشکل‬ ‫تبادالت ارزی داریم‪ ،‬اما رئیس جمهور روی این‬ ‫واکسن شرکت فایزر را کمتر از ‪ 20‬دالر عنوان‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬ایران واکسنی سفارش نداده‬ ‫است‪ .‬با بررسی های انجام شده در مرکز مقابله‬ ‫موضوع اصرار دارند‪ .‬البته میزان واکسنی که از‬ ‫این طریق خریداری کنیم‪ ،‬تقریباً می تواند ‪10‬‬ ‫دارد و در مقایسه با واکسن ‪ 4‬دالری اکسفورد‬ ‫الری‪ ،‬سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬در خصوص‬ ‫*برخی سفارش ها در وبسایت هایی مثل‬ ‫ادعای مطرح شده در فضای مجازی که قیمت‬ ‫کرده اند‪ ،‬دو دوز از این واکسن ‪ 40‬دالر قیمت‬ ‫با شایعات سایبری مشخص شد‪ ،‬سیما سادات‬ ‫درصد جمعیت ما را پوشش دهد‪.‬‬ ‫اکونومیست ثبت نمی شود‬ ‫همچنین طبق گفته الری‪ ،‬ایران ‪ 10‬درصد از‬ ‫واکسن مورد نیاز خود را با عضویت در کووکس‬ ‫تهیه خواهد کرد و ‪ 10‬درصد نیز از شرکت های‬ ‫خصوصی در سایر کشورها از جمله هندوستان‬ ‫خریداری خواهد شد که این سفارشات در‬ ‫وبسایت هایی همچون اکونومیست درج نمی شود‪.‬‬ ‫بنابراین بر اساس اظهارات سیما الری با‬ ‫این که ایران اقدام به خرید واکسن کرده است‪،‬‬ ‫اما در حال طی مراحل خرید قرار داشته و این‬ ‫مراحل هنوز تکمیل نشده است‪.‬‬ ‫*واکسن داخلی چه شد؟!‬ ‫الری‪ ،‬با تاکید بر اینکه پروسه تولید واکسن‬ ‫زمان بر است‪ ،‬گفت‪ :‬صرفا واردات واکسن‬ ‫کافی نیست و ‪ 80‬درصد باقی مانده با استفاده از‬ ‫واکسن تولید داخل واکسینه خواهند شد که طبق‬ ‫برنامه ریزی ها در مهرماه ‪ 1400‬به بازار عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪21.3‬میلیوننفردرسامانهسجامبورسثبت نامکردند‬ ‫بر اساس جدیدترین امار شرکت سپرده گذاری مرکزی‪ ،‬تاکنون ‪ 21‬میلیون و ‪ 390‬هزار نفر در سامانه جامع اطالعات مشتریان ثبت نام کرده اند‪ .‬بر اساس جدول‬ ‫ثبت نام افراد در سجام در استان تهران ‪ 27‬هزار و ‪ 998‬نفر با بیشترین تعداد پس ازان اصفهان ‪ 20‬هزار و ‪ 577‬نفر‪ ،‬خراسان رضوی ‪ 14‬هزار و ‪ 440‬نفر‪ ،‬فارس ‪ 9‬هزار ‪991‬‬ ‫نفر‪ ،‬خوزستان ‪ 9‬هزار ‪ 669‬نفر و در رتبه های بعدی سایر استان ها قرار دارند و استان بوشهر با ثبت نام یک هزار و ‪ 261‬نفر کمترین میزان ثبت نامی افراد در سامانه سجام‬ ‫را در ابان ماه به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫وقتیغمنانمردمرا‬ ‫دربهدرمی کند‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬در نبود نظارت ها نرخ تورم‬ ‫لحظه به لحظه در حال افزایش است تا سال گذشته علت‬ ‫هر گرانی را به باال رفتن نرخ دالر نسبت می دانستند حاال‬ ‫هم به لطف کرونا تیم اقتصادی دولت به اصطالح تدبیر و‬ ‫امید بهانه جدیدی برای توجیه ناکارامدی و سهل انگاری‬ ‫خود پیداکرده و خود را پشت حصار کرونا پنهان کرده ‬ ‫است؟! در همین دوران کرونا و خسارت هایی که در پی‬ ‫داشته‪ ،‬قیمت بسیاری از اجناس و کاالهای اساسی نیز‬ ‫چندین برابر شده و گویا دولت مردم را به حال خود رها‬ ‫کرده است؟!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬زنگ خطر اسیب های‬ ‫اجتماعی هم در کشور به صدا به درامده است؛‬ ‫اسیب هایی چون خودکشی‪ ،‬طالق‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬افسردگی‪،‬‬ ‫خشونت و ‪ ...‬با فقر و بیکاری بی ارتباط نیست‪ .‬بازهم نرخ‬ ‫تورم نسبت به ماه های گذشته افزایش پیداکرده است‪.‬‬ ‫واقعیت این است که مردم ایران دیگر اب ازسرشان‬ ‫گذشته و امیدی به بهبود شرایط اقتصادی ندارند‪ .‬متاسفانه‬ ‫وضعیت مالی مردم به هیچ وجه مناسبت نیست و درامد‬ ‫چندانی ندارند از طرفی روزبه روز بر گرانی ها افزوده‬ ‫می شود و هیچ گوش شنوایی برای دردهای مردم وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫یک کارگر ساده با این وضع گرانی ها هر چه تالش‬ ‫می کند فقط می تواند اجاره منزل خود را پرداخت کند؛‬ ‫بله متاسفانه درد کارگران کشور یکی دو تا نیست و با‬ ‫گرانی کاالها و اجناس واقعاً کمر کارگران زیر بار این‬ ‫گرانی ها خم شده است‪.‬‬ ‫در همین ارتباط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل‬ ‫شاخص های بازار کار در فصل بهار ‪ »۱۳۹۹‬به بررسی‬ ‫وضعیت بازار کار ایران در بهار ‪ ۱۳۹۹‬پرداخت‪.‬‬ ‫این گزارش نشان دهنده کاهش ‪ ۱.۱‬درصدی نرخ‬ ‫بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار ‪ ۱۳۹۸‬است؛ اما با‬ ‫توجه به اینکه در این فصل‪ ،‬جمعیت غیرفعال افزایش‬ ‫قابل توجهی داشته است‪ ،‬لذا کاهش نرخ بیکاری به دلیل‬ ‫کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص‬ ‫نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد‪.‬‬ ‫* نرخ بیکاری واقعی ‪ ۲.۵‬برابر امار رسمی‬ ‫است‬ ‫درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کام ً‬ ‫ال‬ ‫گمراه کننده برای تحلیل اثار شیوع ویروس کرونا بر بازار‬ ‫کار است‪ .‬نتایج بررسی ها در گزارش مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس نشان می دهد ازانجایی که در ایران شاغلین مزد و‬ ‫حقوق بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می دهند‬ ‫و عمده شاغلین به صورت کارکن مستقل فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جای انکه‬ ‫در افزایش نرخ بی کاری قابل مشاهده باشد‪ ،‬در افزایش‬ ‫جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده‬ ‫است‪ .‬نتایج محاسبات نشان می دهد درصورتی که افراد‬ ‫شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان‬ ‫در بازار کار باقی می ماندند‪ ،‬نرخ بیکاری در بهار ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به جای ‪ ۹.۸‬درصد اعالم شده توسط مرکز امار ایران به ‪۲۴‬‬ ‫درصد می رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش در حال حاضر دولت دو‬ ‫سیاست پرداخت تسهیالت بانکی و بیمه بیکاری را جهت‬ ‫مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و‬ ‫اجرا نموده است‪.‬‬ ‫در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر اساس‬ ‫بررسی مستندات وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در خصوص عملکرد دو سیاست مذکور نشان می دهد‬ ‫که از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت‬ ‫تسهیالت‪ ،‬استقبال بیشتری شده است‪ ،‬چراکه دولت با‬ ‫عدم تعریف و لحاظ مکانیسم های تشویقی حفظ و صیانت‬ ‫از شاغلین برای بنگاه های اقتصادی‪ ،‬سیاست پرداخت بیمه‬ ‫بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیالت قرار داده‬ ‫است و به جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند‬ ‫جانشین هم شده اند‪.‬‬ ‫ضمن انکه همچنین علی رغم هدف حمایتی این‬ ‫دو سیاست‪ ،‬مناطق و استان های محروم به نسبت سایر‬ ‫استان ها‪ ،‬بهره مندی کمتری داشته اند‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫دالیل این امر باال بودن سهم اشتغال غیررسمی در‬ ‫استان های محروم کشور است که در صورت ادامه این‬ ‫شرایط و عدم توجه در این خصوص‪ ،‬در اینده محرومیت‬ ‫این استان ها بیشتر و عمیق تر خواهد شد‪ .‬بنا به روایت های‬ ‫دیگر میزان بیکاری در ایران نزدیک به یک چهارم است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد جمعیت ایران زیر ‪ ۳۵‬سال سن دارند‪.‬‬ ‫مرکز امار ایران میزان بیکاری جوانان را ‪ 8/21‬درصد‬ ‫اعالم کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در‬ ‫ایران است‪ .‬نرخ بی کاری در استان های مختلف ایران‬ ‫متفاوت است؛ اما اغلب نرخ بیکاری در استان های‬ ‫مرزنشین از دیگر نقاط ایران باالتر است‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مرکزی ایران‪ ،‬در سال ‪5/22 ،۱۳۸۹‬‬ ‫درصد از خانواده های ایران بدون فرد شاغل‪ 4/55 ،‬درصد‬ ‫دارای ‪ ۱‬فرد شاغل‪ ۲۱/۷ ،‬درصد دو فرد شاغل و ‪9/4‬‬ ‫درصد دارای ‪ ۲‬و بیشتر فرد شاغل بوده اند‪ .‬درعین حال در‬ ‫سال ‪ 000/800 ،۱۳۹۰‬فرصت شغلی ازدست رفته که معادل‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد دالر تولید بوده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۳‬درصد خانواده های بدون فرد شاغل به‬ ‫‪ ۲۴‬رسید که از این میان ‪ ۵۷‬درصد یک نفر شاغل‪5/1۵ ،‬‬ ‫دو نفر شاغل و ‪ 5/3‬دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده اند‪.‬‬ ‫در پاییز ‪ ۱۳۹۷‬معاون اقتصادی مرکز امار ایران‪ ،‬گفت که‬ ‫امار شاغالن تمام وقت در کشور ‪ ۸۰‬میلیونی ایران‪ ،‬تقریباً‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫* کاهش محسوس مصرف مواد خوراکی در‬ ‫خانوارهای بیکار شده‬ ‫اما تمام ماجرا به این امارهای رسمی ختم نمی شود‬ ‫کارگرانی که به خاطر شیوع کرونا از کار بیکارشده اند‬ ‫سفره های خود را خالی تر از گذشته می بینند و امروز حتی‬ ‫به لطف این گرانی ها دیگر نمی توانند از لبنیات و مرغ و‬ ‫تخم مرغ برای زنده ماندن خود استفاده کنند و سفرهایشان‬ ‫خالی تر از ماه های گذشته شده است؟!‬ ‫شاهد بر این مدعا نیز نتایج نظرسنجی موسسه عالی‬ ‫پژوهش تامین اجتماعی است‪ .‬نتایج نظرسنجی ها نشان‬ ‫می دهد تنها ‪ ۲۷‬درصد از بیکار شدگان قرارداد شغلی دائم‬ ‫داشته و قرارداد باقی بیکار شدگان از نوع قرارداد موقت‬ ‫لبنیات و مرغ هم از سفره ایرانی ها پرید!‬ ‫مقصر اصلی سناریو گرانی و بیکاری کیست؟‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین حدود ‪ ۴۲‬درصد از بیکار شدگان‬ ‫دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند‪ .‬حدود ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫از بیکار شدگا ِن در این دوره زمانی‪ ،‬سرپرست خانوار‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی‪ ،‬در ادامه انجام‬ ‫پژوهش های نظرسنجی و افکار سنجی در حوزه رفاه و‬ ‫تامین اجتماعی در سال جاری درباره مسائل مهم حوزه‬ ‫رفاه و سیاست گذاری اجتماعی‪ ،‬دو نظرسنجی مختلف‬ ‫را درباره موضوع بیمه بیکاری در شرایط شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشور به پایان برد‪.‬‬ ‫این نظرسنجی ها باهدف کلی به دست اوردن‬ ‫تصویری دقیق تر از وضعیت متقاضیان دریافت بیمۀ‬ ‫بیکاری در شرایط شیوع ویروس کرونا و میزان رضایت‬ ‫انان از خدمات ارائه شده در حوزه بیمه بیکاری و‬ ‫فرایندهای مرتبط با ان در دو فاز جداگانه‪ ،‬در شهریور‬ ‫و مهرماه ‪ ۱۳۹۶‬در سطح تمامی استان های کشور صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫جامعه اماری این نظرسنجی بیش از هفت صد هزار‬ ‫نفر از بیکار شدگان متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری‬ ‫بود که در سامانه در نظر گرفته شده از سوی وزارت و‬ ‫سازمان تامین اجتماعی در بازه زمانی ابتدای اسفند ‪۱۳۸۸‬‬ ‫تا پایان اردیبهشت ‪ ۱۳۹۶‬ثبت نام کرده بوده اند‪.‬‬ ‫این پژوهش در دو فاز جداگانه با همکاری مرکز‬ ‫فناوری اطالعات ارتباطات و تحول اداری‪ ،‬معاونت‬ ‫بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت‪ :‬هدف‬ ‫اصلی پژوهش فاز اول که در شهریور ‪ ۱۳۹۶‬انجام شد‪،‬‬ ‫به دست اوردن تصویری از وضعیت اقتصادی و رفاهی‬ ‫بیکار شدگان و میزان رضایت انان از خدمات ارائه شده‬ ‫در این حوزه بود‪ .‬این فاز با حجم نمونه ‪ ۱۱۱۳‬نفر در‬ ‫تمامی استان های کشور انجام شد‪.‬‬ ‫متقاضیان بیمه بیکاری در این فاز‪ ،‬خود شامل دودسته‬ ‫اصلی بودند‪ :‬اول‪ ،‬کسانی که همچنان از زمان ثبت‬ ‫درخواست بیمه بیکاری‪ ،‬بیکار مانده اند و دوم‪ ،‬کسانی که‬ ‫پس از ثبت این درخواست‪ ،‬مجددا ً مشغول به کارشده اند‪.‬‬ ‫فاز دوم این پژوهش به فاصله ده روز از فاز اول‪ ،‬با حجم‬ ‫نمونۀ ‪ ۱۰۵۶‬نفر و مجددا ً در سطح تمامی استان های کشور‬ ‫و در مهرماه ‪ ۱۳۹۶‬انجام شد‪ .‬هدف اصلی از انجام فاز‬ ‫دوم‪ ،‬یافتن پاسخ دقیق به سوال «میزان بازگشت به کار‬ ‫بیکار شدگان» (متقاضیان بیمه بیکاری در دوران شیوع‬ ‫ویروس کرونا) بود‪.‬‬ ‫*‪ ۶۸‬درصد از بیکار شدگان سرپرست خانوار‬ ‫هستند‬ ‫نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد تنها حدود ‪۲۷‬‬ ‫درصد از بیکار شدگان قرارداد شغلی دائم داشته و‬ ‫قرارداد باقی بیکار شدگان از نوع قرارداد موقت بوده‬ ‫است‪ .‬همچنین حدود ‪ ۴۲‬درصد از بیکار شدگان دارای‬ ‫تحصیالت دانشگاهی بوده اند‪ .‬حدود ‪ ۶۸‬درصد از بیکار‬ ‫شدگا ِن در این دوره زمانی‪ ،‬سرپرست خانوار بوده اند‬ ‫(الزم به ذکر است در موج اول این نظرسنجی این میزان‬ ‫‪ ۶۳‬درصد ارزیابی شده بود‪).‬‬ ‫مطابق نتایج این پژوهش‪ ۶۲ ،‬درصد از متقاضیان‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫‪28‬هزارمیلیاردتومانمازادسقفقانونیفروشسهام‬ ‫از جیب مردم به حساب دولت رفت!‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬در خصوص فروش سهام دولتی‪ ،‬گفت‪ ۲۸ :‬هزار میلیارد تومان مازاد‬ ‫فروش سهام از جیب مردم به حساب دولت رفت‪.‬‬ ‫احسان ارکانی‪ ،‬درباره سرنوشت منابع حاصل از خرید سهام توسط‬ ‫مردم در بورس گفت‪ :‬در ماه های ابتدایی امسال و با دعوت رئیس جمهور‬ ‫و وزیر اقتصاد از مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه‪ ،‬استقبال مردم‬ ‫از بورس رونق خیلی خوبی را در بازار سرمایه برجا گذاشت و بسیاری از‬ ‫شرکت ها جان دوباره گرفتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ،‬در همین راستا تامین سرمایه و منابع مالی انجام شد‬ ‫تا جایی که در هفت ماه اول سال جاری به قدری استقبال باال رفت که‬ ‫علیرغم اینکه ردیف درامدی منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکتهای‬ ‫دولتی و واگذاری باقیمانده سهام بانک ها و بیمه های دولتی در هفت ماهه‬ ‫بودجه سال جاری ‪ 4‬هزار میلیارد تومان مصوب شده بود لیکن دولت و‬ ‫مجموعه های دولتی ناباورانه ‪ 32‬هزار میلیارد تومان فروش سهام داشتند؛‬ ‫یعنی ‪ 28‬هزار میلیارد تومان مازاد درامد مصوب دولت و شرکتهای‬ ‫دولتی!‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص یاداور‬ ‫شد‪ :‬مسئله فوق نشان از ان دارد زمانی که بازار سرمایه با استقبال مردم‬ ‫و عرضه سهام شرکتهای سوداور دولتی مواجه شود حتی بیشتر از‬ ‫پیش بینی ها جلو می رود‪ ،‬اما وقتی دولت و شرکتهای وابسته به ان و بانک‬ ‫ها بصورت ناگهانی دست به فروش سهام زدند و از بازار بورس خارج‬ ‫شدند‪ ،‬بورس با سقوط وحشتناکی روبرو شد و متاسفانه سرمایه گذاری‬ ‫مردم عادی در بورس به تاراج رفت‪.‬‬ ‫ارکانی گفت‪ :‬به نظر می رسد سهامداران حقوقی که شرکتهای وابسته‬ ‫به دولت و بانکها هستند دارای رانت اطالعاتی از سرنوشت اتی بورس‬ ‫بودند که بصورت هماهنگ و ناگهانی با فروش سهام در اوج قیمت حبابی‬ ‫از بازار سرمایه بیرون رفتند و در واقع جیب سهامداران حقیقی یعنی مردم‬ ‫را در بورس خالی کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ،‬این ‪ 28‬هزار میلیارد تومان مازاد درامد دولت از فروش‬ ‫سهام پولی است که از زندگی و جیب مردم به جیب دولت رفته است‪.‬‬ ‫دریافت مقرری بیمۀ بیکاری‪ ،‬در طول ماه های گذشته‬ ‫مجددا ً مشغول به کار شدند و ‪ ۳۸‬درصد متقاضیان نیز‬ ‫همچنان بیکار هستند‪ .‬نتایج این پژوهش نشان داد که‬ ‫حدود ‪ ۷۵‬درصد از متقاضیان بیمه بیکاری از سهولت‬ ‫فرایند ثبت نام در سامانه مشخص شده‪ ،‬رضایت داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۹۳‬درصد از بیکار شدگان ابراز‬ ‫داشته اند که در ایام بیکاری مجبور شده اند هزینه های‬ ‫زندگی خود و خانواده شان را کاهش دهند‪ .‬بیش از ‪۷۶‬‬ ‫درصد انان مجبور به کاهش هزینه های مواد خوراکی‬ ‫خانواده شان در این دوره زمانی شده اند‪ .‬مطابق نتایج‬ ‫این پژوهش‪ ،‬مصرف گوشت قرمز حدود ‪ ۷۲‬درصد از‬ ‫خانواده های افراد بیکار شده‪ ،‬به صورتی کاهش جدی‬ ‫پیداکرده است و حدود ‪ ۱۵‬درصد از خانواده های بیکار‬ ‫شدگان‪ ،‬حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت‬ ‫قرمز به صورت ماهانه را نداشته اند‪ .‬حدود ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫از خانواده ها‪ ،‬دچار کاهشی محسوس در مصرف مرغ‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۷۱‬درصد از خانواده ها کاهش در مصرف برنج‪،‬‬ ‫‪ ۶۱‬درصد خانواده ها دچار کاهش مصرف در لبنیات و‬ ‫حدود ‪ ۴۲‬درصد خانواده های بیکار شدگان‪ ،‬کاهش در‬ ‫مصرف تخم مرغ را در این دوره شیوع ویروس کرونا‬ ‫تجربه کرده اند‪ .‬حدود ‪ ۷۰‬درصد از خانواده ها‪ ،‬کاهش در‬ ‫مصرف ماهانه ی میوه را نیز گزارش کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬متاسفانه علیرغم شعار‬ ‫دولت به اصطالح تدبیر و امید برای اشتغال جوانان‪،‬‬ ‫کارنامه این دولت در امر اشتغال درخشان نبوده است‪.‬‬ ‫البته شنیدن امار باالی بیکاران چیز عجیبی نیست چراکه‬ ‫رکود تورمی اتفاقی است که طوفانی از خبرهای بد‬ ‫اقتصادی را به همراه دارد‪ :‬میزان باالی بیکاری‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی کند و تورم باال‪.‬‬ ‫سناریو اقتصاد ایران در حال حاضر اقتصادی است‬ ‫که رکود پیداکرده است و هم تورم سیر صعودی دارد و‬ ‫باوجود نرخ باالی بیکاری‪ ،‬مصرف کنندگان پول کمتری‬ ‫خرج می کنند و از سوی دیگر با افزایش تورم‪ ،‬پول در‬ ‫اختیار مصرف کننده روزبه روز کم ارزش تر می شود‪.‬‬ ‫اینکه تورم در یک فضای اقتصادی راکد نقش یک قاتل‬ ‫خونسرد را بازی خواهد کرد این روزها در اقتصاد ایران‬ ‫به خوبی قابل لمس است‪.‬‬ ‫اما مقصر اصلی این سناریو کیست؟ ایا مقصر اصلی‬ ‫تیم اقتصادی دولت به اصطالح تدبیر و امید است یا‬ ‫سیاست های انبساطی افراطی بانک مرکزی و یا مجموعه‬ ‫اتفاقات و تصمیمات انجام شده در طول این سال ها؟ باید‬ ‫خاطرنشان کرد که مهم نیست مقصر اصلی این سناریو چه‬ ‫گروه و یا نهاد و یا سازمانی است مهم حال مردم ایران‬ ‫هست که در این روزها اص ً‬ ‫ال خوب نیست و از دولت و‬ ‫مجلس و قوه قضاییه عمل واقعی می خواهند‪.‬‬ ‫درنهایت مردم ایران‪ ،‬مخصوصاً قشر مستضعف از‬ ‫وضع گرانی کاالها و حتی تولیدات داخلی ناراحت و‬ ‫خسته هستند و کمرشان زیر بار این گرانی خم شده است‬ ‫و دیگر توانایی مقاومت در برابر فشار سنگین اقتصادی‬ ‫ندارند اگر تمامی قوا و حاکمیت راهکاری برای کم‬ ‫کردن این فشار ارائه ندهند و گرانی ها را کنترل نکنند‬ ‫دیگر نباید از مردم انتظاری داشته باشند؟!‬ ‫چرا مرغ گران شد؟‬ ‫مدیرعاملشرکتپشتیبانیاموردامکشورعلتگرانیقیمتمرغراناشیازکمبودجوجه‬ ‫یکروزه و کاهش تولید ان در مهر گذشته اعالم کرد‪.‬‬ ‫نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه تولید و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت‬ ‫جهادکشاورزی گذاشته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت گذاری کاال های اساسی گروه اول مانند‬ ‫لبنیات‪ ،‬گوشت و مرغ در سازمان حمایت کارشناسی شده و بر اساس مولفه های تمام شده نظارت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سید داود موسوی درباره روند افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر گفت‪ :‬از مبدا تامین‪ ،‬قیمت‬ ‫مرغ زنده حدود‪ 14‬هزار تومان مصوب شد و با احتساب هزینه فرایند تولید مرغ زنده به مرغ گرم‬ ‫درنهایت قیمت مرغ باید‪ 20‬هزار‪ 400‬تومان باشد‪.‬‬ ‫او قیمت مرغ را متناسب با روند تولید دانست و گفت‪ :‬اکنون مرغ زنده در مرغداری‪ 25‬هزار‬ ‫تومان فروخته می شود و با همین تناسب طبیعی است قیمت مرغ گرم در بازار و میادین‪ 35‬هزار‬ ‫تومانباشد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتپشتیبانیاموردامکشوربابیاناینکهتولیدجوجهیکروزهابزارتولیدمرغ‬ ‫گرم است‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش ناگهانی قیمت جوجه یکروزه در هفته دوم مهرماه امسال از‪ 2‬هزار‪900‬‬ ‫تومان به زیر‪ 900‬تومان رسید‪ ،‬همین امر باعت کاهش تولید جوجه یکروزه شد‪.‬‬ ‫محمدرضاطالییگفت‪:‬توزیعنهاده هابرعهدهماست‪،‬امادربحثکنجاله‪،‬نهایت‪55‬‬ ‫درصد از نیاز مرغداران تامین شده و یک میلیون تن کمتر وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫او علت گرانی قیمت مرغ را ناشی از کمبود جوجه یکروزه و کاهش تولید ان در مهر‬ ‫گذشته اعالم کرد و افزود‪ :‬قرار شد دولت خسارات وارده را جبران کند‪ .‬نتیجه ی خلل یک‬ ‫هفته ای که در تولید جوجه یکروزه افتاد؛ گرانی مرغ را سبب شده است‪.‬‬ ‫مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور هم دالیل مختلفی را در گرانی گوشت‬ ‫مرغ در بازار و کاهش عرضه مرغ اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمدعلیکمالیسروستانیافزود‪:‬تامیننشدنبهموقعومنظمنهاده هاباعثکاهشثباتو‬ ‫امنیتتولیدشدهاست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1229‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫عدمحمایتقانونتجارتاز‬ ‫قراردادهایسرمایه گذاری‬ ‫شتاب دهنده ها‬ ‫مدیرعامل یک شتا ب دهنده با تشریح مشکالت‬ ‫شتا ب دهند ه ها اظهار کرد‪ :‬پایه قراردادهای سرمایه گذاری‬ ‫و مباحث مربوط به قواعد کسب و کار بسیار ضعیف است‬ ‫چراکه بر مبنای قانون تجارت است و قراردادهایی که منعقد‬ ‫می شود توسط قانون تجارت به لحاظ حقوقی ساپورت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫محمدرضا قبادی؛ مدیرعامل شتا ب دهنده نوین‪‎‬تک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شتا ب دهند ه ها الزام به گرفتن مجوز ندارند و بدون‬ ‫مجوز نیز می توانند به فعالیت خود ادامه بدهند و این کار‬ ‫غیرقانونی نیست؛ اصطالح شتا ب دهنده از سال ‪ 2005‬در دنیا‬ ‫رواج پیدا کره است و مفهوم نوینی است که می توان ان را‬ ‫در الیه سرمایه گذاری خطرپذیر طبقه بندی کرد؛ سرویسی‬ ‫که یک شتا ب دهنده باید ارائه کند این است که بتواند‬ ‫استارتا پ ها را برای جذب سرمایه اماده کرده و فرایند‬ ‫جذب سرمایه مرحله بعدی را تسهیل کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد دفعات زیادی یک استارتاپ باید‬ ‫جذب سرمایه انجام بدهد ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بحث های ‪ IT‬و‬ ‫فناوری اطالعات یک استارتاپ که در واقع خروجی یک‬ ‫شتا ب دهنده محسوب می شود ‪ ،‬سرمایه اولیه مورد نیازش بین‬ ‫‪ 400‬میلیون تا ‪ 1.3‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫قبادی با تشریح اهداف شتا ب دهنده از سرمایه گذاری در‬ ‫این مرحله گفت‪ :‬تبدیل استارتاپ به یک شرکت ‪ ،‬رعایت‬ ‫فرایندهای حقوقی‪ ،‬بحث های مالی و حسابداری ‪ ،‬تکمیل‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬تکمیل فرایندهای رشد و توسعه و چیدن‬ ‫برنامه مارکتینگ از مهم ترین اهداف یک شتا ب دهنده از‬ ‫سرمایه گذاری در این مرحله است‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شتا ب دهنده با بیان اینکه استارتا پ ها نیز‬ ‫باید ویژگی هایی در این اکوسیستم داشته باشند ‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بنیانگذاران این استارتا پ ها باید مهار ت های کافی برای‬ ‫توسعه کسب و کارهای خود داشته باشند‪ ،‬توان حل مسئله و‬ ‫مدیریت بحرا ن ها را داشته باشند‪ ،‬نمودارهای شاخص های‬ ‫عملکردی این کسب و کار صعودی باشد و ما بر مبنای دیتا‬ ‫و داد ه های واقعی کسب و کار بتوانیم تشخیص بدهیم که این‬ ‫کسب و کار رو به رشد است و موفق شده است مسئله بازار‬ ‫را شناسایی کرده و این را ه حل‪ ،‬محصول را به درستی به‬ ‫مشتریان می رساند‪.‬‬ ‫قبادی افزود‪ :‬شتا ب دهند ه ها برای اینکه یک استارتاپ‬ ‫را از نقطه صفر به این نقطه برسانند کارهای مختلفی را‬ ‫باید انجام بدهند؛ به عنوان نمونه زیرساخت های اموزشی‬ ‫مناسبی باید داشته باشند و فضاهای کاری که در اختیار این‬ ‫استارتا پ ها قرار می گیرد باید از لحاظ نت ورک غنی باشد‬ ‫و استارتا پ ها بتوانند دسترسی به اطالعات و داد ه های الزم‬ ‫داشته باشند؛ شتا ب دهند ه ها باید دسترسی خیلی خوبی به‬ ‫متخصصین حوزه مربوطه خود داشته باشند و این دسترسی‬ ‫برایشان تسهیل شود و در واقع استارتا پ ها به هیچ عنوان‬ ‫نباید درگیر بروکراسی اداری بشوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بدبینی و عدم اعتماد استارتا پ ها به‬ ‫شتا ب دهند ه ها عنوان کرد‪ :‬یکی از مشکالت شتا ب دهند ه ها‬ ‫این است که به شدت استارتا پ ها نسبت به شتا ب دهند ه ها‬ ‫بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند چراکه سرویس ها‬ ‫به درستی توسط شتا ب دهند ه ها ارائه نمی شوند و دلیل ان‬ ‫نیز واضح است زیرا مجموعه ای که کار شتا ب دهی را انجام‬ ‫می دهد بایستی توان‪ ،‬دسترسی های الزم و شناخت الزم‬ ‫از این حوزه را به طور کامل داشته باشد و گاهاً مشاهده‬ ‫می کنیم که اینطور نیست و عالوه بر ان دسترسی به منتور‬ ‫یا مشاور ه های تخصصی نیز در موضوع شتا ب دهند ه ها بسیار‬ ‫سخت است چراکه خود منتورها تعدادشان بسیار کم است‪.‬‬ ‫قبادی با بیان اینکه بیزینس مدل شتا ب دهند ه ها در دنیا‬ ‫سوداور نیست بیان کرد‪ :‬بسیاری از سرمایه گذارهایی که‬ ‫به عنوان شتا ب دهنده ورود می کنند بعد از ‪ 2‬سال به محض‬ ‫عدم رسیدن به سوددهی کار را رها کرده و اجازه رشد به‬ ‫استارتا پ ها را نمی دهند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به بسترهای حقوقی ضعیف در‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬پایه قراردادهای سرمایه گذاری و مباحث‬ ‫مربوط به قواعد کسب و کار بسیار ضعیف است چراکه بر‬ ‫مبنای قانون تجارت است و اساساً قراردهایی که منعقد‬ ‫می شود توسط قانون تجارت به لحاظ حقوقی خیلی ساپورت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫متقاضی کرسی ریاست کمیته المپیک‬ ‫نیستم‪/‬سه فرضیه برای برگزاری المپیک‬ ‫سیدرضاصالحیامیریدرنشستخبریکه‬ ‫صبحامروزسهشنبهبهصورتانالینبرگزارشدبه‬ ‫تشریحاخرینوضعیتورزشایرانوتیم هایملی‬ ‫برایحضوردربازی هایالمپیکپرداخت‪.‬‬ ‫المپیکتوکیوقطعاًبرگزارخواهدشد‬ ‫ویدرابتدایایننشستخبریازبرگزاری‬ ‫قطعیبازی هایالمپیکخبردادوگفت‪:‬نخستوزیر‬ ‫ژاپنمصممبهبرگزاریالمپیکاست‪.‬روز‪ ۲۶‬مهر‬ ‫توماسباخباایشانمالقاتیداشتهکهتاکیدجدیکرده‬ ‫کهبازی هاراحتماًبرگزارمی کند‪.‬توماسباخ‪ ۲۶‬ابان‬ ‫هممجددا ًبامسئوالنتوکیودیداریداشتهوازدهکده‬ ‫بازدیدکردهاست‪.‬بهطورمشترکمصاحبهداشتندو‬ ‫گفتندبازی هایالمپیکقطعاًبرگزارخواهدشد‪.‬‬ ‫سهفرضیهبرایبرگزاریالمپیکتوکیو‬ ‫رئیسکمیتهملیالمپیکدرتشریحاینکه‬ ‫بازی هایالمپیکباچهاحتماالتیبرگزارخواهد‬ ‫شدگفت‪:‬دراینموردسهفرضیهمطرحاست‪.‬اولین‬ ‫فرضیهایناستکهواکسنبیایدوهمهداشتهباشند‬ ‫وورزشکارانوتماشاگرانبدونمشکلدربازی ها‬ ‫حضورپیداکنند‪.‬فرضیهدومایناستکهوضعیت‬ ‫همچنانقرمزباشدکهدراینصورتبرایورزشکاران‬ ‫دوهفتهقرنطینهتعریفخواهندکردوبرایتماشاگران‬ ‫محدودیتایجادمی کنند‪.‬وضعیتسومایناستکه‬ ‫بهوضعیتزردبرسیمکهدراینصورتبارعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتیهمتماشاگرانراخواهندداشت‬ ‫وهمورزشکارانراباقرنطینه ایکهدرنظرخواهند‬ ‫گرفتدرایندورهازبازی هاخواهندداشت‪.‬واکسن‬ ‫قطعاًدراختیارورزشکارانقرارمی گیرد‬ ‫توماسباخدرمصاحبهاشتاکیدکردهاستکه‬ ‫واکنشدراختیارهمهقرارخواهدگرفت‪.‬کمیتهبین‬ ‫المللیالمپیکوعدهدادهکهتاانزمانواکسندر‬ ‫اختیارهمهقرارداشتهباشد‪.‬گفتهاستکهباسازمان‬ ‫مللوبهداشتجهانیدرارتباطاستوبارعایتهمه‬ ‫مسائلبازی هایالمپیکراقطعاًبرگزارخواهندکرد‪.‬‬ ‫ایشانتاکیدکردهاستکههر‪ ۲۰۶‬کشوردرتوکیو‬ ‫حاضرخواهندشد‪.‬‬ ‫برایدریافتواکسننامهنگاریکردیم‬ ‫سیدرضاصالحیامیریازدرخواستایرانبرای‬ ‫دریافتواکسنخبردادوگفت‪:‬ماهممکاتبه ایرا‬ ‫انجامداده ایمتابتوانیمواکسنرابرایورزشکارانو‬ ‫کاروانایراندراختیارداشتهباشیم‪.‬برایهمینمنتظر‬ ‫هستیمتاپاسخالزمرادراینموردرادریافتکنیم‪.‬‬ ‫بسیارامیدوارهستیمکهبتوانیماینکارراانجامدهیم‪.‬‬ ‫رئیسکمیتهملیالمپیکادامهداد‪:‬اقداماتیکه‬ ‫صورتگرفتهنشانمی دهدکهبازی هایالمپیکو‬ ‫پارالمپیکبهطورقطعیبرگزارخواهدشد‪.‬اینخبر‬ ‫خوبیبرایماخواهدبود‪.‬‬ ‫پرداختبودجهکاملفدراسیون ها‬ ‫باوجوداینکهرویدادواردونداریمامابهدلیل‬ ‫هزینه هایجاریکهفدراسیون هادارندوحقوق هایی‬ ‫کهدارندبایداینبودجهتامینشود‪.‬برایهمین‬ ‫تصمیمگرفتیمامسالزودترازسهسالگذشتهبودجه‬ ‫فدراسیون هاراپرداختکنیم‪.‬درسهسالگذشتهسعی‬ ‫می کردیمکاملپرداختکنیمدرزمانخودش‪.‬اما‬ ‫امسالباپرداختفصلچهارمدرنیمهاولاذراینپیام‬ ‫رامی دهیمکهدرشرایطکرونافدراسیون هاومجموعه‬ ‫قهرمانانراتنهانگذاشتیموکنارشانبودیم‪.‬‬ ‫نیازمندنظامبودجهریزیهستیم‬ ‫رئیسکمیتهملیالمپیکدرادامهخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬مانیازمندیکنظامبودجهریزیبودیم‪.‬براساس‬ ‫اولویت هاکهخوشبختانهاینکارراانجامدادیم‪.‬چند‬ ‫ماهیرویاینموضوعکارشد‪.‬شاخص هایبودجه‬ ‫استخراجشد‪.‬‬ ‫‪۵‬میلیاردتومانبرایرشته هایالمپیکی‬ ‫سیدرضاصالحیامیریدرادامهگفت‪:‬یکیاز‬ ‫اقداماتیکهصورتگرفتهاستدرنظرگرفتنبودجه‬ ‫اضافهبرایرشته هایالمپیکیاست‪.‬براساسارزیابی‬ ‫عملکردوپیشرفتیکهدراردوهامشاهدهخواهدشد‬ ‫بههیاتاجراییدرخواستمی دهندوبودجهمورد‬ ‫نظردراختیارشانقرارمی گیرد‪۴۵۰.‬میلیونکشتی‪،‬‬ ‫‪۴۰۰‬میلیونبسکتبال‪،‬دوفدراسیوندیگرهممبالغیرا‬ ‫اقایسجادیعنوانکرد هاندکههفتهایندهمصوب‬ ‫خواهدشد‪.‬عالوهبر‪ ۳۰‬میلیاردیکهتخصیصداده‬ ‫بودیمامسالهم‪۵‬میلیاردتومانبرایتیم هایالمپیکی‬ ‫اختصاصداده ایم‪.‬خارجازسقفبودجهمصوب‬ ‫امسال‪۵‬میلیاردتومانبرایفدراسیون هایالمپیکیدر‬ ‫نظرگرفته ایم‪.‬‬ ‫انتخابالکنوبرایوالیبالیکاتفاقمبارک‬ ‫است‬ ‫ویدرموردانتخابالکنوبرایهدایتتیمملی‬ ‫والیبالگفت‪:‬بایدازاقایداورزنیتشکرکنم‪.‬انصافاً‬ ‫پیشرفت هایوالیبالدرسال هایاخیرمدیونزحمات‬ ‫ایشاناست‪.‬اقایداورزنیباجدیتامورفدراسیون‬ ‫راپیگیریمی کنند‪.‬ازروزیکهبهفدراسیونبرگشتند‬ ‫برنامهریزیکردندکهبتوانندجزوتیم هایبرترالمپیک‬ ‫باشند‪.‬بههمینخاطرتصمیمگرفتکهازبهترینمربیان‬ ‫موجودجهاناستفادهکند‪.‬الکنوراازروزاولدر‬ ‫لیستخودشداشت‪.‬‬ ‫صددرصدی هادرلیگبرتر‬ ‫با گذشت‪ ۲‬هفته از ابتدای لیگ برتر‪ ،‬هنوز امار برخی از تیم ها به هم نریخته و امار صد درصدی از خود به جای گذاشته اند‪.‬با گذشت دو‬ ‫هفته بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال‪ ،‬جدول مسابقات سر و شکل مختصری به خود گرفته و عیار برخی از تیم ها مشخص شده است‪ *.‬تاکنون‬ ‫تنها تیمی که موفق شده هر دو بازی خود را با پیروزی پشت سر بگذارد‪ ،‬گل گهر سیرجان با هدایت امیرقلعه نویی است که با‪ ۶‬امتیاز صدرنشین‬ ‫است‪ *.‬تراکتور‪ ،‬نفت مسجد سلیمان‪ ،‬سایپا و ذوب اهن امار‪ ۱۰۰‬درصدی در کسب تساوی از خود به جای گذاشته اند و هیچ باخت یا بردی را‬ ‫در دو بازی اخیر به ثبت نرسانده است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫بنجامین باتن ایرانی‬ ‫اسطوره در یک قدمی قهرمانی اسیا‬ ‫گزارش‬ ‫بامربیانبزرگدیگردنیاهمصحبتکردهبود‬ ‫تابتوانندازتجربیاتاینمربیانبزرگاستفادهکنند‪.‬‬ ‫ایناتفاقبسیارمیمونومبارکاست‪.‬داورزنیشخصاً‬ ‫تواناییتامینهزینه هایفدراسیونرادارندوخیلی‬ ‫نیازمند کمک ما و وزارت ورزش ندارد‪ .‬با این حال ما‬ ‫طبقتعهدیکهداریماینکارراانجامخواهیمداد‪.‬‬ ‫رقابت هایانتخابیدر‪ ۲۰۲۱‬برگزارخواهدشد‬ ‫فکرمی کنمکهفدراسیون هایبینالمللیبا‬ ‫هماهنگیکهباکمیتهبینالمللیدارندبرنامه هایشان‬ ‫برایرقابت هایانتخابیرااعالمخواهندکرد‪.‬فقط‬ ‫فدراسیونجهانیکشتیقصدداشترویدادانتخابی‬ ‫رادرصربستانبرگزارکند‪.‬بقیهفدراسیون هاهم‬ ‫مسابقاتشانرادرسال‪ ۲۰۲۱‬برگزارخواهندکردکه‬ ‫کمیتهبینالمللیتاکیدکردهمشکلیبرایبرگزاریاین‬ ‫رویدادهاوجودنخواهدداشت‪.‬‬ ‫چالشفدراسیونتیراندازیشخصینبود‬ ‫درمورداینفدراسیونسهنکتهرابایدمطرح‬ ‫کنم‪.‬فدراسیونتیراندازییکنهادمستقلوقدرتمند‬ ‫است‪.‬ساختاراینفدراسیونرسمیودرحالفعالیت‬ ‫است‪.‬تالش هایاقایدادگرقابلتقدیراستکه‬ ‫توانستهاستششسهمیهکسبکند‪.‬نکتهدوماین‬ ‫استکهخانمهاشمیجزوبهترین هاهستندوحفظ‬ ‫ایشانازاستراتژی هایکمیتهالمپیکووزارتورزش‬ ‫است‪.‬نکتهسوم این استکهتالش ما اینبودکه این‬ ‫ظرفیت هاراکنارهمقراردهیموبتوانیممتمرکزشویم‬ ‫رویبازی هایالمپیک‪.‬‬ ‫بههمینخاطرچندجلسهرادراینزمینهبرگزار‬ ‫کردیمباحضورمسئوالنوزارتورزشوفدراسیون‬ ‫ونمایندگانما‪.‬اقایسجادیهمچندجلسهبرگزار‬ ‫کردیم‪.‬چیزیکهخانمهاشمیخواستمطالبه‬ ‫شخصینبودوهدفشموفقیتتیمدرالمپیکبود‪.‬‬ ‫ایشانمی خواستصدایشرابهمسئوالنورزش‬ ‫برساند‪.‬هیچکدامازمطالباتایشانشخصینبود‪.‬تمام‬ ‫انگیزهایشاناینبودکهصدایشرابهمابرساندکهباید‬ ‫بهتیراندازیتوجهبیشتریکرد‪.‬ماهمبهدرخواست‬ ‫ایشانرویکردمثبتنشاندادیم‪.‬همهمامتعهدشدیم‬ ‫کهبتوانیمازاینرشتهحمایتکنیمکهبهتریناستفاده‬ ‫راازاینششسهمیهدرالمپیککنیم‪.‬اینچالش‬ ‫شخصینبود‪.‬خانمهاشمیکنارفدراسیونخواهد‬ ‫بود‪ .‬اقای دادگر هم به کارش ادامه خواهد داد‪ .‬ما و‬ ‫وزارت ورزش هم تعهد داده ایم که حمایت الزم را‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫متقاضیکرسیریاستکمیتهالمپیکنخواهم‬ ‫بود‬ ‫سیدرضاصالحیامیریدرمورداینکهایابرای‬ ‫انتخاباتدورهایندهبازهمنامزدخواهیدشدگفت‪:‬‬ ‫مطمئنباشیدمنبرایحضوردراینصندلیتالش‬ ‫نخواهم کرد‪ .‬در دوره قبل هم من از سوی وزارت‬ ‫ورزش‪،‬فدراسیون هاوورزشکاراندعوتشدمو‬ ‫خودممتقاضیاینمسئولیتنبودم‪.‬برایدورهاینده‬ ‫همخودممتقاضیکرسیکمیتهملیالمپیکنخواهم‬ ‫بود‪.‬بااینحالبرایسالایندهدرزمانخودشتصمیم‬ ‫خواهمگرفتاماانچهقطعیاستخودمنبرایاین‬ ‫صندلیمتقاضینخواهمبود‪.‬‬ ‫شرایطبرگزاریاردوهابهچهصورتیخواهد‬ ‫بود؟‬ ‫پسازایندوهفتهستادعالیسیاستخودشرا‬ ‫اعالمخواهدکردومابرنامه ریزیبرایاردوهاراانجام‬ ‫خواهیمداد‪.‬ماووزارتورزشهیچمشکلیبرای‬ ‫برگزاریاردوهانخواهیمداشت‪.‬تصمیماینهاباستاد‬ ‫ملیواعالمفدراسیونپزشکیاستکهبراساساعالم‬ ‫انهامابرنامهریزیخواهیمکرد‪.‬‬ ‫تمرین تیم ملی بوکس ایران‬ ‫در فوتبال خیلی چیزها در طول زمان‬ ‫تغییر می کنند ولی برخی هم مثل گذشته باقی‬ ‫می مانند؛ درست مثل سید جالل حسینی در‬ ‫استانه ورود به ‪ ۳۹‬سالگی‪.‬‬ ‫سید جالل حسینی رکورددار خیلی از‬ ‫ترین های ایران است؛ مدافعی که در اواخر ‪۳۸‬‬ ‫سالگی کاپیتان و مدافع ثابت قهرمان ایران و‬ ‫فینالیست اسیا است و کارنامه پرباری از خود‬ ‫در تیم ملی به جای گذاشته است؛ مدافعی که‬ ‫مانند راموس‪ ،‬پنالتی زدن را از بر است و در‬ ‫استانه ورود به چهل سالگی‪ ،‬مهاجمان حریف‬ ‫را در بازی های رودررو عاصی می کند‪.‬‬ ‫گواهی بر امادگی باالی او در تمرینات‬ ‫و بازی ها‪ ،‬دیدار پرسپولیس و صنعت نفت‬ ‫ابادان و سایپا بود که او به مهاجمان جوان و‬ ‫پرانرژی نفت مجال تکان خوردن نداد و هر‬ ‫بار باالتر از ان ها‪ ،‬ضربات سر را زد‪ .‬اگر چه‬ ‫این فقط عملکرد فنی او در زمین مسابقه است‪.‬‬ ‫نقش و تاثیر جالل حسینی را باید در عملکرد‬ ‫و وضعیت تیمی پرسپولیس هم مرور کرد‪.‬‬ ‫او را نمادی برای یک عمر ورزش‬ ‫حرفه ای در فوتبال ایران می دانند‪ .‬مدافعی‬ ‫که همچنان بازیکنان جوان تر از خود را در‬ ‫ترکیب پرسپولیس به چالش می کشد‪ .‬حضور‬ ‫او در تمرینات این تیم و نشان دادن امادگی‬ ‫باالی خود در امور فنی‪ ،‬همان محرکی است‬ ‫که تیم یحیی را به جلو سوق می دهد؛ محرکی‬ ‫که باعث شده بازیکنان جوان تر از او تالش‬ ‫بیشتری از خود نشان دهند و پشت سر یک‬ ‫بازیکن ‪ ۳۹‬ساله نمانند‪ .‬سیدجالل استاد این‬ ‫کار و باال بردن استانداردهای عملکرد تیم‬ ‫است‪ .‬او هیچ گاه نمی خواهد ببازد‪.‬‬ ‫خیلی ها که فوتبال را در اوایل ‪ ۳۳‬تا‬ ‫‪ ۳۴‬سالگی کنار گذاشتند‪ ،‬مدعی هستند که‬ ‫می توانستند چندین سال دیگر فوتبال شان را‬ ‫ادامه دهند اما هیچ یک نتوانستند مانند جالل‬ ‫حسینی در تیمی مانند پرسپولیس که شاهد‬ ‫رقابت شدید بازیکنان برای حضور در ترکیب‬ ‫اصلی است‪ ،‬بازی کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که سیدجالل در ‪۳۸‬‬ ‫سالگی قابل مقایسه با کمتر بازیکنی در تاریخ‬ ‫فوتبال ایران است؛ کمتر بازیکنی بوده که در‬ ‫سن و سال او در بهترین تیم ایران در ترکیب‬ ‫ثابت حضور داشته باشد‪ .‬اگر او بهترین مدافع‬ ‫ایران نباشد‪ ،‬قطعا جزو چندین مدافع برتر ایران‬ ‫از نظر فنی است‪ .‬درباره سیدجالل حسینی‬ ‫همین را باید گفت که اگر جوان تر بود‪ ،‬قطعا‬ ‫در بین بازیکنان مدنظر سرمربی تیم ملی هم‬ ‫جای می گرفت‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬هر از چندگاهی منتقدانی‬ ‫هم پیدا می شود که به جای تشویق سیدجالل‬ ‫برای استمرار این روند و نشان دادن اینکه‬ ‫سن یک عدد است‪ ،‬او را به بازنشستگی و‬ ‫خداحافظی با زمین چمن سوق می دهند؛‬ ‫اتفاقی که در اروپا به شکل دیگری رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اگر برای زالتان ایبراهیموویچ در ‪۳۹‬‬ ‫سالگی دست می زنند و او را بنجامین باتن‬ ‫می نامند‪ ،‬کریستیانو رونالدو‪ ،‬مهاجم یوونتوس‬ ‫را در ‪ ۳۵‬سالگی تعریف و تمجید می کنند‪ ،‬پپه‬ ‫رینا را در ‪ ۳۹‬سالگی‪ ،‬دروازه بان اماده التزیو‬ ‫و سیمونه اینزاگی می دانند‪ ،‬در ایران حرفی از‬ ‫حضور مداوم و دنباله دار سیدجالل حسینی در‬ ‫باالترین سطح نیست‪.‬‬ ‫اگر سیدجالل حسینی را با متر و‬ ‫معیارهای فوتبال ایران بسنجید‪ ،‬قطعا او جزو‬ ‫اساطیر لیگ برتر ایران و تیم ملی است که‬ ‫همچنان در باالترین سطح بازی می کند و رهبر‬ ‫پرسپولیس در موفقیت های سالیان گذشته این‬ ‫تیم است‪.‬قهرمانی پرسپولیس با او در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا می تواند رکوردهای دیگری‬ ‫را هم در اسیا جا به جا کند و او تبدیل‬ ‫به مسن ترین بازیکن و کاپیتان فاتح لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا شود که قطعا این اتفاق برای‬ ‫فوتبال ایران از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫براثر ابتال به کرونا بدنم‬ ‫ضعیف شده است‬ ‫ملی پوش کایاک‪:‬‬ ‫ملی پوش کایاک ایران گفت‪:‬‬ ‫با وجود اینکه براثر ابتال به ویروس‬ ‫کرونا به صورت خفیف بیمار شدم‬ ‫اما بدنم ضعیف شده و فعال نمی‬ ‫توانم به اردوی تیم ملی ملحق‬ ‫شوم‪.‬‬ ‫پوریا شریفی در گفتگو با ایسنا‬ ‫درباره ی وضعیت خود پس از‬ ‫ابتال به ویروس کرونا بیان کرد‪:‬‬ ‫خدا را شکر بیماری من خفیف‬ ‫بود و ریه ام را درگیر نکرد‪ .‬دو‬ ‫هفته در منزل قرنطینه بودم و بعد‬ ‫از دو هفته نیز با صالحدید پزشک‬ ‫و مربی در مکان های خلوت پیاده‬ ‫روی می کنم‪ .‬کم کم می خواهم‬ ‫تمرینات قایقرانی را در مکان های‬ ‫خلوت اغاز کنم البته کمی افت‬ ‫بدنی دارم که بخاطر این بیماری‪،‬‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ابتالی من به این‬ ‫ویروس مصادف با شروع اردوها‬ ‫بود و االن هم کمی ضعف‬ ‫بدنی دارم و نمی توانم مثل قبل‬ ‫تمرین کنم‪ .‬با این حال باید کم‬ ‫کم تمرینات را شروع کنم و به‬ ‫امادگی نسبی برسم و بعد در اردو‬ ‫ها حاضر شوم‪ .‬با صالحدید مربی‬ ‫تیم ملی نیز تمریناتم را در تهران‬ ‫انجام می دهم تا هم امادگی نسبی‬ ‫پیدا کنم و هم سیستم ایمنی بدنم‬ ‫تقویت شود و بعد به اردو بروم‪.‬‬ ‫چون در اردو فشار تمرینات باال‬ ‫است و اگر از االن بخواهم وارد‬ ‫اردو شوم ممکن است به مشکل‬ ‫برخورد کنم‪.‬‬ ‫شریفی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که فکر می کند تا مسابقات‬ ‫انتخابی المپیک بتواند به امادگی‬ ‫کامل برسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کار‬ ‫نشد ندارد و از طرفی امسال‪ ،‬سال‬ ‫عجیبی بود و اتفاقات گوناگونی را‬ ‫تجربه کردیم‪ .‬اردیبهشت ماه هم‬ ‫که مجموعه های ورزشی تعطیل‬ ‫شد مجبور شدم در خانه تمرین‬ ‫کنم و توانستم خودم را با شرایط‬ ‫وفق بدهم و در قهرمانی کشور‬ ‫هم نتیجه بدی کسب نکردم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم این اتفاق هم مشکلی در‬ ‫کارم ایجاد نکند و یاد گرفته ام که‬ ‫چگونه خودم را در این شرایط به‬ ‫امادگی برسانم‪.‬‬ ‫ملی پوش قایقرانی ایران در‬ ‫پاسخ به پرسش دیگری مبنی‬ ‫براینکه تیم کایاک ایران چقدر‬ ‫شانس گرفتن سهمیه المپیک را‬ ‫دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تاریخ مسابقات‬ ‫هنوز مشخص نیست و صحبت‬ ‫هایی مطرح شده مبنی براینکه یا‬ ‫مسابقات لغو شود یا به تعویق بیفتد‬ ‫و در این شرایط برنامه ریزی کردن‬ ‫سخت شده است‪ .‬کسب سهمیه‬ ‫المپیک قبال هم سخت بود و پس‬ ‫از شیوع ویروس کرونا سخت تر‬ ‫هم شده است اما این طور نیست‬ ‫که ما اصال شانس نداشته باشیم و‬ ‫ملی پوشان تمرینات خود را انجام‬ ‫می دهند تا بتوانند به سهمیه برسند‪.‬‬ ‫شریفی در مورد تجربه تمرین‬ ‫با قایقرانان بادبانی در ترکیه برای‬ ‫حضور در لیگ ستارگان جهان‬ ‫گفت‪ :‬برای اولین بار در قایق‬ ‫بادبانی قرار گرفتم و تجربه خوب‬ ‫و جالبی بود‪ .‬تیم حرفه ای و خوبی‬ ‫کنار هم بودیم و نکات فنی زیادی‬ ‫یاد گرفتم‪ .‬تمرینات جلوتر برود‬ ‫باید دید که می توانم از لحاظ فنی‬ ‫کمک کنم یا خیر‪ .‬تالشم را می‬ ‫کنم به مسابقه برسم چون برای‬ ‫خودم تجربه جالب و خوبی است‪.‬‬ ‫همچنین لیگ ستارگان جهان‪،‬‬ ‫مسابقه بزرگی است هر کسی‬ ‫شانس این را ندارد که در این تیم‬ ‫قرار بگیرد و به این مسابقه برود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1274

روزنامه صدای اصلاحات 1274

شماره : 1274
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه صدای اصلاحات 1273

روزنامه صدای اصلاحات 1273

شماره : 1273
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه صدای اصلاحات 1272

روزنامه صدای اصلاحات 1272

شماره : 1272
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه صدای اصلاحات 1271

روزنامه صدای اصلاحات 1271

شماره : 1271
تاریخ : 1399/11/01
روزنامه صدای اصلاحات 1270

روزنامه صدای اصلاحات 1270

شماره : 1270
تاریخ : 1399/10/30
روزنامه صدای اصلاحات 1269

روزنامه صدای اصلاحات 1269

شماره : 1269
تاریخ : 1399/10/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!