روزنامه صدای اصلاحات شماره 1175 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1175

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1175

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1175

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫اقایدولت؛شماواقعامی دانیدزندگیباتورموگرانیوقسطوندارییعنیچه!؟‬ ‫اقایدولت؛مردمرامیبینی؟!‬ ‫بازیدلالاندارو‬ ‫باجانمردم‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬شهریور ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬محرم ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020April 18‬‬ ‫گزارش صدای اصالحات از پیش فروش اینترنتی واکسن انفلوانزا؛‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫سیاسی‬ ‫محمد سالمتی‬ ‫اصالح طلبان به‬ ‫ضعف های خود اعتراف‬ ‫کنند اما دلسرد نشوند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫معاون اول رییس جمهور تاکید کرد‬ ‫کاالهای حمایت شده با ارز‬ ‫دولتی نباید گران شوند‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫روحانیدرجلسههیاتدولت‪:‬‬ ‫میرسلیمدرنطقمیاندستور‪:‬‬ ‫شنبهویکشنبه‬ ‫روز پیروزی‬ ‫ملت ایران است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سرنوشت‪ ۶۰‬تن طال‬ ‫و‪ ۲۰‬میلیارد یوروی‬ ‫خارج شده از خزانه‬ ‫به کجا رسید؟‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1175‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫دولــتقصـددارد‬ ‫اجاــر هنـشیناـــنرا‬ ‫‪ ,‬اوارهخیابانکند؟‬ ‫گزارش صدای اصالحات از بازار مسکن‪:‬‬ ‫‪ ,‬کوچ مستاجران به سمت‬ ‫مناطق پایین پایتخت‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫ت رهن خانه ها‬ ‫افزایش قیم ‬ ‫به دلیل پرداخت وام ودیعه مسکن؟!‬ ‫اجتماعی‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی خبر داد‪:‬‬ ‫کشف ‪ 500‬تن مواد مخدر‬ ‫در ‪ ۵‬ماهه نخست امسال‬ ‫میرسلیمدرنطقمیاندستور‪:‬‬ ‫سید مصطفی اقامیرسلیم‪ ،‬نماینده تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نطق میان دستور امروز صحن علنی با تاکید بر اینکه مهم ترین سرمایه جمهوری‬ ‫اسالمی نفت و گاز نیست‪ ،‬بلکه سرمایه اصلی مردم شریف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر سرمایه اصلی ما مردم‬ ‫هستند‪،‬اهمیتمعلمانواموزگارانکهنسلایندهخودرابهانهاسپرده ایم‪،‬اهمیتمقابلهباتوطئه های‬ ‫خانمانبراندازدرقالب هاییچونسند‪ ۲۰۳۰‬وفعالیت هایمخربروشنمی شودکهباسوءاستفاده‬ ‫از فضای مجازی رخ می دهد؛ البته در این مورد رئیس شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬اگراعتمادمردمبهنمایندگانبرقرار‪،‬حفظوتقویتشودوازپشتیبانیانهابهره مندباشیم‪،‬‬ ‫از پس مشکالت ایجاد شده برای کشور عبور می کنیم‪ ،‬اما یکی از نشانه های مهم اعتماد مردم‪،‬‬ ‫مشارکتشاندرانتخاباتاست؛متاسفانهعملکردمجلسدهمودولتدر‪ ۷‬سالگذشتهکهازبدقولی‬ ‫و عدم وفای به عهد صدمه بزرگی به اعتماد و کشور زده‪ ،‬سطح مشارکت عمومی را به نازل ترین حد‬ ‫خود رسانده است‪.‬متن کامل نطق میان دستور نماینده تهران به این شرح است‪«:‬بسم اهلل الرحمن‬ ‫الرحیم‪-‬همترینسرمایهجمهورىاسالمىنفتوگازنیست‪،‬سرمایهاصلىوبىبدیلمامردمشریفى‬ ‫اند که ما افتخار نمایندگى انها را داریم‪ ،‬براى ایفاى وظایف مهمى همچون‪ --:‬قانون گذارى به منظور‬ ‫رفع مشکالت انها‪ --‬نظارت بر اجراى قوانین‪ --‬مراعات قراعد شایسته ساالرى در انتخاب و اعتماد به‬ ‫مسئوالندرمجلس‪،‬دولتوحقوقدانانشوراىنگهبان‪.‬اگرسرمایهاصلىمامردمنداهمیتاموزگاران‬ ‫که نسل اینده خود را به انها سپرده ایم و نیز اهمیت مقابله با توطئه هاى خانمان برانداز در قالبهایى‪،‬‬ ‫چون سند‪ ٢٠٣٠‬و فعالیتهاى مخربى که با سوء استفاده از فضاى مجازى انجام مى گیرد‪ ،‬روشن مى‬ ‫شود و رئیس شوراى عالى فضاى مجازى باید جوابگو باشد‪.‬اگر اعتماد مردم به ما نمایندگان برقرار و‬ ‫حفظ و تقویت شود و از یارى و پشتیبانى انها بهره مند باشیم از پس مشکالتى که براى کشور ایجاد‬ ‫شده ان شاءاهلل بر مى اییم‪ .‬اما یکى از نشانه هاى مهم اعتماد مردم مشارکت انها در انتخابات است؛‬ ‫متاسفانه عملکرد مجلس دهم و دولت در‪ ۷‬سال گذشته که مشحون از بدقولى و عدم وفاى به عهد‬ ‫بوده‪ ،‬صدمه بزرگى به سرمایه اعتماد در کشور زده است و سطح مشارکت عمومى را به نازلترین حد‬ ‫سرنوشت‪ ۶۰‬تن طال و‪ ۲۰‬میلیارد یوروی خارج شده از خزانه به کجا رسید؟‬ ‫خودرساندهاست‪.‬دردورانجنگتحمیلىماشرائطبسیارسختترىداشتیم‪،‬اماچوناعتمادمردم‬ ‫درنقطهاوجبود‪،‬على رغمضعف هایىکهدستگاهاجرایىدولتوقتداشت‪،‬ازپسمشکالتبرامدیم‪.‬‬ ‫امروز به لطف خدا با نزوالت پربرکت اسمانى در بهار‪ ،‬نعم الهى فراوانى نصیبمان شده که اگر به‬ ‫استحصال درست و توزیع مناسب و مصرف بهینه توجه کنیم و جلو اتالف و اسراف را بگیریم‪ ،‬تقریباً‬ ‫در مورد کاالهاى اساسى به خود کفایى نزدیک مى شویم و بیمى از شرارت امریکا و سرسپردگانش‬ ‫نخواهیمداشت؛ودرزمینهصنعتىاگربهشرکت هاىدانشبنیانتوجهعملیاتىونهفقطتبلیغاتى‪،‬‬ ‫بشودواگرتولیدعلمدرمقالهنویسىخالصهنگرددبراحتىمىتوانیمباتوسعهساختداخل‪،‬درکوتاه‬ ‫مدت‪ ،‬در مورد قطعاتى که قبل از تحریم ها به دلیل تعامل با اقتصاد جهانى واردات انها توجیه پیدا مى‬ ‫کرد و ناگزیر از خارج تامین مى شد‪ ،‬خود را به خودکفایى برسانیم ضمن ان که از تاب اورى سروران‬ ‫خود یعنى مردم شریف ایران‪ ،‬هیچ دلنگرانى نداشته باشیم‪.‬ما باید به این دولت‪ ،‬که تقریبا همزمان با‬ ‫ابالغ سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى کارش را اغاز کرد ولى در عمل به نتایج مطلوبی نایل نشد و‬ ‫اکنون سال اخر فعالیتش را طى مى کند کمک کنیم تا جلو خسارت به جمهورى اسالمى و فشار‬ ‫اوردن به هموطنان عزیزمان را بگیرد‪ .‬از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست مى کنم نتیجه‬ ‫نظارتوارزیابىخودرادربارهاجراىسیاستهاىکلىاقتصادمقاومتىبهاطالعمجلسشوراىاسالمى‬ ‫برساند‪ .‬به نظر این جانب ورود در فرایندهایى همچون استیضاح و اثبات بى کفایتى‪ ،‬دو سه ماه وقت‬ ‫ارزشمند مجلس را درگیر حواشى مى کند و از کارهاى اصلى باز مى دارد ضمن ان که اب به اسیاب‬ ‫دشمنانمان مى ریزد‪ .‬ولى این امر نمى تواند عملکرد رئیس مجلس را در مسکوت گذاردن سوال‬ ‫نمایندکانمحترمازرئیسجمهورىتوجیهکندضمنانکهبیشازیکماهاستپاسخکمیسیون‬ ‫اصل نود را ندادن جرم است‪.‬امروزه بى رحمانه ترین مالیات غیر مستقیم بر مردم تحمیل شده که‬ ‫سنگین ترین فشار را بویژه به سه دهک اول یعنى گروه هاى کمتر برخوردار وارد مى اورد‪ .‬این مالیات‬ ‫ظالمانه ناشى از سقوط ارزش پول ملى است که فقط در سه سال گذشته یک دهم شده است و کمر‬ ‫محرومانراشکستهوانهارابهفالکتکشاندهاست‪.‬دولتبراىجبرانکسرىبودجهمزمنروشهاى‬ ‫هدفشویعادی سازیکشورهایعربیبا‬ ‫اسرائیل‪،‬فرافکنیشکست هایامریکااست‬ ‫ناشایستى را که از همه ساده تر ولى از همه براى مردم مصیبت بارتر است انتخاب کرده و ان افزایش‬ ‫نقذینگى با خلق پول بدون پشتوانه از جمله چاپ اسکناس است‪ .‬من با پوزش فراوان از محضر مقام‬ ‫معظم رهبرى‪ ،‬استدعا بلکه التماس مى کنم که دیگر به درخواستهاى این دولت براى استفاده از‬ ‫صندوق ذخیره ارزى که دیگر چیز زیادى هم ندارد جواب مثبت ندهند‪ ،‬زیرا اصل ان منجر به چاپ‬ ‫اسکناس و افزایش نقدینگى و تورم و گرانى و فالکت مردم مى شود و بعالوه عم ًال هیچ نظارتى هم بر‬ ‫نحوه خرج کردن ان وجود ندارد چنانچه سرنوشت یک میلیارد یورویى که براى مقابله با کرونا از‬ ‫صندوق گرفته شد‪ ،‬در ابهام است‪.‬دولت اصال نمى خواهد به خود زحمت بدهد و جلو ریخت و پاش را‬ ‫درمصارفبودجهبگیرد‪:‬یکتحقیقاولیهنشانمى دهدبااصالحروشامکانصرفهجویىمعتنابهدر‬ ‫هزینه هاىجارىوجوددارد‪.‬ازنظرکسبدرامدنیزدولتگویااصالامادگىنداردپایهمالیاتىرااصالح‬ ‫کند و از عواید سرمایه اى‪ ،‬مالیات بگیرد‪ .‬وضع مالیات منصفانه در این زمینه و حذف نشت مالیاتى بر‬ ‫مبناى مطالعاتى که صورت گرفته مى تواند درامد دولت را افزایش دهد به گونه اى که با استفاده از‬ ‫مجموعایندوعاملنیازىنباشدبراىجبرانکسربودجه‪،‬خلقپولبدونپشتوانهانجامگیرد‪.‬دولت‬ ‫باید براى همیشه فراموش کند که بانک مرکزى قلک و محل خلق پول بدون پشتوانه براى او است ان‬ ‫هم به بهانه تحریم‪ .‬بانک مرکزى باید همان گونه که قانون حکم مى کند در درجه اول محافظ ارزش‬ ‫پول ملى باشد‪.‬همین جا از نمایندگان محترم در خواست مى کنم امادگى خود را براى تحقیق و‬ ‫تفحص از اقدامات چند سال اخیر شوراى اقتصادى سران سه قوه اعالم کنند تا ببینیم غیر از عملکرد‬ ‫نسنجیده در مورد قیمت سوخت که با هزینه کردن از رهبرى شعله ان خاموش شد و غیر از چاپ‬ ‫اسکناس براى جبران کسرى بودجه چه دسته گلى به اب داده است‪ .‬اعمالى که با دور زدن قانون و‬ ‫بدون شفافیت‪ ،‬با سوء استفاده از اختیارات اعطایى به دولت به صورت اضطرارى‪ ،‬بدان مبادرت ورزیده‬ ‫وبهانهانراتحریم هاوفشارهاىخارجىقرارداده‪،‬سرمنشامشکالتعدیدهبراىامروزوایندهکشور‬ ‫و معیشت مردم شده است‪.‬سند قرائت شده در بهار امسال در صحن مجلس نشان مى دهد که مبلغ‬ ‫کل قاچاق در سال ‪ ٩٧‬در حدود ‪ ٢٥‬میلیارد دالر است و از طرف دیگر مبالغى که بانک مرکزى به‬ ‫صورت ارز با نرخ دالر‪ ٤٢٠٠‬تومانى در سال‪ ٩٧‬در اختیار مدعیان واردات کاالهاى اساسى گذارده ولى‬ ‫به واردات کاالى اساسى متتهى نشده در همین حدود است و این سوال متبادر به ذهن مى شود که‬ ‫ایا منشا ان قاچاق‪ ،‬که نابود کننده اشتغال مولد و تولید داخلى است همان ارز به تاراج رفته است؟‬ ‫جناباقاىروحانىومعاوناولشانجناباقاىجهانگیرىورئیسکلبانکمرکزىوقت‪،‬اقاىسیف‬ ‫باید جوابگوى این سوال باشند که سرنوشت ان مبالغ ارزى و نیز‪ ٦٠‬تن طال که از خزانه ملت خارج‬ ‫شدچیست؟اینسوالمنبهمفهوممتهمکردنانهابهانحرافمالىنیست‪،‬بهاینموضوعقطعاباید‬ ‫دستگاه قضائی رسیدگی کند‪ ،‬اما چون این افتضاح در دوران مدیریت انها رخ داده است‪ ،‬در هر حال‬ ‫باید پاسخگو باشند که چه بر سر بیت المال امد‪ ،‬فاجعه ای که به نرخ امروز بیش از پانصد هزار میلیارد‬ ‫تومان را برباد داد‪.‬عده ای گمان می کنند وقتی در جایگاه ریاست قرار گرفتند هاله ای از تقدس انها را‬ ‫فرامیگیردودرمصونیتواقعمی شوند‪.‬ایناشتباهاست؛هرچهمسئولیتبیشترباشدپاسخگوییباید‬ ‫دقیقتر و جامع تر باشد‪ .‬از همین سخنگاه به جمیع کسانی که هوس نامزدی ریاست جمهوری را در‬ ‫سر می پرورانند هشدار می دهم که بدانند مجلس انقالبی اجازه نخواهد داد انها از امکانات دولتی‬ ‫وعمومی و بویژه صدا وسیما‪ ،‬برای تبلیغات خود با ترفند های مختلف مانند مواردی که متاسفانه در‬ ‫گذشته رخ داد‪ ،‬استفاده کنند و سپس وقتی به ارزوی خود رسیدند با غرور وارد شوند و به نخوت خارج‬ ‫شوند‪.‬همین نوع ایراد را من به عملکرد شهردارى گرفته ام در مورد تالش انها براى رد درخواست طرح‬ ‫تحقیق و تفحص درباره فروش تراکم و واگذارى ویژه امالک شهردارى تهران و تغییر کاربری ها که‬ ‫همزمان شده است با هدیه یکى از نمایندگان عضو کمیسیون عمران‪ .‬اقاى رضایى کوچى رئیس‬ ‫کمیسیونازاینجانبشکایتکردوموضوعرابهخودگرفتواقاىقالیبافهماظهارنارضایتىنمود‪.‬‬ ‫تعین‬ ‫من نه اقاى رضایى کوچى و نه اقاى قالیباف را متهم نمى کنم و على رغم این که انها احساس ّ‬ ‫نموده اند این جانب مدعى مجرم بودن انها نیستم؛ این بررسی در صالحیت دستگاه قضایى است و تا‬ ‫موقعىکهبهاسنادومدارکبدقترسیدکىنکنندوحکمىصادرنشودطبیعتامبرایند؛اىکاشقبل‬ ‫از این که پرونده این عملکرد یا دستگیرى معاون و جانشین شهردار و اخیرا مدیر امالک شهردارى و‬ ‫اصالح طلبانبهضعف هایخوداعترافکنندامادلسردنشوند‬ ‫کاظم جاللی‪:‬‬ ‫کاظم جاللی سفیر ایران در فدراسیون روسیه در حساب کار بری توئیتر خود‬ ‫نوشت‪« :‬تالش رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی در برگزاری شو تلویزیونی‬ ‫علنی سازی روابط با برخی کشورهای مرتجع عربی در استانه انتخابات امریکا‬ ‫با هدف منحرف کردن افکار عمومی از سیاست های شکست خورده امریکا‬ ‫در داخل و سطح بین الملل بوده است‪ ».‬وی افزود‪« :‬قطعا محور مقاومت با‬ ‫خیانت و فریبکاری برخی کشورهای زبون عربی نه تنها تضعیف نخواهد شد‬ ‫بلکه بانیان این خیانت‪ ،‬خود را در معرض دشمنی اشکار مقاومت قرار خواهند‬ ‫داد»‪.‬سفیر ایران در توییت دیگری به زبان روسی به اظهارات مایک پمپئو وزیر‬ ‫امور خارجه امریکا علیه ایران واکنش نشان داد و گفت‪ :‬برغم پاسخ منفی‬ ‫جامعه جهانی به اقدامات یکجانبه و غیرقانونی امریکا در فعال سازی مکانیزم‬ ‫اسنپ بک و احیای تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬امریکا همچنان‬ ‫گستاخانه کشورهای جهان را به نقض قوانین بین المللی فرا می خواند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حرکت نامتوازن و مغایر با قوانین بین المللی تنها باعث انزوای‬ ‫بیشتر ایاالت متحده امریکا خواهد شد‪.‬‬ ‫نیزدستگیرىیکىازنمایندگانعضوکمیسیوندردستکاهقضایىمطرحشود‪،‬بهسوالىکهدراذهان‬ ‫عمومى ایجاد شده بود و من به عنوان نماینده مردم شریف تهران پیگیر ان بوده ام پاسخ داده مى شد‪:‬‬ ‫هیج کس و هیج مقام از روساى قوا گرفته تا وزیر و وکیل نباید خود را مصون از نظارت بداند‪ :‬همه باید‬ ‫پاسخگوباشندوایناصلشفافیتاستکهموجبافزایشسرمایهاعتمادمردموتقویتنظاممقدس‬ ‫جمهورىاسالمىمىشود‪.‬البتهمانمایندگاناگربخواهیمکارنظارتخودرادرستانجامدهیمونیز‬ ‫در امر قانونگذارى اختیارات واگذارى به شوراى هماهنگى سران قوا به مرجع قانونیش یعنى مجلس‬ ‫برگردد‪ ،‬باید روش خود را متناسب با اقتضاى مجلس انقالبى اصالح کنیم‪ .‬مدیریت مجلس در امر‬ ‫قانونگذارى به روش فعلى اشکال دارد و ما باید موادى را که در قانون ایین نامه داخلى بیشتر براى‬ ‫خودنمایى بدان مجوز داده و همان مجوز کار تصویب را در مورد قوانین‪ ،‬به درازا کشانده اصالح کنیم و‬ ‫برانمبنابخواهیمنمایندگانمحترمپیشنهادهاىخودرافقطدرکمیسیون هامطرحکنند؛استفاده‬ ‫از دو فوریت راه مناسب براى سرعت بخشیدن به فعالیتهاى قانونگذارى نیست؛ ان شتابزدگى باعث‬ ‫بروزضعفهاىکارشناسىمىشودکهباایرادشوراىمحترمنگهبانبهمجلسبرمىگرددووقتصرفه‬ ‫جویى شده را از محل دوفوریت‪ ،‬به فنا مى دهد‪.‬از لحاظ نظارتى نیز مجلس باید تقویت شود‪ .‬در این‬ ‫صد و‪ ۱۰‬روز صد ها تذکر شفاهى و کتبى به دولت داده شده با تاثیرى اندک‪ .‬این جا هم ما باید روش‬ ‫خودرااصالحکنیموپسازسرکشىبهحوزهانتخاباتىنواقصواشکاالتمشاهدهشدهرادستهبندى‬ ‫کنیم و به اطالع وزرا برسانیم و بخواهیم با حضور در کمیسیون ها نظریات و پاسخ خود را مطرح کنند‬ ‫و انگاه نتیجه براى اطالع به عموم به صحن مجلس بیاید‪-.‬نظم خود ما در مجلس مطلوب نیست و‬ ‫خصوصاًتذکردهندگانوناطقاناغلبمراعاتوقتنمىکنندواعتنایىبهریاستجلسهندارند‪.‬چگونه‬ ‫مى خواهیم دیگران از ما احترام به حقوق عمومى را یادبگیرند؟یکى از عوامل مهم و اثرگذار بر بازیافت‬ ‫اعتمادعمومىنوعمواجههمجلسبامفاسداقتصادىوفرهنگىواجتماعىاست‪.‬بازداشتوبازجویى‬ ‫و محاکمه تبهکاران کارى است الزم که به همت رئیس محترم قوه قضائیه دنبال مى شود؛ اما نکته‬ ‫کلیدىدراینمبارزهکشفوریشهکنىفرایندهاىفرارازقانون‪،‬تبعیضالودوفسادافرینواجحاف‬ ‫برانگیز است‪ .‬اگر بازپرس و قاضى پرونده شهردارى در سال ‪١٣٧٦‬به این نکته توجه مى کردند و از‬ ‫همانموقعفرایندتبدیلکاربرىوزمینخوارىوخریدتخلفوخصوصاًپدیدهتراکمفروشىمطرح‬ ‫و از ان جلوگیرى مى شد شاهد اوج گرفتن این فساد در دهه ‪ ٩٠‬و تسرى ان به مراکز استان ها و‬ ‫متاسفانه هاسایرشهر هاباعواقبناپسندىکهبرشهرسازىونیزحقوقشهروندىوحتىایمنىمردم‬ ‫دارد‪،‬نمىشدیم‪.‬موضوعمهمدیگرىکهموجبکاهشسرمایهاعتمادعمومىشدهبىعدالتىناشى‬ ‫از تبعیض است‪ .‬تمام دستگاههاى وابسته به حکومت اعم از دولت و قوه مقننه و دستگاه قضایى‪ ،‬باید‬ ‫بدانندکهتافتهجدابافتهاىنیستندواگرمزیتىبهانهاتعلقگرفتهکهجنبهشخصىداردونهسازمانى‬ ‫بایدماننددیگرافرادجامعهباشد‪.‬همهدربرابرقانونبرابرندوشهرتومقامولباسهیچمصونیتىنمى‬ ‫افریند و اگر افرادى از جایگاه حکومتى خود با سوء استفاده از اختیارات‪ ،‬براى بهره مندى شخصى و‬ ‫خانوادگى و گروهى خود اقدام کنند باید محاکمه و برکنار شوند و ان مزایایى که بناحق دریافت کرده‬ ‫اند به بیت المال برگردانده شود‪.‬این حق مردم است که خصوصاً در شرایط مشکل اقتصادى شاهد‬ ‫تبعیض و احتکار و سودجویى دالالن زالوصفت نباشند‪ .‬نظام توزیع هنوز در کشور ما سامان نیافته و‬ ‫نتیجه ان اجحاف در حق تولید کننده و مصرف کننده است‪ .‬تقصیر افزایش قیمت را صرفا بر دوش‬ ‫تولیدکننده گذاشتن دور از انصاف است؛ البته انها مى توانند با اصالح مدیریت و بهبود روشهاى تولید‬ ‫مبتنىبردانشوپژوهشهزینههاىخودرابهصورترقابتىکاهشدهندولىهزینههاىمالىناشى‬ ‫از یک قلم اخذ تسهیالت بانکى بر انها تا بیست درصد فشار مى اورد و اساساً مشکل اصلى در جاى‬ ‫دیگر است که موجب مى شود فاصله بین قیمت تمام شده محصول تا قیمت ابتیاع مصرف کننده به‬ ‫دوتاسهبرابرقیمتتمامشدههمبرسدوانمشکل‪،‬وجودواسطههاىغیرضرورىاست‪.‬البتهواسطه‬ ‫هاى ضرورى را مانند خدمات بسته بندى و حمل ونقل و اطالع رسانى‪ ،‬نیز مى توان بهبود بخشید؛ در‬ ‫شرائطحادمانندندرتوتحریموبالیاىعمومى‪،‬براىحفظحقوقعامهبایدتاعادىشدنامور‪،‬دولت‬ ‫مسئولیت بپذیرد به شرط ان که تدبیر مناسب داشته و خود را براى ان مهیا کرده باشد‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمه اهلل»‬ ‫محمد سالمتی‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر اینکه‬ ‫اصالح طلبان باید با تحرک بیشتر خود را برای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری اماده کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصالح طلبان نباید دلسرد و ناامید شوند‪ .‬جبهه‬ ‫اصالحات به سازماندهی جدید نیاز دارد و شورای‬ ‫هماهنگی جبهه اصالحات باید تحرک بیشتری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد سالمتی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫شرایط جریان اصالحات در استانه انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصالحات به دلیل اینکه در‬ ‫انظار عمومی با یک سری عدم موفقیت ها روبرو‬ ‫شده است‪ ،‬شرایط خوبی ندارد و این احساس در‬ ‫این جریان وجود دارد که در انتخابات مورد استقبال‬ ‫قرار نمی گیرد‪ ،‬زیرا انها در جریان عملکرد دولت‪،‬‬ ‫مجلس دهم و شورای شهر موفقیت چندانی نداشته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت روحانی نه یک دولت‬ ‫اصالح طلب بلکه دولت اصولگرای معتدل است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اصالح طلبان به درستی از دولت‬ ‫روحانی حمایت کردند ‪ ،‬زیرا نمی خواستند یک‬ ‫دولت تندرو سر کار بیاید‪ .‬ولی نباید همه عملکرد‬ ‫دولت را به پای اصالحات نوشت ‪ .‬اصالح طلبان‬ ‫نیروی محدودی در دولت دارند و دولت هم خیلی‬ ‫توجهی به نظرات اصالح طلبان نداشته است‪ ،‬چون‬ ‫دولت‪ ،‬اصالح طلب نبود‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی با اشاره به اینکه مردم نباید تمام‬ ‫عملکرد دولت را به پای اصالحات بنویسند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اصالح طلبان باید این مسایل را برای مردم توضیح‬ ‫دهند تا یاس از پایگاه اجتماعی اصالحات زدوده‬ ‫شود‪.‬اصالح طلبان نماینده طبقه متوسط و حتی‬ ‫محروم جامعه هستند و برخی احزاب اصالح طلب‬ ‫از طبقه کارگر و کشاورز حمایت می کنند‪ .‬در‬ ‫حالیکه اصولگرایان ادعا ندارند که نماینده طبقه‬ ‫متوسط یا محروم هستند‪ .‬انها در اقلیت هستند و‬ ‫وقتی می توانند در انتخابات رای بیاورند که اقلیت‬ ‫در انتخابات شرکت کنند اما اگر اکثریت جامعه‬ ‫شرکت کنند‪ ،‬اصالح طلبان پیروز می شوند‪.‬‬ ‫سالمتی در ادامه تصریح کرد‪ :‬با این حال ما اصالح‬ ‫طلبان باید به نقاط ضعف خود اعتراف کنیم‪ .‬دولتی‬ ‫که مورد حمایت اصالح طلبان بود‪ ،‬نتوانست‬ ‫انتظارات مردم بخصوص در زمینه اقتصادی را‬ ‫براورده کند‪ .‬البته تحریم های شدید امریکا هر‬ ‫دولتی را می توانست دچار مشکل کند اما ضعف‬ ‫مدیریت هم مشکالت زیادی را درست کرد‪.‬‬ ‫فراکسیون امید هر چند اکثریت مجلس دهم نبود‬ ‫اما با همان‪۰۱۱‬نفر هم می توانست تحرکی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬اصالح طلبان باید بپذیرند که ضعف هایی‬ ‫داشته اند‪ .‬البته پذیرش این ضعف ها نباید موجب‬ ‫دلسردی انها شود بلکه باید با تحرک بیشتر خود را‬ ‫برای انتخابات اماده کنند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه شرایط‬ ‫فعلی اصالح طلبان همانند شرایط جریان خط امام‬ ‫بعد از مجلس چهارم است‪،‬گفت‪ :‬ان موقع هم‬ ‫همین شرایط را داشتیم اما نیروهای خط امام خود‬ ‫را کنار نکشید و در انتخابات های بعدی موفق شد‪.‬‬ ‫بنابراین االن هم نباید دلسرد و ناامید بود‪ ،‬زیرا در‬ ‫ذات فعالیت سیاسی شکست و موفقیت وجود دارد‪.‬‬ ‫اکنون به سازماندهی جدید نیاز است و شورای‬ ‫هماهنگی جبهه اصالحات باید تحرک بیشتری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در جریان اصالحات نیروهای بالقوه‬ ‫زیادی هم برای مجلس و هم ریاست جمهوری و‬ ‫شورای شهر وجود دارد و ما نیرو کم نداریم‪ ،‬بلکه‬ ‫نیروی زیاد هم داریم‪ .‬با این حال یکی از مشکالت‬ ‫اصالح طلبان‪ ،‬شورای نگهبان است که براحتی نمی‬ ‫توانند از کانال ان عبور کنند ولی این واقعیت‬ ‫یعنی شورای نگهبان همیشه وجود داشته است و‬ ‫اصالحات با اگاهی از همین شرایط در انتخابات‬ ‫شرکت کرده است‪ .‬اگر مانع شورای نگهبان موجب‬ ‫یاس و ناامیدی می شد‪ ،‬ما باید از مجلس چهارم‬ ‫از همه امور کنار می کشیدیم‪ .‬من معتقدم باید با‬ ‫وجود همین شورای نگهبان‪ ،‬در انتخابات شرکت‬ ‫کرد و پس از مرحله بررسی تایید صالحیت ها‪،‬‬ ‫جبهه اصالحات تصمیم بگیرد که از چه کسی در‬ ‫انتخابات حمایت کند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1175‬‬ ‫سیاست‬ ‫والیتیدرنشستمجمعجهانیبیداریاسالمی‪:‬‬ ‫اماراتوبحرینهزینهاقدام‬ ‫خفت بارشانراپرداختمی کنند‬ ‫اقای علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی‬ ‫که برای برگزاری این مجمع در خبرگزاری تسنیم حضور یافته‬ ‫بود‪ ،‬با تبیین اهداف برگزاری این نشست فوق العاده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پیرو اقدام نادرست و بسیار مضر سران امارات و بحرین در‬ ‫به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی‪ ،‬موج مخالفت ها در سراسر‬ ‫جهان اسالم علیه این اقدام برخاست‪ .‬مجمع جهانی بیداری اسالمی‬ ‫وظیفه خود می داند که در این باره اقدامی کند و به درخواست‬ ‫بسیاری افراد دلسوز و صاحب نظر‪ ،‬نشست فوق العاده شورای‬ ‫عالی بیداری اسالمی تشکیل خواهد شد‪.‬اقای والیتی در بخشی‬ ‫از سخنان خود در این نشست با اشاره به اقدام خیانت بار امارات‬ ‫و بحرین در سازش با رژیم صهیونیستی گفت‪ :‬اقدام برخی‬ ‫دولت های وابسته حاشیه خلیج فارس بنای خانه بر روی اب است‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برخی دولتهای وابسته حاشیه خلیج فارس‬ ‫به امید حمایت پوشالی امریکا از انان تبدیل به عروسک خیمه‬ ‫شب بازی امریکا و اسرائیل شده اند و امید پوچ بر هیچ بسته و‬ ‫خانه ای بر روی اب بنا کرده اند‪ .‬و انها هزینه این اقدام خفت بار‬ ‫را پرداخت می کنند‪.‬متن کامل سخنان اقای والیتی در این نشست‬ ‫به شرح ذیل است‪:‬دکتر والیتی در سیزدهمین نشست شورای عالی‬ ‫مجمع جهانی بیداری اسالمی گفت‪ :‬فلسطین‪ ،‬قبله اول مسلمین طی‬ ‫هفتاد سال اخیر و کلیدی ترین و محوری ترین مسئله جهان اسالم‬ ‫است‪.‬وی در این نشست مجازی و غیر حضوری که روز چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور با حضور جمعی از مسئولین‪ ،‬علماء‪ ،‬اندیشمندان‪،‬‬ ‫اساتید دانشگاه و فرهیختگان جهان اسالم برگزار شد طی سخنانی‬ ‫با اشاره به این که دشمنان مقاومت اسالمی در سطح منطقه و بین‬ ‫الملل طی دهه های اخیر سناریوهای مختلفی در جهت حفظ منافع‬ ‫استکباری و استثماری خویش طراحی و اجرا نموده اند افزود‪ :‬پیاده‬ ‫سازی طرح خاورمیانه بزرگ‪ ،‬حمله مستقیم به عراق و افغانستان‪،‬‬ ‫جنگ و جنایت علیه لبنان و غزه بی دفاع‪ ،‬انحراف جریان بیداری‬ ‫اسالمی‪ ،‬تشکیل‪ ،‬راه اندازی و تجهیز گروه های تکفیری و کشتار‬ ‫صدها هزار انسان بی گناه در سطح منطقه توسط قاتالن نیابتی‪،‬‬ ‫ترور ناجوانمردانه فرمانده شجاع و دالور جبهه مقاومت حاج‬ ‫قاسم سلیمانی و غیره بخشی از راهبردها و طرح های خباثت‬ ‫امیز نظام سلطه در سطح منطقه غرب اسیا برای مقابله با ارزش ها‬ ‫و ارمان های اسالم ناب بوده است‪.‬دبیرکل مجمع جهانی بیداری‬ ‫اسالمی با تاکید بر این که فلسطین‪ ،‬قبله اول مسلمین طی هفتاد‬ ‫سال اخیر کلیدی ترین و محوری ترین مسئله جهان اسالم است‬ ‫افزود‪ :‬تالش های دشمنان در طی هفتاد سال اخیر در جهت حذف‬ ‫تدریجی فلسطین از نقشه منطقه و جعل رژیم اشغالگر قدس به‬ ‫جای ان بوده است و استکبار با توطئه ها و طرح های گوناگون‬ ‫همواره تالش دارد که این مسئله اساسی را از اولویت اول جهان‬ ‫اسالم خارج سازد‪.‬اقای والیتی نیم قرن مقاومت و ‪ 50‬سال سازش‬ ‫نابرابر را حامل ایجاد دو گفتمان سازش و مقاومت در منطقه‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬پس از شکست اعراب در جنگ شش‬ ‫روزه از اسرائیل غاصب‪ ،‬ده ها مذاکره و نشست سازش بین اعراب‬ ‫و رژیم صهیونیستی با بازیگردانی ایاالت متحده روی داده است‪،‬‬ ‫و در طول همه مذاکرات نه تنها دستاوردی برای مردم مظلوم‬ ‫فلسطین نداشته بلکه نتیجه عکس داشته و موجب زیاده خواهی‪،‬‬ ‫ادامه شهرک سازی‪ ،‬اخذ امتیازات بیشتر و نهایتاً گسترش دامنه‬ ‫زیاده خواهی های خود از فلسطین به تمامی کشورهای عربی‬ ‫است‪.‬وی با تشریح پیامدهای گفتمان مقاومت در سطح منطقه‬ ‫افزود‪ :‬مجاهدت و مقاومت شجاعانه مردم فلسطین‪ ،‬به طور خاص‬ ‫و برجسته اثرات این گفتمان در قضیه فلسطین و سیر اعجاز گونه‬ ‫انتفاضه سنگ تا موشک را پدید اورده و هیمنه پوشالی رژیم‬ ‫صهیونیستی را در جنگ های نابرابر ‪ 8‬روزه‪ 22 ،51 ،‬و دو روزه‬ ‫مقاومت غزه از بین برده است اما صهیونیزم بین الملل به دنبال‬ ‫حذف کامل فلسطین از جهان اسالم است‪ .‬طرح معامله قرن‬ ‫شوم ترین نقشه دشمنان اسالم به عنوان مکمل گام های سازش‪،‬‬ ‫نقاب نفاق را از چهره استکباری سازشگران و سازش طلبان کنار‬ ‫زده و ماهیت استعمارگری نوین انان را برای مردم منطقه و‬ ‫جهان اشکار ساخته است‪.‬وی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫خطاب به نخبگان و اندیشمندان‪ ،‬شرایط بسیار شکننده و متزلزل‬ ‫رژیم صهیونیستی و هم پیمان او امریکای جنایتکار‪ ،‬عدم تحقق‬ ‫وعده های انتخاباتی رئیس جمهور فعلی امریکا‪ ،‬استمرار جریان‬ ‫مقاومت و جسارت برگرفته از اعتماد بنفس و خود باوری بیش‬ ‫از پیش جوانان فلسطینی در مقابله با اشغالگری‪ ،‬انزوای منطقه ای‬ ‫رژیم صهیونیستی‪ ،‬تغییر معادله قدرت به نفع فلسطینی ها را از جمله‬ ‫دیگر اثار و پیامدهای جریان مقاومت دانست‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫مردم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند‬ ‫عبدالناصر همتی‪،‬با اشاره به راه اندازی ماشین تبلیغاتی دولت امریکا در زمینه طرح لغو تمام معافیت های تحریمی‪ ،‬این اقدام را اخرین تالش برای ایجاد التهاب در بازار ارز دانست و به مردم توصیه کرد تا سرمایه خود را در معرض این بازار‬ ‫پرریسک قرار ندهند‪.‬همتی در این یادداشت که در صفحه اینستاگرام وی منتشر شده است‪ ،‬نوشت‪ :‬به نظر نمی رسد برای امریکایی ها اقدام دیگری در جهت اعمال فشار حداکثری باقی مانده باشد‪ .‬امریکایی ها از این کار بیشتر هدف تبلیغاتی دارند و‬ ‫طبیعی است که نوسان گیران و سودجویان نیز در بازار ارز برای بهره گیری ازفضای تبلیغاتی‪ ،‬تالش الزم به عمل بیاورند‪.‬وی ضمن تاکید بر اولویت ثبات در بازار برای بانک مرکزی‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام‬ ‫و اجازه اربیتراژ و نوسان گیری نخواهد داد‪ .‬همچنین بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)‪ ،‬در چارچوب تسهیل و تسریع تامین ارز وارد کنندگان در این بازار به پتروشیمی ها ‪،‬فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد که انها نیز می توانند‬ ‫ارز حاصل از صادرات خود را‪ ،‬عالوه بر صرافی های بانکی‪ ،‬مستقیم به صرافی های مجاز برای واردات کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند‪.‬رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطر نشان ساخت‪ :‬نرخ های ارز در بازار‪ ،‬نرخ های اقتصادی نیستند و‬ ‫دوام نخواهند داشت‪ .‬امیدوارم مردم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند‪.‬‬ ‫اقایدولت؛مردمرامیبینی؟!‬ ‫اقای دولت ؛شما واقعا می دانید زندگی با تورم و گرانی و قسط و نداری یعنی چه!؟‬ ‫جناب ربیعی سخنگوی دولت در حالی که‬ ‫ماسک به صورت زده بود گفت‪ «:‬رنج مردم‬ ‫با تک تک سلو ل های اعضای دولت احساس‬ ‫می شود‪ ».‬با تمام احترامی که برای ربیعی قائل‬ ‫هستم و معتقدم او نسبت به دیگر مسووالن دولت‬ ‫واقعی تر به مسائل کشور نگاه می کند با سابقه‬ ‫کارگری او در جنرال موتورز و دغدغه هایی که‬ ‫در زمان وزارت در مورد کارگران داشت‪ ،‬اما‬ ‫باید بگویم نه اقای سخنگو! شما درد مردم را‬ ‫احساس نمی کنید‪.‬‬ ‫شما اگر صبح ها به جای خودرویی که با‬ ‫راننده دنبا ل تان می اید‪ ،‬سوار بی ارتی‪ ،‬مترو‬ ‫یا تاکسی می شدید‪ ،‬درد مردم را می فهمیدید‪.‬‬ ‫مردمی که به خاطر یک لقمه نان به دل کرونا‬ ‫می زنند و در اتوبوس مثل دانه های بالل کنار هم‬ ‫می ایستند و امیدوارند کرونا با انها کاری نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اقای ربیعی! رنج مردم را با تک تک‬ ‫سلو ل ها ی تان حس نمی کنید‪ ،‬چون‪...‬‬ ‫شما اگر می توانستید با حقوق ‪ 2‬میلیونی در‬ ‫عصر گرانی و تورم زندگی کنید‪ ،‬درد مردم را‬ ‫می فهمیدید‪ .‬سرپرست خانواد ه ای که نمی داند‬ ‫با حقوقی که می گیرد چه کند‪ ،‬و به کدام زخم‬ ‫زندگی اش مرهم بگذارد‪.‬‬ ‫تا به حال سه ماه یا بیشتر حقو ق تان عقب‬ ‫افتاده است؟ ایا تا به حال تعدیل شد ه اید؟ فقط‬ ‫کافی است تصور کنید‪ .‬صبح با قابلمه غذا به‬ ‫محل کار می رسید‪ ،‬کارفرما به شما می گوید به‬ ‫دلیل مشکالت اقتصادی‪ ،‬نمی تواند تولیدی یا‬ ‫شرکتی را که دارد اداره کند و مجبور است‪ ،‬مُهر‬ ‫«تعطیل» به در ان بزند‪ .‬چه حسی پیدا می کنید؟‬ ‫کدام یک از اعضای دولت پو ل هایش را‬ ‫روی هم گذاشته که خانه یا ماشین بخرد و صبح‬ ‫که بیدار می شود بینند با پولی که کنار گذاشته ‬ ‫ماشین بخرند‪ ،‬دوچرخه هم نمی شود خرید؟‬ ‫اقای ربیعی یا هر کدام از اعضای دولت‬ ‫که با تک تک سلو ل هایشان رنچ مردم را‬ ‫حس می کنند‪ ،‬تا به حال برای عقب افتادن دو‬ ‫قسط بانک‪ ،‬ابرو ی تان رفته است؟ بانک به‬ ‫ضامن هایتان زنگ زده است؟ یا در گوشی تان‬ ‫پیامک های جریمه عقب افتادن یک قسط را‬ ‫دارید؟واقعا حس پدری را که می خواهد برای‬ ‫دخترش جهیزیه بخرد درک می کنید؟ حس‬ ‫پسری را که داماد شده است و نمی داند چگونه‬ ‫خانه اجاره کند و زندگی اش را بچرخاند درک‬ ‫می کنید ؟‬ ‫می دانید چرا باور نمی کنیم شما مشکالت‬ ‫مردم را درک می کنید؟ چون اگر درک‬ ‫معاون اول رییس جمهور تاکید کرد‬ ‫کاالهایحمایتشدهباارزدولتینبایدگرانشوند‬ ‫جلسه بررسی مسائل مربوط‬ ‫به کاالهای اساسی و ضروری‬ ‫ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست‬ ‫معاون اول رییس جمهور برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری در این‬ ‫جلسه با اشاره به نارضایتی مردم‬ ‫از افزایش قیمت برخی از کاالهای‬ ‫اساسی و مورد نیاز مردم مثل تخم‬ ‫مرغ در روزهای اخیر‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫مدیریت و ساماندهی قیمت و‬ ‫نظارت دقیق بر بازار کاالهای‬ ‫اساسی و ضروری که با ارز دولتی‬ ‫مورد حمایت قرار می گیرند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با‬ ‫تاکید بر اینکه حمایت از تولید‬ ‫کنندگان و نیز توجه ویژه و‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان باید به‬ ‫صورت توامان در تعیین قیمت ها‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعیین قیمت باید به گونه ای باشد‬ ‫که تولید مقرون به صرفه باشد و‬ ‫در عین حال باید به این موضوع‬ ‫نیز توجه کرد که قیمت کاالهایی‬ ‫که بخش مهمی از سبد غذایی‬ ‫اقشار کم درامد جامعه را تشکیل‬ ‫می دهد نباید به گونه ای تعیین‬ ‫شود که بر معیشت مردم فشار وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جهانگیری از وزارتخانه های‬ ‫جهاد کشاورزی و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواست با استفاده از ساز‬ ‫و کارهای مختلف نظیر مدیریت‬ ‫صادرات‪ ،‬برنامه ریزی الزم را‬ ‫برای ساماندهی تولید کاالهای‬ ‫مورد نیاز مردم نظیر تخم مرغ و‬ ‫جلوگیری از افزایش قیمت این‬ ‫دست از محصوالت انجام دهند‪.‬‬ ‫در این جلسه که وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬سرپرست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست و‬ ‫مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‬ ‫کنندگان و تولید کنندگان نیز‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬دالیل گرانی تخم‬ ‫مرغ در روزهای اخیر مورد بحث‬ ‫و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشست پس از بحث‬ ‫و بررسی مقرر شد با اعمال‬ ‫محدودیت و تعیین عوارض بر‬ ‫صادرات تخم مرغ‪ ،‬قیمت این‬ ‫محصول در بازار کنترل شود و‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولید کنندگان نیز ماموریت‬ ‫یافت با هماهنگی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬ضمن تعیین قیمت تخم‬ ‫مرغ نسبت به نظارت کامل بر بازار‬ ‫قیمت ان اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی با هماهنگی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬برنامه ریزی الزم را برای‬ ‫واردات و تامین نهاده های دامی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫می کردید واقعا برای بهتر شدن وضع کشور کاری‬ ‫می کردید یا حداقل اگر می بینید که نمی توانید‪،‬‬ ‫کرسی ریاست و مدیریت را رها می کردید و با‬ ‫زبانی بی لکنت به مردم می گفتید که نمی توانید‬ ‫باری از دوش انها بردارید و استعفا می دادید‪.‬‬ ‫یاد دیالوگ معروف فیلم اژانس شیشه ای‬ ‫افتادم که «سلحشور» با بازی رضا کیانیان روی‬ ‫صندلی چر خ دار اژانس هواپیمایی نشسته بود و‬ ‫«حاج کاظم» با بازی پرویز پرستویی با یک ژ‪-3‬‬ ‫در دست می گفت‪«:‬می دونی یه گردان بره خط ‪،‬‬ ‫گروهان برگرده یعنی چی؟ می دونی یه گروهان‬ ‫بره خط ‪،‬دسته برگرده یعنی چی؟ می دونی یه‬ ‫دسته بره خط ‪،‬نفر برگرده یعنی چی؟»‬ ‫شما واقعا می دانید زندگی با تورم و گرانی و‬ ‫قسط و نداری یعنی چه!؟‬ ‫عصرایران؛ مصطفی داننده‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫زمان بیدار شدن است‪/‬‬ ‫می خواهند «ترامپ» را به‬ ‫مادر باتالق ها بکشانند‬ ‫محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر‬ ‫نوشت‪ :‬دروغگوی همیشگی [مایک پمپئو] با‬ ‫طرح هشداری دروغین‪ ،‬دونالد ترامپ را گمراه‬ ‫کرد تا دشمن شماره یک داعش را ترور کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون‪ ،‬وی تالش دارد تا از‬ ‫طریق ارائه هشدار دروغین جدیدی‪ ،‬ترامپ را‬ ‫به مادر تمامی باتالق ها بکشاند و فریب دهد‪.‬‬ ‫منبع پولیتیکو‪ :‬مقامات امریکایی و منبع ترامپ‪:‬‬ ‫گزارش جدید است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان مطلب خود‬ ‫یاداور شد‪ :‬زمان بیدار شدن است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬به تازگی نشریه پولیتیکو در‬ ‫گزارشی مدعی شد که ایران تصمیم دارد برای‬ ‫انتقام ترور سردار سلیمانی‪ ،‬سفیر ایاالت متحده‬ ‫در افریقای جنوبی که روابط بسیار نزدیکی با‬ ‫دونالد ترامپ دارد را ترور کند‪.‬‬ ‫در حالی پولیتیکو منبع خود را مقامات‬ ‫امریکایی ذکر کرده بود که رئیس جمهور‬ ‫امریکا در توئیتر خود با استناد به همین گزارش‪،‬‬ ‫تهران را تهدید کرد‪.‬‬ ‫روحانیدرجلسههیاتدولت‪:‬‬ ‫شنبهویکشنبهروزپیروزیملتایراناست‪/‬درکاخسفیدخواب هایکودکانهمی بینند‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی در جلسه امروز هیات دولت با اشاره‬ ‫به سالروز اغاز جنگ تحمیلی گفت‪ :‬در استانه چهلمین سالگرد جنگ‬ ‫تحمیلی و دفاع مقدس ایثار و فداکاری ملت ایران و رزمندگان هستیم‪،‬‬ ‫به روح پاک شهیدان درود می فرستیم و نسبت به خانوادهای این عزیزان‬ ‫ادای دین داریم و برای جانبازان شفای عاجل طلب می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬روزهای بسیار سختی در سال ‪ ۵۹‬پیش روی‬ ‫خود دیدیم؛ ان روزها یک توطئه عظیم بین المللی به ظاهر توسط یک‬ ‫ارتش همسایه اما در باطن از سوی همه قدرت های شرق و غرب در برابر‬ ‫خود با سالح های مدرن دیدیم‪ ،‬ان روزها حتی یک سالح متوسط ساده‬ ‫نمی توانستیم خریداری کنیم و کسی هم به ما انها را نداد اما امریکا‪ ،‬اروپا‬ ‫و تقریبا دنیای عرب ان روز پشت ظالم و متجاوز ایستادند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز هم به اعتقاد من تمسک بجوییم به همان‬ ‫حبل المتین و مسیر مقاومت که راه همین است‪ ،‬همانطور که در طول ‪۳‬‬ ‫سال گذشته ملت سخت ترین روزها را پشت سرگذاشت و مقاومت کرد‪.‬‬ ‫رئیس دولت گفت‪ :‬امریکایی ها دنبال ان بودند در اولین قدم ما‬ ‫را به فروپاشی برسانند‪ ،‬انان درصدد بودند خرداد و تیر ما را به فروپاشی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬در مرداد ماه به فروپاشی اجتماعی و در انتهای فصل پاییز به‬ ‫فروپاشی امنیتی برسانند و به تعبیر خودشان در ‪ ۲۲‬بهمن به کشورمان بیایند‬ ‫و همه چیز را به دست بگیرند؛ این ها یک خواب کودکانه بیش نیست که‬ ‫در کاخ سفید می بینند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ملت امروز در تمامی مراحل مقابل فشارهای اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاسی ایستاده است‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اظهارات مقامات امریکایی مبنی بر فعال شدن‬ ‫مکانیسم ماشه گفت‪ :‬همه می دانند مکانیزم ماشه متعلق به کسانی هستند‬ ‫که عضویت در برجام دارند‪ ،‬کسی که برجام را خائنانه و اشتباه دانسته‬ ‫است و از ان خارج شده و هرچه فحش در عالم بوده به ان داده است و‬ ‫هرکه در ان قرار داشته را تنبیه کرده نمی توانند حرفی بزند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬مشاهده کردید در مقابل قطع نامه یک ماه پیش‬ ‫امریکا کشورها ایستادند و مخالفت کردند‪ ،‬بنابراین باید گفت امروز‬ ‫ایاالت متحده تنها است‪.‬‬ ‫روحانی اظهار کرد‪ :‬این امریکای تنهای رسوا در این ماجرا دنبال‬ ‫این است که روز شنبه و یکشبنه برای خود شادمانی درست کند ؛ در‬ ‫دنیا دو سه کشور به کاخ سفید چسبیده اند به جز این سه کشور‪ ،‬امریکا‬ ‫هیچکس را ندارد‪ ،‬هیچکس با اینها همراه نیست‪ .‬بنابراین ملت ما کام ً‬ ‫ال ‬ ‫حواسشان جمع باشد‪ ،‬روز شنبه و یکشبنه روز پیروزی ملت ایران و روز‬ ‫شکستمفتضحانهامریکاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوباره رسانه های بیگانه و ضدایرانی خارج از کشور‬ ‫برای خودشان خبر جمع کنند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه‬ ‫برسد‪ ،‬بنابراین پیشاپیش این موفقیت را به ملت ایران تبریک می گویم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بیان کرد‪ :‬این اقایی که رئیس جمهور امریکاست دو‬ ‫روز گذشته می گفت رشد اقتصادی ایران در چند ماه اخیر ‪ -۲۵‬است؛‬ ‫غربی ها رشد منفی شان از ‪ ۱۰‬درصد تا ‪ ۲۲‬درصد است‪ .‬در کرونا یک‬ ‫فشار فوق العاده ای به کشور های غربی وارد شد؛ یکی از کشورهای مهم‬ ‫اروپایی چند روز قبل اعالم کرد که رشد اقتصادیشان ‪ -۹‬است؛ در‬ ‫حالیکه طبق اعالم بانک مرکزی رشد اقتصادی ما در طول سه ماه از ‪-۱‬‬ ‫هم پایین تر است و ‪ -۶/۰‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سه ماه اول هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه‬ ‫صنعت رشد مثبت داشته ایم؛ سال ‪ ۹۸‬علیرغم اینکه مشکالت فراوان‬ ‫داشتیم‪ ،‬رشد ما ‪ +۱/۱‬بود؛ من خیلی امیدوارم و پیش بینی ها این است که‬ ‫اگر این حرکت را ادامه دهیم‪ ،‬به رشد مثبت خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امریکایی ها ملتی هستند که در راسش ادمی است که‬ ‫خود را رئیس جمهور می داند و مداوم حرف هایی چه راست و چه دروغ‬ ‫می گوید‪ ،‬حداقل نسبت به رشد اقتصادی ایران راست بگویید‪ ،‬مابقی‬ ‫اظهاراتتان که دروغ است؛ راجع به مکانیزم ماشه هم راست بگویید‪،‬‬ ‫بگویید که ما شکست خورده ایم‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬ما به حمداهلل در دو زمینه حرکت خوبی داشته ایم‬ ‫یکی در زمینه تولید و دیگری در زمینه زیرساختی‪ ،‬نفتی‪ ،‬گازی‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬اب و برق ما حرکت بسیار خوبی داشته ایم؛ هر هفته ما‬ ‫افتتاح هایخوبیداریم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بنابراین شرایط ما در زمینه تولید شرایط خوبی است‬ ‫و در زمینه صادرات ما در ماه های اول دچار مشکل شدیم اما بعد از خرداد‬ ‫شرایط ما در صادرات گشایش پیدا کرد هممجمچنین شرایط تولید ما هم‬ ‫در تیر و مرداد شرایط بسیار خوبی بوده است‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬ما تا امروز برای ‪ ۸‬میلیون نفر روستایی اب سالم‬ ‫پایدار را تامین کرده ایم؛ در کل تاریخ ما اب سالم بهداشتی پایدار کمتر‬ ‫از یک میلیون نفر برای روستا بوده است‪ ،‬این کار‪ ،‬کار بزرگ و عظیمی‬ ‫است که در حال انجام است‪.‬‬ ‫رییس جمهور گفت‪ :‬در مساله فضای مجازی و ارتباطات‬ ‫الکترونیکی در حال پیشرفت هستیم و من خوشحالم که دولت اینترنت‬ ‫را برای دانش اموزان مجانی کرد و بسته های رایگان به معلمان تخصیص‬ ‫داده شد‪ ،‬ان شااهلل برای دانشگاه ها نیز مجانی خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس جمهور در ادامه سخنان خود اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شرایط ما در تولید یک شرایط قابل قبول است‪ ،‬در بخش صادرات در‬ ‫ماه های اول شرایط ما مشکل بود‪ ،‬در واردات ما اشکاالتی داریم و باید‬ ‫ان را رفع کنیم‪ .‬نباید اجازه دهیم که یک تاجر کاالیی را بیاورد و دنبال‬ ‫بهانه جویی باشد که این کاال را در گمرک نگه دارد تا قیمت بازار باال‬ ‫برود و بعد ان را ترخیص کند‪ .‬گمرک نباید اجازه این کار را بدهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت بخش توزیع کاالها‪ ،‬بیان داشت‪ :‬متاسفانه ما‬ ‫در توزیع هم مشکل داریم‪ ،‬در شرایط تحریم گاهی توزیع‪ ،‬معادل تامین‬ ‫کاال است‪ ،‬شما کاال را تولید یا وارد می کنید و به اندازه نیاز مصرف است‬ ‫ولی باز هم قیمت کاال درحال افزایش است‪ .‬خب این نشان می دهد که ما‬ ‫در سیستم توزیع مشکل داریم‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر اهمیت و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته من از ابتدای دولت دوازدهم اصرار کردم که در شرایط‬ ‫تحریم ما نیاز به وزیر مستقل بازرگانی داریم که ‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز کار‬ ‫او توزیع باشد‪ ،‬حاال نشد و اینکه نشد مردم و کشور ضرر کردند‪ .‬اگر این‬ ‫اتفاق انجام می شد‪ ،‬حتما وضعیت بازار ما امروز به مراتب بهتر بود‪ ،‬همین‬ ‫امروز هم عرض کردم که ان شااهلل معاون اول رئیس جمهور بیشترین وقت‬ ‫خود را در این زمینه بگذارد‪ .‬چرا که امروز مشکل مردم در زمینه توزیع‬ ‫است‪ .‬متاسفانه مشاهده می شود که کاالیی در داخل تولید می شود و به‬ ‫اندازه نیاز و حتی اضافه تر از نیاز اما بازهم در بازار گران می شود‪ ،‬البته‬ ‫یکسری ناجوانمردی ها و توطئه هایی هم وجود دارد و عده ای سودجو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬سال ها است که می گوییم دالل‪ ،‬رانت‪ ،‬سودجو‬ ‫و‪ ...‬خب چرا این ها حل نمی شود؟ علت اینکه حل نمی شود این است‬ ‫که ما دنبال راه حل اساسی نرفتیم‪ ،‬دولت الکترونیک ما باید در این زمینه‬ ‫هدفمند شود و یک پایش مستمر از زمانی که محصولی تولید می شود‪،‬‬ ‫در حین فراوری و همچنین تا زمانی که توزیع می شود‪ ،‬باید جریان‬ ‫داشته باشد و کوچکترین اشکالی در این سیستم مشخص و رفع شود‪،‬‬ ‫مثال کاالیی مانند گندم اگر در انبار است‪ ،‬باید بدانیم کجاست‪ ،‬اگر در‬ ‫کارخانه است بدانیم چه میزان است و اگر در کامیون و درحال توزیع‬ ‫است باید از وضعیت ان مطلع باشیم‪.‬‬ ‫رییس دولت در ادامه اظهار داشت‪ :‬باید در این زمینه یک پایش‬ ‫و نظارت مستمر نسبت به واردات‪ ،‬تولید و صادرات وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫اشکال ما این است کار یک وزارتخانه باید این باشد و صبح تا شب پایش‬ ‫انجام دهد تا مردم ما دچار مشکل نشوند‪ ،‬من اعتراف می کنم که مردم‬ ‫عزیز ایران در زمینه تامین مواد غذایی دچار مشکل هستند‪ ،‬از نظر اصل‬ ‫مواد در بازار وجود دارد اما قیمت ان ناعادالنه و غیرمنصفانه است‪ ،‬مردم‬ ‫تحت فشار قرار می گیرند ما باید پایش و نظارت کنیم‪ ،‬باید تعزیرات‬ ‫حکومتی ما با همه توان در بازار باشد‪ ،‬باید قوه قضاییه بیاید و قوه قضاییه‬ ‫هم اماده است و اعالم می کند که من اماده ام کمک کنم‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این شرایط همه باید کمک کنیم‪ ،‬خب من وزیر معرفی می کنم که‬ ‫البته حق مجلس است و ما نمی توانیم به این ایراد بگیریم اما وزیر من رد‬ ‫می شود و ما دوباره باید بگردیم و وزیر جدید معرفی کنیم‪ ،‬ممکن است‬ ‫به من بگویند که این حق مجلس است و من هم قبول دارم اما شرایط ما‬ ‫یک شرایط خاص است و ما در جنگ هستیم‪ ،‬برخی می گویند ما در‬ ‫شرایط تحریم هستیم این حرف دقیق نیست‪ ،‬ما در گذشته هم تحریم‬ ‫بودیم در دولت قبل هم مدتی تحریم بودیم اما امروز ما در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی هستیم‪ ،‬یک جنگ ظالمانه غیرانسانی در برابر تروریسم اقتصادی‬ ‫داریم‪.‬روحانی با اشاره به تحرکات امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬بیان داشت‪ :‬دشمنان ما با همه توان با ما در حال جنگ هستند‬ ‫و شما می بینید که در منطقه در حال چه کارهایی هستند و قدم به قدم‬ ‫کشتی های ما را دنبال می کنند‪ ،‬واردات و صادرات ما را دنبال می کنند و‬ ‫متاسفانه برخی کشورها در منطقه هستند که مردمشان مسلمان و طرفدار‬ ‫اسالم هستند‪ ،‬اما حاکمان انها نه دین را می فهمند نه ِدین را‪ ،‬حتی نسبت به‬ ‫ِدین خودشان دربرابر ملت فلسطین که برادران و هم زبان های ان ها هستند‬ ‫همچیزینمی فهمند‪.‬‬ ‫وی خطاب به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چطور‬ ‫شما به سمت اسراییل دست دراز کردید و می خواهید به اسرائیل پایگاه‬ ‫بدهید‪ ،‬تمام عواقب وخیمی که در این زمینه به وجود بیاید بر عهده‬ ‫شماست‪ ،‬شما دارید کاری خالف مقررات و امنیت منطقه انجام می دهید‪،‬‬ ‫ان هم در این شرایطی که امروز در حال توطئه علیه ما است‪ .‬ما باید همه‬ ‫توان خود را به کار ببریم من می دانم که همه مسئوالن در همه قوا در‬ ‫حال تالش هستند‪ ،‬اما باید تالش مضاعف کنیم و نباید مردم تحت فشار‬ ‫قراربگیرند‪.‬‬ ‫رییس جمهور همچنین به تالش های دولت در ماه های اخیر‬ ‫درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران اشاره و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این ماه های اخیر نسبت به ان هایی که حقوق ثابت‬ ‫دارند‪ ،‬تالش های خوبی صورت گرفته است‪ .‬تقریبا نسبت به ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫کارمندان چیزی حدود ‪ ۵۰‬درصد حقوقشان افزایش پیدا کرده است‪ ،‬اگر‬ ‫کل کارمندان را هم بخواهیم بدانیم حداقل حقوق رسمی کارمندان در‬ ‫این چند سال ‪ ۲۶۶‬درصد افزایش داشته است‪ ،‬در همین شرایط دولت ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان پاداش بازنشستگی فرهنگیان عزیز را پرداخت‬ ‫کرده است‪ ،‬ما می دانیم کارگران و کارمندان در فشار بیشتر هستند‪ ،‬البته‬ ‫مردم عادی هم تحت فشار هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین نسبت به حقوق بازنشستگان و یا خانواده های‬ ‫شهدا درخصوص بدهی هایی که داشتیم اقدامات الزم را انجام دادیم‪.‬‬ ‫در همین هفته های اخیر ما تاکید بر پرداخت مناسب به پرستاران داشتیم‬ ‫و دیروز سازمان برنامه و بودجه به من خبر داد که حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای پاسخ به مطالبات ان ها پرداخت شده است‪ ،‬یعنی شرایط‬ ‫این نیست که مردم فکر کنند ما دست روی دست گذاشتیم و اینکه‬ ‫قیمت ها رفت باال و چرا دولت به فکر ما نیست‪.‬روحانی همچنین به اقدام‬ ‫روز گذشته دولت اشاره کرد و گفت‪ :‬دیروز قدم مناسبی در خصوص‬ ‫بازنشستگان برداشته شد و ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان سهام را واگذار کردیم‬ ‫تا ان شاءاهلل مطالبات پوشش داده شود‪ ،‬امروز هم در جلسه بحث هایی‬ ‫صورت گرفت برای کارهایی که باید برای بازنشستگان لشکری و‬ ‫کشوری انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس دولت با بیان اینکه در مساله گندم همیشه تالش ما این بوده‬ ‫که پول گندم کاران و مطالبات انها را به موقع پرداخت کنیم که مشوق‬ ‫انها برای سال اینده باشد تا بدانند که اگر گندم کاشتند به موقع خریداری‬ ‫می شود و به موقع قیمت داده می شود و طلب انها به موقع پرداخت‬ ‫می شود‪،‬گفت‪ :‬دولت در هفته گذشته هزار میلیارد تومان برای خرید‬ ‫تضمینی گندم تخصیص داده است‪ ،‬االن در شهریورماه‪ ،‬بدهکاری دولت‬ ‫به گندمکاران ‪ ۴‬درصد است‪ .‬در صورتی که در گذشته در شهریورماه‬ ‫بدهکاری دولت به گندمکاران حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد بود و به تدریج این‬ ‫بدهی را پرداخت می کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگذاریم برای سختی ملت ایران‪ ،‬لبخند در چهره‬ ‫امریکایی ها پدیدار شود و بگذاریم انها از اینکه ملت و دولت ما پیروز‬ ‫است‪ ،‬همیشه عصبانی باشند و ان شاءاهلل این پیروزی تا پیروزی مطلق ملت‬ ‫ایران و همه صحنه ها ادامه خواهد یافت‪.‬‬ صفحه 2 ‫پس از سوزاندن عمدی مجسمه قبلی‬ ‫مجسمه «مالنیا ترامپ» جایگزین شد‬ ‫یک مجسمه برنزی از «مالنیا ترامپ» به عنوان جایگزین مجسمه چوبی سوخته شده‪ ،‬در کشور زادگاهش قرار داده شد‪.‬و به نقل از اسوشیتدپرس‪ ،‬روز سه شنبه از مجسمه برنزی جدید «مالنیا ترامپ» درحالی‬ ‫در «اسلوونی» رونمایی شد که دو ماه پیش مجسمه چوبی او در یک حریق عمدی اتش گرفت‪.‬مجسمه چوبی‪« ،‬مالنیا ترامپ» را در لباس ابی رنگی که در روز شروع به کار « ترامپ» در سال ‪ ۲۰۱۷‬به تن کرده‬ ‫بود‪ ،‬نشان می داد‪.‬در زمان رونمایی از مجسمه چوبی‪ ،‬ساختار مجسمه واکنش های متفاوتی از کابران شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و برخی معتقد بودند این اثر شباهتی به «مالنیا ترامپ» ندارد‪.‬اثر جدید‬ ‫برنزی نیز همچون اثر چوبی با همکاری «برد دونی» یک هنرمند اهل کنتاکی و یک هنرمند محلی ساخته شده است‪.‬مجسمه جدید برنزی که ظاهری مشابه مجسمه پیشین دارد بر روی همان تنه درختی قرار داده‬ ‫شده که مجسمه چوبی قرار داشت‪«.‬دونی» امیدوار است با توجه به تغییراتی که در جنس این مجسمه صورت گرفته است‪ ،‬نابود کردن و صدمه رساندن به ان سخت تر باشد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫فاطمهمعتمداریا‪:‬درخیلی‬ ‫چیزهارکورددارم‬ ‫فاطمه معتمداریا از ان دسته بازیگرانی است که چندان اهل‬ ‫مصاحبهنیستوشایدفقطبرای«تئاتر»باشدکههرگفت وگویی‬ ‫را راحت رد نکند‪ .‬او این بار برای یکی از فیلم هایش پای صحبت‬ ‫نشست که دوست دارد بیشتر دیده شود ولی با نگاه تیز و منتقدانه ای‬ ‫کهدارد‪،‬قطعاحرف هایشبههمینفیلمختمنمی شود‪.‬‬ ‫اینروزهافیلم«بنفشهافریقایی»بهکارگردانیمونازندیدر‬ ‫حال اکران انالین است؛ فیلمی که تولید سال‪ ۱۳۹۶‬بوده و اخیرا در‬ ‫پلتفرم هایاینترنتیدردسترسمخاطبانوعالقه مندانبهسینماقرار‬ ‫گرفته است‪ .‬فاطمه معتمداریا در این فیلم نقش زنی را ایفا کرده که‬ ‫تالش می کند میان همسر امروز و دیروز خود انسانی ترین رفتار و‬ ‫منش را “زندگی” کند‪.‬‬ ‫این فیلم و نقشی که او بازی کرده بهانه ای برای گفت وگو شد‬ ‫بخصوصانکهمعتمداریا«بنفشهافریقایی»رادارایارزش هایی‬ ‫می داند که دوست دارد به هر چه بیشتر دیده شدن ان کمک کند‪.‬‬ ‫البتهاینبازیگرسینماوتئاترکهسال هاقبلسابقهکاردرتلویزیون‬ ‫را هم داشته و معموال درباره اتفاق های مهم حوزه کاری خود با‬ ‫حساسیتاظهارنظرونقدمی کند‪،‬دراینمصاحبهنیزعالوهبرفیلم‪،‬با‬ ‫ی به برخی مسائل روز اشاره کرد و از‬ ‫همان با صراحت کالم همیشگ ‬ ‫دغدغه هایخودنسبتبهسینماگفت‪.‬‬ ‫شروعبحثایسنادرباره«بنفشهافریقایی‪،‬جذابیت هاوبهنوعی‬ ‫تابوشکنینقشیبودکهمعتمداریادرفیلمایفاکردهواینکهچه‬ ‫چیزی در سناریو او را جذب کرد‪.‬‬ ‫زیبایی‪ ،‬همان گذاشتن یک ُگل میان موهای یک‬ ‫زن است‬ ‫او در این باره گفت‪ :‬هر وقت سناریویی را به من پیشنهاد می دهند‬ ‫دنبالاینهستمکهحتماًموضوعمتفاوتینسبتبهفیلم هایقبلی ام‬ ‫داشتهباشد‪«.‬بنفشهافریقایی»نهتنهاموضوعیمتفاوتداشتبلکه‬ ‫نقش شخصیت زن داستان هم بدیع بود و من قبال مشابه ان را بازی‬ ‫نکرده بودم و این ها اولین چیزهایی بودند که در فیلمنامه توجهم را‬ ‫جلبکردند‪.‬‬ ‫ش تاکید دارد‪ ،‬در پاسخ‬ ‫معتمداریا که بر متفاوت بودن این نق ‬ ‫به اینکه ایا بازی در نقش زن یا مادری مهربان برای خودش تکراری‬ ‫نبوده است؟ بیان کرد‪ :‬به نظر من در جها ِن نمایش چند موضوع بیشتر‬ ‫وجود ندارد؛ مثل عشق‪ ،‬زندگی و دشمنی که هر کس با یک دید‬ ‫به ان ها نگاه می کند یعنی مثال شکسپیر در اثار خود به یک شکل‬ ‫مطرح می کند و اقای عیاری به شکلی دیگر‪ .‬حرفم این است که‬ ‫فرهنگ‬ ‫کاشی های میدان‬ ‫شاپور را هم دزدیدند؟‬ ‫مصالح زیر کاشی ها هنوز باقی مانده‪،‬‬ ‫جای تراشیده ‬ ‫ِ‬ ‫هیچ کدام از سردرها به خصوص در ضلع شما ِل شرقی‬ ‫میدان نشانی از کاشی های قدیمی ندارند‪ ،‬در حالی که‬ ‫سر و وضع میدان نشان می دهد مرمت گران مدت زیادی‬ ‫نیست کارشان در میدان قوا م الدوله تهران تمام شده است‪.‬‬ ‫تا همین چند ماه قبل‪ ،‬یعنی وقتی ویروس کرونا تازه‬ ‫راهش را بین مردم تهران باز کرده بود‪ ،‬زیر ِ‬ ‫طاق هر‬ ‫کدام از مغازه های میدان قوا م الدوله یا «شاپور»‪ ،‬هنوز‬ ‫نشانی از کاشی های قدیمی باالی سردر بازاچه شاپور‬ ‫تهران به چشم می امد‪ ،‬اما به نظر می رسد در طول چند‬ ‫ماه گذشته‪ ،‬باقی مانده های این تزیینات میدان شاپور از‬ ‫بین رفته اند‪.‬‬ ‫هرچند جداره غربی میدان در طول بیش از یک سال‬ ‫موضوع ها محدود هستند‪ ،‬اما نگاه انسا ن به ان ها نامحدود؛ در نتیجه‬ ‫از خودگذشتگی‪ ،‬مهربانی و‪ ...‬در هر انسانی اعم از مادر و همسر و‪...‬‬ ‫به شکل متفاوتی بروز و ظهور پیدا می کند و من هم هر قدر و به هر‬ ‫تعدادنقشزنفداکار‪،‬مادرمهربانیاهمسرجنگجوداشتهباشم‪،‬‬ ‫می توانم به اشکال مختلف ان را بازی کنم تا شبیه دیگری نباشد‪.‬‬ ‫او در مورد اینکه چه واکنشی از تماشاگران «بنفشه افریقایی»‬ ‫گرفته است؟ گفت‪ :‬من فیلم را چند بار در ایران و خارج از کشور‬ ‫همراه مردم تماشا کرده ام و متوجه شدم چقدر ذهن تماشاچی امروز‬ ‫نیازمند قصه تعریف کردن است‪ .‬او دوست دارد همه جزئیات‬ ‫برایش توضیح داده شود و انگار به خاطر سرعت زندگیِ این روزها‬ ‫تحمل خیلی چیزها را ندارد و دوست دارد همه چیز را کامل روی‬ ‫پردهنمایشببیند‪.‬درمورد«بنفشه افریقایی»بهطورکلیبرخوردها‬ ‫خوب بود‪ ،‬همین اواخر اقایی را در خیابان دیدم که گفت فیلم را‬ ‫تماشا کرده و وقتی نظرش را پرسیدم با صدایی بلند در خیابان گفت‪:‬‬ ‫عالی! عالی! مدت ها بود چنین واکنشی ندیده بودم و هیجان او در‬ ‫مقابل کسانی که خیلی عادی تعریف و تحسین می کنند حس و‬ ‫حالمتفاوتیداشت‪.‬اینهیجانبهنظرمبخاطرموضوعمتفاوت‬ ‫فیلم است؛ موضوعی که به وجوه ظریف و انسانی ما می پردازد و‬ ‫می گویدهمهزیبایی هامی توانندهمانگذاشتنیکگلمیانموهای‬ ‫یک زن باشد‪.‬‬ ‫«بنفشهافریقایی»محتاطشدتاسانسورمضاعفنشود‬ ‫معتمدایا در پاسخ به اینکه در بسیاری از نقدهای مربوط به‬ ‫فیلمونیزصحبت هایخودشبهتابوشکنیدر«بنفشهافریقایی»‬ ‫اشاره شده ولی ایا در تمام این چند بار تماشا کردن فیلم‪ ،‬احساس‬ ‫نکردهکهاتفاقابخاطرهمانتابوشکنی‪،‬فیلمدچارنوعیاحتیاطشده‬ ‫است؟ اظهار کرد‪ :‬حتماً دچار احتیاط شده است‪ ،‬چون ایده اصلی‬ ‫خانم زندی براساس شخصیتی بود که به طور واقعی وجود داشت و‬ ‫داستان فیلم به نوعی از زندگی او الگو برداری شده بود‪ .‬زنی هم که‬ ‫در سناریو ترسیم شده و من خواندم‪ ،‬خیلی جلوتر از این زنی است‬ ‫کهمادر«بنفشهافریقایی»می بینیم؛برایهمینبطورمسلم‪،‬می دانم‬ ‫برایاینکهفیلمدچارسختگیری هایسانسورنشودکارگردانخیلی‬ ‫محتاطانه رفتار و عامدانه خود را سانسور کرده تا دچار سانسور‬ ‫مضاعفوبنیانکننشود‪.‬‬ ‫سینمایمبتذلباسانسورمشکلیندارد‬ ‫بازیگر فیلم های «پریناز» و «صد سال به این سال ها» در این باره به‬ ‫تجربه خود در فیلم های سانسور شده یا توقیف شده اش اشاره کرد و‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1175‬‬ ‫با خنده ای تلخ یاداور شد‪ :‬من در خیلی چیزها رکورد دارم‪ ،‬یکی از‬ ‫ان هاهمیننشانندادنیاسانسوروتوقیففیلم هایماست‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه با این حساب‪ ،‬نتیجه این همه احتیاط و‬ ‫خودسانسوری در سینما به کجا خواهد رسید؟ بیان کرد‪ :‬این روزها‬ ‫یک بحث خیلی صحیح وجود دارد و ان هم حذف سانسور از‬ ‫سینماست و اخیرا هم بیانیه ای از طرف عده زیادی از افراد صنف های‬ ‫مختلفدراینموردیعنیمخالفتباسانسورمنتشرشد‪.‬ممکناست‬ ‫برای عده ای بخصوص این سوال پیش بیاید که منظور از حذف‬ ‫سانسور چیست و قرارست جلوی چه چیز و چه حرفی گرفته نشود؟‬ ‫جواب این پرسش می تواند مثل همان یک نقش و هزار رنگ که‬ ‫در تعریف مثال مادر مهربان و همسر فداکار وجود دارد‪ ،‬متفاوت‬ ‫باشد‪ .‬در مورد سانسور و حذف ان تعبیر و تفسیرهای مختلفی‬ ‫وجود دارد‪ .‬خواسته شخصی من از حذف سانسور‪ ،‬حذف سانسور‬ ‫تفکر و اندیشه است‪ ،‬چرا که سینمای مبتذل و بی مایه اوال مشکلی‬ ‫با سانسور ندارد و دوما در این روزها نه تنها سانسور نمی شود که‬ ‫موردحمایتهمقراردارد‪.‬عناوینکریهفیلم ها‪،‬سلبریتی بازی های‬ ‫دستچندمامریکاییوجنجال هایسخیفدرفضایمجازی‬ ‫نشان می دهد این ها مشکلی ندارند‪ .‬راهشان باز و کاسبی شان داغ‬ ‫است‪.‬سانسورمتوجهکسانیاستکهصاحبتفکرواندیشههستند‬ ‫و ان هایی مشکل دارند که می خواهند درد و واقعیتی را بیان کنند یا‬ ‫بهشیوه ایدیگرسخنبگویند‪.‬سانسوربااین هامشکلدارد‪.‬سانسور‬ ‫سعی می کند جلوی حرف های تازه و نگاه و اندیشه متفاوت و بیان‬ ‫واقیعت ها را بگیرد و من با این نوع سانسور مخالفم‪.‬‬ ‫او که در طول دوران کاری اش چه خود و چه فیلم هایش با‬ ‫سانسوروممنوعیت هایمختلفیمواجهشده اند‪،‬ادامهداد‪:‬دربین‬ ‫تمامفیلم هایمکهدرتکاپوهستندتاخودراازسانسوربیرونبکشند‪،‬‬ ‫یک فیلم زیبا و پر از تفاوت مثل «صد سال به این سال ها» ساخته اقای‬ ‫سامان مقدم هم هست که بخاطر حرف یک نفر که معیار قضاوت‬ ‫فیلم شده‪ ۱۴،‬سال است در دفتر تهیه کننده خاک می خورد‪ ،‬در حالی‬ ‫که می توانستند و می توانند و باید ان را نمایش دهند‪.‬‬ ‫ادامهاینمصاحبهبهاینجارسیدکهنگاهسختگیرانهوهمراهبا‬ ‫سانسور‪ ،‬زبان انتقادی و اجتماعی فیلم ها را الکن می کند در حالی که‬ ‫موضوع های مطرح شده در خیلی از این فیلم ها چیزی است که در‬ ‫جامعهدیدهمی شود؛مثلدخترکشییاحتیهمینمسئله”غیرت”در‬ ‫فیلم«بنفشهافریقایی»کهنگاهیانسانیدارد‪،‬امادرجامعهتعبیرهای‬ ‫دیگری از ان می شود‪.‬‬ ‫غیرتیکهخون بارنیست‬ ‫معتمداریادراینبارهگفت ‪:‬در«بنفشهافریقایی»شمایک ِ‬ ‫منش‬ ‫انسانیِ با موهبت تفک ِر و محبت را در رابطه با موضوعی می بینید که‬ ‫بطور ُعرفی و سنتی تحت عنوان غیرت می تواند خون بار باشد ولی‬ ‫این اتفاق نمی افتد ‪ ،‬نه بدلیل نفی صفات بشری مثل عشق و نفرت‬ ‫و حسادت؛ بلکه به دلیل نشان دادن مرز های ظریف بین ان هاست‬ ‫که باعث می شود تماشاچی سنتی هم با این باور همراهی کند که‬ ‫می توان به همسر سابق بعنوان انسان مهر ورزید و در عین حال متهم‬ ‫به خیانت نشد‪ .‬این بخشی از کار سینمای متفکر است که باورهای‬ ‫عوامانه و سطحی در مورد موضوع ها و خصوصیت های بشری‬ ‫را به چالش می کشد که متاسفانه همیشه مورد هراس و سانسور‬ ‫محافظه کارانبودهاست‪.‬‬ ‫او درباره اینکه در این روزگار کرونایی که روحیه و تحمل‬ ‫ادم ها متفاوت از گذشته است‪« ،‬بنفشه افریقایی» چه حرف تازه ای‬ ‫برای مخاطب دارد؟ گفت‪ :‬به نظرم مهم ترین حرف فیلم‪ ،‬بی زمانی و‬ ‫شایدبی مکانیاناستکهمی توانددرحافظهتاریخیتماشاگران‬ ‫باقیبماند‪،‬مثلحرف«ناصرالدینشاهاکتورسینما»‪«،‬روسریابی»‪،‬‬ ‫«هنرپیشه»‪« ،‬مسافران» یا «یک بار برای همیشه» و «گیالنه» که اسم هر‬ ‫کدام تداعی کننده حرف هایی است که در حافظه عالقه مندان به‬ ‫سینماباقیماندهواثرگذاربودهاست‪.‬درباره«بنفشهافریقایی»هم‬ ‫به نظرم رسید حرفی دارد که مدت هاست کسی درباره ان صحبت‬ ‫نکرده یا چیزی نساخته است و می تواند ماندنی باشد‪.‬‬ ‫گذشته مرمت شده و چند کاشی باقی مانده ان درست‬ ‫در میانه باالیی جداره به عنوان «شاهد بنا» جا خوش‬ ‫کرد ه اند‪ ،‬اما ضلع شمال شرقی میدان امروز دیگر هیچ‬ ‫نشانی از کاشی هایی که روزی یکی از عناصر زنده و‬ ‫زیبای میدان شاپور بود‪ ،‬ندارد‪ .‬شاید هم مانند دیگر‬ ‫کاشی های قدیمی تعدادی از بناهای تاریخی در سطح‬ ‫کشور‪ ،‬ان ها نیز به مرور به سرقت رفته اند‪.‬‬ ‫با این وجود هنوز چند ردیف از این کاشی ها در ضلع‬ ‫جنوب شرقی میدان روی جدار ه بنا باقی مانده است‪،‬‬ ‫اما اگر قرار باشد زما ِن به چشم امد ِن کاهش تعداد‬ ‫کاشی های قدیمی این میدان را بشماریم شاید روزشمار‬ ‫ِ‬ ‫ساخت‬ ‫ان به زمان حذف یکی دو غرفه میوه فروشی و‬ ‫یک فروشگاه زنجیر ه ای کوچک برگردد‪.‬‬ ‫«بازارچه شاپور» یا «قوا م الدوله» تهران که به جز‬ ‫ورود ی اش که از قدیم مخصوص فروش میوه بوده به‬ ‫گذرهای معروفی مانند «گذر قلی» می رسد و در انتهای‬ ‫بازارچه سال هاست کفش دوزی ها فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫اسناد می گویند در دوره قاجار ساخته شده و دوم‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۸۲‬با شماره ثبت ‪ ۱۰۸۴۰‬در فهرست اثار ملی‬ ‫کشور به ثبت رسیده است‪ .‬بانی بازارچه قوام الدوله و‬ ‫میدان شاهپور‪ ،‬قوا م الدوله از اشخاص بانفوذ و متمول‬ ‫دوره قاجار بوده که این بازار به سبک ایرانی و معماری‬ ‫همان دوره ساخته شده است‪ .‬سردر اصلی بازارچه مشرف‬ ‫به میدان وحدت اسالمی (شاهپور سابق) است که خود‬ ‫نشانه ای از جایگاه خاص این بازارچه برای دستیابی‬ ‫مناطق جدید و قدیم تهران به ان است‪.‬‬ ‫پول هایکثیفقشرزحمتکش‬ ‫سینمارابی انگیزهکردهاست‬ ‫علیرضا سبط احمدی‪ ،‬تهیه کننده سینما و تلویزیون‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬دستمزد بازیگران و برخی عوامل مثل کارگردان ها‬ ‫افزایش نرخ وحشتناکی داشته که این افزایش نرخ شامل دیگر‬ ‫عوامل نشده و بعضاً بسیار کمتر از میزانی که بتواند برای امرار‬ ‫معاش ان ها کافی باشد دستمزد می گیرند‪.‬‬ ‫سبط احمدی تصریح کرد‪ :‬وقتی یک پول بی حساب‬ ‫که بدون زحمت به دست امده خرج کردنش اسان است و‬ ‫هیچ مباالتی در ان وجود ندارد‪ .‬اگر تهیه کننده و سرمایه گذار‬ ‫فیلمی با پول زحمت کشیده خود بسازد برای هر هزار تومانش‬ ‫برنامه ریزی می کنم که مبادا ذره ای متضرر شوم و وقتی این‬ ‫دغدغه برای یک تهیه کننده وجود ندارد باید به سرمایه موجود‬ ‫در پروژه شک کرد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده در ادامه اظهار داشت‪ :‬پول های سرگردان که‬ ‫اصطالحاً به ان پول کثیف نیز گفته می شود وقتی وارد چرخه‬ ‫اقتصادی سینما شد انگیزه کار را از خیلی افراد گرفت و همچنان‬ ‫باعث سرخوردگی هنرمندان واقعی می شود‪ .‬باید منبع این پول ها‬ ‫رصد و جلوی ظهور دوباره ان ها گرفته شود‪ .‬فیلمسازی کار پر‬ ‫زحمتی است و وقتی پول بدون زحمت و بی حساب و کتاب‬ ‫وارد این شغل می شود افرادی که با زحمت در ان راه پیدا‬ ‫کرده اند سرخورده و بی میل می شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سینما حرفه ای است که برای موفقیت در ان باید‬ ‫زحمات بسیاری کشید‪ .‬افراد بسیاری در این شغل به شهرت‬ ‫می رسند و این خاصیت حرفه سینما است؛ بسیاری افراد که‬ ‫امروز به شهرت رسیده اند زحمات بسیاری کشیده اند اما بسیاری‬ ‫با پول های کثیف این شهرت را که در راستای اهداف دیگری‬ ‫برایشان عمل می کند به دست اورده اند و نامشان امروز بر سر‬ ‫زبان ها است و در واقع جایگاهی که به دست اورده اند را مستحق‬ ‫نیستند‪ .‬افرادی که با شرافت در این حرفه فعالیت می کنند با دیدن‬ ‫این اتفاقات بی انگیزه می شوند و در جایگاهی به مراتب پایین تر‬ ‫از انچه که مستحق هستند‪ ،‬قرار دارند‪ .‬سبط احمدی در پایان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز به واسطه وجود پول های کثیف اختالف‬ ‫طبقاتی عجیبی در سینما به وجود امده که در این قشر رخوت‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬در کمتر حرفه ای می توان با پول ورود کرد‬ ‫و به شهرت رسید‪ ،‬متاسفانه سینما این ویژگی را دارد و به همین‬ ‫دلیل افراد بسیاری با سوء نیت وارد ان می شوند‪ .‬باید از این خطر‬ ‫اگاه بود و ان را جدی گرفت که متاسفانه تا امروز در کشور ما‬ ‫اینگونه نبوده است‪.‬‬ ‫نباید نگران کاهش‬ ‫مخاطب در‬ ‫تلویزیون باشیم‬ ‫حس کرد‪.‬‬ ‫بهروز مفید ادامه داد‪ :‬ما نباید اصال نگران کاهش‬ ‫مخاطب در تلویزیون باشیم‪ .‬به نظر من ان چیزی که‬ ‫مهم است وجود حق انتخاب های متعددی است که‬ ‫در اختیار مخاطب قرار می گیرد‪ .‬مخاطب ممکن است‬ ‫از یک سریال نمایش خانگی لذت ببرد و به سمت‬ ‫برنامه ها و فیلم های تلویزیون گرایش نداشته باشد و این‬ ‫اصال هیچ اشکالی ندارد در اصل تنها دغدغه ما باید‬ ‫افزایش کیفیت مان باشد تا بتوانیم سهم مفید خودمان‬ ‫را به نحو احسن در فرهنگ سازی و پر کردن اوقات‬ ‫فراغت مردم کشورمان ایفا کرده و مسئولیت اجتماعی‬ ‫خود را در حوزه اثار نمایشی به نحو احسن انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫بهروز مفید‪ ،‬تهیه کننده سینما و تلویزیون‪ ،‬در‬ ‫خصوص اینکه ایا مردم با ورود سریال های نمایش‬ ‫خانگی تمایلی به سریال های تلویزیون دارند یا خیر‬ ‫به گروه فرهنگ و هنر خبرنگار برنا گفت‪ :‬تلویزیون‬ ‫هر لحظه با رقیبان جدیدی دست و پنجه نرم می کند‬ ‫درواقع ورود بعضی سریال ها به فضای مجازی باعث‬ ‫می شود سهم بزرگی از اوقات فراغت مردم تامین شود‬ ‫و نمایش خانگی هم سهم زیادی در این مسئله دارد‪.‬‬ ‫حتی کسانی که ماهواره دارند سعی می کنند برخی‬ ‫سریال های خانگی را تماشا کنند و این موضوع به‬ ‫طور طبیعی در حال رخ دادن است و البته فقط مختص‬ ‫به ایران نیست و کل دنیا را در برمی گیرد و درواقع‬ ‫اینگونه نیست که من بگویم این مسئله نقطه ی ضعف‬ ‫یا نقطه قوت دارد به هرحال این یک شرایط جدیدی‬ ‫است که هرکدام از ان ها باید برای خود سهمی داشته‬ ‫باشند و مهم این است که ما در سهم ان ها بتوانیم‬ ‫جایگاهی داشته باشیم و به هیچ وجه نباید انتظار داشت‬ ‫که تلویزیون به عقب برگردد و جای سریال های دهه‬ ‫‪ 60‬را بگیرد و به همان نسبت بیننده داشته باشد‪.‬در قدیم‬ ‫تنها رسانه موجود در بحث سریال سازی تلویزیون بود‬ ‫اما امروزه می توان حضور پررنگ سریال ها و اثار‬ ‫نمایش های خانگی را در سبد انتخاب مخاطب ایرانی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1175‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اهداییبانکرفاهکارگرانبهاستانمقدسحضرتفاطمهمعصومه(س)‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و در اقدامی خداپسندانه‪ ،‬بانک رفاه کارگران دو دستگاه کف شوی خودرویی به استان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬به منظور خدمات رسانی شایسته به زائران حرم مطهر فاطمه معصومه (س)‪ ،‬در مراسمی با حضور مسئوالن بانک رفاه استان قم و‬ ‫خادمان حرم مطهر‪ ،‬دو دستگاه کف شوی خودرویی به این استان اهدا شد‪.‬‬ ‫تسهیالت‪10‬هزارمیلیاردی‬ ‫بانکپارسیانبهشرکتهای‬ ‫دانشبنیان‬ ‫معاون اعتبارات بانک پارسیان از اختصاص خط اعتباری ویژه برای استارت اپ ها خبر داد‬ ‫در استانه سالروزتاسیس بانک‬ ‫پارسیان‪ ،‬این بانک خط اعتباری ویژه‬ ‫ای را برای حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان قرار داده است‪.‬‬ ‫حسین فرزان‪ ،‬معاون اعتبارات‬ ‫و بانکداری شرکتی بانک پارسیان‬ ‫با اشاره به برگزاری جلسه بین دکتر‬ ‫وحدت رییس صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی ریاست جمهوری با دکتر‬ ‫کورش پرویزیان‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫پارسیان‪ ،‬از حمایت تمام قد این بانک‬ ‫از شرکت های دانش بنیان خبر داد‪.‬‬ ‫معاون اعتبارات و بانکداری‬ ‫شرکتی بانک پارسیان با بیان اینکه‬ ‫بانک پارسیان با تغییر ساختار اجرایی‬ ‫به حمایت هدفمند از شرکت های‬ ‫دانش بنیان خواهد پرداخت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بانک پارسیان خط اعتباری ویژه‬ ‫ای برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫درنظرگرفته است و پرداخت ‪10‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت و صدور‬ ‫ضمانت نامه به ارزش ‪ 3‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از جمله هدف گذاری های‬ ‫صورت گرفته در بانک برای حمایت‬ ‫از شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫فرزان با اشاره به تغییرساختار‬ ‫دفتر تخصصی شرکت های دانش‬ ‫بنیان مستقر در صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی و افزایش استقالل در‬ ‫تصمیم گیری ان دفتر‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫فعالیت های این دفتر که شامل‬ ‫بررسی و تشکیل پرونده های اعتباری‬ ‫تا مرحله پرداخت تسهیالت و‬ ‫تعهدات به شرکت های دانش بنیان‬ ‫است‪ ،‬به صورت تخصصی دنبال می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انگونه که این مقام مسئول اعالم‬ ‫کرده دفتر نواوری بانک پارسیان‬ ‫به طور مستقل و سریع به درخواست‬ ‫های شرکت های دانش بنیان پاسخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫فرزان در ادامه بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ظرفیت های باالی زنجیره ارزش‬ ‫موجود در شرکت های گروه بانک‪،‬‬ ‫پارسیان می تواند در زمینه های‬ ‫سرمایه گذاری های مشترک‪IPO،‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬صدور‬ ‫اوراق صکوک به همراه صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی‪ ،‬صدور اوراق‬ ‫گام و مشاوره در زمینه ایجاد و توسعه‬ ‫تابلوی نواوری در بازار سرمایه اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معاون اعتبارات و بانکداری‬ ‫شرکتی بانک پارسیان در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫ظرفیت های صندوق های پژوهش‬ ‫و فناوری از دیگر اقدامات بانک‬ ‫پارسیان جهت تسهیل در اخذ وثایق‬ ‫است‪.‬‬ ‫تسهیالتاعتباریبانکتوسعه‬ ‫تعاونازاثربخشیالزم‬ ‫برخورداراست‬ ‫گزارش‬ ‫افتتاح کارخانه ارای سان رونیکا با حمایت‬ ‫بانک ایران زمین در استان فارس‬ ‫گزارش‬ ‫کارخانه ارای سان رونیکا با بهره مندی از‬ ‫تسهیالت بانک ایران زمین با حضور مقامات ارشد‬ ‫کشوری بصورت ویدئو کنفرانس و مقامات استان‬ ‫فارس و مدیران بانک ایران زمین افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ :‬با حضور ریاست‬ ‫جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس و مدیر عامل‬ ‫مجموعه تولیدی ارای سان رونیکا حمید امانی‪،‬‬ ‫مقامات ارشد استانی من جمله استاندار فارس‪،‬‬ ‫چندی تن از اصناف و وزارت صنعت و معدن و‬ ‫مدیران ارشد بانک ایران زمین دستور افتتاح این‬ ‫واحد تولیدی صادر شد‪.‬‬ ‫حمید امانی مدیرعامل کارخانه در مراسم‬ ‫افتتاح این طرح‪ ،‬حمایت های بانک ایران زمین از‬ ‫واحدهای تولیدی را ستود و از اقدامات انجام شده‬ ‫در این زمینه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫کارخانه ارای سان رونیکا بزرگترین تولید‬ ‫کننده لوازم ارایشی و بهداشتی و شوینده های‬ ‫خانگی‪ ،‬عطر و محصوالت خوشبو کننده و خمیر‬ ‫دندان و رنگ مو و محصوالت دیگر با برندهای‬ ‫متنوعی اعم از فیورال و فالریست و روناسی و‬ ‫ارای سان در جنوب کشوراست‪.‬‬ ‫این کارخانه با سرمایه گذاری بالغ بر ‪180‬‬ ‫میلیارد تومان وسرمایه گذاری خارجی ‪ 1‬میلیون‬ ‫دالر و به کارگیری مجموع در اینده نزدیک‬ ‫‪ 300‬نفر اشتغال مستقیم و ‪ 1000‬نفر اشتغال غیر‬ ‫مستقیم ایجاد کرده است که در اینده ی نزدیک‬ ‫محصوالت این واحد عظیم جایگزین بخش قابل‬ ‫توجهی از واردات کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید حدود ‪ 1 . 2‬میلیون تن سنگ اهن در‬ ‫شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه فراوری صنایع‬ ‫و معادن ماهان سیرجان اعالم کرد‪ :‬میزان تولید‬ ‫سنگ اهن در این شرکت از ابتدای سال‬ ‫جاری تا ‪ 20‬شهریورماه جاری به حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ 200‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه مالی‬ ‫گردشگری‪ ،‬مهدی بهرامی گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود میزان تولید سنگ اهن تا پایان‬ ‫شهریور ماه امسال به یک میلیون و ‪ 300‬هزار‬ ‫تن برسد که رقمی باالتر از هدف برنامه را‬ ‫محقق می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه تولید سنگ اهن شرکت‬ ‫صنایع و معادن ماهان سیرجان در سال ‪۹۹‬‬ ‫دستیابی به تولید ‪ ۳‬میلیون تن سنگ اهن است‪.‬‬ ‫بهرامی ادامه داد‪ :‬میزان باطله برداری نیز‬ ‫از ابتدای امسال تا ‪ 20‬شهریورماه جاری به ‪16‬‬ ‫میلیون و ‪ 900‬هزار تن رسید که ‪ 20‬درصد از‬ ‫هدف برنامه باالتر است‪.‬‬ ‫به گفته وی از ابتدای زمان بهره برداری‬ ‫از معدن شماره ‪ 5‬گل گهر سیرجان تاکنون در‬ ‫مجموع ‪ 4‬میلیون و ‪ 480‬هزار تن سنگ اهن‬ ‫در این شرکت تولید شده که نسبت به برنامه‬ ‫پیش بینی شده ‪ 2‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫این شرکت در سال گذشته ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تن سنگ اهن تولید کرد ضمن‬ ‫اینکه میزان باطله برداری نیز حدود ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تن بود‪.‬‬ ‫شرکت توسعه فراوری صنایع و‬ ‫معادن ماهان سیرجان یکی از شرکت های‬ ‫زیرمجموعه هلدینگ ماهان و بازوی اجرایی‬ ‫ان در بخش معدن است که در حال حاضر‬ ‫عملیات استخراج و فروش سنگ اهن از توده‬ ‫معدنی شماره ‪ ۵‬گل گهر سیرجان را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یککارشناسبازارمسکنتشریحکرد‪:‬‬ ‫ریتماحتمالیتحوالتایندهبازارمسکن‬ ‫سعید معادی معاونت امور‬ ‫استان ها در بازدید از طرح های استان‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬تسهیالت‬ ‫اعتباری بانک توسعه تعاون از‬ ‫اثربخشی الزم برخوردار است‪.‬‬ ‫سعید معادی معاونت امور‬ ‫استا ن ها و بازار یابی بانک توسعه‬ ‫تعاون که به اتفاق حمیدرضا البرزی‬ ‫مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫احمد محمدی مدیر امور استا ن ها و‬ ‫شعب‪ ،‬محمد اسماعیل امیری رئیس‬ ‫اداره کل بازاریابی بانک توسعه‬ ‫تعاون به شهرستان ارومیه سفر کرده‬ ‫بودند در بازدید از تعدادی طرح های‬ ‫اقتصادی این شهرستان با اعالم مطلب‬ ‫فوق اظهار داشت‪ :‬اعتبارسنجی با‬ ‫بهره گیری از سامانه ایرانیان و صدرا‪،‬‬ ‫نیازسنجی و براورد نیاز واقعی‬ ‫مشتریان‪ ،‬شناسایی اهلیت و مالئت‬ ‫مشتریان توام با بررسی کارشناسی‬ ‫جهت لحاظ کردن توجیهات‬ ‫اقتصادی و فنی طرح های اقتصادی‬ ‫همراه با اخذ مدارک مثبتی و اعمال‬ ‫نظارت قبل‪ ،‬حین و بعد از پرداخت‬ ‫می تواند در اثربخشی تسهیالت‬ ‫اعتباری بانک و امکان اندازه گیری‬ ‫میزان تاثیر در کمک به ایجاد‪،‬‬ ‫توسعه‪ ،‬تکمیل و تامین نیازهای‬ ‫سرمایه در گردش با رویکرد زمینه‬ ‫جهش تولید و فراهم نمودن شرایط‬ ‫ایجاد و حفظ اشتغال نقش به سزایی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در همین رابطه افزود‪:‬‬ ‫رعایت بهداشت پرونده اعتباری و‬ ‫اخذ تضامین مناسب با وضعیت طرح‬ ‫و متقاضی عامل موثر بر مدیریت‬ ‫ریسک و کنترل نرخ نکول و‬ ‫جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات‬ ‫غیرجاری است‪.‬‬ ‫گفتنی است در این سفر‬ ‫از شرکت اروم صنعت سامان‬ ‫تولیدکننده انواع تریلر اعم از‬ ‫یخچال دار‪ ،‬سه محوره‪ ،‬حمل گاز مایع‬ ‫و ‪ CNG‬بازدید بعمل امد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است این شرکت‬ ‫همواره از تولیدکنندگان برتر‬ ‫کشوری بوده و دارای اشتغال‬ ‫مستقیم بیش از سیصد نفر می باشد‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون از طریق اعطای‬ ‫تسهیالت به خریداران محصوالت‬ ‫تولیدی با ظرفیت سالیانه ‪۲۴۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال با شرکت همکاری‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه از کشتارگاه‬ ‫صنعتی پلیکان با ظرفیت ‪ ۲۰۰۰‬قطعه‬ ‫در ساعت و ‪ ۲۱۰۰۰‬تن ساالنه بازدید‬ ‫بعمل امد‪.‬‬ ‫گفتنی است از محل اشتغال‬ ‫پایدار روستایی جهت خرید‬ ‫ماشین االت طرح با اشتغال زایی‬ ‫مستقیم ‪ ۸۰‬نفر‪ ۱۲۰ ،‬میلیارد تسهیالت‬ ‫اعتباری تصویب که در حال پرداخت‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است این طرح دارای‬ ‫واحد کشتار‪ ،‬سردخانه‪ ،‬قطعه بندی‬ ‫و بسته بندی و کارخانه پخت غذای‬ ‫طیور و ابزیان از محل ضایعات مرغ‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫ضمنا مجری طرح دارای تجربه‬ ‫چهل ساله در زمینه مرغ بوده و‬ ‫دارای واحدهای تولید دان طیور‪،‬‬ ‫جوجه کشی و مرغ مادر گوشتی و‬ ‫پرورش مرغ گوشتی می باشد‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫تعاون همچنین از ‪ ۴‬شعبه مرکزی‪،‬‬ ‫مدرس‪ ،‬فرهنگیان و شهید باکری‬ ‫شهرستان ارومیه بازدید بعمل اوردند‪.‬‬ ‫یک تحلیلگر ارشد بازار مسکن دو دسته عوامل‬ ‫اثرگذار بر روند بازار مسکن طی شش ماهه دوم سال‬ ‫‪ ۹۹‬را تشریح کرد‪.‬‬ ‫نرگس رزبان کارشناس بازار مسکن با بیان‬ ‫اینکه پس از بروز جهش قیمتی در بازار مسکن‬ ‫طی سال ‪ ۹۷‬این تصور وجود داشت که این بخش‬ ‫همچون روال تاریخی گذشته خود به یک دوره‬ ‫رکودی وارد می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نحوه اثرگذاری‬ ‫دو دسته از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن‬ ‫سبب شد تا این بازار برخالف روال گذشته خود‪،‬‬ ‫یک دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معامالت را‬ ‫اغاز کند‪.‬‬ ‫وی مهم ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی‬ ‫بازار مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم‬ ‫بندی کرد و به پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار‬ ‫به واسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در‬ ‫بازار مسکن‪ ،‬کاهش قدرت پوشش دهی تسهیالت‬ ‫خرید مسکن ‪ ،‬رشد قابل توجه قیمت در ماه های‬ ‫گذشته‪ ،‬اجرای برنامه های تولید مسکن در قالب‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر ‪ ،‬احتمال‬ ‫کاهش تحریم ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی‬ ‫است که می تواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماه‬ ‫های اتی از سال جاری را رقم بزند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن با تاکید انکه ریتم‬ ‫تحوالت در بازار مسکن به برایند نیروهای اثرگذار‬ ‫بر قیمت مسکن بستگی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا زمانی‬ ‫که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود‪،‬‬ ‫فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن‪ ،‬ارز‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫طال و‪ ...‬ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این‬ ‫بازارهامی شود‪.‬‬ ‫رزبان در پایان گفت‪ :‬با توجه به تحوالت اخیر‬ ‫و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫هرچه به ماه های انتهایی سال نزدیک شویم از شیب‬ ‫افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود‪.‬‬ ‫شرایطبخشودگیجرایموتبدیلتعهدارزیبهریالیبرای‬ ‫بدهکارانصندوقذخیرهارزی‬ ‫بدهکاران صندوق ذخیره ارزی بر اساس مصوبه‬ ‫هیات وزیران فرصت دارند تا پایان شهریور ماه سال‬ ‫جاری عالوه بر استفاده از بخشودگی جرایم تاخیر‪،‬‬ ‫از شرایط ویژه دولت برای تسویه و تقسیط بدهی‬ ‫ارزی خود به صورت ریالی نیز بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬بر‬ ‫اساس اصالحیه ایین نامه اجرایی ماده ‪ 20‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‬ ‫مصوب هیات وزیران‪ ،‬بدهکاران صندوق ذخیره‬ ‫ارزی در صورت ارایه درخواست خود از شرایط‬ ‫بخشودگی جرایم تاخیر و همچنین شرایط تبدیل‬ ‫تعهد (تبدیل بدهی ارزی به ریال) برای پرداخت‬ ‫اقساط سر رسید شده به صورت یکجا و یا در‬ ‫صورت عدم امکان‪ ،‬تقاضای تقسیط بدهی بهره‬ ‫مند می شوند که صرفا یک بار و در قالب فروش‬ ‫اقساطی حداکثر به مدت ‪ 4‬سال با اقساط شش ماهه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تمامیتسهیالتگیرندگانیکهطرحتسهیالتی‬ ‫انها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط قرار‬ ‫داشته و یا دوره تامین مالی طرح (استفاده‪ ،‬تنفس‬ ‫و بازپرداخت) به اتمام رسیده اما همچنان بدهکار‬ ‫هستند‪ ،‬مشمول استفاده از مزایای ایین نامه اجرایی‬ ‫مذکور خواهند بود و شرط بازپرداخت ‪ 25‬درصد‬ ‫علی الحساب اقساط سر رسید گذشته به نرخ روز‬ ‫گشایش حذف شده است‪.‬‬ ‫مهلت استفاده از شرایط این ایین نامه‪ ،‬پایان‬ ‫شهریور ماه سال جاری است و متقاضیان باید با توجه‬ ‫به محدودیت زمانی در نظر گرفته شده‪ ،‬درخواست‬ ‫های خود را سریعا به شعب بانک ملی ایران ارایه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بدهی ارزی تسهیالت گیرندگانی که تا پایان‬ ‫مدت مذکور درخواست کتبی خود را برای تسویه‬ ‫یک جای بدهی به شعبه ارایه دهند‪ ،‬بدهی ارزی‬ ‫خود را با نرخ هر دالر حدود ‪ 30‬هزار ریال تسویه‬ ‫خواهندکرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬پس از تاریخ مذکور‪ ،‬تسویه‬ ‫بدهی تسهیالت گیرندگان بر اساس قراردادهای اولیه‬ ‫به ارز و یا با نرخ روز خواهد بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫بهدنبالفرمولهایجدیدبرایسرمایهگذاریخارجیباشید‬ ‫ش خصوصی و دولت با اشاره به نتایج مثبت احصا مسائل ملی و استانی در این شورا گفت‪ :‬مشکالت و نیازمندی ها ی خاص بخش خصوصی از مبادی مختلف دنبال شده و منجر به نتایج‬ ‫دکتر عنایت اله رحیمی در جلسه شورای گفتگوی بخ ‬ ‫مفیدی برای دست اندرکاران امر شده است‪ .‬وی خواستار تالش بیشتر برای جذب تسهیالت ویژه کرونا شد و اظهار داشت‪:‬جذب تسهیالت کرونا در کمک به بخش خصوصی و جبران اسیب های ناشی از کرونا موثر است و در این زمینه باید با همفکری‬ ‫ومشارکت استان های موفق‪ ،‬در جذب کامل اعتبارات کرونا تالش کنیم‪.‬نماینده عالی دولت در استان فارس‪ ،‬احصا مشکالت صادرکنندگان و امور کارت های بازرگانی را از جمله مسائل مهم برای این شورا عنوان کرد و گفت ‪ :‬بخش خصوصی باید‬ ‫شرایط خاص کشور را درک کند و ما امیدواریم تا با مشارکت و همدلی دست اندرکاران امر صادرات‪ ،‬از این شرایط عبور کنیم‪ .‬استاندار فارس با بیان اینکه هم اکنون مشکل اساسی برای صادرات تحریم است خاطر نشان کرد‪ :‬خوشبختانه علی رغم‬ ‫مشکالت در امر صادرات امسال شاهد رشد صعودی صادرات در فارس بوده ایم‪.‬‬ ‫تولید‪۸‬مدلهواپیمادردستور‬ ‫کارسازمانصنایعهواییکشور‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫امیرافشینخواجه فردمدیرعاملسازمان‬ ‫صنایع هوایی کشور در بازدید از باند فرودگاه‬ ‫جزیره کیش با اشاره به اینکه این شرکت در‬ ‫زمینه هایهواپیماسازیدرمدل هایایرباس‪،‬‬ ‫ام دی‪ ۳۳۷،‬فعال است و حتی صنعت بدون‬ ‫سرنشین‪،‬هلی کوپترهاوویتورهاازبرنامه های‬ ‫اینده این شرکت است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫حال تولید‪ ۸‬مدل از هواپیما هستیم و تالش‬ ‫می کنیم در این صنعت به ارائه خدمات‬ ‫پایداربرسیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این اقدام مهم نیاز به یک‬ ‫پشتیبانیپایدارداردکهپیش بینی هایالزمدر‬ ‫اینخصوصاندیشیدهشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانصنایعهواییکشور‬ ‫با بیان اینکه این منطقه از نظر حمل و نقل‬ ‫ترکیبیوارتباطاتسریعباجزایردیگر‬ ‫زیرساخت هاییداردکهبرایترددمسافران‬ ‫توسط شاتل دو ساعته در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه در دهه فجر از‬ ‫ترابریسبکقصدرونماییداریماینمهم‬ ‫می تواند برای حمل و نقل ترکیبی سبک در‬ ‫اینمنطقهکاربردیباشد‪.‬‬ ‫خواجه فرد با اشاره به اینکه نوع و ماهیت‬ ‫صنعتهواییبهگونه ایاستکهتوسعه‬ ‫پایدارایجادمی کند‪،‬عنوانداشت‪:‬تالش‬ ‫بر این است تا عید نوروز امسال بتوانیم مسیر‬ ‫ترکیبی را ایجاد کنیم و اموزش های الزم در‬ ‫این خصوص برای کارکنان برگزار شود‪.‬‬ ‫امادگی‪ ۳‬شرکتبرایسرمایه گذاری‬ ‫درهندورابی‬ ‫مصطفیخانزادیمعاونعمرانیو‬ ‫زیربناییسازمانمنطقهازادکیشدرادامه‬ ‫این بازدید با بیان اینکه این جزیره با محوریت‬ ‫گردشگری و بر اساس طرح جامع در نظر‬ ‫گرفتهشدهاست‪،‬افزود‪:‬جزیرههندورابی‬ ‫به عنوانمنطقه ایکهازنظرجذابیت های‬ ‫گردشگریمنطقه ایباطبیعتبکراست‪،‬‬ ‫باراهبریمدیرعاملفعلیسازمان‪،‬اقدامات‬ ‫زیرساختیوبسته هایسرمایه گذاریتوسط‬ ‫مشاورینمجربوتوانمندتهیهومورد‬ ‫استقبالبسیارخوبفعاالناقتصادیجهت‬ ‫سرمایه گذاریقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫اوبابیاناینکهمساحتاینمنطقه‬ ‫محدود است و ترددهای هوایی با‬ ‫محوریتگردشگریعملیاتیخواهدشد‬ ‫وفرصت هایسرمایه گذاریدراینمنطقه‬ ‫را استثنایی عنوان کرد و گفت‪ :‬خارج‬ ‫ازنگاه هایاقتصادی‪،‬کسیکهقصد‬ ‫سرمایه گذاریداردمی تواندازمجوزساخت‬ ‫سایتهلی کوپتریکهبیشتراز‪ ۷‬اشیانهطبق‬ ‫طرحجامعدیدهنشدهاست‪،‬بهره مندشوند‬ ‫که تاکنون سه شرکت امادگی خود را‬ ‫جهتسرمایه گذاریاعالمکردهاست‪.‬‬ ‫دکلتلفنهمراهدرهندورابینصب‬ ‫می شود‬ ‫دراینبازدیدامیرترکاشوندمدیرجزایر‬ ‫اقماری کیش با بیان اینکه این منطقه در طرح‬ ‫جامعبه عنوانیکجزیرهطبیعت محور‬ ‫تعریف شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ ۱۳:‬بسته‬ ‫سرمایه گذاریدرقالبتفریحاتدریایی‪،‬‬ ‫هتلینگوخدماتگردشکریدرنظرگرفته‬ ‫شده است که ساالنه به طور متوسط‪ ۲۰۰۰‬نفر‬ ‫به صورت خودجوش در ایام نوروز و اواخر‬ ‫سالبهاینجزیرهسفرمی کنند‪.‬‬ ‫ترکاشونددرخصوصاقداماتانجام‬ ‫شده جهت ارائه خدمات تلفن همراه در‬ ‫جزیرههندورابی‪،‬افزود‪:‬اقداماتیدرزمینه‬ ‫فیبر نوری صورت گرفته و طی مذاکراتی با‬ ‫مخابرات‪،‬درایندهنزدیکدکلتلفنهمراه‬ ‫در این جزیره نصب و راه اندازی خواهد شد‬ ‫و همچنین اب مورد نیاز این منطقه به میزان‬ ‫‪ ۳۰۰‬متر مکعب و بیش از نیاز این منطقه‬ ‫تولید و ابیاری فضای سبز نیز از اب شیرین‬ ‫تامینمی شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬جزیره هندورابی‪ ۱۰۹‬نفر‬ ‫جمعیت دارد و دارای ‪ ۲‬کالس درس با‬ ‫ظرفیت‪ ۲۰‬نفر دانش اموز و‪ ۳۵‬نفر نیروی‬ ‫نظامیوانتظامیدراینمنطقهمستقراست‪.‬‬ ‫تحققوعدهرئیسبنیاد‬ ‫مستضعفان به مردم درمیان و‬ ‫گره گشاییازمشکلچندین ساله‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1175‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫طغیان دوباره فاضالب‬ ‫در محالت کوت عبداهلل‬ ‫با وجود گدشت یکسال به رغم اقدامات دستگاه‬ ‫هایمتولیبازهمابگرفتگیدرمنطقهکوتعبداهلل‬ ‫اهواز وجود دارد و هنوز زیرساخت های الزم و‬ ‫اقداماتضروریبرایجلوگیریازتکرارطغیان‬ ‫فاضالب در سطح خیابان ها در این شهرستان صورت‬ ‫نگرفتهاست‪.‬‬ ‫یک شهروند‪ :‬به دلیل باال امدن فاضالب و‬ ‫ابگرفتگیحتینمی توانیمرفتوامدکنیم‪.‬ادارات‬ ‫مربوطهدرشهرستانهمبهدادماننمیرسند‪ .‬اینجا‬ ‫فاضالب راه خروجی ندارد‪ ،‬دستگاه های پمپاژ‬ ‫فاضالب همجوابگونیستبه همیندلیلفاضالبدر‬ ‫سطح خیابان ها جمع می شود‪.‬‬ ‫سید قاسم غرابی یکی از شهروندان کارون‬ ‫درباره جمع شدن فاضالب در سطح خیابان های این‬ ‫شهرستانبهخبرنگارایلنامیگوید‪:‬چندروزاست‬ ‫فاضالب در سطح‪ 4‬خیابان از کارون جمع شده و‬ ‫شرایط زندگی و تردد عادی در خیابان ها برای مان به‬ ‫شدت سخت شده است‪.‬‬ ‫از شدت فاضالب در جلوی منزل مان‬ ‫نمی توانیم رفت و امد کنیم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به دلیل باال امدن فاضالب و‬ ‫ابگرفتگیحتینمی توانیمرفتوامدکنیم‪.‬ادارات‬ ‫مربوطهدرشهرستانهمبهدادماننمیرسند‪ .‬اینجا‬ ‫فاضالب راه خروجی ندارد‪ ،‬دستگاه های پمپاژ‬ ‫فاصالب همجوابگونیستبه همیندلیلفاضالبدر‬ ‫سطح خیابان ها جمع می شود‪.‬‬ ‫مشکل فاضالب کارون روباز بودنش‬ ‫است‬ ‫در ادامه نیز سید محسن موسوی زاده نماینده‬ ‫خوزستان در شورای عالی استان ها به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫مشکلفاضالبشهرستانکارونایناستکه‬ ‫فاضالب این شهرستان روباز است و بر اثر ریختن زباله‬ ‫در کانال ها باعث گرفتگی و جمع شدن فاضالب در‬ ‫سطح خیابان ها می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا زمانی که سیستم فاضالب این‬ ‫شهرستان روباز باشد هر روز نیاز به الیروبی دارد که‬ ‫فاضالبدرسطحخیابان هاجمعنشود‪.‬‬ ‫در کوت عبداهلل ‪ 160‬کیلومتر جوی رو‬ ‫باز داریم‬ ‫نوابحاجیانسعیدیشهردارشهرستانکارون‬ ‫هم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت‪ :‬در کوت‬ ‫عبداهلل‪ 160‬کیلومتر جوی رو باز داریم که به جای‬ ‫انتقالاب هایسطحیخیابان هاومعابرعمومی‪،‬‬ ‫فاضالب و پسماند خانه ها در ان جریان دارد چرا که‬ ‫سیستم فاضالبی در این شهر وجود ندارد و شهرداری‬ ‫مجبور است فاضالب را از طریق این جوی ها دفع کند‪.‬‬ ‫قبال همین جوی های روباز به وسیله یک جاده به دو‬ ‫قسمتشرقیوغربیتقسیممی شدندکهبخشغربی‬ ‫به داخل رودخانه هدایت می شد که این رودخانه‬ ‫بوسیلهجادهمسدودشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بعدها این جوی ها به زمین های‬ ‫خالیمنتهیمی شدندکهاینزمین هایخالیبهمرور‬ ‫زمان ساخته شدند و دفع فاضالب در مناطق غربی‬ ‫شهر کوت عبداهلل را با مشکل روبرو کرده است‪ .‬در‬ ‫قسمت شرقی این شهر نیز در گذشته زمین خالی و‬ ‫باغاتی وجود داشت که با ساخت و سازهایی که شکل‬ ‫گرفتدیگرامکانانتقالاینپسمانددراینمنطقه‬ ‫وجودنداشت‪.‬‬ ‫فاضالب پس از طی مسافت یک‬ ‫کیلومتریهیچخروجیندارد‬ ‫شهردار کوت عبداهلل افزود‪ :‬با جوی های روبازی‬ ‫که با مساحت‪ 20‬در‪ 20‬در همین منطقه ایجاد شده‬ ‫فاضالب دفن می شود که انهم پس از طی مسافت‬ ‫یک کیلومتری هیچ خروجی ندارد و به داخل خیابان‬ ‫ها و معابر پس می زند و هرچه قدر الیروبی و اهک‬ ‫پاشی کنیم به دلیل اینکه خروجی وجود ندارد باز‬ ‫هم در سطح خیابان ها جاری می شود و همین باعث‬ ‫شده مردم از این شرایط به ستوه بیایند و شهرداری را‬ ‫مقصربدانند‪.‬‬ ‫فاضالب اسفالت معابر را هم تخریب‬ ‫میکند‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬وقتی فاضالب در سطح خیابان ها‬ ‫باقیمی ماندعالوهبرمشکالتبهداشتی‪،‬اسفالت‬ ‫معابر را هم تخریب می کند‪ .‬برای حل این معضل باید‬ ‫اقداماساسیوزیرساختیصورتبگیرد‪.‬شهرداری‬ ‫وظیفه اش دفع فاضالب نیست و نهایتا در فصل زمستان‬ ‫برای جمع اوری اب های سطحی اقدام می کند‪.‬‬ ‫مردم حق دارند سیستم فاضالب مناسب‬ ‫شهریداشتهباشند‬ ‫حاجیان سعیدی اضافه کرد‪ :‬مردم حق دارند‬ ‫سیستمفاضالبمناسبشهریداشتهباشند‪.‬اگراین‬ ‫سیستم در منطقه ایجاد شد ما نیز در شهرداری به بحث‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت اقدام خواهیم کرد در غیر‬ ‫این صورت ما هر چه قدر اقدام به بازسازی کنیم باز این‬ ‫فاضالب با پس زدن در سطح خیابان ها باعث تخریب‬ ‫اسفالت خواهد شد و این اقدام هزینه گزافی را برای ما‬ ‫در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مهمترین مشکل مردم در حال حاضر‬ ‫عدم برخورداری از سیستم فاضالب شهری در کوت‬ ‫عبداهلل است‪ .‬با سیل سال‪ 98‬در استان خوزستان‬ ‫متاسفانه تمامی زیر ساخت های شهری از بین رفت و‬ ‫خسارت های زیادی به منطقه وارد کرد‪ .‬خوزستان به‬ ‫دلیل جلگه ای بودن حتی اگر سیل هم نباشد با حفر‪2‬‬ ‫متر زمین‪ ،‬اب در دسترس است و با سیل سال گذشته‬ ‫تمامی سفره های زیر زمینی انباشته شدند و با باال امدن‬ ‫ابتمامیزیرساختهاتخریبشد‪.‬‬ ‫باقری‪ :‬برای برطرف شدن مشکل فاضالب کوت‬ ‫عبدااهللاعتبار‪ 50‬میلیونیوروییصندوقتوسعهقابل‬ ‫انجام است‪ .‬با این اعتبار هم خطوط اصلی جمع کننده‬ ‫فاضالب انجام می شود و هم به شکل اساسی می شود‬ ‫مسئله را حل کرد‪ .‬مناقصه این طرح در حال انجام است‬ ‫که این کار به صورت اصولی انجام شود و اگر در‬ ‫سطحشهرستانکاروناجراشوددیگرمشکلیبرای‬ ‫این شهرستان در خصوص فاضالب به وجود نمی اید‪.‬‬ ‫اینطرحتوسطپیمانکارطبقزمانبندیکهدرحال‬ ‫انجام است از اوایل ابانماه اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫شهردار کوت عبداهلل عنوان کرد‪ :‬بعد از سیل‬ ‫پارسالدرظاهرشایدجادههایارتباطیمشکلی‬ ‫نداشتهباشدولیهرلحظهاحتمالفرونشستانوجود‬ ‫دارد که می تواند باعث اتفاقات ناگواری شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای برطرف کردن این مشکالت باید‬ ‫به شهرداری بودجه بدهند که ما مجددا زیر سازی ها را‬ ‫بازسازی کنیم‪ .‬خسارت های سیل سال گذشته را جمع‬ ‫بندی و به استانداری ارسال کردیم ولی تاکنون هیچ‬ ‫اقدامیصورتنگرفتهاست‪.‬‬ ‫جمع شدن فاضالب در سطح خیابان به دلیل‬ ‫سوختنپمپ‬ ‫احمد باقری قائم مقام مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب اهواز نیز در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در‬ ‫این باره‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طی بازدیدی که روز گذشته‬ ‫از وضعیت جمع شدن فاضالب در سطح خیابان های‬ ‫کوت عبداهلل داشتیم به دلیل سوختن پمپی که در‬ ‫خیابان بلوار امام رضا بود این اتفاق رخ داد‪.‬‬ ‫تاکنون‪ 3‬دستگاه پمپاژ فاضالب به کوت‬ ‫عبداهلل ارسال کرده ایم‬ ‫وی ادامه داد‪ 2 :‬روز پیش به ما اطالع دادند که‬ ‫این دستگاه پمپاژ از کار افتاده است‪ .‬در‪ 3‬مرحله‪3‬‬ ‫دستگاه پمپ تاکنون به شهرداری داده ایم که در کنار‬ ‫حوضچه نصب کنند‪ .‬هر‪ 3‬دستگاه از کار افتاده اند و‬ ‫پمپ اخری که ارسال کردیم شهرداری با تاخیر نصب‬ ‫کرد که باعث پس زدن فاضالب در سطح خیابان ها و‬ ‫باعثمشکالتیبرایمردمشد‪.‬‬ ‫‪ 4‬دستگاه مکنده به کوت عبداهلل فرستاده ایم‬ ‫باقری عنوان کرد‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫در کوت عبداهلل پروژه ای در دست کار دارد که در‬ ‫حال اجرا است و از یک کیلومتر تاکنون‪ 600‬متر انجام‬ ‫شده و‪ 400‬متر دیگر نیز در حال انجام است‪ .‬بعد از‬ ‫اتمامپروژهمشکل اینمنطقهبرطرفمیشود‪.‬بعد‬ ‫از جلسه ای که روز گذشته در این شهرستان داشتیم‬ ‫‪ 4‬دستگاه مکنده برای جمع اوری فاضالب در سطح‬ ‫خیابان های کوت عبداهلل از مرکز استان ارسال کردیم‬ ‫که فاضالب ها را جمع اوری کنند‪ .‬یک تیم بهره‬ ‫بردارینیزبهمنطقهمنتقلشدندکهپمپیقویترینصب‬ ‫کنند که مشکل مردم حل شود و به شهرداری در این‬ ‫بارهکمکیکردهباشیم‪.‬‬ ‫حفر حوضچه جدید در منطقه برای دفع‬ ‫فاضالب‬ ‫ویگفت‪:‬امروزنیزکارشناساندفترفنیشرکت‬ ‫ابفا استان به منطقه رفتند که یک حوضچه جدید در‬ ‫کنار حوضچه قبلی طراحی و حفر کنند انهم با عمق‬ ‫بیشترکهمشکلفاضالبمنطقهتاحدودیبرطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل شرکت اب و فاضالب اهواز‬ ‫تصریحکرد‪:‬برطرفشدنمشکلفاضالبکوت‬ ‫عبدااهللبااعتبار‪ 50‬میلیونیوروییصندوقتوسعهقابل‬ ‫انجام است‪ .‬با این اعتبار هم خطوط اصلی جمع کننده‬ ‫فاضالب انجام می شود و هم به شکل اساسی می شود‬ ‫مسئله را حل کرد‪ .‬مناقصه این طرح در حال انجام است‬ ‫که این کار به صورت اصولی انجام شود و اگر در‬ ‫سطحشهرستانکاروناجراشوددیگرمشکلیبرای‬ ‫این شهرستان در خصوص فاضالب به وجود نمی اید‪.‬‬ ‫اینطرحتوسطپیمانکارطبقزمانبندیدرحالانجام‬ ‫است و از اوایل ابان ماه اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫مرگسبز!‬ ‫در یکی از شهرستان مرزی‬ ‫استان خراسان جنوبی که‬ ‫مردمانش شغل شان کشاورزی‬ ‫است و از سالیان قدیم تاکنون‬ ‫تملک نشدن اراضی شهر‬ ‫اسدیه مرکز درمیان یکی‬ ‫از مشکالت مردم با بنیاد‬ ‫مستضعفان بوده است‪.‬‬ ‫شاید همین مشکالت مردم‬ ‫شهر اسدیه بود که در جریان‬ ‫سفر سال گذشته رئیس سازمان‬ ‫بنیاد مستضعفان به درمیان‬ ‫وعده برطرف شدن مشکالت‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫پرویز فتاح سال گذشته در‬ ‫جریان سفر به درمیان گفت‪:‬‬ ‫تاکنون برخی از مشکالت رفع‬ ‫شده اما خیلی از مشکالت‬ ‫پابرجاست و باید رفع شود‪ .‬بنا‬ ‫داریم از زمین های بنیاد در‬ ‫خراسان جنوبی به نفع مردم و‬ ‫کارهایی که خیر مردم در ان‬ ‫است استفاده شود‪.‬‬ ‫حاال بعد از گذشت ‪ 7‬ماه‬ ‫مشکل واگذاری اراضی رفع‬ ‫شده و سند این زمین ها به‬ ‫مردم واگذار شده است‪.‬‬ ‫مردم شهرستان درمیان‬ ‫معتقدند بعد از سفر رئیس‬ ‫بنیاد مستضعفان به درمیان‬ ‫مشکالت رفع شده و در برخی‬ ‫نقاط که مردم واجد الشرایط‬ ‫بودند زمین و سند رایگان به‬ ‫مردم واگذار شده است‪.‬‬ ‫روز گذشته نیز برخی از‬ ‫مسئوالن به منظور بررسی و‬ ‫تعیین تکلیف زمین های بنیاد‬ ‫مستضعفان به شهر اسدیه سفر‬ ‫کردند که در این راستا مقرر‬ ‫شد به منظور رفع مشکالت‬ ‫اهالی افرادی که واجد‬ ‫الشرایط بودند زمین رایگان ‪3‬‬ ‫هزار مترمربع در طاقان و دره‬ ‫عباس و ‪ 6‬هزار و ‪ 500‬متر با‬ ‫کاربری درمانی‪ 5 ،‬هزار متر‬ ‫درمانی با کاربری ورزشی و‬ ‫‪24‬هزار هکتار که در تملک‬ ‫مردم است واگذار شود‬ ‫همچنین مقرر شد تکلیف ‪300‬‬ ‫قطعه اسدیه تا پایان امسال‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون برنامه طی یک دهه اخیر در‬ ‫محدوده روستاهای خوش اب و هوای همدان رواج پیدا کرده و این در‬ ‫حالی است که تاکنون چهارچوب و برنامه ای برای ساخت خانه باغ ها‬ ‫تدوین نشده و مالکان این زمین ها به راحتی خارج از ضوابط نسبت به‬ ‫ساختوسازهااقداممی کنند‪.‬‬ ‫خریدزمین هاوباغاتروستاهایسرسبزهمدانتوسطافرادغیربومی‬ ‫گذشته از این واقعیت یکی دیگر از اتفاقاتی که در روزهای پر تالطم‬ ‫شیوع کرونا به وفور دیده می شود و مسئوالن امر از این موضوع غافل‬ ‫شده اندخریدزمین هاوباغاتروستاهایسرسبزهمدانتوسطافرادغیر‬ ‫بومی است و این در حالیست که بسیاری از روستاییان به ارزش ملک‬ ‫خود واقف نیستند و این زمین های را بدون امتیاز به قیمت پایین به دالالن‬ ‫می فروشند و پس از مدتی این خریداران با پرداخت هزینه های به گروهی‬ ‫خاص تمامی امتیازهای مورد نیاز یک قطعه زمین را دریافت می کنند و‬ ‫نسبت به ساخت و ساز ویالهای الکچری اقدام می کنند‪.‬‬ ‫اگرچه برخی مسئوالن این شرایط را یک ویژگی مثبت برای روستا‬ ‫از لحاظ اینکه زمین های دور افتاده به ویالهای جدید تبدیل شده اند تلقی‬ ‫می کننداماناگفتهپیداستدرکنارتاثیرمثبتانتاثیرمنفیدوچندان‬ ‫نصیب مردم ان روستا خواهد شد‬ ‫حال در این خصوص چند سوال در ذهن ایجاد می شود‪ ،‬اوالً اینکه‬ ‫چگونه اجازه داده شده در این باغ ها ویالهای ان چنانی بدون مجوز شکل‬ ‫گیرد که بعد از سال ها حکم تخریب انها صادر می شود‪ ،‬ایا در هنگام‬ ‫ساختمتولیانامرنمی توانند‪،‬جلویاینساختوسازهارابگیرند‪.‬‬ ‫نقش دهیاری ها و شوراهای روستا در این خصوص چیست؟‬ ‫بخشداری هاکهدارایپلیسساختمانیهستندوجهادکشاورزیهم‬ ‫تیم های گشت در این خصوص دارد پس با این احتساب مشکل در ناتوانی‬ ‫پیشگیریازاینتخلفاتکجاست؟‬ ‫یکی از ساکنان روستای ابرومند از توابع بخش همدان در این‬ ‫خصوص به خبرنگار مهر گفت‪ :‬ساخت یک منزل به ویژه یک باغچه در‬ ‫خارج از روستا اقدامی نیست که از دید مسئوالن نهادهای نظارتی پنهان‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ساخت این خانه های غیر مجاز در باغ ها باعث بهم‬ ‫زدن اسایش مردم روستای ابرومند شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این روند ادامه‬ ‫یابد به زودی از این روستای خوش اب و هوا چیزی باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫علی بهرامی از اعضای شورای روستای ابرومند نیز در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر گفت‪ :‬کوتاهی و کم کاری مسئوالن به خصوص امور‬ ‫اراضی جهاد کشاورزی استان همدان در این امر مهم ترین نقش را دارد و‬ ‫متاسفانهساختوسازهایغیرمجازهرروزبیشترمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه‪ ۹۰‬درصد از این ساخت و سازهای غیر قانونی‬ ‫در باغات توسط افراد غیر بومی صورت می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬دهیاری اجازه‬ ‫ساخت و ساز غیرمجاز در ان قسمت از روستا که مجری طرح هادی است‬ ‫را نمی دهد و بیشترین مشکل این روستا ساخت و سازهای خارج از طرح‬ ‫هادی است‪.‬‬ ‫جهاد کشاورزی باید به محض اطالع از ساخت غیر قانونی این ویالها‬ ‫اقدام و از ساخت و ساز جلوگیری کند نه اینکه اجازه دهد باغ ویال شکل‬ ‫گیرد و سپس در صدد تخریب ان برایدبهرامی با اشاره به اینکه اقدام‬ ‫به ساخت این باغ ویالها به هرحال زمین کشاورزی را خرد می کند و‬ ‫ایناتفاقتاییدمی کندکهجهادکشاورزیبهعنوانمسئولحفظزمین‬ ‫کشاورزی کوتاهی کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬جهاد کشاورزی باید به محض‬ ‫اطالع از ساخت غیر قانونی این ویالها در درون باغات اقدام و از ساخت‬ ‫و ساز جلوگیری کند‪ ،‬نه اینکه اجازه دهد بناها ساخته شود و بعدها باغ ویال‬ ‫شکل گیرد و سپس در پی تخریب ان براید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این راه صحیح اجرای قانون نیست چراکه قانون وجود دارد‬ ‫اما در اجرای ان کوتاهی صورت می گیرد و این کوتاهی سبب وارد امدن‬ ‫خسارت می شودوگرنه ما ابهامقانونی یاخالقانونی نداریم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون خدمات شهری‪ ،‬حمل و نقل و ترافیک و محیط‬ ‫زیست شورای شهر همدان نیز به خبرنگار مهر گفت‪ :‬ساخت و سازهای‬ ‫غیرمجاز و سایر تخلفات مشهود که به نوعی با مدیریت شهری در ارتباط‬ ‫باشد‪ ،‬باید توسط بازرسی شهرداری رصد و با انها برخورد شود‪.‬‬ ‫علی فتحی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور هیچ قانون دقیق و رسمی‬ ‫برای ساخت و ساز باغ ها وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬باید قانون ساخت و سازها‬ ‫متناسب با هر استانی وضع شود به عنوان نمونه در استان های شمالی وسعت‬ ‫باغات زیاد است و ساخت خانه باغ ممکن هست به اندازه استان همدان‬ ‫مشکلسازنشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جلسات متعددی در این خصوص با دستگاه های‬ ‫مرتبط برگزار شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر روند این ساخت و سازها به این‬ ‫نحو ادامه یابد دیگر فضای سبز همدان را نخواهیم داشت‬ ‫فتحی از تقویت گشت های بازرسی و پیشگیری از این ساخت و‬ ‫سازهای غیر مجاز در چند ماهه اخیر خبر داد‪.‬‬ ‫معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز در‬ ‫اخریناظهارنظرپیرامونوضعیتساختوسازهایغیرمجازدراستان‬ ‫همدان عنوان کرد‪ ۴۵۰:‬ویالی غیرمجاز با متراژهای باال در باغ های یکی‬ ‫از شهرستان های همدان ساخته شده که نبود نظارت کار را به این مرحله‬ ‫رساندهاست‪.‬‬ ‫عباسنجفیبابیاناینکهوقتییک زمینکشاورزیبهبناتبدیلمی شود‬ ‫الیه های خاک از بین می رود و قابلیت کشت خود را نیز از دست می دهد؛‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم به این روش پیش برویم هرساله میزان اراضی زیر‬ ‫کشتکاهشپیدامی کند‪.‬سازمانجهادکشاورزیبایدبااستفادهاز‬ ‫امکانات به روز و نقشه های ماهواره ای‪ ،‬به صورت لحظه ای رصد و تغییرات‬ ‫را مشاهده کندوی با بیان اینکه در استان همدان تعداد محدودی گشت‬ ‫وجود دارد که با این حجم اراضی اگر گشت ها تمام شبانه روز بچرخند باز‬ ‫هم کفاف کل استان را نمی دهند‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان جهاد کشاورزی باید با‬ ‫استفاده از امکانات به روز و نقشه های ماهواره ای‪ ،‬به صورت لحظه ای رصد‬ ‫و تغییرات را مشاهده کند و در صورت اطالع از تخلف در ابتدای کار‬ ‫جلوی ساخت و ساز را بگیرد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعیو پیشگیری ازوقوعجرمدادگستری کل استان‬ ‫همدان با بیان اینکه قبل از شروع کار اص ً‬ ‫ال نباید اجازه تغییر کاربری داده‬ ‫شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در بخش اجرا نیز باید پس از تخریب؛ محل از نخاله های‬ ‫ساختمانیتخلیهشود‪،‬همچنینسازمانجهادکشاورزیبرایفردیکه‬ ‫خسارات وارد کرده دادخواست مطالبه ضرر و زیان بدهد و اعاده وضع به‬ ‫حالسابقصورتبگیرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫بازیدلالانداروباجانمردم ‪,‬‬ ‫‪6,‬‬ ‫بازدیدرئیسحراستکلشهرداریتهرانازسرایسنتیبرجمیالد‬ ‫مشاور شهردار و رئیس کل حراست شهرداری تهران از سرای سنتی و اثار فاخر هنری این طبقه در برج میالد بازدید کرد‪ .‬به گزارش صدای اصالحات و به نقل از روابط عمومی‬ ‫برج میالد‪ ،‬مهدی کرمی ضمن بازدید از گالری هنر‪ ،‬فرهنگ و تمدن ایران (هفتا) از راه اندازی این طبقه و توجه ویژه برج میالد به هنر و صنایع دستی ایرانی استقبال کرد‪ .‬گالری‬ ‫هنر‪ ،‬فرهنگ و تمدن ایران (هفتا) در طبقه اول و دوم سرسرای برج میالد واقع شده است‪ .‬در این دوطبقه بهترین و باکیفیت ترین سوغات ایران و اثار فاخر هنرمندان برجسته ایرانی‬ ‫درزمینه های مختلف صنایع دستی ارائه شده است و فضایی به وجود امده تا اثار فاخر هنرمندان صاحب نام صنایع دستی ایران برای گردشگران خارجی و داخلی در سطح بین المللی‬ ‫عرضه شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1175‬‬ ‫جامعه‬ ‫گزارش صدای اصالحات از پیش فروش اینترنتی واکسن انفلوانزا؛‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬با نزدیک شدن به ماه های سرد‬ ‫سال و افزایش ابتال به انفوالنزا‪ ،‬درحالی که کشور هنوز‬ ‫درگیر مقابله با ویروس کروناست؛ متاسفانه عده ای باز برای‬ ‫پول های مردم کیسه دوختند‪ .‬به طوری که به صورت اینترنتی و‬ ‫باقیمت های چند صدهزارتومانی نسبت به پیش فروش واکسن‬ ‫انفلوانزا اقدام می کنند‪ ،‬درحالی که به گفته مسئولین وزارت‬ ‫بهداشت هنوز نه واکسنی توزیع شده و نه واکسیناسیون علیه‬ ‫انفلوانزا اغازشده است!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬کافی است این جمله را‬ ‫در اینترنت جستجو کنید «خرید اینترنتی واکسن انفوالنزا»‬ ‫تا هزاران سایت پیش فروش واکسن انفلوانزا جلوی رویتان‬ ‫ظاهر شود‪ .‬هرکدام به نوعی داروی نداشته خود را پیش فروش‬ ‫کردند و زمانیکه برای خرید در این سایت ها اقدام می کنید‬ ‫تنها با یک جمله مواجه می شوید «در انبار موجود نیست»!‬ ‫پیش فروش واکسن انفوالنزا در تمامی داروخانه های‬ ‫انالین بانام اینفلوواک هلندی برای پیشگیری از انفلوانزا‬ ‫عرضه شده که قیمتی بین ‪ 35‬هزار تومان تا ‪ 195‬هزار تومان‬ ‫دارد! اما چرا دالالن دارو دست به چنین اقدامی می زنند و‬ ‫باجان مردم بازی می کنند؟ چرا وزارتخانه پیگیر این ماجرا‬ ‫نیست؟ گویا مسئولین وزارت بهداشت تمام توجه خود را‬ ‫به مهار ویروس کرونا معطوف کرده اند و از دیگر وظایف‬ ‫سازمانی خودسر باز می زنند‪.‬‬ ‫*فروش اینترنتی دارونداریم‬ ‫در همین راستا علی فاطمی‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫داروسازان ایران‪ ،‬بابیان اینکه خریدوفروش اینترنتی دارو‬ ‫تخلف محسوب می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس ضوابط وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬فروش دارو به صورت انالین و اینترنتی به هیچ وجه‬ ‫مجاز نیست؛ بنابراین فروش و پیش فروش اینترنتی دارو و‬ ‫واکسن تخلف است و هرگونه اقدام و اطالعیه ای در این‬ ‫زمینه قطعاً جعلی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درعین حال باید توجه کرد که واکسن‬ ‫انفلوانزا‪ ،‬واکسنی است که باید تحت زنجیره سرد نگهداری‬ ‫شود و اگر از یخچال خارج شود‪ ،‬کارایی اش را از دست‬ ‫می دهد‪ .‬بر همین اساس مهم است که بالفاصله بعد از خروج‬ ‫واکسن انفلوانزا از یخچال به سرعت ان را تزریق کرد‪ .‬بر‬ ‫پیش فروش اینترنتی واکسن انفلوانزا به قیمت ‪ 150‬هزار تومان؟!‬ ‫همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا تزریق واکسن‬ ‫انفلوانزا را در داروخانه ها انجام می دهند تا خروج ان از‬ ‫زنجیره سرد تا زمان تزریق‪ ،‬طوالنی نشود‪.‬‬ ‫فاطمی ادامه داد‪ :‬تنها ضابطه ای که درزمینه فروش‬ ‫اینترنتی از سوی داروخانه ها و در حوزه سالمت وجود دارد‪،‬‬ ‫در حوزه چهار گروه کاالیی ارایشی و بهداشتی‪ ،‬داروهای‬ ‫گیاهی‪ ،‬مکمل های غذایی و لوازم پزشکی مصرفی است و‬ ‫به جز این چهار گروه داروخانه ها مجاز نیستند که داروها را‬ ‫به صورت اینترنتی به فروش رسانند‪.‬‬ ‫*هنوز واکسنی به داروخانه ها ارائه نشده است‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫درعین حال هنوز اص ً‬ ‫ال واکسنی به داروخانه ها داده نشده‬ ‫است‪ .‬البته برخی از شرکت های پخش واکسن انفلوانزا را در‬ ‫اختیاردارند‪ ،‬اما تا زمانی که وزارت بهداشت مجوز ندهد‪،‬‬ ‫اجازه توزیع ان را ندارند‪ .‬اعالم شده که واکسن از اول مهر‬ ‫در اختیار داروخانه ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫*کاله برداری و تقلب در واکسن انفلوانزا‬ ‫فاطمی درباره قیمت تمام شده واکسن انفلوانزا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قیمت واکسن انفلوانزایی که با ارز دولتی تامین شده‪،‬‬ ‫‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان است‪ ،‬اما قیمت واکسنی که با ارز‬ ‫نیمایی تامین می شود‪ ،‬هنوز مشخص نیست‪ .‬درحالی که هنوز‬ ‫این کاال قیمت مشخصی ندارد‪ ،‬چگونه ان را پیش فروش‬ ‫می کنند؟ بنابراین همه موارد پیش فروش و فروش اینترنتی‬ ‫واکسن انفلوانزا کاله برداری و تقلب است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬حتی داروخانه ها هم نمی توانند واکسن‬ ‫را پیش فروش کنند‪ .‬درعین حال بخش عمده واکسن‬ ‫انفلوانزایی که در اختیار داروخانه ها قرار می گیرد‪ ،‬ممکن‬ ‫است با ارز نیمایی تامین شده باشد که هنوز قیمت ان‬ ‫مشخص نیست؛ بنابراین فروش اینترنتی و پیش فروش واکسن‬ ‫جعل و تخلف است و حتی ممکن است این واکسن ها تقلبی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فاطمی گفت‪ :‬در حال حاضر هم واکسن انفلوانزا و هم‬ ‫واکسن کرونای تقلبی در بازار وجود دارد و شیادانی هستند‬ ‫که با این موارد از مردم کاله برداری می کنند‪.‬‬ ‫*زمان و نحوه توزیع‪ ،‬عرضه و قیمت واکسن انفلوانزا‬ ‫این موارد در حالی مطرح می شود که پیش تر نیز سید‬ ‫حیدر محمدی‪ ،‬مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل‬ ‫سازمان غذا و دارو درباره اخرین وضعیت واردات و توزیع‬ ‫واکسن انفلوانزا‪ ،‬گفته بود‪ :‬باید توجه کرد که سال گذشته‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار دوز واکسن را برای گروه هایی که تزریق این‬ ‫واکسن برایشان ضروری است‪ ،‬مانند افراد مسن‪ ،‬بیماران‬ ‫پیوندی‪ ،‬قلبی‪-‬تنفسی‪ ،‬زنان باردار و‪ ...‬پیش بینی کردیم‪ .‬این‬ ‫در حالی است که امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از‬ ‫کرونا تامین ‪ ۲.۵‬میلیون دوز واکسن را برای این گروه ها در‬ ‫نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫تعیینتکلیفطرحمحور‬ ‫تجارتجهانیپساز‪20‬سال؟!‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران مطرح کرد‪:‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران جزییات طرح بازافرینی محور فداییان اسالم را تشریح کرد‪ .‬به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬زهرا نژاد‬ ‫بهرامدرموردجزییاتطرحبازافرینیمحورفداییاناسالمکهاینروزهاموردتوجهمعاونینشهرداریقرارگرفته‪،‬اظهارکرد‪:‬محورفداییان‬ ‫اسالم بیش از‪ 20‬سال است که به حالت فریز درامده چراکه قرار بوده این محور تبدیل به محور تجارت جهانی شود و راسته مراکز تجاری و‬ ‫کاربری اقتصادی شود‪ ،‬اما متاسفانه به دلیل وجود خانه های زیاد و همچنین هزینه های گزاف برای اجرای این طرح‪ 20،‬سال اجرا به طول انجامید‬ ‫و هنوز هم اجرای این طرح به جمع بندی نرسیده است‪.‬وی بابیان این که متاسفانه فریز شدن محله فداییان اسالم ان هم با عمق باال سبب شده که‬ ‫اهالی امکان نوسازی منازلشان را نداشته باشند و به همین دلیل در این محله با حجم باالیی از بافت فرسوده و ناکارامد مواجه هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬حاال‬ ‫دو سال است که سازمان نوسازی طرح تجارت جهانی در محور فداییان اسالم را موردبازنگری قرار داده و با تعریف‪ 9‬پروژه محرک توسعه در‬ ‫نظر دارد بعد از‪ 20‬سال این محور را تعیین تکلیف کند‪.‬عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بابیان این که طرح بازافرینی محور فداییان اسالم به‬ ‫گروه ماده پنج ارسال شده و وزارت کار و میراث فرهنگی نیز نظرات خود را در این خصوص ارائه کردند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬رویکرد شهرداری در‬ ‫بازافرینیمحورفداییاناسالمازتوسعهبهساماندهیرسیدهاستوعمقمداخلهنیزبهحداقلرسیدهاست‪.‬ویبابیاناین کهبافت هایمسکونی‬ ‫در این طرح قابلیت تجمیع دارند و قطعاً شرایط محور فداییان اسالم با اجرای این طرح بازافرینی‪ ،‬به سمت ساماندهی شهری سوق داده می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این طرح به نوسازی بافت فرسوده‪ ،‬ارتقاء ارزش سکونت و بازگشت رونق به این محله کمک می کند‪.‬نژاد بهرام بابیان این که متاسفانه‬ ‫‪ 20‬سال یک محله در تهران ان هم با ظرفیت های اقتصادی فریز شد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در پی فریز شدن این محله شاهد هستیم که در یک طرف‬ ‫خیابان به دلیل وجود بازار بلورفروشان ارزش امالک بسیار باال و در یک طرف دیگر ارزش امالک و ارزش سکونت بسیار کاهش یافته است‬ ‫و اتفاقی که در خیابان فداییان اسالم رخ داده دقیقاً مشابه ان چیزی است که در اطراف دانشگاه تهران رخ داده است و می بینیم که این دو محله با‬ ‫این که فاصله زیادی از هم دارند‪ ،‬اما سرنوشت هر دو محله به یک شکل شده و سرنوشت مختومی در انتظار ان ها است که حاال باید تالش کنیم‬ ‫بابرنامه ریزی هایمختلفرونقرابهاینمحالتبازگردانیم‪.‬‬ ‫عضوهیئت رئیسهشورایشهرتهرانباتاکیدبراین کهشهرداریتهرانبایددرموردطرح هایتوسعه ایبازنگریمجددیداشتهباشد‬ ‫چراکه فریز کردن محالت تنها عمق فرسودگی را افزایش می دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در محله فداییان اسالم‪ 9‬پروژه محرک توسعه تعریف شده‬ ‫است و می دانیم که در این محله قطعات بزرگ مربوط به سنگ فرشان و اوراقچی ها وجود دارد که می توانیم کاربری ان ها را ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫وی در مورد جزییات این‪ 9‬پروژه محرک توسعه با تاکید بر این که هنوز گروه ماده پنج ان را تصویب نکرده اما ساخت بازار سنگ‪،‬‬ ‫مال های تجاری بزرگ و از همه مهم تر کاهش مداخالت و عمق ان مورد تاکید قرارگرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه الیه های پشتی محور فداییان‬ ‫اسالم به دلیل انکه سال ها فریز شده بودند حاال به بافت فرسوده ای تبدیل شدند که تنها راه چاره ان ها نوسازی است‪.‬به گفته وی‪ ،‬شهرداری باید‬ ‫با اجرای برنامه های مختلف ارزش سکونت ازدست رفته این محله را به ان بازگرداند‪ ،‬چراکه طرح‪ 20‬ساله روی زمین مانده بود و به دلیل انکه‬ ‫اهالی ان نمی توانستند کاری انجام دهند ارزش سکونت به شدت کاهش یافت و این محله ازنظر فرهنگی و امنیتی دچار چالش شد و پس از‬ ‫مدتی به کانونی برای اسیب های اجتماعی بدل شد و حاال با از دست رفتگی ارزش های شهری به یک حفره اسیب زا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫نژاد بهرام در خاتمه تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد تا دو ماه اینده طرح بازافرینی محور فداییان اسالم در کمیسیون ماده پنج به تصویب برسد‬ ‫و بعد از‪ 20‬سال این محله از شرایط بالتکلیفی خارج شود و از ان زمان شهرداری راه طوالنی برای بازافرینی این محله خواهد داشت‪.‬‬ ‫*توزیع واکسن انفلوانزا در شبکه بهداشت از‬ ‫ابتدای مهرماه‬ ‫وی درباره زمان توزیع واکسن انفلوانزا برای گروه های‬ ‫پرخطر در شبکه بهداشتی‪ ،‬گفت‪ :‬واکسن انفلوانزا برای‬ ‫گروه های پرخطر و کادر بهداشت و درمان به صورت رایگان‬ ‫در اختیار معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار می گیرد و‬ ‫توزیع ان از ابتدای مهرماه اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬در حوزه تامین واکسن برای سایر‬ ‫افراد هم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشتیم؛‬ ‫به طوری که در سال گذشته حدود یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫دوز واکسن انفلوانزا مصرف شده بود‪ ،‬اما برای امسال تامین‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون دوز واکسن را پیش بینی کرده ایم‪ .‬البته همان طور‬ ‫که بارها اعالم شده‪ ،‬تصور می کنیم که امسال به دلیل رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬استفاده از‬ ‫ماسک و‪ ...‬احتمال الودگی به ویروس انفلوانزا بسیار کمتر‬ ‫از سال قبل باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید توجه کرد که اص ً‬ ‫ال ضرورتی ندارد‬ ‫که همه مردم واکسن انفلوانزا تزریق کنند‪ ،‬بلکه اولویت در‬ ‫این زمینه با گروه های در معرض خطر مانند افراد باالی ‪۶۵‬‬ ‫سال‪ ،‬زنان باردار‪ ،‬مبتالیان به بیماری های زمینه ای و نقص‬ ‫ایمنی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫*سالمندان؛ اولویت اول توزیع داروخانه ای‬ ‫مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و‬ ‫دارو درباره زمان توزیع واکسن انفلوانزا در داروخانه ها‬ ‫و نحوه عرضه ان به مردم نیز گفت‪ :‬ان طور که تاکنون‬ ‫برنامه ریزی شده‪ ،‬واکسن انفلوانزا از ابتدای مهر در‬ ‫داروخانه ها برای افراد سالمند باالی ‪ ۶۵‬سال توزیع می شود؛‬ ‫به طوری که این افراد می توانند با ارائه کارت ملی و ثبت‬ ‫کد ملی خود واکسن را دریافت کنند‪ .‬سپس در فاز بعد‬ ‫محموله های بعدی واکسن انفلوانزا در داروخانه ها توزیع‬ ‫خواهد شد و سایر افراد می توانند برای تهیه واکسن به‬ ‫داروخانه ها مراجعه و واکسن را با ارائه کارت و کد ملی را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬درعین حال با توجه به وضعیت شیوع‬ ‫کرونا و ضرورت کاهش رفت وامد و تجمع مردم در‬ ‫داروخانه ها‪ ،‬به شکلی برنامه ریزی شده که یکی از اعضای‬ ‫خانواده بتواند با مراجعه به داروخانه و ثبت کد ملی خود و‬ ‫دو نفر دیگر از اعضای خانواده اش تا سقف سه عدد واکسن‬ ‫دریافت کند‪ .‬در این صورت هم شاهد کاهش تجمع در‬ ‫داروخانه خواهیم بود و هم عرضه واکسن به نحوی است‬ ‫که کمترین امکان سوءاستفاده در این حوزه وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫* واکسن بیماری ها باهم تفاوت دارد‬ ‫پیش تر محسن زهرایی‪ ،‬رئیس اداره بیماری های‬ ‫قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی؛ نیز درباره تزریق واکسن انفلوانزا بیان کرده‬ ‫بود‪ :‬وزارت بهداشت برای اولین بار برنامه ریزی کرده که‬ ‫واکسیناسیون خانم های باردار برای انفلوانزا را امسال انجام‬ ‫دهد‪ .‬واکسن از مداخالت بهداشتی بسیار موفق و از بهترین و‬ ‫موثرترین مداخالت بهداشتی در حفظ سالمت جان انسان ها‬ ‫در جهان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬واکسن بیماری ها باهم تفاوت دارد‪ .‬هر‬ ‫واکسن برای یک بیماری خاص است و اثربخشی ان هم‬ ‫روی همان بیماری است؛ یعنی واکسن ها به صورت کام ً‬ ‫ال‬ ‫اختصاصی سیستم ایمنی بدن انسان ها را تحریک می کنند‬ ‫که بتوانند علیه همان بیماری در بدن امادگی الزم را برای‬ ‫محافظت ایجاد کند‪.‬‬ ‫* درصد تاثیر واکسن بیماری های مختلف‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬واکسن بیماری های فلج اطفال‪ ،‬دیفتری‪،‬‬ ‫کزاز‪ ،‬سرخک برای باال بردن سیستم دفاعی بدن اثربخشی‬ ‫‪ ۹۵‬درصدی دارند‪ ،‬ولی واکسن انفلوانزا اثربخشی حدود‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی در پیشگیری از ابتال به بیماری دارد‪ .‬در‬ ‫گروه های سالمند و در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی‬ ‫ممکن است این اثربخشی به کمتر از ‪ ۵۰‬درصد هم برسد‪.‬‬ ‫زهرایی افزود‪ :‬واکسن انفلوانزا به عنوان یک سپر دفاعی‬ ‫قطعی محسوب نمی شود و اینکه فکر کنیم بعد از زدن‬ ‫واکسن فرد مبتالبه انفلوانزا در پاییز و زمستان نمی شود‪ ،‬غلط‬ ‫است‪ .‬اگر واکسن هم زده شود‪ ،‬همچنان فرد باید اقدامات‬ ‫پیشگیرانه مثل شستن دست ها‪ ،‬پرهیز از تماس با افراد مبتالبه‬ ‫بیماری انفلوانزا و ماسک زدن و رعایت فاصله گذاری های‬ ‫اجتماعی را انجام دهد‪.‬‬ ‫* تاثیر واکسن برای گروه های پرخطر‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬واکسن می تواند در گروه های پرخطر موثر‬ ‫باشد‪ .‬به همین دلیل به این افراد توصیه می کنیم واکسن بزنند‪.‬‬ ‫زهرایی افزود‪ :‬این افراد پرخطر دودسته اند؛ یک عده به دلیل‬ ‫شغلشان پرخطر محسوب می شوند‪ .‬مثل کارکنان حرفه های‬ ‫مختلف پزشکی که با بیماران سروکار دارند‪ .‬این عده اگر‬ ‫انفلوانزا بگیرند هم به کادر درمانی دیگر منتقل می کنند‪،‬‬ ‫هم چند روز از ارائه خدمت به سایر بیماران عقب می افتند‪،‬‬ ‫بنابراین در همه کشورها این کادر جزو اولویت اول دریافت‬ ‫واکسن هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعضی گروه های دیگر نیز‬ ‫هستند که اگر انفلوانزا بگیرند چون ریسک عوارض در‬ ‫ان ها به دلیل بیماری های زمینه ای باال می رود‪ ،‬توصیه می شود‬ ‫واکسن دریافت کنند‪ .‬مثل زنان باردار که سازمان جهانی‬ ‫بهداشت ان ها را در اولویت قرار داده است‪ .‬رئیس اداره‬ ‫بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بعضی گروه ها نیز بیماری زمینه ای دارند‪ .‬مثل افرادی‬ ‫که ضعف سیستم ایمنی دارند یا شیمی درمانی می شوند یا‬ ‫ایدز دارند یا بیماران قلبی‪ ،‬ریوی‪ ،‬کلیوی‪ ،‬کبدی مزمن‬ ‫دارند و ممکن است فرم شدیدتری از انفلوانزا را بگیرند‪.‬‬ ‫درمجموع افرادی از گروه های خاص هستند که باید واکسن‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫* واکسن انفلوانزا تاثیری در مهار کرونا ندارد‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬واکسن انفلوانزا اختصاصی عمل می کند‬ ‫و از کرونا که اکنون تبدیل به پاندمی جهانی شده است‪،‬‬ ‫جلوگیری نمی کند‪ .‬این واکسن می تواند درنهایت حدود‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد روی بیماری انفلوانزا موثر باشد‪ ،‬ولی در‬ ‫مهار کرونا به هیچ وجه نقشی ندارد؛ بنابراین این گمان که با‬ ‫دریافت واکسن انفلوانزا فرد در برابر کرونا بیمه می شود‪،‬‬ ‫حرف کام ً‬ ‫ال اشتباه و غیرعلمی است‪.‬‬ ‫زهرایی ادامه داد‪ :‬ممکن است این نگرانی در جامعه‬ ‫باشد که به دلیل وجود کرونا و هم زمانی ان با انفلوانزا در‬ ‫فصول سرد سال خیلی از افراد که در گروه های پرخطر هم‬ ‫نیستند فکر کنند باید واکسن انفلوانزا بزنند‪ .‬درحالی که‬ ‫این طور نیست و بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند همین‬ ‫اقدامات پیشگیرانه برای کرونا مثل ماسک زدن‪ ،‬رعایت‬ ‫فاصله گذاری های اجتماعی و شست وشوی مرتب دست ها از‬ ‫ابتال به انفلوانزا هم تا حد بسیار زیادی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬درنتیجه خیلی از صاحب نظران علوم پزشکی‬ ‫معتقدند احتماالً با رعایت این مسائل امکان شیوع انفلوانزا‬ ‫امسال نسبت به سال های پیش کاهش پیدا کند‪ ،‬اما گروه های‬ ‫پرخطر حتماً باید واکسن انفلوانزا بزنند‪.‬‬ ‫فرماندهنیرویانتظامیخبرداد‪:‬‬ ‫کشف‪500‬تنموادمخدردر‪۵‬ماههنخستامسال‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی گفت‪ :‬به دلیل کثرت و تنوع‬ ‫ماموریت ها نیازمند حمایت های بیشتر قضائی هستیم و در‬ ‫مواردی چون ائین دادرسی کیفری‪ ،‬قانون به کارگیری‬ ‫سالح و … مشکالتی داریم‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬سردار حسین اشتری‬ ‫در گردهمایی سرا سری فرماندهان‪ ،‬روسا و معاونان ناجا‬ ‫که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد‪ ،‬با تسلیت ایام‬ ‫سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) ویاران باوفایش اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫درود و رحمت می فرستیم و یاد و خاطره شهدای انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬دوران دفاع مقدس‪ ،‬مدافعان حرم و شهیدان‬ ‫مظلوم نیروی انتظامی و همچنین سپهبد شهید سردار‬ ‫حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم و برای فرماندهی‬ ‫معظم کل قوا‪ ،‬مقام معظم رهبری مدظله العالی ارزوی‬ ‫طول عمر توام با صحت و سالمتی داریم‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی با خیرمقدم به ریاست محترم‬ ‫قوه قضائیه‪ ،‬حضرت ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی با اشاره‬ ‫به برگزاری این گردهمایی بیان داشت‪ :‬جمع حاضر‬ ‫فرماندهان‪ ،‬مدیران و مسئوالن نیروی انتظامی هستند‬ ‫که در دومین نشست فصلی سال جاری گرد هم جمع‬ ‫شده اند البته در خدمت فرماندهان انتظامی استان های‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬روسای محترم سازمان عقیدتی سیاسی‬ ‫ناجا‪ ،‬فرماندهان مرزبانی و یگان های ویژه نیز به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسیهستیم‪.‬‬ ‫سردار اشتری به تشریح هدف از برگزاری دومین‬ ‫نشست فصلی فرماندهان‪ ،‬روسا و معاونان ناجا پرداخت‬ ‫و افزود‪ :‬مروری بر اقدامات انجام شده و امادگی‬ ‫بیش ازپیش برای ماموریت های اینده محور اصلی این‬ ‫نشست است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس کشور با اشاره به تنوع و گستردگی‬ ‫ماموریت های نیروی انتظامی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیروهای پلیس‬ ‫به دلیل مسئولیتی که دارند‪ ،‬در اقصی نقاط کشور‬ ‫به صورت شبانه روزی فعالیت و حضور دارند و به‬ ‫حمداهلل و با لطف و عنایت الهی و هدایت های داهیانه‬ ‫مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اجرای ماموریت ها‬ ‫توفیقات خوبی را داشته اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ماموریت های سال گذشته ناجا و‬ ‫فعالیت های پلیس از ابتدای سال تاکنون یاداور شد‪:‬‬ ‫به لطف خداوند و با ایثارگری همکارانم در اقصی‬ ‫نقاط کشور‪ ،‬اقدامات مطلوبی در کارنامه نیروی عظیم‬ ‫انتظامی ثبت شده که مورد رضایت مقام معظم رهبری‬ ‫مدظله العالی نیز قرارگرفته است‪.‬‬ ‫سردار اشتری با اشاره به شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا در‬ ‫کشور‪ ،‬عالوه بر انجام ماموریت های ذاتی و قانونی‪ ،‬به‬ ‫کمک مسئوالن بهداشت و درمان کشور و مردم در‬ ‫راستای پیشگیری از این ویروس منحوس امدیم که‬ ‫ان شاء اهلل گزارش های مکتوب را در حوزه اقدامات‬ ‫ناجا در مقابله با شیوع ویروس کرونا محضرتان تقدیم‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاکیدات موکد مقام معظم رهبری‬ ‫مبنی بر کمک به مجموعه بهداشتی و درمانی کشور‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این امادگی راداریم که تا رفع ویروس‬ ‫منحوس کرونا در خدمت متولیان بهداشت و درمان‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود به تشریح اولویت های ماموریت پلیس در سال‬ ‫جاری پرداخت و افزود‪ :‬ارتقا و توسعه اشراف اطالعاتی‬ ‫(تسلط اطالعاتی) بر حوزه های ماموریتی ناجا و‬ ‫یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی یکی از محوری ترین‬ ‫اولویت های ماموریتی ناجا در سال جاری است؛ بر همین‬ ‫اساس پلیس باید بر محیط اشراف کامل داشته باشد و‬ ‫معتقدم که با اقدامات پیشگیرانه می توانیم نظم و انضباط‬ ‫را در کشور ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫عالی ترین مقام انتظامی کشور؛ توسعه و ارتقا کیفی‬ ‫و کمی خدمات انتظامی با تاکید بر تحول همه جانبه و‬ ‫تعالی رفتار کارکنان به ویژه در حوزه کالنتری ها را نیز‬ ‫اولویت دیگری از اولویت ها برشمرد و افزود‪ :‬تشدید‬ ‫اقدامات مقابله ای و مبارزه با مواد مخدر‪ ،‬قاچاق کاال‪ ،‬ارز‬ ‫و … از دیگر موارد مهم کاری ما است که خوشبختانه در‬ ‫این عرصه به توفیقات مطلوبی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫فرمانده ناجا از کشف ‪ ۵۰۰‬تن مواد مخدر در ‪۵‬‬ ‫ماهه نخست امسال خبر داد و تصریح کرد‪ :‬باید بگویم‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد کشفیات مواد مخدر در کشور توسط‬ ‫نیروی انتظامی حاصل می شود و ما در مسیر مبارزه با‬ ‫قاچاقچیان مواد مخدر شهید می دهیم و نیروهایمان تا پای‬ ‫جان پیش می روند‪.‬‬ ‫عالی ترین مقام انتظامی کشور اضافه کرد‪ :‬مبارزه‬ ‫همه جانبه و موثر با جرائم به عنف با تاکید بر سرقت‪،‬‬ ‫مفاسد اقتصادی و مالی از دیگر اولویت هایمان است‬ ‫که در این زمینه با راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی ناجا‬ ‫توفیقات خوبی داشته ایم که حضرت عالی (خطاب به‬ ‫ایت اهلل رئیسی) دریکی از همایش های مرتبط با امنیت‬ ‫اقتصادی ناجا تشریف اوردید و در اینجا گزارشی از‬ ‫اقدامات را ارائه کرده ایم البته ما با هماهنگی کامل با‬ ‫قوه قضائیه اقدامات خوبی در شناسایی و برخورد با‬ ‫مفسدان اقتصادی صورت داده ایم و این روند تداوم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫سردار اشتری با اشاره به تشدید اقدامات مقابله ای با‬ ‫اراذل واوباش‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با هماهنگی دادستانی ها‬ ‫در سراسر کشور با افرادی که مخل نظم‪ ،‬امنیت و‬ ‫ارامش هستند نیز به شدت برخورد می شود و اجازه‬ ‫جوالن به اراذل واوباش نخواهیم داد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود تحول‬ ‫همه جانبه و تحقق پلیس هوشمند مبنی بر سامانه های‬ ‫نوین را از اولویت ها معرفی و مطرح کرد‪ :‬در مبارزه با‬ ‫جرائم سایبری نیز به عنوان یک اولویت مصمم هستیم‪.‬‬ ‫عالی ترین مقام انتظامی کشور‪ ،‬هوشمند سازی‬ ‫پلیس را از دیگر برنامه های اولویت دار دانست و افزود‪:‬‬ ‫در راستای تسهیل‪ ،‬تسریع و دقت در خدمات انتظامی‬ ‫فرایند تحقق هوشمند سازی پلیس را طی یک برنامه‬ ‫مدون سه ساله تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬دنبال می کنیم و معتقدم‬ ‫که هوشمند سازی پلیس تاثیر مستقیم و موثری در امنیت‬ ‫و ارتقا ان در کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد‪:‬‬ ‫فرصت را مغتنم شمرده و از حمایت های برادرانه و‬ ‫بزرگوارانه حضرت عالی و قوه قضائیه از کارکنان خدوم‬ ‫انتظامی در سراسر کشور قدردانی می کنم زیرا همواره‬ ‫شاهد حمایت های قضائی از کارکنان خدوم و ایثارگر‬ ‫نیروی انتظامی در سراسر کشور هستیم و با توجه به‬ ‫رویکرد انقالبی و جهادی شما‪ ،‬این روند افزایش یافته و‬ ‫باعث بارقه امید در همکاران و مردم شده است‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی خطاب به رئیس قوه قضائیه‬ ‫ادامه داد‪ :‬به دلیل کثرت و تنوع ماموریت ها نیازمند‬ ‫حمایت های بیشتر قضائی هستیم و در مواردی چون‬ ‫ائین دادرسی کیفری‪ ،‬قانون به کارگیری سالح و …‬ ‫مشکالتی داریم که ان شاء اهلل با عنایت حضرت عالی‬ ‫و حمایت های قضائی این موانع نیز مرتفع می شود و‬ ‫همکارانم باروحیه ایثارگری و انقالبی مضاعف برای‬ ‫ارائه خدمات روزافزون تالش کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد‪:‬‬ ‫تمدیدمهلتخریددارادومتا‪30‬شهریور‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد‪ :‬مهلت خرید برای واحدهای صندوق پاالیشی یکم یا همان دارا دوم تا روز ‪ 30‬شهریور ماه برای بار دوم تمدید شد‪.‬به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬علیرضا‬ ‫صالح‪ ،‬رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره اعالم کرد‪ :‬با توجه به استقبالی که مردم از خرید پاالیشی یکم داشتند و تقاضای تمدید وجود داشت برای بار دوم مهلت خرید دارا دوم یا همان پاالیشی‬ ‫یکم تمدید شد‪.‬وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬این اخرین تمدید باشد چون قرار است صندوق پاالیشی یکم شکل بگیرد‪.‬رئیس سازمان خصوصی سازی گفت‪ :‬ما تعهد دادیم از زمانی که پذیره نویسی‬ ‫واحدهای این صندوق تمام می شود این واحدها باید به دست مردم برسد و قابلیت معامله داشته باشد‪.‬‬ ‫دولتقصددارد‬ ‫اجاره نشینانرا‬ ‫اوارهخیابانکند؟‬ ‫گزارش صدای اصالحات از بازار مسکن‪:‬‬ ‫علیرضا اصغرزاده ‪ -‬در شرایط اقتصادی‬ ‫ناپایدار کشور یکی از مهم ترین مسائلی که‬ ‫خانواده های اجاره نشین با ان درگیر هستند‪ ،‬بحث‬ ‫افزایش شدید قیمت اجاره بهاست‪ .‬مستاجرینی‬ ‫که از مدت ها پیش‪ ،‬قید خرید خانه را زده و‬ ‫به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند‪،‬‬ ‫تابستان امسال و در فصل جابجایی‪ ،‬برای تامین‬ ‫یک واحد مسکونی مناسب با مشکالت بسیاری‬ ‫مواجه شده اند‪ .‬تغییر منطقه محل سکونت و‬ ‫نقل مکان به مناطق پایین تر‪ ،‬کاهش متراژ واحد‬ ‫مسکونی و حتی حاشیه نشینی راهکارهایی‬ ‫است که مستاجران به ناچار به ان تن داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬طبق امارهای‬ ‫موجود‪ ،‬حدود ‪ 40‬درصد از خانوارهای ایرانی‬ ‫فاقد مسکن هستند و درواقع این میزان مستاجر و‬ ‫نیازمند به واحد مسکونی اجاره هستند‪ .‬بر اساس‬ ‫بررسی های به عمل امده‪ ،‬برخی مشاوران امالک‬ ‫معتقدند که در تعدادی از مناطق تهران طی ‪ 6‬ماه‬ ‫اول سال افزایش محسوس اجاره بها اتفاق افتاده‬ ‫است‪ ،‬همچنین متصدیان این بخش نیز افزایش‬ ‫اجاره بها در ماه های ابتدایی امسال را تائید می کنند‪.‬‬ ‫بررسی امارهای موجود از قراردادهای‬ ‫منعقدشده در بخش اجاره واحدهای مسکونی و‬ ‫میزان پیشنهادهایی که در نقاط مختلف پایتخت‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫اجاره بها را در مقایسه با شش ماه نخست‬ ‫ابتدایی سال گذشته کام ً‬ ‫ال محسوس است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در حال حاضر این‬ ‫افزایش ها حول وحوش تورم افسارگسیخته فعلی‬ ‫باشد؛ هرچند در برخی نقاط موجران بدون‬ ‫در نظر گرفتن شرایط کرونایی طوری افزایش‬ ‫اجاره بها داده اند که گویا ارزش ملک های‬ ‫انان چند صد هزار میلیارد تومان است!‬ ‫از طرف دیگر وام ودیعه مسکن که این‬ ‫روزها بحث داغ محافل شده نه تنها خدمتی به‬ ‫مستاجران نیست بلکه مثل یارانه ها باعث افزایش‬ ‫قیمت ها بخصوص ودیعه خانه ها خواهد شد‪.‬‬ ‫همین امر باعث می شود صاحب خانه ها نرخ پول‬ ‫پیش خانه ها را افزایش دهند چراکه معتقدند‬ ‫دولت ان را پرداخت می کند‪ .‬به نظر می رسد هنوز‬ ‫تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید با این راهکار‬ ‫قصد دارد اجاره نشینان را اواره خیابان ها کند‪.‬‬ ‫* علت کم کاری بانک ها در پرداخت‬ ‫ودیعه مسکن‬ ‫تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا‬ ‫همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان ‪ ۳۰ ،۵۰‬و‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تومان‪ ،‬مدتی قبل در ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا به تصویب رسید‪ .‬سود این تسهیالت‬ ‫‪ ۱۳‬درصد است و نحوه بازپرداخت ان بدین‬ ‫صورت است که در روش اول‪ ،‬گیرندگان وام‬ ‫(مستاجران) می توانند تسهیالت را یک ساله‬ ‫دریافت کنند و صرفا سود ان را ماهانه بپردازند‬ ‫و در پایان سال‪ ،‬اصل ان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫در روش دوم‪ ،‬متقاضیان می توانند وام را سه‬ ‫ساله دریافت کنند و در مدت ‪ ۳۶‬ماه اصل و فرع‬ ‫ان را به بانک بپردازند‪ .‬مستاجران در تهران ماهانه‬ ‫‪ ۵۴۰‬هزار تومان‪ ،‬کالن شهرها ‪ ۳۲۰‬هزار تومان و‬ ‫سایر شهرها ‪ ۱۶۰‬هزار تومان پرداخت خواهند کرد‪.‬‬ ‫انچه در اجرای این طرح ستاد کرونا مشکل‬ ‫ایجاد کرد‪ ،‬این بود که باید تا پایان مرداد ماه‬ ‫ودیعه مسکن به حساب متقاضیان واریز می شد‬ ‫اما وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به‬ ‫عنوان متولیان این امر‪ ،‬پرداخت این کمک به‬ ‫مستاجران را بین خود پاسکاری می کردند و‬ ‫از اماده نبودن سازمان مقابل خود می گفتند‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬مقصر اصلی تاخیر در پرداخت‬ ‫ودیعه مسکن بانک ها خوانده شدند‪ ،‬زیرا طبق‬ ‫اعالم مسئوالن وزارت راه‪ ،‬اسامی متقاضیان در‬ ‫اختیار بانک ها قرار گرفته است اما روند پرداخت‬ ‫ودیعه مسکن به کندی پیش می رود؛ به گونه ای‬ ‫که تا چهارم شهریورماه فقط ‪ ۹‬نفر تسهیالت‬ ‫خود را در این زمینه دریافت کرده بودند که با‬ ‫گذشت ‪ ۱۰‬روز این رقم به ‪ ۳۳۰‬هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫با ابهامات ایجاد شده در پرداخت ودیعه‬ ‫مسکن توسط بانک ها‪ ،‬شهرزاد دانشمندی‪ ،‬مدیر‬ ‫کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن حضور در یک‬ ‫برنامه تلویزیونی اظهار کرد‪ ۱۳ :‬بانک به سامانه‬ ‫طراحی شده برای پرداخت وام ودیعه مسکن متصل‬ ‫شده و پرداخت وام ودیعه مسکن سرعت می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سامانه قابل ثبت نام و اتصال به‬ ‫بانک ها حدود دو هفته است که وصل شده یعنی‬ ‫بانک های عامل در این زمینه‪ ،‬حدود دو هفته است‬ ‫که امکان اتصال به این سامانه را پیدا کرده اند‪ .‬از‬ ‫انجا که راهکارهایی برای بازپرداخت اقساط‬ ‫دیده شده است که طبق ان یا سود تسهیالت یا‬ ‫اصل تسهیالت در اخر دوره گرفته می شود؛ به‬ ‫همین خاطر‪ ،‬چنین سیستمی در نرم افزار بانک ها‬ ‫تعریف نشده بود و تا این نرم افزار تعریف و پیاده‬ ‫مبنای بهره مندی از تخفیف‪100‬‬ ‫درصدی بهای برق چیست؟‬ ‫جریان هلدینگی عرضه شدن ‪ 13‬شرکت‬ ‫غیر بورسی سهام عدالت چیست؟‬ ‫سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی‬ ‫گفت‪ :‬قرار است طبق مصوبه شورا عالی بورس‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬شرکت غیر بورسی سهام عدالت تحت عنوان‬ ‫هلدینگ ملی وارد بازار سرمایه شود‪.‬‬ ‫اکبر حیدری سخنگوی شرکت های سرمایه‬ ‫گذاری استانی با اشاره به جزئیات جدیدی از عرضه‬ ‫و تعیین تکلیف سهام عدالت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از جمله‬ ‫مواردی که سبب بروز برخی از ابهامات در بحث‬ ‫سهام عدالت شده یکی از بندهای ایین نامه اجرایی‬ ‫سهام عدالت تحت عنوان تشکیل «هلدینگ ملی»‬ ‫است‪ .‬این ایین نامه در شورا عالی بورس به تصویب‬ ‫رسیده بود‪ .‬مطابق این ایین نامه قرار است ‪ ۱۳‬شرکت‬ ‫غیر بورسی سهام عدالت در مجموعه یک هلدینگ‬ ‫در بورس عرضه شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪:‬برای تشکیل هلدینگ ملی باید‬ ‫مطالعات زیادی انجام شود و برای ان قوانینی در‬ ‫نظر بگیرند‪.‬در واقع تشکیل این هلدینگ الزم نبود‬ ‫زیرا تمام شرکت های سرمایه گذاری استانی نوعی‬ ‫هلدینگ هستند و تا قبل از ازاد سازی سهام عدالت‪،‬‬ ‫شرکت های غیر بورسی سهام عدالت در پرتفوی‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی بود‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت های سرمایه گذار استانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در بند ‪ ۳‬ابالغیه ازادسازی سهام عدالت‬ ‫که از سوی مقام معظم رهبری صادر شد به طور‬ ‫سازی شود‪ ،‬در پذیرش متقاضیان تاخیر ایجاد شد‪.‬‬ ‫در ادامه دانشمندی اعالم کرد‪ :‬متقاضیانی‬ ‫که مبلغ ودیعه ملک کمتر از مبلغ مورد‬ ‫درخواست بوده است یا تاریخ اجاره نامه ها‬ ‫مربوط به سال قبل بوده یا فاقد کد رهگیری‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬در مواردی برای یک کد‬ ‫پستی چند اجاره نامه معرفی شده است؛‬ ‫نمی توانند کمک ودیعه مسکن را دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫گواهی کسر از حقوق‪ ،‬گواهی کسر از‬ ‫مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره)‪ ،‬اجاره نامه ثبت شده‬ ‫در سامانه امالک را از جمله مدارک مورد‬ ‫نیاز برای دریافت ودیعه مسکن دانست‪.‬‬ ‫*ایا وام رهن اثرات تورمی ندارد؟‬ ‫به هر روی پاسکاری وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و بانک مرکزی برای پرداخت وام ودیعه مسکن‬ ‫نه تنها توجیحی ندارد بلکه این طرح سبب افزایش‬ ‫بیش از پیش قیمت ها در بازار مسکن خواهد‪.‬‬ ‫در همین راستا مقداد همتی‪ ،‬کارشناس مسکن‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار‬ ‫مسکن و اجاره تعادل ندارد‪ ،‬هر گونه تحریک‬ ‫سمت تقاضا موجب افزایش قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫همتی اضافه کرد‪ :‬متاسفانه به دلیل عدم‬ ‫اجرای مالیات های تنظیمی‪ ،‬مثل مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و معامالت‬ ‫مکرر‪ ،‬هیچ گونه مانعی مقابل افزایش قیمت ها‬ ‫در بازار مسکن وجود ندارد و بنابراین هر گونه‬ ‫افزایش وام خرید مسکن و یا ایجاد تسهیالت‬ ‫جدید برای بازار رهن و اجاره می تواند افزایش‬ ‫قیمت ها را در پی داشته باشد‪ .‬دولت باید با‬ ‫وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن‪،‬‬ ‫جلوی رشد قیمت ها را بگیرد و به تبع کنترل‬ ‫قیمت مسکن‪ ،‬اجاره بها نیز کنترل خواهد شد‪.‬‬ ‫*سیاست گذاری ها در کشور ما باید‬ ‫برای مالک شدن مستاجرین باشد‬ ‫این کارشناس مسکن ادامه داد‪ :‬در دنیا‬ ‫حمایت ها در حوزه اجاره با این هدف انجام‬ ‫می شود که افراد بعد از چند سال محدود‪،‬‬ ‫توانمند شده و امکان صاحب خانه شدن پیدا‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که شرایط اقتصادی‬ ‫خانواده ها به گونه ای است که هر سال فاصله‬ ‫انها تا مالک شدن بیشتر شده و همواره هزینه های‬ ‫انها‪ ،‬مخصوصاً اجاره بها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬بنابراین اعطای تسهیالت رهن‬ ‫و اجاره یعنی تداوم وابستگی مستاجران به منابع‬ ‫بانکی‪ .‬یعنی مستاجران از این به بعد‪ ،‬هم باید اجاره‬ ‫بها پرداخت کنند و هم اقساط بانکی مربوط به وام‬ ‫تسهیالت‪ .‬از طرفی با توجه به سهم باالی مستاجران‬ ‫و همچنین تقاضاهای جدید در این بازار‪ ،‬دولت‬ ‫توان حمایت این چنینی از همه مستاجران و یا‬ ‫حتی سهم قابل توجهی از انها را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬سیاست گذاری دولت باید به‬ ‫سمت صاحب خانه شدن افراد باشد و‬ ‫دولت ابزار الزم برای این کار را دارد‪.‬‬ ‫*در صورت اصالح طرح تولید ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار مسکن‪ ،‬نیازی به دادن وام رهن نیست‬ ‫مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی به طرح‬ ‫اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برای مثال کافی است در همین طرح‬ ‫اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن‪ ،‬دولت‬ ‫به گونه ای سیاستگذاری کند که مستاجران‬ ‫امکان صاحب خانه شدن را داشته باشند‪.‬‬ ‫همتی اضافه کرد‪ :‬برای این کار کافی‬ ‫است متقاضیان نهایی هزینه ساخت را با‬ ‫پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت کنند و‬ ‫بعد از تحویل واحدها و ساکن شدن‪ ،‬هزینه‬ ‫زمین را به صورت اقساط ماهیانه به دولت‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬در این صورت اوالً بسیاری از‬ ‫خانواده های مستاجر می توانند صاحب خانه شوند‬ ‫‪ .‬ثانیاً نیازی به منابع بانکی نیست و‬ ‫ثالثاً دیگر نیاز نیست مستاجرین عالوه بر‬ ‫اقساط خود‪ ،‬اجاره ماهانه را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر این افراد در واحد‬ ‫متعلق به خود ساکن هستند و هم از لحاظ روانی‬ ‫ارامش بیشتری دارند و هم اینکه بعد از مدتی هم‬ ‫از اجاره بها خالصی می یابند و هم اینکه الزم‬ ‫نیست قسط وام رهن و اجاره را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫*تولید مسکن به شیوه مشارکتی مشکلی‬ ‫از مشکالت بازار مسکن را حل نمی کند‬ ‫همتی اضافه کرد‪ :‬هر چند تغییر رویکرد‬ ‫وزارت راه و شهرسازی به سمت تولید و عرضه‬ ‫مسکن امر مثبتی است‪ ،‬اما اگر با شیوه های‬ ‫نادرست و شکست خورده انجام شود‪ ،‬نتیجه‬ ‫الزم به دست نمی اید‪.‬این کارشناس مسکن‬ ‫به شیوه مشارکتی اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫شیوه در نهایت واحدهای ساخته شده با فرض‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی‬ ‫صنعت برق گفت‪ :‬مصرف ماهانه مشترکان مبنای بهره مندی انان‬ ‫از تخفیف صد درصدی بهای برق خواهد بود‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی‪ ،‬سخنگوی صنعت برق با بیان این‬ ‫که بررسی های اولیه و کارشناسی طرح برق امید از یکسال پیش‬ ‫اغاز شده بود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬چنین طرح بزرگی نمی تواند خلق‬ ‫الساعه باشد و نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این طرح در ادامه سایر اقدامات مدیریت‬ ‫بار بود که توسط صنعت برق اجرا می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تا پیش‬ ‫از این شرایط و برنامه ها به گونه ای بود که هرچه نیاز مصرف‬ ‫وجود داشت‪ ،‬برای پاسخگویی به ان نیروگاه ساخته می شد‪،‬‬ ‫اما اکنون مدیریت عرضه و تقاضا به صورت توامان پیگیری می‬ ‫شود به این معنا که اکنون مقداری از مصرف هم مدیریت و‬ ‫میزان سرمایه گذاری ها در این حوزه بهینه می شود و از این پس‬ ‫پاسخگویی به این نیاز مصرف‪ ،‬به اندازه ای تقاضای مدیریت‬ ‫شده خواهد بود‪.‬سخنگوی صنعت برق تصریح کرد‪ :‬یک سوم‬ ‫از برق کشور در حوزه خانگی مصرف می شود و درصورتی که‬ ‫مقداری از این مصرف با اموزش‪ ،‬اطالع رسانی‪ ،‬اگاه سازی و‬ ‫نصب پنل های خورشیدی‪ ،‬مدیریت شود‪ ،‬به صرفه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در خصوص نحوه شناسایی مشترکان مشمول این طرح‬ ‫نیز اظهارداشت‪ :‬مصرف ماهانه مشترکان مبنای بهره مندی انان‬ ‫از تخفیف صد درصدی بهای برق خواهد بود و ما برای اگاهی‬ ‫مشترکان از طریق ارسال پیامک اقدام خواهیم کرد به طوری‬ ‫که مشترکان پرمصرف نیز از میزان مصارف خود و راهکارهای‬ ‫کاهش ان اگاه خواهند شد‪.‬‬ ‫واضح مشخص شده که شورا عالی بورس موظف‬ ‫است نسبت به ورود سهام باقی مانده در شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری استانی به بورس اقدام کند که ‪۱۳‬‬ ‫شرکت غیر بورسی سهام عدالت جز ان محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حیدری تصریح کرد‪ :‬بند ‪ ۳‬ابالغیه به نحوی‬ ‫تنظیم شده است که حتی سهامدارانی که روش‬ ‫مستقیم را انتخاب کردند هم بتوانند سهامدار‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی باشند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ماده ‪ ۱۶‬ایین نامه سهام عدالت‬ ‫امده است که ثروت عمومی و گسترش سهام‬ ‫مردم در اقتصاد به نوعی باید با اجازه خود سهامدار‬ ‫صورت بگیرد‪ ،‬اما در حال حاضر روش تجمیعی‬ ‫است که این روش به طور کامل اختیار را از سهام‬ ‫دار سلب کرده و سبب مشکالتی برای سهامداران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫رئیسانجمننوردکاران‪:‬‬ ‫ت رهن خانه ها به دلیل پرداخت وام ودیعه مسکن؟!‬ ‫افزایش قیم ‬ ‫کوچ مستاجران به سمت مناطق پایین پایتخت‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 27 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1175‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی مسئوالن نتوانستند در روش فروش‬ ‫تجمیعی به خوبی عمل کنند‪ ،‬روش فروش را به‬ ‫بلوکی تغییر دادند‪.‬در روش فروش سهام به روش‬ ‫بلوکی مدت زمان فروش سهام افزایش خواهد یافت‬ ‫و افرادی که سرمایه کالن دارند‪ ،‬می توانند سهام ‬ ‫مردم را در حجم باال خریداری کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول درپاسخ به این سوال که ایا‬ ‫فروش سهام عدالت منجر به ریزش بازار سرمایه شده‬ ‫است؟ بیان کرد‪ :‬ریزش بازار مربوط به سهام عدالت‬ ‫نیست و متاسفانه تاثیر بدی در فروش سهام عدالت‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫حیدری در پایان بیان کرد‪ :‬ما در خصوص‬ ‫پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس‬ ‫شاهد مسائلی هستیم که قطع به یقین گریبان گیر‬ ‫بازار سرمایه خواهد شد زیرا بعضی از این شرکت ها‬ ‫به سرعت و بدون بررسی در تابلو بازار سرمایه قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫تولید و عرضه به موقع‪ ،‬حتی اگر با قیمت‬ ‫تمام شده هم به بازار عرضه شود‪ ،‬باز هم‬ ‫مستاجرین توان خرید انها را ندارند‪ .‬چه برسد‬ ‫به اینکه در این شیوه امکان تاخیر‪ ،‬احتکار و‬ ‫گران کردن واحدهای نوساز نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫* افزایش فایل های رهن کامل‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬اتفاق جدیدی که این روزها‬ ‫در بازار اجاره واحدهای مسکونی رخ داده‪،‬‬ ‫افزایش فایل های رهن کامل است که بخشی از‬ ‫رونق این بازار را نیز دامن زده است‪ ،‬طوری که‬ ‫بررسی فایل های مشاوران امالک نشان می دهد به‬ ‫دلیل هجوم نقدینگی به سمت بازار طال و ارز و‬ ‫خودرو‪ ،‬بسیاری از موجران به سمت رهن کامل‬ ‫رفته اند که با استقبال خوب مستاجران خصوصاً‬ ‫زوج های جوان روبه رو شده است و به گفته‬ ‫مشاوران امالک این افزایش فایل های رهن کامل‬ ‫کم نظیر است؛ مواردی که در سال های گذشته‬ ‫کمتر اتفاق می افتاد؛ به خصوص که پس از کاهش‬ ‫نرخ سود سپرده های بانکی‪ ،‬بیم ان می رفت که‬ ‫موجران طبق روال گذشته بیشتر به دنبال دریافت‬ ‫اجاره ماهانه باشند نه رهن کامل‪.‬تعدادی از‬ ‫مشاوران امالک معتقدند که سرمایه گذاری در‬ ‫بازار طال و ارز و خودرو برای برخی از خانوارها‬ ‫به حدی جذاب شده که مواردی داشته ایم که‬ ‫خانواده حاضر به امضای قرارداد رهن کامل واحد‬ ‫مسکونی ملکی خود با مستاجر شده که با بخشی از‬ ‫ان در بهابازار سرمایه گذاری و با بخش دیگر واحد‬ ‫کوچک تری در مناطق پایین تر پایتخت رهن کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه مشاوران‬ ‫امالک نیز از افزایش اجاره بها در ماه های اخیر در‬ ‫تراز تورم عمومی معادل ‪ ۳۰‬درصد اعالمی مرکز‬ ‫امار خبر داد و علت وقوع این اتفاق را انباشت‬ ‫تقاضایی دانست که در چند ماه گذشته به دلیل‬ ‫شروع فصل جابجایی اتفاق افتاد‪.‬حال با توجه به‬ ‫افزایش میزان اجاره بها در ماه های اخیر و همچنین‬ ‫هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو‪ ،‬سکه و‬ ‫ارز سبب شده که هم موجران واحدهای خالی‬ ‫خود را به بازار عرضه کنند و هم فایل های رهنی‬ ‫برای مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بهای باال‬ ‫را ندارند‪ ،‬افزایش یابد؛ به هر ترتیب این اتفاق‬ ‫هم به صورت مقطعی مُسکنی برای متقاضیان‬ ‫رهن و اجاره است و خیلی زود مسئولین‬ ‫باید به فکر خانه دار کردن مستاجرینی که در‬ ‫این ایام کرونایی حال خوشی ندارند‪ ،‬باشند‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی با اشاره به این که مشترکان پر مصرف‬ ‫می توانند با استفاده از تجهیزات با راندمان باال و نصب پنل‬ ‫های خورشیدی‪ ،‬مصارف خود را بهینه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین‬ ‫اگر مشترکان خوش مصرف که میان دو گروه کم مصرف و‬ ‫پرمصرف قرار می گیرند‪ ،‬بتوانند مصرفشان را کاهش دهند‪ ،‬به‬ ‫انها نیز پاداش خوش مصرفی داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درخصوص انکه ایا اجرای طرح برق امید باعث‬ ‫کاهش درامدهای صنعت برق نمی شود؟ گفت‪ :‬این طرح ممکن‬ ‫است در کوتاه مدت مقداری از درامدهای صنعت برق را به‬ ‫دلیل ارائه تخفیف صد درصدی به مشترکان کم مصرف کاهش‬ ‫دهد اما در بلند مدت‪ ،‬با توجه به اختصاص میزان مصارف برق‬ ‫کاهش یافته مشترکان خانگی به بخش تولید‪ ،‬خواهد توانست‬ ‫باعث رونق اشتغال و کارافرینی و همچنین بهبود درامدهای‬ ‫صنعت برق شود‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی خاطرنشان کرد‪ :‬ساالنه حدود ‪ 40‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای توسعه تاسیسات صنعت برق و پاسخگویی‬ ‫به نیاز روبه رشد مصرف برق سرمایه گذاری می شود که انتظار‬ ‫داریم با اجرای این طرح مقداری از میزان سرمایه گذاری های‬ ‫مورد نیاز در حوزه های مختلف صنعت برق کاسته شود‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق درپاسخ به این پرسش که ایا این‬ ‫تضمینی وجود دارد که این طرح توسط دولت بعدی نیز اجرا‬ ‫شود یا خیر گفت‪ :‬برق امید‪ ،‬طرحی اقتصادی است و جنبه‬ ‫سیاسی ندارد و با توجه به نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی‬ ‫در کشور‪ ،‬همه دولت ها به دنبال بهینه سازی مصرف انرژی بوده‬ ‫و هستند‪.‬‬ ‫فوالدسازان‪۲‬هزارمیلیارد‬ ‫تومانبهنوردکارانضررزدند‬ ‫رئیس انجمن نوردکاران با بیان اینکه مافیای گسترده در فوالد اجازه‬ ‫صادرات محصوالت نهایی و فروش شمش در داخل را نمی دهد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬بخاطر عدم اجرای مصوبات‪ ،‬نوردکاران ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان خسارت‬ ‫دیده اند‪.‬‬ ‫سید احمد رضوی نیک‪ ،‬رئیس انجمن نوردکاران فوالدی در مورد‬ ‫محدودیت تازه ای که از سوی وزارت صمت برای صادرات فوالد ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار‪ ۶۰ ،‬درصد مواد اولیه و‬ ‫فوالد خام (شمش و بیلت) باید در بورس کاال عرضه شود که ماهانه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن با توجه به حجم تولید داخل در سال جاری می شود؛‬ ‫امار وزارت صمت‪ ،‬گمرک‪ ،‬انجمن فوالد و نوردکاران نشان می دهد که‬ ‫این مصوبه به نحو مطلوب و صحیح انجام و اجرا نشده و در واقع وزارت‬ ‫خانه برخالف مصوبات و دستور العمل ها اقدام به صدور بخشنامه ها ی متعدد‬ ‫کرده و در این راستا چندین بخشنامه صادر کرده که هر یک دیگری را نقض‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫*عدم ایفای تعهد ‪ ۵۸‬درصدی فوالد سازان‬ ‫رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران افزود‪ :‬فوالد سازانی که باید ‪۶۰‬‬ ‫درصد مواد اولیه ما را تامین کنند‪ ،‬از اول سال تاکنون ‪ ۴‬میلیون تن کسری‬ ‫عرضه داشته اند و طبق اعالم متولیان عدم ایفای تعهد فوالدسازان تا ‪ ۱۹‬مرداد‬ ‫ماه ‪ ۴۲‬درصد بوده‪ ،‬در حالی که درصد ایفای تعهد نوردکاران ‪ ۲۰۵‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در واقع شرکت های نوردی از اول فروردین تا پایان مرداد‬ ‫توانسته اند یک میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار تن از بورس کاال شمش بخرند‪ ،‬در حالی‬ ‫که این میزان بر خالف مصوبات بوده است‪ .‬این یک میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار تن‬ ‫حدود یک پنجم مواد اولیه مورد نیاز نوردکاران بوده است اما با این حال‬ ‫در همین مدت نوردی ها یک میلیون و ‪ ۴۲۷‬هزار تن محصول به بورس کاال‬ ‫عرضه کرده اند یعنی ان سقف ‪ ۶۰‬درصد را رد و تا ‪ ۲۰۵‬درصد عرضه به‬ ‫بورس داشته اند‪.‬‬ ‫*هدف فوالدی ها از ابطال عرضه در بورس‬ ‫رضوی نیک افزود‪ :‬این امار نشان دهنده این است که شرکت های‬ ‫تولیدکننده شمش و فوالد سازان میزان حجم ابطالی در بورس کاال را در‬ ‫روزهای بعد از عرضه با ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد باالی قیمت صادراتی ایران و تحویل‬ ‫فوری به نوردکاران فروخته اند و نوردکاران به دلیل نیاز به مواد اولیه ناچار به‬ ‫خرید خارج از شبکه شده اند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه عرضه ان محصول‬ ‫منوط به دو ماه اینده است‪ ،‬فوالدی ها با استفاده از حق مالکانه و سهام خود در‬ ‫بورس کاال زمانی که قیمت کشف شده را ابطال می کنند‪ ،‬قیمت پایه عرضه‬ ‫در هفته بعد‪ ،‬قیمت نهایی می شود و روز بعد از معامالت‪ ،‬معامالت ابطال شده‬ ‫را همان واحدهای تولیدی شمش با شرط تحویل فوری خارج از شبکه به‬ ‫نوردکاران می فروشند که این مساله به صورت صد در صدی در بازار تاثیر‬ ‫نامناسب و منفی داشته و موجبات ایجاد حباب قیمتی و گرانی محصوالت را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت‪ :‬وقتی عرضه به صورت‬ ‫مهندسی و قطره چکانی انجام می شود‪ ،‬در پی ان شاهد مهندسی قیمت نیز‬ ‫هستیم به گونه ای که در مقاطعی این محصول حتی باالی ‪ ۴۲‬درصد از قیمت‬ ‫فوب جهانی و صادرات شمش ایران در داخل کشور و خارج از شبکه عرضه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بارها در جلسات تنظیم بازار این موضوع را اعالم‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬زمانی مدیریت تنظیم بازار و ساماندهی ان به عهده‬ ‫معاونت معدنی وزارت صمت بود که چند عرضه برای برخورد با این ماجرا‬ ‫در اردیبهشت و خرداد ماه ابطال شد که پس از دخالت بورس کاال تمام‬ ‫مصوبات نادیده گرفته شد و قیمت پایه وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار از ‪۸۸‬‬ ‫درصد شمش به ‪ ۹۵‬درصد نرخ پایه در تابلو معامالت بورس کاال درج و باعث‬ ‫ابطال معامالت شد‪ .‬به طور کلی تاکنون از محل ‪ ۲۴‬عرضه ‪ ۱۱‬عرضه ابطال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫*خسارت غیر قابل جبران بر اثر عدم ایفای تعهدات فوالد سازان‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل عدم ایفای تعهدات فوالد سازان در عرضه شمش‬ ‫از اول سال جاری تاکنون نورد کاران به صورت ماهانه ‪ ۷۵۰‬هزار تن و در‬ ‫مجموع ‪ ۳.۵‬میلیون تن از تولید باز مانده و حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان خسارت‬ ‫مالی به نوردکاران وارد شده است‪ .‬تمام این خسارات به خاطر عدم رعایت‬ ‫کامل مصوبات و عدم ایفای تعهدات به میزان الزم توسط فوالد سازان است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت‪ :‬در راستای منویات مقام‬ ‫معظم رهبری در سال جهش تولید نورد کاران خواستار افزایش تولید و مکلف‬ ‫به حفظ و افزایش اشتغال موجود و صادرات محصوالت نهایی با ارزش افزوده‬ ‫به جای مواد خام هستند و در صورت تحقق ان افزایش تولید و تسخیر بازار‬ ‫صادرات و هدف درمحصوالت نهایی زنجیره فوالد و صادرات ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن خارج از دسترسی نبوده و کمک دولت در ارزاوری و رونق اقتصادی و‬ ‫معیشت مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫*علت تبعیض در زنجیره فوالد چیست؟‬ ‫رضوی نیک گفت‪ :‬فوالدسازان سنگ اهن را با قیمت ریالی و دستوری‬ ‫در حدود ‪ ۵۰‬درصد قیمت جهانی خریداری می کنند و صادرات سنگ‬ ‫اهن هم که به صورت صد در صدی ممنوع است‪ ،‬بنابراین وسط زنجیره‬ ‫تولید فوالد ساالنه از ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان سوبسید بهره می برند‪ .‬به چه دلیل‬ ‫فوالدی ها مواد اولیه را ریالی و به ‪ ۵۰‬درصد قیمت جهانی خریداری می کنند‬ ‫ولی شمش را به پایه نرخ دالر بسته اند و بر اساس نرخ ارز خارجی باعث‬ ‫نوسانات شدید کوتاه مدت و حباب قیمتی در داخل و فشار به مصرف کننده‬ ‫نهایی شده است‪ .‬پیشنهاد می شود درجهت رفع مشکل‪ ،‬نرخ دالر از قیمت‬ ‫فوالد جدا و کل محصوالت زنجیره فوالد برای هر رسته مشخص و قیمت‬ ‫گذاری به دور از هر گونه اعمال سلیقه دستوری با کسب نظر کارشناسی از‬ ‫تشکل ها اعمال شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت‪ :‬بر اثر عدم عرضه مکفی‬ ‫مواد اولیه در بورس کاالی ایران و توزیع خارج از شبکه مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫توسط عوامل مافیا و دالالن‪ ،‬رانتی برابر ماهانه حداقل ‪ ۱,۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ایجاد شد که درجیب دالالن و رانت خواران رفته و تولیدکنندگان در زنجیره‬ ‫فوالد از ان مبرا هستند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بیک زاده‪ :‬سعادتمند صداقت داشته باشد‬ ‫و بگوید ماجرا چیست‬ ‫هاشم بیک زاده در خصوص این که‬ ‫گفته می شود به خاطر حمایت از عادل‬ ‫فردوسی پور قرار شده با برنامه فوتبال برتر‬ ‫همکاری نکند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬من با عادل‬ ‫فردوسی پور دوست و رفیق هستم‪ .‬با او در‬ ‫ارتباطم و اص ً‬ ‫ال ربطی به او ندارد‪ .‬با تهیه‬ ‫کننده این برنامه صحبت کردم و برنامه‬ ‫طوالنی مدت دادم‪ .‬اگر بشود به کارمان ادامه‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫وی در مورد وضعیت این روزهای‬ ‫استقالل به خاطر ماجرای استراماچونی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬من هم مانند هواداران استقالل نگران‬ ‫وضعیت این تیم هستم‪ .‬اگر قرار است که‬ ‫استراماچونی برگردد چرا پستی گذاشت که‬ ‫هیچ صحبتی با من نشده‪ ،‬شاید سعادتمند به‬ ‫خاطر این که اعتراض هواداران را کم کند‬ ‫این دروغ را گفت‪ .‬بهتر است استراماچونی‬ ‫بیاید‪ ،‬چون او شکایتش را می کند و پولش را‬ ‫می گیرد و در خانه اش هم می نشیند ولی بهتر‬ ‫است او را بیاورند‪.‬‬ ‫مدافع اسبق استقالل افزود‪ :‬البته سازمان‬ ‫لیگ قانونی گذاشته که مربی و بازیکن‬ ‫خارجی نمی تواند به ایران بیاید‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم بازگشت برانکو و استراماچونی از‬ ‫لحاظ مالی هم به نفع وزارت ورزش است‬ ‫و هم به نفع باشگاه استقالل و پرسپولیس‪،‬‬ ‫هواداران هم انها را دوست دارند‪ ،‬امیدوارم‬ ‫که انها برگردند‪.‬‬ ‫بیک زاده در خصوص این که‬ ‫استراماچونی شب گذشته اعالم کرد هیچ‬ ‫پیشنهادی به او نشده‪ ،‬سعادتمند دو هفته‬ ‫پیش ان رفتار را با فرهاد مجیدی داشت و‬ ‫به نظر می رسد هوادار استقالل بازی داده‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر سعادتمند صادقانه صحبت‬ ‫کند هواداران قبول می کنند و با این مساله‬ ‫کنار می ایند‪ .‬ولی این که به دروغ بگوید ما‬ ‫با استراماچونی صحبت کردیم و قرار است‬ ‫بیاید‪ ،‬خودش نمی اید کمکش می اید‪،‬‬ ‫کمکش نمی اید پدرش می اید و‪ ...‬این‬ ‫صحبت ها را که می کنند هواداران از جمله‬ ‫زرینچه‪:‬‬ ‫مدیراناستقاللیکجامرابهخاطر‬ ‫استراماچونیگرفتند‬ ‫جوادزرینچهسرپرستسابقاستقاللدرخصوصشایعهحضورالکساندرنوریبرروینیمکتاسقاللاظهارداشت‪:‬بههرحالمطالبهحالحاضر‬ ‫هواداراناستقاللحضوراستراماچونیاستوانهامی خواهنداینمربیروینیمکتتیم شانحضورداشتهباشد‪.‬ویادامهداد‪:‬اگرقراراستبهواسطه‬ ‫اینکهنوریدرخارجمربیگریکردهسرمربیاستقاللشودچراپساستراماچونیبهایراننیایدالبتهکهبندههیچشناختیازکارنامهنوریندارمونمی دانم‬ ‫معیارانتخابچیست‪.‬سرپرستسابقاستقاللافزود‪:‬باشگاهاستقاللبهخاطرشایعهحضوراستراماچونییکجامراازدستدادجامقهرمانیکهدراختیار‬ ‫استقاللبودامابهواسطهلجبازیازدسترفت‪.‬مطمئنماگرقراربرحضورمربیدیگریبهغیرازاستراماچونیاستهواداراناستقاللموضوعراقبول‬ ‫نمی کنن ‪.‬د‬ ‫ورزش‬ ‫سه امتیاز مهمی به پرسپولیس رسید‬ ‫دیدار برگشت با التعاون سخت تر است‬ ‫گزارش‬ ‫خودم ناراحت می شوند‪ .‬انها هم حق دارند و‬ ‫می خواهند تکلیف تیمشان مشخص شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی شود هر مدیرعاملی که‬ ‫می اید یک دروغی ببافد‪ .‬یک جام را به‬ ‫راحتی از دست دادند‪ .‬فصل برای استقالل‬ ‫می توانست خوب تمام شود و حتی فرهاد‬ ‫می توانست با جام گرفتن در استقالل بماند‪.‬‬ ‫خیلی اتفاقات می توانست بیفتد‪ .‬من از‬ ‫سعادتمند خواهش می کنم وقتی می گوید‬ ‫باشگاه برای مردم و هواداران است‪ ،‬بیاید و‬ ‫صادق باشد و با مردم صحبت کند‪ .‬بگوید‬ ‫اص ً‬ ‫ال چنین چیزی نبوده‪ ،‬نه این که دروغ‬ ‫بگویند و ماجرا را کش بدهند و این همه‬ ‫مشکالت را به وجود بیاورند‪ .‬صادقانه‬ ‫بگویند چنین چیزی نبوده و صحبت نکردیم‬ ‫و دنبالش هم نبودیم‪ .‬مطمئنم استراماچونی‬ ‫نمی اید و این مساله دروغ بوده است‪.‬‬ ‫مدافع اسبق استقالل در خصوص این‬ ‫که ارش برهانی عنوان کرده زمانی دغدغه‬ ‫استقالل قهرمانی و رسیدن به مراحل پایانی‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا بوده‪ ،‬اما امروز دغدغه‬ ‫استقاللی ها امدن یا نیامدن استراماچونی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬من هم با صحبت ارش موافقم‪.‬‬ ‫زمانی که در استقالل بودیم با امیر قلعه نویی‬ ‫دو قهرمانی اوردیم‪ ،‬چهارم اسیا شدیم‪.‬‬ ‫همیشه به دنبال قهرمانی بودیم‪ .‬اگر هم یک‬ ‫سری مشکالت و شیطنت ها به وجود نمی امد‬ ‫تا االن این تیم مشغول جام گرفتن بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این حق هوادار است چون‬ ‫می بیند تیمش همیشه قهرمان می شده‪ ،‬همیشه‬ ‫باالتر از تیم رقیب بوده و بهتر بازی می کرده‪،‬‬ ‫کاری به مربی ندارد‪ .‬االن هم استراماچونی‬ ‫بیاید معلوم نیست دوباره همان استراماچونی‬ ‫سابق باشد و بتواند نتایج خوبی بگیرد‪ .‬شاید‬ ‫همین هواداران او را نخواهند‪ .‬امیدوارم‬ ‫اتفاقات خوب بیفتد‪ .‬فقط سعادتمند باید در‬ ‫گفتارش صداقت داشته باشد و این می تواند‬ ‫حالل همه مشکالت باشد‪.‬‬ ‫بیک زاده در مورد این که دلیل‬ ‫مراجعه اش به فدراسیون فوتبال چه بوده اظهار‬ ‫داشت‪ :‬من برای طلبم از استقالل امدم‪500 .‬‬ ‫میلیون از طلبم را بخشیدم‪ .‬قرار بود مالیات‬ ‫قراردادم را که برعهده باشگاه بود بپردازند‬ ‫اما متاسفانه ندادند‪ .‬پشیمانم که ‪ 500‬میلیونم‬ ‫را بخشیدم‪ .‬من به خاطر هواداران بخشیدم نه‬ ‫به خاطر مسووالن و مدیران باشگاه استقالل‪.‬‬ ‫واقعا پشیمانم که این کار را کردم‪ .‬ای کاش‬ ‫این کار را نمی کردم‪.‬‬ ‫مدافع اسبق استقالل گفت‪ :‬طلبم به‬ ‫خاطر مالیات نزدیک ‪ 200‬میلیون تومان‬ ‫است‪ .‬به خاطر مالیات ممنوع الخروجم‬ ‫کردند و حساب هایم را بستند‪ .‬این همه کار‬ ‫برای استقالل کردیم‪ .‬زمانی زنگ می زدند‬ ‫و می گفتند بیا نمی توانیم یار بگیریم‪ .‬بیا و‬ ‫رضایت بده‪ ،‬رضایت دادم و پول را بخشیدم‬ ‫حاال به دنبال مالیات افتادم‪.‬‬ ‫رقابت تیم های هاکی روی یخ‬ ‫بانک اینده ‪ -‬بیمه رازی‬ ‫اسماعیل حاللی در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر‪ ،‬در خصوص پیروزی‬ ‫یک بر صفر پرسپولیس مقابل التعاون‬ ‫عربستان در هفته سوم رقابت های لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا گفت‪ :‬مهم ترین موضوع‬ ‫در چنین دیداری کسب سه امتیاز بود‪.‬‬ ‫پرسپولیس تغییرات زیادی کرده است‬ ‫و طبیعی است که بازیکنان این تیم‬ ‫هنوز به هماهنگی کامل نرسیده اند‪.‬‬ ‫پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫افزود‪ :‬البته این تیم از لحاظ بدنی هم‬ ‫کمی مشکل دارد و انها خسته هستند‪.‬‬ ‫شیوع جهانی بیماری کرونا مشکل ساز‬ ‫شد و بازیکنان حدود ‪ ۱۵‬ماه است که‬ ‫خودشان را در شرایط مسابقه حفظ‬ ‫کرده اند‪ .‬به هر حال تیم ها چاره ای‬ ‫جز تطبیق خود ندارند و باید بازی های‬ ‫خوبی را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی درباره احتمال صعود‬ ‫پرسپولیس از مرحله گروهی رقابت‬ ‫های لیگ قهرمانان ‪ ۲۰۲۰‬اسیا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به هر حال پرسپولیس نیاز مبرم به‬ ‫این پیروزی داشت و همین سه امتیاز‬ ‫می تواند کمک زیادی به تیم کند‪.‬‬ ‫بازی برگشت با التعاون بسیار سخت‬ ‫تر خواهد بود چون شناخت حریف‬ ‫به حداکثر رسیده است و انها نمی‬ ‫خواهند با باخت مقابل پرسپولیس‬ ‫صدر جدول گروه را نیز از دست‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫حاللی یاداور شد‪ :‬دیدارهای‬ ‫برگشت نیاز به ارامش بیشتری دارد‪.‬‬ ‫پرسپولیس باید تمرکز باالتری داشته‬ ‫باشد‪ .‬فکر می کنم گل محمدی را‬ ‫نباید با برانکو ایوانکوویچ مقایسه کرد‪.‬‬ ‫او نیاز به زمان دارد و فکر می کنم‬ ‫این مربی می تواند در طول زمان نتایج‬ ‫بهتری بگیرد‪.‬‬ ‫او درباره عملکرد پرسپولیس‬ ‫در نقل و انتقاالت گفت‪ :‬پرسپولیس‬ ‫بازیکنان خوبی گرفته است و باید به‬ ‫انها اعتماد کرد تا بتوانند در گذر‬ ‫زمان به پختگی کامل برسند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پرسپولیس در خط‬ ‫حمله تغییرات زیادی داشته است‪.‬‬ ‫مهاجم در تیم های بزرگ باید بدون‬ ‫استرس بازی کند‪ .‬هواداران پرسپولیس‬ ‫باید هشیار باشند‪ .‬عیسی ال کثیر نیاز‬ ‫به تمرکز بسیار زیاد دارد تا کارش را‬ ‫انجام دهد‪ .‬من حتی فکر می کنم با‬ ‫وجود ال کثیر و ارمان رمضانی باز‬ ‫هم یک مهاجم به کمک این تیم بیاید‪.‬‬ ‫حاللی در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم مشکالت مدیریتی هم در‬ ‫پرسپولیس کم شود‪ .‬همین موضوعات‬ ‫می تواند در ارامش اعضای تیم نیز‬ ‫تاثیر مستقیم بگذارد‪ .‬اگر مدیرعامل‬ ‫باشگاه انتخاب شود تنش هم حداقل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مصدومیت مشکل بزرگ ایران‬ ‫در جام جهانی المان بود‬ ‫برانکو‪:‬‬ ‫سرمربی اسبق تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران و مربی کنونی تیم‬ ‫ملی عمان درباره شرایط حضور‬ ‫ایران در جام جهانی المان‬ ‫صحبت کرد‪.‬‬ ‫برانکو ایوانکوویچ کروات‬ ‫پیش از اینکه در ابتدای سال‬ ‫جاری هدایت تیم ملی فوتبال‬ ‫عمان را بر عهده بگیرد‪ ،‬با‬ ‫هدایت چند تیم باشگاهی‬ ‫در ایران‪ ،‬چین و عربستان‬ ‫توانسته بود شناخته شود‪ .‬حاال‬ ‫او امیدوار است که بتواند با‬ ‫استفاده از تجربیات گسترده‬ ‫خود عمان را به جام جهانی‬ ‫فوتبال برساند‪.‬‬ ‫ایوانکوویچ طی سال های‬ ‫گذشته موفقیت چشم گیری‬ ‫داشته است‪ .‬وی به عنوان دستیار‬ ‫میروسالو بالژویچ‪ ،‬به کرواسی‬ ‫در رسیدن به مقام سوم جام‬ ‫جهانی فرانسه ‪ ۱۹۹۸‬کمک کرد‬ ‫و سپس ایران را به جام جهانی‬ ‫المان ‪ ۲۰۰۶‬هدایت کرد‪ .‬در‬ ‫سطح باشگاهی‪ ،‬او همچنین‬ ‫قهرمانی هایی را در کرواسی‪،‬‬ ‫چین و ایران کسب کرده است‪.‬‬ ‫او درباره حضور در تیم ملی‬ ‫عمان در گفت وگو با سایت فیفا‬ ‫گفت‪ :‬راستش را بخواهید‪ ،‬من‬ ‫بعد از کار در ایران و عربستان‬ ‫سعودی می خواستم کمی‬ ‫استراحت کنم ‪ ،‬اما اتحادیه‬ ‫فوتبال عمان با من تماس گرفت‬ ‫و در مورد احتمال تصدی تیم‬ ‫ملی از من پرسید و همه چیز‬ ‫را در مورد برنامه خود به من‬ ‫گفت‪ .‬این یک چالش جدید‬ ‫برای من است و هدف من‬ ‫دستیابی به چیزهایی بزرگ با‬ ‫عمان و توسعه بازی تیم است‪.‬‬ ‫بازیکنان به تجربیات بیشتری‬ ‫احتیاج دارند و باید بیشتر کار‬ ‫کنند‪ .‬این یک چالش بزرگ‬ ‫برای من است‪.‬‬ ‫برانکو در ادامه صحبت های‬ ‫خود گفت‪ :‬متاسفانه‪ ،‬فوتبال در‬ ‫سراسر جهان به دلیل ویروس‬ ‫کرونا چندین ماه متوقف شده و‬ ‫البته این امر در مورد عمان نیز‬ ‫صدق می کند‪ .‬بازیکنان در پنج‬ ‫ماه گذشته هیچ بازی نداشته اند‪،‬‬ ‫این برای ما مشکل ساز است‪.‬‬ ‫من به شخصه از نبود مسابقات‬ ‫و بازی های دوستانه خوشحال‬ ‫نیستم‪ ،‬اما نکته خوب این‬ ‫است که ما در ماه های اکتبر و‬ ‫نوامبر فرصتی خواهیم داشت تا‬ ‫بازیکنان را دور هم جمع کنیم‬ ‫و ببینیم بعد از چندین ماه بدون‬ ‫بازی عملکرد انها چگونه است‪.‬‬ ‫مسابقه رسمی بعدی عمان مارس‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬خواهد بود اما ما باید قبل‬ ‫از ان اماده شویم و بازیکنان‬ ‫باید در لیگ محلی شرکت‬ ‫کنند تا بعد از ان وقفه طوالنی‬ ‫مدت فرم خود را بازیابند‪.‬‬ ‫او همچنین درباره مربیگری‬ ‫در تیم ملی فوتبال ایران نیز‬ ‫گفت‪ :‬وقتی مربیگری ایران را‬ ‫بر عهده داشتم‪ ،‬ما یک گروه‬ ‫قدرتمند بازیکن داشتیم که ما‬ ‫را به جام جهانی ‪ ۲۰۰۶‬رساندند‬ ‫اما قبل از شروع مسابقات با‬ ‫مصدومیت علی کریمی‪ ،‬مهدی‬ ‫مهدویکیا‪ ،‬وحید هاشمیان و‬ ‫فریدون زندی مشکالت زیادی‬ ‫داشتیم‪ .‬انها چند روز قبل از‬ ‫شروع بازی ها به ما پیوستند اما‬ ‫کام ً‬ ‫ال اماده نبودند‪ .‬ما مقابل‬ ‫مکزیک‪ ،‬پرتغال و انگوال بازی‬ ‫خوبی انجام دادیم‪ ،‬اما این برای‬ ‫کمک به ما در صعود به مرحله‬ ‫حذفی کافی نبود‪ ،‬گرچه این‬ ‫یک تجربه عالی بود‪.‬‬ ‫سرمربی عمان ادامه داد‪:‬‬ ‫تجربه من با کرواسی در فرانسه‬ ‫‪ ۱۹۹۸‬به من در ایران کمک‬ ‫کرد‪ .‬در جام ملت های اسیا‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬چین عملکرد فوق العاده‬ ‫ای ارائه دادیم و سوم شدیم‪.‬‬ ‫ما یک تیم قدرتمند کره را‬ ‫شکست دادیم که در جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۰۲‬چهارم شد‪ .‬پس‬ ‫از ان تیم ملی ایران به پیشرفت‬ ‫خود ادامه داد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1203

روزنامه صدای اصلاحات 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1399/08/01
روزنامه صدای اصلاحات 1202

روزنامه صدای اصلاحات 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه صدای اصلاحات 1201

روزنامه صدای اصلاحات 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه صدای اصلاحات 1200

روزنامه صدای اصلاحات 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه صدای اصلاحات 1199

روزنامه صدای اصلاحات 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/07/27
روزنامه صدای اصلاحات 1198

روزنامه صدای اصلاحات 1198

شماره : 1198
تاریخ : 1399/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!