روزنامه صدای اصلاحات شماره 1172 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1172

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1172

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1172

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫روزنامهصدایاصالحات‬ ‫بزودیگزارش‬ ‫مبسوطیازتخلفات‬ ‫ان عضو شورای شهر را‬ ‫منتشرخواهدکرد‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪1442‬‬ ‫سهشنبه ‪ 25‬شهریور ماه ‪1399‬‬ ‫خط داغ‬ ‫رییسقوهقضائیه‪:‬‬ ‫نابودیرژیم‬ ‫صهیونیستی‬ ‫وعده الهی است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫سلطاناملاکوزدوبند‬ ‫درشورایشهرتهرانکیست؟‬ ‫بیشتر امالک مرغوب درشمالشهر تهران دراختیار اوست!‬ ‫‪2020September15‬‬ ‫تدبیرکروناییمتناقض!‬ ‫صدای اصالحات سیاست باقی نگه داشتن‬ ‫مردم در وضعیت ترس و تاکید مداوم‬ ‫بر وضعیت قرمز را بررسی کرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1173‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد‪:‬‬ ‫بودجه سال اینده از کدام‬ ‫منبعتامینخواهدشد؟‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫فقط‬ ‫دولت‬ ‫دغدغه‬ ‫زندهماندنمردماست!‬ ‫عضو انجمن جامعه شناسی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات مطرح کرد‪:‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫مقاومت شهرداری در ارائه‬ ‫اسناد سالهای قبل!‬ ‫برخی مدیران قلق پوشاندن‬ ‫کسری بودجه را یاد گرفته اند‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫بین الملل‬ ‫پمپئو بله قربان‬ ‫گوی ترامپ یا‬ ‫اتش بیار معرکه؟‬ ‫‪65‬درصدپایتختنشینانگرفتارهمباشیشدند‬ ‫باال رفتن سن ازدواج و به وجود امدن پدیده هم باشی!‬ ‫شکافنسلیومشکالتاقتصادی؛عواملازهم گسستگیخانوادهایرانی‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫پمپئوبلهقربانگویترامپیااتشبیارمعرکه؟‬ ‫سیاست یک جانبه و بدون تفکر ترامپ رئیس جمهور امریکا بر‬ ‫هیچکس پوشیده نیست و شاید تاکنون تصمیم گیری های اشتباه او بر‬ ‫همگان علنی شده باشد‪ ،‬اما در این میان کارشناسان معتقدند که برخی‬ ‫افراد در اتخاذ تصمیمات و سیاست های تند رئیس جمهور واشنگتن‬ ‫تاثیر زیادی دارند و اتش تند او را شعله ور می کنند‪ ،‬از جمله این افراد‬ ‫که نقش چشمگیری در اتخاذ سیاست های مخرب ترامپ با جهان به‬ ‫ویژه ایران دارد‪ ،‬مایک پمپئو وزیرخارجه این کشور است‪.‬‬ ‫پمپئو که برخی ان را بله قربان گوی ترامپ معرفی می کنند‬ ‫همواره در تحرکات سیاسی و فشار های بی بدیل امریکا بر ایران‬ ‫نقش به سزایی دارد‪ ،‬اما چرا این وزیر خارجه جنگ طلب واشنگتن‬ ‫در تصمیمات ترامپ این چنین نقش افرینی می کند؟‬ ‫پمپئو بله قربان گوی ترامپ یا اتش بیار معرکه؟‬ ‫حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره سیاست ضد ایرانی مایک پمپئو وزیر‬ ‫خارجه امریکا‪ ،‬معتقد است که ترامپ قادر به دنبال کردن سیاست‬ ‫خارجی منسجم‪ ،‬هوشمند و هدفمند نیست‪ ،‬لذا به دنبال افرادی است‬ ‫که عمدتا بله قربان گوی خودش باشند‪ ،‬بنابراین پمپئو هیچ اراده ای‬ ‫از خود در مسائل سیاست خارجی ندارد و تنها دیکته های ترامپ را‬ ‫مطرح می کند و عمال همین اقداماتش باعث شده که اکنون واشنگتن‬ ‫در انزوای سیاسی به سر می برد به طوری که سیاست خارجی واشنگتن‬ ‫در شورای امنیت و سازمان ملل نتوانست بر اساس ان هژمونی قدرت‬ ‫عملکند‪.‬‬ ‫او می گوید که ایران توانسته است در منازعات بین المللی بر اراده‬ ‫سیاسی ترامپ غلبه کند‪ ،‬لذا به نظر می رسد که امریکا اکنون هیچ‬ ‫گونه نقشه راهی برای عبور از بحران های سیاست خارجی خود ندارد‬ ‫و پمپئو تنها نقش انشاء خوان دیکته های ترامپ را بر عهده دارد‪ .‬اما در‬ ‫مقابل برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که پمپئو تاثیر بالقوه ای‬ ‫در تصمیمات و سیاست های نا به جای ترامپ دارد و شخصیت جنگ‬ ‫طلب این وزیر خارجه تنش ها را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫پمپئو بله قربان گوی ترامپ یا اتیش بیار معرکه؟ ‪ /‬ایران چه هیزم‬ ‫تری به وزیر خارجه امریکا فروخته است؟‬ ‫امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل امریکا در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬در این باره معتقد است که سیاست های پمپئو وزیر‬ ‫خارجه امریکا به شخصیت‪ ،‬گرایش های سیاسی و جایگاه حقوقی‬ ‫وی برمی گردد در زمان ریاست باراک اوباما هم پمپئو که در مجلس‬ ‫نمایندگان عضویت داشت‪ ،‬سیاست خارجی اوباما در قبال ایران و‬ ‫برجام نقد را می کرد و بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور‬ ‫امریکا‪ ،‬پمپئو نقش بسیار پر رنگی در سوق دادن به سیاست خارجی‬ ‫دولت ترامپ دارد‪.‬‬ ‫کارشناس مسائل امریکا همچنین می گوید که از انجایی که‬ ‫ترامپ تجربه ای در حوزه سیاست خارجی و امنیتی نداشته است‪ ،‬بیشتر‬ ‫از روسای جمهور قبلی به مشاورانی که در این حوزه فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫متکیشد‪.‬‬ ‫چه کسی برای پمپئو و ترامپ دیکته می گوید؟‬ ‫خطیب زاده‪ :‬پیگیری حقوقی ترور سردار‬ ‫سلیمانی ادامه دارد‬ ‫نه می بخشیم نه فراموش می کنیم‬ ‫سخنگویوزارتامورخارجهبهاتهاماتمطروحشدهدر"گزارشسفارشی‪،‬مغرضانهوهدفمند"منتشرشدهدریکی‬ ‫از رسانه های امریکایی واکنش نشان داد‪.‬سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات مطروحه در‬ ‫گزارشسفارشی‪،‬مغرضانهوهدفمندمنتشرشدهدریکیازرسانه هایامریکاییکهتالشداردبرایواقعینشاندادن‬ ‫انبهاظهاراتیکمقامبهظاهردولتیامریکااستنادکنداظهارداشت‪:‬بهمقام هایامریکاییتوصیهمی کنیمازتوسل‬ ‫به روش های تکراری و پوسیده برای فضاسازی ضدایرانی در صحنه بی نالمللی دست بردارند‪.‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجهافزود‪:‬جمهوریاسالمیایرانبهعنوانیکعضومسئولجامعهبی نالمللپایبندیمداومخودبهاصولوعرف‬ ‫دیپلماتیک بی نالمللی را اثبات کرده است‪ .‬در مقابل این ایاالت متحده و رژیم فعلی در کاخ سفید است که خصوصا‬ ‫در سال های اخیر با اقدامات بیشمار خارج از روش ها و نرم های پذیرفته شده بین المللی از جمله طراحی و اجرای ده ها‬ ‫نقشهترورومداخالتنظامیواطالعاتی‪،‬خروجازتوافقاتپرشماربی نالمللی‪،‬نقضتمامیتارضیکشورهاوترور‬ ‫ناجوانمردانهسردارقاسمسلیمانیفرماندهسرافرازمبارزهباتروریسم‪،‬بی اعتناییخودبهاصولاولیهدیپلماتیکرابهنمایش‬ ‫گذاشته و به رژیمی سرکش در عرصه بی نالملل بدل شده است‪.‬خطیب زاده در ادامه اظهار داشت‪ :‬اظهارات بی اساس‬ ‫و بی پایه ای از این دست بخشی از کارزار ضداطالعاتی دولت ترامپ علیه ایران می باشد‪ .‬تمسک رژیم ایاالت متحده‬ ‫بهاتها مزنیودروغ پردازیضدایرانیدراستانهانتخاباتریاست جمهوریامریکاوهمزمانبافشارهایاینرژیمبرای‬ ‫سوءاستفادهازسازوکارهایشورایامنیتسازمانمللمتحدباهدفافزایشفشاربرمردمایرانامریقابلپیش بینی‬ ‫بود‪،‬بااینحالچنیناقداماتوخبرسازی هاییکهاحتماالدرایندهنیزادامهخواهدیافت‪،‬قطعابی نتیجهخواهدماندوبه‬ ‫فهرستبلندناکامی هایمداومواشنگتندرتقابلباجمهوریاسالمیایرانخواهدافزود‪.‬‬ ‫زمانی که پمپئو در اردیبهشت ‪ ۹۷‬در جای رکس تیلرسون ودر‬ ‫کنار بولتون در دولت ترامپ قرار گرفت‪ ،‬همه این دو را مقام های‬ ‫افراطی توصیف می کردند که به دنبال حمله نظامی به ایران هستند‪،‬‬ ‫عالوه بر این با نگاهی به اقدامات پمپئو متوجه می شویم که عمده‬ ‫فعالیت ها و اظهارات وی حول محور ایران و موضوع اسرائیل بوده‬ ‫است‪ .‬طهمورث غالمی کارشناس مسائل امریکا در این باره معتقد‬ ‫است که وزیر خارجه امریکا تالش کرده است با استفاده از تجربیات‬ ‫اطالعاتی امنیتی خود‪ ،‬بین نگاه رادیکالی که در اسرائیل نسبت به ایران‬ ‫وجود دارد با نگاهی که در دولت ترامپ نسبت به ایران شکل گرفته‪،‬‬ ‫پیوند محکمی برقراری کند و به نوعی تل اویو و واشنگتن را در این‬ ‫موردبایکدیگرهماهنگکند‪.‬درراستایهمینسیاست‪،‬پمپئوتوانسته‬ ‫است تا به امروز بیشتر کشور هایی مانند عربستان‪ ،‬امارات متحده عربی و‬ ‫بحرین را با سیاست امریکا مبنی بر فشار به ایران همراه کند‪.‬‬ ‫پمپئو بله قربان گوی ترامپ یا اتیش بیار معرکه؟ ‪ /‬ایران چه هیزم‬ ‫تری به وزیر خارجه امریکا فروخته است؟‬ ‫کنعانی مقدم کارشناس مسائل بین الملل می گوید که البی‬ ‫صهیونیستی در واشنگتن سه محور ایران هراسی‪ ،‬اسالم هراسی و شیعه‬ ‫هراسی را به عنوان محور اصلی در منطقه غرب اسیا و جهان دنبال‬ ‫می کند و این سه محور توسط البی صهیونیستی در امریکا از طریق‬ ‫نمایندگان سنا و پمپئو دنبال می شوند؛ اکنون بیشترین مانور سیاسی‬ ‫ترامپ و پمپئو بر عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشور های‬ ‫عربی است که در راستای محور ایران هراسی دنبال می شود که ترامپ‬ ‫و پمپئو سرمایه گذاری زیادی روی ان انجام دادند تا بتوانند کشور های‬ ‫مختلف را از ایران دور کنند‪ ،‬به همین دلیل به نظر می رسد که دیکته ای‬ ‫که ترامپ هم دنبال می کند از طریق البی صهیونیستی یعنی ایپک‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫کنعانی مقدم بر این باور است که مواجه شدن با ایران از زمان‬ ‫روی کار امدن پمپئو در امریکا به اصلی ترین بخش سیاست خارجی‬ ‫امریکا تبدیل شده است و محور اصلی روابط امریکا با دیگر کشور ها‬ ‫حول این موضوع است که ایا ان کشور ها با تحریم ها و فشار های‬ ‫حداکثری امریکا علیه ایران هم سویی دارند یا خیر‪.‬‬ ‫پمپئو بله قربان گوی ترامپ یا اتیش بیار معرکه؟ ‪ /‬ایران چه هیزم‬ ‫تری به وزیر خارجه امریکا فروخته است؟‬ ‫سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان‬ ‫روز جمعه در پیامی توئیتری با اشاره به گوشه ای از جنایات عظیم‬ ‫امریکا علیه بشریت طی دهه های اخیر‪ ،‬از اظهارات ریاکارانه‬ ‫مقامات امریکایی از جمله «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه این‬ ‫کشور درباره وضعیت حقوق بشر در سایر کشور ها انتقاد کرد و در‬ ‫واکنش به اظهارات مقامات امریکایی علیه سایر دولت ها به بهانه‬ ‫حقوق بشر‪ ،‬نوشت که «درسی از بدیهیات تاریخی برای رژیم امریکا‪:‬‬ ‫کلیدواژه های «جان سیاهپوستان مهم است»‪ ،‬نیرو های خودسر مسلح‪،‬‬ ‫بدرفتاری با مهاجران‪ ،‬شکنجه غرق مصنوعی‪ ،‬شوک برقی‪ ،‬ابوغریب‪،‬‬ ‫گوانتانامو و سم «عامل نارنجی» را جستجو کنید‪ .‬مایک پمپئو بهتر است‬ ‫در اینه نگاه کند‪ .‬ریاکاری کریه و زشت است‪ ،‬اما برای تغییر مسیر و‬ ‫روش هیچ گاه دیر نیست‪».‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران؛ هدف مشترک وزیر خارجه و رئیس‬ ‫جمهورامریکا‬ ‫از ژانویه سال‪ ۲۰۱۷‬که ترامپ رئیس جمهور امریکا شد‪ ،‬تاکنون‬ ‫که به پایان چهارمین سال ریاست جمهوری وی نزدیک می شویم‪،‬‬ ‫افراد زیادی به همکاری با دولت او وارد و سپس برکنار شدند‪ ،‬در واقع‬ ‫شمار کسانی که به همکاری با دولت ترامپ در سطوح مختلف وارد‬ ‫شده و سپس از ان خارج شده اند‪ ،‬به بیش از ‪ ۵۰‬نفر می رسد‪ ،‬موضوعی‬ ‫که در تاریخ واشنگتن بی سابقه است‪ .‬کارشناسان می گویند در میان‬ ‫همکاران ترامپ‪ ،‬شاید به غیر از کوشنر دامادش و منوچین وزیر‬ ‫خزانه داریش‪ ،‬مایک پمپئو باالترین مقامی باشد که همچنان با ترامپ‬ ‫مانده و از وفادارترین افراد نزدیک به رئیس جمهور به حساب می اید‪.‬‬ ‫البته همانطور که گفته شد پمپئو بر بستر پیشینه‪ ،‬باور ها و‬ ‫رویکرد های سیاسی و مذهبی اش نقشی محوری در طراحی سیاست‬ ‫واشنگتن در برابر رژیم صهیونیستی و ایران پیدا کرده است‪ ،‬از به‬ ‫رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال‬ ‫سفارت امریکا به این شهر‪ ،‬تا زمینه سازی برای اجرای معامله قرن‬ ‫که حمایت امریکا از الحاق بخشی از اراضی ساحل غربی به خاک‬ ‫اسرائیل از مقدمات ان است‪.‬‬ ‫ابوالفتح کارشناس مسائل امریکا هم در این باره معتقد است که‬ ‫پمپئو جزء وفادارترین یاران ترامپ قلمداد می شود تا جایی که جان‬ ‫بولتون بار ها در کتاب خود اشاره می کند که پمپئو به یک فرد بله‬ ‫قربان گو تبدیل شده است که تنها به دنبال تحقق بخشیدن به میل و‬ ‫اراده ترامپ است‪ ،‬از این جهت انتظار می رود که در حوزه موضوع‬ ‫حساسی مانند ایران نیز نقش پررنگی داشته باشد و از انجایی که تنشی‬ ‫در روابط ترامپ و پمپئو مشاهده نشده است‪ ،‬می توان گفت که این دو‬ ‫فرد سیاست های همسویی دارند و خود ترامپ هم از سیاست پیشبرد‬ ‫مشت اهنین برای رسیدن به توافق استفاده می کند‪.‬‬ ‫پمپئو بله قربان گوی ترامپ یا اتیش بیار معرکه؟ ‪ /‬ایران چه هیزم‬ ‫تری به وزیر خارجه امریکا فروخته است؟‬ ‫ابوالفتح در مورد تاثیر پمپئو در اتش افروزی ترامپ‪ ،‬بر این‬ ‫باور است که شخصی مانند پمپئو تهییج می کند و حتی ممکن است‬ ‫گام های بلندتری در مقایسه با رئیس جمهور امریکا بردارد‪ ،‬چراکه‬ ‫می خواهد وفاداری خود را به رئیس جمهور نشان دهد‪.‬‬ ‫اما در برخی موارد کارشناسان و منابع امریکایی از تنش میان‬ ‫پمپئو و ترامپ هم یاد کرده اند اما به قدری نبوده که بتوان به همکاری‬ ‫این دو صدمه بزند؛ جان بولتون در کتاب خود می گوید که پمپئو در‬ ‫برخی از حوزه ها با ترامپ مخالفت می کند و در بحث خروج امریکا‬ ‫از ناتو یکی از مخالفان جدی بوده است‪ ،‬بنابراین در بسیاری از امور‬ ‫هم راستا و هم جهت با ترامپ بوده و حتی بعضا تندتر از ترامپ‬ ‫برخورد کرده است‪ ،‬اما پمپئو در مواجهه با ایران یا همراه ترامپ بوده‬ ‫یا در برخی مواقع تندتر از او برخورد کرده و حتی مشوق ترامپ برای‬ ‫خروج از برجام بوده است‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬فروش اوراق سلف نفت لغو شد‬ ‫وی با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط‬ ‫دشواری قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اثار مثبت کمک های‬ ‫حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک‬ ‫میلیون تومانی در سال جاری‪ ،‬باید در بودجه سال اینده نیز به‬ ‫دنبالاستمراربرنامه هایحمایتیوکمک هایمعیشتیبهمردم‬ ‫باشیم‪.‬معاون اول رئیس جمهور از کاهش سرمایه گذاری به‬ ‫عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با‬ ‫تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و‬ ‫عملی باشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه‬ ‫تسهیالت بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با‬ ‫روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و انها‬ ‫را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫ترغیب و تشویق کنیم‪.‬جهانگیری بهبود فضای کسب و کار‬ ‫را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر‬ ‫اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم الیحه بودجه سال اینده‬ ‫لحاظ شود‪ ،‬از استعالم های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر‬ ‫برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها‬ ‫انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از‬ ‫پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعالم های تکراری‬ ‫و موازی‪ ،‬زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل‬ ‫نماید‪.‬وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش‬ ‫تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه ان‬ ‫فردا برگزار خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این کارگروه نیز تالش‬ ‫خواهد شد تصمیمات الزم برای حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود‪.‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهورجهت گیریتوسعهصادراتدرتدوینبخشنامه‬ ‫بودجه سال ‪ 0041‬را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد‪ :‬در کنار‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت‬ ‫است که البته الزم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز‬ ‫توجه جدی صورت گیرد‪.‬جهانگیری با قدردانی از تالش ها‬ ‫و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در‬ ‫شرایطفشاروتحریم‪،‬افزود‪:‬باوجودصدورمجوزهایمتعدد‬ ‫برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند‪ ،‬اما در‬ ‫نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام‬ ‫موثریانجامدهد‪.‬بنابراینضرورتتوجهبهسرمایه گذاریدر‬ ‫بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت‬ ‫بیش از پیش احساس می شود‪.‬وی همچنین با اشاره به پیشنهاد‬ ‫و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت‪ :‬متاسفانه این طرح که‬ ‫گفته می شد می تواند تا ‪ 041‬هزار میلیارد تومان درامد برای‬ ‫دولت ایجاد کند‪ ،‬به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستورکار‬ ‫خارج شد اما باید در بودجه سال اینده طرح ها و ایده های‬ ‫مشابهی که بتواند درامد الزم را برای دولت ایجاد کند‪،‬‬ ‫تدوین شود‪.‬جهانگیری با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع‬ ‫خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از جهت گیری های‬ ‫بودجه سال ‪ 0041‬خاطر نشان کرد‪ :‬متاسفانه برخی از مقامات‬ ‫کشور تا رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی‬ ‫سخنانی مطرح می کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب‬ ‫منفی‪ ،‬موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکالت زیادی‬ ‫مواجه شده است‪ .‬باید در جهت گیری های بودجه سال اینده‬ ‫به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود‬ ‫تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات‬ ‫باشیم‪.‬در این جلسه که وزرای نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند ‪ ،‬نماینده سازمان برنامه‬ ‫و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ‪ 0041‬ارائه کرد‬ ‫و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کالن مشتمل بر روند‬ ‫بلند مدت اقتصاد و پیش بینی های اینده و نیز سیاست های‬ ‫حمایتی بودجه سال ‪ 0041‬پرداخت‪.‬در این گزارش همچنین‬ ‫به سیاست های مالی پیشنهادی سال اینده و مقابله فعاالنه‬ ‫با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و‬ ‫جهت گیری های مختلف بخشنامه بودجه سال ‪ 0041‬مورد‬ ‫بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬در این نشست همچنین خرید‬ ‫تضمینی محصوالت زراعی و باغی مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت و تصمیمات الزم در خصوص قیمت خرید‬ ‫تضمینی این محصوالت اتخاذ شد‪.‬در ادامه این جلسه برخی‬ ‫درخواست های دستگاه های اجرایی نیز مطرح شد و پس از‬ ‫بحثوبررسیبهتاییدشورایاقتصادرسید‪.‬اصالحمصوبات‬ ‫مربوط به سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬سرمایه گذاری از محل‬ ‫منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز‬ ‫وتغییرکاربریاسکله هایپتروشیمیدربندرپارسـعسلویه‪،‬‬ ‫طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار میادین گازی هما‪،‬‬ ‫وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده ‪ 21‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‪ ،‬اصالح‬ ‫مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه گذاری طرح‬ ‫تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فراورده از‬ ‫جمله درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه مورد‬ ‫موافقتقرارگرفت‪.‬‬ ‫همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی‬ ‫اسالمی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق‬ ‫حرارتی جهت اجرا‪ ،‬تکمیل و توسعه طرح های نیروگاهی نیز‬ ‫در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست‬ ‫موافقتشد‪.‬‬ ‫تعیین میزان خرید تجهیزات‪ ،‬موضوع بند (ب) ماده (‪ )5‬قانون‬ ‫حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی مصوب ‪ 51/2/8931‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای پروژه خرید و تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی‬ ‫اطالعاتنیزدرخواستوزارت ارتباطاتوفناوری اطالعات‬ ‫بود که مورد موافقت قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 25 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1173‬‬ ‫سیاست‬ ‫با اشاره به توافقات اخیر مشتریان منطقه ای امریکا‬ ‫ظریف‪:‬چهتحولدیپلماتیکی!‬ ‫وزیر خارجه کشورمان در پی توافقات اخیر مشتریان منطقه ای امریکا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فقط یک مسئله وجود دارد‪ :‬این «توافقنامه های صلح»‪ ،‬نه بین دشمنان‪ ،‬بلکه بین متحدان دیرینه امضا‬ ‫می شود‪.‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر خارجه کشورمان روز دوشنبه در توییتی نوشت‪ :‬دونالد ترامپ عاجزانه دنبال یک عکس انتخاباتی است‪ .‬دامادش با ارعاب مشتریان منطقه ای امریکا‪،‬‬ ‫ان ها را وادار کرد چنین عکسی برای او فراهم کنند‪.‬فقط یک مسئله وجود دارد‪ :‬این «توافقنامه های صلح»‪ ،‬نه بین دشمنان‪ ،‬بلکه بین متحدان دیرینه امضا می شود‪.‬چه تحول دیپلماتیکی!‬ ‫منتظر بعدی ها هم باشید‪...‬‬ ‫صدای اصالحات سیاست باقی نگه داشتن مردم در وضعیت ترس و تاکید مداوم بر وضعیت قرمز را بررسی کرد‬ ‫تدبیر کرونایی متناقض !‬ ‫علی اکبر والیتی‬ ‫نگرانی بابت نزدیک شدن‬ ‫رژیم صهیونیستی به منطقه‬ ‫خودمان نداریم‬ ‫نشست خبری علی اکبر والیتی‪ ،‬دبیرکل مجمع جهانی‬ ‫بیداری اسالمی در استانه سیزدهمین نشست شورای عالی مجمع‬ ‫جهانی بیداریاسالمی صبح امروز در حوزه هنری برگزار شد‪.‬‬ ‫والیتی در این نشست با بیان اینکه پس از اقدام نادرست و بسیار خطرناک دو‬ ‫کشور عرب منطقه در به رسمیت شناختن رژیمصهیونیستی که به دستور امریکا‬ ‫بود‪ ،‬موج مخالفت نسبت به این دو کشور در سراسر جهان اسالم برخواست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مجمع جهانی بیداری اسالمی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی‬ ‫با رژیم صهیونیستی را محکوم می کند‪ ،‬در همین راستا به فضل الهی و مشورت و‬ ‫هم اندیشی با افراد دلسوز‪ ،‬اندیشمند و بزرگان جهان اسالم‪ ،‬سیزدهمین اجالس‬ ‫شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی در ‪ ۲۶‬شهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬با حضور‬ ‫اندیشمندان جهان اسالم از ‪ ۵۰‬کشور دنیا به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی با بیان اینکه در گذشته همکاری‬ ‫برخی کشورهای مرتجع عرب منطقه با رژیم صهیونیستی به صورت پنهان‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬این ارتباط ها در حال حاضر اشکار شده است و اخیرا ً شاهد‬ ‫اقدامات نادرست امارات و بحرین بودیم؛ یکی ازدالیل اشکار شدن‬ ‫این رابطه ها‪ ،‬پیروزی های پی در پی جریان مقاومت در غرب اسیاست‪.‬‬ ‫والیتی ادامه داد‪ :‬در عراق امریکایی ها در حال خارج شدن هستند‪ ،‬در‬ ‫لبنان اقدامات مخرب برخی کشورها‪ ،‬ملت ایستادگی کرده ودولت جدید‬ ‫بدون هیچگونه مشکلی مصمم است کار را پیش ببرد و بدون تردید اقدامات‬ ‫اخیر برخی کشورهای مرتجع عرب با رژیمصهیونیستی و امریکا به نتیجه‬ ‫نخواهد رسید‪ ،‬بیش از گذشته رسوا و پیشمان می شوند و عقب نشینی می کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دشمنان جهان اسالم بدانند کشورهای‬ ‫مرتجع منطقه چه از موضع خود عقب نشینی کنند و چه نکنند‪،‬‬ ‫رژیم صهیونیستی جایی در بین ملت های جهان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تاکید کرد‪ :‬هرکشوری که رژیم‬ ‫صهونیستی را به رسمیت بشناسد‪ ،‬منافع مسلمانان جهان اسالم را نادیده گرفته است‬ ‫و کار انفعالی صهیونیستی ها در مقابل پیروزهای جبهه مقاومت بدون اثر است و در‬ ‫استراتژیجبههمقاومتهمتغییریایجادنخواهدکردومحکمایستادگیمی کنیم‪.‬‬ ‫والیتی ادامه داد‪ :‬امریکا و رئیس جمهور کنونی ان به دنبال پیروزی خود در‬ ‫انتخابات است‪ ،‬می خواهد بر روی سیاست خارجی تمرکز کند و اقدامات اخیر‬ ‫برخی کشورها در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برای او امتیاز محسوب‬ ‫می شود؛ امریکایی ها درافغانستان و کشورهای دیگر که دخالت کردند با مقاومت‬ ‫کشورها باید انجا را ترک کنند‪ ،‬البته در این بین به حکومت هایی متوسل می شوند‬ ‫که در مقابل امریکا‪ ،‬مقاومتی از خود نشان نمی دهند و با کسانی توافق کردند که هر‬ ‫اقدامی امریکا بکند به روش انان عمل خواهند کرد‪.‬دبیرکل مجمع جهانی بیداری‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬با توجه به عادی سازی برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی‪،‬‬ ‫برخی ها نگران امنیتجمهوری اسالمی هستند که نادرست است و به ان ها می گوییم‬ ‫که نگران نباشند چرا که ارتش‪ ،‬سپاه‪ ،‬ناجا‪ ،‬حافظان امنیت ایران ومدافعان حرم از‬ ‫مرزهای ایران اسالمی محکم در برابر زیاده خواهی دشمنان حفاظت می کنند‬ ‫و هیچ کشوری جرات ندارد به امنیت جمهوری اسالمی ایران خدشه وارد کند‪.‬‬ ‫والیتی خاطرنشان کرد‪ :‬برخی حکومت های اسالمی برخالف منافع مسلمانان‬ ‫اقدام به کاری کرد هاند که به ضرر فلسطین و مسلماناناست و با به رسمیت شناختن‬ ‫رژیم صهیونیستی‪ ،‬بر روی اشغال فلسطین صحه گذاشت هاند؛ کشورهای بحرین‬ ‫و امارات منفعت دنیایاسالم را در نظر نمی گیرند و ما به عنوان جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که پیشتاز جبهه مقاومت هستیم‪ ،‬از ملت مظلوم فلسطین دفاع می کنیم‪.‬‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬امیررضا پرحلم ‪ :‬سیاست‬ ‫یک بام و دوهوای دولت در موضوع کرونا این روزها‬ ‫عجیب تر از گذشته در حال خودنمایی است‪ .‬فقط کافی‬ ‫است اعالم موضع چند مسول در یک روز را بررسی‬ ‫کنیم تا متوجه شویم تا چه حد در خصوص وضعیت‬ ‫کرونا در کشور تناقض دیدگاه و رفتار در میان مسوالن‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد نهادهای موازی متولی کرونا و چهره‬ ‫های متعدد مسول هرکدام ساز خود را می زنند‪ .‬از یک‬ ‫سو کمیته اپیدومیولوژی وزارت بهداشت روند کرونا را‬ ‫در کشور صعودی و مرگ ومیر را باال می داند و از سوی‬ ‫دیگر رییس جمهور می گوید ایران در مهار بیماری در‬ ‫میان کشورهای دنیا موفق تر از بقیه کشورها عمل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مثال وضعیت تهران مدت ‪ 6‬ماه است که قرمز‬ ‫اعالم شده است و کارمندان دورکار شده اند‪ .‬هنوز‬ ‫چند روزی از هشدارهای اتشین و سفت و سخت در‬ ‫خصوص خطرناک بودن شهر تهران نگذشته که عصر‬ ‫یکشنبه ناگهان وضعیت از نظر استانداری سفید می شود‬ ‫و دورکاری ها لغو می شود‪ .‬توجیه این اقدام از سوی‬ ‫استانداری این است‪ :‬بستری ها زیاد شده اما مرگ و میر‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد استناد مسوالن تا حدی درست است‬ ‫اما عده ای مایل نیستند وضعیت در کشور عادی شود و‬ ‫هر روز با ارایه امارهای وحشتناک سعی می شود مردم‬ ‫در وضعیت ترس و نه امید نگاه داشته شوند‪.‬‬ ‫وقتی دولت مبادرت به بازگشایی مدارس می کند‬ ‫معنایش قطعا این است که وضعیت چندان خطرناک‬ ‫نیست ‪ .‬دور کاری ها هم در تهران لغو می شوند ‪ ،‬این‬ ‫دلیل محکمی است که کرونا فروکش کرده اما برخی‬ ‫نمی خواهند با اعالم این موضوع ‪،‬وضعیت عادی شود‪.‬‬ ‫در بیشتر کشورها کرونا شیب نزولی دارد و استفاده‬ ‫مردم از ماسک هم موجب افت شیوع بیماری شده است‬ ‫اما اتفاقی که در حال رخ دادن است بدبینی روز افزون‬ ‫ملتهای جهان به سیاست های ترساننده دولتهاست‪.‬‬ ‫در انگلیس ‪ ،‬امریکا و استرالیا مردم تظاهرات ضد‬ ‫محدودیت برگزار کردند وجلیقه زرد ها در فرانسه هم‬ ‫که چند ماهی از ترس کرونا در پستوی خانه ها بودند‬ ‫اخیرا به صحنه امده اند‪.‬‬ ‫در ایران اما وضع یکنواخت است و کرونا در مقایسه‬ ‫با قبل از اجباری شدن ماسک و بعد از ان روند یکسانی‬ ‫دارد‪ .‬یعنی تعداد ابتالهای روزانه و مرگ ومیر تفاوت‬ ‫چندانی با قبل از ماجرای اجباری شدن ماسک پیدا‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫ز موعد االزامی شدن ماسک تقریبا دو ماه تمام‬ ‫گذشته و اماری که سخنگوی وزارت بهداشت روزانه‬ ‫اعالممی کند تفاوت فاحشی را در میزان ابتال ومرگ‬ ‫نسبت به زمان اجباری نشدن ماسک نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫سوال این است‪ :‬امارها باگ دارد یا ماسک بی تاثیر‬ ‫است؟‬ ‫این هم خودش تناقض دیگری است که هیچکس‬ ‫در قبال ان پاسخگو نیست‪ .‬استانداری تهران استفاده‬ ‫از ماسک در مترو را باالی ‪ 95‬درصد دانسته اما در عین‬ ‫حال گروهی در وزارت بهداشت دستشان از روی دکمه‬ ‫قرمز سازی کنار نمی رود!‬ ‫با این حال وقتی گفته می شود که « اگر وضع در‬ ‫برخی استانها قرمز است چرا قرنطینه یا محدودیت اعمال‬ ‫نمی کنید؟ پاسخ شان این است‪ « :‬راهش این نیست !»‬ ‫مردم هم متوجه شده اند‬ ‫تناقض گویی های مسوالن حتی در رفتار مردم هم‬ ‫اثر گذاشته و انها را شدیدا نا امید کرده است‪ .‬پس از‬ ‫نزدیک به ‪ 7‬ماه به اذعان خودشان در جهان الگوی مهار‬ ‫کرونا شده اند اما در عمل می گویند ‪ 28‬استان هنوز در‬ ‫وضعیت قرمز و خطرناک هستند !!‬ ‫باالخره کدام ادعا درست است؟ انالیز این تناقض ‪2‬‬ ‫فرضیه را به ذهن متبادر می کند ‪ 1- :‬حرف ان مسولی‬ ‫که می گوید ایران الگوی جهان در مهار کروناست‬ ‫درست است و امارهای اعالمی عددهایی برای باقی نگاه‬ ‫داشتن مردم در وضعیت ترس مداوم است ‪ .‬فرضیه دوم ‪:‬‬ ‫البته عکس فرضیه اول ‪ .‬ابعاد ان را باز نمی کنیم!‬ ‫حال تکلیف مردم در این میان چیست؟ جامعه‬ ‫شناسی رفتار مردم در یک ماه اخیر نشان می دهد که‬ ‫انها هم به موضوع بدبین شده اند‪ .‬نه هشدارهای سفر‬ ‫نرفتن و خانه ماندن را جدی می گیرند نه در اتوبوس ها‬ ‫و حمل و نقل عمومی پروتکل ها را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫قطعا مردم از خودشان می پرسند نزدیک به ‪ 3‬ماه‬ ‫است که تقریبا ‪ 75‬درصد مردم کل کشورماسک می‬ ‫زنند اما خانم «سخنگوی معروف» هر شب همان عددهای‬ ‫قبل الزامی شدن ماسک را بیان می کند!‬ ‫نکته جالب تر اینکه هر چه مردم بیشتر رعایت می‬ ‫کنند گویا امارها باالتر می رود و خبری از بهبود نیست‬ ‫و حیرت اور تر اینکه برخی مسول ها وضعیت قرمز را‬ ‫برای چند ماه بعد وحتی تا شب عید پیش خور کرده اند‬ ‫و افرادی مثل خانم مینو م در کمیته کرونا با قاطعیت می‬ ‫گوید « حاال حاالها این بیماری پیش ماست و واکسن هم‬ ‫اگر بیاید تاثیری ندارد!»‬ ‫انسان شک می کند ُ‬ ‫نکند افرادی منافعشان با بزرگ‬ ‫سلطاناملاکوزدوبند‬ ‫گزارش‬ ‫در شورای شهر تهران کیست؟‬ ‫طبق اطالعات و مدارک‬ ‫واصله ‪ ،‬یک عضو شورای شهر‬ ‫تهران که سالهاست فعالیت حزبی‬ ‫دارد‪ ،‬بیشتر امالک مرغوب در‬ ‫شمال شهر تهران را دراختیاردارد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬وی در‬ ‫بیشتر مناطق تهران رکوردار‬ ‫«امالک داری» بوده و بر‬ ‫اساس اسناد و مدارک در‬ ‫حال ساخت و ساز های بیشتر‬ ‫در تهران و دیگر نقاط است‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعاتی که بدست ما‬ ‫رسیده نامبرده دارای سابقه تاریکی‬ ‫در اقداماتی چون زدو بند‪ ،‬داللی‪،‬‬ ‫واردات خودرو و پولشویی‬ ‫بوده و اسناد زیادی از تخلفات‬ ‫وی در بخش های ساختمان و‬ ‫ساخت و ساز در دست می باشد‬ ‫بطوریکه می توان از او به عنوان‬ ‫عجیب ترین پدیده و به نوعی‬ ‫«ابر سلطان» امالک وتخلفات که‬ ‫نامش باید در کتاب رکوردهای‬ ‫گینتس ثبت کرد‪ ،‬نام برد‪.‬‬ ‫وی در ‪ 3‬انتخابات قبلی از‬ ‫سال ‪ 92‬تا امروز هزینه هنگفت‬ ‫انتخاباتی یک جناح خاص را از‬ ‫منابع مالی خود تامین کرده است‪.‬‬ ‫نکته بسیار مهم این است که‬ ‫بیشترامالک و اموال وی به نام‬ ‫اطرافیان و نزدیکان اوست و بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬تخلفات وی به‬ ‫گونه ای است که سعی کرده‬ ‫ردی از خود بر جای نگذارد‪.‬‬ ‫بررسی حجم تخلفات او این‬ ‫سوال ر به ذهن متبادر می‬ ‫کند که او این میزان پول را‬ ‫چگونه بدست اورده است‪.‬‬ ‫روزنامه صدای اصالحات‬ ‫بزودی گزارش مبسوطی از‬ ‫تخلفات او منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمایی کرونا گره خورده است که تا این حد امار نا امید‬ ‫کننده ورد زبان شان شده که رسالت شان ترساندن روز‬ ‫افزون مردم و نا امید کردن انهاست؟‬ ‫اگر مردم خروجی خوبی از پایبندی خود به پروتکل‬ ‫ها مشاهده نکنند قطعا نا امید می شوند و از همین حاال‬ ‫می توان پیش بینی کرد که اگر برخی قصد دارند اماده‬ ‫ممنوع کردن سفرهای نوروزی ‪ 1400‬شوند ان هم با‬ ‫تداوم سیاست ترساندن مردم ‪ ،‬بی شک مردم اعتنایی‬ ‫به هسدارهای انها نخواهند کرد مگر انکه سیاست‬ ‫روراستی با مردم در پیش گرفته شود یعنی اگر امار‬ ‫کاهشی شد به مردم بگویند امار کاهش داشته نه اینکه‬ ‫برای عادی نشدن امور سعی شود امار مرگ و ابتال عمدا‬ ‫باال عنوان شود تا مردم در ترس مداوم باقی بمانند به امید‬ ‫انکه بیشتر رعایت کنند! این سیاست قطعا محکوم به‬ ‫شکست و اختگی است‪.‬‬ ‫به هر حال بررسی های میدانی چند ماه اخیر نشان‬ ‫می دهد مردم پروتکل ها را رعایت کرده و کمتر کسی‬ ‫است که از ماسک استفاده نکرده است اما واقعیت این‬ ‫است که اگر تعمدی در باال نشان دادن امار برای باقی‬ ‫نگه داشتن مردم در شرایط ترس وجود داشته باشد قطعا‬ ‫مردم اگر خروجی امیدوار کننده ای از رعایت پروتکل‬ ‫ها مشاهده نکنند و هر روز یک مسول مرتبط از قرمز‬ ‫بودن ‪ 28‬استان خبر بدهد دیگر چیزی را باور نمی کنند‪،‬‬ ‫همچنانکه این روزها کافی است یک مسئول مستعد در‬ ‫قرمز نشان دادن مداوم وضعیت سری به اتوبوس های بی‬ ‫ارتی بزند تا ببینند که مردم کم کم در حال نشستن بر‬ ‫روی صندلی های ضربدرخورده هستند! و این معنایش از‬ ‫دست دادن امید است و دولتی که هیچ تدبیری برای این‬ ‫وضع ندارد ‪.‬‬ ‫در نشست با وزیر اقتصاد و رئیس‬ ‫سازمان بورس مطرح شد؛‬ ‫مجلسپیگیر‬ ‫تقویتبورساست‬ ‫نشستمشترکوزیراموراقتصادیودارایی‪،‬رئیسسازمان‬ ‫بورس‪ ،‬معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با روسای کمیسیون های‬ ‫اقتصادی مجلس و حضور رئیس مجلس شورای اسالمی با هدف‬ ‫بررسی وضعیت بازار سرمایه صبح امروز در تاالر ایینه برگزار‬ ‫شد‪.‬در ابتدای این نشست‪ ،‬وزیرامور اقتصاد و دارایی برنامه دولت‬ ‫را برای تنظیم بازار سرمایه ارائه و از تغییر ساختار و تالش ویژه به‬ ‫منظورتثبیتبازارسرمایهخبرداد‪.‬همچنینرئیسسازمانبورس‬ ‫و اوراق بهادار در این نشست جزئیاتی را از سازوکار پیشنهادی‬ ‫بورس برای اجرای مصوبه روز پنجشنبه شورای عالی بورس‬ ‫مطرحکرد‪.‬پسازانمحمدباقرقالیبافباتاکیدبرمدیریت‬ ‫و تنظیم حرفه ای بازار سرمایه گفت‪ :‬مجلس بر اساس وظیفه‬ ‫نظارتیخودوبهمنظوراجرایقوانین‪،‬بادقتپیگیرتولید‪،‬تقویت‬ ‫و تثبیت بازار سرمایه به عنوان منبع تامین مالی است‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪:‬راهکارهایکارشناسیشدهمانندافزایشحجمتعهدات‬ ‫بازارگردانی‪،‬خریدسهامخزانه‪،‬انتشاراوراقتبعی‪،‬تنظیممنطقی‬ ‫دامنه نوسان و حجم مبنا و از همه مهمتر اموزش و ترویج فرهنگ‬ ‫سازیبهمنظورافزایشدانشوتخصصسهامدارانحقیقیباید‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییسقوهقضائیه‪:‬نابودیرژیمصهیونیستیوعدهالهیاست‬ ‫رییس قوه قضاییه گفت‪ :‬رژیم صهیونیستی بر اساس وعده‬ ‫الهی از بین رفتنی است‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کاالهای‬ ‫اساسی مورد نیاز مردم را رنج اور دانست و بر لزوم مدیریت‬ ‫بازار توسط دولت تاکید کرد‪.‬‬ ‫دولت اجازه ندهد سودجویان با اخالل در بازار‬ ‫مردم را رنج دهند‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬متولیان کنترل بازار در وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‬ ‫کننده نباید به افراد سوداگر‪ ،‬محتکر و گرانفروش فرصت دهند‬ ‫با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫رئیسی با تاکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای‬ ‫مدیریت بازار‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کسانی که در خط مقدم کنترل‬ ‫بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و‬ ‫اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت های ناعادالنه‬ ‫اسیب ببینند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره‬ ‫روند دادرسی و رسیدگی به پرونده های قضایی اظهار داشت‪:‬‬ ‫رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد‬ ‫و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر‬ ‫اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود‪.‬‬ ‫رئیسی افزود‪ :‬ضمانت هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب‬ ‫دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و‬ ‫در همه پرونده ها مورد توجه قرار می گیرد و قضات عدالتخواه‬ ‫و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال می بینند‪ ،‬بر اساس‬ ‫قانون و شرع حکم می دهند‪ .‬بنای ما این است که اجازه ندهیم‬ ‫حق کسی تضییع شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‬ ‫عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی‬ ‫سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت‪،‬‬ ‫این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت‬ ‫عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است‪.‬‬ ‫نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است‬ ‫رئیسی با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده‬ ‫الهی از بین رفتنی است» افزود‪ :‬عادی سازی روابط برخی‬ ‫کشورهای عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم‬ ‫اعتقاد سران این کشورها به خداست که سرنوشت ملت های‬ ‫خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره زده اند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه ادامه داد‪ :‬سران امارات و بحرین به‬ ‫مردم ساالری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این‬ ‫کشورها هرگز راضی به خیانت به ارمان های فلسطین نیستند و‬ ‫بارها اعالم کرده اند که نسبت به قدس شریف و ظلم ‪ ۷۰‬ساله‬ ‫صهیونیست ها به فلسطینی ها حساس هستند و اقدام رژیم دست‬ ‫نشانده ال خلیفه به پای ان ها نوشته نمی شود‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان این که امارات و بحرین نمی توانند طعم گندم‬ ‫عادی سازی رابطه با صهیونیست ها را بچشند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫کسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمی شود و‬ ‫این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی ان ها را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق‬ ‫بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازی های غرب علیه دستگاه‬ ‫قضایی کشورمان اظهارد داشت‪ :‬کشورهای اروپایی که سابقه‬ ‫طوالنی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها‪ ،‬فروش سالح های‬ ‫کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد‬ ‫نیاز مردم عادی دارند‪ ،‬نمی توانند حتی ژست دفاع از حقوق‬ ‫بشر را بگیرند‪.‬‬ ‫علی باقری افزود‪ :‬کشورهای اروپایی سرسپرده به رژیم‬ ‫زورگوی امریکا که با اعمال تحریم های ظالمانه‪ ،‬ملت ایران را‬ ‫به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی‬ ‫و بدون تبعیض مجازات می کند و حتی اجازه دسترسی به دارو‬ ‫هم به ان ها نمی دهد‪ ،‬نمی توانند مدعی حقوق بشر باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی ها که به اجرای‬ ‫احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادالنه در کشورمان‬ ‫معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی ده ها کودک‪ ،‬زن‬ ‫و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله سالح های فرانسوی‪،‬‬ ‫المانی‪ ،‬انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت‬ ‫گرفته و حکم قتل انسان های بی گناه را کدام دستگاه قضایی‬ ‫صادر کرده است؟‬ ‫معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که ملت ایران‬ ‫به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ملت ایران در طول ‪ ۴‬دهه گذشته بهای سنگینی برای‬ ‫صیانت از استقالل و استقرار حکومت مبتنی بر مردم ساالری‬ ‫اسالمی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت‬ ‫بیگانگان خواهد ایستاد‪.‬‬ ‫باقری همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه های مسئول در‬ ‫جمهوری اسالمی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می دانند‬ ‫تا از کیان استقالل ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در‬ ‫امور داخلی کشورمان دخالت کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از کسانی که دستشان تا مرفق به خون‬ ‫ملت ایران اغشته است و مسئول ترور ‪ ۱۷‬هزار شهروند بی گناه‬ ‫ایرانی هستند‪ ،‬همین انتظار می رود که در پایتخت کشورهای‬ ‫اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»‪ ،‬ولی تعجب‬ ‫افکارعمومی این است که چرا اروپایی ها اجازه می دهند تا‬ ‫تروریست ها تحت پوشش حقوق بشر ازادانه فعالیت و از قتل و‬ ‫کشتار حمایت کنند!‬ ‫معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که فشارهای‬ ‫خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را ُکند می کند و نه‬ ‫چتر گسترده رحمت و رافت اسالمی قوه قضاییه را کوچک‬ ‫می کند‪ ،‬از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست‬ ‫که اگر از انصاف‪ ،‬حق و عدل بویی نبرده اند‪ ،‬الاقل ادب‬ ‫دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون‬ ‫بلندگوی دروغ پراکنی نشوند‪.‬‬ ‫ارائه ‪ ۱۴۰‬هزار نوبت به مراجعان دستگاه قضا به‬ ‫صورت الکترونیک‬ ‫رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضاییه نیز با ارائه‬ ‫گزارشی از فعالیت های سامانه نوبت دهی الکترونیک‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که از زمان راه اندازی این سامانه ها تاکنون ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫نوبت به صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه شده است که‬ ‫بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته‪ ،‬محاکمی که از این‬ ‫خدمت برخط استفاده کرده اند‪ ،‬توانسته اند حجم زیادی از‬ ‫معطلی و سردرگمی مراجعین را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ثبت درخواست اعاده دادرسی در دفاتر خدمات‬ ‫الکترونیک قضایی‬ ‫زارع پور همچنین متذکر شد که در ‪ ۱۲‬استان کشور نیز‬ ‫شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری به صورت الکترونیک‬ ‫فراهم شده که مراجعان می توانند درخواست های خود را در‬ ‫دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و دیگر نیازی به‬ ‫سفر به تهران و حضور در دیوان عالی کشور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با ‪ ۵‬متهم در‬ ‫تهران‬ ‫دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس‬ ‫دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت‪:‬‬ ‫پیرو دستور ریاست قوه قضاییه‪ ،‬تعدادی از پرونده ها در‬ ‫دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار‬ ‫می رفتند‪ ،‬احصا شد‪.‬علی القاصی مهر افزود‪ :‬در این قانون‬ ‫تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصالح امور کشور علیه‬ ‫مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬مشروط به ان که به قصد ضربه زدن به نظام‬ ‫نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می گیرد که‬ ‫مواردی‪ ،‬چون نشر اکاذیب‪ ،‬افترا و توهین به برخی مقامات و‬ ‫اشخاص مشمول ان می شوند و موارد مستثنا از این قانون هم‬ ‫به صراحت مشخص شده اند‪.‬وی با اشاره به احصای قریب ‪۲۰‬‬ ‫پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعالم خبر‬ ‫ارجاع دو فقره از این پرونده ها با ‪ ۵‬متهم به دادگاه کیفری‬ ‫یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن‬ ‫جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم‬ ‫سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ ۲‬تن از وکالی مدعی وکالت تضمینی‬ ‫رئیس مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه نیز در این‬ ‫نشست با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد‬ ‫با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکال خبر داده‬ ‫و گفت‪ :‬اخیرا ً دو نفر از وکال که در یکی از مجامع قضایی به‬ ‫صورت تضمینی برای مردم رای می گرفتند و مبالغ کالنی نیز‬ ‫دریافت می کردند‪ ،‬دستگیر شده اند‪.‬‬ ‫رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از‬ ‫اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی‬ ‫که مشمول قانون جرم سیاسی است‪ ،‬باید طبق روالی که قانون‬ ‫مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫امار گزارش های ارجاعی به هیات های رسیدگی‬ ‫به تخلفات‬ ‫حجت االسالم عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات‬ ‫ارجاعی در سال ‪ ۹۸‬را هزار و ‪ ۷۴‬مورد اعالم کرد و توضیح‬ ‫داد‪ ۷۲۴ :‬مورد تخلفات اعالم شده به هیات ها منجر به صدور‬ ‫رای شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از‬ ‫سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۲۲۶ :‬مورد گزارشات از طریق مراکز‬ ‫حفاظت اطالعات‪ ۲۶ ،‬مورد از طریق مردم و ‪ ۷۶‬مورد ان‬ ‫نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال‬ ‫گذشته از نظر سالمت دستگاه قضایی گام های خوبی برداشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با وکالت تضمینی برخورد جدی شود‬ ‫رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تاکید کرد‪:‬‬ ‫وکالت باید دفاع از حق باشد‪ ،‬اما معنای وکالت تضمینی این‬ ‫است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این‬ ‫کار و تبلیغ ان موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت‬ ‫اطالعات باید مورد به مورد ان را پیگیری و برخورد کند‪.‬‬ ‫رئیسی با اشاره به مشکالت ابی مردم چهارمحال و‬ ‫بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد‪ ،‬با تاکید بر لزوم‬ ‫پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو‪ ،‬از وزیر دادگستری‬ ‫خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ابطال قرارداد مساله‬ ‫دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که‬ ‫در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت‪،‬‬ ‫دقت در علل بروز چنین مشکالتی در روند خصوصی سازی را‬ ‫موجب جلوگیری از به وجود امدن نمونه های مشابه در اینده‬ ‫دانست‪.‬‬ صفحه 2 ‫حضور‪۳‬ایرانیدرتورفرهنگیارته‬ ‫تور فرهنگی «ایتالیا در ارته» با محوریت تبادل فرهنگ و هنر میان هنرمندان ایتالیایی و سایر کشورهای جهان از جمله ایران برگزار می شود‪.‬این تور با محوریت تبادل فرهنگی مابین هنرمندان ایتالیایی و سایر هنرمندان بین المللی کشورهای دیگر از‬ ‫جمله ایران برگزار می شود‪ .‬در این تور بیان هنرهای مختلف‪ ،‬فرهنگ ها و خالقیت ها‪ ،‬در زیر سقف جهانی‪ ،‬برای دیده شدن هنرمندان و اثار هنری ان ها طراحی شده است‪.‬نمایشگاه این تور تاریخی از “‪Marguttiana Arte، Forte‬‬ ‫‪ ”dei Marmi‬در توسکانی اغاز شده و سپس در “موزه ‪ MIIT” Guido Folco‬در تورینو و “‪ ”Arte Spazio Tempo‬در ونیز به پایان می رسد‪.‬مهمانان ویژه از جمله منتقدان هنری‪ ،‬متصدیان هنری‪ ،‬گرداورندگان هنر و‬ ‫خانه های حراج در تمامی مراسم های این تور فرهنگی حضور خواهند داشت‪ .‬شهره دمستانی و یگانه خسروی منش هنرمندان برگزیده ایرانی برای حضور در تور فرهنگی «ایتالیا در ارته» هستند که با هنرمندان دیگر کشورها به رقابت می پردازند؛ و در‬ ‫نهایت هیات داوران این رویداد سه هنرمند را به عنوان برگزیدگان این تور هنری انتخاب می کنند‪.‬ادموندو ناردینی (رئیس گالری هنری ‪ ،)Marguttiana Arte‬ارماندو پرینشیپه( رئیس گروه هنری ‪ ،)principe group‬گویدو‬ ‫فولکو (رئیس موزه ‪ ) MET‬نرگس سلیمان زاده (موسس موسسه هنری سکو و هنرمند) هیات داوران این رقابت فرهنگی و هنری را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهشنبه ‪ 25 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1173‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫سخنرانیعلیرضابهرامیدراجالسروزنامه نگارانجهان‬ ‫گزارش‬ ‫اجالسگردهماییروزنامه نگارانکشورهایمختلفجهانهرساله‬ ‫در اوایل سال میالدی (عمدتاً ماه مارس‪ ،‬اواخر اسفند یا اوایل فروردین)‬ ‫درکشورکرهجنوبیبرگزارمی شود‪.‬امسالامابه دلیلهمه گیری‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬ابتدا زمان برگزاری اجالس سال‪ ۲۰۲۰‬به تعویق افتاد و در‬ ‫نهایت اعالم شد که گردهمایی امسال به صورت مجازی در روزهای‪۲۴‬‬ ‫تا‪ ۲۶‬شهریورماه جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫«فیکنیوزهاوایندهرسانه ها»‪«،‬رسانه هاوراه هایکنترلبیماری‬ ‫کووید‪ »-۱۹‬و «جنگ و صلح دو کره و تاثیر بین المللی ان» موضوع ‬ ‫نشست هایامسالایناجالساستکهسخنرانانمنتخبیازکشورهای‬ ‫مختلفدربارهانهاسخنمی گویند‪.‬‬ ‫علیرضابهرامی‪،‬روزنامهنگارایرانی‪،‬یکیازسخنرانانروزنخست‬ ‫اجالسدرکنارروزنامه نگارانیازکشورهایبنگالدش‪،‬ایرلند‪،‬کامبوج‪،‬‬ ‫کلمبیا‪،‬مصر‪،‬هندوستان‪،‬اندونزی‪،‬روسیه‪،‬کویت‪،‬لبنان‪،‬نپال‪،‬پاکستان‪،‬‬ ‫فلسطین‪،‬پاراگوئه‪،‬فیلیپین‪،‬ویتنام‪،‬جمهوریدومنیکن‪،‬ایاالتمتحده‬ ‫امریکا و کره جنوبی بود که زیر عنوان «فیک نیوزها‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫دولت ها»‪،‬سخنرانیکرد‪.‬‬ ‫علیرضا بهرامی در اجالس روزنامه نگاران جهان در سال‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی‪،‬گفت‪:‬درجمهوریاسالمیایراننیز‪،‬مانندسایرکشورهای‬ ‫جهان‪،‬درچندسالگذشته‪،‬باپیشرفتتکنولوژیوگسترشابزارهای‬ ‫ارتباطی‪،‬فرصت هاومخاطره هاییبرایرسانه هایاستانداردسنتیپدید‬ ‫امد‪ .‬از یک سو‪ ،‬رسانه ها فرصت یافتند که در بسترهای مختلف و با‬ ‫سرعت و وسعت بیشتری با مخاطبان ارتباط برقرار کنند‪ ،‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫حیات اقتصادی برخی از رسانه ها با تهدید مواجد شد‪ .‬از یک سو‪ ،‬نوعی‬ ‫دموکراسی ارتباطی برای تمامی شهروندان ایجاد شد و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫سودجویاننیزفرصتیافتندکهبهتخریبروابطاجتماعیدرجامعه‬ ‫بپردازند‪.‬دراینمیان‪،‬فیکنیوزهانقشتخریبیویژه ایایفاءکردند؛‬ ‫یعنی خبرهایی که از نظر ظاهری‪ ،‬شرایط اخبار استاندارد را برای عموم‬ ‫مردمدارند‪،‬امادرواقعخبرهاییجعلیهستندکهبرایاهدافیفرومایه‬ ‫مانندافزایشمخاطبانازراه هاینادرست‪،‬تولیدومنتشرمی شوند‪.‬ضمن‬ ‫انکه ایران عالوه بر شرایط عمومی که مشابه دیگر کشورهای جهان‬ ‫است‪ ،‬در وضعیت تحریم و تقابل اقتصادی و سیاسی برخی کشورها‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫فیکنیوزها‪،‬فرصتی‬ ‫برای دولت ها!‬ ‫ویافزود‪:‬ازنگاهکارشناساندانشگاهیومتخصصان‪،‬افزایش‬ ‫سواد رسانه ای مردم‪ ،‬از مهمترین راه های مراقبت از جامعه در برابر رشد‬ ‫سریع انتشار فیک نیوزها است‪ .‬اما تجربه ایران ثابت کرده که عالوه بر‬ ‫اهمیت این روش‪ ،‬راه تضمین شده تری هم وجود دارد‪ .‬در ایران نیز در‬ ‫چند سال گذشته‪ ،‬سواد رسانه ای جزو درس های مدرسه قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنینفعالیت هایدیگریهمچونراه اندازیفرهنگسراهایاانجمن های‬ ‫مربوطبهسوادرسانه ایشکلگرفت‪.‬اماهیچکدامنتوانستنددربرابر‬ ‫موجگسترشفیکنیوزهاچندانموثرباشند‪.‬تجربهرخدادهایچندماه‬ ‫گذشته در ایران نشان داد که راه موثر دیگری هم پیش روی دولت قرار‬ ‫دارد‪.‬بهرامی ادامه داد‪ :‬به خاطر دارید که چند ماه پیش یک هواپیمای‬ ‫مسافریکهبیشترسرنشینانانرامسافرانایرانیتشکیلمی دادند‪،‬در‬ ‫جریان تنش نظامی میان ایران و امریکا‪ ،‬به اشتباه‪ ،‬در نزدیکی فرودگاه‬ ‫تهران مورد اصابت موشک قرار گرفت‪ .‬چند روز طول کشید تا دولت‬ ‫ایرانباانتشاراطالعیه ایرسمی‪،‬مسئولیتاینسانحهرابرعهدهگرفت‪.‬‬ ‫در طول این چند روز‪ ،‬فضای مجازی و شبکه های غیر رسمی‪ ،‬از‬ ‫رسانه هایرسمیایرانپیشیگرفتندوموجبی اعتمادیبهرسانه های‬ ‫ناگفتههایمرضیهبرومندازچالشحضور‬ ‫کودکاندرسینما‪/‬مراقبتکنیم‬ ‫رسمیپدیدامد‪.‬رسانه هایرسمیداخلیبهحمایتازپنهان کاری‬ ‫متهم شدند و فضا برای انتشار هر گونه خبر درست یا نادرستی در‬ ‫فضایمجازیفراهمشد‪.‬بهرامیدرادامهبهعملکردرسانه هایایران‬ ‫در زمان شیوع کرونا پرداخت و گفت‪ :‬اما چند هفته بعد‪ ،‬در جریان‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ۲۰۱۹‬این وضعیت تا حدودی بهبود یافت‪ .‬پس از‬ ‫انتقادهای روزهای اول به نحوه اطالع رسانی دولت ایران درباره بیماری‬ ‫کووید‪،۱۹‬اطالع رسانیمستمرواعتمادبهکارکردرسانه هایرسمی‬ ‫و استاندارد‪ ،‬فضا را برای فیک نیوزها هرروز سخت تر کرد‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت بهداشت ایران روزانه برای رسانه ها نشست خبری برگزار کرد و‬ ‫اطالعاتالزمبهصورتمنظمبهرسانه هامنتقلشد‪.‬همچنینرسانه ها‬ ‫بنابرمسوولیتاجتماعیخود‪،‬بهکنکاشمداومدرفعالیت هایدولت‬ ‫در این زمینه پرداختند‪ .‬در ایران نیز‪ ،‬در روزهای نخست‪ ،‬در فضای‬ ‫مجازی‪،‬بازارگمانه زنی هاوانتشاراطالعاتبی اساس‪،‬داغبود‪.‬همچنین‬ ‫سودجویاناقتصادیباانتشاراخباریجعلیمبنیبراینکهمث ً‬ ‫الاستفادهاز‬ ‫یک دانه یا ادویه گیاهی خاص‪ ،‬در جلوگیری از ابتال به ویروس جدید‬ ‫کرونا موثر است‪ ،‬رونق یافته بود‪ .‬اما استمرار روش پاسخگویی دولت و‬ ‫همچنین استمرار خود بیماری باعث شد ان اخبار جعلی به مرور رنگ‬ ‫ببازند‪.‬اعتباررسانه هایرسمیایرانکهدرماجرایسقوطهواپیمااسیب‬ ‫دیده بود‪ ،‬بهبود یافت‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬این تجربه نشان داد که یکی از‬ ‫راه های محافظت از هر جامعه ای در برابر اخبار جعلی‪ ،‬باال بودن میزان‬ ‫پاسخگوییمسووالنانجامعهاست؛مخصوصاًکههمهمی دانیم‪،‬‬ ‫یکی از دلیل های گسترش خبرهای جعلی در جامعه این است که عالوه‬ ‫بر انکه ظاهر خبرهای درست و حرفه ای را دارند‪ ،‬به نیازهای جامعه‬ ‫توجه دارند و سعی می کنند به دغدغه های مردم بپردازند؛ تا با استقبال‬ ‫بیشتری مواجه شوند‪ .‬از این رو می توان گفت‪ ،‬شیوع اخبار جعلی این‬ ‫فرصت طالیی را برای دولت هایی چون ایران پدید اورده است که برای‬ ‫جلوگیریازاسیب هایانها‪،‬باپاسخگوییبهنیازهایاطالعاتیجامعه‬ ‫و نزدیک شدن به خواست مردم‪ ،‬وضعیت بهتری را برای همگان پدید‬ ‫اورند‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬بهرامی سال گذشته نیز در اجالس سال‪۲۰۱۹‬‬ ‫روزنامه نگاران جهان در سئول‪ ،‬یکی از‪ ۱۷‬روزنامه نگار منتخب برای‬ ‫سخنرانیبودکهدربارهتاثیرمخربتحریم هایدولتترامپبرحیات‬ ‫رسانه هایمستقلایرانسخنگفت‪.‬‬ ‫پروتکلپذیرشمسافرانخارجی‬ ‫در ایران چه شد؟‬ ‫خیلی غم انگیزی دارند چون از فضای گمنام بودن و‬ ‫پر از محدودیت و حتی ناراحت کنند ه ی قبلی ناگهان‬ ‫سر از جشنواره در می اورند‪ .‬یادم می اید در یک از‬ ‫فیلم هایم‪ ،‬کودکی داشتیم که از کانون اصالح و تربیت‬ ‫امده بود و در فیلم انقدر خوب بازی می کرد که توجه‬ ‫همه را جلب کرده بود و در جشنواره هم دیده شد‪.‬‬ ‫خیلی هم برایش دل می سوزاندند‪ .‬ما در ان مقطع خیلی‬ ‫تالش کردیم هوای او را داشته باشیم چون به هر حال‬ ‫زندگی او تحت تاثیر قرار گرفته بود‪ ،‬اما با این وجود‬ ‫نتوانست در این مسیر کار خود را ادامه دهد ان هم به‬ ‫این دلیل که معموال این بچه ها بخاطر بازی کردن در‬ ‫نقش خودشان وارد این کار می شوند‪.‬‬ ‫برومند یاداور شد‪ :‬در بین این بچه ها فقط یک نفر‬ ‫را به یاد می اورم که توانست موفق باشد‪ ،‬ان هم حسین‬ ‫سلیمانی بازیگر فیلم «مهر مادری» بود که قطعاً به دلیل‬ ‫مراقبت هایی بود که خانم معتمداریا و مهدی کریمی‬ ‫(تهیه کننده) از او انجام دادند‪ .‬او شرایط زندگی‬ ‫مرضیه برومند که سا ل ها تجربه کار کردن با‬ ‫کودکان را در فیلم ها و سریا ل های خود دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫است که هر دو گروه در معرض اسیب قرار دارند‪.‬‬ ‫برومند توضیح داد ‪ :‬در گروه نخست به نوعی کار‬ ‫خاصی داشت اما توانست گلیم خود را بیرون بکشد و‬ ‫زندگی اش را ارتقا دهد‪ .‬این مورد نشان می دهد کسانی‬ ‫که یک کودک را وارد این عرصه می کنند در قبال‬ ‫می کند‪ :‬هر کدام از بچه هایی که وارد عرصه بازیگری‬ ‫کشیدن از بچه ها را می بینیم یعنی ا ن ها هم به شکلی‬ ‫او مسئول هستند چون تناقض و پارادوکسی که برای‬ ‫مراقبت شوند تا زندگی اینده ا ن ها اسیبی نبیند‪.‬‬ ‫وارد فضای حرفه ای می شوند و از درس و استراحت‬ ‫و تغذیه شان خیلی مراقبت نمی شود‪ .‬این ها معموالً‬ ‫می اید ممکن است روح و روان زندگی او را در اینده‬ ‫بسیار تحت تاثیر قرار دهد و اسیب زا باشد‪ ،‬به ویژه‬ ‫به تا» کودکان و نوجوانان مختلفی بازی کرد ه اند‪ ،‬در‬ ‫کار هستند و پدر و مادرهایشان معموال از بچه ها بهره‬ ‫ان جذابیت و شیرینی دوران کودکی را ندارند و به‬ ‫فیلم «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی از‬ ‫وارد کار شد ه اند حاال مرتب پیگیر هستند‪ ،‬قراردادهای‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫و قرار حضور جلسه ای یا ماهانه برای بچه ها معین‬ ‫که وقتی متوجه شد کودک فیلم ممکن است نتواند‬ ‫می شوند باید توسط گروه فیلمساز و همینطور خانواده‬ ‫این کارگردان که در بسیاری از اثارش مثل‬ ‫«مربای شیرین»‪« ،‬الو الو من جوجوام» و «قصه های تا‬ ‫گفت وگویی با ایسنا و به بهانه جایز ه ای که نوجوان‬ ‫جشنواره ونیز گرفته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کودکانی که‬ ‫در فیلمی بازی می کنند معموال دو دسته هستند؛ دسته‬ ‫کودکان کار محسوب می شوند‪ ،‬چون خیلی زود‬ ‫خیلی فرصت مدرسه رفتن ندارند چرا که بیشتر سر‬ ‫کشی می کنند‪ .‬این والدین که بچه هایشان خیلی اتفاقی‬ ‫ا ن چنانی می بندند‪ ،‬پو ل های انچنانی تر طلب می کنند‬ ‫نخست ا ن هایی که حرفه شان بازیگری است و برای این‬ ‫می کنند تا هر روز بچه های خود را سر یک فیلم یا‬ ‫یک فیلم بازی کرده و بعد ان را ادامه داده باشند‪ .‬االن‬ ‫حرفه ای بازیگری می کنند اما مواردی بوده که بعضی‬ ‫از بازیگری بچه ها به دست اوردند تسویه کردند و با‬ ‫کودک نسبت به زندگی قبل و بعد از بازیگری پیش‬ ‫انکه بسیاری از این بچه ها وقتی بزرگ می شوند دیگر‬ ‫همین دلیل نمی توانند همانند قبل در عرصه بازیگری‬ ‫او در پایان با بیان مثالی از سریال «اب پریا»‬ ‫همراهی کند یا اذیت شود‪ ،‬فیلمنامه را تغییر داده بود‪،‬‬ ‫سریال ببرند‪ .‬این ها بچه هایی هستند که اگرچه به طور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬گروه سازنده یک فیلم یا سریال باید از‬ ‫که البته من اصال قبول ندارم‪ .‬برخی از این اموزشگا ه ها‬ ‫ِ‬ ‫بازیگری کودک را تعلیم می دهند و در عین حال جایی‬ ‫از پدر و مادرها بدهی های زندگی خود را با پولی که‬ ‫می کنند مراقبت کنند و حواسشان به درس و تغذیه و‬ ‫وجود اینکه دوست نداشتن یا حتی انزجار از بازیگری‬ ‫که سر صحنه فیلمبرداری میان عوامل رد و بدل‬ ‫او افزود‪ :‬یک دسته دیگر هم بچه هایی هستند که‬ ‫می اوردند تا کمی اوضاع زندگی شان بهتر شود و بعد‬ ‫یا نوجوان باشد چرا که ا ن ها خیلی خوب همه چیز را‬ ‫کار تعلیم دید ه اند‪ ،‬یعنی ممکن است به طور اتفاقی در‬ ‫در این بخش حتی اموزشگا ه های کودک هم داریم‬ ‫هم هستند که بچه ها را به پروژ ه ها معرفی می کنند‪.‬‬ ‫انتخاب می شوند تا نقش خودشان را بازی کنند‪ ،‬مثل‬ ‫ا ن هایی که از کانون اصالح و تربیت یا در خیابان پیدا‬ ‫و انتخاب می شوند تا نقشی مشابه خود را بازی کنند‪.‬‬ ‫در چنین مواردی وقتی یک نقش دستفروش در فیلم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬کودکی دستفروش را پیدا می کنند تا او‬ ‫نقش خودش را بازی کند نه اینکه بچه ای را بیاورند تا‬ ‫او را در نقش دستفروش نشان دهند‪ ،‬اما نکته مهم این‬ ‫در بچه دیده می شد‪ ،‬اما ا ن ها را برای ادامه کار‬ ‫کار را متوقف کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه خیلی وقت ها در میان‬ ‫جنبه های گوناگون بچه هایی را که برای بازی انتخاب‬ ‫رفت و امد ا ن ها باشد‪ .‬حتی نوع ادبیات و گفتاری‬ ‫می شود هم باید با رعایت و توجه به حضور کودک‬ ‫یاد می گیرند‪ .‬در این بین متاسفانه گاهی رفتار و نحوه‬ ‫برخورد والدین هم در مسیر فعالیت و زندگی بچه هایی‬ ‫بزرگساالن هم نابازیگرهایی بوده که با یک نقش ُگل‬ ‫که وارد این حرفه می شوند تاثیرگذار است‪ .‬والدین‬ ‫کاری این نابازیگرها با بچه ها کامال فرق دارد‪ ،‬بویژه‬ ‫می کند و پول و شهرت را فدای کودکی و اسایش بچه‬ ‫کرده و اوج گرفته اند‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬موفقیت و شرایط‬ ‫بچه هایی که از دسته دوم باشند یعنی ا ن هایی که نقش‬ ‫خودشان را بازی می کنند‪ .‬این بچه ها معموالً سرنوشت‬ ‫باید مراقب باشند که فرزندشان در چه شرایطی بازی‬ ‫نکنند چرا که نباید اتفاقی بیفتد این بچه ها کودکی‬ ‫خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫پروتکل پذیرش گردشگران خارجی حدود یک ماه پیش‬ ‫به ستاد کرونا داد شده تا با از سرگیری صدور ویزای توریستی‬ ‫ایران‪ ،‬به اجرا گذاشته شود‪ .‬ستاد کرونا هنوز درباره این پروتکل‬ ‫اظهار نظری نکرده‪ ،‬مرزها همچنان به روی گردشگران خارجی‬ ‫بسته است و ویزای توریستی ایران هم صادر نمی شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری درباره سرنوشت ان پروتکل‬ ‫می گوید‪ :‬منتظر برگزاری جلسه ستاد کرونا در ارتباط با این‬ ‫موضوع هستیم‪.‬تیرماه ‪ ۹۹‬بود که معاون گردشگری خبر داد با‬ ‫نظر ستاد کرونا ممنوعیت ورود گروه های خارجی به ایران ادامه‬ ‫داد‪ .‬او گفت که این ممنوعیت از خیلی وقت پیش‪ ،‬یعنی زمانی‬ ‫که ویروس کرونا به خاک ایران رسید و پروازهای بین المللی‬ ‫متوقف و مرزها بسته شد‪ ،‬به اجرا گذاشته شده بود‪ .‬اما وزارت‬ ‫امور خارجه ‪ ۱۴‬مردادماه بود که رسما اعالم کرد ویزای توریستی‬ ‫ایران صادر نمی شود و گزینه های روادید گردشگری و زیارتی‬ ‫تا عادی شدن شرایط در فهرست روادیدهای سامانه روادید‬ ‫الکترونیکی کشور غیرفعال شده است‪ .‬در همین دوران بود که‬ ‫وزارت بهداشت از تنظیم مقررات تازه ای برای ورود مسافران‬ ‫به ایران خبر داد و شرط داشتن گواهی سالمت را الزامی کرد‪.‬‬ ‫چند روز پس از ان هم مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خبر داد که‬ ‫پیش نویس پروتکل پذیرش گردشگران خارجی را به ستاد کرونا‬ ‫فرستاده تا پس از تایید نهایی‪ ،‬در تمام مرزها اجرا شود‪.‬‬ ‫اینک پس از گذشت یک ماه از ارائه ان پروتکل‪ ،‬در‬ ‫حالی که وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی از‬ ‫رایزنی با وزیر بهداشت برای بازگشایی مرزها به روی گردشگران‬ ‫خارجی خبر داده و از سوی دیگر رییس اداره گذرنامه و‬ ‫روادید وزارت خارجه از سختگیری در پذیرش مسافران خبر‬ ‫داد و تاکید کرد که همه مسافران ورودی باید گواهی سالمت‬ ‫به زبان انگلیسی مبنی بر عدم ابتال به بیماری کرونا (‪)PCR‬‬ ‫را ‪ ۹۶‬ساعت پیش از سفر تهیه کرده باشند‪ ،‬محمد قاسمی ـ‬ ‫مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری ـ درباره سرنوشت‬ ‫پیش نویس پروتکلی که با نظر وزارت امور خارجه‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬وزارت صمت‪ ،‬وزارت اطالعات‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬بیمه مرکزی و پلیس مهاجرت تنظیم شده است‪ ،‬به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬پروتکل پذیرش گردشگران خارجی به ستاد مقابله‬ ‫با کرونا داده شده و منتظر تشکیل جلسه و نظر این ستاد هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬جمع اوری این پروتکل یکی دوماه طول کشیده است‪.‬‬ ‫مطالعات موردی روی تمام کشورهایی که پروتکل پذیرش‬ ‫مسافر تهیه کرده اند‪ ،‬انجام داده ایم و با نمایندگان وزارتخانه های‬ ‫بهداشت‪ ،‬امور خارجه‪ ،‬اطالعات‪ ،‬راه و شهرسازی و بیمه ساعت ها‬ ‫مذاکره‪ ،‬بحث و گفت وگو داشتیم‪ .‬تیم وزارت بهداشت واقعا‬ ‫مسلط‪ ،‬مطلع و مجهز بود و با رویکرد مثبت در این جلسات‬ ‫حضور داشت‪.‬قاسمی گفت‪ :‬در این پروتکل نه تنها چگونگی‬ ‫پذیرش گردشگران و اتباع خارجی مشخص شده که ضوابط‬ ‫پذیرش مسافران ایرانی که از کشور خارج شده اند را هم تعیین‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری بیان کرد‪:‬‬ ‫این پروتکل چند خاصیت دارد‪ ،‬که مهم ترین ان اعتمادسازی‬ ‫است‪ .‬به عنوان مسافر وقتی متوجه می شوید کشوری پروتکل‬ ‫پذیرش دارد حس اعتماد پیدا می کنید‪ .‬عالوه بر این بار روانی‪،‬‬ ‫ایمنی سازی هم اهمیت دارد‪ ،‬سعی می کنیم در مذاکرات و‬ ‫ساخت ویدیوهای تبلیغاتی نشان دهیم کشور ایران ایمن است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این پروتکل پس از تایید ستاد کرونا‪ ،‬از طریق‬ ‫سایت ویزیت ایران‪ ،‬رایزن های فرهنگی‪ ،‬سفیران ایران در خارج‬ ‫از کشور و اژانس های گردشگری بارگذاری و جزئئات مقررات‬ ‫سفر به ایران اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور ایران در شورای اجرایی ‪ UNWTO‬با وجود‬ ‫مرزهای بسته!‬ ‫قاسمی با اشاره به دیگر اقداماتی که برای بازیابی روابط‬ ‫گردشگری ایران انجام شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای بسیاری سوال‬ ‫است وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در‬ ‫دوران کرونا چه کار کرده است‪ ،‬وبینارهایی که با برخی کشورها‬ ‫از جمله روسیه برگزار کرده ایم و یا تهیه پروتکل پذیرش‬ ‫گردشگران خارجی و تولید فیلم ها و موشن های تبلیغاتی و تغییر‬ ‫محتوای محصوالت گردشگری‪ ،‬اقداماتی بوده که در این دوران‬ ‫انجام شده است‪ ،‬اینًها کارهای کمی نیست‪.‬‬ ‫وی اضفه کرد‪ :‬ما درحال برنامه ریزی هستیم تا کمیته فنی‬ ‫همکاری های مشترک گردشگری با کشور تونس را بزودی‬ ‫برگزار کنیم و این برنامه را با عراق‪ ،‬جمهوری اذربایجان و ترکیه‬ ‫ادامه خواهیم داد‪ .‬درحال برنامه ریزی نشست های ‪ B2B‬با این‬ ‫کشورها نیز هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری افزود‪ :‬محتوا‬ ‫و تعداد زبان های خارجی سایت ویزیت ایران توسعه داده شده و‬ ‫تیزرهای زیادی درحال ساخت است و رویکرد تبلیغات‪ ،‬محصول‬ ‫محور شده است‪ ،‬مثال درحال تهیه کاتالوگ و محتواهایی برای‬ ‫گردشگری مذهبی‪ ،‬سالمت‪ ،‬بومگردی و ‪ ...‬به شکل جداگانه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫او همچنین از حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی در یکصد و دوازدهمین اجالس‬ ‫شورای اجرایی سازمان جهانی جهانگردی خبر داد و افزود‪ :‬این‬ ‫ِ‬ ‫تفلیس گرجستان برگزار می شود و با این که‬ ‫اجالس در شهر‬ ‫مرزها بسته است همه تالش مان را می کنیم در ان حضور داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬چرا که دیدارهای حاشیه ای این اجالس با مقامات سایر‬ ‫کشورها بسیار اهمیت دارد و فرصتی است برای بازیابی روابط‬ ‫گردشگری‪ .‬تالش زیادی کردیم کرسی ایران در این اجالس‬ ‫خالی نماند‪.‬‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬با کاهش محدودیت های کرونا‪ ،‬رقابت ها در‬ ‫گردشگری خیلی شدید خواهد شد و موج بزرگی از سفر راه‬ ‫می افتد‪ ،‬با این پیش فرض ها نمی توان بیکار نشست و دست روی‬ ‫دست گذاشت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 25 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1173‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫مدیرعاملجدیدشرکتتجارتالکترونیکیارتباطفردامنصوبشد‬ ‫به موجب حکمی از سوی دکتر فطانت‪ ،‬مدیرعامل بانک اینده‪ ،‬ارش بابایی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا‪ ،‬منصوب شد‪.‬دکتر فطانت در این حکم‬ ‫هم چنین از زحمات سیدحامد قنادپور‪ ،‬عضو هیات مدیره و مدیرعامل پیشین شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا‪ ،‬قدردانی کردارش بابایی‪ ،‬دانش اموخته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی از‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف است و تاکنون مسئولیت هایی هم چون معاونت پشتیبانی و عملیات و نیز معاونت طرح و برنامه شرکت توسن؛ مدیریت پروژه راه اندازی سامانه مدیریت پروژه سازمانی در شرکت های‬ ‫سایپا‪ ،‬ساپکو و بهسازان ملت؛ عضویت هیات مدیره شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا و مدیریت پروژه سیستم جامع برنامه ریزی تولید برنامه های تلوزیونی سازمان صدا و سیمای ج‪.‬ا‪ .‬ایران را در‬ ‫کارنامه حرفه ای خود دارد‪.‬‬ ‫طرح های بزرگ تسهیالتی‬ ‫بانک رفاه برای کارگران و‬ ‫بازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫حذف ضامن در وام های قرض الحسنه‬ ‫بانک رفاه در راستای حمایت‬ ‫از کارگران‪ ،‬مستمری بگیران و‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی و‬ ‫همچنین بیماران صعب العالج‪۱۵ ،‬‬ ‫طرح تسهیالتی در قالب وام های ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیونی را در نظر گرفته است تا‬ ‫قدمی در کمک کردن به معیشت این‬ ‫اقشار برداشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران به نقل از خبرگزاری‬ ‫تسنیم‪ ،‬بانک رفاه به عنوان یکی‬ ‫از بزرگترین بانک های اجتماعی‬ ‫کشور و مدافع حقوق بازنشستگان‬ ‫و کارگران سعی دارد از طرق‬ ‫مختلف به بهبود وضعیت معیشتی‬ ‫این قشر از جامعه کمک کند‪ .‬در‬ ‫همین راستا در کنار خدماتی که به‬ ‫اقشار مختلف جامعه ارائه می کند‪،‬‬ ‫یکی از اولویت های مهم خود را‪،‬‬ ‫ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان‬ ‫و مستمری بگیران سازمان تامین‬ ‫اجتماعی وکارگران می داندکه در‬ ‫این مسیر پرداخت به موقع حقوق‬ ‫مستمری بگیران تامین اجتماعی‪ ،‬ارائه‬ ‫تسهیالت با شرایط ویژه و ارائه طرح‬ ‫های اعتباری مختلف به این قشر از‬ ‫مشتریان‪ ،‬از جمله برنامه های این‬ ‫بانک است‪.‬‬ ‫اقدامات بانک رفاه برای‬ ‫بازنشستگان و کارگران در قالب‬ ‫طرح های مختلف نشان دهنده توجه‬ ‫ویژه این بانک به مشتریان خود به‬ ‫ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫است‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬خدمات این‬ ‫بانک به کارگران به دو شیوه مستقیم‬ ‫و غیر مستقیم در حال انجام است‪.‬‬ ‫که خدمات مستقیم در قالب پرداخت‬ ‫تسهیالت به شرکت ها و واحد های‬ ‫تولیدی به منظور تدوام اشتغال بوده‬ ‫و این خدمات به طور غیر مستقیم در‬ ‫زندگی و رفاه حال کارگران کشور‬ ‫تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫طرح های تسهیالتی بانک رفاه‬ ‫برای کارگران‬ ‫در کنار طرح های بانک رفاه‬ ‫برای بازنشستگان و مستمری بگیران‪،‬‬ ‫این بانک چند طرح را نیز به منظور‬ ‫بهبود معیشت کارگران کشور که‬ ‫یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی‬ ‫هستند‪ ،‬اجرایی کرده است‪ .‬بر همین‬ ‫اساس طرح های مختلفی را برای‬ ‫حمایت از این قشر با هدف تامین‬ ‫نیاز ضروری کارگران‪ ،‬کمک‬ ‫به بنگاه های دولتی اسیب دیده و‬ ‫مشکل دار‪ ،‬کمک به کارافرینی‪،‬‬ ‫اشتغال زایی و حمایت از مشاغل‬ ‫خانگی با اولویت زنان سرپرست‬ ‫خانوار و بهره برداری مطلوب از‬ ‫ظرفیت های استا ن های محروم در‬ ‫راستای ایجاد اشتغال پایدار تعیین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به منظور تحقق این اهداف نیز‪،‬‬ ‫اعطای تسهیالتی برای رفاه حال‬ ‫کارگران در نظر گرفته است که‬ ‫تخصیص تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫و مرابحه به منظور تامین نیازهای‬ ‫ضروری و مورد نیاز کارگران‬ ‫نمونه کل کشور‪ ،‬اعضای اتحادیه‬ ‫پیشکسوتان جامعه کارگری و‬ ‫کاروان ورزش کارگری ایران یکی‬ ‫از انهاست‪.‬‬ ‫بررسیعملکرد‬ ‫بزرگترینبانکقرض الحسنه‬ ‫کشوردریکسالاخیر‬ ‫گزارش‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قر ض الحسنه مهر ایران‪ ،‬این بانک‬ ‫در دوره یک ساله منتهی به یک‬ ‫شهریورماه سال ‪ ۱۳۹۹‬توانست‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬فقره تسهیالت پرداخت‬ ‫نماید‪ .‬در این یک سال ‪ ۱۵۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریال به منابع بانک مهر‬ ‫ایران اضافه شده و منابع این بانک‬ ‫حدود ‪ ۷۳‬درصد نسبت به دوره‬ ‫مشابه رشد داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫بانک در این دوره موفق شد یک‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار مشتری جدید را‬ ‫جذب کند و تعداد مشتریان بانک‬ ‫در حال حاضر به ‪ ۹‬میلیون نفر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫دیجیتالی شدن خدمات بانکی‬ ‫بانک مهر ایران که یکی‬ ‫از پیشروترین بانک های کشور‬ ‫در ارائه خدمات الکترونیکی و‬ ‫غیرحضوری بانکی به شمار می رود‪،‬‬ ‫با شیوع بیماری کرونا از زمستان‬ ‫گذشته‪ ،‬دامنه این دسته از خدمات‬ ‫خود را گسترد ه تر کرده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر این بانک از طریق‬ ‫همرا ه بانک «مهریران» خدمات‬ ‫افتتاح حساب و احراز هویت‬ ‫غیرحضوری سجام را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫امکان درخواست غیرحضوری‬ ‫تسهیالت نیز که اکنون از طریق‬ ‫و ب سایت بانک فراهم است‪،‬‬ ‫به زودی روی بستر همرا ه بانک نیز‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫از انجا که شاهد دیجیتالی‬ ‫شدن خدمات در بخش های مختلف‬ ‫هستیم‪ ،‬صنعت بانکداری نیز از‬ ‫این عرصه غافل نمانده است‪ .‬به‬ ‫طوری که بانک مهر ایران در یک‬ ‫سال گذشته برنامه هایی همچون‬ ‫را ه اندازی سامانه میعاد‪ ،‬دیجیتالی‬ ‫نمودن ارشیو اسناد و حذف‬ ‫بایگانی فیزیکی و همچنین ثبت‬ ‫امضای الکترونیکی مشتریان را‬ ‫افزایش تمایل به سرمایه گذاری‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد‪:‬‬ ‫بررسی های نظرسنجی ایسپا نشان‬ ‫می دهد که در تیرماه سال جاری ‪۱۷‬‬ ‫درصد از مردم تمایل به سرمایه گذاری‬ ‫در زمین و مسکن داشتند که این رقم‬ ‫نسبت به سال قبل ‪ ۲‬درصد بیشتر شده‬ ‫است‪ ، .‬مرکز افکار سنجی دانشجویان‬ ‫ایران (ایسپا)‪ ،‬از ‪ 1590‬نفر از شهروندان‬ ‫کشور در تاریخ ‪ 29‬تیرماه تا ‪ 5‬مرداد‬ ‫این سواالت را مطرح کرده که مردم‬ ‫ترجیح می دهند که در کدام بخش‬ ‫سرمایه گذاری کنند؟ بررسی ها نشان‬ ‫می دهد که در سال قبل ‪ 14.9‬درصد‬ ‫از مردم اعالم کرده بودند که در بازار‬ ‫مسکن سرمایه گذاری کردند‪ ،‬که این‬ ‫رقم برای سال جاری به ‪ 17‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬اما بررسی ها نشان‬ ‫می دهد که از سطح سرمایه گذاری‬ ‫در بانک کاسته شده است‪ .‬در سال‬ ‫قبل تمایل به پس انداز در بانک رقم‬ ‫‪ 24.8‬درصد بوده که این رقم در سال‬ ‫جاری به ‪ 8.1‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که کاهش‬ ‫نرخ سود واقعی مردم و نوسان دیگر‬ ‫بازارها نظیر بازار سهام و ارز باعث‬ ‫شده که میزان سرمایه گذاری مدت‬ ‫دار در بانک ها کاهش یابد‪ .‬اما باید‬ ‫توجه کرد که نوسان سرمایه گذاری‬ ‫در بانک ها نسبت به سایر بازارها بسیار‬ ‫کمتر بوده است‪ .‬در این نظرسنجی ‪39‬‬ ‫درصد اعالم کردند که منابعی برای‬ ‫سرمایه گذاری در سال جاری ندارند‪،‬‬ ‫که این رقم نسبت به سال قبل ‪ 5‬واحد‬ ‫درصد بیشتر شده است‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫افزایش قابل توجه سرمایه گذاری مردم‬ ‫در بورس است‪ .‬در سال گذشته تنها‬ ‫‪ 1.5‬درصد از مردم منابع خود در بورس‬ ‫سرمایه گذاری کردند که این رقم در‬ ‫سال جاری به سطح ‪ 9.2‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬از سوی دیگر‪ 10.5 ،‬درصد‬ ‫از خانم ها ترجیح می دهند که سرمایه‬ ‫خود را در بانک قرار دهند‪ ،‬که این رقم‬ ‫برای اقایان به ‪ 5.9‬درصد می رسد‪ .‬این‬ ‫موضوع نشان می دهد که خانم ها به‬ ‫دنبال یک سرمایه گذاری با بازده قابل‬ ‫قبول و کم ریسک هستند‪ ،‬حال این که‬ ‫اقایان حضور در بازارهای پرریسک‬ ‫نظیر بورس را ترجیح می دهند‪ .‬بررسی‬ ‫ها نشان می دهد که در سال جاری ‪5.8‬‬ ‫درصد از مردم به فکر خرید سکه و طال‬ ‫بودند و تنها ‪ 1.6‬درصد مردم اولویت با‬ ‫سرمایه گذاری در بازار ارز دارند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که بسیاری فکر می کنند‬ ‫که بخش قابل توجهی از جامعه به دنبال‬ ‫خرید و سرمایه گذاری در ارز و طال‬ ‫هستند‪ ،‬اما در مجموع این رقم از ‪10‬‬ ‫درصد نیز بیشتر نمی شود‪.‬‬ ‫عملکردخوببانکرفاهکارگراندرمبارزهبا‬ ‫کروناوحمایتازکارکناننظامسالمت‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشت گفت‪ :‬بانک رفاه کارگران‬ ‫در بسیج ملی مبارزه با کرونا و ارائه تسهیالت‬ ‫و اقدامات حمایتی از کادر درمان و کارکنان‬ ‫نظام سالمت کشور بسیار خوب عمل کرده و‬ ‫شایسته تقدیر است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه‬ ‫کارگران به نقل از وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی‪ ،‬دکتر کیانوش جهانپور‬ ‫رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫در حاشیه دیدار با للـه گانی مدیرعامل بانک‬ ‫رفاه کارگران با بیان این مطلب اظهار داشت‪:‬‬ ‫متاسفانه شیوع ویروس کرونا نه تنها کشور‬ ‫عزیزمان بلکه سراسر جهان را با دشواری های‬ ‫عدیده ای مواجه ساخته و هزینه های بسیاری‬ ‫را به کشورها‪ ،‬جوامع و از جمله ایران تحمیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی به تسهیالت اعطایی بانک رفاه‬ ‫کارگران به کادر درمانی و شرکت های فعال‬ ‫در زمینه خدمات پزشکی و نظایر ان از زمان‬ ‫شروع همه گیری ویروس کرونا تاکنون اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این بانک تاکنون تعداد ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۴۲‬فقره تسهیالت پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر‬ ‫اینکه حمایت و خدمات دهی به حوزه سالمت‬ ‫به ویژه در ایام شیوع کرونا به صورت مستمر‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬بانک رفاه کارگران‬ ‫در مسیر ارائه خدمات به کادر معظم درمانی و‬ ‫همچنین کسب و کارهایی که به واسطه شیوع‬ ‫کرونا اسیب دیده اند از تمام ظرفیت های‬ ‫موجود استفاده می کند‪.‬‬ ‫للـه گانی در ادامه به سایر خدمات بانک‬ ‫رفاه کارگران در ایام شیوع کرونا اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بانک در این ایام اقدام به تقویت بیش از‬ ‫پیش خدمات بانکداری الکترونیک خود کرده‬ ‫تا ضمن فراهم ساختن خدمات سریع و اسان‬ ‫برای مشتریان‪ ،‬تعداد مراجعه حضوری به شعب‬ ‫بانک را کاهش دهد‪.‬‬ ‫بااعطایتسهیالتبهحوزهصنعتازسویاگزیمبانک‪:‬‬ ‫‪400‬فرصتشغلیطییکسالدراصفهانایجادشد‬ ‫اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫تفاهم نامه حمایت از اشتغال و‬ ‫کارافرینی‬ ‫بانک مهر ایران برای اجرای‬ ‫نقش واسطه مالی و حمایت خود‬ ‫از اقتصاد کشور اقدامات موثری را‬ ‫نجام داده است‪ .‬تسهیالت پرداخت‬ ‫شده در حوز ه های معیشتی‪ ،‬اشتغال‬ ‫و کارافرینی و حمایت از کاال و‬ ‫خدمات ایرانی طبق تفاهم نامه با‬ ‫سازما ن ها و نهادهای مختلف انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این بانک در یک سال منتهی‬ ‫به ابتدای شهریور ‪ ۱۳۹۹‬بر اساس‬ ‫تفاهم نامه های بهزیستی‪ ،‬بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی‪ ،‬کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره) و بنیاد برکت‪،‬‬ ‫یبش از ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت در حوزه اشتغال و‬ ‫حمایت از کارافرینی اعطا نموده‬ ‫است‪ .‬این مبلغ در چارچوب بیش‬ ‫از ‪۱۹۶‬هزار فقره تسهیالت پرداخت‬ ‫شده که از جمله اقدامات این بانک‬ ‫برای افزایش اشتغال در کشور بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیمه ‪۵۰۰‬هزار خانه روستایی و‬ ‫ساخت ‪ ۱۰۰‬واحد برای سیل زدگان‬ ‫در یک سال گذشته که شاهد‬ ‫حوادث طبیعی متعددی در سطح‬ ‫کشور بودیم‪ ،‬بانک مهر ایران‬ ‫برای اجرای مسئولیت اجتماعی‬ ‫خود اقدام به ارائه بیمه حوادث‬ ‫و بالیای طبیعی ‪ ۵۰۰‬هزار خانه‬ ‫روستایی واقع شده در سه استان‬ ‫سیستان بلوچستان‪ ،‬خراسان جنوبی‬ ‫و ایالم کرده است‪ .‬استان سیستان و‬ ‫بلوچستان با بیمه شدن ‪ ۹۲۸۵‬روستا‬ ‫و ‪ ۳۲۶‬هزار منزل مسکونی بیشترین‬ ‫سهم در این بین داشته است‪.‬‬ ‫بانک مهر ایران همچنین‬ ‫ساخت ‪ ۱۰۰‬واحد مسکونی برای‬ ‫سیل زدگان در سه استان لرستان‪،‬‬ ‫گلستان و خوزستان کرده است‪.‬‬ ‫در استان لرستان ‪ ۴۰‬واحد و در‬ ‫دو استان دیگر‪ ،‬هر کدام ‪۳۰‬‬ ‫واحد مسکونی ساخته شد که به‬ ‫خانواد ه های سیل زده تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫تحویل داده شد‪.‬‬ ‫تسهیالت اعطایی در پنج ماهه‬ ‫اول سال جاری در شعبه اصفهان‬ ‫این بانک به مشتریان صادرات‬ ‫محور‪ ،‬نزدیک به ‪4‬هزار میلیارد‬ ‫به صادرکنندگان پرداخت کرده‬ ‫که عمدتا در حوزه صنعت فعالیت‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫بزرگمهر در ادامه مهمترین‬ ‫ریال بوده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫پروژه های تامین مالی شده در شعبه‬ ‫تجربه کرده که زمینه اشتغالزایی‬ ‫بانک توسعه صادرات با تمرکز‬ ‫در سال قبل ‪ 232‬درصد رشد را‬ ‫برای ‪ 400‬نفر در استان اصفهان را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬نیما‬ ‫اصفهان را معرفی کرد و گفت‪:‬‬ ‫ویژه بر بخش صنعت در استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬تامین مالی سرمایه در‬ ‫گردش شرکت های فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان‪،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬صنایع‬ ‫کلیه تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫رئیس شعبه اصفهان توسعه‬ ‫مسی شرکت صنایع مس قائم و نیز‬ ‫انواع خدمات در بخشهای مختلف‬ ‫اصفهان در بخش ارزی تا پایان‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫تسهیالت ارزی و ریالی ‪،‬صدور‬ ‫یورو ارز به واردات مواد اولیه‬ ‫بزرگمهررئیس شعبه اصفهان بانک‬ ‫فرش ماشینی‪ ،‬پروژه تولید لوله های‬ ‫و تجار فعال در بخش صادرات‪،‬‬ ‫اصفهان این بانک از سال ‪1392‬‬ ‫شرکتهای دانش بنیان را بر عهده‬ ‫شامل انواع اعتبارات اسنادی‪،‬‬ ‫توسعه صادرات ایران گفت‪ :‬شعبه‬ ‫تا کنون بیش از ‪ 20‬هزار و ‪147‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت ریالی در‬ ‫قالب تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران بطور تخصصی به‬ ‫انواع ضمانتنامه‪ ،‬تسهیالت فاینانس‬ ‫و ریفاینانس را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫صادرات ایران یاداور شد‪ :‬شعبه‬ ‫مرداد ماه ‪ 1399‬حدود ‪ 5‬میلیون‬ ‫شرکتهای تولیدی تخصیص داده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 4 ‫سرپرستجدیدادارهتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیبهبهانمعرفیشد‬ ‫دایی زاده ‪-‬خبر نگار بهبهان‪ :‬طی حکمی از سوی ارسالن غمگین مدیر کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان احمد علی پروین به‬ ‫عنوان سرپرست جدید اداره کار بهبهان منصوب شد‪.‬‬ ‫دراین ایین که با حضور معاون اداره کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در فرمانداری بهبهان برگزار گردید از خدمات ناصر‬ ‫نریمی زاده رئیس سابق اداره کار بهبهان قدر دانی شد‪.‬‬ ‫دستگاههایاجراییدرمقابل‬ ‫عدمرعایتپروتکلهای‬ ‫بهداشتیبالبخندردنشوند‬ ‫‪5‬‬ ‫سهشنبه ‪ 25 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1173‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫استاندارد خراسان شمالی‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬دستگاه های اجرایی در‬ ‫مقابل عدم رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی با لبخند و مالیمت رد‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫دکتر محمدعلی شجاعی در‬ ‫جلسه ستاد استانی کرونا که ‪۲۴‬‬ ‫شهریور ماه در محل استانداری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اینکه سطح‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در‬ ‫سیستم حمل و نقل برون شهری‬ ‫مناسب نیست‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫شیوع بیماری کووید ‪ ۱۹‬در استان‬ ‫خوب نیست و در وضعیت قرمز‬ ‫قرار داریم بنابراین باید نسبت به‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی توجه‬ ‫ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروتکل های‬ ‫بهداشتی ابالغ شده است اما‬ ‫تعدادی از مدیران ان ها را فقط در‬ ‫اندازه ابالغ می دانند این در حالی‬ ‫است که باید پروتکل های ابالغ‬ ‫شده‪ ،‬اجرا شود‪.‬‬ ‫شجاعی ادامه داد‪ :‬اگر نتوانیم‬ ‫این پروتکل ها را در سطح جامعه‬ ‫به خوبی رعایت کنیم‪ ،‬مردم اسیب‬ ‫می بینند چراکه این بیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬با جان مردم سروکار دارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برخوردهای‬ ‫انجام شده باید قاطعانه و سنگین‬ ‫باشد و فرد متخلف باید متوجه شود‬ ‫و تاوان دهد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در استان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه تصور می‬ ‫کنیم اگر از جلوی فرد متخلفی که‬ ‫پروتکل های بهداشتی را رعایت‬ ‫نمی کند‪ ،‬گذر کنیم‪ ،‬خوش‬ ‫اخالقی کرده ایم اما دقیقا بداخالقی‬ ‫است‪.‬وی گفت‪ :‬رانندگان تاکسی‬ ‫باید بدانند که موظف هستند‬ ‫مسافری که ماسک ندارد را سوار‬ ‫نکند و اگر سوار کرد تخلف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شجاعی افزود‪ :‬اگر به راننده‬ ‫متخلف به مدت دو تا سه روز اجازه‬ ‫داده نشود که کار کند‪ ،‬تمامی‬ ‫رانندگان به صف خواهند شد و‬ ‫قوانین و پروتکل های بهداشتی را‬ ‫به خوبی رعایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫شهدا مظهر اقتدار و عزت کشور هستند‬ ‫دکتر عبدعلی ناصری‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬مدیرعامل شرکت‬ ‫توسعه نیشکر و صنایع جانبی از مرمت و‬ ‫بازسازی مزار یکی از شهدای هشت سال‬ ‫دفاع مقدس در کشت و صنعت سلمان‬ ‫فارسی خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر عبدعلی ناصری با بیان اینکه سیره‬ ‫و منش شهدا بهترین الگو برای جوانان و‬ ‫نوجوانان است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با هدف زنده‬ ‫نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار‬ ‫و شهادت‪ ،‬مزار حمید بغالنی شهید دالور‬ ‫ارتش ایران اسالمی در جوار مزارع نیشکر‬ ‫کشت و صنعت سلمان فارسی با همکاری‬ ‫بنیاد شهید مرمت و بازسازی شد و نیز بلوار‬ ‫اصلی این واحد بزرگ کشت و صنعت بنام‬ ‫این سرباز رشید اسالم ” بغالنی” نامگذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه خانواده بزرگ‬ ‫شرکت توسعه نیشکر مفتخر به حضور شهید‬ ‫دوران دفاع مقدس است‪ ،‬افزود‪ :‬تدفین‬ ‫این شهید واالمقام خوزستانی در کشت و‬ ‫صنعت سلمان فارسی افتخاری برای شرکت‬ ‫توسعه نیشکر است و مقبره شهید به عنوان‬ ‫نماد استقامت و ایثار همواره در مقابل‬ ‫چشمان تالشگران نیشکر در عرصه صنعت و‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع‬ ‫جانبی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب‬ ‫مبنی بر ضرورت تکریم خانواده های شاهد‬ ‫و ایثارگر خاطرنشان کرد‪ :‬بنا به فرموده امام‬ ‫خمینی (ره) هر چه انقالب دارد از برکت‬ ‫خون شهدا و ایثارگران است‪ .‬بنابراین‬ ‫امیدوارم بتوانیم به منویات رهبر معظم‬ ‫انقالب و امام راحل در مورد ترویج فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت و خدمت به ایثارگران عزیز‬ ‫جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع‬ ‫جانبی تصریح کرد‪ :‬بی شک اگر جانفشانی‬ ‫ها و ایثارگری های شهدا نبود امروز توان‬ ‫مقابله با زورگویی های استکبار جهانی میسر‬ ‫نمی شد و به پشتوانه همان رشادت ها است‬ ‫که در این شرایط جایگاه خود را در جهان‬ ‫به عنوان کشوری قدرتمند تثبیت نموده ایم ‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شهید حمید بغالنی در‬ ‫روستای صفحه شادگان دیده به جهان گشود‬ ‫و تحت تربیت خانواده ای مومن و والیتمدار‬ ‫پرورش یافت‪ .‬با اغاز جنگ تحمیلی‪ ،‬راهی‬ ‫میدان نبرد حق علیه باطل شد و سرانجام این‬ ‫سرباز فداکار ارتش اسالم پس از دالوری‬ ‫های بسیار و مقاومت در مقابل دشمن بعثی‬ ‫متجاوز‪ ،‬در تاریخ در سال ‪ ۶۶‬در منطقه ایالم‬ ‫به کوی دلدار رهسپار شد و نامش در طومار‬ ‫شهدای هشت سال دفاع مقدس ثبت گردید‪.‬‬ ‫رفعشکستگیخطانتقالاب‪150‬میلیمتریروستاییدردزفول‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ¬‪-‬مدیر ابفا منطقه دزفول از انجام‬ ‫عملیات رفع شکستگی لوله انتقال اب روستای سبز اب به‬ ‫کهنک خبر داد‪.‬‬ ‫مصطفی اسماعیل سالم اظهار داشت ‪ :‬پس از اعالم‬ ‫دهیاری این روستا مبنی بر افت فشار اب ‪ ،‬رفع این مشکل‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬با مشخص شدن مشکل در خط انتقال اب‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیمتر فلزی بطول ‪ ۶‬کیلومتر از روستای سبزاب به‬ ‫کهنک که به دلیل تعرض دامداران دچار شکستگی و بدنبال‬ ‫ان باعث افت فشار اب در منطقه شده بود‪ ،‬در کمترین زمان‬ ‫ممکن تعمیر و مشکل افت فشار اب در این روستا مرتفع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نمایندهمسجدسلیمان‪،‬اللی‪،‬اندیکاوهفتکل‬ ‫بامدیرکلفرهنگوارشاداسالمیخوزستاندیدارکرد‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬علیرضا ورناصری نماینده‬ ‫شهرهای مسجدسلیمان‪،‬اللی‪،‬اندیکا و هفتکل در‬ ‫مجلس با محمد جوروند‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی خوزستان دیدار و گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫محمد جوروند در این دیدار در محل اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬گزارشی از وام های خوداشتغالی این‬ ‫اداره کل به تفکیک هر شهرستان ارائه داد‪.‬‬ ‫وی پیرامون برگزاری دهمین سوگواره‬ ‫دلنوشته های عاشورا مهرماه سال جاری در‬ ‫شهرستان اللی‪ ،‬پروژه احداث فرهنگسرای هفتکل‬ ‫و مسجدسلیمان صحبت کرد و گفت‪ :‬پروژه‬ ‫احداث فرهنگسرای هفتکل و مسجدسلیمان‬ ‫هرکدام به ترتیب ‪ 70‬و ‪ 90‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داشته اند که در صورت تخصیص اعتبار‬ ‫تا پایان امسال بهره برداری می شوند‪.‬‬ ‫ورناصری نیز ضمن تشکر از حمایت‬ ‫ها و فعالیت های فرهنگی هنری اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان در‬ ‫استان‪،‬خواستار امکانات برای شهرستان های‬ ‫مسجدسلیمان‪،‬اللی‪،‬اندیکا و هفتکل شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 25 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1173‬‬ ‫جامعه‬ ‫وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫واکسنانفلوانزاتاثیریدرمهارکروناندارد‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اینکه واکسن انفلوانزا هیچ تاثیری در مهار کرونا ندارد‪ ،‬در عین حال گفت‪ :‬امسال زنان باردار واکسن انفلوانزا‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫محسن زهرایی گفت‪ :‬واکسن انفلوانزا به عنوان یک سپر دفاعی قطعی محسوب نمی شود و اینکه فکر کنیم بعد از زدن واکسن فرد مبتال به انفلوانزا در پاییز و زمستان نمی شود‪ ،‬غلط است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر واکسن هم زده شود همچنان فرد باید اقدامات پیشگیرانه مثل شستن دست ها‪ ،‬پرهیز از تماس با افراد مبتال به بیماری انفلوانزا و ماسک زدن و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫دغدغهدولتفقطزندهماندنمردماست!‬ ‫عضو انجمن جامعه شناسی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات مطرح کرد‪:‬‬ ‫باال رفتن سن ازدواج و به وجود امدن پدیده هم باشی!‬ ‫شکافنسلیومشکالتاقتصادی؛عواملازهم گسستگیخانوادهایرانی‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬در سال های اخیر ازهم گسیختگی‬ ‫خانواده ها به عنوان یکی از جدی ترین اسیب اجتماعی‬ ‫جامعه ایرانی مطرح می شود‪ .‬فاصله گرفتن اعضای‬ ‫خانواده از یکدیگر معلول علت های بسیاری ازجمله‬ ‫مشکالت اقتصادی و باال رفتن سن ازدواج است؛ از‬ ‫طرف دیگر یکی از مشکالت خانواده های ایرانی‬ ‫اختالل ارتباطی بین اعضای خانواده است که عامل‬ ‫جدایی و حرکت ان ها به سمت فردگرایی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬از طرفی بیکاری و‬ ‫نداشتن شغل دائم به ویژه برای پسران به عنوان یکی از‬ ‫مهم ترین دالیل به تعویق افتادن ازدواج مطرح است‪.‬‬ ‫در جوامع درحال توسعه‪ ،‬با توجه به اینکه تامین مخارج‬ ‫زندگی مشترک بر عهده مردان است‪ ،‬اشتغال به عنوان‬ ‫پیش شرط ازدواج پسران اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬جوانانی‬ ‫که از استقالل مالی محروم و به کمک های مالی خانواده‬ ‫وابسته اند مجبورند برنامه ها و هدف های خود از قبیل ازدواج‬ ‫و تشکیل خانواده را تا اینده نامعلوم به تاخیر بیندازند‪.‬‬ ‫با گسترش شهرنشینی و فاصله گرفتن از فضای‬ ‫روستایی‪ ،‬عم ً‬ ‫ال هزینه برای استقرار در شهر ها نیز باالتر‬ ‫رفته است‪ .‬جوانانی که معموال در روستا ها و شهر های‬ ‫کوچک قصد ازدواج داشتند‪ ،‬معموال از نظر اقتصادی‬ ‫در مضیقه نبودند چراکه عرف این چنین حکم می کرد‬ ‫که خانواده ها از نظر مالی پشتیبان تازه متاهلین باشند‪.‬‬ ‫عقاید متفاوت و حتی متضاد باعث شده است که‬ ‫دیگر زوج ها هم خانگی با پدران را نپذیرند و هر یک‬ ‫به شکل جداگانه زندگی کنند‪ .‬این موضوع رفته رفته‬ ‫به جایی کشیده شد که نه تنها زوج ها بلکه مجردها هم به‬ ‫دنبال تشکیل زندگی بدون خانواده باشند‪ ،‬اما به دلیل باال‬ ‫رفتن هزینه های خانه و اجاره ان ها‪ ،‬به تدریج ساختار دچار‬ ‫اسیب و ترک شد و ازدواج سفید‪ ،‬ازاینجا سر براورد‪.‬‬ ‫بااین حال اصل روی اوردن به سمت ازدواج سفید‪،‬‬ ‫صرفا مباحث اقتصادی نیست‪ .‬ازدواج سفید به عنوان‬ ‫پدیده‪‎‬ای نوظهور در جامعۀ ایران شناخته می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫پدیده ای که در نگاه عرفی‪ ،‬موردپذیرش نیست‪.‬‬ ‫سواالتی در این میان مطرح است که چرا امروز‬ ‫خانواده مانند گذشته کنار یکدیگر زندگی نمیکنند؟‬ ‫چرا سطح توقعات فرزندان باال رفته؟ چطور میتوانیم‬ ‫پدید ‪‎‬ه نوظهور ازدواج سفید در ایران را تحلیل کنیم؟‬ ‫افزایشتصادفاتموتور‬ ‫سیکلتیدرشرایطکرونا‬ ‫رییس پلیس راهور تهران خبر داد‪:‬‬ ‫رییس پلیس راهور تهران ضمن اشاره به افزایش تردد با موتورسیکلت در شرایط کرونا و همچنین‬ ‫افزایش ‪ 14‬درصدی تصادفات موتورسیکلت ها طی شش ماه امسال‪ ،‬در عین حال از برنامه ای برای‬ ‫اجرای مجازات های جایگزین به جای توقیف موتورسیکلت های متخلف خبر داد‪.‬‬ ‫سردار حمیدی در این باره اظهار کرد‪ :‬دو اقدام را در دستور کار قرار داریم‪ ،‬یکی طرح قدیم‬ ‫موتورسیکلت هاست که طبق قانون و مقررات اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته خود این طرح اسیب هایی دارد که از جمله ان این است که نزدیک به ‪ ۶٠‬هزار‬ ‫موتورسیکلت رسوبی در سطح شهر داریم‪ .‬با موتورسیکلت های متخلف هم در حد محدود برخورد‬ ‫می کنیم‪ ،‬اما قطعا میزان برخورد ما با حجم تخلفات تناسب ندارد و بر همین اساس شاهد انضباط نیستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برنامه جدیدی داریم که با هماهنگی در حوزه های مختلف این اقدام را انجام خواهیم‬ ‫داد‪ .‬این برنامه اطالع رسانی غیر مستقیم و اموزش های غیر مستقیم است که روزمره اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫طی ان از اقشار تاثیر گذار مثل جامعه ورزشی یا هنری دعوت می کنیم که اقدامات ما را از نزدیک‬ ‫مشاهده کنند‪ .‬ان ها اسیب ها را لمس می کنند ما هم حوادث را به ان ها نشان خواهیم داد‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهور تهران افزود‪ :‬با توجه به این اقدامات از طریق این عزیزان توصیه های ان ها‬ ‫را در فضای مجازی پخش خواهیم کرد‪ .‬از همین طریق قوانین و مقررات و اثرات تخلفات را به اقشار‬ ‫مختلف جامعه که بر این عزیزان صحه می گذارند‪ ،‬انتقال می دهیم‪.‬‬ ‫سردار حمیدی گفت‪ :‬در حوزه برخوردی هم بر روی طرح مشترکی کار می کنیم که از مجازات‬ ‫های جایگزین به جای توقیف موتورسیکلت های متخلف استفاده کنیم‪ .‬هماهنگی های الزم با بخش‬ ‫های قضایی انجام شده و به محض اینکه قطعیت پیدا کند‪ ،‬اجرای ان را طی نشست خبری اطالع رسانی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در شش ماه گذشته هم کاهش تصادفات را داشتیم‪ ،‬اما با این حال تصادف موتورسیکلت‬ ‫ها به خاطر افزایش تردد و شرایط کرونایی افزایش داشته است و شاهد افزایش سفر با موتورسیکلت‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تصادفات موتورسیکلت در شش ماهه سال اول نسبت به شش ماهه سال گذشته ‪١۴‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی در خصوص نوع این مجازات های جایگزین برای تخلفات موتورسیکلت ها گفت‪ :‬اتفاقات نظر‬ ‫خوبی داریم اما هدف ما این است که اسیب های توقیف و هزینه های توقیف را به سمت جا به جایی‬ ‫به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫وی درباره سرنوشتی که برای موتورسیکلت های توقیف شده اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬موتورسیکلت‬ ‫هایی که توقیف می شوند و هیچ کس به سراغشان نمی رود به نهاد های مسئول واگذار شده و از طرق‬ ‫مختلف به مزایده گذاشته می شوند‪ ،‬موتورسیکلت هایی که امکان استفاده دارند به چرخه باز می گردند‪.‬‬ ‫وی درباره راهکاری برای اینکه این دسته از موتورسیکلت ها در مدت طوالنی نگهداری شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال این هستیم که سرنوشت موتورسیکلت های بدون صاحب و توقیف شده اینچنین نباشد‬ ‫اما مشکل اصلی این ها بحث مالی و مالکیت است‪ .‬مبحث مالی مشکل بخش خصوصی است؛ برای‬ ‫اجرای این توقیف‪ ،‬پارکینگ ها هم هزینه می کنند و هزینه ای برای ان ها خواهد بود‪ .‬بحث مالکیت‬ ‫نیز متفاوت است‪ ،‬ما باید موتورسیکلت را به مالکش تحویل دهیم‪ ،‬اما برخی از این موتورسیکلت ها از‬ ‫طریق برگه‪ ،‬خرید و فروش می شوند‪.‬‬ ‫وی در خصوص راهکاری برای بسته شدن همیشگی پرونده موتورسیکلت ها گفت‪ :‬باید هزینه و‬ ‫همکاری قوی ای در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا زمانی که به عنوان اشتغال موتورسیکلت نامرغوب تولید می شود‪ ،‬اقساط واگذار می‬ ‫شود و مردم هم برای تردد نیاز دارند‪ ،‬این مشکل برطرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫سردار حمیدی اظهار کرد؛ در شهر های بزرگ چین با جمع اوری موتورسیکلت های بنزینی‬ ‫فرسوده موتورسیکلت های برقی را افزایش دادند‪ .‬حاال هم شهرداری تهران به جد به دنبال این است که‬ ‫بتواند اقداماتی اساسی انجام دهد‪ ،‬اما به دلیل اینکه نیازمند بودجه اساسی است و هماهنگی های بسیاری‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬تا کنون متوقف است‪ .‬فکر نمی کنم با وجود این روش ها بتوانیم این وضعیت را سامان دهیم‪.‬‬ ‫سردار حمیدی با بیان اینکه هنوز تعداد موتور سیکلت های برقی به یک درصد نرسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هنوز اماری نیست که بدانیم نسبت موتور سیکلت های برقی به موتور سیکلت های بنزینی چقدر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما به دنبال افزایش گره ها نیستیم‪ ،‬به دنبال دادن گواهینامه به موتورسیکلت سواران‬ ‫هستیم و بیشتر به دنبال این هستیم که تخلفات را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‪65‬درصدپایتختنشینانگرفتارهمباشیشدند‬ ‫برای پاسخ به این سواالت و بررسی مشکالت‬ ‫مطرح شده در این حوزه ‪ ،‬سراغ محبوب فر‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫جامعه شناسی ایران رفتیم و با وی گفت وگویی انجام دادیم‪.‬‬ ‫محمدرضامحبوبفر‪،‬عضوانجمنجامعه شناسیایران‬ ‫در گفت وگو با صدای اصالحات در پاسخ به این سوال‬ ‫که چرا امروز خانواده مانند گذشته کنار یکدیگر زندگی‬ ‫نمیکنند؟ اظهار داشت‪ :‬موضوعاتی که در خصوص خانواده‬ ‫ایرانی مطرح کردید به عقیده من داللت از یک شکاف بین‬ ‫نسلی دارد‪ ،‬اگر بخواهم دقیق تر و مصداقی تر این مساله را‬ ‫مطرح کنم باید این نکته را خاطرنشان کرد که امروز در‬ ‫تمامی جوامع دنیا ازهم گسستگی خانواده به صورت‬ ‫خصوصیت ظاهری انان درامده است و دیگر به هیچ‬ ‫عنوانخانوادهمانندهستهاصلیاعضایشبه حسابنمی اید‪.‬‬ ‫* شکاف نسلی و مشکالت اقتصادی؛ عوامل‬ ‫ازهم گسستگیخانوادهایرانی‬ ‫این جامعه شناس افزود‪ :‬خانواده های سنتی در‬ ‫جوامع سنتی بر خالف خانواده های امروزی در جوامع‬ ‫مدرن جهانی از یک انسجام و همدلی بین اعضای‬ ‫خانواده برخوردار بودند و شکاف نسلی وجود‬ ‫نداشت؛ اما متاسفانه امروز باید اذعان کرد که خانواده‬ ‫سنتی ایرانی متاثر از جامعه مدرن جهانی شده است‪.‬‬ ‫محبوب فر گفت‪ :‬تحوالتی که در جامعه‬ ‫جهانی رخ داده و همچنان هم تداوم دارد عاملی شده‬ ‫که امروز تحت عنوان فرهنگ غالب جهانی و نه‬ ‫فرهنگ غالب غربی به درون خانواده های کشورهای‬ ‫مذهبی و اسالمی از جمله ایران تسری پیدا کند‪.‬‬ ‫عضو انجمن جامعه شناسی ایران در گفت وگو با‬ ‫صدای اصالحات عنوان کرد‪ :‬معتقدم دوری اعضای‬ ‫خانواده از یکدیگر به علت شکاف بین نسل ها اتفاق‬ ‫افتاده که بیشتر ناشی از حضور مدرنیته در جامعه‬ ‫امروز ایران هست؛ وقتی که مدرنیته در جامعه تسری‬ ‫پیدا کند قطعا خانواده ها را هم دگرگون می سازد‪.‬‬ ‫این کارشناس و پژوهشگر اسیب های اجتماعی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬خانواده ایرانی که امروز مشاهده می کنیم‬ ‫اکثر اعضایش گرایش به فردگرایی پیدا کردند و هیچ‬ ‫ارتباطی بین اعضا وجود ندارد و یا اگر هم ارتباطی‬ ‫وجود دارد ان ارتباط عمیق‪ ،‬موثر و عاطفی نیست و‬ ‫صرفا اعضای خانواده فقط با یکدیگر زندگی می کنند‬ ‫و ان ارتباطات عاطفی ده های گذشته وجود ندارد‪.‬‬ ‫عضو انجمن امایش سرزمین ایران افزود‪ :‬نکته‬ ‫مهم اینکه خانواده های ایرانی بسیار پراکنده شدند و‬ ‫ارتباط کمتری نسبت به گذشته باهم دارند که بخشی‬ ‫از این مساله ناشی از مدرنیته و تحوالت جامعه جهانی‬ ‫است و بخش عمده ان را متوجه مسائل و مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬معیشتی و مالی جامعه ای مانند ایران میدانم‪.‬‬ ‫عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه خط فقر در کشور افزایش‬ ‫پیداکرده جامعه دچار سردرگمی شده و اظهارات‬ ‫متناقض مسئولین و تشکل های دولتی و غیر دولتی در‬ ‫خصوص هزینه تامین سبد معیشتی خانوار مزید بر علت‬ ‫شده خانواده ایرانی دیگر ثبات گذشته را نداشته باشد‪.‬‬ ‫محبوب فر گفت‪ :‬بر اساس امار بانک مرکزی و‬ ‫سایر سازمان های اقتصادی و مالی تورم فراتر از ‪ 60‬درصد‬ ‫رفته که البته به عقیده من رقم تورم در کشور با توجه به‬ ‫نوسانات ارزی و با توجه به افزایش قیمت کاالهای اساسی‬ ‫چیزی بیشتر از صد درصد است بر همین اساس بسیاری‬ ‫از خانواده امروز فقط دغدغه اصلی شان این است که‬ ‫چند شیفت مادر و پدر برای تامین سبد معیشتی خانوار‬ ‫کار کنند و در چنین شرایطی استرس و فشارهای روحی‬ ‫و روانی فراوانی به وجود میاورد که نه تنها خانواده ها‬ ‫فرصت در کنار هم بودن را از دست میدهند بلکه متاسفانه‬ ‫ما شاهد بروز برخی خشونت های افسارگسیخته و بروز‬ ‫اسیب های اجتماعی در درون خانواده ها از جمله طالق‪،‬‬ ‫خودکشی‪ ،‬قتل های ناموسی و خانوادگی در خانواده‬ ‫ایرانی هستیم و تمامی موارد ذکرشده پاسخی به چرایی‬ ‫زندگی نکردن اعضای خانواده ها در کنار یکدیگر در‬ ‫شرایط حال حاضر جمهوری اسالمی و کشور ایران است‪.‬‬ ‫* دغدغه دولت فقط زنده ماندن مردم است!‬ ‫این کارشناس و پژوهشگر اسیب های اجتماعی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تحوالت جهانی و ورود مدرنیته به یک‬ ‫جامعه اسالمی و مذهبی مثل ایران و همچنین فقر‬ ‫مضاعف در کشور که متاسفانه امروز ‪ 80‬درصد از‬ ‫جمعیت ایران یا بر روی خط فقر هستند و یا زیر خط فقر‬ ‫هستند‪ ،‬در چنین شرایطی ان چیزی که از طرف دولت‬ ‫و حکومت که بیشتر دغدغه زنده ماندن مردم را دارد‬ ‫نه زندگی کردن مردم مغفول گذاشته شده اموزش ها‬ ‫و توانمندسازی مردم است که متاسفانه فراموش شده‪.‬‬ ‫*تقابل سنت و مدرنیته در ایران‬ ‫محبوب فر گفت‪ :‬در کشور تقابلی که ما شاهد‬ ‫هستیم تقابل سنت و مدرنیته است و متاسفانه بین مذهب‬ ‫و خروج افراد از گرایشات دین داری تقابل به وجود‬ ‫امده در کنار این موضوع باید خاطذ نشان کرد که‬ ‫اموزشی صحیحی توسط دولت صورت نگرفته و‬ ‫همچنین توانمندسازی خانواده ها و جوامع مختلف در‬ ‫داخل کشور انجام نشده تمامی این موارد منجر به بروز‬ ‫و ظهور اسیب های اجتماعی و حتی ناهنجاری های‬ ‫نوپدیدی مانند هم باشی و ازدواج سفید شده است‪.‬‬ ‫*‪ 65‬درصد پایتخت نشینان گرفتار هم باشی شدند‬ ‫عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫به نظر من وقتی فقر و بیکاری در کشور غلبه پیدا میکند‬ ‫ناگزیرجوامعبهسمتاسیب هایاجتماعی‪،‬ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی و بسیاری از بیماری های اجتماعی گرایش پیدا‬ ‫می کند که امروز متاسفانه شاهد ان هستیم که فقط در‬ ‫پایتخت ‪ 35‬درصد افراد متاهل هستند یعنی ‪ 65‬درصد‬ ‫باقیمانده یا بدون خانواده هستند و یا اگر هم خانواده ای‬ ‫تشکیل دادند این خانواده ها اغلب خانواده هایی غیررسمی‬ ‫و به حالت خانواده هایی است که ما از ان تحت عنوان‬ ‫هم باشی در بحث جامعه شناسی و رفتارشناسی اجتماعی‬ ‫یاد میکنیم که در واقع همان ازدواج سفید است‪.‬‬ ‫*گرایش جامعه ایرانی به سمت فردگرایی‬ ‫عضو انجمن جامعه شناسی ایران در پایان به صدای‬ ‫اصالحات گفت‪ :‬با توجه به مشکالت و مسائلی که از‬ ‫لحاظ اقتصادی و مالی و معیشتی برای جوانان به وجود امده‬ ‫و همچنین سنت های دست و پاگیر که مانعی بر سر ازدواج‬ ‫ایجاد کردند به همراه ان مدرنیته که از کشورهای غربی‬ ‫وارد ایران شده و تا کنج خانواده هم رسوخ کرده همه این ها‬ ‫سببشدهکهجامعهایرانیبیشتربهسمتفردگراییگرایش‬ ‫پیدا کند و افراد نسبت به تشکیل خانواده سرباز زده و یا اگر‬ ‫خانواده ای تشکیل شود بیشتر خانواده های غیررسمی باشد‬ ‫که متاسفانه از هیچ ثبات و انسجامی برخوردار نخواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران مطرح کرد‪:‬‬ ‫مقاومتشهرداریدرارائهاسنادسالهایقبل!‬ ‫برخیمدیرانقلقپوشاندنکسریبودجهرایادگرفتهاند‬ ‫رئیسکمیتهشفافیتشورایشهرتهرانازانتشار‬ ‫گزارش هایتفریغبودجهسال های‪ ۸۷‬تا‪ ۹۶‬دروبسایت‬ ‫شفافخبردادوگفت‪:‬متاسفانهبرخیمدیراناجراییومیانی‬ ‫شهرداریتهرانقلق هایپوشاندنکسریبودجهوتخلفات‬ ‫رایادگرفت هاندوبرایمقابلهبااینوضعیتاصالحرویه های‬ ‫حسابرسیمالیضروریاست‪.‬‬ ‫بهارهارویندرتوضیحتفریغبودجهشهرداریتهران‬ ‫گفت‪:‬گزارشتفریغبودجهدرواقعگزارشعملکردمالی‬ ‫شهرداریتهرانبرمبنایبودجهاستودرواقعبررسیاین‬ ‫مسالهاستکهاقداماتانجامشدهدرشهرداریدریک‬ ‫سالمالیتاچهحدمنطبقبرسندمصوببودجهبودهاست‪.‬‬ ‫بهعبارتسادهتر‪،‬گزارشتفریغ‪،‬گزارشتطبیقیاانحراف‬ ‫عملکردبودجهازبودجهمصوباست‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهگزارشتفریغبودجهساالنهازاهمیت‬ ‫باالییبرخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش تفریغ از سال‪ ۸۷‬تا‪۹۶‬‬ ‫دروبسایتشفافمنتشرشدهوبهمتخصصان‪،‬نهادهای‬ ‫مدنی‪،‬رسانه هاوشهروندانعالقمندکمکمی کندتابدانند‬ ‫شهرداریدرسالیانمختلفچهدرامدهاوهزینه هاییداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهگفتهوی‪،‬افرادوکارشناسانبهکمکگزارشتفریغ‬ ‫بودجهمی تواننددرامدوهزینهیکسالشهرداریرامورد‬ ‫بررسیقراردهند‪.‬‬ ‫*گزارشتفریغ‪،‬وضعیتمالیشرکت هاوسازمان ها‬ ‫رادربرنمی گیرد‬ ‫اروینبابیاناینکهدرگزارش هایتفریغمشخص‬ ‫می شودعملکردمالیشهرداریدرحوزه هایمختلف‬ ‫لونقل‪،‬خدماتشهریو‪...‬بهچهمیزانبوده‬ ‫ازقبیلحم ‬ ‫است‪،‬تاکیدکرد‪:‬درگزارشتفریغحتیوام هایدریافتی‬ ‫وبدهی هایپرداختینیزمشخصاست؛البتهگزارش های‬ ‫منتشرشدهمربوطبهستادشهرداریتهراناستومیزانبودجه‬ ‫صرف شدهدرشرکت هاوسازمان هایتابعهراپشتیبانی‬ ‫نمی کندکهالبتهاینبخشازبودجهدرگزارشتلفیقهرسال‬ ‫موردبررسیقرارخواهدگرفت‪.‬‬ ‫رئیسکمیتهشفافیتشورایشهربابیاناینکهمتاسفانه‬ ‫گزارش هایتفریغانچهرادرشهرداریتهراناتفاقمی افتد‬ ‫بهصورتدقیقبازنمایینمی کند‪،‬ادامهداد‪:‬یکیازمهم ترین‬ ‫دالیلعدمتحققاینامرایناستکهاینگزارش‪،‬وضعیت‬ ‫مالیشرکت هاوسازمان هارادربرنمی گیردومعموال‬ ‫حسابرسیازانهادرقالبگزارشتلفیقکهبهشدتاز‬ ‫بررسیانعقبهستیم‪،‬موردتوجهقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهبسیاریازگزارش هایتخلفاتدر‬ ‫سطحمناطق‪،‬شرکت هاوسازمان هادرتلفیقنمایانمی شود‪،‬‬ ‫گفت‪:‬البتهشورایشهرتوانستهاینگزارشاتراتاسال‪۹۳‬‬ ‫بررسیکند؛اماازانسالبهبعدهنوزگزارشحسابرسی‬ ‫تکمیلنشدهواینعقبماندننهادناظرازاجراواصالح‬ ‫کج روی هاوتخلفاتدرشهرداریجلوگیریمی کندو‬ ‫سببمی شودنتوانیمبهموقعوبهصورتموثربهتخلفات‬ ‫رسیدگیکنیم‪.‬‬ ‫*بدهیشهرداری‪ 60‬هزارمیلیاردتوماناستاما‬ ‫انحراف از بودجه‪ 5‬درصد!‬ ‫عضوکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرتهرانبابیان‬ ‫اینکهمتاسفانهبهدلیلکمبودوقت‪،‬گزارشتفریغبهصورت‬ ‫صوریوفرمالیتهبررسیمی شود‪،‬گفت‪:‬ایندرحالیاست‬ ‫کهبایدرویاعدادوارقامبررسیمحتواییصورتگیردتا‬ ‫مشخصشودمثالسندبهسازیاسفالتواقعابرایبهسازی‬ ‫اسفالتبودهواینمقدارهزینهشدهیانه؟‬ ‫اروینافزود‪:‬ایندرحالیاستکهمحدودیتزمانی‬ ‫مانعازبررسیدقیقمی شود؛چراکهشهرداریبایدگزارش‬ ‫مالیهرسالخودراتااردیبهشتماهسالبعدبهشوراتقدیم‬ ‫کندوشورانیزتنهادوماهفرصتداردتاگزارش هایتفریغ‬ ‫رابررسیکندودراینمدتزمانیکم‪،‬فقطانحرافات‬ ‫چشمگیرمالیمشخصمی شود‪.‬‬ ‫بهگفتهاینعضوشورا‪،‬برخیمدیراناجراییومیانی‬ ‫شهردارقلق هایمربوطهرایادگرفت هاند‪.‬انهایادگرفت هاندکه‬ ‫چطورگزارشتفریغراارائهکنندتاتخلفاتوانحرافات‬ ‫جدیبهراحتیمشخصنشود؛کمااینکهدرابتدایشورای‬ ‫شهرپنجمبارهابهمدیرانمالیاعالمکردمکهشهرداری‬ ‫بابدهی‪۶۰‬هزارمیلیاردیمواجهاست‪،‬امامیزانانحراف‬ ‫در گزارش های تلفیق حدود‪ ۳‬یا‪ ۵‬درصد است و گزارش‬ ‫چیزینشاننمی دهد‪.‬بعدهامتوجهشدیمبرخیمدیرانمیانی‬ ‫درتبصره هایبودجهقلق هاییراکشفمی کنندوازاین‬ ‫طریقکسریبودجهرامی پوشانند‪.‬‬ ‫اروینباتصریحاینکهگزارش هایتفریغبهدلیلنبود‬ ‫وضعیتمالیشرکت هاوسازمان ها‪،‬نبودگزارش های‬ ‫تبصره هایبودجهوهمچنیننبودگزارشمحتواییعملکرد‬ ‫هزینه ایبودجه‪،‬قابلاتکانیست‪،‬ادامهداد‪:‬البتهگزارشمالی‬ ‫شرکت هاوبررسیمحتواییبودجهدر گزارشتلفیقمورد‬ ‫توجهقرارمی گیرداماایندوایتمبهدلیلتاخیردرارسالو‬ ‫همچنینمهلتمحدودقابلبررسیدقیقنیستندومانیازمند‬ ‫یکتحولدرسیستمحسابرسیوگزارش هایبرخطمالی‬ ‫هستی ‪.‬م‬ ‫*مقاومتشهرداریدرارائهاسنادسالهایقبل!‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬رویه هایمالیبایدتغییرکند؛چراکه‬ ‫بعضادیدهشدهبرخیمدیراندرطولسالهزینه هاییانجام‬ ‫می دهند اما تااخر سال صدایش را همدرنمی اورندو‬ ‫دستاخردربحبوحهبررسیومحدودیتزمانی بررسی‪،‬‬ ‫اسنادرایکجاارائهمی کنندوحتیبرخیاسناددرکشوهای‬ ‫میزمدیرانباقیمی ماندوارائهنمی شود؛کمااینکهشاهدیم‬ ‫متاسفانهچندهزارمیلیاردتومانبدهیشهرداریاصطالحا‬ ‫بدهیثبت نشدهاستواساساحتیدردفاترشهرداری‬ ‫ثبتنشدهواسنادانهادردوسهسالاولمدیریتفعلیدر‬ ‫کشوهایمدیرانقبلیبودوبعدروشد‪.‬ایننشانمی دهدما‬ ‫نیازمنداصالحرویه هایمالیهستیم‪.‬‬ ‫رییسکمیتهشفافیتوشهرهوشمندشورایشهربابیان‬ ‫اینکهمتاسفانهدردرونشهرداریمقاومت هاییبرایانتشار‬ ‫گزارش تفریغوجودداردودر ارائه اسناد سال هایقبل هم‬ ‫مقاومت هاییصورتمی گیرد‪،‬ادامهداد‪:‬گزارش هایتفریغ‬ ‫بایددرفرمتاستاندارداکسل(‪)Excel‬منتشرمی شدتا‬ ‫امکانبررسیانوجودمی داشتاماشهرداریتهراناصرار‬ ‫داشت که این گزارش را در قالب پی دی اف (‪ ) PDF‬به‬ ‫شورابدهدوحجمکارهایشرابهانه ایبرایعدمارائهفایل‬ ‫اکسلاعالممی کردکهبرهمیناساسبسیاریازکارشناسان‬ ‫کمیتهشفافیتزمانزیادیراصرفتبدیلپی دی افبه‬ ‫اکسلکردندواینکارمهمدرشوراانجامشدتابهفرمت‬ ‫استانداردبرسیم‪.‬همچنینمدتزمانزیادیمنتظربودیمتااین‬ ‫گزارش هایتبدیل شدهبهتاییدشهرداریبرسد‪.‬‬ ‫*گزارش هایتلفیقیباتاخیرچهارپنجسالهبررسی‬ ‫می شوند‬ ‫اروینضمنتاکیدبراصالحرویه هایمالیوبابیان‬ ‫اینکهگزارش هایحسابرسیمعموالدارایدونوعمشکل‬ ‫هستند‪،‬گفت‪:‬ابتداطرحمسالهرامی گویم‪.‬گزارشتفریغبه‬ ‫محتوایاسنادهزینهورودپیدانمی کند؛یعنیتطبیقبودجه‪،‬‬ ‫عملکردبودجهراازمنظراعدادواسنادارائه شدهـ ـصرفاًبه‬ ‫لحاظفرمیوصوری ــبررسیمی کند‪.‬امابهلحاظمحتوایی‬ ‫بررسینمی کندکهمثالسندهزینه ایکهذیلردیفبودجه‬ ‫مناسب سازیمعابریالکه گیریاسفالتارائهشدهایاواقعا‬ ‫مطابقباکاریاستکهبایدانجاممی شدهیایکسندهزینه‬ ‫غیرمرتبطاست‪.‬‬ ‫ویدرپاسخبهاینسوالکهحاالاینبررسیمحتوایی‬ ‫کجاانجاممی شود؟گفت‪:‬درگزارش هایحسابرسی‬ ‫تلفیقیوتوسطحسابرسیکهبهمناطقمی فرستیم‪.‬امااین‬ ‫گزارش هایتلفیقیکهاصلماجراهستنددومشکلاساسی‬ ‫دارند‪.‬یکمشکلایناستکهباتاخیرخیلیزیادارائه‬ ‫می شوند؛مثالگزارشتلفیقیکهسال‪ ۹۸‬درشورابررسی‬ ‫شده درواقع مربوط به سال‪ ۹۳‬بود و گزارش های ‪ ۹۴‬و‪۹۵‬‬ ‫هنوزنهایینشدهوگزارش هایمربوطبهسال های‪ ۹۶‬و‪۹۷‬‬ ‫همبهدلیلنهایینشدنگزارش های‪ ۹۴‬و‪ ۹۵‬نمی توانندنهایی‬ ‫شوند‪.‬پسدرخصوصگزارش هایتلفیقیبایکتاخیر‬ ‫چهارپنجسالهمواجههستیمکهباعثمی شوداینگزارش ها‬ ‫کاراییالزمرانداشتهباشد‪.‬‬ ‫ارویندربخشدیگرسخنانخودگفت‪:‬حتیاگرما‬ ‫بتوانیماینتاخیررادرموردبررسیمحتواییبهنحویحل‬ ‫کنیم‪،‬بامشکلیدیگرمواجهیموانایناستکهاینورود‬ ‫محتواییتاحدزیادینیازمندبودجه ریزیعملیاتیاست؛‬ ‫یعنیدرسندبودجهبایدمشخصکنیمکهبرایهرمقدار‬ ‫کارچهمیزانبودجهدرنظرگرفته ایمواینکارچههستو‬ ‫چگونهسنجیدهمی شودتاحسابرسبرمبنایانماموریت‬ ‫خودراانجامدهد‪.‬متاسفانهعلیرغمپیگیری هایبسیارشورا‬ ‫وکمیسیونبرنامهوبودجههنوزبودجه ریزیعملیاتیمحقق‬ ‫نشدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شورای شهر دو دسته اصالحات را برای رفع‬ ‫مشکالتیادشدهانجامدادهکهدستهاولپیگیریتحقق‬ ‫بودجه ریزیعملیاتیاستکهدرسالگذشتهبرایاولین‬ ‫بارکمیسیونتوانستمیزانکارانجام شدهبرایبودجهسال‬ ‫‪ ۹۸‬وهمچنینبودجه‪ ۹۹‬راازشهرداریدریافتکند؛ولی‬ ‫همچناناینمیزانکارانجام شدهمحقق کنندهبودجهعملیاتی‬ ‫نیست؛بهایندلیلکهصورتوضعیتپیمانکارانهنوزبر‬ ‫اینمبناصادرنمی شودوثبتعملکردحسابداریهمهنوز‬ ‫برمبنایاینبودجهعملیاتیصورتنمی گیردکهرفعاین‬ ‫مشکلنیازمندهماهنگیبخشمالیوبخشبرنامه ریزیو‬ ‫بودجهاست‪.‬‬ ‫*صدورصورتوضعیتالکترونیکدرحوزه‬ ‫خدماتشهریمحققشدهاست‬ ‫رییسکمیتهشفافیتوشهرهوشمندشورایشهرتهران‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬البتهمادرکمیتهشفافیتتالشکردیمدو‬ ‫اقداماصالحیدرزمینهتحققبودجه ریزیعملیاتیانجام‬ ‫دهیم‪.‬یکیازایناقداماتپیگیریصدورصورتوضعیت‬ ‫الکترونیکاستکهدرواقعباعثسنجش پذیرشدنکار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ارویندرادامهاظهارداشت‪:‬خوشبختانهایناقدام‬ ‫به خصوصدرحوزهخدماتشهریبهسرانجامرسیدهو‬ ‫دراینحوزهساعتکاریکارکناندیگرازطریقسیستم‬ ‫انگشت نگاریوبهصورتغیردستیمحاسبهمی شود‪.‬یامثال‬ ‫میزانکیلومترماشین هایحملزبالهیاماشین هاینگهداشت‬ ‫فضایسبزبرمبنایجی پی اسکهرویانهانصباستو‬ ‫بدوندخالتدستاندازهگیریمی شود‪.‬بهطورکلیدر‬ ‫این حوزه صورت وضعیت بدون دخالت دست و از طریق‪۴‬‬ ‫زیرسیستمصادرمی شود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬امیدواریمبه ویژهدرحوزهعمرانیکه‬ ‫دومین حوزه بزرگ در شهرداری تهران است و صورت‬ ‫وضعیت هایزیادیدارد‪،‬بتوانیمصورتوضعیت‬ ‫الکترونیکرااجراییکنیم‪.‬اینکاربهخودیخودتاحد‬ ‫زیادیسنجش پذیرشدنکارانجامشدهبرایبودجه ریزی‬ ‫عملیاتیرامحققمی کند‪.‬‬ ‫*ثبتبه روزاسنادهزینهبهدنبالپیگیری هایاعضای‬ ‫شورا‬ ‫عضوشورایشهرتهراناصالحدومیراکهکمیسیون‬ ‫برنامهوبودجهوکمیتهشفافیتبهدنبالانبودند‪،‬در‬ ‫وهلهاولثبتبه روزاسنادهزینهودروهلهبعدثبتبه روز‬ ‫پرداخت هابرشمردوگفت‪:‬متاسفانهطیسال هایگذشته‬ ‫ثبتبه روزاسنادهزینهبه خصوصدرششماههاولسالبه‬ ‫دلیلردوبدلکردنموافقتنامه هامیانحوزه هایبرنامه ریزی‬ ‫وحوزه هایاجراییباتاخیرزیادیمواجهبودومشاهده‬ ‫می شد که در شش ماه اول سال ثبت یا ارائه گزارش هزینه به‬ ‫میزانخیلیکمیانجاممی شود‪.‬خوشبختانهباتذکراتیکه‬ ‫بندهوسایردوستاندرپیگزارش هایخزانه دارشورامطرح‬ ‫می کردیم‪،‬اینمسالهتاحدزیادیاصالحشدهاست‪.‬‬ ‫ارویندرادامهگفت‪:‬نکتهدیگریکهمابهدنبالان‬ ‫هستیمثبتبه روزپرداخت هایانجامشدهاستکهدرحال‬ ‫حاضربهدلیلحسابداریتعهدیبهصورتعلی الحساب‬ ‫انجاممی شودوباعثگمشدنهزینه هاوپرداخت های‬ ‫صورت گرفتهشدهاست‪.‬مدلایده الماثبتبه روزوبرخط‬ ‫اینپرداخت هاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬اماعلیرغمپیگیریایناصالحاتوتحقق‬ ‫بخشیازان ها‪،‬همچنانتاخیرگزارش هایتلفیقنسبتبه‬ ‫سالمالیوجودداردورفعاننیازمندتحولاساسیاست‪.‬‬ ‫اصالحاتیکهاکنونازسویکمیتهشفافیت‪،‬کمیتهبودجه‬ ‫وکمیسیونبرنامهوبودجهدنبالمی شودتاحدخوبیموانع‬ ‫اجراییوعملیاتیرفعتاخیرهارابرطرفمی کند؛امااصالح‬ ‫رونددرخصوصچهارپنجسالتاخیرگزارش هایتلفیقو‬ ‫به روزشدناینگزارش ها‪،‬نیازمندشکل گیریعزمواراده‬ ‫جدی در شهرداری و شورای شهر تهران است و الزم است‬ ‫انواعتمهیداتبرایجلوگیریازتکراردوبارهاینتاخیرهادر‬ ‫نظرگرفتهشود‪.‬‬ صفحه 6 ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫قطعشدندستدالالنباتصویبطرحتحولدرصنعتوبازارخودرو‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه باید سازوکاری باشد که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تحول در صنعت و بازار خودرو دست واسطه را قطع خواهد کرد و‬ ‫قیمت را تعدیل می کند‪.‬‬ ‫ایزدخواه درباره جزئیات این طرح گفت‪ :‬اولین مسئله ای که کمیسیون صنایع مجلس روی ان دست گذاشته است و حتی قبل از شروع به کار مجلس جلساتی درباره ان برگزار شد‪ ،‬بحث خودرو است‪ .‬طرحی‬ ‫را تهیه کرده ایم که نزدیک به ‪ ۲۰‬ماده دارد و سعی ما بر این است که هم بحث توزیع و هم قیمت گذاری و کیفیت خودرو را با هم سنجیده و مشکالت را تا حد زیاد مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی بازار خودرو بخاطر مشکل در روش عرضه است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬باید سازوکاری باشد که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد‪ ،‬ما در‬ ‫کمیسیون صنایع این مورد را در نظر گرفته ایم و طرح پیش رو دست واسطه را قطع خواهد کرد و قیمت را تعدیل می کند‪.‬‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد‪:‬‬ ‫بودجهسالایندهازکداممنبع�تامینخواهدشد؟‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬با توجه به شرایط خاص‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬تامین منابع برای بودجه سال اینده‬ ‫یکی از مهمترین دغدغه های فعالین اقتصادی شده‬ ‫است‪ .‬در شرایطی که بودجه سال جاری با تمام‬ ‫کسری هایش‪ ،‬بر مالیات و به طور ویژه تامین مالی از‬ ‫بازار سرمایه تکیه داشت این طور به نظر میرسد که‬ ‫بودجه سال اینده نیز از این دو محل درامدی تمرکز‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬بررسی و تدوین‬ ‫مقدمات بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬از تیر ماه اغاز شد و در‬ ‫دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا با‬ ‫بررسی ابعاد مختلف و شرایط خاصی که در سال اینده‬ ‫پیشروی دولت قرار دارد به جمع بندی در رابطه با الیحه‬ ‫بودجه رسیده و بتوانند در زمان قانونی نیمه اذر در‬ ‫اختیار مجلس قرار دهند‪.‬‬ ‫به هر صورت این اخرین بودجه دولت روحانی‬ ‫است که اولین ان در سال ‪ ۱۳۹۳‬تدوین شده و تا کنون‬ ‫با تحوالت بسیار زیادی از لحاظ وضعیت اقتصادی و‬ ‫سیاسی همراه بوده است؛ به طوری که طی این سال ها‬ ‫منابع درامدی دولت به تدریج با رویکرد متفاوتی‬ ‫مواجه شده و با توجه به کاهش درامدهای نفتی کم کم‬ ‫از این محل خارج و به سمت منابع جدیدی پیش رفته‬ ‫است که اکنون جای خالی نفت با درامدهای ناشی از‬ ‫فروش اوراق یا سهام در بازار سرمایه و همچنین مالیات‬ ‫پر می شود‪.‬‬ ‫اما انچه تاکنون سازمان برنامه و بودجه در رابطه‬ ‫با شمایل بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬طی جلسات بودجه ای خود‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬حاکی از ان است که بر پایه سیاست های‬ ‫مالی انبساطی برای رکود و انقباضی و انقباضی برای‬ ‫بخش های منجر به تورم تدوین خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس اطالعاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫درخصوص ویژگی های بودجه سال اینده داده است‪،‬‬ ‫مهم ترین سند مالی کشور با تغییرات گسترده ای در‬ ‫شکل و محتوا مواجه شده و در واقع پوست اندازی کرده‬ ‫است و تصویر کلی از تغییرات رویکردی در بودجه دو‬ ‫ساالنه ‪ 1399‬و ‪ 1400‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫انطور که محمد باقر نوبخت گفته سیاست های‬ ‫انبساطی در دستور کار قرار دارد تا از نیروی کار و‬ ‫ظرفیت و ماشین االت استفاده کرده و مسئله اشتغال تا‬ ‫حدودی برطرف شود و از طرفی از سیاست های پولی‬ ‫انقباضی استفاده می شود تا در مسیر مهار تورم حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اما برای تامین منابع با توجه به این که نفت نمی‬ ‫تواند جایگاه قابل توجهی در درامدهای دولت داشته‬ ‫باشد حرکت به سمت تامین منابع پایدار و مطمئن در‬ ‫بودجه است؛ به طوری که تعهدات و بدهی هایی هم‬ ‫برای دولت های بعدی ایجاد نکند‪.‬‬ ‫به گفته نوبخت‪ ،‬دو پیشنهاد در این رابطه مطرح‬ ‫است که اولی افزایش درامدها از محل درامدهای‬ ‫مالیاتی و مولدسازی دارایی ها و دیگری مدیریت‬ ‫هزینه ها از طریق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مسئولیت‬ ‫مالی و مخارج دولت و دستگاه های دولتی در هر سال‬ ‫در الیحه بودجه منعکس می شود‪ ،‬افزود‪ :‬با تحلیل‬ ‫شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه‬ ‫می شویم که سیاست های اقتصادی کشور باید به‬ ‫گونه ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور‬ ‫را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم‬ ‫را بگیرد بنابراین سیاست های مالی اقتصاد کشور در‬ ‫سال اینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله‬ ‫افزایش پرداخت ها به کارکنان و طرح های عمرانی‬ ‫بتوانیم حوزه هایی را که مصرف مردم پایین امده است‬ ‫باال ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین االت‬ ‫بیکار اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را‬ ‫زیاد کنیم‪.‬‬ ‫نوبخت افزود‪ :‬از سوی دیگر برای محدود کردن‬ ‫تورم باید سیاست های پولی انقباضی در نظر گرفته شود‬ ‫که پیشنهاد دهنده و مجری این سیاست ها بانک مرکزی‬ ‫است‪ .‬نوبخت تامین منابع پایدار و مطمئن را یکی از‬ ‫محوری ترین اصول اصالح ساختار بودجه دانست و‬ ‫گفت‪ :‬برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات اتی‬ ‫دولت منجر نشود روی سیاست های مالی متمرکز شدیم‬ ‫و در بودجه سال اینده‪ ،‬تعرفه های مالیاتی بخش تولید‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید‬ ‫کننده کمتر می شود و از سوی دیگر‪ ،‬مالیات بر مصرف‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نرسیدن اعضای شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی به توافق و اجماع برای اصالح‬ ‫ساختار بودجه که بر اساس نظر مقام معظم رهبری‬ ‫پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به این‬ ‫شورا سپرده شده بود افزود‪ :‬قرار شد با هماهنگی مجلس‬ ‫شورای اسالمی بخش هایی از این اصالح ساختار که در‬ ‫الیحه بودجه قابل عملیاتی شدن است در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کل کشور در نظر گرفته و لحاظ شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬اصالح ساختار‬ ‫بودجه ریزی کشور‪ ،‬شفافیت مالی بر اساس عملیاتی‬ ‫کردن سامانه های مختلف که قدرت نظارت جامعه‪،‬‬ ‫مسئوالن و دستگاه های نظارتی بر عملکرد دستگاه های‬ ‫برخوردار از بودجه جاری کشور را افزایش می دهد و‬ ‫همچنین کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات‬ ‫بر مصرف را از ویژگی های مهم بخشنامه بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد‪.‬‬ ‫به هر صورت تمرکز تامین منابع بودجه دولت در‬ ‫سال جاری به طور خاص بر بازار سرمایه بود که در‬ ‫نهایت با حواشی و اختالف نظرهایی همراه بود و در‬ ‫مواردی مورد نقد کارشناسان قرار داشت‪ ،‬اما اکنون‬ ‫دولت می گوید که تمرکز سال بعد بر مالیات است که‬ ‫مجموع این سیاست ها به زودی در الیحه بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫که بین دولت فعلی و دولت بعدی تقسیم می شود‪،‬‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات خبر داد‪:‬‬ ‫امکان فروش قسطی گوشی های‬ ‫داخلی توسط اپراتورها‬ ‫ماهواره «پارس ‪ »1‬تکمیل شد‬ ‫به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کار ازمایش های نهایی برای‬ ‫تحویلماهواره«پارس‪»1‬کهپیشرفته ترینماهوارهتولیدداخلاست‪،‬بهسرانجام‬ ‫رسیده و این ماهواره هفته اینده برای طی مراحل بعدی تحویل سازمان فضایی‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫مراسممعرفیدستاوردهایبومی سازیتجهیزاتپیشرفتهشبکهملی‬ ‫اطالعاتدرپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعاتبرگزارشد‪.‬محمدجواد‬ ‫اذری جهرمی در این مراسم با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی هسته اقتصاد‬ ‫دیجیتال در صنعت ای سی تی در هر کشور‪ ،‬محور تولید داخل است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫ما می گوییم سهم ارتباطات و فناوری اطالعات از تولد ناخالص داخلی به‪۶.۵‬‬ ‫درصد رسیده‪ ،‬بخشی از این سهم مربوط به تولیدات ای سی تی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ابتدای انقالب و همزمان با رشد ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬در کشور صنعت مخابرات رشد خوبی داشته است‪ .‬سوئیچ سازی در‬ ‫ایرانهمزمانباکشورهایپیشرفته ایمانندکرهجنوبیوچینتوسعهداشته‪،‬اما‬ ‫متاسفانهبهلحاظاستفادهازاینتکنولوژی ها‪،‬هدایتخوبیدرعرصهبهره برداری‬ ‫برای اینکه این چرخه به رشد خودش ادامه دهد وجود نداشته‪ ،‬مدل اقتصادی برای‬ ‫رقابت وجود نداشته و شرکت ها در رقابت برای تولید‪ ،‬یکدیگر را حذف کردند‪،‬‬ ‫دامپینگ و پایین اوردن قیمت و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب تر توسط‬ ‫وندورهای خارجی هم باعث شده داخلی ها پس از مدتی از میدان خارج شوند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطاتوفناوری اطالعات همچنین با اشاره به تکمیل ماهواره پارس‬ ‫‪ ۱‬بیانکرد‪:‬طبقگزارش هایاقایدکترحسینصمیمی‪،‬رییسپژوهشگاه‬ ‫فضایی‪،‬کارازمایش هاینهاییبرایتحویلماهواره«پارس‪»1‬کهپیشرفته ترین‬ ‫ماهواره تولید داخل است‪ ،‬به سرانجام رسیده و این ماهواره هفته اینده برای طی‬ ‫مراحلبعدیتحویلسازمانفضاییخواهدشد‪.‬می خواهمهمهتمرکزشانرا‬ ‫بگذارندبرایتکمیلماهواره«ناهید‪»2‬کهان همماهوارهمخابراتیمهمیاست‬ ‫و امیدوارم همین مسیر پیشرفت در عرصه فناوری اطالعات با جدیت ادامه پیدا‬ ‫می کندتابهسرانجامنهاییبرسد‪.‬‬ ‫*دانش فنی الزم را برای تولید داخل داریم‬ ‫وی با بیان اینکه ما دانش فنی الزم را برای اینکه به مسیر حرکتی تولید‬ ‫برویم‪ ،‬داریم ‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی صحبت از تولید می شود ‪ ،‬ذهنیت عده ای این است‬ ‫که همه چیز باید در داخل تولید شود‪ .‬درحالی که ساخت قطعات‪ ،‬نیمه هادی ها‬ ‫و محصوالت دیگر‪ ،‬صنایع حائز اهمیت و مهمی هستند که ما در این عرصه ها‬ ‫استفاده کنندهازکشورهاییهستیمکهتولیدکنندهاینقطعاتند‪.‬امابرنامه ریزی‬ ‫نرم افزاری و مدل خالقیتی که برای مدل نهایی به کار می رود‪ ،‬حائز اهمیت است‬ ‫و ما دانشش را در داخل داریم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تاثیرات تولید داخل در کشور‬ ‫بیان کرد‪ :‬اثر اول تولید داخل‪ ،‬کاهش قیمت تمام شده است‪ .‬اگر بنا باشد قیمت‬ ‫تولیدداخلینسبتبهنمونهخارجیمطلوبوقابلرقابتنباشد‪،‬موثرنیستو‬ ‫نمی تواندبااهدافتولیدداخلبرابریکند‪.‬قیمتتولیدبهتیراژبستگیدارد‪،‬‬ ‫نمونه هایخارجیچونبازاربین المللیراازانخودمی کنند‪،‬قیمتتمام شده‬ ‫نمونه هایتک محصولشانپایین ترازقیمتمحصوالتماست‪.‬امادرتولید‬ ‫بین المللیوخارجی‪،‬هزینه هاییمانندحملونقل‪،‬گمرکوهزینه هایجانبی‬ ‫تعدیالت نرخ ارز را داریم که در نمونه های داخلی نداریم و اینها باید موازنه ای‬ ‫ایجادکندکهقیمتتمام شدهنمونهتولیدداخلارزان ترازنمونهخارجیباشد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با اشاره به موضوع خدمات پس از فروش در عرصه تولید‬ ‫بیان کرد‪ :‬مساله ای که در استفاده از تولید داخل توسط کارشناسان فنی مطرح‬ ‫می شودایناستکهمحصوالتبایدبتوانند‪ ۱۵‬سالکارکنند‪.‬ایاتضمینیهست‬ ‫کهشرکتتولیدکنندهداخلی‪،‬تاسهسالدیگروجودداشتهباشدکهبخواهند‬ ‫خدمات پس از فروش و پشتیبانی بدهد؟ چون بارها پیش امده که شرکتی ایجاد‬ ‫شده و محصولی تولید کرده و به اندازه بازار اولی ه محصولش را فروخته و چون‬ ‫صرفهاقتصادینداشته‪،‬تعطیلشدهاست‪.‬‬ ‫*کشش بازار داخلی در تولید یک محصول‪ ،‬محدود است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دلیلش این است که کشش بازار داخلی ما حدی دارد و‬ ‫هزینه هایتحقیقوتوسعهاولیهوهزینه هاینگاهداشتباالست‪.‬بازارهمیشه‬ ‫کشش خرید یک محصول را ندارد‪ ،‬بنابراین شرکت یک محصول را تولید‬ ‫می کند و می فروشد و سودش را می گیرد و زمانی که بازار اشباع شده و دیگر‬ ‫نمی تواندمحصولراعرضهکند‪،‬شرکتراتعطیلمی کند‪.‬راهکاراینموضوع‬ ‫درصنایعداخلیدرادغامشرکت هایمختلفتولیدکنندهاستکهبهجایتولید‬ ‫تک محصولی‪،‬خطوطتولیدچندمحصولیداشتهباشند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه بلوغ صنعت تولید ما در‬ ‫این است که شرکت ها به سمت ادغام بروند‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت ها باید ظرفیت های‬ ‫تولیدی خود را کنار یکدیگر بگذارند و بتوانند اقتصاد خود را تداوم دهند‪ .‬زمانی‬ ‫که به تجهیزات الیه دسترسی‪ ،‬الیه انتقال و بازار ترمینال نیاز است‪ ،‬این محصوالت‬ ‫را ارائه دهند و سود یک بخش را در بخش دیگر هزینه کنند‪ .‬این کار‬ ‫اجتناب ناپذیراستواگربخواهیمدغدغه هایمصرف کنندگانکاالیداخلیرا‬ ‫برطرفکنیم‪،‬باید اینبلوغرادرصنعتتولیدی ایجادکنیم‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با بیان اینکه در داخل کشور هم ظرفیت تولید و هم‬ ‫بازار مصرف داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه تولید داخل به نتیجه نمی رسد‪ ،‬به دلیل‬ ‫دغدغه هایموجود است‪.‬دغدغه اولتداومفعالیتشرکت هابهدالیل اقتصادی‬ ‫است و راهکار رفع این دغدغه‪ ،‬اتصال این شرکت ها با همدیگر است‪ .‬راهکار‬ ‫دوم پویایی تکنولوژی است‪ .‬به روز نگهداشتنفرایند تحقیقو توسعهدر‬ ‫شرکت هایتولیدکنندهحائراهمیتاست‪.‬وقتیمحصولیتولیدمی شود‪،‬از‬ ‫ظرفیتحمایتیاستفادهشدهووارداتانکاالممنوعمی شود‪،‬تولیدکنندهکه‬ ‫می بیندمجموعه ایبافشاردولت‪،‬مجبوربهخریدمحصوالتششده‪،‬چونیک‬ ‫بارهزینهتحقیقوتوسعهراداده‪،‬دیگرهزینه اینمی کند‪.‬‬ ‫*خدمات داخلی باید در سطح بین المللی عرضه شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راهکار این موضوع رفتن به سطح بازار بین المللی است‪ .‬تولید‬ ‫داخل ما نباید بسنده به بازار داخل باشد و تا زمانی که اینطور فکر کنیم‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫پیشرفتکنیم‪.‬وقتیدرعرصهبازارهایبین المللیحضورپیداکنیم‪،‬ملزمبه‬ ‫رقابت خواهیم بود‪ .‬اگر ما خدماتمان را در کالس بین المللی ارئه کنیم‪ ،‬این بازار‬ ‫هم فراهم است‪ .‬بنابراین تداوم تحقیق و توسعه و به روزرسانی مساله ای است که‬ ‫می تواندحیاتتولیدداخلراتضمینکندوپیشببرد‪.‬‬ ‫وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبااشارهبهمسالهپشتیبانیمحصوالت‬ ‫داخلی به عنوان چالش سوم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هنگام خرید از شرکت های خارجی‪،‬‬ ‫انها همواره در ارائه خدمات پس از فروش می گویند که حق با مشتری است‪ ،‬اما‬ ‫هنگام خرید از شرکت های داخلی‪ ،‬خدمات پس از فروش کیفیت مورد انتظار‬ ‫وجود ندارد‪ .‬راهکار این مساله‪ ،‬ارتقای فرهنگ سازمانی به کارمندان است‪ .‬ما باید‬ ‫توجه ویژه به خدمات پس از فروش داشته باشیم‪.‬‬ ‫اذریجهرمیخاطرنشانکرد‪:‬اینچالشفقطمختصتولیدکنندگان‬ ‫نیست‪،‬بهارائه کنندگانخدماتاپراتورهاهممربوطاست‪،‬ازجملهشرکت‬ ‫مخابرات در ارائه خدماتش در بخش‪ ۲۰۲۰‬و یا اپراتورهای همراه که خدماتی‬ ‫باکیفیتمتفاوتدارند‪.‬یکیازدالیلماندگاریمشتریاندرخدماتارتباطی‪،‬‬ ‫کیفیت خدمات پس از فروش است که نیاز به ارتقا فرهنگ و اموزش دارد‬ ‫برای اینکه این اعتقاد جا بیفتد که حق با مشتری است‪ .‬اگر ما بتوانیم در این سه‬ ‫محور اقدام کنیم‪ ،‬می توانیم تداوم رشد اقتصادی بخش صنعتیدرحوزهخود‬ ‫راپیشببریم‪.‬‬ ‫*بررسینیازمندی هاوتوانمندی هایتولیدداخل‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه ما برای حمایت از تولید داخل در همکاری با‬ ‫سندیکایصنعتمخابراتوانجمنتولیدکنندگان‪،‬پیگیریپیوستفناوریبود‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬این کار ذیل برنامه اقتصاد مقاومتی به ما ابالغ شده بود‪ .‬ما در ساختار این‬ ‫برنامه استخراج کردیم برای‪ ۱۵‬سال اینده‪ ،‬چه نیازمندی هایی در حوزه داخل‬ ‫داریم‪،‬چهتوانمندی هاییبرایتولیدداخلداریم‪،‬اولویت هایتولیدداخلیرا‬ ‫بررسی کردیم برای اینکه در این حوزه پیگیری شود و تولید ساالنه تجهیزات را‬ ‫درنظرگرفتیم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد‪ :‬در حال حاضر در توسعه شبکه‬ ‫ثابت‪ ۷۰،‬درصد تجهیزات مورد نیازمان را می توانیم در کشور تولید کنیم‪ .‬در‬ ‫ظرفیتتولیدفیبرنوری‪،‬کافوهاینوری ‪،‬تجهیزاتشبکه‪،‬مودم هایدسترسیو‬ ‫به طور کلی‪ ۷۰‬درصد از اجزای شبکه ثابت به لحاظ اقتصادی‪ ،‬توان تولید داخل‬ ‫دارد‪ .‬ما در سال های پیش رو باید یک جهش بزرگ در شبکه ثابت داشته باشیم‪،‬‬ ‫چون توان تولیدی ما به مصرف بازار رسیده است‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با بیان اینکه برای حمایت‪ ،‬واردات این حوزه را کنترل‬ ‫ن کار به جایی رسیدیم که بازار تولیدی ما می تواند نیاز‬ ‫کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬درنتیجه ای ‬ ‫بازار مصرفی را تامین کند‪ .‬ما بازار رقابتی فراهم کردیم و الزمه رشد ان این است‬ ‫کهشرکت ها رقابت سالم داشته باشند‪ .‬رقابت منفی را کنار بگذارید‪ ،‬چون هر‬ ‫شرکتی که در فروش تجهیزات بتواند بازار داشته باشد‪ ،‬برد کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت نوسان نرخ ارز بیان کرد‪ :‬به دلیل تحریم ها‪ ،‬فشار‬ ‫حداکثری به کشور ما وارد شده است‪ .‬نمی توان به مردم گفت در این شرایط‬ ‫مودم‪ ،‬گوشی و تبلت نخرید و ما هم نمی توانیم کاری کنیم‪ ،‬همین حاال برای‬ ‫استفاده از اموزش انالین‪ ،‬کاربران به گوشی و مودم نیاز دارند‪ .‬در شرایطی که‬ ‫یک مودم قبال‪ ۳۰۰‬هزار تومان بوده‪ ،‬حاال دو میلیون تومان شده‪ ،‬چاره این این‬ ‫است که این محصوالت را در داخل تولید و عرضه کنیم برای اینکه نیاز مردم‬ ‫تامین شود‪ .‬باید با تولید داخل وفور کاال فراهم شود‪.‬‬ ‫*امکانفروشقسطیگوشی هایداخلیتوسطاپراتورها‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه برای تامین نیاز مردم‪ ،‬کاالها‬ ‫باید با قیمت مناسب تر به بازار عرضه شوند ‪ ،‬افزود‪ :‬در این شرایط‪ ،‬یکی از نیازهای‬ ‫مردم‪ ،‬فراهم کردم مودم و تجهیزات دسترسی است‪ .‬در حال حاضر چهار شرکت‬ ‫در حوزه تولید مودم و سه شرکت در حوزه تولید گوشی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫شرکت صاایران در هماهنگی با وزارت دفاع‪ ،‬به حوزه تولید گوشی وارد شده و‬ ‫ی تولیدی را تحویل ایرانسل داده که به بازار عرضه کند‪.‬اذری‬ ‫اولین پارت گوش ‬ ‫جهرمیبااشارهبهفراهمکردنامکانباندلینگگوشیواپراتورهایموبایلاظهار‬ ‫کرد‪ :‬دستور اعطای اعتبار‪ ۵۰۰‬میلیاردی به اپراتورها به عنوان وام در دستور کار‬ ‫معاونتفناورینواوریقرارگرفتهاستتااپراتورهابتوانندگوشی هارابه صورت‬ ‫اقساطی به مردم عرضه کنند برای اینکه زنجیره تولید تکمیل شود‪ .‬این کار در‬ ‫اپراتورهای همراه اول و رایتل هم انجام شده است‪ ،‬اما زمانی نتیجه اش شیرین‬ ‫خواهد بود که سرانجام این اقدامات را در دست مردم ببینیم و محصوالت داخل‬ ‫از گوشی و مودم و تبلت‪ ،‬در اختیار مردم قرار گیرد‪.‬وی با تاکید بر رفع مشکالت‬ ‫تولید داخل خاطرنشان کرد‪ :‬بارها درباره گوشی ایرانی صحبت کرده ایم و به من‬ ‫درباره خطوط تولید ان گزارش می دهند اما محصول ان ها باید سریع تر دست‬ ‫مردم برسد‪ .‬هم ما محدودیت های تولید از فراهم کردن قطعات‪ ،‬تامین منابع ارزی‬ ‫و مشکالت دیگر را رفع می کنیم‪ ،‬زیرا ایجاد وفور در بازار و کنترل قیمت ها و‬ ‫تولیدتجهیزاتیکهبتواندنیازقشرضعیفجامعهرابرطرفکند‪،‬تکلیفوزارت‬ ‫ارتباطات است که باید در این شرایط سخت اقتصادی انجام شود‪.‬‬ ‫*لزوم فراهم کردن تولید‪ ،‬استقالل و امنیت‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه در سند شبکه ملی اطالعات‪،‬‬ ‫مسئله تولید داخل با سه دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬یک دیدگاه‬ ‫هدف اقتصادی است که باید‪ ۱۰‬درصد سهم تولید ناخالص کشور را به حوزه‬ ‫اقتصاددیجیتالاختصاصدهیم‪.‬تولیدکنندگانمحصوالتدرحوزهارتباطاتو‬ ‫فناوریاطالعات‪،‬یکستونتولیدداخلیهستند‪.‬یکدیدگاهدیگرسندشبکه‬ ‫ملیاطالعاتازمنظراستقاللاست‪.‬ماتحتتحریم هایظالمانه ایقرارداریم‬ ‫وبرخیازتولیدکنندگانخارجیبعدازفشارهاییک جانبهامریکابازارایران‬ ‫را ترک کردند‪ ،‬اما چون از قبل نسبت به این حوزه برنامه ریزی شده بود دچار‬ ‫مشکلنشدیم‪.‬‬ ‫اذری جهرمی ادامه داد‪ :‬دیدگاه سوم در حوزه شبکه ملی اطالعات‪ ،‬امنیت‬ ‫است‪.‬ماهرروزشاهدجنگتکنولوژیمیانسیاستمدارانوسوءاستفاده هایی‬ ‫در این زمینه هستیم و به صورت علنی درباره این موارد صحبت می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫در حوزه امنیت بخشی در فضای تبادل کشور هم سند شبکه ملی تکلیف قرار‬ ‫داده است‪ .‬ما موضوع تولید داخل را هم از بعد اقتصاد مقاومتی‪ ،‬هم از بعد اسناد‬ ‫باالدستی و سند کالن شبکه ملی اطالعات و هم از دید اقتصادی مردم مورد‬ ‫توجه قرار داده ایم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سهشنبه ‪ 25 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1173‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دبیرکانونکامیون دارانمطرحکرد‪:‬‬ ‫انتقادازافزایشقیمت‬ ‫الستیکونبودنظارتدرست‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران از چهار برابر شدن‬ ‫قیمت الستیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی ان انتقاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬چرا باید قیمت یک حلقه الستیک از واردات تا بازار‬ ‫داخلی بیش از دو برابر شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و‬ ‫واردات ان وجود نداشته باشد؟‬ ‫احمد کریمی اظهار کرد‪ :‬از اوایل تابستان سال ‪ ۱۳۹۷‬مساله‬ ‫کمبود الستیک در بازار مطرح شد‪ ،‬چرا که الستیکی برای عرضه‬ ‫وجود نداشت و همین مساله سبب افزایش قیمت ان شد‪ .‬در نهایت از‬ ‫سوی کمیسیون عمران در همان سال اعالم شد که اگر وارد کننده ای‬ ‫می تواند به این عرصه وارد شود به او مجوز می دهیم تا بتواند کمک‬ ‫کند؛ اما در ان زمان هیچ اطالعات و امار دقیقی از میزان تولید‪،‬‬ ‫واردات و نیاز کشور به الستیک در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران ادامه داد‪ :‬امارهای‬ ‫منتشر شده نشان می داد نیاز خودروهای سنگین در بخش های مختلف‬ ‫حمل و نقل عمومی ساالنه پنج میلیون حلقه الستیک است که یک‬ ‫میلیون حلقه در داخل تولید شده و ‪ ۵۰۰‬هزار حلقه به صورت رسمی‬ ‫وارد می شود؛ یعنی بیش از ‪ ۳.۵‬میلیون حلقه الستیک به صورت‬ ‫غیررسمی و قاچاق به کشور وارد می شد‪ .‬در نهایت سامانه ای در‬ ‫سازمان راهداری طراحی شد که قرار بود براساس کارکرد به صاحبان‬ ‫وسائل حمل و نقل عمومی سنگین الستیک تحویل شود که سبب شد‬ ‫الستیک موجود در کشور عادالنه و براساس کارکرد بین رانندگان‬ ‫توزیع شود‪.‬‬ ‫وی به برخی مشکالت توزیع الستیک در سال های گذشته اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬به عنوان مثال برخی از سایزهای الستیک وسایل حمل و‬ ‫نقل عمومی سنگین که مورد نیاز کامیونت و کامیون های قدیمی است‬ ‫کمتر ثبت سفارش و وارد می شد و بیشترین مشکل هم در این بخش‬ ‫وجود داشت؛ در حالی که برخی از الستیک ها انقدر زیاد بود که‬ ‫مشتری برای ان وجود نداشت و در انبارها نگه داشته می شد‪.‬‬ ‫*‪ ۴‬برابر شدن قیمت الستیک با ارز نیمایی‬ ‫کریمی درباره ی قیمت الستیک اظهار کرد‪ :‬تصمیم درستی که‬ ‫دولت در سال های گذشته گرفت این بود که ارز دولتی به تولید‬ ‫و واردات الستیک اختصاص داد و این مساله سبب شد که قیمت‬ ‫الستیک تا حد زیادی کنترل شود‪ ،‬اما امسال تصمیم دولت عوض شد‬ ‫و ارز الستیک از دولتی به نیمایی تغییر کرد و همین مساله سبب شد که‬ ‫قیمت الستیک چهار برابر شود‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران اضافه کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال قیمت یک حلقه الستیک خودروهای سنگین که با ارز دولتی‬ ‫حدود چهار میلیون تومان بود‪ ،‬با ارز نیمایی به بیش از ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫تومان در بازار رسید‪ .‬همچنین برخی از این خودروهای سنگین مانند‬ ‫اتوبوس و کامیون های حمل فراورده های نفتی و کاالهای پرخطر که‬ ‫باید الستیک های با کیفیت باال و برندهای خوب باشد‪ ،‬بیش از این با‬ ‫افزایش قیمت مواجه شدند؛ چرا که به عنوان مثال الستیکی که تا پیش‬ ‫از این کمتر از هفت میلیون تومان در سامانه عرضه می شد به بیش از‬ ‫‪ ۲۶‬میلیون تومان در بازار رسید‪.‬‬ ‫*توقف ناوگان در اشفته بازار الستیک‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر اشفته بازاری در زمینه الستیک‬ ‫ایجاد شده که رانندگان را با مشکالت بسیاری مواجه کرده است‪ .‬در‬ ‫نامه اخیری که به معاون اول رییس جمهور نوشتیم اعالم کردیم که در‬ ‫این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد‬ ‫باید هرچه سریع تر به این وضعیت سامان بدهد‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران اعالم کرد‪ :‬وزیر‬ ‫راه و شهرسازی اخیرا دستور داده که همه الستیک هایی که تا اول‬ ‫شهریورماه امسال وارد شدند و در گمرکها مانده اند با ارز دولتی‬ ‫ترخیص شوند که شامل ‪ ۵۰۰‬هزار حلقه الستیک می شود و می تواند با‬ ‫عرضه در سامانه سازمان راهداری بازار الستیک را تا حدودی متعادل‬ ‫کند‪ ،‬اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این شرایط که حداقل ‪ ۵۰‬درصد الستیک‬ ‫تولیدی به بازار ازاد وارد می شود و به گرانی ها دامن می زند‪ ،‬چگونه‬ ‫یک راننده وسیله نقلیه سنگین مانند کامیون یا اتوبوس می تواند ساالنه‬ ‫حداقل نیاز خود به چهار حلقه الستیک را تامین کند که هزینه ای بالغ‬ ‫بر ‪ ۸۰‬میلیون تومان برای او به همراه دارد؟‬ ‫کریمی اظهار کرد‪ :‬به نظر می رسد دولت باید ضمن دستور به همه‬ ‫دستگاه های اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها‪ ،‬سامانه الستیک‬ ‫را دوباره فعال کند و با وارد کردن الستیک هایی که در گمرکها معطل‬ ‫مانده بتوانند سروسامانی به این بازار دهد‪ .‬همچنین نظارت بیشتری‬ ‫روی الستیک های وارداتی ایجاد کند؛ چرا که قیمت انها به درستی از‬ ‫سوی وارد کنندگان اعالم نمی شود و با این وجود تا زمانی که به دست‬ ‫رانندگان می رسد بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا می کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫فوتبالایرانوقانونجنگل!‬ ‫در فوتبال ایران تیم هایی هستند که‬ ‫هر چقدر هم در مقطعی خوش بدرخشند‪،‬‬ ‫به علت نبود سازوکار مناسب‪ ،‬محکوم به‬ ‫زوال هستند‪.‬‬ ‫فوتبال ایران به چند طیف مختلف‬ ‫تقسیم می شود که در هر سطح‪ ،‬تیم ها بر‬ ‫اساس بضاعت مالی و هدف گذاری های‬ ‫خود دسته بندی می شوند‪ .‬این دسته بندی‬ ‫ثابت نیست و اگر مهم ترین عامل یعنی‬ ‫پول‪ ،‬به موقع و در زمان مناسب فراهم‬ ‫نشود‪ ،‬سقوط و در صورت استمرار بی پولی‪،‬‬ ‫نابودی را رقم می زند‪.‬‬ ‫مهم ترین مقطع برای دسته بندی تیم ها‬ ‫فصل نقل وانتقاالت است‪ .‬در واقع از‬ ‫عملکرد تیم ها در نقل وانتقاالت‪ ،‬می توان‬ ‫به اینده ان ها پی برد؛ اتفاقی که شاید در‬ ‫موارد معدودی با نتایج معکوس همراه‬ ‫شود و تیمی با وجود بضاعت مالی کم و‬ ‫عدم تعهد به قراردادها و همینطور امادگی‬ ‫دیرهنگام برای حضور در مسابقات‪ ،‬بتواند‬ ‫در بازی ها نتایج خوبی کسب کند اما‬ ‫همیشگی نیست و با سر رفتن صبر عوامل‬ ‫تیم‪ ،‬نتایج هم رو به شکست می رود‪.‬‬ ‫در ایران این دسته بندی با توجه به‬ ‫سوابق تیم ها از گذشته تاکنون شکل گرفته‬ ‫اما همچنان برخی از تیم ها به علت ناپایدار‬ ‫بودن شرایط مالی و حمایت های مسئوالن‪،‬‬ ‫در این دسته بندی جابجا می شوند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که از حاال می توان سرنوشت‬ ‫برخی از تیم ها را با توجه عملکردشان در‬ ‫نقل وانتقاالت پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫* قانون جنگل‬ ‫نه تنها در ایران بلکه در تمام لیگ های‬ ‫دنیا‪ ،‬تیم های قدرتمند برای بقا و استمرار‬ ‫قدرت مجبورند از تیم های ضعیف تر تغذیه‬ ‫کنند‪ .‬در نتیجه این تیم های ضعیف تر هستند‬ ‫که باید راهکاری برای بقا پیدا کنند و‬ ‫اگر در این زمینه برنامه ای نداشته باشند‪،‬‬ ‫مجبورند مانند خیلی از تیم هایی که در این‬ ‫سال ها به فوتبال امده و رفته اند‪ ،‬نابود شوند‪.‬‬ ‫عبداهلل ویسی‪ ،‬سرمربی پیکان چندین‬ ‫سال قبل فوتبال را مانند خیلی از مقوله ها‪ ،‬با‬ ‫قانونی موسوم به «قانون جنگل» مقایسه کرد‪.‬‬ ‫او می گوید «در فوتبال قانون جنگل وجود‬ ‫دارد؛ باید بکشیم تا کشته نشویم‪ ».‬در واقع‬ ‫طبق یک تعریف گسترده تر باید گفت کسی‬ ‫باقی می ماند که قوی تر باشد یا در تعریف‬ ‫عامیانه تر بخور یا خورده شو که به درستی‬ ‫در فوتبال هم این موضوع نهادینه شده است‪.‬‬ ‫در نتیجه در فوتبال و به خصوص‬ ‫در ایران‪ ،‬تیم هایی موفق خواهند بود که‬ ‫خوراک خود را تامین کنند‪ .‬تیم های‬ ‫قهرمان باید بازیکنان بزرگ را از تیم های‬ ‫کوچک تر جذب کنند و به ترتیب هر تیمی‬ ‫مطابق با نیازش باید منابع الزم را به دست‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫* فصل شکار‬ ‫در یک نگاه اجمالی به نقل وانتقاالت‬ ‫تیم ها در روزهای نخست می توان مشاهده‬ ‫کرد که چه تیم هایی چه خریدهایی انجام‬ ‫داده اند‪ .‬تیم هایی مانند استقالل‪ ،‬پرسپولیس‬ ‫و سپاهان به نوعی بهترین بازیکنان تیم های‬ ‫عموما ضعیف تر از خود را جذب کردند تا‬ ‫با رفع کاستی های موجود در تیمشان‪ ،‬برای‬ ‫رقابت در لیگ بیستم اماده شوند‪.‬‬ ‫تیم هایی مانند شهرخودرو‪ ،‬ذوب اهن‪،‬‬ ‫سایپا و حتی پیکان که ستاره های فصول‬ ‫گذشته خود را از دست داده اند‪ ،‬به تیم های‬ ‫پایین تر از خود توجه داشتند تا با جذب‬ ‫بازیکنان این تیم ها‪ ،‬خالء بازیکنان موفق‬ ‫خود را به این شکل پر کنند‪.‬‬ ‫در حالی که ذوب اهن بهترین بازیکنان‬ ‫خود را به همشهری خود واگذار کرد‪ ،‬برای‬ ‫جبران به سراغ تیم های خوزستانی رفت و‬ ‫دو بازیکنش را از صنعت نفت گرفته که‬ ‫هنوز تکلیقش برای لیگ بیستم مشخص‬ ‫نیست و اعالم نشده که با حمایت کدام نهاد‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫شهرخودرو هم به همین منوال عمل‬ ‫کرده است‪ .‬بعد از رفتن دو بازیکن‬ ‫تاثیرگذار این تیم به استقالل و پرسپولیس‪،‬‬ ‫نیازش را از نفت مسجد سلیمان برطرف‬ ‫کرده که سروسامان نگرفته و در روزهای‬ ‫پایانی فصل قبل هم کج دار و مریز ادامه داد‬ ‫تا فصل تمام شود‪ .‬ماشین سازی تبریز هم‬ ‫بعد از رفتن بازیکنانش به تیم های استقالل و‬ ‫پرسپولیس و همینطور چند تیم میانه جدولی‪،‬‬ ‫چند بازیکن را از سایر تیم های لیگ دسته‬ ‫یک گرفته است‪.‬‬ ‫در واقع به جز تیم های متمول‪ ،‬سایر‬ ‫تیم های میانه جدولی نیز به تناسب بازیکنانی‬ ‫را برای پر کردن خالء موجود در تیمشان‬ ‫برخی بازیکنان را جایگزین کردند و در‬ ‫طول لیگ بیستم لنگ نخواهند ماند‪.‬‬ ‫* هشدار برای تیم های پرطرفدار‬ ‫وضعیت نگران کننده درباره تیم هایی‬ ‫مانند نفت ابادان و مسجد سلیمان و‬ ‫همینطور تیمی مانند نساجی است که از‬ ‫قضا بسیار پرطرفدار و مردمی و از تیم های‬ ‫مربوط به شهرهای کوچک هستند و با‬ ‫داشتن ترکیب مناسبی از مربیان و بازیکنان‬ ‫جزو تیم های میانه جدول بودند‪ .‬این تیم ها‬ ‫در حالی که سایرین مشغول رفع کاستی های‬ ‫خود هستند‪ ،‬بازیکنان تاثیرگذار خود را از‬ ‫دست داده اند و قطعا تا دست بجنبانند بازار‬ ‫خالی از بازیکنان مستعد خواهد شد‪.‬‬ ‫در نتیجه تاکنون این قبیل تیم ها‬ ‫خوراک مورد نیاز تیم های دیگر را از‬ ‫صدر تا میانه جدول تامین کرده اند اما‬ ‫خودشان چه کار خواهند کرد؟ ایا اکادمی‬ ‫قدرتمندی دارند که از این طریق عقب‬ ‫افتادگی خود را جبران کنند و نیازی به‬ ‫بازیکنان سایر تیم ها نداشته باشند؟ اینطور به‬ ‫نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫نکته اصلی در این چرخه که بی شباهت‬ ‫به قانون جنگل نیست‪ ،‬این است که تیمی‬ ‫که پول و برنامه نداشته باشد‪ ،‬شاید بتواند‬ ‫چند فصلی دوام بیاورد اما چیزی جز‬ ‫سرنوشت نفت تهران‪ ،‬استقالل خوزستان یا‬ ‫پارس جنوبی در انتظارش نیست‪.‬‬ ‫مسابقات تنیس ازاد امریکا‬ ‫عضو هیات مدیره پرسپولیس‪:‬‬ ‫بهزودیمشکلبرانکوحلمی شود‬ ‫عضوهیاتمدیرهباشگاهپرسپولیسدرمورداخرینوضعیتطلببرانکوایوانکوویچ‪،‬بیانکرد‪:‬بهزودیمشکلبرانکوازنظرمالی‬ ‫برطرفمی شودوخطریپرسپولیسراتهدیدنمی کند‪.‬غالمعلیمحمدعلیپوردرحاشیهسیویکمینجلسهستادمقابلهباگسترشکرونادر‬ ‫ورزش در جمع خبرنگاران در مورد اخرین وضعیت طلب برانکو ایوانکوویچ و مسائلی که در مورد فرصت ارائه شده از سوی این سرمربی‬ ‫کروات به منظور پرداخت طلبش مطرح شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گزارش ارائه شده در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس عنوان شد که به زودی‬ ‫مشکل برانکو از نظر مالی برطرف می شود و خطری در این رابطه پرسپولیس را تهدید نمی کند‪ ،‬مسائل مربوط به برانکو ایوانکوویچ از سوی‬ ‫مدیرعامل باشگاه پیگیری می شود و وی در جریان ریز مسائل است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫دیدار با التعاون‬ ‫مثل فینال است‬ ‫یحیی گل محمدی در‬ ‫نشست خبری قبل بازی این‬ ‫تیم با التعاون عربستان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از کشور قطر تشکر‬ ‫می کنم‪ .‬انگیزه زیادی برای‬ ‫حضور در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫داریم‪ .‬با وجود اینکه در گروه‬ ‫سختی قرار داریم به دنبال‬ ‫کسب نتایج مناسب هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اقدام‬ ‫فدراسیون فوتبال قطر برای‬ ‫از سرگیری مسابقات لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا قابل تحسین‬ ‫است و کنفدراسیون فوتبال‬ ‫اسیا با تالش بسیار زیاد موفق‬ ‫شد این مسابقات را مجددا از‬ ‫سر بگیرد‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال‬ ‫پرسپولیس گفت ‪ :‬بازی با‬ ‫التعاون برای ما حساسیت‬ ‫باالیی دارد همچنان که‬ ‫خودتان می دانید این بازی برای‬ ‫پرسپولیس سرنوشت ساز است‪.‬‬ ‫رقیب ما در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫باز ی های خوبی انجام داده و‬ ‫نتایج خوبی کسب کرده است‪.‬‬ ‫این دیدار برای پرسپولیس به‬ ‫منزله فینال است و باید نتیجه‬ ‫خوبی کسب کنیم‪.‬‬ ‫گل محمدی ادامه داد‪:‬ما‬ ‫به عنوان مربی و بازیکنان‬ ‫پرسپولیس انگیزه الزم برای‬ ‫حضور قدرتمند در این‬ ‫رقابت ها را داریم و خیلی‬ ‫گل محمدی‪:‬‬ ‫خوب می دانیم دیدار با التعاون‬ ‫اسان نیست و تیم های رقیب‬ ‫ما در پرسپولیس در این گروه‬ ‫همه قدرتمند هستند و سطح‬ ‫باالیی دارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنان‬ ‫که می دانید پرسپولیس‬ ‫هواداران بسیاری دارد‪ .‬انها‬ ‫عاشق حضور در این رقابت ها‬ ‫هستند ولی به دلیل شرایط‬ ‫کرونایی از حمایت هواداران‬ ‫خود محروم هستیم و با‬ ‫این وجود هواداران بیشمار‬ ‫پرسپولیس به ما انگیزه می دهند‬ ‫و برای شادی انها تمام تالش‬ ‫خود را در زمین انجام می دهیم‪.‬‬ ‫قهرمانی گیتی پسند از‬ ‫همین حاال مبارک‬ ‫مثل شمسایی روسیاه نیستم!‬ ‫چالش های باشگاه مس سونگون‬ ‫و گیتی پسند اصفهان در بازار نقل و‬ ‫انتقاالت لیگ برتر فوتسال به اوج خود‬ ‫رسید‪ .‬اعضای تیم مس اعتقاد دارند‬ ‫درست در زمانی که اقدامات الزم‬ ‫را برای حفظ مهدی جاوید و جذب‬ ‫حمید احمدی نهایی کرده بودند‪،‬‬ ‫مصاحبه های وحید شمسایی سرمربی‬ ‫گیتی پسند باعث حساسیت مسئوالن‬ ‫شرکت مس روی قراردادها و منتفی‬ ‫شدن جذب نفرات مدنظر شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که از تیم مس‬ ‫سونگون در این مدت فقط فرهاد فخیم‬ ‫کاپیتان این تیم حاضر شده است به‬ ‫صورت مستقیم علیه سرمربی گیتی‬ ‫پسند موضعگیری کند‪ .‬وحید شمسایی‬ ‫هم اخیر ا ً با انتشار پستی در اینستاگرام‬ ‫و اظهارات روز گذشته اش‪ ،‬بر اتش‬ ‫اختالفات دمید‪.‬‬ ‫فرهاد فخیم در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر‪ ،‬مجدد ا ً در مقام پاسخگویی به‬ ‫شمسایی بر امد و به شدت از سرمربی‬ ‫گیتی پسند و اظهاراتش انتقاد کرد‪.‬‬ ‫فخیم گفت‪ :‬ابتدا باید بگویم‬ ‫بعضی از دوستان درباره لیگ حاشیه‬ ‫سازی می کنند و می گویند تیم های‬ ‫زیادی مدعی قهرمانی هستند‪ .‬چنین‬ ‫چیزی نیست‪ .‬تا به حال ندیده بودم ‪۱۶‬‬ ‫بازیکن تاپ در یک تیم (گیتی پسند)‬ ‫جمع شوند و سرمربی ان تیم بگوید‬ ‫لیگ مدعیان زیادی برای قهرمانی‬ ‫دارد‪ .‬انها می گویند تیم مقاومت البرز‬ ‫هم مدعی قهرمانی است و ادرس‬ ‫اشتباه می دهند‪ .‬یا حتی می گویند‬ ‫فرش ارا باوجود جدایی چند بازیکن‬ ‫کلیدی اش مدعی است‪.‬‬ ‫کاپیتان تیم مس سونگون ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایا می خواهیم خودمان را گول‬ ‫بزنیم؟ تیم هایی مثل حفاری‪ ،‬سن ایچ‬ ‫و فرش ارا کادر فنی خوبی دارند اما‬ ‫امکانات و پتانسیل و تجربه بازیکنانش‬ ‫به پای باشگاه گیتی پسند نمی رسد‪.‬‬ ‫چرا اقایان الکی «جو» می دهند‪ .‬یا‬ ‫حتی از تیم کراپ الوند هم به عنوان‬ ‫مدعی قهرمانی اسم می برند در حالی‬ ‫که مگر می شود با دو‪ ،‬سه بازیکن‬ ‫مثل مصطفی نظری‪ ،‬مهدی جاوید یا‬ ‫علی عابدین در اولین سال حضور در‬ ‫لیگ برتر قهرمان شد؟ از نظر من تیمی‬ ‫قهرمان لیگ است که ‪ ۱۲‬بازیکن تاپ‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫فخیم تصریح کرد‪ :‬ما هم نتوانستیم‬ ‫بازیکن خاصی به تیم مس اضافه‬ ‫کنیم‪ .‬در مقایسه به گیتی پسند‪ ،‬مس‬ ‫مدعی قهرمانی نیست‪ .‬باید از همین‬ ‫حاال قهرمانی مسابقات فصل بعد لیگ‬ ‫برتر فوتسال را به مدیریت‪ ،‬بازیکنان‬ ‫و هواداران گیتی پسند تبریک بگویم‪.‬‬ ‫انها قابل مقایسه با هیچ تیمی نیستند‬ ‫چون تقریباً تمام بازیکنانشان سابقه‬ ‫ملی دارند‪ .‬جا دارد به مدیریت باشگاه‬ ‫گیتی پسند هم به خاطر جذب نفرات‬ ‫جدید و تمدید قرارداد نفرات قبلی‬ ‫تبریک گفته شود‪ .‬در واقع‪ ،‬این‬ ‫مدیریت باشگاه گیتی پسند است که‬ ‫این کارها را کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظرم االن حتی اگر‬ ‫پوریا جنتی (عضو هیات مدیره باشگاه)‬ ‫هم سرمربی تیم گیتی پسند شود‪ ،‬این‬ ‫تیم قهرمان لیگ خواهد شد‪ .‬گیتی‬ ‫پسند از همین حاال قهرمان است مگر‬ ‫اینکه کادر فنی فعلی بالیی سر این تیم‬ ‫بیاورند که قهرمان نشود!‬ ‫کاپیتان تیم مس سونگون در‬ ‫واکنش به اظهارات روز گذشته وحید‬ ‫شمسایی مبنی بر اینکه بازیکنان مس‬ ‫درک درستی از حرفهایش نداشته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم ایران هم مرا می شناسند‬ ‫هم وحید شمسایی را‪ .‬شمسایی ادعا‬ ‫کرده ما ای‪.‬کیو پایینی داریم‪ .‬شما که‬ ‫ادعا دارید حمید احمدی و علی اصغر‬ ‫حسن زاده رفاقتی با گیتی پسند قرارداد‬ ‫بسته اند‪ ،‬می دانی انها حتی ‪ ۲۰۰‬یا‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومان بیشتر از مس به‬ ‫گیتی پیشنهاد داده و قرارداد بسته اند؟‬ ‫این پول حق احمدی و حسن زاده است‬ ‫و نوش جانشان‪.‬‬ ‫فخیم اظهار کرد‪ :‬اقایی که ادعای‬ ‫ای‪.‬کیو می کند حتی متوجه نشد‬ ‫بازیکنان گیتی پسند چطور با این‬ ‫باشگاه قرارداد بستند‪ .‬بازهم می گویم‬ ‫با احمدی و حسن زاده رفیق هستم و‬ ‫هر مبلغی که قرارداد بسته اند نوش‬ ‫جانشان باشد‪ .‬نمی خواستم این بار‬ ‫جواب شمسایی را بدهم ولی او فکر‬ ‫می کند می تواند توهین کند و ما هم‬ ‫فقط نگاه می کنیم‪ .‬من تن به حرف‬ ‫زور نمی دهم‪.‬‬ ‫وی همچنین در خصوص استوری‬ ‫جنجالی شمسایی که چند روز پیش‬ ‫منتشر شد‪ ،‬گفت‪ :‬شمسایی در این‬ ‫مورد صحیح گفته بود‪ .‬بنده کالغ‬ ‫سیاهی مقابل خداوند متعال هستم‪ .‬برابر‬ ‫خداوند روسیاهم اما مثل شما پیش‬ ‫بندگان خدا روسیاه نیستم‪ .‬من عقابی‬ ‫نمی دیدم که بخواهم سکوت کنم‪.‬‬ ‫کاپیتان تیم فوتسال مس در پایان‬ ‫گفت‪ :‬تنها می توانم بگویم عزت و‬ ‫ذلت دست خدا است‪ .‬بزرگی انسان‬ ‫به اسم و عناوین ورزشی نیت‪ .‬امثال‬ ‫محمدرضا حیدریان شاید در فوتسال‬ ‫به حقشان نرسیده باشند ولی عزتشان‬ ‫ماورای ورزش و فوتسال است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1202

روزنامه صدای اصلاحات 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه صدای اصلاحات 1201

روزنامه صدای اصلاحات 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه صدای اصلاحات 1200

روزنامه صدای اصلاحات 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه صدای اصلاحات 1199

روزنامه صدای اصلاحات 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/07/27
روزنامه صدای اصلاحات 1198

روزنامه صدای اصلاحات 1198

شماره : 1198
تاریخ : 1399/07/24
روزنامه صدای اصلاحات 1197

روزنامه صدای اصلاحات 1197

شماره : 1197
تاریخ : 1399/07/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!