روزنامه صدای اصلاحات شماره 1171 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1171

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1171

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1171

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫مدارسغیراستاندارد‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد‪:‬‬ ‫بازی با جان دانش اموزان‬ ‫رشدقارچگونه‬ ‫‪ 25‬محرم ‪1442‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ماه ‪1399‬‬ ‫‪2020September14‬‬ ‫امارمتناقضنهادهاازوارداتموبایلوتبلت‬ ‫گزارش میدانی صدای اصالحات از نابسامانی بازار تلفن همراه؛‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫افزایشوارداتگوشی هایقاچاقبه رغماجرایطرحرجیستری!‬ ‫یادداشت‬ ‫ظلم بزرگ در حق‬ ‫کارگران هفت تپه‬ ‫و مردم خوزستان‬ ‫جامعه‬ ‫عذرخواهی وزیر اموزش وپرورش‬ ‫در پی حذف دختران‬ ‫از جلد کتاب ریاضی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1172‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫گوشی هایقاچاق!‬ ‫یادداشتبهمنارمان‪،‬اقتصاددان‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫دانشاموزا دگیری‬ ‫شرایطکرون ندر‬ ‫ایی‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫احمدمازنی‪:‬‬ ‫البرت بغزیان‪:‬‬ ‫قانوناساسیفعلی‬ ‫روحجمهوریترا‬ ‫بهخوبیصیانت‬ ‫می کند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫دولتمدیریت‬ ‫حوزه هایاقتصادی‬ ‫کشور را رها‬ ‫کرده است‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫سیاسی‬ ‫انشقاق در جهان اسالم ‪ /‬نقشه ترامپ و دامادش‬ ‫برای فلسطین به نتیجه نرسید‬ ‫اتشی به نام «صلح»‬ ‫در خرمن خاورمیانه‬ ‫کمرمردمزیربارگرانی‬ ‫برای انهایی که مسئول می شوند و شادی می کنند!‬ ‫وتورمشکستهاست‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫برایانهاییکهمسئولمی شوندوشادیمی کنند!‬ ‫کمر مردم زیر بار گرانی و تورم شکسته است‬ ‫نتایج دور دوم انتخابات مجلس اعالم‬ ‫شد و نامزدهای پیروز مثل ان فرد روحانی‬ ‫که فیلمش در فضای مجازی منتشر شد‬ ‫حسابی خوشحال شدند‪.‬‬ ‫همه انهایی که در انتخابات پیروز‬ ‫می شوند بعد از پایان جشن و پایکوبی باید‬ ‫با کف انگشتانش چند ضربه ای به پیشانی‬ ‫بزنند و به اینده فکر کنند که چگونه‬ ‫می خواهند مشکالت مردم را حل کنند‬ ‫انهم در این زمان که خیلی ها زیر خط فقر‬ ‫زندگی می کنند‪.‬‬ ‫االن که دارید این مطلب را مطالعه‬ ‫می کنید‪ ،‬برخی در سودای ریاست‬ ‫جمهوری هستند و حتی گاهی در خلوت‬ ‫در حال تمرین دستور دادن و امضا کردن‬ ‫هستند و چه عجیب است که ادم ها به‬ ‫راحتی زیر بار مسوولیت های بزرگی مثل‬ ‫ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫نگارنده روزنامه نگار است و مردم به‬ ‫خاطر اینکه شاید صدای شان شنیده شود‬ ‫گاهی مشکالت شان را از طریق فضای‬ ‫مجازی در میان می گذارند و باور کنید‬ ‫برخی اوقات با شنیدن دردهای شان‪ ،‬خوابم‬ ‫نمی برد و نمی دانم انهایی که به صورت‬ ‫مستقیم با این مشکالت سروکار دارند‪،‬‬ ‫شب ها چگونه راحت می خوابند؟‬ ‫االن بخشی از مردم به معنای واقعی‬ ‫کلمه درگیر نان شب شان هستند‪ .‬ارزوی‬ ‫دم دستی انها سفره شام است‪ .‬برخی از‬ ‫مردم این روزها حسابی معنای شرمندگی‬ ‫را درک می کنند چون نمی توانند‬ ‫درخواست های خانواده و فرزندان شان‬ ‫را براورده کنند‪ .‬منظورم از درخواست‪،‬‬ ‫خرید ماشین یا چیزهای عجیب و غریب‬ ‫نیست‪ .‬درخواست اینجا شاید یک عدد‬ ‫پیتزا باشد یا شاید یک لباس ساده!‬ ‫عده ای از مردم کمرشان زیر بار گرانی‬ ‫و تورم شکسته است‪ .‬انها با شنیدن قیمت ها‬ ‫به قکر فرو می روند و با خود می اندیشند که‬ ‫قرار است چگونه زندگی کنند؟‬ ‫انهایی که مسوول می شوند و شادی‬ ‫می کنند‪ ،‬اگر پسری به انها مراجعه کند‬ ‫و بگوید چندسالی عقد هستم و نمی توانم‬ ‫خانه تهیه کنم و یا دختری بگوید نمی توانم‬ ‫جهیزیه تهیه کنم و به خاطر همین به‬ ‫خواستگارهایم جواب منفی می دهم‪ ،‬چه‬ ‫می خواهند بگویند؟‬ ‫جواب پدری که صبح قبل از طلوع‬ ‫افتاب از خانه بیرون می رود و وقتی بچه ها‬ ‫خواب هستند به خانه می اید تا خرج‬ ‫نقاطضعفطرحاصالحقانونانتخابات‬ ‫ریاستجمهوریبیشازنقاطقوتاناست‬ ‫زندگی را دربیاورد‪ ،‬چه می دهید؟ پدری‬ ‫که به خاطر خرج زندگی نمی تواند نقشی‬ ‫در تربیت فرزندان داشته باشد‪.‬‬ ‫بخشی از مردم فقط در حال زندگی‬ ‫کردن هستند بدون اینکه از زندگی خود‬ ‫لحظه ای لذت ببرند‪.‬کاش انهایی که در‬ ‫صندلی مسوولیت نشسته اند‪ ،‬در روزهایی‬ ‫که به جبر کرونا همه ماسک می زنند‪،‬‬ ‫ماسک بزنند و به میان مردم بروند و کمی‬ ‫با انها حرف بزنند و در جریان مشکالت‬ ‫مردم قرار بگیرند‪ .‬برخی نطق ها و حرف ها‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬خیلی در جریان مشکالت‬ ‫واقعی مردم نیستند‪.‬کافی است فقط یک‬ ‫بار وقتی پشت میز نشسته اند به سرپرست‬ ‫خانواده ای فکر کنند که در این زمانه‬ ‫گرانی و کرونا چند ماهی است حقوق‬ ‫نگرفته است! عصرایران؛ مصطفی داننده‬ ‫نتایج دور دوم انتخابات مجلس اعالم شد و نامزدهای پیروز مثل ان فرد روحانی که فیلمش در فضای مجازی منتشر شد حسابی عکس‬ ‫خوشحالشدند‪.‬همهانهاییکهدرانتخاباتپیروزمی شوندبعدازپایانجشنوپایکوبی بایدباکفانگشتانشچندضربه ایبهپیشانی‬ ‫بزنند و به اینده فکر کنند که چگونه می خواهند مشکالت مردم را حل کنند انهم در این زمان که خیلی ها زیر خط فقر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫دولتمدیریتحوزه هایاقتصادیکشوررارهاکردهاست‬ ‫سیدمهدی حجتی‬ ‫یکوکیلدادگستریگفت‪:‬ابهاماتزیادیدرپیشنویسطرحاصالحیقانونانتخاباتریاستجمهوریکشور‬ ‫وجود دارد که تصویب ان را با چالش مواجه خواهد کرد‪.‬سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در رابطه با طرح‬ ‫اصالحقانونانتخاباتریاستجمهوریگفت‪:‬ضرورتاصالحقانونانتخاباتریاستجمهوریازمدتهاپیش‬ ‫احساسمیشدوحقوقدانانوسیاستمدارانزیادیدرطولسنواتگذشتهبابرشمردننقاطضعفاینقانونو‬ ‫اشکاالتان‪،‬برضرورتاصالحاینقانونتاکیدداشتند‪.‬اینوکیلدادگسترییاداورشد‪:‬اینقانونبعدازتصویب‬ ‫درسال‪ ۱۳۶۴‬وتاکنون‪ ۶‬بارمورداصالحقرارگرفتهاستلیکنایناصالحاتتماماًناظربرشکلوشیوهبرگزاری‬ ‫انتخاباتریاستجمهوریبودهوورودیبهماهیتاینانتخاباتنداشتهاستواینهفتمینباراستکهقانونانتخابات‬ ‫ریاستجمهوریدرمعرضاصالحقرارمیگیرد؛لیکناصالحاتموردنظراخیربرخالفاصالحاتگذشته‬ ‫جنبهماهیتیداردنهشکلی‪.‬حجتیبابیاناینکهپیشنویسطرحاصالحقانونانتخاباتریاستجمهوریهمدارای‬ ‫نقاطضعفوهم قوتاست‪،‬افزود‪:‬بانگاهیبهاصالحاتموردنظرتهیهکنندگاناینطرح میتواندریافتکه‬ ‫نقاطضعفطرحاصالحقانونانتخاباتریاستجمهوریبیشازنقاطقوتاناستودرمواردیکهشرایط‬ ‫جدیدیبرایاحرازصالحیتنامزدهایانتخاباتریاستجمهوریاضافهشدهاست؛اعمالسلیقهبهواسطهکلی‬ ‫بودنعباراتمندرجدرطرحاصالحیمانندارمانخواهی‪ ،‬پیگیریاجرایعدالتیااحساسمسئولیتنسبتبه‬ ‫اموردینیمردموترویجارزش هایدینیدرجامعهازجملهانجامفرضیهامربهمعروفونهیازمنکرمیتواندبه‬ ‫راحتیوباتفسیرموسعاینموارد‪،‬توسطشوراینگهبانمنتهیبهردصالحیتداوطلبانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصادی و استاد‬ ‫دانشگاه تهران‪ ،‬در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور در شاخص های کالن اقتصادی به خبرنگار‬ ‫«انتخاب» گفت‪« :‬بر این باور هستم که تورم و لحظه ای‬ ‫شدن قیمت ها به درد و رنجی بزرگ برای مردم ایران‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬برای نمونه باال رفتن قیمت کرده در‬ ‫بازار جنجالی بزرگ را در سطح کالن جامعه به همراه‬ ‫داشت‪ .‬در مجموع‪ ،‬از بورس به عنوان بزرگ ترین بازار‬ ‫سرمایه گرفته تا یک کاالی کم اهمیت همچون کره‪،‬‬ ‫متاسفانه اوضاع مساعد نیست‪ .‬واقعا ناظران اقتصادی‬ ‫نمی دانند به شهروندان چه توضیحی بدهند و روند‬ ‫تغییرات اقتصادی کشور را چگونه تحلیل کنند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در سطوح مختلف همانند خودرو‪ ،‬بورس‪،‬‬ ‫افزایش قیمت کاال ها و‪ ...‬باید دولت وارد عرصه شود و‬ ‫به مردم توضیح بدهد که چرا وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫به چنین اسیب های دچار شده است‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫این است که متاسفانه وزارتخانه های مختلف دولت‬ ‫همانند اقتصاد‪ ،‬صنعت یا رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور‪ ،‬هیچ گونه اظهار نگرانی نمی کنند‪ .‬این مساله‬ ‫اکنون موجب بی اعتمادی ای گسترده در سطح جامعه‬ ‫شده است که البته به اسانی نیز قابل بازگشت نخواهد‬ ‫بود‪ .‬برای مثال‪ ،‬ضروری است که دولت اقداماتی‬ ‫جدی را انجام دهد و به همه گان نشان دهد که چرا‬ ‫برای نمونه بازار بورس کشور دچار چنین وضعیتی از‬ ‫افت سهام شده است‪».‬‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی‪ ،‬در بخشی دیگر از‬ ‫گفته های خود پیرامون دالیل نابه سامانی اقتصادی‬ ‫کشور تصرح کرد‪« :‬شیوع ویروس کرونا را شاید در‬ ‫ماه های اسفند ‪ ۸۹‬و فروردین ‪ ۹۹‬بتوان در زمینه افت‬ ‫اقتصادی کشور تاثیرگذار ارزیابی کرد‪ ،‬اما در ماه های‬ ‫بعد از ان این بیماری در سطحی گسترده کنترل و‬ ‫مدیریت شد‪ .‬در سطحی دیگر باید توجه داشته باشیم‬ ‫که تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران سنگین تر‬ ‫نشده و هر چه زمان سپری می شود‪ ،‬راه هایی برای‬ ‫مقابله با ان ها در دسترس قرار می گیرد‪».‬‬ ‫بغزیان در ادامه تاکید کرد‪« :‬بسیاری از مسائل کنونی‬ ‫کشور به هیچ عنوان ارتباط مستقیمی با تحریم ندارند‪.‬‬ ‫برای نمونه اختالف قیمت کارخانه و بازار در خودرو‬ ‫هیچ گونه ارتباطی با تحریم نداشته و ندارد؛ لذا بر این‬ ‫باور هستم که بخش عمده مشکالت کشور را باید در‬ ‫عدم مسئولیت پذیری و بی اعتنایی دولت به مسائل کالن‬ ‫اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار داد‪».‬‬ ‫این استاد دانشگاه تهران در بخشی دیگر از گفته های‬ ‫خود اظهار داشت‪« :‬به طور حتم کاسبان تحریم ها‬ ‫نقش مهمی در وضعیت بغرنج اقتصادی کشور دارند‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که پیوستن به ‪ FTAF‬نیز منطقی‬ ‫بر مبنای صفر و صد ندارد‪ ،‬اما قرار گرفتن ایران در‬ ‫لیست سیاه گروه اقدام مالی بین الملل‪ ،‬به طور حتم‬ ‫محدودیت هایی را برای مبادله کشور های نزدیک به‬ ‫ایران به ویژه چین و روسیه ایجاد خواهد کرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫عدم تصویب لوایح مورد درخواست این نهاد تاثیری‬ ‫عمیق بر اجرای قرارداد استراتژیک ‪ ۵۲‬ساله تهران و‬ ‫پکن دارد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬سیاست های غلط ورازت اقتصاد که‬ ‫ریزشی غیرطبیعی را در بازار بورس ایران به همراه‬ ‫داشت‪ ،‬تاثیری عمیق را بر کاهش اعتماد شهروندان بر‬ ‫جای گذاشته است‪ .‬بی اعتماد فراگیر شده در جامعه به‬ ‫گونه ای است که دولت های اتی نیز باید با ان دست و‬ ‫پنجه نرم کنند‪ .‬تحت هر شرایطی دولت باید مسئولیت‬ ‫پذیر باشد و پاسخ گوی مسائل اقتصادی کشور باشد‪.‬‬ ‫متاسفانه در زمینه ارائه امار ها نیز با ان چه در کف‬ ‫خیایان ها و جامعه می گذرد‪ ،‬شاهد نوعی تضاد و‬ ‫ناهمخوانی هستیم‪ .‬مگر می شود بدون هیچ گونه سندی‬ ‫از کاهش نرخ بیکاری سخن به میان اورد؛ این گونه‬ ‫مواضع به طور حتم اعتماد مردم را بیش از پیش کمتر‬ ‫می کند‪».‬‬ ‫الربت بغزیان در بخش پایانی گفته های خود تاکید‬ ‫کرد‪« :‬متاسفانه دولت مدیریت برخی از حوزه های‬ ‫اقتصادی کشور را رها کرده است‪ .‬این گونه احساس‬ ‫می شود که دیگر دولت از اصالح امور کامل ناامید‬ ‫شده است‪ .‬حال با این اوصاف‪ ،‬انتخابات امریکا و‬ ‫نتایج ان نیز تاثیرات چندانی بر بهبود اوضاع در اقتصاد‬ ‫کشور بر جای نمی گذارد‪ .‬باید توجه داشته باشیم که‬ ‫رویکرد دموکرات ها و جمهوری خواهان نسبت به‬ ‫ایران‪ ،‬چندان تفاوت محسوسی نداشته و ندارد‪».‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1172‬‬ ‫سیاست‬ ‫رییس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫یک بال را در فردو فعال کردیم‬ ‫به نقل از خانه ملت‪ ،‬علی اکبر صالحی‪ ،‬رییس سازمان انرژی اتمی در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر عدم اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجام در سایت هسته ای فردو گفت‪ :‬سیاست های گام چهارم کاهش تعهدات برجام از‬ ‫سوی جمهوری اسالمی ایران کامال اجرا شده است و ما یک بال را در فردو فعال کردیم‪.‬رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد‪ :‬براساس سیاست های کاهش تعهدات برجام‪ ،‬یک هزار و ‪ ۴۴‬سانتریفیوژ در فردو غنی سازی می کنند بنابراین ما به عنوان‬ ‫مجری این سیاست ها کامال به وظیفه خود عمل کردیم‪.‬صالحی خاطرنشان کرد‪ :‬ما در برجام تعهد داده بودیم که این یک هزار و ‪ ۴۴‬ماشین‪ ،‬غنی سازی نکنند اما طبق کاهش تعهدات برجام غنی سازی به اندازه نیاز انجام می شود و مواد غنی شده را هم‬ ‫ذخیره خواهیم کرد‪.‬رییس سازمان انرژی اتمی یاداور شد‪ :‬ما در چالش سیاسی با استکبار جهانی هستیم و این واقعیت است‪ .‬جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقالب در این چالش بوده و رفته رفته بهانه این چالش به مساله هسته ای تبدیل شد اما در‬ ‫نهایت ما توانستیم امریکا را در این چالش منزوی کنیم و این دستاورد بسیار ارزشمندی برای جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫انشقاق در جهان اسالم ‪ /‬نقشه ترامپ و دامادش برای فلسطین به نتیجه نرسید‬ ‫اتشیبهنام«صلح»درخرمنخاورمیانه‬ ‫فعال اصالح طلب‪:‬‬ ‫قانوناساسیفعلیروح‬ ‫جمهوریترابهخوبی‬ ‫صیانتمی کند‬ ‫«حجت االسالموالمسلمیناحمدمازنی»روزدوشنبهدرگفت وگو‬ ‫باخبرنگارسیاسیایرنابابیاناعتقاداصالح طلبانبهصندوقرایوپیگیری‬ ‫مطالباتازطریقصندوقرای‪،‬اظهارکرد‪:‬بخشزیادیازمشارکت‬ ‫باالیمردمدرانتخاباتگذشتهناشیازتدبیراصالح طلبانوبزرگان‬ ‫اصالحاتبودهاست‪.‬اینفعالاصالح طلبادامهداد‪:‬درانتخابات‪،۹۲‬‬ ‫‪ ۹۴‬و‪ ۹۶‬اصالح طلبانباعقالیاصولگراائتالفکردهوپیروزشدند‪،‬‬ ‫اگر چه این راهبرد در زمان خود الزم بود ولی خروجی این ائتالف از‬ ‫نظرافکارعمومیمطلوبنبودهاستومشارکتپایینمردمدرانتخابات‬ ‫اسفندماه‪ ۹۸‬بهاینمعنااستکهصدایمردمبهخوبیشنیدهنشدهاست‪.‬‬ ‫مازنیخاطرنشانکردم‪:‬موافقلیستندادناصالح طلباندراسفند‪۹۸‬‬ ‫نبودموهنوزهممعتقدماصالح طلبانمی توانستندحضورفعال تریدر‬ ‫انتخاباتداشتهباشند‪.‬امادرعینحالبهنظرمی رسدافکارعمومیبهاین‬ ‫تحلیلرسیدهاستکهرایانهادرتعیینسرنوشتشانتاثیریندارد‪.‬نماینده‬ ‫پیشینمجلسبابیاناینکهگرهسرمایهاجتماعیبایدازسویگروه های‬ ‫سیاسیوحاکمیتحلشود‪،‬یاداورشد‪:‬اگرمسالهمشارکتمردمحل‬ ‫نشودونگاهمردمبهصندوقرایمثبتنشودوباانتخاباتاشتینکنند‪،‬‬ ‫معلومنیستدرانتخاباتریاستجمهوریچهشرایطیداشتهباشیم‪.‬وی‪،‬‬ ‫حضوراصالح طلبانرامنوطومشروطبهامادگیمردمبرایمشارکتدر‬ ‫انتخابات‪ ۱۴۰۰‬ارزیابیکردوگفت‪:‬بایدحضورهمهجناح هادرعرصه‬ ‫انتخاباتبرایرسیدنبهمشارکتحداکثریبهرسمیتشناختهشودتا‬ ‫اصالح طلبانبتوانندنیروهایواقعیخودراواردمیدانکنند‪.‬مازنیدرباره‬ ‫احتمالدودستگیاصالحطلبانبرایمشارکتیامشارکتنکردندر‬ ‫انتخاباتریاستجمهوریشبیهانچهدراسفندماه‪ ۹۸‬رخداد‪،‬گفت‪:‬از‬ ‫االننمی توانپیشبینیدقیقیکرد‪.‬اینبرداشتراقبولندارمکهلزومااز‬ ‫نامزدیغیراصالح طلبحمایتکنیم‪.‬جریاناصالحاتدارایظرفیتو‬ ‫سرمایهاجتماعیزیادیاستو مردمبیشازاصالح طلبانازسیاست های‬ ‫ناموفقگالیهدارند‪.‬عضوفراکسیونامیدمجلسدهم‪،‬کمهزینه ترین‬ ‫راهبرایحلمشکالتداخلیوبین المللیراانتخاباتبانرخمشارکت‬ ‫باالارزیابیکردوپرسید‪:‬اگرچنینشودچهدلیلیداردازنامزداجاره ای‬ ‫حمایتکنیم؟ویدراینبارهکهاصالح طلبانبرنامه ایبرایرسیدن‬ ‫بهتصمیمواحددارند‪،‬اظهارکرد‪:‬سخنگویاصالح طلباننیستمولیبا‬ ‫ارتباطیکهباافرادمختلفدارماصلانسجام‪،‬هماهنگیوتصمیم گیری‬ ‫دردستورکارجریاناصالحاتوجوددارد‪،‬منتهابیشترمنتظرچراغسبز‬ ‫نهادهایبرگزارکنندهانتخاباتهستند‪.‬اظهارنظریکنمایندهتاثیریدر‬ ‫قانوناساسینداردمازنیدربارهاظهاراتبرخینمایندگانمجلسیازدهم‬ ‫درموردتغییرساختارسیاسیبهپارلمانی‪،‬یاداورشد‪:‬ریاستجمهورییا‬ ‫نخستوزیریازجملهارکانیهستندکهبایددرقانوناساسیدیدهشودو‬ ‫بازنگریدرقانوناساسیهمازاختیاراتمجلسنیست‪.‬سازوکاربازنگری‬ ‫دراصل‪ ۱۷۷‬قانوناساسیپیشبینیشدهاستومکانیسماجرایان‬ ‫وجودداردوتنهادراختیاررهبریوشورایبازنگریاستواظهارنظر‬ ‫یکنمایندهنمی تواندتاثیریدرقانوناساسیداشتهباشد‪.‬‬ ‫عجیب نیست اگر بگوییم ترامپ برای رسیدن به یک توافق و دستاورد‬ ‫در زمینه سیاست خارجی‪ ،‬مردم کشورهای عربی را با خطر و منطقه را با ناامنی‬ ‫مواجهکرد‪.‬‬ ‫مهسا مژدهی‪ :‬ترامپ خبر داد که بعد از امارات‪ ،‬بحرین هم در صدد عادی‬ ‫سازی روابط خود با تل اویو است‪ .‬قرار است روز سه شنبه همزمان با امضای‬ ‫توافق میان امارات و اسراییل‪ ،‬بحرین هم از این نمد کالهی برای خود بسازد و‬ ‫سندی تحت عنوان بیانیه صلح خوانده و امضا شود تا این کشور کوچک حاشیه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬دومین کشوری باشد که با پشت کردن به فلسطین‪ ،‬نتانیاهو را به‬ ‫عنوانشریکیسیاسیبرایخودانتخابکند‪.‬‬ ‫نقشهترامپگرفت‬ ‫بعد از انکه نقشه ترامپ و دامادش برای فلسطین به نتیجه نرسید و حتی‬ ‫مفاد ان هم مشخص نشد‪ ،‬ترامپ به درستی ان را شکستی برای خود استنباط‬ ‫کرد‪ .‬چرا که هرچند تیم ترامپ حتی قبل از انکه او راهی کاخ سفید شود‪،‬‬ ‫برای این طرح تبلیغ کرده بود اما وقتی نوبت به عمل رسید‪ ،‬عمال طرح و برنامه‬ ‫ای وجود نداشت و تیم کوشنر با پنهان کردن زوایای معامله قرن تالش کرد تا‬ ‫کمبودهایاساسیاینایدهراپنهانکند‪.‬اماسرانجامکوشنروترامپمطمئن‬ ‫شدند که نمی توانند روی این ماجرا به عنوان دستاوردی برای سیاست خارجی‬ ‫خوداستفادهکنند‪.‬‬ ‫با این حال ترامپ که در داخل کشور به ویژه بعد از کرونا با فشارهایی‬ ‫مواجه شده‪ ،‬ترجیح داد تا در ماه های باقی مانده ریاست جمهوری خود دست‬ ‫به اقداماتی بزند تا بتواند از انها به عنوان یک موفقیت در امر سیاست خارجی‬ ‫امریکا در انتخابات‪ 2020‬استفاده کند‪ .‬تصور ترامپ این است که عادی سازی‬ ‫روابط اعراب و اسراییل می تواند منجر به حمایت از البی های صهیونیستی از‬ ‫او در مقابل بایدن شود‪ .‬رئیس جمهور امریکا توقع دارد که این اتفاق همچون‬ ‫یک برگ برنده اساسی و محکم او را در کاخ سفید حفظ کند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که انچه امارات و بحرین انجام داده اند‪،‬اتفاقی نبوده است‪.‬‬ ‫انها پیش از این هم تمایالتی ازخود برای برقراری روابط با تل اویو نشان داده‬ ‫بودند و ترامپ تنها وارد میدان شد تا مهر قطعی به برقراری روابط بزند‪.‬او که‬ ‫درسیاست خارجی خود در طول‪ 4‬سال گذشته به شدت شکست خورده‬ ‫است‪ ،‬تصور می کند که می تواند صلح اعراب و اسراییل را به عنوان برگی‬ ‫برنده در سیاست خارجی خود به جهان قالب کند‪.‬‬ ‫ترامپ با داخل کردن خود در این توافق همزمان می تواند هم قلب البی‬ ‫هایصهیونیستیرادرواشنگتنببردوهممسیحیاناوانجلیکیراکهاخیرادل‬ ‫از او بریده بودند‪ ،‬دوباره به خود جلب کند‪.‬‬ ‫تنهاکشورهایکوچکعربیمایلبهتوافقند‬ ‫تا اینجای کار دو کشور عربی کوچک تر حاشیه خلیج فارس دست به‬ ‫توافق با اسراییلی ها زده اند‪ .‬بحرین و امارات خود را از نظر سیاسی در خلیج‬ ‫فارس در ناامنی می بینند و حاال توقع دارند با توافقی که با تل اویو و واشنگتن‬ ‫برایبرقراریرابطهبارژیمصهیونیستیبستهاند‪،‬درخاورمیانهمتحدیقدرتمند‬ ‫بیابند‪ .‬با این حال به نظر می رسد که ترامپ ترجیح می دهد که عربستان را هم‬ ‫هر چه سریع تر به این دام بیندازد‪.‬‬ ‫مدت هاست که خبرهایی از رفت و امد اسراییلی ها به ریاض و برعکس‬ ‫منتشر می شود‪ ،‬اما سعودی ها که خود را رهبر جهان اسالم می دانند‪،‬حاضر‬ ‫نشدهاندکهواکنشمستقیمیبهوقایعاخیرازخودنشاندهند‪.‬اینمسالهنشان‬ ‫می دهد که هر چند ریاض و شاهزاده سعودی از اینکه بتواند توافقی با نتانیاهو‬ ‫امضا کند‪ ،‬بدش نمی اید اما ترجیح می دهد که مشروعیت خود را به عنوان‬ ‫مهم ترین کشور عربی به خطر نیندازد و فعال موضعی نگرفته و وارد بازی‬ ‫ترامپ نشود‪ .‬اما ان سوی ماجرا‪ ،‬رئیس جمهور امریکا عربستان را یک صید‬ ‫خوب می بیند‪ .‬او می داند که اگر موفق شود تا بن سلمان را به توافقی با اسراییل‬ ‫راضی کند‪ ،‬دست به اقدامی تاریخی زده که طرفداران رژیم صهیونیستی را تا‬ ‫ابد مدیون او می کند‪.‬‬ ‫واکنشهابهخیانتبحرین‪:‬تهرانوانکاراموضعگرفتند‬ ‫کشورهای مصر و امارات و انگلیس‪ ،‬بالفاصله بعد از اعالم خبر عادی‬ ‫سازی روابط بین منامه و تل اویو موافقت خود را با این اتفاق اعالم کردند‪.‬‬ ‫مصر و اردن پیش از بحرین تنها کشورهای عربی بودند که با صهیونیست ها‬ ‫کنار امده اند‪.‬‬ ‫السیسیرئیسجمهورمصرکهبهعنوانرهبریحامیغربشناختهمی‬ ‫شود با استقبال از این ماجرا گفت که ایجاد روابط می تواند به صلح و ثبات در‬ ‫خاورمیانهکمککند!‬ ‫اماتشکیالتخودگردانفلسطینبهشدتبهایناتفاقواکنشنشان‬ ‫دادند‪ .‬در نگاه ایران‪ ،‬ترکیه و گروه های فلسطینی کاری که امارات و بحرین‬ ‫انجام داده اند‪ ،‬خیانتی اشکار به حساب می اید که از سوی دو کشور مسلمان‬ ‫علیهفلسطینیهاشکلگرفتهاست‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬حازم قاسم سخنگوی گروه حماس در فلسطین که کنترل‬ ‫نوار غزه را در دست دارد‪ ،‬با محکوم کردن این توافق گفته است بحرین با‬ ‫کسانی وارد توافق شده است که به مردم فلسطین حمله می کند‪.‬وزارت خارجه‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫به زودی شاهد تحول‬ ‫در حوزه بورس خواهیم بود‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به بررسی وضعیت بازار بورس در جلسه‬ ‫غیرعلنی امروز مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت که به زودی شاهد تحول در حوزه‬ ‫بورس خواهیم بود‪ .‬محمد باقر قالیباف در‬ ‫جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس‬ ‫با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی‬ ‫درباره ی وضعیت بازار بورس به ارائه خالصه‬ ‫گزارش این جلسه پرداخت و با تاکید بر‬ ‫حمایت مجلس شورای اسالمی از بازارهای‬ ‫سرمایه و بورس گفت‪ :‬جلسه غیرعلنی امروز‬ ‫مجلس بیش از دو ساعت و نیم به طول‬ ‫انجامید و عمدتا متمرکز بر مسائل حوزه بازار‬ ‫سرمایه و بورس بود‪ .‬مجلس مسائل اقتصادی‬ ‫را با اولویت در دستور کار قرار داده و به‬ ‫خصوص در روزهای اخیر به طور ویژه در‬ ‫حوزه کمیسیون های تخصصی و اقتصادی‬ ‫پیگیر حل مشکالت اقتصادی بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اظهارات روسای کمیسیون ها‪،‬‬ ‫نمایندگان‪ ،‬وزیر اقتصاد و رییس کل بانک‬ ‫مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای‬ ‫اسالمی خاطر نشان کرد‪ :‬اولین نکته ای که‬ ‫مردم باید از ان مطلع باشند این است که‬ ‫مجلس مصمم است حمایت و تقویت الزم‬ ‫و تثبیت را در بازارهای بورس و سرمایه‬ ‫انجام دهد و تالش کند هدایت نقدینگی‬ ‫در بازار بورس به سمت مسائل تولیدی‬ ‫برود و پروژه های صنعتی در بخش تجاری‪،‬‬ ‫کارخانجات و تولید در کشور رونق بگیرد‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که‬ ‫سرمایه و پول مردم در بورس باید مورد‬ ‫صیانت قرار گیرد این امر را از اولویت های‬ ‫مجلس شورای اسالمی عنوان و خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬ما کمک های الزم به دولت برای تثبیت‬ ‫بورس را انجام می دهیم افزایش سرمایه هم‬ ‫از موضوعات جدی بود که در همین زمینه‬ ‫الیحه دو فوریتی دولت برای صرف سهام‬ ‫بدون حق تقدم امد و در کمتر از ‪23 – 22‬‬ ‫روز تصویب و ابالغ شد و می تواند به‬ ‫عمق بخشی‪ ،‬تثبیت و هدایت نقدینگی و حفظ‬ ‫نقدینگی بورس و اموال مردم کمک کند‪.‬‬ ‫قالیباف در ادامه اظهار کرد‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی نه تنها هیچ کوتاهی در این زمینه‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه این موضوع بیشتر از همیشه مورد‬ ‫توجه و اولویت ما بوده است‪ .‬از این به بعد‬ ‫هم الزم است تصمیمات جدیدی در بورس‬ ‫مورد توجه قرار گیرد که این تصمیمات‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با حضور رییس‬ ‫سازمان بورس اتخاذ شده است‪.‬وی درباره ی‬ ‫بازارگردانی در بورس گفت‪ :‬ما باید به‬ ‫دو طریق به این موضوع توجه کنیم یکی‬ ‫این که به متغیرهای بورس توجه کنیم‪ .‬حجم‬ ‫مبنا‪ ،‬حداقل سفارش و سقف استفاده از‬ ‫اعتبار در بازار سرمایه از نکاتی است که‬ ‫مجلس شورای اسالمی مصمم است در کار‬ ‫کارشناسی و نظارتی خود در بورس به ان‬ ‫توجه کند‪.‬رییس مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬در بحث بازارگردانی‬ ‫بخشی از شرکت هایی که در بورس هستند‬ ‫حقوقی و دولتی هستند که در زمان اوج‬ ‫بازار درامدهایی پیدا شد و بعد به هر دلیل از‬ ‫بازار بورس کم شد‪ .‬همه اینها شرکت هایی‬ ‫هستند که به نوعی دولتی محسوب می شوند‬ ‫و مدیریت دولتی دارند‪ .‬اینها مکلف هستند‬ ‫وجوه را به بازار بورس برگردانند و بورس‬ ‫را تقویت کنند تا بازارگردانی درست پیش‬ ‫برود و کسی خارج از موضوع لیدری بورس‬ ‫را انجام ندهد‪.‬‬ ‫قالیباف همچنین اظهار کرد‪ :‬ما باید‬ ‫استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه‬ ‫و سهام را مورد توجه قرار دهیم و زیان‬ ‫ناموجهی را به منابع بیت المال وارد نکنیم تا‬ ‫بورس را حفظ کنیم‪ .‬چیزی که توافق شد‬ ‫این است که سازوکارهای سهام خزانه و‬ ‫کاهش مزیت های سهام خزانه غیرمستقیم‬ ‫را برای تقویت در سازوکارهای رسمی‬ ‫خزانه در بورس در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫با اطمینان عرض می کنم مجلس و دولت با‬ ‫جمع بندی امروز در صحن مجلس شورای‬ ‫اسالمی که با حضور وزیر اقتصاد و رییس‬ ‫کل بانک مرکزی و تصمیم روز پنج شنبه‬ ‫در شورای عالی بورس این کار را انجام‬ ‫می دهند و کمیسیون های اقتصادی نظارت و‬ ‫پیگیری الزم را خواهند داشت از فردا صبح‬ ‫(دوشنبه) نیز اولین جلسه با حضور روسای‬ ‫کمیسیون های مربوطه با حضور من‪ ،‬روسای‬ ‫کمیسیون های مربوطه و مسئوالن مرتبط‬ ‫از جمله رییس کل بانک مرکزی برگزار‬ ‫خواهد شد و به زودی شاهد تحول در حوزه‬ ‫بورس خواهیم بود‪.‬‬ ‫ن که می دانند در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫روحانی‪ :‬مردم همی ‬ ‫اب وبرق شان قطع نمی شود‪ ،‬سبب اعتمادشان شده‬ ‫حسنروحانیرئیسجمهورصبح(یکشنبه)درسخنرانیمجازیبه‬ ‫مناسبتاغازسالتحصیلی‪۱۴۰۰_۱۳۹۹‬دانشگاه هاکهدردانشگاهتهران‬ ‫برگزارشد‪،‬اظهارداشت‪:‬سراغازفعالیتتحصیلیسال‪ ۱۴۰۰_۱۳۹۹‬رامحضر‬ ‫همهاساتیدودانشجویانسراسرکشورتبریکوتهنیتعرضمی کنمو ای‬ ‫کاشپروتکل هایبهداشتیودستورالعمل هابهمناجازهمی دادکهامروزمانند‬ ‫سال هایگذشته‪،‬ازنزدیکدرمیانجمعشمافرهیختگان‪،‬اساتید‪،‬مسئولین‬ ‫عالیرتبهبخشفرهنگودانشجویانعزیزباشم‪.‬ویعنوانکرد‪،:‬اماچهکنیم‬ ‫اجرایدستورالعمل هایستادملیکرونابرایهمهماالزماالجرااستوازروز‬ ‫اولمواجههباکرونا‪،‬خودراموظفمی دیدمدرشرکتدرمجامع‪،‬سفر‪،‬‬ ‫برنامه هاوفعالیت هایمپروتکل هارامراعاتکنمومعتقدهستمپروتکل شکنی‬ ‫نبایدبهعنوانیکشیوهدرذهنماباشدولواینکهدربرخیموارداجرای‬ ‫پروتکلباعالقه‪،‬خواستقلبیوعواطفانسانسازگاریندارد‪.‬رئیسجمهور‬ ‫بیانکرد‪:‬دراغازمی خواهمازهمهمقاماتمسئولودانشگاه هایکشورتشکر‬ ‫کنمکههمدرترمگذشتههماغازسالتحصیلیتمامتالشخودرابهکار‬ ‫بستندتادانشپژوهان‪،‬دانشجویانودانشاموزانازعلموتحصیلبازنمانندو‬ ‫اینمسالهبسیارمهمیاستومامعتقدیمجامعهماهمانقدرکهبهنیاز های‬ ‫ضروریازقبیلاکسیژن وابوهوانیازمنداستبهعلمودانشوفعالیت های‬ ‫تحقیقیوعلمیهمنیازمنداستوبایدایننیازوخواستهدرهرشرایطیزمین‬ ‫نماندودانشگاه هایمادراغازسالوامروزبهاینوظیفهبسیارمهمخودعمل‬ ‫کردند‪.‬روحانیافزود‪:‬تشکردوممنازکادردرمانیسراسرکشوراستکهاز‬ ‫روزاولیعنیبهمنسالگذشتهباتمامتوانبرایسالمتوحفظجانمردمبه‬ ‫میدانامدندوازهرکوششوفداکاریدریغنکردند‪.‬خداوندراسپاسگزاریم‬ ‫کهامروزبهداشتودرمانیرادراختیارداریمکهمی تواندرویپایخود‬ ‫بایستدبدوناینکهدستنیازبهسویدیگراندرازکند‪.‬امروزمی بینیمتخت های‬ ‫بیمارستانکفافبیمارانماراداشتهاستکهدرسایهتالشدولت هایگذشته‬ ‫به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم بوده که برای توسعه بهداشت و درمان و برای‬ ‫اینکهبیمارانتنهارنجبیماریداشتهباشندتمامتالشخودرابهکارگرفتندو‬ ‫شاهدبیمههمگانیوطرحسالمتدرسراسرکشوروحتیروستا هابودیم‪.‬وی‬ ‫تصریحکرد‪:‬ازطرفدیگردرزمینهداروشرکت هایدانشبنیانووزارت‬ ‫بهداشتبارسنگینیرابردوشداشتندوامروزحدود‪ ۹۵‬درصدنیاز های‬ ‫داروییرادرداخلکشورتامینمی کنیم‪.‬خداراشاکریمکهمردممادرسایه‬ ‫تالشوفعالیتهمهعزیزاندرکارخانجات‪،‬مناطقعلمیوتحقیقاتیتوانستند‬ ‫نیاز هایجامعهرافراهمکنند‪.‬رئیس جمهورخاطرنشانکرد‪:‬علیرغمجهشعلم‬ ‫ودانشدرقرونگذشتهبازهممی بینیمدربرابریکموجودبهظاهرکوچکو‬ ‫ناچیزاینچنیندرماندهمی شودواینهمهمشکالتبرایهمهجوامعبشری‬ ‫پیشامدهومی بینیماینویروسزندگیمردمواقتصادجوامعراتحتالشعاع‬ ‫قراردادهاست‪.‬کشور هاییهستندکه‪ ۲۰‬درصدو‪ ۱۵‬درصدوبیشتراقتصادشان‬ ‫دراینچندماهکوچکشدهاستومی بینیمیکویروسبهظاهرکوچک‬ ‫زندگیراتحتتاثیرقراردادهاست‪.‬روحانیتاکیدکرد‪:‬اینویروسزندگی‪،‬‬ ‫محلکسبوکارومعیشتمارامجبورکردهباسبکجدیدبهفعالیتخود‬ ‫ادامهدهند‪.‬مهمایناستهرفعالیتیرابتوانیمدرچارچوبپروتکلادامهدهیم‬ ‫تاتعطیلنشود‪.‬اگرقراربرتعطیلیبود‪،‬می دیدیدازپایانبهمنواغازاسفند‬ ‫زندگی‪،‬موادغذاییونیازمندی هایضروریمردمباچهمشکالتبزرگی‬ ‫مواجهمی شدوچگونهمردمازمعنویتومناسکروحیونشاطروحیفاصله‬ ‫می گرفتند‪.‬ویبابیاناینکهتوانستیمدراینهفتماهدرچارچوبضوابط‬ ‫پروتکل هایخودراادامهدهیمگفت‪:‬ازدانشگاه هاتشکرمی کنمکهامروزدر‬ ‫یکاموزشترکیبیبهفعالیتخودادامهمی دهند‪.‬گرچهبرایماهیچچیز‬ ‫جایاموزشحضوریرانخواهدگرفت‪.‬دیدناستاد‪،‬گفتگوباشاگرد‪،‬طرح‬ ‫مسائلوسواالتموردنظررادرفضایحقیقیوحضوریراحت تر‪،‬بهترو‬ ‫دقیق ترمی توانانجامداد‪،‬امااگر‪ ۱۰۰‬پیشمانبودنبایداز‪ ۹۰‬صرف نظرکنیم‪.‬‬ ‫اموزشمجازیمی تواندجایگزیناموزشحضوریباشد‪.‬رئیس جمهوربابیان‬ ‫اینکهدانشگاهجاییاستکهنظریه هایمختلفرادرزمینه هایمتعددطرح‬ ‫می کندورهنمونمااستکهچگونهراحت تروبهترزندگیکنیم‪،‬گفت‪:‬در‬ ‫حالیکهدانشگاههموارهفضاییبراینقادینسبتبهحکومت‪،‬حاکمان‪،‬‬ ‫دولتوجوامعاستوشایدهیچفضایینقادترازفضایدانشجویینباشد‪.‬نقد‬ ‫زمانیکهبادرنظرگرفتنشرایطوواقعیت هایجامعهوباانصافتوامباشد‪،‬‬ ‫بهترینهدیهبرایجامعهومسئولینماست‪.‬روحانیادامهداد‪:‬کشورماامروزبا‬ ‫دومشکلبزرگمواجهاستوانتحریمبینظیردرتاریخایراناستوشاید‬ ‫کمتردرجهانشاهدچنینتحریمیبودیم‪.‬ازاغازتاپایانسال‪ ۹۷‬وسال‪ ۹۸‬و‬ ‫نیمیازسال‪ ۹۹‬بااینتحریمشدیدمواجههستیم‪،‬امادرعینحالنگذاشتیم‬ ‫دشمنانمابههدفاصلیخودیعنیشکستنابهتنظام‪،‬درماندهکردنمردمو‬ ‫تسلیمکشوردربرابرخواستناحقان هابهموفقیتوپیروزیبرسند‪.‬وی‬ ‫گفت‪:‬اینیکواقعیتمهماستکهامروزدرشرایطیهستیمکهدرامدنفتی‬ ‫ما که در یک سال‪ ۹۰‬تا‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر بوده‪ ،‬در سال گذشته یعنی سال‪۹۸‬‬ ‫کمیبیشاز‪ ۲۰‬میلیارداستوایننشانمی دهدجامعهماباچهمشکالتی‬ ‫روبرواست‪.‬رئیس جمهورباتاکیدبراینکهمابایدرویپایخودبایستیموبه‬ ‫درونبنگریموازتوانمندی هایداخلیاستفادهکنیموچشمانمانبهبیرون‬ ‫نباشد‪،‬اضافهکرد‪،:‬امااینواقعیتهمهستکهبدونتعاملباجهانزندگی‬ ‫بسیارسختوگاهیناممکناست‪.‬مابایدبتوانیمتولیداتخودرادرفضای‬ ‫بیرونکشورعرضهکنیموانچهنیازداریمودرداخلکشوروجودندارداز‬ ‫فضایبیرونتامینکنیم‪.‬حتیدرداروودرمانهمضمناینکهخوداتکاهستیم‪،‬‬ ‫امادربرخیمواردنیازمندمواداولیه‪،‬موادساختهشدهوواکسنهستیموبایداز‬ ‫دیگرانبگیریمواخذکنیموبایددارووتجهیزاتپزشکیبیشازنیازخودرا‬ ‫صادرکنیم‪.‬رئیس جمهوربیانکرد‪:‬درکاال هایاساسینیازداریمبهخرید‬ ‫خارجی و مواردی نیاز به فروش در فضای خارجی داریم‪ .‬پس هم باید روی‬ ‫پایخودبایستیمهمبایدشرایطتعاملیرابادنیابرقرارکنیم‪.‬ضربهدشمندر‬ ‫همینفضااستکهمی خواهدرابطهماباجهانرادچاراختاللکندوماباید‬ ‫بتوانیماینمشکالترادرشرایطامروزحلوفصلکنیم‪.‬روحانیتصریحکرد‪:‬‬ ‫همین جاخدمتملتودانشجویانواساتیدعرضمی کنمعلیرغمهمه‬ ‫مشکالت‪،‬انچهبرایکاالیاساسیمانیازبودهتقریباًدراینششماهاندازه‬ ‫پارسالودربرخیمواردبیشازپارسالتوانستیمتامینکنیموعلیرغمهمه‬ ‫مشکالتتوانستیمنیازمندی هایجامعهرادرحدتوانخودمرتفعکنیمبااینکه‬ ‫مشکالتامسالبهمراتبازپارسالبیشتراستودرسهماهاولبهخاطرکرونا‬ ‫مشکالت ما مضاعف و واردات و صادرات ما با مشکل روبرو بود و در سه ماه‬ ‫اولبارشدمنفیسهونیمدرصدیمواجهبودیم‪.‬ویافزود‪،:‬امادرماهپنجم‬ ‫دارایرشدمثبتهستیموتوانستیمدرتیرماهومردادماهنسبتبهتیرومرداد‬ ‫پارسالرشدمثبتداشتهباشیمومعنایانایناستکهبعدازسهماهتوانستیم‬ ‫مشکالتراپشتسربگذاریموبتوانیمفعالیت هایخودرادرزمینه های‬ ‫مختلفبهصورتعادیادامهدهیم‪.‬درتیرومردادتقریباًصادراتووارداتما‬ ‫بهسالگذشتهبرگشتهودربرخیمواردبهترشدهاست‪.‬علیرغمسختیو‬ ‫مشکالت‪،‬حرکتمردموجامعهماحرکتیبودهاستکهتوانستهاست‬ ‫معضالتومشکالتجامعهرادرحدتوانحلوفصلکند‪.‬رئیس جمهور‬ ‫تاکیدکرد‪:‬ضمناینکهدشمندرهدفاستراتژیکخودناموفقبوده‪،‬عالوهبر‬ ‫اندرتماماهدافسیاسیوحقوقیخودنیزناموفقبودهاست‪.‬اگردشمندر‬ ‫زمینهاقتصادیبرایمامشکالتیایجادکردهواگردرزمینهمنابعمالیتوانسته‬ ‫برایمامشکالتیبوجوداورد‪،‬امادرزمینهسیاسیوحقوقیدچارشکست های‬ ‫کمنظیرشدهاست‪.‬یعنیدشمنانمادرسازمانمللمتحدکهانجاراهمیشه‬ ‫حیاطخلوتخودمی دانستندوفکرمی کردههرزمانکاریدارندشورای‬ ‫امنیتوسازمانمللدرمشتان هااستوبهراحتیمی تواننداقداماتخودرا‬ ‫انجامدهندامریکاحداقلباسهشکستبزرگتاریخیدرطولماه هایاخیربا‬ ‫انمواجهشدهاست‪.‬روحانیخاطرنشانکرد‪:‬امریکادریکیازاهدافخود‬ ‫کهبازگرداندنوادامهتحریکتسلیحاتیبود‪،‬درسازمانمللوشورایامنیت‪،‬‬ ‫از‪ ۱۵‬رای‪ ۱۳،‬رای در برابر او بودند و در طرح اخیر که به اصطالح استفاده از‬ ‫ماشهبود‪،‬هیچعضویازاعضایشورایامنیتباامریکاموافقتنکردندو‬ ‫امریکاکهگفتهبوددریکماهبهپیروزیمی رسداص ً‬ ‫النتوانستاینپروسهرا‬ ‫اغازکندواینیکیازموفقیت هایبزرگسیاسیوحقوقیملتمادرتاریخ‬ ‫است‪.‬ویتصریحکرد‪:‬امریکانتوانستاینطرحراتاامروزشروعکندو‬ ‫استارتبزند‪.‬یعنیشورایامنیتکام ً‬ ‫البهطرحامریکاتاامروزبی اعتنابوده‬ ‫استوپایانشهریور‪،‬پایانزمانیاستکهدرقطعنامه‪ ۲۲۳۱‬پیش بینیشده‬ ‫است‪.‬گرچهامریکابهدلیلاینکهازبرجامخارجشدهاستاساساًعضویتدر‬ ‫برجامنداردکهبتواندازاینپروسهاستفادهکند‪.‬رئیس جمهوراظهارداشت‪:‬مااز‬ ‫لحاظسیاسیموفقیت هایبزرگیبدستاوردیم‪.‬همانطورکهدانشگاه هاو‬ ‫دانشجویانمابایدنقدوانتقادکنندبههمانگونهبایدواقعیت هایمهمو‬ ‫موفقیت هایبزرگراباقلموتالشخودبرایجامعهتشریحکنند‪.‬سهموفقیت‬ ‫بزرگسیاسیوحقوقیرادراختیارداشتیموچندموفقیتبزرگحقوقیرا‬ ‫دردادگاهبینالمللیالههدراختیارگرفتیموهمدریکموضوعبانکیواوراق‬ ‫بانکیمادرقدم هایاولدردادگاه هایبینالمللیدرزمینهاصلصالحیت‬ ‫موفقبودیموادامهمی دهیموهمدرزمینهبرجامدردومرحلهموفقشدیم‪.‬‬ ‫مرحلهاولصالحیتومرحلهدومحکمکوتاهمدتیبودکهدادگاهصادرکرد‬ ‫کهدرهرسهزمینهتوانستیمموفقیتبهدستبیاوریم‪.‬اینموفقیت هایسیاسیو‬ ‫حقوقیدرتاریخکشورمابسیاراهمیتدارد‪.‬رئیس جمهورافزود‪:‬درزمینه‬ ‫اقتصادیعلیرغممشکالتیکهداشتیمدرهرهفتهشاهدافتتاح هایبسیار‬ ‫بزرگدرزمینه هایمختلفدرکشورهستیمواینبهانمعنااستکهماسال‬ ‫جهشتولیدراازیادنبردیموبهانعملکردیموعملخواهیمکرد‪.‬نکته‬ ‫دیگراقدامبسیارارزشمنددانشگاه هایمادرسال هایگذشتهاست‪.‬مادرهمه‬ ‫میدان هاتوانستیمبهپیشقدمبگذاریم‪.‬همهامار هاوشاخص هابهمانشان‬ ‫می دهدشرایطامروزبهنسبتسال‪ ۹۲‬بایکفاصلهقابلتوجهیموفقیتبه‬ ‫دستاوردهاست‪.‬روحانیگفت‪:‬اگر‪ ۷‬سالپیشیکیازدانشگاه هایایران‬ ‫درلیستدانشگاه هایبرتربودامروز‪ ۴۰‬دانشگاهمادرلیستهستند‪،‬یعنی‬ ‫دانشگاه هایمادرمقایسهبادانشگاه هایبزرگجهانیدرطیاینمدتبا‬ ‫تالشیکهانجامدادندبهاینجایگاهرسیدند‪.‬درشتابعلمیدربرخیسال ها‬ ‫دردنیااولبودیموایننشانمی دهددرشرایطتحریموشرایطبسیارسخت‪،‬ما‬ ‫مسیرعلمودانشوپیشرفتعلمیرافراموشنکردیموبهبهترینشکلانجام‬ ‫دادیم‪ .‬اگر جایگاه ما در نواوری‪ ۱۲۰‬بود امروز جایگاه ما‪ ۶۵‬است و این نشان‬ ‫می دهددرنواوریچهحرکتخوبیدرهفتسالگذشتهانجامدادیم‪.‬‬ ‫ترکیهروزشنبهتصمیمبحرینبرایبرقراریروابطدیپلماتیکبااسرائیلرا‬ ‫به شدت محکوم کرد‪ .‬وزارت خارجه ترکیه می گوید‪ ،‬اقدام بحرین «ضربه‬ ‫تازه ای» به تالش ها برای دفاع از مساله فلسطین وارد خواهد کرد‪ .‬پیش از این‬ ‫اردوغان امارات را تهدید کرده بود که روابط خود را با این کشور قطع می‬ ‫کند‪.‬وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران طی بیانیه ای اعالم برقراری‬ ‫روابط دیپلماتیک میان بحرین و اسراییل‪ ،‬ان را اقدامی ننگین و خفت بار از‬ ‫سویبحریندانستکهارمانفلسطینرادرقربان گاهانتخاباتامریکاذبح‬ ‫می کند‪.‬وزارتامورخارجهجمهوریاسالمیایرانباصدوربیانیه ایضمن‬ ‫محکومیتشدیداعالمبرقراریروابطدیپلماتیکمیانبحرینواسراییل‪،‬ان‬ ‫را اقدامی ننگین و خفت بار از سوی بحرین دانست که ارمان فلسطین و چندین‬ ‫دهه مبارزات و تحمل رنج و مصیبت مردم فلسطین را در قربان گاه انتخابات‬ ‫امریکاذبحمیکند‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده است‪ :‬بدون تردید مردم مظلوم و حق طلب فلسطین و‬ ‫مسلمانان ازاده جهان هرگز عادی سازی روابط با رژیم غاصب و یاغی اسرائیل‬ ‫رانخواهندپذیرفتوایناقدامننگیندرحافظهتاریخیملتمظلوموستمدیده‬ ‫فلسطین و ملتهای ازاده جهان تا ابد باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫انچه امارات و بحرین انجام داده اند می تواند منجر به انشقاقی اساسی در‬ ‫جهان اسالم باشد‪ .‬هرچند رهبران عربی چراغ سبز خود را به ترامپ و رژیم‬ ‫صهیونیستی برای برقراری روابط نشان داده اند‪ ،‬اما افکار عمومی در جهان‬ ‫عرب‪ ،‬همراه با این تصمیمات نیست و انها از انچه که دولت های عربی انجام‬ ‫داده و مردم فلسطین را نادیده می گیرند‪ ،‬رضایت ندارند‪ .‬این نارضایتی می تواند‬ ‫به مرور مشکالت و پیچیدگی ها در خاورمیانه را گسترش دهد‪.‬‬ ‫واعظی‪:‬‬ ‫«هفتتپه»سیاسی‬ ‫شدهاست‬ ‫محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور‬ ‫در گفتگویی اخرین وضعیت حقوقی شرکت‬ ‫هفت تپه را تشریح کرد‪.‬واعظی در پاسخ به‬ ‫این سوال که ایا صرفاً یک نهاد مانند دیوان‬ ‫محاسبات می تواند درباره لغو واگذاری ها‬ ‫تصمیم بگیرد؟ گفت‪ :‬قاعدتاً برای این منظور‬ ‫شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد‬ ‫که نماینده قوه قضائیه هم در ان هست و اگر‬ ‫قرار است چنین اتفاقی بیفتد‪ ،‬باید ان مسیر‬ ‫طی شود‪ .‬هرچند من هم مثل شما فقط خبر این‬ ‫مساله را شنیدم و نامه ای ندیدم و به همین دلیل‬ ‫نمی توانم به صورت قاطع در این باره اظهار‬ ‫نظر کنم‪.‬وی در پاسخ به این سوال که به نظر‬ ‫می رسد مساله شرکت هفت تپه فراتر از مساله‬ ‫صرف واگذاری‪ ،‬ابعاد سیاسی و اجتماعی هم‬ ‫پیدا کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مساله چیز‬ ‫جدیدی نیست و معموالً در واگذاری ها چنین‬ ‫مسائلی پیش می اید‪ .‬اما واقعیت این است که‬ ‫تا اینجای کار‪ ،‬دولت‪ ،‬وزارتخانه ذی ربط و‬ ‫بانک ها کمک کردند تا هم مساله تولید حل‬ ‫شود و هم مساله حقوق کارمندان این شرکت‪.‬‬ ‫واعظی اضافه کرد‪ :‬اما متاسفانه مساله‬ ‫شرکت هفت تپه سیاسی شد‪ ،‬یعنی هر جایی‬ ‫به خودش اجازه داد مداخله کند‪ ،‬مصاحبه و‬ ‫اظهارنظر کند و این طوری فضا را بهم ریختند‪.‬‬ ‫تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور‬ ‫ایجاد می شود‪ ،‬هرکسی ابتدا به ساکن اظهارنظر‬ ‫نکند‪.‬رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه‬ ‫رئیس جمهور موضوع شرکت هفت تپه را به‬ ‫عهده جهانگیری گذاشته است‪ ،‬افزود‪ :‬ایشان‬ ‫جلسه گذاشته و در ان تصمیم گیری شد و‬ ‫براساس همان جمع بندی کار دارد پیش می رود‪.‬‬ ‫اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند‪ ،‬غیر‬ ‫از اینکه اوضاع را بهم می زنند‪ ،‬باعث می شوند‬ ‫تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه‬ ‫این‪ ،‬جز اینکه محصول و تولید کم می شود‪،‬‬ ‫اثر دیگری نخواهد داشت‪.‬واعظی در پاسخ به‬ ‫اینکه برخی معتقدند عده ای تالش دارند این‬ ‫واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این‬ ‫شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این کار درستی نیست‪ .‬امروز همه بر این‬ ‫سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که‬ ‫می تواند تصدی گری خود را کم کرده و امور‬ ‫را به مردم واگذار کند‪ .‬اگر قرار باشد مردم‬ ‫بیایند‪ ،‬اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند‪ ،‬یا‬ ‫اینکه کسانی بگویند که این شخص می تواند‬ ‫به عهده بگیرد و کس دیگری نمی تواند به‬ ‫عهده بگیرد‪ ،‬یا به گونه ای در ذهن شان باشد که‬ ‫خصوصی سازی برای افراد خاص انجام شود‪ ،‬به‬ ‫نظر من خصوصی سازی درست و واقعی نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫اینپوسترهافریادزدنددرخانهبمانید!‬ ‫حاال دیگر انگار به زندگی با کرونا عادت کرده ایم‪ .‬صورت های ماسک زده و استفاده مداوم از الکل و شنیدن امار تلفات جهانی دیگر برایمان چندان هم تعجب اور نیست‪ .‬در واقع دیگر مبارزه با ویروس کوچک کرونا‬ ‫بخشی از فرهنگ و زندگیمان شده است‪ .‬در این میان یکی از حوزه هایی مهم و البته تاثیرگذاری که در این مدت تالش کرد تا فرهنگ مبارزه با کرونا بخشی از زندگی روزمره انسان ها شود‪ ،‬هنر بود‪ .‬از همان روزهای نخست‬ ‫شیوع ویروس کرونا در جهان بسیاری از هنرمندان در دنیا از حوزه گرافیک گرفته تا کاریکاتور و نقاشی دست به قلم شدند و اثاری را خلق کردند‪ .‬اغلب اثاری که با موضوع کرونا خلق و در نمایشگاه های مجازی یا صفحات‬ ‫شخصی هنرمندان در رسانه های اجتماعی منتشر شدند‪ ،‬با هدف فرهنگ سازی در راستای مبارزه بهتر با این ویروس خطرناک بود‪ .‬در این میان طراحان پوستر نیز از غافله عقب نماندند و تالش کردند با تولید پوسترهای مرتبط با‬ ‫این پدیده جهانی‪ ،‬عالوه بر گوشزد مداوم خطرات ابتال به این ویروس‪ ،‬از اهمیت رعایت نکات بهداشتی و توجه به اصول ساده اما اساسی مصون ماندن از این ویروس سخن بگویند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرپردیسسینماییهرویسنتر‪:‬‬ ‫سینماهاخطریبرایمردمندارند!‬ ‫همایون فربد‪ ،‬مدیر پردیس سینمایی‬ ‫هروی سنتر‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در ابتدای تیرماه که سینماها‬ ‫فعالیت خود را دوباره اغاز کردند با‬ ‫توجه به اینکه پروتکل های بهداشتی در‬ ‫سینماها رعایت می شد مردم هم سالن های‬ ‫سینما را به عنوان مکانی امن پذیرفته‬ ‫بودند و می دانستند که خطری در این فضا‬ ‫ان ها را تهدید نمی کند به همین دلیل‬ ‫شاهد استقبال خوبی در روزهای اول‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫فربد تاکید کرد‪ :‬در هفته اول در‬ ‫سانس های فیلم «شنای پروانه» ‪ 50‬درصد‬ ‫بلیت های سالن فروش می رفت و شاهد‬ ‫استقبال بسیار خوبی بودیم‪ ،‬به نظر من‬ ‫اگر کرونا نبود قطعاً فیلم سینمایی «شنای‬ ‫پروانه» یکی از پرفروش ترین اثار سینمای‬ ‫ایران می شد اما متاسفانه شرایط ویژه ای‬ ‫که وجود دارد این امکان را از این فیلم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ترس مردم از ابتال به کرونا‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینما از کودکانش‬ ‫مراقبت می کند؟!‬ ‫کسب جایزه «مارچلو ماسترویانی» جشنواره ونیز توسط‬ ‫روح اهلل زمانی‪ ،‬نوجوان فیلم «خورشید» یکی از ارزشمندترین‬ ‫جوایزی است که سینمای ایران تا به حال برای بازیگری کودک‬ ‫کسب کرده‪ ،‬اما حاال مهم تر از خود جایزه مراقبت از برنده ان و‬ ‫همبازی های دیگرش است‪.‬‬ ‫در سینمای ایران کم نبوده اند فیلم هایی که بازیگر کودک‬ ‫یا نوجوانی در ان ها خوش درخشیده و تحسین تماشاگران را‬ ‫برانگیخته اند‪ .‬گرچه برای برخی از این بچه ها فقط همان یک‬ ‫تجربه در سینما ثبت شد و دیگر بازیگری را ادامه ندادند یا‬ ‫نتوانستند ادامه دهند هرچند بعدها معلوم شد که بعضی از ا ن ها‬ ‫چقدر حسرت به دل مانده بودند‪.‬‬ ‫«رابطه»‪« ،‬پرنده کوچک خوشبختی»‪« ،‬بچه های اسمان»‪،‬‬ ‫«خواهران غریب»‪« ،‬بچه های ابدی»‪« ،‬خانه دوست کجاست؟»‬ ‫از جمله فیلم هایی هستند که بعد از همین یک بار دیگر‬ ‫چندان خبری از بازیگرهای کودک یا نوجوانش نشد و همه به‬ ‫منطقی است و با بدتر شدن وضعیت شیوع‬ ‫ویروس کرونا میزان استقبال از فیلم ها‬ ‫به مراتب کاهش پیدا کرد اما به نظر‬ ‫من سینماها از دیگر مکان های عمومی‬ ‫ایمن تر هستند‪ .‬در سالن های سینما همه‬ ‫پروتکل های بهداشتی رعایت می شوند و‬ ‫کسی حق ندارد بدون ماسک وارد سالن‬ ‫شود‪ .‬مطمئناً سینما تاثیری بر اوج گیری‬ ‫موج دوم کرونا نداشته و نخواهد داشت‬ ‫اما به هر حال تابع دستورات هستیم و‬ ‫طبیعتاً اگر قرار باشد سینماها تعطیل شوند‬ ‫باید این تعطیلی را بپذیریم‪.‬‬ ‫فربد در ادامه اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از ازدحام جمعیت در محوطه‬ ‫پردیس سینمایی هروی سنتر و رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬سانس ها را‬ ‫به گونه ای تعریف کرده ایم که زمان‬ ‫بسیاری بین سانس ها وجود دارد و ترتیب‬ ‫به شکلی است که کام ً‬ ‫ال از ازدحام‬ ‫جمعیت جلوگیری می شود‪ .‬همه سالن ها‬ ‫و محوطه مدام ضدعفونی می شود‪ ،‬همه‬ ‫با دستکش و ماسک در سالن ها حضور‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1172‬‬ ‫دارند و اگر کسی فاقد ماسک باشد به او‬ ‫تذکر می دهیم و تا زمانی که ماسک تهیه‬ ‫نکرده اجازه ورود ندارد‪ .‬به نظر من با‬ ‫توجه به این شرایط هیچ خطری در سینما‬ ‫شهروندان را تهدید نمی کند و حتی به‬ ‫نظر من سینما امروز امن ترین جا در بین‬ ‫مکان های عمومی برای مردم است‪.‬‬ ‫مدیر پردیس سینمایی هروی سنتر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با تعطیلی مجدد سینماها‬ ‫به شدت مخالف هستم و فکر می کنم‬ ‫وضعیت اقتصادی این قشر از مردم را به‬ ‫شدت اسیب پذیرتر می کند‪ .‬پس از ‪ 4‬یا ‪5‬‬ ‫ماه که سینماها تعطیل بودند پرسنل اکثر‬ ‫سینماها با مشکالت مالی بسیاری مواجه‬ ‫شدند و بسیاری از ان ها بیکاری چند ماهه‬ ‫را تجربه کردند و در مخارج زندگی شان‬ ‫مشکالت بسیاری به وجود امد‪ .‬به نظر‬ ‫من سینما هیچ تاثیری در شکل گیری موج‬ ‫دوم کرونا ندارد و می تواند در این شرایط‬ ‫مثل بسیاری از مشاغل دیگر فعالیت خود‬ ‫را ادامه دهد تا با کاهش موج دوم شاهد‬ ‫استقبال مردم از فیلم های سینمایی باشیم‪.‬‬ ‫او در پایان اظهاراتش‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫به گفته علی سرتیپی تا امروز سینما بیش‬ ‫از ‪ 200‬میلیارد تومان خسارت دیده و‬ ‫تعطیلی دوباره قطعاً این عدد را بیشتر‬ ‫می کند‪ .‬سینما از فست فودها‪ ،‬کافه ها‪،‬‬ ‫بازار و رستوران ها امن تر است و مردم‬ ‫می توانند اطمینان داشته باشند که با‬ ‫ظرفیت ‪ 50‬درصد سالن ها هیچ خطری‬ ‫ان ها را تهدید نمی کند و می توانند به‬ ‫خیال راحت از سینما رفتن لذت ببرند‪ .‬به‬ ‫نظر من به جای تعطیلی باید به بی خطر‬ ‫بودن سالن های سینما در انتقال ویروس‬ ‫کرونا تاکید و تبلیغ کرد‪.‬‬ ‫فراموشی سپرده شدند‪.‬‬ ‫اما بعضی پیگیری های رسانه ای در سال های اخیر نشان داد‬ ‫که اتفاقا برخی از این بچه ها چقدر از اینکه رها شده و دیگر‬ ‫کسی برای بازی سراغشان را نگرفته بود دلخور هستند‪ .‬ان ها‬ ‫طعم تجربه ای متفاوت را در سینما چشیده بودند و اگرچه‬ ‫مسیرشان ادامه پیدا نکرد‪ ،‬اما مزه سینما و بازیگری زیر زبانشان‬ ‫باقی ماند‪.‬‬ ‫فرخ هاشمیان ‪ -‬علی فیلم «بچه های اسمان» ‪ -‬یکی از‬ ‫ا ن هاست که چند سال قبل در گفت وگویی با ایسنا از خاطرات‬ ‫تلخ خود در نوجوانی و زمانی که پیگیر بود تا بازیگری را به‬ ‫نحوی ادامه دهد صحبت کرد‪.‬‬ ‫حاال پس از چند سال‪ ،‬دوباره یک فیلم دیگر از جشنواره‬ ‫فجر سال قبل بر سر زبان ها افتاده که بازیگران اصلی ان‬ ‫نوجوا ن هایی هستند که بجز “بچگی”‪ ،‬یک ویژگی خاص دیگر‬ ‫هم دارند؛ ان ها کودک کار هستند‪ ،‬یعنی بودند‪.‬‬ ‫بچه های فیلم «خورشید» مجید مجیدی که هم در فجر‬ ‫درخشیدند و هم بازیگر اصلی اش در جشنواره ونیز جایزه‬ ‫بهترین بازیگر نوظهور را گرفت وارد مسیر تازه ای از زندگی ‬ ‫خود شده اند و در این مقطع مراقبت از این بچه ها هم از سوی‬ ‫رسانه ها و هم دست اندرکاران فیلم ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫جایزه «مارچلو ماسترویانی» مهم ترین جایزه ای است که در‬ ‫این سطح به سینمای ایران داده شده و برنده اش نوجوانی است‬ ‫که بخاطر مبتال شدن به کرونا نتوانست به ایتالیا سفر کند اما‬ ‫ویدیویی که برای پخش در جشنواره از روح اله زمانی منتشر‬ ‫شده‪ ،‬هیجان و ذوق و شوقی را نشان می دهد که قابل حدس‬ ‫است اگر خودش روی سن اختتامیه حاضر بود حسابی توجه ها‬ ‫را به خود جلب می کرد‪ .‬با این حال اینده روح اهلل زمانی‪ ،‬شمیال‬ ‫شیرزاد و دیگر بچه هایی که به سینما راه پیدا می کنند نیازمند‬ ‫توجهی جدی است تا اگر خودشان هم عالقه ای به ادامه کار در‬ ‫این عرصه دارند به شکلی اصولی مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫عالوهبرجبهه ها‪،‬مفهوممقاومترادر‬ ‫زندگیمردمنیزبایدجستجوکرد‬ ‫جواد اردکانی‪ ،‬کارگردان سینما‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫مقاومت مفهومی بسیار گسترده دارد‪ ،‬به طوری که دفاع‬ ‫مقدس نیز در قالب ان تعریف می شود و البته اتفاقی که‬ ‫امروز در کشورهای مختلف در مبارزه با استکبار جهانی‬ ‫صورت می گیرد به نوعی دفاع مقدس است‪ .‬مقاومت را‬ ‫بدون مفهوم دفاع مقدس نمی توان تصور کرد و این دو‬ ‫مفهوم کام ً‬ ‫ال در هم تنیده هستند اما از انجا که ما عادت به‬ ‫واژه سازی داریم‪ ،‬واژه را می سازیم و گرفتار ان می شویم و‬ ‫تعریفی از واژه ساخته شده نمی توانیم ارائه دهیم و این باعث‬ ‫می شود که مفهوم به طور کامل در خطر نابودی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اردکانی تصریح کرد‪ :‬بیشتر اثاری که در حوزه مقاومت‬ ‫تا امروز ساخته شده مربوط به سینمای مستند می شود و باز‬ ‫هم نگاه ها بیشتر معطوف به عملیات نظامی بوده و کمتر‬ ‫فیلمسازی را می توان نام برد که مفهوم مقاومت را در جامعه‬ ‫و زندگی مردم نیز جستجو کرده باشد‪ .‬ما در حوزه دفاع‬ ‫مقدس نیز کام ً‬ ‫ال درگیر جنگ بودیم و این در حالی است‬ ‫که امر دفاع مقدس در همه جای کشور وجود داشت و این‬ ‫مفهوم در زندگی مردم جاری بود‪ .‬اگر این وضعیت وجود‬ ‫نداشت ما در جنگ راه به جایی نمی بردیم اما در سینمایمان‬ ‫هر گاه صحبت از دفاع مقدس شده سریع به سراغ جنگ‬ ‫رفته ایم و اتفاقات جبهه ها را روایت کرده ایم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امروز مقاومت در خانه های مردم و در جامعه‬ ‫چندین برابر بیشتر از ان چیزی است که در جبهه ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مقاومت ابعاد اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و‪ ...‬دارد‬ ‫که باید به انها نیز توجه شود‪ .‬در سوریه جنگی که اتفاق‬ ‫افتاد باعث شد تا نوع نگاه مردم به زندگی تغییر کند‪ ،‬این‬ ‫تغییر اگر چه به قیمت سنگینی به دست امده اما به نظر من‬ ‫ارزش ان سختی ها را داشته و امروز می توان درباره این‬ ‫تغییرات و نگاه مردم سوریه به مفهوم زندگی و مقاومت‬ ‫فیلم های بسیاری ساخت‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی «شور شیرین» تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه مدیران بسیاری در حوزه مقاومت هستند که هیچ‬ ‫شناختی از این حوزه ندارند‪ .‬بسیاری از فیلمسازهای ما‬ ‫نتوانستند به کشورهای درگیر جنگ و مقاومت سفر کنند‬ ‫و معموالً برای پرداختن به این موضوع به جنگ و عملیات‬ ‫توجه دارند و این در حالی است که امروز سراسر سوریه‬ ‫مضامین و مفاهیمی پنهان است که می توان قصه هایشان را‬ ‫روایت کرد اما متاسفانه توجهی به این مسائل نشده و به‬ ‫اعتقاد من بخش بزرگی از مقاومت در زندگی مردم است‬ ‫که به ان به اندازه کافی پرداخته نشده است‪.‬‬ ‫این کارگردان در پایان گفت‪ :‬به نظر من در حوزه‬ ‫مستند می توان اثار بهتری را با مفهوم مقاومت ساخت‪.‬‬ ‫ما در عراق‪ ،‬سوریه و افغانستان امکان کار کردن داریم‬ ‫و می توانیم با حضور در این کشورها از نزدیک جریان‬ ‫مقاومت را که در زندگی افراد جاری شده روایت کنیم‪.‬‬ ‫می توان با حمایت از مستندسازان‪ ،‬ان ها را برای ساخت‬ ‫فیلم های مستند که هزینه چندانی هم ندارد بسیج کرد و این‬ ‫اتفاق اگر رخ دهد همه ما طی سال های اینده شاهد نتایج‬ ‫درخشان ان در فرهنگ کشورمان خواهیم بود‪.‬‬ ‫دربرابرتوهینبهمقدسات‬ ‫ساکتنمی نشینیم‬ ‫اقدام موهن نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» در باز نشر‬ ‫کاریکاتورهای اهانت امیز نسبت به ساحت مقدس پیامبر‬ ‫عظیم الشان اسالم حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و‬ ‫اله وسلم و توهین به ارز ش های واالی اسالمی‪ ،‬انسانی و‬ ‫عقاید بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان‪ ،‬قلب موحدان‬ ‫عالم را جریحه دار کرد و بار دیگر جلوه دیگری از لیبرال‬ ‫دموکراسی‪ ،‬مدرنیته و جاهلیت مدرن را به رخ جهانیان‬ ‫کشید‪.‬این جامعه هنری انتشار مجدد کاریکاتورهای توهین‬ ‫امیز به پیامبر (ص) را محکوم کرد و از موضع شورای‬ ‫مسلمانان فرانسه در برابر موضوع بازنشر کاریکاتورهای‬ ‫توهین امیز و اتخاذ موضع عاقالنه و میهن پرستانه از سوی‬ ‫این شورا به منظور مصونیت مسلمانان فرانسه از خطر‬ ‫ایدئولوژی افراطی و تالش برای اصالح کلیشه ها درباره‬ ‫اسالم و جوامع مسلمان قدردانی کرد‪.‬این اقدام موهن نتیجه‬ ‫همان مدرنیته انسان مداری است که ارز ش ها و کرامت‬ ‫انسانی را به سخره گرفته‪ ،‬موهبت الهی ازادی را در بند‬ ‫کژفهمی های خود به اسارت کشیده و ولنگاری را به جای‬ ‫هنر ازاد ی بخش بر افکار عمومی تحمیل کرده است‪.‬جامعه‬ ‫هنری جبهه مقاومت همچنین بر برداشتن گا م های جدی در‬ ‫زمینه عدم تحقیر ادیان‪ ،‬احترام به عقاید و دعوت به صلح‪،‬‬ ‫همزیستی و بخشش های اجتماعی و انسانی تاکید کرد تا‬ ‫کرامت انسانی حفظ و احترام به عقاید انسا ن ها محقق شود‪.‬‬ ‫اسالم هراسی و به طبع ان اسالم ستیزی دستور کار‬ ‫اصلی نظام سلطه می باشد و ما ضمن ابراز تاسف و اندوه‬ ‫مضاعف خود از این هتاکی ها‪ ،‬اعالم می داریم که هیچ‬ ‫گاه در برابر توهین به مقدس ترین مقدسات خود ساکت‬ ‫و بی تفاوت نبوده به هر روشی که در اختیار داریم‪ ،‬در‬ ‫مسیر برمالساختن اهداف شوم دشمنان از تحرکات اخیر می‬ ‫کوشیم‪.‬‬ ‫انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس بنیاد‬ ‫فرهنگی روایت فتح در بیانیه ای اقدام موهن نشریه فرانسوی‬ ‫در اهانت بر پبامبر عظیم الشان اسالم(ص) را محکوم کرد‪.‬‬ ‫در بیانیه انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس‬ ‫بنیاد فرهنگی روایت فتح امده است‪:‬‬ ‫«بسمه تعالی‬ ‫الل ِ ب َِا ف ْ َو ا ِه ِه ْم َو َّ‬ ‫یُرِی ُد ونَ لِی ُ ْط ِفئ ُوا ن ُو َر َّ‬ ‫الل ُ مُت ِ ُّم ن ُو ِر هِ َو ل َ ْو َک ِر َه‬ ‫ا ل ْ َکا ف ِ ُر ونَ (سوره صف ایه‪)۸‬‬ ‫بار دیگر کینه توزان دین مبین اسالم و کوته بینان‬ ‫لیبرال دموکراسی غرب با باز نشر کاریکاتوری موهن به‬ ‫بهانه ازادی بیان به ساحت مقدس پیامبر رحمت و مهربانی‬ ‫توهین کردند‪ .‬اگرچه دنیای به اصطالح متمدن اروپایی و‬ ‫امریکایی در طول سا ل های اخیر با به راه انداختن فتنه هایی‬ ‫چون داعش و طالبان سعی زیادی کردند تا چهره ای‬ ‫خشونت بار از اسالم را به نمایش بگذارند لیکن دستان در‬ ‫خون اغشته و پلیدشان اینبار به گونه ای دیگر رخ نمایان‬ ‫کرد‪ .‬بازنشر میلیونی کاریکاتور موهن علیه پیامبر اعظم‬ ‫(صلوات اهلل علیه)نه تنها دل مسلمانان عالم‪،‬بلکه دل تمامی‬ ‫متد یّنین وازادگان جهان را عمیقاً غصه دار کرده است‪.‬‬ ‫در کجای تاریخ عقالنی بشریت توهین به ادیان و‬ ‫پیامبران انان‪ ،‬مولفه ای برای نشان دادن ازادی بیان قلمداد‬ ‫شده است؟ مسلمانان راستین‪ ،‬هرگز چنین رفتارهایی را‬ ‫فراموش نخواهند کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1172‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫دراغازفعالیتارزیبانکایندهانجامشد‬ ‫بانک اینده به منظور ارزش افرینی برای مشتریان عزیز و ارائه خدمات شایسته تر‪ ،‬هم زمان با اغاز فعالیت های ارزی خود‪ ،‬دوره اموزشی مرتبط با‬ ‫فعالیت های ارزی را برای بانکداران حرفه ای خود برگزار کرد‪.‬مشتریان بانک اینده برای بهره مندی از خدمات ارزی مانند‪ :‬افتتاح حساب های قرض الحسنه پس‬ ‫اندازو مدت دار ارزی به شعب منتخب ارزی بانک اینده در سراسر کشور رجوع کنند‪.‬‬ ‫اطالعات بیش تر و فهرست شعب منتخب ارزی را روی ‪ ir ba24.‬می توانید ببینید‪.‬‬ ‫عملکردبیمارستان‬ ‫بانک ملی ایران در دوره‬ ‫شیوع کرونا قابل ستایش است‬ ‫حریرچی‪:‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫عملکرد بیمارستان بانک ملی ایران‬ ‫در دوره شیوع کرونا را ستود‪.‬‬ ‫دکتر ایرج حریرچی در گفت و‬ ‫گو با خبرنگار روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران با بیان این که بیمارستان‬ ‫بانک ملی ایران وظیفه مستقیمی برای‬ ‫ورود به حوزه درمان بیماران کرونایی‬ ‫نداشت‪ ،‬گفت‪ :‬این بیمارستان با عالقه‬ ‫و ایثار وارد میدان مبارزه با کرونا‬ ‫شد و خدمت رسانی بسیار مناسبی هم‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که بیمارستان‬ ‫بانک ملی ایران دو بخش مجزا و یک‬ ‫بخش ای سی یو را در اختیار بیماران‬ ‫کرونایی قرار داده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خدمات درمانی ارائه شده توسط این‬ ‫بیمارستان در دوره کرونا قابل ستایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کادر دانشکده‬ ‫پرستاری این بیمارستان نیز نقش‬ ‫مهمی در زمینه پیشگیری از شیوع‬ ‫کرونا در واحدهای بانک ملی ایران‬ ‫داشته است‪ ،‬به طوری که در زمینه‬ ‫اگاهی بخشی و غربالگری کارکنان‬ ‫و خانواده های انها چه در زمینه‬ ‫کرونا و چه در بخش بیماری های‬ ‫زمینه ای اقدامات موثری انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانکتوسعهتعاون‬ ‫اقدامبهجذبنیروی انسانی‬ ‫متخصصدرسراسرکشورمی کند‬ ‫با هدف خدمت رسانی مطلوب به مشتریان؛‬ ‫حمایت ‪41‬هزار میلیارد ریالی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران از تولید داخلی‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫خبر داد‪ :‬در راستای حمایت از تولید داخلی‬ ‫و در قالب تفاهم نامه با نهادهای حمایتی‪،‬‬ ‫‪41‬هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫پرداخت کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مهر‬ ‫ایران‪ ،‬دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این‬ ‫بانک با اشاره به اینکه حمایت از تولید‬ ‫داخلی به عنوان یکی از سیاست های کالن‬ ‫اقتصاد کشور مد نظر بانک مهر ایران قرار‬ ‫داشته و در این راستا گام های محکمی‬ ‫برداشته شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بانک مهر ایران با‬ ‫نهادهای حمایتی تفاهم نامه هایی امضا کرده‬ ‫و از ابتدای اجرایی شدن این تفاهم نامه ها‬ ‫تا پایان مرداد ماه سال جاری ‪324‬هزار‬ ‫و ‪ 173‬فقره به مددجویان کمیته امداد‪،‬‬ ‫‪77‬هزار و ‪ 541‬فقره در قالب همکاری با‬ ‫بنیاد برکت‪22 ،‬هزار و ‪ 454‬فقره در قالب‬ ‫همکاری با معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاست جمهوری‪14 ،‬هزار و ‪ 923‬فقره‬ ‫تسهیالت در قالب تفاهم نامه با بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی‪ 8436 ،‬فقره به مددجویان‬ ‫سازمان بهزیستی و ‪ 1400‬فقره به شرکت های‬ ‫دانش بنیان و در قالب همکاری با صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫اکبری در همین رابطه افزود‪ :‬این‬ ‫تسهیالت که مجموعاً به ‪448‬هزار و ‪927‬‬ ‫فقره می رسد‪ ،‬در راستای حمایت از تولید‬ ‫داخلی پرداخت شده که ارزش ان تقریباً به‬ ‫‪41‬هزار میلیارد ریال می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مهر ایران درباره‬ ‫عملکرد بانک در یک سال اخیر نیز گفت‪:‬‬ ‫این بانک موفق شده از ابتدای شهریور‬ ‫سال ‪ 1398‬تا ابتدای شهریور سال جاری‪،‬‬ ‫‪151‬هزار میلیارد ریال منابع جذب کند که‬ ‫باعث رشد تقریباً ‪73‬درصدی منابع این بانک‬ ‫شده است‪ .‬اکنون مانده منابع بانک مهر ایران‬ ‫به ‪360‬هزار میلیارد ریال می رسد‪.‬‬ ‫وی خبر داد‪ :‬تعداد تسهیالت پرداختی‬ ‫بانک مهر ایران در مدت یاد شده به بیش‬ ‫از ‪ 2.5‬میلیون فقره رسیده و مبلغ ‪271‬هزار‬ ‫میلیارد ریال را شامل می شود‪ .‬در همین‬ ‫مدت تقریباً یک میلیون و ‪900‬هزار نفر به‬ ‫جمع مشتریان بانک مهر ایران اضافه شدند و‬ ‫اکنون تعداد مشتریان بانک به ‪ 9‬میلیون نفر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫اکبری یاداوری کرد‪ :‬افزایش تعداد‬ ‫تسهیالت پرداختی در حال صورت گرفته‬ ‫که مطالبات غیرجاری بانک مهر ایران‬ ‫همچنان زیر یک درصد است‪.‬‬ ‫اخرین مهلت شرکت در جشنواره حساب‬ ‫های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی‬ ‫بانک سینا با اشاره به برگزاری چهارمین دوره‬ ‫جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز‬ ‫این بانک در مهرماه‪ ،‬گفت‪ :‬هموطنان گرامی‬ ‫برای شرکت در این جشنواره تنها تا پایان‬ ‫شهریورماه جاری فرصت دارند‪.‬منصور شیخ‬ ‫االسالمی با اشاره به اینکه مراسم قرعه کشی‬ ‫جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز‬ ‫بانک سینا روز دوشنبه ‪ 7‬مهرماه جاری با حضور‬ ‫نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار می شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی هموطنان نیک اندیش و‬ ‫خیّر برای مشارکت در امر نیک قرض الحسنه و‬ ‫بهره مندی از جوایز جشنواره تا ‪ 31‬شهریور ماه‬ ‫فرصت دارند نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی‬ ‫حساب خود حداقل به مبلغ ‪ 1‬میلیون ریال اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی‬ ‫بانک سینا اظهار داشت‪ :‬به ازای هر ‪ 500‬هزار‬ ‫ریال در هر روز یک امتیاز محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫البته جهت شرکت در قرعه کشی عالوه بر حفظ‬ ‫حداقل موجودی (‪ 100‬هزار تومان)‪ ،‬طی ‪ ۳‬ماه‬ ‫یا ‪ ۹۰‬روز متوالی‪ ،‬مفتوح بودن حساب و داشتن‬ ‫حداقل موجودی در روز قرعه کشی نیز ضروری‬ ‫است‪.‬وی در مورد جوایز این دوره از جشنواره‬ ‫هم گفت‪ :‬جوایز چهارمین جشنواره قرعه کشی‬ ‫حساب های قرض الحسنه بانک سینا به مناسبت‬ ‫سی و پنجمین سالگرد تاسیس این بانک شامل‬ ‫‪ 5‬جایزه ویژه ‪ 1‬میلیارد ریالی‪ 35 ،‬کمک هزینه‬ ‫تامین مسکن هر یک به مبلغ ‪ 350‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫‪ 35‬کمک هزینه خرید خودرو ایرانی هر یک‬ ‫به ارزش ‪ 250‬میلیون ریال‪ 35 ،‬کمک هزینه‬ ‫خرید کاالی ایرانی هر یک به ارزش ‪100‬‬ ‫میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر‬ ‫است‪.‬شیخ االسالمی افزود‪ :‬به موازات جشنواره‬ ‫حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا‪،‬‬ ‫مسابقات هفتگی با هدف تعامل با مشتریان‬ ‫عزیز و قدردانی از همراهی انها‪ ،‬در صفحه‬ ‫اینستاگرام بانک به نشانی ‪instagram.‬‬ ‫‪ com/sina_bank‬نیز برگزار و به قید‬ ‫قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا می شود‬ ‫و هموطنان می توانند از این فرصت هم بهره‬ ‫مند گردند‪.‬‬ ‫رئیسادارهکلاعتباراتبانکتوسعهصادراتایرانمطرحکرد‪:‬‬ ‫لزومحمایتازافسرانجنگاقتصادیدرشرایطدشوار‬ ‫بانک توسعه تعاون با توجه‬ ‫به نیاز شعب سراسر کشور اقدام‬ ‫به جذب نیروی انسانی از طریق‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫رسول ارجمند مدیر امور‬ ‫سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون‬ ‫با بیان مطلب فوق اظهار داشت‪ :‬بر‬ ‫اساس مصوبه هیات مدیره و مجوز‬ ‫صادره از سوی سازمان اداری‬ ‫و استخدامی کشور و همزمان با‬ ‫هشتمین ازمون مشترک فراگیر‬ ‫دستگاه های اجرایی که در‬ ‫ابان ماه جاری برگزار می گردد‪،‬‬ ‫مقرر گردیده است تا تعداد ‪120‬‬ ‫نفر نیروی انسانی به صورت‬ ‫پیمانی جذب گردد‪ .‬ضمن انکه‪،‬‬ ‫استخدام متناسب با اولویت و نیاز‬ ‫بانک در عنوان شغلی بانکدار‬ ‫و عمدتاً در استا ن های جنوبی‬ ‫صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫ارجمند در این خصوص‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جذب و استخدام‬ ‫نیروی انسانی جدید که‬ ‫اموزش های الزم را نیز متناسب‬ ‫با اهداف استراتژیک بانک دیده‬ ‫باشد‪ ،‬به سهم خود زمینه ساز‬ ‫تسهیل فرایند خدمت رسانی و‬ ‫جلب رضایت مشتریان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همچنین احسان بندری رییس‬ ‫اداره کارگزینی بانک توسعه‬ ‫تعاون در تکمیل این مطلب اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با توجه به هماهنگی های‬ ‫صورت گرفته با سازمان اداری‬ ‫و استخدامی کشور؛ اگهی‬ ‫استخدامی ازمون استخدام‬ ‫ادواری از تاریخ بیست شهریورماه‬ ‫منتشر و داوطلبان می بایست نسبت‬ ‫به ثبت نام مطابق با عنوان شغلی‪،‬‬ ‫رشته و شهر مورد تقاضا در موعد‬ ‫مقرر اقدام نمایند‪.‬‬ ‫کارت شرکت در ازمون روز‬ ‫سه شنبه ‪ 6/8/1399‬توزیع و ازمون‬ ‫نیز در روز جمعه ‪9/8/1399‬‬ ‫برگزار خواهد شد و پس از اعالم‬ ‫نتایج و طی مراحل اداری در‬ ‫بانک جذب خواهند گردید‪.‬‬ ‫بنابر اظهار وی؛ رشته های‬ ‫تحصیلی مورد نیاز شامل‬ ‫حسابداری‪ ،‬امار‪ ،‬ریاضی‪ ،‬حقوق‬ ‫«کلیه گرایش ها»‪ ،‬مهندسی صنایع‬ ‫«کلیه گرایش ها»‪ ،‬فن اوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬مهندسی کامپیوتر «کلیه‬ ‫گرایش ها» و مدیریت دولتی‬ ‫«کلیه گرایش ها» است‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود با توجه به‬ ‫تعامالت سازنده ای که فی مابین‬ ‫بانک توسعه تعاون و سازمان‬ ‫اداری و استخدامی بوجود امده‬ ‫است روند جذب نیروی انسانی‬ ‫مورد نیاز با لحاظ نیازهای واقعی‬ ‫و در مقاطع زمانی مناسب در‬ ‫سال های اتی نیز ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است جذب و استخدام‬ ‫نیروی انسانی در چنین فضای‬ ‫کامال شفاف و رقابتی و در‬ ‫چارچوب قوانین و مقررات‬ ‫استخدامی کشور با برگزاری‬ ‫ازمون توسط سازمان سنجش‬ ‫کشور‪ ،‬ابزار کارامدی در جهت‬ ‫تامین نیاز بانک و پاسخگویی‬ ‫مناسب به ذی نفعان اصلی و‬ ‫مشتریان در شبکه شعب سراسر‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫سید حسین حسینیان گفت‪ :‬با توجه به اعمال تحریم های‬ ‫ناعادالنه وهمچنین شرایط دشوار تولید و تجارت ناشی از‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬صادرکنندگان نباید در میدان جنگ اقتصادی‬ ‫رها شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران‪،‬‬ ‫سید حسین حسینیان در ویژه برنامه اقتصادی “چشم انداز”‬ ‫تحت عنوان “جهش تولید و حمایت مالی از صادرکنندگان”‬ ‫در برنامه ای تلویزیونی‪ ،‬افزود‪ :‬بانک توسعه صادرات از‬ ‫طریق شعب خود در سراسر کشور اماده پذیرش درخواست‬ ‫تسهیالتی و ارائه خدماتی چون صدور انواع ضمانت نامه‪،‬‬ ‫گشایش اعتبار اسنادی داخلی و مشاوره های صادراتی در‬ ‫حوزه های مختلف به صادرکنندگان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط کنونی‬ ‫کشور افسران جنگ اقتصادی هستند‪،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اعمال تحریم های ناعادالنه و همچنین شرایط دشوار تولید‬ ‫و تجارت ناشی از شیوع کرونا‪ ،‬صادرکنندگان نباید در‬ ‫میدان جنگ اقتصادی رها شوند‪.‬رئیس اداره کل صادرات‬ ‫کاال بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه این بانک‬ ‫به لحاظ شرایط منابع ریالی در شرایط مطلوبی قرار دارد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اولویت اول اگزیم بانک ایران‪ ،‬تامین منابع‬ ‫ریالی صادرکنندگان است اما‪ ،‬شرکت های صادراتی که نیاز‬ ‫به واردات تجهیزات و مواد اولیه خارجی داشته باشند هم‬ ‫می توانند از تسهیالت ارزی با رعایت شرایط خاص کشور‬ ‫استفاده کنند‪.‬حسینیان گفت‪ :‬بانک در پرداخت تسهیالت‬ ‫دقیقا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می‬ ‫کند و کمترین نرخ فعلی تسهیالت بانک ‪ 14/5‬درصد است‬ ‫که مربوط به منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی است‪.‬‬ ‫رئیس اداره اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران با‬ ‫تاکید بر ضرورت افزایش تعامل اگزیم بانک کشور با‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند به دلیل شرایط ناشی از‬ ‫کرونا‪ ،‬جلسات معرفی خدمات و تسهیالت بانک توسعه‬ ‫صادرات در استان ها که پیش از این به صورت ادواری‬ ‫انجام می پذیرفت‪،‬برگزار نمی شود‪ ،‬اما نهایت تالش ما در‬ ‫این بانک توسعه ای ایجاد ارتباط موثر با جامعه صادراتی و‬ ‫تولیدکنندگان صادرات محور کشور است‪.‬‬ ‫بازدیدمدیرعاملبانکپارسیانازگروهتولیدیمیهن‬ ‫مدیران عامل بانک پارسیان و گروه تولیدی میهن‪ ،‬در‬ ‫نشستی مشترک بر تقویت تعامالت و ارتقای سطح همکاری‬ ‫های فی مابین تاکید کردند‪.‬‬ ‫دکتر پرویزیان‪ ،‬مدیرعامل بانک پارسیان همراه با‬ ‫حسین فرزان‪ ،‬معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی؛ عباس‬ ‫خسروانی‪ ،‬معاون شعب و پشتیبانی‪ ،‬غالمعباس ترابی‪ ،‬مدیر‬ ‫بانکداری شرکتی‪ ،‬محمدرضا خسروی راد‪ ،‬مدیرامور شعب‬ ‫و فروش محصوالت‪ ،‬احمد جعفری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫تجارت الکترونیک و سید محمد حسین هاشمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت معین پارسیان با حضور در محل مجتمع صنایع غذایی‬ ‫میهن‪ ،‬از مراحل مختلف تولید در این مجموعه و شرکت‬ ‫های زیرمجموعه بازدید کردند‪.‬‬ ‫در این بازدید که ایوب پایداری مدیرعامل گروه‬ ‫تولیدی میهن نیز حضور داشت‪ ،‬مراحل مختلف تولید انواع‬ ‫فراورده های لبنی برای مدیرعامل و مدیران ارشد بانک‬ ‫پارسیان تشریح شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان در این نشست مشترک که به‬ ‫منظور تقویت تعامالت و همکاری های طرفین برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫بیان این نکته که بانک پارسیان در خدمت به تولید و صنعت‪،‬‬ ‫پیشگام است‪ ،‬سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ صنعتی‬ ‫و اقتصادی را اولویت این بانک در راستای کمک به تحقق‬ ‫“جهش تولید” عنوان کرد‪.‬دکتر پرویزیان تصریح کرد‪ :‬بانک‬ ‫پارسیان به عنوان برترین بانک خصوصی کشور این امادگی‬ ‫را داردکه با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های باالی خود‪،‬‬ ‫از فعالیت های شرکت های بزرگ تولیدی در سراسرکشور‬ ‫حمایت کند‪.‬ایوب پایداری‪ ،‬مدیرعامل گروه تولیدی میهن‬ ‫نیز در این جلسه‪ ،‬حضور مدیران ارشد بانک پارسیان را در‬ ‫محل فعالیت های این گروه به فال نیک گرفت و ان را فتح‬ ‫بابی برای تقویت همکاری های فی ما بین ارزیابی کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫توزیع‪12‬هزاربستهلوازم التحریربیندانشاموزانمناطقمحرومایالم‬ ‫میثم کلهری مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام( ره) در استان های کرمانشاه و ایالم در ایالم‪ ،‬گفت‪ :‬به مناسبت اغاز بازگشایی مدارس ‪ 12‬هزار بسته لوازم التحریر به ارزش ‪ 18‬میلیارد ریال بین دانش اموزان مناطق محروم‬ ‫استان ایالم توزیع می شود‪.‬وی افزود‪ :‬حدود ‪ 7‬هزار از این بسته ها توسط کمیته امداد ایالم و مابقی توسط گروه های جهادی پس از شناسایی بین دانش اموزان مناطق محروم و مددجو این استان توزیع می شود‪ .‬مسوول ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام( ره) در استان های کرمانشاه و ایالم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارزش هر یک از این بسته ها ‪ 150‬هزار تومان است و شامل خط کش‪ ،‬دفتر‪ ،‬کیف‪ ،‬مداد رنگی‪ ،‬پاکن‪ ،‬جامدادی‪ ،‬خودکار و مداد است‪.‬وی در ادامه از توزیع ‪200‬‬ ‫سری جهیزیه تا پایان سال برای زوج های جوان مناطق محروم ایالم توسط ستاد اجرایی فرمان امام( ره) خبر داد و گفت‪ :‬در این راستا تاکنون ‪ 20‬سری جهزیه شامل ‪ 14‬قلم کاالی اساسی زندگی؛ گاز‪ ،‬یخچال‪ ،‬ماشین لباسشویی‪،‬‬ ‫تلویزیون و‪ ...‬توزیع شده است‪.‬کلهری اضافه کرد‪ :‬با دستور مخبر ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام( ره) یک میلیون بسته بهداشتی انفرادی شامل مواد ضدعفونی و ماسک بین مناطق محروم کشور توزیع شده که سهم این‬ ‫استان از این تعداد ‪ ۲۷۰۰۰‬بسته است‪.‬‬ ‫بهبود وضعیت پایداری برق‬ ‫با احداث ‪ 130‬پایه بتونی‬ ‫در شعیبیه شوشتر‬ ‫دوشنبه ‪ 24 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1172‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫یک عضو سابق کمیسیون اموزش مجلس‪:‬‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان‪-‬طی مدت‬ ‫‪ ۶۶‬روز‪ ،‬پروژه جهادی تعویض پایه‬ ‫های برق فرسوده در مناطق سیل زده‬ ‫شعیبیه شوشتر با تعویض و احداث‬ ‫‪ ۱۳۰‬پایه بتونی‪ ،‬اجرا و به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫سید حمید پیشنماز مدیریت‬ ‫توزیع برق شوشتر گفت؛ فاز دوم‬ ‫طرح تعویض پایه های برق فرسوده‬ ‫در خرداد ماه سال جاری با اعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۲‬میلیارد ریال و با تامین‬ ‫سرمایه از محل اعتبارات سیالب سال‬ ‫گذشته شعیبیه کلید خورد و یک ماه‬ ‫قبل از موعد پایان قرارداد به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬پس از‬ ‫سیالب فروردین ماه سال گذشته به‬ ‫تعداد زیادی از تیرهای برق خسارت‬ ‫وارد شد که با پیگیری های انجام‬ ‫شده در فاز نخست تعداد ‪ ۹۰‬اصله‬ ‫پایه فرسوده در بخش های شعیبیه و‬ ‫میان اب تعویض گردید که با اجرا‬ ‫و بهره برداری از فاز دوم این پروژه‬ ‫در مجموع ‪ ۲۲۰‬پایه بتونی فرسوده‬ ‫تعویض شد‪.‬‬ ‫پیشنماز افزود؛ در سال ‪ ۹۸‬نیز سه‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬متر شبکه فشار متوسط‬ ‫که در جریان سیل اسیب دیده بود‪،‬‬ ‫بازسازی شد و در پروژه ای دیگر‬ ‫‪ ۳۵۰‬اصله قالب بندی پایه بتون مسلح‬ ‫برای اولین بار در بخش شعیبیه اجرا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬تعویض پایه های‬ ‫برق فرسوده در راستای ارائه شبکه‬ ‫برق پایدار و مطمئن و از انجایی‬ ‫که امنیت و سالمت شهروندان در‬ ‫اولویت شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫خوزستان قرار دارد با سرعت و‬ ‫جدیت به اجرای طرح ایمن سازی‬ ‫شبکه توزیع برق و جایگزینی پایه‬ ‫بتونی با پایه های فرسوده و چوبی در‬ ‫معابر صورت می گیرد‪.‬‬ ‫تعطیلییک سالهمدارس‬ ‫بهترینگزینهرهاییازبحران‬ ‫کنونیاموزشکشور‬ ‫گزارش از هرمزگان‬ ‫ز بندرعباس‪ ،‬با گذشت چندین ماه از شیوع‬ ‫بیماری کرونا در کشور و جان باختن بالغ بر ‪22‬‬ ‫هزار نفر از هموطنان مان انگار هنوز مسئوالن‬ ‫تصمیم گیرنده این بیماری را جدی نگرفته و بار‬ ‫دیگر با اتخاذ تصمیمی غیر کارشناسانه باعث ایجاد‬ ‫موج عظیم نگرانی و استرس در میان مردم شده اند‪.‬‬ ‫با نگاه اجمالی به سطح امکانات و فضاهای‬ ‫اموزشی موجود در سطح کشور به ویژه استان‬ ‫های محروم مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان‬ ‫باور رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس‬ ‫این مناطق بیشتر شبیه به لطیفه ای تلخ خواهد بود‬ ‫چرا که عالوه بر نبود زیرساخت های کافی در‬ ‫حوزه فضاهای اموزشی‪ ،‬چگونه می توان امکانات‬ ‫بهداشتی را برای این مدارس که از بودجه های‬ ‫دولتی سهم چندانی ندارند فراهم کرد‪.‬‬ ‫تصمیم بر بازگشایی مدارس نه تنها از دیدگاه‬ ‫صاحب نظران بلکه از دیدگاه عموم مردم تصمیمی‬ ‫غیر اصولی و غیر عقالنی بود که واکنش های‬ ‫شدیدی از ابراز نظر وزیر سابق اموزش و پرورش‬ ‫تا طرح استیضاح وزیر کنونی را در پی داشت‬ ‫‪.‬جالب تر انک ه «حسن روحانی» با حضور مجازی در‬ ‫مراسم به صدا در اوردن زنگ شروع سال تحصیلی‬ ‫جدید برای دانش اموزانی که به صورت حقیقی‬ ‫به مدرسه رفته بودند موج عظیمی از انتقادات را به‬ ‫خود جلب کرد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان انتظار رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط کودکان‬ ‫امری دور از منطق است و این مسئله باعث به خطر‬ ‫افتادن جان دانش اموزان‪ ،‬خانواده ها‪ ،‬معلمان و‬ ‫کادر اموزش خواهد شد‪ ،‬با وجود اینکه گفته شد‬ ‫حضور در مدارس امری اختیاری است اما نگرانی‬ ‫از افت تحصیلی و سنوات تحصیلی ان هم در‬ ‫شرایطی که به غلط نمره و معدل و مدرک یکی از‬ ‫مهم ترین مالک های سنجش افراد در جامعه است‬ ‫باعث شده تا اغلب خانواده ها ریسک به مدرسه‬ ‫رفتن فرزندان خود را به جان بخرند‪ ،‬در چنین‬ ‫شرایطی وظیفه دولت و دستگاه های تصمیم گیرنده‬ ‫است که با اتخاذ تصمیم صحیح و متناسب با جامعه‬ ‫به این نگرانی ها پایان دهند‪ ،‬کرونا شاید بزرگترین‬ ‫ازمون در راستای سنجش میزان مسئولیت پذیری‬ ‫و درایت مسئولین و متولیان رده باالی تصمیم‬ ‫گیری در کشور بود که متاسفانه با اتخاذ این گونه‬ ‫تصمیمات شتاب زده عملکرد مورد انتظار مردم را‬ ‫از خود نشان نداند‪.‬‬ ‫نبود هماهنگی بین وزارتخانه های بهداشت و‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫«خیر النسا نصیری بستکی» یکی از معلمان‬ ‫هرمزگانی در گفت و گو با ایلنا‪ ،‬مطرح کرد‪:‬‬ ‫ان چیزی که موجب تعجب همگان است عدم‬ ‫هماهنگی میان وزارت بهداشت و درمان و وزارت‬ ‫اموزش و پرورش است‪ ،‬از سویی وزارت بهداشت‬ ‫شرایط سالمت جامعه را مطلوب اعالم نمی کند و‬ ‫بارها در حضور وزیر اموزش و پرورش اعالم شده‬ ‫که فضا برای حضور دانش اموزان در مدارس و‬ ‫شروع سال تحصیلی به رویه هر ساله مهیا نیست اما‬ ‫از سوی دیگر مسئوالن مربوط دستور بازگشایی‬ ‫مدارس و حضوری بودن کالس ها را به هر شکل‬ ‫ممکن صادر می کنند‪ ،‬این مسئله از یک سو‬ ‫نگرانی خانواده ها و از سوی دیگر نگرانی مسئوالن‬ ‫مدارس که در نهایت باید دستورات و ابالغیه‬ ‫وزارت خانه خودشان را اجرا کنند ‪ ،‬به همراه دارد‪.‬‬ ‫نصیری بستکی تشریح کرد‪ :‬در این میان‬ ‫معلمان از نگرانی و اضطراب دو چندان رنج می‬ ‫برند از یک طرف بچه های خودمان را در خانه نگه‬ ‫می داریم و اجازه رفتن به مدرسه با توجه به شرایط‬ ‫را نمی دهیم از طرف دیگر خودمان به سر کالس‬ ‫می رویم و به دانش اموزانی که پدر و مادرهایشان‬ ‫به رغم نگرانی بچه های خود را سر کالس‬ ‫فرستاده اند ‪ ،‬درس می دهیم‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬اگر از نظر وزیر اموزش‬ ‫پرورش شرایط برای حضور دانش اموز در کالس‬ ‫مهیا است ایا به زیر ساخت ها نیز توجه شده است‪،‬‬ ‫ما کامال در جریان وضعیت مالی مدارس هستیم‬ ‫و می دانیم شرایط مدارس به چه صورت است‬ ‫ایا همه مدارس امکان ضدعفونی کردن روزانه‬ ‫را دارند؟ ایا این ضدعفونی دقیق انجام می شود؟‬ ‫دانش اموزان به ویژه دانش اموزانی که از حاشیه‬ ‫شهرها در کالس های درس حضور پیدا می کنند‬ ‫با توجه به امکانات کم بهداشتی در این محالت‬ ‫ایا می توانند ان گونه که باید نکات بهداشتی را‬ ‫رعایتکنند؟‬ ‫این معلم هرمزگانی خاطر نشان کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫مناطق بندرعباس که در انجا بازگشایی مدارس با‬ ‫استقبال رو به رو شد در همین محالت حاشیه ای‬ ‫هستند که اتفاقا میزان الودگی در انها باالست و‬ ‫از لحاظ کمبود امکانات محافظتی‪-‬بهداشتی در‬ ‫مضیقه اند ‪ ،‬جدا از این کمبودها و مشکالت ایا‬ ‫دانش اموزان و فرزندان ما اطالعات صحیحی‬ ‫در خصوص شیوه های پیشگیری و مراقبت از‬ ‫خود دارند‪.‬او اضافه کرد‪ :‬در محیط اموزشی هر‬ ‫‪ ۳۵‬دقیقه کالس که ‪۱۰‬دقیقه زنگ تفریح است‪،‬‬ ‫دانش اموزان این مدت زمان را چگونه سپری می‬ ‫کنند؟ وضعیت سرویس های بهداشتی ما چگونه‬ ‫است؟ ایا از پرسنا مدرسه کسی جلوی در سرویس‬ ‫بهداشتی ایستاده که پس از رفتن هر دانش اموز‬ ‫و استفاده از سرویس ان را ضدعفونی کند؟ اب‬ ‫خوری ها در چه وضعی هستند؟ ایا پروتکلی که‬ ‫بنا بر ابالغیه وزارت خانه است امکان اجرایی شدن‬ ‫دارد که دانش اموز قبل از کالس و بعد از کالس‬ ‫دست هایش را بشوید؟ مگر چند شیر دستشویی در‬ ‫مدارس موجود است؟‬ ‫نصیری بستکی افزود‪ :‬اجرای این طرح که هر‬ ‫شیفت کاریمان را به ‪۱۵‬دانش اموز اختصاص دهیم‬ ‫با توجه به اینکه از این کالس در حالت معمول‬ ‫برای تعداد نزدیک ‪ ۳۰-۴۰‬نفر استفاده می شد ان‬ ‫هم در مدارس دولتی با فضای تنگ و تاریک و‬ ‫بدون سیستم سرمایشی و تهویه مناسب‪ ،‬در شرایط‬ ‫جوی استان هایی مانند هرمزگان چندان با منطق‬ ‫همخوانیندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قطعا من به عنوان یک معلم با‬ ‫اموزش حضوری بسیار موافقتر هستم زیرا که‬ ‫راحت تر می توانم با دانش اموزانم در ارتباط باشم‬ ‫اما برای فراگیری علم رنج بیشتری را بر خود هموار‬ ‫می کنم تا بتوانم به صورت انالین اموزش های‬ ‫الزم را ارائه دهم‪ ،‬شاید در باور اقشار عادی جامعه‬ ‫نگنجد که یک معلم برای ارائه اموزش مجازی‬ ‫چه رنجی را بر خود تحمیل می کند و ‪ ۸‬ساعت‬ ‫اموزش معمول روزانه را به بیش از ‪ 10‬ساعت‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫بهترین راه ‪ ،‬تعطیل کردن یک ساله مدارس‬ ‫است‬ ‫این معلم هرمزگانی اضافه کرد‪ :‬متاسفانه نرم‬ ‫افزار «شاد» از امکانات الزم برخوردار نیست ما باید‬ ‫از شیوه های مختلفی استفاده کنیم تا بتوانیم این‬ ‫اموزش ها را در اختیار دانش اموزان قرار دهیم‪،‬‬ ‫هیچ زیر ساخت درست و مطلوبی برای اموزش‬ ‫مجازی وجود ندارد و همچنین ما فاقد امکانات الزم‬ ‫برای برگزاری حضوری و فیزیکی کالس های‬ ‫درس هستیم‪ ،‬شاید بهترین شیوه و گزینه برای گذر‬ ‫از این بحران تعطیل کردن یک ساله مدارس است‪،‬‬ ‫امیدوارم اندیشه و خرد ما به حدی برسد که بدانیم‬ ‫چگونه مرهمی بر زخم های جامعه باشیم نه اینکه‬ ‫زخم ها را بیفزاییم‪.‬‬ ‫حال با تمام انچه گفته شد و با توجه به میزان‬ ‫حضور دانش اموزان در کالس های درس و‬ ‫همچنین نظرات والدین و کارشناسان باید دید که‬ ‫وزارت اموزش و پرورش پس از گذشت حدود‬ ‫یک هفته از بازگشایی مدارس ایا به یک نتیجه‬ ‫واحد دست خواهد یافت یا خیر؟ ایا پروتکل‬ ‫های ابالغی از سوی این وزارتخانه از جان دانش‬ ‫اموزان‪،‬خانواده ها و کادر اموزش صیانت به عمل‬ ‫خواهد اورد یا پس از کادر درمان این بار شاهد‬ ‫پرپر شدن کادر اموزش و موج عظیم ابتال و مرگ‬ ‫و میر در مدارس خواهیم بود؟‬ ‫متخصصین نیروگاه رامین بیش از ‪ 3‬میلیارد‬ ‫کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید کردند‬ ‫نبود حتی یک واحد فراوری خرما در سیستان و بلوچستان‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬در پنج ماهه‬ ‫نخست امسال ‪ 3‬میلیارد و ‪ 819‬میلیون و‬ ‫‪ 303‬هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی‬ ‫در نیروگاه رامین اهواز تولید شده است‬ ‫در پنج ماهه نخست امسال ‪ 3‬میلیارد و‬ ‫‪ 819‬میلیون و ‪ 303‬هزار کیلووات ساعت‬ ‫انرژی الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫خلیل محمدی مدیر عامل نیروگاه‬ ‫رامین اهواز با اعالم این خبر گفت‪ :‬تابستان‬ ‫امسال ‪ ،‬خوزستان سخت ترین شرایط‬ ‫گرمایی را در طی چندین دهه اخیر تجربه‬ ‫کرده است و مسلماً اثر این گرمای شدید‬ ‫بر روی تجهیزات نیروگاهی کام ً‬ ‫ال مشهود‬ ‫بوده است‪.‬با این وجود در نیروگاه رامین‬ ‫با توجه به گرمای طاقت فرسای جنوب و‬ ‫نیز شیوع ویروس کرونا ‪ ،‬تالشگران متعهد‬ ‫و متخصص نیروگاه رامین سختی های‬ ‫گرمای باالی ‪ 60‬درجه را تحمل نمودند تا‬ ‫هم چرخ صنایع تولیدی کشور در حرکت‬ ‫باشد و هم هموطنان بتوانند از برقی پایدار‬ ‫و مطمئن بهره مند گردند‪.‬‬ ‫مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز در‬ ‫ادامه ‪ ،‬متوسط تولید لحظه ای این نیروگاه‬ ‫در ‪ 5‬ماهه اخیر را ‪ 228‬هزار کیلووات و‬ ‫میزان ساعت کارکرد واحدهای تولیدی را‬ ‫‪16‬هزار و ‪ 737‬ساعت عنوان نمود‪.‬‬ ‫گفتنی است نیروگاه رامین اهواز‬ ‫بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور و تامین‬ ‫کننده بیش از ‪ 40‬درصد برق خوزستان ‪،‬‬ ‫با ‪ 6‬واحد تولیدی در حال گذر از اخرین‬ ‫روزهای پرمصرف برق در تابستان گرم‬ ‫خوزستان می باشد و نقش مهمی را در‬ ‫تقویت ‪ ،‬تثبیت و پایداری شبکه سراسری‬ ‫برق کشور ایفاء می کند‪.‬‬ ‫واکنش روابط عمومی شرکت ملی‬ ‫حفاری ایران به مطالب منتشره در فضای مجازی‬ ‫در خصوص حادثه دکل ‪ 56‬فتح‬ ‫نبود حتی یک واحد فراوری خرما در سیستان و بلوچستان‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران در واکنش به مطالب منتشره در فضای‬ ‫مجازی در خصوص مصدوم شدن دو نفر‬ ‫از کارکنان عملیاتی دستگاه حفاری ‪56‬‬ ‫فتح در حین کار توضیحاتی برای اطالع‬ ‫افکار عمومی و به ویژه جلوگیری از نگرانی‬ ‫کارکنان و خانواده های ارجمند انان انتشار‬ ‫داد‪.‬این حادثه ساعت ‪ 14‬و ‪ 15‬دقیقه روز‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬شهریورماه در موقعیت عملیاتی‬ ‫استقرار این دکل در منطقه تنگ بیجار در‬ ‫استان ایالم اتفاق و همکار تالشگر اقای‬ ‫کریم سخیری سکوبان دستگاه به شدت‬ ‫از ناحیه دست و همکار دیگر بطور جزئی‬ ‫دچار اسیب شدند‪.‬‬ ‫مصدومان بالفاصله پس از اقدامات‬ ‫اورژانسی در معیّت پزشک مقیم و متصدی‬ ‫اردوگاه دستگاه حفاری بوسیله امبوالنس‬ ‫شرکت با هماهنگی های به عمل امده به‬ ‫مراکز درمانی اعزام شدند‪.‬‬ ‫برای شتاب بخشی به مراحل درمان‪،‬‬ ‫یکی از مصدومان در مسیر به امبوالنس‬ ‫فوریت های پزشکی (‪ )115‬ایالم منتقل و به‬ ‫بیمارستان امام خمینی (ره) که نزدیکترین‬ ‫مرکز درمانی مجهز در مرکز استان است‪،‬‬ ‫در ساعت ‪ 15‬و چهل و پنج دقیقه انتقال‬ ‫یافتند‪.‬در بیمارستان تیم درمانی و تخصصی‬ ‫به فوریت اقدامات اولیه در زمینه پذیرش‪،‬‬ ‫بستری و بررسی وضعیت مصدوم (کریم‬ ‫سخیری) و چگونگی عمل جراحی پیوند‬ ‫عضو (دست) به عمل امد و مصدوم دیگر‬ ‫مداوا و ترخیص گردید‪.‬‬ ‫همزمان با این مراحل‪ ،‬مراتب به خانواده‬ ‫این همکاران اطالع و با هماهنگی بخش‬ ‫های پشتیبانی شرکت زمینه انتقال فوری‬ ‫تعدادی از افراد خانواده و نماینده اداره‬ ‫بهبود روابط کار از اهواز به ایالم فراهم‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫پزشکان متخصص بیمارستان امام خمینی‬ ‫(ره) ایالم با بررسی شرایط مصدوم و عضو‬ ‫حادثه دیده‪ ،‬نظر خود را دال بر عدم امکان‬ ‫پیوند و لزوم قطع عضو (دست حادثه دیده)‬ ‫اعالم نمودند که تا رسیدن خانواده برای اخذ‬ ‫رضایت ‪ ،‬عمل جراحی به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫با حضور خانواده و اعالم عدم رضایت‬ ‫مبنی بر قطع عضو و درخواست ترخیص‬ ‫بیمار با وجود سعی کادر درمانی بیمارستان‬ ‫در توجیه انان که مصدوم می بایست‬ ‫تحت عمل فوری قرار گیرد ‪ ،‬نسبت به‬ ‫اعزام بیمار با مسئولیت خودشان به تهران‬ ‫اقدام و همزمان از سوی شرکت در جهت‬ ‫رضایتمندی خانواده همکار حادثه دیده‪،‬‬ ‫اقدامات الزم برای انتقال مصدوم بوسیله‬ ‫هواپیما انجام که با توجه به نبود امکانات‬ ‫اورژانسی در پرواز‪ ،‬بیمار با امبوالنس مجهز‬ ‫جهت ادامه درمان به بیمارستان سینای تهران‬ ‫اعزام شد‪.‬‬ ‫در این مرکز درمانی پس از بررسی‬ ‫های پزشکی هم نظر با پزشکان در ایالم‪،‬‬ ‫قطع عضو به علت شدت جراحت پیشنهاد‬ ‫و بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفت و‬ ‫هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه این‬ ‫بیمارستان تحت درمان است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫که در نخستین لحظات از بروز حادثه مطلع‬ ‫گردید دستور داد تا مسئوالن مرتبط نهایت‬ ‫توجه را نسبت به درمان این همکاران که‬ ‫از کارکنان پیمانکاری شرکت هستند‬ ‫بکارگیرند و همزمان مدیریت های عملیات‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست (‪ )HSE‬و‬ ‫فوریت های پزشکی شرکت‪ ،‬کار گروهی‬ ‫برای بررسی علت و جلوگیری از تکرار‬ ‫وقوع چنین حوادثی تشکیل و موضوع را پی‬ ‫جویی نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫ضمن قدردانی از حسن توجه و دلسوزی‬ ‫همکاران رسانه ای انتظار دارد که مطالب‬ ‫خود را از مبادی موثق و معتبر پیگیری و‬ ‫منتشر نمایند و از انعکاس اخبار بر پایه اظهار‬ ‫نظرهای غیر کارشناسی و به دور از واقعیت‬ ‫که موجب نگرانی خانواده ها و تبعات‬ ‫اجتماعی می شود‪ ،‬اجتناب ورزند‪.‬‬ ‫با توجه به مراتب فوق و با نگاهی واقع‬ ‫بینانه به مطالب منتشره‪ ،‬بی شک استفاده از‬ ‫لفظ مسئولیت پذیری و استناد به نظرات‬ ‫غیر مستند یکی از متخصصان پیوند اعضا‬ ‫پزشکی بی هویت در عالم مجازی که با‬ ‫انگیزه خاص‪ ،‬سوء نیت ‪ ،‬تخریب و ایجاد‬ ‫بدبینی در افکار عمومی صورت می گیرد‬ ‫راه بجایی نخواهد برد و این حق برای‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران محفوظ است که‬ ‫مراتب را از طریق مراجع ذیصالح پیگیری‬ ‫کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1172‬‬ ‫جامعه‬ ‫رئیس کمیته امداد خبر داد‪:‬‬ ‫حذفقیمتزمینازمسکنمهرقابلواگذاریبهمددجویانامداد‬ ‫رئیس کمیته امداد اعالم کرد‪ :‬قیمت زمین برای واگذاری واحدهای مسکن مهر به مددجویان امداد حذف شد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬سیدمرتضی بختیاری با تاکید بر ضرورت تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن مهر به مددجویان در راستای تبصره ‪ ۱۰‬قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تحویل واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به مددجویان باید با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین تعمیر و نوسازی ‪ ۳۵۰‬هزار مسکن مددجویان در نظر گرفته شده که عملکرد کمیته امداد در این بخش ‪ ۷۲‬درصد تحقق یافته است‪.‬‬ ‫مدارسغیراستاندارد؛بازیباجاندانش اموزان‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد‪:‬‬ ‫افتکیفیتیادگیریدانشاموزاندرشرایطکرونایی‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬با توجه به قطعی بودن موج دوم کرونا‬ ‫در پاییز و ادامه دار بودن این بحران‪ ،‬بازگشایی مدارس نیازمند‬ ‫مالحظاتی از قبیل اصالح قوانین‪ ،‬کاهش تراکم کالس ها‪ ،‬الزام‬ ‫ش اموزان به‬ ‫مدارس به رعایت مالحظات بهداشتی‪ ،‬الزام دان ‬ ‫ثبت نام در مدارس نزدیک به محل زندگی و ارزیابی کیفیت‬ ‫یادگیری در سال گذشته برای جبران کمبودهای ان بود که‬ ‫متاسفانه هیچ کدام از این موارد رعایت نشد‪ .‬همچنین قوانین و‬ ‫زیرساخت های اموزش الکترونیک و تلویزیونی نیز از سوی‬ ‫مسئولین بی تدبیر اموزش و پرورش تامین نشد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬از طرف دیگر انچه از سوی‬ ‫کارشناسان اموزشی‪ ،‬برخی معلمان و حتی خانواده ها اعتراف‬ ‫می شود این است که اموزش مجازی به هیچ عنوان نمی تواند‬ ‫جایگزین اموزش حضوری شود و کیفیت یادگیری در این شیوه‬ ‫با مشکالتی همراه است‪ .‬در این میان خانواده ها به عنوان یکی از‬ ‫ارکان اصلی اموزش وپرورش‪ ،‬صحبت ها و دلنگرانی هایی دارند‬ ‫که یک سر ان به دغدغه حفظ سالمت فرزندشان مرتبط است و‬ ‫سر دیگر ان به نگرانی از افت کیفیت یادگیری در شیوه اموزش‬ ‫مجازی‪.‬‬ ‫*پروتکل هایی که در برخی مدارس نمی توان رعایت‬ ‫کرد‬ ‫از سوی دیگر برخی معلمان مناطق محروم می گویند که‬ ‫اموزش ها در مدارس انها به شیوه حضوری با تقسیم دانش اموزان‬ ‫به دو گروه انجام می شود چون دانش اموزانشان به ابزار اموزش‬ ‫مجازی دسترسی ندارند با این وجود نگرانی انها رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی است که نمی توان ان را دقیق اجرا کرد‪.‬‬ ‫* حسنی‪ :‬تعطیلی درازمدت مدارس‪ ،‬زیان بار است‬ ‫در همین راستا محمد حسنی؛ عضو پژوهشگاه مطالعات‬ ‫اموزش وپرورش می گوید‪ :‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮانگشتی می توان‬ ‫نتیجه گرفت که تعطیلی درازمدت‪ ،‬زیان بار است و ادامه حیات‬ ‫ﻣﺪارس به شیوه پیشاکرونا به بهانه تحقق حق تربیت‪ ،‬نادرست است‬ ‫زیرا ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن جان ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ شد‬ ‫ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ تحقق همزمان هر دو حق میسر شود‬ ‫یعنی در شرایط همه گیری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮای احاد‬ ‫دانش اموزان باید مدارس را به گونه ای فعال کرد که سالمت‬ ‫دانش اموزان تامین شود و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ باشد‪.‬‬ ‫* حکیم زاده‪ :‬دور ماندن دانش اموزان از مدارس انزوای‬ ‫اجتماعی به همراه دارد‬ ‫با این حال رضوان حکیم زاده؛ معاون اموزش ابتدایی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش می گوید‪ :‬شیوع کرونا جهانی است و فقط به‬ ‫ایران ارتباطی ندارد‪ ،‬با این وجود بیشتر کشورها مدارس را باز‬ ‫کرده اند و اموزش ها حضوری است؛ در کشور ما به دلیل شرایط‬ ‫خاص دانش اموزان ابتدایی‪ ،‬نگران یادگیری هستیم و باید نگاه‬ ‫جامع به سالمت داشت چرا که سالمت فقط جسمی نیست و جنبه‬ ‫روحی و روانی هم مهم است ؛ در گزارش های جهانی گفته شده‬ ‫است دور ماندن طوالنی مدت دانش اموزان از مدارس‪ ،‬اسیب‬ ‫روانی‪ ،‬انزوای اجتماعی و کاهش یادگیری را به همراه دارد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬در کالس اول دبستان‪ ،‬دانش اموز نخستین‬ ‫بار است که مدرسه را تجربه می کند و حتماً باید با معلم تعامل‬ ‫و ارتباط عاطفی داشته باشد تا بتواند تصویری از دنیای مدرسه و‬ ‫یادگیری داشته باشد و پس از ان برنامه ها و تکالیفی را که معلم‬ ‫در فضای مجازی می خواهد دنبال کند‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش بیان می کند‪:‬‬ ‫رهبر انقالب در صحبت های اخیر خود به عدالت اموزشی و‬ ‫توجه بیشتر از گذشته به این مقوله به ویژه در اموزش مجازی‬ ‫تاکید داشتند‪ .‬اموزش وپرورش فرصت های یادگیری را بر اساس‬ ‫مدل ترکیبی برای بازگشایی مدارس ارائه کرده است و بخشی از‬ ‫اموزش ها از طریق فضای مجازی و برنامه های تلویزیونی و بخشی‬ ‫با رعایت پروتکل های سختگیرانه بهداشتی در مدارس به صورت‬ ‫حضوری ارائه می شود در تهران نیز مدل ارائه شده ترکیبی است‪.‬‬ ‫معلمان در مدرسه حضور دارند و توصیه به خانواده ها به ویژه‬ ‫خانواده هایی که دانش اموز ابتدایی دارند این است که اجازه‬ ‫بدهند دانش اموزان در روزهای مشخص شده و در ساعات کوتاه‬ ‫در مدرسه حاضر شوند چون ما نمی دانیم کرونا تا چه زمانی ادامه‬ ‫دارد و باید دانش اموزان زندگی با کرونا را یاد بگیرند‪ ،‬انها از‬ ‫محیط کام ً‬ ‫ال قرنطینه بیرون نمی ایند بلکه در مراکز خرید حضور‬ ‫دارند و به مسافرت می روند یعنی در حالتی که زندگی عادی‬ ‫جریان دارد اجازه بدهند فرزندشان به مدرسه هم برود‪.‬‬ ‫حکیم زاده در پاسخ به این پرسش که اجرای پروتکل های‬ ‫سختگیرانه الزاماتی دارد که اقتصادی است از سوی دیگر‬ ‫با دانش اموزانی رو به رو هستیم که بنابر اقتضائات سنی خود‬ ‫خصوصیات خاصی دارند که کنترل انها و رعایت پروتکل ها‬ ‫سخت تر است‪ ،‬در این شرایط چگونه مدارس پروتکل های‬ ‫سختگیرانه را اجرا خواهند کرد؟ می گوید‪ :‬در مدارس ابتدایی‬ ‫کودکان روز اول نیست که با کرونا مواجه می شوند و چندین‬ ‫ماه است که از طریق خانواده در حال اموزش دیدن هستند‪ .‬اگر‬ ‫به کالس اول ابتدایی بروید و از کالس اولی ها سوال بپرسید‬ ‫اطالعات خوبی دارند و یکی از برنامه های جدی ما ارتقای‬ ‫سواد سالمت دانش اموزان است‪ ،‬باید بچه ها را اموزش دهیم‬ ‫و در این سن مطلبی را که یاد می گیرند جزو رفتار انها شده و‬ ‫نهادینه می شود ما در مدارس برای انها برنامه اموزشی داریم که‬ ‫از طریق معلمان ارائه خواهد شد‪.‬معاون اموزش ابتدایی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش عنوان می کند‪ :‬امیدواریم با حمایت و همراهی‬ ‫خانواده ها که تقاضا می کنم به عنوان ناظران در کنار ما در مدارس‬ ‫حضور یابند‪ ،‬پروتکل ها در مدارس رعایت شود تا خانواده ها با‬ ‫اطمینان خاطر بیشتری فرزندان را به مدرسه بفرستند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬در همه کشورها با وجود این مخاطرات به‬ ‫دلیل پیامدهای منفی در خانه ماندن کودکان‪ ،‬تصمیم به بازگشایی‬ ‫مدارس گرفتند و شما را ارجاع میدهم به گزارشی که درباره‬ ‫بازگشایی مدارس فرانسه‪ ،‬انگلیس و المان پخش شد؛ هیچ کدام‬ ‫از این کشورها‪ ،‬مدارس را تعطیل نکردند؛ پروتکلی که در ایران‬ ‫تنظیم کردیم درمقایسه با سایر کشورها بسیار سختگیرانه است و‬ ‫در مناطق سفید هم گروه بندی دانش اموزان انجام می شود یعنی در‬ ‫مدارس تمام مناطق کشور پروتکل های سختگیرانه اعمال می شود؛‬ ‫اجازه ندهیم کرونا‪ ،‬جریان اموزش را متوقف کند‪.‬‬ ‫* نگرانی خانواده ها در بحث رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫توسط مدارس‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬بیشترین نگرانی خانواده ها در‬ ‫بحث رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مدارس دولتی است‬ ‫و در برخی مدارس هم با وجود کمبود امکانات‪ ،‬امکان رعایت‬ ‫پروتکل هایی که به اذعان مسئوالن سختگیرانه تدوین شده است‪،‬‬ ‫وجود ندارد؛ برای جلب اعتماد خانواده ها نیاز به حمایت جدی تر‬ ‫از مدارس برای رعایت پروتکل های بهداشتی چه از حیث نیروی‬ ‫انسانی و چه از حیث امکانات مالی و از سوی دیگر نظارت های‬ ‫سختگیرانه است‪.‬‬ ‫عذرخواهیوزیراموزش وپرورشدر‬ ‫پیحذفدخترانازجلدکتابریاضی‬ ‫توسعهنیروگاههایخورشیدی‬ ‫دراماکنعمومیپایتخت‬ ‫مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران خبر داد‪:‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تاکید بر کاهش ده درصدی انرژی‬ ‫مصرفی فضاهای تحت مدیریت شهرداری تهران تا پایان برنامه سوم شهر‪ ،‬از احداث و توسعه‬ ‫نیروگاه های خورشیدی در اماکن عمومی پایتخت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات و به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫شهرداری تهران؛ شینا انصاری با بیان اینکه رو به اتمام بودن منابع سوخت های فسیلی و تخریب محیط‬ ‫زیست توسط االینده های ناشی از بهره برداری از این منابع انرژی‪ ،‬گزینه استفاده و توسعه کاربرد‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر را امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است‪ .‬گفت‪ :‬احداث نیروگاه های‬ ‫خورشیدی مدتی است در شهرداری تهران با جدیت دنبال میشود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان‬ ‫اصلی شهر تهران با داشتن حوزه های تحت تملک خود‪ ،‬می تواند نقش مهمی در کاربرد و توسعه‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر ایفا کند که یکی از بارزترین انها‪ ،‬تدوین مصوبه الزام شهرداری تهران به توسعه‬ ‫انرژی های نو و تجدیدپذیر و نظارت مستمر بر اجرای ان است که بر اساس ان شهرداری تهران در‬ ‫سال های اخیر از جمله نهادهای پیگیر و عامل به توسعه انرژی های نو در سطح شهر تهران بوده و برای‬ ‫الگوسازی و فرهنگسازی توسعه انرژی های نو اقدامات بسیاری را اجرا کرده است‪.‬‬ ‫انصاری ادامه داد‪ :‬توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر‪ ،‬با اولویت تولید برق و حرارت خورشیدی‬ ‫در ساختمان های شهرداری و فضاهای عمومی‪ ،‬تامین ‪ 2‬درصد انرژی سالیانه در شهرداری تهران از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر ‪ ،‬توسعه ‪ 630‬کیلووات ساعت ظرفیت اسمی نیروگاه های خورشیدی در سال‬ ‫‪ ،99‬تولید ‪ 945‬مگاوات برق در طول سال‪ ،‬کاهش ‪ 724‬تنی دی اکسید کربن ( گاز گلخانه ای ) و‬ ‫کاشت ‪ 3620‬اصله درخت در شهر تهران از دستاوردهای نیروگاه ‪ 630‬کیلوواتی از جمله اقدامات در‬ ‫دست اجراست‪.‬‬ ‫به گفته ی انصاری تکنولوژی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نسبتاَ نو بوده و پرداختن به این‬ ‫انرژی ها از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادی کردن انها امری ضروری است‪.‬‬ ‫مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه متخصصین و برنامه ریزان‬ ‫انرژی در دنیا اتفاق نظر دارند که انرژی های تجدیدپذیر باید نقشی بهتر از انچه که امروزه در دنیا‬ ‫برای تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند‪ ،‬ایفا نمایند‪،‬ابراز امیدواری کرد؛ با تالش های که در این‬ ‫زمینه انجام شده و قطعاً ادامه خواهد داشت گام های موثری در کاهش مصرف سوخت های فسیلی که‬ ‫وضع هوای شهر تهران را هم بهبود می بخشد‪ ،‬برداشته شود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش با اشاره به طرح روی‬ ‫جلد کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بابت بی سلیقگی انجام شده در کتاب ریاضی‬ ‫سوم دبستان عذرخواهی کرده و ان را اصالح‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬وزیر‬ ‫اموزش وپرورش در ششمین برنامه گفتگوی‬ ‫هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه‬ ‫بین وزارت اموزش وپرورش و سایر دستگاه های‬ ‫دولتی و با موضوع گفتگو بر محور تحول که‬ ‫با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور‪ ،‬اعضای‬ ‫شورای معاونان وزارت اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫مدیران کل اموزش وپرورش استان ها و بیش از‬ ‫‪۷۵۰‬نفر از مدیران مناطق اموزش وپرورش کشور‬ ‫به صورت ویدئو کنفرانس و از طریق بستر شبکه‬ ‫شاد برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اموزش وپرورش‬ ‫تربیت نسل اینده را به زنان محول کردیم زیرا‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد نیروهای اموزش وپرورش را‬ ‫زنان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی ادامه داد‪ :‬لذا ساختن‬ ‫اینده‪ ،‬نسل نو و شکل گیری شخصیت و هویت‬ ‫نسل انان چه در مقام مادر چه در مقام معلم‪،‬‬ ‫زنان نقش ویژه ای دارند‪ .‬همچنین بیش از نیمی‬ ‫از دانش اموزان کشور هم دختران هستند‬ ‫لذا تبعیض دیرینه جنسیتی که در دسترسی به‬ ‫اموزش وجود داشت به طورکامل بر طرف شده‬ ‫است و امروز هیچ دختری در هیچ نقطه ای از‬ ‫ایران محروم از تحصیل نیست‪.‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش اظهار کرد‪ :‬اگر فکر‬ ‫کنیم که پایه اصلی عدالت اجتماعی در توزیع‬ ‫برابر فرصت های یادگیری است‪ ،‬فرصت های‬ ‫یادگیری خوبی را در برابر دختران قرار دادیم‬ ‫و اثارش را نیز مشاهده می کنیم و در مسابقات‬ ‫و المپیادها بیش از نیمی از شرکت کنندگان‬ ‫دختران هستند‪.‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی در پایان گفت‪ :‬یک‬ ‫بی سلیقگی در حذف تصویر دختران از کتاب‬ ‫سوم ابتدایی انجام شده است لذا از این بابت‬ ‫عذرخواهی می کنیم و ان را اصالح می کنیم‪.‬‬ ‫اعتقاد داریم که در این شرایط سخت به تمام‬ ‫فعالیت هایی که اموزش وپرورش با تمرکز بر‬ ‫دختران انجام می دهد‪ ،‬توجه شود‪.‬‬ ‫شهردارتهرانخبرداد‪:‬‬ ‫بهره برداریازاولینراممتروبا‪85‬درصد‬ ‫ساختداخلتاپایانسال‬ ‫شهردار تهران از اجرای ‪ 20‬پروژه با دانشگاه ها و‬ ‫پژوهشگاه ها خبر داد و گفت‪ :‬تا پایان سال جاری اولین‬ ‫رام مترو تهران با ‪ 86‬درصد ساخت داخل راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬پیروز حناچی در اولین‬ ‫نشست مجمع نواوری و فناوری که در محل کارخانه‬ ‫نواوری ازادی برگزار شد با اشاره با بیان اینکه منطقه‬ ‫البرز دارای بیش از ‪ 30‬درصد گردش اقتصادی و ‪25‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی است افزود‪ :‬سیاست کلی‬ ‫ما در این منطقه بر عدم تمرکز است ولی استثناهایی برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬صنایع های تک و صنایع غذایی‬ ‫در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫وی استقرار شهرک های صنعتی در اطراف شهرها‬ ‫را در راستای این هدفگذاری دانست و افزود‪ :‬ما این‬ ‫سیاست را تعقیب می کنیم و بر این اساس اماکن متروک‬ ‫را به مراکز نواوری و فرهنگی تبدیل شدند که نمونه‬ ‫ان کشتارگاه و تبدیل ان به فرهنگسرا و تبدیل کارخانه‬ ‫چرمسازی به دانشگاه هنر است‪.‬‬ ‫حناچی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های علمی‬ ‫پارک های علم و فناوری و ضرورت اتصال مراکز علمی‬ ‫با بخش های صنعتی خاطرنشان کرد‪ :‬تا پایان سال جاری‬ ‫اولین رام متروی تهران که ‪ 85‬درصد ان ساخت داخل‬ ‫است به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گفته وی این پروژه تاکنون ‪ 35‬درصد پیشرفت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫شهردار تهران با تاکید بر اینکه این نهاد تاکنون تالش‬ ‫کرده است که مانع کسب و کارها نشود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫این اساس الیحه ای به همه مراکز شهرداری ابالغ شده‬ ‫است که مانع فعالیت شرکت های دانش بنیان دارای مجوز‬ ‫از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشوند‪.‬‬ ‫حناچی به همکاری شهرداری با مراکز علمی و‬ ‫شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫راستا عالوه بر برگزاری نمایشگاهی در زمینه نیازهای‬ ‫شهرداری‪ 400 ،‬نیاز شهرداری جمع اوری شده و در‬ ‫سایت”باهم” بار گذاری کردیم‪.‬‬ ‫شهردار تهران راه اندازی مرکز نواوری شهر هوشمند‬ ‫و باز قرار دادن ‪ AP‬شهرداری به استارتاپ ها را از دیگر‬ ‫اقدامات شهرداری در راستای همکاری با حوزه های‬ ‫فناوری ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬در این راستا سعی می شود‬ ‫تصدی گری نکنیم و بستری را فراهم کنیم که کسب و‬ ‫کارهای بخش خصوصی بتوانند فعالیت کنند‪.‬‬ ‫شهردار تهران از اجرای ‪ 20‬پروژه با دانشگاه ها و‬ ‫پژوهشگاه ها خبر داد و یاداور شد‪ :‬امیدوارم این دوره‪ ،‬منشا‬ ‫تحوالت در حوزه تدسعه فناوری در شهرداری شود‪.‬‬ ‫*ارائه مشکالت ونیازهای پارک های فناوری تهران‬ ‫با حضور استاندار‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫تشکیل مجمع فناوری و نواوری استان تهران سال گذشته‬ ‫در کارگروه استانداری مصوب شده و امروز این نشست‬ ‫در راستای ان مصوبه برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تقویت برق ‪ ،‬امنیت ناحیه نواوری شریف‬ ‫وتامین نهادهای مالی سرمایه گذاری برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان از جمله دغدغه هایی است که از سوی روسای‬ ‫پارک های مربوط مطرح شد و استانداری تهران نیز این‬ ‫امادگی را دارد تا در نشستی مشکالت و مسائل مربوط‬ ‫به فعاالن اکوسیستم نواوری را جویا و در جهت حل‬ ‫مشکالت اقدام کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬در حال حاضر در تهران دو کارخانه‬ ‫شکل گرفته و تا پایان سال سه تا ‪ ۴‬کارخانه نواوری نیز‬ ‫شکل خواهد گرفت‪.‬‬ صفحه 6 ‫در معامالت بازار ازاد تهران؛‬ ‫قیمتسکهتمامبهارازادیبه‪12‬میلیونو‪650‬هزارتومانرسید‬ ‫قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید در بازار ازاد تهران به ‪ ١٢‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬قیمت هر قطعه سکه تمام‬ ‫بهار ازادی طرح قدیم نیز ‪ ١١‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم سکه ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۵٠‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه ‪ ٣‬میلیون و ‪ ۶٠٠‬هزار تومان‪ ،‬سکه یک گرمی یک میلیون و ‪٩٠٠‬‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ‪ ١٩۴١‬دالر و هر گرم طالی ‪ ١٨‬عیار یک میلیون و ‪ ١٩٧‬هزار و ‪ ۶۴٩‬تومان است‪.‬‬ ‫‪,,‬رشدقارچگونهگوشی هایقاچاق!‬ ‫گزارش میدانی صدای اصالحات از نابسامانی بازار تلفن همراه؛‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬شیوع ویروس کرونا در‬ ‫جهان عاملی شد تا بسیاری از کشورها به جای‬ ‫اموزش حضوری از اموزش های انالین و از راه‬ ‫دور استفاده کنند‪ .‬در کشور ما نیز به رغم این که‬ ‫مدارس به صورت حضوری بازگشایی شدند‬ ‫اما بازهم عد ه زیادی از دانش اموزان هستند که‬ ‫دسترسی به مدرسه ندارند یا به لحاظ موضوعات‬ ‫بهداشتی نمی توانند در مدرسه حضور پیدا کنند‬ ‫و نیاز به اموزش غیرحضوری و انالین دارند‪،‬‬ ‫در این شرایط بازار بسیار خوبی برای فروشندگان‬ ‫گوشی تلفن همراه ایجاد شد‪ .‬حتی در مقطعی‬ ‫کمبود گوشی و تبلت نیز به وجود امد چراکه‬ ‫فروشندگان به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش‬ ‫تقاضا از عرضه کاال به خریداران خودداری‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش میدانی صدای اصالحات‪،‬‬ ‫قیمت انواع گوشی برند معروف امریکایی پس‬ ‫از ممنوعیت ها و افزایش بی سابقه قیمت ارز تا ‪12‬‬ ‫ش یافت و انواع گوشی های‬ ‫میلیون تومان افزای ‬ ‫برند کره ای نیز با افزایش قیمت ‪ 5‬میلیون تومانی‬ ‫رد بازار تلفن همراه تهران معامله می شود‪.‬‬ ‫یکی از فروشندگان تلفن همراه در حوالی‬ ‫بازارچه عالءالدین تهران در باره افزایش بی سابقه‬ ‫قیمت تلفن همراه و تبلت می گوید‪ :‬اوضاع‬ ‫بازار موبایل و تبلت به حدی اسفناک شده که‬ ‫سردرگمی برای خریدار و فروشنده به وجود‬ ‫امده است‪ .‬بعدازاینکه مسئولین بی کفایت‬ ‫وزارت صنعت و اقتصاد ممنوعیت واردات‬ ‫موبایل های باالی ‪ ۳۰۰‬یورو را اعالم کردند‬ ‫قیمت برندهای کره ای و امریکایی و بعضاً چینی‬ ‫به حدی باال رفت که فروشندگان در اقدامی‬ ‫خودجوش گوشی های گران قیمت خود را از‬ ‫ویترین مغازه ها جمع کردند تا قیمت ها باالتر رفته‬ ‫و سود بیشتری کسب کنند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬قیمت گوشی پرچم دار‬ ‫امریکایی به ‪ 56‬میلیون تومان رسیده و گوشی‬ ‫پرچم دار کره ای نیز نزدیک به ‪ 35‬میلیون تومان‬ ‫معامله می شود و هرروز قیمت ها رو به افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬متاسفانه علی رغم ادعاهای‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬قاچاق موبایل پس از اجرای‬ ‫طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد‬ ‫با سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی‬ ‫اقدام به قاچاق گوشی به کشور می کنند‪ .‬شما‬ ‫اگر سری به دست فروشان حوالی بازار موبایل‬ ‫تهران و چارسو و عالءالدین بزنید متوجه خواهید‬ ‫شد که گوشی های قاچاق که امکان استفاده از‬ ‫سیم کارت به خاطر رجیستری شدن ندارند با چه‬ ‫رونقی معامله می شوند‪.‬‬ ‫*رشد قارچ گونه گوشی هایی که‬ ‫«الو‪ ،‬سالم» ندارند‬ ‫در ادامه با یکی از دست فروشان معروف‬ ‫بازار موبایل تهران بانام مستعار احمد گوشی به‬ ‫گفت وگو نشستم‪ ،‬او نیز با تائید افزایش واردات‬ ‫گوشی های قاچاق گفت‪ :‬ما معموالً این گوشی ها‬ ‫را به عناوین مختلف به خریداران می فروشیم یکی‬ ‫از ان عناوین این است که این گوشی ها «الو‪،‬‬ ‫سالم» یا «الو‪ ،‬خداحافظ» ندارند‪.‬‬ ‫این دست فروش معروف ادامه می دهد‪:‬‬ ‫برخی از همکاران ما هستند که اقدام به‬ ‫سوءاستفاده از عکس پاسپورت افرادی می کنند‬ ‫که به تازگی به کشور برگشته اند و گوشی های‬ ‫قاچاق خود را به جای گوشی مسافری با عکس‬ ‫پاسپورت این افراد و بدون اطالع ان ها رجیستری‬ ‫و فعال می کردند اما پس ازان که این موضوع‬ ‫برمال شد‪ ،‬مسئولین اعالم کردند گوشی وارداتی‬ ‫تنها باید برای فرد صاحب پاسپورت باشد تا‬ ‫رجیستری صورت گیرد‪.‬‬ ‫از او درباره قیمت خریدوفروش عکس‬ ‫و شماره پاسپورت مسافران پرسیدم ولی پاسخ‬ ‫شفافی دریافت نکردم اما بعد از اصرار فراوان و‬ ‫شگردهای روزنامه نگاری به جواب سوال خود‬ ‫رسیدم‪ .‬او در پاسخ گفت‪ :‬از زمانی شیوع کرونا‬ ‫میزان سفرها پایین امده و قیمت عکس پاسپورت‬ ‫هم بی سابقه باال رفته طوری که االن تا ‪ 5‬میلیون‬ ‫توما ن هم خریدوفروش می شود‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬اگر مسافری متوجه این‬ ‫کاله برداری شود و شکایت کند‪ ،‬به دلیل‬ ‫‪,,‬‬ ‫امارمتناقضنهادهاازوارداتموبایلوتبلت‬ ‫افزایشوارداتگوشی هایقاچاقبه رغماجرایطرحرجیستری!‬ ‫زمان گیر بودن مراحل اداری از شکایت خود‬ ‫صرف نظر می کند‪ .‬به هرحال مخلص کالم بازار‬ ‫گوشی های قاچاق به رغم اجرای طرح رجیستری‬ ‫سکه شده!؟‪.‬‬ ‫*قاچاق ‪ 3‬میلیون گوشی تلفن همراه در‬ ‫سال گذشته‬ ‫متاسفانه در سال گذشته نزدیک به ‪ ۳‬میلیون‬ ‫گوشی تلفن همراه وارداتی به صورت قاچاق‬ ‫و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور‬ ‫شده است‪ .‬از طرف دیگر مطابق امار‪ ،‬از ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیون یورویی که در سال گذشته به واردات‬ ‫گوشی های گران قیمت تخصیص داده شده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو متعلق به برند امریکایی‬ ‫بوده که با توجه به افزایش قیمت ارز و باال رفتن‬ ‫شدید قیمت این گوشی ها‪ ،‬می توان نتیجه گیری‬ ‫کرد که خریداران این برند عمدتاً دهک های‬ ‫باالی درامدی کشور بودند‪.‬‬ ‫*امار متناقض نهادها از واردات‬ ‫گوشی موبایل‬ ‫اما نکته مهم این است که مسئولین‬ ‫وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و ارتباطات در‬ ‫این اشفته بازار با امارهای متناقض سعی می کنند‬ ‫تا دیگری را مقصر جلوه داده و از بار مسئولیت‬ ‫کنترل بازار شانه خالی کنند به عنوان نمونه در‬ ‫جدیدترین امار منتشرشده از سوی گمرک‬ ‫ایران؛ در سه ماه و نیم ابتدای سال جاری واردات‬ ‫گوشی موبایل نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫رشد تقریباً دو برابری داشته است؛ به طوری که از‬ ‫ابتدای سال تا نیمه تیرماه امسال حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۴‬هزار و ‪ ۹۳۳‬دستگاه تلفن وارد کشور‬ ‫شده؛ درحالی که در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫درمجموع ‪ ۸۶۴‬هزار و ‪ ۲۰۸‬دستگاه گوشی‬ ‫وارد کشور شده بود که نشان دهنده رشد ‪۱۷۸‬‬ ‫درصدی واردات گوشی در ‪ ۳‬ماه و نیم ابتدای‬ ‫سال ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫ارز تامین شده برای این حجم از واردات‬ ‫گوشی موبایل عمدتاً درهم و یورو بوده و عمده‬ ‫واردات از امارات متحده عربی انجام شده است‪.‬‬ ‫البته به طور محدود از چین و حتی ترکیه نیز این‬ ‫واردات صورت گرفته است‪ .‬این امارها در‬ ‫حالی اعالم شده که حسین یوسفیان‪ ،‬مدیر سامانه‬ ‫همتا معتقد است واردات تلفن همراه برخالف‬ ‫اخباری که منتشرشده‪ ،‬در ‪ ۳‬ماهه اول امسال با‬ ‫توجه به مشکالت ارزی وارداتی که وجود داشته‬ ‫نه تنها سه برابر نشده بلکه تعداد ‪ ۶۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫نیز کاهش پیداکرده است‪ ،‬زیرا تامین ارز برای‬ ‫واردات موبایل به شدت با مشکل مواجه شد‪.‬‬ ‫* شانه خالی کردن وزرای دولت‬ ‫تدبیر از مسئولیت!‬ ‫به هر ترتیب وزرایی که چند ماه دیگر‬ ‫صندلی خود را باید به دیگری واگذار کنند‬ ‫گویا دغدغه ای برای سامان دادن به بازار تلفن‬ ‫همراه ندارند‪ ،‬البته وزارت صمت که وزیر ندارد‬ ‫بهانه مناسبی برای شانه خالی کردن از مسئولیت‬ ‫کنترل و رسیدگی به بازار تلفن همراه و تبلت‬ ‫دارد و همین موضوع نیز بهانه خوبی دست وزیر‬ ‫جوان داده تا او هم به مسئولیت را به گردن این‬ ‫وزارتخانه بی وزیر بیندازد‪ .‬اخیرا ً محمدجواد‬ ‫اذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬گفته است‪« :‬ساالنه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫گوشی می خواهیم و طبیعتاً وزارت صمت باید‬ ‫تدبیر کرده و بازار را کنترل کند»‪.‬‬ ‫* دولت پاسخگوی التهابات موجود‬ ‫در بازار تلفن همراه باشد‬ ‫درنهایت باید گفت مصرف کنندگان‬ ‫امروزه با محدودیت های فراوانی دست وپنجه‬ ‫نرم می کنند و با توجه به نیازی که دارند باید به‬ ‫هر شکل به گوشی تلفن همراه دسترسی داشته‬ ‫باشند ازاین رو دولت تدبیر و امید باید با توجه به‬ ‫ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیاز بازار‪،‬‬ ‫برای واردات مدیریت شده این کاال تمهیداتی بی‬ ‫اندیشد تا فشار از روی مردم برداشته شود‪.‬‬ ‫‪ 3‬دولت چه کاالهایی را می تواند ضبط‬ ‫کند؟‬ ‫عملکرد سازمان اموال تملیکی نشان می‬ ‫دهد فروش اموال منقول و غیرمنقول در مردادماه‬ ‫امسال نسبت به شهریور ماه پارسال کاهش یافته و‬ ‫همچنین بیش از ‪ 1300‬میلیارد تومان کاال و اموال‬ ‫چرا با وجود افزایش تولید‬ ‫لوازم خانگی ارزان نشد؟‬ ‫چرا کارت سوخت موتورسیکلت‬ ‫برای خودرو صادر می شود؟‬ ‫روی برخی از کارت های سوخت‬ ‫خودروهایصادرشدهازسویشرکت‬ ‫پخشفراوردههاینفتیعبارتکارت‬ ‫هوشمندسوختموتورسیکلتویاکامیون‬ ‫درجشدهکهطبقگفتهسخنگویشرکت‬ ‫ملیپخشفراوردههاینفتیاینمساله‬ ‫مشکلیرابرایمالکانخودروایجادنمی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فاطمهکاهیدرخصوصچراییاین‬ ‫مسالهاظهارکرد‪:‬اینکارتهاممکناست‬ ‫تفاوتی از لحاظ رنگ و ارت ورک یعنی‬ ‫طرحرویکارتباهمداشتهباشندولی‬ ‫تفاوتیازلحاظکاربردشان درانهانیست‬ ‫ونیازنیستکهافرادبعدازدریافتکارت‬ ‫سوختاقدامیانجامدهند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهازتعداد‪ ۲۷‬میلیونکارت‬ ‫صادرشدهتنهاممکناستبرایکمتراز‬ ‫یکدرصد از کارت های سوخت این اتفاق‬ ‫افتادهباشد‪،‬تصریحکرد‪:‬مسالهمهماطالعات‬ ‫درج شده به صورت لیزری در پشت کارت‬ ‫سوختاستکهاگرباکارتخودروتطابق‬ ‫داشتهباشههیچمشکلیوجودندارد‪.‬‬ ‫سخنگویشرکتملیپخشفراورده‬ ‫هاینفتیعلتاینمسالهرابخاطرلجستیک‬ ‫کارتسوختدانستوافزود‪:‬اینموضوع‬ ‫مشکلیرابرایافرادایجادنمیکندونیازیبه‬ ‫انجامهیچاقدامینیستوافرادبهراحتیمی‬ ‫توانندازهمانکارتسوختاستفادهکنند‪.‬‬ ‫کاهیهمچنیندربارهتاخیرپیشامده‬ ‫برایصدورکارتهایسوخت‪،‬اظهارکرد‪:‬در‬ ‫شرایطفعلیحداکثرزمانیکهبرایصدور‬ ‫کارتسوختدرنظرگرفتهشدهحدودسه‬ ‫ماهاست‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبراینکهتنهادرحوزهبنزین‬ ‫کارت سوخت صادر نمیشود ودر بخش‬ ‫گازوییلنیزکارتسوختصادرمیکنیم‪،‬‬ ‫تصریحکرد‪:‬گازوییلبهدلیلاینکهعمدتا‬ ‫مربوطبهخودروهایهمگانیاستوطبیعتا‬ ‫درحملونقلنقشمهمیداردلذاکمترین‬ ‫زمان را برای صدور کارت این نوع خودروها‬ ‫اختصاصمیدهیم‪.‬‬ ‫سخنگویشرکتملیپخشفراورده‬ ‫هاینفتیافزود‪:‬صدورکارتسوختبخش‬ ‫خودروهایعمومیگازوییلیزیر‪ ۲۰‬روز‬ ‫صادروارسالمیشودوهیچتاخیرینیز‬ ‫تاکنونبهوجودنیامده‪،‬درحوزهبنزیننیز‬ ‫اولویتبندیصورتگرفتهبهگونهایکه‬ ‫خودروهایعمومیووانتبارهاکمترازیک‬ ‫ماه کارت سوخت خود رادریافت کردند‪.‬‬ ‫کاهیبااشارهبهبخشخودروهای‬ ‫شخصیوموتورسیکلتهانیزگفت‪:‬تاخیربه‬ ‫وجود امده در این بخش بوده که علت ان نیز‬ ‫شیوعویروسکرونااست‪،‬تعهدیکهوزارت‬ ‫نفتبرایصدورکارتسوختدارد‪،‬حدود‬ ‫دوماهبودهومنگمانمیکنمکهتامهرماهبه‬ ‫حالتعادیبازگردیموبتوانیمطیدوماه‬ ‫کارتسوختمتقاضیانراصادرکنیم‪.‬‬ ‫کاهیدرپاسخبهسوالیکهایانیازاست‬ ‫فردحتماکارتسوخترابهنامخودکند؟‬ ‫گفت‪:‬اطالعاتیکهدرتراشهکارتسوخت‬ ‫درجشدهمربوطبهخودروبودهامااطالعاتی‬ ‫کهرویکارتنوشتهشدهمربوطبهمالکی‬ ‫استکههنگامصدورکارتمالکخودرو‬ ‫بودهاستونیازیبهتغییرنام اننیست‪.‬‬ ‫به صاحبانش بازگشت‪.‬‬ ‫براساس گزارش وزارت اقتصاد‪ ،‬این سازمان‬ ‫از شهریور ماه سال ‪ 98‬تا مرداد ماه ‪ 99‬بالغ بر ‪738‬‬ ‫میلیارد تومان اموال منقول فروخته است‪ .‬سهم‬ ‫اموال غیر منقول نیز‪ 63‬میلیارد تومان بوده که‬ ‫نسبت سال قبل رشد دارد‪ .‬در مجموع سازمان‬ ‫جمع اوری و فروش اموال تملیکی بالغ ‪801‬‬ ‫میلیارد تومان فروخت‪.‬‬ ‫در این دوره نیز بالغ بر ‪ 144‬میلیارد تومان‬ ‫کاال منهدم‪ ،‬بالغ بر ‪ 704‬میلیارد تومان کاال به‬ ‫صاحبان انها اعاده شده است‪.‬‬ ‫همچنین میزان استرداد کاال نیز به مبلغ ‪1317‬‬ ‫میلیارد تومان انجام شده که نسبت به شهریور ماه‬ ‫سال ‪ 98‬با کاهش روبرو بود‪.‬‬ ‫*وظیفه سازمان جمع اوری و فروش‬ ‫اموال تملیکی چیست؟‬ ‫به استناد قانون تاسیس سازمان جمع اوری‬ ‫و فروش اموال تملیکی‪ ،‬وظیفه جمع اوری‪،‬‬ ‫نگهداری‪ ،‬اداره و فروش کلیه اموال ‪ ،‬حقوق‬ ‫مالی و دارایی هایی که به هر نحو بر اثر احکام و‬ ‫قرارهای قطعی مراجع ذیصالح قانونی به تملک‬ ‫یا تصرف دولت در امده و یا در می اید و با‬ ‫حکم قضایی با قانون به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین نگهداری و اداره اموال مجهول‬ ‫المالک‪ ،‬بال صاحب (به استثناء اموال قاچاق‬ ‫بال صاحب و صاحب متواری)‪ ،‬ارث بال وارث‬ ‫و اموالی که از باب تخمیس‪ ،‬خروج از ذمه و‬ ‫اجرای اصل (‪ )۴۹‬و دیگر قوانین در اختیار ولی‬ ‫فقیه قرار می گیرد و فروش انها با اذن ایشان با‬ ‫نماینده خاص ایشان می باشد‪ ،‬را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫سازمان بر اساس تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۴‬و ماده ‪۳۳‬‬ ‫قانون امور گمرکی مصوب سال ‪ ۱۳۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی به عنوان مسئول فروش کاالهای‬ ‫متروکه و ضبطی تعیین و بر اساس ماده ‪ ۵۳‬قانون‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ‪۱۳۹۲/۱۰/۰۳‬‬ ‫وظیفه تحویل و نگهداری کاالها و اموال ناشی از‬ ‫پرونده های قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از‬ ‫بدو زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین‬ ‫تکلیف اموال را عهده دار شده است‪.‬‬ ‫ظلم بزرگ در حق کارگران‬ ‫هفت تپه و مردم خوزستان‬ ‫یادداشت بهمن ارمان‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫بهمن ارمان‪ ،‬اقتصاددان در‬ ‫یادداشتی برای صدای اصالحات‬ ‫نوشت‪ :‬بارها توسط کارشناسان‬ ‫اقتصادی و بازار سرمایه( بورس)‬ ‫توضیح داده شد که هفت تپه باید برای‬ ‫ایجاد انگیزه در کارکنان خود مانند‬ ‫سایر شرکت های بزرگ خوزستان مانند‬ ‫پتروشیمی ها ‪ ،‬سیمان و فوالد خوزستان‬ ‫ان ها را سهامدار کند ولی انجام چنین‬ ‫کاری منوط به تبدیل شرکت به سهامی‬ ‫عام و پذیرش در بورس است‪.‬‬ ‫اعتصابات هدایت شده توسط‬ ‫عناصر ضد توسعه و کسانیکه منافع‬ ‫انان درگرو واردات شکر‪ ،‬خوراک‬ ‫دام و سایر تولیدات مجتمع های‬ ‫نیشکری خوزستان است شرکت را از‬ ‫یک بنگاه اقتصادی در حال رشد به‬ ‫یک شرکت زیان ده تبدیل کرده اند‬ ‫که دیگر دارای شرایط پذیرش در‬ ‫بورس نیست به عبارتی بازنده اصلی‬ ‫جنجال ایجادشده توسط رانت خواران و‬ ‫دشمنان قسم خورده توسعه خوزستان و‬ ‫کشور کارکنان سخت کوش نجیب این‬ ‫مجموعه بزرگ تولیدی هستند که در‬ ‫دامی که برای ان ها به وجود اوردند‬ ‫افتادند‪.‬‬ ‫متاسفانه در این شرایط‪ 70‬هزار تن‬ ‫نیشکر از بین رفت؛ نفرین خداوند بر‬ ‫انانی که برای منافع خود دست به هر‬ ‫کاری می زنند‪.‬‬ ‫مدیرکلصنایعبرقوالکترونیک‬ ‫وزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت(صمت)در‬ ‫پاسخبهاینسوالکهچراباوجودافزایش‬ ‫تولید‪،‬لوازمخانگیارزاننمی شود‪،‬گفت‪:‬‬ ‫برخیامارهانشانمی دهدمیزانتولیدبامیزان‬ ‫نصبدرمنازلتطابقندارد‪.‬وقتیمیزاننصب‬ ‫کمتراستیعنییاکاالدرانبارهاماندهیا‬ ‫افرادیلوازمخانگیراخریدندودرگوشه‬ ‫منازلاحتکارکرد هاند‪.‬‬ ‫کیوانگرداندربارهمشکالتدرزمینه‬ ‫تامینارزمواداولیهتولیدلوازمخانگی‪،‬گفت‪:‬‬ ‫باتوجهبهوضعیتتولیدمادرشرایطتحریم‬ ‫ورسیدنعمقساختداخلدرصنعتلوازم‬ ‫خانگیبهبیشاز‪ ۶۰‬درصد‪،‬بهنظرنمی رسد‬ ‫چنینمشکالتیوجودداشتهباشد‪.‬همچنین‬ ‫در پنج ماهه اول امسال ‪ ۵۸۲‬هزار دستگاه‬ ‫یخچالوفریزرتولیدشدهبودکهدرمدت‬ ‫مشابه سال جاری با‪ ۱۳‬درصد افزایش به ‪۶۶۰‬‬ ‫هزاردستگاهرسیدهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬تولیدماشینلباسشویینیزدر‬ ‫پنج ماهه اول امسال با‪ ۵۸‬درصد افزایش از‬ ‫‪ ۲۳۳‬هزاردستگاهدرمدتمشابهسالگذشته‬ ‫به‪ ۳۶۸‬هزاردستگاهرسیدهاست‪.‬همچنینبا‬ ‫وجوداینکهبعدازجنگاقتصادیدوشرکت‬ ‫کره ایکهقطعاتوخدماتفنیمهندسی‬ ‫برایشرکت هایداخلیفراهممی کردند‪،‬‬ ‫کشورراترککردند‪،‬تولیدتلویزیون‪۶۳.۵‬‬ ‫درصد افزایش داشته است و تولید ان از‪۲۹۵‬‬ ‫هزاردستگاهدرپنجماههاولسالگذشتهبه‬ ‫‪ ۴۸۲‬هزاردستگاهدرمدتمشابهامسالرسیده‬ ‫است‪.‬ایندرحالیاستکهقبالتقریبا‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصدبازارتلویزیوندراختیاربرندهای‬ ‫کره ایبود‪ .‬گردانهمچنینبابیاناینکهبعداز‬ ‫الیافاکریلیک‪،‬ماشینلباسشوییوتلویزیون‬ ‫بیشترینافزایشتولیدراتاپایانتیرداشته‪،‬‬ ‫تصریحکرد‪:‬نمی توانگفتهیچمشکلی‬ ‫وجودنداردامامابهدنبالبهبودوبسامانکردن‬ ‫مشکالتاینصنعتهستیمومعاونامور‬ ‫صنایعماموریتداردکهمشکالتمربوط‬ ‫بهتامینورقفوالدیرابرطرفکند‪.‬امابه‬ ‫طورکلیامارهامی گویدحالصنعتلوازم‬ ‫خانگیخوباست‪.‬همچنینوارداتلوازم‬ ‫خانگیدرحالحاضرصددرصدبهکشور‬ ‫ممنوع است‪.‬وی در ادامه در پاسخ به این‬ ‫سوالکهایاباوجودافزایشتولید‪،‬قیمت ها‬ ‫کاهشیافته‪،‬دربرنامهتیترامشبتصریحکرد‪:‬‬ ‫مانسبتبهتوزیع کنندگانوتولیدکنندگان‬ ‫گله مندیم‪.‬هرچنداینمسئلهدرحوزه‬ ‫مسئولیت هایسازمانحمایتوبخش های‬ ‫نظارتوبازرسیاست‪،‬امامسئلهاینجاست‬ ‫کهباتوجهبهافزایشتولید‪،‬تولیدکنندگان‬ ‫بایدمکلفباشندکهکاالهاراعرضهکنند‬ ‫امابرخیامارهانشانمی دهدمیزانتولید‬ ‫بامیزاننصبدرمنازلتطابقندارد‪.‬وقتی‬ ‫میزاننصبکمتراستیعنییاکاالدرانبارها‬ ‫ماندهیاافرادیلوازمخانگیراخریدندودر‬ ‫گوشهمنازلاحتکارکرد هاند‪.‬اینمقاممسئول‬ ‫بااشارهبهمجوزافزایشقیمت‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫لوازمخانگیو‪ ۲۰‬درصدیتلویزیونکه‬ ‫دراردیبهشتماهصادرشد‪،‬گفت‪:‬قیمت‬ ‫محصوالتدرواحدهاتولیدیمشخص‬ ‫استوازسویتولیدکنندگانرعایت‬ ‫می شود‪،‬امادرموردقیمتکفبازارمسائل‬ ‫مختلفیذخیلاست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1172‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مجلسجلویفرارمالیاتی‪30‬‬ ‫هزارمیلیاردتومانیازمناطق‬ ‫ازاد را می گیرد؟‬ ‫اگر نمایندگان مجلس‪ ،‬معافیت مناطق ازاد از پرداخت مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده را حذف کنند‪ ،‬عالوه بر مبارزه با فساد در این مناطق‪،‬‬ ‫بخش قابل توجهی از کسری بودجه کشور نیز جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده در حلقه های مختلف تولید اخذ می شود و‬ ‫البته بار اصلی ان بر دوش مصرف کننده نهایی است‪ .‬اجرای این مالیات‬ ‫از سال ‪ ۸۷‬به صورت ازمایشی اغاز شد‪ .‬پس از یک دهه اجرای‬ ‫ازمایشی این قانون‪ ،‬الیحه دولت برای اجرای دائمی ان در اواخر‬ ‫مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس راهی شورای‬ ‫نگهبان شد‪.‬‬ ‫اما شورای نگهبان در تاریخ ‪ ۲۱‬مرداد ماه اشکاالتی را به این مصوبه‬ ‫مجلس وارد کرد که یکی از ان ها‪ ،‬معافیت مناطق ازاد از مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده بود‪.‬‬ ‫*تبعات سنگین معافیت مالیاتی مناطق ازاد‬ ‫یکی از اشکاالتی که از ابتدا به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫در کشور وارد می شد‪ ،‬حفره هایی است که توسط معافیت های مالیاتی‬ ‫در روند اخذ این مالیات ایجاد شده است‪ .‬عرفان قمی کارشناس‬ ‫اقتصادی درباره این موضوع گفت‪« :‬مالیات بر ارزش افزوده ابزاری‬ ‫برای شفافیت جریان کاال و خدمت است که در ‪ ۱۶۰‬کشور اجرا‬ ‫شده است‪ .‬در واقع با مکانیزم خود تضمینی که این نوع مالیات‬ ‫دارد مودیان مجبور می شوند جریان کاال و خدمت را با استفاده از‬ ‫فاکتور شفاف کنند‪ .‬بحثی که وجود دارد این است که مسئوالن ما‬ ‫با سیاست گذاری های غلط مثل توسعه و ایجاد مالیات های بالوجه‬ ‫حفره های غیر شفاف را ایجاد می کنند و این حفره های غیر شفاف نیز‬ ‫بستر های فسادزایی را به وجود می اورند»‪.‬‬ ‫یکی از اقسام این حفره ها‪ ،‬معافیت مالیاتی مناطق ازاد تجاری است‪.‬‬ ‫احمد زمانی معاون پژوهش‪ ،‬برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور‬ ‫مالیاتی درباره این موضوع گفت‪« :‬بر اساس اذعان مراجع بین المللی‪،‬‬ ‫ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت های مالیاتی را دارد که از ان ها سوء‬ ‫استفاده می شود؛ مانند مناطق ازاد که اثار ان به شدت کشور را ازار‬ ‫می دهد و مالیات ها را تهدید می کند»‪.‬‬ ‫همین معافیت های مالیاتی باعث ایجاد فساد گسترده در مناطق ازاد‬ ‫شده که یکی از مهمترین مصادیق ان‪ ،‬ایجاد شرکت های متعدد صوری‬ ‫است‪ .‬براساس اظهارات محسن پور احمد مدیر امور حقوقی دبیرخانه‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد تا پایان شهریور سال گذشته بیش از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫شرکت صوری در این مناطق شناسایی شده است‪.‬‬ ‫*‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ازاد‬ ‫عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره مقدار فرار مالیاتی در مناطق‬ ‫ازاد با توجه به حجم قاچاق کاال در این مناطق تخمین گفت‪« :‬این‬ ‫معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که ‪ ۱۲.۵‬میلیارد دالر‬ ‫رقم قاچاق ساالنه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئوالن‬ ‫‪ ۹۰‬درصد ان یعنی ‪ ۱۱.۵‬میلیارد دالر واردات از مبادی مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی صورت می گیرد‪ .‬در هر حال اگر ‪ ۱۵‬درصد از این ‪۱۱.۵‬‬ ‫میلیارد دالر به عنوان مالیات اخذ می شد رقم مالیات مستقیم که از این‬ ‫مناطق اخذ می شد ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر معادل ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان و‬ ‫مالیات غیرمستقیم بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان بود»‪.‬‬ ‫محمد عنبری کارشناس اقتصادی درباره دالیل اصلی حجم باالی‬ ‫قاچاق و فرار مالیاتی در مناطق ازاد گفت‪« :‬وقتی میانگین مناطق‬ ‫ازاد کشور (که ‪ ۹۳‬هزار هکتار است)‪ ،‬بسیار بیشتر از ‪ 7.5‬هزار هکتار‬ ‫میانگین مناطق ازاد دنیا است و زیرساخت های الزم برای نظارت‬ ‫مشابه کشورهای پیشرفته نداریم‪ ،‬باید مراقب ضربه به اقتصاد ملی و‬ ‫فرار از قوانین سرزمین اصلی بود‪...‬با علم به شرایط حاکم بر مناطق‬ ‫ازاد (در حوزه ورود کاالی قاچاق و معامالت صوری کاال بین مناطق‬ ‫ازاد و ویژه اقتصادی برای دور زدن حقوق دولتی)‪ ،‬اگر مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده این مناطق را حذف کنیم‪ ،‬اگاهانه به تولید داخلی ضربه‬ ‫زده ایم و از طرفی دولت را از درامدهای ناشی از واردات کاال محروم‬ ‫می کنیم»‪.‬همچنین وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیات درباره دالیل‬ ‫حجم باالی فساد در مناطق ازاد اظهار داشت‪« :‬مناطق ازاد در این ‪۲۰‬‬ ‫سال به ام المفساد کشور تبدیل شده است‪ .‬به نظر من نگاه صفر و یکی‬ ‫نسبت به بخش ها و نرخ ها وجود دارد و همین این باعث شده نتوانیم در‬ ‫سیاست گذاری به جمع بندی برسیم‪ .‬مث ً‬ ‫ال فرض کنیم کشاورزی معاف‬ ‫است‪ ،‬دامداری و زنبورداری معاف است؛ یعنی همه چیز محصوالت‬ ‫ان ها و در همه شرایط معاف هستند‪ .‬این نوع معافیت­ ها به نتیجه‬ ‫نمی­ رسد‪ .‬فرض کنید کسی در استان خشک برنج می­ کارد این شخص‬ ‫معاف است‪ ،‬کسی که کار درست هم می­ کند معاف است‪ .‬ما می­ توانیم‬ ‫این معافیت­ ها را کوچک­تر کنیم تا راحت­ تر درباره شان حرف بزنیم»‪.‬‬ ‫اظهارات فوق نشان می دهد که اگر نمایندگان مجلس‪ ،‬معافیت‬ ‫مناطق ازاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫مبارزه با فساد در این مناطق‪ ،‬بخش قابل توجهی از کسری بودجه کشور‬ ‫نیز جبران خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫دانشگر‪:‬در استقالل ماندم تا دینم را‬ ‫به طرفداران ادا کنم‬ ‫محمد دانشگر در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار ورزشی خبرگزاری‬ ‫فارس در خصوص تمدید‬ ‫قراردادش با استقالل اظهار‬ ‫داشت‪ :‬خیلی خوشحالم که‬ ‫این اتفاق افتاد و با مسئوالن‬ ‫باشگاه برای ادامه همکاری به‬ ‫توافق رسیدم‪.‬وی افزود‪ :‬به هر‬ ‫حال بعد از پیشنهاد مدیرعامل‬ ‫باشگاه و صحبت هایی که با مدیر‬ ‫برنامه هایم صورت گرفت تصمیم‬ ‫گرفتم باز هم در خدمت استقالل‬ ‫باشم و امیدوارم امسال اتفاقاتی‬ ‫رقم بخورد که دل هواداران شاد‬ ‫شود‪.‬من در استقالل ماندم اول به‬ ‫خاطر هواداران و سپس به خاطر‬ ‫خودم!مدافع استقالل در خصوص‬ ‫اینکه منظورش از اینکه به خاطر‬ ‫خودش در استقالل مانده چیست‬ ‫عنوان کرد‪ :‬محمد دانشگر جدای‬ ‫از اینکه بازیکن استقالل است‬ ‫خودش خیلی استقاللی است‪،‬‬ ‫من هم به خاطر اینکه او خیلی‬ ‫استقاللی است خوشحالم که‬ ‫قراردادم را تمدید کردم‪.‬‬ ‫دانشگر در خصوص اینکه‬ ‫چرا اینقدر تمدید قراردادش طول‬ ‫کشید عنوان کرد‪ :‬من بعد از پایان‬ ‫فصل اصال حرفی نزدم و حتی‬ ‫به هیچکس در مورد تصمیمم‬ ‫صحبت نکنم‪.‬نمی خواستم از‬ ‫بیرون فکر کنند که به دنبال‬ ‫بازارگرمی و این جور حرف ها‬ ‫هستم‪ .‬یک پیشنهاد از کشورهای‬ ‫عربی داشتم که از ‪ 2-3‬ماه پیش‬ ‫به من داده شد‪ .‬انها بعد از پایان‬ ‫فصل چندین بار با مدیر برنامه‬ ‫هایم صحبت کردند اما همه چیز‬ ‫را به بعد موکول کردم‪ .‬بعد از‬ ‫فینال جام حذفی هم به شهرستان‬ ‫رفتم تا چند روزی از نظر ذهنی‬ ‫ریکاوری شوم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وقتی‬ ‫مدیرعامل باشگاه استقالل پیشنهاد‬ ‫کرد با چند نفر از دوستان و‬ ‫نزدیکانم مشورت کردم و در‬ ‫نهایت تصمیم گرفتم قراردادم‬ ‫را با استقالل تمدید کنم‪.‬وقتی با‬ ‫اقای سعادتمند صحبت کردم او‬ ‫مدعی بود باشگاه از پنجره نقل و‬ ‫انتقاالتی محروم است و بازیکنان‬ ‫سال گذشته باید بیشتر به تیم‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫مدافع تیم فوتبال استقالل‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وقتی این موارد در‬ ‫نشست مطرح شد تصمیم گرفتم‬ ‫قراردادم را تمدید کنم چون‬ ‫احساس کردم دینی به استقالل‬ ‫دارم که باید ان را ادا کنم‪ .‬در‬ ‫این یکی دو ماه اخیر خیلی تحت‬ ‫فشار بودم که فکر می کنم همه‬ ‫در جریان ان هستند‪ .‬سعی کردم‬ ‫کمی ارام شوم و بعد تصمیم‬ ‫بگیرم‪ .‬از اینکه قراردادم را با‬ ‫استقالل تمدید کردم خوشحالم‪.‬‬ ‫شب گذشته هم به اردوی تیم‬ ‫در قطر اضافه شدیم و امیدوارم‬ ‫بتوانیم در بازی های لیگ‬ ‫لیگ برتر انگلیس ‪ /‬لیورپول ‪ - ۴‬لیدز یونایتد ‪۳‬‬ ‫علی کریمی‪:‬‬ ‫قراربهمذاکرهباشدبامدیرعاملاستقاللحرفمی زنم‬ ‫علیکریمییکیازستاره هاییاستکهاستقاللی هاامیدواربهادامههمکاریوتمدیدقراردادبااوهستند‪.‬دراینرابطهاماطیروزهایاخیر‬ ‫شایعاتزیادیمنتشرشدهوحتیبرخیادعایپیشنهاد‪ 20‬میلیاردیاینهافبکبهابی پوشانبرایتمدیدقراردادراداد هاند‪.‬موضوعیکهاکنونبا‬ ‫واکنشعلیکریمیهمراهشدهواینبازیکندراینزمینهبهخبرنگارمامی گوید‪:‬مناصالمددیرانمی شناسمکهبخواهمباایشانحرفیداشته‬ ‫باشمومذاکرهکنم‪.‬اگرقراربهمذاکرهباشدبندهفقطبامدیرعاملباشگاهصحبتمی کنم‪.‬علیکریمیکهبهشدتنسبتبهصحبت هایمعاون‬ ‫استقاللدریکیازرسانه هاشاکیاستدرادامهبهایلنامی گوید‪:‬بعدازفینالجامحذفیبندهنهباکسیمذاکره ایکردمونهباکسیحرفیزدمحتی‬ ‫مصاحبه ایهمدرخصوصشایعاتاخیرازمنندیده اید‪.‬ایشانباعشقمصاحبه‪،‬هرروزیکمطلبیدرخصوصمنانعکاسمی دهد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫فکری‪ :‬جزو گزینه استقالل بودم‬ ‫ولی مذاکره نکردیم‬ ‫فروزان به نساجی پیشنهاد ‪ 3‬میلیاردی داد‬ ‫قهرمانان از اعتبار استقالل در این‬ ‫بازی ها دفاع کنیم‪.‬‬ ‫دانشگر در خصوص اینکه‬ ‫بعد از گلزنی به پرسپولیس شادی‬ ‫خاصی انجام داد و منظورش از‬ ‫ان شادی چه بود گفت‪ :‬در ان‬ ‫لحظه واقعا خوشحال بودم‪ .‬شاید‬ ‫باور نکنید ولی در ورزشگاه‬ ‫دنبال هواداران می گشتم! یک‬ ‫لحظه یادم رفته بود که هوادار در‬ ‫استادیوم نیست‪ .‬گلزنی در دربی‬ ‫لذت خاصی دارد به خصوص که‬ ‫در ان دقایق وقتی تیم تحت فشار‬ ‫است گل بزنی‪ .‬تا اخر عمرم ان‬ ‫گل را فراموش نمی کنم‪ .‬شادی‬ ‫بعد از گلم هم مثل همیشه بود‪ .‬به‬ ‫ان مدل خوشحالی کردن عالقه‬ ‫دارم‪ .‬دانشگر در خصوص اینکه‬ ‫وضعیت سرمربی تیم چه می شود‬ ‫چون در این مدت صحبت های‬ ‫زیادی در مورد انتخاب کادر فنی‬ ‫به وجود امده است گفت‪ :‬فعال‬ ‫که اقای نامجو مطلق سرمربی‬ ‫استقالل هستند ولی باید ببینیم‬ ‫مسئوالن باشگاه چه تصمیمی‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫محمود فکری سرمربی‬ ‫نساجی مازندران در خصوص‬ ‫شرایط این تیم در نقل و‬ ‫انتقاالت اظهار داشت‪ :‬به هر حال‬ ‫با توجه به بودجه ای که داریم‬ ‫باید در نقل و انتقاالت نسبت به‬ ‫یارگیری اقدام کنیم‪ .‬جوان های‬ ‫خوبی که پتانسیل فراوانی دارند‬ ‫را شناسایی کرده ایم‪ .‬چند‬ ‫بازیکن هم از لیگ یک جذب‬ ‫کرده ایم و منتظریم تا تکلیف‬ ‫چند بازیکن هم در لیگ برتر‬ ‫روشن شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چیزی که برایم‬ ‫خیلی تعجب اور است این بوده‬ ‫که قیمت بازیکنان بسیار باالست‬ ‫و ما مجبوریم برای جذب یک‬ ‫بازیکن چندین میلیارد پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫فکری درباره اینکه فروزان‬ ‫در لیست خرید نساجی بود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ما به دنبال‬ ‫جذب محسن فروزان بودیم اما‬ ‫مبلغ پیشنهادی او ‪ 3‬میلیارد تومان‬ ‫بود که باعث شد از جذب وی‬ ‫منصرف شویم‪.‬‬ ‫سرمربی نساجی درباره اینکه‬ ‫بسیاری از بازیکنان بزرگ‬ ‫نساجی از این تیم جدا شدند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از تمام بازیکنان بزرگی‬ ‫که ما داشتیم فقط سه نفر‬ ‫مانده اند و باید تالش کنیم تا‬ ‫بتوانیم یک تیم بسیار خوب را‬ ‫در نقل و انتقاالت ببندیم‪.‬‬ ‫بازیکن سابق استقالل در‬ ‫خصوص اینکه ایا پیشنهادی از‬ ‫این تیم برای سرمربیگری به وی‬ ‫شد یا خیر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هرچه‬ ‫بود در فضای مجازی بود بنده‬ ‫هیچ صحبتی با مسئوالن استقالل‬ ‫نداشتم حتی مسئوالن نساجی هم‬ ‫به باشگاه استقالل گفته بودند‬ ‫مشکلی برای همراهی من در‬ ‫چهار بازی لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫در مجموعه استقالل ندارم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم وقتی مسئوالن استقالل‬ ‫بین چند گزینه شان بررسی‬ ‫می کردند باالخره ما یکی از‬ ‫گزینه های انها بوده ایم‪ .‬به‬ ‫هر حال برای این تیم ارزوی‬ ‫موفقیت می کنم‪.‬‬ ‫باشگاه استقالل‬ ‫با مردم صادق باشد‬ ‫درودگر‪:‬‬ ‫صادق درودگر عضو هیئت‬ ‫رئیسه سازمان لیگ برتر فوتبال‬ ‫درباره اظهار نظرش راجع به ایمیل‬ ‫ارسال شده استراماچونی به باشگاه‬ ‫استقالل که با انتقاد های زیادی‬ ‫رو به رو شده بود بیان کرد‪ :‬ابتدا‬ ‫جا دارد این مطلب را عرض کنم‬ ‫که من هیچ موقع به مدیرعامل‬ ‫باشگاه استقالل تهمتی نزدم و او را‬ ‫هیچ وقت دروغگو فرض نکردم‪.‬‬ ‫سعادتمند فردی است که تمام‬ ‫تالشش را به کار گرفته و برای‬ ‫باشگاه استقالل در حال خدمت‬ ‫کردن است‪ .‬من چند روز پیش‬ ‫یک واقعیتی را عنوان کردم‪ ،‬مبنی‬ ‫بر اینکه استراماچونی یک ایمیلی‬ ‫به باشگاه استقالل ارسال کرد و‬ ‫برای انکه به این باشگاه بیاید ‪۳‬‬ ‫شرط گذاشت‪ .‬اول اینکه مبلغ‬ ‫یک میلیون و هشتصد هزار یورو‬ ‫را از باشگاه استقالل به طور کامل‬ ‫بگیرد‪ ،‬دوم اینکه فدراسیون فوتبال‬ ‫ایران قانون منع جذب خارجی ها را‬ ‫به طور کامل بردارد و سوم اینکه‬ ‫مسئوالن باشگاه استقالل در کشور‬ ‫قطر راجع به پرداخت ‪ ۲‬میلیون‬ ‫دالر برای فصل بعد با نماینده‬ ‫استراماچونی صحبت هایی انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به هر حال استقالل‬ ‫االن باید ‪ ۵۵۰‬هزار دالر بابت‬ ‫بدهی شفر پرداخت کند که ان هم‬ ‫مشکالت خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫تمام حرف من این است که باشگاه‬ ‫بزرگ استقالل بهتر است با مردم‬ ‫رو راست و صادق باشد‪ ،‬شاید‬ ‫ا ن ها بتوانند کمکی انجام دهند‪.‬‬ ‫درودگر ادامه داد‪ :‬من از تمامی‬ ‫هواداران استقالل خواهش می کنم‬ ‫که کمی صبر کنند و منتظر باشند‬ ‫ببینند چه اتفاقی می افتد و بعد از‬ ‫ان قضاوت کنند‪ .‬در روز های‬ ‫گذشته هواداران استقالل به من‬ ‫لطف داشتند و بیشتر ا ن ها در‬ ‫چارچوب ادب با من صحبت هایی‬ ‫انجام دادند که من هم به تمامی‬ ‫سواالت ان ها پاسخ دادم‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ‬ ‫همچنین درباره مدیر برنامه هایی که‬ ‫در فوتبال ما حضور دارند گفت‪:‬‬ ‫در کشور ما االن ‪ ۵‬مدیر برنامه‬ ‫وجود دارند که برای خودشان‬ ‫یک اتحادیه تشکیل داده اند و‬ ‫تمامی نقل و انتقاالت باشگاه ها را‬ ‫مدیریت می کنند‪ .‬حتی از تیم ها‬ ‫هزینه های سنگینی می گیرند که‬ ‫کامال غیرقانونی است‪ .‬برخی از‬ ‫این مدیر برنامه ها به بازیکنان‬ ‫می گویند که اگر می خواهند به‬ ‫باشگاه بزرگ تری بروند حتما باید‬ ‫مدیر برنامه شان را عوض کنند‪.‬‬ ‫در همین رابطه من به عنوان عضو‬ ‫هیئت رئیسه سازمان لیگ نامه ای‬ ‫به نور شرق‪ ،‬رئیس کمیته تعیین‬ ‫وضعیت فدراسیون فوتبال نوشتم و‬ ‫از او تقاضا کردم که بر اساس ماده‬ ‫‪ ۵۰‬اساسنامه فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫نظارت و راهبرد مدیر برنامه ها را‬ ‫بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫درودگر تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫طبق یکی از بندهای ماده ‪ ۲‬ائین‬ ‫نامه فدراسیون فوتبال باید کمیته‬ ‫تعیین وضعیت با این افراد برخورد‬ ‫کرده و اطالعات تمامی بازیکنان‬ ‫را در اختیار داشته باشد‪ .‬برخی‬ ‫از باشگاه ها با بازیکنان و مربیان‬ ‫قرارداد های غیرقانونی می بندند‪.‬‬ ‫سوال من این است باشگاهی که با‬ ‫یک بازیکن یا مربی قرارداد ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫ساله دارد‪ ،‬چرا باید مبلغ قرارداد او‬ ‫را ‪ ۳‬برابر کند؟ برای مثال مربی که‬ ‫سال ‪ ۹۷‬یک میلیارد تومان گرفته‬ ‫در سال ‪ ،۹۸‬درخواست قرارداد‬ ‫‪ ۸‬میلیاردی می کند! یعنی ‪ ۸‬برابر‬ ‫سال گذشته اش که این نشان از‬ ‫نابسامانی است که در فوتبال کشور‬ ‫ما وجود دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1203

روزنامه صدای اصلاحات 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1399/08/01
روزنامه صدای اصلاحات 1202

روزنامه صدای اصلاحات 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه صدای اصلاحات 1201

روزنامه صدای اصلاحات 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه صدای اصلاحات 1200

روزنامه صدای اصلاحات 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه صدای اصلاحات 1199

روزنامه صدای اصلاحات 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/07/27
روزنامه صدای اصلاحات 1198

روزنامه صدای اصلاحات 1198

شماره : 1198
تاریخ : 1399/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!