روزنامه صدای اصلاحات شماره 1169 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1169

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1169

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1169

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رفتوبرگشت‬ ‫بهترکیه‪53‬‬ ‫میلیونتومان؟!‬ ‫گزارش صدای اصالحات از قیمت های نجومی پروازهای خارجی؛‬ ‫تهران‪-‬ونکوور؛‪175‬میلیونتومان‬ ‫راهکارسازمانهواپیمایی‪:‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬شهریور ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020September10‬‬ ‫فعالبلیطنخرید‬ ‫امروزمردماگرمالخودراسفتنچسبند‬ ‫اقتصادنابسامانانراچپاولخواهدکرد‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1169‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫زیرساخت هایاموزشمجازی‬ ‫نکنید!‬ ‫محاکمه‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫درروستاهامحیانیست‬ ‫بعد از اینکه وضعیت بورس قرمز شد‪ ،‬مردم دوباره برای خرید دالر ‪ 22‬هزارتومانی جلوی صرافی های بانکی صف کشیدند‪ .‬عده ای‬ ‫پول خود را به بازار ماشین و خانه ریخته اند‪ .‬انهایی که پول دارند هرکاری می کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند و البته انهایی هم‬ ‫که سرمایه ای ندارند فقط تماشا می کنند‪.‬اگر وضعیت اقتصاد کشور به سامان بود‪ ،‬می شد یقه افراد را گرفت و از انها پرسید چرا پول‬ ‫خود را وارد چرخه تولید نمی کنید؟ اما امروز باید دست ها را در برابر این عده باال برد و به انها حق داد که به دنبال حفظ دارایی های‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫در نام های به رئیس قوه قضائیه مطرح شد‪:‬‬ ‫واکنش نمکی به شایعه‬ ‫اختالس فرزندش در‬ ‫ساخت ‪ ۳‬بیمارستان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ترامپ نامزد دریافت‬ ‫جایزه صلح نوبل شد!‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫واکنشعباسعبدیبهطرح های‬ ‫انتخاباتیبرخینمایندگان‪:‬‬ ‫ازادی بیان یا‬ ‫ریاکارینهادینه؟‬ ‫دیگر کافی است!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫اینطرح هابرای‬ ‫سرکارگذاشتن‬ ‫رسانه هاخوباست‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫استاندار تهران مطرح کرد‪:‬‬ ‫عدم اجرای فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی در مترو به دلیل‬ ‫جمعیت زیاد‬ ‫واکنشعباسعبدیبهطرح هایانتخاباتیبرخینمایندگان‪:‬‬ ‫اینطرح هابرایسرکارگذاشتنرسانه هاخوباست‬ ‫ا ین روزهای چند طرح انتخاباتی‬ ‫م ربوط به ریاست جمهوری و شوراها‬ ‫د ر کمیسیون های مختلف مجلس یا‬ ‫حتی جمع های محدود نمایندگان مطرح‬ ‫ا ست‪ .‬شب گذشته کمیسیون شوراها و‬ ‫امور داخلی ‪ 11‬شرط کاندیدای ریاست‬ ‫جمهوری را در چارچوب اصالح قانون‬ ‫این انتخابات‪ ،‬تصویب کرد‪.‬‬ ‫نماینده ای دیگر نیز دیروز در توئیتی‬ ‫جنجالی اعالم کرد که به همراه جمعی از‬ ‫دوستانش به دنبال قرار دادن شرط سنی‬ ‫‪ 40‬تا ‪ 55‬سال برای کاندیداهای ریاست‬ ‫ج مهوری است! خبری که برخی در‬ ‫واکنش به ان برخی در راستای حمایت‬ ‫ا ز یک کاندیدای خاص در مقابل‬ ‫ی ک رئیس مجلس فعلی به عنوان یک‬ ‫کاندیدای احتمالی ارزیابی اش کردند و ک ردند که در نهایت یک مورد بیشتر ف عال بودن انان و نیز سرکار گذاشتن‬ ‫ب رخی هم گفتند اگر کسی در سن ‪ 52‬ی افت نمی شد و مجبور شدند ان را به رسانه ها خوب است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬از عبدی پرسیدیم که پس‬ ‫س الگی کاندیدا و سپس رئیس جمهور قیمت گزافی بخرند‪.‬‬ ‫و ی افزود‪ :‬انها با این حال توجه ا ز واکنش های منفی اولیه به پیشنهاد‬ ‫ش ود با وجود این قانون تک دوره ای‬ ‫ن دارند که شورای نگهبان اینها را قبول نخست وزیری کردن سیستم اداره کشور‬ ‫خواهد شد!‬ ‫در خصوص همین طرح ها با عباس ن دارد و رد می کند زیرا شرایط رییس توسط شما و استقبال بعدی برخی انان‬ ‫ع بدی تحلیلگر سیاسی گفت و گو ج مهور بر خالف شرایط نمایندگان از این پیشنهاد‪ ،‬ایا ممکن است واقعا این‬ ‫کردیم‪.‬عبدی در گفت و گو با خبرنگار در قانون اساسی احصاء شده و شورای ج ناح نظام اداره کشور را به ان سمت‬ ‫ج ماران‪ ،‬با بیان اینکه از اینجا به بعد ن گهبان اختیار تطبیق ان شرایط را با ببرد؟ وی گفت‪ :‬در واقع این طرح همان‬ ‫د عواهای داخلی میان جناح های قدرت ن امزدها و احراز ان از اختیارات خود ت بدیل ریاست جمهوری به وضعیت‬ ‫ا صولگرا است و ربطی به ما و مردم م ی داند و اجازه نمی دهد که مجلس این نخست وزیری است بدون این که قانون‬ ‫ا ساسی را تغییر دهند‪ .‬چون تغییر قانون‬ ‫ن دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرق چندانی هم اختیار را محدود کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عبدی تصریح کرد‪ :‬ظاهرا باید برای ا ساسی نیازمند رفراندوم و مراجعه به‬ ‫ن می کند که کدامشان بر سریر قدرت‬ ‫باشند‪ .‬ولی این همه شرط گذاشتن ادم را نمایندگان دوره اموزش شناخت شورای ا فکار عمومی است و بعید می دانم که‬ ‫یاد داستان بنی اسرائیل در قران می اندازد ن گهبان گذاشت‪ .‬البته این طرح ها برای کسی جرات چنین مراجعه ای را به خود‬ ‫ک ه برای یافتن نوع قربانی انقدر سوال و قت تلف کردن مجلس و نشان دادن بدهد‪.‬‬ ‫دولت در بورس دخالت مستقیم ندارد‪/‬‬ ‫بازار خودرو درگیر داللی است‬ ‫​عبدیتحلیلگرسیاسیپیرامونطرحهایانتخاباتیکهازسوینمایندگانمجلسمطرحشدهگفت‪«:‬شوراینگهباناینهاراقبول عکس‬ ‫ندارد و رد می کند زیرا شرایط رییس جمهور بر خالف شرایط نمایندگان در قانون اساسی احصاء شده و شورای نگهبان اختیار تطبیق ان‬ ‫مسئوالن بورس ازسرمایه مردم مراقبت کنند‬ ‫واعظی در حاشیه جلسه دولت‪:‬‬ ‫محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره جلسه دوجانبه ایران و ترکیه‬ ‫گفت‪:‬شمامیدانیدکهگسترشروابطباهمسایگانهمازنظرسیاسیوهمازنظراقتصادیوهمازنظرمسائلامنیتیبرایکشور‬ ‫بسیارمهماست‪.‬واعظیافزود‪:‬ماهمروابطباهمسایگانراهمیشهدراولویتداشتیموفرقیهمنمیکندکهچهدولتیباشد‪،‬بههمین‬ ‫جهت یک وقفه ای در روابطمان با ترکیه به دلیل بستن مرزها به وجود امد‪.‬وی همچنین گفت‪ :‬حجم روابط ما در این چند ماهی‬ ‫که کرونا هست حدود‪ ۷۵‬تا‪ ۸۰‬درصد کاهش یافته بود‪ ،‬لذا در تماس تلفنی که در سه هفته قبل دو رئیس جمهور داشتند تصمیم‬ ‫گرفتندکهمنتظرنمانندوجلسهایکهقراربودتحتعنوانشورایعالیهمکاریاقتصادیدوکشوربهصورتحضوریدراسفند‬ ‫ماهودرتهرانانجامشودبهصورتویدئوکنفرانسیتشکیلبدهند‪.‬رئیسدفتررئیس جمهورادامهداد‪:‬اینجلسهدیروزدوساعت‬ ‫وخرده ایتشکیلشدوتقریباًهمه ابعاد روابطبحثشد‪،‬انچیزیکهخیلی مهمبود اینبودکهدورئیسجمهورتاکیدکردند‬ ‫بر همان تصمیمی که در گذشته گرفته بودند که وزرا و کمیسیون مشترک اقتصادی تالش کنند که حجم روابط در سال را به‪۳۰‬‬ ‫میلیارددالرافزایشدهند‪.‬واعظیافزود‪:‬مامروریبرروابطبانکی‪،‬گمرکیوحملونقلومسائلانرژیوصادراتگازوسرمایه‬ ‫گذاریداشتیم‪.‬درمجموعجمع بندیمنازاینجلسهایناستکهجلسهبسیارمثبتیبودودوطرفارادهبرهمکاریداشتندودو‬ ‫رئیس جمهور تصمیم گرفتند که کمیسیون مشترک اقتصادی در اینده تشکیل شود و وزرا رفت و امدهای خود را اغاز کنند و‬ ‫موانعیهمکهمطرحاستبنابراینشدکمیسیونمشترکاقتصادیکهزیرنظربندههستانهارادنبالکنندتاانشاهللزودتررفع‬ ‫شود‪.‬رئیسدفتررئیسجمهورادامهداد‪:‬فکرمی کنمبااینتصمیماتروزگذشتهمابایدشاهدگسترشحجمروابطمانباترکیه‬ ‫باشیم‪.‬واعظیدررابطهبابازاربورسگفت‪:‬بازاربورسبازاربسیارمهمیاستکهفکرمیکنیمرسانههاوصداوسیمابایدیکمقدار‬ ‫فرهنگسازیکنند‪.‬درهیچکجایدنیابورسبازارکوتاهمدتنیست‪،‬همیشهنگاهبهبورسنگاهیاستکهمردممیاینددریک‬ ‫شرکتسرمایهگذاریمیکنند‪،‬تحقیقکرد هاند‪،‬شرکتیاستکهفعالیتهاییراانجاممیدهد‪،‬ایندهداردومیایندمثلیک‬ ‫مالک شریک می شوند و‪ ۶‬ماه و یک سال و یا یک سال و نیم صبر می کنند و سود خوبی هم می برند‪.‬‬ ‫شرایط را با نامزدها و احراز ان از اختیارات خود می داند و اجازه نمی دهد که مجلس این اختیار را محدود کند‪».‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫رییس جمهور در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫رییسجمهورباخاصخواندنشرایطکشوردرخواستکرد‬ ‫که درباره بازگشایی ها شرایط ایران با سایر کشورها مقایسه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین روحانی در جلسه هیات دولت با‬ ‫بیان اینکه کشور ما شرایط خاصی دارد‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬به لحاظ‬ ‫حساسیت های فرهنگی و دینی و همچنین حفاظت از جان‬ ‫مردم‪ ،‬و تحریم ها‪ ،‬شرایط ما با سایر کشورها متفاوت است و‬ ‫درباره بازگشایی ها شرایط ما را با سایر کشورها در همه زمینه‬ ‫هامقایسهنکنند‪.‬ویافزود‪:‬مادرشرایطتحریمهستیمومردمبه‬ ‫مناسک دینی‪ ،‬اموزش کودکان خود و ارتباطات خانوادگی‬ ‫اهمیت می دهند و ما با توجه به رعایت همه اصول بهداشتی‬ ‫مراسمرمضانومحرم راداشتیموکسبوکارهادربسیاریاز‬ ‫مواردانجامشدهاست‪.‬‬ ‫وی در ادامه ببا بیان اینکه امروز مساله اموزش مطرح است و‬ ‫سالمتهمهدانشاموزانودانشجویانبایددراولویتباشند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دانش اموزان و دانشجویان نباید از درس عقب بمانند‪.‬‬ ‫اجبار هم در هیچ زمینه ای نیست و هیچ خانواده ای را مجبور‬ ‫نمی کنیم حتما از اموزش حضوری استفاده کنند‪ .‬در مدرسه‬ ‫و دانشگاه باز خواهد بود و این اصل مهمی برای دولت است‪.‬‬ ‫اساتیدومعلمانبرایتدریسامادگیدارند‪.‬برایسالمتجسم‬ ‫و روح دانش اموزان و اموزش دقیق‪ ،‬اموزش حضوری در‬ ‫اولویتمااست‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه دانش اموزان باید از لحاظ روحی‬ ‫و جسمی در سالمت کامل باشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حبس دانش‬ ‫اموزان در منزل هم بیماری ایجاد می کند‪ .‬ما هیچ خانواده ای‬ ‫رااجبارنمی کنیمکهازاموزشحضوریاستفادهکندوفضای‬ ‫مجازی و صداوسیما را در اختیار خانواده ها گذاشته ایم اما‬ ‫بهترینراهاموزشحضوریاست‪.‬‬ ‫رییس جمهور ادامه داد‪ :‬سالمت دانش اموزان باید توسط‬ ‫وزارت بهداشت و اموزش پرورش مراقبت شود‪ .‬ستاد مقابله‬ ‫با کرونا تصمیم درستی اتخاذ کرده است‪.‬مردم ما در مقاطع‬ ‫مختلفوشرایطسختتاریخیقدرتخودراثابتکردهاند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ماه شهریور ماه درس اموزی برای همه‬ ‫است‪ ،‬یاد اورشد‪ :‬در سال‪ ۷۵‬رژیم گذشته قدرت مردم را‬ ‫ن ادیده گرفت که خطای بزرگی انجام داد و مردم قدرت‬ ‫ایستادگیخودرانشاندادند‪.‬ارتشبعثیاشتباهمحاسباتیکرد‬ ‫نسبت به قدرت ما و به کشور ما حمله کرد و مردم با رشادت و‬ ‫توانمندیخودبهدنیانشاندادندکهاستقاللکشوروارادهملی‬ ‫مالگدکوبنمیشود‪.‬ویافزود‪:‬درهمینشهریورتروریستا‬ ‫بهکمکابرقدرتهاقدرتماراامتحانکردندوفکرکردندبا‬ ‫تروررییسجمهورونخستوزیر کشورمیتوانندارادهخود‬ ‫را به ملت تحمیل کنند‪ ،‬لذا شهریور ماه اراده ملی ما و شکست‬ ‫دشمناناست‪.‬ملتبرایاستقاللوعزتخودوحفظسرزمین‬ ‫خودازهمهامکانخوداستفادهمیکند‪.‬رییسجمهورادامهداد‪:‬‬ ‫برخیامروزارادهملترابهازمونگرفتهاند‪،‬امریکافکرکردبا‬ ‫فشاراقتصادیبرمردمواعمالتحریمظالمانه‪،‬ملترابهزانودر‬ ‫میاورد‪.‬امسالسالسومتحریماستومردممقاومایستادگی‬ ‫کردهاندوانهابههدفخودنمیرسند‪ ،‬البتهبهملتمازحمت‬ ‫و رنج می دهند و ابروی خود را هم بردند‪ ،‬ولی به اهداف خود‬ ‫نرسیدهاند‪.‬حتماپشیمانهستندوحتمابازخواهندگشت‪.‬امریکا‬ ‫راهیجزبرگشتندارد‪،‬اینمسیربرایامریکابنبستاست‪.‬‬ ‫رئیسجمهوربابیاناینکهدستگاه هایاجراییدراینهفتماه‬ ‫که همزمان با کرونا و تحریم مواجه بوده ایم تمام تالش خود را‬ ‫بهکارگرفت هاند‪،‬بیانکرد‪:‬درسهماهاولامسالدروازهصادرات‬ ‫و واردات ما بسته بود اما اکنون شرایط عادی شده است‪ .‬در تیر‬ ‫ومردادکشوردرمسیررشداقتصادیقرارگرفت‪.‬شرکت های‬ ‫بورسی صنعتی در مردادماه نسبت به مدت مشابه پارسال ‪۸.۲‬‬ ‫درصد رشد دارند که این نشان دهنده این است که کشور در‬ ‫مسیر جهش تولید است و دشمنان شکست خورد هاند‪ .‬البته در‬ ‫اینبینکانال هاییدرستکرد هاندتاعلیهمنافعایرانواستقالل‬ ‫کشور اقدام کنند که اسم این کانال ها کانال های ضدایرانی‬ ‫است‪.‬ان هادنبالالتهاب افرینیوگرفتنارامشازمردمهستند‬ ‫اما مردم همیشه بهان ها پاسخقویو محکمدادند‪.‬وی ادامهداد‪:‬‬ ‫این کانال ها گفتند چرا در رمضان در مساجد را باز می کنند یا‬ ‫در محرم عزاداری می کنند‪ .‬از اینکه کسب و کارها باز شد‪ ،‬‬ ‫جیغ شان بلند شد و این روزهای اخیر بحث اموزش را مطرح‬ ‫کردند‪ .‬با این حال مردم به حرف ان ها گوش ندادند و در مسیر‬ ‫درست حرکت کردند و ان ها از این بابت عصبانی هستند‪.‬‬ ‫روحانی خاطر نشان کرد‪ :‬مردم می دانند امسال سال سختی‬ ‫است و همه باید دست هم را بگیریم‪ .‬همه ان هایی که قلم و‬ ‫بیان و تریبون دارند می خواهند مواظب منافع ملی باشند من هم‬ ‫می دانم به انتخابات نزدیک می شویم و عده ای کمربند خود را‬ ‫برای انتخابات سفت کرد هاند که اشکالی هم ندارد و ان شاءاهلل‬ ‫انتخابات خوب و رقابتی داشته باشیم ولی در فضای انتخاباتی‬ ‫انتظارات را بی جهت باال نبریم و حقایق را تحریف نکرده و‬ ‫سیاه نماییرااغازنکنیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1169‬‬ ‫سیاست‬ ‫یاداشت‪ -‬منصوره سادات ایافت‬ ‫کارشناس ارشد روابط بین الملل‬ ‫مجلسیازدهمودشمنی‬ ‫بافضایمجازی!‬ ‫نمایندگانی که جایگاه کنونی خود را در مجلس‬ ‫یازدهم مدیون فضای مجازی هستند اکنون در مقابل‬ ‫این فضا قرار گرفتند‪ .‬بدتر انکه انگ انحراف به مردم‬ ‫خود می زدند و کاربران ‪ 12‬شب به بعد را افرادی‬ ‫منحرف قلمداد می کنند‪ .‬قطعاً مردم نگران قوانینی‬ ‫هستند که نمایندگان کم سواد و بی تخصص ان را‬ ‫تصویب می کنند‪ .‬راستی چگونه است که هر چه خوبی‬ ‫است مال من و هر چه بدی است از ا ِن فضای مجازی‪.‬‬ ‫چگونه است که علل ناهنجار ی های اجتماعی اعم از‬ ‫خودکشی‪ ،‬اسیب های جنسی و اخالقی را به فضای‬ ‫مجازی نسبت می دهیم و چشم بر عملکرد نادرست‬ ‫مجریان امر می بندیم‪ .‬چگونه مادر چند فرزند باشی‬ ‫و در سطح مدیریت کالن جامعه هم باشی اما درک‬ ‫درستی از تفاوت سیستم عامل و نر م افزار نداشته باشی‪،‬‬ ‫خانم مسئول بهتر است نگرانی خود را با وزیر ارتباطات‬ ‫و مسئولین شورای عالی فضای مجازی در میان بگذارید‬ ‫که برای کسب درامد حاضرند از چاله کانال تلگرام به‬ ‫چاه فیلترشکن های موجود بیفتند‪.‬‬ ‫باید خاطرنشان کرد که فضای مجازی برای‬ ‫کشورهای درحا ل توسعه و یا کشورهای توسعه نیافته‬ ‫جایگاهی برای کنشگری سیاسی و شهروندی است‪.‬‬ ‫فضای مجازی را در کجای دسته بندی و تعریف‬ ‫مکان از نگاه فوکو می توان قرارداد‪ .‬فوکو‪ ،‬مکان را‬ ‫به اتوپیایی‪ ،‬واقعی و میانی تقسیم می کند مکان میانی‬ ‫فضایی میان واقعیت که وجود دارد با اتوپیا که باید‬ ‫موجود شود هست پس با توجه به تقسیم بندی فوکو‬ ‫فضای مجازی در مکان میانی حدفاصل واقعیت با اتوپیا‬ ‫قرار می گیرد زیرا توانسته فضاهای ناهمگون را در‬ ‫یک مکان گرد هم بیاورد‪ .‬امروز شاهد ان هستیم که‬ ‫کنشگری سیاسی و یا تبادل اطالعات و اموزش فقط‬ ‫در مکان و زمان خاصی صورت نمی گیرد زیرا اینترنت‬ ‫در جایگاه یک مکان میانی به خوبی توانسته فضای‬ ‫جدیدی را برای تبادل اطالعات و امار در هر سطحی‬ ‫و هرزمانی از شبانه روز فراهم کند تا مرزهای ملی‬ ‫را درنوردیده و جهانی شود‪ .‬درواقع اینترنت مکانی‬ ‫است که در ان شاهد جمع اضداد هستیم شبکه های‬ ‫مجازی حاال قادر هستند درک واقعیت را به گونه ای‬ ‫مجازی برای مخاطب خود فراهم کنند افراد در هر‬ ‫مکان و زمانی از خانه‪ ،‬محل کار‪ ،‬داخل مترو‪ ،‬پشت‬ ‫میز رستوران با گوشی همراه خود فرصت زیادی برای‬ ‫کنشگری در هر زمینه ای اعم از اموزشی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سیاسی را پیدا کنند‪ .‬دیالو گ ها و مباحثات شاید در‬ ‫فضایی مجازی انجام شود‪ ،‬اما واقعیت های اجتماعی‬ ‫و مطالبات جمعی یک ملت را به گوش کمتر شنوا‬ ‫مسئولین می رساند و ا ن ها را بیشتر از گذشته وادار‬ ‫به پاسخ گویی به افکار عمومی می کند درنهایت باید‬ ‫بپذیریم که فضای مجازی در کشور مایکی از قو ی ترین‬ ‫ابزارهای تاثیرگذار چه در حوزه اجتماعی _فرهنگی و‬ ‫چه در حوزه سیاسی است پس اموزش استفاده صحیح‬ ‫از این ابزار ارتباطی گسترده به مراتب از قطع مقطعی‬ ‫ان کم هزینه تر خواهد بود‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫ازادیبیانیاریاکارینهادینه؟دیگرکافیاست!‬ ‫“محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری توئیتر خود به زبان انگلیسی نوشت‪ « :‬ازادی بیان یا ریاکاری نهادینه؟‬ ‫تحریک به خشونت و نفرت علیه ‪ ۱.۸‬میلیارد نفر مسلمان با افترای کلیشه ای و هتک حرمت به کتاب مقدس و پیامبر انان تشویق می شود‪.‬‬ ‫اما در مقابل‪ ،‬حتی نزدیک شدن به روایت رسمی در مورد رویدادهای تاریخ معاصر که البته رویدادهایی تنفراور هم بوده اند ممنوع است‪».‬‬ ‫مردمرامحاکمهنکنید!‬ ‫امروز مردم اگر مال خود را سفت نچسبند‪ ،‬اقتصادنابسامان ان را چپاول خواهد کرد‬ ‫بعد از اینکه وضعیت بورس قرمز شد‪ ،‬مردم‬ ‫دوباره برای خرید دالر ‪ 22‬هزارتومانی جلوی‬ ‫صرافی های بانکی صف کشیدند‪ .‬عده ای پول‬ ‫خود را به بازار ماشین و خانه ریخته اند‪ .‬انهایی که‬ ‫پول دارند هرکاری می کنند تا ارزش پول خود را‬ ‫حفظ کنند و البته انهایی هم که سرمایه ای ندارند‬ ‫فقط تماشا می کنند‪.‬‬ ‫اگر وضعیت اقتصاد کشور به سامان بود‪،‬‬ ‫می شد یقه افراد را گرفت و از انها پرسید چرا پول‬ ‫خود را وارد چرخه تولید نمی کنید؟ اما امروز باید‬ ‫دست ها را در برابر این عده باال برد و به انها حق‬ ‫داد که به دنبال حفظ دارایی های خود هستند‪.‬‬ ‫ارزش پول کشور هر روز پایین می اید‪ .‬اگر‬ ‫فردی روز گذشته ‪ 10‬میلیون تومان سرمایه داشت‬ ‫باید باال رفتن قیمت ارز‪ ،‬ارزش پول او به ‪ 8‬میلیون‬ ‫تومان می رسد و به معنای واقعی کلمه مردم شاهد‬ ‫اب شدن سرمایه خود هستند‪.‬‬ ‫هر عقل سلیمی و اقتصادی می گوید در‬ ‫وضعیت فعلی کشور نگه داشتن پول نقد یعنی‬ ‫اتش زدن سرمایه و به خاطر همین صف بورس و‬ ‫خرید دالر‪ ،‬ماشین و خانه شلوغ است‪.‬‬ ‫مردم گناهی ندارند‪ ،‬شب خوابیده اند و صبح‬ ‫بیدار شده اند و دیده اند قیمت خودرو دنا که در‬ ‫داخل هم تولید می شود به ‪ 550‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬واقعا انها باید چه کنند؟‬ ‫شوخی نیست دیگر شما در ایران با ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان نمی توانید ماشین صفر بخرید! ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان زمانی نه چندان دور پول محترمی بود اما‬ ‫االن ‪...‬‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬برنامه ریزی خانواده ها را به‬ ‫سمت نابودی کشانده است‪ .‬دیگر نمی شود پول‬ ‫پس انداز کرد و گفت با این پول ‪ 10‬ماه دیگر‬ ‫یک پراید می خرم‪ .‬شاید ‪ 10‬ماه دیگر با همان‬ ‫پول دوچرخه هم نشود خرید!‬ ‫مردم حق دارند در این بلبشو‪ ،‬سرمایه خود را‬ ‫حفظ کنند‪ .‬برخی می پرسند چرا مردم پول خود‬ ‫را وارد تولید نمی کنند؟ پاسخش مشخص است‪.‬‬ ‫چون تولید پرریسک ترین کار اقتصادی در ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولید کند که بعد بدهکار بانک شود و بعد‬ ‫کارگران تولیدی اش به دلیل نگرفتن حقوق از او‬ ‫شکایت کنند و در نهایت به عنوان یک بدهکار‬ ‫گزارش‬ ‫ترامپ نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد!‬ ‫به نقل از دیلی میل‪ ،‬در اقدامی‬ ‫عجیب‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور امریکا امروز چهارشنبه‬ ‫به خاطر انچه تالش های وی برای‬ ‫ایجاد صلح میان امارات و رژیم‬ ‫صهیونیستی خوانده شده‪ ،‬نامزد‬ ‫دریافت جایزه صلح نوبل شد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش دیلی میل‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ تنها چند هفته‬ ‫پس از انچه تالش های وی برای‬ ‫میانجی گری میان اسرائیل و‬ ‫امارات متحده عربی خوانده شده‪،‬‬ ‫نامزد دریافت جایزه صلح نوبل‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬شد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ترامپ از‬ ‫سوی «کریستین تیبرینگ‪-‬‬ ‫جد » (�‪Christian Ty‬‬ ‫‪ )bring-Gjedde‬یکی از‬ ‫اعضای پارلمان نروژ به خاطر‬ ‫انچه تالشهایش در جهت حل‬ ‫درگیری های جهانی خوانده شده‪،‬‬ ‫نامزد دریافت جایزه صلح نوبل‬ ‫شد‪.‬این عضو پارلمان نروژ در‬ ‫گفتگو با شبکه فاکس نیوز مدعی‬ ‫شد‪ :‬به خاطر شایستگی اش‪ ،‬من‬ ‫فکر می کنم او تالش های بسیاری‬ ‫را برای ایجاد صلح میان ملت ها‬ ‫بیش از هر نامزد دیگر صلح به‬ ‫انجام رسانده است‪.‬‬ ‫این نماینده که برای چهار‬ ‫دوره عضو پارلمان نروژ بوده و‬ ‫همچنین ریاست هیئت نروژی در‬ ‫جمعیت پارلمانی ناتو را نیز عهده‬ ‫دار است‪ ،‬مدعی شد‪ :‬دولت ترامپ‬ ‫نقشی کلیدی در استقرار روابط‬ ‫میان امارات و اسرائیل ایفا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در نامه نامزدی ترامپ برای‬ ‫صلح نوبل نوشت‪ :‬همچنان که‬ ‫انتظار می رود دیگر کشور های‬ ‫خاورمیانه نیز جا پای امارات‬ ‫بگذارند‪ ،‬این توافق می تواند به‬ ‫منزله یک تغییر دهنده معادالت‬ ‫شود و خاورمیانه را به منطقه‬ ‫همکاری و شکوفایی مبدل کند‪.‬‬ ‫این نماینده همچنین به انچه‬ ‫«نقش کلیدی» ترامپ در تسهیل‬ ‫تماس میان طرف های درگیر‬ ‫خوانده شده‪ ،‬اشاره کرد و مدعی‬ ‫شد‪ :‬این مساله سبب ایجاد پویایی‬ ‫جدیدی در دیگر درگیری های‬ ‫دنباله دار به مانند اختالفات مرزی‬ ‫کشمیر میان هند و پاکستان و نیز‬ ‫درگیری میان کره شمالی و کره‬ ‫جنوبی در کنار تعامل ها در مساله‬ ‫توانایی هسته ای کره شمالی به‬ ‫وجود می اورد‪.‬‬ ‫این عضو پارلمان نروژ همچنین‬ ‫از ترامپ به خاطر خارج کردن‬ ‫شمار زیادی از سربازان امریکایی‬ ‫از خاورمیانه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫«کریستین تیبرینگ‪-‬جد»‬ ‫همچنین مدعی شد‪ :‬در واقع‪،‬‬ ‫ترامپ زنجیره ‪ ۳۹‬ساله روسای‬ ‫جمهور امریکا که یا جنگی را‬ ‫شروع کرده یا ایاالت متحده‬ ‫را وارد درگیری مسلحانه‬ ‫کرده بودند‪ ،‬شکست‪ .‬اخرین‬ ‫رئیس جمهور که این کار را کرده‬ ‫بود‪ ،‬جیمی کارتر برنده جایزه‬ ‫صلح نوبل بود‪».‬‬ ‫گفتنی است ماه گذشته دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور امریکا از‬ ‫توافق به اصطالح تاریخی میان‬ ‫رژیم صهیونیستی و امارات متحده‬ ‫عربی برای عادی سازی روابط خبر‬ ‫داده بود‪ .‬رئیس جمهور امریکا در‬ ‫پیامی توئیتری خود‪ ،‬این سازش را‬ ‫یک نوع «توافق تاریخی» قلمداد‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫درنامه ایبهرئیسقوهقضائیهمطرحشد‪:‬‬ ‫واکنشنمکیبهشایعهاختالسفرزندشدرساخت‪۳‬بیمارستان‬ ‫سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫در نامه ای به حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬به ادعای امام جمعه مالرد مبنی بر اختالس فرزند‬ ‫نمکی‪ ،‬واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫در متن نامه نمکی امده است‪:‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬رئیسی‬ ‫رئیس محترم قوه قضائیه‬ ‫با سالم و احترام؛‬ ‫انچه به استحضار می رسد شکوائیه نیست‪ ،‬گالیه مندی‬ ‫یکی از سربازان کوچک این مرز و بوم است که چهاردهه‬ ‫از ایام زندگیش را صادقانه موقوف خدمتگزاری مردم و‬ ‫اعتالی این سرزمین کرده است‪ .‬در سخت ترین روز ها و در‬ ‫سهمگین ترین عرصه ها برای سربلندی و عزت نظامی که‬ ‫با خون هزاران شهید بزرگوار بر پای مانده تن به اتش زده‬ ‫و اینک فرماندهی یکی از هولناک ترین بالیای تاریخ همه‬ ‫گیری های جهان را ماههاست بر دوش می کشد و تالش‬ ‫می کند بی وقفه و شبانه روز در اوج تحریم های ظالمانه‪،‬‬ ‫مضایق ریال و ارز و تنگنای اقتصادی بی بدیل سال های‬ ‫پس از انقالب‪ ،‬پرچم سرافرازی کشورش را با فداکردن‬ ‫ارامش‪ ،‬سالمتی و ابروی خود و همکارانش در عرصه‬ ‫جهانی برافرازد‪ ،‬نیامده تا نام و نان کسب کند امده تا‬ ‫ابرو و جان فدا کند نیت نکرده این دوران را پلکان صعود‬ ‫دنیایش قرار دهد با خدایش عهد کرده تا هرچه دارد در این‬ ‫عرصه پربال ببازد تا شاید بتواند از ابتال و مرگ مردم عزیز‬ ‫کشورش ذره ای بکاهد‪.‬‬ ‫درگیری با مافیای دارو و تجهیزات پزشکی کار‬ ‫ساده ای نیست‬ ‫اولین روزی که گام در این مجموعه پرتالطم نهادم‪،‬‬ ‫مبارزه با فساد را در کنار برنامه ریزی زیربنائی‪ ،‬جهت‬ ‫توسعه زیرساخت ها‪ ،‬تقدم پیشگیری بر درمان‪ ،‬ایجاد‬ ‫ساختار های هوشمند و ده ها مورد دیگر را هدف قرار دادم‪.‬‬ ‫گرچه سیل و زلزله و انفلوانزا و کرونا نفس گیر شد مع‬ ‫الوصف در استمرار راهی که برگزیدم از پای ننشستم‪.‬‬ ‫درگیری با مافیانی که سال ها شکل گرفته بود و در عرصه‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی یکه تازی می کرد کار ساده ای‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مجموعه ای که تار های نامرئی در دستگاه های بیرون‬ ‫از وزارتخانه تنیده بود و ابزار گسترده تبلیغاتی برای‬ ‫تخریب در اختیار داشت‪ ،‬بالفاصله واکنش ها شروع شد و‬ ‫غافلگیرانه همه امکانات را برای تهمت‪ ،‬افترا و نشر کذب‬ ‫بکار گرفت‪ ،‬امواج سهمگینی به راه افتاد که یارای تاب‬ ‫اوری برای کمتر کسی می گذاشت‪ .‬تعداد زیادی که در‬ ‫بین ان ها خیرخواهان مصلحت اندیشی هم بودند از من‬ ‫خواستند کوتاه بیایم‪ ،‬چون خود و خانواده ام بشدت تحت‬ ‫فشار و تهدید بودیم‪ ،‬اما از انجا که معتقدم اگر روزی برای‬ ‫دفاع از مرز های جغرافیائی کشور بشوق شهادت می رفتیم‬ ‫امروز رسالت همگانی دفاع از مرز پاکیزگی و شفافیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫موریانه ای که چارچوب نظام را می خورد‪ ،‬فسادست‬ ‫همان اولویت مهمی که حضرتعالی به خوبی دریافتید و‬ ‫اولین گامتان در توسعه عدالت مبارزه با ان بود‪ .‬با حضور‬ ‫جنابعالی و دلگرمی از قول محکم پیگیری و حمایت در این‬ ‫راه پرهراس دلگرم تر ادامه دادم و مستحضرید که موارد‬ ‫متعددی بدون جنجال رسانه ای و تشویش اذهان و تشدید‬ ‫بی اعتمادی عمومی تقدیم شد و مورد پیگیری قرارگرفت‪.‬‬ ‫حاصل این شیوه خداپسندانه صرفه جوئی بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون یورو در سخت ترین سال اقتصادی کشور و با وجود‬ ‫همه بالیا و مشکالت بود‪ .‬ضمن انکه کلیه موارد بالتکلیف‬ ‫نیز تعیین وضعیت شد‪.‬‬ ‫در این ایام طوفان هائی سازمان یافته و در مقاطع‬ ‫خاص شکل گرفت که به لطف پروردگار شر طراحانش‬ ‫به خودشان بازگشت‪ .‬پرونده یکی از افرادی که اخیرا با‬ ‫صبوری اینجانب و پیگیری در مراجع محترم قضائی به‬ ‫سرانجام رسید و منتهی به صدور رای محکومیت وی شد‬ ‫پدیده بسیار جالبیست‪ ،‬ایشان با ندامت از استفاده ابزاری‬ ‫مافیای دارو بیاناتی دارد که شنیدنیست که انشاا‪ ...‬بموقع به‬ ‫استحضار عموم خواهد رسید‪ .‬ایستادن یک تنه در مقابل‬ ‫گروه بی انصاف و خدانشناسی که داروی تاریخ گذشته یا‬ ‫تقلبی را به کودک سرطانی معادل دریافت وجه گوشواره‬ ‫هایش که مادرش در خواب دراورده و فروخته‪ ،‬می‬ ‫فروشند کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫البته هرگز نباید شرافت و صداقت انانکه در تمام‬ ‫سال های پس از انقالب در تولید‪ ،‬واردات‪ ،‬توزیع و‬ ‫عرضه داروی مورد نیاز مردم شبانه روز تالش کرده اند‬ ‫با سیاهکاری گروهی سودجو نادیده گرفته شود‪ .‬وسواس‬ ‫و واکاوی در ورود دانشجویان گروه پزشکی و مبارزه با‬ ‫صندلی فروشی و برخورد با رانت در این حوزه‪ ،‬چراغ‬ ‫خاموش و بدون غوغا ساالری از دیگر مواردیست که‬ ‫حضرتعالی واقفید‪.‬‬ ‫اخیرا ً ویدئویی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی‬ ‫از سخنان امام جمعه محترم مالرد از تریبون نمازجمعه‬ ‫پخش شد که تصاویر هوشمندانه مخربی نیز بدان افزوده‬ ‫بودند که طبق فرمایش ایشان فرزند اینجانب که از حدود‬ ‫بیست سال پیش مهندس عمرانست بعنوان پیمانکار‪ ،‬سه‬ ‫پروژه بیمارستانی را چند سال پیش گرفته و پول ان را‬ ‫برداشته و رفته است‪ .‬از انجا که حدس من سوءاستفاده از‬ ‫سادگی ایشان بود مراتب را به برادر ارجمند و گرانقدرم‬ ‫جناب اقای حاجی علی اکبری رئیس محترم شورای‬ ‫سیاست گذاری ائمه جمعه منعکس نمودم تا با تنویر ذهن‬ ‫ایشان خود به مرمت گفتار بی مبنایشان بپردازند‪ .‬زیرا‬ ‫معتقدم در این دوران حساس که دشمنان متحدند تا نهاد ها‬ ‫و شخصیت های روئیده از متن انقالب را مورد هجمه قرار‬ ‫دهند خودزنی درون نظام شادمانی دیگران را سبب خواهد‬ ‫شد‪ .‬مع الوصف بدلیل طوالنی شدن این حرکت و استمرار‬ ‫شیطنت جریانی که به نیت انتقام جوئی از پرچمداران مبارزه‬ ‫با فساد از هر تالشی فروگذار نیستند مراتب به استحضار‬ ‫رسید تا عنایت فرمائید‪.‬‬ ‫اگر فرزندم اختالس کرده است‪ ،‬او را به اشد مجازات‬ ‫محکوم کنید‬ ‫اوالً‪ :‬دستور فرمائید تا رسیدگی شود که اگر ایشان‬ ‫مدرکی دارند که ایا فرزند اینجانب پیمانکار است؟ (که‬ ‫نیست) وجهی را دریافت کرده است؟ (که نکرده است) و‬ ‫یا پروژه ای را که متعهد به اجرا بوده رها کرده است به اشد‬ ‫مجازات محکوم فرمائید‪ .‬اینجانب در مبارزه با فساد خویش‬ ‫و بیگانه نمی شناسم‪ .‬فرزندان من پدری را تجربه کرده اند‬ ‫که با چهاردهه خدمت ریالی از بیت المال را جابجا نکرده‪،‬‬ ‫یک روز حق ماموریت قانونی نگرفته‪ ،‬اگر غذائی در‬ ‫دفترش خورده وجهش را پرداخته و لیتری از بنزین اتومبیل‬ ‫دولتی صرف خانواده اش نشده است اگر در سایه چنین‬ ‫پدری فرزندی ناخلف انگونه که شیخ بزرگوار از جایگاه‬ ‫خطابه های امیرالمومنین (ع) می فرماید حضور دارد حقش‬ ‫کشیدن سخت ترین مجازات هاست‪.‬‬ ‫ثانیاً‪ :‬اما اگر انچه فرموده اند کذبست‪ ،‬بعنوان رئیس‬ ‫محترم حق طلب قوه قضائیه اجازه ندهید بعضی از جایگاه ها‬ ‫و تریبون ها از برخورد قانونی مصون باشند فساد فقط یک‬ ‫جنبه اقتصادی ندارد‪ ،‬لجن مال کردن حیثیت سربازان‬ ‫صدیق نظام‪ ،‬بی اعتمادی مردم از حکومت و اینکه بگویند‬ ‫“اینهم پرچمدار ضد فساد” و بهره برداری مفسدین اقتصادی‬ ‫در راستای تبرای خود از انچه بر حقوق بیت المال روا‬ ‫داشته اند به بهانه گفتار بی مبنا و ناشیانه فردی از تریبون با‬ ‫اهمیت نمازجمعه نیز نیازمند برخورد و پیگیریست‪.‬‬ ‫‪7‬تمنای اینجانب در این راستا‪ ،‬جهت دفاع و اعاده‬ ‫حیثیت خود نیست که مردم شریف این سرزمین حداقل‬ ‫خدمات سرباز خدمتگزارشان در چهاردهه خدمت را می‬ ‫شناسند بلکه دفاع از انانیست که گامی برای فسادستیزی‬ ‫بر می دارند و با برنامه ریزی سازمان یافته در قدم های اول‬ ‫خانه نشین و یا به طرق دیگر گرفتار می شوند و دیگران نیز‬ ‫با نگرانی از جو تخریب در این راه پرهراس گام نمی نهند و‬ ‫این خود می تواند به بقای فساد بیانجامد‪.‬‬ ‫توفیق‪ ،‬عزت و سربلندی ان عزیز ارجمند را از خداوند‬ ‫بزرگ مسئلت دارم‪.‬‬ ‫سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی‬ ‫راهی زندان شود‪.‬‬ ‫با هزار زحمت کاال تولید کند و به بازار‬ ‫بفرستد و بعد ببیند همان جنس را از چین وارد و‬ ‫بازار را قبضه کرده اند‪.‬‬ ‫وضعیت مردم مثل کسانی است که در‬ ‫گذشته های دور دچار‪ ،‬راهزن ها می شدند و هر‬ ‫چه انچه داشتند را از دست می دادند‪ .‬امروز مردم‬ ‫اگر مال خود را سفت نچسبند‪ ،‬اقتصاد نابسامان‬ ‫ایران ان را چپاول خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهتر است به جای مردم از کسانی که در‬ ‫مصدر کار نشسته اند‪ ،‬پرسید که این چه اقتصادی‬ ‫است که ساخته اید؟ با تولید کشور چه کرده اید؟‬ ‫چه بالیی سر ارزش پول ملی اورده اید؟‬ ‫سفیر ایران در پاکستان‪:‬‬ ‫بهلطفمقاومتباالیمردم‬ ‫ایران‪،‬امریکایی هادربخش‬ ‫زیادیازسیاست های شان‬ ‫شکستخورده اند‬ ‫سفیرجمهوریاسالمیایراندراسال مابادگفت‪:‬اعمالفشارهایی‬ ‫بیشتربرایرانباهدفخلقرخدادیبزرگ‪،‬یکیازموضوعاتیاست‬ ‫کهترامپوتیمانبهصورتجدیرویانکارمی کنند‪.‬خوشبختانه‬ ‫وبهلطفمقاومتباالیمردمایران‪،‬امریکایی هادربخشزیادیاز‬ ‫سیاست های شانعلیهایرانشکستخورد هاند‪.‬‬ ‫سیدمحمدعلیحسینی‪،‬سفیرجمهوریاسالمیایراندراسالمابادبه‬ ‫دعوترئیسدانشگاهدفاعملیپاکستاندر نشستیباعنوان“روابطایرانو‬ ‫پاکستان”درایندانشگاهحضوریافتوسخنرانیکرد‪.‬درایننشستعالوه‬ ‫برمقاماتدانشگاهدفاعملیوفرماندهاننظامی‪،‬دانشجویانپاکستانیو‬ ‫خارجیوهیاتیازسفارتجمهوریاسالمیایرانشرکتداشتند‪.‬‬ ‫سفیرجمهوریاسالمیایراندرابتداروزدفاعملیپاکستانرابهحضار‬ ‫ومردمپاکستانتبریکگفتوهمزمانیایننشستباچنینروزیرابهفال‬ ‫نیکگرفت‪.‬متنکاملسخنرانیسفیرکشورماندرپاکستاندردانشگاه‬ ‫دفاع ملی اسالم اباد به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بسماهللالرحمنالرحیم‬ ‫بخشاول‪:‬بررسیاثارتحوالتمنطقهایوجهانیبرامنیتایران‪:‬طی‬ ‫دهههایگذشته‪،‬هیچمنطقهایدرجهانبهاندازهخاورمیانه‪،‬خلیجفارسو‬ ‫غرباسیابحرانینبودهاست‪.‬عنصرمشترکبحرانهایمنطقه‪،‬مداخالت‬ ‫خارجیبودهکهتاثیرمنفیبرامنیتکشورهایمنطقهداشتهاست‪.‬امادردهه‬ ‫هایاخیر‪،‬مایادگرفتهایمکهچطورچالشهایجاریرابهفرصتهایفعلی‬ ‫واتیتبدیلنماییم‪.‬برایما‪،‬بهترینشرایطوقتیخواهدبودکهدستهایمان‬ ‫رابهیاریبفشاریمواثارمنفیجانبیمداخالتعناصردعوتنشدهرا‬ ‫خنثینماییم‪.‬‬ ‫ازسویدیگر‪،‬کشورهایخاورمیانهباانواعمتعددیازسوءتفاهمات‬ ‫گریبانگیرهستند‪.‬درچنینشرایطدرهماشفتهای‪،‬دستهاینامرئینیز‬ ‫وجوددارندکهباشناختایننقطهضعفها‪،‬سعیمیکنندبادمیدندر‬ ‫اتشاختالفات‪،‬ایناختالفاترابرایمدتهادرمنطقهماروشننگاهدارند‪.‬‬ ‫دراینبخشبهبرخیازبحرانهاووضعیتهایدشوارمنطقهپرداختهمی‬ ‫شود‪-.‬وضعیتافغانستان‪:‬‬ ‫اینمسئلهثابتشدهاستکهبیثباتییاناامنیدرافغانستان‪،‬به‬ ‫کشورهایهمسایه–مخصوصاایرانوپاکستان‪-‬نیزسرریزمیکند‪.‬هیچ‬ ‫کشوریبیشازایرانوپاکستانزیرفشارناشیازمسئولیتمیزبانیمهاجران‬ ‫افغانستانیویاافزایشکشتوتولیدموادمخدردراینکشوراسیب‬ ‫ندیدهاست‪.‬امروز‪،‬ماازوقوعتحوالتمثبتدرفرایندصلحافغانستانبسیار‬ ‫خرسندیموهموارهازافغانستانیباثباتومترقیحمایتکردهایم‪.‬اگرما‬ ‫درجستجویصلحیقابلقبولوثباتیپایدارهستیم‪،‬تالشهایمانبایدجنبه‬ ‫همتکمیلیداشتهباشندوارتباطاتمانبایکدیگربرسرموضوعافغانستان‬ ‫وبادولتافغانستانراافزایشدهیم‪.‬اگرمانتوانیماینامررامحققسازیم‪،‬‬ ‫دیگرانیخواهندامدومتناسببااولویتهاومنافعخودشاندرموردمان‬ ‫تصمیمخواهندگرفت‪.‬مطمئنا‪،‬همکاریهایسهجانبهاتیبینایران‪،‬‬ ‫افغانستانوپاکستانمیتواندمارابهداشتنمنطقهایشکوفاوبرخوردار از‬ ‫صلحیپایدارنزدیکترنماید‪.‬جمهوریاسالمیایرانبراناستکهقانون‬ ‫اساسیافغانستان‪،‬درنتیجهطیشدنمسیریطوالنیازسویمردمافغانستان‬ ‫وجامعهبینالمللبهدستامدهوبقایانمیتواندبهحفظنظمحداقلی‬ ‫فعلیدراینکشورکمکنماید‪.‬درادامهموضعاشکارج‪.‬ا‪.‬ایراندر‬ ‫حمایتازحاکمیتوتمامیتارضیکشورهایمنطقه‪،‬ایرانهمچنینمعتقد‬ ‫استکههربحثیدرخصوصایندهافغانستانبایددرهمکاریوهماهنگی‬ ‫بادولترسمیومرکزیاینکشورباشد‪- .‬مسئلهفلسطین‪:‬متاسفانهدر‬ ‫سالهایاخیر‪،‬دستورکارناخوشایندموسومبه“معاملهقرن”واثاراجرایی‬ ‫ان‪،‬برمحوواقعیتفلسطینچهبرزمینوچهبرروینقشههامتمرکزشده‬ ‫است‪ .‬متاسفانهکشورهایاسالمینیزمجبوربهعادیسازیروابطشانبا‬ ‫رژیمصهیونیستیزیادهخواهواشغالگرشدهاندکهدرصورتعدمتبعیت‬ ‫ازاینموضوع‪،‬موردتهدیدوتالفیدرحوزههایدیگرقرارمیگیرند‪.‬‬ ‫برایجمهوریاسالمیایرانکههرگزسلطهوسرکوبرانپذیرفته‪،‬حضور‬ ‫رژیمصهیونیستیدرمنطقه‪،‬یکحضورکامالغیرقانونیونامشروعتفسیر‬ ‫میگرددچراکهاینرژیمبواسطهاغوا‪،‬فریبومجبورساختنسایرملتها‬ ‫وکشورهااستکهتاکنونتوانستهموجودیتخودراحفظنماید‪.‬دراین‬ ‫مسیربودهاستکهرژیمبدطینتصهیونیستیتوانستهبهطراحیواجرای‬ ‫طرحهایشومیبپردازدکهمابهصورتروزمرهبااثارویرانگرومنفیان‬ ‫برمردمومنطقهخودمواجهمیباشیم‪.‬هرچندتالشهاییهمبرایفرونشاندن‬ ‫ولعاینرژیمصورتگرفته‪،‬ولیدرنهایتنتیجهمحسوسیبهدستنیامده‬ ‫(وزیادهطلبیکماکانادامهدارد)‪.‬بامدنظرقراردادنناکاراییطرحهایی‬ ‫کهازقبلبرایمواجهبامسئلهفلسطینارائهگردیدهبود‪،‬جمهوریاسالمی‬ ‫ایرانطرح دقیقیباعنوان“همهپرسیملیدرفلسطین”رابهسازمانمللوبا‬ ‫هدفحلاینمسئلهارائهنمود‪.‬دراینطرح‪،‬ایرانخیلیشفافچارچوبی‬ ‫راارائهنمودکهبسترالزمبرایمردمفلسطینجهتاعمالحقتعیین‬ ‫سرنوشتخودرافراهممینمود‪.‬برمبنایاینطرح‪،‬کهدرانطباقکاملبا‬ ‫منشورسازمانمللوقواعدحقوقبینالمللمخصوصاقوانینحقوقبشری‬ ‫وبشردوستانهنیزمیباشد‪،‬همهمردمفلسطینازهرمذهبی‪-‬شاملیهودیان‪،‬‬ ‫مسیحیانومسلمانان‪-‬کهقبلازصدوراعالمیهبالفوردراینسرزمین ها‬ ‫زندگیمیکردند‪،‬رفراندومیرابرگزارمیکنندکهسیستمسیاسیبرامده‬ ‫ازاینهمهپرسی‪،‬درخصوصوضعیتشهروندانغیربومیاینسرزمین‬ ‫تصمیمگیریخواهندنمود‪.‬‬ صفحه 2 ‫البوم«اینسووانسو»منتشرشد‬ ‫البوم موسیقی ایرانی «این سو و ان سو» اثر تازه ای از محمد نصرتی‪ ،‬مسعود جاهد و فاروق ازادیان‪ ،‬توسط موسسه فرهنگی و هنری «خورشید اهنگ پارسی» روانه بازار موسیقی شد‪.‬‬ ‫این اثر در قالب ‪ ۷‬قطعه به عناوین «رنگ ابوعطا‪-‬حسن کسایی»‪« ،‬پیش درامد دشتی‪-‬رضا محجوبی»‪« ،‬تمرین دشتی‪-‬ابوالحسن صبا»‪« ،‬پیش درامد ماهور‪-‬درویش خان»‪« ،‬رنگ ماهور‪-‬درویش خان»‪« ،‬رنگ‬ ‫دشتی‪-‬حبیب سماعی»‪« ،‬زرد ملیجه‪ ،‬در قفس‪-‬ابوالحسن صبا» ساخته و پرداخته شده است که مسعود جاهد (نی) و فاروق ازادیان (تار و سه تار) به هنرنمایی پرداخته اند و البته در قطعه اخر‪ ،‬سامان احتشامی نیز‬ ‫به عنوان نوازنده پیانو حضور و همکاری داشته است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سرانجامپسازکشوقوس هایفراوانگزارشمالیادارهکلهنرهای‬ ‫نمایشیبابتحمایتازاثاراجراشدهدرتهرانمنتشرشد؛گزارشیکه“ایجاد‬ ‫شائبه”مهم تریندلیلمسکوتماندنانعنوانمی شدوحاالاهالیتئاتروکسانی‬ ‫کهدردوسالگذشتهنمایشیرویصحنهبرد هاندبهترازهرکسیمی توانندبگویند‬ ‫کهاینشفاف سازیسودمنداستیاخیر‪.‬‬ ‫دردوسالگذشتهیکیازمسائلموردتاکیدسیدعباسصالحی‪-‬وزیر‬ ‫فرهنگوارشاداسالمی‪-‬شفاف سازیدرامورمختلفبودولیتقریبابجزسازمان‬ ‫سینماییهیچکداماززیرمجموعه هایاینوزارتخانهچنیندستوروتاکیدیرابه‬ ‫صورتامریهمیشگیاجرانکردند‪.‬درچندسالاخیربارهاازطریقرسانه های‬ ‫مختلفبراینموضوعتاکیدوازسویکارشناسانوهنرمنداناینپرسشمطرح‬ ‫می شدکهبهطورمشخصدرحوزهتئاترنحوههزینهکردبودجهاندکتئاترچه‬ ‫بودهوبهزبانیساده ترپولتئاترصرفچهشدهاست؟‬ ‫دراینبارهشهرامکرمی‪-‬مدیرکلپیشینهنرهاینمایشیدرسال های‪ 97‬و‬ ‫‪- 98‬درپاسخبهپرسشایسنامبنیبراینکهچرافهرستیازحمایت هایادارهکل‬ ‫منتشرنمی شودتاالاقلبعضیهنرمنداناینقدرگله مندنباشند؟گفتهبودکهتمایل‬ ‫دارداینکارراانجامدهدامافکرمی کنداینکارشائبهایجادمی کندوهرهنرمندی‬ ‫ممکناستخودرابادیگریمقایسهکندکهچراکمترگرفتهاست‪.‬‬ ‫حال‪ 6‬ماهپسازرفتناوازادارهکلهنرهاینمایشی‪،‬فهرستکمک هزینه ها‬ ‫بهنمایش هایاجراشدهدرپایتختمنتشرشدهولیهنوزخبریازگزارش‬ ‫جشنواره هایتئاتریسالقبلنیست‪.‬‬ ‫بنابرگزارشیکهبهتاریخ‪ 10‬شهریوردرسامانهشفاف سازیوزارتفرهنگ‬ ‫وارشاداسالمیبارگذاریشدهاست‪،‬فهرستنمایش هاییکهسال‪ 98‬وبرخیهم‬ ‫درسال‪ 97‬درتمامسالن هایدولتیوغیردولتیاجراشدهوکمکهزینهدریافت‬ ‫کرد هاندبامشخصبودنزماناجرا‪،‬ثبتشدهاست‪.‬برایناساسمشخصاستکه‬ ‫ازنمایش هایتئاترشهرگرفتهتانمایشیدریکسرایمحله‪،‬بارقمسهمیلیونتا‬ ‫‪220‬میلیونتومانشاملاینحمایتشد هاند‪.‬‬ ‫اگرچهاینجدولجزئیاتقابلتوجهی دارد‪،‬امادراینگزارشکمک‬ ‫هزینه یدادهشدهبهنمایش هاوکارگردان هابهطورکلیوبراساسمحلاجرا‬ ‫مرورمی شود‪.‬‬ ‫بیشترینمیزانحمایتصورتگرفتهسال‪ 98‬درتئاترشهربودهکهحدود‬ ‫یکمیلیاردو‪ 300‬میلیونتومانمی شود‪.‬‬ ‫دراینمجموعهبیشترینحمایتبارقم‪95‬میلیونتومانبهحسینمسافراستانه‬ ‫براینمایش«برگشتن»دادهشدهکهدرماه هایابانواذرسالقبلمدتیاجراشد‬ ‫والبتهایننمایشمدتیقبلدرتماشاخانهسروهمرویصحنهرفتودرنخستین‬ ‫دورهجایزهبزرگسروهمکهتوسطانجمنتئاترانقالبودفاعمقدسبهمدیریت‬ ‫حمیدنیلی‪-‬مدیرعاملپیشینانجمنهنرهاینمایشی‪-‬برگزارشد‪،‬تندیسسرو‪،‬‬ ‫دیپلمافتخاروحایزهنقدیبهترینکارگردانیونمایشبرگزیدهراهمدریافتکرد‪.‬‬ ‫ش «رگ» به کارگردانی ایوب اقاخانی است که ان هم‬ ‫بعد از این کار‪ ،‬نمای ‬ ‫مثل«برگشتن»یکیازنمایش هایبرگزیدهجایزهبزرگسرومعرفیشدوجایزه‬ ‫گرفتکه‪ 80‬میلیونکمکهزینهاهدشدوبعد«فرشتهتاریخ»محمدرضاییراد‬ ‫و«سقوطدرکوهمورگان»منیژهمحامدیبا‪ 75‬میلیوندریافتکمکهزینهدر‬ ‫مرتبهبعدیهستند‪.‬‬ ‫البتهبهدلیلانکهانتشارامارتماشاگرانسالن هایدولتیدرسالگذشته‬ ‫متوقفشد‪،‬نمی توانبهطوردقیقوباعددورقمتعدادمخاطبانهرکداماز‬ ‫نمایش هایاجراشدهدرتئاترشهرواینکهچقدربلیتفروختهشدهرااعالمکرد‪،‬اما‬ ‫سالگذشتهسالپرفروغیبرایتئاترشهرنبودکهقطعابرخیاتفاق هایاجتماعیرا‬ ‫کهمنجربهتعطیلیسالن هاشدنمی توانبی تاثیردانستودرعینحالکیفیتبرخی‬ ‫اجراهانیزدرجایخودقابلبحثبودهاست‪.‬‬ ‫درسالگذشتهعالوهبرسالن هایتئاترشهر‪ 131،‬میلیونو‪ 500‬هزارتومان‬ ‫برایاثاراجراشدهدرمحوطهاینمجموعههزینهشدهاست‪.‬‬ ‫نمایش هایاجراشدهدرتاالرهنربهعنوانیکیدیگرازسالن هادولتی‪،‬در‬ ‫مجموع‪261‬میلیونتومانکمکهزینهگرفت هاندکهبیشترینکمکهزینهبهمریم‬ ‫کاظمیبراینمایش«ساعتهشتدرکشتی»بارقم‪ 40‬میلیونتوماندادهشدهکه‬ ‫ازاسفند‪ 97‬تااردیبهشت‪ 98‬اجرارفتهاست‪.‬‬ ‫انفجارسفردرراهاست‬ ‫مدیر یکی از مجموعه های رزرواسیون‬ ‫گردشگری می گوید‪ :‬سفر از میانه اردیبهش ‬ ‫ت‬ ‫و در شهریورماه رشد داشته و مردم به مقاصد‬ ‫نزدیک بیشتر سفر کرده اند‪ .‬از تغییرات‬ ‫رفتاری مسافران پیش بینی می شود به زودی و‬ ‫بخصوص در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬شاهد انفجار سفر‬ ‫در کشور باشیم‪.‬‬ ‫در نشست «گردشگری و کرونا با تمرکز‬ ‫بر وضعیت کسب و کارهای کوچک‬ ‫گردشگری» که از سوی مدیران یکی از‬ ‫پلتفرم های گردشگری به صورت انالین‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با تحلیل وضعیت حال حاضر‬ ‫این صنعت و تاکید بر ضرورت توجه به‬ ‫فرصت های اینده گردشگری و اهمیت سفر‬ ‫پاک‪ ،‬این پیش بینی مطرح شد که سفر در‬ ‫پایان سال و تعطیالت نوروز ‪ ۱۴۰۰‬با افزایش‬ ‫شدیدی مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫علی طالشی ‪ -‬کارشناس گردشگری و‬ ‫مدیرعامل یکی از مجموعه های رزرواسیون‬ ‫انالین ‪ -‬گردشگری را عامل رشد و توسعه ی‬ ‫جامعه‪ ،‬عدالت اجتماعی و توزیع ثروت‬ ‫دانست و یاداور شد‪ :‬از اوایل دهه ی ‪ ۸۰‬در‬ ‫کشور مردم با گردشگری محلی و داخلی‬ ‫به واسطه تورهای تفریحی و ظهور اینترنت‬ ‫اشنا شدند و به واسطه ظهور اماکن اقامتی‬ ‫کوچک مثل بومگردی ها‪ ،‬مقاصد گردشگری‬ ‫از انحصار سواحل شمال و جنوب و شهرهای‬ ‫او با اشاره به تاثیر کرونا بر جامعه و‬ ‫اقتصادهای محلی و کوچک گردشگری‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همه ما در خانه ها و محل کارمان‬ ‫در شهرها از عوارض مبارزه با کرونا در امان‬ ‫نبوده ایم‪ .‬از بیماری که متاسفانه جان هزاران‬ ‫نفر از هموطنان ما را گرفت تا بیکاری و‬ ‫مشکالت اقتصادی و استرس های تنهایی و‬ ‫سفر نرفتن‪ .‬اما ان وجه از اثرات کرونا که‬ ‫هنوز از معرض دید بیشتر ما پنهان مانده‪،‬‬ ‫اتفاقی است که برای میلیو ن ها ایرانی شاغل‬ ‫در کسب وکارهای کوچک گردشگری‬ ‫در شهرهای کوچک و روستاها افتاده و‬ ‫اسیب هایی است که به ان ها وارد شده‬ ‫است‪ .‬حتی پس از واکسیناسیون گسترده و‬ ‫کاهش ابتال به کرونا هم صنعت گردشگری‬ ‫فرهنگ‬ ‫زیر و بم طلسمی که‬ ‫در تئاتر شکست‬ ‫درنشستتاثیرکرونابرگردشگریمطرحشد‬ ‫بزرگ خارج شد و به تدریج اقتصادی شکل‬ ‫گرفت که تبدیل به شریان رشد اقتصادی‬ ‫در جوامع کوچک و محلی شد‪ .‬این جریان‬ ‫اقتصادی که به نوعی سرریز درامد مناطق‬ ‫شهری و پردرامدتر به مناطق کمتر توسعه‬ ‫یافته و روستایی بود با خود نه فقط درامد‬ ‫برای جوامع محلی و کسب وکارهای مستقر‬ ‫در ان ها ایجاد کرد که به عدالت اقتصادی و‬ ‫توسعه مناطق کمتر توسعه یافته‪ ،‬احیای جوامع‬ ‫محلی‪ ،‬مهاجرت معکوس و حفظ محیط‬ ‫زیست کمک کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1169‬‬ ‫تا سال های سال تحت تاثیر ویروس کرونا‬ ‫خواهد بود و عادات سفر هیچ گاه به قبل‬ ‫بازنمی گردد‪ .‬به همین دلیل اگر امروز تمام‬ ‫مسووالن‪ ،‬کارشناسان و کسب وکارهای‬ ‫بزرگ ملی‪ ،‬برای ان اقدامی نکنند باید منتظر‬ ‫فاجعه ای بزرگ در کشور بود‪ .‬از طرفی‬ ‫دنیایی از فرصت ها در سایه تغییر عادات سفر‬ ‫همچون تغییر اجباری از گردشگری بین المللی‬ ‫به سفرهای داخلی و نزدیک ایجاد شده است‬ ‫که می توانیم در جریان ان رشد گردشگری را‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫طالشی سپس امارهایی را از رزروهای‬ ‫انالین این پلتفرم در دوران کرونا ارائه کرد‬ ‫و افزود‪ :‬تمایل مردم به خرید انالین که در‬ ‫حوزه گردشگری نیز رایج شده‪ ،‬گرایش مردم‬ ‫به گردشگری داخلی به جای گردشگری‬ ‫بین المللی‪ ،‬تکثر و تعدد سفرهای کوتاه به‬ ‫جای سفرهای بلند و فصلی‪ ،‬تمایل مردم به‬ ‫سفرهای به مناطق نزدیک (سفر به نزدیک‬ ‫یا ‪ ،)Go Near‬استفاده از ماشین شخصی‬ ‫به جای هواپیما و قطار و اتوبوس‪ ،‬افزایش‬ ‫سفرهای برنامه ریزی نشده و یا برنامه ریزی شده‬ ‫در زمان کم‪ ،‬تمایل به استفاده از پلتفرم های‬ ‫رزرو اماکن اقامتی با رویکرد افزایش‬ ‫ضریب اطمینان از بهداشت سفر‪ ،‬سفر به‬ ‫مناطق متنوع تر و دوری از مراکز شهری‪ ،‬از‬ ‫جمله اتفاقات و تغییراتی است که در صنعت‬ ‫گردشگری در حال وقوع است‪.‬‬ ‫او به رشد سفر در اواسط اردیبهشت‬ ‫و شهریورماه امسال با استناد به امارهای‬ ‫رزرواسیون اقامتگاه در یکی از پلتفرم ها‬ ‫اشاره کرد و این جهش را ناشی از جایگزین‬ ‫شدن سفرهای داخلی و همچین تغییر ذائقه‬ ‫مردم به خرید انالین دانست و گفت‪ :‬البته‬ ‫که نمی توان این امارها را به عنوان شاخص‬ ‫رشد سفر در کشور درنظر گرفت کرد‪ .‬اما‬ ‫به زودی چه بخواهیم و چه نخواهیم‪ ،‬شاهد‬ ‫انفجار سفر در کشور و به خصوص نوروز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خواهیم بود که احتمال می رود تا ان‬ ‫زمان کرونا همچنان با ما باشد‪ ،‬پس باید برای‬ ‫توزیع سفر به جای مناطق توریستی عادی‬ ‫به مناطق متنوع تر‪ ،‬اموزش سفر مسووالنه و‬ ‫حفظ بهداشت و نظارت بیشتر اماده شویم که‬ ‫نقش پلتفرم های گردشگری در این زمینه حائز‬ ‫اهمیت و تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنیاستکه‪ 80‬درصدفروشگیشهسالن هایدولتیبهخودگروه ها‬ ‫تعلقمی گیرد‪،‬امادرتاالرهنربهدلیلانکهاثارنمایشیکودکاجرامی شوند‪100‬‬ ‫درصدفروشدراختیارگروهاست‪ .‬‬ ‫اثاراجراشدهدرتماشاخانهسنگلج‪ 571‬میلیونو‪ 670‬هزارتومانکمک‬ ‫هزینهگرفت هاند‪.‬نکتهجالبتوجهدراینتماشاشاخانهامارباالیمخاطبانمهمانبود‬ ‫کهتاوقتیگزارش هایتعدادمخاطبانمنتشرمی شددررسانه هایمختلفمورد‬ ‫بحثقرارگرفتهبود‪.‬دراینتماشاخانهبیشترینکمکهزینهبارقمیکصدمیلیون‬ ‫تومانبهاسماعیلخلجبرای«جمعهکشی»دادهشدهاست‪.‬سپسحسنکیانی‬ ‫بادریافت‪ 60‬میلیونتومانبرای«چشمبهراهمیرغضب»ومجیدامراییواحسان‬ ‫ملکیبا‪ 40‬میلیونتومانبرای«طریقهحکومتگجرخان»درردهبعدیهستند‪.‬‬ ‫درتاالرمولویکهبیشتراثاردانشجوییرویصحنهمی رونددرمجموع‪ 71‬میلیون‬ ‫تومانبهنمایش هایاجراشده اشکمکهزینهدادهشدهکهالبتههرکدامرقم های‬ ‫اندکودانشجوییمتغیربین‪ 3‬تا‪ 6‬میلیونتوماندادهشدهولیبیشترینحمایتاز‬ ‫ارشفالحتپیشهبراینمایش«پنهانخانهپنجدر»با‪ 20‬میلیونتومانصورت‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫نمایش هایاجراشدهدرتاالرمحرابنیزدرمجموع‪ 62‬میلیونحمایت‬ ‫شد هاند‪.‬‬ ‫همچنیناثاررویصحنهرفتهدرتاالرحافظ‪ 262‬میلیونتومانکمک‬ ‫هزینهگرفت هاندکهارشعباسیبراینمایش«هفتدقیقه»با‪ 40‬میلیونتومانوبعد‬ ‫علی اصغردشتیبراینمایش«زیراکس»وکاملیاغزلیبرای«منیهزنمصدامو‬ ‫می شنوین»هردوبا‪ 30‬میلیونتوماندراینفهرستهستند‪.‬‬ ‫عالوهبراین هادرتاالروحدتدونمایش«مردیدرایینهبهکارگردانیعلی‬ ‫سلیمانیبا‪ 50‬میلیونتومانو«جنایتومکافات»بهکارگردانیرضاثروتیبارقم‪40‬‬ ‫میلیونتومانموردحمایتمالیقرارگرفت هاند‪.‬‬ ‫درادامهبهتماشاخانهایرانشهرمی تواناشارهکردکهزیرمجموعهشهرداری‬ ‫تهراناستومدیرعاملخانههنرمندانایراننیزاینروزهابابتتنگناهایمالیو‬ ‫احتمالتعطیلیمجموعههشداردادهوازشهرداریووزارتارشاددرخواست‬ ‫حمایتکردهاست‪.‬‬ ‫نمایش هایاجراشده یسالگذشتهدرایرانشهرکهسالندولتیهممحسوب‬ ‫نمی شود‪ 570‬میلیونتومانازادارهکلهنرهاینمایشییعنیتقریبااندازهتاالردولتی‬ ‫سنگلجکمکهزینهگرفت هاندکهبیشترینرقمانیعنی‪45‬میلیونتومانبهنمایش‬ ‫«عاشقانه هایخیابان»بهکارگردانیشهرامگیلابادیدادهشدهاست؛نمایشیکه‬ ‫درشب هایاخراجراتوقیفشدوایناتفاقباانتقادهایتندکارگردانازادارهکل‬ ‫هنرهاینمایشیهمراهشد‪.‬‬ ‫ناستادانتظامیخانههنرمندانایراننیزبهطور‬ ‫عالوهبرایننمایش هایسال ‬ ‫جداگانه‪113‬میلیونتومانحمایتشد هاند‪.‬‬ ‫اکرانانالینبهشلخته ترینشکلاجرا‬ ‫می شود‪/‬پروندهاکران‪۹۹‬رابستهشدهبدانیم‬ ‫محمدرضا لطفی‪ ،‬کارگردان فیلم «تعارض»‪ ،‬درباره اکران‬ ‫این فیلم و تصمیمی که پیرامون نمایش ان گرفته شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصمیم نهایی برای اکران فیلم با تهیه کننده است اما انطور که‬ ‫من در جریان قرار گرفتم قرار نبود فیلم را اکران انالین کنیم‬ ‫و از ابتدا به خاطر اینکه بخشی از تهیه کنندگی فیلم مربوط‬ ‫به کشور چک است و این فیلم محصول مشترک به حساب‬ ‫می اید‪ ،‬قرار بود در صورتی که فیلم در جشنواره ملی فجر‬ ‫پذیرفته شود در جشنواره حاضر باشد و بعد از ان پخش کننده‬ ‫خارجی برای نمایش ان در جشنواره ها کارش را اغاز کند‬ ‫که با بیماری کرونا مواجه شدیم‪ .‬ما طبق همان قرار قبلی و با‬ ‫بازگشایی تدریجی سینماها و فعالیت های سینمایی در اروپا‪،‬‬ ‫قصد داریم با جشنواره های خارجی کارمان را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت سینماهای کشور در نیمه دوم سال‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رسد از االن باید پرونده اکران سال ‪ ۹۹‬را بسته‬ ‫شده بدانیم چراکه فرصت طالیی اکران کامال از دست رفت‪.‬‬ ‫در این شرایط باید منتظر معجزه ای باشیم تا ریشه این بیماری‬ ‫خشک شود و زندگی به حالت عادی برگردد‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت به نظر می رسد روزهای تلخ تری هم در انتظار سینما‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کارگردان «روایت ناپدید شدن مریم» در ادامه گفت‪:‬‬ ‫سالن های سینما در وضعیت فعلی طبیعی است که نمی توانند‬ ‫که امروز به اسم اکران انالین در ایران در حال اجراست‬ ‫شبحی از شکل درست ان است‪ .‬وقتی فیلمی روی پلتفرم ها‬ ‫قرار می گیرد و با فاصله یک ساعت در تمامی کانال های‬ ‫ماهواره ای پخش می شود و محیط تلگرام پر از نسخه های‬ ‫قاچاق می شود‪ ،‬نشان می دهد این فرصت در سینمای ایران با‬ ‫انحراف از مسیر اصلی نتوانسته توقع های سینماگران را براورده‬ ‫کند‪ .‬صاحبان اثار هم در این وضعیت و تا زمانی که نتوانند‬ ‫فضای بهتری برای جلوگیری از قاچاق فیلم ایجاد کنند‪ ،‬مایل‬ ‫به اکران در سامانه های ‪ VOD‬نیستند‪ .‬متاسفانه انگار رسم‬ ‫است که اول یک چیزی را اجرا می کنیم و بعد شروع می کنیم‬ ‫معایب ان را کشف کردن‪ .‬اکران انالین هم به همین وضع‬ ‫دچار است و برای همین اثرگذاری ندارد و حتی نتوانسته‬ ‫جایگزین سینما شود از همین رو به بی سلیقه ترین و شلخته ترین‬ ‫شکل اجرا می شود‪.‬‬ ‫لطفی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره های سینمایی به‬ ‫خصوص جشنواره فجر به صورت انالین امکان پذیر نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل حفاظت از حقوق فیلم ها وجلوگیری از فرایند‬ ‫قاچاق ان به نظر می رسد برگزاری جشنواره فیلم فجر به‬ ‫صورت انالین امکان پذیر نباشد‪ .‬شاید در فرمت برگزاری‬ ‫جشنواره فیلم کوتاه و سینما حقیقت اکران انالین توجیه پذیرتر‬ ‫باشد چراکه از نظر کسانی که فیلم را قاچاق می کنند فیلم‬ ‫جذب مخاطب کنند و این هشدار را پیش از بازگشایی سینماها‬ ‫کوتاه و مستند برای عموم مردم جذابیت ندارد و کمتر به سراغ‬ ‫در سالن های سینما از طرف مردم و اکران نشدن فیلم هایی که‬ ‫یک جشنوراه به جمع شدن و گپ زدن و تبادل نظر هست‬ ‫داده بودیم‪ .‬دلیل ان هم خیلی واضح است؛ ترس از حضور‬ ‫جذب مخاطب کنند‪ ،‬باعث شد امروز شاهد باشیم بسیاری از‬ ‫سالن های سینما نیروهای خود را تعدیل کنند و رفته رفته چراغ‬ ‫سینماها خاموش شود‪.‬‬ ‫انگار رسم است که اول چیزی را اجرا و بعد معایب ان‬ ‫را کشف کنیم‪ .‬اکران انالین هم همین وضع را دارد برای‬ ‫همین اثرگذاری ندارد و حتی نتوانسته جایگزین سینما شود و‬ ‫درنهایت به بی سلیقه ترین و شلخته ترین شکل اجرا می شود‬ ‫این کارگردان سینما با اشاره به اکران انالین گفت‪ :‬چیزی‬ ‫سرقت این نوع اثار می روند‪ .‬از طرفی نفس و ماهیت برگزاری‬ ‫که جذابیت دارد‪ .‬برگزاری جشنواره انالین با ذات فستیوال‬ ‫همخوانی ندارد‪.‬لطفی در پایان گفت‪ :‬هر چند از لحاظ قانونی‬ ‫امکان تزریق بودجه برگزاری جشنواره های سینمایی به سبد‬ ‫معیشتی هنرمندان وجود ندارد اما اگر راه حلی پیدا شود که این‬ ‫اتفاق در فرمت و شرایط محدودتری به شکلی شرایط معیشتی‬ ‫سینماگران را بهتر کند از لحاظ انسانی ارزش بسیار باالیی‬ ‫خواهد داشت و امیدوارم مسئوالن بتوانند برای این موضوع‬ ‫راهکاری پیدا کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1169‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بهرهبرداری‪17‬مدرسهتوسطبانکمسکن‬ ‫بررسیامارهانشانمیدهدکهبانکمسکندرراستایمسوولیتهایاجتماعیخودتاکنون‪ ۱۷‬مدرسهدرمناطقکمترتوسعهیافتهتکمیل‪،‬تجهیزوموردبهرهبرداریقراردادهاستوهمچنین‪ ۹‬مدرسهدرحالاحداثاست‪.‬بهگزارشپایگاهخبربانکمسکن‪-‬هیبنا‪،‬اینبانکباتوجه‬ ‫بهمسوولیتهایاجتماعیخوددرزمینهتوسعهمناطقمحروموتوجهبهاموزشدراینمناطقهموارهبرضرورتسرمایهگذاریونقشافرینیدرزمینهاحداثوتجهیزمدارسپیشروبودهاست‪.‬درسالهایگذشته‪،‬بانکمسکنهزینهامورفرهنگیقرعهکشیحسابهایقرض‬ ‫الحسنهپساندازرادرسنواتاخیرصرفاحداثمدارس‪،‬مساجدوازادسازیزندانیانکردهاست‪.‬اینموضوعدواثرمثبتمیتواندداشتهباشد‪.‬نخستاینکهمنابعقرضالحسنهبانکهاصرفتوسعهیکامرفرهنگیواموزشیشدهاستوایندهسازانکشورمیتوانندبابهرهگیری‬ ‫ازاینامکانات‪،‬مراحلتکاملتحصیلیراطیکنند‪.‬ازسویدیگر‪،‬میتواندیکفرهنگسازیدرجامعشودکهیکنهادبانکی‪،‬درمسیراحداثمدارسدرمناطقمحرومپیشروبودهاست‪.‬اخرینامارهانشانمیدهدکهتاسالجاری‪ 17‬مدرسهازسویبانکمسکناحداثوتجهیز‬ ‫شدهاست‪.‬اینمدارسدراستانهایکرمان‪،‬هرمزگان‪،‬خراسانجنوبی‪،‬ایالم‪،‬اذربایجانشرقی‪،‬استانسیستانوبلوچستان‪،‬استاناذربایجانغربی‪،‬استانلرستان‪،‬استانبوشهر‪،‬استانکرمانشاه‪،‬استانخراسانرضوی‪،‬استانچهارمحالوبختیاری‪،‬استانتهرانواستانکهگیلویهوبویراحمدبوده‬ ‫است‪.‬برایاحداثوتجهیزاینمدارسطیسالهایاخیربهمیزان‪ 6.98‬میلیاردتومانهزینهشدهاست‪.‬البتهاینموضوعطییکدههاخیرصورتگرفتهوباتوجهبهشرایطتورمیدرسالهایاخیر‪،‬ارزشاینمدارسطیسالهاافزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫تقدیرمعاونتدانشگاهعلوم ایجاد ‪ 30‬هزار شغل مستقیم در راه است‪ /‬بهره برداری‬ ‫پزشکیاردبیلازبانکملیایران‬ ‫از پروژه های فاز اول مجموعه در اولویت باشد‬ ‫گزارش‬ ‫بانک ملی ایران از سوی معاونت‬ ‫درمان دانشگاه علوم پزشکی استان‬ ‫اردبیل مورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران ‪ ،‬در راستای عمل به‬ ‫مسئولیت های اجتماعی و به دنبال‬ ‫شیوع ویروس کرونا و نیاز شدید‬ ‫شبکه درمان به تجهیزات بیشتر برای‬ ‫مبارزه با این ویروس منحوس ‪ ،‬اداره‬ ‫امور شعب این استان تعداد هشت‬ ‫دستگاه تجهیزات پزشکی به ارزش‬ ‫یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از‬ ‫محل بودجه فرهنگی ‪ ،‬اموزشی و‬ ‫بهداشتی صندوق قرض الحسنه پس‬ ‫انداز بانک خریداری و به بیمارستان‬ ‫های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫اهدا کرد ‪.‬‬ ‫دکتر محمد رضا رضائی بنا‬ ‫معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اردبیل ضمن قدردانی از مشارکت‬ ‫بانک ملی ایران در امور فرهنگی‬ ‫‪ ،‬اموزشی و بهداشتی در راستای‬ ‫مسیولیتهای اجتماعی ‪ ،‬از مدیران‬ ‫ارشد این بانک قدردانی کرد‬ ‫طاهر موالئی نیا رئیس اداره امور‬ ‫شعب نیز گفت‪ :‬بانک ملی ایران‬ ‫هر ساله در طرح های عام المنفعه‬ ‫اجتماعی و فرهنگی نظیر ساخت‬ ‫مدرسه در مناطق کم برخوردار و‬ ‫رئیس گروه مالی گردشگری در بازدید از مجموعه ایلند‪:‬‬ ‫رئیس گروه مالی گردشگری دربازدید‬ ‫از پروژه های در دست اجرای سرزمین‬ ‫ایرانیان(ایلند) بر ضرورت تسریع در بهره برداری‬ ‫از پروژه های فاز اول مجموعه تا پایان سال جاری‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬ایجاد بیش از ‪ 30‬هزار شغل‬ ‫در ایلند‪ ،‬کار با ارزش و مقدسی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه مالی‬ ‫گردشگری‪ ،‬مهدی جهانگیری در این بازدید‬ ‫که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‬ ‫گردشگری حضور داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬برای تسریع‬ ‫در اجرای پروژه ها الزم است “مدیریت بهره‬ ‫برداری” از “مدیریت اجرا” تفکیک شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهایی کردن و اتمام ‪ 11‬پروژه در‬ ‫فاز نخست باید در اولویت قرار گیرد به طوری که‬ ‫تا پایان سال جاری شاهد به بهره برداری رسیدن‬ ‫این پروژه ها باشیم‪.‬‬ ‫جهانگیری تصریح کرد‪ :‬با اجرای پروژه‬ ‫ایلند بیش از ‪ 30‬هزار شغل مستقیم در این‬ ‫مجموعه ایجاد می شود که کار با ارزش و‬ ‫مقدسی است‪.‬‬ ‫رئیس گروه مالی گردشگری در عین حال‬ ‫تکمیل پروژه های فاز ‪ 2‬را مورد توجه قرار داد‬ ‫و افزود‪ :‬باید برنامه ریزی های الزم برای تامین‬ ‫مالی تکمیل فاز ‪ 2‬از راه های ممکن انجام شود‬ ‫اما تالش مدیران این مجموعه بر به بهره برداری‬ ‫رسیدن پروژه های فاز یک باشد‪.‬‬ ‫جهانگیری تصریح کرد‪ :‬تبدیل مجموعه‬ ‫ایلند از سهامی خاص به سهامی عام یکی از‬ ‫محروم ‪ ،‬ازادی زندانیان غیر عمد‬ ‫‪ ،‬احداث کتابخانه و ‪ ...‬مشارکت‬ ‫جدی داشته و توجه به این امور را‬ ‫جزو برنامه های اصلی خود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازساخت‪100‬واحدمسکونی‬ ‫برایسیل زدگانتابیمه‬ ‫‪500‬هزارخانهروستایی‬ ‫اقدامات بانک مهر ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫بیمه کردن ‪500‬هزار خانه‬ ‫روستایی در برابر حوادث و بالیای‬ ‫طبیعی و همچنین ساخت ‪100‬‬ ‫واحد مسکونی برای سیل زدگان‬ ‫تنها بخشی از اقدامات بانک مهر‬ ‫ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک قر ض الحسنه مهر ایران‪ ،‬این‬ ‫بانک که به عنوان نخستین بانک‬ ‫قر ض الحسنه کشور فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده در طول ‪ 13‬سال فعالیت‬ ‫خود نزدیک به ‪ 8‬میلیون فقره‬ ‫تسهیالت پرداخت کرده است‪ .‬این‬ ‫بانک در سا ل های اخیر موفق شده‬ ‫رشد بیش از ‪ 70‬درصدی منابع را‬ ‫در هر سال تجربه کند‪ .‬اقبال مردم‬ ‫به بانک مهر ایران که می توان‬ ‫ان را از تعداد مشتریان بانک‬ ‫که اکنون به ‪ 9‬میلیون نفر رسیده‬ ‫متوجه شد‪ ،‬باعث شده این بانک‬ ‫در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز‬ ‫نقش پررنگ تری ایفا کند‪.‬‬ ‫بانک مهر ایران در سال جاری‬ ‫‪500‬هزار خانه روستایی را در سه‬ ‫استان خراسان جنوبی‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان و ایالم در مقابل حوادث‬ ‫و بالیای طبیعی بیمه کرده است‪.‬‬ ‫این بیمه کارکرد خود را در سیل‬ ‫اخیر خراسان جنوبی به خوبی‬ ‫نشان داد‪86 .‬هزار خانه روستایی‬ ‫در این استان تحت پوشش بیمه‬ ‫حوادث قرار دارند و ساکنان ا ن ها‬ ‫از مزیت های این بیمه برخوردار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫در مناطق سیل زده نیز از اقدامات‬ ‫بانک مهر ایران در سال گذشته‬ ‫بوده است‪ .‬از یاد نبرد ه ایم که سال‬ ‫گذشته سیل خسار ت های زیادی‬ ‫را به استا ن های کشور وارد کرد‪.‬‬ ‫بانک قر ض الحسنه مهر ایران‬ ‫نیز برای کاهش االم هموطنان‬ ‫و کمک به بازگشت زندگی‬ ‫خانواد ه های اسیب دیده به روال‬ ‫عادی‪ ۱۰۰ ،‬باب واحد مسکونی‬ ‫در استا ن های لرستان (‪ ۴۰‬واحد)‪،‬‬ ‫گلستان (‪ ۳۰‬واحد) و خوزستان‬ ‫(‪ ۳۰‬واحد) احداث کرد و به‬ ‫خانوارهای سیل زده تحویل داد‪.‬‬ ‫کمک به خانواد ه های‬ ‫اسیب دیده از سیل‬ ‫بانک مهر ایران همچنین اقالم‬ ‫امدادی شامل مواد غذایی‪ ،‬مایحتاج‬ ‫ضروری و بسته های بهداشتی را با‬ ‫هماهنگی هالل احمر و بهزیستی‪،‬‬ ‫بین ساکنان مناطق اسیب دیده از‬ ‫سیل بهار ‪ ۱۳۹۸‬توزیع کرد‪ .‬ارسال‬ ‫‪ ۱۲‬کامیونت حامل مواد غذایی به‬ ‫استان گلستان از جمله این اقدامات‬ ‫است‪ .‬در استان خوزستان نیز‬ ‫بیش از چهار هزار بسته حمایتی و‬ ‫بهداشتی بین سیل زدگان مستقر در‬ ‫اقامت گا ه های موقت هال ل احمر‬ ‫توزیع شد‪ .‬در استان لرستان ‪۷۰۰‬‬ ‫بسته حمایتی و مایحتاج ضروری‬ ‫بین ‪ ۷۰۰‬خانوار سیل زده شهر‬ ‫معموالن از توابع شهرستان پلدختر‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬بسته بین ‪ ۲۰۰‬خانوار سیل زده‬ ‫شهرستان چگنی و ‪ ۱۰۰‬بسته بین‬ ‫‪ ۱۰۰‬خانوار سیل زده شهرستان‬ ‫دلفان توزیع شد‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬بانک مهر ایران‬ ‫مبلغ یک میلیارد تومان کمک‬ ‫بالعوض غیرنقدی به استا ن های‬ ‫گلستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫خوزستان و ایالم تخصیص‬ ‫داد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با همکاری‬ ‫بانک مهر ایران و کمیته امداد‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۲۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫قر ض الحسنه تا سقف ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان به ازای هر نفر‪ ،‬با معرفی‬ ‫کمیته امداد به سیل زدگان‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 5‬مدرسه در مناطق‬ ‫محروم‬ ‫ساخت مدارس در مناطق‬ ‫محروم از دیگر اقدامت بانک مهر‬ ‫ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬یکی از این‬ ‫مدارس در روستای کهنانیکش‬ ‫بخش دشتیاری شهرستان چابهار‬ ‫ساخته شده است‪ .‬بانک مهر‬ ‫ایران پیش از این نیز ‪ 4‬مدرسه‬ ‫در شهرستا ن های زلزله زده استان‬ ‫کرمانشاه ساخته بود که هزینه یکی‬ ‫از این مدارس توسط کارکنان‬ ‫بانک تامین و اهدا شده است‪.‬‬ ‫توزیع ‪33‬هزار بسته اموزشی و‬ ‫بهداشتی شامل ‪۳۰۰‬هزار قلم وسایل‬ ‫متنوع میان دانش اموزان مناطق‬ ‫محروم کشور نیز از دیگر اقدامات‬ ‫بانک مهر ایران بوده است‪.‬‬ ‫ساخت سه خانه بهداشت و‬ ‫مشارکت در ساخت یک بیمارستان‬ ‫پس از زلزله کرمانشاه‪ ،‬بانک‬ ‫مهر ایران تفاهم نامه ای با دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‪،‬‬ ‫درمانی کرمانشاه منعقد کرد‪ .‬این‬ ‫تفاهم نامه به منظور همکاری و‬ ‫مساعدت طرفین در زمینه احداث‬ ‫‪ 3‬خانه بهداشت روستایی از توابع‬ ‫استان زلزله زده کرمانشاه و با‬ ‫هدف مشارکت مردم در مدیریت‬ ‫سالمت‪ ،‬تسهیل دسترسی مردم‬ ‫به خدمات بهداشتی و درمانی‪،‬‬ ‫تامین و صیانت ارامش روان و‬ ‫صرفه جویی در هزینه های ایجاد‬ ‫شده برای مردم اسیب دیده از زلزله‬ ‫منعقد شد‪ .‬همچنین مشارکت بانک‬ ‫مهر ایران در ساخت بیمارستان‬ ‫‪ 300‬تخت خوابه روانپزشکی ایران‬ ‫نیز از دیگر اقدامات این بانک در‬ ‫حوزه مسئولیت اجتماعی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫الزامات است که باید در این زمینه تالش شود‬ ‫و حتی رفتن به بازار توافقی می تواند کمک‬ ‫خوبی باشد‪.‬‬ ‫خامی ‪ :‬بانک گردشگری همچنان اماده‬ ‫حمایت از مجموعه ایلند است‬ ‫در این بازدید‪ ،‬مدیرعامل بانک گردشگری‬ ‫نیز در سخنان کوتاهی گفت‪ :‬اکنون در اجرای‬ ‫پروژه ها به طور عمده از تسهیالت بانکی استفاده‬ ‫می شود اما الزم است از روش های دیگر هم‬ ‫برای تامین مالی بهره گیری شود‪.‬‬ ‫مرتضی خامی افزود‪ :‬هر چند که بانک‬ ‫گردشگری در پرداخت تسهیالت به درستی به‬ ‫تکالیفش عمل کرده است‪ ،‬اما همچنان اماده‬ ‫حمایت از مجموعه ایلند هستیم و امیدواریم هر‬ ‫چه زودتر شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم‪.‬‬ ‫موسوی ‪ 11 :‬پروژه از ‪ 24‬پروژه مجموعه‬ ‫ایلند اماده بهره برداری است‬ ‫رئیس هیات موسس سرزمین ایرانیان در‬ ‫جریان این بازدید توضیحات کاملی از اقدامات‬ ‫انجام شده و برنامه های در دست اجرا در‬ ‫مجموعه ایلند ارائه کرد‪.‬‬ ‫سیدجواد موسوی گفت‪ :‬حدود ‪ 95‬درصد‬ ‫از زیرساخت های فاز یک این مجموعه به‬ ‫مساحت ‪ 750‬هکتار انجام شده و زیرساخت ها‬ ‫برای اجرای فاز ‪ 2‬نیز با سرعت مطلوبی در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 11 :‬پروژه از ‪ 24‬پروژه در دست‬ ‫اجرای این مجموعه اماده بهره برداری شده که‬ ‫شهر خودرو‪ ،‬پیست سوپرکارت‪ ،‬پیست های‬ ‫افرود‪ ،‬مهمانسرا‪ ،‬پارک علم و فناوری‪ ،‬دریاچه‬ ‫تفریحی ورزشی ایلند‪“ ،‬دهکده‪ ،‬زمین و کلوپ‬ ‫ورزشی گلف”‪ ،‬پارک خطی‪ ،‬رینگ رود و مرکز‬ ‫محله (ورزشگاه‪ ،‬مرکز تجاری‪ ،‬مسجد‪ ،‬درمانگاه‪،‬‬ ‫مدرسه و مرکز فرهنگی) را شامل می شود‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ :‬مجموعه ایلند‬ ‫به مساحت ‪ 1400‬هکتار منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫محسوب شده و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫به پایتخت است‪ .‬مساحت این مجموعه از ‪12‬‬ ‫کشور مستقل دنیا بزرگتر است‪.‬‬ ‫سرزمین ایرانیان (ای لند) به عنوان بزرگ‬ ‫ترین شهرک بین المللی اقامتی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫ورزشی‪ ،‬درمانی و اموزشی در ایران‪ ،‬نخستین‬ ‫مجموعه در کشور است که به طور همزمان سه‬ ‫عنوان منطقه نمونه گردشگری بین المللی (مصوبه‬ ‫هیات دولت)‪ ،‬شهرک نمونه گردشگری (مصوبه‬ ‫شورای عالی شهرسازی و معماری) و منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی (مصوبه مجلس شورای اسالمی) را دارد‪.‬‬ ‫پروژه سرزمین ایرانیان (ایلند)‪ ،‬نخستین منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی‪ ،‬تفریحی و گردشگری است که در‬ ‫‪ ۳۵‬کیلومتری جنوب غربی تهران‪ ،‬در مجاورت‬ ‫اتوبان تهران‪-‬ساوه و در منطقه زرندیه واقع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هم زمان با برگزاری رویداد «معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری‬ ‫اطالعات»‪ ٢٢ ،‬شرکت دانش بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و‬ ‫توسعه همراه اول در حوزه امنیت فناوری اطالعات اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫رویداد انالین معرفی‬ ‫نیازهای فناورانه حوزه امنیت‬ ‫فناوری اطالعات (افتا) روز‬ ‫یکشنبه ‪ ١۶‬شهریورماه با همت‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫ریاست جمهوری و با مشارکت‬ ‫همراه اول برگزار شد‪.‬‬ ‫در این رویداد که با‬ ‫حضور حدود ‪ ۲۵۰‬شرکت‬ ‫فعال حوزه امنیت فناوری‬ ‫اطالعات و نمایندگانی از‬ ‫بخش های حاکمیتی‪ ،‬دولتی و‬ ‫خصوصی برگزار شد‪ ،‬معاون‬ ‫هوشمندسازی و راهکارهای‬ ‫دیجیتال و مشاور رئیس مرکز‬ ‫تحقیق و توسعه اپراتور اول به‬ ‫ارائه مسئله های فناورانه همراه‬ ‫اول پرداختند‪.‬‬ ‫امکاناتجدیدشبکهشاد‬ ‫از پخش زنده کالسی تا ازمون ساز‬ ‫شبکه شاد در سال تحصیلی جدید به یک پلتفرم‬ ‫اموزشی تبدیل شده است که امکانات خوبی را در‬ ‫اختیار دانش اموز و معلم قرار می دهد‪ .‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ١٠‬میلیون کاربر بدون هیچ مشکلی شبکه شاد‬ ‫جدید را نصب کرده اند و طی چند روز اتی سایر‬ ‫دانش اموزان و معلمان نیز می توانند نسخه جدید که‬ ‫قابلیت های اموزشی‪-‬تعاملی فراوانی دارد را نصب‬ ‫نمایند‪ .‬امکانات و تغییرات نسخه جدید شاد‪:‬‬ ‫زیباسازی و بازطراحی رابط کاربری‬ ‫با توجه به اینکه بازه سنی کاربران شاد‬ ‫گستردگی دارد و بر اساس مطالعه روانشناسی و‬ ‫استفاده از نظرات کارشناسان‪ ،‬گرافیک و فناوری‬ ‫اطالعات رابط کاربری و تجربه کاربری در نسخه‬ ‫جدید شاد تغییرات قابل توجهی داشته است‪ ،‬از‬ ‫جمله جذابیت های بصری رنگی و کاراکتر استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫احراز هویت و اعطای نقش به کاربران‬ ‫در شاد سه گروه کاربری مدیر‪ ،‬معلم و‬ ‫دانش اموز بر اساس شماره همراه ثبت شده است‬ ‫که احراز هویت می شوند‪ .‬بر اساس یکی از این‬ ‫سه نقش می توان فیچرهای مناسب همان نقش را‬ ‫ارائه داد؛ برای مثال به محض ورود و احراز هویت‬ ‫مدیر مدرسه کالس های مدرسه به صورت خودکار‬ ‫تعریف می شوند و نیازی به ساخت گروه های‬ ‫کالسی نیست‪.‬‬ ‫حضور و غیاب هوشمند‬ ‫معلم می تواند با تعیین برنامه هفتگی کالسی‬ ‫و با مراجعه به لیست کالسها از وضعیت حضور‬ ‫هر یک از دانش اموزان اطالع حاصل کند؛ در‬ ‫کالس انالین به صورت خودکار هر هفت دقیقه‬ ‫حضور دانش اموزان ثبت شده و به معلم اطالع داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ارتباط زنده یک طرفه‬ ‫سرویس ارتباط زنده یکطرفه تعریف می شود‬ ‫که در حال حاضر هر فردی که عضو گروه است‬ ‫می تواند با انتخاب گزینه پخش زنده برای افراد ان‬ ‫گروه ارتباط الیو یک طرف ایجاد کند و پخش‬ ‫زنده تا ‪ ٢۴‬ساعت قابل دانلود است‪.‬‬ ‫پخش زنده کالسی ارتباط زنده دوطرفه‬ ‫بعد از ارائه سرویس یکطرفه‪ ،‬توسعه سرویس‬ ‫ارتباط زنده دوطرفه با هدف برگزاری جلسات‬ ‫انالین مدیران‪ ،‬برگزاری جلسات اولیا و مربیان و‬ ‫کالس های تعاملی ایجاد شده است‪ .‬معلم در کالس‬ ‫انالین می تواند با انتخاب پخش زنده دوطرفه‬ ‫کالس های انالین تعاملی با هدف پرسش و پاسخ‬ ‫دانش اموزان برگزار کند‪.‬‬ ‫تماس دوسویه‬ ‫به صورت رایگان است و برای برگزاری‬ ‫ازمون های شفاهی و پرسش و پاسخ قابل استفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تماس تصویری‬ ‫به منظور ازمون شفاهی که نیاز به دیدن تصویر‬ ‫دانش اموز است یا ارتباط مدیر و معلمان قابل‬ ‫استفاده است‪.‬‬ ‫تکالیف دانش اموزان‬ ‫در راستای پیشرفت دانش اموز به معلم کمک‬ ‫می کند تا از وضعیت یادگیری دانش اموز و نقاط‬ ‫ضعف و قوت او در دروس مطلع شود‪ .‬سرویس‬ ‫تکلیف برای معلم شامل سه بخش تکالیف در‬ ‫جریان‪ ،‬تکالیف به اتمام رسیده و ثبت تکلیف جدید‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫ازمون ساز‬ ‫سامانه انالین ازمون ساز با رویکرد ارائه‬ ‫سرویس های جامع تعریف ازمون برای معلمان و‬ ‫دریافت ان برای دانش اموزان توسعه یافته است‪.‬‬ ‫ازمون ساز قابلیت برگزاری ازمون های تشریحی‬ ‫و تستی را دارد؛ هدف برگزاری ازمون به صورت‬ ‫انالین برای سنجش دانش و یادگیری دانش اموز‬ ‫است‪.‬‬ ‫معلم امکان ایجاد سواالت به صورت نگارش متن‬ ‫یا اپلود فایل را دارد؛ معلم با درج مشخصات ازمون‬ ‫شامل نام درس‪ ،‬نام یا شماره ازمون‪ ،‬تاریخ‪ ،‬ساعت‬ ‫شروع و پایان‪ ،‬مدت زمان ازمون‪ ،‬تعداد سواالت‪،‬‬ ‫بارم کلی و بارم هر سوال می تواند ازمون مخصوص‬ ‫به خود را تعریف کند‪ .‬دانش اموز پس از تکمیل‬ ‫ازمون با کلیک روی دکمه پایان یک اعالن برای‬ ‫معلم می فرستد‪.‬‬ ‫پروفایل دانش اموز کارپوشه‬ ‫مجموعه فعالیت هایی است که یک فرد در طول‬ ‫مدت مشخص انجام می دهد‪ .‬کارپوشه ابزار کلیدی‬ ‫برای ارزشیابی و معیاری برای شناسایی میزان تالش‪،‬‬ ‫پیشرفت و موفقیت دانش اموزان است؛ انها با کسب‬ ‫امتیاز از خدمت ارائه شده یک امتیاز کلی کارپوشه‬ ‫کسب می کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫اطفاءحریقبازارمشروطه یتبریز‬ ‫مدیر عامل سازمان اتش نشانی تبریز از اطفاء حریق بازار مشروطه با واکنش سریع اتش نشانان گشت پیاده‪ ،‬خبر داد‪.‬اتش پاد علیرضا زبردست در تشریح جزییات این حادثه گفت‪ :‬بعد از ظهر چهارشنبه‪ ،‬پس از گزارش‬ ‫مشاهده دود و اتش از انباری فروشگاه لوازم ارایشی در بازار مشروطه تبریز‪ ،‬اتش نشانان ایستگاه های یک و ‪ ۱۱‬جهت مهار و اطفاء حریق به محل حادثه اعزام شدند‪.‬به نقل از امور ارتباطات سازمان اتش نشانی تبریز‪ ،‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه به هنگام وقوع این اتش سوزی‪ ،‬اتش نشانان گشت پیاده بازار تبریز در حال تردد از مسیر وقوع حادثه بودند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گشت پیاده بازار به محض مشاهده دود و اتش‪ ،‬اقدام به کنترل حریق کرده و سپس‬ ‫نیروهای اعزامی اتش نشانی با واکنش سریع‪ ،‬موفق به مهار و اطفاء حریق شدند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬لوازم ارایشی موجود در داخل انباری در این حادثه‪ ،‬طعمه ی حریق و اتش سوزی به طور کامل اطفاء شد و صدمات جانی‬ ‫نیز وجود نداشت‪.‬‬ ‫کوهوجنگل خواریباتابلو‬ ‫هتلسازی‪/‬یغمایاراضیملی‬ ‫در روز روشن‬ ‫گزارش‬ ‫علیرضا نوری کجوریان‪ :‬ابتدا با‬ ‫تابلو ایجاد اشتغال و ارائه خدمات عام‬ ‫المنفعه به میدان می ایند اما ارام ارام و‬ ‫از قبل شروع به خرید زمین های حاشیه‬ ‫به قیمت ناچیز می کنند و سرانجام پس‬ ‫از انکه کارشان از کار گذشت و از پل‬ ‫عبور کردند‪ ،‬نقشه شومشان مبنی بر تغییر‬ ‫کاربری‪ ،‬تفکیک و غارت منابع ملی را‬ ‫اجرا می کنند‪.‬‬ ‫با نام هتلی بین المللی و هفت ستاره‬ ‫در مازندران مجوز گرفت اما پس از‬ ‫گذشت ‪ ۱۳‬سال هنوز یک ستاره از ان‬ ‫در اسمان هویدا نشده است‪ ،‬نامش هتل‬ ‫بود اما کارش و هدفش چیز دیگر‪.‬‬ ‫روستای سفید تمشک رامسر‪،‬‬ ‫خاطره ای خوب از پروژه ای به اصطالح‬ ‫بین المللی و گردشگری ندارد‪ ،‬مازندران‬ ‫که ستاره های هتل هایش از چهار و نهایتاً‬ ‫پنج باالتر نمی رود‪ ،‬به یکباره شاهد‬ ‫کلنگ زنی برای ساخت هتلی هفت‬ ‫ستاره شد‪ ،‬ان هم در بکرترین منطقه‪،‬‬ ‫یعنی عروس شهرهای ایران زمین‪.‬‬ ‫هتل بین المللی هفت ستاره قرار‬ ‫بود در ‪ ۱۲۰‬هزار مترمربع زیربنا‪۶۲ ،‬‬ ‫طبقه با سه ساختمان برج مانند طراحی و‬ ‫احداث شود اما پس از مدتی مشخص‬ ‫شد که هدف از اجرای این طرح‪ ،‬ستاره‬ ‫سازی نیست و فروش سنگ های منابع‬ ‫طبیعی و غیره بوده است و به گفته مهدی‬ ‫رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استانداری مازندران‪ ،‬به دلیل عدم اجرای‬ ‫طرح‪ ،‬زمین پروژه از سرمایه گذار خلع‬ ‫ید شد اما وی از استانداری شکایت‬ ‫کرده و مدعی ضرر و و زیان است‪.‬‬ ‫چندصد کیلومتر ان سوتر‪ ،‬داستان‬ ‫باز در حال تکرار است‪ ،‬در ارتفاعات‬ ‫کوه های بکر تنکابن به نام گردشگری‬ ‫و درمانی پروژه هایی در دست ساخت‬ ‫است که به گفته بومی های منطقه‪ ،‬معلوم‬ ‫نیست چه دست هایی در کار بوده که‬ ‫برای چنین مناطقی و در دل بکرترین‬ ‫عرصه های طبیعی مجوز ساخت داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کارکوه تنکابن دیگر مقصد‬ ‫بسازبفروش ها است و قرار بوده هتلی پنج‬ ‫ستاره در ان احداث شود‪ .‬در منطقه ای‬ ‫بکر و در دل عرصه های طبیعی‪ ،‬اگرچه‬ ‫متولیان امر معتقدند هنوز مجوزی صادر‬ ‫نکردیم اما اراضی و عرصه های منتهی‬ ‫به این منطقه بکر از چندسال پیش با‬ ‫قیمت های ناچیز به بهانه های مختلف‬ ‫خریداری شده است و مالکان دیروز با‬ ‫حسرت نظاره گر از دست رفتن امالک‬ ‫ابا و اجدادی خود هستند‪.‬‬ ‫کارکوه تنکابن دیگر مقصد‬ ‫بسازبفروش ها است و قرار بوده هتلی پنج‬ ‫ستاره در ان احداث شود در منطقه ای‬ ‫بکر و دل عرصه های طبیعی‪ ،‬اگرچه‬ ‫متولیان امر معتقدند هنوز مجوزی صادر‬ ‫نکردیم اما اراضی و عرصه های منتهی‬ ‫به این منطقه بکر از چندسال پیش با‬ ‫قیمت های ناچیز به بهانه های مختلف‬ ‫خریداری شده استمدیرکل محیط‬ ‫زیست مازندران از رواج برج سازی در‬ ‫روستاهای شهرستان رامسر انتقاد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬جنگل خواری‪ ،‬کوه خواری و‬ ‫دریاخواری در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر رامسر تصریح کرد‪ :‬رامسر‬ ‫زخم خورده این بی قانونی ها بوده و با‬ ‫چه منطقی مجوز شش طبقه در روستاها‬ ‫دادند و برج ها با چه قیمتی در روستاها‬ ‫ساخته شدند و این بی ارادگی در استان‬ ‫مازندران پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫مازندران در سال های اخیر بدترین‬ ‫شرایط را از نظر کوه خواری و مرتع‪،‬‬ ‫تغییرکاربری غیرمجاز و ساخت و‬ ‫سازهای غیرقانونی داشته است و‬ ‫ریشه یابی این تخلفات همانند کالف‬ ‫سردرگمی شده که هر بخشی‪ ،‬بخش‬ ‫دیگر را مقصر می داند و هیچیک حاضر‬ ‫به پذیرش اشتباه و قصور سازمانی خود‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از دامنه های کوه که دریا و ساحل‬ ‫برویم‪ ،‬دشت خواری و دریاخواری به‬ ‫گونه ای دیگر نمایان می شود‪ ،‬تشکیل‬ ‫‪ ۱۲۳‬فقره پرونده تجاوز به عرصه های‬ ‫دریا با گستره ‪ ۶۰۰‬هزار مترمربع تنها‬ ‫بخشی از یغمای عرصه های طبیعی در‬ ‫کرانه خزر به شمار می رود‪.‬‬ ‫مهمانان ناخوانده ای که از مناطق‬ ‫مختلف به مازندران سفر می کنند‪ ،‬کوه ها‬ ‫و دشت ها را تخریب می کنند تا ویالهای‬ ‫سیمانی و کذایی بسازند و سالی یکبار در‬ ‫ان اقامت کنند‪.‬تغییر کاربری در ساحل‬ ‫و پدیده دریاخواری در مازندران معضل‬ ‫دیرینه ای است و نبود بانک اطالعاتی‬ ‫صحیح و برنامه ریزی از دالیل بروز‬ ‫چنین مشکلی در سال های اخیر است‪.‬‬ ‫پشتپردهعکس های‬ ‫حاوی دپوی خودرو در انبار‬ ‫ایرانخودروبابل‬ ‫گزارش‬ ‫حدود یک ماه پیش فیلمی در‬ ‫شبکه های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه‬ ‫خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو‬ ‫مازندران‪ ،‬در زمین های کشاورزی مردم‬ ‫دپو شده است ک ه همان موقع با حضور‬ ‫خبرنگاران اعالم شد که این خودروها در‬ ‫زمین شرکت قرار دارد و حتی صداسیما‬ ‫هم این گزارش را پخش نمود‪ ،‬اما طی‬ ‫روزهای گذشته تصاویری که مربوط به ان‬ ‫زمان بوده و همان موضوعی که رفع شبهه‬ ‫شده بود‪،‬مجددا در رسانه ها مطرح شد‪.‬‬ ‫سید امیر حسینی نژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ایران خودرو مازندران در گفت و‬ ‫گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۸۸‬که‬ ‫زمین شرکت خریداری گردید تاکنون‬ ‫حتی یک متر هم به متراژ زمین افزوده‬ ‫نشده است و حتی برای فازهای توسعه‬ ‫بیشتر هم به اندازه کافی زمین موجود است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از اول تیر به دستور‬ ‫پلیس راهور هیچ خودروی بدون پالکی‬ ‫نباید از شرکت های تولید خودرو خارج‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک خودرو زمانی‬ ‫که تولید می شود‪ ،‬پس از تجاری شدن‬ ‫سریعا سند با ان اختصاص می یابد‪ ،‬پالک‬ ‫و مدارک خودرو باید توسط پلیس راهور‬ ‫تهیه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایران خودرو‬ ‫مازندران افزود‪ :‬پس از دریافت پالک و‬ ‫نصب ان‪ ،‬خودروها به صورت حضوری و‬ ‫یا حمل‪ ،‬تحویل مشتریان می شود که این‬ ‫یک پروسه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روز طول می کشد‪.‬‬ ‫حسینی نژاد با بیان اینکه از اول تیرماه‬ ‫تا عملیاتی شدن اماده سازی زیرساخت‬ ‫ها‪ ،‬حدود ‪ ۳‬هفته خودروها از شرکت های‬ ‫تولید خارج نشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬روند‬ ‫تحویل دهی از مرداد ماه به روال طبیعی‬ ‫بازگشت و چون روزانه ‪ ۱۴۰‬دستگاه‬ ‫خودرو در این شرکت تولید می شود تا‬ ‫خودرویی از کارخانه خارج گردد سریعا‬ ‫خودروهای تولیدی جایگزین می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال‬ ‫قبل بیش از ‪ ۶۰۰۰‬دستگاه خودروی‬ ‫ناقص در سایت وجود داشت که هم‬ ‫اکنون عالرغم افزایش تولید حدود ‪۲۰۰۰‬‬ ‫دستگاه موجود هست که نشان از بهبود‬ ‫زیاد وضعیت تامین قطعات دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال جاری تاکنون حدود ‪ ۱۴‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو در این شرکت تولید شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایران خودرو‬ ‫مازندران با بیان اینکه از تولیدات این‬ ‫شرکت نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل‪،‬‬ ‫از اول شهریور ماه حدود ‪ ۱۵۰۶‬دستگاه‬ ‫خودرو تحویل مشتریان محترم گردید‪،‬‬ ‫یاداورشد‪ :‬متاسفانهبه ذلیل محدودیت های‬ ‫ترافیکی جاده ای تعطیالت ایام تاسوعا‬ ‫و عاشورای حسینی و شلوغی جاده ها‬ ‫تا حدود ‪ ۲‬روز تریلرها اجازه بارگیری‬ ‫نداشتند و دو روز هم با تعداد بسیار محدود‬ ‫توانستیم خودرو را ارسال نماییم که اگر‬ ‫محدودیت وجود نداشت حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه خودرو بیشتر تحویل مشتریان‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬متاسفانه محدودیت های‬ ‫زیاد جاده فیروزکوه در تعطیالت‪،‬‬ ‫مشکالتی را برای تامین قطعات و‬ ‫ارسال محصول ایجاد می کند که باید‬ ‫زیرساخت های مربوط به حمل‪ ،‬بخصوص‬ ‫ریلی تقویت شود‪.‬‬ ‫حسینی نژادبا بیان اینکه این تصور‬ ‫دپوی خودروها بسیار غلط است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حتی برای تسریع در تحویل دهی خودرو‬ ‫با مشتریانی که در شهرهای شمالی هستند‬ ‫تماس حاصل می شود تا اگر عالقه داشتند‬ ‫منتظر حمل نشوند و جهت دریافت خودرو‬ ‫به سایت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایران خودرو‬ ‫مازندران یاداور شد‪ :‬صنعت‬ ‫خودروسازی در تحریم ناجوانمردانه‬ ‫قرار دارد و مدیران این صنعت با تالش‬ ‫شبانه روزی اجازه توقف تولید را که ندادند‬ ‫‪ ،‬حتی در گروه صنعتی ایران خودرو نسبت‬ ‫به سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر‬ ‫تولید و تحویل دهی به مشتریان هستیم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1169‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫دلیل مسمومیت اهالی روستای‬ ‫شیخ صله کرمانشاه چیست؟‬ ‫علت مسمومیت اهالی روستای شیخ صله‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی هنوز به طور رسمی‬ ‫اعالم نشده است‪ ،‬هر چند مرکز بهداشت‬ ‫استان کرمانشاه “الودگی اب” را دلیل این امر‬ ‫می داند‪ ،‬اما شرکت اب و فاضالب با صراحت‬ ‫می گوید دلیل مسمومیت این افراد “اب‬ ‫الوده” نیست‪.‬‬ ‫چند روز پیش بود که خبری مبنی بر‬ ‫مسمومیت جمعی از اهالی روستای شیخ صله‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی استان کرمانشاه منتشر‬ ‫و اعالم شد بیش از ‪ 70‬نفر از اهالی این روستای‬ ‫مرزی به دلیل مسمومیت به مراکز بهداشتی‬ ‫درمانی مراجعه کرده اند‪.‬‬ ‫جلیل باالیی مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫استانداری کرمانشاه در همان ساعات اولیه با‬ ‫اشاره به احتمال مسمومیت این افراد به دلیل‬ ‫مصرف اب الوده‪ ،‬گفت‪ :‬برای اعالم نظر دقیق‬ ‫در خصوص علت دقیق حادثه باید منتظر نتایج‬ ‫بررسی کارشناسان مربوطه بود‪.‬‬ ‫متعاقب ان علیرضا کاکاوند مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫اب شرب تحویلی از سوی این شرکت به‬ ‫روستای شیخ صله شهرستان ثالث باباجانی سالم‬ ‫است‪ ،‬اما ابراهیم شکیبا رییس مرکز بهداشت‬ ‫استان ساعاتی بعد از ان‪ ،‬مصرف اب الوده‬ ‫را علت مسمومیت اهالی این روستا که حاال‬ ‫تعدادشان بیشتر هم شده بود‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته شکیبا‪ ،‬طبق بررسی های انجام‬ ‫شده و مستندات موجود‪ ،‬از دو ماه قبل میزان‬ ‫کلر باقیمانده در اب شرب روستا صفر بوده‬ ‫است‪ .‬همچنین بدلیل عدم بهسازی مخزن‬ ‫تامین اب روستا و به دلیل ساخت و سازهای‬ ‫غیراصولی و ایجاد چاهک های فاضالب این‬ ‫منازل در باالدست مخزن اب منجر به الودگی‬ ‫اب مصرفی و در نهایت موجب بروز طغیان‬ ‫مذکور(مسمومیت اهالی روستا) شده است‪.‬‬ ‫در ادامه این اعالم و تکذیب ها در خصوص‬ ‫علت مسمومیت اهالی روستای شیخ صله‪ ،‬یداهلل‬ ‫شکری فرماندار ثالث باباجانی‪ ،‬صبح امروز(‪19‬‬ ‫شهریور) در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫افزایش امار مسمومین به ‪ 282‬نفر‪ ،‬در پاسخ‬ ‫به اینکه علت دقیق این حادثه تاکنون مشخص‬ ‫شده یا نه‪ ،‬گفت‪ :‬طبق اعالم دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کرمانشاه علت این حادثه الودگی اب‬ ‫است‪ ،‬اما هنوز نه از سوی مسئولین دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی و نه ابفای استان بصورت مکتوب‬ ‫در این باره به ما چیزی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته دیروز دوبار جلسه‬ ‫شورای تامین شهرستان را برگزار کردیم و از‬ ‫هر دو دستگاه خواستیم که بصورت مکتوب‬ ‫نظر کارشناسی خود را سریعتر به ما اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فرماندار ثالث باباجانی یاداورشد‪ :‬باتوجه‬ ‫به اینکه از تمامی بیماران بستری شده‪ ،‬نمونه‬ ‫خونی گرفته اند‪ ،‬منتظر نتیجه ازمایش این‬ ‫نمونه ها هستیم و از سوی دیگر از منبع تامین‬ ‫کننده اب شرب روستا و حتی اب لوله کشی‬ ‫منازلی که موارد مسمومیت داشته اند نیز نمونه‬ ‫گیری برای ازمایش انجام شده که منتظر اعالم‬ ‫نتیجه دقیق ان هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارشناسان این احتمال را‬ ‫هم می دهند که چاه های فاضالب اطراف باعث‬ ‫الودگی اب داخل منبع ذخیره اب روستا شده‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در باال دست منبع اب روستا‪،‬‬ ‫تعدادی خانه قدیمی وجود دارد که دارای چاه‬ ‫فاضالب هستند و این احتمال را می دهیم که‬ ‫شاید فاضالب این چاه ها باعث الودگی اب‬ ‫منبع شده باشد‪.‬‬ ‫شکری تاکید کرد‪ :‬دیروز اقدام به الیروبی‬ ‫چشمه و منبع اب روستا کردیم و اب منبع را‬ ‫کامال رهاسازی کردیم تا خالی شود‪ ،‬دوباره‬ ‫ان را ابگیری و کلرزنی کردیم و در نهایت از‬ ‫ان نمونه های جدیدی گرفتیم تا برای بررسی‬ ‫اینکه ایا فاضالب به ان نشت کرده یا نه مورد‬ ‫ازمایش قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬مقرر شده ظرف امروز یا‬ ‫فردا‪ ،‬نتیجه قطعی این ازمایشات بصورت کتبی‬ ‫به فرمانداری شهرستان اعالم شود‪.‬‬ ‫اما ماجرا به همین جا ختم نشد و مهدی‬ ‫بیگوند مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‪ ،‬ظهر‬ ‫امروز(‪ 19‬شهریور) در جمع خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫تمام ازمایش های الزم را بر روی شبکه اب‪،‬‬ ‫منبع تامین اب و مخزن ذخیره روستای “شیخ‬ ‫صله” انجام دادیم و با قطعیت اعالم می کنیم‬ ‫اب لوله کشی این منطقه هیچگونه الودگی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫بیگوند با اشاره به شروع گزارش های‬ ‫مسمومیت از اوایل صبح دوشنبه (‪ 17‬شهریور)‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مرکز بهداشت در همان زمان به ما‬ ‫اطالع داد که ‪ 43‬نفر از دانش اموزان با عالئم‬ ‫مسمومیت مواجه شدند و ما از همان زمان‬ ‫بررسی سالمت اب را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منبع تامین اب شرب‬ ‫روستای شیخ صله چشمه ای با دبی ‪ 4.5‬تا پنج‬ ‫لیتر در ثانیه است که اب ان وارد مخزنی به‬ ‫ظرفیت ‪ 350‬مترمکعب می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از سه‬ ‫محل اب خام(منبع تامین اب)‪ ،‬مخزن ذخیره‬ ‫و شبکه توزیع نمونه برداری کردیم و بررسی‬ ‫نمونه ها که تا پاسی از شب انجام شد نشان داد‬ ‫که اب هیچگونه الودگی ندارد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان کرمانشاه با اشاره به تداوم‬ ‫موارد مسمویت تا روز گذشته(سه شنبه)‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬روز گذشته هم تیمی در منطقه مستقر شد‬ ‫تا بررسی ها را ادامه دهد‪ .‬همزمان کار شست‬ ‫و شوی مخزن ذخیره و شبکه توزیع و همچنین‬ ‫الیروبی منبع تامین اب هم انجام شد و دوباره‬ ‫نمونه گیری ها را انجام دادیم‪.‬‬ ‫به گفته بیگوند‪ ،‬در بررسی تمام نمونه ها‬ ‫هیچگونه الودگی مشاهده نشد‪.‬‬ ‫وی از انجام ازمایش های میکروبیولوژی‪،‬‬ ‫فیزیکوشیمیایی‪ ،‬ازمایش تری هالومتان و‪...‬‬ ‫بر روی نمونه های اب روستای شیخ صله یاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬حتی وجود سموم در اب را هم‬ ‫بررسی کردیم که مشکلی از این نظر هم وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در شرایطی که انجام‬ ‫ازمایشات روتین توسط مرکز بهداشت حدود‬ ‫‪ 72‬ساعت زمان نیاز دارد‪ ،‬اما ما با روش های‬ ‫دیگری که ‪ 15‬ساعت زمان می برد وضعیت‬ ‫الودگی را بررسی کردیم و با قطعیت اعالم‬ ‫می کنیم اب لوله کشی روستا هیچ الودگی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان کرمانشاه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ازمایشگاه شرکت اب و فاضالب یکی از به‬ ‫روزترین و کامل ترین تجهیزات را در سطح‬ ‫شرکت های اب و فاضالب کشور دارد و از‬ ‫همین رو به نتایج ان اطمینان داریم‪.‬‬ ‫بیگوند درباره موضوع خراب بودن سیستم‬ ‫کلرزنی اب روستا نیز اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫منطقه دو دستگاه کلرزنی مکانیزه داریم که‬ ‫یک دستگاه شبکه اب روستا و دیگری شبکه‬ ‫اب بازارچه شیخ صله را کلرزنی می کند‪.‬‬ ‫دستگاه کلر زن مربوط به روستا برای مدتی از‬ ‫مدار خارج شده بود( بدلیل قطع شدن شیلنگ‬ ‫تزریق)‪ .‬با این حال چون مسمومیت بین افراد‬ ‫بازارچه هم رخ داده‪ ،‬احتمال الودگی به دلیل‬ ‫از کار افتادن دستگاه کلرزنی رد می شود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان کرمانشاه افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر اب خام این منطقه طی چند سال اخیر‬ ‫بارها کنترل شده و نتایج ان موجود است که‬ ‫اب کامال سالم بوده است‪ .‬پس چون اب‬ ‫خام سالم بوده از کار افتادن دستگاه کلرزنی‬ ‫مشکلی ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫بیگوند در پاسخ به این پرسش که چگونه‬ ‫مرکز بهداشت الودگی اب را عامل مسمومیت‬ ‫این افراد اعالم کرده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هرگونه‬ ‫ازمایش برای بررسی وضعیت سالمت اب از‬ ‫سوی مرکز بهداشت ‪ 72‬ساعت زمان نیاز دارد‪،‬‬ ‫در حالیکه در زمان کوتاهی پس از بروز مشکل‬ ‫اعالم شد که اب عامل الودگی بوده است‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان کرمانشاه با بیان اینکه در‬ ‫چنین مواردی الودگی اب ابتدایی ترین دلیل‬ ‫است که به ذهن می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر مرکز‬ ‫بهداشت الودگی اب را مطرح نمی کرد باید‬ ‫دلیل دیگری برای مسمومیت اهالی این روستا‬ ‫اعالم می کرد‪ ،‬اما دیواری کوتاه تر از دیوار اب‬ ‫پیدا نشد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی ازمایشاتی به صورت مستقل برای‬ ‫بررسی وضعیت سالمت اب انجام داده یا نه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انها اعالم می کنند که ازمایشاتی انجام‬ ‫شده و الودگی را نشان داده‪ ،‬اما این ازمایش‬ ‫از دید ما چندان قابل استناد نیست و احتماال‬ ‫توسط بهورز روستا انجام شده است‪.‬‬ ‫وی درباره احتماالتی که باعث بروز این‬ ‫مسمومیت شده‪ ،‬گفت‪ :‬پیدا کردن دلیل این‬ ‫مسمومیت با مرکز بهداشت است‪ ،‬اما ما به‬ ‫الوده بودن مخزن اب مدرسه روستا که بیماری‬ ‫از انجا اغاز شد شک داریم‪ .‬زیرا این مخزن‬ ‫به دلیل تعطیلی چند ماهه مدرسه راکد بوده و‬ ‫احتمال الوده شدن اب ان وجود دارد و بعید‬ ‫نیست بیماری ابتدا به دانش اموزان و سپس از‬ ‫طریق انها به خانواده ها سرایت کرده باشد‪.‬‬ ‫بیگوند گفت‪ :‬بررسی وضعیت سالمت‬ ‫مخزن اب مدرسه نیز با مرکز بهداشت است و‬ ‫وظیفه اب و فاضالب نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬موضوع دیگری که فرضیه‬ ‫الوده بودن اب شرب شبکه را رد می کند‬ ‫بروز مسمومیت مشابه در روستایی در اطراف‬ ‫شهرستان صحنه است که بررسی الزم از اب‬ ‫این روستا نیز انجام شده و کامال سالم بوده‬ ‫است‪ .‬پس ممکن است عامل دیگری باعث‬ ‫بروز این بیماری ها باشد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان کرمانشاه درباره اینکه‬ ‫ممکن است استفاده از اب خارج از شبکه‬ ‫مانند اب چاه باعث بروز بیماری شده باشد‬ ‫نیز گفت‪ :‬در این روستا ‪ 500‬خانوار زندگی‬ ‫می کنند که ‪ 300‬خانوار انها مشترک ما هستند‬ ‫و مابقی از چاه هایی استفاده می کنند که برخی‬ ‫از انها نزدیک چاه جذبی فاضالب حفر شده‬ ‫و امکان الودگی ان هست‪ .‬اما نمی توان این‬ ‫موضوع را با قطعیت اعالم کرد‪ ،‬زیرا مسمویت‬ ‫در افرادی که مشترک اب ما بودند نیز مشاهده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در هر حال انتظار است دلیل مسمومیت‬ ‫اهالی این روستا هر چه زودتر مشخص و‬ ‫اعالم و نیز تمهیداتی اندیشیده شود که دیگر‬ ‫شاهد چنین حوادثی نباشیم‪ .‬خصوصا اینکه از‬ ‫سوی رییس مرکز بهداشت استان اعالم شده‬ ‫سایر روستاهای منطقه مانند گزنه و بانی نارکه‬ ‫نیز فاقد کلر باقیمانده در اب بوده و از نظر‬ ‫ازمایشات باکتریولوژیک نیز الوده بوده که‬ ‫این امر می تواند منجر به بروز طغیان های مشابه‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫احتمالبروزفاجعهکروناییدربویراحمد‬ ‫کرونابهنوزاد‪16‬روزههمرحمنکرد‬ ‫« پرویز یزدان پناه» روز چهارشنبه‪ ۱۹‬شهریورماه در نشست اضطراری‬ ‫ستادمدیریتپیشگیریومقابلهباکرونایاستانافزود‪:‬سرعتفعلی‬ ‫افزایششمارمبتالیانبهکروناوکنترلنکردنشهرستانبویراحمد‪،‬یک‬ ‫فاجعه مرگ و میر را طی دو تا چهار هفته اینده رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به روند افزایشی ابتالء کرونا در شهرستان‬ ‫بویراحمد و نیاز به بستری‪ ۲۰‬درصد و نیاز به خدمات دهی مراقبت های‬ ‫ویژه پنج درصدی در میان افراد بستری‪ ،‬طی هفته های اینده احتمال‬ ‫افزایش مرگ و میر در صورت توجه نکردن به هشدارها و رشد ابتالء‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکییاسوجبااشارهبهنمونه هایجدید‬ ‫دریافتی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬طی روزهای اخیر نزدیک به‪ ۷۰‬درصد موارد‬ ‫مثبتکروناییاستانکهگیلویهوبویراحمدراشهرستانبویراحمدبهخود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫یزدان پناهبابیاناینکه‪ ۴۶‬نفرازمبتالیانکروناییشهرستانبویراحمد‬ ‫مرد و ‪ ۳۷‬نفر زن بودند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زیر پنج سال دو نفر‪ ۱۸ ،‬تا ‪۵۹‬‬ ‫سال‪ ۶۹‬نفر‪ ۶۰،‬سال به باالتر‪ ۱۲‬نفر بوده اند و‪ ۵۳‬نفری از مبتالیان این‬ ‫شهرستان شهری و‪ ۳۰‬نفر روستایی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۱۵:‬نفر از مبتالیان به کرونا در بویراحمد کارمندان‬ ‫ادارات از جمله اب و فاضالب‪ ،‬دادگستری‪ ،‬فرودگاه یاسوج‪ ،‬کارخانه‬ ‫سیمان و بیمه بودند که می طلبد که ادارات استان و شهرستان ها جهت‬ ‫پیشگیریازکروناتوجهبیشتریبهرعایتپروتکل هایبهداشتیداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد‪ ۲۷:‬نفر از مبتالیان‬ ‫شهرستان بویراحمد خانه دار‪ ۱۷،‬نفر دارای شغل ازاد‪ ۷،‬نفر بازنشسته‪،‬‬ ‫‪ ۵‬نفر از نیروهای بهداشت و درمان‪ ۴،‬نفر معلم‪ ،‬سه نفر دانشجو‪ ،‬دو نفر‬ ‫نظامی‪ ،‬یک نفر سرباز‪ ،‬یک نفر بیکار و یک نوزاد‪ ۱۶‬روزه بودند‪.‬‬ ‫روند کرونا در حال رفتن به روستاهاست‬ ‫یزدان پناهتاکیدکرد‪:‬روندکرونادراستانکهگیلویهوبویراحمد‬ ‫بخصوصشهرستانبویراحمددرحالرفتنبهسمتروستاهاستکهبا‬ ‫این وضع کنترل کرونا در شهرستان بویراحمد را مشکل تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکییاسوجبابیاناینکهبطورمتوسط‬ ‫روزانه‪ ۶۰۰‬نفرمراجعهکنندهسرپاییبهمراکزدرمانیاستانکهگیلویهو‬ ‫بویراحمد داریم‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون‪ ۲۵۷‬نفر بیمار کرونایی مشکوک و‬ ‫قطعی در مراکز درمانی استان بستری است که‪ ۱۳۰‬نفر بیمار مثبت قطعی و‬ ‫‪ ۲۵‬نفردربخشمراقبت هایویژههستند‪.‬‬ ‫کروناییشدن‪ ۶۶۹۲‬نفردرکهگیلویهوبویراحمد‬ ‫یزدان پناهبابیاناینکهتاکنون‪ ۶۶۹۲‬نفردرسطحاستانکهگیلویه‬ ‫و بویراحمد به کرونا مبتال شدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ابتدای شیوع بیماری‬ ‫کروناویروس تا کنون‪ ۵۱۰۰‬نفر بیمار کرونایی در این استان بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طی روز دوشنبه‪ ۱۷‬شهریور ماه‪ ۲۵۲‬نمونه گرفته‬ ‫شده که از این تعداد‪ ۱۳۰‬مورد مثبت کرونایی بوده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این‬ ‫تعدادمثبت‪ ۷۲‬موردمربوطبهشهرستانبویراحمد‪،‬کهگیلویه‪ ۳۷‬مورد‪،‬‬ ‫گچساران ‪ ۱۲‬مورد‪ ،‬چرام ‪ ۴‬مورد‪ ،‬دنا ‪۴‬مورد و لنده یک مورد بوده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد‪ :‬طی روز سه شنبه‬ ‫‪ ۱۸‬شهریورماه از‪ ۲۷۶‬نمونه گرفته شده‪ ۱۳۵‬مورد مثبت کرونایی بوده‬ ‫اند‪ ۸۴.‬مورد مربوط به شهرستان بویراحمد‪ ۱۶،‬مورد کهگیلویه‪ ۱۲،‬مورد‬ ‫گچساران‪ ۱۳،‬مورد بهمئی‪ ،‬چرام‪ ۶‬و دنا‪ ۴‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫فوت‪ ۹۰‬بیمارکرونایی‬ ‫یزدان پناه عنوان کرد‪ :‬طی‪ ۲۴‬ساعت گذشته فوت ناشی از کرونا در‬ ‫استانکهگیلویهوبویراحمدنداشتهایمامادرمجموعتاکنون‪ ۹۰‬نفربعلت‬ ‫کرونا در این استان جان باختند که از این تعداد‪ ۸۴‬نفر دارای بیماری زمینه‬ ‫ای و‪ ۶‬نفر فاقد بیماری زمینه ای بودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میزان بروز بیماری کروناویروس در استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ۹.۴‬در هر‪ ۱۰۰۰‬نفر جمعیت بوده که این میزان در کشور‪۴.۶‬‬ ‫در هر ‪ ۱۰۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت‪ :‬میزان مرگ و میر‬ ‫کرونایی در کشور به ازای هر‪۱۰۰‬هزار نفر جمعیت‪ ۲۶.۲‬بوده در حالی‬ ‫که این امار در استان کهگیلویه و بویراحمد‪ ۱۲.۳‬است‪.‬‬ ‫یزدان پناه تاکید کرد‪ :‬تاکنون‪ ۲۹‬هزار و‪ ۹۰۰‬نفر در سطح استان‬ ‫کهگیلویهوبویراحمدنمونهگرفتهشدهاست‪.‬شاخصنمونهگیریدر‬ ‫استان ‪ ۴.۱‬و در کشور ‪ ۴.۱‬است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شاخص نمونه های مثبت کرونایی در کشور‪ ۱۱.۴‬بوده‬ ‫که این امار در استان کهگیلویه و بویراحمد‪ ۲۲.۴‬مثبت بوده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1169‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه‪:‬‬ ‫حکمپدررومیناقطعینیست‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬حکم پدر رومینا قطعی نیست و حکم صادر شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است‪.‬غالمحسین اسماعیلی افزود‪ :‬حکم پدر رومینا بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور قطعی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬رومینا اشرفی دانش اموز ‪ ۱۳‬ساله تالشی ششم خرداد ماه به دلیل اختالفات خانوادگی به دست پدرش در حین خواب به قتل رسیده بود‪.‬هفتم شهریور ماه دادستان عمومی و انقالب مرکز‬ ‫استان گیالن اعالم کرد‪ :‬بر اساس رای دادگاه بدوی‪ ،‬قاتل رومینا اشرفی (پدر مقتول) به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ‪ ٩‬سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد‪.‬‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫زیرساخت هایاموزشمجازی‬ ‫در روستاها محیا نیست‬ ‫علیرضا اصغرزاده – مدارس کشور پس از شیوع‬ ‫کرونا به تعطیلی کشانده شد‪ ،‬متاسفانه نبود زیرساخت های‬ ‫مناسب‪ ،‬اموزش مجازی را برای دانش اموزان با مشکالت‬ ‫زیادی مواجه کرد که انتظار می رفت در سال تحصیلی‬ ‫جدید این مشکالت برطرف گردد و اموزش با کیفیت‬ ‫بهتری در اختیار دانش اموزان قرار گیرد‪.‬‬ ‫اما تا این لحظه هیچ تصمیم گیری دقیق و گزارش‬ ‫کاملی از اخرین وضعیت اموزش در مناطق محروم ارائه‬ ‫نشده است و در حالی که پیش بینی می شود روزهای‬ ‫اینده بازهم وضعیت نامناسبی را در استان های محروم و‬ ‫کم برخوردار شاهد باشیم اقدام چشمگیری در این حوزه‬ ‫انجام نگرفته است‪.‬‬ ‫* بهروز محبی‪ :‬خانواده‪‎‬ها در پرداخت‬ ‫اقسا ط شان ماند ه اند چه رسد به تهیه تبلت!‬ ‫در همین راستا عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز از اماده نبودن زیرساخت های‬ ‫اموزش مجازی در اکثر روستاها گالیه کرد‪.‬‬ ‫بهروز محبی‪ ،‬عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات‬ ‫مجلس شورای اسالمی با انتقاد از وضعیت اموزش‬ ‫مجازی در برخی روستاها بیان داشت‪ :‬اقایان‬ ‫زیرساخت های اموزش مجازی را هنوز اماده نکردند‪.‬‬ ‫در حوزه انتخابیه خودم ‪ ۴۶۰‬روستا و شهر وجود دارد‬ ‫که اکثر روستاها اصال اینترنت ندارند و ممکن نیست که‬ ‫بتوانند ارتباط برقرار کنند‪ .‬واقعیت این است که ما در‬ ‫زمینه ارتباطی و زیرساختی مشکل اساسی داریم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬باید متناسب با هر منطقه در این‬ ‫زمینه فکری کرد‪ .‬باید کاری انجام دهیم تا چه از فضای‬ ‫مجازی و چه از بستر تلویزیونی امر اموزش دنبال شود و‬ ‫دانش اموزان از ان بهره ببرند‪ .‬موضوعات باید عمیق تر‬ ‫نگاه شود‪ ،‬به عنوان مثال برخی دانش اموزان اصال گوشی‬ ‫اندروید و تبلت ندارند‪ .‬ما خانواده های فراوانی داریم که‬ ‫برای پرداخت اقساط شان مانده اند و حال باید به سختی‬ ‫تبلت و گوشی تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬معموال خانواده هایی که ضعیف تر‬ ‫هستند‪ ،‬بچه های زیادی دارند‪ ،‬والدین باید برای کدامشان‬ ‫هزینه کنند؟ در برخی خانواده ها‪ ،‬پدر یک گوشی داشته‬ ‫و ان را به یکی از فرزندان داده و مابقی دست خالی‬ ‫مانده اند‪ .‬ما مشکالت زیادی در این زمینه داریم و به‬ ‫نظرم مجلس‪ ،‬دولت‪ ،‬همه قوا و نهادهایی که توانمندند‬ ‫مثل بنیادبرکت‪ ،‬بنیاد علوی و همه بنیادها و خیریه ها‬ ‫باید کمک کنند‪.‬همه باید پای کار بیایند‪ ،‬تا هم فضا و‬ ‫زیرساخت ها را اماده کنیم و هم سالمت دانش اموزان را‬ ‫تضمین کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی درباره بازگشایی‬ ‫مدارس گفت‪ :‬والدین فرزندانشان را به مدرسه‬ ‫نمی فرستند‪ .‬من والدین زیادی را دیدم که گفته اند‪،‬‬ ‫فرزندشان را به مدرسه نخواهند فرستاد‪ ،‬به خصوص‬ ‫انهایی که در شرایط خاصی هستند که یک یا دو فرزند‬ ‫دارند و حساسیت شان بیشتر است و به نظر این کار را‬ ‫نخواهند کرد‪ .‬در شهرستان خودمان زمانی که در حال‬ ‫امدن به تهران بودم‪ ،‬می دیدم که خانواد ه ها کتاب های‬ ‫فرزندانشان را گرفته اند‪ ،‬ولی اجازه ندادند فرزندانشان به‬ ‫مدرسه بروند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره حضور برخی دانش اموزان در سر‬ ‫کالس درس گفت‪ :‬مدارس امکانات مورد نیاز را ندارند‬ ‫و از طرفی اموزش الزم در زمینه مراقبت به دانش اموزان‬ ‫داده نشده است‪.‬در واقع همه مدارس ما توانایی تجهیز‬ ‫کردن و کنترل دانش اموزان به طور مداوم را ندارند‪.‬‬ ‫* ولی اسماعیلی‪ :‬ایران فقط ولنجک نیست‬ ‫پیش تر ولی اسماعیلی‪ ،‬نائب رئیس کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس‪ ،‬نیز در حساب توییتری خود نوشت‪« :‬اقای وزیر‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬شتاب زدگی در بازگشایی مدارس‬ ‫بدون تامین زیر ساخت ها مخصوصاً در مناطق محروم‪ ،‬به‬ ‫استقبال کرونا رفتن است‪ .‬ایران فقط ولنجک نیست که‬ ‫اقازاد ه های حضرات‪ ،‬غرق در بهترین امکانا ت اند؛ دانش‬ ‫اموزان مناطق محروم حتی اب برای شستن دست ندارند!‬ ‫منتظر سوال و استیضاح باشید»‪.‬‬ ‫* محمدعلی محسنی بندپی‪ :‬امکانات الزم‬ ‫برای مبارزه با کرونا در بسیاری از شهرستان ها‬ ‫فراهم نیست‬ ‫محمدعلی محسنی بندپی نمایندۀ نوشهر و چالوس و‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در همین‬ ‫راستا گفته بود‪« :‬انتظار نداشتیم وزارت اموزش و پرورش‬ ‫درست زمانی که امار فوتی ها و تعداد مبتالیان کرونا یک‬ ‫روند نزولی داشت و علیرغم اینکه زیرساخت های الزم را‬ ‫نداریم‪ ،‬اعالم کند که مدارس باید بازگشایی شود»‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬امکانات الزم برای مبارزه با کرونا‬ ‫در بسیاری از شهرستان ها فراهم نیست‪ ،‬برای مثال تمام‬ ‫شهرهای استان مازنداران به جز یکی دو شهر‪ ،‬قرمز هستند‬ ‫یا بیش از نصف کشور در شرایط قرمز قرار دارند‪ ،‬حال‬ ‫بازگشایی مدارس با توجه به مدل جدید این بیماری که‬ ‫از کودک ‪ ۶‬روزه تا دانش اموزان و جوانان را درگیر‬ ‫می کند و جامعه هدفش فقط سالمندان ان هم با بیماری‬ ‫زمینه ای نیست‪ ،‬ما را به یک پیک دیگر بازمی گرداند»‪.‬‬ ‫دادستانتهران‪:‬‬ ‫تعدادمراکزبازپروریکافینیست‬ ‫عدماجرایفاصله گذاری‬ ‫اجتماعی در مترو به دلیل‬ ‫جمعیتزیاد‬ ‫استاندار تهران مطرح کرد‪:‬‬ ‫استاندار تهران درباره اخرین وضعیت کرونا در استان تهران گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫در استان تهران تغییری نکرده و شرایط قرمز و سینوسی است‪ .‬در حقیقت‬ ‫تغییری در وضعیت استان تهران نداشته ایم‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی در جمع خبرنگاران درباره اخرین وضعیت کرونا‬ ‫در استان تهران گفت‪ :‬براساس گزارشی که به دست ما رسیده ‪ ۳۱۰۰‬نفر در‬ ‫اثر ابتال به کرونا در بیمارستا ن ها بستری هستند که از این تعداد ‪ ۱۰۵۰‬نفر در‬ ‫وضعیت حاد بیماری قرار دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد مرگ و میر قطعی ناشی از کرونا در روز ‪ ۳۶‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫استاندار تهران درباره رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در‬ ‫اماکن عمومی به ویژه مترو گفت‪ :‬استفاده از ماسک در مترو باالی ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫است و شهروندان این مساله را به خوبی رعایت می کنند‪ ،‬اما فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی به دلیل جمعیت زیاد در مترو نمی تواند به خوبی رعایت شود که این‬ ‫مساله اجتنا ب ناپذیر است‪.‬‬ ‫محسنی بندپی در خاتمه درباره تامین واکسن انفلوانزا برای استان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با شروع پاییز و افزایش بیمار ی های تنفسی و ریوی و شیوع انفلوانزا‬ ‫این نگرانی وجود دارد که با افزایش روند بیماری کرونا و یا بستری شدگان‬ ‫روبرو شویم اما با تدابیری که اتخاذ شده است و افزایش توزیع واکسن‬ ‫انفلوانزا نسبت به سال گذشته این امیدواری وجود دارد که بتوانیم بیماری‬ ‫انفلوانزا را مدیریت کنیم و کرونا را نیز با رعایت پروتکل ها‪ ،‬فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی ‪،‬استفاده از ماسک و شست و شوی دست و جلوگیری از تجمعات‬ ‫غیرضرور مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫دادستان تهران گفت‪ :‬ظرفیت مراکز‬ ‫بازپروری باید افزایش پیدا کند‪ ،‬مراکزی که‬ ‫داریم کافی نیست‪ .‬علی القاصی دادستان تهران‬ ‫در بازدید از محله شوش اظهار کرد‪ :‬با هیچ‬ ‫منطقی پذیرفته نیست که در برخی محالت تهران‬ ‫جلوی چشم ما تبدیل به کانون جرم و جنایت‬ ‫شود‪ .‬اینکه بگوییم اگر یک جرمی رخ داد‬ ‫مسئول ان یک نفر است قطعا اشتباه هست‪.‬‬ ‫القاصی گفت‪ :‬چه افرادی در به شکل گرفتن‬ ‫این عقده چرک و زشت در تهران مسئول بودند‬ ‫که االن با ترک مسئولیتشان وضع این محالت‬ ‫این شده است‪ ،‬مسئوالن قبلی همگی در به وجود‬ ‫امدن این وضع برای این محالت مسئول بودند‪.‬‬ ‫دادستان تهران افزود‪ :‬ایا فقط با جمع اوری‬ ‫کردن معتادان و روانه کردن انها به زندان کار‬ ‫درست می شود و این اسیب ها جمع می شود؟‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ما برای اینکه کار اساسی‬ ‫در این محالت انجام شود از باب حقوق عامه‬ ‫به این مسائل ورود کردیم و یک طرح را اماده‬ ‫کردیم‪ ۱۰ ،‬دستگاه در این طرح مسئولیت دارند‬ ‫و وظایف انها را ابالغ کردیم‪ .‬استانداری‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬شهرداری پایتخت‪ ،‬دادستانی و‬ ‫دادگاه ها‪ ،‬شورای مبارزه با موادمخدر‪ ،‬بهزیستی‪،‬‬ ‫سپاه‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬اداره کل زندان ها‪،‬‬ ‫کمیته امداد و… برخی از این دستگاه ها هستند‪.‬‬ ‫القاصی ادامه داد‪ :‬طرح تفصیلی که قرار‬ ‫است در این محالت اجرا شود بر عهده‬ ‫شهرداری است‪ ،‬سوال ما این است که ایا‬ ‫شهرداری به وظیفه قانونی خود در این محالت‬ ‫عمل کرده است یا خیر؟‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هیچکدام از الونک ها و‬ ‫منازلی که در محالت شوش‪ ،‬مولوی و هرندی‬ ‫بازدید کردیم مقاومت بنایی کاملی ندارد و‬ ‫هر لحظه امکان دارد تخریب شود‪ ،‬وضعیت‬ ‫بهداشت هم در این محالت خوب نیست‪.‬‬ ‫دادستان تهران با بیان اینکه ده هزار و ‪۱۴۰‬‬ ‫نفر معتاد متجاهر جمع اوری شده و در مراکز‬ ‫بازپروری با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫نگهداری می شوند گفت‪ :‬ظرفیت مراکز‬ ‫بازپروری باید افزایش پیدا کند‪ ،‬مراکزی که‬ ‫داریم کافی نیست و باید این مراکز افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬شعب ویژه ای برای رسیدگی‬ ‫فوری و ویژه با معتادان و فروشندگان موادمخدر‬ ‫تخصیص داده ایم‪.‬‬ ‫وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات‪:‬‬ ‫‪86‬هزارمدرسهدرکشوربهشبکهملی‬ ‫اطالعاتمتصلشدند‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۸۶‬هزار مدرسه به شبکه ملی اطالعات‬ ‫متصل شدند و اتصال پنج درصد مناطق کشور‬ ‫نیز تا پایان امسال محقق می شود‪.‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی در حاشیه‬ ‫جلسه شورای اداری استان زنجان در جمع‬ ‫خبرنگاران افزود‪ ۵۰۰ :‬گیگابیت ظرفیت برای‬ ‫اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات ایجاد‬ ‫شده و تاکنون به دلیل انکه هنوز در ابتدای‬ ‫شروع مدارس هستیم و اموزش اغاز نشده‪،‬‬ ‫پنج گیگ ان مشغول شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬میلیون خانواده‬ ‫در کشور درگیر اموزش دانش اموزان‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬زیرساخت های مجازی‬ ‫شرایطی را فراهم می کند تا اموزش در‬ ‫شرایطی که سالمت دانش اموزان مهم است‪،‬‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با بیان اینکه شبکه اموزشی‬ ‫شاد به دستور رییس جمهوری برای همه دانش‬ ‫اموزان درهمه اپراتورها رایگان شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حدود ‪ ۷۰۰‬گیگابیت ظرفیت برای‬ ‫سامانه شاد تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پایش روی کیفیت شبکه‬ ‫وجود دارد و تا کنون از لحاظ مشکالت شبکه‬ ‫ای مساله ای نداریم و شبکه در حال خدمت‬ ‫رسانی به حوزه اموزش است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪:‬‬ ‫مساله ای که صورت وجود دارد این است‬ ‫که در برخی مناطق روستایی کشور که پنج‬ ‫درصد کل مناطق هستند‪ ،‬امکان دسترسی به‬ ‫اینترنت و شبکه ملی اطالعات برایشان فراهم‬ ‫نبود و برنامه ریزی کردیم تا پایان امسال این‬ ‫مناطق را متصل کنیم‪.‬‬ ‫اذری جهرمی افزود‪ :‬بخشی از این‬ ‫روستاها در استان زنجان بوده و هدف از سفر‬ ‫به زنجان هم نظارت و پی گیری این موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬هم اکنون از یک هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مدرسه ای که در استان زنجان وجود‬ ‫دارد‪ ۳۵۰ ،‬مدرسه امکان اتصال نداشتند و بر‬ ‫اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است‬ ‫در سه گام تا اسفند متصل شوند که گام اول‬ ‫تا ابان ماه‪ ،‬گام دم تا بهمن و گام سوم تا‬ ‫اسفند امسال تعریف شده است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با تمهیداتی که انجام شده و‬ ‫ابزارهای که وجود دارد‪ ،‬هم به لحاظ رایگان‬ ‫سازی زیر ساخت ها و هم به لحاظ اتصال‬ ‫مدارس خیلی امادگی باالتری نسبت به ان‬ ‫چیزی که در پیک اول کرونا بود‪ ،‬داریم‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با بیان اینکه وزارت‬ ‫اموزش و پروش هم توسعه خوبی را در نرم‬ ‫افزار شاد داده است‪ ،‬گفت‪ :‬همه با هم باید‬ ‫تالش کنیم تا شرایطی فراهم شود که دانش‬ ‫اموزان‪ ،‬دانشجویان و معلمان و اساتید بتوانند‬ ‫از بستر فضای مجازی به عنوان یک فرصت‬ ‫برای حفظ و تداوم اموزش و حفظ سالمت‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد‪:‬‬ ‫پیشنهادیارانه‪۶‬هزارمیلیاردتومانیبرایتامینکودهایکشاورزی‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬پیشنهاد ما به دولت این است که برای تامین کودهای کشاورزی حدود ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان یارانه در نظر بگیرد تا هم کود فسفاته و هم پتاسه با شرایط سال گذشته توزیع‬ ‫شود‪.‬کاظم خاوازی اظهار کرد‪ :‬مشکالت تخصیص ارز برای تامین نهاده های دامی و همچنین تغییر ارز واردات نهاده های زراعی از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ارز نیمایی موجب بروز برخی نارسایی ها در صنعت‬ ‫کشاورزی و دامپروری شد‪.‬وی افزود‪ :‬واردات تجهیزات پرورش ماهی در دریا تنها به ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر نیاز داشت اما با مشکالت ارزی پیش امده‪ ،‬پیشرفت برنامه پرورش ماهی در دریا تحت تاثیر قرار‬ ‫گرفت‪.‬وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که با تحریم ها‪ ،‬شرایط روز به روز سخت تر می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید این شرایط را مدیریت کنیم و امیدوارم با کمک نمایندگان مجلس شورای اسالمی بتوانیم‬ ‫بر مشکالت غلبه کنیم‪.‬‬ ‫رفتوبرگشت‬ ‫بهترکیه‪53‬‬ ‫میلیونتومان؟!‬ ‫گزارش صدای اصالحات از قیمت های نجومی پروازهای خارجی؛‬ ‫تهران‪-‬ونکوور؛‪175‬میلیونتومان‬ ‫راهکارسازمانهواپیمایی‪:‬‬ ‫فعالبلیطنخرید‬ ‫علیرضااصغرزاده‪-‬همیشهشهریورماهیکیازایامداغبرایمسافرت‬ ‫هایخارجیمحسوبمی شودامادرشرایطکروناییومحدودشدنانتخاب‬ ‫هابرایپروازبهمقاصدخارجیبسیاریازمسافراندیگرتمایلیبهانجاماینکار‬ ‫ندارندوتنهاعدهمحدودیبهدلیلاجبارکاری‪،‬بهرهگیریازخدماتدرمانی‬ ‫ویابازدیدازخانوادههایشانمسافرتمی کنند‪.‬باتوجهبهاینشرایطافرادیکه‬ ‫می خواهندازکشورخارجشوندبایدبرایخریدبهسایتهایانالیناژانس‬ ‫هایمسافرتیمراجعهکنند؛کافیستاینافرادبهسایتهایخریدوفروش‬ ‫بلیطپروازهایخارجینگاهیبیندازندتاخیلیزودازتصمیمخودبرایخروج‬ ‫ازکشورمنصرفشوند؟!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪،‬درپیشیوعویروسکرونا‪،‬بسیاری‬ ‫ازکشورهاباتوافقاتوپروتکلهایمشترکبهداشتیتصمیمبهازسرگیری‬ ‫پروازهایخارجیخودگرفتند‪،‬دراینمیانایراننیزازاینقاعدهمستثنینبود‪.‬‬ ‫طیماههایگذشتهبراساستوافقایرانبابرخیازکشورهاقراربراینشد‬ ‫کهپروازبهمقاصدخارجیباشرایطخاصانجامشود‪.‬سوالیکهاینجامطرح‬ ‫میشودایناستکهقیمتاینپروازهایخارجیچقدراست؟قیمتبلیت‬ ‫پروازهایخارجیکهدراختیارایرالین هاقرارداردبراساسنرخازادمحاسبه‬ ‫می شود‪.‬اماامسالباتوجهبهبحرانکروناواتفاقاتعجیبپسازانبهنظرمی‬ ‫رسدکهوضعیتازهمیشهعجیبوغریبتراست‪.‬اصلیترینپروازهای‬ ‫توریستیومسافرتیخارجازکشورکهبهمقصداستانبولبودباافزایشنجومی‬ ‫قیمتمواجهشدهبهطوریکهبهایبلیطرفتوبرگشتبرایهرنفراز‬ ‫تهرانبهاستانبولترکیهبهمبلغ‪ 53‬میلیونو‪ 507‬هزارتومانازطریقشرکت‬ ‫هواپیمایی«قطرایرویز»خریدوفروشمیشود!‪.‬درحالحاضرتنهاهواپیمایی‬ ‫«قطر»بهترکیهپروازدارد‪.‬بهنظرمیرسدسیاستیبینکشورقطروترکیهدراین‬ ‫خصوصوجودداردکهنامعلوماست‪.‬یکیازبهانههایترکیه‪،‬امارمبتالیان‬ ‫بهکرونادرایراناستکهاینموضوعرادلیلاصلیِ ممنوعیتپروازازتهران‬ ‫بهاستانبولاعالممیکند‪.‬ایندرحالیاستکهپروازایرانیهاباهواپیمایقطر‬ ‫بهترکیهازنظراینکشورممنوعیتیندارد!نکتهاینجاستکههرایرالینیکه‬ ‫واردخطوطهواییکشوریمیشود‪،‬موظفاستقانونهایانکشوررا‬ ‫رعایتکند‪.‬اماچراهواپیماییایرانبهایرالینقطرهیچاعتراضیدرخصوص‬ ‫ایننرخهانمیکند‪،‬نامعلوماست‪.‬نکتهجالباینکهایننرختاقبلازعیدبرای‬ ‫رفتوبرگشتنهایتا‪ ۶‬میلیونتومانبود‪.‬ازطرفدیگرهراژانشهواپیماییبه‬ ‫ازایبلیطهاییکهمیفروشد‪،‬کمیسیونیدریافتمیکند‪،‬ایندرحالیاست‬ ‫کهقطرعلیرغمباالبردنقیمتبلیطانهمتااینسطح‪،‬کمیسیوناژانس‬ ‫هایهواپیماییدرایرانرابهیکسومتقلیلدادهاست‪.‬ازطرفیشرکتهای‬ ‫هواپیماییهمنمیتوانندبلیطنفروشندچونبهدلیلمسائلضروریبخصوص‬ ‫درحوزهدرمانیاتجارت‪،‬مسافرگاهیناچاراستبهاستانبولسفرکندوبههر‬ ‫حالبایدبلیطازجاییخریداریشود‪.‬باتوجهبهنکاتیادشده چراهواپیمایی‬ ‫ایراندرمقابلقانونشکنیهواپیماییقطرسکوتکردهاست؟!بهنظرمیرسد‬ ‫کهاسیبهایجدیازادامهاینوضعیتبهزودیدامنگیرشرکتهای‬ ‫مسافرتیومسافرانایرانیخواهدشد‪.‬دراینمیانسازمانهواپیماییکشوری‬ ‫تنهاواکنششبهاینافزایشنجومیفقطدعوتبهنخریدنبود!‬ ‫*سازمانهواپیمایی‪:‬فعالبلیتپروازهایترکیهرانخرید‬ ‫درهمینراستارییسسازمانهواپیماییکشوریگفت‪:‬هنوزتاریخانجام‬ ‫پروازهایترکیهمشخصنیستوفعالمردمبلیتپروازهایترکیهراخریداری‬ ‫نکنند‪.‬تورجدهقانیزنگنههمچنینبااشارهبهنرخ هاینجومیایرالین های‬ ‫خارجیبرایمقصدترکیهبیانکرد‪:‬قیمتبلیتپروازهایخارجیبراساس‬ ‫نرخازاداستامادرحالمذاکرههستیمتابابرقراریپروازهایایرالین های‬ ‫داخلی‪،‬قیمت هامتعادلشودونرخبلیتشرکت هایخارجیراهمبررسی‬ ‫می کنیم‪.‬پیشترنیزمقصوداسعدیسامانی‪،‬دبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی‬ ‫دربارهیاخرینوضعیتپروازهایترکیهگفتهبود‪:‬براساساخرینتوافقات‬ ‫صورتگرفته‪،‬قرارشداولسپتامبرمصادفبا‪ ۱۱‬شهریورماهپروازهایایران‬ ‫بهترکیهازسرگرفتهشودامادوبارهاینپروازهالغوشدوبه‪ ۱۱‬مهرماهیعنی‬ ‫اولاکتبرموکولشد‪.‬ویبااشارهبهاینکهمشخصنیستکهپروازهایایران‬ ‫وترکیهدرتاریخجدیدانجامشود‪،‬افزود‪:‬درحالحاضرفقطدوشرکت‬ ‫هواپیماییپروازهایخودرابهصورتخالیبهترکیهانجاممیدهند‪،‬اگر‬ ‫مسافرانیدراینکشورباشدانهارابهایرانبازمیگردانندوبهنظرمیرسدهمه‬ ‫چیزبستگیبهوضعیتشیوعویروسکروناوکنترلاندارد‪.‬‬ ‫اسعدیسامانیگفت‪:‬پروازهایموردیایرالینهایداخلیدرهفتهچند‬ ‫باربرایبازگرداندنمسافرانبهکشورانجاممیشود‪،‬ایندرحالیاستکه‬ ‫شرکتهواپیماییقطربهصورتپروازهایکانکشنیمسافرانرابهاستانبولمی‬ ‫بردکهاینپروازهایاازفرودگاهامامخمینی(ره)بهدوحهوپسازانبهاستانبول‬ ‫میرودیاانکهپسازرفتنبهدوحهبهبلگرادرفتهسپسبهمقصدفرودگاه‬ ‫استانبولپروازمیکند‪.‬‬ ‫*یکهتازیایرالینهایخارجی‬ ‫اهللرفیعی‪،‬رییسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتهواییو‬ ‫جهانگردیایراننیزبابیاناینکهاینچهارمینباراستکهشرکتهواپیمایی‬ ‫ترکیشایراغازپروازهایترکیهرالغو(کنسل)می کند‪،‬گفت‪:‬متاسفانه‬ ‫اینشرکتدردفعاتقبلهمبابازکردنسامانهفروشبلیت هاباعثوارد‬ ‫شدنخسارت هایبسیارزیادیبهمسافرانشدوهنوزهمبخشعمده ایاز‬ ‫بدهی هایخودرابهدفاترهواپیماییومسافرانواریزنکردهاست‪.‬‬ ‫رییسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتهواییوجهانگردیایرانبا‬ ‫بیاناینکهواقعیتاناستکهبخشعمده ایازشرکت هایهواپیماییهنوز‬ ‫بدهی هایدفاترراپرداختنکرد هاندوبخشعمده ایازاینبدهی هاپول های‬ ‫مردماست‪،‬افزود‪:‬تاکنونبخشعمده ایازاینمبالغبهمشتریانبازگردانده‬ ‫نشدهاست‪.‬‬ ‫*ترکیش ایر برای چهارمین بار پرواز های خود را به ایران‬ ‫لغومی کند‬ ‫رفیعیتصریحکرد‪:‬شرکتهواپیماییترکیشایربارهااعالمکردهکه‬ ‫پرواز هایخودرااغازخواهدکرد‪،‬اماهرباربهدالیلمختلفیپروازهایشرا‬ ‫یاندازدکههمینامرموجبمشکالتبسیارزیادیبرایمسافران‬ ‫بهتعویقم ‬ ‫می شود‪.‬رییسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتهواییوجهانگردی‬ ‫ایرانبابیاناینکهبسیاریازمسافرانبهدالیلکاریویادیداراعضایخانواده‬ ‫خودبالفاصلهبعدازبازشدنسیستم هایفروشاقدامبهخریدبلیتمی کنند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪:‬متاسفانهاینشرکتهواپیماییچندروزماندهبهپرواز‪،‬سفر های‬ ‫خودرالغومی کندوایندرحالیاستکهمبالغبلیت هارابهاینزودی هاباز‬ ‫نمی گرداند‪.‬‬ ‫*شرکت هایهواپیماییخارجیدستدرجیبمسافران‬ ‫ایرانیمی کنند‬ ‫رفیعیبااشارهبهاینکهاینبرایچندمینباراستکهیکشرکت‬ ‫هواپیماییخارجیدستدرجیبمردممی کندافزود‪:‬اینمبالغپول هایمردم‬ ‫ومنابعمالیکشوراستواینشرکتهواپیماییسعیمی کندمنابعمالیخود‬ ‫راازاینطریقجبرانکند‪.‬‬ ‫رییسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتهواییوجهانگردیایران‬ ‫توضیحداد‪:‬بسیاریازایرالین هایداخلیهنوزپرواز هایخودرابهاینکشور‬ ‫انجامنداد هاند‪،‬امااینشرکت هابهراحتیبابازکردنسامانه‪،‬پول هایمردمرابه‬ ‫یزنند‪.‬‬ ‫جیبخودم ‬ ‫اوبااشارهبهاینکههماکنونبسیاریازایرالین هایخارجیمانندامارات‬ ‫وقطرپرواز هایخودرابرایایراناغازکرد هاند‪،‬افزود‪:‬متاسفانهاینشرکت‬ ‫هواپیماییبهنظرمیرسدکههیچتمایلیبرایبرقراریپرواز هایخودبهایران‬ ‫نداردوبخشعمده ایازپول هایمسافرانراهمبازنمی گرداند‪.‬‬ ‫رفیعیتوضیحداد‪:‬دراینزمینهسازمانهواپیماییوسایردستگاه های‬ ‫هوایی‪،‬تذکریهمبهاینشرکت هانمی دهندواینخودباعثتشدیداقدامات‬ ‫اینشرکت هامی شود‪.‬‬ ‫رییسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتهواییوجهانگردیایرانبا‬ ‫اشارهبهاینکهازابتدایتابستاناینچهارمینباراستکهترکیشایرسیستم هارا‬ ‫بازمی کندوشروعبهفروشبلیت هایخودمی کندافزود‪:‬اینشرکتبااعالم‬ ‫اینوضعیتکهبهزودیپرواز هابرقرارمی شودمسافرانراجذبمی کند‪،‬اما‬ ‫بااینوجودبازهمانجمنشرکت هایهواپیماییتذکر هایالزمرامی دهدکه‬ ‫ممکناستاینبارهمپرواز هابهعقببیفتدومسافراندستنگهدارند‪.‬‬ ‫بهگفتهاینمقاممسئولایناقداماتنشاندهندهاناستکهنمی توانبه‬ ‫راحتیبهاینشرکتهواپیماییاطمینانکرد‪.‬‬ ‫*ایران تمایل دارد مرز های هوایی خود را باز کند‪ ،‬اما به‬ ‫چهقیمتی‬ ‫اوبااشارهبهاینکهکشورایرانتمایلداردکهمرز هایهواییخودرابرای‬ ‫پرواز هایخارجیبازکند‪،‬افزود‪:‬بایدهرچهسریعترمراوداتباکشور های‬ ‫مختلفبرقرارشودچراکهدراینشرایطکروناییاسیببسیارزیادیبه‬ ‫شرکت هایهواپیماییواردشدهوماهمبرایجبرانبخشیازاینخسارت ها‬ ‫نیازداریمکهاینپرواز هارابرقرارکنیم‪.‬رفیعیبابیاناینکهدراینشرایطیکی‬ ‫ازشرکت هایهواپیماییخارجیباانجامپرواز هایخارجیدرایرانیکه‬ ‫تازیمی کندوباهرقیمتیکهتمایلداردبهدلیلنیازمسافرانبلیت هایخود‬ ‫رابهفروشمی رساندافزود‪:‬بایددراینزمینهنظارت هاورایزنی هاباسایر‬ ‫شرکت هایهواپیماییبادقتبسیاربیشتریصورتگیرد‪.‬رییسانجمنصنفی‬ ‫دفاترخدماتمسافرتهواییوجهانگردیایرانتصریحکرد‪:‬ایرانهمتمایل‬ ‫داردکهاینپرواز هارابرقرارکند‪،‬امازمانیکهمجوزیدادهمی شودباید‬ ‫التزام هاییهمدراینزمینهبرایدریافتخسارتفراهمشود‪.‬‬ ‫*سهمزیادیازاقتصادایرانراشرکت هایهواپیمایی‬ ‫خارجیدریافتمی کنند‬ ‫رفیعیبااشارهبهاینکهزمانیکهبهیکشرکتهواپیماییمجوزداده‬ ‫می شودبایدامتیاز هاییهمازانشرکتهواپیماییدریافتکرد‪،‬گفت‪:‬باانجام‬ ‫اینپرواز هاسهمزیادیازاقتصادایرانرااینشرکت هایهواپیماییخارجی‬ ‫دریافتمی کند‪،‬امادراینشرایطنهتنهاایرانازاینشرکت هاامتیازیدریافت‬ ‫نمی کندبلکههیچالتزامیهمازاینشرکت هادریافتنمی کند‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬چراکهممکناستبههردلیلیپروازشرکت هایهواپیمایی‬ ‫بهاسمانایرانتعلیقشود‪،‬بنابراینبایدحتماًدراینشرایطخسارتدریافت‬ ‫شودوایندرصورتیاستکهالزاماتیازاینشرکت هادریافتشود‪.‬‬ ‫رفیعیبیانکرد‪:‬متاسفانهشرکت هایهواپیماییخارجیدراینزمینه‬ ‫یاندازندوچنیناقداماتیباعثایجاد‬ ‫بدونهیچاعالمقبلیپروازرابهتعلیقم ‬ ‫مشکالتبسیارزیادیبرایمسافرانودرنتیجهدفاترخدماتمسافرتیمی شود‪.‬‬ ‫تهران‪-‬ونکوور؛‪175‬میلیونتومان‬ ‫بههرحالتنهاپروازتهرانبهاستانبولنبودکهباافزایشنجومیقیمت‬ ‫مواجهشدهبلکهشوکهکنندهترینقیمتهامربوطبهمقاصداروپاییو‬ ‫امریکاییاست‪.‬‬ ‫براساسبررسیهایصورتگرفتهصدایاصالحاتازقیمتاژانس‬ ‫هایمسافرتیوسایتهایخدماتمسافرتی‪،‬قیمتبلیترفتوبرگشت‬ ‫«قطرایرویز»برایهرنفرازتهرانبهپاریسفرانسه‪ 57‬میلیونو‪ 839‬هزارتومان‪،‬‬ ‫ازتهرانبهفرانکفورتالمان‪ 54‬میلیون‪ 830‬هزارتومانوتهرانبهامستردام‬ ‫هلند‪ 54‬میلیون‪ 488‬هزارتوماناست‪.‬‬ ‫قیمتبلیطرفتوبرگشتبرایهرنفرازتهرانبهونکوورکانادا‪174‬‬ ‫میلیون‪ 880‬هزارتومانوازتهرانبهتورنتوکانادا‪ 96‬میلیون‪ 849‬هزارتومان‬ ‫استکهاینپروازهابهصورتچندایرالینانجاممیوشد‪.‬البتهقیمتهای‬ ‫ذکرشده در این گزارش به ازای روزهای پرواز و شرایط خاص اکونومیک و یا‬ ‫موارددیگرچندمیلیونباالترویابعضاپایینترنیزمعاملهمیشود‪.‬‬ ‫حالباتوجهبهافزایشبیسابقهقیمتپروازهایخارجیبایددیدایا‬ ‫وزارت راه و شهرسازی کما فی سابق دست روی دست خواهد گذاشت یا‬ ‫اینکهسازمانهواپیماییرامجبوربهکاهشدادنقیمتهامیکند؟‬ ‫علیبرکتاهلل‪...‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫امواج جنگ اقتصادی دشمن‬ ‫کشتیاقتصادکشور‬ ‫را در بر گرفته است‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد‪:‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫اغاز پرداخت پاداش بازنشستگان مبادالت روزانه نیما به ‪100‬‬ ‫با منابع ‪ 5700‬میلیارد تومانی میلیون دالر رسید‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬پرداخت پاداش‬ ‫بازنشستگان از ابتدای این هفته با پرداخت ‪ ۵‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬محمد باقر نوبخت گفت‪:‬‬ ‫پس از افزایش ‪ 50‬درصدی حقوق کارکنان دولت در اسفند‬ ‫ماه سال گذشته‪ ،‬فرهنگیان مشکل رتبه بندی شان را عنوان‬ ‫کردند که در نشست هایی با انها و نمایندگان تشکل هایشان‬ ‫و ‪ ....‬مشکل انها حل شد‪ .‬قول دادیم قبل از فرارسیدن مهر‪،‬‬ ‫پرداخت پاداش بازنشستگان را اغاز کنیم که خوشبختانه این‬ ‫امر از ابتدای این هفته با پرداخت ‪ 5‬هزار و ‪ 700‬میلیارد تومان‬ ‫اغاز شده است‪ .‬سومین مراجعه کنندگان به ما به جهت وجه‬ ‫نظارتی سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬اعضای کادر درمان بودند که‬ ‫مشکالتشان را در فضای مجازی با بنده در میان گذاشتند‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت‪ :‬در دو سال گذشته‬ ‫سیاست بانک مرکزی‪ ،‬حضور در حاشیه بازار برای جلوگیری از‬ ‫سفته بازی بوده است‪ .‬این امر موجب کاهش نوسانات و ثبات بازار‬ ‫و تعدیل تدریجی نرخ ارز بوده است‪ .‬این سیاست را با قدرت ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬عبدالناصر همتی در یادداشت‬ ‫اینستاگرامی خود نوشت‪ :‬در چند روز اخیر در سایه التهابات ایجاد‬ ‫شده دربرخی بازارها‪ ،‬شاهد نوسان نرخ ارز دربازار بودیم ‪ .‬فاصله‬ ‫نرخ صرافی ها و بازار غیررسمی موجب اربیتراژ در این بازار و‬ ‫طبعاً فعالیت گسترده سفته بازان شد؛ بازار اصلی ارز‪ ،‬همانا بازار‬ ‫مبادالت ارزی درسامانه نیما است‪ .‬خوشبختانه بعد از وقفه ابتدای‬ ‫سال به خاطر اثارشیوع کرونا‪ ،‬این روزها شاهد افزایش مبادالت‬ ‫در این بازار هستیم و در چند روز گذشته به طور میانگین‪ ،‬روزانه‬ ‫در حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر مبادله شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی از نارسایی ها و‬ ‫زیرساخت های غلط در تصمیمات کالن اقتصادی کشور بیان کرد‪ :‬امواج جنگ اقتصادی‬ ‫دشمن کشتی اقتصاد کشور را در بر گرفته است‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان گفت‪ :‬مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را‬ ‫اغاز کرده است که امواج جنگ اقتصادی دشمن کشتی اقتصاد کشور را بر گرفته است‪.‬‬ ‫همان کشتی که حتی در شرایط عادی هم بری از عیب و نقص نبود و انواع نارسایی ها و‬ ‫زیرساخت های غلط در ان وجود داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بلیه وابستگی به نفت سبب شده که همواره تعمیر و نوسازی اساسی‬ ‫این کشتی به تاخیر بیفتد‪ .‬مردم از ما نمایندگان می پرسند علت گرانی های اخیر‪ ،‬اتفاقات‬ ‫بازارهای مسکن‪ ،‬ارز و خودرو و همچنین علت ریزش های اخیر در بازار بورس چیست؟‬ ‫چه طور قیمت هایی که دو تا سه سال قبل بیشتر به شوخی شبیه بود باورپذیر شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد‪ :‬به عنوان متخصص حوزه‬ ‫اقتصاد می گویم این موضوع ثمره تلخ بی توجهی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫عدم تمرکز به اصالح ساختارهای اقتصادی کشور و هفت سال جست وجوی حل مسائل‬ ‫و مشکالت اقتصادی کشور در خارج از مرزها است‪ .‬این ثمره تلخ عدم توجه به تامین‬ ‫داخلی نیازهای کشاورزی و کاهش ارزبری واردات نهادهای کشاورزی به دامی است‬ ‫که حاصل ان افزایش قیمت محصوالت دامی و کشاورزی است‪ .‬حل ان یک شبه‬ ‫امکان پذیر نمی باشد‪ .‬وزارت جهاد کشاورزی و دولت به مردم گزارش دهند در این هفت‬ ‫سال در بحث کاهش ارزبری این محصوالت چه کرده اند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این ثمره تلخ‬ ‫عدم مهار سیل نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور است‪ .‬بانک مرکزی و دولت به مردم‬ ‫گزارش بدهند که برای حل مساله ی نقدینگی و رفتارهای بانک های دولتی‪ ،‬خصوصی و‬ ‫خصولتی در اقتصاد کشور چه کرده است؟ این ثمره عدم توجه به تسهیل تولید و ایجاد‬ ‫زیرساخت های صادراتی و ارزاوری است که یک شبه حل نمی شود ولی هفت ساله‬ ‫می توانست حل شود‪ .‬این ثمره عدم توجه به خام فروشی و ایجاد ظرفیت پاالیش نفت و‬ ‫تولید فراورده در داخل است که می توانست تحریم پذیری کمتری داشته باشد ولی در‬ ‫هفت سال گذشته غیر از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که میراث دولت قبل است کاری در‬ ‫این زمینه انجام نشده است‪.‬سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اکنون در مقطعی قرار داریم که فقط افسوس خوردن از بی عملی گذشته دردی از‬ ‫مردم عالج نمی کند‪ .‬با این حال قطعا گشایش با ایجاد بدهی بزرگ ‪ 200‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی برای ایندگان هم راه حل مساله نیست یعنی بیماری کشور تنها با تغییر طبیب و نسخه‬ ‫بهبود پیدا نمی کند بلکه با حل مسائل و با صرف داروهای تجویز شده بهبود می یابد که‬ ‫ان هم انجام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصالح جدی نظام های مالیاتی‪ ،‬بانکی‪،‬‬ ‫بودجه ای‪ ،‬ارزی کشور و تسهیل موضوع تولید به منظور جهش تولید است‪.‬طغیانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مردم بدانند فرزندان متخصص و انقالبی انها در مجلس یازدهم حتی لحظه ای از‬ ‫مشکالت انها غافل نیستند و چشم بیدار انها ناظر عملکرد اقتصادی کشور است‪ .‬کار و‬ ‫فعالیت در مجلس یازدهم برای پیگیری و حل مسائل اقتصادی کشور شبانه روزی است‬ ‫اما حجم مسائل اقتصادی نیز با سرمنشا داخلی و خارجی کم نیست‪ .‬طرح هایی در مجلس‬ ‫یازدهم در قالب اقتصاد مردمی مطرح شده که در حال پیگیری است‪ .‬ما به این طرح ها‬ ‫امید تحول افرینی داریم‪ .‬با چشم گریان از مشاهده وضعیت معیشتی مردم طبقات محروم و‬ ‫سینه ای ماالمال از خشم نسبت به بی تدبیری ها و سوء استفاده ها و رانت خواری ها ولی با دلی‬ ‫روشن به اینده تابناک اقتصاد ایران به پیش می رویم و امیدواریم این گام ها با نصرت الهی‬ ‫همراه شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬مجلس یازدهم از جهت سخت افزاری ارتقاء پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نمایندگانی جوان‪ ،‬مدیرانی اجرایی و افرادی با سابقه تقنینی در این مجلس حضور دارند‪،‬‬ ‫ولی باید توجه کرد که ارتقاء نرم افزاری مجلس شورای اسالمی در تحول ایین نامه داخلی‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در پایان با اشاره به مسائل حوزه‬ ‫اقتصادی خود عنوان کرد‪ :‬حق اصفهان با این سابقه درخشان در انقالب اسالمی ادا نشده‬ ‫است‪ .‬مسائل اصفهان در حوزه اب‪ ،‬اشتغال‪ ،‬محیط زیست و مهاجرت قطعا ریشه مدیریتی‬ ‫دارد ان را به مسائل اجتماعی و اختالفاتی میان مردم با مردم نسبت ندهیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1169‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دبیرکانونانجمنهایصنفیکامیون داراناعالمکرد‪:‬‬ ‫فاصله‪۲‬میلیاردیکامیون های‬ ‫وارداتیباقیمتواقعی‬ ‫دبیرکانونانجمنهایصنفیکامیون دارانکشوربااشارهبهواقعینبودنقیمت‬ ‫تعیین شده برای کامیون های وارداتی و تولید داخل‪ ،‬گفت‪ :‬طرح نوسازی ناوگان‬ ‫فرسوده تاکنون اجرایی نشده و اگر مشکالت و موانع ان حل نشود امیدی برای‬ ‫نوسازی ناوگان وجود ندارد چرا که کامیون داران نمی توانند از پس اقساط چند ده‬ ‫میلیونتومانیانبرایند‪.‬‬ ‫احمدکریمیاظهارکرد‪:‬تاکنوننوسازیناوگانفرسودهبرایکامیون داراناز‬ ‫طریق خودروسازان داخلی یا واردات اجرایی نشده است و چندین نکته و مشکل‬ ‫وجود دارد که اگر ان ها برطرف نشود استقبال چندانی از این طرح که می تواند تاثیر‬ ‫بسزاییرویمعیشترانندگانومنافعملیبگذارد‪،‬نخواهدشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کامیون داران و تشکل های تخصصی مرتبط با ان ها با‬ ‫نوسازی ناوگان موافق هستند‪ ،‬افزود‪ :‬ناوگان فرسوده از نظر االیندگی و مصرف‬ ‫سوخت بسیار بیشتر از ناوگان نو برای رانندگان و کشور ضرر و زیان به همراه دارد‬ ‫و از سوی دیگر نیز برای تامین قطعات ناوگان فرسوده رانندگان دردسرهای بسیاری‬ ‫متحمل شده و از کشور ارز خارج می شود‪ ،‬بنابراین با نوسازی ناوگان اسایش‪ ،‬ایمنی‬ ‫و سالمت رانندگان نیز بیش از پیش تضمین می شود اما پیشنهاداتی داشتیم و اگر‬ ‫در سال های گذشته به ان توجه شده و نوسازی ناوگان حداقل در دو سال گذشته‬ ‫اجرایی می شد بسیار به صرفه تر بود‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور ادامه داد‪ :‬دو سال گذشته‬ ‫یک دستگاه ناوگان نو مانند‪ FH۵۰۰‬کمتر از‪ ۵۰۰‬میلیون تومان بود اما اکنون به سه‬ ‫و نیم میلیارد تومان رسیده است ایا اگر ارداه ای برای اجرای این طرح در دو سال‬ ‫گذشته وجود داشت و این کار انجام می شد‪ ،‬برای رانندگان بهتر نبود؟ البته در سال‬ ‫گذشتهنیزدرراستایاعتراضکامیون دارانپیشنهاداتیمطرحکردیمامامتاسفانه‬ ‫کوتاهی هایی در این زمینه صورت گرفت و اگر پارسال هم طرح نوسازی اجرایی‬ ‫می شد توانایی دولت برای پرداخت و توانایی رانندگان برای بازپرداخت و تامین‬ ‫نقدینگیدر راستای نوسازی ناوگان بیشتر از امروز بود‪.‬‬ ‫*فاصله دو میلیاردی کامیون های وارداتی از کشورهای همسایه تا ایران‬ ‫کریمیتصریحکرد‪:‬ازسویدیگرمعتقدیمکهقیمتکامیون هایوارداتی‬ ‫در کشور به هیچ وجه واقعی نیست چرا که به عنوان مثال یک راننده برای خرید‬ ‫کامیون وارداتی باید حدود سه و نیم میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که قیمت‬ ‫همانکامیوندرکشورهایهمسایهمانندترکیهوعراقنهایتاًیکونیممیلیاردتومان‬ ‫است‪.‬اگربهقیمت هایجهانیهمنگاهکنیمبههمینننتیجهمیرسیم‪،‬بهعنوانمثال‬ ‫همین کامیون که در کشورهای همسایه قیمتی معادل‪ ۵۰‬هزار یورو دارد اگر با نرخ‬ ‫ازاد یعنی دالر‪ ۲۵‬هزار تومانی هم وارد شود قیمتی معادل یک میلیارد و‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫تومان پیدا می کند اما چه اتفاقی می افتد که قیمت ان پس از وارد شدن به کشور سه‬ ‫ونیممیلیاردتومانمی شود؟‬ ‫وی با تاکید بر اینکه قیمت کامیون های وارداتی باید واقعی شود تا توان اقتصادی‬ ‫رانندگانبراینوسازیناوگانافزایشپیداکند‪،‬گفت‪:‬اگرقیمتکامیونواقعی‬ ‫شود هزینه تعمیر و نگهداری و قطعات ان نیز برای رانندگان منطقی تر می شود و در‬ ‫ان زمان می توان با اصالح نکات دیگر امیدوار بود کامیون داران از این طرح استقبال‬ ‫بیشتریکنندوهرچهسریعترشاهدنوسازیناوگاندرکشورباشیم‪.‬‬ ‫*اقساط‪ ۴۰‬میلیونتومانیبرایرانندگانکامیون!‬ ‫دبیرکانونانجمن هایصنفیکامیون دارانکشورهمچنیندربارهطرحنوسازی‬ ‫ناوگان از طریق ساخت داخل نیز گفت‪ :‬حتی اگر این طرح هیچ مشکلی نداشته‬ ‫باشد و با وجود این که سازمان راهداری به نمایندگی از دولت‪ ۹‬درصد از سود‬ ‫‪ ۱۸‬درصدی تسهیالت بانکی برای نوسازی را تقبل کرده است‪ ،‬کامیون داران اگر‬ ‫بخواهند در قالب این طرح کامیون خود را نو کنند‪ ،‬حدود‪ ۴۰‬میلیون تومان باید در‬ ‫ماه پرداخت کنند و سوال این جاست کدام کامیون دار و با چند ساعت کیلومتر کار‬ ‫درروزمی تواندچنیناقساطیپرداختکند؟‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به عنوان مثال یکی از خودروسازانی که بنز دهه‪ ۶۰‬را در داخل‬ ‫تولید می کند طی قرارداد نوسازی که با سازمان راهداری امضا کرده قیمتی معادل‬ ‫یک میلیارد و‪ ۷۶۰‬میلیون تومان برای خودرو خود تعیین کرده و قرار است طی‬ ‫مدت‪ ۶‬سال قیمت خودرو خود را در قالب تسهیالت از کامیون داران بگیرد در‬ ‫حالی که در سامانه تنها‪ ۶۰‬ماه (پنج سال) امکان بازپرداخت برای رانندگان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کریمی ادامه داد‪ :‬اگر قیمت دو میلیارد و‪ ۲۵۰‬میلیون تومانی تا دو میلیارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی شرکت دیگری که با وارد کردن قطعات چینی و مونتاژ کردن‬ ‫ان‪ ،‬اسم خود را تولید کننده گذاشته در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که نه تنها‬ ‫قیمت های ارائه شده از سوی ان ها واقعی نیست بلکه اگر یک کامیون دار بخواهد‬ ‫اقساط ان را طی مدت زمان‪ ۶‬سال پرداخت کند ماهانه حدود‪ ۳۳‬میلیون تومان باید‬ ‫قسط بدهد و اگر یدک کش ان را نیز خریداری کند اقساطش به‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫می رسد که این قسط به هیچ وجه برای رانندگان کامیون ممکن نیست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ناوگان فرسوده در حال حاضر ساالنه حدود‪ ۷۰‬هزار کیلومتر‬ ‫کارکرد دارد و اگر بخواهد این اقساط چند ده میلیون تومانی از سوی راننده پرداخت‬ ‫شود باید حدود‪ ۲۰۰‬هزار کیلومتر در سال کامیون نو شده اش کارکرد داشته باشد‬ ‫اما با توجه به برنامه ریزی های موجود‪ ،‬میزان بار قابل جا به جایی در کشور و دیگر‬ ‫زیرساخت هایکنونی‪،‬امکانچنینترددیبرایرانندگانوجودندارد‪.‬بنابراینبرای‬ ‫اجرایی شدن طرح نوسازی ناوگان باید قیمت و شرایط ان را واقعی تر کرد‪.‬‬ ‫*ناوگاناروپاییبهترازناوگانداخلیوچینیایرانی نما‬ ‫دبیرکانونانجمن هایصنفیکامیون دارانکشورگفت‪:‬نکتهدیگریکهباید‬ ‫به ان توجه کرد این است که ناوگان اروپایی حتی اگر کار کرده باشد بسیار بهتر از‬ ‫ناوگان تولید داخل یا کامیون های چینی است که به نام تولید داخل در کشور مونتاژ‬ ‫می شود از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که ناوگان اروپایی هر چند سال‬ ‫که کار کرده باشد اورهال شده و تمام قطعات ان نو شده و مانند یک کامیون نو به‬ ‫راننده تحویل داده می شود این در حالی است که در طرح نوسازی پیش بینی شده‪،‬‬ ‫هیچگونه منبع مالی برای ان در نظر نگرفتند و اعالم کردند که باید ارز ان نیز منشاء‬ ‫خارجی داشته باشد یعنی اینکه ارزی بابت ان داده نخواهد شد و متقاضی باید یا خود‬ ‫صادراتی انجام داده باشد یا انکه از طریق صادر کننده دیگری ارز مورد نیاز خود را‬ ‫تامینکند‪.‬‬ ‫کریمی اعالم کرد‪ :‬به نظر می رسد دولت و سازمان راهداری باید اقساط بلند‬ ‫مدت تری برای نوسازی ناوگان در نظر بگیرند تا رانندگان توان پرداخت ان را‬ ‫داشته باشند و از سوی دیگر نیز ضمن واقعی تر کردن قیمت کامیون های وارداتی و‬ ‫تولید داخل بهتر است با تشکل های بخش خصوصی مشورت کنند که این طرح با‬ ‫موفقیتبیشتریاجراییشود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بیرانوند‪:‬اسکوچیچ ایده های خوبی برای تیم ملی دارد‬ ‫تا ‪ 2‬بامداد بیدار می ماندم تا پنالتی های رونالدو را انالیز کنم‬ ‫به نقل از سایت فدراسیون‬ ‫فوتبال‪ ،‬علیرضا بیرانوند دروازه بان‬ ‫ملی پوش کشورمان صحبت هایی‬ ‫را در مورد شرایط فوتبال ایران‬ ‫انجام داده که متن ان را در زیر‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫*وضعیت تیم ملی و شرایط‬ ‫حضورمان در رقابتهای جام جهانی‬ ‫را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫کادر فنی کار خیلی سختی‬ ‫دارد تا تیم ایده ال خود را انتخاب‬ ‫و بچیند‪ .‬دوست داشتیم برای‬ ‫شهریور ماه دو بازی دوستانه در‬ ‫روزهای فیفا برگزار کنیم که‬ ‫فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال‬ ‫نامه ای از لغو بازیهای “فیفا دی‬ ‫“خبر داد و این شرایط را سخت‬ ‫کرده است‪ .‬دوری ما از لحاظ تیم‬ ‫بودن باعث خواهد شد تا مسیر‬ ‫سختی را طی کنیم و به خواسته‬ ‫خود که همانا حضور در جام‬ ‫جهانی است برسیم‪ .‬مطمئنم طبق‬ ‫صحبتهایی که با اسکوچیچ داشتم‪،‬‬ ‫ایده های خوبی برای تیم ملی دارد‬ ‫و بدون شک اتفاقات خوبی برای‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران خواهد افتاد‪.‬‬ ‫او دوست دارد به تیم ملی فوتبال‬ ‫ایران کمک کند و تیم بزرگی‬ ‫بسازد که مردم به ان افتخار کنند‪،‬‬ ‫مانند تیم ملی در زمان کی روش‪.‬‬ ‫امیدوارم در اردوی مهرماه تیم ملی‬ ‫بچه ها را ببینیم و دل مردم ایران را‬ ‫شاد کنیم‪.‬‬ ‫هدف امروزتان چیست؟ سومین‬ ‫جام جهانی پیاپی؟‬ ‫بدون شک ایران در جام جهانی‬ ‫‪ 2022‬حضور خواهد داشت و‬ ‫قطر باید منتظر ما باشد‪ .‬اگر قرار‬ ‫است ‪ 4‬تیم به جام جهانی بروند‬ ‫یکی از ان چهار تیم ‪ ،‬تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران است‪ .‬ایران قدرتی‬ ‫است که سالهای سال نشان داده‬ ‫موفق بوده و در حال رشد است‪4.‬‬ ‫بازی سخت داریم و دو بازی از‬ ‫ان ‪ 4‬بازی بسیار حیاتی و حساس‬ ‫است‪ .‬امیدوارم با کمک هواداران‬ ‫بتوانیم موفق باشیم و دل مردم را‬ ‫شاد کنیم‪ .‬اما اگر کرونا تا سال‬ ‫دیگر باشد باید تالش بیشتر کنیم‬ ‫و با دعای خیر مردم صعود کنیم‪.‬‬ ‫امیدوارم به عنوان تیم اول صعود‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫* تجربه شیرینی که در بازی‬ ‫ایران و پرتغال رخ داد‪.‬چطور پنالتی‬ ‫یکی از بهترین بازیکنان جهان را‬ ‫مهار کردید؟‬ ‫تا ساعت ‪ 2‬نصفه شب بیدار‬ ‫می ماندم تا بتوانم ضربات پنالتی‬ ‫رونالدو را انالیز کنم‪ .‬رونالدو طی‬ ‫ماه های قبل از جام جهانی بیشتر‬ ‫ضرباتش را به یک سمت و جهت‬ ‫زده بود‪ .‬من بر اساس انالیزی که‬ ‫انجام داده بودم به سمت پنالتی‬ ‫رونالدو شیرجه زدم و توپ را مهار‬ ‫کردم‪ .‬وقتی دیدم طی چند بازی‬ ‫اخیر حتی در دیدار برابر اسپانیا‬ ‫پنالتی رونالدو به کدام سمت زده‬ ‫شده تصمیمم را گرفتم که به همان‬ ‫دیاباتهدرفهرستمهاجمانخطرناک‬ ‫لیگقهرمانان‪2020‬‬ ‫ناممهاجماستقاللدربینمهاجمانخطرناکفصلجاریلیگقهرماناناسیاذکرشدهاست‪.‬بهنقلازسایتکنفدراسیونفوتبالاسیا‪،‬رقابتهایمرحله‬ ‫گروهیلیگقهرماناناسیابعدازیکوقفهطوالنیبهدلیلشیوعکروناازسرگرفتهمیشودتاتکلیفتیمهایصعودکنندهبهمرحلهحذفیاینرقابتهامشخص‬ ‫شود‪.‬دراینراستاسایتکنفدراسیونفوتبالاسیابهبررسیبهترینوشاخصترینمهاجمانفصلجاریلیگقهرمانانپرداختهاستکهنامشیخدیاباتهنیزدراین‬ ‫فهرستدیدهمیشود‪.‬مهاجمگلزنتیمفوتبالاستقاللدرچندبازیگذشتهعملکردخیلیخوبیبرایتیمداشتهاستونقشمهمیدرتیماستقاللایفاکردهاستدر‬ ‫حالیکهاوهنوزدرمرحلهگروهیلیگقهرماناناسیاحضورندارد‪،‬اماباداشتنسهگلدردوبازیمقدماتیتوانستهاستدرفهرستبهترینمهاجمهاباشد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫جانواریو‪ :‬بهترین گزینه بعد از‬ ‫مجیدی‪ ،‬استراماچونی است‬ ‫به مجیدی باید ‪ 3‬سال فرصت می دادند‬ ‫سمت شیرجه بزنم‪ .‬اگر دقت کنید‬ ‫می بینید حتی از پشت خط جلو‬ ‫امدم و شیرجه زدم و توپ را مهار‬ ‫کردم که داور به خاطر شیرجه‬ ‫بلندم پنالتی را تجدید نکند‪ .‬با این‬ ‫کارم دل میلیونها ایرانی را شاد‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫*شرایط در بلژیک چگونه‬ ‫است؟‬ ‫حدود ‪ 2‬ماه است که در این‬ ‫کشور به سر می برم‪.‬شرایطی که‬ ‫در بلژیک است‪ ،‬بسیار مطلوب‬ ‫است‪ .‬حضور در این تیم به من‬ ‫کمک خوبی خواهد کرد‪ .‬انگیزه‬ ‫باالیی دارم تا عملکرد موفقی در‬ ‫این کشور داشته باشم‪ .‬خیلی سخت‬ ‫است که در اروپا حضور داشته‬ ‫باشی و نوع متفاوتی از تمرینات‪،‬‬ ‫زمین و امکانات را تجربه کنی‪.‬‬ ‫تجربه حضور در اروپا و حتی نوع‬ ‫تمرینات بسیار متفاوت تر از اسیا‬ ‫است‪ .‬اینجا سرعت تمرین بسیار‬ ‫باال است و بدون شک حضورم‬ ‫در این کشور باعث خواهد شد‬ ‫تجربیات باالتری را به دست اورم‪.‬‬ ‫لیگ ملت های اروپا‪ /‬فرانسه ‪ - ۴‬کرواسی ‪۲‬‬ ‫فابیو جان واریو بازیکن سابق تیم‬ ‫استقالل تهران می گوید بزرگان این‬ ‫باشگاه باید مشکالت بین فرهاد مجیدی‬ ‫و احمد سعادتمند رابرطرف می کرد تا‬ ‫این سرمربی جوان دوباره ابی پوشان‬ ‫را همراهی کند؛ او در صورت عدم‬ ‫بازگشت مجیدی اندره ا استراماچونی‬ ‫را به بهترین انتخاب باشگاه می داند‪.‬‬ ‫استقالل در فینال جام حذفی برابر‬ ‫تراکتور شکست خورد‪.‬‬ ‫در این چند سال اخیر فوتبالی به‬ ‫زیبایی این بازی استقالل ندیده بودم و‬ ‫واقعا ان ها بی نظیر بازی کردند‪ .‬حق شان‬ ‫باخت نبود ولی خیلی بدشانس بودند‪3 .‬‬ ‫توپ در نیمه اول روی دروازه استقالل‬ ‫امد که هرسه انها تبدیل به گل شد و‬ ‫همین کار را برای جبران در نیمه دوم‬ ‫سخت کرد‪.‬‬ ‫عملکرد مجیدی در استقالل چطور‬ ‫بود؟‬ ‫یک مربی که می اید‪ ،‬باید ببینید‬ ‫مربی های قبلش چه کسانی بوده اند و چه‬ ‫کارهایی انجام دادند‪ .‬نمی توانیم بگوییم‬ ‫فرهاد مجیدی این تیم را دگرگون کرد‬ ‫و باید حداقل دو سه سالی باالی سر تیم‬ ‫باشد تا ببینیم نتیجه اش چه می شود‪ .‬هنوز‬ ‫نمی دانیم مجیدی چه کاری می تواند‬ ‫انجام دهد چرا که مربیان قبلی بودند‬ ‫که این تیم را تغییر دادند و کار کردند‪.‬‬ ‫دو سه سالی باید به فرهاد وقت داده می‬ ‫شد تا ببینیم نتیجه ای کارش چه چیزی‬ ‫است‪ .‬باید به مربی وقت داد تا بتواند تیم‬ ‫را موفق کند‪.‬‬ ‫بزرگترین مشکل حال حاضر‬ ‫استقالل را چه می بینید؟‬ ‫به نظرم مجیدی و سعادتمند باید‬ ‫روبه روی همدیگر بنشینند و خیلی شفاف‬ ‫مشکالت شان را برطرف می کردند‪.‬‬ ‫کسانی می توانستند زمینه برای تحقق‬ ‫چنین امری را فراهم نمایند‪ .‬یک مسئله‬ ‫دیگر هم این است که طلب بازیکنان‬ ‫را بدهند تا ان ها با انگیزه بیشتری وارد‬ ‫زمین شوند‪.‬‬ ‫در حال حاضر محمود فکری‬ ‫محتمل ترین گزینه سرمربیگری ابی‬ ‫پوشان است؟‬ ‫بهترین گزینه در حال حاضر برای‬ ‫استقالل استراماچونی است و اگر‬ ‫باشگاه مجبور به استفاده از سرمربی‬ ‫ایرانی شود هم بهترین چهره خود فرهاد‬ ‫مجیدی است‪ ،‬اما اگر استرا جور نشد و‬ ‫فرهاد هم برنگشت‪ ،‬انگاه بروند دنبال‬ ‫محمود فکری‪ ،‬چون فکری و گروهش‬ ‫توانایی های خودشان را نشان داده اند‪.‬‬ ‫انتخابنویدکیابایدچندسال‬ ‫پیش انجام می شد‬ ‫عضو هیات مدیره سپاهان‪:‬‬ ‫مجیدی رحیمی زاده در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار ورزشی‬ ‫خبرگزاری فارس در مورد‬ ‫همکاری با باشگاه سپاهان به عنوان‬ ‫مدیر اظهار داشت‪ :‬من از سال ‪70‬‬ ‫افتخار فعالیت در باشگاه سپاهان‬ ‫را دارم‪ .‬از شانزده سالگی و زمانی‬ ‫که هنوز پسوند فوالد مبارکه را‬ ‫نداشت کارم را اغاز و به عنوان‬ ‫بازیکن‪ ،‬مربی و حتی مربی‬ ‫ملی(هندبال) در سپاهان فعالیت‬ ‫کردم‪ .‬االن هم افتخار می کنم که‬ ‫حساب ویژه تری در این باشگاه‬ ‫روی من باز شده‪ ،‬برای اعتالی‬ ‫نام سپاهان تمام تالشم را می کنم‬ ‫و امیدوارم بتوانم جواب اعتماد‬ ‫دوستان و همکارانم را بدهم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره باشگاه‬ ‫سپاهان در مورد انتخاب محرم‬ ‫نویدکیا برای سرمربیگری این تیم‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بعد از اغاز به کار در‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬چون معرفی سرمربی‬ ‫دیر شده بود و با توجه به نزدیک‬ ‫بودن بازی های لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫و لیگ جدید فرجه کمی داشتیم‪،‬‬ ‫جلسه اضطراری تشکیل شد‪ .‬در‬ ‫ان جلسه به این نقطه نظر رسیدیم‬ ‫محرم نویدکیا سرمربی تیم باشد‬ ‫و درنهایت این امر محقق شد‪ .‬به‬ ‫نظرم تصمیم به جایی بود‪ .‬با تمام‬ ‫قوا پشت سر نویدکیا هستیم و‬ ‫هرکاری برای موفقیت او و تیمش‬ ‫الزم باشد انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نویدکیا از اسطوره ها‬ ‫و استخوان خرد کرده تیم فوتبال‬ ‫سپاهان است‪ .‬او جوانی اش را در‬ ‫این تیم پشت سرگذاشت و با همین‬ ‫پیراهن خداحافظی کرد‪ .‬همه از‬ ‫هواداران تا مدیران باشگاه روی او‬ ‫نظر مثبت داشتند و به این انتخاب‬ ‫راضی بودند‪.‬‬ ‫رحیمی زاده تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫به اسطوره هایمان که وفاداری‬ ‫خودشان را ثابت کرده اند فرصت‬ ‫داده شود‪ .‬انتخاب محرم نویدکیا‬ ‫باید خیلی زودتر انجام می شد‪.‬‬ ‫باید چند سال پیش از او استفاده‬ ‫می کردیم‪ .‬من خودم ورزشکار‬ ‫بودم و می دانم ورزشکاری که‬ ‫در زمین لیدر تیم بوده می تواند‬ ‫مربی خوب و موفقی هم باشد‪ .‬این‬ ‫شرایط برای دیگر بازیکنان بزرگ‬ ‫سپاهان مانند هادی عقیلی هم‬ ‫می تواند وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره باشگاه‬ ‫سپاهان در مورد اینکه با توجه به‬ ‫جوانی نویدکیا ایا تیم سپاهان با‬ ‫هدایت او موفق می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از نظر من محرم می تواند این کار‬ ‫را انجام بدهد‪ .‬چه بهتر اعتماد ما‬ ‫به فرد شناخته شده ای باشد که در‬ ‫فوتبال استان و کشور وزنه است‪.‬‬ ‫همه باید به او اعتماد کنیم‪ .‬اگر‬ ‫حمایت های الزم انجام شود حتما‬ ‫موفق می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تاکنون هم حمایت های خوبی از‬ ‫سمت کارخانه فوالد مبارکه و‬ ‫همچنین مدیران باشگاه صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬همکارانش در کادر‬ ‫فنی و هواداران باید به او اعتقاد‬ ‫داشته باشند که این مساله باعث‬ ‫دلگرمی محرم می شود‪ .‬شما ببینید‬ ‫امثال محمود فکری‪ ،‬جواد نکونام‪،‬‬ ‫یحیی گل محمدی که مربیان‬ ‫موفق و جوان فوتبال ما هستند هم‬ ‫کارشان را از جایی اغاز کردند و‬ ‫حمایت شدند‪ .‬بنابراین االن باید از‬ ‫نویدکیا حمایت همه جانبه شود‪.‬‬ ‫رحیمی زاده در مورد اینکه‬ ‫ایا نویدکیا لیستی را در اختیار‬ ‫مدیران باشگاه قرار داده‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬لیستی برای اطالع به ما داده‬ ‫شده‪ ،‬ممکن است در مورد جذب‬ ‫یا خروج برخی بازیکنان از ما نظر‬ ‫گرفته شود اما مسئول مذاکرات‬ ‫و نقل و انتقاالت تیم محمدرضا‬ ‫ساکت و محرم نویدکیا هستند و ما‬ ‫در کار فنی دخالت نمی کنیم‪ .‬برای‬ ‫این کار هم بودجه ای تامین شده‬ ‫که بر حسب نیاز تیم ممکن است‬ ‫تغییراتی هم داشته باشد اما من از‬ ‫جزییات ان خبر ندارم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره سپاهان‬ ‫گفت‪ :‬برای سپاهان ارزوی‬ ‫موفقیت می کنم‪ .‬ارزوی همه ما‬ ‫این است که سپاهان به روزهای‬ ‫اوج و طالیی خودش برگردد و در‬ ‫این راه هر کاری از دستمان بربیاید‬ ‫انجام می دهیم و تمام توانمان را به‬ ‫کار می گیریم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1202

روزنامه صدای اصلاحات 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه صدای اصلاحات 1201

روزنامه صدای اصلاحات 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه صدای اصلاحات 1200

روزنامه صدای اصلاحات 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه صدای اصلاحات 1199

روزنامه صدای اصلاحات 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/07/27
روزنامه صدای اصلاحات 1198

روزنامه صدای اصلاحات 1198

شماره : 1198
تاریخ : 1399/07/24
روزنامه صدای اصلاحات 1197

روزنامه صدای اصلاحات 1197

شماره : 1197
تاریخ : 1399/07/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!