روزنامه صدای اصلاحات شماره 1168 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1168

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1168

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1168

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬شهریور ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1442‬‬ ‫پیامرهبرانقالبدرپیاهانتیکنشریهفرانسویبهساحتمقدسپیامبراعظم‪:‬‬ ‫مسلمانان به ویژه در‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020September 9‬‬ ‫نایب رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسدهمدرگفت وگوباصدایاصالحات‪:‬‬ ‫رشدفواره ایبازارسرمایه‬ ‫‪,,‬‬ ‫چاره ایجزریزشندارد‬ ‫زیباترین تاالب ایران شد‬ ‫سیاسی‬ ‫حسنن روحانی‪:‬‬ ‫مرزهای ایران و ترکیه همیشه‬ ‫در صلح و دوستی بوده است‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫فاضالب بالی جان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫خط داغ‬ ‫ایران زمین‬ ‫خطر برهوت شدن یک دریاچه!‬ ‫‪,,‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫بااصالحیک بارهبازارسهامفرار‬ ‫نقدینگیازبورساتفاقنخواهدافتاد‬ ‫ریزشبورس؛شرکت هایکاغذی‬ ‫وعدمشفافیتصورت هایمالی‬ ‫علیاکبرصالحی‪:‬‬ ‫سالنیمدرن تر‬ ‫وسیع تروفراگیرتر‬ ‫رادرنزدیکینطنز‬ ‫احداثمی کنیم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫غرب اسیا هوشیار باشند‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1168‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫زیرسوالبردن‬ ‫دموکراسی!‬ ‫نقدی به طرح عجیب اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫خط داغ‬ ‫پناهیان ‪ :‬امام و رهبر انقالب هم با هدیه‬ ‫دوستان شانزندگیمی کردند‪،‬منهم‬ ‫باهدیهدوستانمزندگیمی کنم‬ ‫اقایپناهیان‬ ‫از امام(ره) و رهبری‬ ‫مایهنگذارید!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫پاسخ حجه االسالم رفیعی به اقامیری‬ ‫این حرفهای شما از داعش‬ ‫هم خطرناک تر است‬ ‫خطربرهوتشدنیکدریاچه!‬ ‫دریاچه «زریوار» مریوان که امروز دیگر ان را با نام تاالب «زریوار» می شناسیم‪ ،‬یکی‬ ‫از تاالب های کشور است که طی چند سال گذشته دستخوش تغییرات زیست محیطی‬ ‫قرارگرفتهواگربهفکرساماندهیمشکالتواحیایاننباشیم‪،‬شایدتاچنددههدیگراثری‬ ‫ازاینتاالبزیبانیزدرکشوردیدهنشودوبه مانندبسیاریازتاالب هایمرکزیایرانبهیک‬ ‫دشتخشکتبدیلشود‪.‬‬ ‫تاالب «زریوار» یکی از چشمه های بی همتای اب شیرین جهان با ارتفاع هزار و‪۲۸۵‬‬ ‫متریازسطحدریاوطولششکیلومتروعرضمتوسطسهکیلومتربامساحتیبرابرباسه‬ ‫هزارو‪ ۲۹۲‬هکتاراستکهنزدیکبه‪ ۷۰۰‬هکتارانبهنیزارتبدیل شدهاست‪.‬‬ ‫اکوسیستمتاالب«زریوار»مریوانبه عنوانیکواحداکولوژیکیویکاکوسیستم‬ ‫ابی در کردستان پدیده ای بسیار زیبا و نادر است که در یک دره طولی نسبتاً وسیع از دو‬ ‫طرفغربوشرقباکوه هایپوشیدهازجنگلاحاطه شدهاست‪.‬‬ ‫تاالب«زریوار»مریوانبااینکهیکیازمنحصربه فردترینتاالب هایابشیرینجهانبه‬ ‫شمارمی رود‪،‬ولیمتاسفانهدرطولزمانبی مهری هایزیادیبهخوددیدهاستواختصاص‬ ‫نیافتناعتباراتطرحنجات«زریوار»مریوانحیاتانرابامشکلجدیروبرومی کند‪.‬‬ ‫متاسفانهدرسنواتگذشتهبابرنامه هایغیرکارشناسیاحداثسدخاکیدرقسمت‬ ‫جنوبیتاالبوباورودرسوباتوشن هایجاریوفضوالتحیوانیوانسانیبهدریاچهاز‬ ‫طریقبندانحرافیقزلچهسو‪،‬ورودفاضالب هایانسانیوموادزائدجامد‪ ۱۰‬روستایحاشیه‬ ‫تاالبمشکالتزیست محیطیراافزایشدادهاست‪.‬‬ ‫احیاونجاتدریاچه«زریوار»وعده ایبهطولیکعمر‬ ‫سال هایبسیاریاستکهمردم‪،‬فعاالنزیست محیطیوحتیخودمسئوالنمحلی‪،‬‬ ‫استانی و کشوری از ورود فاضالب روستاهای اطراف دریاچه و بخشی از شهر مریوان خبر‬ ‫دارندودراین بارهصحبتکرد هانداماهمچنانمشکالتاینحوزهبهپایاننرسیدهاست‪.‬‬ ‫فاضالب بالی جان زیباترین تاالب ایران شد‬ ‫سرازیر شدن فاضالب چند روستای اطراف دریاچه‪ ،‬رشد بی رویه نیزارهای «زریوار»‬ ‫و افزایش حجم رسوبات ان‪ ،‬از حد گذشتن میزان نیترات اب و به خطر افتادن حیات‬ ‫گونه های جانوری و گیاهی دریاچه در کنار خشک سالی‪ ،‬تغییر اقلیم و کاهش ابدهی‬ ‫چشمه های جوشان تامین کننده منابع ابی دریاچه‪ ،‬همه و همه برای از بین بردن این دریاچه‬ ‫دست به دستهمداد هاند‪.‬‬ ‫امروزمانندسال هایدور‪،‬ابدریاچه«زریوار»دیگرزاللنیستوعلیرغماینکهسال ها‬ ‫استکهبراینجاتانطرحجامعنجاتنوشت هاندوجلساتوکارگاه هایمختلفبرگزار‬ ‫می کنندوهرازگاهینیزمدیراناستانیویاکشوریازانبازدیدمی کنندوهمهپسازدیدن‬ ‫زیبایی هایانمی گویندافسوسکهازاناستفادهدرستنمی شودوبایدبرایشکاریکرد‬ ‫ودراطرافشهمبرایرشدگردشگریابیسرمایه گذاریشودامادریغازاینکهطرحیرا‬ ‫براینجاتانعملیاتیکنند‪.‬‬ ‫مسئوالنبهجایعملبیشتروعدهمی دهند‬ ‫از اغاز دهه هفتاد مسئوالن به فکر ساماندهی و نجات دادن دریاچه «زریوار» افتادند و‬ ‫دردهههشتادنیزهرچندسالیک باراستانداریکهبهایناستانامدوسریبه«زریوار»زداز‬ ‫نجات ان سخن گفت‪ ،‬اما در عمل هیچ کدام کاری نکردند و در هر دوره ای نیز که اتفاقی‬ ‫برایایندریاچهافتاد‪،‬به قول معروفککشانهمنگزید‪.‬‬ ‫از اسماعیل نجار که «زریوار» را محور گردشگری کردستان می دانست تا علیرضا‬ ‫شهبازی که با قاطعیت از جلوگیری از ورود فاضالب به دریاچه خبر می داد و پس ازانکه‬ ‫دریاچه بازهم به ورطه نابودی نزدیک شد‪ ،‬عبدالحمید زاهدی کارگروه نجات بخشی را با‬ ‫هزارطرحوبرنامهتشکیلدادکهتنهانتیجهانبرگزاریچندینجلسهبودوامروزنیزسکان‬ ‫هدایتاستانبهبهمنمرادنیاسپرده شدهکههمهخوشحالبودندکهازفرزنداناینخطهاست‬ ‫وشایددرپایاناوبتوانددراینزمینهوهزارانزمینهمشکل دارکردستانکاریراپیشببرد‪،‬‬ ‫“ظریف” به کمیسیون امنیت‬ ‫مجلس نرفت‬ ‫اماافسوسوصدافسوسکهوینیزتاامروزموفقنبودهاست‪.‬‬ ‫بهنظرمی رسداگرراه هاینجاتیکههمیشهدرجلسه هاینجاتبخشیدریاچهازان‬ ‫یاد می شود همچون را هاندازی ازمایشگاهی برای پایش مستمر تاالب‪ ،‬رفع تصرف حریم‬ ‫تاالب‪،‬انسدادچاه هایفاقدمجوزونصبکنتوربرچاه هایواجدمجوز‪،‬بررسیپروژه های‬ ‫گردشگری حریم تاالب و بررسی شیوه های کنترل یا برداشت گیاهان مهاجم دریاچه‪،‬‬ ‫جلوگیریازموازیکاری‪،‬تکمیلپروژهدفعبهداشتیفاضالبشهریوروستاییاطراف‬ ‫دریاچه‪،‬مدیریتکارامدپسماند‪،‬استفادهازتوانگردشگریدریاچهباتاکیدبرحفظشرایط‬ ‫بهداشتیابدریاچهواکوسیستمطبیعیان‪،‬ممنوعکردنویالسازیواحداثخانهباغدر‬ ‫حاشیهوحوزهابریزدریاچهاجراشود‪،‬شایدبتوانتادیرنشدهکاریکرد‪.‬‬ ‫امامسئوالنماهمیشهنشانداد هاندتااتفاقیمانندخشکشدنبخشعمده ایازدریاچه‬ ‫ارومیهرخندهدهیچکارینمی کنندووقتی کههمه چیزبهنابودیکشیدهشدتازهبهدست وپا‬ ‫زدنمی افتندوان وقتاستکهبایدگفتفردانیزبرایاینکاردیراست‪.‬‬ ‫احیای«زریوار»دردستورالعملوبخشنامه‬ ‫رئیسسازمانحفاظتازمحیط زیستکشور‪ ۱۰‬مهرماهسال‪ ۹۷‬سفرییک روزهبه‬ ‫استانکردستانداشتکهازتاالب«زریوار»بازدیدکردودرجریاناینبازدیددرگفت وگو‬ ‫با خبرنگار مهر‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اقداماتی که طی چند سال گذشته درباره احیای تاالب‬ ‫«زریوار»انجام گرفتهمشکلیبرایادامهاینروندوجودندارد‪.‬‬ ‫احیایتاالب هایکیازسخت ترینوظایفسازمانمحیط زیستاست‪،‬چراکهانجام‬ ‫این کار نیاز به اب دارد که خوشبختانه وضعیت اب تاالب «زریوار» مناسب است و احیای‬ ‫این تاالب امکان پذیر استعیسی کالنتری اظهار کرد‪ :‬احیای تاالب ها یکی از سخت ترین‬ ‫وظایف سازمان محیط زیست است‪ ،‬چراکه انجام این کار نیاز به اب دارد که خوشبختانه‬ ‫وضعیتابتاالب«زریوار»مناسباستواحیایاینتاالبامکان پذیراستوبراینجات‬ ‫«زریوار»هنوزدیرنشدهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انجام مطالعات ناقص و کارهای کارشناسی نشده مشکالت تاالب‬ ‫«زریوار»رابهوجوداوردهاست‪،‬افزود‪:‬خسارت هایاینکارجبران ناپذیراستولیباتوجه‬ ‫بهوضعیتکنونیتاالب«زریوار»نجاتاینتاالبهنوزدیرنشدهاست‪.‬‬ ‫رئیسسازمانحفاظتازمحیط زیستکشورادامهداد‪:‬مهم ترینبخشکارعملیات‬ ‫بیرونی نظیر جلوگیری از ورود پسماند به تاالب است و عوامل درونی برای نجات تاالب‬ ‫«زریوار»نیزبابهره مندیازتکنولوژیجدیدقابل اجرااست‪.‬‬ ‫کالنتریبابیاناینکههم اکنونتاالب«زریوار»ازموادالیانباشته شدهاست‪،‬یاداورشد‪:‬‬ ‫پرشدنتاالب«زریوار»بهعلتورودموادالیبودهواینموادشرایطبی هوازیدرپاییناب‬ ‫را به وجود اورده است و درنتیجه عمق اب کم و نیزارها شروع به رشد و تکثیر کرده است‪.‬‬ ‫نجاتواحیایتاالب«زریوار»نیازمنداعتباراتخاصاست‬ ‫همچنیناستاندارکردستاندرجریاناینبازدیددرخصوصاخرینوضعیتتاالب‬ ‫«زریوار»مریوان‪،‬بیانکرد‪:‬اعتباراتموجودحال وروزتاالب«زریوار»راتغییرنمی دهدواحیا‬ ‫ونجاتاینتاالبنیازمندایدهواعتباراتخاصاست‪.‬‬ ‫بهمن مرادنیا اعتبارات و امکانات موجود در استان را برای نجات تاالب «زریوار» غیر‬ ‫کافی ارزیابی کرد و گفت‪« :‬زریوار» برای مردم استان کردستان از حیث زیست محیطی و‬ ‫گردشگریدارایاهمیتفراواناست‪.‬‬ ‫وی وضعیت حال حاضر تاالب «زریوار» را ناخوشایند توصیف کرد و ادامه داد‪ :‬با‬ ‫اقداماتواعتباراتاستانیبراینجاتواحیایتاالب«زریوار»مریوانکارینمی توانانجام‬ ‫داد و انتظار داریم رئیس سازمان محیط زیست به طرح نجات تاالب «زریوار» کمک های‬ ‫اعتباریوفنیالزمراداشتهباشد‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬باتوجهبهاینکهتاالب«زریوار»برایمردماستانکردستانازچندبعدمناظر‬ ‫کسانی که با کنار گذاشتن اقتصاد مقاومتی مشکالت را بو جود اوردند‪،‬‬ ‫انگشت اتهام را به سمت نظام نشانه رفته اند‬ ‫ارجاع ‪ ۸‬سوال به صحن‬ ‫علنی پارلمان‬ ‫ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬درباره‬ ‫جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت‪ :‬قرار بر این بود اقای محمد‬ ‫جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه امروز کمیسیون جهت‬ ‫پاسخگویی به ‪ 8‬سوال ملی نمایندگان پیدا کند که این اتفاق رخ‬ ‫نداد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬طبق تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 208‬و بند ‪ 1‬ماده ‪ 207‬قانون‬ ‫ایین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬جلسه سوال این نمایندگان‬ ‫در صحن علنی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫طبیعی‪ ،‬زیست محیطی و گردشگری بسیار مهم است‪ ،‬انتظار داریم با تخصیص اعتبارات‬ ‫خاصازمحلاعتباراتملیوضعیتاینتاالبرابهبودبخشید‪.‬‬ ‫وعده هایعملینشدهدرخصوصنجات«زریوار»ادامهداد‬ ‫فریبا رضایی در ‪ ۲۵‬بهمن سال ‪ ۹۶‬در پنجمین جلسه ستاد نجات بخشی «زریوار» از‬ ‫تدوین کتابچه مدیریت جامع تاالب «زریوار» خبر داده و گفته بود طی تفاهم نامه ای بین‬ ‫استانداریوسازمانحفاظتازمحیط زیستکلکشوربراساساینکتابچهکارهاینجات‬ ‫واحیایایندریاچهانجاممی شود‪.‬‬ ‫وی دستاوردهای ستاد نجات بخشی را در سالیان گذشته موثر ارزیابی کرده و اعتقاد‬ ‫داشت از سال‪ ۹۱‬تا سال‪ ۹۶‬بیش از‪ ۶۰‬درصد فاضالب های حاشیه «زریوار» ساماندهی شده‬ ‫استوفقط‪ ۴۰‬درصدباقی ماندهکهدلیلان همکمبوداعتباراتبودهاست‪.‬‬ ‫مدیرکلحفاظتمحیط زیستکردستانباگذشتحدود‪ ۳۰‬ماهازگفتناینسخنان‬ ‫باردیگردرروز‪ ۲۱‬خردادماهامسالدرنشستخبریکهباخبرنگارانبهمناسبتروزجهانی‬ ‫محیط زیست برگزارشده بود‪ ،‬در پاسخ به خبرنگار مهر‪ ،‬گفته بود هم اکنون تنها فاضالب‬ ‫سه روستا و همچنین محالت اطراف و منطقه استادیوم شهر مریوان وارد دریاچه «زریوار»‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رضایی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از نابودی دریاچه «زریوار» و ساماندهی‬ ‫فاضالب هایروستاهایاطرافکهبهایندریاچهسرازیرمی شود‪،‬اقداماتخوبیطیچند‬ ‫سالگذشتهانجام شدهاست‪،‬اظهارکرد‪:‬باتوجهبهاینکهفاضالب‪ ۱۰‬روستا‪،‬محالتاطراف‬ ‫و استادیوم به داخل «زریوار» سرازیر می شد‪ ،‬از مصوبات ستاد ساماندهی تاالب «زریوار»‬ ‫اعتباری برای مدیریت‪ ،‬جمع اوری و هدایت فاضالب این روستاها به تصفیه خانه‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفته شد اما به دلیل ناکافی بودن بودجه‪ ،‬فقط از ورود فاضالب هفت روستا جلوگیری و‬ ‫فاضالب ان ها از سال‪ ۹۶‬مسدود شده است‪.‬‬ ‫محسن رضایی‬ ‫محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬صبح‬ ‫امروز (سه شنبه ‪ ۸۱‬شهریور) در افتتاحیه اولین دوره تربیت‬ ‫مدرس شهید مریم فرهانیان با محوریت زن و خانواده در‬ ‫حکمرانی اسالمی که در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬باید از مقام مع ّظم رهبری تشکر کنیم‬ ‫که عنایتی به نسل های بعدی انقالب داشتند و برای اینکه‬ ‫حکمرانان اینده از این نسل باشند‪ ،‬دستور تشکیل این‬ ‫مدرسه را دادند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از خالءهایی که ما دیر‬ ‫متوجه ان شدیم‪ ،‬انتقال بین نسلی است‪ .‬نظام های سیاسی اگر‬ ‫بخواهندپایداربمانند‪،‬بایدبهقواعدیپایبندباشند‪.‬یکیازاین‬ ‫قواعد‪ ،‬انتقال به موقع مسئولیتها از نسلی به نسل دیگر است‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬این انتقال مسئولیت ها از نسلی به نسل دیگر باید‬ ‫به موقع و با کارامدی همراه باشد‪ .‬اگر دیر صورت گیرد یا‬ ‫توام با کارامدی نباشد‪ ،‬اسیب هایی را متوجه کل حاکمیت‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامبابیاناینکهانتقالکارامد‬ ‫مسئولیت ها از نسلی به نسل دیگر یکی از قواعد ماندگاری هر‬ ‫نظام است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما متاسفانه این کار را به موقع انجام‬ ‫ندادیم و ده سال اینده حتی اگر نسل دوم انقالب در قید‬ ‫حیاتباشند‪،‬نمی توانندنقشموثریدرادارهکشورایفاکنند‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬ده سال زمان کمی است که جامعه اماده‬ ‫انتقال پذیری بین نسلی باشد‪ .‬این موضوع‪ ،‬بیست ‪ -‬سی سال‬ ‫زمان می خواهد‪ .‬مثل هر کاری که مدتی برای سرمایه گذاری‬ ‫وقت نیاز است و چندسال دیگر برای بهره برداری‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه تربیت حکمرانان به معنای تولید کادر است که نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما در این موضوع تاخیر داریم و در ده سال‪ ،‬هم باید‬ ‫کادرسازی کنیم هم انتقال بین نسلی انجام دهیم‪.‬رضایی با‬ ‫بیان اینکه در مجلس این انتقال بین نسلی شروع شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تعدادی از نمایندگان کنونی از نسل سوم انقالب هستند‪.‬‬ ‫اکثریت وزرای دولت اینده هم باید از نسل سوم باشند‪.‬دبیر‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه والیت در یک‬ ‫شخص منحصر نمی شود‪ ،‬بلکه یک سامانه ای است که در‬ ‫حکمرانی کشور جاری می شود‪ ،‬گفت‪ :‬عده ای می خواهند‬ ‫رهبری شبیه پاپ شود و والیت را منحصر در یک فرد کنند‪.‬‬ ‫درواقع این افراد‪ ،‬می خواهند ریسمان والیت که از باال به پایین‬ ‫می اید را قطع کنند‪ ،‬به همین دلیل است که سیاست های کلی‬ ‫و رهنمودهای رهبر معظم انقالب اجرا نمی شود‪.‬رضایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬والیت یک اب زالل است که از باال جاری می شود‬ ‫و در پایین دست‪ ،‬محصول هایی چون شهید قاسم سلیمانی‬ ‫را به بار می اورد‪ .‬ولی در فرهنگ و اقتصاد‪ ،‬عده ای دنبال‬ ‫این هستند که از رهبری‪ ،‬پاپ بسازند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬وقتی‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل نمی شود و مشکالتی‬ ‫برای جامعه ایجاد می شود‪ ،‬انگشت اتهام را به سمت رهبری‬ ‫نشانه می روند‪ .‬باید به ان ها گفت شما متهم هستید که با عمل‬ ‫نکردن به سیاست های اقتصاد مقاومتی نگذاشتید والیت در‬ ‫اقتصاد جاری شود‪ .‬شما اجازه ندادید همان طور که والیت‬ ‫در امنیت و دفاع جاری شد‪ ،‬در اقتصاد جاری شود‪ ،‬حاال چرا‬ ‫انگشت اتهام را به سمت نظام گرفته اید؟رضایی با بیان اینکه‬ ‫سامانه واحد حکمرانی مبتنی بر والیت در برخی بخش ها‬ ‫مثل امنیتی دفاعی پیاده شده و اثارش را می بینیم‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫سامانه در برخی بخش های دیگر پیاده نشده و جامعه متوجه‬ ‫این موضوع نیست و نمی تواند این تفکیک را انجام دهد‪.‬دبیر‬ ‫مجمعتشخیصمصلحتنظامبابیاناینکهحکمرواییکهدر‬ ‫موشکاعمالشدهدرخودروسازیلحاظنشده‪،‬گفت‪:‬یک‬ ‫نوعحکمروایی‪،‬موشکیرامی سازدکهباانپایگاهابرقدرت‬ ‫دنیاراموشک بارانمی کندولیازیکنوعحکمرواییدیگر‪،‬‬ ‫پرایدخارجمی شود‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬مبتنی بر حکمروایی نوع اول‪ ،‬شما اگر‬ ‫موشک را از کره شمالی وارد می کنید‪ ،‬میگوید من در اینده‪،‬‬ ‫سازنده این موشک می شوم و حتی می توانم انواع پیشرفته تر‬ ‫ان را هم به دنیا صادر کنم‪ ،‬اما کسی که پراید می سازد‪،‬‬ ‫می گوید ما که نمی توانیم با بنز و تویوتا رقابت کنیم‪ ،‬پس‬ ‫تکنولوژی راوارد می کنم‪،‬در نتیجهفقط به مونتاژ می پردازد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهکرهشمالیگاهیبهمامی گویدموشک هایتان‬ ‫را به ما هم بدهید‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این در حالی است که ما‬ ‫روزی از ان ها موشک می گرفتیم‪.‬‬ ‫رضایی تصریح کرد‪ :‬حکمروایی محفلی و غربی هنوز در‬ ‫پراید گیر کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬کشور چین ایدئولوژی مارکسیسم را‬ ‫به درخت لیبرالیسم پیوند زد‪ ،‬اما جواب داد‪ .‬در ایران هم‬ ‫ایدئولوژی والیت فقیه را با لیبرالیسم پیوند زده و نگرفته‪ ،‬چرا‬ ‫که بین ما مارکسیسم و لیبرالیسم شباهت های زیادی وجود‬ ‫دارد اما از دل پیوند ایدئولوژی اسالم ناب و غرب‪ ،‬درخت‬ ‫اقتصادیپانمی گیرداگرهمبگیردناموفقاست‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1168‬‬ ‫سیاست‬ ‫پاسخحجهاالسالمرفیعیبهاقامیری‬ ‫اینحرفهایشماازداعشهمخطرناکتراست‬ ‫اقای اقامیری این حرفهای شما از داعش هم خطرناک تر است‪ .‬فکر می کنید با این حرفهای ضد ارزش و غیرواقعی جوانان ما نمازخوان می شوند؟ نخیر مشروب خوار و دین گریز می شوند‪-‬کانال تلگرام مکتوبات نوشت‪:‬‬ ‫حجه االسالم رفیعی که پیشتر هم با اقامیری مناظره کرده بود‪ ،‬این بار هم پاسخ حرفهای او را داده است‪:‬برای تبلیغ اسالم رحمانی‪ ،‬اوال خود ان اقا با خشونت تمام حرف می زند و صدر و ذیل را با الفاظ تند و خطاب و عتاب و‬ ‫اینکه شما از عمر عم بدترید می نوازد! این که خودش خالف اسالم رحمانی شماست!ثانیا حر نزد امام گردن کج کرد و طلب بخشش کرد‪ .‬این چه مغالطه ای است‪ .‬حر را با کسانی که هنوز عناد دارند و سر لجاجت خود هستند‬ ‫مقایسه می کنید؟این حرفهای شما از داعش هم خطرناک تر است‪ .‬فکر می کنید با این حرفهای ضد ارزش و غیرواقعی جوانان ما نمازخوان می شوند؟ نخیر مشروب خوار و دین گریز می شوند‪ .‬از پیامبر حدیث داریم از نه دسته‬ ‫جماعت دوری کنید‪ .‬شما چرا اینها را نمی گویی؟ این چه اسالم دروغینی است که با لفاظی و حرافی می خواهید به خورد جوانان بدهید؟‬ ‫نقدی به طرح عجیب اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫زیر سوال بردن دموکراسی‬ ‫پیام رهبر انقالب در پی اهانت یک نشریه‬ ‫فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم‪:‬‬ ‫مسلمانانبهویژه‬ ‫درغرباسیا‬ ‫هوشیارباشند‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی‪ ،‬اهانت اخیر‬ ‫یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم‬ ‫صلّی اهلل علیه واله وسلّم را محکوم کردند‪.‬‬ ‫متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر‬ ‫است‪ :‬بسمه تعالی گناه بزرگ و نابخشودنی یک‬ ‫نشریّه ی فرانسوی در اهانت به چهره ی نورانی و‬ ‫قدسی حضرت رسول اعظم (صلّی اهلل علیه و اله)‬ ‫بار دیگر عناد و کینه ی شرارت بار دستگاه های‬ ‫سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسالم و جامعه ی‬ ‫مسلمانان را اشکار ساخت‪.‬‬ ‫بهانه ی ازادی بیان برای محکوم نکردن این‬ ‫جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران‬ ‫فرانسوی گفته شده کام ً‬ ‫ال مردود و غلط و‬ ‫عوام فریبانه است‪ .‬سیاست های عمیقاً ض ّد اسالمی‬ ‫صهیونیست ها و دولتهای استکباری عامل این گونه‬ ‫حرکتهای دشمنانه است که هر چند یکبار بُروز‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫این حرکت در این برهه ی زمانی نیز می تواند‬ ‫به انگیزه ی منصرف کردن ذهن ملّتها و دولتهای‬ ‫غرب اسیا از نقشه های شومی باشد که امریکا و‬ ‫رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند‪.‬‬ ‫ملّتهای مسلمان بویژه کشورهای غرب اسیا‪ ،‬ضمن‬ ‫حساس‪ ،‬باید‬ ‫حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه ی ّ‬ ‫هرگز دشمنی های سیاستمداران و سردمداران غربی‬ ‫نسبت به اسالم و مسلمین را فراموش نکنند‪ .‬واهلل‬ ‫غالب علی امره‬ ‫سیّدعلی خامنه ای ‪۹۹/۶/۱۸‬‬ ‫واقعیّت سیاست و انتخابات در ایران و نتایج‬ ‫ان در طول ‪ ۴۰‬سال گذشته به نحوی است که در‬ ‫برهه هایی از مرز دموکراسی هم عبور کرده و به‬ ‫بیانی نسبتاً مطایبه امیز‪ ،‬به انارشی هم تنه زده است‪.‬‬ ‫اکثر روسا ی جمهور انتخاب شده در این ‪ ۴۰‬سال‪ ،‬از‬ ‫بنی صدر به عنوان رئیس جمهور اول تا حجت االسالم‬ ‫روحانی رئیس جمهور فعلی‪ ،‬در حداکثر اختال ف نظر‬ ‫و دیدگاه با یکدیگر بود ه اند و برخی از انها در مقام‬ ‫عمل و نیز در برهه رقابت های انتخابات دیدگا ه ها‬ ‫و نظرات رادیکالی نسبت به یکدیگر و همچنین‬ ‫چارچو ب های انقالب اسالمی ‪ ۵۷‬داشته اند؛ به نحوی‬ ‫که اولین رئیس جمهور هم اینک در فرانسه نشسته و‬ ‫اپوزیسیون جمهوری اسالمی است و اخرین انها هم‬ ‫در رقابت های سال ‪ ۹۶‬رادیکالیسم را به جایی رساند‬ ‫که از سخنان او اینگونه برداشت می شد که برخی‬ ‫مقامات جمهوری اسالمی(ناظر به رقبای اقای روحانی‬ ‫در ان انتخابات) در ‪ ۳۸‬سال پیش از ان فقط اعدام و‬ ‫زندان بلد بود ه اند! درباره انتخابات مجلس هم وضعیت‬ ‫می رسد بیش از هرچیز پوست خربز ه ای است که زیر‬ ‫پای شورای نگهبان و حاکمیت گذاشته می شود‪.‬‬ ‫احتما الً این نمایندگان مجلس‪ ،‬و افرادی که احیاناً‬ ‫با انها مشورت شده‪ ،‬در نظر داشته اند که با اضافه‬ ‫کردن برخی جزئیات و شروط‪ ،‬شرایط پیشین مندرج‬ ‫در قانون انتخابات ریاست جمهوری را واضح تر و‬ ‫غیرسلیقه ا ی تر کنند‪ ،‬اما انچه در مقام عمل تا اینجا‬ ‫رخ داده‪ ،‬بندهایی است که برخی از انها غیرعاقالنه و‬ ‫نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهمتر از همه‬ ‫اینکه به لحاظ سیاسی‪-‬اجتماعی می تواند معانی بسیار‬ ‫نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند‪.‬‬ ‫مثال یکی ازبند های بسیار قابل تامل‬ ‫وضددموکراسی این است که فردی که کاندید می‬ ‫شود باید سوابق مدیریتی و اجرایی تاسطوح استاندار‬ ‫را داشته باشد و این بند باروح دمکراسی در تضاد‬ ‫است!یعنی هرکسی که این سوابق را ندارد نمی‬ ‫تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود!درصورتی که‬ ‫در تمامی قوانین کشور های دنیا هرفردی که دارای‬ ‫به همین شکل است؛ اکثریت مطلق مجالس پس از‬ ‫انقالب در اختالف حداکثری گفتمانی با دوره قبلی‬ ‫خود شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫علیرغم چنین وضعیتی در واقعیت‪ ،‬یعنی وجود‬ ‫امکانی برای برگزیدن هرنوع دیدگاهی‪ ،‬ا مّا ادبیات‬ ‫و نحو ه ی عملکرد برخی ارگا ن ها و افراد درون همین‬ ‫سیستم به نحوی است که اقتدارگرایانه ترین حالت‬ ‫ممکن را در اذهان پدید می اورد‪ .‬به عبارت بهتر‪،‬‬ ‫«واقعیت ازادی انتخاب در ایران» با انچه برخی‬ ‫افراد ظاهر ا ً مدافع نظام در ذهن جامعه می سازند‪ ،‬یک‬ ‫تفاوت نجومی و صدها کیلومتری دارد‪.‬‬ ‫یکی از این اقدامات و رفتارها‪ ،‬طرحی است که‬ ‫اخیر ا ً توسط تعدادی از نمایند ه های مجلس با عنوان‬ ‫«اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری» مطرح‬ ‫شده است‪ .‬در طرح اولیه که این روزها در کمیسیون‬ ‫شوراهای مجلس درحال بررسی است‪ ،‬اصالحاتی در‬ ‫قانون پیشین انجام و تکمله هایی به ان افزوده شده‬ ‫است که برخی از انها حیر ت برانگیز است و به نظر‬ ‫با اشاره به حادثه خرابکاری در تاسیسات هسته ای نطنز‬ ‫صالحی‪ :‬سالنی مدرن تر‪ ،‬وسیع تر و‬ ‫فراگیرتر را در نزدیکی نطنز احداث می کنیم‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی در‬ ‫حاشیه نشست امروز کمیسیون امنیت‬ ‫ملی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬ما امروز درباره‬ ‫فعالیت های هسته ای کشورهای همسایه با‬ ‫نمایندگان این کمیسیون صحبت خواهیم‬ ‫کرد ‪ .‬همچنین درباره عوامل خرابکاری‬ ‫در سایت نطنز شورای عالی امنیت ملی‬ ‫باید نظر بدهد‪.‬‬ ‫علی اکبر صالحی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫انرژی اتمی گفت‪ :‬کمیسیون امنیت ملی‬ ‫یکی از کمیسیون های مهم به خصوص‬ ‫در بحث محوری فعالیت های جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است به ویژه فعالیت هایی‬ ‫که تبدیل به چالش عمده بین ایران و‬ ‫جهان استکبار شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حضور در برخی از‬ ‫جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی بنا بر دعوت نمایندگان‪ ،‬افزود‪ :‬ما‬ ‫ضمن حضور در جلسات این کمیسیون‪،‬‬ ‫گزارشی درباره پیشرفت کارها در حوزه‬ ‫صنعت هسته ای به نمایندگان ارایه‬ ‫می دهیم و در نشست امروز قرار است‬ ‫درباره فعالیت های هسته ای کشورهای‬ ‫همسایه گزارش دهیم‪.‬‬ ‫صالحی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫یاداور شد‪ :‬کشور امارات متحده عربی‬ ‫اولین راکتور هسته ای را راه اندازی کرده‬ ‫و قرار است چهار راکتور هسته ای داشته‬ ‫باشند‪ .‬عربستان سعودی نیز تصمیم جدی‬ ‫برای ورود به این حوزه گرفته است‪.‬‬ ‫در کشور ترکیه هم فعالیت های بسیار‬ ‫گسترده ای در ارتباط با ساخت نیروگاه‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی افزود‪:‬‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس یازدهم دنبال رایزنی با سازمان‬ ‫انرژی اتمی است تا بُعد امنیتی این مسئله‬ ‫برای جمهوری اسالمی ایران را بررسی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫صالحی در ادامه در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره خرابکاری اخیر در سایت هسته ای‬ ‫نطنز‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسات گذشته کمیسیون‬ ‫امنیت ملی مجلس درباه حادثه نطنز‬ ‫صحبت شده و تکلیف اتفاق رخ داده‬ ‫روشن شده است‪ .‬سازمان انرژی اتمی‬ ‫نیز از روزی که این اتفاق افتاد اقدامات‬ ‫الزم را در دو فاز شروع کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در فاز نخست نسبت‬ ‫به تامین تجهیزات و راه اندازی مقدماتی‬ ‫برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام‬ ‫کردیم و در فاز بعدی قدم بلند مدتی‬ ‫را برخواهیم داشت لذا با توجه به اقدام‬ ‫خرابکارانه و خبیثانه تصمیم گرفته شد تا‬ ‫سالن مدرن تر‪ ،‬وسیع تر و فراگیرتری را از‬ ‫نظر همه ابعاد در نزدیکی نطنز برای این‬ ‫امر احداث کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی یاداور‬ ‫شد‪ :‬شورای عالی امنیت ملی باید درباره‬ ‫عوامل خرابکاری حادثه سایت هسته ای‬ ‫نطنز‪ ،‬نظر دهد‪.‬‬ ‫پناهیان ‪ :‬امام و رهبر انقالب هم با هدیه دوستان شان زندگی می کردند‪ ،‬من هم با هدیه دوستانم زندگی می کنم‬ ‫اقایپناهیانازامام(ره)ورهبریمایهنگذارید!‬ ‫شیخ علی رضا پناهیان‪« ،‬واعظ اصو ل گرا»‪،‬‬ ‫درباره شراکتش با رضا مطلبی کاشانی‬ ‫«مالک شرکت تک ماکارون»‪ ،‬گفت‪« :‬امام و‬ ‫رهبر انقالب هم با هدیه دوستا ن شان زندگی‬ ‫می کردند‪ ،‬من هم با هدیه دوستانم زندگی‬ ‫می کنم‪ .‬اگر شرایط زندگی ام را برا ی تان‬ ‫تعریف کنم‪ ،‬برایم اعانه جمع می کنید‪»!...‬‬ ‫پناهیان تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه‪ ،‬در‬ ‫دانشگاه هنر گفت‪ :‬برخی تصور می کنند بنده‬ ‫هزینه سخنانی که مطرح کردم را نمی دانم‪،‬‬ ‫خیر چنین نیست‪ .‬برخی رسانه های منسوب‬ ‫به خط این دولت توهین و دروغ پرداز ی های‬ ‫رذیالنه خود را از حد گذراندند؛ هزینه بنده‬ ‫و هرکسی که سخنی علیه مسووالن رانت خوار‬ ‫بزند و بیاید از کم کاری ها و بالهایی که بر سر‬ ‫مردم اوردند سخن بگوید همین افترائات و‬ ‫تهمت هایی می شود که می گویند‪ .‬بنده ‪ 15‬سال‬ ‫در شهر مقدس قم سخنرانی می کردم بدون‬ ‫اینکه بر روی بنر تبلیغاتی جلسه نام سخنران‬ ‫نوشته شود و صوت ان در اختیار کسی قرار‬ ‫بگیرد چون نمی خواستم خودم را مطرح کنم‬ ‫بااین وجود بیش از ‪ 2‬هزار جوان در جلسه‬ ‫سخنرانی ام شرکت می کردند‪ .‬علما از این‬ ‫جلسه مطلع بودند و بعضاً فرزندان خودشان را‬ ‫می فرستادند تا بدانند این جلسه چگونه است‬ ‫که این همه شلوغ است؛ نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی که سال گذشته از سخنرانی‬ ‫بنده ناراحت شده بودند که بسیاری از هما ن ها‬ ‫در انتخابات اخیر به خاطر تخلفات صورت‬ ‫گرفته رد صالحیت شدند به بنده چنین نسبت‬ ‫می دادند منبری پاکتی و روحانی که تلویزیون‬ ‫ان را بزرگ کرد؛ ابد ا ً این سخن درست‬ ‫نیست‪ .‬ایت اهلل خوشوقت(ره) روزی به من‬ ‫گفت فالنی در جلسات سخنرانی روضه نخوان‬ ‫چون تو حرف های مهمی می زنی که اگر مردم‬ ‫فکر کنند روضه خوان هستی ممکن است به‬ ‫سخنانت گوش ندهند؛ وقتی همان جلسه شهر‬ ‫مقدس قم رونق گرفت همین دولت اصالحات‬ ‫بود که وزارت اطالعات خود را فرستاد و‬ ‫جلسه را تعطیل و پلمپ کرد‪.‬‬ ‫پناهیان افزود‪ :‬این تعطیلی سبب شد ان‬ ‫جلسه با همه جمعیتی که داشت اواره شود؛‬ ‫این اقدام را هما ن هایی انجام دادند که دم از‬ ‫ازادی می زدند درحالی که در این جلسه اص ً‬ ‫ال‬ ‫سخن سیاسی گفته نمی شد‪ .‬روزی به مناسبت‬ ‫میالد امام رضا(ع) از سوی اموز ش وپرورش‬ ‫دعوت شدم تا سخنرانی داشته باشم اما به‬ ‫دستور استاندار شهر مقدس قم این جلسه‬ ‫نیز تعطیل و برگزار نشد‪ ،‬حتی کسی که مرا‬ ‫دعوت کرده بود را نیز عزل کردند‪ .‬بسیاری از‬ ‫سخنرانی های بنده در شهرهای مختلف کشور‬ ‫با مخالفت استاندار ان شهرها تعطیل می شد و‬ ‫چنین می گفتند دو ماه به انتخابات باقی مانده‬ ‫و صحبت های شما اثر انتخاباتی دارد؛ حاال‬ ‫می خواهیم همین افراد فحش ندهند؟ تهمت‬ ‫نزنند؟ و دروغ نگویند؟! دروغ های رذیالنه ای‬ ‫که انسان خجالت می کشد به ا ن ها پاسخ دهد‪.‬‬ ‫بنده سا ل ها پیش ملک مشترکی را خریداری‬ ‫کردم و شریکم ‪ 5‬سال تحمل کرد تا من بتوانم‬ ‫سهم هزینه ساخت وساز خودم را تهیه کنم اما‬ ‫متاسفانه نتوانستم و همین شد که شریکم اصرار‬ ‫بر فروش خانه کرد‪.‬‬ ‫پناهیان ادامه داد‪ :‬در ان زمان مشکالتی‬ ‫برای خانواده بنده به وجود امده بود که قادر‬ ‫به نقل مکان نبودم‪ ،‬ایت اهلل حق شناس(ره)‬ ‫شخصی را معرفی کردند تا ان بخش از‬ ‫ملک شریکم را بخرد‪ ،‬بعد از خرید و ساخت‬ ‫یک واحد از ان ساختمان به بنده رسید ان‬ ‫ساختمان کال ‪ 250‬متر بود؛ بعد امروز همین‬ ‫خبرگزاری ها رذیالنه خبر می زنند که فالنی با‬ ‫صاحب فالن کارخانه ملکی ‪ 30‬میلیاردی دارد‬ ‫در حالی که بنده تازه فهمیدم ان فرد صاحب‬ ‫فالن کارخانه است‪ .‬ان خبرنگار اصال ح طلبی‬ ‫که رفته و از ان محل گزارش تهیه کرده خوب‬ ‫می داند که بنده دو سال بعد از ساخت به‬ ‫دلیل شرایط خانوادگی ام همان یک واحد را‬ ‫فروختم و با افتخار به مستاجری رفتم و دیگر‬ ‫نتوانستم با ان پول خانه بخرم؛ حال ایا می شود‬ ‫اخبار خبرگزار ی های دروغ گوی طرفدار دولت‬ ‫را که سرشار از دروغ و افتراء است‪ ،‬باور‬ ‫کرد؟ وی بیان داشت‪ :‬الحمداهلل مردم عاقل ‬ ‫و فهیم قدرت تحلیل دارند و حق و باطل را‬ ‫خوب تشخیص می دهند‪ ،‬بنده مسوول مملکتی‬ ‫نبودم که بیایم پاسخ «از کجا اورد ه اید» را‬ ‫بدهم ضمن اینکه ‪ 90‬درصد مسووالن پاسخ‬ ‫این سوال را به ملت ندادند!! کسانی که دست‬ ‫به تخریب می زنند گویی نمی دانند بنده سا ل ها‬ ‫است که سخنرانی می کنم و مردم خودشان‬ ‫دوست دارند در جلسات بنده شرکت کنند‪.‬‬ ‫* اقای پناهیان لطفا از رهبری و امام(ره)‬‫مایه نگذارید!‬ ‫سخنان شما مارا یاد سخنان اقای طبری در‬ ‫دادگاه می اندازد!‬ ‫اقای پناهیان خود را با رهبران انقالب‬ ‫مقایسه نکنید شما در حد و اندازه ای نیستید‬ ‫که از رهبری مایه می گذارید‪.‬‬ ‫صالحیت های فردی باشد می تواند برای ریاست‬ ‫جمهوری کاندیدا شود ‪.‬‬ ‫دومین بند هم به طور مثال نقش احزاب در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری است که در هیچ جای این‬ ‫قانون تعبیه نشده در حالی که احزاب از ارکان مهم در‬ ‫دموکراسی هر کشوری می باشند‪.‬‬ ‫در تعریف بحث رجل سیاسی هیچ اشاره ای به‬ ‫تعریف رجل سیاسی نشده و مشخص نیست که مثال‬ ‫دبیر کل یک حزب که در تمام جهان یک رجل‬ ‫سیاسی است چطور در قانون جزو رجل سیاسی حساب‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫تعیین سن برای محدود کردن افراد هم یکی از‬ ‫نواقص این طرح بی تدبیر است چرا که سن بلوغ‬ ‫فکری در افراد مختلف ممکن است هر عددی باشد و‬ ‫نمی توان ان را محدود کرد‪.‬‬ ‫اینها تنها بخش کوچکی از مشکالت این طرح‬ ‫ناقص است که باید حتما به ان رسیدگی های الزم‬ ‫انجام داده شود‬ ‫روحانی در ششمین جلسه شورای‬ ‫عالی راهبردی ایران و ترکیه‪:‬‬ ‫مرزهایایرانوترکیه‬ ‫همیشهدرصلحودوستی‬ ‫بودهاست‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی در‬ ‫ششمین جلسه شورای عالی راهبردی‬ ‫ایران و ترکیه که به صورت ویدئو‬ ‫کنفراس برگزار شد‪ ،‬خطاب به رجب‬ ‫طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم هرچه زودتر جهان از‬ ‫این ویروس خطرناک نجات پیدا کنند‬ ‫و در اینده نزدیک همه ما بتوانیم برای‬ ‫پایان این ویروس جشن و شادمانی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬این ویروس‬ ‫باعث شد نتوانیم در تهران خدمت شما‬ ‫باشیم اما برای پیشبرد روابط در فضای‬ ‫مجازی امروز باهم گفت وگو داشته‬ ‫باشیم امیدوارم در پایان ویروس بازهم‬ ‫شاهد حضور شما در تهران باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روابط دوکشور‬ ‫دوست و برادر ایران و ترکیه همواره‬ ‫بر پایه های بسیار مستحکمی در طول‬ ‫تاریخ بنیان گذاری شده است و لذا‬ ‫وقوع حوادث تلخ و ناگوار هم هرگز‬ ‫نتوانسته گزندی به روابط برادارنه بزند‪.‬‬ ‫رئیس قوه مجریه گفت‪ :‬حسن‬ ‫همجواری و ارزش های مشترک‬ ‫فرهنگی و تاریخی‪ ،‬احترام متقابل و‬ ‫منافع ملی باعث ثبات و امنیت منطقه‬ ‫شده است‪ .‬مرزهای ایران و ترکیه‬ ‫خوشبختانه همیشه در صلح و دوستی‬ ‫بوده است و دو دولت به ویژه در هفت‬ ‫سال گذشته روابط شان بر مبنای روابط‬ ‫دوجانبه بوده است‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬به این نکته تاکید‬ ‫می کنم که هر دو کشور در منطقه‬ ‫بسیار خاصی حضور دارند و هر دو‬ ‫کشور بسیار بزرگ هستند‪ .‬همواره‬ ‫دشمنی ها و کینه توزی هایی نسبت به‬ ‫این دو کشور وجود داشته و امروز نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬راهی جز تقویت روابط‬ ‫دوستانه دو کشور برای غلبه بر این‬ ‫گونه توطئه ها وجود ندارد و من بسیار‬ ‫امیدوارم که نشست مشترک امروز‬ ‫ما و توافقاتی که خواهیم کرد برای‬ ‫روابط دو جانبه مثمر ثمر و سازنده‬ ‫باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫کاظم هژیرازاد‪:‬‬ ‫بیشترارامشدارموکمترناسزامی شنوم‬ ‫ادمی به مرز هفتاد سالگی که برسد‪ ،‬خوب است بنشیند و پنجاه سال گذشته را با خودش مرور کند که چه کرده و چگونه روزگار را گذرانده است‪.‬کاظم هژیرازاد بازیگر با سابقه تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون‬ ‫با همین اعتقاد دست به قلم شد و خاطرات خود را نوشت که مدتی است برای دریافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سپرده است تا به گفته خودش‪ ،‬در دوران کرونایی کار مثبتی انجام داده باشد‪.‬او‬ ‫در گفتگو با ایسنا از حال و هوای این روزهایش می گوید؛ درباره کناره گیری اش از فعالیت های صنفی‪ ،‬سریالی که بازی می کند و از اینده نامعلوم تئاتر در دوران کرونا‪.‬سخنش را با لحنی طنزامیز و این گونه‬ ‫اغاز می کند‪ :‬مدتی است در هیات مدیره مرکز و هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر حضور ندارم‪ .‬فکر کردم عرصه را به جوانانی بسپاریم که خیلی التهاب کار صنفی دارند تا ببینند از این نمد می توانند‬ ‫برای خود کالهی بسازند یا نه‪.‬او با همان لحن طنزامیز ادامه می دهد‪ :‬از شما چه پنهان االن ارامش بیشتری دارم و کمتر ناسزا می شنوم‪ .‬مشغول کارهای نصفه نیمه ام هستم‪ ،‬کتاب های نخوانده ام را می خوانم و‬ ‫بیشتر به خانواده ام می رسم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1168‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینماهایدوسالنهدراستانهتعطیلی‬ ‫گزارش‬ ‫لزومحمایتتامیناجتماعی‬ ‫از سینماداران‬ ‫عبداهللعلیخانیتهیهکننده‪،‬سینماداروبازرسانجمنسینماداراندرباره‬ ‫وضعیت سینماهای تک سالن و دو سالن به علت شیوع ویروس کرونا و نبود‬ ‫مخاطببهخبرنگارحوزهسینما گروهفرهنگیباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬گفت‪:‬‬ ‫در کل طی چند سال گذشته تا به امروز شرایط سینماهای تک سالن و دو سالن‬ ‫بدتر شده چون این ها مانند پردیس ها فضای سرگرمی و تفریحی و تجاری‬ ‫و پارکینگ ندارند از سویی تعداد فیلم های زیادی در ان ها نمایش داده نمی‬ ‫شود و این نیز روی جذب مخاطب حداکثری تاثیر می گذارد‪.‬مصداق این‬ ‫موضوع این است که در خیابان جمهوری حدفاصل سه خط ایستگاه اتوبوس‪،‬‬ ‫چهار سینمای تک سالن داشتیم که همه ان ها تعطیل شد اما برای پردیس‬ ‫چارسو که در همان خیابان قرار دارد این اتفاق رخ نداد چون اول اینکه به روز‬ ‫است ضمن اینکه تمام موارد تفریحی و تجاری و پارکینگ را هم دارد و می‬ ‫تواند فیلم های زیادی را به مخاطب عرضه کند و قدرت انتخابشان را باال ببرد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده ادامه داد‪ :‬وضعیت سینماهای تک و دو سالن روز به روز‬ ‫در تهران بدتر می شود و این موضوع به مراکز استان ها هم کشیده شده و به‬ ‫شهرهای کوچک که یک سالن هم دارد سرایت خواهد کرد چون در حال‬ ‫فرسوده شدن هستند و به روز نیستند و به علت نداشتن فاکتورهای جذب‬ ‫خودم را زندانی کرده ام و‬ ‫شب و روز اهنگ می سازم!‬ ‫تنها یکی ـ دو هفته به اهدای جایزه ویژه «کتاب های صلح» ‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬به «لوریس چکناواریان» باقی‏است‪ .‬قرار است‬ ‫که روز دوازدهم سپتامبر این جایزه ب ه علت فعالیت هایی که‬ ‫چکناواریان برای گسترش فرهنگ صلح انجام داده است‪،‬به او‬ ‫اهدا شود‪.‬‬ ‫این امر انگیزه ای شد تا خبرنگار ایسنا با اهنگساز‬ ‫سمفونی هایی چون «رستم و سهراب»‪« ،‬رستم‏و اسفندیار»‪،‬‬ ‫«افرینش»‪« ،‬سیاوش»‪« ،‬ضحاک» و «شمس و موالنا» تماس‬ ‫بگیرد تا هم گفت وگویی درباره دریافت این جایزه با او داشته‬ ‫باشد و هم از احواالت این موسیقیدان باسابقه ایرانی در دوران‬ ‫کرونا اگاه شویم‪.‬‬ ‫وضعیت ارکستر سمفونیک تهران پس از خداحافظی‬ ‫شهرداد روحانی در یکم خرداد و نداشتن رهبر مشخص‬ ‫تاکنون‪ ،‬همچنین شرایط رسیدن این ارکستر به سطح قابل قبول‬ ‫کیفی‪ ،‬پرسش های دیگری بود که در گفت وگو با لوریس‬ ‫چکناواریان مطرح شد‪.‬‬ ‫کرونا نگذاشت برای معرفی هنر کشورم به جهان سفر کنم‬ ‫او در ابتدا درباره دریافت جایزه ویژه «کتاب های صلح» ‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬به ایسنا می گوید‪ :‬سال ‪ ۱۳۹۸‬این افتخار را داشتم که‬ ‫بتوانم سفیر صلح باشم ولی به خاطر شیوع کرونا نتوانستم فعال‬ ‫باشم و با سفر به نقاط مختلف دنیا کشورم را از لحاظ فرهنگی‬ ‫و هنری به جهان معرفی کنم‪ .‬متاسفانه به خاطر شیوع ویروس‬ ‫کرونا امکان رفتن به رم را برای دریافت این جایزه ندارم‪.‬‬ ‫ساخت اهنگهایی بر اساس اثار هدایت‪ ،‬کامو و کافکا‬ ‫در قرنطینه‬ ‫چکناواریان درباره فعالیت های خود در دوران شیوع کرونا‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬شیوع کرونا برای من از لحاظ اهنگسازی‬ ‫اتفاق خوبی بود؛ چون فرصت این را داشتم که داوطلبانه خودم‬ ‫را در منزل زندانی کنم و شب و روز مشغول اهنگسازی شوم‪.‬‬ ‫در این مدت نزدیک به ‪ ۲۰‬اثر مختلف نوشتم که البته بیشتر‬ ‫اثارم را براساس اثار ادبی نویسندگانی همچون صادق هدایت‪،‬‬ ‫کامو‪ ،‬کافکا و ‪ ...‬ساختم و داستان های مختلف را به موسیقی‬ ‫تبدیل کردم‪ .‬این اواخر نیز اثر «عاشورا» که سال ها روی ان‬ ‫کرده بودم و اثر «سیاوشون» را تمام کردم‪ .‬البته پروژه های‬ ‫دیگری نیز دارم که باید روی انها کار کنم‪.‬‬ ‫مشکالت ارکستر سمفونیک را از چشم نوازندگان نبینید‬ ‫در ادامه بحث ارکستر سمفونیک را پیش کشیدیم و‬ ‫از این رهبر ارکستر درباره مشکل اصلی ارکستر سمفونیک‬ ‫تهران سوال کردیم‪ .‬او می گوید‪ :‬ارکستر سمفونیک تهران با‬ ‫مشکالت زیادی مواجه است‪ .‬نوازندگان ارکستر سمفونیک‬ ‫می خواهند که پیشرفت کنند و به نتایج بهتری برسند ولی برای‬ ‫این کار اول از همه باید از لحاظ مالی تامین شوند و حقوق‬ ‫خوبی دریافت کنند تا مجبور به کار کردن در جاهای دیگر‬ ‫نشوند‪ ،‬به خصوص در ارکسترهای موسیقی سنتی با ُکرن‬ ‫سوری نزنند‪ .‬نباید اینگونه باشد که صبح در ارکستر تمرین‬ ‫کنند و تا شب چند جای دیگر هم برای کار بروند‪ .‬همچنین‬ ‫در ارکستر سمفونیک تهران سازهای خوبی نداریم و این‬ ‫سازها باید خریداری شود؛ ‪ ۴۰‬سال پیش در ارکسترهای درجه‬ ‫یک امریکا اگر نوازنده ای ساز زهی ارزانتر از ‪ ۱۰۰‬هزار دالر‬ ‫داشت‪ ،‬نمی توانست در ارکستر حضور پیدا کند‪ .‬ولی در‬ ‫ایران نوازندگان ما پول چنین سازهایی را ندارند و حمایتی هم‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬زمانی که بوریس یلتسین پس از فروپاشی‬ ‫اتحاد جماهیر شوروی در روسیه به ریاست جمهوری رسید‪،‬‬ ‫چندصد میلیون دالر هزینه کرد و بهترین سازها را برای‬ ‫نوازندگان خرید؛ چون که نوازندگان خودشان نمی توانند از‬ ‫پس چنین هزینه هایی بربیایند‪ .‬در ایران هم وزارت ارشاد باید‬ ‫کمک کند تا نوازندگان با سازهای خوب روی صحنه بروند‪.‬‬ ‫این اهنگساز بیان می کند که یکی دیگر از دالیل پیشرفت‬ ‫نکردن ارکستر سمفونیک تهران‪ ،‬نداشتن معلم های باتجربه و با‬ ‫تعداد کافی برای اموزش هر ساز ارکستر است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬در هنرستان های موسیقی دنیا برای هر ساز‬ ‫چندین استاد دارند‪ .‬پرخرج ترین دانشگاه های دنیا‪ ،‬برای‬ ‫رشته های طب یا معماری نیست‪ ،‬بلکه برای موسیقی است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ارکستر سمفونیک تهران استاد ندارد که این مشکل‬ ‫اساسی این ارکستر است‪ .‬از طرفی امکان حضور رهبرهای‬ ‫مهمان خوب در ارکستر سمفونیک تهران وجود ندارد؛ چون‬ ‫برای هر بار دعوت یک رهبر خوب باید ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬هزار پوند یا‬ ‫یورو هزینه شود‪ .‬به قول قدیمی ها هر چقدر پول بدهی اش‬ ‫می خوری‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬بنابراین نباید مشکالت ارکستر سمفونیک‬ ‫را از چشم نوازندگان دید؛ چون به انها کمکی نمی شود که‬ ‫بخواهند سطحشان را باال ببرند و توان واقعی خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫تاکید بر اموزش اکادمیک موسیقی‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که مشکالت ارکسترهای ما تا‬ ‫چه اندازه به وضعیت اکادمیک برمیگردد؟ توضیح می دهد‪:‬‬ ‫تمام هنرستان ها و دانشگاه های موسیقی دنیا‪ ،‬ارکستر خودشان‬ ‫را دارند و هنرجویان در همان جا قطعات مختلف را اجرا‬ ‫می کنند‪ ،‬با انها اشنا می شوند‪ ،‬یاد می گیرند و سپس وارد‬ ‫ارکستر می شوند‪ .‬یادگیری زبان موسیقی یکی از طوالنی ترین‬ ‫رشته ها است؛ زیرا هنرجو از کودکی یادگیری یک ساز را‬ ‫اغاز می کند‪ ،‬پس از ان وارد هنرستان می شود و سپس وارد‬ ‫دانشگاه‪ .‬مدتی هم باید در ارکسترهای درجه دو و سه بنوازد و‬ ‫اگر خیلی خوب باشد شاید در سن ‪ ۴۰‬سالگی موفق به ورود به‬ ‫ارکسترهای درجه یک شود‪.‬‬ ‫چکناواریان اضافه می کند‪ :‬هنرستان عالی موسیقی باید‬ ‫ارکستر سمفونیک داشته باشند تا نوازندگان در انجا بتوانند‬ ‫اثار مهم اهنگسازانی همچون بتهوون‪ ،‬موتسارت‪ ،‬باخ و ‪ ...‬را‬ ‫یاد بگیرند و سپس وارد ارکسترهای حرفه ای شوند‪.‬‬ ‫مخالفت با اداره ارکستر سمفونیک تهران با رهبرهای‬ ‫مهمان‬ ‫از این هنرمند باسابقه درباره فعالیت ارکستر سمفونیک‬ ‫تهران با رهبرهای مهمان سوال می کنیم؛ می گوید‪ :‬با اداره‬ ‫ارکستر سمفونیک تهران با رهبرهای مهمان مخالف هستم‪ ،‬کما‬ ‫اینکه در دنیا چنین چیزی وجود ندارد و یک بار اتفاق افتاده؛‬ ‫ان هم زمانی که ارتورو توسکانینی رهبر ارکستر سمفونیک ان‬ ‫بی سی ایاالت متحده امریکا بود و زمانی که توسکانینی از دنیا‬ ‫رفت‪ ،‬ارکستر سعی کرد خودشان بدون رهبر کنسرت بدهند و‬ ‫موفق نشدند‪ .‬در حال حاضر نیز تنها ارکستر فیالرمونیک وین‬ ‫رهبر دائمی ندارد ولی با چند رهبر درجه یک به طور دائم کار‬ ‫می کند‪ .‬فعالیت ارکستر سمفونیک بدون رهبر دائم عملی نیست‬ ‫و حتما باید یک سرپرست هنری داشته باشد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬اینکه در ایران می گویند که می خواهند‬ ‫ارکستر سمفونیک تهران را با رهبرهای مهمان اداره کنند‪،‬‬ ‫حرف درستی نیست و امیدوارم که اینگونه عمل نکنند؛ چون‬ ‫بودجه ندارند که بخواهند رهبر مهمان حرفه ای دعوت کنند‬ ‫و اگر بخواهند دعوت کنند برای هر کنسرت حداقل باید پنج‬ ‫تا ‪ ۱۰‬هزار یورو پرداخت کنند‪ .‬پس رهبرهای درجه سه را که‬ ‫تجربه رهبری ندارند‪ ،‬موسیقی را با شنیدن اثر حفظ می کنند‪،‬‬ ‫دستانشان را مانند پلیس راهنمایی و رانندگی تکان می دهند و‬ ‫ارکستر نیز چون چندین بار یک قطعه را تمرین کرده اند ان را‬ ‫حفظ کرده و در اجرا می نوازند و ان اجرا تفسیر خاصی ندارد‬ ‫و همین طور فی البداهه اجرا می شود‪ .‬از طرفی رهبرهای درجه‬ ‫یک با ارکسترهای درجه یک کار می کنند و رهبرهای درجه‬ ‫دو نیز به درد ما نمی خورد‪ .‬گاهی حضور برخی از رهبرهای‬ ‫سطح پایین در ارکستر سمفونیک تهران‪ ،‬برای این رهبرها جنبه‬ ‫تمرین رپراتوارهایی را دارد که بلد نیستند‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که تمرین هر اجرا برای ارکستر سمفونیک تهران گاهی اوقات‬ ‫تا یک ماه طول می کشد‪ .‬باید از رهبرهایی استفاده شود که هر‬ ‫قطعه را چندین بار رهبری کرده باشند و بتوانند به خوبی ارکستر‬ ‫را هدایت کنند‪.‬‬ ‫مقایسه ارکستر سمفونیک با تیم ملی فوتبال‬ ‫چکناواریان با بیان اینکه باید همانگونه که برای تیم ملی‬ ‫فوتبال مربی های خوبی می اورند‪ ،‬برای ارکستر سمفونیک‬ ‫تهران نیز به همین گونه عمل کنند‪ ،‬می گوید‪ :‬در کشور ما‬ ‫فرهنگ و هنر دغدغه نیست‪ .‬ما همانند کشور اتریش یا المان بر‬ ‫موسیقی تعصب نداریم‪ .‬انها در هر شهر کوچکی اپرا و ارکستر‬ ‫دارند و مردم برای فرهنگ مالیات اضافی می دهند‪ .‬انها بدون‬ ‫فرهنگ و هنر نمی توانند زندگی کنند‪ .‬ویترین کشورهای معتبر‬ ‫دنیا ارکستر سمفونیک‪ ،‬اپرا و باله انها است‪.‬‬ ‫مخاطب‪ ،‬بیشتر ان ها را دفع می کنند‪ .‬کرونا هم مزید بر علت شده و سرعت‬ ‫تعطیل شدن و تغییر کاربری این سینماها را زیادتر کرده است که اتفاق خوبی‬ ‫نیستچونعواقبخوبینخواهدداشت‪.‬‬ ‫بازرسانجمنسینمادارانگفت‪:‬جبرانخسارتهایسینماهایبخش‬ ‫خصوصیبسیارسختوشایدنشدنیباشداماسینماهایدولتیمیتوانندضرر‬ ‫سینماهای خود را پرداخت کنند البته همین ها هم تا یک جایی توان ضرر دهی‬ ‫دارند و بعد از ان خطر تعطیلی دامنشان را خواهد گرفت‪ .‬در کل باید منتظر‬ ‫تعطیلیوتغییرکاربریتعدادیازسینماهاباشیمچوندیگرتوانضرردهی‬ ‫وجودندارد‪.‬اودربارهبیکارشدندائمیکارکنانبرخیسینماهاوعواقبمنفی‬ ‫ناشی از این موضوع‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای این موضوع نه کارکنان مقصر هستند و‬ ‫نه سینمادار چون کارکنان کاری از دستشان برای جلوگیری از ضرردهی بر‬ ‫نمی اید و سینمادار هم تا یک جایی می تواند ضرر دهد‪ .‬البته این بحث فقط‬ ‫مختصصنفمانیستچوندامناکثرصنوفمختلفجامعهراگرفتهاست‪.‬‬ ‫علیخانی در پاسخ به این سوال که حمایت از کارکنانی که کاری جز‬ ‫سینماداریبلدنیستندبایدچطورانجامشود؟گفت‪:‬بهنظرمبخشاعظمیاز‬ ‫حمایتهابایدازسویبیمهتامیناجتماعیشکلبگیردچونجزومشکالت‬ ‫کارگری می شود متاسفانه در این راستا خیلی از کارکنان هم هستند که با وجود‬ ‫بیشازدودههکارهنوزبیمهنیستند‪.‬علیخانیتصریحکرد‪:‬مابایدبدانیمحمایت‬ ‫ها در زمانی که نیاز است باید انجام شود وگرنه در شرایط عادی و نبود مشکل‪،‬‬ ‫زندگی در جریان است و نیازی به کمک نیست پس بیمه در چنین شرایطی که‬ ‫کروناوضعیتکارکنانرابهوخامتکشاندهبایدهرچهسریعترحمایتهای‬ ‫خود را اعمال کند و بدانند اگر بیمه و شعبه های ان وجود دارد از پول همین‬ ‫عزیزانی است که در شرایط عادی بیمه خود را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره حمایت سازمان سینمایی اظهار کرد‪ :‬تنها کاری که سازمان‬ ‫سینمایی می تواند انجام دهد این است که بخشی از ضرر کرد سینماها و‬ ‫کارکنان ان ها را تا زمان عادی شدن شرایط‪ ،‬جبران کند‪ .‬اگر قرار باشد سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬بیمه و ‪ ...‬به درد سینما نخورد پس چه زمانی قرار است کمک رسانی‬ ‫کند چون در شرایط عادی همه ما مشغول کارمان هستیم و حتی هزینه بیمه هم‬ ‫می دهیم و از درامد امثاما است که این بیمه ها رونق دارند‪.‬علیخانی در پایان‬ ‫با اشاره به اینکه در سینمای عصر جدید تعدیل نیرویی نداشته اند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫مادرسینمایعصرجدیدتعدیلنیرونداشتیمالبتهتعدادکارکنانمابهنحوی‬ ‫استکهاگربخواهیمهمنمیتوانیمتعدیلداشتهباشیم‪.‬‬ ‫کاهش‪80‬درصدیفروشبلیتتئاتر‬ ‫با اینکه تعدادی از کشورهای اروپایی‪ ،‬از همان هفته های‬ ‫اول شیوع جهانی کرونا تکلیف خودشان را با هنر نمایش‬ ‫روشن کرده و گفتند دست کم تا شهریور قصد بازگشایی‬ ‫سالن های تئاتر را ندارند‪ ،‬در ایران از اوایل اسفند که سالن های‬ ‫تئاتر با دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعطیل شد‪،‬‬ ‫تا روزهای بعد که به امار مبتالیان افزوده می شد‪ ،‬هنرمندان‬ ‫زیادی هفته ها با بیم و امید چشم انتظار بازگشایی سالن های تئاتر‬ ‫و بیش از ان‪ ،‬حرفه در معرض خطرشان بودند‪.‬‬ ‫در نهایت در اخرین صف بازگشایی ها‪ ،‬از ابتدای تیر‬ ‫ماه ‪ ۹۹‬و با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا سالن های تئاتر با‬ ‫است‪».‬‬ ‫این فعال تئاتری با مقایسه امار فروش نمایش های عمارت‬ ‫نوفل لوشاتو در تیر و مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬می گوید‪« :‬اردیبهشت سال گذشته‪ ،‬هر شب دست کم‬ ‫‪ ۵۰۰‬تماشاگر برای شش نمایشی که در این مجموعه روی‬ ‫صحنه بود به عمارت نوفل لوشاتو می امدند اما امسال تعداد‬ ‫تماشاگران به یک پنجم رسیده بود‪».‬‬ ‫نامور که با تعطیلی عمارت نوفل لوشاتو از اواخر مرداد‪،‬‬ ‫امیدوار است به زودی سالن جدیدی را با رویکرد و محتوایی‬ ‫نو راه اندازی کند‪ ،‬با اشاره به عدم اعتمادی که ظاهرا در‬ ‫پیش شرط هایی اجازه بازگشایی یافتند‪ .‬هرچند که پیش و پس‬ ‫سالن های تئاتر بیش از سایر اماکن مشابه نمود پیدا کرده‪،‬‬ ‫کرده و ترجیح دادند در چنین شرایطی تئاتری را روی صحنه‬ ‫در سالن تئاتر بیشتر از سایر اماکن نیست‪ .‬اما متاسفانه هنوز‬ ‫از ان‪ ،‬بخشی از جامعه هنری با این شیوه بازگشایی مخالفت‬ ‫نبرند‪.‬‬ ‫از شروط بازگشایی مجموعه های نمایشی‪ ،‬استفاده از تنها‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ظرفیت سالن و همچنین رعایت دقیق پروتکل های‬ ‫بهداشتی بود‪ .‬با وجود این‪ ،‬به نظر می رسد هنوز بخش بزرگی‬ ‫از جامعه تئاتربین‪ ،‬کرونا در محیط بسته تئاتر را تهدیدی برای‬ ‫خود تلقی می کنند‪.‬‬ ‫تیوال که یکی از سایت های اصلی خرید بلیت تئاتر در‬ ‫سال های اخیر در پایتخت بوده‪ ،‬می تواند مرجعی برای ارزیابی‬ ‫میزان استقبال تماشاگران از نمایش های روی صحنه باشد‪.‬‬ ‫«محمد عمروابادی» مدیرعامل تیوال در گفتگو با ایلنا‪،‬‬ ‫اماری از فروش بلیت تئاتر از طریق این سایت تا اواخر مرداد‬ ‫ماه سال جاری ارائه کرده و می گوید‪ :‬از ابتدای تیر ماه و‬ ‫بازگشایی سالن های تئاتر‪ ،‬استقبال تماشاگران در خرید بلیت در‬ ‫مقایسه با همین زمان در سال گذشته‪ ،‬به صورت میانگین «یک‬ ‫پنجم» است‪ ۸۰( .‬درصد کاهش)‬ ‫به گفته عمروابادی‪ ،‬البته که تئاترهایی هم در این دو ماه‬ ‫روی صحنه رفته اند که با استقبال به نسبت مناسبی در شرایط‬ ‫تاکید می کند‪« :‬با رعایت پروتکل های بهداشتی ریسک حضور‬ ‫مخاطب تئاتر به ایمنی سالن های تئاتر باور ندارد‪».‬‬ ‫نگاهی به میانگین فروش تئاتر در سه ماه اخیر نشان می دهد‬ ‫که این کاهش مخاطب تنها به یک یا دو سالن محدود نمی شود‬ ‫و خیلی ها با بحران مخاطب درگیرند‪.‬‬ ‫«شاهین چگینی» که ریاست انجمن صنفی تماشاخانه های‬ ‫ایران را به عهده دارد‪ ،‬درباره این وضعیت به ایلنا می گوید‪:‬‬ ‫«استقبال از تئاترهای خصوصی در تهران چندان خوب نیست؛‬ ‫اگر میانگین فروش بلیت را در نظر بگیریم‪ ،‬حتی می توان‬ ‫گفت اسفبار است‪ .‬با اینکه بعضی تئاترها با استقبال نسبتا خوبی‬ ‫روبه رو هستند اما بعضی از کارها‪ ،‬مورد استقبال قرار نمی گیرند‬ ‫و بعضی نمایش ها اگر شبی ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬تماشاگر داشته باشند ان‬ ‫را وضعیتی مطلوب توصیف می کنند‪».‬‬ ‫چگینی می گوید‪« :‬بحران تئاتر فقط به عدم استقبال مخاطب‬ ‫محدود نشده و برخی از هنرمندان هم ترجیح داده اند در‬ ‫این شرایط غایب باشند و اجرا نکنند برای همین ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫گروه هایی که اکنون اجرا می کنند جوان و دانشجویی اند‪».‬‬ ‫او تاکید می کند‪« :‬ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرده‬ ‫کرونایی روبه رو شده اند اما «از زمان بازگشایی محدود سالن ها‬ ‫اگر مجموعه های نمایشی پروتکل های بهداشتی را رعایت‬ ‫(فاکتور) ‪ ۲.۷‬بلیت بوده است‪».‬‬ ‫کار غیرقانونی نمی کنند‪ .‬با اینکه مواد ضد عفونی سالن ها به‬ ‫از اغاز تیرماه (تا پایان مرداد) به صورت متوسط هر خرید‬ ‫اماری که «میانگین» فروش نمایش ها را در پایتخت در‬ ‫نظر دارد و وصف مناسبی برای حال تعدادی از کم فروغ ترین‬ ‫گیشه ها نیست‪.‬‬ ‫«داود نامور» که مدیریت تماشاخانه نوفل لوشاتو را به عهده‬ ‫داشت و تا اواخر مرداد پذیرای اثاری نمایشی بود‪ ،‬به ایلنا‬ ‫کنند تماشاگر می تواند وارد این فضا شود‪ .‬سالن دارها هم که‬ ‫طور مستقل توسط خودشان تامین می شود اما همگی با جدیت‬ ‫استفاده از ماسک و ضدعفونی مداوم را به عنوان یک اصل‪،‬‬ ‫رعایت می کنند و حتی اگر تماشاگر نمایشی یک نفر باشد‪ ،‬بعد‬ ‫از اجرا سالن را ضدعفونی می کنند‪».‬‬ ‫چگینی یاداور می شود‪« :‬قبول داریم که همان ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫می گوید‪« :‬مردم به دلیل ترس از کرونا به سالن نمی ایند‪ .‬حتی‬ ‫ظرفیت خیلی از سالن ها هم هر شب پر نمی شود و شاید بتوان‬ ‫کمتر از دوره زمانی مشابه در سال گذشته است‪».‬‬ ‫ تئاترها اجرا می روند اما با وضعیت فعلی هم گروه هایی که اجرا‬ ‫اگر تئاتری خوب روی صحنه باشد‪ ،‬باز هم بازدیدکننده اش‬ ‫به اعتقاد او‪« ،‬تبلیغ منفی در فضای مجازی و جامعه‬ ‫تاثیرش را گذاشته است» اما در چند هفته اخیر وضعیت‬ ‫گفت در بهترین حالت معموال با یک سوم ظرفیت سالن‪،‬‬ ‫می کنند‪ ،‬توانسته اند حداقلی از تماشاگر را به سالن بکشانند‬ ‫و بیش از اینها نیاز به جلب اعتماد مخاطبان همیشگی تئاتر‬ ‫استقبال مخاطب از تئاتر و اعتماد به سالن تئاتر نسبت به تیرماه‬ ‫داریم‪».‬‬ ‫کارگردان های نام اشنا اجرا و همین باعث شد مردم و تئاتری ها‬ ‫هنرمندان‪ ،‬همه کج دار و مریز با شرایط کرونایی سر و کله‬ ‫خیلی بهتر شده است‪« :‬چون در این مدت تئاترهایی از سوی‬ ‫تا حدی دوباره به تماشای تئاتر روی بیاورند‪».‬‬ ‫نامور یاداور می شود‪« :‬ضمن اینکه شاید اوایل تیر به دلیل‬ ‫ترس از عدم رعایت نکات بهداشتی بود که خیلی ها به سالن‬ ‫تئاتر نمی امدند اما با اجبار ماسک و ضدعفونی مدوام سالن ها‬ ‫و تب سنجی‪ ،‬اعتماد مردم تا حدی بهبود یافته و ظاهرا رغبت‬ ‫برای حضور در سالن هایی با تهویه مناسب‪ ،‬بیشتر از قبل شده‬ ‫این روزها که از دولت تا صنوف تئاتری و سالن ها و‬ ‫می زنند‪ ،‬خبری از پیشنهادهایی راه گشا و عملی برای عبور از‬ ‫این بحران نیست و تنها امید به «زمان» است که بگذرد و با‬ ‫عادت به مقتضیات زندگی در دوره کرونا‪ ،‬مخاطب به محیط‬ ‫بسته تئاتر اعتماد کند و بحران از سر جامعه تئاتری با خسارات‬ ‫کمتری بگذرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1168‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بانکتوسعهتعاونجهتتکمیلواحدهایتعاونی هایمسکنکارگریتسهیالتارائهمی دهد‬ ‫مدیرعاملبانکتوسعهتعاونازاعطایتسهیالتجهتتکمیلواحدهایتعاونی هایمسکنکارگریخبرداد‪-‬حجت الهمهدیانمدیرعاملبانکتوسعهتعاونکهدرجلسهانعقادتفاهم نامه هایبخشتعاوندرحضوروزیرتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیسخنمی گفتضمنتبریکهفته‬ ‫تعاونبهتعاونگراناظهارداشت‪:‬تعاونگراندرهمهرسته هایاقتصادیحضوریفعالواثرگذاردارندوبهره گیریازظرفیتتعاونراهکاریقابلاطمینانبرایرونقتولیددراقتصاداست‪.‬‬ ‫مهدیانبااشارهبهاهمیتموضوعتامینمسکنکارگریافزود‪:‬تعاونی هایمسکننقشمهمیدرخانه دارکردنکارگرانعزیزبرعهدهدارندومطابقتدابیرپیش بینیشدهوتفاهم نامهمنعقدهبامعاونتتعاونوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی‪،‬خطاعتباریبهمیزان‪ 5‬هزارمیلیاردریال‬ ‫جهتتکمیلواحدهایدرحالساختچهارمنطقهمهمکارگریدرکشوراختصاصیافتهاستودرصورتلزوماینمیزاناختصاصیافتهدردورجدیدقابلتمدیداست‪.‬‬ ‫مدیرعاملبانکتوسعهتعاونبادعوتازتمامیتعاونگرانوکارافرینانجهتهمکاریبااینبانکگفت‪:‬کلیهخدماتموردانتظارفعالیناقتصادیبخشتعاونازشبکهبانکی‪،‬ازطریقبانکتوسعهتعاونقابلدستیابیاستوچنانچهگردشحسابتعاونی هادربانکتخصصی‬ ‫خودشانمتمرکزباشد‪،‬عوایدومزیت هایمناسبیبرایبخشتعاونایجادمی شود‪.‬مهدیانخاطرنشانکرد‪:‬بانکتوسعهتعاونطیسالیاناخیردرراستایایفاینقشتوسعه ای‪،‬بههمکاریبادستگاه هایدولتیپایبندبودهاستوامارنشان دهندهایناستکهتفاهم نامه هایمنعقدهاینبانک‬ ‫باسازمان هاوشرکت هادرزمانمدنظراجراییگردیدهوتعهداتبانکبهدرستیایفاگردیدهاست‪.‬شایانذکراستدراینجلسهمحمدجعفرکبیریمعاونتعاونوزارتتعاونکارورفاهاجتماعی‪،‬عیسیمنصوریمعاوناشتغالوکارافرینیوزارتخانه‪،‬مجیدانصاریرییسکمیتهتعاون‬ ‫کمسیوناجتماعیمجلسشورایاسالمی‪،‬محمدزهراییرییسسازمانبسیجسازندگی‪،‬اصغرنوراله زادهمدیرعاملصندوقکارافرینیامیدوسعیدمعادیمعاونشعبوبازاریابیبانکتوسعهتعاوننیزحضورداشتند‪.‬‬ ‫طراحیومهندسیتسهیالت‬ ‫ودیعهمحلکار‪،‬ویژهشرکت‬ ‫هایدانشبنیان‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر اینده پژوهی و تحقیقات‬ ‫بانکداری اسالمی در هفته بانکداری‬ ‫اسالمی از رونمایی جعبه ابزار ودیعه‬ ‫محل کار ویژه شرکت های دانش‬ ‫بنیان در بانک پارسیان خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی فراهانی با اشاره به‬ ‫گرانی های اخیر در بخش ساختمان‬ ‫و لزوم کمک به رونق تولید و ایجاد‬ ‫ثبات در بازار اجاره محل کار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک پارسیان با حمایت تمام قد از‬ ‫فعاالن اقتصادی کم درامد در حوزه‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬به طراحی و مهندسی‬ ‫ابزاری جدید برای کمک به بخش‬ ‫حقیقی اقتصاد پرداخته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا‪،‬‬ ‫تسهیالت ودیعه محل کار‪ -‬با نرخ‬ ‫سود بسیار مناسب با همکاری صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی‪ ،‬از مرحله‬ ‫طراحی تا پرداخت‪ ،‬به صورت پروژه‬ ‫ای کام ً‬ ‫ال بومی در بانک پارسیان‬ ‫انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫مدیر اینده پژوهی و تحقیقات‬ ‫بانکداری اسالمی بانک پارسیان با‬ ‫بیان اینکه این ابزار برای اولین بار‬ ‫در سیستم بانکی طراحی و تولید‬ ‫شده‪ ،‬این اقدام جهادی را در هفته‬ ‫بانکداری اسالمی گامی بلند در سال‬ ‫جهش تولید‪ ،‬در عرصه بانکداری‬ ‫اسالمی کشور و باالخص بانک‬ ‫بزرگ پارسیان برشمرد‪.‬‬ ‫تامینوجهچکباطرح‬ ‫«اعتباردرحسابجاری»‬ ‫بانکصادراتایران‬ ‫خدمتی نو در ‪ ٩٦‬سالگی بانک؛‬ ‫طرح «اعتبار در حساب‬ ‫جاری» بانک صادرات ایران‪،‬‬ ‫وجه چک های صادره مشتریان‬ ‫را تامین می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک صادرات ایران‪ ،‬طرح‬ ‫«اعتبار در حساب جاری» یکی‬ ‫از چهار طرح نوین این بانک‬ ‫است که در استانه ورود به‬ ‫شصت و نهمین سال فعالیت‬ ‫از ان با حضور فرهاد دژپسند‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫رونمایی شده و بر اساس‬ ‫ان‪ ،‬در صورت کافی نبودن‬ ‫موجودی حساب مشتریان‪ ،‬با‬ ‫استفاده از عقد خرید دین‪،‬‬ ‫وجه چک های صادره انها در‬ ‫قالب این طرح تامین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این طرح برای تامین‬ ‫نیازهای مالی کوتاه مدت‬ ‫مشتریان در صورت کافی‬ ‫نبودن موجودی حساب به‬ ‫منظور پرداخت وجه چک های‬ ‫صادره کاربرد دارد‪ .‬چنانچه‬ ‫تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫کاال یا مواد اولیه‪ ،‬انها را‬ ‫به صورت نسیه بفروشند و‬ ‫چک های حاصل از فروش‬ ‫را نزد شعب این بانک تودیع‬ ‫کنند‪ ،‬در صورتی که حساب‬ ‫گزارش‬ ‫امکان استفاده از رمز پیچیده‬ ‫در اینترنت بانک مهر ایران فعال شد‬ ‫قابلیت استفاده از رمز پپیچیده در‬ ‫اینترنت بانک مهر ایران فعال شده و‬ ‫از این پس استفاده از چنین رمزهایی‬ ‫برای کاربران اینترنت بانک اجباری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قر ض الحسنه مهر ایران‪ ،‬با توجه به‬ ‫لزوم افزایش ضریب امنیتی مشتریان‬ ‫در بستر اینترنت بانک‪ ،‬امکان استفاده‬ ‫از رمزهای پیچیده در این سامانه فعال‬ ‫شده است‪ .‬از این پس استفاده از‬ ‫رمزهای پیچیده در اینترنت بانک مهر‬ ‫ایران اجباری است‪.‬‬ ‫تمام کاربران در هنگام تغیییر رمز‬ ‫عبور خود در اینترنت بانک مهر ایران‬ ‫ملزم به استفاده از رمزهای پیچیده‬ ‫هستند‪ .‬رمز پیچیده دارای حداقل ‪8‬‬ ‫کاراکتر و شامل حروف بزرگ و‬ ‫کوچک‪ ،‬اعداد و کاراکترهای خاص‬ ‫است‪.‬‬ ‫راهنمای متنی و تصویری در صفحه‬ ‫تغییر رمز اینترنت بانک برای مشتریان‬ ‫فراهم شده و این مورد با سبز شدن‬ ‫بخش قدرت رمز قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫امادگی بانک سینا برای سرمایه گذاری‬ ‫درحوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در مراسم افتتاح شعبه عسلویه اعالم کرد‪:‬‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در مراسم‬ ‫افتتاح شعبه عسلویه‪ ،‬از امادگی‬ ‫این بانک در جهت حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران حوزه نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی ضمن ابراز خشنودی از‬ ‫افتتاح شعبه بانک سینا در عسلویه‪ ،‬ان را‬ ‫نقطه عطفی در ایجاد زمینه های مشارکت‬ ‫و حمایت این بانک از سرمایه گذاران‬ ‫حوزه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی در منطقه‬ ‫اقتصادی انرژی پارس و مردمان خونگرم‬ ‫بانک سینا به عنوان بانکی چابک‪ ،‬پیشرفته‬ ‫و خوشنام‪ ،‬در کنار بهره مندی از سرمایه‬ ‫انسانی مجرب و کارازموده و مجهز به‬ ‫سیستمهای نوین و پیشرفته‪ ،‬امادگی کامل‬ ‫دارد تا از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی‬ ‫و مشارکت در طرحهای ملی به ویژه در‬ ‫بخش نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬سهم بسزایی‬ ‫در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫وی ضمن تبیین برنامه بانک سینا جهت‬ ‫توسعه و افتتاح شعب در مناطق مستعد‬ ‫ساحل خلیج همیشه فارس خواند و امادگی‬ ‫و با ظرفیت همچون عسلویه‪ ،‬چابهار و‬ ‫بخش را اعالم کرد‪.‬‬ ‫شاخص بانک سینا؛ شفافیت‪ ،‬خوشنامی و‬ ‫این بانک برای سرمایه گذاری در این‬ ‫وی با اشاره به نام گذاری سال ‪ 99‬به‬ ‫عنوان سال جهش تولید‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دیگر بنادر کشور گفت‪ :‬از ویژگی های‬ ‫مشتری مداری است که این مهم در سایه‬ ‫همدلی و تالشهای همکاران زحمتکش‬ ‫بانک به دست امده و امیدواریم با تالش‬ ‫جمعی‪ ،‬شاهد ارائه بهترین خدمات به‬ ‫مشتریان و هموطنان گرامی باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی است در این مراسم‪ ،‬معاونین‬ ‫امور شعب و مناطق‪ ،‬مهندسی و پشتیبانی و‬ ‫مدیران حوزه مدیرعامل و روابط عمومی‪،‬‬ ‫امور بانکداری اسالمی و جنوب شرق نیز‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سینا و هیات همراه‬ ‫در ادامه در جمع همکاران شعب استان‬ ‫هرمزگان حضور یافتند و با ایشان دیدار و‬ ‫گفتگو کردند‪.‬‬ ‫انعقادتفاهمنامهمرکزتحقیقاتراه‪،‬مسکنو‬ ‫شهرسازیوسازماننقشه برداری‬ ‫انها در سررسید چک های‬ ‫صادره موجودی نداشته باشد‪،‬‬ ‫از محل خرید دین و تنزیل‬ ‫چک های واگذاری تامین‬ ‫اعتبار انجام و وجه چک تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نرخ سود تسهیالت معادل‬ ‫نرخ سود عقود مبادله ای بانک‬ ‫است‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫با مراجعه به شعب بانک‬ ‫صادرات ایران ضمن افتتاح‬ ‫حساب قرض الحسنه جاری‬ ‫با دسته چک‪ ،‬تکمیل پرونده‬ ‫تسهیالتی‪ ،‬اعتبارسنجی و‬ ‫سپردن وثایق در قالب عقد‬ ‫خرید دین از مزایای طرح‬ ‫«اعتبار در حساب جاری»‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و‬ ‫شهرسازی و سازمان نقشه برداری‬ ‫کشور با رویکرد مدیریت بحران‬ ‫تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا به نقل از مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫این تفاهم نامه همکاری در جهت‬ ‫همکاری به منظور فراهم ساختن‬ ‫بستر ستادی‪ ،‬اداری و اجرایی‬ ‫مناسب برای بهر ه گیری بهینه‬ ‫از توان تخصصی کارشناسان‪،‬‬ ‫تجهیزات‪ ،‬دستگا ه ها‪ ،‬ازمایشگا ه ها‬ ‫و امکانات دو مجموعه با رویکرد‬ ‫مدیریت بحران و با هدف اجرای‬ ‫بند ض ‪ ۱۴‬قانون مدیریت بحران‬ ‫کشور میان مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مسکن و شهرسازی و سازمان‬ ‫نقشه برداری کشور به امضا رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد شکرچی زاده رئیس مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫در جلسه انعقاد این تفاهم نامه با‬ ‫اشاره به سابقه بیش از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫فعالیت پژوهشی‪ ،‬تحقیقاتی و‬ ‫اموزشی مرکز تحقیقات در‬ ‫حوز ه های مختلف راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری‬ ‫میان مرکز و سازمان نقشه برداری‬ ‫کشور را گام مهمی در جهت‬ ‫اجرای بند ض ماده ‪ ۱۴‬قانون‬ ‫مدیریت بحران برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه ویرایش جدید قانون‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬نگاه پیشگیرانه را‬ ‫در نظر گرفته است و در بند ‪ ۱۴‬این‬ ‫قانون اقداماتی که می تواند کاهش‬ ‫خطرپذیری را به دنبال داشته باشد‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬تکالیفی‬ ‫بر اساس این قانون بر عهده مرکز‬ ‫تحقیقات قرار گرفته و مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫مکلف است تا در جهت اجرای این‬ ‫تکالیف‪ ،‬همکاری های گسترد ه ای‬ ‫را با دستگا ه های مرتبط داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اجرا و پیگیری‬ ‫این موضوع باید یک هماهنگی‬ ‫ملی بین دستگا ه های ذیربط و‬ ‫مرتبط وجود داشته باشد‪ .‬امروز ما‬ ‫در نقطه ای هستیم که باید ان را‬ ‫عملیاتی کنیم‪ .‬سازمان نقشه برداری‪،‬‬ ‫پژوهشگاه زلزله‪ ،‬ژئوفیزیک و‪...‬‬ ‫دیگر سازما ن های دست اندرکار‬ ‫ارکانی هستند که برای محقق شدن‬ ‫ان می توانند حضور داشته باشند‬ ‫و ما در حال همکاری و رایزنی‬ ‫هستیم‪ .‬امیدواریم با همکاری‬ ‫سازمان نقشه برداری‪ ،‬بتوانیم از‬ ‫ظرفیت های این سازمان در جهت‬ ‫پیشبرد محورها و موضوعات مرتبط‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫ابرسانی سیار و توزیع اب معدنی بین مردم‬ ‫قطعابالودهروستای«شیخ صله»ثالثباباجانی‬ ‫جلیل باالیی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه در خصوص مسمومیت دسته جمعی اهالی روستای شیخ صله شهرستان ثالث باباجانی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تقریبا روز گذشته از اوایل ساعت هشت صبح‪ ،‬مراجعات اهالی روستای‬ ‫مرزی شیخ صله با عالئم مسمومیت به مراکز درمانی ثالث باباجانی اغاز شد‪.‬وی با بیان اینکه از ساعت ‪ ۵‬بامداد امروز تا کنون مراجعه جدید نداشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع حدود ‪ ۱۲۰‬بیمار با عالئم مسمومیت به مراکز درمانی شهرستان مراجعه کردند‬ ‫که ‪ ۸۹‬مورد از ان ها با انجام اقدامات درمانی به صورت سرپایی ترخیص شدند و ‪ ۲۰‬نفر هم به مرکز درمانی کرمانشاه و جوانرود اعزام و االن هم ‪ 11‬نفر بستری هستند‪.‬دستور بهسازی چشمه اب منطقه صادر شد و ابرسانی به صورت سیار انجام‬ ‫می شودمدیر کل بحران استانداری کرمانشاه ادامه داد‪ :‬با توجه به سطح بندی مخاطره که یک سطح بندی محلی است‪ ،‬بالفاصله فرماندار شهرستان با تشکیل جلسه کمیته بهداشت دستور قطع اب روستا را صادر کرد‪ ،‬مخازن تخلیه شده اند و ابرسانی‬ ‫به صورت سیار و به صورت بطری های اب معدنی در حال انجام است و همچنین نمونه برداری به مراکز ازمایشگاهی ارسال شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬طبق اخرین خبری که از فرمانداری به دست ما رسیده علت مسمومیت الودگی اب احتماال‬ ‫ناشی از فاضالب باشد که دستور بهسازی چشمه اب این منطقه را صادر کردیم و ابرسانی هم به صورت سیار انجام می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1168‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫کارابرسانیدرغیزانیه پایداری برق ‪ 50‬خانوار شهر اللی به همت‬ ‫شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان‬ ‫تمامنشدهاست‬ ‫گزارش‬ ‫خدمتی باالتر از ابرسانی نیست‬ ‫حجت االسالم محمود دهقانی در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار مهر‪ ،‬با اشاره‬ ‫به سابقه فعالیت قرارگاه خاتم در‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خدا را‬ ‫شاکر و سپاسگزاریم تا فرصتی برای‬ ‫قرارگاه خاتم فراهم شد که در جمع‬ ‫مردم خوزستان حاضر و خدمتگزار‬ ‫انها باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چند برنامه خوزستان‬ ‫حضور داشتیم که یکی از انها بحث‬ ‫اب و اب رسانی بود‪ .‬اب منشا‬ ‫طهارت‪ ،‬عبادت و بندگی خداوند‬ ‫متعال است و این لطف بزرگ از ناحیه‬ ‫خدا به همه انسان ها نازل شده است‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در قرارگاه خاتم‬ ‫االنبیا کشور در خصوص اب رسانی‬ ‫این قرارگاه به بخش غیزانیه اهواز‬ ‫گفت‪ :‬در گذشته غیزانیه را شاید فقط‬ ‫مردم استان خوزستان می شناختند و‬ ‫دیگر نقاط کشور شناختی نسبت به ان‬ ‫نداشتند ولی مسئله فقر و مشکالت انها‬ ‫در حوزه اب این بخش از سرزمین را‬ ‫بر سر زبان ها انداخت‪ .‬در مطبوعات‬ ‫و رسانه های ملی و بین المللی نیز از‬ ‫مسئله غیزانیه صحبت شد و همه با این‬ ‫منطقه محروم همدردی کردند‪.‬‬ ‫حجت االسالم دهقانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید از صبوری و حوصله ای که مردم‬ ‫این منطقه با وجود همه سختی هایی‬ ‫که در سال های گذشته داشتند‪ ،‬تقدیر‬ ‫و تشکر کرد‪ .‬مردم با مدیریت استان‬ ‫برای حل مشکالت همراهی الزم را در‬ ‫این راستا داشتند و درود می فرستیم به‬ ‫مردم این سرزمین بزرگ اسالمی و به‬ ‫روح شهدای واالمقام انکه روزگاری‬ ‫برای استقالل و امنیت کشور جنگیده‬ ‫و به شهادت رسیدند تا فرهنگ‬ ‫شهادت و جهاد را برای ما به یادگار‬ ‫بگذارند که با مدیریت جهادی به مردم‬ ‫خدمت کنیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ولی کار برای‬ ‫مردم غیزانیه تمام نشده و همه باید‬ ‫تالش کنند یعنی ان بخش از کار‬ ‫باقیمانده را مسئوالن مربوطه باید انجام‬ ‫دهند و اب رسانی برای همه روستاها‬ ‫به صورت کامل محقق شود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در قرارگاه خاتم‬ ‫االنبیا کشور یاداورشد‪ :‬مقابل مردمی‬ ‫که با وجود مشکالت همکاری الزم‬ ‫را دارند‪ ،‬باید اظهار بندگی کنیم و‬ ‫خدمتگزاری به جامعه اسالمی خیلی‬ ‫خوب است و چه خدمتی باالتر از‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬شبکه برق‬ ‫مشترکین خانگی شهر اللی با ظرفیت‬ ‫سازی ناشی از اجرای پروژه عمرانی‬ ‫شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان‬ ‫تثبیت و پایدار شد‪.‬‬ ‫همزمان با اجرای پروژه عمرانی‬ ‫و عام المنفعه استخر سرپوشیده‬ ‫در شهر اللی که توسط مدیریت‬ ‫مهندسی و ساختمان و در اقدامی‬ ‫مبتنی بر عمل به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی احداث شد‪ ،‬برق ‪ 50‬خانوار‬ ‫این شهر که پیش از این دچار نوسان‬ ‫اب رسانی به مردم محروم که امکانات‬ ‫در کنار انها فراهم است ولی از ان‬ ‫برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫حجت االسالم دهقان اضافه کرد‪:‬‬ ‫قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا مجموعه‬ ‫بزرگی است که خدمتگزاری به مردم‬ ‫را وظیفه خود می داند و یادگاران‬ ‫دفاع مقدس پرچم سازندگی را در‬ ‫این قرارگاه به دست گرفته و در حال‬ ‫خدمت رسانی به مردم هستند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬توقع داریم‬ ‫مردم در حق رزمندگانی که در این‬ ‫موقعیت خدمت می کنند‪ ،‬دعا کنند تا‬ ‫ان شاءاهلل کشوری اباد و برخوردار از‬ ‫نعمت های الهی را به وجود مبارک‬ ‫امام زمان پیشکش کنیم و همه با تالش‬ ‫خود زمینه ساز ظهور این حضرت‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اصراریبرحضورفیزیکیدانش‬ ‫اموزاندرمدارسنیست‬ ‫گزارش‬ ‫به گزارش خبرنگار ایلنا از‬ ‫تبریز‪ ،‬محمدرضا پورمحمدی‬ ‫در جلسه ستاد استانی مقابله با‬ ‫ما در ابتدای شیوع کرونا با چالش‬ ‫های جدی تر در حوزه کسب و کار‬ ‫مواجه بودیم‪ ،‬اما خوشبختانه در سایه‬ ‫که کشور ما عملکرد خوب و موفقی‬ ‫داشته است؛ ما در این مدت موفق‬ ‫شده ایم هم بیماری را خوب مدیریت‬ ‫کرونای اذربایجان شرقی با اشاره به‬ ‫تجربه زیست در این مدت نشان دادیم‬ ‫کنیم و هم از نظر تامین معیشت مردم‬ ‫دانش اموزان در فضای مجازی افزود‪:‬‬ ‫ماسک و مواد ضدعفونی کننده مازاد‬ ‫ارزشمندی انجام دهیم‪.‬‬ ‫وضعیت شان از نظر امار مبتالیان به‬ ‫فروش هستیم‪.‬‬ ‫وجود برنامه «شاد» برای اموزش‬ ‫این امر به ویژه در شهرهایی که‬ ‫کرونا نارنجی یا قرمز است‪ ،‬باید بیشتر‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ضمن درخواست از‬ ‫که مرد عمل هستیم و اکنون در تولید‬ ‫بر نیاز داریم و دنبال مشتری برای‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬افراد جامعه و‬ ‫تولیدکنندگان ما در این مدت تعامل‬ ‫در کنار تضمین سالمت انها کارهای‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی با‬ ‫کرونا کنار امده ایم‪ ،‬اما بازهم باید‬ ‫و همکاری خوبی برای گذر از چالش‬ ‫تالش کنیم با غیرحضوری کردن‬ ‫همکارانش برای نظارت و دقت بیشتر‬ ‫نیز با جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫بیشتری این بیماری گام برداریم‪.‬‬ ‫مدارس گفت‪ :‬ستاد استانی مقابله با‬ ‫شرقی از پیک کرونا و افزایش‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش استان و‬ ‫در رعایت پروتکل های بهداشتی در‬ ‫کرونا اصراری بر حضور فیزیکی‬ ‫دانش اموزان در مدارس ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه گالیه ما از‬ ‫نظر شیوع کرونا در روزهای گذشته‬ ‫بیشتر مربوط به فضاهای عمومی از‬ ‫قبیل تفرجگاه ها و بوستان ها بوده‬ ‫است‪ ،‬از شهردار تبریز و معاون‬ ‫هماهنگی امور عمرانی خود خواست‬ ‫که برای مدیریت هر چه بهتر کرونا‪ ،‬بر‬ ‫فضاهای عمومی نیز کنترل های الزام‬ ‫اوری اعمال شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تضمین‬ ‫سالمت مردم اولویت نخست ماست‪،‬‬ ‫کرونا داشتند و این روند پس از این‬ ‫وی با اشاره به گذر اذربایجان‬ ‫حساسیت مردم به خطر این بیماری‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه اکنون ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کنیم که این بیماری هنوز تمام نشده‬ ‫و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما‪،‬‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫به عنوان تنها راه پیشگیری از ابتال به‬ ‫کرونا اهمیت مضاعف می یابد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫گفت‪ :‬با این وجود کادر بهداشت و‬ ‫سرماخوردگی و انفلوانزا‪ ،‬زمینه‬ ‫برای تضمین سالمتی همگانی به خطر‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬تجربه و امار‬ ‫و ارقام نشان می دهد کسانی که‬ ‫بیماری زمینه ای دارند‪ ،‬بیشتر با خطر‬ ‫ابتال به این بیماری و فوت ناشی از‬ ‫ان مواجهند و باید دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی را بیشتر مراعات کنند‪.‬‬ ‫پورمحمدی افزود‪ :‬تجربه‬ ‫انتشار ویروس کرونا را افزایش می‬ ‫نشان می دهد که ماندن در خانه یا‬ ‫های بهداشتی کوتاهی کنیم‪ ،‬ممکن‬ ‫ابتال به بیماری کرونا ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫به ویژه در شرایطی که دشمن با اعمال‬ ‫فشارهاست‪ ،‬تعطیل نشود و فعالیت ها‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر خودمان را‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی افزود‪:‬‬ ‫تالش و هم افزایی همه بوده است‪،‬‬ ‫پورمحمدی ادامه داد‪ :‬باید توجه‬ ‫است در کل کشور پیک دشواری را‬ ‫در این حوزه با قوت ادامه یابد‪.‬‬ ‫مدیریت کرونا در ‪ ۶‬ماه گذشته نتیجه‬ ‫انداخته اند‪ ،‬شایسته تقدیر ویژه هستند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬در عین حال باید تدابیری اتخاذ‬ ‫تحریم های نامشروع به دنبال افزایش‬ ‫وی با بیان اینکه موفقیت در‬ ‫مردم پروتکل ها بهداشتی را رعایت‬ ‫دهند‪ ،‬اگر در رعایت دستور العمل‬ ‫کنیم که اقتصاد و کسب و کار مردم‬ ‫برخی فعالیت ها در مسیر کنترل هر چه‬ ‫درمان که در این مدت سالمتی خود را‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تجربه کنیم‪.‬‬ ‫با کشورهای پیشرفته دنیا در کنترل‬ ‫کرونا مقایسه کنیم‪ ،‬متوجه می شویم‬ ‫مشارکت فعال کارکنان زمینه استمرار کار و تحقق برنامه های‬ ‫حفاری چاه های نفت و گاز را در شرایط کرونایی فراهم اورد‬ ‫مدیرعامل ملی حفاری در نشست با نماینده سازمان های مردم نهاد و رئیس خانه سالمت استان خوزستان ‪:‬‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی حفاری ایران گفت‪ :‬برنامه ریزی‪ ،‬پایش‬ ‫و اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای همسو‬ ‫با مشارکت فعال مجموعه کارکنان زمینه‬ ‫استمرار کار و تحقق برنامه های حفاری چاه‬ ‫های نفت و گاز را در مناطق عملیاتی در‬ ‫شرایط شیوع ویروس کرونا فراهم اورد‪.‬‬ ‫مهندس سید عبداله موسوی در نشست‬ ‫با نماینده سازمان های مردم نهاد و رئیس‬ ‫خانه سالمت استان خوزستان و بازرس ویژه‬ ‫استانداری در ستاد استانی کرونا‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سالمت کارکنان و ساکنان مناطق عملیاتی‬ ‫پیرامون دستگاه های حفاری اولویت مهم‬ ‫کاری این شرکت است‪.‬‬ ‫وی در این نشست که به منظور تقدیر‬ ‫سازمان های مردم نهاد استان از مدیریت و‬ ‫فوریت های پزشکی شرکت تشکیل شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما ملزم به رعایت دستورالعمل ها‬ ‫و الزامات ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان‬ ‫بهداشت و درمان صنعت نفت به موازات‬ ‫ضوابط و مقررات ‪ HSE‬هستیم‪.‬‬ ‫موسوی گفت‪ :‬شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران همزمان با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬ضمن‬ ‫برنامه ریزی مد ّون‪ ،‬اقدامات ارزشمندی در‬ ‫حضور در بیرون از خانه تفاوتی در‬ ‫اصل اساسیدر این زمینه‪ ،‬رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در قالب‬ ‫استفاده از ماسک و رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫دستور کار قرار داد و رویکرد خود را بر‬ ‫مبنای حفظ سالمت کارکنان با محوریت‬ ‫فوریت های پزشکی و ‪ HSE‬ترسیم و به‬ ‫اجرا گذاشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫افزود‪ :‬سالمت منابع انسانی این شرکت با‬ ‫توجه به وسعت عملیاتی در چند استان کشور‬ ‫و سکونت خانواده های کارکنان در بیش از‬ ‫یکصد شهر با به کارگیری امکانات بهداشتی‬ ‫و درمانی مناطق عملیاتی همکاری و تالش‬ ‫مضاعف پزشکان مقیم درمانگاه های مستقر‬ ‫در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری به نحو‬ ‫مطلوب حفظ و این شرکت بدون دغدغه‬ ‫وظایف محوله را تحقق بخشید‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در همین راستا حسب‬ ‫سیاست های وزارت نفت و شرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬این شرکت از انجام وظایف محوله در‬ ‫چارچوب مسئولیت های اجتماعی نیز غافل‬ ‫نبوده و تالش های موثری در جهت تامین‬ ‫سالمت و نیازهای ساکنان مناطق همجوار از‬ ‫نظر خدمات بهداشتی و درمانی ارایه داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موسوی با بیان اینکه مردم بسیار‬ ‫قدرشناس هستند و خدمت به انان باالترین‬ ‫افتخار است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت متعلق به‬ ‫مردم و در خدمت مردم می باشد و از داشته‬ ‫های ارزشمند نظام است که در چند دهه‬ ‫فعالیت نشان داده می تواند در هر شرایطی‬ ‫نسبت به انجام وظایف ذاتی و اهتمام به‬ ‫مسئولیت ها و فعالیت های اجتماعی به نحو‬ ‫مناسب عمل نماید‪.‬‬ ‫در این نشست دکتر سیروس داودی‬ ‫نماینده سازمان های مردم نهاد و رئیس خانه‬ ‫سالمت استان و امیر افضلی نیا بازرس ویژه‬ ‫استانداری خورستان در ستاد استانی کرونا‬ ‫در سخنانی عملکرد شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران را در تحقق برنامه ها و اجرای پروتکل‬ ‫های بهداشتی و خدمات این شرکت در ابعاد‬ ‫مقابله با شیوع ویروس کرونا و مسئولیت‬ ‫های اجتماعی ارج نهاده و با اهدا لوح سپاس‬ ‫از تالش ها و زحمات مهندس سید عبداله‬ ‫موسوی مدیرعامل و خانم پریسا قاسمی‬ ‫رئیس فوریت های پزشکی شرکت تقدیر‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫مدیربرقاللی‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هر چند ما در این مدت در سایه‬ ‫و افت ولتاژ بود به پایداری رسید و‬ ‫تثبیت شد‪.‬شرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز مسجدسلیمان برای احداث و‬ ‫اجرای شبکه برق فشار متوسط که‬ ‫‪ 420‬متر طول دارد ‪ 2‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه کرده و طی ان عالوه بر تامین‬ ‫برق استخر سرپوشیده اللی که مقرر‬ ‫شده به اداره کل ورزش و جوانان‬ ‫خوزستان اهداء شود‪ ،‬تعداد ‪50‬‬ ‫مشترک و خانوار دیگر نیز از انرژی‬ ‫الکتریسیته پایدار و فاقد افت ولتاژ‬ ‫بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫پایداریشبکهبرقاللیدرتابستان‬ ‫مرهونهمکاریمردمبودهاست‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬از ابتدای‬ ‫فصل تابستان در راستای عدم‬ ‫خاموشی و کاهش مصرف برق‬ ‫تدابیر مناسب و اقدامات فنی و‬ ‫تخصصی موثری انجام شد تا شبکه‬ ‫برق شهرستان اللی در پایداری کامل‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫علی حاجی پور مدیر توزیع برق‬ ‫اللی ضمن تشکر از شهروندان در‬ ‫خصوص صرفه جویی در مصرف‬ ‫برق به ویژه در ساعات پیک بار‬ ‫شبکه افزود‪ ،‬هرچند در برخی مواقع‬ ‫پیک مصرفی در وضعیت هشدار قرار‬ ‫گرفت اما همراهی و توجه شهروندان‬ ‫محترم جهت صرفه جویی در ساعات‬ ‫اوج مصرف برق علیرغم افزایش‬ ‫دما قابل تحسین بود و کمک موثر و‬ ‫قابل توجهی در صرفه جویی و ارتقا‬ ‫ضریب پایداری شبکه برق نمود‪.‬‬ ‫حاجی پور یاداور شد؛ این‬ ‫موفقیت در اثر سیاست گذاری و‬ ‫توجه جدی مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫برق خوزستان جهت تامین برق‬ ‫پایدار برای مردم بوده است‪.‬‬ ‫مدیر توزیع برق اللی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ ،‬در تابستان امسال پیک‬ ‫بار شهرستان اللی ‪ ۳۰‬مگاوات بوده‬ ‫و این در حالی است که نسبت به‬ ‫پارسال روستای عنبر و روستاهای‬ ‫حومه ان و چند روستای دیگر از بار‬ ‫شبکه مسجد سلیمان جدا و از شبکه‬ ‫برق اللی تامین می گردند‪.‬‬ ‫حاجی پور در پایان با تقدیر از‬ ‫نقش اصحاب رسانه برای فرهنگ‬ ‫سازی در زمینه مصرف برق و‬ ‫پرداخت هزینه برق مصرفی توسط‬ ‫مردم اظهار امیدواری نمود که روند‬ ‫پرداخت قبوض برق با توجه به‬ ‫مشکالت پیش امده به دلیل ویروس‬ ‫کرونا به نقطه مطلوب برسد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1168‬‬ ‫جامعه‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران عنوان کرد‬ ‫تذکربهشهرداریدربارهتشکیلنشدنصندوقتوسعهمحیطزیست‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت‪ :‬ماده ‪ ۳۰‬برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران تسریع می کند شهرداری موظف به تشکیل صندوق توسعه محیط‬ ‫زیست جهت ایجاد ساز وکارهای الزم برای توسعه محیط زیست است‪ ،‬اما تاکنون به رغم اینکه چند بار تذکر داده ایم‪ ،‬هیچ اتفاقی نیفتاده است‪.‬‬ ‫زهرا صدر اعظم نوری در جریان دویست و سی و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری گفت‪ :‬ماده ‪ ۳۰‬برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران تسریع می کند شهرداری موظف به تشکیل‬ ‫صندوق توسعه محیط زیست جهت ایجاد ساز وکارهای الزم برای توسعه محیط زیست است‪ ،‬اما تاکنون به رغم اینکه چند بار تذکر داده ایم اما هیچ اتفاقی نیفتاده است‪.‬‬ ‫درهاله ایازابهام!‬ ‫صدایاصالحاتگزارشمی دهد؛ سرنوشتپروندهشهردارپیشینتهرانچهخواهدشد؟‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪-‬میترا استاد‪ ،‬همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق‬ ‫تهران‪ ۷ ،‬خردادماه سال ‪ ۹۸‬با شلیک گلوله به قتل رسید‪ .‬عصر همان روز‬ ‫نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد که این موضوع بازتاب های گسترده ای در‬ ‫رسانه های ایران و جهان داشت‪ .‬نجفی انگیزه قتل را‪ ،‬اختالفات خانوادگی‬ ‫عنوان کرد‪ .‬سرانجام معاینات مقتوله انجام‪ ،‬نتیجه به مرجع قضایی اعالم و ‪۱۳‬‬ ‫خردادماه کیفرخواست پرونده «محمدعلی نجفی» صادر شد‪ .‬اتهامات نجفی‪،‬‬ ‫قتل عمد میترا استاد‪ ،‬حمل و نگهداری سالح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی‬ ‫عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) بود‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬در دور اول رسیدگی به این پرونده سه‬ ‫جلسه دادگاه در شعبه ‪ ۹‬دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی‬ ‫کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص‬ ‫محکوم شد‪ .‬بعد از ان برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام‬ ‫خود از اعالم رضایت از قصاص نجفی خبر داد‪.‬‬ ‫شهریورماه سال ‪ ۹۸‬حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده‬ ‫محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان‬ ‫عالی کشور ارسال شده بود‪ ،‬از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع‬ ‫نقص تحقیقات و تکمیل ان به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده شعبه ‪۹‬‬ ‫دادگاه کیفری یک تهران اعاده شد‪.‬‬ ‫در دور دوم رسیدگی به پرونده‪ ،‬دو جلسه دادگاه در ششم و نهم اذرماه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی‬ ‫کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با‬ ‫این رسیدگی یا رای شعبه ‪ ۱۰‬دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت‬ ‫نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال‬ ‫می شود و یا اینکه رای را نقض کرده و نظر شعبه ‪ ۴۱‬دیوان عالی کشور و‬ ‫شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه‬ ‫کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و ان شعبه با توجه به‬ ‫استدالل دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی بودن‪ ،‬رای الزم را صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمد علی نجفی گفت‪ :‬در جلسه رای‬ ‫اصراری دیوان عالی کشور در هفته اینده در رابطه با پرونده موکلم یا قتل عمد‬ ‫تایید می شود و پرونده به اجرای احکام میرود و یا رای پرونده نقض میشود و‬ ‫به عنوان قتل شبه عمد به شعبه جدیدی از دادگاه کیفری یک استان تهران یعنی‬ ‫شعبه هم عرض ارسال می شود و یا اینکه دیوان عالی پرونده را به دلیل نقص‬ ‫تحقیقات به شعبه ‪ ۴۱‬دیوان عالی ارسال می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در نهایت هر تصمیمی که دیوان عالی کشور بگیرد دیگر‬ ‫قابل اعتراض نیست‪.‬‬ ‫گودرزی ‪ ۷‬مردادماه سال جاری گفته بود که شعبه ‪ ۴۱‬دیوان عالی کشور‬ ‫برای سومین بار‪ ،‬رای صادره مبنی بر محکومیت موکلم به قتل عمدی را‬ ‫نپذیرفت و استدالل دادگاه را نپذیرفته و قتل را همچنان شبه عمدی دانسته‬ ‫است‪ .‬در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیات عمومی دیوان عالی کشور ‪-‬‬ ‫بخش اصراری‪ -‬ارسال خواهد شد تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی‬ ‫مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد‪ .‬هیات عمومی دیوان عالی در این رسیدگی‬ ‫یا رای شعبه ‪ ۱۰‬دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل‬ ‫عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می شود و یا‬ ‫اینکه رای را نقض کرده و نظر شعبه ‪ ۴۱‬دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن‬ ‫قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان‬ ‫تهران مجددا ارجاع خواهد شد و ان شعبه با توجه به استدالل دیوان عالی مبنی‬ ‫بر شبه عمدی بودن‪ ،‬رای الزم را صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫گودرزی با یاداوری اینکه اقای نجفی در این پرونده سه اتهام دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اولین اتهام قتل عمد است که برای تعیین تکلیف در مورد شبه عمد یا‬ ‫عمدی بودن ان‪ ،‬پرونده به هیات عمومی ارسال شد‪ .‬اتهام دوم ایراد جرح به‬ ‫خانم میترا استاد است که شعبه ‪ ۱۰‬دادگاه کیفری یک استان تهران اقای نجفی‬ ‫توجه به رضایت اولیای دم‪ ،‬قصاص منتفی و نجفی صرفا به ‪ ۷‬سال و نیم حبس‬ ‫محکوم شد‪.‬‬ ‫به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ‪ ۴۱‬دیوان عالی کشور‬ ‫ارجاع شد‪ .‬دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار‬ ‫پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی شعبه ‪ ۱۰‬دادگاه کیفری‬ ‫یک تهران فرستاد‪.‬‬ ‫در دور سوم رسیدگی به پرونده‪ ،‬روز ‪ ۱۴‬اردیبهشت سال ‪ ۹۹‬شعبه ‪۱۰‬‬ ‫دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ یک جلسه دیگر‬ ‫رسیدگی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬اردیبهشت سال جاری گودرزی از صدور رای این پرونده و گفت‪:‬‬ ‫دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و اقای نجفی به ‪ ۶‬سال و نیم‬ ‫حبس تعزیری محکوم شده است‪.‬‬ ‫* صدور رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی در هفته اینده‬ ‫در نهایت ماجرا سه شنبه هفته اینده بیست و پنجم شهریور ماه‪ ،‬جلسه هیات‬ ‫عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی‬ ‫شهردار پیشین تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫بر همین اساس دیوان عالی کشور اعالم کرد‪ :‬تصمیم گیری درباره عمد یا‬ ‫غیر عمد بودن قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی سه شنبه هفته اینده‬ ‫بیست و پنجم شهریور ماه برگزار خواهد شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور‬ ‫در این باره رای صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫طبق گفته وکیل محمد علی نجفی‪ ،‬هیات عمومی دیوان عالی کشور در‬ ‫کشفبیش از ‪ 13‬تن‬ ‫موادمخدردرپایتخت‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن بیان اینکه در نیمه نخست امسال بیش از‪ ۱۳‬تن و‪ ۶۰۰‬کیلوگرم موادمخدر در پایتخت‬ ‫کشف شده است‪ ،‬از راه اندازی دهکده بازپروری معتادان متجاهر در اینده نزدیک خبر داد‪.‬سردار حسین رحیمی در حاشیه‬ ‫برگزاری دومین همایش مسئوالن مبارزه با موادمخدر این فرماندهی با بیان اینکه یکی از اهداف دشمنان قسم خورده ملت ایران‬ ‫ترانزیت موادمخدر و توزیع ان داخل کشور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نزدیک به دو دهه است که امریکا و کشورهای عضو ناتو در‬ ‫جنوب شرقی کشور در همسایه ایران مستقر و در این سال ها تولید موادمخدر را به بیش از‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬برابر افزایش داده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این اقدامات دشمن باعث شده ملت مظلوم و بی پناه افغانستان به مسیر تباهی بروند‪ ،‬گفت‪ :‬بین‪ ۳۰۰‬تا‪۴۰۰‬‬ ‫هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور افغانستان زیر کشت خشخاش و موادمخدر است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین اهداف دشمنان ضربه زدن بر پیکره ملت ما و نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دشمنان یک روز با طراحی نقشه جنگ‪ ۸‬ساله سپس با محاصره سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬و اکنون نیز با ترویج و توزیع موادمخدر قصد اسیب زدن به جامعه و کشور ما را دارند‪.‬رحیمی با بیان اینکه بالغ بر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مواد مخدر تولیدی در افغانستان از کشور ما عبور می کند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اهرم های بزرگ استکبار جهانی برای اینکه‬ ‫فرزندان ما را به زمین بزنند و ان ها را به چالش بکشانند‪ ،‬بحث موادمخدر است‪ .‬به طورقطع یکی از شیوه های دشمن ترویج‬ ‫پدیده های ناهنجار داخل کشور است و فشار وحشتناک فرهنگی که از طریق فضای مجازی‪ ،‬ماهواره و ‪ ...‬به کشور وارد شده‬ ‫را دیدیم‪ .‬لذا انواع این ناهنجاری ها با تالش و برنامه ریزی از پیش تعیین شده توسط دشمن برای جوانان در حال گسترش و‬ ‫برنامه های مختلفی برای نابود کردن ملت ما و جوانانمان از سوی دشمنان تهیه شده است‪.‬وی با بیان اینکه بذرهای مواد مخدر به‬ ‫صورت روش های مختلف وارد کشور و پس از ان توزیع می شوند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از‪ ۱۳‬تن و‬ ‫‪ ۶۰۰‬کیلوگرم مواد مخدر در پایتخت کشف شد که این امار نشان دهنده رشد‪ ۴۵‬درصدی کشفیات ان نسبت به مدت مشابه‬ ‫در سال گذشته است‪.‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه‪ ۷۰‬درصد معتادان به خصوص معتادان متجاهر در ارتکاب‬ ‫جرایم مختلف از جمله سرقت ها دست دارند‪ ،‬گفت‪ :‬از گذشته تا کنون برخورد با قاچاقچیان عمده‪ ،‬خرده فروشان و معتادان‬ ‫متجاهر در دستور کار ما بوده و اکنون نیز شناسایی توزیع کنندگان موادمخدر و فروشندگان ان در فضای مجازی نیز به وظایف‬ ‫محوله به ما اضافه شده است‪ .‬متاسفانه شاهد این هستیم که در فضای مجازی برخی ها با این عنوان که تحویل موادمخدر در‬ ‫در منزل انجام خواهد شد‪ ،‬اقدام به فروش مواد افیونی می کنند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬نباید اجازه دهیم که فضای مجازی و حقیقی به‬ ‫جوالنگاه قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شود‪ .‬لذا مبارزه ای سخت و برنامه ریزی شده علیه قاچاقچیان تنظیم و تهیه کردیم و در‬ ‫بحث مبارزه با موادمخدر چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی با انان در حال مبارزه هستیم‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به طراحی مدرن ترین و دقیق ترین دهکده بازپروری معتادان متجاهر در پایتخت‬ ‫گفت‪ :‬این دهکده هم خانه و مراکز بازپروری خواهد داشت تا افراد سم زدایی سپس وارد عرصه کار و اشتغال شوند و‬ ‫درامدکسب کنند و هم در کنار این موضوع وارد عرصه های اجتماعی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مرکز بازپروری همه چیز از جمله بازار کار‪ ،‬مراکز تفریحی و مذهبی اعم از سینما‪ ،‬مسجد‪ ،‬پارک‪ ،‬استخر و‬ ‫‪ ...‬را در خود خواهد داشت که در این مسیر خیرین و همکاران ما در ستاد مبارزه با موادمخدر کشور به ما کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫رحیمیبابیاناینکهاگریکبرنامهمنسجموهماهنگبرایمبارزهباموادمخدرنداشتهباشیم‪،‬بهطورقطعممکناست‬ ‫این مسئله یک روزی گریبان گیر خانواده ما نیز بشود‪ ،‬گفت‪ :‬در تمام زمینه ها باید به صورت جدی به موضوعات وارد شویم و‬ ‫برای حل معضالت موجود در جامعه گام برداریم‪ .‬در این مسیر دادستان تهران خالصانه و قاطعانه ما را در انجام ماموریت هایمان‬ ‫کمک کرده است‪.‬‬ ‫وی با طرح این سوال که جامعه مجرمان چگونه شکل می گیرد؟ اظهارکرد‪ :‬من و شما از محیطی که در ان در حال رشد‬ ‫هستیم‪ ،‬الگو برداری می کنیم‪ .‬لذا انسان ها گناهی ندارند پس باید محیط اطراف خود را پاکسازی و در ان فرهنگسازی کرد تا‬ ‫در ادامه از وقوع جرایم در این محیط ها که محل زندگی مردم است‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫فرماندهانتظامیتهرانبزرگبااشارهبهاینکهمهمترینکمکمادرمقابلهباقاچاقچیانومجرمان‪،‬دستگاهقضائیاست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دستگاه قضا و دادستانی در انجام ماموریت های انتظامی در کنار پلیس هستند و ما این موضوع را به عنوان فرصت و‬ ‫غنیمت می دانیم و با جدیت پای این ماموریت ایستاده ایم‪.‬‬ ‫را به تحمل ‪ ۴‬سال حبس محکوم کرده بود که شعبه دیوان عالی این محکومیت‬ ‫را نقض بالارجاع کرد و ان را قابل تعقیب ندانست؛ لذا این اتهام منتفی شد‪.‬‬ ‫اتهام سوم موکلم نگهداری سالح غیرمجاز است که دادگاه او را به یک سال‬ ‫و سه ماه حبس محکوم کرده که شعبه ‪ ۴۱‬دیوان عالی کشور به ریاست اقای‬ ‫رازینی این اتهام را تایید و ابرام کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب بزرگترین پرونده جنایی تاریخ کشورمان راهی هیات عمومی‬ ‫دیوان عالی کشور شده و حال باید به انتظار نشست و دید که در هفته اینده‬ ‫سرنوشت شهردار پیشین تهران چه خواهد شد ؟‬ ‫ادعایجدیدوزیربهداشت‪:‬‬ ‫‪۹۹‬؛سالطالییتوسعهسالمتاست‬ ‫وزیر بهداشت با بیان اینکه «سال ‪ ۹۹‬سال طالیی‬ ‫توسعه سالمت است»‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به بازگشایی‬ ‫مدارس از استان ها می خواهیم نظارت خود را بر‬ ‫رعایت موارد بهداشتی افزایش دهند‪.‬‬ ‫سعید نمکی در سومین ایین بهره برداری از‬ ‫پروژه های سالمت از سری پروژه های پویش‬ ‫سراسری ره سالمت با درود بر روح بلند شهدای‬ ‫کربال‪ ،‬دفاع مقدس‪ ،‬حرم و مدافع سالمت‪ ،‬در ارتباط‬ ‫ویدیوکنفرانسی با دانشگاه علوم پزشکی جندی‬ ‫شاپور اهواز‪ ،‬گفت‪ :‬خوزستان کربالی دیگری‬ ‫است برای ما؛ از روزهای اغازین دفاع مقدس‬ ‫بچه های خوزستان دست خالی و با امکانات کم در‬ ‫مقابل رژیم بعث ایستادند‪ .‬ما همواره مدیون خاک‬ ‫خوزستان هستیم و انچه که برای این استان انجام‬ ‫می دهیم حتی پاسخ یک قطره از خون شهدای این‬ ‫خطه نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تالش کادر درمان در استان‬ ‫خوزستان برای مهار کرونا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با مهار این‬ ‫بحران توانستید سیلی محکمی بر دهان کسانی بزنید‬ ‫که مدعی بودند جمهوری اسالمی ایران به خوزستان‬ ‫بها نمی دهد و انجا را رها کرده است‪ .‬در این بحران‬ ‫بزرگ حتی یک خوزستانی عزیز پشت درب های‬ ‫بیمارستان نماند‪ .‬به قول شهید زنده در دل ها‬ ‫سردار سلیمانی‪ ،‬ما ملت امام حسین (ع) هستیم و با‬ ‫ایستادگی در مقابل هجمه ها تاریخ ساز خواهیم شد‪.‬‬ ‫نمکی در ارتباط ویدیوکنفرانسی با دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی شیراز‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از استان های موفق‬ ‫در مهار کرونا استان فارس بود‪ .‬در اوج تحریم های‬ ‫ظالمانه و شرایط سخت توانستیم بیش از گذشته به‬ ‫توسعه سالمت کشور بپردازیم‪ .‬امسال سال طالیی‬ ‫توسعه حوزه سالمت خواهد بود‪ ،‬زیرا برای اولین‬ ‫بار در تاریخ ایران ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تخت عادی و‬ ‫‪۲‬هزار تخت ‪ ICU‬به ناوگان تخت های کشور اضافه‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬این اهداف در راستای افتتاح ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پروژه بهداشتی درمانی تا ‪ ۱۲‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬خواهد‬ ‫بود که با کمک خیرین و همکاران دلسوزم میسر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت در ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫جهرم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر همدلی و وفاق کادر درمان‬ ‫و مسئولین با یکدیگر نبود‪ ،‬این موفقیت در کنترل‬ ‫کرونا حاصل نمی شد‪ .‬اطبا از گذشته به دلیل کمک‬ ‫برای به دست اوردن سالمت مورد توجه ویژه‬ ‫مردم بودند تا جایی که برخی انها را هم ردیف‬ ‫انبیا می دیدند‪ .‬امیدوارم با همکاری دوستانم پروژه‬ ‫بیمارستان ‪ ۳۳۰‬تخت خوابی جهرم که از زمان‬ ‫حضورم در سازمان برنامه و بودجه پیگیر ان هستم‪،‬‬ ‫به زودی افتتاح شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شاید هر یک و نیم قرن یکبار‬ ‫بیماری گسترده ای مانند کرونا در کشورها به وجود‬ ‫اید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان هایی که در خدمتشان بودیم‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬درگیر مشکالتی مانند سیل‬ ‫نیز بودند‪ .‬به یاد می اورم که یکی از سخت ترین‬ ‫شب های زندگی من شبی بود که در شیراز سیل‬ ‫امد و به چشم خود شاهد تالش همکارانم برای‬ ‫مهار ورود اب به بیمارستان بودم‪ .‬با نگاه به ان ایام‬ ‫امیدوارم از شرایط فعلی هم گذر کنیم‪.‬‬ ‫وی در خاتمه سخنان خود با تاکید بر لزوم‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫غصه های بزرگ من از دست دادن کادر درمانی‬ ‫است که سال ها برای تحصیل و علم طبابت سختی‬ ‫کشیده اند‪ .‬عزیزانی که به دلیل عدم رعایت و‬ ‫سهل انگاری و نزدن ماسک توسط برخی افراد از‬ ‫دست می روند‪ .‬با توجه به بازگشایی مدارس از‬ ‫استان ها می خواهیم نظارت خود را بر رعایت موارد‬ ‫بهداشتی افزایش دهند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫ممکناستهرلحظهتصمیمدیگری‬ ‫درخصوصمدارسگرفتهشود‬ ‫وزیراموزشوپرورشباتاکیدبراینکهاجباریبرایحضور‬ ‫دانشاموزاندرمدارسنداریم‪،‬گفت‪:‬ماموظفبهارائهخدمات‬ ‫اموزشیبودهوبهعلتکارکردهایاموزشحضوری‪،‬ایننوع‬ ‫اموزشرابهاموزشغیرحضوریترجیحمیدهیم‪.‬‬ ‫نهصدوهفتادونهمین(‪) ۹۷۹‬جلسهشورایعالیاموزشو‬ ‫پرورشباحضوروزیراموزشوپرورش‪،‬دبیرکلشورایعالی‬ ‫و سایر اعضای ان در سالن جلسات وزارت اموزش و پرورش‬ ‫برگزارشد‪،‬محسنحاجیمیرزاییدراینجلسهاظهارکرد‪:‬یکیاز‬ ‫سیاستهایاعمالیاینبودکهدرهیچجایینبایددرموردحضور‬ ‫بچههادرمدارسسختگیریواجباریدرکارباشد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهاجباریبرایحضوردانشاموزاندر‬ ‫مدارسنداریم‪،‬اضافهکرد‪:‬ماموظفبهارائهخدماتاموزشی‬ ‫هستیموبهعلتکارکردهایاموزشحضوریایننوعاموزشرا‬ ‫بهاموزشغیرحضوریترجیحمیدهیم‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش اظهار کرد‪ :‬اگر خانواده ها در مورد‬ ‫اموزشحضوریفرزندانشاننگرانیدارندمیتوانندازطریق‬ ‫اموزشغیرحضوری(شبکهشاد‪،‬مدرسهتلویزیونیایرانو‪)...‬برای‬ ‫اموزشویادگیریفرزندانخوداقدامکنند‪.‬‬ ‫حاجیمیرزاییبااشارهبهاینکهظرفیتهایمختلفیدرشبکه‬ ‫شادپیشبینیشدهاست‪،‬تصریحکرد‪:‬ایننرمافزارراگسترش‬ ‫دادهایموقابلیتهایمختلفیدرانپیشبینیشدهازجملهامکان‬ ‫ارتباطزندهبادانشاموزان‪،‬حضوروغیابوتکلیفدانش‬ ‫اموزان؛تمامیمطالبدرسیدراینشبکهبارگذاریشدهاستتا‬ ‫دانشاموزانمشکلینداشتهباشند‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬هزینهاینترنتدانشاموزانومعلماندرشبکهشاد‬ ‫باموافقترئیسجمهوررایگانشدهاستوخانوادههاازطریق‬ ‫اپراتورهامیتوانندبهرایگاناستفادهکنند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬امکان استفاده از اموزش‬ ‫معکوسبرایمعلمانفراهمشدهاست؛برایانهاییکهدسترسیبه‬ ‫اینترنتوفضایمجازیندارندمدرسهتلویزیونیایرانواموزش‬ ‫حضوریپیشبینیشده‪،‬چونتراکمدانشاموزاندراینمناطق‬ ‫خیلیپائیناست‪.‬‬ ‫حاجیمیرزاییتاکیدکرد‪:‬مدرسهدایراستوامسالهیچ‬ ‫مدرسهایتعطیلنخواهدشد‪،‬مدرسهبهعنوانکانالاصلیارتباط‬ ‫بینخانوادههاودانشاموزانبازبودهوخدماتاموزشیارائه‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫وزیراموزشوپرورشخاطرنشانکرد‪:‬موضوعدیگربحث‬ ‫نظارتاست‪،‬نظارتامسالبانظارتسالهایدیگرمتفاوتو‬ ‫فرقداردچونشرایطمحیطیتربیتیدانشاموزاندچارتغییرو‬ ‫تحولشدهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬همهمدیرانمدارسموظفندطرحاموزشیخودرا‬ ‫برایدانشاموزانمشخصکنندکهکدامدانشاموزاندرمدرسه‬ ‫حضورداشتهباشندوچهکسانیغیرحضوریباشند‪،‬همهمدارس‬ ‫بایدمسیرهایاموزشیخودرامشخصکنند‪.‬‬ ‫حاجیمیرزاییاضافهکرد‪:‬انشاءاهللطیدوهفتهضعفهارا‬ ‫شناساییوبرطرفمیکنیموبرایاموزشنهاییدانشاموزاندر‬ ‫اولمهرماهامادهمیشویم‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشاره به برگزاری اجالس مدیران‬ ‫و روسای اموزش و پرورش سراسر کشور‪ ،‬گفت‪ :‬این اجالس دو‬ ‫روزهازطریقشبکهشادبرگزارشدوتمامیمسائلوموضوعات‬ ‫اموزش و پرورش در این اجالس مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬ماتمامیامکاناتیراکهدراختیارداشتیمبهخدمت‬ ‫گرفتیمکهسالتحصیلیخوبیداشتهباشیم‪،‬توصیهمابهخانوادهها‪،‬‬ ‫اموزشحضوریاستوالبتهتاکیدمیکنماجباریبرایحضور‬ ‫دانشاموزاندرمدارسنیست‪.‬‬ ‫حاجیمیرزاییاظهارکرد‪:‬کلیدواژهکسانیکهدرسطح‬ ‫جهاندرموردمدیریتجریاناموزشسخنمیگویند‪،‬عباراتی‬ ‫ماننداموزشحضوریوغیرحضوری(مجازی)اظهارنظرکرده‬ ‫اند‪،‬سخنازمدیریتاموزشدرشرایطبحراناست‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬در شرایط بحران با عدم‬ ‫قطعیتکاملمواجههستیموممکناستهرلحظهتصمیمدیگری‬ ‫گرفتهشود‪،‬بایدبپذیریمکهکروناشرایطعادیزندگیرادچار‬ ‫تغییروتحولوتصمیمگیریراسختکردهاست‪.‬‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬مادربازگشاییمدارسبراساسچارچوب‬ ‫ودستورالعملهایوزارتبهداشتوتجربهانهادرایاممحرمعمل‬ ‫کردهایمودرهمهمواردباوزارتبهداشتهماهنگیالزمداریم‪.‬‬ ‫حاجیمیرزاییاظهارکرد‪:‬اولویتاصلیماحضوردرمدرسه‬ ‫استچراکههیچچیزیجایاموزشحضورینمیگیرد‪،‬ولی‬ ‫اجباریهمبرایحضوردانشاموزاندرمدرسهنداریمچون‬ ‫دانشاموزانمیتوانندازامکاناتدیگریکهاعالمکردهایمبرای‬ ‫اموزشویادگیریاستفادهکنند‪.‬‬ ‫وزیراموزشوپرورشافزود‪:‬مابرایبازگشاییمدارس‪،‬‬ ‫تابعتصمیماتستادملیمبارزهباکروناهستیم‪.‬اینستادیکمرجع‬ ‫قانونیبودهوهمهجنبههایاموزشی‪،‬اجتماعی‪،‬اقتصادیو‪...‬رادر‬ ‫نظرمیگیرد‪،‬ماخودراموظفبههماهنگیبااینستادمیدانیم‪.‬‬ ‫ویخاطرنشانکرد‪:‬هیچکسیحقمجبورکردندانش‬ ‫اموزان را به حضور در مدرسه ندارد ولی ما کار خودمان را که همان‬ ‫اموزشاستادامهمیدهیمواعالممیکنیمتعلیموتربیتنبایددر‬ ‫هیچشرایطیتعطیلشود‪.‬‬ ‫حاجیمیرزاییافزود‪:‬دراموزشوپرورشباتوجهبه‬ ‫گستردگیانووجوددیدگاههاوایدههایمختلفتصمیمگیری‬ ‫خیلیسختومشکلاست‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با گالیه از برخی از افراد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخیازافرادباعثایجادتنشونگرانیدرجامعهشدند‪.‬اینشرایط‬ ‫بهقولمتخصصانبهداشتودرمانشایدسالهاادامهداشتهباشد‪،‬ایا‬ ‫مابایدتعلیموتربیتراتعطیلکنیم؟مادرشرایطعادینیستیمکه‬ ‫اموزشرابهروشگذشتهادامهدهیم‪،‬ماناچاریمباتوجهبهشرایط‬ ‫موجودحرکتکنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫افزایش‪2.5‬برابریقیمتپیچومهرهدریکسال‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره از افزایش ‪ ۲.۵‬قیمت این محصوالت در یک سال اخیر خبر داد و گفت‪ :‬در حالی که فقط ‪ ۵۰‬درصد نیاز کشور از طریق تولید‬ ‫داخل تامین می شود‪ ،‬جلوی ثبت سفارش پیچ و مهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫نورالدین مهری اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل افزایش قیمت پیچ و مهره این است که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) جلوی ثبت سفارش این کاال را گرفته‪،‬‬ ‫این در حالی است که فقط ‪ ۵۰‬درصد بازار از تولید داخلی تامین می شود‪ .‬دلیل دوم هم این است که تولیدکنندگان پیچ و مهره را به توزیع کنندگان عرضه نمی کنند و‬ ‫می گویند که برای تولید مفتول ندارند‪.‬وی با بیان اینکه قبال سهم تولید داخل از تامین بازار ‪ ۳۰‬درصد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با افزایش قیمت دالر واردات پیچ و مهره کمتر‬ ‫شد و حاال نصف بازار از طریق تولید داخل تامین می شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم‬ ‫در گفت وگو با صدای اصالحات‪:‬‬ ‫رشدفواره ایبازار‬ ‫جزریزشندارد‬ ‫بااصالحیک بارهبازارسهامفرار‬ ‫نقدینگیازبورساتفاقنخواهدافتاد‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬معصومه‬ ‫کمیسیون‬ ‫اقاپورعلیشاهی‪،‬نایب رئیس‬ ‫اقتصادی مجلس دهم‪ ،‬به صدای اصالحات‬ ‫گفت‪ :‬باید نظام این ریسک را بپذیرد و‬ ‫به یک باره بازار سهام اصالح شود چراکه‬ ‫با ذره ذره اصالح شدن این بازار به شرایط‬ ‫نرمال واقعی خود بر نخواهد گشت‪.‬‬ ‫بازارسهامدرماه هایابتداییسالجاری‪،‬‬ ‫شاهد رشد بی سابقه ای در عمر ‪ 50‬ساله خود‬ ‫بود‪ .‬این رشد مصادف با ورود سرمایه گذاران‬ ‫جدیدی شد که شاید هیچ گاه افت بازار را‬ ‫تجربه نکرده بودند و از همین رو کارشناسان‬ ‫پیوسته تالش می کردند‪ ،‬ریسک های بازار‬ ‫را به این گروه تازه وارد گوشزد کنند‪.‬‬ ‫بازدهی باالی بورس به معنای بازدهی‬ ‫باال برای همه سرمایه گذاران نیست و‬ ‫متاسفانه برخی از هم وطنان در اوج قیمتی‬ ‫به این بازار واردشده و متضرر شد هاند‪.‬‬ ‫در همین راستا دبیر کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلسدهمدرگفت وگوباصدایاصالحات‬ ‫دربارهشرایطخاصوبحرانیبازارسهامگفت‪:‬‬ ‫به نظر می رسد بازار سهام در شرایط بحرانی‬ ‫قرار دارد و واقعیت امر این است که فضا‬ ‫کام ً‬ ‫الغبارالودشدهورفتارمردمقابلپیش بینی‬ ‫نیست و در سازمان بورس و وزارت اقتصاد هم‬ ‫تصمیمات درستی گرفته نمی شود همه این ها‬ ‫سبب شده تا بورس شرایط خاصی پیدا کند‪.‬‬ ‫معصومه اقاپورعلیشاهی افزود‪ :‬چون‬ ‫شرایط بحرانی شده‪ ،‬شتاب زدگی در‬ ‫تصمیمات به وجود امده و توصیه می کنم‬ ‫به مردم عزیز که واکنش های خیلی سریع‬ ‫و شتاب زده نداشته باشند و کمی صبوری‬ ‫کنند و سبب تشدید بحران در بازار نشوند‬ ‫و از مسئولین عزیز هم می خواهم در شرایط‬ ‫بحرانی تصمیم گیری های شتاب زده و‬ ‫نادرستنداشتهباشندچوناینتصمیم گیری ها‬ ‫ممکن است در لحظه یک مُسکن موقتی‬ ‫باشد اما در میان مدت دوباره اثار نامطلوبی‬ ‫در بازار سهام و بورس خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اینکارشناساقتصادیعنوانکرد‪:‬مدیران‬ ‫بازار بورس اخیرا ً جلساتی مشورتی داشتند و‬ ‫تصمیمدارندتدبیریبیندیشندتاکمیازریزش‬ ‫بازار جلوگیری کنند اما متاسفانه بیشتر نمادها‬ ‫قرمزاستوهمینباعثمی شودکهرفتارهای‬ ‫هیجانیاقتصادیدرکشوربهاوجخودرسیده‬ ‫و متاسفانه اثار ان در افزایش بی سابقه قیمت‬ ‫اتومبیل و مسکن و ارز قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫اقاپورعلیشاهی تاکید کرد‪ :‬اما توصیه‬ ‫مهم به مدیران بازار بورس و وزارت اقتصاد‬ ‫این است که بایستی پیشگیری ها‪ ،‬کنترل ها‬ ‫و نظارت ها بعد از اردیبهشت ماه سال جاری‬ ‫اتفاق می افتاد و رشد بی سابقه و فواره ای بازار‬ ‫سرمایه زودتر از این ها چار هاندیشی می شد‬ ‫چراکه فواره همان طور که به سرعت باال‬ ‫می رود به همان سرعت هم ریزش می کند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫ای کاش حاال برای زمان های اینده اول‬ ‫به فکر اموزش سواد بازار سرمایه به مردم‬ ‫باشیم و سپس مشاورانی در این شاخه قرار‬ ‫دهیم تا از کسانی که می خواهند وارد بازار‬ ‫سرمایه شوند ازمون هایی بگیرند و ببینند که‬ ‫ایا الفبای بازار سرمایه می شناسند یا نه؟ و‬ ‫بعدازان اجازه ورود مردم به بورس را دهند‬ ‫چراکه ورود افراد خبره به این بازار سبب‬ ‫می شود که دچار بحران های فعلی نشویم‪.‬‬ ‫نماینده مردم شبستر در مجلس دهم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اینکه میگویند دولت برای کسب‬ ‫درامد مالیاتی مردم را به سمت بازار بورس‬ ‫هدایتکردهاستفقطیکگمان هزنیاست‪،‬‬ ‫ما در مجلس دهم نهایت تالشمان کردیم که‬ ‫حجم انبوه نقدینگی به سمت بازار سرمایه‬ ‫حرکت کند‪ ،‬در کشورهای توسعه یافته هم‬ ‫اولین گام در جهت توسعه یافتگی هدایت‬ ‫حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫ایناستاداقتصاددانشگاهافزود‪:‬بعدازفراز‬ ‫‪,,‬‬ ‫‪,,‬‬ ‫سرمایه‪،‬چاره ای‬ ‫‪7‬‬ ‫ریزشبورس؛شرکت هایکاغذی‬ ‫وعدمشفافیتصورت هایمالی‬ ‫شرکت ها اتفاق نیفتاد قاعدتاً ان رشد سهام از‬ ‫رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (‪Gross‬‬ ‫‪)Domestic Product - GDP‬‬ ‫خیلی فراتر رفت و این قابل پیش بینی بود‬ ‫که این اتفاق این ریزش خواهد افتاد‪.‬‬ ‫معصومه اقاپورعلیشاهی افزود‪ :‬زمانی‬ ‫که در شرایط تحریم هستیم و صادرات نفتی‬ ‫ما به حداقل رسیده و وضعیت صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور هم نسبت به سال گذشته‬ ‫کاهش داشته و تورممان افزایش داشته این‬ ‫‪ 70‬و ‪ 80‬نمادی که در بورس است چگونه‬ ‫می توانندرشددهبرابریراداشتهباشند؟باکدام‬ ‫نشانه؟ این همان جایی است که ما خال داریم‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫علت تقاضای بیش اندازه برای خرید سهام‬ ‫ریزش بورس اتفاق افتاد‪ ،‬قاعدتاً زمانی که‬ ‫عرضه محدود باشد قیمت ها حبابی می شود و‬ ‫زمانی عرضه زیاد شود تقاضا واقعی می شود‬ ‫به یک باره قیمت ها ریزش پیدا می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شبستر در مجلس دهم‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این سوال که قیمت های حبابی بورس‬ ‫تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد؟ گفت‪:‬‬ ‫به نظر من چون دامنه نوسانات تعریف شده‬ ‫در بورس ‪ 5‬درصد است این کاهش ارزش‬ ‫سهام پلکانی می شود و دولت و سازمان‬ ‫بورس به شدت تالش می کنند این ‪ 5‬درصد‬ ‫مثبت شود اما مردم از این بازار ترسیدند و‬ ‫این همان رفتارهای اقتصادی از طرف مردم‬ ‫است که در سمت فروش شکل گرفته است‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس دهم در پایان تصریح کرد‪ :‬به عقیده‬ ‫من دولت یک بار این ریسک را انجام دهد و‬ ‫به مدت یک ماه ازمایشی حذف دامنه قیمت‬ ‫را داشته باشد بعد این حذف باعث می شود که‬ ‫اگرمی خواهدریزشیدرسهامصورتبگیرد‬ ‫به یک باره اتفاق افتاده و بعد از ان قیمت واقعی‬ ‫سهام مشخص می شود و سپس خریداران‬ ‫واقعیواردبازارمی شودوخریدشکلمی گیرد‬ ‫و کم کم این دیوار بورس به شکل حقیقی و‬ ‫واقعی به سمت صعود حرکت می کند اما این‬ ‫ریزش ریز‪ 5‬درصدی انجام شود قاعدتاً باعث‬ ‫تخریب سایر مولفه های اقتصادی می شود‬ ‫چونهمین‪ 5‬درصدی هابهسمتسایربازارها‬ ‫هدایت می شود و سایر بازارها هم به سمت‬ ‫حبابی شدن پیش می رود و دوباره یک حباب‬ ‫دربازارهایدیگرشکلمی گیردامابه یک باره‬ ‫اگر بازار سهام ریزش داشته باشد و قیمت ها‬ ‫به سمت واقعی شدن پیش رود این حجم‬ ‫فرار نقدینگی از بورس دیگر اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫امضایطالییدر‬ ‫تعاونی هایمسکنلغوشد‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران خبر داد‪:‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی‬ ‫کامیو ن داران اظهار داشت‪ :‬یک‬ ‫میلیون حلقه الستیک از طریق‬ ‫تولید داخل‪ 500 ،‬هزار حلقه‬ ‫واردات رسمی و ‪ 3‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هزار حلقه الستیک از طریق‬ ‫واردات غیررسمی وارد کشور‬ ‫می شد‪ ،‬که واردات غیر رسمی هم‬ ‫یا با کولبران‪ ،‬یا در مناطق ازاد و‬ ‫یا به صورت واردات انبوه بدون‬ ‫پرداخت عوارض گمرکی و ‪...‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫احمد کریمی درباره میزان‬ ‫نیاز بازار به الستیک و میزان تولید‬ ‫داخل اظهار داشت‪ :‬در سال ‪1397‬‬ ‫از سوی سازما ن های متولی اعالم‬ ‫شد که در سال برای حمل و نقل‬ ‫عمومی کاال و مسافر و ناوگان‬ ‫درون شهری و برون شهری به ‪5‬‬ ‫میلیون حلقه الستیک نیاز داریم که‬ ‫‪ 500‬هزار حلقه تولید داخل است‬ ‫بنابراین فردی که مدعی می شود‬ ‫نیاز بازار را می توان از طریق تولید‬ ‫داخل تامین کرد در این زمینه حمل‬ ‫و نقل‪ ،‬بی سواد و بی اطالع است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک میلیون حلقه‬ ‫الستیک از طریق تولید داخل‪500 ،‬‬ ‫هزار حلقه واردات رسمی و ‪3‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار حلقه الستیک‬ ‫از طریق واردات غیررسمی وارد‬ ‫کشور می شد‪ ،‬که واردات غیر‬ ‫رسمی هم یا با کولبران‪ ،‬یا در‬ ‫مناطق ازاد و یا به صورت واردات‬ ‫انبوه بدون پرداخت عوارض‬ ‫گمرکی و ‪ ...‬انجام می شود‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی‬ ‫کامیو ن داران با بیان اینکه این‬ ‫رویه باید ساماندهی می شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وزارت صمت هیچ گونه اطالعاتی‬ ‫در این زمینه نداشت و انچه را که‬ ‫تولیدکننده و وارد کننده مطرح‬ ‫می کرد مالک عمل قرار می گرفت‬ ‫البته اخیرا وزارت صمت درباره‬ ‫نیاز ناوگان موجود و بازار به‬ ‫الستیک به امار و اطالعاتی دست‬ ‫پیدا کرد ه است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬موضوع مهم‬ ‫این است که الستیک مورد استفاده‬ ‫در بخش خصوصی را باید از حمل‬ ‫و نقل عمومی تفکیک کرد‪.‬‬ ‫کریمی با اشاره به حذف دالر‬ ‫دولتی از واردات الستیک گفت‪:‬‬ ‫الستیک از اردیبهشت ماه با دستور‬ ‫دولت از ارز دولتی به ارز نیمایی‬ ‫تغییر وضعیت و گروه داد و در حال‬ ‫حاضر هم نرخ ارز نیمایی بین ‪20‬‬ ‫تا ‪ 21‬هزار تومان است در صورتی‬ ‫که الستیک تا چند ماه گذشته با‬ ‫ارز دولتی ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬تومانی به‬ ‫دست مصرف کننده می رسید‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی‬ ‫کامیو ن داران ادامه داد‪ :‬یعنی اگر‬ ‫یک جفت الستیک را چهار ماه‬ ‫گذشته ‪ 4‬میلیون تومان خریداری‬ ‫می کردیم االن باید برای ان بیش‬ ‫از ‪ 20‬میلیون تومان بپردازیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این میان‬ ‫شیطنت هایی هم رخ داد به‬ ‫طوری که حواله الستیک های‬ ‫موجود توسط وزارت صمت در‬ ‫سامانه ثبت می شد و حواله توسط‬ ‫سازمان راهداری صادر و به دست‬ ‫مصر ف کننده می رسید‪ .‬اما اخیرا‬ ‫گفته می شد الستیکی برای عرضه‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وقتی تغییر گروه‬ ‫ارزی برای واردات الستیک رخ‬ ‫داد‪ ،‬عد ه ای الستیکی که با ارز‬ ‫دولتی وارد کرده بودند را با نرخ‬ ‫باالتر به مردم فروختند‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی‬ ‫کامیو ن داران با بیان اینکه الستیک‬ ‫در متوسط قیمت حمل و نقل بین‬ ‫‪ 18‬تا ‪ 22‬درصد تاثیر دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تغییر گروه ارزی الستیک‬ ‫از ارز دولتی به نیمایی یک اشتباه‬ ‫استراتژیک بود چراکه در قیمت‬ ‫کاال اثرگذار است و متاسفانه‬ ‫سامانه ثبت درخواست الستیک هم‬ ‫بسته شده و اگر بخواهیم الستیک با‬ ‫ارز نیمایی هم بخریم باید تقاضای‬ ‫خود را از بازار ازاد تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش قیمت‬ ‫الستیک تاکید کرد‪ :‬متاسفانه از‬ ‫اقتصاد‬ ‫یادداشت‪-‬بهمن ارمان‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫و نشیب هایی که در بازار مسکن‪ ،‬خودرو و ارز‬ ‫و طال اتفاق افتاد بعد از شکست های پی درپی‬ ‫مردم در این بازارها‪ ،‬از بهمن ماه سال گذشته‬ ‫نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کرد‬ ‫چرا که بازار سرمایه بهترین محل برای اتصال‬ ‫سرمایه های خرد به سمت بخش تولید است‬ ‫و کنار ان سفته بازی و ریسک پذیری هم‬ ‫ت دارند در این‬ ‫دارد و نیاز مردمی که دوس ‬ ‫بازار سال ها فعالیت کنند را هم ارضا می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی عنوان کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه حرکت خیلی خوبی که استارت‬ ‫ان از مجلس دهم زده شد و این حجم‬ ‫نقدینگی را که به سمت بازار سهام حرکت‬ ‫می کرد و شرایط خیلی خوبی را داشت به‬ ‫یکباره متوقف شد چرا که در این وسط‬ ‫شرکت های کاغذی و شرکت هایی که نباید‬ ‫ارزش سهام ان خیلی باال می رفت گنجایش‬ ‫این حجم از نقدینگی رانداشتند و از طرف‬ ‫دیگر عدم توازن عرضه نمادها و عدم شفافیت‬ ‫صورت های مالی شرکت ها و دامنه نوسانی‬ ‫که تعریف نشده بود و همه این ها باعث شد‬ ‫متاسفانه به یک باره رشد فزاینده ای در بازار‬ ‫سهام شاهد باشیم که در این رشد فزاینده هم‬ ‫می توانست هدایت صورت بگیرد اما چون‬ ‫شفاف سازی در بخش صورت های مالی‬ ‫افزایش ‪ ۳‬برابری قیمت الستیک‬ ‫و قطعات خودروهای سنگین‬ ‫چهارشنبه ‪ 19 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1168‬‬ ‫ابتدای سال تا کنون قیمت الستیک‬ ‫سه برابر شده است و برخی از‬ ‫سایزها هم در بازار موجود نیست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر الستیک هایی هم که‬ ‫مصرف انها در کشور زیاد است‬ ‫واردات کمتر از نیاز بازار دارند‬ ‫که این موضوع هم دردسرهایی را‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫کریمی با بیان اینکه نبود‬ ‫الستیک می تواند ناوگان حمل‬ ‫بار را زمین گیر کند‪ ،‬گفت‪ :‬نبود‬ ‫الستیک باعث شده رانندگان فعال‬ ‫برای ادامه فعالیت الستیک از‬ ‫روش صرفه جویی استفاده می کنند‬ ‫که این راه حل موقتی است‪.‬‬ ‫موضوع بسیار مهم این است که‬ ‫نبود الستیک استاندارد و با قیمت‬ ‫مناسب در بازار و نبود قطعات برای‬ ‫خودروهای سنگین باعث بروز‬ ‫تصادفات جاد ه ای شدید و همراه‬ ‫با تلفات جانی خواهد شد که این‬ ‫اتفاقات و خسار ت ها غیر قابل‬ ‫جبران هستند‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی‬ ‫کامیو ن داران با بیان اینکه فعال‬ ‫برای حل مشکل الستیک در باره‬ ‫مشکالت قطعات سکوت کرد ه ایم‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قیمت قطعات هم به‬ ‫شدت افزایش یافته و از ابتدای‬ ‫سال تا کنون ‪ 3‬برابر گرا ن تر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با شفاف سازی‬ ‫در تعاونی های مسکن زمینه فساد و امضای طالیی از بین رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬مسکن‬ ‫مهر تا کنون ‪ 91‬درصد به بهره برداری رسیده و تا پایان سال بقیه واحدها تحویل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمدجعفر کبیری در مورد اینکه برای جلوگیری از فساد در شرکت های‬ ‫تعاونی مسکن چه کارهایی انجام دا دید‪ ،‬گفت‪ :‬تعاونی های مسکن جدید در ذیل‬ ‫سامانه جامع و هوشمند تعاونی ها قرار می گیرند و همه اعضای شرکت تعاونی‬ ‫می توانند بر هیات عامل و مدیرعامل نظارت کنند و مدیر عامل هیچ کاری نمی کند‪،‬‬ ‫مگر اینکه همه اعضا ان را ببینند‪ .‬بنابراین زمینه فساد و همچنین امضاهای طالیی در‬ ‫شرکت های تعاونی مسکن از بین رفته است‪ .‬چون همه امضاها را خدمات دهنده و‬ ‫خدمات گیرنده و اعضای تعاونی می بینند و زمینه فساد وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از طرفی گزارش های بازرسی شرکت تعاونی ارائه می شود که اعضای‬ ‫شرکت تعاونی می توانند ان را ببینند و در سامانه ای مانند سامانه کدال مربوط به‬ ‫بخش تعاونی که همان سامانه جامع اطالعات تعاونی هاست‪ ،‬منتشر می شود‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه تاکنون‬ ‫چند شرکت تعاونی اطالعات خود را در سامانه جامع تعاون قرار داده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرار است همه شرکت های تعاونی اطالعات موجود خود را در سامانه جامع تعاون‬ ‫بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫کبیری در مورد اینکه چه تعداد طرح تعاونی در هفته تعاون به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ ،‬گفت‪ 37 :‬هزار طرح تعاونی با سرمایه گذاری بیش از ‪ 3‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در هفته تعاون به بهره برداری می رسد که اطالعات جامع ان به مردم ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد اینکه چه تعداد از شرکت های تعاونی مسکن مهر مشکل‬ ‫دار بودند‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪ 74‬هزار شرکت تعاونی مسکن مهر که دارای مشکل بودند‪،‬‬ ‫مشکل تعدادی از انها حل شده و این رقم به ‪ 14‬هزار شرکت تعاونی کاهش یافته و‬ ‫همچنین ‪ 740‬هزار شرکت تعاونی در کشور تجمیع شده و مشکالت انها رفع شده‬ ‫است و مجموع واحدهای مسکن مهر که در قالب تعاونی انجام می شود ‪ 840‬هزار‬ ‫واحد مسکونی مربوط به مسکن مهر است که در دولت احمدی نژاد فقط ‪14‬درصد‬ ‫از این واحدها به بهره برداری رسیده بود و اکنون به ‪ 91‬درصد رسیده است و تا پایان‬ ‫سال جاری ‪ 9‬درصد باقیمانده مسکن مهر در قالب تعاونی ها به مردم ارائه می شود‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬خط اعتباری با نرخ‬ ‫ترجیحی برای شرکت های تعاونی دانش بنیان بر اساس تفاهم نامه ای که با صندوق‬ ‫کارافرینی امید بسته شده تا سقف ‪ 200‬میلیارد تومان برای شرکت های تعاونی‬ ‫زنان و توان یابان وگروه های هدف تا سقف هر شرکت تعاونی یک میلیارد تومان‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫کبیری گفت‪ :‬برای شرکت های تعاونی مسکن که ‪ 60‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارند‪ ،‬اما به خاطر افزایش قیمت مصالح و قیمت دالر نمی توانند پروژه های خود‬ ‫را به بهره برداری برسانند‪ ،‬قرار شد این شرکتهای تعاونی با اداره کل تعاون تماس‬ ‫بگیرند و از خط اعتباری که از طریق بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شده استفاده‬ ‫کنند‪ .‬همچنین برای شرکت های تعاونی عمران شهری با ‪ 200‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫شروع می کنیم و اگر این رقم تمام شود‪ ،‬اما پروژه به بهره برداری نرسد‪ ،‬باز هم‬ ‫خط اعتباری در نظر می گیریم و برای اتمام پروژه های تعاونی مسکن کمیته ویژه ای‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫سوزاندندالرهاینفتی‬ ‫درتنورسوداگریبورس‬ ‫بهمن ارمان‪ ،‬اقتصاددان در یادداشتی برای صدای اصالحات نوشت‪:‬‬ ‫زمانی که در دوره وزارت اقای مظاهری نمانده وزارت اقتصاد در هیئت امناء‬ ‫حساب ذخیره ارزی بودم بر پایه امارهای بانک مرکزی تا ابان سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫مبلغ ‪ ۹/۷‬میلیارد دالر نفتی به سرمایه گذاری های مولد تبدیل شد به طور مثال‬ ‫ظرفیت نصب شده تولید سیمان و کاشی ایران را در رده ‪ ۴‬جهان قرارداد با بر‬ ‫سرکار امدن دولت نه م همه انچه از دالرهای نفتی باقی ماند پودر شد‪.‬‬ ‫اقای مظاهری که پیش بینی چنین کاری را می کردند دستور دادند‬ ‫پیش نویس اساسنامه صندوق توسعه ملی یعنی تبدیل حساب زیر کنترل بانک‬ ‫مرکزی به صندوق زیر کنترل دولت را تهیه کنم که در هیئت دولت به علت‬ ‫عدم موافقت بانک مرکزی در الیحه برنامه توسعه دولت نیامد و مجلس تبدیل‬ ‫حساب به صندوق را مصوب کرد که برداشت از ان به صورت ارزی برای‬ ‫خرید ماشین االت خطوط تولید امکان پذیر است مگر در موارد ویژه که تنها از‬ ‫طریق حکم حکومتی رهبری ‪ by decree‬می تواند انجام شود که تابه حال‬ ‫‪ ۸‬میلیارد دالر برای کنترل اب های مرزی غرب کشور‪ ۱/۵ ،‬میلیارد دالر برای‬ ‫توسعه زمین های کشاورزی به گستره ای برابر ‪ ۵۵۰‬هزار هکتار در خوزستان و‬ ‫ایالم‪ ۳۰۰ ،‬میلیون دالر برای راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر برای‬ ‫کانون ریز گردها در خوزستان و سیستان و بلوچستان‪.‬‬ ‫حال وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس که گویا اساسنامه صندوق‬ ‫ملی را نخوانده اند و نمی دانند که ایا دالری در ان وجود دارد که تبدیل به‬ ‫ریال کنند‪ ،‬پایه پولی را افزایش‪ ،‬با محاسبه ضریب تکاثری ‪moltiplier‬‬ ‫‪ factor‬حتی به میزان یک نقدینگی را باال ببرند و تورم را تشدید و دالرهای‬ ‫نفتی را در تنور سوداگری بورس بسوزانند!‬ ‫باور کنید اگر چنین کاری در کشور دیگری روی می داد مصداق عملی‬ ‫خیانت تلقی می شد و پیگرد قانونی داشت ولی افسوس که در کشور ما‬ ‫می خواهند چنین کاری کنند‪.‬‬ ‫حال اگر واقعاً قصد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫کمک به خروج بورس از روند فاجعه بار فعلی است که اول باید گفت‬ ‫خودکرده را تدبیر نیست کسی مخالف این نیست که منابع مالی صندوق‬ ‫توسعه ملی برای رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه گذاری مولد به کار گرفته‬ ‫شوند ولی مهم ان است که اگر اقایان واقعاً به دنبال بهبود شرایط بورس‬ ‫هستند همین تقاضای اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی را به شرکت های‬ ‫پذیرفته شده در بورس اختصاص دهند زیرا اکثر شرکت های پذیرفته شده در‬ ‫بورس یا دارای طرح های توسعه هستند یا خطوط تولید انان قدیمی است و‬ ‫باید نوسازی شوند بنابراین چنانچه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫به صورت ارزی با اولویت در اختیار شرکت های بورسی گذاشته شود طبعاً‬ ‫نه تنها به سالم سازی ساختار تولیدی و مالی این شرکت ها کمک می کند بلکه‬ ‫روند فعلی ریزش قیمت سهام را متوقف خواهد کرد زیرا فراخواندن مزورانه‬ ‫مردم به خرید سهام و به منظور تامین کسری بودجه دولت و سپس رها کردن‬ ‫انان و متضرر شدن صدها هزار خانواده ایرانی که بعضاً تمام دارایی خود را‬ ‫وارد بورس کردند را از وضعیت فعلی نجات خواهند داد و اعتماد را دوباره به‬ ‫مردم بازخواهد گرداند‪.‬‬ ‫برگزاری دومین همایش‬ ‫بین المللی اقیانوس‬ ‫شناسی غرب اسیا‬ ‫چهارکارگاهاموزشیودومینهمایشبینالمللیاقیانوسشناسیغرباسیابهمنظور‬ ‫افزایش دانش‏اقیانوسی و اشتراک گذاری اخرین یافته های علمی در حوزه دریایی از‏‏‪ 22‬تا‪27‬‬ ‫شهریور‪ 99‬به صورت وبینار برگزار می شود‏‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و‬ ‫علومجوی‪،‬دکترحمیدعلیزاده‏الهیجانیمعاونپژوهشوفناوریپژوهشگاهبااعالماینخبر‬ ‫گفت‪ :‬در این چهار کارگاه اموزشی که از‏تاریخ‪ 22‬تا‪ 25‬شهریور و همچنین دومین همایش‬ ‫اقیانوس شناسی غرب اسیا در تاریخ‪ 26‬و‪27‬‏شهریور‪ 99‬و با حضور اساتید‪ ،‬متخصصان و‬ ‫دانشجویانحوزه‏دریاییتوسطمرکزمنطقهایاقیانوسشناسیغرباسیامستقردر‏پژوهشگاه‬ ‫برگزارخواهدشد‪،‬متخصصانیازکشورهای‪:‬ایران‪،‬هند‪،‬عمان‪،‬المان‪،‬اندونزی‪،‬کویت‪،‬‬ ‫‏بلژیک‪ ،‬کانادا‪ ،‬روسیه‪ ،‬استرالیا و نروژ در خصوص اخرین یافته های علمی خود در حوزه‬ ‫علوموفنوندریایی‪،‬اقیانوسیوجویبهزبانفارسیوانگلیسیسخنرانیخواهندنمود‪.‬علیزاده‬ ‫افزود‪ :‬در این چهار کارگاه های اموزشی که تحت عناوین‪ :‬وضعیت مرجان های خلیج فارس‬ ‫ودریایعمان‪،‬الودگیمیکروپالستیکهادرمحیطهایدریایی‪،‬اثرتغییراقلیمبرفرایندهای‬ ‫بیوژئوشیمیاییدریاییوسامانههشدارزودهنگامسونامیبرگزارمیشود‪،‬پژوهشگرانعالوهبر‬ ‫اموزش روش های تحقیقاتی‪ ،‬چالش ها و مسایل این حوزه های علمی را مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار می دهند‏‪.‬‬ ‫دبیرعلمیدومینهمایشاقیانوسشناسیغرباسیاضمناشارهبهسخنرانیدکتر‬ ‫والدیمیررایابنیندبیراجراییکمیسیونبیندولتیاقیانوسشناسی‪،‬مهندسمحمدراستاد‬ ‫رئیسسازمانبنادرودریانوردی‪،‬دکترسیرینیواستاماالرئیسمرکزاطالعاتاقیانوسیهند‪،‬‬ ‫دکتراحمدرضاالهیجانزادهمعاونمحیطزیستدریاییوتاالبهایسازمانحفاظتمحیط‬ ‫زیست‪،‬دکترمحمدپورکاظمیرئیسموسسهتحقیقاتعلومشیالتیودکتربهروزابطحی‬ ‫رئیسپژوهشگاهورئیسمرکزمنطقهایاقیانوسشناسیغرباسیادرافتتاحیههمایش‪،‬‬ ‫گردهم امدن پژوهشگران حوزه علوم دریایی‪ -‬اقیانوسی و جوی برای به اشتراک‏گذاری‬ ‫نتایج پژوهش های مرتبط را نقطه عطف این همایش عنوان کرد و گفت‪ :‬تسهیل تبادل‏اخرین‬ ‫یافتههایاقیانوسشناسیبصورتمجازیبدونشکتجربه ایبسیارخوببرای‏اساتید‬ ‫دانشگاه های مختلف و شرکت کنندگان است تا به دور از رنج سفر‪ ،‬در شرایطی ارام به‏ارائه‬ ‫مقاالت خود بپردازند‪.‬علیزاده‪ ،‬تعداد مقاله های علمی دریافت شده در این کنفرانس را‪ 140‬عدد‬ ‫درحوزههای‪:‬هواشناسیدریایی‪،‬تغییر‏اقلیم‪،‬اقیانوسشناسیفیزیکی‪،‬اقیانوسشناسیزیستی‪،‬‬ ‫بیوژئوشیمیاقیانوسی‪،‬شیالت‏وابزیان‪،‬زمینشناسیدریایی‪،‬الودگیدریا‪،‬حقوقوسیاست‬ ‫دریا‪ ،‬مخاطرات دریایی و‏فناوری و مهندسی دریا عنوان کرد و در ادامه افزود‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫ناشی از شیوع کرونا ویروس برانیم تا با برگزاری این همایش بستری مناسب برای پژوهشگران‪،‬‬ ‫صاحبنظران و‏دانشجویان فراهم اوریم تا اخرین یافته ها‪ ،‬نواوری ها‪ ،‬چالش ها و دغدغه های‬ ‫خود را به منظور‏هم افزایی و یافتن راه های جدید در زمینه اقیانوس شناسی و موضوعات مرتبط‬ ‫بهبحث‏بگذارند‏‪.‬‬ ‫گفتنی است اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب اسیا در ابان ماه سال‪ 1396‬و‬ ‫باحضورنمایندگانیازکشورهایعضومرکزمنطقهایاقیانوسشناسیغرباسیادرتهران‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫علی نژاد‪:‬‬ ‫فدراسیونکشتیبهترینتصمیمرادرمورداستعفایبنامی گیرد‪/‬‬ ‫امیدوارمتعلیقظالمانهجودوزودتربرداشتهشود‬ ‫مهدی علی نژاد در پایان مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تکواندو و در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬خوشبختانه گزارش عملکرد‬ ‫بسیار خوبی در سال ‪ 98‬داده شد و فدراسیون تکواندو توفیقات بسیار خوبی داشت‪ .‬حسابرس‪ ،‬خزانه دار و بازرس محترم گزارش های خوبی‬ ‫ارائه کردند و برنامه های ‪ 99‬تصویب شد‪ .‬از نظر ما فدراسیون تکواندو در سال ‪ ،98‬یکی از سه فدراسیون برتر ایران بوده و چند روز پیش هم‬ ‫فدراسیون جهانی تکواندو‪ ،‬این فدراسیون را به عنوان بهترین فدراسیون اتحادیه جهانی تکواندو انتخاب کرد‪ .‬این هم توفیق بزرگی است و به‬ ‫خانواده تکواندو تبریک می گویم‪ .‬این نشان می دهد تکواندو وضعیت خوبی است و فدراسیون تکواندو جزو فدراسیون های پُرافتخار‪ ،‬سرپا‪،‬‬ ‫خوب و منسجم است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫نامجومطلق‪:‬اگریکبازیکنهمجداشود‪،‬نمی توانم‬ ‫از خریدهای پر حرف و حدیث تا وعده های‬ ‫دراستقاللبمانم‪/‬امیدوارماستراماچونیبرگردد‬ ‫مجید نامجومطلق در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬در‬ ‫خصوص قبول هدایت استقالل ان هم در‬ ‫حالی که این تیم با وضعیت سختی روبرو‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬من در زندگی ام به اصولی‬ ‫پایبند هستم که دوست ندارم از این اصول‬ ‫عقب نشینی کنم‪ .‬من با فرهاد مجیدی به‬ ‫استقالل امدم و این طبیعی بود که وقتی‬ ‫فرهاد تصمیم به جدایی گرفت‪ ،‬من هم از‬ ‫حضور در استقالل کناره گیری کنم تا دست‬ ‫باشگاه برای انتخاب سرمربی باز باشد یا‬ ‫اینکه مجیدی دوباره روی نیمکت بنشیند‪.‬‬ ‫حتی در این شرایط بسیاری از پیشکسوتان‬ ‫عزیز استقالل با من صحبت کردند که در تیم‬ ‫بمانم ولی بنا بر اصولی که خودم باید رعایت‬ ‫می کردم این کار امکان پذیر و اخالقی نبود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این شرایط حتی باشگاه‬ ‫هم با من صحبت کرد که در وضعیت فعلی‬ ‫و با توجه به اینکه تیم سرمربی ندارد‪ ،‬هدایت‬ ‫تیم را بر عهده بگیرم ولی قبول نکردم‪ .‬در‬ ‫نهایت چند روز پیش بود که دوباره با من‬ ‫صحبت کردند ولی باز هم جوابم منفی بود‬ ‫و البته گفتم اگر قرار است برگردم‪ ،‬این‬ ‫اتفاق باید با نظر و اعالم رسمی مجیدی‬ ‫باشد‪ .‬فرهاد هم در نهایت از من خواست‬ ‫که در این وضعیت سخت در کنار استقالل‬ ‫باشم و در نهایت هم این ریسک بزرگ‬ ‫را قبول کردم چون این زیبنده نام استقالل‬ ‫نبود که بدون سرمربی باشد‪ .‬من در شرایطی‬ ‫این مسئولیت را قبول کردم که هیچ کس‬ ‫حاضر نشد در استانه شروع لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا روی نیمکت استقالل بنشیند و این به‬ ‫خاطر نام بزرگ استقالل بود‪ .‬من سال ها در‬ ‫استقالل بازی کردم و پایم را در این تیم از‬ ‫دست دادم و برای کمک کردن به استقالل‬ ‫هیچ منتی سر این تیم نمی گذارم‪ .‬ما در‬ ‫شرایط سختی در کنار استقالل هستیم ولی‬ ‫متاسفانه اتفاقاتی رخ داده که کار را بسیار‬ ‫سخت کرده است‪.‬‬ ‫سرمربی استقالل با اشاره به بسته شدن‬ ‫پنجره نقل و انتقاالتی استقالل تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما امیدوار بودیم در این وضعیت سخت از‬ ‫بازیکنان جدید استفاده کنیم که متاسفانه‬ ‫این امکان به دلیل بسته شدن پنجره نقل و‬ ‫انتقاالت استقالل وجود ندارد‪ .‬این اتفاق‬ ‫وضعیت استقالل را سخت تر خواهد کرد و‬ ‫بعد از شنیدن این خبر واقعا سرگیجه گرفتم‪.‬‬ ‫ما با این وضعیت باید در اسیا مقابل تیم های‬ ‫ثروتمندی قرار بگیریم که تا دندان مسلح‬ ‫هستند و با این شرایط رقابت بسیار سخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نامجومطلق در قسمت دیگری از‬ ‫حرف هایش خاطرنشان کرد‪ :‬من و همکارانم‬ ‫که در این وضعیت سخت کنار استقالل‬ ‫هستیم‪ ،‬حسن نیت خودمان را نشان دادیم‬ ‫و حتی ممکن است در این وضعیت قربانی‬ ‫شویم‪ ،‬با این شرایط حداقل انتظار من از‬ ‫مسئوالن استقالل این است که بازیکنان‬ ‫فصل گذشته را حفظ کند نه اینکه نفر به نفر‬ ‫شاهد جدایی بازیکنان باشیم‪ .‬ما زمان بسیار‬ ‫کمی در اختیار داریم اما متاسفانه شرایط‬ ‫خوب نیست‪ .‬ما به خاطر استقالل ریسک‬ ‫بزرگی انجام دادیم ولی اگر قرار باشد حتی‬ ‫یک بازیکن هم جدا شود‪ ،‬کار ما غیرممکن‬ ‫خواهد شد و من نمی پذیرم که با این شرایط‬ ‫کار کنم‪ .‬من به باشگاه این اولتیماتوم را دادم‬ ‫که حتی اگر یک بازیکن هم جدا شود‪،‬‬ ‫دیگر نمی توانم در استقالل کار کنم و این‬ ‫شرایط غیرقابل تحمل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در قسمت دیگری از حرف هایش‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تیمی مثل االهلی عربستان با‬ ‫توجه به اینکه در عربستان قهرمان نشدنش‬ ‫قطعی است‪ ،‬با یک تیم دیگر بازی های لیگ‬ ‫را ادامه می دهد تا برای لیگ قهرمانان کامال‬ ‫عملینشدهوخبرهایجذاب!‬ ‫گزارش‬ ‫اماده باشد‪ .‬انها دو تیم خوب دارند ولی‬ ‫استقالل با ‪ 13‬بازیکن تمرین می کند که ‪8‬‬ ‫یا ‪ 9‬نفر برای جوانان و امید هستند و این‬ ‫وضعیت اصال زیبنده استقالل نیست‪ .‬حداقل‬ ‫انتظار ما این است که تیم سال گذشته را‬ ‫در اختیار داشته باشیم‪ ،‬در ضمن این را هم‬ ‫باید در نظر گرفت که در لیگ قهرمانان‬ ‫باید هر سه روز یک بار بازی کنیم و نیاز‬ ‫به بازیکنانی اماده و سرحال داریم‪ .‬اگر‬ ‫تیم امروز کامل نشود دیگر کاری از دست‬ ‫من ساخته نیست و شرایط همکاری وجود‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬قرار نیست در این راه فقط ما‬ ‫قربانی شویم‪.‬‬ ‫سرمربی استقالل افزود‪ :‬تمام هدف‬ ‫روز نخست مسابقات کشتی جام باشگاه های جهان‬ ‫ما این است که با شرایطی ابرومندانه این‬ ‫بازی ها را پشت سر بگذاریم تا کادر مدیریتی‬ ‫بعد از لیگ قهرمانان اسیا هر تصمیمی که‬ ‫می خواهد بگیرد‪ .‬هدف ما این است که در‬ ‫این شرایط سخت به استقالل کمک کنیم اما‬ ‫باشگاه هم باید کمک کند و اجازه ندهد تا‬ ‫بازیکنی را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫نامجومطلق در خصوص بحث بازگشت‬ ‫استراماچونی به استقالل خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هواداران خاطرات خوبی از این مربی در‬ ‫ذهن دارند‪ .‬اگر هدف باشگاه بازگرداندن‬ ‫استراماچونی است‪ ،‬پس امیدوارم این اتفاق‬ ‫رخ دهد‪ .‬من همیشه ارزو دارم استقالل در‬ ‫بهترین وضعیت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در حالی که موضوع روز و داغ هواداران‬ ‫استقاللبازگشتاحتمالیاستراماچونیبه‬ ‫نیمکت این تیم است‪ ،‬در حاشیه پررنگ شدن‬ ‫این خبر ابی ها با حاشیه های زیادی دست‬ ‫وپنجهنرممی کنند‪.‬مشخصااستقاللی ها‬ ‫روزهایخوشیراسپرینمی کنندونگرانی‬ ‫هواداران این تیم هم چندان بی مورد نیست‪.‬‬ ‫احمدسعادتمندمدیرعاملباشگاه‬ ‫استقاللبعدازتحملهجمه ایسنگیناز‬ ‫انتقاداتهواداراندرپستیاینستاگرامیبا‬ ‫تاکیدبرساختتیمیکهکشانی‪،‬بهانها‬ ‫وعده اخباری جذاب در روزهای شنبه و‬ ‫یکشنبهداد‪.‬‬ ‫استقاللی هاکهبعدازفینالجامحذفی‬ ‫رسما وارد بازار نقل و انتقاالت شدند‪ ،‬تاکنون‬ ‫تنها یک بازیکن یعنی رشید مظاهری را به‬ ‫صورت رسمی به خدمت گرفته اند که این‬ ‫بازیکنتحتشکایتتراکتوربودهواحتمال‬ ‫محرومیت‪ ۶‬ماهه برای او وجود دارد‪.‬‬ ‫محمدحسینمرادمندوسعیدواسعیهم‬ ‫دیگربازیکنانمدنظراستقاللهستندکهگویا‬ ‫مذاکرات مفصلی هم با انها صورت گرفته و‬ ‫توافق نهایی هم به دست امده‪ .‬اما دو باشگاه‬ ‫پیکانوشهرخودروهنوزرضایتنامهایندو‬ ‫بازیکن را صادر نکرده اند تا حضور انها در‬ ‫بین ابی ها نیز در ابهام قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫به جز این خریدهای حرف و حدیث‬ ‫دار‪ ،‬ابی ها روی چند بازیکن دیگر هم دست‬ ‫گذاشته اندکه ازجمله می توان به بابک‬ ‫مرادی‪،‬امیرحسینکریمی‪،‬متینکریمزاده‬ ‫و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬بازیکنانی که هیچ کدامشان از‬ ‫ستاره های لیگ نبودند و مطرح شدن نام اینها‬ ‫باعثخوشحالیهواداراننشد‪.‬البتهکریمی‬ ‫در نهایت راهی تیم شهرخودرو شد‪.‬‬ ‫با این که در اشفته بازار نقل و انتقاالت از‬ ‫چند ستاره مثل اشکان دژاگه‪ ،‬رضا اسدی و‬ ‫احسانحاجصفیبهعنوانخریدهایجدید‬ ‫استقالل نام برده می شود‪ ،‬اما هیچ یک از این‬ ‫نفراتتاکنونبهاستقاللنزدیکنشده اند‪.‬‬ ‫ابی ها که در روزهای اخیر اخبار خوب‬ ‫نقلوانتقاالتینداشتهوبامقایسهعملکردنقل‬ ‫وانتقاالتیباشگاهخودباباشگاهرقیببیشتر‬ ‫دچار یاس و نا امیدی می شوند‪ ،‬با معضل‬ ‫دیگری مواجه هستند و ان هم عدم تمدید با‬ ‫چند بازیکن که قراردادشان به اتمام رسیده و‬ ‫جداییطلبیبازیکنانمهموکلیدیمثلعلی‬ ‫کریمی و عارف غالمی می باشد‪ .‬ضمن این‬ ‫که برخی از پالس ها نیز برای جدایی از سوی‬ ‫چندبازیکندریافتشدهاست‪.‬‬ ‫در حالی هواداران استقالل در انتظار‬ ‫دریافت اخبارجذاببودند‪،‬نهتنها اخباری‬ ‫جز قراردادهای حرف حدیث دار با مظاهری‪،‬‬ ‫مرادمندوواسعینشنیدند‪،‬بلکهاخبار‬ ‫ناخوشایندیمثلفسخیکطرفهقرارداد‬ ‫بازیکنان‪،‬بستهبودنپنجرهنقلوانتقاالتبه‬ ‫دلیل بدهی به شفر و عدم امکان استفاده از‬ ‫خریدهای جدید در اسیا را دریافت کردند‪.‬‬ ‫تمرین استقالل از روز دوشنبه با حضور‬ ‫مجیدنامجومطلقبهعنوانسرمربیابیها‬ ‫اغاز شد که در این جلسه تمرین تعدادی از‬ ‫بازیکنان اصلی و کلیدی حضور نداشتند و‬ ‫اکثریت در اختیار جوانتر ها قرار داشت‪.‬‬ ‫هواداران استقالل در روزهای شنبه‬ ‫ویکشنبهوحتیدوشنبههیچخبرجذابی‬ ‫دریافتنکردندوهمچنانانتظارمی کشندتا‬ ‫ببینندسرنوشتتیمشانچهمی شود‪.‬‬ ‫اگراختالفاتداخلیپیشنمی امد‬ ‫یدادیم‬ ‫قطعاًتراکتورراشکستم ‬ ‫وریا غفوری‪:‬‬ ‫وریا غفوری‪ ،‬کاپیتان استقالل که‬ ‫صحبت هایی در مورد خداحافظی او از این باشگاه‬ ‫مطرح بود و باعث نگرانی هواداران این تیم شده‬ ‫بود در نهایت پس از نشستی که با احمد سعادتمند‬ ‫داشت ‪ 2‬فصل دیگر قراردادش را تمدید کرد و‬ ‫یکی از مهم ترین دغدغه های هواداران این تیم‬ ‫برطرف شد‪ .‬غفوری در مورد ماجرای تمدید‬ ‫قراردادش‪ ،‬جدایی فرهاد مجیدی و اتفاقات اخیر‬ ‫پیرامونباشگاهپاسخگویسواالتخبرنگارایلنا‬ ‫بود‪ *:‬بعد از حرف و حدیث هایی که در مورد‬ ‫جدایی تو از استقالل مطرح شده بود قراردادت را‬ ‫تمدیدکردی‪.‬‬ ‫دوست داشتم قراردادم تمدید شود که‬ ‫خداراشکر این اتفاق افتاد و برای دو فصل دیگر‬ ‫هم در خدمت تیم خوب و هواداران استقالل‬ ‫هستم‪ .‬البته از دست خوبم خسرو حیدری تشکر‬ ‫می کنم چون تا وقتی فهمید مشکالتی برایم به‬ ‫وجود امده سریع پادرمیانی کرد ومسیر تمدید‬ ‫قراردادم را هموار کرد‪.‬‬ ‫* باخت استقالل به تراکتور در فینال جام‬ ‫حذفی خیلی برایتان گران تمام شد و ناراحتی این‬ ‫شکست اتفاقات زیادی در استقالل رقم زد‪.‬‬ ‫بله دقیقاً همینطور است‪ .‬این بازی برای همه ما‬ ‫خیلی مهم و تعیین کننده بود و شکست در ان هم‬ ‫تبعات زیادی داشت‪ .‬باالخره یک مقدار ناراحتی‬ ‫و دلخوری بود به خصوص بعد از این بازی که‬ ‫نتوانستیم بازی را ببریم و جام را از دست دادیم و‬ ‫این مسائل طبیعی است‪.‬‬ ‫* حاال واقعاً قصد داشتی استقالل را ترک‬ ‫کنی یا فقط یک تصمیم برای تحت فشار گذاشتن‬ ‫باشگاهبود؟‬ ‫نه‪ ،‬تحت فشار گذاشتنی در کار نبود‪ .‬باالخره‬ ‫یکسری مسائل پیش امده بود که زیاد احساسی‬ ‫شده بودم و واکنش احساسی نشان دادم و انهم به‬ ‫دلیل حواشی و مشکالتی که بود ایجاد شده بود و‬ ‫بابتش تحت فشار بودم‪ .‬خداراشکر بعد از چند روز‬ ‫شرایطم خیلی بهتر شدم و حاال این اتفاق خوب‬ ‫افتاده است که همچنان در خدمت استقالل باشم‪.‬‬ ‫* یکی از فوتبالیست هایی که به کرونا مبتال‬ ‫شد تو بودی‪ .‬این موضوع روی عملکردت تاثیر‬ ‫گذاشت؟من فکر می کنم بعد از کرونا تنها نتوانستم‬ ‫در دو بازی حضور داشته باشم‪ .‬متاسفانه به خاطر‬ ‫کرونا یک بازی را از دست دادم و به محض اینکه‬ ‫تستم منفی شد با وجود اینکه بدنم ضعف داشت‬ ‫و تحلیل رفته بود‪ ،‬دوست داشتم که بازی کنم و‬ ‫ریسک را پذیرفتم‪ .‬به همین دلیل بود بعد از دومین‬ ‫بازی بعد از این بیماری مچ پایم پیچید و به هر حال‬ ‫برای چند هفته با مشکل بازی می کردم‪.‬‬ ‫* این ابتال واقعاً در پرواز استقالل به سمت‬ ‫اهواز رخ داد؟‬ ‫بله‪ ،‬همینطور است چون تنها جایی که‬ ‫احتمالش وجود داشت ما کرونا گرفته باشیم و‬ ‫فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی رعایت‬ ‫نشده بود‪ ،‬در همان پرواز بود‪ .‬خیلی فاصله ها‬ ‫نزدیک بود و بعد از ان پرواز‪ ،‬تمام پروازهای‬ ‫ما چارتر شد‪ .‬با ابتال به کرونا ما و بازیکنان اذیت‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫* عکس شما پشت شیشه ها و مالقات با‬ ‫دخترت خیلی مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫متاسفانه در ان زمان تولد فرزندانم بود و‬ ‫نمی توانستم انها را در اغوش بگیرم‪ .‬باالخره ان‬ ‫روزها گذشت اما سخت و عذاب اور بود‪.‬‬ ‫* در کل در طول فصل امار خوبی داشتی‪.‬‬ ‫‪ 8‬گل و ‪ 9‬پاس گل برای یک مدافع عملکردی‬ ‫فوق العاده است‪.‬‬ ‫بله خودم هم فکر می کنم فصل خوبی داشتم‬ ‫و باالخره این وظیفه من است که بهترین عملکرد‬ ‫را برای تیمم انجام بدهم‪ .‬دوست دارم همیشه‬ ‫بهترین بازی را در استقالل انجام بدهم چون این‬ ‫تیم و هوادارانش لیاقت بهترین ها را دارند‪ .‬من‬ ‫امسال پنج توپ هم به تیر دروازه زدم که اگر به‬ ‫گل تبدیل می شد امار گلزنی ام بهتر هم بود‪ ،‬به هر‬ ‫حال هر چه که بود امیدوارم مورد پسند طرفداران‬ ‫استقالل قرار گرفته باشد و بتوانم نهایت تالشم را‬ ‫در این لباس انجام بدهم‪.‬‬ ‫* برای بازگشت فرهاد مجیدی در بازی فینال‬ ‫جام حذفی پادرمیانی کردی اما بعد از بازی فینال‬ ‫دوباره خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫بله متاسفانه یکسری مشکالت پیش امد‬ ‫که نتوانستیم با اقا فرهاد ادامه بدهیم امیدوارم که‬ ‫ایشان در ادامه مسیرشان موفق باشند‪ .‬واقعا به ایشان‬ ‫تبریک می گویم که در مربیگری یک جهش و‬ ‫پیشرفت بزرگ داشته است‪ .‬طی این چند ماهی که‬ ‫کنار ایشان حضور داشتیم اتفاقات زیادی رخ داد و‬ ‫امیدوارم که در ادامه مسیرش موفق باشد‪.‬‬ ‫* فکر می کنی اتفاقات و حواشی درون‬ ‫تیمی که قبل از بازی با تراکتور ایجاد شد جام را از‬ ‫استقاللگرفت؟‬ ‫به هر صورت این اتفاق متاسفانه افتاد و‬ ‫نمی خواهم خیلی بازش کنم ولی کاش این‬ ‫مشکالت پیش نمی امد و اتفاقات رقم نمی خورد‬ ‫چون در شرایط عادی ما قطعاً این جام را‬ ‫می گرفتیم‪ .‬خیلی جای حسرت دارد که تا فینال‬ ‫پیش بروید و جام را به دست نیاورید‪ .‬یک تیم‬ ‫برای یک فصل تالش می کند تا جام بگیرد اما‬ ‫متاسفانه ما خیلی ساده بودیم که این جام را به‬ ‫راحتی از دست دادیم‪.‬‬ ‫* شجاع خلیل زاده مطلب کنای ه امیزی در‬ ‫مورد جام نگرفتن استقالل در صفحه شخصی‬ ‫خودش منتشر کرد‪ .‬پاسخی برای او داری؟‬ ‫راجع به شجاع حرفی ندارم و همه‬ ‫پرسپولیسی ها برای من قابل احترام هستند و وارد‬ ‫این مسائل نمی شوم‪ .‬الزم است بگویم که تیم‬ ‫پرسپولیس به واسطه هواداران میلیونی اش الیق‬ ‫بیشترین احترام است‪ ،‬همانطور که استقالل قایل‬ ‫احترام است‪ .‬از نظر من در حق این دو تیم در‬ ‫فوتبال ایران اجحاف می شود‪ .‬شجاع یک چیزی‬ ‫گفت و من دوست ندارم که وارد حواشی شوم و‬ ‫تمام فوتبالیست ها برای من قابل احترام هستند‪ *.‬این‬ ‫روزها خبرهایی در مورد بازگشت استراماچونی به‬ ‫گوش می رسد و باشگاه به دنبال جذب اوست ولی‬ ‫قانونی تصویب شده که مانع این اتفاق می شود‪.‬‬ ‫نظرت در این مورد چیست؟این بحث خیلی‬ ‫مهم است و امیدوارم انهایی که تصمیم گیرنده‬ ‫هستند یک نگاه ویژه به این مساله داشته باشند‬ ‫چرا که باشگاه استقالل در صورت عدم بازگشت‬ ‫استراماچونی واقعا ضرر می کند و این حق هواداران‬ ‫است که ضایع می شود‪ .‬اگر استراماچونی بیاید‬ ‫شرایط فرق می کند و امیدوارم که مسیر بازگشت‬ ‫او به تهران هموار شود تا هواداران استقالل بتوانند‬ ‫از وجود ایشان بهره ببرند‪ .‬این بازگشت هم از نظر‬ ‫فنی و هم از نظر مالی به سود استقالل خواهد بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1203

روزنامه صدای اصلاحات 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1399/08/01
روزنامه صدای اصلاحات 1202

روزنامه صدای اصلاحات 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه صدای اصلاحات 1201

روزنامه صدای اصلاحات 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه صدای اصلاحات 1200

روزنامه صدای اصلاحات 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه صدای اصلاحات 1199

روزنامه صدای اصلاحات 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/07/27
روزنامه صدای اصلاحات 1198

روزنامه صدای اصلاحات 1198

شماره : 1198
تاریخ : 1399/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!