روزنامه صدای اصلاحات شماره 1113 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1113

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1113

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1113

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12‬تیر ماه ‪1399‬‬ ‫‪ ۱۰‬ذی القعده ‪۱۴۴۱‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫خستگی مفرط کادر درمان‬ ‫موج فزاینده کرونا به دنبال تمدید گرین کارت‬ ‫امریکاهستیدیاازدیپلماسی‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫میانساالن‬ ‫در‬ ‫چیزینمی دانید؟‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪2020July 2‬‬ ‫محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات با اشاره به استعفای عارف‬ ‫میخواهندالریجانی را‬ ‫بهصحنهبیاورند‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫احضار پنج نفر از مقصران‬ ‫احتمالی و بازداشت یک نفر‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫زیباکالم‪:‬‬ ‫راه حلایران‬ ‫اخرین امار فوتی و مصدومان‬ ‫حاکمیتقانون‪،‬‬ ‫حریق کلینیک سینا اطهر‬ ‫چندجانبه گراییو‬ ‫بین الملل‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫القدس العربی بررسی کرد؛‬ ‫پاسخگوبودناست‬ ‫«کودتای سفید» بن‬ ‫سلمان در عربستان‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫سوال کنایه ای محمد مهاجری از مرتضی اقاتهرانی‪:‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1113‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫از وزارتخانه های خاص تماس می گیرند و می گویند‬ ‫جلوی فالن شخص را نگیرید و بگذارید بسازد!‬ ‫لواسان؛ جزیره امن‬ ‫نورچشمیها‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫حتیاگرخاتمیهم‬ ‫کاندیداشود‪،‬اتفاق‬ ‫خاصینمیافتد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫روحانی در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫ایران ضربه سیاسی امریکا‬ ‫به برجام را تحمل نمی کند‬ ‫احضار پنج نفر از مقصران احتمالی و بازداشت یک نفر‬ ‫اخرینامارفوتیومصدومانحریقکلینیکسینااطهر‬ ‫دادستان تهران در تشریح اخرین جزئیات از پرونده‬ ‫اتش سوزی کلینیک سینا اطهر گفت‪ :‬دستور احضار‪۵‬‬ ‫نفر از مقصران احتمالی حادثه صادر و یک نفر نیز در این‬ ‫رابطهبازداشتشدهاست‪.‬‬ ‫به نقل از قوه قضاییه‪ ،‬علی القاصی با تاکید بر اینکه‬ ‫پروندهاتشسوزیکلینیکسینااطهربادقتوسرعت‬ ‫در دادسرا در حال رسیدگی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از همان‬ ‫ابتدایوقوعحادثهدادستانیباهمراهیبازپرسودادسرای‬ ‫جناییوهمکارانقضاییدرصحنهحضوریافتندویک‬ ‫تیمکارشناسیبنابهدستوربازپرسیماموریتپیداکردکه‬ ‫ابعادمختلفاینحادثهراسریعابررسیواظهارنظرکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کار شناسایی اجساد با حضور دادسرای‬ ‫جناییتهراناغازواجسادبهپزشکیقانونیمنتقلشدند‬ ‫وتعیینعلتفوتدردستبررسیاست‪.‬‬ ‫دادستان تهران اضافه کرد‪ :‬شب گذشته دستورات‬ ‫قضایی الزم برای حفظ و نگهداری صحنه و عدم تردد‬ ‫افرادغیرمرتبطتوسطاوامرپلیسصادرشدهاستویک‬ ‫تیمکارشناسیبنابهدستوربازپرسیماموریتپیداکردند‬ ‫کهابعادمختلفاینحادثهرابررسیودرخصوصعلت‬ ‫وچگونگیحادثهسریعابررسیواظهارنظرکنند‪.‬‬ ‫القاصی افزود‪ :‬هویت تمامی اجساد با توجه به اینکه‬ ‫دچار سوختگی نشده بودند و در اثر الودگی و گرما و‬ ‫دودناشیازاندچارخفگیشدهبودند‪،‬مشخصگردید‬ ‫ومقررشدکهبعدازتعیینعلتفوتاجسادبهدستورمقام‬ ‫قضاییتحویلبستگانوخانواده هایانانشود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تحقیقات قضایی شروع شده و این‬ ‫پرونده خارج از نوبت با دقت و سرعت به منظور علت‬ ‫وچگونگی حادثه و برخورد با مقصران احتمالی در حال‬ ‫بررسیاست‪.‬‬ ‫اخرینامارفوتیومصدومانحریقکلینیکسینا‬ ‫اطهر‪/‬احضارپنجنفرازمقصراناحتمالیوبازداشتیک‬ ‫نفر‬ ‫اخرینامارفوتیومصدومانحریقکلینیکسینا‬ ‫اطهر‬ ‫رییس اورژانس تهران با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫مصدومان و فوتی ها حادثه حریق کلینیک سینا اطهر‪،‬‬ ‫گفت‪:‬علتحادثهدردستبررسیاست‪.‬‬ ‫دکتر پیمان صابریان در نشستی ویدئوکنفرانسی در‬ ‫استودیو سالمت وزارت بهداشت درباره حادثه حریق‬ ‫شب گذشته کلینیک سینا اطهر گفت‪ :‬در اورژانس‬ ‫تهران به محض اینکه از انفجار مطلع شدیم بالفاصله‬ ‫تیم های عملیاتی در صحنه حاضر شدند‪ .‬دو دستگاه‬ ‫اتوبوس امبوالنس‪ ۱۲،‬دستگاه امبوالنس و دو دستگاه‬ ‫موتورالنس به محل اعزام شدند‪ .‬در مجموع ‪ ۱۸‬تیم‬ ‫عملیاتویژهاورژانسعالوهبراینکهصحنهرابرایارایه‬ ‫خدمات ایمن کردند‪ ،‬از حوادث ناگوار نیز جلوگیری‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه ‪ ۱۸‬نفر در صحنه حادثه جان‬ ‫باختند‪.‬یکنفرنیزدرحینسیپیاردربیمارستانجان‬ ‫خود را از دست داد‪ ۱۵ .‬مصدوم سرپایی نیز خدمات‬ ‫سرپایی و در صحنه را دریافت کردند و ترخیص شدند‪.‬‬ ‫‪ ۹‬نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند که طی پیگیری ها‬ ‫حال تمام این ‪ ۹‬نفر در شرایط پایدار و مناسبی است‪.‬‬ ‫رییس اورژانس تهران ادامه داد‪ :‬علت این حادثه در‬ ‫دست بررسی است و باید نتیجه کارشناسی اعالم شود‪.‬‬ ‫این ساختمان یک مرکز درمانی و دی کلینیکی بوده که‬ ‫خدمات تصویربرداری‪ ،‬ازمایشگاه و خدمات جراحی‬ ‫محدود ارایه می کرده و متاسفانه دچار انفجار و حریق‬ ‫شد‪.‬ویگفت‪:‬خوشبختانهدرجریانحریقشبگذشتهبا‬ ‫همکاریاتشنشانیوپدافندغیرعاملوزارتبهداشت‬ ‫راه حل ایران حاکمیت قانون‪،‬‬ ‫چندجانبه گرایی و پاسخگو بودن است‬ ‫از انتشار و انفجار گاز هلیوم که می توانست اتفاق بدی را‬ ‫رقمزند‪،‬جلوگیریشد‪.‬صابریانادامهداد‪:‬درحادثهشب‬ ‫گذشته‪،‬اغلبافرادیکهدچارحادثهشدندافرادیبودند‬ ‫کهدرساختماندچارانفجارحضورداشتندوخوشبختانه‬ ‫برایعابرانوهمسایه هااتفاقخاصینیفتادهاست‪.‬رییس‬ ‫اورژانس تهران درباره ایمنی مراکز درمانی و توصیه‬ ‫اورژانس در این زمینه‪ ،‬گفت‪ :‬درخواست ما همواره این‬ ‫بوده که در ساخت ساختمان ها و ارایه مجوزهای درمانی‬ ‫به مراکز درمانی و تصویربرداری در سطح کشور‪ ،‬از نظر‬ ‫ایمنی و اینکه بتوانیم خدمات خوبی به ان لوکیشن ارایه‬ ‫کنیم‪ ،‬از ما نظرسنجی شود اما تا کنون این اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪.‬ماباافزایشتعدادپایگاه هادرتهرانتالشمی کنیم‬ ‫کهبتوانیمخدماتراباسرعتبیشتروکیفیتباالترارایه‬ ‫کنیم اما به هر حال خیلی از ساختمان ها در شهر تهران از‬ ‫نظر ایمنی شرایط الزم را ندارند و همین موضوع باعث‬ ‫می شود این حوادث بیشتر باشد و ما هم در ارایه خدمات‬ ‫بامشکلارایهشویم‪.‬‬ ‫گفتنیاستحدودساعت‪ ۲۱‬دیشبکلینیکسینا‬ ‫اطهردرمحلهخیابانشریعتیپایین ترازمیدانقدسکوچه‬ ‫ماهروزادهدچارحریقشد‪.‬‬ ‫القاصی‪ :‬هویت تمامی اجساد با توجه به اینکه دچار سوختگی نشده بودند و در اثر الودگی و گرما و دود ناشی از ان عکس‬ ‫دچارخفگیشدهبودند‪،‬مشخصگردیدومقررشدکهبعدازتعیینعلتفوتاجسادبهدستورمقامقضاییتحویلبستگان‬ ‫و خانواده های انان شود‪ .‬خبرنگار‬ ‫ایرانضربهسیاسیامریکابهبرجامراتحملنمی کند‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫وزیر امور خارجه ضمن ارائه پیوند ویدئوی کامل اظهارات خود در جلسه‬ ‫روز ‪ ۳۰‬ژوئن شورای امنیت‪ ،‬بار دیگر بر حاکمیت قانون‪ ،‬چندجانبه گرایی و‬ ‫پاسخگو بودن به عنوان راه حل ایران تاکید کرد‪ .‬محمد جواد ظریف در توئیت‬ ‫خود اورده است‪:‬‬ ‫دستورکار شورای امنیت‪ :‬اجرای قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت‪.‬‬ ‫راه حل ایران‪ :‬حاکمیت قانون‪ ،‬چندجانبه گرایی‪ ،‬پاسخگو بودن!وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان روز گذشته در سخنرانی در نشست شورای امنیت تاکید کرد‬ ‫که گزینه های ایران در برابر تمدید تحریم های تسلیحاتی قاطع خواهد بود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬فشارهای امریکا چه از طریق طرح اتهامات یا جنگ و چه تحریم یا‬ ‫ترور‪ ،‬از جمله ترور بزدالنه قهرمان ضدتروریسم منطقه ما‪ ،‬سردار قاسم سلیمانی‬ ‫نتوانسته است ایرانیان را به زانو دراورد‪.‬‬ ‫روحانی در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬امریکا تاکنون به برجام ضربه اقتصادی زده‬ ‫است‪،‬امااگربخواهدبهبرجامضربهسیاسیبزند‪،‬جمهوریاسالمی‬ ‫ایرانتحملنکردهواقدامقاطعخودرانشانمی دهد‪.‬‬ ‫‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه امروز‬ ‫هیات دولت با اشاره به سالروز شلیک ناو امریکایی به هواپیمای‬ ‫مسافربری ایران اظهار کرد‪ :‬ان ها اعالم کردند که اشتباه شده است‬ ‫ولی عذرخواهی نکردند و به کسی که این اقدام را انجام داد مدال‬ ‫شجاعت دادند‪ .‬ما می دانیم ان ها اشتباه نکردند اما اگر واقعا معتقدند‬ ‫که اشتباه کرد هاند‪ ،‬باید خاطی را محاکمه می کردند ولی به او مدال‬ ‫دادند‪ .‬این همان شیوه و اخالق امریکایی ها است که تا امروز ادامه‬ ‫داشته است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬دیروز سازمان ملل محل نمایشی برای‬ ‫شکست مجدد سیاسی امریکا در برابر ایران بود‪ .‬در طول سه سال و‬ ‫نیم گذشته با اقدامات ضد قانونی و ضد حقوق بشری دولت امریکا‬ ‫علیه ایران مواجه بودیم‪ .‬شاید ان ها اعالم کنند که در زمینه اقتصادی‬ ‫موفق بوده و توانست هاند ملت ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهند‪،‬‬ ‫اما به لحاظ سیاسی‪ ،‬حقوقی و اخالقی بارها و بارها هم شکست‬ ‫خورد هاند‪.‬رئیسجمهورخاطرنشانکرد‪:‬درروزهایگذشتهامریکا‬ ‫دوشکستسیاسیبزرگخورد‪،‬اولیراجعبهپیش نویسقطعنامه‬ ‫علیهایرانبودکهبامخالفتافکارعمومیدنیاوشورایامنیتمواجه‬ ‫شد و در شب گذشته هم ‪ 14‬عضو شورای امنیت از برجام تعریف‬ ‫کردهوانراتاییدوپشتیبانیکردند‪.‬این‪ 14‬عضوازبرجاموقطعنامه‬ ‫‪ 2231‬حمایتکردند‪.‬روحانیتاکیدکرد‪:‬هرساعتیکهطرف‪1+4‬‬ ‫حاضرشودبهتمامتعهداتخودعملکند‪،‬جمهوریاسالمیایران‬ ‫همبهتعهداتبرجامیخودعملمی کندوبهاینتعهدبازمی گردد‪.‬‬ ‫طرف مقابل نتوانست تعهدات خود را اجرا کند ولی ما یک سال‬ ‫تعهدات خود را اجرا کردیم و سپس به صورت تدریجی تعهدات‬ ‫خودراکاهشدادیم‪.‬اگر‪ 1+4‬بهتعهداتخودبازگردد‪،‬همانروزما‬ ‫تعهداتخودرااجراییمی کنیم‪.‬ایرانبهتعهداتسیاسی‪،‬اخالقیو‬ ‫حقوقیخودهمیشهپایبندبودهاست‪.‬رئیسجمهوربابیاناینکهامریکا‬ ‫تاکنونبهبرجامضربهاقتصادیزدهاست‪،‬گفت‪:‬اگرامریکابخواهد‬ ‫به برجام ضربه سیاسی بزند جمهوری اسالمی ایران تحمل نکرده و‬ ‫اقدام قاطع خود را نشان می دهد‪ .‬در این مدت روسیه و چین مواضع‬ ‫سیاسیبسیارخوبیداشت هاندوشبگذشتههمهمینمواضعرااتخاذ‬ ‫کردند‪.‬روحانیبااشارهبهجلسهویدئوکنفرانسیعصرامروزباروسای‬ ‫جمهورروسیهوترکیهخاطرنشانکرد‪:‬قراربودایرانمیزبانایندیدار‬ ‫باشدامابهلحاظمسائلبهداشتیایندیداربهصورتویدئوکنفرانس‬ ‫برگزارمی شود‪.‬رییسجمهوردرادامهخاطرنشانکرد‪:‬دولتیازدهم‬ ‫و دوازدهم همواره به گفتمان خودش در برابر مردم پایبند بوده است‪.‬‬ ‫گفتمانمااعتدالدرداخلوتعاملسازندهبودواینگفتمانهمواره‬ ‫مدنظر ما بوده است‪ .‬ما در داخل افراط و تندروی را نمی پذیریم‪ ،‬چرا‬ ‫که به ضرر کشور است‪ .‬از همه دوستان درخواست می کنم که در‬ ‫این شرایط پیچیده و سختی که برای ایران رقم خورده است راه‬ ‫وحدت‪ ،‬تعامل‪ ،‬برادری و مهربانی را برگزینند‪ .‬بین قوای سه گانه‪،‬‬ ‫ارکان کشور‪ ،‬نیروهای مسلح و جناح های سیاسی امروز بیش از هر‬ ‫چیزی به وحدت و انسجام نیاز داریم‪ .‬باید در کنار یکدیگر باشیم تا‬ ‫بتوانیم بر مشکالت غلبه کنیم‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬کاه را کوه کردن از‬ ‫مشکالتکشورگره ایبازنکردهوهنرنیست‪.‬ازسویدیگرکوهرا‬ ‫کاه نشان دادن بر خالف اخالق است‪ .‬کشور سختی ها و مشکالتی‬ ‫دارد‪ .‬تحت شرایط کرونا صادرات و واردات و تجارت تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته و حوزه های حمل و نقل و گردشگری نیز از شیوع این‬ ‫ویروسبی تاثیرنماندند‪.‬دنیاهمبااینمسالهمواجهاست‪.‬کدامکشور‬ ‫دنیا از لحاظ اقتصادی تحت تاثیر کرونا قرار نگرفته است؟ کرونا‬ ‫تنهایکبیمارینیستکهسالمتیراتهدیدمی کند‪،‬بلکهاقتصادو‬ ‫سبک زندگی جامعه را نیز تهدید می کند‪.‬روحانی در ادامه با اشاره‬ ‫به عملکرد خوب ایران در مواجهه با این ویروس بیان کرد‪ :‬کشور ما‬ ‫و به ویژه کادر درمانی تا حد امکان و با فداکاری به صورت شبانه روز‬ ‫تالشکردندتابراینبیماریغلبهکنند‪.‬اعتدالومیانه رویبایدمدنظر‬ ‫همهجناح هاو گروه ها باشد‪.‬خداوندخطاب به پیامبر بیانکردکه ما‬ ‫می دانیمکهمطالبناصوابوغیرمنصفانه ایرابهتونسبتمی دهند‬ ‫ولی تو دلگیر نشو و به عبادت و سجده بپرداز تا گره از دلت باز شود‪.‬‬ ‫حتیپیامبر(ص)نیزحرف هایناصوابیرامی شنیدوخداوندخطاب‬ ‫بهاومی گویدمامی دانیمکهدلتوگرفتهاست‪.‬امروزنیزگروهیدر‬ ‫صحنهبودهوتمامتالشخودرابهکارگرفتند‪.‬وقتیحرف هایناروا‬ ‫رامی شنوندبررویانهاتاثیرمی گذارد‪،‬امابایدبهخداپناهبردهودلگیر‬ ‫نشوند‪ .‬امروز زمان تامل و کار است و همه ما باید تالش کنیم‪.‬رییس‬ ‫جمهوردرادامهبااشارهبهگفتمانتعاملسازندهدولتدهمویازدهم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بعد تعامل سازنده از اغاز تا به امروز دستاوردهای‬ ‫فراوانیداشته ایمکههمکاریووحدتباکشورهایمختلفرارقم‬ ‫زده است‪ .‬مهم ترین دستاورد ان برجام بود که به نفع جامعه جهانی‪،‬‬ ‫منطقه و کشور ما بود و برای مدتی منافع خود را در سال های‪– 1394‬‬ ‫‪ 1395‬و‪ 1396‬نشانداد اماعده اینتوانستند اینتوافقراتحملکنند‪.‬‬ ‫صهیونیست ها و ارتجاع منطق ه از روز اول نمی توانستند این توافق را‬ ‫تحملکنندوشبهاخوابشاننمی برد‪.‬تندروهایامریکانیزهمین گونه‬ ‫بودند‪.‬بههرحالشرایطبهگونه ایرقمخوردکهفردیناتوانازلحاظ‬ ‫سیاسی در امریکا بر روی کار امد و افراد تندرو با تاثیر بر ان باعث‬ ‫شدندتاازبرجامخارجشوند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12 -‬تیر ‪ 1399‬شماره ‪1113‬‬ ‫سیاست‬ ‫سوال کنایه ای محمد مهاجری از مرتضی اقاتهرانی‪:‬‬ ‫بهدنبالتمدیدگرینکارتامریکاهستیدیاازدیپلماسیچیزینمی دانید؟‬ ‫فعال رسانه ای اصولگرا به اظهارات اقاتهرانی درباره قرارداد ‪ ۲۵‬ساله ایران و چین واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬محمد مهاجری‪ ،‬فعال رسانه ای اصولگرا‪ ،‬در توئیتی در واکنش به اظهارات اقاتهرانی‪ ،‬نماینده مردم تهران درباره قرارداد ‪ ۲۵‬ساله ایران و چین؛‬ ‫نوشت‪ :‬اقای اقاتهرانی نوشته که مجلس نمی گذارد قرارداد ‪ ۲۵‬ساله با چین به برجام تبدیل شود‪ .‬نگاه واقع بینانه‪ :‬او به امریکایی ها سیگنال داده که ما هم مثل شما‬ ‫مخالف رابطه ایران و چین هستیم‪ .‬نگاه بدبینانه‪ :‬حاج اقا دنبال تمدید گرین کارت است‪ .‬و نگاه خوش بینانه‪ :‬او از دیپلماسی چیزی نمی داند‬ ‫از وزارتخانه های خاص تماس می گیرند و می گویند جلوی فالن شخص را نگیرید و بگذارید بسازد!‬ ‫لواسان؛ جزیره امن نورچشمی ها‬ ‫زیباکالم‪ :‬رییس جمهور بعد از‬ ‫روحانی‪ ،‬نماینده جریان تندرو است‬ ‫حتیاگرخاتمیکاندیدا‬ ‫شود‪،‬اتفاقخاصینمیافتد‬ ‫چهرهسیاسیاصالحطلبمعتقداستبسیاریازشخصیت هایبرجسته‬ ‫کشوردیگرشانسیبرایپیروزیدرانتخاباتریاستجمهوریراندارندفضای‬ ‫سیاسیکشوراگرچهتحتتاثیرکروناومشکالتمعیشتیواقتصادیسردو‬ ‫دچاررخوتشدهاست‪،‬اماتحرکاتانتخاباتیمعطوفبهریاستجمهوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬درهمینفضایسرد‪،‬کلیدزدهشدهاست‪.‬برخیچهرههاکهنامشاندر‬ ‫لیستکاندیداهاستازعدمکاندیداتوریسخنمیگویندوبرخیدیگربا‬ ‫تحرکاتشاناینگمانههاراتاییدمیکنند‪.‬‬ ‫اماسوالاینجاستکهپسلرزههایکاهشمشارکتدرانتخاباتاسفند‬ ‫‪ ۹۸‬تاانتخابات‪ ۱۴۰۰‬ادامهخواهدیافتیاکاندیداهاییبهصحنهمیایندکهمردم‬ ‫راتشویقبهمشارکتدرپایصندوقرایکنند؟‬ ‫حتیاگرخاتمیکاندیداشود‪،‬اتفاقخاصینمیافتد‬ ‫صادقزیباکالم‪،‬فعالسیاسیاصالحطلبدرگفتگوباخبرانالینباتاکید‬ ‫براینکهفضایرخوتفعلیبینمردماگرتاانتخابات‪ ۱۴۰۰‬ادامهپیداکنداحتمال‬ ‫کاهشمشارکتوجوددارد‪،‬گفت‪:‬امارهانشانمی دهدکهتنها‪ ۴۰‬درصداز‬ ‫مردمدراسفندماهسالگذشتهبهپایصندوق هایرایرفتندواینعددبرای‬ ‫شهرهایبزرگیهمچونتهرانعددیدرحدود‪ ۲۰‬درصدرانشانمی دهد‪.‬‬ ‫بایدبهایننکتهتوجهکنیمکهدرانتخاباتمجلسشورایاسالمی‪،‬رقابت های‬ ‫«قومیتی»‪«،‬طایفه ای»‪«،‬منطقه ای»وحتی«محله ای»بسیارموثراستوباعث‬ ‫می شودکهمردمبههمیندالیلهمکهشدهنسبتبهانتخاباتبیتفاوتنباشند‪.‬‬ ‫بااینوجوددراسفندماهسالگذشتهشاهدبودیمامارمشارکتکنندگاندر‬ ‫انتخاباتازعدد‪ ۶۰‬تا‪ ۷۰‬درصدهمیشگیبسیارپایین تربود‪.‬ویگفت‪:‬معتقدم‬ ‫روندکاهشمشارکتمردمدرانتخابات‪،‬بهسالایندهنیزکشیدهخواهدشدو‬ ‫بعیداستکهحتی‪ ۴۰‬درصدمردمنیزبهپایصندوق هایرایبروند‪.‬زیباکالم‬ ‫درپاسخبهاینسوالکهتفاوترویکردونگاهشوراینگهباندربحثتایید‬ ‫صالحیتهاچقدربرمیزانمشارکتتاثیرگذارخواهدبود‪،‬اظهارداشت‪:‬بنده‬ ‫معتقدمحتیاگرفردیهمچونسیدمحمدخاتمیبنابهیکتکلیف«شرعی»‪،‬‬ ‫«ملی»و«عرفی»واردعرصهانتخاباتشود‪،‬هیچاتفاقخاصیرخنخواهدداد‪.‬این‬ ‫چهرهسیاسیخاطرنشانکرد‪:‬بایدبپذیریمکه‪ ۲۴‬میلیوننفریکهدرسال‪ ۹۶‬به‬ ‫اقایروحانیرایدادند‪،‬دیگرراینمی دهند‪.‬درهمیناسفندماهگذشتهشاهد‬ ‫بودیمازیکونیممیلیوننفریکهچهارسالقبلبه«محمدرضاعارف»رای‬ ‫داده بودند‪ ،‬حتی‪ ۱۰۰‬هزار نفر هم به اصالح طلبان رای ندادند‪.‬وی در پاسخ به این‬ ‫سوالکهاینعدممشارکتمیتواندمعلولعملکرداصالحطلبانباشد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫خیر!حتیاگرچهره هایموجهجریاناصواگرا‪،‬همچوناقایان«ناطقنوری»و‬ ‫«الریجانی»همپابهعرصهانتخاباتبگذارند‪،‬بهسرنوشترییسدولتاصالحات‬ ‫دچارخواهندشد‪.‬‬ ‫ورشکستگیسیاسیدامناصالحطلبانواصولگرایانراگرفتهاست‬ ‫زیباکالمبابیاناینکهورشکستگیسیاسیاصالحطلبان‪،‬دامناصولگرایان‬ ‫رانیزگرفتهاست‪،‬تصریحکرد‪:‬درخردادماهسال‪ ۱۴۰۰‬تنهابخشیازجامعهمابه‬ ‫پایصندوق هایرایمی روندکهطرفدارجریانات«تندرو»درکشورهستند‪.‬اگر‬ ‫بهمیزانمشارکتونوعرایدادنمردمدراسفندماهسالگذشتهنیزدقتکنیم‪،‬‬ ‫متوجهخواهیمشدکهدرشهریهمانندتهرانویاشهرهایبزرگ‪،‬طرفداران‬ ‫اینتفکربهصورتجدیدرانتخاباتمشارکتداشت هاند‪.‬رئیسجمهوربعدی‬ ‫نمایندهجریانتندروخواهدبود؛یاجلیلییااحمدینژادفعالسیاسیاصالحطلب‬ ‫درپیشبینیاشازچینشنامزدهایانتخاباتیسال‪،۱۴۰۰‬گفت‪:‬بهنظرمی رسد‬ ‫کهانتخاباتریاستجمهوریایندهکشورمانبهصورترقابتیبرگزارنشود‪.‬‬ ‫بهنظرمی رسدنامزدجریانتندروکهاحتماالازبیندوچهره؛«سعیدجلیلی»و‬ ‫«محموداحمدینژاد»باشد‪،‬بهراحتیبتواندبادرصدپایینمشارکتمردم‪،‬بر‬ ‫مسندقدرتبنشیند‪.‬‬ ‫نزدیک ترین منطقه ییالقی در شمال شرق تهران است‪ .‬شهر لواسان ‪ 5‬هزار سال‬ ‫قدمت دارد‪ .‬دشوار شدن زندگی در کالن شهر تهران ‪ ،‬عده زیادی از سرمایه داران را‬ ‫راهی این منطقه کرده است‪ .‬برخی از ویالهای ساخته شده در منطقه چند ده میلیارد‬ ‫تومان ارزش دارند‪ .‬لواسان محل سکونت بسیاری از افراد سرشناس کشور است‪ .‬لواسان‬ ‫در زبان پارسی پهلوی به معنای لبه یا تیغه کوهی است که محل طلوع خورشید می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این روزها کمتر کسی است که خبری از لواسان نشنیده باشد‪ .‬انگار الکچری ها‬ ‫و بچه پولدارها‪ ،‬هر کجا که می روند حاشیه را نیز به دنبال خود می برند‪ .‬روزگاری‬ ‫شهرک غرب و خیابان گلستان و پاساژها و مغازه های برند و مارک دارش محل‬ ‫دور دور این افراد بود‪ ،‬بعدها اندرزگو و محله های زعفرانیه‪ .‬این روزها هم ویالهای‬ ‫میلیاردی با استخر رو باز‪ ،‬ماشین های خاص و سگ بازی‪ ،‬شده است تفریح‬ ‫پولدارهایی که تعدادشان اگرچه هنوز قابل شمارش با انگشت است اما برای شمردن‬ ‫تخلفاتشان انگشت کم می اوریم‪.‬‬ ‫هجوم سالهای اخیر و ظرفیت محدود منطقه و در عین حال سوداور بودن ساخت‬ ‫و سازهای ان باعث شده تا تخلفات گسترده ای در این منطقه شاهد باشیم‪ .‬از ساخت‬ ‫هتل در یک قدمی رودخانه گرفته تا ویالی فالن مسئول و فالن اقای فوتبالیست‪ .‬انتشار‬ ‫عکس ساخت ویالیی لوکس و مجلل در دامنه کوه در منطقه اوشان (رودبار قصران)‬ ‫که چندی پیش در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد از همان تخلفاتی است‬ ‫که تراشیدن کوه و ساختن قصر مجلل را عیان کرد؛ انهم با کمک خالهای قانونی و‬ ‫اندکی پول؛ تنها اندکی پول‪...‬‬ ‫مسئوالن خاص و سفارش برای زمین خواری نورچشمی ها‬ ‫تخلفات اشکار برخی افراد در لواسان انقدر علنی و حساس شده است که امام‬ ‫جمعه این منطقه مجبور به بیان علنی و رسانه ای ان برای جلب نظر و توجه مسئوالن‬ ‫و افکار عمومی شد ه بود‪ .‬حجت االسالم سید سعید لواسانی با انتقاد از ساخت و ساز‬ ‫غیرمجاز و زمین خواری در این منطقه می گوید‪ :‬برخی مسئولین به جای جلوگیری از‬ ‫ساخت و ساز غیرمجاز‪ ،‬سفارش برای زمین خواری توسط نورچشمی ها می کنند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬ما در این منطقه با چند پدیده مواجه هستیم‪ .‬یکی پدیده زمین‬ ‫خواری که امروز به تپه خواری و کوه خواری نیز رسیده است‪ ،‬که جزئیات ان را به‬ ‫مراجع قانونی گفته ام و خبر دارند و در حال پیگیری برای برخورد با این مساله زشت‬ ‫هستیم‪ .‬مساله دوم ساخت و سازهای غیرقانونی و بسیار غیرمنطقی است‪ ،‬که در سطح‬ ‫لواسان و رودبار قصران انجام می شود‪ .‬این ساخت و سازها در خارج از شهرها و نوک‬ ‫قله ها در حال انجام است و تنها به شهر لواسان منحصر نمی شود‪ ،‬ساخت ویال در کوه‬ ‫ها ضربه های زیادی به منابع ابی و نیز کوه ها می زند‪ ،‬مشکل جدی ما این موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫امام جمعه لواسان تاکید می کند‪ :‬این معضالت متاسفانه به ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬نمونه ختم نمی‬ ‫شود‪ ،‬بلکه روز به روز در حال افزایش است و هرکس که دستش می رسد‪ ،‬بدون توجه‬ ‫به اینده خود‪ ،‬فرزندان و نسل های اینده در حال انجام این تصرفات غیرقانونی است‪.‬‬ ‫وی مشکالت قانونی را نیز به مسئوالن یاداور می شود و می گوید‪ :‬در خصوص‬ ‫ساخت و سازها نیز با چند مطلب مواجه هستیم‪ ،‬اوالً قانونی که به عنوان قانون شهرداری‬ ‫ها به ویژه کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬داریم‪ ،‬قوانینی بسیار قدیمی و برای سال ‪ ۱۳۳۴‬بوده و‬ ‫به هیچ وجه با مقتضیات زمان متناسب نیست و فاصله جدی داریم و مجلس باید قانون‬ ‫جدیدی با توجه به نیازهای امروز مصوب کند‪ .‬از طرف دیگر مواردی که کمیسیون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۹۹‬وارد می شود و تخلف را عمده دیده و دستور تخریب می دهد‪،‬‬ ‫متاسفانه دیوان عدالت اداری حکم را بر می گرداند و علی رغم تخلف جدی‪ ،‬دستور‬ ‫پرداخت جریمه را به جای تخریب صادر می کند‪.‬‬ ‫نکته جالب در صحبت های امام جمعه لواسان این است که وی تاکید می کند‬ ‫که حتی از وزارتخانه های خاص تماس می گیرند و تاکید می کنند که جلوی فالن‬ ‫شخص را نگیرید و بگذارید بسازد!‬ ‫چنین ترکیبی از سلبریتی ها‪ ،‬مسئوالن سیاسی و اقتصادی و برخی دارندگان ثروت های‬ ‫مشکوک‪ ،‬نمی تواند معنا و پیام مثبتی برای عموم جامعه داشته باشد و عالمتی برای‬ ‫بهبود تلقی شود؛ گویی که مردم شهری چون تهران و حاشیه نشین های صدها هزار‬ ‫نفری اش‪ ،‬قرار است در انواع مشکالت روزمره و مزمن دست و پا بزنند اما لواسان‬ ‫نشینان‪ ،‬از اب و هوای خوب و امکانات رفاهی فراوان و ارامش لبریز باشند‪ .‬حاال دیگر‬ ‫لواسان نشینی‪ ،‬توصیف یک منطقه برای مردم نیست؛ نماد یک فرهنگ است‪.‬‬ ‫محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات‬ ‫می خواستند عارف را کنار بزنند‬ ‫تا الریجانی را به صحنه بیاورند‬ ‫محمد زارع فومنی دبیرکل حزب‬ ‫مردمی اصالحات‪ ،‬درباره سرانجام‬ ‫شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان‬ ‫پس از استعفای محمدرضا عارف‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رسد که شورای عالی به‬ ‫این دلیل که هم اقای عارف و هم اقای‬ ‫موسوی الری انصراف داده اند؛ عمال‬ ‫دیگر نمی تواند روی پای خود بایستد و‬ ‫در اصل دیگر شورای عالی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به علت این استعفا هم‬ ‫ادامه داد‪ :‬اصال ح طلبان اقای عارف‬ ‫را به عنوان فردی که بتواند به او تکیه‬ ‫کرده یا از او استفاده کنند‪ ،‬قبول‬ ‫نداشتند و اکثرا انها هم به او اعتراضاتی‬ ‫داشتند‪ ،‬در نهایت همین اعتراضات و‬ ‫فشا ر ها باعث شد تا عارف از شورای‬ ‫عالی استعفا دهد وگرنه او قصد استعفا‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫زارع فومنی گفت‪ :‬این فشا ر ها هم‬ ‫به دلیل عملکرد شورای عالی بود و هم‬ ‫به این خاطر بود که برخی از اصالح‬ ‫طلبان می خواستند عارف را کنار بزنند؛‬ ‫زیرا به دنبال اوردن الریجانی به صحنه‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬بودند و معتقدم که این‬ ‫سیاستی بود تا عارف را از صحنه رقابت‬ ‫حذف کنند؛ البته خود اقای عارف‬ ‫هم به این نتیجه رسیده است که جریان‬ ‫اصالحات در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬از او‬ ‫حمایت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات‬ ‫درباره احتمال حمایت اصالح طلبان‬ ‫از الریجانی در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫اصالح طلبان می خواهند گزینه ای را‬ ‫به میدان بیاورند که هم کارگزاران‬ ‫از او حمایت کنند و هم اقبال مردمی‬ ‫را به همراه داشته باشد؛ عالوه بر این‬ ‫انها می خواهند دوباره به سمت یک‬ ‫کاندیدای اجار ه ای بروند تا اگر با‬ ‫شکست مواجه شدند‪ ،‬مدعی شوند که‬ ‫ما کاندیدای اصالح طلب نداشتیم و‬ ‫کاندیدای ما یک فرد نیمه اصالح طلب‬ ‫و نیمه اصولگرا بود‪.‬‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ‬ ‫به این سوال که ایا این اقدام تجربه‬ ‫ناموفق انتخاب روحانی را برای انها‬ ‫تکرار نخواهد کرد؟ بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫اصالح طلبان نتیجه مهم تر از تجربه‬ ‫است؛ یعنی انها بیشتر به دنبال این‬ ‫هستند که دولت را در دست داشته‬ ‫باشند و این امر همچنان برایشان استمرار‬ ‫داشته باشد؛ از همین رو نیز در صدد‬ ‫هستند تا موضوع دست داشتن دولت را‬ ‫این بار به وسیله اقای الریجانی دنبال‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫او همچنین درباره احتمال‬ ‫کاندیداتوری حجت االسالم والمسلمین‬ ‫سید حسن خمینی و محمدجواد ظریف‬ ‫هم گفت‪ :‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫سید حسن خمینی و اقای ظریف‬ ‫رسما اعالم کرده اند که به هیچ وجه‬ ‫در انتخابات حضور نخواهد داشت؛‬ ‫کمااینکه ورود انها به انتخابات بیش‬ ‫از هرچیز ابروی ا ن ها را زیر سوال‬ ‫خواهد برد‪.‬‬ ‫زارع فومنی در پایان با اشاره به‬ ‫استعفاهای مکرر در جریان اصالحات‬ ‫هم گفت‪ :‬این استعفا ها اگرچه چهره‬ ‫اصالحات را تخریب نخواهد کرد‪،‬‬ ‫اما نشان دهنده از هم گسیختگی و‬ ‫فروپاشی زیاد درون اصالحات است؛‬ ‫زیرا قطعا بعد از این هم اقای عارف و‬ ‫اقای موسوی الری هریک می خواهند‬ ‫مجموعه دیگری را تاسیس کنند و‬ ‫کارگزاران هم به سمت دیگری خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫ابعادیکنامهتهدید امیزازپارلمان‬ ‫مجلسبهدنبالانتقامازدولت‬ ‫همانطور که پیش بینی می شد مجلس یازدهم بنای رویارویی‬ ‫و تقابل با دولت حسن روحانی را دارد و ارام ارام در این مسیر‬ ‫حرکت می کند‪ .‬با پایان یافتن جابه جایی در مجلس و روشن شدن‬ ‫ترکیب هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی‪ ،‬حاال توپ در زمین‬ ‫نمایندگان جدید است و ان ها هم در راستای براوردن انتظارات‬ ‫رای دهندگا ِن خود چاره ای جز تحرکات تازه در مجلس ندارند‪.‬‬ ‫تحرکاتی که رنگ و بوی تقابل با دولت حسن روحانی را دارد‪.‬‬ ‫‪ ،‬مهمترین این تحرکات تاکنون نامه ‪ ۱۲‬تن از روسای کمیسیون‬ ‫تخصصی مجلس خطاب به رییس جمهور است‪ .‬نامه ای انتقادی‬ ‫که در ان رییس جمهور به خاطر وضعیت اقتصادی کشور شماتت‬ ‫شده است‪ .‬در این نامه از مدیریت هفت ساله روحانی به کشور انتقاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در این نامه به روحانی هشدار داده شده است که “مجلس‬ ‫یازدهم با هدف احیای انقالبی گری پا به میدان گذاشته و بر سر‬ ‫ارمان های خود خواهد ایستاد پس بنای انچه سابقا با مجلس‬ ‫داشته اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس‬ ‫یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند‪،‬‬ ‫سکوت نخواهند کرد‪”.‬‬ ‫این نمایندگان در بخشی از نامه خود نوشته اند “اینکه رییس‬ ‫دولت پس از وقوع حوادث و فجایع از ان ها با خبر شود و به ان ها‬ ‫لبخند بزند در کدامین منطق پذیرفته است‪ ”.‬ان ها در ادامه از رئیس‬ ‫جمهوری پرسیده اند “ایا از قیمت روز افزون مواد غذایی اطالع‬ ‫دارید؟ ایا از نسبت حداقل های یک سبد غذایی با حقوق یک‬ ‫کارگر‪ ،‬یک کارمند و یک معلم اطالع دارید؟ افزایش تورم در‬ ‫بخش مسکن اعم از خرید و اجاره به گوشتان رسیده است؟ “‬ ‫این بخش از نامه کنایه ای به سخنان روحانی پس از افزایش‬ ‫قیمت بنزین در سال گذشته بود که گفت صبح جمعه متوجه‬ ‫افزایش قیمت بنزین شده است‪.‬‬ ‫نامه روسای کمیسیون ها نشان داد که مجلس جدید بنای تعامل‬ ‫و عقب نشینی در برابر با دولت را ندارد‪ .‬لحن و ادبیات و این نامه‬ ‫حاکی از خط و نشان کشیدن برای دولت است‪.‬‬ ‫حمیدرضا حاجی بابایی‪ ،‬مجتبی ذوالنور‪ ،‬مرتضی اقاتهرانی‪،‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬فریدون عباسی‪ ،‬سیدجواد ساداتی نژاد‪،‬‬ ‫حسینعلی شهریاری‪ ،‬علیرضا منادی‪ ،‬مهدی عیسی زاده‪ ،‬محمدصالح‬ ‫جوکار‪ ،‬محمدرضا رضایی و عزت اهلل اکبری تاالر پشتی امضا‬ ‫کنندگان این نامه جنجالی اند‪.‬‬ ‫نمایندگانی که بسیاری از انها سال ها در دولت و مجلس پست‬ ‫های حساس و مهمی داشته اند‪.‬‬ ‫این نامه در حالی نوشته شده است که حسن روحانی رییس‬ ‫جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم سعی کرد فضای‬ ‫همدالنه ای با مجلس جدید ایجاد کند و از استراتژی «پیوند و‬ ‫پیروزی» سخن گفت‪.‬‬ ‫واکنش دولت‬ ‫طبعیتا این نامه با واکنش تند دولت روبه رو شد‪ .‬علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت ان را “نامناسب” ارزیابی کرد‪ .‬سخنگوی دولت در‬ ‫پاسخی به این روسای کمیسیون های مجلس نوشت “نامه تاکید دارد‬ ‫که به دنبال بازگشت روحیه انقالبیگری است‪ .‬حال انکه ‪ ۹‬نفر از‬ ‫اعضای امضاکننده نامه در مجالس انقالبی هشتم و نهم نماینده بوده‬ ‫و سه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت کرده اند‪”.‬‬ ‫ربیعی در نامه خود وضعیت اقتصادی و روند های اجتماعی‬ ‫و سیاستی را “نابسنده” خوانده‪ ،‬اما تاکید کرده که اصولگرایان نیز‬ ‫در این وضعیت مسئولیت دارند چرا که در تمام عمر دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم “اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست‬ ‫داشته اند‪”.‬‬ ‫ربیعی مهمترین وجه نامه روسای کمیسیون ها را اینگونه شرح‬ ‫داده است‪“ ،‬مقصر اِنگاری یک سویه‪ ،‬عدم تبیین علمی و نیز عدم‬ ‫مسئولیت پذیری نویسندگان ان است‪ .‬نامه چنان لحنی دارد که‬ ‫گویی مجلس شورای اسالمی در همه چهل سال گذشته و باالخص‬ ‫در دو دوره گذشته‪ ،‬متناظر با دوران دولت های یازدهم و دوازدهم‬ ‫که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته اند‪ ،‬هیچ‬ ‫مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد‪”.‬‬ ‫او در ادامه نوشته است‪« :‬نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬همه چیز بر وفق مراد بوده‪».‬‬ ‫حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور نیز به تندی از‬ ‫این نامه انتقاد کرده است و بند بند ان را زیر سوال برده است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهور نوشت‪“ :‬ایا ارائه سیاهه ای‬ ‫از مشکالت کنونی کشور و ادعای لبخند رییس جمهوری به‬ ‫مشکالت و استفاده از ادبیات دور از شان حکمرانی‪ ،‬صدور ارامش‬ ‫و اطمینان به جامعه است؟ در حالی که رهبر معظم انقالب تاکید‬ ‫داشته اند «اختالف نظر ها نباید رسانه ای شود‪ ،‬زیرا مردم را نگران‬ ‫می سازد‪“ ».‬‬ ‫وقت انتقام؟!‬ ‫نامه روسای کمیسیون ها به رییس جمهور با انتقاد علی مطهری‬ ‫نماینده پیشن مردم تهران در مجلس نیز روبه رو شده است‪ .‬او لحن‬ ‫نامه را “تهدید امیز” ارزیابی کرد و گفت‪“ :‬در مواردی با واقعیت‬ ‫مطابق نیست‪”.‬‬ ‫او افزود‪« :‬نمی توان فشار های خارجی را در نظر نگرفت که‬ ‫اتفاقا خیلی از ان ها ناشی از عملکرد خودمان است و همین دوستان‬ ‫برای منهدم کردن برجام خیلی تالش کردند و زمینه ای ایجاد کردند‬ ‫که ترامپ از برجام خارج شود و تحریم هایی را به ما تحمیل کند‪».‬‬ ‫به عقیده مطهری “این نامه منصفانه نوشته نشده است”‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫«اگر ان ها واقعا به دنبال حل مشکل معیشتی مردم هستند‪ ،‬باید از‬ ‫رئیس جمهور درخواست وقت کنند و با شخص اقای روحانی‬ ‫صحبت کنند‪ ،‬حرف های اقای رئیس جمهور را بشنوند و راه‬ ‫حل ها و پیشنهاد های خود را مطرح کنند؛ وگرنه اینکه مردم فقط‬ ‫ناله مسئوالن اجرائی و تقنینی را بشنوند‪ ،‬اتفاق جالبی نیست و باعث‬ ‫ناامیدی مردم می شود‪».‬‬ ‫این نماینده پیشین مجلس نامه را “ناشیانه” و “زودهنگام” دانست‬ ‫و با اشاره به شعار های نمایندگان مجلس در تبلیغات انتخاباتی علیه‬ ‫دولت گفت‪« :‬نمایندگان باید پخته عمل کنند‪ .‬اکنون وقت انتقام‬ ‫گیری نیست‪ .‬کشور در ‪ ۴۱‬سال اخیر هیچ گاه در چنین شرایط‬ ‫سختی نبوده است و هیچ وقت چنین فشار هایی به کشور وارد نشده‬ ‫است‪ .‬کسانی که می گویند تحریم ها در گذشته نیز بوده‪ ،‬در واقع‬ ‫مغالطه می کنند؛ چون تحریم های امروز با تحریم های گذشته خیلی‬ ‫متفاوت است‪».‬‬ ‫او تاکید کرد که در خیلی از جا ها دست دولت بسته است‪.‬‬ ‫بخشی از اقتصاد کشور در دست دولت نیست و حتی در سیاست‬ ‫خارجی نیز رئیس جمهور به طور مستقل تصمیم نمی گیرد‪.‬‬ ‫پیش به سوی تنش سیاسی‬ ‫حسین مرعشی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی هم‬ ‫در تحلیلی نامه ‪ ۱۲‬نماینده ارشد مجلس را حاوی یک پیام روشن‬ ‫دانسته که اثار حادی خواهد داشت “سیاستگذاران مجلس بنا دارند‬ ‫تا به سمت یک تنش سیاسی جدید در کشور بروند‪“ .‬‬ ‫از دید مرعشی این نامه به لحاظ منطقی دارای “ضعف های‬ ‫جدی” است‪ .‬او گفت‪“ :‬ما یک سری مسائل و سواالت درباره امروز‬ ‫داریم‪ .‬سوال خیلی ساده این است که االن دولت با یک کسری ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی مواجه است‪ .‬عزیزان انقالبی که این طور انتقاد‬ ‫می کنند چه راهی برای رفع این کسری دارند؟ چگونه می خواهند‬ ‫ان را حل کنند؟”‬ ‫او افزود‪« :‬امروز کشور حداقل به ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴‬هزار و‬ ‫دویست تومانی نیاز دارد برای تامین دارو و نیاز های اولیه تا این اقالم‬ ‫گران نشوند‪ .‬مجلس انقالبی راه حلش برای تامین این مبلغ چیست؟‬ ‫امروز صادرات نفت متوقف است‪».‬‬ ‫مرعشی با بیان اینکه نویسندگان نامه “افرادی بدون کارنامه‬ ‫نیستند”‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬وقتی پای ادعای رفتن به سمت شرایط مطلوب‬ ‫می شود این ادعا را باید کسانی مطرح کنند که حداقلی از کارامدی‬ ‫را قب ً‬ ‫ال از خود نشان داده باشند‪».‬‬ ‫او گفت‪« :‬این یک اختالف جدی است و نباید ان را کم‬ ‫شمرد» و به روحانی توصیه کرد “این اختالف را به رسمیت بشناسد‬ ‫و اول در سطح سران و اگر نیاز بود خدمت رهبر معظم انقالب‬ ‫مطرح و برای رفع ان اقدام کند‪”.‬‬ ‫نکته مهم نامه دوازده نماینده موثر مجلس این است که هیچ‬ ‫راهکاری به دولت ارائه نمی دهد‪ .‬از طرف دیگر در سخنان این‬ ‫نمایندگان نیز هیچ نقشه راهی دیده نمی شود‪ .‬تمام حرف انها یه‬ ‫چیز است دولت از مسیر هفت ساله خود برگردد‪ .‬البد انتظار دارند‬ ‫دولت در مسیر دلخواه انها حرکت کند‪ .‬مسئله این است که این‬ ‫مسیر دلخواه چیست؟ این نمایندگان باید پاسخ دهند که دولت با‬ ‫چالش هایی که دست به گریبان انهاست چه باید کند‪ .‬باید منتظر‬ ‫ماند و دید که این نمایندگان چه طرح هایی در اینده برای رفع‬ ‫مشکالت اقتصادی ارائه می کنند‪ ،‬البته محتمل است که هیچ طرح‬ ‫قابل اعتنایی ارائه نکنند و فقط به دولت روحانی حمله کنند‪.‬‬ ‫فوبیایاحمدی نژاد‬ ‫امید بایرام زاده؛ کمتر کسی در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری سال ‪ ۸۴‬بر این باور بود که از میان افراد‬ ‫شاخصی‪ ،‬چون مرحوم هاشمی‪ ،‬مهدی کروبی‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی و محمدباقر قالیباف و‪ ...‬فردی به عنوان‬ ‫رئیس جمهور کشور انتخاب شود که سابقه پررنگ‬ ‫سیاسی در کارنامه خودش نداشت و مهم ترین‬ ‫مسئولیت های وی در استانداری اردبیل و فرمانداری‬ ‫یک شهر کوچک خالصه می شد‪ .‬گمنامی محمود‬ ‫احمدی نژاد در انتخابات ریاست جهموری باعث شده‬ ‫بود جریان های سیاسی و رقبای انتخاباتی شانسی برای‬ ‫پیروزی وی قایل نشوند‪.‬‬ ‫اما ارای مردم تمام معادالت و تحلیل های‬ ‫سیاسی کشور را به هم زد و در ‪ ۲۷‬خرداد ‪ ۸۴‬مرحوم‬ ‫اکبرهاشمی رفسنجانی با نفوذ ترین نامزد کارزار‬ ‫انتخابات و محمود احمدی نژاد به مرحله دوم انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری راه پیدا کردند که در نهایت در‬ ‫‪ ۳‬تیرماه همان سال احمدی نژاد به عنوان گنمام ترین‬ ‫نامزد انتخابات‪ ،‬ششمین رئیس جمهور ایران شد‪ .‬او در‬ ‫سال ‪ ۸۸‬باردیگر توانست با تمام حواشی اتفاق افتاده با‬ ‫ارای نزدیک به ‪ ۲۵‬میلیون در پاستور بماند تا همچون‬ ‫دیگر روسای جمهور کشور دوره هشت ساله را سپری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫موضوعی که محمود احمدی نژاد را از سایر‬ ‫روسای جهمور سابق کشور متمایز می سازد فعالیت های‬ ‫بعد از پایان دوره رئیس جمهوری اش بود او همچنان‬ ‫ارتباط نزدیک با توده مردم را حفظ و به هیچ وجه‬ ‫سفر های استانی خود را در سراسر کشور قطع نکرده و‬ ‫همچون دوران ریاست جمهوری اش نامه های مردم را‬ ‫پاراف می کند‪.‬‬ ‫واکنش نشان دادن به موضوعات داخلی و خارجی‬ ‫احمدی نژاد را به عنوان خبرساز ترین چهره سیاسی‬ ‫که در عرصه قدرت نیست در رسانه ها مطرح می کند‪.‬‬ ‫وی در اخرین مصاحبه خود با شبکه “یو اس ایران‬ ‫تی وی” درباره کاندیداتوری در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری سال اینده گفته “من هنوز هیچ فکری به‬ ‫مسئله انتخابات نکرده ام و شخصا هم تمایلی به این‬ ‫کارندارم‪ ،‬گرچه من هم مانند همه ایرانیان اماده‬ ‫فداکاری در راه ایران هستم” این در حالیست که‬ ‫فعالیت ها و مواضع احمدی نژاد در سال های اخیر از غیر‬ ‫قابل پیش بینی بودن وی حکایت دارد‪.‬‬ ‫این مصاحبه باعث شد که کاندیداتوری محمود‬ ‫احمدی نژاد در انتخابات ریاست جهموری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تقویت شود و رقبای انتخاباتی احساس خطر کنند‪.‬‬ ‫فوبیای احمدی نژاد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری هرروز بیشتر و بیشتر می شود‪.‬‬ ‫احمدی نژاد که در سال ‪ ۹۶‬نتوانست صالحیت‬ ‫خود را برای شرکت در انتخابات کسب کند بهتر از‬ ‫هر کس دیگر می دانند برای رسیدن دوباره به قدرت‬ ‫باید اول از سد محکم و بزرگی به نام شورای نگهبان‬ ‫عبور کنند‪ ،‬او در تالش است که برای دومین بار رد‬ ‫صالحیت نشود‪ .‬شنیده ها حاکی از این است که وی‬ ‫رایزنی هایی را برای نزدیک شدن و جلب نظر مساعد‬ ‫شورای نگهبان را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫در صورت احراز صالحیت از سوی شورای نگهبان‬ ‫احمدی نژاد شانس بسیار باالیی برای رسیدن به پاستور‬ ‫دارد‪ ،‬او دیگر احمدی نژاد سال ‪ ۸۴‬نیست که در سطح‬ ‫کشور فردی گمنام باشد و توان رقابت با دیگر رجال‬ ‫سیاسی را نداشته باشد‪ ،‬دیگر همه ی سیاسیون محمود‬ ‫احمدی نژاد را رقیبی سرسخت در مقابل خود می بیند‬ ‫و بهتر از هر کس دیگری اطالع دارند که پیروزی در‬ ‫مقابل او بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫البته مرور تاریخ ‪ ۴۱‬ساله جمهوری اسالمی نشان‬ ‫می دهد هیچ یک از روسای جمهوری موفق نشده اند‬ ‫بعد از پایان دوره هشت ساله خود دوباره به کرسی‬ ‫ریاست جمهوری برسند‪ ،‬در این مسیر مرحوم اکبر‬ ‫هاشمی دو بار شانس خود را امتحان کرد‪ ،‬ولی هر دو‬ ‫بار با شکست مواجه شد‪ .‬یک بار در مقابل احمدی نژاد‬ ‫به پیروزی نرسید و بار دیگر در سال ‪ ۹۲‬نتوانست‬ ‫صالحیت شرکت در انتخابات را از شورای نگهبان‬ ‫کسب کند‬ ‫کتابجدیدمحموددولت ابادیدرراهاست‬ ‫کتاب جدیدی از محمود دولت ابادی با عنوان «اسب ها اسب ها از کنار یکدیگر» منتشر می شود‪.‬نشر چشمه در صفحه خود اعالم کرده است‪ ،‬این رمان به زودی منتشر خواهد شد‪.‬در بخشی از این کتاب امده‬ ‫است‪« :‬ذهن ادمیزاد در هر دوره ای از عمر به چندتا گیر و گره دچار می شود که می خواهد ان گیر و گره ها را باز کند‪.‬تا به حال ذهن تو در جایی‪ ،‬روی مورد خاصی قفل نکرده؟ شاید قفل کرده و تو متوجهش‬ ‫نبودی‪ ،‬محل نگذاشتی!»«کلیدر»‪« ،‬جای خالی سلوچ»‪« ،‬سلوک»‪« ،‬بنی ادم» «میم و ان دیگران»‪« ،‬قطره محال اندیش»‪« ،‬این گفت و سخن ها»‪« ،‬روزگار سپری شده مردم سالخورده»‪« ،‬سر زلف عروسان سخن»‪،‬‬ ‫«طریق بسمل شدن» و «عبور از خود» برخی از دیگر کتاب های محمود دولت ابادی هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12 -‬تیر ‪ 1399‬شماره ‪1113‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫پروندهاختصاصیروزنامهصدایاصالحات‪ ‬‬ ‫هنرمندنامیابوالحسنصدیقی‬ ‫سازنده تندیس مفاخر ایرانی‬ ‫گزارش از‪ :‬یاسر موحدفرد ‪ -‬دبیر فرهنگی هنری روزنامه صدای اصالحات‬ ‫پ یشینه ابوالحسن صدیقی‪  ‬‬ ‫زاده‪ ۱۳ :‬مهر ‪۱۲۷۳‬‬ ‫درگذشته‪ ۲۰ :‬اذر ‪۱۳۷۴‬‬ ‫نقاش‪ ‬و‪ ‬تندیس ساز‪ ‬برجسته ایرانی‪ ‬‬ ‫از شاگردان استاد‪ ‬کما ل الملک‪ ‬‬ ‫دارنده درجه ممتاز دیپلم مدرسه صنایع مستظرفه‬ ‫دانش اموخته‪ ‬مدرسه عالی ملی هنرهای زیبای پاریس فرانسه‬ ‫سازنده ‪ ۸۳‬تندیس از مفاخر و مشاهیر ایرانی از جمله‪:‬‬ ‫تندیس های‪ ‬فردوسی توسی‪ ‬در‪ ‬میدان فردوسی تهران و ارامگاه‬ ‫فردوسی در شهر توس و بوستان مفاخر شهر رم پایتخت ایتالیا‪،‬‬ ‫تندیس‪ ‬یعقوب لیث صفاری‪ ‬در‪ ‬زابل‪،‬‬ ‫تندیس‪ ‬خیام‪ ‬در‪ ‬پارک الله‪ ‬تهران‪ ،‬تندیس‪ ‬نادرشاه‬ ‫افشار‪ ‬در‪ ‬ارامگاه نادرشاه‪ ‬در‪ ‬مشهد‪ ‬‬ ‫طراح چهره مفاخر ایرانی از جمله‪  :‬‬ ‫پور سینا‪ ،‬کمال الملک‪ ،‬سعدی شیرازی‪ ،‬فردوسی‪ ‬توسی‬ ‫و‪ ‬حافظ شیرازی‬ ‫اسفند‪ ‬سال ‪ ۱۳۱۲‬خورشیدی پس از گذراندن تحصیل تکمیلی‬ ‫هنری به ایران بازگشت‪.‬‬ ‫در‪ ‬ارد ی بهشت‪ ۱۳۱۳ ‬خورشیدی با دختر‬ ‫خالهخود‪ ‬قدر ت السادات میرفندرسکی‪ ‬ازدواج کرد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۴‬فیلم مستند سرامد به کارگردانی سید هادی‬ ‫موسوی درباره وی ساخته شد‪ .‬این فیلم مستند هم زمان با‬ ‫مروری بر زندگی و اثرهای این هنرمند‪ ،‬داستان بازگشت‬ ‫تندیس امیرکبیر از ایتالیا به ایران را روایت می کند‪.‬‬ ‫زندگی شخصی و تحصیلی ابوالحسن صدیقی‪ ‬‬ ‫در سال ‪ ۱۲۷۶‬خورشیدی در محله عودالجان‪ ‬تهران‪ ‬به دنیا امد‪.‬‬ ‫پدرش میرزا باقرخان صدیق الدوله پسر‪ ‬میرزا محمدرضاخان‬ ‫صدیق الدوله‪ ‬از اهالی‪ ‬نور‪ ‬مازندران‪ ‬بود‪.‬‬ ‫مادرش ملکه خانم از شاهزادگان قاجار و ملقب به شاجان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ‪ ۷‬سالگی به مدرسه اقدسیه رفت که از مدر س های نوین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدرسه الیانس‪ ،‬دبیرستان محل تحصیل دیگر وی بود که در‬ ‫تکذیبشائبهواگذاریموزههنرهایزیبابهریاست جمهوری‬ ‫درچندروزگذشتهشاهدانتشاراخباریمبنیبرموافقتحسنروحانی‬ ‫(رییسجمهور)برایتحویلهدایاینفیسوارزشمندرئیسجمهوریبهوزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیبودیم‪.‬گفتهمی شودبراینخستینبار‬ ‫هدایایفاخرونفیسمذکوراهداییبهرئیسجمهوریبهعنواناموالمیراث فرهنگی‬ ‫ایرانبهامنایاموالوزارتمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیتحویلخواهد‬ ‫شد‪.‬ایناشیاوهدایابهمحضتحویلدرسامانهجامموزه هایکشورثبتمی شودو‬ ‫پسازبرنامه ریزی هایالزموطراحیفضاینمایشی‪،‬به زودیبرایعموممردمبه‬ ‫نمایشگذاشتهخواهدشد‪.‬‬ ‫ازقرارمعلومطبقهسومموزههنرهایزیبادرکاخسعدابادبهمحلیبراینمایش‬ ‫هدایایریاستجمهوریاختصاصمی یابد‪.‬ایندرحالیاستکهطیسال های‬ ‫گذشتهاینموزهبادربرداشتننقاشی هایهنرمندانشهیراروپاییونخستیناثاررنگ‬ ‫ بومکهدرایرانکشیدهشدهوقدمتبرخیازانهابهدورهصفویه‪،‬افشاریه‪،‬زندیه‬ ‫بازمی گردد‪،‬تبدیلبهکلکسیونیارزشمندازتابلوهاینقاشیشدهوتوانستهجایخود‬ ‫رادرمیانهنردوستانوجامعههنرهایتجسمیبازکند‪.‬‬ ‫محمدرضاکارگر(مدیرکلموزه هاواموالمنقولفرهنگیوتاریخیوزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستی)دراینخصوصبهایلناگفت‪:‬را هاندازی‬ ‫موزهریاستجمهورییکباور‪،‬عادتورویهدرتمامجهاناستکهمعموالروسای‬ ‫جمهور؛موزه ایازخاطراتچندسالهفعالیت هایشانبرگزارمی کنندکهمحوریت‬ ‫اناثاریاستکهبهانهاهدیهشدهاست‪.‬هرچندهدایاییکهازکشورهایمختلف‬ ‫بهروسایجمهوریکشورهایدیگراهدامی شود‪،‬متفاوتاستاماعمومااینهدایا‬ ‫متعلقبهخودرییسجهموراستولیشانانهاایناستکهدرموزه ایبهنمایش‬ ‫درایندنهانکهبهفروشبرسندیاشخصاتوسطرییسجمهورنگهداریشوند‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪:‬درکشورمانیزاینمسئلهدارایروندتاریخیوروندقانونیاست‪.‬‬ ‫اوایلانقالبحضورابوالحسنبنی صدردرمسندریاستجمهوریبهاندازه ایکوتاه‬ ‫بودوکشوردرگیرمسائلمختلفبودکهدرواقعشرایطبرایدیدارهایریاست‬ ‫جمهوریودریافتهدایامناسبنبود‪.‬ضمنانکهچیزیهمازهدایایاحتمالی‬ ‫دریافتشدهدراندوراننمی دانیم‪.‬زمانریاستجمهوریشهیدمحمدعلیرجایی‬ ‫نیزانقدرکوتاهبودکهفرصتیبرایجمع اوریاثرنبود‪.‬اماانچهدرخصوصروند‬ ‫تاریخیرا هاندازیموزهریاستجمهوریواهدایهدایاشاهدهستیماززمانریاست‬ ‫جمهوریایت اهللسیدعلیخامنه ای(مقاممعظمرهبری)تحققیافتکهایشانتمام‬ ‫اثاروهدایاییکهدردورهریاستجمهوری شانداشتندرااهداکردند‪.‬بخشیازاین‬ ‫اثاربهاستانقدسرضویاهداشدوبخشیازاندرمجموعهساختمان‪ ۲۴۰‬سعداباد‬ ‫نگهداریمی شودکهدرحالحاضربهدالیلحفاظتیدرهایشبهرویمردمبستهاست‬ ‫ودرمحدوده یساختمان هاییاستکهدراختیارنهادهایریاستجمهوریقراردارد‪.‬‬ ‫البتهتالشمابراناستکهدراینساختمانبهرویمردمبازشود‪.‬‬ ‫کارگرتصریح کرد‪:‬ازدورهریاستجمهوریاقایاکبرهاشمیرفسنجانی‬ ‫استکهشاهدافتتاحموزه هایاختصاصیهدایایریاستجمهوریهستیمکهدران‬ ‫دورانیکموزهاختصاصیدررفسنجانافتتاحشد‪.‬دردورهسیدمحمدخاتمینیزتمام‬ ‫اثاریکهبهایشانوحتیهمسرشاناهداشدهبودبههمانساختمانهدایایریاست‬ ‫جمهوریکهدرمجموعهسعدابادقرارداردوتحتنظارتریاستجمهوریاست‪،‬‬ ‫اهداشدودرانجانگهداریمی شود‪.‬‬ ‫ثوگردشگری‬ ‫مدیرکلموزه هاواموالمنقولفرهنگیوتاریخیوزارتمیرا ‬ ‫بااشارهبهانکه دردورهریاستجمهوریسیدمحمدخاتمی‪،‬مصوبه ایتوسطدولت‬ ‫تصویبمی شودکهروسایجمهورموظفهستنداثاروهدایایدریافتیخودرابه‬ ‫کتابخانهومرکزاسنادملیتحویلدهند‪،‬گفت‪:‬دراندوران‪،‬اقایخاتمیاینکاررا‬ ‫انجامدادواثاررادرهمانساختمانیکههدایایایت اهللسیدعلیخامنه اینگهداری‬ ‫می شد‪،‬گذاشتودرنهایتشرایطیبرایبازگشاییدرهایاینساختمانبرایبازدید‬ ‫عمومجامعهایجادشد‪.‬‬ ‫اودرادامهبهدورهریاستجمهوریمحموداحمدینژادومصوباتیکهدر‬ ‫ایندوراندرخصوصموزهریاستجمهوریواهدایهدایایریاستجمهوری‬ ‫تصویبشد‪،‬اشارهکردوگفت‪:‬دردورهاقایاحمدینژاد‪،‬مصوبهدورهقبلنقض‬ ‫می شودودرمصوبه ایجدیدعنوانمی شودکههدایایرییسجمهورمتعلقبه‬ ‫خودشاستودرنهایتخودرییسجمهوردراینخصوصتصمیممی گیرد‪.‬از‬ ‫اینجهتاستکهدرحالحاضرنشانه ایازهدایاییکهدردورهریاستجمهوری‬ ‫احمدینژادتوسطرییسجمهوردریافتشدهاست‪،‬دردستنداریم‪.‬گفتهمی شود‪،‬‬ ‫بخشیازاینهدایاتوسطشخصایشانبردهشدهوبخشیازهدایابهحرمحضرت‬ ‫امامخمینی(ره)اهداشدهاست‪.‬بههرحالمابهصورتیکپارچهاطالعیازهدایایان‬ ‫دورهازریاستجمهوریدردستنداریم‪.‬کارگرتصریحکرد‪:‬اکنونکهدراخرین‬ ‫سالدورهریاستجمهوریحسنروحانیقرارداریم‪،‬اوتصمیمگرفتهدایایی‬ ‫کهتاکنوندریافتکردهاسترادراختیاروزارتخانهمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریو‬ ‫صنایعدستیقراردهد‪.‬شایدبتوانازاینپساینمهمراتبدیلبهیکرویهکردچراکه‬ ‫هدایایریاستجمهوریبهنوعیمیراثسیاسی‪-‬تاریخمعاصریکجامعهاست‪.‬به‬ ‫محضانکهایناثارتحویلوزارتخانهشوددرلیستفهرستاموالاینوزارتخانه‬ ‫ثبتخواهندشد‪.‬باثبتاینهدایادرفهرستاموالوزارتخانهمیراثایناثاردرتملک‬ ‫اینوزارتخانهقرارمی گیرند‪.‬ضمنانکهتصمیماین مهمکهدرهردورهازریاست‬ ‫جمهوری هاچهاتفاقیدراینخصوصبیافتدبرعهدهریاستجمهوریوقتاست‪.‬‬ ‫باتوجهبهانکهدرحالحاضرحسنروحانیچنینتصمیمیگرفتهاست‪،‬ایناثاردر‬ ‫فهرستاموالوزارتخانهمیراثثبتخواهدشدوکسینمی توانددرایندهایناثار‬ ‫راازاینوزارتخانهبگیرد‪.‬سایرروسایجمهوریمی توانندچنینتصمیمیبگیرندیا‬ ‫خیر‪.‬اودرپاسخبهسئوالایلنامبنیبرچراییانتخابموزههنرهایزیباواختصاصاین‬ ‫مجموعهبهموزههدایایریاستجمهوریدرحالیکهازیکسوساختمان‪ ۲۴۰‬واز‬ ‫دیگرسوبخش هاییازکاخشهنازوسایرکاخ هایمجموعهسعداباد‪...‬می توانست‬ ‫برایاینمنظورمورداستفادهقرارگیرد‪،‬گفت‪:‬هرچندخیلیخوبمی شدکهبتوانیم‬ ‫یکساختمانرابهموزههدایایریاستجمهوریاختصاصدهیماماباتوجهبهشرایط‬ ‫موجودوبانظرریاستجمهوریبنابرانشدکهبرایکوتاهمدتهمکهشدهیکی‬ ‫ازساختمان هایموجودرابهاینموزهاختصاصدهیم‪.‬درشرایطفعلیوباتوجهبه‬ ‫انکهدراخرینسا لریاستجمهوریحسنروحانیقرارداریم‪،‬فرصتالزمبرای‬ ‫مرمت‪،‬ایجادوتعیینیکساختمانمجزابهموزهریاستجمهوریرانداشتیم‪.‬از‬ ‫اینروبرانشدیمتاطبقهسومموزههنرهایزیبارابهاینامراختصاصدهیم‪.‬ضمن‬ ‫انکهاینساختمانبهبخشریاستجمهورینیزنزدیکاست‪.‬موزههنرهایمعاصر‬ ‫ساختماننسبتامستقلیدرسعدابادبهحسابمی ایدوازقبلموزهنبودهبلکهازجمله‬ ‫میراثاداریمجموعهبهحسابمی اید‪.‬اینبناازساختمان هایاداریدرباردر‬ ‫گذشتهبودهاست‪.‬بعدازانقالببهموزههنرهایزیبااختصاصیافتکهانتخاببسیار‬ ‫درستیبود‪.‬امادرحالحاضرطبقهسوماینموزهبهنمایشاثاروهدایایدورهریاست‬ ‫جمهوریحسنروحانیاختصاصیافتهاست‪.‬البتهدرایناندیشههستیمکهیک‬ ‫ساختمانجداگانهرابرایتبدیلشدنبهموزههدایایریاستجمهوریاختصاص‬ ‫دهیمتااگرروسایجمهوریدیگرهمتمایلداشتهباشندچنینکاریانجامدهند‪،‬‬ ‫مکانیبرایادامهاینرویهوجودداشتهباشد‪.‬مدیرکلموزه هاواموالمنقولفرهنگیو‬ ‫ثوگردشگریادامهداد‪:‬ضمنانکهاینساختمان هافضایکمی‬ ‫تاریخیوزارتمیرا ‬ ‫دارندودرحالحاضرنیزساختمان‪ ۲۴۰‬باکمبودجابراینگهداریهدایایریاست‬ ‫جمهوری هاروبه روست‪،‬دربازدیدهاییکهداشتیم‪،‬شاهدانبودیمکهاینساختمان‬ ‫دیگرقابلیتنگهداریازاثارجدیدراندارد‪.‬کارگردرخصوصاینمهمکهباحضور‬ ‫هدایایریاستجمهوریدرطبقهسومموزههنرهایزیباوباتوجهبهنزدیکبودن‬ ‫اینموزهبهساختمان هایریاستجمهوری‪،‬بیمانمی رودکهطیماه هایایندهبه‬ ‫صورتپلهکانیشاهدتصاحباینساختمانتوسطریاستجمهوریباشیم‪،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصدفضایسعداباددراختیاروزارتمیراثوعمومیاستودرهایشبه‬ ‫رویمردمبازاست‪.‬البتهبخشیازکاخ هایاینمجموعهدردوره هایگذشتهبهعنوان‬ ‫ساختمان هایاداری‪،‬پشتیبانیوتشریفاتریاستجمهوریانتخابشد‪.‬هرچنداین‬ ‫تعدادازساختمان هاهمبایدیکروزبهمیراثبازگرددامادرحالحاضرموضوعاین‬ ‫استکهاگراینساختمان هاراتحویلدهند‪،‬بخشتشریفاتریاستجمهوریکجا‬ ‫برود؟درعینحالنبایدفراموشکردکه‪،‬موزههنرهایزیبابهریاستجمهوریداده‬ ‫نشدهبلکهقراراستهدایایریاستجمهوریدراینمکانبهنمایشگذاشتهشودو‬ ‫دراختیاروزارتمیراثقرارگیرد‪.‬اگردولتقصدتصاحباینساختمانراداشتاز‬ ‫همانسال هاینخستدرصددچنینکاریبرمی امد‪.‬هرچندازبرخیچیزهاتصاویری‬ ‫درذهنداریمکهبراساسانقضاوتمی کنیمامادرحالحاضربههیچوجهقرار‬ ‫نیستاینموزهراریاستجمهوریبگیرد‪.‬هیچگاهمتقاضیاینامرنبودهوهیچگاه‬ ‫چنینبحثیمطرحنبوده‪.‬نگرانی هاوشائبه هاییکهدراینخصوصوجودداردرا‬ ‫تکذیبمی کنم‪.‬اگربخواهدچنیناتفاقیبیافتد‪،‬جلویانمی ایستیم‪.‬‬ ‫همان مدرسه‪ ،‬بدون این که استادی داشته باشد اغاز به نقاشی‬ ‫کرد؛‬ ‫نقاشی های او روی دیوارهای مدرسه اعتراض مدیران مدرسه‬ ‫را در پی داشت‪.‬‬ ‫در سال پایانی این مدرسه را رها کرد تا نزد‪ ‬کما ل الملک‬ ‫غفاری در‪ ‬مدرسه صنایع مستظرفه‪ ‬حاضر شود‪.‬‬ ‫پس از سه سال تحصیل در این مدرسه هنری در سال ‪۱۲۹۹‬‬ ‫خورشیدی با درجه ممتاز دیپلم گرفت و در همان هنرستان‬ ‫به عنوان اموزگار به اموزش هنرجویان پرداخت‪.‬‬ ‫پژوهش های تکمیلی ابوالحسن صدیقی در اروپا‪ ‬‬ ‫در این دانشکده به وی سپرده می شود‪.‬‬ ‫او در سال ‪ ۱۳۲۹‬به‪ ‬انجمن اثار ملی‪ ‬پیوست و در این دوران‬ ‫چهر ه نگاری از مشاهیر علمی و ادبی ایرانی را به انجام رساند و‬ ‫تندیس های ماندگاری از مفاخر ایرانی ساخت‪.‬‬ ‫چهر ه نگاری مشهور و ماندگار از‪ ‬سعدی شیرازی‪ ،‬پور‬ ‫سینا‪ ،‬فردوسی‪ ‬توسی و‪ ‬حافظ شیرازی‪ ‬حاصل همین دوران‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در سال ‪ ۱۳۴۰‬از‪ ‬دانشگاه تهران‪ ‬بازنشسته شد‪.‬‬ ‫ساخت تندیس های مفاخر ایرانی در ایران و اروپا از‬ ‫سوی ابوالحسن صدیقی‪ ‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۰۶‬خورشیدی استاد کما ل الملک از همه منصب های‬ ‫خود کنار ه گیری و به حسین اباد‪ ‬نیشابور‪ ‬کوچ کرد‪.‬‬ ‫او هنگام ترک تهران به ابوالحسن صدیقی پیشنهاد داد‬ ‫به‪ ‬اروپا‪ ‬رفته و تحصیل تکمیلی خود را در ا ن جا بگذراند؛‬ ‫هزینه ای را هم که کما ل الملک در این مدت از محل دریافت‬ ‫مستمری احمدشاه برا ی اش پس انداز کرده بود به او داد‪.‬‬ ‫با کوچ استاد کمال الملک‪ ،‬شاگردان و معلمان مدرسه صنایع‬ ‫مستظرفه پراکنده شدند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۰۷‬ابوالحسن صدیقی با هزینه شخصی‬ ‫از‪ ‬تهران‪ ‬به‪ ‬استارا‪ ‬و از ا ن جا به‪ ‬باکو اذربایجان‪ ‬و‪ ‬مسکو‬ ‫پایتخت شوروی سابق رفت‪ ‬و از طریق روسیه به‪ ‬فرانسه‪ ‬رفت‪.‬‬ ‫مدتی به چند کشور اروپایی سفر کرد و سرانجام به مدت‬ ‫چهار سال در‪ ‬مدرسه عالی ملی هنرهای زیبای پاریس‬ ‫پایتخت فرانسه‪ ‬زیر نظر انژالبر به فراگیری و کسب تجربه در‬ ‫تندیس سازی و حجاری پرداخت‪.‬‬ ‫وی در فاصله دو جنگ جهانی در اروپا به سر برد و بیشتر به‬ ‫نقاشی پرداخت و ‪ ۱۶۰‬تابلو در این دوران کشید‪.‬‬ ‫وی با سفر به‪ ‬ایتالیا‪ ‬موفق شد‪ ،‬تندیس های ماندگاری در ایتالیا‬ ‫بسازد‪.‬‬ ‫تندیس نادر و همرا ه اش در‪ ‬ارامگاه نادرشاه‪ ‬مشهد‪ ‬و تندیس‬ ‫فردوسی در‪ ‬میدان فردوسی تهران‪ ‬و تندیس خیام‪ ‬پارک‬ ‫الله‪ ‬تهران‪ ‬هم حاصل همان سا ل ها است‪.‬‬ ‫در تظاهرا ت های سال ‪ ۱۳۵۷‬تندیس خیام‪ ‬اسیب جدی دید‬ ‫و صورت و انگشتا ن اش شکست و‪ ‬در تاریخ ‪ ۲۲‬بهمن ‪۱۳۵۷‬‬ ‫گروهی ناشناس سر‪ ‬تندیس فردوسی‪ ‬را از تن جدا کردند که‬ ‫بعدها مرمت شد‪.‬‬ ‫در هنگام انقالب مردم ایران‪ ،‬ابوالحسن صدیقی در‪ ‬ایتالیا‪ ‬در‬ ‫کار ساختن تندیس‪ ‬امیرکبیر‪ ‬بود‪ ،‬ماکت گچی تندیس‬ ‫تمام شده بود اما گویا مسوولین دولت موقت هزینه های‬ ‫تکمیلی ان را پرداخت نکردند و تندیس برنزین ان که‬ ‫قرار بود ساخته شود هرگز ساخته نشد‪ .‬این ماکت گچی که‬ ‫‪ ۲۲۵‬سانتی متر‪ ‬ارتفاع دارد توسط لورنزو نیکولوچی ریخته گری‬ ‫شده و ساخته شد اما به دلیل های نامشخصی انتقال ان به تهران‬ ‫هم از ایتالیا منتفی شد‪ .‬این تندیس پس از ‪ ۳۳‬سال در تاریخ‬ ‫‪ ۱۹‬مهر سال ‪ ۱۳۸۹‬به همت شهرداری وقت‪ ‬تهران‪ ،‬طی ایینی‬ ‫رسمی با حضور خانواده ایشان و مدیران شهرداری تهران در‬ ‫پارک ملت نصب گردید‪.‬‬ ‫با کسب اجازه از استاد‪ ‬کما ل الملک‪ ‬که در تبعید‬ ‫خودخواسته به سر می برد و با کمک دوست و هم کالسی‬ ‫قدیمی اش‪ ‬علی محمد حیدریان‪ ‬دوباره مدرسه هنرهای مستظرفه‬ ‫را دایر کرد‪.‬‬ ‫پس از درگذشت استاد کما ل الملک در ‪ ۱۳۱۹‬این مدرسه‬ ‫دوباره تعطیل شد اما پس از مدتی‪ ‬مدرسه هنرهای زیبا‪ ‬وابسته‬ ‫به‪ ‬وزارت فرهنگ و هنر وقت‪ ‬را ه اندازی شد که ابوالحسن‬ ‫صدیقی پس از مدتی سرانجام می پذیرد که در این مدرسه‬ ‫جدید به تدریس بپردازد‪.‬‬ ‫این مدرسه پس از تاسیس‪ ‬دانشگاه تهران‪ ‬با عنوان‪ ‬دانشکده‬ ‫هنرهای زیبا‪ ‬به کار خود ادامه می دهد و ریاست بخش حجاری‬ ‫یادبود ابوالحسن صدیقی‪ ‬‬ ‫ابوالحسن صدیقی بازگشت از اروپا به ایران؛‬ ‫فعالیت های هنری و چهر ه نگاری از مفاخر ایرانی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۰‬خورشیدی‪ ،‬کمیسیون ملی یونسکو در‬ ‫ایران‪ ‬تصمیم گرفت از اثار ابوالحسن صدیقی عکس برداری‬ ‫کند و کتابی در این زمینه منتشر نماید‪ .‬این کتاب در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬منتشر شد‪.‬‬ ‫وی که پس از مدتی فعالیت های نیمه کاره از ایتالیا به ایران‬ ‫بازگشته بود و سا ل های پایانی زندگی اش را در سکوت و‬ ‫انزوا به سر برد‪ ،‬یک سال پس از نشر کتاب یادبوش در ‪ ۲۰‬اذر‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬در سن ‪ ۱۰۱‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫اگرکروناشدتبگیرد‬ ‫موزه هاچکارکنند؟‬ ‫در حالی که کرونا تعدادی از استان های کشور را برای دومین‬ ‫بار در وضعیت قرمز قرار داده و حتی برخی خبرها از احتمال‬ ‫دستور استانداری استان ها برای بازگشت دوباره ی تعطیلی ها در‬ ‫مدت زمان محدود خبر می دهند‪ ،‬وضعیت موزه ها و اماکن تاریخی‬ ‫در این شهرها و استان ها همچنان بالتکلیف است‪.‬‬ ‫در دور نخست اغاز اپیدمی کرونا که بعد از گذشت سه هفته‬ ‫از اغاز ان‪ ،‬دستور رسید تا موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث‬ ‫فرهنگی هم به لیست تعطیل شده ها اضافه شوند‪ ،‬وزیر میراث‬ ‫فرهنگی هر اقدامی از تعطیلی گرفته تا فعالیت های محدود موزه ها‬ ‫را به دستور ستاد کرونا تعمیم داده بود و سرانجام موزه ها بعد از‬ ‫حدود سه ماه تعطیلی بعد از عید فطر‪ ،‬با تاکید بر لزوم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی (نه تنها اداره کل موزه ها ان را برای همه‬ ‫موزه ها منتشر کرد‪ ،‬بلکه هر موزه را مکلف به تهیه ی یک پروتکل‬ ‫ویژه ی خود کرد) فعالیت خود را از سر گرفتند‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫شرایط در برخی از استان های کشور بار دیگر به وضعیت قبل‬ ‫برگشته است‪.‬در طول دو تا سه هفته گذشته تا کنون استان هایی‬ ‫مانند خوزستان‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه و خراسان رضوی گوی سبقت‬ ‫را در قرمز شدن وضعیت شهرهای خود از یکدیگر ربوده اند و‬ ‫هر ازگاهی شهر یا استانی به این لیست اضافه شده یا از ان کم‬ ‫می شود‪ ،‬اما با توجه به وضعیت متفاوت موزه ها و اثار تاریخی در‬ ‫این شهرها و لزوم توجه به این نکته که امکان ضدعفونی کردن‬ ‫بناهای تاریخی تا چه حد امکان پذیر یا غیرممکن است‪ ،‬متاسفانه‬ ‫به اخرین نکته ای که معموال توجه می شود تعطیل شدن یا نشدن‬ ‫این فضاهای تاریخی است‪.‬فضاهایی که نه تنها به واسطه ی حضور‬ ‫افراد در کنار یگدیگر‪ ،‬خود به گسترش این ویروس کمک کند‪،‬‬ ‫بلکه امکان ضدعفونی کردن اثار و جداره های تاریخی نیز در این‬ ‫شرایط باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫از یک سو از صبح امروز (چهارشنبه ‪ 11‬تیر) در فضای‬ ‫مجازی خبری دست به دست می شود با این مضمون که «‬ ‫محدودیت های جدید کرونا شامل تعطیلی موارد گروه ‪۳‬و‪۴‬‬ ‫(تصویر باال) هست و به گفته ی حریرچی معاون وزیر بهداشت‬ ‫در گفت وگو با شبکه خبر در ‪۱۳‬استان (سیستان و بلوچستان‪/‬‬ ‫هرمزگان‪/‬بوشهر‪ /‬خوزستان‪ /‬کرمانشاه‪ /‬کردستان‪/‬اذ‪.‬غربی و‬ ‫شرقی‪ /‬فارس‪ /‬خراسان رضوی‪ /‬تهران‪ /‬البرز‪ /‬کرمان) به مدت‬ ‫یک هفته اعمال می شود‪ ،‬خبری که میراث فرهنگی ان را تایید‬ ‫نمی کند و می گوید چیزی از ستاد کرونا به صورت مکتوب دست‬ ‫ما نرسیده است‪.‬‬ ‫اما از سوی دیگر انوشیروان محسنی بندپی ‪ -‬استاندار تهران‬ ‫ از جلسه ویژه ستاد کرونا برای بررسی پیشنهادهای استانداری به‬‫ایسنا خبر داده و گفت‪ :‬امروز جلسه ویژه ای در ستاد کرونا داریم و‬ ‫پیشنهادهایی در خصوص مهار شیوع دوباره مطرح کردیم که یکی‬ ‫از ان ها این است که پیشنهاد دادیم طرح ترافیک متوقف شود و‬ ‫تاالرهای پذیرایی اجازه فعالیت نداشته باشند‪ .‬همچنین پیشنهادهای‬ ‫دیگری نیز ارائه شده است که امیدواریم بتوانیم در جلسه امروز از‬ ‫ان ها دفاع کنیم‪.‬از سوی دیگر مهدی اسماعیلی ‪ -‬عضو کمیسیون‬ ‫اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ‪ -‬با اشاره به لزوم‬ ‫اتخاذ تصمیمات مناسب برای اغاز سال تحصیلی جدید تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر شاهد حاد شدن وضعیت باشیم ممکن است در کنار‬ ‫اعمال محدودیت ها بازگشت به وضعیت تعطیلی را نیز بار دیگر‬ ‫تجربه کنیم‪.‬‬ ‫اکنون محمدرضا کارگر ‪ -‬مدیر اداره کل موزه ها ‪ -‬می گوید‪:‬‬ ‫برای تعطیلی فضاها و بناهای تاریخی در هر استان بر اساس دستور‬ ‫ستاد کرونا در ان استان اعالم می شود و در حال حاضر قرار نیست‬ ‫هیچ اعالم سراسری برای تعطیلی موزه ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12 -‬تیر ‪ 1399‬شماره ‪1113‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫​قائم مقام مدیرعامل‪:‬‬ ‫منابعسپرده ایبانکصادراتایراناز‪256‬هزارمیلیاردتومانفراتررفت‬ ‫ائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت‪ :‬منابع سپرده ای بانک صادرات ایران با همت همه مدیران و کارکنان این بانک در پایان سه ماهه اول سال ‪ ٩٩‬از ‪ ٢٥٦‬هزار میلیارد تومان فراتر رفت‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬رضا صدیق اظهار‬ ‫کرد‪ :‬منابع سپرده ای این بانک با تحقق بیش از ‪ ١٧٣‬درصد اهداف سه ماهه اول سال ‪ ،٩٩‬از هدف مورد انتظار‪ ،‬فراتر رفته که نتیجه همدلی و همکاری کارکنان بانک و در راستای اهداف ابالغی رقم خورده است‪.‬عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران افزود‪ :‬این‬ ‫بانک با رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی‪ ،‬ارائه انواع محصوالت بانکی را در راستای جذب بیشتر منابع ارزان قیمت سرلوحه کار خود دارد به نحوی که نرخ رشد سه ماهه منابع ارزان قیمت بانک صادرات ایران در پایان خرداد سال جاری‬ ‫نسبت به اسفند سال گذشته ‪ ٢٢‬درصد افزایش یافته و ‪ ١٢٨‬درصد هدف مورد نظر را محقق کرده و بر کاهش قیمت تمام شده پول نیز تاثیر مطلوبی داشته است‪.‬صدیق در عین حال تحقق بیش از ‪ ٢١٤‬درصد اهداف اعتبارات اسنادی بانک را در این مدت‪ ،‬نشانه توجه‬ ‫ویژه این بانک به تسهیل جریان فعالیت های اعتباری در بنگاه های اقتصادی ب رشمرد و گفت‪ :‬طرح های مهم و ارزشمند بانک صادرات ایران از جمله طرح «طراوت» در گره گشایی از تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و ترویج منش نسیه فروشی و فروش اعتباری‬ ‫نقش موثری داشته و با برنامه های جامع تری همچنان دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫پرداخت‪149‬هزارمیلیاردریال‬ ‫تسهیالتتوسطبانکتوسعهتعاونطی‬ ‫سهسالاخیربهبخشصنعتومعدن‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫میزان تسهیالت پرداختی این بانک‬ ‫به بخش صنعت و معدن طی سه سال‬ ‫اخیر را ‪ 149‬هزار میلیارد ریال اعالم‬ ‫نمود که این میزان حدود ‪ 40‬درصد‬ ‫از پرتفوی تسهیالتی بانک را شامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫تعاون ضمن تبریک روز صنعت و‬ ‫معدن به فعاالن این بخش و عموم‬ ‫جامعه بابیان مطلب فوق اظهار‬ ‫داشت‪ :‬عمده پیشرفت های اقتصادی‬ ‫کشورها طی دهه های اخیر مبتنی بر‬ ‫تحوالت مثبت بخش صنعت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که محصوالت‬ ‫تولیدی بخش صنعت تاثیر مهمی بر‬ ‫رونق دیگر بخش های اقتصادی دارد‬ ‫در همین رابطه افزود‪ :‬دستگاه های‬ ‫صنعتی امکان تولید انبوه در‬ ‫بخش های کشاورزی‪ ،‬مسکن و‬ ‫خدمات را موجب گردیده اند و‬ ‫افزایش سطح تولید این بخش ها‬ ‫بدون تجهیزات صنعتی امکان پذیر‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫مهدیان بابیان اینکه بخش صنعت‬ ‫و معدن و زیر بخش های ان از قبیل‬ ‫صنایع فلزی‪ ،‬برق و الکترونیک‪،‬‬ ‫ارائه خدمات نوین در اولویت برنامه های‬ ‫توسعه ای بانک سینا است‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان شعب زنجان‪:‬‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در بازدید از‬ ‫شعب استان زنجان‪ ،‬گفت‪ :‬گسترش خدمات‬ ‫مشتریان و ذینفعان را فراهم کند‪.‬‬ ‫همواره در صدر استراتژی ها و اولویت برنامه‬ ‫گسترش خدمات بانکداری الکترونیک با بهره‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪،‬‬ ‫و خدمات حوزه فناوری اطالعات برای ارائه‬ ‫بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات نوین‪،‬‬ ‫های توسعه ای این بانک قرار دارد‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی با حضور در جمع همکاران‬ ‫شعب استان زنجان ضمن قدردانی از زحمات‬ ‫صورت گرفته در جهت تحقق اهداف و‬ ‫شاخص های عملکردی گفت‪ :‬هدف بانک‬ ‫سینا‪ ،‬تامین نیازها و جلب رضایت مشتریان بر‬ ‫صنایع شیمیایی و سلولزی (چوب‬ ‫و کاغذ)‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‪،‬‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداشتی‪،‬‬ ‫فرش دستی و ماشینی‪ ،‬ماشین سازی‬ ‫و ریخته گری‪ ،‬نساجی‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬استخراج ذغال سنگ‪ ،‬شن‪،‬‬ ‫ماسه و استخراج کانی های غیرفلزی‪،‬‬ ‫فلزی و اهنی‪ ،‬به دلیل تاثیرات‬ ‫گسترده بر تولید ملی و بخش تعاون؛‬ ‫سهم بسزایی در سبد تسهیالت‬ ‫داشته است در این رابطه گفت‪ :‬طی‬ ‫سال های ‪ 96‬تا ‪ 98‬مجموعاً ‪ 149‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت به این بخش و‬ ‫زیر بخش های ان پرداخت گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی صدور ضمانت نامه جهت‬ ‫فعالین بخش صنعت و معدن را از‬ ‫مهم ترین خدمات بانک توسعه تعاون‬ ‫به این بخش اعالم نمود و گفت‪:‬‬ ‫بر اساس امار‪ ،‬به ارزش ‪ 21‬هزار‬ ‫میلیارد ریال ضمانت نامه بانک توسعه‬ ‫تعاون در این بخش صادر گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫در ادامه به حضور این بانک در‬ ‫اعطای تسهیالت موضوع بند الف‬ ‫تبصره ‪ 18‬قانون بودجه سنواتی اخیر‬ ‫اشاره نمود و گفت‪ :‬بر اساس سهمیه‬ ‫ابالغی ‪ 15800‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫به معرفی شدگان از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تمدیداعتبارکارتهایامایش‬ ‫(‪ )14‬و هویت (‪ )13‬اتباع خارجی‬ ‫گزارش‬ ‫سوداوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬از جمله این برنامه ها‬ ‫گیری از فناوریهای روز در حوزه زیرساختها‬ ‫خدمات پیشرفته و مطلوب‪ ،‬همسو با نظام‬ ‫اقتصاد دیجیتالی کشور است‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی‪ ،‬از دیگر برنامه ها را کاهش‬ ‫بروکراسی های اداری در زمینه تخصیص‬ ‫منابع با رویکرد پرداخت تسهیالت خرد و‬ ‫اساس چارچوب ها و دستورالعمل های قانونی‬ ‫متوسط در کنار تنوع بخشی به خدمات و‬ ‫این زمینه حاصل شده‪ ،‬نتیجه تعامل‪ ،‬همراهی‬ ‫تاکید بر ضرورت ارتقاء سطح کیفی و کمی‬ ‫است و قطعا موفقیت هایی هم که تاکنون در‬ ‫و اعتماد این عزیزان به برنامه ها و اقدامات‬ ‫بانک بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در پاسخ به اعتماد مشتریان‪،‬‬ ‫محصوالت بانک در این حوزه برشمرد و با‬ ‫ضمانت نامه های بانکی مورد نیاز بخش های‬ ‫مناسبی است تا به سرعت به اهداف ترسیم‬ ‫اطالعات در این سفر‪ ،‬همراه مدیرعامل بانک‬ ‫وی که در جریان این سفر‪ ،‬در مراسم‬ ‫را داراست که در جایگاههای باال در بین‬ ‫عملکرد شعب قرار گرفتند‪ .‬همکاران نیز‬ ‫سینا را برای اعطای تسهیالت و صدور انواع‬ ‫بتواند از طریق تحرک بخشی به ساختارها‬ ‫افتتاح دفتر مدیریت منطقه جدید البرز‪ ،‬قزوین‬ ‫و زنجان نیز شرکت کرد با اشاره به ظرفیت‬ ‫بانک ملی ایران بیشترین سهم از سپرده های‬ ‫بانکی بلند مدت‪ ،‬کوتاه مدت‪ ،‬پس انداز و‬ ‫جرایم دیرکرد بیمه نامه های‬ ‫شخص ثالث موتورسیکلتها و ماشین‬ ‫االت کشاورزی‪ ،‬در صورت اقدام‬ ‫به تمدید یا دریافت بیمه نامه شخص‬ ‫ثالث توسط مالکان وسایط نقلیه‬ ‫مذکور‪ ،‬تا پایان شهریور ‪ 99‬بخشیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‏ بنا به اعالم حوزه معاونت فنی‬ ‫بیمه ایران‪ ،‬بر اساس بخشنامه معاونت‬ ‫حمایت از رونق بخش های تولید و اشتغال‬ ‫بانک ملی ایران در این مدت‪ ،‬در سپرده‬ ‫قرض الحسنه پس انداز نیز با سهم ‪ 26‬درصدی‪،‬‬ ‫ایران در مدت مذکور با سهم ‪ 28‬درصدی‪ ،‬رتبه‬ ‫رتبه اول بانک های مذکور را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫رتبه نخست سپرده های کوتاه مدت را در میان‬ ‫سهم ‪ 22‬درصدی و مجموع سپرده های ریالی‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫امسال‪ ،‬در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫اقتصادی از تسهیالت ان بانک دارد و از این‬ ‫نظارت بیمه مرکزی درخصوص طرح‬ ‫بخشودگی جرائم موضوع بند “ب”‬ ‫ماده ‪ 24‬قانون بیمه شخص ثالث و با‬ ‫توجه به رویکرد حمایتی این طرح‪ ،‬به‬ ‫واحدهای اجرایی و شبکه فروش زیر‬ ‫مجموعه بیمه ایران ابالغ شده است‬ ‫برای ارائه خدمات مطلوب و بهینه به‬ ‫بیمه گزاران محترم‪ ،‬اقدام الزم صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫مطرح کردند‬ ‫بانکی بلند مدت و قرض الحسنه گام مهمی‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫ا رتباط مستقیمی با افزایش سهم بخش های‬ ‫وسائط نقلیه مشمول این طرح‬ ‫عبارتند از تمامی موتورسیکلتها و‬ ‫ماشین االت کشاورزی‪.‬‬ ‫مدت زمان اجرای طرح به‬ ‫مدت سه ماه از تاریخ ‪1‬‏‪04/‬‏‪ 99/‬لغایت‬ ‫‪31‬‏‪06/‬‏‪ 99/‬بوده و بخشودگی جرایم‬ ‫صرفاً مشمول بیمه نامه های شخص‬ ‫ثالث درخواستی با مدت اعتبار یکساله‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقطه نظرات خود را برای پیشبرد بهینه اهداف‬ ‫رو اعتماد مشتریان گرانقدر در رشد سپرده های‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫نظام بانکی کشور در دو ماه ابتدای امسال به‬ ‫افزایش سهم جذب سپرده ها در بانک ها‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫انتظار داریم همکاران با استفاده از امتیازات‬ ‫مجموع سپرده های ریالی و ارزی را در میان‬ ‫بانک های عضو شورای هماهنگی بانک ها در‬ ‫بخشودگیجرایمدیرکرد‬ ‫بیمهنامههایشخصثالثموتور‬ ‫سیکلتهاوماشیناالتکشاورزی‬ ‫مدیریت های مناطق بانک قرار گیرد‪ .‬بنابراین‬ ‫در راستای تحقق سیاست های این بانک در‬ ‫اول سپرده های بلند مدت و سهم ‪ 17‬درصدی‬ ‫کارت های امایش (‪ )14‬و‬ ‫هویت (‪ )13‬اتباع خارجی تا پایان‬ ‫شهریور ماه سال جاری اعتبار خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬به استناد نامه اداره‬ ‫شده‪ ،‬دست پیدا کرده و حتی این قابلیت‬ ‫سینا بودند و در جریان اخرین وضعیت‬ ‫گزارش‬ ‫همراهی و اعتماد مشتریان گرانقدر‪ ،‬بانک ملی‬ ‫مبارزه با پولشویی و تامین مالی‬ ‫تروریسم بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬با‬ ‫توجه به اجرای طرح امایش (‪)15‬‬ ‫از اول تیر ماه سال جاری و شیوع‬ ‫ویروس کرونا و زمان بر بودن فرایند‬ ‫امایش از لحاظ رعایت پروتکل های‬ ‫ب هداشتی‪ ،‬مدارک شناسایی امایش‬ ‫تولید‪ ،‬صنعت و کشاورزی هستند‪ ،‬فرصت‬ ‫سرمایه های انسانی‪ ،‬شعب و مناطق و فناوری‬ ‫جایگاه برتر بانک ملی ایران در جذب‬ ‫سپرده میان نظام بانکی کشور‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬با‬ ‫(‪ )14‬و هویت (‪ )13‬اتباع خارجی تا‬ ‫‪ 31‬شهریور ماه سال جاری معتبر است‬ ‫و ارائه خدمات بانکی به دارندگان‬ ‫مدارک فوق در بازه زمانی اشاره‬ ‫شده در چارچوب ضوابط و مقررات‬ ‫جاری بانک امکان پذیر است‪.‬‬ ‫گفتنی است معاونان برنامه ریزی‪،‬‬ ‫خدمات شعب در سطح کشور‪ ،‬امادگی بانک‬ ‫بانک سینا برنامه های متعددی را برای حضور‬ ‫و افزایش حجم عملیات بانکی‪ ،‬زمینه‬ ‫در شهرهایی که برخوردار از زیرساختهای‬ ‫دستیابی به این هدف مهم‪ ،‬جزم کنند‪.‬‬ ‫مناسب و دارای پتانسیل های باال در زمینه‬ ‫مختلف تجاری و تولیدی کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫موثر در نظام بانکی کشور مدنظر دارد تا‬ ‫های این منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت این مدیریت‬ ‫بانک و بازاریابی مناسب‪ ،‬عزم خود را برای‬ ‫رتبه نخست مجموع سپرده های ریالی با‬ ‫و ارزی با سهم ‪ 21‬درصدی در دو ماه ابتدای‬ ‫همچنین این بانک در اردیبهشت ماه امسال‬ ‫‪ 63.69‬درصد از مجموع کل سپرده های بانک‬ ‫های مذکور را در اختیار داشته است‪.‬‬ ‫راه اندازیبورسامالکومستغالتدرهفتهاینده‬ ‫مصوبه ای تصویب کردیم که براساس ان‬ ‫وزیر اقتصاد از تشکیل بورس امالک و‬ ‫سازمان مالیاتی به جز سال ‪ ۹۸‬که صورت های‬ ‫مستغالت در هفته اینده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از سازمان ها‪ ،‬چون بنیاد مستضعفان‪ ،‬مالی مشخص شد به پرونده های سال های قبل‬ ‫بنیاد شهید‪ ،‬ستاد فرمان امام‪ ،‬تامین اجتماعی و شرکت ها مراجعه نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درباره تشکیل بورس امالک و‬ ‫دانشگاه ازاد اعالم امادگی کردند تا امالک‬ ‫م ستغالت گفت‪ :‬خوشبختانه موفق شدیم با‬ ‫خود را در این بورس قرار دهند‪.‬‬ ‫همکاری سازمان بورس اولین جلسه را در‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬‬ ‫این رابطه برگزار کنیم‪ .‬وزیر اقتصاد با اشاره‬ ‫هیبنا به نقل از ایبنا‪ ،‬فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر‬ ‫به اینکه ‪ ۱۲‬حوزه درگیر بورس مستغالت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بسیاری از سازمان ها‪ ،‬چون‬ ‫تفاهم نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای‬ ‫بنیاد مستضعفان‪ ،‬بنیاد شهید‪ ،‬ستاد فرمان امام‪،‬‬ ‫ورود شرکت های بخش خصوصی به بازار‬ ‫تامین اجتماعی و دانشگاه ازاد اعالم امادگی‬ ‫سرمایه‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت هایی که در بورس‬ ‫کردند تا امالک خود را در این بورس قرار‬ ‫پذیرش می شوند شفاف هستند‪ ،‬اما بسیاری‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫از این شرکت ها نگران بودند که سازمان‬ ‫دژپسند گفت‪ :‬با تامین اجتماعی و شستا‬ ‫امور مالیاتی به پرونده ها ورود پیدا کند؛ به‬ ‫تفاهم کردیم تا ‪ ۲۱‬شرکت بورسی عرضه‬ ‫همین دلیل در شورای هماهنگی اقتصادی‬ ‫اولیه داشته باشند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬از هفته‬ ‫اینده عرضه های اولیه طی دو روز عرضه‬ ‫م ی شود‪ .‬بورس حامی سهامداران خُ رد است و‬ ‫از اعمال ضوابط و مقررات دست بر نمی دارد‪.‬‬ ‫هنوز در موج اول کرونا هستیم‬ ‫مرگومیرکروناکاهشامامبتالیانزیادشدند‬ ‫از تبریز‪ ،‬قاسم جان بابایی در بیست و دومین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا‪ ،‬از روند ارائه خدمات درمانی در استان اذربایجان شرقی ابراز رضایت کرد و با قدردانی از حمایت های استاندار و همکاری مسئوالن اجرایی استان‬ ‫با بخش بهداشت و درمان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬موفقیت این استان در حوزه درمان نتیجه زیرساخت هایی است که در سال های گذشته ایجاد شده و بر این اساس توسعه زیرساخت های درمانی در شهرستان های این استان جزو اولویت های‬ ‫وزارت بهداشت است‪.‬وی با بیان اینکه از اسفند ماه تاکنون‪ ،‬درصد مرگ ومیر بیماران کرونا کاهش یافته‪ ،‬اما بار بیماری بیشتر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تمام تالش ها باید بر این باشد که بار بیماری از ظرفیت خدمات و امکانات درمانی بیشتر‬ ‫نشود‪.‬قاسم جان بابایی با بیان اینکه هنوز در موج اول کرونا هستیم و احتماالً تا پایان امسال با این بیماری درگیر خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬اعالم وضعیت سفید یا قرمز در استان ها کام ً‬ ‫ال نسبی است و تا زمانی که این ویروس در کشور وجود‬ ‫دارد هیچ استانی وضعیت ثابت نخواهد داشت‪.‬معاون درمان وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی افزود‪ :‬رعایت پروتکل های بهداشتی حتی در استان های سفید هم ضروری است و باید از تمام امکانات و اختیارات قانونی در این‬ ‫زمینه استفاده شود‪.‬‬ ‫پیشبینیبودجهتولید‬ ‫اکسیژنبرایناژوان‬ ‫وتصویبعوارضفضایسبز‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12 -‬تیر ‪ 1399‬شماره ‪1113‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان شهرداری‬ ‫اصفهان از اقدامات خوب این دوره شورای‬ ‫شهر اصفهان را تصویب عوارض فضای سبز‬ ‫دانست که درامد حاصل از این عوارض‪،‬‬ ‫صرف گسترش زیرساخت های فضای سبز‪،‬‬ ‫توسعه و نگهداری ان خواهد شد‪.‬‬ ‫رسول هاشمیان دراشاره به اولویت‬ ‫مدیریت شهری اصفهان در حفظ‪ ،‬نگهداری‬ ‫و توسعه فضای سبز ناژوان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امسال ردیف بودجه تولید اکسیژن برای‬ ‫ناژوان در شورای شهر تصویب شد و این‬ ‫بودجه صرف توسعه فضای سبز این منطقه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ 200‬هکتار از زمین‬ ‫های ناژوان در تملک شهرداری و ‪800‬‬ ‫هکتار در اختیار باغداران و کشاورزان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمین های در اختیار شهرداری به بیشه‬ ‫زار تبدیل شده و هر زمینی هم که شهرداری‬ ‫تملک کند با همین کاربری حفظ می شود‪.‬‬ ‫هاشمیان با بیان اینکه جمعا یک هزار‬ ‫و ‪ 200‬هکتار جزو ریه های شهر اصفهان‬ ‫بشمار می رود و در محدوده حفاظتی ناژوان‬ ‫تعریف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اقدامات‬ ‫ما برای حفظ فضای سبز احداث مخزن اب‬ ‫و خط کلکتور هشت کیلومتری در شمال‬ ‫ناژوان و یک مخزن بتنی در حال احداث‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از تعامالت مدیریت ناژوان و‬ ‫سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‬ ‫اصفهان در کاشت گونه های مقاوم به کم‬ ‫ابی خبرداد و افزود‪ :‬وصل شدن به شبکه‬ ‫اب اصفهان و اجرای ابیاری قطره ای نمونه‬ ‫ای از نتایج این تعامل است‪ .‬همچنین ساالنه‬ ‫‪ 18‬هزار اصله درخت در ناژوان و ‪3‬هزار‬ ‫درخت مقاوم به خشکی در بدنه مادی ها‬ ‫کاشته می شود‪.‬‬ ‫هاشمیانبهتعطیلیمجموعههای‬ ‫گردشگری ناژوان در ایام کرونا و حمایت‬ ‫های شهرداری از این مجموعه اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬توسعه و نگهداری فضای سبز‬ ‫ماموریت و هدف اصلی ما در ناژوان است‪.‬‬ ‫چنانچه طبق دستور شهردار اصفهان‪ ،‬دیگر‬ ‫سازه سختی مانند اکواریوم و ‪...‬با هدف‬ ‫احترام به طبیعت در ناژوان احداث نمی‬ ‫شود‪.‬وی در مورد مشکالت ترافیکی ناژوان‬ ‫گفت‪ :‬برای تعریض خیابان های اطراف‬ ‫ناژوان محدودیت داریم؛ اکثر زمین های‬ ‫اطراف این منطقه با کاربری کشاورزی است‬ ‫و تغییر کاربری ان دشوار است‪.‬‬ ‫هاشمیان از احداث جاده مخصوص‬ ‫پیاده روی در ناژوان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه مردم با خودروهای خود در ناژوان‬ ‫تردد میکنند‪ .‬درحالیکه این فضا باوجود‬ ‫چندین پارکینگ‪ ،‬محیط مناسبی برای پیاده‬ ‫روی است‪.‬‬ ‫وی در اشاره به وجود هفت پارکینگ‬ ‫در ناژوان‪ ،‬افزود‪ :‬دو پارکینگ طبقاتی در‬ ‫ناژوان و در زمین پارکینگ های فعلی ساخته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان اعالم کرد‪:‬‬ ‫ما از حضور سرمایه گذاران استقبال می‬ ‫کنیم؛ زمینه های سرمایه گذاری در بخش‬ ‫کاشت گیاهان دارویی و گل ها در ناژوان‬ ‫فراهم است و سرمایه گذاران می توانند در‬ ‫این خصوص روی زمین های در اختیار‬ ‫شهرداری با ما همکاری کنند‪.‬‬ ‫ساخت ایستگاه اتش نشانی ناژوان با‬ ‫سازه سبز‬ ‫وی از اختصاص زمین ‪2‬هزار و ‪500‬‬ ‫متری به احداث ایستگاه اتش نشانی در‬ ‫ناژوان با سازه سبز خبر دادو افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به وجود ‪170‬هزار اصله درخت‪ ،‬یک‬ ‫ایستگاه اتش نشانی در منطقه ضرورت‬ ‫داشت و امیدواریم با توجه به اینکه این‬ ‫پروژه همه مجوزهای الزم را دریافت کرده‬ ‫و بودجه ان در منطقه ‪ 5‬پایدار شده است‪،‬‬ ‫در کمیسیون امور زیربنایی استانداری هم‬ ‫تصویبشود‪.‬‬ ‫فضای سبز ناژوان با اب زاینده رود‬ ‫ابیاری نمی شود‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان با تاکید‬ ‫بر اینکه برای ابیاری فضای سبز ناژوان از‬ ‫اب رودخانه زاینده رود استفاده نمی شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هنگام احداث یکی از مخازن این‬ ‫سوءتفاهم برای برخی ایجاد شده بود که‬ ‫ما قصد استفاده از اب زاینده رود را برای‬ ‫ابیاری فضای سبز داریم که با توضیحات‬ ‫شهرداری این موضوع برطرف شد‪.‬‬ ‫وی در مورد اتش سوزی های ناشی از‬ ‫روشن کردن اتش در ناژوان هم‪ ،‬رفع این‬ ‫چالش را در گرو همکاری مردم و فرهنگ‬ ‫سازی عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر همه ما به‬ ‫این نقطه برسیم که بدانیم ناژوان یک پهنه‬ ‫حفاظتی است و باید زنده باشد‪ ،‬مراقبت از‬ ‫ان هم جدی گرفته می شود‪.‬‬ ‫هاشمیانهزینهنگهداریمستقیمناژوان‬ ‫در سال ‪ 98‬را ‪ 30‬میلیارد تومان اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در این منطقه ساخت و ساز خالف‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫خیالپردازیذهن‬ ‫هنرمندتااسمانروشنماه‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان میزبان “نمایشگاه‪...‬تا هنر معاصر” ‪:‬‬ ‫در ‪ 3‬اسفند ‪ ،1397‬ادیشن ‪،17‬‬ ‫از مجسمه “فضانورد افتاده”‪ ،‬اثر پاول‬ ‫فون هویدونک (هنرمند بلژیکی) به‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان اهدا شد‪.‬‬ ‫مجسمه فضانورد افتاده‪ ،‬یک اثر هنری‬ ‫منحصربفرد است که بیرون از این کره‬ ‫خاکی قرار دارد‪ .‬گویی هنر‪ ،‬تراوش‬ ‫ذهن انسان است که می تواند او را تا‬ ‫کهکشان سوق دهد‪.‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان در‬ ‫گرامیداشت ربع قرن فعالیت‪ ،‬میزبان‬ ‫“نمایشگاه‪...‬تا هنر معاصر” با نمایش تک‬ ‫اثر “مجسمه فضانورد افتاده” برکره ماه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مهدی تمیزی‪ ،‬مدیر موزه هنرهای‬ ‫معاصر اصفهان در بیان اهمیت برگزاری‬ ‫این نمایشگاه به خبرنگار ما گفت‪ :‬ایده‬ ‫وقف اثار هنری‪ ،‬از افتخارات موزه‬ ‫هنرهای معاصر در ‪ 2‬سال اخیر بوده که‬ ‫پیامد ان‪ ،‬اضافه شدن اثاری ارزشمند‬ ‫به گنجینه موزه هنرهای معاصر اصفهان‬ ‫بوده است و رایزنی ها بر استمرار این‬ ‫حرکت ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬گنجینه ای که‬ ‫ربع قرن پیش‪ ،‬همزمان با تاسیس موزه‬ ‫با هدف حفظ و پاسداشت اثار هنری‬ ‫ارزشمند تشکیل شد‪ ،‬از نطرحقوقی‬ ‫متعلق به شهرداری اصفهان و در جایگاه‬ ‫معنوی به شهروندان جهانشهر اصفهان‬ ‫تعلق دارد‪.‬‬ ‫مدیرموزه هنرهای معاصر اصفهان‬ ‫در تبیین معمای “مجسمه فضانورد‬ ‫افتاده”‪ ،‬ان را نمادی انسانی‪ ،‬فارغ از‬ ‫نژاد‪ ،‬جنسیت و سن توصیف کرد که‬ ‫تصویر کاملی از خیال پردازی انسان‬ ‫معاصر در تسلط بر کهکشان را متجلی‬ ‫می سازد و تنها اثر هنری بیرون از کره‬ ‫خاکی ما هست که بیش از هرچیز‪ ،‬ایده‬ ‫هنرمند و کانتکس اجرایی اش به ارزش‬ ‫ان می افزاید‪.‬‬ ‫مهدی تمیزی ورود این مجسمه‬ ‫به موزه هنرهای معاصر اصفهان را‪3 ،‬‬ ‫اسفند ‪ 1397‬اعالم کرد که ادیشن ‪ ،17‬از‬ ‫“مجسمه فضانورد افتاده”‪ ،‬اثر “پاول فون‬ ‫هویدونک” توسط مدیران شرکت بین‬ ‫المللی هنر و فرهنگ به موزه هنرهای‬ ‫معاصر اصفهان اهدا شد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫نمونه اصلی این مجسمه الومینیومی‬ ‫‪ 85‬میلیمتری در اگوست سال ‪1971‬‬ ‫از طریق فضاپیمای “اپولو‪ ”15‬به فضا‬ ‫فرستاده شد و بر روی کره ماه قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان‬ ‫اذعان داشت‪ :‬قرار داشتن این اثر تجسمی‬ ‫ارزشمند بر روی کره ماه‪ ،‬مالکیتی‬ ‫جهانی از حضور تمام انسان های هنرمند‬ ‫و خیال پرداز دنیای معاصر را گوشزد می‬ ‫کند‪ .‬اثری که برخالف ابعاد کوچکش‪،‬‬ ‫گستردگی هنر معاصر را به ساده ترین‬ ‫شکل و پیچیده ترین روش نمایش‪ ،‬بیان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تمیزی با بیان انکه‪ ،‬زمان تماشای‬ ‫این اثر برای شهروندان ایرانی فرارسیده‬ ‫است‪ ،‬ان را اثری شگرف نامید که‬ ‫تماشایش می تواند مسیر خیال پردازی‬ ‫ذهن هنرمند تا اسمان روشن ماه را برای‬ ‫ما جذاب تر سازد‪.‬‬ ‫مدیرموزه هنرهای معاصر اصفهان‪،‬‬ ‫زمان برپایی “نمایشگاه‪...‬تا هنر معاصر”‬ ‫را ‪12‬تیر تا ‪ 17‬مردادماه‪ ،‬بمناسبت بیست‬ ‫و پنجمین سال تاسیس موزه هنرهای‬ ‫معاصر اصفهان و چهل و نهمین سال‬ ‫قرارگرفتن “مجسمه فضانورد افتاده” بر‬ ‫کره ماه اعالم کرد‪.‬‬ ‫نکته شایان توجه در چیدمان ویژه‬ ‫این نمایشگاه است که مدیر موزه‬ ‫هنرهای معاصر اصفهان دراین باره‬ ‫می گوید‪ :‬بمنظور شبیه سازی فضای‬ ‫نمایشگاه با ماه‪ ،‬کف گالری‪ ،‬ماسه بادی‬ ‫ریخته شده و مجسمه در ویترین روی‬ ‫ماسه در کنار دیگر اثار گنجینه موزه به‬ ‫نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان‪،‬‬ ‫ابتکار تاریخی هنرمند بلژیکی‪ ،‬پاول فون‬ ‫هویدونک را تجربه فضانوردی در هنر و‬ ‫روی زمین نامید که این هنرمند در هفت‬ ‫دهه فعالیت هنری اش‪ ،‬در نیمه دوم دهه‬ ‫‪ ،1950‬با اثار انتزاعی هندسی و تک‬ ‫رنگش به شکوفایی رسید‪ .‬سرخوشی و‬ ‫درام‪ ،‬مهمترین ویژگی اثارش هستند‬ ‫که بر رویای دیرینه بشر(سفر به فضا)‬ ‫تمرکز داشتند و در سال ‪ 1961‬به واقعیت‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫به گفته تمیزی‪ ،‬تم های ثابت اندیشه‬ ‫و اثار پاول فون هویدونک‪ ،‬اکتشاف‪،‬‬ ‫فضا‪ ،‬سیاره ها و ماهواره ها بودند و سفر‬ ‫به فضا نه صرفا یک ماجراجویی‪ ،‬بلکه‬ ‫یک نیاز بشری محسوب می گردد‪.‬‬ ‫مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬موزه های بسیاری در سراسر دنیا‪،‬‬ ‫از موزه هنرهای مدرن نیویورک تا موزه‬ ‫هنر معاصر انتور‪ ،‬میزبان اثار پاول فون‬ ‫هویدونک بوده اند‪ .‬ابتکار دیگر این‬ ‫هنرمند بعنوان یک اقدام بوم شناسانه‪،‬‬ ‫انداختن یک کپی از مجسمه در دهانه‬ ‫کوه اتشفشانی وسوویوسدر ایتالیا است‪.‬‬ ‫تمیزی در ادامه سخنان خود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬از مجسمه فضانورد‪ ،‬ادیشن‬ ‫هایی تولید و به موزه های برتر دنیا‬ ‫اهدا می شود‪ .‬در ‪ 3‬اسفند ‪ ،1397‬طی‬ ‫پروژه ای به نام “انسان‪ ،‬هنر‪ ،‬کهکشان”‬ ‫و با ابتکار و تالش شرکت بین المللی‬ ‫فرهنگ و هنر‪ ،‬ادیشن شماره‪ ،17‬از این‬ ‫مجسمه به موزه هنرهای معاصر اصفهان‬ ‫اهدا گردید و به این ترتیب‪ ،‬اصفهان‬ ‫نخستین شهراسیایی است که ادیشنی از‬ ‫اثر هنری” پاول فون هویدونک در ماه”‬ ‫را به گنجینه اثارش افزوده است‪.‬‬ ‫مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان‬ ‫وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫شهرداری‪ ،‬برگزاری این نمایشگاه در‬ ‫شرایط فعلی را تحت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬در فضای باز‪ ،‬چیدمان صندلی‬ ‫ها با رعایت فاصله و تدارک ماسک و‬ ‫تجهیزات ضدعفونی اعالم نمود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ایین گشایش نمایشگاه روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 12‬تیرماه از ساعت ‪18‬و‪30‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 250‬کیلومتر شبکه گازرسانی‬ ‫در استان کرمانشاه‬ ‫با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی صورت گرفت؛‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫‪ ۲۵۰‬کیلومتر شبکه گازرسانی در استان‬ ‫اجرا شد ‪.‬‬ ‫سیروس شهبازی مدیر عامل شرکت‬ ‫گاز استان کرمانشاه با اعالم این خبر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬درحال حاضر برنامه‬ ‫گازرسانی به ‪ ۵۲۰‬روستا بعالوه سه شهر‬ ‫نوسود‪ ،‬نودشه و ریجاب و همچنین‬ ‫شبکه داخلی شهر ازگله با اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪ ۳۱۰‬میلیارد تومان را در دست اجرا‬ ‫قرار داد و طی این سه ماه با این حجم‬ ‫از اجرای شبکه‪ ۵۵ ،‬روستا گازرسانی‬ ‫و ‪ ۳۷۴۸‬مشترک جدید از نعمت گاز‬ ‫برخوردار خواهند شد و پیشرفت‬ ‫گ ازرسانی به شهر های باقیمانده مذکور‬ ‫نیز دارای روند قابل قبولی است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در حال حاضر ‪۹۹‬‬ ‫درصد جمعیت شهری با گازرسانی به‬ ‫‪ ۲۸‬شهر و ‪ ۷۵‬درصد جمعیت روستایی‬ ‫با گازرسانی به ‪ ۱۴۷۰‬روستا در مجموع‬ ‫کل استان تعداد حدود ‪ ۶‬مشترک از‬ ‫گاز طبیعی استفاده می کنند و با اتمام‬ ‫پروژه های دردست اجراء ضریب نفوذ‬ ‫گازرسانی دراستان به ‪ ۹۳‬درصد ارتقاء‬ ‫خ واهد یافت‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتبهداشت‪:‬‬ ‫مشکالتنیروهایبهداشتیدردستپیگیریاست‬ ‫دکتر سیما سادات الری بیان کرد‪:‬‬ ‫مشکالت نیروهای بهداشت که در قالب‬ ‫نامه ای برای وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی ارسال شده بود در‬ ‫دست پیگیری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزیر بهداشت شخصا‬ ‫دستور پیگیری موارد مطرح شده در‬ ‫این نامه را صادر کرده و با توجه به‬ ‫این که موضوع های مطرح شده مربوط‬ ‫به معاونت های مختلف است‪ ،‬همه موارد‬ ‫پ یگیری می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن یروهای بهداشت بازوی قدرتمند‬ ‫وزارت بهداشت هستند و یکی از‬ ‫شگفتی های اخیر انها در موضوع‬ ‫غربالگری کرونا اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫الری بیان کرد‪ :‬وزیر بهداشت از‬ ‫ابتدای حضور خود در وزارت بهداشت‬ ‫بر اهمیت بهداشت و پیشگیری تاکید‬ ‫کرده و همه به این موضوع واقف‬ ‫هستیم که مسیر سالمت از بهداشت و‬ ‫پ یشگیری می گذرد و نیروهای بهداشتی‬ ‫بازوی قدرتمند وزارت بهداشت در این‬ ‫م سیر هستند‪.‬‬ ‫نمایندهمردمنورومحموداباددرمجلسشورایاسالمی‪:‬‬ ‫مهم ترینعاملتوسعهمناطقمحروم‪،‬گازرسانیاست‬ ‫نماینده مردم شهرستان های نور و‬ ‫محموداباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به مطالبه مردم برای تامین زیرساخت های اصلی‬ ‫در مناطق روستایی استان مازندران گفت‪ :‬برای‬ ‫تسریع در توسعه و پیشرفت مناطق روستایی‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرساخت های مناسب و پروژه گاز رسانی به‬ ‫مناطق روستایی در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫“ولی ا‪ ...‬فرزانه” ضمن بازدید از مسیر گاز‬ ‫رسانی به مناطق کوهستانی بلده نور افزود‪ :‬خدمت‬ ‫رسانی و تامین رفاه و اسایش مردم در دستور کار‬ ‫قرار دارد و در این راستا نباید از هیچ تالشی فرو‬ ‫گذار باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیگیری ها و مطالبه مردم در‬ ‫تامین زیرساخت های اصلی به ویژه گاز رسانی به‬ ‫مناطق روستایی شهرستان نور گفت‪ :‬برای تسریع‬ ‫در توسعه مناطق روستایی و همچنین شهر بلده‪،‬‬ ‫ایجاد زیرساخت های مناسب و طرح گاز رسانی‬ ‫به این مناطق را از اولویت ها دانست‪.‬‬ ‫نماینده مردم شریف شهرستان های نور و‬ ‫محموداباد در مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای شتاب بخشیدن در اجرای این پروژه‬ ‫ضرورت دارد تمامی دستگاه های اجرایی تعامل و‬ ‫همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫فرزانه تصریح کرد‪ :‬به دلیل صعب العبور‬ ‫بودن مسیرگازرسانی باید با بهره مندی از تمامی‬ ‫امکانات و قابلیت ها و همچنین بکارگیری‬ ‫اثربخش نیروی انسانی این پروژه در اسرع وقت‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امید است با تکمیل این پروژه‪،‬‬ ‫شاهد بهره مندی تمامی بخش های باالدست‬ ‫شهرستان نور از خدمات گاز رسانی باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه “جعفر احمدپور” مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز مازندران‪ ،‬با اشاره به اجرای ‪ ۷۵‬کیلومتر شبکه‬ ‫گذاری در روستاهای منطقه میانبند نور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مجوزات الزم جهت اجرای خط انتقال‬ ‫از مسیر ونوش تا کدیر صورت پذیرفته و کار‬ ‫اجرایی ان به زودی شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫احمدپور افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۱۴‬کیلومتر شبکه‬ ‫گذاری در شهر بلده اجرا شده است ‪.‬‬ ‫جلسه بررسی پروژه گازرسانی به شهر‬ ‫بلده شهرستان نور به عنوان اخرین نقطه شهری‬ ‫مازندران با حضور مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫مازندران ‪،‬نماینده مردم نور در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرماندار نور و مسئولین شهری در بلده‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫بخش کوهستانی بلده شهرستان نور با ‪۴۶‬‬ ‫روستا و جمعیت ‪ ۱۲‬هزار نفری در ‪ ۵۳‬کیلومتری‬ ‫جاده هزار و ‪ ۵۵‬کیلومتری جاده چالوس و در ‪۸۵‬‬ ‫کیلومتری مرکز شهرستان نور با جمعیتی بیش از‬ ‫‪ ۱۲۱‬هزار نفر در غرب مازندران قرار دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12 -‬تیر ‪ 1399‬شماره ‪1113‬‬ ‫جامعه‬ ‫بدهی‪300‬هزارمیلیاردیدولتبهتامیناجتماعی‬ ‫عضوهیئتامنایسازمانتامیناجتماعیبااشارهبهاینکهدولت‪ ۳۰۰‬هزارمیلیاردتومانبهتامیناجتماعیبدهکاراستگفت‪:‬طی‪ ۷‬سالگذشتهنتوانستکاریبرایتامیناجتماعیوپرداختمطالباتانجامدهد‪.‬اکبرشوکتدرگفتگوباخبرنگارمهربااشارهبهاینکهامیدواریمتایکماهایندهاتفاقاتخوبیدرخصوص‬ ‫همسانسازیحقوقرخدهدگفت‪:‬درحالحاضرکهشرایطبحرانیاسترسیدنبهاهدافموردنظرنیازبهاقداماتخالقانهداردکهبهترینایناقدام‪،‬واگذاریشرکت هایسوددهبهتامیناجتماعیبرایاجرایقانونهمسانسازیاست‪.‬انهمدرشرایطیکهنرخ هایبورسواقعینیستوبهحبابیتبدیلشدهاستوباید‬ ‫کمککنیمبهتریناتفاقبرای‪ ۴۵‬میلیونجامعههدفتامیناجتماعیبیفتد‪.‬ویباتاکیدبراینکهدولت‪ ۳۰۰‬هزارمیلیاردتومانبهتامیناجتماعیبدهکاراست‪،‬اظهارداشت‪:‬دولتبایدهرسالبخشیازبدهی هایخودبهتامیناجتماعیراپرداختکنددرغیراینصورتهرسالبهمطالباتسازمانافزودهمی شود‪.‬عضوهیئت‬ ‫امنایسازمانتامیناجتماعیخاطرنشانکرد‪:‬دولتروحانیطی‪ ۷‬سالگذشتهنتوانستکاریبرایتامیناجتماعیوپرداختمطالباتانجامدهد‪.‬حداقلدراینیکسالپایانیفکریبرایامنیتخاطروارامشبازنشستگانانجامدهدوباهمانبدهی ایکهسازمانراتحویلگرفت(‪ ۶۰‬تا‪ ۷۰‬هزارمیلیاردتومان)درپایاندولت‬ ‫نیزباهمانازماخداحافظیکند‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬چندسالقبلبهدولتگفتیممنطقهمکرانرابهمابدهد‪.‬اگرایناتفاقرخمی دادهمبرایمردممنطقهخوببودوهمبرایجامعههدفتامیناجتماعیودراینصورتدولتمی توانستبخشعمده ایازبدهی هایخودراتسویهکندامامتاسفانهایناتفاقرخندادوتفکر‬ ‫خالقانهکهمی شودباانمدیریتکرد‪،‬وجودندارد‪.‬شوکتگفت‪:‬تجربهنشاندادههرجاتامیناجتماعیسرمایهگذاریکردهوشرکت هاراخودشانتخابکرده‪ ۸۰،‬درصدسوداوریداشتهودرسرمایهگذاریموفقبودهاستوهرجادولتشرکت هاییراواگذارکردهکهسوددهنبودند‪،‬چیزیجزعقبماندگی‪،‬رانت‬ ‫واخراجنیروهمراهنداشتهاستوتنهاچیزیکهبهجایمانده‪،‬انبوهمطالباتدولتبهتامیناجتماعیاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬امیدواریمدرمدتباقیماندهراهکاریموثروخالقانهبرایپرداختمطالباتوهمچنینهمسانسازیحقوقبازنشستگاندرنظرگرفتهشودچراکهاینقشرزحمتکشبعداز‪ ۳۰‬سالپرداختحقبیمهنبایدبرایحداقل هایزندگیخوددرمضیقهباشندوحقوقپایین ترازخطفقردریافتکنند‪.‬‬ ‫موجفزایندهکرونادرمیانساالنوجوانان‬ ‫خستگیمفرطکادردرمان‬ ‫گزارش‬ ‫معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در‬ ‫کالنشهر تهران با هشدار نسبت به افزایش تصاعدی امار مبتالیان به کرونا‬ ‫طی دو هفته اخیر و بویژه سه روز اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش میزان ابتال از یک‬ ‫سطحی باالتر در کنار خستگی مفرط و فرسودگی کادر درمان‪ ،‬منجر به‬ ‫افزایش بسیار شدید مرگ و میر بیماران کرونا در سطح کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر علی ماهر در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به وضعیت بیمارستان ها‬ ‫در سطح شهر تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کنار ظرفیت محدود تخت های‬ ‫بستری و بخصوص تخت های ویژه که در حال حاضر درصد باالیی از‬ ‫انها اشغال شده‪ ،‬هم اکنون با فرسودگی و خستگی مفرط پرسنل درمان نیز‬ ‫روبرو هستیم‪ ،‬پرسنلی که از اسفندماه در حال ارایه خدمت بوده و فرصتی‬ ‫برای بازتوانی و ریکاوری خود نداشته اند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر فشار باالی کاری بر کادر درمان طی دوران شیوع‬ ‫کرونا و افزایش مضاعف این بار طی روزهای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬این مساله‬ ‫طبیعتا به فرسودگی و تضعیف سیستم ایمنی بدن کادر و پرسنل درمان‬ ‫منجر شده و از این طریق در معرض خطر باالتری نیز قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی هشدار داد‪ :‬ادامه این روند مطمئنا توانایی کادر درمان برای‬ ‫مدیریت بیماری را به شدت تضعیف می کند و به دنبال ان با افزایش بیشتر‬ ‫امار ابتال و میزان مرگ و میر بیماران کرونا مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫معاون ستاد کرونای تهران با بیان اینکه تنها شاخص نجات بیماران‬ ‫بدحال‪ ،‬وجود تخت های ویژه و ‪ ICU‬نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توان کادر‬ ‫درمان و متخصصان و حضور انان در بخش های ویژه اهمیت باالتری‬ ‫دارد‪ ،‬این درحالیست که در شرایط فعلی نه تنها با ازدحام باالی بستری‬ ‫بیماران در بخش های ویژه روبرو هستیم‪ ،‬بلکه از طرف دیگر توان‬ ‫متخصصان و کادر درمان کاهش پیدا کرده و در این شرایط پاسخگویی‬ ‫درمانی به مبتالیان و بیماران بدحال و مدیریت بیماری تضعیف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اوایل شیوع بیماری شاهد بودیم که میزان مرگ و‬ ‫میر در شهرهای دارای تخت ویژه ولی بدون حضور متخصص با مناطق‬ ‫فاقد تخت ویژه‪ ،‬تفاوت زیادی نداشت‪ .‬به عبارت دیگر با ادامه این روند‬ ‫نه تنها توان کادر درمان تضعیف می شود‪ ،‬بلکه احتمال خطر و ابتالی انان‬ ‫نیز افزایش می یابد و در نهایت تخت بدون وجود متخصص کمک زیادی‬ ‫به ما نمی کند‪.‬‬ ‫ماهر‪ ،‬رها سازی رعایت اصول بهداشتی‪ ،‬شرکت افراد در مکان های‬ ‫شلوغ و عمومی‪ ،‬مجالس ختم و عروسی و مسافرت ها‪ ،‬بدون رعایت‬ ‫پروتکل ها و پوشش ماسک و فاصله گذاری ها را از مهمترین علل افزایش‬ ‫امار ابتال بخصوص در تهران مطرح کرد و گفت‪ :‬اگر مردم پروتکل ها‬ ‫و محدودیت ها را رعایت کنند‪ ،‬مطمئنا این وضعیت روند کاهشی پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی کرونا در تهران با ابراز تاسف نسبت‬ ‫به عدم رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری ها در سطح شهر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نتیجه این عدم رعایت ها ایجاد این وضعیت فاجعه بار و اسفباری است که‬ ‫شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫ماهر با بیان اینکه برخالف انتظارات برخی از صاحب نظران‪ ،‬بیماری‬ ‫در تابستان فروکش نکرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نه تنها شیوع بیماری کاهش پیدا‬ ‫نکرده بلکه وضعیت بدتر شده و از انجا که سطح توان کادر درمان و‬ ‫امکانات محدود است‪ ،‬ادامه این روند و افزایش میزان ابتال از یک سطحی‬ ‫باالتر‪ ،‬منجر به افزایش بسیار شدید مرگ و میر بیماران کرونایی در سطح‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ستاد فرماندهی کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه از‬ ‫ابتدای شیوع کرونا بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی با حداکثر توان خود وارد عرصه خدمت شد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫بیمارستان های عمومی تحت پوشش دانشگاه زیر بار مدیریت بیماری‬ ‫رفتند و شاید بیش از سایر دانشگاه ها با ازدحام بیمار و اشغال تخت ها به‬ ‫خصوص تخت های ویژه روبرو بودیم‪.‬‬ ‫ماهر با تاکید بر اینکه تخت های بیمارستانی ما به سرعت در حال‬ ‫پر شدن است‪ ،‬گفت‪ :‬با تکمیل یک به یک بیمارستان ها و به خصوص‬ ‫تخت های ویژه‪ ،‬بیماران به سایر بیمارستان ها ارجاع داده می شوند‪ .‬ولی‬ ‫ظرفیت ها محدود است و به زودی با اشغال تخت صد در صد بخش های‬ ‫ویژه مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رعایت پروتکل ها از سوی مردم به بهبود شرایط‬ ‫و کاهش امار ابتال و مرگ و میر کمک زیادی می کند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه تعداد بیماران بدحال به شدت افزایش پیدا کرده و خصوصا با‬ ‫موج جدید افزایش درصد ابتال در بین میانساالن و جوانان روبرو هستیم‬ ‫که علت ان در دست بررسی است‪.‬‬ ‫معاون ستاد کرونای تهران در خاتمه با اشاره به ارسال نامه ای به امضای‬ ‫استاندار تهران و فرمانده ستاد کرونا در کالنشهر تهران به ستاد ملی کرونا‬ ‫با مضمون اعمال محدودیت های بیشتر در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم که‬ ‫پیشنهادات و محتوای این نامه به سرعت تصویب و اجرایی شود‪.‬‬ ‫اینجامرکزخریدزیرزمینیتهراننیست‬ ‫"متروتهران"است!‬ ‫گزارش‬ ‫فوتبیشاز‪5000‬تهرانی‬ ‫بهدلیلکرونا‬ ‫کداممناطقتهرانبیشترین‬ ‫ابتالراداشته اند؟‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس کمیته سالمت شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه از ابتدای اسفند تاکنون بیش از ‪ ۵‬هزار تهرانی جان خود را‬ ‫به دلیل کرونا از دست داده اند‪ ،‬به مناطقی که بیشترین امار ابتال به این ویروس را داشته اند‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫ناهید خداکرمی در گفت وگو باخبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ‪ ،‬درباره میزان ابتال به ویروس کرونا در کالنشهر‬ ‫ش ای سی یوی برخی بیمارستان ها مملو از بیماران کرونایی شده‬ ‫تهران اظهار کرد‪ :‬متاسفانه خبرها حاکی از این است که بخ ‬ ‫و میزان مراجعان سرپایی نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در برخی ادارات و سازمان ها نیز تعداد موارد مشکوک به کرونا افزایش یافته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫وضعیت به همه ما یاداوری می کند که کرونا ویروسی نیست که به راحتی از بین برود؛ شهروندان نیز نباید تصور کنند‬ ‫شرایط عادی است‪ ،‬اگرچه مجبور شدیم به فعالیت های روزمره و اقتصادی بازگردیم اما این ویروس یک پدیده جدید است‬ ‫و ممکن است با پیک های دیگری در اینده مواجه شویم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته سالمت شورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد‪ :‬طبق امار از ابتدای اسفند تاکنون بیش از ‪ 5‬هزار تهرانی‬ ‫جان خود را به دلیل کرونا از دست داده اند البته ممکن است برخی از انها از شهرستان ها وارد تهران شده‪ ،‬بستری و فوت‬ ‫شده باشند اما نقطه اسفناک این است که میانگین افرادی که در تهران جان خود را از دست داده اند تقریبا ‪ 69‬ساله بوده‬ ‫است؛ این وضعیت نشان می دهد افرادی که هنوز فعال و سرپرست خانوار و به قول معروف‪ ،‬نان اور خانواده هستند جان‬ ‫خود را از دست داده اند‪.‬وی افزود‪ :‬میانگین سن مبتالیان نیز در برخی نقاط زیر ‪ 50‬سال است بنابراین نباید فکر کرد جوان ها‬ ‫مبتال نمی شوند! پایه سنی مبتالیان بسیار متغیر و در سنین میانی میزان ابتال بیشتر است بنابراین خواهش می کنیم همه جوانان و‬ ‫کودکان به ویژه افراد مسن مراقب خودشان باشند‪.‬‬ ‫خداکرمی با اشاره به اینکه تفاوت هایی در ابتال به کرونا در گروه های پرخطر مشاهده می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال در برخی کشورها بیماران قلبی بیشترین ابتال به کرونا را داشته اند اما مبتالیان به فشار خون و دیابت در تهران بیشتر بوده‬ ‫است همچنین در برخی مناطق حرکت ویروس بیشتر بوده به عنوان مثال در مناطق ‪ 4‬و ‪ 5‬بیماری زایی ویروس بیشتر بوده که‬ ‫شاید دلیل ان جمعیت بیشتر این مناطق و تراکم جمعیت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر این در برخی مناطق می بینیم که بیماری های زمینه ای در مبتالیان به کرونا بیشتر است به عنوان مثال‬ ‫در مناطق ‪ 6 ،2‬و ‪ 12‬افرادی که بیماری های دیابت و فشار خون داشته اند بیشتر به کرونا مبتال شده اند بنابراین باز هم از مردم‬ ‫می خواهیم همچنان استفاده از ماسک را جدی بگیرند و حتی االمکان از حضور در مهمانی هایی که در فضای بسته یا با‬ ‫ازدحام جمعیت است‪ ،‬پرهیز کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد‪ :‬تاکنون نسبت به دیگر کشورها و شهرهای‬ ‫دنیا به خوبی توانسته ایم این بیماری را کنترل کنیم اما نباید کاری کنیم که همه زحماتی که تاکنون کشیده شده هدر برود؛‬ ‫در کشور ما بدون برخورد یا جریمه کردن‪ ،‬دستورالعمل ها را رعایت شده اما شاید مجبور شویم جریمه هایی تعیین کنیم که‬ ‫واقعاً پسندیده فرهنگ ایرانی نیست بنابراین باز هم تاکید می کنم مردم با تکیه بر باورهای مذهبی و فرهنگی خود‪ ،‬مسائل‬ ‫بهداشتی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫سال هاست مترو به وجود دستفروشان عادت‬ ‫کرده است؛ بسیاری از مسافران دستفروشی را با‬ ‫شرافت می دانند و می گویند از کار خالف و دزدی‬ ‫بهتر است اما معلوم نیست مترو وسیله تردد است یا‬ ‫مرکز خرید سیار!‬ ‫به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری‬ ‫تسنیم؛ شاید دستفروشی در مترو به یک موضوع‬ ‫نخ نما و تکراری تبدیل شده باشد؛ موضوعی که‬ ‫اگر فردی مسافر مترو هم نبوده باشد بارها درباره‬ ‫ان شنیده است و مسئوالن مربوطه هیچ گاه نتوانستند‬ ‫راه حلی برای ان پیدا کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه اگر زمانی تعداد دستفروشان مترو‬ ‫انگشت شمار بود و چند محصول اندک و تکراری‬ ‫بین مسافران عرضه می شد به تدریج بر تعداد انها‬ ‫افزوده شد و این وضعیت حساسیت بسیاری از‬ ‫شهروندان و مسئوالن را برانگیخت اما مدیریت‬ ‫شهری تهران هیچ گاه نتوانست برای این پدیده‬ ‫چاره ای بیندیشد و به فعالیت دستفروشان پایان دهد‬ ‫ولی حاال بعد از شیوع کرونا و بازگشت فعالیت های‬ ‫کاری به شرایط عادی مشاهدات عینی مسافران‬ ‫نشان می دهد تعداد دستفروشان مترو به میزان قابل‬ ‫توجهی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مترو وسیله تردد است یا مرکز خرید سیار؟!‬ ‫خانم جوانی که خود را مهسا معرفی می کند‪،‬‬ ‫از حضور تنگاتنگ دستفروشان در مترو گله دارد‬ ‫و می گوید‪ :‬معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که روز‬ ‫به روز به تعداد دستفروشان اضافه می شود؛ معلوم‬ ‫نیست مترو وسیله تردد است یا مرکز خرید سیار!‬ ‫در هر ایستگاه تعدادی دستفروش پیاده و تعدادی‬ ‫دیگر وارد قطار می شوند‪ ،‬یعنی قطار لحظه ای از‬ ‫حضور انها خالی نمی ماند‪.‬‬ ‫خانم دیگری که هر روز مسافر مترو است نیز‬ ‫می گوید‪ :‬سال هاست مترو به وجود دستفروشان‬ ‫عادت کرده است‪ ،‬اگرچه بسیاری از مسافران‬ ‫دستفروشی را با شرافت می دانند و می گویند از‬ ‫کار خالف و دزدی بهتر است‪ ،‬انها در حال کسب‬ ‫روزی حالل هستند اما باید راحتی مسافران را هم‬ ‫در نظر گرفت؛ متاسفانه تعداد دستفروشان مترو از‬ ‫شمارش خارج شده و در سطح برخی از ایستگاه ها‬ ‫نیز این پدیده در حال افزایش است‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬زمانی پلیس مترو مانع‬ ‫فعالیت انها می شد و دستفروشان با تعداد کمتر‬ ‫و با احتیاط بیشتری اجناس خود را می فروختند‬ ‫اما این رفتار دوامی نداشت و دستفروشان به حال‬ ‫خود رها شدند و تعدادشان به شکل قابل توجهی‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬معلوم نیست چه سودی در این‬ ‫دستفروشی وجود دارد که این میزان طرفدار پیدا‬ ‫کرده؛ فکر می کنم درامد انها از شغل اداری من‬ ‫هم بیشتر باشد‪.‬‬ ‫مترو (قطار شهری) ‪ ,‬متروی تهران ‪ ,‬شهر تهران‬ ‫‪ ,‬شهرداری تهران ‪ ,‬شورای شهر تهران ‪,‬‬ ‫مترو (قطار شهری) ‪ ,‬متروی تهران ‪ ,‬شهر تهران‬ ‫‪ ,‬شهرداری تهران ‪ ,‬شورای شهر تهران ‪,‬‬ ‫مترو یا جمعه بازار؟!‬ ‫اکنون مسافران سر را که می چرخانند با یک‬ ‫دستفروش جدید مواجه می شوند که یا طعنه زنان‬ ‫در حال عبور از بین مسافران است یا با صدایی‬ ‫بلند در حال معرفی محصول خود! مترو دیگر برای‬ ‫خودش به یک جمعه بازار تبدیل شده است! تنوع‬ ‫محصوالت انها نیز انقدر زیاد شده که اگر کسی‬ ‫مسافر مترو نباشد از شنیدنش تعجب می کند یا ان‬ ‫را باور نمی کند؛ فروش لوازم ارایش هایی که قطعا‬ ‫کیفیت باالیی ندارند‪ ،‬انواع شال‪ ،‬روسری‪ ،‬شلوار‪،‬‬ ‫مانتو‪ ،‬دامن‪ ،‬کمبرند‪ ،‬کاله‪ ،‬باتری‪ ،‬زیوراالت‪،‬‬ ‫هدفون و هنذفری و جوراب تنها محصوالتی نیستند‬ ‫که در در مترو فروخته می شود‪ ،‬حاال دیگر پای‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬کرم جوان سازی پوست زیر قیمت‬ ‫داروخانه! زعفران‪ ،‬چای و لوازم التحریر و ‪10‬ها‬ ‫محصول دیگر هم به مترو باز شده است‪.‬‬ ‫مترو (قطار شهری) ‪ ,‬متروی تهران ‪ ,‬شهر تهران‬ ‫‪ ,‬شهرداری تهران ‪ ,‬شورای شهر تهران ‪ ,‬مترو (قطار‬ ‫شهری) ‪ ,‬متروی تهران ‪ ,‬شهر تهران ‪ ,‬شهرداری‬ ‫تهران ‪ ,‬شورای شهر تهران ‪ ,‬مترو (قطار شهری)‬ ‫‪ ,‬متروی تهران ‪ ,‬شهر تهران ‪ ,‬شهرداری تهران ‪,‬‬ ‫شورای شهر تهران ‪,‬‬ ‫فعالیت دستفروشان تنها به واگن های قطار‬ ‫محدود نمی شود و تعداد قابل توجهی از انها در‬ ‫سکوی ایستگاه هایی از جمله امام خمینی (ره) و‬ ‫شهدای هفتم تیر به فروش اجناس خود می پردازند؛‬ ‫در زمان فعالیت محسن پورسیداقایی به عنوان‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران‪ ،‬مدتی‬ ‫برای ممانعت از فعالیت دستفروشان در سکوی‬ ‫ایستگاه ها‪ ،‬تذکراتی مطرح شد اما نتیجه بخش‬ ‫نبود و برخورد با مدیرانی که در ایستگاه تحت‬ ‫نظارتشان‪ ،‬دستفروشان مشغول فروش هستند‪ ،‬موثر‬ ‫واقع نشد و به تدریج به فراموشی سپرده شد‪.‬‬ ‫* ارسال نامه به مدیران شهری شهرداری برای‬ ‫بررسی افزایش تعداد دستفروشان مترو‬ ‫زهرا نژادبهرام؛ عضو هیئت رئیسه شورای شهر‬ ‫تهران درباره افزایش تعداد دستفروشان مترو در‬ ‫روزهای اخیر می گوید‪ :‬بنده نیز این موضوع را‬ ‫شنیده ام و فکر می کنم شرکت ساماندهی مشاغل‬ ‫باید روی این قضیه مانور دهد‪ .‬درست است که ما‬ ‫رعایت حال شهروندان را می کنیم اما اینطور نیست‬ ‫که همه قطارها و ایستگاه ها در اختیار دستفروشان‬ ‫باشد ضمن اینکه حضور انها در ایستگاه ها نیز‬ ‫خطراتی به همراه دارد بنابراین در قالب نامه ای این‬ ‫موضوع را به شرکت ساماندهی مشاغل و شرکت‬ ‫بهره برداری مترو اعالم می کنم تا ان را مورد‬ ‫بررسی قرار دهند و اعالم کنند برای این مسئله چه‬ ‫راهکاری دارند‪.‬‬ ‫البته پیش از این معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران نیز چند جلسه به دستفروشان‬ ‫مترو برگزار کرد که یکی از انها در شهریور‬ ‫سال گذشته بود و محمدرضا جوادی یگانه‬ ‫معاون فرهنگی و هنری شهردار تهران در دیدار‬ ‫با دستفروشان مترو اعالم کرد که دستفروشی‬ ‫یک موضوع سه جانبه بین مردم‪ ،‬دست فروش و‬ ‫شهرداری است اما قبول کنید که برخی از مردم از‬ ‫فعالیت دست فروشان ناراضی هستند‪ ،‬ما می توانستیم‬ ‫پشت درهای بسته و براساس قانون در این خصوص‬ ‫تصمیم گیری کنیم اما به اینجا امدیم تا با هم‬ ‫تصمیم بگیریم‪.‬‬ ‫اما خروجی این جلسات نتایج ملموسی نداشت‬ ‫و کمکی به حل این مشکل نکرد حاال باید دید نامه‬ ‫نژادبهرام چه سرانجامی خواهد داشت اما افزایش‬ ‫شمار دستفروشان بعد از شیوع کرونا می تواند‬ ‫تلنگری برای مسئوالن باشد چراکه قطعاً انچه افراد‬ ‫را به دستفروشی در مترو کشانده‪ ،‬نیاز مالی و نبود‬ ‫اشتغال است که هیچ گاه مدیریت شهری نتوانسته‬ ‫برای ان راهی پیدا کند‪.‬اگرچه به طور قطع ریشه‬ ‫مشکل باید بررسی شود اما سوال اینجاست که ایا‬ ‫پرداختن به این موضوع جزو دغدغه مسئوالن قرار‬ ‫دارد یا خیر؟ ایا انها تدبیری برای این مسئله دارند‬ ‫یا قرار است این مسئله کماکان به حال خود رها‬ ‫شود؟ دستفروشی در مترو چه اندک باشد و چه به‬ ‫میزان قابل توجه فعلی‪ ،‬به هیچ عنوان زیبنده حمل‬ ‫ونقل عمومی کالنشهر تهران نیست و در عین حال‬ ‫باید فکری برای معیشت و کسب وکار فروشندگان‬ ‫مترو نیز کرد تا درامد حداقلی انها از این طریق‪،‬‬ ‫به خطر نیفتند‪.‬‬ ‫قطعنامهاتش بسجهانی‪،‬امروزرویمیزشورایامنیت‬ ‫منابع خبری از امادگی شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای درباره توقف اقدامات خصمانه سراسری به منظور مقابله با شیوع کرونا طی امروز (چهارشنبه) خبر دادند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬روزنامه رای الیوم نوشت‬ ‫که شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامه ای درباره توقف اقدامات خصمانه با هدف مقابله با شیوع کرونا اماده می شود‪ .‬طبق این گزارش‪ ،‬قرار است که نتیجه رای گیری درباره این قطعنامه امروز اعالم شود‪.‬‬ ‫شورای امنیت پیشتر بررسی پیش نویس این قطعنامه را که توسط کشورهای فرانسه و تونس برای «تقویت هماهنگی» و «توقف اقدامات خصمانه» پیشنهاد شده‪ ،‬در حالی اغاز کرده بود که تشدید اختالفات میان بعضی‬ ‫کشورهای عضو دائمی این شورا به ویژه میان امریکا‪ ،‬چین و روسیه از زمان شیوع همه گیری جهانی کرونا تاکنون مانع از دستیابی به چنین قطعنامه ای شده است‪.‬به گفته برخی از دیپلمات ها‪ ،‬سنگ اندازی امریکا به‬ ‫سبب موضع گیری این کشور در قبال سازمان جهانی بهداشت است‪.‬‬ ‫باهلل عراق‪:‬‬ ‫حز ‬ ‫اعتماد به امریکا علیه‬ ‫حشدشعبی اشتباه بود‬ ‫القدس العربی بررسی کرد؛‬ ‫«کودتای سفید» بن سلمان در عربستان‬ ‫به نقل از القدس العربی‪ ،‬رسانه های سعودی تالش می کنند این طور نشان‬ ‫دهند که «محمد بن سلمان» ولیعهد ‪ ۳۴‬ساله سعودی‪ ،‬تصمیم گیرنده نخست در‬ ‫عربستان به شمار نمی رود و در حال حاضر «سلمان بن عبدالعزیز» ‪ ۸۴‬ساله زمام‬ ‫امور را در این کشور به دست دارد‪.‬اما بررسی اوضاع عربستان بعد از گذشت ‪۳‬‬ ‫سال از رسیدن بن سلمان به کرسی قدرت به عنوان ولیعهد این کشور نشان می دهد‬ ‫که او تصمیم گیرنده اصلی در عربستان به شمار می رود و قصد دارد سیستم‬ ‫حاکمیت جدیدی را در عربستان پیاده کند‪.‬‬ ‫تحلیلگران معتقدند که اقدامات بن سلمان در بازداشت شاهزادگان و صاحبان‬ ‫فکر و اندیشه و حقوق دانان و مخالفان سیاسی ولیعهد عربستان در راستای تقویت‬ ‫اختیارات بن سلمان و به دست گرفتن زمام امور کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫در مارس ‪ ۳۶ ،۲۰۱۹‬کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل‪ ،‬نقض گسترده‬ ‫حقوق بشر در عربستان سعودی را محکوم کرده و خواهان ازادی بازداشت‬ ‫شدگان سعودی شدند‪.‬‬ ‫برای بن سلمان این نکته مهم بود که بعد از به حاشیه راندن هیات موسوم به‬ ‫در پی کاهش مستمر و کم سابقه محبوبیت‬ ‫رئیس جمهور امریکا در نظرسنجی های ملی‬ ‫در هفته های گذشته‪ ،‬نگرانی دونالد ترامپ و‬ ‫برخی اعضای ستاد انتخاباتی وی از شکست‬ ‫نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری سوم نوامبر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کاخ سفید و برخی اعضای حزب‬ ‫جمهوریخواه از احتمال شکست ترامپ در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری اینده امریکا‬ ‫نگران شده اند‪ .‬برخی از اعضای این حزب‬ ‫حتی احتمال کناره گیری ترامپ از انتخابات را‬ ‫مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫شبکه خبری فاکس نیوز‪ ،‬روز دوشنبه طی‬ ‫گزارشی با اشاره به کاهش میزان رضایت از‬ ‫ترامپ در نظرسنجی ها‪ ،‬اعالم کرد که برخی‬ ‫از جمهوریخواهان احتمال خروج ترامپ‬ ‫از رقابت های انتخاباتی را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫یک مبنع جمهوریخواه به فاکس نیوز گفت‪:‬‬ ‫«هنوز خیلی زود است‪ ،‬اما اگر نظرسنجی ها‬ ‫همچنان بد باقی بمانند‪ ،‬ممکن است سناریویی‬ ‫را ببینید که در ان او [ترامپ]از [انتخابات]‬ ‫کنار بکشد‪ ».‬یک منبع دیگر گفت‪« :‬صحبت ها‬ ‫در این خصوص را شنیده ام‪ ،‬اما شک دارم‬ ‫که درست باشد‪ .‬نظر من این است که او اگر‬ ‫ببیند که راهی برای پیروزی نداشته باشد‪ ،‬کنار‬ ‫خواهد کشید‪».‬‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬میزان رضایت از‬ ‫ترامپ در نظرسنجی های متعدد محلی و‬ ‫ملی در امریکا به شدت سقوط کرده است‬ ‫به نحوی که فاصله بین ترامپ و جو بایدن‪،‬‬ ‫نامزد حزب دمکرات‪ ،‬به بیش از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رسیده است‪ .‬این در حالی است که بایدن به‬ ‫خاطر شیوع بیماری کرونا‪ ،‬عمال در زیرزمین‬ ‫منزل خود باقی مانده و فعالیت انتخاباتی قابل‬ ‫توجهی انجام نمی دهد‪ .‬کاهش محبوبیت‬ ‫ترامپ به خاطر دالیل گوناگون بود‪ .‬امریکا‬ ‫در چند ماه گذشته درگیر بحران بیماری کرونا‬ ‫بود‪ .‬بحرانی که عالوه بر گرفتن جان بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬هزار شهروند امریکایی‪ ،‬اقتصاد این‬ ‫کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به‬ ‫بیکاری میلیون ها امریکایی منجر شده است‪.‬‬ ‫در بحبوحه بحران کرونا‪ ،‬ترامپ با موجی‬ ‫از اعتراضات نژادی مواجه شد‪ .‬در پی قتل‬ ‫شهروند سیاه پوستی به نام جورج فلوید به‬ ‫دست یک افسر پلیس سفیدپوست در ایالت‬ ‫مینه سوتا‪ ،‬بسیاری از شهر های امریکا صحنه‬ ‫اشوب و اعتراض شد که به خشونت کشیده‬ ‫شد‪ .‬ترامپ به شدت از معترضان انتقاد کرده و‬ ‫امر به معروف در عربستان‪ ،‬یک هیات جایگزین برای ان تعیین کند و «هیات‬ ‫تفریحات» که مسئول برگزاری جشن ها به دور از عرف های اجتماعی در کشور‬ ‫است را تاسیس کرد‪.‬زندگی اشرافی ولیعهد عربستان و پرداخت هزینه های‬ ‫هنگفت برای خرید قایق های تفریحی فاخر در حالیکه جوانان سعودی در بیکاری‬ ‫و خانواده های این کشور در سایه نبود امکانات رفاهی به سر می برند‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از ویژگی های حکومت بن سلمان است‪.‬‬ ‫بحران قطر‪ ،‬جنگ یمن‪ ،‬ترور جمال خاشقجی و‪ ....‬تنها نمونه هایی از اقدامات‬ ‫دردسر ساز بن سلمان در عرصه سیاست خارجه محسوب می شود‪ .‬تحلیلگران‬ ‫معتقدند که تصمیمات ناپخته بن سلمان باعث ایجاد شکاف در میان بخشهای‬ ‫مختلف قدرت در عربستان شده است‪ .‬این تصمیمات اعتماد سعودی ها به دستگاه‬ ‫قدرت را نیز خدشه دار کرده است‪.‬‬ ‫در هر صورت می توان گفت که شاهد تولد «عربستان سلمانی» و چیزی شبیه‬ ‫«کودتای سفید» در این کشور هستیم که نشانه های داخلی و خارجی کنونی کام ً‬ ‫ال‬ ‫گویای مطلب است‪.‬‬ ‫سخنگوی حزب اهلل عراق تاکید کرد حشد شعبی به شرط اخراج نیروهای‬ ‫امریکایی از کشور با تعیین مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر موافقت‬ ‫کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬جعفر الحسینی‪ ،‬سخنگوی نظامی گردا ن های حزب‬ ‫اهلل عراق در مصاحبه با شبکه خبری المیادین گفت‪ :‬مقاومت علیه اشغالگران‬ ‫امریکایی تجدید انقالب سال ‪ ۱۹۲۰‬علیه اشغالگران انگلیسی است‪ .‬نقش‬ ‫مرجعیت در انقالب ‪ ۱۹۲۰‬و در مقاومت ما در برابر اشغالگران امریکایی ثابت‬ ‫بوده است‪ .‬اقدامات ارتش امریکا در عراق واضح است و شامل قتل و بمباران‬ ‫و اشغال مناطق است‪ .‬هیچ کسی نمی تواند قانون اخراج نیروهای امریکایی‬ ‫را نادیده بگیرد‪ .‬امسال سال انقالب‪ ۲۰‬برای اخراج نیروهای امریکایی نامیده‬ ‫شده است‪ .‬از سال ‪ ۲۰۰۳‬تا ‪ ۲۰۱۱‬تفنگ مقاومت به سمت نیروهای امریکایی‬ ‫نشانه رفته است‪ .‬ما با هدف حفظ وحدت با این نیروها جنگیدیم‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫حشد شعبی با نیروهای امریکایی می جنگد تا عراق به مرکزی برای تجاوز به‬ ‫کشورهای مجاور تبدیل نشود‪ .‬عراق هرگز امریکایی یا اسرائیلی یا زیر سلطه‬ ‫کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نخواهد بود بلکه یک کشور عربی‬ ‫اسالمی است‪ .‬امریکایی ها گمان می کردند بعد از شهادت رهبران مقاومت‪،‬‬ ‫مقاومت در عراق نابود می شود‪.‬‬ ‫الحسینی درباره دولت عراق گفت‪ :‬مصطفی الکاظمی‪ ،‬نخست وزیر عراق‬ ‫برای مقابله با حشد شعبی تالش کرد‪ .‬الکاظمی راه اشتباه را در اعتماد به‬ ‫امریکایی برای مقابله با حشد انتخاب کرد‪ .‬حشد شعبی زمانی که با داعش‬ ‫جنگید از دولت عراق حمایت کرد‪ .‬دولت الکاظمی به درخواست امریکایی ها‬ ‫برای حمله به حشد شعبی پاسخ مثبت داد‪ .‬موافقت ما با نخست وزیری الکاظمی‬ ‫به شرط اخراج نیروهای امریکایی از عراق بود‪ .‬الکاظمی نه تنها به اهمال کاری‬ ‫در مذاکرات برای اخراج امریکایی ها اکتفا نکرد بلکه با حشد شعبی مقابله‬ ‫کرد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬الکاظمی مسئولیت یورش به مقر حشد شعبی را برعهده‬ ‫دارد‪ .‬وی باید بفهمد که سالح برای حفظ کشور است نه برای تحویل به‬ ‫امریکایی ها‪ .‬پیام ما به کسانی که از طرح امریکا حمایت می کنند این است‬ ‫که سالح ما باقی خواهد ماند‪ .‬جنگنده های امریکایی و اسرائیلی هر روز بدون‬ ‫اطالع دولت حریم هوایی عراق را نقض می کنند‪ .‬امریکا کنترل حریم هوایی‬ ‫عراق را در دست دارد و برای سیطره بر خاک عراق و کنترل تصمیمات سیاسی‬ ‫عراقی ها تالش می کند‪ .‬جنگنده های اسرائیلی عملیات نظامی را در خاک عراق‬ ‫انجام دادند‪ .‬ظرف ‪ ۲۴‬ساعت شش تا هشت جنگنده امریکایی در اسمان عراق‬ ‫دیده شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نقض حریم هوایی عراق توسط امریکا جز با سالح مقاومت‬ ‫متوقف نخواهد شد‪ .‬مردم حق دارند اگر دولت قادر به دفاع نباشد در برابر‬ ‫اشغالگری مقاومت کنند‪ .‬ما خطر امریکایی ها و سیطره ا ن ها بر دستگاه های‬ ‫امنیتی در عراق را احساس می کنیم‪ .‬مقاومت در برابر اشغالگری امریکا و‬ ‫اخراج ان از عراق در کنار دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫خشم و اضطراب در کاخ سفید‬ ‫ان ها را به برخورد نظامی تهدید کرده است‪.‬‬ ‫امری که طبق نظرسنجی های معتبر به محبوبیت‬ ‫ترامپ اسیب زد‪.‬‬ ‫ترامپ و اعضای ستاد انتخاباتی اش‪،‬‬ ‫تاکنون صحت و اعتبار این نظرسنجی ها را‬ ‫زیرسوال برده و گفته اند که این نظرسنجی ها‬ ‫نمی توانند واقعیت را منعکس کنند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬از دیدگاه برخی ناظران‪ ،‬تا انتخابات‬ ‫ریاست جمهور امریکا حدود چهار ماه دیگر‬ ‫باقی مانده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬ترامپ ممکن است‬ ‫در این مدت بتواند وجهه سیاسی خود را بهبود‬ ‫بخشد‪ .‬اما با وجود این تحلیل های خوشبینانه‪،‬‬ ‫برخی از محافل جمهوریخواه و مشاوران سابق‬ ‫ترامپ درباره سرنوشت انتخابات سوم نوامبر‬ ‫ابراز نگرانی می کنند‪ .‬شش تن از نزدیکان‬ ‫ترامپ در گفتگو با نشریه امریکایی «پالتیکو»‬ ‫اعالم کرده اند که ترامپ نیاز به راهنمایی دارد‬ ‫و عدم تمرکز او بر امور اساسی‪ ،‬شانس پیروزی‬ ‫او‬ ‫را کمتر می کند‪ .‬سام نانبرگ‪ ،‬مشاور سابق‬ ‫ترامپ گفت‪« :‬با توجه به مسیر فعلی‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور ترامپ در استانه یکی از بدترین‬ ‫شکست های انتخاباتی در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری معاصر و از نظر تاریخی بدترین‬ ‫شکست رئیس جمهور فعلی قرار دارد‪».‬‬ ‫نانبرگ‪ ،‬که هنوز از ترامپ حمایت می کند‪ ،‬به‬ ‫نظرسنجی اخیر «سی ان بی سی» و «نیویورک‬ ‫تایمز‪/‬سیینا» اشاره کرد که نشان می دهد‬ ‫محبوبیت ترامپ در مقابل بایدن به زیر ‪۴۰‬‬ ‫درصد سقوط کرده است‪ .‬نانبرگ افزود اگر‬ ‫محبوبیت ترامپ در دو هفته اینده به ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫برسد او در واقع بیش از ‪ ۴۰۰‬رای الکترال از‬ ‫دست خواهد داد که در این حالت‪ ،‬ترامپ‬ ‫قویا نیاز دارد که مجددا ارزیابی کند که ایا او‬ ‫می خواهد به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه‬ ‫در انتخابات شرکت کند یا نه‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ترامپ متوجه‬ ‫شده که در حال شکست خوردن است و‬ ‫حتی این موضوع را در محافل خصوصی بیان‬ ‫کرده است‪ .‬پالتیکو این نکته را از قول افراد‬ ‫نزدیک به ترامپ نقل کرد و به نقل از سه منبع‬ ‫اگاه نوشت‪« :‬پشت پرده‪ ،‬ترامپ و تیم اش‬ ‫اقداماتی برای تصحیح اوضاع انجام می دهند‪.‬‬ ‫در هفته های بعد از گردهمایی تالسا‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور با اکراه تصدیق کرده که او عقب‬ ‫است‪ ».‬هفته گذشته ترامپ برای نخستین بار‬ ‫بعد از شیوع بیماری کرونا در شهر تالسا در‬ ‫ایالت اوکالهوما یک تجمع انتخاباتی برگزار‬ ‫کرد‪ .‬این تجمع به یک رسوایی برای ترامپ‬ ‫تبدیل شد‪ .‬بسیاری از صندلی های سالن‪ ،‬خالی‬ ‫ماندند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬تعدادی از اعضای ستاد‬ ‫به کرونا مبتال شدند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ترامپ نتوانست‬ ‫در تجمع تالسا تصویر مثبتی از خود و ستادش‬ ‫ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این تحوالت در کنار کاهش چشمگیر‬ ‫مجبوبیت ترامپ‪ ،‬موجب شده که ترامپ علنا‬ ‫از احتمال شکست خوردن در انتخابات سخن‬ ‫بگوید‪ .‬ترامپ اخیرا در گفتگویی با شبکه‬ ‫فاکس نیوز گفت‪« :‬شاید او رئیس جمهور شما‬ ‫خواهد بود‪ ،‬چون بعضی از مردم من را دوست‬ ‫ندارند‪ ».‬نگرانی ترامپ از احتمال شکست‬ ‫خوردن در انتخابات باعث خشم او شد‪ .‬در‬ ‫پی انتشار نتایج نظرسنجی ها درباره کاهش‬ ‫محبوبیت ترامپ‪ ،‬بین رئیس جمهور امریکا‬ ‫و مدیر ستاد انتخاباتی وی‪ ،‬تنش لفظی بوجود‬ ‫امد‪ .‬ترامپ در یک تماس تلفنی با اعضای‬ ‫ستادش با براد پارسکیل‪ ،‬مدیر ستاد خود‪ ،‬به‬ ‫تندی صحبت و حتی تهدید کرده که از او‬ ‫شکایت کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 12 -‬تیر ‪ 1399‬شماره ‪1113‬‬ ‫بین الملل‬ ‫هشدارمقاومتفلسطین‬ ‫بهتل اویوباشلیک‪20‬‬ ‫موشکبهسمتدریا‬ ‫رژیم صهیونیستی پیش تر اعالم کرده بود (چهارشنبه‪ /‬اول ژوئیه) طرح اشغال‬ ‫اراضی کرانه باختری را اجرایی می کند‪.‬در همین زمینه خبرگزاری «سما» اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬مقاومت فلسطین بامداد امروز ظرف یک ساعت و تا ساعت ‪ ۲:۳۰‬بامداد‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬موشک به سمت دریا شلیک کرد‪.‬رادیو رژیم صهیونیستی در همین زمینه‬ ‫گزارش داد‪ ۱۰ ،‬موشک در کمتر از ‪ ۳۰‬دقیقه پیامی واضح برای ارتش این رژیم‬ ‫است‪.‬یک پایگاه صهیونیستی دیگر هم اعالم کرد‪ ،‬این اولین بار است که حماس‬ ‫این میزان از موشک را در این زمان شلیک می کند‪«.‬ابوعبیده» سخنگوی شاخه‬ ‫نظامی حماس «القسام» هفته گذشته اعالم کرد‪ ،‬اجرای طرح اشغال کرانه باختری‬ ‫را اعالم جنگ می داند و اینگونه به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود‪ .‬از سو‬ ‫دیگر‪ ،‬شبکه «کان ‪ »۱۱‬تلویزیون رژیم صهیونیستی نقشه های اشغال اولیه اراضی‬ ‫کرانه باختری را که شامل اصالحات بر طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور‬ ‫امریکا نیز هست‪ ،‬منتشر کرد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬اصالحات اساسی در کانون‬ ‫شهرک سازی در قلب کرانه باختری متمرکز است و بر توسعه مناطق اطراف ان‬ ‫و اشغال بیش از ‪ ۲۰‬کانون شهرک سازی تاکید می کند که این موضوع در طرح‬ ‫موسوم به «معامله قرن» نیامده است‬ ‫هوک‪:‬روسیهوچینبایدبا‬ ‫تحریمتسلیحاتیایران‬ ‫همراهیکنند‬ ‫«برایان هوک» نماینده ویژه امریکا در امور ایران گفت که‬ ‫گزینه نظامی علیه برنامه هسته ای ایران هنوز روی میز است‪.‬هوک که‬ ‫با شبکه ‪ ۱۳‬رژیم صهیونیستی مصاحبه می کرد‪ ،‬گفت‪« :‬دولت ترامپ‬ ‫در حال تالش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بوده و روسیه و‬ ‫چین در صورتی که خواستار ثبات در خاورمیانه هستند باید همراهی‬ ‫کنند‪».‬نماینده ویژه امریکا در امور ایران گفت که امریکا ترجیح‬ ‫می دهد به جای استفاده از مکانیزم بازگرداندن تحریم های سازمان‬ ‫ملل علیه ایران‪ ،‬به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برسد‪.‬وی در ادامه‬ ‫مدعی شد که سیاست خارجی ایران سبب شده تا رژیم صهیونیستی و‬ ‫کشورهای عربی به یکدیگر نزدیک تر شوند‪.‬‬ ‫محدودیت های تسلیحاتی ایران ذیل قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت‬ ‫سازمان ملل متحد هجدهم اکتبر (‪ ۲۷‬مهرماه) به پایان می رسند‪.‬‬ ‫«کلی کرفت»‪ ،‬نماینده امریکا در سازمان ملل و برایان هوک‬ ‫چند روز پیش در خصوص قطعنامه پیشنهادی واشنگتن برای تمدید‬ ‫تحریم های تسلیحاتی ایران توضیحاتی را به شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫متحد ارائه کردند‪.‬‬ ‫پنتاگون‪:‬پیشنهادخروج‪9500‬‬ ‫سرباز امریکایی از المان‬ ‫تاییدشد‬ ‫سخنگوی وزارت دفاع امریکا اعالم کرد‪ ،‬پیشنهاد پنتاگون برای‬ ‫خروج ‪ ۹۵۰۰‬سرباز این کشور از المان و بازاستقرار ان ها تایید شده‬ ‫است‪ .‬به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک‪ ،‬اوایل ماه جاری میالدی‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا برنامه های واشنگتن را برای‬ ‫کاهش نیروهایی این کشور در حدود ‪ ۹۵۰۰‬سرباز در المان تایید‬ ‫کرد که به گفته او مجازاتی برای ناکامی برلین به منظور اختصاص‬ ‫دو درصد از بودجه خود در امور دفاعی است‪.‬در بیانیه پنتاگون امده‬ ‫است‪ :‬وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک امریکا به ترامپ درباره‬ ‫برنامه های کاهش نیروهای این کشور در المان و بازاستقرار ان ها از‬ ‫این کشور اطالع داده اند‪.‬‬ ‫در ادامه این بیانیه همچنین ذکر شده است‪ :‬این پیشنهادی که به‬ ‫تایید رسید نه تنها مطابق با دستورالعمل رئیس جمهوری است بلکه‬ ‫باعث تقویت بازدارندگی روسیه‪ ،‬تقویت ناتو‪ ،‬اطمینان به متحدان‪،‬‬ ‫بهبود انعطاف پذیری استراتژیک ایاالت متحده و انعطاف پذیری‬ ‫عملیاتی فرماندهی اروپایی ایاالت متحده و مراقبت از اعضای ما و‬ ‫خانواده های ان ها خواهد شد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫غرور بال ی جان‬ ‫استقال ل شده است‬ ‫پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با انتقاد از‬ ‫بازیکنان این تیم‪،‬گفت‪ :‬انچه امروز استقالل‬ ‫را به چالش کشیده و باعث می شود انها‬ ‫کمتر نتیجه بگیرند‪ ،‬غرور کاذبی است که در‬ ‫اعضای تیم دیده می شود‪.‬‬ ‫علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر اظهار داشت‪ :‬شرایط استقالل نسبت‬ ‫به پیش از کرونا خیلی تغییر کرده است و‬ ‫مشخص نیست در این مدت سر تیم چه بالیی‬ ‫امده است‪ .‬انچه من در زمین مسابقه می بینم‬ ‫این است که این بازیکنان نه توان بدنی کافی‬ ‫دارند و نه انگیزه های الزم در انها وجود‬ ‫دارد‪ .‬شاید یکی از دالیل ان نا امید شدن از‬ ‫رسیدن به عنوان قهرمانی باشد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬از کاپیتان تیم‪ ،‬وریا غفوری‬ ‫باشد از شرایط ارمانی دور است تا دیگر‬ ‫بازیکنان‪ .‬من از بازی وریا مقابل سایپا و فوالد‬ ‫تعجب کردم‪ .‬او که همیشه رو به جلو و یکی‬ ‫از ستون های تیم در حمالت است‪ ،‬در این‬ ‫بازی ها بیشتر حرکاتش در پاس های رو به‬ ‫عقب خالصه می شد‪ .‬در اخرین بازی که به‬ ‫اعتقاد من استقاللی ها کام ً‬ ‫ال مطابق میل سایپا‬ ‫بازی کردند‪.‬‬ ‫پیشکسوت ابی ها تاکید کرد‪ :‬بازی‬ ‫مالکانه به حفظ توپ در زمین حریف اطالق‬ ‫می شود که منجر به حمله و ایجاد موقعیت‬ ‫گل باشد نه پاسکاری در زمین خودی‪.‬‬ ‫بچه های ما مقابل سایپا و فوالد تنوع در‬ ‫حرکات تهاجمی نداشتند و حفظ توپ انها‬ ‫به نوعی اتالف وقت در جریان بازی بود که‬ ‫این اتفاق بیشتر به سود سایپا بود‪.‬‬ ‫اکبرپور تصریح کرد‪ :‬استقالل تیم بزرگی‬ ‫است و باید بزرگی اش را در زمین نشان‬ ‫دهد‪ .‬حتی اگر این تیم قهرمان هم نشود مهم‬ ‫این است که تا اخرین لحظه تالش کند‪.‬‬ ‫باید بازی های تماشاگر پسند ارائه دهد و در‬ ‫این صورت هواداران هم راضی می شوند‬ ‫چون انها بهترین افرادی هستند که فوتبال را‬ ‫می فهمند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استراماچونی باتجربه بود و از‬ ‫بازیکنان شناخت خوبی داشت و با چند تغییر‬ ‫پست و تغییر در شرح وظایف بازیکنان باعث‬ ‫شد تا انها به بیشترین بازدهی ممکن برسند‪.‬‬ ‫متاسفانه مشکالتی پیش امد که او از استقالل‬ ‫برود و در یک مقطع تیم ما انقدر مشکل‬ ‫داشت که ماه ها نه مربی داشت‪ ،‬نه مدیرعامل‬ ‫و حتی سرپرستی هم به صورت ثابت برای‬ ‫نشستن روی نیمکت نداشتیم‪ .‬این را اضافه‬ ‫کنید به اشتباهات داوری که عمدتاً به ضرر‬ ‫ما بود‪ .‬سرازیر شدن سیل مشکالت در یک‬ ‫مقطع چند ماهه باعث شد تا تیم ما که به صدر‬ ‫رسیده بود دچار افت شود و حاال با یک‬ ‫چالش بزرگ مواجه باشد‪.‬‬ ‫مهاجم پیشین استقاللی ها با اشاره به‬ ‫برخی رفتارها در این تیم گفت‪ :‬با این که‬ ‫تیم نه خوب بازی می کند و نه خوب نتیجه‬ ‫می گیرد‪ ،‬اما متاسفانه اعضای تیم دچار غرور‬ ‫ان هم از نوع کاذبش هستند‪ .‬رفتارهایی‬ ‫را می بینم که اص ً‬ ‫ال در شان عضو باشگاه‬ ‫استقالل نیست‪ .‬بازیکنانی را می بینم که در‬ ‫زمین سینه را جلو می دهند و َکت های شان را‬ ‫باز می کنند و به همه چیز از باال به پایین نگاه‬ ‫می کنند‪ .‬این رفتارها و این غرور کاذب امروز‬ ‫بالی جان استقالل شده است‪.‬‬ ‫سرمربی یکی از تیم های پایه استقالل‬ ‫گفت‪ :‬به این اقایان یاداوری می کنم پیراهنی‬ ‫که امروز بر تن شماست و نه قدر ان را‬ ‫می دانید و نه شان ان را حفظ می کنید‪ ،‬بر تن‬ ‫بزرگانی بوده که حتی بعد از مرگشان هم‬ ‫سایه انها بر سر امثال شما سنگینی می کند‪.‬‬ ‫اقایان این پیراهن بر تن امثال پورحیدری‪،‬‬ ‫حجازی‪ ،‬مظلومی‪ ،‬احدی‪ ،‬جان ملکی و‬ ‫خیلی های دیگر رفته و عرق های زیادی ریخته‬ ‫شده تا امروز هواداران به ان افتخار کنند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬اقایانی که امروز با غرور‬ ‫راه می روید‪ ،‬به کارنامه خودتان نگاه کنید و‬ ‫از خود سوال کنید که چند بار قهرمان شدید‬ ‫که اینطور مغرور هستید؟ اول یکی دو بار‬ ‫قهرمان شوید بعد به همه از باال به پایین نگاه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫اکبرپور گفت‪ :‬حال ما پیشکسوتان و‬ ‫هواداران خوب نیست و در کوچه و خیابان‬ ‫به خاطر این نتایج شرمنده هستیم‪ .‬مردم ما را‬ ‫می بینند و سوال می کنند‪ .‬هواداران نگرانند‬ ‫و هواداران رقیب کری می خوانند‪ .‬هرچند‬ ‫پرسپولیسی ها برای من نمی توانند کری‬ ‫بخوانند چون پاسخ انها را می دهم‪.‬‬ ‫پیشکسوت استقالل گفت‪ :‬هر وقت‬ ‫یکی از هواداران رقیب برای من کری بخواند‬ ‫در پاسخ می گویم زمانی که خودم بازی‬ ‫می کردم به شما گل می زدم و هیچ وقت در‬ ‫دوران بازیگری ما تیم شما حریف ما نشد‪.‬‬ ‫کارشناس فوتبال تصریح کرد‪ :‬همانطور‬ ‫که در یک موفقیت تمام مجموعه دخیل‬ ‫هستند‪ ،‬در ناکامی ها هم همه اعضای یک‬ ‫مجموعه سهیم هستند‪ .‬اما این سهم ها به اندازه‬ ‫مسئولیت ها است و با یکدیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫امروز هم که حال استقالل خوب نیست همه‬ ‫اعضای باشگاه از مدیر عامل و اعضای هیات‬ ‫مدیره و سرمربی گرفته تا بازیکن و دیگر‬ ‫اعضای تیم موظفند بر تالش های خود اضافه‬ ‫کنند‪ ،‬نقص های شان را برطرف کرده و نقاط‬ ‫ضعف را به نقطه قوت های جدید بدل کنند‪.‬‬ ‫تا چنین اتفاقی نیفتد و همدلی در مجموعه‬ ‫باشگاه ایجاد نشود‪ ،‬اتفاق خاصی در این‬ ‫استقالل نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫اکبرپور در خصوص شرایط پیش روی‬ ‫تیم در جام حذفی و اسیا گفت‪ :‬با این روند‬ ‫و این شرایط‪ ،‬اتفاق خاصی نخواهد افتاد و‬ ‫همانطور که گفتم اگر خواهان موفقیت در‬ ‫این دو رویداد هستیم باید خیلی چیزها در این‬ ‫مجموعه تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫ییالقات گیالن‬ ‫پای «رفاقت» در میان است؟‬ ‫پشتپردهانتخابعجیبدرتیمملیفوتسال‬ ‫خبر انتخاب مصطفی عمادی به عنوان سرمربی تیم ملی «ب» به فوتسال ایران تا حد زیادی شوکه کننده و عجیب بود‪ .‬در حالی که کمیته فوتسال و کمیته‬ ‫فنی بارها از گرفتن رزومه مربیان مختلف و امتیازدهی به انها برای حضور در تیم ملی «ب» خبر داده بود اما انتخاب نهایی این کمیته با معیارهای در نظر گرفته‬ ‫شده حداقل در رقابت با دیگر گزینه ها سوال برانگیز است‪.‬از مدرک تحصیلی‪ ،‬مدرک سطح ‪ ۳‬مربی گیری فوتسال‪ ،‬کار در رده ملی و باشگاهی‪ ،‬سابقه بازی‬ ‫در تیم های ملی و … به عنوان معیارهای الزم برای سرمربیگری در تیم ملی «ب» یاد می شد‪ .‬در همین ارتباط اسامی مربیانی چون محمدرضا حیدریان‪ ،‬وحید‬ ‫شمسایی‪ ،‬جواد اصغری مقدم‪ ،‬شهاب سفال منش‪ ،‬محمود خوراکچی و‪ ...‬مطرح بود ولی گزینه ای انتخاب شد که از اخرین کار مربیگری اش سالیان سال‬ ‫می گذرد‪.‬پشت پرده انتخاب عمادی؛ سفارش دبیرکل فدراسیون فوتبال؟‬ ‫ورزش‬ ‫اگر لیگ را تعطیل کنند باید‬ ‫دست فروشی کنیم‬ ‫عضو مازندرانی تیم ملی‬ ‫کشتی ازاد گفت‪ :‬اگر لیگ‬ ‫را تعطیل کنند باید دست‬ ‫فروشی کنیم‪.‬‬ ‫رضا اطری‪ ،‬عضو‬ ‫مازندرانی تیم ملی کشتی‬ ‫ازاد ایران‪ ،‬درباره اهمیت‬ ‫برگزاری لیگ کشتی در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار گروه‬ ‫ورزشی خبرگزاری برنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کشتی ورزشی است که‬ ‫باید مداوم در تمرین باشیم‬ ‫بنابراین باید تمام زندگی‬ ‫و تمرکزمان روی تمرین‬ ‫باشد‪ .‬طبیعی است در چنین‬ ‫شرایطی کاری هم جز کشتی‬ ‫نمی توانیم انجام دهیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر هم تنها منبع‬ ‫درامد ما همین رقابت های‬ ‫لیگ است‪ .‬باور کنید اگر‬ ‫همین اندک درامد ما را از‬ ‫لیگ هم بگیرند باید برویم‬ ‫کارگری و یا دست فروشی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫دارنده مدال طالی اسیا‬ ‫ادامه داد‪ :‬درست است که‬ ‫شرایط واقعا سخت و دشوار‬ ‫است اما با تعطیل کردن‬ ‫همه چیز نمی توان با کرونا‬ ‫مقابله کرد‪ .‬البته هنوز تکلیف‬ ‫برگزاری رقابت های لیگ‬ ‫مشخص نشده است‪ .‬پیش‬ ‫از این گفته می شد لیگ از‬ ‫مرداد اغاز می شود اما فعال‬ ‫گزارش‬ ‫به شهریور ماه موکول شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اطری در خصوص شروع‬ ‫اردوها گفت‪ :‬فعال فقط تیم ها‬ ‫در حال جذب نفر و کادر‬ ‫فنی هستند‪ .‬من هم امسال با‬ ‫تیم بازار بزرگ قرارداد بستم‬ ‫و هدف ما قهرمانی در لیگ‬ ‫است ولی با توجه به شرایط‬ ‫موجود نمی توان با قطعیت‬ ‫در مورد تحقق اهداف‬ ‫صحبت کرد‪ .‬تمرین هم فعال‬ ‫به صورت انفرادی در خانه‬ ‫انجام می شود تا ستاد مبارزه‬ ‫با کرونا مجوز برگزاری‬ ‫تمرینات گروهی را صادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رمز موفقیت من و رحمتی‬ ‫زندگی سالم است‬ ‫محمدرضا خلعتبری‬ ‫مهاجم تیم فوتبال شهرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬درست است که پرسپولیس‬ ‫فاصله زیادی با بقیه مدعیان دارد اما‬ ‫هنوز ‪ 8‬هفته و ‪ 24‬امتیاز باقی مانده و‬ ‫نباید گفت قهرمانی این تیم مسجل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا خلعتبری‪ ،‬مهاجم‬ ‫مازندرانی که این روزها در‬ ‫شهرخودرو می درخشد‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری‬ ‫برنا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از وقتی که مجوز‬ ‫برگزاری تمرینات داده شد ما هم‬ ‫در تیم شهرخودرو تمرینات مان را‬ ‫اغاز کردیم و با اینکه نتوانستیم بیشتر‬ ‫از ‪ 2‬بازی دوستانه داشته باشیم اما‬ ‫نقاط ضعف و قوت مان را شناختیم‬ ‫و برای برگزاری لیگ اماده شدیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه در بازی اول هم با زحمات‬ ‫بازیکنان ذوب اهن را در دیداری‬ ‫دشوار شکست دادیم و توانستیم در‬ ‫کورس کسب سهمیه لیگ برتر بمانیم‪.‬‬ ‫البته ذوب اهن هم بازی بسیار خوبی‬ ‫مقابل ما ارائه داد و متاسفم این تیم در‬ ‫چنین جایگاهی قرار گرفته است‪ .‬با این‬ ‫حال ما برای این برد زحمت زیادی‬ ‫کشیدیم و خوشحالم در نهایت جواب‬ ‫زحمت مان را گرفتیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه تیمش با‬ ‫برگزاری مساببقات لیگ برتر مخالف‬ ‫بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تنها دلیل مخالفت‬ ‫باشگاه شهرخودرو با برگزاری دوباره‬ ‫لیگ برتر نگرانی از به خطر افتادن‬ ‫سالمتی همه کسانی بود که درگیر‬ ‫بازی های لیگ می شدند‪ .‬اگر اقای‬ ‫حمیداوی یا خود من و همبازیانم‬ ‫گفتیم لیگ برگزار نشود و پرسپولیس‬ ‫به عنوان قهرمانی معرفی شود همین‬ ‫بود که سالمتی کسی مورد تهدید‬ ‫کرونا قرار نگیرد‪ .‬اتفاقا هواداران‬ ‫شهرخودرو هم از من به خاطر اینکه‬ ‫گفتم پرسپولیس را قهرمان اعالم‬ ‫کنید و لیگ را برگزار نکنید ناراحت‬ ‫شدند اما واقعیت این است که احتمال‬ ‫زیادی وجود دارد که ترددهای تیم ها‬ ‫و اقامت شان در هتل ها ممکن است‬ ‫منجر به افزایش شیوع کرونا شود‪.‬‬ ‫برخی هم شایعاتی ساختند که چون‬ ‫مالک شهرخودرو نمی خواهد مطالبات‬ ‫بازیکنان را پرداخت کند با برگزاری‬ ‫لیگ مخالف است درحالی که ما ‪80‬‬ ‫درصد دریافتی داشته ایم و این حرف ها‬ ‫فقط شایعه پراکنی است‪.‬‬ ‫خلعتبری درخصوص اینکه گفته‬ ‫می شود او و سیدمهدی رحمتی نقش‬ ‫مهمی در موفقیت شهرخودرو دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬کسانی که من و مهدی را دلیل‬ ‫موفقیت شهرخودرو می دانند لطف‬ ‫دارند اما واقعیت این است که در تیم‬ ‫ما همه به یک اندازه تالش می کنند و‬ ‫چون روحیه تیمی داشته و به تعهدی‬ ‫که نسبت به باشگاه داریم‪ ،‬پایبند‬ ‫هستیم‪ ،‬برای موفقیت تیم از جان مایه‬ ‫می گذاریم‪ .‬از رحمتی گرفته تا سعید‬ ‫قاسمی‪ ،‬محمد قاضی‪ ،‬امین قاسمی نژاد‪،‬‬ ‫حسین مرادمند‪ ،‬فرامرزی و همه‬ ‫بازیکنان با تمام وجود بازی می کنیم‪.‬‬ ‫حتی بازیکنی مثل امیر منصوری که‬ ‫اولین بار در لیگ برتر در همین بازی با‬ ‫ذوب اهن برای شهرخودرو بازی کرد‬ ‫هم در موفقیت تیم نقش دارد‪.‬‬ ‫مهاجم اسبق تیم ملی با اشاره به‬ ‫اینکه شهرخودرو کار سختی برای‬ ‫کسب سهمیه اسیایی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫از مدعیان اصلی کسب سهمیه اسیایی‬ ‫هستیم اما می دانیم چقدر کارمان‬ ‫دشوار است‪ .‬تیم ما تلفیقی از بازیکنان‬ ‫جوان و باتجربه است و می خواهد‬ ‫برای دومین سال پیاپی سهمیه اسیایی‬ ‫بگیرد‪ .‬طی ‪ 2‬هفته اینده هم با تیم های‬ ‫گل گهر و سایپا بازی داریم و باید‬ ‫مقابل تیم هایی به میدان برویم که برای‬ ‫سقوط نکردن می جنگند‪ .‬با این حال ما‬ ‫برای رسیدن به هدف مان مصمم هستیم‬ ‫و امیدواریم بتوانیم گوشه ای زحمات‬ ‫مالک باشگاه را که در این شرایط‬ ‫دشوار اقتصادی باشگاه داری می کند‪،‬‬ ‫جبران کنیم‪.‬‬ ‫مهاجم تیم شهرخودرو درباره‬ ‫مسجل شدن قهرمانی پرسپولیس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬درست است‬ ‫پرسپولیس فاصله زیادی با بقیه مدعیان‬ ‫دارد اما هنوز ‪ 8‬هفته و ‪ 24‬امتیاز باقی‬ ‫مانده و نباید گفت قهرمانی این تیم‬ ‫مسجل شده است‪ .‬یادم می اید در سال‬ ‫‪ 94‬که با سپاهان قهرمان لیگ شدم‬ ‫در فاصله ‪ 6‬هفته مانده تا پایان لیگ‬ ‫شانسی برای قهرمانی نداشتیم اما با ‪6‬‬ ‫برد پی در پی توانستیم قهرمان لیگ‬ ‫شویم‪.‬خلعتبری درخصوص اینکه‬ ‫خودش و رحمتی در استانه ‪ 40‬سالگی‬ ‫همچنان خوش می درخشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل برای اینکه‬ ‫یک فوتبالیست بتواند همیشه در اوج‬ ‫بماند و افت نکند‪ ،‬زندگی سالم است‪.‬‬ ‫خصوصا وقتی سن فوتبالیست باالتر‬ ‫می رود تغذیه مناسب و استراحت‬ ‫کافی از مهم ترین عوامل برای ماندن‬ ‫در شرایط جسمانی و ذهنی خوب‬ ‫است‪ .‬خودم که همیشه این مسائل را‬ ‫رعایت می کنم و می دانم سبک زندگی‬ ‫سیدمهدی رحمتی هم بسیار سالم است‬ ‫و به همین دلیل توانسته در تمام این‬ ‫سال ها در باالترین سطح فوتبال ایران‬ ‫حضور داشته باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1337

روزنامه صدای اصلاحات 1337

شماره : 1337
تاریخ : 1400/02/15
روزنامه صدای اصلاحات 1336

روزنامه صدای اصلاحات 1336

شماره : 1336
تاریخ : 1400/02/13
روزنامه صدای اصلاحات 1335

روزنامه صدای اصلاحات 1335

شماره : 1335
تاریخ : 1400/02/12
روزنامه صدای اصلاحات 1334

روزنامه صدای اصلاحات 1334

شماره : 1334
تاریخ : 1400/02/11
روزنامه صدای اصلاحات 1333

روزنامه صدای اصلاحات 1333

شماره : 1333
تاریخ : 1400/02/09
روزنامه صدای اصلاحات 1332

روزنامه صدای اصلاحات 1332

شماره : 1332
تاریخ : 1400/02/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!