روزنامه صدای اصلاحات شماره 1084 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1084

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1084

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1084

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ماه ‪1399‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ ۲۹‬رمضان ‪۱۴۴۱‬‬ ‫بهمناسبتسالروزازادسازیخرمشهر‬ ‫خودباوری و مقاومت‬ ‫کلید فتح خرمشهر‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫منفعتطلبان؛غاصبان‬ ‫جریان دوم خرداد‬ ‫دوم خرداد ‪ 1376‬در حافظه ی تاریخی سیاسی کشور ایران تصویری‬ ‫ماندگار رقم زد؛ دوم خردادی که مردم برای اصالح جمع شدند و‬ ‫ان را به یکی از مهمترین رخداد های تاریخ ایران بدل کردند‪.‬در‬ ‫این مسیر اما اتفاق هایی افتاد که امروز جریان اصالحات را به جایی‬ ‫کشانده که دیگر اعتماد عمومی که سال ‪ 76‬کسب کرده بودند را از‬ ‫دست داده است‪.‬مسیر دوم خرداد تا به امروز ‪ ،‬راهی پر فراز و نشیب‬ ‫بود؛ عده ای در این مسیر خودشان را به جریان اصالحات چسباندند‬ ‫و خود سوار قطار این گروه شدند و ان را برای خود و منفعتشان‬ ‫غصب نمودند و عده ای هم از بدنه این جریان به واسطه زیاده‬ ‫خواهی برخی اقایان حذف شده و از قطار اصالح طلبی پیاده شدند‪..‬‬ ‫گروه هایی که حتی قبل از اینکه انتخابات دوم خرداد شکل‬ ‫بگیرد ان را تحریم کرده بودند و حتی افرادی که اعتقادی به‬ ‫انتخابات ازاد در جمهوری اسالمی نداشتند و یا چیزی از این‬ ‫جمهوریت را قبول نداشتند به یک باره امدند و خود را در‬ ‫بدنه این جریان با هر زوری بود جا کردند و ان دسته از افرادی‬ ‫که در حماسه اصالحات نقش داشتند خانه نشین کردند‪....‬‬ ‫افراد فرصت طلب و چاپلوسی که فقط و فقط منفعتشان را محترم بر‬ ‫هرچیز دیگری می دانستند‪ ،‬جریان دوم خرداد را به نفع خود مصادره‬ ‫کردند در حالی که بازهم تکرار می کنم ‪ ،‬بعضی از انها اعتقادی به‬ ‫این حکومت نداشتند‪...‬همچنین بعد از دوم خرداد ‪ 76‬جریان نفوذ از‬ ‫جناح های مخالف وارد صحنه شدند و خودشان را به اسم اصالحات‬ ‫چسباندند و از ایران فرار کردند تا با سواستفاده از این اسم و جریان بتوانند‬ ‫برای خود پناهندگی و زندگی اسوده دست و پا نمایند ‪...‬البته بارها گفته‬ ‫ام که جریان اصالحات به ذات خود عیبی ندارد و حذف شدنی نیست و‬ ‫این منفعت طلبان هستند که از ان حذف می شوند‪.‬در اظهار نظر هایم‬ ‫در ان سالها بارها گفتم که باید در جریان اصالحات بازنگری می شد‬ ‫اما این اتفاق نیوفتاد و اصالحاتی که امروزهمچنان در حال درجا زدن‬ ‫است ‪ ،‬حاصل اعمال نظرهای افرادی است که منفعت خود یا گروهشان‬ ‫را بر مردم مقدم می دانند‪ .‬البته این جریان سالها است که یک رهبریت‬ ‫مرکزی که بتواند خودی را از غیر خودی جداکند و منفعت طلبان را به‬ ‫خانه شان بفرستد ندارد و بیشتر بر محوریت شخصی افراد اداره می شود ‪،‬‬ ‫که این خود یکی از افات جبران ناپذیر این جریان تا به امروز بوده است‪.‬‬ ‫درپایانبایدبگویمامروزکهاعتمادعمومیجامعهنسبتبهاینجریان(با‬ ‫توجه به عملکرد بد این گروه) به شدت کاهش یافته است ؛ ان هایی که‬ ‫داعیه اصالح طلبی دارند باید هرچه سریعتر درسیاست های ان بازنگری‬ ‫کنند و اصالحات را به مسیر درست خود یعنی حق مردم برسانند‪.‬‬ ‫برمیثاقدوبارهبااندیشههای‬ ‫ناب امام خمینی در دفاع از ملت‬ ‫مظلومفلسطین‪،‬تاکیدداریم‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1084‬‬ ‫‪2020May 23‬‬ ‫اصالح طلبان واقعی کسانی هستندکه هنوزخواسته های‬ ‫ملت ایران را درسال‪76‬فراموش نکرده اند‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫بیانیهحزبمردمیاصالحات‬ ‫به مناسبت یوم اهلل روز قدس ‪:‬‬ ‫دومخرداد‪76‬‬ ‫ودرسهایان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫گزارشتحلیلیروزنامهصدای‬ ‫اصالحاتمشهورترینمساجدجهان‬ ‫میراثمشترککشورهایمسلمان‬ ‫حجتاالسالمرئیسیاعالمکرد‪:‬‬ ‫از مسجد اقصی‬ ‫تامسجدگوهرشاد‬ ‫رضوی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫رهبر انقالب در روز قدس‪:‬‬ ‫ویروسصهیونیسم‬ ‫از منطقه ریشه کن‬ ‫خواهد شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫امادگی قوه قضاییه‬ ‫برای رسیدگی‬ ‫به جنایات رژیم‬ ‫صهیونیستی‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اگرقالیبافپروندهمالیداشته‪،‬چراسرلیستشد؟‬ ‫جوادارینمنش‪،‬عضوحزبموتلفهاسالمی‬ ‫گفت‪ :‬شانس قالیباف بیشتر از دیگر کاندیداهای‬ ‫ریاستمجلساستاماائتالفوزرایدولتسابق‬ ‫و پایداری ها می تواند مشکالتی را برای ریاست او‬ ‫ایجادکند‪.‬‬ ‫محمد جواد ارین منش عضو حزب موتلفه‬ ‫در گفتگو با خبرانالین با اشاره به رایزنی ها و‬ ‫البی های بر سر کرسی ریاست مجلس یازدهم‬ ‫در فاصله باقیمانده تا انتخابات هیات رئیسه مجلس‬ ‫گفت‪ :‬رئیس مجلس باید از حاشیه پردازی به دور‬ ‫باشد و اخالق اسالمی و انسانی را رعایت کند‪.‬‬ ‫فردی که از شعارهای توخالی و غیر عملی پرهیز‬ ‫کند‪ .‬گروه ها و جریان هایی که اکثریت در شعار‬ ‫انتخاباتی خود‪ ،‬اخالق مداری‪ ،‬عدالت محوری‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫واقعیت‬ ‫مقابلهباتبعیضوفسادرامطرحکردند؛علنا‬ ‫خودشان را در معرض افکار عمومی به نمایش می‬ ‫گذارند‪ .‬رفتارهایی که نشان از قدرت طلبی‪ ،‬جاه‬ ‫طلبی و بداخالقی دارد‪ ،‬با شعارهای اصولگرایی در‬ ‫تناقض است که این موضوع برای مجلس مدعی‬ ‫اصولگراییواخالقمداریزیبندهنیست‪.‬‬ ‫ائتالف پایداری و وزرای احمدی نژاد می‬ ‫توانددرتعیینرئیسمجلستاثیرگذارباشد‬ ‫ائتالفعلیهقالیباف‬ ‫ویافزود‪:‬انتخاباترئیسمجلسبایدمبتنیبر‬ ‫درایت‪،‬عقالنیتوخردورزیوبهدورازفضاسازی‬ ‫هایغیراخالقیصورتبگیرد‪.‬درمجلسیازدهم‬ ‫شاهد سالیق مختلف جریان اصولگرایی هستیم‬ ‫از جریان پایداری‪ ،‬حامیان و فعاالن دولت اقای‬ ‫احمدی نژاد تا موتلفه‪ ،‬حامیان اقای قالیباف و ‪...‬اما‬ ‫معتقدم اگر طیف پایداری و وزرای دولت سابق در‬ ‫انتخاباتهیاترئیسهباهمائتالفکنند‪،‬میتواننددر‬ ‫انتخابرئیسمجلستاثیرگذارباشند‪.‬‬ ‫ایننمایندهسابقمجلسبابیاناینکهامیدوارم‬ ‫براساسعقالنیتانتخاباترئیسپارلمانصورت‬ ‫بگیردوازهمیناالنبداخالقیهایسیاسیراکنار‬ ‫بگذارند‪،‬گفت‪:‬منمعتقدمشرایطواظهارنظرهای‬ ‫کاندیداها شاخصی برای انتخاب رئیس مجلس‬ ‫است‪.‬نمایندگانبیطرفیکهبهدنبالانتخاباصلح‬ ‫هستند‪ ،‬با مشاهده تندروی ها و تخریب ها گزینه‬ ‫مناسبراانتخابکنند‪.‬‬ ‫قالیبافهمچنانشانساولریاستاستاما‪...‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شانس اقای قالیباف‬ ‫بیشتر از دیگر کاندیداهاست‪ ،‬گفت‪ :‬البته همانطور‬ ‫که اشاره کردم اگر طیف دولتمردان احمدی نژاد‬ ‫با پایداری ها ائتالف کنند و با اقای قالیباف تقابل‬ ‫کنندشانساوکاهشپیدامیکندامابازهمشانس‬ ‫اول اوست‪.‬‬ ‫اگر قالیباف ضعف و پرونده مالی داشته است‬ ‫چراسرلیستاصولگرایانشد؟‬ ‫وی درباره فضاسازی های مالی علیه قالیباف‬ ‫نیز گفت‪ :‬این موضوع به بداخالقی ها و تخریب‬ ‫های این روزهای سیاست بر می گردد‪ .‬اگر با اقای‬ ‫قالیباف ائتالف کرده و به سر لیستی ایشان در یک‬ ‫انتخابات مهم رای داده اید؛ یعنی پذیرفته اید که‬ ‫در ذیل نام ایشان در انتخابات حضور پیدا کرده و‬ ‫رای بیاورید‪ .‬حال اگر این فرد را قبول ندارید‪ ،‬یا او‬ ‫ضعفیداشته؛چگونهحاضرشدیدازناماوبهعنوان‬ ‫پرچمدار لیستی که مردم می خواهند به ان رای‬ ‫بدهند استفاده کردید و حاال متوجه ضعف های او‬ ‫شدهاید؟متاسفانهمجلساصولگرایانهیازدهمکار‬ ‫خودرادرانتخاباتهئیترئیسهبابداخالقیشروع‬ ‫کرده و این با شعارهای انقالبی و انتخاباتی انان در‬ ‫تناقضاست‪.‬‬ ‫اصولگرایان فقط برای پیروزی در انتخابات‬ ‫باهمائتالفکردند‬ ‫ارین منش باانتقاد از برخی تحرکات ضد‬ ‫وحدت گرایانه اصولگرایان گفت‪ :‬گذشته درحال‬ ‫تکرار است و افراد برای ورود به انتخابات در‬ ‫لیست مشترکی قرار می گیرند‪ ،‬درحالی که این‬ ‫لیست ها بیانگر سلیقه واحد نبوده و بلکه سالیق‬ ‫مختلفاصولگرایی در یک لیست واحد است‪.‬‬ ‫اصولگرایانبرایپیروزیدرانتخاباتبهطورموقت‬ ‫ائتالف کردند و شاهد رقابت انچنانی با اصالح‬ ‫طلباننبودیم‪.‬اصولگرایانباخودشانرقابتکردند‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬حتیمیتوانپیشبینیکردرئیس‬ ‫جمهورایندهازمیاناصولگرایانخواهدبودامااگر‬ ‫فضایرقابتیبههمینصورتادامهپیداکند‪،‬میزان‬ ‫مشارکت را پایین می اورد که موضوع مطلوبی‬ ‫ت‬ ‫نیس ‪.‬‬ ‫رقابتدروناصولگرایی‪،‬مشارکتراکاهش‬ ‫میدهد‬ ‫این چهره اصولگرا گفت‪ :‬پیش بینی من این‬ ‫است که در انتخابات ریاست جمهوری اینده‬ ‫رقابت در بین اصولگرایان وجود دارد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر چهره های شاخص اصالح طلب معموال از‬ ‫دلنظارتشوراینگهبانعبورنمیکنندوناگزیر‬ ‫رقابت درون اصولگرایی می شود‪ .‬رقابت درون‬ ‫اصولگراییبهنفعجمهوریاسالمینیستچراکه‬ ‫مشارکتدرانتخاباتراکاهشمیدهد‪.‬‬ ‫ــ‬ ‫‪5‬‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ﻃﺮح اﯾﻨﺪه داران‬ ‫؟؟؟ عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫‪۳۰‬هزار میلیارد برای پروژه های زیرساختی‬ ‫تا پایان خرداد تامین شود‬ ‫روحانی در گفتگو با رئیس سازمان برنامه و بودجه‪:‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬حجت االسالم حسن روحانی در گفتگو با محمدباقر نوبخت‬ ‫معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز‬ ‫برای اجرای پروژه های زیرساختی کشور بویژه در حوزه حمل و نقل تا پایان خرداد ماه تامین شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬پروژه های زیرساختی مهم در کشور نظیر راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان‪ ،‬راه اهن‬ ‫همدان‪ -‬سنندج‪ ،‬راه اهن بستان اباد تبریز‪ ،‬راه اهن رشت بندرانزلی و راه اهن یزد اقلید و نیز فازهای بعدی‬ ‫ازادراه تهران شمال‪ ،‬اتوبان منجیل به رودبار و قطعه ای از مسیر جاده هراز باید در اولویت قرارگرفته و تامین‬ ‫اعتبار برای تکمیل این پروژه ها انجام شود‪.‬‬ ‫روحانی همچنین تاکید کرد‪ :‬باید تالش کنیم تا ‪ ۸۰۰‬پروژه مهم ملی و استانی برای افتتاح در هفته دولت اماده‬ ‫و به مردم کشور تقدیم شود‪.‬‬ ‫؟؟؟‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 3 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1084‬‬ ‫سیاست‬ ‫بیانیه حزب مردمی اصالحات‬ ‫به مناسبت یوم اهلل روز قدس ‪:‬‬ ‫برمیثاقدوبارهبااندیشههای‬ ‫نابامامخمینیدردفاعازملت‬ ‫مظلومفلسطین‪،‬تاکیدداریم‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫“تنها راه قدس شریف‬ ‫مبارزه و مقاومت است‬ ‫و دیگر راه ها‪ ،‬بی سرانجام‬ ‫و عقیم است”‬ ‫(مقام معظم رهبری)‬ ‫‪                                                                                                                                                      ‬‬ ‫‪                                                       ‬‬ ‫‪                                                                                              ‬‬ ‫امت اسالمی و تمدن‬ ‫قدس ومسجداالقصی نماد‬ ‫اسالمی است‪.‬اهتمام به روز قدس‪،‬اهتمام اسالمی‬ ‫و مرتبط با همه امت اسالمی است‪.‬چون اسرائیل‬ ‫به همه منافع امت اسالمی یورش برده است‪.‬در‬ ‫‪72‬سال گذشته ما از یک سو شاهد یک پرونده‬ ‫ننگین و از سوی دیگر شاهد درخشش فلسطین‬ ‫و مقاومت امت اسالمی هستیم‪.‬با پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی معادالت جهان تغییر کرد و ارمان فلسطین‬ ‫مطرح شد‪.‬پس از پیروزی انقالب اسالمی ما‬ ‫شاهد این بودیم که اسرائیل به محاصره نیروهای‬ ‫مقاومت درامد ‪ ‬و شکست خود را پذیرفت‪.‬‬ ‫بیش از نیم قرن است که تجاوز و اشغال گری‬ ‫رژیم اسرائیل به شکلی سازمان یافته درمقابل‬ ‫سکوت نهادهای بین المللی انجام می شود‪.‬‬ ‫اسرائیل نماد یک رژیم جعلی است که بر بستر‬ ‫انواع تجاوزات و بد اخالقی ها و قانون شکنی ها‬ ‫شکل گرفته است‪.‬امروز بسیاری از فجایع منطقه و‬ ‫جهان را از همین زاویه میتوان تحلیل و پیامدهای‬ ‫ان را توضیح داد که حتی خارج از مرز های‬ ‫فلسطین اشغالی در حال وقوع است‪.‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات همگام با سایر اقشار‬ ‫جامعه در استانه اخرین جمعه ماه مبارک رمضان‬ ‫و روز جهانی قدس ضمن انزجار از تحریم های‬ ‫صورت گرفته از سوی برخی کشورهای غربی‬ ‫علیه حزب اهلل لبنان وفشارهای بین المللی بر ان‬ ‫که باهدف تضعیف مقاومت اسالمی صورت‬ ‫می گیرد‪،‬بر میثاق دوباره با اندیشه های ناب‬ ‫امام خمینی در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و‬ ‫وفاداری به ارمان رهایی قدس شریف تاکید‬ ‫نموده و ضرورت حفظ اتحاد راهبردی همه گروه‬ ‫های فلسطینی برای مقابله با توطئه های شوم‬ ‫صهیونیستی را یاداور می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکابهتمامقواعدحقوقبینالمللیلطمهزدهاست‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت‪ :‬دولت امریکا در سه سال و نیم گذشته در حال زیر پا گذاشتن همه تعهدات بین المللی خود و لطمه زدن‬ ‫به کلیه هنجارها‪ ،‬قواعد و حقوق بین المللی است‪.‬عباس موسوی در اخرین پست توییتر خود نوشت‪ :‬روند یکجانبه گرایی و خروج امریکا از توافقات بین‬ ‫المللی ادامه دارد‪ .‬دولت امریکا در سه سال و نیم گذشته در حال زیر پا گذاشتن همه تعهدات بین المللی خود و لطمه زدن به کلیه هنجارها‪ ،‬قواعد و حقوق‬ ‫بین المللی است که قطعا انارشیسم را بدنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫اصالحطلبانواقعیکسانیهستندکههنوزخواستههایملتایرانرادرسال‪76‬فراموشنکردهاند‬ ‫دومخرداد‪76‬ودرسهایانبرایاصالحطلبان‬ ‫مهدی جعفری کاکلکی‬ ‫صدای اصالحات مشارکت مردم در‬ ‫صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی بیانگر‬ ‫نبوغ و خواسته های ملی انها می باشد‪.‬به‬ ‫تعریفی دیگربسترهای پیشرفت و اقتدار یک‬ ‫جامعه زمانی ایجاد می شود که مردم بصورت‬ ‫ملی خواهان تحوالت و اصالحات در امور‬ ‫اداره ی جامعه خویش باشند‪.‬روزمرگی و‬ ‫محافظه کاری بدترین درد برای یک ملت‬ ‫است؛زیرا تفکرات و ایده های نو مخفی‬ ‫ومسکوت مانده وامورمردم وجامعه ناقص‬ ‫وناقض خواهد ماند‪.‬‬ ‫ملت ایران دردوم خرداد ‪ 1376‬با‬ ‫مشارکت حداکثری و بی نظیر در انتخابات‬ ‫هفتمین دوره ی ریاست جمهوری وبا هدف‬ ‫تحول واصالح امورپای صندوق های رای‬ ‫حاضر شدند و به ارمانهای انقالب و اهداف‬ ‫مبتنی براصالحات رای قاطع دادند وبااین‬ ‫مشارکت واراء دولت اصالحات راثبیت‬ ‫وسرکار اوردند وشکل دهنده ی نقاط عطفی‬ ‫برای تحوالت داخلی و بین المللی بعدی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫تا قبل ازانتخابات دوم خرداد‪ 76‬انتخابات‬ ‫بیشترجنبه ی جلب مشارکت وتالش به‬ ‫دعوت مردم پای صندوق های رای بود‬ ‫و حماسه ی دوم خرداد‪76‬اولین انتخابات‬ ‫رقابتی در سطح ملی بود که بین دو جناح‬ ‫مطرح سیاسی شکل گرفت ودرنهایت با‬ ‫جذب اراء مردم احزاب جناح اصالح طلب‬ ‫و موسوم به دوم خردادی در صحنه های‬ ‫مختلف جامعه حضوری پررنگ پیداکردند‪.‬‬ ‫بررسی حماسه ی دوم خرداد برای اصالح‬ ‫طلبان پر از درسها و عبرت هایی است که‬ ‫مسیر و روابط اصالح طلبان را تبیین و تشریح‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بی شک دردوره ی حاضرنظام جمهوری‬ ‫اسالمی با بحرانهاوچالش هایی روبروهستیم‬ ‫که رفع وبرطرف کردن انها مستلزم وحدت‬ ‫و انسجام ملی است‪.‬وحدت ملی زمانی تحقق‬ ‫می یابد که شعارها و اصالح طلبی در‬ ‫مسیر ارمانها وارزشهای جامعه و مبتنی بر‬ ‫مردم داری و شایسته ساالری مطرح شود‪.‬در‬ ‫حماسه ی دوم خرداد‪76‬اصالح طلبان انقالبی‬ ‫با مکتب گرفتن از خط ارمانها وارزشهای‬ ‫جامعه شعائری همچون توسعه ی سیاسی‬ ‫وعدالت اجتماعی رامطرح نمودند که سبب‬ ‫شداحاد ملت ایران در هر گروه و صنفی‬ ‫گرد هم ایند و جنبش اجتماعی را با هدف‬ ‫کسب تعالی و عزت اغاز کنند‪.‬موفقیت‬ ‫وجلب نظر مردم زمانی اتفاق می افتد که‬ ‫مردم بدانند مدعیان اصالح طلبی خود در‬ ‫صف اول حفظ ارزشها وارمانها قرار گرفته‬ ‫اند وحرف وعمل انها ازریا ونقاق بدوراست‪.‬‬ ‫بحران ها و چالش های فعلی جامعه ی ما‬ ‫عمدتاً به موضوعات اقتصادی و اجتماعی‬ ‫برمی گرددکه سالهاست باعث دردورنج‬ ‫مردم شده است ودراین بین ناعدالتی ها‬ ‫وتبعیض ها شدت دردها را مضاعف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصالح طلبان واقعی ومیانه رو کسانی‬ ‫هستندکه هنوزخواسته های ملت ایران را‬ ‫درسال ‪76‬فراموش نکرده اند وبرای خلق‬ ‫حماسه های مشابه دوم خرداد با جان ودل‬ ‫تالش می کنند‪.‬نمی توان از دوم خرداد و‬ ‫اصالح طلبی سخن گفت ولی دردهای فعلی‬ ‫جامعه ومردم را دید ودرخصوص اصالح‬ ‫ورفع انها سخن نگفت‪.‬اماری که امروزه‬ ‫درمورد تورم اقتصادی ومعضالت اجتماعی‬ ‫منتشرمی شودبه مامی گوید درراه اصالح‬ ‫بدنه ی مدیریتی کشوردچارنقص وضعف‬ ‫هستیم ودرغیراینصورت اگر ادعای ما در راه‬ ‫تحقق اصالحات صحیح بود نباید امارهای‬ ‫منفی را مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫جریان اصالحات واصالح طلبی فقط یک‬ ‫ادعای سیاسی و انتصاب جناحی نیست بلکه‬ ‫زائیده ی اذهان خالق جامعه است که درک‬ ‫به مناسبت سالروز ازادسازی خرمشهر‬ ‫خودباوری و مقاومت کلید فتح خرمشهر‬ ‫صدای اصالحات * سوم خرداد‬ ‫ماه سالروز فتح خرمشهر در تقویم‬ ‫ایران نماد یک روز خاص برای مردم‬ ‫ایران است‪ ،‬نمادی از خودباوری‪،‬‬ ‫عزم راسخ و اتحاد ملی مردم ایران بر‬ ‫محور ارمان های ماندگار جمهوری‬ ‫اسالمی در برابر هجمه های دشمنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازادسازی خرمشهر یکی از‬ ‫مهم ترین اهداف عملیات «الی‬ ‫بیت المقدس» در دوره جنگ ایران‬ ‫و عراق بود که پس از ‪ ۵۷۸‬روز‬ ‫اشغال در روز سوم خرداد سال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫خورشیدی صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫این پیروزی به لحاظ نظامی‪،‬‬ ‫نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و‬ ‫عراق شناخته شده و از این روز به‬ ‫عنوان نمادی از پیروزی‪ ،‬مقاومت‬ ‫و ایستادگی در برابر دشمن یاد می ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عملیات بیت المقدس توسط ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬به فرماندهی‬ ‫علی صیاد شیرازی و سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬به فرماندهی محسن‬ ‫رضایی انجام گرفت‪.‬‬ ‫امام راحل درباره فتح خرمشهر‬ ‫فرمودند‪ :‬فتح خرمشهر فتح خاک‬ ‫نیست‪ ،‬فتح ارزش های اسالمی است‪،‬‬ ‫خرمشهر شهر الله های خونین است‪.‬‬ ‫خرمشهر را خدا ازاد کرد‪.‬‬ ‫در طول ‪ 40‬سال پس از انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬ملت ایران با تاسی از‬ ‫امام راحل و رهبری‪ ،‬هیچ زمان‬ ‫حتی وجبی از خاک این مرز و‬ ‫بوم را به دشمن ندادند و در برابر‬ ‫قلدر ی های هیچ کسی کوتاه نیامدند‬ ‫و فتح خرمشهر‪ ،‬نمونه بارز حماسه‬ ‫ای بزرگ است که نشان داد ملت‬ ‫ایران چگونه در مقابل بزرگترین‬ ‫لشکرکشی صدام به ایران ایستادند‬ ‫و اجازه ندادند حتی یک وجب از‬ ‫خاک کشور به دست دشمن بیفتد‪.‬‬ ‫** فتح خرمشهر نماد مجد‬ ‫ارز ش های دفاع مقدس‬ ‫فتح خرمشهر نماد عظمت‬ ‫ارز ش های دفاع مقدس است که‬ ‫باید برای اشنایی نسل جوان امروز‬ ‫با ایثارگر ی های بخشی از جامعه که‬ ‫برای پاسداشت و تحقق این ارز ش ها‪،‬‬ ‫جان خود را فدا کردند‪ ،‬تالش شود‪.‬‬ ‫ازادسازی خرمشهر یکی از اولین‬ ‫اتفاقات نشاط افرین برای مردم ایران‬ ‫بود که پس از ناراحتی ها و فشارهای‬ ‫جنگ تحمیلی در جامعه رخ داد‪.‬‬ ‫امروز با وجود فاصله زمانی از ان‬ ‫دوران برای ماندگاری ارزش های‬ ‫دفاع مقدس باید این گونه ایثارگری‬ ‫و تحقق ارز ش ها یاد اوری شود‪.‬‬ ‫همواره وحدت‪ ،‬همدلی و‬ ‫همبستگی که احاد جامعه در کنار‬ ‫مسووالن نظام پاسخی ارزشمند به‬ ‫هجمه ها و توطئه های دشمنان ایران‬ ‫اسالمی است‪.‬حرکت جامعه اکنون نیز‬ ‫همانند دوران دفاع مقدس باید حول‬ ‫محور ولی فقیه و اهداف نظام باشد‪.‬‬ ‫نسل جوان با ارز ش های واال مانند‬ ‫صداقت‪ ،‬ایثار‪ ،‬مشارکت‪ ،‬همدلی‪،‬‬ ‫وفاق و امید به اینده که توسط‬ ‫رزمندگان در دوران دفاع مقدس به‬ ‫خوبی ظهور پیدا کرد اشنا شوند‪.‬‬ ‫** مقاومت کلید موفقیت ایران‬ ‫سرهنگ محمد حسن سالمی به‬ ‫اهمیت تبیین روز ازادسازی خرمشهر‬ ‫برای جوانان تاکید و تصریح کرد‪:‬‬ ‫رزمندگان در جنگ به تکلیف‬ ‫اسالمی و دینی خود عمل کردند و‬ ‫در ان سال های سخت و با وجود‬ ‫تجهیزات پیشرفته و فراوان دشمنان‪،‬‬ ‫با ایمان قوی و توکل بر خدا در برابر‬ ‫دشمن ایستادگی کردند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬مقاومت و‬ ‫وحدت در برابر دشمنان در شرایط‬ ‫گوناگون رمز موفقیت ملت ایران‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر‬ ‫ارز ش های دفاع مقدس استان سمنان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امروز‪ ،‬مردم ایران‬ ‫اسالمی نیز با توجه به گستردگی و‬ ‫پیچیدگی های هجمه های دشمنان باید‬ ‫همچون گذشته با ایثار‪ ،‬عزم راسخ و‬ ‫روحیه انقالبی در برابر این توطئه ها با‬ ‫امادگی کامل ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫کرده اند پیشرفت وتعالی جامعه ی ایرانی‬ ‫جزباتحول واصالحات نمی توان درپی راه‬ ‫حل مشکالت وچالش ها رفت‪.‬این جهان بینی‬ ‫و تفکر باروظیفه ومسئولیت اصالح طلبان را‬ ‫چند برابر می کند‪ .‬افت جریان اصالح طلبی‬ ‫سیاست زدگی دران است‪ .‬سیاست زدگی‬ ‫یعنی مشغول شدن به رفتاروگفتارهایی که‬ ‫نیت و انتهای ان غرض ها و منافع شخصی‬ ‫و گروهی است و هیچ منفعتی دران برای‬ ‫مردم نیست‪.‬دراین حالت است که عمرسیاسی‬ ‫یک جناج و جریان سیاسی به پایان می رسد‪.‬‬ ‫هنراصالح طلبان در دوره ی حاضراین است‬ ‫که با همدلی ودوری از اختالفات سیاسی‬ ‫و جناحی هر چه بیشتر در پی جلب اعتماد‬ ‫مردم همچون حماسه دوم خرداد‪ 76‬باشند و‬ ‫مستحکم تر از گذشته در صحنه های جامعه‬ ‫حضور یابند تا در مسیر مشارکت ملی راه‬ ‫های برون رفت از مشکالت موجود پیدا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سید عمار حکیم‬ ‫روزقدس‪،‬نیروییبرای‬ ‫فشاربرحکومت هاستتا‬ ‫برایتوقفزورگوییرژیم‬ ‫صهیونیستیتالشکنند‬ ‫سید عمار حکیم تاکید کرد‪ :‬روز قدس‪،‬‬ ‫نیرویی برای فشار بر حکومت هاست تا برای توقف‬ ‫زورگویی و تعرض های رژیم صهیونیستی تالش‬ ‫کنند‪ .‬رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی به‬ ‫مناسبت روز جهانی قدس گفت‪ :‬بزرگداشت روز‬ ‫جهانی قدس به دعوت امام خمینی (قدس سره)‬ ‫نشا ن دهنده زنده بودن این مسئله در ضمیر مرجعیت‬ ‫دینی شیعه در طی دهه ها بوده و فراخوانی برای‬ ‫ملت های عربی و اسالمی و تاکیدی است بر اینکه‬ ‫قدس نخستین مسئله در قلب‪ ،‬ضمیر و وجدان انسانی‬ ‫و نه فقط عربی یا اسالمی است‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬این روز همچنین‬ ‫نیرویی برای فشار بر حکومت هاست تا برای توقف‬ ‫دشمنی و زورگویی و تعرض رژیم صهیونیستی‬ ‫به ازادی ها و کرامت ملت فلسطین و حفاظت از‬ ‫قدس شریف و جلوگیری از یهودی سازی زمین های‬ ‫اسالمی تالش کنند‪.‬‬ ‫رهبرانقالبخطاببهامتاسالمیبهمناسبتروزقدس‪:‬‬ ‫ویروسصهیونیسمازمنطقهریشه کنخواهدشد‪/‬پیروزیفلسطینتضمینشدهاست‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایرهبرمعظمانقالبپیشازظهرامروز(جمعه)به‬ ‫مناسبتفرارسیدنروزجهانیقدسدرسخنانزندهوتلویزیونیبه مناسبتروز‬ ‫جهانیقدسبرایمردموهمچنینامتاسالمیسخنرانیکردند‪.‬‬ ‫متنبیاناترهبرمعظمانقالببهشرحزیراست‪:‬‬ ‫لرحیم‬ ‫«بسم ّ ‬ ‫لرحم نا ّ‬ ‫ اللا ّ‬ ‫ربالعالمینوصلّی ّ‬ ‫اللعلیمح ّمدوالهال ّطاهرینوصحبهالمنتجبین‬ ‫والحمد ّلل ّ‬ ‫ومنتبعهمباحسانالییومالدّین‪.‬‬ ‫بههمهبرادرانوخواهرانمسلماندرسراسرجهاندرودمی فرستموقبولی‬ ‫طاعاتاناندرماهمبارکرمضانراازخداوندمسئلتمی کنموپیشاپیشفرارسیدن‬ ‫عیدسعیدفطررابهانانتبریکمیگویموپروردگارکریمرابرنعمتحضوردراین‬ ‫ماهضیافتالهی‪،‬سپاسمیگویم‪.‬‬ ‫امروزروزقدساست؛روزیکهباابتکارهوشمندانه یامامخمینی‬ ‫(رضوان اهلل علیه)همچونحلقه یوصلیبرایهم صداییِ مسلماناندرباره یقدس‬ ‫شریفوفلسطینمظلومتعیینشد؛ودراینچنددهه‪،‬دراینبارهنقش افرینیکرد‬ ‫و از این پس نیز خواهد کرد ان ّ‬ ‫ شاءالل‪ .‬مدت ها از روز قدس استقبال کردند و ان را‬ ‫همچوننخستینکارواجب‪،‬یعنیبرافراشتهنگهداشتنپرچمازادیفلسطینگرامی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫سیاستعمده یاستکباروصهیونیسم‪،‬کمرنگکردنمسئله یفلسطیندر‬ ‫ذهنیّتجوامعمسلمانوبه َسمتفراموشیراندناناست‪.‬وفوری ترینوظیفه‪،‬مبارزه‬ ‫بااینخیانتیاستکهبهدستمزدورانسیاسیوفرهنگیدشمندرخو ِدکشورهای‬ ‫اسالمیصورتمی گیرد‪.‬وحقیقتاناستکهمسئله ایبهعظمتمسئله یفلسطین‬ ‫چیزینیستکهغیرتواعتمادبهن ْفسوهوشمندیروزافزونملّت هایمسلمان‪،‬‬ ‫اجازهفراموششدنانرابدهد؛هرچندامریکاودیگرسلطه گرانوپادوهای‬ ‫منطقه ایانانهمه یپولوتوانخودرابرایانبهکارگیرند‪.‬‬ ‫ا ّولینسخن‪،‬یاداوریبزرگیِ فاجعهغصبکشورفلسطینوتشکیلغ ّده ی‬ ‫سرطانیصهیونیستیدراناست‪.‬درمیانجنایاتبشریدوران هاینزدیکبهزمان‬ ‫حاضر‪،‬هیچجنایتیدراینحجموبااینشدّتوجودندارد‪.‬غصبیککشور‬ ‫وبیرونکردنمردمبرایهمیشهازخانهوکاشانهوسرزمیناجدادیخود‪،‬انهم‬ ‫ِ‬ ‫هالک َحرثونسلوده هاسالتداوماینستم‬ ‫بافجیع ترینانواعقتلوجنایتو‬ ‫تاریخی‪،‬حقیقتاًیکرکوردجدیداز َسبُعیّتوشیطان صفتیبشراست‪.‬‬ ‫عاملومجرماصلیاینفاجعه‪،‬دولت هایغربیوسیاست هایشیطانیانها‬ ‫بود‪.‬انروزیکهدولت هایفاتحجنگا ّولجهانی‪،‬منطقه یغرباسیا‪،‬یعنی‬ ‫قلمرواسیاییحکومتعثمانیرابهعنوانمهم ترینغنیمتجنگی‪،‬میانخوددر‬ ‫کنفرانسپاریستقسیممی کردند‪،‬نیازبهیکپایگاهامندرقلباینمنطقهرابرای‬ ‫تضمینسلطه یدائمیخودبیشازپیشاحساسکردند‪.‬انگلیسازسال هاپیشاز‬ ‫ان‪،‬باطرحبالفورزمینهراامادهکردهوباهمفکریزرساالرانیهودیبدعتیبهنام‬ ‫صهیونیسمرامهیّاینقش افرینیکردهبود؛واکنونزمینه هایعملیانفراهممی شد‪.‬‬ ‫ازهمانسال هامقدّماترابتدریجدرکنارهمچیدندوسرانجامپسازد ّومینجنگ‬ ‫جهانیبااستفادهازغفلتوگرفتاریدولت هایمنطقه‪،‬ضربه یخودراوارداوردند‬ ‫دولتبدونمل ّ ِ‬ ‫ورژیمجعلیو ِ‬ ‫تصهیونیسترااعالمکردند‪.‬اماجاینضربهدر‬ ‫درجه یا ّولملّتفلسطینودردرجه یبعدهمه یملّت هایاینمنطقهبودند‪.‬‬ ‫نگاهبهحوادثبعدیمنطقهنشانمی دهدکههدفاصلیونزدیکغربی هاو‬ ‫کمپانی دارانیهودیازایجاددولتصهیونیست‪،‬بناییکپایگاهحضورونفوذدائمی‬ ‫برایخوددرغرباسیاوامکاندسترسینزدیکبرایدخالتوتحمیلوتسلّط‬ ‫برکشورهاودولت هایاینمنطقهبود‪.‬ازاینرورژیمجعلیوغاصبرابهانواع‬ ‫امکاناتقدرت افرینچهنظامیوچهغیرنظامیحت ّیتسلیحاتاتمیمج ّهزکردندو‬ ‫رشداینغ ّده یسرطانیرادرپهنه ینیلتافراتدربرنامه هایخودگنجاندند‪.‬‬ ‫متا ّسفانهاغلبدولت هایعربپسازمقاومت هاینخستینکهبرخیازانها‬ ‫تحسین برانگیزبود‪،‬بتدریجتسلیمشدندوبخصوصپسازورودایاالتمتح ّده ی‬ ‫امریکابهعنوانمتولّیمسئله‪،‬هموظیفه یانسانیواسالمیوسیاسی‪،‬وهمغیرتو‬ ‫نخوتعربیخودرابهفراموشیسپردهوباامیدهایواهیبههدف هایدشمنکمک‬ ‫کردند‪«.‬کمپدیوید»مثالروشنیازاینحقیقتتلخاست‪.‬‬ ‫گروه هایمبارزنیزپسازبرخیمجاهدت هایفداکارانهدرسال هاینخست‪،‬‬ ‫بتدریجبهراهبی فرجاممذاکرهبااشغالگروحامیانشکشاندهشدندو ّ‬ ‫خطسیریرا‬ ‫کهمی توانستبهتح ّققارمانفلسطینمنتهیشود‪،‬رهاکردند‪.‬مذاکرهباامریکاو‬ ‫دیگردولت هایغربیونیزبامجامعبی خاصیّتبین المللی‪،‬تجربه یتلخوناموفّق‬ ‫فلسطیناست‪.‬نشاندادنشاخه یزیتوندرمجمععمومیسازمانملل‪،‬نتیجه ایجز‬ ‫تانگیزیاسرعرفات‬ ‫قراردادخسارت بار«اُسلو»نداشتوسرانجامهمبهسرنوشتعبر ‬ ‫منتهیشد‪.‬‬ ‫طلوعانقالباسالمیدرایران‪،‬فصلجدیدیدرمبارزهبرایفلسطینگشود‪.‬از‬ ‫ا ّولینقدم هایعنیبیرونراندنعناصرصهیونیستکهایرا ِندورا ِنطاغوترایکیاز‬ ‫پایگاه هایامنخودمی شمردندوسپردن ّ‬ ‫محلسفارتغیررسمیرژیمصهیونیست‬ ‫بهنمایندگیفلسطینوقطعجریاننفتتاکارهایبزرگوف ّعالیّت هایگسترده‬ ‫کلمنطقهشدوامیدبه ّ‬ ‫سیاسی‪،‬همهموجبپدیدامدن«جبههمقاومت»در ّ‬ ‫حلمسئله‬ ‫دردل هاشکفت‪.‬باظهورجبههمقاومت‪،‬کاربررژیمصهیونیستیسختوسخت تر‬ ‫شدوالبت ّهدرایندهبسیسخت ترهمخواهدشدان ّ‬ ‫ شاءاللولیتالشحامیانانرژیم‬ ‫و در راس انان امریکا در دفاع از ان هم بشدت افزایش یافت‪.‬‬ ‫پیدایشنیرویمومنوجوانوفداکارحزب ّ‬ ‫ اللدرلبنانوتشکیلگروه های‬ ‫پُرانگیزهحماسوجهاداسالمیدردرونمرزهایفلسطیننهتنهاسردمداران‬ ‫صهیونیستبلکهامریکاودیگرستیزه گرانغربیراهممضطربوسراسیمهکرد‬ ‫و یارگیری از درون منطقه و از درون جامعه عربی را در صدر برنامه های انان پس از‬ ‫پشتیبانی هایسخت افزاریونرم افزاریازرژیمغاصبقرارداد‪.‬نتیجهکارپُرحجم‬ ‫انان‪،‬امروزدررفتاروگفتاربعضیسردمداراندولت هایعربیوبرخیف ّعاالنخائن‬ ‫ِ‬ ‫جلویچشمهمهاست‪.‬‬ ‫سیاسیوفرهنگیعرب‪،‬اشکارو‬ ‫امروزازهردوسوف ّعالیت هایمتن ّوعیدرصحنهمبارزهظهورمی کند‪،‬بااین‬ ‫تفاوتکهجبههمقاومتروبهاقتداروامی ِدفزایندهوجذبروزافزونعناصرقدرت‬ ‫پیشمی رودوبعکسجبههظلموکفرواستکبارروزبهروزتهی ترومایوس ترو‬ ‫کم توان ترمی شود‪.‬نشانهروشناینمدّعااناستکهارتشصهیونیستکهیکروز‬ ‫ارتشیشکست ناپذیروبرق اساشمردهمی شدوارتش هایبزرگدوکشورمهاجم‬ ‫رادرظرفچندروزمتوقّفمی کرد‪،‬امروزدربرابرنیروهایمبارزمردمیدرلبنان‬ ‫وغزّهمجبوربهعقب نشینیواعترافبهشکستمی شود‪.‬بااینحالعرصهمبارزه‬ ‫بشدّتخطیروتغییرپذیرونیازمندمراقبتدائمیاستوموضوعاینمبارزهبسیمهم‬ ‫لاندیشیوخطادرمحاسبات‬ ‫وسرنوشت سازوحیاتیاست‪.‬هرگونهغفلتوسه ‬ ‫اساسی‪،‬زیان هایسنگینواردخواهدکرد‪.‬برایناساسبههمهکسانیکهدلدرگرو‬ ‫مسئله یفلسطیندارندچندتوصیهمی کنم‪:‬‬ ‫‪ ۱‬مبارزهبرایازادیفلسطین‪،‬جهادفیسبیل ّ‬ ‫اللوفریضهومطلوباسالمی‬ ‫است‪.‬پیروزیدرچنینمبارزه ایتضمینشدهاست‪،‬زیرافردمبارزحت ّیدرصورت‬ ‫الحسنییندستیافتهاست‪.‬بهجزاین‪،‬مسئلهفلسطینیک‬ ‫کشتهشدنهمبهاِحدی ُ‬ ‫مسئلهانسانیاست‪،‬بیرونکردنمیلیون هاانسانازخانهومزرعهو ّ‬ ‫محلزندگیو‬ ‫کسب خود‪ ،‬ان هم با قتل و جنایت‪ ،‬هر وجدان انسانی را ازرده و متاثر می کند و در‬ ‫صورتداشتنه ّمتوشجاعتبهمقابلهوادارمی سازد‪.‬پسمحدودکردنانبه‬ ‫یکمسئلهصرفاًفلسطینیوحدّاکثرعربی‪،‬خطاییفاحشاست‪.‬انهاکهسازشچند‬ ‫عنصرفلسطینییا ّ‬ ‫حکامچندکشورعربیرامج ّوزعبورازاینمسئلهاسالمیوانسانی‬ ‫می شمرند‪،‬بشدّتدچارخطادرفهممسئلهواحیاناًدچارخیانتدرتحریفانند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هدفاینمبارزه‪،‬ازادیهمه یسرزمینفلسطینازبحرتانهروبازگشت‬ ‫همهفلسطینیانبهکشورخویشاست‪.‬فروکاستنانبهتشکیلدولتیدرگوشه ای‬ ‫ازاینسرزمین‪،‬انهمبهشیوه یتحقیرامیزیکهدرادبیّاتصهیونیست هایبی ادب‬ ‫ازانیادمی شود‪،‬نهنشانهحق جوییاستونهنشان هِیواقع بینیاست‪.‬واقعاناست‬ ‫کهامروزمیلیون هافلسطینیبهمرتبه ایازاندیشهوتجربهواعتمادبهن ْفسرسید هاندکه‬ ‫بتواننداینجهادبزرگراوجهه یه ّمتسازندوالبت ّهبهنصرتالهیوپیروزینهایی‬ ‫ ص ُره‪،‬اِنَّ اهلل َل َ َق ِویٌّ َعزیزٌ؛بی شکبسیاری‬ ‫نص َرنَّ اهلل ُ َمنیَن ُ‬ ‫مطمئنباشند‪،‬کهفرمود‪َ :‬ولَیَ ُ‬ ‫ازمسلماناندرسراسرجهانانهارایاریوباانانهمدردیخواهندکردان ّ‬ ‫ شاءالل‪.‬‬ ‫‪ ۳‬هر چند بهره گرفتن از هر امکان حالل و مشروع در این مبارزه مُجاز است و از‬ ‫جملهحمایتهایجهانی‪،‬ولیمو ّکدا ًبایدازاعتمادبهدولتهایغربیونیزمجامعجهانیِ‬ ‫ظاهرا ًیاباطناًوابستهبهانهاپرهیزکرد‪.‬انهاباهرموجودیّتاثرگذاراسالمیدشمنند؛‬ ‫انهابهحقوقانسان هاوملّتهابی اعتنایند؛انهاخودعاملِ بیشترینخسارتهاوجنایت ها‬ ‫یاند؛هماکنونکدامنهادجهانییاکدامقدرتجنایت کارپاسخگوی‬ ‫بهامّتاسالم ‬ ‫ترورها‪،‬قتل عام ها‪،‬جنگ افروزی ها‪،‬بمباران ها‪،‬وقحطی هایمصنوعیدرچندین‬ ‫کشوراسالمیوعربیاست؟‬ ‫امروزدنیایکبهیکتعدادقربانیانکرونارادرسراسرجهانمی شمارد‪،‬امّا‬ ‫هیچکسنپرسیدهونمی پرسدقاتلومسئولصدهاهزارشهیدواسیرومفقوددر‬ ‫کشورهاییکهامریکاواروپادراناتشجنگراروشنکرد هاندکیست؟مسئول‬ ‫اینهمهخونبناحقبرخاکریختهدرافغانستان‪،‬یمن‪،‬لیبی‪،‬عراق‪،‬سوریهودیگر‬ ‫کشورهاکیست؟مسئولاینهمهجنایتوغصبوتخریبوظلمدرفلسطین‬ ‫کیست؟چراهیچکساینمیلیون هاکودکوزنومر ِدمظلومدرجهاناسالمرا‬ ‫شمارشنکرد؟چراکسیقتل عامشدنمسلمانانراتسلیتنمی گوید؟چرامیلیون ها‬ ‫فلسطینیبایدهفتادسالازخانهوکاشان هِیخوددوربودهودرتبعیدبهسربرند؟وچرا‬ ‫قدسشریف‪،‬قبله یا ّولمسلمانانبایدمورداهانتقرارگیرد؟سازمانبهاصطالحملل‬ ‫بهوظیفهخودعملنمی کندونهادهایبهاصطالححقوقبشریمُرد هاند‪.‬شعار«دفاعاز‬ ‫حقوقکودکوزن»شاملکودکانوزنانمظلومیمنوفلسطیننمی شود‪.‬اینچنین‬ ‫استوضعقدرتهایظالمغربیومجامعوابسته یجهانی؛وضعبرخیدولت های‬ ‫یابروییورسواییبدترازاناستکهبهبیاناید‪.‬پس‬ ‫دنباله رواناندرمنطقههمدرب ‬ ‫جامعه یمُسل ِمغیورودینداربایدبهخودونیرویدرونی اشتکیهکند؛دستقدرتمند‬ ‫خودراازاستینبیرونا َو َردوباتو ّکلواعتمادبهخداوندازموانععبورکند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬نکتهمه ّمیکهنبایدازنظرنخبگانسیاسیونظامیجهاناسالمدوربماند‪،‬‬ ‫سیاستامریکاوصهیونیست هادرانتقالدرگیری هابهپشتجبههمقاومتاست‪.‬‬ ‫را هاندازیجنگ هایداخلیدرسوریه‪،‬ومحاصرهنظامیوکشتارشبانه روزیدر‬ ‫یمن‪،‬وتروروتخریب‪،‬وتولیدداعشدرعراق‪،‬وقضایایمشابهدربرخیدیگراز‬ ‫کشورهایمنطقه‪،‬همگیترفندهاییبرایسرگرمکردنجبهه یمقاومتوفرصت‬ ‫دادنبهرژیمصهیونیستاست‪.‬برخیسیاستمدارانکشورهایمسلماننادانستهو‬ ‫برخیدانستهدرخدمتاینترفندهایدشمنقرارگرفت هاند‪.‬راهجلوگیریازاجرای‬ ‫اینسیاستخباثت امیز‪،‬عمدتاًخواستومطالب ِهجدّیجوانانغیرتمنددرسراسر‬ ‫جهاناسالماست‪.‬جواناندرهمه یکشورهایاسالمیبویژهکشورهایعربی‪،‬نباید‬ ‫توصیهامامخمینیعظیمراازنظردوربدارندکهفرمود‪:‬هرچهفریادداریدبرسر‬ ‫امریکاونیزالبت ّهدشمنِ صهیونیستبکشید‪.‬‬ ‫‪۵‬سیاستعا ّدی سازیحضوررژیمصهیونیستیدرمنطقهیکیازعمده ترین‬ ‫سیاست هایایاالتمت ّحده یامریکااست‪.‬برخیدولت هایعربیمنطقهکهنقش‬ ‫پادویامریکاراایفامی کنند‪،‬دراینبارهبهتهیّهمقدّماتالزمان‪،‬ازقبیلارتباطات‬ ‫اقتصادیوامثالانپرداخت هاند؛اینتالش هایکسرهعقیموبی نتیجهاست‪.‬رژیم‬ ‫صهیونیستیزائده ایمهلکوزیانبخشبرایاینمنطقهاستوبهیقینریشه کنو‬ ‫یابروییوسیه روییبرایکسانیخواهدماندکهامکاناتخود‬ ‫ازالهخواهدشد‪،‬وب ‬ ‫رادرخدمتاینسیاستاستکبارینهاد هاند‪.‬برخیبرایتوجیهاینرفتارزشت‪،‬‬ ‫یانکهبهیاداورندکه‬ ‫استداللمی کنندکهرژیمصهیونیستیواقعیّتیدرمنطقهاست‪،‬ب ‬ ‫باواقعیّت هایمهلکوزیان بخشبایدمبارزهکردوانراازالهکرد‪.‬امروزکرونایک‬ ‫واقعیّتاستوهمهانسان هایباشعور‪،‬مبارزهباانراواجبمی دانند‪.‬ویروسدیرپای‬ ‫صهیونیسمبی گمانازاینپسدیرینمی پایدوبهه ّمتوایمانوغیرتجوانانازاین‬ ‫منطقهریشه کنخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬اصلی ترینتوصیه یاینجانبتوصیهبهتداوممبارزهوسامانبخشیدنبه‬ ‫سازمان هایجهادیوهمکاریانانبایکدیگروگسترشعرصهجهاددرهمه‬ ‫سرزمین هایفلسطینیاست‪.‬همهبایدملّتفلسطینرادراینجهادمقدّسیاریکنند‪.‬‬ ‫همهبایددستمبارزفلسطینیراپُر‪،‬وپشتاورامحکمکنند‪.‬ماباافتخار‪،‬هرچهدر‬ ‫توانداشتهباشیمدراینراهانجامخواهیمداد‪.‬یکروزتشخیصمااینشدکهمبارز‬ ‫فلسطینی‪،‬دینوغیرتوشجاعتداردوتنهامشکلاو ِ‬ ‫دستتهیازسالحاواست‪.‬‬ ‫بههدایتومددالهیبرنامه ریزیکردیمونتیجهایناستکهموازنه یقدرتدر‬ ‫فلسطیندگرگونشدوامروزغزّهمی توانددربرابرتهاجمنظامیدشمنصهیونیست‬ ‫بایستدوبرانپیروزشود‪.‬‬ ‫اینتغییرمعادلهدربخشموسومبهسرزمین هایاشغالیخواهدتوانستقضیّه‬ ‫فلسطینرابهگام هاینهایینزدیککند‪.‬تشکیالتخودگرداندراینامرتکلیفی‬ ‫بزرگبرعهدهدارد‪.‬بادشمنوحشیجزبااقتداروازموضعقدرتنمی توانسخن‬ ‫ّ‬ ‫بحمداللدرملّتشجاعومقاومفلسطینامادهاست‪.‬جوانان‬ ‫گفت‪،‬وزمینهایناقتدار‬ ‫فلسطینیامروزتشن هِیدفاعازکرامتخویشند‪.‬حماسوجهاداسالمیدرفلسطینو‬ ‫حزب ّ‬ ‫حجترابرهمهتمامکرد هاند‪.‬دنیافراموشنکردهونخواهدکرد‬ ‫ اللدرلبنان‪ّ ،‬‬ ‫انروزیراکهارتشصهیونیستمرزهایلبنانراشکستوتابیروتپیشامدو‬ ‫ان روزی را که قاتل جنایت کاری به نام اریل شارون در صبرا و شتیال ح ّمام خون به‬ ‫راه انداخت‪ ،‬و نیز فراموش نکرده و نخواهد کرد ان روزی را که همین ارتش در زیر‬ ‫ضرباتکوبندهحزب ّ‬ ‫ اللچاره ایجزایننیافتکهبادادنتلفاتفراوانوبااعتراف‬ ‫بهشکست‪،‬ازمرزهایلبنانعقب نشینیکندوبرایاتش بسبهالتماسبیفتد؛دست‬ ‫پُروموضعقدرتیعنیاین‪.‬حالبگذارفالندولتاروپاییکهبایدبهخاطرفروش‬ ‫موا ّدشیمیاییبهرژیمصدّامتاابدشرمسارباشد‪،‬حزب ّ‬ ‫ اللمجاه ِدسرافرازراغیرقانونی‬ ‫بداند‪.‬غیرقانونی‪،‬رژیمیمثلامریکااستکهداعشراتولیدمی کندورژیمیمثل‬ ‫ان ِ‬ ‫دولت اروپایی است که هزاران نفر در بانه ی ایران و حلبچه ی عراق بر اثر موا ّد‬ ‫شیمیایی اشبهکاممرگمی روند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬سخناخراناستکهفلسطینمتعلّقبهفلسطینیاناست‪،‬وبایدباارادهانان‬ ‫ادارهشود‪.‬طرحهمه پرسیازهمهادیانواقوامفلسطینیکهازنزدیکبهدودههپیش‬ ‫ازاینارائهکرده ایمتنهانتیجه ایاستکهبایدبرچالش هایامروزوفردایفلسطین‬ ‫مترت ّبشود‪.‬اینطرحنشانمی دهدکها ّدعاییهودیستیزیکهغربیانبابوق های‬ ‫خودانراتکرارمی کنند‪،‬بهکلّیبی اساساست‪.‬دراینطرح‪،‬فلسطینیا ِنیهودی‬ ‫ومسیحیومسلمان‪،‬درکنارهمدریکهمه پرسیشرکتونظامسیاسیکشور‬ ‫فلسطینراتعیینمی کنند؛انچهقطعاًبایدبرودنظامصهیونیستیاستوصهیونیسم‪،‬‬ ‫خودبدعتیدرائینیهودوکام ً‬ ‫البیگانهازاناست‪.‬‬ ‫درپایان‪،‬یادشهیدانقدس‪،‬ازشیخاحمدیاسینوفتحیشقاقیوسیّدعبّاس‬ ‫موسوی‪،‬تاسرداربزرگاسالموچهره یفراموشنشدنیمقاومت‪،‬شهیدقاسم‬ ‫سلیمانیومجاهدبزرگعراقی‪،‬شهیدابومهدیالمهندسودیگرشهدایقدس‬ ‫را گرامی می دارم و به روح امام خمینی عظیم الشّان که راه عزّت و جهاد را به روی‬ ‫ماگشود‪،‬درودمی فرستم‪،‬ونیزبرایبرادرمجاهد‪،‬مرحومحسینشیخ االسالمکه‬ ‫سالیانیدراینراهتالشکرد‪،‬رحمتالهیرامسئلتمی کنم‪.‬‬ ‫درپایانبههمهبینندگانوشنوندگانعزیزعرضمی کنمروزقدسامسالاولین‬ ‫روزقدسیاستکهدرانقاسمسلیمانیعزیزحضورندارد‪.‬برایشادیروحاوهمه‬ ‫یکحمدویکقلهواهللبخوانید‪».‬‬ ‫‪۲‬اثرایرانیدرراهمهم ترینجشنوارهپویانماییجهان‬ ‫شصتمینجشنوارهبین المللیانیمشنانسیفرانسهامسالمیزباننمایشدواثرکوتاهازانیمشن سازانایرانخواهدبود‪.‬جشنوارهساالنهانیمیشنانسیکهامسالبرایاولینباربهسببشیوعویروسکرونابهصورتانالینبرگزارمی شود‪،‬دوانیمشنکوتاه‬ ‫ایرانی «قدم یازدهم» و «ما فقط یک سیاه داریم» را به نمایش خواهد گذاشت‪« .‬قدم یازدهم» ساخته مریم کشکولی نیا در بخش فیلم های کوتاه مخاطبان جوان و «ما فقط یک سیاره داریم» به کارگردانی عقیل حسینیان هم در بخش فیلم های سفارشی این رویداد‬ ‫سینماییحضوردارند‪.‬همچنینفیلمکوتاه«سگ ها»بهکارگردانیمحمدباباکوهیاشرفیوششفیلمسازدیگربهعنوانمحصولفرانسهدربخشرقابتیفیلم هایکوتاهفارغ االتحصیالنبهرویپردهخواهدرفت‪.‬امسالدربخشرقابتیاصلیجشنواره‬ ‫انیمیشنانسی‪ ۱۰،‬انیمیشنبلند«بینییاتوطئهماوریکس»ساخته«اندریکرژانوفسکی»(روسیه)‪ُ ،‬‬ ‫«بکشواینشهرراترککن»بهکارگردانی«ماریوژویلژینسکی»(لهستان)‪«،‬خوناشامکوچک»ساخته«ژواناسفار»(فرانسه)‪«،‬ضربانجنگل‪:‬فیلم»به‬ ‫کارگردانی«برنتداوس»(موریس)‪«،‬لوپین‪ III‬اولین»بهکارگردانی«تاکاشییامازاکی»(ژاپن)‪ ۷«،‬روزجنگ»بهکارگردانی«یوتامورانو»(ژاپن)‪«،‬داستانزنجبیل»ساخته«کنستانتینشرکین»(روسیه)‪«،‬خانوادهپاگنده»ساخته«بناستسن»و«جرمیدگروسون»‬ ‫(بلژیک‪ ،‬فرانسه)‪« ،‬فاجعه ‪ ،‬کودکی از مارتا جین کاناری» ساخته «رمی شایه» (فرانسه‪ ،‬دانمارک) و «ناهوئل و کتاب جادویی» ساخته «ژرمن اکونا» (شیلی) با هم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 3 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1084‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫گزارش تحلیلی روزنامه صدای اصالحات مشهورترین مساجد جهان میراث مشترک کشورهای مسلمان‬ ‫ازمسجداقصیتامسجدگوهرشادرضوی‬ ‫گزارش از‪ :‬یاسر موحدفرد ‪ -‬دبیر فرهنگی هنری روزنامه صدای اصالحات‬ ‫مجموعه قدس (بیت مقدس)‬ ‫از مسجد اقصی نخستین قلبه‬ ‫تا نخستین مکان معراج مسجد صخره‬ ‫مسجد اقصی‪ ،‬نخستین قلبه گاه مسلمانان‬ ‫مسجد نبوی‬ ‫در شهر نبوی‬ ‫مسجدالنبی‪ ‬یا‪ ‬مسجد‬ ‫ن َبوی‪ ‬یا‪ ‬مسجد پیغمبر‪ ،‬یکی از‬ ‫سه مسجد مهم مسلمانان در کنار‬ ‫مسجدالحرام و مسجد االقصی است‪.‬‬ ‫ارامگاه پیامبر اسالم‪ ،‬هم در ان‬ ‫واقع شد ه است به‪ ‬حرم‪ ‬حضرت‬ ‫محمد‪ ‬یا‪ ‬حرم نبوی‪ ‬نیز مشهور است و‬ ‫از زیارتگاه های مهم مسلمانان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مسجد نبوی‪ ،‬مسجدی تاریخی‬ ‫در‪ ‬مدینه‪ ‬نبوی است که در خاور‬ ‫شهر مدینه بنا شد ه است‪ .‬این مسجد‬ ‫را‪ ‬پیامبر اسالم‪ ‬در سال نخست‬ ‫هجری و در نخستین روزهای‬ ‫ورود به‪ ‬مدینه‪ ‬به دست خود و به‬ ‫همراهی‪ ‬مهاجرین‪ ‬و‪ ‬انصار‪ ‬ساخت‪.‬‬ ‫ارامگاه پیامبر اسالم که در منزل او‬ ‫واقع بود‪ ،‬پس از توسعه مسجد در ان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫پس از پایان بنای‪ ‬مسجد قبا‪ ،‬حضرت‬ ‫محمد و مهاجران مکی در میان استقبال‬ ‫پر شور‪ ‬انصار‪ ‬و‪ ‬مدینه‪ ،‬راهی مدینه‬ ‫شد‪ .‬همه قبایل مسلمان شده یثرب و‬ ‫پیرامونش‪ ،‬ضمن خوش امدگویی به‬ ‫پیامبر‪ ،‬از او می خواستند تا در خانه و‬ ‫قبیله و منازل شان سکونت گزیند اما‬ ‫حضرت محمد‪ ،‬ضمن اظهار مهر به‬ ‫لطف شیفتگان راه و رسمش‪ ،‬انتخاب‬ ‫محل سکونت را به قضای الهی سپرده ‬ ‫بود‪ .‬ستور (مرکب) ایشان‪ ،‬کنار‬ ‫خانه‪ ‬ابوایوب انصاری‪ ‬زانو زد و پیامبر‬ ‫ان جا مستقر شد‪.‬‬ ‫پیامبر از سهیل و سهم یا سرپرست شان‬ ‫یاطایفه‪ ‬بنونجار‪ ،‬خواستار‬ ‫مسجد کوفه علوی در‬ ‫خالفت امامان شیعی‬ ‫مسجد کوفه‪ ‬یکی از مساجد‬ ‫چهارگانه بزرگ جهان اسالم‬ ‫است که در شهر‪ ‬کوفه‪ ‬عراق‬ ‫و مقر خالفت امام علی و امام‬ ‫حسن مجتبی‪ ،‬امامان اول و دوم‬ ‫شیعیان‪ ‬بوده است‪.‬‬ ‫این مسجد در ‪ ۱۲‬کیلومتری شمال‬ ‫شهر‪ ‬نجف عراق‪ ‬واقع شده است‪.‬‬ ‫این مسجد ابتدا از سوی‬ ‫حضرت‪ ‬ادم‪ ‬ساخته شده و پس‬ ‫از‪ ‬مسجدالحرام‪ ،‬کهن ترین مسجد‬ ‫جهان است‪ .‬در دهه های اول‬ ‫هجری قمری این‪ ‬مسجد‪ ‬توسط‬ ‫سعد ابی وقاص بازسازی و‬ ‫سپس از سوی امام‪ ‬علی‪ ،‬پیشوای‬ ‫نخست شیعیان‪ ‬مرکزی مهم برای‬ ‫خالفت اش در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫مقبره برخی از بزرگان و عالمان‬ ‫دینی در ان جا قرار دارد‪.‬‬ ‫گفته می شود پس از ظهور‪ ‬حضرت‬ ‫حجت‪ ،‬این مسجد وسعت بسیاری‬ ‫خواهد یافت‪ .‬این مسجد یکی از‬ ‫مکان هایی است که شیعیان حتی‬ ‫اگر ان جا مسافر باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫نماز خود را تمام بخوانند‪.‬‬ ‫مسجد اعظم کوفه از قدیمی ترین‬ ‫مساجد تاریخی‪ ‬جهان اسالم‪ ‬است‬ ‫که تا کنون باقی مانده است‪.‬‬ ‫این مسجد‪ ،‬یکی از مساجد‬ ‫مقدس‪ ‬شیعه‪ ‬است و بلکه با توجه‬ ‫خریدن‪ ‬مربد‪ ‬شد تا در ان جا خانه و‬ ‫مسجدش را بنا نهد‪.‬‬ ‫به خاطر تغییر قبله مسلمانان‪،‬‬ ‫سوی‪ ‬قبله‪ ‬از‪ ‬بیت المقدس‪( ‬شمالغربی‬ ‫مسجد) به‪ ‬کعبه‪( ‬جنوب مسجد)‪ ،‬پیامبر‬ ‫در گشوده در دیوار جنوبی را مسدود‬ ‫کرد و در دیگری گشود‪.‬‬ ‫بنای مسجد هم چنان ترکیب و شکل‬ ‫نخستش را تا‪ ۷ ‬هجری قمری‪ ‬نگه‬ ‫داشت و در این روزگار تغییری‬ ‫نکرد‪ .‬در سال هفتم هجری پس از‬ ‫فتح دژهای‪ ‬خیبر به دست مسلمانان‪،‬‬ ‫سوی مدینه بازگشتند‪ .‬ضرورت توسعه‬ ‫مسجد به خاطر افزایش روزانه جمعیت‬ ‫مسلمانان در نظر پیغمبر و اصحاب اش‬ ‫امد‪.‬‬ ‫به گفته امام‪ ‬جعفر محمد صادق‪ ،‬پیامبر‬ ‫اسالم مسجد را از درازا و پهنا چنان‬ ‫فراخ کرد که چون‪ ‬مربع‪× ۱۰۰ ‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬ارشی (ذرعی)‪ ‬درامد‪.‬‬ ‫با توجه به برابری نسبی ا َ َرش با متر‪،‬‬ ‫مساحت مسجد در سال هفتم می بایست‬ ‫‪ ۲۴۳۳‬متر مربع شد ه باشد و این متراژ‬ ‫عینی از بنای مسجد‪ ،‬طبق معیارهای‬ ‫نقشه ای که کارشناسان‪ ‬ترک‪ ‬در اواخر‬ ‫سده ششم خورشیدی که ‪ ۲۴۷۵‬متر‬ ‫مربع ارائه داده اند‪ ،‬مطابقت محاسباتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پس از درگذشت پیامبر او را در‬ ‫منزل اش به خاک سپردند‪ .‬در جریان‬ ‫توسعه مسجد پیامبر (ص)‪ ،‬این مکان در‬ ‫مسجد واقع شد‪.‬‬ ‫پس از فوت‪ ‬ابوبکر‪ ‬و‪ ‬عمر به عنوان‬ ‫خلیفه اول و دوم اهل سنت‪ ،‬ان ها را‬ ‫کنار ارامگاه پیامبر اسالم به خاک‬ ‫سپردند اما این اقدام برای دفن امامان‬ ‫شیعه تکرار نشد و اجازه دفن ایشان از‬ ‫سوی حاکمان مدینه نبوی داده نشد و‬ ‫به ناگزیر چهار امام شیعیان در بقیع در‬ ‫جوار مسجد نبوی دفن شدند و ارامگاه‬ ‫باشکوهی برای شان ساخته شد‪.‬‬ ‫با شکل گیری حکومت وهابیان با‬ ‫حمایت انگلیس در کشور حجاز با‬ ‫تغییر نام ان کشور به عربستان سعودی‬ ‫به نام قبیله جعلی سعودی‪ ‬در ‪ ۸‬شوال‬ ‫‪ ۱۳۴۴‬ارامگاه امامان بقیع ویران شد‪ ‬که‬ ‫به این روز‪ ‬یوم الهدم‪ ‬می گویند‪.‬‬ ‫تا ان زمان بر روی مزارهای پیشوایان و‬ ‫دیگر بزرگان اسالم که در‪ ‬مدینه‪ ‬مدفون‬ ‫بودند‪ ،‬گنبدها و بناهایی قرار داشت‪.‬‬ ‫پیشوایان بقیع در بقعه بزرگی که به طور‬ ‫هشت ضلعی ساخته شده بود و اندرون‬ ‫و گنبد ان سفیدکاری شده بود مدفون‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫پس از حکومت وهابیان بر‪ ‬مدینه و‬ ‫کشور حجاز‪ ،‬ان ها ارامگاه هایی‬ ‫که بر روی قبور قرار داشت را‬ ‫از بین بردند‪ .‬در پی این رویداد‬ ‫بارگاه‪ ‬امام حسن مجتبی‪ ،‬امام‬ ‫سجاد‪ ،‬امام محمد باقر‪ ‬و‪ ‬امام جعفر‬ ‫صادق ویران شد و افزون بر ان‪،‬‬ ‫مقبره حضرت خدیجه‪ ،‬عبداله‬ ‫عبدالمطلب‪ ‬و‪ ‬امنه‪ ‬همسر‪ ،‬پدر و مادر‬ ‫پیامبر اسالم در‪ ‬جنت المعلی‪ ‬واقع در‬ ‫مکه نیز به طور کامل ویران شد‪.‬‬ ‫این اقدام‪ ‬وهابیان‪ ‬اعتراضاتی را در پی‬ ‫داشت تا کنون چهار مستند تاریخی و‬ ‫پژوهشی بر پایه اسناد تاریخی از سوی‬ ‫گروه مردم نهاد‪ ،‬گروه مردمی بهشت‬ ‫بقیع ساخته شده است که می توان‬ ‫ان ها را به عنوان نخستین مستندها در‬ ‫این خصوص معرفی کرد به ترتیب سال‬ ‫ساخت عبارت اند از‪:‬‬ ‫«بهشت ماندنی است» و «پنجره های‬ ‫بهشت» و «پنجره فوالد بهشت» و «پایان‬ ‫یک سکوت»‪.‬‬ ‫به روایت های فراوان وارد شده در‬ ‫فضیلت این مسجد‪ ،‬می توان ان را‬ ‫پس از‪ ‬مسجدالحرام‪ ‬و‪ ‬مسجدالنبی‪،‬‬ ‫سومین مسجد مقدس به شمار‬ ‫اورد‪ .‬هم چنین مسجد کوفه‪ ،‬یکی‬ ‫از چهار مکانی است که مسافر در‬ ‫ان جا مخیر است‪ ،‬نماز‪ ‬خود را‬ ‫کامل یا شکسته به جای اورد‪.‬‬ ‫مسجد کوفه در زمان خالفت‪ ‬عمر‬ ‫خطاب‪ ،‬خلیفه دوم اهل سنت‪ ‬و‬ ‫پس از ان که‪ ‬سعد ابی وقّاص‪،‬‬ ‫شهر را به عنوان محل استقرار دائم‬ ‫لشکر مسلمانان‪ ،‬انتخاب کرد‪،‬‬ ‫ساخته شد‪ .‬ان ها ابتدا نقشه مفصل‬ ‫و جامعی برای بنای مسجد کشیدند‬ ‫و بر ان پایه‪ ،‬مسجد را که محور و‬ ‫مرکز اصلی شهر بود‪ ،‬ساختند‪.‬‬ ‫محدوده ان را نیز با تیراندازی‬ ‫یک تیرانداز تعیین کردند که در‬ ‫چهار سمت تیر انداخت‪ .‬دلیل‬ ‫این کار ان بود که می خواستند‬ ‫مسجد به قدری گنجایش‬ ‫داشته باشد تا همه جنگجویان‬ ‫که تعدادشان به چهل هزار‬ ‫نفر می رسید‪ ،‬بتوانند در‬ ‫انجا‪ ‬نماز‪ ‬بخوانند‪.‬‬ ‫پس از ان‪« ،‬زیاد ابیه»‪ ،‬مسجد را‬ ‫به مقداری که گنجایش بیست‬ ‫هزار نفر دیگر را هم داشته باشد‪،‬‬ ‫توسعه داد‪.‬‬ ‫در ساخت مسجد از ستون ها و‬ ‫مصالح ساختمانی به کار رفته در‬ ‫کاخ ها و بناهای شهر باستانی‬ ‫«حیره»‪ ،‬استفاده شد‪.‬‬ ‫مسجد به صورت مربع با دیواره ای‬ ‫کوتاه ساخته شد و بیشتر مساحت‬ ‫ان‪ ،‬بدون سقف بود‪ .‬در دوره‬ ‫حاکمیت زیاد ابیه بر‪ ‬عراق بر‬ ‫وسعت مسجد افزوده شد و‬ ‫دیوارهای ان‪ ،‬مستحکم تر و‬ ‫بلندتر گردید و کف ان با ریگ‬ ‫پوشانده شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ٣١٧‬هجری‬ ‫قمری‪ ،‬قرامطه‪ ‬پس از چیرگی‬ ‫بر‪ ‬مکه‪ ،‬حجراالسود‪ ‬را از‬ ‫دیوار‪ ‬کعبه‪ ‬جدا کردند و با خود به‬ ‫شهر «احساء» در شمال شرقی‪ ‬شبه ‬ ‫جزیره حجاز‪ ‬بردند تا این که در‬ ‫سال ‪ ٣٣٩‬هجری قمری در دوره‬ ‫خلیفه عباسی‪ ،‬المطیع با وساطت‬ ‫یکی از سادات‪ ،‬به نام عمر ابن‬ ‫یحیی علوی‪ ،‬ان را به مسجد کوفه‬ ‫منتقل نمودند و روی یکی از‬ ‫ستون ها‪ ،‬نصب کردند و سپس به‬ ‫مکه بازگرداندند‪.‬‬ ‫از نوشته‪ ‬جبیر‪ ‬چنین برمی اید که‬ ‫برخالف‪ ‬شهر کوفه‪ ‬که در قرن‬ ‫ششم به مخروبه ای تبدیل شده‪،‬‬ ‫مسجد کوفه از خرابی مصون مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بطوطه‪ ‬نیز مسجد را در قرن هشتم‬ ‫دیده و ان را چنین توصیف کرده‬ ‫است‪« :‬سقف مسجد‪ ،‬بر ستون هایی‬ ‫از سنگ تراشیده شده‪ ،‬استوار‬ ‫است و قطعات سنگ با سرب‪ ،‬به‬ ‫یکدیگر پیوسته است»‪.‬‬ ‫فلسطیناشارهداردکهدرجنوبشرقیشهرواقعشدهاست‪.‬‬ ‫دربارهعلتنام گذاریانبه مسجداالقصی‪،‬گفت هاندکهدوریمسافت اش‬ ‫تا‪ ‬مکه‪ ‬ومسجدالحرامکهدرانزمانمحلاستقرارپیامبرومسلمانانبود‪،‬مورد‬ ‫توجهبودهاست‪.‬‬ ‫منظورازمسجداالقصیکهدرقرانبهکاررفته‪،‬محوطهوسیعیبودهکه‬ ‫شامل‪ ‬مسجدصخره‪( ‬محلعروجپیامبر)ورواق هایقدسهممی شدهاست‪.‬‬ ‫مفسرانشیعی‪،‬منظورازمسجداالقصیراکهدرایهنخست‪ ‬سورهاِسراء‪ ‬بهان‬ ‫اشارهشده‪،‬بیت المقدسدانسته‪ ‬کهداوود‪ ‬و‪ ‬سلیمان‪،‬پیامبرانالهی‪ ‬انرابناکرد هاند‪.‬‬ ‫نخستینبار‪ ‬حضرتداوود‪ ‬درمحلمجموعهقدس‪،‬معبدیاحداثکرد‬ ‫و‪ ‬حضرتسلیمان‪ ‬انراتکمیلنمودکهمعبد(هیکل)سلیمان‪،‬معبداورشلیم‪،‬‬ ‫معبدایلیاوبقعهایلیاخواندهمی شدهاست‪.‬‬ ‫گوستاولوبونتاریخ دانقرن هاینوزدهموبیستممیالدیبیانداشتهاست‪:‬پیش‬ ‫ازفتحبیت المقدستوسطمسلماناندرمجموعهقدس‪،‬کلیساییبه نام‪ ‬حضرت‬ ‫مریم‪ ‬وجودداشتهاست‪.‬‬ ‫بنابراسنادیکهازقرننخستقمری‪،‬به جامانده‪،‬بنایکنونیمسجداقصیدر‬ ‫دوره‪ ‬امویان‪ ‬ودرقرننخستقمریساختهشدهاست‪.‬‬ ‫به گفتهابن کثیر‪،‬مورخقرنهشتمقمری‪،‬ساختبنایمسجددرسال‪ ۶۶‬هجری‬ ‫قمریبه دستور‪ ‬عبدالملکمروان‪( ‬حکومت‪ ۶۵‬تا‪ ۸۶‬هجریقمری)اغازشدو‬ ‫سال‪ ۷۳‬هجریقمریپایانیافت‪.‬‬ ‫برخیتاسیسانرابه‪ ‬ولیدعبدالملک‪( ‬حکومت‪ ۸۶‬تا‪ ۹۶‬هجریقمری)هم‬ ‫نسبتداد هاند‪.‬‬ ‫لشکلاستو‪ ۸۰‬مترطولو‪ ۵۵‬متر‬ ‫ساختمانمسجداقصی‪،‬مستطی ‬ ‫عرضدارد‪ .‬ساختمانمسجدبرروی‪ ۵۳‬ستونمرمریو‪ ۴۹‬پایهبناگردیده‬ ‫است‪ .‬همچنینمسجددارایراوقبزرگیاستکهبرفرازقسمتمیانهانگنبدی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ناصرخسرو(‪ ۳۹۴‬تا‪ ۴۸۱‬هجریقمری)جهانگردقرنپنجمایرانیکهدرسال‬ ‫‪ ۴۳۸‬هجریقمریازقدسدیدنکردهو‪ ‬درسفرنامهخودازمسجداقصی‬ ‫ستایشکردهوازوجودخادمانیبرایانسخنگفتهاست‪.‬‬ ‫مسجدصخرهیاقبهصخره(گنبدصخره)ساختمانهشتضلعیاستکهگنبدی‬ ‫طالییبرانقرارگرفتهاست‪،‬موقعیتانبهنسبتمسجداقصیبهمانندقلبدر‬ ‫بدنانساناستودقیقادرسمتچپمرکزانقرارگرفتهاست‪،‬اینگنبدبهمثابه‬ ‫گنبدتمامیاینمحوطهمحسوبشدهویکیازکهن ترینوبزرگ ترینمیراث‬ ‫تاریخیاسالمیشاخصاست‪  .‬‬ ‫علت نامگذاری ان به این نام وجود صخره ای در داخل ان است که از روی ان‬ ‫پیامبراسالمبهاسمانعروجکردهاستودربلندترینبقعهمسجداقصیهمبه‬ ‫شمارمی رود‪ .‬‬ ‫قبهصخرهاکنونمصالیزناندرمسجداقصیاست‪،‬اینصخرهان گونهکه‬ ‫گفتهمی شوددیگرمیانزمینوهوامعلقنیستبلکهغارکوچکیدرزیرانقرار‬ ‫دارد‪ .‬مقصودازصخرهدراین جا‪،‬سنگیاستکهبرایسهدیناسمانیاسالم‪،‬‬ ‫مسیحویهودارزشمندبودهاست‪ .‬‬ ‫درشبمعراجحضرتمحمدپیغمبراسالمازرویاینصخرهسواربربراقوبه‬ ‫معراجرفت‪.‬‬ ‫درسفرنامهناصرخسرونگاشتهشد هاستکهبههنگامورودپیامبربهمسجد‪،‬ان‬ ‫صخره پیش پایش از زمین بلندشد و پس از عروج اش‪ ،‬ان سنگ دیگر روی‬ ‫زمینبرنگشت‪.‬‬ ‫دولتپادشاهیاردن‪،‬متولیرسمیمجموعهمسجداقصیشدهاست‪.‬بر‬ ‫اساسپیمان نامهٔصلحیکهدرسال‪ ۱۹۹۴ ‬میالدی‪،‬میان‪ ‬رژیماشغالگر‬ ‫قدس‪ ‬و‪ ‬اردن‪ ‬بست هشد‪،‬مقررشدتاعبادتیهودی هادرمحوطهمجموعه‬ ‫مسجداقصیمنعشودودولتاردنمتولیرسمیمجموعهمسجداقصیباشد‪.‬‬ ‫تالمقدسادارهمی شود‪.‬‬ ‫مجموعهمسجداقصیزیرنظر‪ ‬مفتی‪ ‬بی ‬ ‫برخییهودیاناعتقاددارندکهبقایایمعبد«هیکل»(معبدیکه‪ ‬سلیمان‪ ‬نبیبه‬ ‫دستورخداوندساختوشرحاندر‪ ‬کتابمقدس‪،‬بخش‪ ‬عهدعتیق‪ ‬امده ‬ ‫است)درزیرمسجداقصیقرارداردوبرخیتندروهاییهودیبرایتخریب‬ ‫مسجداقصیواحیایانمعبدتالشمی کنند‪.‬‬ ‫ساخت‪.‬ازانزمانتاکنونبارهامسجدالحرامگسترشیافت هاست‪.‬‬ ‫به‪ ‬کعبهخانهخدا‪،‬بیت اله الحرام‪،‬بیت العتیقوبیت الحرامنیزمی گویند‪.‬‬ ‫دلیلنام گذاریکعبهبهبیت الحرامایناستکهخداوندورودمشرکانرابهاین‬ ‫مکانمقدسحراموممنوعکردهاست‪.‬‬ ‫مسجداعظمدرشهرمکهقرارداردودرتاریخ‪،‬مورداحترامهمگانبوده ‬ ‫است‪.‬بنابرایه هایقرانکریموروایت هایامامانشیعه‪،‬خانهکعبهنخستینو‬ ‫مقدس ترینبناونخستینمسجدیاستکهبررویزمینساختهشد هاست‪.‬‬ ‫در روایت های اسالمی امد ه است که در اغاز افرینش سراسر زمین را اب فرا‬ ‫گرفتهبودونخستینخشکیکهافریدهشدزمینزیرکعبهبودکهخشکی های‬ ‫دیگرازانگستردهگشت‪.‬برپایهروایت هایاسالمی‪،‬کعبهراابتداادمساختو‬ ‫سپسحضرتابراهیمبهکمکپسرشحضرت‪ ‬اسماعیل‪،‬ان‪ ‬تعمیروبازسازی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کعبهدرزمانحضرت‪ ‬محمد‪ ‬وپیشازبعثتایشانبهپیامبریبهدستقریشوبا‬ ‫همکاریمحمدامینبرپایهبنایاولیهابراهیمنبی‪،‬دوبارهبازسازیشد‪.‬‬ ‫خداوند کعبه و اطراف ان را «حرم» قرار داد ه است؛ یعنی مقدس شمرده و‬ ‫ارتکاب گناه و قتل و شکار و تجاوز به جان و مال مردم و جنگ و دزدی و‬ ‫راهزنی و… رادر ان جایز ندانست ه است‪.‬‬ ‫دردوران‪ ‬عبدالمطلب‪،‬پدربزرگحضرتمحمدوسرپرستوتولیتکعبه‪،‬‬ ‫رخداد؛نجاتمعجزهاسایانازویرانیبهدستسپاه‪ ‬ابرهه‪ ‬و‪ ‬اصحابفیل‪ ‬بود‪.‬‬ ‫مقارنباظهوراسالم‪،‬صدهابتفلزیوچوبیوسفالیدرشکل هایگوناگون‬ ‫در داخل و بیرون و بر روی دیوارها و سقف کعبه بود اما در روز‪ ‬فتح مکه‪ ‬که در‬ ‫رمضانسالهشتمهجریرخداد‪ ،‬حضرتمحمدبههمراهامامعلی‪،‬پیشوای‬ ‫نخستشیعیان‪ ‬واردکعبهشدندوهمهبت هارانابودکردند‪.‬‬ ‫ساختمانکعبهبهشکلمربعمستطیلودارایچهارضلعاستکههرضلعانرا‬ ‫رکنمی نامند‪.‬‬ ‫بهمجموعچهارضلعارکان‪ ‬کعبه‪ ‬می گویندکهسهرکنانچنیننامدارند‪:‬رکن‬ ‫یمانی‪،‬رکنشامیورکنعراقی‪.‬‬ ‫ساختمان کعبه‪ ۱۴/ ۸۵‬متر ارتفاع دارد‪ ،‬طولش‪ ۱۱/ ۵۸‬و عرضش‪ ۱۰/ ۲۲‬متر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنایکعبهازسنگ هایسیاهوسختیساختهشد هاستکهپردهسیاهیبرروی‬ ‫ان قرار دارد‪.‬‬ ‫نخستینبار‪،‬اسماعیلنبی‪،‬پرده ایبرکعبهکشیدوبعدهاقریشنیزچنینکردندو‬ ‫پرده داری‪،‬منصبیویژهبرایانانمحسوبمی شد‪.‬اکنوننیزانپردهبهصورتی‬ ‫خاصبافتهوبررویکعبهنهادهمی شود‪.‬‬ ‫اینبنابخش هایدیگریهمدارد؛هم چون‪ ‬حجراالسود‪،‬ملتزم‪،‬مستجار‪،‬حطیم‬ ‫و‪ ‬حجراسماعیل‪.‬درنزدیکیاننیز‪ ‬مقامابراهیم‪ ‬و‪ ‬چاهزمزم‪ ‬واقعاست‪.‬‬ ‫گفتنیاستتولیتومناصبکعبههنوزپسازسالیانباقیماندهاست‪.‬‬ ‫مسجدگوهرشاد‪ ‬درمشهدرضویدرجنوب‪ ‬حرمامامرضا‪،‬هشتمینامامشیعیان‬ ‫درایران‪ ‬بهدستور‪ ‬گوهرشادبیگم‪ ،‬همسر‪ ‬شاهرخ‪ ‬ساختهشد‪.‬‬ ‫بهدلیلزیباییکاشی کاریو‪ ‬خط‪ ‬واسلوب‪ ‬معماری‪ ‬مسجدگوهرشاد‪،‬این‬ ‫مسجدازشاهکارهای‪ ‬معماریایرانی‪ ‬دردورهتیموریشناختهشدهاستوبهدلیل‬ ‫موقوفه هایبسیارومجاوربودنبا‪ ‬ارامگاهامامرضا‪،‬هشتمینپیشوایشیعیان‪ ‬از‬ ‫مهم ترینوپربازدیدترینمسجدهایایرانوجهاناسالمبه شمارمی رود‪،‬ب هطوری ‬ ‫کهبرخیانراپُربازدیدترین‪ ‬مسجددرایران‪ ‬می دانند‪.‬‬ ‫اینمسجددرجنوب‪ ‬ارامگاهرضوی‪ ‬جایداردوبهرواق هایدارالسیادهو‬ ‫ِ‬ ‫دارالحفاظانپیوست هاست‪.‬‬ ‫یکصحنبهگستردگی‪ ۲۸۰۰‬مترمربعداردوزیربنایان‪ ۹۴۰۰‬مترمربع‬ ‫است‪.‬بنایمسجددربرگیرنده‪ ۴‬ایوانبزرگو‪ ۷‬شبستاناست‪.‬گنبدخانه ِ‬ ‫پشت‬ ‫ایوانمقصورهباشبستان هاییکطبقه‪،‬بخش هایگوناگونمسجدرابههم‬ ‫پیوندمی دهد‪.‬ایوانجنوبی‪،‬ایوان‪ ‬مقصوره‪ ‬نامداردوایوانشمالی‪،‬مشهوربه‬ ‫ایوان‪ ‬دارالسیاده‪ ‬است‪.‬ایوانشرقی‪،‬ایوان‪ ‬اعتکاف‪ ‬نامیدهمی شودوایوانغربی‪،‬‬ ‫ایوان‪ ‬شیخبهاءالدین‪ ‬نامگذاریشده است‪.‬‬ ‫برپایهمتنکتیبهبهخط‪ ‬ثلث‪ ‬در‪ ‬ایوان‪ ‬جنوبی‪،‬اینمسجددرسال‪۸۲۱ ‬هجری‬ ‫قمریبهدستوروکمک‪ ‬گوهرشاد‪،‬همسر‪ ‬شاهرختیموری‪ ‬ساختهشد هاستودر‬ ‫طی قرن های‪ ،‬خرابی های زیادی بر ان وارد شده است‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بنایمسجدگوهرشادکهبهخاطرنامبانیانبهایننامخواندهمی شود‪،‬تقریباً‪۱۲‬‬ ‫سالبه طولانجامیدهومعماراصلیبنابهاحتمالقوی‪ ‬قوام الدینشیرازی‪ ‬یکیاز‬ ‫معروف ترینمعماران‪ ‬دورهتیموری‪ ‬بود هاست‪.‬‬ ‫مسجدگوهرشادمسجدیکالسیکوبهسبکمساجدچهارایوانیساخته‬ ‫شده است‪.‬صحنمسجدتقریباًبهشکلمربعودراطرافانچهارایوانبزرگ‬ ‫تاریخیودرفواصلایوان هاهفتشبستانگستردهوششدرورودیوخروجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫طولصحنمسجدحدود‪ 56.۱۳‬متروعرض‪ ۵۱.۱۸‬مترومجموعاًحدود‪۲۸۷۳‬‬ ‫مترمربعمساحتدارد‪.‬ایوان هایمجللومرتفعدراضالعمسجدبهقرینهیکدیگر‬ ‫ساختهشده است‪.‬‬ ‫مهم ترین‪ ‬ایوا ِن‪ ‬مسجدحدود‪ ۵۰۰‬مترمربعمساحت‪ ۳۷،‬مترطولو‪ ۵/۲۵‬متر‬ ‫ارتفاع‪،‬ازمهم ترینایوان های‪ ‬مسجدهایایرانی‪ ‬کههنرهایگوناگوندرانبه‬ ‫ثنویسانعهد‬ ‫کاررفته است‪.‬کتیبه‪ ‬بایسنقر‪( ‬فرزندگوهرشاد)کهازبهترینثل ‬ ‫تیموریبوده‪،‬دراینایواناستکهتاریخبنایمسجدبرکاشیمعرق‪،‬دران‬ ‫نوشتهشده است‪ .‬‬ ‫محراب‪ ‬مسجددرمیا ِنایوانجایداردکهیک پارچهازسنگ‪ ‬مرمر‪ ‬ساخته‬ ‫شده است‪.‬کتیبه ایدرمیان‪ ‬مقرنس‪ ‬کاری هایاننیزوجوددارد‪ .‬گنبد‪ ‬مسجدبر‬ ‫باالیاینایواناست‪.‬‬ ‫یکیدیگرازاجزایایوان‪ ‬منبری‪ ‬استکهامروزهبهنام«صاحبالزمان»خوانده‬ ‫می شودکهاز ِ‬ ‫چوب‪ ‬گردو‪ ‬و‪ ‬گالبی‪ ‬ساختهشدهوهنرهای‪ ‬منبت کاری‪ ‬در‬ ‫نجارخراسانی»هنرمندناشناس‬ ‫انبهکاررفتهاست‪.‬سازندهاینمنبر«محمد‪ّ ،‬‬ ‫عصر‪ ‬فتحعلی شاهقاجار‪ ‬است‪.‬اینمنبرسال‪ ۱۳۲۵ ‬هجری‪ ‬به ِ‬ ‫دست«حیدرنیکنام‬ ‫گلپایگانی»تعمیرشد‪.‬‬ ‫گنبد‪ ‬مسجدبهبلندی‪ ۴۱‬متربرباالیایوانمقصورهجایداردوسطحخارجی‬ ‫انبااجرلعاب دارویککتیبهبا‪ ‬خطکوفی‪ ‬تزئینشد هاست‪.‬دردوطرفاین‬ ‫گنبد‪،‬دومنارههرکدامبهارتفاع‪ ۴۳‬مترساختهشدهودارایکتیبه هاییاست‪.‬این‬ ‫مناره هاازرویزمینشروعمی شوندوپیوستهبهایوانمقصورهباالمی روندوبه‬ ‫شکلگلدستهدرمی ایند‪.‬‬ ‫دورخارجیگنبد‪ ۸۵.۶۱‬متراستبهدلیلمشکل هاییکهبرایانبهوجود‬ ‫امددرسال‪ ۱۳۴۱‬برچید هشدودوبارهگنبدفعلیبامصالحجدیدساخته شدو‬ ‫تزئینشد‪.‬‬ ‫ماجرایکشتاروسرکوبمردمبهدستور‪ ‬پهلویاولبهخاطراعتراضبهتغییر‬ ‫لباسدرسال‪ ۱۳۱۴ ‬خورشیدیدرستچندماهقبلازواقعه‪ ‬کشفحجاب‪ ‬نیزدر‬ ‫این مسجد رخ داد ه است‪.‬‬ ‫مسجد و ارامگاه نبوی در مدینه نبوی‬ ‫مسجد اعظم الهی دومین قبله گاه مسلمانان‬ ‫مسجد صخره‪ ،‬نخستین مکان معراج پیامبر اسالم‬ ‫ارامگاه بقیع امامان چهارگانه شیعیان پیش از‬ ‫تخریب از سوی وهابیان در ‪ ۸‬شوال ‪ 1344‬هجری‬ ‫مسجد گوهرشاد در مشهد رضوی حدود‬ ‫سال‪ 1925 ‬میالدی‬ ‫مسجد کوفه علوی مقر امام علی و امام حسن‬ ‫مجتبی پیشوای اول و دوم شیعیان‬ ‫تالمقدس‪ ‬ونخستین‪ ‬قبله‪ ‬مسلمانان‬ ‫مسجداقصا(اقصی)از‪ ‬مساجد‪ ‬شهر‪ ‬بی ‬ ‫است‪.‬بنابرروایت هااما‪ ‬پیامبراسالم‪ ‬ازصخره ایدربیتالمقدسبه‪ ‬معراج‪ ‬رفت‬ ‫کهبعدهامسجدصخرهدرانبناگذاشتهشدهاستکهقرانکریمهنگامبیان‬ ‫ماجرای معراج در‪ ‬سوره اسراء‪ ‬از ان یاد کرده است‪.‬‬ ‫بیتالمقدسنزدمسلمانان‪،‬یهودیانومسیحیانگرامیداشتهشدهاست؛در‬ ‫روایت هایاسالمیدرکنار‪ ‬مسجدالحرام‪ ‬و‪ ‬مسجدالنبی‪،‬مسجداالقصیبا‬ ‫فضلیتدانستهشدهونمازگزاردندرانباهزار‪ ‬نماز‪ ‬درمساجددیگربرابراست‪.‬‬ ‫یهودیانبراینباوراندکهبقایایمعبد(هیکل)سلیمانزیرمسجداالقصیقرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ازنظربرخیمسیحیان‪،‬ویرانیمسجداالقصیوساختمعبدسومسلیمانبه جای‬ ‫ان‪،‬شرطظهور‪ ‬مسیح‪ ‬است‪.‬‬ ‫نرویبرخیازیهودیانمتعصبکهبعدهابهصهیونیست هالقبگرفت هانددر‬ ‫ا زای ‬ ‫صددتخریبمسجداالقصیواحیایمعبدسلیمانبه جایانهستند‪.‬‬ ‫به سببهمین‪،‬نیروهایرژیماشغالگرقدسازورودمسلمانانبهاینمسجد‬ ‫جلوگیریمی کنند‪.‬‬ ‫درسال‪ ۱۹۶۹‬میالدییکیهودیمسجداالقصیراب هاتشکشیدوبرایهمین‬ ‫درگاهشماروتقویم‪ ‬رسمیایران‪ ۳۱ ‬امردادماه‪،‬روزجهانیمسجدنام گذاری‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫ساختمانیکهامروزهمسجداالقصینامیدهمی شوددردوره‪ ‬عبدالملکمروانی‪ ‬در‬ ‫قرننخستقمریتاسیسشدهودردوره هایگوناگونتاریخاسالمبازسازیو‬ ‫تعمیرشدهاست‪.‬‬ ‫مسجدا َ‬ ‫القصیدرلغتبه معنایدورترینمسجدبهمسجدیدرشهربیتالمقدس‬ ‫مسجد اعظم الهی‬ ‫قلبه گاه رسمی اسالمی‬ ‫مسجدالحرام‪ ‬یا‪ ‬مسجداعظم‪،‬ارجمندترینمسجدومیراثمشترکجهان‬ ‫اسالمو‪ ‬قبله گاه‪ ‬رسمیمسلمانان‪ ‬است‪.‬‬ ‫مسجدالحرامدرشهر‪ ‬مکه‪ ‬درکشورحجازازکشورهایزیرنظرامپراطوریایران‬ ‫بزرگبودهاستکهدردورانگوناگونتاریخیبازسازیشدهاست‪،‬ابراهیمو‬ ‫اسماعیل‪ ،‬پیامبرانایرانی نژادبهخاطرستمپادشاهینمرودازمنطقهعراقکنونی‬ ‫کهبهمعنیایرانکوچکبودهبهسویکعبههجرتکردندوکعبهرابازسازی‬ ‫کرد هاند‪.‬بنابراموزه های‪ ‬اسالمی‪ ،‬هرادمیوهرموجودزنده ایکهواردانشود‪،‬‬ ‫ایمناستونبایدبهاواسیبرساندهشود‪.‬‬ ‫درصدراسالم‪،‬مسجدالحرامبسیارکوچکبود‪.‬نخستینبار‪ ،‬عمرخطاببهعنوان‬ ‫خلیفهدوماهلسنتکهحکومتاسالمیرادردستگرفتهبود‪ ،‬دستورداد‬ ‫خانه هاییبخرندوبرمساحتمسجدبیافزایند‪.‬تاانزمانبهدورمسجددیوارنبود‬ ‫اماازانپسدورمسجددیوارینیزکشیدند‪ .‬‬ ‫عثمان‪،‬خلیفهسوماهلسنتکهزمامداریحکومتاسالمیرادردست‬ ‫گرفت‪ ‬برایاینمسجد‪ ‬رواق‪ ‬ساختوبدین گونهبخش هاییازمسجدسر‬ ‫پوشیده شد‪ .‬پس از ان ولید مسجد را بازسازی کرد و ناودان کعبه را با طال‬ ‫مسجد گوهرشاد رضوی‬ ‫با زائران پرشمار شیعی‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 3 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1084‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫حضورپرشورهمکارانادارهامورشعباستانمرکزیدرپویش«کمکمومنانه»‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬بر این اساس کمک های همکاران شامل یکصد بسته اقالم معیشتی به ارزش مجموع چهارصدوپنجاه میلیون ریال‬ ‫طی مراسمی با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی‪ ،‬فرماندهی سپاه روح اهلل اراک و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان جهت‬ ‫توزیع به نیازمندان تحویل موسسه خیریه کریم ال طه شهر اراک شد‪.‬‬ ‫بانکصادراتایرانتسهیالتمناسبی‬ ‫برایحمایتازاسیب دیدگان‬ ‫کروناتخصیصدادهاست‬ ‫خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال‬ ‫با طرح «اینده داران» بانک اینده‬ ‫گزارش‬ ‫​قائم مقام مدیرعامل‪:‬‬ ‫قائم مقام بانک صادرات ایران از‬ ‫تخصیص ‪ 9‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫حمایت ازکسب و کارهای اسیب دیده‬ ‫از بیماری کرونا خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫حال برنامه ریزی هستیم تا با استفاده‬ ‫از این فرصت‪ ،‬حمایت مناسبی از‬ ‫مشاغل اسیب دیده از این بیماری به‬ ‫عمل اوریم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬رضا صدیق اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بانک صادرات ایران به عنوان‬ ‫یکی از بانک های ریشه دار ایران‬ ‫نقش اجتماعی خود را ایفا می کند و‬ ‫حمایت های الزم از اقشار اسیب دیده‬ ‫از بیماری کرونا و مشتریان را در‬ ‫دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫برای مثال در اسفند ‪ 98‬و فروردین‬ ‫‪ 99‬تسهیالت مناسبی به شرکت های ‬ ‫دارویی پرداخت کردیم تا بتوانند‬ ‫داروهای مورد نیاز شبکه درمان کشور‬ ‫را تولید کنند‪.‬‬ ‫صدیق افزود‪ :‬براساس ابالغیه‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬سهم بانک صادرات‬ ‫از تسهیالت ‪ 75‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫تعیین شده برای حمایت از مشاغل‬ ‫اسیب دیده از کرونا ‪ 9‬هزار میلیارد‬ ‫تومان با نرخ ‪ 12‬درصد است که‬ ‫در حال برنامه ریزی هستیم تا با‬ ‫پرداخت ان کمک خوبی به مشاغل‬ ‫اسیب دیده داشته باشیم‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه وزارت خانه های مرتبط‪،‬‬ ‫دستورالعمل الزمه را در اختیار‬ ‫بانک ها قرار خواهند داد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به شکل مناسب‬ ‫و در کمترین زمان ممکن پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک صادرات ایران در‬ ‫خصوص مهمترین اقدامات بانک برای‬ ‫مقابله با این بیماری نیز گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫بانک صادرات ایران برنامه های ‬ ‫متعددی برای محافظت از همکاران‬ ‫و مشتریان در مقابل بیماری کرونا به‬ ‫کار بسته است که یکی از انها همگام‬ ‫با سایر بانک ها‪ ،‬شیفت بندی حضور‬ ‫همکاران در شعب بود‪ .‬به این معنا که‬ ‫تا اواخر فروردین ماه ‪ ،99‬یک سوم‬ ‫کارکنان به شکل حضوری در شعب‬ ‫مشغول خدمت شدند‪ .‬همچنین برخی‬ ‫شعب درجه دو‪ ،‬سه و چهار را در‬ ‫بعضی روزها تعطیل کردیم تا همه‬ ‫شعب درگیر نباشند‪ .‬به خانم های ‬ ‫همکاری که فرزند کوچک زیر ‪12‬‬ ‫سال دارند هم مرخصی دوهفته ای‬ ‫دادیم و از سایر همکاران خواستیم که‬ ‫جای انها را پر کنند‪.‬‬ ‫رضا صدیق تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به این که در حال حاضر حدود ‪92‬‬ ‫درصد تراکنش ها در خارج از شعب‬ ‫و با استفاده از ابزارهای الکترونیک‬ ‫یا خودپردازها انجام می شود و فقط‬ ‫هشت درصد تراکنش ها در داخل‬ ‫شعبه انجام می گیرد‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫برای کاهش این هشت درصد نیز‬ ‫داریم که فشار زیادی به کارکنان‬ ‫حاضر در شعب وارد نیاید‪ .‬ضمن‬ ‫این که تعطیالت فروردین ماه باعث‬ ‫شد مشتریان کمتری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫البته در کنار این موارد‪ ،‬به حوزه ها‬ ‫ اعالم کردیم اگر شعبه ای با کمبود‬ ‫نیرو مواجه شد‪ ،‬از سایر شعب تامین‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬بنابراین با مشکل خاصی‬ ‫روبه رو نشدیم‪.‬وی در خصوص توجه‬ ‫بانک به دستورالعمل بانک مرکزی‬ ‫برای تعویق سه ماهه اقساط نیز افزود‪:‬‬ ‫ما به همه شعب اعالم کردیم که از‬ ‫گرفتن اقساط خودداری کنند و اگر‬ ‫مشتری ها برای پرداخت تسهیالت‬ ‫اقدام نکردند‪ ،‬پیگیر نشوند و اگر‬ ‫مراجعه حضوری داشتند اما از تنفس‬ ‫س ه ماهه بی اطالع بودند‪ ،‬به انها توضیح‬ ‫داده شود که می توانند سه ماه دیگر‬ ‫اقساط شان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره بانک صادرات‬ ‫ایران همچنین در مورد بهره مندی از‬ ‫بانکداری الکترونیک به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین راه ها برای جلوگیری از‬ ‫حضور مردم در شعب و کاهش ابتال‬ ‫به شیوع ویروس کرونا گفت‪ :‬یکی‬ ‫از اقدامات مناسبی که انجام شد‪،‬‬ ‫رونمایی از کیف پول الکترونیک بود‪.‬‬ ‫به این طریق نیاز به استفاده از کارت‬ ‫عابربانک از بین می رود و با گوشی‬ ‫موبایل هم می توان پرداخت ها را انجام‬ ‫داد‪ .‬برای ارائه این خدمت‪ ،‬همکاران‬ ‫ما در بانک صادرات در ایام تعطیالت‬ ‫نوروز تالش شبانه روزی از خود نشان‬ ‫دادند و در زمان خیلی کوتاهی ان‬ ‫را به بهره برداری رساندند به نحوی‬ ‫که برای برخی ها به سرانجام رسیدن‬ ‫این پروژه در مدت زمان محدود‬ ‫قابل تصور نبود‪ .‬این نرم افزار روی‬ ‫دستگاه های پوز نصب می شود و نیاز‬ ‫به استفاده از کارت ها را که خود یکی‬ ‫از منشاهای انتقال ویروس هستند‪،‬‬ ‫از بین می برد‪.‬صدیق با تسلیت به‬ ‫خانواده های همکاران بانکی درگذشته‬ ‫بر اثر بیماری کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫برای حمایت از همکارانمان تالش‬ ‫کردیم به اندازه کافی ماسک‪ ،‬مواد‬ ‫شوینده و دستکش در اختیار شعب‬ ‫قرار دهیم‪ .‬انواع و اقسام خدمات‬ ‫الکترونیک را هم فعال کردیم که با‬ ‫توجه به انها نیاز به حضور مشتریان در‬ ‫شعب نباشد تا زنجیره انتقال ویروس‬ ‫تا جای ممکن قطع شود‪ .‬تمام خدمات‬ ‫مهم و اصلی بانکی روی نرم افزارهای‬ ‫بانک صادرات قابل انجام است و‬ ‫این مسئله هم به نفع مردم و هم به‬ ‫نفع بانک است‪ .‬ضمن این که برخی‬ ‫از کارها می تواند به اینده موکول‬ ‫شود‪ .‬امیدواریم به زودی شاهد کنترل‬ ‫بیماری کرونا باشیم‪.‬‬ ‫مهلتپذیرهنویسیواحدهای‬ ‫سرمایه گذاری صندوق واسطه‬ ‫گریمالییکم‪ETF‬تمدیدشد‬ ‫گزارش‬ ‫م هلت پذیره نویسی‬ ‫و احدهای سرمایه گذاری‬ ‫صندوق واسطه گری مالی یکم‬ ‫‪ E TF‬تا پایان روز پنج شنبه‬ ‫اول خرداد ماه سال جاری‬ ‫ت مدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک رفاه کارگران‪ ،‬حسب‬ ‫اعالم وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬مهلت پذیره نویسی‬ ‫واحدهای‪ ETF‬تا پایان روز‬ ‫پنج شنبه اول خرداد ماه سال‬ ‫جاری تمدید شد و درگاه های‬ ‫غیر حضوری این بانک امادگی‬ ‫الزم برای پذیرش سفارش‬ ‫خرید سهام مذکور را تا ساعت‬ ‫‪ 24‬روز پنج شنبه اول خرداد ماه‬ ‫سال جاری دارا می باشند‪.‬‬ ‫بانک اینده با هدف حمایت از‬ ‫مشتریان خود‪ ،‬از طرح «اینده داران»‬ ‫رونمایی کرد‪.‬‬ ‫همه مشتریان بانک اینده که دارای‬ ‫یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه‬ ‫(جاری و پس انداز)‪ ،‬سپرده های بلندمدت‬ ‫شتاب و اینده ساز باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از اول خردادماه امسال‪ ،‬با ثبت نام در‬ ‫سامانه پیشخوان مجازی (‪abplus.‬‬ ‫‪ )ir‬یا مراجعه به شعب بانک اینده‪ ،‬بر‬ ‫اساس موجودی حساب انتخابی‪ ،‬اعتباری‬ ‫بین ‪( 10‬ده) میلیون ریال تا ‪( 50‬پنجاه)‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬دریافت کرده و با مراجعه‬ ‫حضوری به فروشگاه های ایران مال که‬ ‫دارای نشان«اینده داران» هستند از مزایای‬ ‫این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫زمان پرداخت این طرح‪ ،‬سه ماه بعد‬ ‫از خرید است؛ این اعتبار‪ ،‬به صورت‬ ‫قرض الحسنه بوده‪ ،‬هیچ گونه هزینه ای‬ ‫بابت دیرکر ِد پرداخت‪ ،‬به حساب مشتری‬ ‫منظور نمی شود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مشتری از ابتدای ثبت درخواست‪ ،‬امکان‬ ‫پرداخت یک باره مبلغ خرید‪ ،‬لغو اعتبار‬ ‫دریافت شده و انصراف از مشارکت در‬ ‫طرح را دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است خرید مازاد بر اعتبار‬ ‫ثبت شده مشتری از کارت های دیگر او‪،‬‬ ‫به طور نقدی کسر می شود‪.‬‬ ‫افزایش شعب مامور بانکداری شرکتی‬ ‫در بانک مسکن‬ ‫مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبرداد؛‬ ‫مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تحقق‬ ‫برنامه ریزی افزایش شعبی که نسبت به جذب‬ ‫مشتریان بانکداری شرکتی اقدام می کنند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫محمدحسن علمداری در گفت و گو با پایگاه‬ ‫خبری بانک مسکن ‪ -‬هیبنا‪ ،‬با بیان اینکه در سال ‪۹۷‬‬ ‫فقط ‪ ۱۳‬شعبه در تهران و دیگر استان ها ماموریت‬ ‫جذب مشتریان بانکداری شرکتی را داشته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به تدوین سیاست های اعتباری سال ‪،۹۸‬‬ ‫تعداد شعب مامور در امر بازاریابی بانکداری شرکتی‬ ‫در سال گذشته افزایش یافته است؛ طوری که شعبه‬ ‫مستقل مرکزی تهران‪ ،‬تمام شعب ممتاز سراسر‬ ‫کشور و نیز شعب مراکز استان ها به جمع شعبی که‬ ‫در حوزه بانکداری شرکتی ماموریت دارند‪ ،‬اضافه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در عین حال سایر‬ ‫شعبی که مشتری واجد شرایط استفاده از خدمات‬ ‫بانکداری شرکتی بانک مسکن را داشته باشند‪،‬‬ ‫به تشخیص مدیر استان و مدیریت اعتباری بانک‬ ‫می توانند به حوزه ارائه خدمات بانکداری شرکتی‬ ‫ورود کنند‪.‬‬ ‫علمداری با تاکید بر اینکه موضوع تعیین حد‬ ‫اعتباری در بانکداری شرکتی از اهمیت بسزایی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬چرا که سقف ارایه خدمات‬ ‫مورد نیاز مشتریان بانکداری شرکتی بر اساس حد‬ ‫اعتباری انها تعیین می شود‪ ،‬گفت‪ :‬توان مالی و‬ ‫فنی مشتری و اخرین وضعیت صورت های مالی‬ ‫ان شرکت در تعیین حد اعتباری نقش دارد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه رتبه اعتبارسنجی مشتری باید حتما «‪ »A‬به باال‬ ‫باشد‪ 
.‬علمداری خاطرنشان کرد‪ :‬تمام اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی فعال در حوزه مسکن و ساختمان‬ ‫و صنایع مرتبط‪ ،‬در صورتی که از توان فنی مناسب‬ ‫برخوردار بوده‪ ،‬پروانه اشتغال مهندسی داشته باشند‪،‬‬ ‫عضو انجمن های صنفی ساخت و ساز باشند و‬ ‫رزومه کاری مناسبی نیز از حداقل سابقه فعالیت پنج‬ ‫ساله خود ارائه کنند‪ ،‬می توانند در صورت تمایل از‬ ‫خدمات بانکداری شرکتی بانک مسکن برخوردار‬ ‫شوند‪.‬وی یاداور شد‪ :‬بانک متناسب با دارایی های‬ ‫زودنقد شونده یک شرکت‪ ،‬سقف برخی از انواع‬ ‫خدمات تسهیالتی و تعهدی قابل ارایه به مشتری‬ ‫را تعیین می کند‪
.‬وی با بیان اینکه حد اعتباری‬ ‫مشتریان بانکداری شرکتی ساالنه یک نوبت محاسبه‬ ‫می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از زمان محاسبه و کسب رتبه‬ ‫الزم‪ ،‬مشتری می تواند به مدت یکسال تا سقف‬ ‫تعیین شده از انواع خدمات بانکی بهره مند شود‪ .‬در‬ ‫این بین بر خالف پرونده های سایر مشتریان بانک‪،‬‬ ‫بهره گیرندگان از خدمات بانکداری شرکتی به‬ ‫تشخیص شعبه می توانند از انواع خدمات همچون‬ ‫دریافتتسهیالت‪،‬ضمانتنامه هایبانکی‪،‬تضمین‬ ‫معامالت نسیه و ‪ ...‬برخوردار شوند و نیازی به بررسی‬ ‫سقف تراکنش های کارت به کارت‬ ‫شتابی و درون بانکی‪ ،‬انتقال از طریق‬ ‫پرداخت سازها و سقف برداشت نقدی‬ ‫در بانک ایران زمین از ابتدای خرداد ماه‬ ‫به روال قبل برگشت‪.‬‬ ‫درگا ه ها (اینترنت بانک‪ ،‬درگاه پرداخت‬ ‫اینترنتی و خودپردازها که پیش تر‬ ‫به واسطه پیشگیری از شیوع کرونا به مبلغ‬ ‫‪ 100‬میلیون ریال افزایش یافته بود مجددا‬ ‫به مبلغ ‪ 30‬میلیون ریال بازگشت‪.‬‬ ‫سقف برداشت نقدی از طریق‬ ‫دستگاه های خودپرداز که به مناسبت‬ ‫نوروز و شیوع ویروس کرونا در هر‬ ‫شبانه روز به پنج میلیون ریال افزایش یافته‬ ‫بود نیز به مبلغ ‪ 2‬میلیون ریال برگشت‪.‬‬ ‫همچنین تمدید تاریخ کارت های‬ ‫منقضی شده پس از احراز هویت‬ ‫حضوری دارنده کارت در شعبه صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫درخواست انها در کمیته اعتباری مرکزی بانک‬ ‫نیست‪ .‬بنابراین روند ارائه خدمات در بانکداری‬ ‫شرکتی بسیار سریع تر از روندی است که برای‬ ‫مشتریان عادی طی می شود‪.‬‬ ‫علمداری با بیان اینکه در سیاست های اعتباری‬ ‫سال ‪ ۹۹‬یک فصل مستقل به سیاست های بانکداری‬ ‫اعتباری اختصاص داده شده است‪ ،‬این امر را از‬ ‫اولویت های بانک مسکن در سال پیش رو خواند‬ ‫که منافع دوسویه برای بانک و مشتریان دارد؛ به این‬ ‫ترتیب که مشتریانی که صرفا بخشی از خدمات‬ ‫بانکی خود را از بانک مسکن دریافت می کردند‪ ،‬در‬ ‫صورت پیوستن به جمع مشتریان بانکداری شرکتی‪،‬‬ ‫تمام خدمات مورد نیاز خود را از این بانک دریافت‬ ‫می کنند و در مقابل از امتیازهای ویژه تا سقف‬ ‫مشخص و نیز تخفیف کارمزدهای بانکی برخوردار‬ ‫می شوند‪ .‬در واقع بانک به مشتری تضمین می دهد‬ ‫طی یک سال تا سقف اعتباری مشخص هر نوع‬ ‫خدمتی در هر زمانی که مورد نیاز شخص یا شرکت‬ ‫فعال بخش مسکن و ساختمان بود را بدون فوت‬ ‫وقت ارائه کند‪.‬‬ ‫سقفانتقالکارتبهکارتوبرداشتنقدیبانک‬ ‫ایرانزمینبهروالقبلبرگشت‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ :‬به موجب‬ ‫بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای خرداد‬ ‫ماه سال جاری سقف مجاز انتقال وجه‬ ‫کارت به کارت‪ ،‬تمدید اعتبار کارت‬ ‫های بانکی منقضی شده و برداشت نقدی‬ ‫از دستگاه های خودپرداز بانک ایران‬ ‫زمین به روال قبل از برگشت‪.‬‬ ‫بر این اساس سقف انتقال وجه کارت‬ ‫به کارت شتابی و درون بانکی از همه‬ ‫کروناازشرکت کنندگاندرمراسمختمقربانیمی گیرد‬ ‫دبیرستادمبارزهباکرونادراستانبوشهرازبهبودیقطعی‪ ۳۲۶‬بیمارمبتالبهکرونادراستانبوشهرخبردادوگفت‪ ۱۷:‬نفربهلیستمبتالیانویروسکرونادربوشهرافزودهشد‪.‬دکترسعیدکشمیریبااعالمایناماردراینبارهاظهارکرد‪:‬شرکتدریک‬ ‫مراسمختمباعثافزایشامارمبتالیاندرشهرعالیشهرشدهاست‪.‬دبیرستادمبارزهباکرونابیانکرد‪:‬بیمارجدیدشهرستاندیلمیکدختربچه‪ ۹‬سالهاستکهدرتماسباموردمثبتبودهودرمراقبتخانگیبه سرمی برد‪.‬رییسدانشگاهعلومپزشکیبوشهربااشاره‬ ‫بهتغییرامارکلیاستانبوشهرنسبتبهروزگذشتهاظهارکرد‪:‬یکنفرازمواردمثبتروزگذشتهشهرستانتنگستاناقاییبودکهپیشازاینتستکرونایویمثبتاعالمشدهبودوروزگذشتهمجددتستدادهکهبازهممثبتشدهبود‪،‬بنابراینیکنفراز‬ ‫لیستتنگستانکممی شود‪.‬دبیرستادمبارزهباکرونادراستانبوشهرخاطرنشانکرد‪:‬ازمجموعبیمارانمبتالبهکرونادربیمارستان هایاستان(‪ ۶۸۴‬نفر)تاکنون‪ ۳۲۶‬نفرازانانبهبودیافتهو‪ ۳۳۱‬نفرنیزدرمنزلتحتمراقبتهستند‪.‬کشمیریبااشارهبهتعطیالتعید‬ ‫سعیدفطرگفت‪:‬ازبازاریانواصنافدیلم‪،‬گناوه‪،‬بوشهر‪،‬دلوار‪،‬برازجان‪،‬اهرم‪،‬خورموج‪،‬دیر‪،‬کنگان‪،‬عسلویهوجمدرخواستداریمبهدلیلجلوگیریازشیوعبیماریازامروز(جمعه‪ ۲‬خرداد)تاپایانتعطیالتعیدفطرمغازه هاراتعطیلکنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫تقدیراستاندارخوزستان‬ ‫از روابط عمومی برق‬ ‫ن‬ ‫منطقهایخوزستا ‪‎‬‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬استاندار خوزستان‬ ‫با اهدای لوح تقدیر از تالش های‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان در انجام شایسته وظایف و‬ ‫ماموریت ها‪ ،‬تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫در لوح اهدایی غالمرضا شریعتی‬ ‫استاندار خوزستان به تورج فتاحی‬ ‫مدیر روابط عمومی این شرکت‪،‬‬ ‫امده است‪ :‬در دنیای امروز که‬ ‫ارتباطات و اطالع رسانی نقش‬ ‫اساسی و حیاتی را در توسعه سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ایفا‬ ‫می کند‪ ،‬روابط عمومی به عنوان قلب‬ ‫تپنده و پل ارتباطی میان افراد جامعه‬ ‫و سازمان ها و نهادها می باشد‪.‬‬ ‫در نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫توجه به افکار عمومی به عنوان یک‬ ‫ارزش اجتماعی می باشد و ارتباط‬ ‫سازنده و موثر بین مردم و مسئولین‬ ‫با استفاده از قابلیت های هنرمندانه‬ ‫روابط عمومی میسر می شود‪ ،‬هنر‬ ‫مردم داری و اگاهی بخشی و امید به‬ ‫جامعه زمینه ساز همدلی و همزبانی‬ ‫میان مردم و مسئولین و اعتماد و‬ ‫سربلندی ایران اسالمی است‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن تبریک هفته‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی‪ ،‬از‬ ‫زحمات بی شائبه و صادقانه شما‬ ‫سپاسگذاری می نمایم‪ ،‬امیدوارم‬ ‫با استعانت از الطاف الهی‪ ،‬تعهد‬ ‫و تخصص و پشتکار در مسیر پر‬ ‫افتخار اگاهی رسانی و اعتمادسازی‬ ‫و خدمت به جامعه بیش از گذشته‬ ‫موفق باشید‪.‬‬ ‫سردارکریمی‪:‬انقالباسالمی‬ ‫نفساسرائیلراگرفتهاست‬ ‫با اشاره به پیام رهبری به مناسبت روز قدس ‪۹۹‬‬ ‫فرمانده سپاه روح اهلل استان‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬با شکل گیری‬ ‫انقالب اسالمی نفس اسرائیل به‬ ‫شماره افتاده و این انقالب مانند‬ ‫زلزله ای بدن صهیونیسم را به لرزه‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫سردار سرتیپ دوم پاسدار‬ ‫محسن کریمی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬به تشریح وظیفه کشورهای‬ ‫مسلمان در برابر سیاست استکبار و‬ ‫صهیونیسم پرداخت و با بیان اینکه‬ ‫انها بدنبال کمرنگ کردن مسئله ‬ ‫فلسطین در ذهن جوامع مسلمان و‬ ‫به سمت فراموشی راندن ان هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز اکثر رژیم های‬ ‫مخالف جریان مقاومت‪ ،‬بویژه‬ ‫عربستان سعودی توسط استکبار‬ ‫بوجود امدند و امریکا‪ ،‬انگلیس‬ ‫و اسرائیل نقش اساسی در بوجود‬ ‫اوردن این رژیم ها داشتند و این‬ ‫رژیم ها در طول تاریخ به نفع جبهه‬ ‫اسرائیل تالش می کنند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تضعیف جبهه مقاومت‪،‬‬ ‫خارج کردن جبهه مقاومت و‬ ‫امت اسالمی از مبارزه مسلحانه و‬ ‫جدی علیه اسرائیل‪ ،‬پیگیری برای‬ ‫اجرای طرح هایی که در عناوین‬ ‫مختلف توسط امریکا و اسرائیل و‬ ‫برای عادی سازی روابط و کاستن‬ ‫حساسیت های مبارزاتی انجام می‬ ‫شود را از اهداف اسرائیل و امریکا‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫سردار کریمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر مخالفان جبهه مقاومت به دنبال‬ ‫جبران گذشته بوده و بخواهند‬ ‫از این رسوایی نجات پیدا کنند‬ ‫هیچ راهی جز دنبال کردن مشی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ندارند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با شکل‬ ‫گیری انقالب اسالمی تمامی‬ ‫توطئه های اسرائیل بر باد رفت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به فرموده رهبر معظم انقالب‬ ‫رژیم جعلی اسرائیل به دنبال عملی‬ ‫کردن توطئه ها و نقشه های شوم‬ ‫خود مبنی بر تصرف سرزمین ها بود‬ ‫که نه تنها به اهداف خود نرسید‬ ‫بلکه حتی در مرزهای کوچک خود‬ ‫در محاصره است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه روح اهلل استان‬ ‫مرکزی تصریح کرد‪ :‬اگر دولت های‬ ‫اسالمی همراهی کنند و تمامی‬ ‫ملل ازادیخواه جهان در مبارزه با‬ ‫اسرائیل اهتمام جدی داشته باشند‬ ‫این رژیم منحوس از بین می رود و‬ ‫به قول امام راحل اگر هر مسلمان‬ ‫یک سطل اب بریزد اسرائیل را اب‬ ‫خواهد برد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واقعیت امر‬ ‫این است که نه تنها مبارزه با‬ ‫اسرائیل کمرنگ نشده بلکه با‬ ‫اتحاد کشورهای اسالمی روز به‬ ‫روز خشم و انزجار مردم علیه رژیم‬ ‫کودک کش اسرائیل بیشتر می شود‬ ‫و برای نابودی این رژیم جعلی که‬ ‫به فرموده رهبر معظم انقالب تا‬ ‫‪ ۲۰‬سال اینده نام و نشانی از ان‬ ‫برجای نخواهد ماند‪ ،‬اتحاد بین‬ ‫مسلمانان جهان ضروری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جبهه مقاومت شامل‬ ‫حماس و حزب اهلل نشان دادند‬ ‫که مقاومت اسرائیل که یک روز‬ ‫همه اعراب را شکست می داد و‬ ‫برای عملی کردن توطئه های پیشین‬ ‫خود هیچ مانعی را در مقابل خود‬ ‫نمی دید‪ ،‬امروز از ‪ ۳۳‬روز به ‪۲۲‬‬ ‫روز و از هشت روز به یک روز‬ ‫افول کرده است که نشان از ذلت‬ ‫و خواری این رژیم جعلی دارد و‬ ‫پوشالی بودن صهیونیست ها را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سردار کریمی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که چرا شعار “دفاع از‬ ‫حقوق کودک و زن” سازمان به‬ ‫اصطالح ملل و نهادهای به اصطالح‬ ‫حقوق بشری شامل کودکان و زنان‬ ‫مظلوم یمن و فلسطین نمی شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز جریانات به اصطالح‬ ‫مدافع حقوق بشر یک تعریف‬ ‫خاص برای خودشان دارند و امروز‬ ‫رهبری هم در پیام خود به این‬ ‫موضوع به خوبی اشاره کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شعار نهادهای به‬ ‫اصطالح حقوق بشری اینست که‬ ‫جنایت کنید اما از حقوق بشر‬ ‫سخن بگوئید‪ ،‬انها با این شعار در‬ ‫عرصه های بین المللی سیا ه نمایی می‬ ‫کنند و این جنایت انها در برابر‬ ‫کسانی صورت می گیرد که ما توقع‬ ‫داریم از انان حمایت شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در‬ ‫مرام صهیونیست ها همه نژادها‬ ‫پست هستند و نژاد برتر نژاد‬ ‫صهیونیست هاست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫صهیونیست ها در پروتکل های خود‬ ‫مرا م شان را لو دادند و اعتراف می‬ ‫کنند که خدا همه مخلوقات خود‬ ‫را برای خدمت به صهیونیسم خلق‬ ‫کرده است‪ .‬یک چنین دیدگاهی در‬ ‫تفکر صهیونیست ها حاکم است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه روح اهلل استان‬ ‫مرکزی تصریح کرد‪ :‬صهیونیست‬ ‫ها برای اینکه تصویر خوبی از‬ ‫خود در عرصه های بین المللی‬ ‫برجای بگذارند شعارهای زیبا‬ ‫سرمی دهند‪ ،‬اما در عمل هر کاری‬ ‫دلشان بخواهد می کنند و نهادهای‬ ‫به اصطالح حقوق بشر هم سکوت‬ ‫پیشه کرد ه اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬جنایت هایی‬ ‫که علیه کودکان یمن و فلسطین‬ ‫صورت می گیرد اقداماتی است‬ ‫که با حمایت این جوامع صورت‬ ‫می گیرد و قطعا علیه این جنایات‬ ‫موضع نخواهند گرفت‪ .‬این‬ ‫شعارهای رنگین و انحرافی برای‬ ‫پوشاندن جنایات انهاست‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 3 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1084‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪ 300‬متر توسعه‬ ‫و اصالح شبکه اب در بهبهان‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬مدیر امور ابفا منطقه‬ ‫بهبهان گفت‪ ۴ :‬هزار و ‪ ۳۶۸‬متر‬ ‫لوله گذاری در بخش توسعه و اصالح‬ ‫شبکه توزیع اب در سال گذشته در‬ ‫محدوده شهر بهبهان انجام شد‪.‬‬ ‫محمدرضا نامیر اذعان داشت‪:‬با‬ ‫هدف پایداری و ساماندهی توزیع اب‬ ‫شرب در شبکه ابرسانی‪،‬افزایش کمی‬ ‫و کیفی فشار اب و رفع شکستگی ها‪،‬‬ ‫‪ ۳۸۵۳‬متر عملیات توسعه شبکه در سطح‬ ‫شهر بهبهان و ‪ ۵۱۵‬متر اصالح شبکه‬ ‫خطوط اب در سال گذشته در این شهر‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬همچنین در این مدت با‬ ‫این میزان اصالح شبکه توزیع اب‪۴۳۶،‬‬ ‫مورد استاندارد سازی انشعابات و یک‬ ‫هزار و ‪ ۵۹۸‬تعویض دستگاه کنتور و‬ ‫یکهزار و ‪ ۵۲۲‬مشترک جدید در بخش‬ ‫اب نیز با توسعه بیش از ‪ ۳‬هزار متری‬ ‫شبکه به مشترکین تحت پوشش خدمات‬ ‫شرکت ابفا خوزستان در شهرستان‬ ‫بهبهان افزوده شدند‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت ‪ ۳۷۳‬فقره‬ ‫انشعاب غیرمجاز به چرخه فروش اب‬ ‫در بهبهان افزوده شدند‪.‬‬ ‫مدیر اداره ابفا بهبهان ‪ ،‬بازسازی‬ ‫ماشین االت واحد فاضالب‪ ،‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۸۰۰‬متر اصالح شبکه‪ ،‬قریب به ‪۹۳‬‬ ‫کیلومتر الیروبی و شستشوی خطوط‬ ‫شبکه فاضالب‪ ۲۸۴۳ ،‬مورد الیروبی‬ ‫منهول و نصب ‪ ۲۵۷‬دریچه منهول‬ ‫فاضالب را از اقدامات اداره متبوعش‬ ‫در بخش فاضالب عنوان کرد‪.‬‬ ‫نامیر فعالیت ها در حوزه بهره‬ ‫برداری و تاسیسات ابرسانی را قابل‬ ‫قبول خواند و گفت‪ :‬از مهمترین‬ ‫اقدامات در این حوزه می توان عملیات‬ ‫توسعه و ارتقاء تصفیه خانه بزرگ‬ ‫بهبهان و ابگیر شماره ‪ ۲‬که تامین کننده‬ ‫اصلی اب شرب شهر بهبهان است را‬ ‫ذکر کرد‪.‬‬ ‫با این بروز رسانی تولید اب تا‬ ‫سقف ‪ ۵۰‬هزار متر مکعب افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬همچنین در شهر‬ ‫منصوریه به منظور جلوگیری از‬ ‫نوسانات فشار شبکه توزیع‪ ،‬تقویت‬ ‫فشار‪ ،‬توزیع اب پایدار و بعلت‬ ‫فرسودگی و قدمت باالی خط لوله‬ ‫مکش تاسیسات که شکستگی های‬ ‫مکرر را در پی داشت‪ ،‬خط لوله ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیمتر فوالدی تعویض و خط لوله ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی متر فوالدی جایگزین شد‪.‬‬ ‫نامیر ضمن تاکید بر اهمیت واحد‬ ‫امور کیفی و لزوم دقت و حساسیت‬ ‫مداوم در این بخش گفت‪ :‬در بحث‬ ‫امور کیفی بیش از ‪ ۷۲۰۰‬بار کلر‬ ‫سنجی‪ ۶۴۰ ،‬بار ازمایشات میکروبی‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬بار سرویس دستگاه های کلر زنی‬ ‫و‪ ۱۲‬بار تعمیر دستگاه های کلرزن در‬ ‫بهبهان و الیروبی و گندزدایی حوضچه‬ ‫های تصفیه خانه های شماره ‪ ۳ ،۱‬و‬ ‫ابرسانی منصوریه در سال ‪ ۹۸‬انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از دیگر اقدامات در این‬ ‫بخش می توان نصب دوش اب در اتاق‬ ‫کلرزنی تصفیه خانه مرکزی را نام برد‬ ‫که با این کار‪ ،‬اثر مخرب ناشی از نشت‬ ‫گاز کلر کاهش می یابد ‪.‬‬ ‫نامیر تامین ایمنی و سالمت کار‬ ‫کلیه نیروها را ضرورتی انکار ناپذیر‬ ‫نامید و اظهار داشت‪ :‬در این حوزه‬ ‫عالوه بر تجهیز پرسنل به لوازم ایمنی‬ ‫مورد نیاز‪ ۴۰ ،‬عدد کپسول اتش نشانی‬ ‫در نیمه اول سال گذشته در اماکن‬ ‫تابعه امور ابفا بهبهان نصب شد که در‬ ‫اواخر سال مجددا شارژ و بروز رسانی‬ ‫شدند‪.‬همچنین عالیم ایمنی هشدار‬ ‫دهنده‪ ،‬نوار خطر و چراغ چشمک زن‬ ‫خورشیدی به میزان کافی در اختیار‬ ‫نیروهای امدادی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در راستای‬ ‫افزایش ضریب ایمنی و حفاظت از‬ ‫تاسیسات ابرسانی تصفیه خانه تختی‬ ‫(مرکزی) بهبهان ‪ ۱۶‬عدد دوربین مدار‬ ‫بسته در سال گذشته نصب و راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر ابفا منطقه بهبهان ایجاد نشاط‬ ‫و سرگرمی برای پرسنل و خانواده‬ ‫محترمشان را ضروری دانست و اذعان‬ ‫کرد‪ :‬با عنایت پروردگارمتعال و‬ ‫علیرغم برخی تنگناها‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬با‬ ‫رزرو اختصاصی نمایش بنگاه شادمانی‬ ‫و سینما برای خانواده محترم پرسنل و‬ ‫برگزاری مسابقات فوتسال و برگزاری‬ ‫مسابقه مکتوب بمناسبت روز کارگر و‬ ‫دهه مبارک فجر و اهداء جوایز سعی‬ ‫کردیم با ایجاد فضایی مفرح و با نشاط‬ ‫تنش های کاری را از همکاران عزیز تا‬ ‫حدودی دور سازیم‪.‬‬ ‫محمدرضا نامیر ضمن توصیه همگان‬ ‫به رعایت اصول بهداشتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در پایان سال سخت ‪ ، ۹۸‬با پدیده‬ ‫کرونا ویروس مواجه شدیم که سختی‬ ‫کار را مضاعف کرد‪ .‬لذا جهت سالمتی‬ ‫شهروندان و همکاران تدابیر مهمی‬ ‫اتخاذ گردید و بالغ بر ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال‬ ‫هزینه شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این راستا بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬جفت دستکش‪ ۳۰۰۰ ،‬عدد پد‬ ‫الکلی‪ ۳۰۰ ،‬عدد ماسک فیلتر دار‪۵۰۰ ،‬‬ ‫عدد ماسک معمولی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲۰‬لیتر‬ ‫الکل و محلول حاوی الکل و ‪ ۲۴‬عدد‬ ‫شیلد محافظ صورت توزیع گردید و‬ ‫بصورت مستمر با محلول اب ژاول‬ ‫اداره مرکزی و تاسیسات ابرسانی‬ ‫مرکزی ضدعفونی شد‪.‬‬ ‫نامیر در ادامه درخصوص وضعیت‬ ‫پروژه های اب و فاضالب در سال ‪۹۸‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در سال گذشته با توجه‬ ‫به مشکالت مالی و اقتصادی که‬ ‫گریبان همه را گرفت و پیمانکاران نیز‬ ‫از این قاعده مستثنی نبودند و برخی‬ ‫ناهماهنگی ها پیشرفت کار در این‬ ‫حوزه چشمگیر نبود ولی با مساعدت‬ ‫مدیرعامل شرکت عملیات اصالح شبکه‬ ‫بافت قدیم و جدید شهر منصوریه اغاز‬ ‫شد که تا پایان سال ‪ ۹۸‬به میزان ‪۵۵۶۰‬‬ ‫متر اصالح شبکه در بافت قدیم و بخشی‬ ‫از بافت جدید انجام شده و ‪ ۱۷۴‬مورد‬ ‫استاندارد سازی انشعابات صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر ابفا منطقه بهبهان در ادامه به‬ ‫تشریح وضعیت ابفا اغاجاری و زیدون‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬واگذاری ‪ ۷۵‬مورد‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬نصب ‪ ۵۴‬مورد انشعاب‪،‬‬ ‫تعویض‪ ۲۵۶‬دستگاه کنتور‪ ۲۳۰۰ ،‬مورد‬ ‫کلرسنجی در سطح شهر‪ ،‬انجام ‪۱۴۳‬‬ ‫مورد ازمایشات میکروبی‪ ۱۲۴ ،‬مورد‬ ‫تعمیرات شبکه اصلی و فرعی‪ ،‬توسعه‬ ‫‪ ۷۰‬متر شبکه و اصالح ‪ ۲۱۰‬متر شبکه‬ ‫توزیع اب از اقداماتی است که در شهر‬ ‫اغاجاری طی سال ‪ ۹۸‬محقق شده است‪.‬‬ ‫نامیر واگذاری ‪ ۶۴‬مورد انشعاب‬ ‫اب‪،‬نصب ‪ ۴۸‬مورد انشعاب‪ ،‬تعویض‬ ‫‪ ۱۷‬دستگاه کنتور‪ ،‬انجام ‪ ۶۲۰‬مورد‬ ‫کلرسنجی در سطح شهر‪ ،‬انجام ‪۲۲‬‬ ‫مورد ازمایشات میکروبی‪ ،‬الیروبی‬ ‫مخزن ‪،‬اجرای ‪ ۳۰‬مورد تعمیرات شبکه‬ ‫اصلی و فرعی و توسعه ‪ ۲۴۰‬متر و‬ ‫اصالح ‪ ۲۰۰‬متر شبکه اب از اقدامات‬ ‫انجام سده در سال گذشته در زیدون‬ ‫است‪ .‬نامیر توجه بیش از پیش به دو‬ ‫شهر اغاجاری و زیدون را ضروری‬ ‫دانست و اظهار داشت‪:‬‬ ‫با توجه به وجود برخی مشکالت‬ ‫زیرساختی و مالی در این دو شهر‬ ‫امیدوارم عالوه بر تالش بیشتر‪ ،‬عنایت‬ ‫ویژه ای از سوی مدیران ارشد شرکت‬ ‫در این خصوص لحاظ گردد تا بتوانیم‬ ‫در جهت حل مشکالت گام برداریم‪.‬‬ ‫توسطتعزیراتحکومتیشهرستاندزفول‬ ‫اجناسغیرقابلمصرفیقاچاقضبطومتهممحکومشد‬ ‫اهواز‪ :‬فرج‪-‬بیرانوندی مدیر کل تعزیرات‬ ‫حکومتی استان خوزستان از محکومیت و وصول‬ ‫جریمه ‪ 400‬میلیون ریالی متهم فروش اجناس‬ ‫قاچاق غیر بهداشتی در شهرستان دزفول خبر داد‬ ‫‪.‬‬ ‫به گفته نعمت اهلل بیرانوندی ‪ ،‬پس از ارسال‬ ‫گزارشی از سوی نیروی انتظامی شهرستان دزفول‬ ‫به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان مبنی‬ ‫بر کشف مقادیری اجناس به ظن قاچاق از عمده‬ ‫فروشی در دزفول ‪ ،‬شعبه وارد رسیدگی شد‬ ‫وی گفت ‪ :‬رئیس اداره تعزیرات حکومتی‬ ‫شهرستان دزفول پس از استعالمات الزم و اخذ‬ ‫دفاعیات متهم و بالوجه بودن ان و همچنین‬ ‫بدلیل غیر قابل مصرف بودن ان وی را عالوه بر‬ ‫ضبط کاال به مبلغ ‪ 434‬میلیون و ‪ 169‬هزار ریال‬ ‫محکوم نمود ‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی در پایان خاطر‬ ‫نشان کرد ‪ :‬این رای توسط متهم پذیرفته شده‬ ‫که پس از سیر مراحل قانونی جریمه صادره‬ ‫توسط اجرای احکام اداره تعزیرات حکومتی‬ ‫شهرستان دزفول اخذ گردید ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 3 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1084‬‬ ‫جامعه‬ ‫شناسایی‪2311‬بیمارجدیدکووید‪19‬درکشور‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتالیان به کووید‪ ۱۹‬در کشور به‪ ۱۳۱‬هزار و‪ ۶۵۲‬نفر خبر داد‪ .‬دکتر جهانپور در این باره اظهار کرد‪ :‬از دیروز تا‪ ۲‬خرداد‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۲۳۱۱‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد و‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به‪ ۱۳۱‬هزار و‪ ۶۵۲‬نفر رسید‪.‬وی گفت‪ :‬از بین مبتالیان جدید‪ ۴۱۳،‬مورد بستری و‪ ۱۸۸۹‬مورد با عالیم خفیف و سرپایی و از افراد در تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند و متاسفانه در طول‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۵۱،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان‬ ‫خود را از دست دادند‪.‬سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع جانباختگان این بیماری به‪ ۷۳۰۰‬نفر رسید گفت‪ :‬خوشبختانه تا کنون‪ ۱۰۲‬هزار و‪ ۲۷۶‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و ترخیص شده اند‪ ۲۶۵۹.‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شدید این بیماری تحت‬ ‫مراقبت قرار دارند‪.‬به گفته وی در طول‪ ۲۴‬ساعت گذشته در‪ ۱۴‬استان موارد فوتی صفر و در‪ ۶‬استان‪ ،‬فقط یک مورد فوتی گزارش شده است‪.‬وی افزود‪ :‬تا کنون‪ ۷۶۳‬هزار و‪ ۹۱۳‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است و بیش از‪ ۸۲‬درصد موارد رهگیری به‬ ‫صورت سرپایی انجام شده است‪.‬جهانپور باردیگر از شهروندان درخواست کرد ضمن پرهیز از ترددهای غیرضرور و رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری‪ ،‬یاریگر کادر درمان باشند‪.‬‬ ‫جیبکارگرحداقلنیمیازماهخالیست!‬ ‫مزد کارگران در بهترین حالت ‪ 47‬درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد‬ ‫از ابتدای سال ‪ ،۹۷‬غول تورم بارها به زندگی و معاش مردم به‬ ‫خصوص طبقات مزدبگیر که درامد ماهانه ی ثابتی دارند‪ ،‬حمله جانانه‬ ‫کرده است؛ در این دو سال‪ ،‬چند تکانه تورمی بزرگ داشته ایم‪ ،‬از‬ ‫گرانی چندباره نرخ ارز گرفته تا ‪ ۲۰۰‬درصد افزایش قیمت بنزین به‬ ‫صورت ناگهانی و یک شبه‪ .‬در این بین‪ ،‬در میانه سال ‪ ،۹۸‬امارهای‬ ‫تورمی رسمی‪ ،‬اعداد باالی ‪ ۴۰‬درصد را نشان می داد؛ بعد از گرانی‬ ‫بنزین در اخرین روز از ابان ماه‪ ،‬باز هم کاالها و خدمات ضروری‬ ‫خانوار ازجمله حمل و نقل و خوراکی ها‪ ،‬گران شدند؛ تا جایی که‬ ‫براساس محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها‪ ،‬نرخ‬ ‫سبد معیشت خانوار ‪ ۳.۳‬نفره از مرز ‪ ۸‬میلیون تومان عبور کرد‪.‬‬ ‫هنگامی که مذاکرات مزدی در اسفندماه سال گذشته اغاز شد‪،‬‬ ‫داده های مرکز امار ایران‪ ،‬نرخ تورم را سی و چند درصد نشان می داد‬ ‫اما بانک مرکزی اعالم کرد که تورم اسفندماه ‪ ۴۱.۲‬درصد است؛‬ ‫در همان اسفندماه با استناد به داده های تورمی دی ماه‪ ،‬سبد معیشت‬ ‫خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ‪ ۴۱‬قانون کار) ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۴۰‬هزار تومان محاسبه شد؛ همانندی و انطباق این سبد معاش که‬ ‫با در نظر گرفتن داده های تورمی مرکز امار ایران و با استناد پایه ای‬ ‫به سبد خوراکی ها‪ ،‬محاسبه شده بود‪ ،‬با «هزینه های واقعی زندگی‬ ‫خانوارها» بسیار پایین بود‪ .‬بدیهی است که اِعمال یک ضریب تقلیل‬ ‫یافته و حداقلی روی سبد خوراکی ها و به دست اوردن سبد معیشت‬ ‫کلی از این طریق‪ ،‬نمی تواند افزایش لجام گسیخته برخی اقالم‬ ‫ضروری مانند اجاره خانه‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬بهداشت و درمان و اموزش‬ ‫را دربربگیرد و بنابراین سبد محاسبه شده در ابتدای اسفندماه ‪ ۹۸‬را‬ ‫می توان «سبد تقلیل یافته و توافقی» نامید‪.‬‬ ‫مساله اینجاست که همین سبد تقلیل یافته و غیرمنطبق بر‬ ‫داده های واقعی‪ ،‬در مذاکرات مزدی مبنای تصمیم گیری قرار‬ ‫نگرفت و مزد بدون توجه به امضایی که خود نمایندگان دولت و‬ ‫کارفرمایی پای این سبد گذاشته بودند‪ ،‬فقط ‪ ۲۱‬درصد زیاد شد‪.‬‬ ‫وعده هایی که عملی نشد!‬ ‫استدالل دولتی ها و کارفرمایان که حتی قادر به اقناع نمایندگان‬ ‫رسمی کارگریِ حاضر در جلسات شورایعالی کار نشدند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر ادعای تورم زا بودن افزایش دستمزد‪ ،‬ادعای کنترل تورم در سال‬ ‫‪ ۹۹‬بود؛ نه تنها نمایندگان دولت و وزرای اقتصادیِ حاضر در‬ ‫جلسات شورایعالی کار (در اسفندماه و روزهای ابتدایی فروردین‬ ‫‪ )۹۹‬اصرار داشتند که نرخ تورم در سال ‪ ۹۹‬زیر ‪ ۲۰‬درصد خواهد‬ ‫بود‪ ،‬بلکه سخنگویان و تصمیم گیران اقتصادی دولت در تمام‬ ‫بلندگوها اعالم کردند که تورم در سال ‪ ۹۹‬کنترل خواهد شد و از‬ ‫مرز ‪ ۲۰‬درصد تجاوز نخواهد کرد! کافی ست به اظهارات مقامات‬ ‫در زمستان ‪ ۹۸‬رجوع کنیم تا ادعایی را ببینیم که به کرات تکرار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در بیست و هشتم بهمن ماه ‪ ،۹۸‬رئیس کل بانک مرکزی در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬تورم در سال اینده کمتر از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر نقدینگی‬ ‫را کنترل کرده ایم و البته هدف بانک مرکزی در سال اینده‬ ‫کنترل انحصارات است‪ ،‬این در شرایطی است که هیچ یک از‬ ‫پیش بینی های بانک مرکزی برای سال اینده تورم باالی ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫را نشان نمی دهد‪ ،‬بنابراین انتظاراتی که برای تورم باال بر رشد‬ ‫نقدینگی مطرح می شود‪ ،‬صحت ندارد‪ .‬همه فاکتورهای موجود‬ ‫حکایت از ان دارد که تورم سال اینده کمتر از ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫باید ببینیم ایا این ادعا یا بهتر است بگوییم قول و وعده‬ ‫که سیاستگذاران اقتصادی به مردم و کارگران دادند‪ ،‬محقق شده‬ ‫است؟! اکنون دو ماه از سال جدید گذشته است و همه داده ها نشان‬ ‫می دهد که نه تنها تورم زیر ‪ ۲۰‬درصد نیست بلکه در برخی اقالم‪،‬‬ ‫مرز ‪ ۵۰‬درصد یا حتی ‪ ۱۰۰‬درصد را نیز پشت سر گذاشته است!‬ ‫تورم واقعی چقدر است؟‬ ‫تا امروز تورم رسمی اردیبهشت ماه ‪ ۹۹‬اعالم نشده است اما‬ ‫مرکز امار ایران‪ ،‬نرخ تورم فروردین ماه را ‪ ۳۲.۲‬درصد اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬براساس داده های مرکز امار در فروردین ماه‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫ساالنه برای خانوارهای شهری ‪ ٣١.٩‬درصد و برای خانوارهای‬ ‫روستایی ‪ ٣٣.٩‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬در روزهای پایانی فروردین و در ابتدای‬ ‫اردیبهشت ماه‪ ،‬شاهد جهش قیمتی در اقالم خوراکی خانوارها‬ ‫ازجمله حبوبات و میوه و سبزیجات بودیم؛ این افزایش نرخ در‬ ‫برخی کاالها از مرز ‪ ۱۰۰‬درصد نیز عبور کرده است و نمایندگان‬ ‫کارگری شورایعالی کار بارها با یاداوری وعده ی وزرای اقتصادی‬ ‫که در جلسات مزدی بر قطعیت تورم زیر ‪ ۲۰‬درصدی تاکید‬ ‫داشتند‪ ،‬اعالم کردند که اقایان وزرای اقتصادی امروز کجا‬ ‫هستند که ببینند تورم خوراکی ها‪ ،‬کمر خانواده های کارگری را‬ ‫شکسته است؛ چرا هنوز دو ماه از سال نگذشته‪ ،‬مشخص شد که‬ ‫وعده هایشان همگی توخالی بوده است؟!‬ ‫مزد‬ ‫کارگران فقط لغو مصوبه دستمزد را می خواهند‬ ‫در این شرایط که نه سبد تقلیل یافته ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار‬ ‫تومانی و نه تورم رسمی ‪ ۴۱.۲‬درصدی اسفندماه‪ ،‬هیچ کدام در‬ ‫تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است و همچنین اقالم ضروری‬ ‫خانوار با سرعت بسیار در حال گران شدن هستند‪ ،‬کارگران و‬ ‫فعاالن کارگری تاکید دارند مصوبه افزایش ‪ ۲۱‬درصدی دستمزد ‪۹۹‬‬ ‫«غیرقانونی» است و دولت یا باید خود تن به لغو این مصوبه بدهد‬ ‫یا نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه باید به میدان بیایند و دولت را‬ ‫«مجبور» کنند که مصوبه دستمزد ‪ ۹۹‬را باطل کند‪.‬‬ ‫ناصر چمنی (از مذاکره کنندگان کارگری دستمزد) می گوید‪:‬‬ ‫ما شکایت خود را در دیوان عدالت مطرح کرده ایم و با جدیت‬ ‫پیگیر ان هستیم؛ اگر وزارت کار حاضر شد که دوباره جلسات‬ ‫شورایعالی کار را با موضوع بررسی میزان افزایش حداقل مزد و‬ ‫ترمیم مزد ‪ ۹۹‬برگزار کند‪ ،‬چه بهتر وگرنه ما مطالبات قانونی خود‬ ‫را از سایر مجاری قانونی دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او البته تاکید می کند‪ :‬خواسته ما افزایش حداقل مزد یا «پایه‬ ‫دستمزد» به اندازه تورم رسمی است و با افزایش ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومانی مزایای مزدی مانند حق مسکن که جزو پایه دستمزد نیست‬ ‫و اشکاالت بسیار دارد‪ ،‬قانع نمی شویم‪.‬‬ ‫در این اوضاع‪ ،‬کارگران به شدت نگران اینده معیشتی خود‬ ‫هستند؛ انها از مسئوالن می پرسند چگونه باید با افزایش ‪۲۱‬‬ ‫درصدی مزد کنار بیایند و ماه های باقیمانده تا پایان سال را سر‬ ‫کنند درحالیکه کاالها و خدمات به شدت گران شده اند و تورم در‬ ‫حال افسار پاره کردن است؟!‬ ‫مزد فعلی چند درصد هزینه های زندگی را پوشش می دهد؟!‬ ‫مزد کارگران بین ‪ ۲۹‬تا ‪ ۴۷‬درصد هزینه های زندگی را پوشش‬ ‫می دهد و بنابراین تنها برای تامین هزینه های ‪ ۹‬تا ‪ ۱۵‬روز از ماه‬ ‫کفاف می دهد‪.‬‬ ‫فرض کنیم یک کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اوالد‪،‬‬ ‫مشمول قانون کار و پرداختی های شورایعالی کار است و تمام‬ ‫مزایای مزدی را هم می گیرد؛ این کارگر با احتساب پایه مزد یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۳۵‬هزار تومانی و حق مسکن ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی و بن‬ ‫خواربار ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۳۳۵‬هزار تومان دریافتی‬ ‫ماهانه دارد‪ .‬حاال می خواهیم ببینیم با این مزد‪ ،‬چند روز ماه را‬ ‫می تواند سر کند؛ اگر همان سبد معیشت تقلیل یافته و حداقلیِ‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار تومانی را که خود دولتی ها و کارفرمایان‬ ‫پای ان امضا گذاشته اند‪ ،‬به عنوان حداقل هزینه های زندگی فرض‬ ‫بگیریم (گرچه فرضی محال است و حداقل هزینه های زندگی‬ ‫بسیار بیشتر از این رقم تقلیل یافته است)‪ ،‬مزد ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۳۵‬‬ ‫هزار تومانی کارگری که نه حق اوالد می گیرد و نه پایه سنوات‬ ‫(اکثر کارگران شاغل‪ ،‬این دو مزیت مزدی را به خاطر شناور بودن‬ ‫سابقه کار و نداشتن فرزند نمی گیرند) فقط قادر به تامین ‪۴۷‬‬ ‫درصد هزینه های زندگی است؛ یعنی دستمزد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۳۵‬هزار‬ ‫تومانی کارگر حداقل بگی ِر قراردادموقت‪ ،‬حتی ‪ ۵۰‬درصد هزینه های‬ ‫زندگی ماهانه را تامین نمی کند و لذا این مزد قادر به تامین‬ ‫هزینه های ‪ ۱۵‬روز از ماه نیست!‬ ‫حاال اگر سبد واقعی ‪ ۸‬میلیون تومانی را مبنا قرار دهیم (اگرچه‬ ‫محاسبات سبد ‪ ۸‬میلیون تومانی مربوط به شهریورماه سال گذشته‬ ‫است و از ان زمان هزینه های زندگی بازهم زیاد شده است)‪،‬‬ ‫درمی یابیم که مزد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۳۵‬هزار تومانیِ کارگر حداقل بگی ِر‬ ‫قراردادموقت‪ ،‬فقط ‪ ۲۹‬درصد هزینه های زندگی را تامین می کند‪،‬‬ ‫یعنی کمتر از یک سوم هزینه های ماهانه! با این معیار‪ ،‬مشخص‬ ‫می شود که مزد کارگر حتی برای ده روز از ماه هم کفاف نمی دهد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی ایا بازهم توقع دارند کارگرانی که بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد انها حداقل بگیر هستند و بخش بزرگی از همین ‪۷۰‬‬ ‫درصد نیز به دلیل اشتغال ساعتی یا روزمزدی و یا اشتغال در‬ ‫کارگاه های کوچک‪ ،‬حتی مزایای مزدی را نمی گیرند و مزدشان‬ ‫همان پایه حقوق یک میلیون و ‪ ۸۳۵‬هزار تومانی است‪ ،‬بتوانند با‬ ‫دستمزد خود زندگی شایسته داشته باشند و همچنین پای تولید‬ ‫و صنعت داخل بایستند و شکوفایی و جهش تولید را به ارمغان‬ ‫بیاورند؟!‬ ‫گزارش‪ :‬نسرین هزاره مقدم‬ ‫حجتاالسالمرئیسیاعالمکرد‪:‬‬ ‫امادگیقوهقضاییهبرایرسیدگی‬ ‫بهجنایاترژیمصهیونیستی‬ ‫گزارش‬ ‫افزایشامارمسافرانمتروتهران‬ ‫هشداردربارهخطرتردد‬ ‫بامترودرساعاتپیک‬ ‫گزارش‬ ‫فرنوش نوبخت‪ ،‬مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری‬ ‫خبرگزاری فارس‪ ،‬درباره امار مسافران مترو در روزهای اخیر اظهارداشت‪ :‬طی روزهای گذشته‬ ‫امار مسافران مترو به بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار نفر در روز رسیده و هر چند این امار نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل بسیار کمتر است ولی به دلیل شرایط کرونایی این امار می تواند در صورت‬ ‫رعایت نکردن موازین بهداشتی توسط مسافران مشکالتی را به همراه داشته باشد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه رعایت نکات بهداشتی توسط مسافران جهت پیشگیری از کرونا بسیار حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر شرکت بهره برداری مترو تهران با صد در صد ظرفیت‪ ،‬ارائه خدمات به‬ ‫مسافران را انجام می دهد و پروتکل های بهداشتی نیز ابالغ و اجرا شده است‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بهره برداری مترو تهران خاطرنشان کرد‪ :‬مسافران مترو جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا‬ ‫پس از اجرای طرح ترافیک تهران باید سفر خود را با مترو برنامه ریزی کند و حدالمقدور از‬ ‫تردد در ساعات پیک و انجام سفرهای غیرضروری بپرهیزند چرا در این ساعات به دلیل حجم‬ ‫بیشتر مسافران‪ ،‬احتمال انتقال ویروس کرونا بسیار افزایش می یابد‪.‬نوبخت گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫در ‪ ۱۲۷‬ایستگاه مترو عرضه ماسک با قیمت مصوب دولتی ارائه می شود و هرچند اکثر مسافران‬ ‫هنگام ورود به مترو از ماسک استفاده می کنند ولی به محض وارد شدن به فضای ایستگاه ها‪،‬‬ ‫ماسک ها را برداشته و بدون ان تردد می کنند که ما در این زمینه بارها به این افراد تذکر داده‬ ‫ایم ولی متاسفانه رعایت موضوعات بهداشتی توسط مسافران برخی از مواقع مورد توجه قرار‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ترافیک پس از عید فطر واکنش های زیادی از سوی مردم و مسووالن داشته‬ ‫است و روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت نیز از مخالفت این وزارتخانه با اجرای طرح‬ ‫ترافیک خبر داد و اعالم کرد‪ :‬نظر وزیر بهداشت به صراحت این است که تا اطالع ثانوی اجرای‬ ‫طرح ترافیک در هیچ کدام از شهرهای بزرگ منطقی نیست و قطعا با ان مخالف هستیم‪.‬‬ ‫ایت اهلل رییسی همزمان با فرا رسیدن‬ ‫روز جهانی قدس در پیامی به وزرای‬ ‫دادگستری کشور های اسالمی‪ ،‬امادگی قوه‬ ‫قضاییه جمهوری اسالمی ایران برای پیگیری‬ ‫استیفای حقوق ملت فلسطین و رسیدگی به‬ ‫جنایت ها و تجاوز های رژیم صهیونیستی در‬ ‫مراجع حقوقی ملی و بین المللی با همفکری‬ ‫و همکاری این کشور ها را اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی در بخشی از این پیام با اشاره به‬ ‫‪ 7‬دهه تالش امریکا و برخی دولت های‬ ‫اروپایی برای استمرار اشغالگری رژیم‬ ‫صهیونیستی با پول و زور و فریب‪« ،‬حق‬ ‫تعیین سرنوشت» را به عنوان حق انکار ناپذیر‬ ‫هر ملت مورد تاکید قرار داده و روز قدس‬ ‫را روز تثبیت بیت المقدس به عنوان پایتخت‬ ‫همیشگی کشور فلسطین از بحر تا نهر دانسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با بیان اینکه «مقاومت» ابتکار ملت فلسطین‬ ‫برای استمرار حیات خود است‪ ،‬استیفای‬ ‫کامل حقوق ملت فلسطین و برقرار عدالت‬ ‫را شرط اصلی استقرار صلح و ارامش‬ ‫پایدار دانسته و بر ضرورت به کارگیری‬ ‫همه ظرفیت های ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی‬ ‫دستگاه قضایی کشور های اسالمی در حمایت‬ ‫از مظلوم و مقابله با ظلم تاکید می نماید‪.‬‬ ‫متن کامل این پیام به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ب ِ ْس ِم َّ‬ ‫الل ِ ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِحی ِم‬ ‫ین اُخْ ر ُِجوا مِ ْن ِدیَا ِر ِه ْم بِغَی ْ ِر َح ٍّق ا َِلّ‬ ‫«ال َّ ِذ َ‬ ‫اَ ْن یَ ُقولُوا َربُّنَا َّ‬ ‫الل َو ل َ ْو َل َدف ْ ُع َّ‬ ‫ّاس ب َ ْعضَ ُه ْم‬ ‫الل النَ َ‬ ‫ِ‬ ‫ب ِبَ ْع ٍ‬ ‫ات َو‬ ‫ت َص َوام ُع َوب ِیَ ٌع َو َصلَ َو ٌ‬ ‫ض ل َ ُه ِّد َم ْ‬ ‫یرا َولَیَن ُْص َر َّن َّ‬ ‫اج ُد ی ُ ْذ َک ُر فِی َها ا ْس ُم َّ‬ ‫الل َکث ًِ‬ ‫َم َس ِ‬ ‫الل‬ ‫َم ْن یَن ُْص ُر ُه ا َِّن َّ‬ ‫ِی َعزِی ٌز»‬ ‫الل ل َ َقو ٌّ‬ ‫(سوره حج ایه‪)40‬‬ ‫هر چند زور بتواند با فریب افکار‬ ‫عمومی جای «عادل» و «ظالم» را جابه جا‬ ‫کند؛ اما هیچ ترفندی حتی گذر زمان و‬ ‫قدرت زورمداران هم نمی تواند «ظلم» را‬ ‫جای «عدل» بنشاند‪ .‬بیش از ‪ 7‬دهه است که‬ ‫امریکا و برخی دولت های اروپایی تالش‬ ‫می کنند تا با پول و زور و فریب‪ ،‬اشغالگری‬ ‫رژیم صهیونیستی را استمرار بخشند‪ ،‬اما‬ ‫«حق تعیین سرنوشت» حق انکار ناپذیر هر‬ ‫ملت است و «مقاومت» ابتکار ملت فلسطین‬ ‫برای جلوگیری از محو این حق و استمرار‬ ‫حیات خود است و لذا «حق مقاومت» از بین‬ ‫رفتنی نیست‪ .‬از همین رو با وجود ترفند های‬ ‫مختلف امریکا و متحدانش نه توانسته اند از‬ ‫حق مقاومت ملت فلسطین «مشروعیت زدایی»‬ ‫کرده و موجودیت این ملت را محو کنند و‬ ‫نه توانسته اند برای اشغالگری و تجاوزپیشگی‬ ‫صهیونیست ها «مشروعیت زایی» کرده و‬ ‫موجودیت جعلی ان ها را هویت بخشند‪.‬‬ ‫جمعه اخر ماه مبارک رمضان هر سال‬ ‫که از سوی حضرت امام خمینی سالم اهلل‬ ‫علیه به نام روز جهانی قدس نام گذاری‬ ‫شده‪ ،‬روز اعالم جهانی حیات ملت فلسطین‬ ‫و روز رزمایش جهانی حمایت از «حق‬ ‫مقاومت» در برابر اشغال‪ ،‬تجاوز و جنایت‬ ‫رژیم صهیونیستی و روز تثبیت بیت المقدس‬ ‫به عنوان پایتخت همیشگی کشور فلسطین از‬ ‫بحر تا نهر است‪.‬‬ ‫استیفای کامل حقوق ملت فلسطین و‬ ‫برقراری عدالت‪ ،‬شرط اصلی استقرار صلح و‬ ‫ارامش پایدار است‪ ،‬از این رو گسترش دامنه‬ ‫اشغالگری صهیونیست ها به کرانه غربی در‬ ‫چارچوب طرح موهوم معامله قرن‪ ،‬ترفندی‬ ‫امریکایی است که نه تنها برای محو ملت‬ ‫فلسطین‪ .‬بلکه با هدف تعمیق خشونت و‬ ‫توسعه ای جنگ در منطقه است‪.‬‬ ‫امروز هیچکس شک ندارد که رژیم‬ ‫صهیونیستی با جنایت و تجاوز در حق ملت‬ ‫فلسطین و دیگر ملت های منطقه از جمله‬ ‫لبنان و سوریه‪ ،‬رکورددار جهانی نقض اصول‬ ‫بنیادین حقوق انسانی‪ ،‬حقوق بین الملل بشر‬ ‫دوستانه و حقوق بین الملل بشر است‪.‬‬ ‫دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ضمن حمایت از حق بدیهی و مشروع‬ ‫مقاومت ملت فلسطین‪ ،‬ابتکار رهبر انقالب‬ ‫اسالمی امام خامنه ای را که سال گذشته‬ ‫به عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫منتشر شد‪ ،‬راه حل صلح امیز و پایدار برای‬ ‫احقاق حق فلسطینی ها و پایان دادن به اشغال‬ ‫و تجاوز دانسته و بر ضرورت به کارگیری‬ ‫همه ظرفیت های ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی‬ ‫دستگاه قضایی کشور های اسالمی در حمایت‬ ‫از مظلوم و مقابله با ظلم تاکید می نماید‪.‬‬ ‫از این رو قوه قضاییه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران امادگی خود را برای پیگیری استیفای‬ ‫حقوق ملت فلسطین و رسیدگی به جنایت ها‬ ‫و تجاوز های رژیم صهیونیستی در مراجع‬ ‫حقوقی ملی و بین المللی با همفکری و‬ ‫همکاری جناب عالی و دستگاه قضایی کشور‬ ‫شما ابراز می دارد تا مسئولیت انسانی و وظیفه‬ ‫دینی خود در قبال ملت مظلوم فلسطین را‬ ‫جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رییسی‬ ‫تشکیالتخودگردانرسم ًاقطعهمکاریامنیتیبارژیمصهیونیستیراابالغکرد‬ ‫شبکه ‪ ۱۳‬تلویزیون رژیم صهیونیستی از ابالغ رسمی قطع همکاری امنیتی با اسرائیل توسط تشکیالت خودگردان فلسطین خبر داد‪.‬شبکه ‪ ۱۳‬تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از چند مقام‬ ‫فلسطینی اعالم کرد که تشکیالت خودگردان فلسطین رسماً قطع همکاری امنیتی را به اسرائیل ابالغ کرده است‪.‬طبق گزارش این شبکه‪ ،‬یک مقام اسرائیلی نیز تاکید کرده است‪ ،‬تشکیالت‬ ‫خودگردان فلسطین در پیامی به دولت اسرائیل اطالع داده که کلیه توافق نامه های میان دو طرف از این پس دیگر الزم االجرا نیستند‪.‬این رسانه عبری زبان در ادامه گزارش داد‪ ،‬پیام مذکور‬ ‫از طرف “حسین الشیخ”‪ ،‬وزیر امور مدنی تشکیالت خودگردان فلسطین و چند مقام فلسطینی دیگر برای کمیل ابورکن‪ ،‬هماهنگ کننده دولت رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی ارسال‬ ‫شده و شامل اظهارات اخیر محمود عباس‪ ،‬رئیس تشکیالت خودگردان است‪.‬به دنبال تصمیم یکجانبه دولت اسرائیل برای الحاق مناطقی از کرانه باختری به اراضی اشغالی‪ ،‬رئیس تشکیالت‬ ‫خودگردان فلسطین اخیرا ً دستور توقف فوری همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هدف امام خمینی(ره) از نام گذاری روز جهانی قدس‬ ‫فاطمهصالحی‪:‬سخنرانیرهبرانقالباسالمی‬ ‫بهمناسبتروزجهانیقدسدارایپیام هایمهمو‬ ‫راهبردیبودکهمی توانانرادرچندبخشمهمدسته‬ ‫بندیکرد‪.‬‬ ‫نکتهمهمکهایشاندولت هایغربیوسیاست های‬ ‫شیطانیانراعاملاشغالفلسطینوفاجعهاصلیدانستند‪.‬‬ ‫اشارهبهناتوانیوسازشکاریکشورهایعربیدر‬ ‫برابرارمانملتفلسطین‪،‬ناکارامدبودنروندگفتگو‬ ‫و سازش و سرنوشت دست یازیدن به این روند و نیز بی‬ ‫خاصیتبودنسازمان هایبینالمللیوابستهبعنوانتجربه‬ ‫ناموفقوتلخفلسطینازمهمترینمحورهایسخنانایشان‬ ‫بودکهبازتابگسترده ایدررسانه هایمنطقهوجهان‬ ‫داشت‪.‬خبرنگاردرخصوصمحورهایسخنانمقام‬ ‫معظمرهبریدرروزجهانیقدسوتحوالتمربوطبه‬ ‫مسالهفلسطینمصاحبه ایانجامدادهاستبا«املابوزید»‬ ‫مشاوررئیسجمهورلبنانونمایندهسابقپارلماناین‬ ‫کشورکهمشروحاندرادامهمی اید‪.‬‬ ‫*چرابراینباوریمکهروزقدسومناسبت های‬ ‫اسالمیبهایجادتغییراتمهمیدرعرصهمقاومت‬ ‫انجامیدهاست؟‬ ‫روزقدسبهایجادتغییراتیانجامیدهاستکهنتیجه‬ ‫پتانسیلخلقشدهاینروزدرجمهوریاسالمیایران‬ ‫و کشورهایی به شمار می رود که روز قدس را برای‬ ‫نشاندادنمخالفتخودبااشغالگریصهیونیست هااحیا‬ ‫می کنند‪.‬برجسته تریناینتغییراتتقویتمقاومتبه‬ ‫عنوانگزینهاساسیبهویژهبعدازقلدری هایاسرائیل‬ ‫وپشتکردنتلاویوبهتصمیماتبینالمللیدر‬ ‫خصوصحقوقفلسطینی هامحسوبمی شود‪.‬‬ ‫*ایاشماهممعتقدیدکهروزقدسیکبسته‬ ‫ارزشمندراهبردیوایدئولوژیکبرایراهبری‬ ‫ملتهاست؟‬ ‫قطعاً‪،‬روزقدسبهمثابهیکاستراتژیمهمدربرابر‬ ‫رهبرانملت هااستچراکهاینروز‪،‬توجه هارابهسمت‬ ‫مسالهاصلیکههمانارمانفلسطینوبازپسگرفتن‬ ‫قدسبهعنوانمرکزفلسطینوجدانشدنازاینهدف‬ ‫استراتژیکاستمعطوفمی کند‪.‬ایندرحالیستکه‬ ‫امریکایی هاتمامتالشخودرابرایبهرسمتشناختن‬ ‫قدسبهعنوانمرکزاسرائیلبهکارگرفت هاند‪.‬‬ ‫*شتاب روند عادی سازی روابط با اسرائیل را در‬ ‫راستایچهانگیزه هایسیاسیواهدافاقتصادیتعریف‬ ‫می کنید؟‬ ‫تمامامیدماایناستکهاهدافعادیسازیروابط‬ ‫بادشمنصهیونیستیدرراستایکنارگذاشتنارمان‬ ‫فلسطینوحقبازگشتاوارگانفلسطینیوایجادیک‬ ‫سرزمینجایگزینبرایفلسطینی هادرخارجازوطن‬ ‫خودنباشدواینروند‪،‬فریبکاریجدیداسرائیلدرقبال‬ ‫برخینهادهاتحتعنوانصلحدرخاورمیانهراپوشش‬ ‫ندهد‪.‬هیچکسینمی تواندبهنیتدشمناسرائیلیو‬ ‫تجاوزاتاناعتمادداشتهباشد‪.‬‬ ‫*هدفامامخمینی(ره)ازنامگذاریاینروز‬ ‫چهبود؟ایاتنهایکمناسبتاسالمیبرایبرگزاری‬ ‫تظاهراتبودیادوراندیشیایشاننسبتبهتوطئه هابرای‬ ‫حذف قدس را نشان می داد؟‬ ‫روزقدستنهادربرگزاریراهپیماییمنحصر‬ ‫برایمسلماناستبهشمارمی رود‪.‬صهیونیست هابهدنبال‬ ‫انهستندکهتاریخشهرقدسوهویتانراتحریف‬ ‫کنندوتاریخدروغینیبرایانبسازند‪.‬‬ ‫*جایگاهقدسوفلسطیندرسیاستخارجی‬ ‫دولتهایعربیچگونهاستوبایدچگونهباشد؟‬ ‫قدسهمچناندروجدانامتاسالمیوملت های‬ ‫عربیحضورداردوهیچکسینمی تواندازاهمیتاین‬ ‫شهرچشمپوشیکنداماشاهدانهستیمکهبرخی‬ ‫کشورهایعربیدرسیاست هایخارجهخودبهدلیل‬ ‫حسابوکتابهایسیاسیخاصباکشورهایبزرگ‪،‬‬ ‫توجهخودراازاینمسالهمحوریمنحرفکرد هاند‪.‬ما‬ ‫ازاینکشورهامی خواهیمدرمواضعخوددرقبالارمان‬ ‫فلسطینوقدساشغالیتجدیدنظرکردهواینمسالهرا‬ ‫درراساولویت هایسیاستخارجهخودقراردهند‪.‬این‬ ‫کشورهابایددررویاروییبانقشه هایاسرائیلمتحدبوده‬ ‫وبرخطرواقعیکههمانرژیمصهیونیستیاستمتمرکز‬ ‫شوندوالتدستکسانیکهبهدنبالایجادتفرقهدر‬ ‫میانملت هایاسالمیهستندنباشند‪.‬‬ ‫تنش در «خاندان اسد» باالگرفت؛ اموال«پسر عمه» مصادره شد‬ ‫در پی شکست تال ش ها برای حل و‬ ‫فصل احتالفات مالی میان وزارت ارتباطات‬ ‫سوریه و پسر عمه رئیس جمهور‪ ،‬روند‬ ‫مصادره اموال یکی از اعضای مهم خاندان‬ ‫بشار اسد شدت گرفت‪.‬‬ ‫ماجرای رامی مخلوف‪ ،‬پسر عمه بشار‬ ‫اسد و یکی از مهمترین بازرگانان ثروتمند‬ ‫سوریه مثل سریال شده است که هر روز‬ ‫تحوالت جدیدی در ان رخ می دهد‪ .‬در‬ ‫جدیدترین تحول این سریال‪ ،‬دولت سوریه‬ ‫بخش بزرگی از دارایی های مخلوف را‬ ‫توقیف کرد‪.‬اختالفات میان رامی مخلوف‬ ‫و وزارت ارتباطات سوریه حدودا سه‬ ‫هفته پیش علنی شد؛ زمانی که وزارتخانه‬ ‫یادشده برای پرداخت بدهی های شرکت‬ ‫تلفن همراه «سیریاتل» به دولت‪ ،‬ضرب‬ ‫االجل تعیین کرد‪ .‬مخلوف‪ ،‬که صاحب‬ ‫اکثر سهام سیریاتل است‪ ،‬هرگونه بدهی‬ ‫این شرکت به دولت را رد کرد‪ .‬او در‬ ‫اقدامی غیرمنتظره‪ ،‬ویدئویی در شبکه‬ ‫اجتماعی فیسبوک منتشر کرد و برای تسویه‬ ‫حساب بدهی های سیریاتل به دولت‪ ،‬از‬ ‫پسرعمه اش بشار اسد‪ ،‬استمداد جست‪.‬‬ ‫اما کمک خواهی رامی به جایی نرسید‬ ‫و دولت نه فقط بر پرداخت بدهی های‬ ‫سیریاتل اصرار کرد‪ ،‬بلکه حاال سایر اموال‬ ‫او را نیز توقیف کرده است‪.‬رامی تاکنون‬ ‫حداقل سه ویدئو و چندین بیانیه در‬ ‫شبکه های اجتماعی منتشر کرده و درباره‬ ‫تعرض به اموال و دارایی ها ی اش هشدار‬ ‫داده است‪ .‬اما هشدا ر های او مانع از ادامه‬ ‫فشا ر ها بر او و شرکت ها ی اش نشد‪.‬‬ ‫دولت از مخلوف خواسته است که‬ ‫‪ ۱۸۵‬میلیون دالر به عنوان بدهی سیریاتل‬ ‫به دولت پرداخت کند‪ .‬مخلوف با وجود‬ ‫اینکه این بدهی را تکذیب کرده‪ ،‬اما با‬ ‫پرداخت این مبلغ موافقت کرده است‪ .‬او‬ ‫از اسد و دولت سوریه خواسته است که‬ ‫حداقل پرداخت این مبلغ را قسط بندی‬ ‫کنند‪ .‬اما دولت به خواسته های مخلوف‬ ‫توجهی نکرد و برای تضمین پرداخت این‬ ‫مبلغ‪ ،‬بخش بزرگی از دارایی های مخلوف‬ ‫را توقیف کرد‪.‬‬ ‫روز سه شنبه گذشته‪ ،‬مامون حمدان‪،‬‬ ‫وزیر دارایی سوریه‪ ،‬دستوری صادر کرد‬ ‫که بر مبنای ان دارایی های منقول و‬ ‫غیرمنقول مخلوف‪ ،‬همسر و فرزندانش‬ ‫توقیف می شوند‪ .‬یک روز قبل از اینکه‬ ‫این فرمان صادر شود‪ ،‬میان مخلوف و‬ ‫دولت وساطت شد‪ .‬در قالب این وساطت‬ ‫به مخلوف پیشنهاد شد که شرکت سیریاتل‬ ‫را رها کند و بخش بزرگی از پو ل ها ی اش‬ ‫در بانک های خارجی را برای حل بحران‬ ‫اقتصادی سوریه به داخل کشور بازگرداند‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬رامی مخلوف در عین موافقت با‬ ‫پرداخت بدهی سیریاتل‪ ،‬با پیشنهادات فوق‬ ‫مخالفت کرد و پسرش علی را به جای‬ ‫بردارش ایهاب در هیئت مدیره سیریاتل‬ ‫منصوب کرد تا مانع اتخاذ تصمیمات بدون‬ ‫موافقت وی شود‪.‬‬ ‫پس از شکست این وساطت‪ ،‬دولت‬ ‫سوریه دو اقدام علیه مخلوف اتخاذ کرد‪:‬‬ ‫عماد خمیس‪ ،‬نخست وزیر سوریه‪ ،‬با‬ ‫صدور فرمانی‪ ،‬مخلوف را به مدت پنج سال‬ ‫از بستن قرارداد با نها د های عمومی دولتی‬ ‫محروم کرد‪ .‬سپس‪ ،‬وزیر دارایی‪ ،‬اموال‬ ‫منقول و غیرمنقول مخلوف و خانواده اش‬ ‫را توقیف کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬بازار سهام دمشق‪،‬‬ ‫با استناد به دستور وزیر دارایی‪ ،‬سهام رامی‬ ‫مخلوف را در ‪ ۱۲‬بانک و موسسه مالی‬ ‫خصوصی توقیف کرد‪.‬‬ ‫مخلوف در بیانیه ای که در فیسبوک‬ ‫منتشر کرده‪ ،‬این اقدامات را «غیرقانونی» و‬ ‫تلویحا اختالفات مالی با دولت را شخصی‬ ‫دانست‪ .‬او در این بیانیه نوشت‪« :‬در حالی‬ ‫که موضوع شخصی نیست و به مدیریت‬ ‫شرکت (سیریاتل) مربوط می شود‪ ،‬اموال‬ ‫من‪ ،‬همسر و پسرانم را توقیف می کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬می خواهند من را از مدیریت‬ ‫شرکت دور کنند‪».‬‬ ‫روند محدود کردن نفوذ مالی و‬ ‫اقتصادی و حتی سیاسی رامی مخلوف‬ ‫از اگوست گذشته به تدریج علنی شد‪.‬‬ ‫در این ماه‪ ،‬دولت سوریه موسسه خیریه‬ ‫«جمعیت البستان» مخلوف را تصاحب‬ ‫کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬مجوز «حزب اجتماعی ملی‬ ‫سوریه» را که خاندان مخلوف در ان عضو‬ ‫هستند‪ ،‬لغو کرد‪ .‬این اقدامات ادامه پیدا‬ ‫کرد تا اینکه این اواخر‪ ،‬نیر و های امنیتی‬ ‫سوریه عالوه بر بازداشت مدیران برخی‬ ‫شرکت های مخلوف‪ ،‬او را برای رها کردن‬ ‫این شرکت ها تحت فشار قرار دادند‪.‬‬ ‫درباره اینکه چرا دولت سوریه مخلوف‬ ‫را تحت فشار قرار داده است‪ ،‬گمانه های‬ ‫مختلفی مطرح شده است‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫که سوریه با بحران اقتصادی بی سابقه ای‬ ‫مواجه شده و به همین دلیل‪ ،‬با هدف‬ ‫بین الملل‬ ‫ترامپ‪ :‬در صورت بروز‬ ‫موج دوم کرونا‬ ‫امریکا تعطیل نمی شود‬ ‫مشاور رئیس جمهور لبنان‪:‬‬ ‫نمی شودالبتهبرگزاریاینراهپیمایی هایکویژگی‬ ‫مردمیوملیدرحمایتازملتمظلومفلسطینداردو‬ ‫دراینروز‪،‬مردمکشورهایعربیواسالمیبهخیابان ها‬ ‫امدهتاباتکراریکواقعهساالنهبراهدافاستراتژیک‬ ‫وپیامامامخمینی(ره)تاکیدکنند‪.‬امامخمینیازطریق‬ ‫نامگذاریاخرینجمعهماهمبارکرمضانبهنام‬ ‫روز قدس قصد داشتند پیام ازاد سازی قدس و اعالم‬ ‫حمایتمسلمانانبااندربرابرخطریهودیسازیرا‬ ‫مخابرهکنند‪.‬‬ ‫*بهنظرشماهدفازاقداماترژیمصهیونیستی‬ ‫دریهودیسازیقدس‪،‬حفاری ها‪،‬ایجادشهرک های‬ ‫توریستیچیست؟‬ ‫اهدافرژیمصهیونیستیدرخصوصیهودی‬ ‫سازیقدسوتوسعهشهرکسازیهابرکسیپوشیده‬ ‫نیست‪.‬صهیونیست هابهدنبالانهستندکهاثاراسالمو‬ ‫مسیحیترادرشهرقدسازبینببرند؛شهریکهنماینده‬ ‫مهماین‪ ۲‬دینودربرگیرندهکلیسایالمهدوالقیامهو‬ ‫مقبرهحضرتمسیحومسجداالقصیکهمهمتریننماد‬ ‫شنبه ‪ 3 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1084‬‬ ‫ساماندهی اوضاع اقتصادی‪ ،‬مقابله با فساد‬ ‫را در اولویت قرار داده است‪ .‬برخی‬ ‫دیگر بر این باور هستند که مقابله دولت‬ ‫با مخلوف بدون موافقت و همراهی بشار‬ ‫اسد امکان پذیر نیست و لذا ماجرای‬ ‫مخلوف نوعی تسویه حساب شخصی‬ ‫رئیس جمهور با پسر عمه اش است‪ .‬عالوه‬ ‫بر این ها‪ ،‬دیدگاه دیگری نیز وجود دارد‬ ‫که اختالفات مخلوف و دولت را به نقش‬ ‫روسیه مرتبط می کند‪ .‬به گفته برخی منابع‪،‬‬ ‫پدر و برادر مخلوف که در روسیه اقامت‬ ‫دارند‪ ،‬با دولت روسیه گفتگو هایی درباره‬ ‫اینده نظام سوریه انجام داده اند که خشم‬ ‫بشار اسد را برانگیخته است‪ .‬به هر حال‪،‬‬ ‫فارغ از اینکه کدام دیدگاه به واقعیت‬ ‫نزدیک تر است‪ ،‬رابطه خاندان مخلوف و‬ ‫بشار اسد‪ ،‬که از نظر تاریخی بسیار خوب‬ ‫بوده است‪ ،‬خصمانه شده و دیگر مثل سابق‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ایاالت متحده اعالم کرد که در صورت بروز موج‬ ‫دوم کرونا در کشور‪ ،‬امریکا مجدد به تعطیلی کشیده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ه نقل از خبرگزاری اسپوتنیک دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس امریکا‬ ‫اعالم کرد که در صورت بروز موج دوم کرونا در کشور‪ ،‬بخش های‬ ‫اقتصادی تعطیل نخواهد شد و به مردم این اطمینان را داد در صورت‬ ‫وقوع موج دوم کشور قادر به مدیریت و کنترل شیوع خواهد بود‪.‬‬ ‫ترامپ اظهار کرد‪ :‬ما کشور خود را نمی بندیم حتی اگر با موج دوم‬ ‫مبتالیان به کرونا روبرو شویم‪ .‬ما فقط می خواهیم ان را از بین ببریم‪.‬‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ ۱‬میلیون ‪ ۵۰۰‬هزار نفر در ایاالت متحده به‬ ‫ویروس کرونا مبتال شده اند‪ ،‬این در حالی است بیش از ‪ ۹۴‬هزار نفر‬ ‫جان خود را بر اثر ابتال به کووید‪ -۱۹‬از دست داده اند که در مجموع‬ ‫احتمال وقوع موج دوم کرونا در کشور را به همراه دارد‪.‬‬ ‫در برخی از ایالت ها از جمله تگزاس‪ ،‬اریزونا و کارولینای شمالی‬ ‫شمار مبتالیان و قربانیان کرونا پس از رفع محدودیت ها مجدد روندی‬ ‫افزایشی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫انصاراهلل‪:‬متجاوزان‬ ‫ما را ناگزیر به از سرگیری‬ ‫حمالتنکنند‬ ‫رئیس شورای عالی سیاسی یمن وابسته به انصاراهلل در سخنانی‬ ‫ائتالف عربی به سرکردگی عربستان را تهدید کرد که حمالت‬ ‫علیه متجاوزان از سر گرفته می شود‪.‬به نقل از شبکه المسیره‪،‬‬ ‫مهدی المشاط‪ ،‬رئیس شورای عالی سیاسی یمن وابسته به انصاراهلل‬ ‫در سخنانی کشورهای عضو ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی‬ ‫عربستان سعودی را به اغاز مذاکرات صلح واقعی و جدی‬ ‫فراخواند‪.‬وی در این باره گفت‪ :‬اعالم اتش بس توسط کشورهای‬ ‫متجاوز می تواند گامی مثبت باشد اما تا کنون اثبات شده است‬ ‫که این اعالم برای مصرف روزانه است‪.‬مهدی المشاط ادامه‬ ‫داد‪ :‬امیدواریم که متجاوزان ما را ناگزیر به از سرگیری مراحل‬ ‫درگیری های شدید و شعله ور کردن دوباره ان نکنند‪.‬این مقام‬ ‫یمنی در ادامه جامعه بین الملل و سازمان های بشردوستانه را به ارائه‬ ‫کمک به ملت یمن فراخواند‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی سیاسی یمن در بخش دیگری از اظهاراتش‬ ‫با اشاره به تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق مناطقی از کرانه‬ ‫باختری به اراضی اشغالی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما بر محوری بودن مساله‬ ‫فلسطین تاکید می کنیم و ان را مساله اول خود می دانیم‪.‬‬ ‫برگزاریراهپیمایی‬ ‫خودرویی در سوریه به‬ ‫مناسب روز قدس‬ ‫به نقل از خبرگزاری سوریه‪ ،‬راهپیمایی خودرویی به‬ ‫مناسبت روز قدس در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش؛ شهروندان سوری در حالی‬ ‫که پرچم های سوریه و فلسطین را در دست داشتند‪ ،‬با‬ ‫خودروهای خود از میدان «االمویین» به سمت اتوبان‬ ‫«المزه» و سپس دانشگاه «االکرم» راهپیمایی کرده و بار‬ ‫دیگر به سمت میدان «االمویین» بازگشتند‪.‬‬ ‫سانا گزارش داد‪ :‬قبل از ان پالکاردهایی در اتوبان‬ ‫المزه و میدان امویین نصب شده بود که حاوی عباراتی‬ ‫در عربیت فلسطین و اینکه قدس پایتخت ابدی فلسطین‬ ‫است و مقاومت راه ازادی فلسطین است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫موسوی‪ :‬سخت است والیبال به مدال المپیک برسد‬ ‫بازیکنانی در سطح ستاره های روسی و لهستانی نداریم‬ ‫سید محمد موسوی‪ ،‬مدافع وسط تیم ملی والیبال ایران‪ ،‬فصل بسیار‬ ‫خوبی را از نظر امار فردی در لیگ لهستان پشت سرگذاشت و‬ ‫عنوان بهترین مدافع پالس لیگا را به خود اختصاص داد‪ .‬پیش بینی‬ ‫می شد حضور در لهستان‪ ،‬اغازی بر ماجراجویی اروپایی «سید» باشد‬ ‫ولی به نظر می رسد او باز هم لیگ ایران را انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫گزارش جالب توجه یک سایت لهستانی را در مورد سید محمد‬ ‫موسوی می خوانید‪:‬‬ ‫موسوی‪ ،‬یک مزرعه در نزدیکی تهران دارد که در ان به پرورش‬ ‫حیوانات زیادی از جمله شتر و شترمرغ و ‪ ...‬می پردازد‪ .‬اسب سواری‬ ‫به او ارامش می دهد‪ .‬او در ابتدا فقط در مزرعه اش دو اسب داشت‬ ‫که بعدها این مزرعه با افزایش تعداد حیوانات به یک باغ وحش‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬بعد از ‪ 4‬سال که از تاسیس این مزرعه می گذرد‪،‬‬ ‫سگ ها‪ ،‬مرغ ها‪ ،‬گوسفندان‪ ،‬شترمرغ ها و ماهیان زیادی در زمینی که‬ ‫متعلق به بازیکن فصل پیش تیم «اولشتین» است به چشم می خورند‪.‬‬ ‫سبزی و گل هم در این مزرعه به وفور یافت می شود‪ .‬مزرعه‪ ،‬محل‬ ‫گذران اوقات فراغت او در اخر هفته است‪ .‬البته در مدتی که در‬ ‫لهستان حضور داشت‪ ،‬کارمندان او وظیفه مراقبت از مزرعه را بر‬ ‫عهده داشتند‪.‬‬ ‫موسوی می گوید‪ :‬من هر موقع وقت ازاد داشته باشم به بیرون از‬ ‫شهر می روم‪ .‬ورزشکاران‪ ،‬دو بار می میرند‪ ،‬مرگ اول انها زمانی‬ ‫است که بازنشسته می شوند‪ .‬برای همین است که تصمیم گرفتم‪،‬‬ ‫چنین مزرعه ای را برای زندگی دوباره خودم داشته باشم‪.‬تصور‬ ‫بازنشسته شدن یک ستاره ورزشی‪ ،‬بیش از خود بازیکن‪ ،‬هواداران‬ ‫او را نگران و ناراحت می کند‪ .‬والیبالیست ها برای هواداران ایران‪،‬‬ ‫خدایان ورزش هستند و عالقه انها نشان می دهد که والیبال بعد از‬ ‫فوتبال‪ ،‬پرطرفدارترین رشته در ایران است‪ .‬رسانه های ایرانی‪ ،‬عالقه‬ ‫زیادی به والیبال دارند و حدود ‪ 21‬روزنامه ورزشی در ایران فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ملی پوش والیبال ایران می گوید‪ :‬ما مسئولیت بزرگی روی شانه های‬ ‫خود داریم چون می دانیم که مردم زیادی به ما نگاه می کنند‪.‬توجه و‬ ‫اشتیاق مردم به والیبالیست های ایرانی از لیگ جهانی ‪ 3102‬و زمانی‬ ‫که تیم ملی ایران‪ ،‬پیروزی های درخشانی مقابل ایتالیا و صربستان‬ ‫کسب کرد به وجود امد‪ .‬تیم ملی ایران در سال ‪ 9102‬عالوه بر‬ ‫قهرمانی اسیا‪ ،‬توانست جواز حضور در المپیک توکیو را هم کسب‬ ‫کند‪ .‬ملی پوشان ایرانی با بازی های درخشان خود به مرحله نهایی‬ ‫لیگ ملت های ‪ 9102‬هم صعود کردند‪ .‬هواداران والیبال در ایران‪،‬‬ ‫برخی اوقات به بازیکنان مورد عالقه خود‪ ،‬هدیه هم می دهند که‬ ‫ممکن است گران هم باشد‪.‬مدافع وسط تیم ملی ایران می گوید‪ :‬من‬ ‫یک بار ‪ ،‬ساعتی به ارزش ‪ 0005‬دالر به عنوان هدیه دریافت کردم‬ ‫ولی ان را قبول نکردم‪ .‬ما معموال هدایای کوچک تری مثل کتاب‬ ‫یا صنایع دستی دریافت می کنیم‪ .‬حدود ‪ 2‬ساعت از وقت ما بعد از‬ ‫هر بازی‪ ،‬صرف عکس گرفتن و امضا دادن به هواداران می شود‪.‬‬ ‫من سعی می کنم به رستوران های شلوغ نروم چون جمعیت زیاد‬ ‫باعث می شود که نتوانم در ارامش غذا بخورم‪.‬شهرت والیبالیست ها‬ ‫گاهی از مرزهای یک کشور هم فراتر می رود‪ .‬تیم ملی والیبال‬ ‫ایران یک طرفدار وفادار ‪ 07‬ساله در ان سوی قاره اسیا یعنی ژاپن‬ ‫دارد‪ .‬او عالقه خاصی به سعید معروف دارد‪ .‬او تیم ملی ایران را در‬ ‫همه تورنمنت های ممکن از برزیل تا لهستان‪ ،‬همراهی و همیشه در‬ ‫همان هتلی که تیم ملی حضور دارد‪ ،‬اتاق رزرو می کند‪ .‬این خانم‬ ‫‪ 07‬ساله ژاپنی ممکن است بعد از ظهرها‪ ،‬د ِر اتاق بازیکنان ایران را‬ ‫بزند و ضمن هدیه دادن مقدار زیادی شکالت‪ ،‬دقایقی طوالنی با‬ ‫انها حرف بزند‪.‬فاصله بهشت و جهنم‪ ،‬بسیار کوتاه است و هواداران‬ ‫متعصب یک تیم همیشه در طرف دیگر بهشت منتظر تیم رقیب‬ ‫هستند‪ .‬سال گذشته‪ ،‬تیم ملی لهستان چنین جوی را در ارومیه تجربه‬ ‫کرد‪ .‬تیم والیبال لهستان در مرحله گروهی لیگ ملت های ‪9102‬‬ ‫در ست پنجم‪ ،‬بازی را به ایران واگذار کرد ولی اتوبوس حامل‬ ‫بازیکنان تیم قهرمان جهان تا ‪ 3‬ساعت قادر نبود خود را به هتل محل‬ ‫اقامت خود برساند و در میان دریایی از هوادران ایرانی‪ ،‬اسیر شده‬ ‫بود‪ .‬البته شرایط با پرتاب تعدادی سنگ و مشت و لگدهایی که به‬ ‫اتوبوس انها برخورد می کرد از نظر لهستانی ها خیلی خطرناک به‬ ‫نظر می رسید‪.‬با این حال جهنم واقعی برای حریفان را می توان ورامین‬ ‫دانست‪ ،‬جایی که سید در فصل ‪ 3102-41‬در تیم ان شهر بازی‬ ‫می کرد‪.‬سید در این مورد می گوید‪ :‬شما باید برای برخورد تخم مرغ‬ ‫به درون زمین اماده باشید در حالی که ناظر بازی تاکید می کند‬ ‫که چیزی ندیده است! شرایط برای تیم حریف‪ ،‬بسیار سخت و‬ ‫خطرناک است چون ورودی و خروجی ورزشکاران با تماشاگران‪،‬‬ ‫یکی است‪ .‬اوکاش ژیگادوو (پاسور تیم منحل شده سرمایه) از‬ ‫بیرون رفتن در چنین شرایطی واقعاً می ترسید‪.‬پاسور تیم اولشتین در‬ ‫لیگ لهستان پیش از نخستین حضور محمد موسوی در سالن تیم‬ ‫«زاویرچه» به او نسبت به جو سنگین این سالن اخطار داده بود‪ .‬سید با‬ ‫خنده می گوید‪ :‬من در ذهنم یک جهنم واقعی را تصور کرده بودم‪.‬‬ ‫ما به زمین رفتیم و طرفداران در حالی که به زمین بازی نزدیک‬ ‫بودند‪ ،‬تیم خود را تشویق می کردند‪ .‬جو سالن شهر زاویرچه اص ً‬ ‫ال‬ ‫شبیه انچه در ایران اتقاق می افتد‪ ،‬نبود‪ .‬من رو به پاسور تیم کردم‬ ‫و پرسیدم که بدترین سالن پالس لیگا همین بود؟!بازیکنان ایرانی‪،‬‬ ‫سال ها به دلیل اینکه دستمزدی بسیار باالتر از تیم های خارجی‬ ‫دریافت می کردند‪ ،‬حاضر نبودند که در لیگ های اروپایی بازی‬ ‫کنند‪ .‬سید ‪ 23‬ساله در حالی که پیشنهادهایی از روسیه‪ ،‬ایتالیا و ترکیه‬ ‫داشت به اولشتین امد و خیلی هم عجیب نبود که یکی از بهترین‬ ‫بازیکنان خارجی پالس لیگا لقب بگیرد‪ .‬او با عملکرد درخشان‬ ‫خود‪ ،‬پیشنهادهایی بیشتری هم دریافت کرد و ترک لهستان از جانب‬ ‫او دور از ذهن نبود‪.‬موسوی از ‪ 19‬سالگی عالقه خاصی به بسکتبال‬ ‫و به ویژه ‪ NBA‬داشت‪ .‬کوبی برایانت و تیم لس انجلس لیکرز و‬ ‫همچنین لبران جیمز‪ ،‬ستاره های مورد عالقه او هستند‪ .‬سید می گوید‪:‬‬ ‫بعضی اوقات قبل از تمرین‪ ،‬فوتبال بازی می کنیم ولی اگر سبد‬ ‫بسکتبال در سالن باشد‪ ،‬من ترجیح می دهم توپ را به سبد شوت‬ ‫کنم‪.‬زمانی که موسوی به ‪ NBA‬عالقه مند شده بود‪ ،‬دوران مربیان‬ ‫خارجی هم در ایران اغاز شد‪ .‬حسین معدنی‪ ،‬اخرین سرمربی‬ ‫ایرانی تیم ملی ایران بود‪ .‬بعد از او‪ ،‬خولیو والسکو‪ ،‬اسلوبودان‬ ‫کواچ‪ ،‬رائول لوزانو و ایگور کوالکوویچ‪ ،‬هدایت تیم ملی ایران را‬ ‫به عهده داشتند‪ .‬در مجموع از سال ‪ ،0791‬یازده مربی خارجی به‬ ‫ایران امدند و این پروفسور والسکو بود که والیبالیست های ایرانی‬ ‫را با سالن های بزرگ و مشهور جهان اشنا کرد‪ .‬او نگرش بازیکنان‬ ‫ایران را تغییر داد‪.‬‬ ‫موسوی می گوید‪ :‬والسکو ذهنیت ما را به یک تیم برنده‬ ‫تبدیل کرد‪ .‬او می گفت ما می توانیم با بهترین تیم های جهان‬ ‫بجنگیم و ما نیز همین کار را انجام دادیم‪.‬نسلی که قرار است‬ ‫جایگزین نسل فعلی والیبال ایران شوند‪ ،‬جوانانی امیدوار کننده‬ ‫هستند که در فینال مسابقات زیر ‪ 12‬سال جهان‪ ،‬تیم ایتالیا‬ ‫را ‪ 3‬بر ‪ 2‬شکست دادند و جام قهرمانی را باالی سر بردند‪.‬‬ ‫محمد موسوی می گوید‪ :‬ما در ایران همه ابزار موفقیت را در‬ ‫اختیار داریم ولی نبود بازیکن تاثیرگذاری که بتواند سرنوشت‬ ‫بازی را عوض کند‪ ،‬احساس می شود‪ .‬ما بازیکنانی در سطح‬ ‫ستاره های روسی و لهستانی نداریم به همین خاطر باید بیشتر‬ ‫روی سرعت‪ ،‬هوش و مهارت خودمان کار کنیم‪ .‬برای ما‬ ‫خیلی سخت است که به مدال المپیک برسیم‪ .‬ما به بازیکنی‬ ‫مثل ویلفردو لئون نیاز داریم تا به تنهایی بتواند سرنوشت بازی‬ ‫را تغییر دهد‪.‬‬ ‫سخنان رهبر انقالب با امت اسالمی در روز جهانی قدس‬ ‫کی روش‪:‬‬ ‫با امدن نبی کانال ارتباطی بین‬ ‫من و فدراسیون ایجاد شده است‬ ‫کارلوس کی روش تایید کرد که «راه ارتباطی» تازه ای بین او و فدراسیون فوتبال برای انجام مذاکرات بر سر پاداش جام ملت های اسیا ایجاد شده است‪،.‬‬ ‫پس از شکایت کارلوس کی روش در فیفا برای دریافت پاداش‪ ۲۰۰‬هزار دالری جام ملت های اسیا از فدراسیون فوتبال ایران‪ ،‬فیفا به نفع این مربی رای داد‪.‬‬ ‫پس از این اتفاق و با وجود اطالعیه این فدراسیون برای درخواست تجدیدنظر در دادگاه‪ ،CAS‬مهدی محمدنبی اعالم کرد به طور مستقیم با این مربی صحبت‬ ‫کرده تا موضوع با گفت وگو حل شود‪ .‬کارلوس کی روش در اظهار نظری که در اختیار ایسنا قرار گرفته است درباره اخرین وضعیت پرداخت پاداش جام‬ ‫ملت هایاسیاوشکایتمطرحشدهدرفیفابااشارهبهاهمیتبرگشتمهدیمحمدنبیبهفدراسیونفوتبالگفت‪:‬بابرگشتناقاینبیبهفدراسیونمی توانم‬ ‫تایید کنم که کانال ارتباطی بین من و فدراسیون برقرار شده است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫هشدار باشگاه استقالل‬ ‫درباره از سرگیری لیگ‬ ‫گزارش‬ ‫باشگاه استقالل با انتشار بیانیه ای‬ ‫درباره شروع رقابت های لیگ برتر‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫به نقل از باشگاه استقالل در این‬ ‫بیانیه امده است‪“ :‬بازی های لیگ‬ ‫به زودی اغاز می شود اما ایا مربی‪،‬‬ ‫بازیکن و سایر عوامل برگزاری‬ ‫یک مسابقه فوتبال حق ندارد در‬ ‫چنین شرایطی نگران باشد؟‬ ‫در روزهایی که امار مبتالیان به‬ ‫کرونا در کشور هم چنان باال می رود‬ ‫و خبر از سیر صعودی مبتالیان به‬ ‫این بیماری می رسد‪ ،‬در روزهایی‬ ‫که پزشکان و وزارت بهداشت‬ ‫هشدارهای الزم را می دهند‪،‬‬ ‫می توان نگران نبود؟ می توان اسوده‬ ‫پا به میدانی گذاشت که در ان‬ ‫برخورد با بازیکن حریف و هم‬ ‫تیمی اجتناب ناپذیر است؟‬ ‫شروع لیگ فوتبال المان شاید‬ ‫انگیزه ای برای لیگ ما شد تا به‬ ‫فکر اغاز دوباره ان بیفتیم‪ ،‬اما ایا‬ ‫امکانات ما با کشورهای اروپایی‬ ‫برابری می کند؟ ایا هتلی را می توان‬ ‫رزرو کرد که تنها مختص به یک‬ ‫باشگاه باشد؟ می توان با یک پرواز‬ ‫اختصاصی به شهرهای میزبان سفر‬ ‫کرد؟‬ ‫حال که تست کرونا دو بازیکن‬ ‫داخلی مثبت اعالم شده‪ ،‬حق‬ ‫داریم نگران باشیم‪ .‬حق داریم‬ ‫نگران وضعیتی باشیم که کم‬ ‫قربانی نگرفته و در این بین جوان‬ ‫و پیر‪ ،‬ورزشکار و غیر ورزشکار‬ ‫نمی شناسد و به هیچ کسی رحم‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫نگران وضعیتی هستیم که‬ ‫ممکن است از لیگ فوتبال ایران‬ ‫هم قربانی بگیرد‪ .‬نگران امکاناتی‬ ‫هستیم که می دانیم با اروپا برابری‬ ‫نمی کند‪ .‬اگر چه در شروع لیگ از‬ ‫کشورهای پیشرفته الگو می گیریم‬ ‫اما ایا در امکانات نداشته مان هم‬ ‫الگو پذیری می کنیم؟ ایا امکانات‬ ‫و بستر الزم را برای برگزاری‬ ‫بازی های لیگ فراهم کرده ایم؟‬ ‫مربی نگران است‪ ،‬بازیکن‬ ‫نگران است و این نگرانی در این‬ ‫سیر صعودی مبتالیان به کرونا‬ ‫اگر نباشد‪ ،‬غیرعادی است‪ .‬باید‬ ‫فوتبالیست هایی که نگران سالمتی‬ ‫خود‪ ،‬خانواده و جامعه شان هستند‬ ‫را درک کرد و به دغدغه های ان ها‬ ‫احترام گذاشت‪”.‬‬ ‫سیامند خودسر وزنه نمی زد‬ ‫استارکی‪:‬‬ ‫صداین؟؟؟؟؟‬ ‫«رضا استارکی» سرمربی سابق‬ ‫تیم ملی پاراوزنه برداری روز جمعه‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬سال به عنوان‬ ‫ورزشکار و مربی در کنار تیم ملی‬ ‫پاراوزنه برداری ایران حضور داشتم‬ ‫و از سال ‪ ۲۰۰۷‬با جوانانی مانند‬ ‫سیامند رحمان‪ ،‬روح اهلل رستمی و‬ ‫حامد صلحی پور به تیم ملی معرفی‬ ‫شدیم‪ .‬این سه وزنه بردار افتخارت‬ ‫زیادی کسب کردند و من نیز‬ ‫توانستم در کنار انان به عناوینی در‬ ‫سطح جهان و اسیا برسم‪ .‬در ‪۲۰۱۶‬‬ ‫ریو و ‪ ۲۰۱۸‬جاکارتا نیز در کسوت‬ ‫مربی در کنار ملی پوشان به مسابقات‬ ‫پاراالمپیک و پارااسیایی اعزام شدم‪.‬‬ ‫استارکی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫شاید اگر بخواهم یک مقایسه بین‬ ‫ورزشکار و مربی انجام دهم باید‬ ‫بگویم مربیگری استرس ببیشتری‬ ‫دارد و این استرس در مسابقات‬ ‫بزرگی مانند پاراالمپیک چند برابر‬ ‫خواهد شد زیرا سرمربی ضمن‬ ‫انالیز حرکات ورزشکار خود باید‬ ‫رقیبان را نیز زیر نظر داشته باشد و‬ ‫در ورزش های رکوردی نیز این کار‬ ‫سخت تر است‪ .‬یک اشتباه سرمربی‬ ‫و مربی ممکن است ورزشکار را از‬ ‫مدال محروم کند‪.‬‬ ‫سرمربی سابق تیم ملی با اشاره‬ ‫به مربیگری خود در پارالمپیک‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ریو افزود‪ :‬در ان اوردگاه‬ ‫بزرگ من باید قهرمان نامداری‬ ‫به نام «سیامند رحمان» را روانه‬ ‫تخته می کردم‪ .‬بسیاری از بزرگان‬ ‫و مسووالن کمیته بین المللی‬ ‫پارالمپیک در سالن بودند‪ .‬سیامند‬ ‫هیچ گاه در انتخاب وزنه خودسر‬ ‫عمل نمی کرد بلکه گوش به حرف‬ ‫مربیان بود‪ .‬انتخاب رکورد برای‬ ‫سیامند تصمیم شخصی او نبود‬ ‫بلکه این تصمیم توسط کادر فنی‬ ‫گرفته شد‪ .‬البته رکورد رحمان‬ ‫باالتر از ‪ ۳۱۰‬کیلوگرم بود اما ما‬ ‫دوست نداشتیم با فشار زیاد او به‬ ‫رکوردهای باالتر برسد‪ .‬همیشه‬ ‫دوست داشتم سیامند برای رسیدن‬ ‫به یک سقف رکوردی انگیزه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه می گویند‬ ‫ان رکوردهای سیامند را دچار افت‬ ‫بدنی کرد اصال درست نیست زیرا‬ ‫سیامند در جاکارتا ‪ ۲۰۱۸‬رکورد‬ ‫بازی های پارااسیایی را شکست‪.‬‬ ‫باید بگویم که سیامند خود را برای‬ ‫شکستن رکورد پاراالمپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫توکیو اماده می کرد‪ .‬وی یک‬ ‫نابغه ورزشی بود و می توانست در‬ ‫پاارالمپیک ‪ ۲۰۲۴‬پاریس نیز وزنه‬ ‫بزند‪ .‬بدون شک توانایی سیامند‬ ‫بسیار باالتر از مهار وزنه ‪۳۱۰‬‬ ‫کیلوگرمی بود‪.‬‬ ‫دارنده مدال طالی بازی های‬ ‫پارالمپیک ‪ ۲۰۱۲‬لندن در پایان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جوانان و استعدادهایی‬ ‫که در کشور وجود دارد بدون‬ ‫شک می توانند مانند سیامند افتخار‬ ‫افرینی کنند اما اینکه کسی بتواند‬ ‫مانند او رکورد شکنی کند کار‬ ‫راحتی نیست زیرا نیاز به تمرین‬ ‫بسیار زیاد دارد‪ .‬سیامند اگر تصمیم‬ ‫به رکورد شکنی داشت با وزنه های‬ ‫باالتر از رکورد مورد نظرش تمرین‬ ‫می کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1090

روزنامه صدای اصلاحات 1090

شماره : 1090
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه صدای اصلاحات 1089

روزنامه صدای اصلاحات 1089

شماره : 1089
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه صدای اصلاحات 1088

روزنامه صدای اصلاحات 1088

شماره : 1088
تاریخ : 1399/03/10
روزنامه صدای اصلاحات 1087

روزنامه صدای اصلاحات 1087

شماره : 1087
تاریخ : 1399/03/08
روزنامه صدای اصلاحات 1086

روزنامه صدای اصلاحات 1086

شماره : 1086
تاریخ : 1399/03/07
روزنامه صدای اصلاحات 1085

روزنامه صدای اصلاحات 1085

شماره : 1085
تاریخ : 1399/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!