روزنامه صدای اصلاحات شماره 1042 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1042

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1042

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1042

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ ۲۳‬رجب‪۱۴۴۱‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1042‬‬ ‫‪2020March 18‬‬ ‫تلخ‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫به پایان امداین دفتر‬ ‫حکایت همچنان باقیست‬ ‫ضمن تبریک سال ‪ 1399‬به ملت شریف ایران الزم‬ ‫می دانم در حسن ختام اخرین شماره روزنامه در سال‪98‬‬ ‫نکاتیمهمیرابیاننمایم‪.‬‬ ‫سالسختیراسپریکردیممخصوصاروزنامهصدای‬ ‫اصالحات که صدای مردم برای اصالح امور است در این‬ ‫سالسختیهایبسیارفراوانیرامتحملشد‪.‬‬ ‫ازشکایتمسئولینیکهتابانتقادرانداشتندگرفتهتا‬ ‫محکومیتبهجرمانتقادازرئیسجمهوریکهتابانتقاد‬ ‫رانداشت‪!..‬‬ ‫ماهم مانند مردم عادی جامعه دچار ضررهای فراوانی‬ ‫از دولت شدیم که که امید است سال اینده دیگر شاهد‬ ‫اینگونهمسائلنباشیمهرچندکهبعیدبهنظرمیرسد‪.‬‬ ‫تازمانیکهدولت صدایانتقاد رانمیشنودویابهان‬ ‫اعتناییمیکندویاصدایانتقادراخفهمیکند‪،‬امیدیبه‬ ‫بهبودیشرایطمگرباتغییردولتنمیباشد‪.‬‬ ‫می دانیم که وضعیت مردم بسیار دردناک است ؛‬ ‫اقتصاد بیمار‪ ،‬جامعه پریشان ‪ ،‬فرهنگ بی محتوا و‪ ...‬همه و‬ ‫همهمحصولبیتدبیریوعدممدیریتایندولتاست‪.‬‬ ‫اماماباتمامسختیهاایستادهایمومیجنگیموتازمانی‬ ‫که جان در بدن داریم از حقوق مردم کوتاه نمی اییم و‬ ‫بعنوانیکرسانهکهرسالتروشنگریوانتقادمنصفانهرا‬ ‫دارد؛لحظهایپاپسنمیکشیم‪.‬‬ ‫در انتها می خواهم برای انانی که در این سال پر از غم‬ ‫بههردلیلیازدنیارفتندازدرگاهالهیطلبمغفرتوبرای‬ ‫مردمشریفوسربلندایرانارزویسالمتینمایم‪.‬‬ ‫بهپایانامدایندفترحکایتهمچنانباقیست‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫به کوتاهی ان لحظه شادی‬ ‫که گذشت‪،‬غصه هم میگذرد‬ ‫یاسر موحدفرد‬ ‫مدیرعامل موسسه‬ ‫فردوسی توسی‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫تاریخ نگارینوروزپارسی‬ ‫تاهزارهشاهنامهفردوسی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صحبتهایرستمیدرفرمولیک‪،‬حرفدلمردمبود‬ ‫رسانهملیوقطع‬ ‫صدایانتقاد!‬ ‫نقادی و نقد پذیری ‪ ،‬سرمایه‏ای است بس گران‏بها‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مهاجمان حرم؛ جهل مقدس‬ ‫یا لمپنیسم یا هر دو؟!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫باز هم ‪ 70‬درصد دخل و خرج دولت شفاف نشد‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫غفلتبودجه ایمجلس‬ ‫بودجه شرکت های دولتی یکی از بخش های بسیار مهم الیحه دخل و خرج‬ ‫کشور است و منشا این اهمیت ان است که بخش قابل توجهی از درامد کشور را‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬معموالً بودجه شرکت های دولتی به دالیلی‬ ‫چونزمان بربودنبهصورتدقیقدرمجلسشورایاسالمیبررسینمی شودوهمین‬ ‫امرمنجربههرجومرج هایمالیگستردهوزیان دهشدناینشرکت هاشدهاست‪.‬‬ ‫غالمرضاکاتبرئیسکمیسیونتدوینائین نامهداخلیمجلساینموضوعرا‬ ‫تاییدمی کندومی گوید‪:‬متاسفانههیچزمانیجدولپیوست‪۳‬قانونبودجهدرمجلس‬ ‫موردبررسیقرارنگرفتهواینبهمعنایاناستکه‪ ۷۰‬درصدبودجهعمومیکشور‬ ‫از جمله بودجه شرکت های دولتی‪ ،‬به جهت ضیق وقت در مجلس مورد رسیدگی‬ ‫قرارنمی گیرد‪.‬‬ ‫درهمینراستا‪،‬نمایندگانمجلسشورایاسالمیدرمردادماهامسالمصوبه ای‬ ‫را جهت شفافیت بودجه شرکت های دولتی به تصویب رساندند و دولت را مکلف‬ ‫کردند که ‪ ۱۵‬ابان ماه هر سال یعنی یک ماه زودتر از ارائه الیحه بودجه عمومی‬ ‫کشور‪ ،‬گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده‪،‬‬ ‫بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری‬ ‫تمامیشرکت هایدولتی‪،‬بانک هاوموسساتانتفاعیوابستهبهدولترابهمجلس‬ ‫ارائهکندتافرصتکافیبرایبررسیانوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫محمدرضا صباغیان عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که این اقدام گامی اساسی در شفافیت بودجه‬ ‫هنگفت شرکت های دولتی باشد و اظهار داشت‪ :‬بودجه شرکت های دولتی که دو‬ ‫سومبودجهکلکشوررابهخوداختصاصمی دهد‪،‬تاکنونهنگامتصویبدرجلسه‬ ‫علنیموردبررسیقرارنمی گرفتکهبامصوبهمجلسمبنیبرشفاف سازیبودجه‬ ‫باز هم‪ ۷۰‬درصد دخل و خرج دولت شفاف نشد‬ ‫شرکت هایدولتی‪،‬برایاولینباربودجهاینبخشتوسطمجلسموردبررسیقرار‬ ‫خواهدگرفت‪.‬‬ ‫دخلوخرجدولتی هادردستمجلس‬ ‫اواسطابانماهبودکهمحمدخدابخشیعضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس‬ ‫در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار گزارش‬ ‫عملکردبودجهشرکت هایدولتیرادرخصوصعملکردسالگذشتهو‪ ۶‬ماههاول‬ ‫امسالبهصورتتفکیکشدهبهمجلسارائهکردهاست‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬طبق ائین نامه داخلی مجلس این گزارش به کمیسیون بودجه‬ ‫ارجاع شده و کمیسیون بودجه نیز از دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد سال‬ ‫گذشتهو‪ ۶‬ماههاولامسالبودجهشرکت هایدولتینظرخواستهکهانهاایننظرات‬ ‫رااعالممی کنندتادرزمانتصویببودجهسال‪ ۹۹‬موردتوجهقرارگیرد‪.‬‬ ‫ذکر این نکته الزم است که در سال های گذشته بودجه شرکت های دولتی به‬ ‫پیوست بودجه ارائه می شد و امسال هم به پیوست بودجه سال‪ ۹۹‬ارائه شد اما زودتر‬ ‫از الیحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه شد تا بلکه نمایندگان و به ویژه اعضای‬ ‫کمیسیونتلفیقفرصتبیشتریبرایبررسیمنابعومصارفشرکت هایدولتیداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫درواقع‪،‬ارائهگزارشعملکردبودجهشرکت هایدولتیبهصورتجداگانهبه‬ ‫مجلس‪ ،‬بهانه را از نمایندگان و به ویژه کسانی که بررسی بودجه شرکت های دولتی‬ ‫رامنوطبهوجودگزارشعملکردشرکت هادرسال هایگذشتهمی دانستند‪،‬گرفت‬ ‫و انتظار می رفت که انان امسال بودجه شرکت های دولتی را به دقت زیر ذره بین قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫باوجوداینهیچگونهخبریدالبراینکهبودجهشرکت هایدولتیامسالمورد‬ ‫بررسیدقیق تریقرارگرفتهباشد‪،‬نیافتیموبههمیندلیلسراغبرخیازنمایندگانرفتیم‬ ‫تااناندربارهچندوچونبررسیبودجهشرکت هایدولتی‪ ۹۹‬اطالعاتیبهمادهند‪.‬‬ ‫محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان والیی در گفتگو با مهر درباره‬ ‫نحوه رسیدگی به بودجه شرکت های دولتی در مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬دولت بودجه‬ ‫شرکت هایدولتیراصرفاًبهکمیسیونبرنامهوبودجهوکمیسیونتلفیقمجلسارائه‬ ‫کردودیگرنمایندگانمجلساطالعیازبودجهشرکت هایدولتیندارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬البته علی رغم اینکه بودجه شرکت های دولتی سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫اعضایکمیسیونتلفیقوبرنامهوبودجهمجلسارائهشدهاست‪،‬اماخبرهاییداریم‬ ‫مبنیبراینکهاینافرادهمبهموضوعبررسیبودجهشرکت هایدولتیورودنکردند‪.‬‬ ‫اینپایانکارنبودوبرایکسباطالعاتبیشتردربارهمیزانرسیدگیبهبودجه‬ ‫شرکت های دولتی‪ ،‬موضوع را از سه نفر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ‪ ۹۹‬هم‬ ‫پیگیریکردیم‪.‬‬ ‫حسینعلیحاجی دلیگانیعضوکمیسیونتلفیقبودجهدرگفتگوباخبرنگارمهر‬ ‫گفت‪:‬مجلسشورایاسالمیامسالهمبهبودجهشرکت هایدولتیورودچندانی‬ ‫نداشتوصرفاًنمایندگانمجلسبودجهعمومیکشوروانهمدرحداحکامبودجه‬ ‫‪ ۹۹‬رابررسیکردند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬ضعف‬ ‫نمایندگانمجلسباعثشدکهامسالهممثلسال هایگذشتهبودجهشرکت های‬ ‫دولتیموردبررسیقرارنگیرد‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از نحوه رسیدگی به الیحه بودجه‪ ۹۹‬در کمیسیون تلفیق‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫نمایندگانفقطبهاحکامبودجهرسیدگیکردندامابازهمردیف هایبودجهبررسی‬ ‫نشد‪.‬ایندرحالیاستکهبررسیردیف هایالیحهبودجهخودمی توانستمنجربه‬ ‫اصالحساختاربودجهشودامااتفاقیبرایرفعاینچالشنیفتاد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه با اشاره به اینکه نحوه بررسی بودجه‬ ‫شرکت هایدولتی‪۹۹‬نسبتبهسال هایگذشتههیچگونهتفاوتینداشت‪،‬گفت‪:‬باید‬ ‫نحوهرسیدگیبهالیحهبودجهدرمجلستغییرکند‪،‬بهگونه ایکهفرصتکافیبرای‬ ‫بررسیهمهزوایایالیحهبودجهبهویژهبودجهشرکت هایدولتیوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫بهانهجدیدبهارستان نشینان‬ ‫محمدخدابخشی یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‪ ۹۹‬در‬ ‫گفتگوباخبرنگارمهردربارهنحوهبررسیبودجهشرکت هایدولتی‪،‬گفت‪:‬امسال‬ ‫بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور یعنی در پانزدهم‬ ‫ابان ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه شد و دیوان محاسبات هم ان را به خوبی‬ ‫بررسیکردومجلسوقتبیشتریبرایبررسیبودجهشرکت هایدولتیداشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با این حال بررسی بودجه سال‪ ۹۹‬تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا‬ ‫در کشور قرار گرفت و نمایندگان فرصت کافی برای بودجه شرکت های دولتی‬ ‫نداشتند‪.‬درحالیایننمایندهمجلسعلتعدمبررسیبودجهشرکت هایدولتیرا‬ ‫یزند‪،‬کهبایدگفتگزارشعملکردبودجه‬ ‫بهشیوعویروسکرونادرکشورگرهم ‬ ‫شرکت های دولتی اواسط ابان ماه به مجلس ارائه شد و وکالی ملت حداقل امسال‬ ‫فرصتبیشتریبرایکندوکاورویدخلوخرجشرکت هایدولتیداشتندوبیماری‬ ‫کروناکهصرفاًدرچندهفتهاخیرکشوررادرگیرکردهاست‪،‬نمی توانددلیلموجهی‬ ‫برایعدمتوجهبهدوسومبودجهساالنهکشورباشد‪.‬‬ ‫بازهم‪ ۷۰‬درصدالیحهبودجهبررسینشد!‬ ‫جبارکوچکی نژادیکیدیگرازاعضایکمیسیونتلفیقاستکهدرگفتگوبا‬ ‫یزند و می گوید با وجود اینکه دولت گزارش‬ ‫خبرنگار مهر بر این مسئله مهر تایید م ‬ ‫عملکرد بودجه شرکت های دولتی را به صورت مجزا به مجلس ارائه کرد اما‬ ‫نمایندگانمجلسامسالهمانطورکهبایدوشایداینموضوعرابررسینکردند‪.‬‬ ‫یکنکتهقابلذکردیگراناستکهدرجلسهعلنی‪ ۲۶‬اذرماهمجلسشورای‬ ‫اسالمی‪،‬گزارشدیوانمحاسباتازبودجهشرکت هایدولتی‪،‬بانک هاوموسسات‬ ‫انتفاعیوابسته بهدولتدرالیحه بودجه‪ ۹۹‬ارائهشدکهعلیالریجانی پس ازقرائت‬ ‫این گزارش‪ ،‬گفت‪ :‬دیوان محاسبات کار سنجیده و خوبی انجام داد و این گزارش‬ ‫نشان می دهد سازمان برنامه و کمیسیون بودجه در مورد بودجه شرکت های دولتی‬ ‫تصمیمات دقیقی دارند‪ .‬این گزارش ها باید در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪۹۹‬‬ ‫موردتوجهقرارگیردچراکهپیشنهاداتخوبیدرانارائهشدهاست‪.‬همچنینمرکز‬ ‫پژوهش هایمجلسوجهدیگریازمواردضروریدرخصوصبودجهشرکت های‬ ‫دولتیرانشاندادکهالزماستدرکمیسیونتلفیقموردبررسیقرارگیردتااشکاالت‬ ‫برطرفشود‪.‬اینموضوعراهمازاعضایکمیسیونتلفیقمجلسجویاشدیمکهایا‬ ‫انانگزارشدیوانمحاسباتومرکزپژوهش هایمجلسدربارهبودجهشرکت های‬ ‫دولتیرابررسیکرد هاندیاخیرکهجبارکوچکی نژاددراینباره‪،‬اظهارداشت‪:‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات گزارشی درباره بودجه شرکت های دولتی‬ ‫به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه ندادند و ما هیچ گونه ورودی به بودجه شرکت های‬ ‫دولتیدرکمیسیونتلفیقنداشتیم‪.‬براساسمباحثمطروحهمی توانگفتکهعلی‬ ‫رغم اینکه بودجه شرکت های دولتی در سال ‪ ۱۶ ،۹۹‬درصد نسبت به قانون بودجه‬ ‫سال‪ ۹۸‬رشد داشته است‪ ،‬اما نمایندگان مجلس باز هم این بخش مهم بودجه را در‬ ‫بررسی های خود نادیده گرفتند و بر این اساس انتظار می رود شورای نگهبان که‬ ‫این روزها در حال بررسی الیحه بودجه‪ ۹۹‬است‪ ،‬زمان بیشتری را به بررسی بودجه‬ ‫شرکت هایدولتیاختصاصدهد‪.‬‬ ‫جریان شناسی “ کروناپالس” در ایران‪ /‬کاسبان کرونا چه کسانی هستند؟‬ ‫گزارش‬ ‫شیوع ویروس کرونا در ایران و سایر کشورهای جهان‪،‬‬ ‫اماده ِ‬ ‫باش دولت ها و مردم را برای مقابله با این ویروس‬ ‫به صدا دراورد‪ .‬صف کشیدن برای خرید اقالمی همچون‬ ‫ماسک و مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬قرنطیه در برخی کشورها‪،‬‬ ‫از خودگذشتگی کادر درمانی و‪ ...‬صحنه های بود که این‬ ‫روزها در اکثر کشورها شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫با این حال کشور ما ایران‪ ،‬عالوه بر انکه این روزها با‬ ‫ویروس کرونا مبارزه می کند‪ ،‬درگیر حاشیه هایی است‬ ‫که بر حجم مشکالت ناشی از کرونا افزوده و کار را برای‬ ‫کادر درمانی و ستاد مقابله با کرونا سخت کرده است‪ .‬از‬ ‫این مشکالت غیر کرونایی که ناشی از فضای هفته های‬ ‫اخیر است می توان به موارد زیر اشاره کرد که در اینده به‬ ‫هرکدام به تفصیل خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫** جاهلیت‬ ‫با شیوع ویروس کرونا و توصیه های بهداشتی مسئوالن‬ ‫بارگاه های زیارتی‪ ،‬برخی با حرکات غیرعقالنی مانند لیس‬ ‫زدن حرم و یورش به حرمین شریفین حضرت معصومه(س)‬ ‫و امام رضا(ع) برای ممانعت از بستن این اماکن مقدس در‬ ‫روز دوشنبه ‪ ٢٦‬اسفند‪ ،‬چهره ای غیرعقالنی از دین نمایش‬ ‫می گذاشتند که با پیگیری رسانه ها و مراجع قضایی‬ ‫مشخص است بخشی از این افراد وابسته به جریان شیرازی‬ ‫ها و تشیع لندنی هستند‪.‬‬ ‫این در حالی است که قاطبه مراجع تقلید قم و نجف بر لزوم‬ ‫احترام و عمل به نظرات پزشکان و توصیه های بهداشتی‬ ‫تاکید داشتند و اقدامات این افراد خالف نظر بزرگان تشیع‬ ‫بود‪.‬‬ ‫** ادعاهای بی سند‬ ‫برخی با ادعاهای پوچ و غیرواقعی چهره ضدوحدت و‬ ‫خصمانه ای از ادیان نشان می دهند‪ .‬مولوی عبدالحمید امام‬ ‫جماعت مسجد مکی زاهدان با انتشار کلیپی اخیرا ً ادعا کرده‬ ‫کرونا از طریق طالب چینی جامعه المصطفی وارد ایران شد‪.‬‬ ‫این ادعا ضمن اینکه حقیقت ندارد‪ ،‬تکرار عوامانه عملیات‬ ‫روانی غربیها و ال سعود علیه ایران است‪.‬‬ ‫وی همچنین هفته های گذشته به رغم تعطیلی نمازجمعه در‬ ‫سراسر کشور و همچنین تعطیلی نمازجمعه اهل سنت در‬ ‫هرمزگان‪ ،‬اقدام به برپایی نمازجمعه کرده بود‪.‬‬ ‫** ریاکاران دین ستیز‬ ‫جریانی که با پوشش ریاکارانه دفاع از علم‪ ،‬به مسائل دینی‬ ‫و مذهبی هجمه کرده و تعطیلی برخی مناسک مذهبی را‬ ‫دستاویز خود برای زیر سوال بردن معنویات قرار دادند‪.‬‬ ‫** فرصت طلبان داخلی‬ ‫برخی جریانات و افراد رادیکال و تندرو در داخل کشور‬ ‫با اعالم امارهای غیرواقعی یا سیاسی کردن مسئله کرونا‪،‬‬ ‫قصد داشتند باصطالح از اب گل الود ماهی بگیرند‪.‬‬ ‫برخی نمایندگان مجلس مانند محمود صادقی که به دروغ‬ ‫تست کرونای خود را مثبت اعالم میکند و به بهانه وصیت‪،‬‬ ‫خواستار ازادی زندانیان سیاسی می شود یا نامه برخی‬ ‫زندانیان سیاسی قبل انقالب که شرایط حال حاضر کشور‬ ‫را بهانه ای برای اعالم عفو عمومی دانسته بودند از این قبیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫** معاندان خارجی‬ ‫شبکه های خارجی مانند ‪ BBC‬و ‪ VOA‬و ایران اینترنشنال‬ ‫که زمانی حامی سخت ترین تحریمها و حتی تحریمهای‬ ‫دارویی علیه مردم ایران بودند‪ ،‬این روزها ریاکارانه برای‬ ‫ایران روضه میخوانند و در عوض وضعیت کشورهای‬ ‫خودشان(انگلیس و امریکا و سعودی) را که با بحران عمیق‬ ‫گرفتارند عادی جلوه میدهند‪.‬‬ ‫به رغم اینکه موج جدید همه گیری ویروس کرونا در اروپا‬ ‫شایع شده است و تصاویر و فیلم های مختلفی از خالی شدن‬ ‫قفسه های مواد بهداشتی در این کشورها شاهد هستیم‪ ،‬اما‬ ‫رسانه های فارسی زبان با سانسور اخبار مربوط به مرگ و‬ ‫میر کرونا در اروپا و کمبودهای بهداشتی در این کشورها‪،‬‬ ‫صرفا به انتشار خبرهای جعلی و دروغ از ایران مشغول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫** سلبریتی ها‬ ‫بخشی از جریان سلبریتی نیز مانند گذشته از هر اتفاقی برای‬ ‫فرصت طلبی و ریاکاری استفاده می کند‪ .‬رفتارهای اخیر‬ ‫این جریان مانند تحریم جشنواره فجر موجب شد تا بخشی‬ ‫از جامعه هنری کشور‪ ،‬سلبریتی ها را به دورویی و افتاب‬ ‫پرست بودن متهم کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1042‬‬ ‫سیاست‬ ‫پاسخرهبریبهاستفتاءدربارهسفردرزمانشیوعکرونا‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای به استفتاء درباره سفر در زمان شیوع کرونا پاسخ دادند‪ .‬به متن این استفتاء بدین شرح است‪:‬سوال‪ :‬در حالی که مسئوالن محترم‪ ،‬در شرایط فعلی و شیوع‬ ‫ِ‬ ‫اساس تدابیر ستاد ملی و‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬مردم را از سفر نهی می کنند‪ ،‬ایا مسافرت کردن‪ ،‬سفر معصیت خواهد بود و در چنین سفرهایی‪ ،‬نماز را باید تمام خواند؟جواب‪ :‬چنانچه بر‬ ‫ِ‬ ‫مسافرت غیر ضروری‪ ،‬ممنوع باشد‪ ،‬اجرای این تدبیر بر همه الزم است و رفتن به چنین مسافرتی‪ ،‬جایز نبوده و نماز در این‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬برای جلوگیری از گسترش بیماری‪ ،‬رفتن به‬ ‫گونه سفرها‪ ،‬تمام است‪.‬‬ ‫به کوتاهی ان لحظه شادی که گذشت‪،‬غصه هم میگذرد‬ ‫‪ 98‬تلخ؛ایران خسته‬ ‫رهامی‪:‬‬ ‫هتکحرمتاماکنمقدس‪،‬‬ ‫موجببدبینیمردمدنیا‬ ‫به مردم ایران و مذهب‬ ‫می شود‬ ‫یک استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به این که زیارت‬ ‫اهل بیت مستحب است گفت‪ :‬پیامبر واهل بیت هیچ وقت‬ ‫توصیه نمی کردند کسی به پزشک مراجعه نکند‪.‬حجت االسالم‬ ‫والمسلمین محسن رهامی در گفت وگو با ایسنا درباره هتک‬ ‫حرمت عده ای به حرم حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این عده قیاس کردند که رضاخان نتوانست این اماکن‬ ‫مقدس را تعطیل کند ولی جمهوری اسالمی می خواهد این‬ ‫کار را انجام دهد این قیاس باطل است‪ ،‬زیرا رضا خان مخالف‬ ‫نمادهای مذهبی بود اما جمهوری اسالمی برای حفظ جان مردم به‬ ‫صورت موقت این اماکن را تعطیل کرده است؛ چرا که تجمعات‬ ‫موجب گسترش شیوع بیماری می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬به جز اماکن‬ ‫مذهبی‪ ،‬مسابقات ورزشی و سایر تجمعات نیز تعطیل شد اما عده‬ ‫ای دنبال سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم هستند رهبری ‪،‬‬ ‫مراجع تقلید در قم و نجف رعایت توصیه های بهداشتی در این‬ ‫شرایط را واجب دانستند حفظ جان نیز شرعا و عقال واجب است‬ ‫و جایی که حفظ صحت واجب است نباید با دستورات پزشکی‬ ‫مخالفت است روزه از ضروریات دین است ولی اگر با سالمتی‬ ‫فرد در تعارض باشد حرام است حال این که زیارت اهل بیت‬ ‫یک مستحب دینی است و وقتی حفظ سالمتی واجب می شود‪،‬‬ ‫اعمال مستحب منتفی است‪.‬این استاد دانشگاه با اشاره به این که‬ ‫اقدامات شب گذشته در قم و مشهد سوء استفاده از احساسات‬ ‫مذهبی و نوعی افراط گرایی دینی است که موجب برهم زدن نظم‬ ‫حکومتی شد خاطرنشان کرد‪ :‬در سراسر دنیا مراکزی که موجب‬ ‫تجمع مردم می شود تعطیل شد حتی پاپ هم به تنهایی دعا خواند‬ ‫اما عده ای می خواهند اماکن مذهبی را در مقابل علم قرار دهند‬ ‫که این اساسا غلط است پیامبرو ائمه هیچ وقت توصیه نمی کردند‬ ‫کسی به پزشک مراجعه نکند حتی پیامبر از پزشکان یهودی برای‬ ‫معالجه مردم دعوت می کردند‪ .‬قرار نیست بقاع متبرکه جای‬ ‫مراکز پزشکی را بگیرد علما و مراجع هم در مواقع بیماری به‬ ‫پزشک مراجعه می کنند و حتی برای درمان به خارج از کشور‬ ‫هم می روند‪.‬رهامی همچنین خاطر نشان کرد‪ :‬این اقدامات نه تنها‬ ‫موجب ترویج مذهب نمی شود بلکه موجب بدبینی مردم دنیا به‬ ‫نماد مذهب می شود‪ .‬عالوه بر این که شکستن در حرم حضرت‬ ‫معصومه (س)هتک حرمت به این مکان مقدس است هیچ کدام‬ ‫از مراجع تقلید این اقدام را تایید نمی کنند این حرکات مشکوک‬ ‫است و موجب بدبینی مردم دنیا به مردم کشورمان و مذهب می‬ ‫شود‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬دولت اعالم نکرده است که بقاع متبرکه‬ ‫باید کال تعطیل شود بلکه به صورت موقت برای جلوگیری از‬ ‫ازدحام جمعیت تعطیل می شود‪ .‬قوانین حکومت اسالمی که در‬ ‫راس ان یک فقیه قرار دارد برای همه واجب است‪ .‬امام خمینی‬ ‫معتقد بود عبور از چراغ قرمز شرعا هم حرام است زیرا نقض‬ ‫قوانین حکومت اسالمی است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات ؛ یک سال گذشت‬ ‫و اتفاقات سال ‪ 98‬با تمام تلخی ها و شیرینی هایی که‬ ‫داشت دیگر تمام شد و روزهای اخر سال است‪ .‬امروز‬ ‫در صدای اصالحات قصد داریم مهمترین اتفاقات سال‬ ‫‪ 98‬را با هم مرور کنیم‪.‬‬ ‫اکنون که در روزهای پایانی سال هستیم‪ .‬فرصت‬ ‫را غنیمت شمرده و نگاهی به مهم ترین اتفاقات سال ‪98‬‬ ‫در ایران خواهیم انداخت؛ اتفاقاتی مانند سیل استان های‬ ‫گلستان‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزستان‪ ،‬مازندران در فروردین ماه تا‬ ‫ماجرای پرواز شماره ‪ 752‬اوکراین در دی ماه و بیماری‬ ‫کرونا در اواخر زمستان ‪ 98‬را به طور مختصر مرور‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خاطرات سال ‪ 98‬را از ابتدا و با حوادث تلخ‬ ‫نوروز ‪ 98‬اغاز می کنیم و سپس به اسفند ‪ 98‬می رسیم‪.‬‬ ‫در ادامه با مرور مهم ترین اتفاقات سال ‪ 98‬همراه شما‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫**نوروز ‪ : 98‬سیل در استان های شمالی‪،‬‬ ‫مرکزی و جنوبی کشور‬ ‫نوروز ‪ 98‬را هرگز فراموش نمی کنیم! سیل‬ ‫بی سابقه و مرگبار نوروز ‪ 98‬یکی از تلخ ترین اتفاقات‬ ‫این سال به شمار می رود که از ‪ 1‬تا ‪ 11‬فروردین‬ ‫بخش های مختلف کشور را درگیر کرده بود‪.‬‬ ‫***‪ 1‬فروردین‪ :‬سیل در گلستان‪،‬‬ ‫مازندران و خراسان شمالی (تلفات ‪ 17‬نفر)‬ ‫افزایش بارندگی در روزهای پایانی سال ‪1397‬‬ ‫منجر به جاری شدن سیل در روز اول عید ‪ 98‬در‬ ‫استان های شمالی ایران شد‪ .‬تلفات این سیل در‬ ‫استان های شمالی ‪ 17‬نفر بود و یکی از بی سابقه ترین‬ ‫سیل های صد سال اخیر در این مناطق به شمار می رفت‪.‬‬ ‫***‪ 5‬فروردین ‪ :‬سیل در فارس‪،‬‬ ‫خوزستان و کرمانشاه (تلفات ‪ 23‬نفر)‬ ‫بارندگی شدید که از ساعت ‪ 8‬صبح روز دوشنبه‬ ‫‪ 5‬فروردین در شیراز اغاز شد‪ ،‬فاجعه ای باورنکردنی‬ ‫را در ورودی شهر و منطقه دروازه قران به وجود‬ ‫اورد‪ .‬سیل در ان روز جان حدود ‪ 21‬نفر را گرفت‬ ‫و به خانه های مسکونی متعددی اسیب زد‪ .‬این سیل‬ ‫در استان های خوزستان و کرمانشاه هم جاری شده و‬ ‫تلفاتی در بر داشت‪.‬‬ ‫***‪ 11‬فروردین‪ :‬سیل در لرستان و‬ ‫همدان (تلفات ‪ 21‬نفر)‬ ‫سیل در استان لرستان در روزهای ‪ 6‬و ‪12‬‬ ‫فروردین در ‪ 2‬مرحله خسارت های بسیاری به مردم‬ ‫خرم اباد‪ ،‬پل دختر و بسیاری از شهرهای دیگر تحمیل‬ ‫کرد‪ .‬در این سیل حدود ‪ 21‬نفر از هموطنان لُر جان‬ ‫خود را از دست دادند‪ .‬در استان خوزستان طغیان‬ ‫رودهای کارون و اروند رود و پر شدن سدها خسارت‬ ‫‪ 138‬میلیارد تومانی به زمین های کشاورزی و مناطق‬ ‫مسکونی وارد کرد‪.‬‬ ‫***‪ 12‬اردیبهشت‪ :‬ورود شیر ایرانی به‬ ‫کشور پس از ‪ 80‬سال‬ ‫شیر ایرانی که در زمان حکومت قاجار به علت‬ ‫شکار بی رویه و و الودگی اب ها منقرض شده بود‪،‬‬ ‫در اردیبهشت سال ‪ 1398‬پس از ‪ 80‬سال سرانجام از‬ ‫باغ وحش بریستول انگلستان وارد فرودگاه امام خمینی‬ ‫شده و پس از تمهیدات الزم به باغ وحش ارم منتقل‬ ‫شد‪ .‬این شیر نر که هیرمان نام دارد‪ ،‬هم اکنون با جفت‬ ‫ماده خود به نام ایلدا در باغ وحش ارم کنار یکدیگر‬ ‫زندگی می کنند‪.‬‬ ‫***‪ 8‬خرداد‪ :‬برکنار شدن کارلوس‬ ‫کیروش و امدن مارک ویلتموس‬ ‫پس از پایان جام ملت های اسیا که با عدم توفیق‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران همراه بود‪ ،‬رفتن کارلوس کیروش‬ ‫از ایران قابل پیش بینی بود‪ .‬کارلوس کیروش پس‬ ‫از ‪ 8‬سال از سمت سرمربی گری ایران برکنار شد و‬ ‫مارک ویلموتس مربی نه چندان نام اشنای بلژیکی‬ ‫در خرداد ‪ 1398‬رسماً سکان هدایت تیم ملی فوتبال‬ ‫کشورمان را برعهده گرفت‪ .‬تیم ملی ایران زیر نظر‬ ‫ویلموتس توانست در یک بازی تیم ملی کامبوج را‬ ‫با نتیجه ‪ 14‬بر صفر شکست دهد‪ .‬اما بعد از چند ماه‪،‬‬ ‫این مربی از سرمربی گری تیم فوتبال ایران برکنار شد‬ ‫و داستان سریالی مربیان ناکارامد فوتبال ایران هنوز‬ ‫هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫***‪ 8‬خرداد‪ :‬اعتراف محمد علی نجفی‬ ‫شهردار سابق تهران به قتل همسر خود‬ ‫میترا استاد در صبح روز سه شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 1398‬به‬ ‫ضرب گلوله در برجی واقع در سعادت اباد تهران کشته‬ ‫شد‪ .‬محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به عنوان‬ ‫مظنون اصلی این قتل شناخته شده و ‪ 10‬ساعت بعد به‬ ‫قتل همسر خویش اعتراف کرد‪ .‬محمد علی نجفی در‬ ‫دادگاه به قصاص محکوم شد که البته مورد بخشش‬ ‫اولیای دم قرار گرفته و رای نهایی پرونده او هنوز هم‬ ‫صادر نشده است‪.‬‬ ‫***‪ 22‬خرداد‪ :‬سفر نخست وزیر ژاپن‬ ‫به ایران‬ ‫شینزو ابه نخست وزیر ژاپن برای انتقال پیامی‬ ‫دیپلماتیک از سوی مقامات ایاالت متحده امریکا در‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪ 1398‬وارد تهران شد و در روز بعد با رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی نیز دیدار کرد‪ .‬این دیدار یکی‬ ‫از مهمترین اتفاقات سال ‪ 98‬در حوزه سیاست به شمار‬ ‫می رود‪ .‬شینزو ابه نخستین نخست وزیر ژاپن بود که‬ ‫پس از انقالب اسالمی وارد ایران شد‪.‬‬ ‫*** ‪ 30‬خرداد‪ :‬ساقط شدن پهپاد‬ ‫امریکایی توسط سپاه پاسداران‬ ‫در ‪ 30‬خرداد ‪ 1398‬یک فروند پهپاد جاسوسی بر‬ ‫فراز حریم هوایی کشورمان توسط پدافند هوایی سپاه‬ ‫پاسداران سرنگون شد‪ .‬این پهپاد جاسوسی با نام گلوبال‬ ‫هاوک متعلق به نیروی دریایی ایاالت متحده امریکا در‬ ‫منطقه کوه مبارک استان هرمزگان توسط پدافند سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی مورد هدف قرار گرفت‪.‬‬ ‫***‪ 6‬مرداد‪ :‬قهرمانی والیبال جوانان‬ ‫ایران در جهان‬ ‫تیم ملی والیبال زیر ‪ 21‬سال ایران در مسابقات‬ ‫جهانی سال ‪ 2019‬با گذشتن از سد تیم قدرتمند برزیل‬ ‫در نیمه نهایی با نتیجه ‪ ،3-0‬ایتالیا را نیز در فینال با نتیجه‬ ‫‪ 3-2‬شکست داد‪ .‬پیش از این تیم ملی والیبال جوانان‬ ‫هیچ گاه موفق به کسب چنین عنوانی نشده بود‪ .‬رییس‬ ‫جمهور حسن روحانی نیز در پیامی کسب مقام قهرمانی‬ ‫جهان را به شاگردان بهروز عطایی تبریک گفت‪ .‬این‬ ‫واقعه یکی از مهمترین اتفاقات سال ‪ 98‬در زمینه ورزش‬ ‫کشورمان محسوب می شود‪.‬‬ ‫***‪26‬شهریور‪ :‬جان باختن کودک ‪8‬‬ ‫ساله در ورزشگاه ازادی‬ ‫در جریان بازی تیم های پرسپولیس و صنعت نفت‬ ‫ابادان در ورزشگاه ازادی‪ ،‬یک پسر بچه ‪ 8‬ساله در‬ ‫گیت های الکتریکی ورزشگاه دچار برق گرفتگی شد و‬ ‫با وجود حضور نیروهای امدادی و اورژانس جان خود‬ ‫را از دست داد‪ .‬این کودک به نام عماد صفی یاری در‬ ‫محوطه ورودی وزرشگاه ازادی در حال دویدن بوده‬ ‫است که در میان داربست ها گرفتار می شود‪ .‬سپس‬ ‫صورت او به یکی از میله ها که حاوی جریان برق بوده‬ ‫اصابت می کند و پس از سوختگی شدید در ناحیه‬ ‫صورت جان خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫*** ‪ 30‬شهریور‪ :‬قهرمانی تیم ملی والیبال‬ ‫ایران در اسیا‬ ‫شاگردان ایگور کوالکوویچ موفق شدند در‬ ‫بیستمین مسابقات قهرمانی اسیا با شکست تیم استرالیا‬ ‫برای سومین بار بر قله والیبال قاره کهن بایستند‪ .‬تیم‬ ‫ملی ایران در این بازی با ترکیب سعید معروف‪ ،‬میالد‬ ‫عبادی پور‪ ،‬محمد موسوی‪ ،‬امیر غفور‪ ،‬علی اصغر‬ ‫مجرد و محمدرضا حضرت پور موفق شد با نتیجه ‪3‬‬ ‫بر صفر از سد تیم استرالیا گذر کند‪ .‬خبر قهرمانی تیم‬ ‫ملی والیبال ایران در مسابقات اسیایی یکی از بهترین‬ ‫اتفاقات سال ‪ 98‬محسوب می شود که باعث شادی‬ ‫مردم عزیزمان نیز شد‪.‬‬ ‫***‪ 18‬مهر‪ :‬ورود بانوان به ورزشگاه‬ ‫ازادی‬ ‫در روز ‪ 18‬مهرماه برای تماشای بازی تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران و کامبوج در چهارچوب مسابقات جام‬ ‫جهانی‪ ،‬بانوان به ورزشگاه ازادی تهران امدند‪ .‬در‬ ‫جریان این بازی تیم ملی فوتبال کشورمان با برد شیرین‬ ‫‪ 14‬بر صفر تیم ملی کامبوج را شکست داد و شادی‬ ‫پیروزی را با بانوان حاضر در ورزشگاه شریک شد‪.‬‬ ‫موضوع حضور بانوان در ورزشگاه یکی از مهم ترین‬ ‫اتفاقات سال ‪ 98‬در زمینه ورزش محسوب می شود‪.‬‬ ‫*** ‪ 19‬مهر‪ :‬حمله به نفتکش ایرانی‬ ‫در ‪ 19‬مهر ‪ 1398‬نفتکش ایرانی به نام سابیتی‬ ‫متعلق به شرکت ملی نفت کش ایران در ‪ 60‬مایلی‬ ‫ساحل جده در دریای سرخ مورد حمله دو موشک‬ ‫ناشناس قرار گرفت‪ .‬خوشبختانه در جریان این حمله‬ ‫موشکی هیچ کدام از خدمه کشتی اسیب جسمی‬ ‫ندیدند‪ ،‬اما مقداری نفت خام به اب های دریای سرخ‬ ‫نشت کرد‪.‬‬ ‫***‪ 24‬ابان‪ :‬ماجرای گرانی بنزین‬ ‫افزایش قیمت بنزین به لیتری ‪ 3000‬تومان در ابان‬ ‫ماه یکی از اتفاقات عجیب سال ‪ 98‬محسوب می شود‪.‬‬ ‫این موضوع باعث شد تا ناارامی و بعضاً اغتشاشاتی در‬ ‫شهرهای مختلف صورت گیرد‪ .‬در جریان این موضع‬ ‫تعداد زیادی اموال عمومی نظیر بانک به اتش کشیده‬ ‫شد و تعدادی از هموطنانمان نیز جان خود را از دست‬ ‫دادند‪ .‬عالوه بر این در پی این وضعیت اینترنت کشور‬ ‫به مدت چند روز به طور سراسری قطع شد‪.‬‬ ‫***‪ 13‬دی‪ :‬شهادت حاج قاسم سلیمانی‬ ‫فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫در بامداد روز جمعه ‪ 13‬دی ماه ‪ 1398‬در حمله ای‬ ‫تروریستی توسط پهپاد امریکایی در فرودگاه بغداد به‬ ‫شهادت رسید‪ .‬ریاست جمهوری امریکا اعالم کرد‬ ‫شخصاً دستور حمله را صادر کرده است‪ .‬سپهبد قاسم‬ ‫سلیمانی در این واقعه به همراه ابومهدی المهندس‬ ‫از رهبران گروه حشدالشعبی و ‪ 10‬تن دیگر به مقام‬ ‫شهادت نایل شدند‪ .‬این موضوع در ایران بازتاب بسیار‬ ‫گسترده ای داشت؛ به گونه ای که در اقصی نقاط کشور‬ ‫مردم برای محکوم کردن این عملیات تروریستی به‬ ‫خیابان ها امدند‪ .‬جمعیت به حدی زیاد بود که چند‬ ‫نفر از هموطنان کرمانی به علت ازدحام و شلوغی جان‬ ‫باختند‪ .‬موضوع ترور سردار قاسم سلیمانی یکی از‬ ‫تلخ ترین اتفاقات سال ‪ 98‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫***‪ 18‬دی‪ :‬حمله موشکی به پایگاه عین‬ ‫االسد‬ ‫نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫در جواب ترور حاج قاسم سلیمانی تعدادی موشک‬ ‫بالستیک به مواضع دولت امریکا در پایگاه عین االسد‬ ‫کشور عراق شلیک کرد‪ .‬در طی حمله موشکی ایران‬ ‫به پایگاه نظامی امریکا که از ان با عنوان رسمی‬ ‫عملیات شهید سلیمانی یاد می شود‪ ،‬تجهیزات کاربردی‬ ‫و جنگی ارتش امریکا از بین رفت‪.‬‬ ‫***‪ 18‬دی‪ :‬ماجرای پرواز شماره ‪752‬‬ ‫اوکراین‬ ‫ماجرای پرواز شماره ‪ 752‬هواپیمایی اوکراین‬ ‫یکی از تلخ ترین اتفاقات سال ‪ 98‬محسوب می شود‪.‬‬ ‫در بحبوحه بحران سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و ایاالت متحده امریکا‪ ،‬این هواپیما به همراه ‪ 176‬نفر‬ ‫مسافر در ‪ 18‬دی ماه ‪ 1398‬از باند فرودگاه امام خمینی‬ ‫برخاست و پس از ‪ 6‬دقیقه‪ ،‬در پی یک حادثه دلخراش‬ ‫تمامی ‪ 176‬مسافر و خدمه این هواپیما جان خود را از‬ ‫دست دادند‪.‬‬ ‫***‪ 7‬بهمن‪ :‬مرگ ‪ 15‬هزار پرنده در‬ ‫تاالب میانکاله مازندران‬ ‫ز روز ‪ 7‬بهمن ‪ 98‬خبر مرگ هزاران فالمینگو در‬ ‫تاالب ملی میانکاله بسیاری از مردم را شوکه کرد‪ .‬این‬ ‫خبر در حالی منتشر شد که وجود حجم عظیمی از‬ ‫الشه پرندگان در ساحل این تاالب صحنه تلخی را رقم‬ ‫زده بود‪ .‬بعد از گذشت دو هفته و پس از ازمایش های‬ ‫سازمان دامپزشکی کشور‪ ،‬دلیل مرگ ‪ 15‬هزار پرنده‬ ‫مهاجر مشخص شد‪ .‬وارد نشدن اب باالدست به تاالب‬ ‫میانکاله را علت تلف شدن پرندگان دانسته اند‪ .‬اخرین‬ ‫گزارش رسمی سازمان دامپزشکی که مسئولیت بررسی‬ ‫بیماری های حیات وحش را دارد اذعان داشت‪:‬‬ ‫سم بوتولیسم سبب تلف شدن پرندگان شده است‪.‬‬ ‫بوتولیسم سمی بسیار خطرناک است که هر نانوگرم‬ ‫ان می تواند پنج نفر را به کشتن دهد‪ .‬به عبارتی هر دو‬ ‫کیلوگرم از ان می تواند تمام انسان های روی زمین را‬ ‫نابود کند‪ .‬وارد نشدن اب به تاالب میانکاله سبب ایجاد‬ ‫شرایط بی هوازی و تولید این سم شده است؛ چراکه‬ ‫سدها و پمپاژها جلوی ورود اب به تاالب را می گیرند‪.‬‬ ‫***‪ 30‬بهمن‪ :‬اپیدمی ویروس کرونا‬ ‫در حالیکه حدود یکماه از شیوع این ویروس در‬ ‫کشور چین و کشورهای اطراف گذشته بود‪ ،‬سرانجام‬ ‫در ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1398‬اولین مورد از ابتال به ویروس‬ ‫کرونا در شهر قم مشاهده شد‪.‬‬ ‫در حقیقت در روز ‪ 29‬بهمن دو نفر از هموطنان‬ ‫قمی با عالیمی شبیه به کرونا در بیمارستان های این شهر‬ ‫فوت کرده بودند که پس از یک روز تحقیق مشخص‬ ‫شد ویروس کرونا وارد ایران شده است‪ .‬تاکنون ‪8042‬‬ ‫نفر در ایران به ویروس کرونا مبتال شده اند که ‪291‬‬ ‫نفر از هموطنانمان نیز در اثر این بیماری جان خود را‬ ‫از دست داده اند‪ .‬برای خواندن اخرین اخبار مربوط به‬ ‫ویروس کرونا می توانید به این مقاله مراجعه کنید‪.‬‬ ‫***‪ 26‬اسفند‪ :‬هتک حرمت حرم های مطهر‬ ‫حضرت معصومه و امام رضا (ع) توسط متحجرین‬ ‫عده ای به بهانه اعتراض به تعطیل شدن زیارت‬ ‫حرم مطهر حضرت معصومه(س)‪ ،‬به حرم یورش‬ ‫برده‪ ،‬درب های حرم را شکسته و به ساحت مقدس‬ ‫کریمه اهل بیت(ع) بی حرمتی کردند‪ .‬این اقدام‬ ‫موهن در مشهد مقدس هم دیده شد‪ .‬در حرم مطهر‬ ‫ثامن الحجج(ع) نیز عده ای با گستاخی تمام با جسارت‬ ‫به ساحت حرم مطهر‪ ،‬به بهانه اعتراض به محدود شدن‬ ‫زیارت حرم امام رضا(ع)‪ ،‬خطاهایی مرتکب شدند که‬ ‫یقیناً قلب هر شیعه ای را به درد می اورد‪.‬‬ ‫هنوز چند روزی از سخنان رهبر انقالب اسالمی‬ ‫مهاجمان حرم؛ جهل مقدس یا لمپنیسم یا هر دو؟!‬ ‫ایت اهلل محقق داماد اصطالحی دارند به نام‬ ‫«جهل مقدس»‪ .‬تعبیری که با ان می توان فهمید چرا‬ ‫ابن ملجم مرادی نماز خوان فرق علی علیه السالم را‬ ‫در محراب مسجد کوفه می شکافد‪ .‬با ان می توان‬ ‫فهمید که چرا مسلمانانی در کربال امام حسین و‬ ‫یاران شان را کشتند‪.‬‬ ‫اتفاقات ‪ 26‬اسفند ‪ 1398‬هجری شمسی در قم و‬ ‫مشهد در تاریخ ایران و تشیع ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫عده ای در این دو شهر مقدس‪ ،‬حیدر حیدر‬ ‫گویان به سمت درهای بسته حرم حضرت معصومه‬ ‫سالم اهلل علیها و سپس ساعتی بعد حرم امام رضا علیه‬ ‫السالم هجوم بردند تا انها را باز کنند و با ممانعت‬ ‫پلیس و نیروهای امنیتی رو به رو شدند‪.‬‬ ‫درها چرا بسته شده اند؟ همه می دانند که چرا‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از تجمع انسانی و شکستن زنجیره‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪.‬‬ ‫مدرسه ها هم یک ماه است بسته شده و‬ ‫ورزشگاه ها نیز‪ .‬نماز جمعه ها هم تعطیل شده و‬ ‫نماز جماعت در مساجد نیز‪ .‬مختص حرم نیست‪ .‬هر‬ ‫چه تجمع ها کمتر باشد احتمال فایق امدن بر این‬ ‫بیماری مهلک که تاکنون جان ‪ 800‬هموطن ما را‬ ‫گرفته بیشتر می شود وگرنه بیش از این سرایت می‬ ‫کند و جان های بیشتری را می گیرد‪.‬‬ ‫این جماعت اما انگار نمی فهمد یا خود را به‬ ‫نفهمی می زند که بستن درها را اهانت تلقی می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایت اهلل محقق داماد اصطالحی دارند به نام‬ ‫«جهل مقدس»‪ .‬تعبیری که با ان می توان فهمید چرا‬ ‫ابن ملجم مرادی نماز خوان فرق علی علیه السالم را‬ ‫در محراب مسجد کوفه می شکافد‪ .‬با ان می توان‬ ‫فهمید که چرا مسلمانانی در کربال امام حسین و‬ ‫یاران شان را کشتند‪.‬‬ ‫مهاجمان حرم؛ جهل مقدس یا لمپنیسم یا هر‬ ‫دو؟!‬ ‫جهل مقدس بد دردی است و اگر لمپنیسم هم به‬ ‫ان اضافه شود درد شدیدتری می شود‪.‬‬ ‫نمی دانیم این جماعت که روز ‪ 26‬اسفند به‬ ‫درهای حرم ها حمله کردند نادان بودند یا لمپن اند‬ ‫و در این پوشش وارد عمل شدند؟‬ ‫ریشه مشکل را اما باید جای دیگر ُجست‪ .‬بها‬ ‫دادن زیاده از حد به این جور ادم ها و حواشی‬ ‫که گروهی را سامان داده که اصل و غایت دین را‬ ‫فراموش کرده و جنبه مناسکی را بر نفوس مسلمین‬ ‫ترجیح می دهند و قادر به درک شرایط خاص هم‬ ‫نیستند‪ .‬وقتی در سفر نماز را می توان شکسته خواند‬ ‫و روزه بر بیمار واجب نیست یعنی امور را باید با‬ ‫عقل سنجید و گرنه می گفتند مسافر و غیر مسافر و‬ ‫بیمار و غیر بیمار ندارد‪.‬‬ ‫حاال هم داستان از این قرار است‪ .‬کشور عمال‬ ‫در وضعیت فوق العاده است و اعالم نمی کنند اما‬ ‫خودمان باید بفهمیم‪ .‬اعالم نمی کنند تا نگرانی‬ ‫تامین ارزاق پیش نیاید ان وقت عده ای به حرم‬ ‫حمله می کنند تا در را باز کنند‪ .‬انگار پلیس رو به‬ ‫روی انها پلیس اسراییل است و انگار نه انگار که‬ ‫اگر این پلیس بدون ماسک بیمار شود به خانواده‬ ‫اش هم سرایت می کند‪.‬‬ ‫ادم ها دارند می میرند‪ .‬کرونا دارد می کشد‪.‬‬ ‫از قم هم در ایران شروع شده و این جماعت یا این‬ ‫موضوع را می داند و انکار می کند یا نمی داند یا‬ ‫باور ندارد و حرم را مستثنی می دانند‪.‬‬ ‫جهل مقدس همین است اما حیفم می اید اینها را‬ ‫تنها جاهل بدانم‪ .‬به نظر می رسد اینها به قانون شکنی‬ ‫و حمله به این و ان جا عادت کرده اند‪ .‬انارشیست‬ ‫هایی هستند که قانون خودشان را دارند‪.‬‬ ‫سال ‪ 84‬که بر سر موضعی سیاسی ایت اهلل‬ ‫جوادی املی را در جمعی ُهل دادند واکنش تعجب‬ ‫امیز ایشان این بود که قرار است شاگردان برای‬ ‫استادان حوزه تعیین تکلیف کنند یا استادان برای‬ ‫طالب جوان؟‬ ‫حاال هم می توان پرسید وقتی مراجع اعتراضی‬ ‫ندارند اینها چه می گویند؟ دلیل روشن است‪ .‬اینها‬ ‫چه بسا کاری به مراجع هم ندارند و خودسری می‬ ‫کنند‪.‬تصمیم قرنطینه و بستن حرم ها در سطوح کالن‬ ‫گرفته شده و این جماعت البته کاری از پیش نمی‬ ‫برد چون پای جان مردم در میان است‪ .‬اما این اتفاق‬ ‫نشان می دهد اینها را باید مهار کرد‪ .‬وگرنه یا کاری‬ ‫دست خودشان می دهند یا دیگران‪.‬مردم ما نیروهای‬ ‫مذهبی را با سر به زیری و حجب و حیا می شناسند‪.‬‬ ‫اخراین چه جور نعره زنی و عربده کشی و ابرو‬ ‫بری در دنیایی است که تمام حرکات را دوربین‬ ‫ها ثبت و منتشر می کنند؟ این چه رفتاری است‬ ‫که درحرم را بشکنی تا وارد حریم شوی؟ این چه‬ ‫جور حرمت داری است؟ اینها کی هستند و چگونه‬ ‫اموز ش دیده اند؟‬ ‫تازه ‪ 41‬سال از انقالبی می گذرد که به نام دین‬ ‫برپا شد اما برای تحقق عدالت و کاستن از فاصله‬ ‫طبقاتی و افزایش ایمانیات مردم‪ .‬وگرنه اگر قرار بر‬ ‫صرف تظاهرات بود که بود‪.‬‬ ‫چرا یکی نبود به این عربده کشان بگوید اگر در‬ ‫را باز کنند احتمال شیوع کرونا افزایش می یابد؟‬ ‫اگر باور ندارند انها را ببرند باالی سر جنازه‬ ‫هایی که روی انها اهک می ریزند و در عمق‬ ‫دفن می کنند‪ .‬جهل مقدس با لمپنیسم و عربده که‬ ‫درامیزد عجب معجونی می شود!‬ ‫ممکن است برخی بگویند همه جاهل یا لمپن‬ ‫نیستند و چه بسا دردمندانی اند که از سر عالقه و‬ ‫باور دست به این رفتار زده اند و همه را به یک‬ ‫چوب نرانید‪ .‬اما دل سوخته یا بیمار منتظر شفا که در‬ ‫نمی شکند و عربده نمی کشد‪.‬‬ ‫و توصیه های مراجع و علما مبنی بر عمل به توصیه های‬ ‫مسئولین بهداشتی کشور نمی گذرد که عده ای خود‬ ‫رای دست به چنین اقداماتی که نه مورد قبول شریعت‬ ‫است و نه مورد پسند اهل بیت(ع) می زنند‪ .‬همانهایی‬ ‫که هیچ زمانی در صرات درست حرکت نکردند‪.‬‬ ‫عده ای که همواره یا درحال تفریط بودند و یا‬ ‫افراط گونه عمل می کردند و نتیجه کارشان هم چیزی‬ ‫جز هزینه سازی نبوده است‪.‬‬ ‫***مشهورترین درگذشتگان سال ‪98‬‬ ‫سال ‪ 98‬افراد مشهور و البته محبوب زیادی را‬ ‫از دست دادیم‪ .‬از جمشید مشایخی گرفته تا سیامند‬ ‫رحمان جزو درگذشتگان سال ‪ 98‬بودند‪ .‬در زیر‬ ‫می توانید مشهورترین درگذشتگان سال ‪ 98‬را مشاهده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫جمشید مشایخی (‪ 13‬فروردین)‪ :‬بازیگر سینما‪،‬‬ ‫تئاتر و تلویزیون ایران بود‪ .‬وی برگزیده ششمین دوره‬ ‫همایش چهره های ماندگار و دارای نشان درجه یک‬ ‫فرهنگ و هنر بود‪.‬‬ ‫بهنام صفوی (‪ 23‬اردیبهشت)‪ :‬خواننده و اهنگساز‬ ‫و تنظیم کننده موسیقی پاپ اهل ایران بود‪.‬‬ ‫داریوش اسدزاده (‪ 3‬شهریور)‪ :‬هنرپیشه تئاتر‪ ،‬فیلم‬ ‫و سریال ایرانی بود‪.‬‬ ‫حسین دهلوی (‪ 23‬مهر)‪ :‬موسیقی دان‪ ،‬اهنگ ساز‬ ‫و رهبر (موسیقی) ارکستر اهل ایران بود‪.‬‬ ‫مجید اوجی (‪ 17‬ابان ‪ :)98‬نویسنده و تهیه کننده‬ ‫سینما و تلویزیون اهل ایران بود‪.‬‬ ‫پروفسور فضل اهلل رضا (‪ 28‬ابان)‪ :‬مهندس برق‪،‬‬ ‫استاد دانشگاه‪ ،‬چهره ماندگار و سفیر ایرانی بود‪.‬‬ ‫شهال ریاحی (‪ 10‬دی)‪ :‬هنرپیشه سینما‪ ،‬تئاتر و‬ ‫تلویزیون بود‪ .‬او با ساخت فیلم مرجان‪ ،‬اولین کارگردان‬ ‫ز ِن سینمای ایران شد‪.‬‬ ‫قاسم سلیمانی (‪ 13‬دی)‪ :‬فرمانده نظامی ایرانی بود‪.‬‬ ‫او در طول جنگ ایران و عراق و پس از ان تا سال‬ ‫‪ ،1376‬فرمانده لشکر ‪ 41‬ثاراهلل کرمان بود‪.‬‬ ‫ملکه رنجبر (‪ 8‬اسفند)‪ :‬بازیگر سینما‪ ،‬تلویزیون و‬ ‫تئاتر ایرانی بود‪.‬‬ ‫علی ابوالحسنی (‪ 10‬اسفند)‪ :‬بازیگر تئاتر و‬ ‫تلویزیون و مجری اهل ایران بود‪.‬‬ ‫ابوالحسن خسرو (‪ 10‬اسفند)‪ :‬خواننده و نوازنده‬ ‫موسیقی محلی مازندران بود‪.‬‬ ‫سیامند رحمان (‪ 11‬اسفند)‪ :‬وزنه بردار سنگین وزن‬ ‫اهل ایران و قهرمان پارالمپیک لندن ‪ 2012‬و پارالمپیک‬ ‫ریو ‪ 2016‬و دارنده پنج طال و یک نقره جهان در رده‬ ‫جوانان و بزرگساالن بود‪.‬‬ ‫فاطمه رهبر(‪17‬اسفند)‪ :‬منتخب مردم تهران در‬ ‫مجلس یازدهم ‪.‬‬ ‫هوشنگ ظریف (‪ 18‬اسفند)‪ :‬موسیقی دان و‬ ‫نوازنده تار اهل ایران بود‪.‬‬ ‫محمدرضاراه چمنی( ‪ 19‬اسفند)‪ :‬دبیرکل حزب‬ ‫وحدت و همکاری ملی ؛ چهار دوره نمایندگی مجلس‬ ‫شواری اسالمی و ریاست سازمان بهزیستی کشور در‬ ‫دولت اصالحات‪.‬‬ ‫سیدهاشم بطحایی (‪26‬اسفند)‪ :‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس خبرگان رهبری‪.‬‬ ‫سال ‪ 1398‬با تمام اتفاقات تلخ و شیرین به پایان‬ ‫رسید؛ اتفاقاتی بسیار تلخ نظیر سقوط هواپیما تهران‪-‬‬ ‫کیف و ترور سردار قاسم سلیمانی که قلب مردم کشور‬ ‫را به درد اورد‪ .‬امیدواریم در سال جدید در زیر سایه‬ ‫پرچم ایران‪ ،‬دیگر شاهد اتفاقاتی از این دست در کشور‬ ‫عزیزماننباشیم‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫به تماشا نشستن‬ ‫تحریم هایامریکا‬ ‫غیر اخالقی است‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی‬ ‫توییتری بر تاثیر منفی تحریم های امریکا بر‬ ‫روند مبارزه ایران با کرونا ویروس اشاره کرده‬ ‫و سکوت کشورهای دیگر در قبال این تحریم ها‬ ‫را غیر اخالقی خواند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان در پی شیوع کروناویروس در ایران‬ ‫و تاثیر منفی تحریم های امریکا بر روند مبارزه‬ ‫با ان در صفحه توییترش نوشت‪ :‬تحریم های‬ ‫غیرقانونی امریکا موجب کاهش منابع اقتصادی‬ ‫ایران شد که توان مبارزه با کووید‪[ -19‬کرونا‬ ‫ویروس] را کاهش می دهد‪ .‬ان ها واقعا افراد‬ ‫بی گناه را می کشند‪.‬‬ ‫به تماشا نشستن این تحریم ها غیراخالقی‬ ‫است؛ این کار هیچ وقت کسی را از خشم‬ ‫امریکا در اینده در امان نگاه نداشته است‪.‬‬ ‫به کارزار جهانی و رو به گسترش عدم‬ ‫رعایت تحریم های امریکا علیه ایران ملحق‬ ‫شوید‪.‬‬ ‫خداحافظی دراماتیک با قادر اشنا‬ ‫چرخشتکراریمدیراندروزارتارشاد‬ ‫درروزهایپایانیسالجاریودرحالیکهموسساتسه گانهمعاونتفرهنگیکماکانوضعیتکاریکارمندانشانرابرایسالایندهوبهمنظورانجامفرایندادغامبهروشنیاعالمنکرد هاند‪،‬قادراشنامدیرعاملموسسهنمایشگاه هایفرهنگیایرانکهازویبهعنوانگزینهاصلیمدیریتموسسهادغامشده‬ ‫جدیدیادمی شدازسویوزیرفرهنگوارشاداسالمیبهمرکزهنرهاینمایشیکوچاندهشد‪.‬صالحیکهکمیبیشازیکسالقبلازاینخوداشناراازموسسهاموزشیوابستهبهمعاونتهنریبهموسسهنمایشگاه هایفرهنگیاوردهبوداینبارنیزدراقدامیعجیبویراباردیگربهمدیریتتئاتربازگرداند‪.‬حکم‬ ‫تازهاشنادرحالیصادرشدهاستکهویبهتازگیباقرارگرفتندرسمتقائممقامینمایشگاهکتابتهرانسکاناصلیمدیریتاینرویدادرابرعهدهداشتوتصمیماتمهماینرویداداعمازساماندهیبخشدرامدزاییوتبلیغاتونیزانتخاببانکعاملجدیدوبرنامه ریزیبلندمدتبرایاستفادهازظرفیت‬ ‫بانکتازهراساماندهیکردهبود‪.‬امااینانتخابوخروجنابهنگاماشناازموسسهنمایشگاه هادارایچهمعناییاست؟بهنظرمی رسدنخستینموضوعدراینزمینهعدمحضوراشنادرترکیبتازهموسسهادغامیتازهمعاونتباشدکهزمینهانتقالاوبهمرکزهنرهاینمایشیرافراهمساختهاست‪.‬محسنجوادیطیروزهای‬ ‫اخیردرگفتگوبایکیازرسانه هاازپایانایجادچارتتازهاینموسسهوابالغورسانه ایکردنانپسازتعطیالتنوروزخبردادهبود‪.‬ازسویدیگرخالیماندنصندلیمدیرعاملیموسسهنمایشگاه هابهمعنیچرخشپرمعنیوزارتارشادبرایبرگزارنکردننمایشگاهبی نالمللیکتابتهراندرسالاتینیزهست‪.‬طی‬ ‫روزهایاخیروباتوجهبهموجشیوعبیماریکروناومیسرنبودناحتمالیبرگزارینمایشگاهکتابتاپایانتابستانبهنظرمی رسدگزینهعدمبرگزاریاینرویدادپررنگ ترشدهوتاپایانموضوعادغامموسساتتابعوزارتوایجادساختارتازهدربارهاینموسسهصندلیمدیرعاملیاننیزخالیخواهدماند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1042‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫صحبتهایرستمیدرفرمولیک‪،‬حرفدلمردمبود‬ ‫رسانهملیوقطعصدایانتقاد!‬ ‫نقادی و نقد پذیری ‪ ،‬سرمایه‏ای است بس گران‏بها‬ ‫صدایاصالحات‪-‬امیرحسینرستمیدربرنامهفرمولیکشبکه‪۱‬‬ ‫به مجری گری علی ضیا به انتقاد شدید از وزیر ارتباطات ‪ ،‬وزیر بهداشت‬ ‫‪،‬مسئولیناستانقم‪،‬رئیسجمهور‪،‬شرکتهواپیماییماهانورئیسقوه‬ ‫قضاییهبهجهتفیلترینگتلگرامپرداخت‪.‬‬ ‫ویژه برنامه فرمول یک که با اجرای علی ضیا از شبکه اول سیما‬ ‫پخشمی شد‪،‬میزبانامیرحسینرستمی(بازیگر)بود‪.‬‬ ‫امیرحسینرستمیدراینبرنامهصحبت هایانتقادیرامطرحکرد‬ ‫که همین مسئله سبب شد تا ناگهان برنامه بدون اطالع مجری قطع شود‪.‬‬ ‫بعد از چند دقیقه اگهی و پخش ایتم های مختلف‪ ،‬علی ضیا روی‬ ‫انتن امد و خبر از رفتن امیر حسین رستمی داد و گفت که انشاهلل در‬ ‫شب هایایندهمجددامیزباناومی شویم‪.‬مانمی خواهیمامیدالکیبدهیم‬ ‫اما در این شرایط باید دو طرف ماجرا را دید‪.‬‬ ‫امیر حسین رستمی در ابتدای صحبت های خود در این برنامه گفت‪:‬‬ ‫مدت هاستدربرنامهزندهتلویزیونظاهرنشدم‪،‬اماامشبدلیل های‬ ‫زیادی برای امدن داشتم‪ .‬چند نکته شخصا برای خودم سوال بود‪ .‬چند‬ ‫وقت قبل یکی از دوستان دکترم مطلبی را درباره کرونا در اینستاگرام‬ ‫گذاشت و به من هم گفت که مسئله جدی است و ویروس به ایران هم‬ ‫وارد شده و باید شروع به مردم اطالع رسانی کنیم‪ .‬من هم‪ ۲۴‬ژانویه در‬ ‫صفحه خودم منتشر کردم‪ .‬سوال اینجاست که چطور من که یک بازیگر‬ ‫ساده هستم و دوست دکترم در جریان امدن کرونا بودیم اما وزیر محترم‬ ‫بهداشت ما تا روز اول اسفند خیلی محکم می گفتند که هیچ نشانه ای از‬ ‫کرونا در ایران نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوب بوده که ما اول یاد بگیریم که اول تحقیق کنیم‬ ‫و بعد تکذیب کنیم‪ .‬چه اصراری بود که پروازهای ماهان به چین کنسل‬ ‫نشود‪ ،‬وقتی که می دانستیم مبدا این ویروس شهر ووهان چین است و اکثر‬ ‫دنیا تماس خود با این شهر را قطع کرده اند‪ ،‬باتوجه به هجمه های بسیاری‬ ‫که در فضای مجازی برای متوقف کردن این پروازها انجام شده بود‪ ،‬چه‬ ‫اصراری برای ادامه ان بود؟ متاسفانه تا اخرین لحظه این پروازها امد و‬ ‫این بیماری را اورد‪.‬‬ ‫رستمیدرادامهصحبت هایشاظهارداشت‪:‬اینسوال های‬ ‫چکیده ای از سواالت‪ ۸۰،۷۰‬میلیون مردم ایران است‪ .‬سوال دیگر این بود‬ ‫کهچقدربهترمی شدیکشهرقرنطینهشودتااینکهیککشورراقرنطینه‬ ‫تاریخ نگارینوروزپارسی‬ ‫تاهزارهشاهنامهفردوسی‬ ‫در استانه نوروز پیروز پارسی با افتخار به عنوان پیشنهاد دهنده ثبت‬ ‫جهانی هزاره پایان سرایش شاهنامه فردوسی در فهرست رویدادهای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری و علمی سازمان علمی‪ ،‬فرهنگی و تربیتی ملل متحد‬ ‫(یونسکو)‪ ۱۰۱۰،‬امین سالگرد پایان سرایش میراث مکتوب جهانی شاهنامه‬ ‫فردوسی ‪ ۲۵‬اسفند ‪ ۱۳۹۸‬برابر با ‪ ۱۵‬مارچ ‪ ۲۰۲۰‬را بر همه ایران دوستان‬ ‫فرخندهباد‪،‬می گویم‪.‬‬ ‫بخش نخست‪ -‬تاریخ نگاری پایان سرایش شاهنامه‬ ‫سفارش سرایش دانشنامه شاهنامه از سوی فردوسی با یاری فرمانروایان توس‬ ‫– تابران از سوی برخی نویسندگان بدون پژوهش به سلطان محمود غزنوی‬ ‫نسبت داده می شد‪.‬‬ ‫با وجودی که در هنگام سرایش نخستین داستان شاهنامه که سراغاز داستان‬ ‫بیژن و منیژه بوده است و همسر خردورز فردوسی در دوران بارداری‬ ‫دخترشان بوده است‪ ،‬محمود غزنوی خردسالی بیش نبوده است!‬ ‫مفاخر بزرگ ایران به تاریخ نگاری میراث مکتوب خود بیشتر توجه داشته اند‬ ‫تا بدین روش ان اثر از دستبرد دیگران در امان بماند و به همین منظور‬ ‫توجهی به نگارش زادروز خود نداشته اند؛‬ ‫دلیل این مهم ان است که اثرهای خود را از هر گونه دستبرد فرهنگی پاس‬ ‫می داشتند و از به نام خود کردن میراث مکتوب به نام دیگران در جای ها و‬ ‫زمان های دیگر جلوگیری می شده است‪.‬‬ ‫در زمینه نگارش شاهنامه فردوسی هم فردوسی در دو بیت پایانی کتاب‬ ‫سترگ خود تاریخ نگاری دقیقی با بهره گیری از فرهنگ و تمدن ایرانی‬ ‫اسالمی داشته است؛ چه ان که هم از گاه شمار باستانی و هم از گاه شمار‬ ‫اسالمی بهره گرفته است‪.‬‬ ‫حکیم فردوسی توسی در دو بیت پایانی شاهنامه سروده است‪:‬‬ ‫سرامد کنون قصه یزدگرد‬ ‫به ماه سپندارمذ روز ارد‬ ‫ز هجرت شده پنج هشتاد بار‬ ‫که پیوستم این نامه نامدار‬ ‫برپایه نگره دکتر فریدون جنیدی‪ ،‬حکیم توس پایان داستان های راستان‬ ‫شاهنامه را داستان پیروزی مسلمانان بر یزدگرد ساسانی برگزیده است؛ سپس‬ ‫با بهره گیری از گاه شمار باستانی که ماه های دوازده گانه شامل ‪ ٣۰‬روز داشته‬ ‫و هر روز در این ‪ ۱۲‬ماه‪ ،‬نامی اختصاصی هم داشته است؛‬ ‫بدین روی فردوسی‪ ،‬پایان سرایش شاهنامه را در روز ارد (‪ ٢۵‬ام) از ماه‬ ‫سپندارمذ (اسفندماه) می نگارد‪ ،‬پس از ان استاد سخن از گاه شمار اسالمی‬ ‫بهره برده تا پایبندی خود را به تمدن ایرانی اسالمی نشان دهد؛‬ ‫اگر ‪ ۵‬را در ‪ ۸۰‬ضرب کنیم‪ ۴۰۰ ،‬سال پس از هجرت پیامبر ارجمند اسالم‬ ‫را نشان می دهد؛ پایان سرایش شاهنامه فردوسی سال ‪ ۴۰۰‬هجری مهی‬ ‫(هجری قمری) است که برابری ان سال ‪ ٣٨٨‬هجری خورشیدی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فردوسی به پیوستن (سرودن) نامورنامه که شاید دانشنامه ای باشد که در نزد‬ ‫ایرانیان به گونه کتبی و شفاهی نسل به نسل به یادگار مانده بود‪ ،‬اشاره‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بنیاد فردوسی افتخار دارد‪ ،‬سال روز هزاره شاهنامه فردوسی را به گاه شمار‬ ‫خورشیدی در ‪ ٢۵‬اسفند ‪ ۱٣٨٨‬به نام ایران در یونسکو به ثبت جهانی برساند‬ ‫که در فهرست رویدادهای فرهنگی‪ ،‬هنری و علمی سازمان علمی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال های ‪ ٢۰۱۰ – ٢۰۱۱‬به گونه جهانی به‬ ‫ثبت رسمی رسانده و ان را ماندگار کرده است‪.‬‬ ‫بخش دوم‪ -‬تاریخ نگاری زادروز فردوسی‬ ‫برپایه پژوهشی درباره سال شمار زندگانی فردوسی در شاهنامه از سوی‬ ‫علیرضا شاپورشهبازی با توجه به نگره «پروفسور ژول مول» در زمینه «کنون‬ ‫عمر نزدیک هشتاد شد» این بیت را به اخرین سال های زندگانی فردوسی‬ ‫مربوط می دانند که با کم کردن از تاریخ سال مرگ وی در حدود سال ‪۴۱۱‬‬ ‫هجری قمری‪ ،‬تاریخی در حدود سال ‪ ۳۳۰‬هجری را برای زادروز فردوسی‬ ‫اثباتمی کند‪.‬‬ ‫فردوسی به هنگام سخن از دوره ساسانیان ‪ ٣‬بار از ‪ ۶٣‬سالگی خود یاد‬ ‫می کند؛‬ ‫نخست‪ -‬در اغاز پادشاهی بهرام دوم می سراید‪:‬‬ ‫«می لعل پیش اور ای روزبه که شد سال گوینده بر شصت وسه»‬ ‫دوم‪ -‬در اغاز داستان شاپور دوم (‪ ۸۰۰‬بیت پس از بیت یادشده)‪ ،‬سروده‬ ‫است‪:‬‬ ‫«چو ادینه هرمز ِد بهمن بُود‬ ‫بر این کار فرخ نشیمن بود‬ ‫می لعل پیش اور ای هاشمی‬ ‫ز خُ می که هرگز نگیرد کمی‬ ‫چو شصت وسه شد سال و شد گوش کر‬ ‫ز بیشی چرا جویم ایین و فر»‬ ‫سوم‪ -‬در اغاز داستان یزدگرد اول می سراید‪:‬‬ ‫«اَیا شصت وسه ساله مرد ُک ُهن‬ ‫تو از باده تا چند رانی ُسخُ ن»‬ ‫این ‪ ٣‬مورد در یک بخش از شاهنامه امده اند و نزدیک بودن این بیت ها به‬ ‫هم نتیجه می دهد که این بخش در یک سال مشخص‪ ،‬یعنی ‪ ۶٣‬سالگی‬ ‫حکیم توس‪ ،‬سروده شده است‪.‬‬ ‫بدین روی قطعه دوم‪ ،‬تاریخی بسیار مهم را مشخص می کند‪« ،‬هرمزد ِ بهمن»‬ ‫یعنی نخستین روز از یازدهمین ماه سال‪ ،‬تنها در سال ‪ ۳۷۱‬یزدگردی به روز‬ ‫ادینه (جمعه) برابر شده است‪ ،‬یعنی روز ادینه ‪ ۱۴‬ژانویه ‪ ۱۰۰۳‬میالدی!‬ ‫چون این سال با ‪ ۶٣‬سالگی فردوسی برابر بوده است؛ با کم کردن ‪ ۶۳‬سال از‬ ‫سال ‪ ۳۷۱‬هجری‪ ،‬می توان گفت فردوسی‪ ‬در سال ‪ ۳۰۸‬یزدگردی (‪=۳۰۸‬‬ ‫‪ )۳۷۱ – ۶۳‬برابر با ‪ ۹۳۹‬میالدی و ‪ ۳۲۹‬هجری قمری زاده شده است!‬ ‫اینک تاریخ تقریبی زادروز فردوسی را از روی سروده حکیم توس‪ ،‬می توان‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫در بیت «می لعل پیش اور ای روزبه که شد سال گوینده بر شصت وسه»‬ ‫واژه «که شد» اشاره به رسیدن زمان زادروز فردوسی دارد (اگر چه خود ان‬ ‫زمان به دقت ذکر نشده است) اما اندکی پیش از این مورد‪ ،‬فردوسی به خود‬ ‫می گوید از کار دست بکش و به نوشیدن شربت روی اور که جشنی بزرگ‬ ‫پیش امده است‪:‬‬ ‫«شب اور َمزد امد از ماه دی‬ ‫ز گفتن بیاسای و بردار می»‬ ‫این بیت ‪ ۷۷‬خط پیش از شعر «که شد سال گوینده بر شصت وسه» امده‬ ‫است‪ .‬اکنون متوجه می شویم که فردوسی به «شب اورمزد دی»‪ ،‬یعنی روز‬ ‫«‪ ۳۰‬اذر» اشاره دارد؛ چون اصطالح ِ‬ ‫«شب» یک رو ِز مشخص در زبان‬ ‫فارسی به معنی روز پیش از ان است‪ ،‬چنان که در مکالمه امروزین هم ِ‬ ‫«شب‬ ‫جمعه» به معنی پنج شنبه شب است‪.‬‬ ‫بنابراین فردوسی در هنگام سرودن این بیت در حدود سال ‪ ۳۷۱‬یزدگردی‬ ‫برابر با سه شنبه ‪ ۱۵‬دسامبر ‪ ۹۳۹‬میالدی می زیسته است و در جمعه یکم‬ ‫بهمن ماه همان سال‪ ،‬برابر با ‪ ۱۴‬ژانویه ‪ ۱۰۰۳‬میالدی‪ ،‬دست کم ‪ ٨۰۰‬بیتی از‬ ‫شاهنامه را در همان یک سال سروده بوده است‪ ،‬یعنی هر روزی ‪ ۲۷‬بیت به‬ ‫طور متوسط در ان سال می سروده است‪.‬‬ ‫چون بیت «که شد سال گوینده بر شصت وسه» که خبر از رسیدن تاریخ‬ ‫زادروز فردوسی دارد ‪ ۷۷‬سطر پس از بیت «شب اورمزد امد و ماه دی» که‬ ‫مقصود جمعه ‪ ۱۴‬ژانویه ‪ ۱۰۰۳‬باشد‪ ،‬سروده شده است؛ پس میان ان‬ ‫سرایش می بایست‪ ،‬دو سه روز فاصله بیاندازیم؛‬ ‫بدین ترتیب تاریخ جشن شصت و سومین زادروز فردوسی در ادینه ‪٣‬‬ ‫دی ماه سال ‪ ۳۷۱‬یزدگردی برابر ‪ ۱۸‬دسامبر ‪ ۱۰۰۲‬میالدی را هم به راحتی‬ ‫می توان به دست می اوریم!‬ ‫اکنون باید توجه داشت که فردوسی اگرچه گاهی در شعرهای خود از‬ ‫گاه شمار هجری قمری برای بیان سال بهره گرفته اما برای بیان ماه و روز را‬ ‫هم بر شیوه گاه شماری باستانی (یزدگردی) بهره می گرفته است‪.‬‬ ‫بنابراین به هنگام سخن از «که شد سال گوینده بر شصت وسه»‪ ،‬هم چنان که‬ ‫از ‪ ۷۷‬بیت پس از ان برمی اید (شب اورمزد امد و ماه دی) و یا ‪ ٨۰۰‬بیتی‪،‬‬ ‫پس از این بیت (چون ادینه هرمزد بهمن بود) رویکرد فردوسی مشخص‬ ‫می شود که به یک روز و ماه ایرانی اشاره شده است‪.‬‬ ‫در گاه شمار باستانی (یزدگردی)‪ ،‬هر ‪ ۱۲‬ماه سال‪ ٣۰ ،‬روز داشته که به پایان‬ ‫نکنند‪.‬چراکهدرشروعاینویروسهمهکشورهایهمسایهماراقرنطینه‬ ‫کردند و همه مرزهای خود را روی ما بستند‪.‬‬ ‫این بازیگر در ادامه صحبت های خود از رئیس قوه قضائیه درخواست‬ ‫کرد تا فیلترینگ تلگرام را حداقل موقتا تا رفع بحران کرونا بردارد‪ .‬چراکه‬ ‫سرعت اینترنت پایین بوده و برای مطلع شدن پزشکان از یکدیگر و بهره‬ ‫بردنبچه هاازوضعیتاموزشمجازیاپلیکیشنیهمچونتلگراممورد‬ ‫نیازاست‪.‬‬ ‫وی در پایان نیز با انتقاد از تعطیل نکردن ادارات گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫ازمشاغلهمچونبیمارستان هاقابلتعطیلشدننیستندامابرایکنترل‬ ‫شیوع ویروس کرونا می شد که ادارات را تعطیل کنیم اما این کار را انجام‬ ‫ندادیم‪ .‬ولی باید بدانیم که کارمندان نمی توانند با طی االرض از منزل به‬ ‫محل کار برسند و مجبور هستند که از خانه بیرون بیایند و به سر کار بروند‪.‬‬ ‫نکته جالب قطع برنامه توسط صدا و سیما بود که بعد از ان هم دیگر‬ ‫امیرحسینرستمیدرکادردیدهنشد!‬ ‫حال باید دید صداوسیما که خود را مدافع حقوق مردم می داند چرا‬ ‫سخنان انتقادی این بازیگر را تاب نیاورده و ان را از صحنه حذف کرده‬ ‫است؟‬ ‫نقادی و نقد پذیری در راستای پرسش گری و پاسخ گویی‪ ،‬برای‬ ‫کمالواصالحاجتماع‪،‬سرمایه‏ایاستبسگران‏بها‪.‬شناختکاستی‏ها‬ ‫و نواقص و تالش در جهت رفع انها‪ ،‬گامی مقدس در مسیر فالح فرد‬ ‫و جامعه است‪ .‬به جای پاسخ گویی خود را به نادانی زدن‪،‬پرده پوشی‬ ‫بر انچه بوده و هست یا انکار نواقص و مشکالت‪ ،‬واقعیت‏ها را عوض‬ ‫نکرده و دردی را درمان نمی‏کند‪ .‬مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد و هیات‬ ‫حاکمه‏ی ارزش مدار و الهی‪ ،‬همواره در جستجوی ان است که در‬ ‫مسیر تکاملی خود‪ ،‬افت‏ها و اسیب‏ها را بشناسد و بزداید‪ .‬اگر فرهنگ‬ ‫نقد و انتقاد پذیری رایج گردد‪ ،‬اداب و مرزهای روایی و ناروایی انتقاد‬ ‫و ویژگی‏های ناقدان روشن شود و ناقدانی بنیاد بصیر به عرصه‏ی نقد‬ ‫ورود یابند‪ ،‬بسیاری از تنش‏ها و کشمکش‏ها فروکش کرده و بسیاری‬ ‫ازضعف‏ها‪،‬نقص‏هاوکاستی‏هازمینه‏یظهورنمی‏یابند‪.‬بهخصوص‬ ‫اگرمدیرانازالکخودمطلق‏انگاریوخودبرتربینیدرامدهومعتقد‬ ‫باشند که در معرض خطایند‪ ،‬به سادگی در می‏یابند که هیچ کس بی‏نیاز‬ ‫از تذکر و انتقاد از ناحیه‏ی دیگران نبوده و حتی امام علی علیه‏السالم ‪ ،‬با‬ ‫انگلیسصدورویزارابرای‬ ‫اتباعایرانیمحدودکرد‬ ‫یاسر موحدفرد‬ ‫مدیرعامل موسسه‬ ‫فردوسی توسی‬ ‫و مدیرمسوول‬ ‫پایگاه خبری شاهنامه‬ ‫هر سال ‪ ۵‬روز (پنجه نیاکان) افزوده می شده است که در نتیجه‪ ،‬هر سال‬ ‫باستانی ایرانیان ‪ ۳۶۵‬روز داشته است البته برپایه سال کبیسه‪ ،‬هر چهار سال‬ ‫یک روز (‪ ۲۴‬ساعت) از سال خورشیدی به جلو می افتد‪.‬‬ ‫بنابراین ان چه فردوسی به هنگام سرودن «که شد سال گوینده بر‬ ‫تو سه» به ان اشاره کرده ‪ ٣‬دی ماه سال ‪ ۳۷۱‬باستانی (یزدگردی) و ‪۶٢‬‬ ‫شص ‬ ‫سال کامل را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بدین منظور ‪ ۱۶‬روزی از ‪ ۶٢‬سال خورشیدی کامل‪ ،‬کمتر بوده است‪ ،‬پس ‪٣‬‬ ‫دی ماه سال ‪ ۳۰۸‬یزدگردی برابر با جمعه ‪ ٣‬ژانویه ‪ ۹۴۰‬میالدی بوده است که‬ ‫حاصل افزایش ‪ ۱۶‬روز بر ‪ ۱۸‬دسامبر سال ‪ ۹۳۹‬است‪.‬‬ ‫پس با این پژوهش ژرف نگرانه‪ ،‬تاریخ تقریبی زادروز فردوسی‪ ٣ ،‬دی ماه‬ ‫سال ‪ ۳۱۹‬خورشیدی است‪ ،‬نه یکم بهمن ماه که چندی است بر سر زبان ها‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫پ‪ -‬تاریخ نگاری نوروز پیروز پارسی‬ ‫یکی از رویدادهای میهنی که تاریخ نگاری باستانی ان را فردوسی پژوهیده‬ ‫است‪ ،‬جشن ‪ ۱۰‬روزه نوروز پیروز پارسی بوده است که شامل ‪ ۵‬روز نخست‬ ‫(نوروز عمومی) ویژه همه صنف ها و قشرهای مردمان و دادخواهی‬ ‫ستمدیدگان با دستور میر نوروزی در باغ های ایرانی (پردیس) بوده و ‪ ۵‬روز‬ ‫دوم اغاز سال (نوروز خصوصی) ویژه شهریاران و کارگزاران برای‬ ‫بازشناسی ایین شهریاری ایرانیان در سراسر جهان شاهی (امپراطوری) ایران‬ ‫بزرگ بوده است‪.‬‬ ‫حکیم فردوسی توسی‪ ،‬پایه گذار جشن نوروز باستانی را جمشید پیشدادی‬ ‫می داند که در روز نخست (هرمزد = هرمز) از ماه نخست سال (فروردین =‬ ‫فرودین) که به نام نامی باستانی پروردگار هرمزد که از همان اهورامزدا‬ ‫برگرفته شده است که فردوسی بزرگ ان روز را هرمز می خواند‪.‬‬ ‫حکیم توس‪ ،‬جشن نوروز را بدان روی گوهر افشان می داند که ان روز‬ ‫برای همه ایرانی نژادان و انان که در چنبره فرمانروایی ایرانی بوده اند روز نو‬ ‫خوانده است؛ چه ان که ایرانیان سر سال نوی خود برای همه جهانیان‪ ،‬روز‬ ‫نو و روزگاری نو را خواهان بوده اند و برای همگان اسودگی از رنج تن و‬ ‫ارامش روان از کین که همان تندرستی و رهایی از بیماری جسمانی و‬ ‫روانی بوده را خواستار بوده اند‪.‬‬ ‫چنین روز فرخنده ای برای فرخ نژادان از خسروان پارسی برای همه جهانیان‬ ‫به یادگار مانده است؛‬ ‫چه ان که همه جهانیان از ان پس تا سالیان سال با نوروز سال را نو‬ ‫می کرده اند اگرچه در چند سده اخیر‪ ،‬کشورهای گوناگون تالش کرده اند‬ ‫که سال نوی خود را با اغازی مذهبی همراه نمایند‪.‬‬ ‫این در حالی است که به گواه تاریخ نگاران و پژوهشگران هیچ گاهشماری‬ ‫برتر از گاهشمار خیامی نیست که حکیم خیام نیشابوری سراغاز ان را با‬ ‫نوروز پارسی و نو شدن طبیعتی در ایران‪ ،‬گرانیگاه جهان رخ نمایی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به جمشید بر‪ ،‬گوهر افشاندند‬ ‫مر ان روز را روز نو خواندند‬ ‫سر سال نو‪ ،‬هرمز فرودین‬ ‫براسوده از رنج تن‪ ،‬دل ز کین‬ ‫چنین روز فرخ از ان روزگار‬ ‫بمانده از ان خسروان یادگار‬ ‫پاینده باد یاد دانشنامه نگار بزرگ ایرانی و برترین حماسه سرای گیتی حکیم‬ ‫فردوسیتوسی‪.‬‬ ‫ان مقام عصمت و عظمت‪ ،‬از مردم می‏خواهند تا از ابراز سخن حق و‬ ‫خیرخواهینسبتبهروشحکومتخودداریننمایند‪(.‬فیض‏االسالم‪،‬‬ ‫‪، 1351‬خطبه‏ی‪)207‬ومی‏فرمایند‪«:‬مردمیکهخیرخواهیکدیگرنیستند‬ ‫و از خیرخواهان نیز استقبال نمی‏کنند‪ ،‬از سعادت و بهروزی بدورند‪».‬‬ ‫(امدی‪ ، 1997،‬ج‪ )372، 7‬و نیز می‏فرمایند‪« :‬بدترین برادران دینی تو‬ ‫انانی هستند که با چرب زبانی و دورویی با تو رفتار می‏کنند و عیب تو را‬ ‫از خودت می‏پوشانند‪( ».‬محمدی ری شهری‪ ، 1363 ،‬ج ‪ )146 ، 7‬و در‬ ‫جای دیگر می‏فرمایند‪« :‬کسی که زشتیت را از تو پوشیده دارد‪ ،‬دشمن‬ ‫تو است‪( ».‬محمدی ری شهری‪ ، 1363 ،‬ج ‪ )350 ، 7‬کسانی هم که‬ ‫مورد انتقاد واقع می‏شوند‪ ،‬نباید نقد و انتقاد را کینه و عداوت تلقی کنند‬ ‫و ان را تضعیف موقعیت خود بدانند‪ ،‬چرا که در یک چرخه‏ی صحیح‬ ‫نقد و انتقاد پذیری‪ ،‬منتقد برادری دل سوز‪ ،‬تیزبین و خیرخواه است که با‬ ‫نمایاندننواقصوکاستی‏هابهدنبالبهبودوضعیتموجوداست‪.‬‬ ‫انتقاد اگر از روی دلسوزی و واقع گرایانه باشد چه اشکالی دارد از‬ ‫رسانه ملی پخش شود ؟! قعطا حذف صدای انتقاد از جامعه می تواند‬ ‫مفسده اور باشد که این بسیار بد است‪.‬‬ ‫سفارت انگلیس در تهران‪ ،‬شرایط صدور ویزا‬ ‫را برای اتباع ایرانی محدود کرد‪ .‬انچنان که این‬ ‫سفارتخانه توضیح داده دلیل این «محدودیت مقطعی»‪،‬‬ ‫تعلیق پروازها با همه گیری ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا با همه گیری کووید ‪ ۱۹‬و تبدیل‬ ‫این قاره به کانون جدید انتشار این ویروس‪ ،‬تصمیم‬ ‫به مسدود کردن مرزهای ‪ ۲۷‬کشور عضو به روی‬ ‫اتباع غیراروپایی گرفته است‪ .‬سوای این اقدام‪ ،‬برخی‬ ‫کشورها از جمله ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان و سوئیس برای‬ ‫کنترل شیوع بیشتر ویروس کرونا‪ ،‬به حالت قرنطینه‬ ‫درامده و رفت و امدها را در درون مرزها محدود‬ ‫کرد ه اند‪.‬‬ ‫انگلیس که به تازگی از این اتحادیه خارج شده‬ ‫هنوز درباره محدودیت سفر اتباع خارجی به این کشور‬ ‫و یا قرنطینه کامل‪ ،‬تصمیم قطعی نگرفته است‪ ،‬با این‬ ‫حال سفارت بریتانیا در تهران در نامه ای که به دست‬ ‫اژانس های مسافرتی و هوایی نیز رسیده‪ ،‬از اعمال‬ ‫محدودیت مقطعی در صدور ویزا برای اتباع ایرانی‪،‬‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫در بیانیه این سفارتخانه امده است‪« :‬تغییرات موقتی‬ ‫در امکانات ارائه روادید بریتانیا به ایرانی هایی که از‬ ‫داخل این کشور اقدام می کنند‪ ،‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫محدودیت های پروازی که در اثر ویروس کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در ایران ایجاد شده‪ ،‬بر نحوه عملکرد دفتر ویزا‬ ‫‪ VAC‬تاثیر گذاشته است و بریتانیا امکان ارائه خدمات‬ ‫ویزایی به مراجعان ایرانی ساکن در داخل این کشور‬ ‫را ندارد‪».‬‬ ‫این سفارتخانه تاکید کرده است‪« :‬این تغییر موقتی‬ ‫است و به محض اینکه محدودیت های پروازی از میان‬ ‫برداشته شود انتظار می رود خدمات (ویزا) به حالت‬ ‫قبلی بازگردد‪».‬‬ ‫همچنین یاداوری کرده است‪« :‬این محدودیت‬ ‫ایجاد شده درباره خدمات ویزایی فقط شامل‬ ‫ایرانی هایی می شود که از داخل این کشور اقدام‬ ‫می کنند و ایرانی هایی که در خارج از کشور هستند‬ ‫طبق روال قبل برای ویزا می توانند اقدام کنند‪».‬‬ ‫جشن اتش؛ وداع‬ ‫با تاریکی زمستان‬ ‫دیگر در دین زرتشت هم خدا نور است و نورهای مادی و‬ ‫چهارشنبه سوری جشنی که از سال های بسیار دور در بین‬ ‫ایرانی ها رواج داشته است‪ .‬جشنی ملی و باستانی که با ان به‬ ‫جهانی مظهر و نمونه نور حقیقی است‪.‬‬ ‫نور و اتش در فرهنگ ایرانی از اهمیت باالیی برخودار‬ ‫است‪ .‬زرتشتی ها در اهمیت نور و اتش تعبیر جالبی دارند‪،‬‬ ‫بدین شرح که «یک چراغ فتیله ای به دست اور و نگذار‬ ‫روغنش تمام شود‪ .‬انگاه می توانی از شعله سوزان این چراغ‬ ‫کوچک‪ ،‬هر قدر چراغ‪ ،‬شمع و اتش بخواهی در جهان روشن‬ ‫کنی بدون اینکه از شعله ان بکاهد‪ .‬این تعریفی از ذات‬ ‫خداست که تا از ازل بوده و تا ابد بدون تغییر خواهد بود‪».‬‬ ‫استقال بهار و نوروز می روند‪ .‬امسال اما با توجه به شرایط شیوع‬ ‫به همین دلیل است که روشنایی نماد ارامش و تاریکی‬ ‫به ضرورت گردهمایی و مواجه افراد‪ ،‬ممکن نیست؛ اما ذکر و‬ ‫وجود دارد که و اتش بازی شادمانی می اورد‪ .‬ایرانیان در شب‬ ‫بیماری ناشی از ویروس کرونا‪ ،‬قاعدتا این رویداد هم با توجه‬ ‫یادی از ان هم خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫ایرانی ها از دیرباز در اخرین غروب سه شنبه سال‪ ،‬هیزم‪،‬‬ ‫نشان ترس دانسته می شود‪ .‬برای همین این باور در بین ایرانیان‬ ‫چهارشنبه سوری با روشن کردن اتش و پریدن از روی ان با‬ ‫تاریکی و زمستان خداحافظی می کنند‪.‬در بین ایرانی‪ ‎‬ها رایج‬ ‫بوده است که تا قبل از چهارشنبه سوری‪ ،‬کارهای مربوط به‬ ‫بوته های خار‪ ،‬گون‪ ،‬گز و‪ ...‬را روی بام ها یا در حیاط خانه ها‪،‬‬ ‫خانه ‪‎‬تکانی به اتمام می رسد‪ .‬در شب چهارشنبه سوری عالوه‬ ‫می کرند و می خواندند‪« :‬زردی من از تو‪ ،‬سرخی تو از من‪ /‬غم‬ ‫برای اموات و شال اندازی‪ ،‬پوشیدن لباس نو و خوردن اجیل‬ ‫یا در گذرگاه ها در چند کپه پشت سر هم می گذاردند‪ ،‬روشن‬ ‫برو شادی بیا‪ ،‬محنت برو روزی بیا»‬ ‫در بین ایرانی ها این اعتقاد وجود داشت که اتش‬ ‫پاک کننده هر ناپاکی است‪ .‬همچنین بارها شنیده ایم که نگاه‬ ‫کردن به اتش‪ ،‬ارامش روحی به انسان می بخشد‪.‬‬ ‫بنا به گفته رشید شهمردان –تاریخ نگار و ایران شناس‪ -‬بر‬ ‫اساس باور قدیم ایرانی‪ ،‬اتش با جهان هستی پیوسته و در هر‬ ‫ذره وجود دارد‪ .‬اتش عامل حرارت و گرمی عامل حرکت‪،‬‬ ‫تالش و فعالیت است‪ .‬برای همین‪ ،‬افراد بیکار‪ ،‬افرادی سرد‬ ‫خوانده می شوند و بر عکس به گفتار موثر «گفتار اتشین» گفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این محقق زرتشتی در مقاله ای با عنوان «اتش و‬ ‫چهارشنبه سوری» با اشاره به طور سینا‪ ،‬اورده است که قران‬ ‫کریم هم خدا را نور اسمان ها و زمین معرفی می کند‪ .‬از سوی‬ ‫بر روشن کردن اتش‪ ،‬دود کردن اسفند‪ ،‬قاشق زنی‪ ،‬خیرات‬ ‫از جمله رسومی است که اجرا می شود‪ .‬بر اساس مطالب مورد‬ ‫اشاره در مقاله «چهارشنبه سوری در فرهنگ عامه»‪ ،‬اب پاشی به‬ ‫در و دیوار و اثاث خانه از دیگر رسومی است که در اخرین‬ ‫چهارشنبه سال انجام می شود‪.‬‬ ‫ایرانی ها معموالً در شب چهارشنبه سوری در کنار خانواده‪،‬‬ ‫دوستان‪ ،‬همسایه و قوم خویش اتش روشن می کنند‪ .‬از روی‬ ‫اتش می پرند‪ .‬غم‪ ،‬ناراحتی‪ ،‬کدورت و بیماری های سال رو‬ ‫به پایان را به شعله های اتش می سپارند و از ان برای خود و‬ ‫عزیزانشان ارزوی سالمتی و کامیابی می کنند‪ .‬گرچه امسال‬ ‫به دلیل شیوع ویروس کرونا دورهمی و تجمع ها با محدودیت‬ ‫مواجه است اما می توانیم در این شب در کنار خانواده های‬ ‫کوچک هم برای امدن سالی پر از نیکی و سالمتی برای همه‬ ‫انسان ها ارزو کنیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1042‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تقدیرعضوهیاتمدیرهازخدماتبیمارستانبانکملیایران‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬مسعود خاتونی در دیدار با مسئوالن بیمارستان بانک با بیان این که اضطراب‪ ،‬تالش و خدمات پرستاران‪ ،‬پزشکان‪ ،‬مدیران و سایر کارکنان مراکز درمانی برای همه مردم شفاف‬ ‫و اشکار است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با رعایت عمومی و تالش های کادر درمانی‪ ،‬این ویروس هر چه سریعتر از میان ما برودوی افزود‪ :‬بانک ملی ایران از هیچ تالشی برای کمک به مجموعه بیمارستان دریغ نخواهد کرد و‬ ‫امادگی دارد همه امکانات الزم را در اختیار ان قرار دهد‪.‬حسینعلی سخندان مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری بانک ملی ایران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد بیمارستان طی دوره های اخیر به ویژه از زمان‬ ‫شیوع ویروس کرونا تا کنون‪ ،‬گفت‪ :‬همه کارکنان بیمارستان و کادر درمانی‪ ،‬شبانه روزی در خدمت بیماران هستند و تا بهبودی کامل در کنار انها خواهند بود‪.‬در این دیدار که دکتر بینا منتظر رئیس بیمارستان بانک ملی ایران‬ ‫نیز در ان حضور داشت‪ ،‬لوح تقدیری به مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری بانک اهدا شد‪.‬‬ ‫طرحبخشودگی‬ ‫جرایم بانک مسکن‬ ‫تمدید شد‬ ‫تصمیم جدید برای کاهش مراجعه به شعب در پی شیوع کرونا‬ ‫بانک مسکن با توجه به شیوع کرونا و‬ ‫شرایط و مشکالت به وجود امده ناشی از ان‬ ‫و ضرورت کاهش حضور شهروندان در اماکن‬ ‫عمومی‪ ،‬زمان اجرای طرح بخشودگی جرایم‬ ‫موسوم به «میثاق» را تمدید کرد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫مالک ازادیان‪ ،‬رییس اداره کل پیگیری‬ ‫وصول مطالبات بانک مسکن در گفت و گو‬ ‫با پایگاه خبری بانک مسکن ‪ -‬هیبنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه پیش از این اجرای طرح میثاق تا پایان‬ ‫اسفند امسال تمدید شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط خاص کشور از ابتدای اسفند که‬ ‫با انتشار خبر شیوع کرونا حاکم شده است‪،‬‬ ‫کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک تصمیم به‬ ‫تمدید اجرای این طرح به مدت سه ماه دیگر تا‬ ‫پایان خردادماه سال ‪ 1399‬گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با تمدید مدت اجرای‬ ‫طرح بخشودگی جرایم در بانک مسکن موسوم‬ ‫به طرح «میثاق»‪،‬بدهکاران این بانک از ابتدای‬ ‫سال جدید تا پایان خرداد ماه ‪ ،‬برای استفاده‬ ‫از مزایای این طرح فرصت دارند‪،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬با تمدید این طرح‪ ،‬دیگر لزومی ندارد‬ ‫مشتریان بانک مسکن در شرایط خاص کنونی‬ ‫به شعبه مراجعه کنند و می توانند بدون دغدغه‬ ‫به توصیه های وزارت بهداشت در خصوص‬ ‫حضور نیافتن در اماکن عمومی عمل کنند؛‬ ‫ضمن اینکه در هفته های اخیر بسیاری از‬ ‫مشتریان با وجود رغبت به استفاده از مواهب‬ ‫طرح میثاق‪،‬به توصیه قرنطینه خانگی عمل‬ ‫کرده اند و به همین خاطر بانک با تمدید این‬ ‫طرح‪ ،‬همراهی انها در زمینه کاهش مراجعه به‬ ‫شعب را پاس می دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬طرح میثاق بانک‬ ‫مسکن که با هدف کاهش مطالبات غیرجاری‬ ‫این بانک طراحی شده‪،‬حاوی امتیازهایی به‬ ‫نفع تسهیالت گیرندگان بانکی است که بابت‬ ‫دیرکرد پرداخت اقساط خود جریمه شده و‬ ‫برمیزان بدهی انها به تناسب مدت دیرکرد‪،‬‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫به گفته ازادیان‪ ،‬این طرح از ابتدای‬ ‫شهریور ماه اجرایی شد و تا پیش از شرایط‬ ‫فعلی با استقبال انها روبروشد‪ .‬از این رو با‬ ‫تصمیم کمیسیون عالی وصول مطالبات و هیات‬ ‫مدیره بانک مسکن مدت اجرای ان در تمام‬ ‫شعب سراسر کشور تمدید شده است‪.‬‬ ‫به گزارش هیبنا‪ ،‬در قالب طرح میثاق‬ ‫در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات‬ ‫غیرجاری انواع تسهیالت پرداختی اعم از انواع‬ ‫عقود مبادله ای‪ ،‬مشارکتی‪ ،‬وام قرض الحسنه و‬ ‫‪ ...‬و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت نامه های‬ ‫ضبط شده‪ ،‬خالص جرایم محاسبه شده بر اساس‬ ‫نوع قرارداد (حسب مورد ‪ 6‬تا ‪ 14‬درصد ازنرخ‬ ‫وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد‬ ‫بخشودگی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در این طرح همچنین ‪ 100‬درصد جرایم‬ ‫سازنده هایی که در قالب قراردادهای مشارکت‬ ‫مدنی با بانک‪ ،‬تسهیالت ساخت دریافت کرده‬ ‫بودند‪ ،‬در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف‬ ‫مطالبات به صورت تقسیط‪ ،‬مورد بخشودگی‬ ‫قرارخواهد گرفت‪.‬‬ ‫این طرح به مشتریان بدهکار بانک مسکن‬ ‫اجازه می دهد در ازای پرداخت هر میزان از‬ ‫بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل‬ ‫جرایم خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی‬ ‫معاف شوند‪.‬‬ ‫از انجا که برخی تسهیالت گیرندگان‬ ‫برای اطالع از میزان بخشودگی جرایم به ازای‬ ‫پرداخت تمام یا بخشی ازبدهی خود در جریان‬ ‫اجرای طرح میثاق به صورت حضوری به‬ ‫شعب این بانک مراجعه می نمودند و با توجه‬ ‫به اهمیت پیشگیری از ابتالی ایشان به ویروس‬ ‫کرونا برای بانک مسکن‪ ،‬مهلت اجرای این‬ ‫طرح و برخورداری ازامتیاز بخشودگی جرایم‬ ‫دیرکرد‪ ،‬تمدید شد‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس تمهیدات اتخاد شده ؛‬ ‫مشتریان بانک مسکن می توانند از طریق تمامی‬ ‫درگاههای غیرحضوری اعم از موبایل بانک ‪،‬‬ ‫اینترنت بانک ‪ ،‬خودپرداز ‪ ،‬وب کیوسک و ‪...‬‬ ‫ضمن واریز اقساط غیرجاری خود بدون نیاز به‬ ‫حضور در شعبه از مزایای بخشودگی جرایم به‬ ‫نسبت واریزی برخوردار گردند‪.‬‬ ‫کاهش قیمت مسکن در‬ ‫پی بیماری کرونا‬ ‫گزارش‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬وقتی مراجعه و‬ ‫تقاضا برای خرید مسکن کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬بازار در یک وضعیت‬ ‫رکودی قرار می گیرد‪ ،‬در این‬ ‫شرایط قیمت مسکن کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬شهاب‬ ‫نادری با اشاره به تاثیر شیوع‬ ‫بیماری کرونا در بازارهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی فعالیت بسیاری از‬ ‫بازارهای اقتصادی از جمله بازار‬ ‫مسکن به دلیل شیوع این بیماری‬ ‫عمال متوقف شده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی دستگاه ها به مردم‬ ‫توصیه می کنند که برای مهار‬ ‫شیوع بیماری کرونا در خانه‬ ‫بمانند‪ ،‬این مسئله تاثیر مستقیمی‬ ‫در کاهش مراجعه مردم به‬ ‫مشاوران امالک و کاهش‬ ‫معامالت مسکن داشته است‪.‬‬ ‫کاهش تقاضا در وضعیت‬ ‫کرونایی موجب کاهش قیمت‬ ‫مسکن می شود‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع واضح و مبرهن است‬ ‫که وقتی مراجعه و تقاضا برای‬ ‫خرید مسکن کاهش یابد‪ ،‬بازار‬ ‫در یک وضعیت رکودی قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬در این شرایط قیمت‬ ‫مسکن کاهش می یابد‪ ،‬زیرا‬ ‫فروشندگان برای تبدیل خانه‬ ‫به سرمایه‪ ،‬مشوق های مالی را‬ ‫ایجادمی کنند‪ ،‬از جمله اینکه در‬ ‫چنین وضعیتی قیمت ها را پایین‬ ‫می اورند تا خریداران برای‬ ‫خرید ترغیب شوند‪.‬‬ ‫نادری گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیت کنونی بیماری کرونا‬ ‫در کشور‪ ،‬به نظر می رسد که‬ ‫این بیماری در ماه های ابتدایی‬ ‫سال جدید نیز در کشور وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬حال با روند نزولی‬ ‫قیمت مسکن‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫که روند کاهش قیمت مسکن‬ ‫در سال اینده سرعت بیشتری‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس‬ ‫دهم ادامه داد‪ :‬شرایط کنونی‬ ‫بهترین زمان است تا دولت با‬ ‫طراحی و تولید مسکن‪ ،‬بازار‬ ‫ملک و امالک را به سمت‬ ‫متعادل شدن هدایت کند‪،‬‬ ‫قطعا تحقق این شرایط هم‬ ‫به نفع خریداران و هم به نفع‬ ‫فروشندگان و سازندگان است‪،‬‬ ‫زیرا با منطقی شدن قیمت ها در‬ ‫بازار مسکن می توان به خروج‬ ‫این بخش از رکود و رونق‬ ‫تداوم خدمت رسانی شعب بانک ملی‬ ‫ایران با رعایت اصول بهداشتی‬ ‫گزارش‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬اگرچه با تالش و همیاری کارکنان‬ ‫ساعی و پر تالش این بانک‪ ،‬ارایه خدمات‬ ‫بانکی شعب درشرایط سخت شیوع‬ ‫ویروس کرونا متوقف نیست اما انتظار می‬ ‫رود مشتریان گرانقدر با استفاده بیشتر از‬ ‫خدمات بانکداری الکترونیک و دیجیتال‬ ‫و همچنین بهره مندی بیشتر از تمهیدات‬ ‫اخیر بانک بانک ملی ایران‪ ،‬خادمان خود را‬ ‫یاری و انها را با حضور کمتر در شعب‪ ،‬از‬ ‫مخاطرات جدی نجات دهند‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران با هدف کنترل و‬ ‫پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و‬ ‫با توجه به شرایط ویژه بهداشتی کشور‪،‬‬ ‫اقدامات کاربردی را برای تسهیل استفاده‬ ‫هموطنان عزیز از درگاه های غیر حضوری‬ ‫و کاهش مراجعات مردم به شعب انجام‬ ‫داده است که از جمله ان می توان به‬ ‫استقرار دستگاه های خودگردان در بیش از‬ ‫‪ 600‬نقطه کشور اشاره کرد که این دستگاه‬ ‫ها عالوه بر خدمات یک خودپرداز‪ ،‬دریافت‬ ‫وجه را نیز انجام می دهند‪.‬‬ ‫سامانه های بام‪ ،‬نئوبام‪ ،‬اپلیکیشن بله‪،‬‬ ‫اپلیکیشن ‪ ،60‬نشان پرداخت و‪ ...‬دیگر‬ ‫محصوالت نوین بانک ملی ایران هستند‬ ‫که هموطنان و مشتریان عزیز می توانند‬ ‫خدمات بانکی یک شعبه را از طریق انها‪،‬‬ ‫بدون مراجعه حضوری و در منزل خود‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫با استفاده از خدمات غیرحضوری‬ ‫بانکداری‪ ،‬نگذاریم هیچ خانواده ای سال‬ ‫نو را بدون حضور عزیزان خود اغاز کند‪.‬‬ ‫خادمان شبکه بانکی کشور‪ ،‬این روزها به‬ ‫حمایت و همدلی بیشتر شما نیازمندند‪.‬‬ ‫​اولین«گواهیقدمتوثبتدرخاطراتجمعی»یونسکو‬ ‫در نظام بانکی کشور به بانک صادرات ایران اعطا شد‬ ‫گزارش‬ ‫«گواهی قدمت و ثبت در‬ ‫خاطرات جمعی» سازمان جهانی‬ ‫یونسکو برای اولین بار در نظام‬ ‫بانکی کشور به بانک صادرات‬ ‫ایران اعطا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫صادرات ایران‪« ،‬گواهی قدمت و‬ ‫ثبت در خاطرات جمعی» سازمان‬ ‫جهانی یونسکو طی مراسمی با‬ ‫حضور‪ ،‬حجت اله ایوبی‪ ،‬دبیر کل‬ ‫کمیسیون ملی یونسکو و حجت اله‬ ‫صیدی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬اعضای هیئت مدیره و‬ ‫مدیران ارشد بانک‪ ،‬برای اولین‬ ‫بار در نظام بانکی کشور به بانک‬ ‫صادرات ایران اعطا شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫ایران با اشاره به اینکه نگاه‬ ‫یونسکو به بانک صادرات ایران‬ ‫یک ثروت برای این بانک‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬گفت‪ :‬دریافت‬ ‫این گواهی از سوی سازمان‬ ‫یونسکو برای همه کارکنان بانک‬ ‫صادرات ایران مایه افتخار است‪.‬‬ ‫حجت اله صیدی افزود‪:‬‬ ‫در دنیای مدرن در کنار هنر و‬ ‫معماری‪ ،‬بنگاه های اقتصادی نیز‬ ‫به نماد کشورها تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫حرکت بزرگی که یونسکو در‬ ‫ایران اغاز کرده‪ ،‬باعث می شود‬ ‫تا بنگاه های اقتصادی بزرگ‪ ،‬که‬ ‫زیرساخت های اقتصادی کشور‬ ‫را نیز تشکیل می دهند‪ ،‬در دنیا‬ ‫بیشتر شناخته شوند‪ .‬این اتفاق‬ ‫برای کشور تبعات مثبتی در‬ ‫حوزه اقتصاد دارد و برای بانک‬ ‫صادرات ایران ثروت بزرگی‬ ‫است‪ .‬امید داریم بتوانیم در حد‬ ‫شان یونسکو‪ ،‬به فعالیت های‬ ‫بشردوستانه در حوزه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی بانک صادرات ایران‬ ‫ادامه دهیم و نمونه باشیم‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‬ ‫نیز در ایین اعطای این گواهی با‬ ‫بیان اینکه بانک صادرات ایران در‬ ‫کنار یک سازمان جهانی ایستاده‬ ‫و پیشگامی ان در عرصه جهانی‬ ‫بسیار مهم خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫همکاری برای ما باعث خوشحالی‬ ‫و افتخار است‪ .‬بانک صادرات‬ ‫ایران از جمله مجموعه هایی‬ ‫است که یونسکو با خیال راحت‬ ‫این گواهی را به ان اعطا کرده‬ ‫و از اینکه توانسته ایم کمک‬ ‫کنیم تا مردم ایران سرمایه ها و‬ ‫دارایی هایشان را بهتر بشناسند‪،‬‬ ‫مایه خوشحالی است‪.‬‬ ‫حجت اله ایوبی افزود‪ :‬گاهی‬ ‫مردم نمی دانند که در این کشور‬ ‫چه تالش هایی صورت گرفته و‬ ‫چه سرمایه هایی وجود دارد‪ .‬وجود‬ ‫یک سیستم بانکی با این قدمت و‬ ‫مورد اعتماد‪ ،‬خود گواهی است‬ ‫که ما کشور متمدنی داریم و این‬ ‫چنین تمدنی می تواند سرمایه هایی‬ ‫مانند بانک صادرات ایران‬ ‫بیافریند‪.‬‬ ‫حمید تاجیک‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره بانک نیز در رابطه با‬ ‫اهمیت دریافت این گواهی برای‬ ‫بانک صادرات ایران گفت‪ :‬بانک‬ ‫صادرات ایران به دلیل قدمت‪،‬‬ ‫اصالت برند و جایگاهی که در‬ ‫نظام اقتصادی کشور دارد‪ ،‬شایسته‬ ‫دریافت این گواهی ارزشمند‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ظرفیت این‬ ‫گواهی در شعب خارج از کشور‬ ‫می توان برای تعالی سازمانی و‬ ‫ارتقای سرامدی بانک استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ایین اعطای «گواهی‬ ‫قدمت و ثبت در خاطرات جمعی»‬ ‫یونسکو به بانک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬قدمت و تاریخ رسمی‬ ‫اغاز فعالیت‪ ،‬شهرت‪ ،‬برند و‬ ‫رضایت مندی مشتریان و مردم از‬ ‫خدمات‪ ،‬از جمله مهم ترین موارد‬ ‫مورد تایید کمیسیون ملی یونسکو‬ ‫عنوان شد که با اصالت سنجی‬ ‫اسناد و تاکید بر حسن تعهد‬ ‫اجتماعی برند‪ ،‬این گواهی به‬ ‫بانک صادرات ایران اعطا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمیسیون ملی یونسکو در‬ ‫جهت تحقق اهداف خود‪ ،‬حفظ‬ ‫ارزش های فرهنگی و ارج نهادن‬ ‫به فعالیت های مستمر و دامنه دار‬ ‫اقتصادی که در اشاعه فرهنگ‬ ‫می ‏افرینند‪ ،‬ثبت قدمت کسب‬ ‫و کارها و برندهای دارای حسن‬ ‫سابقه تاریخی را در قالب گواهی‬ ‫قدمت در دستور کار قرار داده‬ ‫است‪ .‬هدف از اعطای این گواهی‬ ‫ایجاد هویت جهانی و ملی برای‬ ‫کسب و کارها و ارز ش هایی است‬ ‫که بنگاه های کوچک و بزرگ‬ ‫در طول سالیان متمادی حضور در‬ ‫عرصه کار و کارافرینی به وجود‬ ‫اورده‏اند و با حضور خود در‬ ‫حافظه اجتماعی مردم حک شده‬ ‫‏اند‪ .‬این گواهی به بنگاه هایی تعلق‬ ‫می‏گیرد که بیش از دو نسل (‪۴۰‬‬ ‫سال) به فعالیت اقتصادی مشغول‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫شفافسازیمعاونمالیواقتصادیبانکشهر‬ ‫درخصوصافزایشسرمایه‬ ‫معاون مالی و اقتصادی بانک شهر با اشاره به‬ ‫موضوعات مطرح شده در فضای مجازی با عنوان”‬ ‫افزایش سرمایه این بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ها”‪ ،‬توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی‪،‬حسن‬ ‫رستم پناه در همین رابطه اعالم کرد‪:‬مطابق با اخرین‬ ‫صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال که‬ ‫بیانگر زیان انباشته بانک شهر بوده است‪ ،‬این بانک‬ ‫مشمول ماده ‪ 141‬اصالحیه قانون تجارت گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با عنایت به محدودیت های مورد‬ ‫تاکید بانک مرکزی در خصوص نحوه و چگونگی‬ ‫افزایش سرمایه بانک ها (صرفا از محل دارایی های‬ ‫ثابت) موضوع مذکور تا زمانی که مشکالت ‪ ،‬موانع‬ ‫و محدودیت های موجود درامالک واگذاری شده‬ ‫سنوات گذشته از سوی سهامداران اکثریت مرتفع‬ ‫نگردد‪ ،‬این بانک قادر نخواهد بود از محل تجدید‬ ‫ارزیابی دارایی ها نسبت به افزایش سرمایه بانک اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رستم پناه ادامه داد‪ :‬بدیهی است احتمال رفع‬ ‫مشکل مذکور در سال ‪ 1399‬نیز بسیار بعید و احتماال‬ ‫به سال های اتی تسری خواهد یافت‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی بانک شهر تاکید کرد‪:‬الزم‬ ‫به توضیح است که این بانک تنها در صورتی می تواند‬ ‫از ماده ‪ 141‬الیحه اصالحیه قانون تجارت خارج شود‬ ‫که سهامداران اکثریت از محل اورده نقدی به میزان‬ ‫الزم اقدام به افزایش سرمایه کنند که در این خصوص‬ ‫رایزنی هایی نیز صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سید محسن موسوی زاده‬ ‫تمامیمرزهابستهاست‬ ‫در این باره اظهار داشت‪ :‬از روز گذشته تاکنون در فضای مجازی کلیپی مبنی بر اینکه تعدادی بیمار زن و مرد از طریق هواپیما از کشور عراق برای مداوا به ایران در حال انتقال هستند که با توجه به‬ ‫صحبتی که با مسئوالن حوزه علوم پزشکی استان داشتم به شدت این موضوع را تکذیب می کنم‪.‬وی افزود‪ :‬تمامی مرزهای زمینی و هوایی خوزستان با کشور عراق تحت کنترل و بسته هستند و به هیچ عنوان‬ ‫بیمار کرونایی جهت مداوا به این استان منتقل نمی شود‪.‬نماینده خوزستان در شورای عالی استان ها ادامه داد‪ :‬مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی خوزستان مدام به بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت بازدید‬ ‫مراجعه کرده و امار و اسامی بیماران را لحظه به لحظه تحت کنترل دارند و این موضوع را به شدت تکذیب می کنند‪.‬موسوی زاده ادامه داد‪ :‬مردم خوزستان به هیج عنوان از این موضوع نگران نباشند چرا‬ ‫که همه چیز در مورد بیماری کرونا در استان تحت کنترل است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه ‪ 28 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1042‬‬ ‫تالششبانه روزی‬ ‫برایمقابلهباشیوعکرونا‬ ‫مردمهمکاریکنند‬ ‫گروه استان ها‪ :‬متاسفانه در روزهای‬ ‫اخیر تعداد افراد الوده به ویروس کرونا‬ ‫رو به افزایش است و طبق امار رسمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کرمان‪ ،‬روزانه به‬ ‫تعداد افراد الوده به این ویروس افزوده‬ ‫می شود؛ در این میان‪ ،‬ضرورت دارد‬ ‫عالوه بر توجه مردم به نکات مختلف‬ ‫بهداشتی و رعایت بهداشت فردی و‬ ‫قرنطینۀ خانگی‪ ،‬تمام دستگاه های مربوط‬ ‫نیز تالش خود را برای مهار این ویروس‬ ‫به کار بگیرند‪.‬‬ ‫شهرداری کرمان نیز یکی از‬ ‫دستگاه هایی است که از همان روزهای‬ ‫ابتدایی‪ ،‬تمام امکانات و نیروهای خود را‬ ‫برای ضدعفونی معابر‪ ،‬بوستان ها‪ ،‬وسایل‬ ‫بازی کودکان‪ ،‬سرویس های بهداشتی‪،‬‬ ‫حمل ونقل عمومی وغیره‪ ،‬بسیج کرد و این‬ ‫روند هم چنان تا ریشه کنی این ویروس‪،‬‬ ‫به صورت شبانه روزی ادامه دارد‪.‬‬ ‫برای اگاهی از اقدامات شهرداری‬ ‫کرمان در پیشگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬با برخی از مدیران شهری به گفت و‬ ‫گو نشستیم‪.‬‬ ‫استمداد شهردار کرمان از دستگاه های‬ ‫نظامی و اجرایی برای کمک به ضدعفونی‬ ‫معابر و اماکن شهری‬ ‫با توجه به وسعت شهر کرمان و‬ ‫سرعت شیوع ویروس کرونا‪ ،‬شهردار‬ ‫کرمان طی مکاتبه ای جهت در اختیار‬ ‫گذاشتن ماشین االت ویژۀ ضدعفونی‪ ،‬از‬ ‫دستگاه های مختلف درخواست کمک‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شهردار کرمان در این رابطه به‬ ‫خبرنگار مهر گفت‪ :‬در مکاتبه ای با‬ ‫فرماندهان برخی ارگان های نظامی و‬ ‫مدیران دستگاه های اجرایی‪ ،‬درخواست‬ ‫کردیم برای ضدعفونی معابر شهر و اماکن‬ ‫عمومی‪ ،‬ماشین االت خود را در اختیار‬ ‫شهرداری کرمان قرار دهند‪.‬‬ ‫سیدمهران عالم زاده با اشاره به وسعت‬ ‫شهر کرمان و ضرورت ضدعفونی و‬ ‫سم پاشی معابر و اماکن عمومی شهر‬ ‫برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا‬ ‫در راستای سالمت شهروندان افزود‪ :‬به‬ ‫همین منظور در مکاتبه ای با فرمانده سپاه‬ ‫ثاراهلل استان کرمان‪ ،‬قرارگاه عملیاتی‬ ‫منطقه جنوب شرق و ارشد نظامی اجا‪،‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫کرمان و مدیرکل منابع طبیعی استان‬ ‫کرمان‪ ،‬درخواست کردیم ماشین االت‬ ‫سبک و سنگین خود را برای سم پاشی‬ ‫و ضدعفونی شهر‪ ،‬در اختیار شهرداری‬ ‫کرمان قرار دهند‪.‬‬ ‫شهردار کرمان هم چنین با بیان این که‬ ‫باید با مراقبت های ویژه‪ ،‬از شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کرمان جلوگیری کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین عامل برای کنترل و جلوگیری‬ ‫از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬افزایش اگاهی‬ ‫عمومی و اموزش رعایت بهداشت فردی‬ ‫به همۀ همکاران شهرداری و مردم است‪.‬‬ ‫عالم زاده افزود‪ :‬در این رابطه عالوه بر‬ ‫همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کرمان‬ ‫در خصوص اطالع رسانی اموزش های‬ ‫مربوط به مقابله با ویروس کرونا در‬ ‫سطح شهر‪ ،‬تمام فضاهای شهری‪ ،‬به ویژه‬ ‫سطوحی که ارتباط مستقیم با دست دارند‪،‬‬ ‫به طور مداوم در ادارات و سازمان های‬ ‫وابسته به شهرداری‪ ،‬ایستگاه های اتوبوس و‬ ‫تاکسی‪ ،‬پارک ها‪ ،‬بازار‪ ،‬معابر و ارامستان‬ ‫در حال گندزدایی و ضدعفونی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫پایانه ها و مبادی ورودی شهر‪ ،‬این محدوده‬ ‫نیز به صورت ویژه کنترل و پاک سازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شهردار کرمان هم چنین از به تعویق‬ ‫افتادن افتتاح پروژه های شهری خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در جهت کاهش مراودات‬ ‫اجتماعی و تجمع افراد‪ ،‬افتتاح پروژه های‬ ‫شهری در شهر کرمان به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫ضدعفونی شبانۀ تمام معابر و اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫معاون خدمات شهری شهردار‬ ‫کرمان نیز در خصوص فعالیت های این‬ ‫حوزه در خصوص مبارزه با ویروس‬ ‫کرونا به خبرنگار مهر گفت‪ :‬تمام‬ ‫معابر‪ ،‬وسایل نقلیه و اماکن عمومی‬ ‫شهر ازجمله اتوبوس ها و تاکسی ها‪،‬‬ ‫پارکینگ ها‪ ،‬وسایل بازی و تندرستی‪،‬‬ ‫نیمکت ها‪ ،‬سطل های زباله‪ ،‬تیرهای‬ ‫چراغ برق و هرجایی که ممکن است با‬ ‫دست شهروندان در تماس باشد‪ ،‬هر شب‬ ‫به صورت مداوم ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫مهدی نیکویی افزود‪ :‬بازار بزرگ‬ ‫کرمان نیز هر شب ضدعفونی و گندزدایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر توجه به واحدهای‬ ‫صنفی ای که عرضه کنندۀ کاال هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیش ‪ ۲۰۰۰‬بسته شامل بروشور‬ ‫اموزشی و مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬به‬ ‫واحدهای صنفی داده شده تا ضمن‬ ‫اگاهی نسبت به موارد مربوط به‬ ‫ویروس کرونا و پیشگیری از شیوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬وسایل داخل مغازه‪ ،‬درهای‬ ‫ورودی‪ ،‬دستگیره ها‪ ،‬قفسه ها‪ ،‬اتاق های‬ ‫پرو‪ ،‬صندلی ها وغیره را به طور مداوم‬ ‫ضدعفونی و پاک سازی کنند‪.‬‬ ‫موافقت شورا با تمدید مهلت‬ ‫پرداخت عوارض ساخت وساز و مدت‬ ‫اعتبار پروانه ساختمانی تا فروردین و‬ ‫اردیبهشت سال ‪۹۹‬‬ ‫معاون معماری و شهرسازی شهردار‬ ‫کرمان نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر‬ ‫ضرورت جلوگیری از تجمع شهروندان‬ ‫در ادارات و سازمان ها‪ ،‬برای مقابله با شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬از موافقت شورای اسالمی‬ ‫شهر کرمان با تمدید مهلت پرداخت‬ ‫عوارض و بهای حوزۀ ساخت وساز سال‬ ‫‪ ۹۸‬تا پایان فروردین ماه سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫مریم ایالقی حسینی به نشست فوق العادۀ‬ ‫شورای اسالمی شهر کرمان برای بررسی‬ ‫اقدامات الزم برای کاهش مراجعات‬ ‫مردمی به شهرداری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم چنین در نشست شورا مهلت اعتبار‬ ‫ساخت تمام پروانه های ساختمانی که‬ ‫اخر بهمن ماه امسال به پایان رسیده‪،‬‬ ‫تا پایان اردیبهشت ماه سال ‪ ۹۹‬تمدید‬ ‫شد‪.‬وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا‬ ‫و عدم خروج شهروندان از منزل‪ ،‬تا پایان‬ ‫وضعیت بحرانی پیش امده‪ ،‬گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫اخذ مهلت برای پرداخت عوارض و‬ ‫بهای حوزۀ ساخت وساز و افزایش زمان‬ ‫اعتبار پروانه های ساختمانی نیز‪ ،‬به شورای‬ ‫اسالمی شهر کرمان ارائه و توسط اعضای‬ ‫محترم این شورا به تصویب رسید‪.‬معاون‬ ‫معماری و شهرسازی شهردار کرمان‬ ‫افزود‪ :‬هم چنین در رابطه با پرداخت‬ ‫عوارض و بهای ساخت وساز‪ ،‬به شورای‬ ‫اسالمی شهر کرمان پیشنهاد شد با توجه‬ ‫به این که تعرفۀ مصوب سال ‪ ،۹۹‬منوط‬ ‫به ابالغ دفترچۀ قیمت دارایی و ابالغ‬ ‫ضریب مصوب هیات وزیران است‪،‬‬ ‫محاسبات و عوارض و بهای خدمات‬ ‫حوزۀ ساخت وساز‪ ،‬تا پایان فروردین ماه‬ ‫‪ ،۹۹‬براساس ضوابط و مصوبات اسفندماه‬ ‫‪ ۹۸‬دریافت شود که مورد تصویب‬ ‫اعضای محترم شورای اسالمی شهر کرمان‬ ‫قرار گرفت‪.‬ایالقی حسینی ادامه داد‪:‬‬ ‫هم چنین با تصویب شورای اسالمی شهر‬ ‫کرمان‪ ،‬پروانه های ساختمانی که مهلت‬ ‫ان بعد از بهمن ماه ‪ ۹۸‬به پایان رسیده‪ ،‬تا‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ ۹۹‬تمدید شد‪.‬‬ ‫موافقت شورا با تمدید مهلت‬ ‫پرداخت عوارض خودرو و نوسازی تا‬ ‫پایان اردیبهشت ماه ‪۹۹‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شهردار‬ ‫کرمان نیز از موافقت شورای اسالمی شهر‬ ‫کرمان با تمدید مهلت پرداخت عوارض‬ ‫خودرو و نوسازی تا پایان اردیبهشت ماه‬ ‫‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫رضا دادگرپور در گفتگو با مهر با‬ ‫اشاره به شیوع ویروس کرونا و ضرورت‬ ‫جلوگیری از ازدحام شهروندان در مناطق‬ ‫و واحدهای شهرداری کرمان در شرایط‬ ‫کنونی گفت‪ :‬در جلسۀ فوق العادۀ شورای‬ ‫اسالمی شهر کرمان‪ ،‬با پیشنهاد شهرداری‬ ‫کرمان مبنی بر تمدید مهلت پرداخت‬ ‫عوارض خودرو و عوارض نوسازی‪ ،‬تا‬ ‫پایان اردیبهشت ماه سال ‪ ،۹۹‬موافقت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس مصوبۀ اعضای‬ ‫محترم شورای اسالمی شهر کرمان‪،‬‬ ‫مالکان ساختمان ها و خودروها‪ ،‬اگر برای‬ ‫پرداخت عوارض نوسازی و عوارض‬ ‫خودرو‪ ،‬به جای اواخر سال جاری‪ ،‬تا پایان‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ ۹۹‬مراجعه کنند‪ ،‬مشمول‬ ‫جریمه نخواهند شد‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان‬ ‫هم چنین با اشاره به ضرورت مقابله با شیوع‬ ‫ویروس کرونا و اولویت حفظ سالمت‬ ‫و جان شهروندان گفت‪ :‬تاکنون‪ ،‬تمام‬ ‫اعتبارات مربوط به مقابله با ویروس کرونا‬ ‫تامین شده و در ادامه نیز‪ ،‬برای پیشگیری‬ ‫از شیوع این ویروس‪ ،‬اعتبارات الزم تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬ضدعفونی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی و تجهیزات و خودروهای سازمان‬ ‫مهندسی شبکه حمل ونقل‬ ‫معاون حمل ونقل و امور زیربنایی‬ ‫شهردار کرمان نیز از ضدعفونی کردن‬ ‫تجهیزات و خودروهای سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری‬ ‫به صورت مستمر‪ ،‬برای پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫محمدعلی قنبری در گفتگو با مهر‬ ‫با بیان این که به منظور مبارزه با شیوع‬ ‫کروناویروس‪ ،‬تمام بخش های سازمان‬ ‫مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل‬ ‫شهرداری به صورت مستمر ضدعفونی‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به گستردگی‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی شبکه‬ ‫حمل ونقل و هم چنین ارایۀ خدمات متنوع‬ ‫و متفاوت درحوزه حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهری در شهر کرمان‪ ،‬در این سازمان‬ ‫برای ضدعفونی قسمت های مختلف‪ ،‬یک‬ ‫اکیپ ویژه تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی از ضدعفونی قسمت های مختلف‬ ‫این سازمان ازجمله بخش های اداری‪،‬‬ ‫فنی‪ ،‬مرکز پایش تصویری‪ ،‬جایگاه های‬ ‫‪ ،CNG‬پارکینگ های عمومی‪ ،‬انبار و‬ ‫کارگاه های تولید و تعمیر تجهیزات و‬ ‫تابلوهای ترافیکی و مرکز پایش تصویری‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫قنبری با بیان این که در جایگاه های‬ ‫‪ CNG‬تحت نظارت شهرداری‪،‬‬ ‫بروشورها و بنرهای اموزشی درخصوص‬ ‫مبارزه با کروناویروس نصب شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از شهروندان عزیز‬ ‫درخواست می کنیم به هیچ عنوان شخصاً‬ ‫سوخت گیرینکنند‪.‬‬ ‫ضدعفونی پایانه های اتوبوس‬ ‫معاون حمل ونقل و امور زیربنایی‬ ‫شهردار کرمان هم چنین با اشاره به‬ ‫ضدعفونی پایانه های اتوبوس در مسیرهای‬ ‫فرودگاه‪ ،‬ترمینال و راه اهن به منظور‬ ‫پیشگیری از الوده شدن شهروندان به‬ ‫ویروس کرونا گفت‪ :‬از زمان اعالم شیوع‬ ‫ویروس کرونا تاکنون‪ ،‬اتوبوس هایی‬ ‫که در سیستم حمل ونقل شهری فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬هر شب نظافت و ضدعفونی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫قنبری افزود‪ ۱۵۰ :‬اتوبوس‪ ،‬شامل ‪۷۰‬‬ ‫اتوبوس متعلق به شهرداری و ‪ ۸۰‬اتوبوس‬ ‫بخش خصوصی در شهر کرمان وجود‬ ‫دارد که عالوه بر ضدعفونی اتوبوس های‬ ‫متعلق به شهرداری کرمان‪ ،‬اتوبوس های‬ ‫بخش خصوصی نیز هر شب ضدعفونی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با هماهنگی شهرداران‬ ‫مناطق پنج گانه‪ ،‬تنظیف و ضدعفونی‬ ‫ایستگاه های اتوبوس نیز در دستور کار‬ ‫شهرداری های مناطق پنج گانه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫قنبری ادامه داد‪ :‬هم چنین پایانۀ‬ ‫مسافربری شهر کرمان و اتوبوس های‬ ‫برون شهری به صورت مکرر ضدعفونی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و امور زیربنایی‬ ‫شهردار کرمان در ادامه‪ ،‬به ضدعفونی تمام‬ ‫تاکسی های شهر کرمان برای پیشگیری‬ ‫از الوده شدن شهروندان به ویروس کرونا‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬برای ضدعفونی مکرر‬ ‫تاکسی های شهری‪ ،‬با چهار کارواش در‬ ‫چهار منطقۀ شهری هماهنگ کرده ایم‬ ‫که راننده های تاکسی با مراجعه به این‬ ‫کارواش ها‪ ،‬خودروی خود را به صورت‬ ‫نیم بها شست وشو و ضدعفونی می کنند‪.‬‬ ‫قنبری در خصوص تمدید پروانه های‬ ‫بهره برداری خودروهای تاکسی نیز گفت‪:‬‬ ‫رانندگان تاکسی برای تمدید پروانه های‬ ‫خود‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت ماه سال ‪ ۹۹‬مهلت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در خانه بمانیم‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬بحرانی است‬ ‫که جز با تعامل تمام دستگاه های مربوط‪،‬‬ ‫همکاری مردم با مسئوالن و به ویژه‬ ‫رعایت بهداشت فردی کنترل نخواهد‬ ‫شد؛ بنابراین‪ ،‬اگرچه دستگاه های متولی‬ ‫ازجمله شهرداری کرمان‪ ،‬تمام تالش‬ ‫خود را به کار گرفته و همۀ امکاناتش را‬ ‫برای ضدعفونی و گندزدایی اماکن و‬ ‫معابر عمومی بسیج کرده است‪ ،‬اما رعایت‬ ‫بهداشت فردی توسط مردم و بیرون‬ ‫نیامدن از خانه تا قطع زنجیرۀ ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬ضرورت دارد؛ بنابراین‪ ،‬شهروندان‬ ‫باید ضمن حفظ ارامش‪ ،‬در خانه بمانند و‬ ‫از رفت وامدهای غیرضروری خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایجاد تونل استریلیزاسیون در فرودگاه یزد‬ ‫برای اولین بار در کشور‬ ‫یزد یک شرکت فناور مستقر‬ ‫در پارک علم و فناوری یزد با‬ ‫توجه به شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫برای اولین بار در کشور اقدام‬ ‫به ایجاد سیستم هوشمند تونل‬ ‫استریلیزاسیون در فرودگاه یزد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«مهدی ابویی» مدیر عامل‬ ‫این شرکت فناور در رابطه با‬ ‫طراحی و تولید سیستم هوشمند‬ ‫تونل استریلیزاسیون‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تونل برای اولین بار در کشور‬ ‫توسط شرکت مهرنگار مستقر در‬ ‫خوزستان‬ ‫ایران زمین‬ ‫پارک علم و فناوری یزد برای‬ ‫فرودگاه شهید صدوقی این استان‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که یکی از‬ ‫مشکالت کادر درمانی که در‬ ‫خط مقدم مبارزه با ویروس‬ ‫کرونا در کشور فعالیت می‬ ‫کنند‪ ،‬ضدعفونی کردن تجهیزات‬ ‫و فضاهای الوده بیمارستانی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه تولیدی این‬ ‫شرکت‪ ،‬امبوالنس ها‪ ،‬اتاق های‬ ‫عمل‪ ،‬ورودی و اتاق های‬ ‫بیمارستان و سایر اماکن را‬ ‫ضدعفونی می کند‪.‬‬ ‫ابویی با اشاره به ویژگی‬ ‫های منحصر به فرد این دستگاه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مهم ترین مزیت این‬ ‫دستگاه سرعت باال و مصرف‬ ‫پایین مواد ضدعفونی کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دستگاه ضدعفونی‬ ‫کننده‪ ،‬مصرف ماده را بسیار‬ ‫پایین اورده و ان را به ذرات‬ ‫یک میکرون تبدیل می کند به‬ ‫طوری که کل فضا به حالت مه‬ ‫در می اید‪.‬‬ ‫مدیر عامل این شرکت فناور‬ ‫با بیان این که این دستگاه حدود‬ ‫چهار سال است که از روی نمونه‬ ‫خارجی بومی سازی شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمونه بومی سازی شده‬ ‫ویژگی های منحصر به فردی از‬ ‫جمله قیمت پایین تر و کیفیت‬ ‫باالتر نسبت به نمونه خارجی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی از تقاضای باال برای‬ ‫خرید این دستگاه توسط‬ ‫بیمارستان ها و نقاط درگیر‬ ‫الودگی ویروس کرونا در‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت‪ ،‬اولین و تنها تولید کننده‬ ‫سیستم هوشمند استریلیزاسیون‬ ‫و ضدعفونی صنعتی محیط در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫پارک علم و فناوری یزد‪ ،‬ابویی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بیمارستان دکتر رهنمون در یزد‬ ‫و چند بیمارستان خارج از استان‬ ‫را تحت پوشش قرار دادیم و‬ ‫سعی داریم تولید خود را در این‬ ‫زمینه متمرکز کرده و باال ببریم‪.‬‬ ‫ان ها که در پیک کرونا‬ ‫در پارک ها قلیان می کشند‪...‬‬ ‫رئیس دانشکده علوم پزشکی‬ ‫ابادان با اشاره به عدم رعایت‬ ‫توصیه ها توسط برخی مردم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه هنوز مشاهده‬ ‫می کنیم که برخی شهروندان در‬ ‫پارک ها حضور دارند و قلیان‬ ‫می کشند‪.‬‬ ‫دکتر شکراهلل سلمان زاده در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای اسفندماه تاکنون ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۶۵‬نفر با عالئم مشکالت تنفسی‬ ‫به مراکز درمانی جنوب غرب‬ ‫خوزستان مراجعه کرده اند که‬ ‫تعداد زیادی از این افراد بستری و‬ ‫تعداد قابل مالحظه ای نیز مرخص‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪۷۳‬‬ ‫نفر از این بیماران در بیمارستان‬ ‫ایت اهلل طالقانی ابادان بستری‬ ‫هستند‪ .‬تاکنون ‪ ۶۵‬مورد قطعی ابتال‬ ‫به کروناویروس در جنوب غرب‬ ‫خوزستان تایید شده است که ‪۲۶‬‬ ‫نفر از این افراد از ابادان‪ ۲۴ ،‬نفر‬ ‫از خرمشهر و ‪ ۱۵‬نفر از شادگان‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده علوم پزشکی‬ ‫ابادان گفت‪ :‬تعداد زیادی‬ ‫از بیماران نیز به این ویروس‬ ‫مبتال هستند ولی هنوز جواب‬ ‫ازمایش های ان ها اماده نشده‬ ‫است و باید ببینیم که در روزهای‬ ‫اینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫سلمان زاده بیان کرد‪ :‬شورای‬ ‫تامین ابادان مصوبات خوبی‬ ‫در خصوص اقدامات الزم برای‬ ‫پیشگیری از گسترش شیوع داشته‬ ‫که در حال اجرا هستند اما مردم‬ ‫باید نکات بهداشتی که توصیه‬ ‫می شود را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫هنوز مشاهده می کنیم که برخی‬ ‫شهروندان در پارک ها حضور‬ ‫دارند و قلیان می کشند‪ .‬همچنین‬ ‫در برخی اماکن گیم نت ها‪،‬‬ ‫کافی نت ها و باشگاه های بیلیارد‬ ‫باز هستند‪ .‬با توجه به اینکه افراد‬ ‫زیادی به این وسایل بازی دست‬ ‫می زنند‪ ،‬این وسایل می توانند‬ ‫بسیار الوده باشند‪ .‬در این شرایط‬ ‫ضرورتی ندارد این باشگاه ها باز‬ ‫باشند و باید تعطیل شوند‪.‬‬ ‫سلمان زاده گفت‪ :‬از مردم‬ ‫خواهشمندیم در این اماکن حضور‬ ‫پیدا نکنند‪ .‬بزرگترها باید کودکان‬ ‫و نوجوانان خود را کنترل کنند تا‬ ‫به این اماکن نروند‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده علوم پزشکی‬ ‫ابادان با اشاره به در پیش بودن‬ ‫چهارشنبه سوری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه اکنون بیمارستا ن ها‬ ‫با تمام ظرفیت و توان در حال‬ ‫خدمت هستند و یک بیمارستان‬ ‫بزرگ ما تنها به بیماران حاد‬ ‫تنفسی اختصاص داده شده است‪،‬‬ ‫امیدوارم مردم رعایت کنند و‬ ‫شاهد حوادث نباشیم‪ .‬اگر مردم‬ ‫می خواهند مراسمی هم برگزار‬ ‫کنند‪ ،‬مراسم در منزل برگزار شود‬ ‫تا بار بیشتری بر بیمارستان تحمیل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در پنجشنبه‬ ‫اخر سال نیز حتما از زیارت اهل‬ ‫قبور صرف نظر کنند‪ .‬برای این امر‬ ‫مستحب در این شرایط ضرورتی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫سلما ن زاده افزود‪ :‬همچنین‬ ‫مردم با مراجعه به سامان ه �‪sala‬‬ ‫‪ mat.gov.ir‬نسبت به ثبت‬ ‫خوداظهاری اقدام کنند تا بتوانیم‬ ‫به شهروندانی که عالئم مشکالت‬ ‫تنفسی دارند‪ ،‬بیشتر کمک کنیم‪.‬‬ ‫پذیرایی «چند ستاره ها» از مهمانان نوروزی‬ ‫در تعطیلی مراکز اقامتی!‬ ‫کرونا؛ مرگبارترین بیماری قرن حاضر در‬ ‫جهان تعطیالت و مسافرت های نوروزی امسال را‬ ‫در ایران کام ً‬ ‫ال به حاشیه برد و امسال توصیه اکید‬ ‫شده که افراد به هیچ وجه نه تنها از شهر و دیار‬ ‫بلکه از خانه های خود بیرون نیایند تا این بیماری‬ ‫مهلک کنترل شود‪.‬کرمانشاه یکی از استان های‬ ‫مهمان پذیر کشور است که در سال های اخیر با‬ ‫اقبال خوبی از سوی مسافران نوروزی مواجه شده‬ ‫بود و در حال تبدیل به یکی از مقاصد گردشگری‬ ‫بود‪ ،‬اما امسال مسئوالن استان برای جلوگیری از‬ ‫شیوع بیشتر این بیماری و کنترل ان اعالم کردند‬ ‫که امادگی پذیرایی از مهمانان نوروزی را ندارد‬ ‫و از انها خواستند تا به این استان سفر نکنند‪.‬‬ ‫همچنین اعالم شد که واحدهای اقامتی باید از‬ ‫پذیرایی مهمانان غیربومی خودداری کنند و در‬ ‫صورتی که اقدام به این کار کنند با انها برخورد‬ ‫و حتی واحدهای انها پلمب خواهد شد و حتی در‬ ‫روزهای اخیر بر اساس اعالم دادستانی چند مورد‬ ‫نیز پلمب شد‪.‬با وجود این سخت گیری ها و برخورد‬ ‫با واحدهای کوچک اقامتی‪ ،‬برخی از هتل های‬ ‫چند ستاره هنوز هم فعال و پذیرای مهمانان‬ ‫غیربومی هستند و این اغماض با واحدهای بزرگ‬ ‫جان شهروندان را به خطر انداخته است‪.‬میراث‬ ‫فرهنگی‪ :‬هتل ها می توانند با شرایطی به صورت‬ ‫اختیاری کار کنند‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر اظهار کرد‪ :‬با توجه به شیوع بیماری کرونا‬ ‫مراکز اقامتی‪ ،‬خانه های مسافر‪ ،‬بوم گردی و‬ ‫رستوران های بین راهی تعطیل هستند‪.‬امید قادری‬ ‫افزود‪ :‬در خصوص هتل ها نظر بر این بود اگر‬ ‫هتلی تمایل دارد‪ ،‬به صورت اختیاری فعالیت خود‬ ‫را انجام دهد و اعالم کند تا پروتکل های وزارت‬ ‫بهداشت برای انجام سازوکارهای بهداشتی به‬ ‫ان ها داده شود‪.‬وی گفت‪ :‬در جلسه با اتحادیه‬ ‫هتل داران مقرر شد بیشتر هتل ها غیر از یک‬ ‫یا ‪ ۲‬مورد به صورت خودجوش تعطیل شوند‪،‬‬ ‫بنابراین ‪ ۹۵‬درصد اماکن اقامتی و پذیرایی استان‬ ‫تعطیل هستند‪.‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری استان کرمانشاه بیان کرد‪:‬‬ ‫مراکز گردشگری استان هم نظیر طاقبستان‪ ،‬غار‬ ‫قوری قلعه‪ ،‬اناهیتا‪ ،‬بیستون‪ ،‬سراب ها و تکایا تعطیل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫الزامی به تعطیلی هتل ها نبوده!‬ ‫این مسئول عنوان کرد‪ :‬یک اکیپ نظارتی نیز‬ ‫هر روز سوئیت های غیرمجاز که مسافر پذیرش‬ ‫کرده اند را رصد می کند‪.‬‬ ‫قادری با بیان اینکه در سطح کشور هم الزامی‬ ‫به تعطیلی هتل ها نبوده مگر اینکه ستاد مقابله با‬ ‫کرونای استان ها تصمیم گیری خاصی داشته باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع در ستاد مقابله با کرونای استان‬ ‫مطرح و تصمیم گیری شد و اگر هتل ها بخواهند به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪ ،‬باید پروتکل های وزارت‬ ‫بهداشت را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در استان کرمانشاه هم غیر از‬ ‫هتل پارسیان و رسالت که پروتکل های بهداشتی را‬ ‫رعایت خواهند کرد‪ ،‬هتل کاروان سرای بیستون‪،‬‬ ‫جمشید و ازادگان تعطیل هستند‪ .‬البته به دلیل‬ ‫اینکه ادارات هنوز تعطیل نشده و کارهای اداری‬ ‫در جریان است‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۲‬هتل پارسیان و‬ ‫رسالت مسافر دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان کرمانشاه بیان کرد‪ :‬در ستاد‬ ‫مقابله با کرونای استان مصوبه ای برای تعطیلی‬ ‫اجباری هتل ها نداشتیم و با این حال ممکن است‬ ‫در روزهای اینده مصوبه دیگری داشته باشیم که‬ ‫هتل ها تابع ان شرایط خواهند بود‪.‬‬ ‫تعطیلی داوطلبانه هتل ها در کرمانشاه‬ ‫نایب رئیس اتحادیه هتل داران استان کرمانشاه‬ ‫در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫دستورالعمل میراث فرهنگی از روز هفدهم‬ ‫اسفند ماه جاری مهمان پذیرها‪ ،‬مراکز بوم گردی‪،‬‬ ‫سفره خانه ها و رستوران های داخل استان و‬ ‫بین راهی ها تعطیل شدند‪.‬‬ ‫سیروس گل عنبر خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪ ۲‬روز‬ ‫اخیر هم هتل ها طبق مذاکرات و توافقات داخلی‬ ‫تصمیم به تعطیلی داوطلبانه گرفتند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هتل ها با توجه به نبود مسافر‬ ‫و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و تبعات ناشی‬ ‫از الودگی و اثرات ان بر فعالیت اینده ان ها‪،‬‬ ‫به صورت داوطلبانه تعطیل شدند‪.‬‬ ‫این مسئول تصریح کرد‪ :‬به دلیل نگه داری‬ ‫اشیای گران قیمت در هتل ها و لزوم رسیدگی‬ ‫ممکن است هتلی باز باشد‪ ،‬اما از پذیرش مسافر‬ ‫امتناع خواهد کرد‪.‬نایب رئیس اتحادیه هتل داران‬ ‫استان کرمانشاه گفت‪ :‬برخی هتل ها هم ممکن‬ ‫است در حال حاضر تعداد کمی مسافر داشته‬ ‫باشند که دستورالعمل های خاصی خواهند داشت‬ ‫و تعطیل نشدند‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬با توجه به‬ ‫وضعیت قرمز استان کرمانشاه در شیوع بیماری‬ ‫کرونا و تالش های فراوان مسئوالن‪ ،‬نیروهای نظامی‬ ‫و انتظامی‪ ،‬بسیج و سایر اقشار برای کنترل این‬ ‫بیماری و همچنین درخواست مردم برای جلوگیری‬ ‫از ورود مسافران‪ ،‬فعالیت این مراکز اقامتی‬ ‫توجیه پذیر نیست و باید رسیدگی بیشتری در این‬ ‫زمینه صورت بگیرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1042‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪ /‬شمار مبتالیان کرونا در ایران به ‪ 16169‬نفر رسید‬ ‫مرگ‪988‬ایرانیبراثرکرونا‬ ‫جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج ازمایشگاهی‪ 1178 ،‬مورد جدید ابتال به کووید‪ 19‬در کشور شناسایی‬ ‫شد و شمار مبتالیان به این بیماری در کشور به ‪ 16169‬نفر رسید‪.‬او افزود‪ :‬خوشبختانه ‪ 5389‬نفر از بیماران کووید‪ 19‬در کشور بهبود یافته و ترخیص‬ ‫شده اند و این امار روز به روز در حال افزایش است‪.‬جهانپور گفت‪ :‬متاسفانه ‪ 135‬نفر از بیماران جان خود را از دست دادند و تعداد درگذشتگان بیماری‬ ‫کووید‪ 19‬در کشور به ‪ 988‬مورد رسید‪.‬‬ ‫مصرف ُمسکن در بیماران کرونا‪ ،‬ممنوع‬ ‫امار صعودی مراجعه به بیمارستان های تهران‬ ‫فرمانده مدیریت کرونا در کالنشهر تهران اعالم کرد‬ ‫فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره‬ ‫به اثر نامطلوب داروهای ضد التهابی بر روی سیستم ایمنی بدن‪ ،‬نسبت به‬ ‫مصرف مسکن هایی مانند بروفن و ژلوفن برای کاهش عالئمی همچون‬ ‫سر درد و بدن درد افراد مشکوک به کرونا هشدار داد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا زالی درباره مصرف دارو برای پیشگیری از ابتال به‬ ‫کرونا اظهار کرد‪ :‬افرادی که عالئم خفیف کویید ‪ ۱۹‬را دارند و یا دچار‬ ‫بدن درد و سر درد و تب هستند ممکن است از مسکن های معمول مثل‬ ‫بروفن و ژلوفن استفاده کنند‪ ،‬متاسفانه ثابت شده که تمامی داروهای‬ ‫ضدالتهابی اثر نامطلوبی بر روی وضعیت ایمنی بدن دارند‪ .‬مطالعات‬ ‫در ایتالیا نشان داده است که افراد مبتال به کرونایی که بدحال شده اند‪،‬‬ ‫افرادی بوده اند که از مسکن ها استفاده کرده بودند‪ ،‬بنابر این داروهای‬ ‫ضد التهابی مانند بروفن برای افرادی که مشکوک به کرونا هستند مجاز‬ ‫نیست و مصرف ان ها عوارض بیماری را تشدید می کند‪.‬‬ ‫استامینوفن؛ تنها داروی مجاز برای کاهش تب و درد بیماران‬ ‫مشکوک به کرونا‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تنها داروی مجاز برای افرادی که تب و یا درد‬ ‫عضالنی دارند استامینوفن ساده است‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف کورتن می تواند‬ ‫مرگ و میر افراد مبتال به کووید ‪ ۱۹‬را به شدت باال ببرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫مصرف هرگونه کورتن و اصطالحا داروی استروییدی برای این‬ ‫بیماری ممنوع است‪ .‬البته این مسئله یک استثنا دارد؛ برخی افراد مانند‬ ‫بیماران مفصلی و بیماران مبتال به اسم در طول زندگی خود نیازمند به‬ ‫مصرف کورتن هستند‪ ،‬این افراد نباید بدون مشورت با پزشک داروی‬ ‫خود را قطع کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪،‬‬ ‫زالی با بیان اینکه کورتن به صورت ناگهانی سیستم ایمنی بدن را دچار‬ ‫ضعف می کند یاداور شد‪ :‬مصرف کورتن در موارد غیرضروری و‬ ‫بدون تجویز پزشک می تواند عوارض بیماری کووید ‪ ۱۹‬را تشدید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تاثیر تغییرات فصلی در از بین رفتن کرونا قطعی نیست‬ ‫وی درباره اثر تغییرات فصلی بر روی ویروس کویید ‪ ۱۹‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬تغییرات فصلی ممکن است به ضعیف شدن این ویروس کمک‬ ‫کند‪ ،‬گرما می تواند این ویروس را در محیط تا حدی دچار اختالل‬ ‫کند‪ ،‬از طرفی اشعه ماورای بنفش خورشید نیز قابلیت از بین بردن این‬ ‫ویروس را دارد اما هنوز نمی توان این مسئله را تایید کرد و قطعی در‬ ‫مورد ان نظر داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ویروس هایی مانند انفوالنزا با پایان فصل زمستان‬ ‫کمرنگ می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬اما مطالعات در مورد کویید ‪ ۱۹‬هنوز این‬ ‫مسئله را تایید نکرده است که ایا واقعا تغییر شرایط اقلیمی به طور قطعی‬ ‫می تواند این ویروس را از بین ببرد یا خیر‪.‬‬ ‫زالی ادامه داد‪ :‬مطالعاتی که در روزهای اخیر توسط دانشگاه‬ ‫اکسفورد انجام شد‪ ،‬نشان داد که تضمینی وجود ندارد که شرایط‬ ‫جدید اقلیمی بتواند مانند سایر ویروس ها بر روی کویید ‪ ۱۹‬اثر داشته‬ ‫باشد‪ .‬اما یکی از نکات مهم این است که چون در فصل سرما افراد در‬ ‫محیط های متراکم تری زندگی می کنند‪ ،‬با اغاز فصل گرما با فاصله‬ ‫بیشتری از یکدیگر زندگی می کنند و سرایت بیماری کمتر می شود‪،‬‬ ‫اما در حال حاضر نمی توان اعالم کرد که چه زمانی ویروس در عرصه‬ ‫جهانی از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی در عین حال اظهار امیدواری کرد که با تغییرات فصلی و گرم‬ ‫شدن هوا و میزان تابش اشعه خورشید این ویروس در محیط کمتر باقی‬ ‫بماند و یاداور شد‪ :‬ممکن است یک ویروس ضعیف نیز کماکان‬ ‫امکان سرایت داشته باشد و افرادی که استعداد بیشتری برای ابتال دارند‬ ‫را بیمار کند‪.‬‬ ‫مداخله؛ رمز موفقیت چین در مهار ویروس‬ ‫کتر زالی با اشاره به اینکه در چین نیز حدود ‪ ۹۰‬روز طول کشید‬ ‫تا علی رغم همه مراقبت ها این اپیدمی از بین برود‪ ،‬گفت‪ :‬در چین نیز‬ ‫این ویروس به طور طبیعی حذف نشد‪ ،‬بلکه با انجام مداخالت حذف‬ ‫شد‪ .‬در سنگاپور و ژاپن نیز چرخه زیستی ویروس به پایان نرسید بلکه با‬ ‫انجام مداخالت ادامه نیافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انتشار خبرهایی مبنی بر پایان یافتن ویروس با‬ ‫اغاز فصل گرما می تواند اثار خطرناکی بر سالمت جامعه داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این گونه باورها باعث ایجاد احساس امنیت کاذب می شود و با‬ ‫توجه به نوپدید بودن این ویروس هنوز مطالعات کافی بر روی ان انجام‬ ‫نشده و رفتار ویروس در فصل بهار قابل پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شیوع این ویروس در استرالیا اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه این ویروس در نیمکره جنوبی نیز باعث مرگ تعدادی از افراد‬ ‫شده است و در فروردین ماه اقلیم کشور ما نیز شبیه به اقلیم فعلی نیمکره‬ ‫جنوبی می شود می توان احتمال ادامه چرخه زیستی ویروس در ان‬ ‫زمان را نیز داد‪.‬‬ ‫ایا کرونای شایع در ایران با چین متفاوت است؟‬ ‫زالی درباره شباهت و تفاوت ویروس کویید ‪ ۱۹‬شایع در کشور با‬ ‫چین‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هنوز مطالعات نشان نداده که ویروسی که در کشور‬ ‫ما وجود دارد دچار جهش ژنتیکی شده باشد و طبق اخرین مطالعات‬ ‫بایدهاونبایدهایفضایمجازی‬ ‫براینوجوانان‬ ‫مهدی جعفری کاکلکی‬ ‫با گسترش فضای مجازی(اینترنت وشبکه‬ ‫مورد فضای مجازی موضعی تند و غیرقابل‬ ‫مجازی باید بگونه ای عمل کرد که نوجوان‬ ‫برای ورود به این فضا واستفاده از امکانات‬ ‫اتفاق افتادن است‪.‬غرور‪،‬زودرنجی‪،‬تمایل‬ ‫انعطاف بگیریم نوجوان دچار نوعی حرص‬ ‫با واقعیت های ان اشنا شود‪.‬این وقعیت ها‬ ‫بسیاری از کارهای روزمره بدون استفاده از‬ ‫جمله مشخصات بارز دوره ی نوجوانی‬ ‫چه چیزی وجود دارد که او منع شده است‪.‬‬ ‫مجازی است ودر عین حال با کنترل های‬ ‫بدون محافظه کاری و افراط گری درمورد‬ ‫راهنمایی های متناسب و تدریجی نوجوان‬ ‫در نوجوان او مداوم می کوشد که مقابله و‬ ‫داشت‪.‬توجه به نظرات نوجوان‪،‬تشویق او به‬ ‫فضای مجازی غیر ممکن بنظر می رسد‪.‬اگر‬ ‫فضای مجازی سخن بگوییم باید گفت‬ ‫نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا‬ ‫با بیان اینکه در برخی از شهرهای کشور‪ ،‬تراکم موارد ابتال به کرونا در مناطقی است که‬ ‫عمدتا افراد فقیر و پایین تر از متوسط در انجا ساکن هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین اساس عالوه بر‬ ‫بسته های کمکی که دولت برای این اقشار در نظر گرفته است‪ ،‬خیرین هم می توانند در این‬ ‫حوزه ورود کنند‪.‬دکتر ایرج حریرچی که عازم سفر به استان های شمال غربی کشور جهت‬ ‫بررسی وضعیت بیماری کووید‪ -۱۹‬در این استان ها است‪ ،‬در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫برخی از شهرهای کشور‪ ،‬تراکم موارد ابتال به کرونا در مناطقی است که از نظر اقتصادی‬ ‫عمدتا افراد فقیر و پایین تر از متوسط در انجا ساکن هستند‪ ،‬همچنین عمدتا تعداد خانه ها‬ ‫نیز تراکم باالتری در این مناطق داشته و در محیط اینگونه مناطق هم مردم در نانوایی ها و‬ ‫محل با تراکم بیشتری حضور دارند‪.‬وی افزود‪ :‬این موضوع نشان می دهد که اقدامات باید بر‬ ‫این نوع محالتی که تراکم بیشتری دارند‪ ،‬متمرکز شود که اقداماتی در حال انجام است‪ .‬از‬ ‫طرفی باید توجه کرد که این افراد و سطوح اجتماعی معموال در خانه هم امکان ایزوالسیون‬ ‫و جداسازی ندارند و ممکن است خانواده خودشان را هم به کرونا مبتال کنند‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بر همین اساس مراکز مراقبت های تنفسی و نقاهتگاه هایی ایجاد شده تا برای کسانیکه الزم‬ ‫نیست خدمات بیمارستانی دریافت کنند‪ ،‬اما باید از سایر اعضای خانواده جدا شوند و امکان‬ ‫جداسازی در منزل هم برایشان وجود ندارد‪ ،‬در این مراکز نگهداری شوند‪.‬حریرچی با بیان‬ ‫اینکه بنابراین مناطق و محالت محروم در شهرها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در عین حال این افراد هم می توانند از نقاهتگاه هایی که ایجاد شده‪ ،‬استفاده کنند‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در عین حال عالوه بر بسته های کمکی که دولت برای این اقشار در نظر گرفته است‪،‬‬ ‫خیرین هم می توانند در این حوزه ورود کرده و بر روی این اقشار کم درامد تمرکز بیشتری‬ ‫کنند‪.‬حریرچی همچنین گفت‪ :‬نقاهتگاه های مراقبت از بیماران کرونایی که نیازی به بستری‬ ‫در بیمارستان ندارند‪ ،‬در شهرهایی که تراکم بیماری کووید‪ -۱۹‬بیشتر است‪ ،‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫است می نگرند و درجسم و روان خود‬ ‫حائز اهمیت است نحوه ی برخورد والدین‬ ‫افتد‪.‬‬ ‫تغییراتی می بیند که گاهی برای او سوال‬ ‫ان شرایط بگونه ای شده است که تقریباً‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫یک فردی که قادربه تشخیص خوب و بد‬ ‫انچه که درموضوع فضای مجازی‬ ‫براحتی به دام مفسدین فضای مجازی می‬ ‫ومسئولین ذیربط است‪.‬بی شک اگر در‬ ‫های اجتماعی) وعالقمندی اکثر افراد‬ ‫تراکم کرونا در محالت‬ ‫فقیرنشینبرخیشهرها‬ ‫سویه این ویروس در کشور ما‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ایتالیا و کشورهای مجاور‬ ‫چین از نظر ژنتیکی مشابهت قابل توجهی با ویروس چین دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬کیت های تشخیصی که در کشور مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد بر اساس ساختار ژنتیکی ویروس در چین است و نمی‬ ‫توان به صورت قطعی در این باره نظر داد‪ ،‬البته ویروس ها موجودات‬ ‫زنده ای هستند که می توانند در محیط دچار جهش شوند اما شواهد‬ ‫علمی مبنی بر جهش این ویروس در کشور ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره‬ ‫به سردرگمی در اروپا درباره ساختار این ویروس‪ ،‬گفت‪ :‬در اروپا نیز‬ ‫این موضوع مطرح است که ممکن است ویروس کویید ‪ ۱۹‬در ایتالیا‬ ‫وحشی تر از این ویروس در فرانسه باشد‪ ،‬اما این فرضیه ها احتیاج به‬ ‫مطالعاتعلمیدارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وجود دو سویه اس و ال برای این ویروس نیز در‬ ‫حد فرضیه است و هنوز به اثبات نرسیده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مهمترین‬ ‫عاملی که در حدت ویروس می تواند تغییر ایجاد کند بحث ایمنی افراد‬ ‫و ساختار ژنتیکی انسان هاست‪ ،‬برای مثال فرضیاتی وجود دارد مبنی بر‬ ‫اینکه ساختار ژنتیکی مردم ایتالیا با کشور ما مشابهت دارد‪ ،‬اما همه این ها‬ ‫در حد فرضیه است و نمی توان در مورد ان نظر قطعی داد‪.‬‬ ‫زالی با اشاره به انجام تحقیقات علمی درباره این ویروس در‬ ‫دانشگاه های کشور‪ ،‬لزوم زمان کافی برای مشخص شدن نتیجه این‬ ‫تحقیقات را یاداور شد‪.‬‬ ‫مراجعه به بیمارستان ها در تهران کماکان تصاعدی است‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره وضعیت ابتالی‬ ‫افراد جدید به این ویروس در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در بروز موارد جدید‬ ‫مباحثی مانند ارجاع فرد به بیمارستان ها مطرح است‪ ،‬یعنی موارد ابتالی‬ ‫جدید که در وزارت بهداشت مطرح می شود موارد مثبتی هستند که‬ ‫از بالتکلیفی درامده اند و بررسی های ما نشان می دهد که در روزهای‬ ‫اخیر هنوز در تهران سیر کاهنده وجود ندارد و میزان مراجعات کماکان‬ ‫تصاعدی است‪ .‬حتی ممکن است موارد جدید ما شامل بیماران‬ ‫بدحال تریبشوند‪.‬‬ ‫ماهی قرمز برای انسان حیوان ایمنی نیست‬ ‫وی درباره احتمال سرایت ویروس از طریق ماهی توضیح داد‪ :‬طبق‬ ‫نظر کارشناسانه دامپزشکان‪ ،‬ویروس کویید ‪ ۱۹‬بین انسان و حیوانات‬ ‫مشترک است و اساسا خواستگاه طبیعی این ویروس در خفاش ها بوده‬ ‫است و توسط یک حیوان واسط و یه اتفاق از خفاش ها به انسان ها‬ ‫منتقل شده است‪.‬‬ ‫زالی با بیان اینکه هنوز به صورت قطعی نمی توان گفت این‬ ‫ویروس در چین چگونه از خفاش به انسان منتقل شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هنوز‬ ‫راجع به گونه های میانی تردید وجود دارد و از این نظر هرگونه موجود‬ ‫زنده ای به صورت بالقوه در این ویروس می تواند تغییراتی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به غیر از بحث کویید ‪ ،۱۹‬سالهاست که بحث انتقال‬ ‫برخی از بیماری ها توسط ماهی قرمز به انسان مطرح است و این ماهی‬ ‫برای انسان حیوان ایمنی نیست‪.‬‬ ‫زالی در پایان یاداور شد‪ :‬عالوه بر این مسئله‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫تعداد زیادی از این ماهی ها برای فروش در یک محفظه کوچک‬ ‫نگهداری می شوند و دست فروشنده برای توزیع ان به مشتریان با اب‬ ‫داخل محفظه تماس پیدا می کند نحوه توزیع و فروش محیط مناسبی را‬ ‫برای انتقال کویید ‪ ۱۹‬فراهم می کند‪.‬‬ ‫است که چرا در او این تغییرات در حال‬ ‫به جنس مخالف وجلب نظر دیگران از‬ ‫و طمع می شود که مگر در فضای مجازی‬ ‫در مورد استفاده نوجوان از فضای‬ ‫شامل تمامی جنبه های مثبت ومنفی فضای‬ ‫نامحسوس بر رفتار نوجوان نظارت و کنترل‬ ‫است که والدین و مربیان اموزشی بایستی با‬ ‫از این رو با توجه به رشد فکر و کنجکاوی‬ ‫را با این تغییرات اشنا کنند‪.‬با توجه به‬ ‫به نوعی خود را مطرح کند که اری او هم‬ ‫فعالیت های مفید اجتماعی و ورزشی‪،‬تقویت‬ ‫است و درنهایت می خواهد عمل مورد نظر‬ ‫نوجوان و اماده سازی او جهت ادامه‬ ‫نقش فضای مجازی در پیشرفت های علمی‬ ‫گسترش فضای مجازی و ابزار ان نوجوان‬ ‫می فهمد و صاحب اختیار و نظر او محترم‬ ‫مثبت و تعیین کننده ای دارد؛اما ازسوی‬ ‫است که پیرامون خود را بشناسد و اطالعات‬ ‫خود را انجام دهد ‪.‬اما اگر در مورد استفاده‬ ‫تحصیل و ورود به بازار کار می تواند تا حد‬ ‫از فضای مجازی از راهنمایی های الزم‬ ‫نوجوان خود را کام ً‬ ‫ال ازاد تلقی می کند‬ ‫نوجوان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫و اطالع رسانی غیر قابل انکار بوده و نقش‬ ‫بر حسب عالقه و کنجکاوی در پی این‬ ‫دیگر باید مدنظر داشت فضای مجازی یک‬ ‫وتجربیات جدید بیاموزد که اگردر استفاده‬ ‫جریان فکری بدون هیچ محدودیتی زمانی‬ ‫برخوردارنگردداحتمال به دام افتادن نوجوان‬ ‫فضای نامحدود وبیکران است وهرفرد ویا‬ ‫و مکانی از دورترین نقاط جهان می توانند‬ ‫درگرداب های هرزه های مجازی زیاد است‪.‬‬ ‫خود ارتباط برقرار و یا عضوگیری کنند‪.‬‬ ‫های اجتماعی در رواج فحشا وانحرافات‬ ‫وارد فضای مجازی شده و با مخاطبین‬ ‫موضوع بی محدودیتی باعث نوعی چالش‬ ‫امروزه چند هزار سایت اینترنتی و کانال‬ ‫اخالقی وفکری با اشکال گوناگون فعال‬ ‫در فضای مجازی شده و باعث شده با توجه‬ ‫هستند بطوری که عدم اگاهی و جذب‬ ‫زیادی در مورد فضای مجازی پیدا شود‪.‬‬ ‫ورود به منجالب جرائم و فسادهای ناشی‬ ‫به قابلیت های مهم فضای مجازی منتقدین‬ ‫قشرنوجوان متاثرترین قشراز فضای مجازی‬ ‫شدن برخی افراد حتی با سنین باال منجربه‬ ‫از ان شده است حال چه برسد به نوجوان‬ ‫هستند وعالقه بسیاری ازخود جهت اشنایی‬ ‫که ابتدای راه است و هنوز با بسیاری از‬ ‫دوره ی نوجوانی دوره ای است کوتاه که‬ ‫است‪ .‬امروزه تبلیغات منفی بسیاری زیادی‬ ‫تغییرات روانی وجسمی که از ان بنام بلوغ‬ ‫مخدر و قرص های روان گردان ‪ ،‬روابط‬ ‫توانیم بگوییم دوره ی نوجوانی دوره ی‬ ‫هنجارشکنی در سایت های اینترنتی و کانال‬ ‫واستفاده از فضای مجازی نشان می دهد‪.‬‬ ‫هر فردی پس از طی دوره ی کودکی با‬ ‫نام می برند مواجه می شود‪.‬در واقع می‬ ‫مسائل اجتماعی برخورد نداشته و بی تجربه‬ ‫همچون فرار از منزل ‪ ،‬استفاده از مواد‬ ‫نامشروع‪ ،‬خودکشی ‪ ،‬ترویج خشونت و‬ ‫ورود به عرصه ی بزرگسالی و یافتن توانایی‬ ‫های اجتماعی مستهجن دیده می شود‬ ‫در جامعه است‪.‬‬ ‫مختلف در صدد ان هستند که اقشار‬ ‫جهت ورود به عرصه های مختلف فعالیت‬ ‫که گردانندگان انها هر روز با ترفندهای‬ ‫بلوغ با توجه به جنسیت فرد و شرایط‬ ‫مختلف مردم از جمله نوجوانان را اغفال‬ ‫‪12‬تا‪17‬سالگی اتفاق افتاده و نوجوان در خود‬ ‫کمرنگ کنند وبنیانهای جامعه را از هم‬ ‫جغرافیایی و تربیتی بطورمتوسط بین‬ ‫احساس می کند که دیگران به او به دید‬ ‫و ارزشها و ارمانهای جامعه را در دید انها‬ ‫بپاشند‪.‬‬ ‫نوجوان از فضای مجازی بی توجه بود‬ ‫و هیچ حد و مرزی را دیگر نمی پذیرد و‬ ‫بنیه های مذهبی واخالقی درخانواده و‬ ‫زیادی خطرات تاثیرات فضای مجازی بر‬ ‫اعتراض پامپئو به اظهارات چین درباره کرونا‬ ‫وزیردفاعامریکاومعاونشدرقرنطینه‬ ‫پنتاگون از تحت قرنطینه قرار دادن وزیر دفاع امریکا و معاونش به دلیل کرونا خبر داد‪ .‬به نقل از سایت العهد لبنان‪ ،‬وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) اعالم کرد‪ ،‬مارک اسپر‪ ،‬وزیر دفاع این کشور و‬ ‫معاونش به ظن اینکه به ویروس کرونا مبتال شده باشند‪ ،‬تحت قرنطینه قرار گرفتند‪.‬پنتاگون افزود‪ ،‬این اقدام در پی اینکه ‪ ۱۸‬کارمند وزارت دفاع تا به امروز به این ویروس مبتال شده اند‪ ،‬صورت گرفته است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬مایک پامپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا شدیدا به اتهامات چین مبنی بر اینکه امریکا مسبب شیوع کرونای جدید است‪ ،‬اعتراض کرد‪.‬وزارت خارجه امریکا اظهار کرد‪ ،‬پامپئو در تماس تلفنی روز‬ ‫دوشنبه با دیپلمات برجسته چینی مراتب اعتراض شدید امریکا به تالش های چین جهت اتهام زدن به این کشور از بابت شیوع ویروس کرونای جدید را ابراز داشت‪.‬پامپئو اضافه کرد‪ :‬اکنون زمان مناسبی‬ ‫برای انتشار اطالعات گمراه کننده و شایعات عجیب و غریب نیست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28 -‬اسفند ‪ 1398‬شماره ‪1042‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ترور ژنرال سلیمانی‬ ‫مهمترین اتفاق خاورمیانه‬ ‫در سال ‪ 98‬بود‬ ‫در پی نشست برهم صالح با نمایندگان گروه های سیاسی و رئیس دادگاه فدرال نماینده عراقی به‬ ‫نام عدنان الزرفی رسما نامزد تصدی نخست وزیری این کشور شد‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫عدنان الزرفی مامور تشکیل‬ ‫کابینه عراق شد‬ ‫در پی نشست برهم صالح با نمایندگان گروه های سیاسی و‬ ‫رئیس دادگاه فدرال نماینده عراقی به نام عدنان الزرفی رسما‬ ‫نامزد تصدی نخست وزیری این کشور شد‪.‬‬ ‫به نقل از سایت شبکه المیادین‪ ،‬یک منبع اظهار کرد‪ ،‬برهم‬ ‫صالح و مدحت المحمود‪ ،‬رئیس دادگاه فدرال عراق و تنی چند‬ ‫از نمایندگان عراقی نشستی را در کاخ ریاست جمهوری داشتند‬ ‫که به مامور کردن عدنان الزرفی برای تصدی نخست وزیری‬ ‫عراق اختصاص داشت‪.‬‬ ‫به گفته این منبع‪ ،‬فضای حاکم بر کاخ السالم کامال نشان‬ ‫می داد که برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری عراق قصد دارد عدنان‬ ‫الرزفی را نامزد تشکیل دولت موقت کند‪.‬‬ ‫تلویزیون رسمی عراق اعالم کرد‪ ،‬صالح رسما الزرفی را‬ ‫مامور تشکیل دولت کرده او ظرف ‪ ۳۰‬روز از تاریخ مکلف‬ ‫شدن مامور تشکیل دولت است‪.‬‬ ‫الزرفی از اعضای ائتالف النصر به رهبری حیدر العبادی‪،‬‬ ‫نخست وزیر اسبق عراق است و او همچنین استاندار سابق نجف‬ ‫امروز‪ ،‬سه شنبه در کاخ ریاست جمهوری السالم عدنان‬ ‫در جنوب عراق بوده است‪.‬‬ ‫در نشست امروز نمایندگان گروه های سیاسی و رئیس‬ ‫عراق در سال ‪ ۲۰۰۳‬تشکیل شده اند‪.‬‬ ‫الزرفی رسما مامور تشکیل کابینه عراق شد‪.‬‬ ‫دستگاه قضا مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫وی مسوول سابق اداراتی است که بعد از جنگ امریکا علیه‬ ‫ماهیتوسنخنظامبینالمللییکیازموضوعاتیاستکهدرنظریه هایروابطبینالمللموردتوجهبودهو‬ ‫هست‪.‬برخیمعتقدهستندکهمنطقحاکمبرنظامبینالمللوروابطبینالمللمنطقانارشی(نظمهابزی)است‪.‬‬ ‫درمقابلایندیدگاهبرخینظریهپردازانبانگاهیخوشبینانهبهماهیتوسرشتانسان‪،‬نظاموروابطبینالملل‬ ‫وروابطمیانکشورهارامبتنیبرهمکاری(نظمکانتی)می دانند‪.‬برخینیزمعتقدندکهمنطقحاکمبرنظامبین‬ ‫المللوروابطمیانواحدهایسیاسیمبتنیبررقابت(نظمالکی)استکهاینرقابتالزاماًمنازعهامیزنیست‪.‬در‬ ‫اینمیانمنطق«ماکیاولیستی»نیزوجودداردکهالبتهدرنگاههابزیبهنظامبینالمللنیزبهنوعیوجودداردمبنی‬ ‫براینکه«هدفوسیلهراتوجیهمی کند‪».‬بهنظرمی رسددرنظامبینالملل«سیاستقدرت»وجهغالبرفتاری‬ ‫بازیگرانهست‪.‬دراینمیان«سیاستهویت»نیزروندهایداخلیوبینالمللیکشورهایمتعلقبهمکتبلیبرال‬ ‫دموکراسیراواردمراحلتازهایکردهاست‪.‬برگزیتوظهورترامپوقدرتیابیجریان هایراستافراطی‬ ‫وناسیونالیسمرامی تواندعینیتیاز«سیاستهویت»دانستکهمسلماًدرسالهایایندهتاثیراتبیشتریبرروابط‬ ‫بینالمللیکشورهادرنتیجهتغییراتدرساختارهایداخلیخواهدداشت‪.‬با«سیناعضدی»محققکنونیشورای‬ ‫اتالنتیکبهبررسیمهمترینتحوالتنظامبینالمللیدرسال‪ ۱۳۹۸‬شمسیپرداختهاستکهدرادامهمی اید‪.‬‬ ‫ویمحققسابقدانشگاهپرینستونامریکاومرکزویلسوننیزبودهاست‪.‬‬ ‫*مهمتریندالیلاقبالبهراستگرایانوناسیونالیستهادراروپاوامریکاچیست؟‬ ‫بهنظرمناقبالانهابهخاطرسیاست هایضدمهاجرتیوتاکیدانهابرهویتاروپاییبودنیاامریکاییبودن‬ ‫است‪.‬بعدازچنددههکهسیاستجهانیشدن(‪)globalization‬ومهاجرپذیریرواجداشتبسیاریبه‬ ‫خصوصدراروپانگرانورودمهاجرانیهستندکهازنظرانهاباارزش هایاروپاییسازگارنیستند(تاکیدمی کنم‬ ‫بهزعمانها)‪.‬اینموضوعحتیبهنظرمندرموردبرگزیتهممشهودبودبرایاینکهبریتانیابهطورسنتینقش‬ ‫‪ balancer‬رادرمیانقدرت هایاروپاییبازیمی کردوهویتانگلیسیرامجزاازهویتاروپاییمی دید‪.‬‬ ‫ولی‪،‬ظرفچنددههگذشتهسرنوشتبریتانیاعم ً‬ ‫الباسرنوشتبقیهاروپاگرهخوردهبود‪.‬بهاضافهورودمهاجران‬ ‫(حتیاروپایی)کهدراقتصادبریتانیامشغولبهکاربودندوباعثازکاربیکارشدنشهرونداندیگربودند‪.‬در‬ ‫امریکافکرمی کنماینموضوعکمترقابلمشاهدهاست‪،‬ولیظهورترامپنشانهقویاستازنارضایتیقشری‬ ‫بزرگیازجامعهامریکا‪،‬بهخصوصدرمناطقغیرشهری( همانپدیدهبرگزیت)‪*.‬یکیازمهمترینمسائلمرتبط‬ ‫باتحوالتخاورمیانهاعالمامریکامبنیبرخروجنیروهایشازاینمنطقهبود‪.‬ولیدرعملاینموضوعرخنداده‬ ‫است‪.‬بهنظرشماامریکادرچهصورتینیروهایخودراازمنطقهخارجمی کند؟‬ ‫ظرف‪ ۲‬دههگذشتهروسایجمهورامریکاهمگیازجملهاوباماوترامپتاکیدداشتهاندکهاینکشور‬ ‫باالخرهبایدازخاورمیانهبیرونبرودوتوجهخودرابهشرقاسیامعطوفکندولیدرعملاینامرمحققنشده‬ ‫بهخاطراینکهمتحدینامریکابهخصوصعربستاننگرانهستندکهباخروجامریکابهعنوانقدرتاصلی‪،‬ثبات‬ ‫اینمنطقهبهخطرخواهدافتادوایرانخواهدتوانستبهعنوانقدرتاصلیمنطقهظهورکند‪.‬فکرمی کنممتحدان‬ ‫امریکاتاانجاکهامکانداردسعیخواهندکردکهامریکارادرگیرمعادالتاینمنطقهکنندتابهزعمانهاخطر‬ ‫ایراندفعشود‪*.‬یکیازمشکالتاساسیامریکادرحالحاضرودرایندهچیناست‪.‬دراسنادمختلفامنیتی‬ ‫غربیازجملهدربیانیهکنفرانسامنیتیمونیخچینبههمراهروسیهبهعنوانتهدیدمطرحشدهاند‪.‬امریکاچگونه‬ ‫قادرخواهدبودچینرامهارکند؟ایاسیاستمهارجوابخواهدداد؟رئیسجمهورسابقامریکاریچاردنیکسون‬ ‫کهاتفاقاًگشایشاصلیدرروابط‪ ۲‬کشورراایجادکرداخطاردادهبودکهمابادستانخودمانیک«فرانکنشتاین»‬ ‫درستکردهایم‪،‬یعنیچینبهصورتعمدهیکتهدیدامنیتیبرایامریکاتلقیمی شود‪.‬فکرنمی کنمامریکا‬ ‫بتواندازظهوردوبارهچینبهصحنهبینالمللجلوگیریکند‪،‬ولیسعیمی کندتابااستفادهازقدرتاقتصادی‬ ‫خودوراهانداختنجنگتجاریاهنگرشدچینراکندترکندوهمچنینچینراملزمبهورودبهمعاهده های‬ ‫مربوطبهسالح هایراهبردیکندتاازمسلحشدنبیشترچینبهسالح هایپیشرفته ترجلوگیریکند‪.‬فکرمی کنم‬ ‫درایندهبازیگراناصلیدرسطحبینالمللیامریکاوچینباشند‪*.‬شیوعویروسکروناایننکتهرایاداورشد‬ ‫کهتهدیداتیوجوددارندکهدرسایههمکاریکشورهاراحتترقابلحلهستند‪.‬ایاجامعهجهانیازاسیب های‬ ‫ناشیازشیوعاینویروسدرسخواهدگرفتوایاشاهدافزایشهمکاریبینالمللیبرایرفعتهدیداتجهانی‬ ‫خواهیمبود؟درجواباینسوالبایدبگویمکهمحتاطانهامیدوارهستم‪،‬چونمعموالًاینهمکاری هاکوتاهمدت‬ ‫وگذراهستند‪.‬زمانیکهتباینویروسکشندهفروکشکند‪،‬کشورهامخصوصاًدرعصریکجانبهگرایی‬ ‫امروزبهروالعادیخودبرخواهندگشت‪*.‬اثاراقتصادیناشیازویروسکرونابراقتصادجهانیچهخواهد‬ ‫بود؟اینموضوعچهتاثیریبرانتخاباتایندهامریکاخواهدداشت؟تاثیراتمسلماًمنفیخواهندبودچونبه‬ ‫اقتصادهایاصلیجهانیعنیچینوامریکاصدماتبزرگیخواهدزد‪.‬سقوطبازارهایسهامازنتایجکوتاهمدت‬ ‫اینبیماریهمهگیرهستند‪.‬‬ ‫دیپلماسی زیر سایه کرونا؛ ایا تحریم های امریکا برداشته می شود؟‬ ‫شیوع ویروس جدید کرونا‬ ‫در ایران‪ ،‬بار دیگر توجه ها را به‬ ‫تحریم های امریکایی علیه ایران‬ ‫جلب کرده است‪ .‬مقامات ایران و‬ ‫چند کشور نزدیک به ان‪ ،‬می گویند‬ ‫تحریم ها مانع از مبارزه موثر با کرونا‬ ‫شده ولذا امریکا باید حداقل به خاطر‬ ‫کرونا هم که شده‪ ،‬ولو به طور موقت‪،‬‬ ‫تحریم ها را بردارد‪ .‬اما امریکا به‬ ‫شدت درگیر مسائل داخلی شده و فعال‬ ‫تمرکزی بر سیاست خارجی ندارد‪.‬‬ ‫تعداد بیماران کرونا در ایران‬ ‫تقریبا به ‪ ۱۵‬هزار نفر رسید و از این‬ ‫تعداد‪ ،‬بیش از ‪ ۸۵۰‬نفر جان خود را‬ ‫از دست دادند‪ .‬اماری که وزرات‬ ‫بهداشت ایران هر روز می دهد حاکی‬ ‫از افزایش روزافزون موارد ابتال به‬ ‫بیماری کرونا یا کووید‪ -۱۹‬است‪.‬‬ ‫اگر چه مقامات بهداشتی ایران تالش‬ ‫می کنند کرونا را مهار کنند‪ ،‬اما این‬ ‫بیماری هر روز تعداد بیشتری از‬ ‫ایرانیان را روانه بیمارستا ن ها می کند‪.‬‬ ‫دستگاه دیپلماسی ایران می گوید‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران مانع‬ ‫اصلی مبارزه موثر با کروناست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور حسن روحانی و‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران‪ ،‬طی نامه های جداگانه ای به‬ ‫همتایان خود در جهان‪ ،‬گفته اند که‬ ‫تحریم ها موانعی برای مقابله ایران‬ ‫با کرونا ایجاد کرده اند‪ .‬ظریف در‬ ‫توئیتی درباره نامه روحانی نوشت‪:‬‬ ‫«رئیس جمهور روحانی در نامه ای به‬ ‫همتایان خود ا ن ها را از ایجاد مانع‬ ‫شدید تحریم های امریکا بر تال ش های‬ ‫ایران در مبارزه با ویروس کرونا‬ ‫اگاه کرد و از ا ن ها خواست رعایت‬ ‫این تحریم ها را کنار بگذارند‪ .‬ایشان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬غیر اخالقی است که اجازه‬ ‫دهید یک قلدر‪ ،‬بی گناهان را بکشد‪.‬‬ ‫ویروس سیاست و جغرافیا نمی شناسند‬ ‫ما هم نباید بشناسیم‪».‬‬ ‫ظریف در نامه به دبیرکل سازمان‬ ‫ملل متحد اعالم کرد که تحریم های‬ ‫یکجانبه و غیرقانونی امریکا مانع‬ ‫عمد ه ای برای مبارزه با شیوع کرونا‬ ‫در کشورمان است که باید پایان‬ ‫یابد‪ .‬وزیر امور خارجه ایران همچنین‬ ‫نامه ای به همتایان خود نوشت که‬ ‫محتوای مشابه نامه وی به دبیرکل‬ ‫سازمان ملل متحد دارد‪ .‬ظریف در نامه‬ ‫به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده‬ ‫بود که علی رغم توانمندی علمی و‬ ‫تعهد نظام سالمت ایران برای مبارزه‬ ‫با شیوع کرونا ویروس‪ ،‬تحریم های‬ ‫ایاالت متحده بر تجارت قانونی فروش‬ ‫دارو‪ ،‬تجهیزات پزشکی و کا ال های‬ ‫بشردوستانه تاثیر داشته و تال ش ها برای‬ ‫مبارزه با شیوع کووید‪ -۱۹‬در ایران‬ ‫را با موانع جدی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ظریف با برخی همتایان‬ ‫خود تلفنی گفتگو و بر لزوم رفع‬ ‫تحریم ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫چین و روسیه‪ ،‬همگام با ایران‪،‬‬ ‫خواستار رفع تحریم ها شدند‪ .‬روز‬ ‫دوشنبه‪ ،‬وزارت امور خارجه چین در‬ ‫توئیتی گفت که استمرار تحریم ها علیه‬ ‫ایران‪ ،‬غیرانسانی بوده و مانع تحویل‬ ‫کمک های بشردوستانه از سازمان ملل‬ ‫به ایران می شود‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه روسیه نیز‬ ‫بیانه ای صادر کرد و از امریکا‬ ‫خواست که به خاطر کرونا‪،‬‬ ‫تحریم های ایران را رفع کند‪ .‬در این‬ ‫بیانیه تاکید شده که شیوع یک بیماری‬ ‫همه گیر‪ ،‬زمان مناسبی برای تسویه‬ ‫حساب ژئوپلتیکی نیست‪.‬‬ ‫امریکا درگیر مسائل داخلی است‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬امریکا خودش‬ ‫درگیر بحران کرونا شده و فعال‬ ‫تمرکزی بر سیاست خارجی ندارد‪.‬‬ ‫رفع تحریم های ایران یک تصمیم‬ ‫سیاست خارجی و مستلزم نوعی‬ ‫کاهش تنش میان تهران و واشنگتن‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تنش ها میان‬ ‫دو طرف نه تنها کاهش نیافته‪ ،‬بلکه‬ ‫به دلیل حمالت موشکی به نیر و های‬ ‫خارجی در عراق‪ ،‬بیشتر شده است‪.‬‬ ‫گذشته از این‪ ،‬برخی محافل نزدیک‬ ‫به دولت دونالد ترامپ امیدوارند که‬ ‫بحران کرونا به فروپاشی در ایران‬ ‫منجر شود‪ .‬در بحبوحه شیوع کرونا‬ ‫و سقوط قیمت های نفت‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫بلومبرگ در گزارشی نوشت که برخی‬ ‫در واشنگتن معتقدند که جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ممکن است نتواند از‬ ‫این بحرا ن ها جان سالم به در ببرد‪ .‬به‬ ‫گفته بلومبرگ‪ ،‬تغییر رژیم در ایران‬ ‫هدف دیرینه دولت های امریکا بود و‬ ‫مقامات فعلی امریکا معتقدند لحظه‬ ‫این تغییر در حال نزدیک شدن است‪.‬‬ ‫اما سوای امیدواری امریکایی ها‬ ‫به تغییر رژیم در ایران‪ ،‬امریکا از‬ ‫نظر داخلی امادگی هیچگونه تعاملی‬ ‫با ایران ندارد‪ .‬به گفته برخی محافل‬ ‫نزدیک به دولت ترامپ‪ ،‬افکار عمومی‬ ‫داخل امریکا در حال حاضر به شدت‬ ‫روی بحران کرونا متمرکز شده و‬ ‫توجهی به مسائل سیاست خارجی‬ ‫ندارد‪ .‬ولید فارس‪ ،‬مشاور سابق ستاد‬ ‫انتخاباتی ترامپ در سال ‪ ،۲۰۱۶‬طی‬ ‫یادداشتی در روزنامه ایندیپندنت‬ ‫عربی‪ ،‬به بررسی سیاست خارجی‬ ‫ترامپ در خاورمیانه زیر سایه بحران‬ ‫کرونا پرداخت‪ .‬فارس معتقد است که‬ ‫توجه دولت امریکا به مدیریت بحران‬ ‫کرونا در داخل کشور معطوف است و‬ ‫سایر مسائل سیاست خارجی به حاشیه‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫به نوشته فارس‪ ،‬شهروند عادی‬ ‫امریکا از رئیس جمهور و کاخ سفید‬ ‫و دستگا ه های دولتی انتظار دارد که بر‬ ‫مقابله با شیوع بیماری مخوف کرونا‬ ‫تمرکز کنند‪ .‬همچنین از رهبران ملی‬ ‫انتظار دارد که هر روز نشست خبری‬ ‫برگزار کنند و اخرین امار را در‬ ‫اختیارش قرار بدهند تا مطمئن شود‬ ‫از کشور محافظت می شود‪ .‬از دیدگاه‬ ‫فارس‪ ،‬حمایت افکار عمومی از‬ ‫سیاست خارجی امریکا‪ ،‬عامل مهمی‬ ‫است‪ .‬اما االن توجه افکار عمومی‬ ‫امریکا به سیاست خارجی نزدیک به‬ ‫صفر شده است‪.‬‬ ‫فارس نوشت‪« :‬سیاست اعمال‬ ‫تحریم علیه نظا م های ایران و سوریه و‬ ‫گرو ه های حزب اهلل در عراق و لبنان و‬ ‫متحدا ن شان ادامه خواهد یافت‪ .‬ممکن‬ ‫است به رغم کرونا تحریم های دیگری‬ ‫اعمال شود‪ ،‬چون وزارت خزانه داری‬ ‫به مقابله با ایران ادامه خواهد داد تا‬ ‫امریکا پیشرفت هایی که در برهه اخیر‬ ‫بدست اورد را از دست ندهد‪».‬‬ ‫بایدن پیروز رقابت درون‬ ‫حزبی دموکرات ها در‬ ‫ایالت واشنگتن‬ ‫جو بایدن به عنوان پیروز رقابت اولیه دموکرات ها برای ریاست جمهوری در‬ ‫ایالت واشنگتن اعالم شد و بدین ترتیب او در پنج ایالت از شش ایالتی که سه شنبه‬ ‫گذشته در ان رای گیری شد‪ ،‬به پیروزی دست یافت‪.‬به نقل از خبرگزاری پرس‬ ‫اسوسیشن‪ ،‬پس از حدود یک هفته شمارش اراء‪ ،‬جو بایدن‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫سابق امریکا صبح دوشنبه اندکی از برنی سندرز‪ ،‬سناتور اهل ورمونت جلو افتاد‬ ‫و شامگاه دوشنبه به وقت محلی پیروزی او قطعی شد‪.‬واشنگتن‪ ،‬ایالتی است که‬ ‫سندرز امید به پیروزی در ان داشت‪ .‬او سال ‪ ۲۰۱۶‬بیش از دو سوم امتیازهای این‬ ‫ایالت را در رقابت با هیالری کلینتون به دست اورده بود‪.‬سه شنبه گذشته بایدن در‬ ‫چهار ایالت به پیروزی رسید؛ میزوری‪ ،‬می سی سی پی‪ ،‬میشیگان و ایداهو‪ .‬سندرز‬ ‫هم در داکوتای شمالی به پیروزی رسید‪.‬سه ایالت اریزونا‪ ،‬ایلینوی و فلوریدا امروز‬ ‫(سه شنبه) شاهد برگزاری رقابت درون حزبی دموکرات ها هستند‪ ،‬در حالی که‬ ‫اوهایو بابت شیوع کروناویروس این رای گیری را لغو کرده است‪ .‬جورجیا‪ ،‬کنتاکی‬ ‫و لوئیزیانا هم رقابت درون حزبی را به تعویق انداخته اند‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیستانی‪:‬‬ ‫معالجه بیماران کرونایی‬ ‫واجب کفایی است‬ ‫دفتر ایت اهلل سیستانی در بیانیه ای اعالم کرد‬ ‫معالجه بیماران مبتال به کرونا “واجب کفایی” است‪.‬‬ ‫‪ ،‬به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز‪ ،‬دفتر ایت‬ ‫اهلل سید علی سیستانی‪ ،‬مرجع عالیقدر شیعیان در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬معالجه بیماران مبتال به کرونا‬ ‫و نظارت بر وضعیت شان برای تمام کسانی که‬ ‫می توانند این وظایف را انجام دهند واجب کفایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده است‪ :‬باید طرف های ذی ربط‬ ‫تمام لوازم و اقالم ضروری برای حمایت از پزشکان‬ ‫و کادر درمانی را فراهم کنند؛ اقدامی که این ها‬ ‫انجام می دهند به رغم تمام چالش ها کاری بزرگ و‬ ‫تالشی است که هیچ بهایی برای ان نمی توان تعیین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وضعیت اضطراری در‬ ‫امریکا ممکن است ماه ها‬ ‫ادامه داشته باشد‬ ‫به نقل از یورونیوز‪« ،‬دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا در جمع خبرنگاران در کاخ‬ ‫سفید‪ ،‬از مردم کشورش خواست در اجتماعات بیش از ‪ ۱۰‬نفر شرکت نکنند تا بلکه از این‬ ‫طریق شیوع ویروس کرونا در ایاالت متحده به کلی مهار شود‪.‬رئیس جمهوری امریکا که به‬ ‫دلیل بحران ناشی از افزایش شمار مبتالیان و قربانیان بیماری کووید‪ -۱۹‬و نحوه مدیریت این‬ ‫بحران در روزهای نخست شیوع ویروس کرونا در امریکا به شدت از سوی رقبای سیاسی‬ ‫و دمکرات ها تحت انتقاد قرار دارد‪ ،‬زمان احتمالی مهار کامل این بحران در کشورش را ماه‬ ‫جوالی یا اگوست اینده اعالم کرد‪.‬ترامپ در این خصوص تصریح کرد که اگر به خوبی‬ ‫در این زمینه تالش شود و شهروندان نیز با عمل به توصیه های بهداشتی همراهی کنند حوالی‬ ‫ماه های جوالی یا اگوست به پایان وضعیت بحرانی کنونی خواهیم رسید‪.‬دونالد ترامپ‬ ‫در خصوص پیشنهادهای مطرح شده برای به تعویق افتادن انتخابات مقدماتی و درون حزبی‬ ‫ریاست جمهوری که قرار است روز سه شنبه در چهار ایالت امریکا برگزار شود‪ ،‬گفت که‬ ‫چنین پیشنهادی بی فایده است‪ .‬وی در ادامه یاداور شد که این برعهده مسئوالن ایالت ها است‬ ‫که به خوبی در این مورد تصمیم گیری کنند‪ .‬به گفته ترامپ‪ ،‬به تعویق انداختن انتخابات مسئله‬ ‫مهمی است اما از دیدگاه وی ثمری ندارد‪.‬این در حالی است که «مایک دی واین» فرماندار‬ ‫جمهوری خواه ایالت اوهایو ساعاتی پیش خواستار ان شده بود که انتخابات درون حزبی در‬ ‫ایالت تحت ریاست اش دست کم تا دوم ژوئن به تعویق بیافتد‪ .‬وی همچنین با انتشار توییتی‬ ‫اعالم کرده بود چون به صورت یکجانبه اختیار به تعویق انداختن رای گیری را ندارد برای‬ ‫عملی شدن این کار به دستگاه قضایی متوسل خواهد شد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫شش سوال در مورد برزخ پرسپولیس؛ اقای‬ ‫انصاریفرد شما چقدر مقصر هستی؟‬ ‫حکم رسمی فیفا در مورد شکایت‬ ‫برانکو ایوانکوویچ و ایگور پانادیچ و‬ ‫البته دکوری به نام زالتکو ایوانکوویچ‬ ‫به باشگاه پرسپولیس رسید‪ .‬محکومیت‬ ‫سرخپوشان در این پرونده کامال قابل‬ ‫انتظار بود و کسی را متعجب نکرد؛‬ ‫چنان که احکام مشابه پرشماری در‬ ‫مورد شکایت بودیمیر‪ ،‬کالدرون و‬ ‫دستیارانش و ‪ ...‬نیز در راه هستند و‬ ‫تک تک انها همین مسیر را خواهند‬ ‫پیمود‪ .‬تعدد این پروند ه ها در کنار‬ ‫مشکالت مالی شدید باشگاه‪ ،‬یک‬ ‫وضعیت بحرانی را برای پرسپولیس‬ ‫به وجود اورده و باعث نگرانی‬ ‫هواداران شده است‪ .‬صد البته همه‬ ‫سهم گرفتار ی های این تیم مربوط به‬ ‫مدیرعامل فعلی نیست و مثال ایرج‬ ‫عرب در داستان عقد قرارداد هنگفت‬ ‫و غیرمنطقی با ماریو بودیمیر خبطی‬ ‫نابخشودنی انجام داد‪ ،‬اما محمدحسن‬ ‫انصار ی فرد هم مرتکب اشتباهات‬ ‫بسیار زیادی شده؛ لیست بلندباالیی‬ ‫از خطاهای مدیریتی و وعد ه های‬ ‫محقق نشده که می رود مثل دوران‬ ‫اول مدیریت او در پرسپولیس‪ ،‬کار‬ ‫را به کسر امتیاز یا تنبیهاتی از این‬ ‫دست بکشاند‪ .‬از بین همه اشکاالت و‬ ‫ابهامات‪ ،‬شش مورد را انتخاب کرد ه ایم‬ ‫و خوشحال خواهیم شد اگر مدیرعامل‬ ‫مستعفی پرسپولیس به این سواالت نیز‬ ‫جواب بدهد‪.‬‬ ‫یک‪ -‬در حکم محکومیت یک‬ ‫میلیون و ‪ 55‬هزار یورویی پرسپولیس‬ ‫بابت پرونده برانکو‪ 5 ،‬درصد سود‬ ‫ساالنه و ‪ 20‬هزار فرانک هزینه دادرسی‬ ‫هم گنجانده شده؛ شبیه شرایطی که در‬ ‫حکم پانادیچ هم وجود دارد‪ .‬گیریم‬ ‫که اصل بدهی به برانکو و دستیارانش‬ ‫بر عهده انصار ی فرد نیست‪ ،‬اما این‬ ‫جریمه های دیرکرد و هزینه های دادرسی‬ ‫که روی هم رقم هنگفتی می شوند‬ ‫چطور؟ محمدحسن از روز اولی که‬ ‫امد بیش از ده بار از توافق قطعی با‬ ‫برانکو خبر داد؛ وعد ه ای که هرگز‬ ‫عملیاتی نشد‪ .‬خود برانکو می گوید‬ ‫حتی حاضر بوده تخفیفی جزیی هم به‬ ‫باشگاه بدهد‪ ،‬اما دوستان کار را جدی‬ ‫نگرفتند تا حاال مجازا ت های فرعی هم‬ ‫به بدهی سرخپوشان افزوده شود‪ .‬به‬ ‫نظر شما این داستان‪ ،‬خوب مدیریت‬ ‫شد جناب انصار ی فرد؟ از اینها بدتر‬ ‫غرامت صد و پنج هزار یورویی است‬ ‫که صرفا به خاطر دیرکرد در پرداخت‪،‬‬ ‫روی طلب صد هزار یورویی زالتکو‬ ‫ایوانکوویچ رفته!دو‪ -‬از هزینه های خرد‬ ‫ناالزم صحبت کردیم‪ ،‬پس بهتر است به‬ ‫مخارج اعزام و اقامت نمایندگان باشگاه‬ ‫در زاگرب برای توافق با برانکو هم‬ ‫اشاره کنیم؛ نتیجه این سفرها چه بود؟‬ ‫نتیجه اقامت طوالنی مدت نمایندگان‬ ‫باشگاه در دوبی چه بود؟ توافق با‬ ‫استوکس را که اخر و عاقبتش را دیدیم‬ ‫و البته جلب رضایت از فرناندو گابریل‬ ‫هم در این سفر رخ داد؛ بازیکنی که از‬ ‫قضا همین چند روز پیش حکم فیفا بابت‬ ‫شکایت او صادر شد!‬ ‫سه‪ -‬می گویند در باشگاه پولی برای‬ ‫پرداخت به برانکو نبود‪ ،‬سوال اینجاست‬ ‫که پول رضایتنامه یحیی گل محمدی را‬ ‫چه کسی داد؟ ظاهرا بین پنج تا شش‬ ‫میلیارد تومان برای این کار هزینه شده و‬ ‫محمدحسن انصار ی فرد مدعی است یک‬ ‫«هوادار خیر» این کار را کرده؛ حاال‬ ‫بگذریم از دستمزد بیش از دو میلیارد‬ ‫تومانی خود یحیی برای همین نیم فصل‪.‬‬ ‫خب ایا نمی شد به همان هوادار خیر‬ ‫می گفتید این پول را در ازای نیمی از‬ ‫طلب برانکو بپردازد؟ اصال تغییر مربی‬ ‫در پرسپولیس با چه ضرورتی اتفاق‬ ‫افتاد؟ مگر این تیم مربی نداشت؟ مگر‬ ‫مربی اش بد نتیجه می گرفت؟ جالب‬ ‫است که حاال خبر می رسد تعهدات مالی‬ ‫مربوط به انتقال یحیی هم پاس نشده و‬ ‫این یعنی قوز باالی قوز!‬ ‫چهار‪ -‬شکایت همان مربی به زور‬ ‫معزو ل شده هم در صف احکام فیفا‬ ‫است؛ گابریل کالدرون که صفر تا‬ ‫صد مسوولیت برکناری‪ ،‬شکایت و‬ ‫غرامت خواهی اش متوجه شخص اقای‬ ‫انصار ی فرد است‪ .‬هیچ کجای دنیا مربی‬ ‫صدر جدول و رکورددار کسب امتیاز‬ ‫در تاریخ لیگ را به این شکل کنار‬ ‫نمی گذارند‪ ،‬اما مدیرعامل پرسپولیس‬ ‫چنین کرد‪ .‬عجیب تر انکه اگر نصف‬ ‫قرارداد کالدرون تا نیم فصل به او‬ ‫پرداخت می شد این مربی بعد از‬ ‫قطع همکاری نمی توانست روی‬ ‫بقیه دستمزدش اقدام کند‪ ،‬اما تاخیر‬ ‫چندروزه باشگاه در این مورد‪ ،‬حاال یک‬ ‫شکایت چند صد هزار دالری جدید‬ ‫درست کرده است‪.‬‬ ‫پنج‪ -‬بی گمان یکی از مسایلی که‬ ‫اتش برانکو را در پیگیری شکایت‬ ‫از پرسپولیس تندتر کرد‪ ،‬مصاحبه‬ ‫انصار ی فرد و تهدید مربی کروات به‬ ‫شکایت متقابل بود‪ .‬پروفسور انقدر از‬ ‫این تهدید عصبی شده بود که فورا چند‬ ‫مصاحبه انجام داد و از مدیرعامل باشگاه‬ ‫خواست در شکایت از او تعلل نکند‪.‬‬ ‫طبیعتا اما دست پرسپولیس بری طرح‬ ‫چنین شکواییه ای خالی بود و تهدید‬ ‫انصار ی فرد فقط اخرین روزنه های‬ ‫اشتی و توافق با برانکو را مسدود کرد‪.‬‬ ‫شش‪ -‬وسط این همه مصیبت اما‬ ‫پرسپولیس دو خرید خارجی جدید‬ ‫هم داشته که تا کنون مبلغی به عنوان‬ ‫پیش قسط به انها پرداخت شده و وصول‬ ‫بقیه پو ل شان هم جزو دردسرهای بعدی‬ ‫باشگاه خواهد بود‪ .‬کاش الاقل این‬ ‫دو خرید توجیه فنی داشتند؛ داستان‬ ‫استوکس که قشنگ مطابق پیش بینی ها‬ ‫جلو رفت و مهاجم ایرلندی االن کامال‬ ‫دور از دسترس باشگاه است‪ ،‬اوساگونا‬ ‫هم با کیفیت نازلش نیمکت نشین شده‬ ‫است‪ .‬احیانا در حاشیه استعفا‪ ،‬توضیحی‬ ‫ندارید اقای مدیرعامل؟‬ ‫«دفنوازی»درکردستان‬ ‫با تصویب هیات مدیره؛‬ ‫پرسپولیسازبرانکوشکایتمی کند‬ ‫هیات مدیره پرسپولیس مصوب کرد که این باشگاه از سرمربی سابق کروات خود به خاطر فسخ یک طرفه قرارداد به فیفا شکایت کند‪.‬‬ ‫ط عمومی باشگاه شد‪ ،‬اعضای هیات مدیره بر سر موضوع‬ ‫در اخرین جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که منجر به برکناری مدیر رواب ‬ ‫محکومیت در پرونده برانکو بحث و تبادل نظر کردند‪.‬در این جلسه اعضا از محمد حسن انصاری فرد پرسیدند که چرا باشگاه تا به حال از‬ ‫برانکو به خاطر فسخ یک طرفه قرارداد شکایت نکرده است؟ در همین حال اعضا در نهایت مصوب کردند که باشگاه پرسپولیس سریعا‬ ‫الیحه ای تنظیم و به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ارسال و رسما از برانکو ایوانکوویچ به خاطر فسخ یک طرفه قراردادش شکایت کند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫استقالل شانس قهرمانی دارد‪ /‬عید‬ ‫واقعی روز شکست دادن کرونا است‬ ‫یک پیشکسوت مطرح کرد‪:‬‬ ‫سعید بیگی پیشکسوت تیم استقالل‬ ‫در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت‪:‬‬ ‫این روزها مثل اکثر مردم ایران به همراه‬ ‫خانواده ام در قرنطینه خانگی هستم و‬ ‫حتی کسب و کارم را شب عیدی تعطیل‬ ‫کرده ام تا به این ترتیب به جامعه‪ ،‬خودم‬ ‫و خانواده ام کمک کنم‪ .‬امیدوارم مردم‬ ‫ما هم به اندازه کافی خطر ویروس کرونا‬ ‫را جدی بگیرند و با ماندن در خانه‬ ‫به قطع شدن حلقه انتقال این ویروس‬ ‫کشنده کمک کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همه عمری که از‬ ‫خدای متعال گرفته ام عیدی اینچنین‬ ‫سراغ نداشته ام و این بدترین عیدی‬ ‫است که تجربه می کنم‪ .‬در واقع این عید‬ ‫اص ً‬ ‫ال عید نیست و عید واقعی ما روزی‬ ‫فرا می رسد که توانسته باشیم ویروس‬ ‫کرونا را شکست دهیم‪ .‬ان شاءاهلل به‬ ‫زودی این عیدی را خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫پیشکسوت استقالل در خصوص‬ ‫شرایط این تیم نیز بیان داشت‪ :‬یکسری‬ ‫اتفاقات در طول فصل باعث شد تا‬ ‫امتیازاتی از دست برود که حق نبود‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫تیم ما در بازی های زیادی در ثانیه های‬ ‫پایانی گل خورد که به دلیل نبود تمرکز‬ ‫بود‪ .‬شاید اگر فقط در یکی دو تا از این‬ ‫بازی ها مثل پیکان‪ ،‬بازی رفت با ماشین‬ ‫سازی و فوالد گل های ثانیه های پایانی‬ ‫را دریافت نمی کردیم االن تیم ما در‬ ‫صدر جدول قرار داشت‪.‬‬ ‫بیگی اضافه کرد‪ :‬االن هم همه چیز‬ ‫برای استقالل تمام نشده و این تیم هنوز‬ ‫شانس قهرمانی دارد‪ .‬عجیب است چرا‬ ‫عده ای سعی دارند به افکار عمومی‬ ‫تلقین کنند کار پرسپولیس برای قهرمانی‬ ‫تمام است‪ .‬در حالی که هنوز ‪ ۹‬بازی‬ ‫تا پایان فصل باقی است‪ .‬استقالل یک‬ ‫بازی عقب افتاده مقابل فوالد دارد که‬ ‫در صورت پیروزی در این بازی که‬ ‫خیلی هم دور از دسترس نیست‪ ،‬فاصله‬ ‫امتیاز تا صدر جدول کم می شود و این‬ ‫فاصله در ‪ ۹‬بازی قابل جبران است‪.‬‬ ‫هافبک پیشین ابی پوشان گفت‪:‬‬ ‫در نیم فصل دوم برعکس نیم فصل‬ ‫نخست تیم های پایین جدول خطرناک تر‬ ‫می شوند و بازی با انها از حساسیت‬ ‫بیشتری برخوردار می شود‪ .‬به خصوص‬ ‫این جدول که رقابت فشرده ای در پایین‬ ‫ان بین چند تیم جریان دارد‪ .‬شما در‬ ‫نیم فصل دوم نمی توانید تیم هایی مثل‬ ‫پیکان‪ ،‬شاهین بوشهر‪ ،‬گل گهر و پارس‬ ‫جنوبی را دست کم بگیرید‪ .‬همانطور‬ ‫که دیدید گل گهر توانست استقالل‬ ‫را شکست دهد و در نیم فصل دوم از‬ ‫این دست نتایج کم نخواهیم داشت‪ .‬لذا‬ ‫پرسپولیس باوجود اینکه فاصله نسبتاً‬ ‫خوبی در صدر جدول دارد باز هم‬ ‫نمی تواند این فاصله را حاشیه ای مناسب‬ ‫برای مسجل کردن قهرمانی اش بداند‪.‬‬ ‫مهندسی لیگ؟‬ ‫همه چیز واضح است‬ ‫نیکبخت واحدی‪:‬‬ ‫علیرضا نیکبخت در گفتگو با‬ ‫خبرنگار ورزشی ایلنا در خصوص شرایط‬ ‫این روزهای لیگ برتر و تعطیلی رقابت ها‬ ‫به دلیل شیوع ویروس کرونا اظهار داشت‪:‬‬ ‫متاسفانه این ویروس به جان مردم دنیا و‬ ‫کشور ما افتاده و امیدوارم هرچه زودتر‬ ‫دست از سر مردم ما بردارد‪ .‬از مردم هم‬ ‫خواهشی که دارم این است که در خانه‬ ‫بمانند و خود من هم یک ماه است که‬ ‫به ویالیم امده ام و به نوعی خودم را در‬ ‫منزل حبس کردم و جایی نمی روم‪ .‬اگر‬ ‫کسی شرایطش را دارد و می تواند از منزل‬ ‫خارج نشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد لیگ برتر هم این‬ ‫مشکلی است که در سرتاسر دنیا ایجاد‬ ‫شده و شنیده ام برخی تیم ها تا همین چند‬ ‫روز قبل مشغول تمرین کردن بودند‪ .‬به هر‬ ‫حال فوتبال از جان ادمیزاد مهم تر نیست‬ ‫و باید تا جایی که می شود رعایت کرد تا‬ ‫اتفاقی نیافتد‪.‬‬ ‫پیشکسوت فوتبال در مورد اینکه‬ ‫گفته می شود امکان ادامه رقابت های لیگ‬ ‫برتر وجود ندارد و برخی می گویند باید‬ ‫پرسپولیس قهرمان رقابت ها اعالم شود هم‬ ‫گفت‪ :‬در این مورد مسئوالن فدراسیون‬ ‫باید تصمیم بگیرند و با بررسی همه‬ ‫جوانب بهترین کاری که می شود را انجام‬ ‫دهند‪ .‬نمی دانم کار درست چیست ولی‬ ‫بعید می دانم بشود وسط فصل اعالم کرد‬ ‫فالن تیم قهرمان است و این اجحاف در‬ ‫حق بقیه است و بهتر است لیگ را تعطیل‬ ‫و به فصل بعد موکول کنند‪.‬‬ ‫نیکبخت در مورد مسائلی که در رابطه‬ ‫با مهندسی لیگ و تمایل وزارت ورزش به‬ ‫پرسپولیس مطرح می شود هم گفت‪ :‬من در‬ ‫این مورد نظر خاصی ندارم و نمی خواهم‬ ‫چیزی بگویم که حرف و حدیث ایجاد‬ ‫شود ولی فقط می گویم چیزی که عیان‬ ‫است چه حاجت به بیان است‪ .‬مردم همه‬ ‫چیز را می بینند و متوجه همه چیز هستند‬ ‫و نیازی به صحبت امثال من در این مورد‬ ‫نیست‪ .‬از زمان ما هم چنین صحبت هایی‬ ‫مطرح بود و یکی استقاللی بود و یکی‬ ‫پرسپولیسی و همه جور اتفاقی در این‬ ‫فوتبال دیدیم‪.‬‬ ‫چیزیازپرسپولیسبهنامخودمنزدم‬ ‫وخان هامراهمبهباشگاهبخشیدم‬ ‫رویانیان‪:‬‬ ‫روز گذشته خبری مبنی بر تخلف‬ ‫تمایلی به صحبت در این رابطه نداشت‬ ‫پرسپولیس را به نام خود نزدم که حتی‬ ‫و اعالم کرد به زودی حقایقی در این‬ ‫دادم‪ .‬من خانه خودم را به نام‬ ‫یکی از مدیران سابق پرسپولیس و زدن‬ ‫به ارائه توضیحاتی کوتاه بسنده کرده‬ ‫مطرح شد که به نظر می رسید این خبر‬ ‫مورد افشا می کند‪.‬‬ ‫اتهام به وی وارد شده است‪.‬‬ ‫من دوست ندارم به این مسائل ورود‬ ‫سند ‪ 5‬ساختمان باشگاه به نام خودش‬ ‫مربوط به محمد رویانیان است و این‬ ‫محمد رویانیان در گفتگو با‬ ‫خبرنگار ورزشی ایلنا با وجود اینکه‬ ‫رویانیان در این خصوص گفت‪:‬‬ ‫کنم و چیزی که مطرح شده ارتباطی‬ ‫به من ندارد‪ .‬من نه تنها ‪ 5‬ساختمان‬ ‫‪ 5‬ساختمان از خودم به پرسپولیس‬ ‫پرسپولیس زدم و این وصله ها به من‬ ‫نمی چسبد ‪.‬‬ ‫وی در مورد اتهاماتی که وارد شده‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به زودی پاسخ کسانی که‬ ‫اتهام زدند را می دهم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1047

روزنامه صدای اصلاحات 1047

شماره : 1047
تاریخ : 1399/01/20
روزنامه صدای اصلاحات 1046

روزنامه صدای اصلاحات 1046

شماره : 1046
تاریخ : 1399/01/19
روزنامه صدای اصلاحات 1045

روزنامه صدای اصلاحات 1045

شماره : 1045
تاریخ : 1399/01/18
روزنامه صدای اصلاحات 1044

روزنامه صدای اصلاحات 1044

شماره : 1044
تاریخ : 1399/01/17
روزنامه صدای اصلاحات 1043

روزنامه صدای اصلاحات 1043

شماره : 1043
تاریخ : 1399/01/16
روزنامه صدای اصلاحات 1041

روزنامه صدای اصلاحات 1041

شماره : 1041
تاریخ : 1398/12/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!