روزنامه صدای اصلاحات شماره 964 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 964

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 964

روزنامه صدای اصلاحات شماره 964

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دکتر علی نوری ‪ -‬جامعه شناس‬ ‫دکتر مصطفی اب روشن ‪ -‬جامعه شناس‬ ‫ریشه های ترس از‬ ‫ازدواج در ایران‬ ‫خاستگاهاجتماعیاعتراضاتبهافزایش‬ ‫قیمتبنزین؛پیامدهاوراهکارها‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اذر ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۱۸‬ربیع الثانی ‪۱۴۴۱‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪964‬‬ ‫نماینده مالیر‬ ‫برخی اعداد بودجه‬ ‫توهمیاست‬ ‫حجت االسالم احد ازادی خواه نماینده‬ ‫مالیر در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به ارائه الیحه بودجه سال ‪ 99‬به مجلس از‬ ‫سویرئیس جمهورگفت‪:‬قرار‪....‬‬ ‫از پایان نامه فروشی تا کتاب سازی‬ ‫‪2‬‬ ‫علمی‬ ‫کولبری‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دانشجویان برای اساتید‬ ‫صدای اصالحات پس از انتشار کتاب‬ ‫“مالحظات درباره دانشگاه” سیدجواد‬ ‫طباطبایی‪ ،‬مجددا بحث پیرامون مساله دانشگاه‬ ‫و روندهای ناظر بران باال گرفته است‪ .‬این‬ ‫بحث ها هم از جهت پرسش از خود ایده‬ ‫دانشگاه و هم از جهت نقد روندهای حاکم‬ ‫بر دانشگاه صورت گرفته و به موجی از‬ ‫اظهارنظرها دامن زده است‪.‬هدایت علوی‬ ‫تبار‪ ،‬عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی‪ ،‬چند سال پیش با نوشتن‬ ‫مقاله ای مفصل به برخی ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ابعاد اعتراضات هفته پایانی ابان ماه‪ ۱۳۹۸‬که درشهرهای‬ ‫مختلف ایران شاهد ان بودیم نیاز به واکاوی و تحلیل‬ ‫دقیق جامعه شناسانه دارد‪ .‬دراین نوشته کوتاه تالش این‬ ‫است که از منظر جامعه شناختی به برخی از عوامل‪،‬‬ ‫پیامدها و راهکارها دراین زمینه اشاره شود‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫جالل میرزایی‬ ‫بهنظرمی رسدمخالفان‬ ‫‪ FATF‬در مجمع‬ ‫بیش از وکالی ملت‬ ‫قدرت دارند‬ ‫جالل میرزایی درباره اینکه باتوجه به‬ ‫شرایط کشور و تحریم ها برخی از تندورها‬ ‫در مجمع مانع می شوند که تکلیف «‪»FATF‬‬ ‫مشخص شود‪ ،‬گفت‪ :‬انتقادی که درباره‬ ‫روشن شدن تکلیف «‪ »FATF‬دارم این‬ ‫است که نه موافقان سعی کردند در این‬ ‫مدت مخالفان را به یک نشست دعوت کنند‬ ‫و دالیل خود را بیان کنند و نه مخالفان که‬ ‫معتقد هستند پیوستن به این سازمان کشور را‬ ‫دچار مشکل می کند‪ ،‬این کار را انجام دادند‪.‬‬ ‫این عضو فراکسیون امید مجلس شورای‬ ‫اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬اصال فرض را‬ ‫بر این بگذاریم که مخالفان درست هم‬ ‫می گویند اما نباید ان ها بخشی از جامعه‬ ‫که خواستار پیوستن به ‪ FATF‬هستند ‪...‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئله ترس از ازدواج و تشکیل خانواده در میان‬ ‫جوانان انقدر فراگیر و اشکار است که افراد بدون‬ ‫تحقیق علمی و با توجه به تجربیات شخصی شان‪،‬‬ ‫پیامد و انعکاس این معضل اجتماعی را در خانواده‬ ‫و محیط اجتماعی مشاهده می کنند‪....‬‬ ‫دولتمردان نقشه مجلس یازدهم را می کشند‬ ‫مجلس در قبضه روحانی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وضعیت جدید عربستان در خصوص ایران‬ ‫دعوای ظاهری‬ ‫التماسپنهانی‬ ‫محمدعلی الستی‬ ‫در شرایط حاضر تلویزیون‬ ‫با لودگی به مردم‬ ‫توهینمی کند‬ ‫گزارشیکهروزپنجشنبهوالاستریتژورنالمنتشرکرده‬ ‫از «تالش های محرمانه» عربستان سعودی برای رفع تنش‬ ‫با جمهوری اسالمی خبر داده و به نقل از یکی از مقامات‬ ‫سعودی نوشته است‪ :‬عربستان پس از انکه از پشتیبانی‬ ‫امریکا به دنبال حمله به تاسیسات ارامکو‪ ،‬انگونه که‬ ‫انتظار داشت‪ ،‬برخوردار نشد‪ ،‬به این سیاست روی اورد‪.‬‬ ‫عربستان در حالی رو به حل تنش های خود با ایران‬ ‫اورده و تالش های مخفیانه برای رسیدن به این‬ ‫هدف را اغاز کرده که مقامات این کشور به‪...‬‬ ‫محمدعلیالستی‪،‬جامعه شناسارتباطاتو‬ ‫استاددانشگاه‪،،‬اظهارداشت‪:‬تلویزیونیکی‬ ‫از موثرترین رسانه های عصر حاضر است و‬ ‫‪3‬‬ ‫قطعاًمی تواندتاثیریقطعی‪....‬‬ ‫اصولگرایان همچنان درگیر مشکل «اتحاد» !‬ ‫حمله گازانبری خودی ها به قالیباف!‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دولتمرداننقشهمجلسیازدهمرامی کشند‬ ‫این روزها و با نزدیک شدن به انتخابات یازدهین دوره مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬کارنامه مجلس دهم بیش از پیش مورد ارزیابی سیاسیون قرار‬ ‫می گیرد‪".‬ناکارامدی"کلیدواژه ایاستکهدروصفمجلسدهمی هابه‬ ‫کراتبرسرزبان هامی ایدوبسیاریبراینباورندکهاینمجلسنتوانستاز‬ ‫حیثیت خود به ویژه در بُعد نظارتی دفاع کند‪ .‬برخی به صراحت می گویند‬ ‫که نمایندگان در این دوره به جای انکه دولت و وزرا را به خط کنند‪ ،‬تسلیم‬ ‫خواسته های انان شدند و ظرفیت مجلس را در اختیار دولت قرار دادند‪ .‬در‬ ‫واقع اغلب نمایندگان مجلس در این دوره‪ ،‬از ابتدا به دنبال همراهی با دولت‬ ‫بودندبهاینبهانهکهنمایندگانمجلسنهمازابزارهاینظارتیخوددرجهت‬ ‫کارشکنیدولتاستفادهکردند‪.‬‬ ‫نقشهراهدولتبرایمجلس‬ ‫البته گذری به اظهارات مجید انصاری معاون وقت پارلمانی‬ ‫رئیس جمهوردر سال‪ ۹۴‬به خوبی نشان می دهد که دولتی ها چه نقشه راهی‬ ‫را برای نمایندگان همسوی خود ترسیم کرد ه بودند‪ .‬انصاری در نشست‬ ‫ه ماندیشی برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای مرحله دوم ائتالف امید در‬ ‫انتخابات مجلس دهم‪ ،‬گفت‪ :‬بنای دولت تعامل و همکاری حداکثری با‬ ‫مجلس دهم است‪ .‬وی از طرفی سوال و تذکر را حق نمایندگان دانست و از‬ ‫سویدیگرنمایندگانمجلسنهمرابهجهتاستفادهازابزارهاینظارتی شان‬ ‫مورد نکوهش قرار داد و گفت‪ :‬ما در این مدت شاهد‪ ۳۵۰۰‬سوال نمایندگان‬ ‫مجلسنهمبودیموهرروزوزرابرایپاسخگوییبهمجلسمی رفتندکهاین‬ ‫مسئلههموقتمجلسوهموقتدولتراگرفت‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون امید نیز به تاسی از این‬ ‫خواسته دولتمردان‪ ،‬بنای تعامل حداکثری با دولت را در پیش گرفتند به‬ ‫گونه ای که محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید اعالم کرد که «تا جایی‬ ‫مطالباتمردمراپیگیریمی کنیمکهموجبتضعیفدولتنشود»‪.‬همچنین‬ ‫عارفچندینمرتبهدرحرف هاوموضع گیری هایشنشاندادهاستکهبیشتر‬ ‫از اینکه به عنوان یک نماینده مجلس به فکر مطالبه گری از دولت برای حل‬ ‫مشکالتمردمباشد‪،‬ترجیحمی دهدرابطه اشبادولتی هادچارخدشهنشودو‬ ‫اگرهمقراراستبهدولتنقدیکند‪،‬بی سروصداودراتاق هایدربستهباشد‬ ‫چراکهدرجاییگفتهاست‪«:‬وقتیمنمی توانمدرجلساتخصوصیبهوزرا‬ ‫تذکردهم‪،‬دیگرنیازنیستموضوعرابهصحنعلنیبکشانم»‪.‬‬ ‫اعترافامیدی ها‬ ‫در واقع همراهی امیدی ها مجلس با دولت به حدی بارز بوده است‬ ‫که خود انان هم به این موضوع اعتراف می کنند‪ .‬محمد علی وکیلی عضو‬ ‫فراکسیون امید در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬فراکسیون‬ ‫امیدازدولتحمایتحداکثریداشتهاستوبیشازحدانتظارتخممرغ های‬ ‫خود را در سبد دولت گذاشت‪».‬‬ ‫مصطفیکواکبیانعضوفراکسیونامیدنیزدرگفتگوباخبرنگارمهربه‬ ‫اینمسئلهمُهرتاییدزدوبی پرواگفت‪«:‬منمعتقدمیکیازضعف هایمجلس‬ ‫دهمایناستکهچوندوستانمی خواستندبادولتهمراهیکنند‪،‬کمترکار‬ ‫کردند‪».‬محمودصادقییکیدیگرازاعضایفراکسیونامیددرگفتگوبامهر‬ ‫با اشاره به ضعف نظارتی مجلس دهم‪ ،‬می گوید‪« :‬همراهی فراکسیون امید و‬ ‫دولت در مقاطعی از بار نظارتی ما کاسته است‪ ».‬صادقی‪ ،‬صادقانه و ُرک و‬ ‫پوستکندهمی گوید‪«:‬اینهمراهیباعثشدهاستکهدربرخیمواقعبیش‬ ‫مجلسدرقبضهروحانی‬ ‫از حد با وزرا مهربان باشیم‪ ».‬مهدی شیخ عضو فراکسیون امید مجلس دهم‬ ‫درگفتگوباخبرنگارمهرسخنانیمشابهمجیدانصاریبرسرزبانمی اوردو‬ ‫بدون توجه به ابزارهای نظارتی مجلس تاکید می کند که سوال از وزرا باعث‬ ‫می شود وقت مجلس گرفته شود و همچنین مشکالت زیادی را برای وزرا‬ ‫ایجادمی کند‪.‬‬ ‫رضایتازوکیل الدوله ها‬ ‫یکیدیگرازکلیدواژه هاییکهدرتحلیلمجلسدهمی هابهکاربرده‬ ‫می شود‪"،‬وکی لالدوله"بودنبرخیازنمایندگاناست‪.‬موضوعیکهمعاون‬ ‫پارلمانی دولت هم به گونه ای به ان صحه می گذارد و می گوید‪ :‬از مجلس‬ ‫دهمراضیهستیم‪.‬ایناظهاراتحسینعلیامیریحکایتازانداردکهبرخی‬ ‫ازنمایندگاندرمجلسفعلیطبقخواستهدولتعملکردهوبهتعبیربهتربه‬ ‫جای رضایت ملت‪ ،‬رضایت دولت را جلب کرد هاند‪.‬از دیگر از موضوعاتی‬ ‫که این روزها و در استانه انتخابات مجلس یازدهم از گوشه و کنار شنیده‬ ‫می شود‪ ،‬دخالت دولت در انتخابات است‪ .‬محمدعلی پورمختار یکی از‬ ‫اعضایفراکسیوننمایندگانوالییمجلسدراینبارهبهخبرنگارمهرگفت‪:‬‬ ‫«باوجودانکهچندماهتاانتخاباتمجلسباقیماندهاست‪،‬امادولتی هادخالت‬ ‫اشکاری در روند انتخابات مجلس می کنند و خبرهایی داریم مبنی بر اینکه‬ ‫انانبرایبررسیاینمسئلهدرروزهایتعطیلجلساتیرابهصورتمخفیانه‬ ‫برگزارمی کنند‪».‬مهندسیانتخاباتازسویدولتموضوعیاستکهمعاون‬ ‫پارلمانیرئیس جمهورهمتلویحاانراتاییدکردهاستونکتهقابلتاملدر‬ ‫حرف های وی این است که برخی از نمایندگان نزدیک به دولت‪ ،‬خواستار‬ ‫مداخلهدولتی هادرانتخاباتهستند‪.‬امیریاخیرادراینبارهگفتهاست‪«:‬گاهی‬ ‫برخینمایندگانکهخیلیبادولتهمراهوهمکارهستندوتحتعنوانلیست‬ ‫دولتواردمجلسشدندبهمنگلهمیکنندومی پرسندپسکیمی خواهید‬ ‫سازماندهیکنیدوبرایمجلسایندهبرنامه ریزیکنید»‪.‬ایناظهاراتمعاون‬ ‫پارلمانیرئیس جمهوربسیاریازسیاسیونرابهتاملواداشتوازسوییبرخی‬ ‫ازانانگفتندکهاینمطالبنشان دهندهاناستکهدولتبرایمجلساینده‬ ‫وانتخاباتدوماسفندمجلسهمبرنامه ریزیداردکهتخلفاستونهادهای‬ ‫نظارتی باید به این تخلف دولت روحانی ورود کنند‪ .‬از سوی دیگر برخی‬ ‫گفتندکهدراینسخنانمعاونپارلمانیرئیس جمهورپیامدیگرینهفتهبود‬ ‫مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس دهم‪ ،‬با برنامه ریزی و به نوعی با‬ ‫حمایتدولتواردمجلسشد هاندوانتظاردارندکهدردورهبعدیهممانند‬ ‫مجلس گذشته عمل شود و به نوعی دولت ِدین خود به یارانش در مجلس‬ ‫را ادا کند‪.‬‬ ‫استعفاقبلازاستیضاح‬ ‫ازدیگرایراداتیکهبهمجلسدهموارداست‪،‬ایناستکهنمایندگان‬ ‫درایندورهبهحدیوظایفنظارتیخودرابهفراموشیسپردندکهدولتمردان‬ ‫حتیحاضرنبودنددربرابراینمجلسپاسخگوباشندوبهمحضشنیدهشدن‬ ‫زمزمه استیضاحشان‪ ،‬استعفا را ترجیح می دادند‪ .‬در مهر ماه سال گذشته که‬ ‫استیضاحعباساخوندیدرمجلسکلیدخورد‪،‬اخوندیدرنامه ایخطاب‬ ‫به رئیس جمهور از سمت خود کناره گیری کرد‪ .‬چندی بعد وکالی ملت به‬ ‫دنبالاستیضاحمحمدشریعتمداری‪،‬وزیرسابقصمتبودند‪.‬درانموردنیز‬ ‫شریعتمداریقبلازانکهبهمجلسرفتهوبهسواالتنمایندگانپاسخدهد‪،‬از‬ ‫سمتخوداستعفادادوجالبانکهبالفاصلهازسویروحانیبهوزارتکار‬ ‫تالش کردیم ثبت نام اصالح طلبان حداکثری شود‬ ‫شهیندخت موالوردی‬ ‫شهیندخت موالوردی عضو شورای عالی‬ ‫سیاستگذاری اصالح طلبان در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر در خصوص لیست اصالح طلبان برای‬ ‫انتخابات مجلس یازدهم‪ ،‬گفت‪ :‬اصالح طلبان‬ ‫باید به جمع بندی برسند که ایا لیستی ارائه‬ ‫خواهند داد یا خیر؟ هنوز در خصوص ارائه‬ ‫لیست یا ارائه ندادن ان به جمع بندی نرسیدیم‪.‬‬ ‫امکان دارد اصالح طلبان لیستی ارائه ندهند‪.‬‬ ‫موالوردی در مورد سرلیستی خودش در فهرست‬ ‫انتخاباتی اصالح طلبان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هنوز در‬ ‫مورد سرلیست اصالح طلبان بحثی نشده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شرایط‬ ‫سال ‪ ۹۴‬مجددا ً تکرار شود اصالح طلبان چه‬ ‫سیاستی پیش خواهند گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬ما در این‬ ‫خصوص «نفوس بد» نمی زنیم‪ .‬منتظر هستیم ببینیم‬ ‫نظام و شورای نگهبان چه سیاستی را در قبال‬ ‫اصالح طلبان پیش خواهند گرفت تا بعدا متناسب‬ ‫با ان شرایط‪ ،‬تصمیمات اتخاذ شود‪.‬‬ ‫موالوردی در مورد احتمال ائتالف اصالح طلبان‬ ‫و اصولگرایان معتدل‪ ،‬گفت‪ :‬همه این موضوعات‬ ‫در دستور کار ماست اما هنوز تصمیمی گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬ممکن است ائتالف شود و ممکن‬ ‫است هیچ ائتالفی صورت نگیرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص‬ ‫وضعیت ثبت نام اصالح طلبان در انتخابات‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما تمام تالش خود را در چند بخش انجام‬ ‫دادیم و بیانیه دادیم که مشارکت اصالح طلبان‬ ‫برای ثبت نام در انتخابات افزایش یابد‪.‬‬ ‫معاون سابق رئیس جمهور گفت‪ :‬ائتالف قابل‬ ‫پیش بینی نیست‪ ،‬یک موضوع این بود که میزان‬ ‫مشارکت داوطلبان در ثبت نام ها افزایش یابد‬ ‫و بحث دیگر این بود که بعد از عبور از فیلتر‬ ‫شورای نگهبان ببینیم داشته هایمان چیست و باید‬ ‫از بین چه کسانی نامزدهای خود را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫موالوردی در ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت‬ ‫ائتالف سال ‪ ۹۴‬گفت‪ :‬اگر امروز هم در ان‬ ‫شرایط قرار بگیریم ائتالف مفید است‪ .‬باید ببینیم‬ ‫در ان زمان در چه شرایطی بودیم و چرا به ان‬ ‫نتیجه گیری و جمع بندی رسیدیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص عملکرد لیست ائتالفی امید در‬ ‫مجلس دهم اظهار داشت‪ :‬عملکرد لیست امید‬ ‫در «کارگروه پایش» شورای عالی سیاستگذاری‬ ‫و رفاه اجتماعی معرفی شد و نمایندگانی که تا چند روز قبل از این موضوع‪،‬‬ ‫به دنبال کنار گذاشتن شریعتمداری از کابینه دولت بودند‪ ،‬با رای باالیی وی‬ ‫را راهی وزارت کار کردند!این پایان کار نبود و وزرای دیگری چون حسن‬ ‫قاضی زادههاشمیوزیرسابقبهداشتودرمان‪،‬محمدبطحاییوزیرپیشین‬ ‫اموزش و پرورش و محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی نیز قبل از‬ ‫انکهبهمجلسروندوپاسخگویعملکردشانباشند‪،‬ازحربهاستعفااستفاده‬ ‫کردندودرناکارامدیمجلسی هاهمینبسکهکوچکتریننقدیهمبهاین‬ ‫اقدام دولت که به نوعی فرار از پاسخگویی بود‪ ،‬نکردند و با سکوت خود‬ ‫حربهاستعفاپیشازاستیضاحرابرایدولتی هاجاانداختند‪.‬البتهاستیضاح هایی‬ ‫هم در این مجلس انجام شد که به علت البی دولت با برخی از نمایندگان راه‬ ‫بهجایینبردوانوزرانهتنهاازکابینهکنارنرفتند‪،‬بلکهدرجلساتاستیضاح‪،‬‬ ‫مجدداتوانستندازبهارستان نشینانرایاعتمادباالییبگیرند‪.‬محمدعلیوکیلی‬ ‫یزند و می گوید‪ :‬من‬ ‫گذری به استیضاح ربیعی و اخوندی در اسفند ‪ ۹۶‬م ‬ ‫موافقاستیضاح هابودمامادرفراکسیونامیدبامنطقحمایتازدولتعلیهمن‬ ‫موضع گیریشدومراواداربهسکوتکردند‪.‬‬ ‫دو قوه در دست روحانی‬ ‫یکی دیگر از نقدهایی که به مجلس دهم می شود‪ ،‬ان است که برخی‬ ‫از نمایندگان این مجلس بسیاری از لوایح را به اصرار دولت مورد بررسی و‬ ‫تصویب قرار دادند‪ .‬محمدعلی وکیلی نماینده ای است که این موضوع را به‬ ‫صراحت مطرح می کند و در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید‪« :‬تمام لوایح‬ ‫جنجالی دولت با حمایت امیدی ها به تصویب رسید‪ .‬اگر فراکسیون امید‬ ‫حمایت نمی کرد‪ ،‬لوایحچهارگانه‪ FATF‬از مجلس عبور نمی کرد‪ .‬لوایح‬ ‫بودجه ساالنه علی رغم همه ایراداتی که داشت‪ ،‬با حمایت فراکسیون امید‬ ‫به تصویب رسید‪ .‬الیحه برنامه ششم توسعه در صورتی که حمایت های‬ ‫فراکسیونامیدنبود‪،‬باتوجهبهساختاریکهداشتبهتصویبنمی رسید»‪.‬‬ ‫تشکیلوزارتبازرگانییکیدیگرازمطالباتدولتمردانازمجلسی ها‬ ‫بود‪.‬دولتازسالگذشته‪،‬چندینبارالیحهتشکیلدوبارهوزارتبازرگانیرا‬ ‫بهمجلسارائهکردوهربارنیزاهالیخانهملتبااینموضوعمخالفتکردند‬ ‫بهایندلیلکهتشکیلاینوزارتخانهبااسنادباالدستیمغایراستوهزینه های‬ ‫زیادی را به دولت تحمیل می کند‪ .‬نکته قابل توجه در این باره ان است که‬ ‫نمایندگاندربارهاینموضوعنیزبهگونه ایتصمیم گیریکردندکهانتقاداتی‬ ‫به انان وارد شد چرا که در مهر ماه امسال‪ ،‬باالخره تسلیم پافشاری های دولت‬ ‫شدند و با دادن رای مثبت به کلیات تشکیل وزارت بازرگانی‪ ،‬یک بار دیگر‬ ‫نشان دادند که همراه دولت و تسلیم خواسته های انان هستند‪.‬توان گفت که‬ ‫برخی از نمایندگان مجلس دهم از ابتدا فقط به دنبال اجرای منویات دولت‬ ‫بودند و جز توجه به خواسته های انان‪ ،‬هیچ کاری در مجلس نکردند‪ .‬بر این‬ ‫اساسهمراهیمجلسدهمبادولتروحانیموضوعیاستکههیچشک‬ ‫و شبهه ای در ان باقی نمی ماند و از سوی دیگر‪ ،‬ادعای رئیس جمهور مبنی بر‬ ‫کمبوداختیاراتشرابهکلردمی کند‪.‬درواقعباانکهروحانیبارهاازکمبود‬ ‫اختیاراتخودگالیهکردهاست‪،‬بایدگفتکهوینهتنهااختیاراتالزمدر‬ ‫قوهمجریهواختیاراتویژه ایفراترازروسایجمهورپیشازخوددارد‪،‬بلکه‬ ‫حداقل در این‪ ۴‬سال اخیر‪ ،‬مجلس هم در اختیارش بود و توانست از طریق‬ ‫نمایندگانیکهخودراوامداردولتمی دانستند‪،‬خواسته هایخوددرمجلس‬ ‫راهمبهکرسیبنشاند‪.‬‬ ‫نقشنیرویانتظامیدربررسیصالحیت ها‬ ‫وبرگزاریانتخاباتتعیین کنندهاست‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان‪:‬‬ ‫اصالح طلبان در حال بررسی بوده و هنوز‬ ‫گزارشی از عملکرد انها ارائه نشده است‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬انتظاری که ما از لیست امید داشتیم‬ ‫براورده نشده است شاید به این دلیل بود که‬ ‫برنامه مدونی در اختیار لیست امید قرار نداشت‬ ‫تا براساس ان پاسخگویی الزم را داشته باشد‪،‬‬ ‫اما برای مجلس یازدهم برنامه ارائه می شود و‬ ‫پایش و ارزیابی مستمر وجود خواهد داشت تا‬ ‫نمایندگانی که در چارچوب یک لیست رای‬ ‫می اورند به حال خود رها نشوند‪.‬‬ ‫موالوردی گفت‪ :‬میثاق نامه و برنامه ای مدون در‬ ‫حوزه های مختلف در حال تدوین است که همه‬ ‫باید این میثاق نامه را امضا کنند‪.‬‬ ‫«عباسعلی کدخدایی» سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نشست تخصصی روسای پلیس امنیت عمومی سراسر‬ ‫کشور گفت‪ :‬حضور بنده در نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است تا از عزیزانی که شبانه روز در حال تامین امنیت مردم‬ ‫و تالش در راستای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند‪ ،‬تشکر کنم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین از سردار‬ ‫"حسین اشتری" فرمانده نیروی انتظامی که با هدایت ها و فرماندهی خود در کنترل حوادث اخیر‪ ،‬رضایت مقام معظم‬ ‫رهبری امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) و مردم را موجب شدند‪ ،‬تشکر و قدردانی می کنم‪.‬سخنگو و قائم مقام دبیر‬ ‫شورای نگهبان به اهمیت امنیت در سطح جامعه اشاره کرد و گفت‪ :‬امنیت مقوله ای است که فردی نمی تواند ان را‬ ‫نادیده بگیرد؛ در گذشته امنیت تنها برای پادشاهان و سالطین تامین می شد این در حالی است در نگاه اسالمی امنیت باید‬ ‫برای یکایک شهروندان‪ ،‬نظام و جامعه اسالمی نیز تامین شود‪.‬کدخدایی با بیان اینکه نیروهای مسلح و انتظامی _ امنیتی‬ ‫در صدد ایجاد امنیت پایدار و برقراری ارامش در جامعه هستند‪ ،‬افزود‪ :‬جوامع مدرن دیگر نیز به نوعی در همین مسیر در‬ ‫حال حرکت هستند البته اهداف غائی انها متفاوت است‪.‬این مقام مسئول با بیان اینکه نیروی انتظامی در پیشخوان تامین‬ ‫امنیت در جامعه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما در طول شبانه روز شاهد حضور نیروی انتظامی در سطح جامعه هستیم و الزم است که‬ ‫قدردان زحمات این افراد نیز باشیم‪.‬سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه پلیس باید در درجه اول اقتدار‬ ‫خود را حفظ کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بعضا در برخی از رسانه ها مطالبی به ناحق به پلیس نسبت داده می شود و این در حالی‬ ‫است که اگر اقتدار و نفوذ پلیس را نادیده بگیریم گناهی نابخشودنی تلقی می شود‪.‬وی با اشاره به اینکه اقتدار در نیروهای‬ ‫مسلح حرف اول را می زند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در کنار اقتدار‪ ،‬اعتمادسازی بین پلیس و مردم نیز از اهمیت باالیی برخوردار است‬ ‫بنابراین مردم و شهروندان باید مهربانی و صمیمیت را در رفتار پلیس ببینند‪.‬کدخدایی به حودث دو سال گذشته (سیل‪،‬‬ ‫زلزله‪ ،‬اغتشاشات و ‪ ) ...‬اشاره کرد و گفت‪ :‬در تمامی حوادث پلیس در پیشخوان و سنگر اول بوده و زحماتی که در این‬ ‫راستامتحملشدند‪،‬قابلتقدیراست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪964‬‬ ‫سیاست‬ ‫سلیمی‪:‬‬ ‫کاندیداهایانتخاباتبه جایتخریبجریاناتمقابلصادقانهبامردمصحبتکنند‬ ‫یکعضوفراکسیونمستقلینمجلستاکیدکردکهمردمبایدقبلازپذیرشهرشعاریازسویکاندیداهایانتخاباتبسنجندکهفردموردنظردرمسئولیتقبلیخودچگونهعملکردهاست‪.‬اصغرسلیمیدرگفت وگوباایسنا‪،‬دربارهانتخاباتپیشرویمجلسشورایاسالمیوافرادثبتنامکرده‬ ‫بیانکرد‪:‬تعدادزیادیازافرادبرایدورهیازدهممجلسثبتنامکردندامابایدبادقتبررسیشودکهچهافرادیتعهدوتخصصالزمرابراینشستبررویکرسی هایپارلماندارند‪.‬ویدرادامهاظهارکرد‪:‬شوراینگهبانصالحیتکاندیداهارابررسیمی کندوپسازاننیزکاندیداهاحقاعتراض‬ ‫دارندتادرچارچوبقانونتاییدصالحیتهاانجامشود‪.‬نمایندهمردمسمیرمدرمجلسبابیاناینکه«درمجلسقانونگذاریدرسطحکالنانجاممیشودونمایندگاندربرابرتماممردممسئولهستند»‪،‬تصریحکرد‪:‬بعضاشاهدهستیمبرخیازکاندیداهاوعدههاییمیدهندکهاصالبامسئولیتنمایندگی‬ ‫قابلاجرانیست‪،‬مردمبایدقبلازپذیرشهرشعاریازسویکاندایدهابسنجندکهفردموردنظردرمسئولیتقبلیخودچگونهعملکردهوایاوظایفخودرابهدرستیانجامدادهاستیاخیر؟‪.‬سخنگویکمیسیونامورداخلیکشوروشوراهادرادامهتاکیدکرد‪:‬مردمبایدباشناختازکاندیداهاپای‬ ‫صندوقهایرایامدهوقطعاحضوراناننیزتاثیرگذارخواهدبود‪.‬کاندیداهانیزبهجایتخریبافرادیاجریاناتمقابلخودبایدصادقانهبامردمصحبتکنندوبرنامههایخودراارائهدهند‪.‬سلیمیدرادامهبااشارهبهاینکه«مردمشعارهایغیرواقعیرانمیپذیرند»‪،‬گفت‪:‬کاندیداهایانتخاباتبایدبهدنبال‬ ‫راهکارهایعملیاتیبرایحلمشکالتمردمباشندوتخریبافرادوطیفهایدیگرمشکلیراازمردمحلنمیکند‪.‬تخریبهموارهمردمرادلسردمیکند‪.‬مابعضاشاهدبودیمکهکاندیداهاییباشعارهایفریبندهبهمیدانامدهامادرعملبامشکلروبروشدند‪.‬‬ ‫اصولگرایان همچنان درگیر مشکل «اتحاد» !‬ ‫حملهگازانبریخودیهابهقالیباف!‬ ‫جاللمیرزایی‪:‬‬ ‫بهنظرمی رسدمخالفان‬ ‫‪ FTAF‬در مجمع‪،‬بیش از‬ ‫وکالیملتقدرتدارند‬ ‫جالل میرزایی درباره اینکه باتوجه به شرایط‬ ‫کشور و تحریم ها برخی از تندورها در مجمع‬ ‫مانع می شوند که تکلیف «‪ »FATF‬مشخص‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬انتقادی که درباره روشن شدن‬ ‫تکلیف «‪ »FATF‬دارم این است که نه موافقان‬ ‫سعی کردند در این مدت مخالفان را به یک‬ ‫نشست دعوت کنند و دالیل خود را بیان کنند‬ ‫و نه مخالفان که معتقد هستند پیوستن به این‬ ‫سازمان کشور را دچار مشکل می کند‪ ،‬این کار‬ ‫را انجام دادند‪.‬‬ ‫این عضو فراکسیون امید مجلس شورای‬ ‫اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬اصال فرض را بر این‬ ‫بگذاریم که مخالفان درست هم می گویند اما‬ ‫نباید ان ها بخشی از جامعه که خواستار پیوستن‬ ‫به ‪ FATF‬هستند را قانع کنند؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عجیب ترین قسمت ماجرا‬ ‫این است که هر دو طرف پیگیری را مسکوت‬ ‫گذاشته اند و تالشی هم برای اقناع یکدیگر‬ ‫نکردند و برای یکدیگر اثار و تبعات را کالبد‬ ‫ش کافی نکردند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬معتقدم این مسکوت گذاشتن ها در مسائل‬ ‫مختلف یکی از ایرادات نظام تصمیم گیری‬ ‫کشور ماست و این امر می تواند هزینه های‬ ‫زیادی برای ما داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره این که اعضای مخالف مجمع به‬ ‫نظر می رسد قدرتی بیشتر از وکالی ملت دارند‪ ،‬‬ ‫بنابراین مجلس نمی تواند پیگیر ان چیزی باشد‬ ‫که خودش به تصویب رسانده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایراد کار اینجاست که چندین نهاد برای یک‬ ‫موضوع تصمیم گیری می کنند؛ دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیرنده‬ ‫در مساله «‪ »FATF‬هستند حتی اگر چند نهاد‬ ‫موازی دیگر هم احداث کنیم در این باره‬ ‫نتیجه ای نخواهیم گرفت‪.‬‬ ‫میرزایی ادامه داد‪ :‬باید بین همین نهادهای‬ ‫موجود گفت وگو صورت گیرد‪ ،‬شاید در‬ ‫همین صحبت ها مشخص شد مدافعان پیوستن‬ ‫«‪ »FATF‬اشتباه می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه تندروها به بهانه های واهی‬ ‫مانع روشن شدن تکلیف «‪ »FATF‬می شوند و‬ ‫اگر به علت همین تعلل ها اتفاقی برای کشور‬ ‫بیافتد ایا این ها نباید مسئولیت بپذیرند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ارتباط با «‪ »FATF‬اختالف نظر جدی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مدافعان این طرح که دولت و مجلس‬ ‫هستند می گویند در شرایط موجود پیوستن‬ ‫به این سازمان به نفع ماست اما مخالفان بیان‬ ‫م ی کنند که اگر ما با «‪ »FATF‬همراه شویم‪،‬‬ ‫باعث می شود اطالعات ما افشا و تحریم ها‬ ‫تشدید شود‪.‬‬ ‫این عضو فراکسیون امید ادامه داد‪ :‬قطعا‬ ‫مسئولیت با کسانی است که مخالفت می کنند‪،‬‬ ‫همان طور اگر بپیوندیم و اشکالی به وجود اید‬ ‫مسئولیت با دولت و مجلس خواهد بود‪.‬‬ ‫تحرکات قالیباف از خیلی قبل تر از ثبت نام برای‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی اغاز شد ‪ .‬جذب‬ ‫جوانان و ائتالف با گروه های اصولگرا از برنامه های‬ ‫قالیباف برای انتخابات بود‪.‬‬ ‫قالیباف که سابقه سه شکست در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری را درکارنامه دارد بازهم در معرض‬ ‫اختالف با همگروهی هایش قرار گرفته و ممکن‬ ‫است در همین بدو ورود به مجلس شکست را متحمل‬ ‫شود چه به رسد به ریاست پارلمان‪.‬‬ ‫*** ‪ ۳+۱‬گزینه سرلیستی‬ ‫قالیباف برای رسیدن به راس لیست اصولگرایان‬ ‫تنها با سد پایداری ها روبرو نیست‪ .‬سید مصطفی‬ ‫میرسلیم که نامش با حضور در بین کاندیداهای‬ ‫نهایی رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری در‬ ‫انتخابات ‪ ۹۶‬بیش از پیش بر سر زبان ها افتاد‪ ،‬از‬ ‫جمله افرادی است که به واسطه حضورش در مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام از شانس به نسبت خوبی برای‬ ‫سرلیستی اصولگرایان برخوردار است و شاید به همین‬ ‫واسطه در نخستین روزهای ثبت نام با حضور در‬ ‫وزارت کشور خود را کاندیدای حضور در انتخابات‬ ‫پارلمان یازدهم کرد‪ .‬غالمرضا مصباحی مقدم نیز به‬ ‫رغم تاکید مصطفی پورمحمدی‪ ،‬دبیرعالی جامعه‬ ‫روحانیت مبارز مبنی بر عدم ارائه لیست مجزا‬ ‫توسط روحانیت مبارز‪ ،‬از جمله چهره هایی است که‬ ‫این تشکل سیاسی را در میان اصولگرایان رهبری‬ ‫می کند و از این رو و باتوجه به نفوذ انان در میان‬ ‫اصولگرایان و البته سوابق کاری شخص مصباحی‬ ‫مقدم‪ ،‬دور از ذهن نیست که او نیز یکی از نام های‬ ‫م تقاضی سرلیستی باشد‪.‬‬ ‫اما شاید این دو چهره دردسرهای اصلی قالیباف‬ ‫برای رسیدن به سرلیستی نباشند‪ ،‬چه انکه نمی توان‬ ‫چشم بست بر نخستین فردی که برای دولت مردان‬ ‫جمهوری اسالمی و اعضا کابینه محمود احمدی نژاد‬ ‫درس اخالق گذاشت‪ .‬مرتضی اقا تهرانی که عنوان‬ ‫دبیر کلی جبهه پایداری را یدک می کشد و یکی‬ ‫از جدی ترین نامزدهای این جبهه برای سرلیستی‬ ‫اصولگرایان است و عبور پایداری ها از سرلیستی او‬ ‫باید مابه ازای خوبی برایشان داشته باشد‪.‬‬ ‫*** پایداری ها استارت تفرقه را زدند‬ ‫مرور سوابق کاری و حامیان ‪ ۳+۱‬گزینه سرلیستی‬ ‫اصولگرایان حاکی از شکل گیری جدالی در الیه های‬ ‫پنهان این جریان سیاسی بر سر سرلیستی دارد‪ ،‬معضلی‬ ‫که نه برای اولین بار است که گریبان راست گرایان‬ ‫را می گیرد و احتماال نه برای اخرین بار‪.‬‬ ‫«همه اش گفته می شود که چرا جبهه پایداری‬ ‫انعطاف نشان نمی دهد؟ خب چرا دوستان اصولگرا‬ ‫انعطاف به خرج نمی دهند؟»‪ ،‬این بخشی از اظهارات‬ ‫محمدجواد ابطحی‪ ،‬نماینده عضو جبهه پایداری‬ ‫مردم خمینی شهر در دهمین دوره مجلس است‪ .‬او که‬ ‫همچون دیگر یارانش بارها و بارها نسبت به اقدامات‬ ‫صورت گرفته از سوی اصولگرایان انتقاد داشته اند‪،‬‬ ‫این روزها با چنین اظهاراتش جدال پنهان این جریان‬ ‫سیاسی را بیش از پیش عیان می کنند‪ .‬اظهارات او‬ ‫البته به همین جا ختم نشده و خبر از ارائه سه لیست‬ ‫انتخاباتی مجزا از سوی اصولگرایان برای شهر تهران‬ ‫داده و گفته است‪« :‬اقای قالیباف یک لیستی را تنظیم‬ ‫کرده و خودش نیز سرلیست ان می شود‪ .‬یک لیست‬ ‫را جبهه پایداری و لیست دیگر را هم جبهه پیروان‬ ‫خط امام و رهبری می دهد‪».‬‬ ‫با این حال به نظر نمی رسد جبهه پیروان خط امام‬ ‫و رهبری که دبیر کلی ان برعهده محمدرضا باهنر‬ ‫است‪ ،‬حداقل در انتخابات جاری قصد ارائه فهرستی‬ ‫مجزا داشته باشد و احتماال ترجیح خواهد داد حول‬ ‫محور «شورای ائتالف اصولگرایان» به فعالیت بپردازد‬ ‫اما درست به همان اندازه که احتمال ارائه فهرست‬ ‫انتخاباتی مجزا از سوی باهنر و یاران اندک است‪،‬‬ ‫احتمال ارائه فهرستی متفاوت از سوی اعضا جبهه‬ ‫پایداری وجود دارد‪ .‬موضوعی که کار سردار را‬ ‫به شدت سخت خواهد کرد‪ ،‬شاید از همین رو بود‬ ‫که قالیباف حتی پیش از انکه خود را در لیست‬ ‫کاندیداهای مجلس قرار دهد پالس های همکاری و‬ ‫همراهی را به سوی پایداری ها فرستاد‪.‬‬ ‫***تالش سردار برای جلب نظر تندروها‬ ‫قالیباف یک روز پیش از حضورش در وزارت‬ ‫کشور در همایش «مجلس نو»‪ ،‬اعضا جبهه پایداری‬ ‫را «دلسوزان انقالب» خطاب کرد و چنان سخن گفت‬ ‫که گویی سرلیستی اش قطعی شده و او قرار است از‬ ‫ظرفیت این خرده جریان سیاسی استفاده کند‪ .‬او که‬ ‫«قبیله گرایی» را «بی معنا» توصیف کرده بود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد که « شاید برخی در حوزه پایداری من را قبول‬ ‫ندارند اما این مسائل برای من موضوعیت ندارد‪ .‬از‬ ‫هر شخصی که چارچوب یک جوان انقالبی مومن‪،‬‬ ‫مردمی را دارا باشد و فرد محوری و قبیله گرایی را‬ ‫در خود نداشته باشد‪ ،‬حتما استفاده می کنیم‪».‬‬ ‫او البته در روزهای بعد از ثبت نامش و در جریان‬ ‫سفر خود به کرمان و جیرفت پای «شعار مرگ بر‬ ‫امریکا» را نیز وسط کشید و تاکید کرد که «دوستان‬ ‫انقالبی» کنار هم جمع شوند و با تکرار این شعار‬ ‫«مشکالت کشور را حل کنند»‪ .‬تاکید قالیباف بر‬ ‫کلیدواژه های «جریان انقالب» و شعار«مرگ بر‬ ‫امریکا» که از قضا هر دو از اعضای جبهه پایداری‬ ‫بیش از سایر خرده جریان های سیاسی به کار‬ ‫م ی رود‪ ،‬از یک سو می تواند نشانه ای باشد بر تالش‬ ‫او برای جلب نظر تندروها‪ .‬جریانی که حساسیتش‬ ‫روی اقاتهرانی به عنوان یکی از روحانیون نزدیک‬ ‫به مصباح یزدی انقدر هست که زیر میز ائتالف‬ ‫اصولگرایان بزند‪.‬‬ ‫***پایداری ها و موتلفه؛ دو لبه یک قیچی؟‬ ‫اما اگر پایداری ها به روشنی زیر بار حرف‬ ‫اصولگرایان نمی روند و ممکن است برای پذیرش‬ ‫سرلیستی قالیباف احتماال به دنبال امتیازی چشم گیر‬ ‫هستند‪ ،‬موتلفه ای ها در سکوت همان خط و مشی‬ ‫را پیگیری می کنند هرچند که نزدیکی میان انان‬ ‫و قالیباف به رغم تمام انتقادات به مراتب بیشتر از‬ ‫پایداری ها است‪.‬‬ ‫موتلفه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سال ‪ ۹۶‬حاضر نشد تنها کاندیدایش در انتخابات‬ ‫(میرسلیم) را به سود سید ابراهیم رئیسی کنار بگذارد‬ ‫و با قالیباف همراه شود‪ ،‬این روزها نیز می تواند‬ ‫در صورت عدم تامین خواسته هایش دوباره همان‬ ‫کند که پیشتر کرده است اما نه موتلفه به تندی‬ ‫پایداری هاست و نه برداشتشان از سیاست مثال این‬ ‫جریان سیاسی تا جایی که ناصر ایمانی‪ ،‬فعال سیاسی‬ ‫اصولگرا صراحتا امکان ارائه «لیست مجزا» توسط‬ ‫انان را رد کرده و تاکید می کند که «جریان سنتی‬ ‫اصولگرایان شامل حزب موتلفه و جامعه روحانیت‬ ‫مبارز با جریان های جدیدتر به خصوص طیف اقای‬ ‫قالیباف اختالف نظرهایی دارند با این حال تاکنون‬ ‫مشخص شده که طیف اقای قالیباف و سنتی ها و‬ ‫موتلفه در انتخابات یکپارچه عمل می کنند و در‬ ‫لیست مشترک قرار می گیرند و موتلفه قطعا لیست‬ ‫مستقل ارائه نمی کند‪».‬‬ ‫بدین ترتیب به نظر می رسد انکه می تواند‬ ‫اصولگرایان را از وحدتی یکپارچه دور کند‪ ،‬اعضا‬ ‫جبهه پایداری باشد و تالش های قالیباف برای جلب‬ ‫نظر انان و پالس های او به پایداری ها نه تنها بی راه‬ ‫نیست بلکه نشان از عزم سردار برای بازنده نبودن‬ ‫است‪.‬‬ ‫شکست قالیباف پیش از ورود به بهارستان چگونه‬ ‫رقم می خورد؟‬ ‫اصولگرایان که بارها و بارها با مشکل اتحاد‬ ‫مواجه بوده اند‪ ،‬در چنین مواقعی حداقل برای حفظ‬ ‫موسوی‪:‬حضورمقتدی صدردرایرانارتباطی‬ ‫بهتحوالتاخیرعراقندارد‬ ‫عباس موسوی در اولین نشست‬ ‫خبری خود با رسانه های اذربایجان‬ ‫شرقی گفت‪ :‬اذربایجان و تبریز‬ ‫همواره در انقالب اسالمی پیشگام‬ ‫بوده و اولین های بسیاری را رقم زده‬ ‫است‪ ،‬اذربایجان و تبریز می تواند‬ ‫به قطب استراتژی کشور تبدیل شود‬ ‫و بدین جهت تصمیم گرفتیم اولین‬ ‫نشست خبری خارج از پایتخت‬ ‫وزارت امور خارجه را در تبریز‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مسائل‬ ‫اخیر انگلیس و پیروزی حزب‬ ‫محافظه کار گفت‪ :‬مسائل داخلی در‬ ‫کشورها به ما ربطی ندارد و برای ما‬ ‫تعهدات دولت ها مهم است‪ ،‬بعد از‬ ‫حضور ترامپ در ریاست جمهوری‬ ‫امریکا انها از کلیه قطعنامه های‬ ‫بین المللی خارج شدند‪ ،‬امیدواریم‬ ‫دولت انگلیس همراه فرانسه‪ ،‬المان‬ ‫و روسیه و چین به تعهداتشان در‬ ‫برجام بازگردد‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به سفر‬ ‫رئیس جمهور به ژاپن افزود‪ :‬هرگونه‬ ‫سفر خارجی که طراحی می شود‬ ‫امیدواریم ثمربخش باشد‪ .‬ایران‬ ‫و ژاپن از کشورهای مهم اسیا‬ ‫هستند و ژاپن همواره مشتری دائمی‬ ‫نفت ما بوده است و مایلیم که با‬ ‫کشورهای دوست و قدیمی قدری‬ ‫اینده نگری داشته باشیم و ژاپن به‬ ‫عنوان کشور دوست با پیشنهاداتی‬ ‫منافع ما در خلیج فارس را دارد و‬ ‫پیشنهادات ژاپن از روی حسن نیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬لغو روادید جمهوری‬ ‫اذربایجان برای اتباع ایرانی جزو‬ ‫سیاست ها و اولویت های ماست‬ ‫و در سفر اتی خود به جمهوری‬ ‫اذربایجان با طرف مقابل در این‬ ‫خصوص مذاکره می کنیم‪.‬‬ ‫این دیپلمات جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با تاکید بر اینکه در برجام‬ ‫ما درباره مسائل هسته ای مذاکره‬ ‫کرده ایم نه موشکی‪ ،‬متذکر شد‪:‬‬ ‫متاسفانه ترامپ با حضور در کاخ‬ ‫سفید تمامی تعهدات بین المللی‬ ‫از جمله برجام را نادیده گرفت‬ ‫و به گونه ای رفتار کرد که انگار‬ ‫انقالبی در امریکا رخ داده است؛‬ ‫امیدواریم سایر کشورهای عضو‬ ‫برجام به تعهداتشان در قبال ایران‬ ‫عمل کنند؛ امریکایی ها حتی مانع‬ ‫واردات دارو به ایران شده اند که‬ ‫مصداق بارز جنایت علیه بشریت و‬ ‫تروریسم است‪.‬‬ ‫موسوی در خصوص حوادث‬ ‫اخیر عراق نیز گفت‪ :‬دولت عراق‬ ‫موظف و متعهد به حراست از اماکن‬ ‫دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است و متاسفانه اخیرا ً در انجام این‬ ‫وظیفه کوتاهی کرده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوال یکی از‬ ‫خبرنگاران در خصوص موضع‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در قبال‬ ‫اشغال قره باغ‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬مواضع‬ ‫ما در این خصوص مشخص است و‬ ‫بارها گفته ایم اماده کاهش تنش ها‬ ‫میان دو کشور همسایه خود هستیم‪.‬‬ ‫موسوی در پاسخ به سوال‬ ‫دیگری درباره الودگی اب ارس‬ ‫توسط پساب های صنعتی ارمنستان‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬رودخانه های مرزی و‬ ‫پاکی ان برای وزارت امورخارجه‬ ‫اهمیت دارد و تاکنون بارها در‬ ‫این خصوص با مقام های ارمنستان‬ ‫مذاکره داشته ایم و اعتراض خود را‬ ‫اعالم کرده ایم‪ ،‬در اینده ای نزدیک‬ ‫نتیجه این مذاکرات را به اطالع‬ ‫عموم مردم خواهیم رساند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫در پاسخ به سوالی مبنی بر پشت‬ ‫پرده حضور مقتدی صدر در ایران‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬مقتدی صدر هر از‬ ‫گاهی به عنوان میهمان به ایران‬ ‫سفر می کند و حضور او ارتباطی‬ ‫به تحوالت اخیر عراق ندارد‪ ،‬از‬ ‫ه م وطنان نیز می خواهیم به خاطر‬ ‫ناامنی در این کشور سفر به عتبات‬ ‫را به تعویق بیندازند‪.‬‬ ‫وی از امادگی ایران برای‬ ‫تبادل زندانی ها و گروگان ها با‬ ‫امریکایی ها خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫امریکا همیشه مدعی این بوده است‬ ‫که مسائل انسانی جزو تحریم ها‬ ‫نیست ولی عمال با موانعی مثل نقل‬ ‫و انتقال بانکی مواجه شده که ما‬ ‫را بیشتر تحت فشار برده است و‬ ‫اینها تروریسم اقتصادی است و همه‬ ‫قوانین حقوق بشر دوستانه را زیر‬ ‫سوال می برد و در اشوب های اخیر‬ ‫سنگ مردم ایران به سینه می زدند‬ ‫ولی مردم ایران را تحریم می کنند‪.‬‬ ‫ظاهر و ابرو هم که شده راهکارهایی دارند که‬ ‫م ی تواند در دوره فعلی نیز به کارشان اید‪ .‬یکی از‬ ‫این راهکارها ارائه لیست انتخاباتی بدون سرلیست‬ ‫مشخص و براساس حروف الفبا است‪ .‬این لیست‬ ‫اگرچه می تواند کاندیداهای خرده جریان های‬ ‫اصولگرا را در کنار هم و در یک لیست واحد‬ ‫بگنجاند ولی بی شک تبعاتی برای قالیباف به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫قالیباف که سطح و اندازه خود را در ریاست‬ ‫جمهوری می دید و بعد از ناکامی در دست یابی اش‬ ‫به این رویا حاال عزم بهارستان کرده تا در کنار‬ ‫سید ابراهیم رئیسی و حسن روحانی روسای قوای‬ ‫سه گانه را تشکیل دهد‪ ،‬اگر نتواند اصولگرایان را‬ ‫برای سرلیستی خود مجاب کند‪ ،‬نخستین شکست ان‬ ‫هم پیش از ورود به بهارستان را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫شکستی که البته دامنه ان احتماال به پارلمان نیز‬ ‫کشیده شده و کار او برای نشستن بر قدرتمندترین‬ ‫کرسی مجلس را سخت تر از گذشته می کند‪.‬‬ ‫لیستی با دو سرلیست یکی از سوی اصولگرایان‬ ‫سنتی و قشر روحانیت و دیگری از سوی سایر‬ ‫کاندیداها‪ ،‬احتماال موضوعی است که می تواند نظر‬ ‫پایداری ها را جلب کند به ویژه انکه انان اقاتهرانی‬ ‫را شایسته تر از مصباحی مقدم برای معرفی به عنوان‬ ‫سرلیست روحانی اصولگرایان می دانند ولی در این‬ ‫میان نتیجه برای قالیباف همان است که در صورت‬ ‫ارائه لیست بدون سرلیست و براساس حروف الفبا‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫قالیباف برای انکه بتواند در بهارستان و در‬ ‫جریان اجالسیه اول بر کرسی ریاست بنشیند‪ ،‬چاره ای‬ ‫ندارد جز جلب حمایت حداکثری اصولگرایان‪ .‬او‬ ‫شاید در این مسیر حتی به فکر ائتالف با پایداری ها‬ ‫هم بیفتد‪ ،‬احتمالی که این روزها پررنگ و جدی در‬ ‫حال مطرح شدن است و بعید به نظر نمی رسد سودای‬ ‫ریاست مجلسی برای قالیباف انقدر جدی و مهم‬ ‫باشد که حتی تن به همراهی با خواسته های پایداری‬ ‫ها بدهد‪.‬‬ ‫در این میان نباید فراموش کرد که در کنار‬ ‫اصولگرایان‪ ،‬چهره های به اصطالح معتدل تر و البته‬ ‫اصالح طلب نیز در راه پارلمان و چشم انتظار تایید‬ ‫شورای نگهبان هستند و این یعنی در صورت لغزش‬ ‫راستی ها‪ ،‬اصالح طلبان و اعتدال گرایان می توانند با‬ ‫اجماع‪ ،‬اقبال خود برای ریاست علی مطهری‪ ،‬مجید‬ ‫انصاری و حتی شهیندخت موالوردی را بسنجند‪.‬‬ ‫ن ماینده مجلس‪:‬‬ ‫برخیاعدادبودجه‬ ‫توهمیاست‬ ‫حجت االسالم احد ازادی خواه نماینده‬ ‫مالیر در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬با اشاره به‬ ‫ارائه الیحه بودجه سال ‪ 99‬به مجلس از سوی‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬قرار بود دولت در ساختار‬ ‫بودجه اصالحاتی را انجام دهد‪ ،‬اما در بودجه‬ ‫سال ‪ 99‬اثاری از این اصالح ساختار دیده‬ ‫نمی شود‪.‬وی با بیان اینکه دولت در بودجه سال‬ ‫‪ 99‬فروش ‪80‬هزار میلیارد تومان اوراق مالی‬ ‫اسالمی پیش بینی کرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قطعاً‬ ‫این کار غیرکارشناسی بوده و در اینده کشور‬ ‫را مقروض می کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید‬ ‫بر اینکه رئیس جمهور اعالم کرده بود بودجه‬ ‫امسال بدون نفت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعجب‬ ‫اور است که ‪750‬هزار بشکه معیار فروش نفت‪،‬‬ ‫در الیحه بودجه است که رقمی غیرواقعی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪195 :‬هزار میلیارد تومان درامد‬ ‫مالیاتی در بودجه سال اینده پیش بینی شده‪،‬‬ ‫درحالی که ‪100‬هزار میلیارد فرار مالیاتی در این‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬بر اساس امار تنها دو قشر از‬ ‫اقشار مردم حدود ‪19‬هزار میلیارد تومان مالیات‬ ‫ب دهکار هستند‪.‬‬ ‫ازادی خواه اضافه کرد‪ :‬برخی از اعداد‬ ‫بودجه سال ‪ 99‬توهمی است که باید در‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی پارلمان‬ ‫این اعداد اصالح شود‪.‬‬ ‫«میهمان نوازیاربعین»همجهانیشد‬ ‫در جریان اجالس میراث جهانی یونسکو در کلمبیا‪ ،‬پرونده “ارائه خدمات و میهمان نوازی در پیاده روی اربعین” در فهرست میراث جهانی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسید‪ .‬چهاردهین اجالس کمیته میراث ناملموس یونسکو‬ ‫از تاریخ ‪ ۹‬تا ‪ ۱۴‬دسامبر (‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۳‬اذر) در شهر بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار شد و پرونده “ارائه خدمات و میهمان نوازی در جریان پیاده روی اربعین” که از سوی کشور عراق ارائه شده شده بود پس از بررسی به عنوان یکی از میراث‬ ‫جهانی ناملموس بشری در یونسکو به ثبت رسید‪ .‬موکب های اربعین حسین (ع) هر ساله درایام اربعین از سوی مردم عراق در مسیرهای پیاده روی برپا می شود و در این موکب ها پذیرایی‪ ،‬اسکان زائران و همچنین خدمات فرهنگی از سوی‬ ‫موکب داران عراقی به زائران ارائه می شود‪ .‬همچنین در این موکب ها برخی موکب داران ایرانی نیز حضور دارند و به ارائه خدمات به زئران می پردازند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪964‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫درشرایطحاضرتلویزیونبا‬ ‫لودگیبهمردمتوهینمی کند‬ ‫محمدعلی الستی‪:‬‬ ‫به مخاطب خود انتظار تاثیرگذار بودن در جامعه را داشته باشد‪.‬‬ ‫داشت‪ :‬تلویزیون یکی از موثرترین رسانه های عصر حاضر است و قطعاً‬ ‫وضعیت اقتصادی از اسیب گذشته و به بحران رسیده نمی شود بدون‬ ‫محمدعلی الستی‪ ،‬جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه‪ ،،‬اظهار‬ ‫صداوسیمای ما وقتی هیچ توجهی به مخاطبان خود ندارد و به شرایط‬ ‫می تواند تاثیری قطعی و مشخص در جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫مردم توجهی نمی کند قطعاً در هیچ شرایطی نمی تواند روحیه نشاط را‬ ‫درنظر گرفتن وضعیت‪ ،‬اثاری ساخت که مردم هیچ قرابتی با انها‬ ‫نسبت به خود احساس نمی کنند‪ .‬تلویزیون ما امروز انعکاس دهنده‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫وضعیت اسفبار و وحشتناک جامعه نیست و با لودگی هایش بدون در‬ ‫الستی تصریح کرد‪ :‬این تاثیرگذاری را مربوط به رسانه تلویزیون‬ ‫می دانم اما رسانه ملی ما قطعاً چنین قدرتی ندارد‪ .‬وقتی برنامه های‬ ‫الستی اظهار داشت‪ :‬کشور ما امروز در شرایطی قرار دارد که با‬ ‫صداوسیمای کشورمان را با شبکه های ماهواره ای مقایسه می کنیم و‬ ‫کیفیت این دو رسانه را با هم مورد بررسی قرار می دهیم به ضعف های‬ ‫می کند طبیعتاً پرداختن به اثار طنز باید با احتیاط و در نظر گرفتن شرایط‬ ‫بسیاری در تلویزیون مان می رسیم که قطعاً میزان مخاطب و در نتیجه‬ ‫شرایط مردم و از طرفی بیان معضالت و مشکالت جامعه که ایجاد‬ ‫مردم صورت بگیرد‪ .‬تلویزیون با برنامه های ضعیف به اصطالح طنز خود‬ ‫اعتماد می کند تلویزیون می تواند انتقادهای مردم از دولت و حاکمیت‬ ‫تاثیرگذاری ان در جامعه را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫که بیشتر لودگی است به مردم دهن کجی می کند و مردم این برنامه ها را‬ ‫را به زبان طنز بیان کند و اینگونه نمایندگی از مردم را به اثبات‬ ‫توهین به خود می دانند‪.‬‬ ‫برساند و با ایجاد این حس میزان مخاطبان خود را افزایش داده و از‬ ‫موضوعی دوطرفه است به این معنی که رسانه نمی تواند بدون توجه‬ ‫او افزود‪ :‬وقتی مردم در شرایط وحشتناکی زندگی می کنند و‬ ‫ازپایان نامه فروشیتاکتاب سازی‬ ‫علمیدانشجویانبرایاساتید‬ ‫کولبری‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫پس از انتشار کتاب “مالحظات درباره دانشگاه”‬ ‫س یدجواد طباطبایی‪ ،‬مجددا بحث پیرامون مساله دانشگاه‬ ‫و روندهای ناظر بران باال گرفته است‪ .‬این بحث ها هم‬ ‫از جهت پرسش از خود ایده دانشگاه و هم از جهت نقد‬ ‫روندهای حاکم بر دانشگاه صورت گرفته و به موجی از‬ ‫اظهارنظرها دامن زده است‪.‬‬ ‫هدایت علوی تبار‪ ،‬عضو هیئت علمی گروه فلسفه‬ ‫د انشگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬چند سال پیش با نوشتن‬ ‫مقاله ای مفصل به برخی از مناسبات غیرعلمی و معیوب‬ ‫د ر روند کارهای پژوهشی دانشجویان‪ ،‬نظام ارتقای‬ ‫ا عضای هیئت علمی و بد ه و بستا ن های میان اساتید و‬ ‫د انشجویان پرداخته بود‪ .‬اکنون پس از چند سال مجددا‬ ‫سراغ او رفته ایم تا ببینیم ایا انچه ایشان در ان مقاله‬ ‫متذکر شده بود‪ ،‬همچنان جاری و سار ی ست یا خیر‪.‬‬ ‫طرح اجرای پایا ن نامه و رساله با روند فعلی با‬ ‫مشکال ت جد ی مواجه است‪ .‬از فروش رساله و پایا ن نامه‬ ‫تا دانشجویانی که برای امرار معاش پایا ن نامه دیگران‬ ‫ر ا می نویسند و تا تخلفات اعضای هیئت علمی که در‬ ‫مواردی منجر به تقسیم کار میان تیم دفاع و داوری در‬ ‫ا نتفاع حداکثری از فرایند رساله و پایا ن نامه می شود‪.‬‬ ‫ایا این نواقص را تایید می کنید و اگر بله‪ ،‬ابعاد این‬ ‫ن ارسایی ها را چقدر گسترده می دانید؟‬ ‫این مشکالت و تخلفات وجود دارد و من چهار‬ ‫سال پیش در مقاله ای برخی از انها‪ ،‬از جمله زد و بندها‬ ‫میان اساتید‪ ،‬را به تفصیل توضیح دادم‪ .‬در اینجا به چند‬ ‫ا سیب دیگر در مورد پایا ن نامه ها اشاره می کنم‪:‬‬ ‫‪ .1‬از بیست نمرۀ پایا ن نامه‪ ،‬یک نمره به چاپ‬ ‫م قالۀ علمی‪-‬پژوهشیِ برگرفته از پایا ن نامه اختصاص‬ ‫د ارد‪ .‬البته دانشجویان دکتری عالوه بر این مقاله باید‬ ‫مقالۀ علمی‪-‬پژوهشی دیگری را به عنوان شرط دفاع‬ ‫چاپ کند‪ .‬با توجه به اینکه از یکسو فرایند چاپ‬ ‫مقاله در اینگونه مجله ها طوالنی است و از سوی دیگر‬ ‫د انشجویان مهلت معینی برای دفاع دارند و اگر دیر‬ ‫د فاع کنند باید جریمه بپردازند‪ ،‬دانشجو چار ه ای ندارد‬ ‫جز اینکه در اواسط کار‪ ،‬یعنی زمانی که هنوز پایا ن نامه‬ ‫شکل نهایی خود را پیدا نکرده است‪ ،‬مطالبی را سر‬ ‫هم کند و تحویل مجله دهد تا در نوبت داوری قرار‬ ‫گیرد‪ .‬این کار وقت و ذهن دانشجو را که باید معطوف‬ ‫به نوشتن پایا ن نامه باشد از کار اصلی منحرف می کند‪.‬‬ ‫من تاکنون ندیده و نشنید ه ام که دانشجویی یک نمرۀ‬ ‫مقاله را گرفته باشد و این نشان می دهد که مانع جدی‬ ‫در این راه وجود دارد‪ .‬از این رو تنها نتیجۀ این قانون‬ ‫محروم شدن دانشجویان از گرفتن نمرۀ کامل پایا ن نامه‬ ‫است‪ .‬اصو الً فشاری که دانشگا ه های ما به دانشجویان و‬ ‫ا ساتید برای چاپ هر چه بیش تر مقاله می اورند‪ ،‬ناموجه‬ ‫است‪ .‬درست است که این مقاله ها رتبه دانشگاه را باال‬ ‫م ی برند اما باید توجه داشت که فشار بیش از حد از‬ ‫یکسو سطح علمی مقاله ها را پایین می اورد و از سوی‬ ‫دیگر ممکن است دانشجو را به سوی سرقت علمی یا‬ ‫خرید مقاله و استاد را به سوی سرقت علمی یا مقالۀ‬ ‫مشترک سوق دهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تا سال ‪ 1395‬راهنمایی پایا ن نامه جزء فعالیت ‬ ‫اموزشی اساتید محسوب می شد و در فرم ترفیع در ذیل‬ ‫فعالیت اموزشی به ان امتیاز تعلق می گرفت اما پس از‬ ‫ا ن به فعالیت پژوهشی تبدیل شد و امتیاز پژوهشی به‬ ‫ا ن تعلق گرفت‪ .‬با توجه به اینکه پایا ن نامه را دانشجو‬ ‫این جامعه شناس در پایان اظهار داشت‪ :‬قطع ًا با در نظر گرفتن‬ ‫بحران های سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم‬ ‫این جامعه شناس در ادامه گفت‪ :‬میزان تاثیرگذاری یک رسانه‬ ‫م ی نویسد نه استاد و نقش استاد صرفاً راهنمایی دانشجو‬ ‫است و از سوی دیگر بسیاری از پایا ن نامه ها ارزش‬ ‫پژوهشی ندارند و سرنوشت شان خاک خوردن در‬ ‫ک تابخانه است‪ ،‬معلوم نیست چرا باید بابت پایا ن نامه‬ ‫برای استاد امتیاز پژوهشی در نظر گرفته شود‪ .‬جالب‬ ‫ا ینجاست که استاد از راهنمایی پایا ن نامه امتیاز پژوهشی‬ ‫م ی گیرد و سپس از مقالۀ مشترکی که از همین پایا ن نامه‬ ‫برگرفته و به صورت مشترک با دانشجو چاپ شده است‬ ‫ن یز امتیاز پژوهشی کسب می کند‪ .‬بدین ترتیب استاد‬ ‫م ی تواند امتیاز پژوهشی الزم برای ترفیع سالیانه اش را‬ ‫صرفاً بر اساس کاری که دانشجو انجام داده است به‬ ‫دست اورد بدون اینکه خودش یک سطر مطلب نوشته‬ ‫باشد! البته در محاسبۀ امتیاز نیز مالک کمیت اثار است‬ ‫نه کیفیت انها‪ ،‬گویی اثار را در ترازو می گذارند و‬ ‫پس از وز ن کشی به انها امتیاز می دهند‪.‬‬ ‫‪ .3‬برخی از دانشجویان توان علمی الزم و یا وقت‬ ‫کافی را برای نگارش پایا ن نامۀ خوب ندارند و حاصل‬ ‫کار انان فقط خراب کردن موضوع است‪ .‬متاسفانه‬ ‫مسئوالن به این موضوع توجه ندارند و تصور می کنند‬ ‫که اگر دربارۀ موضوعی قب ً‬ ‫ال پایا ن نامه نوشته شده است‬ ‫د انشجوی بعدی حق ندارد همان موضوع را انتخاب کند‬ ‫و باید به فکر موضوع جدید باشد‪ .‬به همین دلیل پیش‬ ‫ا ز تصویب موضوع از دانشجویان خواسته می شود که‬ ‫به ایرانداک مراجعه کنند و با پیگیری سابقۀ موضوع‬ ‫ثابت کنند که موضوع تکراری نیست‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫ا گر دانشجوی ضعیفی در زمینۀ موضوعی پایا ن نامه‬ ‫بنویسد عم ً‬ ‫ال راه را بر دانشجویان ِ‬ ‫قوی بعدی که به‬ ‫همان موضوع عالقه مند هستند‪ ،‬می بندد‪ .‬در این موارد‬ ‫شیوۀ درست این است که گروه اموزشی پایا ن نامه‬ ‫قبلی را بررسی کند و اگر تشخیص داد که از کیفیت‬ ‫الزم برخوردار نیست به دانشجوی جدید اجازه دهد که‬ ‫دربارۀ همان موضوع پایا ن نامه بنویسد‪.‬‬ ‫‪ .4‬برخی از گرو ه های اموزشی اقدام به پذیرش‬ ‫دانشجو در گرایش هایی می کنند که در زمینۀ انها‬ ‫متخصص کافی در گروه مزبور وجود ندارد‪ .‬این امر‬ ‫دانشجویان را نه تنها در مورد در س ها بلکه در خصوص‬ ‫پایا ن نامه ها دچار مشکل می کند‪ .‬زیرا دست دانشجو‬ ‫برای انتخاب استاد راهنما و مشاور باز نیست و حق‬ ‫انتخاب محدودی دارد‪ .‬در این وضعیت ممکن است‬ ‫دانشجو مجبور شود که یا موضوع مورد عالقۀ خود را‬ ‫رها کند و در زمینۀ موضوعی پایا ن نامه بگیرد که استاد‬ ‫در ان تخصص یا دست کم عالقه دارد و یا موضوع‬ ‫مورد عالقه اش را حفظ کند و با استادی پایا ن نامه‬ ‫بگیرد که تخصصی در زمینۀ موضوع ندارد‪ .‬در صورت‬ ‫اول‪ ،‬دانشجو با بی عالقگی و فقط برای گرفتن مدرک‬ ‫پایا ن نامه را پیش می برد و در صورت دوم‪ ،‬دانشجودر‬ ‫فراینداماد ه سازی پایا ن نامه بیش تر از انکه از استاد‬ ‫بیاموزد به او می اموزد‪.‬اگر بخواهم مثالی بزنم باید‬ ‫به وضعیت فلسفۀ هنر در گروه خودمان اشاره کنم‪.‬‬ ‫سالهاست که گروه ما نه تنها در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫بلکه در مقطع دکتری اقدام به پذیرش دانشجوی فلسفۀ‬ ‫هنر می کند و این در حالی است که فقط یک متخصص‬ ‫فلسفۀ هنر در گروه وجود دارد! این موضوع باعث بروز‬ ‫مشکالت مذکور شده و به اعتبار گروه نیز لطمه زده‬ ‫است اما کسی به فکر چاره نیست و به نظر می رسد که‬ ‫اعضای گروه به این وضعیت عادت کرد ه اند‪.‬‬ ‫نظر گرفتن درد مردم به انها بی احترامی می کند‪.‬‬ ‫دید ه ها و شنید ه ها حاکی از ان است که برخی از‬ ‫اساتید بسیاری از امتیازات را اعم از موقعیت شغلی‪،‬‬ ‫پژوهشی و‪ ...‬را منوط به اخذ رساله با خود می کنند‪ .‬یا‬ ‫حتی مقاالت و کتب تالیفی و ترجمه دانشجویان را به‬ ‫بهانه هایی ازجمله گزارش روند رساله یا کار کالسی به‬ ‫نام خود منتشر می کنند؟ اساسا این موارد را ولو معدود‪،‬‬ ‫تایید می کنید؟‬ ‫استفاده از دانشجویان به عنوان کارگ ِر علمی‬ ‫ِ‬ ‫منحوس «مقالۀ مشترک» شروعی برای‬ ‫وض ِع قانو ِن‬ ‫اجبار دانشجویان در چاپ مقاله به نام استاد‬ ‫برخی اساتید راه سرقت علمی را در پیش می گیرند‬ ‫برخی از اساتید به علت مشاغل مختلفی که دارند‬ ‫و یا به سبب تدریس بیش از اندازه فرصتی برایشان‬ ‫باقی نمی ماند تا به کارهای علمی بپردازند‪ ،‬برخی نیز‬ ‫اص ً‬ ‫ال سواد انجام کار علمی سطح باال را ندارند‪ ،‬به ویژه‬ ‫کسانی که با رابطه وارد دانشگا ه ها شد ه اند‪ .‬این قبیل‬ ‫اساتید هم برای گرفتن ترفیع و ارتقا و هم برای اینکه‬ ‫در جامعۀ علمی اسم و رسمی داشته باشند‪ ،‬ناچارند که‬ ‫اثاری را منتشر کنند‪ .‬برخی از انها راه سرقت علمی را‬ ‫در پیش می گیرند و اثر حاضر و امادۀ فرد دیگری را‬ ‫به نام خود جا می زنند و یا چند اثر را مونتاژ می کنند‪.‬‬ ‫از انجا که این راه خطرات خود را دارد و ممکن است‬ ‫افشا شود برخی دیگر راه امن تری را برمی گزینند و‬ ‫از دانشجویان به عنوان کارگر علمی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫البته قوانین وزارت علوم نیز راه را برای انها به خوبی‬ ‫هموار کرده است‪ .‬در گذشته دانشجو می توانست‬ ‫مقاله اش را فقط به نام خودش منتشر کند اما برخی از‬ ‫مدیران در این وزارتخانه‪ ،‬که احتما الً در زمرۀ اساتیدی‬ ‫بودند که به علت کار اجرایی فرصت نوشتن مقاله را‬ ‫نداشتند‪ ،‬قانون منحوس«مقالۀ مشترک» را وضع کردند‬ ‫و دانشجویان را مجبور کردند که مقالۀ خود را همراه‬ ‫با نام استاد چاپ کنند‪ .‬پس از مدتی تبصر ه ای هم به‬ ‫این قانون افزوده شد و مجله ها ملزم شدند که نام استاد‬ ‫را به عنوان نویسندۀ مسئول ذکر کنند‪ .‬در واقع استاد‬ ‫باید مسئولیت مقاله ای را که خودش ننوشته است‪،‬‬ ‫بپذیرد! این قانون همان چیزی بود که برخی از اساتید‬ ‫می خواستند‪ .‬از ان پس بازار مقاله های مشترک داغ شد‬ ‫و اساتیدی که ذکرشان رفت به هر ترفندی متوسل شدند‬ ‫تا دانشجویان را برای چاپ مقاله به سوی خود بکشانند‬ ‫و از حاصل دسترنج انان به نفع خود استفاده کنند‪ .‬البته‬ ‫هر استادی که روابط بیشتری داشت دستش برای چاپ‬ ‫مقاله های مشترک بازتر بود‪ .‬پس از مدتی مقاله های‬ ‫مشترک اکثر مقاله های مجله های علمی‪-‬پژوهشی را‬ ‫تشکیل دادند‪( .‬البته اساتید معدودی مایل به چاپ مقالۀ‬ ‫مشترک نبودند اما قانون دست انان را بسته بود و اگر‬ ‫دانشجو می خواست مقاله ای را از پایا ن نامه اش چاپ‬ ‫کند باید نام انان را ذکر می کرد‪ ).‬مسئله فقط مقالۀ‬ ‫برگرفته از پایا ن نامه نیست‪ ،‬به تدریج کار به جایی رسید‬ ‫که برخی از اساتید؛ دانشجویان دکتری را مجبور کردند‬ ‫که تحقیق درس را به صورت مقالۀ مشترک علمی‪-‬‬ ‫پژوهشی دراورند و اعالم نمره را منوط به ارائۀ گواهی‬ ‫پذیرش مقاله کردند‪ .‬شاید به همین دلیل باشد که برخی‬ ‫از اساتید نمرۀ درس دکتری را حتی تا یک سال پس‬ ‫از پایان کالس اعالم نمی کنند‪ .‬همچنین دیده شده‬ ‫است که سردبیر مجلۀ علمی‪ -‬پژوهشی تحقیق درس‬ ‫دانشجوی کارشناسی ارشد خود را به صورت مقالۀ‬ ‫مشترک چاپ کرده است‪ ،‬درحالی که خود دانشجو‬ ‫معترف بوده که تحقیق اش از لحاظ علمی در حدی‬ ‫نبوده است که به عنوان مقاله چاپ شود‪ .‬در واقع استاد‬ ‫از امتیاز سردبیری سوءاستفاده کرده است‪ .‬در مواردی‬ ‫مقالۀ علمی‪-‬پژوهشی چهار یا حتی پنج نویسنده دارد و‬ ‫دانشجو نه تنها نام راهنما بلکه نام مشاور یا سایر اساتید‬ ‫یا حتی دوستانش را در کنار نام خود می اورد تا همه‬ ‫از این خوان نعمت بهر ه مند شوند‪ .‬گاهی نام استادی را‬ ‫بر مقالۀ مشترک می بینیم که هیچ ربطی میان تخصص‬ ‫و حتی اطالعات او و موضوع مقاله وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬گاهی نام دانشجویی بر مقالۀ مشترک دیده‬ ‫می شود که هیچ اطالعاتی در زمینۀ موضوع مقاله ندارد‬ ‫و مشخص است که مقاله را استاد نوشته اما با هدف‬ ‫خاصی نام دانشجو را در کنار نام خود اورده است!‬ ‫چینی هادربارهایران‬ ‫چهنظریدارند؟‬ ‫طرفی تاثیرگذار باشد‪.‬برنا‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪964‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫وزیر نیرو ‪:‬‬ ‫پیششرطدریافتبرقبرایاستخراجارزمجازی‬ ‫وزیرنیروگفت‪:‬کسانیکهمراحلقانونیالزمبرایاستخراجارزمجازیراطیکردهومجوزهایالزمرادریافتکردهباشند‪،‬می توانندازخدماتبرقاستفادهکنند‪«.‬رضااردکانیانبابیاناینکهدولتتصویبنامه ایدربارهچگونگیکاربرایاستخراجارزهایمجازیداشته‪،‬ادامهداد‪:‬وزارتنیرودستورالعملیبهتفصیلباتوجهبه‬ ‫تصویبنامهدولتتهیهکردهاست‪.‬وزیرنیروافزود‪:‬برایناساسکسانیکهمتقاضیفعالیتدرزمینهاستخراجارزهایمجازیهستندبایدبهوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارتمراجعهکردهوبرایدریافتمجوزاقدامکنند‪.‬بهگفتهاردکانیانکسانیکهمجوزقانونیداشتهباشند‪،‬برابرمصوبهدولتوتصویبنامهشرکتتوانیربهانهاخدماتداده‬ ‫خواهدشد‪.‬ویبااشارهبهاینکهتکلیفروشنشده وهرکسروالراطیکندمی تواندطبقضوابطومقرراتدرساعاتوایامیکهمجازاستازانرژیبرقبرایاینکاراستفادهکند‪ ،‬گفت‪:‬افرادینیزکهروالقانونیراسپرینکند‪،‬برابرقانونباانهابرخوردخواهدشد‪.‬چندیپیش«مصطفیرجبیمشهدی»معاونبرنامهریزیواموراقتصادی‬ ‫توانیروسخنگویصنعتبرقازنهاییشدنمقرراتتامینبرقمراکزاستخراجرمزارزخبردادهبود‪.‬سخنگویصنعتبرقهمچنینبهتعیینقیمتبرقبرایانهااشارهکردهوگفتهبودکهقیمتبرقاینمراکزمعادلمتوسطنرخبرقصادراتیخواهدبود‪،‬کهبرایناساساینمیزان‪ ۹۶۵‬تومانبهازایهرکیلووات ساعتتعیینشدهاست‪.‬بر‬ ‫ایناساس‪،‬ایننرخدر‪ ۸‬ماهغیرگرمسالمعادل‪ ۵۰‬درصدمتوسطنرخبرقصادراتییعنی‪ ۴۸۰‬تومانخواهدبودودر‪ ۴‬ماهگرمسالیعنیازخردادتاشهریوردوبرابرمتوسطقیمتصادراتیبرقمحاسبهمی شودامااستخراجکنندگانارزمجازیاینقیمتراغیررقابتیدانستهوخواستاراصالحانشدند‪،‬برخیمعتقدندکهتعییناینقیمتبه‬ ‫افزایشفعالیتغیرمجازمنجرخواهدشد‪.‬تاپیشازایننیزاستخراجارزهایمجازیدرمزرعه هاویامکان هایکشاورزیوبااستفادهازبرقکشاورزیانجاممی شد‪.‬افزایشاستراخارزهایمجازیباعثفشاربرشبکهبرقکشورشدواینموضوعزمینهرابرایتهیهدستورالعملیازسویدولتدراینخصوصایجادکرد‪.‬‬ ‫‪15‬کانکسمسکونی‬ ‫بانکملتبهاهالیزلزلهزده‬ ‫میانهوسراباهداشد‬ ‫با دستور ویژه مدیرعامل؛‬ ‫دستور ویژه دکتر محمد‬ ‫بیگدلی مدیرعامل بانک‬ ‫ملت‪ ۱۵ ،‬دستگاه کانکس‬ ‫مسکونی از سوی این بانک‪،‬‬ ‫به مردم مناطق زلزله زده‬ ‫شهرستان های میانه و سراب‬ ‫در استان اذربایجان شرقی‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملت‪ ،‬این بانک در‬ ‫راستای ایفای مسوولیت‬ ‫های اجتماعی خود و در‬ ‫ادامه کمک های قبلی به‬ ‫ساکنان مناطق زلزله زده‬ ‫کشور‪ ،‬در استانه فصل‬ ‫سرد زمستان‪ ۱۵ ،‬کانکس‬ ‫را با هزینه ای بالغ بر ‪۲.۳‬‬ ‫است تا در کنار انجام وظیفه‬ ‫میلیارد ریال تهیه و برای‬ ‫اصلی خود یعنی ارائه انواع‬ ‫اسکان موقت اهالی زلزله‬ ‫خدمات بانکی به مشتریان و‬ ‫زده شهرستان های میانه و‬ ‫مردم‪ ،‬در مواقع بروز بالیای‬ ‫سراب‪ ،‬در اختیار انان قرار‬ ‫طبیعی نیز در کنار ملت‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بزرگ ایران باشد و تا حد‬ ‫بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫بانک ملت همواره تمام‬ ‫اسیب دیدگان از حوادث‬ ‫تالش خود را به کار بسته‬ ‫طبیعی‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مشتریان بانک را فراهم کرد و متقاضیان‬ ‫می توانند با مراجعه به نشانی‪www. :‬‬ ‫‪(​enamad.ir‬صادرکننده نماد‬ ‫اعتماد الکترونیکی) مراجعه و نسبت‬ ‫به ثبت درخواست درگاه پرداخت‬ ‫اینترنتی (‪ )IPG‬متصل به حساب های‬ ‫بانک صادرات ایران در این سایت‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان با مراجعه به سایت‬ ‫مذکور و ورود به پورتال نماد اعتماد‬ ‫ا داره رفاه کارکنان این بانک درباره این دوره اموزشی گفت‪ :‬ورزش‬ ‫ج زء برنامه های محوری بانک است چرا که معتقدیم هزینه کردن برای‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫گ فتنی است‪ ،‬این دوره با حضور حسین شمس سرمربی اسبق‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای‬ ‫ب ه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬یزد ی خواه رئیس‬ ‫گ ذاشت و امیدوارم در مسابقات سیستم بانکی بهترین نتیجه را کسب‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫(‪ )IPG‬به طور مستقیم از طریق سایت‬ ‫م لی فوتسال برگزار کرد‪.‬‬ ‫نظم و انضباط خاص همراه با پویایی مثال زدنی از خود به نمایش‬ ‫الکترونیکی) برای مشتریان این بانک‬ ‫درخواست درگاه پرداخت اینترنتی‬ ‫ف وتسال این بانک‪ ،‬دوره اموزشی با حضور مربیان و پیشکسوتان تیم‬ ‫و جزو تیم های برتر در سیستم بانکی است‪ .‬این تیم طی این دو روز‬ ‫تجارت الکترونیکی ( سامانه نماد اعتماد‬ ‫میلیون کارت سپهری‪ ،‬امکان ثبت‬ ‫ب انک رفاه به منظور تقویت دانش و تجربیات مربیان و بازیکنان تیم‬ ‫ت صریح کرد‪ :‬خوشبختانه تیم فوتسال بانک رفاه پیشرفت بسیاری داشته‬ ‫مستقیماً از طریق سایت مرکز توسعه‬ ‫اینترنتی ضمن پشتیبانی بیش از ‪٢٠‬‬ ‫دوره دانش افزایی فوتسال‬ ‫در بانک رفاه برگزار شد‬ ‫ح سین شمس نیز تیم فوتسال بانک رفاه را تیمی خوب ارزیابی و‬ ‫حساب های بانک صادرات ایران‬ ‫معامالت مشتریان دارای فروشگاه های‬ ‫گزارش‬ ‫اعطایی حوزه ساخت مسکن در دوره رکود نشانه پویایی و اثرگذاری این نوع تسهیالت بر‬ ‫روند بازار است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مطابق با امار رسمی منتشر شده از سوی مراجع رسمی‪ ،‬بازار‬ ‫مسکن در هر دو حوزه معامالت و ساخت وساز در چندماه گذشته با رکود مواجه شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در همین دوره زمانی امارها حاکی از ان است که حجم تسهیالت‬ ‫اعطایی با بخش ساخت وساز رشد بیش از ‪ 47‬درصدی را داشته است‪ .‬بررسی و مقایسه این‬ ‫دو فاکتور به نوعی می تواند پیام پویایی تسهیالت بانک مسکن در این دوره را نشان دهد‪.‬‬ ‫وی در عین حال افزود‪ :‬تقاضا برای اخذ تسهیالت ساخت مسکن طی دوره جاری‪ ،‬یک‬ ‫سیگنال مهم از اثرگذاری این تسهیالت بر روند ساخت وسازها دارد‪ .‬چراکه به نظر می رسد‬ ‫اگر تسهیالت اعطایی در این حوزه نبود ابعاد رکود رخ داده در حوزه مسکن به ویژه در‬ ‫بخش ساخت وساز بسیار گسترده تر بود‪ .‬چراکه در حال حاضر مهم ترین عامل رکودساز در‬ ‫بازار مسکن‪ ،‬کاهش قابل توجه حجم معامالت خرید و فروش است‪ .‬بنابراین اگر در بخش‬ ‫ساخت وساز نیز تحرکات فعلی وجود نداشت قطعا ابعاد رکود گسترده تر میشد‪.‬‬ ‫ر وانی کارکنان است‪.‬‬ ‫پرداخت اینترنتی (‪ )IPG‬متصل به‬ ‫بانکداری الکترونیک و تسهیل‬ ‫رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن‪ ،‬از رشد ‪ ۴۷.۶‬درصدی تسهیالت‬ ‫مشارکت مدنی در حوزه مسکن طی هشت ماهه نخست امسال خبر داد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫حسین حیدری‪ ،‬رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه‬ ‫رشد تسهیالت ساخت مسکن در دوره رکودی بازار نشانه پویایی و اثرگذاری ان بر روند‬ ‫ساخت وساز است‪ ،‬به پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی کارنامه عملکرد بانک‬ ‫مسکن در حوزه پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی نشان می دهد روند پرداخت در دو بازه‬ ‫زمانی دارای نکات قابل توجهی است‪ .‬دوره زمانی نخست مربوط به ابان ماه سال جاری‬ ‫است‪ .‬امارهای دریافت شده از حجم تسهیالت مشارکت مدنی پرداخت شده از سوی شعب‬ ‫بانک در سراسر کشور حاکی از ان است که در نیمه پاییز امسال‪ ،‬معادل ‪ 5‬هزار و ‪ 432‬فقره‬ ‫تسهیالت مشارکت مدنی به متقاضیان پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 205‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امار مربوط به تسهیالت پرداختی به حوزه مشارکت مدنی مسکن طی‬ ‫هشت ماهه نخست سال جاری نیز روند روبه رشدی را حکایت دارد‪ .‬به این معناکه در هشت‬ ‫ماهه ابتدایی سال جاری‪ 26 ،‬هزار و ‪ 775‬فقره تسهیالت مشارکت مدنی به متقاضیان ساخت‬ ‫وساز در سراسر کشور پرداخت شده است‪ .‬مقایسه این حجم از تسهیالت پرداختی از ابتدای‬ ‫سال جاری تا پایان ابان ماه نسبت به دوره زمانی مشابه نشان می دهد‪ ،‬حجم تسهیالت‬ ‫پرداخت شده در این حوزه معادل ‪ 47.6‬درصد افزایش را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی امار تسهیالت اعطایی درحوزه مشارکت مدنی را به تفکیک نوع تسهیالت گیرنده‬ ‫مورد بررسی قرار دارد و گفت‪ :‬تسهیالت انفرادی‪ ،‬تعاونی های مسکن‪ ،‬مجتمع های مسکونی‬ ‫و تسهیالت مربوط به متمم مسکن مهر از جمله مهم ترین محورهای پرداختی در حوزه‬ ‫تسهیالت مشارکت مدنی بوده است‪ .‬بیشترین رقم تسهیالت مشارکت مدنی پرداخت شده‬ ‫طی این دوره مربوط به تسهیالت انفرادی(با سپرده و بدون سپرده) به میزان یک هزار و ‪333‬‬ ‫میلیارد و ‪ 556‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫حیدری همچنین افزود‪ :‬طی دوره مورد بررسی‪ ،‬شعب بانک مسکن برای ساخت مجتمع‬ ‫های مسکونی معادل ‪ 786‬میلیارد و ‪ 209‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان و برای پرداخت تسهیالت‬ ‫متمم مسکن مهر معادل ‪ 359‬میلیارد و ‪ 698‬میلیون تومان تسهیالت پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن‪ ،‬با تاکید بر اینکه رشد تسهیالت‬ ‫و رزش سرمایه ای بلندمدت و ماندگار برای ارتقای سالمت جسمانی و‬ ‫​امکان ثبت درخواست درگاه‬ ‫بسترسازی و تقویت زیرساخت های‬ ‫رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن خبر داد‪:‬‬ ‫توان نسبت به رفع نیازهای‬ ‫ثبتمستقیمدرخواستدرگاه‬ ‫پرداختاینترنتیمتصلبهحساب های‬ ‫سپهریازسامانه«ای نماد»عملیاتیشد‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬این بانک در راستای‬ ‫رشد ‪ 47،6‬درصدی تسهیالت ساخت‬ ‫مسکن در هشت ماهه ‪98‬‬ ‫الکترونیکی و ورود به سامانه از قسمت‬ ‫تمامی کسب و کارهای‬ ‫«ثبت نام و دریافت نماد» و «ایجاد‬ ‫درخواست دهنده درگاه پرداخت‬ ‫حساب کاربری» (در صورت لزوم)‪،‬‬ ‫اینترنتی (شامل فروشگاه های اینترنتی‬ ‫به صفحه ثبت نام هدایت شده و برای‬ ‫فاقد درگاه پرداخت اینترنتی یا‬ ‫دریافت مجوز کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫دارای درگاه پرداخت اینترنتی متصل‬ ‫(ای نماد) اقدام کنند‪.‬‬ ‫به حساب سایر بانک ها) می توانند‬ ‫متقاضیان در صورتی که پیشتر‬ ‫درخواست ثبت درگاه پرداخت متصل‬ ‫نماد الکترونیکی دریافت کرده و‬ ‫به حساب های بانک صادرات را انتخاب‬ ‫پنل کاربری ساخته اند‪ ،‬به منظور ثبت‬ ‫و ارسال کنند‪ .‬در صفحه جدید نام‬ ‫درگاه پرداخت اینترنتی با استفاده از‬ ‫درگاه «پرداخت الکترونیک سپهر» و نام‬ ‫همان کد کاربری و رمز عبور که در‬ ‫بانک صادرات ایران را انتخاب کرده و‬ ‫زمان دریافت مجوز ای نماد به سامانه‬ ‫اطالعات مورد نیاز در فرم درخواست‬ ‫وارد شده اند‪ ،‬می توانند به پنل کاربری‬ ‫از جمله «شماره حساب ‪ ١٣‬رقمی بانک‬ ‫وارد شده و با انتخاب گزینه «کسب و‬ ‫صادرات ایران و شماره شبای مربوطه»‬ ‫کار» از منوی سمت راست و انتخاب‬ ‫را تکمیل کنند‪ .‬با ذخیره کردن این‬ ‫زیرمنوی«مدیریت کسب و کار» در‬ ‫اطالعات در پایان مراحل ثبت نام‪،‬‬ ‫این بخش‪ ،‬بر روی گزینه «درخواست‬ ‫درخواست متقاضی به صورت سیستمی‬ ‫درگاه پرداخت» در صفحه جدید‬ ‫جهت فعال سازی درگاه متصل به‬ ‫کلیک کنند‪.‬‬ ‫حساب بانک صادرات ارسال می شود‪.‬‬ ‫ت یم های ملی ایران‪ ،‬کویت و مدرس ‪ ،AFC‬دکتر شهاب سفا ل منش‬ ‫س رمربی تیم ملی فوتسال کانادا و مدرس ‪ ،AFC‬میشائیل پطروس‬ ‫م ربی درواز ه بانان تیم ملی فوتسال ایران برگزار و اخرین تکنیک ها و‬ ‫ت اکتیک های مورد اجرا در تیم های مطرح دنیا معرفی و اجرا شد‪.‬‬ ‫راهاندازیسامانهاحرازهویتسجام‬ ‫درتاالراختصاصیخریدوفروشسهام(کارگزاریشهر)‬ ‫مدیر امور سهام بانک شهر از راه اندازی‬ ‫سامانه احراز هویت سجام (سامانه جامع‬ ‫اطالعات مشتریان) در تاالر اختصاصی خرید‬ ‫و فروش سهام (کارگزاری شهر) خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با راه اندازی این سامانه‪ ،‬امکان احراز‬ ‫هویت به صورت رایگان برای مراجعان فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬حجت اله نجاری با بیان این که‬ ‫پیش از این‪ ،‬مشتریان بازارهای مالی و سرمایه‬ ‫گذاری بعد از ثبت نام در سامانه سجام و‬ ‫دریافت کد رهگیری می بایست به دفاتر‬ ‫پیشخوان دولت مراجعه می کردند ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جهت رفاه حال سهامداران و ارائه خدمات‬ ‫مناسب تر و تسهیل در امور ‪ ،‬سامانه احراز‬ ‫هویت سجام (سامانه جامع اطالعات مشتریان)‬ ‫در تاالر اختصاصی خرید و فروش سهام‬ ‫(کارگزاری شهر) در ساختمان مدیریت سهام‬ ‫بانک شهر راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬سهامداران می‬ ‫توانند پس از ثبت نام در سامانه سجام و‬ ‫دریافت کد رهگیری از‬ ‫‪http://www.bcityb.com/‬‬ ‫‪ fa‬به تاالر اختصاصی خرید و فروش سهام‬ ‫در طبقه سوم ساختمان مدیریت امورسهام‬ ‫بانک شهر به نشانی سعادت اباد ‪،‬میدان کاج‬ ‫‪ ،‬خیابان سرو شرقی ‪،‬روبروی بیمارستان‬ ‫پارسیان ‪ ،‬نبش کوچه رشادت ‪،‬پالک ‪، 6‬‬ ‫مراجعه و به صورت رایگان احزار هویت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل مطرح کرد‬ ‫تورهایغیرمجازپشتسدهادرکمینماهیانوپرندگانمهاجر‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل گفت‪ :‬تورهای صید زیرابی غیرمجاز که در مناطق پشت سد قرار داده شده بودند‪ ،‬جمع اوری شدند‪ .‬لطیف جواهردشتی در گفت وگو با ایسنا گفت‪ :‬یگان حفاظت محیط زیست‬ ‫سیاهکل طی اقدامی‪ ،‬تورهای زیر ابی مناطق پشت سد شهر بیجار را جمع اوری کردند‪.‬وی با اشاره به مساله مهم جلوگیری از صید بی رویه ابزیان و احتمال گیر افتادن پرندگان مهاجر داخل تور گفت‪ :‬صید با تور یا سالیک‬ ‫غیرمجاز تخلف بوده و پیگیری قضایی دارد‪.‬جواهردشتی خاطرنشان کرد‪ :‬صید فقط با قالب و صرفا با صدور مجوز امکان پذیر است و به عالقمندان صید توصیه می شود‪ ،‬با مراجعه به ادارات محیط زیست نسبت به اخذ پروانه‬ ‫قالب و صید قانونی اقدام کنند‪.‬وی با بیان اینکه کارشناسان و یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل با همکاری اداره دامپزشکی‪ ،‬بازارهای محلی را پایش کردند‪ ،‬گفت‪ :‬این اداره با توجه به احتمال شکار پرندگان‬ ‫وحشی و عرضه ان در بازارها با همکاری کارشناسان دامپزشکی‪ ،‬بازارهای هفتگی شهر سیاهکل را مورد بازدید و پایش قرار می دهد‪.‬جواهردشتی با بیان اینکه استمرار این نوع پایش ها‪ ،‬موجب می شود که بازار سنتی شهرستان‬ ‫در مقابله با عرضه پرندگان غیرمجاز شکار شده تحت نظر باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با مرتکبین جرائم خرید و فروش پرندگان وحشی‪ ،‬برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد‪.‬‬ ‫کمیتهاستانیهماهنگیاجرایمادهشش‬ ‫دستورالعملپیشگیریوکنترلبیماری های‬ ‫طبیعت برفی روستای باالنج ارومیه‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪964‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫ویروسیماهیانقزل االبرگزارشد‬ ‫در محل اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫این کمیته به ریاست معاون سالمت‬ ‫اداره کل دامپزشکی استان و با حضور‬ ‫مسئول اداره بهداشت و مدیریت‬ ‫بیماری های ابزیان این اداره کل‪،‬‬ ‫رییس شورای نظام دامپزشکی‪ ،‬معاون‬ ‫صندوق بیمه بانک کشاورزی‪ ،‬نماینده‬ ‫مدیریت شیالت جهاد کشاورزی استان‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلسه‪ ،‬دکتر حسین‬ ‫صالحی‪ ،‬معاون سالمت اداره کل‬ ‫دامپزشکی استان‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫عامل بخش عمده ای از تلفات ایجاد‬ ‫شده در مزارع پرورش ماهی استان‪،‬‬ ‫بیماری های ویروسی می¬باشد‪،‬‬ ‫مواردی را در خصوص دستورالعمل‬ ‫پیشگیری و کنترل بیماری های‬ ‫ویروسی ابزیان بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫هدف از تشکیل این جلسه‪ ،‬ایجاد‬ ‫هماهنگی بین بخشی برای اجرای ماده‬ ‫شش دستورالعمل مذکور است‬ ‫‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر سیاوش اخوان‬ ‫طاهری‪ ،‬مسئول اداره بهداشت و‬ ‫مدیریت بیماری های ابزیان اداره‬ ‫کل دامپزشکی استان‪ ،‬ضمن تشریح‬ ‫دستورالعمل مذکور مطالبی به وضعیت‬ ‫زون های پرورش ماهی استان و پایش‬ ‫بیماری های ویروسی اشاره کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬عملیات خشک کردن‬ ‫(ایش گذاری) زون گرده بیشه در‬ ‫شهرستان بروجن در تابستان سال اینده‬ ‫(‪ )1399‬باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫دکتر اخوان طاهری افزود‪:‬‬ ‫همکاری بین بخشی به ویژه‬ ‫فرمانداری ها در عملیات ایش گذاری‬ ‫واحدها ابزی پروری در دستور کار‬ ‫قرار دارد و به نظر می رسد خشک‬ ‫کردن مزارع الوده از زون هایی که‬ ‫دارای مزارع کمتری هستند می تواند‬ ‫در کنترل این دسته از بیماری های‬ ‫ابزیان مفید واقع شود‪.‬‬ ‫سپس دکتر احمد کریمزاده‪،‬‬ ‫معاون صندوق بیمه بانک کشاورزی‬ ‫استان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬استفاده از اهرم های‬ ‫قانونی برای الزام پرورش دهندگان به‬ ‫بیمه کردن واحدهای تکثیر و پرورش‬ ‫ماهی خود ضروری است‪.‬‬ ‫دکتر کریمزاده گفت‪ :‬مشارکت و‬ ‫همکاری ابزی پروران در عملیات های‬ ‫پیشگیری‪ ،‬کنترل و ایش گذاری مزارع‬ ‫را با انجام اطالع رسانی و اموزش‪،‬‬ ‫به دست اورد؛ چراکه نقش و اهمیت‬ ‫انجام عملیات های بهداشتی در مزارع‬ ‫تکثیر و پرورش ماهی در سالمت‬ ‫عمومی نقشی بی بدیل است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امادگی صندوق‬ ‫بیمه محصوالت کشاورزی برای‬ ‫همکاری در برگزاری کالس های‬ ‫اموزشی ادامه داد‪ :‬نقش موثر مسئولین‬ ‫فنی‪ -‬بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش‬ ‫ابزیان در تولید محصول سالم باید‬ ‫مورد تاکید قرار گفته و برای اجرای‬ ‫شدن ان در سطح تمامی مزارع موجود‬ ‫اهتمام جدی صورت گیرد‪.‬‬ ‫مهندس طاهری‪ ،‬نماینده مدیریت‬ ‫شیالت و امور ابزیان جهاد کشاورزی‬ ‫استان‪ ،‬بر رعایت ضوابط بهداشتی در‬ ‫واحدهای تکثیر و پرورش تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ایجاد حوضچۀ ضدعفونی‪،‬‬ ‫دیوارکشی یا فنس کشی در واحدهای‬ ‫تکثیر ابزیان و ابزی پروری دارای‬ ‫اهیمت است‪.‬‬ ‫طاهری تصریح کرد‪ :‬اموزش و‬ ‫اطالع رسانی به صاحبان مزارع تکثیر و‬ ‫پرورش ابزیان عاملی موثر بر رسیدن‬ ‫به اهداف این دستورالعمل بوده و از‬ ‫طرفی تغییر سیستم تامین اب مزارع‬ ‫از ثقلی به پمپی ‪-‬که نقش موثری در‬ ‫کنترل انواع بیماری ها خواهد داشت‪-‬‬ ‫در اولویت قرار داده شود‪.‬‬ ‫دکتر مریم همت زاده‪ ،‬رییس‬ ‫شورای نظام دامپزشکی استان‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫الزامی شدن صدور پروانه بهداشتی‬ ‫مسئول فنی‪ -‬بهداشتی مزارع مطرح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تمدید و یا صدور پروانۀ‬ ‫بهداشتی بهره برداری واحدها نیز باید به‬ ‫صورت جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی بر اهتمام نظام دامپزشکی‬ ‫استان بر اجرایی شدن این دستورالعمل‬ ‫تاکید و اضافه کرد‪ :‬مزارع تکثیر و‬ ‫پرورش ابزیان قبل از تمدید و یا‬ ‫دریافت پروانۀ بهداشتی خود الزاماً‬ ‫نواقص موجود را رفع کنند تا هنگام‬ ‫دریافت پروانۀ بهداشتی به مشکل بر‬ ‫نخورده و در ادامه فعالیت خود بتوانند‬ ‫از خدمات مختلف در این حوزه‪،‬‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬اعضای حاضر در جلسه‪،‬‬ ‫به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫مشاهده‪۹‬مورد‬ ‫کیکالودهبهقرص های‬ ‫متفاوتدراستانبوشهر‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اعالم کرد‬ ‫بوشهر داستان از جایی شروع شد‬ ‫که عکس هایی از کیک های الوده با‬ ‫قرص و کپسول های رنگی منتشر شد و‬ ‫ترس مسمومیت و خطرات احتمالی دیگر‬ ‫در میان مردم تشویش و نگرانی هایی به‬ ‫وجود اورد‪...‬مطالب و عکس های منتشر‬ ‫شده در فضای مجازی حکایت از وجود‬ ‫قرص هایی درون کیک هایی دارد که‬ ‫چند دانش اموز برای تغذیه به مدرسه‬ ‫برده بودند‪ .‬در پیام های منتشره در فضای‬ ‫مجازی امده است که به تمام مدارس‬ ‫بخشنامه شده از این کیک ها که الوده به‬ ‫قرص های خطرناک هستند استفاده نشود‬ ‫که این موضوع توسط وزارت اموزش‬ ‫و پرورش تکذیب شد‪ .‬ضمن اینکه دکتر‬ ‫جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی‬ ‫وزارت بهداشت نیز قرص های جاسازی‬ ‫شده در کیک ها را اقدامی سازمان یافته و‬ ‫هدف دار علیه صنایع غذایی کشور عنوان‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه این موضوع در استان های‬ ‫مختلف مورد مشاهده قرار گرفت و مردم‬ ‫در فضای مجازی تصاویری از انواع‬ ‫کیک های الوده به قرص منتشر کردند‬ ‫و ابراز نگرانی ها و اظهارنظرهای مختلف‬ ‫نیز در این خصوص مطرح شد‪ .‬در استان‬ ‫بوشهر نیز مواردی از این موضوع دیده‬ ‫شده و شکایت هایی نیز اعالم شده است‪.‬‬ ‫مسمومیت از طریق کیک الوده به‬ ‫قرص نداشته ایم‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی بوشهر عنوان کرد‪ :‬در سطح‬ ‫استان بوشهر تاکنون ‪ ۹‬مورد شکایت‬ ‫مردمی در خصوص مشاهده وجود قرص‬ ‫های متفاوت در کیک اعالم شده است‪.‬‬ ‫دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان‬ ‫ادامه داد‪ :‬این قرص ها برنج و مواد‬ ‫مخدر نیست بلکه قرص هایی چون‬ ‫سرماخوردگی و استامینوفن بوده است‬ ‫که اغلب بی ضرر هستند‪ .‬در واقع‬ ‫هیچکدام از این قرص ها خطرناک نبوده‬ ‫و منجر به مرگ نمی شوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در سطح استان‬ ‫مسمومیت از طریق کیک های الوده به‬ ‫قرص نداشته ایم اما مردم مراقب باشند‬ ‫و در هنگام خوردن کیک ان را بررسی‬ ‫کنند‪ .‬همچنین اگر مورد مشکوکی را‬ ‫مشاهده کردند مراتب را به واحدهای‬ ‫بهداشتی یا شماره تلفن ‪ ۱۹۰‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی بوشهر بیان کرد‪ :‬از فروشگاه‬ ‫هایی که این کیک ها را عرضه می‬ ‫کردند بازرسی صورت گرفته و هیچگونه‬ ‫کیک الوده به قرص مشاهده نشد‪.‬‬ ‫خواجه ئیان با بیان اینکه برای‬ ‫بررسی این موضوع نیاز به همکاری بین‬ ‫دستگاهی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بازرسی‬ ‫از تمام فروشگاه های عرضه کیک و‬ ‫کلوچه در سطح استان در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مراجع انتظامی و امنیتی موضوع را‬ ‫بررسی کنند‬ ‫رئیس مرکز روابط عمومی وزارت‬ ‫بهداشت با تاکید بر اینکه گزارشات‬ ‫واصله به وزارت بهداشت مبنی بر‬ ‫وجود قرص و کپسول در کیک های‬ ‫خوراکی‪ ،‬به هیچ عنوان به خط تولید این‬ ‫محصوالت مربوط نیست‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫بررسی های صورت گرفته از گزارشات‬ ‫مردمی در دو استان سیستان بلوچستان‬ ‫و هرمزگان‪ ،‬مشخص شد این قرص ها‬ ‫پس از تولید و در مرحله عرضه داخل‬ ‫کیک ها گذاشته شده است‪ .‬دکتر کیانوش‬ ‫جهانپور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه هرگونه جاسازی قرص در این‬ ‫کیک ها پس از روند تولید اتفاق افتاده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق گزارشاتی که‬ ‫به دست ما رسیده و بررسی هایی که‬ ‫از شرکت های صنایع غذایی در این‬ ‫استان ها داشته ایم ‪ ،‬این قرص ها به هیچ‬ ‫عنوان هنگام پروسه تولید درون کیک ها‬ ‫گذاشته نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬طی‬ ‫مشاهدات موجود این کار مشکوک و‬ ‫با انگیزه و هدفی نامعلوم توسط فرد یا‬ ‫افرادی در سطح عرضه در استان های‬ ‫سیستان و بلوچستان و هرمزگان صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬تمام مباحثی که در حوزه‬ ‫اختیارات و بازرسی های سازمان غذا و‬ ‫دارو و وزارت بهداشت است در حال‬ ‫انجام بوده اما‪ ،‬بررسی سایر عوامل نظیر‬ ‫قصد و نیت انجام این کار در حوزه‬ ‫صالحیت و اختیارات وزارت بهداشت‬ ‫نیست و مراجع انتظامی و امنیتی باید‬ ‫موضوع را بررسی کنند‪.‬‬ ‫وجود جسم خارجی در کیک‬ ‫خوراکی قطعا مشکوک است‬ ‫سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان‬ ‫اینکه موارد مطرح شده ی جاسازی قرص‬ ‫در کیک ها مربوط به بیش از ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫تولید کیک است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قاعدتا‬ ‫اینکه یک جسم خارجی در خط تولید‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬شرکت تولید کیک خوراکی‬ ‫طی دو هفته و به صورت همزمان‬ ‫جاسازی شود‪ ،‬ان هم به شکلی که این‬ ‫اتفاق متوجه یک یا دو استان باشد‪ ،‬قطعا‬ ‫مشکوک است و باید از مراجع انتظامی‬ ‫پیگیری شود‪ .‬نکته قابل توجه اما ان است‬ ‫که تولید کیک نیز در همان استان ها‬ ‫صورت نگرفته و از خارج از این استان ها‬ ‫به انجا وارد می شود‪.‬‬ ‫جهانپور تاکید کرد‪ :‬برخالف‬ ‫ادعاهای موجود مبنی بر اینکه قرص هایی‬ ‫که در کیک های خوراکی گذاشته شده ‬ ‫است‪ ،‬از نوع روانگردان ها و مخدرها‬ ‫بوده ‪ ،‬بررسی های ما این موضوع را نشان‬ ‫نمی دهد و این قرص ها انواع گوناگونی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که تمام گزارشات‬ ‫صورت گرفته بررسی شده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به عنوان مثال بررسی های‬ ‫صورت گرفته از ‪ ۳۰‬مورد گزارش شده‬ ‫از استان هرمزگان نشان می دهد که‬ ‫موضوع مربوط به خط تولید نیست‪ .‬مردم‬ ‫هم می توانند موارد مشابه را به سامانه‬ ‫تلفنی ‪ ۱۹۰‬گزارش دهند و با معرفی محل‬ ‫عرضه کیک خوراکی ما را در بررسی‬ ‫بیشتر واقعه یاری کنند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫در اخرین روز های پاییز طبیعت برفی روستای باالنج ارومیه ‪،‬مناظر چشم نوازی را بوجود اورده و پذیرای عالقه مندان به طبیعت‬ ‫و کوهنوردی شده است‪ .‬خبرنگار‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪964‬‬ ‫جامعه‬ ‫رتبه های برتر کنکور‪:‬‬ ‫«حمایتمالی»مانعخروجنخبگانازکشورمی‪‎‬شود‬ ‫«دانا افاضلی» رتبه سه کنکور سراسری سال ‪ ۹۸‬در رشته ریاضی و فیزیک درباره حمایت های مالی بانک پاسارگاد از نخبگان و رتبه‪‎‬های برتر کنکور گفت‪ :‬از مهر ماه امسال بود که بانک پاسارگاد کمک هزینه ای را برای ما در نظر‬ ‫گرفت که به نظرم این اقدام کمک بسیار خوبی به نخبگان جوان کشور است‪ ،‬زیرا با توجه به صحبت های رییس بانک پاسارگاد این مساله انگیزه خوبی برای ادامه تحصیل نخبگان است تا بتوانند به راحتی درس بخوانند و دغدغه مالی‬ ‫نداشته باشند و بدون نگرانی تمرکزشان روی تحصیل باشد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در عین حال اگر نخبه ای از کشور خارج شود می تواند با حمایت های بانک پاسارگاد جذب شده و به ایران برگردد‪ .‬این سیاست ها خیلی خوب است و می ‪‎‬تواند‬ ‫برای کشور مفید باشد‪ .‬این حمایت ها برای تحصیل تا هر مقطعی که بخواهیم ادامه دارد‪ .‬من حمایت ‪‎‬های بانک را پذیرفتم زیرا به نظرم اتفاق بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫ریشههایترسازازدواجدرایران‬ ‫دکتر مصطفی اب روشن ‪ -‬جامعه شناس‬ ‫مسئله ترس از ازدواج و تشکیل خانواده در میان جوانان‬ ‫انقدر فراگیر و اشکار است که افراد بدون تحقیق علمی و با‬ ‫توجه به تجربیات شخصی شان‪ ،‬پیامد و انعکاس این معضل‬ ‫اجتماعی را در خانواده و محیط اجتماعی مشاهده می کنند‪.‬در‬ ‫جوامع امروزی عوامل فراوانی هستند که باعث می شوند جوانان‬ ‫بخصوص پسران نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند‪ .‬یکی‬ ‫از عواملی که ازدواج و تشکیل نهاد خانواده را متقاعد کننده‬ ‫می سازد داشتن شغل و پایگاه اقتصادی متناسب با ان می باشد‬ ‫با دقت در مناسبات اجتماعی در جوامع سنتی در می یابیم که‬ ‫جوانان پس از سن بلوغ جذب مشاغل سنتی می شدند و چون‬ ‫از لحاظ فیزیکی از عهده تامین معاش خانواده بر می امدند بر‬ ‫طبق اداب و سنن خانوادگی ازدواج می کردند در واقع ما در‬ ‫شرایط یاد شده هیچ گونه اختالف فازی بین سه مولفه بلوغ ‪،‬‬ ‫اشتغال و ازدواج مشاهده نمی کنیم ‪.‬اما نظام مشاغل در جوامع‬ ‫مدرن تفاوتی بنیادی با جوامع سنتی دارد یعنی بدست اوردن‬ ‫پایگاه شغلی تخصصی وابسته به گذراندن اموزش هایی است‬ ‫که عموما” در موسسات اموزشی و یا دانشگاهی میسر می گردد‬ ‫لذا اموزش های تخصصی و بدست اوردن شغل مناسب سالهای‬ ‫طوالنی زمان می برد که بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش سن‬ ‫ازدواج به شمار می اید‪.‬نکته بعدی که در واکنش به وضعیت یاد‬ ‫شده می توان به ان اشاره کرد ادامه تحصیل دختران در مقاطع‬ ‫مختلف اموزش عالی است این عامل از یک سو‪ ،‬به افزایش‬ ‫سن ازدواج کمک کرده و از سوی دیگر دایره انتخاب همسر‬ ‫را برای دختران محدود تر کرده است در گذشته مالک های‬ ‫انتخاب دختران‪ ،‬اهمیتی از سوی خانواده نداشت اما تحصیالت‬ ‫دانشگاهی موجب پیدایش ایده ها ‪،‬تغییر نگرش و سبک زندگی‬ ‫در دختران شده بطوری که این اگاهی ها باعث تنگ تر شدن‬ ‫دایره همسر گزینی شده است نکته در خور توجه اینکه عموما‬ ‫تحصیالت دختر کمتر منجر به مشاغل مطلوب می شود و این‬ ‫واقعیت تلخ باعث شده که مولفه ی مثبت تحصیالت دانشگاهی‬ ‫دختران به عاملی منفی در شانس ازدواج انان تبدیل شود زیرا‬ ‫در جامعه ی سنت زده ی ما که در برزخ سنت و مدرنیته گرفتار‬ ‫امده است هنوز هم سن پایین دختر به مثابه شانس بیشتر برای‬ ‫ازدواج تلقی می گردد‪ .‬انچه که در رابطه با دالیل افزایش سن‬ ‫ازدواج گفته شد واقعیتی است که مشمول تمامی جوامع مدرن‬ ‫می شود اما عواملی که بشکل خاص اینده جوانان جامعه ما‬ ‫را دچار بحران کرده و سن ازدواج را از شرایط متعارف خارج‬ ‫کرده است وضعیت نابسامان اقتصادی و فرهنگی و به تبع ان‬ ‫بیکاری گسترده جوانان تحصیل کرده است بدیهی است که‬ ‫فقدان در امد برای تشکیل خانواده و از سوی دیگر هزینه های‬ ‫سر سام اوری که سنت های دست و پا گیر خانواده ها بر جوانان‬ ‫تحمیل می کنند پدیده ازدواج و تشکیل نهاد خانواده را از منظر‬ ‫اعضای جدید جامعه غیر ممکن می سازد‪ .‬عوامل دیگری که‬ ‫مطلوبیت ازدواج را کم و ریسک ان را به شدت افزایش می‬ ‫دهد افزایش طالق در جامعه ‪ ،‬انتشار امارهای فراوان از زندانیان‬ ‫مهریه ‪،‬برچسب زنی ‪ ،‬موانع فرهنگی و طوالنی بودن روند طالق‬ ‫می باشد بخصوص زمانی که یکی از طرفین به هر علتی خواهان‬ ‫خروج از رابطه باشد‪ .‬جوانان زمانی اقدام به ازدواج خواهند‬ ‫کرد که مطلوبیت های فردی شان قربانی حفظ ساختار ازدواج‬ ‫نشود یعنی بتوانند از طریق ازدواج پایگاه و منزلت اجتماعی‬ ‫خود را حفظ و یا ترقی دهند و زمانی که احساس کنند چنین‬ ‫موقعیتی پیش نخواهد امد یا اگر ازدواج به شکل ناخواسته ای‬ ‫منجر به شکست گردد با محدودیت های فراوانی در زمینه ی‬ ‫حقوقی‪ ،‬اقتصادی و حتی اجتماعی ایجاد روبرو خواهد شد‬ ‫پدیده ای به نام ترس از ازدواج در جامعه پدیدار می شود‪.‬‬ ‫امروزه بخش بزرگی از طالق پنهان و رفتارهای خارج از مدار‬ ‫زناشویی انعکاس این تفکر قالبی است که حفظ ساختار خانواده‬ ‫از اولویت باالتری نسبت به کیفیت روابط خانوادگی برخوردار‬ ‫است بر اساس این نظریه‪ ،‬روند طالق به شکل فرسایشی سالها‬ ‫به طول می کشد بخصوص برای زنان که اثبات برخی از شروط‬ ‫طالق عمال” غیر ممکن بنظر می رسد وقتی خروج از یک رابطه‬ ‫به طرح شکایت‪ ،‬متقاعد کردن قاضی‪ ،‬ارائه شهود و طی کردن‬ ‫ِ‬ ‫مقدمات‬ ‫بروکراسی های غیر منطقی وابسته باشد که همه ی این‬ ‫زمان بر‪ ،‬با هدف باال بردن هزینه های طالق صورت پذیرد بطور‬ ‫قطع ما با پدیده هایی همچون‪:‬ترس از ازدواج ‪،‬خیانت به همسر‪،‬‬ ‫افزایش خشونت و نابسامانی در درون خانواده مواجه خواهیم‬ ‫شد که انعکاس دخالت مستقیم نظام اجتماعی در وضع قوانینی‬ ‫است که حقوق شهروندی را نقض و در روابط خصوصی افراد‬ ‫دخالت اشکار می کند که به شدت غیر اخالقی خواهد بود در‬ ‫واقع کانون خانواده در ایران توسط زن و مرد بنا می گردد ولی‬ ‫متاسفانه این نهاد ِخود ساخته دارای چنان قدرتی می شود که‬ ‫انتخاب و ازادی اعضای خانواده را به شدت تحت شعاع خود‬ ‫قرار می دهد بطوریکه افراد براحتی نمی توانند از طالق بعنوان‬ ‫راه حل نهایی بهره ببرند‪.‬لذا انتشار این اگاهی ها و پیش بینی‬ ‫شکست احتمالی با توجه به امارهای موجود در جامعه ترس از‬ ‫ازدواج را در میان جوانان به شدت افزایش داده است‪.‬بعبارتی‬ ‫ارتقاء تحصیالت و باال رفتن سطح توقعات دختران‪ ،‬چشم و هم‬ ‫چشمی و مقایسه خود با دیگران‪ ،‬فرسایشی بودن روند طالق ‪،‬‬ ‫تجربیات تلخ دیگران‪ ،‬باال بودن امار خیانت و طالق از عوامل‬ ‫زمینه ای است که ترس از ازدواج را در بین جوانان نهادینه کرده‬ ‫است‪.‬لذا از منظر جوان امروزی ساختار ازدواج و طالق در ایران‬ ‫انچنان دشوار‪،‬پیچیده و بغرنج بنظر می رسد که فرد از مزایای‬ ‫احتمالی تشکیل خانواده صر ف نظر خواهد کرد ‪ ،‬با دقت در زیر‬ ‫پوسته ی شهر ‪ ،‬در می یابیم که تنوع غیر رسمی الگوهای با هم‬ ‫بودن در دنیای امروزی به شدت افزایش پیدا کرده است بطوریکه‬ ‫الترناتیو و یا جایگزین های دیگری همچون همباشی و یا ازدواج‬ ‫سفید در خارج از مدار زناشویی شکل گرفته که بر کمترین‬ ‫مسئولیت و بیشترین مطلوبیت استوار می باشد که وضعیت یاد‬ ‫شده از پیامدهای اشکار ساختارهای رسمی و سنتی حاکم بر‬ ‫نظام تشکیل خانواده است‪.‬‬ ‫خاستگاهاجتماعیاعتراضاتبهافزایش‬ ‫قیمتبنزین؛پیامدهاوراهکارها‬ ‫دکتر علی نوری ‪ -‬جامعه شناس‬ ‫ابعاد اعتراضات هفته پایانی ابان ماه ‪ ۱۳۹۸‬که درشهرهای مختلف ایران شاهد ان‬ ‫تقویتروحپرسشگری‬ ‫درمدارسکشور‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی‪ ،‬در جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانش اموزی‪،‬ضمن‬ ‫گرامیداشت هفته پژوهش گفت‪ :‬هفته پژوهش فرصتی برای مرور دستاوردها‪ ،‬توسعه و تعمیق فرهنگ‬ ‫پژوهش و ارزیابی عملکردهاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مهمترین کارکرد اموزش و پرورش اماده کردن انسان ها برای زندگی هدفمند است‪.‬‬ ‫انسان هایی که بتوانند دستشان را به زانوی خود گرفته و بلند شوند و خوداتکا باشند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش عنوان کرد‪ :‬پژوهش رکن تفکیک ناپذیر این فرایند است ‪ .‬حیات ما بدون‬ ‫پژوهش میسر نیست‪ .‬در معرض تغییرات جامعه هستیم و فهم این تغییرات نیازمند مواجهه هوشمندانه و‬ ‫در گروی پژوهشهای کارامد است‪ .‬پژوهش برای اموزش و پرورش مانند اکسیژن است‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی ادامه داد‪ :‬باید دانش اموزان را پژوهنده بار بیاوریم‪ .‬پژوهنده بودن و پرسشگری با‬ ‫دانش اموز بودن همراه و عجین است‪ .‬اموزش و پرورش باید مکمل حس اولیه پرسش گری باشد که‬ ‫خداوند در فطرت کودکان قرار داده است‪ .‬باید استمرار دهنده این مسیر باشیم و دیوارهای بین جامعه و‬ ‫مدرسه برداشته شود‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی تصریح کرد ‪ :‬در پیگیری این هدف مصمم هستیم‪ .‬همه دانش اموزان و معلمان‬ ‫ما باید پژوهنده باشند‪ .‬اموزش و پرورش میدان فراخی برای همه جور اندیشیدن و سوال کردن و در‬ ‫جست و جوی پاسخهای مفید بودن است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه روح پرسشگری را باید در همه مدارس و عرصه های اموزش و پرورش توسعه دهیم‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این کار نیازمند فرهنگ سازی است‪ .‬پژوهشگری یک فرهنگ است و برای پژوهشگر بودن‬ ‫باید پژوهندگی را یاد گرفت‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش یاداور شد‪ :‬باید هیچ کاری جز از مسیر پژوهش سامان نگیرد‪ .‬در اختیار‬ ‫داشتن دانش اموزان‪ ،‬پیوند با مقوله تربیت و زندگی اینده و خالقیت در مسیر زندگی‪ ،‬میدان بزرگی‬ ‫برای پژوهیدن است‪ .‬همه ما باید این میدان را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی خطاب به دانش اموزان پژوهنده برتر گفت‪ :‬کسانی که می اموزند از کودکی‬ ‫پرسشگر و نقاد باشند و اندیشه کنند اینده درخشانی خواهند داشت‪ .‬برای همه شما اینده ای درخشان از‬ ‫خداوند مسئلت دارم‪.‬‬ ‫تری را تجربه می کنند‪ .‬حال‬ ‫اگر دولت بدون توجه به نظرات‬ ‫کارشناسی تصمیمی بگیرد که وضع‬ ‫بودیم نیاز به واکاوی و تحلیل دقیق جامعه شناسانه دارد‪ .‬دراین نوشته کوتاه تالش‬ ‫اقتصادی را بدتر کند‪ ،‬اعتراض به‬ ‫این است که از منظر جامعه شناختی به برخی از عوامل‪ ،‬پیامدها و راهکارها دراین‬ ‫ان طبیعی و قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫زمینه اشاره شود‪ .‬این اعتراضات ازان جهت که منشا اقتصادی داشت می توان ان‬ ‫مساله دیگری که باید مورد توجه‬ ‫را با اعتراضات دی ماه سال ‪ ۱۳۹۶‬مقایسه کرد‪ .‬زیرا طبقه اجتماعی معترضین بیانگر‬ ‫قرار گیرد عدم انتقال ارزش های‬ ‫ان است که مردم پس از تحمل گرانی های ناشی از افزایش نرخ دالر درسال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫جامعه به بخش هایی از جوانان‬ ‫دیگر توان تحمیل گرانی ناشی از قیمت بنزین را نداشتند‪ .‬اجرای ناگهانی مصوبه‬ ‫است‪ ،‬یعنی جامعه قادر نبوده ارزش‬ ‫افزایش قیمت بنزین‪ ،‬بدون زمینه سازی و توجیه مردم بر ابهام های جامعه درباره‬ ‫های خود را به نسل جدید اموزش‬ ‫اینده اوضاع اقتصادی افزود‪ .‬مردم نگران از اوضاع اینده و جهت مقابله با کاهش‬ ‫دهد و انها را برای عمل بر اساس‬ ‫قدرت خرید خود‪ ،‬همچنین با الگو گرفتن از رفتار مردم برخی کشورها‪ ،‬سعی کردند‬ ‫ان ارزش ها قانع کند‪ .‬این عدم اقناع سبب شده جوانان و نوجوانان فاصله ای بین‬ ‫با این افزایش قیمت مقابله کنند‪ .‬دراین میان‪ ،‬برخی از گروهها و افراد‪ ،‬با انگیزه ها‬ ‫ارزش های مد نظر خود و ارزش های جامعه احساس کنند‪ .‬شاید بتوان گفت این‬ ‫و اهداف دیگر به جریان اعتراضی پیوستند‪ .‬طبیعی است برخی از انها معاندان و‬ ‫شکاف نسلی تا حد زیادی ناشی از عدم الگوسازی‪ ،‬جریان سازی و گفتمان سازی‬ ‫مخالفان بودند و بعضی نیز با هدف غارت‪ ،‬وارد میدان اعتراضات شدند‪ .‬تصاویر‪،‬‬ ‫مناسب در جامعه است‪ .‬در جامعه ای که سلبریتی ها جای روشنفکران را گرفته اند‬ ‫ویدیوها و شواهد میدانی حاکی از دست برد به برخی فروشگاهها و مغازه ها است‪.‬‬ ‫و سطحی نگری به جای نگرش های عمیق مورد تشویق قرار می گیرد‪ ،‬نمی توان از‬ ‫کنش ها یا اعمال این غارتگران که در دهه های اخیر در جامعه ایرانی نظیر ان را‬ ‫اقناع و درونی سازی ارزش ها سخن گفت؛ مانند مسدود کردن تلگرام که محتوی‬ ‫مشاهده نکرده ایم‪ ،‬نیازمند توجه ویژه است‪ .‬زیرا از طرفی نشان دهنده نیاز انهاست‪،‬‬ ‫محور است و ازاد گذاشتن اینستاگرام که سطحی نگر است‪ .‬اگر می خواهیم جوانان‬ ‫یعنی جامعه شرایطی ایجاد کرده که انها نمی توانند از راههای مشروع نیاز های‬ ‫ما در مسیر رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی قرار گیرند و برای خودشان و جامعه‬ ‫اولیه خود مانند تلویزیون‪ ،‬موبایل‪ ،‬یخچال و‪ ...‬تهیه کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬با بدتر شدن‬ ‫مفید باشند‪ ،‬باید به روشنفکران و متفکران جامعه تریبون داشته باشند و راه ارتباط‬ ‫وضعیت اقتصادی در سال های اخیر‪ ،‬شاهد گسترش فقر در جامعه هستیم که نتیجه‬ ‫انان با جوانان تسهیل شود‪ .‬به طور کلی می توان گفت بخش زیادی از جامعه که‬ ‫ان گسترش ناامنی خواهد بود‪ .‬کم رنگ شدن ارزش های اخالقی در جامعه نیز می‬ ‫تا سال ‪ ۱۳۹۶‬جزو قشر متوسط محسوب می شده است در سال ‪ ۱۳۹۸‬به قشر محروم‬ ‫تواند از عوامل بروز این رفتار باشد‪ .‬می توان گفت خاستگاه اجتماعی معترضین‪،‬‬ ‫و طبقه پایین پیوسته است‪ .‬به همین دلیل حجم و شدت اعتراضات سال ‪ ۱۳۹۸‬بسیار‬ ‫افراد محروم تر جامعه و گروههایی از جوانان بودند و این امر‪ ،‬مساله جدیدی را پیش‬ ‫بیش تر از سال ‪ ۱۳۹۶‬بود و به نظر می رسد اگر برای مسایل این قشر تمهیدی‬ ‫روی مسووالن و کارشناسان قرار داده است‪ .‬اکنون الزم است به پیامد های ادامه‬ ‫اندیشیده نشود‪ ،‬این اعتراضات با شدت و وسعت بیش تر در اینده تکرار خواهد شد‪.‬‬ ‫وضع موجود توجه شود‪ .‬باید مشخص شود چه عواملی سبب گسترش فقر به ویژه‬ ‫در پایان باید به نقش بی بدیل نخبگان و روشنفکران در درون جامعه اشاره کرد‪.‬‬ ‫در مناطق پیرامونی کالن شهرها گردیده و چه راهکارهایی برای ان وجود دارد؟‬ ‫اندیشمندان با احساس مسوولیت و دوری از گوشه نشینی‪ ،‬با متن جامعه ارتباط برقرار‬ ‫واقعیت این است که اقتصاد حومه‪ ،‬تابعی از اقتصاد کل جامعه است‪ .‬در سال های‬ ‫کنند و نقش مهم اجتماعی خود را از یاد نبرند‪ .‬گفت و گوی نخبگانی در حوزه‬ ‫اخیر به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور‪ ،‬امکان اشتغال و کسب درامد در جامعه‬ ‫عمومی می تواند به راه حل های مفیدی برای حل مسایل جامعه منتهی شود و جامعه‬ ‫ایران کاهش پیدا کرده و به تبع ان مناطق فقیرنشین حاشیه شهرها نیز‪ ،‬وضع نامناسب‬ ‫را به دور از هیجانات زودگذر‪ ،‬در مسیر عقالنیت هدایت کند‪.‬‬ ‫از مذاکره استقبال می کنیم!‬ ‫هوک‪:‬حملهارامکواقدامجنگیایرانبود‬ ‫بهنقلازبلومبرگ‪،‬برایانهوکنمایندهویژهامریکادرامورایراندراظهاراتیکهدرحاشیهنشستدوحهداشت؛مدعیشدحتیباوجودتحریم هاعلیهایران‪،‬امریکاهمچنانازایدهگفتگوبااینکشوراستقبالمی کند‪.‬ویدرادامهادعاهایخودافزود‪:‬ایران‬ ‫همچنانتهدیدیعلیهصلحوثباتجهانیاست‪.‬اینکهایرانپشتحملهماهسپتامبربهتسهیالتنفتیعربستانسعودیاستموضوعیشناخت هشدهاستودولتسعودیشواهدیازمشارکتایراندراینمسئلهرابهشورایامنیتارائهخواهدداد‪.‬هوکهمچنین‬ ‫مدعیشدکهرویکردمثبتیمیاناعرابشورایهمکاریخلیجفارسمبنیبرالتیامتفرقهموجودباقطروجودداردوامریکابهاشتیعربستان‪،‬اماراتوبحرینباقطرامیدواراست‪.‬امریکامدعیاستتقابلباایراندرصورتاتحاد‪ ۶‬عضواینشوراکهعالوهبر‬ ‫کشورهاییادشدهشاملکویتوعماننیزمی شود‪،‬راحت ترخواهدبود‪.‬هوکدربخشیازاظهاراتشکهازسویسی ان بی سینقلشد‪،‬مدعیشد‪:‬بهدلیلتوافقهسته ایایران‪،‬خطردرگیریمنطقه ایافزایشیافتهوانچهکهایراندرماهسپتامبرانجامدادیک‬ ‫اقدامجنگیبود‪.‬ویحتیدرپاسخبهاینسوالکهامریکادرمواجههبااقدامنسبتدادهشدهبهایران‪،‬منفعلبودهاستنیزمدعینقشسازمانمللوتوسلبهدیپلماسی(!)شد‪.‬هوکدراینبارهافزود‪:‬مااینکارراانجامدادیمامادرنتیجهانایرانبهلحاظدیپلماتیک‬ ‫منزوی ترشدهاست‪.‬هنوزهمبهنقششورایامنیتسازمانمللواقفیموحالکهعربستانسعودیتحقیقاتخودراتکمیلکردهاستامیدواریمدرشورایامنیتموثرباشد‪.‬‬ ‫بانگ‬ ‫ناسیونالیسم‬ ‫در بریتانیا‬ ‫شعار «بوریس جانسون» نخست وزیر‬ ‫بریتانیا و حزب محافظه کار طی کارزار‬ ‫انتخابات پارلمانی بهره برداری از‬ ‫استیصال رای دهندگان از بن بست‬ ‫برگزیت بود‪ .‬ترفندی که البته‪ ،‬با توجه‬ ‫به ابتذال زمانه ای که در ان زندگی‬ ‫می کنیم‪ ،‬کارگر افتاد‪.‬‬ ‫حزب کارگر بریتانیا البته طی این‬ ‫کارزار وعده های چشمگیری را مطرح‬ ‫کرد؛ حمایت از بیمه سالمت عمومی‪،‬‬ ‫افزایش مالیات دهک های باالی جامعه‬ ‫و ملی کردن صنایع اصلی کشور‪ .‬اما‬ ‫جانسون هدف دیگری در سر داشت و‬ ‫ان چیزی نبود جز جذب ارای کسانی‬ ‫که تاکنون هیچ گاه فکر رای دادن به‬ ‫حزب محافظه کار را نیز به مخیله خود‬ ‫راه نداده بودند‪.‬‬ ‫ماحصل چیزی نبود جز تغییر اساسی‬ ‫در چیدمان کرسی های پارلمانی‪:‬‬ ‫محافظه کاران ‪ ۳۶۵‬کرسی (‪ ۴۳‬و شش‬ ‫دهم درصد ارا) و حزب کارگر ‪۲۰۳‬‬ ‫کرسی (‪ ۳۲‬و دو دهم درصد ارا)‪.‬‬ ‫حزب کارگر متحمل بزر گ ترین‬ ‫شکست انتخاباتی در ‪ ۸۴‬سال گذشته‬ ‫شد‪.‬نخست وزیر بریتانیا درست همان‬ ‫نقطه ای را هدف قرار داد که «جرمی‬ ‫کوربین»‪ ،‬رهبر حزب کارگر بدان‬ ‫بی اعتنا بود؛ این که وضعیت استثنایی‬ ‫تا زمانی می تواند ادامه داشته باشد و‬ ‫دیر یا زود‪ ،‬همه صرفا می خواهند روند‬ ‫کسالت بار زندگی شان را پی بگیرند‪.‬‬ ‫این که پایگاه های پیشین حزب کارگر‬ ‫اکنون در تسخیر حزب محفاظه کار‬ ‫است‪ ،‬برامده از این نکته بوده که‬ ‫شعار «برگزیت را به سرانجام برسانید »ِ‬ ‫جانسون توانست مغزهای کوچک‬ ‫زنگ زده را مبهوت خود کند‪ .‬جانسون‪،‬‬ ‫همچو سوپرمن در کمیک های مارول‪،‬‬ ‫دیوار سرخ حزب کارگر را فروپاشید‬ ‫و قلب ها را از ان خود کرد‪ .‬نتیجه؟‬ ‫مناطقی چون برنلی پس از ‪ ۱۰۹‬سال‬ ‫شاهد نماینده ای محافظه کار در پارلمان‬ ‫خواهد بود‪ ،‬شهری دلگیر که «سر جان‬ ‫وینسنت کیبل» زمانی در توصیف ان‬ ‫گفت‪« :‬اگر باقی بریتانیا نیز وضعیتی‬ ‫مشابه برنلی داشت‪ ،‬گرفتار رکود‬ ‫اقتصادی نمی شدیم‪».‬‬ ‫برنلی شهری است صنعتی و همین‬ ‫باعث شد که حزب کارگر بتواند‬ ‫به خوبی نظر رای دهندگان را به خود‬ ‫جلب کند‪ .‬اما اکنون دیگر همه چیز‬ ‫عوض شده است‪ .‬منطق پارلمان در‬ ‫برابر مردم که از سوی جانسون طراحی‬ ‫شده بود نظرها را به خود جلب و‬ ‫حواس ها را از مساله اصلی دور کرد‪.‬‬ ‫جانسون با زیرکی تمام برگزیت را‬ ‫بدل به یگانه موضوع اصلی در کارزار‬ ‫انتخاباتی خود کرد و از همه خواست‬ ‫تا به این برزخ چند ساله خاتمه دهند‪،‬‬ ‫همان برزخی که بدل به خصم «ترزا‬ ‫می» نخست وزیر پیشین شد و دست اخر‬ ‫اشک او را در برابر رسانه ها دراورد!‬ ‫این در حالی است که حتی اعضای‬ ‫تیم انتخاباتی جانسون نیز به عملکرد‬ ‫این ترفند مشکوک بودند‪ .‬خبرگزاری‬ ‫رویترز گزارش داد که یکی از اعضای‬ ‫تیم انتخاباتی جانسون گفته که از تفوق‬ ‫این استراتژی و پیروزی فراگیر حزب‬ ‫محافظه کار در کشور شگفت زده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عدم وفاداری جانسون به وعده اش‬ ‫برای به سرانجام رساندن برگزیت تا‬ ‫پایان اکتبر‪ ،‬روابطش با رئیس جمهوری‬ ‫امریکا و حتی شایعه به محاق رفتن‬ ‫بیمه سالمت عمومی در صورت پیروزی‬ ‫محافظه کاران‪ ،‬این بزر گ ترین تابو‬ ‫در سیاست بریتانیا‪ ،‬هیچ یک مانع از‬ ‫ان نشد که مردم مرد بلوند داونینگ‬ ‫استریت را به پیرمرد الغر حزب کارگر‬ ‫ترجیح ندهند‪ .‬استراتژی ترس جواب‬ ‫داده بود‪ .‬مردم باور کرده بودند که‬ ‫جانسون و حزبش یگانه ابزار خروج از‬ ‫بی عملی سیاستمداران پارلمان و به جلو‬ ‫راندن کشور است‪ .‬برخالف کوربین‬ ‫که انبوهی از مسائل را هدف قرار داده‬ ‫و برگزیت را موضوعی قلمداد می کرد‬ ‫شایسته بررسی دوباره‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫بریتانیا کارزارش را متمرکز و ساده‬ ‫پیش برد و همین پیام‪ ،‬نگاه ها را به خود‬ ‫معطوف کرد‪.‬‬ ‫نتیجه منطقی این تقابل ان بود که‬ ‫حزب کارگر بریتانیا‪ ،‬حزبی که در‬ ‫‪ ۱۹۴۸‬بیمه سالمت عمومی را برای مردم‬ ‫به ارمغان اورده بود‪ ،‬چنان شکست‬ ‫سهمگینی خورد که چه بسا اینده اش‬ ‫را برای همیشه تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫شاید کوربین روی شعور مردم بیش از‬ ‫حد حساب کرده بود؛ دست اخر‪ ،‬مهم‬ ‫ان است که چه کسی چسب زخم را‬ ‫سریع تر و محکم تر می کشد‪ .‬همین باعث‬ ‫شد که براساس نظرسنجی ها بسیاری از‬ ‫رای دهندگانی که به جانسون اعتماد‬ ‫نداشتند‪ ،‬او را به کوربین ترجیح دادند‪.‬‬ ‫خود کوربین هم البته روز جمعه این‬ ‫نکته را دریافت‪ .‬وی در واکنش به نتایج‬ ‫انتخابات گفت‪« :‬این به وضوح شبی‬ ‫ناامیدکننده برای حزب کارگر است‪.‬‬ ‫در کارزار انتخاباتی ما یک مانیفست‬ ‫امید و همبستگی ارائه دادیم‪ .‬مانیفستی‬ ‫که امید داشت بی عدالتی ها را اصالح‬ ‫کند»‪ .‬وی به سیاست های پیشنهادی خود‬ ‫برای گسترش خدمات عمومی و مقابله‬ ‫با بحران اقلیمی اشاره کرد و گفت که‬ ‫این سیاست ها محبوبیت زیادی دارند‪،‬‬ ‫اما برگزیت چنان جامعه را دوقطبی‬ ‫کرده که نمی توان یک بحث سیاسی‬ ‫معمول داشت‪ .‬این پیرمرد نحیف البته‬ ‫حساب یک چیز را نکرده بود‪ :‬بانگ‬ ‫ناسیونالیسم و بالهت بار دیگر جهان‬ ‫را فرا گرفته است‪ .‬حال‪ ،‬با استقبال‬ ‫پرشور «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری‬ ‫امریکا از پیروزی جانسون‪ ،‬تنها یک‬ ‫صدا از اسمان بریتانیا به گوش می رسد‪:‬‬ ‫ناسیونالیست های سراسر جهان‪ ،‬متحد‬ ‫شوید!‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24 -‬اذر ‪ 1398‬شماره ‪964‬‬ ‫بین الملل‬ ‫معاملهقرن‪،‬معاملهجنین‬ ‫مرده ایبیشنیست‬ ‫مسئول روابط خارجی جنبش جهاد اسالمی در بیروت تاکید‬ ‫کرد که اتش بس طوالنی مدت از جانب صهیونیست ها و کمیته‬ ‫چهارجانبه صلح خاورمیانه و برخی طر ف­ های عربی مطرح شده‬ ‫است اما همه طیف های مقاومت ان را رد کرد ه اند‪ ،‬چرا که هدف‬ ‫این اتش بس‪ ،‬مرگ مغزی مقاومت است‪.‬‬ ‫اخیرا رسانه ­های مصر اعالم کردند که قاهره به حماس‬ ‫تاکید کرده که پرونده «معامله قرن» از شکلی که دولت امریکا‬ ‫ان را تبلیغ می کرد‪ ،‬خارج شده و به توافقی درباره اتش بس‬ ‫طوالنی مدت با رژیم صهیونیستی بدل شده است‪.‬‬ ‫این منابع اعالم کردند‪ :‬مسئوالن مصری طی دیدارهایشان با‬ ‫هیات حماس به ا ن ها اعالم کرد ه اند که پرونده طرح معامله قرن‬ ‫«دونالد ترامپ» رئیس جمهور امریکا به شکلی که امریکا ان را‬ ‫تبلیغ می کند‪ ،‬بسته شده و به توافقی درباره اتش بس طوالنی مدت‬ ‫با رژیم صهیونیستی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫منابع مذکور اعالم کردند‪ :‬حماس به صورت کلی از اتش بس‬ ‫طوالنی مدت با اسرائیل استقبال کرده است‪ .‬مصر درصدد مذاکره‬ ‫با بقیه گرو ه ها در نوار غزه است که با این توافق مخالفت می کنند‪.‬‬ ‫همزمان با انتشار این خبر «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی‬ ‫حماس نیز دور سفر خارجی خود به کشورهای منطقه را اغاز کرد‬ ‫و منابع مذکور مدعی شدند که پس از بازگشت اسماعیل هنیه از‬ ‫سفر دور ه ای خارجی‪ ،‬مصر از تعدادی از گرو ه های دیگر در نوار‬ ‫غزه را برای پایان دادن به اختالفات درباره پرونده اتش بس با‬ ‫اسرائیل دعوت خواهد کرد‪.‬‬ ‫«محفوظ المنور» مسئول روابط خارجی جنبش جهاد اسالمی‬ ‫در بیروت در تحلیل و تشریح رویدادهای اخیر و اخبار منتشر شده‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت‪ :‬در ارتباط با موضوع شکست‬ ‫معامله قرن و امکان تحقق اتش بس طوالنی مدت می گویم که‬ ‫معامله قرن از ابتدا مرده متولد شد‪ ،‬به گونه ای که تمام گرو ه های‬ ‫فلسطینی اعم از تشکیالت خودگردان و احزاب سیاسی و گروه­‬ ‫ های مقاومت ان را رد کردند و برخالف توافق اسلو که موافقانی‬ ‫داشت‪ ،‬این معامله هیچ موافق فلسطینی نداشت‪.‬‬ ‫منور در ادامه افزود‪ :‬چرا که انها معتقدند هدف اصلی این‬ ‫معامله که مورد حمایت غرب و متاسفانه برخی کشورهای عربی‬ ‫است‪ ،‬نابودی کامل مساله فلسطین‪ ،‬تداوم شهر ک سا ز ی­ ها و‬ ‫محاصره غزه است‪ .‬بنابراین از دیدگاه ما هرچند امریکا‪ ،‬اروپا و‬ ‫کشورهای عربی همچنان برای تحقق این معامله تالش می­ کنند اما‬ ‫مادامی که این موضع واحد فلسطینی وجود دارد و مقاومت نقش‬ ‫خود را ایفا می کند‪ ،‬این معامله جنین مرد ه ای بیش نخواهد بود‪،‬‬ ‫هرچند باید مراقب بود که ان را احیا نکنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مورد اتش بس طوالنی مدت باید بگویم که‬ ‫وضعیت جدید عربستان در خصوص ایران‬ ‫گزارشیکهروزپنجشنبهوالاستریتژورنال‬ ‫منتشرکردهاز«تالش هایمحرمانه»عربستانسعودی‬ ‫برایرفعتنشباجمهوریاسالمیخبردادهوبهنقل‬ ‫ازیکیازمقاماتسعودینوشتهاست‪:‬عربستانپس‬ ‫ازانکهازپشتیبانیامریکابهدنبالحملهبهتاسیسات‬ ‫ارامکو‪،‬انگونهکهانتظارداشت‪،‬برخوردارنشد‪،‬بهاین‬ ‫سیاسترویاورد‪.‬‬ ‫عربستاندرحالیروبهحلتنشهایخودباایران‬ ‫اوردهوتالشهایمخفیانهبرایرسیدنبه اینهدفرا‬ ‫اغازکردهکهمقاماتاینکشوربهطورمرتباتهامات‬ ‫بیپایهواساسیراعلیهایرانمطرحکردهوبدوناینکه‬ ‫سندیبرایاثباتاینادعاهاداشتهباشندبهصورت‬ ‫مرتببرانهاپافشاریمیکنند‪.‬‬ ‫برایمثالیکیازجدیدترینایناتهاماتدست‬ ‫داشتن ایران در حمالت روز‪ ۲۳‬شهریور ماه سال جاری‬ ‫بهتاسیساستنفتیعربستاناستوباانکهسازمان‬ ‫مللدرهفتهگذشتهبهصراحتاعالمکردنمیتوان‬ ‫دستداشتنایراندراینحمالتراتائیدکردامابازهم‬ ‫این موضوع از جانب صهیونیست ها و کمیته چهارجانبه صلح‬ ‫دعوای ظاهری؛ التماس پنهانی‬ ‫مقاماتعربستانیبررویاینموضوعاصرارمیکنند‪.‬‬ ‫عالوهبرانپادشاهعربستانسعودیدرنطقافتتاحیه‬ ‫اجالسسرانکشورهایعضوشورایهمکاریخلیج‬ ‫فارسدرروزسه شنبه‪ ۱۰‬دسامبر(‪ ۱۹‬اذر)خواستار‬ ‫اتحادمنطقه ایبهمنظورمقابلهباایرانوتامینامنیت‬ ‫منابعانرژیوراه هایعبورومروردریاییشد‪.‬سلمان‬ ‫بنعبدالعزیزگفت‪«:‬منطقهماامروزازمیانشرایطو‬ ‫چالش هاییمی گذردکهبرایمواجههباانهانیازبه‬ ‫تالش هایهماهنگدارد‪،‬زیرارژیمایرانبهفعالیت های‬ ‫پرخاشگرانه اشکهامنیتوثباتراتهدیدمی کند‪،‬‬ ‫ادامهمی دهد»‪.‬والاستریتبهنقلازمقاماتعربستانی‬ ‫مینویسد‪«:‬حمله‪۱۴‬سپتامبر(‪۲۳‬شهریور)بازیراتغییر‬ ‫داد»‪.‬عربستانوایراندرماه هایاخیرنهفقطازطریق‬ ‫واسطه هاییمانندعمان‪،‬کویتوپاکستانتالشکرد هاند‬ ‫باهمارتباطبگیرند‪،‬بلکهمستقیمانیزپیام هاییبایکدیگر‬ ‫ردوبدلکرد هاند‪.‬تمرکزاصلیاینپیام هانیزکاهش‬ ‫تنشمیاندوکشوربودهاست‪.‬درتماماینپیام هابرای‬ ‫برقراریارتباط‪«،‬تمرکزبررفعتنشمیانایرانوعربستان‬ ‫سعودیبودهاست»‪.‬وال استریت ژورنالبهنقلازمقام های‬ ‫سعودی‪،‬اروپاییوامریکاییمدعیشدهنمایندگان‬ ‫ایرانوعربستانسعودیدرماه هایاخیرهمبهصورت‬ ‫مستقیمبهمبادلهپیاماقدامکردهاند‪.‬‬ ‫تحلیلروزنامهوالاستریتجورنالایناستکه‬ ‫مقام هایسعودیدرچندماهگذشتهبیشازپیشنگران‬ ‫اثراتسوءجنگودرگیریبراقتصادنفت محورخود‬ ‫شد هاندوهمینباعثشدهاستکهبهتکاپوبیفتند‬ ‫دستکمبهبرخیازاختالفاتخوددرمنطقهپایاندهند‪.‬‬ ‫ازجملهعواملیکهبهنگرانیدرمیانطبقهحاکم‬ ‫عربستانسعودیدامنزدهیکیهم‪،‬بهنوشتهوال‬ ‫استریتژورنال‪،‬حمله ایاستکهبهتاسیساتنفتی‬ ‫عربستانشد‪.‬اوایلمهرماهگذشتهولیعهدعربستانبه‬ ‫وزیردفاعامریکاتاکیدکردکه«حملهبهتاسیساتنفتی‬ ‫ارامکوتنشیخطرناکبرایهمهجهانبهشمارمی رود‬ ‫والزماستبرایحفظصلحوامنیتبین المللیدرقبال‬ ‫انقاطعانهموضع گیریکرد»‪.‬‬ ‫بااینحال‪،‬بهنوشتهوالاستریتژورنال‪،‬ریاض‬ ‫چوناینموضع گیری«قاطع»راازامریکاندیده‪،‬خود‬ ‫دستبهکارشدهاست‪.‬دراینگزارشهمچنیناشاره‬ ‫شدهاستکهریاضمذاکراتیمحرمانههمباحوثی های‬ ‫شیعهیمنداشتهاست‪.‬یکمقامامریکاییارشددرهمین‬ ‫زمینهبهاینروزنامهگفتهاستکه«دیپلماسیاغازشده»‬ ‫ومقاماتسعودیدریافت هاندکه«بایدازچالش هایخود‬ ‫درجبهه هایمتعددبکاهند»‪.‬‬ ‫یکمقامسعودینیزبدونذکرنامشبهروزنامه‬ ‫گفتهاستکهریاضبهتهراناعتمادندارد‪،‬اماامیدوار‬ ‫استکهبتوانددستکمبهتفاهمیبرسدوازحمالت‬ ‫بیشتردرایندهجلوگیریکند‪.‬‬ ‫دالیلعربستانبراینزدیکشدنبهایران‬ ‫همانطورکهاشارهشدیکیازدالیلعربستان‬ ‫براینزدیکشدنبهایراننگرانیازامنیتصادرات‬ ‫نفتاست‪.‬امااینموضوعبهتنهایینمیتوانددرتغییر‬ ‫رویهریاضنقشداشتهباشد‪.‬جنگیمنوگیرافتادن‬ ‫عربستانسعودیدراینباتالقخودساختهنیزازدیگر‬ ‫عواملیاستکهبدونشکدرتغییررویهحاکمان‬ ‫ریاضنقشداشتهاست‪.‬دیگررویدادهایخاورمیانهاز‬ ‫قبیلتحوالتسوریه‪،‬عراقولبنانوکمشدنقدرت‬ ‫عربستانبرایتاثیرگذاریدرروندمثبتتحوالت‬ ‫موجوددراینکشورهاازدیگرعواملیبودهکهموجب‬ ‫تغییررویهحاکمانسعودیشدهاست‪.‬‬ ‫دراینمیانشایدبهدلیلهمینکمشدنقدرت‬ ‫تاثیرگذاریباشدکهشاهدگسترشاشوبدر‬ ‫کشورهایذکرشده(عراق‪،‬لبنانوتاحدودیسوریه)‬ ‫هستیم‪.‬عراقولبناننزدیکدوماهاستکهدرگیر‬ ‫اعتراضاتواشوبهستندکهالبتهشدتخشونتها‬ ‫درعراقبهمراتبازلبنانباالتراست‪.‬رصداقدامات‬ ‫صورتگرفتهازسویاشوبگراندرعراقنشانمی‬ ‫دهدکهانهاباعربستانسعودیوحزببعثدرارتباط‬ ‫بودهوبهدنبالتغییراتدموکراتیکدراینکشورنیستند‬ ‫بلکهتنهاهدفشانبهاشوبکشاندنعراقازطریقهرج‬ ‫و مرج است تا شاید با این روش و بر هم زدن روابط‬ ‫حسنهبغدادباتهران‪،‬بتوانندبهخیالخودنفوذایراندر‬ ‫منطقهراکاهشبدهند‪.‬‬ ‫خاورمیانه و برخی طر ف ­های عربی مطرح شده و اما همه طیف های‬ ‫مقاومت ان را رد کرد ه اند‪ ،‬چرا که این اتش بس مرگ مغزی‬ ‫مقاومت را به دنبال دارد‪ ،‬بنابراین ما به نوبه خود این طرح را رد‬ ‫و تاکید کرد ه ایم که این موضوع در هیچ دیداری چه با گرو ه­ های‬ ‫مقاومت‪ ،‬چه در دیدارهای رئیس تشکیالت خودگردان و چه‬ ‫مقا م های عربی نباید مطرح شود‪.‬‬ ‫مسئول روابط خارجی جنبش جهاد اسالمی در بیروت گفت‪:‬‬ ‫در ارتباط با سفر اخیر اسماعیل هنیه به کشورهای مختلف باید‬ ‫بگویم همه می دانند از زمانی که هنیه ریاست دفتر سیاسی حماس‬ ‫را به عهده گرفته نتوانسته غیر سفر رفت و برگشتی به قاهره‪ ،‬نوار‬ ‫غزه را ترک کند‪ ،‬بنابراین این حق تمام مسئوالن فلسطینی است‬ ‫که به هرجایی که شرایط اجازه می دهد‪ ،‬سفر کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه تمام کشورها حتی برخی‬ ‫کشورهای عربی از مسئوالن مقاومت استقبال نمی کنند‪ ،‬اما به هر‬ ‫صورت سفر حق ماست تا در حد امکان با مسئوالن دیگر کشورها‬ ‫برای تحقق منافع مقاومت دیدار کنیم‪ .‬بنابراین این حق اسماعیل‬ ‫هنیه است تا تمام امکانات را برای حمایت از مقاومت بسیج کند‪،‬‬ ‫این سفر یک حق طبیعی برای مقاومت است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تاج در مجلس هم شفاف صحبت نکرد‬ ‫درباره برانکو پاسخگو نبودند!‬ ‫طیبه سیاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬با اشاره به جلسه هفته‬ ‫گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با مهدی تاج رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان‬ ‫گفت‪ :‬نمی توانم خوب یا بد بودن این جلسه را قضاوت کنم‪.‬‬ ‫نمایندگان سئواالتی از وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال‬ ‫داشتند که مهمترین بحث‪ ،‬درباره قرارداد با مربیان خارجی بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد‪ :‬قرار شد هم وزارت‬ ‫ورزش و هم فدراسیون فوتبال قراردادها را برای مجلس ارسال‬ ‫کنند‪ .‬ما رسما درخواست کردیم قرارداد اندره استراماچونی‬ ‫سرمربی استقالل‪ ،‬مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی و کارلوس‬ ‫کی روش سرمربی سابق تیم ایران را برای مجلس بفرستند‪.‬‬ ‫سیاوشی تاکید کرد‪ :‬در قرارداد ویلموتس صحبت ها و مبالغ‬ ‫زیادی مطرح می شود؛ از ‪ ۳‬و نیم میلیون یورو و دالر گرفته تا ‪ ۲‬و‬ ‫نیم میلیون یورو و دالر‪ .‬در بحث استقالل هم جدایی استراماچونی‬ ‫هواداران استقالل را ازرده خاطر کرد در حالی که یک ثبات‬ ‫نسبی در این تیم برقرار شده بود‪ .‬البته نباید فراموش کرد که با‬ ‫تمام این مسائل و ایرادات‪ ،‬ایران تحریم است و انتقال پول و‬ ‫دستمزد مربیان به راحتی صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سئوال که ایا توضیحات مهدی تاج در این‬ ‫جلسه قانع کننده بود؟ یاداور شد‪ :‬اقای تاج درباره همه زوایایی‬ ‫که مورد سئوال قرار گرفته بود‪ ،‬پاسخگو نبود‪ .‬در جلسه کمیسیون‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هیچ رسانه ای هم حضور نداشت تا وزیر و رئیس‬ ‫فدراسیون شفاف صحبت کنند ولی با این حال بازهم مواردی بود‬ ‫که به خوبی باز نشد‪ .‬به همین خاطر تعدادی از نمایندگان هنوز‬ ‫هم شاکی هستند و بحث استیضاح وزیر مطرح است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مطرح شدن گزینه‬ ‫داخلی برای هدایت تیم ملی فوتبال به جای مارک ویلموتس‬ ‫در این جلسه‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع یکی از مواردی بود که اقای‬ ‫تاج به خوبی جوابگو نبود‪ .‬وی فقط به یک مصداق اشاره و از‬ ‫این بحث عبور کرد در حالی که باید شفاف تر توضیح می داد‪.‬‬ ‫یا مثال درباره برانکو ایوانکوویچ و احتمال بازگشت وی به تیم‬ ‫ملی هم سئوال شد که شفاف پاسخگو نبودند یعنی نمایندگان از‬ ‫حرف هایشان راضی نشدند‪.‬‬ ‫سیاوشی اظهار کرد‪ :‬اقای تاج اعالم کرد که اگر مربیان‬ ‫داخلی استخدام کنیم ناسازگاری به وجود خواهد امد‪ .‬این جمله‬ ‫شفاف نیست و برای من هم سئوال بود که یعنی چه‪ .‬چطور با‬ ‫مربی خارجی سازگاری وجود دارد‪ .‬رئیس فدراسیون فقط نام‬ ‫یک مربی داخلی را مطرح کرد و همانطور که گفتم از این بحث‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان درباره اینکه ایا‬ ‫قرارداد ویلموتس و استراماچونی به این کمیسیون رسیده است؟‬ ‫گفت‪ :‬هنوز اطالع دقیقی ندارم که قراردادها رسیده است یا خیر‪.‬‬ ‫مرحله سوم مسابقات دریفت قهرمانی کشور‬ ‫پیشکسوت ابی پوشان‪:‬‬ ‫تحریمفقطبرایاینتیمبود؟‬ ‫رضارجبیاظهارداشت‪:‬برایخودم‪،‬ده هاپیشکسوتومیلیون هاهوادارمتاسفمکهبامدیریتضعیفابرویاستقاللرادرایرانوخارجازایرانبردندوحاالکاری‬ ‫کردندکهسوءشهرتتیمماجهانیشود‪.‬پیشکسوتابیپوشاناضافهکرد‪:‬برایماخیلیزشتاستکهسرمربیایتالیاییمانبهکشورشبرگشتهوباهمهشبکه های‬ ‫خارجیصحبتمی کندوازعدمصداقتونااگاهیمدیراناینباشگاهبزرگمی گوید‪.‬ویافزود‪:‬حاالکهدیگهکارازکارگذشتهوباتیمماکهبرایساختانعرق‬ ‫هاواشکهادربیشاز‪ ۷۰‬سالازعمرشریختهشدهکاریکردندکهفیفاندیدهونخواندهحقرابهشاکیانشبدهد‪.‬متاسفمازاینکهبعدازصدرنشینی‪،‬اینچنینابروریزی‬ ‫بهبارامد‪.‬کاپیتانپیشینابیپوشانبیانداشت‪:‬پولاستراماچونیرابهموقعوانطورکهبایدندادندوتقصیرخودشانرامیاندازندگردنتحریم‪.‬ماقبولداریمکهتحریمها‬ ‫مشکالتزیادیایجادکردهامااینطورهمنیستکهکالکارغیرممکنشدهباشد‪.‬ایافقطباشگاهاستقاللتحریمبوددیگرتیم هاییکهبازیکن مربیخارجیدارندتحریم‬ ‫نیستند؟یااینکهتحریمبرایماسفتوسخت ترازتحریمدیگرباشگاه هابود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫قرار بود همه چیز با صداقت‬ ‫و عادالنه پیش برود‬ ‫استراماچونی‪:‬‬ ‫مازیار ناظمی‪ ،‬مدیرکل روابط‬ ‫عمومی وزارت ورزش و جوانان‬ ‫ایران‪ ،‬ادعا کرد که عباس عراقچی‬ ‫معاون وزیر امور خارجه و سفیر‬ ‫ایتالیا در ایران‪ ،‬جوزپه پروون‪،‬‬ ‫مذاکرات راجع به یک روش‬ ‫قانونی برای انتقال وجه به دلیل‬ ‫استرماچیونی و کارمندانش را اغاز‬ ‫کرده اند‪ .‬ناظمی بعدا در توییتر ادعا‬ ‫کرد که استراماچونی در روز جمعه‬ ‫‪ 13‬دسامبر به ایران باز خواهد‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫استراماچونی در گفتگویی در‬ ‫پاسخ به این ادعا گفت‪“ :‬با یک‬ ‫کالم‪ ،‬نه!” وی گفت‪“ :‬اوضاع مثل‬ ‫گذشته بود‪ .‬برای اینکه با شما‬ ‫صادق باشم‪ ،‬می توانم بگویم که من‬ ‫مرتباً از طریق وکالی خود وضعیت‬ ‫را زیر نظر داشته ام و هیچ چیز بین‬ ‫ما به روشی درست پیشرفت نکرده‬ ‫است‪ .‬چیزی تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫هیچ چیز مانند انچه انها می گویند‬ ‫نیست‪ .‬قرار بود همه چیز با صداقت‬ ‫و عادالنه پیش برود اما این چیزی‬ ‫نیست که اتفاق افتاده است‪”.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که‬ ‫گفتگویی با علی فتح اهلل زاده داشته‬ ‫یا خیر گفت‪«:‬اولین و اخرین بار‬ ‫او را در مراسم ختم پدر بهزاد‬ ‫(غالمپور) دیدم‪ .‬با هم دست دادیم‪.‬‬ ‫از ان به بعد دیگر همدیگر را‬ ‫ندیدم‪ .‬نه؛ با او حرف نزدم‪ ،‬مالقات‬ ‫نکردم‪ ،‬حتی در تماس تصویری‪».‬‬ ‫از استراماچونی سوال شد «ایا‬ ‫این تصمیم جدایی شما از استقالل‬ ‫به دلیل لو رفتن قیمت مارک‬ ‫ویلموتس بود یا نه» او گفت‪« :‬نه‪.‬‬ ‫اما بگذارید دشمنان من هرچه‬ ‫می خواهند بگویند‪ .‬من توانایی‬ ‫بستن دهان همه ادم های دنیا را‬ ‫ندارم‪».‬‬ ‫سرمربی ایتالیایی در واکنش به‬ ‫ادعای کامران منزوی درباره اینکه‬ ‫قرارداد او قصد دارد قراردادش‬ ‫را به مدت یک سال کاهش بدهد‬ ‫عنوان کرد‪«:‬اگر استقالل ثابت کند‬ ‫که به تعهداتش پایبند است‪ ،‬در‬ ‫مورد هیچ چیز صحبت نمی کنم‪.‬‬ ‫اما اول ثابت کنند که متعهد به‬ ‫اصول حرفه ای هستند‪ .‬اگر در حال‬ ‫حاضر و در این لحظه از شب نظر‬ ‫مرا می خواهید باید بگویم هیچ چیز‬ ‫عاقالنه نیست‪ ،‬هیچ چیز منطقی‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫جهان از موفقیت های‬ ‫کاراته ایران تعجب می کند‬ ‫گنج زاده‪:‬‬ ‫دارنده مدال های طال و نقره جهان‬ ‫و بهترین کاراته کای سنگین وزن‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫دارنده مدال های طال و نقره جهان‪،‬‬ ‫جهان‪ ،‬با بیان اینکه امکانات کاراته در‬ ‫درباره وضعیت خود در راه کسب‬ ‫از مسئوالن ورزش نداریم اما کاراته‬ ‫من و پورشیب زیاد نیست و رقابت‬ ‫حد نرمال است‪ ،‬گفت‪ :‬ما توقع زیادی‬ ‫می تواند موفقیت های بیشتری را از‬ ‫ان ورزش ایران کند‪ .‬همه چیز تمرین‬ ‫کردن و عرق ریختن نیست و مهمترین‬ ‫سهمیه المپیک‪ ،‬گفت‪ :‬اختالف امتیاز‬ ‫موضوع در کنار امادگی بدنی‪ ،‬این‬ ‫نیازمند توجه و حمایت بیشتری است‪.‬‬ ‫خوبی با یکدیگر داریم‪ .‬ان شاءاهلل‬ ‫بتواند با روحیه و انگیزه باال به موفقیت‬ ‫وضعیت خود پس از کسب مدال طالی‬ ‫برسد و بتواند پرچم ایران را به اهتزار‬ ‫کرد‪ :‬خدا را شکر در مسابقات اسپانیا‬ ‫وضعیت امکانات ملی پوشان کاراته به‬ ‫و توانستم با کسب مدال طال امتیازات‬ ‫کرد‪ :‬همه چیز ما نرمال است و این‬ ‫بدست بیاورم‪ .‬هنوز ‪ ۵‬رویداد دیگر‬ ‫راضی هستیم و توقع زیادی از مسئوالن‬ ‫فوق العاده ای داشته است‪ .‬همه جهان‬ ‫است اما باز هم تفاوت زیادی با برخی‬ ‫است و همیشه در مسابقات مختلف‬ ‫سجاد گنج زاده درباره اخرین‬ ‫رقابت های گرندپری اسپانیا‪ ،‬اظهار‬ ‫اتفاقات خوبی در وزن من رقم خورد‬ ‫خوبی را در راه کسب سهمیه المپیک‬ ‫هر کس که الیق تر است به المپیک‬ ‫دراورد‪.‬گنج زاده در ادامه درباره‬ ‫عنوان یک رشته المپیکی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫نیست که در حد جهانی باشد‪ ،‬اما ما‬ ‫برای کسب سهمیه در پیش داریم و‬ ‫ورزش نداریم‪ .‬با اینکه کاراته المپیکی‬ ‫نهایت المپیکی شویم‪.‬‬ ‫رشته های دیگر دارد و انچنان که باید‬ ‫امیدوارم با نتایج خوب بتوانیم در‬ ‫کاراته کای سنگین وزن ایران‬ ‫مورد توجه قرار نمی گیرد‪ .‬ملی پوشان‬ ‫افزود‪ :‬بهترین های دنیا در این مسابقات‬ ‫کاراته واقعا بی توقع هستند و همیشه‬ ‫فشرده و سنگین برگزار می شود‪ ،‬هر‬ ‫افتخارافرینی کنند‪.‬‬ ‫خود را حفظ کند قطعا به موفقیت‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۱۹‬با اشاره به موفقیت های‬ ‫حاضر می شوند و مسابقات بصورت‬ ‫کس بتواند در این ماراتن امادگی‬ ‫سعی کرده اند بدون حاشیه برای کشور‬ ‫بهترین سنگین وزن کاراته جهان‬ ‫است که ذهن ورزشکار اماده باشد تا‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش شهرام هروی‬ ‫در راس تیم ملی کاراته‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هروی در این چند سال تیم را‬ ‫عالی مدیریت کرده کما اینکه کاراته‬ ‫ایران همیشه در مسابقات مختلف با‬ ‫کسب عناوین اول تا سوم عملکرد‬ ‫هم از اینکه تیم ایران تا این حد اماده‬ ‫مدال می گیرد تعجب می کنند‪ .‬قطعا در‬ ‫این موفقیت نقش سرمربی تیم ملی و‬ ‫سایر اعضای کادر فنی بسیار پررنگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫نفر نخست رنکینگ برترین های‬ ‫جهان‪ ،‬در پایان با بیان اینکه ارزوی‬ ‫هر ورزشکاری کسب مدال المپیک‬ ‫می رسد‪ .‬اینکه در طول این رقابت ها‬ ‫تیم ملی در رویدادهای مختلف‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم بتوانیم در‬ ‫یک سطح حفظ کنیم و نتایج خوبی‬ ‫استاد هروی در جایگاه سرمربی تیم‬ ‫موفقیت هایمان را تکرار کنیم و در‬ ‫توانسته ایم تا حد زیادی خود را در‬ ‫بگیریم‪ ،‬کار بزرگی است که با تالش‬ ‫های کادر فنی و فدراسیون و بچه ها‬ ‫چند سالی است کاراته ایران با هدایت‬ ‫ملی توانسته به موفقیت های زیادی‬ ‫برسد و قطعا کاراته ایران باز هم‬ ‫نهایت سربلند باشیم و در ادامه راه نیز‬ ‫نهایت باعث سرافرازی کاراته و ورزش‬ ‫ایران شویم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1276

روزنامه صدای اصلاحات 1276

شماره : 1276
تاریخ : 1399/11/08
روزنامه صدای اصلاحات 1275

روزنامه صدای اصلاحات 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1399/11/07
روزنامه صدای اصلاحات 1274

روزنامه صدای اصلاحات 1274

شماره : 1274
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه صدای اصلاحات 1273

روزنامه صدای اصلاحات 1273

شماره : 1273
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه صدای اصلاحات 1272

روزنامه صدای اصلاحات 1272

شماره : 1272
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه صدای اصلاحات 1271

روزنامه صدای اصلاحات 1271

شماره : 1271
تاریخ : 1399/11/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!