روزنامه صدای اصلاحات شماره 911 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 911

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 911

روزنامه صدای اصلاحات شماره 911

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫شهربانو امانی‬ ‫سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫خوش نشینی برخی در محالت‬ ‫اعیان نشینبهواسطهامالکشهرداری!‬ ‫غلظتگوگردسوختتوزیعی‬ ‫در کالنشهرها فراتر از حد مجاز است‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17‬مهر ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪911‬‬ ‫جهانگیری‬ ‫برای سالمت مردم هیچ‬ ‫خط قرمزی وجود ندارد‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم‬ ‫توجهبهاستانداردهاومسائلزیستمحیطی‬ ‫در همه شرایط در کشور به ویژه شرایط‬ ‫تحریمخاطرنشانکرد‪...‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪1‬‬ ‫اردوغان چگونه به ترامپ‬ ‫رو دست زد؟‬ ‫صدای اصالحاتدونالد ترامپ‪ ،‬بار دیگر‬ ‫دشمنان و متحدان کشورش را به یک اندازه‬ ‫غافلگیر کرد‪ .‬در حالی که امریکا برای چند‬ ‫سال کرد های سوریه را متحد کلیدی خود در‬ ‫جنگ علیه داعش می دانست‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫این کشور ناگهان دستور خروج نیرو های‬ ‫امریکایی از برخی مناطق شمال سوریه‬ ‫را صادر کرد تا راه حمله ترکیه به مواضع‬ ‫کرد های سوریه هموار شود‪.‬‬ ‫در پی تصمیم جدید ترامپ‪ ،‬نیرو های‬ ‫امریکایی از برخی مناطق ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫رویکردوزارتاطالعات‬ ‫بایدجامعهامنباشد‬ ‫نهجامعه امنیتی‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به اینکه‬ ‫بزرگترین سرمایه وزارت اطالعات‪،‬‬ ‫اعتماد رهبری‪ ،‬مسوولین و مردم است؛ از‬ ‫زحمات مجموعه مدیران این وزارت در‬ ‫ادوار مختلف و بویژه اکنون تقدیر و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شرعی‪ ،‬قانونی و همچنین مردمی‬ ‫عمل کردن‪ ،‬سه رکن اصلی فعالیت و‬ ‫ماموریتهای وزارت اطالعات است‪ .‬حجت‬ ‫االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه‬ ‫شنبه و در دیدار وزیر‪ ،‬معاونین و مدیران‬ ‫ارشد وزارت اطالعات‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه‬ ‫وزارت اطالعات از مهمترین دستاوردها‬ ‫و سرمایه های نظام اسالمی است و اینکه‬ ‫بر اساس قانون اساسی‪ ،‬تنها دستگاه‬ ‫اجرایی است که وزیر ان باید مجتهدی‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫تلویزیونجایگزین‬ ‫خالءهایارتباطی‬ ‫بچه هانمی شود‬ ‫گزارش‬ ‫هر ‪ 40‬دقیقه یک زن‬ ‫در ایران به سرطان سینه‬ ‫مبتالمی شود‬ ‫موسس کمپین اگاهی‪ ،‬پیشگیری و مبارزه‬ ‫با سرطان سینه گفت‪ :‬در هر ‪ ۴۰‬دقیقه یک‬ ‫زن در ایران به سرطان سینه مبتال می شود‪...‬‬ ‫شهربانو امانی (عضو شورای شهر تهران) درباره‬ ‫بازپس گیری امالک شهرداری که به غیر واگذار شده‬ ‫و همچنین در واکنش به اظهارات اخیر عضو شورای‬ ‫شهر تهران مبنی بر اینکه اطالع دقیقی از سرنوشت پرونده‬ ‫امالک نجومی در دست نیست‪ ،‬اظهار داشت‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫حسن روحانی‬ ‫از زمانی که رسانه ها بویژه تلویزیون جایگاه اصلی‬ ‫خودش را در جهان نوین پیدا کرد سه کار ویژه‬ ‫اصلی برای ان تعریف شد‪ .‬اموزش‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫و ارائه اخبار و انتقال فرهنگ؛ سه کارکردی که‬ ‫وقتی در ارتباط با کودک به ان نگریسته شود‬ ‫اهمیت دوچندانی پیدا می کند‪ .‬امروز که کودکان‬ ‫در دنیایی پیچیده تر از یک قرن قبل زندگی ‪...‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست گفت‪ :‬در حال حاضر یکی از‬ ‫مشکالت سوخت توزیعی در تهران و سایر‬ ‫کالنشهرهای کشور گوگرد است که در‬ ‫بسیاری از نمونه های امسال فراتر از‪...‬‬ ‫نامه انتقادی رییس کانون وکال به رییس مجلس‬ ‫جنگ و جدل برسرمالیات‬ ‫رهبر انقالب در بازدید از نمایشگاه‬ ‫شرکتهای دانش بنیان وفناوریهای برتر‪:‬‬ ‫نباید اجازه دهید موانع‬ ‫پیش پای جوانان فعال‬ ‫ایجاد شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جهانگیری‪:‬برایسالمتمردمهیچخطقرمزیوجودندارد‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به استانداردها و مسائل زیست محیطی در همه شرایط در کشور به ویژه شرایط‬ ‫تحریم خاطر نشان کرد‪ :‬برای سالمت مردم هیچ خط قرمزی وجود ندارد‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که در سالن اجالس‬ ‫سران برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس امار رسمی که از سوی سازمان های معتبر کشور منتشر شده است؛ شرایط اقتصادی کشور با‬ ‫وجود تحریم های شدید امریکا و همچنین جنگ اقتصادی که امریکایی ها ان را اغاز کردند‪ ،‬کشور به سمت بهتر شدن در حال‬ ‫حرکتاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم شاخص های کالن اقتصادی کشور و هم گزارش های که از بنگاه های اقتصادی وصول می شود‪ ،‬بیانگر حرکت‬ ‫اقتصاد به سمت شرایط بهتر است‪ .‬البته این وضعیت به معنای ان نیست که بنگاه مشکل داری در کشور وجود ندارد و شرایط کشور‬ ‫سختنیست‪،‬بلکهوضعیتامروزبیانگرشکستسیاست هایامریکاعلیهجمهوریاسالمیایراناست؛امریکایی هافکرمی کردند‬ ‫اقتصاد ایران دچار فروپاشی می شود و مردم در شرایطی قرار می گیرند که حرکت های خشن بدون برنامه انجام می دهند و ایرانی ها قادر‬ ‫بهبرگزاریجشنچهلسالگینظامخودنخواهندبود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با بیان این که از شرایط سخت عبور کرده ایم خاطر نشان کرد‪ :‬براساس گزارش های که این روزها ارائه‬ ‫می شود‪ ،‬اقتصاد ایران هم در حال ایجاد شغل است و هم در حال حرکت به سمت مثبت شدن رشد اقتصادی ‪ .‬همچنین اقتصاد کشور در‬ ‫حال حرکت به سمتی است که طی ان نرخ تورم کنترل می شود‪ .‬بورس نیز به عنوان یک شاخص بزرگ اقتصادی حرکات و رشدهای‬ ‫جهشی از خود نشان می دهد که همه این اتفاقات نشان از ایستادگی فعاالن اقتصادی به ویژه بخش خصوصی وطن دوست‪ ،‬پای نظام‬ ‫و کشور است؛ این بخش در جنگ اقتصادی که در ان قرار داریم به عنوان سربازان خط مقدم به خوبی فعالیت کرده اند‪.‬جهانگیری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬قادر خواهیم بود که شرایط بهتری در کشور ترسیم کنیم‪ .‬البته برای تحقق این شرایط‪ ،‬پیام و خواسته فعاالن اقتصادی این‬ ‫است که هر چه بتوانیم محیط بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور را از فضای متشنج به سمت فضای با ثبات ببریم و با گفت و گو و تعامل‬ ‫رفتارکنیم‪،‬بتوانیمهمانطورکهنشانداده ایماهلگفتوگوهستیم‪،‬مسائلمنطقه ایخودکهازحساسیتبسیارباالیبرخورداراسترا‬ ‫برطرف نمایم تا به شرایط مورد نظر خود دست بیابیم‪.‬وی در ادامه با اشاره به وضعیت امروز منطقه خاورمیانه گفت‪ :‬امروز منطقه حساس‬ ‫و مهم خلیج فارس و خاورمیانه با مسائل بسیار جدی رو به رو است و امروز جهان درگیر مسائلی شده که در صورتی که یک لحظه از‬ ‫ان غفلت شود‪ ،‬به مسائل خیلی خطرناکی منجر می شود؛ باید حتما در این شرایط مسووالن سیاسی کشور با تدبیر و دقت این بخش را‬ ‫کنترل کنند تا هم در منطقه ما اتفاقی نیفتد و بتوانیم مسائل را با گفت و گو حل کنیم و هم در سطح بین المللی بتوانیم فشارهای که بر‬ ‫اقتصاد کشور وارد شده است را به نقطه مطلوب برسانیم‪ .‬معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم‬ ‫توجه به مسائل مربوط به استاندارد در همه شرایط در کشور خاطر نشان کرد‪ :‬گاهی اوقات تصور می شود که چون در دوران تحریم قرار‬ ‫گرفته ایم‪ ،‬برخی از سازمان های که به طور طبیعی وظیفه شان از اهمیت باالی برخودار است‪ ،‬به نوعی احساس می شود ایجاد محدودیت‬ ‫می کنند‪،‬لذا نباید مورد توجه قرار بگیرند و بلکه باید انها را از صحنه کنار گذاشت‪.‬وی افزود‪ :‬عده ای ممکن است بگویند که در دوران‬ ‫تحریموشرایطسختمحیطزیستواستانداردسختگیرینکنیدوبهانهاکمترتوجهشود‪.‬بیانمطالبیازایندستبسیاراشتباهاست‬ ‫وفعاالناقتصادینبایداجازهدهندچنینزمزمه ایدرکشورراهبیفتد‪.‬ویبااشارهبهفعالیتبرخیصنایعوتولیدکنندگاندرسطوحبین‬ ‫المللی خاطر نشان کرد‪ :‬امروز به شرایطی رسیده ایم که برخی از تولید کنندگان در سطح جهانی فعالیت می کنند و برند انها در سطح‬ ‫بین الملل از اعتبار باالیی برخوردار است این شرایط به دلیل توجه انها به موضوع تحقیق و توسعه و همچنین ارتباط با دانشگاه ها و مراکز‬ ‫علمیوفعالیتدربازارهایجهانیحاصلشدهاست‪.‬معاوناولرئیسجمهوربابیاناینکهمی توانستیمبهسمتیحرکتکنیمکهبالغ‬ ‫بر‪ 80‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی باشد ادامه داد‪ :‬اگر چنین فضای بین المللی برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد نکرده بودند‪ ،‬تولید‬ ‫کنندگان ما در خط صادرات بیشتر از تعدادی بودند که امروز در این عرصه حضور و فعالیت دارند‪ .‬با این حال در همین شرایط تحریمی‬ ‫براساس اماری که وزارت اقتصاد و دارایی اعالم کرده است بیش از ‪ 20‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی از گمرکات کشور انجام شده‬ ‫است‪.‬وی با اشاره به میزان واردات کشور گفت‪ :‬طی شش ماه گذشته حدود ‪ 20‬میلیارد دالر واردات داشته ایم که این به معنای حاکم‬ ‫شدن شرایط متعادل در تراز تجاری کشور است‪ .‬این یعنی کشور به نقطه ای رسیده است که میزان صادرات و وارداتش به جز نفت تقریبا‬ ‫بهنقطهتعادلرسیدهاستومابههمانمیزانیکهدرداخلبهارزنیازداریم‪،‬صادراتانجاممی دهیم‪.‬معاوناولرئیسجمهورتاکیدکرد‪:‬‬ ‫اگر حرکتی که در اقتصاد کشور ایجاد شده بود کند و متوقف نمی شد مطمئن هستم که امروز تراز تجاری کشور بسیار باالتر و بهتر از‬ ‫رقمفعلیبود‪.‬اسحاقجهانگیریبابیاناینکهبراساسشناختیکهمنازتولیدکنندگانوتجارکشوردارمروندرشدترازتجاریکشور‬ ‫در اینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت اظهار کرد‪ :‬گرچه تحریم یک واقعیت است و ممکن است برخی کاالها به سختی تامین شود‬ ‫و برای تامین انها هزینه های اضافی صرف شود اما من به عنوان مسئول ستاد مقابله با تحریم اعالم می کنم هیچ تولیدکننده ای نیست که‬ ‫نتواند نیازهای خودش را از بازارهای بین المللی تامین کند‪ ،‬البته این کار با دشواری هایی همراه بوده است اما شرایط فعلی حتما شرایطی‬ ‫زودگذر است و طوالنی مدت نخواهد بود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به استانداردها و مسائل زیست محیطی در عکس‬ ‫همه شرایط در کشور به ویژه شرایط تحریم خاطر نشان کرد‪ :‬برای سالمت مردم هیچ خط‬ ‫قرمزی وجود ندارد‪ .‬خبرنگار‬ ‫دشمنان حتی یک لحظه نمی توانند خواب وخیال حمله به ایران را تعبیر کنند‬ ‫یزدی‪:‬‬ ‫ایت اهلل محمد یزدی در دیدار جمعی از مسئولین مرکز علمی‪،‬‬ ‫تربیتی امام خمینی(ره) شهرک مهدیه حوزه علمیه قم‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اهمیت تبلیغ و جایگاه ان در اسالم گفت‪« :‬تبلیغ در اسالم‪ ،‬کار‬ ‫بسیار حساس‪ ،‬ظریف و مقدسی است که در حقیقت بخشی از‬ ‫رسالت رسول گرامی اسالم هم به شمار می اید‪ .‬یعنی پیامبر عظیم‬ ‫الشان اسالم‪ ،‬مبلغ و پیام اور حق و حقیقت از طرف خداوند متعال‬ ‫برای انسان ها محسوب می شوند‪ .‬بر این اساس امر تبلیغ و تبیین‬ ‫احکام و معارف دین همواره یکی از وظایف مهم روحانیت و‬ ‫حوزه های علمیه‪ ،‬بوده است»‬ ‫رئیس شورای عالی جامعه مدرسین با تاکید بر اینکه در طول تاریخ‬ ‫گاهی فرصت اعمال حاکمیت برای فقها و علما فراهم امده است‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬فقهای بزرگ در طول تاریخ تا انجایی که می توانستند‬ ‫حاکمیت اسالم و احکام دین را اعالم و اعمال می کردند و‬ ‫لذا خیلی از کارهایی که فقهای بزرگ ما در طول تاریخ انجام‬ ‫دادند اعمال حاکمیت بوده است‪ .‬البته اعمال حاکمیت فقط در‬ ‫وقف وجوهات شرعیه و صرف در مصارف نیست‪ .‬مث ً‬ ‫ال میرزای‬ ‫شیرازی(ره) وقتی تنباکو را حرام کردند‪ ،‬حکمی والیی و حکومتی‬ ‫را اعمال کردند‪ ،‬یعنی خودشان را حاکم می دانستند‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با برقراری نظام اسالمی‪ ،‬این فرصت تاریخی و‬ ‫استثنایی برای برقراری احکام اسالم فراهم امده‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با مجاهدت مردم و روحانیت‪ ،‬نعمت حاکمیت اسالمی نصیب ما‬ ‫شده و فرصتی استثنایی برای تبلیغ دین و معارف الهی در اختیار‬ ‫ما قرار داده است‪.‬‬ ‫یزدی در باره نقش بی بدیل ولی فقیه و رهبری در نظام اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تقریباً ازنظر ما این بحث جای هیچ تردیدی ندارد‬ ‫که مسلمانان نیازمند به یک رهبر اگاه‪ ،‬مطلع‪ ،‬مدیر‪ ،‬مدبر و اشنا‬ ‫به مسائل جهانی هستند و خوشبختانه امام راحل و در حال حاضر‬ ‫مقام معظم رهبری«مدظله العالی» از هدایای الهی بوده و هستند که‬ ‫در طول چهل سال اخیر‪ ،‬این نظام مقدس را رهبری کردند و از‬ ‫مخاطرات و فراز و نشیب های مختلف به راحتی گذراندند‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی جامعه مدرسین با تاکید بر اینکه والیت فقیه‬ ‫امری مقید و در چارچوب مرزهای کشور نیست افزود‪ :‬ولی فقیه‪،‬‬ ‫ولی ای هست که مرز جغرافیایی محدودش نمی کند‪ .‬یعنی فقط‬ ‫ولی و رهبر مسلمانان داخل کشور محسوب نمی شود بلکه او شرعاً‬ ‫حاکم بر مسلمانان جهان است‪ .‬به عبارت دیگر هرکجا که مسلمانان‬ ‫هستند حاکمیت فقیه هم هست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین مرز جغرافیایی یا مقررات سازمان ملل‬ ‫محدودکننده تشریعی والیت فقیه برای تبیین اسالم در بین مردم‬ ‫نیست و همان گونه که حاکمیت پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع)‬ ‫برای همه انسان ها است‪ ،‬ولی فقیه هم برای همه حاکم است‪.‬‬ ‫وی در ادامه بر ضرورت تربیت و اموزش طالب برای تبلیغ جهانی‬ ‫اسالم تاکید کرد و گفت‪ :‬کسانی که زبان دان هستند و تحصیالت‬ ‫اولیه شان به حدی رسیده است که اصول کلی اعتقادات اسالمی و‬ ‫مبانی شرعی را به خوبی می دانند‪ ،‬باید از این فرصت‪ ،‬برای امر تبلیغ‬ ‫دین در کشورهای مختلف دنیا نهایت استفاده را ببرند‪.‬‬ ‫وی وظیفه حوزه های علمیه را در این خصوص بسیار سنگین دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬توقع این است که در یک حوزه صدهزارنفری به عنوان‬ ‫حوزه مرکزی تشیع‪ ،‬کسانی تربیت شوند که در سراسر دنیا بتوانند‬ ‫از اسالم دفاع جامع و کاملی داشته باشند‪.‬‬ ‫یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات مختلف‬ ‫سعودی ها در منطقه گفت‪ :‬سعودی منشا تمام فتنه هایی است که‬ ‫امروز در منطقه و دنیا نشر پیداکرده است‪ .‬اخیرا ً پرده ها هم کنار‬ ‫رفته و ان ها به صراحت با اسرائیلی ها قرارداد می بندند و با ان ها‬ ‫همکاری می کنند‪.‬‬ ‫وی به فشارهای سیاسی و اقتصادی امریکا در چهل ساله گذشته‬ ‫علیه ایران اشاره کرد و افزود‪ :‬اگر ترامپ می توانست که با ما‬ ‫وارد جنگ شود یک لحظه هم صبر نمی کرد ولی امروز شرایط‬ ‫ایران به گونه ای است که خود ان ها بهتر از هرکسی می دانند که‬ ‫کمترین تجاوزی به مرزهای کشور‪ ،‬پشیمانی متجاوزان را درپی‬ ‫خواهد داشت‪.‬رئیس شورای عالی جامعه مدرسین ا تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز به برکت جمهوری اسالمی ما به چنان قدرتی رسیده ایم که‬ ‫تمام اهداف و منافع دشمن در تیررس ما قرار دارد و ان ها حتی‬ ‫یک لحظه خواب وخیال حمله به ایران را نمی توانند تعبیر کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به مراسم پرشکوه اربعین و حضور میلیون ها‬ ‫زائر از سراسر جهان در عتبات عالیات گفت‪ :‬یک جنبه این مراسم‪،‬‬ ‫جنبه مذهبی و زیارتی ان است که اتفاقاً بسیار مهم و ارزشمند‬ ‫است‪ .‬اما جنبه دیگر ان پیام های سیاسی و تاثیرات منطقه ای و‬ ‫جهانی ان است‪ .‬به همین دلیل دشمنان اسالم و مزدوران منطقه ای‬ ‫ان ها به روش های مختلف می خواهند این وحدت‪ ،‬یکپارچگی و‬ ‫شکوه اسالمی و شیعی را کمرنگ کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17 -‬مهر ‪ 1398‬شماره ‪911‬‬ ‫سیاست‬ ‫جانشین فرمانده کل سپاه‪:‬‬ ‫هیچقدرتیجراتحملهبهایرانراندارد‬ ‫بهنقلازسپاهنیوز‪«،‬دریادارپاسدارعلیفدوی»‪،‬جانشینفرماندهکلسپاه‪،‬درنهمینسالگردتدفینشهدایگمنامدردانشگاهشاهد‪،‬ضرراقدامعلیهایرانرابیشترازنفعشدانستوگفت‪:‬دشمنانبهقدرتمااقرارمی کنندوشرایطبهگونهایاستکهخودانهابهدنبالیافتنقدرت‬ ‫بازدارندگیدربرابرایرانهستند‪.‬دریادارفدویگفت‪:‬دشمناندرشرایطکنونیبهمرحلهالتماسرسید هاندتاازمخمصهیمنودیگرکشورهانجاتیابند‪.‬جانشینفرماندهکلسپاه باتاکیدبراینکهحوادثاخیرنشاندهندهضعفدشمناناستواینایراناستکهبرتریدربرابردشمناندارد‬ ‫ادامهداد‪ ۴۰:‬سالاستکهامریکاباانقالباسالمیایراندشمنیداردوتمامتوانخودرابرایضرب هزدنبهانقالباسالمیبهکارگرفته‪،‬اماهموارهدرتالش هایخودناکامماندهاست‪.‬جانشینفرماندهکلسپاهبااشارهبهاینکهماهیتدشمنیامریکاباملتایرانرویاروییحقوباطلاست‬ ‫یشودکهاینستیزبرسرمسائلفرهنگی‪،‬اقتصادیوسیاسینیستزیرادراینصورتتاکنوناینمشکالتبرطرفوتوافق هاییحاصلشدهبود‪.‬دریادارفدویتصریحکرد‪:‬‬ ‫وایندوهیچگاهدرکناریکدیگرقرارنمی گیرندگفت‪:‬بانگاهبهماهیتدشمنیامریکاعلیهملتایرانمشخصم ‬ ‫امریکایی هابااقداماتمختلفازطریقدستنشانده هایخودنیزنتوانستنداینانقالبراازپایدراورندودردفاعمقدسبامقاومتمردمایرانمواجهشدندواینمقاومتهمچنانادامهدارد‪.‬جانشینفرماندهکلسپاه گفت‪:‬درابتدایانقالبتقریباهمهچیزموردنیازراواردوتنهانفترا‬ ‫صادرمی کردیمامااکنونبهلطفمقاومتمردماینشرایطدرکشوروجودندارد‪.‬دریادارفدویتصریحکرد‪:‬باوجودتمامیاینمشکالت‪،‬دشمنی هاوتحریم هااینقاعده هایخداونداستکهانقالبرازندهنگهداشتهومستکبرانعالمتوانمقابلهباجبههالهیراندارند‪.‬‬ ‫روحانی در دیدار وزیر‪ ،‬معاونین و مدیران ارشد وزارت اطالعات‪:‬‬ ‫رویکردوزارتاطالعاتبایدجامعهامنباشد‪،‬نهجامعه امنیتی‬ ‫بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه‬ ‫شرکتهای دانش بنیان وفناوریهای برتر‬ ‫نبایداجازهدهید‬ ‫موانع پیش پای جوانان فعال‬ ‫ایجادشود‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی صبح (سه شنبه) از نمایشگاه‬ ‫شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر (ایران ساخت) در حسینیه‬ ‫امام خمینی(ره) بازدید کردند‪.‬‬ ‫در این بازدید دو ساعته‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای ضمن‬ ‫دیدن از ‪ ۳۰‬غرفه شرکت های دانش بنیان و گفت وگو با فناوران‬ ‫و پژوهشگران‪ ،‬در جریان اخرین دستاوردهای علمی و فناوری‬ ‫و پروژه های تجاری سازی شده جوانان و متخصصان ایرانی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬سامانه های پزشکی با فناوری باال در تشخیص سرطان‪،‬‬ ‫همودیالیز‪ ،‬جراحی با ربات و پروتز عصبی‪ ،‬تجهیزات ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫تولید واکسنها و داروهای پیشرفته به صورت کام ً‬ ‫ال بومی‪ ،‬طراحی‬ ‫و ساخت موتور جت و طراحی موتور هوایی‪ ،‬سیستم های کنترل‬ ‫نیروگاهی‪ ،‬تولید انواع کاتالیست های نفت و گاز‪ ،‬خدمات شناسایی‬ ‫و حفاری اب های ژرف‪ ،‬ساخت مخازن و تجهیزات استیل‪،‬‬ ‫سامانه های پیشرفته نوری‪ ،‬اسکنری‪ ،‬اندازه گیری‪ ،‬بُرش‪ ،‬شبیه سازی و‬ ‫پردازشگرها‪ ،‬ساخت فریزدرایر صنعتی و تولید بازیهای رایانه ای از‬ ‫جمله دستاوردهای شرکت های دانش بنیان حاضر در این نمایشگاه‬ ‫بود‪.‬در بخشی از بازدید‪،‬ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‬ ‫گزارشی از رویکردها و برنامه های این معاونت برای گذار از‬ ‫اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان بیان کرد و گفت‪ :‬با مجوز رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی کمک بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی در‬ ‫اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت که با این کمک پروژه های‬ ‫علمی و دانش بنیان در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور و مقابله با‬ ‫تحریم ها کیفیت و سرعت زیادی گرفته است‪.‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به طرح ایجاد پهنه های نواوری در کنار‬ ‫دانشگاهها و مراکز علمی مستعد‪ ،‬ایران را بزرگ ترین زیست بوم‬ ‫نواوری در غرب اسیا دانست و افزود‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۴۵۰۰‬شرکت‬ ‫دانش بنیان با درامد ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومانی‪ ،‬زمینه اشتغال مستقیم ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر را فراهم کرده اند‪.‬ستاری زیست بوم تولید داروهای پیشرفته‬ ‫را نمونه ای موفق از اعتماد به جوانان پر انگیزه کشور خواند و گفت‪:‬‬ ‫در اثر ارتقای این زیست بوم‪ ،‬مهاجرت نخبگان در بخش داروسازی‬ ‫تقریباً متوقف شده است و هر دارویی که وارد این چرخه شود‪،‬‬ ‫حداکثر تا دو سال بعد‪ ،‬تجاری و وارد بازار مصرف مردم می شود‪.‬‬ ‫پس از سخنان ستاری‪ ،‬رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم عبور از‬ ‫اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی ان‪ ،‬گفتند‪ :‬یکی از گالیه های جوانان‬ ‫در نمایشگاه امروز این بود که بعضاً همان محصول یا تولید انها را‬ ‫دستگاههای دولتی از خارج وارد می کنند که این ناشی از فرهنگ‬ ‫اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط اصالح شود‪.‬حضرت ایت‬ ‫اهلل خامنه ای خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزودند‪:‬‬ ‫نباید اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شود‪ ،‬هر چه‬ ‫می توانید در این خصوص تالش کنید‪ ،‬من نیز هر چه بتوانم کمک‬ ‫خواهم کرد‪.‬رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر از پژوهشگران و‬ ‫فناوران و دست اندرکاران نمایشگاه‪ ،‬در لوح یادبود متنی به این شرح‬ ‫مرقوم کردند‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جلوه ی درخشان استعداد ایرانی و ه ّمت انقالبی را در این‬ ‫نمایشگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم‪ .‬کار اساسی و بنیانی برای‬ ‫بهره گیری از انگیزه ها و توانهای باال باید جدا ً دنبال شود‪ .‬این مهمترین‬ ‫وظیفه ی مسئوالن دولتی است‪ .‬به خداوند توکل کنید و با امید و شوق‬ ‫قدم بردارید‪ ،‬یقیناً خواهید توانست به مشکالت اقتصادی کشور پایان‬ ‫دهید‪ ،‬ان شاءاهلل‪.‬‬ ‫سیّدعلی خامنه ای‬ ‫‪ ۱۶‬مهر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫واستحکام«جامعهامن»وپرهیزازجامعهامنیتیباشد‪.‬رئیسشورایعالیامنیتملی‪،‬ماموریت‬ ‫اصلی وزارت اطالعات را حفظ نظام‪ ،‬کشور‪ ،‬امنیت ملی و منافع مردم دانست و افزود‪ :‬وزانت‪،‬‬ ‫استحکام و تجربه در امور اطالعاتی و امنیتی از ویژگی های ممتاز وزارت اطالعات در مقایسه‬ ‫با سایر دستگاههاست‪.‬روحانی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬با تشریح روند تحوالت از‬ ‫مقطع دی ماه‪ ،96‬خروج امریکا از برجام و تالش دشمنان برای تنش افرینی در داخل و جنگ‬ ‫اقتصادی از خارج؛ به تبیین برنامه ها و اقدامات هوشمندانه دولت در هر مقطع پرداخت و ضمن‬ ‫تبییننتایجسفراخیرخودبهمقرسازمانمللمتحد‪،‬گفت‪:‬دشمناننظاماسالمیومردمایران‬ ‫اگرچهممکناستاعترافنکنند‪،‬اماپذیرفتهاندکهاستراتژیفشارحداکثریشکستخورده‬ ‫و این رویکرد را باید در مقابل ملت ایران کنار بگذارد‪.‬رئیس شواری عالی امنیت ملی با تاکید‬ ‫بر اینکه «ملت ما در ازمایش سخت مقابله با فشار حدکثری بدخواهان فداکاری بزرگی کرد و‬ ‫سربلند شد»‪ ،‬افزود‪ :‬دستگاهها‪ ،‬قوا و نیروهای مسلح نیز در این زمینه با هماهنگی خوب و تالش‬ ‫فراوان عمل کردند که این مسیر باید تا رسیدن به نقطه ای که دشمنان به طور کامل از اعمال فشار‬ ‫حداکثری نا امید شوند‪ ،‬ادامه یابد‪.‬روحانی تصریح کرد‪ :‬مردم نشان دادند که هوشیارند و ریشه‬ ‫فشارها و سختی ها را بدرستی می شناسند”‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز مهمترین قدردانی مسووالن از‬ ‫ملت‪ ،‬حفظ نظام اسالمی‪ ،‬ایران عزیز‪ ،‬منافع ملی و اثبات کارامدی و خدمت به جامعه است‪.‬رئیس‬ ‫جمهورسپسبهتحلیلشرایط اقتصادیپرداختو گفت‪:‬علیرغمسختیهاودشمنیهایبی‬ ‫سابقه علیه ملت ایران‪ ،‬طی ماههای اخیر شاخص های مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت‬ ‫اطالعات در این زمینه برجسته بوده است‪.‬روحانی تاکید کرد‪ :‬ایجاد امنیت در فضای کسب و‬ ‫کار و سرمایه گذاری‪ ،‬از سرمایه و فناوری مهمتر است و نقش افرینی وزارت اطالعات در مقطع‬ ‫خطیر جنگ اقتصادی علیه کشور و تحریم ها‪ ،‬در حفظ و ارتقای فضای امن در حوزه کسب‬ ‫رئیسجمهوربااشارهبهاینکهبزرگترینسرمایهوزارتاطالعات‪،‬اعتمادرهبری‪،‬مسوولین‬ ‫و مردم است؛ از زحمات مجموعه مدیران این وزارت در ادوار مختلف و بویژه اکنون تقدیر و‬ ‫تاکیدکرد‪:‬شرعی‪،‬قانونیوهمچنینمردمیعملکردن‪،‬سهرکناصلیفعالیتوماموریتهای‬ ‫وزارت اطالعات است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه و در دیدار‬ ‫وزیر‪ ،‬معاونین و مدیران ارشد وزارت اطالعات‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه وزارت اطالعات از مهمترین‬ ‫دستاوردها و سرمایه های نظام اسالمی است و اینکه بر اساس قانون اساسی‪ ،‬تنها دستگاه اجرایی‬ ‫است که وزیر ان باید مجتهدی عادل باشد؛ یعنی متشرع بودن کارکنان و نیز شرعی و عادالنه‬ ‫عمل کردن وزارت اطالعات اولین و محوری ترین رکن فعالیت این دستگاه است‪.‬رئیس‬ ‫جمهور‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین علوی وزیر اطالعات را فردی دارای اخالق حسنه‪ ،‬سعه‬ ‫صدر و ارتباط توام با رافت و الفت در درون سازمان و بیرون این وزارتخانه دانست و افزود‪:‬‬ ‫کارکنان این وزارتخانه باید خداوند متعال را صاحب کار و ناظر و داور اصلی رفتار خود بدانند‬ ‫و صفت زیبای «سرباز گمنام امام زمان (عج)»را بدلیل اجر و ثواب فراوان خدمت پنهان‪ ،‬فرصت‬ ‫معنوی بزرگی برای خود تلقی کنند‪ .‬روحانی قانونی و نظارت پذیر بودن را رکن دوم فعالیت‬ ‫وزارت اطالعات دانست و ادامه داد‪ :‬اینکه قانون گذار بعد از بحث های فراوان به این نتیجه رسید‬ ‫که دستگاه اطالعاتی کشور باید در قالب وزارت و درون دولت شکل گیرد‪ ،‬نشانه این است‬ ‫که این دستگاه عالوه بر نظارت خداوند و مردم‪ ،‬نظارت رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم؛‬ ‫مجلس و سایر ارکان قانونی کشور را بر خود پذیرفته است‪.‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬مردمی‬ ‫بودن و جامعه محور عمل کردن سومین رکن فعالیت در مجموعه وزارت اطالعات است‪ .‬اقشار‬ ‫و سلیقه های مختلف اجتماعی باید با سالمت عمل و اقتدار وزارت اطالعات باور داشته باشند و‬ ‫با شنیدن نام وزارت‪ ،‬احساس امنیت و ارامش کنند‪ .‬رویکرد وزارت اطالعات نیز بایستی ایجاد‬ ‫و کار و سرمایه گذاری باید ادامه یابد‪.‬رئیس شورای عالی امنیت ملی با اشاره با اینکه بحمداهلل‬ ‫نگرانی مهمی در حوزه های سیاسی و امنیتی در کشور نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬توجه به حل مشکالت‬ ‫اقتصادی مردم‪ ،‬شادابی و سالم بودن عرصه فعالیت های فرهنگی و مقابله با هر گونه شکاف و‬ ‫گسل اجتماعی مهمترین نیاز امروز کشور است که وزارت اطالعات سهم برجسته ای در تامین‬ ‫ان دارد‪.‬روحانی ضمن تحلیل زوایای مختلف‪ ،‬فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی به عنوان‬ ‫یک واقعیت مهم در جهان امروز‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه بزرگ وزارت اطالعات این است که در دنیای‬ ‫دیجیتال به کشف حقایق بپردازد و با ارائه اطالعات و تحلیل های راهبردی و اینده پژوهانه‪ ،‬دیده‬ ‫بان صادق و دقیق مسوولین کشور باشد‪.‬رئیس جمهور در این جلسه از زحمات وزیر‪ ،‬معاونین‪،‬‬ ‫مدیران کل و مجموعه کارکنان وزارت اطالعات قدردانی و سپاسگزاری کرد‪.‬در ابتدای این‬ ‫جلسهحجتاالسالموالمسلمینسیدمحمودعلویوزیراطالعاتباارائهگزارشکاملیاز‬ ‫عملکرد این وزارت خانه در سالهای اخیر‪ ،‬رعایت اصول شرعی‪ ،‬قانونی و اخالقی را فرهنگ‬ ‫سازمانی وزارت اطالعات اعالم کرد‪.‬وی دانش پایه شدن امور اطالعاتی‪ ،‬ارتقای علمی کارکنان‪،‬‬ ‫توجه به امور معنوی و اعتقادی‪ ،‬استقرار هوش سازمانی بر مبنای عدالت شغلی‪ ،‬هم افزایی درون‬ ‫سازمانیوهمکاریباسایردستگاههاونهادها‪،‬تعاملسازندهبااحزابسیاسی‪،‬اقوام‪،‬مذاهب‬ ‫نخبگانودانشگاهها؛صیانتازامنیتاقتصادیوسرمایهگذاری‪،‬رویکردسیستمیدرپیشگیری‬ ‫و مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق‪ ،‬رویکرد صیانتی و حمایتی در قبال مدیران و اشراف اطالعاتی‬ ‫بههرگونهعواملناامنیومقابلهبهنگامبااقداماتتروریستیرابهعنوانمهمترینبرنامههای‬ ‫این وزارت خانه تشریح کرد‪.‬ر این جلسه همچنین تعدادی از معاونین و مدیران ارشد وزارت‬ ‫اطالعات عالوه بر گزارش عملکرد حوزه های تخصصی‪ ،‬دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در‬ ‫فضاییصمیمیبارئیسجمهوردرمیانگذاشتند‪.‬‬ ‫عراقچی‪:‬‬ ‫وضعیت تنش الود منطقه متاثر از‬ ‫سیاست های مداخله جویانه امریکا است‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬وضعیت تنش الود‬ ‫حال حاضر منطقه خلیج فارس متاثر از سیاست های مداخله‬ ‫جویانه امریکاست و اولویت ایران تحقق امنیت و ثبات و رونق‬ ‫اقتصادی برای کل منطقه است‪.‬‬ ‫کوشتا پریرا مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه پرتغال که‬ ‫به منظور برگزاری دومین نشست مشورت های سیاسی مدیران‬ ‫کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران و پرتغال به تهران سفر‬ ‫کرده است‪ ،‬بعد از ظهر امروز سه شنبه ‪ ۱۶‬مهرماه ‪ ۱۳۹۸‬با سید‬ ‫عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در محل‬ ‫وزارت امور خارجه مالقات کرد‪.‬‬ ‫در این مالقات‪ ،‬طرفین در خصوص موضوعات دوجانبه‪،‬‬ ‫منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫عراقچی در این مالقات ضمن اشاره به روابط ‪ ۵۰۰‬ساله ایران‬ ‫و پرتغال‪ ،‬از تعامالت فرهنگی و دانشگاهی دو کشور ابراز‬ ‫رضایت کرد و ان را سرمایه ای برای تعمیق مناسبات اجتماعی‬ ‫و مردمی برشمرد‪.‬‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه ضمن حساس برشمردن‬ ‫مقطع حاضر‪ ،‬بر لزوم فعال سازی سازوکارهای جدی برای‬ ‫تقویت مناسبات دوجانبه فی مابین تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن بیان انتظار تهران از طرف های اروپایی برای‬ ‫مقابله با یکجانبه گرایی‪ ،‬از سیاست اروپائیان مبنی بر حفظ‬ ‫برجام بدون پرداخت هرگونه هزینه ای انتقاد کرد و تاکید کرد‬ ‫که وضعیت تنش الود حال حاضر منطقه خلیج فارس متاثر از‬ ‫سیاست های مداخله جویانه امریکاست و اولویت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تحقق امنیت و ثبات و رونق اقتصادی برای کل‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫پریرا مدیرکل سیاسی وزارت خارجه پرتغال نیز در این دیدا‬ ‫با ابراز عالقمندی کشورش به تقویت مناسبات دوجانبه با ایران‬ ‫عنوان داشت که اروپا واقعا به دنبال حفظ و تداوم برجام است‬ ‫و پرتغال با سیاست های اتحادیه اروپا در این جهت همسو است‪.‬‬ ‫نامه انتقادی رییس کانون وکال به رییس مجلس‬ ‫جنگوجدلبرسرمالیات‬ ‫مالیات از مشاغل پردرامد می تواند یکی از منابع در‬ ‫مالی برای جایگزین کردن در امد های نفتی و ‪ ..‬برای‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫بعد از فرار های مالیاتی که انجام شده اما پس از‬ ‫ماه ها مبارزه با پزشکان برای قانع کردن ان ها به نصب‬ ‫دستگاه های کارتخوان حاال مبارزه با وکال کلید خورده‬ ‫است‪ .‬صنفی که متهم هستند‪ ،‬چون راه های قانون را خوب‬ ‫بلدند به راحتی از پرداخت مالیات فرار می کنند‪.‬‬ ‫پس از اظهار نظر چند نماینده مجلس درباره فرار‬ ‫مالیاتی سنگین وکال‪ ،‬کانون وکال طی نامه ای به رییس‬ ‫مجلس شورای اسالمی ادعا های نمایندگان را قویا تکذیب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اخیرا شهاب الدین بی مقدار نماینده تبریز و عضو‬ ‫کمیسیون شور ا های مجلس با اشاره به فرار مالیاتی ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی پزشکان گفته بود‪“ :‬فرار مالیاتی وکال نیز در‬ ‫همین حدود است‪”.‬‬ ‫او تاکید کرد که باید جلوی فرار های مالیاتی را گرفت‬ ‫که یکی از راهکار ها شفافیت دارایی ها است‪.‬‬ ‫در واکنش رییس کانون وکالی مرکز به علی‬ ‫الریجانی نوشت که این اظهارات “غیر واقعی”‪“ ،‬موجب‬ ‫تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکال” شده است‪ .‬او‬ ‫اکیدا فرار مالیاتی شش هزار میلیاردی وکال را رد کرد‪.‬‬ ‫عیسی امینی نوشت “بیانات این نماینده مجلس منطبق با‬ ‫ماده ‪ ۶۹۸‬قانون مجازات اسالمی مستوجب تعقیب کیفری‬ ‫است‪”.‬‬ ‫کانون وکال سخنان نماینده تبریز را مغایر “شان‬ ‫نمایندگی مجلس” و “سوگند” نماینده دانست و از‬ ‫الریجانی خواست در راستای قانون نظارت مجلس بر رفتار‬ ‫نمایندگان درباره این نماینده اقدام شود و نتیجه به کانون‬ ‫اعالم گردد‪.‬‬ ‫اما این فقط شهاب الدین بی مقدار نیست که از‬ ‫فرار مالیاتی کالن وکال سخن می گوید‪ .‬حسن نوروزی‬ ‫سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رقم کالن‬ ‫تری را درباره فرار مالیاتی وکال مطرح کرده است‪ .‬او در‬ ‫این باره توضیح داد‪« :‬گفته می شود فرار مالیاتی وکال ‪۱۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان است‪ .‬به نظر بنده‪ ،‬این عدد درست‬ ‫تخمین زده شده و صحت دارد‪ .‬مثال فرض کنید در یک‬ ‫معامله ‪ ۱۰‬میلیارد تومانی؛ وکال ‪ ۱۰‬درصد مبلغ را به عنوان‬ ‫حق الوکاله دریافت می کنند که میشود یک میلیارد تومان‬ ‫بابت یک پرونده‪».‬‬ ‫این نماینده مجلس خواستار ورود سازمان امور مالیاتی‬ ‫به این موضوع شد و گفت‪“ :‬سازمان امور مالیاتی باید از‬ ‫وکال مالیات واقعی شان را بگیرد‪ ،‬زیرا که فرار مالیاتی‬ ‫وکال ظلم به مابقی مودیان است‪”.‬‬ ‫این نماینده مجلس نیز خواستار ایجاد شفافیت مالی‬ ‫برای کاهش فرار مالیاتی شد‪.‬‬ ‫در دو سال اخیر دولت تالش هایی را برای ساماندهی‬ ‫نظام مالیاتی کشور اغاز کرده است‪ .‬این تالش ها با افزایش‬ ‫تحریم ها همزمان شده است‪.‬‬ ‫طبق قانون بودجه ‪ ،۹۸‬بودجه عمومی دولت در سال‬ ‫جاری حدود ‪ ۴۴۸‬هزار میلیارد تومان بوده و از این مقدار‪،‬‬ ‫سهم درامد های نفتی ‪ ۱۵۹‬هزار میلیارد تومان است که‬ ‫در صورت فروش ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه نفت با قیمت ‪ ۵۴‬دالر‬ ‫حاصل می شود‪.‬‬ ‫از طرفی در حال حاضر پس از بازگشت تحریم های‬ ‫نفتی‪ ،‬میزان صادرات نفت ایران دچار کاهش چشمگیری‬ ‫شده و این موضوع باعث شده است که دولت در سال‬ ‫جاری با کسری بودجه ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومانی مواجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند که یکی از جدی ترین‬ ‫گزینه های موجود برای پر کردن خال درامد های نفتی‪،‬‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرامد است‪ .‬مشاغلی‬ ‫که علیرغم درامد های میلیاردی از دادن مالیات امتناع‬ ‫می کنند و با سواستفاده از روش های سنتی اخذ مالیات‪،‬‬ ‫فرار مالیاتی نجومی دارند‪ .‬از جمله این مشاغل میتوان به‬ ‫پزشکان و وکال اشاره کرد‪.‬‬ ‫***مقاومت پزشکان‬ ‫پیش از انکه وکال مورد توجه قرار گیرند‪ ،‬این‬ ‫پزشکان بودند که برای پرداخت مالیات تحت فشار قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬راهکار اصلی سازمان امور مالیاتی برای پیشگیری‬ ‫از فرار مالیاتی پزشکان نصب دستگاه های کارت خوان‬ ‫مخصوص در مطب ها و ممنوع کردن پرداخت نقدی‬ ‫ویزیت بود‪ .‬همه پزشکان موظف به نصب این دستگاه شده‬ ‫اند‪ ،‬اما در عمل بسیاری از ان ها از این کار خودداری‬ ‫می کنند و یا با ترفند هایی سیستم جدید را دور می زنند‪.‬‬ ‫اخیرا یک مقام سازمان مالیاتی گفته است از تعداد‬ ‫پزشکان مشمول‪ ،‬تنها ‪ ۱۹‬درصد “به اجرای قانون تمکین‬ ‫کرده” و نصب دستگاه کارت خوان را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫هادی خانی‪ ،‬از مدیران کل سازمان امور مالیاتی‪ ،‬روز‬ ‫شنبه در خراسان رضوی گفت‪« :‬با وجود تمدید دوباره‬ ‫فرصت و با اینکه نصب کارت خوان ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬دقیقه از‬ ‫وقت پزشکان را خواهد گرفت اکثر ان ها اقدام به این کار‬ ‫نکرده اند‪».‬‬ ‫خانی همچنین هشدار داد پزشکانی که تا پایان مهرماه‬ ‫اقدام به نصب کارت خوان نکنند و فرار مالیاتی انان محرز‬ ‫شود‪ ،‬طبق قانون با انان برخورد خواهد شد و ‪ ۲‬درصد از‬ ‫درامدشان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق مستندات مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬پزشکان‬ ‫ساالنه ‪ ۶۷۰۰‬میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪« ،‬کارشناسان مقدار واقعی مالیات‬ ‫پزشکان که باید پرداخت کنند ‪ ۶۷۰۰‬میلیارد تومان تخمین‬ ‫می زنند‪ ،‬اما عمال طی سال گذشته پزشکان ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان مالیات پرداخت کردند»‪.‬‬ ‫تعداد قابل توجهی از پزشکان در مطب خود فاقد‬ ‫دستگاه کارت خوان هستند و حق ویزیت را به صورت‬ ‫نقدی از بیماران دریافت می کنند‪ .‬این روش دریافت منجر‬ ‫به ثبت نشدن فعالیت مالی این دسته از پزشکان در حساب‬ ‫بانکی ان ها و افزایش دامنه اختیاراتشان در اظهار نامه‬ ‫مالیاتی اخر سال می شود‪.‬‬ ‫***فرار مالیاتی چقدر است؟‬ ‫امار های رسمی از این حکایت دارد که میزان کل‬ ‫فرار مالیاتی در کشور بدون احتساب جریمه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور برای پرداخت بدهی های‬ ‫مالیاتی به مودیان تا اخر مهرماه فرصت داده تا معوقات‬ ‫خود را پرداخت کنند و در صورت پرداخت جرایم ان ها‬ ‫مشمول بخشودگی می شود‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد بسته تشویقی تازه ای نیز برای مودیان‬ ‫خوش حساب در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫فرهاد دژ پسند‪ ،‬وزیر اقتصاد در این باره گفته است‪:‬‬ ‫“برخی مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده در موعد تعیین شده یعنی دقیقا در پایان مهلت سه‬ ‫ماهه اقدام می کنند بنابراین در نظر داریم تا این مودیان‬ ‫در اعطای تمام نیازمندی ها از سازمان مالیاتی در مسیر‬ ‫سبز قرار گیرند‪ .‬به عنوان مثال اگر گواهی می خواهد نباید‬ ‫معطل بماند‪“ .‬او افزود‪« :‬بنابراین از رئیس سازمان امور‬ ‫مالیاتی خواسته ایم تا دستورالعملی تنظیم شود تا سازمان‬ ‫امور مالیاتی مودیان مالیاتی خوش حساب در صورتی که‬ ‫نیازمند گواهی یا مواردی از این قبیل باشند معطل نمانند‬ ‫و دریافت گواهی های مورد نیاز ان ها با حداقل مشکالت‬ ‫انجام و به سهولت کار ان ها انجام شود‪».‬به گفته وزیر‬ ‫اقتصاد “این دستورالعمل در حال تنظیم است و در اینده‬ ‫نزدیک مالک عمل قرار خواهد گرفت‪ .‬فرارو‬ ‫ذوالقدر‪:‬‬ ‫مدیرانعالیکشوردربیان‬ ‫سخنانخودادبسیاسی‬ ‫رابهنمایشبگذارند‬ ‫یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «رعایت‬ ‫ادب سیاسی از سوی مسئوالن و مدیران عالی کشور امری‬ ‫ضروری است»‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن باید بکوشند در بیانات خود‬ ‫همواره نزاکت و ادب سیاسی را به نمایش بگذارند و از ابراز‬ ‫سخنانی که ممکن است احساسات اجتماعی را جریحه دار‬ ‫کند‪ ،‬بپرهیزند‪.‬‬ ‫سیده فاطمه ذوالقدر درباره ضرورت رعایت اخالق و‬ ‫ادب سیاسی از سوی فعاالن سیاسی گفت‪ :‬در نظام های سیاسی‬ ‫که هدف نهایی انها صرفا دستیابی و قبضه کردن قدرت است‪،‬‬ ‫میان سیاست و اخالق سازگاری برقرار نیست و تنها در صورتی‬ ‫میان سیاست و اخالق رابطه ای مثبت و سازنده برقرار خواهد‬ ‫بود که هدف نظام سیاسی سعادت بشر باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در محدوده جغرافیایی ایران که ویژگی های‬ ‫منحصر به فردی در مکتب اسالم و مذهب تشیع و تلفیق انها با‬ ‫فرهنگ و تمدن ایران دارد‪ ،‬هدف وسیله را توجیه نمی کند و‬ ‫همانگونه که مرحوم شهید سید حسن مدرس فرمودند‪ ،‬سیاست‬ ‫ما باید عین دیانت باشد‪ ،‬خصوصا پس از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی که همواره سعی در تثبیت این فضایل بوده است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد‪ :‬پس‬ ‫سیاستی‪ ،‬راستین است که با اخالق و دین سازگار باشد‪ .‬در‬ ‫نگرش اسالمی‪ ،‬سیاست راستین بر پایه اخالق‪ ،‬سعادت انسان‬ ‫را جستجو می کند و نظام سیاسی منهای اخالق‪ ،‬سرنوشتی جز‬ ‫فساد و سقوط ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رعایت این موضوع مهم به ویژه از سوی‬ ‫مسئوالن و مدیران عالی کشور که نقش تصمیم گیرنده در‬ ‫جامعه دارند‪ ،‬ضروری تر و حتی حیاتی تر است‪ .‬بنابراین ان ها‬ ‫باید بکوشند در بیانات خود همواره نزاکت و ادب سیاسی را‬ ‫به نمایش بگذارند و از ابراز سخنانی که ممکن است احساسات‬ ‫اجتماعی را جریحه دار کند‪ ،‬بپرهیزند‪.‬ذوالقدر درباره اینکه‬ ‫چرا برخی به راحتی بی اخالقی می کنند؟ اظهار کرد‪ :‬فقدان‬ ‫تربیت سیاسی اخالقی و دینی‪ ،‬ظاهر سازی‪ ،‬عوام فریبی و یا‬ ‫غفلت از یاد خدا و فاصله از انصاف و فقدان حزب به معنای‬ ‫حقیقی ان‪ ،‬افراد را به ورطه بی اخالقی و لغزش در سیاست‬ ‫ورزی می کشاند‪ .‬گرایش و رفتارهای افراد در حوزه سیاست‪،‬‬ ‫تحت الشعاع نظام ارزشی سیاسی است و در واقع هدف از‬ ‫تربیت سیاسی در درون هر نظام‪ ،‬ساختن شخصیت سیاسی‬ ‫متناسب با هنجارها و ارزش های ان نظام در جامعه است‪.‬این‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد‪ :‬طبق فرمایش مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬دو خطر سیاست را تهدید می کند‪ :‬یکی اینکه‬ ‫سیاست از اخالق فاصله بگیرد و از معنویّت و فضیلت خالی‬ ‫شود؛ و دیگری این است که انسان های کوته بین‪ ،‬کودک منش‬ ‫و ضعیف‪ ،‬سیاست را در دست گیرند‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫بداخالقی برامده از تهی بودن از فضیلت‪ ،‬معنویت‪ ،‬ضعف‬ ‫و بی تدبیری و میدان دادن و میدان داری افرادی است که‬ ‫در اصطالح کوتوله سیاسی نامیده می شوند‪ .‬اگر این افت‬ ‫به عرصه سیاست ورود کرد‪ ،‬دچار عیب و نقصان می شود‪.‬‬ ‫ذوالقدر همچنین در خصوص اینکه بداخالقی با اعتراض‬ ‫سیاسی چه تفاوتی دارد؟ اظهار کرد‪ :‬با توجه به نقدپذیر بودن‬ ‫حکومت در نگاه دینی و مردم ساالر‪ ،‬انتقاد و اعتراض‪ ،‬از‬ ‫جمله حقوق و ازادی های سیاسی مردم و تکلیف مومنان به‬ ‫منظور اصالح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود‬ ‫که بر اساس مبانی منطقی و عقالنی‪ ،‬استوار بوده و توجیه پذیر‬ ‫است‪ .‬نکته مهم در این رابطه‪ ،‬ان است که انتقاد و اعتراض‪،‬‬ ‫با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان تالش برای اصالح‬ ‫و در راستای همگونی و همگونگی‪ ،‬صورت می گیرد‪ .‬از این‬ ‫جهت‪ ،‬الزم است در طرح انتقاد و اعتراض‪ ،‬شیوه های متفاوت‬ ‫و گونه های مختلف ان مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف‬ ‫اصلی‪ ،‬باید بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی‬ ‫انجام پذیرد‪.‬نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت‪،‬‬ ‫حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت انها ممکن است مسیر‬ ‫سازنده و هدف خیرخواهانه و اصالح طلبانه انتقاد و اعتراض‬ ‫را منحرف کرده و تغییر دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬الزم است در طرح‬ ‫انتقاد و اعتراض‪ ،‬اداب و قواعد حاکم بر ان رعایت شود‪.‬این‬ ‫عضو فراکسیون امید مجلس در پایان در پاسخ به این موضوع‬ ‫که فحش دادن و بد و بیراه گفتن چه مرحله ای از رفتار‬ ‫سیاسی است؟ تصریح کرد‪ :‬فحش و ناسزا نشانه عجز افراد‬ ‫است و در هر رفتار سیاسی و غیر سیاسی مذموم و ناشایست‬ ‫است عالوه بر اینکه هرگز منجر به نتیجه دلخواه نمی شود‪.‬‬ ‫منطق حکم می کند هر اقدامی به طور شایسته و جهت توسعه‬ ‫خانواده و جامعه و در چارچوب اخالق و نزاکت صورت گیرد‬ ‫و سیاست هم در هیچ شرایط و هیچ مرحله ای از این قاعده‬ ‫مستثنی نمی باشد‪.‬‬ ‫طنزنویسنداریم!‬ ‫اصغر نعیمی‪ ،‬کارگردان سینما‪ ،‬در ارتباط با وجود تعداد باالی سریال های طنز در دهه ‪ ،80‬گفت‪ :‬اینکه در دهه ‪ 80‬همزمان از چند شبکه‪ ،‬سریال طنز روی انتن می رفت‪ ،‬اشتباه بود‪ .‬تلویزیون یک رسانه عمومی است که نیاز به تنوع‬ ‫در ژانرهای مختلف دارد‪ ،‬به همین دلیل نمی توان گفت سریال های طنز کم شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬من موافق تمرکز بر ساخت اثار کمدی نیستم‪ .‬دلیل نمی شود چون فیلم یا سریال طنز باعث ایجاد ارامش می شود و مردم از ان همیشه‬ ‫استقبال می کنند پس فقط در این ژانر فیلمسازی کنیم‪ .‬به هرحال در مناسبت های مختلف مانند عید نوروز‪ ،‬ماه رمضان و دیگر مناسبت ها باید از هر ژانر در سبد نمایش تلویزیون وجود داشته باشد‪ .‬کمااینکه تا حدود زیادی این موضوع‬ ‫در تلویزیون رعایت می شود و ما سریال های متفاوتی در ژانر طنز‪ ،‬تاریخی‪ ،‬پلیسی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬داریم‪.‬کارگردان فیلم «بی وفا» درمورد کاهش فعالیت طنزسازان خوش سابقه تلویزیون گفت‪ :‬فیلمسازان شاخص عرصه طنز ما‪ ،‬به این دلیل‬ ‫رغبتی برای فعالیت در تلویزیون ندارند چون در سینما پول بیشتری می گیرند و محدودیت های کمتری هم متحمل می شوند‪ .‬به جز این موضوع‪ ،‬مشکل دیگری که باعث شده در عرصه طنز دچار رکود شدیم این است که نویسنده های‬ ‫خوبی برای نوشتن متن های طنز نداریم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬هرکاری نیازمند نیروهای جوان و جدید است‪ .‬ما هنوز نتوانسته ایم نسلی را تربیت کنیم که حداقل در اینده در عرصه طنز شاخصه هایی مثل کارگردانان و نویسندگان نسل قبلی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬فیلمسازان و نویسندگان نسل جدید عموما توانایی و مهارت شان در عرصه کارهای جدی و ملودرام است و اگر می بینیم رغبتی برای ساخت اثار طنز نیست به کمبود نیرو انسانی برمی گردد‪.‬‬ ‫کایدان‪:‬‬ ‫فرزاد فرزین شده‪ ،‬گفت‪ :‬قضاوت کردن در مورد بازی یک‬ ‫بازیگر زمانی که هنوز پنج قسمت از سریال منتشر شده‪ ،‬زود‬ ‫است‪ .‬کاراکتر «بهرام» اوج و فرودهای زیادی داخل قصه دارد‬ ‫که مردم باید تا قسمت اخر صبر کنند تا ببینند‪.‬‬ ‫پژمان جمشیدی افتاد و مردم‪ ،‬تهیه کنندگان‪ ،‬کارگردانان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬واقعیت این است جایگاه فرزاد فرزین در مقام‬ ‫می برد تا بتوانند خودشان را نشان دهند‪ .‬مثل اتفاقی که برای‬ ‫منتقدان بسیاری علیه او صحبت کردند و برایش سد ایجاد‬ ‫شدن چند قسمت ابتدایی ان‪ ،‬فرزاد فرزین برای نقش «بهرام» در‬ ‫سختی که گذراند توانست ثابت کند بازیگر توانمندی است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من این اعتراضات مبنای علمی درستی ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انتقاداتی که به بازی فرزاد فرزین شده‪،‬‬ ‫قضاوت کردن درمورد بازی یک بازیگر زمانی که هنوز پنج‬ ‫بازیگری‪ ،‬نظرات مثبت و منفی گوناگونی به وجود امد‪ .‬دلیلش‬ ‫فرودهای زیادی داخل قصه دارد که مردم باید تا پایان سریال‬ ‫گفت‪ :‬پس از توزیع سریال‪ ،‬درمورد بازی فرزاد مثل هر‬ ‫علیفرپسازبازگشتبهصداوسیما‪:‬‬ ‫برایجامعهرسانه ایمتاسفم!‬ ‫همه محرومیت‪ ،‬مجازات و تشویق باشد‪ .‬منتهی دقیقا مطابق‬ ‫با جرم و خطایی که ادمی مرتکب می شود‪ .‬نه بیشتر از ان‪.‬‬ ‫در مورد محرومیت خودم هم هیچ اعترازی ندارم‪ .‬در ایندخه ‬ ‫هم نمی توانم بی اشتباه باشم نه من بلکه همکاران دیگرم‪.‬‬ ‫صددر صد اشتباه می کنیم منتهی اشتباهی که داشتیم نباید‬ ‫بار دوم داشته باشیم و مجازات و محرومیت باید باشد منتهی‬ ‫رسانه ای کردن ان را نمی پسندم‪.‬‬ ‫*بارها‪ ،‬بیش از ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬بار محروم شدم‬ ‫*برای جامعه رسانه ای متاسفم!‬ ‫می شوند معموال مورد هجوم و اعتراض قرار می گیرند و زمان‬ ‫کایدان با بیان اینکه مردم باید به فرزاد فرزین فرصت دهند‪،‬‬ ‫نظر گرفته شد و این شخصیت‪ ،‬برای او نوشته شد‪.‬‬ ‫*حتما باید برای همه محرومیت‪ ،‬مجازات و تشویق‬ ‫باشد‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه در همه جای دنیا اگر‬ ‫تشویق و تنبیه نباشد بهبود کار هم وجود نخواهد داشت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کسی که خوب کار می کند باید نسبت به‬ ‫دیگران متمایز باشد‪ .‬کسی هم که اشتباه می کند‪ ،‬هر چند‬ ‫جزو افرادی باشد که کار را بلد است‪ ،‬ولی به هر حال‬ ‫ممن است جاهایی کوتاهی و کم دقتی کند و شک نکنید‬ ‫محرومیت‪ ،‬نه فقط تنبیه بلکه تشویق و تنبیه عامل اصلی‬ ‫موفقیت هر ادمی است‪ .‬من ‪ ۲۵‬سال افسر پلیس بودم‪ .‬افسر‬ ‫نیروی زمینی و هوایی نبودم‪ ،‬افسر پلیس بودم‪ ،‬در خیابان‬ ‫بودم‪ .‬من به عنوان افسر پلیس‪ ،‬معتقدم که حتما باید برای‬ ‫علیفر درباره ی بازگشت خود پس از محرومیتی که‬ ‫در پی اشتباه در حین گزارش دیدار تیم های رئال مادرید‬ ‫و لوانته‪ ،‬صورت گرفته بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من ‪ ۲۵‬سال است‬ ‫قدیمی ترین گزارشگر فوتبال در تلویزین هستم‪ .‬اگر بخواهم‬ ‫بشمارم بارها بیش از ‪ ۲۵‬بار تا ‪۳۰‬بار محروم شدم‪ .‬برای‬ ‫همه ی گزارشگران پیش می اید‪ .‬در همه ارگانها و سازمانها‬ ‫ممکن است این محرومیت وجود داشته باشد منتها رسانه ای‬ ‫نمی شود‪ .‬ولی در ارتباط با خودم چون این بار این محرومیت‬ ‫رسانه ای شد‪ ،‬سروصدا کرد‪ .‬هر کسی در هر سازمان و‬ ‫ارگانی ممکن است توبیخ و محروم شود‪ .‬این اتفاق عادی‬ ‫بود‪ .‬اشتباه هم اشتباه بزرگی نبود یک اشتباه اماری در لیست‬ ‫اسامی یک تیم بوده‪ ،‬ان هم در معتبرترین سایتی که در دنیا‬ ‫وجود دارد‪ .‬در لیست اسکای اسپورت که االن هم هست‪،‬‬ ‫در ان سیدجالل حسینی با عنوان شماره ‪ ۱۷‬معرفی شده بود‪،‬‬ ‫من هم روی ان زدم و دیدم بله تصویر و سابقه و سن و تمام‬ ‫مشخصات وی در ان امد‪ .‬فرصتی نبود که من بیشتر با کسی‬ ‫مشورت کنم‪ .‬من اشتباه کردم‪ ،‬نبایستی مطرح می کردم‪.‬‬ ‫در ارتباط با این اشتباه هم خوب تمام گزارشگران جریمه و‬ ‫محروم می شوند به خاطر اشتباهاتی که می کنند و من خودم‬ ‫بیشتر ازهمه ولی خوب اینها همه مثل هر ارگانی جرایم و‬ ‫محرومیت های موقت هستند‪.‬‬ ‫*رفتار صدا و سیما و رسانه ای کردن محرومیت علیفر‬ ‫علیرضا علیفر در پایان درباره ی رفتار صدا و سیما و‬ ‫رسانه ای کردن محرومیتش نیز اظهار کرد‪ :‬فرق صدا و سیما‬ ‫با یک وزارتخانه و یا شرکت این هست که صدا و سیما‬ ‫در معرض دید همگان است‪ .‬اما فالن روزنامه‪ ،‬فالن ارگان‬ ‫و فالن مجله را کسی نمی بیند‪ .‬ان تدابیری را که از سوی‬ ‫مدیریت انجا اعمال می شود‪ ،‬کسی نمی بیند‪ .‬این امری‬ ‫عادی است که من اشتباه داشتم‪ .‬مدیری من هم که این‬ ‫تصمیم را گرفت‪ ،‬مورد تایید من است‪ .‬در کل دنیا اینگونه‬ ‫است و البته در کشور ما بیشتر‪ .‬اصال هم فرقی نمی کند که‬ ‫مردم از چه قشری باشند‪ ،‬همه تابع جریمه و زور هستند‪.‬‬ ‫این نظر من است‪ .‬این جریمه و محرومیت را می پسندم‪ .‬من‬ ‫چون خودم پلیس هستم در مورد پلیس مثال می زنم‪ .‬اینکه‬ ‫گفته می شود پلیس با مردم رفیق و دوست باشد را اصال نمی‬ ‫پسندم‪ .‬مردم باید در همه جای دنیا از پلیس حساب ببرند‪.‬‬ ‫من اعتراضی به تنبیه و محرومیت در کار خودم ندارم و شاید‬ ‫بیشتر از ‪ ۲۰‬بار به جهت اشتباهاتی که داشتم محروم شدم ‪.‬‬ ‫من اشتباه کردم‪ .‬خطایم را می پذیرم اما رسانه ای کردن ان‬ ‫را نمی پذیرم‪ .‬صدا و سیما برای ما مثل یک خانواده است‪.‬‬ ‫اگر شما در خانواده خود کار غیر عرف انجام بدهی مطمعنا‬ ‫از سوی پدر و مادر جریمه و مجازات می شوی اما پدر رو‬ ‫مادر نباید بیرون کاغذ بچسبانند که ما بچه ی خودمان را تنبیه‬ ‫کردیم‪ .‬محرومیت هیچ اشکالی ندارد اما رسانه ای کردن ان‬ ‫را نمی پسندم‪.‬‬ ‫علیفر در حین گزارش این مسابقه‪ ،‬سیدجالل حسینی‬ ‫(بازیکن تیم پرسپولیس) را از بازیکنان تیم لوانته معرفی کرد‬ ‫که به محرومتیش از گزارشگری تا اطالع ثانوی منجر شد‪.‬‬ ‫این اشتباه در ادامه پخش بازی‪ ،‬همراه با پخش‬ ‫صحنه هایی از بازی در فضای مجازی دست به دست شد و‬ ‫در ادامه‪ ،‬خبر محرومیت گزارشگر با سابقه فوتبال از سوی‬ ‫روابط عمومی شبکه ورزش اعالم شد‪.‬‬ ‫صبر کنند تا ببینند‪ .‬اگر جلوتر برویم نظر خیلی از کسانی که‬ ‫االن اعتراض می کنند بر می گردد‪.‬‬ ‫بابک کایدان‪ ،‬نویسنده سریال «مانکن»‪ ،‬درمورد نقش فرزاد‬ ‫فرزین در سریال مانکن گفت‪ :‬از زمان طراحی قصه و اماده‬ ‫وی در پاسخ به انتقاد برخی به رویکرد صدا و سیما‪،‬‬ ‫نسبت به بازگشت وی به عرصه گزارشگری‪ ،‬پس از‬ ‫محرومیت چند هفته ای‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این تصمیم با مدیران‬ ‫بوده است‪ .‬دوستان عزیز در رسانه ها‪ ،‬زمانی که مدیران من‬ ‫را به خاطر یک اشتباه محروم کردند‪ ،‬ان هم به دلیل خطا‬ ‫در لیست اسامی‪ ،‬کدامیک از شما از من حمایت کردید‬ ‫که بگویید صدا و سیما‪ ،‬علیفر با ‪ ۲۵‬سال تجربه و زحمت و‬ ‫مرارت اگر اشتباهی کرده بود‪ ،‬باید محروم می شد ولی این‬ ‫محرومیت نباید رسانه ای می شد؟ به دوستان من در رسانه ها‬ ‫بگویید ضمن احترامی که برای همه شما قائل هستم کدامیک‬ ‫از شما حمایت کردید که نباید این محرومیت رسانه ای می‬ ‫شد؟ برای جامعه رسانه ای متاسفم! بله هر گزارشگری خطا‬ ‫می کند و باید هم محروم شود‪ .‬اما نباید رسانه ای شود‪ .‬حاال‬ ‫بعد از سه هفته که مدیران من خودشان تشخیص می دهند‬ ‫که برگردم برایشان سوال شده که چرا زود برگشته ام؟‬ ‫علیفر ادامه داد‪ :‬اگر رسانه ها تصمیم محرومیت بنده‬ ‫توسط مدیران را قبول دارند و ان را رسانه ای کرده اند پس‬ ‫این است بازیگرانی که از فضاهای دیگر وارد این عرصه‬ ‫کردند اما اکنون همان افراد با او کار می کنند و او پس از مسیر‬ ‫چرا بخشش ان را قبول ندارند؟ من تابع دستور مدیرانم‬ ‫هستم و انها هستند که برای من تصمیم می گیرند‪ .‬من را‬ ‫محروم کردند‪ ،‬سه هفته گزارش نکردم و بعد از سه هفته با‬ ‫توجه به اینکه اشتباه من اشتباه بزرگی هم نبوده‪ ،‬خودشان‬ ‫دعوت کردند که سه هفته برای این محرومیت کافی است و‬ ‫می توانم به سر کار برگردم‪.‬‬ ‫*کار گزارشگری را ادامه خواهم داد‬ ‫این گزارشگر قدیمی با بیا اینکه در همه جای دنیا‬ ‫ادم های با تجربه در حرفه ی خودشان افراد با ارزشی هستند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬ادمهایی هستند که سالها در کار خودشان زحمت‬ ‫کشیده اند و روی انها سرمایه گذاری شده است‪ .‬شما در‬ ‫سینما ببینید‪ ،‬ارزشی که رابرت دنیرو و داستین هافمن دارند‪،‬‬ ‫بازیگران جوانتر ندارند‪ ،‬چرا که انها تجربه زیادی دارند‬ ‫و جوایز بیشتری دریافت کرده اند‪ .‬چون انها بارها و بارها‬ ‫اشتباهاتی داشتند که انها را دیگر تکرار نمی کنند‪ .‬کار‬ ‫گزارشگری فوتبال هم همین است‪ .‬در همه جای دنیا همین‬ ‫است‪ .‬در کشور ما هم طبیعتا مردم محبت دارند و ارزش‬ ‫قائلند‪ ،‬مسئوالن نیز همین طور‪ .‬مردم و مدیران برای ادم های‬ ‫بزرگی مثل عنایت اتشی در بسکتبال‪ ،‬جواد محتشمیان در‬ ‫والیبال‪ ،‬هادی عامل در کشتی‪ ،‬جواد خیابانی در فوتبال‪،‬‬ ‫ارزش قائلند‪ .‬من خودم را عرض نمی کنم‪ ،‬اینها سرمایه های‬ ‫کار گزارش و تفسیر مسابقات ورزش هستند و خداوند‬ ‫حفظشان کند و سالهای سال در عرصه کار گزاشگری باشند‪.‬‬ ‫من هم عضو کوچکی هستم که کار گزارشگری را ادامه‬ ‫خواهم داد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫به فرزاد فرزین‬ ‫فرصتدهید!‬ ‫نویسنده سریال «مانکن» با اشاره به انتقاداتی که به بازی‬ ‫«علیرضا علیفر‪ ،‬گزارشگر مسابقات فوتبال صداوسیما‪،‬‬ ‫تا اطالع ثانوی از گزارشگری فوتبال محروم شد‪ ».‬خبری که‬ ‫کمتر از یک ماه پیش از سوی مدیران تلویزیون رسانه ای‬ ‫شد و حاال بعد از این محرومیت که به گفته ی علیفر امری‬ ‫عادی است و بارها برایش پیش امده‪ ،‬این گزارشگر به‬ ‫تصمیم مدیران به تلویزیون بازگشته‪ .‬وی در روایتی که از‬ ‫بازگشت خود به عرصه ی گزارشگری دارد‪ ،‬در عین حال‬ ‫که از رسانه ای شدن محرومیت خود گله مند است‪ ،‬خطاهای‬ ‫گزارشگری را امری عادی می داند که ممکن است برای‬ ‫هر گزارشگری رخ دهد‪ .‬او در عین حال معتقد است با تنبه‬ ‫و مجازات موافق است‪ ،‬چراکه اگر نباشند‪ ،‬بهبودی در کار‬ ‫حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫علیرضا علیفر‪ -‬گزارشگر قدیمی‪ ،‬در گفت و گویی‬ ‫با ایسنا درباره ی حواشی که برایش در دوران گزاشگری‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬محرومیت ها و اخرین حواشی که با رسانه ای‬ ‫شدن محرومیت وی از سوی تلویزیون همراه بود‪ ،‬به گفت و‬ ‫پرداخت و عین حال توضیحاتی را درباره ی بازگشت خود‬ ‫به تلویزیون بیان کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17 -‬مهر ‪ 1398‬شماره ‪911‬‬ ‫قسمت از سریال منتشر شده‪ ،‬زود است‪ .‬کاراکتر «بهرام» اوج و‬ ‫نویسنده سریال «دلدادگان» در ادامه در مورد فرزاد فرزین‬ ‫خوانندگی اثبات شده و او انقدر شهرت و محبوبیت دارد که‬ ‫نخواهد از راه بازیگری به ان دست پیدا کند‪ .‬با شناختی که‬ ‫از فرزاد دارم مطمئنم انقدر باهوش است که تشخیص دهد چه‬ ‫نقشی بازی و چه میزان در حوزه بازیگری فعالیت کند‪ .‬او تازه‬ ‫وارد این فضا شده و در حال کسب تجربه است و بهتر است‬ ‫همگی ما کمک کنیم تا این مسیر را با موفقیت برود‪ .‬من به‬ ‫عنوان نویسنده «مانکن» از بازی او رضایت دارم و انچه که در‬ ‫ذهن من بوده را به درستی بازی می کند‪.‬‬ ‫تلویزیونجایگزینخالءهای‬ ‫ارتباطیبچه هانمی شود‬ ‫سرویسفرهنگ‪-‬محمدفیروزی‪:‬اززمانیکهرسانههابویژهتلویزیون‬ ‫جایگاه اصلی خودش را در جهان نوین پیدا کرد سه کار ویژه اصلی برای‬ ‫ان تعریف شد‪ .‬اموزش‪ ،‬اطالع رسانی و ارائه اخبار و انتقال فرهنگ؛‬ ‫سه کارکردی که وقتی در ارتباط با کودک به ان نگریسته شود اهمیت‬ ‫دوچندانی پیدا می کند‪ .‬امروز که کودکان در دنیایی پیچیده تر از یک قرن‬ ‫قبل زندگی می کنند استفاده از رسانه برای انها جایگاه مهم تری پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال زمانی اگر کودکی توسط والدینش چندساعت به مهد‬ ‫(به عنوان یک مرکز تخصصی نگهداری موقت کودکان) سپرده میشد‬ ‫انتظار این بود که وقت بیشتری را با همسن و سالهای خود بگذراند و احتماال‬ ‫تماشایبرنامههایتلویزیونیکمتردراولویتبرنامههایمهدبود‪.‬اماامروز‬ ‫حتما در برنامه های چنین مراکزی استفاده از تلویزیون و سایر رسانه ها در‬ ‫اولویتبیشتریاست‪.‬‬ ‫در جهان کنونی کودکان در خانه و کنار خانواده هم مجبور به استفاده‬ ‫از رسانه هستند و تالش و تقالی بسیاری از والدین امروزی این است که‬ ‫کودکان شان را بیشتر با انواع رسانه ها مانوس کنند تا احتماال در محیط های‬ ‫کوچکاپارتمانیدقایقیاسایشپیداکنندوبهاموردیگرشانبپردازند‪.‬‬ ‫شاید برای بسیاری از شهرنشینان دیدن این تصویر که پدر یا مادری اخرین‬ ‫مدل ها از گوشی هوشمند خود را به فرزندش سپرده تا او در محیط گرافیکی‬ ‫و مجازی بازی کند و رویاهایش را بسازد تصویر غریبی نباشد‪.‬‬ ‫رسانه جزء الینفک زندگی کودکان‬ ‫تلویزیون‪ ،‬بازی های دیجیتالی (در گوشی های تلفن و کنسول های‬ ‫بازی) و سرگرم شدن کودک در اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی‬ ‫کودکان جهان امروز است و به موازات اینکه دولت ها برای توسعه فناوری‬ ‫های اطالعات سرمایه گذاری می کنند سهم کودکان هم از مصرف رسانه‬ ‫هابیشترمیشود‪.‬‬ ‫این گزارش هم قصد ندارد به تقبیح صرف یا تشویق مفرط این موضوع‬ ‫بپردازد که کودک باید از رسانه ها استفاده کند‪ .‬به طور حتم کودکی که از‬ ‫رسانه استفاده می کند ظرفیت های بیشتری از او ‪-‬به طور بالقوه‪ -‬می تواند‬ ‫شکوفا شود نسبت به کودکی که هیچ گاه در معرض رسانه ها قرار نگرفته‬ ‫است‪( .‬حداقل در جهان امروز این گزاره صادق است) این وضعیت حالت‬ ‫متقابلی هم دارد یعنی اگر کودک بدون کنترل و با هدف سرگرم شدن با‬ ‫رسانه ها مانوس شده باشد تا والدینش به اسایش لحظه ای برسند می تواند‬ ‫صدماتی دربر داشته باشد چرا که کودک در زمره مخاطبانی است که در‬ ‫برابر رسانه ها نمی تواند از خود محافظت کند و ذهن او مرزهای واقعیت و‬ ‫تخیل را نمی تواند تفکیک کند و قرار گرفتن کنترل نشده مقابل رسانه ها می‬ ‫تواندبدونعواقبنباشد‪.‬‬ ‫بنابراین امروز که روز جهانی کودک است در نوشتار پیش رو از منظر‬ ‫بعضی تحقیقات رسانه ای تاثیراتی که رسانه بر کودک می گذارد مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رسانه پنجره ای به جهان نادیده های کودک‬ ‫مک کوئیل معتقد است که رسانه ها همچون دریچه ای به جهان خارج‬ ‫برای فرد عمل می کنند و بر نگرش و رفتارهای افراد موثرند به عبارتی رسانه‬ ‫هانقشمیانجیمیانواقعیتاجتماعیوتجربهفردیایفامیکنند‪.‬میانجی‬ ‫مخاطب با دیگران و تجربه ای خارج از ادراک یا تماس مستقیم او‪ ،‬مانند‬ ‫پنجره ای رو به جهان خارج‪ ،‬مفسر حوادث پیچیده‪ ،‬تریبون انتقال اطالعات و‬ ‫عقاید‪،‬ایینه یبازتابندهجامعهیاپردهوحجابیبرحقیقتوخدمتبهمقاصد‬ ‫تبلیغاتیناظربرمیانجیبودنرسانه هایجمعیدرروابطاجتماعیاست‪.‬‬ ‫این تعریف دانشمند صاحبنظر در حوزه رسانه را برای کودکان هم می توان‬ ‫تعمیم داد‪ .‬همان طور که گیدنز هم معتقد است رسانه ها نقش مهمی در تبلیغ‬ ‫سبک زندگی برای افراد دارد‪ .‬اما ذیل همین تعریف ها می توان به این تذکر‬ ‫بسنده کرد که والدین می بایست مراقب باشند که از پنجره رسانه ها کودک‬ ‫شان چه چیزی را می بیند‪ .‬ایا به تماشای کارتونی نشسته است که عشق‪ ،‬ایثار‪،‬‬ ‫فداکاری و نوع دوستی را به تصویر می کشد یا بالعکس قهرمانی محبوب‬ ‫کودکان ساخته است که برای رسیدن به اهدافش حاضر است همه کس را‬ ‫قربانی کند و «کشتن» بخشی از عادت روزمره اش است!؟‬ ‫بروز رفتار خشن کودک و مصرف رسانه همبسته اند‬ ‫رسانه های امریکا سهم زیادی در تولید محتوای خشن در جهان دارند‬ ‫و البته توزیع کننده وسیع این محتوا در جهان هم هستند و اندیشمندان حوزه‬ ‫رسانه ها در این کشور نگرانی زیادی را ابراز کرده اند‪ .‬به ویژه که این نوع‬ ‫محتواهابرکودکانتاثیرمخربیدارد‪.‬دراینخصوصاکادمیبیماریهای‬ ‫کودکان در امریکا از‪ 20‬سال پیش کمپینی را با عنوان «مسائل رسانه ای» راه‬ ‫اندازی کرد تا به متخصصان کودک‪ ،‬والدین و کودکان کمک کند تا از‬ ‫اثرات رسانه ها بر سالمتی کودک و نوجوان اگاهی یابند‪.‬‬ ‫بر اساس نتایجی که تحقیقات این انجمن انجام داد مشخص‬ ‫شد که بچه ها در امریکا‪ 4‬ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند که با‬ ‫افزودن سهم استفاده از بازی های رایانه ای و اینترنت رقم باالتری می شود‪.‬‬ ‫[اتفاقی که به شکل مشابه در کشورمان هم در حال رخ دادن است] همین‬ ‫وضعیت سبب شده است که کودکان و نوجوانان در امریکا سهم کمتری‬ ‫را به گذراندن وقت با همسن و ساالن خود بگذرانند‪.‬در مورد بروز رفتارهای‬ ‫خشنتوسطکودکان(ونوجوانان)تحتتاثیررسانههمتاکنونتحقیقات‬ ‫زیادی شده است که اغلب درانها بین بروز این رفتارها و استفاده از رسانه‬ ‫رابطه پیدا شده است‪ .‬نتایج یک تحقیق در سال‪ 2004‬نشان می دهد بین رفتار‬ ‫خشونت امیز توسط کودکان و مشاهده چنین رفتارهایی در رسانه ها (اعم‬ ‫از بازی های رایانه ای و تلویزیون) همبستگی هست‪ .‬به عبارتی هرچند رسانه‬ ‫ها عامل بروز رفتار خشن توسط کودکان نیستند اما قرار گرفتن کودک در‬ ‫معرضرسانهها‪،‬بروزرفتارهایخشنرابیشترمیکند‪.‬چنینکودکانی‬ ‫اغلبپرخاشگرترهستندوبامعلمانوهمکالسیهایخودبیشتردرگیرمی‬ ‫شوندوافتتحصیلیپیدامیکنند‪.‬‬ ‫چند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم رسانه بر وزن کودکان‬ ‫درگیر شدن کودکان با چاقی هم از جمله عوارض استفاده بیش از حد‬ ‫کودک از رسانه هاست که نتایج یک تحقیق در امریکا ان را اثبات کرده‬ ‫است‪ .‬موضوعی که غیر قابل پذیرش هم به نظر نمی رسد‪ .‬هرچه کودک‬ ‫وقت خود را بدون تحرک پای رسانه ها می گذراند‪ ،‬بیشتر از بازی هایی‬ ‫که جسمش را به تحرک وادار می کند محروم می شود‪ .‬البته به غیر از این‬ ‫موضوع تبلیغات خوراکی های ناسالمی هم که در رسانه ها تبلیغ می شود و‬ ‫برای کودک جذابیت دارند و در نهایت توسط وی استفاده می شوند هم از‬ ‫جملهاثراتغیرمستقیمرسانهبرچاقیکودکانمعرفیشدهاست‪.‬‬ ‫رسانه جهان کودک را بازتعریف می کند؟‬ ‫بر اساس نظریه کاشت که حاصل فعالیت جرج گربنر است هم استفاده‬ ‫کودکان توسط رسانه ها اینگونه قابل توضیح است که مصرف بیش از حد‬ ‫رسانه سبب می شود فرد جهان را به جای انکه بر اساس واقعیت های بیرونی‬ ‫متوجه شود بر اساس انچه رسانه ها به او عرضه کردند‪ ،‬درک کند‪ .‬بر همین‬ ‫اساس کودک که بخش تخیالت ذهنی اش قوی تر است راحت تر تحت‬ ‫این کارکرد رسانه ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تلویزیون بچه ها را با پیچیدگی ها اشنا می کند‬ ‫تاثیر تلویزیون بر بچه ها را بر اساس نظریه استفاده و رضامندی هم می‬ ‫توان به شکل دیگری توضیح داد مبنی بر اینکه مخاطب برای براوردن‬ ‫نیازهای خود به سراغ تلویزیون می رود‪ .‬به عبارتی انگیزه های زیادی‬ ‫وجود دارد که فرد از تلویزیون (به طور عامل رسانه ها) استفاده می کند تا‬ ‫به نیازهایش پاسخ دهد‪ .‬این قضیه در رابطه با استفاده کودکان به این شکل‬ ‫معنی پیدا می کند که او با در استفاده قرار دادن رسانه ها با جهانی پیچیده تر‬ ‫از انچه در اطرافش هست مواجه می شود‪ .‬بنابراین نیازهای جدید و توام با‬ ‫ان اضطراب بیشتری متوجه اش می شود و برای پاسخ دادن به این انگیزه ها‬ ‫مخاطب فعال رسانه ها می شود و به نوعی کم کم از دنیای کودکی خود‬ ‫فاصلهمیگیرد‪.‬‬ ‫رسانه جایگزین خالء ارتباطی کودک نمی شود‬ ‫لیستتحقیقاتونظریاتمرتبطبااستفادهرسانههاتوسطکودکانرا‬ ‫می توان حاال حاالها ادامه داد‪ .‬بسیاری از این تحقیقات هرچند هشدارهای‬ ‫جدی در مورد مصرف رسانه کودک می دهند اما هیچ یک مصرف رسانه‬ ‫را به کل نهی نمی کنند‪ .‬چرا که در عمل جهان امروز با رسانه ها در هم تنیده‬ ‫شده است و زندگی بدون رسانه امکان پذیر نیست‪ .‬با این حال توصیه هایی‬ ‫در این خصوص به والدین می شود‪ .‬از جمله اینکه در وهله اول والدین می‬ ‫بایست بر زمان مصرف رسانه های کودکان خود و البته محتوایی که مورد‬ ‫مصرف قرار می دهند نظارت داشته باشند‪ .‬این توصیه ها اضافه می کنند که‬ ‫والدین باید با کودک خود حرف بزنند و برایش وقت بگذارند‪ ،‬به عبارتی‬ ‫رسانهنبایدجایگزینخالءهایعاطفیوارتباطیکودکشود‪.‬البتهصحبت‬ ‫کردن در مورد محتوای رسانه ها هم و هنجارهایی که والدین در مورد‬ ‫مصرف رسانه ای وضع می کنند یکی از توصیه ها در این خصوص است‪.‬‬ ‫حتی بهتر است در مورد احساسات کودک ناشی از مصرف رسانه های‬ ‫مختلف و برنامه هایی که مالحظه می کند مورد پرسش قرار گیرد و بهانه ای‬ ‫برای حرف زدن باشد‪.‬‬ ‫فراموشنکنیمبراساسنتایجیکتحقیقداخلیباعنوان«کودک‪،‬‬ ‫رسانهوارتباطمتقابل»کهتوسطمحمدحسنعظیمیویونسشکرخواه‬ ‫انجام شده است نشان می دهد برای مدیریت رسانه در حوزه کودک الزم‬ ‫است یک عزم عمومی از سطح محلی تا بین المللی صورت گیرد با این‬ ‫حال در این زمینه خانواده هنوز نقش محوری را دارد‪ .‬اهمیت دادن والدین به‬ ‫کسب دستورهای سواد رسانه ای در کاهش اثرات منفی رسانه ها بر کودک‬ ‫میتواندبهتریننتایجرابههمراهاورد‪-.‬مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17 -‬مهر ‪ 1398‬شماره ‪911‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫نظروزیرنفتدربارهاحتمالافزایشقیمتبنزین‬ ‫وزیر نفت درباره احتمال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه سال جاری گفت‪ :‬هر چیزی در این حوزه ممکن است‪ .‬بیژن زنگنه امروز در حاشیه پنجمین کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران در خصوص‬ ‫اخرین وضعیت توسعه الیه های نفتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای توسعه این پروژه مذاکراتی شده که بیش تر با شرکت های ایرانی بوده اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم‪ .‬وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص کاهش سهمیه‬ ‫کارت سوخت جایگاه داران بیان کرد‪ :‬قرار بر این بود که سهمیه کارت سوخت جایگاه داران کاهش یابد تا مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند‪ ،‬چرا که کارت سوخت جایگاه داران برای سوخت گیری نیست و تنها باید‬ ‫زمانی مورد استفاده قرار گیرد که مشکلی برای کارت سوخت شخصی افراد به وجود امده باشد‪.‬وزیر نفت در پاسخ به این سوال که ایا احتمال کاهش سهمیه مجدد کارت سوخت جایگاه داران وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امکان دارد‬ ‫میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه داران باز هم کاهش یابد‪ ،‬لذا الزم است تا تمام خودروها از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫جریان روان خرید و فروش‬ ‫ارز اربعین‪/‬دالر‪ ،‬یورو و دینار‬ ‫در سبد صرافی‬ ‫گزارش‬ ‫سفر معنوی اربعین در پیش است‬ ‫و همواره یکی از دغدغه های زائران‬ ‫اربعین تامین به موقع و کم دردسر‬ ‫ارز بوده است‪ .‬بسیاری از افرادی که‬ ‫خود را برای انجام این سفر اماده‬ ‫می کنند‪ ،‬نگران وضعیت تامین ارز‬ ‫برخی صرافی ها با مشکالت تامین‬ ‫مرکزی به زوار اربعین این است که‬ ‫دینار مواجه هستند و انگونه که در‬ ‫ارز مورد نیاز خود را از شهرهای مبدا‬ ‫سایر انواع دیگر ارز را در اختیار زوار‬ ‫شهرهای مرزی موکول نکنند‪.‬گزارش‬ ‫به بازار وارد می شود‪ ،‬تاکنون پاسخ‬ ‫گذشته از بازار ارز حکایت از ان‬ ‫گفتگو با خبرنگار مهر می گویند‪،‬‬ ‫قرار می دهند؛ اما تقاضای موثری که‬ ‫سفر خود تامین کرده و به پایتخت یا‬ ‫میدانی خبرنگار مهر طی روزهای‬ ‫هستند و با یاداوری مشکالتی که سال‬ ‫داده شده است‪.‬گزارش های میدانی‬ ‫وجود داشته‪ ،‬به دنبال دسترسی به‬ ‫تهران حکایت از ان دارد که دالر‪،‬‬ ‫و یورو به عنوان ارز اربعین متمرکز‬ ‫در مقابل‪ ،‬دالالن نیز تالش می کنند‬ ‫اربعین قرار گرفته و اکنون مردم و‬ ‫البته تحت نظارت بانک مرکزی‪ ،‬بیشتر‬ ‫تقاضا برای دینار عراق‪ ،‬نصیب خود‬ ‫نیاز خود به صرافی ها مراجعه کرده و‬ ‫داده اند که به هر حال زوار می توانند‬ ‫گذشته نیست‪.‬انگونه که فعاالن بازار‬ ‫ارز ارایه شده‪ ،‬تامین نمایند‪ .‬بر اساس‬ ‫صرافی ها تامین نمایند‪.‬‬ ‫قبل تالش کردند منابع دینار موجود‬ ‫می تواند معادل ‪ ۱۰۰‬یورو به نرخ روز‬ ‫نوسان دینار در سطح معقولی بوده‬ ‫منتخب و شعب انها‪ ،‬ارز دریافت‬ ‫‪ ۱۰۴۰‬تومان در نوسان بوده است؛‬ ‫گذشته بر سر تامین ارز مورد نیازشان‬ ‫منابع ارزی مورد نیاز خود هستند و‬ ‫تا بتوانند‪ ،‬سودی را از این افزایش‬ ‫کنند؛ اما بازار امسال‪ ،‬همچون سال‬ ‫می گویند بسیاری از دالالن از ماهها‬ ‫در بازار را جمع اوری کنند و با مانور‬ ‫قیمتی که بر روی ان می دهند‪ ،‬سودی‬ ‫به جیب بزنند؛ اما روند کار اکنون‬ ‫به شکلی پیش رفته است که مشکل‬ ‫جدی در تامین نیاز ارزی زوار اربعین‬ ‫به چشم نمی خورد و دالالن نیز تا‬ ‫حدودی زیادی از تداوم برنامه های‬ ‫خود و البته سودی که پیش بینی کرده‬ ‫بودند‪ ،‬ناامید شده اند‪.‬البته هنوز هم‬ ‫خبرنگار مهر از چهارراه استانبول‬ ‫یورو و دینار در سبد فروش ارز‬ ‫زوار می توانند برای تامین ارز مورد‬ ‫ارز مورد نیاز خود را از این سه نوع‬ ‫اعالم بانک مرکزی‪ ،‬هر زایر اربعین‬ ‫صرافی های بانکی‪ ،‬از صرافی های‬ ‫کند و محدودیتی در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪.‬البته بانک مرکزی به زوار‬ ‫توصیه کرده است که تامین ارز مورد‬ ‫دارد که صرافی های بانکی بیشتر توان‬ ‫خود را بر توزیع ارزهایی همچون دالر‬ ‫کرده اند و صرافی های غیربانکی و‬ ‫تمرکز خود را بر توزیع دینار قرار‬ ‫ارز مورد نیاز خود را از این دو گروه‬ ‫در عین حال‪ ،‬طی روزهای گذشته‬ ‫موکول نکنند و زودتر ارز مورد نیاز‬ ‫می رسید‪.‬بر اساس اعالم بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مهرماه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سکه استفاده می کنند‪.‬‬ ‫این سکه ها با شکل امروزی نیز در‬ ‫اسفندماه ‪ ۱۳۸۷‬از سوی بانک مرکزی‬ ‫وارد چرخه پولی کشور شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬ریالی‬ ‫سکه های ‪ ۲۰۰۰‬ریالی یا همان‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومانی از قبل وجود نداشت و‬ ‫به دلیل اینکه ‪ ۲۰۰‬تومان در دو دهه‬ ‫گذشته ارزش خود را به شدت از‬ ‫دست داد‪ ،‬بانک مرکزی وقت تصمیم‬ ‫گرفت تا سکه هایی را به ارزش ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان وارد چرخه پولی کشور کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب این سکه ها نیز از‬ ‫خردادماه سال ‪ ۱۳۸۹‬و همراه با سایر‬ ‫سکه های مذکور وارد بازار شد‪.‬‬ ‫البته اسکناس ‪ ۲۰۰‬تومانی نیز‬ ‫هنوز مورد استفاده قرار می گیرد‪،‬‬ ‫اما انطور که به نظر می اید برای‬ ‫معامالت ‪ ۲۰۰‬تومانی بیشتر سکه رایج‬ ‫است تا اسکناس‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬تومانی‬ ‫این همان سکه ای است که‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی به قیمت‬ ‫باالی تولید ان اشاره کرد و گفت‬ ‫که هزینه تولید یک سکه ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫همتی در همین راستا‪ ،‬طرح حذف‬ ‫چهار صفر از پول ملی را به دولت‬ ‫ارائه کرد که اکنون یک فوریت این‬ ‫الیحه در مجلس به تصویب رسید‪.‬‬ ‫سکه های ‪ ۵۰۰‬تومانی از مرداد ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۹‬از سوی بانک مرکزی به‬ ‫مردم ارائه شد و در حالی ارزش ان‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان است‪ ،‬حدود ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫هزینه تولید ان می شود‪.‬‬ ‫حال به نظر می رسد که از مجموع‬ ‫هفت سکه در حال فعالیت ایران‪ ،‬تنها‬ ‫دو مورد از ان ها بیشتر در بین مردم‬ ‫رایج است و مابقی به دلیل از دست‬ ‫دادن ارزش خود کمتر مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫های حوزه ای تی کشور متعلق به این گروه مالی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد بانک ایران زمین در شاخص های نظام بانکی‬ ‫بیان کرد‪ :‬شرایط بانک ایران زمین در حال حاضر وضعیت بسیار مطلوب تری از گذشته خود‬ ‫دارد که حاصل تالش بدون وقفه همه شما همکاران عزیز در اقصی نقاط کشور است‪.‬‬ ‫پورسعید بیان کرد‪ :‬رویکرد بانک ایران زمین بانک دیجیتال خواهد بود و باتمام قدرت‬ ‫در این مسیر درحال پیشرفت هستیم‪ ،‬اکنون خدمات دیجیتالی درحوزه بانکی وجود ندارد که‬ ‫در بانک به مشتریان ارائه نشود‪ ،‬در این حوزه در سیستم بانکی کشور از بانک های پیشرو‬ ‫هستیم و به این نکته واقفیم که هر بانکی که در این حوزه حرکتی نداشته باشد‪ ،‬قطعا در‬ ‫میان رقبا حذف خواهد شد ‪.‬پورسعید در پایان در خصوص افزایش سرمایه بانک بر اساس‬ ‫استاندارد های تعریف شده بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬با برنامه ریزی های انجام گرفته تا پایان‬ ‫سال ‪ 1398‬سرمایه بانک ایران زمین تا ‪ 150‬درصد افزایش خواهد یافت البته بعد از این مرحله‬ ‫در سال اینده افزایش چندین برابری را هم در بحث سرمایه بانک خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره بانک‪ :‬با برنامه ریزی و جهت دهی مناسب تسهیالت از توسعه و رونق‬ ‫تولید حمایت خواهیم کرددر ادامه این همایش سیدحسن سلطانی فیروز رئیس هیات مدیره‬ ‫بانک ایران زمین ضمن قدردانی از برگزاری مناسب همایش با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه‬ ‫و دشواری جذب منابع در استان های غرب کشور اظهار داشت‪ :‬این منطقه با وجود شرایط‬ ‫جنگی در گذشته و هزینه های انجام گرفته در خصوص بازسازی و نیز شرایط دشواری که‬ ‫پس از زلزله به منطقه تحمیل شد توانست با همت مردمان خوب و پرتالش خود و حمایت‬ ‫بانک ها و بنگاه های اقتصادی در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد‪.‬وی بیان داشت‪ :‬بانک ایران‬ ‫زمین تالش می کند تا با برنامه ریزی و جهت دهی مناسب تسهیالت از توسعه و رونق تولید‬ ‫در این استان ها حمایت کند و با توجه به گزارش های ارائه شده از سوی مدیریت استان های‬ ‫غرب کشور این جهت گیری مناسب را می توان در اقدامات انجام شده مشاهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی به همکاران مدیریت استان های‬ ‫غرب بانک ایران زمین تاکید کرد‪ :‬با توجه به عبور زوار اربعین تمامی تالش خود را در‬ ‫جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و سایر مشتریان بانکی به کار برند‪.‬‬ ‫نرخ رشد تولیدات صنعتی‬ ‫در شهریورماه مثبت شد‬ ‫بسیاری بودند و هر یکصد دینار عراق‬ ‫سکه هایاَلکی!‬ ‫در حال حاضر هفت سکه در‬ ‫حال فعالیت در کشور وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫مشاهدات نشان می دهد که حدود پنج‬ ‫مورد از این مسکوکات کمتر استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬به این ترتیب بخش عمده ای‬ ‫از سکه های فعلی‪ ،‬قابلیت خود را تا‬ ‫حد زیادی از دست داده اند و فقط‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫پول رایج در اغلب کشورهای‬ ‫دنیا به دو نوع اسکناس و مسکوک‪،‬‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد که‬ ‫پول های درشت با اسکناس و پول های‬ ‫خرد از طریق سکه از سوی دولت ها‬ ‫در اختیار مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اسکناس های ایران از حدود ‪۵۰‬‬ ‫سال قبل تاکنون چندین بار تغییر‬ ‫شکل داده اند که عمده این تغییرات‬ ‫در سال های پس از انقالب اسالمی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که سکه های‬ ‫مورد استفاده در ایران نیز بارها تغییر‬ ‫ظاهری داده اند و با اشکال جدیدتری‬ ‫مورد استفاده قرار گرفته اند که البته با‬ ‫توجه به نرخ تورم در ایران‪ ،‬از لحاظ‬ ‫ارزش نیز این سکه ها تغییر یافته اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر هفت نوع سکه‬ ‫رایج در کشور وجود دارد که هرچند‬ ‫برخی از این سکه ها از نظر ارزشی‬ ‫قدیمی تر بوده و در سال های دور نیز‬ ‫وجود داشته است‪ ،‬اما شکل ظاهری‬ ‫ان ها با تغییراتی همراه بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬ریالی‬ ‫سکه ‪ ۵۰‬ریالی که از زمان قدیم‬ ‫در ایران در دسترس مردم بوده است‪،‬‬ ‫در ابان ماه ‪ ۱۳۸۳‬تغییر ظاهر داد‬ ‫و سکه های جدیدی با این ارزش‬ ‫وارد بازار شدند‪ ،‬هرچند که امروز‬ ‫استفاده از سکه های ‪ ۵۰‬ریالی که‬ ‫معادل پنج تومان است‪ ،‬چندان رایج‬ ‫نیست‪ ،‬چراکه تورم ایران سبب شده‬ ‫تا سکه های ‪ ۵۰‬ریالی ارزش خود را تا‬ ‫حد زیادی از دست بدهند‪.‬‬ ‫همایش کارکنان استان های غرب کشور بانک ایران زمین همزمان با ایام اربعین در این‬ ‫استان ها با حضور مدیرعامل‪ ،‬رئیس هیات مدیره‪ ،‬معاون عملیات بانکی‪ ،‬مدیرامور شعب‬ ‫استان های غرب کشور‪ ،‬مدیران روابط عمومی و حوزه مدیرعامل و کلیه کارکنان استان های‬ ‫غرب کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ :‬در ابتدای این همایش تورج رستمی سلیمانی مدیراستان ضمن‬ ‫خیر مقدم به مدیران ارشد ستادی و کارکنان این مدیریت گزارش جامعی از عملکرد مدیریت‬ ‫استان های غرب کشور را اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین از امادگی این مدیریت در استان های غرب کشور در خصوص ارائه‬ ‫خدمات بانکی به زوار اربعین خبر داد و اعالم کرد‪ :‬این مدیریت با برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده ضمن افزایش ساعات کاری و ایجاد باجه های کشیک و نیز خدمات بانکداری مدرن و‬ ‫افزایش سقف برداشت از خود پرداز ها به زوار اربعین خدمات ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک‪ :‬در اینده ای نزدیک بزرگترین شرکت حوزه ای تی کشور متعلق به‬ ‫گروه مالی ایران زمین است‬ ‫عبدالمجید پور سعید مدیر عامل بانک ایران ضمن قدردانی از همه کارکنان غرب‬ ‫کشور که با وجود شرایط بسیار سخت توانستند در سطح کشور عملکرد نسبتا مناسبی در‬ ‫توانمندسازی بانک در جهت رونق تولید استان داشته باشند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امار های ارائه شده‬ ‫قابل تقدیر است و بر کسی پوشیده نیست که تحقق اهداف در این منطقه ‏‪-‬باتوجه به شرایط‬ ‫اقتصادی منطقه‏‪ -‬بسیار سخت تر از سایر مناطق کشور است اما همچنان با توجه به برنامه تعیین‬ ‫شده برای دیجیتالی شدن بانک تالش های بیشتری را از سوی کارکنان باید داشته باشیم تا‬ ‫به اهداف تعیین شده برسیم‪.‬وی در ادامه با اشاره به فعالیت های رو به رشد گروه مالی ایران‬ ‫زمین که در حال حاضر متشکل از‪ 36‬شرکت بزرگ است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬در این گروه شرکت‬ ‫هایی در حوزه های مختلف در حال فعالیت هستند که اهم ان ها می توان شرکت لیزینگ‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬و به خصوص شرکت هولدینگ ای سی تی اشاره کرد که هرکدام می توانند برای‬ ‫گروه مالی ارزش افرینی کنند ‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ایران زمین با بیان این مطلب اظهار داشت‪ :‬درحوزه ای سی تی باتوجه‬ ‫به سرمایه گذاری هایی که انجام شده‪ ،‬در اینده ای بسیار نزدیک یکی از بزرگترین شرکت‬ ‫در حالیکه سال گذشته بسیاری از‬ ‫قرار است که فروش ارز اربعین تا ‪۲۵‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬ریالی‬ ‫سکه های ‪ ۱۰۰‬ریالی نیز در‬ ‫گذشته به شکل متفاوتی ارائه می شد‪،‬‬ ‫اما همزمان با سکه های ‪ ۵۰‬ریالی‪،‬‬ ‫شکل ظاهری این سکه ها نیز تغییر‬ ‫یافت؛ به عبارت دیگر سکه های ‪۱۰۰‬‬ ‫ریالی که امروزه مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد نیز در ابان ماه ‪ ۱۳۸۳‬وارد‬ ‫بازار شده است‪.‬‬ ‫البته عالوه بر سکه های ‪۱۰۰‬‬ ‫ریالی‪ ،‬اسکناس به ارزش ‪ ۱۰۰‬ریال‬ ‫نیز در کشور ما وجود دارد‪ ،‬اما این‬ ‫سکه و اسکناس نیز به دلیل تورم‪،‬‬ ‫چندان ارقام رایجی نیستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬ریالی‬ ‫این سکه ها نیز امروز در نقل‬ ‫و انتقال پول بین مردم ایران کمتر‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬اما هنوز نسبت به ‪۵۰‬‬ ‫ریالی و ‪ ۱۰۰‬ریالی جایی برای ارزش‬ ‫خود باز کرده و هرچند کم اما هنوز‬ ‫بین مردم رد و بدل می شود‪.‬‬ ‫اخرین طرح این سکه ها نیز در‬ ‫اسفندماه ‪ ۱۳۸۹‬منتشر شد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬ریالی‬ ‫سکه های ‪ ۵۰۰‬ریالی اما نسبت به‬ ‫سکه های قبلی بیشتر استفاده می شوند‪.‬‬ ‫در واقع میزان استفاده این سکه ها‬ ‫شاید در مقابل سکه های با ارزش تر‬ ‫ناچیز به نظر بیاید‪ ،‬اما هنوز می توان‬ ‫دید که مردم در خریدهایشان از این‬ ‫سکه ها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی سکه های ‪۵۰۰‬‬ ‫ریالی را در اسفندماه سال ‪ ۱۳۸۷‬به‬ ‫بهره برداری رساند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬ریالی‬ ‫شاید تا کمتر از ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫استفاده از اسکناس ‪ ۱۰۰‬تومانی یا‬ ‫همان ‪ ۱۰۰۰‬ریالی‪ ،‬بسیار رایج تر از‬ ‫استفاده از سکه ‪ ۱۰۰۰‬ریالی بود‪ ،‬اما‬ ‫امروزه این اسکناس ها عمدتا جای‬ ‫خود را به مسکوکات داده و برای‬ ‫استفاده از ‪ ۱۰۰‬تومانی مردم بیشتر از‬ ‫پورسعید در بازدید از شعب استان های غرب کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫صرافی ها در تامین ارز دچار مشکالت‬ ‫نیاز خود را به روزهای منتهی به اربعین‬ ‫خود را تامین نمایند‪.‬توصیه دیگر بانک‬ ‫امادگی بانک ایران زمین برای ارائه خدمات به زوار اربعین حســینی‬ ‫و هر یکصد دینار عراق بین ‪ ۹۷۰‬تا‬ ‫نیز بعضا تا ‪ ۱۳۰۰‬تومان نیز به فروش‬ ‫و اوج سفرها به سمت کشور عراق‪،‬‬ ‫افزایش ‪ 150‬درصدی سرمایه بانک ایران زمین در سال ‪1398‬‬ ‫دکتر همتی ‪ -‬رییس کل بانک مرکزی‬ ‫نرخ رشد تولیدات صنعتی در شهریورماه مثبت شدگزارش‬ ‫ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی که بیش از نیمی از‬ ‫تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند‪ ،‬حکایت از این دارد‬ ‫که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مردادماه ‪1.2‬‬ ‫درصد مثبت بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬دکتر همتی‬ ‫گفت‪ :‬بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی‪ ،‬بررسی ها‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬از ابتدای سال ‪ ۹۸‬روند رشد منفی صنعتی‪ ،‬بطور‬ ‫ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد‪ ،‬که در‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬شاخص مستخرج از تعداد‬ ‫دکتر همتی تاکید کرد‪ :‬این نکته مهم را نیز باید اضافه‬ ‫کل کشور است و لذا با توجه به اینکه شاخص های رسمی کل‬ ‫نیست و بایستی در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص‬ ‫جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده‬ ‫دارد‪ ،‬چاره جویی کرد‪.‬‬ ‫ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۳۰‬شرکت صنعتی بورسی همراستا با شاخص تولید صنعتی‬ ‫کشور با تاخیر منتشر می شود این شاخص بورسی می تواند‬ ‫امار سه ماههٔ اول سال نیز مشهود بود‪.‬‬ ‫کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی‬ ‫داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای‬ ‫شرایطفروشارزبهزائراناربعیندربانکسپهاعالمشد‬ ‫به منظور تسهیل شرایط عزیمت هموطنان به عتبات‬ ‫شعب منتخب بانک سپه از سیزدهم تا حداکثر بیست و‬ ‫عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) سال جاری‪ ،‬اداره کل‬ ‫پنجم مهرماه سال جاری اماده فروش ارز به زائران با ارائه‬ ‫عملیات و خزانه داری ارزی بانک سپه با صدور اطالعیه ای‬ ‫گذرنامه هستند و با توجه به ضرورت ثبت اطالعات فروش‬ ‫شرایط فروش ارز به زائران در شعب منتخب این بانک را‬ ‫ارز در سامانه نظارت ارز (سنا)‪ ،‬نیازی به درج مهر فروش‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫ارز در گذرنامه افراد نیست‪.‬‬ ‫بر اساس این اطالعیه‪ ،‬فروش ارز به زائرین حداکثر‬ ‫در اطالعیه اداره کل عملیات و خزانه داری ارزی بانک‬ ‫به مبلغ ‪ 100‬یورو صرفاً از طریق شعب منتخب بانک سپه‬ ‫سپه تاکید شده است‪ :‬بابت فروش ارز (اسکناس) هیچ گونه‬ ‫مجاز است و در صورت تامین سایر ارزها از بانک مرکزی‬ ‫کارمزدی دریافت نمی شود و مبنای اعمال نرخ فروش ارز‬ ‫و فراهم شدن امکان پرداخت به سایر ارزها‪ ،‬مراتب متعاقباً‬ ‫به زائرین‪ ،‬نرخ فروش شروع بازار ثانویه ارز (مندرج در‬ ‫اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫سامانه معامالت الکترونیکی ارز‪ )ETS-‬است‪.‬‬ ‫بانک رفاه به منظور حفاظت و صیانت از دارایی‬ ‫های مشتریان‪ ،‬حفظ محرمانگی اطالعات کارت های‬ ‫صادره و ایجاد ارامش و افزایش امنیت در هنگام‬ ‫انجام تراکنش های مالی غیرحضوری مبتنی بر کارت‪،‬‬ ‫خدمت جدید اپلیکیشن موبایلی “رمزساز رفاه” را ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪،‬‬ ‫از این پس دارندگان رفاه کارت با نصب اپلیکیشن‬ ‫مذکور بر روی گوشی موبایل خود امکان تولید و‬ ‫استفاده از رمزهای پویا (یک بار مصرف) جهت‬ ‫تراکنش های اینترنتی‪ ،‬موبایلی و تلفنبانک را خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به منظور بهره برداری از خدمت مذکور‪ ،‬مشتریان‬ ‫گرامی باید ضمن مراجعه به دستگاه های خودپرداز‬ ‫بانک رفاه و فعالسازی خدمت رمز دوم پویا‪ ،‬نسبت به‬ ‫دانلود اپلیکیشن رمزساز رفاه از پورتال بانک به نشانی‬ ‫زیر و نصب ان بر روی گوشی تلفن همراه خود اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫‪https://www.refah-bank.ir/ot‬‬‫‪pacard‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در حال حاضر این نرم افزار بر روی‬ ‫گوشی های موبایل با سیستم عامل اندروید (حداقل‬ ‫نسخه ‪ ) 4.4.2‬و مجهز به سیم کارت اپراتورهای همراه‬ ‫اول‪ ،‬ایرانسل و رایتل قابل نصب بوده و در صورت‬ ‫فعال سازی رمز دوم پویا‪ ،‬رمز دوم ایستای مشتری غیر‬ ‫فعال می گردد‪ .‬ضمنا رمز یکبار مصرف تولید شده‬ ‫توسط نرم افزار برای مدت زمان ‪ 60‬ثانیه معتبر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نرمافزارموبایلیتولیدرمزیکبارمصرفکارتبانام‬ ‫“رمزسازرفاه”بهبهرهبرداریرسید‬ ‫هشدارجدییککارشناسنسبتبهخوراندنتریاکبهکودکان‬ ‫کارشناس کودک مرکز بهداشت بجنورد گفت‪ :‬متاسفانه برخی از خانواده ها به دلیل عدم اگاهی برای کاهش و تسکین درد کودکان‪ ،‬به ان ها تریاک یا شربت متادون می خورانند که این عمل خطر مرگ را در پی دارد‪.‬زیبا محمدی یکی از مهم ترین‬ ‫حوادث را مسمومیت های ناشی از تریاک و شربت متادون عنوان کرد و گفت‪ :‬خوردن حتی یک قاشق شربت یا تعداد خیلی کمی قرص متادون در کودکان سبب مرگ می شود‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬در قبال حفظ سالمت فرزندانمان مسئول هستیم و این وظیفه بر‬ ‫عهده احاد جامعه است که نسبت به پیشگیری از اسیب های کودکان حساس باشند‪.‬وی با اشاره به اینکه اسیب های کودکان باید از اولویت های اساسی سالمت همگانی باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬والدین‪ ،‬معلمان و مربیان مهدکودک و پرستاران کودک در خانه‬ ‫باید با دقت در جزئیات مانع اسیب های کودکان شوند و در پیشگیری از حوادث نقش فعالی داشته باشند‪.‬این کارشناس کودک مرکز بهداشت بجنورد افزود‪ :‬برخی از والدین برای درمان سرفه‪ ،‬تب و یا اسهال از تریاک یا ترکیبات ان ها یا دود ان استفاده می‬ ‫کنند که کار بسیار خطرناکی است و به هیچ عنوان این امر توصیه نمی شود زیرا باعث قطع تنفسی کودک شده و نرسیدن اکسیژن به مغز کودک موجب مرگش می شود‪.‬محمدی اظهار کرد‪ :‬همچنین گاهی داروهای ترک اعتیاد در شیشه داروی استامینوفون و‬ ‫یا شربت سرفه نگهداری می شود و اطرافیان اشتباها در مواقع بیماری کودک به جای دارو به کودک می دهند‪.‬این کارشناس کودک مرکز بهداشت بجنورد با بیان اینکه گاهی داروی ترک اعتیاد در شیشه نوشابه نگهداری می شود و کودک اشتباهی به جای‬ ‫نوشابه ان را مصرف می کند‪ ،‬توصیه کرد‪ :‬خانواده در صورت مشاهده مسمومیت کودکان با مواد مخدر یا داروهای مسکن مخدر‪ ،‬از خوابیدن وی جلوگیری کرده و در کمترین زمان کودک را به بیمارستان منتقل کنند‪.‬‬ ‫دربازسازیمناطقزلزلهزده‬ ‫‪6000‬واحدمسکونیبیشترساختیم‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17 -‬مهر ‪ 1398‬شماره ‪911‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫استاندار کرمانشاه گفت‪ :‬در بازسازی‬ ‫مناطق زلزله زده استان بیش از شش هزار‬ ‫واحد مسکونی نسبت به تعداد واحدهای‬ ‫قبل از وقوع زلزله اضافه ساخته شد‪.‬‬ ‫هوشنگ بازوند در همایش‬ ‫گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر که‬ ‫امروز(‪ 16‬مهر) برگزارشد‪ ،‬به تشریح اخرین‬ ‫وضعیت بازسازی ها در مناطق زلزله زده‬ ‫استان پرداخت و بابیان اینکه در زلزله سال‬ ‫‪ 96‬تعداد ‪ 27‬هزار و ‪ 500‬واحد مسکونی‬ ‫روستایی تخریب شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تاکنون‬ ‫کاربازسازی بیش از ‪ 26‬هزارواحد از این‬ ‫تعداد به اتمام رسیده و ‪ 1300‬واحد باقی‬ ‫مانده که تالش می کنیم ظرف یک ماه‬ ‫اینده کار بازسازی انها را نیز به پایان‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی بااشاره به تخریب نزدیک به ‪13‬‬ ‫هزار واحد شهری‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از این تعداد‬ ‫تاکنون ‪ 7700‬واحد بازسازی شده که‬ ‫کندی ساخت و سازها به دلیل وجود پار ه‪‎‬ای‬ ‫مشکالت در شهرها بوده است‪.‬‬ ‫استاندار کرمانشاه بابیان اینکه در‬ ‫بازسازی مناطق زلزله زده به اندازه ‪ 10‬سال‬ ‫ساخت وساز کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫توانستیم تهدید زلزله را به فرصت تبدیل‬ ‫کرده و نزدیک به ‪ 6100‬واحد بیشتر از‬ ‫تعداد واحدهای قبل از زلزله در این مناطق‬ ‫بسازیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به امهال وام مناطق زلزله‬ ‫زده هم اشاره ای کرد و افزود‪ :‬وامی که‬ ‫برای ساخت و ساز در اختیار خسارت‬ ‫دیدگان از زلزله قرار دادیم‪ 3500 ،‬میلیارد‬ ‫تومان بود‪ .‬در کنار پرداخت این تسهیالت‬ ‫همان زمان از رئیس جمهور خواستیم تا‬ ‫برای وام هایی که مردم قبل از زلزله از‬ ‫بانک ها گرفته بودند یک مهلت دوساله قرار‬ ‫دهد که ایشان هم موافقت کرد و ‪3200‬‬ ‫میلیارد تومان وام در این مناطق امهال شد‪.‬‬ ‫بازوند تصریح کرد‪ :‬براساس قانون‬ ‫مهلتی که برای امهال وام خسارت دیدگان‬ ‫از بالیای طبیعی تعیین شده دو سال است و‬ ‫این مسئله دست مسئولین استانی نیست که‬ ‫بخواهند مدت زمان امهال ان را کم یا زیاد‬ ‫کنند و البته ماهم مخالفتی برای امهال مجدد‬ ‫ان نداریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بازگشایی مرز خسروی‬ ‫برای تردد زائرین اربعین حسینی طی‬ ‫روزهای گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫تحقق این مسئله‪ ،‬مسئولین ارشد کشوری‬ ‫تالش های زیادی کردند و در استان هم‬ ‫پیگیری های بسیاری شد تا این فرصت‬ ‫خوب را برای استان رقم بزنیم‪.‬‬ ‫استاندار کرمانشاه بابیان اینکه بازگشایی‬ ‫این مرز یکی از اروزهای دیرینه مردم استان‬ ‫بود که محقق شد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از چندین‬ ‫سال این توفیق برای مردم استان حاصل شده‬ ‫تا میزبانی زوار اربعین حسینی را داشته باشند‬ ‫و از ابعاد معنوی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی این‬ ‫میزبانی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین به وجود ‪ 64‬روستا از‬ ‫کنگاور تا خسروی در مسیر تردد زائرین‬ ‫اربعین حسینی اشاره کرد و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫دهیاران این روستاها برای میزبانی شایسته‬ ‫از زائرین اربعین حسینی اقدامات الزم را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫بازوند در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫بر لزوم رونق توریسم روستایی در کرمانشاه‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬برای رسیدن به این‬ ‫هدف به ابزارهایی نیاز داریم که بخش‬ ‫مهمی از این ابزارها مانند راه اندازی‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی در اختیار دهیاران‬ ‫است‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬از دهیاران می‬ ‫خواهیم تا مدیرانی که برای افزایش تعداد‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی استان همکاری‬ ‫نمی کنند را به ما معرفی کنند‪.‬استاندار‬ ‫کرمانشاه به در پیش بودن رویداد بین المللی‬ ‫گردشگری روستایی ‪ 2020‬به میزبانی‬ ‫کرمانشاه هم اشاره کرد و گفت‪ :‬نمی توانیم‬ ‫بگوئیم می خواهیم میزبانی این رویداد را‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬اما تعداد اقامتگاه های بوم‬ ‫گردی استان کافی نباشد‪.‬وی در ادامه به‬ ‫کاهش نرخ بیکاری استان در فصل تابستان‬ ‫براساس اعالم مرکز امار اشاره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫کاهش نرخ بیکاری استان در این فصل‬ ‫ناشی از باال رفتن نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫مردم وتدوین سند اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫رونق تولید و ‪ ...‬بوده است‪.‬وی در ادامه به‬ ‫ابالغ قانون جدید مدیریت بحران در کشور‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬باتوجه به اینکه ایران‬ ‫یکی از کشورهای بالخیز دنیاست و هرساله‬ ‫دچار بحران های زیادی می شویم‪ ،‬بنابراین از‬ ‫چندی پیش الیحه مدیریت بحران جدیدی‬ ‫توسط دولت تنظیم و به مجلس ارسال و‬ ‫در انجا مورد تصویب قرار گرفت‪.‬استاندار‬ ‫کرمانشاه توجه به پیشگیری و باال بردن‬ ‫تاب اوری استان ها در مقابل حوادث را از‬ ‫مهمترین موضوعات مورد توجه قرار در‬ ‫این قانون دانست و اظهارکرد‪ :‬انتظار داریم‬ ‫دهیاران روستاهای مختلف استان این قانون‬ ‫را مطالعه کنند تا به عنوان مدیر بحران روستا‬ ‫اصل پیشگیری و تاب اوری را در هنگام‬ ‫وقوع حوادث با مشارکت مردم اجرا کنند‪.‬‬ ‫کمبود‪100‬هزارنیرو‬ ‫در حوزه پرورشی‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش اعالم کرد‪:‬‏‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش از کمبود‬ ‫شدید نیروی انسانی سخن گفت و این نیاز را در‬ ‫حوزه پرورشی ‪ ۱۰۰‬هزار عدد عنوان کرد‪.‬‬ ‫علیرضا کاظمی در سومین همایش دوره‬ ‫اموزشی کارشناسان قران عترت و نماز اموزش‬ ‫و پرورش کشور که در سالن همایش های تله‬ ‫کابین رامسر برگزار شد‪ ،‬چالش های نظام تعلیم‬ ‫و تربیت را اینگونه برشمرد‪ :‬فقدان فعالیت های‬ ‫مهارت محور‪ ،‬کمبود شدید نیروی انسانی‪،‬‬ ‫اموزش زدگی‪ ،‬کالس محوری‪ ،‬فضای اموزش‬ ‫زده و کنکور گرای نظام تعلیم و تربیت از‬ ‫چالش های حوزه اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خداوند تمام مصالح الزم‬ ‫برای رسیدن به سعادت انسان را در دو عنصر‬ ‫قران و عترت‏فراهم کرده است گفت‪ :‬به هر‬ ‫میزان که جامعه و خانواده ها را به این حوزه پیوند‬ ‫زده شوند به همان اندازه به سعادت‏نزدیک تر‬ ‫شده و راه درست را انتخاب خواهند کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش طرح‬ ‫سند تحول بنیادین را نیز بر پایه مفاهیم دینی و‬ ‫قرانی دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬مطابق این سند‬ ‫باالدستی مهمترین راهکار دستیابی به حیات طیبه‪،‬‬ ‫توسعه فرهنگ نماز و اهتمام بر اقامه نماز جماعت‬ ‫در مدرسه و‏تقویت انس با قران و ترویج و‬ ‫نهادینه سازی فرهنگ والیت مداری‪،‬‏توال و تبرا‬ ‫و نیز امر به معروف و نهی از منکر در اموزش و‬ ‫پرورش است‪.‬‬ ‫کاظمی در ادامه به بخشی از اقدامات‬ ‫این حوزه اشاره و اظهار کرد‪ :‬حوزه معاونت‬ ‫فرهنگی و پرورشی با رویکرد تعلیم و تربیت تمام‬ ‫ساعتی‪ ،‬کیفیت بخشی به برنامه ها‪ ،‬نقش پذیری‬ ‫و مشارکت دانش اموزان‪ ،‬استفاده از ظرفیت‬ ‫تشکل های دانش اموزی و نهادهای فرهنگی‬ ‫و روحانیت استفاده از فضای مجازی‪ ،‬برنامه‬ ‫ریزی برای‏دستیابی به اهداف در جهت تکمیل‬ ‫برنامه های درسی اقدامات شایان توجهی انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی درباره رویکرد سومین همایش دوره‬ ‫اموزشی کارشناسان قران عترت و نماز اموزش‬ ‫و پرورش کشور اظهار کرد‪ :‬این دوره با هدف‬ ‫تبیین برنامه های تحولی بر اساس زیرنظام های‏سند‬ ‫تحول بنیادین با رویکرد گفتمان سازی و ارائه‬ ‫برنامه ها و ایجاد درک مشترک و تقویت و ارتقاء‬ ‫‏فرهنگ سازمانی با تبیین فعالیت های دوساالنه‬ ‫حوزه قران و عترت‪ ،‬استفاده از صاحبنظران‬ ‫و چهره های علمی اجرایی قران برای توسعه‬ ‫توانمندی های مهارتی و دانشی نیروی انسانی‬ ‫حوزه‏قران و عترت‪ ،‬تبادل تجربیات موفق در‬ ‫حوزه قران و عترت و نماز و تضارب ارا افکار‬ ‫و اندیشه ها برپا شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش بیان اینکه‬ ‫در زیرنظام های‏سند تحول بنیادی بیش از ‪۱۹‬‬ ‫درصد برنامه های حوزه پرورشی یعنی ‪ ۵۱‬برنامه‬ ‫از ‪ ۲۵۱‬برنامه به اموزش و پرورش اختصاص‬ ‫یافت تاکید کرد‪ :‬در این راستا ‪ ۱۸‬برنامه و فعالیت‬ ‫در حوزه نماز‪ ۸ ،‬برنامه در حوزه قران‪ ۱۰ ،‬برنامه‬ ‫در حوزه‏عترت‪ ۲ ،‬برنامه در حوزه امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر و یک برنامه خالقانه برای ایجاد‬ ‫منابع مالی‏پایدار تنظیم شد‪.‬‬ ‫کاظمی از‪‎‬تشکیل شورای عالی نماز پس‬ ‫از فرمایشات مقام معظم رهبری و تدوین نقشه‬ ‫اجرایی برای اجرای‏سازی طرح جامع تربیت‬ ‫نماز در مدارس کشور با کمک معاونت ها و‬ ‫ستاد اقامه نماز خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه‬ ‫کمی و کیفی برگزاری نماز جماعت در ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫مدرسه با حضور ‪ ۲۰‬هزار روحانی‏و برگزاری‬ ‫‪ ۷۵۰‬پیش اجالس نماز دانش اموزی قبل از‬ ‫اجالس‏سراسری نماز کشور در راستای جریان‬ ‫سازی فرهنگی و تبادل تجربیات و ایده های‬ ‫خالقانه در سطح مناطق‏و مدارس جهت ارتقا و‬ ‫ایجاد انگیزه در مدارس از دیگر اقدامات حوزه‬ ‫پرورشی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مشارکت دو میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفر در برنامه های قرانی کشور‪ ،‬احیای‬ ‫‪ ۷۵۰‬دارالقران و ایجاد زمینه سازی برای جذب‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‏دانش اموز‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح وقف مشارکتی با عنوان طرح خالق با‬ ‫جمع اوری بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان نقدینگی‬ ‫در سال اول اجرا‪ ،‬تولید ‪ ۷۰‬عنوان محتوا و‬ ‫کتاب با تیراژ هفت میلیون و‏ایجاد شبکه یاوران‬ ‫و یاداوران‏در مدارس برای توسعه و ترویج‬ ‫فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر‪ ،‬بخش‬ ‫دیگری از فعالیت های حوزه معاونت پرورش‬ ‫بود‪.‬معاون وزیر اموزش و پرورش تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری مسابقات قران و عترت با بیش‬ ‫از هفت میلیون نفر دانش اموز شرکت کننده‪،‬‬ ‫تربیت بیش از ‪ ۳۰۰۰‬حافظ قران از یک جزء‬ ‫تا حافظان کل ‏و برگزاری مسابقات بین المللی‬ ‫قران بعد از ‪ ۲۰‬سال وقفه با مشارکت اوقاف‬ ‫گوشه ای از اقدامات و مشارکت های حوزه‬ ‫اموزش و پرورش است‪.‬کاظمی با اشاره به اینکه‬ ‫این نشست به برخی چالش ها و مشکالت حوزه‬ ‫پرورشی نگاه دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در حاشیه قرار‬ ‫گرفتن فعالیت های قرانی‪ ،‬تربیتی و فرهنگی‪،‬‬ ‫نگاه تقلیل گرایانه به برنامه های اجرایی و برخی‬ ‫سیاست گذاری ها و اهمیت ندادن خانواده ها‬ ‫‏به این فعالیت ها جزء مشکالت عمده حوزه‬ ‫پرورشی در وزارت اموزش و پروش است‪.‬وی‬ ‫عدم جایگاه قانونی برای پرداخت حق القدم ائمه‬ ‫جماعت را درد مزمنی خواند که سال هاست‬ ‫حوزه پرورش از ان رنج می برد و با ذکر سوالی‬ ‫خطاب به وزیر مربوط تصریح کرد‪ :‬وزارت‬ ‫اموزش و پرورش که بیش از ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫‏درسال هزینه می کند ایا هزینه پرداخت ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان حق القدم ائمه جماعات را ندارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش در حوزه فرهنگی‬ ‫و پرورشی با ابراز گالیه از فراموش شدن‬ ‫فضاهای پرورشی در ساخت و توسعه و تجهیز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایا اثر دارالقران کمتر از مدارس‬ ‫در کشور است؟ دارالقران باالترین ظرفیت‬ ‫تعلیم و تربیتی را داشته اما دریغ که به فراموشی‬ ‫سپرده شده است‪‎.‬کاظمی با انتقاد از کمبود‬ ‫شدید نیروهای انسانی در حوزه پرورشی ضمن‬ ‫یاداوری اینکه نیروی انسانی مشکل تمام بخش‬ ‫های اموزش و پرورش است خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫‪ ۱۴۵‬هزار نیاز نیروی انسانی در بخش پرورشی ما‬ ‫تنها ‪ ۴۵‬هزار شاغل در اختیار داریم‪ ،‬اگر اموزش‬ ‫و پرورش در بحث کمبود نیرو ‪ ۳۰‬درصد مشکل‬ ‫داشته که از حق التدریسی ها کمک گرفته و‬ ‫جبران می شود اما بخش پرورشی تنها ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نیرو داشته و ‪ ۷۰‬درصد خالء نیرو در این حوزه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪‎‬وی با یاداوری اینکه هر میزان‏دانش اموزان‬ ‫با قران و عترت پیوند زده شوند به همان میزان‬ ‫از اسیب های اجتماعی جامعه کاسته‏می شود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی دیگر از چالش های بزرگ‬ ‫حوزه پرورشی و فرهنگی‪ ،‬نداشتن جایگاه‬ ‫حقیقی و واقعی در فعالیت های اموزشی و‬ ‫‏پرورشی مدارس است‬ ‫معاون پروشی وزیر اموزش و پرورش‬ ‫در این باره تشریح کرد‪ :‬حوزه پرورشی هیچ‬ ‫نقشی در انتصاب و ارزیابی مدیران و در ارزیابی‬ ‫توانمندی ها و وضعیت اموزشی و پرورشی‬ ‫دانش اموز ندارد و وقتی این حوزه جایگاهی در‬ ‫برنامه تعالیم و تدبیر و تربیت نداشته و توجهی به‬ ‫ان نمی شود چه انتظاری باید داشت و به همین‬ ‫دلیل است که رویکرد مدیرا ن مدارس ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد اموزشی است‪.‬‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‬ ‫؟؟؟‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17 -‬مهر ‪ 1398‬شماره ‪911‬‬ ‫جامعه‬ ‫وجود‪24‬هزارناشنواوکم شنوادراستانتهران‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان تهران پیشنهاد کرد تا برای تسهیل در ارائه خدمات به افراد ناشنوا در مراکز و سازمان های دولتی به ویژه بیمارستان ها‪ ،‬افراد مسلط به زبان اشاره استقرار داشته باشند‪.‬داریوش بیات نژاد ا با بیان اینکه‬ ‫بیش از ‪ ۲۴‬هزار معلول کم شنوا و ناشنوا در استان تهران حضور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از این تعداد زنان و ‪ ۱۳‬هزار نفر مردان هستند‪.‬وی با بیان اینکه ‪ ۵۰‬درصد از ناشنوایی ها علت ژنتیک دارد‪ ،‬اظهار کرد‪۵۰ :‬‬ ‫درصد از علل ناشنوایی نیز اکتسابی است‪ .‬انجام اقدامات پیشگیرانه‪ ،‬مشاوره های ژنتیک و غربالگری های قبل از ازدواج به شکل خودکار بخش علل ژنتیک ناشنوایی را کاهش می دهد‪ .‬حدود ‪ ۱۷‬درصد از معلولیت های تحت‬ ‫پوشش بهزیستی استان تهران مربوط به ناشنوایان است‪.‬مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۱۰۰۰‬مورد در سال کاشت حلزون در استان تهران انجام می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد کودکان استان تهران‬ ‫در بدو تولد غربالگری شنوایی می شوند و این موضوع به درمان و ارتقای کیفیت شنوایی انان کمک زیادی می کند‪ .‬همچنین مشاوره های قبل ازدواج و ‪ ...‬به پیشگیری از این نوع معلولیت کمک کرده است‪.‬‬ ‫غلظتگوگردسوختتوزیعی‬ ‫درکالنشهرهافراترازحدمجازاست‬ ‫سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر یکی از مشکالت سوخت توزیعی در تهران و‬ ‫سایر کالنشهرهای کشور گوگرد است که در بسیاری از نمونه های‬ ‫امسال فراتر از حد مجاز و بیش از ‪ ۵۰PPM‬بود‪.‬‬ ‫زهرا سماعی اظهار کرد‪ :‬سازمان حفاظت محیط زیست بر‬ ‫اساس قوانین باالدستی که وظیفه رصد کیفیت سوخت توزیعی را‬ ‫بر عهده این سازمان گذاشته است‪ ،‬دو دستور کار را برای پایش‬ ‫کیفیت سوخت توزیعی پیگیری می کند که یکی از ان ها پایش‬ ‫محتوای گوگرد در نفت گاز و دیگری پایش محتوای گوگرد در‬ ‫بنزین است‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر این اساس در پایش سوخت بنزین سه فاکتور اصلی بنزن‪،‬‬ ‫اروماتیک و گوگرد بررسی می شود‪ .‬میزان بنزن و اروماتیک در‬ ‫سوخت بنزین طی سال های گذشته بسیار فراتر از حد مجاز بود‬ ‫اما خوشبختانه در حال حاضر تقریبا در محدوده مجاز قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه نمونه برداری های بنزین در کشور نشان‬ ‫می دهد که در شهریور ماه گوگرد ‪ ۸۵‬درصد نمونه ها بین ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ PPM ۲۵۰‬بود‪ ،‬تصریح کرد‪ ۱۵ :‬درصد نمونه ها گوگردی فراتر‬ ‫از ‪ ۲۵۰PPM‬داشتند‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست با اشاره به اینکه نمونه برداری های ما در تهران تقریبا‬ ‫خوش نشینیبرخی‬ ‫درمحالتاعیان نشین‬ ‫بهواسطهامالکشهرداری!‬ ‫هر ‪ 40‬دقیقه یک زن در ایران‬ ‫بهسرطانسینهمبتالمی شود‬ ‫موسس کمپین اگاهی‪ ،‬پیشگیری و مبارزه با سرطان سینه گفت‪ :‬در هر ‪ ۴۰‬دقیقه یک زن در ایران به سرطان‬ ‫سینه مبتال می شود به طوری که در حال حاضر‪ ،‬امار مبتالیان به این بیماری در کشور هشت درصد جمعیت زنان‬ ‫است و از هر هشت زن مبتال تنها ‪ ۲‬نفر مبتالی اگاه هستند که از بیماری خود اطالع دارند‪ .‬افسانه اقبال نیا روز‬ ‫سه شنبه در همایش اگاهی‪ ،‬پیشگیری و مبارزه با سرطان سینه که به همت امور زنان و خانواده وزارت ارشاد در‬ ‫این وزارتخانه برگزار شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت بی توجهی و ادامه این روند‪ ،‬سال اینده امار زنان مبتال‬ ‫به سرطان در ایران به ‪ ٢٨‬درصد افزایش خواهد یافت‪ .‬وی با بیان اینکه سالمتی زنان تنها با توجه و ارزش نهادن‬ ‫به خود و انجام معاینات اولیه به دست می اید‪ ،‬افزود‪ :‬امار هشت درصد امسال‪ ،‬طبق اعالم وزارت بهداشت سال‬ ‫اینده به ‪ ٢٨‬درصد افزایش خواهد یافت‪ ،‬موضوعی که ضرورت توجه به این سرطان را دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫اقبال نیا گفت‪ :‬سرطان سینه در صورت تشخیص به موقع درمان کامل به دنبال دارد؛ این سرطان با توجه به این‬ ‫که باالترین امار مرگ را در کشور دارد اما جزء خوش خیم ترین سرطان ها است چرا که تشخیص به موقع این‬ ‫میهمان ناخوانده خطرناک‪ ،‬سریع است‪.‬وی در مورد عالیم این سرطان افزود‪ :‬این سرطان با توده ای به اندازه‬ ‫یک عدس‪ ،‬زخم دور سینه‪ ،‬جوش چرکی‪ ،‬کشیده شدن نوک سینه به داخل‪ ،‬وجود ترشحات و عدم تقارن سینه‬ ‫ها بروز می کند‪.‬به گفته این متخصص‪ ،‬این سرطان هر چه در مراحل اولیه شناسایی و تشخیص داده شود درمان‬ ‫راحت تری دارد و فرد سال ها می تواند به زندگی ادامه دهد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬سرطان سینه در صورت تشخیص‬ ‫در مراحل مختلف‪ ،‬نخست با دارو و سپس جراحی کنترل می شود و در تشخیص دیرهنگام منجر به مرگ بیمار‬ ‫خواهد شد‪.‬اقبال نیا به زنان توصیه کرد‪ :‬به بدن احترام بگذارید و با معاینات ماهانه در منزل به جنگ بیماری بروید‬ ‫و در صورت تشخیص به جراح مراجعه کنید‪.‬‬ ‫سرطان پایان راه نیست‬ ‫موسس کمپین اگاهی‪ ،‬پیشگیری و مبارزه با سرطان سینه که در سال ‪ ١٣٩٣‬تاسیس شده است‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫این که سرطان پایان راه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬افراد مبتال به سرطان به شدت نیازمند روحیه دادن هستند‪ .‬در واقع براورده‬ ‫کردن نیازهای روحی انان‪ ،‬درمانی بر دردها و امیدی دوباره به سالم بودن می دهد‪.‬وی افزود‪ :‬متاسفانه ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫مردان در صورت مشاهده سرطان در زنان‪ ،‬انها را ترک می کنند‪ .‬پس زنان باید با معاینه و توجه به خود‪ ،‬زندگی‬ ‫سالمی برای خود و فرزندان و سایر اعضای خانواده فراهم کنند‪.‬اقبال نیا درباره عملکرد کمپین اگاهی‪ ،‬پیشگیری‬ ‫و مبارزه با سرطان سینه گفت‪ :‬این کمپین مانند چتری تمام زنان مبتال به سرطان را حمایت روحی و معنوی می‬ ‫کند تا زنی در دورترین نقطه در انزوای سرطان جان ندهد‪.‬‬ ‫با نمونه برداری های شرکت کنترل کیفیت هوا مطابقت دارد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برای مثال غلظت گوگرد پمپ بنزین جایگاه وصال در‬ ‫تهران ‪ ۱۶۲PPM‬بود‪.‬‬ ‫سماعی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬جایگاه عرضه نفت گاز و پمپ بنزین نمونه برداری کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در رابطه با گوگرد نفت گاز در فروردین ماه امسال‬ ‫‪ ۴۴‬درصد نمونه ها کمتر از ‪ ۵۰PPM‬و در حد مجاز بودند‪۴۴ ،‬‬ ‫درصد دیگر بین ‪ ۵۰‬تا ‪ PPM ۲۵۰‬و ‪ ۱۱‬درصد بیش از ‪۵۰PPM‬‬ ‫و در اردیبهشت و خرداد ماه نیز وضعیت تقریبا به همین منوال بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی طی امسال گوگرد موجود‬ ‫در نفت گاز قابل قبول تر از گوگرد بنزین بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز‬ ‫ما نیز بیشتر روی گوگرد گازوییل بود هر چند که شرکت پخش‬ ‫و پاالیش فراورده های نفتی ادعا می کند که در پایش های ان ها‬ ‫میزان گوگرد سوخت پایین تر بوده اما به هر حال قرار شده است‬ ‫که هر ماه شرکت پخش و پاالیش از هفت انبار اصلی توزیع‬ ‫سوخت خوداظهاری انجام دهد و عاله بر ان ما از جایگاه های‬ ‫عرضه سوخت بیشتری نمونه برداری کنیم‪.‬سرپرست دفتر پایش‬ ‫فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت‪ :‬انتظار داریم‬ ‫طبق قانون هوای پاک تا سال اینده شرکت پخش و پاالیش بتواند‬ ‫کیفیت سوخت توزیعی در کالنشهرها را به حد مجاز یورو ‪۴‬‬ ‫برساند‪ .‬به هر حال این اتفاق یک شبه رخ نمی دهد و باید به تدریج‬ ‫به کیفیت مطلوب نزدیک شویم‪.‬‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫شهربانو امانی (عضو شورای شهر تهران) در‬ ‫گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره بازپس گیری‬ ‫امالک شهرداری که به غیر واگذار شده و‬ ‫همچنین در واکنش به اظهارات اخیر عضو‬ ‫شورای شهر تهران مبنی بر اینکه اطالع دقیقی‬ ‫از سرنوشت پرونده امالک نجومی در دست‬ ‫نیست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خوشحالم با توجه به‬ ‫جدیتی که از رئیس قوه قضائیه وجود دارد‪،‬‬ ‫هر روز در اخبار‪ ،‬شاهد دادگاهی هستیم و‬ ‫با علت های فساد و زمینه های فساد مبارزه‬ ‫و مجرمان محاکمه می شوند‪ ،‬اما باید ریشه ‬ ‫علت های ایجاد فساد نیز خشکانده شود‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه برخی قراردادها در شهرداری فقط‬ ‫ظاهر قانونی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫شرایط ‪ 12‬ساله باثباتی در مدیریت جهادی شهر‬ ‫حاکم بوده و در شهر تهران نیز ذ ی نفعان زیادی‬ ‫وجود دارند‪ ،‬بعضا تنها شکل ظاهری قانونی‬ ‫در برخی قراردادها لحاظ شده است‪ ،‬اما در‬ ‫عمل برخی از انها از نظر قانونی درست نیستند‬ ‫و قوانین در انها رعایت نشده است‪ ،‬در نتیجه‬ ‫بسیاری از امالک شهرداری در اختیار افراد‬ ‫حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که در گذشته‬ ‫مسئولیت داشتند و یا هم اکنون مسئولیت دارند‬ ‫که متاسفانه امالک را نیز تحویل نداد ه اند‪.‬عضو‬ ‫شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تاکید ما در‬ ‫بدو ورود شورای شهر این بود که لیست اموال‬ ‫و امالک غیرمنقول به شورای شهر گزارش داده‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬شورای شهر مصوبه ای داشت که‬ ‫طبق ان باید لیست امالک تحت اختیار غیر‪،‬‬ ‫مشخص و برای واگذاری اجازه شورا گرفته‬ ‫می شد‪ ،‬اما این مصوبه اجرایی نشده است که‬ ‫بخشی از ان به تغییر سه شهردار و بخشی نیز به‬ ‫بدنه شهرداری برمی گردد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بدنه‬ ‫شهرداری بسیار در هم تنیده است که عوامل‬ ‫بازدارندگی زیادی را ایجاد می کند تا امالک‬ ‫در اختیار غیر بازپس گرفته نشود‪ ،‬اما این دلیل‬ ‫نمی شود؛ تخلفاتی که سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور هم به ان ورود کرده بود و همچنین‬ ‫پروند ه هایی که شهردار اول ما اقای نجفی‬ ‫به قوه قضائیه فرستاده بود‪ ،‬بر زمین بماند‪ .‬ما‬ ‫از ریاست قوه قضائیه انتظار داریم‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به پرونده امالک نجومی را مدنظر قرار دهد‬ ‫و ضمن بررسی پروند ه صحت و سقم ان را‬ ‫تعیین کند‪.‬امانی افزود‪ :‬انتظار مردم تهران برای‬ ‫اعتمادسازی و شفافیت بسیار باال است و پیگیر‬ ‫سرنوشت این امالک هستند‪ ،‬در نتیجه قوه‬ ‫قضائیه حتی می تواند‪ ،‬شعبه ویژ ه ای را برای‬ ‫رسیدگی به پرونده امالک اختصاص دهد و‬ ‫یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود که چه‬ ‫اتفاقی در حوزه مدیریت شهری در واگذاری‬ ‫امالک افتاده است‪.‬وی درباره اظهارات اخیرش‬ ‫در صحن شورا مبنی بر واگذاری زمین های‬ ‫باارزش به غیر‪ ،‬در نواحی خو ش نشین تهران از‬ ‫جمله واگذاری ملکی در منطقه الهیه و در پاسخ‬ ‫به این سوال که ایا مواردی از این دست نیز باز‬ ‫هم وجود دارد‪ ،‬مدعی شد‪ :‬از این موارد بسیار‬ ‫است‪ ،‬اما ملک الهیه اکنون در اختیار شاغالن‬ ‫در شهرداری نسیت و فردی که در گذشته‬ ‫در شهرداری تهران بوده در ساکن ان است‪.‬‬ ‫بعضا افراد یک سازمان مردم نهاد غیردولتی را‬ ‫تشکیل می دهند و نیت انها نیز خیر است‪ ،‬اما‬ ‫سپس اموال عمومی را تصاحب می کنند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بعضا‬ ‫ساختما ن های سه طبقه و چهار طبقه ای وجود‬ ‫دارد که به صورت کامل تصاحب شده است‬ ‫و مالک در ان را قفل کرده و رفته و تحویل‬ ‫شهرداری هم نداده است‪ .‬بعضی از صاحبان‬ ‫امالک اکنون در شهرداری و یا شورای شهر‬ ‫نیستند‪ ،‬اما در گذشته حضور داشتند و هنوز هم‬ ‫در قدرت هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سازمان امالک و مستغالت‬ ‫شهرداری یا واحد حقوقی برای تنویر افکار‬ ‫عمومی در صحن شورا باید گزارش دهند و این‬ ‫موضوع را دنبال خواهم کرد‪.‬امانی درخصوص‬ ‫پرونده امالک نجومی و ارسال دو درخواست‬ ‫جداگانه برای رسیدگی به پرونده این امالک‬ ‫نیز گفت‪ :‬باید دو درخواست جداگانه برای‬ ‫بررسی سرنوشت پرونده امالک نجومی و‬ ‫پرونده امالکی که در این دو سال شناسایی‬ ‫شده به قوه قضائیه ارسال شود‪ .‬البته تکلیف‬ ‫امالک نجومی مشخص است و شورای چهارم‬ ‫ان را دنبال می کرد‪.‬وی با طرح این پرسش که‬ ‫در کشورهای دیگر چگونه سالم سازی صورت‬ ‫گرفته است؟ گفت‪ :‬چرا وقت دستگاه قضا را‬ ‫به جای اینکه برای عدالت گستری‪ ،‬مراقبت و‬ ‫صیانت از مهمترین سرمایه ها و اعمال و حسن‬ ‫اجرای قانون داشته باشیم‪ ،‬باید درگیر چنین‬ ‫فرایندی کنیم؟امانی با تاکید بر اینکه مبارزه با‬ ‫فساد یک وجهی نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫هرچه زودتر درباره پرونده امالک نجومی و‬ ‫پرونده سایر امالکی که در این دو سال شناسایی‬ ‫شد ه اند‪ ،‬تصمیم گیری الزم صورت گیرد و قوه‬ ‫قضائیه بررسی و مقابله با سایر مفاسد را نیز در‬ ‫دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫ترامپ‪:‬‬ ‫به ُکردهاسالحوپولمی دهیم‬ ‫دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا امروز سه شنبه در پیامی توئیتری اعالم کرد‪ :‬ما شاید در فرایند خروج از سوریه باشیم؛ اما به هیچ وجه ُکردها را رها نکرده ایم؛ کسانی که افرادی خاص و جنگجویانی خارق العاده هستند‪.‬رئیس‬ ‫جمهوری امریکا بدون اشاره به چندین مورد تغییر مواضع ناگهانی خود در قبال تهاجم نظامی انکارا به خاک سوریه نوشت‪ :‬روابط ما با ترکیه که شریک تجاری و همپیمان ناتوی من است هم خیلی خوب بوده است‪ .‬ترکیه خودش هم تعداد‬ ‫زیادی جمعیت ُکرد دارد و کامال این را متوجه است که ما فقط ‪ ۵۰‬نظامی در ان بخش از سوریه داشتیم و دیگر در ان منطقه نیستند‪.‬ترامپ در پیام دیگری تهدیدی شب گذشته خود علیه انکارا را دوباره اینگونه تکرار کرد‪ :‬هرگونه درگیری‬ ‫غیر ضروری ترکیه برای اقتصادش مرگبار خواهد بود‪ .‬ما داریم به ُکردها از نظر مالی و تسلیحاتی کمک می کنیم‪.‬گفتنی است‪ ،‬به دنبال رایزنی تلفنی اردوغان با ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا اعالم کرده بود که نیروهای این کشور را از شمال‬ ‫سوریه خارج می کند‪.‬در گام بعد‪ ،‬کاخ سفید از عدم مداخله از تهاجم انکارا به سوریه خبر داده بود؛ اقدامی که باعث شد ُکردهای مورد حمایت واشنگتن در این کشور ان را به «خنجر از پشت» توسط امریکا تعبیر کنند‪.‬در همین رابطه‪ ،‬دونالد‬ ‫ترامپ شب گذشته با تغییر موضع دوباره خود ترکیه را به نابودی اقتصادش تهدید کرده بود‪.‬‬ ‫توافق برگزیت‬ ‫«اساسا غیرممکن» است‬ ‫عکس‬ ‫به نقل از العهد‪ ،‬یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت‪ :‬بدون توقف کامل حمالت نمی توان از توقف جنگ‬ ‫سخن گفت‪ .‬بدون رفع محاصره و پایان رنجهای ملت یمن امکان برقراری صلح میسر نیست‪ .‬خبرنگار‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد حمالت دشمن در ماههای اگوست و سپتامبر به ‪ ۱۷۶۰‬حمله رسیده است‪... .‬‬ ‫طی ماههای اگوست و سپتامبر ‪205‬‬ ‫نفر بر اثر حمالت هوایی شهید شده اند‬ ‫به نقل از العهد‪ ،‬یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت‪:‬‬ ‫بدون توقف کامل حمالت نمی توان از توقف جنگ سخن گفت‪.‬‬ ‫بدون رفع محاصره و پایان رنجهای ملت یمن امکان برقراری صلح‬ ‫میسر نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد حمالت دشمن در ماههای اگوست و سپتامبر‬ ‫به ‪ ۱۷۶۰‬حمله رسیده است‪ .‬بیشتر حمالت به استان صعده بوده است‪.‬‬ ‫حمالت به استانهای عمران‪ ،‬مارب‪ ،‬الجوف‪ ،‬ذمار‪ ،‬الضالع بوده است‪.‬‬ ‫در مجموع پس از طرح ابتکاری صنعا ‪ ۳۰۰‬یورش انجام شده است‬ ‫که بر اثر ان شماری شهید و زخمی شده اند‪ .‬تعداد شهدا و زخمی‬ ‫شدگان در ماه های اگوست و سپتامبر به ‪ ۳۷۱‬نفر رسیده است که‬ ‫بیشتر انها در نتیجه حمالت ددمنشانه جنگنده های ائتالف سعودی‬ ‫شهید و زخمی شده اند‪ .‬در این حمالت ‪ ۲۰۵‬نفر شهید و ‪ ۱۶۶‬نفر‬ ‫زخمی شده اند‪ .‬این حمالت نشان می دهد که دشمن به صلح بهایی‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫سریع تاکید کرد‪ :‬نیروهای مسلح یمن به هر اقدام خصمانه ای‬ ‫متناسب با حجم ان حتی اگر حمله هوایی باشد‪ ،‬پاسخ خواهند داد‪.‬‬ ‫پدافند هوایی ما با حمالت هوایی اعم از جنگی و شناسایی مقابله‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مجموع موارد نقض از زمان اتش بس ‪ ۳۰۵۹۷‬مورد بوده‬ ‫است‪ .‬نیروهای ما مراکز حساس دشمن در ساحل غربی در واکنش به‬ ‫حمالت به الحدیده هدف قرار داده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد‪ ۱۰۰۰ :‬کیلومتر مربع ازاد‬ ‫شده است و ‪ ۵۰۰‬خودرو نظامی منهدم و ‪ ۱۰۰۰‬نفر کشته و ‪ ۲۰۰۰‬نفر‬ ‫از نیروهای سعودی اسیر شده اند‪ .‬نیروهای مسلح یمن بر مخفی نگه‬ ‫داشتن مکان نگهداری اسیران به منظور ممانعت از هدف قرار گرفتن‬ ‫انها از سوی دشمن اصرار دارد‪.‬وی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۳۷‬یورش در‬ ‫ماههای اگوست و سپتامبر از جمله ‪ ۱۲۱‬حمله در جیزان و نجران و‬ ‫عسیر از سوی دشمن انجام شده است که با همه انها مقابله شده است‪.‬‬ ‫یک منبع در دفتر رسمی نخست وزیر بریتانیا پس از تماس تلفنی «بوریس جانسون»‬ ‫نخست وزیر بریتانیا و «انگال مرکل» صدراعظم المان‪ ،‬گفت که توافق برگزیت «اساسا‬ ‫غیرممکن» است‪.‬براساس گزارش شبکه خبری «بی بی سی»‪ ،‬جانسون پیش از این با‬ ‫مرکل در خصوص پیشنهادهایی که به اتحادیه اروپا ارائه کرده بود‪ ،‬صحبت کرد اما‬ ‫این منبع گفت‪ ،‬مرکل این موضوع را روشن ساخته که توافق برگزیت براساس این‬ ‫پیشنهادها «بسیار بعید» است‪.‬طبق گزارش بی بی سی‪ ،‬سخنگوی مرکل گفته بود که‬ ‫دفتر وی جزئیات مکالمات محرمانه را فاش نمی کند‪.‬پس از ارائه پیشنهادهای جدید‪،‬‬ ‫منابع دولتی امیدوار بودند تا بریتانیا بتواند سریعا وارد یک دوره ‪ 10‬روزه مذاکرات با‬ ‫هدف دستیابی به توافق نهایی در اجالس اتحادیه اروپا در ‪ 17‬اکتبر (‪ 25‬مهرماه) شود‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا متعهد شده تا این پیشنهادها را با دقت بررسی کند‪« .‬امانوئل ماکرون»‬ ‫رئیس جمهور فرانسه گفته بود که اتحادیه اروپا در پایان هفته جاری در خصوص‬ ‫اینکه ایا توافق جدیدی امکان پذیر است‪ ،‬تصمیم خواهد گرفت‪.‬این منبع دفتر رسمی‬ ‫نخست وزیر بریتانیا با اشاره به تماس تلفنی صبح روز سه شنبه (امروز)‪ ،‬گفت‪« :‬با وجود‬ ‫اینکه انگلیس مسیری طوالنی را طی کرده‪ ،‬مذاکرات در بروکسل نزدیک به شکست‬ ‫است‪».‬طبق گزارش بی بی سی‪ ،‬در واقع هیچ کس‪ ،‬خصوصا برلین نمی خواهد به طور‬ ‫مستقیم درخصوص این تماس تلفنی اظهارنظرکند اما در مذاکرات با مقامات اتحادیه‬ ‫اروپا و دیپلمات ها در بروکسل‪ ،‬شک و تردیدی قابل توجهی وجود دارد‪.‬تحرکات‬ ‫اخیر جانسون برای دور زدن پارلمان انگلیس و تدارک او برای خروج این کشور از‬ ‫اتحادیه اروپا بدون توافق با اتحادیه با انتقاد «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا هم‬ ‫مواجه شده است‪.‬به اعتقاد او‪ ،‬بوریس جانسون ممکن است تصمیم بگیرد که برگزیت‬ ‫را با تمام هزینه های ان انجام دهد فقط به این دلیل که موضوعات سیاسی داخلی را‬ ‫حل کند‪.‬توسک افزود‪« :‬مهمترین چالش سیاسی با برگزیت شرایط داخل بریتانیا است‬ ‫و احساسات مربوط به این نشان می دهد که ما همگی قربانی سیاست های داخلی بریتانیا‬ ‫هستیم‪ .‬من نمی توانم این موضوع را رد کنم که بوریس جانسون می خواهد خروج‬ ‫را با تمامی هزینه های ان فقط به دلیل منافع داخلی انجام دهد»چندی پیش متن طرح‬ ‫پیشنهادی «بوریس جانسون»‪ ،‬نخست وزیر انگلیس برای خروج این کشور از اتحادیه‬ ‫اروپا (برگزیت) منتشر شد‪.‬بوریس جانسون گفته طرح پیشنهادی او برای برگزیت به‬ ‫دنبال انجام بازرسی های فیزیکی در مرز ایرلند نیست‪ .‬سی ان ان نوشته این بازرسی ها‬ ‫باید در مبدا ارسال یا در دیگر نقاط در طول زنجیره تامین انجام شوند‪ ۳۱.‬اکتبر (نهم‬ ‫ابان ‪ )۱۳۹۸‬مهلت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا با و یا بدون توافق فرا خواهد‬ ‫رسید و جانسون تاکید کرده که تا این زمان‪ ،‬کشورش را از اتحادیه اروپا با توافق و یا‬ ‫بدون توافق خارج خواهد کرد‪.‬اظهارات جانسون درباره برگزیت در حالی مطرح شده‬ ‫که همه پرسی ‪ ۲۳‬ژوئن ‪( ۲۰۱۶‬سوم تیرماه ‪ )۱۳۹۵‬در بریتانیا درباره ادامه حضور این‬ ‫کشور در اتحادیه اروپا یا خروجش از ان‪ ،‬با پیروزی اردوگاه حامیان خروج به اتمام‬ ‫رسید‪.‬به دنبال این همه پرسی‪« ،‬دیوید کامرون» نخست وزیر وقت انگلیس که حامی‬ ‫حضور در اتحادیه اروپا بود‪ ،‬به دلیل ناکامی در این همه پرسی از سمت خود استعفا‬ ‫داد و «ترزا می» جایگزین او در مقام رهبری حزب حاکم محافظه کار و نخست وزیر‬ ‫جدید شد‪«.‬ترزا می» نخست وزیر مستعفی انگلیس بعد از رایزنی های بسیار با کشورهای‬ ‫اروپایی به توافقی با اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت دست یافت اما به دنبال مواجهه‬ ‫شدن با سد پارلمان انگلیس برای اجرایی کردن این توافق به دومین نخست وزیر قربانی‬ ‫این همه پرسی تبدیل شد‪.‬ترزا می سه بار توافق دولتش با اتحادیه اروپا درباره برگزیت‬ ‫را به پارلمان انگلیس ارائه کرد اما قانونگذاران هر سه بار این طرح را رد کردند‪ .‬او‬ ‫سوم خرداد امسال با اعالم شکست تالش هایش برای حصول توافق با بروکسل برای‬ ‫خروج از اتحادیه اروپا استعفای خود را اعالم کرد و ‪ ۱۷‬خرداد رسماً از سمت خود‬ ‫کناره گیری کرد و متعاقبا بوریس جانسون سکان نخست وزیری را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫اردوغان چگونه به ترامپ رو دست زد؟‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬بار دیگر دشمنان و متحدان کشورش را‬ ‫به یک اندازه غافلگیر کرد‪ .‬در حالی که امریکا برای چند‬ ‫سال کرد های سوریه را متحد کلیدی خود در جنگ علیه‬ ‫داعش می دانست‪ ،‬رئیس جمهور این کشور ناگهان دستور‬ ‫خروج نیرو های امریکایی از برخی مناطق شمال سوریه‬ ‫را صادر کرد تا راه حمله ترکیه به مواضع کرد های سوریه‬ ‫هموار شود‪.‬‬ ‫در پی تصمیم جدید ترامپ‪ ،‬نیرو های امریکایی از‬ ‫برخی مناطق مانند شهر تل ابیض در شرق فرات عقب‬ ‫نشینی کردند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ترکیه روز سه شنبه اعالم‬ ‫کرد تدارکات عملیات نظامی در شمال شرق سوریه‬ ‫کامل شده است‪ .‬ترکیه‪ ،‬نیرو های کردی شمال سوریه را‬ ‫تروریست می داند‪ .‬از این رو‪ ،‬خروج امریکا از مناطق‬ ‫عملیات ترکیه در شمال سوریه‪ ،‬کرد های این منطقه را در‬ ‫برابر حمالت نظامی ترکیه اسیب پذیر می کند‪.‬‬ ‫عملیات نظامی ترکیه‪ ،‬که هر لحظه ممکن است‬ ‫اغاز شود‪ ،‬در پی تحقق دو هدف عمده است؛ هدف‬ ‫نخست‪ ،‬پاکسازی نوار مرزی سوریه و ترکیه از نیرو های‬ ‫کردی موسوم به «یگان های مدافع خلق» و هدف دوم‪،‬‬ ‫برقراری یک منطقه امن با هدف اسکان اورگان سوری‬ ‫مقیم ترکیه در شمال سوریه است‪ .‬وزارت دفاع ترکیه‪،‬‬ ‫صبح روز دوشنبه در توئیتی اعالم کرد‪« :‬نیرو های مسلح‬ ‫ترکیه‪ ،‬هرگز تاسیس یک کریدور ترور در مرزهایمان‬ ‫را تحمل نخواهند کرد‪ .‬همه امادگی ها برای عملیات‪،‬‬ ‫کامل شده است‪ .‬ایجاد یک منطقه امن‪/‬کریدور صلح به‬ ‫منظور مشارکت در صلح و ثبات منطقه مان و نیز برای‬ ‫فراهم سازی یک زندگی امن برای سوری ‪‎‬ها‪ ،‬ضروری‬ ‫است‪».‬تماس تلفنی مناقشه برانگیز ترامپ و اردوغان‬ ‫عصر یکشنبه به وقت امریکا‪ ،‬ترامپ و اردوغان‬ ‫درباره سوریه تلفنی گفتگو کردند‪ .‬این تماس‪ ،‬ساعاتی‬ ‫پس از تهدیدات تند رئیس جمهور ترکیه در خصوص‬ ‫اغاز تهاجم نظامی به شمال سوریه انجام شد‪ .‬کاخ سفید‬ ‫درباره این تماس‪ ،‬بیانیه ای صادر کرد که موجب حیرت‬ ‫بسیاری از ناظران و رسانه ها شد‪ .‬در این بیانیه امده است‬ ‫که ترکیه به زودی در شمال سوریه عملیاتی اغاز خواهد‬ ‫کرد‪ .‬نیرو های مسلح امریکا از این عملیات حمایت‬ ‫نخواهند کرد و در ان نقشی نخواهند داشت‪ .‬افزون بر‬ ‫این‪ ،‬نیرو های نظامی امریکا در منطقه عملیات حضور‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫محافل رسانه ای و سیاسی امریکا می ‪‎‬گویند ترامپ‬ ‫عجوالنه و نسنجیده تصمیمی گرفت که اعتبار امریکا را‬ ‫نزد متحدانش مخدوش می کند‪ .‬مقامات پنتاگون گفتند‬ ‫وزارت دفاع امریکا از تصمیم ترامپ «کامال حیرت زده»‬ ‫شد‪ .‬یک مقام شورای امنیت ملی امریکا‪ ،‬که به مکالمه‬ ‫ترامپ و اردوغان گوش کرده بود‪ ،‬به نشریه نیوزویک‬ ‫گفت‪« :‬پرزیدنت ترامپ قطعا در مذاکرات (با اردوغان)‬ ‫عملکرد خوبی نداشت و فقط عقب نشینی نیرو ها را تایید‬ ‫کرد تا طوری وانمود کند که ما داریم چیزی می گیریم‪.‬‬ ‫ولی ما چیزی نمی گیریم‪ .‬امنیت ملی امریکا‪ ،‬برای‬ ‫دهه های اینده وارد وضعیت خطر فزاینده شده است‪ ،‬چون‬ ‫رئیس جمهور شجاع نیست‪ .‬این لب کالم است‪».‬‬ ‫محافل امریکایی‪ ،‬به دو دلیل عمده از تصمیم ترامپ انتقاد‬ ‫می کنند‪ .‬دلیل نخست این است که رها کردن کرد های‬ ‫سوریه‪ ،‬که پا به پای امریکا با داعش جنگیده بودند‪،‬‬ ‫به اعتبار امریکا به عنوان یک متحد قابل اعتماد اسیب‬ ‫می زند‪ .‬مقام شورای امنیت ملی امریکا افزود‪« :‬ما به جهان‬ ‫می گوییم که ما از شما استفاده می کنیم و سپس شما را‬ ‫دور می اندازیم‪ .‬اینطور نیست که مردم در اسیا‪ ،‬افریقا و‬ ‫امریکای جنوبی تلویزیون ندارند‪».‬‬ ‫دلیل دوم‪ ،‬به نقش کرد های منطقه در استراتژی کالن‬ ‫و بلندمدت امریکا در خاورمیانه مربوط می شود‪ .‬معموال‬ ‫به این استراتژی کمتر اشاره می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬مقام‬ ‫یادشده‪ ،‬به صراحت به این استراتژی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«به شما صادقانه بگویم که حمایت از ملت کرد در ترکیه‪،‬‬ ‫سوریه و عراق برای امریکا بهتر خواهد بود‪ .‬این (ملت)‪،‬‬ ‫اسرائیل دیگری در منطقه خواهد بود‪».‬‬ ‫اما ظاهرا ترامپ اهمیتی به این مالحظات نمی دهد و‬ ‫وقتی با رهبران خارجی به طور مستقیم گفتگو می کند‪،‬‬ ‫تصمیماتی فوری می گیرد که به مذاق نهاد های حکومت‬ ‫امریکا خوش نمی اید‪ .‬تصمیم خروج از سوریه یکی از‬ ‫این تصمیمات است‪ .‬در دسامبر ‪ ،۲۰۱۸‬ترامپ در تصمیمی‬ ‫مشابه‪ ،‬دستور داده بود که حدود دو هزار سرباز امریکایی‬ ‫از سوریه خارج شوند‪ .‬اما مخالفت پنتاگون و نیز پافشاری‬ ‫جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت ملی وقت امریکا‪ ،‬بر ادامه‬ ‫حضور نیرو های امریکایی در سوریه‪ ،‬مانع از اجرای فرمان‬ ‫ترامپ شد‪.‬اگر چه نیرو های امریکا در سوریه زیاد نیستند‪،‬‬ ‫ولی ترکیه ان ها را مانع بزرگی در برابر عملیات خود‬ ‫در شمال سوریه می داند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ترکیه از دستور‬ ‫ترامپ استقبال کرده بود و بولتون و دیگران را مانعی بر‬ ‫سر راه خروج امریکا از شمال سوریه دانست‪ .‬بولتون از‬ ‫کاخ سفید اخراج شد‪ ،‬ولی سیاست امریکا تغییری نکرد‪.‬‬ ‫پنتاگون و وزارت خارجه همچنان با تحرکات ترکیه علیه‬ ‫کرد های سوریه مخالفت می کنند‪ .‬اردوغان به خوبی از‬ ‫این مخالفت اگاه است‪ .‬از این رو‪ ،‬همواره سعی کرده به‬ ‫طور مستقیم با شخص ترامپ به تفاهم برسد؛ و ظاهرا این‬ ‫تاکتیک به نتیجه رسید‪ .‬حاال ترامپ علنا به عملیات نظامی‬ ‫ترکیه علیه کرد ها چراغ سبز نشان داده و نمی تواند به‬ ‫اسانی از تصمیم خود عقب نشینی کند‪ .‬البته او برای کمتر‬ ‫کردن تبعات منفی تصمیم اش‪ ،‬به ترکیه هشدار داد که‬ ‫چنانچه علیه کرد ها اقدامی غیرانسانی انجام دهد‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ان را «تارومار» خواهد کرد‪ .‬اما چنین تهدیدی به راحتی‬ ‫قابل اجرا نیست‪.‬‬ ‫تماس تلفنی؛ نقطه ضعف ترامپ؟‬ ‫گرفتن تصمیمات خلق الساعه‪ ،‬یکی از ویژگی های‬ ‫منحصر به فرد ترامپ است که رهبران خارجی متعددی‬ ‫سعی می کنند از ان به نفع خودشان استفاده کنند‪ .‬در‬ ‫‪7‬‬ ‫جریان هفتادوچهارمین نشست ساالنه مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل در نیویورک‪ ،‬ایمانوئل ماکرون‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫فرانسه‪ ،‬سعی کرد از همین ویژگی برای اغاز مذاکرات‬ ‫میان ایران و امریکا استفاده کند‪ ،‬اما به دلیل اصرار ایران‬ ‫بر رفع تحریم ها قبل از اغاز مذاکرات‪ ،‬تکاپوی ماکرون‬ ‫به نتیجه نرسید‪ .‬ماکرون در حالی که در هواپیما به سمت‬ ‫نیویورک می رفت به خبرنگاران گفت‪« :‬پرزیدنت ترامپ‪،‬‬ ‫قادر است اوضاع را بسیار سریع تغییر دهد‪( ،‬البته) اگر‬ ‫مجاب شود‪ .‬او تابع دولت نیست و به تنهایی و سریعا‬ ‫تصمیم می گیرد‪».‬‬ ‫ترامپ در تماس تلفنی با اردوغان هم ظاهرا به تنهایی‬ ‫و به سرعت تصمیم گرفت که نیرو های کشورش را از‬ ‫برخی مناطق شمال سوریه خارج کند تا راه عملیات‬ ‫ترکیه در انجا هموار شود‪.‬تماس های تلفنی غیرعادی‬ ‫رئیس جمهور امریکا‪ ،‬برای خود او هم دردساز شده‬ ‫است‪ .‬این اواخر‪ ،‬دمکرات های کنگره‪ ،‬تحقیقات استیضاح‬ ‫ترامپ را اغاز کردند‪ .‬این تحقیقات زمانی کلید خورد‬ ‫که یک افسر بلندپایه سازمان سیا درباره تماس تلفنی ‪۲۵‬‬ ‫ژوئیه ترامپ با ولودیمیر زلنسکی‪ ،‬رئیس جمهور اوکراین‪،‬‬ ‫افشاگری کرد‪ .‬براساس این افشاگری‪ ،‬ترامپ با هدف‬ ‫تضعیف رقیب انتخاباتی اش‪ ،‬جو بایدن‪ ،‬از زلنسکی‬ ‫خواسته بود درباره فعالیت های اقتصادی هانتر پسر بایدن‬ ‫در اوکراین تحقیق کند‪ .‬به امید اینکه زلنسکی تخلفات‬ ‫هانتر را کشف کند و ترامپ از این تخلفات علیه جو بایدن‬ ‫استفاده کند‪ .‬اما پیش از انکه ترامپ مدرکی علیه بایدن‬ ‫بدست اورد‪ ،‬دمکرات ها تحقیقات استیضاح او را شروع‬ ‫کردند که تا به امروز ادامه دارد‪.‬‬ ‫در واقع تماس های تلفنی ترامپ از دو جهت برای او‬ ‫دردسرساز شده اند‪ .‬از یک طرف این احتمال وجود دارد‬ ‫که ترامپ در یک گفتگوی تلفنی فی البداهه تصمیم‬ ‫بگیرد و کل دولت را مات و مبهوت کند؛ و از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬این نگرانی وجود دارد که یکی از مقامات دولت‪،‬‬ ‫محتوای مکالمات ترامپ با رهبران خارجی را افشا کند‪.‬‬ ‫ژرار ارو‪ ،‬که تا همین ژوئن گذشته سفیر فرانسه در‬ ‫امریکا بود و در تنظیم چند تماس تلفنی میان ماکرون‬ ‫و ترامپ نقش داشته است‪ ،‬به خبرگزاری رویترز گفت‪:‬‬ ‫«مردم باید این حقیقت را بپذیرند که تماس تلفنی با‬ ‫ترامپ شبیه تماس تلفنی با هیچ رهبر عادی نیست‪».‬‬ ‫گذشته از این‪ ،‬ترامپ ممکن است در مکالمات‬ ‫تلفنی از موضوع اصلی منحرف شود و وارد موضوعات‬ ‫فرعی شود‪ .‬اندکی پس از ورود ترامپ به کاخ سفید‬ ‫در ژانویه ‪ ،۲۰۱۷‬او با مالکوم ترنبال‪ ،‬نخست وزیر وقت‬ ‫استرالیا‪ ،‬تماس تلفنی گرفت‪ .‬در این تماس‪ ،‬ترامپ به‬ ‫شکل ناشایستی با نخست وزیر استرالیا صحبت کرد‪ .‬وی‬ ‫به ترنبال گفت‪« :‬تو از من هم بدتر هستی» و گالیه کرد‬ ‫که توافق مهاجرتی امریکا با استرالیا «من را احمق نشان‬ ‫می دهد‪ ».‬بدتر از همه‪ ،‬روزنامه واشنگتن پست درباره‬ ‫محتوای این تماس افشاگری کرد و ترنبال در استرالیا به‬ ‫دردسر افتاد‪ .‬به هر حال‪ ،‬ترامپ در یک تماس تلفنی‪،‬‬ ‫تصمیم گرفت که کرد ها را در برابر حمله قریب الوقوع‬ ‫ترکیه تنها بگذارد‪ .‬کرد ها می گوید امریکا به ان ها از‬ ‫پشت خنجر زد و دستاورد های ان ها در مبارزه با داعش‬ ‫را به خطر انداخت‪ ،‬اما باید دید ایا این خنجر امریکایی‪،‬‬ ‫اخرین چرخش لحظه ای ترامپ خواهد بود یا اینکه ترامپ‬ ‫به تصمیمات خلق الساعه خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17 -‬مهر ‪ 1398‬شماره ‪911‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دیوید گلدمن‪:‬‬ ‫امریکا هیچ گزینه مناسبی‬ ‫در برابر ایران ندارد‬ ‫گروه بین الملل‪ :‬رئیس جمهور امریکا با عقب نشینی در برابر ترکیه‪ ،‬به رجب طیب‬ ‫اردوغان برای حمله به شمال سوریه چراغ سبز نشان داد‪.‬‬ ‫بسیاری در امریکا از این اقدام ترامپ انتقاد کردند و عقب نشینی از شمال سوریه را‬ ‫به نفع روسیه و ایران عنوان کردند‪.‬در همین ارتباط‪« ،‬دیوید گلدمن»‪ ،‬نویسنده و تحلیلگر‬ ‫امریکایی در یادداشتی درباره عقب نشینی ترامپ از شمال سوریه که «پی جی مدیا» ان‬ ‫را منتشر کرده‪ ،‬معتقد است که یکی از دالیل ترامپ برای واگذاری سرنوشت هم پیمانان‬ ‫کرد سوریه به روسیه‪ ،‬ایران و ترکیه این است که او نمی خواهد جان سربازان امریکایی را‬ ‫برای برطرف کردن مشکالت سایر ملت ها به خطر بیاندازد‪ .‬اما اصلی ترین دلیل در هراس‬ ‫و نگرانی تشکیالت سیاست خارجی امریکا در گرایش ترکیه به روسیه و چین ریشه دارد‪.‬‬ ‫گلدمن در ادامه افزود‪ :‬من در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی هشدار دادم که ترکیه به ورشکستگی‬ ‫نزدیک می شود و این فرصتی است برای چین که ترکیه را با هزینه ای اندک به چنگ‬ ‫اورده و از این فرصت طالیی برای گسترش طرح جاه طلبانه «یک کمربند‪ ،‬یک جاده»ی‬ ‫خود در منطقه استفاده کند‪ .‬ترکیه همچنین به جای سامانه پاتریوت امریکایی‪ ،‬سامانه دفاع‬ ‫هوایی اس‪ -۴۰۰‬روسی را خریداری کرد‪ .‬سامانه های روسی خیل بهتر از سامانه مسنوخ‬ ‫و محدود پاترویت است‪ .‬در حال حاضر ترکیه خرید هواپیماهای جنگی روسیه را بررسی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این تحلیل گر امریکایی در ادامه یادداشت خود‪ ،‬گفت‪ :‬والتر راسل مید (‪Walter‬‬ ‫‪ ،)Russel Mead‬ستون نویس سیاست خارجی وال استریت ژورنال اوایل سال‬ ‫جاری میالدی هشدار داد که «نگذارید ترکیه به روسیه نزدیک شود‪ ».‬مایکل دوران‬ ‫(‪ ،)Michael Doran‬در موسسه هادسون نیز تاکید کرد که امریکا باید ائتالف‬ ‫راهبردی خود با ترکیه را بهبود دهد‪ .‬انها به درستی تاکید کردند که پکن می تواند ترکیه‬ ‫را جذب امپراطوری تکنوکرات خود کرده و اقتصاد ترکیه را به شاخه ای از اقتصاد چین‬ ‫تبدیل کند‪ .‬ترکیه ورشکسته است و چین پول دارد؛ چین دارای فناوری و ترکیه نیازمند‬ ‫بهبودی و احیاء است‪ .‬دوران در کنفرانس واشنگتن در ماه ژوئیه اعالم کرد که ما به ترکیه‬ ‫به عنوان موازنه ای در برابر ایران نیاز داریم‪ .‬به نظر من این به هیچ عنوان درست نیست‪ .‬ما‬ ‫نه تنها در برابر ترکیه بلکه در برابر ایران هم گزینه های مناسبی در اختیار نداریم‪ .‬یکی از‬ ‫دالیل برکناری بولتون‪ ،‬تاکید او بر اقدام نظامی علیه ایران بود‪ .‬اما من هیچ مقام ذی صالح‬ ‫نظامی را نمی شناسم که باور داشته باشد ایاالت متحده در حال حاضر حتی یک گزینه‬ ‫نظامی کارامد علیه ایران دارد‪ ،‬چه رسد به یورش هوایی تمام عیار‪.‬در ادامه یادداشت‬ ‫گلدمن امده است‪ :‬این ناتوانی امریکا در برابر ایران حاصل دو دهه بی توجهی به فناوری‬ ‫های نظامی و همچنین خودخشنودی و کوته بینی ما در برابر قابلیت جنگ نامتقارن ایران‬ ‫است‪ .‬سامانه های دفاع هوایی پاتریوت و هاواک ما نمی تواند به اهدافی که در ارتفاع‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵۰‬متر قرار دارند‪ ،‬اصابت کند در حالی که پهپادها و موشک های کروز ایرانی‬ ‫می توانند برای اصابت به اهداف خود در کمترین ارتفاع و مماس با زمین پرواز کنند‪-‬‬ ‫اتفاقی که در یورش های اخیر به تاسیسات نفتی عربستان افتاد‪.‬‬ ‫نویسنده در این یادداشت معتقد است که شمار فراوانی از موشک های کروز‬ ‫کوتاه برد ایرانی‪ ،‬موشک های بالیستیک ایرانی و مهم تر از همه توپخانه های معمولی‬ ‫ایرانی تنها از فاصله چند مایلی از سواحل ایران می توانند سامانه های سپر دفاع موشکی‬ ‫مستقر در کشتی های ما را هدف قرار دهند‪ .‬ایران در حال حاضر دارای بزرگترین سیاهه‬ ‫موشک های بالیستیک در خاورمیانه است که به روزترین و جدیدترین تسلیحات چینی‬ ‫و همچنین تسلیحات کپی شده در داخل را شامل می شود‪ .‬توپخانه های این کشور‬ ‫در سواحل خلیج فارس مستقر است‪.‬تحلیل گر امریکایی همچنین در ادامه می گوید‪:‬‬ ‫عربستان سعودی خواهان جنگ با ایران نیست چرا که هرگز نخواهد فهمید برنده این‬ ‫جنگ کیست‪ .‬ایاالت متحده خواهان محاصره ایران نیست چون احتمال از دست دادن‬ ‫کشتی هایش وجود دارد‪ .‬جنگ منطقه ای می تواند قیمت نفت را تا رکود اقتصاد جهانی‬ ‫باال برده و به اقتصاد در حال حاضر کند امریکا اسیب بزند‪.‬گلدمن شرایط فعلی توازن‬ ‫قوا در خاورمیانه را حاصل تالش های دولت بوش برای صدور دموکراسی به خاورمیانه‬ ‫می داند و معتقد است‪ :‬ما به جای به روزکردن سامانه های تسلیحاتی خود‪ ،‬خون و پول‬ ‫امریکایی ها را برای یک توهم به هدر دادیم‪ .‬یک دهم پولی که برای صدور دموکراسی‬ ‫به خاورمیانه هزینه شد کافی بود تا ما تسلیحات الزم برای مقابله با ایران‪ ،‬ترساندن ترکیه و‬ ‫دورنگه داشتن روسیه و چین از منطقه را به دست اوریم‪ .‬مشکل این نیست که امپراطور‬ ‫لباس ندارد‪ ،‬مشکل این است که امپراطوری خیاط ندارد‪.‬در این یادداشت نویسنده‬ ‫همچنین توصیه می کند‪ :‬ترامپ باید خود را از بند ریتون (‪ )Raytheon‬البی گر که در‬ ‫راس پنتاگون قرار دارد‪ ،‬رهایی داده و مایکل گریفین‪ ،‬معاون وزارت دفاع را بکار گیرد؛‬ ‫ی تهدیدات – از پهپادهای ایرانی گرفته‬ ‫بودجه دفاعی را در راستای مقابله با نسل بعد ‬ ‫تا موشک های کروز پرسرعت چینی‪ -‬دوباره تنظیم کند؛ ساخت ناوهای هواپیمابر را‬ ‫متوقف کند (انها در برابر موشک ها و زیردریایی های چینی بی دفاع هستند)؛ سازمان‬ ‫سیا را تعطیل کرده و یک سرویس اطالعاتی تازه تشکیل دهد؛ و به ترکیه اولتیماتوم‬ ‫بدهد که از کردها دور بماند‪ .‬اکنون امریکا به واسطه اقدامات خود نمی تواند علیه ایران‬ ‫اقدامی انجام دهد‪ .‬امریکا ابتدا تنها دولت سنی یعنی دولت صدام حسین را که ایران از‬ ‫ان هراس داشت‪ ،‬سرنگون کرد؛ سپس با حمایت از رژیم شیعه عراق دشمن خونی ایران‬ ‫را به همپیمان جمهوری اسالمی تبدیل کرد (جایی که شبه نظامیان شیعه ان با حمایت‬ ‫سپاه پاسداران قدرتمندتر از ارتش این کشور شده است)؛ ایاالت متحده سپس شورشیان‬ ‫سنی سوریه را مسلح کرده و به این ترتیب روسیه را به عنوان هم پیمان ایران وارد صحنه‬ ‫کرد؛ گام اشتباه چهارم این بود که امریکا در جنگ با داعش به همان شبه نظامیان شیعه‬ ‫تکیه کرده و به اشغال غیررسمی عراق از سوی ایران رسمیت بخشید‪.‬گلدمن از سیاست‬ ‫خارجی امریکا در برابر ایران نیز انتقاد می کند و می گوید‪ :‬امریکا به مدت ‪ ۱۵‬سال هر‬ ‫کاری برای افزایش قدرت ایران انجام داد‪ ،‬به جز تحریم ها که ان هم فقط به مردم ایران‬ ‫اسیب رساند‪ ،‬بدون این که محدودیتی برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایجاد کند‪.‬‬ ‫تصور جبران تمام این ها در یک روز امکان پذیر نیست‪ .‬امریکا ده سال قبل می توانست‬ ‫با مصونیت کامل و به بهانه کشته شدن سربازان امریکایی توسط دست نشاندگان ایرانی در‬ ‫عراق‪ ،‬ایران را بمباران کند‪ .‬اما کنون حماقت های امریکا بازیگران دیگری را به صحنه‬ ‫اورده که نمی توان از انها چشم پوشی کرد‪ .‬چین بزرگترین شریک تجاری ایران و‬ ‫مهم ترین تامین کننده نیازهای موشکی و فناوری های موشکی این کشور است‪ .‬ترکیه‬ ‫محرومیت ایران را به منبعی مهم برای درامدزایی خود تبدیل کرده و به این کشور در‬ ‫دورزدن تحریم های امریکا کمک می کند‪.‬تحلیل گر امریکایی در انتها اعالم می کند‪:‬‬ ‫شرایط امریکا در برابر چین‪ ،‬روسیه و ترکیه هم چندان بهتر از ایران نیست‪ .‬امریکا نمی‬ ‫تواند روابط تجاری با چین را تخریب کند و از این کشور انتظار داشته باشد که به روابط‬ ‫تجاری چشمگیر خود با ایران پایان بدهد‪ .‬امریکا نمی تواند روسیه را تحریم کند و انتظار‬ ‫داشته باشد که مسکو در تحریم ایران با ایاالت متحده همکاری کند‪ .‬این سه کشور با‬ ‫رزمایش دریایی مشترک پوزه امریکا را به خاک می مالند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫استیلی‪ :‬فقط به خاطر بازیکنان و اصرار‬ ‫کمیته فنی سرمربی تیم امید شدم‬ ‫حمید استیلی در حاشیه تمرین امروز (سه شنبه) تیم فوتبال امید ایران گفت‪ :‬اول‬ ‫از همه از شما خبرنگاران تشکر می کنم که به محل تمرین تیم امید امدید چرا که این‬ ‫بازیکنان به حمایت شما نیاز دارند‪ .‬اردوی مان را از دیروز شروع کردیم و تا ‪ 23‬مهرماه‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ 19 :‬مهر یک دیدار دوستانه با پدیده داریم و بعد از در قطر با‬ ‫استرالیا بازی خواهیم داشت که می تواند بازی خیلی خوبی برای تیم امید باشد‪ .‬قرار‬ ‫است جمعه شب راهی قطر شویم و بعد از بازی دوشنبه شب به تهران باز خواهیم گشت‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال امید خاطرنشان کرد‪ :‬اردوی بعدی مان در ابان ماه است و دو بازی‬ ‫دوستانه با اندونزی خواهیم داشت‪ .‬برای اردوی اخرمان باید با سازمان لیگ هماهنگی‬ ‫الزم را انجام دهیم از این جهت که ‪ 14‬روز فاصله است در حالی که ما ‪ 21‬روز زمان‬ ‫الزم داریم تا بچه ها را در اردوی قطر از لحاظ تاکتیکی و بدنی به خوبی اماده کنیم‪.‬‬ ‫استیلی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر به عقب برگردیم یکسری مشکالت وجود داشته و‬ ‫همه سعی ما این بوده حاشیه ای برای بازیکنان بوجود نیاید‪ .‬شب گذشته هم یکسری‬ ‫صحبت ها انجام شد که خیلی نمی خواهم این حرف ها را بشکافم چرا که هدف مان رفتن‬ ‫به جلو است‪ .‬یکسری حرف ها و مشکالتی بود که نمی خواهم به انها بپردازم اما من‬ ‫فقط به خاطر بازیکنان و اصرار کمیته فنی سرمربی شدم‪ .‬در این زمان کوتاه اصال عالقه‬ ‫نداشتم در بحث مربیگری وارد شوم مخصوصا اینکه زمان هم بسیار کوتاه بود‪ .‬اول به‬ ‫خاطر بازیکنان و بعد به خاطر مملکتم قبول کردم‪.‬‬ ‫وی درباره گروه سخت این تیم و نا امیدی جامعه از صعود ایران از این گروه‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما خیلی به صعود امیدوار هستیم اگرچه گروهمان خیلی سخت است‪ .‬به‬ ‫بازیکنان مان باور داریم و مهمتر از ان همدلی و اتحاد بین بازیکنان است که کمک‬ ‫زیادی به تیم خواهد کرد‪ .‬این عوامل کمک می کند در این ‪ 3‬ماه باقی مانده تیم را از‬ ‫لحاظ تاکتیکی به شرایط خوبی برسانیم‪.‬‬ ‫استیلی ادامه داد‪ :‬باید بازی های تداکاتی خوبی انجام دهیم‪ .‬غیر از دو بازی پیش رو‬ ‫با پدیده و استرالیا باید بازی های دوستانه خوب دیگری هم در برنامه داشته باشیم اما‬ ‫شرایط اقتصادی کار را برای این منظور سخت تر می کند‪ .‬فدراسیون در این شرایط‬ ‫سخت به ما کمک می کند که جای تشکر دارد‪ .‬تیم ما جوان است و نیاز به حمایت دارد‪.‬‬ ‫انها اینده این فوتبال هستند هما ن طور که می بینید ‪ 50،60‬درصد بازیکنان تیم کنونی را‬ ‫نفرات قبل تیم امید تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم امید تصریح کرد‪ :‬امروز امید نورافکن‪ ،‬اللهیار صیادمنش و محمد‬ ‫محبی به تیم اضافه شدند‪ ،‬نفراتی که اینده فوتبال کشور هستند‪ .‬از همه مهمتر ما در این‬ ‫یکسال ونیم به شناحت خیلی خوبی از این نفرات رسیده ایم‪ .‬بازیکنان هم با تفکرات ما‬ ‫اشنا هستند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا ممکن است فهرست تیم امید بازهم دستخوش تغییر شود‪ ,‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬االن ‪ 35‬نفر در اردو داریم و همه مسابقات و تیم های لیگ را نگاه می کنیم‪ .‬در‬ ‫یک سال و نیم گذشته ‪ 250‬بازیکن را بررسی کردیم و ‪ 95‬درصد انها را دیدم و شاید ‪5‬‬ ‫درصدشان از قلم افتاده باشند‪ .‬بازهم با مربیان در ارتباط هستیم تا اگر کسی جا مانده و‬ ‫می تواند کمک کند به تیم اضافه شود‪ .‬فرصت محدودی داریم و باید ‪ 50‬نفر به ‪AFC‬‬ ‫لیست بدهیم‪ ,‬در دو هفته گذشته ‪ 80‬نفر لیست داد ه ایم و االن گفتند که باید ‪ 50‬بازیکن‬ ‫را به انها معرفی کنیم و پیش از بازی های تایلند نیز ‪ 23‬نفر نهایی را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫استیلی با اشاره به اردوی این تیم در قطر گفت‪ :‬برای اردوی قطر ‪ 18‬بازیکن و ‪2‬‬ ‫دروازه بان را همراه خود می بریم‪ ,‬چون در قطر قرار است فقط یک بازی انجام شود‬ ‫و فقط ‪ 6‬تعویض در این بازی داریم‪ ,‬بنابراین بقیه بازیکنان در ایران می مانند و در‬ ‫خدمت باشگاه های شان هستند‪ .‬بازیکنان را در باشگاه ها رصد می کنیم و با مربیان بدنساز‬ ‫تیم هایی که جی پی اس دارند در ارتباط خواهیم بود تا بازیکنان را از لحاظ بدنی کنترل‬ ‫از عصر دیروز؛‬ ‫باقریبااستقاللاستارتزد‬ ‫تمرین امروز استقاللی ها با صحبت های اندره ا استراماچونی اغاز شد‪.‬بعد از صحبت های سرمربی استقالل‪،‬‬ ‫بازیکنان به نرم دوی زیر نظر کادرفنی مشغول شدند‪ .‬همانطور که پیشتر اعالم شده بود‪ ،‬فرشید باقری هم در این‬ ‫جلسه تمرینی حضور یافت‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫این جام هدیه سازمان لیگ‬ ‫به پرسپولیس است‬ ‫اکبر عباسی ملکی‬ ‫کنیم‪ .‬باید از مربیان لیگ برتری و لیگ یکی تشکر کنم که همکاری الزم را با ما دارند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم امید راجع به حضور لژیونر ها در اردو های این تیم‪ ,‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫بازی های انتخابی المپیک در ژانویه برگزار می شود و این تاریخ جزو فیفا دی نیست و‬ ‫باشگاه های خارجی می توانند به ما بازیکن ندهند‪ .‬درباره دلفی‪ ،‬ویلموتس صحبت کرده‬ ‫و باشگاه شالروا بلژیک با حضور او در مسابقات موافقت کرده است‪ .‬درباره صیادمنش‬ ‫هم ویلموتس در حال کمک کردن است و برای مهدی خانی هم با مدیربرنامه اش‬ ‫صحبت کردیم تا نامه ای از باشگاه بگیرد که در زمان بازی ها بتوانیم از او استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این بازیکنان قرار بود در این اردو هم حضور داشته باشند اما باشگاه صیادمنش گفت‬ ‫اجازه بدهیم که این بازیکن در باشگاه بماند تا در ژانویه بتوانند او را به ما بدهند‪.‬‬ ‫مهدی خانی نیز تازه به باشگاهش اضافه شده و هنوز مشکل ویزا دارد‪ ,‬اما این بازیکن از‬ ‫اردوی بعدی به تیم اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی درباره حضور بازیکنانی مانند صیادمنش‪ ,‬محبی و نورافکن در اردوی تیم ملی‬ ‫بزرگساالن گفت‪ :‬ارتباطی که بین تیم ملی و امید وجود دارد‪ ,‬خیلی مهم است‪ .‬درست‬ ‫است که امروز نورافکن از پیش ما رفت اما این افتخاری است برای ما که این بازیکن‬ ‫با بزرگساالن بازی می کند‪ .‬قطعاً تمرین کردن با تیم بزرگساالن انگیزه ای برای خودش‬ ‫و بقیه بازیکنان ایجاد می کند تا بدانند سرمربی تیم ملی انها را رصد می کند‪ .‬بازی های‬ ‫تیم ملی بعد از بازی با عراق تمام می شود و بعد از ان قول به ما دادند که این بازیکنان‬ ‫در اختیار ما باشند‪.‬‬ ‫تمرین تیم ملی‬ ‫اکبر عباسی ملکی رئیس هیات‬ ‫مدیره سابق استقالل در گفت وگو با ایلنا‬ ‫در خصوص رای دادگاه ‪ CAS‬درباره‬ ‫بازی سوپرجام اظهار داشت‪ :‬واقعا باید‬ ‫به مسوالن فدراسیون تبریک گفت که‬ ‫باالخره حرف خودرا به کرسی نشاندند‬ ‫من به صراحت می گویم این هدیه سعید‬ ‫فتاحی به پرسپولیس و هوادارانش بود‬ ‫خودش هم می داند چرا چنین صحبتی را‬ ‫عنوان می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من ان روز دقیقا کنار‬ ‫سعید فتاحی بودم به او گفتم اگر این‬ ‫بازی را در یک زمان دیگر برگزار کنید‬ ‫چه اتفاقی می افتد که ایشان بارها اعالم‬ ‫کرد تیم ملی اردو دارد و ما در تقویم مان‬ ‫جای خالی نداریم از شما خواهش‬ ‫می کنم بعد از این بازی تقویم را نگاه‬ ‫کنید پرسپولیس در اسیا تا فینال رفت و‬ ‫همین سعید فتاحی به خاطر این باشگاه‬ ‫چند بار بازی های پرسپولیس را جابجا‬ ‫کرد پس می بینید که در تقویم جای برای‬ ‫جابجایی بازی ها وجود داشته است‪.‬‬ ‫رئیس سابق هیات مدیره سابق‬ ‫استقالل درباره اینکه مسئوالن سازمان‬ ‫لیگ مدعی هستند وی صورتجلسه‬ ‫مربوطه را در خصوص این بازی امضا‬ ‫کرده است تصریح کرد‪ :‬اگر واقعا‬ ‫من برگه ای را امضا کرده ام چرا منتشر‬ ‫نمی کنند مطمئن باشید اگر من چنین‬ ‫کاری را انجام داده بودم تاکنون ان را‬ ‫منتشر می کردند‪.‬‬ ‫ملکی درباره اینکه گفته می شود‬ ‫استقالل از پول بیت المال برای شکایت به‬ ‫دادگاه ‪ CAS‬هزینه کرده است تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به هر حال اینها مسائل مدیریتی‬ ‫است ان موقع مسئوالن استقالل تصمیم‬ ‫گرفتند که چنین کاری را انجام دهند‬ ‫معلوم هم نبود که رای چه خواهد شد‪.‬‬ ‫انقدری هم که شما می گویید هزینه نشده‬ ‫است شاید در کل چیزی حدود ‪ 10‬هزار‬ ‫دالر به وکیل داده باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه د اد‪ :‬جالب است تقویم‬ ‫ان موقع اجازه نمی داند بازی در تاریخ‬ ‫دیگری برگزار شود اما بعد از صورتجلسه‬ ‫بارها تاریخ بازی ها جابجا شد‪ .‬همین‬ ‫مسائل باعث می شود که بین این دو‬ ‫تیم اختالف به وجود بیاید استقالل و‬ ‫پرسپولیس در کنار هم باشند فوتبال‬ ‫ایران قوی است به طور مثال در اسپانیا‬ ‫بارسلونا و رئال باهم معنی می دهند کی‬ ‫دیده اید بگویند بارسلونا و مایورکا پس‬ ‫یک مسائلی بود که می خواستند جام را‬ ‫به پرسپولیس اهدا کنند اخر سر هم به‬ ‫نیت شان رسیدند‪.‬‬ ‫«خاله بازی» به سبک‬ ‫فدراسیون فوتبال!‬ ‫وقتی مدیریت در تیم امید چالش است‬ ‫سرمربی مستعفی تیم ملی فوتبال امید‬ ‫دوشنبه شب از مسائلی پرده برداشت که نشان‬ ‫داد مسووالن فدراسیون فوتبال با بی مسئولیتی‬ ‫کامل با “امیدها” برخورد کرده اند و این تیم‬ ‫را به محلی برای ازمون و خطا و رفیق و‬ ‫رفیق بازی تبدیل کرده اند‪.‬حکایت اتفاقاتی‬ ‫که در تیم ملی امید افتاده‪ ،‬ادم را یاد سرزمین‬ ‫عجایب می اندازد‪ .‬البته در این بین مشخص‬ ‫نیست که چه کسی را می توان به عنوان‬ ‫شخصیت الیس این سرزمین در نظر گرفت‪،‬‬ ‫زیرا از یک طرف براساس صحبت های‬ ‫فرهاد مجیدی‪ ،‬سرمربی مستعفی امیدها‪ ،‬او‬ ‫با ماجراهای عجیب و غریب زیادی دست‬ ‫و پنجه نرم کرده که منجر به جدایی اش از‬ ‫تیم ملی امید شده و از طرف دیگر‪ ،‬بازیکنان‬ ‫تیم ملی امید هستند که قرار است در بلبشوی‬ ‫به وجود امده‪ ،‬معجزه کنند و با نجات از این‬ ‫سرزمین عجایب به المپیک ‪ ۲۰۲۰‬بروند‪.‬‬ ‫اما چرا می توانیم به تیم ملی امید‬ ‫بگوییم سرزمین عجایب؟ فرهاد مجیدی در‬ ‫صحبت هایش موارد عجیب و دردناکی از‬ ‫وضعیت تیم ملی امید مطرح کرد که خبر از‬ ‫دخالت عجیب اعضای کمیته فنی فدراسیون‬ ‫فوتبال‪ ،‬مدیر تیم های ملی و مدیرفنی تیم ملی‬ ‫امید در حیطه اختیارات سرمربی وقت امیدها‬ ‫می دهد و بنوعی مدیریت خاله بازی مدیران‬ ‫در فوتبال را تداعی می کند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین مواردی که مجیدی از‬ ‫ابتدای حضورش در تیم ملی امید بر ان تاکید‬ ‫داشت‪ ،‬به خدمت گرفتن دستیار خارجی‬ ‫بود‪ .‬او درباره این موضوع صحبت های قابل‬ ‫توجهی را افشا کرد که پس از عدم موافقت‬ ‫محمدرضا ساکت‪ ،‬مدیر تیم های ملی برای‬ ‫به خدمت گرفتن دستیار خارجی با حقوق‬ ‫‪ ۷‬هزار دالر در ماه – حتی با وجود پیشنهاد‬ ‫مجیدی مبنی بر پرداخت حقوق دستیار‬ ‫خارجی از حقوق خودش – اعضای کمیته‬ ‫فنی‪ ،‬خودشان را برای دستیاری در تیم ملی‬ ‫امید معرفی کردند‪.‬‬ ‫سرمربی وقت تیم ملی امید در این باره‬ ‫گفت که ابتدا مرتضی محصص‪ ،‬فریدون‬ ‫معینی را برای دستیاری به او معرفی کرده‬ ‫و در ادامه اکبر محمدی به مجیدی اعالم‬ ‫کرده که اگر می خواهد به المپیک برود‪،‬‬ ‫باید محصص را به عنوان دستیارش انتخاب‬ ‫کند‪ .‬این در حالی است که هیچ کدام از‬ ‫این افراد‪ ،‬رزومه ای در بحث مربی گری‬ ‫ندارند و مشخص نیست که با چه تصوری‬ ‫خودشان را در حد و اندازه های طلسم شکن‬ ‫صعود به المپیک دیده اند! البته ماجرای‬ ‫دستیار به کمیته فنی ختم نشد و محمدرضا‬ ‫ساکت‪ ،‬علیرضا امامی فر که مدتی به عنوان‬ ‫دستیار ویلموتس در تیم ملی بزرگساالن‬ ‫فعالیت کرده بود را برای حضور در تیم ملی‬ ‫امید معرفی کرد اما فرهاد مجیدی همه این‬ ‫گزینه ها را رد کرد‪.‬‬ ‫فرهاد مجیدی در ادامه صحبت های‬ ‫درباره اتفاقات عجیب در تیم ملی امید به‬ ‫دخالت های عجیب استیلی اشاره کرد‪ .‬او‬ ‫مدعی شد که استیلی به عنوان مدیرفنی‬ ‫هنگام تمرینات‪ ،‬بازی ها و انتخاب بازیکنان‬ ‫مداخله می کرده است‪ .‬برای مثال استیلی در‬ ‫بازی ازبکستان بدون هماهنگی با مجیدی‬ ‫به بازیکن نیمکت نشین گفته که خودش را‬ ‫برای حضور در زمین اماده کند‪ .‬یا در زمان‬ ‫تمرین به میان بازیکنان رفته و به ان ها نکات‬ ‫فنی گفته و در اتفاق عجیب تر‪ ،‬بدون حضور‬ ‫فرهاد مجیدی برای بازیکنان جلسه فنی و‬ ‫انالیز برگزار کرده است‪.‬‬ ‫دخالت های استیلی در بحث بازیکنان‬ ‫دعوت شده به تیم ملی امید هم بود به طوری‬ ‫که وقتی فرهاد مجیدی برای بازی دوستانه با‬ ‫ازبکستان به فدراسیون فوتبال اسامی را اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬به مجیدی گفتند که نمی توانند برای‬ ‫برخی از بازیکنان ویزا بگیرند زیرا بر اساس‬ ‫لیستی که استیلی به ان ها اعالم کرده بود‪ ،‬از‬ ‫قبل برای بازیکنان ویزا گرفتند‪.‬‬ ‫البته به جز دخالت های استیلی‪،‬‬ ‫سنگ اندازی هایی هم از سوی محمدرضا‬ ‫ساکت صورت می گرفته است‪ .‬برای مثال‬ ‫ساکت به عنوان مدیر تیم های ملی اجازه‬ ‫حضور به عارف اغاسی در تیم تحت هدایت‬ ‫مجیدی را نداده اما بالفاصله پس از استعفای‬ ‫مجیدی‪ ،‬اغاسی بالفاصله به تیم ملی امید‬ ‫دعوت شد‪.‬‬ ‫عدم مدیریت ماجرا توسط مهدی تاج‬ ‫ان هم با اشراف به همه این اتفاقات نیز از‬ ‫دیگر گالیه های مجیدی بود که تلخ ترین‬ ‫موضوع این گره کور مدیریتی در تیم ملی و‬ ‫شاید هم در مجموعه فدراسیون فوتبال باشد‪.‬‬ ‫در هر صورت این ها تنها اتفاقاتی بود که‬ ‫مجیدی از ان ها پرده برداشت اما ممکن است‬ ‫اتفاقات عجیب دیگری هم رخ داده باشد که‬ ‫امکان افشا شدن ان وجود ندارد‪ .‬موضوع‬ ‫واضح در ماجرای تیم ملی امید‪ ،‬ناتوانی‬ ‫فدراسیون فوتبال در مدیریت مهم ترین‬ ‫تیم ملی در این برهه زمانی است؛ فدراسیونی‬ ‫که ادعای پنج ستاره بودن می کند اما تیم ملی‬ ‫امیدش محلی برای عقده گشایی برخی افراد‬ ‫شده که سمت ها را بین خودشان تقسیم کنند‪.‬‬ ‫مسئوالن فوتبال ایران در این سال ها‬ ‫نشان دادند که شعار دهنده های خوبی هستند‪.‬‬ ‫اتفاقات لیگ برتر و جام حذفی که حتی‬ ‫منجر به فوت یک کودک هم شد‪ ،‬گواه بر‬ ‫این موضوع است و اکنون وضعیت عجیب‬ ‫و غریب تیم ملی امید نشان می دهد که‬ ‫فوتبالی ها ترک عادت نکرده اند‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید که ایا‬ ‫بازیکنان تیم ملی امید در میان بی کفایتی‬ ‫مسئوالن فوتبال ایران می توانند معجزه کنند و‬ ‫به المپیک برسد یا نه‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1020

روزنامه صدای اصلاحات 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1398/12/01
روزنامه صدای اصلاحات 1019

روزنامه صدای اصلاحات 1019

شماره : 1019
تاریخ : 1398/11/30
روزنامه صدای اصلاحات 1018

روزنامه صدای اصلاحات 1018

شماره : 1018
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه صدای اصلاحات 1017

روزنامه صدای اصلاحات 1017

شماره : 1017
تاریخ : 1398/11/28
روزنامه صدای اصلاحات 1016

روزنامه صدای اصلاحات 1016

شماره : 1016
تاریخ : 1398/11/27
روزنامه صدای اصلاحات 1015

روزنامه صدای اصلاحات 1015

شماره : 1015
تاریخ : 1398/11/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!