روزنامه صدای اصلاحات شماره 1575 - مگ لند

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1575

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1575

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1575

‫رهبر انقالب در دیدار بشار اسد‪:‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1443‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫احترامواعتبارسوریهاکنونبسیار‬ ‫بیشترازگذشتهاست‪/‬نبایدبگذاریم‬ ‫پیوندبیندوکشورضعیفشود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪2022May9‬‬ ‫رئیس جمهور اسبق مطرح کرد‪:‬‬ ‫وام‪60‬میلیونیودیعهمسکنتوان‬ ‫مستاجرانراباالمیبرد؟‬ ‫شوک جدید‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫به بازار اجاره بها!‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1575‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ضرورت پاسخگویی درباره ارز ترجیحی و علل گرانی ها‬ ‫نبایدنارضایتیوخشمیکملتراکوچکبشمارند ارثیه شومی که مردم‬ ‫باید تاوان ان را بدهند!‬ ‫رئیس جمهور اسبق کشورمان در جمع مردم روستای قباکلکی تنگستان استان بوشهر سخنرانی داشته اند که بخشی از ان بدین شرح می باشد من بارها گفته ام که هر حکومت و سیستمی‪ ،‬مردم را کنار بگذارد‪ ،‬محال است در مدیریت جامعه موفق بشود‪ .‬این مردم هستند که باید کشور را اداره کنند‪ ،‬اقتصاد و فرهنگ را بسازند‪ ،‬سیاست را‬ ‫پشتیبانی و طراحی کنند‪ ،‬نظر بدهند و حمایت کنند‪ .‬وقتی مردم را کنار می گذارید‪ ،‬از طرف چه کسی می خواهید مدیریت کنید؟ توضیح بدهید‪ .‬به دالیل و بهانه های مختلف مردم را کنار می گذارید! این مطالبی که می گویم دلسوزانه می گویم‪ ،‬گوش ها را باز کنند‪ ،‬حرف یک ملت است‪ .‬نباید نارضایتی و خشم یک ملت را کوچک‬ ‫بشمارند‪.‬اما اجازه بدهید چند جمله ای درباره شرایط داخل کشور عرض کنم‪ .‬شرایط نامناسب است‪ ،‬همه می دانیم ولی اجازه بدهید کمی حفظ ابرو کنم‪ .‬مردم ناراحت هستند‪ .‬من بارها گفته ام که یک حکومت جز تامین خواست مردم هچ اصالت‪ ،‬حقیقت و حرفی ندارد‪ .‬حکومت حق مردم است و جز تامین خواست مردم و رفع‬ ‫مشکالت انها موجودیتی ندارد‪ .‬یعنی چه؟ ایا حکومت‪ ،‬چیزی جدای از مردم است و برای خودش هویتی دارد؟ کجا تعریف شده است؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫حذف ارز ترجیحی اگر چه اقدامی درست در راستای ممانعت از چپاول منابع بیت المال و قطع‬ ‫دست رانت خواران سودجو است و از طرفی نیز با این راهکار مردم بخصوص کم درامدها در‬ ‫مسیر عادالنه از یارانه ها بهرمند می شوند‪ ،‬اما متاسفانه شیوه اجرایی اولیه این طرح چون عدم اطالع‬ ‫رسانی صحیح و به موقع همچنین کم توجهی به پرداخت جبران افزایش قیمت برخی کاالهایی که‬ ‫قرار است یارانه ان حذف و نرخ ها در بازار بصورت ازاد محاسبه شود نیازمند توجیه و اقناع افکار‬ ‫عمومی بوده تا جامعه با شوک افزایش قیمت ها مواجه نشوند‪.‬البته دولت با چنین اقدامی مصمم به‬ ‫توزیع عادالنه یارانه هاست و در مسیر اصالح ساختاری اقتصاد بویژه ساماندهی ارز ترجیحی گام‬ ‫بر می دارد اما این روزها به دلیل ضعف نظارت بر بازار‪ ،‬قیمت ها لحظه ای تغییر می کند و کنترل‬ ‫ان نیز برای مسئوالن سخت شده است چرا که تصمیم گیران و مسئوالن اجرایی وعده می دادند؛‬ ‫در صورت حذف ارز ترجیحی احتمال رشد تورم و افزایش قیمت ها در بازار اندک خواهد بود اما‬ ‫اکنون قیمت برخی کاالها در بازار بعضا به دلیل پدیده شوم تورم‪...‬‬ ‫حاشیه های نان در سایه سکوت مسئوالن ادامه دارد‬ ‫اولپولنانرابهحسابمردمبریزیدبعدگرانکنید‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫دولت نتیجه هر تصمیم غیرکارشناسی‬ ‫خود را به قاچاق ربط می دهد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫وزارت اقتصاد طی جوابیه ای به صدای اصالحات تاکید کرد‪:‬‬ ‫مرحله بعد اعالم اسامی بدهکاران‬ ‫بانکی‪ ،‬با جزئیات کامل خواهد بود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫لبنانی ها علیرغم خطر برای فرار از فقر به دریا می زنند!‬ ‫در لبنان چه خبر است؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫ضرورتپاسخگوییدربارهارزترجیحیوعللگرانیها‬ ‫حذف ارز ترجیحی اگر چه اقدامی درست در راستای ممانعت‬ ‫از چپاول منابع بیت المال و قطع دست رانت خواران سودجو است و از‬ ‫طرفینیزبااینراهکارمردمبخصوصکمدرامدهادرمسیرعادالنهاز‬ ‫یارانههابهرمندمیشوند‪،‬امامتاسفانهشیوهاجراییاولیهاینطرحچون‬ ‫عدماطالعرسانیصحیحوبهموقعهمچنینکمتوجهیبهپرداخت‬ ‫جبرانافزایشقیمتبرخیکاالهاییکهقراراستیارانهانحذفو‬ ‫نرخ ها در بازار بصورت ازاد محاسبه شود نیازمند توجیه و اقناع افکار‬ ‫عمومیبودهتاجامعهباشوکافزایشقیمتهامواجهنشوند‪.‬‬ ‫البتهدولتباچنیناقدامیمصممبهتوزیععادالنهیارانههاستو‬ ‫درمسیراصالحساختاریاقتصادبویژهساماندهیارزترجیحیگامبر‬ ‫میداردامااینروزهابهدلیلضعفنظارتبربازار‪،‬قیمتهالحظهای‬ ‫تغییرمیکندوکنترلاننیزبرایمسئوالنسختشدهاستچراکه‬ ‫تصمیمگیرانومسئوالناجراییوعدهمیدادند؛درصورتحذفارز‬ ‫ترجیحی احتمال رشد تورم و افزایش قیمت ها در بازار اندک خواهد‬ ‫بودامااکنونقیمتبرخیکاالهادربازاربعضابهدلیلپدیدهشومتورم‬ ‫انتظاریتا‪ ۲۰۰‬برابرنیزرشدکردهاست‪ .‬دولتاعالمکردهاستکهارز‬ ‫ترجیحی‪ ۲‬کاالیاساسیواستراتژیکچوننانوداروکهازحساسیت‬ ‫خاصیبرخوردارهستندحذفنمیشوند‪.‬امامتاسفانهقیمتایندوکاال‬ ‫بهشکلوشمایلدیگررشدکردهاست‪،‬بهطورمثالقیمتدارودربازار‬ ‫به شدت گران و یک قرص نان سنگک کنجدی ازاد پز نیز‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومانشدهاستارثیهشومیکهمردمراگرفتارکردهاست‬ ‫اینکهچرادولترئیسیتصمیمگرفتتاارزترجیحیرااصالح‬ ‫کند‪ ،‬ریشه ان را باید در ارث نامیمون و خسارت سیاست های ارزی‬ ‫ناکارامد دولت گذشته جستجو کرد که در صورت تداوم چنین‬ ‫سیاست غلط و غیر کارشناسانه ای مشکالت اقتصادی بیشتر و بیشتر‬ ‫می شد‪ ،‬بنابراین پایان رانت خواری ارزی از این محل و بی عدالتی در‬ ‫پرداختیارانههانیازمندترمیمواصالحاستتامنابعارزیکشورهمواره‬ ‫غیرهدفمندبهنفععدهایحیفومیلنشود‪.‬البتهدولتاعالمکردهاست‬ ‫که ارز ترجیحی‪ ۲‬کاالی اساسی و استراتژیک چون نان و دارو که از‬ ‫حساسیتخاصیبرخوردارهستندحذفنمیشوند‪.‬امامتاسفانهقیمت‬ ‫ایندوکاالبهشکلوشمایلدیگررشدکردهاستبهطورمثالقیمت‬ ‫دارودربازاربهشدتگرانویکقرصنانسنگککنجدیازادپز‬ ‫نیز‪ ۱۰‬هزارتومانشدهاست‪،‬ازطرفینیزیارانهاردصنایعحذفواین‬ ‫موضوعباعثگرانی‪ ۴‬برابریماکارونیونانهایصنعتیشدهکهالبته‬ ‫شیرنی‪،‬کلوچه‪،‬بیسکویتوکیکو‪...‬نیزازاینقاعدهمستثنینیستند‪.‬‬ ‫درچنینشرایطیکارشناسانمعتقدند؛دولتبااجرایطرحاصالح‬ ‫ارزترجیحیابتدابایدیارانهازادسازیقیمتهارابهحسابمردمواریز‬ ‫میکردوبعددستبهچنیناقدامیمیزد‪.‬عالوهبراینبهدلیلاحتمال‬ ‫برخیسوءاستفادهکنندگانازافزایشقیمتنانهایصنعتیوماکارونی‬ ‫و‪...‬سطحنظارتوکنترلقیمتهارانیزدربازاربایدبهشدتباالببرد‬ ‫وبامتخلفینبرخوردجدیکند‪ .‬مجلسدستدولترابرایاصالح‬ ‫ارزترجیحیبصورتمشروطبازگذاشتوتاکیدداردکههراقدامی‬ ‫همه باید به مردم‬ ‫پاسخگو باشیم‬ ‫ارثیه شومی که مردم باید تاوان ان را بدهند!‬ ‫بایدابتداباجبرانهزینههاانجامشودنهاینکهیارانهکاالییحذفشود‬ ‫امایارانهانبهمردمپرداختنشود‪،‬بنابرایناقدامدولتدرراستایحذف‬ ‫اردیارانهایصنایعبایدابتدامردمرادرجریانقرارمیدادوسیاستهای‬ ‫حمایتیخودبهمردماعالممیکرد‬ ‫هر اقدامی در راستای اصالح ارز ترجیحی باید با جبران هزینه ها‬ ‫باشد‬ ‫محمد علیپور‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با‬ ‫خبرگزاری «بازار» درباره حذف ناگهانی ارد صنعتی و افزایش قیمت‬ ‫کاالهایی مرتبط با ان در بازار گفت‪ :‬مجلس دست دولت را برای‬ ‫اصالح ارز ترجیحی بصورت مشروط باز گذاشت و تاکید دارد که‬ ‫هر اقدامی باید ابتدا با جبران هزینه ها انجام شود نه اینکه یارانه کاالیی‬ ‫حذف شود اما یارانه ان به مردم پرداخت نشود بنابراین اقدام دولت در‬ ‫راستای حذف ارد یارانه ای صنایع باید ابتدا مردم را در جریان قرار می‬ ‫دادوسیاستهایحمایتیخودبهمردماعالممیکردتاجامعهباشوک‬ ‫قیمتهامواجهنمیشدند‪.‬ویبابیاناینکهانچیزیکهمجلسدرمورد‬ ‫اصالح ارز ترجیحی تصویب کرده است حدود‪ ۹‬میلیارد دالر را در‬ ‫اختیاردولتقراردادهتادولتیاسیاستهایارزترجیحیراادامهدهد‬ ‫ویااینکهبااصالحانیارانهمستقیمحذفارزترجیحیبرخیکاالهای‬ ‫اساسی را به مردم بدهد افزود‪ :‬مجلس شرط گذاشته است حذف ارز‬ ‫ترجیحیازسویدولتبایددرقبالپرداختیارانهجبرانیبهگروههای‬ ‫هدف باشد تا معیشت مردم دچار مشکل نشود و از طرفی بازار تحت‬ ‫نظارتوکنترلدقیققرارگیرد‪.‬اینعضوکمیسیوناقتصادیمجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهارداشت‪ :‬طبق قراری که مجلس با دولت گذاشته‬ ‫وبهتصویبرسیدهاست‪،‬قیمتکاالهایاساسینبایدنسبتبهقیمت‬ ‫شهریورماه‪ ۱۴۰۰‬افزایشیابدوهرگونهاصالحقیمتینیزبایدوضعیت‬ ‫مردمدرنظرگرفتهشودازطرفیقبلازاغازاصالحارزترجیحیافکار‬ ‫عمومیرادرجریانسیاستهایحمایتیوبرنامهریزیبرایپرداخت‬ ‫یارانهنقدیرابامردمدرمیانبگذاردنهاینکهیکشبهارزترجیحیارد‬ ‫صنایعراحذفشودبدوناینکهریالیازجبرانگرانیکاالهایمرتبطبا‬ ‫اینسیاستبهحسابمردمریختهباشد‪.‬‬ ‫دغدغهمجلسایناستکهاگرقراراستارزترجیحیاصالح‬ ‫شودمردمباشوکقیمتمواجهنشوندبنابرایندولتبایدبرنامهجایگزین‬ ‫انراارایهدهدکهبهنظرمیرسدپرداختیارانهنقدینیزشایدخیلی‬ ‫کارسازنشودچراکهبااینشیوهیارانهنیزبهسرنوشتیارانه‪۴۵‬هزارتومان‬ ‫ختممیشودکهاکنونهیچارزشیبرایمردمندارد‬ ‫نبایدباشوکقیمتمواجهشوند‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬دغدغه مجلس این است که اگر قرار است‬ ‫ارز ترجیحی اصالح شود مردم با شوک قیمت مواجه نشوند بنابراین‬ ‫دولتبایدبرنامهجایگزینانراارایهدهدکهبهنظرمیرسدپرداخت‬ ‫یارانه نقدی نیز شاید خیلی کار ساز نشود چرا که با این شیوه یارانه نیز‬ ‫به سرنوشت یارانه‪ ۴۵‬هزار تومان ختم می شود که اکنون هیچ ارزشی‬ ‫برایمردمنداردبلکهبایدجبرانافزایشقیمتکاالهایاساسیراباارایه‬ ‫انتصاباتدولتناقصاست‪،‬وزراضعیفندواستانداراندرباغنیستند‬ ‫منصوبانرئیسیدرخفاباسیاست هایاوابرازمخالفتمی کنند‬ ‫معاون رییس جمهور‪:‬‬ ‫معاون اجرایی رییس جمهور گفت‪ :‬همه ما باید به مردم پاسخگو باشیم‪ .‬باید پیشخوان‬ ‫خدمت درست کرد تا ارتباط مردم با مسئوالن تسهیل شود‪.‬‬ ‫صولت مرتضوی در دومین نشست هم اندیشی معاونین وزرا‪ ،‬مدیران کل حوزه های‬ ‫وزارتی و مدیران کل بازرسی دستگاه های اجرایی خطاب به حاضرین در جلسه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شما پیشانی دولت هستید‪ .‬دولت یعنی حاکمیت و شما معاونان وزرا محل مراجعات‬ ‫مردم هستید‪ .‬اگر کسی در این جایگاه بتواند مشکلی از مردم حل کند‪ ،‬خدمت بزرگی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزیر اطالعات می گفت که ‪ ۷۸‬دستگاه جاسوسی علیه جمهوری اسالمی کار‬ ‫می کنند تا روی اعصاب مردم راه بروند و مردم را از ارمانهای انقالب منصرف کنند‪ .‬در‬ ‫راهپیمایی روز قدس در برابر مردم احساس کوچکی کردم‪ .‬ما باید ارتباطات خود با مردم‬ ‫را قوی کرده و بستر ارتباط مردم با وزرا را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مرتضوی همچنین با بیان اینکه پیگیری مصوبات سفرهای استانی و درخواست های مردم‬ ‫ضروری است‪ ،‬افزود‪ :‬همه ما باید به مردم پاسخگو باشیم‪ .‬باید پیشخوان خدمت درست کرد‬ ‫تا ارتباط مردم با مسیوالن تسهیل شود‪.‬‬ ‫کارتیارانهبرایخریداقالممصرفیباقیمتمناسبارایهکندکهاین‬ ‫شیوهدرپرداختیارانهعادالنهترخواهدبود‪.‬علیپوراضافهکرد‪:‬اکنون‬ ‫کهبندهدرحوزهانتخابیهخودهستممردمازوضعیتافزایشروزبهروز‬ ‫قیمتهاگلهمندندومیگویند؛چرانظارتیدربازارنیستکهقیمت‬ ‫ها هرروز در بازار گران و گرانتر می شود‪ .‬البته وظیفه ما نمایندگان این‬ ‫است که علل رشد قیمت ها در بازار و نبود کنترل و نظارت بر قیمت‬ ‫هاراازدولتجویاشویمومسئوالندولتیرابرایپاسخگوییبهچنین‬ ‫وضعیتیبهمجلسفراخوانیمکهاینکارراخواهیمکرد‪ .‬اینکهدولت‬ ‫بدوناطالعرسانیقبلیاقدامبهحذفاردیارانهایصنایعکردوباعث‬ ‫گرانینانفانتزیوماکارونیو‪...‬دربازارشدهدراگاهیبهمردمنسبت‬ ‫به این موضوع کوتاهی است‪ .‬از طرفی ابتدا باید زیر ساخت های الزم‬ ‫را برای حذف ایجاد می کرد و بعد دست به این کار می زد چرا که‬ ‫مردماکنونازعملکرددولتنسبتبهگرانیهاگلهمندندزیرساخت‬ ‫هایحذفارزترجیحیهنوزبهطورکاملفراهمنشدهاستسیدجواد‬ ‫حسینیکیا‪،‬عضوکمیسیونصنایعمجلسشورایاسالمینیزدرگفتگو‬ ‫باخبرگزاری«بازار»گفت‪:‬اینکهدولتبدوناطالعرسانیقبلیاقدامبه‬ ‫حذفاردیارانهایصنایعکردوباعثگرانینانفانتزیوماکارونیو‬ ‫‪...‬دربازارشدهبیتردیددراگاهیبهمردمنسبتبهاینموضوعکوتاهی‬ ‫کردهاست‪.‬ازطرفیابتدابایدزیرساختهایالزمرابرایحذفایجاد‬ ‫می کرد و بعد دست به این کار می زد چرا که مردم اکنون از عملکرد‬ ‫دولتنسبتبهگرانیهایبازارگلهمندند‪.‬ویبابیاناینکهنبایددراصالح‬ ‫ارزترجیحیبابیتدبیریمعیشتمردمدچارخدشهشود‪،‬گفت‪:‬از‪۱۸‬‬ ‫میلیارد دالر ارز ترجیحی‪ ۹‬میلیارد دالر ان قرار است در مسیر اصالح‬ ‫حذفوجبرانانبهشیوهایکهمردمدچارمشکلمالیبرایتهیهاقالم‬ ‫اساسینشوندپرداختشودامامتاسفانهتاکنونهیچاقدامیدراینزمینه‬ ‫ایجادنشدهاستامادولتبدوناگاهیویاپرداختیارانهبهمردمدست‬ ‫بهاصالحارزترجیحیزدهتابازاررااشفتهومردمراگلهمندکند‪.‬عضو‬ ‫کمیسیونصنایعمجلسشورایاسالمیبهافزایشسطحعمومیقیمت‬ ‫هابدونایجادزیرساختهاوپرداختهزینههایجبرانیاشارهکردو‬ ‫افزود‪:‬اینموضوعبیتردیددرمجلسمطرحمیشود‪،‬چراکهدولت‬ ‫باید اول به فکر مردم باشد و بعد دست به اقدامات اصالحی بزند‪ .‬البته‬ ‫هیچکسباتداومتخصیصارزترجیحیبهشکلگذشتهنیستواین‬ ‫قضیهنیازمنداصالحساختاریاستامااصالحاتطوریبایدباشدکهبا‬ ‫افزایشقیمتهازندگیمردمدچارمشکلنشود‪.‬حسینیکیاخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬دولتنبایدبازاررابهامانخدارهاکندبنابراینسطحنظارتهادربازار‬ ‫بایدقوترشودوازطرفیدراصالحبرخیکاالهاییحساسباتدبیروارد‬ ‫عملشودتاتبعاتاندامنگیرجامعهنشود‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬دولت قبل از اغاز اصالح ارز ترجیحی باید‬ ‫افکارعمومیرادرجریانسیاستهایحمایتیخودوبرنامهریزیبرای‬ ‫جبرانهزینههاباپرداختیارانهو‪...‬قراردهدنهاینکهبدونپرداختیارانه‬ ‫اقدامبهحذفارزمثالاردصنعتیمیکرد‪،‬نتیجهاننارضایتیمردماز‬ ‫افزایش‪۴‬برابریقیمتماکارونیونانهایصنعتیاست‪.‬‬ ‫جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ایلنا‪ ،‬در پاسخ به سوالی پیرامون «استیضاح های مطرح‬ ‫شده در رسانه ها که امضاء هم شده اما اعالم وصول‬ ‫نمی شود» و اینکه «برخی معتقدند از مجلسی که ‪۰۲۲‬‬ ‫نفرازنمایندگانبهرئیس جمهورنامهتبریکپیروزی‬ ‫در انتخابات داده اند‪ ،‬نمی توان انتظار برخورد جدی‬ ‫نظارتی با دولت داشت»‪ ،‬گفت‪ :‬ما در یک شرایط‬ ‫خاصاقتصادیهستیموهمهبایدتالشکنیمکهواقعا‬ ‫به ان کسی که مشکالت مردم را حل می کند توجه‬ ‫کرده و کمک کنیم‪ .‬دولت براساس انچه می گوید‬ ‫تالش دارد تا در معیشت مردم بهبود ایجاد کند به این‬ ‫خاطر که اقای رئیسی وعده داده است که سفره مردم‬ ‫را رنگین کند‪ ،‬سفره ای که دولت روحانی جمع کرده‬ ‫بود و ایشان می خواست ان را دوباره پهن کند اما تا‬ ‫امروزنتوانست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قطعا رئیس دولت دلش می خواهد این‬ ‫کار انجام شود اما اینکه نشده‪ ،‬معلوم می شود که وزرا‬ ‫ناکارامد هستند و سیستم انتصاباتش ناقص است‪،‬‬ ‫معلوماستکهاستاندارهایشخیلیدرباغنیستند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس در‬ ‫ادامه با تاکید بر نقش استانداران در اجرا و پیش برد‬ ‫برنامه های دولت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وقتی دولت رشد‬ ‫اقتصادی ‪ ۸‬درصد را در بودجه می بیند‪ ،‬استاندارها‬ ‫باید اقتصادی باشند و اقتصاد را بفهمند‪ .‬استانداری که‬ ‫هیچ چیز سرش نمی شود خب معلوم است که نتیجه‬ ‫حاصل نمی شود‪ .‬ما ‪ ۱۳‬استاندار داریم که اصل کار‬ ‫در دست ان هاست‪ ،‬از تولید و سیاستگذاری تا کنترل‬ ‫بازار و موارد دیگر همه در دست استانداران است‪،‬‬ ‫خب معلوم است که ناکارامدی از استاندارها است‬ ‫و باید اقای رئیسی در رابطه با عزل استاندارهایی که‬ ‫فقطسیاسیمنصوبکردهاستوناکارامدیدارند‪،‬‬ ‫تصمیمبگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درخصوص وزرا هم به همین شکل‪ ،‬یعنی‬ ‫ایشان اصال اجازه ندهد که کار به استیضاح از سوی‬ ‫مجلسبکشدوخودشتنبهتغییرات بدهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در رابطه با جلسه سوال از وزیر کار‬ ‫که مجلس به او رای مثبت داد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬من‬ ‫در جلسه سوال از وزیر کار به ایشان رای مثبت دادم‪،‬‬ ‫رای مثبت برای اینکه یک فرصت دیگر به ایشان‬ ‫بدهیم‪ ،‬به خود وزیر هم گفتم که به شدت از عملکرد‬ ‫شما گله مند هستم‪ ،‬عملکرد بسیار بدی دارید و عقب‬ ‫هستید ولی یک فرصت دوباره به شما می دهیم‪ .‬اما به‬ ‫عقیده من اشکاالت اساسی در حوزه کاری ایشان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به هر حال ما باید کشور را در ‪۱۳‬‬ ‫رئیس جمهورکوچکدرقالباستاندارانوهمینطور‬ ‫وزراواقایرئیسجمهورببینیم‪.‬‬ ‫کوچکی نژاد با انتقاد از چینش اعضای کابینه و‬ ‫استانداران‪ ،‬گفت‪ :‬من معتقدم اقای رئیس جمهور‬ ‫چینش نیروهای خود را هم در هیات وزیران و هم‬ ‫استانداران هیات مدیره ای و شرکت سهامی ایجاد‬ ‫کرده است و چون این چینش را شرکت سهامی‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬به همین خاطر موفق نیست‪ .‬خیلی از‬ ‫این هایی که االن هم منصوب هستند با سیاست های‬ ‫اقای رئیسی مخالف هستند و در خفا این بحث را‬ ‫مطرحمی کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین عنوان کرد‪ :‬در مجموع نیاز است در‬ ‫سالگرداغازکاردولت‪،‬دولتیکخانهتکانیانجام‬ ‫دهد و سال نویی را شروع کند‪ ،‬اگر اقای رئیسی خانه‬ ‫تکانی نکند به اعتقاد من دچار اسیب خواهد شد و‬ ‫مجلس هم در ان زمان اگر بعد از اینکه یک سال به‬ ‫دولت فرصت داد‪ ،‬به این موضوع ورود نکند اسیب‬ ‫خواهد دید؛ در نتیجه اگر رئیس جمهور تصمیم به‬ ‫ترمیمکابینهنگرفتمجلسبایدقهرمانانهبهاینمساله‬ ‫ورود کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در رابطه با استیضاح ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر مجلس از یک فراکسیون قدرتمندی برخوردار‬ ‫بود می شد به شکل گیری و سرانجام مساله استیضاح‬ ‫از درون مجلس امیدوار شد اما چون فراکسیون و‬ ‫اراده ای در بحث مطالبات مردمی به شکل انسجامی‬ ‫وجودندارد‪،‬قطعااستیضاح هاپانمی گیرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1575‬‬ ‫سیاست‬ ‫رئیسی در دیدار بشار اسد‪:‬‬ ‫ایندهمنطقهرامقاومتملت ها‬ ‫رقممی زند‪،‬نهمیزمذاکره‬ ‫سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در دیدار‬ ‫بشار اسد‪ ،‬رئیس جمهور سوریه گفت‪ :‬انچه امروز در پهنه‬ ‫غرب اسیا شاهد ان هستیم‪ ،‬تحقق پیش بینی رهبر انقالب‬ ‫مبنی بر نتیجه بخش بودن مقاومت ملت ها در برابر سلطه گران‬ ‫و متجاوزین است‪.‬‬ ‫وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای مقاومت از سوریه‬ ‫و ایران‪ ،‬از جمله شهید قاسم سلیمانی و تقدیر از مجاهدات‬ ‫مبارزین جهان اسالم بر ضد تروریسم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شما‬ ‫همچون پدرتان یکی از چهره های جبهه مقاومت هستید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با یاداوری تحوالت سیاسی و امنیتی دهه‬ ‫اخیر در منطقه تصریح کرد‪ :‬مجاهدان مقاومت ثابت کردند‬ ‫که قدرتی قابل اتکا برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه از‬ ‫جمله در سوریه هستند‪.‬‬ ‫رئیسی با تاکید بر لزوم احترام تمامی کشور ها به‬ ‫حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که بعضی سران عرب و غیر عرب منطقه بر سر زمان سقوط‬ ‫حکومت سوریه شرط بندی می کردند‪ ،‬ایران در کنار ملت و‬ ‫دولت سوریه ایستاد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجاهدت ارتش و نیرو های دفاع وطنی‬ ‫سوریه و رزمندگان مقاومت اسالمی در منطقه به خصوص‬ ‫حزب اهلل قهرمان‪ ،‬نقش اساسی در خشکاندن ریشه های‬ ‫قدرت نظامی داعش و سایر گروه های تروریستی که‬ ‫تهدیدی برای امنیت کل منطقه بودند‪ ،‬داشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با ابراز تاسف از اینکه هنوز بخش های‬ ‫مهمی از خاک سوریه در اشغال نیرو های خارجی قرار دارد‪،‬‬ ‫ابراز داشت‪ :‬باید تمامی سرزمین سوریه از لوث اشغالگران‬ ‫خارجی ازاد شود‪ .‬این اشغال نباید مشمول مرور زمان شود‬ ‫و نیرو های اشغالگر و مزدوران ان ها باید بیرون رانده شوند‪.‬‬ ‫رئیسی با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی بیان کرد‪:‬‬ ‫تهدیدات رژیم صهیونیستی در منطقه را باید با تقویت و‬ ‫تنوع معادالت بازدارندگی مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم تقویت همکاری و هماهنگی بین‬ ‫دو کشور یاداور شد‪ :‬اراده و تمایل جدی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ارتقای سطح همکاری ها و روابط با دمشق بخصوص‬ ‫در حوزه های اقتصادی و تجاری است و این مسئله یکی از‬ ‫اولویت های جدی دولت را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫بشار اسد‪ ،‬رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار با اشاره‬ ‫به اینکه کشورش اماده هماهنگی و همکاری های گسترده تر‬ ‫با ایران در عرصه های امنیتی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی است بر‬ ‫نقش جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه‬ ‫تاکید و عنوان کرد‪ :‬در سال های مقاومت و مقابله با تجاوز‬ ‫غربی و تکفیری‪ ،‬ایران تنها کشوری بود که از ابتدا کنارمان‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫وی روابط سوریه و ایران را استراتژیک دانست و گفت‪:‬‬ ‫تحوالت منطقه پس از یک دهه جنگ علیه محور مقاومت‪،‬‬ ‫نشان داد که استقامت اثرگذار و نتیجه بخش است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور سوریه با تاکید بر اینکه شاهد فروپاشی‬ ‫نقش افرینی امریکا در منطقه هستیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ما اثبات‬ ‫کردیم که با همکاری نزدیک کشور های منطقه با یکدیگر‬ ‫می توان در برابر امریکا و سلطه گرانی که ادعای ابرقدرتی‬ ‫دارند‪ ،‬پیروز شد و ما امروز شاهد فروپاشی نقش افرینی‬ ‫امریکا در غرب اسیا هستیم‪.‬‬ ‫بشار اسد افزود‪ :‬تجربه ثابت کرده که هماهنگی و تعامل‬ ‫کشور های منطقه در مسائل مختلف از جمله در موضوع‬ ‫فلسطین بسیار موثر بوده و موفقیت های مقاومت فلسطینی ها‬ ‫نشان داد که مصالحه برخی اعراب نتیجه عکس داده است‪.‬‬ ‫وی با تشکر از حمایت های جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫ملت سوریه در جنگ علیه تروریسم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ملت و‬ ‫دولت سوریه قدردان ملت ایران است و خود را متعهد و‬ ‫مدیون ایران می داند‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد طی جوابیه ای به صدای اصالحات تاکید کرد‪:‬‬ ‫مرحلهبعداعالماسامیبدهکارانبانکی‪،‬باجزئیاتکاملخواهدبود‬ ‫جوابیه وزارت اقتصاد به مطلب روزنامه صدای اصالحات مورخ‪ ٢٨/١/١٤٠١‬با عنوان” لیست های بدهکاران بانکی کامل نبست”برای انتشار در اولین شماره روزنامه و در همان صفحه ارسال می گردد‪.‬متن جوابیه وزارت اقتصاد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه ای در واکنش به مطلب مندرج‬ ‫در یکی از رسانه ها تاکید کرد‪ ،‬در مرحله بعد‪ ،‬افشای فهرست بدهکاران بانکی توسط کل نظام بانکی کشور و با جزئیات کامل بدهی اشخاص صورت خواهد گرفت‪.‬در این جوابیه که در پاسخ به مطلب مورخ ‪ ٢٨‬فروردین ماه سالجاری روزنامه صدای اصالحات تحت عنوان “ لیست های بدهکاران بانکی‬ ‫کامل نیست”منتشر شده است ‪،‬می خوانیم‪:‬با عنایت به دستور و تاکیدات رییس جمهور محترم و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر افشای اطالعات بدهکاران کالن بانکی‪ ،‬در مرحله اول ‪-‬بانک های خصوصی شده تابعه وزارت متبوع در اقدامی پیشرو‪ ،‬نسبت به افشای فهرست بدهکاران کالن‬ ‫بانکی باالی ‪ ١٠٠‬میلیارد تومان اقدام نموده اند و در مرحله بعد ادامه این روند در کل نظام بانکی کشور با جزییات کامل بدهی بدهکار در اجرای جزء(‪ )1‬و (‪ )2‬بند “د” تبصره ‪ 16‬قانون بودجه سال ‪ 1401‬کل کشور توسط بانک مرکزی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط‬ ‫یا ذی نفع واحد) نرخ سود‪ ،‬مدت بازپرداخت‪ ،‬دوره تنفس‪ ،‬وضعیت باز پرداخت‪ (-‬جاری‪ ،‬سررسید گذشته‪ ،‬معوق یا مشکوک الوصول)‪ ،‬نوع و میزان وثیقه دریافت شده‪ ،‬از طریق تارنمای بانک مرکزی در دسترس عمومی قرار داده می شود و به صورت فصلی هم بروزرسانی می شود و چنانچه بانکی از‬ ‫افشای اطالعات بدهکاران کالن بانکی استنکاف نماید‪ ،‬موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ‪ 44‬قانون پولی وبانکی کشور یا اجزای ‪ 3‬یا ‪ 4‬بند(الف) ماده ‪ 14‬قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت ترتیبات مندرج در موارد مذکورمحکوم ‪.‬می گردد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اسبق‪:‬‬ ‫نبایدنارضایتیوخشمیکملتراکوچکبشمارند‬ ‫محموداحمدینژادرئیسجمهوراسبقکشورماندرجمعمردمروستایقباکلکی‬ ‫تنگستاناستانبوشهرسخنرانیداشتهاندکهبخشیازانبدینشرحمیباشد‪:‬‬ ‫احمدینژادگفت‪:‬منبارهاگفتهامکههرحکومتوسیستمی‪،‬مردمراکناربگذارد‪،‬‬ ‫محالاستدرمدیریتجامعهموفقبشود‪.‬اینمردمهستندکهبایدکشورراادارهکنند‪،‬اقتصاد‬ ‫وفرهنگرابسازند‪،‬سیاستراپشتیبانیوطراحیکنند‪،‬نظربدهندوحمایتکنند‪.‬وقتی‬ ‫مردمراکنارمیگذارید‪،‬ازطرفچهکسیمیخواهیدمدیریتکنید؟توضیحبدهید‪.‬به‬ ‫دالیلوبهانههایمختلفمردمراکنارمیگذارید!اینمطالبیکهمیگویمدلسوزانهمی‬ ‫گویم‪،‬گوشهارابازکنند‪،‬حرفیکملتاست‪.‬نبایدنارضایتیوخشمیکملترا‬ ‫کوچکبشمارند‪.‬‬ ‫بهگزارشصدایاصالحاتبهنقلاز سایتدولتبهار‪،‬برخیاز سخناندکتر‬ ‫احمدینژاددرجمعمردمروستایقباکلکیتنگستانــاستانبوشهربدینشرحاست‪:‬‬ ‫امااجازهبدهیدچندجملهایدربارهشرایطداخلکشورعرضکنم‪.‬شرایطنامناسب‬ ‫است‪،‬همهمیدانیمولیاجازهبدهیدکمیحفظابروکنم‪.‬مردمناراحتهستند‪.‬منبارها‬ ‫گفتهامکهیکحکومتجزتامینخواستمردمهچاصالت‪،‬حقیقتوحرفیندارد‪.‬‬ ‫حکومتحقمردماستوجزتامینخواستمردمورفعمشکالتانهاموجودیتیندارد‪.‬‬ ‫یعنیچه؟ایاحکومت‪،‬چیزیجدایازمردماستوبرایخودشهویتیدارد؟کجاتعریف‬ ‫شدهاست؟پیغمبرهمحقسیطرهبرانسانهاراندارد‪.‬منبارهاگفتهامدرهرکشوریاصل‬ ‫مردمهستند‪.‬ارادهوخواستمردمورفاهواسایشانانبرهرچیزیمقدماست‪.‬مردمباید‬ ‫تعیینکنندهباشند‪.‬اگراکثریتمردمازتصمیمیکهمامیخواهیمبگیریمناراحتهستند‪،‬‬ ‫اینتصمیمچهاصالتومشروعیتیدارد؟چهکسیحقداردچنینتصمیمیرابگیرد؟اینها‬ ‫میگویندمردمنمیفهمند!ایامردمنمیفهمندوشمامیفهمید!؟یعنیاینملت‪ 85‬میلیونی‬ ‫هیچکدامنمیفهمند؟شماازکجاامدهایدکهعقلکلشدهاید!؟همینملتشماراانباال‬ ‫گذاشتهاست‪.‬مابایدمخترعینچسبیراپیداکنیمکهوقتیمقاماتروییکصندلیمی‬ ‫نشینند‪،‬انچنانانهارامیچسباندکهدیگرنمیخواهندجداشوند‪.‬ببینیدملتچهمیگوید!‬ ‫روزگذشتهمطلبیرادیدمکهخیلیبهمنبرخورد!بعضیمواقعوقتیدلیلتصمیمیرا‬ ‫میگویند‪،‬بدترازخودتصمیمغلط‪،‬انسانراناراحتمیکند‪.‬حاالبهدالیلیگندمراگران‬ ‫کردهاید‪.‬اوالکهبایدبرایمردمتوضیحبدهیدومردمراقانعکنید‪.‬نمیشودبگوییدچونما‬ ‫رئیسهستیم‪،‬هرکاریدلمانبخواهدمیکنیم!خیر!مناززبانشمامیگویمکهملتایران‬ ‫بههیچکساجازهندادهاستبدوننظرمردم‪،‬هرکاریکهدلشانمیخواهدبکنند!چهزمانی‬ ‫اجازهدادیم!؟منِ احمدینژاداز‪ 15‬سالگیدرانقالببودهام‪،‬هیچوقتچنینراییندادهام‬ ‫کهاینهاییکهرایمیاورندهرکاریدلشانمیخواهد وبدوندریافتنظرمردم‪،‬انجام‬ ‫بدهند!حاالگرانکردهایدومیخواهیددلیلبیاورید‪،‬یکدلیلیمیاوریدکهبهشخصیت‬ ‫مردمبرمیخورد!بهمنکهبرخورد!امدهاستومیگویدیککشورهمسایهما‪ 3،‬میلیون‬ ‫تنگندمکمداشته‪،‬میخواستهازایرانقاچاقکند!لذامابرایاینکهجلویقاچاقرابگیریم‪،‬‬ ‫گندمراگرانکردیم!باالخرهمنریاضیاتخواندهام‪،‬همانموقعگفتم‪ 3‬میلیونتنمیشود‬ ‫‪ 300‬هزارتاکامیون‪ 10‬تنی‪.‬یعنیروزی‪ 900-800‬تاکامیونبایدازاینمرزبیرونبرود‪.‬االن‬ ‫ازبندرعباسروزانهاینتعدادکامیونواردکشورنمیشود‪،‬پسچگونهچنینحرفیرامی‬ ‫زنید!؟چیزیبگوییدکهدرصدکمیازمردموقتیتوجهپیداکنند‪،‬انرابپذیرند‪.‬یککار‬ ‫اشتباهکردیدونتوانستیدانرامدیریتکنید‪،‬حاالیکدلیلبدتریبرایشمیاورید!‬ ‫منبارهاگفتهامکههرحکومتوسیستمی‪،‬مردمراکناربگذارد‪،‬محالاستدر‬ ‫مدیریتجامعهموفقبشود‪.‬اینمردمهستندکهبایدکشورراادارهکنند‪،‬اقتصادوفرهنگرا‬ ‫بسازند‪،‬سیاستراپشتیبانیوطراحیکنند‪،‬نظربدهندوحمایتکنند‪.‬وقتیمردمراکنارمی‬ ‫گذارید‪،‬ازطرفچهکسیمیخواهیدمدیریتکنید؟توضیحبدهید‪.‬بهدالیلوبهانههای‬ ‫مختلفمردمراکنارمیگذارید!اینمطالبیکهمیگویمدلسوزانهمیگویم‪،‬گوشهاراباز‬ ‫کنند‪،‬حرفیکملتاست‪.‬نبایدنارضایتیوخشمیکملتراکوچکبشمارند‪.‬‬ ‫چندماهپیشگفتمداردسیلمیایدچرامتوجهنیستید؟فرضکنیدمنانبچه‬ ‫چوپانیهستمکهازباالیتپهدیدهامداردسیلمیایدودارمبهشماخبرمیدهم‪.‬نباید‬ ‫ناراحتبشویدواخمکنیدوبهمنتوهینکنید‪.‬حاالاخممیکنیدوبهمنتوهینمیکنید‪،‬‬ ‫اشکالیندارد‪،‬ولیروشومنشخودتانرادرستکنید‪.‬سیلیکهداردمیایدحاصل‬ ‫عملکردخودتاناست ّ‬ ‫والملتایرانبهترینملتاست‪،‬نجیبترینوشریفترینملتتاریخ‬ ‫است‪.‬اینقدرملتهمراهوهمکاراست‪.‬یکنفربیایدنشانبدهددرطول‪ 43‬سال‪،‬ملتدر‬ ‫جاییکمگذاشتهباشد؟اگرکسیاوردمنبهاوجایزهمیدهم‪.‬ملتهمیشهدرصحنهبوده‬ ‫وفداکاریومقاومتکردهاست‪.‬هرچهبودهازطرفملتبوده‪،‬مقاماتکهراحتبوده‬ ‫اند!اینهابرایاینکهبگویندخودشاننقشیندارندچیزهایدیگریمیگویند!همهچیزدست‬ ‫شماست‪.‬پسچهکسینقشدارد؟البدموجوداتمریخیمیایندکارراخرابمیکنند‪.‬‬ ‫حاضرنیستنددرخودشانتجدیدنظروبررسیکنند‪.‬ملتدلسوزاست‪،‬وقتیمیگویدکاری‬ ‫غلطاست‪،‬تجدیدنظرکنید‪،‬فکرکنیدوبعداصالحکنید‪،‬امادائمامقاومتمیکنید‪،‬نمیدانم‬ ‫چرا!؟منواقعادلیلانرانمیفهمم‪.‬هرکسیداردخطاییمیکندکهدچارخسارتمی‬ ‫شود‪،‬اگرکسیبهاوگفتبایدتشکرکندنهاینکهبرخوردیاتوهیننماید!‬ ‫منامیدوارمبشنوندواصالحکنند‪.‬نمیخواهمکامشماراتلخکنمچونروزانهدر‬ ‫ارتباطهستم‪.‬چقدرخانوادههستکهروزانهبخاطرقوتروزانهاشدرماندهشدهاست‪.‬چه‬ ‫خانوادههاییمتالشیشدند!چرابایداینگونهباشد؟بایدکسانیدرجاییذرهایدردشان‬ ‫بیایدواصالحکنند‪.‬منازشماسوالمیکنم؛ایاکشورماکشورفقیریاست؟خیر!کشور‬ ‫رهبر انقالب در دیدار بشار اسد‪:‬‬ ‫احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار‬ ‫بیشتر از گذشته است‪ /‬نباید بگذاریم‬ ‫پیوند بین دو کشور ضعیف شود‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایرهبرمعظمانقالباسالمی(یکشنبه)دردیداراقایبشاراسدرئیس جمهور‬ ‫سوریهوهیئتهمراه‪،‬مقاومتوایستادگیملتونظامسوریهوپیروزیدریکجنگبین المللیرازمینه ساز‬ ‫افزایشاعتباروسرافرازیسوریهدانستندوتاکیدکردند‪:‬باتوجهبهروحیهونشاطوارادهباالدرشخص‬ ‫رئیس جمهورودولتایرانبرایگسترشهمکاری هاباسوریه‪،‬بایدتالشکردروابطدوکشوربیشازگذشته‬ ‫ارتقاءیابد‪.‬‬ ‫رهبرانقالببااشارهبهموفقیت هایبزرگسوریهدرمیادینسیاسیونظامیگفتند‪:‬سوریهامروز‪،‬سوریه‬ ‫قبلازجنگنیست‪،‬اگرچهانزمانخرابی هانبودامااحترامواعتبارسوریهاکنونبسیاربیشترازگذشتهاستو‬ ‫همهبهاینکشوربه عنوانیکقدرتنگاهمی کنند‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایباتاکیدبراینکهامروزرئیس جمهوروملتسوریهنزدملتهایمنطقهسرافراز‬ ‫هستند‪،‬افزودند‪:‬برخیازسرانکشورهایهمسایهماوشما‪،‬باسرانرژیمصهیونیستینشستوبرخاستدارندو‬ ‫بایکدیگرقهوهمی نوشندامامردمهمینکشورهادرروزقدسخیابانهاراازجمعیتوشعارضدصهیونیستیپر‬ ‫می کنندواینواقعیتامروزمنطقهاست‪.‬‬ ‫ایشانعواملمتعددیرادرمقاومتوپیروزیسوریهدرجنگبین المللیتاثیرگذاردانستندوخطاببه‬ ‫اقایاسدخاطرنشانکردند‪:‬یکیازمهمتریناینعوامل‪،‬روحیهباالیشخصجنابعالیاستوان شاءاهللباهمین‬ ‫روحیهبتوانیدویرانی هایجنگرانیزبازسازیکنیدزیراکارهایبزرگیپیشرویشماقراردارد‪.‬‬ ‫تعصب‬ ‫رهبرانقالبهمچنینباگرامی داشتیادوخاطرهشهیدسردارسلیمانی‪،‬گفتند‪:‬انشهیدبزرگوار ّ‬ ‫خاصیبهسوریهداشتوبهمعنیواقعیکلمهفداکاریمی کردورفتاراودرسوریهبارفتارشدردفاعمقدس‬ ‫هشتسالهایرانتفاوتینداشت‪.‬‬ ‫ایشانافزودند‪:‬شهیدسلیمانیودیگربرجستگانسپاهازجملهشهیدهمدانی‪،‬واقعاًباجانودلتالش‬ ‫می کردندوبهموضوعسوریههمچونیکوظیفهوواجبمقدسمی نگریستند‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایتاکیدکردند‪:‬اینپیوندوارتباطبرایهردوکشورحیاتیاستونبایدبگذاریم‬ ‫ضعیفشودبلکهبایدانراهرچهممکناستتقویتکنیم‪.‬‬ ‫ایشانبااشارهبهاظهاردوستیومحبتبرخیکشورهاییکهدرسالهایگذشتهدرجبههمقابلسوریهقرار‬ ‫داشتند‪،‬افزودند‪:‬بایدازتجربه هایگذشته‪،‬خطایندهراروشنکرد‪.‬‬ ‫رهبرانقالب‪،‬روحیهونشاطرئیس جمهورسوریهرازمینه سازانجامکارهایبزرگبرشمردندوگفتند‪:‬‬ ‫شخصرئیس جمهورودولتجمهوریاسالمیایراننیزواقعاًبانشاطودارایروحیهوارادهباالییهستندو‬ ‫بهموضوعسوریهاهتماموانگیزهجدیدارندکهبایدازاینفرصتبرایارتقاءبیشازپیشروابطدوکشور‬ ‫استفادهکرد‪.‬‬ ‫روابطراهبردیایرانوسوریهمانعازحاکمشدنرژیمصهیونیستیبرمنطقهشد‬ ‫درایندیدارکهحجت االسالمرئیسیرئیس جمهورنیزحضورداشت‪،‬اقایبشاراسدباتشکرازمواضعو‬ ‫حمایت هایملتودولتایرانوهمچنینباگرامی داشتیادشهیدسلیمانی‪،‬گفت‪:‬ایستادگیومواضعپایدار‬ ‫ایراندر‪ ۴‬دههگذشتهدرمسائلمنطقهوبویژهموضوعفلسطین‪،‬بههمهمردممنطقهنشاندادکهراهایران‪،‬راه‬ ‫درستواصولیاست‪.‬‬ ‫رئیس جمهورسوریهخاطرنشانکرد‪:‬خرابی هایجنگرامی توانبازسازیکردامااگرمبانیواصولاز‬ ‫بینبروند‪،‬قابلبازسازینیستندوایستادگیملتایرانبرمبانیواصولامامخمینی(ره)کهباهمتجنابعالینیز‬ ‫ادامهیافت‪،‬زمینه سازپیروزی هایبزرگملتایرانومردممنطقهبویژهمردمفلسطینشد‪.‬‬ ‫اقایبشاراسدافزود‪:‬برخیتصورمی کنندحمایتایرانازجبههمقاومت‪،‬حمایتتسلیحاتیاستدر‬ ‫حالی کهمهمترینحمایتوکمکجمهوریاسالمی‪،‬دمیدنروحیهمقاومتواستمراراناست‪.‬‬ ‫رئیس جمهورسوریهدرپایانتاکیدکرد‪:‬انچهباعثشدرژیمصهیونیستینتواندبرمنطقهحاکمشود‪،‬‬ ‫روابطراهبردیایرانوسوریهاستکهبایدباقدرتادامهیابد‪.‬‬ ‫حاشیههایناندرسایهسکوتمسئوالنادامهدارد‬ ‫اولپولنانرابهحسابمردمبریزیدبعدگرانکنید‬ ‫در حالی که با حذف یارانه دولتی ارد صنف و‬ ‫صنعت شاهد افزایش ‪ ۳‬برابری قیمت ماکارونی‪ ،‬کلوچه‬ ‫ها و دیگر محصوالت از این قبیل هستیم و به بازار شوک‬ ‫وارد شده است‪ ،‬این روزها خبرهایی مبنی بر افزایش‬ ‫قیمت نان به گوش می رسد که حواشی بسیاری به همراه‬ ‫دارد‪ .‬به طوری که در برخی شهرستانها شنیده ها حاکی‬ ‫است قیمت نان افزایش یافته و اگرچه اعالم می شود‬ ‫چنین اتفاقی نیفتاده اما حتی جو روانی حاصل از این‬ ‫خبرها خود می تواند موجب ایجاد تنش در جامعه شود‪.‬‬ ‫با این وجود گفته می شود فروش نان با کارت یارانه‬ ‫نان قرار است به صورت ازمایشی در استان زنجان اجرا‬ ‫شود‪ .‬قامتعلی عزیزی فعال صنف نانوایان در این خصوص‬ ‫به بازار گفت‪ :‬فعال قرار است به صورت ازمایشی در‬ ‫زنجان اجرا شود اما این طرح هنوز اجرایی نشده است و‬ ‫در انجام کارهای مقدماتی ان است‪.‬‬ ‫در زنجان نانوایی ها در حال تحویل گرفتن و‬ ‫نصب دستگاه پوز هستند و احتماال از ابتدای خرداد ماه‬ ‫به صورت ازمایشی طرح توزیع نان با کارت یارانه اغاز‬ ‫شود‬ ‫نان رسما گران نشده است| اجرای احتمالی توزیع‬ ‫نان با کارت یارانه در ابتدای خردادماه در زنجان‬ ‫عزیزی در پاسخ به این سوال که بر چه مبنایی در‬ ‫برخی شهرستانها افزایش نان اعمال شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫شهرستانها ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬سال است به نانواها نرخ نداده اند و نرخ‬ ‫نان افزایش نداشته است لذا اگر افزایش قیمتی اعمال شده‬ ‫ممکن است مربوط به قبل باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنف با تاکید بر اینکه فعال نان رسما گران‬ ‫نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬در زنجان نانوایی ها در حال تحویل‬ ‫گرفتن و نصب دستگاه پوز هستند و احتماال از ابتدای‬ ‫خرداد ماه به صورت ازمایشی طرح اغاز شود‪.‬‬ ‫عزیزی همچنین در خصوص جزئیات این طرح‬ ‫ازمایشی گفت‪ :‬جزئیات طرح هنوز چندان مشخص‬ ‫نیست اما به طور کلی در این طرح قرار است به مصرف‬ ‫کنندگان کارت یارانه بدهند تا به تعداد مشخص شده با‬ ‫کارت خرید کنند و در صورتی که مصرف کننده مازاد‬ ‫بر سهمیه تعیین شده نان الزم داشته باشد با قیمت ازاد‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در واقع چون جزئیات طرح اعالم‬ ‫نشده با قاطعیت نمی توان در مورد ان نظر دارد اما تا‬ ‫جایی که بنده شنیده ام قرار بر این است اگر مصرف هر‬ ‫خانواری کمتر از میزان تعیین شده باشد اعتبار خرید در‬ ‫کارت باقی بماند‪ .‬با این وجود ممکن است روش کار به‬ ‫این نحوه نیز باشد که کارت را در نانوایی بکشند و مابه‬ ‫التفاوت را به صورت نقدی از نانوا بگیرند‪.‬‬ ‫حال که افزایش قیمتها به نان رسیده همه مسئوالن‬ ‫سکوت کرده اند؛ اگرچه برخی مواقع نیز نان را گران‬ ‫کرده اند اما گردن نگرفته اند‬ ‫با ازاد سازی قیمتها قیمت ارد نانوایی ها از ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان به ‪ ۱۵۹۰۰‬تومان می رسد| با واقعی سازی قیمت‬ ‫نان دورریز کاهش می یابد‬ ‫در خصوص صحت و سقم کارتهای یارانه نان که در‬ ‫فضاهای مجازی دست به دست می شود نیز اظهار داشت‪:‬‬ ‫این کارتها صحت ندارد و هنوز هیچ کارت یارانه نانی‬ ‫صادر نشده است‪.‬‬ ‫عزیزی با اشاره به ازاد شدن ارد صنف و صنعت‬ ‫گفت‪ :‬باز هم تاکید می کنیم که هنوز قیمت نانهای سنتی‬ ‫افزایش نیافته با این وجود قطعا این اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫عزیزی همچنین در پاسخ به این سوال که با اجرا شدن‬ ‫این طرح قیمت ازاد انواع نان چقدر می شود‪ ،‬نیز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اگر به صورت ازاد بشود قیمت ارد از ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫به ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان می رسد و طبیعتا قیمت نان با‬ ‫درصدهای متفاوت سبوس متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش شنیده ها حاکی است در‬ ‫صورتی که مصرف کننده ای بخواهد نان با نرخ ازاد‬ ‫تهیه کند باید نان بربری را به نرخی حدود ‪ ۱۲‬هزار تومان‪،‬‬ ‫نان سنگک را به نرخ ‪ ۱۱‬هزار تومان‪ ،‬نان لواش را ‪ ۵‬الی‬ ‫‪ ۶‬هزار تومان و هر قرص نان تافتون را هم به نرخ ‪ ۷‬هزار‬ ‫تومان خریداری کند‪.‬‬ ‫به نظر نگارنده‪ ،‬یکی از مسائلی که در این خصوص‬ ‫مطرح می شود بحث عدم شفاف سازی دولت در‬ ‫خصوص قیمت نان است که بر حاشیه ها دامن می‬ ‫زند‪.‬‬ ‫عزیزی در این خصوص گفت‪ :‬حال که افزایش‬ ‫قیمتها به نان رسیده همه مسئوالن سکوت کرده اند‪.‬‬ ‫اگرچه برخی مواقع نیز نان را گران کرده اند اما گردن‬ ‫نگرفته اند یا به نانوا گفته اند چانه نان را کوچکتر کنید‬ ‫و قیمت را ثبات نگه دارید!‬ ‫وی ادامه دارد‪ :‬در حالی که اگر هر سال ‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫به قیمت نان اضافه می کردند االن قیمت نان واقعی‬ ‫شده بود و این مشکالت را نیز نداشتیم‪.‬‬ ‫عزیزی افزود‪ :‬اگر قیمت نان واقعی شود ان هم در‬ ‫شرایطی که سالها است نانواها نسبت به ان گالیه دارند‪،‬‬ ‫تا به این حد دورریز نخواهیم داشت و هدرفت ها‬ ‫کاهش پیدا می یابد‪.‬‬ ‫شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه احتمال دارد‬ ‫به اتباع افغانی هم کارت داده می شود اما قطعا این کار‬ ‫را نمی کنند‬ ‫افغان ها اصلی ترین مصرف کنندگان نان سنگک و‬ ‫بربری در ایران| ایا کارت یارانه نان به اتباع خارجی‬ ‫نیز تعلق می گیرد؟‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬یکی از دیدگاه ها و نظراتی‬ ‫که در جامعه وجود دارد و مدافع اجرای این طرح‬ ‫هستند به بحث اتباع خارجی برمی گردد و معتقدند‬ ‫دولت سالها است به اتباع خارجی ساکن ایران یارانه‬ ‫میدهد وبا اجرای این طرح‪ ،‬یارانه نان به دست مصرف‬ ‫کننده واقعی می رسد‪.‬‬ ‫علی فتحی کارشناس بخش نیز در این خصوص به‬ ‫خبرنگار بازار گفت‪ :‬در این باره شایعاتی وجود دارد‬ ‫مبنی بر اینکه که احتمال دارد به اتباع افغانی هم کارت‬ ‫داده می شود اما قطعا این کار را نمی کنند‪ .‬به خصوص‬ ‫اینکه اصلی ترین مصرف کننده نان در ایران افاغنه‬ ‫هستند و مصرف باالیی دارند‪.‬‬ ‫فتحی افزود‪ :‬در واقع افغان ها ساکن کشور مصرف‬ ‫کننده اصلی سنگک و بربری هستند چون خانواده های‬ ‫پرجمعیتی دارند و نان لواش و تافتون کفاف شان را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬لذا اگر دولت بحث توزیع نان با‬ ‫کارت یارانه را به درستی اجرایی کند هم به نفع ملت‬ ‫است هم دولت و هم نانوا‪ .‬بخصوص اینکه هدف از‬ ‫این کار در اصل درست مصرف کردن نان است؛ به این‬ ‫معنا که االن نان بد مصرف می شود و لذا هدف این‬ ‫نیست که مردم نان کم مصرف کنند چون شدنی نیست‪.‬‬ ‫اول پول نان را به حساب مردم بریزید بعد‬ ‫بگویید نان را فالن درصد گرانتر از قبل خریداری کنید‬ ‫دولت اشتباه حرکت می کند؛ قبل اعالم گرانی نان‬ ‫باید یارانه ان به حساب خانوارها واریز می شد‬ ‫فتحی همچنین در خصوص تبعات اجتماعی که‬ ‫چنین اقدامی در خصوص کاالی پرمصرفی مانند نان‬ ‫می تواند داشته باشد نیز اظهار داشت‪ :‬مساله اینجا است‬ ‫که مسئولین بد حرکت می کنند؛ از این منظر که اوال‬ ‫در ایام دو‪-‬سه روزه تعطیالت این کار را انجام دادند‬ ‫و این ذهنیت را در جامعه جاری کردند که در هنگامی‬ ‫که مردم سرگرم هستند تصمیمات مهم و حاشیه ساز‬ ‫را می گیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر اگر قرار است چنین‬ ‫طرحی را اجرا کنند نباید اینگونه باشند که یک شبه‬ ‫اعالم کنند‪ .‬بلکه از اول باد ذهن مردم را اماده کنند بعد‬ ‫افزایش قیمت اعمال کنند مخصوصا نان که برای مردم‬ ‫نقش حیاتی دارد‪.‬‬ ‫فتحی گفت‪ :‬در واقع اول پول نان را به حساب‬ ‫مردم بریزند بعد بگویند بروید نان را فالن درصد گرانتر‬ ‫از قبل خریداری کنید‪ .‬چون در چنین حالتی ذهن مردم‬ ‫به این سمت می رود که کاال گران شده اما قرار نیست‬ ‫یارانه را در قالب کارت یارانه یا هر چیز دیگری به انها‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫ثروتمندیاست‪.‬اینهمهثروت‪،‬زمین‪،‬انرژیومعدنداریم‪.‬خداهمهچیزبهمادادهاست‪.‬یک‬ ‫روزیگفتمشماکهبهملتمیگوییدمقاومتکنید‪،‬اگرخودتانیکیازغذاهایروی‬ ‫لیستغذاییتانراکمکنید‪،‬ملتهمهاشراتحملمیکند‪.‬نمیدانمچراتوجهنمیکنند!؟‬ ‫معلم‪،‬بازنشسته‪،‬کارگر‪،‬کسبهو‪...‬همهاینهامردمخودمانهستندچراتوجهنمیکنید!؟نمی‬ ‫دانمشایداتفاقیبرایهوشهاوقلبهاافتادهاست!؟ ّ‬ ‫والمگرمیشودرنجیکانسانرا‬ ‫بشنودوشبراحتبخوابد؟خصوصاوقتیقدرتدردستشهست‪.‬ملتایرانخیلیمی‬ ‫فهمد‪،‬مردممطالبزیادیهممیگویندکهاگربخواهیمهمهانهارابگوییمفرصتنمی‬ ‫شود‪.‬مردممیگوینداگرپولنیستپسفرزندانشماانطرفچهمیکنند!؟چراخودتان‬ ‫انطرفهستید؟چراکنارملتنیستید؟اینهاحرفهایملتاست‪.‬‬ ‫من جز دفاع از حق مردم‪ ،‬حرف دیگری نزدم‪ .‬اگر کسی در تمام ایران‪ ،‬گفت که من‬ ‫مالیبردم‪،‬تخلفیوسوءاستفادهایکردم‪،‬اعالمکند‪.‬چونازاینحرفهانمیتوانندبهما‬ ‫بزنند‪،‬نمیتوانندبگویندخوردهوبرده وسوءاستفادهکرده‪،‬یاکاربلدنبودهوعرضهنداشته‬ ‫است‪،‬لذایکسریحرفهاییراردیفمیکنندکهمابرایهمینحرفهاانقالبکردیم‬ ‫تاازادیوعدالتوانسانیتوعزتباشدوحقوقملترعایتشود‪.‬منیقیندارمکهاگر‬ ‫شهدایمابودندهرکدام‪،‬صدایشانصدبرابربلندترازمنبود‪.‬شهدابرایماستمالیکردن‬ ‫شهیدنشدند‪،‬بلکهبرایجلوگیریازمفاسدوظلمهاوسوءاستفادههاشهیدشدند‪.‬شهیدان‪،‬‬ ‫اینراهرابهمانشاندادند‪.‬جانشانرادادند‪.‬جانشانرابرایاحمدینژادندادندبلکهبرایراه‬ ‫وهدفوملتوعدالتوانسانیتدادند‪.‬منقریببهاتفاقوصیتنامهشهداراخواندهام‪.‬‬ ‫یکجملهدروصیتنامههامشترکاست‪.‬اینکه“مامیرویمتاراهبرایظهورحضرت‬ ‫مهدی(عج)بازشود“‪.‬‬ ‫جالل محمودزاده‪:‬‬ ‫دولت نتیجه هر تصمیم‬ ‫غیرکارشناسی خود را به‬ ‫قاچاق ربط می دهد‬ ‫جاللمحمودزاده‪،‬دربارهاین کهسابقهنداشتهدولتیدرسالاولکارخودبااین‬ ‫میزانانتقادهامواجهباشددلیلاینمیزاننقدبهعملکرددولتچیست؟گفت‪:‬انتقاداتی‬ ‫کهبهدولتواردمی شودبیشترشانبهجااست؛ازروزنخستیکهاقایرئیس جمهور‬ ‫کابینه شانرابهمجلسمعرفیکردمعتقدمبودمان طورکهایشانشعارمی دادندکابین هملی‬ ‫وفراجناحیبهمجلسمعرفینشدکهمتشکلازهمهطیف هاوافرادباشدوافرادراازسه‬ ‫بخشقوهقضائیه‪،‬استانقدسودانشگاهامامصادقانتخابکردندکهدارایضعف های‬ ‫بسیاریبودند‪.‬‬ ‫ایننمایندهمجلسشورایاسالمیادامهداد‪:‬افرادیکهبرایکابینهمعرفیشدند‪،‬‬ ‫تجربهکافیبرایادارهاموروزارتخانهنداشتندوتعدادیازاینورزامتاسفانههمانروزی‬ ‫کهمستقرشدند‪،‬خارجازوزارت خانهنیروهایکم تجربهگسیلکردندومسئولیت های‬ ‫مهموکلیدیرابهکسانیواگذارکردندکهتخصصنداشتند‪.‬‬ ‫ویخاطرنشانکرد‪:‬گروهاقتصادیکهاقایرئیسیمعرفیکردندتوانمندینداشتند‬ ‫وباهمچالشداشتندوهماهنگنبودندومشکالتیرابهوجوداوردندوهمینباعثشد‬ ‫اطالعاتغلطبهرئیس جمهوربدهندوایشانرابهسمتوسوییببرندکهجامعهدچار‬ ‫مشکلشود‪.‬یکیازمشکالتیکهایجادشد‪،‬اینبودکهوزیرصمتتوجهادکشاورزی‬ ‫بهرئیس جمهورقبوالندندکهارز‪ ۴‬هزارو‪ ۲۰۰‬تومانیرابالفاصلهازیارانه هایداروو‬ ‫کاالهایاساسیونهاده هایدامیبرداردبدوناینکهزیرساختراامادهکردهباشندو‬ ‫هنگامیکهاینیارانهبهیکبارهبرداشتهشد‪،‬اثراتروانیوشفافشکمرتولیدکنندگانو‬ ‫مصرف کنندگانراشکستواینباعثشدقیمتکاالهایاساسیازجملهنان‪،‬داروو‬ ‫نهاده هایدامیبهشدتافزایشپیداکندوافرادجامعهازجملهخانواده هایمتوسطورو‬ ‫بهپاییندچارمشکلشوند‪.‬‬ ‫نمایندهمردممهاباددرمجلسشورایاسالمیافزود‪:‬وزارت خانه هایکلیدیمانند‬ ‫وزارتجهادکشاورزیبهجایاین کهبیاینداینمسئلهراجبرانکنندوبهسمتوسوی‬ ‫افزایشتولیدداخلبروند‪،‬بهسمتوارداترفتندزیرابااینکارمی خواستندبازارراکنترل‬ ‫کنند‪،‬امابهیکبارهقیمت هایجهانیکاالهایکشاورزیافزایشپیداکردوجنگروسیه‬ ‫واوکراینمزیدبرعلتشدتایک دفعهقیمتجهانیکاالهایاساسیبهشدتافزایش‬ ‫پیداکردومانتوانستیمکاالهاییکهکمبودداشتیمرابهموقعازاینکشورهاواردکنیمو‬ ‫اینباعثشددولتبهموقعنتواندقیمترامتعادلکند‪.‬‬ ‫وییاداورشد‪۲:‬ماهقبلازاین کهدولتارزترجیحیراحذفکند‪،‬ماوزیرجهاد‬ ‫رابهکمیسیونکشاورزیدعوتکردیم؛ایشاندرحضورتمامنمایندگانکمیسیوناعالم‬ ‫کردکه منبهشماقول می دهم اگر ارز‪ ۴‬هزارو‪ ۲۰۰‬تومانیبرداشتهشود‪ ،‬گوشت مرغ‬ ‫از‪ ۳۵‬هزارتومانافزایشقیمتپیدانکندوکاالهایاساسینسبتبهسالگذشتهافزایش‬ ‫قیمتینداشتهباشنداینقولیبودکهوزیرجهادکشاورزیبهاعضایکمیسیوندادوتمامی‬ ‫حرف هایایشاندرکمیسیونضبطشدهاست‪،‬امامشاهدهکردیمبعدازاینکهارز‬ ‫‪ ۴‬هزارو‪ ۲۰۰‬تومانیبرداشتهشد‪،‬عنانقضیهازدستوزارتجهادکشاورزیودولت‬ ‫خارجشد‪.‬همینحاالبرنجکهدرابتدایدولتاقایرئیسیحدود‪ ۲۰‬هزارتومانبود‪،‬‬ ‫به صد هزارتومانرسیده است‪.‬تخم مرغ ازشانه ای‪ ۱۶‬هزارتومانبهباالی‪ ۳۵‬هزارتومان‬ ‫رسیدهوروغنوماکارونیامروزگیرنمی ایدوقیمتنان هایحجیمچندینبرابرشد هو‬ ‫همهاین هاباعثشدهانتقادهایشدیدیدرجامعهوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫ایننمایندهمجلسیازدهمبیانکرد‪:‬دولتنبایداینتصورراداشتهباشد‪،‬زمانیکه‬ ‫مایارانه ایراازیکبخشیبرمی داریمتاثیرشبرهمانبخشاستبلکهدرهمهموارد‬ ‫تاثیردارد‪،‬بهطورمثالزمانیکهماقیمتاردونانراگرانمی کنیم‪،‬اینمسئلهبرهمه‬ ‫بخش هایبازارتاثیرمی گذاردوبخشاقتصادیرادچارتزلزلمی کند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬امدندبدوناینکهزیرساخت هاحاضرباشدیارانهرابرداشتندکه‬ ‫بیشترازهزارانمیلیاردتومانصرفه جوییکالنیکردند‪،‬امابهجایاین کهاینیارانه هارا‬ ‫دراختیارخانواده هایاسیب پذیرقراردهنداینگرانیرابهجامعهومردمتحمیلکردند‪.‬‬ ‫سوالاینجاستحداقلنزدیک‪ ۵۰۰‬هزارمیلیاردتومانازمحلحذفارز‪ ۴‬هزارو‪۲۰۰‬‬ ‫تومانیوازجیبمردمبهحسابدولتواریزمی شود‪،‬اینمبلغچهمی شود؟برنامهدولت‬ ‫درباره اشچیست؟‬ ‫محمودزادهخاطرنشانکرد‪:‬دربحثخودروومسکنمشکلداریم‪.‬اقایرئیسی‬ ‫شعاردادندیکمیلیونمسکندرسالخواهندساخت‪،‬چهشد؟‪ ۹‬ماهازدولتگذشته‬ ‫استو‪ ۳‬ماهماندهبهسالگردزمانیکهاینقولرادادنداماهنوزازانیکمیلیونمسکن‬ ‫‪ ۵۰‬هزارواحدهمامادهنکرد هاند‪،‬اقایرستمقاسمیکهاینشعارراپذیرفت‪،‬امروز‬ ‫بعداز‪ ۹‬ماه‪ ۵۰‬هزارواحدمسکونیراتحویلدهدمابقیپیشکشخودش‪.‬گفتندیک‬ ‫میلیونمسکندرسالایجادمی کنیم؛حقوقکارگرانراحدود‪ ۶۰‬درصدافزایشدادیم‬ ‫اینافزایشحقوقکارگرینتیجه اشاینشدکهکارفرمایانبیشترکارگرانیکهازلحاظ‬ ‫قانونیمی خواستندحقوق شانافزایشپیداکند‪،‬اخراجکردندهمینحاالتعدادزیادی‬ ‫کارگاه هاکارگران شانرااخراجکردندومیلیون هاشغلراازدستدادیم‪.‬مشکالت‬ ‫تنهادراینزمینهنیستشماامروزبادامدارانیکهدامشیریدارندصحبتکنیدمی گویند‬ ‫دام هایشیری شانرابهکشتارگاه هامی برندانهمدام هاییکهکارژنتیکیروی شانانجام‬ ‫شدهاستکهبرایتولیدشیرازانهااستفادهکنیمامامشاهدهمی کنیمایندامرابهیکدهم‬ ‫قیمتخودشمی فروشندویادام هایدیگریازمرزهاخارجمی شوند‪.‬ویخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬دولتنتیج ههرکارغیرکارشناسی اشرابهقاچاقمتصلمی کند‪،‬همینحاالدر‬ ‫بحثگرانیاردمی گویدازکشورخارجمی شودکهکامالغلطاست‪،‬چنینچیزی‬ ‫وجودنداردمرزهاتحتکنترلاستواردهمبهاینراحتیازکشورخارجنمی شودو‬ ‫یاروغنگیرنمی ایدمی گوینداینهمقاچاقمی شود‪.‬دولتبرایاین کهیکقدمروبه‬ ‫جلوبرداردوخودشراازاینبارانتقاداتخالصکند‪،‬بهانهقاچاقمی اورد‪.‬‬ ‫نمایندهمجلسشورایاسالمیبیانکرد‪:‬بهشخصهروزدوشنبهاز‪ ۳‬وزیر‪ ۱۴‬سوال‬ ‫دارم‪.‬اینروزهاهمسواالتنمایندگانوتذکرات شانرابررسیکنیدمشاهدهخواهید‬ ‫کردچقدرافزایشپیداکردهاست‪.‬وییاداورشد‪:‬نمایندگانیکهزمانیبرایکاندیدا‬ ‫شدناقایرئیسینامهنوشتندکهمنشکرخداامضانکردمومخالفبودم‪،‬بایدجوابگو‬ ‫باشند؛مگرشماازاقایرئیسیدعوتنکردیدرئیس جمهورشود؟امروزاینوضعیت‬ ‫کشوراستوهنوز‪ ۹‬ماهازدولتنگذشتهقیمت هاسرسام اورشدهاستهماننمایندگان‬ ‫بیایندجوابگوباشندوحاالکهاینمسائلصورتگرفتهاستبیایندهمفکریوکاری‬ ‫کنندکهمشکالتکمترشود‪.‬‬ صفحه 2 ‫رضارویگریازکهریزکبهخانهرفت‬ ‫دوهفتهپسازانتشاریکویدیوازسویرضارویگریوحاشیه هایفراوانبرسرحضوراودراسایشگاهکهریزک‪،‬سرانجاماینبازیگرترجیحدادبابهترشدنشرایطجسمی اشبهمنزلیکهبرایشتهیهشدهبرود‪.‬عصرپنجماردیبهشت ماهویدیوییکوتاهازرضارویگریدرحالیکهرویتختیشبیهبیمارستان‬ ‫بود‪،‬منتشرشدکهدرانمی گفتازیکهفتهقبلبهاسایشگاهکهریزکبردهشدهوبرایرهاییازانجاازمردممددمی خواست‪.‬اینتصویرناخوشایندکهتاثریعمومیرابرانگیختباهمدلیبرخیخیرینوهنرمندانهمراهشدووعده هاییبرایتامینیکواحدمسکونیباحضورپرستاردادهشد‪.‬البتهچندروزبعد‬ ‫اینبازیگردریکویدیویدیگربخاطرهجمه هاییکهعلیههمسرشپسازگله گذاری هایخودشپیشامدهبودمنتشروازشرایطشابرازرضایتکرد‪.‬بااینحالاوامروزپسازچندهفتهتنهاوگویاباخواستخودشاسایشگاهراترککردهاست‪.‬دراینبارهمحسنپزشکی‪-‬مدیرروابطعمومیاسایشگاه‬ ‫کهریزک‪-‬درگفت وگوییباایسنابیانکرد‪:‬اقایرضارویگریپیشازظهرامروز‪،‬یکشنبه‪ ۱۸‬اردیبهشت ماه بعدازحدودسههفتهکهمیهمانکهریزکبودندازاینجاخداحافظیکردهوجهتادامهزندگیبهمنزلتشریفبردند‪.‬اینواحدمسکونیهمبراساسپیگیری هاوهماهنگی هایصورتگرفتهوتوافقبین‬ ‫جمعیازهنرمندانداوطلبفعالیت هایخیریهوصداوسیماتجهیزشدهوماهمبراساسهمانبرنامه ریزیومقرراتداخلیاسایشگاهایشانراتحویلدادیم‪.‬ویافزود‪:‬برایسهولتامر‪،‬اقایرویگریراباماشینیمجهزوهمکارانیکهاشنابهامورمراقبتونگهداریبودندهمراهکردیم‪.‬البتهقراربراینبودهعزیزانیکهبرای‬ ‫محلزندگی شانبرنامه ریزیکردندبرایمراقبتوحضورپرستاریکهبتوانددرساعت هاییکهدرمنزلهستندکنارشانباشدهمشرایطرافراهمکنند‪.‬ازانجاکهمسئولیتپذیرشاینبازیگرطبقپیگیری هایقبلیایسناهمسرشبوده‪،‬مدیرروابطعمومیکهریزکدربارهترخیصاوتوضیحداد ‪:‬متعهداولیهبرایپذیرش‬ ‫دراسایشگاهکهریزکهمسراقایرویگریبودند‪،‬امابعدازگذشتچندروزاینهنرمندازطریقمقاماتقضاییپزشکیقانونیموردارزیابیقرارگرفتندوسالمتروحیایشانازطریقکارشناسانپزشکیقانونیتاییدشد‪،‬برهمیناساسخودشان(رویگری)تمایلداشتنددرمنزلیکهبرایشانتهیهشدهاقامتکنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫بازیگرنقش«نجال»‪:‬ادامهدادن‬ ‫ایننقشریسکبزرگیبود‬ ‫درنشستخبریسریال«نجال‪،»۲‬محیادهقانیکهدرفصلدومجایگزین‬ ‫سارارسول زاده(بازیگرنقش«نجال»درفصلاولاینسریال)شد‪،‬پذیرشاین‬ ‫نقشراریسکبزرگیبرایخوددانستوگفت‪:‬هربازیگریوقتیجایگزین‬ ‫بازیگردیگریمی شود‪،‬ریسکمی کند‪.‬هرکسیاینراقبولنمی کند‪.‬زیرا‬ ‫بازیگرقبلییکتعریفیازانکاراکتردادهوشمابهعنوانبازیگرجدید‬ ‫می خواهیدانقالبرابشکنید‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬درایننشستکهیکشنبهـ‪ ۱۸‬اردیبهشتـدرساختمان‬ ‫روابطعمومیکلسازمانصداوسیمابرگزارشد‪،‬مسعودکریمیخضراء‬ ‫سرپرستگروهفیلموسریالشبکهسه‪،‬خیراهللتقیانی پورکارگردان‪،‬سیدحسین‬ ‫امیرجهانینویسندهوارشظلی پور‪،‬سوگلطهماسبی‪،‬محیادهقانی‪،‬مرتضیشاه‬ ‫کرم‪،‬مصطفیساسانیومحمدشهبازی‪،‬ازبازیگراناینسریال‪،‬حضورداشتند‪.‬‬ ‫درابتدایایننشست‪،‬بازیگرانوعواملکهپیشتردرواحد‪ ۱۶۲‬پاسخگوی‬ ‫مخاطبانسریالبودند‪،‬ازمیزاناستقبالبینندگانابرازخوشحالیوعنوانکردند‬ ‫کهمخاطبانازشهرهایمختلفودرسنینمختلفباانهاتماسگرفت هاندو‬ ‫برخیخواستارساخت«نجال‪»۳‬شد هاند‪.‬‬ ‫محیادهقانیدرنشستخبریاینسریالگفت‪:‬هربازیگریوقتی‬ ‫جایگزینبازیگردیگریمی شود‪،‬ریسکمی کند‪.‬هرکسیاینراقبول‬ ‫نمی کند‪.‬زیرابازیگرقبلییکتعریفیازانکاراکتردادهوشمابهعنوانبازیگر‬ ‫جدیدمی خواهیدانقالبرابشکنید‪.‬هربازیگرییکنگاهویکفرمت‬ ‫اجراییخاصدارد‪.‬برایمنریسکبزرگیبود‪.‬زمانهمنداشتیم؛منچهارشنبه‬ ‫قراردادبستمویکشنبهجلویدوربینسیروسعبدلیبودم‪.‬منحتیبالهجه‬ ‫جنوبیهیچاشناییتینداشتم‪.‬‬ ‫اوافزود‪:‬اقایتقیانی پورازمنپرسیدند«نجال‪»۱‬رادیدیکهمنگفتم‬ ‫نهفرصتنبودکهببینم‪.‬ولیخداراشکرانقدردراینمسیرهوشوخالقیت‬ ‫کارگردانمانباالبودوایناعتماددوطرفهشکلگرفتکهنتیجهرضایت بخش‬ ‫بود‪.‬درکناربازیگرانیکهبهشدتحرفه ایبودندومثلجلویدوربینکه‬ ‫خانوادهبودیم‪،‬پشتدوربیناینصمیمیتوجودداشت‪.‬سکانس هاییکهبا‬ ‫خانمحاجیان‪،‬شریفی نیاوطهماسبیبازیمی کردیمانقدراحساسیبودکهدر‬ ‫روحیهمنهمچناناثرداردوزمانمی خواهمکهازحالتنجالبودنخارج‬ ‫شوم‪.‬وقتیواکنشمردمرادیدمفهمیدمایناتفاق‪،‬اتفاقدرستیبود‪.‬بلهنقدهایی‬ ‫وارد است؛ هیچ کاری صد درصد درست پیش نمی رود‪ .‬اما شرایط کار را هم‬ ‫درنظربگیرید‪.‬برحسبانشرایطوامکانات‪،‬کاربزرگیدر«نجالی‪»۲‬اتفاق‬ ‫افتادهاست‪.‬مصطفیساسانی‪،‬ایفاگرنقشعطادرسریال«نجال»‪،‬گفت‪:‬مخاطبان‬ ‫بادقتزیادیسریالرامی دیدند‪.‬حتیبهمنگفتندچرادرسکانساخرعطا‬ ‫بهجایاینکهدنبالبرادرشعبدبگردد‪،‬فقطدعامی کند‪.‬خیلیبرایمعجیب‬ ‫بودکهتماشاگرانانقدردقتدارندواگرراضینشوندبهزبانمی ایند‪.‬اینکار‬ ‫باعثمیشودماخیلیبادقتکارمانراانجامدهیموبرایهرسکانسانگیزه‬ ‫یدرستیداشتهباشیم ‪.‬‬ ‫مسعودکریمیخضراء‪،‬مدیرگروهفیلموسریالشبکهسههمگفت‪:‬تولید‬ ‫سختیبود‪.‬بههمهعواملخداقوتمی گویم‪.‬دراینسریالهمهاچارفرانسه‬ ‫فرهنگ‬ ‫وقتی دغدغه ماکارونی هست‬ ‫کسی سینما نمی رود‬ ‫پخش کننده فیلم «انفرادی» می گوید‪ :‬افزایش فروش فیلم ها‬ ‫صرفا مدیون افزایش قیمت بلیت است و سینمای ایران روزهای‬ ‫سختی را به لحاظ تعداد مخاطبانش می گذراند‪.‬‬ ‫این روزها سینماها اوضاع خوبی ندارند و اگر پیش تر افت‬ ‫مخاطب و فروش به کرونا فقط به مرتبط می شد االن دیگر این‬ ‫بیماری را تنها عامل رکود سینما نمی توان دانست‪ .‬شرایط به‬ ‫گونه ای شده که حتی اکران یک فیلم خوب و باکیفیت هم ممکن‬ ‫است در جذب مخاطب چندان موفق نباشد و در این میان فقط‬ ‫بعضی فیلم های کمدی وضع بهتری دارند که البته ان ها نیز در‬ ‫مجموع مخاطب چشمگیری ندارند‪.‬‬ ‫در حال حاضر فیلم های کمدی «سگ بند» و «انفرادی» یکی‬ ‫با ‪ ۳۰‬میلیارد تومان و دیگری با ‪ ۱۰‬میلیارد تومان در مقایسه با‬ ‫فیلم های دیگر فروش خوبی در گیشه دارند ولی حتی همان‬ ‫«سگ بند» ‪ ۳۰‬میلیاردی هنوز نتواسته یک میلیون نفر مخاطب داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این باره سعید خانی که بعد از «انفرادی» فیلم «علفزار» را در‬ ‫بودند؛کارگردانبازیکرد‪،‬طراحلباسبازیکرد‪.‬البتهاینازفقرامکاناتمانهم‬ ‫بود کهجایطلبحاللیتدارد‪.‬اقایامیرجهانینگاهدقیقودرستیبهاین‬ ‫سریال داشت و اقای تقیانی پور ان را درست اجرا کرد‪ .‬کار نگاه نویی بود که‬ ‫مابهروزهایاغازینجنگداشتیم‪.‬ازچندماهقبلازجنگتحمیلیبهبافت‬ ‫اجتماعیدوملتایرانوعراقپرداختیمکهتقریبادرفضایسریالبدیعبود‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬روزابتداییجنگوتقریببینخانوادههاوتاثیرایننزدیکیهادرفرایند‬ ‫جنگکهبرداشتیازادانهازسمتاقایامیرجهانیازواقعیتتاریخیاینمرز‬ ‫و بوم بود‪.‬‬ ‫اوافزود‪:‬جاییکهافسرارشداستخباراتیتوسطنیروهایحزبالدعوه‬ ‫بهکشورمااوردهمیشود‪،‬رگه هاییازواقعیتدرتاریخابتداییجنگدارد‪.‬‬ ‫حتیدرسریالجاهاییاسمیازشهیدحسنباقریداشتیم‪.‬بازپرداختنبهحزب‬ ‫الدعوهعراقونزدیکیاینجریانسیاسیبهگفتمانانقالب‪،‬نکاتمحتوایی‬ ‫جدیوقویبودکهباعثشدسریال«نجال»کهیکعاشقانهقویراهمرقم‬ ‫زد‪،‬ازمخاطبخوبیبرخوردارباشد‪.‬رضایتمردمبرایمامشهودبود‪.‬حتی‬ ‫اگریکشبسریالبهپخشنمی رسید‪،‬همانشباعتراضهایمخاطبانبه‬ ‫مامیرسید‪.‬‬ ‫خیراهللتقیانی پورـکارگردان«نجال»ـدربارهچالش هایساختفصلدوم‬ ‫اینسریالونگرانیبابتافتکیفیت«نجال‪»۲‬توضیحداد‪:‬اینواهمهبرایافت‬ ‫کیفیتسریال هایادامه دارطبیعیاست‪.‬مابایکچالشدیگرهممواجهبودیم‬ ‫کهبازیگریکیازکاراکترهایاصلی مانبهدالیلکارینتوانستباماهمراهی‬ ‫کند‪.‬امامخاطبمعموالقصهرادنبالمی کندتابازیگررا‪.‬خوشبختانهقصه ی‬ ‫ما‪ ،‬قصه ای بود که این تضمین را به ما می داد که در «نجال‪ »۲‬از «نجال‪ »۱‬اقبال‬ ‫عمومیبیشترشود‪.‬‬ ‫امیرجهانیـنویسنده«نجال»ـهمدرباره یهمینموضوعگفت‪:‬ایننگرانی‬ ‫وجودداشت‪.‬بخشیازانمسالهتغییربازیگربود‪.‬بهنظرمخانمدهقانیبزرگترین‬ ‫تصمیمحرفه ای شانراگرفتندوپاسخاینشجاعتراگرفتند‪.‬مادرقدماولدر‬ ‫متناینباورراداشتیمکه«نجال‪»۲‬ازفصلیکبهترخواهدشد‪.‬وقتیخالصه‬ ‫فیلمنامهراحدوددویستوخورده ایصفحهبوددراختیارگروهقراردادیم‪،‬همه‬ ‫بهایننتیجهرسیدندکهاینفصلمی تواندازفصلاولبهترباشد‪.‬درادامههمبا‬ ‫تالش هایگروهکارگردانینتیجهکارخوبشد‪.‬‬ ‫بازیگرنقش«نجال»‪:‬ادامهدادنایننقشریسکبزرگیبود‬ ‫چرا «نجال‪ »۲‬نوروز و رمضان پخششد؟‬ ‫کارگردانسریال«نجال»درپاسخبهپرسشخبرنگارایسنادرباره ی‬ ‫دلیل انتخاب سریال «نجال» برای پخشدر عید نوروز ودر ادامه پخش اندر‬ ‫ماهمبارکرمضان‪،‬درحالیکهاینسریالنهمحتواییشادداردونهفضایی‬ ‫رمضانی‪،‬چیست؟گفت‪:‬کدامیکازسریال هامناسبتداشتکهبرایماداشته‬ ‫باشد؟اینکهتصورمااینباشدکهدرماهشعبانفقططنزپخششود‪،‬دافعهایجاد‬ ‫می کند‪.‬منفکرمی کنمدرچندسالاخیرمدیرانسازمانصداوسیماجسارتی‬ ‫راباپخش«گاندو»شروعکردند؛اینکهچونحتماعیداستبایدطنزپخش‬ ‫کنیم‪،‬بهنظرماینیکنواحتیمردمرااذیتمی کند‪.‬مخاطبدوستداردژانرهای‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1575‬‬ ‫مختلفرادررسانهملیببیند‪.‬دربرهه ایبهیاددارمماهمحرمحتیکارتون‬ ‫یزند‪.‬مااالنکلیشبکهداریمکه‬ ‫همنشاننمی دادند‪.‬خبمخاطبپسم ‬ ‫مخاطبمی تواندانتخابکند‪.‬درموردسریالهمهمین طوراست‪،‬می تواندژانر‬ ‫انتخابکند‪.‬مادوسریالکمدیداشتیمایاازهمهبهیکاندازهاستقبالشد؟‬ ‫مانبایدیکسبدبگذاریمکههمه اشطنزباشد‪.‬درستاستمردمدربرهه ای‬ ‫با«پایتخت»انسگرفتندوامیدوارمدوبارهپخششودامادالبراینایننیست‬ ‫کههمیشهدرعیدنوروزکمدیپخشکنیموهمیشهدرمحرممحتوایغمو‬ ‫قصهپخشکنیمیاهمیشهدرماهرمضانسریالسفرهافطاریداشتهباشیم‪.‬من‬ ‫منکرسریالمناسبتینیستمولینهاینکهفقطیکژانربهمخاطببدهیم‪.‬اینکهما‬ ‫توانستیمسبدمخاطبرامتنوعکنیمحسناست‪.‬هروقتدوباکسشبیهبودند‬ ‫فقطیکیمورداقبالعمومیقرارگرفته‪.‬مخاطبیکهمی خواهداکشنبیندچکار‬ ‫بایدبکند؟نبایدبگوییمبرایفالنمناسبتحتماکمدیبسازیم؛بایدسبدمتنوع‬ ‫باشدمخاطبخودشانتخابکند‪.‬‬ ‫ارشظلی پور‪،‬یکیازبازیگران«نجال‪»۲‬همدرپاسخبهاینسوالگفت‪:‬‬ ‫در ماه رمضان کمدی پخش کردیم وذائقه مخاطب را ماشکلدادیم‪ .‬االندر‬ ‫واحد‪ ۱۶۲‬دیدیمکهمخاطبهاازکجاهاتماسمی گیرند‪.‬ایندیگرامارو‬ ‫ارقامجاهایمختلفنیست‪.‬وقتیکاردیدهشدهیعنیخالوجودداشتهکهپر‬ ‫شده‪.‬بهنظرماینهوشمندیمدیرانشبکهسهبودهکهاینانتخابراداشتند‪.‬مثل‬ ‫سفرهمی ماندهرکسیکچیزیبرمی داردسفرهتلویزیوندرماهرمضانامسال‬ ‫رنگین تربود‪.‬‬ ‫همچنینمسعودکریمیخضراء ـسرپرستگروهفیلموسریالشبکهسهـ‬ ‫همدرپاسخبههمینسوالگفت‪:‬طبقیکیازنظرسنجی هایسازمانصداوسیما‬ ‫درسال‪ ۹۸‬کهبرایانتخابژانرموردعالقهمخاطببرایسریالاست‪،‬مخاطبان‬ ‫درامراانتخابکرد هاند‪.‬مابهاننظرسنجیرجوعکردیم‪.‬اینتصمیمبی مبنایی‬ ‫همنبود‪.‬‬ ‫سوگلطهماسبی‪،‬دیگربازیگرسریال«نجال»گفت‪:‬افتخارمی کنمک‬ ‫جنوبیهستمودر«نجال‪ ۱‬و‪»۲‬اولینباربودکهبهگویشخوزستانیکهانجا‬ ‫بزرگشدمصحبتکردم‪.‬منسکانسبهسکانسراخوبلمسمی کردم‪.‬‬ ‫دههشصتیهستموباخاطراتمادربزرگمبزرگشدمکهازجنگمی گفتو‬ ‫ازوقتیهمازدواجکردم‪،‬خاطراتپدرشوهرمکهدرجنگبودندرامی شنوم‪.‬‬ ‫چندقسمتراباحضورایشاندیدم‪.‬تمامخاطراتشبرایشزندهمی شد‪.‬ومن‬ ‫می دیدیمباچههیجانیکاررامی بیند‪.‬درمجموع«نجال»تواستسیتاچهل‬ ‫درصدازرنجومحرومیتاستانمنرانشاندهدوهمچنانشصتدرصددیگر‬ ‫شایدهمبیشترماندهکهماتالشکنیممردمانخطهرابهنمایشبگذاریم‪.‬خیلی‬ ‫خوشحالمکهاقایتقیانیپورواقایامیرجهانیبهعنوانکسانیکهجنوبی‬ ‫نیستند‪،‬قصهایراشروعمی کنندکهدرانازخطه ایصحبتمی شودکه‬ ‫مردمانشهمیشهمثلنخل هایشسرپاایستادندوایساندگیمی کنند‪.‬‬ ‫توضیحاتیدربارهشباهت«نجال»به«زیرخاکی»‬ ‫درادامهایننشستسیدحسینامیرجهانیـنویسنده«نجال»ـدربارهیکی‬ ‫ازنقد هاییکهبهاینسریالواردشد‪،‬توضیحداد‪:‬یکیازنقد هاییکهواردشد‬ ‫شباهت«زیرخاکی»باچندقسمتاول«نجال»بود‪.‬ماسیناپسکامل«نجال»را‬ ‫زمستان‪ ۹۹‬یعنیسهماهقبلازاینکه«زیرخاکی‪»۲‬پخششود‪،‬تحویلدادیم‪.‬‬ ‫این ایرادی است که از این جهت وارد است و می توان از این موازی کاری‬ ‫جلوگیریکرد‪.‬‬ ‫امیرجهانیبابیاناینکهبرایبهموقعرسیدنسریالبهپخش‪،‬حدود‪۱۰۰‬‬ ‫دقیقهازفیلمنامهحذفشدواینمسالهبهکارلطمهزد‪،‬افزود‪:‬ایناتفاقخوشایند‬ ‫من و کارگردان نبود اما چاره ای نبود و زمان کم بود‪.‬‬ ‫رازموفقیت«پایتخت»‪«،‬نون‪.‬خ» و«نجال»‬ ‫اودربارهساختسریال هاییدربارهقومیت هایمختلفایرانینیزگفت‪:‬‬ ‫درسال هایاخیرتجربهثابتکردههرموقعدوربینازپایتختخارجشده‪،‬‬ ‫کارجوابدادهاست‪«.‬پایتخت»‪«،‬نون‪.‬خ»و«نجال»کارهایدرجهیکیبودند‪.‬‬ ‫امیدوارمکهایناتفاقتکرارشودوکارهارابهدرونقومیت هاببرند‪«.‬نجال»‬ ‫برایسازمانکاریکامالاستراتژیکبود‪.‬مابرایاولینباردوربینمانراسمت‬ ‫دیگربردیم‪.‬دراینسریالعراقی هاتفکیکشد هاند‪.‬فکرمی کنماالنسازمان‬ ‫بامدیریتجدیدبایدبرودسراغکار هاییکهمنطقه ایباشندوبتواندکارهارا‬ ‫خارجازکشورپخشکند‪،‬چهبهجهتتوجیهاقتصادیوچهفرهنگیـسیاسی‪.‬‬ ‫کارگردان«نجال»همدربارهلوکیشن هایاینسریالبابیاناینکهاین‬ ‫مجموعهبیشاز‪ ۲۵۰‬لوکیشنداشتهاست‪،‬توضیحداد‪:‬یکسریاتفاق هاباعش‬ ‫شدباالجبارلوکیشن هاراتغییردهیم‪.‬برایضبطصحنهاخرنمی توانستیمبه‬ ‫جنوببرویمباتوجهبهاینکهانجاگرماستودوربینهنگمی کند‪.‬انزلیهم‬ ‫رفتیموبابارانمواجهشدیم‪.‬باخیلیازاتفاق هاروبروشدیمولیازهمانزمان‬ ‫پیشتولیدتصمیماناینبودکهلوکیشن هایبکررانشاندهیم‪.‬خیلیگشتیم‬ ‫کهویالییدرخوریکافسرارتشعراقیپیداکنیم‪.‬ساختسریالدربغدادهم‬ ‫خیلیسختاستوبهدالیلامنیتیکسینمی تواندادعاکنددربغدادسریال‬ ‫بسازد‪.‬اینکهچقدرموفقبودیمرامخاطببایدبگوید‪.‬امادرجاهاییجبربرما‬ ‫حاکمبود‪.‬‬ ‫نوبت پخش دارد‪ ،‬در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد‪ :‬در تعطیالتی‬ ‫که گذشت فروش سینماها بد نبودند ولی از ان ایده الی که باید‬ ‫باشد خیلی فاصله داریم‪ .‬درواقع این افزایش فروش را مدیون‬ ‫قیمت بلیت هستیم و به لحاظ مخاطب قطعاً نسبت به سال ‪ ۹۸‬افت‬ ‫شدید پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫او درباره دلیل این افت مخاطب گفت‪ :‬شرایط اقتصادی تاثیر‬ ‫گذار است و وقتی مردم برای خرید ماکارونی مشکل داشته باشند‬ ‫قطعا سینما رفتن برایشان اولویتی ندارد‪ .‬در این شرایط باید کارهای‬ ‫جدیدی در پخش و اکران انجام دهیم مثل شناور کردن قیمت‬ ‫بلیت ها‪ ،‬مذاکره با شهرداری و نهادها و ارگان ها تا تخفیف های‬ ‫ویژه یا کارت های مخصوص برای سینماروها ارائه کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دو روز اخر تعطیالت هفته گذشته با وجود‬ ‫اینکه فیلم «انفرادی» فروش خوب یک میلیاردی داشت‪ ،‬اما فقط‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر به سینما رفته بودند و از جمعیت ‪ ۸۰‬میلیونی کشور‬ ‫این رقم بسیار کم است‪ .‬شرایط اقتصادی قطعا بر فروش سینما تاثیر‬ ‫گذاشته و اگر سینمادارها‪ ،‬پخش کنندگان و مدیران وزارت ارشاد‬ ‫فکری نکنند‪ ،‬امسال سینما وضعیت سختی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیر پردیس سینمایی «صبامال» با تاکید براینکه برای جذب‬ ‫مخاطب فیلم خوب هم باید ساخته شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در کنار تولید‬ ‫باید برای مارکت پخش هم کاری کرد؛ در همین پردیس «صبا»‬ ‫با فروشگاه زنجیره ای ان مذاکره کردیم تا هر کسی که از یک‬ ‫رقمی بیشتر خرید کند‪ ،‬بلیت نیم بها سینما بگیرد و در هفته گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬بلیت از همین طریق فروختیم‪ .‬این یک تالش ساده‬ ‫است است و باید جریانی جدی برای تنوع در ارائه قیمت ها ایجاد‬ ‫کنیم تا مردم در همین شرایط سخت اقتصادی هم راحت تر به‬ ‫سینما بیایند‪.‬‬ ‫خانی یاداور شد که در نوبت دوم عید فطر در تدارک اکران‬ ‫فیلم «علفزار» است و افزود‪ :‬االن فیلم های اجتماعی خیلی فروش‬ ‫خوبی ندارند ولی «علفزار» با توجه به سوژه ملتهبی که دارد و‬ ‫ماجراهایی که در جشنواره فیلم فجر داشت با استقبال مخاطب‬ ‫روبرو می شود‪ ،‬پس از ان برای تابستان هم اگر شرایط مهیا شود‬ ‫«دوزیست» را اکران خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اغازبهکاربخشمجازی‬ ‫نمایشگاهکتابازامروز‬ ‫سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در‬ ‫دو بخش مجازی و فیزیکی برگزار می شود‪ .‬مخاطبان کتاب‬ ‫می توانند از امروز با مراجعه به سایت ‪ ketab.ir‬کتاب های‬ ‫مورد نیازشان را سفارش دهند‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه هم امکان خرید حضوری از نمایشگاه‬ ‫کتاب برای مخاطبان مهیاست‪ .‬مسئله مهم در این میان این است‬ ‫که مخاطبان کتاب هنگام حضور در نمایشگاه باید کارت‬ ‫واکسن همراه خود داشته باشند یا خیر؟‬ ‫اغاز به کار بخش مجازی نمایشگاه کتاب‬ ‫حسین صفری مدیر کمیته اجرایی سی و سومین نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران می گوید‪ :‬از انجا که هرگونه تجمعی در‬ ‫مکان برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫مشکل ساز می شود‪ ،‬نمی توان به صورت حضوری مخاطبان‬ ‫نمایشگاه را کنترل کرد که واکسیناسیونشان را انجام داده اند یا‬ ‫نه‪ .‬ناشران‪ ،‬دست اندرکاران نمایشگاه کتاب و بازدیدکنندگان از‬ ‫این رویداد ادبی طبق دستورالعمل بهداشتی که وزارت ارشاد به‬ ‫ستاد برگزاری نمایشگاه اعالم کرده است‪ ،‬عمل می کنند‪.‬‬ ‫در دوره های پیشین برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران با تخلفاتی از جمله فروش کتاب غیر و تخفیف های ‪۵۰‬‬ ‫درصدی در برخی غرفه های نمایشگاه کتاب مواجه بودیم‪ .‬بنا‬ ‫به گفته صفری حوزه نظارت نمایشگاه به بررسی این دسته از‬ ‫تخلفات می پردازد‪.‬‬ ‫تا سی و دومین دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران شاهد بودیم تا روز های اغاز برپایی ان کتیبه های غرفه ها‬ ‫نصب نشده بود یا اطالعات ناشران در هر راهرور دیده نمی شد‬ ‫و مخاطبان برای پیداکردن ناشر مورد نظرشان دچار سردرگمی‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫اما صفری می گوید‪ :‬تمامی فعالیت های اجرایی سی و‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران براساس جدول زمان‬ ‫بندی انجام شده و علیرغم تاخیر ثبت نام ناشران در نمایشگاه‬ ‫به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور برنامه ریزی های منظم‬ ‫و منسجمی برای برپایی غرفه ها و نصب راهنمای غرفه ها انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عالوه بر‬ ‫ناشران عمومی‪ ،‬کودک و نوجوان‪ ،‬دانشگاهی و ناشران خارجی‪،‬‬ ‫شاهد حضور ناشران دیجیتال هم هستیم‪.‬‬ ‫بازیگر «موقعیت‬ ‫مهدی» پُ ِ‬ ‫ست‬ ‫دولتی گرفت‬ ‫سرمایه های ارزشمند علمی و تجربی و مشاوره های سازنده‬ ‫اهالی شریف خانواده بزرگ نمایش عروسکی ایران و جذب‬ ‫حمایت ها و همراهی مادی و معنوی نهادهای فرهنگی مرتبط‬ ‫در برگزاری هرچه موفق تر این رویداد سربلند و پیروز باشید‪».‬‬ ‫هادی حجازی فر بازیگر و کارگردان تئاتر‪ ،‬تلویزیون و‬ ‫سینما‪ ،‬متولد سال ‪ ۱۳۵۵‬است‪ .‬او دارای مدرک کارشناسی‬ ‫در رشته عروسکی از دانشگاه تهران و همچنین کارشناسی‬ ‫ارشد بازیگری و کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس است‪.‬‬ ‫حجازی فر در عرصه تئاتر عروسکی با اجرای نمایش «دایره»‬ ‫عنوان اثر برگزیده را از جشنواره عروسکی دانشجویان کسب‬ ‫کرد‪ .‬او سال ‪ ۱۳۸۵‬نیز با نمایش «رومئو و ژولیت» موفق‬ ‫به دریافت جایزه نمایش برگزیده از جشنواره بین المللی‬ ‫عروسکی مبارک ‪ -‬یونیما شد‪ .‬نمایش «مالقات بانوی‬ ‫سالخورده» به کارگردانی حجازی فر سال ‪ ۱۳۹۳‬عنوان اثر‬ ‫برگزیده از جشنواره بین المللی عروسکی مبارک ‪ -‬یونیما را‬ ‫از ان خود کرد‪ .‬او این روزها فیلم «موقعیت مهدی» را روی‬ ‫پرده سینما دارد‪.‬‬ ‫هادی حجازی فر با حکم کاظم نظری‪ ،‬مدیرکل هنرهای‬ ‫نمایشی دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی‬ ‫تهران‪ -‬مبارک شد‪.‬‬ ‫بازیگر «موقعیت مهدی» پ ُ ِ‬ ‫ست دولتی گرفت‬ ‫در متن حکم کاظم نظری‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشی‬ ‫خطاب به هادی حجازی فر‪ ،‬بازیگر و کارگردان تئاتر‪ ،‬سینما‬ ‫و تلویزیون به عنوان دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫نمایش عروسکی تهران‪ -‬مبارک چنین امده است‪:‬‬ ‫«نمایش عروسکی‪ ،‬این هنر دیرینه پربها‪ ،‬همواره جایگاه‬ ‫ارجمندی در میان هنرهای ایران زمین داشته است‪ ،‬نمایش های‬ ‫سنتی عروسکی ایران مایه فخر و سرمایه ارزشمند فرهنگی‬ ‫این سامان است و خالقیت های نوین و روزامد نمایشگران‬ ‫جوان ایرانی با تازه ترین روش ها و شیوه های افرینش هنری‬ ‫زبان زد جهانیان‪.‬‬ ‫این گنجینه پربها شایسته تکریم است و توجهی بیش از‬ ‫پیش تا به بالندگی اش افزوده شود و از سوی دیگر جایگاه‬ ‫شایسته خود را در مواجهه با مخاطب در جریان استمرار‬ ‫اجراها بازیابد‪ .‬در این راستا جشنواره بین المللی نمایش‬ ‫عروسکی تهران‪ -‬مبارک به عنوان یکی از معتبرترین‬ ‫رویدادهای هنری منطقه فرصت مغتنمی است تا توان و‬ ‫همت نمایشگران ارجمند عروسکی‪ ،‬اساتید‪ ،‬پژوهشگران و‬ ‫صاحب نظران این عرصه را در راه اعتالی این گونه شریف و‬ ‫اثرگذار هنری به کار بندد‪.‬‬ ‫نظر به تخصص‪ ،‬تجربه و دغدغه جنابعالی و با مشاوره ‬ ‫خانواده نمایشگران عروسکی‪ ،‬به موجب این حکم به عنوان‬ ‫«دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایشی عروسکی تهران‪-‬‬ ‫مبارک» منصوب می شوید‪.‬‬ ‫امید که در سایه الطاف پروردگار مهربان با بهره مندی از‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پذیره نویسیاوراقگواهیسپرده‪18‬درصدیبانکایندهاغازشد‬ ‫بانک اینده‪ ،‬اوراق گواهی سپرده مدت دار‪ ،‬ویژه سرمایه گذاری عام را پذیره نویسی می کند‪.‬‬ ‫این اوراق‪ ،‬با نرخ سود علی الحساب ساالنه ‪١٨‬درصد و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید ساالنه ‪١٠‬درصد است که مدت ان‪ ،‬یک سال است‪.‬‬ ‫فروش این اوراق در سال جاری تا اطالع بعدی‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1575‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪5‬پردیسمنطقه ایتخصصیراه‪،‬‬ ‫مسکنوشهرسازیدرسراسر‬ ‫کشورراه اندازیمی شود‬ ‫گزارش‬ ‫رییس مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مسکن و شهرسازی گفت‪:‬‬ ‫را ه اندازی ‪ ۵‬پردیس منطقه ای در‬ ‫دستور کار است و برنامه ریزی شده‬ ‫تا با گسترش پردیس های منطقه ای‬ ‫بهر ه مندی از خدمات شرکت های‬ ‫دانش بنیان تقویت شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن‪-‬هیبنا از وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬علیرضا قار ی قران‬ ‫رییس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن‬ ‫و شهرسازی در خصوص برنامه های‬ ‫تنگاتنگی داشته باشند‪.‬‬ ‫«تولید؛ دانش بنیان و اشتغا ل افرین»‬ ‫است تا با گسترش پردیس های‬ ‫ان مرکز برای تحقق شعار سال‬ ‫و بهر ه مندی از شرکت های‬ ‫دانش بنیان در ساخت و ساز و‬ ‫قار ی قرا ن افزود‪ :‬در برنامه‬ ‫منطقه ای بهر ه مندی از خدمات‬ ‫شرکت های دانش بنیان تقویت‬ ‫تحقیقات این قدرت را بدهد تا‬ ‫اگر مسائلی در حوز ه های مختلف‬ ‫وزارت راه و شهرسازی ایجاد‬ ‫شد با ظرفیت های دانشگاهی و‬ ‫علمی مرکز تقویت شود‪ .‬همچنین‬ ‫همچنین پروژ ه های عمرانی به ارایه‬ ‫شود‪ .‬بر همین اساس برنامه ریزی‬ ‫مرکز بتواند همراستا با فعالیت های‬ ‫رییس مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫تخصصی راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫کرده و گواهینامه های فنی به‬ ‫خصوص تحقق شعار سال برنامه‬ ‫همجوار از جمله مرکز‪ ،‬شمال‪،‬‬ ‫ارایه بدهد‪.‬‬ ‫دانش بنیان به طور مستقیم با مرکز‬ ‫کشور ایجاد شود و گسترش یابد‪.‬‬ ‫شده است تا تغییر اساسی در‬ ‫هم افزایی شرکت های دانش بنیان‬ ‫تحقیقات در برنامه این مرکز قرار‬ ‫نکاتی پرداخت‪.‬‬ ‫مسکن و شهرسازی گفت‪ :‬در‬ ‫مرکز این است که شرکت های‬ ‫و با شیو ه های قانونی که هم اکنون‬ ‫در کشور وجود دارد تحت عنوان‬ ‫پردیس های منطقه ای همکاری‬ ‫شده تا بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬منطقه پردیس‬ ‫در استا ن های بزرگ و استا ن های‬ ‫شما ل غرب‪ ،‬شمال شرق و جنوب‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پتانسیل و‬ ‫در کنار هم می تواند به مرکز‬ ‫شرکت های دانش بنیان حرکت‬ ‫شرکت های ارایه دهنده خدمات‪،‬‬ ‫قار ی قران اعالم کرد‪ :‬مقرر‬ ‫ساختار و فعالیت های مرکز‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫نحوهجدیدپرداخت‬ ‫چکبرگشتی‬ ‫گزارش‬ ‫بانک سینا در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از خانواده های ایرانی‬ ‫و همچنین اجرای جزء ‪ 2‬تبصره ‪ 16‬قانون بودجه سال ‪ 1401‬کل کشور‪ ،‬نسبت به پرداخت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه فرزنداوری اقدام می نماید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ ؛ طبق بخشنامه بانک مرکزی و به جهت حمایت‬ ‫از خانواده های ایرانی و تشویق به امر فرزنداوری‪ ،‬این بانک پرداخت وام قرض الحسنه‬ ‫فرزنداوری را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫براین اساس برای فرزندانی که از سال ‪ 1400‬به بعد به دنیا امده اند‪ ،‬تسهیالت قرض‬ ‫الحسنه فرزند اوری‪ ،‬به ازای فرزند اول ‪ 200‬میلیون ریال و به ازای فرزند دوم ‪ 400‬میلیون‬ ‫ریال و به ازای فرزند سوم ‪ 600‬میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم ‪ 800‬میلیون ریال و به‬ ‫ازای فرزند پنج به بعد ‪ 1000‬میلیون ریال تعلق می گیرد‪ .‬در مورد فرزندان دوقلو و بیشتر هم‬ ‫به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد‪ .‬به همین منظور بانک سینا پس ازبررسی و اعتبار‬ ‫سنجی متقاضیان و طی فرایندهای قانونی به پرداخت تسهیالت اقدام می کند‪.‬‬ ‫متقاضیان دریافت این وام می توانند به ادرس اینترنتی ‪ve-bank.pbn.net‬‬ ‫مراجعه و نسبت به تعیین شعبه‪ ،‬پذیرش و سایر مراحل قانونی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫هزارو‪467‬میلیاردتومانتسهیالتنوسازیدر‬ ‫بافتفرسودهپرداختشد‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۶۷‬میلیارد تومان تسهیالت نوسازی در‬ ‫بافت فرسوده از ابتدای سال ‪ ۹۸‬تاکنون خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬محمود شایان‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن در خصوص میزان تخصیص اعتبار و تسهیالت به بافت فرسوده که‬ ‫از سال ‪ ۹۸‬به بعد به متقاضیان پرداخت شده است‪،‬گفت‪ :‬تسهیالت نوسازی بافت فرسوده‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۲۱‬پروژه پرداخت شد و تعداد ‪ ۲۶‬هزار و ‪۷۹۱‬نفر برای‬ ‫نوسازی واحدهای خود در محالت هدف بازافرینی شهری این تسهیالت را دریافت کردند‪.‬‬ ‫شایان افزود‪ :‬مبلغ قرارداد منعقد شده تسهیالت نوسازی مسکن در بافت فرسوده ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۷‬میلیاردتومان است که به بیش از ‪ ۲۶‬هزار متقاضی پرداخت شد‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری ایران و بنا بر امار رسمی ارایه شده‪،‬‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۱۶۰‬هزار هکتار مساحت از سطح شهرها را بافت فرسوده‪ ،‬سکونتگاه های‬ ‫غیررسمی و بافت های تاریخی تشکیل می دهد که می تواند هدف بازافرینی شهری قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬همچنین بر اساس بررسی های انجام شده بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون واحد ناپایدار در کشور‬ ‫وجود دارد که باید نوسازی و بهسازی شود و در برنامه شرکت بازافرینی شهری ایران برای‬ ‫نوسازی قرار دارد‪.‬‬ ‫از روز ‪ 18‬اردیبهشت ماه شروع می شود‪:‬‬ ‫معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تشریح کرد؛‬ ‫معاون فناوری های نوین بانک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬اگر چک فردی‬ ‫برگشته خورده باشد‪ ،‬مبلغ مورد‬ ‫نظر از همه حسا ب های شخص در‬ ‫همان بانک برداشت می شود‪ .‬در‬ ‫مرحله بعدی به میزان مبلغ کسری‬ ‫چک برگشتی‪ ،‬سایر حسا ب های‬ ‫فرد در شبکه بانکی به ترتیب‬ ‫بیشترین به کمترین مانده مسدود‬ ‫و سپس مراحل قانونی از سوی قوه‬ ‫قضائیه انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬دکتر مهران محرمیان در‬ ‫گفت وگو با رسانه ملی درباره‬ ‫نحوه مسدودی حسا ب های فرد‬ ‫صادرکننده چک برگشتی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به اینکه ماده ‪5‬‬ ‫مکرر قانون اصالح قانون صدور‬ ‫چک‪ ،‬مواردی را برای شخصی‬ ‫که چک وی برگشت می خورد‬ ‫در نظر گرفته است یکی از این‬ ‫موارد کسر مانده چک برگشتی از‬ ‫کلیه حسا ب های صادرکننده چک‬ ‫در شبکه بانکی است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بخشی از این قانون در حال‬ ‫اجراست‪ .‬بدین معنا که اگر فردی‬ ‫در یک بانک دسته چکی داشته‬ ‫باشد و چک او برگشت بخورد‪ ،‬از‬ ‫تمام حسا ب هایش در همان بانک‬ ‫مبلغ مربوطه برداشت و چک اگر‬ ‫مبلغش کفایت کرد‪ ،‬پاس می شود‪.‬‬ ‫مقام مسئول بانک مرکزی‬ ‫یاداور شد‪ :‬در قسمت دیگر قانون‬ ‫عنوان شده است که به میزان‬ ‫مبلغ کسری چک برگشتی‪ ،‬سایر‬ ‫حسا ب های صادرکننده چک‬ ‫برگشتی در تمام شبکه بانکی‬ ‫مسدود شود و در نهایت روال‬ ‫قانونی از سوی قوه قضائیه برای‬ ‫برداشت از ان حساب طی شود‪.‬‬ ‫بنابراین اگر فردی در پنج بانک‬ ‫حساب دارد و در بانک اول چک‬ ‫وی برگشت می خورد‪ ،‬مانده تمام‬ ‫حسا ب ها احصا می شود و در مرحله‬ ‫بعدی به ترتیبی که از بیشترین‬ ‫به کمترین مانده است ‪ ،‬کسری‬ ‫موجودی چک برگشتی مسدود‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه اطالع فرد‬ ‫دارای چک برگشتی از مسدودی‬ ‫حسا ب هایش گفت‪ :‬طبیعتاً فرد‬ ‫می تواند از کانا ل های ارتباطی‬ ‫هر بانک این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫اما این رویه بسیار طوالنی است‬ ‫بدین صورت که فرد به قوه قضاییه‬ ‫مراجعه می کند‪ ،‬قوه قضائیه با‬ ‫بانکها مکاتبه می کند‪ ،‬بانکها مانده‬ ‫موجود را به قوه قضائیه بازمی‬ ‫گردانند و غیره‪ .‬البته این امر تنها‬ ‫مرتبط با چک برگشتی نیست و در‬ ‫تمام مواردی که به ضبط اموال و‬ ‫دارایی های شخصی شبکه بانکی‬ ‫مرتبط است‪ ،‬روال این گونه و‬ ‫به همین میزان طوالنی است‪ .‬لذا‬ ‫مقرر است که این کار به صورت‬ ‫برخط انجام شود و فرد از طریق‬ ‫کانا ل های ارتباطی بانک خودش‬ ‫می تواند از وضعیت مسدودی‬ ‫حسابش اطالع یابد‪.‬‬ ‫معاون فناور ی های نوین درباره‬ ‫روال رفع مسدودی از حسا ب های‬ ‫صادرکننده چک بالمحل عنوان‬ ‫کرد‪ :‬روال رفع مسدودی همان‬ ‫روالی است که تاکنون انجام‬ ‫شده است‪ .‬یعنی صادرکننده چک‬ ‫بالمحل برای رفع مسدودی باید‬ ‫رضایت شخص ذی نفع چک‬ ‫را اخذ کند که عم ً‬ ‫ال این کار با‬ ‫پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و‬ ‫پس از ان‪ ،‬همین روال به صورت‬ ‫عکس (معکوس) انجام می شود‬ ‫و در تمام شبکه بانکی رفع سوء‬ ‫اثر اعمال و وجوه مسدودی ازاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مقام مسئول بانک مرکزی در‬ ‫توضیح اجرای ازمایشی طرح یاد‬ ‫شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ازمایشی بودن‬ ‫طرح یاد شده‪ ،‬این گونه است که‬ ‫فرصت محدودی برای پنج بانک‬ ‫باقی مانده در نظر گرفته شده تا‬ ‫در اسرع وقت ازمایش های الزم را‬ ‫برای را ه اندازی این سرویس انجام‬ ‫دهند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از انجایی‬ ‫که تعداد چک های برگشتی در‬ ‫روز باالست‪ ،‬ضروری است که‬ ‫از عملکرد زیرساخت های فنی‬ ‫اطمینان حاصل کنیم‪ .‬لذا فرصت‬ ‫ازمایشی در نظر گرفته شده برای‬ ‫این طرح‪ ،‬دو هفته است و سپس‬ ‫این مهم برای تمام شبکه بانکی‬ ‫و تمام چک های برگشتی اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون فناور ی های نوین در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬موضوع فوق‬ ‫مطابق قانون برای تمام چک های‬ ‫قدیمی و جدید اعمال می شود‬ ‫و تنها به چک های صیادی جدید‬ ‫بنفش رنگ محدود نمی شود‪.‬‬ ‫پرداخت وام قرض الحسنه‬ ‫فرزنداوری از سوی بانک سینا‬ ‫فروش‪100.000‬میلیاردریالگواهیسپردهمدت‬ ‫دارویژهسرمایهگذاریازسویبانکملت‬ ‫فروش مرحله سوم گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‬ ‫گذاری (عام) با نام بانک ملت از روز یکشنبه ‪ 18‬اردیبهشت‬ ‫ماه سال جاری شروع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬این بانک با اخذ‬ ‫مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬یکصد هزار‬ ‫میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‬ ‫گذاری را با نرخ سود علی الحساب ‪ 18‬درصد سالیانه به‬ ‫فروش می رساند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬فروش این اوراق از روز یکشنبه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ماه امسال شروع خواهد شد و تا اتمام مبلغ‬ ‫منتشره ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‬ ‫گذاری (عام) با نام بانک ملت‪ ،‬دارای تاریخ سررسید یک‬ ‫سال پس از تاریخ انتشار خواهد بود‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است‪ ،‬نرخ سودعلی الحساب اوراق‬ ‫یادشده‪ 18 ،‬درصد ساالنه و قابل پرداخت در مقطع ماهانه‬ ‫و نرخ سود بازخرید ان‪ ،‬قبل از تاریخ سررسید معادل ‪10‬‬ ‫درصد سالیانه خواهد بود‪.‬‬ ‫چترحمایتیبانککارگشاییبرسراقشارنیازمند‬ ‫بانک کارگشایی به منظور رفع نیازهای فوری‬ ‫و ضروری متقاضیان و توان بخشی اقشار ضعیف‬ ‫و نیازمند‪ ،‬بیش از ‪ 101‬هزار فقره تسهیالت‬ ‫قر ض الحسنه طی ‪ 12‬ماه سال گذشته پرداخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫این بانک در مدت مذکور در قبال ترهین‬ ‫طال و جواهرات‪ ،‬تعداد ‪ 101‬هزار و ‪ 725‬فقره‬ ‫کارگشایی این است که متقاضیان در مواقع‬ ‫ضروری بدون ضامن و در قبال ترهین طال‬ ‫بدون پرداخت اقساط ماهانه‪ ،‬یکی از وا م های‬ ‫قر ض الحسنه یا جعاله را در کوتا ه ترین زمان‬ ‫ممکن دریافت کنند‪.‬‬ ‫بانک کارگشایی در حال حاضر تسهیالت‬ ‫خرد جعاله رفع احتیاجات ضروری را با سقف‬ ‫فردی ‪ 200‬میلیون ریال و وام قرض الحسنه را با‬ ‫تسهیالت قر ض الحسنه به ارزش بالغ بر یک هزار‬ ‫سقف فردی ‪ 20‬میلیون ریال به ترتیب در قبال‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪13‬شعبه و ‪ 42‬دایره فعال در سراسر کشور به‬ ‫و ‪ 937‬میلیارد ریال به متقاضیان تخصیص داده‬ ‫از ویژگی های مهم تسهیالت بانک‬ ‫ترهین ‪ 100‬و ‪ 30‬گرم طال و جواهرات‪ ،‬توسط‬ ‫متقاضیان پرداخت می کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫داماستانقمیکیازسرمایههایمهمتولیددرکشوراست‬ ‫رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانقمدردیدارصمیمیبادامدارانگفت‪:‬ایناستانبادارابودنحدودهفت هزارواحددامپروریازمهمترینقطب هایپرورشدامکشوربهشمارمی اید‪.‬محمدرضاحاجیرضاضمنتاکیدبرنقشتشکلهاگفت‪:‬ماتالشکردیمباارتباطوتعامل‬ ‫مستمرباتشکلهامشکالترابهنفعجامعهومردمبرطرفکنیم‪.‬ویباتاکیدبرپیگیریرفعمشکالتبخشدامافزود‪:‬یکیازوظایفمادرمجموعهجهادکشاورزیبرطرفکردنمشکالتدامداراناستوبرحسبوظیفهمسئولیتقبولکردیموتمامتالشمانراخواهیمکرد‪.‬حاجیرضا‬ ‫درادامهایندیدارگفت‪:‬استانقمدربخشکشاورزیودامازاهمیتخاصیبرخورداراستوکشاورزیاستانباداموطیوردرکشورشناختهمیشود‪.‬رئیسسازمانجهادکشاورزیقمبااشارهبهاینکهسرمایهگذاریعظیمیدربخشداماستانقمصورتگرفتهاستوازاینسرمایهعظیم‬ ‫بایدمحافظتصورتبگیردگفت‪:‬شمادامدارانباوجودمشکالتموجوددرجنگاقتصادیباتمامتواندرحالمقاومتهستیدواگرتولیدوزحماتشمادامداراننباشدامنیتغذاییبهخطرمیافتد‪.‬حاجیرضادرادامهافزود‪:‬مادردورهیجدیدتمامتالشخودرابرایمعرفیظرفیت‬ ‫پرورشداماستانقمبهمسئولینکشوریواستانیبهکارگرفتیموسعیکردیممطالباتشمادامداران رادرجلساتبامدیرانکشوریومجمعنمایندگاناستانمطرحکنیمتاانشاهللبتوانیمبهنتایجمطلوبیدستپیداکنیم‪.‬‬ ‫بازگشایی‪۵‬معبر‬ ‫دسترسیمردمبندرعباس‬ ‫به دریا پس از ‪ 30‬سال‬ ‫گزارش‬ ‫مجتبی قهرمانی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بیش از ‪ ۳۰‬سال از تصرفات‬ ‫غیرقانونی در این محدوده می گذشت‬ ‫و در این مدت مردم از دسترسی‬ ‫به دریا محروم بودند لذا با تخریب‬ ‫تصرفات غیرمجاز و ایجاد ‪ ۵‬معبر‬ ‫مناسب به مساحت بیش از ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫متر مربع هم اکنون امکان دسترسی‬ ‫مردم به سواحل و دریا ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اراضی ساحلی‬ ‫حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندرشهید‬ ‫رجایی بندرعباس ‪ ۱۲.۶‬کیلومتر‬ ‫است که از این میزان در حدود ‪۶‬‬ ‫کیلومتر به صورت غیرقانونی توسط‬ ‫بخش خصوصی تصرف شده بود که‬ ‫با تسری طرح ازادسازی سواحل به‬ ‫زمین های تصرف شده توسط افراد‬ ‫حقیقی و شرکت های متعلق به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬ضمن ازادسازی این‬ ‫اراضی و اعاده ان ها به بیت المال‪،‬‬ ‫مستحدثات ایجاد شده در این منطقه‬ ‫نیز تخریب شد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬در اخرین مرحله از طرح‬ ‫ازادسازی سواحل در حدفاصل‬ ‫بنادر شهید باهنر و شهید رجایی‬ ‫بندرعباس با توجه به ماموریت‬ ‫ابالغی به دادستان عمومی و انقالب‬ ‫مرکز استان هرمزگان‪ ،‬بخش اعظمی‬ ‫از حریم ‪ ۶۰‬متری رفع تصرف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قهرمانی گفت‪ :‬در اجرای طرح‬ ‫ازادسازی سواحل این محدوده با‬ ‫توجه به اینکه در زمین های مجاور‬ ‫اتوبان نیز انبا ر هایی به هم پیوسته قرار‬ ‫داشتند‪ ،‬پس از بررسی دقیق نقشه های‬ ‫مربوطه و تعیین مسیر های دسترسی‪،‬‬ ‫طی چند روز اخیر با حضور نماینده‬ ‫دادستان در محل‪ ،‬نسبت به ایجاد و‬ ‫بازگشایی معابر مذکور اقدام شد‪.‬‬ ‫نماینده عالی قوه قضاییه در استان‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬بازگشایی معابر‬ ‫و ازادسازی حریم دریا در این‬ ‫محدوده کماکان ادامه دارد‪.‬‬ ‫تا کنون با صدور دستور قضایی‬ ‫مساحتی بالغ بر ‪ ۳۰۰‬هکتار برابر‬ ‫با ‪ ۶۰‬کیلومتر از سواحل استان‬ ‫هرمزگان در کرانه های دریای عمان‬ ‫و خلیج فارس ازادسازی شده است‪.‬‬ ‫‪ 50‬درصد از ظرفیت‬ ‫اهدای خون کشور را‬ ‫از دست داده ایم‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور‬ ‫از اراک‪ ،‬مصطفی جمالی پیش از‬ ‫ظهر امروز در همایش انتقال خون استان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افزایش سن جمعیت کشور‬ ‫برابر با افزایش بیماری قلبی و عروقی و‪...‬‬ ‫خواهد بود که این مسئله باعث باال رفتن‬ ‫مصرف خون و فراورده های ان می شود‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس امارها از هر سه نفر‬ ‫یک نفر تا اخر عمر خود به خون نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬در ‪ ۸‬سال گذشته مصرف خون و‬ ‫فراورده های خونی در کشور با افزایش‬ ‫روبرو بوده اما میزان ذخایر خونی افزایش‬ ‫چشمگیری نداشته است که این شرایط‬ ‫عواقب خود را دارد و شوخی بردار نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون‬ ‫کشور بیان کرد‪ :‬در دنیا و در کشورهای‬ ‫پیشرفته بین ‪ 30‬تا ‪ 50‬درصد اهداکنندگان‬ ‫خون را زنان تشکیل می دهند این در‬ ‫صورتی است که در ایران فقط ‪ 5‬درصد‬ ‫اهداکنندگان بانوان هستند‪ ،‬این یعنی نیمی‬ ‫از ظرفیت اهدای خون کشور را از دست‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫جمالی ادامه داد‪ :‬اهداکنندگان مستمر‬ ‫خون کشور باالی ‪ 40‬سال سن دارند و‬ ‫باید هم جوانان و هم بانوان را در این کار‬ ‫مشارکت دهیم چراکه در غیر این صورت‬ ‫با بحران ذخیره خون روبرو می شویم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬استانداردهای انتقال‬ ‫خون کشور از لحاظ فنی در حد امریکا‬ ‫و کشورهای اروپایی اما از نظر خدمات‬ ‫کمتر از انها است؛ کیسه خون در ایران‬ ‫فیلتره نیست‪ ،‬از هر ‪ 9‬نفری که قلب خود‬ ‫را جراحی می کنند ‪ 6‬نفر فوت می کنند اما‬ ‫در صورتی که کیسه ها فیلتره شوند به ‪3‬‬ ‫فوتی تقلیل می یابند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون‬ ‫کشور با بیان اینکه برای رقم زدن همه‬ ‫اتفاقات خوب در سازمان نیازمند ‪200‬‬ ‫میلیارد تومان بودجه هستیم بیان داشت‪ :‬با‬ ‫علم های روز دنیا اشنا هستیم اما به دلیل‬ ‫کمبود منابع مالی نمی توانیم خدمات با‬ ‫کیفیت تری ارائه دهیم‪.‬‬ ‫جمالی گفت‪ :‬متاسفانه در زمان‬ ‫پالسماگیری به روش سنتی بخشی از‬ ‫پالسما را از دست می دهیم؛ به همین‬ ‫منظور باید با تامین منابع مالی‪ ،‬خدمات‬ ‫کیفی را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اتوبوس های سیار‬ ‫خون گیری باید توسعه یابد چراکه با‬ ‫راه اندازی ان با هزینه ای بالغ بر ‪ 10‬میلیارد‬ ‫تومان روزانه ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬مورد خون گیری‬ ‫افزایش می یابد و بخشی از کمبودهای‬ ‫خون جبران می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور‬ ‫بیان داشت‪ :‬برای تعیین عفونت نمونه‬ ‫خون ها به تهران انتقال پیدا می کند اما تا‬ ‫پایان سال هر استان به تجهیزات مجهز‬ ‫می شود و دیگر نیازی به ارسال نمونه‬ ‫خون به تهران نخواهد بود‪.‬‬ ‫جمالی اظهار کرد‪ :‬رسیدن شرایط‬ ‫خون استان مرکزی به شرایط تهران‪،‬‬ ‫نیازمند افزایش ‪ ۶۰‬درصدی بودجه‬ ‫است که کار اسانی نیست‪ ،‬البته استاندار‬ ‫مرکزی قول همکاری و مساعدت داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬زیرساخت های‬ ‫و تعداد پرسنل سازمان انتقال خون در‬ ‫استان رشد نداشته این در حالی است که‬ ‫تخت های بیمارستانی رشد داشته است‪،‬‬ ‫متاسفانه اراک فقط یک پایگاه انتقال‬ ‫خون دارد و این جای تعجب دارد در‬ ‫صورتی که چالش در این شهرستان رخ‬ ‫دهد با مشکالتی روبرو خواهیم شد‪.‬‬ ‫ضرورت تجهیز استان مرکزی به‬ ‫باشگاه اهداکنندگان خون‬ ‫مدیرعامل مجمع خیرین سازمان‬ ‫انتقال خون نیز گفت‪ :‬نیاز است استان‬ ‫مرکزی به باشگاه اهداکنندگان خون‬ ‫مجهز شود؛ زیرساخت های این باشگاه نیز‬ ‫باید توسط اداره کل استان فراهم شود‪،‬‬ ‫سمن ها می توانند در این امر مشارکت‬ ‫کنند و ان را توسعه دهند‪.‬‬ ‫سید محمدهادی ایازی بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫ظرفیت های مردمی و بنگاه های اقتصادی‬ ‫در زمینه اهدای خون فعال شوند‪ ،‬در‬ ‫تهران یک گروه ‪ 17‬هزار نفری تشکیل‬ ‫شده است که در صورت نیاز به خون با‬ ‫یک پیامک به مراکز اهدای خون مراجعه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫زیرساخت انتقال خون استان با‬ ‫عقب افتادگی دست و پنجه نرم می کند‬ ‫استاندار استان مرکزی نیز گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمهور سند تحول دولت مردمی‬ ‫را که تدوین ان حدود ‪ 6‬ماه زمان‬ ‫برد‪ ،‬در اسفندماه سال گذشته در ‪۲۴۴‬‬ ‫صفحه‪ ۹ ،‬فصل و ‪ ۳۷‬موضوع بخشی و‬ ‫فرابخشی به دستگاه های اجرایی ابالغ‬ ‫کرد و دستگاه ها نیز باید ‪ ۱۰۲۳‬اقدام‬ ‫اجرایی قید شده در سند را در سه بازه‬ ‫زمانی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫فرزاد مخلص االئمه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حوزه سالمت نیز در سند تحول دولت‬ ‫مردمی دیده شده که ‪ ۷‬نشانگر وضعیت‬ ‫مطلوب‪ ۵ ،‬چرخش تحول افرین‪۴ ،‬‬ ‫چالش‪ ۱۰ ،‬عامل ایجادکننده چالش‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬راهبرد اجرایی و ‪ ۳۸‬اقدام اجرایی‬ ‫بخش های تدوین شده در این سند است‬ ‫که با عملیاتی شدن اقدامات اجرایی‬ ‫در بخش سالمت چرخش های جدی و‬ ‫تحول افرین رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زیرساخت انتقال خون‬ ‫استان با عقب افتادگی دست و پنجه‬ ‫نرم می کند‪ ،‬از نظر مالی و اعتباری تا‬ ‫جایی که بتوانیم کمک می کنیم تا این‬ ‫عقب افتادگی جبران شود‪ ،‬مشارکت و‬ ‫کمک خیرین‪ ،‬انجام تعهدات صنایع در‬ ‫خصوص مسوولیت های اجتماعی در‬ ‫ساخت پایگاه های دائم و سیار انتقال خون‬ ‫نیز می تواند در این کار سرعت ببخشد‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بیمارستان تاریخی ولیعصر و بیمارستان‬ ‫خمین در سال جاری به بهره برداری‬ ‫می رسد و تخت های بیمارستانی نیز‬ ‫افزایش پیدا می کند که همین مسئله باعث‬ ‫رشد نیاز خونی و توسعه زیرساخت ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1575‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫فروشاجباریبرخیکاالهاهمراهباروغن‬ ‫خوراکیدریزد‪/‬یکمسئول‪:‬کمبودروغننداریم‬ ‫گزارش‬ ‫طبق پیگیر ی ها در سطح شهر عرضه‬ ‫روغن خوراکی در سطح برخی فروشگاه‬ ‫ها وجود ندارد و در این چند روز نبود‬ ‫روغن در بازار شدت بیشتری یافته است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که برخی از‬ ‫فروشندگان در سوپری ها از این کمبود‬ ‫استفاده کرده و قیمت روغن معمولی را تا‬ ‫دو برابر افزایش داده اند‪.‬‬ ‫این در حالی است که افزایش‬ ‫قیمت های پی در پی مردم را گالیه مند‬ ‫کرده اما کمبود روغن اکنون به یکی‬ ‫از مشکالت جدی برای خانوارها تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برخی از فروشندگان نیز برای فروش‬ ‫روغن‪ ،‬خریداران را مجبور به خرید‬ ‫کاالهایی می کنند که کمتر فروش دارد‬ ‫و یا قیمت باالتری دارند‪.‬‬ ‫عرضه باتری قلمی‪ ،‬چسب‪ ،‬کیک و‬ ‫ابمیوه و رب و تن ماهی همراه با روغن‬ ‫باعث شده تا فشاری بیش از پیش به‬ ‫خانواده ها بیاید و اگر متقاضی کمتر از‬ ‫پنجاه هزار تومان خرید داشته باشد روغن‬ ‫‪ 30‬هزار تومانی را دریافت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫یک شهروند یزدی به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫در این چند روز به شدت نبود روغن در‬ ‫بازار احساس می شود و برخی مغاز ه ها هم‬ ‫از این شایعه نبود روغن در استان استفاده‬ ‫کرد ه و روغنی که تا چندی قبل به ‪30‬‬ ‫هزار تومان به فروش می رسید به یکباره‬ ‫به نزدیک به دو برابر افزایش قیمت دادند‬ ‫و با شرط خرید سایر اجناس روغن می‬ ‫فروشند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬در فروشگاه های‬ ‫بزرگ تقریبا می توان گفت روغن نیست‬ ‫و به سختی می توان روغن پیدا کرد و‬ ‫اگر فروشنده ای در سطح خرده فروشی‬ ‫روغن برای عرضه داشته باشد باید‬ ‫کاالهایی را خریداری کنیم تا یک بطری‬ ‫یک لیتری روغن دریافت کنیم‪.‬‬ ‫هر چند افزایش قیمت های پی در‬ ‫پی نیز مردم را سر درگم کرده است اما‬ ‫کمبود روغن که در ماه رمضان اغاز‬ ‫شده بود همچنان ادامه دارد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که طبق اعالم مسئوالن استان‪،‬‬ ‫روغن به میزان کافی در فروشگاه های‬ ‫سطح عرضه وجود دارد و به بازار تزریق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مردم نباید در تامین کاالی اساسی‬ ‫مشکلی داشته باشند‬ ‫استاندار یزد نیز در اخرین جلسه‬ ‫شورای تنظیم بازار استان در خصوص‬ ‫تامین کاالهای مورد نیاز و نظارت جدی‬ ‫بر بازار گفت‪ :‬باید نظار ت ها و کنترل‬ ‫بازار افزایش یابد و با تزریق تدریجی‬ ‫کاالها نیاز مردم تامین و از هر گونه سو‬ ‫استفاده خودداری شود‪.‬‬ ‫مهران فاطمی با بیان اینکه هدف‬ ‫از برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار‬ ‫و قرارگاه امنیت غذایی ایجاد ثبات در‬ ‫بازار‪ ،‬جلوگیری از نوسان قیمت کاالها‬ ‫است گفت‪ :‬تصمیم گیری به نفع مردم و‬ ‫نظارت بر بازار؛ در راستای حفظ ارامش‬ ‫بازار و حمایت از حقوق تولید کنندگان‬ ‫و مصرف کنندگان است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫های استان باید به گونه ای باشد که مردم‬ ‫استان با هیچ مشکلی در خصوص تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز خود مواجه نباشند و‬ ‫استان یزد در زمره پنج استان ارزان قیمت‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫کمبود روغن در استان یزد نداریم‬ ‫مدیر بازرگانی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان یزد هم با بیان اینکه‬ ‫روغن در فروشگا ه های بزرگ موجود‬ ‫است اظهار داشت‪ :‬در چند روز اینده در‬ ‫سایر فروشگا ه ها نیز عرضه می شود‪.‬‬ ‫نعمت اهلل جعفری با اشاره به اینکه‬ ‫روغن در فروشگا ه ها به تناسب نیاز مردم‬ ‫موجود است‪ ،‬گفت‪ :‬در بازدیدی که از‬ ‫چندین فروشگاه شهر انجام شد در تعداد‬ ‫قابل توجهی از فروشگا ه های بزرگ‬ ‫شهر روغن موجود بود‪ ،‬هرچند برخی از‬ ‫فروشگا ه ها نیز کمبود داشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل کمبود روغن ان‬ ‫است که سهمیه روغن استان یزد هنوز‬ ‫به کارخانه ها و بعضی از عوامل پخش و‬ ‫شبکه توزیع اعالم نشده است‪.‬‬ ‫مدیر بازرگانی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان یزد اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫پیگیر ی های که از طریق وزارتخانه انجام‬ ‫شد‪ ،‬قرار است که ظرف دو تا سه روز‬ ‫اینده سهمیه استان یزد برای فروردین به‬ ‫کارخانه ها اعالم شود و شبکه های پخش‪،‬‬ ‫توزیع خود را طبق روال قبل شروع کنند‬ ‫که انشاهلل بتوانیم روغن را به مقدار نیاز‬ ‫مردم در فروشگا ه ها توزیع کنیم‪.‬‬ ‫ماهی گیری سودجویان از بازار داغ روغن؛‬ ‫مردم در انتظار بازگشت ارامش‬ ‫گزارش‬ ‫چند روزی هست که تب روغن‬ ‫داغ و ماکارونی کمیاب شده؛ جنگ‬ ‫روسیه و اوکراین که از مهمترین‬ ‫تولیدکنندگان گندم در جهان هستند‬ ‫کشو ر های زیادی را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده‪ ،‬در کشور ما هم غفلت چند ساله‬ ‫در تولید محصوالت راهبردی مثل‬ ‫گندم و دانه های روغنی که حتی در‬ ‫مورد گندم زمانی جشن خودکفایی هم‬ ‫گرفته بودیم‪ ،‬همراه با قیمت پایین تر‬ ‫ارد نسبت به همسایه ها سبب شد هم‬ ‫نیازمند واردات باشیم و هم داشته‬ ‫هایمان اسان و ارزان به ان سوی‬ ‫مر ز ها قاچاق شود‪.‬‬ ‫با توجه به این موارد مسئوالن‬ ‫تصمیم به اصالح قیمت ها کردند؛‬ ‫تصمیمی که پیش از انکه مردم را اگاه‬ ‫و همراه کند‪ ،‬سبب برخی رفتا ر های‬ ‫هیجانی شد انطور که سودجویان مثل‬ ‫همیشه دست به احتکار و گرانفروشی‬ ‫زدند و عد ه ای از شهروندان نگران‬ ‫از کمبود اقالم مورد نیازشان‪ ،‬شروع‬ ‫به خرید های غیرمتعارف کردند‪ ،‬در‬ ‫برخی شهر ها قفسه های فروشگا ه ها از‬ ‫روغن و ماکارونی خالی شد‪ ،‬در بعضی‬ ‫مناطق با کد ملی روغن فروختند و در‬ ‫مناطقی خریداران را مجبور کردند در‬ ‫کنار روغن و ماکارونی جنس دیگری‬ ‫مانند رب گوجه هم بخرند‪.‬‬ ‫فروش مشروط و محدود روغن در‬ ‫واحد های صنفی‬ ‫یکی از شهروندان بیرجندی به‬ ‫خبرنگار ما گفت‪ :‬در رو ز های اخیر‬ ‫برخی فروشندگان‪ ،‬خریداران روغن‬ ‫را مجبور می کنند کاالیی دیگر را هم‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از شهروندان خراسان‬ ‫جنوبی می گوید‪ :‬بعضی از مواقع روغن‬ ‫را به تعداد معدودی می فروشند و انچه‬ ‫به مردم داده می شود به میزان نیاز انان‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫بازار روغن‬ ‫بازار داغ کاسبان بی انصاف در‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫این موضوع را شهروندان دیگر‬ ‫استا ن ها هم تایید می کنند‪ .‬امین دادوند‬ ‫ساکن یاسوج است‪ ،‬او می گوید در‬ ‫برخی فروشگا ه ها روغن خوراکی‬ ‫هست‪ ،‬اما در نهایت یک یا دو عدد‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مهران کشاورز دیگر شهروند‬ ‫یاسوجی می گوید‪ :‬کمبود روغن را‬ ‫می توانیم بپذیریم‪ ،‬اما اینکه برخی‬ ‫کاال ها را باید به اجبار بخریم قابل‬ ‫تحمل نیست‪ ،‬فروشندگان می گویند‬ ‫باید همراه روغن‪ ،‬ر ب گوجه هم‬ ‫بخرید‪.‬‬ ‫بهادر ساکن دهدشت‪ ،‬محل کارش‬ ‫در همسایگی یک فروشگاه است که‬ ‫روغن خوراکی دارد دارد‪ ،‬او می گوید‪:‬‬ ‫شهروندانی که روغن می خواهند‪ ،‬به‬ ‫اجبار ر ب گوجه هم می خرند‪ ،‬اما ندیدم‬ ‫کسی اعتراضی کند یا با بازرسان و‬ ‫تلفن ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرد‪.‬‬ ‫او معتقد است‪ :‬مردم هم در کاهش‬ ‫تخلفات صنفی موثرند و باید با‬ ‫بازرسان و ناظران بازار همکاری کنند‬ ‫و اجازه تخلف به متخلفان ندهند‪.‬‬ ‫برخورد با متخلفان بازدارنده نیست‬ ‫یک کارشناس بازار به خبرنگار ما‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬جرایم‬ ‫غیربازدارنده تعزیرات از عوامل موثر‬ ‫در افزایش تخلفات است‪ ،‬چون بسیاری‬ ‫از فروشندگان متخلف‪ ،‬فقط بخش‬ ‫ناچیزی از سود یک شبه خود را بابت‬ ‫جریمه می دهند‪.‬‬ ‫او افزایش مبلغ جرایم را قدمی رو‬ ‫به جلو دانست و گفت‪ :‬البته این هم‬ ‫کافی نیست و بازدارندگی الزم را برای‬ ‫تکرار نشدن تخلف ندارد‪.‬‬ ‫در بهبهان خانمی می گوید امروز‬ ‫سومین بار است که به فروشگاهی برای‬ ‫خرید روغن مراجعه می کند و قفسه‬ ‫روغن فروشگاه را خالی می بیند‪.‬‬ ‫او یاداور می شود که ماکارونی نیز‬ ‫به ندرت یافت می شود‪.‬‬ ‫ارش ذبیحی از شهروندان‬ ‫خوزستانی نیز در گفتگو با ما در پاسخ‬ ‫به این سوال که ایا تاکنون برای تامین‬ ‫روغن مجبور به خرید کاالیی افزون بر‬ ‫ان شده یا خیر می گوید‪ :‬فقط شنید ه ام‬ ‫که برخی فروشندگان سودجو برای‬ ‫سود بیشتر و فروش برخی کاال های کم‬ ‫فروش‪ ،‬اقدام به چنین کاری می کنند‪.‬‬ ‫اقای مختاری که در بندر ماهشهر‬ ‫فروشنده است می گوید‪ :‬برخی افراد‬ ‫برای خرید روغن مردم را مجبور به‬ ‫خریدن کاالیی دیگر از جمله کنسرو‬ ‫ماهی یا محصوالت بهداشتی می کنند‬ ‫که خالف قانون است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬تاکنون مجبور شده‬ ‫برای تامین مایحتاج خانواده اش به این‬ ‫افراد مراجعه کند‪ ،‬اما خودش دست به‬ ‫چنین اقدامی نزده است‪.‬‬ ‫قیمت روغن و ماکارونی‬ ‫فروش مشروط تخلف و ممنوع‬ ‫است‬ ‫یکی از شهروندان زاهدانی در‬ ‫گفتگو با خبرنگار ما گفت‪ :‬تاکنون با‬ ‫فروش اجباری کاالیی همراه با روغن‬ ‫مواجه نشده ام‪.‬‬ ‫قاسمی معاون بازرسی و نظارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سیستان وبلوچستان هم بر تخلف بودن‬ ‫فروش اجباری تاکید می کند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬تاکنون در این زمینه‬ ‫شکایتی از مردم استان دریافت نکرده‬ ‫ایم‪ ،‬اما شهروندان می توانند در صورت‬ ‫مشاهده تخلف‪ ،‬موضوع را با ‪۱۲۴‬‬ ‫درمیان بگذارند‪.‬‬ ‫به گفته معاون بازرسی و نظارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیستان وبلوچستان با واحد های صنفی‬ ‫متخلف با جدیت برخورد می شود‪.‬‬ ‫فروش محدود‪ ،‬مدیریت توزیع‬ ‫است‬ ‫جرجانی رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در‬ ‫خصوص فروش مشروط کاال هایی مانند‬ ‫روغن به خبرنگار ما گفت‪ :‬ممکن است‬ ‫در برخی از مواقع شرکت های پخش‬ ‫کاال‪ ،‬محصوالت را به صورت مشروط‬ ‫به واحد های صنفی عرضه کنند‪ ،‬اما‬ ‫فروش مشروط ا ن ها به خریداران‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تاکنون چنین تخلفی‬ ‫در خراسان جنوبی مشاهده نشده‪ ،‬اما‬ ‫شهروندان در صورت مشاهده تخلف‬ ‫می توانند با شماره ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان جنوبی این را هم‬ ‫گفت که برخی از صاحبان اصناف‬ ‫کا ال ها را به صورت محدودی به فروش‬ ‫می رسانند که به نوعی مدیریت توزیع‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫جرجانی به فروشندگان هشدار‬ ‫داد به فکر احتکار نباشند‪ ،‬زیرا کاال ها‬ ‫قیمت درج شده دارند و نمی توان ا ن ها‬ ‫را با قیمت باالتر به فروش رساند‪.‬‬ ‫بازار روغن و ماکارونی‬ ‫روغن و ماکارونی به تعادل می رسد‬ ‫امید شریفی معاون توسعه بازرگانی‬ ‫و صنایع کشاورزی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان اصفهان به خبرنگار ما‬ ‫گفت‪ :‬روند توزیع روغن و ماکارونی‬ ‫به دلیل نابسامانی شرکت های پخش با‬ ‫مشکل روبرو شده بود‪ ،‬اما از شنبه ‪۱۷‬‬ ‫اردیبهشت عرضه روغن و ماکارونی در‬ ‫شهر اصفهان اغاز شد و در چند روز‬ ‫اینده بازار این دو قلم کاال به تعادل‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این اطمینان را به مردم‬ ‫می دهیم که میزان ذخایر روغن استان‬ ‫مطلوب است و می توانند نیاز هفتگی و‬ ‫ماهیانه خود را بدون مشکل تهیه کنند‪.‬‬ ‫به گفته معاون توسعه بازرگانی‬ ‫و صنایع کشاورزی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان اصفهان‪ ،‬نابسامانی‬ ‫در روند عرضه شرکت های پخش‬ ‫روغن و ماکارونی‪ ،‬همچنین خرید های‬ ‫نامتعارف مردم به خالی شدن قفسه های‬ ‫فروشگا ه ها از این دو قلم کاال دامن‬ ‫زده است‪.‬شریفی می گوید‪ :‬فروش‬ ‫اجباری برخی کاال ها در کنار روغن‬ ‫و ماکارونی تخلف است و شهروندان‬ ‫درصورت مشاهده می توانند از طریق‬ ‫سامانه های نظارتی ‪ ۱۲۴‬و ‪ ۱۳۵‬این‬ ‫تخلف را گزارش کنند‪.‬‬ ‫اگاه سازی و اقناع افکار عمومی‪،‬‬ ‫مقابله جدی با سودجویان‪ ،‬مدیریت‬ ‫عرضه و تقاضا و خودکفایی در‬ ‫محصوالت راهبردی در جنگ‬ ‫اقتصادی که کشورمان را نشانه گرفته‬ ‫ضروری است‪ .‬در همه سا ل هایی که‬ ‫ایران ما تحت شدیدترین تحریم ها بوده‬ ‫هیچ گاه مانند کشو ر های دیگر دچار‬ ‫کمبود کاال های اساسی و قحطی نشده‪،‬‬ ‫اما کمبود های ساختگی که حاصل‬ ‫سودجویی و بی تدبیری است با ر ها‬ ‫رخ داده که اثر روانی خود را بر بازار‬ ‫و خریدار می گذارد و باید برای ان‬ ‫فکری کرد‪.‬گزارش از مهران اسماعیلی‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1575‬‬ ‫جامعه‬ ‫عضو کمیسیون اموزش مجلس‪:‬‬ ‫مطالبه گریقانونی‪،‬حقمعلماناست‬ ‫«فرهادبشیری»عضوکمیسیوناموزشوتحقیقاتمجلسدرگفت وگوباخبرنگارایلنادرپاسخبهاینسوالکهمعلمانبهچهنحومی توانندبهطورقانونیمطالباتخودراپیگیریکنندتابهنتیجهبرسد‪،‬گفت ‪:‬امکانپیگیریمطالباتهرقشروصنفیبهصورتقانونیومدنیوجودداردوبستروفرصت هایاننیزهستواین‬ ‫بهمعنایاناستکهنمی توانمانعشدکهافرادخواستهومطالبهخودرابهطورقانونیپیگیرینکنند‪.‬اوافزود‪:‬فرهنگیانهممثلسایراقشارجامعهازاینحققانونیبرخوردارندومی توانندپیگیریداشتهباشند‪.‬ضمناینکهمجلسهمنگاهبسیارمثبتینسبتبهاموزشوپرورشبهخصوصفرهنگیانداردوهمیشههمحامیومدافعانها‬ ‫بودهوکمکمی کندکهشرایطمعیشتیوپرداختحقوقانهابهترشود‪.‬درمجلسودرراسانکمیسیوناموزش‪،‬تحقیقاتوفناوریمدافعجدیاینمسئلهاستکهبهفرهنگیانتوجهشودوبهدورازمسائلحاشیه ایوجانبیدرمدارسوکالس هاحضورپیداکنندودرعرصهنظامتعلیموتربیتمنشاخیروبرکتباشندوبه‬ ‫اموزشوپرورشخدماتبیشتریارائهدهند‪.‬اوبااشارهبهنحوهپیگیریقانونیمطالباتفرهنگیانبهصورتیکهبرایانهانتیجهبخشباشد‪،‬توضیحداد‪:‬اینموضوعدوبخشدارد؛مثلهرصنفیمطالبهقانونیحقمعلماناستوانهاهممانندهمهاقشارمی توانندمشکالتشانراپیگیریکنند‪.‬تودهمعلمانحقدارندکهبخواهندهمه‬ ‫ارکاندردولت‪،‬مجلسواموزشوپرورشپیگیرمطالباتانهاباشندومعیشتوپرداختمعلمانرادروضعیتمطلوبیقراربدهند‪.‬اینحقمعلماناستکهپیگیریکنند‪،‬امابهنظرمی رسدتعدادیدنبالموضوعاتدیگریهستند‪،‬اماکلیتحرکتمعلماناینطورنیستوبایدبهانهاتوجهشود‪.‬‬ ‫شوکجدیدبانکمرکزیبهبازاراجارهبها!‬ ‫وام‪60‬میلیونیودیعهمسکنتوانمستاجرانراباالمیبرد؟‬ ‫با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقاالت و جابجایی بازار‬ ‫مسکن‪ ،‬بانک مرکزی همانند دو سال گذشته سقف وام ودیعه‬ ‫مسکن را تعیین و به بانک های عامل ابالغ کرد‪.‬‬ ‫تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول‬ ‫و اعتبار‪ ،‬دوره بازپرداخت حداکثر ‪ ۵‬سال‪ ،‬در سقف های فردی‬ ‫‪ ۴۵۰ ،۶۰۰‬و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال به ترتیب در تهران‪ ،‬مراکز استان ها‬ ‫و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت است‬ ‫در بخشنامه شماره ‪ ۰۱/۳۴۰۳۱‬مورخ ‪ ۱۲‬اردیبهشت ماه‬ ‫جاری‪ ،‬این بانک به بانک های عامل و پیرو مکاتبات قبلی‬ ‫درخصوص ابالغ اصالحیه دستورالعمل اجرایی اعطای‬ ‫تسهیالت احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش‬ ‫تولید مسکن‪ ،‬حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار‬ ‫مورخ ‪ ۶‬اردیبهشت ماه سال جاری مقرر شده است‪« :‬تسهیالت‬ ‫کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار‪ ،‬دوره‬ ‫بازپرداخت حداکثر ‪ ۵‬سال‪ ،‬در سقف های فردی ‪ ۴۵۰ ،۶۰۰‬و‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون ریال به ترتیب در تهران‪ ،‬مراکز استان ها و شهرهای‬ ‫باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی‬ ‫موضوع ماده (‪ )۴‬قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال در سال ‪ )۱۴۰۱‬اعطا شود‪».‬‬ ‫در این بخشنامه امده است که نحوه معرفی متقاضیان واجد‬ ‫شرایط برای بهره مندی از تسهیالت یاد شده توسط سامانه‬ ‫وزارت راه و شهرسازی خواهد بود؛ لذا مراتب به نحو مقتضی‬ ‫به واحدهای اجرایی ذی ربط ابالغ و عملکرد مربوط به این‬ ‫بانک ارسال شود‪ .‬اما در این میان نکته ای که بانک مرکزی انرا‬ ‫فراموش کرده این بوده است که به جای اینکه سقف وام ودیعه‬ ‫مسکن با توجه به تورم موجود افزایش یابد در سال جاری این وام‬ ‫ودیعه ‪ ۱۰‬میلیون تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در سهمیه ای که بانک مرکزی برای بانک های عامل از‬ ‫سقف ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است بیشترین سهمیه‬ ‫و اعتبار مربوط به بانک مسکن تا سقف ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان و‬ ‫کمترین سهمیه مربوط به بانک ایران زمین تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بوده است‪ .‬اما نکته قابل تامل میزان نرخ سود این تسهیالت‬ ‫است که نرخ ان ‪ ۱۸‬درصد است‪.‬‬ ‫اما به واقع ایا ‪ ۶۰‬میلیون تومان در تهران می تواند چاره ساز‬ ‫و راهگشای مشکالت مستاجران باشد؟‬ ‫شوک جدید بانک مرکزی به بازار اجاره بها! | وام ‪۶۰‬‬ ‫میلیونی ودیعه مسکن توان مستاجران را باال می برد؟‬ ‫مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا پرداخت وام تا سقف ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫می تواند راهگشای مشکالت مستاجران باشد؟ گفت‪ :‬ابتدا باید‬ ‫گزارش‬ ‫بابتاختاللپیش امدهاز‬ ‫اولیاءعذرخواهیمی کنم‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش در خصوص تعطیلی امروز مدارس توضیحاتی ارائه کرد و گفت‪ :‬به واسطه‬ ‫بدی هوا‪ ،‬اختاللی پیش امد و گویا اولیاء سرگردان شده بودند و گویا استانداری تهران این تصمیم را‬ ‫گرفته بود که من از اولیاء عذرخواهی می کنم‪.‬‬ ‫یوسف نوری در حاشیه نشست تخصصی تبیین برنامه ها و سیاست های راهبردی ستاد مبارزه با مواد‬ ‫مخدر در پاسخ به سوالی درباره غافلگیری دانش اموزان در استان تهران نسبت به تعطیلی مدارس گفت‪:‬‬ ‫تعطیلی مدارس باید پیش از موعدی باشد که بچه ها وارد سرویس دانش اموزی می شوند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬به واسطه بدی هوا‪ ،‬اختاللی پیش امد و گویا اولیاء سرگردان‬ ‫شده بودند و گویا استانداری تهران این تصمیم را گرفته بود که من از اولیاء عذرخواهی می کنم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اموزش و پرورش به دلیل بستر گسترده و موثری‬ ‫که دارد همواره ارتباط تنگاتنگی به منظور ترویج فرهنگ پیشگیری در جامعه با ستاد مبارزه با مواد‬ ‫مخدر داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه ما نسبت به سرانه های دنیا وضعیت بهتری داریم اما به دلیل اینکه‬ ‫گسترش مواد در بین جوانان سریعتر انتشار می یابد باید مراقبت بیشتری کنیم لذا در قالب طرحهای‬ ‫مختلف کارهایی انجام می شود که بتوانیم با استفاده از روشهای غیر مستقیم دانش ا موزان را به گونه ای‬ ‫جذب کنیم که رسالت دانش اموزی خود را در راستای تربیت پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای سال جدید تحصیلی برای بازگشایی مدارس برنامه‬ ‫ریزی خاصی دارید؟ اظهار کرد‪ :‬تا جایی که ستاد مقابله با کرونا اجازه داده ما کارمان را انجام دادیم‪.‬‬ ‫انشااهلل خدا کمک می کند کرونا از بین می رود‪ .‬از سرگیری اموزش شروع شده و ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یوسف نوری همچنین در نشست تخصصی مدیران کل و دبیران شوراهای‬ ‫هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که با عنوان تبیین برنامه ها و سیاست های راهبردی ستاد مبارزه با‬ ‫موادمخدر و با محوریت یاریگران زندگی‪ ،‬مشارکت اجتماعی و خیرین برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه مواد‬ ‫مخدر یکی از پدیده های خطرناک است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مواد مخدر بنیان های نظام اجتماعی را به خطر‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید برای دانش اموزان برنامه ریزی داشته باشیم و ان ها را در مسیر یادگیری قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫در خصوص ورود دولت و ستاد ملی کرونا به قیمت گذاری‬ ‫اجاره بهای مسکن همانند اقدامی که سال گذشته به بخش مسکن‬ ‫ضربه وارد کرد امسال نیز با اعالم مجاز بودن افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫اجاره بهای مسکن در سال جاری‪ ،‬زمینه برای افزایش بیشتر از‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی اجاره بها را فراهم کرد‪ .‬البته باید اعالم کنم و هر‬ ‫سری هم به ان اشاره کرده ام باید به سمت اجاره داری حرفه‬ ‫ای و تولید مسکن حرکت کنیم تا مشکل اجاره نشینی ریشه ای‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬قطعا این مبلغ نمی تواند کمک حال‬ ‫مستاجران باشد اما امیدواریم که بانک هایی که سهمیه انها تعیین‬ ‫شده است با متقاضیان وام ودیعه مسکن نهایت همکاری را کرده‬ ‫و مستاجران همین مبالغ را هم بتوانند بدون مشکل دریافت کنند‪.‬‬ ‫به هر سوی رئیس اتحادیه مشاوران امالک در خصوص اقدام‬ ‫وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه پرداخت وام ودیعه‬ ‫مسکن می گوید که این اقدام اثر روانی مثبتی بر بازار مسکن‬ ‫خواهد داشت و این برنامه کار خوبی بوده که باعث شده مالک و‬ ‫مستاجر سریع به توافق برسند‪.‬‬ ‫شوک جدید بانک مرکزی به بازار اجاره بها! | وام ‪۶۰‬‬ ‫میلیونی ودیعه مسکن توان مستاجران را باال می برد؟‬ ‫باید نگران افزایش امار اجاره نشینی و مستاجران بود چرا‬ ‫که سال گذشته مقرر شده بود که از ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫حوزه مسکن تسهیالت به مستاجران پرداخت شود تا حدودی از‬ ‫تحمیل هزینه های اجاره نشینی کاسته شود اما عملکرد سال ‪ ۹۹‬و‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬نگران کننده بود‬ ‫اما مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس پیشتر در‬ ‫گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» در پاسخ به این پرسش که‬ ‫وانم ودیعه مسکن می تواند در باال بردن توان مستاجران نقش‬ ‫مثبتی داشته باشد؟ گفت‪ :‬باید نگران افزایش امار اجاره نشینی و‬ ‫مستاجران بود چرا که سال گذشته مقرر شده بود که از ‪ ۳۶۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در حوزه مسکن تسهیالت به مستاجران پرداخت‬ ‫شود تا حدودی از تحمیل هزینه های اجاره نشینی کاسته شود اما‬ ‫عملکرد سال ‪ ۹۹‬و سال ‪ ۱۴۰۰‬نگران کننده بود‪.‬‬ ‫امار پرداخت ودیعه مسکن نشان می دهد که در سال ‪۹۹‬‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان و در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است‪ .‬در صورتی‬ ‫که نیاز مردم با توجه به افزایش قیمت‪ ،‬میزان مورد نیاز به ودیعه‬ ‫مسکن حداقل ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬تا تاریخ ‪ ۱۰‬دی ‪۱۴۰۰‬حدود ‪ ۷۷‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و مبلغ کل تسهیالت پرداختی طی دو سال اخیر‬ ‫حدودا ً ‪ ۱۲۵‬هزار میلیارد ریال بوده است که اکثر کارشناسان‬ ‫اقتصاد مسکن معتقد هستند پرداخت تسهیالت نه تنها کمکی به‬ ‫حل مشکل مستاجران نخواهد کرد بلکه امار اجاره نشینی را بیش‬ ‫تر از قبل خواهد کرد‬ ‫حال با توجه به اینکه در سال جاری میزان مصوب و ابالغ‬ ‫شده از سوی بانک مرکزی ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان تعیین شده‬ ‫است باید دید که از این مبلغ تا چه میزان به متقاضیان تخصصیص‬ ‫و پرداخت می شود‪.‬‬ ‫شوک جدید بانک مرکزی به بازار اجاره بها! | وام ‪۶۰‬‬ ‫میلیونی ودیعه مسکن توان مستاجران را باال می برد؟‬ ‫دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در واکنش به‬ ‫پیام های مردمی با موضوع چاره اندیشی مسئوالن در خصوص‬ ‫افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی اینطور پاسخ می دهد‬ ‫و بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش را در حالی اعالم‬ ‫و می گوید که مبلغ کل تسهیالت پرداخت شده در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تا تاریخ ‪ ۱۰‬دی ‪۱۴۰۰‬حدود ‪ ۷۷‬هزار میلیارد ریال و مبلغ کل‬ ‫تسهیالت پرداختی طی دو سال اخیر حدودا ً ‪ ۱۲۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده است که اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند‬ ‫پرداخت تسهیالت نه تنها کمکی به حل مشکل مستاجران نخواهد‬ ‫کرد بلکه امار اجاره نشینی را بیش تر از قبل خواهد کرد‪.‬‬ ‫«کمبودوگرانیدارو»‬ ‫ِ‬ ‫پشتدیواربلندحاشا‬ ‫دارو یکی از ارکان بهداشت و درمان هر کشوری را تشکیل می دهد و در واقع هرگونه تغییر‬ ‫در میزان دسترسی بیماران و تغییر قیمت ان می تواند اثرات جبران ناپذیری بر جامعه و نظام سالمت‬ ‫بگذارد‪ .‬سراسر سال گذشته موضوع کمبود دارو‪ ،‬نایابی و گرانی ان کامال مشهود و تاثیر بسیار زیادی‬ ‫را روی بیماران به ویژه بیماران خاص گذاشت‪ .‬در واقع کمبود دارو به گفته برخی داروسازان در‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال اخیر بی سابقه بوده است‪ .‬تشکیل صف های طوالنی در مقابل برخی از داروخانه ها و‬ ‫اظهارات داروسازان موید این موضوع بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر هر از گاهی انجمن های مرتبط با بیماران خاص یا نادر از کمبودهای دارو بیماران‬ ‫خود می گفتند‪ .‬کمبود داروهای کرونا و بعضا انتی بیوتیک ها و سرم های قندی‪-‬نمکی نیز در هر پیک‬ ‫کرونا به اوج خود می رسید از سوی دیگر قیمت داروها حتی داروهای ساده و معمولی نیز با افزایش‬ ‫خیره کننده ای روبه رو شد‪.‬‬ ‫بازار دارویی کشور در حالی سال ‪ ۱۴۰۱‬را اغاز کرد که همچنان کمبودهای دارویی و گرانی‬ ‫ان ها محسوس بود‪ .‬همچنین اما و اگرهای حذف ارز چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی نیز به نگرانی ها در این‬ ‫مورد دامن می زد با این حال این موضوع هر بار از سوی وزارت بهداشت تکذیب شد‪.‬‬ ‫اظهارات متناقض مدیران وزارت بهداشت در مورد قیمت دارو‬ ‫در یک نمونه «بهرام دارابی» رئیس سازمان غذا ودارو در فرودین ماه از افزایش ‪ ۶‬برابری قمیت‬ ‫داروهای وارداتی و ‪ ۳۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصدی داروهای تولید داخل خبر داد که این موضوع همان روز از‬ ‫سوی محمد هاشمی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تکذیب شد‪.‬‬ ‫همچنین «مهدی رضایی» معاون معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت از افزایش‬ ‫گرانی ‪ ۴۰‬درصدی ‪ ۵۶۰‬قلم دارو خبر در سال قبل خبر داد‪ .‬به گفته وی سازمان های بیمه گر در ابتدای‬ ‫سال موظف شدند تنها ‪ ۱۵‬درصد افزایش قیمت دارو را تعهد کنند‪ ،‬متاسفانه برای پوشش افزایش‬ ‫قیمت بیش از ‪ ۱۵‬درصد امکانات اعتباری وجود نداشت‪.‬‬ ‫با این حال این موارد از سوی وزارت بهداشت به دولت قبل نسبت داده شد و در نهایت هاشمی‬ ‫در این رابطه اظهار کرد‪ :‬ما تاکید داریم که اخبار غیرواقعی افزایش ‪ ۶‬برابری قیمت دارو صحت ندارد‬ ‫و تکرار این موارد فقط می تواند اذهان عمومی را مشوش کند‪.‬‬ ‫این گفته ها در حالی بود که نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از انفعال وزارت بهداشت در برابر‬ ‫گرانی دارو پرداختند‪ .‬صدیف بدری در این رابطه گفت‪ :‬دهک های پایین جامعه‪ ،‬بازنشستگان و‬ ‫سالمندان به مراتب بیشتر از سایر اقشار در معرض بیماری هستند و بیشترین اسیب را از اشفتگی بازار‬ ‫دارو می بینند‪ .‬ایا می دانید بسیاری از بیماران بی بضاعت هنگام تهیه نسخه‪ ،‬وقتی با قیمت ان مواجه‬ ‫می شوند‪ ،‬از دریافت دارو صرف نظر می کنند؟‬ ‫با این حال دارایی رئیس سازمان غدا و دارو در اخرین نشست خبری خود هرگونه گرانی دارو‬ ‫را تکذیب کرد و گفت‪ :‬افزایش قیمت چند قلم دارو را نمی توان به کل بازار دارویی کشور تعمیم‬ ‫داد‪ ،‬چرا که این افزایش قیمت شاید مشمول ‪ ۵‬درصد بازار دارویی کشور باشد‪ .‬پیش از او نیز هاشمی‬ ‫اخبار گرانی دارو را بزرگنمایی برخی رسانه ها دانسته بود‪ .‬از سوی دیگر بهرام عین اللهی وزیر‬ ‫بهداشت نیز پس از جلسه ای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به تصمیم دولت و مجلس‬ ‫نسبت به عدم تغییر قیمت دارو ادعا کرد که دارو حداقل افزایش قیمت را در چند ماه اخیر داشته و‬ ‫نمودارها هم بیانگر این موضوع است‪.‬‬ ‫وی همچنین در جای دیگری گفته بود که در کشور مشکل گرانی دارو وجود ندارد و با توجه به‬ ‫تامین ارز برای مواد اولیه و دارو‪ ،‬تولید داخلی دارو تقویت می شود‪ .‬در مورد داروهای ضروری‪ ،‬هیچ‬ ‫مشکلی نیست و شاید در مورد مکمل های تقویتی خارجی که دارای مشابه داخلی هستند‪ ،‬مشکالتی‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬اما در حوزه داروهای تولید داخل که نیازی به واردات مشابه خارجی ان نیست‪،‬‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫با این حال محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی‬ ‫در رابطه با اظهارات مدیران وزارت بهداشت گفت‪ :‬وزارت بهداشت ادعا می کند که دارو گران‬ ‫نشده است‪ .‬حقیقت ماجرا این است که داروها گران شده و این گرانی و تورم را می توان با پوست و‬ ‫گوشت خود لمس کرد‪ .‬رئیس سازمان غذا و دارو تاکید می کند دارو گران نشده است‪ ،‬اما چرا مردم‬ ‫از گرانی دارو معترض هستند؟‬ ‫سخنگوی دولت هم به کمک وزارت بهداشت شتافت‬ ‫این تنها مسئوالن وزارت بهداشت نبودند که هرگونه افزایش قیمت دارو را تکذیب کردند‪ ،‬بلکه‬ ‫سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی نیز به کمک انان شتافت و در سخنانی مطرح کرد که کمیسیون‬ ‫مربوطه باید مجوز افزایش قیمت دارو را صادر کند که این کمیسیون چنین کاری را انجام نداده است‪.‬‬ ‫با این حال محمد مخبر در نامه ای به بهرام عین اللهی جو حاکم بر وضعیت دارویی کشور را بد و‬ ‫نگران کننده توصیف کرد و خواستار رسیدگی وزارت بهداشت به این مساله شد تا نفر دوم دولت نیز‬ ‫عمال بر موضوع گرانی دارو صحه بگذارد‪.‬‬ ‫کمبود دارو و اظهارات متناض دیگر‬ ‫این تنها موضوع قیمت دارو نیست که وزارت بهداشت را به تناقض گویی انداخته است‪ .‬در‬ ‫ماه های گذشته برخی از اقالم دارویی به ویژه داروهای مصرفی بیماران خاص‪ ،‬نایاب یا کمیاب شد‪.‬‬ ‫امری که به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫با این حال وزارت بهداشت این موضوع را نیز همچون افزایش قیمت دارو تکذیب می کند‪ .‬بهرام‬ ‫عین اللهی هفته گذشته در حاشیه سفر خود به قزوین گفت که ‪ ۳‬میلیارد دالر ارز دارو اختصاص‬ ‫پیدا کرده است و بر همین اساس امسال کمبودی در حوزه دارو وجود نخواهد داشت‪ .‬این اظهارات‬ ‫عین اللهی در حالی است که پیش از ان بهادری جهرمی سخنگوی دولت از اختصاص یک میلیارد‬ ‫دالر ارز دارو به وزارت بهداشت خبر داده بود‪.‬‬ ‫نگاهی به شبکه های مجازی مانند توئیتر و گشتی در میان داروخانه ها و بازارهای غیررسمی (سیاه)‬ ‫هم نشان می دهد که موضوع کمبود دارو بسیار جدی تر از گفته های مقامات وزارت بهداشت است‪،‬‬ ‫چنانکه حتی همایون سامه یح نجف ابادی در گفت وگویی با ایلنا اظهار کرد‪ :‬برخی داروها بسیار‬ ‫کمیاب شده است به طوری که مردم برای تهیه یک نسخه معمولی باید به چندین داروخانه مراجعه‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مسعود پزشکیان دیگر نماینده مجلس نیز پیش بینی کرد که گرانی و کمبود دارو‬ ‫همچنان وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫ریشه موضع گیری های وزارت بهداشت کجاست؟‬ ‫با توجه به موضع گیری های وزارت بهداشت باید پرسید‪ ،‬چرا وزارت بهداشت اصرار بر عدم‬ ‫کمبود دارو و یا افزایش قیمت ان را دارد و این تفاوت دیدگاه از کجا ناشی می شود؟‬ ‫سید علی فاطمی‪ ،‬نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ضمن تایید‬ ‫کمبودهای دارویی اظهار کرد‪ :‬از نظر ما زمانی در کشور کمبود دارو نداریم که تمامی اقالم دارویی‬ ‫مورد نیاز در همه داروخانه های کشور موجود و در دسترس بیماران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی در مورد موضع گیری وزارت بهداشت در مورد عدم کمبود دارو نیز گفت‪ :‬وزارت بهداشت‬ ‫زمانی که دارو را به داروخانه های دولتی و منتخب به صورت قطره چکانی تزریق می کند می گوید که‬ ‫کمبود دارو بر طرف شده است‪ ،‬در حالی که مردم برای یافتن داروی مورد نیاز خود سردرگم بوده و‬ ‫از این داروخانه به ان داروخانه در جستجو هستند‪.‬‬ ‫فاطمی با تاکید بر اختالف نظر داروسازان و وزارت بهداشت در ارتباط با داروهای نایاب و‬ ‫کمیاب اظهار کرد‪ :‬وزارت بهداشت هرگاه دارویی نایاب نباشد‪ ،‬می گوید که کمبود ان برطرف شده‬ ‫است‪ ،‬در حالی که اینگونه نیست اگر دارویی وجود داشته باشد اما مردم نتوانند به صورت عادی‬ ‫ان را در داروخانه بیابند یا اینکه وقتی داروخانه ایی ان را سفارش می دهد به صورت کافی دارو در‬ ‫اختیار ان ها گذاشته نشود‪ ،‬این دارو دچار عدم کمبود است‪.‬‬ ‫کمبود در داروی بیماران خاص‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬االن کمی وضعیت نسبت به ‪ ۴‬تا شش ماه قبل متفاوت است در ان زمان با‬ ‫پیک ها کرونا داروهایی که برای کرونا و انفلوانزا استفاده می شد‪ ،‬تقریبا نایاب شده بودند االن این‬ ‫دسته از داروها وضعیت بهتری دارند‪ ،‬اما در حال حاضر در حوزه برخی داروهای بیماران خاص و‬ ‫صعب العالج و همچنین داروهای بیهوشی دچار کمبود هستیم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬یاسر مختاری‬ صفحه 6 ‫حملهموشکیروسیهبهفرودگاه هایچندشهراوکراین‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که موشک های با دقت باالی این کشور‪ ،‬هواپیماهای اوکراینی را در فرودگاه های ارتسیز‪ ،‬اودسا و ووزنسنسک منهدم کرده اند‪.‬در بیانیه این وزارتخانه‬ ‫امده است که موشک های اسکندر روسیه‪ ،‬تجهیزات نظامی امریکایی و اروپایی در نزدیکی خارکیف را هدف قرار دادند‪.‬پیش از این مقام های اوکراینی اعالم کرده بودند که در جریان حمله موشکی‬ ‫به اودسا یک کارخانه مبلمان سازی در منطقه ای مسکونی هدف قرار گرفته ولی تلفاتی بر جای نگذاشته است‪.‬به گفته این مقام ها‪ ،‬دو موشک دیگر نیز به یک باند اسیب دیده فرودگاه خسارت وارد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امروزدرلحظه ای«اورولی»قرارداریم‬ ‫جورجاورولرویداد های‪2022‬راپیشبینیکردهبود‬ ‫لورا بیرز؛ استاد تاریخ در دانشگاه امریکایی‬ ‫است که در انجا سمیناری را درباره «جورج‬ ‫اورول و ساختن دنیای مدرن» تدریس می کند‪.‬‬ ‫او نویسنده کتاب «بریتانیای شما‪ :‬رسانه ها و‬ ‫ایجاد حزب کارگر» است‪ .‬بیرز به موضوعاتی‪،‬‬ ‫چون تاثیرگذاری سیاست بر زندگی فرهنگی و‬ ‫اجتماعی و به نقش رسانه های جمعی در جامعه‬ ‫مدرن عالقمند است‪ .‬اخرین کتاب او «الن قرمز‪:‬‬ ‫زندگی الن ویلکینسون‪ ،‬سوسیالیست‪ ،‬فمینیست‪،‬‬ ‫انترناسیونالیست» درباره زندگی دومین وزیر زن‬ ‫کابینه بریتانیا جایزه استانسکی را در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی برای بهترین کتاب چاپ شده در زمینه‬ ‫تاریخ معاصر بریتانیا دریافت کرد‪ .‬او یکی از‬ ‫اعضای انجمن سلطنتی تاریخ است‪ .‬به نقل از سی‬ ‫ان ان‪ ،‬اخیرا در رسانه های اجتماعی با توئیتی مواجه‬ ‫شدم که در ان با به تصویر کشیده شدن یک‬ ‫میمون پیر روی صندلی نوشته شده بود‪« :‬این من را‬ ‫یاد کتاب» ‪« ۱۹۸۴‬نوشته جورج اورول می اندازد‪.‬‬ ‫خیر‪ ،‬من ان را نخوانده ام‪ .‬اما تصور می کنم که‬ ‫کتاب این گونه است»‪ ۱۹۸۴ .‬و اصطالح «اورولی»‬ ‫برای دهه ها مورد استفاده (و سوءاستفاده) قرار‬ ‫گرفته اند‪ ،‬اما می توان گفت که لحظه کنونی ما واقعا‬ ‫«اورولی» است‪ .‬بیش تر نوشته های اورول‪ ،‬و به ویژه‬ ‫اخرین رمان او «‪ »۱۹۸۴‬به اهمیت صحبت کردن‪،‬‬ ‫حقیقت و خطر تالش برای سانسور و دستکاری‬ ‫گفتار برای افراد و جوامع از سوی دولت ها پرداخته‬ ‫است‪ .‬اورول نگران بود که حقیقت نمی تواند در‬ ‫خالء وجود داشته باشد‪ .‬اگر دولت می توانست ان‬ ‫چه را که می توان گفت و نوشت را کامال کنترل‬ ‫کند‪ ،‬قادر خواهد بود به طور موثر واقعیت را‬ ‫کنترل کند‪ ۱۹۸۴ .‬یک دیستوپیای توتالیتر (تمامیت‬ ‫خواهانه) است که در ان حزب حاکم برادر‬ ‫بزرگ واقعیت را از طریق اعمال قدرت و نظارت‬ ‫کامل خود بر زبان کنترل می کند‪ .‬حزب از طریق‬ ‫ترکیبی از تبلیغات و سانسور معنای حقیقت را برای‬ ‫شهروندان «اوشینیا» (نام شهر خیالی در رمان ‪)۱۹۸۴‬‬ ‫بازگو می کند‪ .‬مردم چیز هایی را باور می کنند که‬ ‫به طور عینی نادرست هستند همانطور که اورول‬ ‫ان را «کنترل واقعیت» می نامد و از ان تحت عنوان‬ ‫«دوگانه اندیشی» یا طرز تفکر غیر منطقی که برای‬ ‫تحریف واقعیت و دروغ پردازی توسط دولت‬ ‫ترویج می گردد‪ ،‬یاد می کند‪ .‬در دنیای «‪ »۱۹۸۴‬هر‬ ‫چیزی می تواند درست باشد‪.‬‬ ‫در چند ماه اخیر‪ ،‬شاهد بازگشت ‪ ۱۹۸۴‬به‬ ‫فهرست پرفروش ترین های بازار کتاب بوده ایم‪ .‬با‬ ‫نگاهی به اخبار داخلی و خارجی فهمیدن دلیل ان‬ ‫دشوار نیست‪.‬‬ ‫ما به وضوح می توانیم خطرات «کنترل‬ ‫واقعیت» یا دوگانه اندیشی را در تالش های‬ ‫«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برای‬ ‫بازسازی تهاجم کشورش به اوکراین با عنوان‬ ‫یک «عملیات ویژه ازادیبخش» مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫در نقاط دیگر جهان‪ ،‬ما شاهد تالش هایی برای‬ ‫کنترل واقعیت هستیم که تهدیدی علیه حقایق برای‬ ‫بسیاری از امریکایی ها است از جمله در قانون‬ ‫جدید در فلوریدا که بحث درباره هویت جنسیتی‬ ‫یا گرایش جنسی را در مهد کودک تا کالس‬ ‫سوم ممنوع می سازد‪ .‬موضوع مشابهی نیز در مورد‬ ‫ممنوعیت بحث طبق قانون ‪ HB ۱۷۷۵‬در اوکالهاما‬ ‫وجود دارد که تدریس هر برنامه درسی را که‬ ‫ممکن است باعث شود تا دانش اموز به دلیل نژاد‬ ‫یا جنسیت خود «احساس ناراحتی‪ ،‬گناه یا هر شکل‬ ‫دیگری از ناراحتی روانی کنند» را ممنوع می سازد‪.‬‬ ‫بیش از دوازده ایالت دیگر قوانین مشابهی را‬ ‫برای غیرقانونی کردن بحث در مورد نژادپرستی‬ ‫یا تبعیض جنسی و جنسیتی در کالس های درس‬ ‫معرفی کرده اند‪.‬‬ ‫هر یک از این موارد نشان دهنده تالشی برای‬ ‫کنترل واقعیت از طریق کنترل گفتار است‪ .‬اگر‬ ‫نمی توانید در مورد هویت های مختلف جایگزین‬ ‫در مدارس صحبت کنید پس ایا کودکان با هویت‬ ‫جنسیتی متفاوت یا کودکانی با اعضای خانواده های‬ ‫با هویت جنسیتی اساسا متفاوت وجود دارند؟‬ ‫اگر نمی توانید نژادپرستی سیستماتیک را‬ ‫شناسایی کنید این پرسش مطرح می شود که ایا‬ ‫نژادپرستی وجود دارد یا تا به حال وجود داشته‬ ‫است؟ اکثر خوانندگان احتماالً خواهند گفت‬ ‫البته‪ .‬حقیقت یک واقعیت عینی است که خارج از‬ ‫سانسور دولتی وجود دارد‪ .‬اورول خود به مفهوم‬ ‫حقیقت عینی معتقد بود‪ .‬نوشته های او در عرصه‬ ‫روزنامه نگاری با عباراتی مانند «این به اندازه کافی‬ ‫درست بود»‪« ،‬حقیقت این بود که»‪« ،‬این درست‬ ‫است که بگوییم» و «من معتقدم که این درست‬ ‫بود» بیان شده اند‪ .‬با این وجود‪ ،‬او به شدت از‬ ‫تهدید وجودی علیه حقیقت و در نتیجه علیه ازادی‬ ‫که توسط سانسور ایجاد می شد‪ ،‬اگاه بود‪ .‬علیرغم‬ ‫ان که ‪ ۱۹۸۴‬یک رمان دیستوپیایی محسوب‬ ‫می شد از تجربیات شخص اورول نه تنها در طول‬ ‫جنگ جهانی دوم بلکه به عنوان یک افسر پلیس‬ ‫در امپراتوری بریتانیا و بعدا به عنوان داوطلبی که در‬ ‫جنگ داخلی اسپانیا می جنگید‪ ،‬نشئت گرفته بود‪.‬‬ ‫اورول در هر عرصه ای با رژیم هایی مواجه شد‬ ‫که به طرز وحشیانه ای متعهد به سرکوب حقیقت‬ ‫بودند‪ .‬ازادی بیان بستری بود که تمام ازادی های‬ ‫دیگر بر روی ان بنا شد‪ .‬همان طور که اورول در‬ ‫‪ ۱۹۸۴‬می نویسد‪« :‬جوهر ازادی این است»‪.‬‬ ‫چگونه گفته های اورول در زمانه ما صدق‬ ‫می کنند؟ در مورد روسیه‪ ،‬سازوکار سرکوب‬ ‫کامال بدیهی به نظر می رسد‪ .‬پوتین پیش تر اقدامات‬ ‫شدیدی را علیه مخالفان سیاسی از جمله بازداشت‬ ‫و مسموم کردن «الکسی ناوالنی» انجام داده است‪.‬‬ ‫اکنون پوتین از طریق سطحی از سانسور‬ ‫و تبلیغات دولتی که از دوران شوروی تاکنون‬ ‫دیده نشده است تالش می کند تا مخالفت را‬ ‫حتی پیش از شکل گیری ان سرکوب کند‪.‬‬ ‫اگر حتی گفتن این که روسیه نباید به اوکراین‬ ‫حمله می کرد غیرممکن شود مخالفت سیاسی‬ ‫داخلی با جنگ دیگر پیشنهادی قابل اجرا نخواهد‬ ‫بود‪ .‬سازوکار های سرکوب نزدیک تر به خانه‬ ‫(کشور های غربی) سنگین تر نیستند‪ ،‬اما در‬ ‫هدف شان کم تر توهین امیز به نظر نمی رسند‪ .‬در‬ ‫فلوریدا و در االبامای همسایه قوانین مشابه با هدف‬ ‫سرکوب بحث درباره هویت جنسیتی در مدارس‬ ‫ابتدایی و پاک کردن این هویت ها از میان جمعیت‬ ‫جوانان صورت می گیرند‪.‬‬ ‫این در حالی است که دانشمندان و‬ ‫سیاستمداران در حال حاضر در حال بحث در این‬ ‫باره هستند که ایا نارسایی جنسیتی می توانند پیش‬ ‫از بلوغ ظاهر شوند بحثی که پیامد های مهمی برای‬ ‫دسترسی به مراقبت های پزشکی دارد و سایر اشکال‬ ‫حمایت از کودکانی دارد که به عنوان تراجنسیتی‬ ‫شناخته می شوند‪ .‬منع جوانان از بحث یا حتی اطالع‬ ‫از وجود چنین هویت هایی تالشی برای انگشت‬ ‫گذاشتن بر روی ترازوی ان بحث و خارج کردن‬ ‫وضعیت از حالت توازن است‪.‬‬ ‫به طور مشابه‪ ،‬تالش برای سرکوب هر گونه‬ ‫بحث درباره ستم سیستماتیک مبتنی بر نژاد یا‬ ‫هویت جنسیتی با بهانه جلوگیری از ایجاد «ناراحتی»‬ ‫در افراد در اصل از جانب کسانی صورت می گیرد‬ ‫که وضعیت فعلی را در راستای منافع خود قلمداد‬ ‫می کنند‪ .‬در اینجا باید پرسید اگر حتی نتوان‬ ‫نژادپرستی سیستماتیک را شناسایی کرد چگونه‬ ‫تغییر اجتماعی ممکن است رخ دهد؟‬ ‫در بخش اعظم دوران جنگ سرد و پس از‬ ‫ان رمان ‪ ۱۹۸۴‬به عنوان دادنامه ای علیه تمامیت‬ ‫خواهی شوروی قلمداد می شد‪ .‬با این وجود‪ ،‬همان‬ ‫گونه که نوشته های دیگر اورول روشن می سازد‬ ‫به همان اندازه که دادنامه ای علیه تهدید بالقوه‬ ‫سانسور دولتی در داخل کشور بود کیفرخواستی‬ ‫علیه استبداد در خارح از کشور نیز بود‪ .‬دل مشغولی‬ ‫اورول درباره سانسور با حرفه او به عنوان افسر‬ ‫پلیس در برمه (میانمار کنونی) که در ان زمان‬ ‫بخشی از امپراتوری بریتانیا در هند بود اغاز شد‪.‬‬ ‫اورول در طول پنج سال اقامت خود در هندوستان‬ ‫ان زمان که مستعمره بریتانیا بود از امپراتوری متنفر‬ ‫شد چرا که به نظر او رژیمی استبدادی بود که از‬ ‫مستعمرات سوء استفاده می کند و استعمارگران‬ ‫را فاسد ساخته بود‪ .‬پس از ترک خدمات دولتی‬ ‫در هند‪ ،‬اورول اولین رمان خود را با نام «روز های‬ ‫برمه» نوشت داستان یک انگلیسی ترسو و حقیر‬ ‫که می داند امپراتوری ای که او به ان خدمت‬ ‫می کند شیطانی است‪ ،‬اما شخصیت اش بسیار‬ ‫ضعیف و بیگانه از همکاران اش و مردم بومی است‬ ‫که نمی تواند علیه امپراتوری موضعی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫اورول امپراتوری را در «روز های برمه» به عنوان‬ ‫«دنیای خفه کننده ای و جهانی که در ان هر کلمه‬ ‫و هر فکری سانسور می شود» توصیف کرده بود‬ ‫جایی که نظر شما در مورد هر موضوعی «با هر‬ ‫اهمیت قابل تصوری برای شما دیکته می شود»‪.‬‬ ‫توصیف کرده بود ان گونه که «وینستون اسمیت»‬ ‫شخصیت اصلی رمان ‪ ۱۹۸۴‬روایت گر ان بود‪.‬‬ ‫چنینی وضعیتی بر این واقعیت تاکید می کند که‬ ‫اورول صرفا تمامیت خواهی فاشیستی یا شوروی‬ ‫را تهدیدی برای حقیقت نمی دانست بلکه معتقد‬ ‫بود امپراتوری بریتانیا نیز قادر به دستکاری حقیقت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به لحظه سیاسی کنونی ضروری است‬ ‫که در برابر اقدامات دولت های مان که به دنبال‬ ‫کنترل زبان و دستکاری حقیقت هستند بایستیم در‬ ‫حالی که همزمان تبلیغات و دروغ های پوتین را‬ ‫محکوممی کنیم‪.‬‬ ‫ما باید در خانه از حقیقت دفاع کنیم و‬ ‫باید درک کنیم که قوانینی که بحث در مورد‬ ‫نژادپرستی و هویت جنسیتی را ممنوع می سازند‬ ‫برای پاک کردن این حقایق‪ ،‬سفید کردن تاریخ و‬ ‫تغییر شکل واقعیت فعلی صورت می گیرند‪ .‬همان‬ ‫گونه که اورول در «‪ »۱۹۸۴‬نوشت‪« :‬کسی که‬ ‫گذشته را کنترل می کند اینده را کنترل می کند‪:‬‬ ‫کسی که حال را کنترل می کند گذشته را نیز‬ ‫کنترل می کند»‪.‬‬ ‫لبنانی ها علیرغم خطر‬ ‫برای فرار از فقر به دریا می زنند!‬ ‫در لبنان چه خبر است؟‬ ‫قایق هایحاملمهاجراناقتصادی‬ ‫اغلب این روز ها از طرابلس خارج می شوند‬ ‫مکانیکهمدت هاتوسطرهبرانسیاسی‬ ‫رها شده بود و اخیرا ناامیدتر شده است‪ ،‬زیرا‬ ‫لبنانازبدترینبحرانمالیرنجمی برد‪.‬‬ ‫به گزارش فرارو به نقل از واشنگتن‬ ‫پست‪« ،‬احمد طالب» بیش از دو ساعت‬ ‫مدام نام خواهر باردارش را فریاد می زد‪.‬‬ ‫این دختر‪۱۷‬ساله پس از واژگونی و غرق‬ ‫شدن قایق کوچکی که برای فرار از لبنان‬ ‫سوار ان شده بودند به شدت امیدوار بود‬ ‫کهزندهبماند‪.‬‬ ‫احمد با عصبانیت و با صدایی لرزان‬ ‫گفت که یک کشتی بزرگ تر به قایق انان‬ ‫برخورد کرده بود‪ .‬مسافران ‪ ۷۵‬نفر بودند‬ ‫که سعی داشتند از فقر شدید در شمال‬ ‫لبنان فرار کنند‪ .‬طالب در حالی که به دنبال‬ ‫خواهرش می گشت سایه ها را تماشا‬ ‫می کرد که سطح اب را فرا گرفته بودند‪.‬‬ ‫او احساس کرد لباس هایش سنگین تر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬دیگر نمی خواستم‬ ‫زنده بمانم»‪ .‬این روز ها قایق های حامل‬ ‫مهاجران اقتصادی اغلب از طرابلس‬ ‫خارج می شوند شهری که مدت ها توسط‬ ‫رهبران سیاسی رها شده بود و اخیرا‬ ‫ناامیدتر شده است‪ ،‬زیرا لبنان از بدترین‬ ‫بحران مالی رنج می برد‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪ ،‬لبنان محاصره‬ ‫شده در فجایعی است که همه جنبه های‬ ‫زندگی را زیر و رو کرده اند از جمله‬ ‫سقوط مالی که ارزش واحد پول ملی‬ ‫ان کشور را کاهش داد و انفجار در بندر‬ ‫بیروت در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی که بسیاری‬ ‫از بخش های مرکز پایتخت ان کشور را‬ ‫ویران کرد و بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر بر اثر ان‬ ‫حادثهجانباختند‪.‬‬ ‫از انجایی که رهبران لبنان به ان چه‬ ‫بانک جهانی یکی از بدترین بحران های‬ ‫اقتصادی جهان قلمداد کرده رسیدگی‬ ‫نکرده اند لبنانی ها از اتکا به دولت برای‬ ‫ارائه خدمات ناامید شده اند‪ .‬در عوض‪،‬‬ ‫لبنان به مناطق و حوزه های نفوذ مختلف‬ ‫تقسیم شده و ساکنان ان به جای یک‬ ‫دولت متمرکز و کارامد به گروه ها و‬ ‫جناح های سیاسی و رهبران ان روی‬ ‫اورده اند‪ .‬با این وجود‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫طرابلس دومین شهر بزرگ و فقیر لبنان‬ ‫علیرغم وسعت قابل توجه و این واقعیت‬ ‫که خانه برخی از ثروتمندترین و شناخته‬ ‫شده ترین چهره های سیاسی کشور از‬ ‫جمله نخست وزیر کشور محسوب‬ ‫می شود بی بهره از پشتیبان است‪.‬‬ ‫هنگامی که قایقی که عازم اروپا بود‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۳‬اوریل غرق شد ادعا هایی‬ ‫مطرح شده بود مبنی بر ان که ان قایق بر‬ ‫اثر برخورد کشتی حامل پرسنل نظامی‬ ‫لبنانی مورد اصابت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این تراژدی سیل شکایات و انتقادات‬ ‫طوالنی مدت را در طرابلس در مورد‬ ‫حاشیه نشینی‪ ،‬بی کفایتی دولت و شکاف‬ ‫وسیع و رو به رشد بین ثروتمندترین‬ ‫شهروندان لبنان و طبقات پایین دست ان‬ ‫تشدیدکرد‪.‬‬ ‫هفت جسد از اب بیرون کشیده‬ ‫شد‪ .‬گمان می رود حدود ‪ ۲۰‬نفر ناپدید‬ ‫شده باشند‪ .‬به بستگان انان گفته شد که‬ ‫غواصان دولتی نمی توانند به قایق برسند‪.‬‬ ‫اعضایخشمگینخانوادههفته‬ ‫گذشته جاده های طرابلس را مسدود‬ ‫کردند و تهدید نمودند که در اواخر ماه‬ ‫جاری زمانی که رای گیری در انتخابات‬ ‫پارلمانی برگزار می شود دوباره همین کار‬ ‫را خواهند کرد مگر ان که اجساد پیدا‬ ‫شوند‪« .‬احمد الحموی» که برادرش به‬ ‫همراه دو فرزندش در قایق جان باختند‬ ‫یک خواسته گالیه امیز داشت‪ :‬این که‬ ‫رهبران مذهبی نخست وزیر را تحت‬ ‫فشار قرار دهند تا هر کاری را که الزم‬ ‫است برای بازیابی اجساد قربانیان انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬برای ما زیردریایی‬ ‫بفرستید تا بتوانیم اجساد را بیرون بیاوریم‬ ‫و با خاکسپاری از انان تجلیل کنیم»‪.‬‬ ‫طالب پیش از ان که سوار قایق شود‬ ‫دالیل زیادی برای ترک کشور داشت‪ .‬او‬ ‫نیز مانند بسیاری از همساالن خود برای‬ ‫گذران زندگی اش تحصیل را رها کرد‪.‬‬ ‫مشاغلموجوددستمزد هایناچیزی‬ ‫داشتند حدود ‪ ۳۰‬هزار پوند لبنان در‬ ‫روز یا کمی بیش تر از یک دالر امریکا با‬ ‫نرخ فعلی بازار سیاه که بخش اعظم ان‬ ‫دستمزد نیز باید صرف رفت و امد به‬ ‫محل کار از طریق وسایل حمل و نقل‬ ‫عمومیمی شد‪.‬‬ ‫او از طریق فروش قوطی های حلبی‬ ‫پیدا کرده از سطل های زباله امرار معاش‬ ‫می کرد‪ .‬با این وجود‪ ،‬اخیرا جمعیت‬ ‫فزاینده مستاصل شهر پیش از او قوطی ها‬ ‫را از سطل ها جمع اوری می کنند‪ .‬او‬ ‫می گوید‪« :‬اکنون در سطل زباله حتی یک‬ ‫قوطی هم پیدا نمی کنی‪ .‬چگونه می توانم‬ ‫با این وضعیت زندگی کنم؟ ما در حال‬ ‫خفه شدن هستیم‪ .‬قسم می خورم که‬ ‫داریم خفه می شویم‪ .‬من مجبور نیستم‬ ‫این گونه زندگی کنم‪ .‬من باید بروم‪ ،‬حتی‬ ‫اگربمیرم»‪.‬‬ ‫مانند بسیاری در طرابلس و در‬ ‫سراسر لبنان این روز ها او نفرت خاصی‬ ‫از طبقه سیاسی حاکم بر کشور دارد‪ .‬او‬ ‫می گوید‪« :‬انان چیزی را از دست نداده‬ ‫اند‪ .‬انان بهترین نوشیدنی‪ ،‬بهترین غذا‪،‬‬ ‫بهترین ها را از همه چیز دارند‪ .‬ما کمترین‬ ‫نگرانی انان قلمداد می شویم»‪.‬‬ ‫دیوار ها و ستون های ساختمان‬ ‫شهرداری طرابلس بر اثر اتش سوزی‬ ‫بیش از یک سال پیش اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫در جریان اعتراضات معترضان خسته از‬ ‫کمبود شغل در دوران قرنطینه ویروس‬ ‫کرونا که با ارتش درگیر شدند کوکتل‬ ‫مولوتف هایی را به سوی داخل ساختمان‬ ‫پرتاب کردند که جای سیاهی ان کماکان‬ ‫باقی مانده است‪.‬‬ ‫«ریاد یامک» شهردار طرابلس بدون‬ ‫پولی برای تعمیر مجبور شده از طبقه دوم‬ ‫نسبتا دست نخورده کار کند‪ .‬او در پاسخ‬ ‫به این پرسش که چرا طرابلس بیش از‬ ‫سایر بخش های لبنان اسیب دیده این‬ ‫نابرابری را ناشی از کمبود سرمایه گذاری‬ ‫می داند‪.‬او می گوید‪« :‬تاجران ترسو هستند‪.‬‬ ‫انان به هر کجا که ثبات باشد می روند»‪.‬‬ ‫یامک می گوید زمانی که بازسازی پس‬ ‫از پایان جنگ داخلی لبنان در سال ‪۱۹۹۰‬‬ ‫میالدی اغاز شد سرمایه گذاران بالقوه‬ ‫مانند «رفیق الحریری» که در سال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫پس از دو بار نخست وزیری ترور شد از‬ ‫تعهد به طرابلس نگران بودند که تا حدی‬ ‫به دلیل نقش و نفوذ دولت سوریه در‬ ‫انجا بود‪ .‬دولت سوریه در دهه های پیش‬ ‫از ان به شدت درگیر سیاست لبنان بود‬ ‫و به ویژه در طرابلس و در میان نیرو های‬ ‫امنیتی ان شهر نفوذ زیادی داشت‪.‬‬ ‫سرریزخشونت امیزجنگسوریه‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی تهدیدات دیگری‬ ‫را در طرابلس به وجود اورد از جمله‬ ‫عضوگیری داعش از میان جمعیت ان‬ ‫شهر‪ .‬در چند سال گذشته‪ ،‬شیوع کرونا‬ ‫مشاغل اندکی که در شهر وجود داشت‬ ‫را نیز از بین برده است‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫«مشکالتی که ما داریم نیاز به ارائه یک‬ ‫برنامه از سوی دولت دارد تا برطرف‬ ‫شوند‪ .‬خانواده هایی وجود دارند که تمام‬ ‫اعضای شانبیکارهستند»‪.‬‬ ‫شهر او پولی برای ارائه حتی‬ ‫ابتدایی ترین خدمات ندارد‪ :‬در هنگام‬ ‫بارندگی شدید‪ ،‬فاضالب خیابان ها و‬ ‫خانه ها را به دلیل خرابی زیرساخت ها در‬ ‫سراسر شهر جاری می شود‪ .‬او می گوید‬ ‫میراث شهر در حال غارت است و‬ ‫بخش های بزرگی از ارگ بزرگ باالی‬ ‫تپه طرابلس توسط دزدان به سرقت رفته‬ ‫و دوباره در عمارت های گران قیمت در‬ ‫نقاط دیگر لبنان دیده می شوند‪.‬‬ ‫یامک می گوید برخی از محله ها‬ ‫هنوز به وضوح نشانه های جنگ داخلی‬ ‫را در خود دارند‪ .‬نمای ساختمان مملو‬ ‫از سوراخ های گلوله یا حفره های ناشی‬ ‫از سالح های سنگین تر است‪ .‬برخی از‬ ‫حفره ها به قدری بزرگ هستند که کبوتر‬ ‫در داخل ان النه می کند‪ .‬طرابلس در‬ ‫نوعی تعلیق زمانی به سر می برد‪.‬‬ ‫خیابان ها مملو از خودرو های‬ ‫مرسدس بنز متعلق به دهه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی‬ ‫هستند که با نوار و طناب در کنار هم‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬محله ها مملو از سیم هایی‬ ‫هستند که برق را از طریق شبکه های‬ ‫درهم به شهر می رسانند‪« .‬ابراهیم» یک‬ ‫مغازه دار ‪۴۵‬ساله که منسوجات پنبه ای‬ ‫می فروشد می گوید‪« :‬من به هیچ چیز‬ ‫این دولت امید ندارم‪ .‬من منتظر هیچ‬ ‫چیز نیستم و انان نمی توانند چیزی را‬ ‫تغییر دهند‪ ،‬زیرا این کشور مافیایی است‪.‬‬ ‫مافیایی که اقدام اش پوشش قانونی دارد»‪.‬‬ ‫او با اشاره به «نجیب میقاتی» سرمایه‬ ‫دار میلیاردر که برای سومین بار نخست‬ ‫وزیر لبنان شده است می گوید‪« :‬نخست‬ ‫وزیر ما اهل اینجاست‪ .‬او چه کاری برای‬ ‫طرابلس انجام داده است»؟‬ ‫پس از ان که اهالی طرابلس سربازان‬ ‫یونیفرم پوش ارتش را متهم کردند که‬ ‫سوار کشتی ای بودند که گفته می شود به‬ ‫قایق مهاجران برخورد کرده ارتش لبنان‬ ‫تحقیقاتی را اغاز کرد‪ .‬میقاتی به طور‬ ‫علنی از تحقیقات حمایت کرد‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رسید که مستقیما از ارتش حمایت‬ ‫می کند و گفته بود‪« :‬اعتمادی قوی به ِخ َرد‬ ‫و رهبری ارتش داریم»‪.‬‬ ‫پس از مرگ مهاجران در دریا‪ ،‬افرادی‬ ‫از طرابلس با اسپری روی دیوار اپارتمانی‬ ‫با گرافیتی نوشتند‪« :‬ثروت این میلیاردر از‬ ‫خون مردم جمع اوری شده است»‪ .‬انجا‬ ‫اپارتمانیبودکهشبکه هایتلویزیونی‬ ‫محلی لبنان از ان به عنوان خانه میقاتی یاد‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫ساکنان طرابلس هم چنین طرحی را‬ ‫که پارلمان برای توسعه شمال لبنان اعالم‬ ‫کرده بود که را مجموعه ای از وعده های‬ ‫توخالی و بی فایده می دانند‪.‬‬ ‫«ابراهیم» مغازه دار می گوید‪« :‬من‬ ‫نگران بچه هایم هستم‪ .‬همه جا تحقیر‬ ‫می شویم‪ :‬برق نداریم و اب نیست‪ .‬ما در‬ ‫جنگ بزرگ شدیم‪ .‬هیچ چیز تغییر نکرده‬ ‫است‪ .‬وضعیت بدتر شده است»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1575‬‬ ‫بین الملل‬ ‫هشدارژاپننسبتبه‬ ‫وقوعجنگدرشرقاسیا‬ ‫فومیو کیشیدا‪ ،‬نخست وزیر ژاپن در اظهاراتی هشدار داد‪،‬‬ ‫اگر قدرت های پیشرو به صورت واحد واکنش نشان ندهند‪،‬‬ ‫حمله به اوکراین می تواند در شرق اسیا هم تکرار شود؛ او‬ ‫همچنین بیان داشت صلح و ثبات در تنگه تایوان باید حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری رویترز‪ ،‬فومیو کیشیدا‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫ژاپن که اخیرا به دیدار بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس‬ ‫رفت‪ ،‬گفت اکنون زمان ان رسیده است که کشورهای‬ ‫پیشروی گروه هفت وحدت خود را تحکیم کنند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬شراکت کشورهایی که ارزش های جهانی‬ ‫مشترک دارند‪ ،‬حیاتی تر از همیشه شده است‪ .‬ما باید با متحدان‬ ‫خود و کشورهای همفکر با ما همکاری کنیم و هرگز در قبال‬ ‫تالشی یکجانبه برای تغییر وضعیت موجود با استفاده از زور در‬ ‫اقیانوس هند و به ویژه در شرق اسیا مسامحه نکنیم‪.‬‬ ‫تایوان که چین ان را جزو خاک خود می داند‪ ،‬از زمانی‬ ‫که روسیه به اوکراین حمله کرد‪ ،‬سطح هشدار خود را افزایش‬ ‫داده و نگران است که پکن نیز اقدام مشابهی را در قبال این‬ ‫جزیره اتخاذ کند‪ ،‬هر چند که عنوان کرده نشانه ای دال بر‬ ‫وقوع این اتفاق وجود ندارد‪.‬‬ ‫کیشیدا اظهار کرد‪ :‬صلح و ثبات در تنگه تایوان نه تنها‬ ‫برای امنیت ژاپن‪ ،‬بلکه برای ثبات جامعه بین المللی نیز‬ ‫حیاتی است‪ .‬ژاپن موضعش را مبنی بر این که انتظار راه حلی‬ ‫مسالمت امیز از طریق گفتگو در قبال مسائل پیرامون تایوان‬ ‫را دارد‪ ،‬حفظ می کند‪ .‬و وضعیت از این منظر به دقت رصد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه تایوان از بابت این اظهارات کیشیدا در‬ ‫مورد صلح و ثبات در تنگه تایوان تشکر کرد و گفت که‬ ‫این اظهارات “نه تنها منعکس کننده مطالبات کشورهای‬ ‫دموکراتیک است‪ ،‬بلکه رسمیت و تایید جامعه بین المللی را نیز‬ ‫کسب می کند”‪.‬‬ ‫کیشیدا گفت که گروه اقتصادی هفت باید نشان دهد که‬ ‫خشونت روسیه در اوکراین عواقبی در بر دارد و گفت که‬ ‫حدود ‪ 140‬نفر دیگر به فهرست تحریم های مربوط به انسداد‬ ‫دارایی ها علیه روسیه اضافه می شوند‪ ،‬در حالی که حوزه‬ ‫ممنوعیت های صادراتی هم مشمول شرکت های نظامی روسیه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برای دومین بار در ‪ ۵‬ماه گذشته‬ ‫ملکسلمانراهی‬ ‫بیمارستانشد‬ ‫دیوان سلطنتی عربستان روز شنبه از ورود ملک سلمان بن‬ ‫عبدالعزیز به بیمارستان برای معاینه خبر داد‪.‬‬ ‫دیوان سلطنتی عربستان بدون توضیح بیشتر اعالم کرد‬ ‫که ملک سلمان برای انجام برخی ازمایشات بالینی وارد‬ ‫بیمارستان تخصصی ملک فیصل در جده شده است‪.‬‬ ‫ملک سلمان به تازگی در نماز عید فطر در مسجد الحرام‬ ‫حضور داشته است و چند روز قبل پذیرای رجب طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬رئیس جمهور ترکیه در جده بود‪.‬‬ ‫ملک سلمان ‪ ۸۶‬ساله است و گزارش ها از وخامت حال او‬ ‫در سال های گذشته افزایش یافته است؛ در ماه مارس گذشته‬ ‫نیز دیوان سلطنتی عربستان اعالم کرد که ملک سلمان تحت‬ ‫معاینات پزشکی قرار گرفته است‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫براتی‪ :‬مسببان وضع موجود هنوز در فدراسیون‬ ‫فوتبال هستند‪ /‬اعضای مجمع‪ ،‬صدای مرا بشنوید!‬ ‫عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال‬ ‫صحبت هایی را در خصوص جلسه امروز‬ ‫اعضای هیات رییسه این فدراسیون انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫احمدرضا براتی‪ ،‬عضو هیات رییسه‬ ‫فدراسیون فوتبال در خصوص جلسه هیات‬ ‫رییسه فدراسیون فوتبال اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫در خصوص یکسری شایعه ها که مربوط‬ ‫به اعضای هیات رییسه می شود ‪ -‬مثل این‬ ‫که برخی اعضای هیات رییسه بخواهند‬ ‫یک فردی از دبیرکل برداشته یا یک‬ ‫فردی دبیرکل شود ‪ -‬می خواهم حرف‬ ‫بزنم‪ .‬مساله به این کیفیتی که اطالع رسانی‬ ‫شده‪ ،‬نبوده است‪ .‬من این ها را می گویم‬ ‫که به گوش مجمع برسد‪ .‬اعضای مجمع!‬ ‫شما به من رای دادید که حافظ منافع و‬ ‫حقوق شما در هیات رییسه فدراسیون‬ ‫فوتبال باشم‪ .‬این فدراسیون یک روز به‬ ‫یک نتیجه ای رسیده که با یک شخصی‬ ‫قطع همکاری کند‪ .‬بخشی از ان دالیل‬ ‫قطع همکاری منتسب به کسانی است که‬ ‫هنوز در فدراسیون حضور دارند‪ .‬برای من‬ ‫سوال است که ما به یک نفر می گوییم‪،‬‬ ‫می خواهیم با شما به فالن دالیل قطع‬ ‫همکاری کنیم در حالی که مسئول ان‬ ‫دالیل هنوز در فدراسیون حضور دارد‪.‬‬ ‫این افراد به این جهت نمی توانند در ان‬ ‫مناسب یا پست ها باشند‪ .‬ان افراد شاید در‬ ‫پست ها و مناصب دیگر به درد بخورند‬ ‫و مناسب باشند اما به درد پست های‬ ‫فعلی شان نمی خورند‪.‬‬ ‫هیچ مستندی در این که یک شخص‬ ‫خاص باشد وجود ندارد‪ ،‬همینطور که‬ ‫سعی کردند در رسانه ها مساله را القا‬ ‫کنند‪ .‬این ها در اکثریت هستند و من به‬ ‫عنوان اقلیت‪ ،‬می توانم فشاری به اکثریت‬ ‫وارد کنم؟ ایا جریان رسانه ای فوتبال‬ ‫می پذیرد که من در اقلیت باشم و فشاری‬ ‫وارد کنم‬ ‫براتی در خصوص این که ایا‬ ‫منظورش حسن کامرانی فر است پاسخ داد‪:‬‬ ‫مساله یک نفر نیست‪ ،‬چندین نفر هستند‪.‬‬ ‫شاید این نظر من است که به صورت‬ ‫خصوصی به رییس فدراسیون گفتم‪.‬‬ ‫هیچ مستندی در این که یک شخص‬ ‫خاص باشد وجود ندارد‪ ،‬همینطور که‬ ‫سعی کردند در رسانه ها مساله را القا‬ ‫کنند‪ .‬این ها در اکثریت هستند و من به‬ ‫عنوان اقلیت‪ ،‬می توانم فشاری به اکثریت‬ ‫وارد کنم؟ ایا جریان رسانه ای فوتبال‬ ‫می پذیرد که من در اقلیت باشم و فشاری‬ ‫وارد کنم؟ این که مسائل و کاستی هایی‬ ‫که در فدراسیون وجود دارد را به یکی‬ ‫دو عضو فدراسیون نسبت دهید‪ ،‬درست‬ ‫است؟ کجای قانون فوتبال دنیا نوشته که‬ ‫اگر من گویم فالنی صالحیت ندارد‪ ،‬این‬ ‫اسباب اسیب به فوتبال کشور یا اسباب‬ ‫تعلیق باشد؟ این مسائل مطرح می شود تا‬ ‫مسائل دیگری که وجود دارد‪ ،‬دیده نشود‬ ‫و پوشش داده شود‪ .‬کسانی که مسبب‬ ‫اصلی یکسری اتفاقات بودند‪ ،‬برخی شان‬ ‫هنوز سر کار هستند‪ .‬با اقای رییس قطع‬ ‫همکاری کردیم به این دلیل که مشکالتی‬ ‫وجود داشته ولی بعضی از دوستانی که‬ ‫مسبب این مشکالت بودند‪ ،‬هنوز در‬ ‫فدراسیون حضور دارند‪.‬‬ ‫هیات رییسه فدراسیون فوتبال رسمیت‬ ‫دارد یا ندارد؟‬ ‫براتی افزود‪ :‬خیلی از مسائل مهمی که‬ ‫باید اعضای هیات رییسه در جریان باشند‬ ‫را من در جریان نیستم‪ .‬مثال نامه ای که از‬ ‫فیفا در تاریخ ‪ ۱۲‬اوریل به دست ما رسید‪،‬‬ ‫باید با من در جریان گذاشته می شد‪ .‬این‬ ‫نامه ‪ ۲۳‬فروردین به دست ما رسید و ‪۵‬‬ ‫روز بعد جوابش را دادیم‪ .‬من نه اصل‬ ‫نامه را دیدم و نه پاسخ این نامه را‪ .‬فردا‬ ‫همین مجمع من را به خاطر این نامه مورد‬ ‫خطاب قرار می دهد‪ .‬برخی از اعضای‬ ‫مجمع درباره برخی از اعضای هیات‬ ‫رییسه سواالتی را مطرح کردند که من‬ ‫نسبت به هیچکدام از موضوعات مطرح‬ ‫شده دخالتی نداشتم‪ .‬دوستان با اختیارات‬ ‫مدیریتی خودشان تصمیماتی گرفتند و‬ ‫من هم اعتراضاتی به ان تصمیم ها ندارم‪.‬‬ ‫من چرا باید نسبت به مسائلی که دخالتی‬ ‫در ان نداشتم‪ ،‬پاسخگو باشم؟ چرا نباید‬ ‫نسبت به این بی اطالعی ها اعتراض کنم؟‬ ‫فردا همین دوستان در همین مجمع به‬ ‫ما می گویند که اگر بی اطالع بودی‪،‬‬ ‫چرا ما را در جریان نگذاشتی‪ .‬اعضای‬ ‫محترم مجمع من دارم شما را در جریان‬ ‫می گذارم‪ .‬بنده در همین چند موضوع‬ ‫بی اطالع بودم‪ .‬مثال درباره این که هیات‬ ‫رییسه رسمیت دارد یا ندارد‪ .‬این مسائل‬ ‫در ابتدا باید در هیات رییسه بررسی‬ ‫می شد‪ .‬ماده ‪ ۸۵‬تجویز کرده است که ما‬ ‫مسائل را تفسیر کنیم و اگر به بن بستی‬ ‫خوردیم‪ ،‬ان موقع باید استعالم صورت‬ ‫دهیم‪ .‬چرا من به عنوان عضو هیات‬ ‫رییسه نباید در جریان این استعالم باشم‬ ‫که فدراسیون فوتبال به این شکل در‬ ‫بالتکلیفی قرار نگیرد؟‬ ‫مگر یک نفر اقلیت می تواند به شش‪،‬‬ ‫هفت نفر اکثریت فشار بیاورد؟ می گویند‬ ‫من دنبال سهم خواهی هستم‪ ،‬اگر این‬ ‫چنین بود که گزینه اصلی سرپرستی‬ ‫فدراسیون بودم و با مخالفت شدید خودم‬ ‫بود که نخواستم‪ .‬ماجدی لطف کرد که‬ ‫قبول زحمت کرد‪ .‬من خودم امتناع کردم‬ ‫و بار ان را به دیگری سپردیم‪ .‬چه چیز‬ ‫مهم تری وجود دارد که بخواهم؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گالیه های من از‬ ‫جنس پاسخگویی به اعضای مجمع است‪.‬‬ ‫ان ها و خانواده فوتبال از من توضیح‬ ‫می خواهند و خطای یک نفر به پای این‬ ‫جمع و به خصوص من نوشته می شود‬ ‫زیرا می گویند تو که حقوقی بودی چرا؟‬ ‫کل اعتراض من به دوستان این است که‬ ‫صراحتا هیچ فشاری وجود ندارد و من‬ ‫تکذیب می کنم‪ .‬مگر یک نفر اقلیت می‬ ‫تواند به شش‪ ،‬هفت نفر اکثریت فشار‬ ‫بیاورد؟ می گویند من دنبال سهم خواهی‬ ‫هستم‪ ،‬اگر این چنین بود که گزینه اصلی‬ ‫سرپرستی فدراسیون بودم و با مخالفت‬ ‫شدید خودم بود که نخواستم‪ .‬ماجدی‬ ‫لطف کرد که قبول زحمت کرد‪ .‬من‬ ‫خودم امتناع کردم و بار ان را به دیگری‬ ‫سپردیم‪ .‬چه چیز مهم تری وجود دارد که‬ ‫بخواهم؟ من در گذشته عضو کمیته ای‬ ‫بودم که در دوره هیات رییسه قبلی از‬ ‫ان استعفا کردم که به دلخواه خودم‬ ‫بود و روی ان هستم‪ .‬هیچ سهم خواهی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬من عضو هیات رییسه با‬ ‫ارای مجمع هستم و تا موقعی که مجمع‬ ‫بخواهد‪ ،‬هستم و هیچ دغدغه ای هم به‬ ‫جز رعایت قانون و اینکه امانت دار اعضای‬ ‫مجمع باشم‪ ،‬ندارم و تا موقعی که بخواهند‬ ‫امانت دار ان ها باشم‪ ،‬هستم و این مجمع‬ ‫است که باید بپذیرد که دلسوزی من را‬ ‫می خواهد یا خیر‪ .‬اگر نخواهد من هم به‬ ‫عنوان یک تماشاگر می نشینم و هر چه‬ ‫بقیه بگویند را تایید می کنم‪ .‬کل دغدغه‬ ‫من اجرای اساسنامه و امانت داری مجمع‬ ‫است‪.‬‬ ‫براتی درباره دلیل شرکت نکردن‬ ‫سراجی در این جلسه و اختالفات موجود‬ ‫در هیات رییسه و تاثیر ان در برگزاری‬ ‫مجمع فدراسیون فوتبال توضیح داد‪:‬‬ ‫درباره علت غیبت سراجی اطالعی ندارم‪.‬‬ ‫اختالفاتی وجود دارد و در هر جمع‬ ‫یکسری اختالفات وجود دارد‪ .‬این نشان‬ ‫دهنده یک جمع پویاست‪ .‬طبیعی است که‬ ‫اعضا درباره مسائل مختلف اختالف نظر‬ ‫داشته باشند و جنس دغدغه من رعایت‬ ‫قانون و اساسانامه است و نمی پذیرم‬ ‫مسائلی در فدراسیون اتفاق بیفتد که من‬ ‫در بی اطالعی بمانم و اگر بخواهد چنین‬ ‫اتفاقی بیفتد‪ ،‬من این مسائل را خدمت‬ ‫اهالی فوتبال و مجامع عمومی بازگو‬ ‫خواهم کرد‪.‬‬ ‫تکلیف دبیرکل فدراسیون فوتبال چه‬ ‫می شود؟‬ ‫او درباره صحبت های کامرانی فر‬ ‫اذعان کرد‪ :‬به او گفتم که دبیرکل مسئول‬ ‫مکاتبات فدراسیون در جهت مصوبات‬ ‫هیات رییسه است یعنی اگر در هیات‬ ‫رییسه چیزی تصویب شد‪ ،‬دبیرکل می‬ ‫تواند در خصوص اجرای ان مکاتبه کند‬ ‫اما این که ابتدا به ساکن بدون این که‬ ‫مساله ای در هیات رییسه مطرح شود و‬ ‫کارشناسان خبره در خصوص ان نظر‬ ‫دهند‪ ،‬نمی پذیرم‪ .‬ما بدون این که با‬ ‫دپارتمان حقوقی مشورت کنیم و نظر ان‬ ‫را به هیات رییسه بیاوریم ‪ -‬که بر مبنای‬ ‫ان تصمیم بگیریم و نظراتمان را به چالش‬ ‫بکشیم‪ -‬ابتدا به ساکن مساله را که به‬ ‫درستی توصیف نشده برای فیفا توصیف‬ ‫می کنیم که ان هم نظرش را در خصوص‬ ‫توصیف ما می گوید‪ .‬کامرانی فر برادر‬ ‫عزیز من است و کمک داور بین المللی‬ ‫بوده و در این حوزه خبره است اما برخی‬ ‫نقدهای این گونه به او در هیات رییسه‬ ‫دارم‪ .‬ممکن است دوستان هم درباره‬ ‫نقطه نظرات من نقد داشته باشند که این‬ ‫مشکلی ندارد‪ .‬این که در رسانه مطرح‬ ‫شود که یک نفر به دنبال سهم خواهی‬ ‫است و از مسائل و مطالبات قانونی اش‬ ‫صرف نظر کند‪ ،‬پسندیده نیست‪ .‬من برای‬ ‫شما توضیح دادم که باالترینش را به من‬ ‫دادند که من امتناع کردم و نخواستم‪ .‬هیچ‬ ‫فشاری وجود ندارد‪ .‬دبیرکل را رییس‬ ‫فدراسیون باید پیشنهاد دهد‪ .‬من خودم‬ ‫این اساسنامه را نوشتم و مگر می شود‬ ‫کسی که اقلیت است پیشنهاد دهد؟ البته‬ ‫این تفکر اشتباه است که اقلیت همیشه‬ ‫نظر اشتباه می دهد و ممکن است حرف‬ ‫درست را بزند؛ مثل من‪.‬براتی در خصوص‬ ‫صحبت کفاشیان مبنی بر غیر قانونی بودن‬ ‫عزل عزیزی خادم توسط هیات رییسه‬ ‫پاسخ داد‪ :‬کفاشیان بزرگتر ماست و این‬ ‫نظر تخصصی او است‪ .‬من به ان قطع‬ ‫همکاری می گویم و هیات رییسه تصمیم‬ ‫گرفته قطع همکاری کند‪ .‬این مساله در‬ ‫اساسنامه استاندارد و نمونه فیفاست و‬ ‫مشابه ان در اساسنامه فیفا و ‪ AFC‬است‬ ‫و گزارش کامل به این دو نهاد داده شده‬ ‫است‪ .‬ضمن احترام به نظر اهالی فوتبال‬ ‫و به خصوص کفاشیان‪ ،‬نظر همه دوستان‬ ‫محترم و قابل شنیدن است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر‬ ‫مطرح کردن بی اطالعی اش از مسائل‬ ‫مختلف در جلسه هیات رییسه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬من مکررا مطرح کردم و فقط‬ ‫امروز نیست‪ .‬پاسخش را از دوستان جویا‬ ‫شوید زیرا این پاسخ ها به امانت دست من‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫کرمانی مقدم‪:‬‬ ‫می خواهندپرسپولیسرابهحاشیهبکشانند‬ ‫یمقدمدرموردشایعه هاوحواشیدرموردنتیجهشائبهبرانگیزباختپیکانمقابلپرسپولیس‪ 10‬نفرهمطرحمی شود‪،‬اظهارداشت‪:‬دراین‬ ‫مرتضیکرمان ‬ ‫روزهایحساسپایانیفصلطبیعیاستکهبخواهندپرسپولیسرابهحاشیهبکشانندوبههمیندلیلیکیدیگرراقربانیمی کنند‪.‬اینصحبت هاییکهعلیهتیم‬ ‫پیکانومجتبیحسینیسرمربیانمطرحمی کنند تهمتاست‪.‬هیچکدامشدرستنیست‪.‬منحسینیرامی شناسماومربیجوانیاستکهخوبوبی حاشیه‬ ‫کارشراانجاممی دهدامابرخیمی خواهندیکیدونفرراقربانیکنندتاپرسپولیسبهحاشیهبرود‪.‬ویتصریحکرد‪:‬همهچیزفوتبالدرزمینمسابقهمشخص‬ ‫می شود‪.‬فیلمبازیراببینیدبازیکنانپیکانبادلوجانبرایموفقیتتیم شانتالشکردنداماوقتیتیمی‪ 10‬نفرهمی شودانگیزهبازیکنانانتیمافزایشپیدامی کند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫حال و روز غریب‬ ‫ورزش زورخانه ای‬ ‫ورزشزورخانه ایوکشتیپهلوانیقدمتی‬ ‫بالغ بر هزار سال دارد‪ .‬در این ورزش ورودی‬ ‫زورخانه هاراکوتاهمی سازندوورزشکارانبا‬ ‫خمشدنواردگودزورخانهمی شوندتافروتنی‬ ‫و پرهیز از غرور به ورزشکاران یاداوری شود‪.‬‬ ‫مرشدنیزدرحینتمرینورزشکاراناشعاری‬ ‫حماسیومذهبیمی خواندوان هاراتشویقبه‬ ‫اصولفتوتوجوانمردیمی کند‪.‬یکیازمراسم‬ ‫ثابتدرزورخانه هاگلریزانبرایمستمندانبوده‬ ‫است‪،‬چراکهپهلوانانزورخانه هادستگیریاز‬ ‫مستمندانرایکیازاصولاولیهخودمی دانند‪.‬‬ ‫درسال هایاخیرورزشزورخانه ایبا‬ ‫مقداریکملطفیمسئوالنومردممواجهشده‬ ‫است‪،‬امامقاممعظمرهبریبار هادرسخنانیبر‬ ‫حفظوترویجهرچهبیشتراینرشتهورزشی‬ ‫اصیلایرانیتاکیدکردهاند‪.‬ایشاندرخصوص‬ ‫ورزشزورخانه ایگفتهبودند‪”:‬ورزشباستانی‬ ‫برایمایکتاریخاست؛یکورزشنیست‪،‬‬ ‫یکفرهنگاست‪“.‬درجاییدیگراظهار‬ ‫کردهبودند‪“:‬ورزشباستانیورزشیاستکه‬ ‫باحرکاتشاسمخدارامی اورندوتسبیحات‬ ‫اربعهمی گویند‪.‬اینورزشارزشدارد‪،‬خیلی‬ ‫قیمتدارد‪.‬اینفرقمی کندباورزشیکهاولتا‬ ‫اخرشهیچذکرخدانیامدهاست‪“.‬‬ ‫درسالهایاخیرروندتخریبزورخانه‬ ‫هابیشترشدهاست‪،‬چراکهپسازفوتمالکان‬ ‫زورخانه هاوراثاینافرادرغبتیبرایحفظ‬ ‫زورخانههانداشتهاندوترجیحدادهاندکه‬ ‫زورخانهبهارثرسیدهشانتخریبشودوبه‬ ‫جایاناپارتمانیامجتمعتجاریساختهشود‬ ‫وهمینعاملباعثکمتوجهیقشرجوان‬ ‫جامعهبهورزشباستانیکشورمانشدهاست‪.‬در‬ ‫سال هایاخیرزورخانه هایبسیاریدرشهرتهران‬ ‫تخریبشدهاند‪.‬برایمثالزورخانهپوریای‪،‬ولی‬ ‫بهاپارتمانتبدیلشدوزورخانهدلیرانپارسبه‬ ‫باشگاهبدنسازیتغییرکاربریدادهشد‪.‬‬ ‫ورزش زورخانه ای‬ ‫متاسفانهبهدلیلاینکهزورخانه هامالکان‬ ‫شخصیدارند‪،‬دولتتاکنوننتوانستهاستمانع‬ ‫ازتغییرکاربریویاتخریبان هاشود‪،‬همچنین‬ ‫باتوجهبهقرارگیریبسیاریاززورخانه هادر‬ ‫مراکزشهر هاارزشزورخانه هامبلغزیادی‬ ‫براورد می شود و وزارت ورزش و جوانان و‬ ‫فدراسیونورزش هایزورخانه ایوکشتی‬ ‫گزارش‬ ‫پهلوانیتواناییخریدزورخانه هاراازمالکانان‬ ‫هانداشتهاند‪.‬‬ ‫طبقگفته هایمهرعلیبارانچشمه‪،‬رئیس‬ ‫فدراسیونورزش هایزورخانه ایوکشتی‬ ‫پهلوانیبیشاز‪ ۹۰۰‬زورخانهدرسراسرکشور‬ ‫وجود دارد که حدود‪ ۲۰۰‬عدد از این زورخانه ها‬ ‫درمعرضتخریبجدیقراردارد‪.‬‬ ‫همهگیریویروسکرونادرکشورماننیز‬ ‫ضربات زیادی به این ورزش و قشر شاغل در ان‬ ‫واردکردهاست‪.‬بسیاریاززورخانه هابهدلیل‬ ‫فضایکوچکشاننتوانستندازستادملیکرونا‬ ‫مجوزحضورورزشکارانرادریافتکنندوبه‬ ‫همینخاطردر‪ ۲‬سالاخیرمالکانزورخانه هاو‬ ‫مرشدهاعمالمنبعدرامدینداشتندتاضربهبسیار‬ ‫سنگینیبهاینقشرضعیفجامعهواردشود‪.‬‬ ‫فدراسیونورزش هایزورخانه ایو‬ ‫کشتیپهلوانیبهخاطرصدماتکرونابهمالکان‬ ‫زورخانه هابهدولتومجلسشورایاسالمی‬ ‫پیشنهادیمبنیبرمعافیتزورخانه هاازپرداخت‬ ‫قبوض اب‪ ،‬برق و گاز ارائه کرده است‪ ،‬اما‬ ‫تاکنوننهدولتومجلسدرخصوصاینطرح‬ ‫تصمیمگیرینکردهاند‪.‬‬ ‫بی ثباتی فدراسیون‬ ‫نگرانمان می کند‬ ‫عبدی‪:‬‬ ‫سرمربی تیم ملی نوجوانان از دیر‬ ‫مشخص شدن کادر فنی تیم های‬ ‫ملی پایه انتقاد کرد‪.‬‬ ‫حسین عبدی‪ ،‬سرمربی تیم ملی‬ ‫نوجوانان که دوباره در این سمت‬ ‫شروع به کار کرده‪ ،‬در جمع‬ ‫خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬ما اردوها‬ ‫را با ‪ ۵۷‬نفر از هشتاد و خرده ای‬ ‫بازیکنی که فدراسیون استعدادیابی‬ ‫کرده بود‪ ،‬شروع کردیم‪ .‬ما در‬ ‫حال حاضر ‪ ۳۵‬نفر را انتخاب‬ ‫کرده ایم‪ .‬االن ان تعداد را به ‪۲۳‬‬ ‫نفر رسانده ایم‪ .‬ما ابعاد پتانیسل‬ ‫بازیکن را نمی دانیم اما امیدوارم با‬ ‫استعدادی که دارند به حدنصاب‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫او درباره دستیارانش گفت‪ :‬ما‬ ‫با اقای حاج اسکویی و غیاثی سال‬ ‫گذشته کار کردیم‪ .‬من چون ایران‬ ‫نبودم‪ ،‬احتیاج داشتم با چند نفر که‬ ‫با تیم ملی زیر ‪ ۱۵‬سال کار کرده اند‪،‬‬ ‫کار کنم تا شناخت خودشان را‬ ‫انتقال بدهند تا در تاجیکستان‬ ‫موفقیت بیشتری کسب کنیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر اقای مقیم و قدسی‬ ‫برای سفر به تاجیکستان اضافه‬ ‫شده اند و اگر ممکن باشد ادامه‬ ‫همکاری می دهیم وگرنه نفرات‬ ‫جدید می ایند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی نوجوانان در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا از روند‬ ‫استعدادیابی توسط فدراسیون فوتبال‬ ‫رضایت دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خوب و‬ ‫گسترده بوده است اما منطقی بود‬ ‫که سریع تر و زودتر کادر فنی‬ ‫انتخاب می شد تا ان ها در روند‬ ‫استعدادیابی شرکت می کردند‪.‬‬ ‫االن جوانان زودتر از ما بازی دارد‬ ‫و سریع تر باید سرمربی تیم جوانان‬ ‫انتخاب شود تا سلیقه خودش را در‬ ‫استعدادیابی انتخاب کند‪.‬‬ ‫عبدی ادامه داد‪ :‬با این حال‬ ‫روند‪ ،‬روند خوبی بوده و با مشورتی‬ ‫که با سرمربیان این رده داشتم‪،‬‬ ‫‪ ۹۰ ،۸۰‬درصد از بازیکنانی که‬ ‫متفق القول بودند در اردو حضور‬ ‫دارند با این حال نفراتی هنوز‬ ‫بیرون هستند‪ .‬در دو سال گذشته‬ ‫تیم فوق العاده ای تشکیل دادیم و‬ ‫اکثر امتیازات را گرفتیم اما متاسفانه‬ ‫کرونا اجازه ادامه کار نداد‪ .‬ما باید‬ ‫بهترین نفرات را انتخاب کنیم و‬ ‫پیشرفت کنیم‪ .‬هنوز قراردادی بین‬ ‫من و فدراسیون امضا نشده است‪.‬‬ ‫من اصرار داشتم از پارسال این‬ ‫اتفاق شروع شود اما دیر اتفاق افتاد‬ ‫و باید ظرف ‪ ۱۰ ،۹‬روز کار کنیم‪.‬‬ ‫او در ادامه درباره افزایش‬ ‫میانگین سنی لیگ برتر بزرگساالن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬همیشه باید تغذیه کننده‬ ‫تیم ملی باشگاه ها باشند اما باشگاه ها‬ ‫در مضیقه هستند و نمی توانند‬ ‫ریسک استفاده از بازیکنان جوان‬ ‫را بپذیرند که اشتباه است‪ .‬تا چند‬ ‫سال دیگر باید بازیکنان تیم ملی از‬ ‫رده خارج شوند و بازیکنان جدید‬ ‫اضافه شوند‪ .‬نگاه به فوتبال نگاه‬ ‫نتیجه گرایانه است و باید تغییر کند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی نوجوانان درباره‬ ‫انتقادات به او به دلیل انتخاب‬ ‫امیدهای استقالل به عنوان حریف‬ ‫تدارکاتی توضیح داد‪ :‬من نمی دانم‬ ‫این خیلی ها چه کسانی هستند‪ .‬ما‬ ‫راجع به تیم ملی صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫بهترین جوانان با فیزیک های مناسب‬ ‫باید در تیم ملی حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫ما به دنبال دفاع تیمی خوب هستیم‬ ‫و به همین دلیل با امید استقالل‬ ‫بازی کردیم تا تیم ما تحت فشار‬ ‫قرار گیرد و در بازی های بین المللی‬ ‫شوکه نشوند‪ .‬برای خیلی ها این‬ ‫استراتژی تعجب اور است‪ .‬ما‬ ‫دیروز هم با بزرگساالن سایپا‬ ‫بازی کردیم که ‪ ۳‬بر یک شد اما‬ ‫می توانست ‪ ۳‬بر ‪ ۳‬شود‪.‬‬ ‫عبدی افزود‪ :‬مهم این است که‬ ‫بدانید از فوتبال چه می خواهید‪ .‬اگر‬ ‫می خواهید دفاعتان را منطقی کنید‬ ‫یا این که استراتژی خودتان را پیدا‬ ‫کنید‪ ،‬باید اورلود کنید که یک چیز‬ ‫منطقی در فوتبال است‪.‬‬ ‫او در پایان در پاسخ به این‬ ‫سوال که ایا بالتکلیفی فدراسیون‬ ‫فوتبال باعث نگرانی او می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همه نگران هستیم‪ .‬وقتی‬ ‫شرایط با ثبات باشد‪ ،‬نگرانی از بین‬ ‫می رود‪ .‬تیم ملی برای همه مردم‬ ‫است و باید بتوانید وارد هر جامعه‬ ‫ورزشی شود تا از ابروی ایران دفاع‬ ‫کند‪ .‬هرچه بتوانیم شرایط بهتری‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬به این اب و خاک‬ ‫خدمت کرده ایم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1615

روزنامه صدای اصلاحات 1615

شماره : 1615
تاریخ : 1401/06/09
روزنامه صدای اصلاحات 1614

روزنامه صدای اصلاحات 1614

شماره : 1614
تاریخ : 1401/06/08
روزنامه صدای اصلاحات 1613

روزنامه صدای اصلاحات 1613

شماره : 1613
تاریخ : 1401/06/07
روزنامه صدای اصلاحات 1612

روزنامه صدای اصلاحات 1612

شماره : 1612
تاریخ : 1401/06/06
روزنامه صدای اصلاحات 1611

روزنامه صدای اصلاحات 1611

شماره : 1611
تاریخ : 1401/06/05
روزنامه صدای اصلاحات 1610

روزنامه صدای اصلاحات 1610

شماره : 1610
تاریخ : 1401/06/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!