روزنامه صدای اصلاحات شماره 1573 - مگ لند

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1573

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1573

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1573

‫ایت اهلل جوادی املی‪:‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪1443‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫ملتیکهستونفقراتش‬ ‫شکسته‪،‬قدرتقیامندارد‬ ‫چه رسد به مقاومت‬ ‫‪2022May7‬‬ ‫چرا ماکارونی‪ ،‬نان فانتزی‪ ،‬بیسکوئیت و ‪ ،...‬بیش از ‪ 100‬درصد گران شدند؟‬ ‫استارت حذف ارز ‪ 4200‬تومانی و اغاز«کوران گرانی»‬ ‫همزمانباازادسازیوافزایشقیمتگندمواردبرایمصارفصنعتیکهکاال هایینظیرماکارونی‪،‬نانفانتزیوصنعتی‪،‬بیسکوییتو‪،...‬راشاملمی شود‪،‬باعثافزایشبیشاز‪ ۱۷۳‬درصدیانواعماکارونی‪،‬افزایشبیشاز‪ ۱۰۰‬درصدیانواعنانفانتزیورشدبیشاز‪۵۰‬‬ ‫درصدیانواعبیسکوییتشدهاست‪.‬درچنینشرایطیوزیرجهادکشاورزیازپرداختیارانهجدیدبهمردمبابتافزایشقیمتاردخبردادکهبیشترازمقدارافزایشهزینه هاخواهدبود‪.‬ازسوییجوادساداتی نژادباتاکیدبراینکهقیمتناندرنانوایی هاهیچتغییرینکردهاست‪،‬‬ ‫گفت‪:‬نانصنفوصنعتازادشدهاستوبرایجبرانانطیروز هایایندهدولتباواریزمبلغیدرقالبیارانه‪،‬اینافزایشقیمتراهمجبرانخواهدکردکهبیشترازهزینهناشیازاینگرانیخواهدبود‪.‬ساداتی نژادبااشارهبهافزایششدیدقیمتموادغذاییدرسطحجهانگفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصدروغنو‪ ۳۰‬درصدغالتجهاندرمنطقهاوکراینوروسیهتولیدمی شودکهبهعلتجنگاوکراین‪،‬قیمتموادغذاییدرجهانبین‪ ۳۴‬تا‪ ۶۰‬درصدافزایشیافتهوموجبجیره بندیدرکشور هایاروپاییشدهاست‪....‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫حالوت افزایش دستمزدها تلخ شد‬ ‫روند ادامه دار صعودی نرخ تورم‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫مهندسان‪ :‬تاثیر هزینه های مرتبط‬ ‫با ساخت در قیمت مسکن‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمتخدمات‬ ‫مهندسی ساختمان ‪30‬‬ ‫درصد افزایش یافت‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1573‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫اشفتگی در بازار فست فودی ها؛‬ ‫قیمت نان باگت‬ ‫‪ ۴‬برابر شد‬ ‫مردم کشور ما افزایش یکباره‪ ،‬بدون اطالع قبلی و بدور از کارشناسی دقیق را بسیار تجربه‬ ‫کردند‪ ،‬شاید هر دفعه دلیل قانع کننده و راهکاری از سوی دولت مردان ارائه شود اما تاثیر منفی ان‬ ‫در زندگی مردم جبران ناپذیر است‪.‬ایت اهلل رئیسی در مناظره انتخاباتی خود در تاریخ ‪۱۸‬خرداد‬ ‫‪۱۴۰۰‬اعالم کرد‪ :‬مشکل کشور نبود برنامه ریزی نیست چرا که دانشگاهیان زیادی هستند که برنامه‬ ‫های خوبی دارند‪ ،‬مشکل کنونی جامعه ما اراده قوی برای رفع مشکالت است‪.‬امروز اما فقدان‬ ‫برنامه و اراده هر دو از سوی منتقدان دولت مطرح می شود و سبب شده هر تلنگری بتواند به راحتی‬ ‫موضوعات مختلف را تحت شعاع قرار دهد‪.‬امیدواریم این اراده در این دولت وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫چرا که درحال حاضر و در زمان تحریم های ظالمانه‪ ،‬رزمندگان اصلی که در خط مقدم این جنگ‬ ‫مانند هشت سال دفاع مقدس در حال نبرد هستند‪،‬مردمی ایستادند که با دست خالی از استقالل‪،‬‬ ‫ارمان ها و اعتبار این نظام و انقالب دفاع می کنند‪.‬مردم امروز معیشتشان دچار چالش است و مانند‬ ‫گذشته با کمبود و احتکار اقالم مورد نیاز مانند روغن‪ ،‬شکر و ‪ ...‬روبرو هستند‪...‬‬ ‫تهدید معلمان معترض‬ ‫به اخراج توسط اقای وزیر‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫قیمت نان برای مردم تا پایان سال‬ ‫تغییر نمی کند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫پنج نشانه وحشتناک از امادگی روسیه‬ ‫برای اغاز جنگ جهانی سوم هسته ای‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫چرا ماکارونی‪ ،‬نان فانتزی‪ ،‬بیسکوئیت و ‪ ،...‬بیش از‪ ۱۰۰‬درصد گران شدند؟‬ ‫استارت حذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی و اغاز«کوران گرانی»‬ ‫همزمان با ازادسازی و افزایش قیمت گندم و ارد برای‬ ‫مصارف صنعتی که کاال هایی نظیر ماکارونی‪ ،‬نان فانتزی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬بیسکوییت و ‪ ،...‬را شامل می شود‪ ،‬باعث افزایش بیش‬ ‫از ‪ ۱۷۳‬درصدی انواع ماکارونی‪ ،‬افزایش بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫انواع نان فانتزی و رشد بیش از ‪ ۵۰‬درصدی انواع بیسکوییت‬ ‫شده است‪ .‬در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت‬ ‫یارانه جدید به مردم بابت افزایش قیمت ارد خبر داد که بیشتر از‬ ‫مقدار افزایش هزینه ها خواهد بود‪ .‬از سویی جواد ساداتی نژاد با‬ ‫تاکید بر این که قیمت نان در نانوایی ها هیچ تغییری نکرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نان صنف و صنعت ازاد شده است و برای جبران ان طی‬ ‫روز های اینده دولت با واریز مبلغی در قالب یارانه‪ ،‬این افزایش‬ ‫قیمت را هم جبران خواهد کرد که بیشتر از هزینه ناشی از این‬ ‫گرانی خواهد بود‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در‬ ‫سطح جهان گفت‪ ۷۰ :‬درصد روغن و ‪ ۳۰‬درصد غالت جهان‬ ‫در منطقه اوکراین و روسیه تولید می شود که به علت جنگ‬ ‫اوکراین‪ ،‬قیمت مواد غذایی در جهان بین ‪ ۳۴‬تا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته و موجب جیره بندی در کشور های اروپایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که شرایط جدیدی برای امنیت غذایی‬ ‫جهان ایجاد شده و دولت ایران هم برای حفظ پایداری امنیت‬ ‫غذایی کشورمان به علت قاچاق گسترده محصوالت تولیدی‬ ‫با ارد‪ ،‬تصمیم به ازادسازی ارد برای مصارف صنعتی گرفته‬ ‫است‪.‬وزیر جهادکشاورزی از کسری شدید گندم در یکی از‬ ‫کشور های همسایه در حدود ‪ ۳‬میلیون تن خبر داد که این کشور‬ ‫قصد دارد با قاچاق از ایران‪ ،‬این گندم را تامین کند‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد با بیان اینکه یک کیسه ارد ‪ ۵۰‬کیلویی در ایران‬ ‫‪۳۸‬هزار تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬در ان سوی مرز ها تا ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان قیمت دارد‪ ،‬جلوگیری فیزیکی از قاچاق ان میسر نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق قانون بودجه که دولت باید نظام توزیع یارانه ها‬ ‫را تغیر دهد و دولت قصد دارد یارانه را مستقیم به مردم بدهد‪.‬‬ ‫مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با‬ ‫اشاره به اینکه بخشی عمده ای از گرانی های اخیر به دلیل حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است؛ اظهارداشت‪ :‬هرچند در اخبار مشاهده‬ ‫می کنید که دولت اعالم کرده به یکباره نمی خواهد ارز ترجیحی‬ ‫را حذف کند‪ ،‬اما در عمل استارت این کار زده شده‪ ،‬به نوعی‬ ‫افزایش قیمت گندم به بیش از ‪ ۱۱‬هزار تومان و به تبع ان افزایش‬ ‫قیمت ارد برای کارخانجات ماکارونی‪ ،‬بیسکویت و‪ ،..‬همگی‬ ‫نشان دهنده این است که حذف ارز ترجیحی برای کاالیی مثل‬ ‫گندم اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نوعی در سایر کاال ها و خدمات نیز شاهد‬ ‫افزایش قیمت ها از ابتدای سال تاکنون بوده ایم‪ ،‬به طوری که‬ ‫این مجوز ها توسط دولت صادر شده است‪ ،‬در این رابطه بعضی‬ ‫از اقتصاددانان از ازادسازی قیمت و حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫حمایت می کنند‪ ،‬به اعتقاد بنده این اقتصاد خوانده ها هیچ درکی‬ ‫از وضعیت امروز اقتصادی کشور و همچنین نظام ناکارامد‬ ‫سیاستگذاری و تصمیم گیری در کشور ندارند و تا زمانی که این‬ ‫افراد مدام بر اتش ازادسازی قیمتی می دمند‪ ،‬وضعیت اقتصادی‬ ‫به هیچ عنوان درست نخواهد شد‪.‬‬ ‫افقه گفت‪ :‬در حالی که وضعیت برجام به هیچ عنوان‬ ‫مشخص نیست و احتمال شکست در مذاکرات بسیار بیشتر‬ ‫از احیای توافق هسته ای است‪ ،‬دولت در چنین شرایطی اقدام‬ ‫به افزایش قیمت ها در تمامی حوزه ها کرده و به نوعی یک‬ ‫سیگنال گرانی را در تمامی بازار ها را صادر کرده‪ ،‬طبیعتاً در‬ ‫چنین شرایطی که تحریم ها فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده‪،‬‬ ‫این افزایش قیمت ها وگرانی در بازار کاال های اساسی وضعیت‬ ‫معیشتی مردم را روز به روز بدتر از گذشته خواهد کرد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه اضافه کرد‪ :‬این مطلبی که دولت عنوان‬ ‫می کند‪ ،‬مبنی بر اینکه با اصالح نظام یارانه ای و پرداخت پول به‬ ‫صورت مستقیم به مردم‪ ،‬جبران هزینه ها را خواهد کرد‪ ،‬به هیچ‬ ‫عنوان عملی نیست‪ ،‬زیرا تجربه طرح هدفمند کردن یارانه ها در‬ ‫سال ‪ ۸۸‬و پرداخت یارانه ‪ ۴۵‬هزار تومانی که بیش از ‪۱۳‬سال از‬ ‫ان می گذرد‪ ،‬به خوبی شکست این سیاست را نشان داده‪ ،‬حال‬ ‫معلوم نیست بر چه اساسی دولت سیزدهم دوباره این تجربه‬ ‫شکست خورده را می خواهد‪ ،‬تکرار کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزایش بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت برخی‬ ‫از کاال ها تنها در یک ماه گذشته نشان دهنده ان است که حتی‬ ‫یارانه ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی برای هر ایرانی نیز جبران این‬ ‫افزایش قیمت ها را نخواهد کرد‪ ،‬در چنین شرایطی اگر برجام‬ ‫احیا نشود‪ ،‬ما با تورم بسیار بیشتری روبرو خواهیم شد‪ ،‬بنابراین‬ ‫تنها امیدواری این است که با احیای برجام و رفع تحریم ها و‬ ‫همچنین ورود منابع ارزی کشور‪ ،‬قدری از سرعت رشد تورم‬ ‫کاسته شود تا بازار های های مختلف ارام بگیرند‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت نمی توان اوضاع خوبی را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد‪ :‬طی دهه های گذشته با‬ ‫وجود درامد های نفتی‪ ،‬ناکارامدی دولت های مختلف به نوعی‬ ‫پوشش داده شد و کاستی هایی که وجود دارد به نوعی پنهان‬ ‫بودند‪ ،‬اما از سال ‪ ۹۷‬که ترامپ از برجام خارج و تحریم ها به‬ ‫صورت فزاینده ای تشدید شد‪ ،‬درامد های نفتی با افت روبرو‬ ‫شد و همین موضوع ناکارامدی دولت را در عرصه اقتصادی‬ ‫عیان کرد‪ ،‬در چنین شرایطی افزایش قیمت ها طی ‪ ۴‬سال اخیر‬ ‫نشان دهنده معیوب بودن سیستم حکمرانی اقتصادی در کشور‬ ‫بوده‪ ،‬که هیچ تالشی نیز برای اصالح این وضعیت انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫قیمتخدماتمهندسیساختمان‪۳۰‬درصدافزایشیافت‬ ‫مهندسان‪ :‬تاثیر هزینه های مرتبط با ساخت در قیمت مسکن‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در استانه‬ ‫برگزاری انتخابات شورای مرکزی‬ ‫نظام مهندسی در نامه ای به مدیران راه و‬ ‫شهرسازی استان ها افزایش ‪ ۰۳‬درصدی‬ ‫قیمت خدمات مهندسی را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در استانه برگزاری انتخابات شورای‬ ‫مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در نامه ای که‬ ‫به امضای مدیرکل دفتر توسعه مهندسی‬ ‫ساختمان رسیده است و به مدیران راه‬ ‫و شهرسازی ابالغ شده مقرر شده است‬ ‫تا خدمات مهندسی در سال جاری ‪۰۳‬‬ ‫درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد‪.‬‬ ‫در این نامه تاکید شده است‪ :‬حسب‬ ‫دستور مقام عالی وزارت و در اجرای‬ ‫تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۷۱۱‬ائین نامه اجرایی قانون‬ ‫نظام مهندسی و کنترل ساختمان میزان‬ ‫افزایش قیمت خدمات مهندسی در همه‬ ‫رشته ها در سال ‪ ۱۰۴۱‬حداکثر ‪ ۰۳‬درصد‬ ‫نسبت به قیمت خدمات مهندسی سال‬ ‫‪ ۰۰۴۱‬تعیین شده که بدینوسیله جهت‬ ‫اقدام الزم ابالغ می شود‪.‬‬ ‫میزان افزایش قیمت خدمات مهندسی‬ ‫در همه رشته ها در سال ‪ ۱۰۴۱‬حداکثر‬ ‫‪ ۰۳‬درصد نسبت به قیمت خدمات‬ ‫مهندسی سال ‪ ۰۰۴۱‬تعیین شده که‬ ‫بدینوسیله جهت اقدام الزم ابالغ می شود‬ ‫بر این اساس تشریفات مقرر در بندهای‬ ‫‪ ۷۱-۳‬و ‪ ۷۱-۶‬ماده ‪ ۷۱‬مبحث دوم‬ ‫مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری‪)،‬‬ ‫در سال ‪ ۱۰۴۱‬برای تعرفه خدمات‬ ‫مهندسی ساختمان موضوعیت نخواهد‬ ‫داشت و هیئت های چهار نفره استان ها‬ ‫و پنج نفره استان تهران در سال جاری‬ ‫مجوز و اختیاری برای اعمال درصدهای‬ ‫تعیین شده در بندهای مذکور نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بر این اساس مقتضی است مدیران راه و‬ ‫شهرسازی استان ها ضمن نظارت مستمر‬ ‫و موثر بر حسن اجرای دستور مقام عالی‬ ‫وزارت‪ ،‬اقدام الزم معمول و نتیجه جهت‬ ‫اقدامات بعدی به این دفتر گزارش شود‪.‬‬ ‫این افزایش خدمات مهندسی در حالی‬ ‫انجام شده است که به گفته مهندسان‬ ‫و اعضای سازمان نظام مهندسی این‬ ‫رشد ‪ ۰۳‬درصدی در سال جاری بیشتر‬ ‫از افزایش سال ‪ ۰۰۴۱‬رخ داده است‪.‬‬ ‫مهندسان دلیل رشد بیشتر خدمات‬ ‫مهندسی در سال جاری نسبت به سال‬ ‫گذشته را رشد تورم و رکود ساخت و‬ ‫ساز عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫یکی از مهندسان ناظر با رتبه درجه دو‬ ‫در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار‬ ‫با اشاره به اینکه هر چقدر خدمات‬ ‫مهندسی ساختمان در کنار سایر بخش‬ ‫ها و هزینه های مرتبط با ساخت و ساز‬ ‫افزایش بیشتری پیدا کند در نهایت‬ ‫قیمت تمام شده ساخت نیز رشد خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬رشد خدمات مهندسی‬ ‫امسال نسبت به سال قبل رشد بیشتری‬ ‫داشته است و این اقدام در حالی که‬ ‫رکود ساخت و ساز داریم چندان نمی‬ ‫تواند به صالح بازار مسکن باشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 17 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1573‬‬ ‫سیاست‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران‪:‬‬ ‫رنج هایاقتصادیامروزنتیجه‬ ‫قطعیسیاست هایاقتصادی‬ ‫دهه هایگذشتهاست‬ ‫خطیبنمازجمعهتهرانمشکالتاقتصادیکشوررانتیجه‬ ‫قطعیسیاست هایاقتصادیدهه هایگذشتهدانستوگفت‪:‬اگر‬ ‫دولت می خواهد نحوه پرداخت یارانه ها را اصالح کند‪ ،‬مردم قبل از‬ ‫اجرای طرح مطلع شوند تا به ارامش برسند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه نماز جمعه‬ ‫تهرانگفت‪:‬اگرقرانمدارتصمیم گیریومدیریتباشد‪ ،‬تصمیم‬ ‫غیرعلمیگرفتهنمی شود‪.‬تصمیماتبایدمتقن‪،‬کارشناسیوقابل‬ ‫دفاعباشد‪،‬نهاینکهسخنیگفتهشودیاتصمیمیگرفتهشودکهمورد‬ ‫نقدنخبگانقرارگیرد‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد‪ :‬اگر مدیران و مسئوالن در‬ ‫واجباتومستحباتپیشگامنباشند‪،‬مردمهمدرعملبهواجبات‬ ‫سستمی شوند‪.‬بهاینمعنا‪،‬مسئولیتمابسیارسختاست‪.‬باید‬ ‫مراقبکلماتوتصمیماتخودباشیم‪.‬اقتدارجمهوریاسالمی‬ ‫بدون شک حاصل ارتباط نزدیک مسئوالن و مردم با مباحث دینی و‬ ‫ائمهاطهاراست‪.‬‬ ‫برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی باید به قران بازگردیم‬ ‫ابوترابی فرد با بیان اینکه در دفاع مقدس قرانی عمل کردیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی باید به قران‬ ‫بازگردیمیعنیدانشوعلمرامحورتصمیماتقراردهیم‪.‬تصمیمات‬ ‫باید در مجامع علمی ملی و جهانی قابل دفاع باشد‪ .‬امروز غرب با‬ ‫تکیه بر تکنولوژی و سوء استفاده از قدرت سیاسی و نظامی اهداف‬ ‫نامشروعش را دنبال می کند‪ .‬مسئولیت همه ما به ویژه انان که در‬ ‫سطوح باالی مسئولیت هستند‪ ،‬خدا را نصرت کنند و یاری خداوند‬ ‫یعنییاریدینخدا‪.‬نصرتخداوندیعنیعاشوراییزیستن‪.‬نصرت‬ ‫خداوند یعنی با حق بودن‪ .‬امیرالمونین همیشه با حق بود‪ .‬کسی که در‬ ‫کنار علی ابن ابی طالب است‪ ،‬مدافع حق و جامعه بشری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ماه مبارک رمضان از بعضی افرادی که خود را‬ ‫در این نظام حتی در سطوح پایین مسئول هستند‪ ،‬رفتارهایی دیده شده‬ ‫است‪ .‬مدیران ارشد باید این مسائل را رصد کنند‪ .‬عدالت و تقوا رمز‬ ‫مدیریت دینی و در نظام سیاسی برامده از اندیشه علی ابن ابی طالب‬ ‫است‪.‬ابوترابی فرد ضمن تسلیت به خانواده نادر طالب زاده به خاطر‬ ‫درگذشتاینهنرمند‪،‬گفت‪:‬درجمعهگذشتهشاهدحضورامت‬ ‫اسالمیدرراهپیماییتحولافرینقدسبودیم‪.‬عمومرسانه هابه‬ ‫این واقعیت اذعان داشته اند که راهیپمایی روز قدس در دنیای اسالم‬ ‫با شکوه و عظمت برگزار شد‪ .‬این حرکت نویدبخش وحدت امت‬ ‫اسالم برای دفاع از سرزمین قدس است‪.‬‬ ‫خطیبنمازجمعهتهرانبابیاناینکهفلسطینمسئلهنخستجهان‬ ‫اسالماست‪،‬گفت‪:‬باوجودسخت گیری هایغیرانسانیمزدوران‬ ‫رژیم صهیونیستی‪ ،‬بیش از‪ ۲۰۰‬هزار نفر در اجتماع عظیم قدس در‬ ‫بیتالمقدسحضوریافتند‪.‬بهتعبیررهبریامروزارادهشکستناپذیر‬ ‫جایگزین ارتش شکست ناپذیر دیروز دشمن شده است‪ .‬دیروز رژیم‬ ‫صهیونیستی در موضع تهاجمی قرار داشت و جنگ‪ ۶‬روزه در‪۱۹۶۷‬‬ ‫میالدی نمود این تهاجم بود‪ .‬در طول جنگ شش روزه سرزمین های‬ ‫اشغالیسهبرابرشد‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد‪ :‬این در حالی است که امروز‬ ‫شرایطکامالمتفاوتوبهضرردشمناناست‪.‬امتفلسطین‪،‬قهرمانان‬ ‫غره‪ ،‬زنان و مردان کرانه باختری همه و همه در کنار هم قرار دارند‪.‬‬ ‫این وحدت‪ ،‬انسجام و امید دستاورد محور مقاومت است‪ .‬پیام محور‬ ‫مقاومت این است که امت اسالم تا پایان راه در کنار شماست‪.‬‬ ‫تیماقتصادیدولتبرراهکارهایمورداجماعجامعهعلمی‬ ‫سرمایهگذاریکند‬ ‫رنج هایاقتصادیامروزنتیجهناگریزوقطعیسیاست های‬ ‫اقتصادیدهه هایگذشتهاست‬ ‫حجتاالسالمابوترابیفرددربارهمسائلاقتصادیکشوراظهار‬ ‫کرد‪ :‬به مقامات ارشد و اجرایی کشور توصیه می کنم که راه را برای‬ ‫اجماععلمیهموارکنید‪.‬جامعهنخبگیبایدموردتعاملوگفت وگو‬ ‫قرار گیرند تا بتوانیم با الهام از سیاست های کلی ابالغی از وضعیت‬ ‫موجودبیرونبیاییم‪.‬تیماقتصادیدولتدراینحوزهسرمایه گذاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فرهنگی‪:‬‬ ‫افزایش قیمت اینترنت قابل قبول نیست‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ضعف مدیریت در حوزه ارتباطات بسیار اشکار است‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که سرعت اینترنت کاهش یافته است‪ ،‬افزایش قیمت بسته های اینترنت قابل قبول‬ ‫نیست و در این راستا هم نمایندگان تذکراتی داده اند‪.‬محمدحسین فرهنگی در واکنش به افزایش قیمت بسته های اینترنت گفت‪ :‬ضعف مدیریت در حوزه ارتباطات بسیار اشکار است و نمایندگان هم به این موضوع‬ ‫واقف اند‪ .‬در همین راستا هم تذکرات متعددی به مسئوالن ذیربط داده شده است‪.‬وی افزایش قیمت اینترنت را نادرست خواند و گفت‪ :‬در کشورهای مشابه قیمت اینترنت پایین تر از کشور ما است‪ .‬حال انکه کیفیت‬ ‫و سرعت اینترنت بسیار بهتر است‪ .‬پس قابل قبول نیست که سرعت اینترنت را کم کرده و بعد تعرفه بسته های اینترنت را زیاد کنند‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬تذکراتی از سوی نمایندگان مراجع تصمیم گیر داده شده تا در‬ ‫تصمیم شان تجدید نظر کنند‬ ‫محمدرضا بادامچی ‪ :‬دولت در تیم اقتصادی خود بازنگری اساسی انجام دهد‬ ‫مردمدیگرتوانچندبرابرشدنقیمت هاراندارند‬ ‫محمدرضا بادامچی ‪ ،‬درباره ضرورت تغییرات در‬ ‫تیم اقتصادی دولت و نتایج ان بر عملکردهای قوه مجریه‬ ‫در حوزه اقتصاد گفت‪ :‬ای کاش تحوالتی که در تیم‬ ‫اقتصادی دولت صورت می گیرد به خاطر انسجام در این‬ ‫تیم و رفع شرایط بد اقتصادی و بحران های که روز به‬ ‫روز بیشتر خودش را نشان می دهد باشد اما ان چیزی که‬ ‫مشاهده می شود این است که اختالفات درونی دولت‬ ‫است و امیدوارم قوه مجریه بتواند یک انسجامی را در‬ ‫تیم اقتصادی خودش برای رفع معضالت موجود به وجود‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خواست تمام مردم ایران است که دولت در تیم‬ ‫اقتصادی خودش یک بازنگری اساسی انجام دهد‪ .‬شما‬ ‫امروز نگاه کنید این اختالفات تا کجا پیشرفته است؟ به‬ ‫طور مثال در خصوص ارز ترجیحی مسئوالن مختلفی‬ ‫درباره اش مصاحبه و صحبت کرده اند که حذف شده است‬ ‫از ان مردم معترض هستند و می دانند تبعات ان چیست‪،‬‬ ‫چه گرانی هایی را پشت سر خواهد داشت‪ ،‬هنگامی که‬ ‫این واکنش جامعه را می بینند‪ ،‬می گویند حذف نشده و‬ ‫تکذیب می کنند‪ .‬سوالی که پیش می اید این است این ها‬ ‫مردم را چه چیزی فرض می کنند که هر روز یک حرفی‬ ‫می زنند و بعد هم ان را پس می گیرند‪ ،‬این رفتارها واقعا در‬ ‫شان مردم کشور ما نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دولتمردان باید به خودشان بیایند و‬ ‫افراد وارسته و کاردان را به کار گیرند و اوردن افراد غیر‬ ‫واجد شرایط باتوجه بحث های اقتصادی که امروز در کشور‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬شرم اور است و باید بدانند این کارهای شان‬ ‫تبعات زیان بار و غیرقابل جبرانی برای جامعه پیش خواهد‬ ‫اورد‪ .‬بادامچی ادامه داد‪ :‬معتقدم دولت با این تغییراتی که‬ ‫در کمیسیون اقتصادی انجام داده است و بعضی افراد را‬ ‫جابه جا کرده است متوجه بحران ها شده و مشاهده می کند‬ ‫در جامعه چه می گذرد‪ .‬البته امیدمان این است تحوالت‬ ‫اساسی انجام دهند و افراد کاردان و پخته در مسائل‬ ‫اقتصادی را در راس امور قرار دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که حذف ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی‬ ‫می تواند عواقب بسیار بد اقتصادی برای کشور داشته‬ ‫باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬معاونت بهداشت عنوان کرد قیمت‬ ‫کاالهای دارویی ‪ ۶‬الی ‪ ۷‬برابر خواهد شد و بسیار یاس اور‬ ‫است‪ .‬چراکه مردم نمی توانند ‪ ۶‬الی ‪ ۷‬برابر گران شدن در‬ ‫کاالهای اساسی را تحمل کنند و باید هشدار داد ادامه این‬ ‫روند جامعه را با مشکل رو به رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫بادامچی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که امروز بیش‬ ‫از ‪ ۸‬ماه از عمر دولت سیزدهم سپری شده است و شاهد‬ ‫انتقاداتی از سوی جریان اصولگرایی که در ایام انتخابات‬ ‫از رئیسی حمایت کرده اند هستیم‪ ،‬اگر شرایط به همین‬ ‫منوال بماند ایا امکان دارد این جریان حمایت خودش را‬ ‫از وی برگرداند و شخص دیگری را برای انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری بعدی معرفی کند‪ ،‬گفت‪ :‬اقای رئیس جمهور‬ ‫در زمان تبلغات انتخاباتی که بحث می کرد‪ ،‬می گفت که‬ ‫گرانی پیش نخواهد امد چراکه ما بررسی می کنیم و برنامه‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز ‪ ۸‬ماه از دولت سپری شده است و‬ ‫چیزهای معمولی مانند یک پراید از ‪ ۱۲۸‬میلیون تومان به‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان رسیده است! بسیاری از کاالهای دیگر را‬ ‫ایت اهلل جوادی املی‪:‬‬ ‫ملتی که ستون فقراتش شکسته‪ ،‬قدرت‬ ‫قیام ندارد چه رسد به مقاومت‬ ‫فقیربهانملّتیمی گویندکهستون‬ ‫فقراتششکستهاست‪،‬زیراعاملقیامکه‬ ‫ثروت است ان را از دست داد و از ان بهره‬ ‫صحیحنبرد‪.‬‬ ‫ایتاهللجوادیاملیدرمراسمایین‬ ‫اختتامیهکنگرهبینالمللیاقتصد‪،‬پیامیارسال‬ ‫کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬خداوند در قران کریم در‬ ‫چندایهدرمورداقتصادبیانکردهاست‪:‬ا ّوالً‬ ‫مالرابهمنزلهستونفقراتیکملّتوجامعه‬ ‫معرفیکرد‪.‬زیراثروتمملکتعاملقیام‬ ‫واستقامتوپایدارییکملّتاست‪.‬اگر‬ ‫سفیهستونفقراتیکملّترابهدستبگیرد‬ ‫اینستونرامی شکندواینملّترازمین گیر‬ ‫می کند‪.‬پسعنصرا ّولایناستکهمالدر‬ ‫نظاماسالمیبهمنزلهستونفقراتیکملّت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬کهاگراینستونمحفوظنماند‬ ‫ودراثررباوماننداناسیبببیند‪،‬اینملّتفقیر‬ ‫می شود‪.‬درفرهنگقران‪،‬ملّتیکهجیبشتهی‬ ‫وکیسه اشخالیاست‪،‬اینملّتفقیراست‪.‬فقیر‬ ‫بهمعنایگدانیست‪،‬درفارسیانلغتدقیق‬ ‫وعریقرانداریمکهازملّتیکهستونفقراتش‬ ‫شکستهاستخبربدهیم‪.‬می گوییمگدا!واژه‬ ‫گدابارعلمیندارد‪.‬درعربیازگدابهعنوان‬ ‫فاقدونداریادمی کنند‪،‬ولیقرانکریمازملّتی‬ ‫کهجیبشخالیاستوکیفشخالیاستبه‬ ‫عنوانفقیریادمی کند‪،‬فقیربهمعنایگدانیست‪.‬‬ ‫ایتاهللجوادیاملیتاکیدکرد‪:‬عنصر‬ ‫سوماناستملتیکهستونفقراتششکسته‬ ‫استاینقدرتقیامنداردچهرسدبهمقاومت‪،‬‬ ‫تابرسدبهاقتصادمقاومتی‪.‬ایهسوره«نساء»این‬ ‫استکهمالعاملقیاماست‪،‬ملّتیکهعاملقیام‬ ‫ندارد‪،‬یکملّتویلچریاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عنصر چهارم ان است که در‬ ‫سوره«حشر»مشخصکرد؛فرموداینثروت‬ ‫نهبایددردستدولتباشدنهبایددربخش‬ ‫خصوصیباشد‪،‬نهبایددربخشخصولتی‬ ‫باشد‪،‬بلکهبایددربخشعمومیباشد؛یعنی‬ ‫برایتودهمردممیسورباشدکهازمالمملکت‬ ‫برایتامینمعاشخودشانزندگیابرومندانه‬ ‫داشتهباشند‪.‬البتههرکسیبهاندازهاستعداد‬ ‫اقتصادیخود‪،‬قدرتوادراکوفهماقتصادی‬ ‫خود‪،‬تالشوکوششاقتصادیخودسهم‬ ‫بیشتریمی بردواینبهمنزلهخونیاستکه‬ ‫باید در رگ های این‪ ۳۶۰‬درجه دایره ای جریان‬ ‫داشتهباشدواگراینمالبهبخشینرسد‪،‬ان‬ ‫بخشفلجمی شود‪،‬مثلانکهاگرخونیبه‬ ‫عضوینرسدانعضوفلجاست‪.‬ایتاهلل‬ ‫جوادیاملیبابیاناینکهتولیدواشتغالباربا‬ ‫ممکننیستوجنگباخداست‪،‬اظهارداشتند‪:‬‬ ‫نظاممردمی‪،‬بدونبانک هایمن ّزهازرباومط ّهر‬ ‫ازنزول‪،‬محققنخواهدشد‪.‬تولیدواشتغالبا‬ ‫رباممکننیستوجنگباخداستوبنابراین‬ ‫اگرملّتاینچنینباشدبهتولیدواشتغالتوجه‬ ‫می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خداوند در قران کریم‬ ‫درچندایهدرمورداقتصادبیانکردهاست‪:‬‬ ‫ا ّوالً مالرابهمنزلهستونفقراتیکملّتو‬ ‫جامعهمعرفیکرد‪.‬زیراثروتمملکتعامل‬ ‫قیامواستقامتوپایدارییکملّتاست‪.‬اگر‬ ‫سفیهستونفقراتیکملّترابهدستبگیرد‬ ‫اینستونرامی شکندواینملّترازمین گیر‬ ‫می کند‪.‬پسعنصرا ّولایناستکهمالدر‬ ‫نظاماسالمیبهمنزلهستونفقراتیکملّت‬ ‫است‪.‬ویگفت‪:‬کهاگراینستونمحفوظ‬ ‫نماندودراثررباوماننداناسیبببیند‪،‬این‬ ‫ملّتفقیرمی شود‪.‬درفرهنگقران‪،‬ملّتیکه‬ ‫جیبشتهیوکیسه اشخالیاست‪،‬اینملّت‬ ‫فقیراست‪.‬فقیربهمعنایگدانیست‪،‬درفارسی‬ ‫انلغتدقیقوعریقرانداریمکهازملّتی‬ ‫کهستونفقراتششکستهاستخبربدهیم‪.‬‬ ‫می گوییمگدا!واژهگدابارعلمیندارد‪.‬در‬ ‫عربیازگدابهعنوانفاقدونداریادمی کنند‪،‬‬ ‫ولیقرانکریمازملّتیکهجیبشخالیاست‬ ‫وکیفشخالیاستبهعنوانفقیریادمی کند‪،‬‬ ‫فقیربهمعنایگدانیست‪.‬‬ ‫ایتاهللجوادیاملیتاکیدکرد‪:‬عنصر‬ ‫سوماناستملتیکهستونفقراتششکسته‬ ‫استاینقدرتقیامنداردچهرسدبهمقاومت‪،‬‬ ‫تابرسدبهاقتصادمقاومتی‪.‬ایهسوره«نساء»این‬ ‫استکهمالعاملقیاماست‪،‬ملّتیکهعاملقیام‬ ‫ندارد‪،‬یکملّتویلچریاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عنصر چهارم ان است که در‬ ‫سوره«حشر»مشخصکرد؛فرموداینثروت‬ ‫نهبایددردستدولتباشدنهبایددربخش‬ ‫خصوصیباشد‪،‬نهبایددربخشخصولتی‬ ‫باشد‪،‬بلکهبایددربخشعمومیباشد؛یعنی‬ ‫برایتودهمردممیسورباشدکهازمالمملکت‬ ‫برایتامینمعاشخودشانزندگیابرومندانه‬ ‫داشتهباشند‪.‬البتههرکسیبهاندازهاستعداد‬ ‫اقتصادیخود‪،‬قدرتوادراکوفهماقتصادی‬ ‫خود‪،‬تالشوکوششاقتصادیخودسهم‬ ‫بیشتریمی بردواینبهمنزلهخونیاستکه‬ ‫باید در رگ های این‪ ۳۶۰‬درجه دایره ای جریان‬ ‫داشتهباشدواگراینمالبهبخشینرسد‪،‬ان‬ ‫بخشفلجمی شود‪،‬مثلانکهاگرخونیبه‬ ‫عضوینرسدانعضوفلجاست‪.‬‬ ‫سخنگویدولت‪:‬قیمتنانبرایمردمتاپایانسالتغییرنمی کند‬ ‫کشور ‪ 4‬سال است تجربه تورم ‪ 40‬درصدی دارد‬ ‫سخنگویدولتتاکیدکردکهبههیچوجهقیمتنانبرای‬ ‫مردمتاپایانسالتغییرنمی کندورئیس جمهوراجازهگرانشدن‬ ‫نانرانمی دهد‪.‬‬ ‫علیبهادریجهرمیکهمیهمانبرنامهصفشبکهخبربودبه‬ ‫بیانبرنامه هایدولتبرایرفعمسائلاقتصادیپرداختوگفت‪:‬‬ ‫این دولت خود را دولت مردم می داند و مردمی بودن شعار اصلی‬ ‫دولت است و معتقد است باید به مردم اطالع داده شود ان چیزی‬ ‫راکهمرتبطباحقوقمردماستومردمبایدصادقانهدرجریان‬ ‫باشندچراکهمردمصاحبانحکومتهستندوخودانهابایددر‬ ‫فرایندتصمیمگیریمشارکتداشتهباشندوجامعهنخبگانبه‬ ‫عنواننمایندگانتخصصیهمینمردمبایددرحوزه هایمختلف‬ ‫اظهارنظرکنند‪.‬ویبابیاناینکهازابتدایتشکیلدولتسیزدهم‬ ‫دربارهمسائلاقتصادیطرحهاونظرهابرایحلمسائلمردمبیان‬ ‫شدهاست‪،‬یاداورشد‪:‬اقتصادمابیماراستوسالهایسالمردم‬ ‫اینبیماریرالمسمیکنندوطعماینتبعیضهارادرحوزه‬ ‫اقتصادیمیچشندورانتهاوبیکاریهاراسالهاستکه‬ ‫می بینندوهمزمانبااینهجمهاقتصادیدشمنوجنگاقتصادی‬ ‫علیهمردمکهبهواسطهتحریمهایظالمانهرخدادهاثارانرا‬ ‫مردممیبینند‪.‬سخنگویدولتیاتاکیدبراینکهیکیازاولویت‬ ‫هایاساسیدولتمسایلاقتصادیاست‪،‬ادامهداد‪:‬بههمیندلیل‬ ‫درسندتحولدولتهم‪ ۱۲‬موضوعدربارهاقتصادیبیانشده‬ ‫است‪.‬بهادریجهرمیتاکیدکرد‪:‬ثابتترینمعضلاقتصادی‬ ‫کشورتورماستومتاسفانهتورمیکبیماریمزمندرکشور‬ ‫شده و حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم‪ ۴۰‬درصد را‬ ‫داردووضعیتاقتصادمابحرانیشدهاستوچندینسالمتوالی‬ ‫مردمباتورمهایباالروبروهستند‪.‬‬ ‫ویبایاداوریاینکهوقتیدولتدرشهریورماهسالگذشته‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد تورم به‪ ۶۰‬درصد که در تاریخ ایران‬ ‫بیسابقهبود‪،‬رسیدهبودگفت‪:‬اینتورمرافقطدرایامجنگ‬ ‫جهانیدرکشورمانتجربهکردیمودرواقعشروعکاردولتبا‬ ‫چنینفضاییهمراهشد‪.‬دولتتمرکزویژهخودرادرکنترلتورم‬ ‫اقتصادیکشورمعطوفکردهاست‪.‬یکیازمنشاءهایاساسی‬ ‫تورم بهنظرکارشناساناقتصادیخلقپولاست‪.‬‬ ‫سخنگویدولتدربارههدفمندکردنارزچهارهزارو‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی اظهار داشت‪ :‬دولت با گذشت ‪ ۹‬ماه از مدیریت خود در‬ ‫اینمدتمکلفبودهکهنظامپرداختیارانههارااصالحکند‪.‬‬ ‫درقانونبودجهسالگذشتهوقتیکهدولتمردمیشروعبهکار‬ ‫کردهمنابعارزترجیحیکهدرقانونبودجه‪ ۱۴۰۰‬پیشبینیشده‬ ‫بود‪،‬تمامشدومنبعیبرایاختصاصارزترجیحیوجودخارجی‬ ‫نداشت‪.‬امادولتباروشهایمختلفتوانستمنابعیراتامینو‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬راسپریکندودرقانونبودجهامسالهممکلفاست‬ ‫همهمنابعارزیرابهصورتنیماییمحاسبهکند‪.‬یعنیمنابعیبرای‬ ‫ارزترجیحییارانهایینخواهدداشت‪.‬‬ ‫بهادریجهرمیدرادامهتوضیحداد‪:‬برایتامینکاالهای‬ ‫اساسیباارزیارانهایماحدود‪ ۲۰‬میلیارددالرمنابعنیازداریم‪.‬‬ ‫درحالیکهدربودجهامسالحدود‪ ۹‬میلیارددالرپیشبینیشده‬ ‫استواینیعنیشماتواناییاینمنابعرادرچارجوببودجه‬ ‫نداریدوبایدباشیوهدیگریتامینکنید‪.‬حالچرااینگونهپیش‬ ‫بینیشدهاستبهایندلیلاینکهسقفمنابعواقعیموجود‬ ‫همینبود‪.‬‬ ‫سخنگویدولتاضافهکرد‪:‬مادرسالهایگذشتهنظام‬ ‫پرداختارزترجیحیراداشتیمکهبهبرخیکاالهااینارزتعلق‬ ‫می گرفت حال که به این فرایند در سال های سال باز می گردیم و‬ ‫ارزیابیمیکنیم‪،‬میبینیمانکاالهاییکهارزترجیحیدریافت‬ ‫میکردندوبنابودهکهمردمبهترمصرفکنندعکساناتفاق‬ ‫افتادهاست‪.‬‬ ‫سخنگویدولتافزود‪:‬نظامپرداختارزترجیحیمعیوب‬ ‫بوده‪،‬زیراطبقهمرفهجامعهمنابعبیشتریرابرایتامیننیازها‬ ‫دراختیارداشتندوطبقهضعیفترتواناییتامیننداشتندوفشار‬ ‫تورمیاجارهنداد‪.‬دلیلدومهمقاچاقبودهاست‪.‬بجایاینکهاین‬ ‫منابعسرسفرمردمبیایدبهدلیلمنافذیکهوجودداشتهدرکشور‬ ‫هایدیگرمصرفشدهواینمدلمعیوببایداصالحشودتا‬ ‫وقتیکهاصالحنشودتورموسایرمسائلاتفاقمیافتد‪،‬بنابراین‬ ‫بیماریبایددرمانشود‪.‬‬ ‫بهادریجهرمییکیازرسالتهایدولتراتحققعدالت‬ ‫وعادالنهپرداختکردنیارانهوبرخوردباقاچاقدرکشور‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫سخنگویدولتدربارهامنیتغذاییمردمگفت‪:‬دولتدر‬ ‫این زمینه با هیچ کس چه در داخل و چه در خارج شوخی ندارد‪.‬‬ ‫بهعنواننمونهدرحوزهواکسیناسیوندولتسیزدهمباجدیت‬ ‫اقدام به ورود ان کرد و امروز ما به‪ ۷‬کشته رسیده ایم درحالی که‬ ‫درکشورهایغربیمیزانمرگومیربه‪ ۱۵۰۰‬نفررسیدهاست‪.‬‬ ‫پسدولتزمانیکهتمرکزخودرابررویموضوعیبگذاردبه‬ ‫سرانجاممیرساندایناتفاقنیزدرکاالهایاساسیرخدادهاست‪.‬‬ ‫بهادرجهرمیهمچنینتصریحکرد‪:‬دولتبیشازاندازهکاالهای‬ ‫اساسیراتامینکردهاستوامروزماکمبودکاالهایاساسیدر‬ ‫کشورنداریم‪.‬البتهکشورهایجهانباکمبودکاالهایاساسی‬ ‫روبروهستندکهیکیازعللاینموضوعجنگروسیهواوکراین‬ ‫استامااینموضوعهیچخللیدرتامینکاالهایاساسیبرای‬ ‫دولت ایجاد نکرده است و ادامه دار هم هست‪.‬‬ ‫سخنگویسیزدهمهمچنینرفعفقرمطلقراازاولویتهای‬ ‫دولتبرشمردوگفت‪:‬یکیازبرنامههایدولتبرایازبین‬ ‫بردنفقراصالحنظامپرداختیارانهنقدیاستوهرچقدریارانه‬ ‫هدفمندترباشدفقرکاهشمییابد‪.‬‬ ‫سخنگویدولتگفت‪:‬امروزکاالهایاساسیمادرحد‬ ‫قابلقبولیموجوداستوپیشبینیخریدهایاتیوهمتامین‬ ‫منابعانازکشورهاییکهبایدازانهاتامینشودصورتگرفته‬ ‫است و تعامل سازنده ای در این حوزه بین بانک مرکزی و وزارت‬ ‫جهادوراهشهرسازیوسایروزارتخانههایمرتبطبرقراراست‬ ‫ودولتشبانهروزپیگیرمسایلاقتصادیمردماستحتیدرروز‬ ‫هایتعطیل‪،‬تعطیلیندارد‪.‬دولتنگرانیدراینبارهندارد‪.‬‬ ‫سخنگویدولتهمچنینتاکیدکردکهبههیچوجهقیمت‬ ‫نانبرایمردمتاپایانسالتغییرنمی کندورئیس جمهوراجازه‬ ‫گرانشدننانرانمی دهد‪.‬‬ ‫بهادریجهرمیدربارهوارداتواکسنکرونانیزگفت‪:‬این‬ ‫دولتاعتقادداردکهدولتبایدشهامتبازگشتازمسیراشتباه‬ ‫راداشتهباشد‪.‬هرروزیکهمابهسمتتامینمنافععموممردم‬ ‫برگردیمسودکردیم‪.‬‬ ‫ویهمچنینبهنظامپرداختحقوقدردولتسیزدهم‬ ‫پرداختو یکیازافتهاینظاممعیوباقتصادیکشوررا‬ ‫عادالنهپرداختنشدنحقوقودستمزدبرشمردوعنوانکرد‪:‬‬ ‫مادرسالهایگذشتهبافیشهایحقوقنجومیروبروشدیم‬ ‫و هر کسی که قدرت نفوذ داشته چانه زنی کرد و رقم های قابل‬ ‫توجهیبهفیشهایحقوقیاضافهمیکردامادولتتصمیمدارد‬ ‫اصالحاتیدرساختارنظامحقوقودستمزدانجامدهدوسازمان‬ ‫اموراستخدامیمتولیشده‪،‬امیدواریمامسالیکگامدراصالح‬ ‫نظامدستمزدوپرداختهابرداریم‪.‬البتهاصالحبنیادینایننظامدر‬ ‫گروهمکاریمجلساست‪.‬‬ ‫سخنگویدولتهمچنیندرباره‪20‬سفراستانیرئیس‬ ‫جمهوریدرهشتماهاخیرگفت‪:‬ایندولتکلنگینمیزد‬ ‫مگراینکهطرحهاینیمهتمامیکهازگذشتهوجودداشتهوروبه‬ ‫تکمیلاست‪.‬البتهابتداتمامطرح هایاستانهاتوسطمقامات‬ ‫استانیاحصاودرجلساتدولتبررسیوطرحهایاولویتدار‬ ‫مشخصمیشود‪.‬پیشازسفر‪،‬طرحهادرسهمرحلهکارشناسی‬ ‫صورتمیگیرد‪.‬بعدازسفرمعاوناجراییرییسجمهورپیگیر‬ ‫مصوباتاستانیمیشود‪.‬‬ ‫بهادریجهرمیبهشایعهتغییردراعضایدولتنیزواکنش‬ ‫نشانداد‪،‬گفت‪:‬شایعههمیشههستودولتتالشداردمسیر‬ ‫خودرادراجراینیازهایاساسیمردمدنبالکندوبهشایعهها‬ ‫توجهینداشتهباشد‪.‬‬ ‫سخنگویدولتبهوارداتخودروبهکشورهمگریزیزد‬ ‫وگفت‪:‬اصالحنظاموضعیتموجودخودروسازیکشوریکی‬ ‫ازاولویتهایدولتاستورئیسجمهورهشتدستوررابرای‬ ‫اصالحخودورصادرکردومنظمهمپیگیراینموضوعاست‪.‬‬ ‫یکیازراهکارافزایشتولیداستاماماچندسالبهدلیلسوء‬ ‫مدیریتباکاهشعرضهچندسالهروبروبودیمواکنونافزایش‬ ‫تولیددراینمقطعپاسخگوینیازهانیست‪.‬‬ ‫بهادریجهرمیادامهداد‪:‬وزیرصمتهمپیشنهاداخذمجوز‬ ‫واردات خودرو را در دولت مطرح کرد که بحث و بررسی شد اما‬ ‫دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و ان را نیاز روز‬ ‫مردمندانست‪.‬اماباکلیاتطرحموافقتشدکهالبتهدرکمیسیون‬ ‫دولتدردستبررسیاست‪.‬بهادریجهرمیدربارهاقدامات‬ ‫دولتدرحوزهدانشبنیانهمتوضیحداد‪:‬دولتکارگروهیبه‬ ‫ریاستمعاوناولرئیسجمهوتشکیلدادبرنامههایبرایهمه‬ ‫وزارتخانهدرراستایتحققشعارسالتدوینشدهواکنونتمام‬ ‫برنامهدرحالبررسیدرکمیسیونهایتخصصیدولتاست‪.‬‬ ‫می توان اسم برد که افزایش قیمت پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با بیان این‬ ‫که قبل از انتخابات حرف هایی زده شد اما امروز بعد از‬ ‫گذشت ‪ ۸‬ماه شاهد نابسامانی ها به ویژه در مسائل اقتصادی‬ ‫هستیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬معتقدم یک سر این نابسامانی هایی که‬ ‫امروز در کشور وجود دارد‪ ،‬به تفاهم با دولت های همسایه‬ ‫و کشورهای صنعتی بازمی گردد نه این که بگوییم همه‬ ‫زندگی ما بسته به کشورهای بیرونی است خیر‪ ،‬اما هنگامی‬ ‫که ما نمی توانیم کاالیی که در داخل تولید می شود را‬ ‫به کشورهای همسایه صادر کنیم و پول به موقع دستمان‬ ‫برسد‪ ،‬این خودش تبعات منفی دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬وعده هایی در مورد مذاکرات داده‬ ‫می شود که هر دفعه یک امیدی در دل ملت به وجود‬ ‫می اورد اما بعدها موضوع فرسایشی می شود که تبعات بدی‬ ‫دارد‪ .‬قبل از انتخابات همه تاکید می کردند ارتباط خوب با‬ ‫همسایه ها و دنیا دارند امروز مشاهده می کنیم بعداز ‪ ۸‬ماه‬ ‫هنوز موضوع برجام را که در دولت قبلی به تفاهم رسیده‬ ‫بود هنوز نتوانسته اند به اتمام برسانند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجرای طرح های گردشگری دریایی از اول خردادماه‬ ‫مازندرانامکانیکمیلیوننفرشباقامترادراختیاردارد‬ ‫مهرانحسنی(معاونگردشگریادارهکلمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایعدستیاستانمازندران)بااشارهبهانکهاینروزهااستانمازندرانبهواسطهتعطیالتعیدفطرمیزبانتعدادزیادیازمسافرانداخلیاست‪،‬گفت‪:‬هرچندظرفیتمراکزاقامتیروبهتکمیلاستاما‬ ‫همچنانپذیرشدارندچراکهامکانشبییکمیلیوننفرشباقامترادراختیارداریم‪.‬کهبخشیرسمیوبخشیغیررسمیفعالیتدارند‪.‬اوادامهداد‪:‬از‪ ۸‬تا‪ ۱۰‬اردیبهشتبیشازیکونیممیلیوننفرشباقامتدراستانمازندرانثبتشدهاستوایننشانمی دهدکهبهجزتعدادیاز‬ ‫واحدهایاقامتیکهباصددرصدظرفیتخودفعالهستند‪،‬سایرواحدهاباظرفیتحدود‪ ۸۰‬درصدفعالهستند‪.‬حتابرخیازواحدها‪ ۴۰‬تا‪ ۴۵‬درصدظرفیتشانتکمیلشده‪.‬البتهضریباشغالاقامتگاه هایرسمیاستانازروزیکشنبهبهبیشاز‪ ۹۰‬درصدرسیدوبرخینیزتکمیلشد هاند‪.‬‬ ‫بهگفتهحسنی‪،‬دراستانمازندراندرمرحلهنخستضریباشغالمراکزاقامتیرسمیاستانپرمی شودوبعدازانمسافرانبهسراغواحدهایغیررسمیمی روند‪.‬اکنونبیشاز‪ ۴۳۰۰‬خانهمسافررسمیدراستانفعالهستندکهدرمراکزرزرواسیونفعالهستند‪.‬اودرپاسخبهاینسئوال‬ ‫کهدیده هاوشنیده هاحکایتازانداردکهویالهایشمالکشوردرایامتعطیالتنوروزدرصدددووچندبرابرکردنقیمترزروشانبرامد هاند‪،‬گفت‪:‬اینگونهنیست‪.‬درواقعواحدهایغیرمجازچنینکاریکرد هاندوبراثراینکارواحدهایمجازماضربهمی بینند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 17 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1573‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫کودکانبایدبدانندکهایین های‬ ‫ایرانی‪،‬پشتوانه ایعلمیوانسانیدارند‬ ‫جواد انصافی‪:‬‬ ‫«عمو نوروز و ننه سرما در بهار نوروزخوانان»‬ ‫نمایشی به نویسندگی و کارگردانی «جواد انصافی»‬ ‫است که با موضوع ایین های نمایشی نوروز برای‬ ‫مخاطب کودک و نوجوان روی صحنه کانون‬ ‫پرورش فکری رفته است و جواد انصافی‪ ،‬حمید‬ ‫رئوف تبار‪ ،‬فروغ یزدان‪ ،‬رضا معراجی‪ ،‬امیرمحمد‬ ‫ انصافی‪ ،‬امیرحسین انصافی‪ ،‬نیلوفر سیاری‪ ،‬تینا‬ ‫نوروزی‪ ،‬مرضیه محمدی‪ ،‬هانیه رهگذر و احسان‬ ‫محبیان بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫هنرمند تئاتر درباره شکل گیری ایده نمایش‬ ‫می گوید‪ :‬من به اتفاق همسرم خانم یزدان پژوهشی‬ ‫درباره نوروز انجام دادیم که به کل ایران و‬ ‫کشورهای همجوار که نوروز را جشن می گیرند‬ ‫مثل تاجیکستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪،‬‬ ‫گرجستان‪ ،‬ترکیه و هندوستان که برخی شان عضو‬ ‫سازمان اکو هستند سفر کردیم‪.‬‬ ‫انصافی ادامه داد‪ :‬این سفرها پنج سال به طول‬ ‫انجامید تا پژوهش ما به پایان رسید و حاصل ان دو‬ ‫نمایش شد؛ یک نمایش بزرگسال و یک نمایش‬ ‫کودک و نوجوان‪ .‬برای نگارش و تولید نمایش‬ ‫«عمو نوروز و ننه سرما در بهار نوروزخوانان» پس‬ ‫از تفکیک موارد پژوهش‪ ،‬قسمت هایی را که برای‬ ‫کودکان و نوجوانان مناسب و قابل فهم بود انتخاب‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫این بازیگر پیشکسوت سیاه بازی و تئاتر ایرانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به طور مثال نیاکان ما در گذشته‬ ‫برای سنت خانه تکانی فرش ها را با چوب می زدند‪،‬‬ ‫خاک انها را می تکاندند و بعد می شستند که اکنون‬ ‫دلیل علمی ان ثابت شده است که اگر اول خاک‬ ‫فرش گرفته نشود هنگام شستشو در اصطالح رنگ‬ ‫قاطی می کند یا سبزه سبز کردن تنها نمادی در‬ ‫سفره هفت سین نیست‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در اصل مادران ما انواع و‬ ‫اقسام بذرها را سبز می کردند تا متوجه شوند با‬ ‫اب و هوای منطقه کدام بهتر سبز می شوند تا در‬ ‫کشاورزی ان سال بهره ببرند‪.‬‬ ‫انصافی با بیان اینکه «نوروزخوان ها انواع‬ ‫گوناگونی دارند» تشریح کرد‪ :‬عمونوروز و حاجی‬ ‫فیروز یا تکم چی ها در اذربایجان‪ ،‬عروس گوله در‬ ‫گیالن‪ ،‬نوروزه سلطان در مازندران‪ ،‬رشتی و ماسی‬ ‫در استان مرکزی‪ ،‬اتش افروز و میرنوروزی در‬ ‫کردستان تعدادی از نوروز خوانان هستند که ما با‬ ‫توجه سادگی و موزیکال بودن‪ ،‬تعدادی را برای‬ ‫این نمایش انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم اشنایی کودکان و نوجوانان‬ ‫با ایین ها و سنت نوروز‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من کودکان‬ ‫و نوجوانان الزاما باید بدانند که نوروز و در واقع‬ ‫ایین های دیگر ایرانی مانند شب یلدا‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫سوری‪ ،‬جشن تیرگان و غیره_ که به زودی این‬ ‫ایین ها را هم تبدیل به نمایش خواهیم کرد_ از‬ ‫پشتوانه فکری‪ ،‬علمی و انسانی برخوردارند‪ .‬انها‬ ‫باید چیستی ایین ها که نوروز یکی از مهم ترین‬ ‫انهاست را بدانند و مطلع باشند که هر شهری‬ ‫برای خود نوروزخوانی دارد یا اینکه رسم ها و‬ ‫نمادهایی که سر سفره هفت سین وجود دارد چه‬ ‫خاصیت هایی دارند و چگونه انتخاب شده اند و چه‬ ‫بهتر که از کودکی این اشنایی و اگاهی اتفاق‬ ‫بیافتد‪.‬‬ ‫این بازیگر و پژوهشگر تئاتر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مسئوالن و خانواده ها برای زنده نگاه داشتن فرهنگ‬ ‫ایرانی همگی نقش مهمی دارند و هنرمندان در‬ ‫صدر این تاثیرگذاری هستند‪ .‬چراکه می توانند‬ ‫با دیدگاه خاص شان این ایین ها را در قالب های‬ ‫نمایشی چه شادی اور و چه گونه های دیگر برای‬ ‫ایرجرادوریاستجشنپرحاشیهتئاتری ها‬ ‫چانه زنیباعربستانبرای‬ ‫افزایشسنحاجی ها‬ ‫نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در دیدار با جمعی‬ ‫از مراجع عظام تقلید از رایزنی با عربستان برای افزایش سن‬ ‫زائران شرکت کننده در حج خبر داد‪ .‬عربستان تحت تاثیر‬ ‫کرونا حضور زائران باالی ‪ ۶۵‬سال را در حج امسال ممنوع‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی حج و زیارت‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب به همراه‬ ‫سیدصادق حسینی با حضور در دفاتر مراجع عظام تقلید‬ ‫ایت اهلل ناصر مکارم شیرازی‪ ،‬ایت اهلل جعفر سبحانی و‬ ‫ایت اهلل حسین نوری همدانی درباره اخرین وضعیت حج‬ ‫تمتع و برنامه پیش روی ایران گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫نظر اصالحی ایران برای تغییر سن حج به عربستان اعالم‬ ‫شده‬ ‫نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این دیدارها با‬ ‫اشاره به سهمیه بندی عربستان مبنی بر اعزام ‪ ۴۵‬درصد زائران‬ ‫ایرانی و اعالم شرط سنی زیر ‪ ۶۵‬سال‪ ،‬از رایزنی ها برای‬ ‫افزایش سن به منظور تشرف و به تناسب ان‪ ،‬افزایش تعداد‬ ‫زائران خبر داد و گفت‪ :‬نظر اصالحی و سازنده خود را در این‬ ‫زمینه به دولت عربستان اعالم کرده ایم‪.‬‬ ‫ّاس ِح ُّج البَ ِ‬ ‫یت َمنِ‬ ‫نواب با اشاره به ایه « َو ِ َّل ِ َعلَی الن ِ‬ ‫طاع اِلَی ِه َس ً‬ ‫بیل»‪ ،‬شرط سنی را سبب محروم شدن تعداد‬ ‫استَ َ‬ ‫بسیاری از مسلمانان از حج دانست و بیان کرد‪ :‬امیدوارم با‬ ‫برداشتن شرط سنی و اعمال شرایط های مورد نظر این ایه‬ ‫و روایت های دینی‪ ،‬حج امسال در بهترین شرایط ممکن‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که شرط سنی برای حضور زائران‬ ‫در حج به باالی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬سال افزایش یابد و نداشتن بیماری‬ ‫زمینه ای مالک حضور در سرزمین وحی قرار گیرد‪ ،‬افرادی‬ ‫در بین زائران هستند که در سالمت کامل بوده و می توانند‬ ‫حج را به انجام برسانند‪ .‬از طرفی‪ ،‬تضمینی بر سالمت جسمی‬ ‫افراد پایین تر از سن ‪ ۶۵‬سال وجود ندارد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به مساله‬ ‫کرونا و تعطیلی حج در دو سال گذشته‪ ،‬از امادگی بعثه مقام‬ ‫معظم رهبری و سازمان حج و زیارت برای اعزام زائران ایرانی‬ ‫به سرزمین وحی گفت و اظهار کرد‪ :‬امسال شرایط سختی‬ ‫پیش رو داریم‪ ،‬اما شرایط الزم برای حضور در مراسم باشکوه‬ ‫حج مهیا است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که اقدامات الزم برای تشکیل کاروان ها‬ ‫و امادگی روحانیان انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫محدودیت زمانی‪ ،‬مقدمات الزم به خوبی فراهم شده و‬ ‫مسووالن بتوانند خدمتگزار خوبی برای زائران خانه خدا باشند‬ ‫تا حج امسال را برگزار کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد اعزام حج اغاز می شود‬ ‫سیدصادق حسینی ـ رییس سازمان حج و زیارت ـ نیز در‬ ‫این دیدارها از اعزام حدود ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر به حج امسال‬ ‫خبر داد و گزارشی از خدمات سازمان حج و زیارت در زمینه‬ ‫اسکان‪ ،‬تغذیه‪ ،‬حمل و نقل و سایر عملیات اجرایی ارائه کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در داخل کشور هیچ مشکلی برای اعزام زائران به‬ ‫حج وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان حج و زیارت با بیان این که سهمیه ایران در‬ ‫سال های گذشته ‪ ۸۵‬هزار نفر بوده است و در سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز‬ ‫‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر اماده اعزام شده بودند که به سبب کرونا‬ ‫کار متوقف شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امسال به سبب کاهش سهمیه‬ ‫تنها ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر اعزام می شوند‪.‬‬ ‫حسینی همچنین فقدان رابطه کنسولی بین ایران و‬ ‫عربستان را یکی از مشکالت پیش رو دانست و یاداور شد‪:‬‬ ‫نخستین پرواز به سمت عربستان ‪ ۲۳‬خردادماه و اخرین پرواز‬ ‫نیز ‪ ۷‬مردادماه از عربستان به سمت ایران انجام می شود‪.‬‬ ‫چانه زنی با عربستان برای افزایش سن حاجی ها‬ ‫ِ‬ ‫سوغات‬ ‫ایت اهلل مکارم شیرازی‪ :‬زائران را درباره نخریدن‬ ‫گران توجیه کنید‬ ‫ایت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در‬ ‫دیدار مقامات حج با اشاره به فرصت اندک باقی مانده تا‬ ‫عملیات حج ‪ ،۱۴۰۱‬اموزش های الزم و مناسب به زائران و‬ ‫عوامل اجرایی را خواستار شد‪.‬‬ ‫وی بر رفع مشکالت زائران در داخل و خارج از کشور‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬هرچند رابطه ایران با عربستان سعودی در‬ ‫وضعیت مناسبی قرار ندارد‪ ،‬اما شما می توانید با بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های حج سبب خوش بینی و رفع بدبینی شوید‪.‬‬ ‫این مرجع تقلید با بیان این که رفتار مناسب زائران ایرانی‬ ‫در سرزمین وحی سبب خوش بینی کشور میزبان و دیگر‬ ‫مسلمانان خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬درباره این مساله مشورت‬ ‫کودکان دل پذیر و در ذهن انها ماندگار کنند‪.‬‬ ‫خانواده ها هم با حضور و استقبال خود می توانند‬ ‫در این امر سهیم باشند و در نهایت مسئولینی که‬ ‫در سازمان هایی که در این راستا تعاریف و وظایفی‬ ‫دارند مانند کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬مرکز هنرهای نمایشی‪ ،‬سازمان صدا و‬ ‫سیما و‪ ...‬باید تالش کنند تا با همکاری هم بتوانیم‬ ‫این ایین ها را به نسل بعدی انتقال بدهیم‪.‬‬ ‫انصافی همچنین با اشاره به برنامه سفر نمایش‬ ‫«عمو نوروز و ننه سرما در بهار نوروزخوانان» به‬ ‫شهرهای ایران توضیح داد‪ :‬طرح سفر با اتوبوسی‬ ‫ویژه را به مرکز هنرهای نمایشی و سازمان میراث‬ ‫فرهنگی پیشنهاد دادیم که در شهرهایی که در‬ ‫طول مسیر واقع شده اند اجرا داشته باشیم؛ مثال‬ ‫برای سفری از مبدا تهران به مقصد مشهد‪ ،‬اول در‬ ‫گرمسار‪ ،‬سپس دامغان‪ ،‬سمنان‪ ،‬شاهرود‪ ،‬نیشابور که‬ ‫در طول مسیر واقع شده اند اجرا داشته باشیم‪.‬‬ ‫این هنرمند پیشکسوت تئاتر ادامه داد‪ :‬پس از‬ ‫اجرای مشهد نیز در ادامه به کشورهای همجوار‪،‬‬ ‫ترکمنستان و تاجیکستان برویم و از افغانستان‬ ‫بازگردیم یا مسیر سفری داخلی که از تهران اغاز‬ ‫می شود و در شهرهای کرج‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬تبریز‪ ،‬ارومیه‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫سنندج و نهایتا همدان به پایان می رسد ولی متاسفانه‬ ‫استقبالی نشد و صرفا در حد تعریف و تمجید از‬ ‫طرح بسنده شد و برای عملی شدن و به واقعیت‬ ‫پیوستن ان اتفاقی نیفتاد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل‬ ‫خود می تواند بانی این طرح باشد تا در تداوم و‬ ‫پاسداشت ایین های کهن زیبا و خردمندانه ایرانی‬ ‫سهیم شود‪.‬‬ ‫ایین نامه«شببازیگر»اصالحشده؟‬ ‫کرده و با استفاده از تجربیات خود‪ ،‬ان را به خوبی مدیریت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مکارم شیرازی همچنین با اشاره به حضور ‪۵۰‬‬ ‫درصدی بانوان در حج امسال‪ ،‬این زائران را نسبت به مردان‬ ‫اسیب پذیرتر دانست و بر ارائه اموزش های مضاعف به ان ها‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه یکی از مشکالت معمول سفرهای زیارتی‬ ‫به ویژه سفر معنوی حج در گذشته را خرید سوغات سنگین‬ ‫و گران قیمت ذکر کرد و از مسووالن خواست که توجیهات‬ ‫الزم را در این زمینه به زائران ارائه دهند‪.‬‬ ‫مفسر حوزه علمیه قم‪ ،‬رعایت دقت در خواندن دعای‬ ‫کمیل‪ ،‬نوع قرائت و مراسم برائت از مشرکین را یاداور شد‬ ‫و بیان کرد‪ :‬این مراسم به گونه ای برگزار شود تا راضی کننده‬ ‫باشد و از ان طرف سبب تحریک بدخواهان نشود‪.‬‬ ‫مکارم شیرازی بیان کرد‪ :‬امیدواریم حج امسال زمینه ساز‬ ‫شرایط مناسب تر برای سال های اینده باشد‪.‬‬ ‫چانه زنی با عربستان برای افزایش سن حاجی ها‬ ‫ایت اهلل سبحانی‪ :‬سهمیه عوامل حج به حداقل برسد‬ ‫ایت اهلل سبحانی نیز تاکید کرد‪ :‬اگرچه سهمیه کشورهای‬ ‫اسالمی و به دنبال ان جمهوری اسالمی ایران در حج پیش رو‬ ‫کاهش یافته است‪ ،‬اما تالش کنید که حضور عوامل بعثه ها و‬ ‫کارگزاران به حداقل برسد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بسیاری از زائران سال های متمادی در‬ ‫انتظار سفر معنوی حج تمتع هستند‪ ،‬به جا است تعداد بیشتری‬ ‫از زائران که سال ها منتظر حضور در سرزمین وحی نشسته اند‬ ‫به این سفر معنوی اعزام شوند‪.‬‬ ‫این مرجع تقلید همچنین بر توجه به اموزش زائران در‬ ‫شرایط فعلی تاکید کرد و افزود‪ :‬به همه زائران توصیه کنید به‬ ‫قوانین کشور عربستان احترام بگذارند و از انجام انچه نباید‪،‬‬ ‫پرهیز کنند‪.‬‬ ‫سبحانی با بیان این که هر سال صدها هزار نفر زائر در‬ ‫کشور عربستان حضور می یابند‪ ،‬توصیه کرد‪ :‬الزم است‬ ‫اخالق میزبان را یاد گرفته و با در نظر گرفتن شرایط ان‬ ‫کشور‪ ،‬زائران با عزت بروند و با عزت بازگردند‪.‬‬ ‫چانه زنی با عربستان برای افزایش سن حاجی ها‬ ‫ایت اهلل نوری همدانی‪ :‬مسوولیت حج امسال خطیر است‬ ‫ایت اهلل حسین نوری همدانی نیز مسوولیت کارگزاران‬ ‫حج را بسیار سنگین و خطیر برشمرد و تالش مضاعف‬ ‫مسووالن برای خدمت رسانی به زائران بیت اهلل الحرام را‬ ‫خواستار شد‪.‬‬ ‫وی خطاب به مسووالن حج با بیان این که هرگز نباید در‬ ‫برابر مسوولیتی که به عهده دارید‪ ،‬کوتاهی به خرج دهید‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬شما در مکه ای قدم می گذارید که امام زمان (عج) هر‬ ‫سال در انجا حضور دارند‪ ،‬تالش خود را برای خدمت رسانی‬ ‫به زائران بیت اهلل الحرام مضاعف کنید‪.‬‬ ‫این مرجع تقلید با اشاره به این که در موسم حج زمینه‬ ‫نشان دادن عقاید اسالمی فراهم می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در دورانی که‬ ‫دشمنان اسالم برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان تالش می کنند‪،‬‬ ‫وظیفه علما در نشان دادن عقیده ناب اسالمی در همگرایی‬ ‫امت اسالمی و پرهیز از تفرقه با جهان امروز بسیار خطیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در هنگامه حمله ور شدن دشمنان به اسالم‪،‬‬ ‫افرادی مانند چراغی روشن‪ ،‬راه اسالم را به بندگان خدا نشان‬ ‫می دهند‪ .‬این وظیفه بزرگ در موسم حج‪ ،‬به عهده مسووالن‬ ‫حج و زیارت است و هرگز نباید نسبت به ان کوتاهی شود‪.‬‬ ‫نوری همدانی با بیان این که در موسم حج مسلمانان در‬ ‫یک نقطه مشخص و در روزهای معین جمع شده و اجتماع‬ ‫اسالمی را تشکیل می دهند‪ ،‬بر بیان مشکالت کشورهای‬ ‫اسالمی و رفع این مشکالت با اتحاد‪ ،‬استقامت‪ ،‬صبر و رعایت‬ ‫تقوای الهی تاکید کرد‪.‬‬ ‫هفدهمین مراسم «شب بازیگر» با ریاست ایرج راد‪،‬‬ ‫بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر برگزار می شود‪.‬‬ ‫شب بازیگر معموال ازمهم ترین و جذاب ترین جشن های‬ ‫خانه تئاتر بوده که البته در بعضی دوره ها حاشیه هم کم‬ ‫نداشته است‪ .‬دوره شانزدهم شب بازیگر پیش از شیوع کرونا‬ ‫و در اردیبهشت سال ‪ ۹۸‬در سالن اصلی تئاتر شهر به دبیری‬ ‫یهزاد فراهانی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ان مقطع به نحوه داوری برای انتخاب برترین‬ ‫بازیگرها اعتراض شده بود و پیش از شروع مراسم نیز هیات‬ ‫داوران اولیه‪ ،‬در بیانیه ای به پروسه نهایی داوری انتقاد و بر‬ ‫اصالح و بازبینی ائین نامه شب بازیگر تاکید کردند‪.‬‬ ‫حال در دوره هفدهم و پس از دو سال کرونازده تئاتر‬ ‫قرار است این شب با دبیری شهره سلطانی برگزار شود و‬ ‫البته هنوز مشخص نیست با توجه به تعداد نمایش هایی که در‬ ‫این مدت با تعطیلی های مداوم سالن های تئاتری اجرا شده‪،‬‬ ‫ایین نامه جشن تغییری داشته یا خیر و اساسا داوری به چه‬ ‫شکل انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی بازیگران تئاتر‪،‬‬ ‫سلطانی گفته است‪ :‬در جلسه هماهنگی که با حضور اعضا‬ ‫هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی بازیگران تئاتر برگزار‬ ‫شد‪ ،‬استاد ایرج راد با رای تمامی اعضا هیات مدیره به عنوان‬ ‫رییس این دوره از گردهمایی بزرگ بازیگران تئاتر و شب‬ ‫بازیگر انتخاب شد که برای من افتخار بزرگی است‪ .‬مسلما‬ ‫تجربه مدیریت ایشان و تاکیدهایی که همواره بر شان تئاتر‬ ‫و بازیگران این رشته هنری دارند برای من و همکارانم در‬ ‫برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم راهگشا است‪.‬‬ ‫ایرج راد‪ ،‬رییس هیات مدیره انجمن صنفی بازیگران‬ ‫تئاتر و از بازیگران و کارگردانان تئاتر ‪ ،‬سینما و تلویزیون‬ ‫است که بیش از پنج دهه به طور پیوسته در این عرصه فعالیت‬ ‫داشته و عالوه بر تدریس در دانشگاه های تهران و نبی اکرم‪،‬‬ ‫فعالیت صنفی منسجم خود را از دهه ‪ ۷۰‬با حضور در هیات‬ ‫موسس خانه سینما‪ ،‬خانه هنرمندان و خانه تئاتر اغاز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫راد برای انتخابات هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر هم که‬ ‫‪ ۱۷‬اردیبهشت برگزار می شود نامزد شده است‪.‬‬ ‫مراسم «شب بازیگر» با ریاست ایرج راد و دبیری شهره‬ ‫سلطانی روز شنبه ‪ ۲۴‬اردیبهشت برگزار می شود ولی هنوز‬ ‫محل برپایی به طور رسمی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫ایرج راد و ریاست جشن‬ ‫پرحاشیه تئاتری ها‪/‬‬ ‫ایین نامه «شب بازیگر»‬ ‫اصالح شده؟‬ ‫بازیگران این رشته هنری دارند برای من و همکارانم در‬ ‫برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم راهگشا است‪.‬‬ ‫ایرج راد‪ ،‬رییس هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫بازیگران تئاتر و از بازیگران و کارگردانان تئاتر ‪،‬‬ ‫سینما و تلویزیون است که بیش از پنج دهه به طور‬ ‫پیوسته در این عرصه فعالیت داشته و عالوه بر تدریس‬ ‫در دانشگاه های تهران و نبی اکرم‪ ،‬فعالیت صنفی‬ ‫منسجم خود را از دهه ‪ ۷۰‬با حضور در هیات موسس‬ ‫خانه سینما‪ ،‬خانه هنرمندان و خانه تئاتر اغاز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫راد برای انتخابات هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر‬ ‫هم که ‪ ۱۷‬اردیبهشت برگزار می شود نامزد شده است‪.‬‬ ‫مراسم «شب بازیگر» با ریاست ایرج راد و دبیری‬ ‫شهره سلطانی روز شنبه ‪ ۲۴‬اردیبهشت برگزار می شود‬ ‫ولی هنوز محل برپایی به طور رسمی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫هفدهمین مراسم «شب بازیگر» با ریاست ایرج راد‪،‬‬ ‫بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر برگزار می شود‪.‬‬ ‫شب بازیگر معموال ازمهم ترین و جذاب ترین‬ ‫جشن های خانه تئاتر بوده که البته در بعضی دوره ها‬ ‫حاشیه هم کم نداشته است‪ .‬دوره شانزدهم شب بازیگر‬ ‫پیش از شیوع کرونا و در اردیبهشت سال ‪ ۹۸‬در سالن‬ ‫اصلی تئاتر شهر به دبیری یهزاد فراهانی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ان مقطع به نحوه داوری برای انتخاب برترین‬ ‫بازیگرها اعتراض شده بود و پیش از شروع مراسم نیز‬ ‫هیات داوران اولیه‪ ،‬در بیانیه ای به پروسه نهایی داوری‬ ‫انتقاد و بر اصالح و بازبینی ائین نامه شب بازیگر تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حال در دوره هفدهم و پس از دو سال کرونازده‬ ‫تئاتر قرار است این شب با دبیری شهره سلطانی برگزار‬ ‫شود و البته هنوز مشخص نیست با توجه به تعداد‬ ‫نمایش هایی که در این مدت با تعطیلی های مداوم‬ ‫سالن های تئاتری اجرا شده‪ ،‬ایین نامه جشن تغییری‬ ‫داشته یا خیر و اساسا داوری به چه شکل انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی بازیگران‬ ‫تئاتر‪ ،‬سلطانی گفته است‪ :‬در جلسه هماهنگی که با‬ ‫حضور اعضا هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی‬ ‫بازیگران تئاتر برگزار شد‪ ،‬استاد ایرج راد با رای‬ ‫تمامی اعضا هیات مدیره به عنوان رییس این دوره از‬ ‫گردهمایی بزرگ بازیگران تئاتر و شب بازیگر انتخاب‬ ‫شد که برای من افتخار بزرگی است‪ .‬مسلما تجربه‬ ‫مدیریت ایشان و تاکیدهایی که همواره بر شان تئاتر و‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 17 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1573‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫نهالزندگیبیشازدوهزارزوجباتسهیالتازدواجبانکتجارتشکوفهزد‬ ‫خبرگزاری اریا‪ -‬شعب بانک تجارت در سراسر کشور سال ‪ 1401‬را با تداوم اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان اغاز کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری اریا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬این بانک در تداوم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تسهیل شرایط ازدواج زوج های جوان‪ ،‬همچنان اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت‬ ‫برنامه های خود قرار داده و در همین راستا ‪ 2049‬نفر از متقاضیان در فروردین ماه امسال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج خود را از این بانک دریافت کرده‪.‬اند‪ 29598 .‬متقاضی دیگر نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی بانک تسهیالت خود را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫بانک تجارت سال ‪ 1400‬را با اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به بیش از ‪ 106‬هزار زوج جوان پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫پرداختعوارضخروجاز‬ ‫کشورازطریقدرگاههاوسامانه‬ ‫هایالکترونیکبانکملیایران‬ ‫گزارش‬ ‫امکان پرداخت عوارض خروج‬ ‫از کشور از طریق درگاه ها و سامانه‬ ‫های الکترونیک بانک ملی ایران‬ ‫برای هموطنان گرامی فراهم است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی میزان عوارض خروج از‬ ‫کشور موضوع ماده ‪ 31‬قانون مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده برای هر مسافر از‬ ‫مرزهای زمینی‪ ،‬هوایی و دریایی‬ ‫را اعالم کرد و هموطنان گرامی با‬ ‫توجه به ممنوعیت شعب از دریافت‬ ‫وجوه یاد شده از طریق فیش نقدی‪،‬‬ ‫می توانند برای پرداخت عوارض‬ ‫خود از طریق درگاه ها و سامانه های‬ ‫الکترونیک بانک ملی ایران اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬درگاه ها‬ ‫و کانال های پرداخت الکترونیک‬ ‫عوارض خروج از کشور شامل‬ ‫درگاه پرداخت اینترنتی سازمان امور‬ ‫مالیاتی به ادرس ‪www.evat.‬‬ ‫‪ ، ir‬درگاه های اینترنتی بانک ملی‬ ‫ایران به نشانی ‪،www.bmi.ir‬‬ ‫دستگاه هیای �‪POS، CASH‬‬ ‫‪ LESS‬و کیوسک بانک ملی ایران‬ ‫و همچنین اپلیکیشن موبایلی بله‪،‬‬ ‫سامانه بام این بانک و اپلیکیشن‬ ‫موبایلی ایوا است‪.‬‬ ‫فناوری هاینوینمالیمحور‬ ‫توسعهنظامبانکی‪/‬رونماییاز‬ ‫«سندباکس»بهزودی‬ ‫گزارش‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬فناور ی های نوین مالی‬ ‫باید در کشور رشد و توسعه پیدا‬ ‫کند و در واقع این مبنای توسعه‬ ‫نظام مالی و بانکی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن‪-‬هیبنا از ایبنا‪،‬‬ ‫علی صالح ابادی رییس کل‬ ‫بانک مرکزی امروز در دیدار‬ ‫با فعاالن فناور ی های مالی ایران‬ ‫(فین تک ) اظهار داشت‪ :‬اعتقاد‬ ‫بنده این است که دسترسی مردم‬ ‫را به نظام بانکی چه در حوزه‬ ‫خدمات بانکی و چه در بخش‬ ‫تسهیالت بانکی باید سهل کنیم‬ ‫که در این راه حوزه فناور ی های‬ ‫نوین مالی نقش بسیار مهمی‬ ‫می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫صالح ابادی با اشاره به اینکه‬ ‫جلسه امروز به عنوان یک مقدمه‬ ‫برای تعامل بیشتر و حمایت از‬ ‫فعالیت های دانش بنیان خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در سا ل های‬ ‫اخیر تکنولوژ ی های جدید‬ ‫همچون بالک چین تاثیرات‬ ‫زیادی در بخش های مختلف‬ ‫ایجاد کرده است؛ حتی شکل‬ ‫ارزیابی ها و اعتبارسنجی ها‬ ‫نیز می تواند تفاوت پیدا کند‪،‬‬ ‫بنابراین بسترهای جدیدی که در‬ ‫دنیا شکل گرفته اند می توانند در‬ ‫اینده نقش موثرتری را در بین‬ ‫ذ ی نفعان مختلف ایفا کنند‪.‬‬ ‫صالح ابادی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مطمئنا در دور ه ای که بنده‬ ‫در بانک مرکزی هستم‪ ،‬فناوری‬ ‫های نوین مالی باید در کشور‬ ‫رشد و توسعه پیدا کند و در‬ ‫واقع این مبنای توسعه نظام مالی‬ ‫و بانکی خواهد بود‪.‬‬ ‫سندباکس بانک مرکزی به‬ ‫زودی رونمایی خواهد شد‬ ‫صالح ابادی در ادامه با‬ ‫اشاره به ضرورت مواردی چون‬ ‫کاهش بهای تمام شده پول‪،‬‬ ‫خروج از انجماد دارایی های‬ ‫بانکها و اعتبارسنجی گفت‪ :‬به‬ ‫نظر بنده تسهیالت را باید به‬ ‫شخص حقیقی یا حقوقی معتبر‬ ‫گزارش‬ ‫اغاز نود و هشتمین سالگرد‬ ‫تاسیس بانک سپه‬ ‫مدیر عامل بانک سپه با صدور پیامی تقارن‬ ‫عید سعید فطر و اغاز نود و هشتمین سالروز‬ ‫تاسیس بانک سپه را تبریک گفت‪.‬‬ ‫پیام تبریک دکتر ابراهیمی به مناسبت اغاز‬ ‫نود و هشتمین سالگرد تاسیس بانک سپه‬ ‫مدیر عامل بانک سپه با صدور پیامی تقارن‬ ‫عید سعید فطر و اغاز نود و هشتمین سالروز‬ ‫تاسیس بانک سپه را تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام دکتر ابراهیمی بدین شرح است‪:‬‬ ‫“بسم اهلل الرحمن الرحیم”‬ ‫با عرض سالم و ارزوی قبولی طاعات‬ ‫و عبادات در ماه مبارک رمضان و تبریک‬ ‫تقارن عید سعید فطر و اغاز نود و هشتمین‬ ‫سالروز تاسیس بانک سپه به ملت شریف ایران‪،‬‬ ‫خانواده بزرگ بانک سپه‪ ،‬مشتریان گرامی و‬ ‫همکاران ارجمند نظام بانکی؛‬ ‫به گواهی تاریخ‪ ،‬نهال بانک سپه به عنوان‬ ‫نخستین بانک ایرانی و نماد استقالل پولی‬ ‫و بانکی در اوج فشارهایی که بانک های‬ ‫بیگانه بر اقتصاد ایران زمین اعمال می کردند‪،‬‬ ‫درچهاردهم اردیبهشت ماه ‪ 1304‬تاسیس شد‬ ‫و اکنون با گذر از ‪ 97‬سال تالش و همت برای‬ ‫خدمت صادقانه به ملت و مملکت عزیزمان‪،‬‬ ‫به ویژه در کوران حوادث ناشی از جنگ‬ ‫اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه دشمن‪،‬‬ ‫همچنان استوار ایستاده و با عبور سرافرازانه در‬ ‫اجرای اَبرپروژه ملی ادغام‪ ،‬به بزرگترین بانک‬ ‫ایرانی و در تمثیلی زیبا به درختی تناور و ریشه‬ ‫دار با جوانه هایی نو و پرنشاط تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این بانک پرقدمت به واسطه اجرای طرح‬ ‫ملی ادغام‪ ،‬جوانی‪ ،‬سابقه‪ ،‬تجربه‪ ،‬دانش و‬ ‫تخصص را هنرمندانه به هم امیخته است تا به‬ ‫فضل الهی بتواند فصلی جدید از خدمت به‬ ‫مردم و میهن عزیزمان ایران را رقم بزند‪.‬‬ ‫بانک سپه با تکیه بر سرمایه انسانی‬ ‫کارامد‪ ،‬متخصص و توانمند خود و در راستای‬ ‫حمایت از اقتصاد ملی و ارتقای شاخصه های‬ ‫بهره وری در نظام بانکی‪ ،‬بسترهای الزم برای‬ ‫اجرای طرح هایی موفق در عرصه های نوین‬ ‫بانکداری را فراهم اورده که به امید حق تعالی‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫با توکل به خداوند متعال و تمسک به ائمه‬ ‫معصومین (ع)‪ ،‬همزمان با سازماندهی سرمایه‬ ‫ارزشمند انسانی بانک که از تمام ابعاد در‬ ‫دستورکار قرار داشته و دارد‪ ،‬در تالش هستیم‬ ‫اهداف و برنامه هایی نظیر قرار گرفتن بانک در‬ ‫تراز انقالب اسالمی‪ ،‬تبدیل شدن به بزرگترین‬ ‫بانک دیجیتال غرب اسیا‪ ،‬تمرکز برکسب‬ ‫ و کار به ویژه جذب منابع و تالش مجاهدانه‬ ‫برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان‪ ،‬افزایش‬ ‫سهم بازار پول با گسترش مشتری مداری‪،‬‬ ‫تبدیل دارایی های بدون بازده به دارایی های با‬ ‫بازده‪ ،‬مدیریت تعادل منابع ومصارف‪ ،‬ارتقای‬ ‫عملکرد بانکداری بین الملل‪ ،‬بهبود شاخص های‬ ‫کارایی وبهره وری و نواوری با طرح تحول‪،‬‬ ‫بهبود در ارائه خدمات نوین و بانکداری‬ ‫دیجیتال‪ ،‬استقرارنظام جامع ارزیابی عملکرد و‬ ‫شایسته ساالری‪ ،‬اجرای برنامه های طرح تحول‬ ‫راهبردی‪ ،‬تالش برای یکپارچه سازی بانک‬ ‫در تمامی حوزه ها و رفع دغدغه های به حق‬ ‫کارکنان ساعی و خدوم‪ ،‬پیاده سازی و نهادینه‬ ‫کردن ساختار سازمانی جدید بانک باهدف‬ ‫بهبود خدمت رسانی به مشتریان و همچنین‬ ‫به کارگیری ظرفیت های تمام شعب برای‬ ‫نقش افرینی بیشتر در مسیر تحول بانک را در‬ ‫سال ‪ 1401‬محقق نماییم‪.‬‬ ‫نظر به نام گذاری مدبرانه سال ‪ 1401‬از‬ ‫سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی با عنوان‬ ‫«تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرین» و با ایمان‬ ‫راسخ به اینکه این نام گذاری دربرگیرنده رشد‬ ‫و توسعه اقتصادی کشور است‪ ،‬این بانک به‬ ‫مولفه حمایت از تولیدکنندگان واقعی‪ ،‬کسب ‬ ‫وکارهای دانش بنیان و صادرات محور‪ ،‬نگاه‬ ‫راهبردی دارد‪.‬‬ ‫همچنین از جمله رسالت های خطیر بانک‬ ‫سپه حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و‬ ‫مولد و نیز کمک به تحقق بانکداری اجتماعی‬ ‫بوده و ضمن همگامی با دولت محترم و در‬ ‫اجرای سیاست های کالن اقتصادی‪ ،‬پولی‬ ‫و بانکی‪ ،‬گام های مهم و ماندگاری در‬ ‫مسیر تقویت زیرساخت ها‪ ،‬طرح های ملی‬ ‫وپروژه های استراتژیک میهن اسالمی برداشته‬ ‫و برمی دارد‪.‬‬ ‫بانک سپه همچنین در اجرای سیاست های‬ ‫دولت‪ ،‬از جمله دستورات ویژه ریاست محترم‬ ‫جمهوری اسالمی همواره پیشگام بوده و‬ ‫موید این ادعا پرداخت بیش از ‪ 65‬هزار فقره‬ ‫تسهیالت بدون ضامن در یک ماه‪ ،‬حمایت از‬ ‫ازدواج جوانان در قالب پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج‪ ،‬اسان ترکردن دریافت‬ ‫خدمات به عموم مردم و واگذاری دارایی های‬ ‫مازاد است‪.‬‬ ‫اینک در طلیعه شکوهمند نود و هشتمین‬ ‫سالگرد تاسیس بانک سپه‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫صمیمانه به همکاران همراه و پرتالش و‬ ‫همچنین مشتریان معزز و گرانقدر‪ ،‬رجاء واثق‬ ‫دارم مدیران و کارکنان متعهد و متخصص‬ ‫این کهن بانک ایرانی‪ ،‬در سایه سار فرامین‬ ‫و رهنمودهای حکیمانه و مدبرانه مقام معظم‬ ‫رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)‬ ‫و در کنار دولتمردان جهادی و انقالبی‪ ،‬با‬ ‫همدلی‪ ،‬همت و تالش های بی انتها‪ ،‬موجبات‬ ‫ارتقای بیش از پیش بانک سپه را فراهم اورده‬ ‫و با ارائه خدمات متنوع و نوین به احاد ملت‬ ‫انقالبی ایران‪ ،‬به سهم خود موجبات رشد و‬ ‫توسعه اقتصادی کشور و اشتغال برای جوانان‬ ‫غیور را فراهم اورد‪ .‬ان شاءاهلل‬ ‫ایت اله ابراهیمی‬ ‫مدیرعامل بانک سپه‬ ‫پتانسیل های نهفته بانک ایران زمین؛‬ ‫از سهام خزانه تا ارزش واقعی‬ ‫مدیر صندوق بازارگردانی بانک ایران زمین عنوان کرد‪:‬‬ ‫بدهیم نه به شخصی که لزوما‬ ‫وثیقه خوبی دارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫مفهوم اعتبار به جای پول را باید‬ ‫نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫وی مباحثی از جمله‬ ‫قراردادهای هوشمند‪ ،‬درامدهای‬ ‫غیر مشاع و نظارت بر مصرف‬ ‫صحیح تسهیالت شبکه بانکی‬ ‫از جمله مواردی دانست که با‬ ‫همکاری فناور ی های حوزه مالی‬ ‫می تواند منجر به تغییرات در‬ ‫حوزه پول و بانکداری شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امضای دیجیتال‪،‬‬ ‫سفته الکترونیکی؛ احراز‬ ‫هویت غیرحضوری و موضوع‬ ‫اعتبارسنجی جزو مهمترین مقوله‬ ‫مربوط به شمولیت مالی باشد که‬ ‫اتفاقات خوبی هم در این زمینه‬ ‫رخ داده است‪ .‬همچنین موضوع‬ ‫کیف پول الکترونیکی‪ ،‬هوش‬ ‫مصنوعی بالکچین و بانکداری‬ ‫باز نیز جزو موضوعات مهم و‬ ‫راهبردی در نظام بانکی هستند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫با اشاره به لزوم حمایت از‬ ‫نخبگان صنعت فناوری در‬ ‫کشور گفت‪ :‬بانک مرکزی به‬ ‫عنوان نهاد تنظیم گر در بازار‬ ‫پول می توانیم بستری را فراهم‬ ‫کنیم که نواور ی ها رشد کنند و‬ ‫استعدادها بالقوه به بالفعل تبدیل‬ ‫شوند که رشد حوزه فناوری‪،‬‬ ‫موجب رشد صنعت بانکداری‬ ‫و همچنین افزایش سهولت‬ ‫دسترسی مردم به خدمات و‬ ‫تسهیالت نظام بانکی خواهد شد‪.‬‬ ‫صالح ابادی پیشنهادی مطرح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬کارگروه تخصصی‬ ‫فین تیکها با محوریت شرکت‬ ‫ملی انفورماتیک و با حضور‬ ‫همکاران حوز ه های ذ ی نفع ما‬ ‫از بانک مرکزی و همچنین‬ ‫بخش خصوصی تشکیل شود‬ ‫که عملکرد و تصمیمات این‬ ‫کارگروه نیز هر سه ماه یکبار‬ ‫پایش خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پایان از‬ ‫رونمایی از سند باکس بانک‬ ‫مرکزی خبر داد و افزود‪ :‬در‬ ‫روزهای اتی و بعد از تعطیالت‬ ‫پیش رو سندباکس بانک‬ ‫مرکزی با محوریت شرکت ملی‬ ‫انفورماتیک رونمایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نگاه بنده همواره‬ ‫بر رشد و توسعه حوزه فناوری‬ ‫بوده که نتیجه این کار باعث‬ ‫رضایتمندی همه ذی نفعان‬ ‫مختلف خواهد شد و تسهیل‬ ‫دسترسی مردم به تسهیالت‬ ‫و خدمات را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪ .‬همچنین محورهای‬ ‫اصالح نظام بانکی را در اصالح‬ ‫رابطه دولت با بانک مرکزی‬ ‫و نظام بانکی‪ ،‬اصالح رابطه‬ ‫بانک مرکزی و بانکها و اصالح‬ ‫رابطه بانک ها با مشتریان تعریف‬ ‫کردیم که همه اینها نیازمند‬ ‫تحول و اصالح است‪.‬‬ ‫مدیر صندوق بازارگردانی بانک ایران‬ ‫زمین به عنوان یکی از بانک های مطرح‬ ‫خصوصی کشور‪ ،‬در خصوص این بانک‪،‬‬ ‫توضیحات حائز اهمیتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫صدای بورس‪ -‬احسان حاجی علی‬ ‫اکبر‪ ،‬مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری‬ ‫هدف حافظ و مدیر صندوق بازارگردانی‬ ‫بانک ایران زمین گفت‪ :‬نکته قابل توجه‬ ‫در خصوص بانک ایران زمین وجود ‪۱۴‬‬ ‫درصد سهام خزانه است که در واقع با‬ ‫توجه به ماهیت «تودلی» بودن‪ ،‬نوعی‬ ‫ارزش پنهان در این سهم محسوب می شود‪.‬‬ ‫این ارزش پنهان در حالی وجود دارد‬ ‫که حتی بدون ان نیز قیمت سهم به شکل‬ ‫ویژ ه ای در سطوح ارزندگی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬در حال حاضر ارزش‬ ‫بازار بانک ایران زمین حدود ‪۳۹۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان است که نسبت ‪P/NAV‬‬ ‫ان را به شکل خاص و قابل توجهی از‬ ‫میانگین های مرسوم در بازار پائین تر قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫مدیر صندوق بازارگردانی بانک ایران‬ ‫زمین در خصوص دالیل این اتفاق تشریح‬ ‫کرد‪ :‬البته این موضوع گاه در سهم های‬ ‫بازار پایه که خارج از تمرکز عمده‬ ‫سهامداران است‪ ،‬رخ می دهد و به نوعی از‬ ‫جذابیت های این بازار برای اهالی خبره و‬ ‫حرفه ای بازار به شمار می رود‪ .‬براوردهای‬ ‫کارشناسی از ‪ NAV‬بانک ایران زمین‬ ‫در حدود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫که نشان می دهد قیمت سهام بانک با‬ ‫نسبتی کمتر از ‪ ۲۰‬درصد در بازار پایه‬ ‫فرابورس در حال معامله است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نسبت ‪ P/NAV‬سهم هایی که از‬ ‫دید بازار پنهان نماند ه اند‪ ،‬بین ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ازسویبانکتوسعهتعاونانجامشد؛‬ ‫الی ‪ ۸۰‬درصد است که سبب می شود نماد‬ ‫«وزمین» در زمره سهم های بسیار ارزنده‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫اعطای‪435‬میلیاردریالتسهیالتدرشهرستانجم‬ ‫یکی از اولویت های اصلی بانک توسعه تعاون در سال گذشته پیگیری اهداف مرتبط با‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ایجاد اشتغال پایدار و فعال سازی بخش تولید و شرکتهای تولیدی واتحادیه‬ ‫ها در شهرستان ها و مناطق کم برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان بوشهر‪ ،‬شعبه بانک‬ ‫توسعه تعاون درشهرستان جم بالغ بر ‪ 435‬میلیارد ریال تسهیالت از ابتدای سال تا پایان سال‬ ‫‪ 1400‬در قالب ‪ 580‬فقره پرونده در بخش های مختلف اقتصادی به متقاضیان پرداخت کرده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫تسهیالت پرداختی این بانک در شهرستان جم به تفکیک در بخش بازرگانی ‪ 54‬میلیارد‬ ‫ریال ‪ ،‬بخش خدمات ‪ 212‬میلیارد ریال ‪ ،‬بخش صنعت و معدن ‪ 152‬میلیارد ریال ‪ ،‬بخش‬ ‫کشاورزی ‪ 15‬میلیارد ریال و بخش مسکن ‪ 2‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون در سالهای اخیر با تدوین و اجرای طرح های تسهیالتی متعدد‬ ‫بخصوص در زمینه اعطای تسهیالت قرض الحسنه « طرح کوثر» ‪ ،‬نقش مهمی در تبیین اثار‬ ‫اجتماعی قرض دادن و تقویت نگرش انسان دوستانه کمک به همنوع در استان بوشهر ایفا‬ ‫کرده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرماندار ویژه شهرستان‪:‬‬ ‫خطربحرانابیمراغهجدیگرفتهشود‬ ‫اذربایجان شرقی ‪-‬معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت‪ :‬کشور ما از نظر منابع ابی در مضیقه است و نسبت به سال گذشته اب کمتری داریم؛ بنابراین بحران ابی مراغه باید جدی گرفته شود‪.‬داود اسدیان روز جمعه‪ ۱۶،‬اردیبهشت ماه‪،‬‬ ‫در مراسم گرامیداشت روز مراغه که با حضور وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری و استاندار اذربایجان شرقی برگزار شد با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های مختلف به مناسبت روز ملی مراغه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برگزاری تورهای گردشگری‪،‬‬ ‫همایش پیاده روی‪ ،‬ویزیت رایگان مردم و کلنگ زنی طرح توسعه اوحدیه از جمله برنامه های این هفته است‪.‬وی با اشاره به پتانسیل های تاریخی منطقه‪ ،‬افزود‪ :‬هرچه در توان داریم باید برای توسعه ی صنعت گردشگری منطقه به کار بگیریم چرا که با‬ ‫توجه به وضعیت اقلیمی کشور و بحران کم ابی دیگر نمی توان صنایع اب بر را در شهر گسترش داد اما در مقابل می توان با سرمایه گذاری در بخش توریسم ایجاد اشتغال کرد‪.‬‬ ‫مدارساطرافاجازهحضور‬ ‫در کالس های درس را‬ ‫بهمانمی دهند‬ ‫اهالی روستا‪:‬‬ ‫روستای ریگ اباد نازدشت بخش‬ ‫جازماریانشهرستانرودبارجنوبدراستانکرمان‬ ‫در سال های گذشته به دلیل نبود امکانات رفاهی‬ ‫از جمله راه‪ ،‬اب و برق از کوهستان منطقه به این‬ ‫روستا مهاجرت کردند که با نزدیک شدن به‬ ‫شهرنهتنهامشکالتشانبرطرفنشدبلکهحتی‬ ‫فرزندان شان هم از نعمت تحصیل به دلیل عدم‬ ‫مدرسهبازماندند‪.‬‬ ‫یک فعال مدنی در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایلنا در این باره گفت‪ :‬روستای ریگ اباد در کنار‬ ‫جاده اصلی و بین المللی در جنوب استان کرمان‬ ‫قرار دارد‪ .‬اهالی این روستا حدودا‪ ۳۰‬خانوارند که‬ ‫از کوه های اطراف زهکلوت به دلیل سخت گذر‬ ‫بودن به این روستا مهاجرت کرده اند‪.‬‬ ‫اجازه حضور در کالس های درس را نداریم‬ ‫اصغر دلفاردی ادامه داد‪ :‬چند روز پیش برای‬ ‫اهالی این روستا ارد جهت پخت نان بردم‪ ،‬زمانی‬ ‫که باید این کودکان سر کالس درس باشند‬ ‫مشغول بازی بودند‪ .‬وقتی علت عدم حضورشان را‬ ‫در کالس درس از پدران و مادران شان جویا شدم‬ ‫همگی گفتند روستای ما مدرسه ندارد و وقتی‬ ‫هم به مدارس روستاهای نزدیک مان مراجعه می‬ ‫کنیم اجازه حضور در کالس های درس را به‬ ‫فرزندانماننمیدهند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬دانش اموز محروم از تحصیل‬ ‫این فعال مدنی افزود‪ ۴۰ :‬دانش اموز ریگ‬ ‫ابادی‪ ۴‬سالی می شود که از کالس های درس‬ ‫جا مانده و هیچ اموزگاری به انها اموزش نداده‬ ‫است‪ .‬معلم های روستای اطراف هم به این دانش‬ ‫اموزان اموزش نداده و می گویند این دانش‬ ‫اموزانجزو روستای ما نیستندو نمی تواننددر‬ ‫کالس درس ما حاضر شوند‪ .‬زمانی که این دانش‬ ‫اموزان در مناطق کوهستانی طبق‪ ،‬نمداد و دارزان‬ ‫بودند دارای کد روستایی بوده و در انجا درس‬ ‫می خواندند اما به دلیل خشکسالی در این مناطق و‬ ‫فاصله انجا تا شهر رودبار که حدود ‪ ۵‬ساعت هیچ‬ ‫کس به راحتی نمی توانست در ان مناطق تردد‬ ‫کند‪ .‬برای همین اهالی برای دسترسی به امکانات‬ ‫بهتربهاینروستامهاجرتکردندامامتاسفانهاینجا‬ ‫نیزمحرومازحداقلهایزندگیهستند‪.‬‬ ‫اداره برق به وعده اش عمل نکرد‬ ‫دلفاردیبیانکرد‪:‬چندینبارتاکنونبرای‬ ‫نداشتن برق این روستا به اداره برق شهرستان‬ ‫رودبار جنوب مراجعه کرده ام که اعالم کردند‬ ‫باید خانه های اهالی به‪ ۱۰‬تا برسد که برایشان برق‬ ‫بکشند‪.‬اهالیاینروستاکپرنشینندوازابتدای‬ ‫تولدشان تا روزی که می میرند در کپر زندگی‬ ‫می کنند اما با این وجود افراد خیر‪ ۱۰،‬کپر توپی‬ ‫که نیمی از ان با بلوک و نیم دیگرش با شاخ و‬ ‫برگدرختان بومی ساخته میشود تهیهکردند‬ ‫اما اداره برق به وعده خود عمل نکرده و به این‬ ‫روستابرقنرساند‪.‬‬ ‫از داشتن برق و مدرسه محرومیم‬ ‫در ادامه یکی از اهالی روستای ریگ اباد به‬ ‫نامخلیلدستوردهافضلیبهخبرنگارایلنا‪،‬گفت‪:‬‬ ‫قبال در منطقه نمداد زندگی می کردیم اما در انجا‬ ‫از داشتن برق و جاده محروم بودیم و به همین‬ ‫دلیل به روستای ریگ اباد مهاجرت کردیم و با‬ ‫هزاربدبختیتوانستیمحلقه ایچاهحفروموتور‬ ‫گازوئیلی بر روی ان برای تهیه اب مورد نیازمان‬ ‫قرار بدهیم‪ .‬حدودا ‪ ۹‬سالی می شود که ساکن‬ ‫روستای ریگ ابادیم اما از داشتن برق و مدرسه‬ ‫محرومهستیم‪.‬‬ ‫دوست نداریم بچه های مان هم مثل خودمان‬ ‫بی سوادشوند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فرزندان مان را در مدارس‬ ‫روستاهای اطراف برای درس خواندن راه نمی‬ ‫دهند و هر چه به مدیران این مدارس التماس‬ ‫کردیم که انها را راه بدهند بی فایده بود‪ .‬دوست‬ ‫نداریم بچه های مان هم مثل خودمان بی سواد‬ ‫شوند‪ .‬مسئوالن هم مدام وعده می دهند که مشکل‬ ‫تحصیلیفرزندان مان را برطرف میکنند اما‬ ‫تاکنون به وعده های شان عمل نکرده اند‪.‬‬ ‫دستورده افضلی عنوان کرد‪ :‬روی هم ‪۳۰‬‬ ‫خانواریم که هم اکنون تعدادی برای کارگری‬ ‫فصلیدرزمین هایکشاورزیمناطقاطراف‬ ‫مشغول کار هستند اما به دلیل نبود وسایل نقلیه در‬ ‫همانمنطقهتاپایانکارشانمیمانند‪.‬دستمزدما‬ ‫روزانه ‪ ۸۰‬الی ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است که اغلب هم‬ ‫بیکاریمچونابینیستکهکشاورزیباشد‪.‬‬ ‫اهالیبهدلیلگرمایشدیدمدامبیمار‬ ‫می شوند‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به دلیل گرمای شدید‬ ‫و نداشتن برق شرایط سختی را در روستای‬ ‫کپری مان سپری می کنیم‪ .‬و چند روز پیش‬ ‫چشم یکی از کودکان روستا را به دلیل اسیب‬ ‫از گرمای شدید جراحی کردند‪ .‬اهالی به دلیل‬ ‫شرایط سخت زندگی و گرمای شدید مدام بیمار‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دکل برق تا روستای ما فاصله اش‬ ‫‪ ۲۰‬متر است و تنها کافی است برای ما ترانس برق‬ ‫بگذارند تا مشکل بی برق مان حل شود‪ .‬طوری با‬ ‫مارفتارمی کنندکهانگارجزواینکشورنیستیم‪،‬‬ ‫بخدا ما دارای هویت ایرانی هستیم‪ .‬اگر واقعا فکر‬ ‫میکنندبیگانه ایم‪،‬ازکشوربیرون مانکنند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از اهالی روستای ریگ اباد در‬ ‫مورد مشکالتی که در روستای شان دارند به ایلنا‪،‬‬ ‫گفت‪:‬بامسافت‪ ۸۵‬کیلومترفاصلهازشهرستان‬ ‫رودبار جنوب در دل کوهستان زندگی می کردیم‬ ‫‪.‬حوادثی مانند مار و عقرب گزیدگی و به خاطر‬ ‫زنان باردار و بیماران اورژانسی که به دلیل عدم‬ ‫دسترسی به مراکز درمانی و سخت گذر بودن‬ ‫منطقهفوتمیکردندمجبوربهمهاجرتشدیم‪.‬‬ ‫عزت اهلل دستورده افضلی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫روستایریگابادهمهیچگونهامکاناترفاهی‬ ‫از جمله حمام‪ ،‬سرویس بهداشتی‪ ،‬مدرسه و برق‬ ‫نداریم‪ .‬هر از گاهی مسئوالن فقط جهت بازدید به‬ ‫اینجا می ایند و هیچ اقدامی برای رفاه حال اهالی‬ ‫بدبختمنطقهنمیکنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گرمای اینجا به شدت طاقت‬ ‫فرسا است و بدون وسایل سرمایشی در سختی‬ ‫و مشقت روز را به شب می رسانیم‪ .‬برای شارژ‬ ‫گوشیهایهمراهمانمجبوریمبهروستاییدیگر‬ ‫رفته و از برق انجا برای شارژ باطری تلفن های‬ ‫همراهماناستفادهکنیم‪.‬‬ ‫اهالی برای احداث مدرسه درخواست‬ ‫یمیکنیم‬ ‫بدهند‪،‬پیگیر ​‬ ‫مهدی بهرامی سرپرست اداره اموزش و‬ ‫پرورش شهرستان رودبار جنوب هم در این باره‬ ‫به خبرنگار ایلنا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬عدم اجازه تحصیل‬ ‫به دانش اموزان روستای ریگ اباد در دیگر‬ ‫مدارس روستاهای اطراف را تکذیب می کنم و‬ ‫این موضوع واقعیت ندارد زیرا اهالی این روستاها‬ ‫همگی با هم قوم و خویشند و امکان ندارد دانش‬ ‫اموزان را در کالس درس راه ندهند‪ .‬وقتی اتباع‬ ‫بیگانه به راحتی از شرایط تحصیلی در مدارس مان‬ ‫برخوردارندچطوردانشاموزانخودماننمی‬ ‫توانندبهرهمندشوند‪.‬‬ ‫بهرامی ادامه داد‪ :‬این روستا برای بهرمندی‬ ‫از احداث مدرسه باید دارای کد روستایی باشد‬ ‫که در این باره باید وزارت کشور تصمیم بگیرد و‬ ‫ربطی به اموزش و پرورش ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاکنون اهالی این روستا حتی‬ ‫برای ساخت مدرسه از اموزش و پرورش هیچ‬ ‫گونه تقاضایی نکرده و از سوی انها اعالم نشده‬ ‫که چه تعداد دانش اموز دارند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره اموزش و پرورش شهرستان‬ ‫رودبار جنوب افزود‪ :‬اهالی برای احداث مدرسه‬ ‫درخواست بدهند ما هم پیگیریخواهیم کرد‪.‬‬ ‫گزارش‪:‬مریمبازوند‬ ‫اختالفچشم گیرقیمتارد‬ ‫ازادودولتی‪/‬حفرهیارانهجیب‬ ‫دالالنرا ُپرمی کند‬ ‫گزارش‬ ‫مدت هاستکهفعاالناقتصادیو‬ ‫کارشناساناینحوزهفریادحذفیارانهاز‬ ‫کاالهایاساسیراسرمی دهندومعتقدنداین‬ ‫سوبسیدنهتنهابهدستمصرفکنندهواقعی‬ ‫نمی رسدبلکهشرایطاقتصادیدهک هایکم‬ ‫درامدراروزبهروزملتهبترمی کندبااین‬ ‫حالدولتطیاقدامیعجیبدرسالجاری‬ ‫یارانه را در حالی از ارد صنف و صنعت حذف‬ ‫کردکهاردنانوایی هابهقیمتیکدهمارد‬ ‫ازاد خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫تفاوتقیمتباعثشدهکهواسطهگران‬ ‫دستبهکارشوندواردراازنانوایی هابهقیمتی‬ ‫مطلوبخریدکردهوبرایصنفوصنعتبه‬ ‫رقمیکمترازمصوبدولت‪،‬بهفروشبرسانند‬ ‫بازاراینبخشانچنانداغاستکهباوجودی‬ ‫که مدت زیادی از اعالم قیمت گندم و ارد‬ ‫صنفوصنعتنگذشتهدردسردستگاه های‬ ‫نظامیوانتظامیاغازشدهاست‪.‬کشف‪۲۵‬‬ ‫تن ارد قاچاق در یکی از کارخانه های ارد این‬ ‫شهرستانازجملهاینتخلفاتاست‪.‬‬ ‫وضعنانوایی هاوخیم ترمیشود‬ ‫یککارشناسحوزهاردوناندرگفتگو‬ ‫باخبرنگاربازاربابیاناینکهافزایشقیمتارد‬ ‫صنفوصنعتوضعیتنانوایی هایگلستان‬ ‫راازاینوخیم ترخواهدکردومیزانتخلفات‬ ‫بیشترمی شود‪،‬گفت‪:‬شلوغیصف هاینانوایی‬ ‫حاصلافزایشقیمتقیمتگندماستمتاسفانه‬ ‫درحالحاضربهدلیلاختالفقیمتزیاد‬ ‫بینارددولتیوصنفوصنعتشرایطبرای‬ ‫تخلفزیادشدهاست‪.‬‬ ‫با وجودی که مدت زیادی از اعالم‬ ‫قیمتگندمواردصنفوصنعتنگذشته‬ ‫دردسردستگاه هاینظامیوانتظامیاغاز‬ ‫شدهاست‬ ‫اکبرمقصودلوافزایشقیمتاردصنف‬ ‫وصنعتبهتنهاییرابهضررفعاالناقتصادی‬ ‫ومصرفکنندهمی داندومی گوید‪:‬باوجود‬ ‫دالالن و بازار داغ ارد یارانه ای که در این حوزه‬ ‫بهراحتیمبادلهمی شودصنایعاردبرترجیحبه‬ ‫تهیهاردبهقیمتیارزان ترازانچهدولتمصوب‬ ‫کردهدارندوبه اینترتیبحاضربهتهیهارد از‬ ‫کارخانجاتاردنخواهندبود‪.‬‬ ‫اختالفچشم گیرقیمتاردازادودولتی‬ ‫|حفرهیارانهجیبدالالنراپُرمی کند‬ ‫اختالفچشم گیرقیمتاردازادودولتی‬ ‫|حفرهیارانهجیبدالالنراپُرمی کند‬ ‫تشکیل‪۴۱۳‬پروندهتخلف‬ ‫جلوگیریازبروزتخلفدرشرایطی‬ ‫که قیمت ارد دولتی به یک دهم ارد ازاد به‬ ‫فروشمی رسد‪،‬قدریدشوارخواهدبوداین‬ ‫موضوعیاستکهیکمسئولگلستانیهم‬ ‫انراتاییدمی کندسرپرستمعاونتتوسعه‬ ‫بازرگانیجهادکشاورزیگلستاندرگفتگو‬ ‫باخبرنگاربازارازبرخوردجدیبانانوایی های‬ ‫متخلفخبرمی دهدومی گوید‪:‬تاکنون‬ ‫‪ ۴۱۳‬پروندهتشکیلوبههیاتبدویارسال‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫سعیدحسنپوربابیانایننکتهکهوقتی‬ ‫فاصلهقیمتیبیندوکاالوجودداشتهباشد‬ ‫انحرافازکاالاجتنابناپذیراست‪،‬می افزاید‪:‬‬ ‫درحوزهنظارتازتیم هاینظارتیدرحوزه‬ ‫شهرستانبهاتفاقنیروی هایسازمانصمتو‬ ‫بسیجگلستاناستفادهمی شود‪.‬ازسویدیگرباید‬ ‫بههوشمندسازینظارتنیزتاکیدشودلیکن‬ ‫بهتراستنظارتبرحوزهاردازمحلحمل‬ ‫تاجاییکهبهدستمصرفکنندهمی رسد‪،‬‬ ‫هوشمندسازیشود‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبرایننکتهکهماشینحمل‬ ‫اردبایدمجهزبهسیستمجیپیاسودوربین‬ ‫باشد‪،‬ادامهمی دهد‪:‬ازطرفیسهمیهارد‬ ‫نانوایی هامشخصاستبنابراینتیم هاینظارت‪،‬‬ ‫موجودی ارد این واحد صنفی را بررسی و امار‬ ‫برداریمی کنندالبتهمیپذیریمکهباوجوداین‬ ‫نظارت هااحتمالتخلفوجودداردومکان‬ ‫هایینیزبودهکهاززیرچترنظارتیماخارج‬ ‫شدهومنجربهانحرافشدهاستبههمین‬ ‫خاطردرکارگروهاردوناناستانپیشنهاد‬ ‫نظارتهوشمنددادیم‪.‬‬ ‫وقتیفاصلهقیمتیبیندوکاالوجود‬ ‫داشتهباشدانحرافازکاالاجتنابناپذیراست‬ ‫سرپرستمعاونتتوسعهبازرگانی‬ ‫جهادکشاورزیگلستاندرتوضیحبرخورد‬ ‫باواحدهایصنفیمتخلفاینگونهتوضیح‬ ‫می دهد‪:‬پسازمشاهدهتخلف‪،‬پروندهتعزیراتی‬ ‫تشکیلشدهودربرخیمواردسهمیهاردانهابه‬ ‫عنوانجریمهکاهشیافتهاستازسویدیگر‬ ‫اعتقادداریمکهجریمهنقدینانوایی هاازدیگر‬ ‫اهرم هایبازدارندهخواهدبودالبتهاثرگذاری‬ ‫اینجریمه هانهتنهادرحوزهاردبلکهدرسایر‬ ‫حوزه هایکاالیی‪،‬بازدارندهنیست‪.‬‬ ‫اختالفقیمتمنجربهفسادمیشود‬ ‫معاوننظارت‪،‬بازرسیوحمایتازحقوق‬ ‫مصرفکنندگانگلستانهمبامعاونجهاد‬ ‫همعقیدهاستودرگفتگوباخبرنگاربازاربا‬ ‫بیاناینکهفاصلهقیمتیاردنانواییوصنفو‬ ‫صنعتباعثفسادوعدمتوازندرعرضهو‬ ‫تقاضامی شود‪،‬گفت‪:‬وقتیقیمتاردمورد‬ ‫نیازصنفوصنعتافزایشمی یابدبالطبعیک‬ ‫فاصلهقیمتیبینارددولتینانوایی هاواردازاد‬ ‫برایصنفوصنعتایجادمی شودکهایندو‬ ‫قیمتیشدنباعثفسادوعدمتوازندرعرضه‬ ‫وتقاضامی شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 17 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1573‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫دخالت مجلس در کاهش دستمزد‬ ‫کارگران تبعات سنگینی دارد‬ ‫روح اهلل حضرت پور نماینده مردم ارومیه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو‬ ‫با ایلنای اذربایجان غربی‪،‬درباره اظهارات‬ ‫محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪:‬‬ ‫مجلس حق دخالت در این مورد را ندارد‬ ‫چرا که با دخالت مجلس استقالل شورای‬ ‫عالی کار زیر سوال می رود‪.‬‬ ‫حضرت پور افزود‪:‬شورای عالی کار‬ ‫متشکل از نمایندگان کارگری‪،‬کارفرمایی‬ ‫و دولت است که در راس ان وزیر کار و‬ ‫وزیر اقتصاد حضور دارند در نتیجه مجلس‬ ‫حق زیر سئوال بردن شورای عالی کار را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تمامی کارگران و‬ ‫کارفرمایان از مصوبه افزایش ‪ ۵۷‬درصدی‬ ‫حداقل حقوق کارگران راضی هستند گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬الی ‪ ۸‬درصد حقوق کارگران هزینه تولید‬ ‫بوده و تورم زا نیست بلکه مالیات ‪،‬هزینه‬ ‫حمل و نقل و قیمت مواد اولیه ارتباط‬ ‫مستقیم با تورم دارد‪.‬‬ ‫عضو کمسیون امنیت ملی سیاست‬ ‫خارجی مجلس ادامه داد‪٫:‬با توجه به اینکه‬ ‫نمایندگان عالی دولت زیر فشار سیاسی‬ ‫در مورد افزایش ‪ ۵۷‬درصدی حداقل‬ ‫دستمزد کارگران تصمیم نگرفته اند و در‬ ‫تصمیم گیری تورم را در اولویت اول و‬ ‫معیشت کارگران را در اولویت بعدی در نظر‬ ‫گرفته اند بنابراین تصمیم عادالنه و عاقالنه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬دخالت مجلس در‬ ‫کاهش دستمزد کارگران تبعات سنگینی از‬ ‫سوی جامعه کارگری در پی خواهد داشت و‬ ‫در ثانی دولت در شرایطی نیست که بتواند‬ ‫در این مصوبه تجدید نظر کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره‬ ‫به اینکه تورم حاکم بر جامعه کمر قشر‬ ‫کارگر را خم کرده است گفت‪ :‬به نظر‬ ‫بنده افزایش ‪ ۵۷‬درصدی دستمزد کارگران‬ ‫عادالنه و ایده ال است و بنده نیز حمایت‬ ‫خود را از این مصوبه اعالم می کنم‪.‬‬ ‫‪ 127‬هزار هکتار از اراضی شمالی گلستان منشا‬ ‫گردوغبار است‪ /‬توسعه بیابان زدایی و احیای مراتع‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان گلستان با بیان اینکه ‪ ۳۱۷‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی شمالی استان گلستان در‬ ‫معرض بیابانی شدن است‪ ،‬گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۱۲۷‬هزار هکتار از این اراضی منشا گرد‬ ‫و غبار هستند‪.‬‬ ‫عبدالرحیم لطفی با اشاره به رهاورد‬ ‫سفر ریاست جمهور به گلستان به‬ ‫خبرنگار ایسنا گفت‪ :‬در سنوات گذشته‬ ‫پیگیری های زیادی درباره مباحث‬ ‫ابخیزداری‪ ،‬ابخوان داری و مباحث‬ ‫مربوط به اب و جنگل از سوی استان‬ ‫گلستان‪ ،‬مجامع کشوری و دستگاه های‬ ‫کالن کشور انجام شده این مسائل در‬ ‫اولویت پیگیری ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه در سفر‬ ‫رئیس جمهور به گلستان این مباحث‬ ‫مورد توجه قرار گرفت و برای عملیات‬ ‫ابخیزداری‪ ،‬ابخوان داری‪ ،‬توسعه و‬ ‫حمایت از جنگل ها حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار در نظر گرفته شد که این‬ ‫مهم طی سه سال تحقق می یابد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان گلستان با بیان اینکه اختصاص‬ ‫این اعتبار موجب می شود تا عملیات‬ ‫ابخیزداری و ابخوان داری در ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار هکتار از وسعت مناطق کوهستانی‪،‬‬ ‫کوهپایه ای و اراضی ملی نیازمند این‬ ‫عملیات به انجام برسد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر این اتفاق بیفتد سطح عملیات ما در‬ ‫استان به یک میلیون هکتار خواهد رسید‪.‬‬ ‫لطفی با اشاره به اینکه در استان گلستان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫نیاز به عملیات ابخیزداری و ابخوان‬ ‫داری دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اختصاص اعتبار‬ ‫برای اجرای عملیات در یک میلیون‬ ‫هکتار شرایط مطلوبی را برای گلستان‬ ‫رقم می زند و استان را از لحاظ ایمنی و‬ ‫مسائل اب ارتقاء می دهد‪.‬‬ ‫وی از تخصیص ‪ ۱۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای بیابان زدایی و احیای مراتع‬ ‫طی سه سال به استان گلستان خبر داد‬ ‫و یاداور شد‪ :‬برای این مهم نیز برنامه‬ ‫ریزی شده و هماهنگی های الزم در‬ ‫جریان سفر رئیس جمهور به گلستان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان گلستان با بیان اینکه برخی از‬ ‫شهرستان های استان مستع ِد بیابان زایی‪،‬‬ ‫منشا گرد و غبار هستند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۳۱۷‬هزار هکتار از اراضی شمالی‬ ‫استان گلستان در معرض بیابانی شدن‬ ‫است و حدود ‪ ۱۲۷‬هزار هکتار از این‬ ‫اراضی منشا گرد و غبار هستند که باید‬ ‫اقدامات احیایی و تثبیت خاک در این‬ ‫نقاط انجام شود‪.‬‬ ‫لطفی با اشاره به اینکه برای مقابله‬ ‫با بیابان زایی طی سنوات گذشته‬ ‫اقدامات خوبی توسط همکاران ما در‬ ‫گنبدکاووس و اق قال انجام شده بود‬ ‫که این کار در حال توسعه است‪ ،‬متذکر‬ ‫شد‪ :‬همچنین بخش هایی از شهرهای‬ ‫گمیشان‪ ،‬اق قال‪ ،‬غرب شهرستان مراوه‬ ‫تپه و گنبدکاووس نیز به این طرح مقابله‬ ‫ای اضافه شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع‬ ‫‪ ۶۱۶‬میلیارد تومان رهاورد اعتبارات‬ ‫سفر رئیس جمهور به گلستان است‬ ‫که امیدوارم این اعتبارات را به نحو‬ ‫درست و صحیح هزینه کنیم و بخشی‬ ‫از مشکالت حوزه منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری در استان گلستان مرتفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کودک کاری که کارافرین شد‬ ‫اشتغالزایی ‪ 40‬نفر بصورت مستقیم با مواد بازیافتی‬ ‫از خوزستان‪ ،‬حسین طاطاوی یکی از تولیدکنندگان و‬ ‫کارافرینان خوزستانی ساکن بندر امام خمینی “ره” است‬ ‫که توانسته با تحمل سختی ها از سنین کودکی تا بزرگسالی‬ ‫با موادی که از دید بسیاری از مردم دور ریختنی محسوب‬ ‫می شوند‪ ،‬محصوالتی را تولید کند که عالوه بر کاهش‬ ‫تولید زباله ا ن ها را به چرخه مصرف بازگرداند‪.‬‬ ‫کودک کار دیروز ما که حاال مدیرعامل شرکت‬ ‫“پاالیش بازیافت نسل تالشگر” است‪ ،‬به خبرنگار ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬در کودکی و زمانی که پدرم فوت شد تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد امام قرار گرفتیم ولی مستمری ماهیانه در حدی‬ ‫نبود که بتوانیم با ان گذران زندگی کنیم به همین دلیل با‬ ‫جمع اوری مواد قابل بازیافت و فروش ا ن ها کمک خرجی‬ ‫برای خانواده بدست می اوردم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از مدتی تفکیک را یاد گرفته و در‬ ‫شرکتی که کارش بازیافت زباله بود مشغول شدم و چندی‬ ‫بعد با کسب تجربه به عنوان سرپرست کارگاه انتخاب شدم‪.‬‬ ‫طاطاوی اضافه کرد‪ :‬بعد از مدتی‪ ،‬کا ِر خود را با یک‬ ‫دستگاه بازیافت کوچک اغاز کرده و ان را توسعه دادم‬ ‫و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)‬ ‫مواد بازیافتی را خریداری و با تولید محصوالت متفاوت‬ ‫دوباره به چرخه مصرف بازمی گرداندم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هرساله و در اعیاد مختلف به همراه‬ ‫همسر خود به زیارت مشهد مقدس می رفتیم‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫با اغاز کرونا هزینه مسافر ت های خود به مشهد را به خرید‬ ‫ماسک و توزیع بین نیازمندان اختصاص دادم که همین کا ر ‬ ‫منجر به اشنایی ما با برخی خانواد ه های نیازمند شد‪.‬‬ ‫کمک به نیازمندان و ورز ش منطقه‬ ‫این کارافرین گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۸۰‬خانواده نیازمند‬ ‫تحت پوشش شرکت ما هستند؛ همچنین تقبل هزینه سه‬ ‫عمل جراحی‪ ،‬برگزاری ‪ ۲‬جام فوتبال با اهداء لباس به‬ ‫تیم ها‪ ،‬جوایز نقدی و کلیه مخارج‪ ،‬کمک به تیم های‬ ‫ورزشی و نظایر ان از جمله اقدمات شرکت ما تا االن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون در شرکت ما برای ‪ ۴۰‬نفر به‬ ‫صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده که ‪ ۲۰‬نفر ا ن ها‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده و دیگر کارکنان‬ ‫نیز از خانواد ه های نیازمند هستند که با ‪ ۲‬کامیون و ‪۱۲‬‬ ‫دستگاه بازیافت در ‪ ۲‬کارگاه مشغول بکارند‪.‬‬ ‫طاطاوی خاطرنشان کرد‪ :‬در مناسبت های مختلف نیز‬ ‫جدا از ان ‪ ۸۰‬خانواده که تحت پوشش داریم‪ ،‬بسته های‬ ‫معیشتی بین نیازمندان توزیع می کنیم و تاکنون هیچ مسئولی‬ ‫از ما حمایت نکرده و در بازدیدهای خود از شرکت عکس ‬ ‫گرفته و می روند‪.‬‬ ‫اشتغالزایی با فروش خانه‬ ‫وی با اشاره به اینکه با فروش خانه خود اقدام به خرید‬ ‫سه دستگاه برای اشتغالزایی ‪ ۱۲‬نفر کردم‪ ،‬افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر با هشت پتروشیمی قرارداد رسمی داریم و زباله های‬ ‫ا ن ها را تفکیک و بازیافت می کنیم‪.‬‬ ‫این کارافرین با بیان اینکه دستگاهی داریم که‬ ‫می توانیم از نایلون بازیافتی کیسه زباله تولید کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرار بود زمینی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به ما‬ ‫تعلق بگیرد ولی هنوز خبری نشده و امروز و فردا می کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دستگا ه های ما به علت نداشتن مجوز‬ ‫غیرفعال شده و حقوق کارکنان از خرید و فروش ضایعات‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫طاطاوی در پایان اظهار کرد‪ :‬شرکت ما یکی از‬ ‫بزرگترین شرکت های بازیافتی بوده ولی اسمی از ما برده‬ ‫نمی شود‪ .‬ما عالوه بر بازیافت‪ ،‬کار فرهنگی نیز انجام‬ ‫می دهیم و با پالت ها و چو ب های دور ریختنی وسایل‬ ‫کاربردی می سازیم‪.‬‬ ‫بازیافت زباله ها و بازگردانی مواد دور ریختنی به‬ ‫چرخه مصرف از مسائلی است که در سا ل های گذشته در‬ ‫کشورهای پیشرفته تر مورد اهمیت بوده و عالوه بر تولید‬ ‫محصوالت جدید با بازیافت زباله ها در تولید انرژ ی های‬ ‫مختلف با طالی سیاه پیشتاز هستند‪.‬‬ ‫حاال این کارافرین که خود از سنین کودکی با تحمل‬ ‫سختی ها توانسته به این مرحله از موفقیت برسد نیازمند‬ ‫حمایت و کمک مسئولین برای توسعه کا ر خود و افزایش‬ ‫اشتغالزایی است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 17 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1573‬‬ ‫جامعه‬ ‫سازهغیرمجازپاالدیومجمعاوریکاملشد‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی شهرداری منطقه یک‪ ،‬حمید رضا حاجوی شهردار این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار کرد‪ :‬مجتمع تجاری پاالدیوم در سنوات قبل بدون مالحظات ترافیکی و محلی با تغییر کاربری از حوزه مسکونی به حوزه تجاری در‬ ‫خیابان الف ساخته شد که به دلیل تخلفات‪ ،‬کمیسیون ماده صد در چند موضع نکاتی را در قالب رای قطعی به مالکین اعالم کرد‪.‬وی افزود‪ :‬با اعالم رای قطعی‪ ،‬منطقه یک وارد عمل شد و نسبت به انسداد دو تونل نفر رو و خودرو که در زیرزمین‬ ‫بدون مجوز احداث شده بود پس از تشریفات قضایی و اداری الزم‪ ،‬در ‪ ۱۸‬اسفند ماه اقدام نمود‪.‬حاجوی این اقدام را یکی از فاخرترین اقدامات فنی شهرداری دانست و گفت‪ :‬برچیدن سازه ای که به لحاظ فنی ابعادی در حدود ‪ ۴۱‬متر طول و عرض‬ ‫معادل ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬متر و همچنین ارتفاع حدود ‪ ۸‬متر و به لحاظ وزنی حدود ‪ ۱۰۰‬تن بود در حدود دو ماه تالش شبانه روزی همکاران در منطقه به اتمام رسید‪.‬شهردار منطقه یک تصریح کرد‪ :‬این نوع تخلفات ساختمانی به جهت اینکه به لحاظ اصول‬ ‫شهرسازی و معماری تداخالت زیادی را در شهر به همراه دارد زیبنده شهر نیست و شهرداری منطقه یک همه تالش خود را بکار می بندد تا شاهد اینگونه تخلفات گسترده در شهر که متعلق به همگان هست نباشیم‪.‬‬ ‫روندادامه دارصعودینرختورم‬ ‫حالوتافزایشدستمزدهاتلخشد‬ ‫تورم نقطه به نقطه در خراسان رضوی بنا بر اظهارات مسئوالن هم‬ ‫چنان در مقایسه با سال گذشته روندی تصاعدی داشته و بنا بر گفته‬ ‫شهروندان افسار مهار ان از دست مسئوالن رهاشده است‪.‬‬ ‫مشاهدات خبرنگار بازار و گفت وگو با شهروندان حکایت از‬ ‫افزایش بی رویه کاالهای مصرفی داشته و لذا پیش بینی ها حاکی‬ ‫از ان است که این روند افزایشی در ماه های اینده شتاب بیشتری‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫گشت وگذار خبرنگار بازار نشان می دهد که میوه و صیفی جات‬ ‫در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با ماه فروردین از رشد قیمتی‬ ‫بسیاری برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫بنا بر اظهارات یکی از متصدیان فروشگاه های عرضه میوه در‬ ‫فروردین ماه امسال نرخ سیب زمینی به ازای هر کیلو ‪ ۹‬هزار در بازار‬ ‫رسید اما این قیمت تا پایان فروردین تا ‪ ۲۲‬هزار تومان و در حال‬ ‫حاضر به قیمت ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫سایر محصوالت کشاورزی مانند گوجه فرنگی نیز که در‬ ‫فروردین ماه باقیمت هر کیلو ‪ ۷‬هزار تومان عرضه می شد در حال‬ ‫حاضر به کیلویی ‪ ۱۳‬هزار تومان رسیده است و صیفی جاتی مانند‬ ‫کاهو نیز از کیلویی ‪ ۶‬هزار تومان در مغازه ها به قیمت ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫تثبیت گرانی در بازار گوشت‬ ‫افزایش قیمت گوشت در ماه مبارک رمضان که شوک بزرگی‬ ‫را به بازار مصرف وارد کرد متاسفانه باوجود تالش های دولت برای‬ ‫تثبیت و تنظیم بازار اما ناموفق ماند و گوشت قرمز هم چنان باالی‬ ‫قیمت ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به ازای هر کیلو جوالن می دهد‪.‬‬ ‫روند ادامه دار صعودی نرخ تورم | حالوت افزایش‬ ‫دستمزدها تلخ شد‬ ‫در همین رابطه یکی از شهروندان مشهدی به بازار گفت‪ :‬قیمت‬ ‫یک کیلو گوشت چرخ کرده در فروشگاه های مواد پروتئینی تا قبل‬ ‫از ماه مبارک رمضان کیلویی ‪ ۷۹‬هزار تومان بود اما در حال حاضر‬ ‫به کیلویی ‪ ۱۱۰‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫نگاهی به قیمت سایر کاالهای اساسی مانند برنج نیز نشان‬ ‫می دهد بهترین برنج ایرانی و درجه یک بازار که تا ماه گذشته به‬ ‫ازای هر کیلو ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬هزار تومان به فروش می رسید در حال حاضر‬ ‫به کیلویی ‪ ۹۸‬هزار تومان رسیده و در استانه عبور از مرز ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان قرار دارد‪.‬‬ ‫قیمت خودرو ترمز بریده است‬ ‫این روزها در بازار کاالها و خدمات‪ ،‬کاالیی که بیش از همه‬ ‫در کانون توجهات است و قیمت ان روزانه نوسان می کند‪ ،‬خودرو‬ ‫است‪ ،‬به گونه ای که قیمت انواع خودرو طی روزهای گذشته بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫البته طی چند سال اخیر قیمت خودرو به طور مداوم افزایش یافته‬ ‫و این رشد قیمت هرگز متوقف نشده است‪ .‬هر بار هم مدیران دولت‬ ‫و شرکت های خودروساز صحبت های تکراری در مدیریت قیمت ها‬ ‫مطرح کرده اند‪ ،‬اما در عمل خبری از ساماندهی اوضاع قیمت در‬ ‫بازار و کارخانه نبوده است‪.‬‬ ‫فعاالن بازار خودرو نظرات مختلفی درباره دالیل افزایش قیمت‬ ‫خودرو طی روزهای اخیر مطرح کرده اند‪ ،‬اما اکثریت عامل اصلی‬ ‫گرانی اخیر خودرو را کمبود تولید عنوان می کنند‪.‬‬ ‫خط فقر هم باال کشید‬ ‫سبد ‪ ۹‬میلیون تومانی وزارت اقتصاد که در شورای عالی کار به‬ ‫اشفتگیدربازارفستفودیها؛‬ ‫تهدیدمعلمانمعترض‬ ‫به اخراج توسط اقای وزیر‬ ‫قیمتنانباگت‪۴‬برابرشد‬ ‫گزارش‬ ‫یوسف نوری دیروز در نشست با فرهنگیان مریوان با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم و گرامیداشت یاد‬ ‫و خاطره شهدای معلم و شهید مرتضی اوینی از تشکیل قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر اموزشی برای ‪۱۶‬‬ ‫استان مرزی کشور خبر داد و اظهار داشت‪ :‬در این طرح یک معلم ثابت در اختیار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی به اهمیت و جایگاه مقام معلم از منظر قران کریم پرداخت و گفت‪ :‬در اولین ایات نازل شده بر وجود‬ ‫مقدس پیامبر اسالم (ص)‪ ،‬خداوند اولین معلم است و تمام اسماء را به ادم یاد داد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه پیامبر اسالم (ص) نیز خود را به عنوان معلم معرفی کرده است؛ گفت‪:‬‬ ‫انسان ها یا معلم اند یا متعلم و از این دو حالت خارج نیست‪.‬‬ ‫وی همچنین به اهمیت کار معلم در جامعه و نرخ ارزش افزوده در اموزش و پرورش نیز اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در دوره ابتدایی باالترین ارزش افزوده را داریم و تنها معلم است که نقش اموزش و پرورش را اجرایی می کند و‬ ‫باعث باال رفتن نرخ ارزش افزوده می شود‪.‬‬ ‫نوری نرخ بازگشت سرمایه اموزش و پرورش را یکی دیگر از شاخص های اقتصادی معرفی کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬این نرخ بازگشت با سایر بخش ها در اموزش و پرورش برابری می کند‪.‬‬ ‫وی اشتغال را یکی دیگر از شاخص های اقتصادی در اموزش و پرورش عنوان کرد و بیان داشت‪:‬‬ ‫هنرستان های ما با هدف گذاری خوب ‪ ۸۰‬درصد اشتغال دارند‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش ایجاد سرمایه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ایجاد سواد های مختلف در دانش اموزان و‪ ...‬را از‬ ‫دیگر نقش های مهم اموزش و پرورش در جامعه عنوان کرد و بر تشریح و تبیین این کارکرد ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در بخشی دیگر از سخنان خود به الیحه رتبه بندی معلمان پرداخت و با اشاره به اینکه از اواخر دولت قبل‬ ‫موضوع رتبه بندی مطرح شد؛ افزود‪ :‬متاسفانه این موضوع بدون هیچ گونه کار کارشناسی شده با مشکالت زیادی‬ ‫مواجه بود و با وجود اینکه دولت قبل ‪ ۸‬سال فرصت داشت این موضوع را نهایی و اجرایی کند‪ ،‬اما متاسفانه ان‬ ‫را به دولت بعدی موکول کرد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش اعالم کرد‪ :‬اعتبار رتبه بندی از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان برای سه سال به ‪ ۶۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان افزایش پیدا کرده که ‪ ۳۸‬هزار میلیارد تومان امسال اضافه شده است و اعتبار رتبه بندی با همکاری دولت‪،‬‬ ‫شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی اکنون سه و نیم برابر شده است و به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه کار رتبه بندی معلمان در حال انجام است؛ خاطرنشان کرد‪ :‬معلمان شاغل در ادارات و‬ ‫معلمان استثنایی شامل این طرح نمی شدند که خوشبختانه در ائین نامه جدید این موارد اصالح شده و برای‬ ‫معلمان ابتدایی مرزی و مناطق محروم هر سال‪ ،‬سه ماه ارفاق در نظر گرفته شده است و هر چهار سال یک رتبه‬ ‫دریافت خواهند کرد و همچنین نخبگان هم برای بار اول سه سال یک رتبه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫نوری از تدوین ائین نامه رتبه بندی معلمان در مهلت مقرر توسط مسئوالن اموزش و پرورش خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬از روز دوشنبه هفته اینده طی جلسات متعدد در دولت و با تاکید رئیس جمهور در کمیسیون دولت مطرح‬ ‫و ان شاء اهلل زودتر از موعد مقرر تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ماده یک رتبه بندی‪ ،‬یعنی باال بردن کیفیت اموزش و پرورش را مهم ترین ماده دانست و تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫کیفیت اموزش و پرورش را ارتقاء داد و مطمئناً با این کار تمام مشکالت در نظام تعلیم و تربیت مرتفع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش از اختصاص ‪ ۳۸‬هزار میلیارد تومان بین ‪ ۸۵۰‬هزار فرهنگی در ‪ ۱۸‬ماه گذشته برای‬ ‫اجرای قانون رتبه بندی خبر داد و گفت‪ :‬این مقدار مشخص است و نمی توان چیزی به ان افزود یا از ان کاست و‬ ‫انتظار داریم معلمان عزیز با علم به موضوع بنگرند‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از اقدامات شاخص در اموزش و پرورش را رسیدگی به مناطق مرزی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫جامعه معلمان ما سالم ترین‪ ،‬بهترین و عزیزترین اقشار جامعه هستند و ما دست تک تک فرهنگیان را می بوسیم‪.‬‬ ‫تجمعات غیرقانونی اخراج همکاران فرهنگی را به دنبال دارد‬ ‫نوری با اشاره به بند ‪ ۲۳‬هیئت تخلفات که تجمعات غیرقانونی می تواند همکار فرهنگی را اخراج کند؛‬ ‫تجمعات قانونی برای رسیدن به مطالبات بحق معلمان را حق معلمان دانست و گفت‪ :‬باید این موارد از طریق‬ ‫قانونی پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی با ابراز اینکه “معلمان ما انسان های شریف در جامعه هستند”؛ خاطرنشان کرد‪ :‬این قشر زحمت کش‬ ‫خواسته هایی نیز داشته اند که باید بیان و به درخواست های انان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشاره به فعالیت نیرو های تحت عنوان مهرافرین در اموزش و پرورش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح در سال ‪ ۸۶‬مطرح شده است و این نیرو ها که حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر هستند کد کارمندی ندارند و‬ ‫نیرو های قراردادی تبدیل وضعیت نشدند و ما با سازمان امور استخدامی رایزنی کردیم و این نیرو ها کنار تعیین‬ ‫تکلیفی هایی که مجلس تصویب کرده بود و ما احکام حدود ‪ ۲۰‬هزار نفر از نیرو های تعیین تکلیف اعم از‬ ‫حق التدریس‪ ،‬خریدخدمات و نهضتی را که سر کالس بودند قبل از عید صادر کردیم و احکام حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نفر نیز از اول مهر ماه امسال صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افرادی که تعیین تکلیف نشدند و کد کارمندی ندارند قرار است که برای ان ها ازمون داخلی‬ ‫برگزار شود و ان شاء اهلل بعد از ازمون این نیرو ها تبدیل وضعیت و حقوق کارمندی را خواهند گرفت‪.‬‬ ‫نوری همچنین از همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه خبر داد و گفت‪ :‬متاسفانه در دولت قبلی این اقدامات‬ ‫را می توانستند انجام بدهند‪ ،‬ولی متاسفانه انجام نشد‪.‬‬ ‫وی خود را مدعی العموم تمام فرهنگیان کشور دانست و تصریح کرد‪ :‬همه مسائل اموزش و پرورش باید در‬ ‫داخل خود نظام تعلیم و تربیت حل شود‬ ‫تصویب رسید‪ ،‬حاال ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان شده است‪.‬‬ ‫در این رابطه دبیر کانون شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی‬ ‫در گفت وگو با بازار اذعان می کند‪ :‬کمیته دستمزد شورای عالی‬ ‫کار که معیارهای محاسباتی متفاوتی دارد و شاخص های تاثیرگذار‬ ‫در سبد را تقریباً دورتر از واقعیت در نظر می گیرد حداقل هزینه های‬ ‫زندگی یک خانوار متوسط ‪ ۳.۳‬نفره را بر اساس امارهای رسمی‬ ‫تورمی دی ماه ‪۱۴۰۰‬به میزان هشت میلیون و ‪ ۹۷۹‬هزار تومان‬ ‫نرخ گذاری کرد‪.‬‬ ‫احسان سهرابی بیان می کند‪ :‬با استناد به سبد ‪ ۹‬میلیون تومانی‬ ‫اما بازهم با عقب ماندگی دستمزد روبرو هستیم و حاال نرخ تورم‬ ‫سبد در همین دو ماه را حساب کنید‪ ،‬حدود ‪ ۱۵‬درصد افزایش نرخ‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫روند ادامه دار صعودی نرخ تورم | حالوت افزایش دستمزدها‬ ‫تلخ شد‬ ‫ِ‬ ‫درصدی‬ ‫وی بیان می کند‪ :‬توجه داشته باشید که این تورم ‪۱۵‬‬ ‫سبد معیشت در دو ماه‪ ،‬محصول گرانی اقالم خوراکی است‪،‬‬ ‫چون فقط نرخ خوراکی ها قابل احصا و اندازه گیری است و هنوز‬ ‫راهکارهایی برای احصای نرخ متوسط مولفه هایی مانند کرایه خانه‬ ‫یا حمل ونقل نداریم و بنابراین تورم و افزایش نرخی که برای سبد‬ ‫معیشت محاسبه شده چندان هم واقعی نیست‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬ما با جهش سنگین کرایه خانه مواجهیم که‬ ‫ط گیری و اعمال ان در سبد‬ ‫متاسفانه استانداردی برای احصا‪ ،‬متوس ‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫دبیر کانون شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی یاداور‬ ‫می شود ‪ :‬در حوزه ی دارو و درمان نیز با جهش قیمتی مواجهیم که‬ ‫ان نیز به دقت در به روزرسانی سبد معیشت منظور نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع که تور ِم ‪ ۱۵‬درصدی سبد معاش در‬ ‫عرض دو ماه‪ ،‬نگرانی بابت جهش قیمت ها را وارد مرحله ای جدی تر‬ ‫کرده است ادامه می دهد‪ :‬تنها در صورتی می توانیم از افزایش‬ ‫دستمزد خوشحال باشیم که دولت وظایف حاکمیتی خود در‬ ‫عرصه ی اقتصاد را به درستی انجام دهد؛ وظایفی مانند نظم بخشی به‬ ‫بازارهای مالی و مهار قیمت ها را به معنای واقعی جامه عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شاخص های محاسباتی نشان از گذ ِر‬ ‫هزینه های زندگی خانواده های کارگری از مرز ده میلیون تومان‬ ‫دارد اظهار می کند‪ :‬اگر خانواده های متوسط کارگری بخواهند‬ ‫در شبانه روز‪ ،‬فقط یک وعده غذای گرم در سفره داشته باشند‪،‬‬ ‫هزینه های ماهانه ی زندگی شان از مرز ده میلیون تومان تجاوز خواهد‬ ‫کرد و لذا تورم و افزایش قیمت ها چندان خوشایند نبوده و حالوت‬ ‫دستمزد کارگران را تلخ می کند‪.‬‬ ‫امارگرانی‬ ‫در همین راستا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان‬ ‫رضوی بابیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در خراسان رضوی‬ ‫هفت دهم درصد افزایش داشته است اظهار کرد‪ :‬نرخ تورم‬ ‫نقطه به نقطه در خراسان رضوی در فروردین ماه امسال ‪ ۳۲.۴‬درصد‬ ‫بوده که در مقایسه با ماه قبل از ان در اسفند ‪ )۴۰۰‬هفت دهم درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نرخ تورم نقطه به نقطه در خراسان رضوی هفت دهم درصد‬ ‫افزایش داشته است اظهار کرد‪ :‬نرخ تورم نقطه به نقطه در خراسان‬ ‫رضوی در فروردین ماه امسال ‪ ۳۲.۴‬درصد بوده که در مقایسه با ماه‬ ‫قبل از ان در اسفند ‪۴۰۰‬معادل هفت دهم درصد افزایش یافته است‬ ‫رضا جمشیدی به بازار گفت‪ :‬طی فروردین ماه امسال نرخ تورم‬ ‫نقطه به نقطه خانوار در نقاط شهری استان ‪ ۳۲‬و در مناطق روستایی ‪۳۴‬‬ ‫درصد گزارش شده است که این نرخ تورم در نقاط شهری نسبت به‬ ‫ماه قبل چهاردهم درصد و در مناطق روستایی نیز ‪ ۱.۸‬درصد افزایش‬ ‫داشته یافته است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نرخ تورم فروردین ماه در کل خانوارهای خراسان‬ ‫رضوی ‪ ۳.۶‬درصد است که در مقایسه با ماه قبل از ان و در اسفند‬ ‫سال گذشته به میزان یک و نیم درصد افزایش یافته است‪ ،‬این‬ ‫شاخص برای خانوارهای شهری استان سه و نیم و برای خانوارهای‬ ‫روستایی استان چهار درصد است که نسبت به اسفندماه سال قبل به‬ ‫ترتیب ‪ ۱.۴‬و ‪ ۲.۱‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی‬ ‫نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری در کل‬ ‫خانوارهای استان ‪ ۳۸.۳‬درصد است که نسبت به ماه قبل ان در‬ ‫اسفند‪ ۱۴۰۰‬به میزان ‪ ۱.۴‬درصد کاهش دارد‪ ،‬این شاخص برای‬ ‫خانوارهای شهری استان ‪ ۳۷.۷‬و برای خانوارهای روستایی استان‬ ‫‪ ۴۰.۳‬درصد است که در مقایسه با ماه قبل از ان به ترتیب ‪ ۱.۴‬و ‪۱.۸‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫جمشیدی اظهار داشت‪ :‬در فروردین ماه امسال‪ ،‬تورم نقطه به نقطه‬ ‫کل خانوارهای خراسان رضوی در گروه های خوراکی ها‪،‬‬ ‫اشامیدنی ها و دخانیات ‪ ،۳۷.۸‬گروه های پوشاک و کفش ‪،۴۸.۸‬‬ ‫گروه مسکن ‪ ،۱۶.۷‬گروه بهداشت و درمان ‪ ۲۸‬درصد بود‪ ،‬همچنین‬ ‫شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی برای کل خانوارهای‬ ‫خراسان رضوی در ماه مزبور ‪ ،۴۰۲.۳‬در مناطق شهری ‪ ۳۸۵.۴‬و در‬ ‫مناطق روستایی استان ‪ ۴۷۵.۶‬است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مردم کشور ما افزایش یکباره‪ ،‬بدون اطالع قبلی و بدور از کارشناسی دقیق را بسیار تجربه کردند‪،‬‬ ‫شاید هر دفعه دلیل قانع کننده و راهکاری از سوی دولت مردان ارائه شود اما تاثیر منفی ان در‬ ‫زندگی مردم جبران ناپذیر است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی در مناظره انتخاباتی خود در تاریخ ‪۱۸‬خرداد ‪۱۴۰۰‬اعالم کرد‪ :‬مشکل کشور نبود‬ ‫برنامه ریزی نیست چرا که دانشگاهیان زیادی هستند که برنامه های خوبی دارند‪ ،‬مشکل کنونی جامعه‬ ‫ما اراده قوی برای رفع مشکالت است‪.‬‬ ‫امروز اما فقدان برنامه و اراده هر دو از سوی منتقدان دولت مطرح می شود و سبب شده هر‬ ‫تلنگری بتواند به راحتی موضوعات مختلف را تحت شعاع قرار دهد‪.‬‬ ‫امیدواریم این اراده در این دولت وجود داشته باشد‪ ،‬چرا که درحال حاضر و در زمان تحریم‬ ‫های ظالمانه‪ ،‬رزمندگان اصلی که در خط مقدم این جنگ مانند هشت سال دفاع مقدس در حال نبرد‬ ‫هستند‪،‬مردمی ایستادند که با دست خالی از استقالل‪ ،‬ارمان ها و اعتبار این نظام و انقالب دفاع می‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫مردم امروز معیشتشان دچار چالش است و مانند گذشته با کمبود و احتکار اقالم مورد نیاز مانند‬ ‫روغن‪ ،‬شکر و ‪ ...‬روبرو هستند‪.‬‬ ‫یکی از فعالین صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار اظهار‬ ‫داشت‪ :‬سال ها است در این صنف در حال فعالیت هستم‪ ،‬وقتی قیمت جنسی به یک باره باال می رود‬ ‫مقدمه ای برای افزایش قیمت است و دیگر به میزان قبل باز نمیگردد‬ ‫دلیل های واهی مقدمه ای برای گرانی‬ ‫یکی از فعالین صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار اظهار داشت‪:‬‬ ‫سال ها است در این صنف در حال فعالیت هستم‪ ،‬وقتی قیمت جنسی به یک باره باال می رود مقدمه‬ ‫ای برای افزایش قیمت است و دیگر به میزان قبل باز نمیگردد‪.‬‬ ‫فرامز زاهدی افزود‪ :‬مسئولین نمی دانند که افزایش چندین برابری نان فقط بر نان تاثیر نمی گذارد‬ ‫و ما با یک چرخه افزایش قیمت روبرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مغازه من در محله های پایین شهر تهران است‪ ،‬افزایش قیمت حتی به میزان‬ ‫اندک سبب ریزش مشتری های من می شود‪ ،‬اما صاحب مغازه به راحتی کرایه را اضافه میکند و‬ ‫قیمت اجناس نیز روز به روز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫مهدی زارع زاده افزود‪ :‬وزیر جهاد کشاورزی خبر از پرداخت یارانه جدید به مردم بابت‬ ‫افزایش قیمت ارد می دهد‪۱۰ ،‬سال است با وجود هر گونه گرانی و تورم میزان یارانه ثابت مانده‬ ‫است‪ ،‬چه میزان یارانه در نظر گرفته اند که جبران افزایش ‪۲۰۰‬هزار تومانی قیمت ها باشد؟‬ ‫مسئولین همچنان صبح شنبه از افزایش قیمت ها اطالع پیدا می کنند‬ ‫یکی دیگر از فعالین صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه‬ ‫مسئولین همچنان صبح شنبه از افزایش قیمت ها اطالع پیدا می کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬روز گذشته یک‬ ‫بسته نان باگت را ‪۵۰‬هزار تومان خریداری می کردم امروز قیمت ان ‪ ۲۰۰‬هزار تومان شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزیر جهاد کشاورزی خبر از پرداخت یارانه جدید به مردم بابت افزایش قیمت ارد می‬ ‫دهد‪۱۰ ،‬سال است با وجود هر گونه گرانی و تورم میزان یارانه ثابت مانده است‪ ،‬چه میزان یارانه در‬ ‫نظر گرفته اند که جبران افزایش ‪۲۰۰‬هزار تومانی قیمت ها باشد؟‬ ‫مهدی زارع زاده گفت‪ :‬عالوه بر گرانی های روزانه‪ ،‬نبود نظارت ها نیز سبب شده هر کسی طبق‬ ‫قانون خود در قیمت گذاری و ارائه خدمات رفتار کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از فعالین صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در حال حاضر برخی از مراکز فست فودی در تهران به دلیل شوک افزایش قیمت ها تعطیل‬ ‫هستند‬ ‫تعطیلی موقت برخی مراکز فست فود در تهران‬ ‫یکی دیگر از فعالین صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حال حاضر برخی از مراکز فست فودی در تهران به دلیل شوک افزایش قیمت ها تعطیل هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسته بودن حتی یک روز مغازه به واسطه اینکه اجاره مغازه و خرید مواد غذایی بسیار‬ ‫باال است‪ ،‬سبب اسیب جدی به معیشت ما می شود‪.‬‬ ‫شاهین فرهانی عنوان کرد‪ :‬عالوه بر مشکل افزایش یکباره قیمت نان عدم نظارت نیز است که‬ ‫سالهاست وجود دارد و سبب شده تخلفات فاحشی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی خبرها از افزایش میزان یارانه اعالم شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫میزان یارانه به کمتر از قیمت دو بسته ماکارونی رسیده است‪ ،‬مبلغ یارانه به چه میزان بنا است افزایش‬ ‫پیدا کند که جوابگوی این حجم از گرانی باشد‪.‬‬ ‫یک شهروند گفت‪ :‬جالب است یک فرد در جامعه بدون داشتن سواد اقتصادی به خوبی برخی‬ ‫تصمیم گیری های غلط و عدم برنامه را متوجه می شود اما افرادی که خود را تحصیل کرده و اگاه‬ ‫می دانند بسیار سطحی و بدون حساسیت با موضوعاتی برخورد می کنند که ارتباط مستقیم با معیشت‪،‬‬ ‫زندگی و اینده مردم دارد‬ ‫تاثیر روانی منفی گرانی قیمت ها جبران ناپذیر است‬ ‫یکی از شهروندان که برای خرید اقالم مواد غذایی امده بود در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار‬ ‫داشت‪ :‬افزایش یکباره قیمت در هر بخشی تاثیر روانی منفی را در جامعه دارد که جبران نا پذیر است‪،‬‬ ‫چرا که تمام برنامه ریزی های اقتصادی خانوارها را نقش بر اب می کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬جوانی که توانایی سیر کردن شکم خود را ندارد نمیتواند به تشکیل خانواده و‬ ‫خرید کاالی اولیه زندگی فکر کند و این موانع بزرگ ازدواج است‪.‬‬ ‫فاطمه اعظمی پور خاطرنشان کرد‪ :‬ما سال ها با مشکالت و گرانی سپری کردیم اما باید تدبیری‬ ‫برای بهبود این وضع شود که دیگه صبح از خواب بیدار نشویم و ببینیم قیمت ها به کلی تغییر کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جالب است یک فرد در جامعه بدون داشتن سواد اقتصادی به خوبی برخی تصمیم‬ ‫گیری های غلط و عدم برنامه را متوجه می شود اما افرادی که خود را تحصیل کرده و اگاه می دانند‬ ‫بسیار سطحی و بدون حساسیت با موضوعاتی برخورد می کنند که ارتباط مستقیم با معیشت‪ ،‬زندگی‬ ‫و اینده مردم دارد‪.‬‬ ‫بحث بر سر افزایش قیمت نیست چرا که برخی موارد داخلی و خارجی اثر گذار است ولی بر‬ ‫میزان قیمت اقالم تاثیر میگذارد‪ ،‬تمام صحبت ها بر این موضوع است که اگر جنگی در یک نقطه از‬ ‫جهان رخ می دهد‪ ،‬و یا تحریمی صورت میگیرد که برای کشور ما تازگی ندارد چرا متخصصین و‬ ‫مسئولین امر چاره اندیشی و اینده نگری را ندارند‪.‬‬ ‫اکنون در جنگ اقتصادی مردم کشورمان با مشکالت معیشتی روبرو هستند‪ ،‬بی تدبیری در تصمیم‬ ‫گیری های نادرست نباید سبب شود که این فشارها بر مردم مضاعف شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫سخنگوی وزارت خارجه امریکا‪:‬‬ ‫خروج از برجام‪ ،‬بر منافع ملی ایاالت متحده تاثیر منفی داشته است‬ ‫«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه امریکا با انتقاد از سیاست دولت سابق این کشور در خصوص خروج از برجام‪ ،‬گفت که این تصمیم بر منافع ملی ایاالت متحده تأثیر منفی داشته است‪.‬وی افزود‬ ‫که خروج از برجام نه تنها منافع ملی امریکا را تضمین نکرد‪ ،‬بلکه نتایج معکوس داشت‪.‬پرایس همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص این که ایا گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است‪ ،‬گفت که‬ ‫کارامدترین و پایدارترین رویکرد در قبال برنامه هسته ای ایران را مذاکره و دیپلماسی می دانیم‪.‬این مقام امریکایی با رد برخی گزارش ها گفت که ما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که بازگشت به پایبندی به برجام‬ ‫در راستای منافع ما نباشد؛ این یک توافق عدم اشاعه است و ما تنها از این منظر به ان نگاه می کتیم‪.‬وی همچنین در خصوص تحریم های امریکا علیه سپاه پاسداران ایران‪ ،‬با تکرار برخی ادعاهای بی اساس گفت‬ ‫که امریکا به همکاری با متحدان خود برای مقابله با «تهدیدهای سپاه» ادامه می هد‪.‬‬ ‫پنج نشانه وحشتناک از امادگی روسیه‬ ‫برای اغاز جنگ جهانی سوم هسته ای‬ ‫ازهواپیما هایموسومبهروزقیامتگرفته‬ ‫تادیدهشدنکیفمحرمانههسته اینشانه هایی‬ ‫وجوددارندمبنیبرانکهروسیهمی تواندبرای‬ ‫اغازجنگجهانیسومهسته ایامادهشود‪.‬‬ ‫بهنقلازسان؛پوتینپیش ترهشدارداده‬ ‫بوداگرکشوریدربحراناوکراینمداخلهکند‬ ‫ازتسلیحاتهسته ایعلیهغرباستفادهخواهد‬ ‫کرد‪،‬امابریتانیاهشدار هایروسیهرابهعنوان‬ ‫یکتهدیدکماهمیتجلوهدادهاست‪.‬پس‬ ‫ازانکهماشینجنگیپوتینتوسطمقاومت‬ ‫شدیداوکراینفلجشدشبحجنگهسته ای‬ ‫برسردرگیریاوکرایناشکارشدوبهاین‬ ‫نگرانیدامنزدکهپوتینازتسلیحاتهسته ای‬ ‫برایدرهمشکستنبنبستفعلیاستفاده‬ ‫خواهد کرد‪ .‬با این وجود‪“ ،‬بن واالس” وزیر‬ ‫دفاعبریتانیاسعیکردازشدتتنشوهراس‬ ‫ایجادشدهبکاهدواینوضعیترا“نبردی‬ ‫لفاظی”توصیفکرد‪.‬‬ ‫بهشبکهخبری“بیبیسی”گفته‬ ‫بود‪”:‬اینوضعیتعمدتادربارهایناستکه‬ ‫پوتینانگزینهرارویمیزقرارمی دهدتابه‬ ‫مردم و به دنیا یاداوری کند که او یک عامل‬ ‫بازدارندهدراختیاردارد”‪.‬اگرچهکارشناسان‬ ‫می گوینداحتمالاستفادهپوتینازسالح های‬ ‫هسته ایبرایایجادجنگجهانیبعیداست‪،‬‬ ‫امانشانه هاییوجوددارندمبنیبرانکهپوتین‬ ‫می تواندبرایاغازیکدرگیریهسته ای‬ ‫امادهشود‪.‬‬ ‫ازهواپیما هایروزقیامتتاحملکیف‬ ‫هسته ای‬ ‫هواپیما هایروزقیامت‬ ‫یکیازهواپیما هایبهاصطالحروزقیامت‬ ‫ویژهپوتینبرایاستفادهدرصورتجنگ‬ ‫هسته ای با غرب در روز های اخیر در حال پرواز‬ ‫دراطرافمسکودیدهشدهاست‪.‬‬ ‫درویدئویینشاندادهشدکهایلیوشین‬ ‫ایل‪ -۸۰‬درحالعبورازحومهپایتختروسیه‬ ‫بودهاست‪.‬هواپیمایبدونپنجرهایلیوشین‪۸۰-‬‬ ‫یکیازچهارهواپیما هایطراحیشدهتوسط‬ ‫کرملینبرایاستفادهدرصورتحملهاتمی‬ ‫است‪.‬مقام هایروسیتاییدکردهبودندکه‬ ‫اینهواپیمادررژهساالنهروزپیروزیدر‬ ‫روزدوشنبهدرمیدانسرخبهنمایشگذاشته‬ ‫خواهدشد‪.‬اینهواپیمادرمانور هاوتمرینات‬ ‫براینمایششرکتداشتهاست‪.‬اینهواپیمای‬ ‫غولپیکرمتعلقبهدورانشورویازسال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میالدیبهاینسودرمراسمبزرگداشت‬ ‫روزپیروزیدیدهنشدهبود‪.‬نمایشمجددان‬ ‫بهگمانهزنیدراینبارهکهپوتینقصددارد‬ ‫پیامیهشداردهندهرابهغربارسالکنددامن‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫پوتینقادرخواهدبودبهعنوانرئیس‬ ‫جمهورازجایگاهفرماندهیهوابردبهارتش‬ ‫روسیهفرماندهدتادستوراتمختلفازجمله‬ ‫حملههسته ایرااجراکند‪.‬‬ ‫هواپیمایروزقیامتنامیغیررسمی‬ ‫براینوعیازهواپیمااستکهبهعنوانمرکز‬ ‫فرماندهیهواییدرصورتوقوعجنگ‬ ‫هستهای‪،‬فجایعگستردهوسایردرگیری های‬ ‫وسیعکهزیرساخت هایاصلینظامیودولتی‬ ‫راتهدیدمی کندمورداستفادهقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫معادلامریکاییایلیوشین‪-۸۰‬هواپیما های‬ ‫بوئینگ‪E-۴B‬ساختهشدهبرپایههواپیمای‬ ‫مسافربری‪۷۴۷‬است‪.‬‬ ‫ازهواپیما هایروزقیامتتاحملکیف‬ ‫هسته ای‬ ‫کیفهسته ای‬ ‫همچنین‪،‬پوتینچندینباردراطراف‬ ‫کیفمخفیهسته ایروسیهدیدهشدهاست‪.‬‬ ‫ماهگذشته‪،‬اوازطریقبالگردبهمرکزفضایی‬ ‫ووستوچنیرفتتابا“الکساندرلوکاشنکو”‬ ‫رئیسجمهوربالروسدیدارکند‪.‬پوتین‬ ‫باهمراهیمسئوالنارشدنظامیکهکیف‬ ‫هسته ایرادردستداشتنددیدهشد‪.‬اوتنها‬ ‫چندروزپیشازایندیداردرمراسمتدفین‬ ‫“والدیمیرژیرنوفسکی”ازسیاستمدارانملی‬ ‫گرای افراطی روسیه دیده شد و در ان دیدار نیز‬ ‫همراهاناشکیفهسته ایرادردستداشتند‪.‬‬ ‫تصورمی شودکهاینکیفمحرمانه‬ ‫حاویدستگاهپرتابموشک هایاستراتژیک‬ ‫کرملیناستوحضوراندرمراسمتشییع‬ ‫جنازهبهعنوانیکتهدیدوحشتناکبرای‬ ‫جهانتلقیمی شود‪.‬‬ ‫اینکیفکهدارایکدکلیدشخصی‬ ‫سازیشدهاستمعموالتحتنظارت‪۲۴‬‬ ‫ساعتهقرارداردوزرادخانههسته ایمسکورا‬ ‫کامالکنترلمی کند‪.‬‬ ‫اینکیفکهبهزبانروسیچگت‬ ‫(نامگذاری شده از روی کوه چگت در‬ ‫کاباردینو–بالکاریادرروسیه)نامدارددراوایل‬ ‫دهه‪ ۱۹۸۰‬میالدی ساخته و برای اولین بار در‬ ‫سال‪ ۲۰۱۹‬میالدیبهجهانیاننشاندادهشدو‬ ‫محتوایانازنزدیکدرتلویزیونمشاهده‬ ‫شد‪.‬تصورمی شودکهحضورقابلمشاهدهان‬ ‫درهفته هایاخیرنشانهدلهرهاوریاستازان‬ ‫کهرئیسجمهورروسیهمی تواندسالح های‬ ‫هسته ایویرانگررادرهرزمانیمستقرسازد‪.‬‬ ‫ازهواپیما هایروزقیامتتاحملکیف‬ ‫هسته ای‬ ‫تهدید هایوحشتناکتلویزیوندولتی‬ ‫تلویزیوندولتیروسیهدریکویدئوی‬ ‫تبلیغاتیعجیببریتانیاراتهدیدبهغرقشدندر‬ ‫زیرسونامیرادیواکتیوکرد‪.‬درپخشهیجان‬ ‫انگیزاینکلیپمجریاشارهکردکهچگونه‬ ‫اخرینموشکهسته ایشیطان‪۲‬کرملین‬ ‫می تواندبریتانیارانابودکند‪.‬‬ ‫“دیمیتریکیسلیوف”میزبانبرنامه‪،‬دومین‬ ‫گزینهروسیهرابرای“غرقکردنبریتانیادر‬ ‫اعماقدریا”بااستفادهاز“اژدرهسته ایزیرابی‬ ‫پوزیدون” ان کشور اعالم کرد‪ .‬او در یک‬ ‫تصویرترسناکهشداردادکهاینموشک‬ ‫یکموجسونامیغول پیکرراتاارتفاع‪۴۹۹۸۷‬‬ ‫سانتیمتریایجادمی کند‪.‬اوسپسپیشبینی‬ ‫کردکهامواجابکهتقریبابهنیمهاسکافل‬ ‫پایکبلندترینکوهانگلستانمی رسدحاوی‬ ‫“دوزباالییازتشعشعات”خواهدبودوانچه‬ ‫ازبریتانیاباقیخواهدماندرابهیک“صحرای‬ ‫رادیواکتیو”تبدیلمی کند‪.‬تهدیداوبراساس‬ ‫ادعا های“بیاساس”رسانه هایدولتیروسیه‬ ‫درهفتهگذشتهمبتنیبراینادعاکه“بوریس‬ ‫جانسون”نخستوزیربریتانیادربارهانجام‬ ‫حملههسته ایعلیهروسیهبدونمشورتباناتو‬ ‫صحبتکردهاست‪.‬دفترنخستوزیریبریتانیا‬ ‫اینموضوعرا“نمونهدیگریازاطالعات‬ ‫نادرستمنتشرشدهتوسطکرملین”قلمداد‬ ‫نمود و ان را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫ازهواپیما هایروزقیامتتاحملکیف‬ ‫هسته ای‬ ‫ازمایشهسته ایشیطان‪۲‬‬ ‫کارشناسانتلویزیونیطرفدارپوتین‬ ‫پیش ترنیزدرتهدیدیاستفادهازموشک‬ ‫بالستیکقارهپیمایسارماتی ا�‪RS-28Sar‬‬ ‫‪ mat‬رامطرحکردهبودندوباخوشحالی‬ ‫ازتواناییانبرایمحوکردنبریتانیاازنقشه‬ ‫جهانیادکردهبودند‪.‬پوتینبهخودمی بالد‬ ‫که“شیطان‪”۲‬موشکاتمیاخرالزمانیاش‬ ‫می تواند“هرگونهدفاعی”رادرهمبشکند‪.‬‬ ‫پوتینگفتهبودکهسارماتقادراست‬ ‫باپایاندادنبهجهان“انانیراکهمی خواهند‬ ‫روسیهراتهدیدکنندمجبورسازدتادوباربه‬ ‫تصمیمشانفکرکنند”‪.‬‬ ‫اینموشکمی تواندمسافتی‪۱۷۷۰۲‬‬ ‫کیلومتریراطیکردهو‪ ۱۵‬کالهراحملکند‬ ‫واینظرفیتراداردکهمنطقه ایبهوسعت‬ ‫بریتانیارادرجریانیکحملهنابودکند‪.‬گفته‬ ‫می شودسارماتدوربردترینموشکبالستیک‬ ‫قارهپیمایجهاناست‪.‬کالهک هایمجزای‬ ‫انمی توانندپیشازحرکتبهسویهدف‬ ‫باسرعتمافوقصوتازموشکاصلی‬ ‫‪ ۱۰۰‬تنیجداشوند‪.‬اینبمب ها‪ ۱۰۰۰‬برابر‬ ‫قوی ترازبمب هاییهستندکهتوسطایاالت‬ ‫متحدهدرهیروشیماوناکازاکیژاپندرطول‬ ‫جنگجهانیدوممورداستفادهقرارگرفتند‪.‬‬ ‫پوتینگفتهاست‪”:‬اینموشکمی توانداز‬ ‫تمامسیستم هایدفاعضدموشکیمدرن‬ ‫عبورکند”‪.‬‬ ‫ازهواپیما هایروزقیامتتاحملکیف‬ ‫هسته ای‬ ‫پناهگاه هایهسته ای‬ ‫گزارششدهکهپوتینوحلقهنزدیکان‬ ‫اش در ماه مارس پس از حمله به اوکراین‬ ‫درپناهگاه هایهسته ایفوقسریزندگی‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫استفادهازپناهگاه هایباامنیتباالنشان‬ ‫می دهدکهپوتینمی تواندبرایاستقرار‬ ‫تسلیحاتهسته ایامادهشوداقدامیکهمنجربه‬ ‫انتقامجوییاجتنابناپذیرخواهدشد‪.‬‬ ‫جابجاییهواپیما هایمورداستفادهتوسط‬ ‫مقام هایارشدکرملیندرماهمارسنشانداد‬ ‫کهپوتیناحتماالدرمخفیگاهیدرنزدیکی‬ ‫سورگوتدرغربسیبریبهسربردهاست‪.‬به‬ ‫گفته“کریستوگروزف”روزنامهنگارتحقیقی‬ ‫گفتهمی شود“سرگئیشویگو”وزیردفاع‬ ‫پوتینبرایمدتیدرپناهگاهیدرنزدیکیاوفا‬ ‫دراورالدر‪ ۱۱۶۶‬کیلومتریشرقمسکوپنهان‬ ‫شده بود‪ .‬این گمانه زنی پس از بازدید سه روزه‬ ‫“کسنیاشویگو”دختر‪ ۳۱‬سالهاوازاوفاتقویت‬ ‫شد‪ .‬در ان زمان گفته شده بود که وزیر دفاع‬ ‫روسیهازمشکالتقلبیرنجمی برد‪.‬گروزف‬ ‫کهباشبکهتحقیقاتیبریتانیایی“بلینگکت”‬ ‫درارتباطاستدرانزمانگفتهبود‪”:‬کامال‬ ‫مطمئنهستمکهشویگودریکپناهگاهاست‪.‬‬ ‫باردیابیحرکتهواپیمایاوپرواز هایبسیار‬ ‫مکرربهاوفارامشاهدهمی کنیم”‪.‬‬ ‫بااگاهیازاینکهدرانمنطقه‬ ‫پناهگاه هایمحافظتشدهنیزوجوددارند‬ ‫اینموضوعپاسخیروشندرموردمحل‬ ‫سکونتویارائهمی دهد‪.‬اومعتقداستکه‬ ‫پوتینپناهگاهدیگرینیزدرنقطه ایدیگردر‬ ‫اختیاردارد‪.‬پیش ترادعا هاییمبنیبرانوجود‬ ‫داشتکهپوتینخویشاونداننزدیکخود‬ ‫رابهپناهگاهیدرکوه هایالتایدرحدود‬ ‫‪ ۱۷۷۰‬کیلومتریجنوبشرقیسورگوتو‬ ‫‪۳۷۹۸‬کیلومتریشرقمسکومنتقلکردهبود‪.‬‬ ‫همچنین‪،‬ادعا هاییوجوددارندمبنیبران‬ ‫کهپوتیندراواخرسالگذشتهبرایبازرسی‬ ‫پناهگاه هایاضطراریدردورهشیوعکرونا‬ ‫وقتصرفکردهبود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 17 -‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره ‪1573‬‬ ‫بین الملل‬ ‫نمایندهروسیهدرسازمان‬ ‫ملل‪:‬جنگجهانیدرسطح‬ ‫اقتصادیدرحالوقوعاست‬ ‫نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جریان نشست شورای‬ ‫امنیت این سازمان پیرامون اوکراین گفت که در حال حاضر با توجه‬ ‫با اقداماتی که علیه روسیه در واکنش به “عملیات ویژه نظامی” این‬ ‫کشور در اوکراین اتخاذ شده؛ یک جنگ جهانی در سطح اقتصادی‬ ‫در حال وقوع است‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک‪ ،‬واسیلی نبنزیا‪ ،‬نماینده دائم‬ ‫روسیه در سازمان ملل متحد اظهار کرد‪« :‬این یک جنگ در اوکراین‬ ‫نیست؛ بلکه بالعکس این جنگ دسته جمعی غرب علیه فدراسیون‬ ‫روسیه است‪ .‬گویا غرب مشتاقانه منتظر این لحظه بوده تا سرکوب‬ ‫علیه روسیه را اغاز کند‪ .‬و اگر قرار باشد از جنگ جهانی صحبت‬ ‫کنیم‪ ،‬باید بگویم که اکنون یک جنگ جهانی در سطح اقتصادی در‬ ‫حال وقوع است‪».‬وی خاطرنشان کرد که مردم و کشورهایی وجود‬ ‫دارند که مدتهاست رویای تبدیل اوکراین به یک پل ارتباطی برای‬ ‫جنگ با روسیه را در سر داشته اند و از ‪ ۳۰‬سال پیش‪ ،‬زمان استقالل‬ ‫اوکراین‪ ،‬هر کاری که ممکن است برای رسیدن به این هدف انجام‬ ‫داده اند‪.‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه در تاریخ ‪ ۲۴‬فوریه‬ ‫حمله به اوکراین را با هدف “نازی زدایی” و جلوگیری از پیوستن‬ ‫این کشور به ناتو اغاز کرد؛ حمله ای که روسیه خود ان را “عملیات‬ ‫ویژه نظامی” نامیده است و باعث شده که غرب واکنش های مختلفی‬ ‫نسبت به این مسئله نشان دهد و “شدیدترین تحریم ها” را علیه روسیه‬ ‫اعمال کند‪.‬‬ ‫عضویت فنالند و سوئد در ناتو به معنی تسلط بر ســاختار فرماندهی غربی و شمالی روسیه است‬ ‫ازچندهفتهپیشتاکنونکهموضوععضویت‬ ‫سوئد وفنالند در ناتو مطرح شد‪ ،‬به موازات ان هم‬ ‫گمانه زنی های زیادی به وجود امده است‪ .‬برخی ‬ ‫معتقدندکهعضویتاینکشورهامی تواندتاثیرات‬ ‫همه جانبه بر روسیه و روابطش با این دو کشور به‬ ‫خصوص در عرصه امنیتی – نظامی بگذارد و برخی‬ ‫دیگرمعتقدندکهاساساًچنیناتفاقیرخنخواهدداد؛‬ ‫چراکه دو طرف نمیت وانند پیامدهای این اقدام را برای‬ ‫خود هضم کنند‪ .‬در این رابطه و برای روشن شدن‬ ‫روند و پیامدهای موجود در این رابطه به گفت وگو‬ ‫باعلیرضامکی‪،‬تحلیلگرمسائلراهبردینشستیمکه‬ ‫مشروح ان از نظر میگذرد‪:‬‬ ‫ریشه هایپیوستناحتمالیفنالندوسوئدبهناتورا‬ ‫چگونه باید تحلیل کرد؟ ایا دو کشور به دلیل هراس‬ ‫از اقدام های روسیه در پرونده اوکراین به این فکر‬ ‫افتاده اند یا در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است؟‬ ‫بایدیادمانباشددولت هاوقتیدربرابرتهدید‬ ‫وجودیقرارمی گیرند‪،‬اقدامبهامنیتی سازی‬ ‫فرایندهایسیاسیمی کنند‪.‬درمیانکشور های‬ ‫اسکاندیناوی(بهطورمشخصفنالندوسوئد)که‬ ‫طی‪ ۸۰‬سال گذشته روند بی طرفی خودشان را حفظ‬ ‫کردند‪،‬پیوستنیانپیوستنبهناتوبیشترازاینکهیک‬ ‫بحثراهبردی‪-‬نظامیباشد‪،‬یکبحثسیاسی‬ ‫بوده که در میان احزاب و گروه های مختلف نظرات‬ ‫گوناگونی را مطرح می کردند‪ .‬در سال های گذشته و‬ ‫حتی دوران جنگ سرد هم به رغم اینکه این دولت ها‬ ‫عضوساختارناتونبودنداماازروابطگستردهنظامی‬ ‫و امنیتی با ناتو و اعضا مهم ناتو مثل امریکا‪ ،‬فرانسه و‬ ‫بریتانیابرخورداربودند‪.‬امابهصورتکلیفرهنگ‬ ‫راهبردی این دو کشور تا این لحظه به گونه ای بوده‬ ‫است کهحفظ استقالل عمل راهبردی نسبت بهناتو‬ ‫و روسیه را حفظ کنند‪ .‬این دو کشور را می شود از‬ ‫جملهنامزدهایبالقوهتامیننیروموردنیازاحتمالی‬ ‫برایتشکیلیکنیروواکنشسریعاروپاییدانست‬ ‫وتقریباًدرهمهبحث هایمرتبطباسیاستخارجی‬ ‫و امنیتی مشترک اروپایی‪ ،‬این دو کشور از جمله‬ ‫کشورهایفعالبودندودربحثتشکیلنیروهای‬ ‫مشترک اروپایی هم به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا‬ ‫حضورفعالیداشتند‪.‬‬ ‫در این مورد باید به یاد داشته باشیم که نیروی‬ ‫واکنش سریع اروپایی در صورت تشکیل هم قرار‬ ‫نیستجایگزینناتوبشودبلکهدربهترینحالتبه‬ ‫عنوانیکنیرویمکملناتومطرحخواهدبود‪.‬‬ ‫همانطورکهتجربه لیبیبهعنوان پیشدرامدی از‬ ‫عملیاتمستقلنظامیاروپاییمطرحشد‪،‬نشاندادکه‬ ‫ساختارهاینظامیاروپاییازکمبودهایبسیارباالیی‬ ‫مخصوصاًدرحوزه هاییمثلفرماندهی‪-‬کنترل‪،‬‬ ‫سوخت رسانی‪،‬اطالعاتمیداننبرد‪،‬عملیات های‬ ‫برتری هوایی و ‪ ...‬مواجه هستند‪ .‬پسبحث تشکیل‬ ‫چنیننیروی اروپاییرابایددر راستایتقویت استقالل‬ ‫عملاروپاییببینیمتاجایگزینیمطلقناتوکهبا‬ ‫توجه به نبرد اخیر اوکراین به نظر میرسد تا مدتی این‬ ‫بحث به فراموشی سپرده شود‪.‬از این جهت با توجه‬ ‫بهتهاجمی ترشدنسیاستخارجیروسیه‪،‬مسکو‬ ‫قصد داشت که از اوکراین یک درس عبرت برای‬ ‫سایرکشورهاینامزداحتمالیپیوستنبهناتواستفاده‬ ‫کند؛ مخصوصا از سال‪ ۲۰۱۴‬به این سو مباحث مرتبط‬ ‫با پیوستن احتمالی این دو کشور به ناتو افزایش پیدا‬ ‫کرده و با توجه به همگن بودن ساختار سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫ونظامی اینکشورهابا ساختارهای موردنظرناتو‬ ‫پیوستنایندولت هابهناتوصرفاًبهتصمیماتسیاسی‬ ‫دراستکهلموهلسینکیوابستهبودهاست‪.‬اماباتهاجم‬ ‫روسیه به اوکراین که به عنوان تهاجم یک کشور‬ ‫خارجیبهاصولبنیادینثباتوامنیتاروپاییمعنا‬ ‫می شود‪،‬بهنظرمی رسدکهبحثپیوستنیانپیوستن‬ ‫به ناتو از حالت سیاسی خودش خارج شده و تبدیل‬ ‫به یک بحث راهبردی به منظور ممانعت روسیه از‬ ‫گسترش جبهه نبرد شده است‪.‬تا چه حدفشار سایر‬ ‫اعضای اتحادیه اروپا و امریکا بر سوق دادن فنالند و‬ ‫سوئد به سمت عضویت در ناتو موثر است؟‬ ‫در پاسخ به این سوال باید دو نکته را به یاد داشته‬ ‫باشیم‪:‬‬ ‫نکته اول اینکه این جنگ را نباید صرفاًبه عنوان‬ ‫حسگسترش طلبیروسیهدرککنیم‪،‬بلکهبخشیاز‬ ‫این جنگ ناشی از شدت گرفتن رقابت های راهبردی‬ ‫وهمچنینرقابت هایاطالعاتیبودکهمیانامریکاو‬ ‫روسیهباالگرفتودرنهایتامریکایی هازمینه های‬ ‫تهاجم روسیه به اوکراین را فراهم کردند که به اهداف‬ ‫گسترده ترخودشاندستپیداکنند‪.‬ازاینجهت‬ ‫یکیازاهدافامریکایی هاازفراهمکردنزمینه های‬ ‫چنیننبردیعالوهبرتضعیفشدیدساختارنیروهای‬ ‫متعارف روسیه و کاهش اثر ان در حوزه اوراسیا‬ ‫(بهعنوانمنطقه ایکهامریکایی هاامادهمی شوندتا‬ ‫رقابتراهبردیخودشونباچینراسازماندهیکنند)‪،‬‬ ‫گسترش اعضا ناتو بوده و هست‪ .‬لذا با باال گرفتن‬ ‫درگیری ها در اوکراین و شرق اروپا طبیعی است که‬ ‫نیازیبهفشارمستقیمازجانببازیگراناتالنتیکی‬ ‫نظیرامریکاوبریتانیانباشد‪،‬بلکهاینهاشعلهاتشرا‬ ‫روشن کردند و صبر می کنند که روند وقایع مابقی‬ ‫راه را طی کند‪.‬‬ ‫نکتهبعدیکهبایدبهیادداشتهباشیمتاثیری‬ ‫است که عضویت این دو کشور بر ساختار امنیت‬ ‫راهبردی اروپایی و ساختار راهبردی نیروهای روس‬ ‫میگذارد‪.‬همانطورکهمی دانیمفنالندوسوئدبهعنوان‬ ‫همسایگانروسیهواروپایشمالیبرکرانه هایشمالی‬ ‫دریایبالتیکوابراه هایداخلیان مثلخلیجفنالند‪،‬‬ ‫خلیجداخلیبوتنیاتسلطکاملدارندوحضورناتو‬ ‫در این دو کشور به معنی تسلط ناتو بر کلیت ساختار‬ ‫وعملیاتفرماندهیغربیو فرماندهیشمالیروسیه‬ ‫که ناوگان دریای بالتیک و ناوگان شمالی این کشور‬ ‫را تحت اختیار دارد‪ ،‬خواهد بود‪ .‬مخصوصا در این‬ ‫میاندومسألهبسیارمهمبرایادامهعملیات های‬ ‫روسیهمطرحخواهدشد‪.‬یکیمسئألهجزیرهگوتلند‬ ‫که تحت حاکمیت سوئد بوده و درست در میانه‬ ‫دریایبالتیکبرکلکشتیرانیتجاریوغیرتجاری‬ ‫اینمنطقهتسلطدارد‪،‬ودیگریخلیجبوتنیامیانسوئد‬ ‫و فنالند است که در صورت پیوستن هر دو کشور‬ ‫به ناتو می توان به عنوان یک گزینه بسیار مطلوب به‬ ‫منظورسازماندهیعملیاتسطحیوزیرسطحیو‬ ‫همچنینعملیات هایاطالعاتیناتوعلیهروسیهمورد‬ ‫استفادهقراربگیرد‪.‬اخیرا ًوزیرخارجهسوئداعالم‬ ‫کرده که فنالندی ها به زودی عضو ناتو خواهند شد‪.‬‬ ‫اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین اتفاقی رخ دهد‪،‬‬ ‫خارج نزدیک‬ ‫واکنش روسیه به این اتفاق که در‬ ‫ِ‬ ‫مرزهایشرخمیدهدچیست؟‬ ‫در این مورد باید یک نکته را به یاد داشته باشیم‪.‬‬ ‫کشورهایاسکاندیناویبرمبنایدکترینسیاست‬ ‫خارجی و امنیتی روسیه عضوی از الیه خارج نزدیک‬ ‫محسوبنمی شوند؛بلکهانهابخشیازدولت های‬ ‫همجوارهستندکهروسیهترجیحمی دهدباحفظ‬ ‫بی طرفیانها‪،‬یکمنطقهحائلبارقیبراهبردی‬ ‫خودش داشته باشد‪ .‬از نظر روس ها‪ ،‬دولت هایی خارج‬ ‫نزدیکمحسوبمی شوندکهقب ً‬ ‫العضوی ازاتحاد‬ ‫جماهیر شوروی بودند و با فروپاشی شوروی‪ ،‬از این‬ ‫کشورجداشده اند‪.‬بهعبارتبهترکشورهاییکه‬ ‫الیهداخلیمسیرهایارتباطیوژئوپلیتیکدسترسی‬ ‫روسیه به خارج از مرزهای خودشان را تامین میکنند‬ ‫کهمی توانبهکشورهایاسیایمیانه‪،‬قفقاز‪،‬اوکراین‪،‬‬ ‫بالروس و غیره اشاره کرد‪.‬‬ ‫واکنش روسیه به این پرونده چه خواهد بود؟‬ ‫روس ها با تصور پیروزی اسان و یک عملیات‬ ‫یک هفته ای یا حداکثر دو هفته ای به اوکراین یورش‬ ‫بردند‪ .‬در این عملیات که روسیه از حدو ِد‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ظرفیتعملیاتیرزمیخودشاستفادهکرده‪،‬در‬ ‫عرض دو ماه گذشته تا به حال موفق به دستیابی به‬ ‫حداقل خواسته های خود نشدند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که مطابق اخرین اماری که سازمان اطالعات دفاعی‬ ‫بریتانیامنتشرکرده‪،‬درایننبردتاکنونروس ها‬ ‫نزدیک یک چهارم توان خودشان را از دست دادن‬ ‫که در این میان‪ ۹‬ژنرال بلند پایه از رسته های مختلف‬ ‫را هم شامل می شود‪ .‬بنابراین روس ها در شرایط فعلی‬ ‫از ظرفیت نظامی متعارف کافی برای درگیری در‬ ‫جبهه گسترده که تا مرزهای نروژی و سراسر جبهه‬ ‫شمالیدریایبالتیکرابرخودارنیستند‪.‬اماروس ها‬ ‫ممکناستکهقصدباج گیریهسته ایداشتهباشند‪.‬‬ ‫به این معنی که با افزایش تهدیدات و تنش های‬ ‫منطقه ای طرف مقابل را تهدید به واکنش هسته ایدر‬ ‫صورت پیوستن به ناتو کند که در این صورت مباحث‬ ‫گسترده تربازدارندگیهسته ایواعتبارتهدیدات‬ ‫روس ها مطرح خواهد شد که به نظر نمی رسد روسیه‬ ‫حداقل در وضعیت فعلی از ظرفیت و توان مدیریت‬ ‫چنینشرایطیبرخوردارباشد‪.‬‬ ‫در برخی محافل اعالم شده که سوئد از تبعات‬ ‫عضویت در ناتو نگران است و به نظر می اید که از‬ ‫«عضویتسریع»درپیمانسازماناتالنتیکشمالی‬ ‫عقب نشینیکردهاست؟ایااینتحلیلصحیحاست؟‬ ‫منخیلیاینتحلیلراصحیحنمی دانم‪.‬‬ ‫دولتفعلیسوئددولتیاستمتشکلازسوسیال‬ ‫دموکرات ها و سبزها‪ .‬در طول سال های گذشته این‬ ‫احزاب به همراه سایر احزاب چپ‪ ،‬یکی از موانع‬ ‫اصلی پیوستن این کشور به ناتو بودند‪ .‬با اینکه از نظر‬ ‫سازمانی‪،‬تشکیالتدفاعیوامنیتیاینکشوردر‬ ‫طولسال هایگذشتهمخصوصاًدروانجنگسرد‬ ‫همکاری هایبسیارپیشرفته ایباناتووتکتک‬ ‫اعضا این سازمان داشته اما احزاب چپگرا به صورت‬ ‫سنتیتحفظاتخودشانرانسبتبهاینسازمان‬ ‫دارند‪ .‬در حالی که دولت های میانه و راست همواره‬ ‫در جهت نزدیک تر کردن همکاری های دو طرف‬ ‫باهدففراهمکردنزمینه هایپیوستننهاییسوئد‬ ‫به این سازمان تالش کردند‪ .‬در این بین توجه به این‬ ‫نکته مهم است که سوئد به صورت سنتی همواره‬ ‫یکی از شرکای اصلی غیر عضو ناتو بوده و همواره‬ ‫دربرنامه هایاموزشی‪،‬مانورهاورزمایش های‬ ‫این سازمان مشارکت داشته و از سطح همکاری‬ ‫امنیتی بسیار باالیی با این سازمان و اعضا اصلی ان‬ ‫برخوداربودهاست‪.‬بنابراینموضع گیریاخیرخانم‬ ‫ان لینده‪ ،‬وزیر امور خارجه سوئد را نمی شود به معنی‬ ‫عقب نشینیاینکشورازعضویتدرناتوقلمداد‬ ‫کرد؛ چون اساساً از ابتدا هم عضویت سوئد و فنالند‬ ‫با اما و اگرهای داخلی بسیاری روبرو است‪ .‬بحثی‬ ‫که در شرایط فعلی تغییر کرده این است که با توجه‬ ‫بهعملیاتنظامیروس هادراوکراین‪،‬حامیانایده‬ ‫پیوستن به ناتو در میان شهروندان و جامعه سیاسی این‬ ‫کشور به شدت افزایش پیدا کرده و دولت چپگرای‬ ‫اینکشوردیگربهسادگینمی تواندایندرخواست ها‬ ‫را نادیده گرفته یا با انها مخالفت کند‪ .‬حتی در میان‬ ‫اعضای احزاب چپ هم این بحث ها باال گرفته و این‬ ‫دولتناچاراستدرنهایتیکتصمیممشخص‬ ‫و قطعی در این مورد بگیرد‪ .‬اما شخصاًفکر میکنم‬ ‫کهپیوستنسوئدوفنالنددروضعیتفعلیفقط‬ ‫مسألهزماناست‪.‬تبعاتعضویتدوکشورازحیث‬ ‫اقتصادی‪،‬سیاسیونظامیچهخواهدبود؟‬ ‫دربخش هایقبلیتوضیحاتیدرموردتبعات‬ ‫نظامی پیوستن این دو کشور به ناتو ارائه شد‪ .‬توجه‬ ‫داشتهباشیدکههمینحاالهمهمکاری هایبسیار‬ ‫سطحباالییمیانکمپانی هایتسلیحاتیدولت های‬ ‫عضوناتوازجملهایاالتمتحده‪،‬فرانسه‪،‬بریتانیا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ایتالیا و کانادا با صنایع نظامی این دو کشور‬ ‫برقرار است و در صورت عضویت سوئد و فنالند این‬ ‫همکاری هاقطعاًگسترده ترخواهندشد‪.‬درصورت‬ ‫پیوستن این دو کشور به ناتو همانطور که قب ً‬ ‫ال گفته شد‬ ‫انتظار می رود که این کشورها با در اختیار گذاشتن‬ ‫پایگاه هاوبنادرخودشانبهکنترلورصدفعالیت های‬ ‫دریایی‪،‬مخصوصاًفعالیت هاینظامی‪-‬اکتشافی‬ ‫روسیهدرقطبشمالبهناتوکمک هایمشخص‬ ‫و حیاتی کنند‪ .‬یادمان باشد که در حال حاضر یکی‬ ‫از زمینه های رقابت روسیه و ناتو و به طور مشخص‬ ‫امریکا‪،‬کاناداوبریتانیا‪،‬بحثفعالیت هاینظامیو‬ ‫اکتشافی در قطب شمال است و روس ها در این زمینه‬ ‫یک استراتژی بلند مدت را تهیه کردند که شامل تولید‬ ‫و استقرار بیش از‪ ۶۰‬کشتی نظامی یخ شکن به منظور‬ ‫فعالیتدرقطبشمالمی شود‪.‬‬ ‫بنابراینپیوستنایندوکشوربهساختارنظامی‬ ‫ناتومی تواندفعالیت هایدوفرماندهیمستقلنظامی‬ ‫مهم روسیه در غرب و شمال را در تور اطالعاتی و‬ ‫عملیاتیناتوقراردادهومنجربهتحت الشعاعقرار‬ ‫گرفتناینفعالیت هاودرنتیجهتغییراتاستراتژیک‬ ‫در برنامه ریزی روس ها شود که به نوبه خود می تواند‬ ‫زنجیره ای ازفعلو انفعاالت راهبردنظامیو امنیتی‬ ‫رادرسراسرصحفهژئواستراتژیکیورو‪-‬اتالنتیک‬ ‫اعمال کند‪ .‬مخصوصا اگر این دو کشور به ساختار‬ ‫فرماندهیاستراتژیکناتونیزملحقشودودرنتیجه‬ ‫بخشیازتسلیحاتهسته ایامریکاوسایراعضاناتو‬ ‫درایندوکشورمستقرشوند‪.‬همچنینبایدیادمان‬ ‫باشدپیوستنایندوکشوربهناتومنجربهتسهیل‬ ‫فعالیتاطالعاتیناتوبررویتحرکاتورزمایش های‬ ‫موشکی و بالستیک روسیه شده و بخشی از توان‬ ‫بازدارندگیگستردهروسیهمخصوصاًدرصورت‬ ‫تجهیزاینکشورهابهسامانه هایضدبالستیکرا‬ ‫خنثیمی کند‪.‬درموردتاثیراتسیاسی‪-‬اقتصادی‬ ‫انتظار داریم که در صورت الحاق این دو کشور به ناتو‬ ‫وزنایاالتمتحدهدرتصمیمگیری هایمعطوفبه‬ ‫مسائلامنیتیواستراتژیکدرسطحاروپاافزایشپیدا‬ ‫کند‪.‬اینمسألهمخصوصاًباتوجهبهاینکهنبردروسیه‬ ‫در اوکراین و فرسایش ژئوپلیتیک دو جانبه روسیه و‬ ‫اتحادیه اروپا را کلید م یزند‪ ،‬منجر به این خواهد شد که‬ ‫واشنگتنازوزنبیشتریدرمعادالتسیاسیداخلی‬ ‫اروپایی برخوردار شود‪ .‬از طرف دیگر حضور این دو‬ ‫کشور به عنوان دو کشور عمدتاًمشهور به ایده های‬ ‫اروپایی‪،‬انسجامبیشتریبهتصمیمگیری هایسیاسی‬ ‫و اقتصادی اتحادیه اروپا و ناتو به عنوان دو سازمان‬ ‫حافظوضعیتموجوددربرابرقدرت هایینظیر‬ ‫روسیه قرار خواهد داد‪ .‬از منظر اقتصادی هم به نظر‬ ‫می رسد که الحاق این دو به ناتو منجر به گسترش و‬ ‫تقویت اقتصاد صنایعنظامی ایندوکشورو افزایش‬ ‫تواناروپایی هابررویپلتفرم هایمشترکدفاعیچه‬ ‫در حوزه سخت افزاری و چه در حوزه نرم افزاری شود‬ ‫که با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی صنایع نظامی و‬ ‫صنایعاصلیروسیهخبرخوشحالکننده ایبرایاین‬ ‫کشورنخواهدبو‬ ‫الوروف‪:‬تحریم هایغربتاثیری‬ ‫در اراده مردم روسیه ندارد‬ ‫وزیر خارجه روسیه امروز (جمعه) در مراسم یادبود‬ ‫کهنه سربازان وزارت خارجه گفت که هیچ تحریمی از جانب غرب‬ ‫نمی تواند اراده مردم روسیه را در هم بشکند و این نژاد پرستی و‬ ‫تبعیض علیه مردم روسیه “بی منطق” است‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری تاس‪ ،‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫روسیه در این مراسم عنوان داشت‪« :‬هیچ تنبیهی‪ ،‬هیچ تحریمی‬ ‫نمی تواند اراده مردم ما‪ ،‬اراده رهبری روسیه که در دفاع از حقایق‬ ‫تاریخی و منافع مشروع کشورش مصمم است و از ایجاد تهدیدهای‬ ‫مستقیم علیه امنیت‪ ،‬فرهنگ و تاریخ مرزهای ما جلوگیری می کند‬ ‫را در هم بشکند‪ .‬این همان چیزیست که سا ل ها در جریان بوده‬ ‫است‪».‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اینده جهان اکنون تعریف و مشخص می شود‬ ‫که ایا یک نظام جهانی چند قطبی وجود خواهد داشت که توسط‬ ‫امریکا تماما کنترل و براساس خواسته های واشنگتن و کشورهای‬ ‫غربی اداره شود و یا جهانی عادالنه و دموکراتیک وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد‪ :‬روسیه به همراه اکثر‬ ‫کشورهای جهان خواستار جهانی براساس “نظم عادالنه و منصفانه”‬ ‫است‪ .‬ما به دنبال این نیستیم که مثل امریکا قوانینی را ابداع و سپس‬ ‫ا ن ها را به دیگران اعمال کنیم‪ .‬ما می خواهیم تمامی قوانین براساس‬ ‫منشور سازمان ملل متحد باشد‪.‬‬ ‫الوروف گفت‪ :‬هم زمان با اینکه یک جنگ پروپاگاندایی علیه‬ ‫روسیه و مردمانش در جریان است‪ ،‬نژاد پرستی و تبعیض کشورهای‬ ‫غربی علیه مردم روسیه “بی منطق” است‪.‬‬ ‫وی در ادامه این مراسم عنوان داشت‪« :‬شما می توانید مشاهده‬ ‫کنید که چه نوع جنگ پروپاگاندایی علیه فدراسیون روسیه در حال‬ ‫برنامه ریزی و اجرا است‪ .‬این نوعی تبعیض و نژاد پرستی است که‬ ‫اکنون به “غیرمنطقی” ترین نقطه خود رسیده است‪ .‬غرب در تالش‬ ‫است تا روسیه را به عنوان کشوری که مسئولیت اصلی جنگ جهانی‬ ‫دوم را برعهده دارد‪ ،‬معرفی کند‪ .‬البته ما باید همیشه در س های‬ ‫تاریخ را به یاد داشته باشیم؛ به خصوص اکنون که غرب در تالش‬ ‫است تا این صفحات باشکوه تاریخ ما را پاره کند و کارهایی که‬ ‫انجام شده را خط بکشد‪ .‬ما می توانیم مشابه ان را در کشورهای‬ ‫حوزه بالتیک مشاهده کنیم‪ ،‬می توانیم ان را در اوکراین ببینیم؛‬ ‫جایی که نئو‪-‬نازیسم و مظاهر جدید یهودستیزی در رژیم فعلی‬ ‫کی یف با همدستی غرب شکوفا می شود‪».‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫امیرحسین زارع‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫کفاشیان‪ :‬مخالف عزل عزیز ی خادم‬ ‫در هیات رئیسه بودم‬ ‫علیکفاشیاندرموردعملکردهیاترئیسه‬ ‫فدراسیونفوتبالاظهارداشت‪:‬اکنونچندایرادداریم‪.‬‬ ‫پسازرویکارامدنکمیتهانتقالیاساسنامهفدراسیون‬ ‫فوتبالتغییراتیکرد ‪.‬هرچنداساسنامهفعلیموردتاییدفیفا‬ ‫قرارگرفتهامانبایداینگونهباشدکههیاترئیسهبخواهد‬ ‫رئیسفدراسیونراتغییربدهد‪.‬منمخالفاینموضوع‬ ‫هستم‪ .‬فدراسیون رکن قضایی دارد‪ .‬در خود فیفا هم این‬ ‫اتفاق افتاد و هیات رئیسه فدراسیون جهانی سپ بالتر را‬ ‫کنار نگذاشت‪ .‬بلکه مدارک را به رکن قضایی اش داد و‬ ‫گفتایابهعنوانقاضیتشخیصمی دهیدکهبالترکنار‬ ‫رود که انها چنین موضوعی را تایید کردند‪.‬‬ ‫وی درمورد اینکه در حال حاضر ارکان قضایی‬ ‫فدراسیونفوتبالکشورمانطبقاساسنامهوجاهتقانونی‬ ‫ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اصالح اساسنامه باید سریع مجمع را‬ ‫تشکیل داده و رکن قضایی که باید مستقل باشد‪ ،‬در مجمع‬ ‫مشخص می کردند‪ .‬از این طریق باید کار را جلو می بردند‪.‬‬ ‫در رکن قضایی قاضی تصمیم می گیرد‪ .‬در زمان خودم‬ ‫همبرخیاعضایهیاترئیسهمی گفتندبایدفالنپست‬ ‫رابهمابدهیدووقتیمخالفتکردیممی خواستندعلیهما‬ ‫صحبت کنند‪ .‬بحث معامله نیست و باید کار را جلو برد‪.‬‬ ‫رئیساسبقفدراسیونفوتبالتصریحکرد‪:‬اینکه‬ ‫ناگهانیکروزبیاییموبگوییمشما(رئیسفدراسیون)‬ ‫نباش به کل کار را به هم می ریزد‪ .‬فرض کنید مجمع به‬ ‫بازگشترئیسفدراسیونرایبدهد‪.‬ایاهیاترئیسه‬ ‫می تواند در این وضعیت با او کار کند؟‬ ‫کفاشیاندربارهاختالفاعضایهیاترئیسهپساز‬ ‫عزل موقت عزیزی خادم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از این اتفاق فقط‬ ‫مردموفوتبالضررمی کنند‪.‬نبایدحرکتیانجامبدهیم‬ ‫کهفوتبالضررکند‪.‬زمانیدیگربرایریاستفدراسیون‬ ‫فوتبال کاندید نشدم زیرا دیدم فوتبال با ماندن من ضرر‬ ‫می کند‪.‬فقطنبایدخودمانراببینیم‪.‬‬ ‫ویدرخصوصاینکهایاانتشاراسنادمالیفدراسیون‬ ‫در دوره مدیریت عزیزی خادم سبب ایجاد شفافیت مالی‬ ‫شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در فدراسیون و در کل فوتبال هیچ وقت‬ ‫ماه زیر ابر نمی ماند‪ .‬اگر نخواهید هم خود به خود همه‬ ‫مسائل بیرون می اید زیرا همه چیز مشخص است‪ .‬من در‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬برخی فدراسیون ها و جاهای دیگر کار‬ ‫کردم اما هیچ جا مثل فدراسیون فوتبال نیست و انگار در‬ ‫اتاقیشیشهایکارمی کنیدکههمهچیزشرامی بینند‪.‬‬ ‫رئیساسبقفدراسیونفوتبالدرموردمالک‬ ‫پرداخت پاداش در زمان ریاست خودش چه بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زمان ما اعضای هیات رئیسه و مسئوالن فدراسیون‬ ‫پاداش نمی گرفتند و به ندرت مثال زمان صعود تیم ملی‬ ‫بهجامجهانیطبقمصوبههیاترئیسهپاداشمی گرفتیم‬ ‫یا مثال مساوی یا برد در جام جهانی مقداری پاداش‬ ‫داشت‪ .‬در قرارداد مربی هم امده بود هر پاداشی بازیکنان‬ ‫می گیرند او دو یا یک و نیم برابر پاداش بگیرد‪ .‬طبق همان‬ ‫مصوبهعملمی شد‪.‬‬ ‫کفاشیان ادامه داد‪ :‬در داخل پاداش ریالی و در‬ ‫خارج از کشور ارز پرداخت می کردیم ‪ .‬مبالغ هم خیلی‬ ‫کمبود‪.‬البتهنظرخودمهمینمبلغنبودامامی گفتندقبلی ها‬ ‫این مقدار پاداش داده اند و نمی توانی کمتر پرداخت کنی‪.‬‬ ‫پاداشهاخیلیمعقولومشخصبود‪.‬درموردشفافیت‬ ‫مالی هم باید بگویم از سال‪ ۸۶‬تا‪ ۹۴‬که رئیس فدراسیون‬ ‫بودمهرسالمجمعفدراسیونتشکیلمی شد‪.‬حسابرس‬ ‫رسمی مورد تایید دولت می امد حدود یک ماه و نیم‬ ‫تا دو ماه تمام حساب ها را در فدراسیون و سازمان لیگ‬ ‫بررسی می کرد‪ .‬تمام این اسناد اکنون وجود دارد‪ .‬زمان‬ ‫ریاست دادکان و بعد از من هم این اتفاق افتاد ‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬صورت های مالی را باید در مجمع‬ ‫تصویبمی کردند‪.‬شفافیتوجودداشت‪.‬مثالدرمورد‬ ‫مالیاتقراردادکی روشچنیناتفاقیافتاد‪.‬حتمابایدهیات‬ ‫رئیسه قبل از رفتن صورت های مالی به مجمع انها را امضاء‬ ‫کن د اما شنیده ام در دوره عزیزی خادم این اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪ .‬حسابرس باید صورت های مالی سازمان لیگ را هم‬ ‫بررسی کرده و مجمع هم باید انها را تایید کند اما در کل‬ ‫درموردوظایفهیاترئیسهبایداصالحاتیدراساسنامه‬ ‫فدراسیونانجامشود‪.‬‬ ‫نایبرئیسسابقفدراسیونفوتبالدرخصوص‬ ‫بالتکلیفیتیمملیدراستانهجامجهانی‪ ۲۰۲۲‬قطرگفت‪:‬‬ ‫غیر از تیم ملی بزرگساالن‪ ،‬ما تیم های دیگری مثل تیم‬ ‫امید‪ ،‬جوانان‪ ،‬نوجوانان هم باشیم‪ .‬اگر از االن انها را اماده‬ ‫نکنیم چشم روی هم بگذاریم دو سال دیگر می اید و ما‬ ‫هیچ چیز نداریم‪ .‬تیم بزرگساالن‪ ۹۰‬درصد راهش را رفته‬ ‫تعویق بازی های اسیایی تکلیف‬ ‫فدراسیون کشتی را روشن کرد‬ ‫هفتادوهفتمیننشستهیاتاجراییشورایالمپیکاسیا(‪)OCA‬صبحامروزدرحالیبرگزارشدکهیکیازمهمتریناتفاقاتایننشست‪،‬تصمیمبه‬ ‫تعویقبازی هایاسیایی‪ ۲۰۲۲‬هانگژوبود‪.‬اینتصمیمدرحالیاتخاذشدکهچندیپیشفدراسیونکشتیاختالفنظرهایزیادیباکمیتهملیالمپیکبرایاولویت‬ ‫بازی هایاسیاییورقابتهایجهانیداشتوبراینباوربودباتوجهبهفاصلهزمانیاندکبینایندورویداد‪،‬بایدنیروهایباتجربهوتوانمندراهیرقابتهایجهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬صربستانشوند‪.‬بدینترتیبباتوجهبهتعویقبازیاسیایی‪ ۲۰۲۲‬هانگژو‪،‬می توانامیدواربوداختالفنظربینفدراسیونکشتیوکمیتهملیالمپیککشورمان‬ ‫همبهپایانرسیدهوحاالتمامیپتانسیلموجودکشتیبرایحضوردررقابتهایجهانی‪ ۲۰۲۲‬صربستانمهیاخواهدشد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫بازتابامادگیضعیفتیمملیایران‬ ‫برایجام جهانیدررسانه امریکایی!‬ ‫گزارش‬ ‫اما سایر تیم ها در ابتدای راه هستند ‪.‬‬ ‫کفاشیاندربارهدرخواستمیرشادماجدیبرای‬ ‫ترک تشریفات در راستای جذب حامیان مالی و تجربه‬ ‫خودش از این اقدام گفت‪ :‬یکی از دوستان مثال می زد‬ ‫کهتشکیالتتبلیغاتیفدراسیونمانندگلولهیخدراتش‬ ‫است‪ .‬یعنی زود اب می شود و از بین می رود‪ .‬امروز‬ ‫مشخص می شود طبق مصوبه باید‪ ۷-۸‬روز یا‪ ۲‬هفته‬ ‫دیگر پول بیاورید‪ .‬اگر کار را رها نکنید‪ ،‬پولی دست تان‬ ‫را نمی گیرد‪ .‬در غیر این صورت باید سریع قرارداد بسته‬ ‫وکارراانجامبدهید‪.‬فدراسیونفوتبالمستقلغیردولتی‬ ‫است‪ .‬خودم بازنشسته بودم که به این فدراسیون امدم‪ .‬اگر‬ ‫هیاترئیسهتصمیمبگیردکاربایدکاملانجامشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انجا دیگر نباید فکر کنید یک نفر پول‬ ‫بیشترمی دهدیاکارشناسمشخصکندقیمتچیست؟‬ ‫اینمسائلتمامشدورفت‪.‬دیگرنمی توانیدارزیابیکنید‪.‬‬ ‫االن می بینم همه تیم ها می خواهند با هم بازی کنند و کره‬ ‫جنوبی با برزیل و دو تیم دیگر از امریکای جنوبی بازی‬ ‫می کند‪.‬مردمانتظاردارندتیمملیسریعبازیدوستانه‬ ‫انجامبدهد‪.‬ترکتشریفاتجزواختیاراتهیاترئیسه‬ ‫است و اگر قرار باشد در همین حالت فعلی کار انجام‬ ‫شود‪،‬دیگرهیچاتفاقینمی افتد‪.‬‬ ‫رئیساسبقفدراسیونفوتبالخاطرنشانکرد‪:‬بعداز‬ ‫‪ ۸‬سال و نیم ریاست و چهار سال نایب رئیسی فدراسیون‬ ‫می گویمفدراسیونفوتبالنیازیبهبودجهدولتندارد‬ ‫زیرا خودش درامدزا است‪ .‬برای همین جام جهانی‬ ‫‪ ۱۴-۱۵‬میلیون دالر از فیفا می گیرد ‪ .‬از‪ ،AFC‬تبلیغات‬ ‫محیطی و حق پخش که ان شاءاهلل به سرانجام برسد‪،‬‬ ‫می توانپولگرفت‪.‬‬ ‫کفاشیان عنوان کرد‪ :‬درباره کمک دولت به‬ ‫فدراسیون در زمان خودم یک مطلب را باید بگویم‪ .‬در‬ ‫ان زمان دولت به ان صورت کمکی نمی کرد و حتی‬ ‫در مقطع وزارت گودرزی صفر ریال دریافتی از دولت‬ ‫نداشتیم‪.‬البتهبرخیمواقعهدفمندکمکمی کرد ‪.‬مثال‬ ‫وقتیتیمملیمی خواستبهجامجهانیبرود‪،‬می گفت‬ ‫فالن مقدار پاداش می دهم یا مقداری پول را برای تیم‬ ‫امیدمی دهم‪.‬‬ ‫یک رسانه امریکایی به بازتاب عملکرد‬ ‫ضعیف تیم ملی ایران به منظور امادگی در‬ ‫جام جهانی قطر پرداخته است‪.‬‬ ‫او به نقل از ساتیت �‪sport illus‬‬ ‫‪ ،trated‬در حالی که ژاپن و کره جنوبی‬ ‫اماده سازی دقیقی برای حضور در جام‬ ‫جهانی را شروع کرده اند‪ ،‬در ایران این‬ ‫نگرانی وجود دارد که تیم اول اسیا با شرایط‬ ‫ضعیفی به جام جهانی برود‪.‬‬ ‫ایران در جام جهانی با تیم های فوتبال‬ ‫انگلیس و امریکا همگروه شده است‪.‬‬ ‫اخیرا گزارش هایی مبنی بر برگزاری بازی‬ ‫دوستانه تیم ملی ایران با نیوزلند و کانادا‬ ‫مطرح شده اما هیچ چیزی تایید نشده است‬ ‫تا ایران شرایط خوبی در استانه این رقابت‬ ‫ها نداشته باشد‪.‬‬ ‫افشین قطبی‪ ،‬سرمربی سابق تیم ملی‬ ‫ایران در این باره به اسوشیتدپرس گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد برنامه مشخصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫زمان بسیار مهم است ولی این زمان برای‬ ‫ایران بدون اتفاق خوبی در حال سپری شدن‬ ‫است‪ .‬بیشتر تیم ها بازی های دوستانه خود‬ ‫را ترتیب داده اند‪ ،‬ایران باید فورا ً بازی های‬ ‫مناسبی را برای اماده سازی جام جهانی‬ ‫ترتیب دهد‪.‬‬ ‫انتقادهایی در داخل ایران در مورد‬ ‫عدم اقدام مناسب فدراسیون تاکنون وجود‬ ‫داشته است‪ .‬میرشاد ماجدی سرپرست موقت‬ ‫فدراسیون فوتبال گفته‪ ،‬تا زمانی که جزئیات‬ ‫نهایی نشود هیچ بازی اعالم نخواهد شد‪.‬‬ ‫از انجایی که این کشور تحت‬ ‫تحریم های بین المللی قرار دارد‪ ،‬جذب‬ ‫تیم ها به تهران یا سفر به خارج از کشور‬ ‫می تواند برای ایران پیچیده تر از رقبای‬ ‫اسیایی اش باشد‪.‬‬ ‫قطبی در ادامه صحبت های خود گفت‪:‬‬ ‫من در دوران حضورم در تیم ملی ایران‪،‬‬ ‫مانند کسانی که قبل و بعد از من امدند‪ ،‬با‬ ‫بسیاری از این چالش ها مواجه شدم‪ .‬مایوس‬ ‫کننده است‪ ،‬زیرا ایران دارای نسل طالیی از‬ ‫بازیکنان است و اگر انها بهترین حمایت و‬ ‫امادگی را داشته باشند‪ ،‬می توانند عملکرد‬ ‫خوبی در جام جهانی داشته باشند‬ ‫کارلوس کی روش جانشین قطبی نیز از‬ ‫کیفیت حریفان ایران در بازی های دوستانه‬ ‫قبل از جام جهانی ‪ ۲۰۱۸‬شکایت کرد‪،‬‬ ‫زمانی که ایران با ترکیه‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬سیرالئون‪،‬‬ ‫الجزایر‪ ،‬تونس و ازبکستان دیدار کرد‪.‬‬ ‫این بار کره جنوبی که در گروه ‪ H‬به‬ ‫همراه پرتغال‪ ،‬اروگوئه و غنا قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬در ‪ ۲‬ژوئن در سئول به مصاف برزیل‬ ‫می رود و چهار روز بعد با شیلی و در ‪۱۰‬‬ ‫ژوئن با پاراگوئه دیدار خواهد کرد‪.‬‬ ‫ژاپن نیز که در گروه ‪ E‬با المان‪ ،‬اسپانیا‬ ‫و کاستاریکا یا نیوزلند همگروه است با‬ ‫برزیل و پاراگوئه در هفته اول ژوئن دیدار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫عربستان سعودی نیز از اسیا جواز‬ ‫حضور در این مسابقات را کسب کرده است‬ ‫و قطر به عنوان میزبان به صورت خودکار در‬ ‫این مسابقات حضور پیدا می کند‪.‬‬ ‫استرالیا و امارات متحده عربی در پلی‬ ‫اف اسیایی به مصاف هم خواهند رفت تا‬ ‫با تیم پنجم از امریکای جنوبی دیدار کنند‬ ‫و یک تیم جواز حضور در جام جهانی را به‬ ‫دست می اورد‪.‬‬ ‫پپ‪ ،‬لیگ برتر را‬ ‫از دست نده!‬ ‫گزارش‬ ‫‪ 9‬ماه و ‪ 53‬مسابقه قبلی را فراموش‬ ‫کنید‪ .‬ان ‪ 86‬ثانیه در مادرید چه تاثیری‬ ‫بر فصل منچسترسیتی خواهد داشت؟‬ ‫زمانی که سانتیاگو برنابئو فوران‬ ‫کرد و بازیکنان رئال مادرید در کنار‬ ‫هواداران خود جشن گرفتند‪ ،‬پپ‬ ‫گواردیوال از قبل مجبور شد به اینده‬ ‫فکر کند‪.‬‬ ‫او که در اطراف زمین قدم می زد‪،‬‬ ‫صحنه های وحشیانه و سوت ها و‬ ‫شوخی ها را نادیده گرفت تا روی جمع‬ ‫کردن بازیکنانش تمرکز کند‪.‬‬ ‫فرناندینیو در اخرین بازی خود‬ ‫در لیگ قهرمانان اروپا پس از ‪ 9‬سال‬ ‫حضور در سیتی‪ ،‬شکست خورد‪ .‬او‬ ‫اخرین نفر در صف طوالنی اسطوره‬ ‫های باشگاهی است که بدون مدال‬ ‫ارزشمند اروپایی به کار خود ادامه می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫همچنین اغوش گرمی از سوی‬ ‫ناکامی برای ژائو کانسلو‪ ،‬ایمریک‬ ‫الپورته و فیل فودن نیز وجود داشت ‪-‬‬ ‫سه ستاره ای که همه چیز داده بودند اما‬ ‫به نوعی در سمت بازنده قرار گرفتند‪.‬‬ ‫او قب ً‬ ‫ال یک کلمه ارام بخش برای‬ ‫گابریل خسوس گفته بود‪ .‬این بازیکن‬ ‫برزیلی در رویارویی با نیمکت رئال‬ ‫مادرید و داور چهارم در خطر از دست‬ ‫دادن کنترل خود در وقت اضافه بود‪.‬‬ ‫گواردیوال در این باره گفت‪“ :‬انها‬ ‫غمگین هستند‪ ،‬انها به فینال لیگ‬ ‫قهرمانان اروپا نزدیک بودند‪ .‬فوتبال‬ ‫غیرقابل پیش بینی است‪ ،‬مانند این بازی‬ ‫است‪ .‬ما باید ان را بپذیریم‪ .‬اکنون ما‬ ‫باید ان را بررسی کنیم و با بازیکنان‬ ‫خود در خانه و چهار بازی اخری که‬ ‫داریم‪ ،‬برگردیم‪”.‬‬ ‫سیتی کام ً‬ ‫ال شوکه شده بود ‪ -‬بدون‬ ‫شک گواردیوال نیز اینچنین بود اما‬ ‫سرمربی سیتی در میان انفجار یک شب‬ ‫دیوانه کننده به نوعی خونسردی خود را‬ ‫حفظ کرد‪.‬‬ ‫در حالی که سوت تمام وقت در‬ ‫مادرید به پایان رسید و بازیکنان پپ‬ ‫در زمین فرو رفتند‪ ،‬شمارش عقربه های‬ ‫ساعت برای دیدار روز یکشنبه انها‬ ‫مقابل نیوکاسل یونایتد در لیگ برتر‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫همانقدر که شکست چهارشنبه‬ ‫شب ناامیدکننده و غم انگیز بود‪ ،‬سیتی‬ ‫فرصت کمی برای دلسوزی به حال‬ ‫خودش دارد‪.‬‬ ‫لیورپول شب سه شنبه حضور خود‬ ‫را در فینال لیگ قهرمانان اروپا قطعی‬ ‫کرد و قرمزها با شکوه تا پایان فصل با‬ ‫شتابی فوق العاده به میدان خواهند رفت‪.‬‬ ‫برتری اندک یک امتیازی‪،‬‬ ‫گواردیوال نمی تواند کوچکترین لغزشی‬ ‫را تحمل کند و کار او برای برگرداندن‬ ‫یک شکست بی رحمانه به محض اینکه‬ ‫دانیله اورستو سوت را بر لبانش زد‪،‬‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫اینکه چگونه سیتی اجازه داد برتری‬ ‫‪ 2‬گل دقیقه ‪ 90‬از بین برود‪ ،‬روزی دیگر‬ ‫تحلیل خواهد شد‪ .‬خواه این جادوی‬ ‫رابطه رئال با لیگ قهرمانان اروپا باشد‪،‬‬ ‫چه جنجالی در مورد گواردیوال که به‬ ‫این معنی است که او دیگر هرگز جام را‬ ‫نخواهد برد یا چیزی به سادگی توضیح‬ ‫یک دفاع ضعیف‪.‬‬ ‫تمرکز فوری بر این خواهد بود که‬ ‫اطمینان حاصل شود که فصل از دست‬ ‫نمی رود و سیتی رقیب اصلی یعنی‬ ‫لیورپول را در فاصله یک امتیازی از هم‬ ‫اکنون تا پایان فصل حفظ می کند‪.‬‬ ‫گواردیوال قبال اینجا بوده است‪.‬‬ ‫شکستی مشابه و ویرانگر مقابل‬ ‫تاتنهام در مرحله یک چهارم نهایی لیگ‬ ‫قهرمانان اروپا در سال ‪ 2019‬در جریان‬ ‫همان تقابل رودررو با لیورپول رخ داد‬ ‫که تا اخرین بازی فصل ادامه داشت‪.‬‬ ‫سه روز پس از ان باخت‪ ،‬انها با‬ ‫یک مسابقه مجدد مقابل تاتنهام در لیگ‬ ‫برتر روبرو شدند و موفق شدند به لطف‬ ‫ضربه سر فیل فودن و نمایش شجاعانه‬ ‫ای که به همان اندازه در مورد اعتقاد‬ ‫و کیفیت بود‪ ،‬یک پیروزی ‪ 1-0‬به‬ ‫دست اورند‪.‬فودن باز خواهد گشت و‬ ‫اماده بازی مجدد یکشنبه برابر نیوکاسل‬ ‫خواهد بود‪ .‬گواردیوال امیدوار است که‬ ‫دیگر بازیکنان هم بتوانند به او بپیوندند‪.‬‬ ‫اما عالوه بر قلب های شکسته‪ ،‬بازیکنان‬ ‫باید به سرعت پس از ‪ 120‬دقیقه خسته‬ ‫کننده ریکاوری کنند و برخی ممکن‬ ‫است نتوانند در این مسابقه حضور داشته‬ ‫باشند‪.‬کایل واکر برای مهار تهدید‬ ‫وینیسیوس جونیور به سرعت به دلیل‬ ‫اسیب دیدگی مچ پا از زمین خارج شد‬ ‫و تا دقیقه ‪ 70‬به خوبی کار کرد‪ .‬در‬ ‫همان زمان‪ ،‬کوین دی بروین پس از‬ ‫یک شب ناامیدکننده از زمین خارج شد‬ ‫و الپورته در دقایق پایانی ناراحت از‬ ‫مصدومیت به نظر می رسید‪.‬‬ ‫جان استونز در حال حاضر پس از‬ ‫نتیجه معکوس حضورش در بازی رفت‪،‬‬ ‫غایب است و انتظار نمی رود که برای‬ ‫اخر هفته بازگردد‪ .‬تاثیر شکست های‬ ‫کوبنده در لیگ قهرمانان ممکن است‬ ‫روی چالش های اروپایی اینده سیتی‬ ‫تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫اما در حال حاضر‪ ،‬انها باید اطمینان‬ ‫حاصل کنند که این به امید انها برای‬ ‫چهارمین قهرمانی لیگ برتر در پنج سال‬ ‫اینده خدشه وارد نمی کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1615

روزنامه صدای اصلاحات 1615

شماره : 1615
تاریخ : 1401/06/09
روزنامه صدای اصلاحات 1614

روزنامه صدای اصلاحات 1614

شماره : 1614
تاریخ : 1401/06/08
روزنامه صدای اصلاحات 1613

روزنامه صدای اصلاحات 1613

شماره : 1613
تاریخ : 1401/06/07
روزنامه صدای اصلاحات 1612

روزنامه صدای اصلاحات 1612

شماره : 1612
تاریخ : 1401/06/06
روزنامه صدای اصلاحات 1611

روزنامه صدای اصلاحات 1611

شماره : 1611
تاریخ : 1401/06/05
روزنامه صدای اصلاحات 1610

روزنامه صدای اصلاحات 1610

شماره : 1610
تاریخ : 1401/06/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!