روزنامه صدای اصلاحات شماره 1570 - مگ لند

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1570

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1570

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1570

‫موجودی سدهای تهران فقط ‪450‬میلیون مترمکعب‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ماه ‪ 25 1401‬رمضان ‪1443‬‬ ‫عمقبحران‬ ‫کم ابی تهران را‬ ‫بهگوشمردمبرسانید‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫مصباحیمقدم‪:‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫اقداماتدولترئیسی‬ ‫مثبتاست‬ ‫اما مردم نتایجش را‬ ‫حسنمیکنند‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1570‬‬ ‫‪2022April27‬‬ ‫‪ ۵۵‬درصد در «طبقه متوسط » درامدی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫جوابیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به روزنامه صدای اصالحات؛‬ ‫‪9.4‬میلیونخانواریارانه بگیرکشور«فقیرند»‬ ‫تسهیالتساختمسکن‬ ‫می تواند از عوامل‬ ‫کاهندهتورمباشد‬ ‫براساساعالممعاونترفاهوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی‪،‬ازمجموع‪ ۲۴‬میلیونو‪ ۹۰۱‬هزارو‪ ۶۹۶‬خانوارایرانییارانه بگیر‪ ۳۸،‬درصدفقیر‪ ۵۵،‬درصدمتوسطو‪ ۷‬درصدبرخوردارهستندکهسیاستگذاربااستفادهازانمیتواندسیاستحمایتیمتناسبباهریکرابهاجرابگذارد‪.‬‬ ‫طیدهه هایگذشتهتمامیدولت هادرراستایاجرایقانوناساسیکشوردرخصوصکاهشفقروشکافطبقاتی‪،‬برنامه هایحمایتیورفاهیمتعددیراباصرفهزینه هایبسیارباالاجراکرد هاندکهبهدلیلنبودپایگاهاطالعاتیجامعوعدمشناساییدقیقگروه هایاسیب پذیرو‬ ‫مشخصنبودنفراینداجرا‪،‬موفقیتچشمگیریدررسیدنبهاهدافمدنظرنداشتهوباانتقاداتبسیاریازسویسیاست گذارانحوزهرفاهاجتماعیوعدمرضایتعمومیمواجهبود هاند‪.‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫خیز نقدینگی برای رسیدن به ‪ 5000‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بانکمرکزیجمهوریاسالمیایراندرخصوصمطلبیتحتعنوانطفرهبانکهادرپرداخت‪ 20‬درصدتسهیالتبهحوزهمسکنکهدرروزنامه‬ ‫صدایاصالحاتمنتشرشدهبود جوابیهایصادرکردکهبهشرحذیلاست‪.‬حجتاالسالممحمدزارعفومنی‪-‬مدیرمسئولمحترمروزنامهصدای‬ ‫اصالحات‪-‬باسالم؛احتراماً‪،‬بهاطالعمی رساند‪،‬انروزنامهباانتشارمطلبیدرروزچهارشنبهمورخ‪31‬‏‏‪01/‬‏‏‪1401/‬تحتعنوان«طفرهبانکهادرپرداخت‬ ‫‪ 20‬درصدتسهیالتبهحوزهمسکن»بهبررسیطرحجهشتولیدمسکنونقششبکهبانکیدرانپرداختهبود‪.‬دراینزمینهپاسخمربوطهبهمنظور‬ ‫تنویرافکارعمومیبهشرحزیرارائهمی شودکهطبققانونمطبوعاتمی بایستدرهمانصفحهوباهماناندازهقلممنتشرشود‪.‬عملکرددولتسیزدهم‬ ‫بهویژهچش ماندازهمکاریبانکمرکزیووزارتراهوشهرسازیدرزمینهتامینمالینهضتملیمسکن‪،‬امیدواری هابرایافزایشسهمبخش‬ ‫مسکنازتسهیالتبانکیراافزایشدادهاست‪.‬دولتسیزدهممهمترینوعدهخودراساخت‪ ۴‬میلیونمسکنطی‪ ۴‬سالاعالمکردتاشایدباجبران‬ ‫بخشیازعقب ماندگیوکم کاریدولتقبلدرحوزهساختمسکن‪،‬شرایطرامقداریتسهیلکندوباریازدوشمردمبردارد‪....‬‬ ‫برنامهایبرایجذبنقدینگی‬ ‫بهسمتتولیدنیست!‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫چرا بایدن برای خارج کردن‬ ‫نام سپاه از ‪ F T O‬تعلل می کند؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ابطال دستور غیرقانونی سعید محمد توسط دیوان عدالت اداری‬ ‫در دبیرخانه مناطق ازاد‬ ‫چه خبر است؟‬ ‫مقایسه پاداش ملی پوشان فوتسال‬ ‫با فوتبال‪ /‬تفاوت از زمین تا اسمان!‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫ایا ایران واقعا به دنبال بمب اتم است؟‬ ‫لیالفرهادی‪:‬علیمطهرینمایندهپیشینمجلسوازمقاماتشناخته شده‬ ‫جمهوریاسالمیدرچهاردههگذشتهدراظهارنظریگفته«جمهوریاسالمیاز‬ ‫همانابتدابهدنبالساختبمبهسته ایبرایتقویتقوایبازدارندهبوده‪،‬امانتوانسته‬ ‫محرمانهبودناینموضوعراحفظکندوافشاشدهاست‪».‬‬ ‫اودرگفتگوباسایتایسکانیوزدرواکنشبهسوالیدرتوضیحاظهارنظرقبلی‬ ‫خودکهگفتهبودساختبمباتمحرامنیستواستفادهازانحراماست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫««ازهمانابتداکهواردفعالیتهسته ایشدیمهدف مانساختبمبوتقویتقوای‬ ‫بازدارنده بود‪ ،‬اما نتوانستیم محرمانه بودن این مسئله را حفظ کنیم و گزارش های‬ ‫محرمانهتوسطگروهکمنافقین(سازمانمجاهدینخلق)افشاشد‪».‬‬ ‫اظهارات مطهری با واکنش تند رسانه منسوب به شورای عالی امنیت ملی‬ ‫مواجه شد‪ .‬نورنیوز در یادداشتی به نقل از یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی‬ ‫کهنامشبردهنشدهمطهریرافردیغیرمسئولخواندهکهازرویبی اطالعیو‬ ‫انگیزه هایسیاسیچنیناظهاراتیرامطرحکردهاست‪.‬اینرسانهضمنتکذیب‬ ‫گفته های مطهری نوشت‪ :‬برنامه صلح امیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫هیچ گاهجهت گیرینظامینداشتهواظهاراتافرادغیرمسئولدراینزمینهناشی‬ ‫ازبی اطالعیویارویکردسیاسیخاصان هااست‪.‬‬ ‫اگرچهبعدازافزایشفشارهاعلیمطهریسخنانخودراتکذیبکرد‪،‬اما‬ ‫تقریبااینموضوعدربارهبیشازنوددرصدمصاحبه هایمطهریمصداقداردوبه‬ ‫محضافزایشفشاربراو‪،‬تقصیررابرگردنرسانه هام یاندازدتاازاینطریقبارفشار‬ ‫راازرویخودکمکند‪.‬بهاینترتیببابیانچنینموضوعی‪،‬سوالاینجاستکه‬ ‫چقدرادعایعلیمطهریمحتملاست؟‬ ‫چهکسانیازساختبمباتمیدرایرانصحبتکرد هاند؟‬ ‫ایناولینبارنیستکهیکیازمقاماتکشورازابعادنظامیبرنامههسته ای‬ ‫ایران صحبت کرده است‪ .‬مهرماه سال ‪ ۱۳۹۳‬محسن رضایی در یک برنامه‬ ‫تلویزیونیبهمناسبتهفتهدفاعمقدسازیکنامهدرتشریحتسلیحاتوتدارکات‬ ‫الزم برای ادامه جنگ با عراق پرده برداشت‪ .‬این نامه که در خرداد ماه سال‪۱۳۶۷‬‬ ‫خطاببههاشمیرفسنجانینوشتهشددرتصمیمنظامبرایپذیرشقطعنامه‪۵۹۸‬‬ ‫تعیینکنندهبود‪.‬رضاییدرایننامهفهرستیازتجهیزاتوادواتجنگیالزمبرای‬ ‫توسعهسازمانرزمرااوردهبودودرکنارتانکوتوپبهنیازایرانبرایدستیابیبه‬ ‫سالح های«لیزریواتمی»صحبتکردهبود‪.‬‬ ‫رضاییکهدرانزمانفرماندهسپاهبوددرنامهخودبهرئیسجمهوروقت‬ ‫کشورنوشتهبود‪«:‬مسالهتهیههواپیماوتالشجدیبرایساختسالح هایلیزری»‬ ‫برای نیرو های ایران بسیار ضروری است‪ ،‬اما «اگر حاصل نشد این طور نیست که‬ ‫پیروزی به دست نیاید‪ ،‬بلکه باید فشار های سنگینی را تا کسب پیروزی متحمل‬ ‫شویم‪».‬‬ ‫یکسالبعدهاشمیرفسنجانیرئیسوقتمجمعتشخیصمصلحتنظام‬ ‫هماظهاراتمحسنرضاییراتاییدکردوگفتایرانزمانیکهبرنامهءاتمیخود‬ ‫رادر‪ ۱۹۸۰‬درجریانجنگعراقوایراناغازکرد‪،‬دربارهتولیداسلحهبازدارنده‬ ‫اتمیغورکردهبود‪.‬‬ ‫هاشمیرفسنجانیسال‪۹۴‬درگفتگوبامجلهامیدهسته ایایرانگفتزمانی‬ ‫کهبرایباراول[برنامهاتمی]رااغازکردیم‪،‬درجنگبودیموخواستیماینامکانات‬ ‫را برای روزی داشته باشیم که دشمن ممکن از اسلحه اتمی استفاده کند‪ .‬هدف‬ ‫جمهوریاسالمیازمطالعهرویبمباتماینبودهکهاگرروزیدشمنازسالح‬ ‫هسته ایعلیهایراناستفادهکندداشتنچنینامکانیرابرایخودمحفوظبداند‪.‬‬ ‫رفسنجانیتاکیدکردکهسیاستاصلیماهمیشهاجرایبرنامهءاتمیصلح‬ ‫امیزبوده‪«،‬اماهرگزازیادنبرده ایمکهاگریکروزتهدیدمی شویموضرورباشد‪،‬‬ ‫بایدقادرباشیمتاراهدیگررادرپیشبگیریم‪».‬‬ ‫سیدمحمودعلویوزیراطالعاتوقتایراننیزوقتیبهیکبرنامهتلویزیونی‬ ‫دعوتشدهبود‪،‬اینگونهگفت‪«:‬مقاممعظمرهبریدرفتوایشانفرمودندکهتولید‬ ‫سالحهسته ایحراماخالفشرعاستوجمهوریاسالمیسراغاننمی روداما‬ ‫اگرگربه ایراگوشه ایگیربیاندازندممکناسترفتارشباگربهازادفرقکند؛‬ ‫اگرایرانرابهانسمتهلدهندان وقتتقصیرایراننیست‪».‬‬ ‫سخنانعلوینیزباواکنشتندرسانه هایاصولگرامواجهشدوسایت هایی‬ ‫همچون فارس و تسنیم و مشرق به شدت او را محکوم کردند و نوشتند که او به‬ ‫تبعاتحرف هایشفکرنکردهاست‪.‬‬ ‫اغازبرنامههسته ایدرایراندردورهپهلوی‬ ‫برنامههسته ایایرانبهقبلازانقالبوسال‪ ۱۳۲۹‬برمی گردد‪.‬محمدحسنین‬ ‫هیکلروزنامه نگارمصرییکباردربحبوحهجنبشملیشدنصنعتنفتدر‬ ‫سال‪ ۱۳۳۰‬وباردیگردرسال‪ ۱۳۵۴‬بهدعوتمحمدرضاشاهپهلویبهتهرانسفر‬ ‫کردودراینسفر هامصاحبه هاییهمباشاهداشت‪.‬دریکیازاینگفتگو هاشاهبه‬ ‫ایده هایخوددربارهبرنامههسته ایایراناشارهمی کندومی گوید‪«:‬مننمی خواهم‬ ‫ایرانبهبمبهسته ایبرسدبهدوعلتبسیارروشن‪:‬نخستاینکههزینه هایانبسیار‬ ‫گزاف است‪ .‬دوم انکه ابزار های الزم‪ ،‬از جمله موشک برای حمل ان در جنگ‬ ‫راندارم‪.‬امابایدبهوضوحبگویماگرقرارباشدکسیدرمنطقهبمبهسته ایداشته‬ ‫باشدایرانهمبایدبمبهسته ایخودشراداشتهباشد‪».‬‬ ‫اولین قرارداد رسمی ایران مربوط به ساخت نیروگاهی بود که هنوز هم‬ ‫ساختانتکمیلنشده؛نیروگاهبوشهر‪.‬اینقرارداددوسالپسازتاسیسسازمان‬ ‫انرژیاتمیایراندرسال‪ ۱۳۵۳‬منعقدشدوقراربودیکیازشرکت هایوابستهبه‬ ‫زیمنسالمانکارساختدونیروگاهاتمیرابرعهدهبگیرد‪.‬‬ ‫برنامههسته ایایراندردورهجمهوریاسالمی‬ ‫بعد از پیروزی انقالب پروژه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر با خروج طرف‬ ‫المانی از توافق متوقف شد و در دوره جنگ زیرساخت های این نیروگاه بار ها‬ ‫مورد حمله هوایی عراق قرار گرفت و نابود شد‪ .‬در دهه‪ ۶۰‬یک بار دیگر برنامه‬ ‫هسته ایایرانبازبینیشدوایرانقراردادتازه ایباروسیهبرایتکمیلنیروگاهبوشهر‬ ‫امضاکرد‪.‬مرحلهبعدبرایجمهوریاسالمی‪،‬تهیهسوختهسته ایبراینیروگاه‬ ‫بود‪.‬سال‪ ۱۳۸۱‬دردولتخاتمیخبرموفقیتایراندردستیابیبهچرخهسوخت‬ ‫هسته ای اعالم شد و جمهوری اسالمی رسما اعالم کرد وارد باشگاه کشور های‬ ‫هسته ایشدهاست‪.‬گزارش هاعلیهایرانهمازهمینسالاغازشد‪.‬‬ ‫سال‪( ۱۳۸۲‬ژوئن‪)۲۰۰۳‬محمدالبرادعیمدیرکلوقتاژانسبینالمللی‬ ‫انرژیاتمیمدعیوجودبرخیموادوفعالیت هایاتمیگزارشنشدهدرایرانشد‬ ‫ودرهمانسالازایرانخواستپروتکلالحاقیمعاهدهمنعتکثیرتسلیحاتهسته ای‬ ‫موسومبه‪ NPT‬راامضاکند‪.‬‬ ‫مذاکراتباسهکشوراروپاییدرهمیندورهاغازشدوایراندرنهایتدر‬ ‫اذرماه‪ ۱۸( ۱۳۸۲‬دسامبر‪)۲۰۰۳‬تعلیقبرنامههسته ایوامضایپروتکلالحاقیرا‬ ‫پذیرفت‪ .‬سال‪ )۲۰۰۴( ۱۳۸۳‬اژانس مدعی شد که نشانه هایی از وجود اورانیوم‬ ‫غنی شده در ایران پیدا کرده است‪ .‬دیپلمات های غربی هم مدعی شدند ایران در‬ ‫بازارسیاهاتمیبهدنبالده هاهزارقطعهبرایبرنامههسته ایخودبودهاست‪.‬سیاست‬ ‫ک جدار و مریز ایران با اژانس و اتحادیه اروپا با روی کار امدن محمود احمدی‬ ‫نژادنقشبرابشد‪.‬احمدی نژاددرروزتحلیفخودخبردادکهایرانفراوری‬ ‫اورانیوم را ظرف چند روز اغاز خواهد کرد‪ .‬مرداد‪ ۸۳‬واشنگتن پست گزارشی‬ ‫دربارهوجوداورانیومغنی شدهکهناشیازوارداتاقالمالودهازخارجبهایرانبوده‪،‬‬ ‫منتشرکرد‪.‬اینگزارشدرواقعاشاره ایبهگزارش هاییداردکهبعد هادراعترافات‬ ‫عبدالقدیرخانپدرانرژیهسته ایپاکستانازانسخنگفتهشدهبود‪.‬ایرانبهاذعان‬ ‫علیاکبرصالحیمدیرکلاسبقسازمانانرژیاتمیاولینسانتریفیوژهایشرااز‬ ‫بازارسیاهخریدهبود‪.‬درگزارشواشنگتنپستهماشارهشدهباقیماندهموادهسته ای‬ ‫واورانیومدرسانتریفیوژ هایایارندرواقعناشیازفعالیت هایغنیسازیپاکستان‬ ‫بودهاست‪.‬فروردین‪۱۳۸۵‬دردولتاحمدینژاداعالمکردایرانموفقبهغنی سازی‬ ‫اورانیوم‪ ۳.۵‬درصدشدهاست‪.‬ازایندورهانتشارگزارش هاعلیهبرنامههسته ایایران‬ ‫کهعمدتاتوسطسازمانمجاهدینخلقبهدستاسرائیلوازطریقاسرائیلبهدست‬ ‫اژانسبینالمللیانرژیاتمیمی رسید‪،‬بهاوجخودرسید‪.‬‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۷‬در حاشیه کنفرانسی در وین‪ ،‬اولی هاینونن معاون وقت‬ ‫پروتکل هایاژانسبینالمللیانرژیاتمیگزارشیازفعالیت هایمشکوکاتمی‬ ‫ایرانبااستنادبهلپ تاپیکهازایرانربودهشدهبود‪،‬منتشرکرد‪.‬همینگزارش هاو‬ ‫اعالمپیوستنایرانبهباشگاهکشور هایاتمی‪،‬سراغازصدورقطعنامه هایشورای‬ ‫امنیتعلیهایرانشد‪.‬‬ ‫سال‪۸۸‬اعترافاتکتبیعبدالقدیرخاندانشمندهسته ایپاکستانبهاتهامات‬ ‫علیهایراندامنزد‪.‬درهمینسالنشریهتایمزبریتانیاگزارشیمنتشرکردومدعیشد‬ ‫گزارش هاییبهدستشانرسیدهکهنشانمی دهدایرانازمایش هاییرااغازکرده‬ ‫کهتنهادرساختنبمباتمیمورداستفادهقرارمی گیرد‪.‬سیلتحریم هاتاروز های‬ ‫پایانی دولت احمدی نژاد در سال‪ ۱۳۹۲‬ادامه داشت‪ .‬این همان دوره ای است که‬ ‫مذاکراتمحرمانهایرانوامریکادرمسقطعمانتوسطتیمیکهبعد هابهوزارت‬ ‫خارجهحسنروحانیراهپیداکردنداغازشد‪.‬بارویکارامدنحسنروحانیو‬ ‫شعار«همچرخاقتصادبچرخدهمچرخسانتریفیوژها»تالش هایایرانبرایرسیدن‬ ‫بهیکتوافقهسته ایباغربجدی ترشد‪.‬ایراندرنهایتدرسال‪)۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬به‬ ‫توافقبرجامدستپیداکرد‪.‬براساستوافقبرجامایرانبایدبرنامه هایهسته ایخود‬ ‫رامحدودمی کردودرعوضغربتحریم هاراازدوشایرانبرم یداشت‪.‬محدود‬ ‫شدنبرنامهغنی سازیاورانیومبراساسبرجامبهمعنایتعلیقبرنامه هایقبلبود‪.‬‬ ‫مقاماتجمهوریاسالمیایراندرایندورهبهجاینابودیاسنادهسته ایمربوط‬ ‫بهدورهگذشته‪،‬اسنادرادرانباریسیارجمع اوریوازاننگهداریکردند‪.‬شب‬ ‫‪ ۳۱‬ژانویه‪ ۲۰۱۸‬انباریدرمنطقهصنعتیتهرانموردسرقتقرارگرفتواسنادی‬ ‫شامل‪ ۵۵‬هزارصفحهسند‪ ۱۸۳،‬لوحفشردهشاملپرونده هاوطرح هاوفیلم های‬ ‫مربوطبهفعالیتهسته ایایرانربودهشدوبهدستاسرائیلرسید‪.‬مطابقایناسناد‬ ‫ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای خود از کارشناسان پاکستانی و برخی دیگر از‬ ‫کارشناسان خارجی کمک گرفته بود و در قالب پروژه ای به نام «اماد» در استانه‬ ‫دستیابیبهفناوریمهمتولیدبمبهسته ایقرارداشته است‪.‬پروژه ایکهمربوطبه‪۱۵‬‬ ‫سالپیشبوده است‪.‬برپایهایناسناد‪،‬ایراندرتالشبرایتولیدکالهکهسته ای‬ ‫برایموشکشهاب‪ ۳‬بودهوچندینپیشنهادرابرایانجامازمایش هایهسته ای‬ ‫مخفیانه در دست بررسی داشته است که این برنامه از سال‪ ۲۰۰۳‬میالدی متوقف‬ ‫شده است‪.‬اسرائیلبخش هاییازاسنادمحرمانهایرانرادراختیاراژانسگذاشت‪.‬‬ ‫هرچنداسنادربودهشدهثابتنمی کردکهایرانازتوافقبرجامتعدیکرده‪،‬اماهمین‬ ‫اسنادمنشاگزارش هایبعدیاژانسدربارهوجودچندینسایتمخفیهسته ایدر‬ ‫ایرانشد؛سایت هاییکهالبتههمچنانبازرسیازان هامورداختالفایرانواژانس‬ ‫بینالمللیانرژیاتمیاست‪.‬‬ ‫همهاینموارددرحالیاتفاقافتادهکهایرانمی گویدبرپایهفتوایایتاهلل‬ ‫خامنه ای‪،‬جمهوریاسالمیایرانهیچگاهبهدنبالبمباتمنیستزیراشرعاانرا‬ ‫حرامم یداند‪.‬درفتوایایتاهللخامنه ایچنینامدهاست‪«:‬طبقمبانیاعتقادیما‪،‬‬ ‫مبانیدینیما‪،‬بهکاربردناینگونهوسائلکشتارجمعی[بمباتمی]اص ً‬ ‫الممنوع‬ ‫است‪،‬حراماست؛این‪،‬ضایعکردنحرثونسلاستکهقرانانراممنوعکرده؛‬ ‫مادنبالایننمی رویم‪».‬ایشاندرجایدیگریگفت هاند«می توانستیم‪،‬امادرراهساخت‬ ‫بمباتمواردنشدیم؛استفادهازبمباتمحرامقطعیوشرعیاست»‬ ‫البتهرسانه هاییهمچونبی سی سیدردوره هایمختلفبهلحاظدینیاین‬ ‫موضوعرابررسیکرد هاندکه«ایاحرمتسالحهسته ایقابلتغییراستیاخیر؟»‬ ‫انهامعتقدنداینفتوانیزمانندتمامفتواهایدیگرمراجعتابعشرایطوزمانومکان‬ ‫استواحتمالداردباتغییرشرایطحکماینفتوانیزتغییرکند‪.‬‬ ‫«تسهیالتساختمسکن»می تواندازعواملکاهندهتورمباشد‬ ‫جوابیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به روزنامه صدای اصالحات‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص مطلبی تحت‬ ‫عنوان طفره بانکها در پرداخت ‪ 20‬درصد تسهیالت به حوزه‬ ‫مسکن که در روزنامه صدای اصالحات منتشر شده بود جوابیه‬ ‫ای صادرکرد که به شرح ذیل است‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول محترم روزنامه صدای اصالحات‬ ‫باسالم؛‬ ‫احتراماً‪ ،‬به اطالع می رساند‪ ،‬ان روزنامه با انتشار مطلبی در روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪31‬‏‏‪01/‬‏‏‪ 1401 /‬تحت عنوان «طفره بانکها در‬ ‫پرداخت ‪ 20‬درصد تسهیالت به حوزه مسکن» به بررسی طرح‬ ‫جهش تولید مسکن و نقش شبکه بانکی در ان پرداخته بود‪ .‬در‬ ‫این زمینه پاسخ مربوطه به منظور تنویر افکار عمومی به شرح زیر‬ ‫ارائه می شود که طبق قانون مطبوعات می بایست در همان صفحه‬ ‫و با همان اندازه قلم منتشر شود‪.‬‬ ‫عملکرد دولت سیزدهم به ویژه چشم انداز همکاری بانک‬ ‫مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در زمینه تامین مالی نهضت‬ ‫ملی مسکن‪ ،‬امیدواری ها برای افزایش سهم بخش مسکن از‬ ‫تسهیالت بانکی را افزایش داده است‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم مهمترین وعده خود را ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن‬ ‫طی ‪ ۴‬سال اعالم کرد تا شاید با جبران بخشی از عقب ماندگی و‬ ‫کم کاری دولت قبل در حوزه ساخت مسکن‪ ،‬شرایط را مقداری‬ ‫تسهیل کند و باری از دوش مردم بردارد‪.‬‬ ‫طبق اخرین امار‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬میلیون نفر از نهضت ملی مسکن‬ ‫استقبال کرده اند که عموما در انتظار پاالیش متقاضیان هستند‪.‬‬ ‫همچنین تا کنون چیزی کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در قالب ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫‪ ۹۶۷‬پروژه به بانک عامل برای پرداخت تسیهالت مسکن معرفی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫از طرفی به دلیل انکه در اقتصاد بانک محور ایران بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد تامین مالی از مسیر شبکه بانکی می گذرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫مهمترین چالش این حوزه هم بحث تامین مالی ان است‪.‬‬ ‫طی ‪ ۱۰‬سال گذشته تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش مسکن‬ ‫از ‪ ۱۷.۵‬درصد به حدود ‪ ۵‬درصد در سال ‪ ۱۴۰۰‬رسیده است‪،‬‬ ‫یعنی سهم تسهیالت این بخش به طور مداوم کاهش یافته است‪.‬‬ ‫طبق اخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص مقاصد‬ ‫تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی در ‪ ۱۲‬ماهه سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬سهم بخش مسکن از ‪ ۲۹۶۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫پرداختی بانک ها تنها ‪ ۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی برای ریل گذاری ساخت و افزایش سهم‬ ‫مسکن از تسهیالت بانکی‪ ،‬قانون جهش تولید و تامین مسکن را‬ ‫تصویب کرد که بر مبنای ماده ‪ ۴‬این قانون بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ‪ ۲۰‬درصد از تسهیالت‬ ‫پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای‬ ‫پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند‪ ،‬به صورتی که در‬ ‫سال اول اجرای قانون از حداقل ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های‬ ‫اینده نیز حداقل منابع تسهیالتی مذکور با افزایش درصد‬ ‫صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ساالنه افزایش یابد‪.‬‬ ‫البته مجلس شورای اسالمی مسئله تسهیالت ساخت مسکن را‬ ‫به قانون جهش تولید و تامین مسکن محدود نکرد و در قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ،۱۴۰۰‬نظام بانکی را به پرداخت تسیهالت ‪ ۳۶۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی به حوزه ساخت مسکن مکلف کرد که البته در‬ ‫عمل تحقق نیافت‪.‬‬ ‫اقدام مهم دیگر مجلس‪ ،‬پیش بینی برخورد قانونی با بانک های‬ ‫متخلف بود‪ .‬بر این اساس تصویب شد «در صورتی که یک‬ ‫بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیالت‬ ‫تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کند‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده‬ ‫قانونی ان بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق‬ ‫سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت‬ ‫تسهیالت ساخت مسکن اقدام کند»‪.‬‬ ‫با وجود پشتوانه های قانونی متاسفانه در دولت قبل اقدماتی‬ ‫متناسب با اهمیت موضوع مسکن صورت نگرفت‪ .‬عالوه بر اینکه‬ ‫در دوره حضور عباس اخوندی در وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫‪ ۵‬سال ابتدای دولت تدبیر و امید اساسا اراده ای برای ساخت‬ ‫مسکن دولتی وجود نداشت‪ ،‬پس از ان هم تغییر اقدام موثری‬ ‫مشاهده نشد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال با وجود اینکه بر اساس قانون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬بانک‬ ‫مرکزی وقت تا انتهای فروردین ماه برای تعیین سهیمه هر بانک‬ ‫به منظور پرداخت تسهیالت مسکن زمان داشت‪ ،‬پس از گذشت‬ ‫‪ ۷‬ماه از زمان قانونی سهمیه هر بانک را مهیا کرد که خود نشان از‬ ‫بی میلی برای اجرای قانون داشت‪.‬‬ ‫هر چند قانون تخصیص تسهیالت مسکن در دولت قبل عملی‬ ‫نشد‪ ،‬اما با روی کار امدن دولت سیزدهم و مطرح شدن وعده‬ ‫ساخت مسکن به عنوان اصلی ترین شعار دولت‪ ،‬مردم هم امیدوار‬ ‫شدند‪ .‬مثال با پیگیری گسترده وزارت راه و شهرسازی در دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬سرانجام در تاریخ ‪ ۱۲‬ابان ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬یعنی ‪ ۲‬ماه‬ ‫پس از اغاز به کار رسمی دولت‪ ،‬بانک مرکزی تسهیالت‬ ‫موضوع قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬را به سایر بانک های کشور‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بدون شک اراده دولت جدید و اقدامات صورت گرفته تا امروز‬ ‫را می توان نشانه تحقق وعده دولت دانست‪ .‬به عنوان مثال ‪۳۰‬‬ ‫فروردین ماه امسال‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی به نشست دوره ای‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها دعوت شد تا‬ ‫در حضور متولی ساخت مسکن در کشور‪ ،‬در زمینه تامین مالی‬ ‫ان گفتگو شود‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با‬ ‫تاکید بر استفاده از ظرفیت های صندوق ملی مسکن تصریح کرد‪:‬‬ ‫«برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن عالوه بر تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬روش هایی مانند تامین مالی زنجیره ای‪ ،‬انتشار اوراق و‬ ‫سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک ها قرار می گیرد»‪.‬‬ ‫هر چند در دوره های گذشته بانک ها در برابر ارائه تسهیالت‬ ‫بلندمدت به بخش مسکن مقاومت می کردند‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫در دوره جدید بانک مرکزی با نگاه ویژه ای که به موضوع‬ ‫مسکن وجود دارد‪ ،‬می توان نسبت به تحقق قانون تخصیص ‪۲۰‬‬ ‫درصد از تسهیالت بانک ها به این بخش امیدوار بود‪.‬‬ ‫یکی از ابهامات درباره هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید‪،‬‬ ‫نگرانی از تبعات تورمی ان است؛ به ویژه انکه تجربه مسکن‬ ‫مهر نیز در این رابطه وجود دارد‪ .‬برخی معتقدند ممکن است‬ ‫بانک ها با حفظ قدرت تسهیالت دهی خود به بخش های دیگر‪،‬‬ ‫به سراغ تامین منابع مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک‬ ‫مرکزی بروند که دران صورت تبعات تورمی ان قابل پیش بینی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اما رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این نگرانی‬ ‫معتقد است‪« :‬مسکن مهر تورم زا بود اما نهضت ملی مسکن تورم زا‬ ‫نیست؛ چرا که مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک مرکزی برای‬ ‫اجرای ان در نظر گرفته نشده است‪ .‬بانک مرکزی برای ساخت‬ ‫مسکن مسکن مهر خط اعتباری اختصاص داد و زمانی که این‬ ‫منابع وارد بازار شد تورم به وجود امد‪ .‬منبع مالی طرح نهضت‬ ‫ملی‪ ،‬تسهیالت بانک ها است که در گذشته به موضوعات دیگر‬ ‫اختصاص داده می شد اما اکنون و بر اساس مصوبه مجلس و‬ ‫قانون جهش تولید مسکن ‪ ۲۰‬درصد تسهیالت باید به بخش‬ ‫مسکن تعلق بگیرد»‪.‬‬ ‫برخالف تصور تورم زا بودن تسهیالت ساخت مسکن‪ ،‬نظرات‬ ‫کارشناسی بر این دیدگاه استوار است که تسهیالت ساخت‬ ‫مسکن خود می تواند از عوامل کاهنده تورم باشد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد پیگیری احیای سهم تسهیالت ساخت مسکن از‬ ‫کل تسهیالت نظام بانکی نشانه امیدبخشی از تغییر ریل رویکرد‬ ‫دولت در حوزه مسکن است که مردم را نسبت به خانه دار شدن‬ ‫امیدوار کرده است؛ موضوعی که در پی اتفاقات دهه ‪ ۹۰‬به یک‬ ‫رویا بدل شده بود‪.‬‏‪/‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1570‬‬ ‫سیاست‬ ‫تهدید نماینده زن‪:‬‬ ‫گفتند با خاک‬ ‫یکسانتمی کنیم‬ ‫سمیه محمودی گفت‪ :‬شفافیت اگر به این شکل‬ ‫باشد و از طریق فضای مجازی فشار روی نماینده بیاید‬ ‫برای رای مثبت یا منفی‪ ،‬بله مخالف هستم‪ .‬اگر در‬ ‫یک مسئله ای رای دادم اما امنیت نداشتم که قدمی در‬ ‫خیابان بردارم‪ ،‬یقینا مخالف خواهم بود‪.‬‬ ‫سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و سخنگوی‬ ‫کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس‪ ،‬در رابطه با‬ ‫طرح دوفوریت شفافیت قوای سه گانه گفت‪ :‬شفافیت‬ ‫خوب است و همه باید شفاف باشند‪ .‬بنده به عنوان‬ ‫نماینده بخواهم تصمیمی از طرف مردم حوزه انتخابیه ام‬ ‫اتخاذ کنم‪ ،‬باید بر اساس شفافیت باشد‪ .‬اما با این حال‬ ‫اگر تصویب شد‪ ،‬ائین نامه نیز باید تغییر کند و ا ن چه‬ ‫که شفافیت مدنظر ایین نامه بوده‪ ،‬باید اجرا شود‪.‬‬ ‫نماینده شهرضا در رابطه با این که طرح شفافیت‬ ‫ارا نمایندگان با وجود تحقیق بسیار کنار گذاشته شده‬ ‫و طرح شفافیت قوای سه گانه جای ان را گرفته است‬ ‫نیز تصریح کرد‪ :‬از ابتدا نیز باید چنین اتفاقی می افتاد‪،‬‬ ‫بنده دالیلش را هم گفتم‪ .‬اما نخست الزم است این‬ ‫اتفاق (شفافیت قوای سه گانه) رخ بدهد و بعد از ان‬ ‫ائین نامه تغییر کند‪ .‬چرا که اگر این اتفاق بیافتد و ائین‬ ‫نامه تغییر نکند‪ ،‬دردی را دوا نخواهد کرد‪ .‬به دلیل این‬ ‫که بررسی جلسات بر اساس ائین نامه داخلی است‪.‬‬ ‫حتی مجمع تشخیص باید ائین نامه اش تغییر کند‪ .‬اما‬ ‫تصویب شفافیت قوای سگانه باید انجام شود و بعد ان‬ ‫طرح اختصاصی مجلس بررسی و تصویب شود‪.‬‬ ‫محمودی در مورد این که برخی شفافیت را یک‬ ‫شمشیر دولبه می دانند و می گویند‪ ،‬با شفافیت ارای‬ ‫نمایندگان قبل از رای در فضای مجازی با فشار مردم و‬ ‫بدون نظر علمی رای خواهند داد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بله‪ ،‬این‬ ‫موضوع کامال درست و طبیعی است و باعث می شود‬ ‫که نظرات کارشناسی از بین برود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی نظر خود در باب شفافیت‬ ‫را اینگونه بیان کرد‪ :‬شفافیت اگر به این شکل باشد‬ ‫و از طریق فضای مجازی فشار روی نماینده بیاید‬ ‫برای رای مثبت یا منفی‪ ،‬بله مخالف هستم‪ .‬اگر در‬ ‫یک مسئله ای رای دادم اما امنیت نداشتم که قدمی‬ ‫در خیابان بردارم‪ ،‬یقینا مخالف خواهم بود‪ .‬دفعات‬ ‫قبل مواردی از قبیل تهدید بوده است‪ .‬به طور مثال به‬ ‫بنده پیام دادند که «اگر این مسئله رای بیاورد‪ ،‬تو را‬ ‫با خاک یکسان می کنیم» خوب این یعنی چه؟ تهدید‬ ‫یک نماینده برای این که بخواهد رای بدهد! با پیش‬ ‫شماره ‪ ۹۱۵‬این پیام به دست بنده رسیده بود‪ .‬به همسرم‬ ‫گفتم اگر اتفاقی برای من افتاد سراغ این شماره تلفن‬ ‫بروید‪ .‬ایا امنیت نماینده برای رای شفاف دادن هم مد‬ ‫نظر قرار می گیرد؟ باید نظام انتخاباتی ما عوض شود‬ ‫تا این مسائل حل می شود‪ .‬چون در ا ن جا حزب حامی‬ ‫من است‪.‬‬ ‫معاون اجرایی رئیس جمهور تشریح کرد‬ ‫کناره گیریازکمیسیوناقتصادیدولتبهدرخواستخودمانبود‬ ‫معاوناجراییرئیسجمهوردلیلکنارهگیریاوومحسنرضاییازکمیسیوناقتصادیدولتراشرحداد‪.‬سیدصولتمرتضویدربارهدلیلکناره گیریاوومحسنرضاییازکمیسیوناقتصادیدولت‪،‬اظهارکرد‪:‬درپیانتشارمتنیدربارهاصالحساختارکمیسیوناقتصادیدولت‪،‬متاسفانهگمان هزنی های‬ ‫سلیقه ایونارواییازسویبرخیازرسانههایداخلیوخارجیدراینرابطهمطرحشدکهالزماستشرحماوقعرابهاطالعمردمبرسانم‪.‬ویافزود‪:‬دریکیازجلساتدولت‪،‬بحثحضوراعضایدولتدرکمیسیونهایمربوطهصورتگرفتکهمنپیشنهاددادمبهنظرمیرسدتعداداعضایکمیسیونهایک‬ ‫مقدارزیاداستوضرورتداردکهاعضایکمیسیونهااصالحشوند‪.‬منعضودوکمیسیونزیربناییواقتصادیدولتبودم‪.‬الزمهحضوردرکمیسیونهاواظهارنظرکارشناسیمطالعهپیشجلسهووقتگذاریکافیدرکمیسیونهاستبههمیندلیلمندرخواستکردمکهازعضویتکمیسیوناقتصادی‬ ‫خارجشوم‪.‬اقایمحسنرضاییمعاوناقتصادیرئیسجمهورهمدرخواستخروجازکمیسیوناقتصادیرانظربهمشغلهفراوانکارونبودامکانبرایحضوردرجلساتکمیسیوناقتصادیمطرحکرد‪.‬مرتضویادامهداد‪:‬اصالحاییننامهبهمصوبههیاتوزیراننیازداشتواقایمخبراینمصوبهراابالغکردند‬ ‫ولیمتاسفانهبرخیرسانههااستفادهناصوابیازاینمصوبهکردند‪.‬ویدرپایانگفت‪:‬همچناناقایرضاییباتمامقوادرحوزهمعاونتاقتصادیریاستجمهوریوهمدبیریشوراهاوجلساتیکهبرعهدهویاست‪،‬حضورداردودولتحداکثراستفادهراازویخواهدداشت‪.‬‬ ‫خیز نقدینگی برای رسیدن به ‪ 5000‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برنامه ای برای جذب نقدینگی به سمت تولید نیست!‬ ‫رشدفزایندهنرختورم‪،‬گرانیوافزایشروزافزونسطحعمومی‬ ‫ها‪،‬رکوداقتصادی‪،‬بیکاریگسترده‪،‬تعطیلیمراکزتولیدو‪...‬‬ ‫قیمت ‬ ‫ناشیازعواملیچوننبودسیاستگذاریهایدرستاقتصادی‪،‬‬ ‫ضعفمدیریت‪،‬بیبرنامگیووجودمشکالتوموانعینظیرتحریمها‬ ‫وناکارامدیدولتهادرمدیریتبخشمنابعومصارفبودهکهریشه‬ ‫همهانهابهافزایشمیزاننقدینگیبرمیگردد‪.‬‬ ‫افزایشحجمنقدینگیکهاننیزمعلولاجرایسیاستهایغلط‬ ‫اقتصادیوبرگرفتهازتصمیماتنادرستوغیراصولیاست‪،‬موجب‬ ‫شده تا موتور تورم با چاپ پول بی پشتوانه روشن و ارزش پول ملی روز‬ ‫بهروزافتکند‪.‬افتارزشیکهنتیجهانمردمراگرفتاروقیمتهارا‬ ‫دربازاربشدتافزایشمیدهدتاحلقهفشارهایاقتصادیروزبهروز‬ ‫برجامعهتنگترشود‪.‬‬ ‫نقدینگیبهدلیلوجودمدیراندولتگذشتههرروزحجیم‬ ‫وحجیمترمیشودتاجاییکهاکنونپسازحدودکمترازیکسال‬ ‫رشدنقدینگیدرکشوربهبیشاز‪ ۴‬ونیمهزارهزارمیلیاردرسیدهاست‬ ‫ودرصورتتداومسیاستهایغلطوناکارامدیهایمدیریتیاین‬ ‫رقمبرایهفتههاوماههایایندهبیتردیدمرز‪ ۵‬هزارهزارمیلیاردتومان‬ ‫را نیز در می نوردد‬ ‫توجهبهمتغیرهایتورمزاییکهکمتربهچشممیخورد‬ ‫متغیرهایتورمسازیکهدرپیرشدپایهپولیناشیازافزایش‬ ‫میزاننقدینگیحجیمافزایشمییابدتااقتصادکشوررابهقهقرابکشاند‪.‬‬ ‫طبقگزارشهایموجود‪،‬سالگذشتهدرهمینمقطعزمانیرشدپایه‬ ‫پولیبیشاز‪ ۲۵‬درصدبودطوریکهاینمتغیردرپایانخردادماهبه‬ ‫مرز‪ ۵۰۰‬هزارمیلیاردتومانرسید‪.‬یعنیروزانهبالغبر‪ ۳۲۰‬میلیاردتومان‬ ‫پولچاپمیشد‪.‬ازطرفیمیزانحجمنقدینگیبهعنواندیگرمتغیر‬ ‫پولی نیز در خرداد ماه رقم‪ ۳‬هزار و‪ ۷۰۰‬هزار میلیارد تومان را رد کرد‬ ‫تاجاییکهرشدنقطهبهنقطهشبهپولدرهمینماهطی‪ ۶‬سالماقبل‬ ‫انبیسابقهبود‪.‬‬ ‫با روی کار امدن دولت سیزدهم این رویه نادرست ادامه دار بود و‬ ‫نقدینگیبهدلیلوجودمدیراندولتگذشتهدربانکمرکزیهرروز‬ ‫حجیموحجیمترمیشدتاجاییکهاکنونپسازحدودکمترازیک‬ ‫سالرشدنقدینگیدرکشوربهبیشاز‪ ۴‬ونیمهزارهزارمیلیاردرسیده‬ ‫استودرصورتتداومسیاستهایغلطوناکارامدیهایمدیریتی‬ ‫اینرقمبرایهفتههاوماههایایندهبیتردیدمرز‪ ۵‬هزارهزارمیلیارد‬ ‫تومان را نیز در می نوردد‪.‬‬ ‫مهمترینعاملرشدنقدینگیتامینهزینههایکسریبودجه‬ ‫ساالنهاستکهطیچندسالاخیراتفاقافتادهاستوتازمانیکهدخل‬ ‫و خرج دولت درست نشود این پدیده ادامه دار خواهد بود‬ ‫تامینهزینهکسریبودجهنقدینگیراحجیمکردهاست‬ ‫سیدیاسینرضویپورکارشناساقتصادیدرگفتگوبا‬ ‫خبرگزاری«بازار»رشدفزایندهنقدینگیراناشیازعواملمتعددی‬ ‫دانستوگفت‪:‬مهمترینعاملرشدنقدینگیتامینهزینههایکسری‬ ‫بودجهساالنهاستکهطیچندسالاخیراتفاقافتادهاستوتازمانیکه‬ ‫دخل و خرج دولت درست نشود این پدیده ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهعالوهبرکسریبودجهساالنهکهدولتمجبور‬ ‫میشودبههرشکلممکنانراپوششدهدبحثفروشاوراق‬ ‫بدهیدولتنیزدلیلدیگریبررشدمیزاننقدینگیبرایتسویهاندر‬ ‫موقعمقرراست‪.‬ایناشفتگیهاکهریشهدرمدیریتنادرستبودجه‬ ‫وناکارامدیهایاقتصادیداردموجبشدهاستکهنقدینگیروز‬ ‫بهروزبیشترشود‪.‬‬ ‫اینکارشناسمسائلاقتصادیخاطرنشانکرد‪:‬تامینبودجهساالنه‬ ‫ازمنابعناپایداردرکنارسیاستهایغلطاقتصادیچونکمتوجهی‬ ‫مدیریتپولوعدمهدایتانبهسمتبخشتولدباعثاشفتگی‬ ‫اقتصادشدهاستکهبرایعبورازچنینپدیدهایبایدنقشهراهی‬ ‫درستترسیمشود‪.‬‬ ‫رضویپورباتاکیدبراینکهنبایدسیاستهاطوریاعمالشود‬ ‫کهپایهپولیدرکشورافزایشیابداضافهکرد‪:‬البتهبخشعمدهایاز‬ ‫حجیمشدننقدینگیبهسیاستهاینادرستاقتصادیدردولتقبل‬ ‫برمیگرددکهاکنونبردولتتحمیلشدهاست‪.‬بهطورمثال‪ ۲‬سال‬ ‫رکوداقتصادیدرخیلیازبخشهایاقتصادیبهدلیلشیوعبیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬تاثیرمنفیخودرابراقتصادبجایگذاشتهاستکهبرون‬ ‫رفتازاینمشکلهزینههایزیادیرامتوجهدولتکردهاست‪.‬‬ ‫مسئلهتحریمنیزبررکوداقتصادیبیتاثیرنیستزیراهزینه‬ ‫بخشتولیدبرایتامیننیازبهمواداولیهباقیمتباالوکمبودانچرخ‬ ‫اقتصادکشورراکندکردهتاجاییکهبخشعمدهایازنقدینگیبه‬ ‫جایاینکهدربخشمولدبکارگرفتهشودیابالاستفادهماندهویادر‬ ‫بازارهایموازیوسفتهبازیاستفادهمیشود‬ ‫گریزنقدینگیبرایجذبدربخشتولید‬ ‫ویبهموضوعتحریمهایناجوانمردانهاشارهکردوافزود‪:‬مسئله‬ ‫تحریمنیزبررکوداقتصادیبیتاثیرنیستزیراهزینهبخشتولیدبرای‬ ‫تامیننیازبهمواداولیهباقیمتباالوکمبودانچرخاقتصادکشوررا‬ ‫ُکندکردهتاجاییکهبخشعمدهایازنقدینگیبهجاییاینکهدر‬ ‫چرابایدنبرایخارجکردننامسپاهاز‪FTO‬تعللمی کند؟‬ ‫درهفته هایاخیر‪،‬یکیازمهم ترینموضوعاتاختالفیباقی مانده‬ ‫میانایرانوامریکادرمذاکرتوین‪،‬موضوعحذفنامسپاهازفهرست‬ ‫گروه هایتروریستیخارجیامریکا(‪) FTO‬عنوانشد؛ایندرحالی‬ ‫استکهبسیاریازکارشناسان ‪،‬مقاماتونمایندگانکنگرهامریکااعالم‬ ‫کرد هانددلیلیبرباقی ماندننامسپاهدراینلیستازسویدولتبایدننیست‬ ‫چراکهبهگفتهخودشانبهاندازهکافیسپاهایرانتحریماست‪.‬‬ ‫در‪ ۱۹‬فروردین‪ ۱۳۹۸‬دونالدترامپ‪،‬رئیسجمهوریوقتامریکا‬ ‫دربیانیه ایاعالمکردکهسپاهپاسدارانانقالباسالمیایرانرادرفهرست‬ ‫گروه هایتروریستیوزارتامورخارجهاینکشورقراردادهاست‪.‬ایناقدام‬ ‫یکسالپیشازخروجامریکاازبرجامودرچارچوبسیاست“فشار‬ ‫حداکثری”اعمالواجراشد‪.‬‬ ‫ایناقدامامریکاازدورانجنگسردتاکنونبی سابقهبودهاست‪.‬‬ ‫سپاهپاسدارانانقالباسالمییکنهادقانونیورسمینظامی‬ ‫جمهوریاسالمیاستواقدامامریکابرایقراردادننامسپاهدرفهرست‬ ‫سازمان هایتروریستیخارجی‪FTO‬درحالیکهحکومتجمهوری‬ ‫اسالمیرادرسال‪۱۳۵۷‬بهرسمیتشناختهاست‪،‬نقضاشکارحاکمیت‬ ‫ملیایرانمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫بهگفتهبسیاریازکارشناسانبی نالمللی‪،‬ایناقدامامریکایکبدعت‬ ‫تمامعیاروخطرناکدرتاریخحقوقوروابطبی نالمللوبهنوعیاعالن‬ ‫جنگوتجاوزعلیهیککشوردیگراست‪.‬امافهرستنهادهایتروریستی‬ ‫خارجی (‪)Foreign Terrorist Organization‬چیست؟‬ ‫اینفهرستتحتدو«قانونمهاجرتوملیت»‪ ١٩۶۵‬و«قانون‬ ‫ضدتروریستیومجازاتمرگموثر»‪ ١٩٩۶‬ایجادشدهومطابقان‬ ‫وزارتخارجهامریکااختیارتعیینمصادیقواعمالتحریم هاییرابر‬ ‫اساس«مقرراتتحریمسازمان هایتروریستیخارجی»و«مقرراتتحریم‬ ‫تروریسمجهانی»دارد‪.‬‬ ‫مقرراتمربوطه‪،‬ازممنوعیتارائه«کمک هایعینی»بهسازمان های‬ ‫مندرجدرلیست‪FTO‬و«تعقیبکیفریمتخلفین»گفتهشدهاست‪،‬به‬ ‫اینمعناکهمتخلفانن هتنهادرمعرضتحریم هایمعمولمثلمنع شدناز‬ ‫کسبوکاردربازارامریکاومنعدسترسیبهنظامپولیامریکاو…‬ ‫قرارمی گیرند‪،‬بلکهبه عنوان«متخلفجنایی»مشمولپیگردکیفریملیو‬ ‫فراملی‪،‬بامجازاتبیستسالزندانوجریمه هایبسیارسنگیننیزمی شوند‪.‬‬ ‫وزارتخارجهامریکاهم چنین‪،‬بیشاز‪ ۶۰‬گروهوسازمانازجملهالقاعده‪،‬‬ ‫گروهحکومتاسالمی(داعش)‪،‬حزب اهلللبنانوبرخیازتشکیالت‬ ‫فلسطینیرادرفهرست«سازمان هایتروریستیخارجی»قراردادهاست‪.‬‬ ‫اقدامترامپدرقراردادننامسپاهپاسداراندرفهرست‪ FTO‬در‬ ‫چارچوبحقوقبینالمللتهدیدونقضصلحوامنیتبی نالمللونیزنقض‬ ‫کنوانسیونمصونیتدولت هاواموالمتعلقبهان ها‪،‬اصولپایهحاکمیتیو‬ ‫برابریدولت ها‪،‬اصلحاکمیتسرزمینیواصلعدمتوسلبه زوراست‪.‬‬ ‫وزارتخزانهداریدولتترامپهم چنین‪،‬عالوهبرقراردادننام‬ ‫سپاهدرفهرست‪،FTO‬دراکتبرسال‪(،۲۰۱۷‬مهرماه‪)۱۳۹۶‬سپاهرابهدلیل‬ ‫حمایتازتروریسمدرشمولفرماناجرایی‪ ۱۳۲۲۴‬قرارداد‪.‬‬ ‫فرماناجرایی‪ ۱۳۲۲۴‬درسال‪ ۲۰۰۱‬بهدستورجرجبوشصادر‬ ‫شدکهاشخاصیانهادهاییرادربرمی گیردکهامریکاان هاراباعنوان‬ ‫تروریستجهانی(‪)SDGT‬می خواند‪.‬امریکادرسال‪۲۰۰۷‬نیزنیروی‬ ‫قدسسپاه(شاخهعملیاتبرون مرزیسپاه)رادرلیستشمولفرماناجرایی‬ ‫‪ ۱۳۲۲۴‬قراردادهبود‪.‬شایانذکراست‪،‬سپاهپاسدارانانقالباسالمیپیش تر‬ ‫وبهاتهامحمایتازتروریسمموردتحریم هایگستردهویک جانبهامریکا‬ ‫تحتعنوانقانون“کاتسا”قرارگرفتهبود‪.‬کاتسا(قانونمقابلهبادشمنان‬ ‫امریکاازطریقتحریم)درمرداد‪ ۱۳۹۶‬باامضایدونالدترامپبهقانون‬ ‫تبدیلشدوهمینمسالهباعثشدتالغوتحریم هایسپاهدراینقالبنیازمند‬ ‫رایوتصمیمکنگرهوسنایامریکاشود‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬ترامپدرحالیاقدامبهقراردادننامسپاهدرفهرست‬ ‫‪ FTO‬کردکهبنابرگزارشرسانه هایامریکاییدرزماناجرایاین‬ ‫تصمیم‪،‬وزارتدفاعامریکاوسازماناطالعاتمرکزیانکشور‪،‬مخالف‬ ‫تصمیمویبودند‪.‬‬ ‫ژنرالمارکمیلی‪،‬رئیسستادمشترکنیروهایمسلحامریکا‪،‬به ‬ ‫طورعلنیاعالمکردکهمخالفخارجکردننامنیرویقدسسپاهپاسداران‬ ‫ازاینفهرستاست‪.‬‬ ‫روزنامه“والاستریتژورنال”نیزدرانمقطعگزارشکرد‪،‬بعضی‬ ‫مقام هایپنتاگونازجملهژنرالجودانفوردرئیسستادمشترکارتش‬ ‫نسبتبهعاقبتاینتصمیمبرایامنیتنیروهایامریکاییابرازنگرانی‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫اینمقام هاینظامیهشداردادندکهتروریستدانستنسپاهپاسداران‬ ‫میتواندباعثتحریکخشونتعلیهنیروهایامریکاییدرخاورمیانهشود‪،‬‬ ‫ب یانکهتاثیریجدیبراقتصادایرانداشتهباشد‪.‬‬ ‫اینهشدارهاازاینجهتبودکهنیروهاینظامیامریکادرمنطقه‪،‬‬ ‫بهخصوصدرخلیجفارسدرتماسدائمونزدیکبانیروهایسپاهایران‬ ‫هستندوباایناقدام‪،‬نیروهایامریکایینمی توانندبایکگروهتروریست‬ ‫خواندهشدهمماشاتیاهرنوعتماسوتعاملکنند؛ایننکتهبالقوهبهاین‬ ‫معنیبودهوهستکهاگرقایق هایسپاهبهدورناوهایامریکاییمانور‬ ‫بدهندکههموارهدراینمنطقهشاهداینمسالهبوده ایم‪،‬ممکناستازدید‬ ‫نیروهایامریکایینتوانتنهابهتذکربسندهکردبلکهاینمواردمی تواندبه‬ ‫اقداماتنظامیوقهریمنجرشود‪.‬درهمینحالایراننیزاقداممتقابلانجام‬ ‫دادودرواکنشقرارگرفتننامسپاهدر‪“،FTO‬ستادفرماندهیارتش‬ ‫امریکا”(سنتکام)درخاورمیانهوشرقافریقارانیرویتروریستیاعالمکرد‪.‬‬ ‫بااینتصمیمدرعملفضایدرگیریوتنشدرخلیجفارسومنطقهبهطور‬ ‫چشمگیروقابلتوجهیمیانایرانوامریکاافزایشیافتتاجاییکهپساز‬ ‫ترورشهیدسپهبدقاسمسلیمانیتوسطترامپ‪،‬مجلسایران“پنتاگون‪،‬ارتش‬ ‫امریکاوتمامیشرکت هاونهادهایزیرمجموعهان”رادرفهرستنهادها‬ ‫وگروه هایتروریستیکشورقرارداد‪.‬‬ ‫جدایازابعادنظامیوبی نالمللیقرارداشتننامسپاهدرفهرست‬ ‫‪ FTO‬وکاتسا‪،‬اقدامدونالدترامپبهلحاظسیاسی‪،‬مانعیبسیاربزرگو‬ ‫دشواربرسرراههرگونهبازگشتاحتمالیبهبرجامدردولت هایاینده‬ ‫امریکابود‪.‬‬ ‫شایدبتوانگفتکهجدایازتاثیراتبی نالمللیوحقوقیواقتصادی‬ ‫اینتحریم هاومحدودیت ها‪،‬موضوعبرجاموتاثیرایناقداماتبرممانعت‬ ‫ازدوبارهاجراشدنتوافقهسته ایتنهادلیلاعمالاینتحریم هاازسوی‬ ‫دولتوقتامریکابودهاست‪.‬باتوجهبهحضورومشارکتسپاهدر‬ ‫فعالیت هایاقتصادیوزیربناییکشورقراردادننامسپاهدر‪FTO‬ضربه‬ ‫محکمیبهمنافعاقتصادیایرانناشیازاجرایاحتمالیبرجامواردمی کند‪.‬‬ ‫بهعالوهبااینتحری مومحدودیت هاییازایندستدرعملکشورهاو‬ ‫شرکت هایخارجیکهتعاملیکوچکباامریکاداشتهباشندفرصت‬ ‫حضوردربازارایرانراپیدانمی کنند‪.‬ایندرحالیاستکهاساساوجود‬ ‫چنینقوانینودستورالعمل هایسرسختانهکمترشرکتیریسکحضور‬ ‫درایرانوسرمایه گذاریراخواهدداشت‪.‬درصورتباقیماندننامسپاه‬ ‫مصباحیمقدم‪:‬اقداماتدولترئیسیمثبتاست‬ ‫امامردمنتایجشراحسنمیکنند‬ ‫استیضاح ها‪ ،‬اظهارنظر افراد و شخصیت ها‪ ،‬مخصوصا‬ ‫از طرف نمایندگان مجلس است‪ .‬یعنی انتظارات خود را‬ ‫به صورت پیش بینی مطرح می کنند و گمان نمی کنم قبل‬ ‫از این که دولت خدمتش به نقطه یک سال برسد‪ ،‬تغییر و‬ ‫تحولی در دولت رخ دهد‪.‬‬ ‫پرستو بیرانوند ‪ :‬با این که به عملکرد دولت سیزدهم و‬ ‫ابراهیم رئیسی نقدهای فراوانی وارد می شود و حتی برخی‬ ‫حامیان او به منتقدانش تبدیل شده اند اما طیفی از فعاالن‬ ‫سیاسی نیز هستند که تمام قد از کارنامه دولت سیزدهم‬ ‫دفاع می کنند و جمع بندی فعالیت پاستورنشینان را مثبت‬ ‫و روند حرکتی کابینه را رو به جلو می دانند‪.‬‬ ‫غالمرضا مصباحی مقدم یکی از فعاالن این طیف‬ ‫است‪ .‬او نماینده ادوار مجلس ‪ ،‬عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام و چهره ای مقبول و معتبر در اردوگاه‬ ‫اصولگرایان است‪ .‬مصباحی مقدم بر این باور است‬ ‫که اقدامات دولت سیزدهم در راستای مهار شتاب‬ ‫گرانی بوده و سفرهای استانی ابراهیم رئیسی را یکی از‬ ‫عملکردهای مثبت او می داند‪ .‬اخیرا صحبت هایی درباره‬ ‫طرح عدم کفایت رئیس جمهور از سمت مجلس شنیده‬ ‫می شود‪ .‬ایا در این برهه زمانی طرح این موضوع ضرورت‬ ‫دارد؟‬ ‫تمایلی ندارم وارد این بحث شوم و به این سوال‬ ‫پاسخی نمی دهم‪.‬‬ ‫نقدهای فراوانی به عملکرد دولت رئیسی از‬ ‫سویجنا ح های مختلف وجود دارد‪ .‬تا چه اندازه این نقدها‬ ‫را درست می دانید؟‬ ‫من گزارشی را از تحوالت زمان روی کار امدن‬ ‫اقای رئیسی تا کنون می دهم و مخاطب قضاوت کند که‬ ‫ایا اقدامات مثبت بوده یا نشان دهنده ناکارامدی دولت‬ ‫بوده است‪ .‬وقتی اقای رئیسی روی کار امد برای تامین‬ ‫حقوق کارکنان دولت از بانک مرکزی استقراض نشد و‬ ‫بخشمولدبکارگرفتهشودیابالاستفادهماندهویادربازارهایموازیو‬ ‫سفتهبازیاستفادهمیشود‪.‬‬ ‫ایناقتصاددانبهعدمانسجامدولتدرتحولبخشیوضعیت‬ ‫اقتصادیکشوراشارهکردوافزود‪:‬هرچندبخشعمدهمیزاننرخ‬ ‫رشدتورمونقدینگیمیراثنامیموندولتگذشتهاستاماانتظار‬ ‫مردموکارشناساننیزازدولتسیزدهماناستکهحداقلمانعاز‬ ‫رشدنقدینگیوافزایشسطحعمومیقیمتهاباسیاستگذاری‬ ‫هاوتصمیماتکارشناسیشود‪.‬رضویپوردرادامهافزود‪:‬البتهبانکها‬ ‫بخصوصبانکهایخصوصینیزنقشقابلتوجهیدرایجادرشد‬ ‫نقدینگیدارندوعملکردانهادرفعالیتهایکاریخودخیلیرضایت‬ ‫بخشنیستزیرادرمدیریتمنابعخیلیخوشندرخشیدهاندواین‬ ‫موضوعباعثشدهاستتانقدینگیافزایشیابدانگونهکهطی‪ ۲‬دهه‬ ‫گذشتهرشدنقدینگیخیلیباالنبودامااکنون‪۲۷‬درصدرشدنقدینگی‬ ‫کشورازسویبانکهارقممیخورد‪.‬‬ ‫رشدمیزاننقدینگیوعدممدیریتاندربخشتولیدهمراه‬ ‫باعللافزایشاینشاخصاقتصادیهمچنانبهعنوانکالفیسردرگم‬ ‫دولتهاراگرفتارکردهاستوچارهاندیشیبرایحلاینموضوع‬ ‫بهدلیلپیوستزنجیرهایانسختبهنظرمیرسدکهنیازمندبه‬ ‫بررسیدقیقاست‬ ‫کالفسردرگمنقدینگیوکمتوجهیبهمدیریتان‬ ‫حمیدحاجاسماعیل‪،‬کارشناسبازار‪،‬نیزدرگفتگوباخبرگزاری‬ ‫«بازار»گفت‪:‬رشدمیزاننقدینگیوعدممدیریتاندربخشتولید‬ ‫همراهباعللافزایشاینشاخصاقتصادیهمچنانبهعنوانکالفی‬ ‫سردرگمدولتهاراگرفتارکردهاستوچارهاندیشیبرایحلاین‬ ‫موضوعبهدلیلپیوستزنجیرهایانسختبهنظرمیرسدکهنیازمند‬ ‫بهبررسیدقیقاست‪.‬ویبابیاناینکهتازمانیکهبرنامهایدرستو‬ ‫کارشناسیشدهبرایمهارنرختورموخروجازرکوداقتصادیدر‬ ‫کشورنداشتهباشیمهمچنانبایدشاهدرشدنقدینگیبودافزود‪:‬به‬ ‫طورمثالبانکهابهعنوانبنگاههایاقتصادیقویدارایسرمایههای‬ ‫منجمدزیادیهستندکهالبتهقراربوداینسرمایههاعرضهودرخدمت‬ ‫بخشمولدکشورشودامامتاسفانهسیستمبانکیتاکنوندراینمسیر‬ ‫اقدامقابلتوجهینکردهاستوازطرفینسبتبهفروشامالکو‬ ‫داراییهایمازادخودبیتوجهاند‪.‬‬ ‫اینکارشناساقتصادیوفعالبازارکارگفت‪:‬دربخش‬ ‫ازادسازیمنابعوداراییهایمنجمدبانکهااقداماتیقابلتوجهی‬ ‫صورتندادهاندالبتهبخشیازداراییهامربوطبهوزارتخانههای‬ ‫دولتیاستکهبرایازادسازیامالکوداراییهایمازادمتاسفانه‬ ‫مقاومتهاییدیدهمیشودکهاینرویکردغلطشرایطرکودرادر‬ ‫کشورفراهممیکند‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬رکود اقتصادی‪ ،‬رشد نرخ تورم و کم ارزش‬ ‫شدنپولناشیازرشدنقدینگیاستکهسمتسویتولیدرادر‬ ‫پیشنگرفتهاست‪.‬حالباتوجهبهظرفیتهایباالیاقتصادیدر‬ ‫کشورامااقتصادتشنهنقدینگیبرایتوسعهوپیشرفتاستکهبهگفته‬ ‫کارشناسانچنانچهاقداماتکارشناسانهدرراستایجلوگیریازرشد‬ ‫بیمنطقنقدینگیگرفتهنشودویابرنامهریزیهاوتصمیماتطوری‬ ‫اجراواتخاذنشودکهایننقدینگیکنترلوجذببازارکاروبخش‬ ‫تولیدشود‪،‬نبایدانتظارداشتاقتصادکشوررونقبگیردچراکهاکنون‬ ‫نقدینگیویالنبرایرسیدنبه‪ ۵‬هزارهزارمیلیاردخیزبرداشتهاست‪.‬‬ ‫حال ان که ‪ ۵‬ماه اول سال که دوران دولت قبل بوده هر‬ ‫ماه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت از بانک مرکزی‬ ‫استقراض شده که مجموعه رقم استقراض شده ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪ .‬می دانیم که استقراض از بانک‬ ‫مرکزی منشا خلق پول و تورم است‪ .‬تورم شدید کشور ما‬ ‫ناشی از خلق پول است‪ ،‬گاهی علت خلق پول‪ ،‬استقراض‬ ‫دولت از بانک مرکزی است و گاهی نشات گرفته از‬ ‫استقراض بانک ها از بانک مرکزی است‪ .‬نکته دوم این‬ ‫است از زمانی که رئیسی روی کار امده هر ماه ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان سررسید اوراق مالی است که دولت‬ ‫قبل از مردم نقدینگی را جمع کرده و سررسید ان رسیده‬ ‫است‪ .‬این دولت این رقم را پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫اما این موارد در زندگی و سفره مردم ملموس‬ ‫نیست ‪...‬این مواردی نیست که جلوی چشم مردم باشد و‬ ‫نتایجش را حس کنند اما کسری بودجه منشا اصلی تورم‬ ‫است‪ .‬این دولت طی ‪ ۷‬ماهه تصدی خود توانسته ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کسری بودجه ‪ ۱۴۰۰‬را برطرف کند‪.‬‬ ‫این دولت توانسته است ‪ ۴۵۰‬هزار میلیارد تومان کسری‬ ‫بودجه که مربوط به دولت قبل بوده را برطرف کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این موارد دولت سیزدهم توانسته صادرات به‬ ‫کشورهای همسایه را ‪ ۴۰‬درصد رشد دهد و نرخ تورم را‬ ‫‪ ۱۳‬درصد کاهش دهد‪ .‬گرچه معنای کاهش نرخ تورم‬ ‫کاهش قیمت نیست و گاهی به غلط این طور القا می شود‬ ‫که قیمت ها در حال افزایش است‪ .‬بله ما در شرایط تورم‬ ‫به سر می بریم و هر زمان دولت توانست تورم را به کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد برساند ان وقت می شود ادعا کرد که تورم‬ ‫مهار شده است و تورم کاهش پیدا کرده است‪ .‬یعنی‬ ‫شدت افزایش قیمت ها کمتر شده است‪ .‬این اتفاق افتاده‬ ‫است و نمودارها ان را نشان می دهد‪ .‬بدهی دولت به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی که ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان بوده‪،‬‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬بدهی دولت به بانک مرکزی که به‬ ‫صورت ارزی بوده و با ازاد شدن ارزهای بانک مرکزی‬ ‫که در واقع دولت قبل با دادن ارز به بانک مرکزی موجب‬ ‫شده که بانک مرکزی مالک ان ارزها شود‪ ،‬میلیاردها‬ ‫دالر از این ارزها ازاد شده است و این دولت توانسته‬ ‫پشتوانه و قدرت بانک مرکزی را باال ببرد‪ .‬مدیریت بازار‬ ‫باال رفته است و تقریبا با ثبات نرخ ارز روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫این مسئله مهمی است‪ ،‬اگرچه نرخ ارز نوسان دارد اما‬ ‫این نوسان بسیار اندک است مانند گذشته نیست‪ .‬ذخیره‬ ‫کاالیی کشور در پایان دولت گذشته به شدت خطرناک‬ ‫شده بود و زمانی که این دولت سیزدهم تحویل گرفت ما‬ ‫از نظر ذخیره کاالیی با شرایط بدی روبه رو بودیم و اولین‬ ‫کاری که این دولت کرده این است که توانسته ذخیره‬ ‫کاالیی را کنترل و تامین کند‪ ،‬به نحوی که اطمینان‬ ‫بخش شده است‪ .‬دولت رئیسی توانسته با واردات انبوه و‬ ‫واردات واکسن‪ ،‬واکسیناسیون را به صورت گسترده انجام‬ ‫دهد و تلفات روزانه ناشی از کرونا را از ‪ ۷۰۹‬نفر به ‪۲۰‬‬ ‫نفر برساند‪.‬سفرهایی که رئیس جمهور در داخل کشور‬ ‫داشته حدود ‪ ۱۸‬سفر بوده و هر هفته تقریبا یک سفر‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫نقدهای بسیاری به سفرهای استانی وجود دارد که‬ ‫مصوبات بدون کارشناسی در این استا ن ها شکل می گیرد؟‬ ‫این سفرها چند مزیت داشته‪ ،‬یکی ارتباط مستقیم با‬ ‫مردم بوده که مردم را امیدوار کرده چرا که رئیس جمهور‬ ‫با مردم چهره به چهره ارتباط می گیرد و حر ف ها‪،‬‬ ‫اعتراض ها و دردودل مردم را می شنود‪ .‬مسلما در این‬ ‫شرایط رئیس دولت بهتر می تواند تبیین و اوضاع را‬ ‫مدیریت کند‪ .‬عالوه بر این پژوه های نیمه کاری که‬ ‫وجود داشته برای تکمیل شدن دنبال کرده است به‬ ‫همین دلیل همه قراین و شواهد حکایت از این دارد که‬ ‫اعتماد عمومی و اعتماد به دولت رشد کرده و افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬سفرهای خارجی به روسیه‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫در‪،FTO‬معاملهباشرکت هایوابستهبهسپاهصرفاجنبهنقضتحریم های‬ ‫امریکارانخواهدداشت‪،‬بلکهافرادوشرکت هایخاطیباخطرجدی‬ ‫حمایتازتروریسمروبروهستندکهمی تواندبهبازداشت‪،‬استرداد‪،‬وزندانی‬ ‫شدنافرادبیانجامد‪.‬‬ ‫انواعتحریم هاازسویامریکاتاکنونعلیهسپاهاعمالشدهاستو‬ ‫جدایازاینکهسپاهدر‪ FTO‬بماندیانه‪،‬تحریم هاعلیهاندرقالبهای‬ ‫دیگروجودداردومشخصنیستدولتوسیاستمدارانامریکابهچه‬ ‫دلیلبراینگهداشتننامسپاهدرلیستمزبوراصراردارند‪.‬بنابراینتاثیرعملی‬ ‫نگهداشتننامسپاهدر‪ FTO‬برایامریکاچیزیدرحد“صفر”است‪.‬از‬ ‫نقطهنظرایران‪،‬فعالیت هایمتعددسپاهپاسدارنایرانباتوجهبهتحریم های‬ ‫طوالنیعلیهایننهادنظامیبههیچوجهوابستهبهنیروهایبیرونیوخارجی‬ ‫نیستوتحتتاثیرفضاسازیواقداماتبیرونیدرسطحمنطقهوکشورهای‬ ‫همسایهقرارنمی گیرد‪.‬‬ ‫بهعالوه‪،‬جوبایدنواغلبمقاماتوزارتخارجهامریکاازجمله‬ ‫کسانیبود هاندکهدرزماناعمالاینمحدودیت هاوتحریم هاباایناقدام‬ ‫ترامپمخالفتکردندومشخصنیستچرادربرداشتناینمحدودیت ها‬ ‫کهیکروزکامالغیرمنطقیومخلامنیتملیامریکابود‪،‬امروزتعلل‬ ‫می کنندومحکمبهانچسبید هاند‪.‬‬ ‫جناحجکسالیوانمشاورامنیتملیرئیس جمهورایاالتمتحده‬ ‫امریکادردولتبایدنکهسابقهحضوردرتیممذاکراتیامریکادربحث‬ ‫هسته ایایرانراداردودرماه هایگذشتهازاینمسئولیتکنارگذاشتهشده‬ ‫است‪،‬احساسمی کندبعدازبرجامامکانمذاکرهباایراننیستوسعی‬ ‫داردازقبلسپاهودرخواستایرانبرایخارجکردنناماناز‪FTO‬‬ ‫امتیازگیریبیشتریداشتهباشد‪.‬‬ ‫متاسفانهباتاخیردرمذاکراتوبهنتیجهنرسیدناندریکسال‬ ‫گذشتهوهمزمانتحوالتداخلیامریکابهویژهکهدراستانهانتخابات‬ ‫کنگرهقرارداریم‪،‬مسالهایرانوبرجامبهمسالهداخلیدولتبایدنتبدیل‬ ‫شدهاستواینمسالهموجبشدهتصمیم گیریدربارهبرجامباتاخیر‬ ‫بیشتریمواجهشود‪.‬‬ ‫برخالفانتظارشاهدهستیمکهموضوعبرجامیاخروجسپاهاز‬ ‫‪FTO‬داردبهموضوعرقابتانتخاباتیمیانبایدنورقبایشتبدیلمی شود‬ ‫کهاینرونداصالبهنفعبرجاموایراننخواهدبود‪.‬بایدندرحالیبرای‬ ‫قطر‪ ..‬هر کدام منشا یک ارتباط نزدیک و مهم بین ایران‬ ‫و کشورهای دیگر بوده استو قرارداد همکاری ‪ ۲۵‬ساله‬ ‫ایران و چین در این دولت نهایی شده و مقدمات قرارداد‬ ‫همکاری ایران و روسیه فراهم شده است‪ .‬ارتباط ایران با‬ ‫کشورهای عضو پیمان شانگهای با پیوستن ایران به این‬ ‫پیمان‪ ،‬فراهم شده است‪ .‬ارتباط ایران با ترکمنستان باعث‬ ‫ده که این کشور گاز خود را از طریق ایران به اذربایجان‬ ‫ارسال کند و همین موجب شد که امسال در شمال ایران‬ ‫با کمبود گاز روبه رو نبودیم‪ .‬اگر نبود حتما در تامین گاز‬ ‫به مشکل می خوردیم‪ .‬این موارد نشان می دهد که دولت‬ ‫یک دولت پرکار‪ ،‬جدی و مردمی تالش خود را به خوبی‬ ‫انجام داده است‪ .‬گاهی برخی افراد چشم خود را به روی‬ ‫تمامی این خدمات می بندند و بهتر این است که خود‬ ‫مردم قضاوت کنند‪.‬‬ ‫دولت رئیسی نیز دولت های گذشته را متهم‬ ‫کاستی های دولت خود معرفی می کند ‪...‬‬ ‫من چند چاله را نام بردم که دولت گذشته ایجاد‬ ‫کرده بود‪ .‬خود اقای رئیسی زمانی که در محضر رهبر‬ ‫انقالب سخنرانی کرد از زحمات و تالش های همه ی‬ ‫دولت های قبل تشکر کرد و از انها گالیه ای هم نکرد اما‬ ‫نمی توان واقعیت را انکار کرد‪ . ،‬واقعیت این است که‬ ‫چاله ها و چالش هایی توسط دولت گذشته به وجود امده‬ ‫که این دولت در تالش برای رفع کردن انهاست‪.‬‬ ‫اگر این چنین است ‪ ،‬چرا سخن از ضرورت تغییر‬ ‫وزرای رئیسی است و بهارستانی ها قصد کلید زدن‬ ‫استیضاح چند وزیر را دارند‪...‬‬ ‫این ها اظهارنظر افراد و شخصیت ها‪ ،‬مخصوصا از‬ ‫طرف نمایندگان محترم مجلس است‪ .‬یعنی انتظارات خود‬ ‫را به صورت پیش بینی مطرح می کنند و گمان نمی کنم‬ ‫قبل از این که دولت خدمتش به نقطه یک سال برسد‪،‬‬ ‫تغییر و تحولی در دولت رخ دهد‪.‬‬ ‫ورودبهانتخاباتکنگرهامادهمیشودکههنوزشعارانتخاباتی اشدر‬ ‫کمپینانتخاباتریاستجمهوری‪۲۰۲۱‬دربارهبازگشتبهبرجامراعملی‬ ‫نکردهاست‪.‬‬ ‫انتونیبلینکنوزیرامورخارجهفعلیامریکانیزوقتیسپاهدر‬ ‫‪ FTO‬دردولتترامپقرارگفت‪،‬ازمنتقدانایناقدامبودوانراخالف‬ ‫توصیه هاینهادهایاطالعاتیوامنیتیامریکادانستاماامروزکهخودشو‬ ‫همراهانشدردولتهستندومیدانندکهخارجکردنسپاهازفهرستکار‬ ‫سختینیست‪،‬ازاینکارخودداریمی کنند‪.‬‬ ‫دراینمیانازانجاییکهالبیصهیونیستیورهبرانبرخیکشورهای‬ ‫منطقهازجملهاماراتمتحدهعربیوعربستاننسبتبهاجرایدوبارهبرجام‬ ‫نگرانهستند‪،‬ازانجامهراقدامیکهاینمسالهرابهتاخیربیندازدیاازبینببرد‬ ‫حمایتمی کنند‪.‬‬ ‫برخیمنابعاعالمکردندکهانچهتحتعنوانتالشبرایمقابله‬ ‫سازیخروجسپاهاز‪ FTO‬ودرمقابلاعالماینکهایراندستازپیگیری‬ ‫عامالتترورسردارسلیمانیبهطورعلنیدرفضایرسانه ایمطرحمی شود‪،‬‬ ‫سناریوییطراحیشدهازسویرژیماسراییلوهم پیمانانمنطقه اش اش‬ ‫است‪.‬دولتبایدناززمانرویکارامدنتاکنوننشاندادهاستکهبر‬ ‫خالفشعارهایانتخاباتی اش‪،‬تواندلکندنازشیرینیمیراثیکهترامپ‬ ‫بهجایگذاشتهاست‪،‬ندارد‪.‬بسیاریازکارشناسانمعتقدندبایدندرهمان‬ ‫ابتدایکارمی توانستبهراحتیباامضایدستورالعمل هایاجرایینسبت‬ ‫بهلغوبسیاریازدستوراتاجراییرییسجمهورقبلیکهبرجامرابهورطه‬ ‫نابودیکشاند‪،‬بازگشتهمهاعضابهبرجامراکلیدبزنداماازانجاماین‬ ‫کارسرباززد‪.‬‬ ‫اکنوندولتامریکابهبهانه هایواهیوالبتهدرخواست های‬ ‫فرابرجامیازانجاماقداماتیکهمسیرانتفاعایرانازمنافعاقتصادیبرجامرا‬ ‫تسهیلخواهدکرد‪،‬سربازمیزندودراینشرایطتالشهمداردتاایران‬ ‫رامقصربرهمخوردنمذاکراتنشاندهد‪.‬بهگفتهمنابعایرانی‪،‬روسیو‬ ‫برخیکشورهایاروپایی‪،‬تنهاطرفیکهامادهبازگشتبهبرجامنیست‪،‬‬ ‫امریکاست‪.‬بایددیددولتبایدنوتیموزارتخارجه اشدرنهایتحاضر‬ ‫بهچشمپوشیدنازمیراثدردسرسازجاماندهازدورهترامپبرایبازگشت‬ ‫بهبرجامخواهدشدیاخیر‪.‬‬ ‫وزیر کشور تاکید کرد؛‬ ‫تردد در مرز عراق فقط با‬ ‫روادیدانجاممی شود‬ ‫وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬دوستان با‬ ‫طرفین عراق در حال رایزنی هستند تا مردم بتوانند بدون‬ ‫روادید از طریق مرزهای زمینی به عراق سفر کنند‪.‬‬ ‫این درحالی است که در نشست خبری مشترک‬ ‫شهریور پارسال رئیس جمهور کشورمان و مصطفی‬ ‫الکاظمی نخست وزیر عراق روسای دولت های دو کشور‬ ‫اعالم کردند که طرفین برای برداشتن ویزای عراق برای‬ ‫ایرانیان با یکدیگر به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫دو هفته پیش هم وزیر کشور به خلف وعده عراق‬ ‫اشاره کرد و گفت‪« :‬افرادی که ویزا داشته باشند می توانند‬ ‫از مرزهای زمینی به عراق بروند اما بنا بود که عراق لغو‬ ‫ویزا کند که البته خلف وعده کرده است و برای رفتن به‬ ‫عراق همچنان ویزا الزم است‪».‬‬ ‫چندی بعد هم یک مسئول بلندپایه در نخست وزیری‬ ‫عراق ادعای وعده این کشور برای لغو روادید در مرزهای‬ ‫زمینی بین ایران و عراق را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫این مسئول عراقی در گفت وگویی اختصاصی با میدل‬ ‫ایست نیوز گفت‪ :‬مصطفی الکاظمی‪ ،‬نخست وزیر عراق‬ ‫در سفر اخیرش به تهران وعده لغو روادید از طریق ورود‬ ‫به کشور از فرودگاه ها را داده بود که این امر صورت‬ ‫گرفت و انتقال زائران ایرانی از طریق هوایی به خوبی در‬ ‫جریان است‪.‬‬ ‫به گفته احمد وحیدی‪ ،‬زائرانی که مسیر هوایی را‬ ‫برای سفر زیارتی به کربال انتخاب می کنند‪ ،‬از داشتن‬ ‫روادید معاف شده اند‪.‬اما هزینه های باالی سفر هوایی باعث‬ ‫می شود تا همه افراد نتوانند از این امکان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وزیر کشور در پایان نشست خبری همچنین گفت‪:‬‬ ‫لیستی که درباره تغییر استانداران در فضای مجازی منتشر‬ ‫شده صحت ندارد و گفتن این حرفها در فضای مجازی‬ ‫هیچ کمکی به مردم و بهبود اوضاع نمی کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫امدن ماسک و تسلط جمهوری خواهان‬ ‫توئیترجدیدمحافظه کارخواهدبود؟‬ ‫معاملهروزدوشنبهخریدتوئیتردرحالیانجامشدکهتوئیترازسال‪ ۲۰۱۳‬بهعنوانیکشرکتسهامیواردبورسشدهبود‪.‬بدینترتیباینمعاملهحضورتوئیتردربورسخاتمهخواهدداد‪.‬خریدارتوئیتردربیانیه ایکهپسازاینتوافقمنتشرکرد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫«ازادیبیانبستریکدمکراسیکارامداستوتوئیترمیداندیجیتالشهربه شمارمی رودکهدرانموضوعاتحیاتیبرایایندهبشریتبهبحثگذاشتهمی شود»‪.‬روزنامهنیویورکتایمزدرگزارشامروزخودتصریحکرد‪«:‬توئیتربزرگ ترینپلتفرمشبکه‬ ‫اجتماعینیستچراکه‪ ۲۱۷‬میلیونکاربرروزانهدارد‪.‬درحالیکهاینستاگراموفیس بوکباتعدادمیلیاردیکاربران‪،‬بسیارازتوئیترجلوتراست‪.‬اماتوئیتر‪،‬نقشبسیارموثرتریدرشکلدادنبهروایت هایمادرجهانپیرامونبازیمی کند»‪.‬بهگزارشاینرسانه‬ ‫توئیترهمچنیندرسال هایاخیرتبدیلبهشبکه ایبحران سازشدهکهداده هایانحرافیومحتوایگمراه کنندهزیادیراواردروایت هایروزمرهکردهاست‪.‬چنانکهدونالدترامپ‪،‬رئیس جمهورسابقامریکا‪،‬مستمرابهاینپلتفرموارددرگیریشدتاانرامجبور‬ ‫بهاتخاذسیاست هایبرایکنترلبیشترمحتوایمنتشرشدهدرخودکرد‪.‬درگیریکهبهمحدودکردنصفحهترامپدرتوئیترمنجرشد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سه روز از اغاز بخش نمایشگاهی بینال هنر ونیز می گذرد و با‬ ‫جست وجویی ساده در وب سایت این رویداد می توان متوجه شد که ایران‬ ‫امسال در بین‪ ۸۰‬غرفه شرکت کننده‪ ،‬حضور ندارد! این در حالی است که‬ ‫هنرایراندرپنجاه وهشتمیندوساالنههنرونیز‪،‬توانستدربین‪ ۹۰‬کشور‬ ‫شرکتکنندهحضورموفقیداشتهباشد‪.‬‬ ‫حضور ایران در بینال ونیز در سال‪ ۲۰۱۹‬نسبت به دوره های گذشته‬ ‫با رویکرد متفاوتی همراه بود‪ .‬اثاری که از سوی سه هنرمند به نمایش‬ ‫گذاشته شده بودند‪ ،‬تالش کردند تا تصویری از گذشته‪ ،‬حال و اینده ایران‬ ‫ِ‬ ‫ژوری این رویداد‬ ‫را به نمایش بگذارند‪ .‬حضوری که توانست توجه هیات‬ ‫بین المللی و برخی از رسانه های خارجی را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫درحقیقتموفقیتدرپنجاه وهشتمیندورهازبینالهنرونیزتاحدی‬ ‫ت نیوزپیپر» با انتشار گزارشی‪ ،‬پاویون ایران را‬ ‫بود که ماهنامه هنری «ار ‬ ‫در میان جذاب ترین های این نمایشگاه بزرگ هنری قرار داد و تا مدتها از‬ ‫پاویون ایران به عنوان یکی از جذاب ترین غرفه ها یاد می شد و رسانه های‬ ‫دیگرینیزبهمعرفیپاویونکشورماندردوساالنه یونیزپرداختند‪.‬‬ ‫همچنین برخی غرفه ایران را به عنوان برترین پاویون حاضر در ان دوره از‬ ‫دوساالنهونیزمعرفیکردند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه وب سایت «‪ »Art Newspaper‬درباره غرفه‬ ‫ایران نوشته بود‪« :‬در پاویون ایران میزهای بزرگی که در طول اتاق قرار‬ ‫گرفته و روی انها را گل‪ ،‬میوه‪ ،‬شمعدان و… می پوشاند‪ ،‬قرار دارند و‬ ‫یکلوسترغول پیکرباالیانهابهچشممی خورد‪.‬‬ ‫اینچیدمانبهوسیلهکاغذهایخاکستریپاپیهماشهتوسططراح‬ ‫مجرب ایرانی رضا لواسانی‪ ،‬شکل گرفته و تعمقی بر روی چرخه زندگی‬ ‫است‪ .‬کمی ان سوتر صندلی خالی پیرمردی دیده می شود که نشان دهنده‬ ‫غیبت و مرگ است‪»...‬‬ ‫یا نشریه ارت نیوز پیپر فرانسوی نیز پاویون ایران را یکی از پاویون های‬ ‫منتخبملیعنوانکرد‪.‬‬ ‫این تجربه به گونه ای بود که بعدا هادی مظفری ـ مدیر کل دفتر‬ ‫هنرهای تجسمی وقت ـ به ایسنا اعالم کرد که رسیدن به شیر طالی ونیز را‬ ‫دور از دسترس نمی داند‪.‬‬ ‫حال باتوجه به حضور موفق ایران در دوره پیشین‪ ،‬جای سوال است‬ ‫که چرا ایران در پنجاه ونهمین دوره از بینال هنری ونیز حضور به عمل‬ ‫شبگذشتهویدئوییتلخازخانهسالمندانکهریزکوایرالشد‪.‬‬ ‫رضارویگریرویتختدستبهدامانمردمششده‪.‬چهکسیباور‬ ‫میکرد«کیانایرانی»مختارنامهوبازیگرده هافیلموسریال‪،‬خواننده‬ ‫ترانه مشهور «اهلل اهلل‪ ...‬فردا که بهار اید» روزی از روی تخت خانه‬ ‫سالمندانبامردمسخنبگوید!‬ ‫اهللاهللاقایرویگری؛دریغاکهبهارتزمستانشد!‬ ‫رضارویگریدراینویدئومی گوید‪«:‬سالمبهمردموطرفداران‬ ‫عزیز‪.‬منرضارویگریهستموازخانهسالمندانکهریزکباشما‬ ‫صحبتمی کنم‪.‬بعدازشصتسالکار‪،‬همسرممنراانداختهاین جا‪.‬نه‬ ‫تلفنیدارمونهکارتبانکی‪.‬نهمی توانمبرایکارمبهکسیزنگبزنم‬ ‫ونهکسیمی تواندبهمنزنگبزند‪.‬ممنوع المالقاتهمهستم‪.‬ازهمه‬ ‫حاللیتمی طلبم‪،‬اگرکاربدیکردممنراببخشید‪.‬این جابرایمنمثل‬ ‫زندانمی ماند‪.‬اگرانطرفدارانخوبمکهمی دانمکمهمنیستندبهمن‬ ‫کمککنند‪،‬ممنونمی شوم‪».‬‬ ‫اهللاهللاقایرویگری؛دریغاکهبهارتزمستانشد!‬ ‫وخبرغمانگیزاینجاستکهاینبار‪،‬اوفیلمبازینمیکردو‬ ‫روایت زندگی و در دل واقعی خود را به دوربین می گفت‪ .‬او در این‬ ‫ویدئومیگویدکههمسرشسیمکارتموبایلشراهمعوضکردهو‬ ‫کسینمیتواندحتیبااوتماسبگیرد‪.‬‬ ‫زندگیمشترکرضارویگری‬ ‫رضارویگری‪،‬پیشتربا“فرشتهمیرهاشمی”زندگیمشترک‬ ‫داشت‪.‬همسرسابقاش‪،‬روانشناسبودولیسپسازهمجداشدند‬ ‫و رویگری در سال‪ 1392‬و در سن‪ 67‬سالگی با “تارا کریمی” ازدواج‬ ‫کرد؛ازدواجیکهبسیارجنجالیشدچراکههمسرجدیداو‪ 23،‬سال‬ ‫داشت و‪ 43‬سال از او کوچک تر‪.‬‬ ‫اهللاهللاقایرویگری؛دریغاکهبهارتزمستانشد!‬ ‫رضا رویگری‪ ،‬از ازدواج اول اش‪ ،‬پسری دارد به نام کیارش‪ .‬گویا‬ ‫رابطهبیناووپسرشچندانگرمنبودهاست‪.‬سال‪ 1395‬تاراکریمی‬ ‫دراینستاگرامشنوشتکهرویگریوپسرشبعدازسالهادوریبا‬ ‫هماشتیکردهاند‪.‬درمتنویامدهبود‪“:‬دیروزیهاتفاقخیلیقشنگ‬ ‫توزندگیرضاجانافتاد‪...‬بعدازگذشتچندسالدیداردوعاشق‬ ‫(پدروپسر)تازهشد‪،‬حضورخدایمهربونرومیشدحسکردواون‬ ‫لحظهبرایمندوستداشتنیبودودلمخواستشماعزیزانروسهیم‬ ‫کنم‪...‬بیاییمتویاینزندگیزیباوکوتاهببخشیمتابخشیدهبشیم‪”.‬‬ ‫خودرویگریدربارهپسرشدرمصاحبهایگفتهبود‪:‬رابطهبدی‬ ‫باکیارشندارم‪.‬ویبهعنوانیکدیجیحرفهایمشغولبهفعالیت‬ ‫فرهنگ‬ ‫غیبتبیسروصدایایران‬ ‫دربینالونیز!‬ ‫نیاورده است؟ چه شد که پس از کسب ان حجم از موفقیت و دریافت‬ ‫نقدهایمثبتازسویرسانه هایمختلفجهان‪،‬بهیکبارهتصمیمبه‬ ‫خداحاظی در اوج گرفتیم؟ به جای اینکه تالش کنیم تا در این دوره‬ ‫ارائهقوی تریداشتهباشیم!درواقعحضورایراندرپنجاه ونهمیندوره‬ ‫باید از مدت ها پیش برنامه ریزی می شد و اقدامات الزم برای برپایی‬ ‫پاویونصورتمی گرفت‪.‬شایدبهتراستاینگونهبگوییم‪،‬تغییرات‬ ‫وجابه جایی هاییکهدرسمت هایدولتیبهواسطهتغییردولتایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬نباید در حضور ایران در عرصه های بین المللی اثرگذار باشد و‬ ‫الزمه این امر‪ ،‬جاری بودن یک روند سیستماتیک قوی است که با تغییر‬ ‫ادم ها‪ ،‬تغییری نمی کند و به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫غیبت ایران در این دوره را تا حدی به خالی بودن سمت مدیرکل‬ ‫هنرهایتجسمیپسازاستعفایمدیرپیشینمی توانارتباطداد؛چراکه‬ ‫اکنون چند ماه از خالی بودن این جایگاه مهم هنری کشور می گذرد‪.‬‬ ‫هرچند برنامه ریزی برای حضور در چنین رویدادی طبعا از ماه ها قبل باید‬ ‫انجام شده باشد و یک پرسش هم این است که چرا در دوره ی مدیریت‬ ‫پیشیناینکارانجامنشدهاست؟‬ ‫اهلل اهلل اقای رویگری؛‬ ‫دریغاکهبهارتزمستانشد!‬ ‫هست‪ .‬نه دی جی عروسی! دی جی های مطرح که در اروپا و امریکا‬ ‫مشغولبهفعالیتاست‪...‬پسرمدرسنجوانیبرایفراگیریموسیقیبه‬ ‫هندرفتوهمانجاباهمسرشکهایرانیهست‪،‬اشناشدونوهمنهم‬ ‫هندبهدنیاامد‪.‬خیلیارتباطنزدیکیباهمنداشتیم‪.‬مدتیاستبهایران‬ ‫بازگشتهودورادوردرارتباطیم‪.‬اینکهشکرابباشدواینحرفها‬ ‫نیست!رویگریدراینبارهچنینتوضیحدادهبود‪:‬کیارشحرفمن‬ ‫راگوشنمیکردوناراحتشدم‪.‬ویگریمورخوبیبودوگفتمکار‬ ‫را ول نکن اما حرفم را گوش نداد و االن هم پشیمان است‪ .‬در سریال‬ ‫“والیتعشق”جزگروهگریماقایمعیریانبودوسمتبازیگریهم‬ ‫رفت‪.‬هرچهگفتمحرفمراگوشندادوشایدبهخاطرهمینکمیبین‬ ‫ماندلخوریباشد‪.‬‬ ‫اینبازیگرسرشناس‪ 5،‬سالقبلسکتهمغزیکردوازانزمانتا‬ ‫کنوندرگیردرمانبودهاست‪.‬اوسالهایسختیراپشتسرگذاشت‪.‬‬ ‫خودش در این باره می گوید‪ :‬این روز ها در خانه ام و مریض و وضع‬ ‫مالیخوبیهمندارم‪.‬فیزیوتراپیوهزینهاجارهخانهوهزینه هایروزمره‬ ‫زندگیتوانمنراگرفتهوروز هایسختیرامی گذرانم‪.‬‬ ‫اهللاهللاقایرویگری؛دریغاکهبهارتزمستانشد!‬ ‫نبارهنوشت‪:‬تصویررضارویگریرویتخت‬ ‫فیلمنیوزدرای ‬ ‫اسایشگاهکهریزکودردودلهایغمانگیزبادوربین‪.‬اینشایدتلخ‬ ‫ترینقابیباشدکهازیکبازیگردرحافظهمردمثبتمی شود‪.‬تصویری‬ ‫دردناکازبازیگریکهبخشیازخاطرهان هاست‪.‬گوشه ایازتاریخ‬ ‫سینمایاینسرزمیناست‪.‬بازیگریکهسال هارویپردهنقره ایو‬ ‫صفحهشیشه ایتلویزیوننقشخاطرهمیزد‪.‬‬ ‫اورضارویگریاست‪.‬هماناقامهندسجوان«اجارهنشین ها»که‬ ‫وقتیمی دیداهالیساختمانبابیلوکلنگبهجانساختمانیکهانرا‬ ‫اجربهاجرباالبرد هبود‪،‬افتادهاند‪.‬اهمی کشیدوحسرتمیخورد‪.‬‬ ‫حاال بعد از سال ها انگار با بیل و کلنگ به جان و ابرو او افتاد هاند‪ .‬او‬ ‫«کیانایرانیاستکهزیربارتازیانهبیمهریوبیوفاییاینطورقدخم‬ ‫کردهوملتمسانهازدوستانشطلبکمکمی کند‪.‬بخشیازتاریخاین‬ ‫سینمابارضارویگریورقخورده‪،‬اوجوانی اشراپایسینماگذاشتهو‬ ‫حاالدرپیریوناتوانیاینسینماستکهبایددستگیرشباشد‪.‬‬ ‫اهللاهللاقایرویگری؛دریغاکهبهارتزمستانشد!‬ ‫یهنریرضارویگری‬ ‫زندگ ‬ ‫رضا رویگری در‪ ۶‬دی‪ ۱۳۲۵‬در تهران به دنیا امد و تنها فرزند‬ ‫خانواده بود‪ .‬پدر مذهبی اش ارزو داشت او روحانی شود ولی رویگری‬ ‫جوانمیخواستخلبانشودکهدرازمونانپذیرفتهنشد‪.‬سپسبه‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1570‬‬ ‫هنررویاوردودرسهرشتهبازیگری‪،‬خوانندگیونقاشیفعالیت‬ ‫کرد‪.‬اوبابازیدرفیلممعروف“عقابها”ساختهساموئلخاچیکیان‪،‬‬ ‫اولینتجربهسینماییخودرادرسال‪ 1363‬پشتسرگذاشت‪.‬رویگری‬ ‫عالوهبرسینما‪،‬خوانندگیهمپیشهکردوسهالبوم «ازعشقگفتن»و‬ ‫«غوغا»و«کازابالنکا»رابهبازارهنرعرضهکرد‪.‬معروفترینکاراودر‬ ‫زمینهخوانندگی‪،‬سرود“اهللاهلل”استکهاوایلانقالبخواند‪.‬اودرسال‬ ‫‪ 1996‬میالدیکنسرتیرادرامریکااجراکرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ اندازیخانهسالمندا ِنمخصوصهنرمندان‬ ‫اهمیتراه‬ ‫زهرامشتاقنیزدروب سایتسینماسینمابااشارهبهاهمیت‬ ‫ِ‬ ‫ اندازیخانهسالمندا ِنمخصوصهنرمندانمی نویسد‪:‬تقاضای‬ ‫راه‬ ‫کمک رضا رویگری بر تخت سرای سالمندان از طرفداران خود‬ ‫برای کمک به او‪ ،‬برهنه ترین تصویر سینما است‪ .‬حرفه ای به شدت‬ ‫بی رحم که اگر درست مدیریت نشود‪ ،‬هیوالوار انسان ها را می بلعد‪.‬‬ ‫چون سینما خوش استقبال و اغلب بد بدرقه است‪.‬‬ ‫قدر مسلم و خیلی زود منتظر سیلی از فیلم های دیدار وزیر یا‬ ‫فرستاده اش یا ریاست سازمان سینمائی و انجمن بازیگران و موارد‬ ‫این چنینی خواهیم بود‪ .‬اما چنین مسائلی جدا از جو پرهیجان و‬ ‫احساساتی که ایجاد می کند‪ ،‬باید به شکل منطقی مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬رضا رویگری می تواند یکی از ده ها نفری باشد که در جامعه‬ ‫هنری ایران دچار چنین شرایطی شده اند‪ .‬هنرمندانی که در عمل‬ ‫خانواده ای ندارند‪ .‬همسرشان جدا شده یا فوت شده‪ .‬یا فرزندی‬ ‫ندارند یا فرزندانشان خارج از کشور هستند‪ .‬یا درامد محدود دارند‬ ‫و یا به کلی بی پول شده اند‪ .‬یا کاری به انها پیشنهاد نمی شود و یا توان‬ ‫کار کردن ندارند‪ .‬در هر حال مالک شرایط فعلی انهاست‪ .‬گرچه‬ ‫افراد بسیاری درگیر چنین روزگاری هستند‪ ،‬اما از ان جایی که جامعه‬ ‫هدفاینیادداشتهنرمندانهستند؛بایدکوشیدبرایساماندهی‬ ‫وضعیتهنرمندانسالمندوبعضافراموششدهبهراهکارمناسبی‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫اهلل اهلل اقای رویگری؛ دریغا که بهارت زمستان شد!‬ ‫سال ها قبل شهره لرستانی‪ ،‬با راه اندازی مجموعه ای‪ ،‬در تالش‬ ‫برایکمکبههنرمندانسالمندیبودکهکمابیشوضعیتیمشابه‬ ‫اکنون رضا رویگری داشتند‪ .‬هنرمندانی که اغلب انها دیگر زنده‬ ‫نیستند‬ ‫‪.‬‬ ‫اما در راستای تکریم از هنرمندان حوزه های مختلف‪ ،‬که‬ ‫سال های طوالنی با هنرشان خاطره افرین شدند‪ ،‬نمی توان انها را در‬ ‫روزهای دشوار زندگی شان فراموش کرد یا تنها گذاشت‪ .‬بی اعتنایی‬ ‫به روزگار وخیم انها‪ ،‬دهن کجی به خاطره جمعی یک ملت است‪.‬‬ ‫مردمی که با اواز و موسیقی و خط و نقاشی و بازی و هر هنر‬ ‫دیگری که مرتبط به ان هنرمند است‪ ،‬خاطره دارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر نمی توان احساساتی برخورد کرد و مثال یک‬ ‫خانه در اختیار ان شخص قرار داد‪ .‬خب یک هنرمند سالخورده‪ ،‬تک‬ ‫و تنها قرار است در چنین خانه ای چه کند و چه کسی با کدام حقوق‬ ‫و تا چه مدت امکان مراقبت و نگهداری از او را خواهد داشت؟‬ ‫بخصوص در شرایطی که با تغییر مدیران‪ ،‬دستورات مدیران قبلی به‬ ‫سرعتفراموشمی شود‪،‬تکلیفچنینافرادیچهمی شود؟‬ ‫تلخی است و حتی جسارت می خواهد‪ .‬ولی شاید وجود و‬ ‫راه اندازیخانه ایکهمخصوصهنرمندانسالمندیباشدکهکسی‬ ‫را ندارند که از انها مراقبت کند‪ ،‬بتواند حداقل در این مقطع راهکار‬ ‫قابل تاملی باشد‪ .‬قدرمسلم در کنار بودجه هایی که صرف انها هیچ‬ ‫نتیجه مشخصی ندارد؛ لحاظ کردن یک ردیف بودجه برای خانه ای‬ ‫مخصوصهنرمندانبتواندموجباسودگیوجلوگیریازنگرانی‬ ‫انها در سال های کهولت و پیری باشد‪.‬‬ ‫کاربران نیز با قلبی اکنده از اندوه نوشتند‪:‬‬ ‫* چرا من موقع خواب باید کلیپ رضا رویگری رو ببینم؟ قلبم‬ ‫سیاه شد‪ ،‬مچاله شد‪.‬‬ ‫* یه فیلمی از اقای رضا رویگری در خانه سالمندان دیدم که‬ ‫تقاضای کمک میکرد‪ ،‬حالم بد شد‪ ،‬کامنتارو خوندم‪ ،‬مردم مقصر رو‬ ‫همسر جوان ایشون میدونستند ولی در کل خیلی بده‪ ،‬بزرگان هنر‬ ‫کشور رو در این حال ببینیم‪.‬‬ ‫همچنینغیبتایراندرپنجا ه‪‎‬ونهمیندورهازبینالهنریونیز‪،‬درچنان‬ ‫سکوت خبری صورت گرفت که از سمت هیچ مدیر و مسئولی نشانی از‬ ‫علت غیبت در بینال هنری ونیز و یا اطالع رسانی درباره ان نبود و نیست‪.‬‬ ‫حتیپسازپیگیری هاییکهخبرنگارایسنابرایدریافتاطالعات‬ ‫در این زمینه انجام داد‪ ،‬نتیجه ای حاصل نشد‪ .‬درواقع اکنون که مدیرکل‬ ‫هنرهایتجسمیرانداریم‪،‬بااردشیرمیرمنگره(معاونادارهتجسمی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) تماس گرفتیم که او ضمن اظهار‬ ‫بی اطالعی درباره این امر خواستار پیگیری موضوع از سمت معاونت امور‬ ‫هنریشد‪.‬دردیگرتماس هایخبرنگارایسنابابخش هایمربوط‪،‬انهانیز‬ ‫اظهار بی اطالعی کرده و قرار بر این شد که نتیجه حاصله را اطالع دهند‬ ‫ولی تاکنون این امر میسر نشده است‪.‬‬ ‫دوره ای که ایران پیش از پنجاه وهشتمین دوره در بینال ونیز شرکت‬ ‫کرده است نیز‪ ،‬به دوره پنجاه وششم در سال‪ ۹۴‬برمی گردد که به گفته ی‬ ‫دست اندرکارانوبه گواهمستندات‪،‬وسیع ترینوپرشمارترینحضورمادر‬ ‫این رویداد معتبر جهانی بود و می توان گفت در عین حال حاشیه دارترین‬ ‫حضور ما را رقم زد‪.‬‬ ‫به طور کلی تا کنون از پنجاه و شش دوره بینال ونیز‪ ،‬کشور ایران در‬ ‫هشت دوره از ان شرکت داشته است‪ .‬حضور ایران در این بینال دو دوره‬ ‫پیش از انقالب اسالمی و شش دوره ان پس از انقالب اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫اکنون پنجاه و نهمین دوره از بینال هنر ونیز که به عنوان طوالنی ترین‬ ‫ومهم تریننمایشگاهبین المللیهنرمعاصرشناختهمی شوداز‪ ۲۳‬اوریل‬ ‫اغاز شده است و تا ‪ ۲۷‬نوامبر ‪( ۲۰۲۲‬پیش افتتاحیه در روزهای ‪ ۲۱ ،۲۰‬و‬ ‫‪ ۲۳‬اوریل)بهکیوریتوریسیسیلیاالِمانیادامهخواهدداشت‪.‬ایننمایشگاه‬ ‫در ابتدا برای سال‪ ۲۰۲۱‬برنامه ریزی شده بود‪ ،‬اما به دلیل همه گیری ویروس‬ ‫کرونابهتعویقافتاد‪.‬‬ ‫بینال هنر ونیز که دارای دو بخش رقابتی و نمایشگاهی است‪ ،‬شنبه‬ ‫‪ ۲۳‬اوریل شیر طالی برترین غرفه این دوره را به «سونیا بویس» هنرمند‬ ‫بریتانیاییاهداکرد‪.‬‬ ‫بینال ونیز در سال‪ ۱۸۹۵‬به عنوان نمایشگاهی برای هنر جدید سراسر‬ ‫جهانتاسیسشد‪.‬بارشدتعدادهنرمندان‪،‬کشورهایمختلفغرفه هایی‬ ‫را برای هنرمندان اماده کردند؛ بلژیک نخستین کشوری بود که در سال‬ ‫‪ ۱۹۰۷‬به این مهم اقدام کرد‪.‬‬ ‫صاحبسبکبودندراوازکاردشواریاست‪/‬پیش‬ ‫ازشاگردیشجریانتحتتاثیرمکتباصفهانبودم‬ ‫یکی از موضوعاتی که نگرانی ها را نسبت به موسیقی دستگاهی‬ ‫ایران بیشتر کرده‪ ،‬توجه حداکثری به موسیقی ظاهرا پاپ با اشعار‬ ‫و محتوایی سطحی و گاه سخیف است‪ .‬قدرت تبلیغات این نوع از‬ ‫موسیقی تا به انجاست که به راحتی در این سال ها سالیق و نظرات‬ ‫مخاطبان عام و خاص را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬در کنار‬ ‫این اتفاق ناخوشایند‪ ،‬موسیقی دستگاهی ایران همچنان مهجور است‪.‬‬ ‫سالهاست مخاطبان کمتر از گذشته اواز ایرانی می شنوند و دلیل‬ ‫اصلی این اتفاق شاید بی توجهی خوانندگان سنتی خوان به اواز هم‬ ‫هست چراکه انچه مورد توجه خوانندگان و گروه هاست‪ ،‬تصنیف‬ ‫است‪.‬‬ ‫به اعتقاد مجتبی عسگری‪ ،‬اوازخوان ایرانی و خواننده گروه‬ ‫موسیقی «مانا»‪ ،‬موسیقی سنتی و ایرانی همواره خاص است و شنونده‬ ‫و بیننده های کمتری دارد‪.‬‬ ‫گروه «مانا» که اساس ان پرداختن به موسیقی دستگاهی ایران‬ ‫است‪ ،‬سال نود و پنج تشکیل شده و طی این مدت کوتاه برای معرفی‬ ‫موسیقی کشور در دیگر کشورها تالش کرده‪ .‬اعضای این گروه در‬ ‫المان و فرانسه اجرا داشته و با کنسرواتوار چابکوفسکی همکاری‬ ‫کرده اند‪ .‬حاصل تالش های اخیر گروه «مانا» ارائه البوم «سرود مرد‬ ‫سرگردان» است که در سی و ششم جشنواره موسیقی فجر جایزه‬ ‫باربد را برد‪.‬‬ ‫عسگری در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬جایزه «باربد»‬ ‫را در بخش خوانندگی موسیقی دستگاهی برای خوانندگی البوم‬ ‫«بوستان سعدی» از ان خود کرد‪ .‬او شاگرد محمدرضا شجریان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظاهرا گروه موسیقی «مانا» پرکار است و در جشنواره موسیقی‬ ‫فجر هم اجرای هماهنگ و یک دستی داشتید‪ ،‬چرا در طول سال‬ ‫اخبار کمی درباره فعالیت هایتان می شنویم؟‬ ‫در دو سال گذشته که عمال موسیقی تعطیل بود و وضعیت‬ ‫نابسامانی داشت‪ .‬قاعدتا اعضای گروه «مانا» نیز تحت تاثیر این اتفاق‬ ‫بودند و در نتیجه فعالیت هایمان نسبت به قبل کمتر بوده است‪ .‬اما‬ ‫اینطور نبوده که فعالیتی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫شما عضو ثابت گروه موسیقی «مانا» هستید؟‬ ‫بله و اقای سیاوش ولی پور که خود نوازنده سنتور هستند‪،‬‬ ‫سرپرستی گروه «مانا» را به عهده دارند‪ .‬درواقع گروه «مانا» برای ادامه‬ ‫فعالیت های مفید تالش می کند‪ .‬الزمه فعالیت و ادامه کار هم این‬ ‫است که به صورت مستمر و پشت سر هم تولید محتوا داشته باشیم تا‬ ‫به این وسیله اعالم حضور کنیم و در فضای حرفه ای گام برداریم‪.‬‬ ‫اثاری که در جشنواره اجرا کردید چگونه ساخته و ارائه شدند؟‬ ‫اثری که در جشنواره اجرا کردیم‪ ،‬پارسال به اتفاق اقای ولی پور‬ ‫و دیگر اعضا به صورت البوم تولید شد‪ .‬نام اثر «بوستان سعدی» است‬ ‫و همانطور که از عنوان این مجموعه پیداست اشعار ان به سعدی‬ ‫اختصاص دارد و ان را به مناسبت روز سعدی در قالب البوم دیجیتال‬ ‫منتشر کرده ایم‪.‬‬ ‫این اثر با هزینه شخصی گروه تولید شد؟‬ ‫خیر‪ ،‬البوم با هزینه گروه تولید نشده و تهیه کننده و حامی ان‬ ‫موسسه فرهنگی هنری «تِلِسک» است‪ .‬در این اثر که ساخت موسیقی‬ ‫ان به عهده سیاوش ولی پور بوده‪ ،‬احسان چریکی دکلمه اشعار‬ ‫سعدی را به عهده داشته است‪.‬‬ ‫با توجه به عالقه وافر مخاطبان به موسیقی پاپ و دیگر سبک های‬ ‫عامه پسند‪ ،‬از البوم چه بازخوردهایی گرفتید؟‬ ‫اتفاقا البوم بسیار مورد توجه قرار گرفت و امسال از ما دعوت‬ ‫کردند قطعات ان را در جشنواره موسیقی فجر اجرا کنیم و ما نیز‬ ‫پذیرفتیم‪ .‬در این مراسم به اجرای تصنیف های «پایبند خیال»؛ «سالکان‬ ‫طریقت»‪« ،‬توالی دوست» و «چراغ ایین» و سه قطعه ساز و اوازی‬ ‫پرداختیم‪.‬‬ ‫از مصائبی که برای برگزاری کنسرت با ان ها مواجهید بگویید‪.‬‬ ‫واضح است که برگزاری کنسرت و اجرای برنامه های این چنینی‬ ‫نیازمند پشتوانه مالی و مسائل دیگر است‪ .‬و اینکه باید برای برگزاری‬ ‫کنسرت حتما تولید محتوا داشته باشی‪ .‬و این نیز مشمول صرف‬ ‫هزینه های بسیار است‪ .‬این موضوع را هم باید در نظر داشت که‬ ‫موسیقی ای که ما در گروه «مانا» به ان توجه داریم‪ ،‬جدی است‪.‬‬ ‫این جدی بودن‪ ،‬چه امتیازها و مضراتی دارد؟‬ ‫در میان موسیقی ها و البته در میان موسیقی سنتی و ایرانی‪ ،‬انچه‬ ‫ما به ان می پردازیم خاص تر است‪ .‬به همین دلیل اصوال این نوع‬ ‫موسیقی شنونده و بیننده های کمتری دارد و ما نیز این موضوع را‬ ‫پذیرفته ایم‪.‬‬ ‫دلیل اصلی مهجور ماندن موسیقی سنتی و ساز و اواز‪ ،‬وجود‬ ‫موسیقی های بازاری و سطحی است‪...‬‬ ‫این نگرانی که می گویید همیشه وجود داشته و دارد‪ ،‬اما زمانی‬ ‫که هدف و مقصد مشخص و معین باشد قاعدتا به مسائل و اتفاقات‬ ‫پیرامونمان توجه نمی کنیم و راه خودمان را می رویم تا به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫شما در اثارتان که با همکاری اهنگسازان مختلف ارائه شده‪،‬‬ ‫به اواز توجه داشته اید‪ .‬نزد چه کسانی اموزش دیده اید و تحت تاثیر‬ ‫کدام مکتب های اوازی بوده اید؟‬ ‫من اصالتا اصفهانی هستم و فراگیری اواز را در این شهر شروع‬ ‫کردم‪ .‬اصفهان را با وجود استادان برجسته اواز و قدما می توان مهد‬ ‫اواز کشور دانست و خب من ابتدا نزد استاد طباطبایی رفتم که از‬ ‫شاگردان مکتب استاد تاج اصفهانی بوده اند‪ .‬سپس به تهران امدم و از‬ ‫محضر زنده یاد دکتر حسین عمومی و حمیدرضا نوربخش بهره بردم‪.‬‬ ‫اواخر این روند بود که نزد استاد اواز زنده یاد محمدرضا شجریان‬ ‫رفتم و شش‪ ،‬هفت سال شاگردشان بودم و مباحث و موضوعات با‬ ‫ارزشی را از ایشان فرا گرفتم‪.‬‬ ‫در این میان تنها استادی که بر تمام مکاتب اوازی اشراف‬ ‫داشت‪ ،‬اقای شجریان بوده اند‪.‬‬ ‫بله کامال‪.‬شما اواز را از مکتب اصفهان اغاز کردید و پیش‬ ‫امده اید‪ .‬طی این سال ها چقدر با پرداختن به مکاتب مختلف سعی در‬ ‫ارائه اثاری کامل تر داشته اید؟‬ ‫تمام تالش من این بوده که در موسیقی ایرانی و اواز سبک‬ ‫خودم را داشته باشم اما خب خیلی سخت است که خواننده در‬ ‫مبحث اواز به شیوه ای برسد که متعلق به خودش باشد‪ .‬با همه اینها‬ ‫سعی کرده ام که این اتفاق بیفتد و واقعا هیچوقت دوست نداشته ام‬ ‫مانند شخص دیگری اواز بخوانم‪ ،‬اما خب زمانی که فرد در حال‬ ‫و هوایی بزرگ می شود و رشد می کند‪ ،‬طبیعتا در کارش هم تحت‬ ‫تاثیر اتفاقاتی قرار می گیرد و خواه ناخواه شباهت ها و مشترکاتی‬ ‫وجود خواهد داشت‪ .‬مخصوصا اینکه ان مواجهه ها مستقیم و از‬ ‫نزدیک باشد‪.‬‬ ‫تا چه مقطعی تحت تاثیر حال و هوایی خاص بودید و ایا تغییر‬ ‫روندی برایتان رخ داده؟‬ ‫من پیش از انکه خدمت استاد شجریان برسم خیلی در حال‬ ‫و هوای مکتب اصفهان به سر می بردم اما به هر ترتیب خودم سعی‬ ‫کرده ام و تالشم این است که خودم باشم و سبک وسیاق خودم را‬ ‫داشته باشم‪ .‬این تالش تا به امروز وجود داشته است‪.‬‬ ‫تاکید اقای شجریان هم روی این موضوع بود؟‬ ‫بله ایشان می گفت خودتان باشید و روی این موضوع تاکید‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اما برخی معتقدند او شاگردانی مقلد تربیت کرده که اغلب شبیه‬ ‫هم می خوانند‪...‬‬ ‫هرگز اینطور نبوده و استاد شجریان هیچ تاکیدی روی این‬ ‫موضوع نداشته و برای اینکه شاگردانش شبیه خودشان بخوانند‪ ،‬هیچ‬ ‫تکلیفی معین نکرده بود‪ .‬واقعا در اینباره هیچ وظیفه ای به هنرجویان‬ ‫محول نشده بود‪ .‬اما این موضوع را باید در نظر داشت که وقتی‬ ‫هنرجو یا اوازخوان به صورت مو به مو از استاد تقلید می کند‪ ،‬طبیعتا‬ ‫شباهت هایی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وقتی از اواز حرف می زنیم خواسته یا ناخواسته از موسیقی‬ ‫دستگاهی و دستگاه ها و ردیف و گوشه ها گفته ایم‪ .‬همه اینها وجوه‬ ‫اشتراکی هستند که در نهایت چهارچوبی را ایجاد می کنند که گاه‬ ‫به شباهت های ظاهری یا تفاوتهایی جزیی ختم می شوند‪ .‬در این میان‬ ‫ردیف چه جایگاهی دارد و فراگیری ان تا چه حد برای خواننده‬ ‫مهم است؟‬ ‫بی شک همه استادان و همه موزیسین ها به اهمیت مقوله مهم‬ ‫ردیف واقفند‪ .‬اینکه می گوییم ردیف پایه و اساس موسیقی ماست‪،‬‬ ‫موضوعی ثابت شده است‪ .‬اواز هم به همان اندازه اهمیت دارد و‬ ‫اساس موسیقی ایرانی است‪ .‬یک خواننده یا موزیسین در وهله اول‬ ‫باید دستگاه ها و اوازها را به ان شکل درست و مدونی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬فرا بگیرد‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی فجر امسال را چگونه دیدید؟‬ ‫به نظرم جشنواره کیفیت خوبی دارد و از اجرا در تاالر رودکی‬ ‫واقع در بنیاد رودکی رضایت داشتم‪ .‬سیستم صدای این سالن بسیار‬ ‫عالی است و قبال هم در این سالن اجرا داشته ایم و همه چیز به خوبی‬ ‫پیش رفته است‪ .‬به نظرم تاالر رودکی با وجود ظرفیت کم تماشاچی‬ ‫اما نسبت به باقی سالن ها سیستم صدایی استاندارد و کاملی دارد که‬ ‫مشابه ان را کمتر می توان یافت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1570‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اجرای طرح بخشودگی جرائم تاخیر بدهی تسهیالتی از «عید فطر تا عید غدیر» در بانک سپه‬ ‫طرحبخشودگیجرائمتاخیربدهیتسهیالتیدربانکسپه‬ ‫بانک سپه به منظور تکریم مشتریان خود از عید سعید فطر تا عید غدیر خم‪ ،‬نسبت به بخشودگی ‪ 6‬درصد جرائم تاخیر تادیه بدهی مشتریانی که در زمان مذکور بدهی خود را تسویه کنند‪ ،‬اقدام خواهد کرد‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه‪ :‬همسو با برنامه ها و‬ ‫رویکردهای حمایتی بانک سپه در جهت تحقق اهداف تعیین شده در حوزه مدیریت مطالبات و نیز در راستای جلب رضایت مشتریان‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬فعاالن اقتصادی و ایجاد انگیزش در مشتریان برای پرداخت بدهی خود‪ ،‬طرح «عید تا عید» اجرا می شود‪.‬‬ ‫در این طرح مشتریانی که به علل مختلف در پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی تاخیر داشته و مبالغی را تحت عنوان وجه التزام به بانک بدهکار هستند‪ ،‬در صورت تسویه بدهی مطابق فرمول تعیین شده‪ ،‬حداکثر تا سقف ‪ ۶‬درصد مشمول تخفیف وجه التزام می شوند‪.‬‬ ‫طرح «عید تا عید» از تاریخ ‪ 12‬اردیبهشت ماه همزمان با عید سعید فطر اغاز می شود و تا تاریخ ‪ 27‬تیرماه سال جاری همزمان با عید سعید غدیر خم ادامه خواهد داشت‪.‬مشتریان محترم بانک سپه می توانند با مراجعه به یکی از شعب سراسر کشور‪ ،‬ضمن کسب اطالعات‬ ‫بیشتر از امتیازات این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫افتتاححساببیش‬ ‫از ‪ 2500‬نفر در طرح نهضت ملی‬ ‫مسکناستانسمنان‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان سمنان ضمن اعالم ثبت‬ ‫نام ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۲۶۰‬نفر در طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن گفت‪۲ :‬هزار و‬ ‫‪ ۵۷۶‬نفر متقاضی طرح نهضت ملی‬ ‫تاکنون حساب افتتاح کرده اند‬ ‫و یک هزار و ‪ ۸۸۳‬نفر نیز واریز‬ ‫وجه را انجام داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬مهدی رجبی مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی استان سمنان ‪،‬‬ ‫با اعالم ثبت نام ‪ ۳۴‬هزار و ‪۲۶۰‬‬ ‫نفر در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫گفت‪ :‬از این تعداد ‪۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵۳‬نفر رد درخواست و انصرافی‬ ‫هستند و تاکنون ‪ ۱۳‬هزار و ‪۶۱۴‬‬ ‫نفر واجدین شرایط تشخیص داده‬ ‫شده است و برای ‪ ۸‬هزار و ‪۸۷۱‬‬ ‫نفر پرونده تشکیل شده است که‬ ‫از این تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۷۶‬نفر‬ ‫افتتاح حساب انجام داده ¬اند و‬ ‫یکهزار و ‪ ۸۸۳‬نفر نیز وجه واریز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رجبی بیشترین تعداد ثبت‬ ‫نامی ها را مربوط به شهر سمنان‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬طی برنامه‬ ‫چهار ساله قرار است ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫واحد مسکونی در استان سمنان‬ ‫ساخته شود که تاکنون برای ‪۶‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با‬ ‫اعالم اینکه اراضی الزم برای احداث بیش‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر این تامین حدود یک میلیون‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪:‬‬ ‫زمین به سقف کل نیازمندی های ‪ ۴‬میلیون‬ ‫واحد مسکونی برسد‪.‬‬ ‫فخاری در خصوص وضعیت استان ها‬ ‫علیرضا فخاری معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در خصوص تامین زمین برای اجرای طرح‬ ‫‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی‬ ‫نهضت ملی مسکن به ارایه توضیحاتی‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫گفت‪ :‬در اجرای طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫که شامل طرح ملی مسکن و همچنین قانون‬ ‫جهش تولید است تاکنون یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد زمین تامین شده است‪ .‬همچنین‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در تالش هستیم تا تمامی اراضی‬ ‫مسکن محقق شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مطالعات اولیه روی اراضی‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن انجام شده تا‬ ‫قابلیت های الزم برای بارگذاری را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سازمان ملی زمین و‬ ‫مسکن باید اطمینان حاصل کند که زمینی که‬ ‫انتخاب می شود قابلیت الزم را برای ساخت و‬ ‫خدمات عمومی امکانات کافی را داشته باشد‪.‬‬ ‫داشته باشد‪ .‬همچنین در وضعیت زمین شناختی‬ ‫که انجام شده در تالش هستیم تا اراضی‬ ‫امکانپذیر بوده و به لحاظ دسترسی مردم به‬ ‫مسکن تامین شود‪.‬‬ ‫امکانات الزم برای ارایه خدمات سرانه ها را‬ ‫در موقعیتی باشد که بارگذاری روی ان‬ ‫فخاری گفت‪ :‬مطابق با برنامه ریزی هایی‬ ‫‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی‬ ‫کمکهایمومنانهکارکنانبانکملیایران‬ ‫گزارش‬ ‫دوازدهمین مرحله توزیع کمک های مومنانه کارکنان بانک ملی ایران انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬جمعی از کارکنان معاونت ارزی و امور بین الملل و ادارات تابعه ان‪ ،‬به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) و لیالی پرخیر و برکت قدر‪ ،‬کمک‬ ‫های مومنانه خود را در قالب بسته های حمایتی به نیازمندان اهدا کردند‪.‬‬ ‫این کمک ها شامل ‪ 150‬بسته حمایتی هر کدام به ارزش نه میلیون و هشتصد هزار ریال بوده که ساماندهی و توزیع تعدادی از این بسته ها توسط حوزه مقاومت بسیج بانک ملی ایران انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رییسکمیسیوناقتصادیمجلستاکیدکرد‪:‬‬ ‫اقداماتبانکملیایران‪،‬سنگبنایتوسعه‬ ‫ورونقاقتصادیکرمان‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده‬ ‫مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های بزرگ‬ ‫و کم نظیر بانک ملی ایران گفت‪ :‬سرمایه‬ ‫گذاری این بانک در طرح های جدید و‬ ‫پروژه های نوپای عمرانی و اقتصادی و‬ ‫همچنین تامین مالی کسب وکارهای خرد‬ ‫و بنگاه های کوچک اقتصادی‪ ،‬سنگ بنای‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر جمعیت باشند‬ ‫از این ‪ ۲۰۰‬متر زمین یا واحد مسکونی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به عبارت دیگر کسانی‬ ‫که در شهر های کمتر از ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر جمعیت هستند می توانند ‪ ۲۰۰‬متر‬ ‫زمین بگیرند و کسانی که در شهر های‬ ‫باالی ‪ ۵۰۰‬هزار نفر جمعیت زندگی‬ ‫می کنند می توانند در شهر های مجاور و‬ ‫یا شهر هایی که امکان تامین زمین وجود‬ ‫دارد واحد مسکونی یا زمین دریافت و‬ ‫در ان جا اقدام به ساخت واحد مسکونی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اصالنی گفت‪ :‬به متقاضیان‪ ،‬با شرایط‬ ‫ذکر شده زمین به قیمت تمام شده داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت‬ ‫راه و شهرسازی با اشاره به این که قیمت‬ ‫تمام شده زمین در شهر ها و نقاط مختلف‬ ‫متفاوت است گفت‪ :‬قیمت تمام شده‬ ‫با قیمت های اماده سازی زمین در نظر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمین هایی که قرار است‬ ‫به متقاضیان داده شود در ادارات راه و‬ ‫می تواند ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار واحد را پوشش‬ ‫برای تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ‪،‬‬ ‫شهرسازی و براساس قیمت تمام شده‬ ‫پیشنهاد می شود ومتقاضی می تواند ان را‬ ‫انتخاب کند‪.‬‬ ‫خانم اصالنی گفت‪ :‬متقاضیان‬ ‫مشمول می توانند طبق روال قبلی به سامانه‬ ‫طرح های حمایتی به ادرس ‪saman.‬‬ ‫‪ mrud.ir‬مراجعه و گزینه ثبت نام‬ ‫حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را‬ ‫انتخاب و شهر مورد تقاضای خود را‬ ‫برگزینند تا در مرحله بعد مورد پاالیش‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ثبت نام به معنی پذیرش‬ ‫قطعی نیست بلکه بعد از پاالیش و بررسی‬ ‫اگر مشمول قانون قرار گرفتند در فرایند‬ ‫اجرای قانون به ادارات راه و شهرسازی‬ ‫معرفی می شوند و اقدامات الزم انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت‬ ‫راه و شهرسازی گفت‪ :‬زمان پایان ثبت نام‬ ‫در این سامانه اعالم نشده‪ ،‬اما اجرای این‬ ‫قانون منوط به تصویب ائین نامه اجرایی‬ ‫ماده ‪ ۴‬قانون است که این ائین نامه در‬ ‫حال حاضر برای تصویب به هیات وزیران‬ ‫ارسال شده تا در دستور کار قرار گیرد‪¬ .‬‬ ‫کاربری های جدید محقق می شود که مجموعا‬ ‫در مجموع به دو میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫گزارش‬ ‫برنامه ریزی استان هم از طریق الحاق و تعیین‬ ‫برنامه ریزی شده تا در اینده نزدیک تامین‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا از وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۶۷‬واحد تامین زمین‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان سمنان ضمن اعالم کمبود‬ ‫زمین در برخی از شهرها گفت‪:‬‬ ‫در شهر سمنان که ‪ ۸‬هزار متقاضی‬ ‫واجد شرایط داریم ‪ ،‬تاکنون برای‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر تامین زمین انجام شده‬ ‫است و برای مابقی متقاضیان در‬ ‫حال شناسایی زمین هستیم‪.‬‬ ‫رجبی در ادامه گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به استقبال مردم برای اخذ زمین‬ ‫و ساخت توسط خودشان سعی‬ ‫شده حدود ‪ ۲۰‬الی ‪ ۳۰‬درصد در‬ ‫طرح نهضت ملی اپارتمان سازی‬ ‫شود و مابقی به شکل گروه های‬ ‫در دستور کار است که عمدتا در شورای‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد نیز از طریق الحاق و تعیین‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫ساخت لحاظ شود که مردم با‬ ‫تشکیل گروه های سه یا چهار‬ ‫نفره خودشان خانه بسازند‪.‬‬ ‫وی در پایان درمورد تامین‬ ‫اراضی نیز گفت‪ :‬یکی از راه های‬ ‫تامین زمین که در قانون جهش‬ ‫تولید مسکن نیز پیش بینی شده‬ ‫استفاده از اراضی مازاد دستگاه‬ ‫های دولتی است که متاسفانه‬ ‫این قانون در بسیاری از استان‬ ‫ها و استان سمنان جدی گرفته‬ ‫نشده و الزم است با عزم جدی‬ ‫از سوی وزات راه و شهرسازی‬ ‫و هماهنگی دستگاه های نظارتی‬ ‫این کار رصد شده و این اقدام‬ ‫عملی شود‪.‬‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد نیز‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫کاربری های جدید در دست اقدام است که‬ ‫تشریحجزئیاتواگذاریزمین‬ ‫ومسکنبهخانوادههایدارای‬ ‫سهفرزندوبیشتر‬ ‫خانوار هایی که فرزند سوم ان ها‬ ‫از ‪ ۲۴‬ابان ‪ ۱۴۰۰‬متولد شدند می توانند‬ ‫مزایای مندرج در قانون حمایت از‬ ‫خانواده و جوانی جمعیت بهره ببرند‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا از صدا و سیما‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬افرادی که فرزند سوم ان ها بعد از‬ ‫ابالغ قانون حمایت از خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت متولد شده باشد می توانند برای‬ ‫بار دوم از امکانات دولتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫خانم پروانه اصالنی افزود‪ :‬یعنی اگر‬ ‫کسی فرم «ج» او قرمز است یا مالکیت‬ ‫دارد می تواند برای بار دوم فقط یکبار از‬ ‫امکانات دولتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خانوار هایی که فرزند‬ ‫سوم ان ها از ‪ ۲۴‬ابان ‪ ۱۴۰۰‬متولد شدند‬ ‫می توانند مزایای مندرج در قانون حمایت‬ ‫از خانواده و جوانی جمعیت بهره ببرند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت‬ ‫راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬در حوزه‬ ‫مسکن وزارت راه و شهرسازی بین‬ ‫شهر های ‪ ۵۰۰‬هزار نفر به باال و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر به پایین تفاوت هایی در قانون دیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کسانی که مشمول این‬ ‫قانون می شوند یعنی فرزند سوم ان ها از‬ ‫‪ ۲۴‬ابان ‪ ۱۴۰۰‬متولد شده است و ساکن‬ ‫شهر هایی با جمعیت کمتر از ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر هستند می توانند حدود ‪ ۲۰۰‬متر زمین‬ ‫از وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه‬ ‫استانی دریافت کنند‪.‬‬ ‫اصالنی افزود‪ :‬کسانی که در‬ ‫شهر های باالی ‪ ۵۰۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫زندگی می کنند می توانند در شهر های‬ ‫مجاور‪ ،‬شهر های نزدیک‪ ،‬شهر های‬ ‫جدید‪ ،‬شهرک ها و یا شهر هایی که پدر‬ ‫و مادر متولد ان جا هستند به شرطی که‬ ‫اراضی ساخت ‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن تامین می شود‬ ‫توسعه و رونق اقتصادی استان کرمان است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬محمدرضا پور ابراهیمی رییس‬ ‫کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در نشستی‬ ‫صمیمانه با عبداهلل ابسواران رییس اداره‬ ‫امور شعب استان کرمان از بانک ملی‬ ‫ایران به عنوان یک موسسه وزین و عظیم‬ ‫اقتصادی یاد کرد و گفت‪ :‬این بانک می‬ ‫تواند مهم ترین نقش را در حرکت رو به‬ ‫جلو و پرشتاب کشور در مسیر رشد و توسعه‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫وی اتخاذ راهکارهایی مناسب برای‬ ‫تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت‬ ‫و همچنین ناترازی بانک ها در مدیریت‬ ‫دارایی و بدهی را ضروری دانست و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این عوامل موجب کند شدن حرکت‬ ‫بانک ها به ویژه در استان کرمان شده و باید‬ ‫هرچه سریع تر پیگیری شوند‪.‬‬ ‫ابسوارن نیز با تشریح برنامه های اتی‬ ‫بانک ملی ایران در استان کرمان‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد که خدمات این بانک بتواند‬ ‫بیش از پیش منشاء رشد و توسعه کرمان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تعدادمخاطبینبانکایرانزمین‪،‬درمداررشد‬ ‫مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬با اشاره به حرکت‬ ‫رو به رشد مخاطبین و مشتریان بانک ایران زمین گفت‪ :‬در‬ ‫عصر دیجیتال تعریف مشتری و مخاطب دچار تغییر شده است‬ ‫و مدیریت تجربه مشتری به یک استراتژی حائز اهمیت تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬سید محمد‬ ‫حسین استاد مدیر امور روابط عمومی این بانک‪ ،‬تجربه‬ ‫مشتریان در عصر دیجیتال را حائز اهمیت دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با رشد تکنولوژی مفهوم ارتباطات چه به لحاظ نحوه‬ ‫و چه به لحاظ اثر گذاری ان در ادامه فعالیت شرکت ها‬ ‫و سازمان ها دچار تغییر شده است‪ .‬مشتری امروز برخالف‬ ‫گذشته به دلیل استفاده از فضای انالین همواره با شما مرتبط‬ ‫و همراه است‪.‬‬ ‫استاد افزود‪ :‬مخاطبین ما در شبکه های اجتماعی در یک‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۵‬برابر شده اند و این یعنی اینکه ما باید با‬ ‫تجربه مشتری همراه باشیم‪ .‬و تجربه جدیدی از ارائه خدمات‪،‬‬ ‫سرویس ها‪ ،‬پاسخگویی و پشتیبانی به مشتریان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین‪ ،‬همراهی بیست و‬ ‫چهار ساعته با مشتریان را مزیت رقابتی این بانک دانست و‬ ‫افزود‪ :‬ما سعی کرده ایم در کنار مشتریان باشیم‪ .‬اگر مشتری‬ ‫مایل است از طریق شبکه های اجتماعی با ما ارتباط بگیرد یا با‬ ‫تلفن با کارشناسان ما ارتباط داشته باشید‪ ،‬این امکان امروز‬ ‫فراهم است و مشتریان بدون فوت وقت می توانند از هر طریقی‬ ‫که خودشان مایل باشند در طول ‪ ۲۴‬ساعت با ما ارتباط داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫استاد در ادامه با اشاره به بازگشایی حساب انالین از طریق‬ ‫نرم افزار فراز بانک ایران زمین و تجربه ای که مشتری دیجیتال‬ ‫از این طریق به دست می اورد گفت‪ :‬مشتری دیجیتال ابزار‬ ‫دیجیتال دارد‪ ،‬و انتظار دارد از طریق این ابزار بتواند سرویس‬ ‫پایداری دریافت کند و امروز برای مشتریان بانک ایران‬ ‫زمین این امکان فراهم است که به راحتی همه امور خود را به‬ ‫صورت دیجیتال و بدون حضور در شعب بانک انجام دهند و‬ ‫اگر هم مشکلی ایجاد شد با ارتباط دیجیتال این مشکل را حل‬ ‫کنند‪ .‬این یعنی مفهوم تجربه مشتری دچار تغییر شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این نکته که ما همواره در حال یادگیری‬ ‫هستیم گفت‪ :‬برندها هم در حال تجربه فضای جدید هستند و‬ ‫گاهی تکنولوژی به قدری سریع تغییر می کند که ما هم در‬ ‫مسیر باید با ان همراه شویم و خود را به روز کنیم‪.‬‬ ‫استاد در پایان از مشتریان بانک ایران زمین خواست‬ ‫همواره تجربه خود را با این بانک در میان بگذارند تا هم بانک‬ ‫و هم مشتریان بتوانند از تجربه بهتری در مسیر بهره ببرند‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرماندار بندرانزلی‪:‬‬ ‫مردمدرزمینهتاالبانزلیمطالبه گریکنند‬ ‫گیالن‪-‬فرمانداربندرانزلیبابیاناینکههمانقدرکهبهدنبالهماهنگیبیندستگاه هایاجراییوحاکمیتیهستیمازمردمنیزانتظارکمکداریم‪،‬گفت‪:‬مردمبهعنوانذینفعاناصلیتاالببایددرخصوصمسائلمربوطبهانمطالبهگریکنند‪.‬‬ ‫محمد پورخوش سعادت در حاشیه پاکسازی تاالب بین المللی انزلی اظهار کرد‪ :‬اولویت کاری من به عنوان نماینده دولت در شهرستان بندرانزلی رسیدگی به وضعیت تاالب است و مهمترین اقدامی که در این زمینه در دستور کار قرار دارد مشخص شدن‬ ‫یک متولی برای تاالب است‪.‬وی با اشاره به اینکه برایند نهایی داشتن یک متولی واحد داشتن استراتژی مشخص برای رسیدگی به وضعیت تاالب است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ادارات مختلفی در زمینه تاالب مسئولیت دارند که از جمله ان شیالت‪ ،‬بنادر‪ ،‬جهاد‬ ‫کشاورزی‪،‬منابعطبیعی‪،‬ابمنطقه ایومحیطزیسترامی تواننامبرد‪.‬کارهاییهمصورتگرفتهولیچونهمگرایینبودهشاهدوضعیتکنونیتاالبهستیم‪.‬فرماندارشهرستانبندرانزلیبابیاناینکهوضعیتکنونیمحصولاینعدمهمگرایی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال تشکیل شورای پژوهشی تاالب مستقر در انزلی هستیم و هماهنگی الزم برای این کار را انجام خواهیم داد و امیدواریم اتفاقات خوبی برای تاالب رقم بخورد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫تشکیلپروندهقضایی‬ ‫برایمسببانتخریب‬ ‫پلسیاهرود‬ ‫گروه استا ن ها‪ -‬بهرام قربانپور‪:‬‬ ‫‪ ۴‬اردیبهشت ماه امسال گزارشی‬ ‫با عنوان ادامه بی مهر ی ها به پل‬ ‫تاریخی سیاهرود ‪ /‬مدعی العموم‬ ‫ورود کرد در خبرگزاری مهر استان‬ ‫گیالن منتشر شده که گالیه ها و‬ ‫نگرانی ها مردم منطقه سیاهرود را‬ ‫نسبت به اسیب های وارده به پل‬ ‫تاریخی این منطقه منعکس کرد‪.‬‬ ‫حال جمعی از شوراهای‬ ‫اسالمی و دهیاران روستاهای منطقه‬ ‫سیاهرود به نمایندگی از مردم‬ ‫منطقه‪ ،‬در نامه ای مکتوب به رئیس‬ ‫کمیسیون اصل نود مجلس شورای‬ ‫اسالمی خواستار رسیدگی ویژه به‬ ‫مسئله پل تاریخی سیاهرود شدند‪.‬‬ ‫به همین منظور معاون پیشگیری از‬ ‫وقوع جرم دادگستری گیالن امروز‬ ‫از این منطقه بازدید کرد‪.‬‬ ‫صیانت از میراث تاریخی جزو‬ ‫وظایف اصلی همه است‬ ‫احمد اقایی معاون پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم دادگستری گیالن‬ ‫در این بازدید با اشاره به اهمیت و‬ ‫جایگاه حفظ و حراست از میراث‬ ‫ملی و طبیعی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به محض‬ ‫کسب اطالع از موضوع صدمه‬ ‫دیدن پل تاریخی سیاهرود‪ ،‬بررسی‬ ‫و برخورد با متخلفین را از دادستان‬ ‫رودبار خواستم‪.‬‬ ‫وی از تشکیل پرونده برای‬ ‫مسببان تخریب پل تاریخی سیاهرود‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬پرونده مزبور در‬ ‫دست بررسی است و در برخورد‬ ‫با متخلفین هیچ گونه اغماضی‬ ‫پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫معاون پیشگیری از وقوع‬ ‫جرم دادگستری گیالن با بیان‬ ‫اینکه صیانت از میراث تاریخی‬ ‫جز وظایف اصلی همه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دستگاه قضائی در برخورد‬ ‫با متخلفین جدی عمل کرده و‬ ‫کوتاهی در این خصوص به هیچ‬ ‫عنوان پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫اقایی با بیان اینکه رضایتمندی‬ ‫مردم اولویت دستگاه قضائی است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در کنار مردم هستیم‬ ‫و منافع و رضایتمندی مردم برای‬ ‫ما ارزشمندتر از منافع افراد خاص‬ ‫بوده و در مقابل صاحبان قدرت و‬ ‫ثروت می ایستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عزم سه قوه برای‬ ‫دفاع از حقوق مردم‪ ،‬افزود‪ :‬همه‬ ‫دستگا ه ها بویژه مجموعه دستگاه‬ ‫قضائی برای جلب رضایتمندی‬ ‫مردم تالش می کنند و اجازه تعرض‬ ‫به حقوق مردم و انفال را نمی دهیم‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده قضایی برای‬ ‫مسببان تخریب پل سیاهرود‬ ‫تاکید بر مرمت و بازسازی پل‬ ‫تاریخی سیاهرود‬ ‫معاون پیشگیری از وقوع جرم‬ ‫دادگستری گیالن با بیان اینکه‬ ‫اثار تاریخی و ملی را باید سالم و‬ ‫بدون اسیب به نسل اینده بسپاریم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در مقابل هرگونه سو‬ ‫ء استفاده افرادی که با تخریب اثار‬ ‫طبیعی‪ ،‬تاریخی و ملی می خواهند‬ ‫به سود کالن دست یابند با تمام‬ ‫قدرت می ایستیم و این اجازه را به‬ ‫انها نمی دهیم‪.‬‬ ‫اقایی با اشاره به اسیب های‬ ‫صورت گرفته در بخش هایی از پل‬ ‫تاریخی سیاهرود‪ ،‬گفت‪ :‬اسیب های‬ ‫وارد شده بر پل باید توسط فرد‬ ‫خاطی مورد مرمت و بازسازی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین اضافه کرد‪ :‬میراث‬ ‫فرهنگی استان و شهرستان موظف‬ ‫است قسمت هایی از پل که در‬ ‫سا ل های گذشته اسیب دیده را‬ ‫مورد مرمت و بازسازی قرار دهد‪.‬‬ ‫اولویت ایجاد فضای‬ ‫گردشگری در سیاهرود با بومیان‬ ‫منطقه‬ ‫معاون پیشگیری از وقوع جرم‬ ‫دادگستری گیالن با اشاره به اینکه‬ ‫اولویت ایجاد فضای گردشگری‬ ‫در سیاهرود با بومیان منطقه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دهیاران روستاهای منطقه‬ ‫سیاهرود با ایجاد شرکت تعاونی‪،‬‬ ‫مدیریت سایت گردشگری این‬ ‫منطقه را بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫اقایی با بیان اینکه منطقه‬ ‫سیاهرود با وجود پارک جنگلی‬ ‫میرزا کوچک خان و پل تاریخی‬ ‫دارای ظرفیت های خوب‬ ‫گردشگری است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر‬ ‫قرار است فضای گردشگری در این‬ ‫منطقه ایجاد شود اولویت فعالیت با‬ ‫بومیان و روستاییان منطقه است تا‬ ‫منافع گردشگری به روستاییان برسد‬ ‫نه فقط افراد خاص‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه زمین های‬ ‫روستایی نباید به غیربومیان فروخته‬ ‫شود‪ ،‬به تشریح اسیب های اجتماعی‬ ‫و فرهنگی فروش زمین های‬ ‫روستایی به غیر بومیان پرداخت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فروش زمین های روستایی‬ ‫به غیر بومیان موجب تغییر ساختار‬ ‫فرهنگی و اجتماعی روستا می شود‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده قضایی برای‬ ‫مسببان تخریب پل سیاهرود‬ ‫برخورد جدی با مسببان اسیب‬ ‫به پل تاریخی سیاهرود مطالبه جدی‬ ‫مردم است‬ ‫مرادپور دهیار سیاهرودپشته نیز‬ ‫در حاشیه این بازدید‪ ،‬گفت‪ :‬پل‬ ‫تاریخی سیاهرود میراث و هویت‬ ‫منطقه است و در حفظ ان از جان‬ ‫هم می گذاریم‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از ایجاد فضای‬ ‫گردشگری در منطقه سیاهرود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد فضای گردشگری‬ ‫در منطقه سیاهرود توسط افراد‬ ‫غیر بومی‪ ،‬تنش اجتماعی به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مرادپور با انتقاد از عدم‬ ‫پیگیری و واکنش دستگا ه های‬ ‫اجرایی شهرستان نسبت به مسئله پل‬ ‫تاریخی سیاهرود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بی‬ ‫توجهی برخی مسئوالن نسبت اتفاق‬ ‫تلخ برای پل تاریخی سیاهرود جای‬ ‫تامل است‪.‬‬ ‫وی از دستگاه قضائی خواست‬ ‫تا حصول نتیجه مسئله پل تاریخی‬ ‫سیاهرود را پیگیری کند وافزود‪:‬‬ ‫برخورد جدی با متخلفین و مسببین‬ ‫به اسیب رساندن پل تاریخی‬ ‫سیاهرود مطالبه جدی مردم منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫چندی پیش فردی از گروه‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی به‬ ‫منظور ایجاد فضای گردشگری و‬ ‫قایقرانی‪ ،‬قصد الیروبی از رودخانه‬ ‫زیر پل تاریخی سیاهرود را داشته و‬ ‫منجر به صدمه زدن این پل تاریخی‬ ‫شده که همین موضوع واکنش‬ ‫اهالی منطقه را به همراه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشفانبارهایدپو ییدرهرمزگان؛‬ ‫تشکیلپروندهفسادارزترجیحیواردات‬ ‫گزارش‬ ‫مجتبیقهرمانیگفت‪:‬حدود‪ ۸‬روز‬ ‫پسازوروددستگاهقضاییبهموضوع‬ ‫تعیینتکلیفکاغذ هایدپوشدهدراستان‬ ‫هرمزگان‪،‬بیشاز‪ ۶۷‬هزارتنکاغذدپوشده‬ ‫درانبارها‪،‬بنادروگمرکاتشناساییشده‬ ‫کهدراینخصوص‪،‬دستوراتویژه ایبرای‬ ‫ترخیصمحموله هایکاغذموجوددربنادرو‬ ‫توزیعکاغذ هایدپوشدهدرانبار هایبخش‬ ‫خصوصیصادرشدهاست‪.‬‬ ‫رئیسکلدادگستریهرمزگانگفت‪:‬‬ ‫اززمانوروددستگاهقضاییاستانهرمزگانبه‬ ‫موضوعکاغذ هایدپوشده‪،‬تیم هایبازرسی‬ ‫ازچهاردهانباربازدیدکردندکهبرایسه‬ ‫محمولهپروندهاخاللدرنظاماقتصادیکشور‬ ‫وبرایسهمحمولهدیگرنیزپروندهقاچاقکاال‬ ‫تشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫اوگفت‪:‬باوروددستگاهقضاییبهاین‬ ‫موضوعودرنتیجهدستوراتصادرشدهدر‬ ‫اینخصوص‪،‬طیچندروزگذشتهحجم‬ ‫خروجیمحموله هایکاغذازمبدااستان‬ ‫هرمزگانبهبیشازدوتاسهبرابرافزایشیافته‬ ‫و هم اکنون روزانه بیش از دو تا‪ ۳‬هزار تن‬ ‫کاغذازاستانهرمزگانبهسایرمناطقکشور‬ ‫در حال ارسال است‪.‬‬ ‫بهگفتهرئیسکلدادگستریهرمزگان‬ ‫تیم هاییمتشکلازپلیسامنیتاقتصادی‪،‬‬ ‫تعزیراتحکومتی‪،‬صمتونمایندگان‬ ‫دادستان‪،‬ماموریتبازرسیاز‪ ۱۴‬انباراطراف‬ ‫بندرشهیدرجاییبندرعباسرابر عهده‬ ‫گرفت هاندکهتاامروزحدود‪ ۲۷‬هزارتنکاغذ‬ ‫دپوشدهدراینانبار هاراشناساییکردهاندو‬ ‫درنتیجهبررسیهایشانمشخصشدهکه‪۱۴‬‬ ‫هزارتنازاینکاغذ هانیزدرسامانهانبار هاثبت‬ ‫نشدهاست‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در این رابطه سه پرونده با‬ ‫موضوع قاچاق‪ ۲‬هزار و‪ ۴۰۰‬تن کاغذ در‬ ‫سازمانتعزیراتحکومتیاستانهرمزگان‬ ‫تشکیلشدهکهبراساساسنادموجود‪،‬قیمت‬ ‫اینکاغذ هایقاچاقبالغبر‪ ۷‬میلیاردودویست‬ ‫میلیونتومانارزیابیشدهاست‪.‬‬ ‫رئیسکلدادگستریهرمزگانگفت‪:‬‬ ‫اندستهازمحموله هایکاغذکهمشکل‬ ‫قضاییدارندباتوجهبهتصمیماتاتخاذشده‬ ‫باقیمتمصوبدولتیتحویلنمایندهوزارت‬ ‫فرهنگوارشاداسالمیخواهدشدتابهمنظور‬ ‫عرضهدرشبکهتوزیع‪،‬دراختیارمصرف‬ ‫کنندگانواقعیقرارگیرد‪.‬‬ ‫بهگفتهقهرمانیبررسی هاحاکیازان‬ ‫استکهخالموجودبهعلتفقدانارتباط‬ ‫میانسامانه هایادارهبنادر‪،‬گمرکاتو‬ ‫وزارتصمت‪،‬علیرغمصراحتقانوندر‬ ‫اینخصوص‪،‬درکنارعدمنظارتبرایرفع‬ ‫تعهداتارزواگذارشده‪،‬عدمشفافیتو‬ ‫عدمدسترسیعمومیبهاطالعات‪،‬موجب‬ ‫سوءاستفاده هایمتعددوتخلفاتغیرقابل‬ ‫قبول‪ ،‬وسیع و گسترده در حوزه واردات کاال و‬ ‫انبارداریشدهکهباتوجهبهضرورتنظارت‬ ‫مسئولینمربوطهبراینامر‪،‬جهتبررسی‬ ‫هرگونهکوتاهیوقصوروتقصیراحتمالینیز‬ ‫دستوراتقضاییالزمصادرشدهاست‪.‬‬ ‫رئیسکلدادگستریهرمزگانمی‬ ‫گوید‪:‬باتوجهبهبررسی هایمیدانیانجامشده‬ ‫تا به امروز حدود‪ ۲۷‬هزار تن کاغذ در انبار ها‬ ‫و‪ ۴۰‬هزار تن نیز در گمرکات و بنادر استان‬ ‫هرمزگانشناساییشدهکهازاینمیزانحدود‬ ‫‪ ۹‬هزارتندرحالانجامتشریفاتگمرکیو‬ ‫ترخیصاست‪،‬لیکنزمانیکهسامانهانبار ها‬ ‫درخصوصکاال هایموجوددربنادرو‬ ‫گمرکاتموردبررسیقرارگرفت‪،‬مشخص‬ ‫شدکهده هابرابراینعددبهعنوانموجودی‬ ‫دراینسامانهثبتشدهکهباتوجهبهان‪،‬‬ ‫احتمالداردمتخلفانبادرجاعدادغیرواقعی‬ ‫واطالعاتغلطدراینسامانه‪،‬زمینهنوعی‬ ‫فسادوتخلفبرایدریافتارزیارفعتعهدات‬ ‫ارزیرافراهمساختهباشند‪.‬‬ ‫رئیسکلدادگستریاستانهرمزگان‬ ‫میگوید‪:‬باتوجهبهاسنادومدارکگمرکی‪،‬‬ ‫مبلغیحدود‪۶۰‬میلیونیوروارزترجیحی‬ ‫براساس یورو‪ ۴‬هزار و‪ ۶۰۰‬تومانی برای‬ ‫واردات این‪ ۶۰‬هزار تن کاغذ به کشور‬ ‫اختصاصیافتهکهباعنایتبهاینموضوع‪،‬‬ ‫دستوررسیدگیبهمسائلمرتبطباتخلفات‬ ‫و فساد در حوزه ارزی هم صادر شده و نتایج‬ ‫انمتعاقباًوبهمحضتکمیلروندتحقیقات‬ ‫قضایی‪،‬اطالعرسانیخواهدشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برای اینکه در روند عرضه و‬ ‫توزیعکاغذاخاللیایجادنشود‪،‬حتیبرای‬ ‫کسانیکهدرخصوصان هاپروندهقضایی‬ ‫همتشکیلشدهاست‪،‬تدابیرالزمبرایامکان‬ ‫توزیعکاغذاتخاذشدهاست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1570‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫بحران اب در پشت سدهای مشهد‪/‬‬ ‫افزایش ‪ ۶‬درصدی مصرف اب در فروردین‬ ‫مدیر عامل شرکت اب وفاضالب مشهد مطرح کرد‬ ‫خراسان رضوی‪ -‬مدیر عامل شرکت‬ ‫اب وفاضالب مشهد با اشاره به افزایش ‪ ۶‬درصدی‬ ‫مصرف اب در مشهد نسبت به فروردین ماه سال‬ ‫گذشته گفت‪ :‬در حال حاضر حداقل ذخیره سدها‬ ‫را شاهد هستیم و حجم ذخیره سدهای مشهد نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪.‬همچنین بیش از ‪ ۹۸‬درصد حوزه شهر مشهد‬ ‫در وضعیت خشکسالی قرار دارد که این عدد در‬ ‫استان حدود ‪ ۹ ۵‬درصد است‪.‬‬ ‫حسین اسماعیلیان امروز ‪ ۶‬اردیبهشت ماه‪ ،‬در‬ ‫نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در خصوص‬ ‫وضعیت ابرسانی شهر مشهد در سال جاری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هر ساله حدود ‪ ۳۰‬میلیون زائر به مشهد مقدس‬ ‫سفر می کند که شرایط تامین اب در این کالن شهر‬ ‫بزرگ را با مشکالتی مواجه می کند‪ ،‬زیرا با افزایش‬ ‫فزاینده درخواست اب در مشهد روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫در حال حاضر اب شهر مشهد از حدود ‪ ۵۰۰‬حلقه‬ ‫چاه تامین می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین بخشی از تامین اب مشهد‬ ‫از طریق چهار سد کارده‪ ،‬طرق‪ ،‬دوستی و ارداک‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬در حال حاضر نیز شبکه اب‬ ‫شرب مشهد بیش از ‪ ۶۰۰۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب وفاضالب مشهد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در بخش فاضالب بیش از یک میلیون و ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار مشترک فاضالب داریم و تاکنون ‪ ۸۲‬درصد‬ ‫از شبکه فاضالب شهر مشهد اجرا شده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه ظرفیت تصفیه خانه های مشهد ‪ ۲۶۳‬هزار متر‬ ‫مکعب در طول شبانه روز است‪.‬‬ ‫مهمترین چالش توسعه شبکه فاضالب مشهد‬ ‫کمبود ظرفیت تصفیه خانه ها است‬ ‫اسماعیلیان با اشاره به چالش های توسعه شبکه‬ ‫فاضالب شهر مشهد تصریح کرد‪ :‬مهمترین چالش‬ ‫توسعه شبکه فاضالب مشهد کمبود ظرفیت تصفیه‬ ‫خانه در این شهر است‪ .‬همچنین مهمترین چالش‬ ‫اب در مشهد نیز وابستگی ‪ ۵۰‬درصدی تامین اب‬ ‫از طریق منابع اب سدها است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد ‪ ۳۲۶۹‬روستا از‬ ‫روستاهای حوزه شهر مشهد با جمعیتی بالغ بر ‪۱۰۱‬‬ ‫هزار نفر تحت پوشش خدمات شرکت ابفای‬ ‫مشهد است‪ .‬همچنین در حوزه روستایی بیش از‬ ‫‪ ۲۶۰۰‬کیلومتر شبکه ابرسانی‪ ۱۷۲ ،‬حلقه چاه‪۱۴ ،‬‬ ‫رشته قنات و‪ ...‬داریم‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب وفاضالب مشهد با‬ ‫اشاره به بارندگی های اخیر و سهم ان در ذخیره‬ ‫سدهای استان گفت‪ :‬بارندگی های اخیر بخش‬ ‫کمی از کمبود اب ذخایر سدهای استان را جبران‬ ‫کرد‪ ،‬اما همچنان وضعیت مضاعف و حادتری‬ ‫را نسبت به گذشته شاهد هستیم‪ .‬بر اساس امار‬ ‫سازمان هواشناسی استان میزان بارندگی ها تا تاریخ‬ ‫‪ ۵‬اردیبهشت ماه سال جاری در مشهد حدود ‪۱۳۵‬‬ ‫میلی متر است‪.‬‬ ‫میزان بارندگی در مشهد نسبت به دوره بلند‬ ‫مدت ‪ ۳۱‬درصد کاهش داشته است‬ ‫اسماعیلیان ادامه داد‪ :‬متوسط میزان بارندگی از‬ ‫ابتدای سال جاری در سطح استان ‪ ۱۲۰‬میلی متر بوده‬ ‫که این امار نسبت به سال گذشته شرایط بهتری‬ ‫دارد‪ ،‬اما نسبت به دوره بلند مدت حدود ‪۲۸.۵‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪ .‬همچنین میزان بارندگی‬ ‫در مشهد نیز نسبت به دوره بلند مدت ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬علی رغم حدود ‪ ۳۰‬میلی متر‬ ‫بارندگی طی هفته گذشته همچنان بیش از ‪۹۸‬‬ ‫درصد حوزه شهر مشهد در وضعیت خشکسالی‬ ‫قرار دارد که این عدد در استان حدود ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب وفاضالب مشهد با‬ ‫اشاره به پر بودن تنها یک سوم از ذخایر سدهای‬ ‫ن‪‎‬کننده اب شرب مشهد عنوان کرد‪ :‬در حال‬ ‫تامی ‬ ‫حاضر حداقل شرایط ذخیره سدها را شاهد هستیم‬ ‫و حجم ذخیره سدهای مشهد نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۳۵‬درصد کاهش یافته است‪ .‬هم‬ ‫اکنون ذخیره سدهای تامین کننده اب شرب مشهد‬ ‫به ترتیب سد دوستی با ‪ ۲۷‬درصد ذخیره‪ ،‬سد طرق‬ ‫با ‪ ۳۲‬درصد ذخیره‪ ،‬سد کارده با ‪ ۲۶‬درصد ذخیره‬ ‫و سد ارداک با ‪ ۳۴‬درصد ذخیره است‪.‬‬ ‫اسماعیلیان با اشاره به افزایش دمای شهر‬ ‫مشهد خاطر نشان کرد‪ :‬دمای شهر مشهد نسبت به‬ ‫دوره اماری بلند مدت حدود ‪ ۱.۱‬درجه سانتیگراد‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی درباره مصرف اب طی فروردین ماه سال‬ ‫جاری تصریح کرد‪ :‬طی فروردین ماه سال جاری در‬ ‫اثر عواملی همچون افزایش حجم زائرین‪ ،‬افزایش‬ ‫دما‪ ،‬افزایش رشد شهرنشینی در مشهد و‪ ...‬حدود ‪۶‬‬ ‫درصد افزایش مصرف اب نسبت به فروردین ماه‬ ‫سال گذشته را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب وفاضالب مشهد تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی است که میانگین مصرف اب‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز حدود ‪ ۷‬درصد نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۹‬افزایش داشته است‪ .‬همچنین پیش بینی می شود‬ ‫میانگین مصرف اب در سال جاری حدود ‪ ۸‬درصد‬ ‫افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫اسماعیلیان با اشاره به متوسط مصرف اب‬ ‫در مشهد گفت‪ :‬نیاز ابی مشهد در روزهای پیک‬ ‫مصرف اب و روزهای گرم سال حدود ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫لیتر در ثانیه است‪ .‬همچنین حدود ‪ ۲۵۰۰‬لیتر در ثانیه‬ ‫معادل ‪ ۲۰‬درصد کمبود تامین اب در استان داریم‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین ظرفیت استحصال اب در‬ ‫مشهد حدود ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬لیتر در ثانیه است‪.‬‬ ‫جیره بندی بدترین وضعیت ممکن برای‬ ‫مدیریت مصرف اب است‬ ‫مدیر عامل شرکت اب وفاضالب مشهد با‬ ‫اشاره به مشکالت جیره بندی اب خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫کمبود اب مانند کمبود برق نیست و جیره بندی‬ ‫بدترین وضعیت ممکن برای مدیریت مصرف اب‬ ‫است‪ .‬به دلیل امکان ذخیره اب در منازل و زمانبر‬ ‫بودن پراب شدن لوله های ابرسانی نباید به مرز‬ ‫جیره بندی ورود پیدا کنیم‪.‬‬ ‫اسماعیلیان تصریح کرد‪ :‬بر اساس امار سال‬ ‫گذشته متوسط مصرف اب در مشهد برای هر‬ ‫مشترک خانگی حدود ‪ ۱۱.۵‬متر مکعب در ماه و‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬لیتر در طول شبانه روز است‪ .‬همچنین‬ ‫مردم باید برای دو ماه اینده و ورود به فصل تابستان‬ ‫اماده باشند‪ ،‬زیرا هر لیتری که اکنون صرفه جویی‬ ‫کنیم ذخیره ای برای تابستان است‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد تومان برای تامین‬ ‫اب مشهد‬ ‫وی درباره طرح چالش اب مشهد در سطح‬ ‫ملی تاکید کرد‪ :‬یکی از برایندهای جلسات سفر‬ ‫ریاست جمهوری به استان اختصاص ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای تامین اب مشهد است‪ .‬همچنین بالغ‬ ‫بو‬ ‫بر ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش ا ‬ ‫فاضالب مشهد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب وفاضالب مشهد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اگر تمام مشترکان مشهد به شبکه فاضالب‬ ‫متصل شوند نیازمند ‪ ۵۴۰‬هزار متر مکعب تصفیه‬ ‫فاضالب در شبانه روز هستیم‪.‬‬ ‫اسماعیلیان با اشاره به برنامه های اینده این‬ ‫سازمان ادامه داد‪ :‬احداث یک تصفی ه‪‎‬خانه با‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه طبرسی‬ ‫با ظرفیت حدود ‪ ۷۰‬هزار متر مکعب که در سال‬ ‫گذشته عقد قرارداد ان صورت گرفته بود در ‪۲۴‬‬ ‫فروردین ‪ ۱۴۰۱‬قرارداد ان از حالت دوره پیشبرد‬ ‫به حالت دوره قطعیت ورود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫امیدواریم در خردادماه سال جاری شاهد اجرای‬ ‫عملیات این تصفیه خانه باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬همچنین بخشی از‬ ‫اعتبارات مورد نیاز تصفیه خانه دیگری که به دلیل‬ ‫شرایط اقتصادی خاص چند سال گذشته ساخت‬ ‫ان متوقف شده بود با پیگیری های انجام شده‬ ‫توسط وزارت نیرو‪ ،‬استانداری خراسان رضوی‬ ‫و‪ ...‬به تایید رسید‪ .‬همچنین در فروردین ماه سال‬ ‫جاری اولین قسط وام ان پرداخت شد و ما شاهد‬ ‫شروع فعالیت مجدد این تصفیه خانه بعد از ‪ ۵‬سال‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫احداث تصفیه خانه خین عرب دو در مشهد در‬ ‫سفر ریاست جمهوری به تصویب رسید‬ ‫مدیر عامل شرکت اب وفاضالب مشهد‬ ‫با اشاره به تصویب دو مصوبه ارزشمند در سفر‬ ‫ریاست جمهوری عنوان کرد‪ :‬تصفیه خانه خین‬ ‫عرب دو با ظرفیت ‪ ۱۲۵‬هزار مترمکعب و با اعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ ۴۵.۵‬میلیون یورو در سفر ریاست جمهوری‬ ‫به تصویب رسید‪ .‬همچنین احداث تصفیه خانه‬ ‫دیگری با مبلغ اولیه ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان نیز از‬ ‫مصوبات دیگری ست که برای مشهد در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی ابرسانی سیار به ‪ ۸۵‬روستا در مشهد‬ ‫طی سال جاری‬ ‫در ادامه سید محسن اقایی‪ ،‬معاون بهره برداری‬ ‫و توسعه اب شرکت اب وفاضالب مشهد با اشاره‬ ‫به ابرسانی سیار تصریح کرد‪ :‬برخی روستاها‬ ‫تاسیسات ابرسانی نداشته و نیاز به ابرسانی سیار‬ ‫دارند‪ .‬پیش بینی ما این است که در سال جاری‬ ‫تعداد روستاهایی که در استان به صورت سیار‬ ‫ابرسانی می شود به بیش از ‪ ۸۵‬روستا برسد‪.‬‬ ‫در ادامه شهناز نیشابوری‪ ،‬معاون خدمات‬ ‫مشترکان و درامد شرکت اب و فاضالب مشهد‬ ‫در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اجرای‬ ‫طرح تعرفه های جدید اب در استان گفت‪ :‬طرح‬ ‫اجرای تعرفه های جدید اب از ابتدای سال جاری‬ ‫ابالغ و اعمال شد که تاکنون افزایش چندانی در‬ ‫بخش خانگی را شاهد نبوده ایم‪ .‬در حال حاضر هر‬ ‫اشتراک می تواند در ماه ‪ ۱۵‬متر مکعب اب مصرف‬ ‫کند که این امار نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫اسماعیلیان درباره هدف از اجرای این طرح‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬هدف از اجرای این طرح‬ ‫بازدارندگی و اصالح الگوی مصرف اب بود‪ ،‬اما‬ ‫این طرح در مشهد بازدارنده نخواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫الگوی مصرف اب در این شهر الگوی درستی‬ ‫نیست زیرا ‪ ۸۰‬درصد مشترکان ما کمتر از الگوی‬ ‫تعیین شده مصرف می کنند‪.‬‬ ‫کالف سردرگم بازار خودرو و طال در شیراز‬ ‫عده اینمی خواهندبازارخودرودرارامشباشد‬ ‫از شیراز قصه گرانی محصوالت و کاالها در کشور‬ ‫تمامی ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو شیراز‬ ‫با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در شیراز بسیار‬ ‫اشفته و سردرگم است‪ ،‬می گوید‪ :‬متاسفانه در شرایط‬ ‫فعلی افراد سودجو و دالالن و شرکت های خودر و سازی‬ ‫مانند ایران خودرو و سایپا مشکالت متعددی را برای مردم‬ ‫ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫هدایت اهلل باقری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به‬ ‫اینکه افزایش‪ ،‬نوسان و تحویل ندادن خودرو به مردم‬ ‫توسط شرکت های خودرو سازی سبب شده تا بازار در‬ ‫یک حالت ابهام به سر ببرد‪ ،‬می افزاید‪ :‬اخبار ضد ونقیض‬ ‫درباره مذاکرات وین هم از طرفی دیگر باعث شده بازار‬ ‫خودرو صعودی و شاهد افزایش قیمت در این بازار باشیم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 30‬میلیون تومانی پژو پارس در ماه اخیر‬ ‫باقری در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه قیمت‬ ‫خودروهای داخلی بسیار گران شده‪ ،‬می گوید‪ :‬ذکر این‬ ‫نکته ضروری است که قیمت پژو پارس سال که در اواخر‬ ‫سال گذشته حدود ‪ 275‬میلیون تومان بود بعد از تعطیالت‬ ‫نوروزی و در سال جاری به حدود ‪ 305‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو شیراز در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه در شرایط فعلی خریداران و فروشندگان در‬ ‫یک سردرگمی به سر می برند بیان می کند‪ :‬متاسفانه افراد‬ ‫با هراس از افزایش قیمت و ارزان شدن نرخ ها اقدام به‬ ‫فروش و خرید خودرو نمی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به رغم وجود رکود شدید در بازار‬ ‫خودرو شیراز‪ ،‬پیش بینی می شود قیمت اتومبیل گران‬ ‫شده و افزایش یابد ادامه می دهد‪ :‬گران شدن قیمت در‬ ‫شرایط رکود در بازار بی سابقه است و این در حالی است‬ ‫که در حال حاضر هیچ خرید و فروشی در بازار انجام نمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫باقری با اشاره به اینکه قیمت خودرو ‪ 206‬در پایان سال‬ ‫گذشته از حدود ‪ 265‬میلیون تومان به ‪ 295‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافته است می گوید‪ :‬این در حالی است که قیمت‬ ‫خودرو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬به ‪ 335‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو شیراز با اشاره به‬ ‫اینکه سیاسی شدن اقتصاد سبب شده که بازار خودرو به‬ ‫کما برود می گوید‪ :‬شوربختانه عده ای نمی خواهند که‬ ‫بازار خودرو در ارامش باشد و این در حالی است که‬ ‫وضعیت اشفته بازار خودرو باعث منفت برای یک سری‬ ‫افراد شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش نرخ دالر و طال‬ ‫بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است می گوید‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت ‪ 206‬به حدود ‪ 300‬میلیون تومان ظلم به مردم است‪.‬‬ ‫اخبار ناخوشایند مذاکرات وضعیت بازار طال را دچار‬ ‫سرد ر گمی کرد‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر شیراز هم در‬ ‫ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر شاهد تکرار‬ ‫اتفاقات گذشته در بازار طال شیراز هستیم می گوید‪ :‬اخبار‬ ‫نا خوشایند از مذاکرات وین باعث شده تا وضعیت بازار‬ ‫طالی شیراز هم دچار سرد ر گمی شود‪.‬‬ ‫بازار طال فروشی‬ ‫محمد حسین مستغنی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به‬ ‫اینکه در شرایط فعلی تمام افراد چشم شان به اخبار دوخته‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬ذکر این نکته ضروری است که قیمت طال در‬ ‫بازارهای جهانی تغییر چندانی نداشته است اما تغییرات در‬ ‫نرخ ارز سبب شده تا تاثیرات بسیار زیادی در بازار طال و‬ ‫جواهر بگذارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 100‬هزار تومانی هر گرم طال از اواخر سال‬ ‫گذشته تاکنون‬ ‫وی با اشاره به اینکه افزایش نوسانات نرخ طال شرایط‬ ‫را برای فعاالن این بازار دشوار کرده است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫اگرچه قیمت طال در روز ‪ 26‬اسفند سال گذشته حدود ‪1‬‬ ‫میلیون و ‪ 230‬هزار تومان بود اما بعد از گذشت بیش از‬ ‫سه هفته قیمت هر گرم طال به حدود یک میلیون ‪ 335‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر شیراز در‬ ‫ادامه با بیان اینکه قیمت هر عدد سکه به حدود ‪13‬میلیون‬ ‫تومان رسیده‪ ،‬می افزاید‪ :‬متاسفانه مغازه های طال فروشی‬ ‫نتوانستند رونق مناسبی در بازار شب عید داشته باشند‪.‬‬ ‫مستغنی با اشاره به اینکه به رغم اینکه در گذشته‬ ‫مردم شب عید از خرید طال استقبال می کردند می گوید‪:‬‬ ‫متاسفانه شرایط بد اقتصادی تاثیر زیادی بر روی کاالهایی‬ ‫مانند طال گذاشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مردم به دلیل اینکه طال جزو‬ ‫کاالهای اساسی نیست استقبال نمی کنند و مردم طال را از‬ ‫مازاد در امد و پس اندازهایشان خریداری می کنند می‬ ‫افزاید‪ :‬ذکر این نکته ضروری است که تداوم شرایط فعلی‬ ‫تاثیر زیادی بر اینده بازار طال در شیراز خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫زمزمه های تعطیلی و مهاجرت طال فروشان شیراز در‬ ‫اینده ای نزدیک‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر شیرازبا اشاره‬ ‫به اینکه در حال حاضر زمزمه های تعطیلی بسیاری از مغازه‬ ‫های طال فروشی در شیراز به گوش می رسد می گوید‪:‬‬ ‫متاسفانه پرداخت مالیات از سوی اداره دارایی مشکالت‬ ‫متعددی را برای مغازه داران طال فروشی ایجاد کرده است‬ ‫‪ ،‬این در حالی است که میزان مالیا ت ها سال به سال چند‬ ‫درصد افزایشمی یابد بدون انکه شرایط برای کاسبان بهتر‬ ‫شود به طوری که بسیاری از مغازه داران طالفروشی به‬ ‫فکر مهاجرت افتاد ه اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1570‬‬ ‫جامعه‬ ‫دلجوییازخانوادهدانش اموزتنبیه شدهاستارایی‬ ‫یوسفنوریوزیراموزشوپرورشبههمراهجمعیازمسووالنشهرستانیباحضوردرمحلدبیرستانسناییسیبلیازتوابعبخشلوندویلاینشهرستانبادانش اموزیکهفیلمتنبیه بدنیاوروزگذشتهدرشبکه هایاجتماعیمنتشرشدهبوددیداروازخانوادهاودلجوییکردند‪.‬باوساطتوزیراموزشو‬ ‫پرورشخانوادهدانش اموزیکهفیلمتنبیه بدنیاوروزگذشتهدرشبکه هایاجتماعیمنتشرشدهبودبادبیرخاطیصلحکردهویکدستگاهتبلتبههمراهکیفولواز مالتحریرازسوی«یوسفنوری»وزیراموزشوپرورشبه«امیرمهدییادگار»دانش اموزپایههشتمدبیرستانسناییسیبلیشهرستاناستارااهداشد‪.‬‬ ‫تو گوبارسانه هاخبرازتوبیخدبیرخاطیوارجاعپروندهاوبهتخلفاتاداریاستانگیالندادند‪.‬‬ ‫روزگذشتهفیلمتنبیه بدنییکیازدانش اموزاندبیرستانسناییسیبلیکهتوسطیکیازهم کالسی هایشضبطشدهبوددرشبکه هایاجتماعیمنتشروبهدنبالانفرماندار‪،‬دادستانومدیراموزشوپرورشدرگف ‬ ‫تو گووطرفینرادعوتبهصلحوارامشکردند‪.‬بازدیدازدبستانپروین‬ ‫یوسفنوریوزیراموزشوپرورشنیزامروزدرجریاندیدارباخانواده هااندانش اموزورسیدگیبهجزئیاتحادثهبهشهرستاناستاراسفرکردهوازنزدیکبادانش اموز‪،‬دبیرخاطی‪،‬مدیرمدرسه‪،‬اولیایدانش اموزواهالیمحلهگف ‬ ‫اعتصامی‪،‬گفت وگوباجمعیازفرهنگیانوحضوردرجلسهشورایاداریاموزشوپرورششهرستاناستاراازدیگربرنامه هایسفرهیکروزه«یوسفنوری»وزیراموزشوپرورشبهاینشهرستانمرزیوگردشگرپذیردرغربی تریننقطهازاستانگیالنبود‪.‬‬ ‫‪9.4‬میلیونخانواریارانه بگیرکشور«فقیرند»‬ ‫‪۵۵‬درصددر«طبقهمتوسط»درامدی‬ ‫براساساعالممعاونترفاهوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی‪،‬ازمجموع‬ ‫‪ ۲۴‬میلیونو‪ ۹۰۱‬هزارو‪ ۶۹۶‬خانوارایرانییارانه بگیر‪ ۳۸،‬درصدفقیر‪ ۵۵،‬درصد‬ ‫متوسطو‪ ۷‬درصدبرخوردارهستندکهسیاستگذاربااستفادهازانمیتواند‬ ‫سیاستحمایتیمتناسبباهریکرابهاجرابگذارد‪.‬‬ ‫طیدهه هایگذشتهتمامیدولت هادرراستایاجرایقانوناساسی‬ ‫کشوردرخصوصکاهشفقروشکافطبقاتی‪،‬برنامه هایحمایتیورفاهی‬ ‫متعددیراباصرفهزینه هایبسیارباالاجراکرد هاندکهبهدلیلنبودپایگاه‬ ‫اطالعاتیجامعوعدمشناساییدقیقگروه هایاسیب پذیرومشخصنبودن‬ ‫فراینداجرا‪،‬موفقیتچشمگیریدررسیدنبهاهدافمدنظرنداشتهوباانتقادات‬ ‫بسیاریازسویسیاست گذارانحوزهرفاهاجتماعیوعدمرضایتعمومی‬ ‫مواجهبود هاند‪.‬‬ ‫چراییرا هاندازیپایگاهاطالعاترفاهایرانیانوچالش هایپیشرویان‬ ‫بههمینعلتبودکهپایگاهاطالعاترفاهایرانیانبنابهضرورتتجمیع‬ ‫اطالعاتاجتماعی‪،‬اقتصادیافرادودهکبندیوضعیتدرامدیو‬ ‫دارایی هایانهادرسال‪ ۹۶‬را هاندازیوسنجشوضعیتمعیشتیخانواربرای‬ ‫تخصیصیارانه هایحمایتیومعیشتیدرسال هایاخیربهواسطهاطالعاتاین‬ ‫پایگاهانجامشد؛اماعدمهمکاریدستگاه هایمختلفبرایدراختیارقراردادن‬ ‫اطالعاتبرخطرامی توانازجملهچالش هاودغدغه هایپیشرویوزارت‬ ‫رفاهدرمسیرارتقایاینپایگاهبرشمرد‪.‬‬ ‫باابالغسیاست هایکلیتامیناجتماعیوامیدهاییکهبرایتحققانبه‬ ‫وجودامدهاست‪،‬تکمیلوارتقایپایگاهاطالعاترفاهایرانیاننیزدردستورکار‬ ‫جدیوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیقرارگرفتهاست؛چراکهیکیاز‬ ‫الزاماتاستقرارنظامتامیناجتماعیچندالیه‪،‬شکل دهیپایگاهاطالعات‬ ‫استکهتاکیدشدهبایدبارعایتمالحظاتامنیتیمربوطبهنیروهایمسلحو‬ ‫دستگاه هایامنیتیکشورهمراهباشد‪.‬‬ ‫وزیرتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیدرروزچهارماردیبهشتدرهمینزمینه‬ ‫گفتکه«برخیدستگاه هاداده هاواطالعاتاماریخودرادراختیاراین‬ ‫پایگاهقراردادند‪،‬اینسامانهدرحالحاضرفعالاستودهک بندیجامعهرا‬ ‫مشخصمی کند‪،‬البتهمابهدنبالاخذاطالعاتسایردستگاه هاوثبتداده های‬ ‫اماریانهادرسامان ههستیم‪».‬‬ ‫ویافزود‪«:‬تازمانیکههمهدستگاه هابهسامانهپایگاهرفاهایرانیانمتصل‬ ‫شوند‪،‬دهک بندیدرسیستمبهصورتمحتاطانهانجاممی شودیعنیمافرض‬ ‫کردیمکهافرادخودرو‪،‬ملک‪،‬حساببانکی‪،‬سهاموسفرخارجیندارند‪،‬هر‬ ‫زمانکهداده هاواطالعاتانهادرسیستمثبتشود‪،‬دهک بندی هااصالحو‬ ‫تکمیلخواهدشد‪.‬ضمانتخوبیدرتبصره‪ ۱۷‬قانونبودجهسال‪ ۱۴۰۱‬لحاظ‬ ‫شدهوبهموجباینتبصرههمهدستگاه هامکلفشدندتااطالعاتخودرا‬ ‫دراختیارقراردهند‪.‬تکمیلاطالعاتپایگاهرفاهایرانیانطبیعتاًنیازبههمکاری‬ ‫همهدستگاه هاداردوکمک رسانیبهبخش هایضعیفوکمدرامدجامعهرا‬ ‫تسهیلخواهدکرد‪».‬‬ ‫اخریناطالعاتاماریمنتشرشدهازسویاینوزارتخانهدربارهوضعیت‬ ‫معیشتیخانوارایرانیبهدوماهگذشتهبازمی گردد؛مروریبرگزارش«دسته‬ ‫بندیمعیشتیخانوارهایایرانیبراساسپایگاهاطالعاترفاهیایرانیان»کهدر‬ ‫معاونترفاهاجتماعیوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیتهیهودراسفندماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬منتشرشدهاست‪،‬خواهیمداشت‪:‬‬ ‫درمقدمهاینگزارشامدهاستکههدفاینگزارش‪،‬ارائهیکتصویر‬ ‫کلیازوضعیتخانوارهایایرانیوطبقه بندیان هابهصورتخالصهو‬ ‫مختصراست‪،‬درحالحاضرسیاستهایتوانمندسازیمتناسبباهریکاز‬ ‫اینگروه هادردفترمطالعاترفاهوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیطراحی‬ ‫شده است که در گزارش هایی مجزا در دست انتشار است‪ .‬در این گزارش از‬ ‫پرداختنبهچراییفقرویاسیاست هایفقرزداییاجتنابمی شود‪.‬‬ ‫اجرایسیاست هایحمایتیبهمنظوربهبودوضعیتمعیشتمردمو‬ ‫کاهشفقر‪،‬نیازمندشناختدقیقیازوضعیترفاهیگروه هایمختلف‬ ‫درامدیاست‪.‬بدونداشتنتصویریجامعازوضعیتدرامدیمردمو‬ ‫نیازهایانان‪،‬نمی توانسیاستحمایتیمناسببادرجه ایازاصابتقابلقبول‬ ‫بههدف‪،‬بهاجراگذاشت‪.‬درهمینراستاوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی‬ ‫درراستایوظایفقانونیخودبرایشناساییفقراوبرنامه ریزیواجرای‬ ‫سیاست هایحمایتی‪،‬طیسال هایگذشته‪،‬اقدامبهرا هاندازیوتکمیلپایگاه‬ ‫اطالعاترفاهایرانیانکردهاست‪.‬‬ ‫تاکنوننیزسیاست هایحمایتیمختلفیبراساساطالعاتبهدست‬ ‫امدهازاینپایگاهبراساسنیازگروه هایمختلفبهاجراگذاشتهاست‪.‬بااین‬ ‫حالپایگاههمچناندرحالتکمیلبودهوهموارهتالشمی شودتادسته بندی‬ ‫دقیق تریازخانوارهاصورتگیرد‪.‬دراینگزارشبهطوراجمالیدسته بندی‬ ‫خانوارهایایرانیدرسهطبقه«خانوارهایفقیر»‪«،‬خانوارهایمتوسط»و‬ ‫«خانوارهایبرخوردار»ارائهمی شود‪.‬ایندسته بندیبراساساخرینداده های‬ ‫به روزرسانیشدهدرپایگاهاطالعاترفاهایرانیانصورتگرفتهاست‪.‬‬ ‫معرفیپایگاهاطالعاترفاهایرانیان‪:‬پایگاهاطالعاترفاهایرانیانراباید‬ ‫عالوهبرکاربرداصلیانکهانجامازمونوسعوشناساییخانوارهابرای‬ ‫طرح هایمختلفحمایتی‪،‬زمینه سازتحولچشمگیریدرزمینهمحاسبات‬ ‫مربوطبهشاخص هایفقرورفاه‪،‬بهعنوانابزارکلیدیبرنامه ریزیتوسعه‪،‬در‬ ‫نظرگرفت‪.‬دراینپایگاهاطالعاتمرتبطباخصوصیاتاقتصادیواجتماعی‬ ‫خانوارازقبیلبعدخانوار‪،‬مردیازنسرپرستبودن‪،‬داراییازخودرو‪،‬ارزش‬ ‫خودرو‪،‬اطالعاتمرتبطباحساببانکیازقبیلواریز‪،‬برداشتوخریداز‬ ‫کارت‪،‬وضعیتشغلیافراد‪،‬نوعبیمهوحقوقدریافتی‪،‬وضعیتبیمهپایهدرمان‬ ‫ومواردینظیرانگرداوریشدهوباهمکاریسایرنهادهاوسازمان هابهطور‬ ‫مرتببه روزرسانیمی شود‪.‬اطالعاتموجوددراینپایگاهتاحدقابلقبولی‪،‬‬ ‫درکمناسبیازوضعیتدرامدیخانوارهایایرانیرابهدستدادهوامکان‬ ‫طبقه بندیخانوارهابهلحاظدرامدیرافراهممی سازد‪.‬‬ ‫دسته بندیخانوارهایایرانی‬ ‫دسته بندیخانوارهابهمنظورشناختبهترنیازهایهرگروهبرایاجرای‬ ‫سیاست هایحمایتیمتناسبباهرگروهصورتمی گیرد‪.‬درحالحاضر‬ ‫اطالعاتمرتبطباحساببانکیافرادشاملواریزبهکارت‪،‬خریدازکارت‬ ‫وماندهحسابدرپایگاهاطالعاترفاهایرانیانبهروزرسانیمی شود‪.‬بنابراین‪،‬‬ ‫ازاینسومی توانخانوارهارادردهک هایاصدک هایمختلفدرامدی‬ ‫طبقه بندیکرد‪.‬‬ ‫امابایدتوجهداشتکهدهکدرامدیمرزبندیمشخصیبرایخانوارها‬ ‫نبودهوبهتنهایینمی تواندبهعنوانمالکتمیزدادنخانوارهاازیکدیگرمورد‬ ‫عمقبحرانکم ابیتهرانرا‬ ‫بهگوشمردمبرسانید‬ ‫موجودی سدهای تهران فقط ‪450‬میلیون مترمکعب‬ ‫یک کارشناس مدیریت منابع ابی گفت‪ :‬اگر پاییز و ابتدای زمستان امسال هم بارش ها کم باشد‬ ‫یک فاجعه کم ابی برای تهران رخ خواهد داد که برای جلوگیری از این فاجعه باید از االن اقدام کرد‪،‬‬ ‫هرچه عموم مردم در جریان کم ابی موجود قرار گیرند همکاری بیشتری خواهند کرد‪.‬‬ ‫«محسن موسوی خوانساری»‪ ،‬کارشناس مدیریت منابع ابی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی‬ ‫خبرگزاری تسنیم‪ ،‬در رابطه با کم ابی پیش روی استان تهران اظهار کرد‪ :‬وضعیت ذخایر اب تهران‬ ‫به شدت بحرانی است و بنا بر اعالم مسئولین شرکت اب منطقه ای تهران ذخایر سدهای تهران نسبت‬ ‫به سال گذشته حدود ‪ 36‬درصد کاهش داشته است و تنها ‪ 450‬میلیون مترمکعب اب در سدهای‬ ‫تامین کننده اب استان تهران وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه “در زمان حاضر از ماه های پربارش عبور کردیم و ‪ 7‬ماهِ کم بارش را پیش ِرو‬ ‫داریم”‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف اب شهر تهران که بین ‪ 3‬تا ‪ 3.5‬میلیون مترمکعب در روز است در ‪ 7‬ماه اینده و‬ ‫تا زمان شروع بارش های پاییزه بیش از ‪ 600‬میلیون مترمکعب می شود که بیشتر از مقدار ذخایر سدهای‬ ‫تهران است‪ ،‬همچنین این سدها باید عالوه بر تامین نیاز ابی شهر تهران‪ ،‬پاسخگوی نیاز ابی کرج‪،‬‬ ‫ورامین و قسمتی از کشاورزی قزوین را نیز تامین کنند‪.‬‬ ‫کارشناس مدیریت منابع ابی هشدار داد‪ :‬اگر پاییز سال ‪ 1401‬و ابتدای زمستان ‪ 1401‬نیز مجدد ا ً‬ ‫بارش ها کم باشد یک فاجعه کم ابی برای تهران رخ خواهد داد که برای جلوگیری از این فاجعه باید از‬ ‫االن اقدام کرد و باید مقدمات صرفه جویی و جیره بندی اب در دستور کار قرار گیرد‪ .‬امارهای مصرف‬ ‫اب باید از طریق شرکت اب منطقه ای تهران به مردم اعالم شود تا شهروندان در جریان باشند که‬ ‫چه مقدار اب مصرف شده و چه مقدار در دسترس است‪ .‬مسلماً هر قدر شفافیت بیشتر باشد و عموم مردم‬ ‫در جریان کم ابی موجود قرار گیرند همکاری بیشتری خواهند کرد‪.‬‬ ‫موسوی ابراز کرد‪ :‬مصرف روزانه و کاهش ذخایر هر یک از ‪ 5‬سد تامین کننده اب تهران باید‬ ‫اعالم شود و باید با نصب بیلبورد به مردم نشان دهیم چه مقدار اب برای ما باقی مانده است‪ .‬این‬ ‫اطالع رسانی همراه با شفافیت باعث می شود شهروندان از تهدید کم ابی مطلع شوند و صرفه جویی را در‬ ‫دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی در رابطه با راهکار مدیریت منابع ابی در تابستان ِ‬ ‫پیش رو توضیح داد‪ :‬شخصاً معتقدم ‪ 2‬راهکار‬ ‫جیره بندی اب در هر یک از مناطق شهر تهران و کاهش فشار اب در زمان هایی که مصرف اب کمتر‬ ‫است‪ ،‬کمک می کند بتوان اب شرب مورد نیاز شهروندان را در ‪ 7‬ماه اینده تامین کرد‪.‬‬ ‫کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار با تذکر اینکه “در کشور ما همزمان با کاهش ذخایر سدها‬ ‫به سمت استحصال هرچه بیشتر اب های زیرزمینی می رویم”‪ ،‬هشدار داد‪ :‬برداشت اب از چاه ها با توجه‬ ‫به اینکه منابع اب زیرزمینی در تهران کاهش شدیدی داشته است و به دنبال این کاهش‪ ،‬فرونشست‬ ‫شهریار‪ ،‬مالرد و شهر ری را در بر گرفته است‪ ،‬موجب تشدید فرونشست شده است لذا باید از برداشت‬ ‫بیشتر از ابخوا ن ها پرهیز کنیم و به سمت کاهش مصرف برویم‪.‬‬ ‫موسوی خاطرنشان کرد‪ :‬اطالع رسانی در رابطه با کاهش بارش های ساالنه‪ ،‬بحران اب و لزوم‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب باید مرتباً از طریق صداوسیما و سایر رسانه ها انجام شود و مسئولین وزارت‬ ‫نیرو و دیگر سازمان های مربوطه نیز باید پاسخگوی مردم و رسانه ها باشند‪.‬‬ ‫استفادهقرارگیرد‪.‬بنابراینالزماستدرکناردهک‪،‬برایدسته بندیازسایر‬ ‫ویژگی هایخانوارنیزبهرهبرد‪.‬بهطورکلیامکانشناساییدقیق تردهک های‬ ‫باالییودهک هایپایینیبیشترازدهک هایمیانیامکان پذیراست‪.‬ازاین‬ ‫رودردسته بندیخانوارها‪،‬ازمعیاردهکمی توانبرایشناختدوسرتوزیع‬ ‫درامدخانوارهایعنیپردرامدترین هاوکم درامدترین هااستفادهکردهوبرای‬ ‫سایرقسمت هایتوزیع‪،‬ازسایرویژگی هایخانواربهرهبرد‪.‬‬ ‫دردستهبندیصورتگرفتهتوسطوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی‪،‬‬ ‫قیودیچونجامعومانعبودن‪،‬مرزبندیمشخص‪،‬قابلیتتدوینسیاست‬ ‫هایحمایتینقدیوغیرنقدیوتناسبباوضعیتدرامدیدرنظرگرفته‬ ‫شدهاست‪.‬شایانذکراستکهدرپایگاهاطالعاترفاهایرانیان‪،‬اطالعاتهمه‬ ‫ایرانیاندارایکدملیثبتشدهاست‪.‬امابهلحاظساختارخانواده‪،‬تنهاساختار‬ ‫خانوارهاییارانهبگیر(یارانهنقدی‪ ۴۵‬هزارتومانی)مشخصاست‪.‬بنابرایندر‬ ‫اینگزارش‪،‬تنهاازاطالعاتخانوارهاییارانهبگیراستفادهشدهاست‪.‬‬ ‫‪۹.۴‬میلیونخانواریارانه بگیرکشور«فقیرند»‪۵۵/‬درصددر«طبقهمتوسط‬ ‫» درامدی‬ ‫درپایگاهاطالعاترفاهایرانیان‪،‬اطالعاتدرامدیومعیشتیازجمعیت‬ ‫‪ ۷۷.۴‬میلیوننفریارانهبگیردرکشورجمعاوریشدهوبراساسایناطالعات‬ ‫یکدستهبندیازخانوارهاصورتگرفتهاست‪.‬‬ ‫درایندستهبندیخانوارهابراساسوضعیتدرامدیبهسهگروهفقیر‪،‬‬ ‫متوسطوبرخوردارتقسیمشدهاند‪.‬‬ ‫‪۹.۴‬میلیونخانواریارانه بگیرکشور«فقیرند»‪۵۵/‬درصددر«طبقهمتوسط‬ ‫» درامدی‬ ‫دستهبندیتفصیلیخانوارهادرجدویلذیلقابلمشاهدهاست‪:‬‬ ‫‪۹.۴‬میلیونخانواریارانه بگیرکشور«فقیرند»‪۵۵/‬درصددر«طبقهمتوسط‬ ‫» درامدی‬ ‫درجدولباالخانوارهابراساسترکیبیازوضعیتشغلیودرامدی‬ ‫درگروه هایفقیر‪،‬متوسطوبرخوردارطبقهبندیشدهاند‪.‬منطقدسته بندی‬ ‫به این صورت بوده که ابتدا همه خانوارهای دهک دهم جدا شده و در گروه‬ ‫برخوردارقرارگرفت هاند‪.‬همهمتغیرهایدرامدیاینخانوارهاازقبیلدرصد‬ ‫برخورداریازخودرو‪،‬ارزشخودرو‪،‬میانگینهایواریزبهحسابوخریداز‬ ‫کارت(کهدرپایگاهاطالعاترفاهموجوداست)نشانمیدهدکهاینگروه‬ ‫تفاوتقابلمالحظهایبادهکهایپایین ترداشتهوبنابراینقابلجداسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫درپایینجدولتوزیعنیز‪،‬خانوارهاییفقیرشناساییشد هاندکهدوشرطاز‬ ‫سهشرط‪«،‬بودندرپنجدهکاول»‪«،‬تحتپوششنهادحمایتیبودن»و«فاقد‬ ‫درامدثابتبودن»راداشتهباشند‪.‬‬ ‫دردستهبندیخانوارهایطبقهمتوسطنیزویژگیشغلیمالکقرارداده‬ ‫شدهاستکهدرادامهبرایهردستهازخانوارهاتوضیحدادهخواهدشد‪.‬‬ ‫وضعیتوروندشناساییخانوارهایفقیر‬ ‫تنها‪۳۰‬درصدخانوارهایفقیرتحتپوششنهادهایحمایتیهستند‬ ‫خانوارهایفقیر‪،‬خانوارهاییهستندکهدوشرطازسهشرطزیرراداشته‬ ‫باشند؛‬ ‫بااینسهشرط‪،‬حدود‪ ۹.۳‬میلیونخانوارفقیرشناساییشد هاند‪.‬دستهبندی‬ ‫اینخانوارهابهدوگروهتحتپوشش(شامل‪ ۲.۸‬میلیونخانوارکه‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ازکلخانوارهایفقیرراتشکیلمی دهد)وفاقدپوششنهادحمایتی(شامل‬ ‫‪ ۶.۶‬میلیونخانوارو‪ ۷۰‬درصدازکلخانوارهایفقیر)‪،‬اینامکانرابهدست‬ ‫می دهدتاسیاست گذاریمتناسببرایهرگروهبهاجراگذاشتهشود‪.‬‬ ‫بهعنوانمثالباوجودانکهخانوارهایتحتپوششنهادحمایتیبهطور‬ ‫متوسطدردهکپایین تریقرارداشتهوسایرمتغیرهایاقتصادیانهانیزپایین تر‬ ‫ازخانوارهایفقیرغیرتحت پوششاست‪،‬امابهلحاظبرخورداریازبیمهپایه‬ ‫درمانوضعیتبهتریدارندوازاینرواگرقراراستگروهیبهعنواناولویت‬ ‫درطرحپوششبیمههمگانیقرارگیرد‪،‬خانوارهایفقیرفاقدپوششنهادهای‬ ‫حمایتیهستند‪.‬‬ ‫بهطورکلیسیاست هاییمانندبررسیازمونوسعومعرفیبرخی‬ ‫خانوارهایفاقدپوششبهنهادهایحمایتی‪،‬پوششگستردهبیمهپایهدرمان‪،‬‬ ‫حمایتازکودکاندارایسوءتغذیه‪،‬طرحاشتغالعمومیوحمایتنقدی‬ ‫اعتباریبهمنظورخریدکاالیاساسیبرایگروهخانوارهایفقیرپیشنهاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شناسایی‪ ۱۳.۹‬میلیونخانواردرطبقهمتوسط‬ ‫درمجموعتعداد‪ ۱۳.۹‬میلیونخانواردرطبقهمتوسطقراردارندکه‬ ‫براساسنوعشغلانها‪،‬قابلطبقهبندیبودهوبهپنجدستهزیرتقسیممیشوند‬ ‫کارکنانومستمریبگیراندولت(‪ ۲.۲‬میلیونخانوار‪ ۱۵.۸،‬درصداز‬‫کلخانوارهایمتوسط)‬ ‫کارگرانومشاغلخصوصی(‪ ۶‬میلیونخانوار‪ ۴۳.۳،‬درصدازکل‬‫خانوارهایمتوسط)‬ ‫بازنشستگان(‪ ۲.۴‬میلیونخانوار‪ ۱۷.۳،‬درصدازکلخانوارهایمتوسط)‬‫فاقدیندرامدثابت(‪ ۳‬میلیونخانوار‪ ۲۱.۷،‬درصدازکلخانوارهای‬‫متوسط)‬ ‫تحتپوششنهادهایحمایتی(‪ ۲۷۷‬هزارخانوار‪ ۲،‬درصدازکل‬‫خانوارهایمتوسط)‬ ‫منطقایندسته بندیبهاینصورتاستکهبهطورکلیکارمندانو‬ ‫مستمریبگیراندولتازامنیتوپایداریشغلیباالتریبرخورداربودهوکمتر‬ ‫ازسایرگروههاتحتتاثیرشوک هاورکودهایاقتصادیقرارمی گیرندوبه‬ ‫طورمعمولتحتهرشرایطیحقوقومستمریثابترادریافتکردهوسالیانه‬ ‫افزایشدرحقوقودستمزددارند‪.‬بنابراینسیاست هایمتناسببااینگروه‪،‬‬ ‫متفاوتازسایرگروه هاخواهدبود‪.‬‬ ‫پسازکارمنداندولت‪،‬کارگرانومشاغلخصوصی(کهشغلرسمی‬ ‫دارایبیمهدارند‪)،‬بهلحاظامنیتشغلیقراردارند‪.‬اینگروههرچنداز‬ ‫شوک هایاقتصادیمتاثرمی شوند‪،‬اماحداقلدرصورتازدستدادنشغل‬ ‫می توانندتحتپوششبیمهبیکاریقرارگیرند‪.‬‬ ‫بازنشستگان(بهجزبازنشستگاندولتی)درمرتبهبعدیقراردارند‪.‬این‬ ‫گروهبهلحاظامنیتشغلیوضعیتمناسبیدارنداماازیکطرفبهعلت‬ ‫ویژگی هایسنینیازمندبرنامه هایحمایتیویژههستندوازطرفدیگرامکان‬ ‫افزایشدرامددراینگروهنسبتبهسایرگروه هابهسختیمیسراست‪.‬‬ ‫درمرحلهدیگر‪،‬فاقدیندرامدثابتقراردارند‪.‬دراینگروههمافرادبا‬ ‫درامدنسبتاباالقرارداشتهوهمافرادیبادرامدپایین تر‪،‬اماویژگییکسانهمه‬ ‫انهاایناستکهبهشدتتحتتاثیرشوک هایاقتصادیقرارداشتهوامنیت‬ ‫شغلیبسیارپایینیدارند‪.‬‬ ‫گروهاخرتحتپوششیننهادحمایتیهستند‪.‬تعداداندکیخانوار‬ ‫هستندکهتحتپوششنهادهایحمایتیقراردارند‪،‬امابهنظرمی رسدبهلحاظ‬ ‫درامدیجزودسته بندیفقیرقرارنمی گیرندوازاینروالزماستتاازمون‬ ‫وسعمجددصورتگیرد‪.‬‬ ‫دسته بندیبراساسنوعشغلباعثمی شودتاسیاستمتناسبباهریکاز‬ ‫گروه هادرمواقعیکهنیازاستبهاجراگذاشتهشود‪.‬همچنیندرنهایتراستی‬ ‫ازماییدسته بندیخانوارهابراساسدهککهدرانتهایاینگزارشنیزارائه‬ ‫شده‪،‬نشانمی دهدکهطبقهبندیبرحسبشغلتاحدخوبیمی تواندوضعیت‬ ‫خانوارهارانشاندهد‪.‬شایانذکراستکهازهمهگروه هایشغلی‪،‬دهکدهم‬ ‫جداشدهودرطبقهبرخوردارقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫وضعیتوروندشناساییخانوارهایبرخوردار‬ ‫‪۱۹‬درصدخانوارهایبرخوردار«کارمند»دولتند‬ ‫خانوارهاییارانهبگیردهکدهمدرگروهخانوارهایبرخوردار‬ ‫قرارگرفت هاند‪.‬خانوارهایاینگروهبهدودستهکارمنداندولت(‪ ۳۲۷‬هزار‬ ‫خانوارو‪ ۱۹‬درصدازکلخانوارهایبرخوردار)وغیرکارمنداندولت(‪۱.۳‬‬ ‫میلیونخانوارو‪ ۸۱‬درصدازکلخانوارهایبرخوردار)تقسیممی شوند‪.‬‬ ‫سیاستمتناسببااینگروهحذفازدریافتیارانهنقدیودراولویتقرار‬ ‫گرفتنپرداختمالیاتبرمجموعدرامدشخصیاست‪.‬‬ ‫راستیازماییدسته بندیخانوارهابراساسدارایی‪،‬سفرخارجیو‪...‬‬ ‫دهک بندیدرپایگاهاطالعاترفاهایرانیانبراساسشاخص هاییچون‬ ‫دارایی ها‪،‬حقوق‪،‬بیمه‪،‬سفرخارجی‪،‬مالکیتخودروومنزلومیانگینواریز‬ ‫ساالنهبهحسابسرپرستواعضایخانواردرسالهای‪ ۹۵‬تا‪،۹۸‬تراکنش‬ ‫خریدبانکیدرسالهای‪ ۹۸‬و‪ ۹۹‬انجامگرفتهوبراساسان‪،‬جمعیتیارانه‬ ‫بگیرهابه‪ ۱۰‬قسمتتقسیمشدهاست‪.‬دهکاول‪ ۱۰‬درصدجمعیتیاستکه‬ ‫کمترینبرخورداریازشاخص هایفوقراداشتهودهکدهم‪ ۱۰،‬درصد‬ ‫جمعیتیاستکهباالترینبرخورداریراداشتهاست‪.‬‬ ‫زمانیکهدستهبندیخانوارهابراساسوضعیتشغلیودرامدیرابا‬ ‫دهکبندیتطبیقمیدهیم‪،‬بهنظرمیرسدکهدستهبندیفوق(جدول‪)۳‬‬ ‫تفکیکنسبتامناسبیازوضعیتخانوارهابهدستمیدهدبهنحویکهبدون‬ ‫استفادهمستقیمازدهک‪،‬دستهبندیشغلیخانوارهاتطابقمناسبیبادهک‬ ‫انهادارد‪.‬‬ ‫‪۹.۴‬میلیونخانواریارانه بگیرکشور«فقیرند»‪۵۵/‬درصددر«طبقهمتوسط‬ ‫» درامدی‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬درجمعبندیاینگزارشنیزامدهاستکهدراین‬ ‫مطالعهخانوارهایایرانیدرسهدستهفقیر‪،‬متوسطوبرخوردارقرارگرفتند‪.‬در‬ ‫دستهبندیخانوارها‪،‬متوسطدهکدرامدیخانوارهایفقیر‪،۲.۷‬خانوارهای‬ ‫متوسط‪ ۶.۵‬وخانوارهایبرخوردار‪ ۱۰‬است‪.‬براساسایندستهبندی‪،‬از‬ ‫مجموع‪ ۲۴‬میلیونو‪ ۹۰۱‬هزارو‪ ۶۹۶‬خانوارایرانییارانهبگیر‪ ۳۸،‬درصدفقیر‪،‬‬ ‫‪ ۵۵‬درصدمتوسطو‪ ۷‬درصدبرخوردارهستندکهسیاستگذاربااستفادهازان‬ ‫میتواندسیاستحمایتیمتناسبباهریکرابهاجرابگذارد‪.‬‬ ‫ابطالدستورغیرقانونیسعیدمحمدتوسطدیوانعدالتاداری‬ ‫دردبیرخانهمناطقازادچهخبراست؟‬ ‫اینهفته‪،‬هفتهخوشایندیبرایسعیدمحمددرشورایعالیمناطق‬ ‫ازادنبود؛چهاینکهتصمیمدبیرشورایعالیمناطقدردیوانعدالت‬ ‫ادارینقضشدوبهاینترتیباوکهگالیهداشتاختیاراتشکماست‪،‬‬ ‫بااینتصمیمبخشیدیگرازاختیارتشنیزکاستهشد‪.‬‬ ‫ماجرا از این قرار بوده که در‪ ۲۱‬مهرماه‪ ۱۴۰۰‬درست‪ ۲۰‬روز‬ ‫پسانتصابسعیدمحمد بهسمتدبیرشورایعالیمناطقازادو‬ ‫یزندکهدران‬ ‫ویژهکشور‪،‬اونامه ایبهتماممدیرانعاملمناطقم ‬ ‫‪ ۴‬مورددستورجدیدصادرمی شودکهطیانتاکیدشدهدرراستای‬ ‫هماهنگیدرپیشبرداهدافسازمانیمناطقازاد‪،‬اوالهمهتفاهمنامه ها‬ ‫وقراردادهاقبلازانعقادبایدبهاطالعدبیرخانهبرسد‪.‬دوماتمامانتصابات‬ ‫بایدباهماهنگیدبیرخانهانجامشود‪.‬سوماتمامسفرهاوماموریت های‬ ‫داخلیوخارجیبادبیرخانههماهنگشودوچهارمااینکههرگونه‬ ‫قرارداد اعم از واگذاری‪ ،‬اجاره‪ ،‬فروش و مشارکت قبل از انعقاد به اطالع‬ ‫دبیرخانهشورایعالیمناطقبرسدودرصورتموافقتباان‪،‬اقدامبه‬ ‫انعقادقراردادشود‪.‬‬ ‫درایننامههمچنینهشداردادهشدهکهدرصورتعدمرعایت‬ ‫ایندستورالعمل‪،‬بامدیرانعاملمناطقبرخوردخواهدشدومسئولیت‬ ‫عدمرعایتمشخصابرعهدهمدیراناعالمشدهاست‪.‬‬ ‫اینمصوبهسعیدمحمددرمناطقازادالبتهبامخالفت هایروبرو‬ ‫شدهاست‪.‬منتقدانازروزاعالمایندستورالعملگفتهبودندمناطقازاد‬ ‫شخصیتحقوقیمستقلدارندوبراساسقوانینومقررات‪،‬توسطهیات‬ ‫مدیرهسازمان هاادارهمی شوند‪،‬نهدبیرخانه‪.‬‬ ‫همچنینهیاتمدیرهمناطقهمازسویاعضایهیاتدولتکه‬ ‫مجمعمناطقهستندوباموافقترییسجمهورانتخابمی شوندبنابراین‬ ‫مصوبهجدیدسعیدمحمدمغایرقانوناست‪.‬درباز هششماهسالگذشته‬ ‫تماممناطقازادجنوبکشورازجملهکیش‪،‬قشم‪،‬چابهارواروند‬ ‫همزمانباسرپرستادارهمدیریتشوند‪.‬نکتهدیگراینکهاینشائبهدرباره‬ ‫احکامسعیدوجودداردواناینکهگفتهشدهافرادیکهدرهیاتمدیره‬ ‫وسطحمدیران ومعاونینسازمان هامنصوبشد هاند‪،‬عمدتااعضایستاد‬ ‫انتخاباتیسعیدمحمدبود هاند‪.‬‬ ‫همهاینهادرحالیبودههمهاحکامازسویمحمدبدونمصوبه‬ ‫دولتصادرشدهکهاینمواردهیچکداممطابققانوننبودهاست‪.‬‬ ‫پیامدصدورایناحکامایناستکهانهاتازمانی کهعضوهیاتمدیره‬ ‫نشد هاند‪،‬حقامضایاسنادتعهداورراهمندارند‪.‬‬ ‫دستورالعملجدیداینتصوررابرایدبیرخانهایجادکردهکهدبیر‬ ‫مناطقرییسباالدستمناطقاست‪.‬ایندرحالیاستکهچنیناختیاری‬ ‫درقانونبهدبیردادهنشدهاست‪.‬اینکهایادبیربایدرئیسمدیرانباشدو‬ ‫قانونبایدعوضشود‪،‬بحثدیگریاستامااینکهقانوندرحالحاضر‬ ‫چیست‪،‬یکبحثدیگر‪.‬درحالحاضرقانونتاکیدکردهکهدبیربه‬ ‫عنوانرئیسمدیرانعاملمناطقنیستبلکهتنهامتولیهماهنگیباسایر‬ ‫دستگاه هایاجراییاست‪.‬‬ ‫مکاتباتاخیرودستورالمعل هایصادرشدهموجبشدکهدر‬ ‫تبصرهبودجهسالهایگذشته‪،‬نمایندگانمجلسدرتصمیمیجدید‬ ‫اختیارات‪،‬وظایف‪،‬ساختار وتشکیالتدبیرخانهرابهوزارتاقتصاد‬ ‫منتقلکنند ووزیرراپاسخگوبهمجلسبدانند‪.‬‬ ‫البتهسعیدمحمدپیشازاینتلویحاازکاهشاختیاراتمدیران‬ ‫انتقادکردهبودوگفتهبود«مدیرانمناطقهیچاختیاریدرمناطقازاد‬ ‫ندارند‪.‬اماراتبرایمناطقازادیکامیرگذاشتهواموربندر‪،‬فرودگاهو‬ ‫بانکراانجاممی دهد‪،‬ترکیهبرایاینکاروالیمنصوبکردهامامدیران‬ ‫مااختیاریندارند‪».‬‬ ‫نکتهعجیبانکهدستورالعملسعیدمحمدکامالدرتضادبا‬ ‫دیدگاه های او بوده است؛ از یک طرف او در جلسه ای که در ستاد‬ ‫اقتصادیاستانخوزستانبرگزارشده‪،‬ازنداشتناختیاراتگالیه‬ ‫می کندوازسویدیگرخودشمابقیاختیاراتراکامالازمدیران‬ ‫عاملمی گیرد‪.‬‬ ‫احتماالبهدلیلهمینانتقادبودهکهسعیدمحمدبادستورالعمل های‬ ‫جدیدخودخواستهبهدنبالافزایشاختیاراتشبودهاست؛ایندرحالی‬ ‫استکهدستورهایجدیدهیچکداممنطبقبرقانوننبودهاست‪.‬یکی‬ ‫ازمواردیکهدلیلغیرقانونیبودندستورسعیدمحمدبوده‪،‬نامه ایاز‬ ‫اسحاقجهانگیریاستکهدرتاریخ‪ ۱۷‬ابان‪ ۱۳۹۶‬بودهکهبادستور‬ ‫اسحاقجهانگیریمعاوناولوقترئیسجمهوروباپیشنهادرئیس‬ ‫سازماناداریواستخدامیدراجرایبندالفماده‪ ۶۵‬قانوناحکامدائمی‬ ‫برنامه هایتوسعهکشور‪،‬مدیرانعاملسازمان هایمناطقازادوتجاری‪،‬‬ ‫هم ترازبامقاماتمطابققانونمدیریتخدماتکشوریتعیینمی شوند‪.‬‬ ‫برپایهقوانینیکهوجودداشته‪،‬شکایتیازدستورالعملجدید‬ ‫دبیرخانهمناطقازادشدهکهبهدیوانعدالتاداریرفتهاست‪.‬دیوان‬ ‫عدالت اداری پس از بررسی ماجرا رای خود را اینگونه صادر کرده است‬ ‫کهدستورالعملدبیرشورایعالیمناطقازادخارجازصالحیتمقام‬ ‫صادرکنندهاناستودرقانونچگونگیادارهمناطقازادمصوبسال‬ ‫‪ ۱۳۷۲‬مقررکردهکههرمنطقهتوسطسازمانیکهبهصورتمشترک‬ ‫باشخصیتمستقلتشکیلشدهوسرمایهانمتعلقبهدولتاست‪،‬اداره‬ ‫می شود‪.‬ضمناینکهبراساسماده‪ ۸‬قانونمذکورسازمانوشرکت های‬ ‫تابعهانمجازهستندقرارداد هایالزمرابااشخاصحقیقیوحقوقی‬ ‫منعقدکنندوباسرمایه گذاریداخلیوخارجیبارعایتاصولقانون‬ ‫اساسیبرایانجامطرح هایعمرانیوتولیدیمشارکتکنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫پکن‪:‬‬ ‫هیچکسیقصدشروعجنگجهانیسومراندارد‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه چین (سه شنبه) اعالم کرد که هیچ کسی خواستار شروع جنگ جهانی سوم نیست‪ .‬تمامی طرف ها درخصوص بحران اوکراین باید خویشتن داری از خود نشان دهند و مانع تشدید هرگونه تنش شوند‪.‬به نقل از‬ ‫خبرگزاری اسپوتنیک‪ ،‬وانگ ونبین‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک جلسه توجیهی گفت‪« :‬هیچ کسی مایل به شروع جنگ جهانی سوم نیست‪ .‬ما امیدواریم که تمامی احزاب مرتبط خویشتن داری از خود نشان دهند‪ ،‬همچنین اجازه‬ ‫ندهند که بحران اوکراین تشدید یابد تا در سریع ترین زمان ممکن صلح برقرار شود‪».‬این در حالیست که سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که تسلیحات ارسالی ناتو به کی یف یک جنگ نیابتی است‪ .‬مذاکرات صلح با اوکراین‬ ‫ادامه خواهد یافت اما همچنان خطر “واقعی” جنگ جهانی سوم وجود دارد‪.‬وی همچنین مقایسه بین چین و المان نازی توسط وزیر دفاع استرالیا را “دیوانگی” توصیف کرد و هدف ان مخدوش کردن چهره چین است‪.‬وزیر دفاع استرالیا‪ ،‬پیش از‬ ‫این جاه طلبی های رو به رشد چین و جاه طلبی های المان نازی را در دهه ‪ ۱۹۳۰‬را با هم مقایسه کرده بود‪.‬‬ ‫نان»ازمذاکراتتهران‪-‬ریاض؛کشورهایعربیدیگراعتمادیبهامریکاندارندش‬ ‫گزارش«س یا ‬ ‫«سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی ایران روز گذشته (دوشنبه)‬ ‫با تایید دور پنجم گفت وگوهای میان تهران و ریاض‬ ‫گفت که این گفت وگوها با تالش های دولت عراق و‬ ‫مساعد ت های دولت عمان در بغداد برگزار شد و مثبت‬ ‫و رو به جلو بود‪.‬‬ ‫احتمالی مقامات در سطح وزارت خارجه در مذاکرات‬ ‫اتی می تواند نشان دهنده پیشرفت قابل توجه و تمایل‬ ‫طرفین برای به نتیجه رساندن برخی از حل نشدنی ترین‬ ‫درگیری های منطقه ای باشد‪.‬‬ ‫خطیب زاده در نشست خبری هفتگی خود در‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران روز گذشته همچنین درباره احتمال دیدار وزرای‬ ‫ریاض و تهران‪ ،‬جنگ یمن بود و توضیح داد‪« :‬هم اکنون‬ ‫که متوقف شده است‪ ،‬حداقل فع ً‬ ‫ال متوقف شده است‪،‬‬ ‫درباره روابط نه چندان خوب امریکا و کشورهای عربی‬ ‫در ادامه افزود که ایران فقط امادگی دارد تا درباره‬ ‫صادرکننده نفت جهان‪ ،‬و امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫انصاراهلل یمن مذاکر ه ای صورت نمی دهد‪.‬‬ ‫خارجه ایران و عربستان هم یاداور شد‪ :‬هنوز در ان‬ ‫نقطه قرار نداریم‪.‬سی ان ان سپس با اشاره به این موارد‬ ‫خصوص این موضوع که ایران مطالبی را به صورت‬ ‫حاشیه خلیج فارس نوشت‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬بزرگترین‬ ‫گفت‪«:‬ما در خصوص موضوعات دوجانبه و منطقه ای‬ ‫درخواست های ایاالت متحده را برای افزایش تولید نفت‬ ‫به منظور کاهش قیمت نفت خام که احتماالً به جنگ‬ ‫فارس اعتماد خود به امریکا برای پایبندی به تعهداتش‬ ‫ان شاءاهلل حج برگزار می شود‪ ،‬سال گذشته به خاطر‬ ‫تصمیم گرفتند به اتحاد با روسیه بعنوان صادرکننده نفت‬ ‫در غرب اسیا خود امور را به دست گرفته اند‪.‬‬ ‫این است که شاید نزدیک به ‪ ۴۰‬هزار نفر اعزام خواهند‬ ‫کتبی به عربستان داده و منتظر پاسخ عربستان است‬ ‫شبکه امریکایی «سی ان ان» در واکنش به‬ ‫این اظهارات مقام های ایرانی درباره دور پنجم‬ ‫گفت وگوهای میان عربستان و جمهوری اسالمی ایران‬ ‫گزارش کرد‪ ،‬در حالیکه کشورهای عربی حاشیه خلیج ‬ ‫در قبال امنیت خود از دست داده اند‪ ،‬دو رقیب قدیمی‬ ‫در این گزارش با اشاره به یکی از محورهای‬ ‫گفت وگو میان ایران و عربستان مبنی بر اعزام ‪40‬‬ ‫هزار زائر ایرانی به مراسم حج ادامه داد‪ ،‬در حالی‬ ‫که مذاکرات تا به امروز بر موضوعات نسبتاً کوچکی‬ ‫مانند زیارت اماکن مقدس متمرکز بوده و مقامات در‬ ‫سطح اطالعاتی نیز در ان حضور داشته اند‪ ،‬حضور‬ ‫و این که ایا عربستان به این مطالب پاسخ داده است‪،‬‬ ‫با هیات اعزامی عربستان گفت وگوهایی انجام دادیم‪.‬‬ ‫کرونا داخلی برگزار می شود و گفت وگوها حاکی از‬ ‫شد و جزییات را از سازمان حج بپرسید و موضوعات‬ ‫دیگری در دستورکار بوده که در حال انجام است‪.‬‬ ‫مرندی‪ :‬از نظر ایران‪ ،‬بزرگ ترین مانع در مسیر گرم‬ ‫شدن روابط ریاض و تهران‪ ،‬جنگ یمن بود و هم اکنون‬ ‫که متوقف شده است‪ ،‬امید واقعی برای بهبود روابط‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نظر ایران‪ ،‬بزرگ ترین مانع در مسیر گرم شدن روابط‬ ‫روسیه در اوکراین دامن می زند‪ ،‬رد کرد ه اند و در عوض‬ ‫برای افزایش تدریجی تولیدات بپیوندند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬با گذشت بیش از ‪ ۱۵‬ماه از ریاست‬ ‫جمهوری بایدن‪ ،‬هیچ گفت وگویی بین رئیس جمهور‬ ‫امریکا و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان صورت‬ ‫نگرفته است و این در حالی است که هر دو کشور‬ ‫امارات و عربستان در حال رفع موانع و اختالفات در‬ ‫منطقه هستند‪«.‬محمد مرندی» استاد دانشگاه تهران در‬ ‫خصوص روابط میان ایران و ریاض می گوید که از نقطه‬ ‫امید واقعی برای بهبود روابط وجود دارد»‪ .‬مرندی‬ ‫موضوعاتی با ماهیت دوجانبه مذاکره کند و از جانب‬ ‫سی ان ان سپس در بخش بعدی گزارش خود‬ ‫نوشت که ازسرگیری مذاکرات میان ایران و عربستان‬ ‫در حالی صورت گرفته است که جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و کشورهای عضو برجام در حال انجام مذاکرات‬ ‫وین برای لغو تحریم های یکجانبه غرب و احیای توافق‬ ‫هسته ای هستند و کشورهای عربی از امریکا برای‬ ‫رسیدگی به نگرانی هایی که در خصوص ایران دارند‪،‬‬ ‫ناامید شد ه اند‪.‬این گزارش سپس در بخش پایانی خود‬ ‫نوشت‪ ،‬گفت وگوهای مستقیم با ایران تالشی از سوی‬ ‫کشورهای عربی خلیج فارس برای انجام این کار است‬ ‫اما تحلیلگران در توانایی انها برای دستیابی به نتایجی‬ ‫که بتواند هر دو طرف را راضی کند‪ ،‬تردید دارند‪.‬‬ ‫«بلوک های فضایی» و اینده‬ ‫همکاری های بین المللی در فضا؛‬ ‫ایا فضا «دوستانه»‬ ‫باقی می ماند؟‬ ‫همکاری های بین المللی فضای از زمان راه‬ ‫اندازی نخستین اکتشافات‪ ،‬حتی در دوره جنگ‬ ‫سرد نیز جنبه دشمنانه به خود نگرفت و اگرچه‬ ‫بحث هایی همچون طرح «جنگ ستارگان»‪،‬‬ ‫تصویری ترسناک از تضاد در فضا را ارائه‬ ‫می داد‪ ،‬اما واقعیت این بود که دو کشور ایاالت‬ ‫متحده و شوروی در این عرصه حتی با یکدیگر‬ ‫همکاری نیز کرده اند‪ .‬اما رخدادی همچون‬ ‫جنگ اوکراین به یکباره این حالت «دوستانه»‬ ‫در فضا را دگرگون کرد و دوباره سیاست های‬ ‫زمینی را به عرصه فضا برد‪.‬‬ ‫حتی در زمان درگیری های روی زمین‪ ،‬فضا‬ ‫از نظر تاریخی عرصه همکاری بین ملت ها بوده‬ ‫است‪ .‬اما روند های دهه گذشته نشان می دهد که‬ ‫ماهیت همکاری در فضا در حال تغییر است و‬ ‫پیامد های تهاجم روسیه به اوکراین این تغییرات‬ ‫را برجسته کرده است‪ .‬در این میان برخی از‬ ‫محققان اینده ای را پیش بینی می کنند که در ان‬ ‫دولت های مجرد سطوح مختلفی از سلطه را دنبال‬ ‫می کنند‪ ،‬در حالی که برخی دیگر سناریویی را‬ ‫پیش بینی می کنند که در ان نهاد های تجاری‬ ‫ملت ها را گرد هم می اورند‪ .‬اما هنوز می توان‬ ‫یک سناریوی دیگر را نیز متصور شد؛ در چند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬گروه هایی از ملت ها با منافع‬ ‫استراتژیک مشابه روی زمین گرد هم امده اند‬ ‫تا منافع خود را در فضا پیش ببرند و انچه را که‬ ‫دانشمندان «بلوک های فضایی» می نامند‪ ،‬تشکیل‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫از تالش های فضایی تحت رهبری دولت ها‬ ‫تا همکاری‬ ‫ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی بر‬ ‫فعالیت های فضایی در طول جنگ سرد مسلط‬ ‫بودند‪ .‬با وجود تنش های روی زمین‪ ،‬هر دو با‬ ‫دقت عمل می کردند تا از ایجاد بحران جلوگیری‬ ‫کنند و حتی در تعدادی از پروژه ها در فضا‬ ‫همکاری کردند‪ .‬زمانی که کشور های بیشتری‬ ‫اژانس فضایی خود را توسعه دادند‪ ،‬چندین‬ ‫گروه همکاری بین المللی ظهور کردند‪ .‬این ها‬ ‫شامل دفتر سازمان ملل متحد برای امور فضای‬ ‫ماورای جو‪ ،‬کمیته سازمان ملل متحد در مورد‬ ‫استفاده صلح امیز از فضا و کمیته مشورتی برای‬ ‫سیستم های داده فضایی است‪.‬‬ ‫ایا فضا «دوستانه» باقی می ماند؟‬ ‫در سال ‪ ،۱۹۷۵‬ده کشور اروپایی اژانس‬ ‫فضایی اروپا را تاسیس کردند‪ .‬در سال ‪،۱۹۹۸‬‬ ‫ایاالت متحده و روسیه به تالش ها برای ساخت‬ ‫ایستگاه فضایی بین المللی پیوستند که اکنون‬ ‫توسط ‪ ۱۵‬کشور پشتیبانی می شود‪ .‬این سرمایه‬ ‫گذاری های چند ملیتی در درجه اول بر همکاری‬ ‫علمی و تبادل داده متمرکز بود و توانست چندین‬ ‫پروژه مشترک فضایی را به خوبی هدایت کند‪.‬‬ ‫ظهور بلوک های فضایی‬ ‫اژانس فضایی اروپا که اکنون شامل ‪۲۲‬‬ ‫کشور است را می توان در زمره اولین بلوک های‬ ‫فضایی در نظر گرفت‪ .‬اما تغییر اشکارتر به سمت‬ ‫این نوع ساختار قدرت را می توان پس از پایان‬ ‫جنگ سرد مشاهده کرد‪ .‬کشور هایی که در زمین‬ ‫منافع مشترک داشتند‪ ،‬شروع به گردهم امدن‬ ‫برای دنبال کردن اهداف ماموریتی خاص در فضا‬ ‫و تشکیل بلوک های فضایی کردند‪ .‬در پنج سال‬ ‫گذشته‪ ،‬چندین بلوک فضایی جدید با سطوح‬ ‫مختلف قابلیت های فضایی ظهور کرده اند‪ .‬این ها‬ ‫شامل اژانس فضایی افریقا با ‪ ۵۵‬کشور عضو‪،‬‬ ‫اژانس فضایی امریکای التین و کارائیب با‬ ‫هفت کشور عضو و گروه هماهنگی فضایی‬ ‫عربی با ‪ ۱۲‬کشور عضو از خاورمیانه است‪ .‬این‬ ‫گروه ها به ملت ها اجازه می دهند تا با دیگران در‬ ‫بلوک های خود همکاری نزدیک داشته باشند‪،‬‬ ‫اما در عین حال خود این بلوک ها نیز با یکدیگر‬ ‫رقابت می کنند‪ .‬دو بلوک فضایی اخیر یعنی‬ ‫توافقنامه ارتمیس و توافق قمری چین و روسیه‪،‬‬ ‫نمونه ای از این رقابت هستند‪.‬‬ ‫ایا فضا «دوستانه» باقی می ماند؟‬ ‫رقابت های فضایی در ماه‬ ‫توافقنامه ارتمیس که در اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬راه‬ ‫اندازی شد توسط ایاالت متحده رهبری می شود‬ ‫و در حال حاضر شامل ‪ ۱۸‬کشور است‪ .‬هدف‬ ‫این گروه بازگرداندن انسان به ماه تا سال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫و ایجاد چارچوبی حاکم برای کاوش و استخراج‬ ‫معادن در ماه‪ ،‬مریخ و فراتر از ان است‪ .‬هدف از‬ ‫این ماموریت ساخت یک ایستگاه تحقیقاتی در‬ ‫قطب جنوبی ماه با یک ایستگاه فضایی پشتیبان‬ ‫ماه به نام ‪ Gateway‬است‪ .‬در سمت دیگر‪،‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۱۹‬روسیه و چین توافق کردند تا در‬ ‫ماموریتی برای اعزام انسان به قطب جنوب ماه تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۶‬همکاری کنند‪ .‬این ماموریت مشترک‬ ‫چین و روسیه همچنین قصد دارد در نهایت یک‬ ‫پایگاه در ماه بسازد و یک ایستگاه فضایی را در‬ ‫مدار ماه قرار دهد‪.‬‬ ‫اینکه این بلوک ها برای انجام ماموریت های‬ ‫مشابه در ماه با یکدیگر همکاری نمی کنند‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که منافع استراتژیک و رقابت های روی‬ ‫زمین به فضا منتقل شده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬هر‬ ‫کشوری می تواند به توافقنامه ارتمیس بپیوندد‪،‬‬ ‫اما روسیه و چین به همراه تعدادی از متحدان‬ ‫زمینی انها‪ ،‬از پیوستن به این پیمان اجتناب کرده‬ ‫اند‪ ،‬زیرا این توافق را تالشی برای گسترش نظم‬ ‫بین المللی تحت سلطه ایاالت متحده به فضا‬ ‫می دانند‪ .‬به طور مشابه‪ ،‬روسیه و چین قصد دارند‬ ‫در های ایستگاه تحقیقاتی اینده ماه خود را به‬ ‫روی همه طرف های عالقه مند باز کنند‪ ،‬اما هیچ‬ ‫کشوری از ارتمیس عالقه ای در این زمینه ابراز‬ ‫نکرده است‪ .‬اژانس فضایی اروپا حتی چندین‬ ‫پروژه مشترک را که با روسیه برنامه ریزی کرده‬ ‫بود متوقف کرده و در عوض در حال گسترش‬ ‫همکاری های خود با ایاالت متحده و ژاپن است‪.‬‬ ‫ایا فضا «دوستانه» باقی می ماند؟‬ ‫تاثیر بلوک های فضایی بر سیاست های زمینی‬ ‫کشور ها عالوه بر قدرت جویی در فضا‪ ،‬از‬ ‫بلوک های فضایی نیز برای تقویت حوزه های‬ ‫نفوذ خود در زمین استفاده می کنند‪ .‬یک نمونه‬ ‫سازمان همکاری فضایی اسیا و اقیانوسیه است‬ ‫که در سال ‪ ۲۰۰۵‬تشکیل شد‪ .‬این سازمان به‬ ‫رهبری چین شامل بنگالدش‪ ،‬ایران‪ ،‬مغولستان‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬پرو‪ ،‬تایلند و ترکیه است‪ .‬اگرچه گفته‬ ‫می شود که هدف عالی این سازمان‪ ،‬توسعه و‬ ‫پرتاب ماهواره های کشور های عضو است‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت این است که هدف اصلی تشکیل ان‪،‬‬ ‫گسترش و عادی سازی استفاده از سیستم ناوبری‬ ‫چینی ‪ BeiDou‬یا همان نسخه چینی ‪GPS‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقش شرکت های فضایی خصوصی‬ ‫در دهه گذشته فعالیت های تجاری در فضا‬ ‫رشد فوق العاده ای داشته است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬برخی‬ ‫از محققان اینده همکاری فضایی را با منافع‬ ‫تجاری مشترک تعریف می کنند‪ .‬در این سناریو‪،‬‬ ‫نهاد های تجاری به عنوان واسطه بین دولت ها‬ ‫عمل می کنند و ان ها را در پشت پروژه های‬ ‫تجاری خاص در فضا متحد می کنند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬شرکت های تجاری بعید است که بتوانند‬ ‫همکاری بین المللی اینده در فضا را دیکته کنند‪.‬‬ ‫طبق قوانین بین المللی فضایی فعلی‪ ،‬هر شرکتی‬ ‫که در فضا فعالیت می کند‪ ،‬این کار را به عنوان‬ ‫توسعه دهنده ‪ -‬و تحت صالحیت ‪ -‬دولت‬ ‫کشور خود انجام می دهد‪ .‬تسلط دولت ها بر‬ ‫شرکت ها در امور فضایی به وضوح از طریق‬ ‫بحران اوکراین نشان داده شده است‪ .‬در نتیجه‬ ‫تحریم های دولتی‪ ،‬بسیاری از شرکت های فضایی‬ ‫تجاری همکاری با روسیه را متوقف کردند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه به چارچوب قانونی فعلی‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد به احتمال زیاد دولت ها ‪ -‬نه نهاد های‬ ‫تجاری ‪ -‬به دیکته کردن قوانین در فضا ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بلوک های فضایی برای همکاری یا درگیری‬ ‫کارشناسان معتقدند که در اینده‪ ،‬تشکیالت‬ ‫دولتی ‪ -‬مانند بلوک های فضایی ‪ -‬به عنوان ابزار‬ ‫اصلی برای پیشبرد منافع ملی خود‪ ،‬در فضا و‬ ‫زمین عمل خواهند کرد‪ .‬وقتی ملت ها گرد هم‬ ‫می ایند و بلوک های فضایی را تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫می تواند فواید زیادی داشته باشد‪ .‬مطالعات و‬ ‫اکتشافات فضایی امری دشوار است‪ ،‬بنابراین‬ ‫تجمیع منابع‪ ،‬نیروی انسانی و دانش می تواند‬ ‫رویکردی کام ً‬ ‫ال منطقی باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬چنین‬ ‫سیستمی با خطرات ذاتی نیز همراه است‪.‬‬ ‫ایا فضا «دوستانه» باقی می ماند؟‬ ‫تاریخ مثال های زیادی ارائه می کند که‬ ‫نشان می دهد هر چه اتحاد ها محکمتر شوند‪،‬‬ ‫احتمال وقوع درگیری بیشتر است‪ .‬استحکام‬ ‫فزاینده دو اتحاد ‪ -‬ائتالف سه گانه و اتحاد سه‬ ‫گانه ‪ -‬در پایان قرن نوزدهم اغلب به عنوان‬ ‫محرک اصلی جنگ جهانی اول ذکر می شود‪.‬‬ ‫یک درس کلیدی از تاریخ این است که تا زمانی‬ ‫که بلوک های فضایی موجود انعطاف پذیر و به‬ ‫روی همگان باز باشند‪ ،‬همکاری ها شکوفا خواهد‬ ‫شد و ممکن است جهان هنوز از یک درگیری‬ ‫اشکار در فضا اجتناب کند‪ .‬حفظ تمرکز بر‬ ‫اهداف علمی و مبادالت بین و درون بلوک های‬ ‫فضایی ‪ -‬در حالی که رقابت های سیاسی را‬ ‫دور نگه می دارد ‪ -‬به تضمین اینده همکاری‬ ‫بین المللی در فضا کمک می کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1570‬‬ ‫بین الملل‬ ‫گوترشدرمسکو‬ ‫خواستاراتش بسفوری‬ ‫در اوکراین شد‬ ‫«انتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد که برای دیدار با‬ ‫مقامات روس در میانه بحران اوکراین امروز (سه شنبه) وارد مسکو‬ ‫شد‪ ،‬گفت که شرایط برای اتش بس در اوکراین باید هر چه سریع تر‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫گوترش در دیدار با «سرگئی الوروف» وزیر امور خارجه‬ ‫روسیه افزود‪« :‬ما بسیار به یافتن راه هایی به منظور ایجاد شرایط برای‬ ‫گفت وگوی موثر‪ ،‬ایجاد شرایط برای اتش بس در اسرع وقت و ایجاد‬ ‫شرایط برای راه حل مسالمت امیز عالقه مند هستیم»‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان این که «باید تمام تالش خود را برای پایان‬ ‫دادن به این وضعیت (درگیری ها در اوکراین) انجام دهیم»‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تعابیر متفاوتی (نسبت به روسیه) داریم اما مانع گفت وگو نمی شود‪.‬‬ ‫گوترش قرار است بعد از دیدار الوروف با والدیمیر پوتین‬ ‫رئیس جمهور روسیه دیدار و در خصوص بحران اوکراین گفت وگو‬ ‫کند‪ .‬او همچنین پس از روسیه‪ ،‬عازم اوکراین طرف دیگر درگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در خصوص‬ ‫ایجاد اتش بس در اوکراین گفت مسکو فع ً‬ ‫ال اعتقاد ندارد که‬ ‫اتش بس امکا ن پذیر باشد‪.‬‬ ‫«دیمیتری پولیانسکی» به رسانه ها گفت‪ :‬درخواست هایی برای‬ ‫اتش بس وجود دارد‪ .‬ما کریدورهای بشردوستانه را باز کردیم که‬ ‫البته روسیه از انها استفاده نمی کند‪ .‬فکر نمی کنیم اتش بس در‬ ‫حال حاضر جزو گزینه های تحت بررسی باشد چون تنها فایده ای‬ ‫که خواهد داشت این است که به نیروهای اوکراین فرصت می دهد‬ ‫تجدید قوا کنند و صحنه سازی های تحریک امیز بیشتری مثل بوچا‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫روسیه از روز ‪ ۵‬اسفند (‪ ۲۴‬فوریه) دستور حمله نظامی به اوکراین‬ ‫را صادر کرد‪ .‬این تحول چند روز بعد از ان رخ داد که مسکو رسماً‬ ‫استقالل جمهوری های «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین‬ ‫را به رسمیت شناخت‪ .‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهور روسیه هدف از‬ ‫عملیات نظامی کشورش را «غیرنظامی کردن اوکراین» و «نازی زدایی»‬ ‫از این کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫روسیه همچنین اعالم کرده اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات‬ ‫مینسک که در سال های ‪ ۲۰۱۴‬و ‪ ۲۰۱۵‬برای حل مناقشه های موجود‬ ‫میان جدایی خواهان و کی یف حاصل شده بود عمل نکرده است‪.‬‬ ‫انفجارانتحاری‬ ‫درشمالبغداد‬ ‫به نقل از شفق نیوز‪ ،‬یک منبع امینتی عراقی امروز سه شنبه از‬ ‫انفجار انتحاری که نیروهای ارتش عراق در شمال بغداد را هدف قرار‬ ‫داد و به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن یک افسر ارتش این‬ ‫کشور منجر شد‪ ،‬خبر دادند‪.‬‬ ‫این منبع امنیتی عراقی اعالم کرد‪ :‬عامل انتحاری که کمربند‬ ‫انتحاری بر تن داشت هنگام بازرسی خود را در الطارمیه در شمال‬ ‫بغداد منفجر کرد که بر اثر ان یک سرباز کشته و یک افسر زخمی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫واحد اطالع رسانی امنیتی عراق هم در بیانیه ای اعالم کرد که‬ ‫نیروهای فرماندهی عملیات بغداد و سازمان امنیت ملی موفق به‬ ‫هالکت دو تروریست که یکی از انها عامل انتحاری بود و کمربند‬ ‫انتحاری بر تن داشت در داخل بوستان البوغبین در الطارمیه در شمال‬ ‫بغداد شدند‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده است‪ :‬این عملیات به جان باختن یک نظامی‬ ‫و زخمی شدن یک افسر پس از حمله به محلی که این تروریست‬ ‫انتحاری در داخل ان قرار داشت‪ ،‬منجر شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مقایسه پاداش ملی پوشان فوتسال با‬ ‫فوتبال‪ /‬تفاوت از زمین تا اسمان!‬ ‫انتشار پاداش ها و مبالغ پرداخت شده در‬ ‫فدراسیون فوتبال طی روزهای گذشته به یکی از‬ ‫مباحث مورد توجه در رسانه های مختلف تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬در بحبوحه این افشاگری ها که تسویه‬ ‫حساب های مدیریتی و احتماالً انتخاباتی را مورد‬ ‫هدف قرار داده است نکات دیگری هم وجود‬ ‫دارد که مورد غفلت واقع شده است‪.‬‬ ‫یکی از این موضوعات‪ ،‬تفاوت پاداش‬ ‫پرداخت شده به بازیکنان و مربیان تیم ملی‬ ‫فوتسال با بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال است‬ ‫که مقایسه ان نشان دهنده شکاف مالی زیاد بین‬ ‫این دو رشته است‪.‬‬ ‫فوتسال در جام جهانی؛ کمتر از ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان برای هر بازیکن‬ ‫تیم ملی فوتسال ایران سال گذشته در‬ ‫مسابقات جام جهانی ‪ ۲۰۲۱‬لیتوانی شرکت کرد‬ ‫و پاداش هایی که به این تیم در این رقابت ها‬ ‫پرداخت شده است‪ ،‬نشان دهنده میزان بی‬ ‫توجهی و کم اهمیت بودن این رشته برای‬ ‫مدیران فدراسیون است‪.‬‬ ‫پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد هر‬ ‫یک از بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتسال در جام‬ ‫جهانی بعد از برد برابر صربستان و امریکا هر‬ ‫کدام مبلغ ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان (خالص)‬ ‫دریافتی داشته اند‪ .‬این مبلغ برای بازی با ازبکستان‬ ‫در مرحله یک هشتم نهایی به ‪ ۲۷‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار تومان (برای هر بازیکن و مربی) افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی‬ ‫برابر قزاقستان شکست خورد و حذف شد‪.‬‬ ‫اما ملی پوشان فوتسال ایران پیش از جام‬ ‫جهانی و به واسطه حضور در تورنمنت تایلند و‬ ‫بازی دوستانه با بالروس هم مبلغ ‪ ۱۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان پاداش گرفته اند‪.‬‬ ‫در واقع یک بازیکن تیم ملی فوتسال در‬ ‫مجموع با احتساب تورنمنت تایلند‪ ،‬بازی با‬ ‫بالروس و کسب سه برد در جام جهانی لیتوانی‬ ‫روی هم رفته مبلغ ‪ ۷۹‬میلیون تومان پاداش گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقایسه پاداش ملی پوشان فوتسال با فوتبال‪/‬‬ ‫تفاوت از زمین تا اسمان!‬ ‫فوتبال در انتخابی جام جهانی؛ نزدیک به ‪۱‬‬ ‫میلیارد تومان برای هر بازیکن‬ ‫اما این میزان برای تیم ملی فوتبال ایران در‬ ‫مرحله انتخابی جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر چه میزان‬ ‫بوده است؟ بازیکنان تیم ملی برای چهار بازی‬ ‫مرحله مقدماتی برابر بحرین‪ ،‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫کامبوج و عراق هر کدام ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان‬ ‫پاداش گرفته اند‪ ۷۰ .‬میلیون تومان از این پاداش‬ ‫متعلق به وزارت ورزش بابت برد برابر بحرین‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی‪ ،‬پاداش‬ ‫بازیکنان تیم ملی ایران به شکل چشمگیری‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬هر یک از مربیان و بازیکنان‬ ‫برای دیدار با عراق‪ ،‬امارات و لبنان مبلغ ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیون تومان (‪ ۵۱۰‬میلیون برای سه بازی)‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬برای بازی برگشت با عراق این‬ ‫مبلغ به ‪ ۹۹‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اعضای تیم ملی ایران برای‬ ‫دیدار با سوریه هم ابتدا یک مبلغ ‪ ۴۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان دریافت کرده اند و سپس ما‬ ‫به تفاوت این پاداش به مبلغ ‪ ۵۵‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان را گرفته اند یعنی برای بازی با سوریه‬ ‫چیزی در حدود ‪ ۹۷‬میلیون تومان‪.‬‬ ‫به صورت خالصه بازیکنان و مربیانی که‬ ‫در تمام اردوهای مسابقات یاد شده حضور‬ ‫داشته اند‪ ،‬هر کدام حدود ‪ ۹۰۵‬میلیون تومان‬ ‫پاداش گرفته اند‪.‬‬ ‫مقایسه پاداش ملی پوشان فوتسال با فوتبال‪/‬‬ ‫تفاوت از زمین تا اسمان!‬ ‫تفاوت ‪ ۸۰۰‬میلیون تومانی فوتسال با فوتبال‬ ‫فوتسال ایران همواره از مشکالت مالی زیاد‬ ‫رنج برده است و این موضوع نه تنها باعث برگزار‬ ‫نشدن بازی های تدارکاتی بزرگ در بعضی از‬ ‫مقاطع زمانی شده بلکه حتی تعویق پرداختی ها به‬ ‫بازیکنان و مربیان این رشته را بعد از موفقیت در‬ ‫جام ملت های ‪ ۲۰۱۸‬در پی داشته است‪.‬‬ ‫مربیان و بازیکنان فوتسال خودشان بارها‬ ‫اعالم کرده اند که قصد مقایسه کردن شرایط‬ ‫مالی این رشته را با فوتبال ندارند چون بحث‬ ‫فوتبال و فراگیری این رشته گسترده تر است‬ ‫اما این پاداش ها نشان می دهد فدراسیون فوتبال‬ ‫کمترین میزان اهمیت را برای فوتسال قائل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازیکنان فوتسال در جام جهانی حضور‬ ‫داشته اند؛ باالترین و معتبرترین جام فوتسالی در‬ ‫جهان که هر چهار سال یک بار زیر نظر فیفا‬ ‫برگزار می شود اما پاداش ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومانی برای هر برد در مرحله گروهی با پاداش‬ ‫مشکلخدمتمرادمندحلشد؛‬ ‫احتمالگشایشدرکاریزدانی‬ ‫روزهایپایانیسالگذشتهیکیازاخبارمهمپیرامونلیگبرترکهخیلیدرموردشصحبتمی شد‪،‬ماجرایسربازیمحمدحسینمرادمند‬ ‫وسیاوشیزدانی‪،‬دومدافعاستقاللاستکهباوجودتالش هایباشگاهنتوانستندمشکلخدمتانهاراتاپایانفصلبیستویکمبهتعویقبیاندازند‬ ‫ودرنهایتباجداییازجمعابی پوشانتهرانیبهملوانبندرانزلیپیوستندتادورانخدمتسربازیخودرادراینتیمنظامیسپریکنند‪.‬باوجود‬ ‫اینانتقالاماایندوبازیکندستازتالشبرایحلمشکلخدمتخودبرنداشتهودرطولاینمدتمشغولپیگیریراه هایقانونیبرایپایانیا‬ ‫تعویقزمانخدمتخودشانبودندوحاالاخباریبهدستمانرسیدهکهحاکیازگشایشیدراینخصوصاست‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫نامهمشترکفیفاو‪AFC‬چهمی گوید؟‬ ‫خبریازتعلیقوتهدیدنیست‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون تومانی برای فوتبال (ان هم نه در‬ ‫جام جهانی بلکه در مرحله انتخابی جام جهانی)‬ ‫تفاوت های قابل توجهی را برای فوتسالی ها نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫مقایسه پاداش ملی پوشان فوتسال با فوتبال‪/‬‬ ‫تفاوت از زمین تا اسمان!‬ ‫استعفای یک مربی فوتسال‪ ،‬عدم جذب‬ ‫مربی خارجی‬ ‫مشکالت مالی در فوتسال هر سال مانعی در‬ ‫راه اماده سازی تیم های ملی کشورمان در این‬ ‫رشته بوده است‪ .‬علی صانعی سرمربی تیم جوانان‬ ‫ایران به دلیل عدم دریافت مطالباتش بعد از دو‬ ‫سال‪ ،‬قید کار در این تیم را زد و از هدایت تیم‬ ‫جوانان کناره گیری کرد‪ .‬وحید شمسایی سرمربی‬ ‫تیم ملی بزرگساالن بعد از حضورش در این تیم‬ ‫درخواست حضور یک دستیار اسپانیایی با یک‬ ‫مبلغ معقول را داشت اما فدراسیون اعالم کرد‬ ‫شرایط مالی برای جذب مربی خارجی فراهم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این مشکالت در فراهم کردن بازی های‬ ‫تدارکاتی برای تیم ملی قبل از حضور در‬ ‫مسابقات قهرمانی اسیا هم از همین حاال عیان‬ ‫است‪ .‬مشکالت تیم های فوتسال بانوان هم به‬ ‫جای خود‪.‬‬ ‫شاید در توجیه تفاوت بزرگ پاداش‬ ‫فوتسالی ها و فوتبالی ها به مصوبات هیات رئیسه‬ ‫فدراسیون فوتبال اشاره شود اما مشخص نیست‬ ‫چرا هیات رئیسه در این حد فوتسال را از نظر‬ ‫مالی در مضیقه قرار می دهد؛ در حالی که توجه‬ ‫و سرمایه گذاری در فوتسال همیشه نتایج مثبتی‬ ‫برای اعتبار فدراسیون فوتبال ایران از جمله عنوان‬ ‫سومی جام جهانی ‪ ،۲۰۱۶‬قهرمانی های متوالی در‬ ‫اسیا و کسب عناوین فردی بهترین های اسیا را به‬ ‫دنبال داشته است‪.‬‬ ‫فینال لیگ بسکتبال شهرداری گرگان و‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫اخرین نامه ارسال شده به‬ ‫فدراسیون فوتبال ایران که به‬ ‫امضای روسای فیفا و ‪AFC‬‬ ‫رسیده بر خالف برخی اخبار و‬ ‫شایعات مطرح شده در روزهای‬ ‫گذشته هیچ نشانی از تهدید و یا‬ ‫تعلیق ندارد‪.‬‬ ‫فیفا و ‪ AFC‬در نامه مشترک‬ ‫اخیر خود با فدراسیون فوتبال به‬ ‫موارد مهمی اشاره کرد ه اند که‬ ‫البته برخالف حرف و حدیث های‬ ‫مطرح شده‪ ،‬نشانی از تعلیق و‬ ‫تشکیل کمیته عادی سازی ندارد‪.‬‬ ‫در نخستین بخش نامه‪ ،‬فیفا‬ ‫و ‪ AFC‬ششمین صعود ایران به‬ ‫جام جهانی را تبریک گفته اند و‬ ‫همچنین سومین صعود پیاپی فوتبال‬ ‫ایران به نشانه رشد و پیشرفت‬ ‫فوتبال ایران و عالقه مردم ایران به‬ ‫محبو ب ترین رشته ورزشی جهان‬ ‫ارزیابی کرد ه اند‪.‬‬ ‫در پاراگراف دوم این نامه به‬ ‫موضوع اهمیت ثبات و پایداری‬ ‫مدیریت فدراسیون فوتبال اشاره‬ ‫شده و امده است‪”:‬انتصاب‬ ‫شما (میرشاد ماجدی) مطابق با‬ ‫اساسنامه فدراسیون بوده و با اصول‬ ‫حاکمیتی فیفا و ‪ AFC‬مطابقت‬ ‫دارد‪”.‬موضوع سوم مورد اشاره‬ ‫در نامه فیفا‪ ،‬ضرورت استقالل‬ ‫فدراسیون و عدم مداخله فرد ثالث‬ ‫در اداره امور این مجموعه است‬ ‫که این مسئله به عنوان یکی از‬ ‫تعهدات فدراسیون های عضو مورد‬ ‫پذیرش فیفا قرار دارد‪ .‬همچنین فیفا‬ ‫و ‪ AFC‬اعالم کرده اند که تنها‬ ‫فدراسیون فوتبال ایران را به عنوان‬ ‫متولی و مسئول اداره فوتبال در‬ ‫کشور به رسمیت می شناسد‪.‬‬ ‫فیفا و ‪ AFC‬در بخش دیگری‬ ‫از این نامه ابتدا از تالش های‬ ‫فدراسیون فوتبال ایران در راستای‬ ‫توسعه فوتبال بانوان و فراهم نمودن‬ ‫زمینه حضور بانوان در ورزشگاه ها‬ ‫قدردانی کرده و بر همین اساس‬ ‫پیشنهاد نموده کارگروه سه جانبه‬ ‫ای با حضور نمایندگان فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران‪ ،‬کنفدراسیون فوتبال‬ ‫اسیا و فدراسیون جهانی فوتبال به‬ ‫منظور یافتن راه حل های مناسب‬ ‫در این بخش تشکیل شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در نامه ارسال‬ ‫شده در ‪ 23‬فروردین هیچ نشانه ای‬ ‫از خطر یا حتی تهدید تعلیق دیده‬ ‫نمی شود‪ .‬فیفا و کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا هم چنین روند انتصاب‬ ‫سرپرست جدید و ادامه تعامل‬ ‫و همکاری نزدیک با فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران را مورد تاکید قرار‬ ‫داد ه اند‪.‬‬ ‫کسبعنوانقهرمانی‬ ‫دورازدسترسنیست‬ ‫میالد میداوودی پیشکسوت‬ ‫استقالل در گفت وگو با ایلنا در‬ ‫خصوص حضورش در تمرین‬ ‫ابی پوشان اظهار داشت‪ :‬به خاظر‬ ‫دیدن دوستانم به تمرین استقالل‬ ‫رفتم تا کمی خاطرات را مرور کنم‬ ‫و خیلی خوشحال شدم که دوباره‬ ‫او را دیدم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من با مجیدی‬ ‫هم بازی بودم و فکر می کنم او‬ ‫برای مربیگری در استقالل از‬ ‫انگیزه باالیی برخوردار است و‬ ‫خوشحالم که این تیم را به صدر‬ ‫جدول رقابت های لیگ رسانده‬ ‫است‪ .‬توقعات از مجیدی باالست‬ ‫و امیدوارم در این هفته های پایانی‬ ‫نیز با تمام توان و انگیزه به میدان‬ ‫بروند‬ ‫میداوودی در خصوص اینکه‬ ‫استقالل چقدر شانس قهرمانی دارد‬ ‫افزود‪ :‬به هر حال استقالل اختالف‬ ‫شش امتیازی با صدر جدول دارد‬ ‫و اگر بتواند در هفته های اخر با‬ ‫تمرکز باال به میدان برود کسب‬ ‫عنوان قهرمانی دوراز دسترس‬ ‫نخواهد بود‪ .‬امیدوارم هواداران‬ ‫هم در این هفته های پایانی از تیم‬ ‫حمایت کند تا عنوان قهرمانی را‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫مهاجم سابق استقالل در‬ ‫خصوص حذف این تیم از‬ ‫رقابت های جام حذفی افزود‪ :‬از‬ ‫این اتفاق خیلی ناراحت شدم فکر‬ ‫می کنم استقالل در جام حذفی‬ ‫بدشانس بود و گرنه می توانست دو‬ ‫عنوان قهرمانی را به دست بیاورد‬ ‫اما همین که بتواند در لیگ برتر‬ ‫عنوان قهرمانی را کسب کند و‬ ‫هواداران را خوشحال کند کافی‬ ‫است‪.‬‬ ‫میداوودی‪:‬‬ ‫میداوودی در خصوص اینکه‬ ‫این روزها مشغول انجام چه‬ ‫کاری است نیز خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کالس های مربیگری را پشت سر‬ ‫گذاشته ام و تمام تالشم این است‬ ‫که مربیگری را شروع کنم دوست‬ ‫دارم روزی مربی استقالل شوم و‬ ‫تمام تالشم این است که بتوانم در‬ ‫این امر موفق شوم‪.‬‬ ‫وی در خصوص قرعه ایران در‬ ‫جام جهانی ‪ 2022‬قطر نیز گفت‪:‬‬ ‫همه گروه ها در جام جهانی سخت‬ ‫است و اگر بخواهیم به موفقیت‬ ‫برسیم باید با تیم های بزرگ بازی‬ ‫دوستانه برگزار کنیم تا تیم به‬ ‫هماهنگی خوبی دست پیدا کند‪.‬‬ ‫تیم ملی پتانسیل در دور دوم جام‬ ‫جهانی را دارد فقط باید پشتیبانی‬ ‫خوبی از این تیم شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1578

روزنامه صدای اصلاحات 1578

شماره : 1578
تاریخ : 1401/02/24
روزنامه صدای اصلاحات 1577

روزنامه صدای اصلاحات 1577

شماره : 1577
تاریخ : 1401/02/21
روزنامه صدای اصلاحات 1576

روزنامه صدای اصلاحات 1576

شماره : 1576
تاریخ : 1401/02/20
روزنامه صدای اصلاحات 1575

روزنامه صدای اصلاحات 1575

شماره : 1575
تاریخ : 1401/02/19
روزنامه صدای اصلاحات 1574

روزنامه صدای اصلاحات 1574

شماره : 1574
تاریخ : 1401/02/18
روزنامه صدای اصلاحات 1573

روزنامه صدای اصلاحات 1573

شماره : 1573
تاریخ : 1401/02/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!