روزنامه صدای اصلاحات شماره 1555 - مگ لند

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1555

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1555

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1555

‫اژه ای‪:‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪1443‬‬ ‫ضرورتینداردبرایهمه‬ ‫متهمیندرمقابلچشمخانواده‬ ‫یا همکاران یا انتقال از زندان‬ ‫از دستبند و پابند استفاده کرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫کارگرانایرانی‬ ‫با حقوق ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬میلیون‬ ‫تومانی‪،‬همچنان‬ ‫زیر خط «مطلق فقر»‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1555‬‬ ‫‪2022April5‬‬ ‫یک کارشناس ارشد روابط بین الملل ‪:‬‬ ‫فرصتویندرحالازدسترفتناست‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫مخالفت معلمان با تصمیمات یک شبه‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫پیامدهای حضوری شدن‬ ‫مدارس بعد از تعطیالت‬ ‫نوروزچیست؟‬ ‫از روز چهاردهم فروردین ‪ ۱۴۰۱‬با اصرار زیاد وزارت اموزش و پرورش باز شد‪ .‬در حالیکه‬ ‫منتقدان معتقد بودند دست کم دو هفته بازگشایی مدارس به تاخیر بیفتد تا به خاطر سفرهای نوروزی‬ ‫مبتالیان جدید به کرونا مشخص شوند و سپس مدارس باز شوند اما اموزش و پرورش این مسئله را‬ ‫نپذیرفت و همه مدارس کشور باز شدند‪ .‬وز ‪ ۲۸‬اسفند ‪ ۱۴۰۰‬بدون هماهنگی گفتند مدارس باید باز‬ ‫شودپس از تصمیم وزارت اموزش و پروش‪ ،‬صداوسیما هم پای کار امد و در حمایت از تصمیم‬ ‫وزیر تالش کرد با انتشار تصاویری از مدارس دخترانه و پسرانه‪ ،‬بازگشایی مدارس را تصمیمی‬ ‫هوشمندانه معرفی کند که مورد استقبال همه دانش اموزان و اولیای ان ها بوده است‪ .‬اما بررسی های‬ ‫میدانی نشان می دهد تعداد زیادی از خانواده ها و اکثریت قریب به اتفاق کادر اموزش و پرورش با‬ ‫این تصمیم مخالف بوده اند‪ .‬مدیر یکی از مدارس تهران‪...‬‬ ‫نمی توانیم با یارانه مستقیم جلوی فسارگسیختگی تورم را بگیریم‬ ‫یارانهناچیزدولتکفاف‬ ‫ی دهد‬ ‫معیشتمردمرانم ‬ ‫رفع رنج مردم نباید باعث‬ ‫ایجاد رنج جدید شود‬ ‫در حالی که به اعتقاد مردم ارزش یارانه پرداختی دولت به مردم از یک سطل ماست دو کیلویی کمتر‬ ‫است‪ ،‬ابراهیم رئیسی گفت است‪« :‬اگر ارزش پول ملی باال نرود هر چه حقوق را افزایش دهیم در عمل‬ ‫نتیجه نخواهد داشت‪ ».‬ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای اداری استان خراسان‬ ‫رضوی با اشاره به کاهش ارزش ریال گفت “امروز ارزش یارانه به ‪ ٧‬هزار تومان رسیده است”‪ .‬او در ادامه‬ ‫گفت‪« :‬اگر ارزش پول ملی باال نرود هر چه حقوق را افزایش دهیم در عمل نتیجه نخواهد داشت‪».‬یارانه‬ ‫نقدی حاال حتی کفاف خریدن یک کیلوگرم برنج «نیم دانه» یا اصطالحا ضایعات برنج را هم نمی دهد‪،‬‬ ‫محصولی که حاال قیمت ان به ‪ 86‬هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است‪.‬برنج که بعد از نان جزو قوت‬ ‫قالب ایرانی ها به شمار می اید‪ ،‬طی سال های اخیر و در جریان شیب تند افزایش قیمت ها‪ ،‬از برخی کاالهای‬ ‫دیگر سبقت گرفته است‪ .‬در چند سال گذشته افزایش شدید قیمت برنج در بازار موجب شد که بخشی از‬ ‫مردم برای تامین این کاالی اساسی‪ ،‬به واسطه ناتوانی در خرید‪ ،‬به مصرف برنج های نیم دانه یا به اصطالح‬ ‫شکسته روی اورند‪ .‬حاال اما رشد قیمت برنج های شکسته که برخی ان را «ضایعات برنج» می نامند هم به‬ ‫قدری افزایش داشته که می تواند امکان خرید ان برای گروهی از مردم را سخت تر کند‪ .‬همشهری انالین‬ ‫قیمت ارزان ترین نوع این محصول را حداقل ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در هر کیلوگرم و برنج نیم دانه با کیفیت‬ ‫باالتر را بیش از ‪ ۸۶‬هزار تومان اعالم کرده است‪ .‬براین اساس با یارانه نقدی ‪ ۴۵‬هزار تومانی دولت‪.../‬‬ ‫رییس دانشگاه شهید بهشتی‪:‬‬ ‫رفیق بازی و حفظ میز ریاست‬ ‫به هر قیمت باید کنار گذاشته شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫شش اشتباهی که امریکا را به جان‬ ‫عمران خان انداخت‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫مخالفت معلمان با تصمیمات یک شبه‬ ‫پیامدهای حضوری شدن مدارس بعد از تعطیالت نوروز چیست؟‬ ‫از روز چهاردهم فروردین‪ ۱۴۰۱‬با اصرار زیاد وزارت اموزش‬ ‫و پرورش باز شد‪ .‬در حالیکه منتقدان معتقد بودند دست کم دو هفته‬ ‫بازگشاییمدارسبهتاخیربیفتدتابهخاطرسفرهاینوروزیمبتالیان‬ ‫جدیدبهکرونامشخصشوندوسپسمدارسبازشوندامااموزشو‬ ‫پرورش این مسئله را نپذیرفت و همه مدارس کشور باز شدند‪.‬‬ ‫روز‪ ۲۸‬اسفند‪ ۱۴۰۰‬بدونهماهنگیگفتندمدارسبایدبازشود‬ ‫پس از تصمیم وزارت اموزش و پروش‪ ،‬صداوسیما هم پای‬ ‫کارامدودرحمایتازتصمیموزیرتالشکردباانتشارتصاویریاز‬ ‫مدارس دخترانه و پسرانه‪ ،‬بازگشایی مدارس را تصمیمی هوشمندانه‬ ‫معرفی کند که مورد استقبال همه دانش اموزان و اولیای ان ها بوده‬ ‫است‪ .‬اما بررسی های میدانی نشان می دهد تعداد زیادی از خانواده ها‬ ‫و اکثریت قریب به اتفاق کادر اموزش و پرورش با این تصمیم‬ ‫مخالف بوده اند‪ .‬مدیر یکی از مدارس تهران به رویداد‪ ۲۴‬می گوید‪:‬‬ ‫روز شنبه‪ ۲۸‬اسفند‪ ،‬بخشنامه های جدیدی به مدارس ابالغ شد که تا‬ ‫پایان همان روز مهلت داشتند‪ .‬مدیران مدارس البته به این بخشنامه ها‬ ‫عادت دارند‪ .‬این بخشنامه ها کارکردی شبیه بازرسی دارند و برای‬ ‫این ابالغ می شوند که وزارتخانه مطمئن شود مدارس تا روز اخر‬ ‫کاری حتماً سر کار هستند و برایشان هم اهمیتی ندارد که یک سر‬ ‫این بخشنامه‪‎‬ها مربوط به دانش اموزان است و در روز اخر سال پیدا‬ ‫کردن دانش اموزان و انتقال مقدار زیادی اضطراب به ان ها کار‬ ‫شایسته اینیست‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬چیزی که امسال مدیران مدارس را به شدت‬ ‫شگفت زده کرد‪ ،‬این مسئله بود که در روز های میانی نوروز‪،‬‬ ‫بخشنامه ای مبنی بر بازگشایی کامل مدرسه بعد از تعطیالت عید‬ ‫رسید‪ .‬مدارس که خودشان را برای شرایط نیمه حضوری اماده‬ ‫کرده بودند و قبل از تعطیالت‪ ،‬برنامه های درسی را مبنی بر شرایط‬ ‫ماه رمضان و حضور بخشی از دانش اموزان در مدرسه حاضر کرده‬ ‫بودند و دانش اموزان‪ ،‬اولیا‪ ،‬دبیران و کادر مدرسه‪ ،‬سرویس های‬ ‫ایاب ذهاب و چینش نیمکت ها و کالس ها و امکانات مدرسه‬ ‫را طبق همین برنامه تنظیم کرده بودند‪ ،‬با رسیدن این بخشنامه تمام‬ ‫برنامه ریزی هایشان به هم خورد و باید در تعطیالت نوروز تمام این‬ ‫برنامه هاراازابتداتنظیممی کردند‪».‬‬ ‫وی در ادامه می گوید «برنامه ریزی مجدد‪ ،‬اماده کردن مدرسه‬ ‫برای حضور تمامی دانش اموزان در شرایط کرونا و اطالع رسانی‬ ‫به دانش اموزان و اولیا با در نظر گرفتن این مسئله که در تعطیالت‬ ‫نوروز بودیم و هرکسی در گوشه ای از ایران داشت بعد از شش ماه‬ ‫کار مداوم استراحتی می کرد‪ ،‬کار ساده ای نبود‪ ،‬اما سخت تر از ان‪،‬‬ ‫این بود که در هر مدرسه تعدادی دانش اموز هستند که خودشان یا‬ ‫یکی از اعضای خانواده شان درگیر کرونا است و با توجه به این که‬ ‫تمام این فشار فقط برای شش هفتۀ پایانی سال تحصیلی به مدارس و‬ ‫دانش اموزان اعمال شده‪ ،‬بچه هایی که درگیر کرونا هستند‪ ،‬با توجه‬ ‫به این که دورۀ نقاهت کرونا را سه هفته اعالم کرده اند‪ ،‬نیمی از این‬ ‫فرصت را‪ ،‬که زمان تمام کردن مباحث کتاب درسی و دوره کردن‬ ‫است‪ ،‬از دست می دهند‪».‬‬ ‫در ماه رمضان شرایط بازگشایی مدارس برای معلمان روزه دار‬ ‫سختاست‬ ‫توافق دست یافتنی است‪ /‬هرگز زیر بار‬ ‫زیاده خواهی امریکا نخواهیم رفت‬ ‫به گزارش رویداد‪ ۲۴‬این ها فقط بخشی از مشکالتی بود که‬ ‫بخشنامۀ ناگهانی و بدون امادگی اموزش و پرورش به وجود اورده‬ ‫است‪ .‬بخش دیگر این مشکالت مربوط می شود که تقارن اعمال این‬ ‫تصمیم با اغاز ماه رمضان‪ .‬یکی از معلمان قران مدرسه ای در جنوب‬ ‫تهرانبهرویداد‪ ۲۴‬می گوید«درایرانکهکشوراسالمیاست‪،‬هرگز‬ ‫هیچتمهیداتیبرایتحصیالتدرماهرمضاندرنظرگرفتهنمی شود‪،‬‬ ‫همه یادشان هست که کنکور سراسری سه سال پیاپی در ماه رمضان‬ ‫برگزار شد‪ .‬وقتی چنین است‪ ،‬طبیعتا هیچ وقت ساعت شروع و پایان‬ ‫مدرسهدرماهرمضانتغییرینمی کند‪».‬‬ ‫او می گوید‪ :‬در نوروز ‪ ۱۴۰۱‬هم این بدسلیقگی و بی توجهی‬ ‫به این مسئلۀ دیده شد‪ ۱۴ .‬فروردین که مقارن با اغاز ماه رمضان‬ ‫است‪ ،‬معلم های روزه دار باید در کالس هایی با ‪ ۲۰-۳۰‬دانش اموز‪،‬‬ ‫با ماسک و شرایطی که باید با صدایی بلندتر از وضع معمول صحبت‬ ‫کنند و به دانش اموزانی که بعد از ‪ ۲۵‬ماه دوباره در فضای اموزشی‬ ‫رسمیقرارگرفته اند‪،‬درسبدهند‪».‬‬ ‫پاسخ نسنجیده وزارت اموزش و پرورش درباره بازگشایی‬ ‫مدارس‬ ‫پاسخ های وزارت اموزش و پرورش به دغدغه خانواده ها هم از‬ ‫اضطراب انها نکاست؛ چه انکه پاسخ های نسنجیده ای بود‪ .‬چنانچه‬ ‫محمد مهدی کاظمی معاون اموزش متوسطه وزارتخانه در مواجهه‬ ‫با این سوال که «خانواده ها نگرانند و بخش عمده ای از دانش اموزان‬ ‫در مدارس دولتی هستند و شرایط تهویه کالس ها مناسب نیست‪،‬‬ ‫لذا چه ضرورتی برای بازگشایی وجود داشت؟» تنها همین جمله را‬ ‫گفت که «موضوع سالمت دانش اموزان اهمیت دارد و در اختیار‬ ‫ستادکروناست‪».‬‬ ‫طبیعی بود جمله ای به این نسنجیدگی نمی توانست خیال‬ ‫مخاطبان را راحت کند‪ .‬اینجاست که اهمیت خرد در تصمیم گیری‬ ‫مشخصمی شود!البتهمعاونوزیردرنقش«متخصصانتقالویروس‬ ‫کرونا در مدارس ایران» هم ظاهر شد و توضیح داد که «چند اصل‬ ‫مهم بهداشت فردی‪ ،‬یعنی استفاده از ماسک‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده‬ ‫و واکسن‪ ،‬بهداشت محیط و ایزوله کردن هر روز محیط اموزشی‬ ‫و تهویه کالس ها انجام می شود و دانش اموزان در بحث رعایت‬ ‫بهداشت فردی باید فرهنگ ساز باشند و همه باید ملزم به استفاده از‬ ‫ماسکباشیم‪.‬واکسنهمازالزاماتحضوردانش اموزاندرمدارس‬ ‫نیستوفقطماسکبزنند!‬ ‫قرار دادن جمالتی به این مهملی‪ ،‬هنر بزرگی است که در‬ ‫وزارت اموزش و پرورش انجام شده است‪ .‬اینکه دانش اموزانی که‬ ‫خوددرمرحلهاموزشهستند‪،‬چگونهمی توانند«فرهنگ ساز»باشند‪،‬‬ ‫همازهمانعجایبیاستکهمعاونوزیربایددربارهانتوضیحدهد‪.‬‬ ‫ضمن انکه برای اجرای تصمیمی به این بزرگی‪ ،‬وزارت اموزش‬ ‫و پرورش مکلف است همه ابعاد ان را بسنجد‪ .‬چگونه انها حتی‬ ‫در مدارس تهویه نگذاشته اند‪ ،‬اما معتقدند سالمت دانش اموزان‬ ‫در اولویت است! احتماال منظور مدیران اموزش و پرورش صرفا‬ ‫مدارس خصوصی است که امکانات ویژه دارند اما در مدارس‬ ‫دولتی چنین نیست و تراکم دانش اموزان بسیار باالست و امکانات‬ ‫بهداشتینیزبسیارپاییناست‪،‬بنابراینازهمیناالنمشخصاستکه‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی مصرف گوشت قرمز‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫وزیر خارجه کشورمان گفت‪ :‬اگر مکثی در روند مذاکرات وین برای لغو‬ ‫تحریم ها دیده می شود‪ ،‬بدلیل زیاده خواهی طرف امریکایی و ایستادگی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در کسب عالی منافع ملت و رعایت خطوط‬ ‫قرمزهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین امیرعبداللهیان در توییتی نوشت‪ :‬اگر مکثی در‬ ‫روند مذاکرات وین برای لغو تحریم ها دیده می شود‪ ،‬بدلیل زیاده خواهی‬ ‫طرف امریکایی و ایستادگی جمهوری اسالمی ایران در کسب عالی منافع‬ ‫ملت و رعایت خطوط قرمزهاست‪ .‬هرگز زیر بار زیاده خواهی امریکا‬ ‫نخواهیم رفت‪ .‬توافق دست یافتنی است اگر امریکا واقع بینانه رفتار کند‪.‬‬ ‫بازگشاییمدارسبدونرعایتپروتکل هاچهاسیببزرگیدرچند‬ ‫روز اینده خواهد داشت‪ .‬البته روزنامه ایران رسانه دولت پیش بینی‬ ‫می کرد که شرایط چگونه خواهد شد‪ ،‬به همین دلیل روز قبل از‬ ‫بازگشایی مدارس در گزارش نوشت‪« :‬اگر امار کرونا باال رفت ان‬ ‫راگردنبازگشاییمدارسنیندازید!!»‬ ‫در ان گزارش نوشته شده که «مردم حق دارند بگویند کاش‬ ‫دولت صبر می کرد تا نتیجه این میزان سفر و دید و بازدید های‬ ‫نوروزی در امار مشخص می شد و اگر کسی ناقل است خود را نشان‬ ‫می داد و بعد اموزش های حضوری اغاز می شد‪ .‬شاید در این میان از‬ ‫همه مهم تر این است که اگر مدارس و دانشگاه ها باز شدند و کرونا‬ ‫صعودی شد‪ ،‬چه می شود؟ بدیهی ترین نتیجه اش این است که همه‬ ‫کاسهکوزه هاسراموزشحضوریمی شکند‪.‬ایندرحالیاستکه‬ ‫در این روز ها اگر کرونا شدت بگیرد‪ ،‬عوامل زیادی دخیل بوده اند‪.‬‬ ‫نتیجه دیگر‪ ،‬اما شکست روحیه کسانی است که بعد از مدت ها به‬ ‫اموزش حضوری بازمی گردند‪ .‬خصوصاًکودکان کم سن و سال تر‬ ‫که اگر به مدرسه بروند و دوباره به دلیل کرونا مجبور به بازگشت‬ ‫به اموزش مجازی باشند دنیای ان ها بیش از گذشته دچار بی ثباتی‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫شکلگزارشمشخصبودکهصرفاقراراستمسئولیتیازشانه‬ ‫دولت رفع شود‪ .‬اگرنه طبیعتا مشخص است اگر امار کرونا باال برود‪،‬‬ ‫عوامل مختلفی دخیل بوده اند و این موضوع عجیبی نیست‪ ،‬اما انچه‬ ‫به ان توجه نشده این بوده که دولت ها موظفند جلوی همین عوامل‬ ‫مختلف را بگیرند‪ .‬بازگشایی مدارس بدون رعایت پروتکل ها حتی‬ ‫اگر بیست درصد هم در افزایش ابتال موثر باشد‪ ،‬دولت وظیفه دارد‬ ‫جلوی ان را بگیرد‪ ،‬نه انکه استدالل بیاورد مثال بیست درصد چیزی‬ ‫نیست و مدارس باز شوند!!‬ ‫اما یک نکته مهم؛ و ان اینکه کسی با بازگشایی مدارس‬ ‫مخالفنیستوتعطیلیوغیرحضوریبودنسیستماموزشیاسیب‬ ‫زیادی به دانش اموزان و خانواده های انها زده است و مهمتر اینکه‬ ‫برنامه هایانهارابهمریختهاستبنابراینمخالفتیبابازشدنمدارس‬ ‫وجود ندارد بلکه انچه محل اختالف است‪ ،‬اینکه برای هر تصمیمی‬ ‫باید جوانب ان سنجیده شود‪ .‬مثال می شد ده روز دیگر صبر کرد یا‬ ‫ابتدا وضعیت تهویه و شرایط مدارس دولتی کامال چک می شد یا‬ ‫در بهترین حالت پس از ماه رمضان چنین تصمیمی اتخاذ می شد‪،‬‬ ‫نه اینکه روز ‪ ۲۸‬اسفند ‪ ۱۴۰۰‬بدون هرگونه هماهنگی دستوری‬ ‫این چنینی صادر شود! البته از وزارتخانه ای که وزیرش می خواهد‬ ‫مشکل ابگرفتگی مدارس را با گذاشتن چند بلوک حل کند‪ ،‬بیش‬ ‫ازاینتوقعینیست‪.‬‬ ‫شاید کمتر از ‪ ۱۰%‬از افرادی که با فضای اموزشی درگیر‬ ‫هستند‪ ،‬شامل دانش اموزان و اولیائشان و دبیران و کادر اموزشی‬ ‫مدارس‪ ،‬توانسته اند با این شرایط پر اضطراب کنار بیایند و سایر افراد‬ ‫به شدت از این وضعیت ناراضی هستند و این نارضایتی باعث پایین‬ ‫امدن کیفیت اموزش خواهد شد‪ .‬در سایت کارزار ده ها کمپین در‬ ‫مخالفت با حضوری شدن مدارس تشکیل شده است که فقط یکی‬ ‫از ان ها به ‪ ۲۰۰‬هزار امضا رسیده است‪ .‬امضا هایی که در وزارت‬ ‫اموزش و پرورش دیده نمی شود ‪...‬‬ ‫‪ ۴‬میلیون راس بره نر در دست دامداران مانده است‬ ‫منصور پوریان در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اقتصادی ایلنا‪ ،‬قیمت گوشت را تابع عرضه‬ ‫و تقاضا ندانست و افزود‪ :‬از ابتدای هفته اول‬ ‫فروردین عرضه دام سبک از سوی دامداران‬ ‫استان های فارس‪ ،‬کرمانشاه و خوزستان روند‬ ‫تصاعدی پیدا کرد و این افزایش عرضه‬ ‫تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اما افزایش عرضه به معنی کاهش قیمت‬ ‫گوشت نخواهد بود چراکه در حال حاضر‬ ‫بازار در شرایط رکود تورمی قرار گرفته‬ ‫است از این رو قیمت ها روند رو به جلو به‬ ‫خود گرفتند تا جایی که حتی با توقف روند‬ ‫صادرات و اغاز واردات گوشت‪ ،‬قیمت‬ ‫این محصول در بازار روند کاهشی به خود‬ ‫نگرفت‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با اشاره به میانگین قیمت‬ ‫دام سبک‪ ،‬افزود‪ :‬در ابتدای سال قیمت دام‬ ‫شیب تندی به خود گرفت اما بعد از گذشت‬ ‫یک هفته قیمت ان به زیر کیلویی ‪ 70‬هزار‬ ‫تومان رسید چراکه میزان عرضه افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬اما این نکته را در نظر داشته باشید که‬ ‫این قیمت جبران هزینه های تولید را نمی کند‪.‬‬ ‫رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه‬ ‫در ماه های اینده دامداران با کم ابی و‬ ‫خشکسالی مواجه خواهند شد‪ ،‬افزود‪ :‬حدود‬ ‫‪ 4‬میلیون راس بره نر اماده کشتار از سال‬ ‫گذشته در دست دامداران باقی مانده است‬ ‫که باید به این میزان دام زایش های زمستان و‬ ‫بهار را نیز اضافه کنیم‪ .‬از دولت انتظار داریم‬ ‫در راستای سیاست های حمایتی‪ ،‬مجوز‬ ‫صادرات دام سبک را صادر کند تا دامداران‬ ‫متضرر نشوند‪.‬‬ ‫پوریان میزان مصرف گوشت قرمز در کشور‬ ‫را کاهشی دانست و افزود‪ :‬وزیر کشاورزی‬ ‫در سفر به استا ن های ایالم و کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد از نزدیک میزان دامی که در دست‬ ‫عشایر مانده است را مشاهده کرد از این رو‬ ‫مجوز صادرات ‪ 250‬هزار راس دام سبک را‬ ‫دادند اما در عمل ‪ 40‬هزار دام صادر شد و‬ ‫مجوز صادرات دام را به بهانه تنظیم بازار‬ ‫گوشت لغو کردند‪.‬‬ ‫رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام با بیان‬ ‫اینکه مجوز واردات گوشت به بهانه باال رفتن‬ ‫قیمت گوشت در بازار داده شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر دولت مجوز واردات‬ ‫‪ 10‬هزار تن گوشت را داده است پس نیاز به‬ ‫خرید حمایتی کاهش پیدا می کند از این رو‬ ‫انتظار داریم که مسیر صادرات هموار شود‬ ‫که انگیزه تولیدکنندگان برای تولید از بین‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با اشاره به باال رفتن‬ ‫قیمت راسته و مغز ران گوشت گوسفندی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تقاضا برای خرید گوشت قرمز‬ ‫کاهش ملموسی پیدا کرده و میزان مصرف‬ ‫در ایام نوروز و رمضان نسبت به سال های‬ ‫گذشته کاهش چشم گیری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در سال های گذشته اگر خانواری برای ایام‬ ‫نوروز ‪ 10‬کیلو گوشت خریداری می کرد در‬ ‫سال جاری میزان خرید خود را نصف کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ در نوروز ‪ 1401‬مصرف گوشت‬ ‫مرغ نسبت به گوشت گوسفندی افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬البته باید به این نکته توجه کرد که با‬ ‫گرم شدن هوا میزان مصرف گوشت قرمز‬ ‫کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫پوریان با اشاره به نرخ گوشت قرمز در بازار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قیمت دام سبک کیلویی ‪ 68‬هزار‬ ‫تومان و قیمت الشه بره نر کشتاری کیلویی‬ ‫‪ 130‬هزار تومان است‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 16 -‬فروردین‪ 1401‬شماره ‪1555‬‬ ‫سیاست‬ ‫شجاعی در نطق میان دستور‪:‬‬ ‫رفعرنجمردمنبایدباعث‬ ‫ایجادرنججدیدشود‬ ‫حسنشجاعیدرجلسهعلنیامروز(دوشنبه‪ ۱۵‬فروردین)مجلس‬ ‫شورایاسالمیدرنطقمیاندستورخودگفت‪:‬حاکمیتتفکرانقالبیدر‬ ‫قوایسهگانه‪,‬نظامرابعدازبنبستتفکرغربگرادرکشور‪,‬امیدبهحل‬ ‫مشکالتدرمردمراافزایشدادهودولتانقالبیحضرتایتاهللرئیسی‬ ‫درخطمقدماینعرصهقراردارد‪.‬رئیسکمیسیوناصل‪ ۹۰‬قانوناساسی‬ ‫مجلسشورایاسالمیافزود‪:‬مردمازاینکهرئیس جمهورجهادیومردمی‬ ‫جایگزینرئیسجمهورخانهنشینودستبستهوچشمبهدشمندوخته‬ ‫شدهبسیارخوشحالند؛اماحضرتایتاهللرئیسیدوموضوعموفقیتدولت‬ ‫شماراتهدیدمیکند‪.‬شجاعییاداورشد‪:‬نخستنفوذعناصرضدانقالبی‬ ‫وغیرانقالبیدردولت؛چراکههشتسالوجوددولتلیبرالوغربگرا‬ ‫فرصتنفوذاینافراددربدنهدولترافراهماوردهودومنفوذدستگاهفکری‬ ‫ومحاسباتیغیرانقالبیدربخش هاییازدولتازجملهدربخشابوبرق‬ ‫ومسکنباعثشدهوعدههاییکهدردولتتوسطرئیسجمهورانقالبی‬ ‫دادهشدهبامدیراننفوذیقابلتحققنباشدواینوعدههانهبامدیرانمتاثر‬ ‫ازدستگاهمحاسباتیغیرانقالبیونهبامدیرانضعیفبهنتیجهنمی رسد‪،‬لذا‬ ‫بایدچاره ایبیندیشید‪.‬ایننمایندهمردمدرمجلسیازدهمتصریحکرد‪:‬از‬ ‫اینکهادارهکشوررابهمذاکراتونتایجانگرهنزدهایدازشماسپاسگزارم‬ ‫امادرموردمذاکراتویننیزچندنکتهراپیرامونبسترمذاکرات‪،‬متنتوافق‬ ‫وفرامتناحتمالیبیانمی کنم‪.‬ویاضافهکرد‪:‬نخستانکهمستحضرید‬ ‫باتوجهبهشرایطکشور‪,‬جهانوتعهداتسابقایرانونیزاحتمالانتفاع‬ ‫اقتصادیکشور‪,‬ارادهنظامبرمذاکرهبرایدستیابیبهتوافقخوباستاما‬ ‫بیتردیدراهبرددولتغربگرایسابقمبنیبراینکههرتوافقیبهترازعدم‬ ‫توافقاستمنجربهخسارتمحضبهکشورشدهوبنابراینعدمتوافقرابهتر‬ ‫ازتوافقبدمی دانیم‪.‬ویبابیاناینکهجزبهتوافقخوبرضایتنخواهیمداد‬ ‫توافقخوبتوافقیاست‪,‬افزود‪:‬همزمانباحفظعزتملی‪,‬انتفاعاقتصادی‬ ‫راتضمینکندمجلسحتماًازتوافقخوباستقبالوتوافقبدرانخواهد‬ ‫پذیرفت‪.‬شجاعیاضافهکرد‪:‬درموردبسترمذاکراتبایدمراقببود‪,‬پیام‬ ‫ضعفونیازدرعملارسالنشود؛قطعاامریکابیشازایرانمحتاجونیازمند‬ ‫توافقاستامااگرایرا نپیامضعفونیازارسالنشودوجمعبندیامریکا‬ ‫ضعفونیازباشدتوافقخوبدورازدسترسخواهدبودچهبرسدبهانکه‬ ‫پیامضعفنیازدرگفتاروعملبهصورتناخواستهارسالشود‪.‬ویباتاکید‬ ‫براینکهمتنتوافقبایدمتوازنباشد‪,‬گفت‪:‬ستانده هاچیزیکمترازانتفاع‬ ‫قطعینمی تواندباشدوداده هانبایدحقمسلمایراندربرخورداریازتوان‬ ‫هسته ایرامخدوشنمایدهمانگونهکهامضایکریتضمیننبودبیانیهباید‬ ‫نیزنمی تواندتضمینباشدشجاعیتاکیدکرد‪:‬درموردفرامتنباشناختیکه‬ ‫ازامریکاداریمقطعاًامریکاازهماکنونراه هایخنثیسازیانتفاعایرانرا‬ ‫طراحیکردهواینراهیاستکهامریکادربرجامرفتوگاهحتیبهمتن‬ ‫صریحبرجامباابتکاراتیانتفاعاتاقتصادیایرانراازبینبردالبتهایرانازان‬ ‫تجربهدرسگرفتهودرتوافقاحتمالیبهدنبالخنثی سازیراههایمحرومیت‬ ‫ایرانازانتفاعیاقتصادیاستامابایدمراقبابتکاراتامریکاباشیماگراین‬ ‫ابتکاراتپیشبینینشودحتیاگرمتننیزتوافقمتوازنباشدوانتفاعمحقق‬ ‫نشودفلسفهتوافقراازبینخواهدرفت‪.‬نمایندهابهر‪،‬خرمدرهوسلطانیهاضافه‬ ‫کرد‪:‬بهلحاظگفتمانینیزبهصراحتاعالممیکنیمموافقمذاکرهوتوافق‬ ‫خوبهستیماماگاهازبعضیازافراددخیلدرمذاکراتگزاره هاییشنیده‬ ‫می شودکهباگفته هایانقالباسالمیدرتعارضاشکاراستاینگزارهکه‬ ‫بدونتوافقباامریکاامکانادارهکشوروجودندارددرتضادبامبانیانقالب‬ ‫اسالمیاست‪.‬وییاداورشد‪:‬انچنانکهرهبرمعظمانقالببهصراحت‬ ‫فرمودندتجربهمذاکرهوتوافقباغربدربرجامنشاندادکهغربوامریکا‬ ‫قابلاطمیناننیستندوبرجاممایهعبرتاست‪.‬انقالباسالمیبرمبنایسکوالر‬ ‫ستیزیشکلگرفتهوبهصراحتاعالمکردکهبدونقدرت هایبزرگ‬ ‫شرقوغربامکانادارهوپیشرفتتوسعهکشوروجوددارد؛بلهمردمدچار‬ ‫مشکالتمعیشتیهستندکهبایدرفعشودامارفعرنجمردمنبایدباعثایجاد‬ ‫رنججدیدشودکهاینرفعرنجنیستوافزودنرنجاستانگونهکهدر‬ ‫برجامدیدیم‪.‬رئیسکمیسیوناصل‪۹۰‬قانوناساسیمجلستصریحکرد‪:‬‬ ‫مشکالتمردمبیشازتحریمخارجیتحتتاثیرتحریمداخلیدولتسابق‬ ‫استومعتقدمامکانتوافقخوبوجودداردولیدردولتسابقبهدلیل‬ ‫وادادگیدولتقبلتحققپذیرنبوداماامروزبهدلیلمقاومتملتایران‬ ‫امکانتوافقخوبوجوددارد‪.‬‬ ‫مشاور اسد‪:‬‬ ‫توافقهسته ایایرانبهضررسوریهنخواهدبود‬ ‫مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه گفت که توافق هسته ای ایران هیچگاه به ضرر سوریه نخواهد بود‪ .‬لونا الشبل‪ ،‬مشاور ویژه بشار اسد‪ ،‬رئیس جمهور سوریه در گفت وگو با بی بی سی عربی درخصوص روابط تهران و دمشق‬ ‫گفت‪ :‬ایران و سوریه دو کشور هم پیمان هستند و هرگاه هم پیمان تو در وضعیت خوبی باشد تو نیز در وضعیت خوبی قرار خواهی گرفت و برعکس این مساله نیز صدق می کند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین چگونه ممکن است‬ ‫که توافق ایران و غربی ها درخصوص پرونده ی هسته ای به ضرر هم پیمان این کشور یعنی سوریه باشد‪.‬الشبل گفت‪ :‬زمانی که ایران در سال ‪ ۲۰۱۵‬توافق هسته ای را امضا کرد هیچ اتفاقی علیه سوریه و منافع ان رخ نداد‪.‬مشاور‬ ‫بشار اسد در بخش دیگری از مصاحبه خود نیز تاکید کرد که بسیاری از داوطلبان سوری خواهان شرکت در عملیات نظامی در اوکراین در کنار روسیه هستند و هدف از این مشارکت پاسخ به خوبی های این کشور در جنگ با‬ ‫تروریسم در سوریه است اما روسیه تاکنون هیچ درخواست رسمی برای پذیرش این داوطلبان نکرده است بنابراین سوریه هیچگونه اقدام رسمی نمی تواند انجام دهد‪.‬‬ ‫نمی توانیم با یارانه مستقیم جلوی افسارگسیختگی تورم را بگیریم‬ ‫ی دهد‬ ‫یارانهناچیزدولتکفافمعیشتمردمرانم ‬ ‫در حالی که به اعتقاد مردم ارزش یارانه پرداختی‬ ‫دولت به مردم از یک سطل ماست دو کیلویی کمتر‬ ‫است‪ ،‬ابراهیم رئیسی گفت است‪« :‬اگر ارزش پول ملی‬ ‫باال نرود هر چه حقوق را افزایش دهیم در عمل نتیجه‬ ‫نخواهد داشت‪ ».‬ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور کشورمان‬ ‫در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به‬ ‫کاهش ارزش ریال گفت “امروز ارزش یارانه به ‪ ٧‬هزار‬ ‫تومان رسیده است”‪ .‬او در ادامه گفت‪« :‬اگر ارزش پول‬ ‫ملی باال نرود هر چه حقوق را افزایش دهیم در عمل‬ ‫نتیجه نخواهد داشت‪».‬‬ ‫یارانه نقدی حاال حتی کفاف خریدن یک کیلوگرم‬ ‫برنج «نیم دانه» یا اصطالحا ضایعات برنج را هم نمی دهد‪،‬‬ ‫محصولی که حاال قیمت ان به ‪ 86‬هزار تومان در هر‬ ‫کیلوگرم رسیده است‪.‬‬ ‫برنج که بعد از نان جزو قوت قالب ایرانی ها به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬طی سال های اخیر و در جریان شیب تند افزایش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬از برخی کاالهای دیگر سبقت گرفته است‪.‬‬ ‫در چند سال گذشته افزایش شدید قیمت برنج در بازار‬ ‫موجب شد که بخشی از مردم برای تامین این کاالی‬ ‫اساسی‪ ،‬به واسطه ناتوانی در خرید‪ ،‬به مصرف برنج های‬ ‫نیم دانه یا به اصطالح شکسته روی اورند‪ .‬حاال اما‬ ‫رشد قیمت برنج های شکسته که برخی ان را «ضایعات‬ ‫برنج» می نامند هم به قدری افزایش داشته که می تواند‬ ‫امکان خرید ان برای گروهی از مردم را سخت تر کند‪.‬‬ ‫همشهری انالین قیمت ارزان ترین نوع این محصول را‬ ‫حداقل ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در هر کیلوگرم و برنج نیم‬ ‫دانه با کیفیت باالتر را بیش از ‪ ۸۶‬هزار تومان اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬براین اساس با یارانه نقدی ‪ ۴۵‬هزار تومانی دولت‬ ‫هم نمی توان یک کیلوگرم برنج نی م دانه ایرانی با کیفیت‬ ‫کمی بهتر از محصول مشابه خارجی ان‪ ،‬خریداری کرد‪.‬‬ ‫انطور که سایت نود اقتصادی بررسی کرده‪ ،‬قیمت‬ ‫برنج ایرانی در فاصله فروردین سال ‪ ۱۳۹۶‬تا اسفند‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬چیزی نزدیک به ‪ ۵۰۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این افزایش قیمت برای برنج ایرانی به مراتب از محصول‬ ‫مشابه وارداتی ان بیشتر بوده است‪ .‬بر همین اساس قیمت‬ ‫یک کیلوگرم برنج داخلی از حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪۵۸۴‬‬ ‫تومان به بیش از ‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۵۰۱‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫اخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز امار ایران در‬ ‫خصوص تورم اقالم خوراکی در پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫نشان می دهد که برنج در میان کاالهای اساسی رکورددار‬ ‫تورم بوده است‪ .‬طبق این گزارش تورم برنج ایرانی در‬ ‫پایان اسفند ماه‪ ،‬با رشد ‪ ۱۰.۷‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫اما گویا قرار نیست فعال پایانی برای روند رشد‬ ‫قیمت این محصول متصور شد‪ ،‬موضوعی که از سوی‬ ‫حسن تقی زاده‪ ،‬رئیس اتحادیه برنج فروشان عنوان شده‬ ‫است‪ .‬او با تاکید بر اینکه دولت به دنبال ان بود که در‬ ‫ماه های پایانی سال گذشته با اعالم نرخ دستوری‪ ،‬تعادل‬ ‫را در بازار ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ «:‬این سیاست موجب شد‬ ‫که فروشندگان به دلیل انکه قیمت خریدشان باالتر بود‪،‬‬ ‫از عرضه این محصول خودداری کنند»‪ .‬به گفته تقی زاده‬ ‫بدون شک باید در انتظار ان بود که قیمت برنج در نیمه‬ ‫دوم سال جاری افزایش بیشتری یابد‪.‬‬ ‫ت خورده‬ ‫قیمت گذاری دستوری‪ ،‬سیاستی شکس ‬ ‫اما تکراری از سوی دولت هاست که همواره به جای‬ ‫مدیریت کالن اقتصادی‪ ،‬سعی بر مدیریت پلیسی بازار‬ ‫دارد‪ .‬ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس دولت سیزدهم نیز از همان‬ ‫اغاز به کار خود‪ ،‬همین الگو را برای کنترل بازار در‬ ‫دستور کار قرار داد و هر از گاهی فرمان نظارت بر بازار‬ ‫را صادر کرد‪ .‬اخرین بار هفتم فروردین سال جاری‬ ‫بود که او در جلسه هیات دولت بار دیگر دستور کنترل‬ ‫قیمت ها در بازار برای نوروز و ماه رمضان را صادر کرد‪.‬‬ ‫در سال های گذشته اخبار زیادی مبنی بر حذف‬ ‫یارانه پردرامدها و تخصیص ان به دهک های کم درامد‬ ‫اژه ای‪:‬‬ ‫ضرورتی ندارد برای همه متهمین در مقابل چشم خانواده‬ ‫یا همکاران یا انتقال از زندان از دســتبند و پابند استفاده کرد‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬ضرورتی‬ ‫ندارد برای همه متهمین هنگام جلب در‬ ‫مقابل چشمان خانواده یا همکاران و یا‬ ‫همچنین انتقال محکومان از زندان به‬ ‫مراجع قضایی از دستبند و پابند استفاده‬ ‫کرد مگر انکه این افراد از مجرمان‬ ‫خطرناک باشند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه‪،‬‬ ‫اژه ای متذکر شد که دستور صادر شده‬ ‫در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده‬ ‫از دستبند و پابند در قبال متهمین و‬ ‫محکومین به صورت کامل و جامع از‬ ‫سوی ضابطین و سایر بخش های قضایی‬ ‫اجرایی نشد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه‬ ‫امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به‬ ‫دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی‬ ‫استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا‬ ‫انتقال متهمین و محکومین‪ ،‬به معاونت‬ ‫حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا در‬ ‫اسرع وقت با همکاری سایر بخش های‬ ‫قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات‬ ‫موجود‪ ،‬نسبت به تدوین دستورالعملی‬ ‫جهت ضابطه مندی بیشتر مقوله استفاده از‬ ‫دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال‬ ‫محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه‬ ‫اقدام کند‪.‬او همچنین گفت نباید اینگونه‬ ‫باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ‬ ‫نوشته شود بلکه باید برای پیاده سازی ان‬ ‫جهد و تالش کرد و دستگاه قضایی در‬ ‫تحقق این مهم‪ ،‬به همه بخش های کشور و‬ ‫دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد‪.‬‬ ‫قوه قضاییه «گره گشایی از کار مردم»‬ ‫را یکی دیگر از هدف گذار ی های اصلی‬ ‫مجموعه تحت امر خود در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫دانست وی تصریح کرد‪ :‬گره گشایی از‬ ‫کار مردم‪ ،‬عملی پرفضیلت است و این‬ ‫عمل در گستره اجتماع‪ ،‬فضیلت بیشتری‬ ‫دارد؛ لذا با توجه به تقارن ماه مبارک‬ ‫رمضان با روزهای اغازین سال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫مسئوالن و همکاران قضایی باید بیش از‬ ‫پیش در امر گره گشایی از کار مردم کوشا‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اژه ای گفت‪ :‬دسترسی مردم به‬ ‫عدالت باید کم هزینه تر و مطلوب تر شود‬ ‫و مواجهه همکاران قضایی با مراجعان باید‬ ‫توام با خوشرویی باشد و دستگاه قضایی‬ ‫این هدف را در سال جاری مجدانه دنبال‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئوالن‬ ‫قضایی توصیه کرد که از ایجاد حاشیه‬ ‫و دنباله روی از حواشی ساخته شده‬ ‫توسط دیگران و سرگرمی به ا ن ها به جد‬ ‫پرهیز کنند و صرفاً بر پیشبرد اهداف و‬ ‫اولویت ها تمرکز کنند‪.‬‬ ‫«پرهیز از تجمل گرایی‪ ،‬اشرافی گری‬ ‫و رفاه زدگی توصیه و تاکید دیگر‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای‬ ‫به مسئوالن قضایی بود؛ رئیس عدلیه در‬ ‫همین زمینه به زیر مجموعه خود یاداور‬ ‫شد که پرداختن به رفاه و تجمل سبب‬ ‫غفلت از مشکالت و مسائل مردم و‬ ‫چار ه کردن برای رفع ا ن ها می شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در همین رابطه‪ ،‬این‬ ‫نکته را نیز به همگان متذکر شد که از هر‬ ‫اقدامی که سبب تحمیل هزینه های سیاسی‬ ‫و فرهنگی و مادی به کشور و مردم‬ ‫می شود‪ ،‬به جد پرهیز کنند‪.‬‬ ‫خطیب زاده‪:‬هنوزجواباخرراازامریکادریافتنکرده ایم‬ ‫ازخطوطقرمزمانردنمی شویم‬ ‫سخنگویوزارتامورخارجهکشورمانتاکیدکرد‪:‬حصولتوافقدروین‬ ‫بسیاردردسترساست؛اگرامریکابداندویقینکندویقینداشتهباشدکهمااز‬ ‫خطوطقرمزمانردنمیشویموازخواستههایماننیزکوتاهنمیاییم‪.‬‬ ‫سعیدخطیبزادهسخنگویوزارتامورخارجهصبحروزدوشنبهدراولین‬ ‫نشستخبریخودباخبرنگارانداخلیوخارجیدرسال‪ ۱۴۰۱‬درپاسخبهسوالی‬ ‫مبنیبراینکهبهعملکرددستگاهسیاستخارجیدرسالگذشتهچهنمرهایمی‬ ‫دهیدگفت‪ :‬کارنامهدیپلماسیکشوردرسالیکهگذشتهمدرحوزهرفعتحریم‬ ‫ها‪،‬همخنثیسازیتحریمهاوهمصیانتازمنافعمردمبسیارقابلقبولاست‪.‬‬ ‫خطیبزادهافزود‪:‬درحوزهخنثیسازیتحریم ها‪،‬کمکموثردستگاه‬ ‫دیپلماسیبرایارتقاءتجارتومراوداتعادیدربخش هایخصوصیودولتی‬ ‫اعمازبخشهاینفتیوغیرنفتیموفقبود‪.‬‬ ‫سخنگویدستگاهدیپلماسیکشورادامهداد‪:‬سالگذشتهازجهتموضوع‬ ‫کروناسالسختیراداشتیمواگرسفرایماوسطمیدانقرارنمی گرفتندتامین‬ ‫واکسناتفاقنمیافتاد‪.‬سفارتخانه هایماهمچنینتالشکردندکهکمک‬ ‫موثریداشتهباشندکهصنعتتوریستدرکشورباردیگررونقداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در سال گذشته بر اثر تالش هایی که صورت گرفت روابط‬ ‫ماباکشورهایهمسایهمانبیشازدوبرابرشد‪،‬تصریحکرد‪:‬ایجادروابطتاباور‬ ‫خارجی چارچوبی بود که وزارت خارجه به صورت جدی پیگیری کرد و مادر‪۶‬‬ ‫ماهدومسالگذشتهنتایجموفقیرابهدستاوردیم‪.‬‬ ‫ایندیپلماتارشدکشورمانبابیاناینکهدرحوزهرفعتحریمهانیزاقدامات‬ ‫گستردهایازسویوزارتخارجهانجامشداظهارکرد‪:‬ماههامذاکره‪،‬دههاجلسه‬ ‫دروینوصدهاجلسهدرتهرانورفتوبرگشتهایمتعدد‪،‬حجمبسیارزیادی‬ ‫ازفعالیتهایدستگاهدیپلماسیبود‪.‬‬ ‫خطیبزادهگفت‪:‬سیاستخارجیمتوازندرعملدرحالپیگیریاست‬ ‫توازندرموضوعوتوازندرمنطقه‪.‬‬ ‫ویهمچنیندرپاسخبهسوالدیگریدرخصوصاعمالتحریمهایجدید‬ ‫ازسویامریکاعلیهایرانوتاثیرانبرمذاکراتوینواینکهایااینموضوع‬ ‫باحسننیتیکهامریکایی هااعالممیکننددرتناقضنیستوهمچنینمشکل‬ ‫ایجادشدهبراییکیازهنرمندانکشورمانبرایاجرایکنسرتدرجریانسفربه‬ ‫امریکاگفت‪:‬امریکاییهاازایناقداماتمتناقضزیادانجامدادهاندانچهکهدر‬ ‫خصوصیکیازهنرمندانکشورمانرخدادیکنمونهازصدهاهزارنمونهای‬ ‫استکهامریکاییهاطی‪ ۴۰‬سالگذشتهعلیهملتایرانانجامدادند‪.‬‬ ‫خطیبزادهبابیاناینکهامریکایی هابهدنیانشاندادندکهازنظرواشنگتن‬ ‫همهچیزسیاسیوامنیتیوابزاریاستوهرزمانکهالزمبدانندهمهارزشها‬ ‫راقربانیمیکنندتااهدافسیاسیخودراجلوببرندگفت‪:‬برخالفتمامی‬ ‫شعارهاییکهانهامیدهندانچهبرایانهامهماستسیاستهاییاستکهدر‬ ‫واشنگتنودرکاخسفیدعلیهملتایرانفرمولبندیشدهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬همهمافراموشنکنیمانچهامروزدرمقابلماقراردارددولتینیست‬ ‫منتشر شده است اما تا کنون این برنامه ها اجرایی نشده اند‪.‬‬ ‫وزیر رفاه روز ‪ ۴‬فروردین‪ ،‬از افزایش یارانه های سه‬ ‫دهک ابتدایی خبر داد‪ .‬اما میزان این افزایش مشخص‬ ‫نبود و هیچ جزییات دقیقی نیز در این باره منتشر نشد‪.‬‬ ‫یک روز بعدتر یکی از نمایندگان مجلس از‬ ‫تقسیم بندی جدید یارانه بگیرها به ‪١٠‬دهک خبر داد‪.‬‬ ‫براین اساس قرار است یارانه سه دهک پر درامد حذف‬ ‫و به جای ان دهک های پایین‪ ،‬یارانه سه برابری دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر هر فرد در هریک از ‪ ۷‬دهک‬ ‫درامدی به شکل ثابت ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان یارانه‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫براساس گزارش میدانی‪ ،‬قیمت دو کیلوگرم ماست‬ ‫پر چرب در بازار تهران باالتر از پنجاه هزار تومان است‪.‬‬ ‫یک خانواده ‪ ۴‬نفره‪ ،‬ماهانه ‪ ۱۸۲‬هزار تومان یارانه‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬در حالی که به گفته رئیس شورای‬ ‫تامین کنندگان دام ایران هر کیلو گوشت گوسفند ‪١٣٠‬‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫یارانه ها و زندگی زیر خط فقر‬ ‫از طرح هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بزرگترین‬ ‫طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می شد که در اواخر‬ ‫کهبهوظایفشعملکندبلکهمیخواهدازابزارهایقانونیاستفادهکندکهبه‬ ‫وظایفقانونیخودعملنکند‪.‬‬ ‫خطیبزادهادامهداد‪:‬انچهکهدروینهستبهخاطررویکردامریکادر‬ ‫نقطهتوقفقراردارد‪.‬‬ ‫خطیبزادهبابیاناینکهدولتواشنگتندرموردموضوعاتباقیماندهدر‬ ‫مذاکراتوینهنوزتصمیماتسیاسیخودرانگرفتهاستتصریحکرد‪:‬امریکا‬ ‫تالشمیکندموضوعاتباقیماندهدراینمذاکراتراگروگانمسائلسیاست‬ ‫داخلیخودکند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬ماملتصبوریهستیمولیتاابدصبرنمیکنیمواگرامریکامی‬ ‫خواهدتوافقیصورتبگیردبایدتصمیمسیاسیخودرادراسرعوقتبگیرد‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجههمچنیندرپاسخبهسوالدیگریدرارتباطباسفر‬ ‫چندیپیشانریکهمورابهتهرانوهمچنینسفرویبهواشنگتنوتاثیراینسفربر‬ ‫پیشبردروندمذاکراتوینوحلمسائلباقیماندهگفت‪:‬اقایمورادراینسفر‬ ‫حاملبرخینکاتبودومیخواستباماتبادلنظرکندماموضوعاتمدنظرخود‬ ‫را به اقای مورا گفتیم ‪ .‬پیام ها و پاسخ ها و خواسته های ما روشن بوده و هست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سفر اقای مورا برای این بود که از این شرایط خارج شویم به‬ ‫عنوانجمهوریاسالمیایرانتالشکردیممسیردیگریرامجدداامتحانکنیم‬ ‫کهموضوعاتباقیماندهحلوفصلشودتااالنبهشهادتانهاییکهپیامبردهو‬ ‫اورده اندبیشترین اتکاو ایده هارا ایرانداشته است‪.‬اقای مورابا پیامو پاسخ های‬ ‫تهرانایرانراترککردوماهمچنانمنتظرپاسخطرفمقابلهستیموهنوزپاسخ‬ ‫جدیدیدریافتنشدهاست‪.‬‬ ‫ویهمچنیندرپاسخبهسوالدیگریمبنیبراینکهدراینسفرکهایادر‬ ‫موردبحثازادیزندانیانایرانی–امریکایینیزتوافقیحاصلشدگفت‪:‬بحث‬ ‫ازادیزندانیانامریکاییوهمچنینزندانیانایرانیکهدرامریکابهدالیلواهیدر‬ ‫بازداشتهستندازنگاهمایکموضوعانسانیاستوتحققان منوطبهاقدامات‬ ‫امریکا است و هنوز در مورد این موضوع در نقطه ای قرار داریم که پیش از این‬ ‫قرارداشتیم‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجهدرپاسخبهسوالدیگریدرارتباطباتوقف‬ ‫مذاکراتوینتصریحکرد‪:‬انچهکهدردوهفتهگذشتهبیشازپیشبرایما‬ ‫روشنشدهایناستکهبایدنوکاخسفیدهنوزتصمیمخودرانگرفتهاندو‬ ‫متاسفانهکلیکتوافقراگروگانمسائلحزبیوداخلیامریکاکردهاندوانها‬ ‫همانرویکردیرادرپیشگرفتهاندکهمنجربهشکستبسیاریازتوافقاتبین‬ ‫المللیشدهاست‪.‬یعنیمنوطکردنیکتوافقبینالمللیبهزدوبندهایداخلی‬ ‫خودشان‪.‬‬ ‫خطیبزادهبابیاناینکهتوافقبرجاموقطعنامه‪۲۲۳۱‬شورایامنیتسازمان‬ ‫مللدرمورداینتوافقبینالمللیچارچوببحثاستودرهمینچارچوب‬ ‫دولتبایدنبایدتصمیمسیاسیخودرابگیردتاکیدکرد‪:‬امریکامسئولتوقف‬ ‫امروز مذاکرات و تطویل ان در روزهای اتی است‪ .‬راه حل هم در کاخ سفید‬ ‫است‪.‬انهابایدبهخواستههایمعقولایرانکهموردتاییداعضای‪ ۱+۴‬استپاسخ‬ ‫منطقیبدهدکهماامادهشویمتابهوینبرگردیم‪.‬‬ ‫خطیبزادهگفت‪:‬توافقبسیاردردسترساستوامریکابداندویقینکند‬ ‫ویقینداشتهباشدکهماازخطوطقرمزخودردنمیشویموازخواسته هایخود‬ ‫کوتاهنخواهیمامد‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجههمچنیندرپاسخبهسوالدیگریدرارتباطبا‬ ‫موضوعاتباقیماندهدرجریانمذاکراتوین تاکیدکرد‪:‬انتفاعایرانازبرجام‬ ‫براساسنصتوافقوقطعنامه‪ ۲۲۳۱‬شورایامنیتسازمانمللماموریتاصلی‬ ‫وزارتخارجهاست‪.‬اکنوندرگامهایپایانی‪،‬امریکاتالشمیکندکهانتفاع‬ ‫چرخهاقتصادیایرانوانتفاعماازابعادمختلفبرجامرامانعشود‪.‬مادرنقطهایقرار‬ ‫داریمکهایاالتمتحدهبایدتصمیمبگیردکهایامیخواهدمیراثترامپراحفظ‬ ‫کندیابهعنواندولتنیمهمسئولعملکندوتوافقیانجامشود‪.‬متاسفانهبازیگران‬ ‫عرصهبینالمللیمیبینندکهدولتبایدنهمانمسیردولتقبلیرامیرود‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهاعمالتحریمهایغیرقانونیویکجانبهجزورویههای‬ ‫عادیامریکاشدهوامریکاباورششدهکهپلیس‪،‬قاضیوهیاتمنصفهدنیااست‬ ‫وقوانینداخلیاینکشورقوانینبینالمللیاستگفت‪:‬امریکاهیچکدامازاینها‬ ‫نیست‪،‬واشنگتنبایدبپذیردکهبهعنوانیکدولتبرابربایدبراساسحقوقبین‬ ‫الملل وارد گفت و گو ها شود و گردن کشی و زیاده خواهی جواب نمی دهد‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجههمچنیندرپاسخبهسوالیدرارتباطبابرخیاز‬ ‫اخبارمنتشر شدهدرارتباطبابرجامگفت‪:‬منبهشمابهصراحتمیگویمکه‬ ‫اصالچنینچیزیدردستورکارنبودهاستکهمامسائل وموضوعاتمنطقهرابه‬ ‫برجاممتصلکنیم‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجهدرادامهگفتوگویخودباخبرنگاراندر‬ ‫پاسخبهسوالایسنا‪،‬درموردزمانبرگزاریدورجدیدمذاکراتایرانوعربستان‬ ‫وهمچنیناظهاراتوزیرامورخارجهدرگفتوگوباالمیادیندرارتباطبااین‬ ‫مذاکراتگفت‪:‬ماامادگیداریمکهتاریخدورجدیدگفتوگومشخصشود‬ ‫واینمذاکراتادامهپیداکند‪.‬‬ ‫خطیبزادهگفت‪:‬اینگفتوگوهانیازمنددستورکارمشخصاستما‬ ‫نظرات خود را به صورت مکتوب به طرف سعودی داده ایم و بهتر استدولت‬ ‫سعودینیزنظراتخودرابهصورتمکتوبارائهدهدتامایقینکنیمارادهای‬ ‫برایحلوفصلموضوعاتفیمابینوجوددارد‪.‬‬ ‫خطیبزادهتاکیدکرد‪:‬مسائلاختالفیبینماوسعودیروشناستوبه‬ ‫رغمپروندههایاختالفیمابایدتالشکنیمکهروابطخودراعادیکنیمومنتفع‬ ‫اینروابطعادیمردممنطقه ودوکشورهستند‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجهدرپاسخبهسوالدیگریدرارتباطباتعامالت‬ ‫ایرانباهیاتحاکمهسرپرستیموقتافغانستانونظرایراندرارتباطبامحدودیت‬ ‫هاییکهطالبانبهعنوانهیاتحاکمهافغانستانبرایدخترانوزناناینکشور‬ ‫بهخصوصدرموضوعتحصیلبهوجوداوردهاستگفت‪:‬افغانستانامروزبا‬ ‫مشکالتیروبرواست‪.‬دختران‪،‬زنانوکودکانومردانوتمامیاقشارمردم‬ ‫افغانستاندرفشاروسختیهستند‪.‬درموضوعافغانستان مردمافغانستاندراولویت‬ ‫هستن ‪.‬د‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬اقایامیرعبداللهیاندرجریانمالقاتهاییکهدرچین‬ ‫ودرحاشیهسومیناجالسکشورهایهمسایهافغانستانداشتندبهصراحتاعالم‬ ‫کردندکهپذیرفتهنیستحقوقاولیهفرزندانودخترانافغانستانیبرایتحصیل‬ ‫نادیدهگرفتهشودوهیاتحاکمهسرپرستیافغانستانبایدمسئولیتپذیریخود‬ ‫را نشان دهد ‪.‬‬ ‫خطیبزادهگفت‪:‬همهمابایدتالشکنیمکهافغانستانازدورانگذاربه‬ ‫خوبیعبورکندودولتفراگیردراینکشورتشکیل شود‪.‬همهایننگرانیها‬ ‫مرتفعشودوحقوقمردمرعایتشود‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬دراجالسهمسایگانافغانستاندرچینیکیازموضوعاتمهم‬ ‫مردمافغانستانبودندهمانطورکهاشارهکردمبرایایرانمردمافغانستاندراولویت‬ ‫قراردارندودرهمینچارچوبماتالشکردیمکهدرمیانهزمستانسختافغانستان‬ ‫سوختبهمردماینکشوربرسانیموبازارچههایمرزیبازبماند‪.‬االننیزمیگویم‬ ‫کهامادگیداریمهرکمکیداریمبهمردمافغانستانارائهکنیم‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجههمچنیندرخصوصسوالدیگریدرموردسفر‬ ‫رئیس جمهورترکیهبهتهرانواینکهایااینسفرلغوشدهاستگفت‪:‬انجاماین‬ ‫سفرلغونشدهاستروابطایرانوترکیهدرچارچوبعادیخوددرحالپیگیری‬ ‫استالبتههنوزتاریخانجاماینسفرقطعینشدهاستومنتظرتاییدتاریخانجاماین‬ ‫سفرازسویدوستانماندرانکاراهستیمواگرتاریخقطعیشوداینسفرانجام‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجههمچنیندرپاسخبهسوالدیگریمبنیبراینکهبر‬ ‫اساساخبارمنتشرشدههاشمرئیسوالیاستانجورجاندردولتاشرفغنیدر‬ ‫جریانسفربهایرانبرایتشویقاتباعافغانستانیجهتشرکتدرجنگاوکراین‬ ‫وروسیهبازداشتشدهوازسویدیگربرخیازاخبارمنتشرشدهکهبرخیازاتباع‬ ‫ایرانیوافغانستانیبرایمشارکتدرجنگبهاوکراینرفتهاندتصریحکرد‪:‬هیچ‬ ‫کدامازایناخبارتاییدنمیشودالبتهبایدجزییاتاینموضوعاتراازمقامات‬ ‫امنیتیبپرسیمموضعایراندرارتباطباجنگدراینمنطقهروشناست‪.‬مانهجنگ‬ ‫را راه حل می دانیم و نه نادیده گرفتن ریشه های این بحران را‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجهادامهداد‪:‬مانیزتالشمیکنیمکهازطرفگفتو‬ ‫گوهاییکهدرجریاناستبحرانحلشود‪.‬‬ ‫خطیبزادههمچنیندرپاسخبهسوالدیگریمبنیبراینکهجنگاوکراین‬ ‫چهتاثیریبرایرانداشتهاستگفت‪:‬منطقهاوراسیا‪،‬منطقههمجوارمااستو‬ ‫روسیهدرهمسایگیماقرارداردوماازهماناولگفتیمکهمنطقهاوراسیاتحمل‬ ‫اینخشونتوجنگراندارد‪.‬منطقهاوراسیا‪،‬غرباسیا‪،‬بخشیازمناطقاروپاو‬ ‫بسیاریازنقاطجهانمتاثرازاینجنگهستندوهمهمابایدتالشکنیمکهاین‬ ‫جنگبهراهحلمبتنیبرگفتوگوبیانجامد‪.‬‬ ‫دهه ‪ ۱۳۸۰‬به مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی‬ ‫در سال ‪ ١٣٩٣‬با انتشار گزارشی خبر از شکست فاز‬ ‫نخست این طرح و ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط‬ ‫فقر داد‪.‬‬ ‫مسئولین دولتی و نهادهای نظارتی و اجرایی در حال‬ ‫حاضر امارهای متفاوتی از فقر در ایران منتشر می کنند‪.‬‬ ‫طبق گزارشی از وزارت کار ایران در سال ‪١٣٩٩‬‬ ‫بیش از یک سوم جمعیت ایران در “فقر مطلق” زندگی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫حمیدرضا امام قلی تبار‪ ،‬بازرس مجمع عالی‬ ‫نمایندگان کارگران در این باره گفته بود “نیمی از‬ ‫جمعیت ایران در فقر به سر می برند”‪.‬‬ ‫همچنین روح اهلل ایزدخواه‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس در دی ماه ‪ ١۴٠٠‬گفت‪« :‬ما االن ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫خانوار زیر خط فقر داریم‪».‬‬ ‫او هم چنین با اشاره به نرخ باالی تورم در ایران‬ ‫گفته بود‪« :‬همیشه تورم از یارانه جلو می زند و ما‬ ‫نمی توانیم با یارانه مستقیم جلوی افسارگسیختگی تورم‬ ‫را بگیریم»‪.‬‬ ‫یک کارشناس ارشد روابط بین الملل ‪:‬‬ ‫فرصت وین در حال از دست‬ ‫رفتن است‪ /‬ایران منافع مشخصی‬ ‫در موضوع اوکراین تعریف‬ ‫نکرده است‬ ‫یک کارشناس ارشد روابط بین الملل با بیان این که در سال جاری‬ ‫احیای برجام باید اولویت اول دولت و دستگاه دیپلماسی باشد و با اشاره‬ ‫بهتعلیقچندهفته ایمذاکراتوینمعتقداستکهباتعلیقمذاکراتتنها‬ ‫فرصت از دست می رود و سنگینی تحریم ها بر دوش کشور ادامه می یابد‪.‬‬ ‫کوروش احمدی در پاسخ به این سوال که به نظر وی مهم ترین‬ ‫چالش های پیش روی دستگاه دیپلماسی ایران در سال‪ ۱۴۰۱‬در عرصه‬ ‫بین المللی و منطقه ای چه موضوعی است ؟ و حل کدام یک باید در‬ ‫اولویت اول وزارت خارجه را بگیرد ؟ گفت‪ :‬بدون تردید احیای برجام باید‬ ‫اولویت اول دولت و دستگاه دیپلماسی باشد‪ .‬اهمیت این امر تنها به خاطر‬ ‫اهمیتبرداشتهشدنتحریمهانیست‪.‬بلکهاحیایبرجاممیتواندبهبخشی‬ ‫از تنش سیاسی موجود بین کشور با دنیای خارج نیز پایان دهد‪.‬‬ ‫ادامهتحریمهایامریکاعلیهایرانمی تواندبرتحققدیگراولویت‬ ‫هایدولتسیزدهمنیزتاثیرسوءبگذارد‬ ‫وی افزود ‪ :‬ادامه تحریم های امریکا علیه ایران می تواند بر تحقق دیگر‬ ‫اولویت های دولت سیزدهم نیز تاثیر سوء بگذارد‪ .‬دو اولویت اعالم شده‬ ‫سیاستخارجیدولت‪،‬یعنیگسترشرابطهباهمسایههاوگسترشرابطهبا‬ ‫شرق‪ ،‬صرف نظر از مالحظاتی که در رابطه با ان دو اولویت وجود دارد‪ ،‬نیز‬ ‫تا حد زیادی تحت تاثیر ادامه تحریم های امریکا است‪ .‬فروش نفت به چین‬ ‫از طریق دور زدن تحریم ها اگر چه تحت شرایط جدید طی حدود یکسال‬ ‫گذشته افزایش قابل توجهی یافته‪ ،‬اما چین نشان داده و تحوالت ناشی از‬ ‫بحران اوکراین نیز مجددا این را ثابت کرده که اولویت اول چین دوری‬ ‫از تنش های سیاسی و ادامه رابطه بسیار سود اور با غرب‪ ،‬از جمله ادامه‬ ‫صادرات بیش از‪ ۸۰۰‬میلیارد دالری به غرب و نیز مبادالت اقتصادی حدود‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیارد دالری با شورای همکاری خلیج فارس است‪ .‬این احتمال وجود‬ ‫دارد که در صورت عدم احیای برجام‪ ،‬چین نیز تحت فشار امریکا خود را‬ ‫ناچار از کاهش واردات نفت از ایران ببیند‪.‬‬ ‫ایندیپلماتپبشینکشورمان بابیاناینکهرابطهباکشورهایهمسایه‬ ‫به عنوان دیگر اولویت دولت نیز تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم ها است و‬ ‫دولت ها و شرکت ها در این کشورها تمایل زیادی به فرا رفتن از معامله و‬ ‫تبادل کاالهای مصرفی و انجام فعالیت در حوزه سرمایه گذاری مشترک‬ ‫و اجرا یا تکمیل انواع پروژه ها ندارند‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬عالوه بر توسعه‬ ‫رابطهاقتصادی‪،‬اولویتمهمدیگردولتسیزدهمبهبودروابطسیاسیبا‬ ‫همسایگان است‪ .‬مذاکراتی که با عربستان در عراق و اردن انجام شده‪ ،‬هنوز‬ ‫بهسرانجامینرسیدهاست‪.‬‬ ‫احمدی با بیان این که در یمن و عراق نیز دشواری هایی وجود دارد‬ ‫که باید بر انها متمرکز شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان نیز‬ ‫مشکالتیایجادکردهکههمچنانبخشیازانرژیدستگاهدیپلماسیکشور‬ ‫را می گیرد‪.‬‬ ‫ایران ‪ ،‬هنوز منافع مشخصی برای خود در موضوع بحران اوکراین‬ ‫تعریفنکردهاست‬ ‫وی افزود ‪ :‬بحران دیگری که تمرکز بر ان ضرورت یافته‪ ،‬بحران‬ ‫اوکراین است‪ .‬این بحران یک نقطه عطفی در تاریخ معاصر روابط بین‬ ‫المللی است و می توان ان را نقطه پایان برخی روندها و سراغاز برخی‬ ‫روندهای دیگر به شمار اورد؛ به نحوی که همه کشورها در حال جایابی‬ ‫برای بردن حداکثر منافع از این بحران هستند‪ .‬اگر چه ایران به همراه شماری‬ ‫ازکشورهابهدوقطعنامهمجمععمومیسازمانمللکهتجاوزروسیه‬ ‫به اوکراین را محکوم کردند‪ ،‬رای ممتنع داد‪ ،‬اما هنوز منافع مشخصی را‬ ‫برای خود در این رابطه تعریف نکرده است‪ .‬این در حالی است که دیگر‬ ‫کشورهایی که به این قطعنامه ها رای ممتنع دادند‪ ،‬هر یک در پی منافع کامال‬ ‫معلومومشخصیهستند‪.‬ترکیهازاینطریق‪،‬موقعیتدیپلماتیکویژهای‬ ‫برای خود دست و پا کرده و در حال جذب اولیگارش های روسی تحت‬ ‫تحریم غرب است‪ .‬کشورهای غربی حوزه خلیج فارس در حال تحت فشار‬ ‫قرار دادن امریکا به خاطر برجام و نیز منتفع شدن از قیمت بسیار باالی نفت‬ ‫هستند و ‪ ...‬اما مقامات ایرانی که از سخنان برخی از انها حمایت از روسیه‬ ‫استنباط می شود‪ ،‬روشن نیست که چه منافعی را از این طریق دنبال می کنند‪.‬‬ ‫این دیپلمات پیشین کشورمان در پاسخ به این سوال که به نظر وی‬ ‫وزارت امور خارجه ایران در اجرای کدام سیاست کالن خود در سال‬ ‫گذشته به موفقیتی دست پیدا نکرد و باید حتما در نحوه اجرای ان سیاست‬ ‫بامشورتبانهادهایتصمیمگیرتغییراتیایجادکند؟تصریحکرد‪:‬البته‬ ‫تحقق سیاست های کالن زمان بر است و تدریجی انجام می شود‪ .‬هنوز‬ ‫برایاینکهببینیمتحققبرخیبرنامههایسیاستخارجیدولتفعلیمانند‬ ‫توسعه روابط با همسایگان و توسعه روابط با شرق تا چه حد عملی است‪،‬‬ ‫باید فرصت بیشتری بدهیم و مدت بیشتری صبر کنیم‪ .‬اما در یک مورد انتقاد‬ ‫وارد است و ان احیای برجام است‪.‬‬ ‫با تعلیق مذاکرات‪ ،‬سنگینی تحریم ها بر دوش کشور ادامه می یابد‬ ‫این کارشناس ارشد مسائل بین الملل تاکید کرد ‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که انتظار می رفت کار احیای برجام در همان تیرماه گذشته به سرانجام‬ ‫می رسید‪ .‬اما به هر دلیل این کار به دولت سیزدهم محول شد‪ .‬دلیل تاخیر‬ ‫‪ ۶-۵‬ماهه برای شروع مذاکرات در دولت جدید نیز روشن نشد؛ در حالی‬ ‫که هر روز تاخیر در برداشتن تحریم ها مبالغ زیادی به خزانه دولت و منافع‬ ‫ملت ضرر وارد می کرد و می کند‪ .‬در حال حاضر دلیل تاخیر چندین هفته‬ ‫ای اخیر نیز چندان مشخص نیست‪ .‬برخی اختالف ها میان ایران و امریکا‬ ‫و “تضمین اقتصادی” یا برخی اختالفات در مورد ترتیب و توالی اجرای‬ ‫تعهدات طرفین‪ ،‬از جمله اموری است که تداوم مذاکره را ایجاب می کند‪.‬‬ ‫با تعلیق مذاکرات تنها فرصت از دست می رود و سنگینی تحریم ها بر دوش‬ ‫کشور ادامه می یابد‪.‬‬ صفحه 2 ‫پایرئیسجمهوراوکراینبهجایزه«گرمی»بازشد‬ ‫والدیمیرزلنسکیباحضوریغافلگیرکنندهدرمراسمگرمیسخنانیازپیشضبطشدهارائهکردامااوتنهاسیاست مدارمطرحدراینمراسمنیست‪.‬ولودیمیرزلنسکی‪،‬رئیس جمهوراوکراین‪،‬درمراسم ِگرمی‪،‬اسکارموسیقی‪،‬حضوریغافلگیرکنندهداشتوخواستارحمایتازکشورششد‪.‬‬ ‫ویبامخاطبقراردادنهنرمندانبرجستهصنعتموسیقیازانهاخواستکهسکوتیراکهجنگبهوجوداوردهاستراباموسیقیپرکنند‪.‬زلنسکیپیامازپیشضبطشدهخودراقبلازاجرایاهنگ«ازاد»ازجانلجندکههنرمنداناوکراینیتبار‪،‬میکانیوتن‪،‬خواننده‪،‬سیوزاناایگلیدان‪،‬نوازندهو‬ ‫لیوبایاکیمچوک‪،‬شاعربهانپیوستند‪،‬ارائهکرد‪.‬زلنسکیگفت‪«:‬چهچیزیبیشترینتضادراباموسیقیدارد؟سکوتشهرهایویرانشدهومردمکشتهشده‪».‬زلنسکیبااشارهبهموزیک«لجند»کهازادینامداردگفت‪«:‬ماازازادیخودبرایزندگیکردن‪،‬عشقورزیدنورساندنصدا[یمظلوم‬ ‫بهجهان]استفادهمی کنیم‪...‬سکوتراباموسیقیخودپرکنید‪،‬امروزاینکارراانجامدهیدوداستانجنگرابگویید‪».‬اگرچهحضوراودربزرگترینشبموسیقیدرامریکابیسابقهبودهوتوجهرسانه هارابهخوبیبهخودجلبکردامامراسمسال‪ ۲۰۱۷‬گرمیبهعنوانسیاسی ترینجشنموسیقییاد‬ ‫می شود؛دراینمراسمکهدرروزهایریاستجمهوریترامپبرگزارشد‪،‬هنرمندانبسیاریازجملهجیمزکوردونوبوستارایزصداینظراتسیاسیخودرادراعتراضبهوقایعروزبهگوشجهانیانرساندند‪.‬برخیچهره هایسیاسینیزحتیبرندهجایزهشد هاند‪،‬باراکومیشلاوباما‪،‬بیلوهیالری‬ ‫کلینتونهریکگرمیرابهخانهبرد هاند‪.‬جیمیکارتر‪،‬رئیسجمهورسابقامریکاوبرنیسندرز‪،‬نمایندهامریکایینیزنامزددریافتگرمیبودندوشایدبتوانمراسمگرمیرایکیازسیاسی ترینجشن هایبین المللیموسیقیدانستکهبهتمامچهره هافرصتحضورودیدهشدنمی دهد‪.‬‬ ‫رضا فیاضی‬ ‫رضا فیاضی بازیگر پیشکسوت عرصه تئاتر‪ ،‬سینما و‬ ‫تلویزیون که معتقد است سال ‪ ۱۴۰۰‬علی رغم دشواری‬ ‫هایش‪ ،‬سال خوشایندی به لحاظ کاری برایش بوده‪،‬‬ ‫بزرگترین ارزویش در سال جدید را شادی مردم کشورش‪،‬‬ ‫حل مشکالت معیشتی سرزمینش و پایان جنگ در جهان‬ ‫می خواند‪.‬‬ ‫فیاضی که سال ‪ ۱۴۰۰‬تقریبا از بازیگران پرکار‬ ‫تلویزیون شناخته شد‪ ،‬در گفت و گویی با ایسنا درباره‬ ‫اینکه سالی که گذشت به لحاظ کاری برایش چگونه بود‬ ‫و تمرکزش بیشتر روی چه کاری بود؟ خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امسال به لحاظ موقعیت هایی که داشتم شخصاً برایم سال‬ ‫خوبی بود‪ .‬بعد از اینکه درگیر کرونا شدم‪ ،‬از کیش به‬ ‫تهران برگشتم ‪ .‬همانطور که می دانید به مدت پنج سال انجا‬ ‫زندگی کردم‪ ،‬کتابفروشی ام را اداره می کردم و تدریس‬ ‫می کردم اما بعد از ابتالء به کرونا دیگر نتوانستم بمانم و‬ ‫به تهران برگشتم‪ .‬بعد از بازگشت از کیش تمام تمرکزم‬ ‫را روی کار گذاشتم و االن خدا را شکر جزو پرکارترین‬ ‫بازیگران تلویزیون شده ام‪ .‬طبیعتاً این اتفاقات برایم‬ ‫خوشایند است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬برایم خوشایند بود‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬یکی از اتفاقات خوبی که‬ ‫سال گذشته برایم افتاد این بود که به همراه اقای عنایت‬ ‫بخشی برایمان بزرگداشت گرفتند و خیلی خوشحال شدیم‪.‬‬ ‫همچنین شبکه مستند‪ ،‬مستندی از زندگی ام در سال گذشته‬ ‫ساخت که این هم از اتفاقات خوب زندگی ام بود‪ .‬از دو‬ ‫کتاب صوتی داستانم هم در فرهنگسرای رسانه رونمایی‬ ‫شد و در کنار همه این اتفاقات خوشایند‪ ،‬کارهای بازیگری‬ ‫زیادی برای تلویزیون و شبکه نمایش خانگی داشتم که‬ ‫خیلی خوب بودند ولی در کل بیشتر تمرکزم روی نوشتن و‬ ‫بازیگری در تلویزیون بود و حجم کاری بسیار باالیی داشتم‬ ‫اما در عین حال اسیب هایی هم داشتم‪ .‬در کل ‪ ۱۴۰۰‬برایم‬ ‫سال درستی بود‪.‬‬ ‫ایا رویدادهای هنری و جشنواره ها می توانند به‬ ‫اقتصاد تئاتر کمک کنند؟ جشنواره تئاتر فجر نقشی در‬ ‫ایجاد یا توسعه بازار کار هنرمندان دارد؟ خیلی ها معتقدند‬ ‫روزگاری‪ ،‬جشنواره جزو معدود فرصت های بروز و ظهور‬ ‫استعدادهای نو بود‪ ،‬ایا هنوز هم می توان چنین سحطی از‬ ‫اثرگذاری را برای ان قائل بود؟‬ ‫«محمدرضا خسروشاهی» کارگردانی است که در تئاتر‬ ‫قم مشغول به فعالیت بوده و در چهلمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر هم با متنی از علیرضا نادری حاضر شده بود؛ او‬ ‫در گفتگو با ایلنا‪ ،‬به مبالغی که در جشنواره های تئاتری‬ ‫شهرستان ها به عنوان جایزه و کمک هزینه توزیع می شود‪،‬‬ ‫اشاره کرده و می گوید‪ :‬جوایزی که در جشنواره استانی‬ ‫تئاتر فجر دادند‪ ،‬انقدر ناچیز بود که کفاف هیچ کدام از‬ ‫هزینه ها را نمی داد؛ البته که دم شان گرم و متوجهیم که‬ ‫بودجه شان همین قدر بوده‪ ،‬ولی این مبلغ در نهایت تنها‬ ‫کفاف هزینه حمل و نقل وسایل دکور ما را داد‪ ،‬یعنی‬ ‫انقدری باال نبود که حتی به پرداخت دستمزد عوامل برسد‪.‬‬ ‫به اعتقاد او؛ البته این رقم ها در جشنواره های پایتخت‬ ‫متفاوت تر است چون «بودجه شان بیشتر است و دست شان‬ ‫بازتر است و بهتر می توانند به اثار نمایشی کمک کنند»‪.‬‬ ‫خسروشاهی تاکید می کند‪ :‬در نهایت با اینکه باز مبلغ‬ ‫قابل توجهی نیست‪ ،‬ولی همان هم بچه ها را شاد و ترغیب به‬ ‫کار می کند‪ .‬منِ نوعی درامدم متکی به تئاتر نیست و شغلی‬ ‫دیگر برای تامین هزینه هایم دارم‪ ،‬ولی خیلی از بچه های‬ ‫هنری از جمله بازیگرهای نمایش هایم در سنین حدود‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬سال هستند و برایشان بیش از هر چیزی جایزه‬ ‫جشنواره و مطرح شدن در ویترین تئاتر کشور جذابیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این کارگردان تئاتر یاداوری می کند که حمایت از‬ ‫مجموعه های تئاتری مستقل می تواند جریان تئاتر را در‬ ‫شهرستان ها سر پا نگه دارد و ادامه می دهد‪ :‬مطرح شدن‬ ‫یک گروه هنری یا بازیگر و کارگردان در جشنواره ای‬ ‫فرهنگ‬ ‫مشکلمالیندارم‬ ‫ولی کار نکنم می میرم‬ ‫فیاضی همچنین درباره اینکه طی این دو سال‪ ،‬دوران‬ ‫کرونا را چطور سپری کرد؟ اینگونه گفت‪ :‬همانطور که‬ ‫مطلع هستید من خودم سال گذشته علی رغم اینکه واکسن‬ ‫هم زده بودم‪ ،‬درگیر این بیماری شدم و حدود یک ماه‬ ‫واقعا اذیت شدم‪ .‬زمانی که سریال «خانه پرتقالی ها» را بازی‬ ‫می کردم مدتی کار تعطیل شد‪ ،‬راستش نمی دانم از کجا‬ ‫کرونا گرفتم‪ ،‬در کیش یا پروژه «خانه پرتقالی ها»‪ ،‬اما خدا‬ ‫را شکر می کنم که به خیر گذشت و خداوند مرا کمک‬ ‫کرد‪ .‬امیدوارم در سال جدید شاهد پایان کرونا باشیم‪.‬‬ ‫ارزویم شادی مردم است‬ ‫بازیگر سریال های “قصه های تا به تا”‪“ ،‬دنیای شیرین”‪،‬‬ ‫“تهران ‪“ ،”۱۱‬کاله پهلوی” و “معمای شاه” در ادامه درباره‬ ‫اینکه مهمترین ارزویش در سال جدید برای مردم کشورش‬ ‫و خودش چیست؟ خاطرنشان کرد‪ :‬برای من‪ ،‬اصل مردم‬ ‫کشورم هستند‪ .‬ارزویم شادی مردم سرزمینم است‪ .‬وقتی‬ ‫مردم شاد باشند و دستشان در جیبشان باشد طبیعتا من هم‬ ‫اورده یاقتصادی«جشنواره»برایتئاتری هاچیست؟‬ ‫ِ‬ ‫فرصت«مطرحشدن»همچنانانگیزهاصلیاست‬ ‫مانند تئاتر فجر می تواند مجموعه های خصوصی و مستقل را‬ ‫هم از این طریق مطرح کند که این ادم کجا کار کرد تا به‬ ‫این جا رسید‪ ،‬استادش چه کسی بوده‪ ،‬کدام مجموعه داشته‬ ‫تمرین می کرده؟‬ ‫خسروشاهی خاطرنشان می کند‪ :‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫جشنواره بر فروش بلیت یک اجرا هم اثرگذار است‪.‬‬ ‫مخاطب می گوید وقتی این کار انتخاب شده و رفته برای‬ ‫شرکت در جشنواره‪ ،‬بنابراین اثر خوبی است و اگر اجرای‬ ‫عموم برود‪ ،‬بلیت بهتری می تواند بفروشد‪ .‬این یکی از‬ ‫کمک های جشنواره به نمایش هایی است که در ان اجرا‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫او در ادامه به یک مشکل هم اشاره کرده و می گوید‪:‬‬ ‫البته ما حتی اگر در جشنواره فجر هم اجرا برویم‪ ،‬ممکن‬ ‫است نتوانیم مجوز اجرای عمومی را در قم بگیریم! یعنی‬ ‫صدور مجوز اجرا در قم بر اساس سلیقه مسئوالن است‪ ،‬نه‬ ‫بنا بر دالیل قانونی‪ .‬بارها درباره این مشکل صحبت کرده‬ ‫و خواستار یک رویه شفاف قانونی شده ایم اما متاسفانه تا‬ ‫امروز به نتیجه نرسیده ایم‪.‬‬ ‫«محمد نیازی» هم که چند سالی است در مشهد مشغول‬ ‫تولید اثار نمایشی بوده و در دوره های مختلفی از جشنواره‬ ‫تئاتر فجر هم عموما با نمایش هایی موزیکال شرکت کرده‬ ‫و جوایزی را به دست اورده است‪ ،‬درباره میزان اثرگذاری‬ ‫اقتصادی این رویداد به ایلنا می گوید‪ :‬جشنواره به خودی‬ ‫خود بار اقتصادی برای هیچ گروهی ندارد اما وقتی اثری‬ ‫در جشنواره دیده و بتواند حائز رتبه شود و جوایزی را‬ ‫کسب کند‪ ،‬راحت تر می تواند در اجرای عمومی خود را به‬ ‫مخاطب معرفی کند و میزان استقبال مخاطبان از اجرایش‬ ‫را هم افزایش دهد‪ .‬ان جاست که می تواند اثر خود را بر‬ ‫فروش بیشتر یک نمایش بگذارد و کمک کند‪.‬‬ ‫او یاداور می شود‪ :‬به اعتقاد من به جز این و البته تامین‬ ‫بخشی از هزینه هایی که گروه برای حضور در جشنواره‬ ‫می پردازد بار کمکی دیگری در بهبود اقتصاد تئاتر ندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهشنبه ‪ 16 -‬فروردین‪ 1401‬شماره ‪1555‬‬ ‫اساسا هیچ جشنواره ای نمی تواند کارکردی اساسی در‬ ‫بهبود اقتصاد تئاتر داشته باشد؛ بیشتر بار اعتباری و معرفی‬ ‫شدن و در ویترین قرار گرفتن یک اثر و یک هنرمند است‬ ‫که بر دوش این رویدادهاست که همین نقش هم البته در‬ ‫بلند مدت شاید بتواند منجر به درامدزایی بیشتر یک گروه‬ ‫هنری شود‪.‬‬ ‫«مهدی پاشایی» کارگردان تئاتر هم کمابیش همین‬ ‫نظر را دارد و معتقد است‪ :‬فکر می کنم کیفیت است که‬ ‫می تواند بر اقتصاد تئاتر اثرگذار باشد نه رویدادی همچون‬ ‫جشنواره تئاتر فجر‪ .‬چون اقتصادی دولتی بر تئاتر ما حاکم‬ ‫است و حرف زدن از چیزی به نام بخش خصوصی در ان‬ ‫معنا ندارد؛ برای همین چرخه اقتصادی اش هم رکن مهمی‬ ‫در پروسه تولید تئاتر نیست و شاید تنها بتواند عشقی که‬ ‫تئاتری ها به کارشان دارند را بیشتر کند‪ .‬این حرف من‬ ‫معطوف به کلیت تولید تئاتر و دخل و خرج ان می شود نه‬ ‫صرفا جشنواره‪.‬‬ ‫او خاطرنشان می کند‪ :‬کارکرد جشنواره به ایجاد‬ ‫انگیزه در گروه ها برای افزایش کیفیت کارشان است که‬ ‫شاید به طور غیرمستقیم بعدها بتواند بر فروش انها در‬ ‫گیشه هم اثرگذار باشد‪ .‬اقتصاد تئاتر در اصل‪ ،‬وابسته به‬ ‫سیاستگذاری های کالنی است که در مجلس و دولت اتفاق‬ ‫می افتد و بنابراین اگر ضعفی در ان هست‪ ،‬از پایه باید‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫این هنرمند تئاتر با ذکر مثالی ادامه می دهد‪ :‬در‬ ‫کشوری مانند المان‪ ،‬دانشجویی که تئاتر می خواند‪ ،‬بعد از‬ ‫اتمام تحصیالتش یک حقوق دائمی دارد و براساس سلیقه‬ ‫و عالقه اش وارد یک گروه می شود‪ .‬ولی در ایران با اینکه‬ ‫هستند گروه هایی که تمام درامد زندگی شان از راه تئاتر‬ ‫تامین می شود‪ ،‬اما در تهیه مخارج ابتدایی خود درمانده اند‪.‬‬ ‫پاشایی تصریح می کند‪ :‬برای همین فقط جشنواره برای‬ ‫انگیزه بخشی به انها باقی مانده است؛ اگر قرار باشد همین‬ ‫هم نباشد‪ ،‬باید کاسه کوزه مان را جمع کنیم و از تئاتر‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫انچه هنرمندان از ان گالیه دارند‪ ،‬این است که چرخ‬ ‫اقتصاد برای خیلی از تئاتری ها نمی چرخد و مبادالت مالی‬ ‫ان چه در فروش گیشه و چه در حمایت های دولتی مستقیم‬ ‫یا غیر مستقیم بسیار ناچیز است‪ .‬مساله ای که خیلی ها علتش‬ ‫را در این می دانند که «در هنری مانند تئاتر پول نیست‪».‬‬ ‫اما «محمدرضا خسروشاهی» طور دیگری فکر می کند؛‬ ‫او معتقد است‪ :‬نگاه غالب دولتمردان و مردم به هنر در‬ ‫کشور ما یک نگاه اقتصادی نیست‪ .‬نگاهی که شاید از‬ ‫خود هنرمندانی بیاید که باور دارند در هنر پولی نیست‪.‬‬ ‫من این نگاه را نمی پسندم چون در هنر جهان برعکس این‬ ‫باور دارد رخ می دهد‪ .‬در بسیاری از کشورها اتفاقا عموم‬ ‫هنرمندان ادم هایی هستند که می توانند ثروت خوبی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه این مشکل از نبود یک نگاه صنعتی‬ ‫و اقتصادی به تئاتر و هنر نشات می گیرد‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫بسیاری از نهادهایی که از تئاتر حمایت می کنند‪ ،‬صرفا‬ ‫برای پر کردن بیالن کاری ساالنه شان است و در این چرخه‬ ‫سیستم هایی خصوصی هم هستند که به هر روشی در پی به‬ ‫دست اوردن سهم خود از بودجه این نهادها و سازمان ها‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫خوشحالم چون من هم جزو مردم کشور هستم‪ .‬ای کاش‬ ‫می شد جنگ در تمام جهان تمام شود و شادی نصیب‬ ‫همه شود‪ .‬مهمترین ارزویم در سال ‪ ۱۴۰۱‬توقف جنگ‬ ‫در جهان و شاد بودن مردم کشورم است ان شاءاهلل در سال‬ ‫جدید ما کمتر شاهد اتفاقات تلخ باشیم‪.‬‬ ‫او سپس درباره کارهای جدیدش در تلویزیون توضیح‬ ‫داد‪ :‬سریالی تحت عنوان «جزر و مد» به کارگردانی علی‬ ‫عبدالعلی زاده در صداوسیمای خوزستان تولید شد که من‬ ‫در ان حضور داشتم و قرار بود از شبکه دو سیما پخش‬ ‫شود ولی گویا اتفاقات دیگری برایش افتاد و نمی دانم‬ ‫کی و از کدام شبکه پخش شود‪ .‬این مجموعه کار خوبی‬ ‫است امیدوارم مخاطبان هم دوستش داشته باشند‪ .‬همچنین‬ ‫سریال «خانه پرتقالی ها» را داشتم که ایام نوروز به روی‬ ‫انتن رفت‪ .‬سریال طنز «خوشنام» را دارم که اکنون در شب‬ ‫های ماه مبارک رمضان در حال پخش است که این کار‬ ‫هم خوب بود‪ .‬همچنین سریال «عقرب عاشق» ساخته حسین‬ ‫سهیلی زاده از دیگر فعالیت هایم در سال ‪ ۱۴۰۰‬بود که‬ ‫برای شبکه نمایش خانگی ساخته شد‪ .‬یک تله فیلم هم با‬ ‫سیامک خواجه وند کار کردم‪ .‬در کل ‪ ۱۴۰۰‬خیلی پر کار‬ ‫بودم و خدا را شکر می کنم‪ .‬من به لحاظ مالی مشکلی ندارم‬ ‫و خداراشکر به لحاظ هزینه تامین هستم اما اگر کار نکنم‬ ‫زنده نیستم و می میرم‪ .‬من عاشق کارم هستم‪ ،‬حاال اگر‬ ‫پروژه ها پولم را هم به موقع بدهند‪ ،‬قطعا روند زندگی ام‬ ‫بهتر می چرخد و انگیزه بیشتری پیدا می کنم ولی متاسفانه‬ ‫برخی پروژه ها بازیگران را اذیت می کنند‪.‬‬ ‫و تاکید بر توجه به حوزه کودک و نوجوان‬ ‫رضا فیاضی در پایان گفت‪ :‬بیشترین دغدغه و عشقم‪،‬‬ ‫کار برای بچه هاست‪ .‬اساسا کار در حوزه کودکان را خیلی‬ ‫دوست دارم و خیلی برایم ارزشمند است‪ .‬امیدوارم ما در‬ ‫سال جدید برای کودکان کارهای بهتر و بیشتری داشته‬ ‫باشیم‪ .‬در پایان ارزو می کنم سال خوبی برای همه به همراه‬ ‫سالمتی و موفقیت باشد‪.‬‬ ‫پیشبینیبرایافتمخاطبشدیدسینماها‬ ‫برایجامجهانیبرنامهریزیکنید!‬ ‫یک پخش کننده و سینمادار گفت‪ :‬اگر از االن برای‬ ‫اکران تابستان و پاییز که با ماه محرم و جام جهانی فوتبال‬ ‫همزمان است‪ ،‬برنامه ریزی نشود‪،‬سینماها افت مخاطب شدیدی‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬خواهند داشت‪.‬‬ ‫سعید خانی درباره وضعیتی که در اکران نوروزی با‬ ‫مخاطب کم و فروش پایین فیلم ها اتفاق افتاد در گفت وگویی‬ ‫با ایسنا بیان کرد‪ :‬دالیل مختلفی می توان برای وضعیت اکران‬ ‫نوروزی برشمرد اما به نظر من مهمترین نکته در وهله اول‬ ‫اطالع رسانی است که تقریبا هیچ کدام از فیلم ها اطالع‬ ‫رسانی خوبی نداشتند و معتقدم اگر تبلیغات تلویزیونی خوبی‬ ‫وجود داشت‪ ،‬همین فیلم ها ‪ ۳۰‬درصد فروش بیشتری داشتند‪.‬‬ ‫دلیل دوم به کیفیت فیلم ها بر می گردد و اینکه بعد از کرونا‬ ‫مردم دیگر برای هر فیلمی به سینما نمی روند‪ .‬باید یک فیلم‬ ‫جذاب و مخصوص پرده سینما ساخته شود که مخاطب به‬ ‫حضور در سینما راغب شود‪ .‬پس از این ها هم افزایش قیمت‬ ‫بلیت را تا درصد کمی می توان از دالیل کم مخاطب بودن‬ ‫اکران نوروزی دانست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید در چیدمان اکران دقت کرد تا فیلم های‬ ‫مهمتری روی پرده روند‪ .‬نگرانی من برای ادامه سال است‬ ‫و اینکه ایا دوستان میدانند از اول مرداد‪ ،‬ماه محرم شروع‬ ‫می شود و از ابان و اذر جام جهانی است؟ اگر از االن فکری‬ ‫نشود‪ ،‬مخاطب ما ریزش عجیبی نسبت به سال ‪ ۹۷‬که ‪۲۲‬‬ ‫میلیون مخاطب داشتیم خواهد داشت‪ .‬اگر بررسی کارشناسی‬ ‫در این موضوع برای انتخاب فیلم ها نشود و قیمت بلیت هم‬ ‫شناور نشود‪ ،‬همین اش است و همین کاسه‪.‬‬ ‫خانی در پاسخ به اینکه ایا برای جذب مخاطب صرفا‬ ‫فیلم کمدی اکران شود؟ گفت‪ :‬واقعیت این است که با‬ ‫شرایط کرونا و سینماهایی که تعدادشان زیاد شده است اگر‬ ‫قرار باشد با همان شرایط سال های گذشته و تصمیم گیری های‬ ‫شورای صنفی روبرو باشیم همین وضعیت را ادامه خواهیم‬ ‫داد‪ .‬من فکر می کنم شورا باید چابک تر و با برنامه ریزی‬ ‫دقیق تر پیش برود‪ .‬از االن بداند دو ماه تابستان محرم و صفر‬ ‫است و فیلم کمدی نمی تواند اکران کرد‪ .‬در پاییز جام جهانی‬ ‫است و باید مشخص شود چه فیلم هایی اکران شوند که‬ ‫مخاطب را جذب کنند و این طور نباشد که در همان مقطع‬ ‫سینمادارها به دنبال پخش مسابقات فوتبال در سینماها باشند‬ ‫و پولی به صاحبان فیلم ها داده نشود مثل چند سال گذشته‬ ‫که اصال نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد‪ .‬برای همین عید امسال‬ ‫هم اگر فیلم های کمدی مهم اکران شده بودند و اگر تنگ‬ ‫نظری درباره فیلم “دینامیت” وجود نداشت و امکان پخش ان‬ ‫در سینماهایی که سالن های زیادی دارند وجود می داشت به‬ ‫رونق مابقی فیلم هم کمک می شد‪.‬‬ ‫این پخش کننده تاکید کرد‪ :‬به نظرم با این وضعیت باید‬ ‫افرادی در اکران تصمیم گیر باشند که نگاهی کال ن تر داشته‬ ‫باشند و منافع کلی سینما را در نظر بگیرند‪ .‬امسال چند مسئله‬ ‫مهم مثل ماه محرم و جام جهانی را داریم که در کنار اثرات‬ ‫کرونا بر سینما‪ ،‬به برنامه ریزی نیاز دارند‪ .‬مثال به هر فیلمی‬ ‫که همزمان با جام جهانی اکران می شود باید امتیازهایی‬ ‫داده شود‪ ،‬اما متاسفانه همه چیز خیلی سنتی پیش می رود در‬ ‫صورتی که باید شیوه اکران مدرن شود و با این روند اخر و‬ ‫عاقبت خوبی را برای پخش کننده ها و سینمادارها و به طور‬ ‫کلی سینما نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ینواحیمختلفقابلمقایسهنیستند‪/‬‬ ‫موسیق ‬ ‫تشخیصموسیقیخوببامردماست‬ ‫اینگونهنیستکههمهمناطقایرانوهمهاقوامساکندران هابهیکاندازهازهنرسهم‬ ‫داشتهباشند‪.‬بامروراجمالیموسیقی هامختلفمی تواندریافتکهمناطقمرزیکشورنسبت‬ ‫بهدیگرشهرهاوروستاهاموسیقیمتنوعیدارند‪.‬برهمیناساسمی توانگفتنوارمرزیایران‬ ‫کمربندیازموسیقی هایپرقدمتمختلفیاستکهباتالشوکوششواستمرارهنرمندان‬ ‫تابهامروزبهحیاتخودادامهدادهاست‪.‬اگرازمرزهایشمالغربیشروعکنیمبااستان هایی‬ ‫چوناذربایجانشرقیوغربی‪،‬کردستان‪،‬کرمانشاهمواجهمی شویمکهموسیقی هایمنحصر‬ ‫بهخودرادارند‪.‬درمرزهایشرقیکشورهمچنیناستومناطقیچونبندرگلستان‪،‬تالش‪،‬‬ ‫بندرترکمن‪،‬خراسانبزرگوسیستانوبلوچستانموسیقی هایمتنوعوپرقدمتیدارند‪.‬این‬ ‫رویهوتنوعدرمرزهایجنوبیوجنوبشرقیوجنوبشرقیهموجوددارد‪.‬دلیلاینتنوع‬ ‫موسیقی هاییدرمناطقمرزیشایداتفاقاتوحوادثتاریخیاستکهدرطولزمانباان ها‬ ‫مواجهبوده ایم‪.‬حالهرچهازمناطقمرزیفاصلهبگیریمموسیقی هابیشترتحتتاثیرمناطق‬ ‫دیگرهستندوشایدبرخیقدمتکمتریدارندوهویتان هاوابستهبهدیگرموسیقیدیگر‬ ‫شهرهاست‪.‬بهطورمثالاعتقادبسیاریبرایناستکهشهرهاییچونسمنان‪،‬دامغان‪،‬یزد‪،‬کاشان‬ ‫یچونکرمانموسیقیمستقلندارند‪.‬درمیانمناطقمرکزیوکویری‬ ‫وحتیمناطقکویر ‬ ‫هماستانکرمانیکیازبخش هاییاستکهبهاعتقادبرخیموسیقیمستقلنداردگرچهاین‬ ‫موضوعاززمانیکهجشنوارهموسیقینواحیدرکرمانبرگزارمی شود‪،‬انتقاداتجدیرادر‬ ‫پیداشتهاست‪.‬‬ ‫درادامهبایدگفتاینطورکهنیستکهاستانکرمانوشهرهایتوابعانموسیقیو‬ ‫سازهایمستقلنداشتهباشندوشایدمشکلجایدیگریاستوانسازهاوموسیقی هاانطور‬ ‫کهبایدبهمخاطبانومردماندیگرمناطقمعرفیوشناساندهنشدهاند‪.‬بهعنوانمثالیاسین‬ ‫شرفایی‪،‬فرزندزنده یادمحمدعلیشرفایی(خوانندهومقام دانمطرحاستانکرمانواخرین‬ ‫بازماندهچوغرونوازان)چنیننظریندارد‪.‬‬ ‫یاسینشرفاییطیگفتگوعنوانمی کندکه‪:‬موسیقیمناطقمرکزیایرانسنتیمحسوب‬ ‫می شودوقاعدتاسازهایمربوطبهاننیزسنتیهستندونسبتبهان هاشناختوجوددارد‪.‬کال‬ ‫اقوامیکهدرحاشیه هایمرزیایرانزندگیمی کنندواغلبان هاییکهبراساسرسمورسوم‬ ‫ایلیاقوم‪،‬ییالقوقشالقمی کرد هاندیامراسممربوطبهخودراداشت هاندازموسیقیمحلی‬ ‫برخورداربود هاند‪.‬استانکرماننیزچنینوضعیتیدارد؛یعنیمی توانیمبگوییممرکزیتاندارای‬ ‫موسیقیسنتیاستومثالسازسه تاردرانعمومیتدارد‪،‬اماموسیقیروستاهاوشهرستان های‬ ‫اطرافکرمانبهدلیلگستردهوپهناوربودنمنطقهاینگونهنیستندومی توانگفتهرکداماز‬ ‫روستاهایاشهرهافرهنگخاصخودرادارندوازسنت هایخاصیبرخورداربودهوهستند‪.‬‬ ‫اومعتقداست‪:‬موسیقیسنتیبراساسویژگی هایخاصخودوجودداردوادامهحیات‬ ‫می دهدوموسیقیمحلینیزمسیرخودشرامی رود؛هرچندتوجهبهاننسبتبهگذشتهکمتر‬ ‫شده!جالباینکهموسیقیمحلینواحیمختلفکرمانسازهایمربوطبهخودراداردوکمتر‬ ‫کسیازاینموضوعباخبراست‪.‬‬ ‫یکیازگروه هایفعالخطهکرمان«اواینخل»استکهفردوسامیریسرپرستیانرا‬ ‫بهعهدهدارد‪.‬اینگروهمتعلقبهشهرستانقلعهگنجکرماناستواعضایاننوازندهسازهایی‬ ‫چونسرنا‪،‬دهلبزرگ‪،‬جرهودهلکوچکهستند‪.‬اینگروهتاکنوناجراهایمتعددیدر‬ ‫جشنواره هایمختلفنظیرجشنوارهموسیقینواحیداشتهاست‪.‬‬ ‫کریمبیانیمنش(نوازندهسرنا)درگفتگوباایلنا‪،‬بااشارهبهاینکهاهلشهرستانقلعهگنج‬ ‫است‪،‬دربارهاینمنطقهمی گوید‪:‬قلعهگنجیکیازشهرهایاستانکرماناستکهدرجنوب‬ ‫شرقیایرانواقعشدهواقلیموجغرافیایمختصبهخودراداراست‪.‬‬ ‫اومی افزاید‪:‬شهرمارادرگذشتهبهاسمکالتگنجمی شناخت هاندوبههمیندلیلاستکه‬ ‫بعضیازطایفه هابهکالتگنجیمعروفهستند‪.‬اینبخشازکرمانحاصلخیزاستوتقریبا‬ ‫گیاهانگرمسیریدرانپرورشمی یابند‪.‬درکناراینهاموسیقیهمدرقلعهگنجمرسوماست‪.‬‬ ‫هنرموسیقیهمیکیازکارهاییاستکهازگذشتهبهانپرداختهمی شدهوحالچندینسال‬ ‫استومنودیگردوستاندراینعرصهفعالهستیموایناتفاقمربوطبهدیروزوامروزنیست‪.‬‬ ‫اینکهمیگویندکرمانموسیقینداردتاحدودیدرستاست‬ ‫بیانیمنشدرادامهدربارهموسیقیکرمانوقدمتانمی گوید‪:‬اینکهمی گویندکرمان‬ ‫وشهرهایاطرافانموسیقینداردشایدتاحدودیدرستباشد‪،‬امااینطورهمنیست‬ ‫کهموسیقینداشتهباشیم‪.‬شایددرست تراینباشدکهبگوییمقلعهگنجوشهرهایدیگر‬ ‫موسیقی شانبیشتربرداشتیازموسیقیشهرهایدیگراستوشایدحتیازموسیقیشهرکرمان‬ ‫برداشتکمتریداشته ایمامابههرحالموسیقیدرشهرماودیگرشهرهاوروستاهایمنطقه‬ ‫جریاندارد‪.‬اومی گوید‪:‬اتفاقامادرشهرودیارمانهنرمندانزیادیداریمکهدرعرصهموسیقی‬ ‫فعالهستند‪.‬اماخبازانجاییکهشهرماازتهرانفاصلهزیادیداردوعلیرغمتصورعموم‬ ‫بهشهرکرمانهمدوراست‪،‬بعضی هاتصورشانایناستکهموسیقینداریم؛درصورتیکه‬ ‫برعکساست‪.‬گروهموسیقی«اواینخل»بهسرپرستیاقایفردوسامیریهمکهمننیزیکی‬ ‫ازاعضایانهستم‪،‬سعیدرچنینکاریداریم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 16 -‬فروردین‪ 1401‬شماره ‪1555‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اظهارنظر برخی از مدیران شعب بانکی در مورد وام ازدواج‪:‬‬ ‫بخشنامهجدیدنیامدهووامفعال‪70‬میلیونتوماناست‬ ‫درحالی کهبهتازگیبانکمرکزیازابالغبخشنامهپرداختوامازدواج‪ ۱۲۰‬میلیونیباوثایقیسهل تربهشبکهبانکیخبردادهاست‪،‬اعالمبرخیازبانک هاحاکیازاناستکهفعالبخشنامهجدیدابالغنشدهومبلغوامازدواجهمان‪ ۷۰‬میلیونتوماناست‪.‬مبلغوامازدواجبراساس‬ ‫قانونبودجهامسالبه‪ ۱۲۰‬میلیونتومانبادورهبازپرداخت‪ ۱۰‬سالهافزایشپیداکردواینوامبرایزوج هایزیر‪ ۲۵‬سالنیز‪ ۱۵۰‬میلیونتومانشد‪.‬دراینزمینه‪،‬بانکمرکزیدر‪ ۱۰‬فروردیناعالمکردکهبخشنامهاعطایتسهیالتقرضالحسنهازدواجراباوثایقیسهل تربهشبکهبانکی‬ ‫ابالغکردهوطبقاینبخشنامه‪،‬بانک هابایدمبتنیبراعتبارسنجیمتقاضیان‪،‬حداکثربااخذسفتهازمتقاضیویایکضامنمعتبربهپرداختتسهیالتاقدامکنند‪.‬بدینمنظور‪،‬مشاهداتمیدانیازبرخیشعببانک هادرسطحشهرحاکیازاناستکههنوزبخشنامهبانکمرکزیدرباره‬ ‫پرداختوامازدواجبرایامسالابالغنشدهومبلغاینتسهیالتفعالهمان‪ ۷۰‬میلیونتوماناست‪.‬همچنین‪،‬مسئولشعبیکیازبانک هااعالمکردکهسایتبرایثبت ناموامازدواجازسویبانکمرکزیهنوزبازنشدهاست‪،‬بنابراینفعالامکانپرداختتسهیالتقرض الحسنهازدواجدر‬ ‫سالجاریوجودندارد‪.‬عالوهبراین‪،‬بانک هابهاینموضوعکهقراراستدرسالجاریمبلغوامازدواجبه‪ ۱۲۰‬میلیونتومانافزایشیابد‪،‬اشارهکردنداماطبقگفتهمسئولینشعبهنوزبخشنامهمربوطهابالغنشدهاست‪.‬‬ ‫کاهش‪50‬درصدیمصرف‬ ‫گوشتقرمز‪۴/‬میلیونراسبره‬ ‫نر در دست دامداران مانده است‬ ‫رییس شورای تامین دام ‪:‬‬ ‫منصور پوریان‪ ،‬قیمت گوشت‬ ‫را تابع عرضه و تقاضا ندانست و‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای هفته اول فروردین‬ ‫عرضه دام سبک از سوی دامداران‬ ‫استا ن های فارس‪ ،‬کرمانشاه و‬ ‫خوزستان روند تصاعدی پیدا‬ ‫کرد و این افزایش عرضه تا پایان‬ ‫اردیبهشت ادامه خواهد داشت‪ .‬اما‬ ‫افزایش عرضه به معنی کاهش قیمت‬ ‫گوشت نخواهد بود چراکه در حال‬ ‫حاضر بازار در شرایط رکود تورمی‬ ‫قرار گرفته است از این رو قیمت ها‬ ‫روند رو به جلو به خود گرفتند‬ ‫تا جایی که حتی با توقف روند‬ ‫صادرات و اغاز واردات گوشت‪،‬‬ ‫قیمت این محصول در بازار روند‬ ‫کاهشی به خود نگرفت‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با اشاره به‬ ‫میانگین قیمت دام سبک‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ابتدای سال قیمت دام شیب تندی‬ ‫به خود گرفت اما بعد از گذشت‬ ‫یک هفته قیمت ان به زیر کیلویی‬ ‫‪ 70‬هزار تومان رسید چراکه میزان‬ ‫عرضه افزایش پیدا کرد‪ .‬اما این‬ ‫نکته را در نظر داشته باشید که این‬ ‫قیمت جبران هزینه های تولید را‬ ‫نمی کند ‪.‬‬ ‫رییس شورای تامین دام کشور‬ ‫گزارش‬ ‫با بیان اینکه در ما ه های اینده‬ ‫دامداران با کم ابی و خشکسالی‬ ‫مواجه خواهند شد‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪4‬‬ ‫میلیون راس بره نر اماده کشتار از‬ ‫سال گذشته در دست دامداران باقی‬ ‫مانده است که باید به این میزان‬ ‫دام زایش های زمستان و بهار را نیز‬ ‫اضافه کنیم‪ .‬از دولت انتظار داریم‬ ‫در راستای سیاست های حمایتی‪،‬‬ ‫مجوز صادرات دام سبک را صادر‬ ‫کند تا دامداران متضرر نشوند‪.‬‬ ‫پوریان میزان مصرف گوشت‬ ‫قرمز در کشور را کاهشی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬وزیر کشاورزی در سفر‬ ‫به استا ن های ایالم و کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد از نزدیک میزان دامی‬ ‫که در دست عشایر مانده است‬ ‫را مشاهده کرد از این رو مجوز‬ ‫صادرات ‪ 250‬هزار راس دام سبک‬ ‫را دادند اما در عمل ‪ 40‬هزار دام‬ ‫صادر شد و مجوز صادرات دام را به‬ ‫بهانه تنظیم بازار گوشت لغو کردند‪.‬‬ ‫رئیس مجمع ملی صادرکنندگان‬ ‫دام با بیان اینکه مجوز واردات‬ ‫گوشت به بهانه باال رفتن قیمت‬ ‫گوشت در بازار داده شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر دولت مجوز‬ ‫واردات ‪ 10‬هزار تن گوشت را داده‬ ‫است پس نیاز به خرید حمایتی‬ ‫کاهش پیدا می کند از این رو انتظار‬ ‫داریم که مسیر صادرات هموار شود‬ ‫که انگیزه تولیدکنندگان برای تولید‬ ‫از بین نرود‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با اشاره به‬ ‫باال رفتن قیمت راسته و مغز ران‬ ‫گوشت گوسفندی‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضا‬ ‫برای خرید گوشت قرمز کاهش‬ ‫ملموسی پیدا کرده و میزان مصرف‬ ‫در ایام نوروز و رمضان نسبت به‬ ‫سا ل های گذشته کاهش چشم گیری‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬در سا ل های گذشته‬ ‫اگر خانواری برای ایام نوروز ‪10‬‬ ‫کیلو گوشت خریداری می کرد در‬ ‫سال جاری میزان خرید خود را‬ ‫نصف کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ در نوروز ‪1401‬‬ ‫مصرف گوشت مرغ نسبت به‬ ‫گوشت گوسفندی افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫البته باید به این نکته توجه کرد‬ ‫که با گرم شدن هوا میزان مصرف‬ ‫گوشت قرمز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫پوریان با اشاره به نرخ گوشت‬ ‫قرمز در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت دام‬ ‫سبک کیلویی ‪ 68‬هزار تومان و‬ ‫قیمت الشه بره نر کشتاری کیلویی‬ ‫‪ 130‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫برقاختصاصیافته‬ ‫بهصنعتفوالد‪10‬درصد‬ ‫افزایشیافت‬ ‫قطع برق صنایع فوالد در بازه زمانی‬ ‫کوتاهی از سال به دلیل ناترازی ایجاد شده‬ ‫در تولید و مصرف این حامل انرژی یکی‬ ‫از دستاویزهایی است که همواره از سوی‬ ‫فعالینصنعتفوالدکشوربهعنوانیک‬ ‫رکنکندکنندهمسیرتوسعهاینصنایع‬ ‫معرفیمی شود‪.‬‬ ‫اخیرانیز‪،‬وحیدیعقوبیمعاون‬ ‫اجراییانجمنتولیدکنندگانفوالددر‬ ‫گفت وگوییعنوانکرد‪«:‬دیوارصنعت‬ ‫فوالد از همه کوتاه تر است و زمانی که‬ ‫کمبود برق در کشور اتفاق می افتد اول از‬ ‫همه برق صنعت فوالد راقطع می کنند‪».‬‬ ‫*صنایع فوالد در‪ 2‬هفته ابتدای سال‬ ‫‪ 10.5‬درصد بیشتر از سال گذشته برق‬ ‫دریافتکردند‬ ‫باوجوداینکهفعالینصنعتفوالد‬ ‫کشور همواره بر نقش کمبود برق در تولید‬ ‫اینمحصولدرکشورمی گویند‪،‬امانگاهی‬ ‫به امار تامین برق بیانگر ان است که به طور‬ ‫کلی تامین انرژی در طول کل سال برای‬ ‫صنایع فوالدی رشد داشته است‪.‬‬ ‫برای مثال از در دو هفته ابتدایی‬ ‫سال جاری یعنی از ‪ 1‬فروردین ماه تا ‪14‬‬ ‫فروردین ماه سال‪ 1401‬مصرف برق صنایع‬ ‫فوالدی معادل ‪ 16.34‬درصد از برق توزیع‬ ‫شده کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر توجه به امار انرژی برق‬ ‫ارائه شده به صنایع و مقایسه ان نسبت به‬ ‫سال گذشته نشان می دهد‪ ،‬برق ارسال شده‬ ‫به صنایع فوالدی با رشد‪ 10.5‬درصدی در‬ ‫مدت مذکور مواجه شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این بررسی اوج بار استان هایی‬ ‫که بیشترین صنایع فوالد را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ ،‬در دو هفته ابتدایی‬ ‫سال نشان می دهد‪ ،‬پیک (اوج) مصرف‬ ‫این استان ها نسبت به سال گذشته به طور‬ ‫متوسط‪ 8.6‬درصد رشد را تجربه کرده که‬ ‫نسبت به روند نرمال رشد اوج بار بسیار قابل‬ ‫توجهاست‪.‬‬ ‫*صنایعبزرگدرکشورچگونهباعث‬ ‫قطعیبرقمی شوند؟‬ ‫با توجه به امار ساالنه فروش برق به‬ ‫صنایعفوالدیکشور‪،‬بهنظرمی رسد‪،‬‬ ‫صنعت برق در زمان هایی که تولید و‬ ‫مصرف این حامل انرژی تراز بوده است‪،‬‬ ‫نسبتبهپاسخگوییبهنیازصنایعاقدام‬ ‫کرده است‪ ،‬از سوی دیگر قطعی برق در‬ ‫بازه های زمانی کوتاهی از سال که با ناترازی‬ ‫دست و پنجه نرم می کردیم نیز در سایر‬ ‫بازه های زمانی سال جبران شده است‪.‬‬ ‫در همین راستا واکاوی دالیل اصلی‬ ‫ناترازیتولیدو مصرفبرقبیان کنندهان‬ ‫است که صنایع کشور به ویژه در بخش‬ ‫فوالدیکیازاصلی ترینعواملشکل‬ ‫گیریخاموشیهستند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬زمانی که به صنعت‬ ‫برقمراجعهمی کنیم‪،‬تادلیلقطعیبرق‬ ‫رامتوجهبشویمباسیلبدهی هایبخش‬ ‫مرتبطبا اینحامل انرژی مواجهخواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یکی از دالیل اساسی که زمینه انباشت‬ ‫بدهیبرایصنعتبرقمهیامی کند‪،‬مسئله‬ ‫نظاممبتنیبرتعرفه گذارییارانه ایبرق‬ ‫است‪.‬بهعبارتدیگرمشترکانصنعتی‪،‬‬ ‫خانگی‪،‬کشاورزیوسایربخش های‬ ‫اقتصادبرایهرکیلوواتساعتبرق‬ ‫هزینه ای بسیار کمتر از قیمت تمام شده را‬ ‫برای این حامل انرژی می پردازند‪.‬‬ ‫بهاستنادگزارشدیوانمحاسبات‬ ‫کشور در سال‪ ،1399‬هزینه تمام شده تولید‬ ‫هرکیلوواتساعتبرقبدوناحتساب‬ ‫هزینهسوختمصرفنیروگاه هامعادل‬ ‫‪ 215‬تومان براورد شده است‪ .‬این در حالی‬ ‫استکهمتوسطبهایپرداختیبهصنعت‬ ‫برق برابر‪ 94‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫درچنینشرایطی اگر مشترکان برق به‬ ‫طور تمام و کمال نسبت به پرداخت هزینه‬ ‫برق خود اقدام کنند‪ .‬نیروگاه دار روی هر‬ ‫کیلووات ساعت برق باید مبلغ‪ 121‬تومان‬ ‫ضرربپردازد‪.‬‬ ‫از انجایی که در قانون پیش بینی شده‬ ‫هزینه ضرر نیروگاه داران توسط دولت و‬ ‫از منابع متعلق به همه مردم پرداخت شود‪،‬‬ ‫لذا این بدهی به دولت منتقل خواهد شد‪ .‬با‬ ‫توجه به سهم‪ 65‬درصدی بخش خصوصی‬ ‫درنیروگاه داری‪،‬حجممطالباتبخش‬ ‫خصوصی از دولت با شیب زیادی در حال‬ ‫افزایش است و تا پایان سال ‪ 1399‬به ‪67‬‬ ‫هزارمیلیاردتومانرسیدهاست‪.‬‬ ‫این درحالی است که در پایان سال‬ ‫‪ 98‬بدهی دولت به نیروگاه داران معادل‪58‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بوده و تنها در یک سال‬ ‫این بدهی‪ 9‬هزار میلیارد تومان افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫*دود تعرفه برق یارانه ای به چشم‬ ‫صنایعمی رود‬ ‫با توجه به شرایط یاد شده نظام‬ ‫تعرفه گذارییارانه ایسببشدهتاصنعت‬ ‫برقبابدهیبسیارسنگینمواجهشده‬ ‫وفرصتتوسعهازالفبایزیرساخت‬ ‫اقتصادیکشورسلبشود‪.‬کندشده‬ ‫توسعه واحدهای تولید برق در کنار رشد‬ ‫سریع تقاضا در ایران زمینه ایجاد ناترازی و‬ ‫شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا را فراهم‬ ‫کرده و در بازه هایی از سال که تقاضا به اوج‬ ‫می رسد‪ ،‬توان تامین برق از سوی نیروگاه ها‬ ‫وجودنداردوخاموشیگریبانمشترکان‬ ‫کشور را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بر این مبنا با توجه به مشکالت گسترده‬ ‫اجتماعیدرمسئلهایجادخاموشیبرای‬ ‫مشترکانخانگی‪،‬بیشترینمیزانخاموشی‬ ‫بهمشترکانصنعتیاعمالمی شودوبهدنبال‬ ‫ان صنایع از این مسئله متضرر می شود‪.‬‬ ‫دور باطل شکل گرفته از ابتدای مسیر‬ ‫مبنیبرپرداختیارانهبرقبههمهمشترکان‬ ‫بهخصوصمشترکانحوزهصنعتدر‬ ‫نهایتسببمی شود‪،‬تازمینهنچرخیدن‬ ‫چرخ صنایع کشور مهیا شده و به دنبال ان‬ ‫توسعهمتناسبشکلنگیرد‪،‬معنایتوسعه‬ ‫نامتناسببارشدتقاضانیزبهمعنایخاموشی‬ ‫تلقی شده و در نهایت بیشترین ضرر و زیان‬ ‫متوجهبخشصنعتیخواهدشد‪.‬‬ ‫بر این اساس در شرایطی که صنعت‬ ‫فوالد کشور بهای واقعی برق را بپردازد‪،‬‬ ‫بخشی از بدهی صنعت برق ناشی از تعرفه‬ ‫یارانه ای جبران شده و از سوی دیگر زمینه‬ ‫جلوگیریازخاموشیدربازه هایزمانی‬ ‫کوتاهفصلتابستانمهیاخواهدشد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫خرما ‪25‬درصد گران شد‪ /‬اغاز عرضه‬ ‫مستقیم در میادین میوه و تره بار‬ ‫مقداد تکلوزاده با اشاره به اینکه قیمت خرما نسبت به سال گذشته بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم از نرخ رسمی تورم نیز کمتر است ضمن اینکه ما در کشور‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬نوع خرما داریم که هزینه های تولید‪ ،‬نگهداری و راندمان تولید انها با هم متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در دنیا ‪ ۴۵۰۰‬رقم خرما وجود دارد‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی تصریح کرد‪ :‬در ماه مبارک رمضان عمدتاً دو نوع خرمای‬ ‫مضافتی و کبکاب (دشتستانی) در کشور مصرف می شود که ‪ ۹۰‬درصد خرمای مضافتی‬ ‫در کرمان و مابقی ان در سیستان و بلوچستان و بخش اندکی نیز در استان هرمزگان تولید‬ ‫می شود‪ ،‬خرمای کبکاب نیز در بوشهر تولید می شود و قیمت این محصوالت در مبادی تولید‬ ‫حداکثر ‪ ۲۵‬درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ممکن است در برخی نقاط به دلیل افزایش تقاضا‪ ،‬خرما را با قیمت های‬ ‫گزاف به مردم عرضه کنند که این سودجویی است و نمی توان ان را به کل کشور تعمیم داد‪.‬‬ ‫تکلوزاده تصریح کرد‪ :‬با توافقی که وزارت جهاد کشاورزی با میادین میوه و تره بار‬ ‫انجام داده عرضه مستقیم خرما در این مراکز انجام می شود همچنین فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫نیز دو هفته قبل از اغاز ماه مبارک رمضان حاشیه سود خود را کاهش داده اند و خرما را با‬ ‫نرخ های کمتری عرضه می کنند که این اقدام تا اخر ماه مبارک ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خرما نسبت به کاالهای دیگر افزایش قیمت قابل توجهی نداشته است‪،‬‬ ‫با اشاره به افزایش قیمت خرمای پیارم به حدود کیلویی ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است‬ ‫خرمای پیارم با کیفیت باال به این قیمت در برخی مناطق عرضه شود اما کل تولید خرمای‬ ‫پیارم در سال حدود ‪ ۲۵‬هزار تن است که عمدتاً نیز صادر می شود‪.‬‬ ‫تکلوزاده با تاکید بر اینکه در عرضه خرما هیچ مشکلی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ ۱.۳ :‬میلیون‬ ‫تن خرما ساالنه در کشور تولید می شود که بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد ان (حدود ‪ ۳۰۰‬هزارتن) در‬ ‫ماه مبارک رمضان مصرف می شود‪.‬‬ ‫ذ ی نفعان واردات خودرو‪ ،‬هر ُگلی‬ ‫بزنند بر سر خود می زنند‪...‬‬ ‫در پی حذف خودروهای سواری از فهرست واردات ‪1401‬‬ ‫به دنبال حذف واردات خودرو از‬ ‫لیست اقالم وارداتی در قانون بودجه نهایی‬ ‫شده سال ‪ ،١۴٠١‬واردکنندگان ضمن اینکه‬ ‫واردات خودرو را در دسته معضالت‬ ‫دولت می بینند که دغدغه ای در این رابطه‬ ‫حس نمی کنند‪ ،‬معتقدند که طی چهار‬ ‫سال اخیر هر اعالم نظر کارشناسی که‬ ‫الزم بوده‪ ،‬به سمع و نظر ذ ی نفعان رسیده‬ ‫است و زین پس هر ُگلی بزنند‪ ،‬بر سر‬ ‫خود می زنند؛ در حقیقت اگر مطالبه گری‬ ‫عمومی مدنظر باشد واردات ازاد خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اما اگر نفع دالالن ارجح باشد‪،‬‬ ‫واردات همچنان ممنوع خواهد ماند‪.‬‬ ‫علیرغم مصوبه مجلس در رابطه‬ ‫با واردات ‪ ۷۰‬هزار خودروی سواری‪،‬‬ ‫انچه که در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬نهایی‬ ‫شده است‪ ،‬نشان می دهد که خودروهای‬ ‫سواری از لیست اقالم وارداتی حذف‬ ‫شده است؛ این درحالیست که موضوع‬ ‫واردات خودرو در سال ‪ ١۴٠٠‬بحث ها و‬ ‫چالش های بسیاری را پیرامون خود داشت‬ ‫اما در نهایت در اسفند ماه سال گذشته‬ ‫در جریان بررسی الیحه بودجه ‪،١۴٠١‬‬ ‫در صحن علنی مجلس‪ ،‬نمایندگان مجوز‬ ‫واردات ‪ ۹۶‬هزار دستگاه اقالم خودرویی‬ ‫را تصویب کردند‪ .‬بر این اساس مقرر‬ ‫شد ‪ ۷۰‬هزار خودروی سواری (‪ ۵۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودروی سواری و ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫خودروی سواری دوگانه سوز‪ ،‬هیبریدی و‬ ‫برقی) امکان واردات در سال ‪ ١۴۰۱‬داشته‬ ‫باشند‪ .‬عالو ه بر سوار ی ها امکان واردات‬ ‫خودروهای تجاری شامل کامیون‪ ،‬تریلی‬ ‫یخچال دار و کشنده‪ ،‬اتوبوس و ماشین‬ ‫االت سنگین مصوب شد‪.‬‬ ‫اما پس از ابالغ قانون بودجه‪،‬‬ ‫بررسی ها نشان داد‪ ،‬تبصره مربوطه‬ ‫به واردات خودرو تغییراتی نسبت به‬ ‫مصوبه مجلس داشته و واردات ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫خودروهای سورای از قانون بودجه حذف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است که طبق بند‬ ‫(ک) تبصره ‪ ۷‬قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬به دولت‬ ‫اجازه داده شده بود با رعایت سیاست های‬ ‫کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به‬ ‫صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق‬ ‫ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می‬ ‫رسد‪ ،‬اقدام شود؛ بر این اساس طبق شرایط‬ ‫تعیین شده در تبصره ‪ ۷‬قانون بودجه‪۱۰ ،‬‬ ‫هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچا ل دار‬ ‫و کشنده‪ ۱۰ ،‬هزار دستگاه اتوبوس‬ ‫برو ن شهری و درو ن شهری‪ ۱۰۰۰ ،‬دستگاه‬ ‫واگن و واگن یخچا ل دار و همچنین ‪۵۰۰۰‬‬ ‫دستگاه ماشین االت سنگین معادن و‬ ‫را ه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج‬ ‫سال ساخت امکان واردات خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایسنا موضوع را از سازمان برنامه و‬ ‫بودجه نیز پیگیری کرد و مدیر روابط‬ ‫عمومی این سازمان اعالم کرد که این‬ ‫تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه‬ ‫نداشته و انچه اتفاق افتاده در مجلس و‬ ‫قبل از ابالغ قانون است و باید از انجا‬ ‫مورد پیگیری قرار گیرد‪ .‬مسئوالن مربوطه‬ ‫نسبت به این موضوع ابراز بی اطالعی کرد ه ‬ ‫و پیگیر ی ها نشان داد ظاهرا این مصوبه‬ ‫مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این موضوع نشان داد خو ش بین نبودن‬ ‫واردکنندگان خودرو و فعاالن این حوزه‬ ‫نسبت به مصوبه مجلس و عدم امیدواری‬ ‫ا ن ها به اجرای این مصوبه‪ ،‬بی دلیل‬ ‫نبوده است‪.‬مهدی دادفر‪ -‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو‪ -‬در رابطه با حذف‬ ‫بند واردات خودروهای سواری از لیست‬ ‫اقالم وارداتی در قانون بودجه ‪،١۴٠١‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عمال موضوع واردات خودرو‬ ‫در بودجه به دولت سپرده شده است اما‬ ‫بصورت مجهول برخی که “قطب عالم‬ ‫خودرو کشور” شد ه اند‪ ،‬واردات خودرو‬ ‫را به صالح کشور ندانسته اند؛ پیش از‬ ‫این نیز در کمیسیون زیربنایی مجمع هم‬ ‫خدمت دوستان اعالم کردیم که همکاران‬ ‫ما که در گذشته واردکننده بود ه اند‪،‬‬ ‫طی سا ل های اخیر به خیل تولیدکنندگان‬ ‫پیوسته اند؛ البته که ا ن ها نیز همچون سایر‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬پیج سفت کن چینی ها‬ ‫شد ه اند”‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬البته که این‬ ‫سیاست دولت بود تا همه را تبدیل به پیچ‬ ‫سفت کن و مونتاژکار کند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫موضوع واردات خودرو مشکل اجتماع و‬ ‫معضل دولت است و ما دغدغه ای در این‬ ‫رابطه نداریم؛ چرا که صالح ملک خود‬ ‫خسروان دانند‪ .‬انچه که از استدالل‪،‬‬ ‫علم‪ ،‬منطق‪ ،‬امار‪ ،‬اطالعات و… را که الزم‬ ‫بوده است‪ ،‬طی چهار سال تقدیم ذ ی نفعان‬ ‫و ذ ی مدخالن کرد ه ایم‪ .‬بنابراین پس از این‬ ‫موضوع واردات خودرو را به عنوان یک‬ ‫حق برای هر ایرانی دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این شمشیر را از باالی سر تمامیت خواهان‬ ‫به نمایندگی از طرف اکثریت مردم بر‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫دادفر با کنایه بر اینکه سیاست گذاران‬ ‫و تصمیم گیران با انحصار مطلق و محروم‬ ‫کردن مردم از کیفیت و مطلوبیت اگر‬ ‫تاکنون به جایی رسید ه اند‪ ،‬از این پس هم‬ ‫خواهند رسید‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫رئیس جمهوری اعالم داشتند که “زندگی‬ ‫مردم را به برجام گره نخواهیم زد”‪ ،‬بنده‬ ‫نیز عرض می کنم تالش ما نیز بر این‬ ‫است که موضوع خودرو را چه در بحث‬ ‫تولید و چه در بحث واردات و در حقیقت‬ ‫تنظیم بازار را جز به رضایت مندی مردم‬ ‫گره نزنیم‪.‬‬ ‫اگر مطالبه گری عمومی مدنظر باشد‪،‬‬ ‫واردات ازاد خواهد شد‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در حقیقت اما دوستان کل‬ ‫بازار خودرو و جان مردم را به اید ه هایی‬ ‫که طی بالغ بر ‪ ۲۰‬سال تصدی در صنعت‬ ‫خودروسازی نتوانسته اند‪ ،‬اجرایی کنند‬ ‫را به تحریم گره زد ه اند و خود مجتهد‬ ‫خودرویی شد ه اند‪ .‬این در حالیست به‬ ‫جد رهبر معظم انقالب مشخصا در مورد‬ ‫خودرو فرمودند حق با مردم است‪ .‬اما‬ ‫اقایان با روح و روان مردم بازی می کنند‬ ‫و بازار را بر هم می زنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بیشتر دال ل ها که‬ ‫بسیار هم قدرتمند هستند‪ ،‬مخالف واردات‬ ‫خودرواند و عده کمی نیز مخالف‬ ‫ایدئولوژیک واردات هستند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫بنده چنانچه مطالبه گری عمومی وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬واردات ازاد خواهد شد؛‬ ‫در غیراینصورت روال سا ل های قبل و‬ ‫ممنوعیت ادامه دار خواهد شد‪.‬‬ ‫حذف مصوبه واردات خودروهای‬ ‫سواری از قانون بودجه سال جاری در‬ ‫حالی اتفاق افتاد که پیش از این وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از عدم تمدید‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت‬ ‫ماه سال جاری و از سرگیری واردات‬ ‫خبر داده و اعالم کرده بود‪ :‬هیچگاه طی‬ ‫سه سال گذشته واردات خودرو به دلیل‬ ‫حمایت از صنعت خودروی داخل‪ ،‬ممنوع‬ ‫نبوده و دلیل اصلی ان مدیریت تراز ارزی‬ ‫کشور بوده است‪ .‬با توجه به حادث شدن‬ ‫تحریم ها واردات بالغ بر ‪ ۲۰۰۰‬قلم کاال‬ ‫ممنوع شد که یکی از ا ن ها خودرو بود‪.‬‬ ‫بنده نیز مهرماه سال گذشته اعالم کردم‬ ‫که در جایگاه وزیر صمت با واردات‬ ‫خودرو مخالف نیستم اما به سبب اینکه‬ ‫واردات یک الی دو میلیارد دالر مصارف‬ ‫ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد‪،‬‬ ‫فعال در شرایط کنونی واردات به صالح‬ ‫نیست؛ اما حال که خوشبختانه با اقدامات‬ ‫صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش‬ ‫صادرات‪ ،‬شرایط بهتر شده است‪ ،‬بخشنامه‬ ‫ممنوعیت واردات که اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به اتمام می رسد‪ ،‬تمدید نخواهد شد‬ ‫و مجدد واردات همچون روال سابق طبق‬ ‫ضوابط قبلی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه شایان ذکر است‪ ،‬اعالم‬ ‫خبر حذف این مصوبه با واکنش مجلس‬ ‫نیز مواجه شد؛ در این رابطه یکی از‬ ‫اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و‬ ‫شوراها در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ضمن‬ ‫تاکید براینکه مجور واردات ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودروسواری در سال ‪ ۱۴۰۱‬از‬ ‫مصوبات مجلس در بودجه و مورد تائید‬ ‫شورای نگهبان نیز بوده است‪ ،‬بایستی علت‬ ‫حذف ان از قانون بودجه مشخص شود‬ ‫و موضوع از طریق هیات رئیسه مجلس و‬ ‫شخص رئیس جمهوری پیگیری شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫هواشناسی استان پیش بینی کرد؛‬ ‫وزشبادنسبت ًاشدیدازعصرامروزدرمازندران‬ ‫احمداسدیگفت‪:‬نقشه هایهواشناسینشانمی دهدهوایمازندرانبرایامروزدوشنبه‪ ۱۵‬فروردین ماهگرموافتابیازبعدازظهرباوزشبادنسبتاًشدیدوکاهشتدریجیگرماپیش بینیمی شود‪.‬ویافزود‪:‬اسمانمازندرانبرایفرداسه شنبهباکاهشدما‬ ‫گاهیباافزایشابرواحتمالرگبارپراکندههمراهاست‪،‬اماروزچهارشنبهصافتانیم هابریخواهدبود‪.‬معاونتوسعهوپیش بینیهواشناسیمازندرانگفت‪:‬پنجشنبهنیزاسماناستاننیم هابریدربعدازظهروشبابریبه ویژهدرارتفاعاتنیم هابریبابارندگیووزش‬ ‫بادنسبتاًشدیدپیش بینیمی شود‪.‬ویبابیاناینکهازبعدازظهرامروزجریاناتخنکشمالیدراستانشکلمی گیردکهکاهشگرماووزشبادنسبتاًشدیدرابههمراهداردبهشالیکارانتوصیهکردبعدازظهرنسبتبهبستنومقاوم سازیپوششخزانهبرنجاقدامکنند‪.‬‬ ‫اسدیبااعالماینکهدیروزپلسفیدبادمای‪ ۳۵‬درجهگرم ترینوصبحامروزبلدهبادمای‪ ۴‬درجهباالیصفرخنک تریننقطهاستانبودند‪،‬گفت‪:‬دریاازامروزبعدازظهرمواجخواهدشدوبرایفعالیت هایدریاییمناسبنیست‪.‬‬ ‫دیوار گرگان در پیچ و خم‬ ‫جهانیشدن‪/‬اقتصادگردشگری‬ ‫پویامی شود‬ ‫گزارش‬ ‫اعظم محبی‪ :‬استان گلستان‬ ‫فارغ از جنگل های سرسبز هیرکانی‬ ‫و چشمه سارها و ابشارهای متعدد‬ ‫و دیدنی‪ ،‬جاذبه ها و ظرفیت های‬ ‫گردشگری تاریخی منحصر به فردی‬ ‫دارد که از ان جمله می توان به منطقه‬ ‫تاریخی خالد نبی‪ ،‬بافت تاریخی‬ ‫گرگان‪ ،‬برج قابوس‪ ،‬میل رادکان و‬ ‫دیوار تاریخی گرگان اشاره کرد‪.‬‬ ‫دیوار دفاعی گرگان به طول ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتر یادگار دوره ساسانیان بوده‬ ‫و از ان به عنوان سد اسکندر‪ ،‬سد‬ ‫انوشیروان‪ ،‬سد فیروز و دیوار سرخ و‬ ‫«مار سرخ» یاد می شود‪.‬‬ ‫این دیوار در سال ‪ ۱۳۸۷‬به ثبت‬ ‫ملی رسیده از کوه های گلیداغ در‬ ‫مراوه تپه اغاز و تا سواحل گمیشان‬ ‫ادامه دارد و پس از دیوار تاریخی‬ ‫چین با ‪ ۶‬هزار کیلومتر و دیوار المان‬ ‫با حدود ‪ ۵۵۰‬کیلومتر‪ ،‬سومین دیوار‬ ‫طوالنی و بلند جهان محسوب می شود‬ ‫که در زمان تاسیس خود کاربری های‬ ‫مختلفی از جمله دفاعی و نظامی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫هم اکنون از این دیوار‪ ،‬جز به‬ ‫صورت محدود در نواحی شرقی اثار‬ ‫و بقایایی باقی نمانده و بیشتر ان زیر‬ ‫خاک مدفون است‪.‬‬ ‫در سال های اخیر مدیران حوزه‬ ‫میراث فرهنگی تالش کردند تا با‬ ‫صیانت و حفاظت از بقایای دیوار‬ ‫تاریخی و حتی مرمت ان زمینه معرفی‬ ‫تاریخ کهن این سرزمین و البته جذب‬ ‫گردشگران را فراهم کنند لذا از‬ ‫سنوات گذشته ثبت جهان این دیوار‬ ‫توسط متولیان پیگیری شده است‪.‬‬ ‫البته با وجود تالش های متولیان‬ ‫و احداث پایگاه حراست از این اثر‬ ‫منحصر به فرد‪ ،‬برخی کم توجهی‬ ‫از سوی بومیان منطقه اتفاق افتاده و‬ ‫در سالیان اخیر بسیاری از بومیان با‬ ‫شخم و زیر رو کردن حریم دیوار‬ ‫و حتی برداشتن بخشی از اجرهای‬ ‫برجای مانده مبادرت به کشت و زرع‬ ‫کرده اند‪.‬دیوار گرگان در پیچ و خم‬ ‫جهانی شدن‪ /‬اقتصاد گردشگری پویا‬ ‫می شود‬ ‫نامالیمتی بومیان تا جایی‬ ‫پیش رفته که حتی برخی از انها با‬ ‫دراوردن اندک اجر بر جای مانده‬ ‫از ان برای ساخت انبار دامداری و‬ ‫تاسیسات مشابه استفاده کردند‪.‬‬ ‫هم اکنون ثبت جهانی ثبت دیوار‬ ‫تاریخی گرگان مراحل پایانی خود‬ ‫را می گذرانند لذا انتظار می رود‬ ‫فرهنگ سازی و اموزش بومیان هم به‬ ‫طور جدی در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر تالش برای‬ ‫اتمام هر چه سریع تر نقشه برداری‬ ‫هوایی و احصاء مطالبات یونسکو‬ ‫در خصوص دیوار می تواند پس از‬ ‫سال ها محجوریت این دیوار تاریخی‬ ‫را در منظر گردشگران عالقه مندان به‬ ‫تاریخ قرار دهد‪.‬‬ ‫احیای دیوار گرگان؛ مطالبه مردم‬ ‫گلستا ن‬ ‫اهمیت دیوار تاریخی گرگان‬ ‫همواره توسط مسئوالن استان بیان‬ ‫شده است؛ استاندار گلستان در جلسه‬ ‫با طاهره قیومی‪ ،‬مشاور وزیر میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫گفت که گردشگری اولویت نخست‬ ‫استان است و توسعه گلستان حتماً با‬ ‫رونق گردشگری رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه اضافه کرد‪:‬‬ ‫دیوار بزرگ گرگان یکی از اثار‬ ‫فاخر استان بوده و احیا و ساماندهی‬ ‫طوالنی ترین اثر تاریخی کشور و‬ ‫همچنین پیگیری و تسریع فرایند ثبت‬ ‫جهانی ان مطالبه و تقاضای جدی‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫دیوار گرگان در پیچ و خم‬ ‫جهانی شدن‪ /‬اقتصاد گردشگری پویا‬ ‫می شود‬ ‫نماینده ولی فقیه در گلستان هم‬ ‫بارها در خطبه های نماز جمعه و یا‬ ‫در دیدار با مسئوالن استانی و کشور‬ ‫بر ضرورت احیا و مرمت این دیوار‬ ‫تاریخی گرگان تاکید کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۵‬درصد پرونده ثبت جهانی‬ ‫دیوار تاریخی گرگان بر اساس معیار‬ ‫یونسکو اماده است‬ ‫ایت اهلل سیدکاظم نورمفیدی‬ ‫گفت که دیوار دفاعی گرگان یکی‬ ‫از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه‬ ‫و تامل است که احیای ان توسعه‬ ‫استان در همه ابعاد را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه ما مسئوالن نسبت‬ ‫به احیای دیوار دفاعی گرگان غفلت‬ ‫کردیم و وظیفه داریم نسبت به ان‬ ‫توجه ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد تصویربرداری هوایی‬ ‫انجام شده است‬ ‫برای اطالع از اخرین وضعیت‬ ‫پرونده ثبت جهانی دیوار تاریخی‬ ‫گرگان با مدیر پایگاه میراث فرهنگی‬ ‫این اثر تاریخی گفتگو کردیم‪ ،‬حمید‬ ‫عمرانی رکاوندی به خبرنگار مهر‬ ‫گفت‪ :‬تکمیل پرونده ثبت جهانی‬ ‫دیوار جزو اولویت های ما بوده که‬ ‫مقدمات ان فراهم شده تا با همکاری‬ ‫دفتر ملی یونسکو در تهران به‬ ‫دبیرخانه یونسکو ارسال شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پرونده اولیه به تهران‬ ‫ارسال شده تا اگر ایراداتی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ان را برطرف کنیم و در نوبت‬ ‫ثبت جهانی قرار گیرد که هر سال‬ ‫یک بار تشکیل می شود‪.‬‬ ‫طبق گفته عمرانی ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫پرونده طبق معیارهای یونسکو اماده‬ ‫است و تالش برای تکمیل ان ادامه‬ ‫دارد‪.‬دیوار گرگان در پیچ و خم‬ ‫جهانی شدن‪ /‬اقتصاد گردشگری پویا‬ ‫می شود‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در کنار این‬ ‫مساله‪ ،‬تصویربرداری هوایی دیوار هم‬ ‫برای تعیین عرصه و حریم در حال‬ ‫انجام است که تاکنون ‪ ۶۰‬درصد مسیر‬ ‫تصویربرداری شده و تا اخر فروردین‬ ‫ماه امسال به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫عمرانی گفت‪ :‬ما بر روی نقشه‬ ‫اقدامات الزم برای تعیین عرصه و‬ ‫حریم را پیاده کرده و ان را به کمیته‬ ‫حریم تهران ارسال می کنیم تا بعد از‬ ‫تصویب به استان ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در کنار ثبت‬ ‫پرونده و تصویربرداری هوایی‪،‬‬ ‫اقدامات دیگری در حال برنامه ریزی‬ ‫است که شامل تدوین پالن مدیریتی و‬ ‫مدیریت راهبردی دیوار که باید شرح‬ ‫خدمات برای ان تنظیم شود‪.‬‬ ‫نیاز به ‪ ۲۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای ایجاد زیرساخت ها‬ ‫عمرانی افزود‪ :‬همچنین اقداماتی‬ ‫برای معرفی دیوار در سایت و فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬تور مجازی‪ ،‬ساخت کلیپ‬ ‫و انیمیشن و مستندنگاری و غیره در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این اقدامات در‬ ‫کنار نصب تابلو راهنما و عالئم‬ ‫هشدار دهنده حدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار نیاز دارد که قول مساعد داده‬ ‫شده تا همزمان با ثبت پرونده این‬ ‫اقدامات هم اجرایی شود‪.‬‬ ‫عمرانی ادامه داد‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫انجام شده در سال جاری یا سال‬ ‫اینده پرونده برای ثبت به یونسکو‬ ‫ارسال خواهد شد و در صحن علنی‬ ‫اجالس یونسکو از ان دفاع خواهیم‬ ‫کرد که البته همزمان با دیوار پرونده‬ ‫ماسوله و هگمتانه هم مطرح است و‬ ‫با توجه به محدود بودن سهمیه‪ ،‬باید‬ ‫مدیریت شده تا سهمیه ایران سوخت‬ ‫شود‪.‬دیوار گرگان در پیچ و خم‬ ‫جهانی شدن‪ /‬اقتصاد گردشگری پویا‬ ‫می شود‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم با انجام این‬ ‫اقدامات تا پایان برنامه هفتم گردشگر‬ ‫وارد منطقه شده و اشتغالزایی به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫عمرانی گفت‪ :‬در برنامه امایش‬ ‫سرزمینی که تدوین و ابالغ شده‪،‬‬ ‫دیوار گرگان به عنوان یکی از‬ ‫پروژه های محوری مطرح است و به‬ ‫توسعه استان و گردشگری تاریخی‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در راستای ثبت‬ ‫جهانی‪ ،‬باید زمینه جذب گردشگر را‬ ‫اماده کنیم‪ ،‬در همین راستا ساخت‬ ‫پایگاه دیوار در چند نقطه برنامه ریزی‬ ‫شده که اولین نقطه ان در گمیشان‬ ‫بوده و در ان خدمات گردشگری‪،‬‬ ‫معرفی دیوار‪ ،‬نمایش اشیا مکشوفه‬ ‫دیوار‪ ،‬موزه و غیره ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق گفته عمرانی این پایگاه در‬ ‫غرب دیوار در زیر بنای ‪ ۳۵۰‬متر در‬ ‫حال احداث بوده و ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫برای تکمیل ان نیاز است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ثبت و احیای‬ ‫دیوار‪ ،‬زمینه معرفی میراث معنوی‪،‬‬ ‫طبیعی‪ ،‬فرهنگی و تمدن منطقه را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫مرمت و احیای دیوار تاریخی در‬ ‫دستور کار است‬ ‫سرپرست اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی گلستان هم به خبرنگار مهر‬ ‫گفت‪ :‬پرونده دیوار دفاعی گرگان‬ ‫اماده شده و برای ثبت نیاز به‬ ‫پیگیری موضوعاتی دارد که در سفر‬ ‫رئیس جمهور هم برای ان اعتبار‬ ‫مصوب شد‪.‬‬ ‫دیوار گرگان در پیچ و خم‬ ‫جهانی شدن‪ /‬اقتصاد گردشگری پویا‬ ‫می شود‬ ‫رحمان فرمانی افزود‪ :‬عکسبرداری‬ ‫هوایی برای تعیین حریم و عرصه‬ ‫امسال انجام شده و مطالعات ما تکمیل‬ ‫تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬احیای دیوار دفاعی‬ ‫گرگان مد نظر مقامات عالی استان‬ ‫به ویژه استاندار بوده که در سفر‬ ‫رئیس جمهور به استان هم مطرح شد‬ ‫و همچنین در سطح وزارتخانه هم‬ ‫به عنوان پروژه ای که به گردشگری‬ ‫کشور و استان کمک می کند‪ ،‬مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فرمانی گفت‪ :‬در سفر وزیر میراث‬ ‫فرهنگی به گلستان مقرر شد که‬ ‫بخشی از دیوار مرمت و احیا شود تا‬ ‫زمینه ورود گردشگر به منطقه فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬زمانی که بنایی‬ ‫ثبت ملی می شود در سطح کشور‬ ‫مطرح بوده و فرهنگ و تاریخ و‬ ‫هویت منطقه را رواج می دهد و زمانی‬ ‫که ثبت جهانی می شود یک شاخص‬ ‫با ارزش بوده و نگاه جهانی به سمت‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫فرمانی با اشاره به ثبت جهانی‬ ‫برج قابوس گفت‪ :‬این اثر جهانی هم‬ ‫اکنون بحث های نظارتی‪ ،‬حفاظتی‪،‬‬ ‫مرمتی و اعتباری مخصوص به خود‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ثبت حدود هزار‬ ‫اثر ملی در استان‪ ،‬افزود‪ :‬سه پایگاه‬ ‫تاریخی در استان داریم که شامل‬ ‫بافت تاریخی گرگان‪ ،‬برج قابوس و‬ ‫دیوار دفاعی گرگان است و این امر‬ ‫می تواند در حفظ و نگهداری این فضا‬ ‫و معرفی ان کمک کند‪.‬‬ ‫دیوار بزرگ گرگان ‪ ۲۳‬سال‬ ‫پیش در زمره اثار تاریخی ملی ایران‬ ‫ثبت شده و اثر منحصربه فرد تاریخی‬ ‫گلستان است که می تواند زمینه ساز‬ ‫تحول اقتصادی و زمینه پویایی در‬ ‫معیشت ساکنان پیرامون این اثر را‬ ‫فراهم سازد‪ .‬اندکی اهتمام و اراده‪،‬‬ ‫در کنار برنامه ریزی و تزریق اعتبار‬ ‫کافی می تواند به این خواسته دیرین‬ ‫سرزمین هیرکان جامه عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایران زمین‬ ‫عبور مجدد بستری های کرونایی‬ ‫گیالن از ‪ 200‬نفر‬ ‫گیالن سخنگوی علوم پزشکی گیالن‪،‬‬ ‫مجموع بستری های کرونایی گیالن را‬ ‫‪ ۲۰۴‬نفر دانست و افزود‪ :‬شاهد عبور مجدد‬ ‫بستری ها از ‪ ۲۰۰‬نفر هستیم و متاسفانه ‪۴۷‬‬ ‫بیمار در بخش های مراقبت های ویژه و‬ ‫ای‪.‬سی‪.‬یو بستری هستند و ‪ ۴۳‬بیمار بدحال‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬با اشاره به افت و خیز بیماری کرونا‬ ‫در استان گیالن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی شبانه روز‬ ‫گذشته ‪ ۶۶‬بیمار جدید مبتال به کرونا را‬ ‫بستری کردیم‪.‬‬ ‫وی مجموع بستری های کرونایی گیالن‬ ‫را ‪ ۲۰۴‬نفر دانست و افزود‪ :‬شاهد عبور‬ ‫مجدد بستری ها از ‪ ۲۰۰‬نفر هستیم و متاسفانه‬ ‫‪ ۴۷‬بیمار در بخش های مراقبت های ویژه و‬ ‫ای‪.‬سی‪.‬یو بستری هستند و ‪ ۴۳‬بیمار بدحال‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪،‬‬ ‫با بیان اینکه همه شهرستان های گیالن به‬ ‫رنگ زرد کرونایی درامده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫سهشنبه ‪ 16 -‬فروردین‪ 1401‬شماره ‪1555‬‬ ‫شهرستان صومعه سرا که هفته گذشته‬ ‫نارنجی بود نیز به رنگ زرد کرونایی‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫مهرابیان‪ ،‬با اشاره به اهمیت‬ ‫واکسیناسیون در کاهش و کنترل اثرات‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬گذراندن پیک‬ ‫بیماری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی نیز‬ ‫در تغییر رنگ کرونایی موثر بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت ‪ ۴۵۰‬مرکز‬ ‫واکسیناسیون در گیالن‪ ،‬توصیه کرد‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از افزایش بیماران کرونایی و‬ ‫شکست کامل زنجیره انتقال ویروس الزم‬ ‫است فاصله گذاری اجتماعی رعایت و‬ ‫دریافت واکسن جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫سخنگوی علوم پزشکی گیالن‪،‬‬ ‫بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را یاداور‬ ‫شد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۳۰۰‬نفر از کارشناسان‬ ‫و بازرسان بهداشت و سالمت محیط و کار‬ ‫نظارت بر فعالیت این اماکن را به صورت‬ ‫تیمی و انفرادی بر عهده دارند و تذکرات و‬ ‫توصیه های الزم را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫وی از امادگی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان برای همکاری با اموزش و پرورش‬ ‫نواحی جهت تکمیل واکسیناسیون دانش‬ ‫اموزان در مدارس خبر داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫واکسن های هفت گانه سینوفارم‪ ،‬برکت‪،‬‬ ‫استرازنکا‪ ،‬اسپایکوژن‪ ،‬پاستوکووک‪ ،‬رازی‬ ‫کووپالس و فخرا در مراکز واکسیناسیون‬ ‫گیالن تزریق می شود‪.‬‬ ‫حال زار تاغزارهای دامغان‬ ‫با تصمیمات غیرزیســت محیطی‬ ‫از سمنان‪ ،‬فواید تاغزارها بر کسی‬ ‫پوشیده نیست‪ ،‬از تولید فضای سبز و‬ ‫اکسیژن گرفته تا تامین علوفه مرتع داران و‬ ‫جلوگیری از فرسایش خاک و ریز گردها‪.‬‬ ‫اما امروزه عالوه بر مخاطرات طبیعی از‬ ‫قبیل طوفا ن های مخرب و خشکسالی که‬ ‫دامن این تاغزارها را گرفته‪ ،‬برخی از‬ ‫انسان های سودجو و ادارات دولتی نیز به‬ ‫جان تاغزارهای بی دفاع افتاده و به تخریب و‬ ‫نابودی ان ها پرداخته اند‪.‬‬ ‫تاغزارهای بیابا ن های استان سمنان نیز‬ ‫از این امر مستثنی نیستند و بخش گسترده ای‬ ‫از ان ها در محدوده ایستگاه امروان دامغان‬ ‫در حال قطع شدن است؛ جالب اینجاست که‬ ‫در سالیان اخیر نه تنها امار کاشت تاغزارها‬ ‫روند افزایشی ندارد بلکه تاغزارهای موجود‬ ‫نیز به بهانه های مختلف و گاهی غیرمنطقی‬ ‫قطع می شوند‪.‬‬ ‫نصرت زحمتکش‪ ،‬عضو شورای روستای‬ ‫امروان به خبرنگار ایلنا گفت‪ :‬تاغزارهای‬ ‫پایین دست منطقه ایستگاه امروان دامغان‬ ‫قطع شده است‪ .‬چند ماه گذشته از کردستان‬ ‫با من تماس گرفتند که تاغرارهای منطقه‬ ‫امروان مزایده گذاشته شده است و خواستار‬ ‫کم و کیف درختان تاغ بودند‪.‬‬ ‫واگذاری تاغزارها به پیمانکار به بهانه‬ ‫کمبود بودجه‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اداره منابع طبیعی به دالیل‬ ‫نامعلومی این تاغزارها را به پیمانکار واگذار‬ ‫کرده است که شاید کمبود بودجه اداری‬ ‫دلیل ان باشد‪.‬‬ ‫زحمتکش با تاکید بر اینکه وجود‬ ‫این درختان تاثیر بسزایی در تثبیت شن و‬ ‫ماسه های روان دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در سالیان‬ ‫گذشته دولت های وقت این درختان را که‬ ‫عمر ا ن ها بیش از ‪ ۲۰‬سال می گذرد به همین‬ ‫منظور کاشته بودند‪.‬‬ ‫زحمتکش تصریح کرد‪ :‬پیمانکار و برنده‬ ‫مزایده دلشان برای درختان نمی سوزد و‬ ‫شاخه های ضخیم تر که ذغال بیشتری می دهد‬ ‫را قطع می کنند در صورتی که هرس کردن‬ ‫هم شیوه خاصی دارد‪.‬‬ ‫قطع تاغزارها با مجوز قانونی است‬ ‫حسینی‪ ،‬دهیار روستای عبداهلل اباد در‬ ‫گفتگو با ایلنا بیان کرد‪ :‬قطع تاغزارهای‬ ‫منطقه را به بخشداری امیریه و اداره منابع‬ ‫طبیعی دامغان اطالع دادم اما ان ها گفتند‬ ‫«این کار با مجوز قانونی در حال انجام‬ ‫است»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متولیان مربوطه دلیل قطع‬ ‫درختان را وجود افتی می دانند که تنها راه‬ ‫ان قطع درختان تاغ است و ادعا می کنند‬ ‫اگر بارندگی صورت گیرد تاغزارها طی‬ ‫یک تا دو سال اینده جوانه می زنند و رشد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وسعت تاغزارها ‪ ۱۷۰‬هکتار است‬ ‫محمد ‪۵۰‬ساله یکی دیگر از اهالی‬ ‫روستای امروان اظهار کرد‪ :‬وسعت تاغزارها‬ ‫حدود ‪ ۱۷۰‬هکتار است که پیمانکار پروژه‬ ‫علت قطع تاغزارها را مبتال شدن درختان‬ ‫به افتی به نام «شپشک» و «سفیدک» اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عمر درختان تاغزار این‬ ‫منطقه به باالی ‪ ۴۰‬سال می رسید و تاثیر‬ ‫بسزایی در تثبیت شن های روان و جلوگیری‬ ‫از ایجاد گرد و خاک داشت‪.‬‬ ‫دیرزیستی و افت عامل قطع تاغزارها‬ ‫حمیدرضا عبدوس‪ ،‬معاون حفاظت‬ ‫و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان سمنان به خبرنگار ایلنا‬ ‫گفت‪« :‬طرح پرورشی» یک شیوه علمی‪،‬‬ ‫رایج و متداولی در جنگل های تاغ است که‬ ‫هر از گاهی افتی شایع می شود یا درختان‬ ‫به سن دیرزیستی می رسند این پروژه (قطع‬ ‫درختان) انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نمونه این اقدام در‬ ‫کویرهای شهرستان سمنان هم قابل مشاهده‬ ‫است و با وجود اینکه سال گذشته تاغزارها‬ ‫را قطع کردند حدود ‪ ۶۰‬الی ‪ ۷۰‬سانتی متر‬ ‫مجددا جوانه زده است‪.‬‬ ‫قطع تاغزارها با هماهنگی اداره کل منابع‬ ‫طبیعی سمنان بود‬ ‫معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری سمنان با اشاره به‬ ‫اینکه قطع تاغزارها با هماهنگی اداره کل‬ ‫منابع طبیعی بوده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬برای‬ ‫مقابله با پیری درختان راهی جز قطع ا ن ها و‬ ‫رویش مجددشان وجود ندارد‪.‬‬ ‫عبدوس در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی‬ ‫بر مقابله با افات موجود در تاغزارها به‬ ‫وسیله سمپاشی بیان کرد‪ :‬تا زمانی که مجبور‬ ‫نشویم در عرصه های منابع طبیعی سمپاشی‬ ‫نمی کنیم زیرا مورچه ها و حشرات مفید از‬ ‫بین می روند؛ مگر اینکه افت به حدی طغیان‬ ‫کرده باشد که زیان اقتصادی به بار بیاورد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬روش قطع درختان و‬ ‫رویش مجدد ان ها روش شناخته شده ای‬ ‫است که سازمان منابع طبیعی در کل کشور‬ ‫اجرا می کند و موفق هم بوده است‪.‬‬ ‫معاون اداره کل منابع طبیعی پیرامون‬ ‫تصمیم گیری های غیر اصولی در تخریب‬ ‫منابع طبیعی تصریح کرد‪ :‬غیر اصولی بودن‬ ‫کاری را باید یک فرد متخصص تشخیص‬ ‫دهد ادم معمولی نمی تواند تشخیص دهد‬ ‫که کاری غیر اصولی است؛ پشتوانه تمام‬ ‫تصمیمات مان یک طرح مطالعاتی است که‬ ‫سازمان مصوب می کند و برای ان برنامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عبدوس گفت‪ :‬شوری اراضی ملی جزو‬ ‫پتانسیل ان منطقه است در واقع جنس ان‬ ‫همین است؛ شوره را به عنوان یک پتانسیل‬ ‫تبدیل به معدن می کنند‪ .‬تمام معادن سولفات‬ ‫سدیم شوره های جنوب سمنان‪ ،‬گرمسار و‬ ‫ارادان را جمع اوری می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اراضی ملی که شازند‬ ‫ان شور است و مانع رویش گیاه می شود‬ ‫نمی توان اقدامی انجام داد زیرا با هر بار‬ ‫بارندگی شوری زمین به سطح خاک بر‬ ‫می گردد و عمده اقدامات در اراضی ملی‬ ‫کنترل ریزگردها و جلوگیری از فرسایش‬ ‫خاک است‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬محمود بانی‬ ‫‪،1401‬سالیسختبرایکشاورزیاست‬ ‫کرمانشاهبهگفتهنایبرئیسکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیایران‪،‬‬ ‫امسالسالیسختوهمراهبامشکالتمتعددبرایبخشکشاورزیاست‪.‬‬ ‫ناصرمرادیدرنشستفعاالناقتصادیاستانکرمانشاهکهامروز(‪۱۵‬‬ ‫فروردین)برگزارشد‪،‬ازمهمترینمشکالتیکهدرسالجاریپیشروی‬ ‫بخشکشاورزیاستیادکردوافزود‪:‬یکیازمهمترینمشکالتوضعیت‬ ‫خشکسالیاستکهباعثکاهشتولیدبسیاریازمحصوالتکشاورزی‪،‬‬ ‫خصوصامحصوالتدیمخواهدشد‪.‬براینمونهدراستانیمانندکرمانشاه‬ ‫که‪ ۷۵‬درصدمزارعاندیماست‪،‬ازلحاظمحصوالتیمانندگندموجو‬ ‫وضعیتمناسبینداریم‪.‬‬ ‫رئیسکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیکرمانشاهحذفارز‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانیرانیزیکیدیگرازمواردیدانستکهمی تواندبخشکشاورزیرا‬ ‫خصوصادرزمینهتامینانواعنهاده هادچارچالشکند‪.‬‬ ‫مرادیمسائلبین المللیرانیزبروضعیتکشاورزیجهانوبهتبعان‬ ‫ایرانبیتاثیرندانستوعنوانکرد‪:‬بخشقابلتوجهیازوارداتماخصوصا‬ ‫در زمینه غالت و نهاده های دامی از روسیه و اکراین است که تنش بین این دو‬ ‫کشورمی تواندوارداتاینمحصوالترانیزتحتتاثیرقراردهد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهامسالدولتنرخگندمراتاحدودیمناسبتعیین‬ ‫کرده‪،‬یاداورشد‪:‬باتوجهبهمسائلجهانیوافزایشقیمتگندمدربازارهای‬ ‫جهانی‪،‬خطرقاچاقگندمواردحتیبانرخ هایفعلیهموجوددارد‪.‬‬ ‫نائبرئیسکمیسیونکشاورزیاتاقایرانمعتقداست‪،‬برایحلاین‬ ‫مشکلبایدنرخگندمبراساسنرخروزبازارهایجهانیشناورباشد‪.‬‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬باتوجهبهاحتمالمحدودیتتامیننهاده هایدامی‪،‬این‬ ‫امکان که مصرف برخی غالت به سمت خوراک دام برود‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫امیریاوریرئیسنظاممهندسیکشاورزیکرمانشاهنیزبااشارهبه‬ ‫عضویت‪ ۹‬هزارنفردرنظاممهندسیکشاورزیکرمانشاه‪،‬اظهارکرد‪:‬ازاین‬ ‫تعداد‪ ۴۵۰۰‬نفرجویایکارهستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با تالش فراوان نزدیک به‪ ۶۰۰‬تا‪ ۷۰۰‬نفر از این‬ ‫نیروهارادرروستاهاودهستان هامشغولبهکارکردیمتادرنزدیک ترین‬ ‫کانونبرایارائهخدماتبهکشاورزانباشند‪.‬‬ ‫رئیسنظاممهندسیکشاورزیاستانکرمانشاهدرادامهبرلزومتسهیل‬ ‫فضایکسبوکاردربخشکشاورزیهمتاکیدکردوافزود‪:‬بخش‬ ‫کشاورزیبگونه ایاستکهافرادبهسختیسرمایهخودراوارداینبخش‬ ‫می کنند‪،‬اماهمینسرمایه گذاراننیزبابروکراسیشدیدمواجهشدهوفرار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫یاوریدرادامهبرلزومتکمیلزنجیرهارزشبخشکشاورزیهم‬ ‫تاکیدکرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 16 -‬فروردین‪ 1401‬شماره ‪1555‬‬ ‫جامعه‬ ‫افزایشکرایهتاکسیپیشازابالغنرخجدیدممنوعاست‬ ‫معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت‪ :‬افزایش نرخ کرایه تاکسی پیش از ابالغ و نصب برچسب نرخ ها غیرقانونی است و شهروندان می توانند رانندگان متخلف را به سازمان معرفی کنند‪ .‬وحیدسرلک در این باره گفت‪ :‬هرساله معضل افزایش‬ ‫قیمت توسط رانندگان تاکسی مطرح است اما از انجا که براساس بخشنامه ها‪ ،‬مشاهده هرگونه افزایش قیمت تا پیش از ابالغ نرخ های جدید تخلف محسوب می شود ‪ ،‬برای پیشگیری ‪ ،‬از سه طریق تردد گشت های خودرویی ‪ ،‬پیام های ثبت شده توسط شهروندان در سامانه‬ ‫‪ ۱۸۸۸‬و همچنین اجرای طرح جدید کنترل های نامحسوس میدانی‪ ،‬نظارت خود را اعمال کرده ایم‪.‬وی زمان رسمی ابالغ افزایش نرخ کرایه تاکسی را ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد و افزود‪ :‬مردم بهترین ناظران عملکرد رانندگان هستند و از انجا که نظارت کامل‬ ‫و صد در صدی عملکرد تمامی راننده ها در عمل امکانپذیر نیست انتظار می رود مسافران نسبت به تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی رانندگان تاکسی رخ دهد بی تفاوت نباشند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه‪ ۱۸۸۸‬تماس بگیرند‪ .‬سرلک به تداوم شرایط‬ ‫کرونایی در شهر و لزوم سوار کردن سه نفر مسافر در هر تاکسی و هفت مسافر در هر ون تاکید کرد و گفت‪ :‬اگر مسافران در ایام کرونایی مشاهده کردند‪ ،‬راننده تاکسی قصد سوار کردن بیش از‪ ۳‬مسافر را دارد‪ ،‬این تخلف را به سازمان اطالع دهند‪.‬‬ ‫کارگرانایرانیباحقوق‪۵‬تا‪۷‬میلیون‬ ‫تومانی‪،‬همچنانزیرخط«مطلقفقر»‬ ‫ابراهیم رئیسی‪ ،‬رییس جمهور ایران‪ ۱۵ ،‬روز مانده به سال نو‪ ،‬دستور داد که فقر‬ ‫مطلق در ایران‪ ،‬تا پیش از سال ‪ ۱۴۰۱‬ریشه کن شود‪ .‬پس از چرخش سال و ورود به سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬رییس جمهور این بار تاکید کرد که تا پایان سال ‪ ،۱۴۰۱‬فقر مطلق باید در ایران‬ ‫ریشه کن شود‪.‬‬ ‫اما او اولین رییس جمهور ایران نیست که چنین طرحی در سر دارد‪ .‬پیش از او‪،‬‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رییس دولت های یازدهم و دوازدهم در ایران‪ ،‬در تابستان سال ‪ ۱۳۹۶‬و‬ ‫در مراسم تنفیذ خود وعده داده بود که تا پایان دولت دوازدهم (یعنی تا سال ‪ ،)۱۴۰۰‬فقر‬ ‫مطلق در ایران ریشه کن خواهد شد‪ .‬اما منظور دو رییس جمهور ایران چه بوده است؟ ایا‬ ‫حسن روحانی موفق شد فقر مطلق را ریشه کن کند و اگر نه‪ ،‬ایا ابراهیم رئیسی می تواند‬ ‫چنین کند؟ دو ایران‪ :‬پیش از ‪ ۱۳۹۶‬و پس از ‪۱۳۹۶‬‬ ‫حسن روحانی در تابستان سال ‪ ۱۳۹۶‬وعده رفع فقر مطلق را داد‪ ،‬یعنی همان سالی‬ ‫که در دی ماهش‪ ،‬یکی از گسترده ترین اعتراضات سراسری در تاریخ ایران شکل‬ ‫گرفت‪ .‬برخی از چهره های منتسب به دولت روحانی معتقد بودند جرقه اعتراضات را‬ ‫مخالفان سیاسی روحانی زده اند‪ ،‬اما چه این طور بوده باشد و چه نه‪ ،‬ان رخداد ها جرقه‬ ‫خروج امریکا از برجام و تحریم ایران تحت استراتژی «فشار حداکثری» را زدند‪.‬‬ ‫اما این ها چه ارتباطی به فقر دارند؟ ماجرا ساده است‪ :‬تحریم ها افزایش قیمت‬ ‫ارز های خارجی در ایران را رقم زدند و به این ترتیب‪ ،‬ایرانی ها به صورت «مطلق» در‬ ‫مقابل شهروندان سایر کشور های جهانی فقیر شدند‪ .‬این ماجرا هنوز هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫توضیح اینکه فقر را در جهان با یک شاخص عینی می سنجند و به همین دلیل‬ ‫تفاوتی نمی کند که در مورد فقر در ایران سخن می گوییم یا فقر در فرانسه یا هند‪.‬‬ ‫مطابق تعاریفی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد (‪United Nations‬‬ ‫‪ )Development Programme‬از «فقر» و «فقر مطلق» در سطح جهان به‬ ‫دست می دهد‪ ،‬درامد روزانه کمتر از ‪ ۱.۹‬دالر امریکا به ازای هر فرد‪ ،‬برابر با قرارگرفتن‬ ‫فرد در زیر «خط فقر مطلق» (‪ )Extreme poverty‬قلمداد می شود‪.‬‬ ‫نرخ دالر در بازار ازاد ایران در سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۴‬هزار تومان بود و بر این اساس‪،‬‬ ‫در ان سال هر شهروند ایرانی که ماهانه کمتر از ‪ ۵۷‬دالر‪ ،‬یا ماهانه کمتر از ‪ ۲۲۸‬هزار‬ ‫تومان درامد می داشت‪ ،‬زیر خط «فقر مطلق» زندگی می کرد‪.‬‬ ‫همان زمان‪« ،‬شاخص توسعه جهانی» که توسط بانک جهانی (‪The World‬‬ ‫‪ )Bank‬تهیه شده بود‪ ،‬نشان می داد که حدود ‪ ۰.۰۸‬درصد از جمعیت ایران‪ ،‬یا چیزی‬ ‫در حدود ‪ ۶۵۰‬هزار نفر زیر خط «فقر مطلق» زندگی می کردند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن درامد روزانه کمتر از ‪ ۳.۱‬دالر به ازای هر فرد‪ ،‬که خط «فقر‬ ‫نسبی» را نشان می داد‪ ،‬جمعیت فقرای ایران (در مجموع زیر خط «فقر مطلق» و زیر خط‬ ‫«فقر نسبی») به حدود ‪ ۰.۶۶‬درصد از جمعیت کشور می رسید‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬در تابستان سال ‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی‪ ،‬در مجموع حدود ‪ ۵.۳‬میلیون نفر در‬ ‫ایران فقیر به حساب می امدند و وعده دولت روحانی‪ ،‬تنها و تنها این بود که حدود ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار نفری را که زیر خط «فقر مطلق» زندگی می کردند‪ ،‬تا پایان ‪ ۴‬سال ریاست جمهوری‬ ‫اش‪ ،‬از زیر ان خط بیرون بکشد‪.‬‬ ‫حاال‪ ،‬اما وضعیت فرق می کند‪ :‬بر اساس امار های رسمی (از جمله اماری که‬ ‫سازمان تامین اجتماعی تهیه کرده) دست کم ‪ ۳۰‬درصد از جمعیت ایران‪ ،‬اکنون زیر «خط‬ ‫فقر» زندگی می کنند‪ .‬امار های غیررسمی‪ ،‬اما می گویند که این بخش از جمعیت ایران به‬ ‫‪ ۵۰‬درصد از کل جمعیت کشور می رسد‪ ،‬یعنی چیزی در حدود ‪ ۴۲‬میلیون نفر ایرانی‪.‬‬ ‫حداقل بگیران ایرانی‪ ،‬هنوز هم زیر خط «فقر مطلق»‬ ‫علتافزایشچندبرابری‬ ‫قیمتدارو‪/‬فعالتغییریدر‬ ‫ارز دارو ایجاد نشده است‬ ‫رییس سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل‬ ‫کاهش ‪ ۲‬میلیارد دالری بودجه دارو اعمال شد و مسئوالن وقت برای جبران کمبود بودجه‪ ،‬ارز برخی‬ ‫از داروها را به نیمایی تغییر دادند‪.‬‬ ‫دکتر بهرام دارایی در پاسخ به چرایی افزایش چند برابری قیمت دارو و عدم جبران این افزایش‬ ‫قیمت برای بیماران‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالری بودجه دارو اعمال شد و مسئوالن وقت برای جبران کمبود بودجه‪ ،‬ارز برخی از داروها‬ ‫را به نیمایی تغییر دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی و درخواست وزارت بهداشت وقت‪ ،‬بودجه‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالری برای کل تجهیزات پزشکی و دارو در نظر گرفته شد که در مقایسه با سال ‪ ،۹۷‬دو‬ ‫میلیارد دالر کمتر بود‪ .‬این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن‬ ‫انها از فهرست بیمه‪ ،‬افزایش قیمت دارو رقم خورد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰.۱‬درصد میانگین افزایش قیمت دارو در سال گذشته‬ ‫دارایی با اشاره به اینکه افزایش چند برابری قیمت دارو موردی بوده و میانگین تورم سبد کلی‬ ‫داروها از تورم در بخش های دیگر کمتر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬میانگین افزایش قیمت دارو در سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫‪ ۴۳.۱‬درصد و در سال گذشته ‪ ۳۰.۱‬درصد بوده است که از این میزان ‪ ۱۸.۸‬درصد مربوط به ‪ ۶‬ماهه‬ ‫نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۱.۳‬درصد مربوط به شش ماهه دوم است‪.‬‬ ‫افزایش چشمگیر قاچاق معکوس دارو در سال گذشته‬ ‫معاون وزیر بهداشت همچنین به قاچاق معکوس دارو در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه علت‬ ‫اصلی قاچاق معکوس دارو نرخ ارزان ان در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته قاچاق معکوس دارو‬ ‫به شدت افزایش پیدا کرد‪ .‬اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع بندی نشده‪ ،‬اما این‬ ‫ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند‪ .‬البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به صورت مستمر رصد و‬ ‫به مراجع قضایی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫فعال تغییری در ارز دارو ایجاد نشده است‬ ‫اصالح ساختار ارز دارو‪ ،‬طوری خواهد بود که افزایش قیمت رخ ندهد‬ ‫وی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره احتمال تغییر در ارز دارو‪ ،‬با تاکید براینکه فعال تغییری‬ ‫در اختصاص ارز دارو رخ نداده است‪ ،‬گفت‪ :‬اصالح ساختار اختصاص ارز به گونه ای خواهد شد که‬ ‫افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد‪.‬‬ ‫اصالح قیمت گذاری دارو با اصالح فرایند تخصیص ارز‬ ‫وی با تاکید براینکه این فرایند‪ ،‬حذف ارز دارو نیست بلکه اصالح فرایند اختصاص ارز به حوزه‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی است‪ ،‬گفت‪ :‬با اصالح فرایند تخصیص ارز‪ ،‬قیمت گذاری هم اصالح خواهد‬ ‫شد و تردیدی در این مسئله وجود ندارد‪ .‬اما تغییر در این فرایند به گونه ای خواهد بود که افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬متوجه مردم نباشد‪.‬‬ ‫دارایی تاکید کرد‪ :‬این اصالح قیمت ها با همکاری وزارت بهداشت‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و‬ ‫بیمه ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت دارو برای تولیدکننده انجام می شود‪ ،‬اما اختالف قیمت‬ ‫یارانه (مابه التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه ها پرداخت می شود که مردم هنگام خرید دارو با‬ ‫افزایش قیمت مواجه نشوند‪.‬‬ ‫وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫دارایی همچنین در ارزیابی از وضعیت بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ‪ ۱۴۰۱‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬مصوبات بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مثبت ارزیابی می شود البته به شرطی که با مشارکت سازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬شرکت های بیمه و وزارت بهداشت به خوبی اجرا شود‪ .‬دارو و تجهیزات پزشکی یک حوزه‬ ‫فرابخشی است و این همکاری می تواند منجر به رقم خوردن شرایط بهتر در صنعت دارویی کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫افزایش تا ‪۴‬برابری حمایت از هزینه های بیماران خاص و صعب العالج؛ امسال‬ ‫رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه حدود ‪ ۴۰۰‬هزار بیمار خاص و صعب العالج در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال حمایت از بیماران خاص و صعب العالج در بودجه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر افزایش پیدا‬ ‫کرده و می توانیم به پوشش مناسب برای کاهش فرانشیز و پرداخت از جیب بیماران امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫اما با تغییر نرخ دالر در بازار ازاد ایران‪ ،‬وضعیت بدتر شده است‪ ،‬چرا که شاخص‬ ‫مورد اشاره (تهیه شده توسط سازمان ملل متحد)‪ ،‬قید «مطلق» را با خود یدک می کشد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با احتساب دالر ‪ ۳۰‬هزار تومانی‪ ،‬هر ایرانی که روزانه کمتر از ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫تومان و ماهانه کمتر از یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان درامد داشته باشد‪ ،‬زیر خط «فقر‬ ‫مطلق» قرار دارد‪.‬‬ ‫برای یک خانوار ‪ ۴‬نفره‪ ،‬این عدد برابر خواهد بود با درامد ماهانه ‪ ۶‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومانی و در واقع‪ ،‬فرقی نمی کند که شما یک ایرانی باشید یا یک هندی‪ ،‬چرا که‬ ‫اگر کمتر از ‪ ۱.۹‬دالر در روز درامد دارید‪ ،‬در واقع زیر خط «فقر مطلق» هستید‪.‬‬ ‫نگران کننده تر اینکه با توجه به تورم جهانی و حتی افت ارزش دالر در جهان‪،‬‬ ‫شاخص های سازمان ملل متحد از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به این سو هم تغییر کرده اند و‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‪ ،‬مرز ‪ ۱.۹‬دالر در هر روز‪ ،‬به ‪ ۲.۱۹‬دالر در هر روز افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬اکنون هر ایرانی که با احتساب دالر ‪ ۳۰‬هزار تومانی‪ ،‬روزانه کمتر از ‪۶۵‬‬ ‫هزار تومان و ماهانه کمتر از حدود یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان درامد داشته باشد‪ ،‬زیر‬ ‫خط «فقر مطلق» قرار می گیرد‪ .‬برای یک خانوار ‪ ۴‬نفره‪ ،‬این مرز به ماهانه حدود ‪ ۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬حتی با فرض افزایش حداقل دستمزد کارگران بدون سابقه ایرانی که‬ ‫متاهل باشند و دو فرزند هم داشته باشند‪ ،‬این کارگران و خانواده ان ها هنوز هم زیر خط‬ ‫«فقرمطلق»زندگیمی کنند‪.‬‬ ‫بر اساس اعداد اعالم شده‪ ،‬چنین کارگرانی در سال ‪ ۱۴۰۱‬خورشیدی باید دست‬ ‫کم ماهانه ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان حقوق و مزایا بگیرند (مجموع دریافتی) و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬چنین کارگرانی هنوز هم یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان زیر خط «فقر مطلق»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در این نوشتار‪ ،‬برای سهولت در مقایسه اماری با استفاده از امار های موجود‪ ،‬ما‬ ‫همان شاخص ‪ ۱.۹‬دالر در روز را مدنظر قرار داده ایم‪ .‬اما حتی با این شاخص هم یک‬ ‫خانواده کارگری ‪ ۴‬نفره ایرانی و حداقل بگیر با یک نفر فر ِد شاغل‪ ،‬دقیقا در مرز خط‬ ‫«فقر مطلق» است‪.‬‬ ‫امار های به شدت تکان دهنده‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬می توان وضعیت اماری تعداد فقرا در سال ‪( ۱۳۹۶‬زمانی که حسن‬ ‫روحانی وعده رفع فقر مطلق داده بود) را با امروز در سال ‪( ۱۴۰۱‬زمانی که ابراهیم رئیسی‬ ‫وعده رفع فقر مطلق می دهد)‪ ،‬با یکدیگر مقایسه کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬امروز بین ‪ ۲۷‬تا ‪ ۴۲‬میلیون نفر ایرانی (بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد از کل‬ ‫جمعیت ایران) به اذعان امار های رسمی و غیررسمی‪ ،‬زیر خط فقر (البته «فقر نسبی») قرار‬ ‫دارند‪ .‬این جمعیت‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی حدود ‪ ۵.۳‬میلیون نفر بود و در واقع اکنون‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۸‬برابر شده است‪.‬‬ ‫اما فقری که امروز تجربه می کنیم نه فقط امرو ِز ما که فردای ما را هم نابود خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اکنون سال ها است که بررسی های اقتصاددانان و جامعه شناسان‪ ،‬تاثیرات عجیب و‬ ‫غریب فقر بر انسان ها را هویدا کرده و این تاثیرات تکان دهنده هستند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬بررسی های علمی نشان می دهند که فقر موجب افزایش مصرف‬ ‫شیرینی (قند و شکر) در میان افراد می شود و احتمال ابتال به دیابت نوع ‪ ۲‬را در ان ها‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬از یک نظر‪ ،‬این حتی بدیهی به نظر می رسد‪ :‬فقرا ناچارند انرژی و کالری‬ ‫مورد نیازشان را ارزان تر تهیه کنند و قند و شکر‪ ،‬ارزان تر از پروتئین و ویتامین است‪.‬‬ ‫فقرا‪ ،‬باز هم فقیرتر می شوند‬ ‫فقر دسترسی کودکان به اموزش را هم کاهش می دهد و کودکان فقیر‪ ،‬در اینده‬ ‫خانواده های فقیری تشکیل می دهند که به نوبه خود فرزندانی فقیر خواهند داشت‪ .‬نام این‬ ‫پدیده «چرخه فقر» (‪ )Cycle of poverty‬یا «تله فقر» (‪ )Poverty trap‬است‪.‬‬ ‫به عبارت ساده‪ ،‬خانواده فقیر در دام فقر می افتد و نمی تواند بیرون بیاید‪ ،‬چرا که‬ ‫ممکن است وام های بگیرد که از بازپرداخت ان ها ناتوان باشد؛ به این ترتیب مجبور به‬ ‫نزول پول شود؛ به دلیل جرایم مالی سر از زندان در بیاورد و الی اخر‪( .‬داستان فیلم اخیر‬ ‫اصغر فرهادی‪« ،‬قهرمان» بیش و کم به همین موضوع اشاره می کند‪).‬فقرا بیشتر طالق‬ ‫می گیرند؛ بیشتر در معرض خشونت هستند و در محالتی زندگی می کنند که احتمال‬ ‫بروز درگیری های منجر به جراحت ِ‬ ‫های شدید در ان ها باالتر است‪ .‬برخی پژوهش های‬ ‫داخلی‪ ،‬حتی نشان می دهند که فقر در ایران «زنانه» شده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬مادرانی‬ ‫ممکن است بچه دار شوند که فقر را تجربه کرده اند و این فقر به فرزندان ان ها هم منتقل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫فهرست شوم را می توان همین طور ادامه داد‪ :‬فقرا در طوالنی مدت کوتاه‬ ‫اما این‬ ‫قد می شوند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬عجیب نیست که میانگین قد مردان در کشوری مانند «هلند»‬ ‫به حدود ‪ ۱۸۳‬سانتی متر‪ ،‬در «ایران» به حدود ‪ ۱۷۵‬سانتی متر و در کشوری مانند «یمن» به‬ ‫‪ ۱۶۴‬سانتی مترمی رسد‪.‬‬ ‫خو ِد این اعداد‪ ،‬حاصل شاخصه های رفاه در دهه های گذشته در این کشور ها بوده‬ ‫اند و وضعیت امروز‪ ،‬اعدا ِد فردا را پدید می اورد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تعجب نکنید اگر میانگین قد‬ ‫ایرانی ها در یک دهه اینده‪ ،‬اندکی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫رفیقبازیو حفظمیزریاست‬ ‫بههرقیمتبایدکنارگذاشتهشود‬ ‫رییس دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫“سعداهللنصیریقیداری”رییسدانشگاهشهید‬ ‫بهشتیدرگفت وگوباخبرنگارایلنادربارهتعاملدولت‬ ‫بادانشگاه هاگفت‪:‬مننمایندهمجلسبودموباافتخار‬ ‫می گویمدرمجلسکارسیاسیکردم‪،‬ولیکارسیاسیدر‬ ‫دانشگاهرابههیچوجهافتخارنمی دانمبلکهنزولشخصیت‬ ‫افرادتلقیمی کنم‪.‬اینحرفیکهمی گویمازموضعسیاسی‬ ‫نبودهوصرفاازموضعاکادمیکاست‪.‬ازاقایرییسی‬ ‫رییسجمهورمحترمبهچنددلیلتشکردارم‪،‬اولاینکه‬ ‫دستور راه اندازی صندوق علم و فناوری را ابالغ کردند که‬ ‫اینقدمبسیارخوبیاستوازمجلسودولتدرخواست‬ ‫دارماینصندوقراپُرکنندتابتوانیمپروژه هایباارزش‬ ‫افزودهخیلیباالرااجراکنیم‪.‬‬ ‫رییسدانشگاهشهیدبهشتیگفت‪:‬همهشاهدبودیم‬ ‫کهجوانانمادرتولیدانرژیهسته ایچهکاربزرگی‬ ‫کردند‪،‬ازهمینروبایدبهاینجوانانومحققاناعتمادکنیم‪.‬‬ ‫“مامی توانیم”البتهبهشرطیکهمدیرانماحمایتخوبی‬ ‫داشتهباشند‪.‬رییسجمهوراعالمکرددانشگاه ها‪،‬اتاقفکر‬ ‫دولتباشند؛اینحرفخیلیارزشمنداستونشانازفهم‬ ‫باالیریاستجمهوریدارد‪.‬البتهاینکهدرگذشتهبرنامه ها‬ ‫اجرانشد‪،‬بهخاطررییسجمهورنبود‪،‬بلکهبهخاطربدنه‬ ‫اجراییکشوراست‪.‬‬ ‫نصیریقیداریخاطرنشانکرد‪:‬بهمحضاینکهاقای‬ ‫رییسیبراینموضوعتاکیدداشتند؛منشخصابهایشان‬ ‫نامهنوشتموچهارروزبعدبهمنپاسخدادند‪.‬رئیس جمهور‬ ‫بهاقایمیرکاظمیرییسسازمانبرنامهوبودجهکشورو‬ ‫بهاقایخیاطیانرییسمرکزبررسی هایاستراتژیکنهاد‬ ‫ریاستجمهوریدستوردادندوطیاندستوربرایان ها‬ ‫نوشتندکه«اغازکنید»‪.‬ایندستورخیلیبامعناست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬حالمامنتظریمکهدکترمیرکاظمیاغاز‬ ‫کنند‪.‬البتهمابهاساتیدخودگفته ایمکهبیشاز‪ ۴۰‬طرحدر‬ ‫رابطهبامعضالتجامعهدراتاقفکردولتداشتهباشندو‬ ‫اکنوننیزرویانکارمی کنند‪.‬انشاهللکهسازمانبرنامهو‬ ‫بودجهودیگرمجریانبهایندستورتوجهکنند‪.‬دانشگاه ها‬ ‫درمیدانهستندوبهتراستکهبهانهااعتمادشود‪،‬زیرا‬ ‫دانشگاه هامی تواننداتاقفکرخوبیبرایدولتباشند‪.‬‬ ‫رییسدانشگاهشهیدبهشتیگفت‪:‬اکنوناقای‬ ‫خیاطیانکهیکیازهمکارانمادرهمیندانشگاهاستو‬ ‫یکمدیرباسابق ههستندودانشگاهنسلسهوچهاررابه‬ ‫خوبیدرکمی کنند؛دستوردکتررییسیرادنبالمی کنند‬ ‫وبامعاونپژوهشیمادراینخصوصدرارتباطهستند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬دستوریکهدادهشده‪،‬بایدپیگیریشود‪.‬‬ ‫ما سال‪ ۷۹‬رصد خانه ملی را در زنجان شروع کردیم‪ ،‬ارام‬ ‫ننشستیموبهقدریپیگیریکردیمتادرسال‪ ۸۲‬دردولت‬ ‫تصویبشد‪.‬‬ ‫نصیریقیداریگفت‪:‬اگرپیگیرینمی کردیم‬ ‫تصویبنمی شد‪،‬دولتهزارویکاولویتداردوشاید‬ ‫رصدخانهملیدرمیاناولویت هایشنبودولیماانقدر‬ ‫پیگیریکردیمتادولتمتوجهشداینکارمهماست‪.‬‬ ‫بنابراینبایدهمهماازجملهبدنهاجراییبهویژهسازمان‬ ‫برنامهبودجهاینفرمایشرییسجمهورراپیگیریکند‪.‬‬ ‫رییسدانشگاهشهیدبهشتیگفت‪:‬اینکهماامروز‬ ‫درکشورمشکلاقتصادیداریم‪،‬دلیلنمی شودکهبه‬ ‫دانشگاه هابی توجهیکنیم‪،‬دلیلنمی شودکهبهدانشجوی‬ ‫مستعدونخبهبی توجهیکنیمودلیلنمی شودکهازبودجه‬ ‫دانشگاه هابزنیم‪.‬‬ ‫اوخاطرنشانکرد‪:‬اتفاقادرزمانیکهوضعیت‬ ‫اقتصادیکشوربداست‪،‬تنهاجاییکهبایدبهانتوجه‬ ‫شودهمیندانشگاه هاهستند‪.‬دانشگاهجمععقالونخبگان‬ ‫است‪.‬تحولدرجامعهاستوهیچراهیجزایننیست‪.‬‬ ‫ویدربارهضرورتشایستهساالریگفت‪:‬بخشیاز‬ ‫اینمهمبهدستگاه هایاجراییبرمی گردد‪.‬رییسجمهور‬ ‫یکنفرواعضایدولتچندنفراست‪،‬پسسایربدنه‬ ‫دولت و بخش های اجرایی هم باید نقش خود را در این‬ ‫زمینهایفاکنند‪.‬البتهدولتبایدباانتصاب هایشانبهجامعه‬ ‫نقشهراهرانشانبدهد‪.‬وقتییکوزیر‪،‬معاونشایستهبرای‬ ‫خودشمنصوبمیکند؛مااینبرداشترامی کنیمکه‬ ‫وزیرمحترمبهشایستهساالریاحتراممی گذارد‪.‬‬ ‫رییسدانشگاهشهیدبهشتیگفت‪:‬ولیاگریک‬ ‫معاونضعیفانتصابکندکهمااینراخیلیزود‬ ‫می فهمیم؛برداشتماناینخواهدبودکهبهشایستهساالری‬ ‫توجهنشدهاست‪.‬لذانقشدولتمهماستولیماهمدر‬ ‫جایگاهخومانبایداینکارراانجامدهیم‪.‬بندهدردانشگاه‬ ‫شهیدبهشتیتمامانتصاباترابامشورت هایکافیوبا‬ ‫نظرکمیتهانتصاباتکهازافراددلسوزوباسابقهدانشگاه‬ ‫تشکیلشده‪،‬انجاممی دهم‪.‬بهارایعمومیمراجعه‬ ‫می کنیموبالحاظکردنتدابیرمدیریتیودیگرمسائلیکه‬ ‫برایانتصابیکمدیرالزماستبهترینفردرامنصوب‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫نصیریقیداریگفت‪:‬تیمهیئترییسهدانشگاهشهید‬ ‫بهشتییکتیمقویوکارامداستکهدراینهمینایام‬ ‫کرونادرسخت ترینشرایطتماموقتدردانشگاهحضور‬ ‫داشتند‪.‬لذاشایستهساالرییکشعارنیستومدیرانباید‬ ‫بهانعملکنند‪،‬رفیقبازی‪،‬باندبازی‪،‬چسبیدنبهمیز‬ ‫ریاستبههرقیمتبایدکنارگذاشتهشدهوهدفخدمت‬ ‫بهوطنوتالشبرایکشورباشد‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترموزهملیتاریخطبیعیوذخایرژنتیکیتاکیدکرد‬ ‫لزومجرم انگاریتخریبمنابعژنتیکیحیاتوحش‬ ‫مدیرکلدفترموزهملی‪،‬تاریخطبیعیوذخایرژنتیکی‬ ‫سازمانحفاظتمحیطزیست‪،‬اقداماتوبرنامههایسازمان‬ ‫محیطزیستبرایحفاظتازذخایرژنتیکیحیاتوحش‬ ‫راتشریحکرد‪.‬‬ ‫محمدمدادیبابابیاناینکهروز‪ ۱۵‬فروردینسالروز‬ ‫دستورمقاممعظمرهبریبرایتاسیسمرکزملیذخایر‬ ‫ژنتیکیتحتعنوانروزملیذخایرژنتیکیوزیستی‬ ‫نامگذاریشدهاست‪،‬اظهارکرد‪:‬هدفازایننامگذاری‪،‬‬ ‫جلبتوجهعموممردم‪،‬مسووالنومتخصصانبهاهمیت‬ ‫وضرورتحفاظتازذخایرژنتیکیکشوردرحوزه های‬ ‫مختلفکشاورزی‪،‬منابعطبیعی‪،‬محیطزیستوتنوعزیستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬هماکنونذخایرژنتیکیدردنیاباتوجه‬ ‫بهنقشیکهدرارتباطباسالمت‪،‬اقتصاد‪،‬امنیتغذاییو‬ ‫حفاظتازتنوعزیستیایفامی کنند‪،‬بهذخایراستراتژیک‬ ‫کشورهاتبدیلشد هاند‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترموزهملی‪،‬تاریخطبیعیوذخایرژنتیکی‬ ‫سازمانحفاظتمحیطزیستبااشارهبهنقشاینذخایردر‬ ‫ارتباطباامنیتغذاییگفت‪:‬وجودتنوعگونه هایگیاهی‪،‬‬ ‫جانوریومیکروارگانیسم هادرهرکشوریمنبعغنیدر‬ ‫حوزهغذاییمحسوبمی شود‪.‬بهره برداریصحیحازاین‬ ‫ذخایرارزشمند‪،‬شناسایی‪،‬نگهداریوحفاظتازان هادر‬ ‫شرایطزیستگاهیمناسبوحتیخارجازشرایطزیستگاهی‬ ‫استاندارد‪،‬پشتوانهمحکمیدرامنیتغذاییکشورهابهشمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫مدادیافزود‪:‬بهره برداریازذخایرژنتیکیدرحوزه های‬ ‫تولیددارووواکسنوتنوعذخایرژنتیکیانسانیازمولفه های‬ ‫مهمدرامنیتسالمتباتوجهبهرویکردهاینوینپزشکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی‪،‬تصریحکرد‪:‬وقتیصحبتازبهره برداریازذخایر‬ ‫ومنابعژنتیکیبهمیانمی اید‪،‬اهمیتاینذخایردرحوزه‬ ‫امنیتاقتصادیبیشتراشکارمی شود‪،‬به طوریکهامروزهبا‬ ‫پیشرفتعلموتکنولوژی‪،‬استفادهازمنابعزیستیوذخایر‬ ‫ژنتیکیدرحوزه هایمختلفصنعتی‪،‬خدماتی‪،‬غذاییو‬ ‫زیستمحیطی گسترشپیداکردهوضمنایجاداشتغال‪،‬در‬ ‫حوزهبیوتکنولوژیمنجربهتولیدثروتوقطعوابستگیبه‬ ‫خارج از کشور شده است‪.‬‬ ‫تنوعژنتیکیپایه ایترینسطححفاظتازتنوعزیستی‬ ‫است‬ ‫مدیرکلدفترموزهملی‪،‬تاریخطبیعیوذخایرژنتیکی‬ ‫سازمانحفاظتمحیطزیستخاطرنشانکرد‪:‬مهم ترینمولفه‬ ‫درموردذخایرژنتیکیبه ویژهذخایرژنتیکیحیاتوحش‬ ‫کهمسوولیتمستقیمانباسازمانحفاظتمحیطزیست‬ ‫است‪،‬موضوعحفاظتازتنوعزیستیاست‪.‬تنوعژنتیکی‬ ‫پایه ای ترینسطححفاظتازتنوعزیستیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫بدونحفاظتازتنوعژنتیکیگونهوجمعیت ها‪،‬حفاظتاز‬ ‫تنوعزیستیمعناپیدانمی کندونتیجهبخشنخواهدبود‪.‬‬ ‫مدادییاداورشد‪:‬براساسقانونحفاظتازمنابع‬ ‫ژنتیکیکشورکهدرسال‪ ۱۳۹۷‬بهتصویبمجلسشورای‬ ‫اسالمیرسیدوابالغشد‪،‬سازمانحفاظتازمحیطزیست‬ ‫درزمینهشناسایی‪،‬مدیریت‪،‬حفاظتوبهره برداریازذخایر‬ ‫ژنتیکیحیاتوحشمسوولیتواختیاراتمستقیمدارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬درماده‪ ۸‬اینقانونتصریحشدهکههرگونه‬ ‫فرسایشوتخریبمنابعژنتیکیوهرگونهاقدامیکهمنجر‬ ‫بهتهدیدمنابعژنتیکیدرحوزه هایمختلفشود‪،‬جرماست‬ ‫وبرایانمجازات هاییدرنظرگرفتهشدهاست‪.‬باتوجهبه‬ ‫فرمایشاتاخیرمقاممعظمرهبریدربارهضرورتواهمیت‬ ‫حفاظتازحیاتوحش‪،‬می بایسترویکردجدیدیدر‬ ‫ارتباطباحفاظتوحتیجرم نگاریتخریبمنابعژنتیکی‬ ‫حیاتوحشمستندبهقانونحفاظتازذخایرژنتیکیدر‬ ‫پیشگرفتهشود‪.‬‬ ‫برنامه هایتوسعه ایباحفاظتازتنوعزیستیو‬ ‫زیستگاه هامغایرتنداشتهباشد‬ ‫مدیرکلدفترموزهملی‪،‬تاریخطبیعیوذخایرژنتیکی‬ ‫سازمانحفاظتمحیطزیستتاکیدکرد‪:‬الزماستدر‬ ‫فعالیتهایتوسعه ای‪،‬اقتصادیوصنعتیموضوعحفاظتاز‬ ‫حیاتوحشوزیستگاهوتنوعزیستیبه صورتجدیدیده‬ ‫شودواجرایبرنامه هایتوسعهایمغایرتیباحفاظتازتنوع‬ ‫زیستیوزیستگاه هایاننداشتهباشد‪.‬‬ ‫مدادیبابیاناینکهحفاظتازمنابعژنتیکیمحدودبه‬ ‫حفاظتدرداخلزیستگاههانیست‪،‬گفت‪:‬درسطحدنیا‬ ‫حفاظتدرخارجاززیستگاهموضوعومولفهبسیارمهمی‬ ‫استکهخوشبختانهسازمانحفاظتمحیطزیستهماز‬ ‫حدودیکدههپیشبهاینموضوعبه صورتجدیپرداخته‬ ‫است‪.‬هماکنونبانکنمونه هایزیستیحیاتوحشکشور‬ ‫درموزهملیتاریخطبیعیدرتهرانودرچنداستانبه صورت‬ ‫موازیفعالهستند‪.‬درمجموعحدود‪ ۵۰۰۰‬نمونهازحیات‬ ‫وحشکشوردراینموزه هانگهداریمی شودکهقابل‬ ‫استفادهدرفعالیت هایپژوهشیاست‪.‬‬ ‫وی‪،‬تصریحکرد‪:‬درهمینراستافعالیت هایستادی‬ ‫سازمانمتمرکزبرچندمحورازجملهجمعاوری‪،‬نگهداری‬ ‫وارتقایبانکنمونه هایزیستی‪،‬شناسایی‪،‬ثبت‪،‬حفاظتو‬ ‫پایشمنابعژنتیکی‪،‬نظارتبربهرهبرداریوصدورمجوز‬ ‫بهرهبرداریازمنابعژنتیکیاست‪.‬‬ ‫اقداماتوبرنامه هایسازمانمحیطزیستبرایحفاظت‬ ‫ازذخایرژنتیکیحیاتوحش‬ ‫مدیرکلدفترموزهملی‪،‬تاریخطبیعیوذخایرژنتیکی‬ ‫سازمانحفاظتمحیطزیستبااشارهبهشروعچنداقدامو‬ ‫برنامهبرایحفاظتازذخایرژنتیکیحیاتوحشاظهارکرد‪:‬‬ ‫اولینایناقدامات‪،‬ایجادوتوسعهزیست بانکهاونظام مند‬ ‫کردنبانک هاینمونه هایزیستیحیاتوحشدرسطح‬ ‫کشوراعمازدانشگاه ها‪،‬مراکزتحقیقاتیومراکزاستانی‬ ‫سازمانحفاظتمحیطزیستبه نحویاستکهشبکه ایاز‬ ‫بانک هاینمونه هایزیستیحیاتوحشدرکشورایجادو‬ ‫نمونههایزیستیدران هابه صورتاستانداردنگهداریشود‪.‬‬ ‫ویشناسنامه دارکردنبانک هاینمونه هایزیستیو‬ ‫نمونه هاییکهدراینبانک هانگهداریمی شوندراازدیگر‬ ‫برنامه هایسازمانحفاظتمحیطزیستدراینارتباطعنوان‬ ‫کردوگفت‪:‬هدفازاینکار‪،‬نظام مندکردندسترسیو‬ ‫بهرهبرداریازمنابعژنتیکیحیاتوحشبااهدافپژوهشی‬ ‫وغیرپژوهشیدرسطحکشوراستکهبراساسقوانین‬ ‫باالدستی‪،‬مسوولیتانبرعهدهسازمانحفاظتمحیط‬ ‫زیستقرارگرفتهاست‪.‬‬ صفحه 6 ‫سازمان ملل متحد‪:‬‬ ‫شمارقربانیانحملهروسیهبه‪3500‬نفررسید‬ ‫به نقل از سی ان ان‪ ،‬سازمان ملل متحد اعالم کرد که از زمان اغاز حمله روسیه به اوکراین‪ ،‬دست کم هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر کشته شده اند‪«.‬لیز تروسل» سخنگوی کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در‬ ‫امور حقوق بشری همچنین شمار زخمی ها را بیش از دو هزار نفر اعالم کرد‪.‬وی همچنین گفت که اکثریت این تلفات ناشی از به کار بردن تسلیحات انفجاری از جمله خمپاره های سنگین‪ ،‬سیستم های‬ ‫راکت انداز و حمالت هوایی است‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬یشترین امار قربانیان مربوط به دو منطقه لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین است که در انجا نبرد سختی میان نیروهای دولت اوکراین و‬ ‫ارتش روسیه و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو جریان دارد‪.‬‬ ‫جنگ اوکراین‪ ،‬اولین جنگ‬ ‫جهانی واقعی است‬ ‫با گذشت تقریبا شش هفته از جنگ میان‬ ‫روسیه و اوکراین این سوال مطرح است که‬ ‫ایا این درگیری به عنوان اولین جنگ جهانی‬ ‫واقعی‪ ،‬بسیار فراتر از ابعاد جنگ های جهانی‬ ‫اول یا دوم‪ ،‬مطرح است یا خیر‪ .‬در این جنگ‪،‬‬ ‫عمال هر کسی در روی زمین صرف نظر از‬ ‫اینکه کجا زندگی می کند‪ ،‬می تواند نظاره گر‬ ‫نبرد در سطحی دقیق باشد‪ ،‬به طریقی در ان‬ ‫مشارکت کند یا به لحاظ اقتصادی از ان تاثیر‬ ‫بپذیرد‪.‬‬ ‫توماس ال‪ .‬فریدمن‪ ،‬تحلیلگر نشریه‬ ‫نیویورک تایمز در مطلبی در خصوص ابعاد‬ ‫جهانی جنگ اوکراین می نویسد‪« :‬با گذشت‬ ‫تقریبا شش هفته از جنگ میان روسیه و‬ ‫اوکراین‪ ،‬این ظن برای من به وجود امده که‬ ‫ایا این نخستین جنگ جهانی واقعی ما نیست!‬ ‫خیلی واقعی تر از جنگ جهانی اول‪ ،‬یا جنگ‬ ‫جهانی دوم‪ .‬در این جنگ که من ان را جنگ‬ ‫جهانی در جهان به هم متصل تلقی می کنم‪،‬‬ ‫عمال هر کسی در روی زمین صرف نظر از‬ ‫اینکه کجا زندگی می کند‪ ،‬می تواند نظاره گر‬ ‫نبرد در سطحی دقیق باشد‪ ،‬به طریقی در ان‬ ‫مشارکت کند یا به لحاظ اقتصادی از ان تاثیر‬ ‫بپذیرد‪.‬‬ ‫نبرد میدانی که جرقه جنگ جهانی در‬ ‫جهانی به هم متصل را زده ظاهرا بر سر این‬ ‫است که چه کسی باید اوکراین را کنترل کند‬ ‫اما فریب این ظاهر را نخورید‪ .‬اندرس اسلوند‪،‬‬ ‫کارشناس سوئدی حوزه اقتصاد روسیه‪ ،‬به‬ ‫من متذکر شد‪ ،‬این جنگ تبدیل به یک “نبرد‬ ‫بزرگ” میان دو نظام سیاسی که در جهان‬ ‫امروز مسلط ترین نظام های سیاسی هستند‪ ،‬شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با وجود این که این جنگ هنوز تا پایان‬ ‫راه فاصله زیادی دارد‪ ،‬والدیمیر پوتین رئیس‬ ‫جمهوری روسیه ممکن است همچنان راهی‬ ‫برای غلبه یافتن و قدرتمندتر خارج شدن در‬ ‫این جنگ بیابد و اگر که او چنین کاری نکند‪،‬‬ ‫این می تواند نقطه عطفی در کشمکش بین‬ ‫سیستم های دموکراتیک و غیردموکراتیک‬ ‫باشد‪ .‬شایان ذکر است که جنگ جهانی دوم‬ ‫به فاشیسم پایان داد و جنگ سرد به کمونیسم‬ ‫ارتدوکس در نهایت حتی در چین پایان داد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬انچه در خیابان های شهرهای کی یف‪،‬‬ ‫ماریوپل و منطقه دونباس اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫می تواند بر نظام های سیاسی بسیار فراتر از‬ ‫اوکراین و در اینده ای بسیار دور تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫در زمان جنگ های جهانی اول و دوم‪،‬‬ ‫هیچکس تلفن همراه هوشمند یا دسترسی به‬ ‫شبکه های اجتماعی برای انکه از طریق انها‬ ‫بتواند به شیوه های غیر جنبشی جنگ را نظاره‬ ‫کرده و در انها مشارکت کند‪ ،‬نداشت‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬بخش بزرگی از جمعیت جهان هنوز‬ ‫مستعمره بودند و از ازادی کامل برای بیان‬ ‫نظرات مستقل خود حتی در صورت در اختیار‬ ‫داشتن فناوری برخوردار نبودند‪ .‬بسیاری از‬ ‫کسانی که در خارج از مناطق جنگی زندگی‬ ‫می کردند نیز کشاورزان بسیار فقیری بودند که‬ ‫چندان تحت تاثیر ان دو جنگ جهانی قرار‬ ‫نگرفتند‪ .‬در ان زمان طبقات عظیم متوسط و‬ ‫رده پایین تر جهان به هم متصل امروز که در‬ ‫یک زندگی شهری​​ و پر ارتباط و جهانی شده‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬وجود نداشت‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬هر کسی که گوشی هوشمند‬ ‫دارد می تواند اتفاقات اوکراین را ‪ -‬زنده و‬ ‫رنگی ‪ -‬مشاهده کند و از طریق شبکه های‬ ‫اجتماعی نظرات خود را در سطحی جهانی‬ ‫بیان کند‪ .‬در دنیای پسااستعماری ما‪ ،‬دولت های‬ ‫تقریباً هر کشوری در سراسر جهان می توانند از‬ ‫طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع‬ ‫محکومیت یکی از طرف های جنگ اوکراین یا‬ ‫عذر تراشیدن برای انها رای دهند‪.‬‬ ‫با وجود مطرح شدن تخمین های متفاوت‪،‬‬ ‫به نظر می رسد که بین سه میلیارد تا چهار‬ ‫میلیارد نفر در کره زمین ‪ -‬تقریباً نیمی از‬ ‫جمعیت ان ‪ -‬امروزه گوشی هوشمند دارند‪،‬‬ ‫و اگرچه سانسور اینترنت به ویژه در چین‬ ‫یک مشکل واقعی باقی مانده است‪ ،‬اما افراد‬ ‫بسیار بیشتری وجود دارند که می توانند عمیقا‬ ‫نظاره گر جاهای خیلی بیشتری در جهان باشند و‬ ‫این باز تمام ماجرا نیست‪.‬‬ ‫هر کسی که یک گوشی هوشمند و‬ ‫یک کارت اعتباری دارد‪ ،‬می تواند از طریق‬ ‫امکان ‪ Airbnb‬به غریبه های اوکراینی‬ ‫کمک کند‪ .‬نوجوانان در هر نقطه از جهان‬ ‫می توانند برنامه هایی در توییتر ایجاد کنند تا‬ ‫الیگارش های روسی و قایق های تفریحی انها‬ ‫را ردیابی کنند‪ .‬در همین حال‪ ،‬دولت اوکراین‬ ‫توانسته است از یک منبع کام ً‬ ‫ال جدید بودجه به‬ ‫دست بیاورد کند‪ .‬پس از درخواست این دولت‬ ‫در رسانه های اجتماعی برای دریافت کمک‬ ‫مالی‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬میلیون دالر ارز دیجیتال از‬ ‫جانب افراد سراسر جهان جمع اوری شد‪ .‬و‬ ‫ایالن ماسک‪ ،‬میلیاردر صاحب شرکت تسال‪،‬‬ ‫سرویس اینترنت ماهواره ای شرکت اسپیس‬ ‫ایکس خود را در اوکراین برای ارائه اینترنت‬ ‫پرسرعت پس از درخواست یک مقام اوکراینی‬ ‫در توییتر از او برای کمک به کشورش در‬ ‫مقابله با تالش های روسیه برای قطع ارتباط‬ ‫اوکراین با جهان‪ ،‬فعال کرد‪.‬‬ ‫شرکت های امریکایی اداره کننده‬ ‫ماهواره های تجاری مانند فناوری های ماکسار‪،‬‬ ‫به هر کسی این امکان را داده اند که از فضا‬ ‫صدها نفر از مردم ناامیدی صف کشیده بیرون‬ ‫از یک سوپرمارکت در ماریوپل برای دریافت‬ ‫غذا را ‪ -‬حتی اگر روس ها این شهر را در‬ ‫عرصه میدانی محاصره کرده و ورود خبرنگاران‬ ‫به ان را ممنوع کنند – مشاهده کنند‪.‬‬ ‫سپس این نیروهای جنگ سایبری هستند‬ ‫که می توانند از هر جایی وارد مبارزه شوند و‬ ‫چنین کاری را کرده اند‪ .‬شبکه سی‪.‬ان‪.‬بی‪.‬سی‬ ‫گزارش داد که یک حساب کاربری محبوب‬ ‫در توییتر به نام انانیمس اعالم کرد‪ ،‬این گروه‬ ‫سایبری فعال در سایه در حال جنگیدن در‬ ‫“جنگ سایبری” علیه روسیه است‪ .‬این حساب‬ ‫که بیش از ‪ ۷.۹‬میلیون دنبال کننده در سطح‬ ‫جهانی دارد ‪ -‬تقریباً هشت برابر تعداد کل‬ ‫نیروهای ارتش روسیه (انانیمس ‪۵۰۰,۰۰۰‬‬ ‫دنبال کننده جدید از زمان حمله روسیه به‬ ‫اوکراین جذب کرد) ‪ -‬مسئولیت غیرفعال‬ ‫کردن وب سایت های برجسته دولتی‪ ،‬خبری و‬ ‫شرکت های وابسته به روسیه و افشای اطالعات‬ ‫نهادهای روسیه ماندند �‪Roskomnad‬‬ ‫‪ ،zor‬اژانس فدرال مسئول سانسور رسانه های‬ ‫روسی‪ ،‬را بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫این چنین بازیگران و امکانات غیردولتی‬ ‫فوق العاده قدرتمند و دارای ابعاد جهانی در‬ ‫زمان جنگ جهانی اول یا دوم وجود نداشتند‪.‬‬ ‫اما همانطور که افراد بیشتری می توانند‬ ‫بر روند این جنگ تاثیر بگذارند‪ ،‬همچنین‬ ‫می توانند بیشتر تحت تاثیر ان هم قرار گیرند‪.‬‬ ‫روسیه و اوکراین تامین کنندگان کلیدی گندم‬ ‫و کود زنجیره های تامین کشاورزی تغذیه کننده‬ ‫فعلی جهان که در این جنگ مختل شده‪،‬‬ ‫هستند‪ .‬جنگ بین این دو کشور حوزه اروپا‪،‬‬ ‫باعث افزایش قیمت غذا برای مصری ها‪،‬‬ ‫برزیلی ها‪ ،‬هندی ها و افریقایی ها شده است‪.‬‬ ‫و از انجایی که روسیه یکی از بزرگترین‬ ‫صادرکنندگان گاز طبیعی‪ ،‬نفت خام و سوخت‬ ‫دیزل مورد استفاده تراکتورهای کشاورزان‬ ‫جهان است‪ ،‬تحریم ها علیه زیرساخت های‬ ‫انرژی روسیه صادرات این کشور را محدود‬ ‫کرده و باعث افزایش قیمت بنزین از‬ ‫مینیاپولیس امریکا تا مکزیک و بمبئی هند شده‬ ‫و همینطور کشاورزان مناطقی بسیار دورتر اعم‬ ‫از ارژانتین را مجبور به جیره بندی استفاده از‬ ‫تراکتورهای دیزلی یا کاهش مصرف کودهای‬ ‫غنی از سوخت های فسیلی کرده و به این ترتیب‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی ارژانتین را به‬ ‫خطر می اندازد و هر چه بیشتر به روند افزایش‬ ‫قیمت جهانی غذا دامن می زند‪.‬‬ ‫این جنگ یک جنبه غیرمنتظره دیگر به‬ ‫لحاظ جهانی سازی امور مالی دارد که واقعاً‬ ‫باید به ان توجه داشته باشید؛ پوتین بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد دالر در قالب طال‪ ،‬اوراق قرضه‬ ‫دولتی خارجی و ارز خارجی با درامد حاصل‬ ‫از کل صادرات انرژی و مواد معدنی روسیه‬ ‫پس انداز کرده بود تا اگر غرب او را تحریم‬ ‫کرد‪ ،‬یک منبع حمایتی داشته باشد‪ .‬اما ظاهرا‬ ‫پوتین فراموش کرد که دولت او در دنیای به‬ ‫هم متصل امروزی‪ ،‬طبق روال معمول‪ ،‬بیشتر‬ ‫ان را در بانک های کشورهای غربی و چین‬ ‫سپرده گذاری کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش مرکز ژئواکونومیک‬ ‫شورای اتالنتیک‪ ،‬شش کشور اصلی محل‬ ‫ذخیره دارایی های ارز خارجی بانک مرکزی‬ ‫روسیه عبارتند از چین با سهم ‪ ۱۷.۷‬درصد؛‬ ‫فرانسه با سهم ‪ ۱۵.۶‬درصد؛ ژاپن با سهم ‪۱۲.۸‬‬ ‫درصد؛ المان با سهم ‪ ۱۲.۲‬درصد؛ امریکا با‬ ‫سهم ‪ ۸.۵‬درصد و انگلیس با سهم ‪ ۵.۸‬درصد‪.‬‬ ‫هر یک از این کشورها‪ ،‬به جز چین‪ ،‬اکنون‬ ‫ان ذخایر روسیه را که در اختیار دارند مسدود‬ ‫کرده اند و بنا بر اعالم این واحد ردیاب شورای‬ ‫اتالنتیک‪ ،‬حدود ‪ ۳۳۰‬میلیارد دالر برای پوتین‬ ‫غیرقابل دسترسی شده است‪».‬‬ ‫شش اشتباهی که امریکا را به جان عمران خان انداخت‬ ‫یک رسانه عربی در تحلیل رخدادهای اخیر‬ ‫پاکستان که به انحالل پارلمان منجر شد‪ ،‬براورد‬ ‫کرد که توطئه امریکا علیه عمران خان هنوز‬ ‫متوقف نشده و چه بسا به تحریک ارتش برای‬ ‫کودتا منجر شود‪.‬‬ ‫روزنامه رای الیوم چاپ لندن در تحلیلی به‬ ‫قلم نویسنده سرشناس جهان عرب و سردبیر این‬ ‫روزنامه نوشت‪ :‬عمران خان‪ ،‬نخست وزیر پاکستان‬ ‫از یک توطئه امریکایی که هدف ان براندازی‬ ‫حکومتش بود نجات یافت و این توطئه نزدیک‬ ‫بود از طریق تحریک احزاب معارض عملی شود‪.‬‬ ‫با این وجود توطئه امریکا هنوز متوقف نشده و‬ ‫چه بسا به یک کودتای نظامی نیز تبدیل شود زیرا‬ ‫ارتش پاکستان حاکم فعلی این کشور است و از‬ ‫زمان تاسیس پاکستان تا به امروز چهار کودتا انجام‬ ‫داده است که همگی با برنامه ریزی امریکا بوده‬ ‫و اکنون نیز برخی ژنرال های همپیمان امریکا در‬ ‫صفوف ارتش حضور دارند‪.‬‬ ‫در این تحلیل امده است که اشتباهات بزرگ‬ ‫عمران خان از نظر امریکا که منجر به توطئه چینی‬ ‫علیه او شد‪ ،‬در مواضع و سیاست های زیر خالصه‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫یک؛ مخالفت قاطع با توقف حمایت ها از‬ ‫جنبش طالبان در افغانستان و پشتیبانی از این جنبش‬ ‫در شکست دادن سریع امریکا و خروج ذلت بار‬ ‫نیروهای این کشور از افغانستان در سال گذشته‪.‬‬ ‫دو؛ قرار گرفتن در صف کشور چین و‬ ‫پیوستن به ابتکار عمل «کمربند و جاده» و امضای‬ ‫معاهده اقتصادی به قیمت تقریبا ‪ ۶۲‬میلیارد دالر که‬ ‫همکاری های اقتصادی گسترده ای را شامل می‬ ‫شود و این کشور را از امریکا بی نیاز می کند‪.‬‬ ‫سه؛ تایید و حمایت از حمله روسیه به اوکراین‬ ‫و سفر به مسکو در اغاز بحران و استقبال گرم‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهور روسیه از وی‪.‬‬ ‫چهار؛ ایجاد روابط راهبردی بسیار قوی با ایران‬ ‫و شکست تحریم های تحمیل شده علیه این کشور‬ ‫و طرح اتهام علیه وی مبنی بر “کمک به گسترش‬ ‫برنامه هسته ای ایران”‪.‬‬ ‫پنج؛ حمایت کامل از مساله فلسطین و عدم‬ ‫پیوستن به روند عادی سازی روابط با اسرائیل و‬ ‫توافق ابراهیم و همچنین مقاومت در برابر تمام‬ ‫فشارهای امریکا و کشورهای عربی در این راستا‪.‬‬ ‫شش؛ نپذیرفتن مطالبات متعدد امریکا مبنی بر‬ ‫تاسیس پایگاه های نظامی در خاک این کشور که‬ ‫مرزهای مشترک با چین دارد‪.‬‬ ‫نویسنده در ادامه می نویسد‪ :‬دولت دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور پیشین امریکا کمک های‬ ‫سالیانه به افغانستان که تقریبا سه میلیارد دالر است‬ ‫را بلوکه کرد و این اقدام به بهانه توقف حمایت از‬ ‫تروریسم در افغانستان و عدم پایبندی به توافقات با‬ ‫امریکا برای مبارزه با طالبان و همچنین عدم ارسال‬ ‫نیرو به یمن برای جنگیدن در کنار ائتالف سعودی‬ ‫و اماراتی و عدم قطع روابط با ایران بود‪ .‬زمانی که‬ ‫جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهور کنونی امریکا روی کار‬ ‫امد همین وضعیت را ادامه داد و هیچ تماسی با‬ ‫عمران خان برقرار نکرد و جشن و شادی عمران‬ ‫خان در پی شکست اشغالگری امریکا و خروج‬ ‫نیروهای این کشور از افغانستان این شکاف را‬ ‫دوچندان کرد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این تحلیل امده است که‬ ‫در پی پیروزی عمران خان در انتخابات و موفقیت‬ ‫در سرنگونی دولت فاسد قبلی‪ ،‬امریکا تصمیم به‬ ‫براندازی حکومت وی گرفت و پس از سفر عمران‬ ‫خان به مسکو و پیوستن به ائتالف چینی‪ ،‬روسی‪،‬‬ ‫ایرانی و کره شمالی علیه امریکا ‪ ،‬اجرای این‬ ‫تصمیم امریکایی به یک نیاز مبرم تبدیل شد‪.‬‬ ‫عطوان می نویسد‪ :‬چه بسا بزرگ ترین اشتباه‬ ‫عمران خان از نظر امریکایی ها حمایت مطلق از‬ ‫مساله فلسطین و انتقادات علنی از جهان اسالم است‬ ‫که نتوانست با پروژه نژادپرستانه صهیونیستی مقابله‬ ‫کند و کشتارها در حق ملت فلسطین را متوقف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عمران خان از زمانی که دانشجوی دانشگاه‬ ‫اکسفورد انگلیس بود این موضع را اتخاذ کرد و‬ ‫جامایا خان‪ ،‬همسر اول وی و مادر فرزندانش نیز‬ ‫همین موضع را اتخاذ کرد ؛ زنی که مسلمان شد و‬ ‫مقاالت متعددی علیه تجاوزهای اسرائیل در نوار‬ ‫غزه در روزنامه های انگلیسی منتشر کرد‪.‬‬ ‫نویسنده در پایان با اشاره به اینکه عمران خان‬ ‫علی رغم پیشنهادات وسوسه انگیز کشورهای عربی‬ ‫حوزه خلیج فارس علیه ایران موضع نگرفت و وی‬ ‫شخصی فرقه گرا نیست‪ ،‬اورده است که توطئه‬ ‫علیه عمران خان هنوز متوقف نشده است و چه‬ ‫بسا امریکا ارتش پاکستان را برای انجام کودتا‬ ‫تحریک و این کشور را غرق در مشکالت کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سهشنبه ‪ 16 -‬فروردین‪ 1401‬شماره ‪1555‬‬ ‫بین الملل‬ ‫کرملین‪:‬فعالازمذاکراتصلح‬ ‫خبرینیست‪/‬رهبرانجهان‬ ‫دربارهبوچااتهام زنینکنند‬ ‫سخنگوی کرملین (دوشنبه) گفت‪ ،‬مسکو در مورد چشم انداز از‬ ‫سرگیری مذاکرات روسیه و کی یف پس از گزارش هایی مبنی بر کشتار‬ ‫غیرنظامیان در بوچا‪ ،‬اظهارنظر نمی کند‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک‪ ،‬دیمیتری پسکوف سخنگوی‬ ‫کرملین گفت‪ :‬ما در حال حاضر به این مساله واکنشی نشان نمی دهیم‪ .‬من‬ ‫اطالعاتی درباره برنامه ریزی به منظور ادامه مذاکرات ندارم و در این باره‬ ‫چیزی نمی دانم‪.‬‬ ‫اخیرا رسانه ها گزارش کرده بودند که مذاکرات بین روسیه و اوکراین‬ ‫روز دوشنبه ادامه می یابد‪.‬‬ ‫پسکوف همچنین ادامه داد‪ ،‬به تصاویر و ویدئوها مربوط به غیرنظامیان‬ ‫کشته شده در شهر بوچا‪ ،‬اوکراین واقع در شمال غرب کی یف که توسط‬ ‫اوکراین منتشر شده‪ ،‬نمی توان اعتماد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اطالعات باید به طور جدی مورد پرسش قرار گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به انچه ما دیده ایم‪ ،‬از بسیاری جنبه ها نمی توان به این تصاویر‬ ‫ویدئویی اعتماد کرد‪ ،‬چرا که متخصصان ما در وزارت دفاع نشانه هایی‬ ‫از جعلی بودن ویدئوها و تقلب در انها یافته اند‪ .‬حقایق و توالی زمانی‬ ‫برخالف انچه که اوکراین می گوید‪ ،‬هستند‪ .‬ما این اتهامات را رد‬ ‫می کنیم و بر این باوریم که این مساله بایستی در باالترین رده های ممکن‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کرملین همچنین گفت‪ ،‬دیپلمات های روسی به ترویج این‬ ‫موضوع در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل ادامه خواهند داد چون‬ ‫این مساله بسیار جدی است‪ .‬ما در حقیقت از تمامی رهبران بین المللی‬ ‫می خواهیم تا در بیان اظهارنظر‪ ،‬تعجیل نکنند و به اتهام زنی نپردازند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در کرملین همچنین با اشاره به امادگی ورشو برای‬ ‫میزبانی از تسلیحات اتمی نیز گفت‪ :‬موضع ضد روسی و شبه جنگ لهستان‬ ‫به تنش بیشتر منجر می شود‪.‬‬ ‫این اظهارنظر در حالی مطرح شد که روز یکشنبه رهبر حزب حاکم‬ ‫لهستان اعالم کرد کشورش اماده میزبانی از تسلیحات اتمی امریکاست‪.‬‬ ‫در حقیقت موضع این مقام لهستانی باعث نگرانی شدید شده است‪.‬‬ ‫این موضعی شبه جنگ و ضد روسی است و طرح چنین پیشنهادی برای‬ ‫میزبانی از تسلیحات اتمی امریکایی در خاک لهستان به افزایش تنش در‬ ‫قاره اروپا منجر می شود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬پسکوف پیروزی ویکتور اوربان را در انتخابات پارلمانی‬ ‫مجارستان تبریک گفت و افزود‪ :‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه‬ ‫به مناسبت پیروزی ائتالف احزاب تحت رهبری اوربان در انتخابات‬ ‫پارلمانی مجارستان پیام تبریکی به او ارسال کرد‪.‬‬ ‫پوتین در پیامش نوشت که توسعه روابط بین بخارست و مسکو با‬ ‫وجود اوضاع نابه سامان بین المللی به نفع دو طرف است‪.‬‬ ‫عضوجنبشانصاراهلل‪:‬‬ ‫ازادی یمننزدیک است‬ ‫«محمدالبخیتی»عضودفترسیاسیجنبشانصاراهلل(دوشنبه)تاکیدکردکهازادی‬ ‫یمننزدیکاستواینازادیحتماًتحققخواهدیافت‪.‬‬ ‫صلح‬ ‫طبقگزارششبکه«المیادین»البخیتیبااعالمامادگیکشورشبرای ِ‬ ‫تضمین کنندهکرامتوسالمتمردمیمن‪،‬گفت‪«:‬وحدتملیدرمقابلتهاجمخارجی‬ ‫ومشارکتهم هطرف هادرمسیرشرافتازادی‪،‬بهتنهاگزینهحل وفصلسیاسیتبدیل‬ ‫شدهاست»‪.‬عضودفترسیاسیجنبشانصاراهللیمن‪،‬بااشارهبهاینکهدشمنهیچ گاهاجازه‬ ‫نمی دهدکهطرف هاییمنیبهدورازدخالتوتاثیراتخارجیبایکدیگرگفت وگو‬ ‫کنند‪،‬افزود‪«:‬دستماحتیبهسویکسانیکهدردعوتدشمنبهتجاوزنقشداشتند‬ ‫نیزدرازاست؛واینبهمنظورمتحدکردنصفوفملیبرایتکمیلروندازادیاست»‪.‬‬ ‫ویدراینزمینهخاطرنشانکرد‪«:‬هرطرفسیاسیِ درگیرکهخواستارمداخلهنظامی‬ ‫خارجیدرکشورمانباشد‪،‬اعتباراینتصمیمشابتدابرایاشغالگرانازبینمی رودو‬ ‫در گام بعدی‪ ،‬حضور خود رادر روند ازادی یمن ازدست خواهد داد»‪.‬البخیتی افزود‪:‬‬ ‫«هیچانتخابیجزبازگشتبهصفوفوحدتملیبرایحزباصالحوجماعتاخوان‬ ‫المسلمینباقینماندهاست؛اینتنهاراهحفاظتازوجودشاندرایندهاست»‪«.‬هانس‬ ‫گروندبرگ»فرستادهویژهسازمانمللدرپروندهسهروزپیشازطرحشمبنیبرایجاد‬ ‫اتش بسدوماههدریمنوتوقفتمامعملیات هاینظامیوموافقتتمامطرف های‬ ‫درگیربااینطرحخبرداد‪.‬ایندرحالیاستکهرسانه هاییمنیبهنقلازمنابعنظامی‬ ‫درصنعااعالمکردندکهنیروهایائتالفسعودیطی‪ ۲۴‬ساعتگذشتهودرنقض‬ ‫اتش بسدوماهه‪،‬مرتکب‪ ۱۵۹‬جنایتجدیددریمنشد هاند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫حمید استیلی‪ ،‬چهره نام اشنای فوتبال‬ ‫ایران پس از پایان دوران حضور شهاب‬ ‫الدین عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال از‬ ‫سوی میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست‬ ‫تیم ملی انتخاب شد و ابراز امیدواری می‬ ‫کند تا شاگردان دراگان اسکوچیچ از دور‬ ‫گروهی جام جهانی قطر به مرحله حذفی‬ ‫صعود کنند‪ .‬مشروح گفتگوی استیلی را در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫* سال ‪ 1400‬برای شما چطور‬ ‫گذشت؟‬ ‫الحمداهلل کارها خوب پیش می رود‪.‬‬ ‫ما همه تالش مان را برای تیم ملی انجام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫* شما پُست و مقام های متفاوتی در‬ ‫تیم ملی را تجربه کردید‪ .‬از میان بازیگری‪،‬‬ ‫سرپرست و مربی تیم امید کدام شان‬ ‫سخت تر بوده است؟‬ ‫هر جایگاهی سختی خاص خودش‬ ‫را داشته است‪ .‬نمی توانیم بگوییم‪ .‬مهم‬ ‫این است در هر جایگاهی تالش خودمان‬ ‫را برای موفقیت انجام بدهیم‪ .‬در جایگاه‬ ‫فنی‪ ،‬مدیریتی کار سختی خودش را دارد‪.‬‬ ‫به خاطر اینکه در فوتبال ایران زیرساخت‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬کارها سخت پیش می رود‪.‬‬ ‫هم در باشگاه ها و هم در فوتبال ملی‪ ،‬به‬ ‫خاطر نبودن زیرساخت ها این مشکالت‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫* کارشناسان معتقد هستند تیم ملی‬ ‫در دیدارهای تدارکاتی به مصاف تیم های‬ ‫بزرگ برود تا برای جام جهانی ابدیده‬ ‫شود‪ .‬شما هم چنین اعتقادی دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬صد در صد خوب است‪.‬‬ ‫اسکوچیچ هم تفکراتش برگزاری بازی‬ ‫های سخت است تا نقاط قوت و ضعف تیم‬ ‫بدست بیاید‪ .‬انشاءاهلل با توجه به قرعه کشی‬ ‫جام جهانی که انجام شده بتوانیم بازی های‬ ‫ت فروشیدیداراستقاللوپیکاندرحالیاغازشدکهدرجایگاهویژهاستادیومازادیبلیت‪ ۳۰۰‬هزارتومانیفروختهمی شود‪.‬بلیت فروشی‬ ‫دیدارابی پوشانپایتختمقابلپیکاندرچارچوبهفتهبیستوچهارمرقابت هایلیگبرتردقایقیپیشدرسامانهفروشبلیتالکترونیکی‬ ‫یربط‪،‬تنهاامکانبلیت فروشی‪ ۳۰‬درصدظرفیتورزشگاهبرایاینمسابقه‬ ‫مسابقاتفوتبالاغازشد‪.‬باتوجهبهمصوباتابالغیازسوینهادهایذ ‬ ‫وجودخواهدداشت‪.‬طبقهماهنگی هایصورتگرفته‪،‬تنهاهوادارانیکهحداقلدودوزواکسنکروناراتزریقکرد هاند‪،‬می تواننداقدامبهخرید‬ ‫بلیتازسایتفوقکنند‪.‬گران قیمت ترینبلیتایندیدارمربوطبهجایگاه‪ VIP‬استادیوماستکهدرسامانهمبلغ‪ ۳۰۰‬هزارتوماندرجشدهاست‪.‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫حمید استیلی‪ :‬نتوانستم به توقع خودم در‬ ‫مربیگری برسم‪./‬باید به صعود به دور بعد فکر کنیم‬ ‫خوبی تدارک ببینیم‪ .‬امیدوارم مسئوالن‬ ‫مخصوصاً از سوی دولت محترم کمک‬ ‫کنند تا این اتفاق صورت بگیرد‪ .‬امیدوارم‬ ‫به کمک برگزاری بازی های تدارکاتی‬ ‫خوب‪ ،‬بازیکنان خوب و با تجربه بین‬ ‫المللی بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم‪.‬‬ ‫* خیلی ها می گویند تیم ملی باید به‬ ‫دور بعد صعود کند‪ ،‬ایا این انتظار واقع‬ ‫بینانه است؟‬ ‫ما باید هدفمان باال باشد که بتوانیم کار‬ ‫و تالش انجام بدهیم‪.‬‬ ‫* در جام جهانی طرفدار کدام تیم‬ ‫هستید؟‬ ‫طرفدار ایران هستم‪.‬‬ ‫* به جز ایران طرفدار کدام تیم هستید؟‬ ‫در ایران همه به دنبال بازی پُرگل‬ ‫هستند‪ .‬برزیل و فرانسه در چند سال اخیر‬ ‫خوب ظاهر شده اند‪.‬‬ ‫* زمانی که بازی های تیم بزرگساالن‬ ‫دنبال می شود‪ ،‬اردوی تیم ملی امید هم‬ ‫اغاز می شود‪ .‬با توجه به اینکه سرپرست‬ ‫تیم ملی امید بوده اید به مهدوی کیا کمک‬ ‫می کنید؟‬ ‫صد در صد‪ .‬وقتی مهدوی کیا به عنوان‬ ‫سرمربی تیم ملی امید انتخاب شد‪ ،‬با او‬ ‫تماس گرفتم و اعالم کردم هر کاری از‬ ‫دستم بربیاید انجام می دهم‪ .‬خیلی از این‬ ‫تیم های امید که ان سال در تیم بازی می‬ ‫کردند‪ ،‬حاال جز نفرات تاثیرگذار تیم خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫* کدام تیم در لیگ برتر شانس‬ ‫قهرمانی بیشتری دارد؟‬ ‫پرسپولیس و استقالل شانس زیادی‬ ‫برای قهرمانی در لیگ برتر دارند‪.‬‬ ‫* چه مسئله ای شما را در سال ‪1400‬‬ ‫ناراحت کرد؟‬ ‫این کرونا بیشترین ناراحتی را برایمان‬ ‫جزئیاتوقیمتفروشبلیتدیداراستقالل‪-‬پیکان‬ ‫ورزش‬ ‫میلیچراضیبهتوافقنیست‪/‬مدافع‬ ‫کرواتپیشینابی هامنتظرحکمفیفا‬ ‫گزارش‬ ‫به وجود اورد‪ .‬مخصوصاً درگذشت دو‬ ‫دوست عزیزمان اقای مهرداد میناوند و علی‬ ‫انصاریان ناراحت مان کرد‪ .‬این از دست‬ ‫دادن عزیزان در بقیه بخش ها مانند حوزه‬ ‫هنری هم تاسف برانگیز بود‪ .‬خیلی از مردم‬ ‫عزیز را به خاطر کرونا از دست دادیم‪.‬‬ ‫* فکر می کنید در مربیگری به حق تان‬ ‫رسیدید؟ به خصوص در پرسپولیس‪.‬‬ ‫ان توقعی که از خودم داشتم‪ ،‬نتوانستم‬ ‫به ان برسم‪ .‬وقتی شما بازی می کنید همه‬ ‫چیز در دست خودتان هست‪ .‬در دوران‬ ‫بازیگری تمام ارزوهایی که داشتم رسیدم‪.‬‬ ‫بازی در پرسپولیس‪ ،‬تیم ملی‪ .‬گلزنی در‬ ‫جام جهانی به همه این خواسته ها رسیدم‪.‬‬ ‫در مربیگری اوضاع متفاوت است‪ .‬چون‬ ‫فقط خودتان نیستید یک تیم داخل زمین‬ ‫و یک تیم بیرون زمین‪ ،‬همه با هم باید‬ ‫هماهنگ باشند که این موضوع خیلی مهم‬ ‫است و در نتیجه گیری تاثیر دارد‪.‬‬ ‫* قب ً‬ ‫ال اظهار نظری داشتید که در کار‬ ‫اسکوچیچ دخالت نمی کنم‪ ،‬نظرتان را در‬ ‫این باره بفرمایید‪.‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال کارم در تیم ملی مدیریتی است‬ ‫در کار اسکوچیچ دخالت نمی کنم‪.‬‬ ‫* حتی اگر از شما بخواهند؟‬ ‫اگر از من بخواهند شرایطش متفاوت‬ ‫است ولی کار اصلی ام برای تدارکات برای‬ ‫بازیکنان‪ ،‬مربیان و تیم ملی است‪.‬‬ ‫اغاز دوباره اموزش حضوری در مدارس ابتدایی پس از دو سال‬ ‫بازیکن پیشین کروات‬ ‫ابی ها راضی به توافق با‬ ‫مدیران باشگاه استقالل نیست‪.‬‬ ‫پرونده مطالبات هرویه‬ ‫میلیچ‪ ،‬بازیکن کروات پیشین‬ ‫تیم فوتبال استقالل یکی از‬ ‫چالش های قابل توجه کادر‬ ‫مدیریت باشگاه استقالل‬ ‫است‪.‬‬ ‫میلیچ از بندهای وجه‬ ‫التزام موجود در قراردادش‬ ‫بابت تاخیر در پرداخت‬ ‫مطالباتش استفاده و علیه‬ ‫استقالل به فیفا شکایت کرد‪.‬‬ ‫میلیچ در شکایتی که به‬ ‫فیفا تنظیم و ارسال کرده‬ ‫است‪ ،‬بندهای ماهانه و ساالنه‬ ‫خسار ت های تاخیر مطالباتش‬ ‫را قید کرده تا بتواند رقم‬ ‫مطالبات خود را بیش تر کند‪.‬‬ ‫طبق پیگیر ی های انجام شده‪،‬‬ ‫رقم دادخواست این بازیکن‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫باشگاه استقالل پس از‬ ‫این شکایت مدارک و جرایم‬ ‫میلیچ را در زمان حضورش‬ ‫در جمع ابی ها به این بازیکن‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬باشگاه‬ ‫استقالل در ابتدا قرار بود با‬ ‫میلیچ بر سر مبلغ تاخیر در‬ ‫پرداخت مطالباتش به توافق‬ ‫برسد اما میلیچ راضی به‬ ‫مبالغ پیشنهادی نیست و معتقد‬ ‫است می تواند مبالغ خیلی‬ ‫بیش تری از دیرکرد مطالبات‬ ‫خود دریافت کند‪.‬‬ ‫با این حال میلیچ با توجه‬ ‫به شکایتی که به فیفا کرده‬ ‫است‪ ،‬منتظر حکم نهایی این‬ ‫پرونده خواهد بود؛ پروند ه ای‬ ‫که بر محوریت خسارت‬ ‫تاخیر و تادیه است و معموال‬ ‫نیز فیفا در حکم هایی که‬ ‫صادر کرده است‪ ،‬درصد‬ ‫کمی برای این مساله در نظر‬ ‫گرفته است و باید دید حکم‬ ‫این پرونده در نهایت به چه‬ ‫سرانجامی ختم خواهد شد‪.‬‬ ‫ازتقابلباانگلیسوامریکادرجام‬ ‫جهانیتااحتمالبرکناریاسکوچیچ‬ ‫در گفتگوی با محصص تشریح شد؛‬ ‫مرتضی محصص در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر‪ ،‬درباره قرعه تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران در جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قطر گفت‪ :‬بارها گفته ام که فوتبال‬ ‫بازی عقاید است و هر اید ه ای قابل‬ ‫احترام‪ .‬در گروه ایران‪ ،‬انگلیس تیم‬ ‫متفاوتی است اما به نظر من تیم ملی‬ ‫توانایی شکست دادن امریکا یا هر‬ ‫یک از سه تیم پلی اف اروپا (ولز‪،‬‬ ‫اوکراین و اسکاتلند) را دارد‪ .‬بازی‬ ‫اول ما با انگلیس است که اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جام جهانی‬ ‫روسیه‪ ،‬دیدار نخست با مراکش‬ ‫و برد برابر این تیم کمک کرد تا‬ ‫مقابل اسپانیا و پرتغال هم نتایج‬ ‫نسبتاً خوبی بگیریم‪ .‬نتیجه بازی اول‬ ‫همه چیز نیست اما اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬شخصاً اعتقاد دارم تساوی‬ ‫برابر انگلیس برای ما برد است‪.‬‬ ‫انگلیس در حال حاضر جزو بهترین‬ ‫تیم های فوتبال جهان بوده و در هر‬ ‫سه خط صاحب بازیکنان تاکتیک‬ ‫پذیر و توانمندی است‪.‬رئیس سابق‬ ‫کمیته فنی فدراسیون فوتبال یاداور‬ ‫شد‪ :‬شکست دادن انگلیس یک‬ ‫مقدار سخت است‪ .‬امیدوارم در‬ ‫این بازی برنده شویم چون فوتبال‬ ‫قابل پیش بینی نیست‪ .‬امریکا هم‬ ‫تیم بسیار خوبی است‪ .‬به صورت‬ ‫اتفاقی اخرین بازی این تیم برابر‬ ‫کاستاریکا را تماشا کردم‪ .‬باوجود‬ ‫اینکه چند بازیکن اصلی خود را‬ ‫در اختیار نداشتند‪ ،‬بازی خوبی به‬ ‫نمایش گذاشتند‪.‬از تقابل با انگلیس‬ ‫و امریکا درجام جهانی تا احتمال‬ ‫برکناری اسکوچیچ‬ ‫محصص‬ ‫محصص همچنین با اشاره به‬ ‫گمانه زنی هایی که از احتمال تغییر‬ ‫دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی‬ ‫ایران مطرح شده است‪ ،‬گفت‪ :‬کمتر‬ ‫از هفت ماه تا شروع جام جهانی‬ ‫وقت داریم‪ .‬زمان زیادی برای ایجاد‬ ‫تغییرات نیست‪ .‬اسکوچیچ از خیلی‬ ‫جهات با فرهنگ‪ ،‬فکر و ذهنیت‬ ‫بازیکنان ایران اشنا شده است‪.‬‬ ‫درست است مقابل کره جنوبی‬ ‫نتیجه خوبی نگرفتیم اما در مجموع‬ ‫اسکوچیچ عملکرد قابل قبولی‬ ‫داشته و با این مربی به جام جهانی‬ ‫رسید ه ایم‪ .‬باید از گذشته درس‬ ‫بگیریم‪ .‬برای ایجاد تغییر در تیم ملی‬ ‫یک مقدار دیر است‪.‬‬ ‫این کارشناس فوتبال تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مهمترین نیاز تیم ملی بازی‬ ‫تدارکاتی است‪ .‬بدون بازی‬ ‫تدارکاتی‪ ،‬ضرر می کنیم‪ .‬الزم است‬ ‫که تیم ملی باز ی های دوستانه خوب‬ ‫و خارج از ایران برگزار کند‪ .‬باید‬ ‫خودمان را از هر نظر اماده کنیم‪.‬‬ ‫مربی ای موفق می شود که برای‬ ‫لحظات غیر منتظره مسابقه برنامه‬ ‫داشته باشد‪ .‬هیچکدام از مربیان‬ ‫جهان بدون تاکتیک و یا بدون‬ ‫امادگی وارد یک مسابقه نمی شوند‪.‬‬ ‫تفاو ت ها در واکنش به لحظات غیر‬ ‫منتظره‪ ،‬انالیز حریفان و اطالعات‬ ‫است‪ .‬به نظرم تیم ملی ایران به یک‬ ‫دپارتمان و گروه قوی برای انالیز‬ ‫حریفان و داشتن اطالعات دقیق‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫محصص در پاسخ به سئوالی‬ ‫مبنی بر احتمال تکرار سناریو‬ ‫«ایویچ» مربی سابق تیم ملی‬ ‫(برکناری قبل از جام جهانی ‪۱۹۹۸‬‬ ‫فرانسه) برای اسکوچیچ اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایویچ تنها یک مربی نبود بلکه استاد‬ ‫و معلم هم بود‪ .‬اطالعات او متفاوت‬ ‫بود‪ .‬جزئیات برکناری ایویچ را نمی‬ ‫دانم ولی دلیل کنار گذاشتن او فقط‬ ‫نتیجه بازی دوستانه با ااس رم نبود‪.‬‬ ‫به هر حال نباید این قدرها هم بدبین‬ ‫باشیم‪ .‬نباید از االن به فکر شکست‬ ‫برابر حریفان یا اخراج شدن بازیکنان‬ ‫باشیم‪ .‬چرا به پیروزی فکر نکنیم؟‬ ‫با ذهنیت منفی هیچ شانسی در جام‬ ‫جهانی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من به تیم ملی‬ ‫در جام جهانی قطر خوشبین هستم‪.‬‬ ‫اسکوچیچ کادر فنی خوبی دارد‪.‬‬ ‫اگر او حمایت شود می تواند موفق‬ ‫باشد‪ .‬همه تیم های جهان هم مربی‬ ‫طراز اول و شاخصی ندارند‪ .‬مربیان‬ ‫زیادی هستند که تجربه انها کمتر از‬ ‫اسکوچیچ است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1578

روزنامه صدای اصلاحات 1578

شماره : 1578
تاریخ : 1401/02/24
روزنامه صدای اصلاحات 1577

روزنامه صدای اصلاحات 1577

شماره : 1577
تاریخ : 1401/02/21
روزنامه صدای اصلاحات 1576

روزنامه صدای اصلاحات 1576

شماره : 1576
تاریخ : 1401/02/20
روزنامه صدای اصلاحات 1575

روزنامه صدای اصلاحات 1575

شماره : 1575
تاریخ : 1401/02/19
روزنامه صدای اصلاحات 1574

روزنامه صدای اصلاحات 1574

شماره : 1574
تاریخ : 1401/02/18
روزنامه صدای اصلاحات 1573

روزنامه صدای اصلاحات 1573

شماره : 1573
تاریخ : 1401/02/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!