روزنامه صدای اصلاحات شماره 1511 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1511

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1511

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1511

‫انتقاد اتشین پزشکیان‪:‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی ‪1443‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫قالیبافدرصحنعلنی‪:‬‬ ‫امروزحاکمیتیکسفرهبرای‬ ‫بخشی از مردم تا ‪120‬‬ ‫خودش پهن کرده و یک سفره‬ ‫برایبه سالایندههمصاحب‬ ‫مردم ‪ /‬اگر مرد هستید برای خدمت‬ ‫مسکننمیشوند‬ ‫مردم از خود و پول خود بگذرید‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪2022January12‬‬ ‫باحذفارزترجیحی‪،‬قیمتمرغبهباالی‪60‬هزارتومانتخممرغبهباالی‪90‬هزارتومانمیرسد‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫چینی ها نفت ایران را‬ ‫‪ ۱۰‬درصد پایین تر از‬ ‫قیمتبازارمی خرند‬ ‫نیمیازجمعیتکشورزیرخطفقرهستند‬ ‫خط فقر واقعی‪10‬میلیون تومان است‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1511‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بلومبرگ نوشت‪ :‬واردات نفت خام ایران و ونزوئال از سوی چین در سال ‪ ۲۰۲۱‬دوبرابر شده‬ ‫است که به این دلیل است که پاالیشگاه ها‪ ،‬خطر مجازات بابت نقض تحریم ها را به خاطر به دست‬ ‫اوردن نفت ارزان به جان خریدند‪.‬ادامه این مطلب امده است‪ :‬بر اساس داده های شرکت اطالعات‬ ‫بازار ‪ ،Kpler‬پاالیشگاه های نفت خام در چین در سال ‪ ۳۲۴ ،۲۰۲۱‬میلیون بشکه از ایران و‬ ‫ونزوئال خریده اند که حدود ‪ ۵۳‬درصد بیشتر از سال قبل است‪ .‬این بیشترین میزان از سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫است که چین ‪ ۳۵۲‬میلیون بشکه از این دو کشور می خرید‪.‬خریداران چینی‪ ،‬به ویژه پاالیشگاه های‬ ‫خصوصی‪ ،‬از سیاست سختگیرانه واشنگتن در قبال ایران و ونزوئال سود برده اند و مدت ها پس از‬ ‫انکه پاالیشگاه های دیگر در سایر نقاط اسیا خرید نفت ایران را متوقف کردند‪ ،‬به خرید نفت خود‬ ‫ادامه دادند‪ .‬خطر عدم دسترسی به سیستم مالی ایاالت متحده و ‪...‬‬ ‫پُست ها و مناصب را با انواع و اقسام‬ ‫شائبه هاوبی کفایتی هاتقسیممی کنند‬ ‫انتصابعلیعسگری‬ ‫چندم برنامه‬ ‫ ‬ ‫صفحه‬ ‫‪7000‬صفحه ایبود؟‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫سرگردانی بیماران خاص میان‬ ‫داروخانه های شهر برای تهیه دارو‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫همزمانی بازی اردوغان با لیر و سرکوب مخالفان سیاسی‬ ‫بازی اردوغان با اتش‬ ‫روز دوشنبه عبدالعلی علی عسگری رئیس پیشین سازمان صدا و سیما‪ ،‬مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد‬ ‫و برای همگان این سوال پیش امد این چه مدیریتی که از صداوسیما تا پتروشیمی را در برمی گیرد! شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارس بزرگ ترین شرکت بازار سهام ایران است که در حال حاضر ارزش بازار ان ‪ ۲۹۳‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬دولت به تنهایی‬ ‫بیش از ‪ ۵۷‬درصد سهام این هلدینگ را به لحاظ مدیریتی در اختیار دارد و به این ترتیب این انتصاب را باید انتصابی دولتی با حمایت‬ ‫جواد اوجی وزیر نفت دانست؛ انتصابی که واکنش منفی فعاالن اقتصادی و سیاسی را در پی داشت‪.‬علی عسکری متولد ‪ ۱۳۳۷‬است‬ ‫و مهندسی برق‪ ،‬مهندسی صنایع و مدیریت‪ ،‬رشته های تحصیلی علی عسگری بوده اند‪ .‬مشاور در دبیرخانه شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی‪ ،‬معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی‪ ،‬بنیانگذاری‬ ‫شرکت فروشگاه های رفاه‪ ،‬مدیر بنیاد غرب شناسی‪ ،‬ریاست سازمان صدا و سیما‪ ،‬عضویت در قرارگاه فضای مجازی‪ ،‬عضویت در‬ ‫شورای سیاست گذاری سازمان اوقاف و امور خیریه و مشاور رئیس قوه قضائیه از سوابق علی عسگری است و با این وصف حضور‬ ‫در صنعت پتروشیمی‪ ،‬اولین تجربه مدیریت یک نهاد اقتصادی برای او به شمار می رود‪ ،‬به معنا اگر او مدیر کوچکترین شرکت‬ ‫پتروشیمی در ایران هم می شد‪ ،‬همین سوال باقی بود و باید پرسیده می شد و حاال که به ریاست بزرگترین هلدینگ پتروشیمی‬ ‫در ایران رسیده‪ ،‬این سوال پررنگ تر هم شده است‪.‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫یک کارشناس مذهبی‪ ،‬رئیس‬ ‫هلدینگ پارسیان شد!‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫ُپست هاومناصبراباانواعواقسامشائبه هاوبی کفایتی هاتقسیممی کنند‬ ‫روزدوشنبهعبدالعلیعلیعسگریرئیسپیشینسازمانصداوسیما‪،‬‬ ‫مدیرعاملشرکتصنایعپتروشیمیخلیجفارسشدوبرایهمگاناینسوال‬ ‫پیش امد این چه مدیریتی که از صداوسیما تا پتروشیمی را در برمی گیرد!‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگ ترین شرکت بازار سهام ایران‬ ‫است که در حال حاضر ارزش بازار ان‪ ۲۹۳‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬دولت‬ ‫به تنهایی بیش از‪ ۵۷‬درصد سهام این هلدینگ را به لحاظ مدیریتی در اختیار‬ ‫دارد و به این ترتیب این انتصاب را باید انتصابی دولتی با حمایت جواد اوجی‬ ‫وزیر نفت دانست؛ انتصابی که واکنش منفی فعاالن اقتصادی و سیاسی را در‬ ‫پیداشت‪.‬‬ ‫علی عسکری متولد ‪ ۱۳۳۷‬است و مهندسی برق‪ ،‬مهندسی صنایع و‬ ‫مدیریت‪،‬رشته هایتحصیلیعلیعسگریبود هاند‪.‬مشاوردردبیرخانهشورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیرهومدیرعاملسازمانمراکزایرانگردیوجهانگردی‪،‬بنیانگذاریشرکت‬ ‫فروشگاه های رفاه‪ ،‬مدیر بنیاد غرب شناسی‪ ،‬ریاست سازمان صدا و سیما‪،‬‬ ‫عضویت در قرارگاه فضای مجازی‪ ،‬عضویت در شورای سیاست گذاری‬ ‫سازماناوقافوامورخیریهومشاوررئیسقوهقضائیهازسوابقعلیعسگری‬ ‫استوبااینوصفحضوردرصنعتپتروشیمی‪،‬اولینتجربهمدیریتیک‬ ‫نهاداقتصادیبرایاوبهشمارمی رود‪،‬بهمعنااگراومدیرکوچکترینشرکت‬ ‫پتروشیمی در ایران هم می شد‪ ،‬همین سوال باقی بود و باید پرسیده می شد و‬ ‫حاال که به ریاست بزرگترین هلدینگ پتروشیمیدر ایران رسیده‪ ،‬این سوال‬ ‫پررنگ ترهمشدهاست‪.‬‬ ‫واکنشفعاالناقتصادیبهانتصابعلیعسگری‬ ‫رضازندیروزنامه نگارحوزهانرژیبعدازاینانتصابنوشت«حیرانی!‬ ‫انتصابعلیعسگریصفحهچند مبرنامه‪ ۷۰۰۰‬صفحه ایبود؟‬ ‫واژه ای است چسبیده به حکم انتصاب رئیس سابق صدا و سیما بعنوان‬ ‫مدیرعاملهلدینگپتروشیمیخلیجفارس‪.‬اینهلدینگ‪،‬بزرگترینشرکت‬ ‫بورسی کشور است‪ ۱۵،‬شرکت تولیدی پتروشیمی و مجموعا‪ ۶٠‬شرکت‬ ‫زیرمجموعهداردوبهتنهایی‪ ٢٠‬درصدارزکشورراتامینمی کند‪.‬‏هلدینگ‬ ‫پتروشیمی‪ ٨،‬میلیارددالرپروژهدرحالاجراو‪ ۱۵‬میلیاردپروژهمصوبدارد‪.‬‬ ‫فروشداخلی و صادراتی سال‪ ٢٠٢٠‬ان حدود‪ ۴.٨‬میلیارددالر بوده و‪٣٨‬مین‬ ‫شرکت شیمیایی دنیاست‪ ۴٠ .‬درصد پتروشیمی کشور است و صادرات‬ ‫امسالش به‪ ۵‬میلیارد دالر می رسد‪ .‬سوال‪ :‬صالحیت علی عسگری برای این‬ ‫سمتچهبود؟»‬ ‫علیشریعتیعضواتاقبازرگانیهمبهکنایهخطاببهرئیسجمهور‬ ‫نوشت‪« :‬جناب رئیسی انتصاب علی عسگری صفحه چند م برنامه ‪۷۰۰۰‬‬ ‫صفحه ایبود؟طالبگیریداینبرگرا»‬ ‫برخی دیگر ویدئوهایی از افرادی چون شاه میرزایی بازنشر کردند که‬ ‫در برنامه ای تلویزیونی حاضر شده بود و هیچ اطالعاتی از رسته کاری خود‬ ‫نداشت‪.‬انهانوشتهبودندوقتیبااینتخصصکسیمعاونوزیرنفتبشود‪،‬‬ ‫چراعلیعسگریمدیرعاملپتروشیمینشود‪.‬اشارهانهابهشاه میرزاییمربوط‬ ‫بهاینماجرابودکهاوحتیتفاوتزمانیبرنامهپنجمتوسعهوبرنامههفتمتوسعه‬ ‫رانمی دانستوحتیاطالعاتابتداییازصنعتپتروشیمیهمنداشت‪،‬بااین‬ ‫حالبهعنوانمعاونوزیرنفتدرامورپتروشیمیمنصوبشد‪.‬‬ ‫واکنشفعاالنسیاسیبهانتصابعلیعسگری‬ ‫فعاالن سیاسی هم با این انتصاب همراهی نداشت هاند‪ .‬بعضی از فعاالن‬ ‫سیاسیمی گوینداینانتصاب‪،‬جبرانزحمانیبودکهصداوسیمادرسال‪۹۶‬‬ ‫و‪ ۱۴۰۰‬برایریاستجمهوریرئیسیکشیدهبود‪.‬حتیاصولگرایانهمازاین‬ ‫تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری‬ ‫دولت روحانی تصویب شد‬ ‫انتصاب راضی نیستند‪ .‬در واقع زمانی که علی عسکری بعد از تنها یک دوره‬ ‫ریاست‪،‬ازمدیریتسازمانصداوسیماکناررفت‪،‬اصولگرایانبهخصوص‬ ‫طیفپایداریوامامصادقی‪،‬نتوانستندخوشحالیخودراپنهانکنند‪.‬‬ ‫هفته نامه ‪ ۹‬دی بدون اشاره به ماجرای خاصی‪ ،‬حواشی فرزند علی‬ ‫عسکری را از دالیل یک دوره ای شدن او ذکر کرد و نوشت‪« :‬برخی‬ ‫حواشی مربوط به فرزند اقای علی عسگری و انتصاب افراد نزدیک به او‬ ‫در سازمان های مرتبط که فضای سنگینی علیه این سازمان ایجاد کرده است‬ ‫از دالیل عزل او بوده است‪ ».‬ظاهرا اشاره هفته نامه ‪ ۹‬دی به محمدرضا علی‬ ‫عسگریاستکهمدیرعاملشرکت«توسعهفناوریرسانه‏سروش»بود‪.‬همان‬ ‫شرکتیکهپیامرسانسروشراپشتیبانیمی کند‪.‬‬ ‫البتهعلیعسکریخوددامادمرحومشاهابادینمایندهتهراندرمجلس‬ ‫اولاست‪.‬حمیدشا هابادیمعاونتهنریدولتدوممحموداحمدی نژادهم‬ ‫فرزند ایت اهلل شا هابادی است که علی عسکری او را در ابتدا به عنوان معاون‬ ‫صداودرسال‪۹۹‬بهعنوانمعاونسیمایصداوسیمامنصوبکردوبعیدنیست‬ ‫اینبارهمراهعلیعسکریراهیپتروشیمیخلیجفارسشود‪.‬‬ ‫حمید رسایی عضو جبهه پایداری هم در توییتی اشاره ای به پشت پرده‬ ‫انتصاب علی عسگری کرد و نوشت‪« :‬همان کسانی که با البی پنهان خود‪،‬‬ ‫علی عسگری را به ریاست صدا و سیما رساندند و تمام تالش شان را کردند تا‬ ‫اشتباه ترینرییسسازمانصداوسیمابازهمابقاشود‪،‬همان هااورابههلدینگ‬ ‫پتروشیمیخلیجفارسرساندند‪.‬وچهمی کشدسیدعلی‪».‬‬ ‫یکی از کاربران اصولگرا و از حامیان جدی سعید جلیلی در انتخابات‬ ‫می نویسد«‏درانقالبی تریندولتجمهوریاسالمی(بهگمانخودشانالبته)‬ ‫پُست ها و مناصب را با انواع و اقسام شائبه ها و بی کفایتی ها تقسیم می کنند‪.‬‬ ‫بعد از جوان مومن انقالبی انتظار دارند برای جبران مفاسد و ناکارامدی ها از‬ ‫وقت و زندگی بزند و جهاد تبیین انجام دهد‪ .‬خُ ب از ابتدا جلوی ناکارامدی‬ ‫رابگیرید!»‬ ‫محمدسرافراز(کهعلیعسکریجانشیناوشدهبود)درصفحهتوییتر‬ ‫خود می نویسد «جناب علی عسگری همانطور که رسانه ملی را با کمک‬ ‫خانواده و دو مرجع تصمیم ساز از فروپاشی نجات داده و مخاطب ان را به‬ ‫بیش از هشتاد درصد رساند و معضالت کشور را یک جا حل کرد‪ ،‬اکنون‬ ‫ِ‬ ‫تراست خصولتیِ پتروشیمیِ خلیج فارس‪ ،‬مشکل مالی دولت را هم حل‬ ‫در‬ ‫خواهدکرد!»‬ ‫حتیمحمدسرشار(اقازادهرضاسرشارچهرهرسانه ایاصولگرایان)که‬ ‫دردورهعلیعسکری‪،‬ریاستشبکهپویاونهالرابرعهدهداشت‪،‬ازانتصاب‬ ‫علیعسکریانتقادکردهوبهاینانتصابکنایهزدهاست‪.‬‬ ‫ازسابقههلدینگخلیجفارسچهمی دانیم؟‬ ‫پیش از این جعفر ربیعی مدیرعامل این هلدینگ بود‪ .‬او از اسفند‪۱۳۹۶‬‬ ‫اینسمترابرعهدهداشت‪.‬جعفرربیعیکهبیشتریندورانمدیریتیخودرا‬ ‫تحتامرمحسنهاشمیرفسنجانیبهعنوانمدیرعاملشرکتبهرهبرداری‬ ‫متروتهرانمشغولبودهوگفتهمی شودازنزدیکانمرحومهاشمیرفسنجانی‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫انتصاب هایغیرتخصصینخستینبارنیستکهدرتاریخوزارتنفت‬ ‫رخمی دهدامادردوره هایبسیارپررنگبودهاست؛ازجملهدردورهوزارت‬ ‫مسعودمیرکاظمیکهچهره هاییکهبیشتربهعنواننیروهاینزدیکبهمشایی‬ ‫بودند‪،‬بهوزارتنفترفتندوعجیبانکهیکیازبزرگترینتغییراتنیروها‬ ‫را در ان رقم زدند‪ .‬حاال با بازگشت میرکاظمی به قدرت همان اتفاق در حال‬ ‫چینی هانفتایرانرا‪۱۰‬درصدپایین ترازقیمتبازارمی خرند‬ ‫با موافقت نمایندگان؛‬ ‫نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه ‪ ۲۱‬دی ماه) مجلس شورای اسالمی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور‬ ‫و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» با ‪ ۱۳۸‬رای موافق‪۲۸ ،‬‬ ‫رای مخالف و ‪ ۱۰‬رای ممتنع موافقت کردند‪.‬‬ ‫اهلل نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت‪ :‬در‬ ‫اجرای ماده (‪ )۲۱۲‬ایین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ابتدا اطالعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۵/۱۱‬در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ‪ ۱۴۰۰/۶/۱۰‬متقاضیان مبنی بر‬ ‫عدم کفایت اطالعات ارائه شده کمیسیون‪ ،‬موضوع در جلسه رسمی مورخ ‪ ۱۴۰۰/۶/۱۴‬کمیسیون که با حضور‬ ‫‪ ۱۵‬نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون‪ ،‬متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین‪،‬‬ ‫ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد‪:‬‬ ‫‪-1‬معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات‬ ‫هسته ای و سلطه بر گلوگاه های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟‬ ‫‪ -2‬تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب‬ ‫مداخالت او‬ ‫‪ -3‬نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی‪ ،‬کارخانجات‪ ،‬بانک ها و مراکز حساس و‬ ‫درامدزاد‬ ‫‪-4‬بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی‪« ،‬نهاوندیان» در تزریق ‪ ۱۸‬میلیارد دالر‬ ‫به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ‪ ۶۰‬تن طال که در راستای کنترل قیمت طال صورت‬ ‫گرفت اما هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال شد‪.‬‬ ‫تکراراست؛تیممرتضیشاهمیرزاییومجیدچگینیوجواداوجیبرسرکار‬ ‫امد هاند و هر کدام بدون تخصص در حال جابجایی و چینش نیروهای خود‬ ‫هستند‪.‬اگرخاطرتانباشدشاه میرزایینیزپیشازاینمدیربازرسیوزارتخانه‬ ‫بودکهحاالبهعنوانمدیرعاملصنایعپتروشیمیکشورمنصوبشدهاست‬ ‫و مجید چگینی رییس بسیج وزارت نفت بود که حاال به عنوان مدیرعامل‬ ‫شرکتملیگازایرانفعالیتمی کند‪.‬‬ ‫چهره هاییهمچونعبدالحسینبیات‪،‬علیرضاضیغمی‪،‬جلیلساالری‬ ‫و محسن خجسته مهر هم از دیگر نیروهای نزدیک به میرکاظمی هستند که‬ ‫حاال بار دیگر در صنعت نفت یکه تازی می کنند‪ .‬عبدالعلی علی عسگری‬ ‫نیز در چنین شرایطی با با این وضعیت به عنوان مدیرعامل یک هلدینگ‬ ‫عظیم پتروشیمی منصوب شده است‪ .‬معلوم نیست کارویژه علی عسگری‬ ‫در پتروشیمی خلیج فارس چیست‪ ،‬اما پیش از این یکبار در سال های پایانی‬ ‫دهه هشتاد با همین تغییرات و چابجایی های مبهم‪ ،‬شرکت پتروشیمی ایران‬ ‫درفرایندیبسیارپرشائبهبهبخشخصوصیواگذارشد؛انقدرپرشائبهکه‬ ‫ترکش هایتخلفاتانپسازنزدیکبهدوازدهسالهنوزپایاننیافتهوپرونده‬ ‫ان همچنان در حال رسیدگی است‪ .‬حاال بعد از بیش از یک دهه تغییرات‬ ‫غیرتخصصیمدیریتیدرصنعتنفتوپتروشیمیچهمعناییدارد؟‬ ‫اینانتصابدقیقایاداورماجرایشرکتبازرگانیپتروشیمیاست‪.‬ان‬ ‫زمانهمدرهنگامهخصوصیکردناینشرکتتغییراتانجامشد‪.‬االنهم‬ ‫دقیقا بحث خصوصی کردن شرکت پتروشیمی خلیج فارس مطرح است و‬ ‫تبدیلاینشرکتبهبزرگترینحیاطخلوتدولت‪.‬پیشازاینناصرموسوی‬ ‫الرگانی درباره این شرکت گفت بود‪« :‬ما فردی را بررسی و شناسایی کردیم‬ ‫کهدربحثسهامعدالتبه‪ ۲۳‬استانرفتهوسهامتهیهکردهکهدرهراستانی‬ ‫اگر نتوانست به عنوان نماینده سهامداران ورود کند‪ ،‬در هیات مدیره استان‬ ‫دیگریبتواندبهخواسته اشبرسد‪.‬این گونهدخالتدولتی هانشانمی دهدکه‬ ‫انبنادارندهرچهبازنشستهاسترادراینهیاتمدیره هاجاکنندکهاینافراد‬ ‫در دولت بعدی هم سمت داشته باشند‪ .‬اگر‪ ۴۰‬درصد هلدینگ خلیج فارس‬ ‫متعلقبهسهامعدالتاستچرابایدهرپنجعضوهیاتمدیرهانراوزیرنفت‬ ‫انتخابکند؟چرابایددرهلدینگخلیجفارسده هابازنشستهمسئولیتبگیرند‬ ‫و حقوق های کالن دریافت کنند؟ متاسفانه این مسائل‪ ،‬بخشی از ابهامات‬ ‫موجود است‪ .‬برای دولت اهمیت دارد که این مجموعه حیات خلوت ان ها‬ ‫باشد‪».‬پیشازانتخاباتهمالرگانیهشداردادهبودکهپول هاییازهلدینگ‬ ‫خلیجفارسدرانتخاباتهزینهمی شود‪«:‬مابهایامانتخاباتنزدیکمی شویم‬ ‫و احتمال دارد هلدینگ خلیج فارس با درامد باالیی که دارد برای انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هزینه های میلیاردی کند‪ ،‬از این رو اقای رییس جمهور حتماً باید به‬ ‫موضوع ورود پیدا کند‪».‬ان زمان انقدر بحث شائبه های موجود زیاد بود که‬ ‫احتمالتحقیقوتفحصازپتروشیمیخلیجفارسکلیدخورد‪،‬اماظاهراان‬ ‫هم پیش نرفت و فعال تیمی که بر سر کارند‪ ،‬انقدر از جایگاه خود اطمینان‬ ‫دارندکهنیازیهمنمی بینندبرایچنینانتصاباتیحتیظاهرامررارعایتکنند‪.‬‬ ‫انقدربی پرواکهپیامکهتریانورفردینااشنابهوزارتنفتراباحقوقچند‬ ‫دهمیلیونیمنصوبمی کنندووقتیازحقوقنجومیاوگالیهمی کنند‪،‬اقدام‬ ‫بهشکایتمی کند!ایندرحالیاستکهاگرمجلسیمستقلبرسرکاربود‪،‬در‬ ‫همینمدتچهارماههتاکنونچهارباربایدوزیرنفتبهخاطرنوعمدیریت‬ ‫و انتصاباتش استیضاح و برکنار می شد‪ .‬اما همچنان اینجا ایران است؛ در این‬ ‫سرزمینعلیعسگریهمزمانتواناییمدیریتصداوسیماوسازماناوقافو‬ ‫فضایمجازیوبنیادغرب شناسیوصنعتپتروشیمیراباهمدارد!‬ ‫بلومبرگ‪:‬‬ ‫بلومبرگ نوشت‪ :‬واردات نفت خام ایران‬ ‫و ونزوئال از سوی چین در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫دوبرابر شده است که به این دلیل است‬ ‫که پاالیشگا ه ها‪ ،‬خطر مجازات بابت نقض‬ ‫تحریم ها را به خاطر به دست اوردن نفت‬ ‫ارزان به جان خریدند‪.‬‬ ‫ادامه این مطلب امده است‪ :‬بر اساس‬ ‫داد ه های شرکت اطالعات بازار ‪،Kpler‬‬ ‫پاالیشگا ه های نفت خام در چین در سال‬ ‫‪ ۳۲۴ ،۲۰۲۱‬میلیون بشکه از ایران و ونزوئال‬ ‫خرید ه اند که حدود ‪ ۵۳‬درصد بیشتر از سال‬ ‫قبل است‪ .‬این بیشترین میزان از سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫است که چین ‪ ۳۵۲‬میلیون بشکه از این دو‬ ‫کشور می خرید‪.‬‬ ‫خریداران چینی‪ ،‬به ویژه پاالیشگا ه های‬ ‫خصوصی‪ ،‬از سیاست سختگیرانه واشنگتن‬ ‫در قبال ایران و ونزوئال سود برد ه اند و‬ ‫مد ت ها پس از انکه پاالیشگا ه های دیگر در‬ ‫سایر نقاط اسیا خرید نفت ایران را متوقف‬ ‫کردند‪ ،‬به خرید نفت خود ادامه دادند‪ .‬خطر‬ ‫عدم دسترسی به سیستم مالی ایاالت متحده‬ ‫و مسدود شدن دارایی های پاالیشگا ه های‬ ‫چینی موجب نشده که ا ن ها از خرید نفت‬ ‫صرف نظر کنند‪.‬‬ ‫انبوه محموله های فروخته نشده‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت های بین المللی و صدور سهمیه های‬ ‫واردات نفت خام بیشتر توسط پکن‪،‬‬ ‫پاالیشگا ه های خصوصی را تشویق کرده تا‬ ‫نفت بیشتری را از کشو ر های تحریم شده‬ ‫بخرند‪ .‬اطالعات این محموله ها معموالً در‬ ‫سامانه رسمی گمرک نشان داده نمی شوند‪.‬‬ ‫انوپ سینگ‪ ،‬مدیر پژوهش رد ر �‪Brae‬‬ ‫‪mar ACM Shipbroking Pte‬‬ ‫‪ Ltd‬می گوید‪« :‬این افزایش خرید به دلیل‬ ‫باال رفتن قیمت نفت است که باعث شده‬ ‫نفت خام ایران را تا ‪ ۱۰‬درصد ارزا ن تر‬ ‫بخرند‪ ».‬وی افزود که امریکا نیز همزمان‬ ‫که در حال تالش برای احیای برجام‬ ‫است‪ ،‬سخت گیری خود را در قبال اجرای‬ ‫تحریم ها کاهش داده است‪.‬‬ ‫به گفته سینگ‪ ،‬نفت های تحریمی معموالً با‬ ‫کشتی های قدیمی که باید استقاط می شدند‬ ‫و باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود‪،‬‬ ‫حمل می شوند‪ .‬او افزود که محموله ها‬ ‫ممکن است مستقیماً از کشور مبدا با‬ ‫نفتکش هایی که تاریک شد ه اند ‪ -‬به این‬ ‫معنی که فرستند ه های ا ن ها خاموش است‬ ‫ حمل شوند یا بین کشتی ها در دریا منتقل‬‫شوند تا نفت خام از انجا بپوشانند‪.‬‬ ‫خام ایران و ونزوئال اغلب تغییر نام تجاری‬ ‫داده می شود و به عنوان نفت عمان و مالزی‬ ‫عرضه می شود‪ .‬داد ه های رسمی نشان‬ ‫می دهد که چین از دسامبر ‪ ۲۰۲۰‬هیچ نفت‬ ‫خامی از ایران دریافت نکرده است‪ ،‬در‬ ‫حالی که واردات از عمان و مالزی افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به گفته ‪ Braemar‬و مشاور صنعتی‬ ‫‪ ،Energy Aspects Ltd‬واردات‬ ‫نفت خام تحریمی از سوی چین در اوایل‬ ‫سال جاری در بحبوحه پیشرفت کند در‬ ‫مذاکرات هسته ای باال خواهد ماند‪.‬‬ ‫قیمت جهانی نفت که طی سال گذشته تقریباً‬ ‫‪ ۵۰‬درصد جهش داشته است‪ ،‬بشکه های‬ ‫ارزا ن تر و تحریمی را جذا ب تر می کند‪.‬‬ ‫اما لی‪ ،‬تحلیلگر مستقر در سنگاپور در‬ ‫شرکت ‪ ،Vortexa Ltd‬گفت‪ :‬قیمت‬ ‫نفت تحریمی همیشه با تخفیف همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬دی ‪ 1400‬شماره ‪1511‬‬ ‫سیاست‬ ‫روانچی‪:‬‬ ‫امریکابایدالواحهخامنشیرابهصورتکامل‪،‬مرتبوسالمبرگرداند‬ ‫مجید تخت روانچی‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل با یاداوری اینکه این الواح بخشی از فرهنگ و تاریخ کشور و متعلق به مردم ایران است خاطرنشان کرد‪ :‬امریکا هر بار به بهانه ای‬ ‫این کار را به تعویق می اندازد در حالیکه خودامریکایی ها هم قبول دارند این الواح به صورت امانت به امریکا امده‪ ،‬ولی بطور کامل بازگردانده نشده است‪­.‬حدود ‪ ۹۰‬سال پیش لوح هایی در تخت‬ ‫جمشید یافت می شود و قرار می گذارند امریکایی ها سه ساله به امانت ببرند و بازگردانند‪ ،‬اما این الواح هنوز بطور کامل بازگردانده نشده است‪.‬روانچی خواست ایران را “روشن” خواند و تاکید کرد‪:‬‬ ‫امانت باید به صورت کامل‪ ،‬مرتب و سالم برگردد و تحویل دولت ایران شود‪.‬‬ ‫با حذف ارز ترجیحی‪ ،‬قیمت مرغ به باالی ‪ 60‬هزار تومان‪ ،‬تخم مرغ به باالی ‪ 90‬هزار تومان می رسد‬ ‫نیمیازجمعیتکشور‪،‬زیرخطفقرهستند‬ ‫انتقاد اتشین پزشکیان‪:‬‬ ‫امروزحاکمیتیکسفره‬ ‫برای خودش پهن کرده و‬ ‫یک سفره برای مردم ‪ /‬اگر مرد‬ ‫هستید برای خدمت به مردم از‬ ‫خود و پول خود بگذرید‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬اینکه عده ای به جای اینکه برای دولت‬ ‫کار کنند چند میلیارد سرمایه به هم زدند به معنای‬ ‫دفاع از جانباز است؟ اگر مرد هستید برای خدمت به‬ ‫مردم از خود و پول خود بگذرید‪ ،‬این گوی و این‬ ‫میدان‪.‬‬ ‫مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز(سه شنبه)‬ ‫مجلس در تذکری با استناد به ماده ‪ ۷۵‬ایین نامه گفت‪:‬‬ ‫بنده مسئول اکیپ های اضطراری جبهه ها بودم‪ .‬لشکر‬ ‫عاشورا هیچ عملیاتی نداشته که ما یا دوستانمان انجا‬ ‫نباشیم‪ ،‬بنابراین تمام زندگی ما برای انقالب و جانبازان‬ ‫بوده است‪ ،‬پس اگر کسی ادعای جانبازی و پیمودن‬ ‫راه شهید سلیمانی را می کند‪ ،‬لطفا مثل انها نیز حرکت‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه عده ای به جای اینکه برای‬ ‫دولت کار کنند چند میلیارد سرمایه به هم زدند‪ ،‬به‬ ‫معنای دفاع از جانباز است؟ اگر مرد هستید برای‬ ‫خدمت به مردم از خود و پول خود بگذرید‪ ،‬این گوی‬ ‫و این میدان؛ هر چه گفته ام حمایت از محرومان بوده‬ ‫است و به این معنی نیست که کارکرد وزارت بهداشت‬ ‫در زمان کرونا نامطلوب بوده بلکه به این دلیل بیان شد‬ ‫که بهتر عمل شود‪.‬‬ ‫پزشکیان اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر در شرایطی که‬ ‫تعدادی از پزشکان مبالغ ‪ ۳۰‬میلیونی برای یک عمل‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬چطور می توان به یک پزشک گفت‬ ‫در ازای دریافت ‪ ۸‬میلیون تومان به شهرستانی برود و‬ ‫حق هم ندارد از انجا خارج شود‪ ،‬در این شرایط او‬ ‫هم نسبت به شهدا‪ ،‬هم انقالب و هم به فردی که مدعی‬ ‫دفاع از حقوق شهداست‪ ،‬بدبین می شود‪.‬‬ ‫ما برای حمایت از محرومان‪ ،‬انقالب و خون شهدا‬ ‫اماده ایم و تا اخرین قطره خون خود در راه دفاع از‬ ‫انقالب و خون شهدا خدمت می کنیم‪.‬‬ ‫پیشنهاد بنده در بحث بودجه سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫این بوده که با حذف ارز ترجیحی بدین شکل‪،‬‬ ‫مخالف هستم چراکه منجر به شوک تورمی‬ ‫خواهد شد مگر اینکه دولت بیاید برخی از‬ ‫کاالهای اساسی مثل مرغ گوشت‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫شکر را در قالب کارتهایی با قیمت معقول در‬ ‫اختیار مردم به ویژه دهک های پایین قرار دهد‪.‬‬ ‫در واقع با حذف ارز ترجیحی‪ ،‬قیمت مرغ به‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬هزار تومان‪ ،‬تخم مرغ به باالی ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تومان می رسد گوشت هم برای همیشه از سفره‬ ‫مردم حذف می شود‪.‬‬ ‫معین الدین سعیدی‪ ،‬نماینده مردم چابهار در‬ ‫مجلس شورای اسالمی بر این باور است که خط‬ ‫فقر در کشور با توجه به تراکنشش در شهرهای‬ ‫بزرگ‪ ،‬متوسط و روستاها متفاوت است اما با‬ ‫افزایش تورمی که وجود دارد اگر بخواهیم‬ ‫مجموع و میانگین انها را در نظر بگیریم چیزی‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان خط فقر‪ ،‬تقریبا می تواند‬ ‫واقعی باشد و براین اساس می توان گفت نیمی از‬ ‫جمعیت کشور ما زیر خط فقر هستند‪.‬‬ ‫انتقاد نماینده مجلس‪ :‬ایا معاون وزیر کار‬ ‫می تواند با ‪ ٤‬میلیون تومان‪،‬حداقل های زندگی‬ ‫خود را بگذراند؟ ‪ /‬خط فقر واقعی ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان است‬ ‫معین الدین سعیدی‪ ،‬نماینده مردم چابهار در‬ ‫مجلس شورای اسالمی در این باره که با توجه‬ ‫به باالبودن خط فقر واقعی و اعالم ان از سوی‬ ‫اقتصاددانان و فعاالن کارگری‪ ،‬چرا معاون رفاه‬ ‫اجتماعی وزیر رفاه‪ ،‬خط فقر واقعی را کمتر از‬ ‫حد واقعی اعالم کرده است؟ گفت‪ :‬خط فقر در‬ ‫کشور با توجه به تراکنشش در شهرهای بزرگ‪،‬‬ ‫متوسط و روستاها متفاوت است اما با افزایش‬ ‫تورمی که وجود دارد اگر بخواهیم مجموع و‬ ‫میانگین انها را در نظر بگیریم چیزی حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان خط فقر‪ ،‬تقریبا می تواند واقعی باشد‬ ‫و براین اساس می توان گفت نیمی از جمعیت‬ ‫کشور ما زیر خط فقر هستند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که پیامدهای این‬ ‫خطر فقر رسمی در سیاست های اقتصادی و تعیین‬ ‫حداقل حقوق و معیشت مردم چه خواهد بود؟‬ ‫افزود‪ :‬نکته ای که معاون وزیر کار به ان اشاره‬ ‫کرد را باید از وی پرسید‪ .‬باید از معاون وزیر کار‬ ‫این سوال را پرسید که ایا با این میزان درامدی‬ ‫که ایشان عنوان کردند حداقل معیشت های‬ ‫خانواده ها را می توان تامین کرد؟ ایا معاون وزیر‬ ‫کار می تواند با این رقم‪ ،‬حداقل های زندگی‬ ‫خود را بگذراند‪ .‬بنده بر این باورم که سخنان وی‬ ‫اصال متناسب با داده های اقتصادی جامعه نبوده‬ ‫است‪ .‬اگر قرار باشد دوستان بر این مبنا برای تامین‬ ‫معیشت دهک های پایین برنامه ریزی کنند ان‬ ‫زمان باید فاتحه این نوع برنامه ریزی و این نوع‬ ‫امارسازی را باید خواند‪.‬‬ ‫سعیدی ادامه داد‪ :‬بنده سر سوزنی‪ ،‬سخنان‬ ‫معاون وزیر کار را درباره خط فقر قبول ندارم‬ ‫و معتقدم در شرایط فعلی کشور‪ ،‬چنین اماری‬ ‫درست نیست‪ .‬در حال حاضر همان یارانه ای که‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬به مردم پرداخت می شد حدود ‪۵۰‬‬ ‫دالر ارزش داشت االن با همان یارانه نمی توان‬ ‫یک دبه ماست خریداری کرد‪ .‬سرانه مصرف‬ ‫گوشت قرمز در کشور کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫با این سخنان معاون وزیر کار‪ ،‬یک خانواده در‬ ‫ماه چند کیلو گوشت می تواند مصرف کند؟ لذا‬ ‫معتقدم نوع برنامه ریزی ما برای تامین حداقل‬ ‫های دهک های پایین مبتنی بر واقعیت های‬ ‫اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال‬ ‫که ایا حذف گوشت‪ ،‬مرغ ‪ ،‬لبنیات و ‪ ...‬را طبق‬ ‫امارهای رسمی از سفره بخشی از ایرانیان و‬ ‫کاهش مصرف انها‪ ،‬نشاندهنده خط فقر رسمی‬ ‫و واقعی نیست؟ تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۰‬خط‬ ‫فقر ما حدودا کمتر از یک میلیون بوده است و‬ ‫با همان یک میلیون تومان یک خانواده تامین‬ ‫قالیباف در صحن علنی‪:‬‬ ‫بخشی از مردم تا ‪ 120‬سال اینده هم‬ ‫صاحب مسکن نمی شوند‬ ‫محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در صحن علنی امروز مجلس‬ ‫درباره موضوع مسکن گفت‪ :‬امروز مسکن بخش عمد ه ای از درامد های جامعه‬ ‫را به خودش تخصیص داده است‪ .‬مردم همیشه از ما خواهش دارند که به جای‬ ‫کمک های نوبه ای موضوع اشتغال و مسکن انها را حل کنیم تا خودشان را اداره‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫به گفته قالیباف‪ ،‬این مسئله در حاشیه شهر ها و بیشتر شهر ها در جریان است‪.‬‬ ‫بیشترین کمک به معیشت خانواده موضوع اشتغال و مسکن است‪ .‬انچه در این‬ ‫شرایط مشخص است که یک سیاست مشخص در حوزه مسکن نداشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی معتقد است‪ ،‬بخشی از اقشار ما با درامد های‬ ‫امروز تا ‪ ۱۲۰‬سال اینده هم صاحب مسکن نمی شوند‪ .‬از وزیر مسکن خواهش دارم‬ ‫که وزارت مسکن کار پشتیبانی مالی را انجام دهند‪ .‬تامین مسکن بین ‪ ۴۵‬تا ‪۵۵‬‬ ‫درصد هزینه مسکن را شامل می شود و به همین دلیل به وزارت مسکن اختیار داده‬ ‫ایم که زمین های مورد نیاز را از بخش دولتی گرفته و به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫منتقل کند البته جز در مواردی که محدودیت وجود دارد مثل زمین ها مربوط به‬ ‫محیط زیست‪.‬‬ ‫قالیباف گفت‪ :‬شیوه ساخت مسکن ما به روش ساخت مسکن مهر نیست و‬ ‫تصدی گری در این حوزه نداریم‪.‬‬ ‫قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬گفت‪ :‬ما از این وزارتخانه انتظار‬ ‫کار پیمانی‪ ،‬قراردادی‪ ،‬ساختمان سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان‬ ‫مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است‪.‬‬ ‫این قانون حدود ‪ ۵‬بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود‪ .‬بر‬ ‫اساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی‬ ‫شده است‪ ،‬ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم از جمله اجار ه های‬ ‫‪ ۹۹‬ساله‪ ،‬مباحث مالیاتی و اینکه ‪ ۲۰‬درصد منابع موسسات غیربانکی و بانک ها‬ ‫غیر از بانک های تخصصی برای ارائه تسهیالت حوزه مسکن اختصاص یابد اگر‬ ‫دوستانمان به درستی این فرایند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن را تامین‬ ‫اراضی می داند و می گوید که بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬درصد بنا به شرایط نقاط مختلف‬ ‫جغرافیایی هزینه مسکن را زمین ان شامل می شود از این رو به وزارت راه و‬ ‫شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی‬ ‫که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می تواند نیاز حوزه مسکن را‬ ‫مرتفع کند‪ ،‬برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ‪ ۲‬ماه واگذار شود و اگر‬ ‫دستگاهی استنکاف کند‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی می تواند از طریق ثبت اسناد‪،‬‬ ‫سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند‪.‬‬ ‫قالیباف گفت‪ :‬در حوزه تامین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فوالد و سیمان‬ ‫را در اختیار گذاشتیم‪ ،‬وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک ان را در حوزه‬ ‫بورس تامین کند و پوشش دهد‪ .‬همچنین اجازه پیش خرید داده شده تا در حوزه‬ ‫تامین مصالح‪ ،‬کار انجام شود‪.‬‬ ‫فالحت پیشه‪:‬خاکریزروس هاشده ایم‬ ‫رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رفتار‬ ‫رو س ها در قبال ایران گفت‪ :‬روسیه براساس یک‬ ‫سلسله منافع‪ ،‬کشور ما را تبدیل به یک خاکریز در‬ ‫برابر امریکا کرده است‪.‬‬ ‫حشمت اهلل فالحت پیشه‪ ،‬تحلیلگر حوزه‬ ‫دیپلماسی و روابط بین الملل و نماینده ادوار مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در دنیای امروز اکثر کشورها در زمینه‬ ‫ارتباط با سایر دولت ها از ابتدا به دنبال سود و‬ ‫منافع خود می روند و روسیه نیز برهمین اساس در‬ ‫کنار ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او تاکید کرده که حتی روسیه در موضوع‬ ‫ساخت نیروگاه اتمی برای ایران بیش از یک دهه‬ ‫با معطل کردن ایرانی ها از کشورمان سود دریافت‬ ‫کرده و حتی موجب طوالنی تر شدن اختالف ایران‬ ‫با جهان نیز شده است‪.‬‬ ‫نباید چین و روسیه را دوست قطعی‬ ‫خود بدانیم‬ ‫حشمت اهلل فالحت پیشه‪ ،‬رئیس اسبق کمیسیون‬ ‫ملی مجلس شورای اسالمی در بخشی از این‬ ‫گفت وگو که به موضوع روابط ایران و روسیه‬ ‫اختصاص داشت با اشاره به علل نگرانی برخی از‬ ‫سیاستمداران داخلی در خصوص دل بستن بیش‬ ‫از حد دولت سیزدهم به رو س ها در برجام و سایر‬ ‫امور دیپلماتیک‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬براساس یک تحلیل‬ ‫اشتباه مسئوالن ایرانی فکر می کنند که چین و‬ ‫روسیه دوست راهبردی ایران هستند؛ درحالی که‬ ‫امروز دیگر راهبرد معنا ندارد و تمام سیاستمداران‬ ‫در دنیای امروز تاجر شدند و راهبردسازی توافقات‬ ‫انها را متوقف می کند‪.‬‬ ‫روسیه در برجام کارشکنی می کند اما‪...‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای مثال من معتقد هستم‬ ‫کارشکنی های روسیه در بحث برجام عمده و‬ ‫برجسته شده؛ ولی کارشکنی های فرانسه و انگلیس‬ ‫و سایر کشورها را هم می توان م ّد نظر داشت؛ برای‬ ‫مثال‪ ،‬انگلیسی ها خودشان را حافظ منافع حقوق‬ ‫بشری در مذاکرات برجام معرفی می کنند‪ ،‬المان‬ ‫خودش را حافظ منافع دفاعی نظامی یا مقابله با‬ ‫تهدیدهای نظامی معرفی کرده است‪ ،‬فرانسه هم‬ ‫خودش را حافظ منافع کشورهای عربی و منافع‬ ‫حقوق استراتژیک یا دفاع منطقه ای و چالش هایی‬ ‫از این نوع معرفی می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل بین الملل با تشریح نگاه‬ ‫سودجویانه رو س ها در موضوع برجام یاداور شد‪:‬‬ ‫در اخرین مذاکره تلفنی پوتین و بایدن‪ ،‬موضوع‬ ‫اصلی مذاکره مسئله اوکراین بود؛ ولی ما می بینیم‬ ‫رو س ها با اولیانوف و دیگران بحث برجام را‬ ‫مطرح کردند؛ چون انها برجام را به اوکراین‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫این نماینده سابق پارلمان بیان داشت‪ :‬نگاه همه‬ ‫کشورهای حاضر در بحث برجام به ایران‪ ،‬یک‬ ‫نگاه فرصت و خاکریز است و باید پذیریم روسیه‬ ‫ایران را خاکریز می بیند و این واقعیتی است که‬ ‫وجود دارد‪ .‬قبل از انقالب‪ ،‬امریکا ایران را به‬ ‫عنوان یک خاکریز در مقابل روسیه می دید و بعد‬ ‫از انقالب روسیه ایران را یک خاکریز در مقابل‬ ‫امریکا می بیند‪.‬‬ ‫روسیه چه کمکی در دوران تحریم به‬ ‫ایران کرد؟‬ ‫فالحت پیشه عنوان داشت‪ :‬من دستاوردهایی‬ ‫که توان چانه زنی ایران در مذاکرات را افزایش‬ ‫داده را اگر مرور کنیم‪ ،‬در هیچکدام روسیه موثر‬ ‫نبوده است‪ .‬برای مثال؛ در بحث مقاومت در مقابل‬ ‫تحریم ها بنده شاهد بودم ایرن بارها مذاکره کرد‬ ‫که روسیه روزانه صد هزار بشکه نفت با قیمتی که‬ ‫خودش می دهد از ایران بخرد و در مقابل ان کاال‬ ‫دهد اما رو س ها زیر بار نرفتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در تمامی دستاوردهای هسته ای‬ ‫ما در حوز ه های مختلف از فناوری اب تا‬ ‫سانتیفیوژ‪ ،‬از کل چرخه تا استخراج در یزد و ‪..‬‬ ‫روسیه هیچ نقشی نداشته است‪ .‬رو س ها فقط در‬ ‫نیروگاه هسته ای بوشهر نقش داشتند که ان هم غیر‬ ‫قابل دفا ع ترین توافق نامه خارجی ایران بود که‬ ‫حتی اعتقاد دارم اثار منفی که بوشهر برای اقتصاد‬ ‫ایران داشت کمتر از اثار منفی قرارداد گازی‬ ‫کرسنت نبود‪.‬‬ ‫رو س ها بیش از یک دهه ایران را معطل‬ ‫ساخت نیروگاه کردند‬ ‫رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی پارلمان گفت‪ :‬رو س ها نیروگاه بوشهر را‬ ‫یازده سال دیر تحویل دادند و دو هزار و پانصد‬ ‫تکنسین روسی در ایران سا ل ها حقوق گرفتند؛‬ ‫درحالی که روسیه در کمتر از یک یازدهم ان زمان‬ ‫برای کشورهای دیگر نیروگاه احداث کرده است‪.‬‬ ‫جزئیات قرارداد راهبردی ایران و‬ ‫روسیه در زمان تحریم منعقد نشود‬ ‫این کارشناس برجسته مسائل بین الملل تاکید‬ ‫کرد‪ :‬رو س ها اختالفات ایران را با دنیا طوالنی‬ ‫می کنند‪ .‬شما این خرده را به رو س ها می گیرید که‬ ‫چرا این رفتار را در قبال ایران انجام می دهند؛ ولی‬ ‫من معتقد هستم در دنیا همه منافع خودشان را در‬ ‫اولویت قرار می دهند‪.‬‬ ‫فالحت پیشه در بخش دیگری از این گفت وگو‬ ‫درباره سوالی با موضوع احتمال عقد یک قرارداد‬ ‫بلندمدت بین ایران و روسیه در سفر اتی رئیسی‬ ‫به مسکو‪ ،‬گفت‪ :‬دو توافق بلندمدت یا راهبردی با‬ ‫چین و روسیه شکل گرفته است؛ هرچند باید توجه‬ ‫داشت که موافقت نامه های خارجی طبق قانون‬ ‫اساسی باید به تصویب مجلس برسند که ضمانت‬ ‫اجرایی پیدا کنند؛ اما شخصاً معتقد هستم اصل‬ ‫اینکه روحانی با چین و رئیسی با روسیه قرارداد‬ ‫راهبردی ‪ ۲۵‬یا بیست ساله امضا کنند از لحاظ‬ ‫سیاسی قابل دفاع است؛ ولی انتظار من از مسئوالن‬ ‫کشور این است هما ن طور که به ظریف پیشنهاد‬ ‫کردم و اکنون هم به امیرعبداللهیان پیشنهاد‬ ‫می کنم‪ ،‬بر سر کلیات توافق راهبردی نوعی امضا‬ ‫صورت گیرد ولی جزئیات ان در زمان تحریم‬ ‫منعقد نشود‪.‬‬ ‫امضای توافق در زمان تحریم اشتباه‬ ‫است‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر ایران بر سر جزئیات حوز ه های‬ ‫اجرایی توافق نامه های راهبردی توافق کند حتماً‬ ‫یک توافق در شرایط تحریم است‪ ،‬یعنی در‬ ‫شرایطی است که گزینه های همکاری اقتصادی‬ ‫ایران محدود است‪ .‬به نظر من‪ ،‬حتماً باید بعد‬ ‫از برجام بر سر این جزئیات توافق شود و من‬ ‫خوشحال هستم که توافق راهبردی با چین هنوز‬ ‫به مجلس نیامده است‪ ،‬اکنون نیز باید از توافق‬ ‫راهبردی با روسیه استقبال کرد؛ ولی امیدوارم‬ ‫قبل از اینکه جزئیات ان در قانون تصویب شود‬ ‫برجام احیا شود و فرصت های تازه اقتصادی ایران‬ ‫شکل گیرد و بعد از ان به مجلس بیاید و امکان‬ ‫اینکه ایران در شرایط اضطرار زیر بار این توافق‬ ‫راهبردی نرود فراهم شود‪.‬‬ ‫می شد‪ .‬قدرت خرید خانواده برای کاالهای‬ ‫اساسی چقدر بود؟‪ ،‬بحث تغدیه‪ ،‬لوازم بهداشتی‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬سرپناه و ‪ ...‬با حداقل یک میلیون‬ ‫می توانست براورده کند در حال حاضر ایا این‬ ‫حداقل ها با کمتر از ‪ ۱۰‬میلیون تومان می توان‬ ‫تامین کرد؟! بنده احساس می کنم براساس برخی‬ ‫براوردها‪ ،‬هزینه خانوارهای ایرانی از دهه ‪۸۰‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬چیزی حدود ‪ ۲۵‬برابر شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در بحث بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬با‬ ‫حذف ارز ترجیحی بدین شکل‪ ،‬مخالف هستم‬ ‫چراکه منجر به شوک تورمی خواهد شد مگر‬ ‫اینکه دولت بیاید برخی از کاالهای اساسی مثل‬ ‫مرغ گوشت‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج‪ ،‬شکر را در قالب‬ ‫کارتهایی با قیمت معقول در اختیار مردم به ویژه‬ ‫دهک های پایین قرار دهد‪ .‬در واقع با حذف ارز‬ ‫ترجیحی‪ ،‬قیمت مرغ به باالی ‪ ۶۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫تخم مرغ به باالی ‪ ۹۰‬هزار تومان می رسد گوشت‬ ‫هم برای همیشه از سفره مردم حذف می شود‪.‬‬ ‫نماینده مجلس‪:‬‬ ‫عامالنجمعهسیاهفوتبال‬ ‫ایرانمحاکمهشوند‬ ‫احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در نطق میان دستور امروز ‪ 21‬دی ماه مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬بر اساس اصل ‪ 184‬قانون اساسی در خصوص‬ ‫حذف دو تیم پرطرفدار کشور از لیگ قهرمانان اسیا و‬ ‫حواشی ایجاد شده پیرامون ان تذکر دهم‪ .‬جا دارد که بگویم‬ ‫نطق من متوجه بخش زحمتکش کشور نیست بلکه خطاب‬ ‫قرار دادن جریانات مافیایی و اهداف خظطرناک انان در‬ ‫کشور است‪.‬وی با اشاره با اشاره به حذف تیم های استقاللف‬ ‫پرسپولیس و گل گهر از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا‪ ،‬افزود‪ :‬انقدر نشستند و دست روی دست گذاشتند تا‬ ‫جمعه سیاه رقم خورد تا فاجعه ای رخ داد که کسی ان را‬ ‫نمی تواند جمع کند‪.‬احمدی بیغش ادامه داد‪ :‬عامالن این‬ ‫جمعه تلخ به جای محاکمه با پروریی و گستاخی در صدا و‬ ‫سیما دست پیش را گرفته اند و رفتار مبتدیانه رسانه ملی در به‬ ‫رسمیت شناختن جریانات ناپاک فوتبال به جایی رسیده است‬ ‫که حتی افراد اصالح طلب ان را ترویج رفتار انجمن حجتیه‬ ‫می دانند‪.‬وی افزود‪ :‬مجموعه حوادث اخیر نشان داد که تا‬ ‫چه اندازه ساختار ورزش کشور الوده و گرفتار اشفتگی‬ ‫است و عالوه بر برمال ساختن ناکارامدی وزارت ورزش در‬ ‫کنترل و نظارت بر فدراسیون ها‪ ،‬فساد تا عمق جان و کالم ان‬ ‫نفوذ کرده و رسانه ملی را نیز مانند یک بازیچه به دنبال خود‬ ‫می کشاند‪.‬رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی خطاب به‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬وزیر ورزش و معاون پارلمانی رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬هشدار می دهم بدانید و هوشیار باشید اراده ای مرموز‬ ‫و مسموم در مافیای فوتبال به دنبال ضربه زدن به کشور بوده‬ ‫و در سطوح مختلف پی بدنامی دولت جدید می گردند‪.‬‬ ‫در این عرصه پرطرفدار باید ورود شود و با پاکسازی جریان‬ ‫مخرب‪ ،‬کار را به جوانان متدین و تحصیلکرده حوزه ورزش‬ ‫سپرده شود‪.‬عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬بررسی های موشکافانه‬ ‫نشان می دهد موضوع اخیر صرفا حذف دو باشگاه پرسپولیس‬ ‫و استقالل نبوده بلکه کنفدراسیون فوتبال اسیا مجوز این دو‬ ‫را حذف کرده است از این رو باید حتما مشخص شود چه‬ ‫کسانی در داخل کشور و در عمق فدراسیون فوتبال‪ ،‬سیگنال‬ ‫های اصلی را به کنفدارسیون فوتبال اسیا داده اند و چه اهدافی‬ ‫در پس پرده عصبانی کردن مردم و بازی با روح و روان ملت‬ ‫وجود دارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬چرا انچه امروز جامعه شاهد ان‬ ‫است‪ ،‬نادیده گرفتن حقوق میلیون ها جوان پرشور‪ ،‬باشعور و‬ ‫طرفدار دو تیم بزرگ و شناسنامه کشور توسط عده ای قلیل‬ ‫فرصت طلب و از دم فاسد در حوزه ورزش به ویژه فوتبال که‬ ‫در خواب غفلت نهادهای ناظر و مسئول در حال جوالن روی‬ ‫اعصاب و روان مردم هستند‪.‬احمدی بیغش در ادامه با طرح‬ ‫این سوال که واقعا فلسفه این حجم از فساد لجام گسیخته در‬ ‫حوزه ورزش چیست‪ ،‬خطاب به وزیر ورزش گفت‪ :‬وزارت‬ ‫متبوع شما در موضوع رسیدگی اساسی به فساد در ورزش چه‬ ‫کاره بوده و چه جریانی پشت این ماجرا بوده که کسی جرات‬ ‫برخورد با ان را ندارد‪.‬وی افزود‪ :‬صداوسیما تا کجا اختیار‬ ‫دارد که به راحتی بانیان وضع موجود از جمله افرادی مثل‬ ‫داریوش مصطفوی ها را که ناپلئون بناپارت فرانسوی نیز از‬ ‫خسارت این فرد و امثال ان به فوتبال ایران باخبرند را به برنامه‬ ‫زنده دعوت و جلوی چشم میلیون ها بیننده اینگونه گستاخانه‬ ‫و وقیحانه به نهادهای نظارتی مثل مجلس و نمایندگان ان‪،‬‬ ‫می تازند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شازند در مجلس در ادامه با بیان اینکه‬ ‫تردیدی ندارم اقدام امثال مصطفوی ها در راستای براندازی‬ ‫جریان فکری همسو‪ ،‬مرموز و پرهزینه انها بوده که در اوج‬ ‫گستاخی به دنبال ضربه فنی کردن دولت رئیسی از همین اول‬ ‫کار هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬متاسفانه وزارت ورزش در خواب‬ ‫غفلت فرو رفته و انگار فردی در سایه این وزارتخانه را رهبری‬ ‫می کند‪ .‬بدتر از غفلت وزارت ورزش‪ ،‬استمرار اقدامات مساله‬ ‫دار صداوسیما در التهاب افرینی های بی مورد و نمک بر‬ ‫زخم مردم پاشیدن است و ظاهرا مدیران تازه کار رسانه ملی از‬ ‫ناشی گری جریانات ابان ماه اصفهان درس عبرت نگرفته اند‪.‬‬ ‫احمدی بیغش خاطرنشان کرد‪ :‬مجلس از این اهانت ها‬ ‫هراسی نداشته و انتظار داریم رئیس و هیات رئیسه مجلس به‬ ‫اهانت امثال مصطفوی ها ورود جدی کرده و ضمن برخورد‬ ‫قانونی با وزارت ورزش‪ ،‬اقدامات اساسی برای خشکاندن فساد‬ ‫در این مجموعه به ویژه فوتبال در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫انجام شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫«بی پدر»یکدراماجتماعیاست‬ ‫فیلم کوتاه «بی پدر» به نویسندگی و کارگردانی علی مقدم و تهیه کنندگی علیرضا اغاز پس از گذراندن بیش از ‪ ۲۰‬روز پیش تولید‪ ،‬در حاشی ه جنوب شهر تهران کلید می خورد‪«.‬بی پدر» درامی اجتماعی است که به مسئل ه خانواده با‬ ‫درون مایه های انسانی می پردازد‪.‬علی مقدم کارگردان «بی پدر» از سال ‪ ۱۳۸۴‬بازیگری سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون را اغاز کرده و این فیلم کوتاه اولین تجربه رسمی وی در زمینه فیلمسازی است‪ .‬مقدم پیش از این نویسندگی فیلم سینمایی‬ ‫پریسان را در کارنام ه دارد‪ .‬نام بازیگران فیلم به زودی اعالم می شود‪.‬عوامل پروژه عبارتند از جانشین تهیه کننده‪ :‬جواد کلهر‪ ،‬مجری طرح‪ :‬خانه خالق و نواوری محتوای دیجیتال نیتک‪ ،‬مدیر فیلمبرداری‪ :‬فراز مقدم‪ ،‬طراح گریم‪ :‬سارا‬ ‫میرزازاده‪ ،‬برنامه ریز و دستیار اول کارگردان‪ :‬امید محمدی‪ ،‬طراح لوگو‪ :‬مهدی صادقی یکتا‪ ،‬مشاور رسانه ای‪ :‬سجاد صداقت‪ ،‬مترجم‪ :‬نسیم توکلی‪ ،‬طراح صحنه‪ :‬پویان باغنده‪ ،‬طراح لباس‪ :‬ملینا باغنده‪ ،‬صدابردار‪ :‬علی فضلی‪ ،‬مدیر تولید‪:‬‬ ‫کامران رضایی‪ ،‬منشی صحنه‪ :‬الناز میرزایی‪ ،‬مشاور انتخاب بازیگر‪ :‬ایلیا شیرازی و عکاس افتخاری‪ :‬استاد محمدرضا داودنژاد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬دی ‪ 1400‬شماره ‪1511‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارکسترسمفونیکرسانهملی‬ ‫هویت کشور است‬ ‫در مراسم معارفه رئیس جدید دفتر شعر و موسیقی صداوسیما مطرح شد؛‬ ‫ارزم نماینده ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارکستر سمفونیک سازمان هویت کشور است و رهبر‬ ‫انقالب از دهه ‪ ۷۰‬از ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما‬ ‫حمایت کردند‪.‬‬ ‫این صحبت ها در مراسم تودیع و معارفه علیرضا قزوه‬ ‫رئیس دفتر شعر و موسیقی صدا و سیما‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫چندی پیش با حکم پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬علیرضا قزوه از شاعران ایینی‪ ،‬به سمت رئیس دفتر شعر‬ ‫و موسیقی و سرود صدا و سیما منصوب شد‪.‬‬ ‫او پیش از این رایزن فرهنگی ایران در هند‪ ،‬مدیر دفتر‬ ‫افرینش های ادبی حوزه هنری و دبیر نخستین دوره جشنواره‬ ‫بین المللی شعر فجر بود‪.‬‬ ‫ارش امینی رئیس ارکستر سمفونیک رسانه ملی هم بیان‬ ‫حذفمحدودیتاستفادهاز‪50‬درصدظرفیت‬ ‫تماشاخانه ها‪،‬اقدامیزودهنگامبود‪/‬دولتنگاه‬ ‫حمایتی اشراازگروه هایتئاتریبرندارد‬ ‫«قهرمان» زیر ذره بین‬ ‫نیویورکتایمز‬ ‫نیویورک تایمز در نقدی به فیلم «قهرمان» ساخته‬ ‫اصغر فرهادی و نماینده سینمای ایران در اسکار‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬پرداخته است‪.‬‬ ‫‪ ،‬در این مطلب به قلم « ای‪.‬او‪ .‬اسکات» امده‬ ‫است‪« :‬اخرین وسوسه بزرگترین خیانت است‪:‬‬ ‫انجام کار درست با دلیلی اشتباه»؛ گویی «قهرمان»‬ ‫جدیدترین فیلم اصغر فرهادی این جمله را از‬ ‫نمایشنامه «قتل در کلیسای جامع» نوشته «تی‪ .‬اس‪.‬‬ ‫الیوت» برایمان پررنگ می کند‪.‬‬ ‫در مرکز داستا ِن «قهرمان»‪ ،‬یک عمل شایسته ی‬ ‫بدون ابهام رخ می دهد‪ .‬مردی (به نام رحیم سلطانی‬ ‫با بازی امیر جدیدی) هفده سکه طال را به صاحب‬ ‫واقعی ان ها‪ ،‬پس می دهد‪ .‬این کار‪ ،‬چه عیبی دارد؟‬ ‫و چه پیامدهای ناخوشایندی ممکن است داشته‬ ‫باشد؟ همان طور که در فیلم می بینیم‪ :‬پیامدهای‬ ‫بسیار زیادی! هیچ چیز در این داستان پر استرس‬ ‫و پیچیده ی امروزی‪ ،‬به سادگی انچه که ما یا‬ ‫شخصیت ها ارزو می کنیم‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫رحیم که به دلیل بدهی در زندان است‪،‬‬ ‫می خواهد قرض خود را پرداخت و زندگی جدیدی‬ ‫را شروع کند‪ .‬ما رحیم را در اغاز یک مرخصی‬ ‫دو روزه ی پر التهاب می بینیم؛ او به امید توافق با‬ ‫طلبکارش که صاحب یک مغازه فتوکپی و باجناق‬ ‫سابقش است‪ ،‬از موقعیتی به موقعیت دیگر می رود‪.‬‬ ‫درهم تنیدگی روابط خانوادگی و کارهای‬ ‫ان ها‪ ،‬به روایت فرهادی‪ ،‬یک واقعیت مرکزی‬ ‫در زندگی شخصیت هاست‪ .‬بنابراین وقتی عشق‪،‬‬ ‫شرافت و وفاداری موضوعات مورد بحث ما هستند‪،‬‬ ‫پول هم در همان نزدیکی ست‪ .‬همان طور که هومر‬ ‫سیمسون درباره الکل می گوید‪ :‬الکل علت و در‬ ‫عین حال راه حل بسیاری از مشکالت زندگی است‪.‬‬ ‫رحیم تصمیم می گیرد صاحب اصلی سکه ها‬ ‫را پیدا کند و اینکه ایا این تصمیم‪ ،‬یک تصمیم‬ ‫انسانی برخاسته از وجدان است یا یک تصمیم‬ ‫حساب شده‪ ،‬منشا تعلیق و پیچیدگی های زیادی‬ ‫در داستان می شود‪ .‬در اواسط فیلم‪ ،‬چیزی شبیه‬ ‫یک پایان خوش از راه می رسد؛ زمانی که رحیم‬ ‫بابت عمل انسانی اش‪ ،‬مورد تشویق و تمجید قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫بازگرداندن سکه ها به یک داستان جذاب‬ ‫رسانه ای تبدیل می شود که شبکه های اجتماعی‬ ‫طاقت مقاومت در برابر ان را ندارند‪ .‬مسئوالن‬ ‫زندان خوشحال هستند و از رحیم به منظور رسیدن‬ ‫به اهداف خود سواستفاده می کنند‪ ،‬همان طور که‬ ‫یک بنیاد خیریه به او لوح تقدیر و وعده پیدا کردن‬ ‫کار می دهد‪ .‬کمک ها از هر سویی از راه می رسند و‬ ‫فشار بر روی بهرام برای گذشت از طلبش افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫واقعا چرا بهرام از طلبش نمی گذرد؟ رحیم‬ ‫خوش قد و باال و خوش تیپ است؛ با لبخندی‬ ‫پرشور و رویی گشاده‪ .‬اما بهرام در چشم بستن بر‬ ‫این جذابیت‪ ،‬تنها نیست‪ .‬یکی از هم بندان رحیم‬ ‫با نیشخند از توانایی او در فریب دادن دیگران‬ ‫حرف می زند‪ .‬برادر بدخلق فرخنده معتقد است‬ ‫که رحیم یک شکست خورده است و کارفرمایی‬ ‫که می خواهد به رحیم شغلی بدهد‪ ،‬بر نقاط‬ ‫کرد ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما‪ ،‬تنها ارکستری‬ ‫بود که در ایام کرونا به فعالیت خود ادامه داد‪.‬‬ ‫برای نخستین بار موسیقی مخصوص سازمان صدا و‬ ‫سیما برای انتخابات در دوران حضور نراقیان در دفتر شعر و‬ ‫موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما تولید شد‪ .‬برای نخستین‬ ‫بار موسیقی مخصوص سازمان صدا و سیما برای انتخابات در‬ ‫دوران حضور نراقیان در دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان‬ ‫صدا و سیما تولید شد‪.‬‬ ‫وحید جلیلی‪ ،‬قائم مقام معاون فرهنگی سازمان صدا و‬ ‫سیما و دبیر سند تحول سازمان صدا و سیما بر لزوم استفاده‬ ‫حداکثری از ظرفیت موسیقی تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمدمهدی نراقیان‪ ،‬مدیر سابق دفتر شعر و موسیقی و‬ ‫سرود سازمان صدا و سیما به گسترش طیف زیادی از شاعران‬ ‫و اهنگسازان‪ ،‬تمرکز بر تولید نماهنگ تولیدی‪ ،‬تولید موسیقی‬ ‫مبنی بر نیاز انتن‪ ،‬تمرکز بر نماهنگ های شاعر محور از جمله‬ ‫محوریت های کار دفتر شعر ‪،‬موسیقی و سرود سازمان صدا و‬ ‫سیما عنوان کرد که سرود از انزوا در سازمان خارج شده است‬ ‫بیش از دویست گروه سرود در سراسر کشور ایجاد شد و بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬گروه سرود در کشور اجرای پاتوقی داشتند‪.‬‬ ‫بنا به گفته علیرضا قزوه‪ ،‬رئیس دفتر شعر و موسیقی و‬ ‫سرود سازمان صدا و سیما مقام هنر مقام باالیی است و شعر‬ ‫و موسیقی و سرود در اول انقالب حماسه سازی کرد ولی در‬ ‫این روزگار شعر را به بیگاری و خدمت رسانی به موسیقی‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫علیرضا قزوه امروز در جمع مدیران حکم مدیریت خود را‬ ‫در دفتر شعر و موسیقی و سرود دریافت کرد‪.‬‬ ‫تیره ی روایت او اصرار می کند و برای روشن‬ ‫شدن موضوع که معتقد است می تواند یک تقلب‬ ‫بزرگ باشد‪ ،‬طلب مدرک می کند‪ .‬ایا این واقعا‬ ‫یک تقلب بزرگ است؟ هرچه زمان بیشتری را‬ ‫با رحیم می گذرانیم بیشتر به این فکر می کنیم که‬ ‫شاید مخالفان رحیم (که در شروع داستان‪ ،‬خشک‪،‬‬ ‫کینه جو و زیادی خون سرد به نظر می رسند)‪ ،‬بی راه‬ ‫هم نمی گویند‪ .‬ایا از کوره در رفتن های گاه و‬ ‫بی گاه رحیم ناشی از خلق و خوی خشن اوست؟ ایا‬ ‫او با رفتار همراه با شرم زدگی اش‪ ،‬سعی در پوشاندن‬ ‫یک عدم صداقت بزرگ دارد؟ یا همان گونه که‬ ‫ادعا می کند یک انسان خوب است که به نظر‬ ‫بدشانس می رسد؟‬ ‫به یک تعبیر‪ ،‬این سوال که «شما باید طرف چه‬ ‫کسی باشید» در این فیلم بیراهه است‪ .‬فرهادی بیش‬ ‫از عالقه به جوهره وجود شخصیت ها‪ ،‬به علت ها و‬ ‫نتایج کارهایی که انجام می دهند‪ ،‬عالقه مند است‪.‬‬ ‫او که برنده دو جایزه اسکار برای فیلم های «جدایی»‬ ‫(‪ )۲۰۱۲‬و «فروشنده» (‪ )۲۰۱۷‬است با نظم و بینش‬ ‫یک رمان نویس‪ ،‬فیلم می سازد‪« .‬قهرمان» به اندازه‬ ‫یک فیلم در ژانر تریلر اضطراب اور و پرسرعت‬ ‫است‪ .‬حتی شخصیت های فرعی فیلم‪ ،‬به یاد ماندنی‬ ‫و پیچیده هستند و در هر لوکیشینی‪ ،‬چه در خانه‪،‬‬ ‫چه دفتر و چه مغازه‪ ،‬شما از وجود قصه های ناگفته‪،‬‬ ‫اگاهید (چرا که در مقابل یک گروه درجه یک‬ ‫بازیگری حضور دارید)‪.‬‬ ‫در اواخر فیلم‪ ،‬ما زنی را می بینیم که با بچه اش‬ ‫در موسسه خیریه ای که رحیم را به اوج برده و‬ ‫پایین می اورد حضور پیدا می کند و به رییس‬ ‫خیریه التماس می کند که برای جلوگیری از اعدام‬ ‫همسرش به او کمک کنند‪ .‬در چند صحنه دیگر هم‬ ‫می بینیم که چه تعداد فیلم و داستان دیگر در این‬ ‫فیلم وجود دارد؛ داستان فرخنده‪ ،‬داستان نازنین‪،‬‬ ‫دختر بهرام که بیشترین میزان کینه را از رحیم در‬ ‫دل دارد‪ ،‬داستان خود رحیم به عنوان پدر و همسر‪.‬‬ ‫سواالت همین طور ادامه دارند و زمانی که روایت‬ ‫به نتیجه ی نسبتا شیرین و رضایت بخش انتهایی ختم‬ ‫می شود احتماال تصمیم می گیرید که هدف‪ ،‬واقعا‬ ‫خود روایت نبوده است‪.‬‬ ‫در ابتدای فیلم می بینیم که رحیم به دیدار حسین‬ ‫در محل کارش که یک بنای تاریخی در کنار‬ ‫صخره ای بزرگ است‪ ،‬می رود‪ .‬این بنا با داربست‬ ‫پوشانده شده (که چیزی شبیه به استعاره در این فیلم‬ ‫نبوغ امیز است)؛ پوششی که مجموعه ای از نردبان ها‬ ‫و پله هایی ست که هم رازهای مرگ و زندگی را‬ ‫می پوشانند و هم به ان ها دسترسی می دهند‪.‬‬ ‫«داود نامور» مدیر مجموعه نمایشی نوفل لوشاتو در‬ ‫گفتگو با خبرنگار ایلنا‪ ،‬برداشته شدن محدودیت استفاده‬ ‫از ظرفیت ‪ ۵۰‬درصدی تماشاخانه ها را اقدامی زودهنگام‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬مدتی است که سالن های نمایشی‬ ‫با مجوز ادار ه کل هنرهای نمایشی بلیت ها را بر اساس‬ ‫ظرفیت کامل سالن ها می فروشند؛ چندی پیش و در پی‬ ‫این تصمیم‪ ،‬به اقای قادر اشنا مدیرکل هنرهای نمایشی‬ ‫پیغامی دادم و اعالم مخالفت کردم‪ .‬چون به عقیده من‪،‬‬ ‫االن وضعیت مناسبی برای این تصمیم نیست‪.‬‬ ‫نامور ادامه داد‪ :‬هرچند که ممکن است تعدادی از‬ ‫کارگردا ن ها موافق فروش بلیت ها بر اساس ظرفیت کامل‬ ‫سالن باشند اما واقعیت این است که مردم و تماشاگران‬ ‫هنوز اعتمادی صد در صدی به سالن تئاتر و تماشای‬ ‫اثار نمایشی در محیط بسته سالن ندارند‪ .‬همین تعداد‬ ‫تماشاگری که اکنون داریم را هم با هزار تبلیغ و انرژی‬ ‫مثبت و رعایت پروتکل های بهداشتی توانسته ایم به‬ ‫سمت سالن بکشانیم‪ .‬به نظرم باید قدردان این تماشاگر‬ ‫و قدردان تال ش هایی باشیم که برای رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی شده است‪.‬‬ ‫مدیر عمارت نمایشی نوفل لوشاتو خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اقای اشنا در خبری اعالم کرده بودند که این تصمیم‪،‬‬ ‫در جلسه ادار ه کل هنرهای نمایشی با ستاد کرونا گرفته‬ ‫شده است‪ .‬ما هم به عنوان سالن دار‪ ،‬قطعا بدمان نمی اید‬ ‫ظرفیت سالن صد در صد باشد و بتوانیم از همه ظرفیت‬ ‫صندلی ها برای فروش بلیت استفاده کنیم و نمایش ها با‬ ‫حضور تماشاگران‪ ،‬پرشور به صحنه بروند‪ .‬اما ایا این‬ ‫امر شدنی است؟ بارها تکرار شده که تماشاگرانی‪ ،‬برای‬ ‫فروش بلیت های بیش از ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت در تئاترهای‬ ‫پرمخاطب اعتراض کنند‪ .‬این نشان می دهد که مردم ما‬ ‫هنوز استرس و ترس حضور در سالنی دربسته را دارند و‬ ‫اینکه خدای ناکرده برایشان اتفاقی بیفتد‪.‬‬ ‫نامور با تاکید بر اینکه تئاتر هیچ وقت نمی تواند‬ ‫خودش را با موسیقی و کنسرت مقایسه کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ابتدایی ترین تفاوت این دو در سالن برگزار ی شان است؛‬ ‫سالن هایی که به کنسر ت های موسیقی اختصاص دارند‬ ‫عموما گنجایش مخاطبی بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر را دارند‪ ،‬سالن‬ ‫حداقل ارتفاعی ‪ ۷-۸‬متر و عمق و عرضی ‪۶۰۰-۷۰۰‬‬ ‫متر دارد و در نتیجه برای هر یک نفر‪ ،‬بیش از ده متر‬ ‫مکعب فضا وجود دارد و به همان میزان اکسیژن و فضای‬ ‫تنفسی فراهم است‪ .‬اما در سالن های تئاتر مخصوصا در‬ ‫بلک باکس های خصوصی با ظرفیت ‪ ۱۶۰‬نفر و حضور‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬نفر از عوامل در حالی که کل متراژ سالن‬ ‫برای ‪ ۲۰۰‬نفر است چنین تهویه ای فراهم نیست؛ چون‬ ‫برای هر نفر داخل سالن به طور میانگین یک متر مربع‬ ‫فضا بیشتر وجود ندارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه «با چنین پیش فر ض هایی‪ ،‬باور‬ ‫این نکته سخت است که بتوانیم با تکمیل ظرفیت‪،‬‬ ‫اجرای بدون ریسکی از نظر سالمتی مخاطب داشته‬ ‫باشیم‪ ».‬گفت‪ :‬برخی گرو ه ها و کارگردا ن ها اعتراض‬ ‫کرد ه اند که چرا ظرفیت سینما صددرصدی است و تئاتر‬ ‫نه؟ این اعتراض را می فهمم و به برخی از دوستان حق‬ ‫هم می دهم؛ می دانیم که نه فقط هزینه های اجرا که‬ ‫هزینه های زندگی انقدر زیاد و سرسا م اور شده است که‬ ‫حتی تکمیل ظرفیت و فروش صد در صد بلیت های یک‬ ‫نمایش هم کفاف گذران زندگی هنرمند را نمی دهد‪ .‬اما‬ ‫باور کنید تماشاگر فقط به خاطر رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی است که اعتماد کرده و به سالن می اید تا تئاتر‬ ‫ببیند‪ .‬اگر این اندک اعتماد را هم از او بگیریم و به‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی بی اعتماد شود‪ ،‬همین تعداد‬ ‫تماشاگر اندک در اغلب تئاترها (و البته تماشاگران قابل‬ ‫توجه برخی اثار) از دست می روند‪.‬‬ ‫مدیر عمارت نمایشی نوفل لوشاتو با تاکید بر اینکه‬ ‫«اگر مردم از حضور در سالن های تئاتر بترسند‪ ،‬تئاترها‬ ‫هستند که ضربه می بینند‪ ».‬گفت‪ :‬به اقای اشنا هم گفتم‬ ‫که به اعتقاد من‪ ،‬این تصمیم زود است و حداقل تا عید‬ ‫می توانید محدودیت ظرفیت ‪ ۵۰‬درصدی را حفظ کنید و‬ ‫اجازه دهید مدتی بگذرد تا دست کم تکلیف سویه جدید‬ ‫کرونا مشخص شود‪ .‬اما در کنارش‪ ،‬به عنوان مدیر یک‬ ‫مجموعه تئاتری احساس مسئولیت کردم و با گرو ه هایی‬ ‫که تا پایان امسال با مجموعه تئاتری ما قرارداد دارند‬ ‫صحبت کردم و ا ن ها هم موافقت کرد ه اند که برای‬ ‫حفظ سالمت تماشاگران‪ ،‬تنها با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت شان‬ ‫اجرا بروند تا استرس مخاطب از حضور در سالن تئاتر‬ ‫کم شود‪.‬‬ ‫نامور با بیان اینکه ضروری است ورای بایدها و‬ ‫نبایدهای قانونی‪ ،‬سالن ها و گرو ه های اجرایی خودشان‬ ‫هم به فکر تماشاگر باشند‪ ،‬گفت‪ :‬من هم ارزو دارم‬ ‫و دلم می خواهد بتوانم اجراهایی که در سالنم می رود‬ ‫را سولداوت کنم؛ ضمن اینکه اغلب اجراهای عمارت‬ ‫نوفل لوشاتو از تولیدات خودمان و یا به صورت‬ ‫مشارکتی هستند و اگر سالنی تنها برای نیمی از ظرفیت‬ ‫صندلی ها بلیت فروشی کند‪ ،‬بیشتر از بقیه ضرر می کنم‪.‬‬ ‫اما معتقدم ضرر مالی من بهتر از ضرر جانی احتمالی‬ ‫مردمی است که تحت هر شرایطی مخاطب و پشتیبان‬ ‫تئاتر بود ه اند‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬شاید بخشی از تمایل گرو ه ها به‬ ‫تکمیل ظرفیت صد در صدی سالن ها به این دلیل باشد‬ ‫که وعده دولت در اعطای کمک هزینه حمایتی برای‬ ‫جبران ان ‪ ۵۰‬درصد صندلی های خالی محقق نشده یا با‬ ‫مشکالتی مواجه بوده است؛ نمی دانم‪ .‬اما از دستگا ه های‬ ‫دولتی خواهش می کنم حداقل به گرو ه هایی که مشتاق‬ ‫به اجرا با صد درصد ظرفیت سالن نیستند و حرفه ای هم‬ ‫محسوب می شوند‪ ،‬همچنان نگاه حمایتی ویژ ه ای داشته‬ ‫باشند‪ .‬کار کردن در این شرایط سخت است و خیلی ها‬ ‫از نظر اقتصادی با ضرر و زیان مواجه می شوند‪ .‬اما‬ ‫درخواستم این است که دولت از این گرو ه ها به همان‬ ‫منوال سابق‪ ،‬حمایت مالی کند‪.‬‬ ‫مدیر عمارت نمایشی نوفل لوشاتو در ادامه با اشاره‬ ‫به اثاری که در این مجموعه اجرا شد ه اند‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫خوشبختانه توانستیم از ‪ ۱۰‬اثر نمایشی حمایت و در‬ ‫کنارش جشنواره مونولوگ دانشجویی افرا را هم برگزار‬ ‫کنیم و به برگزیدگان‪ ،‬فرصت اجرا بدهیم‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫به زودی فراخوان جدید این جشنواره منتشر می شود‪.‬‬ ‫در کنار این ها‪ ،‬فراخوان اجراهای نمایشی عمارت‬ ‫نوفل لوشاتو در شش ماهه نخست سال ‪ ۱۴۰۱‬را هم در‬ ‫دستور کار داریم که بخشی از ان به حمایت ویژه از‬ ‫گرو ه ها و کارگردا ن های جوان و دانشجویی برای اجرا‬ ‫در سانس ویژه اختصاص خواهد داشت و بخشی دیگر‬ ‫برای اجرای گرو ه های حرفه ای در سالنی به ظرفیت ‪۱۶۰‬‬ ‫نفر اختصاص خواهد داشت؛ سالنی با ‪ ۹۸‬الین نوری‪،‬‬ ‫چهار باند اسپیکر حرفه ای‪ ،‬دپوی مخصوص‪ ،‬دو اتاق‬ ‫گریم و یک بلک باکس کوچک برای تمرین و کارگاه‬ ‫و اجراهای کوچک در البی تماشاخانه که به زودی‬ ‫افتتاح می شود‪.‬‬ ‫نامور با تشکر از رسانه ها که بارها کمک کردند‬ ‫تا سالن های خصوصی سرپا بمانند و پشتوانه گرو ه های‬ ‫تئاتری و هنرمندان و سالن های خصوصی بودند‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬برای سال اینده دو گروه منتخب دانشجویی از‬ ‫برگزیدگان جشنواره مونولوگ افرا برای اجرا‪ ،‬راهی‬ ‫فرانسه می شوند‪.‬‬ ‫او در پایان با اشاره به حمایت های مالی دولت‬ ‫از تئاترهایی که در سالن های خصوصی روی صحنه‬ ‫می روند‪ ،‬گفت‪ :‬با نگاهی به سوابق و روال سا ل های‬ ‫گذشته‪ ،‬باید بگویم به نظر من امسال دور ه ای بود که‬ ‫حداقل در مجموعه من‪ ،‬بیشترین حمایت را از سوی‬ ‫دولت و انجمن هنرهای نمایشی از گرو ه های تئاتری‬ ‫شاهد بودیم که جای قدردانی دارد و امیدوارم این اتفاق‬ ‫ادامه دار باشد‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬دی ‪ 1400‬شماره ‪1511‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بیشاز‪490‬فقرهپرداختتسهیالتبانکایندهبهاسیب دیدگانازویروسکرونا‬ ‫بانک اینده به منظور حمایت از کسب و کارهای اسیب دیده از ویروس کرونا امسال تا دوم دی ماه‪ ،‬مبلغ ‪ 139.430‬میلیون ریال در قالب بیش از ‪ 490‬فقره‪ ،‬به صاحبان مشاغل اسیب دیده‪ ،‬تسهیالت اعطا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این روند با هدف کمک به صاحبان کسب وکارهای اسیب دیده ناشی از همه گیری کرونا و به منظور حفظ رونق اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای مختلف تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬خدماتی‬ ‫و سایر بخش های اقتصادی کشور‪ ،‬از سوی بانک اینده انجام شده است‪.‬‬ ‫بانک اینده در قالب بسته های تسهیل گر حمایتی و با ارائه تسهیالت اشتغال زا‪ ،‬بستر الزم برای رونق تولید را فراهم کرده است تا با ارائه خدمات مالی کارامد و تامین مالی حوزه های تولیدی‪ ،‬در حفظ‬ ‫اشتغال موجود‪ ،‬افزایش ظرفیت های تولیدی بالقوه و ایجاد فرصت های شغلی جدید‪ ،‬عملکرد موثری را داشته باشد‪.‬‬ ‫جلسهبررسیعملکرد‬ ‫روسایشعببانکایرانزمین‬ ‫منطقهاذربایجان‬ ‫گزارش‬ ‫جلسه بررسی عملکرد روسای‬ ‫شعب منطقه اذربایجان با حضور‬ ‫مدیر امور شعب منطقه برگزار شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک‬ ‫ایران زمین‪« :‬رسول اسدی» مدیر‬ ‫منطقه در این جلسه جابجایی شعبه‬ ‫میانه و بازسازی شعبه پارس اباد‬ ‫از اقدامات بهینه سازی شعب اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به قدمت شعبه‬ ‫هادی شهر‪ ،‬پیشنهاد تجدید بنای این‬ ‫شعبه نیز داده شده است و در دست‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫اسدی بر رعایت نظافت عمومی و‬ ‫بایگانی شعب به صورت مستمر تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با توجه به فرارسیدن‬ ‫ماه های پایانی سال‪ ،‬روسای شعب‬ ‫نظارت کامل بر روی ثبت چک ها‬ ‫در شعب داشته و حساب های مازاد‬ ‫نزد شعب را تعیین تکلیف کنند‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه رضا شهام فر‬ ‫معاون منطقه به تجزیه و تحلیل موارد‬ ‫مطرح شده در جلسه شورایی مدیران‬ ‫پرداخت و عملکرد شعب تا پایان‬ ‫اذرماه را بررسی کرد‪.‬‬ ‫جدیدترینخدماتبانکداری‬ ‫الکترونیککشوردربانک‬ ‫قرض الحسنهمهرایرانکلیدخورد‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل گروه هتل های بین‬ ‫المللی رکسان گفت‪ :‬برای هتل ‪ 5‬ستاره‬ ‫قصرالضیافه مشهد مقدس با عنوان هتل‬ ‫“رکسان” ‪ 300‬نفر نیروی کار عمومی و‬ ‫تخصصی جذب می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه‬ ‫مالی گردشگری‪ ،‬عباس شیریان افزود‪:‬‬ ‫با امضای قراردادی بین شرکت “گروه‬ ‫سرمایه گذاری میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری ایران”سمگا” واستان قدس‬ ‫رضوی‪ ،‬این شرکت از سال ‪ 1401‬به مدت‬ ‫‪ 7‬سال از سوی استان قدس به عنوان‬ ‫بهر ه بردار هتل قصرالضیافه مشهد انتخاب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با هدف جذب نیروی‬ ‫متخصص در هتل ‪ 5‬ستاره قصرالضیافه‪،‬‬ ‫ازمونی در روز جمعه گذشته از سوی‬ ‫گروه هتل های بین المللی رکسان به عنوان‬ ‫مشاور بهره بردار با هماهنگی شرکت‬ ‫کاراد با حضور ‪ 600‬نفر از متقاضیان که‬ ‫کارت ازمون دریافت کرده بودند‪ ،‬در‬ ‫شهر مشهد مقدس برگزار شد‪.‬‬ ‫شیریان اظهار کرد‪ :‬از بین شرکت‬ ‫کنندگان در ازمون‪ ،‬پس از مصاحبه های‬ ‫گزارش‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬هر چند‬ ‫بانکداری الکترونیک در طول‬ ‫سال های اخیر در کشور ما رشد‬ ‫روزافزونی داشته و باعث شده‬ ‫بسیاری از عملیات های بانکی بدون‬ ‫مراجعه به شعب بانکی قابل انجام‬ ‫باشد‪ ،‬اما خدمات و محصوالتی‬ ‫که بانک های مختلف کشور ارائه‬ ‫می کنند تا حد زیادی شبیه به یکدیگر‬ ‫بوده و تفاوت های اندکی در ان ها به‬ ‫چشم می خورد‪.‬‬ ‫این در حالی است که بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران در حوزه ارائه‬ ‫خدمات الکترونیک پیشرو محسوب‬ ‫می شود و چند محصول و خدمت از‬ ‫جمله افتتاح حساب انالین را برای‬ ‫نخستین بار در شبکه بانکی کشور‬ ‫به مشتریان خود ارائه کرده است‪.‬‬ ‫هدفی که بانک از این رویکرد دنبال‬ ‫کرده‪ ،‬افزایش سرعت ارائه خدمات‬ ‫و همچنین اسا ن تر شدن دریافت‬ ‫خدمات برای مشتریان بوده است‪.‬‬ ‫افتتاح حساب یکی از‬ ‫عملیات های بانکی است که در‬ ‫تعدادی از بانک ها هنوز به صورت‬ ‫الکترونیکی قابلیت انجام ندارد و‬ ‫برای داشتن حساب در ان بانک ها‪،‬‬ ‫متقاضیان باید به شعب ا ن ها مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران امکان افتتاح‬ ‫حساب به صورت انالین را فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬این خدمات از شهریور‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬روی وب سایت و از‬ ‫فروردین سال ‪ ۱۳۹۹‬بر بستر اپلیکیشن‬ ‫همراه بانک «مهریران» قابل انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر این اساس اشخاص می توانند‬ ‫با مراجعه به وب سایت بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران به ادرس‬ ‫‪ qmb.ir‬و انتخاب «سامانه افتتاح‬ ‫حساب انالین» از بخش «بانکداری‬ ‫الکترونیک» نسبت به افتتاح حساب‬ ‫برای خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنین کاربران می توانند‬ ‫با مراجعه به بخش بانکداری‬ ‫الکترونیک وب سایت بانک و دانلود‬ ‫اپلیکیشن همراه بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران نسبت به افتتاح حساب از‬ ‫طریق همراه بانک اقدام کنند‪ .‬افتتاح‬ ‫حساب از این طریق تنها ظرف چند‬ ‫دقیقه انجام می شود و از رفت وامد‬ ‫مشتریان به شعبه بانک جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬این کار به نوبه خود می تواند‬ ‫احتمال شیوع بیماری کرونا را نیز‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است کارت بانکی‬ ‫اشخاص نیز بنا به تعیین خودشان به‬ ‫ادرس منزل یا محل کارشان فرستاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افزایشسقفتسهیالتمسکن‬ ‫روستاییتا‪200‬میلیونتومان‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل مسکن روستایی بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی با اعالم‬ ‫اینکه تا ‪ ،۱۴۱۰‬تمامی واحدهای‬ ‫مسکونی روستای و شهری کوچک‬ ‫مقاو م سازی می شود‪ ،‬رقم پرداختی‬ ‫تسهیالت یارانه دار به اجرای طرح‬ ‫را ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان برشمرد که‬ ‫افزایش ان تا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تصویب شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا به نقل از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬رضا حمیدی مدیرکل‬ ‫مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی جزئیات تسهیالت طرح‬ ‫ویژه نوسازی و بهسازی مسکن‬ ‫روستایی‪ ،‬بازپرداخت اقساط این‬ ‫وام و دیگر جزئیا ت ان را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬این مسوول بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی همچنین در‬ ‫خصوص وضعیت مقاو م سازی نیز‬ ‫نکاتی را ارایه کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی با یاداوری اینکه اجرای‬ ‫طرح ویژه نوسازی و بهسازی‬ ‫مسکن روستایی از سال ‪ ۱۳۸۴‬به‬ ‫منظور اجرای قانون ساماندهی و‬ ‫عرضه مسکن و همچنین برنامه های‬ ‫چهارم تا ششم توسعه برای ارایه‬ ‫تسهیالت ارزا ن قیمت در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و سازمان برنامه‬ ‫و بودجه مابه التفاوت نرخ سود را‬ ‫تضمین کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان اجرای‬ ‫طرح ویژه بهسازی و مقاو م سازی‬ ‫واحدهای مسکونی روستایی ‪۷‬‬ ‫درصد واحدها مقاو م سازی شده‬ ‫بود که هم اکنون این میزان به ‪۵۰‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫مقاو م سازی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫واحدهای مسکونی روستایی و‬ ‫شهری کوچک تا ‪۱۴۱۰‬‬ ‫حمیدی ادامه داد‪ :‬طبق برنامه‬ ‫مذکور قرار است تا سال ‪۱۴۰۵‬‬ ‫مقاو م سازی واحدهای ساختمانی به‬ ‫‪ ۷۰‬درصد برسد و تا پایان ‪،۱۴۱۰‬‬ ‫واحدهای مسکونی به میزان ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد مقاو م سازی شوند‪.‬‬ ‫مسئول بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی در بخش مسکن روستایی‬ ‫توضیح داد‪ :‬تسهیالت به تناوب در‬ ‫سا ل های گذشته با افزایش همراه‬ ‫بود‪ .‬هم اکنون رقم تسهیالت ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان است که با مجموع‬ ‫دوران مشارکت و دوران اقساطی‬ ‫‪ ۲۰‬ساله‪ ،‬مبلغ اقساط ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی با اعالم این مطلب که‬ ‫افزایش سقف تسهیالت مسکن‬ ‫روستایی تا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان با‬ ‫تسهیالت یارانه دار در دستور کار‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬پیشنهاد افزایش‬ ‫سقف تسهیالت تا ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در شورای پول و اعتبار‬ ‫تصویب شده است‪ .‬مقرر شده تا‬ ‫تسهیالت یارانه دار مسکن روستایی‬ ‫با نرخ سود ‪ ۵‬درصد به متقاضیان‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن و همچنین‬ ‫طرح ویژه نوسازی و بهسازی‬ ‫واحدهای مسکونی روستایی‬ ‫پرداخت شود‪ .‬مازاد این تسهیالت‬ ‫تا سقف ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان با نرخ‬ ‫سود ازاد و ‪ ۱۸‬درصد محاسبه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اشتغال به کار ‪ 300‬نفر در هتل‬ ‫قصرالضیافه رکسان مشهد‬ ‫گزارش‬ ‫حضوری و تخصصی بین ‪ 290‬تا ‪300‬‬ ‫نفر به صورت قطعی جذب کار در هتل‬ ‫مذکور خواهند شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این نخستین بار درکشور‬ ‫است که بخش خصوصی در باالترین‬ ‫سطح استانداردهای روز به برگزاری‬ ‫ازمون تخصصی در صنعت هتلداری‬ ‫کشور اقدام کرده است‪.‬‬ ‫شیریان افزود‪ :‬گروه بین المللی‬ ‫هتل های رکسان به عنوان مشاور شرکت‬ ‫سمگا قبل از شروع کار نیروهای قطعی‬ ‫جذب شده‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی مقطعی با هماهنگی شرکت‬ ‫کاراد به صوت تئوری و عملی برای انان‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫شیریان گفت‪ :‬هتل ‪ 5‬ستاره‬ ‫قصرالضیافه مشهد با عنوان هتل‬ ‫قصرالضیافه رکسان مشهد در ‪ 5‬طبقه‬ ‫دارای ‪ 224‬اتاق و بیش از ‪ 466‬تخت دارد‪.‬‬ ‫گروه بین المللی هتل های رکسان زیر‬ ‫نظر شرکت “گروه سرمایه گذاری میراث‬ ‫فرهنگی و گردشگری ایران” سمگا “‬ ‫وابسته به گروه مالی گردشگری فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چادرملو در تالش برای استفاده‬ ‫حداکثری ازظرفیت ساخت داخل‬ ‫مهندس فرهاد اذرین فر معاون امور مالی و‬ ‫سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫در گفت و گویی با اعالم اینکه چادرملو در‬ ‫تالش برای استفاده حداکثری ازظرفیت ساخت‬ ‫داخل تجهیزات و قطعات یدکیِ مصرفی در‬ ‫مجتمع ِ‬ ‫های معدنی و صنعتی خود می باشد گفت‬ ‫‪ :‬در سال گذشته بالغ بر ‪ 1‬هزارو ‪ 446‬قلم قطعات‬ ‫و لوازم مصرفی جدید در بخش های استخراج ‪،‬‬ ‫کارخانه فراوری ‪ ،‬گندله سازی ‪ ،‬احیاء مستقیم‬ ‫و فوالدسازی‪ ،‬ساخت داخل شده و تا پایان سال‬ ‫‪ 1399‬در مجموع تعداد ‪ 28‬هزار قلم قطعات و‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬از مناب ِع داخلی تامین و جایگزینِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ساخت خارج گردیده است‪.‬‬ ‫قطعات مشابه‬ ‫وی افزود ‪ :‬تنها در سال ‪ 1399‬مبلغ ‪19‬‬ ‫میلیون یورو از محل استفاده از قطعات داخلی‬ ‫صرفه جوئی ارزی حاصل شده است که در‬ ‫مقایسه با سال ‪) 1398‬به مبلغ ‪ 11‬میلیون و ‪700‬‬ ‫هزار یورو( ‪ ،‬حدود مبلغ ‪ 7‬میلیون و ‪ 300‬هزار‬ ‫یورو افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مهندس اذرین فر همچنین با اشاره به طرح‬ ‫ها و برنامه های مطالعاتی‪ ،‬تحقیقـاتی و پـژوهشی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کـاهش مصـارف‬ ‫هدف‬ ‫چادرملو افزود‪ :‬بـا‬ ‫و هزینه های تولید ‪ ،‬افزایش بهره وری ‪ ،‬بهینه‬ ‫ِ‬ ‫کاهش مصرف انرژی‪ ،‬استفاده از فـن‬ ‫سازی و‬ ‫اوری هـای جدید‪ ،‬انـجام اصـالحات در خـطوط‬ ‫تـولید و بومی سازی و ساخت داخل قطعات‬ ‫صنعتی و ماشین االت طرح ها و پروژه های‬ ‫تحقیقاتی متعددی در حال اجراست‪ ،‬بطوریکه و‬ ‫تا پایان سال گذشته تعداد ‪ 77‬پروژه تحقیقاتی و‬ ‫پژوهشی انجام و خاتمه یافته است که اثرات ان‬ ‫در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید کنسانتره سنگ اهن و گندله ‪ ،‬کمک به‬ ‫کنترل و کاهش االینده های زیست محیطی ‪،‬‬ ‫کاهش زمان توقفات و هزینه های تعمیرات ‪،‬‬ ‫بومی سازی و ساخت داخل به خوبی مشهود‬ ‫است ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طبق برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته در سال جاری نیز تعداد ‪ 25‬پروژه‬ ‫پژوهشی و تحقیقاتی در مجتمع معدنی و تعداد‬ ‫‪ 34‬پروژه در مجتمع صنعتی شامل ‪ 14‬پروژه‬ ‫در گندله سازی‪ 13 ،‬پروژه در فوالد سازی و ‪7‬‬ ‫پروژه در احیاء مستقیم به مرحله اجراء درامده‬ ‫است ‪ .‬و عالوه بر ان نخستین جشنواره ایده‬ ‫های برتر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با‬ ‫هدف توجه به خالقیت و ایده پردازی کارکنان‬ ‫و ایجاد زمینه مناسب در جهت رشد و شکوفایی‬ ‫استعدادها‪ ،‬ترغیب کارکنان و کارگران به‬ ‫مشارکت در رشد و بالندگی شرکت‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬بهبود فرایند تولید وکاهش هزینه‬ ‫ها ‪ ،‬کاهش مصرف انرژی و داخلی سازی‬ ‫قطعات صنعتی و ماشین االت معدنی برگزار‬ ‫شد و خوشبختانه استقبال قابل توجهی نیز از این‬ ‫جشنواره به عمل امد بطوریکه ‪ 946‬ایده به دبیر‬ ‫خانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی در‬ ‫‪ ۱۱‬کارگروه ارزیابی‪ ،‬تعداد ‪ 483‬ایده به مرحله‬ ‫داوری راه یافتند و در نهایت ‪ 13‬ایده برتر در‬ ‫مراسم پایانی این جشنواره معرفی شدند ‪.‬‬ ‫اذرین فر تصریح کرد‪ :‬در عین حال از‬ ‫توانمندی مراکز علمی و پژوهشی ‪ ،‬نخبگان‬ ‫دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان غافل‬ ‫نبودیم به همین جهت اقدام به تاسیس مرکز‬ ‫نواوری‪ ،‬تحقیق و توسعه چادرملو در برج‬ ‫فناوری و نواوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر‬ ‫تهران نمودیم ‪.‬همچنین تاکنون تفاهم نامه هائی‬ ‫با مراکز علمی و ازمایشگاهی شامل دانشگاه‬ ‫های یزد‪ ،‬اردکان ‪ ،‬میبد و پیام نور یزد با هدف‬ ‫پیوند زدن و ارتباط مستقیم تجربیات نخبگان‬ ‫صنعتی با ظرفیت های علمی و نخبگان دانشگاهی‬ ‫منعقد گردیده است‪ ،‬معاون مالی و سرمایه انسانی‬ ‫چادرملو در ادامه افزود‪ :‬در سال گذشته دوره‬ ‫ِ‬ ‫های اموزشی کارکنا ِن امانی و پیمانکاران‪ ،‬به‬ ‫تعداد ‪ 2‬هزارو‪ 710‬نفر به میزان ‪ 28‬هزارو‪615‬‬ ‫نفر ساعت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی‬ ‫برگزار گردیده و برنامه های اموزشی برای‬ ‫کارکنان بمنظور پیشگیری و جلوگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا هم اجراء گردید‪.‬‬ ‫در تداوم برنامه های ارتباط صنعت با‬ ‫دانشگاه نیز ‪ ،‬دوره های کاراموزی دانشجویان‬ ‫دانشگاههای کشور ‪ ،‬در گرایشـهای معدن ‪،‬‬ ‫استـخراج ‪،‬فـراوری ‪ ،‬مهندسی صنایع و شیمی‪،‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬مهندسی مواد و متالوژی در‬ ‫مجتمع های معدنی و صنعتی به تعداد ‪ 26‬نفر‬ ‫و به میزان ‪ 5‬هزارو ‪ 883‬نفر ساعت برگزار‬ ‫گردیده است‬ ‫حدود‪13‬هزارصندوقاماناتبانکگردشگری‬ ‫درخدمتحفظدارایی هایارزشمندمردم‬ ‫صندوق های امانات بانک گردشگری با هدف‬ ‫حفظ اسناد و دارایی های ارزشمند مشتریان از سال‬ ‫های گذشته در شعب منتخب بانک دایر شده و در‬ ‫خدمت مردم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری‪ ،‬در‬ ‫مجموع تعداد صندوق های امانات این بانک شامل‬ ‫بیش از ‪ 10‬هزار و ‪ 500‬صندوق کوچک‪ ،‬بیش از یک‬ ‫هزار و ‪ 200‬صندوق متوسط و بیش از یک هزار و‬ ‫‪ 200‬صندوق بزرگ را شامل می شود‪.‬‬ ‫تا سال گذشته ‪ 4‬شعبه در تهران و شهرستانها‬ ‫دارای صندوق های امانات فعال بود اما از سال جاری‬ ‫تعداد شعب فعال دارای صندوق های امانات بیشتر‬ ‫شده و بتدریج رو به افزایش است‪.‬‬ ‫در سال جاری‪ ،‬صندوق های فعال سه شعبه بانک‬ ‫گردشگری در تهران به مجموع صندوق های فعال‬ ‫افزوده شد و اکنون ‪ 7‬شعبه صندو ق های امانات خود‬ ‫را به مشتریان و متقاضیان اجاره می دهند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ :‬قرار است تا پایان سال‬ ‫جاری نیز چهار شعبه دیگر بانک گردشگری در‬ ‫تهران نیز بتدریج فعال شوند تا مجموع شعب صندوق‬ ‫امانات فعال شعب بانک به ‪ 11‬شعبه در کشور برسد‪.‬‬ ‫در حال حاضر در تهران شعب سیدجمال الدین‪،‬‬ ‫گلوبندک‪ ،‬امام حسین(ع)‪ ،‬سه راه عمار و مهستان‬ ‫و شعب مرکزی در کرمان و اصفهان دارای صندوق‬ ‫امانات فعال و در خدمت مردم و مشتریان بانک‬ ‫گردشگری هستند‪.‬‬ ‫صندو ق های امانات بانک گردشگری در شرایط‬ ‫امروز بهترین راه برای حفظ اسناد ارزشمند و‬ ‫سرمایه های مردم است‪.‬‬ ‫شرایط استفاده از صندوق امانات بانک‬ ‫گردشگری برای همه افراد یکسان و مدت اجاره‬ ‫این صندو ق ها یک ساله است و تمدید ان منوط به‬ ‫موافقت بانک خواهد بود‪ .‬زمان استفاده از صندوق‬ ‫امانات بانک نیز فقط در ساعات اداری میسر است‪.‬‬ ‫بانک گردشگری ‪ 100‬شعبه در سراسر کشور‬ ‫دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هم استانی ها رعایت کنند‬ ‫سویهامیکروندرگیالنمشاهدهشد‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تاکید بر رعایت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی گفت‪ :‬موارد ابتال به سویه امیکرون در گیالن مشاهده شد‪.‬دکتر ابتین حیدرزاده در گفتوگو با خبرنگاران‪ ،‬با اشاره به تاثیر پروتکل های‬ ‫بهداشتی برای پیشگیری از شیوع سویه امیکرون ویروس کووید‪ ،۱۹‬اظهار کرد‪ :‬در استان گیالن موارد ابتال از سویه امیکرون مشاهده شده و انتظار می رود هم استانی ها بیش از گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند‪.‬وی افزود‪ :‬حفظ فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در مکان های شلوغ و دورهمی ها می تواند مانع از شیوع سویه جدید کرونا در استان شود‪.‬حیدرزاده با بیان اینکه عالئم ابتال به امیکرون شبیه سرماخوردگی است گفت‪ :‬برای احتیاط بیشتر و حفظ سالمتی‬ ‫اطرافیان‪ ،‬کسانی که عالئمی شبیه سرماخوردگی مانند سردرد‪ ،‬گلودرد و خستگی در خود مشاهده می کنند‪ ،‬بهتر است از سایر اعضای خانواده دوری کرده و خود را قرنطینه کنند‪.‬معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن تصریح کرد‪ :‬اقدام به‬ ‫دریافت واکسیناسیون کووید‪(۱۹‬دزهای دوم و سوم) و رعایت پروتکل های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و دوری از اجتماعات و مراکز شلوغ می تواند در کنترل و پیشگیری از شیوع امیکرون بسیار تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫شهروندانیزدی‬ ‫درمحاصرهواحدهای‬ ‫االیندهزیستمحیطی‬ ‫تشدید الودگی هوای یزد در هفته های اخیر ؛‬ ‫از یزد‪ ،‬سالهای متمادی است‬ ‫که الودگی هوای ناشی از وجود‬ ‫کارخانه های ریز و درشت در نزدیکی‬ ‫شهرها به عنوان دغدغه مردم و فعاالن‬ ‫محیط زیست مطرح است و سالمت‬ ‫و زندگی هزاران نفر را نیز تهدید‬ ‫می کند و در مواقعی از سال نیز‬ ‫شدت الودگی به حدی می رسد که‬ ‫هواشناسی مجبور به اعالم هشدار و‬ ‫اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫کارخانه های متعدد در شهرک‬ ‫های صنعتی اطراف یزد به ویژه‬ ‫دشت اردکان که به محور اردکان‬ ‫یزد مشهور است یا خارج از ناحیه‬ ‫و شهرک های صنعتی رفته رفته یزد‬ ‫را در زمره شهرهای الوده کشور‬ ‫قرار داد تا جایی که در بسیاری از‬ ‫روزهای سال عنوان االینده را به‬ ‫دنبال خود یدک می کشد اما هنوز‬ ‫کسی از این الودگی ها حرفی نزده‬ ‫و به هشدارهای هواشاسی بسنده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کافی است تا در طول روز و‬ ‫حتی تاریکی شب گشتی در شهرک‬ ‫ها بزنید تا متوجه شوید استفاده از‬ ‫سوخت های غیراستاندارد شبانه چه‬ ‫بالیی بر سر ریه های مردم در طول‬ ‫روز می اورد‪ .‬یا حتی بدون نیاز به‬ ‫ورود به شهرک های صنعتی و حریم‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬از دور نیز االیندگی‬ ‫هوا به وضوح قابل مشاهده است اما‬ ‫در این سال ها هربار که حرفی از‬ ‫االیندگی هوا گفته شده مسئوالن‬ ‫با تکذیب این موضوع‪ ،‬حرفی از‬ ‫الودگی هوا نزدند و حتی این مهم را‬ ‫نادرست دانستند‪.‬‬ ‫الودگی هوای تهران‬ ‫هوای یزد الوده تر از تهران‬ ‫رئیس کمیسیون خدمات شهری‬ ‫و محیط زیست شورای شهر یزد اما با‬ ‫تایید االیندگی هوای شهر یزد گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه هوای یزد الوده تر از تهران‬ ‫است و االینده های شهری یزد در‬ ‫حال گسترش است‪.‬‬ ‫محسن ابوترابی با بیان اینکه‬ ‫موادی همچون مونوکسید کربن‪،‬‬ ‫دی اکسید گوگرد‪ ،‬هیدروکربن های‬ ‫سوخته نشده و ترکیبات سربی از‬ ‫موادی هستند که باعث الودگی هوا‬ ‫می شود اظهار داشت‪ :‬متاسفانه این‬ ‫استان به شدت تحت تاثیر الودگی‬ ‫هوا و پیامد های ناشی از هجوم توفان‬ ‫های شنی و ریزگردها به عنوان یک‬ ‫االینده طبیعی قرار دارد و فعالیت‬ ‫کارخانه ها نیز به ان افزوده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬الودگی هوای یزد‬ ‫می رود تا به یکی از مشکالت شهری‬ ‫تبدیل شده و اثار زیان بار کوتاه ‬ ‫مدت و بلندمدتی از خود برجای‬ ‫بگذارد که اگر متولیان امر در این باره‬ ‫اقدام جدی نکنند این وضعیت بحرانی‬ ‫شده و نمی توان کنترل کرد‪.‬‬ ‫ابوترابی با انتقاد از عملکرد‬ ‫گذشته و عدم پاسخگویی در قبال‬ ‫وظایف اظهار داشت‪ :‬براساس انچه‬ ‫که هواشناسی هشدار داده است‪،‬‬ ‫تنفس مردم دچار اختالل شده و اگر‬ ‫به وضع الودگی نرسیم این مسئله از‬ ‫مرز هشدار هم خواهد گذشت‪.‬‬ ‫واحد‪-‬صنعتی‪-‬االینده‪-2‬‬ ‫خواست مردم؛ توجه جدی به‬ ‫محیط زیست و تعطیلی االینده ها‬ ‫مصطفی یاراحمدی یکی از‬ ‫فعاالن محیط زیست در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار ایلنا‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫سرمایه گذارها در قبال اشتغال و‬ ‫توسعه‪ ،‬واحدهای تولیدی را در‬ ‫جاهایی احداث می کنند که گرچه‬ ‫چندان به شهر نزدیک نیست اما در‬ ‫جایی قرار دارد که االیندگی ان‬ ‫برای شهر است در صورتی که چنین‬ ‫کارخانه های االینده ای باید در جای‬ ‫دور از محیط شهری ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاثیر منفی برخی‬ ‫واحدهای تولیدی شیمیایی بر محیط‬ ‫زیست و پوشش گیاهی منطقه افزود‪:‬‬ ‫پسماند حاصل از مواد پتروشیمی‬ ‫حتی بر اب نیز تاثیر دارد و ضرر و‬ ‫زیان ان در یزد که با تنش شدید ابی‬ ‫مواجه است قابل توجیه نیست‪.‬‬ ‫یاراحمدی با بیان اینکه هوای‬ ‫پاک از نعمت های الهی و حق همه‬ ‫است ادامه داد‪ :‬الودگی هوا موجب‬ ‫بروز مشکالت روانی هم می شود که‬ ‫هنگام الودگی رفتارهای توام با تنش‬ ‫هم افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫با اشاره به اینکه باید احداث‬ ‫فضای سبز‪ ،‬مدیریت صحیح پسماند‬ ‫و پساب واحدهای صنعتی به جد‬ ‫مورد بررسی و تایید قرار گیرد و‬ ‫کسانی که رعایت نمی کنند مجاز به‬ ‫فعالیت نباشند عنوان کرد‪ :‬شنیده شده‬ ‫یک سری مجوزها بر اساس فشار بر‬ ‫مسئوالن صادر می شود که اگر این‬ ‫موضوع صحت داشته باشد باید فاتحه‬ ‫یزد را خواند چون نه اب داریم و نه‬ ‫فضای سبز و هوای سالم برای تنفس‪.‬‬ ‫سنجش هوا‬ ‫افزایش غلظت االینده های جوی‬ ‫در استان یزد‬ ‫تردد زیاد خودروها در محور‬ ‫مهریز‪-‬یزد‪-‬اردکان و استقرار صنایعی‬ ‫که عمدتا شامل کوره های اجر پزی‪،‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪ ،‬فوالد سازی‪،‬‬ ‫گندله سازی‪ ،‬نساجی‪ ،‬کارخانه های‬ ‫سیمان‪ ،‬گچ و ‪ ...‬است‪ ،‬باعث شده تا‬ ‫مقدار باالی االینده های هوا افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫افزایش غلظت االینده های‬ ‫جوی در استان یزد هم عالوه بر اثار‬ ‫بسیار مضری که برای محیط زیست‪،‬‬ ‫پوشش گیاهی‪ ،‬اثار تاریخی و‪...‬‬ ‫دارد‪ ،‬به شدت سالمتی مردمان این‬ ‫دیار را با خطر رو به رو ساخته و‬ ‫حتی عامل اصلی مرگ و میر بیماران‬ ‫قلبی و عروقی‪ ،‬تنفسی و سرطان ها‬ ‫در استان هم الودگی هواست اما‬ ‫ازاردهنده تر از همه این ها سکوت‬ ‫تلخ مسئوالن در مورد الودگی هوا‬ ‫و صدور مجوزهای بی ضابطه در‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫اردکان در حالی طی ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬روزهای زیادی را با شرایط‬ ‫خطرناک الودگی هوا سپری کرده‬ ‫که مردم و رسانه ها منتظر واکنش‬ ‫خاص و فوری در رابطه با اعمال‬ ‫محدودیت ها یا ارائه راهکاری برای‬ ‫برون رفت از این وضعیت هستند‪.‬‬ ‫شاخص کیفی هوا در اردکان در‬ ‫اغلب روزهای ماه جاری بنا بر اعالم‬ ‫نمایشگرهای سطح شهر همواره در‬ ‫وضعیت ناسالم و گاه خطرناک برای‬ ‫گروه های حساس جامعه بوده است‬ ‫اما تنها به تعطیلی چند روزه مدارس‬ ‫بخش مرکزی این شهرستان شامل‬ ‫شهرهای احمداباد و روستاهای ترک‬ ‫اباد و چاه افضل اکتفا شده است‪.‬‬ ‫تنها ‪ ۱۵‬واحد االینده تعطیل شد‬ ‫طی این روزها شاخص کیفیت‬ ‫هوا گاه به نزدیک ‪ ۲۰۰‬نیز رسیده‬ ‫و طی روز گذشته شاخص کیفیت‬ ‫هوای اردکان ‪ ۱۹۶‬و ابتدای صبح‬ ‫امروز‪ ۱۶۲ ،‬یعنی در وضعیت ناسالم‬ ‫قرار داشته و به غیر از کارشناسان‬ ‫هواشناسی و گاهی هم محیط زیست‪،‬‬ ‫بقیه مسئوالن در این خصوص حرفی‬ ‫نزدند‪.‬‬ ‫سید مصطفی میرزاده؛ مسئول‬ ‫پایش هوای اداره کل محیط زیست‬ ‫استان یزد با اشاره به وضعیت نامناسب‬ ‫و الودگی شدید هوا در دو شهرستان‬ ‫اردکان و میبد که منجر به تعطیلی‬ ‫مدارس شده بود اظهار داشت‪ :‬بر‬ ‫اساس داده های به دست امده‬ ‫تصمیمات جدی برای برخورد با‬ ‫االیندگی اتخاذ شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای جلوگیری از‬ ‫الودگی هوا با نظارت بازرسان ‪۱۵‬‬ ‫واحد االینده تعطیل شد و حتی‬ ‫دوربین های نظارتی نصب شده تا ‪۲۴‬‬ ‫ساعته رصد وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مسئول پایش هوای اداره کل‬ ‫محیط زیست استان یزد با بیان اینکه‬ ‫محیط زیست در ساعت های ناسالم‬ ‫نظارت بر واحد های االینده دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نظارت ها تا رسیدن به وضعیت‬ ‫ثبات ادامه دارد و با قاطعیت با صنایع‬ ‫االینده برخورد می شود و تصمیمات‬ ‫مهمی برای استقرار نیافتن صنایع در‬ ‫حال شکل گیری است‪.‬‬ ‫پلمب برخی مراکز چاپ قم به‬ ‫دلیل تخلفات انتخاباتی‬ ‫با تاکید بر اینکه هدف اصلی‬ ‫این پایش ها‪ ،‬بررسی وضعیت زیست‬ ‫محیطی صنایع و معادن استان‪،‬‬ ‫برخورد با واحدهای متخلف و‬ ‫شناسایی واحدهای االینده جدید‬ ‫و در نهایت کمک به کاهش بار‬ ‫الودگی است اظهار داشت‪ :‬خروجی‬ ‫تمام صنایع باید مطابق استانداردهای‬ ‫زیست محیطی باشد و صنایعی که‬ ‫از سوخت های جایگزین گاز طبیعی‬ ‫استفاده می کنند باید خروجی‬ ‫دودکش هایشان مطابق استاندارد‬ ‫محیط زیست باشد‪.‬‬ ‫مسئول پایش هوای اداره کل‬ ‫محیط زیست استان یزد با اشاره به‬ ‫اینکه در فصول سرد سال که سطح‬ ‫زمین سرد شده و شرایط وارونگی‬ ‫دما اتفاق می افتد‪ ،‬شاهد انباشت‬ ‫االینده ها هستیم گفت‪ :‬این اتفاق‬ ‫به دلیل عدم حرکات عمودی هوا‬ ‫و شرایط پایداری هوا حاکم بوده‬ ‫و شاهد انباشت االینده ها در اکثر‬ ‫شهرهای صنعتی بویژه یزد هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬توسعه صنعتی‬ ‫بدون توجه به محیط زیست‪ ،‬توسعه‬ ‫پایدار را با مخاطرات جدی روبرو‬ ‫می کند‪ .‬مسئوالن اما در شرایطی که‬ ‫دولت تازه نفس روی کار امده و‬ ‫مبارزه با فساد را به عنوان جدیترین‬ ‫شعار و برنامه عملیاتی در دستور‬ ‫کار دارد باید تدابیری بیندیشند تا با‬ ‫لغو مجوزهای بی ضابطه و تعطیلی‬ ‫واحدهای االینده‪ ،‬این شهر بیشتر از‬ ‫این در محاصره واحدهای تولیدی‬ ‫قرار نگیرد و دشت اردکان که پیش‬ ‫از انقالب به عنوان دشت ممنوعه‬ ‫شناخته شده بیش از این پذیرای‬ ‫واحدهای تولیدی االینده نباشد که‬ ‫احداث واحدهایی از جمله ذوب‬ ‫اهن و واحدهای اب بر‪ ،‬چیزی جز‬ ‫االیندگی برای مردم ندارد‬ ‫گزارش‬ ‫ایران زمین‬ ‫خسارت ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫سیل به سیستان و بلوچستان‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫بارندگی و سیل اخیر یک هزارو ‪ ۹۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان به بخش های راه‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫حمل و نقل‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬اب و فاضالب‪،‬‬ ‫شیالت‪ ،‬زیرساخت ها و ساختمان های اداری‬ ‫این استان خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫به نقل استانداری‪ ،‬حسین مدرس‬ ‫خیابانی روز سه شنبه در نشست ویدئو‬ ‫کنفرانسی جلسه هیات دولت با موضوع‬ ‫ارائه گزارش پیرامون سیل اخیر جنوب‬ ‫سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تمامی‬ ‫شهرستا ن های استان دچار بحرا ن های مختلف‬ ‫هستند و فرمانداری ها به عنوان مدیریت‬ ‫بحران شهرستان حتی کمترین امکانات را‬ ‫هم در اختیار ندارند اظهارداشت‪ :‬در جریان‬ ‫سیالب اخیر پنج جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫بحران استان با حضور مسووالن کشوری و‬ ‫استانی برگزار شد؛ اما با دست خالی بدون‬ ‫امکانات‪ ،‬تجهیزات و منابع مالی کاری از‬ ‫پیش نمی رود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ ۲۱۰ :‬تیم عملیاتی‬ ‫متشکل از گروه های جهادی‪ ،‬خیران‪ ،‬نهادها‪،‬‬ ‫دستگاه های اجرایی و نیروهای کمکی‬ ‫شهرداری مشهد عملیات تخلیه اب منازل‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬دی ‪ 1400‬شماره ‪1511‬‬ ‫و معابر شهر کنارک را بر عهده داشتند که‬ ‫متاسفانه به دلیل کمبود جایگاه سوخت برای‬ ‫تامین سوخت این ماشین االت با مشکل‬ ‫جدی مواجه بودیم‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره‬ ‫به اینکه با تدارک تجهیزات تخلیه اب در‬ ‫اولین اقدام‪ ،‬ظرف مدت ‪ ۷۲‬ساعت اب‬ ‫معابر اصلی و فرعی و منازل تخلیه شد‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به سیالب خیز بودن نوار‬ ‫ساحلی جنوب استان عالوه بر پایگاه ثابت‬ ‫بحران‪ ،‬استقرار جایگاه سوخت سیار برای‬ ‫سوخت رسانی به ماشین االت امدادی و‬ ‫اختصاص یک فروند بالگرد امدادرسانی به‬ ‫این منطقه ضروری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در ‪ ۱۶‬شهرستان‬ ‫خساراتی از جمله مسدود شدن ‪ ۳۰۰‬راه‬ ‫مواصالتی روستایی و قطعی برق در ‪۳۰۰‬‬ ‫روستا اتفاق افتاد ضمن اینکه بخش عمده ای‬ ‫از منازل مسکونی و لوازم خانگی مردم در‬ ‫شهر کنارک از بین رفته و خسارت های‬ ‫عمده نیز به کشاورزی شهرستان های زراباد‬ ‫و دشتیاری وارد شده است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی تاکید کرد‪ :‬بافت شهری‬ ‫کنارک فرسوده است و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬خانه‬ ‫نیاز به احداث مجدد و بیش از ‪ ۲‬هزار خانه‬ ‫نیاز به بازسازی دارد که مردم این شهر‬ ‫انتظار دارند؛ با تخصیص تسهیالت طرح‬ ‫جهش مسکن بخشی از مشکالتشان مرتفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چهار هزارو ‪۱۰۰‬‬ ‫خانواده مشمول اهدای بسته لوازم خانگی‬ ‫هستند که کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫تامین تعداد یک هزارو ‪ ۱۷۵‬بسته را بر عهده‬ ‫گرفته است گفت‪ :‬کمبود جایگاه های عرضه‬ ‫سوخت در مناطق شهری و جاده های برون‬ ‫شهری استان به شدت وجود دارد‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان خطاب‬ ‫به وزیر نفت اظهارداشت‪ :‬در نقاط شهری‬ ‫و جاده های بین شهری این استان به شدت‬ ‫کمبود جایگاه سوخت داریم و مردم با‬ ‫مشکالت جدی روبرو هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬احداث جایگاه‬ ‫سوخت درون شهری و بین شهری در سفر‬ ‫رییس جمهور به سیستان و بلوچستان مصوب‬ ‫شده که انتظار داریم با صدور مجوز از سوی‬ ‫وزارت نفت هرچه زودتر بحران سوخت‬ ‫استان که کمتر از سایر بحران ها نیز نیست‪،‬‬ ‫به طور جدی حل شود‪.‬‬ ‫سیاست های اشتباه‪،‬صنعت فرش را‬ ‫هم به ویرانی کشاند‬ ‫از شیراز فر ش های دستباف کشور و‬ ‫استان فارس که روزی ‪ 85‬درصد بازارهای‬ ‫دنیا را به خود اختصاص داده بودند در‬ ‫حال حاضر به دلیل مشکالت فراوان یکی‬ ‫پس از دیگری از بازار ها رانده شدند و‬ ‫در حال حاضر تنها سهم فر ش های دستباف‬ ‫ایرانی از بازارهای جهانی حدود ‪12‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫اگرچه در سا ل های گذشته افراد‬ ‫و خانواد ه های زیادی از طریق صنعت‬ ‫فرش ارتزاق می کردند اما در حال‬ ‫حاضر وضعیت به گونه ای شده که تنها‬ ‫پیشکسوتان و قدیمیان این صنعت در‬ ‫بازار حضور دارند و افراد و فعاالن برای‬ ‫کسب در امد و روزی به دیگر مشاغل رو‬ ‫اورد ه اند‪.‬‬ ‫سهم ‪ 12‬درصدی فرش ایرانی از‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫ان طور که مفرحی رئیس اتحادیه‬ ‫فروشندگان فرش دستباف شیراز می گوید‪:‬‬ ‫در حال حاضر وضعیت بازار فرش‬ ‫دستباف به هیچ وجه جالب نیست و دالیل‬ ‫زیادی باعث شده تا وضعیت ان در کشور‬ ‫و استان فارس روز به روز بدتر و بد تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫غالمرضا مفرحی در گفت و گو با ایلنا‬ ‫با اشاره به اینکه صادرات یکی از دالیل‬ ‫مهم رونق فرش به شمار می رود اما وجود‬ ‫مشکالت بسیار در صادرات باعث شده تا‬ ‫به شدت با مشکل مواجه شویم ‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫به رغم اینکه در ‪ 30‬الی ‪ 40‬سال گذشته‬ ‫حدود ‪ 80‬درصد بازارهای جهانی در‬ ‫مشت فرش های ایرانی بود اما متاسفانه در‬ ‫حال حاضر وضعیت به گونه ای شده که‬ ‫سهم فر ش های دستباف ایرانی از بازارهای‬ ‫جهانی حدود ‪ 12‬درصد و به صورت‬ ‫متزلزل است‪.‬‬ ‫دخالت دولتی ها در فرش سبب افول‬ ‫فرش های دستباف فارس در بازارهای‬ ‫جهانی شد‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان فرش‬ ‫دستباف شیراز با اشاره به اینکه متاسفانه‬ ‫دخالت های دولت و ارگا ن های مختلف در‬ ‫فعالیت های فرش سبب افول جایگاه فرش‬ ‫دستباف ایرانی و استان فارس در دنیا شد‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬شوربختانه وضع قانو ن های‬ ‫متفاوت و دخالت در امور فعاالن فرش‬ ‫مانند ارائه جایزه صادراتی‪ ،‬برگرداندن‬ ‫ارز‪ ،‬وجود بخشنامه های متفاوت و‪......‬‬ ‫سبب شد تا صادر کنندگان فرش با‬ ‫ابهامات زیادی مواجه شوند‪.‬‬ ‫مفرحی با اشاره به اینکه متاسفانه‬ ‫تمام این موارد سبب شد تا تجار اروپایی‬ ‫نتوانند با صادرکنندگان ایرانی همکاری‬ ‫کنند‪ ،‬بیان می کند ‪ :‬دخالت مسئوالن باعث‬ ‫شد تا تجار اروپایی برای خرید فرش به‬ ‫کشورهایی مانند ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬پاکستان‬ ‫و‪ .....‬رجوع کنند و سرمایه هایشان را برای‬ ‫خرید در این کشورها هزینه کردند‪.‬‬ ‫تغییر قوانین صادراتی بافندگان را از‬ ‫ادامه فعالیت سرد کرد‬ ‫وی با بیان اینکه مقرون به صرفه نبودن‬ ‫تولید فرش سبب شد تا تولید کنندگان از‬ ‫این فعالیت دست بکشند می گوید‪ :‬تغییر‬ ‫مدام قوانین در حوزه صادراتی‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه های تولید‪ ،‬نبود زیر ساخت های‬ ‫صادراتی مانند ریلی‪ ،‬هوایی‪ ،‬دریایی‬ ‫و ‪...‬سبب شد تا تولید کنندگان فرش‬ ‫دستباف استان یکی پس از دیگری از این‬ ‫حرفه دست بکشند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان فرش‬ ‫دستباف شیراز با اشاره به اینکه مشکالت‬ ‫در برگشت ارز هم سبب شد تا صادر‬ ‫کنندگان در مبادالت بانکی هم با مشکل‬ ‫مواجه شوند ادامه می دهد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫گیر بودن اقتصاد در سیاست مشکالت‬ ‫متعددی برای فعاالن فرش ایجاد کرده‬ ‫است و اگرچه در تمام دنیا سیاست دنباله‬ ‫رو اقتصاد است اما در ایران اتفاق رخ‬ ‫نمی دهد که این مهم باعث بروز شکست‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بیشترین گبه در فارس تولید می شود‬ ‫مفرحی در ادامه با بیان اینکه وضعیت‬ ‫بازار فرش دستباف استان در کشور بد‬ ‫نیست می افزاید‪ :‬حدود ‪ 35‬درصد فرش‬ ‫دستباف کشور در استان فارس تولید می‬ ‫شود و این در حالی است که بیشتر میزان‬ ‫تولید گبه و گلیم در فارس تولید می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان فرش‬ ‫دستباف شیراز با اشاره به اینکه نبود‬ ‫قالیشویی های مناسب و فعالیت های‬ ‫صادراتی سبب شده تا فرش های دستباف‬ ‫در استان هایی مانند تهران اماده و به‬ ‫دیگر کشورها صادر شود می گوید‪ :‬در‬ ‫نتیجه این مهم سبب شده تا فرش فارس در‬ ‫گمرکات به نام دیگر استان ها صادر شود‪.‬‬ ‫بافندگان فرش دلسرد شد ه اند‬ ‫وی با اشاره به اینکه مقرون به صرفه‬ ‫نبودن تولید گبه و گلیم و فرش دستباف‬ ‫باعث شده تا این فر ش ها هم رو به افول‬ ‫رود خاطر نشان می کند‪ :‬شوربختانه‬ ‫در حال حاضر دیگر بافت فرش برای‬ ‫بافندگان به هیچ وجه توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد و این در حالی است که بافندگان‬ ‫فرش به هر کار دیگری رو بیاورند از‬ ‫دستمزد باالتری برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫فرش ‪2‬‬ ‫مفرحی با اشاره به اینکه باال بودن‬ ‫نرخ پشم و قیمت رنگ به دلیل وارداتی‬ ‫بودن ان و ‪ .....‬باعث شده تا بافندگان با‬ ‫مشکالت متعددی مواجه شوند بیان می‬ ‫کند‪ :‬متاسفانه مقرون به صرفه بودن پشم‬ ‫خام به کشورهای افغانستان و پاکستان هم‬ ‫سبب شده که در تولید مواد اولیه فرش هم‬ ‫با مشکل مواجه شویم‪.‬‬ ‫خام فروشی مواد اولیه تولید فرش را‬ ‫در فارس کاهش داد‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان فرش‬ ‫دستباف شیراز در ادامه با اشاره به اینکه‬ ‫پشم های گوسفند ایرانی به دلیل مرغوبیتی‬ ‫که دارد به دیگر کشورها صادر می شود‬ ‫می گوید‪ :‬خام فروشی مواد اولیه مانند‬ ‫پشم سبب شده تا میزان تولید فرش در‬ ‫استان فارس کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وجود دو نوع فرش‬ ‫دستباف سبب شده تا بتوانیم در این بخش‬ ‫فعالیت کنیم می افزاید‪ :‬تنوع باالی فرش‬ ‫های ماشینی و ارزان بودن ان سبب شده تا‬ ‫مردم از خرید این فرش استقبال کنند‪.‬‬ ‫مفرحی با بیان اینکه همواره مردم‬ ‫از خرید فرش دستباف استقبال می کنند‬ ‫می گوید‪ :‬متاسفانه دولت تولید کنندگان‬ ‫فرش دستباف را اذیت می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اگر دولت در‬ ‫سال های گذشته انرژی که در تولید و‬ ‫صنعت خودرو صرف کرد را در تولید‬ ‫فرش دستباف سرمایه گذاری کرده بود‬ ‫قطعا وضعیت فرش دستباف در بسیاری از‬ ‫موارد مانند اشتغالزایی موفق تر بود می‬ ‫گوید‪ :‬در سال های ‪ 57‬تا ‪ 58‬حدود ‪25‬‬ ‫درصد از جمعیت کشور درامدشان بر‬ ‫اساس بافتن و ‪ ....‬فرش بود این در حالی‬ ‫است که حدود ‪ 20‬نفر در تولید فرش‬ ‫نقش دارند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان فرش‬ ‫دستباف شیراز با اشاره به اینکه متاسفانه‬ ‫بازار اروپا وضعیت مناسبی در بخش فرش‬ ‫ندارد می گوید‪ :‬هرچند که بازار امریکا‬ ‫یکی از بهترین بازارها در فروش فرش‬ ‫به شمار می رود اما نبود راه و ورود به‬ ‫بازار این کشور سبب شده تا نتوانیم در‬ ‫صادرات موفق باشیم‪.‬‬ ‫فر ش های ایرانی با لیبل پاکستان به‬ ‫امریکا فروخته می شود‬ ‫وی با بیان اینکه در شرایط فعلی‬ ‫بعضی از بافندگان با دور زدن از طریق‬ ‫کشور پاکستان و فروش فرش مرغوب‬ ‫ایران با لیبل پاکستان اقدام به صادرات‬ ‫فرش به امریکا می کنند می افزاید‪ :‬قطعا‬ ‫این مهم بسیار هزینه بر است‪.‬‬ ‫مفرحی با بیان اینکه در شرایط فعلی‬ ‫کشورهای دبی‪ ،‬امارات‪ ،‬کویت و ‪....‬‬ ‫دیگر توانی در فروش فرش ندارند ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬با توجه به اینکه کشور عربستان‬ ‫هم از دیگر بازارهای مهم فروش فرش‬ ‫به شمار می رود اما مشکالت در روابط‬ ‫سیاسی سبب شده تا راهی برای فروش در‬ ‫این کشور نداشته باشیم‪.‬‬ ‫بازارهای جهانی را از دست داده ایم‬ ‫پایدار یکی از فعاالن حوزه فرش هم‬ ‫در ادامه با اشاره به اینکه افزایش نرخ‬ ‫تورم و گرانی ها سبب شده تا مردم از‬ ‫خرید فرش استقبال نکنند‪ ،‬می گوید‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه قیمت فر ش های دستباف‬ ‫با ماشینی تفاوت زیادی نداشته باشد اما‬ ‫متاسفانه مردم از خرید فرش دستباف‬ ‫استقبال نمی کنند‪.‬‬ ‫وی در گفت و گو با ایلنا با اشاره‬ ‫به اینکه نبود صادرات و مشتر ی های‬ ‫داخلی باعث شده تا تولید کنندگان‬ ‫فرش با مشکل مواجه شوند می افزاید‪:‬‬ ‫در حال حاضر دیگر کشورها از خرید‬ ‫فرش دستباف استان استقبال نمی کنند‬ ‫که متاسفانه تمام این موارد سبب شده تا‬ ‫بازارهای جهانی فرش را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫پایدار با بیان اینکه در حال حاضر تنها‬ ‫قشر سنتی و قدیمی در بازار فرش شیراز‬ ‫فعالیت می کنند می گوید‪ :‬این مهم سبب‬ ‫شده تا افراد همواره به امید فردایی بهتر‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫این مغازه دار با بیان اینکه بافندگان‬ ‫هم در شرایط فعلی به یک پنجم کاهش‬ ‫یافته ‪ ،‬می افزاید‪ :‬افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫و ‪ ...‬سبب شده تا بافندگان فرش دستباف‬ ‫دیگر رمقی برای فعالیت نداشته باشند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬محمدرضا طاهری‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬دی ‪ 1400‬شماره ‪1511‬‬ ‫جامعه‬ ‫اجرای یک قانون در انتظار تصویب مجلسی ها‬ ‫منعمدرسه داریمسئوالنکشوری‬ ‫مدیرکلمدارسومراکزغیردولتیوزارتاموزشوپرورشازموافقتکمیسیوناموزشباپیشنهادتسریقانون«ممنوعیتمدرسه داریبرایمسئوالنکشور»خبردادوگفت‪:‬بایدمنتظربمانیمتاببینیمطرحنمایندگانمجلسپیرامونتعارضمنافع‪،‬درصحنعلنیهمرایمی اوردیاخیر‪.‬سعیدصالحدراینباره‬ ‫اظهارکرد‪:‬وزارتاموزشوپرورشدرسال‪ ۹۸‬بهصورتداوطلبانهبخشنامه ایراباموضعیتتعارضمنافعصادرکردکهبراساساناعضایشوراهاینظارتوشورایسیاست گذارینبایدمدرسهرا هاندازیشدهداشتهباشندواگردارندبایدازسمتخوداستعفاءدهندوکنارهگیریکنند‪.‬ویافزود‪:‬مهلتیهمداده‬ ‫شدوایناتفاقافتاد‪.‬حدود‪ ۱۸۳‬نفرمشمولشدهبودندکهیاتوقفهمکاریبرایشانزدندویاخودشاناستعفادادندکهازجملهانهامی توانبهرئیساسبقسازمانمدارسغیردولتیاشارهکرد‪.‬مدیرکلمدارسومراکزغیردولتیوزارتاموزشوپرورشبابیاناینکهدرحالحاضرانبخشنامهبرایاعضایشورای‬ ‫نظارتشاملروسایادارات‪،‬معاونینوغیرهپابرجاواینمحدودیتبرقراراستگفت‪:‬چندیپیشمجلسطرحیراباهمینموضوعارائهکردهاستکهبراساسانمدیراناموزشوپرورشنبایدمجوزمدرسهغیردولتیداشتهباشند‪.‬صالحافزود‪:‬سازمانماهمپیشنهاداتیارائهکردهازجملهاینکهمحدودیت هاشامل‬ ‫یکگروهخاصنشودوبرایمسئوالندیگرنیزتسرییابد‪.‬درنهایتمصوبشدکهعالوهبرمدیراناموزشوپرورش‪،‬افرادمشمولقانونرسیدگیبهداراییمقاماتکهمصوبهمجلساستنیزمشمولشوندوبرایناساسانهاهمنمی توانندمدرسهدارباشندکهدرکمیسیوناموزشتصویبشدهوبایدببینیمدر‬ ‫صحنعلنیهمرایمیاوردیاخیر‪.‬درصورتتصویبنهایی‪،‬اینقانونهماعمالخواهدشد‪.‬‬ ‫سرگردانیبیمارانخاصمیانداروخانه هایشهربرایتهیهدارو‬ ‫نمایندهمجلس ‪:‬داروهایکمیابدربازارازادباچندینبرابرقیمتپیدامی شوند!‬ ‫داروخانهبیمارانخاصاولصبح هاغلغلهمی شود‪،‬هرکسامده‬ ‫داروییرااینجاپیداکند‪،‬یکیخودشپیوندکلیهانجامداده‪،‬یکیدیگر‬ ‫همراهپدرشکهبیمارسرطانیاست‪،‬امدهاستویکنفردیگرام‬ ‫اسدارد‪.‬منتظرندمیانا نهمهجمعیتنامشانرابخوانندودارویشان‬ ‫کهگاهیبهسختیبهدستمیایدرادریافتکنند‪.‬ساعت‪ ۱۰‬صبح‬ ‫است‪،‬داخلداروخانهصندلیخالیوجودنداردونیمکت هاییکهرو‬ ‫بهرویداروخانهبنیاداموربیماری هایخاصنصبشد هاند‪،‬حداقلتا‬ ‫ساعتیکونیمتادوبعدازظهرپذیرایبسیاریازبیمارانخاصو‬ ‫همراهانشاناست‪.‬‬ ‫اگراولویتخبریامسالحوزهسالمتایران«کرونا»وحواشی اش‬ ‫باشد‪،‬شایدبتواندومینموضوعپرتکرارسالجاریرا«دارو»دانست‪.‬از‬ ‫کمبودونبودداروهایضروریوحتیداروهایمعمولیوبدوننسخه‬ ‫کهبهگفتهنایبرییسانجمنداروسازانایراندر‪ ۱۰‬یا‪ ۱۵‬سالاخیر‬ ‫بی سابقهاستتاگرانیشدیدانواعداروها‪،‬موضوعاتاینحوزهراتقریبا‬ ‫هرچندروزیک باربهصدراخبارمی اورد‪.‬بازتاببخشیازمشکالت‬ ‫اینحوزهپرسروصدارامی تواندرمیانمراجعه کنندگانبهداروخانه ها‬ ‫دیدکههرکدامازانهابهنوعیدرتهیهداروهایشانبهمشکالتی‬ ‫برخورد هاند‪.‬برایندمهم ترینخواسته هایانهارفع«گرانی»و«کمبود»‬ ‫داروهایموثروباکیفیتاست‪.‬‬ ‫کلشهررابرایتهیهداروبایدبچرخیم‬ ‫ازچندیننفربهخصوصافرادیکهبهدنبالداروهایمبتالیانبه‬ ‫سرطانهستندپرسوجومی کنم‪،‬می گویندبایددرشهرازصبحتا‬ ‫غروببرایپیداکردنداروهایشانبچرخند‪،‬ازداروخانههاللاحمر‬ ‫تهرانپارستاداروخانه‪ ۱۳‬اباندرخیابانکریمخان‪،‬داروخانههالل‬ ‫احمرشهرریدرجنوبشهرتاایستگاههمیشگیدیگرشان‪،‬داروخانه‬ ‫بنیاداموربیماری هایخاصدرمرکزشهر‪.‬پیرمردیکهدنبالیکیاز‬ ‫داروهایسرطاندخترشاست‪،‬یکیازان هاست‪.‬‬ ‫یزندبیرون‪«:‬دارویهندیکه‬ ‫باموتورمی ایدوداخلنیامدهم ‬ ‫دکترتجویزکردهرانداشت‪.‬دکتردارویایرانیراقبولنمی کند‪.‬نمونه‬ ‫فرانسویاینداروسهمیلیونتوماناست‪،‬هندی اش‪ ۸۰۰‬هزارتومانو‬ ‫ایرانی اشراکهاینجادارند‪ ۸۰‬هزارتومان‪.‬دکترمی گویدایرانی اشرا‬ ‫نگیرچوناثرکافیراندارد‪».‬‬ ‫سراسیمهاستکهبرودداروخانهدیگری‪«:‬صبحمی رومدنبالدارو‬ ‫وتاظهردرگیرمکهداروییراپیداکنم‪.‬می خواهمبرومپارکوی‪.‬انجا‬ ‫نداشتهباشدمی رومداروخانهشهیدبهنامی‪،‬انجاهمنداشتهباشدمی روم‬ ‫هاللاحمرشهرری‪.‬باالخرهازیکجاگیرمی اورم‪».‬پروایینداردکهاز‬ ‫اینداروخانهبهانداروخانهبرود‪.‬مشکلاصلی اشایناستکهداروها‬ ‫بسیارگرانشد هاند‪«:‬قیمتداروهاباالست‪.‬همینیکقلمداروکه‪۸۰۰‬‬ ‫هزارتومانبرایشهزینهمی کنیمرابایدبینیکتاسهماهبعددوباره‬ ‫خریداریکنیم‪.‬دخترممستاجروشوهرشکارگراست‪.‬فقطنهمیلیون‬ ‫تومانهزینهعملجراحی اشبود‪».‬‬ ‫سرطانسینهطبقامارهاشایع ترینسرطاندرمیانهردوجنس‬ ‫مرد و زن در ایران است‪ ،‬بسیاری از کسانی هم که اینجا امده اند‪ ،‬خود‬ ‫یابستگانشانبهاینبیماریمبتالهستند‪.‬مردمیانسالدیگریکهچین‬ ‫وچروکهایدستهایشنشانمی دهد‪،‬شایدحدوداشصتسالهباشد‪،‬‬ ‫می گویدبایدیکروزشرااختصاصبدهدتابتواندیکدارویسرطان‬ ‫سینهکهمادرشبهانمبتالستراتامینکند‪«:‬من‪ ۲۱‬روزپیشبرای‬ ‫گرفتناینکپسولبههاللاحمرتهرانپارس‪ ۱۳،‬ابانوداروخانهصبای‬ ‫شهیدبهشتی‪،‬رفتماماانرانداشتندودوبارهبهداروخانه‪ ۲۲‬فروردیندر‬ ‫میدانپاستوررفتم‪.‬هشتصبحدنبالداروامدموسهبعدازظهرانرا‬ ‫پیداکردم‪.‬‬ ‫اوادامهمی دهد‪:‬یکموتورزیرپایمبود‪.‬سریعاینداروخانهبهان‬ ‫داروخانهمی رفتمونزدیکبه‪ ۱۷۰‬هزارتومانهزینهپیکموتوریدادم‬ ‫کهداروراپیداکنم‪.‬امروزهمازصبحاینجانشستمکهقرصحاجخانم‬ ‫رابگیرم‪.‬همهافرادیکهاینجاامدند‪،‬قطعایکروزازکارشانزد هاند؛بعد‬ ‫روانیکمبودیانبوددارویکطرفدیگراست‪.‬یکربعقبلازاینکه‬ ‫شمااینجابیایید‪،‬یکاقاییدنبال‪ ۱۲‬عدددارویسرطانبرایفرزندش‬ ‫امدهبود‪.‬داروخانهگفتفقطهشتتامی توانیمبدهیم‪».‬‬ ‫داروهایمانهرچندوقتیک بار“نیست”می شود‬ ‫مردجواندیگریکهروییکیازنیمکت هایمقابلداروخانه‬ ‫منتظرنشستهمی گویدچندسالپیشپیوندکلیهانجامدادهواینجاامده‬ ‫استکهیکیازداروهایشراپیداکند‪.‬باحوصلهمشکالتتمامنشدنی‬ ‫بیمارانپیوندکلیهدرتهیهداروهایشانراشرحمی دهد‪.‬وقتیحرفاز‬ ‫«کمبوددارو»می شودانراتصحیحمی کندومی گوید«نبوددارو»‪:‬‬ ‫«مشکلیکهبیمارانپیوندکلیهرابسیاراذیتمی کند‪،‬ایناستکههر‬ ‫سرییکیازداروهانیستوناچارنددارویشانراعوضکنند‪.‬وقتیبیمار‬ ‫با دارویی راحت است و عوارضی برای او ندارد‪ ،‬خوب است که همان‬ ‫دارورااستفادهکند‪،‬اماگاهیکهکمبودمی شود‪،‬بایددارویدیگری‬ ‫مصرفکردوهمینممکناستباعثشود‪،‬عوارضیبرایبیماربه‬ ‫وجودمی اید‪».‬‬ ‫اوادامهمی دهد‪«:‬مایفورتیک»داروییاستکهاخیرابسیارنایاب‬ ‫شدهواکثربیمارانپیوندکلیهازاناستفادهمی کردند‪.‬ایندارواالنبه‬ ‫کلینیستشده‪.‬منکلداروخانه هایاصفهان‪،‬خوزستانوتهرانرا‬ ‫گشتم‪.‬به‪ ۱۹۴‬همزنگزدمکهببینمداروهایمراکدامداروخانهدارند‪،‬‬ ‫می گویندایندارونایابشدهاست‪،‬حاالچراواردنکرد هاند‪،‬بحث‬ ‫دیگریاست‪.‬بیمارانپیوندکلیهسرگردانشد هاندوناچارنددارویایرانی‬ ‫یاترکیه ایاستفادهکنند‪».‬‬ ‫“مایفورتیک”یکیازدودارویاصلیبیمارانپیوندکلیهاستو‬ ‫درصورتیکهانرااستفادهنکنند‪،‬ممکناستبدنفرد‪،‬عضوپیوندی‬ ‫راپسبزند‪.‬سالگذشتههماخباریازکمبودداروهایاینبیمارانمنتشر‬ ‫شدهبودوالبتهدرهماندورانازسویسخنگویوزارتبهداشتتوصیه‬ ‫شدهبودکهاینبیماران‪،‬نمونهایرانیدارورامصرفکنند‪.‬‬ ‫وضعیتبیمارانپیوندکلیهازایننظرمشکالتبیمارانتاالسمیرا‬ ‫بهیادمیاوردکهاخیرا«محمدرضااینانلو»‪،‬مدیرکلجدیدداروومواد‬ ‫تحتکنترلسازمانغذاودارودربارهکمبوددارویاهن زدایخارجی‬ ‫کهیکیازداروهایبسیارحیاتیاینبیماراناست‪،‬تصریحکردهبود‪«:‬از‬ ‫نظرمنطقیکمبودداروهایبرندکهمعادلتولیدداخلان هاوجوددارد‪،‬‬ ‫جزوکمبودهابهحسابنمی اید‪».‬برهمیناساسدارویبیمارانپیوند‬ ‫کلیههمبهاندازهکافیموجوداست‪،‬اماکسینمی گویدچرابیماران‬ ‫حاضرندخطرابتالبهکرونارابهجانبخرندوباوجودرنجبیماریصبح‬ ‫تاشبمیانداروخانه هایشهربگردندتاجایینمونهخارجیدارویشان‬ ‫پیداشودوحتیبهگفته«یونسعرب»دبیرانجمنتاالسمیایران‪،‬ناامیداز‬ ‫یافتندارویخارجی‪،‬ترکدرمانکنند‪.‬‬ ‫چرادارویایرانیمصرفنمی کنید؟‬ ‫مردجوانکهسابقهپیوندکلیهدارددرپاسخبهاینسوالکهچرا‬ ‫دارویایرانیرامصرفنمی کند‪،‬می گوید‪:‬داروهایایرانیبرایبسیاری‬ ‫ازبیمارانپیوندکلیه‪،‬عوارضبسیارکالفهکننده ایمانندحساسیتو‬ ‫خارش شدید بدن دارد و از طرفی اثرگذاری داروی خارجی هم ان‬ ‫طورکهبایدندارد‪،‬بههمینخاطرحتیپزشکمعالجبیمارهماینداروها‬ ‫راقبولنمی کند‪«:‬مشابهایرانیهمهاینداروهاهست‪،‬اماکیفیتان هابا‬ ‫خارجی هابسیارفاصلهدارد‪.‬اگرچهتولیدداخلاست‪،‬اماایجادعوارض‬ ‫برایبیمارموضوعحساسیاست‪.‬پرایدنیستکهبگوییمباالخرهاز‬ ‫اناستفادهمی کنیم‪.‬اینمسالهسالمتیبیماریاستکهباهزاربدبختی‬ ‫عملپیوندانجامدادهاست‪،‬اگرداروییغیرازتجویزپزشکرامصرف‬ ‫کند‪،‬ریسککردهاست‪.‬خیلیازپزشکانهمتجویزدارویداخلی‬ ‫راقبولنمی کنندچونبرایشانمسئولیتدارد‪.‬دارویایرانیپیوندکلیه‬ ‫سطحایمنیرابهمیزانیکهمی خواهیمنگهنمی دارد‪.‬گاهیشرایطی‬ ‫پیشمی ایدکهیکیازداروهاراخارجیویکیدیگرراداخلیتهیه‬ ‫می کنیموبااینتداخلیکهایجادمی کند‪،‬حفظتعادلسطحایمنیبا‬ ‫چالشمواجهمی شود‪».‬مردمیانسالکهمادرشبهسرطانسینهمبتالست‪،‬‬ ‫دربارهاینکهچرادارویایرانیراخریدارینمی کند؟می گوید‪«:‬نمونه‬ ‫ایرانیدارویمادرمباعثکاهشوزنمی شودوکیفیتدارویخارجی‬ ‫درمهارسرطانراهمندارد‪.‬منمستنداینمسالهراهمینجادارم‪».‬بهپوشه‬ ‫مدارکدرمانمادرشاشارهمی کند‪«:‬اسکنمادرمنشانمی دهدیک‬ ‫دورهمصرفنمونهایرانینتوانستهدرکنترلبیماری اشموثرباشد‪.‬ریزش‬ ‫موهای مادرم هم عالوه بر کاهش وزن بعد از مصرف داروی ایرانی‬ ‫دوبارهشروعشدهاست‪.‬دکترشبههمینخاطربهمنگفتبگردو‬ ‫خارجی اشراپیداکن‪،‬اماخارجی اشراازکجابیاورم؟»‬ ‫دارویمبعدازچهارماهنایابی‪ ۸‬میلیونتومانشد‬ ‫زنجوانیگوشه ایایستادهکهنامشراصداکنند‪.‬می گوید‪۱۲‬‬ ‫سال است ک ه «ام اس» دارد و باید هر ماه داروی خارجی «بتافرون» بخرد‬ ‫کهقیمتپانزدهعدداندرحدودهشتمیلیونتومانمی شود‪«:‬االن‬ ‫کهخریدمفاکتورشرامی اورمکهنشانتبدهم‪.‬هشتمیلیونتومان‬ ‫هزینههمینیکقلمداروبراییکماهاست‪.‬البتههربیما راماسبستهبه‬ ‫شرایطشبایددارویمتفاوتیمصرفکندکههزینه اشفرقدارد‪.‬من‬ ‫یهستموازطرفیبیمهتکمیلی امهمفقطسالی‪۱۴۵‬‬ ‫بیمهتامیناجتماع ‬ ‫میلیونتومانهزینهقبولمی کند‪.‬بنابراینسرجمعهزینهداروودرمانم‬ ‫گاهیبهقیمتازادتماممی شود‪.‬واقعاچهکسیمی توانداینهزینهرا‬ ‫بدهد؟»‬ ‫زن جوان در پاسخ به این سوال که ایا داروهایش را راحت پیدا‬ ‫می کند‪،‬می گوید‪«:‬داروییکهمنبایداستفادهکنم‪،‬چونگراناستوبه‬ ‫نظرمی اید‪،‬بههمیندلیلکممی خرند‪،‬راحتپیدامی شود‪.‬هزینههمین‬ ‫داروبرایمنتامردادماهدرحدودیکمیلیونوهشتصدهزارتومان‬ ‫می شد‪ .‬چهار ماه این دارو وارد نشد و بعد از ان هزینه اش حدود هشت‬ ‫میلیونتومانشد‪.‬بیمهتامیناجتماعیصدیادویستتومانبیشترازاین‬ ‫هزینهرانمی دهد‪.‬درکناراینهاهزینههایباالیدیگریهست‪.‬مثالهربار‬ ‫«ام ار ای» دو میلیون تومان هزینه دارد‪».‬‬ ‫اودرپاسخبهاینکهچرادارویایرانیکهقیمتمناسبتریداردرا‬ ‫مصرفنمی کند‪،‬می گوید‪«:‬اثربخشینمونهایرانیاینداروزیادنیست‪.‬‬ ‫منخودمیکسالنمونهایرانیاشرااستفادهکردم‪.‬بهمنحملهدستداد‬ ‫ومنرابیمارستانبردندومجبورشدمخارجیاشرابخرم‪.‬البتهتاچهاریا‬ ‫پنجماهدرسالفقطپولمبهخریدنمونهخارجیایندارومی رسد‪».‬‬ ‫زنجوانادامهمی دهد‪«:‬ایندارورامصرفنکنم‪،‬بیماری امشدت‬ ‫پیدامی کند‪.‬نهایتاینبیماریافتادندرخانهاست‪.‬کمکمدستوپااز‬ ‫کارمی افتد‪.‬البتهشدتوسیربیماریهرکسفرقداردوممکناست‬ ‫داروهایمتفاوتیمصرفکنند‪».‬ازداروخانهکهبرمی گردد‪،‬فاکتور‬ ‫داروییکهخریدهرانشانمی دهد‪«:‬مبلغپیشفاکتور‪:‬هشتمیلیونو‬ ‫‪ ۲۹۵‬هزارتومان‪».‬‬ ‫هرسههفتهیک بار‪ ۳،‬میلیونتومانپولدارومی دهیم‬ ‫مردجواندارایسابقهپیوندکلیههمازهزینه هایسنگینیمی گوید‬ ‫کهمصرفداروهابهبیمارانپیوندکلیهتحمیلمی کند‪«:‬حداقلماهی‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا‪ ۸۰۰‬تومانهزینهداروهایممی شود‪.‬البتهبیمهبخشیازهزینه هارا‬ ‫تقبلکرده‪،‬وگرنهخیلیبیشترازاین هامی شد‪.‬نمی دانمان هاکهبیمه‬ ‫نیستندچهکارمی کنند؟امااینهزینهبرایبیماریکهپنجیادهسالاست‬ ‫کهازایندارواستفادهمی کند‪،‬عادیاستحتیاگردرتامینانمشکل‬ ‫داشتهباشند‪،‬مثلقسطواماستکههمیشهوهرماهبایدپرداختشکنیو‬ ‫نمی شودیکماهانرابهتاخیرانداخت‪».‬‬ ‫اومی گویداینمسالهدرحالیاستکهبسیاریازبیمارانپیوندکلیه‬ ‫معموالیاازکارافتاد هاند‪،‬یاسن شانباالستویااگرجوانهستند‪،‬شرایط‬ ‫کارندارندوحتیبهخیلیازان هاییکهشرایطشرادارند‪،‬همکار‬ ‫نمی دهند‪،‬بههمینخاطرتهیههزینهداروهابرایهمهبیمارانپیوندکلیه‬ ‫سختاست‪،‬چهان هاییکهجوانهستندوچهان هاییکهسن شان‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫زنجوانیکهبههمراهماد ِرمبتالبهسرطانسینه اشمقابلداروخانه‬ ‫بیمارانخاصنشست هاندتانوبتدریافتدارویشانبشود‪،‬می گویدان ها‬ ‫اگرچهشانساورد هاندکهبیمهبخشیازهزینه هاراتقبلمی کند‪،‬اماحتی‬ ‫باوجودبیمههمهزینه هایان هابسیارباالست‪«:‬تیرماهمتوجهشدیممادرم‬ ‫مریضاستودراینمدتبهخاطرهزینهداروهاخیلیبهمافشارامده‬ ‫است‪.‬مادرمبایدهرسههفتهیکبارداروتزریقکندکهان همدرحدود‬ ‫سهمیلیونبرایماهزینهمی برد‪،‬یعنیفقطهرسههفتهیکباربیندو‬ ‫میلیونوپانصدتاسهمیلیونتومانپولدارومی دهیم‪».‬‬ ‫مادرشکهدرسرماپتوینازکیدورخودشپیچیده‪،‬دنبالهحرف‬ ‫دخترشرامی گیرد‪«:‬بیماری امچهاردورهدرماندارد‪.‬قیمتداروهای‬ ‫سریاولخوببود‪،‬اماداروهایسری هایبعدبرایماخیلیسنگین‬ ‫است‪.‬همهداروهایمباالیدوتاسهمیلیونهزینهدارد‪».‬‬ ‫افزایش قیمت سرم از‪ ۴۰‬هزار تومان به‪ ۱۳۰‬هزار تومان‬ ‫مردمیانسالیهمکهبرایپیداکردندارویسرطانسینهبهاینجا‬ ‫امده‪،‬مهمتریننگرانیخودوخانواده اشراهزینهدارومی داندکهروز‬ ‫بهروزهمزیادمی شود‪«:‬ازسال‪ ۹۸‬درگیرسرطانمادرمهستم‪.‬نسبتبه‬ ‫سال‪ ۹۸‬شایدحدود‪ ۱۰۰‬درصدقیمتداروهاافزایشقیمتداشتهاست‪.‬‬ ‫یک سرم که برای تزریق امپول مادرم ضروری است از‪ ۴۰‬هزار تومان‬ ‫در سال‪ ۹۸‬به‪ ۱۳۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬دیگر خودت بخوان حدیث‬ ‫مفصلازاینمجمل‪».‬‬ ‫ازداخلپوشهمدارکونسخههایمادرشدفترچهرابیرونمی‬ ‫اورد و نام یک دارو را با دست نشان می دهد‪«:‬یک کپسول مادرم برای‬ ‫یکدورهبیستویکروزهچهارمیلیونو‪ ۳۵۰‬هزارتوماناست‪.‬یعنی‬ ‫درماه‪ ۴‬میلیونتومانفقطپولیکبستهقرصبایدبدهیتاروزییک‬ ‫دانهقرصبخوری‪.‬البتهپولکلینیک هاوازمایش ها‪،‬سنجش ها‪،‬اسکن ها‬ ‫و امارای هاهزینه ایدیگرمی برد‪،‬تماماین هادستبهدستهممی دهد‬ ‫کهاگرپنجنفرهمدریکخانوادهکارکنندوبخواهندهزینهیکبیمار‬ ‫سرطانیرابدهندبازهمشایدنتوانندهزینههایدرمانراجورکنند‪».‬‬ ‫اوادامهمی دهد‪«:‬سرجمعکلهزینه هایدرماناینبیماریشاید‬ ‫ماهیدهمیلیونتوماناست‪.‬کلاعضایخانوادهمنتالشمی کننداین‬ ‫مسالهراسرجمعکنند‪.‬یکیازهزینهتحصیلشویکیدیگرازهزینه‬ ‫زندگی اشمی دهد‪.‬باالخرههمهبچه هادستبهدستهممی دهندکه‬ ‫ماهیدهمیلیونتومانراجورکنند‪،‬اماواقعاسختاست‪.‬حاالاگرهمین‬ ‫چهارفرزندنباشندچهمی شود؟»‬ ‫وجودداروهایکمیابدربازارازادبهچندینبرابرقیمت‬ ‫«همایونسامهیحنجفابادی»عضوکمیسیونبهداشتودرمان‬ ‫مجلسشورایاسالمیدربارهوضعیتداروییومشکالتمردمدر‬ ‫تامیندارومی گوید‪«:‬امسالمقداریباکمبودومشکلبهویژهدرمورد‬ ‫دارویبیماری هایخاصازجملهبیمارانپیوندیوسرطانیمواجه‬ ‫بودیم‪.‬درحالیکهامسالمشکلکمبوددارواحساسمی شد‪،‬امامتاسفانه‬ ‫می دیدیمهمینداروهاییکهباکمبودمواجههستنددربازارازادبا‬ ‫چندینبرابرقیمتپیدامی شوند‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬دو میلیون دالر ارز به دارو تا مهرماه‪۱۴۰۰‬‬ ‫اختصاص داده شد‪ .‬این دو میلیارد دالر به طور کلی خرج شد و از مهرماه‬ ‫متاسفانهدیگرارز‪ ۴۲۰۰‬تومانیبرایوارداتوجودنداشت‪.‬درحال‬ ‫حاضرکمترازیکماهاستکه‪ ۷۰۰‬میلیوندالردیگرخارجازبودجه‬ ‫ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی از سوی دولت تامین شده است‪ .‬دارو به صورت کج دار‬ ‫و مریز وارد می شود‪ ،‬اما با این مقدار اختصاص ارز‪ ،‬توانایی واردات دارو‬ ‫باقیمت هایقبلیبهصورتکاملوجودندارد‪.‬بههمینخاطرکمبود‬ ‫داروییچهدرموردبیمارانخاصوچهدرموردداروهایمعمولیوجود‬ ‫دارد‪.‬بسیاریازداروهاییکهبهصورتروتینفراوانبود‪،‬متاسفانهدر‬ ‫حالحاضرباکمبودمواجهاست‪».‬‬ ‫سامهیحتصریحمی کند‪«:‬زمانیکهارز‪ ۴۲۰۰‬تومانیمخصوص‬ ‫دارو و تجهیزات به اتمام رسید‪ ،‬به تبع مجوز واردات مواد اولیه با ارز ازاد‬ ‫دادهشد‪ ،‬وگرنه اوضاع بسیار وخیم تر از این می شد‪ .‬برخی از داروها با ارز‬ ‫ازاد وارد شد و به قیمت همان ارز ازاد هم دراختیار مردم قرار گرفت‪ .‬این‬ ‫اختالفقیمتبیمهودارورابهتبعمتاسفانهخودبیمارمتقبلمی شود‪».‬او‬ ‫البتهباتاییداینکهارزاختصاصیافتهبرایوارداتداروکافینبوده‪،‬معتقد‬ ‫استکهبایدشرایطخاصاقتصادیکشورراهمدرنظرگرفت‪.‬‬ ‫سامهیحدرارتباطباگفتهبرخیبیمارانمبنیبراینکهبرخیداروی‬ ‫خارجیباکمبودمواجهاستوازطرفیبرخیپزشکان‪،‬داروهایداخلی‬ ‫راهمتوصیهنمی کنند‪،‬می گوید‪:‬مناینگفتهراتاییدنمی کنموباید‬ ‫ازپزشکاندرمورداختالفاثردارویایرانیبادارویخارجیپرسید‪.‬‬ ‫تاجاییکهمنمی دانمصنعتساختدارودرایرانصنعتپیشرفته ای‬ ‫استومتخصصانداخلیوشرکت هایدانشبنیانمابهحدکافی‬ ‫تواناییساختبرخیازداروهابهخصوصداروهایبیمارانخاصرا‬ ‫دارند‪.‬بخشنامه ایکهوزارتبهداشتهمداده‪،‬ایناستکهواردات‬ ‫داروییکهداخلایرانتولیدشود‪،‬امکان پذیرنیستومجوزداروهای‬ ‫خارجیرانمی دهند‪».‬اوالبتهمعتقداستکهاگرایرانتواناییساخت‬ ‫داروییرادرداخلداشتهباشد‪،‬بهتراستکهازتولیداتداخلاستفاده‬ ‫شود‪».‬‬ ‫اینعضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسدرارتباطباچش مانداز‬ ‫وضعیتدارودرسالایندهنیزتصریحمی کند‪«:‬کلیاتبودجهسالاینده‬ ‫تصویب شد و ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو در سال اینده وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به تبع دارویی که با ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی خریداری می شد و به دست مصرف‬ ‫کنندهمی رسید‪،‬دیگرباارزازادخریداریخواهدشد‪،‬اماصحبتیکه‬ ‫ازطرفتماممسئوالندراینموردصورتگرفته‪،‬ایناستکهیارانه‬ ‫می دهیم‪.‬اینیارانهممکناستبهبیمه هایاطرقدیگراختصاصیابد‪».‬او‬ ‫می گویددرصحبت هاییهمکهدوروزگذشتهرییسجمهوردردفاع‬ ‫ازالیحهبودجهداشته‪،‬تصریحشدهاستکهدولتحداکثرسعی اشرا‬ ‫انجاممی دهدکهفشارومشکلیازاینلحاظبهمردمواردنشود‪.‬‬ ‫گزارش‪:‬عطیههوشمند‬ ‫قاچاقرسمیپرندگانایرانیبامجوزسازمانمحیطزیست‬ ‫ایرانتبدیلبهپاتوققاچاقچیانحیاتوحشمیشود؟‬ ‫گزارش‬ ‫یککارشناسمذهبی‪،‬‬ ‫رئیسهلدینگپارسیانشد!‬ ‫گزارش‬ ‫سید پرویز فتاح‪ ،‬با صدور حکمی «حشمت اهلل قنبری» را به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ‬ ‫سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان منصوب کرد‪.‬‬ ‫گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان‪ ،‬متن حکم رئیس بنیاد مستضعفان خطاب به حشمت اهلل‬ ‫قنبری به شرح زیر است‪« :‬نظر به مراتب تعهد‪ ،‬تخصص‪ ،‬شایستگی و سوابق ارزنده‪ ،‬جنابعالی را به مدت‬ ‫‪ ۲‬سال به سمت «مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان» منصوب‬ ‫می نمایم‪.‬‬ ‫با عنایت به اولویت و اهمیت مسائل فرهنگی و لزوم تحول بیش از پیش در بهره برداری از امکانات‬ ‫موجود گردشگری‪ ،‬در نظر است موسسه موزه ها از این تاریخ‪ ،‬ذیل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی‬ ‫پارسیان به فعالیت خود ادامه دهد؛ از این رو انتظار می رود با بهره گیری از تجارب درخشان در امر‬ ‫ساماندهی موزه ها و نیز بهره مندی از نظرات خبرگان عرصه سیاحتی و گردشگری در چارچوب‬ ‫مصوبات هیئت مدیره هلدینگ‪ ،‬نسبت به اعمال اصالحات الزم در ساختار ان شرکت اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫امید است با استعانت از خداوند متعال در کمک به پیشبرد اهداف و برنامه های بنیاد و انجام امور‬ ‫محوله موفق باشید‪» .‬‬ ‫حشمت اهلل قنبری‪ ،‬در برنامه های مذهبی و گاهی سیاسی صداوسیما‪ ،‬به بررسی مسائل تاریخ اسالم‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫اخیرا مجوز صادرات ‪ 850‬قطعه پرنده زینتی به کشور کویت با امضای رئیس اداره کل محیط‬ ‫زیست استان خوزستان به امضا رسیده است‪ .‬درحالیکه پیش از این هم سابقه داشته و مدیر کل‬ ‫حفاظت محیط زیست استان خوزستان در توجیه این رویه گفته است‪ :‬صدور مجوز برای پرنده های‬ ‫زینتی مثل «بلبل خرما» که از گونه های غیرحمایتی و پرورشی محسوب می شود‪ ،‬قانونی است‪ .‬چون‬ ‫از نظرقانونی‪ ،‬تجارت گونه های وحشی‪ ،‬صادرات و واردات پرندگان وحشی‪ ،‬زینتی و پرورشی‬ ‫در چارچوب دستورالعمل های جاری سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است و از نظر‬ ‫«کنوانسیون سایتیس» (تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی) نیز منعی ندارد‪.‬‬ ‫در این مجوز صحبت از انتقال هوایی ‪ 300‬قطعه قناری‪ 100 ،‬قطعه بلبل خرما‪ 100 ،‬مرغ مینای‬ ‫پرورشی‪ 150 ،‬قطعه فنچ و ‪ 200‬قطعه جوجه مرغ است‪.‬‬ ‫قاچاقچیان روز روشن پرنده ها را در خوزستان زنده گیری می کنند‬ ‫اما ناصر عبیات فعال محیط زیست به خبرنگار فارس در واکنش به این خبر گفت‪ :‬بلبل خرماهایی‬ ‫که اجازه صادرات ان داده شده در روز روشن و بدون هیچ مزاحمتی از طبیعت خوزستان به وسیله‬ ‫قاچاقچیان زنده گیری شده و پرورشی نیستند‪ ،‬و با مجوز محیط زیست از کشور خارج می شوند‪.‬‬ ‫ایمان ابراهیمی پرنده شناس و مدیرعامل انجمن اوای بوم ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫فارس با اشاره به اینکه هر از چندگاهی خبر صدور مجوز صادرات پرندگان از سوی سازمان محیط‬ ‫زیست شنیده می شود و مسئوالن ان ادعا می کنند که این پرندگان پرورشی هستند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫محیط زیست شناسنامه ای برای پرندگان پرورشی صادر نکرده است که پرورشی یا به اسارت گرفته‬ ‫شدن انها را بتوان تشخیص داد‪ .‬متاسفانه تقریبا بیشتر بلبل خرماها و شاهین سانانی که در کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس خرید و فروش می شوند‪ ،‬با مجوز رسمی به این کشورها صادر شده اند‪.‬‬ ‫بیشتر بلبل خرماها و شاهین سانانی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس خرید و فروش می شود‬ ‫از ایران صادر می شوند‬ ‫ابراهیمی راه حل این مساله را شناسایی توالی گونه عنوان کرد و گفت‪ :‬به زبان ساده از حیواناتی‬ ‫که ادعا می شود پرورشی هستند‪ ،‬باید شناسنامه داشته باشیم‪ ،‬که این شناسایی از طریق چیپست‬ ‫گذاری “‪ ”chipset‬زیر پوستشان ممکن است‪.‬‬ ‫این پرنده شناس با اشاره به اینکه چیپست گذاری پیشرفته ترین کاری است که امروز در دنیا برای‬ ‫ردیابی گونه ها انجام می دهند‪ ،‬توضیح داد که چیپست ها‪ ،‬تراشه الکترونیک کوچک ارزان قیمتی‬ ‫است که زیر پوست حیوان قرار داده می شود و امکان خوانش اطالعات ان با دستگاه وجود دارد و‬ ‫اعداد ثبت شده در ان نشان می دهد که هر حیوان نشانه گذاری شده در چه شرایطی قرار دارد‪.‬‬ ‫تجارت کالن قاچاق پرندگان با مجوز و بدون نظارت دولتی‬ ‫ابراهیمی صدور مجوز ورود و خروج گونه ها قبل از الزام چیپست گذاری را منجر به ایجاد یک‬ ‫فساد شبه دولتی مشابه پول شویی دانست و اظهار داشت‪ :‬وقتی گونه ها عالمت گذاری نشده باشند‪،‬‬ ‫قاچاقچیان به راحتی می توانند‪ ،‬گونه جانوری حاصل قاچاق را با مجوز دولتی و بدون اینکه مشخص‬ ‫شود این گونه از کجا امده است‪ ،‬از کشور خارج کنند‪.‬‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت سیستم نظارت خرید و فروش حیوانات را در کشورشان‬ ‫جدی گرفته اند و سودجویان از خالءهای قانونی در ایران استفاده کرده و پرندگان ایرانی را با کسب‬ ‫مجوز صادرات پرندگان زینتی با سود کالن به انها می فروشند‬ ‫این پرنده شناس در توضیح علت رشد این نوع تجارت در ایران گفت‪ :‬کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫فارس در چند سال اخیر به شدت سیستم نظارت خرید و فروش حیوانات را جدی گرفته اند‪ ،‬در‬ ‫حالیکه ایران در این زتوسه سیستم های نظارتی عقب مانده است ودر این شرایط اگر در محدوده‬ ‫ایران بخواهند گونه قاچاق را به اروپا منتقل کند‪ ،‬بدون نیاز به هزینه و ریسک باال با کسب یک مجوز‬ ‫قانونی از سازمان محیط زیست تحت عنوان‪ ،‬صادرات پرنده زینتی سود کالنی به جیب می زنند‪.‬‬ ‫ابراهیمی با تاکید بر اینکه این رویه در بلند مدت می تواند کشور ما را به پاتوق قاچاقیان حیات‬ ‫وحش تبدیل کند‪ .‬ابراز داشت‪ :‬برای سامان دادن با این موضوع راهی جز چیپست گذاری نیست‪ .‬چون‬ ‫مافیای قاچاق پرندگان در ایران در حال سودجویی با کمک خالءهای نظارتی و کسب مجوزهای‬ ‫قانونی هستند و ایران را به یک کردیدور قاچاق قانونی پرندگان تبدیل کرده اند‪ ،‬تجارتی که سود‬ ‫دالری کالنی را برای انها به ارمغان اورده و اسمان ایران را از پرنده خالی می کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫موافقتحزب اهلللبنانبامشارکتدرگفت وگویملی‬ ‫حزب اهلل لبنان موافقت خود را با مشارکت در گفت وگوی ملی اعالم کرد که رئیس جمهوری این کشور در کاخ بعبدا خواستار ان شده بود‪.‬به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم‪ ،‬محمد رعد‪ ،‬رئیس‬ ‫فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان پس از دیدار با میشل عون‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور در کاخ بعبدا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما از فراخوان برای گفت وگو حمایت کرده و در این گفت وگوی ملی‬ ‫پیشنهادی مشارکت می کنیم‪.‬محمد رعد در ادامه تاکید کرد‪ :‬لبنان در زمان مضیقه و پریشانی‪ ،‬نیاز مبرمی به قطع نکردن این گفت وگو دارد‪.‬وی همچنین تصریح کرد‪ :‬ما حاکمان این کشور هستیم و به عنوان‬ ‫شهروند لبنانی این کشور را خواهیم ساخت‪.‬‬ ‫شورای حقوق بشر سازمان ملل‪:‬‬ ‫زندان گوانتانامو لکه ننگی‬ ‫بر پایبندی امریکا به حاکمیت‬ ‫قانون است‬ ‫امریکا باز هم رکورد زد؛ یک میلیون و‬ ‫‪ 350‬هزار ابتال به کرونا تنها در یک روز‬ ‫بر اساس امار رویترز‪ ،‬ایاالت متحده روز دوشنبه یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار مورد‬ ‫ابتالی جدید به ویروس کرونا را گزارش کرد که رکوردی جدید در امار ابتالی‬ ‫روزانه در جهان است‪.‬‬ ‫رکورد ابتالی روزانه قبلی یک میلیون و ‪ ۳۰‬هزار مورد بود که دوشنبه هفته قبل در‬ ‫امریکا ثبت شد‪ .‬در امریکا هر دوشنبه به دلیل عدم گزارش بسیاری از ایالت ها در اخر‬ ‫هفته‪ ،‬موارد ابتالی زیادی گزارش می شود‪ .‬میانگین هفت روزه ابتال طی دو هفته در این‬ ‫کشور سه برابر شده و به بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار مورد جدید در روز رسیده است‪.‬‬ ‫بر اساس امار رویترز‪ ،‬این رکورد در روزی ثبت شد که همچنین تعداد بیماران‬ ‫بستری در بیمارستان به دلیل ابتال به کرونا در امریکا به باالترین حد خود رسید و طی‬ ‫سه هفته دو برابر شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۶‬هزار و ‪ ۶۰۴‬نفر به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شدند که از‬ ‫رکورد ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۵۱‬نفر که در ژانویه سال گذشته ثبت شده بود‪ ،‬فراتر رفت‪.‬‬ ‫در حالی که بیماری ناشی از سویه اُمیکرون به طور بالقوه شدت کمتری دارد‪،‬‬ ‫مقامات بهداشت و سالمت هشدار داده اند که تعداد زیاد ابتالها می تواند سیستم های‬ ‫درمانی را تحت فشار قرار دهد که برخی از انها همین حاالها هم در تالش برای‬ ‫مدیریت افزایش بیماران و کمبود کارکنان هستند‪.‬‬ ‫خیزش موارد ابتال در امریکا باعث اختالل در مدارس این کشور شده که با‬ ‫غیبت کارکنان‪ ،‬معلمان و رانندگان اتوبوس دست و پنجه نرم می کنند‪ .‬شیکاگو برای‬ ‫چهارمین روز کالس ها را در پی عدم توافق مسئوالن و معلمان در خصوص نحوه مقابله‬ ‫با افزایش ابتال لغو کرد‪.‬‬ ‫بر اساس حساب کاربری توییتر شهر نیویورک‪ ،‬به دلیل عدم حضور ناشی از‬ ‫بیماری تعداد زیادی از کارکنان‪ ،‬خدمات در سه خط مترو به حالت تعلیق دراورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرگ و میرها در ایاالت متحده نیز به طور متوسط به​​‪ ۱۷۰۰‬نفر در روز رسیده که‬ ‫بسیار بیشتر از حدود ‪ ۱۴۰۰‬مورد فوتی در روزهای گذشته است اما در حدی است که‬ ‫پیش تر نیز در زمستان امسال مشاهده شد‪.‬‬ ‫دانشگاه جانز هاپکینز روز یکشنبه اعالم کرد که شمار مبتالیان به ویروس کرونا در‬ ‫ایاالت متحده از مرز ‪ ۶۰‬میلیون نفر عبور کرده است‪.‬‬ ‫روزنامه امریکایی «واشنگتن تایمز» اخیرا ً با اشاره به روند صعودی ابتال به کرونا‬ ‫و فوتی های این ویروس در ایاالت متحده گزارش کرد که جو بایدن رئیس جمهور‬ ‫امریکا با وعده شکست ویروس کرونا از طریق واکسیناسیون گسترده در سراسر‬ ‫امریکا وارد کاخ سفید شد اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت‪.‬‬ ‫بر اساس تازه ترین امار‪ ،‬پنج میلیون امریکایی شاغل به دلیل شیوع کرونای‬ ‫اُمیکرون خانه نشین شده اند و این مسئله تهدید جدیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫وبگاه «بیزینس اینسایدر» روز دوشنبه نوشت‪ ،‬میلیون ها امریکایی در حالی‬ ‫خانه نشین شده اند که موارد ابتال به اُمیکرون در سراسر این کشور در حال افزایش‬ ‫است‪ .‬بر اساس براوردهای «اندرو هانتر» اقتصاددان ارشد امریکا در موسسه «کپیتال‬ ‫اکونومیکس»‪ ،‬بیش از دو درصد از نیروی کار ایاالت متحده در قرنطینه است‪.‬‬ ‫(جزئیات بیشتر)‬ ‫طبق امار پایگاه اطالع رسانی و اماری ‪ ،worldometers‬از ابتدای‬ ‫همه گیری کرونا در امریکا بالغ بر ‪ ۶۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر به این بیماری مبتال‬ ‫شده اند که از این میان‪ ،‬بیش از ‪ ۸۶۱‬هزار تن جان خود را از دست داده اند‪ .‬امریکا به‬ ‫لحاظ ابتال و مرگ و میر در صدر کشورهای جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫گروهیازکارشناسانمستقلحقوقبشرکهتوسطشورایحقوقبشرسازمانمللمنصوب‬ ‫شدهاند‪،‬ادامهفعالیتزندانگوانتانامودرکوبارابهعنوانمکانیبا«بدنامیبی مانند»و«لکه ایبر‬ ‫پایبندیدولتامریکابهحاکمیتقانون»محکومکردند‪.‬‬ ‫درگزارشمنتشرشدهدروبسایتسازمانمللمتحدامدهاست‪:‬‬ ‫اینزندانکهدریکپایگاهنیرویدریاییامریکادرکوبااست‪،‬سال‪ ۲۰۰۲‬برایاسکان‬ ‫زندانیاناسیرشدهدرافغانستانایجادشدودرشلوغ تریندورانخودحدود‪ ۷۸۰‬نفردراینزندان‬ ‫بازداشتبودند‪.‬اکثراینافرادنیزبدونمحاکمهدراینمکاننگه داریمی شدند‪.‬‬ ‫از‪ ۳۹‬زندانیکههنوزدراینزنداننگهداریمی شوند‪،‬تنها‪ ۹‬نفربهجرمخاصیمتهمیامحکوم‬ ‫شده اند‪ .‬بین سال های‪ ۲۰۰۲‬تا‪ ۹،۲۰۲۱‬زندانی در بازداشت جان خود را از دست دادند‪ ،‬دو نفر به‬ ‫دالیلطبیعیوهفتنفرنیزخودکشیکردندودراینمیان‪،‬هیچکدامبهعنوانمتهمیامجرمشناخته‬ ‫نشدهبودند‪.‬‬ ‫کارشناسانسازمانمللدربیانیه ایکهروزدوشنبهبهمناسبتبیستمینسالگردتاسیساینمرکز‬ ‫منتشرشد‪،‬ازامریکاخواستندتازندانمذکوردرکوباراببنددواعالمکردندکهدودهه«بازداشت‬ ‫خودسرانهبدونمحاکمههمراهباشکنجهیابدرفتاریبرایهیچدولتیقابلقبولنیست‪،‬بهویژهدولتی‬ ‫که ادعای حمایت از حقوق بشر رادارد»‪.‬‬ ‫گوانتانامو‪،‬اردوگاهیبا«بدنامیبی مانند»‬ ‫کارشناسانسازمانمللگفتند‪«:‬علی رغماینکهامریکابهخاطرنوعبازداشت‪،‬زندانیومحاکمه‬ ‫افرادبهشکلیهولناکمکررا‪،‬صریحاوقویامحکومشدهاست‪،‬همچنانبهبازداشتافرادیکه‬ ‫بسیاریازان هاهرگزمتهمبههیچجرمینبودهاندادامهمی دهد»‪.‬‬ ‫کارشناسانگفتهاندخلیجگوانتانامومکانیبابدنامیبی ماننداستکهبااستفادهسیستماتیک‬ ‫ازشکنجهوسایررفتار هایظالمانه‪،‬غیرانسانییاتحقیرامیزعلیهصد هانفرکهدراردوگاهنگه داری‬ ‫می شوندوازاساسی ترینحقوقخودمحروممی شوند‪،‬تعریفشدهاست‪.‬ان هازندانگوانتانامورا‬ ‫نمادیازعدمپاسخگوییسیستماتیکدرموردشکنجه‪،‬بدرفتاریومعافیتازمجازاتمسئوالن‬ ‫چنینرخدادیمی دانند‪.‬‬ ‫زندانگوانتانامو‬ ‫جمعیتسالخوردهزندانیانگوانتانامو‬ ‫باباالرفتنسنزندانیان‪،‬وضعیتسالمتیان هاروبهوخامتاست‪.‬بهگفتهکارشناسان‪،‬سطح‬ ‫کمک هایپزشکیودرمانبازتوانیشکنجهبرایزندانیان‪،‬ناکافیاست‪.‬‬ ‫کارشناسانازامریکاخواستندکهگوانتاناموراببنددوبازداشتشدگانرابهخانهیاکشور های‬ ‫امنثالثبازگرداند‪.‬ان هاهمچنینخواستارپرداختغرامتبهزندانیانشکنجهشدهوکسانیهستند‬ ‫کهخودسرانهبازداشتشدهاند‪.‬همچنینبهگفتهکارشناسانسازمانملل‪،‬کسانیکهمجوزشکنجهرا‬ ‫دادهاندودستبهشکنجهزدهاندطبققوانینبینالمللیبایدپاسخگوباشند‪.‬‬ ‫جنایاتامریکادرزندانگوانتانامو‬ ‫تاخیر هایده سالهدربرگزاریدادگاهزندانیانگوانتانامو‬ ‫از زمان افتتاح این زندان در سال‪ ،۲۰۰۲‬تنها‪ ۱۲‬زندانی در دادگاه متهم شده اند و تنها دو نفر‬ ‫توسطکمیسیون هاینظامیمحکومشدهاند‪.‬پنجمتهمدرحالیبهجرممشارکتدرحادثه‪۱۱‬‬ ‫سپتامبرازسال‪ ۲۰۰۲‬دراینزندانهستندکههنوزبعداز‪ ۲۰‬سالمحاکمهان هااغازنشدهاست‪.‬‬ ‫پسازگذشتیکدههازدرخواستزندانیانبرایپاسخگوییدرموردچراییشکنجه ها‬ ‫همچنانپاسخیبهاینمسئلهدادهنشدهاست‪.‬کارشناساندربیانیهخودنسبتبهاینتاخیر هاابراز‬ ‫نگرانیعمیقکرد هاند‪.‬ان هااعالمکردند‪«:‬مهم ترینمسئلهشکست هایسیستمقضاییامریکادر‬ ‫حمایتازحقوقبشروحمایتازحاکمیتقانوناست»‪.‬‬ ‫همزمانیبازیاردوغانبالیروسرکوبمخالفانسیاسی‬ ‫بازی اردوغان با اتش‬ ‫اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مدعی است که‬ ‫“جنگ استقالل اقتصادی” را علیه بازا ر هایی که واحد‬ ‫پولی کشورش را تحت هجمه و بمباران قرار داده‬ ‫اند به راه انداخته است‪ .‬زمانی که اردوغان در تاریخ‬ ‫‪ ۲۰‬دسامبر اعالم کرد که با میلیار د ها دالر بودجه‬ ‫دولتی و وعد ه ای مبنی بر ان که دولت ضر ر های‬ ‫ارزی برخی از سپرد ه ها را پوشش می دهد توانست از‬ ‫سقوط لیر ترکیه جلوگیری کند نتایج مثبتی حاصل‬ ‫شد‪ .‬لیر به پایین ترین ارزش تاریخی خود رسیده و‬ ‫در برابر دالر با کاهش ارزش ‪ ۶۰‬درصد در طول‬ ‫یک سال گذشته همراه بوده است‪ .‬با این وجود‪ ،‬در‬ ‫رو ز های پس از سخنرانی اردوغان‪ ،‬ارزش لیر به میزان‬ ‫‪ ۳۸‬درصد بهبود یافت و تا ‪ ۲۴‬دسامبر با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش ارزش همراه بود‪ .‬رسانه های دولتی ترکیه‬ ‫وارد عمل شده و مدعی شدند که صف های طوالنی‬ ‫از شهروندان ترکیه تشکیل شده که خواستار دریافت‬ ‫لیر به جای دال ر های خود هستند‪ .‬اردوغان اعالم کرد‬ ‫که ترکیه از جنگ استقالل اقتصادی سربلند و پیروز‬ ‫بیرون خواهد امد‪ .‬اندکی پس از ان سخنرانی‪ ،‬حزب‬ ‫عدالت و توسعه از شورای عالی انتخابات درخواست‬ ‫کرد که هر چه زودتر انتخابات زودهنگام برگزار‬ ‫شود خواسته ای که این گمانه زنی را مطرح ساخت‬ ‫که دولت به دنبال کسب سود سیاسی از پیروزی‬ ‫اقتصادی اعالم شده است‪.‬‬ ‫به نقل از اسیا تایمز‪ ،‬با این وجود‪ ،‬شواهدی‬ ‫وجود دارند که نشان می دهند واقعیت های اقتصادی‬ ‫وخیم ترکیه به طور قابل توجهی تغییر نکرده اند‪.‬‬ ‫ترکیه سال جاری میالدی را با افزایش قیمت ها در‬ ‫بخش حمل و نقل‪ ،‬غالت‪ ،‬تنباکو‪ ،‬الکل و سوخت‬ ‫اغاز کرده که بر مشکالت بسیاری شهروندان ترکیه‬ ‫که پیش تر‪ ،‬بیش از دو دهه با نرخ تورم باال دست و‬ ‫پنجه نرم کرده بودند‪ ،‬می افزاید‪.‬‬ ‫“اردم ایدین” مشاور اقتصادی از استانبول به‬ ‫“اسیا تایمز” می گوید‪“ :‬مردم واقعا در حال اسیب‬ ‫دیدن هستند‪ .‬چه سوار کشتی شوید و چه در خیابا ن ها‬ ‫قدم بزنید تنها چیزی که می شنوید این است که مردم‬ ‫در مورد اقتصاد و چگونه زنده ماندن بیش تر برای‬ ‫یک هفته بعد صحبت می کنند”‪.‬‬ ‫همزمان ثبات سیاست تازه برای حمایت از لیر به‬ ‫طور فزایند ه ای زیر سوال رفته چرا که لیر دوباره در‬ ‫حال نوسان قرار دارد‪ .‬کاهش شدید لیر اکنون منجر‬ ‫به افزایش نیا ز های مالی دولت خواهد شد‪ .‬لیر ترکیه‬ ‫در حالی که نرخ تورم در حال افزایش است در حال‬ ‫سقوط است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اردوغان با یک دوراهی دشوار‬ ‫در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از تاریخ‬ ‫برنامه ریزی شده در ژوئن ‪ ۲۰۲۳‬مواجه است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۳‬برای اردوغان طرفدار اسالم گرایی‬ ‫سالی پر از نماد است‪ .‬این سال صدمین سالگرد‬ ‫تاسیس جمهوری ترکیه توسط “کمال اتاترک”‬ ‫بنیانگذار ان است‪.‬‬ ‫همزمان مخالفان حکومت ‪ ۲۰‬ساله اردوغان به‬ ‫طور فزایند ه ای نگران هستند که هر حرکتی به سمت‬ ‫صندو ق های رای ممکن است با سرکوب بزرگی از‬ ‫سوی دولت همراه شود‪ .‬هشدا ر های اخیر اردوغان‬ ‫نسبت به اعتراضات خیابانی و درخواست شرکای‬ ‫ائتالف او برای تحت پیگرد قرار دادن “اکرم امام‬ ‫اوغلو” شهردار استانبول از حزب اپوزیسیون این‬ ‫نگرانی ها را تقویت کرده است‪.‬‬ ‫“مورات سومر” استاد علوم سیاسی در دانشگاه‬ ‫کوچ استانبول به “اسیا تایمز” می گوید‪“ :‬اهداف‬ ‫تصمیم های دولت سیاسی و موقتی هستند و تنها با‬ ‫یک هدف اتخاذ می شوند‪ :‬حفظ قدرت در دست‬ ‫دولت فعلی”‪.‬‬ ‫دام اقتصادی‬ ‫سیاست اقتصادی تازه اردوغان به تحقق وعده‬ ‫دولت برای تضمین سپرد ه های لیر ترکیه در بانک های‬ ‫کشور در برابر نوسانات نرخ ارز بستگی دارد‪ .‬این‬ ‫امر پس از ما ه ها کاهش ارزش لیر رخ داد که عمدتا‬ ‫ناشی از کاهش نرخ بهره اعالم شده توسط بانک‬ ‫مرکزی ترکیه بود‪ .‬با این حال‪ ،‬کاهش نرخ بهره به‬ ‫حفظ پول در اقتصاد کمک کرد و اردوغان استدالل‬ ‫می کند که این کاهش نرخ باعث رشد می شود و در‬ ‫نهایت قیمت ها و نرخ ارز را تثبیت می کند‪ .‬اردوغان‬ ‫استدالل کرده بود که نرخ بهره باال برخالف اصول‬ ‫اقتصادی اسالمی است‪ .‬او در ‪ ۳۱‬دسامبر گفته بود‬ ‫این نرخ بهره تنها ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را‬ ‫فقیرتر خواهد کرد‪ .‬با این وجود‪ ،‬بازا ر های ارز بین‬ ‫المللی نظر متفاوتی داشته اند و یک روز پس از اعالم‬ ‫سیاست تازه‪ ،‬ارزش لیر به پایین ترین حد تاریخی‬ ‫خود رسید و باعث افزایش قیمت ها شد‪ ،‬زیرا اقتصاد‬ ‫ترکیه به شدت به وارداتی وابسته است که با دالر‬ ‫قیمت گذاری می شود‪.‬‬ ‫سیاست اردوغان جدید نیست‪ .‬طرح مشابهی‬ ‫توسط دولت ترکیه در دهه ‪ ۷۰‬میالدی به اجرا‬ ‫درامد‪ ،‬اما سپس به سرعت کنار گذاشته شد‪ .‬علت‬ ‫توقف ان طرح این بود که فشار زیادی بر خزانه‬ ‫‪7‬‬ ‫داری ترکیه وارد ساخت تا در صورت کاهش ارزش‬ ‫لیر تضمین هایی را ارائه دهد‪ .‬دولت دو روز پس از‬ ‫سخنرانی اردوغان درباره “جنگ سیاسی” در حدود‬ ‫‪ ۵.۵‬تا ‪ ۵.۷‬میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی‬ ‫و حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر از واکیف بانک و هالک‬ ‫بانک استخراج کرد‪.‬‬ ‫سومر می گوید‪“ :‬با سیاست اقتصادی فعلی و‬ ‫سیستم ناکارامد دولتی که در وضعیتی قفل شده قرار‬ ‫گرفته اگر اردوغان منتظر انتخابات ‪ ۲۰۲۳‬باشد اوضاع‬ ‫از این هم بدتر خواهد شد”‪ .‬در مقابل‪ ،‬اگر اردوغان‬ ‫زودتر رای دهندگان را پای صندو ق های رای بکشاند‬ ‫باید با جمعیت ناراضی که از افزایش قیمت ها و‬ ‫کاهش سطح کیفیت زندگی رنج می برند مقابله کند‪.‬‬ ‫ارزیابی ها در ‪ ۳‬ژانویه نشان می داد نرخ واقعی‬ ‫تورم ساالنه ترکیه ‪ ۸۲‬درصد بوده در حالی که نرخ‬ ‫تورم رسمی ساالنه از سوی دولت ‪ ۳۶‬درصد اعالم‬ ‫شده است‪ .‬همزمان با سال نوی میالدی نرخ برق‬ ‫برای مشاغل و کسب و کا ر ها ‪ ۱۲۵‬درصد و برای‬ ‫خانوا ر ها به میزان بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬قیمت غالت ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬بلیت قطار ‪ ۲۰‬تا ‪۳۶‬‬ ‫درصد‪ ،‬کرایه اتوبوس در استانبول ‪ ۳۶‬درصد و کرایه‬ ‫تاکسی حدود ‪ ۳۳‬درصد افزایش یافته است‪ .‬مالیات‬ ‫بر مصرف سیگار و مشروبات الکلی نیز در سال نوی‬ ‫میالدی باعث افزایش قیمت ‪ ۴۷‬درصدی ان دو کاال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیش روی سیاسی و شرایطی دشوار‬ ‫اردوغان و متحدان اش در وضعیتی دشوار گرفتار‬ ‫شده اند و همزمان اردوغان به دنبال سرکوب مخالفان‬ ‫سیاسی خود برامده است‪ .‬در تاریخ ‪ ۴‬ژانویه‪ ،‬پارلمان‬ ‫ترکیه اغاز رسیدگی به رفع مصونیت پارلمانی ‪۲۴‬‬ ‫نماینده حزب “دموکراتیک خلق ها” سومین حزب‬ ‫بزرگ در ترکیه را اعالم کرد و امکان پیگرد بیش تر‬ ‫برای اعضای ان حزب را فراهم ساخت‪ .‬پرونده‬ ‫دیگری برای منحل کردن کامل حزب دمکراتیک‬ ‫خلق ها در حالی در جریان است که “صالح الدین‬ ‫دمیرتاش” رهبر ان حزب پنج سال بدون محاکمه در‬ ‫زندان به سر برده است‪.‬‬ ‫تحقیقات وزارت کشور نیز در مورد “امام اوغلو”‬ ‫شهردار استانبول و نهاد تحت نظارت او اغاز شده‬ ‫است‪ .‬در همین حال “دولت باهچلی” رهبر حزب‬ ‫راست گرای افراطی “حرکت ملی” که شریک‬ ‫دولت ائتالفی اردوغان محسوب می شود خواستار‬ ‫برکناری امام اوغلو در صورت اثبات ارتباط کارکنان‬ ‫شهرداری ترکیه با به زعم او “تروریسم” شده است‪.‬‬ ‫“متین گورجان” افسر بازنشسته ارتش و بنیانگذار‬ ‫حزب “دموکراسی و پیشرفت” (‪ )DEVA‬یک حزب‬ ‫راست میانه اکنون با حکم سنگین ‪ ۲۰‬سال زندان‬ ‫مواجه شده است‪ .‬در تاریخ ‪ ۳۱‬دسامبر‪ ،‬اردوغان‪،‬‬ ‫“کمال قلیجداراوغلو” رهبر حزب جمهوری خواه‬ ‫خلق حزب اصلی اپوزیسیون را “راهزن” و عامل‬ ‫ایجاد “اشوب” و “بی نظمی” دانست‪ .‬هم چنین‪،‬‬ ‫اردوغان تهدید کرد که با هرگونه تظاهرات خیابانی‬ ‫علیه دولت با واکنش خشونت امیزی مشابه سرکوب‬ ‫کودتای نافرجام ژوئیه ‪ ۲۰۱۶‬میالدی برخورد خواهد‬ ‫کرد که منجر به بازداشت گسترده و تعطیلی اجباری‬ ‫رسانه ها شد‪.‬‬ ‫سومر می گوید‪ ”:‬این گونه است که شما حوزه‬ ‫انتخابیه و پایگاه رای خود را به گروگان می گیرید‪.‬‬ ‫شما اضطراب و ترس را افزایش می دهید و مردم‬ ‫شروع به جست و جوی یک بندر امن می کنند حتی‬ ‫یک بندر اقتدارگرا در مقابل بندری دموکراتیک تر‪،‬‬ ‫اما نامطمئن تر”‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22 -‬دی ‪ 1400‬شماره ‪1511‬‬ ‫بین الملل‬ ‫نشستاتیسرانعرب‪،‬‬ ‫اغازیبرایپایان‬ ‫دادن به اختالف ها‬ ‫عبدالباری عطوان نوشت‪ :‬الجزایر برای موفقیت نشست اتی‬ ‫سران عرب که قرار است در این کشور برگزار شود تالش می کند و‬ ‫امیدواریم این نشست اغازی برای جمع شدن مجدد کشور های عربی‬ ‫در کنار هم باشد‪.‬‬ ‫بعد از یک دوره رکود‪ ،‬دیپلماسی الجزایر حرکت فعالی را در‬ ‫جبهه های مختلف عربی‪ ،‬افریقایی و اروپایی اغاز کرده است تا یک‬ ‫دوره نبود خود را که حاصل ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫سابق بود‪ ،‬جبران کند و نقش منطقه ای و بین المللی خود را بازیابد و‬ ‫این کار را با تالش برای به موفقیت رساندن نشست سران عرب که‬ ‫قرار است مارس اینده در الجزایر برگزار شود‪ ،‬اغاز کرده است تا بار‬ ‫دیگر برنامه مشترک کشور های عربی احیا شود‪ ،‬همه این کشور ها بر‬ ‫اصلی ترین مسئله یعنی فلسطین متمرکز باشند و سوریه نیز کرسی خود‬ ‫را در اتحادیه عرب بار دیگر به دست اورد‪.‬‬ ‫به گفته سردبیر رای الیوم‪ ،‬در این خصوص دو شاخص مهم را‬ ‫می توان رصد کرد که نشان دهنده راهبرد جدید الجزایر برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬است‪ ،‬این دو شاخص عبارتند از‪:‬‬ ‫اول‪ :‬سفر عبدالمجید تبون‪ ،‬رئیس جمهور الجزایر به قاهره که قرار‬ ‫است طی چند روز اینده صورت گیرد و هدف از این سفر‪ ،‬تقویت‬ ‫روابط دو کشور‪ ،‬عادی سازی ان‪ ،‬از بین بردن همه کدورت ها و‬ ‫افزایش سطح هماهنگی بین دو کشور در همه زمینه ها‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬گفتگوی تلفنی رمطان لعمامره‪ ،‬وزیر خارجه «کهنه کار»‬ ‫الجزایر با محمد بن عبدالرحمان ال ثانی‪ ،‬همتای قطری او‪ .‬هدف از‬ ‫این مکالمه تلفنی متقاعد کردن مصر برای پس گرفتن مخالفت ان با‬ ‫بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و حضور امیر تمیم بن حمد ال ثانی‬ ‫در نشست اتی سران عرب بود‪.‬‬ ‫الجزایر خدمات بسیاری به قطر ارائه داد و نقش بزرگی در حمایت‬ ‫کشور های افریقایی از تالش قطر برای برگزاری جام جهانی ایفا کرد و‬ ‫شایان ذکر است که شیخ حمد بن خلیفه‪ ،‬امیر سابق قطر‪ ،‬بعد از کسب‬ ‫میزبانی جام جهانی فورا از زوریخ به الجزایر رفت تا از سران این کشور‬ ‫به خاطر حمایت هایشان تشکر کند‪.‬‬ ‫مشخصا از سوی رژیم صهیونیستی که برای تحریم ان تالش‬ ‫می کند‪ ،‬هدف قرار گرفته شده است و سفر های مقامات این رژیم‬ ‫از جمله بنی گانتس‪ ،‬وزیر جنگ و یائیر الپید‪ ،‬وزیر خارجه به رباط‬ ‫و امضای توافقات دفاع مشترک‪ ،‬قرارداد های تسلیحاتی و هماهنگی‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬با هدف تشدید تنش بین مغرب و الجزایر و شاید هم شعله‬ ‫ور کردن اتش جنگ بین این دو کشور صورت گرفت تا ان ها را‬ ‫به فرسودگی دچار کند و پیشرفت اقتصادی را که دو کشور اکنون‬ ‫شاهدش هستند از بین ببرد و سناریو های توطئه را تکرار کند که در‬ ‫سوریه‪ ،‬لیبی‪ ،‬عراق و یمن رخ داده بود و نتایج ان ها هم کامال مشخص‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقاومت الجزایر با تالش های رژیم صهیونیستی برای نفوذ سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و نظامی به قاره افریقا و بستن راه های دیپلماتیک در برابر‬ ‫رژیمی که برای دستیابی به عنوان عضو ناظر در اتحادیه افریقا تالش‬ ‫می کند‪ ،‬الجزایر را در تیررس اهداف تل اویو قرار داده است به‬ ‫خصوص بعد از اینکه الجزایر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به محور‬ ‫مقاومت ملحق شد و روابط خود را با ایران که تهدیدی وجودی برای‬ ‫رژیم صهیونیستی به شمار می رود تقویت کرد‪.‬‬ ‫تبون طی چند هفته گذشته به منظور تقویت رویکرد جدید‬ ‫کشورش‪ ،‬به چندین ابتکار عمل دست زده است که بارزترین ان ها‬ ‫عبارتست از دعوت از گروه های فلسطینی برای برگزاری کنفرانس‬ ‫اشتی در الجزایر در اسرع وقت‪ .‬دیگر اقدام او سفر به تونس و ارائه‬ ‫کمک مالی ‪ ۳۰۰‬میلیون دالری به این کشور بود تا بتواند بحران مالی‬ ‫شدید و کنونی خود را پشت سربگذارد و دولت تونس نیز بتواند حقوق‬ ‫کارمندان را بپردازد‪.‬‬ ‫الجزایر که نام کنفرانس اتی سران عرب را «کنفرانس فلسطین»‬ ‫گذاشته است و بازیکنان ان در بازی های اخیر دوحه‪ ،‬پرچم فلسطین را‬ ‫بلند و جام قهرمانی را به مردم مقاوم ان تقدیم کردند‪ ،‬تمایل بسیاری‬ ‫دارد تا نشست سران عرب در موعد مقرر برگزار شود و بشار اسد‪،‬‬ ‫رئیس جمهور سوریه یا نماینده او در این نشست حضور داشته باشد‬ ‫انهم بعد از غیبت بیش از ده سال سوریه در نشست های سران عرب‪.‬‬ ‫الجزایر نهایت تالش خود را می کند تا سران همه کشور های عربی‬ ‫یا دستکم تعداد زیادی از ان ها در نشست اتی حضور داشته باشند و‬ ‫برای تحقق این اهداف بعید نمی دانیم که رئیس جمهور الجزایر به اکثر‬ ‫پایتخت های عربی سفر کند و اولین مقصد او نیز قاهره است که انتخابی‬ ‫درست و هوشیارانه به شمار می رود‪.‬‬ ‫در پایان این یادداشت امده است‪ ،‬امیدواریم تالش های الجزایر‬ ‫برای جمع کردن کشور های عربی در کنار یکدیگر‪ ،‬احیای برنامه‬ ‫مشترک کشور های عربی به منظور مقابله با سلطه گری رژیم‬ ‫صهیونیستی و پایان دادن به اشغالگری ان در فلسطین‪ ،‬کامال موفق‬ ‫شود چرا که زمان پایان گسستگی فرا رسیده است و باید قاطعانه در‬ ‫برابر توطئه های صهیونیست ها‪ ،‬غرب و چپاول ثروت های امت عربی و‬ ‫اسالمی ایستاد‪« .‬نشست فلسطین» باید نشست بیداری و شروعی جدید و‬ ‫بازگشتی جدی به اصول عربی و اسالمی و کنار گذاشتن همه اختالف ها‬ ‫یا اکثر ان ها باشد و اگر اهداف صادقانه و اراده ای جدی وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬این بلندپروازی غیرممکن نیست‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫امیرحسین زارع‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اعترافتلخپنجعلیازفاجعهسندسازی‪:‬بهمنهم‬ ‫یاددادندبهنماینده‪AFC‬دروغبگویم‬ ‫محمد پنجعلی در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار ورزشی خبرگزاری‬ ‫فارس در مورد حذف استقالل و‬ ‫پرسپولیس در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫و اینکه وزیر ورزش گفته هنوز‬ ‫این دو باشگاه حذف نشد ه اند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نفس عمل مهم است‬ ‫اص ً‬ ‫ال امیدی هم برای ادامه این دو‬ ‫تیم در اسیا وجود داشته باشد اما‬ ‫واقعاً فوتبال ما حرفه ای است؟ مدام‬ ‫سندسازی می کنیم و این مدارک‬ ‫را تحویل شان می دهیم و می گوییم‬ ‫فوتبا ل مان حرفه ای است‪ ،‬زشت‬ ‫است چند سال دروغ بگوییم؟‬ ‫وی با اشاره به دیدار خودش‬ ‫با نماینده ‪ AFC‬گفت‪ :‬حدود ا ً‬ ‫چند سال پیش به خود من هم یاد‬ ‫دادند که به نماینده ‪ AFC‬دروغ‬ ‫بگویم‪ .‬به من گفتند به او بگویم‬ ‫که ورزشگاه ازادی مال پرسپولیس‬ ‫است و ورزشگاه تختی متعلق به‬ ‫استقالل! من هم مجبور شدم برای‬ ‫موقعیت پرسپولیس در اسیا دروغ‬ ‫بگویم و به ان نماینده که بازیکن‬ ‫اسبق تیم هرتا برلین المان بود این‬ ‫حرف را بزنم‪ .‬او به من گفت ‪15‬‬ ‫روز است که در ایران هستم اما با‬ ‫هیچ فوتبالیست ملی روبه رو نشد ه ام‬ ‫و فقط مدیران را دید ه ام‪ .‬قشنگ‬ ‫نبود اما من هم مجبور شدم به او‬ ‫دروغ بگویم زیرا اگر می فهمیدند‬ ‫پرسپولیس و استقالل ورزشگاه‬ ‫ندارند کارمان بد می شد‪ .‬این‬ ‫درو غ ها به ضررمان است‪ .‬نتیجه‬ ‫این شرایط این است که نه در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا و نه در جام ملت های‬ ‫اسیا چندین سال است که هیچ‬ ‫قهرمانی نداشته ایم؛ ما کام ً‬ ‫ال هدف‬ ‫را گم کرد ه ایم و فقط سندسازی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬فوتبال ما با این‬ ‫شرایط نه تنها حرفه ای نیست بلکه‬ ‫اماتور هم نیستیم‪ .‬تا چند سال پیش‬ ‫بلیت فروشی و تبلیغات محیطی‬ ‫دست باشگا ه ها نبود‪ .‬شرایط نقل‬ ‫و انتقال بازیکنا ن مان را ببینید‪،‬‬ ‫باشگا ه ها از حق پخش تلویزیونی‬ ‫محروم هستند‪ .‬در فوتبال یاد‬ ‫گرفتیم دست در جیب مردم کنیم و‬ ‫به فوتبالیست بدهیم این کار اصولی‬ ‫نیست و باید درست شود نباید در‬ ‫فوتبال از بیت المال خرج کرد‪.‬‬ ‫کاپیتان اسبق تیم ملی با اشاره به‬ ‫پتانسیل های باالی ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت فوتبال ما باالتر از اسیا‬ ‫است‪ .‬ببینید چند بازیکن در سطح‬ ‫اول اروپا داریم‪ ،‬ما استعدادهای‬ ‫فراوانی داریم که هرز می روند‪،‬‬ ‫نباید در جام ملت های اسیا مقابل‬ ‫عراق و سوریه کم بیاوریم‪ ،‬باید‬ ‫دنبال کار اصولی و درست برویم‪،‬‬ ‫فوتبال را نباید دولت اداره کند‪،‬‬ ‫همه دنیا از فوتبال درامدزایی‬ ‫دارند اما ما در فوتبال از بیت المال‬ ‫خرج می کنیم‪ .‬از حق کارگری‬ ‫که حتی حقوقش به موقع پرداخت‬ ‫نمی شود در فوتبال خرج می کنیم‬ ‫نباید فوتبال با پول کارگر و‬ ‫بیت المال بچرخد باید در فوتبال‬ ‫زحمت کشید و پو ل سازی کرد و‬ ‫درامد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همه دنیا فوتبال‬ ‫از خودش درامدزایی می کند اما‬ ‫ما از جیب می خوریم‪ .‬یکسره هم‬ ‫باشگا ه های ما بدهکارند و از انها‬ ‫شکایت می شود و مدام پنجر ه های‬ ‫نقل و انتقاالتی بسته می شود و از‬ ‫اسیا حذ ف مان می کنند‪ .‬اینها به‬ ‫خاطر این است که کسی سرجایش‬ ‫نیست هر کس باید کار خودش را‬ ‫پایان فصل برای مهاجم پرسپولیس‬ ‫رسمی؛رباطصلیبیعیسیال کثیرپارهشد‬ ‫عیسیالکثیر‪،‬مهاجمتیمفوتبالپرسپولیسکهدرجریاندیدارتیمشمقابلپدیدهمصدومشدواززمینبازیبیرونرفت‪،‬بادردسربزرگیمواجهشدهوفصل‬ ‫بیستویکمخیلیزودبرایشبهپایانرسید‪.‬دکترعلیرضاحقیقتدرگفتگوبارسانهرسمیباشگاهپرسپولیسدرخصوصوضعیتمصدومیتالکثیراظهارداشت‪:‬‬ ‫باتوجهبهتصویربرداریانجامشدهونظرکمیسیونپزشکی‪،‬متاسفانهاسیب دیدگیعیسی ال کثیرکهدربازیباپدیدهرخداد‪،‬مربوطبهپار گیرباطصلیبیمی شود‪.‬‬ ‫درارتباطباایناسیب‪،‬تماماقداماتپزشکیازلحظهاولانجامشدوتالشخواهیمکردویرادرسریعترینزمانممکنامادهاقداماتبعدیکنیم‪.‬گفتنیاست؛با‬ ‫توجهبهعملجراحیکهدرارتباطباپارگیرباطصلیبیانجاممی شوداینبازیکندوریشش ماههازمیادینراتجربهخواهدکرد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫درخواستسجادیازوزیربهداشت‬ ‫برایحضورتماشاگراندربازیباعراق‬ ‫صعود تیم ملی به جام جهانی با حضور تماشاگران‬ ‫کند‪ .‬مگر می شود یک باشگاه در‬ ‫یک فصل چهار مدیرعامل عوض‬ ‫کند؟ کجای دنیا چنین چیزی‬ ‫داریم‪.‬در فوتبال باید زحمت کشید‬ ‫و کار کرد و پول دراورد‪.‬‬ ‫پنجعلی در مورد بیانیه باشگاه‬ ‫پرسپولیس که اسنادی که افراد‬ ‫این باشگاه منتشر کرد ه اند به‬ ‫وطن فروشی متهم کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وطن فروشی یعنی چه؟‬ ‫دولت ها وظیفه حمایت از باشگا ه ها‬ ‫را دارند زمین و وام بدهند تا‬ ‫باشگا ه ها ورزشگا ه ها بسازند‪.‬‬ ‫پرسپولیس با این همه پتانسیل و‬ ‫هواداری که دارد یک ورزشگاه‬ ‫خانگی ندارد‪ .‬ما خالف می کنیم‬ ‫وطن فروشی یعنی چه؟ باید به‬ ‫قوانین و مقررات عمل کنیم اما‬ ‫این کار را نمی کنیم‪ .‬عمل به این‬ ‫مقررات به نفع فوتبال و کشورمان‬ ‫است‪.‬چقدر مربی و بازیکن خارجی‬ ‫اوردیم انها چه نتیجه ای برای‬ ‫فوتبال ما داشتند؟ وقتی زیرساخت‬ ‫نداریم چه فاید ه ای دارد‪ .‬نه تنها‬ ‫می روند و از ما شکایت می کنند‬ ‫که هم دستمز د شان را می گیرند و‬ ‫هم جریمه پرداخت می کنیم حتی‬ ‫باید نازشان را هم بکشیم و دو سه‬ ‫برابر جریمه هم بدهیم و بگوییم تو‬ ‫را خدا از ما شکایت نکنید‪ .‬اینها‬ ‫زشت و بد است‪.‬‬ ‫مسابقات جایزه بزرگ جودو کشور در اهواز‬ ‫وزیر ورزش در حاشیه جلسه‬ ‫هیات دولت از وزیر بهداشت‬ ‫درخواست کرد مجوزی برای‬ ‫حضور تماشاگران برای حضور‬ ‫در ورزشگاه و تماشای صعود‬ ‫احتمالی ایران به جام جهانی‪،‬‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫حمید سجادی‪ ،‬وزیر ورزش‬ ‫و جوانان در حاشیه جلسه هیات‬ ‫دولت که روز یک شنبه(‪ ۱۹‬دی)‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در دیدار سرپایی با‬ ‫عین اللهی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی‪ ،‬خواستار‬ ‫حضور تماشاگران در ورزشگا ه ها‬ ‫به خصوص در دیدار تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران مقابل عراق شد‪ .‬تیم‬ ‫ملی در صورت پیروزی در این‬ ‫دیدار‪ ،‬صعود خود به جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬قطر را قطعی می کنند‪.‬‬ ‫در این دیدار سجادی خطاب‬ ‫به عین اللهی درباره زمان بازگشت‬ ‫تماشاگران به ورزشگا ه ها سوال‬ ‫می پرسد که عین اللهی می گوید‪:‬‬ ‫شما بگویید برای چه تاریخی‬ ‫می خواهید و ایا پروتکل ها را‬ ‫رعایت می کنند؟‬ ‫سجادی در واکنش به این‬ ‫موضوع گفت‪ :‬یک مصوبه برای‬ ‫حضور تماشاگران تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫گنجایش ورزشگاه بدهید‪ .‬دیروز‬ ‫هم باز ی ها (هفته چهاردهم لیگ‬ ‫برتر) بدون تماشاگر بود‪ .‬ما قول‬ ‫می دهیم‪ .‬من به نمایندگی (از‬ ‫جامعه ورزش) قول می دهم‪.‬‬ ‫عین اللهی هم در واکنش‬ ‫به قول شفاهی وزیر ورزش‪،‬‬ ‫بازگشایی ورزشگاه را به رعایت‬ ‫پروتکل ها موکول کرد‪.‬‬ ‫وزیر ورزش هم از عین اللهی‬ ‫برای تماشای دیدار ایران و عراق‬ ‫دعوت کرد و توضیحاتی درباره‬ ‫صعود تیم ملی در صورت شکست‬ ‫دادن عراق در ازادی ارائه کرد‪.‬‬ ‫درخواست وزیر ورزش و‬ ‫جوانان از وزیر بهداشت برای‬ ‫حضور تماشاگران در ورزشگا ه ها‬ ‫در شرایطی است که ایران در دو‬ ‫بازی خانگی قبلی خود از داشتن‬ ‫تماشاگر محروم بوده و اکنون‬ ‫اهالی فوتبال امیدوارند در شب‬ ‫صعود تیم ملی به جام جهانی قطر‪،‬‬ ‫در ورزشگاه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫تیم ملی ایران در روزهای‬ ‫هفتم و دوازدهم بهمن با تیم های‬ ‫ملی عراق و امارات در ورزشگاه‬ ‫ازادی بازی می کند که در‬ ‫صورت کسب یک پیروزی‪،‬‬ ‫صعود شاگردان اسکوچیچ قطعی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نام طارمی در پرونده‬ ‫فساد فوتبال پرتغال‬ ‫چرامهاجمایرانبهبنفیکانرفت؟‬ ‫مهدی طارمی مهاجم تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران در سال ‪ ۲۰۱۹‬راهی‬ ‫تیم ریواوه پرتغال شد‪ .‬طارمی در‬ ‫همان هفته های نخست حضور در‬ ‫ریواوه نشان داد که چه مهاجم‬ ‫توانمندی است و قبل از انکه نیم‬ ‫فصل نخست لیگ پرتغال به پایان‬ ‫برسد‪ ،‬نظر سه باشگاه بزرگ این‬ ‫کشور یعنی اسپورتینگ لیسبون‪،‬‬ ‫پورتو و بنفیکا را به خود جلب‬ ‫کرد‪ .‬در ان زمان حتی بحث‬ ‫پیشنهاد باشگاه بوردو فرانسه‬ ‫به طارمی هم به میان امد ولی‬ ‫طارمی تا پایان فصل در ریواوه‬ ‫ماند و فصل بعد راهی تیم پورتو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بنفیکا و اسپورتینگ هم تالش‬ ‫زیادی برای جذب طارمی داشتند‬ ‫اما مهاجم ایران ترجیح داد به‬ ‫پورتو برود‪ .‬این روزها و همزمان‬ ‫با انتشار بخش هایی از پرونده‬ ‫فساد «لوئیس فیلپه ویرا» رئیس‬ ‫سابق باشگاه بنفیکا جزئیاتی از‬ ‫رقابت تیم های بزرگ پرتغال برای‬ ‫جذب طارمی هم افشا شده است‪.‬‬ ‫منشا این افشاگری‪ ،‬پرونده‬ ‫بزرگ فساد مالی موسوم به‬ ‫«عملیات کارت قرمز» است و‬ ‫در ان بخشی از مکالمات «سیلوا‬ ‫کامپوس» رئیس باشگاه ریواوه‬ ‫و فیلیپه قرار دارد‪ .‬این بخش از‬ ‫مکالمات در اختیار رسانه های‬ ‫پرتغال قرار گرفته است و مربوط‬ ‫به زمانی است که صحبت از ورود‬ ‫دو باشگاه اسپورتینگ و بوردو به‬ ‫رقابت برای طارمی وسط می اید‬ ‫و نقشه ای که برای نقل و انتقال‬ ‫زمستانی طارمی و حضورش در‬ ‫فرانسه کشیده می شود‪.‬‬ ‫نام طارمی در پرونده فساد‬ ‫فوتبال پرتغال‪/‬نقشه دستیار‬ ‫مورینیو نگرفت!‬ ‫روزنامه «رکورد» پرتغال‬ ‫گزارشی از این اتفاق را منتشر‬ ‫کرد که مشروح ان در ادامه‬ ‫می اید‪:‬‬ ‫طارمی ترجیح داده بود‬ ‫ریواوه را به مقصد بنفیکا ترک‬ ‫کند نه پورتو و اسپورتینگ‪ .‬این‬ ‫اعتراف توسط سیلوا کامپوس‬ ‫رئیس باشگاه ریواوه به فیلیپه ویرا‬ ‫رئیس وقت باشگاه بنفیکا انجام‬ ‫شد که در شنودهای عملیات‬ ‫کارت قرمز قرار دارد‪ .‬این‬ ‫گفتگوها در اواخر ژانویه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫انجام می شود؛ زمانی که صحبت‬ ‫از مزاحمت سایر باشگا ه ها ‪-‬برای‬ ‫جذب طارمی‪ -‬یعنی اسپورتینگ‬ ‫و بوردو بود‪.‬‬ ‫مسئوالن بنفیکا قصد داشتند‬ ‫جذب این بازیکن را تضمین کنند‬ ‫اما تنها در تابستان بعد‪ .‬روسای‬ ‫دو باشگاه چندین مکالمه انجام‬ ‫دادند که در یکی از انها سیلوا‬ ‫کامپوس به ویرا گفت که طارمی‬ ‫به کارلوس کاروالهال سرمربی‬ ‫وقت ریواوه تاکید کرده است که‬ ‫“من فقط می خواهم برای بنفیکا‬ ‫بازی کنم‪“ .‬‬ ‫این اتفاق نیفتاد و طارمی با‬ ‫وجود برنامه های بنفیکا‪ ،‬تابستان‬ ‫سال بعد به پورتو رفت‪ .‬بر اساس‬ ‫تحقیقات‪ ،‬تیاگو پینتو (مدیر‬ ‫فوتبالی سابق باشگاه بنفیکا که‬ ‫این فصل در تیم ا‪ .‬اس رم با ژوزه‬ ‫مورینیو همکاری می کند) با علم‬ ‫به اینکه باشگاه بوردو نیز به این‬ ‫بازیکن ایرانی عالقه مند است‪،‬‬ ‫پیشنهاد داد که خود این بازیکن‬ ‫در نقل و انتقاالت ژانویه راهی‬ ‫باشگاه فرانسوی شود و پس از ان‬ ‫عقا ب ها (بنفیکا) با این بازیکن‬ ‫قرارداد خود را امضا کنند‪ .‬هدف‬ ‫این بود که طارمی را از رفتن به‬ ‫تیم اسپورتینگ که قب ً‬ ‫ال پیشنهادی‬ ‫‪ ۳‬میلیونی برای این بازیکن ارائه‬ ‫کرده بود‪ ،‬بازدارند‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1520

روزنامه صدای اصلاحات 1520

شماره : 1520
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه صدای اصلاحات 1519

روزنامه صدای اصلاحات 1519

شماره : 1519
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه صدای اصلاحات 1518

روزنامه صدای اصلاحات 1518

شماره : 1518
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه صدای اصلاحات 1517

روزنامه صدای اصلاحات 1517

شماره : 1517
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه صدای اصلاحات 1516

روزنامه صدای اصلاحات 1516

شماره : 1516
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه صدای اصلاحات 1515

روزنامه صدای اصلاحات 1515

شماره : 1515
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!