روزنامه صدای اصلاحات شماره 1448 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1448

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1448

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1448

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬مهر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪110‬هزارمعلول«خانه»ندارند‬ ‫درخواستیازدولت‬ ‫برایواگذاریمسکن‬ ‫رایگانبهمعلوالن‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪2021October13‬‬ ‫در ایین چهلمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫محسنیاژه ای‪:‬می توان‬ ‫بسیاری از مسائل را با مردم‬ ‫در میان گذاشت‬ ‫احمدمازنی‪:‬‬ ‫هدفدنبال کنندگانطرح‬ ‫صیانت از فضای مجازی‬ ‫کنترل مخالفان سیاسی است‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1448‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫پیشنهاد برگزاری جلسات کمیسیون طرح صیانت پشت درهای بسته مطرح شده است‬ ‫مجلسمردمراغریبهمی داند؟!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫منافع ملی ایران و احیای روابط با مصر و عربستان؛ حاال وقتش است!‬ ‫رضا کدخدازاده‪ -‬ایران به همراه چهار کشور ترکیه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫عربستان و مصر‪ ،‬به علل متعددی‪ ،‬در حال حاضر مهم ترین و‬ ‫تاثیرگذارترینکشورهایمنطقۀخاورمیانهوجهاناسالمهستند‪.‬‬ ‫شوربختانه از بین چهار کشور مزبور ما کمتر زمانی بوده که‬ ‫همزمانروابطمتوازنیباتمامیانهاداشتهباشیموبههمینخاطردر‬ ‫تامینمنافعملّیحدّاکثریخوددرمنطقهبامشکالتیروبروبوده ایم‪.‬‬ ‫این مساله ‪-‬یعنی عدم توازن در سیاست خارجی ما نسبت‬ ‫به کشورها‪ -‬یکی از معضالت اساسی سیاست خارجی ایران در‬ ‫دهه های اخیر بوده است‪ .‬مساله ای که بیشتر از همسایگان‪ ،‬در مورد‬ ‫قدرت های بزرگ جهانی صدق می کند که البته موضوع نوشتار‬ ‫حاضر نیست و در این نوشتار صرفاً به لزوم توجه به برقراری رابطۀ‬ ‫متوازنبابازیگرانتاثیرگذارومهمجهاناسالموخاورمیانهپرداخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اسیب شناسی سیاست خارجی نامتوازن را می توان بدین‬ ‫صورت ساده سازی کرد‪ :‬وقتی کشوری روابط خود با بازیگران‬ ‫«الف»‪« ،‬ب»‪« ،‬جیم» و «دال» را فقط در بازیگر «الف» خالصه‬ ‫می کند‪ ،‬دو ضرر بسیار عمده و حتی خطرناک می تواند برایش‬ ‫داشته باشد؛ یک اینکه هم از روابط با سه بازیگر دیگر بی نصیب‬ ‫می ماند؛دواین که‪،‬رابطه اشبابازیگر«الف»ممکناستیک طرفه‬ ‫ودرمواردیحتیاستعماریشود‪،‬زیرابازیگر«الف»باعلمبهاین که‬ ‫انکشورامکانبهره مندیازرابطهباسهبازیگردیگرراندارد‪،‬خود‬ ‫رابهدرستیدرموضعقدرتوانرادرموضعضعفمی بیند‪.‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫اگرکشورموردنظرفقطازبازیگر«الف»نفتخریداریکند‪،‬این‬ ‫بازیگر می تواند به راحتی و هر زمان خواست قیمت ان را افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬چراکه می داند ان کشور امکان خرید ارزان تر نفت از سه‬ ‫بازیگردیگرراندارد‪.‬‬ ‫در چند دهۀ اخیر‪ ،‬از بین چهار کشوری که در ابتدای نوشتار‬ ‫حاضرازانهانامبردهشد‪،‬مافقطباترکیهروابطنسبتاًخوبیداشته ایم‬ ‫که البته همین رابطه نیز در مقاطعی –از جمله در سال ها و به ویژه در‬ ‫ماه هایاخیر‪-‬دچارتنششدهاست‪.‬براساسهمینتنش هایاخیر‬ ‫می توانگفتدرمقطعکنونی‪،‬بهترینرابطۀماازبیناینکشورها‬ ‫باعراقاست‪.‬‬ ‫کشوری که کمتر از سه دهۀ پیش‪ ،‬بزرگ ترین جنگ‬ ‫کالسیک جهان پس از جنگ جهانی دوم‪ ،‬میان مان ُرخ داد‪ .‬با‬ ‫عربستاننیزدرمقاطعی‪-‬بهویژهدردولتسازندگیبهجهتروابط‬ ‫شخصی خوب رئیس جمهور وقت ایران ‪-‬هاشمی رفسنجانی‪ -‬و‬ ‫پادشاه عربستان روابط نسبتاًدوستانه ای برقرار بود‪ ،‬اما این دوستی به‬ ‫میزانی نبود که منجر به روابطی پایدار و حتی شبیه به روابط مان با‬ ‫ترکیهشود‪.‬‬ ‫درموردمصرنیزکهوضعیتمشخصاستوتیرگیروابط‬ ‫میان طرفین از پیش از انقالب اغاز و در اوایل انقالب به صورت‬ ‫کامل قطع شد و صرفاًدر مقطعی با به قدرت رسیدن محمد مُرسی‬ ‫تاکید رئیس جمهور بر ضرورت تهیه طرح‬ ‫جامع مدیریت تولید و مصرف انرژی‬ ‫نشانه هاییازاغازروابطتهران‪-‬قاهرهپدیدارشدکهعمرانبهچند‬ ‫ساعتبیشترنرسید!‬ ‫روابط ایران با مصر و عربستان در این چند دهه به میزانی بوده‬ ‫است که نتوان امید به رفع فوری ان داشت‪ .‬اما حاال تحوالتی در‬ ‫جهان و به ویژه در خاورمیانه ُرخ داده که می تواند فصل نوینی در‬ ‫روابط میان این سه کشور مهم در جهان اسالم اغاز شود‪ .‬روابطی‬ ‫کهباتوجهبهتوضیحاتیکهباالتردرمورداهمیتتوازندرسیاست‬ ‫خارجیدادهشد‪،‬بدونشکبیشتریناوردهرابرایتامینمنافعملّی‬ ‫ایرانخواهدداشت‪.‬‬ ‫این تحوالت را می توان در دو بخش عمومی و اختصاصی‬ ‫تقسیم بندیکرد؛بخشعمومیشاملچهارمورداستوروابطهر‬ ‫خاصۀدوجانبه‬ ‫سهکشوررامتاثرکردهوبخشاختصاصینیزروابط ّ‬ ‫بین«ایرانوعربستان»و«ایرانومصر»رامتاثرکردهاست‪.‬‬ ‫الف‪ -‬تحوالت عمومی برای تغییر روابط ایران با عربستان‬ ‫ومصر‬ ‫‪- 1‬خروج امریکا از افغانستان‪ :‬این مساله سبب شده که‬ ‫کشورهایمنطقه‪،‬دیگربرخالفگذشتهخیلینتوانندرویامریکا‬ ‫حسابکنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬دولتمردان عربستان و مصر با خود می گویند‬ ‫ی تنها‬ ‫وقتی امریکا دولت کابل را در برابر یک گروه شورش ‬ ‫گذاشت و نیروهای نظامی خود را بیرون کشید‪ ،‬قطعاً اگر منافعش‬ ‫ایجاب کند‪ ،‬با ما نیز چنین کاری خواهد کرد‪ .‬به همین خاطر این‬ ‫تحولمی توانددرمناسبکشورهاییمانندعربستانومصرباسایر‬ ‫کشورهاتغییرایجادکندودیگرمثلگذشته‪،‬برایبرقراریرابطهبا‬ ‫کشورهایدیگر‪،‬مالحظاتامریکاراخیلیدخیلنکنند‪.‬‬ ‫‪ 2‬عا ّدی سازی بی سابقۀ روابط کشورهای اسالمی با رژیم‬‫صهیونیستی در سال های اخیر‪ :‬این امر به ویژه در مورد رابطۀ ایران‬ ‫با مصر برای ما می تواند قابل توجه باشد‪ .‬روابط سطح باالی مصر با‬ ‫اسرائیل‪،‬اصلی ترینعاملقطعروابطایرانبامصراست‪.‬ازسال های‬ ‫اغازین انقالب اسالمی ایران تا یکی دو سال پیش‪ ،‬تنش زدایی‬ ‫روابطکشورهایاسالمیمنطقهبارژیمصهیونیستیفقطدرمصر‬ ‫انجامشدهبود‪،‬بههمینخاطر‪،‬ایرانباتوجهبهیکیازاصولسیاست‬ ‫خارجیانقالبیخودنمی توانستباچنینکشوریرابطهداشتهباشد‪.‬‬ ‫انزمانسایرکشورهایمسلمانمنطقهچنیناقدامینکرده‬ ‫بودند و ایران می توانست در دیپلماسی خود چش ماندازی برای قرار‬ ‫داد ِن سایر کشورهای اسالمی در کنار خود و در برابر مصر تعریف‬ ‫کند‪ .‬در واقع این مصر بود که استثناء بود‪ .‬حاال اما اغلب کشورهای‬ ‫اسالمی منطقه‪ ،‬تنش زدایی در روابط خود با اسرائیل را به باالترین‬ ‫سطحدرطولتاریخرساندهوبرخیحتیاقدامبهافتتاحسفارتدر‬ ‫پایتخت هایطرفینکرد هاند‪.‬‬ ‫با توجه به چنین واقعیتی‪ ،‬ایران دیگر نمی تواند رابطۀ انها با‬ ‫اسرائیلرادلیلقطعروابطکاملباکشورهایاسالمیمنطقهکند؛‬ ‫اعترافتلخودیرهنگام؛افولاعتمادجامعهبهصداوسیما‬ ‫در جلسه ستاد اقتصادی‬ ‫دولت مطرح شد؛‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت صبح امروز (سه شنبه) به ریاست حجت االسالم سید ابراهیم‬ ‫رئیسی برگزار شد و رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت تهیه یک طرح‬ ‫جامع درباره نیازهای کشور به انرژ ی های مختلف تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیسی همچنین ضرورت مدیریت تولید‪ ،‬تامین و مصرف برق کشور‪،‬‬ ‫استفاده حداکثری از توان داخلی برای احداث نیروگا ه ها و پیش بینی ها‬ ‫برای تامین سوخت زمستانی نیروگا ه های تولید برق را یاداور شد‪.‬‬ ‫در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬وزارت نیرو برنامه خود را‬ ‫برای مدیریت عرضه و تقاضای برق مطرح کرد‪.‬‬ ‫این برنامه شامل فصل های مختلف از جمله اهمیت ایجاد ثبات و امنیت‬ ‫در عرضه برق‪ ،‬بهبود فضای کسب و کار در بخش تولید برق و تمرکز بر‬ ‫مدیریت شبکه و ترانزیت برق‪ ،‬توسعه انرژ ی های تجدیدپذیر و نوسازی‬ ‫صنعت برق است‪.‬‬ ‫امریکهدرعملهماتفاقنیفتاد‪.‬البتهایرانهمچنانمی توانداعتراض‬ ‫خود به این موضوع را به صورت دیپلماتیک و در سیاست های‬ ‫اعالنیخود‪،‬بهانهاداشتهباشد؛امریکهدرعملنیزاتفاقافتاد‪.‬‬ ‫‪ 3‬بحران اقتصادی در خاورمیانه‪ :‬کرونا‪ ،‬فرسایشی شد ِن‬‫جنگ های منطقه‪ ،‬کاهش قیمت نفت و ‪ ،...‬جملگی باعث شده‬ ‫کشورهای خاورمیانه به شکل جدّی با بحران های اقتصادی دست‬ ‫و پنجه نرم کنند و دیگر نتوانند با خزانه های پُرپول گذشته پیگیر‬ ‫سیاست های حدّاکثری خود باشند‪ .‬به همین خاطر هم هست که‬ ‫زمزمۀ پایان جنگ یمن نیز به گوش می رسد‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫دولت هابرایبرقراریرابطهباسایرکشورها انعطافبیشترینشان‬ ‫می دهند و کمتر در پی دستیابی به سیاست های حدّاکثری مورد‬ ‫نظرشاندرروابطخارجیخودهستند‪.‬‬ ‫‪ 4‬جدی و علنی شدن رویکرد نوعثمانی گری در ترکیه‪ :‬در‬‫نظم کنونی جهان امروز‪ ،‬اگر بخواهیم یک عامل را به عنوان «خط‬ ‫قرمز قطعی» تمامی کشورها بدانیم‪ ،‬بدون شک «تمامیت ارضی»‬ ‫است‪ .‬امروزه هیچ کشوری تمامیت ارضی خود را حتی محل‬ ‫مذاکره نمی داند‪ .‬ریشه های این مهم را اگرچه می توان در ّ‬ ‫کل‬ ‫تاریخ بشر پیدا کرد‪ ،‬اما دست کم از «پیمان وستفالی» به بعد و اغاز‬ ‫رسمی نظام ملت‪-‬دولت در جهان‪ ،‬عامل بیشترین و بزرگ ترین‬ ‫جنگ ها‪ ،‬ماجراجویی های ارضی بوده است‪ .‬این امر در حال‬ ‫حاضرنیزیکیاصلی ترینعواملتنشمیانکشورهایخاورمیانه‬ ‫است‪ .‬در مورد موضوع بحث حاضر‪ ،‬در سال های دورتر اگر بحث‬ ‫احیای مرزهای عثمانی صرفاًتوسط برخی از تئوریسین های ت ُرک‬ ‫درکتاب هاومقاالتیعرضهمی شد‪،‬درحالحاضرمقاماترسمی‬ ‫ترکیهصراحتاًوعلناًاینموضوعرااعالمودرمواردیحتیاجرانیز‬ ‫می کنند‪.‬همینچندروزپیشبودکهاردوغانطییکسخنرانیاز‬ ‫لزوم«بازگشتبهمرزهایتاریخی»سخنگفت‪.‬ازنظرعملینیزدر‬ ‫حال حاضر‪ ،‬اردوغان بخش هایی از خاک عراق‪ ،‬سوریه و یونان را‬ ‫رسماًاشغالکردهودرشمالرودارسحضورینواستعمارگرایانه‬ ‫دارد‪ .‬از سویی هر از گاهی ارمنستان و یونان را به اشغال نظامی‬ ‫تهدید می کند‪ .‬این رویکرد ترکیه باعث شده که برخی از افراد و‬ ‫جریان های سیاسی در عربستان و مصر نسبت به ت ُرک ها حساس‬ ‫شوند؛چراکهاگرقراربراحیایامپراتوریعثمانیباشد‪،‬استقاللو‬ ‫حاکمیتعربستانومصر‪-‬وهمچنینعراق‪-‬درکانونماجراجویی‬ ‫ارضیِ نوعثمانی گری ترکیه قرار خواهد گرفت‪ .‬این حساسیت‪،‬‬ ‫امروز هم در اظهارات مقامات این سه کشور دیده می شود و هم تا‬ ‫حدودیروابطانهاباترکیهرامتاثرکردهاست‪.‬بهطوریکهبسیاری‬ ‫از ناظران‪ ،‬اختالفات ریاض و انکارا در سال های اخیر را بی سابقه‬ ‫می دانند‪.‬ازانجاییکههرگونهتالشبرایاحیایامپراتوریعثمانی‪،‬‬ ‫تهدیدی برای ایران نیز خواهد بود‪ ،‬در مجموع‪ ،‬این عامل به عنوان‬ ‫خطر مشترکی برای عربستان‪ ،‬مصر‪ ،‬عراق و ایران‪ ،‬می تواند عاملی‬ ‫برایهمکاری هایمشترکمیانانهاباشد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سجادبهزادی‪-‬عبدالعلیعلیعسکریرئیسپیشینصداوسیمادر‬ ‫مراسمخداحافظیخودازاینسازمانگفت“رسانهملیهمازطریق‬ ‫شبکه های ماهواره ای و هم از طریق فضای مجازی در بزرگ ترین‬ ‫جنگ تاریخی ‪ -‬رسانه ای قرار گرفته بود و از طرفی هم در درون با‬ ‫تالطموهمبانامهربانیدولتمواجهشدهبودو(اینامر)افولاعتماد‬ ‫افکارعمومیرابههمراهداشت‪”.‬‬ ‫رهبری هم مدتی پیش در سخنان خود با اشاره به “وجود ضعف و‬ ‫کم کاری در کارهای رسانه ای و تبلیغاتی در داخل کشور خواستار‬ ‫عملکردیقویتروهوشمندانهتردراینمسایلشدهبودند‪”.‬‬ ‫ایندرحالیاستکهبهقولوزیرارتباطاتدولتدوازدهم”مجلس‬ ‫انقالبیاینهمهبرایصداوسیماپولمیپاشدوتنهادریکموردبا‬ ‫مصوبه مجلس انقالبی ‪۰۰۵۱‬میلیارد تومان معادل ‪ ۰۵‬درصد بودجه‬ ‫توسعه در وزارت ارتباطات برای فعالیت در فضای مجازی به‬ ‫صداوسیمااختصاصدادهشدهاست‪”.‬‬ ‫در موردی دیگر و در همین دوران علی عسکری ‪ ،‬برداشت ‪۰۵۱‬‬ ‫میلیونیوروییصداوسیماازصندوقتوسعهملیشاهدبودیم‪.‬باپولی‬ ‫که می شد به گفته برخی صاحبنظران ‪ ،‬در ان زمان ‪ ۵۶‬میلیون دوز‬ ‫واکسن استارازنکا تامین و تمام ایرانیان را واکسینه کرد؛ با همه این‬ ‫احوال چرا همچنان صداوسیما گرفتار فقر و بی اعتمادی مخاطب‬ ‫استوبهقولرئیسسابقاینسازمان“افولافکارعمومیرابههمراه‬ ‫داشتهاست؟”‬ ‫در تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی‬ ‫دانشجویان ایران‪ ،‬در دو سال و نیم گذشته صدا و سیما‪ ۵۱ ،‬درصد‬ ‫از مخاطبان اخبار خود را از دست داده و به همین میزان‪ ،‬بر تعداد‬ ‫کاربران فضای مجازی‪ ،‬افزوده شده است‪ .‬صداو سیما در دوران‬ ‫عبدالعلیعلیعسکریگرفتارچندینخطاواشتباهمهمبود‪:‬‬ ‫یکم‪:‬جنگبافضایمجازیبهجای ِ‬ ‫درکفضایمجازی‬ ‫نه تنها بر اساس نظرسنجی ها در دو سال و نیم گذشته‪ ،‬صدا و سیما‬ ‫‪ ۵۱‬درصد از مخاطبان اخبار خود را از دست داده و به همین میزان‬ ‫بر تعداد کاربران فضای مجازی افزوده شده است؛ بلکه این سازمان‬ ‫همواره خود را مقابل فضای مجازی می دید و درک دستی از این‬ ‫محیطنداشت‪.‬‬ ‫صداوسیما نمی خواهد بپذیرد که شبکه های اجتماعی رقیب‬ ‫قدرتمندی برای این سازمان هستند و در بسیاری از موارد جلوتر از‬ ‫ایندستگاهعریضوطویل‪،‬بهمرحلهتاثیرگذاریبرافکارعمومی‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫صداوسیماهمچناندرسراشیبیازدستدادنمخاطبانخوداست‬ ‫و به جای چابک سازی‪ ،‬این بار در پی مقابله شدید تر با شبکه های‬ ‫اجتماعیاست‪.‬‬ ‫مصوبهاخیرمجلسواختیارکنترلفضایمجازیبهصداوسیمانشانه‬ ‫مهمیدراینرابطهاست‪.‬صداوسیمابااینمصوبهمیخواهدرویای‬ ‫خود را در مورد کنترل بر محتوای فضای مجازی به واقعیت تبدیل‬ ‫کندامافراگیریاطالعاتوشبکههایاجتماعیدرجهانامروزبه‬ ‫مامیگویدکهرفتنبهاینمسیر‪،‬یکنوعفرصتسوزیوخطایی‬ ‫بزرگ است‪.‬دوم‪:‬مبارزه پارازیتی با شبکه های ماهواره ای به جای‬ ‫تقویتتولیدمحتوا‬ ‫علیعسکریدرهمانمراسمخداحافظیخودگفت“توطئ هدشمن‬ ‫این بود که تعداد فراوانی شبکه ایجاد کند‪ ،‬به طوری که در سال اول‬ ‫کارماحدود‪۰۰۱‬شبکهماهوارهایفعالکردند‪”.‬‬ ‫معلومنیستوقتیکهسیاست پارازیتبرروی اینشبکه هاوحتی‬ ‫جمع اوری دیش های ماهواره ای طی سالهای گذشته تا کنون‬ ‫وجود داشته است چرا ما همچنان باید نگران فراوانی این شبکه ها‬ ‫باشیمبهطوریکهفعالیتانهارا“توطئهدشمن”بدانیم‪.‬‬ ‫ایابهترنیستصداوسیمادرمقابلدیگرشبکههایماهوارهایوبه‬ ‫جای حمایت از پارازیت‪ ،‬تولید محتوای خود را غنی تر و به مزاج‬ ‫مخاطبنزدیکترکند؟‬ ‫بنظر می اید به جای پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای در‬ ‫خارجومخالفباراهاندازیشبکههایخصوصیرادیووتلویزیون‬ ‫در داخل؛ بهتر است اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی که مورد تاکید رهبری‬ ‫نیز هست در مورد صداوسیما اجرائی شود‪.‬با اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسیمی توانازمشکالتدامنگیرصداوسیماازجملهبزرگبودن‬ ‫سازمانومدیریتضعیفمنابعکاستهشود‪.‬بهنظرمی رسدکوچک‬ ‫شدن ساختار سازمانی صداوسیما به دنبال خصوصی شدن ان‪،‬‬ ‫موجبباالرفتنکاراییاننیزشود‪.‬‬ ‫سوم‪:‬نداشتنباورحرفه ایدرتولیدخبر‬ ‫اوج کار صداوسیما در تولید وانتشار خبر “شبکه خبر” این سازمان‬ ‫است‪ .‬به قول رئیس سابقش “مرد میدان ما در این عرصه شبکه خبر‬ ‫است‪،‬بهطوریکهمهم ترینمرجعخبریاهالیسیاستزیرنویس‬ ‫شبکه خبر و در فضای مجازی‪ ،‬باشگاه خبرنگاران است‪ .‬از این نظر‬ ‫صداوسیمادرترازباالماندهاست‪”.‬‬ ‫معلومنیسترئیسسابقسازمانصداوسیمابراساسکدامشاخص‬ ‫بهایننتیجهرسیدهاستکه“شبکهخبرمهم ترینمرجعخبریاهالی‬ ‫سیاست است‪ ”.‬این در حالی است که غول های رسانه ای دنیا سایه‬ ‫خودرابرتمامعالمگسترانیدهاندودرجامعهامروزایراننیزعلیرغم‬ ‫همه محدودیت هایی که وجود دارد‪ ،‬بخش بزرگی از جامعه اخبار‬ ‫روزخودرادرهمانشبکههایرسانهایغیرازصداوسیمادنبالمی‬ ‫کنند‪.‬صداوسیما مادامی که باور حقیقی خود را نسبت به تولید خبر‬ ‫حرفه ای تغییر ندهد نمی تواند در تراز جهانی و در برابر غول های‬ ‫رسانه های جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد‪.‬حتی اگر فضای‬ ‫فعالیتبرایاینسازماندرداخلکشوربیرقیبباقیبماند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21 -‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1448‬‬ ‫سیاست‬ ‫در ایین چهلمین سالروز تاسیس‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫محسنیاژه ای‪:‬می توان‬ ‫بسیاری از مسائل را با مردم‬ ‫در میان گذاشت‬ ‫رییسقوهقضاییهگفت‪:‬می توانبرایاصالحامور‪،‬پیشگیریاز‬ ‫جرموتشویقافرادبرایمبارزهبافسادبسیاریازمسائلرابامردمدرمیان‬ ‫گذاشتونبایددراینخصوصخودسانسوریکرد‪.‬‬ ‫بهنقلازقوهقضاییه‪،‬حجت االسالم والمسلمینمحسنیاژه ای‬ ‫صبحامروزسه شنبه(‪۲۰‬مهر)همزمانباچهلمینسالروزتاسیسسازمان‬ ‫بازرسیکلکشورازنمایشگاهاقداماتودستاوردهایسازمانبازرسی‬ ‫کلکشوربازدیدکردودرجریانفرایندهایکشف‪،‬احصاءو‬ ‫رسیدگیبهتخلفاتومفاسداداریقرارگرفت‪.‬‬ ‫دراینبازدیدمسئوالنبخش هایمختلفسازمانبازرسیکل‬ ‫کشورگزارشیازنظاممسائلمطرحدرکشور‪،‬گلوگاه هایفسادونحوه‬ ‫دریافتگزارش هایمردمیوگزارشگرانفسادوهمچنینروندبررسی‬ ‫ورسیدگیبهاینگزارش هاارائهکردند‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییهدرجریانوضعیتنیرویانسانیبازرسیکل‬ ‫کشورواقداماتودستاوردهایناظرانوبازرساندرحوزه هایفرهنگی‬ ‫واجتماعی‪،‬سیاسیوقضاییوهمچنیناموراقتصادیوتولیدیقرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫درجریاناینبازدیدهمچنینسامانهسیمرغکهبهمنظورپایشو‬ ‫ارزیابیعملکردروزانهکارکنانستادیوعملیاتیسازمانبازرسیکل‬ ‫کشورراهاندازیشده‪،‬باحضوررئیسدستگاهقضاموردبهرهبرداری‬ ‫قرارگرفتکهگاممهمیدرجهتهوشمندسازینظامقضاییوفرایند‬ ‫نظارتبرکارکناندستگاهقضاست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمحسنیاژه ایسپسباحضوردرایین‬ ‫نکوداشتچهلمینسالگردتاسیسسازمانبازرسیکلکشورکهبا‬ ‫حضورمدیرانعالیومعاونیناینسازمانبرگزارشد‪،‬نظارتراامری‬ ‫ضروریدانستوگفت‪:‬کسیکهمی خواهددرامورشخصیو‬ ‫اجتماعیوحکمرانیبهکمالبرسدنیازمندنظارتمکررومستمراست‪.‬‬ ‫ویازنظارتبهعنوانیکیازلوازمحکمرانیصحیحومقبول‬ ‫یادکردومتذکرشدبدونتوجهبهنظارت‪،‬نمی توانانتظارداشت‬ ‫دستگاه هایحاکمیتیبهوظایفخوددقیقودرستعملکنند‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییهبااشارهبهجایگاهویژه«سازمانبازرسیکل‬ ‫کشور»درقانوناساسیاظهارداشت‪:‬دربسیاریازکشورهاونظامات‬ ‫حاکمبردنیا‪،‬نهادبازرسیوابستهبهدولتیامجلساست‪،‬امادرکشور‬ ‫ماسازمانبازرسیزیرنظرقوهقضاییهقرارداردکهازامتیازاتواعتبارات‬ ‫اینسازماندرجمهوریاسالمیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫محسنیاژه ایبااشارهبهاختیاراتگستردهسازمانبازرسیکل‬ ‫کشورگفت‪:‬سازمانبازرسیمی تواندگزارشتخلفاتوجرایم‬ ‫مدیراندستگاه هارابهدادگستریگزارشدهدتاظرفسهماهخارج‬ ‫ازنوبتموردرسیدگیقرارگیرد‪.‬ویادامهدادسازمانبارزسیحتی‬ ‫اجازه دارد به ارای صادره از سوی دادسراها و دادگاه ها اعتراض کند‬ ‫وبراساسماده‪ ۴۷۷‬خواستاراعادهدادرسیشود‪.‬رئیسقوهقضاییه‬ ‫همچنینبهماموریت هایسازمانبازرسیکلکشوربرایبازرسیاز‬ ‫همهدستگاه هایاجراییونظارتبرحسناجرایقوانیناظهارداشت‪:‬‬ ‫هم اجرای قانون مهم است و هم ان که قانون درست اجرا شود و اگر‬ ‫سازمانبازرسیمتوجهشددرجاییقانوناجرانشدهویادرستاجرا‬ ‫نمی شودبایدموضوعراپیگیریکند‪.‬‬ ‫محسنیاژه ایباتاکیدبرلزومحسناجرایاموردردستگاه های‬ ‫اجراییافزود‪:‬اگردستگاهیبهوظیفهخودبهدرستیعملنمی کند‪،‬‬ ‫سازمانبازرسیماموریتداردبابررسیوتحلیلمسئلهبهاندستگاه‬ ‫تذکروهشداربدهد‪.‬رئیسقوهقضاییهبرلزوماطالعرسانیازفعالیت ها‬ ‫ودستاوردهایسازمانبازرسیکلکشورهمتاکیدکردوگفت‪:‬خود‬ ‫منکهدرراسدستگاهقضاهستمنسبتبههمهاقداماتوتوفیقات‬ ‫سازمانبازرسیاطالعندارمومردمنیزطبعاًدرجریانکارهایاین‬ ‫مجموعهنیستند‪.‬محسنیاژه ایبانادرستدانستناینبرداشتکهگفته‬ ‫می شودهمهگزارشاتسازمانبازرسیمحرمانهاست‪،‬تاکیدکرد‪:‬طبق‬ ‫اییندادرسیاطالعرسانیدربارههمهمسائلقضاییممنوعنیستو‬ ‫منعیبرایاطالعرسانیدربارهاقدامات‪،‬دستاوردهاوهمهگزارش های‬ ‫سازمانبازرسیوجودندارد‪.‬‬ ‫امیر سرلشکر موسوی‪:‬‬ ‫پدافندهواییکشورامادهمقابلهباهرنوعتهدیدیاست‬ ‫فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه از دوران دفاع مقدس کار مشترک ارتش و سپاه شروع شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای مسلح ما دست در دست هم‪ ،‬دوشادوش ملت ایران در مقابل دشمنان‪ ،‬یکپارچه و مستحکم می ایستند و در مقابل هر تهدیدی که بخواهد متوجه این‬ ‫سرزمین و ارمان های ما باشد‪ ،‬خواهند ایستاد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از قرارگاه رسانه ای رزمایش مشترک مدافعان اسمان والیت‪ ،۱۴۰۰‬امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در حاشیه این رزمایش با بیان اینکه با تشکیل قرارگاه‬ ‫مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم االنبیاء(ص) کشور‪ ،‬یک تحول اساسی در دفاع هوایی کشور ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬شبکه یکپارچه پدافند هوایی در اختیار این قرارگاه قرار گرفت و دو قدرت برتر پدافند هوایی کشور یعنی نیروی پدافند هوایی ارتش و پدافند هوایی‬ ‫نیروی هوافضای سپاه در یک شرایط هم افزا و تلفیقی کار خودشان را تحت فرماندهی شبکه یکپارچه پدافند هوایی اغاز کردند و چندین رزمایش تا االن انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬نیروی پدافند هوایی ارتش و پدافند نیروی هوافضای سپاه و در راس انها قرارگاه پدافند‬ ‫هوایی حضرت خاتم االنبیاء(ص)‪ ،‬کامال اماده هستند که در برابر هر تهدیدی از این کشور دفاع کنند‪.‬‬ ‫پیشنهاد برگزاری جلسات کمیسیون طرح صیانت پشت درهای بسته مطرح شده است‬ ‫مجلسمردمراغریبهمی داند؟!‬ ‫با وجود اینکه مجلس شورای اسالمی وعده‬ ‫داده بود جلسات کمیسیون مشترک طرح صیانت از‬ ‫حقوق کاربران در فضای مجازی به صورتی علنی‬ ‫و شفاف برگزار شود حاال زمزمه هایی مطرح است‬ ‫که این قرار است بررسی این طرح به صورت علنی‬ ‫نباشد و به صورت گزینشی و ضبط شده در اختیار‬ ‫مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫دو روز پیش اولین جلسه کمیسیون با حضور‬ ‫علی نیکزاد نایب رییس مجلس برگزار شد و اعضای‬ ‫هیات رئیسیه کمیسیون مشخص شدند‪.‬‬ ‫نکته ان است که تمام اعضا از موافقان طرح‬ ‫صیانت هستند و ریاست کمیسیون نیز به رضا تقی پور‬ ‫از طراحان اصلی ان واگذار شده است‪.‬‬ ‫حاال اخبار عجیب تری درباره نحوه برگزاری‬ ‫جلسات منتشر شد‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق‬ ‫کاربران در فضای مجازی در خصوص اینکه ایا‬ ‫مذاکرات کمیسیون متبوع وی به صورت علنی به‬ ‫سمع و نظر مردم می رسد و یا خیر توصیحاتی را‬ ‫ارائه داد‪.‬‬ ‫مهرداد ویس کرمی در گفت و گو با ایسنا‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬با توجه به حساسیت هایی که در این حوزه‬ ‫در جامعه وجود دارد اعضای کمیسیون همچنان بر‬ ‫شفافیت مذاکرات کمیسیون تاکید دارند‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس این احتمال وجود دارد که گزارش مستمری‬ ‫از مذاکرات جلسه از سوی سخنگوی کمیسیون و در‬ ‫غیاب وی توسط رییس یا نایب رییس اول کمیسیون‬ ‫به سمع و نظر مردم برسد؛ البته این مباحث هنوز‬ ‫به تصویب اعضای کمیسیون نرسیده است چرا که‬ ‫کمیسیون فعال یک جلسه خود را پشت سرگذاشته‬ ‫و در ان جلسه هم صرفا به انتخابات اعضای هیات‬ ‫رییسه پرداخته شد‪».‬‬ ‫با این حال دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت‬ ‫از حقوق کاربران در فضای مجازی ادامه داد‪“ :‬این‬ ‫پیشنهاد مطرح است که مذاکرات کمیسیون از طریق‬ ‫درگاه اینترنتی مجلس شورای اسالمی پخش شود؛‬ ‫اینها احتماالتی است که باید به تصویب اعضای‬ ‫کمیسیون برسد و فعال موضوعی به صورت قطعی‬ ‫مشخص نیست؛ اگرچه ثبت و ضبط مذاکرات و‬ ‫بررسی ها موضوعی است که همه اعضا بر ان تاکید‬ ‫دارند‪”.‬‬ ‫او افزود‪« :‬مذاکرات کمیسیون ها با روند‬ ‫مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسالمی‬ ‫متفاوت است‪ ،‬مذاکرات کمیسیون چالشی تر و‬ ‫تخصصی تر است و ممکن است برای مردم خسته‬ ‫کننده باشد‪ ،‬این پیشنهاد مطرح است که مذاکرات‬ ‫ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زائد در‬ ‫اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؛ اگرچه دوستان‬ ‫با پخش مستقیم مذاکرات از طریق درگاه اینترنتی‬ ‫مجلس مخالفتی نداشتند و خود هیات رییسه هم با‬ ‫این موضوع موافق بود‪».‬‬ ‫احمد مازنی‬ ‫احمد مازنی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا‪ ،‬در‬ ‫خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پدیده اینترنت و پیامد های ان‬ ‫از جمله فضای مجازی امر جدیدی است و مطمئناً‬ ‫باید برای اینترنت و فضای مجازی مانند سایر‬ ‫کشورها‪ ،‬قوانین و مقرراتی وضع شود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم بیان‬ ‫کرد‪ :‬در اینده ای بسیار نزدیک‪ ،‬جنگ سایبری‬ ‫جای خود را به جنگ هوایی‪ ،‬زمینی و دریایی‬ ‫خواهد داد لذا کشورها به عنوان یک مساله دفاعی‬ ‫و امنیتی باید با فضای مجازی برخورد کنند و همه‬ ‫کشورها در این جهت برنامه دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم چنین استفاده از ظرفیت اینترنت‬ ‫برای اموزش‪ ،‬فرهنگ و فعالیت های اقتصادی‬ ‫از مجموعه مسائلی است که مستلزم قانونگذاری‬ ‫است‪ .‬بنابراین این که برخی گمان می کنند که ما به‬ ‫دنبال ولنگاری هستیم و معتقدیم که این فضا نیازی‬ ‫به قانون ندارد‪ ،‬چنین نیست‪ .‬تاکید می کنم که ما به‬ ‫قانون در این خصوص نیاز داریم‪.‬‬ ‫مازنی گفت‪ :‬اما مساله این است که جامعه به‬ ‫نیت طراحان طرح صیانت اعتماد ندارد‪ .‬جامعه به‬ ‫انگیزه اشخاصی که طرح صیانت را تهیه کرده اند‪،‬‬ ‫اعتماد ندارد‪ .‬بسیاری از هنرمندان‪ ،‬دانشگاهیان و‬ ‫حوزویان به طراحان این طرح اعتماد ندارند‪ .‬این‬ ‫بی اعتمادی ناشی از چیست؟ شاید این بی اعتمادی‬ ‫ناشی از این است که اشخاصی که به دنبال تصویب‬ ‫هدفدنبال کنندگانطرحصیانتازفضایمجازی‬ ‫کنترلمخالفانسیاسیاست‬ ‫طرح صیانت هستند‪ ،‬هدفشان از طرح صیانت‪،‬‬ ‫کنترل مخالفان سیاسی و جناحی است‪ .‬یعنی در‬ ‫شرایطی که همه ابزارهای ارتباطی و اطالع رسانی‬ ‫کشور در اختیار یک جریان سیاسی است و از ‪۸۵‬‬ ‫میلیون ایرانی تنها عده قلیلی از صدا و سیما استفاده‬ ‫می کنند و سایر گروه ها و جریان هایی که نظام را‬ ‫قبول دارند و امام و رهبری را نیز قبول دارند و فقط‬ ‫در حلقه تنگ بسته این جماعت قرار نمی گیرند‪ ،‬از‬ ‫فعالیت در رسانه ملی منع شده اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این اشخاص می بینند که‬ ‫ممکن است فضای مجازی تحت تاثیر یک «تکرار‬ ‫می کنم» اقای خاتمی قرار گیرد و گفت وگویی‬ ‫شکل بگیرد و بحث هایی مطرح شود‪ .‬بخشی از‬ ‫بی اعتمادی مردم ناشی از این است که طراحان‬ ‫طرح صیانت در پی محدود کردن جناح های‬ ‫مخالف خود هستند یعنی این طرح برای حذف‬ ‫رقیب در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫چنین فضایی که بی اعتمادی وجود دارد‪ ،‬به جای‬ ‫اینکه این طرح را در صحن علنی مجلس بررسی‬ ‫کنند‪ ،‬در کمیسیون مشترک بررسی می کنند‪ .‬یکی‬ ‫از افتخارات جمهوری اسالمی ایران این است که‬ ‫طبق قانون اساسی تمامی مذاکرات مجلس باید‬ ‫از رادیو به صورت زنده پخش شود‪ .‬بنابراین از‬ ‫لحظه ای که رئیس مجلس زنگ اغاز را می زند تا‬ ‫اعالم ختم جلسه‪ ،‬تمامی صداها به صورت مشروح‬ ‫و بدون سانسور پخش می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اصل هشتاد و پنجی شدن‬ ‫این طرح به بی اعتمادی دامن می زند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬کمیسیون مشترک یعنی نمایندگانی از‬ ‫کمیسیون های مختلف جلسه می گذارند و هیچ‬ ‫خبری از جلسات و اظهارنظرها و بحث ها منتشر‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫مازنی تصریح کرد‪ :‬نکته بعدی این است که‬ ‫در این طرح‪ ،‬نمایندگان مدیریتی برای فضای‬ ‫سایبری تعریف کردند و این مدیریت را به سمت‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح بردند که این موضوع‬ ‫همیشه مورد انتقاد بود؛ در حالی که بخشی از این‬ ‫فضا به نیروهای مسلح مربوط می شود نه تمامی ان‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینترنت‪ ،‬فضای مجازی و فضای‬ ‫سایبری ابزاری است که سیاسیون‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫فرهنگیان و دانشمندان با ان کار دارند و کسب و‬ ‫کار مردم با ان گره خورده است‪ .‬بنابراین فضای‬ ‫مجازی صرفاً یک امر نظامی نیست که مدیریت‬ ‫ان را در اختیار یک مجموعه نظامی قرار دهید‪.‬‬ ‫بنابراین نظامی کردن مدیریت فضای سایبری به‬ ‫افزایش بی اعتمادی دامن می زند‪.‬‬ ‫این نماینده سابق مجلس اظهار کرد‪ :‬نمایندگان‬ ‫اصرار دارند که یک سری پلتفرم داخلی تهیه کنند‬ ‫و از مردم بخواهند که از ان ها استفاده کنند‪ .‬ضمن‬ ‫این که بخشی از شبکه های اجتماعی فیلتر شده‬ ‫است این در حالی است که همه مقامات کشور‬ ‫از شبکه های اجتماعی فیلتر شده استفاده می کنند‪.‬‬ ‫به نظر من این مساله باید در یک رقابت سالم و‬ ‫منطقی شکل بگیرد‪ .‬این روند جز اینکه یک ابزار‬ ‫بی کیفیت در اختیار مردم قرار دهد‪ ،‬فایده دیگری‬ ‫ندارد بنابراین این اعمال محدودیت ها‪ ،‬جواب‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به تجربه ویدیو در صدر‬ ‫انقالب و تجربه ممنوعیت استفاده از ماهواره باید‬ ‫بازگردیم‪ .‬امروز امکان کنترل وجود ندارد‪ ،‬حتی‬ ‫اگر دیش های ماهواره برداشته شود‪ ،‬مردم از طرق‬ ‫دیگر می توانند از اخبار مطلع شوند‪.‬‬ ‫قالیباف‪:‬باورهایغلطومدیرانناکارامددومشکلاساسی‬ ‫ما در کشورداری است‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫باورهای غلط و مدیران ناکارامد دو‬ ‫مشکل اساسی ما در کشورداری است‪.‬‬ ‫مشکل پول و نبود امکانات نیست‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف در مراسم‬ ‫اختتامیه جایزه سردار سرلشکر حاج‬ ‫حسین همدانی بیان کرد‪ :‬جا دارد از‬ ‫کسانی که با قلم و فعالیت هایشان یاد‬ ‫شهدا را زنده نگه می دارند تشکر کنم‪.‬‬ ‫انها میراث داران شهدا هستند‪ .‬بی شک‬ ‫این هم ادامه راه شهدا است‪ .‬اهل قلم‬ ‫و اهل هنر مجاهدینی هستند که در این‬ ‫عرصه مجاهدت می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در طول این ‪ ۴۰‬سال‬ ‫فشارها و تهدیدهای متعدد را شاهد‬ ‫بودیم و دشمنی دشمنان را در زمینه‬ ‫های مختلف در اوج خودش دیدیم‪.‬‬ ‫همه به دنبال براندازی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران بودند‪ .‬با فرهنگ‬ ‫خداباوری‪ ،‬فرهنگ خودباوری و‬ ‫فرهنگ مردم باوری که در بین مردم‬ ‫ما و نظام وجود دارد‪ ،‬دشمنان به طرق‬ ‫مختلف شکست خورده است‪ .‬حزب‬ ‫اهلل و حزب شیطان هیچوقت با یکدیگر‬ ‫کنار نمی ایند‪.‬‬ ‫قالیباف ادامه داد‪ :‬امروز درگیر دو‬ ‫جنگ اقتصادی و رسانه ای هستیم که‬ ‫خط مقدم ما را تشکیل داد ه اند‪ .‬جنگ‬ ‫رسانه ای اثر گذارتر از جنگ اقتصادی‬ ‫است‪ .‬در پیروزی در جنگ اقتصادی‬ ‫باید ابتدا پیروز جنگ رسانه ای باشیم‪.‬‬ ‫ویس کرمی گفت‪« :‬در واقع این مباحث در‬ ‫جلسه بعدی کمیسیون یعنی جلسه یکشنبه هفته اینده‬ ‫مشخص خواهد شد‪ ،‬تالش است کارهای مقدماتی‬ ‫کمیسیون در این جلسه انجام شود تا اعضا به زودی‬ ‫وارد بررسی متن موضوع بشوند‪».‬‬ ‫این در حالی است که پیشتر طراحان این طرح و‬ ‫به ویژه رییس مجلس اطمینان داده بود که جلسات‬ ‫کمیسیون علنی برگزار می شود و مردم می توانند به‬ ‫صورت زنده از جزییات ان مطلع شوند‪.‬‬ ‫قالیباف چندی پیش در اینباره گفته بود‪« :‬بدلیل‬ ‫اهمیت این مساله برای احاد مردم و ضرورت ابراز‬ ‫نظر کارشناسی‪ ،‬مذاکرات این کمیسیون بصورت‬ ‫علنی و شفاف خواهد بود‪».‬‬ ‫اخیرا کارزاری با یک میلیون امضا در مخالفت‬ ‫با تصویب این طرح در مجلس به راه افتاده است‪.‬‬ ‫منتقدان می گویند این طرح اینترنت و شبکه های‬ ‫اجتماعی را در ایران محدود می کند‪.‬‬ ‫جنگ نابرابر و سختی وجود دارد‪.‬‬ ‫تحریف‪ ،‬دروغ‪ ،‬به ظاهر حرف درست‬ ‫زدن و در باطن ظلم در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫به تعبیر دیگر ما در دو جنگ تحریف‬ ‫و تحریم میان حزب اهلل و حزب شیطان‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫رییس مجلس با بیان اینکه بقای‬ ‫انقالب و نظام را از ‪ ۱۵‬خرداد سال‬ ‫‪ ۴۲‬تا کنون مشاهده می کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جهاد تبیین یک اصل مهم است‪ .‬از‬ ‫موضوعات با رابطه علت و معلولی‬ ‫دفاع کنیم‪ .‬نویسندگان و هنرمندان ما‬ ‫در این طریق مجاهدت می کنند ما باید‬ ‫این روش را زنده نگه داریم‪ .‬شاهدیم‬ ‫که مدافعان حرم چه کارهایی کرد ه اند؛‬ ‫جوا ن ها امدند‪ .‬یک زمان در بین‬ ‫خودمان که از بچه های جنگ بودیم‬ ‫می گفتیم اگر جنگ شود ایا باز هم‬ ‫جوانان می ایند؟ عد ه ای می گفتند خیر‪،‬‬ ‫اما دومرتبه شاهد بودیم جوانان از شهر‬ ‫و روستا امدند‪ .‬انسجامی که در جهان‬ ‫اسالم دیدیم و همدلی بین تشیع و اهل‬ ‫سنت را هم در این بین مشاهده کردیم‪.‬‬ ‫هر دور ه ای که باشد سنت های الهی پا‬ ‫بر جاست‪.‬‬ ‫این فرمانده دوران دفاع مقدس‬ ‫یاداور شد‪ :‬هژمونی امریکا در منطقه‬ ‫به هم ریخته است و اکنون در پی‬ ‫بازتعریف هژمونی خود در منطقه است‪.‬‬ ‫این به برکت خون شهدا است‪ .‬اهل‬ ‫قلم‪ ،‬اهل منطق و اهل سخن باید به‬ ‫تبیین این موارد بپردازند‪.‬‬ ‫قالیباف با بیان اینکه چرا عمق‬ ‫استراتژیک در کابل و پنجشیر نیست؟‬ ‫توضیح داد‪ :‬تبیین این موضوع برای‬ ‫جوانان بسیار مهم است که جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با چه منطقی و تحلیلی‬ ‫پیش می رود‪ .‬اگر باورها تغییر پیدا کرد‬ ‫باید در برابرش ایستاد‪ .‬باید در برابر‬ ‫تحریف انقالب ایستاد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬حفظ این انقالب‬ ‫را هم اکنون مقام معظم رهبری ادامه‬ ‫داده است‪ .‬اگر در مدیریت جمهوری‬ ‫اسالمی دچار کمبودی هستیم به این‬ ‫دلیل است که در عمل مبانی ما چیز‬ ‫دیگری شد و از خدا باوری‪ ،‬خودباوری‬ ‫و مردم باوری فاصله گرفتیم‪ .‬اگر در‬ ‫جامعه ای ربا و ریا بود ان جامعه موفق‬ ‫نخواهد شد‪ .‬اساس انقالب اسالمی مردم‬ ‫است‪ .‬ما مردم را از فرهنگ و اقتصاد‬ ‫دور کردیم‪ .‬دیدیم گروه های مردمی‬ ‫و مدافعان حرم چطور در برابر ارتش‬ ‫داعش ایستاد‪ .‬تیپ ‪ ۳۲‬انصارالحسین‬ ‫همدان مظلوم و حاشیه نشین بودند‪،‬‬ ‫در عملیات والفجر ‪ ۳‬برای نخستین بار‬ ‫شهید همدانی را از نزدیک دیدم‪ .‬لشکر‬ ‫‪ ۴۱‬ثاراهلل کرمان و ‪ ۳۲‬انصارالحسین‬ ‫همدان را مردم شکل دادند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ایا این اعتماد به‬ ‫مردم در بخش های مختلف اقتصاد و‬ ‫مدیریت نقش دارد؟ به نظر شما اگر‬ ‫با همان فرهنگ دولتی می خواستیم‬ ‫جنگ کنیم به پیروزی در دفاع مقدس‬ ‫می رسیدیم؟ ما از ظرفیت مردم در‬ ‫اداره کشور استفاده نمی کنیم‪ .‬سیستم‬ ‫بروکراسی موجود در کشور این‬ ‫اجازه را نمی دهد‪ .‬از عزل بنی صدر تا‬ ‫شکست حصر ابادان حدود ‪ ۳۰‬یا ‪۴۰‬‬ ‫روز گذشت‪ ،‬ما در امکانات تحولی‬ ‫نداشتیم بلکه باورها تقویت شد‪ .‬اگر‬ ‫همین نگاه در حوزه اقتصاد باشد و‬ ‫توجه به عدالت محوری باشد‪ ،‬شایسته‬ ‫ساالری و شایسته پروری در اصل‬ ‫تصمیم های ما قرار گرفت‪ ،‬اداره کشور‬ ‫هم درست خواهد شد‪ .‬باورهای غلط‬ ‫و مدیران ناکارامد دو مشکل اساسی‬ ‫ما در کشورداری است‪ .‬مشکل پول و‬ ‫نبود امکانات نیست‪ .‬برای این اصول‬ ‫باید وقت و انرژی بگذاریم و خدا هم‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫قالیباف گفت‪ :‬شاهد بودیم روزی‬ ‫در کشور شعار نه غزه نه لبنان سر دادند‬ ‫اما چند سال بعدش چه جمعیتی برای‬ ‫تشییع پیکر حاج قاسم به میدان امد‪.‬‬ ‫در اوج شهادت برنامه ریزی و عقالنیت‬ ‫است‪ .‬در جبهه اقتصادی هم این موارد‬ ‫اگر باشد یقینن اقتصاد هم درست‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مازنی خاطر نشان کرد‪ :‬ما معتقدیم که هنوز هم‬ ‫دیر نشده و ان چه که تحت عنوان طرح صیانت از‬ ‫حقوق کاربران در فضای مجازی در دست بررسی‬ ‫است‪ ،‬بهتر است توسط صاحبنظران بررسی شود‬ ‫و با شتابزدگی در این مساله قانونگذاری نشود‪.‬‬ ‫اصل ‪ ۸۵‬برای طرح هایی است که نیاز فوری و‬ ‫مستلزم تعجیل است‪ .‬حتی اگر قرار است با سرعت‬ ‫قانونگذاری شود‪ ،‬بهتر است با تدبیر این کار‬ ‫صورت گیرد‪ .‬بی تدبیری در این زمینه خسارت‬ ‫افرین است‪.‬‬ ‫اذربایجان‪:‬ایراندستاز‬ ‫کارزارتوهینبهمابردارد!‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه اذربایجان در‬ ‫واکنش به اظهارات مقامات کشورمان مبنی بر‬ ‫تحرکات مشکوک رژیم صهیونیستی در بخشی‬ ‫از خاک این کشور‪ ،‬باری دیگر با مطرح کردن‬ ‫ادعاهایی علیه ایران ‪ ،‬این موضوع را انکار کرد‪.‬‬ ‫به نقل از روزنامه ینی شفق‪ ،‬لیال عبداهلل اوا ‪ ،‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اذربایجان‬ ‫امروز در بیانیه ای مطرح کرد‪ :‬توصیه ما به کسانی‬ ‫که دنبال تروریست ها هستند این است که نگاه‬ ‫دقیقی به اطراف خودشان بیاندازند‪.‬‬ ‫عبداهلل اوا گفت‪ :‬متاسفانه وزارت امور خارجه‬ ‫ایران دست از کارزار توهین علیه اذربایجان بر‬ ‫نمی دارد‪ .‬ما چنین اتهاماتی را مطلقا رد می کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ما این موضوع را در جنگ ‪۴۴‬‬ ‫روزه نیز گفته بودیم و باری دیگر بر ان تاکید‬ ‫می کنیم که هیچ تروریستی در اذربایجان نیست‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬به عنوان کشوری که از تروریسم‬ ‫رنج برده است‪ ،‬تروریست ها هیچ گاه جایی در‬ ‫اذربایجان نداشته اند‪.‬‬ ‫عبداهلل اوا به اظهاراتش علیه ایران ادامه داده‬ ‫و گفت‪ :‬جای تعجب دارد که طی جنگ چنین‬ ‫اتهاماتی از سوی ایران مطرح نشده بود و چنین‬ ‫اتهاماتی تا زمانی که دولت جدید[ایران] پس از‬ ‫جنگ[قره باغ] روی کار نیامده بود‪ ،‬مطرح نشده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او در ادامه مطرح کرد «کارزار ضد‬ ‫اذربایجان» به هیچ طریقی برای ایران سودمند‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه اذربایجان‬ ‫مدعی شد‪ :‬ایران به این «اتهامات بی اساس»‬ ‫متوسل می شود چون باکو مانع ورود غیرقانونی‬ ‫کامیو ن های ایرانی به اذربایجان می شود و توانست‬ ‫مناطق اشغالی اش را از کنترل ارمنستان در بیاورد‪.‬‬ صفحه 2 ‫پیکراصغرکفشچیان مقدمفردابهخاکسپردهمی شود‬ ‫پیکر اصغر کفشچیان مقدم ـ هنرمند و پژوهشگر کشورمان ـ که روز دوشنبه (‪ ۱۹‬مهر ماه) به دلیل اثرات ناشی از ابتالء به ویروس کرونا درگذشت‪ ،‬چهارشنبه در شهر مشهد به خاک سپرده خواهد شد‪ .‬ریحانه کفشچیان‬ ‫مقدم در گفت وگویی با ایسنا این خبر را اعالم کرد و توضیح داد‪ « :‬مراسم خاکسپاری پدرم فردا ـ چهارشنبه ـ ‪ ۲۱‬مهر ماه در شهر مشهد‪ ،‬زادگاه ایشان برگزار خواهد شد و تاکنون ساعت دقیق مراسم مشخص نشده است‪».‬‬ ‫دختر زنده یاد کفشچیان مقدم همچنین خاطرنشان کرد‪« :‬ساعت دقیق برگزاری مراسم و اخبار مرتبط با ان را از طریق صفحه اینستاگرامم به اشتراک خواهم گذاشت‪ ».‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اصغر کفشچیان مقدم هنرمند حوزه‬ ‫هنرهای تجسمی بود که نه تنها حضور فعالی در فضای اکادمیک داشت‪ ،‬بلکه در نمایشگاه های مختلف فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور نیز شرکت داشت‪ .‬این هنرمند که در سال ‪ ۱۳۴۲‬در شهر مشهد متولد‬ ‫شده بود‪ ،‬مراسم خاکسپاری اش نیز فردا در همین شهر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21 -‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1448‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫تولید«میدانسرخ»بدونپروانهساختتجربه‬ ‫موفقیبرایحذفاینمجوزبود‪/‬نظارتبه‬ ‫شبکهنمایشخانگیبهوزارتارشادبرگردد‬ ‫جواد نوروزبیگی‪ ،‬تهیه کننده فیلم های سینمایی «اعترافات ذهن‬ ‫خطرناک من»‪« ،‬تابستان داغ» و «کشتارگاه»‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سال هاست ما تهیه کنندگان‬ ‫در اغاز به کار همه دولت ها و در زمان های مختلف این درخواست را‬ ‫مطرح کرده ایم که پروانه ساخت حذف شود و تهیه کنندگان سابقه دار‬ ‫و موسسات فرهنگی هنری بتوانند بدون دریافت این مجوز فیلم بسازند‪.‬‬ ‫مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید بدانند در صورت حذف‬ ‫پروانه ساخت قطعاً حاصل تولیدات سینمایی به همان شکلی خواهد بود‬ ‫که امروز از شورای پروانه ساخت حاصل می شود‪.‬‬ ‫نوروزبیگی خاطرنشان کرد‪ :‬حذف پروانه ساخت قطعاً اتفاق‬ ‫مثبتی برای سینمای ایران است‪ .‬این اتفاق مسئولیت بیشتری بر عهده‬ ‫تهیه کنندگان سینما قرار می دهد و به نوعی تهیه کنندگان با تجربه که‬ ‫به قواعد و قوانین کشور اشنا هستند تالش می کنند با دقت بیشتر در‬ ‫انتخاب فیلمنامه اثرشان را تولید کنند‪ .‬مثال بارز این اتفاق ساخت سریال‬ ‫«میدان سرخ» است که ما ان را بدون پروانه ساخت ساختیم و خیلی از‬ ‫سریال ها و اثار متعدد طی روزهای اخیر با همین شرایط ساخته شدند و‬ ‫تخریبسریالیعمارت های‬ ‫تاریخی در همدان‬ ‫یک هفته از تخریب پرسر و صدای مدرسه تاریخی‬ ‫«ظفر» در همدان نگذشته که یک خانه تاریخی دیگر را‬ ‫در این شهر تخریب کردند‪.‬‬ ‫خانه دکتر شیری که به دوره پهلوی نسبت داده شده‬ ‫است‪ ،‬درحالی که مراحل ثبت در فهرست اثار ملی را‬ ‫می گذراند‪ ،‬تخریب شد‪ .‬حدود یک هفته پیش‪ ،‬همین‬ ‫سناریو در مدرسه تاریخی «ظفر» اجرا شد؛ مدرسه ای‬ ‫باقی مانده از دوره پهلوی دوم که پرونده ثبتی ان تدوین‬ ‫شده بود و روند اداری برای ثبت در فهرست اثار ملی‬ ‫کشور را می گذراند‪ ،‬اما شبانه تخریب شد‪ .‬شهرداری‪،‬‬ ‫مالک را مقصر دانسته که بدون مجوز دست به تخریب‬ ‫این مدرسه زده است‪ .‬شورای شهر همدان هم جلسه ای‬ ‫تشکیل داد تا از تکرار این اتفاق جلوگیری شود‪ ،‬اما‬ ‫هنوز جوهر این حرف ها خشک نشده که یک خانه‬ ‫تاریخی دیگر در این شهر تخریب شد‪.‬‬ ‫حسین زندی‪ ،‬فعال و کنشگر میراث فرهنگی‬ ‫درباره تخریب خانه دکتر شیری به ایسنا گفت‪ :‬این‬ ‫خانه در خیابان جهان نمای همدان واقع شده و یکی از‬ ‫عمارت های تاریخی هفتادساله است‪ .‬خانه سرپا بود‬ ‫و هیچ مشکلی نداشت و درحال ثبت بود‪ .‬نمی دانم به‬ ‫چه سرانجامی رسید‪ ،‬اما اطالع دارم که مراحل ثبت‬ ‫پرونده این خانه در همدان تکمیل شده بود و در تهران‬ ‫هم منتظر جلسات ثبت بود‪ .‬ظاهرا از جابه جایی مدیران‬ ‫شهرداری استفاده کردند و خانه تخریب شد‪ .‬البته‬ ‫معتقدم بدون چراغ سبز عواملی در شهرداری ها این‬ ‫اتفاقات نمی تواند رخ دهد؛ چرا که هر نوع ساخت وساز‬ ‫و جابه جایی اجر‪ ،‬تخریب‪ ،‬خاک برداری و ساخت وساز‬ ‫با مجوز شهرداری اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در همدان باب شده با اسم‬ ‫رم ِز «رفع خطر» اثار تاریخی را خراب کنند‪ .‬شهرداری‬ ‫گاهی برای این که به خانه های واجد ارزش تاریخی‬ ‫مجوز ساخت وساز بدهد توجیه می اورد که برای «رفع‬ ‫خطر» دیوار باید تخریب و حذف شود‪ ،‬اما این بهانه و‬ ‫اسم رمزی است برای تخریب خانه های تاریخی‪.‬‬ ‫زندی گفت‪ :‬خیلی از خانه هایی که ‪ ۲۰‬سال از عمر‬ ‫ساخت شان گذشته است‪ ،‬به خاطر ضعف هایی که در‬ ‫سازمان نظام مهندسی و شهرداری برای نظارت وجود‬ ‫داشته‪ ،‬اکنون کلنگی شده اند و جزو بافت فرسوده‬ ‫حساب می شوند‪ ،‬پس برای «رفع خطر» با لودر باید‬ ‫ان ها را هم تخریب کرد‪ .‬نمی شود با عنوان و بهانه «رفع‬ ‫خطر»‪ ،‬تاریخ شهر را قربانی کنیم‪ .‬متاسفانه این روزها‬ ‫فرهنگ و تاریخ قربانی بساز و بفروش ها می شود و عامل‬ ‫اصلی شهرداری است‪ .‬اگر شهرداری اجازه ندهد هرگز‬ ‫این اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫خانه دکتر شیری‪ ،‬پیش از تخریب‪ /‬عکس از دکتر‬ ‫صاحب محمدیان منصور‬ ‫این فعال میراث فرهنگی ادامه داد‪ :‬در دهه ‪۸۰‬‬ ‫یک سری استعالم گرفته می شد برای این که نشان دهند‬ ‫فالن خانه واجد ارزش تاریخی نیست‪ ،‬مثل استعالمی‬ ‫که برای عمارت «نورمهال» گرفته شد‪ .‬از سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫بعد حدود ‪ ۱۸۰‬پرونده ثبتی از همدان به تهران رفته‪،‬‬ ‫خانه های واجد ارزش و تاریخی شناسایی شده‪ ،‬پرونده‬ ‫ثبتی تشکیل شده و به تهران فرستاده شده است‪ .‬از‬ ‫بین ان ها ده ها پرونده ثبت شده است‪ ،‬اما چرا اعالم‬ ‫نمی کنند نمی دانم‪ .‬میراث فرهنگی موظف است خانه ها‬ ‫و اثار تاریخی را که ثبت می شود اعالم کند‪ ،‬باید‬ ‫نامه هایی که از سال ‪ ۹۹‬و حتی قبل از ان به شهرداری‬ ‫داده شده‪ ،‬لغو شود‪ .‬اعتبار این نامه ها یک ماه است‪،‬‬ ‫چطور می شود استعالم های شهرداری درباره خانه ها‬ ‫و بناهای تاریخی یک دهه اعتبار دارد‪ ،‬اما اگر یک‬ ‫شهروند برای ساخت و هر کار دیگری از شهرداری‬ ‫استعالم بگیرد‪ ،‬فقط بین یک تا شش ماه اعتبار دارد!؟‬ ‫شاید برخی از عوامل دست به یکی کرده اند ان چه را از‬ ‫میراث فرهنگی باقی مانده است تخریب کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ظاهرا این اتفاق زنجیره ای رخ می دهد‪.‬‬ ‫هفته قبل که بنای مدرسه «ظفر» تخریب شد‪ ،‬اعضای‬ ‫شورای شهر نشست فوق العاده تشکیل دادند که جلو‬ ‫ساخت وسازها گرفته شود‪ .‬حال‪ ،‬این سوال مطرح است‬ ‫وقتی شورای شهر‪ ،‬شهرداری و میراث فرهنگی دور‬ ‫یک میز نشسته و بعد از تخریب یک اثر تاریخی جلسه‬ ‫فوق العاده تشکیل داده اند که این مسائل پیش نیاید‪ ،‬چرا‬ ‫دوباره این اتفاق در همدان تکرار شده است؟‬ ‫زندی بیان کرد‪ :‬اگر عامل تخریب مدرسه ظفر‬ ‫معرفی می شد و شهرداری پنها ن کاری نمی کرد‪ ،‬امروز‬ ‫این اتفاق برای خانه دکتر شیری رخ نمی داد‪.‬‬ ‫خانه دکتر شیری پس از تخریب‬ ‫صاحب محمدیان منصور ـ نویسنده کتاب خانه های‬ ‫تاریخی همدان ـ درباره ارزش خانه دکتر شیری چنین‬ ‫گفته است‪“ :‬این خانه‪-‬باغ در خیابان جهاد و در شمال‬ ‫خانه حاج علی اقا شیری (محل فعلی مرکز تجاری‬ ‫میالد) واقع شده است و بر اساس اطالعات موجود‪ ،‬از‬ ‫خانه باغ های دوره پهلوی است و به خانواده شیری تعلق‬ ‫داشته که به دلیل اقامت دکتر شیری در ان‪ ،‬به خانه‬ ‫دکتر شیری معروف است‪.‬‬ ‫دو تصویر از نمای بیرونی خانه و تغییراتی که داشته‬ ‫این خانه جزو بناهای گونه برون گرای پهلوی است‬ ‫و در مجاورت خیابان قرار گرفته و از این لحاظ کامال‬ ‫همسان با خانه حاج تقی ایرانی (مدرسه مائده) و عمارت‬ ‫جنانی است و پالن ان نیز شباهت فراوان به پالن خانه‬ ‫حاج علی اقا شیری دارد‪ .‬این نوع معماری برونگرا در‬ ‫این دوره خاص تحت تاثیر معماری غربی شکل گرفته و‬ ‫رواج یافته است‪ .‬فضاهای اصلی این بنا در جبهه شرقی‪،‬‬ ‫جنوبی و غربی قرارگرفته است‪ ،‬اما جهت گیری اصلی‬ ‫خانه به سمت جنوب با ‪ ۲‬درجه چرخش به سمت غرب‬ ‫است و همانند سایر خانه های دوره پهلوی انطباق کاملی‬ ‫با الگوی اقلیمی معماری ایرانی ندارد‪.‬‬ ‫این بنا دارای بالکن ستون دار ‪ L‬شکل با سرستو ن های‬ ‫کرنتی در جبهه جنوبی و غربی است‪.‬‬ ‫شاخصه هایی از معماری دوره پهلوی در خانه دکتر‬ ‫شیری پیش از تخریب‬ ‫همان طور که در فصل اول‪ ،‬در خصوص ویژگی های‬ ‫گونه برونگرای پهلوی گفته شد‪ ،‬در این بنا شاهد‬ ‫شکل گیری راهرو به صورت خطی و سقف شیروانی‬ ‫هستیم که از ویژگی های گونه برونگرای پهلوی است‪.‬‬ ‫زیرزمین بنا ساختار سنتی تری دارد و کاربری فضاها و‬ ‫تکنیک های معماری بیشتر منطبق با معماری اواخر قاجار‬ ‫است‪ .‬در زیرزمین هنوز بقایای یک تنور پخت نان دیده‬ ‫می شود‪“ .‬‬ ‫این تجربه ای شد که ببینیم اینگونه هم می توان اثر تولید کرد که دچار‬ ‫هیچ مشکلی نیز نشویم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سابقه کار ما انقدر زیاد هست که خط قرمزها و ممیزی‬ ‫را بشناسیم‪ .‬در شرایط حاضر که فیلم ها با پروانه ساخت به مرحله تولید‬ ‫می روند ممکن است یک تهیه کننده با یک بار خواندن فیلمنامه با این‬ ‫خیال که شورای پروانه ساخت با دقت اثرش را می خواند‪ ،‬به طور کل‬ ‫از فیلمنامه استقبال کرده و ان را به شورای پروانه ساخت می سپارد اما‬ ‫در شرایطی که این شورا وجود نداشته باشد تهیه کننده مجبور است‬ ‫فیلمنامه را چند بار با دقت بخواند و وسواس بیشتری برای اثر به کار‬ ‫می برد تا در زمان درخواست پروانه نمایش با مشکل مواجه نشود‪.‬‬ ‫این تهیه کننده در ادامه اظهاراتش تاکید کرد‪ :‬حذف پروانه ساخت‬ ‫برای اعضای اتحادیه تهیه کنندگان به هیچ عنوان منجر به ایجاد رانت‬ ‫نمی شود‪ .‬هر کسی که قصد ساخت فیلم دارد می تواند فیلم بسازد و‬ ‫افراد کم تجربه می توانند همچنان پروانه ساخت دریافت کنند و پس‬ ‫از به دست اوردن رزومه و شرایط الزم برای عضویت در اتحادیه‬ ‫تهیه کنندگان مثل دیگر اعضا نیازی به دریافت پروانه ساخت نداشته‬ ‫باشند‪ .‬رانت در شرایطی ایجاد می شود که پولی در میان باشد و ورود‬ ‫به اتحادیه تهیه کنندگان هزینه داشته باشد در حالیکه اینگونه نیست و‬ ‫هر کس که شرایط الزم را داشته به راحتی می تواند عضو شود و فیلم‬ ‫بسازد‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی «خون شد» درباره درخواست اتحادیه‬ ‫تهیه کنندگان برای بازگشت نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی‬ ‫به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬امیدوارم نظارت بر محتوای‬ ‫شبکه نمایش خانگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگردد‪ .‬ما‬ ‫سال هاست که برای ساخت فیلم هایمان از این وزارتخانه مجوز گرفته ایم‬ ‫و با ساز و کار ان اشنا هستیم و تغییر این رویه کار را برای ما سخت تر‬ ‫می کند‪ .‬در حال حاضر برای بسیاری از سریال ها نیز مشکل ایجاد شده و‬ ‫برخی از این اثار که از وزارت ارشاد مجوز گرفته اند امروز برای پخش‬ ‫دچار مشکل شده اند‪ .‬امیدوارم مسئوالن جدید وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی درباره بازگشت نظارت بر شبکه نمایش خانگی به وزارت‬ ‫ارشاد تصمیم بگیرند و در رایزنی با سازمان صداوسیما این مشکل را‬ ‫حل کنند‪.‬‬ ‫ایافصلجدیدسریال«پایتخت»‬ ‫ساختهمی شود؟‬ ‫طبیعتا این مجموعه تلویزیونی پر طرفدار در هر حالت‬ ‫می تواند به عنوان یکی از اثار موفق تلویزیون در جلب نظر‬ ‫مخاطب و افزایش مخاطبان تلویزیون موثر باشد اما برای‬ ‫موفقیت این سریال فاکتورهایی وجود دارد که نمی توان‬ ‫ان را نادیده گرفت‪ .‬با کارشناسان رسانه موضوع را بررسی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫جبار اذین‪ ،‬منتقد سینما و تلویزیون‪ ،‬در پاسخ به‬ ‫این سوال که اگر شنید ه ها از ساخت فصل هفتم سریال‬ ‫«پایتخت» درست باشد چه توصیه ای به تولید کنندگان این‬ ‫سریال دارید؟ به خبرنگار فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا‬ ‫گفت‪ :‬واقعیت سریا ل هایی مانند «پایتخت» این است که از‬ ‫منظر تاریخی عمر مصرف ا ن ها تمام شده است‪ .‬در واقع‬ ‫اگر مجموعه هایی مانند «پایتخت» که به دلیل نوعی نواوری‬ ‫و حرکت معنوی در فرهنگ مردم با موفقیت هایی در‬ ‫قسمت ها یا فصول اغازین روبه رو شدند‪ ،‬در ادامه نتوانستند‬ ‫به مضامین تازه‪ ،‬ساختار قو ی تر و حر ف های جدید برای‬ ‫گفتن دست پیدا کنند از همین رو در فصول بعدی‪ ،‬به طور‬ ‫مشخص از فصل سوم به بعد‪« ،‬پایتخت» نتوانست مخاطبان‬ ‫انبوه فصول گذشته را با خود همراه کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫سریالی مانند «پایتخت» به جای انکه یک نوع مرکز‪ ،‬مرحله‬ ‫یا الگویی برای تولید اثار خوب مردمی شود به علت توجه‬ ‫بیش از اندازه به مسائل مادی و استفاده از انواع اسپانسرها‬ ‫در جای جای سریال از اهداف نخستین فرهنگی‪ ،‬مردمی و‬ ‫ملی خود فاصله گرفت‪ .‬به همین دلیل است که سازندگان‬ ‫ان به جای توجه بیشتر به عالقه و سالیق مخاطبان و با توجه‬ ‫به فرهنگ جامعه هر بار با ایجاد یک سری ماجراهای فرعی‬ ‫دامنه تولید فصلی این سریال را ادامه می دهند یا جایگاه‬ ‫شاخصی برای تداوم این نوع تولیدات به وجود می اورند‪.‬‬ ‫این منتقد ادامه داد‪ :‬اگرچه بازیگران و هنرمندان‬ ‫شناخته شد ه ای در این سریال فعال هستند اما انچه که‬ ‫بخشی از مخاطبان را همچنان با این سریال همراه کرده‬ ‫همان شخصیت های اشنا هستند که متاسفانه به دلیل تکرار‬ ‫بسیاری از موقعیت ها‪ ،‬دیالو گ ها و روابط دیگر جذابیت‬ ‫سابق را ندارد از همین رو اگر قرار باشد فصل دیگری برای‬ ‫این سریال ساخته شود به طور قطع توفیقی مانند فصول قبل‬ ‫به دنبال نخواهد داشت چراکه مردم انتظار تماشای اثار‬ ‫قو ی تر و غنی تر به لحاظ ساختار هنری و محتوا دارند که‬ ‫متاسفانه سریال «پایتخت» از این مسیر دور افتاده است‪.‬‬ ‫اذین در ادامه و در این خصوص که ایا ورود بازیگران‬ ‫و شخصیت های جدید به داستان کمک حال خواهند بود‬ ‫یا خیر؟ چنین اظهار کرد‪ :‬این ها در واقع کمکی به روند‬ ‫داستان نمی کند و ترفندهایی هستند که سازندگان این‬ ‫نوع سریا ل ها به کار می برند تا به نوعی سریال را سرپا نگه‬ ‫دارند در غیر این صورت بستر اصلی داستان سریالی مانند‬ ‫«پایتخت» باید «پایتخت» باشد نه اینکه عنوان با ماجرا‬ ‫فرق داشته باشد‪« .‬پایتخت» بسیار از فرهنگ و مناسبات‬ ‫جامعه ما فاصله گرفته است و ترفند های تعویض بازیگر و‬ ‫ورود شخصیت های جدید به داستان سریال را جذاب نمی‬ ‫کند انچه که باعث جذابیت سریال می شود مضامین نو‪،‬‬ ‫پرداخت مناسب‪ ،‬پردازش مناسب و استاندارد هنری و ارائه‬ ‫پیام های منطبق با فرهنگ جامعه و زندگی امروز ایرانیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهکسانیدیشببهعیادت‬ ‫رضارویگریرفتند؟‬ ‫انجام شد‪ ،‬ضمن ارزوی سالمتی برای وی‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد با بهبود نسبی شاهد حضورش در صحنه های تئاتر‪ ،‬سینما‬ ‫و تلویزیون باشیم‪.‬‬ ‫چه کسانی دیشب به عیادت رضا رویگری رفتند؟‬ ‫رییس هیات مدیره صندوق اعتباری هنر اظهار کرد‪:‬‬ ‫اصحاب فرهنگ و هنر سرمایه های ماندگار کشور هستند‬ ‫وظیفه ما در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تکریم‬ ‫و حمایت از ان هاست‪.‬‬ ‫پوراحمدی تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم ترین اهداف من‬ ‫این است تا براساس برنامه ای منجسم‪ ،‬خدمات صندوق به‬ ‫اصحاب فرهنگ و هنر گسترش یابد و زمینه توانمندسازی‬ ‫هنرمندان فراهم شود که در این راه همراهی فعاالن فرهنگی‬ ‫و هنری و بهره مندی از تجارب ارزشمند ان ها بسیار ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تعمیم پوشش خدمات بیمه ای را یکی از مهمترین‬ ‫سیاست های صندوق عنوان کرد و گفت‪ :‬صندوق تالش دارد‬ ‫با توسعه خدمات بیمه ای دغدغه اصحاب فرهنگ و هنر را‬ ‫درباره هزینه های درمانی کاهش دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ادامه داد‪ :‬تکریم و‬ ‫حمایت از هنرمندان پیشکسوت از جمله مهمترین اهداف‬ ‫صندوق است‪ .‬هنرمندانی که طی چندین دهه حضور فعال و‬ ‫پرثمر زمینه بالندگی فرهنگ و هنر کشور را فراهم کردند‪.‬‬ ‫پوراحمدی از انجام بیمه تکمیلی و پرداخت هزینه های‬ ‫درمانی این هنرمند با هماهنگی صندوق اعتباری هنر خبر داد‪.‬‬ ‫رضا رویگری ضمن تشکر از حضور مسئوالن در منزلش‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از شما تشکر می کنم که در ابتدای حضور‬ ‫خود در سازمان سینمایی به عیادت من امدید‪ .‬ما هنرمندان در‬ ‫زمان بیماری به توجه و همراهی شما مسئوالن نیاز داریم‪ .‬البته‬ ‫می دانیم که گرفتاری ها و مشکالت هنرمندان زیاد است‪.‬‬ ‫چه کسانی دیشب به عیادت رضا رویگری رفتند؟‬ ‫وی در پایان توضیح داد‪ :‬مردم بسیار لطف دارند و‬ ‫محبت شان بی پایان است و انقدر با عشق حالم را می پرسند‬ ‫که همیشه شرمنده شان می شوم‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی‪ ،‬محمد خزاعی‬ ‫رییس سازمان سینمایی کشور به همراه سید مجید پوراحمدی‬ ‫مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد و مدیرعامل صندوق اعتباری‬ ‫هنر و یزدان عشیری مشاور رییس و مدیرکل روابط عمومی‬ ‫سازمان سینمایی شامگاه دوشنبه ‪ ۱۹‬مهرماه با حضور در منزل‬ ‫رضا رویگری هنرمند پیشکسوت و بازیگر سینما ‪ ،‬تئاتر و‬ ‫تلویزیون‪ ،‬از او عیادت کردند‪.‬چه کسانی دیشب به عیادت‬ ‫رضا رویگری رفتند؟‬ ‫در این دیدار‪ ،‬محمد خزاعی با اشاره به خاطره سرود‬ ‫«ایران ایران» و بازی های خاطره انگیز رضا رویگری در‬ ‫فیلم های سینمایی و سریال های تاریخی با ارزوی سالمتی‬ ‫برای این هنرمند‪ ،‬گفت‪ :‬هنرمندان و پیشکسوتان سرمایه های‬ ‫فرهنگی کشور هستند و باید منزلت‪ ،‬احترام و جایگاه شان‬ ‫پاس داشته شود و اقای رویگری نیز یکی از سرمایه های‬ ‫ارزشمند سینما است‪.‬‬ ‫وی خطاب به رضا رویگری افزود‪ :‬اقای اسماعیلی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی هم‪ ،‬پیگیر وضعیت جسمانی شما‬ ‫هستند و امادگی خود را برای هرگونه کمک به شما اعالم‬ ‫کرد ه اند‪.‬‬ ‫خزاعی با اشاره به نقش افرینی های درخشان رضا‬ ‫رویگری‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شما در فیلم های زیادی همچون‬ ‫«عقاب ها»‪« ،‬کانی مانگا»‪« ،‬الما»‪« ،‬مسافر ری«‪« ،‬بوتیک»‪،‬‬ ‫«اخراجی ها ‪ »۳‬و …درخشیدید و یکی از بازی های درخشان‬ ‫شما نقش کیان در سریال «مختارنامه» است که برای همیشه‬ ‫در ذهن ها مانده است‪.‬‬ ‫سیدمجید پوراحمدی‪ ،‬مشاوروزیر و مدیرعامل صندوق‬ ‫اعتباری هنر دراین دیدار که در منزل این هنرمند پیشکسوت‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21 -‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1448‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز خبر داد‬ ‫کشفالشه‪۹‬کلوبزوحشیتلفشدهبراثرطاعوننشخوارکنندگان‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت‪ :‬در پایش های انجام شده توسط محیط بانان در زیستگاه های استان تعداد تلفات حیات وحش در اثر طاعون نشخوارکنندگان کوچک به‪ ۹‬راس رسید‪.‬فردین حکیمی اظهار کرد‪ :‬محیط بانان استان در اواخر هفته گذشته در‬ ‫گشت زنی ها و کنترل و سرکشی به زیستگاه های حیات وحش با تعدادی الشه کل و بز وحشی در منطقه شکار ممنوع طالقان مواجه شدند که در بررسی های انجام شده شیوع مجدد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (‪ )PPR‬تایید شد‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬محیط بانان در پایش‬ ‫منطقه با الشه پنج راس کل و بز وحشی روبرو شدند که بالفاصله پس از این مشاهدات‪ ،‬نشست های هماهنگی در استان و شهرستان برای پای کار امدن دیگر دستگاه های مرتبط برای کنترل بیماری برگزار شد ضمن اینکه اقدامات کنترلی نیز در حال انجام است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با ادامه‬ ‫پایش ها چهار الشه دیگر هم پیدا شد و تعداد تلفات این بیماری تا کنون به‪ ۹‬مورد رسیده است‪.‬وی توضیح داد‪ :‬برای جلوگیری از شیوع این بیماری اقداماتی از جمله خروج فوری دام های عشایر و دامداران از زیستگاه ها و مناطق الوده استان و جلوگیری از تقابل دام های اهلی و‬ ‫وحشی صورت گرفته و واکسیناسیون کامل دام های اهلی نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫افزایشسهمبازاروجذب‬ ‫مشتریانجدیدبابهکارگیری‬ ‫روشهاوراهبردهاینوین‬ ‫در سفر یک روزه مدیرعامل بانک سینا به ساری مطرح شد‪:‬‬ ‫مدیرعامل بانک سینا‪ ،‬استان مازندران‬ ‫به ویژه شهر ساری را به دلیل برخورداری‬ ‫از بنادر فعال تجاری و صنعتی مستعد‬ ‫رشد و توسعه سهم بازار بانک دانست و‬ ‫بکارگیری راهبرد ها و روش های جدید‬ ‫در بازاریابی را محور عمده رقابت ها‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪،‬‬ ‫دکتر ایمانی در سفر به شهر ساری ضمن‬ ‫شرکت در مراسم تکریم مدیر قبلی منطقه‬ ‫مازندران و نیز بازدید از شعب این منطقه‬ ‫با قدردانی از تالش بی وقفه همکاران‬ ‫در ارتقاء شاخصهای عملکردی و رشد‬ ‫سهم بازار به عنوان نقش تعیین کننده در‬ ‫تحقق اهداف بانک گفت‪ :‬با بهره گیری‬ ‫از ابزارهای مختلف ارتباطی و درک‬ ‫درست از بازارهای هدف‪ ،‬می توان زمینه‬ ‫افزایش سهم بازارهای مالی را فراهم و‬ ‫بهبود هرچه بیشتر در جایگاه رقابتی را‬ ‫ممکن ساخت‪.‬‬ ‫وی بازاریابی هدفمند و تعامل با‬ ‫بنگاه های اقتصادی را زمینه ساز ورود‬ ‫مشتریان جدید دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تمرکز ویژه بر بازاریابی و ارائه بهینه‬ ‫خدمات‪ ،‬عاملی مهم در توسعه زنجیره‬ ‫خدمات بانک و ارتقاء سهم از بازارهای‬ ‫مالی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سینا ضمن اشاره به‬ ‫اهمیت نقش همکاران شعب و ستاد در‬ ‫تحقق اهداف ترسیم شده افزود‪ :‬نیروهای‬ ‫متخصص و دانش مدار‪ ،‬جزو دارایی‬ ‫ها و مهمترین مزیت رقابتی و از منابع‬ ‫مثمر ثمر بانک می باشند که باید با بهره‬ ‫گیری از الگوی های مشترک و تصمیم‬ ‫گیری های معقول از مهارت و دانش انان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی برنامه های عملیاتی و تراز بانک‬ ‫را مثبت اعالم کرد و افزود‪ :‬کاهش پرونده‬ ‫های مطالباتی‪ ،‬جذب منابع ارزان قیمت‬ ‫و تعامل مناسب با مشتریان و بنگاه های‬ ‫اقتصادی از جمله موارد حائز اهمیتی‬ ‫است که مدیران و همکاران شعب باید‬ ‫در اولویت اصلی برنامه های کاری‬ ‫خود قرار دهند تا بانک سینا همچنان در‬ ‫مسیر سوداوری بیشتر و رشد اقتصادی‬ ‫با ثبات حرکت کند‪.‬دکتر ایمانی تکریم‬ ‫مشتریان را به عنوان جامعه هدف از‬ ‫ارزش های مهم بانک برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫مهمترین مزیت بانک سینا در امکان خلق‬ ‫محصوالت جدید و رفتار محترمانه با‬ ‫مشتری است‪ .‬باید با رعایت این اصل مهم‬ ‫و خالقیت در ایجاد محصوالت جدید‪،‬‬ ‫اهتمام ویژه ای به رضایت مندی مشتریان‬ ‫از خدمات نوین داشت‪.‬‬ ‫‪100‬تصمیمکلیدیبیمهایران‬ ‫برایاصالحساختارهاوساماندهی‬ ‫اموردرنیمهنخستسال‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران خبر داد‪:‬‬ ‫معاونتوسعهمدیریتومنابعبیمهایران‏ازاتخاذ‬ ‫واجراییشدنبیشازیکصدتصمیممهموکلیدی‬ ‫درهیاتعاملشرکتسهامیبیمهایرانبرایاصالح‬ ‫ساختارهاوساماندهیامورخردوکالناینشرکتدر‬ ‫نیمهنخستامسالخبرداد‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیبیمهایران‪،‬اسماعیل‬ ‫داورپناهدرگفتوگوییکهبهبررسیعملکردشش‬ ‫ماههنخستاینتنهاشرکتدولتیصنعتبیمهکشور‬ ‫اختصاصداشت‪،‬گفت‪:‬باتشکیلهیاتعاملبیمهایران‬ ‫کهمتشکلازمدیرعاملوچهارمعاونتشرکتاستو‬ ‫دراجرایمقرراتواییننامهاجراییحاکمیتشرکتی‪،‬‬ ‫ازابتدایسالتاکنونوبهطورمرتبهرهفتهجلساتاین‬ ‫هیاتبرگزارشدهکهحاصلانتحکیمانسجامسازمانی‬ ‫وتقویتهماهنگیمعاونتهاو باالرفتنسرعتعمل‬ ‫دراجرایتصمیماتبودهاست‪.‬ویدربارهعملکردشش‬ ‫ماههمعاونتمتبوعخودگفت‪:‬درنیمهنخستسال‪1400‬‬ ‫اقداماتگستردهومتنوعیدرزمینههایمختلفبرنامه‬ ‫ریزیشدهاندکهبسیاریازانهادرحالانجاماست‪.‬‬ ‫داورپناهبااشارهبهبرگزاریموفقیتامیزمجمع‬ ‫عمومیعادیسالیانهشرکتدراستانهاستقراردولت‬ ‫جدیدومجمعفوقالعادهشرکتبرایافزایششش‬ ‫برابریسرمایهبیمهایرانورشداناز‪ 34‬هزارمیلیاردریال‬ ‫بهرقمبسیارارزشمندحدود‪ 190‬هزارمیلیاردریالکهدر‬ ‫مباحثتوانگری‪،‬وارتقاتمامی‏شاخصهایمرتبطبا‬ ‫داراییهاوحقوقصاحبانسهامموثربودهاست‪،‬افزود‪:‬‬ ‫یکیازمهمتریناقداماتساختاریدرنیمهاولامسال‬ ‫برنامهریزیتجمیعحسابهایانبوهشرکتومتمرکز‬ ‫ساختنویکسانسازیبیشاز‪ 200‬واحدحسابداریدر‬ ‫شعبسراسرکشوربودکهعالوهبرنظمبخشیبهامور‬ ‫سنگیناینحوزهمالی‪،‬منجربهازادسازینیرویکار‬ ‫بیش از‪ 500‬تن از شاغالن این بخش شده که به تدریج و‬ ‫همگامبااجرایحسابداریمتمرکزدرحوزههایمتنوع‬ ‫شرکتازمهارتاناناستفادهخواهدشد‪.‬‬ ‫معاونتوسعهمدیریتومنابعبیمهایران‏اضافهکرد‪:‬‬ ‫باتعیینفرایندهایچابکسازی‪،‬درحوزهامورنظارتیو‬ ‫کنترلیاقداماتبسیارخوبیدردستاجراستکهاز‬ ‫جملهانهامیتوانبهتقسیمکارشعببهدوبخشفنیو‬ ‫پشتیبانی(شاملفناوریاطالعات‪،‬حقوقیوامورساختمان‬ ‫وهمهامورغیربیمهای)‪،‬ساماندهیامالکومستغالتو‬ ‫ساختوسازها‪،‬تقویتنظارتوکنترلدربخشهای‬ ‫خدماتوحملونقلوافزایشبهرهورینیرویکار‬ ‫در این بخش ها و حوزه های دیگر و ‪ . . .‬اشاره کرد‪.‬وی‬ ‫بااشارهبهاقداماتمتنوعوموثریکهدرحوزهصیانتاز‬ ‫سرمایههایانسانیبیمهایرانصورتگرفتهاست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫دربخشمنابعانسانیبرنامههایبلندمدتفراوانیداریم‪.‬‬ ‫منابعانسانیبرسهمحورجذب‪،‬توسعهونگهداشتاستوار‬ ‫استکهدرتمامیاینمحورهابرنامههاییازجملهجذب‬ ‫نیرویجدیدتوانمند(پسازاخذمجوزهایالزم)و‬ ‫اموزشپرسنلشاغلبهاجرادرامدهوخوشبختانهبهدلیل‬ ‫وفادارینیرویانسانیشرکت‪،‬تقریبادربحثنگهداشت‬ ‫ایننیروهاباریزشبسیارپایینیروبروهستیم‪.‬داورپناه‬ ‫افزود‪:‬درنیمهنخستامسالوبهمنظورایجادانگیزهو‬ ‫نشاطسازمانی‏وبراساسمصوبهکمیتهسرمایهانسانی‬ ‫شرکت‪،‬ایین‏نامهجابجاییوگردششغلیدربیمهایران‬ ‫تدوینشدهوبهتدریج‏درحالاجراست‪.‬اجتماعیسازی‬ ‫واشناساختننیروها‪،‬خصوصانیروهایجدیداالستخدام‬ ‫باوظایفبخشهایدیگرشرکت‪،‬برقرارینظمو‬ ‫انضباطدرحضوروغیابموثرپرسنل‪،‬ایجادنظامشناو ‏ر‬ ‫ساعاتکاریبرایافزایشبهرهورینیزازجملهاقدامات‬ ‫دردستورکاراست‪.‬معاونتوسعهمدیریتومنابعبیمه‬ ‫ایرانتدویناییننامهبهرهوریدربیمهایرانراازاقدامات‬ ‫مهمامسالدانستوتصریحکرد‪:‬طرحسنجشکارایی‬ ‫وافزایش‏بهرهورینیرویکاردربیمهایراندرقالب‬ ‫همیناییننامهاست‪.‬ارزیابیشغلیطرحبسیارمهمی‬ ‫استکههمراهبااموزشپرسنلانجاممیشودوکشف‬ ‫استعدادهاکهدرموردانتاکنونغفلتشدهاستونیز‬ ‫جابهجاییوتخصیصنیروومیزانبرونسپاریفعالیت‬ ‫هاهمازهمینارزیابیهاصورتمیگیرد‪.‬‏ارزیابیشغلی‬ ‫کارکنانوسنجششایستگیهاشروعشدهاست‪.‬طبق‬ ‫اینطرح‪،‬کارکنانیکهدرپارامترهایموردارزیابینمره‬ ‫قابلقبولیکسبننمایند‪،‬الزماستنسبتبهتوسعهفردی‬ ‫ازطریقخودیامرکزاموزشاقدامنمایند‪.‬همچنین‪،‬در‬ ‫خاللارزیابیهااستعدادهایخوبینیزکشفمیشود‬ ‫کهاینافرادهمدرراستایطرحتربیت‪ 100‬مدیرمطابق‬ ‫بااستراتژیکالنشرکتالزماستتحتاموزش‬ ‫هایتکمیلیقرارگرفتهومراحلبعدیراطینمایند‪.‬‬ ‫ویاجرایطرحیکسانسازیحقوقپرسنلقراردادی‬ ‫از ابتدای سال جاری و اعطای سمت به این عزیزان را از‬ ‫دیگرموفقیتهایشرکتدرنیمهنخستامسالخواندو‬ ‫افزود‪:‬بااجرایاینطرح‪،‬تفاوتحقوقکارکنانرسمی‪،‬‬ ‫پیمانیوقراردادیباشرایطیکسانبهحداقلممکن‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫داورپناه اضافهکرد‪:‬همچنین‪،‬امسالطراحیبیمه‬ ‫عمرجدیدیباحداقلپوششهایاضافیکهدرانبه‬ ‫تمایلبیمهگذارانبااهداف‏سرمایه‏گذاریپاسخداده‬ ‫شود‪،‬اغازشدهاستکهاینبیمهنامهیابهعبارتی«بیمه‬ ‫زندگیبهشرط‏حیات‏»میتواندیکیدیگرازموانع‬ ‫توسعهبیمههایزندگیراپوششدهد‪.‬همچنین‪،‬مانع‬ ‫بزرگدیگریدراینرشتهبیمهایمهمکههماناپایین‬ ‫بودنمیزانبازدهیمنابعاینبیمه‏نامههابهدلیلاختالط‬ ‫انباسایرمنابعشرکتاست‪،‬ازطریقراهاندازیسبد‬ ‫سرمایهگذاریمستقل(‪)PRX‬درشرفبرطرفشدن‬ ‫است‪.‬دراینحالتمنابعبیمههایعمرازدیگرمنابع‬ ‫شرکتبهصورتکاملتفکیکوسرمایهگزاریهای‬ ‫مناسبیبانرخبازدهیمعقولوریسکمناسبانجاممی‬ ‫پذیرد و اخرین وضع ان در هر روز از طریق زیر ساخت‬ ‫بهاطالعبیمهگذارخواهدرسید‪.‬ویاظهارکرد‪:‬درنیمه‬ ‫نخستامسالبا اتخاذتدابیرمناسباقداماتخوبیدر‬ ‫مقابلهبابیماریکرونادرراستایسیاستهایابالغیدر‬ ‫بیمهایرانصورتگرفتهوبامعرفیکارکنانوخانواده‬ ‫هایانانبهسامانهواکسیناسیون‪،‬تعدادقابلتوجهیاز‬ ‫همکارانواکسنمربوطهرادریافتکردند‪.‬همچنین‬ ‫طبقتصمیماتاخیرهیاتعامل‪،‬برنامههایمناسبیبرای‬ ‫دلجوییوحمایتازخانوادههاییکهعزیزانخودرا‬ ‫ازدست داده اند طراحی و اجرا گردیده و خدمات در‬ ‫منزلنیزبرایهمکاراندرگیربابیماری‪،‬تصویبوابالغ‬ ‫شدهاست‪.‬معاونتوسعهمدیریتومنابعبیمهایران‪،‬‏تدوین‬ ‫اییننامهجدیددرکمیتهوصولمطالباتبیمهایرانراگام‬ ‫بزرگشرکتدرنیمهاولامسالبرایوصولمطالبات‬ ‫خواندوگفت‪:‬اییننامهجدیدوصولمطالباتدرمرحله‬ ‫بررسینهاییوطرحدرهیاتمدیرهاست‪.‬بررسیها‬ ‫نشانمیدهدحدود‪ 75‬درصدمطالباتشرکتمتعلقبه‬ ‫تهرانوبیمهگذارانبزرگاستکهبهدلیلعدمتصمیم‬ ‫گیریسریع‪،‬قاطعونهاییدرموردشیوهوصولانها‪،‬‬ ‫بهوجودامدهاست‪.‬امسالتصمیماتمناسبیدرمورد‬ ‫وصولمطالباتمعوقبیمهایراناتخاذشدهاستکهاز‬ ‫جملهمهمترینانهامیتوانبهتوافقنهاییباشرکتمعظم‬ ‫ایرانخودروبرایتسویهمطالباتبیمهایرانازانشرکت‬ ‫ازطریقتملکچندملک‪،‬دریافتتعدادیخودروبرای‬ ‫رفعنیازشرکتومبالغنقدیاشارهکرد‪.‬‬ ‫داور پناه در ادامه با اشاره به اقداماتی که طی‬ ‫نیمهنخستامسالدرزمینهپدافندغیرعاملدربیمه‬ ‫ایرانصورتگرفتهاست‪،‬گفت‪:‬بازنگریدرحوزه‬ ‫زیرساخت ها‪،‬تقویتحوزهامنیتاطالعات‪،‬تقویت‬ ‫فرهنگپدافند‏غیرعامل‪،‬خریدتجهیزاتمراکزدیتا‬ ‫سنتر‪،‬افزایشامنیتاطالعاتونظارتمستمربرکاربران‬ ‫در‏حوزه هایمدیریتی‪،‬انتخابافرادشایسته‪،‬استفادهاز‬ ‫استانداردهایامنیتاطالعاتو‪...‬ازجملهمهمتریناین‬ ‫اقداماتبودهاست‪.‬‬ ‫معاونتوسعهمدیریتومنابعبیمهایران‪،‬انجامطرح‬ ‫هایرفاهیکارکنانازجملهراهاندازیایرانسراهادر‬ ‫اقصینقاطکشورراازجملهموفقیتهایاموررفاهی‬ ‫کارکناندرنیمهاولسالجاریدانستودرپایانگفت‪:‬‬ ‫یکیازبزرگترینومهمترینبرنامههایراهبردیشرکت‬ ‫درنیمهنخستامسال‪،‬طرحاستعدادیابیوپرورش‬ ‫‪ 100‬مدیر جوان برای بیمه ایران است که با جدیت ان را‬ ‫پیگیریمیکنیموجزییاتانبزودیاعالمخواهدشد‪.‬‬ ‫همچنینتبدیلوضعیتحدود‪500‬نفرازایثارگران‬ ‫عزیز‪،‬باهماهنگیبنیادمحترمشهیدوامورایثارگران‪،‬در‬ ‫حالانجاماستکهتاکنونحدود‪ 200‬نفراحکاممربوطه‬ ‫رادریافتکردهوبقیهنیزدرنوبتردیفاستخدامی‬ ‫مربوطهوتکمیلمدارکومستنداتهستند‪.‬‬ ‫حضور فعال شرکت ماهان سیرجان در پنجمین‬ ‫نالمللیمعدنوصنایعمعدنیکرمان‬ ‫نمایشگاهبی ‬ ‫گزارش‬ ‫شرکت توسعه فراوری صنایع‬ ‫و معادن ماهان سیرجان در پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات‬ ‫وابسته کرمان (‪) kimix 2021‬‬ ‫حضور فعال دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه‬ ‫مالی گردشگری‪ ،‬پنجمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات وابسته‬ ‫کرمان از روز ‪ 17‬مهرماه جاری در‬ ‫محل نمایشگا ه های بین المللی کرمان‬ ‫با حضور شرکت های معدنی و‬ ‫صنعتی دایر شده است‪.‬‬ ‫در جریان برگزاری این نمایشگاه‪،‬‬ ‫علی زینی وند استاندار کرمان در‬ ‫غرفه شرکت ماهان سیرجان بهر ه بردار‬ ‫معدن ‪ 5‬گل گهر حضور یافت و‬ ‫مهدی بهرامی مدیرعامل شرکت‬ ‫توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان‬ ‫سیرجان در خصوص عملکرد و‬ ‫دستاوردهای این شرکت توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شرکت توسعه فراوری صنایع‬ ‫و معادن ماهان سیرجان یکی از‬ ‫شرکت های زیرمجموعه هلدینگ‬ ‫ماهان و بازوی اجرایی ان در بخش‬ ‫معدن است که در حال حاضر عملیات‬ ‫استخراج و فروش سنگ اهن از توده‬ ‫معدنی شماره ‪ ۵‬گل گهر سیرجان را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه مذکور که در مساحتی‬ ‫بیش از ‪ 7‬هزار مترمربع با ‪ ۸۵‬غرفه از‬ ‫شرکت های مختلف معدنی‪ ،‬صنایع و‬ ‫تجهیزات وابسته سراسر کشور برگزار‬ ‫شده‪ ،‬تا روز ‪ 20‬مهر ماه جاری ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شرکت توسعه فراوری صنایع و‬ ‫معادن ماهان سیرجان از فعاالن صنعت‬ ‫و معدن و عالقه مندان دعوت کرد از‬ ‫غرفه این شرکت در پنجمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات وابسته مستقر‬ ‫در سالن خواجوی کرمانی غرفه‬ ‫شماره ‪ ۲‬دیدن کنند‪.‬‬ ‫پرداخت ‪۳۳‬هزار فقره تسهیالت‬ ‫به مددجویان در ‪ ۶‬ماه‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬این بانک در ‪۶‬ماهه‬ ‫نخست سال جاری مجموعاً ‪۳۳‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫فقره تسهیالت به ارزش بیش از ‪ ۶۳۱۵‬میلیارد‬ ‫ریال به مددجویان نهادهای حمایتی پرداخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی است این بانک از ابتدای همکاری‬ ‫با نهادهای حمایتی مختلف تا کنون تسهیالت‬ ‫قابل توجهی را پرداخت کرده است‪ .‬پرداخت‬ ‫‪۴۳۵‬هزار فقره تسهیالت معادل ‪۴۰‬هزار و ‪۲۸۵‬‬ ‫میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) و ‪۱۲۹‬هزار فقره تسهیالت به ارزش‬ ‫تقریبی ‪۲۲‬هزار میلیارد ریال به معرفی شدگان‬ ‫بنیاد برکت بخشی از این اقدامات است‪.‬‬ ‫همچنین پرداخت ‪۱۱‬هزار فقره تسهیالت‬ ‫به ارزش ‪ ۲۵۲۰‬میلیارد ریال به مددجویان‬ ‫بهزیستی و ‪۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬فقره تسهیالت به‬ ‫ارزش ‪ ۱۲۷۲‬میلیارد ریال به معرفی شدگان‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی‪ ،‬بخش دیگری از‬ ‫فعالیت های بانک مهر ایران در این حوزه است‪.‬‬ ‫به عالوه این بانک پیش از این و در همکاری‬ ‫با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫‪۵۰‬هزار فقره تسهیالت به ارزش ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال به زنان سرپرست خانوار پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عمده این تسهیالت مربوط به حوزه‬ ‫خوداشتغالی است‪ .‬در واقع بانک مهر ایران‬ ‫سعی کرده به جای پرداخت وام در حوزه‬ ‫معیشتی‪ ،‬با پرداخت وام در حوزه اشتغال‪ ،‬این‬ ‫افراد را به سمت ایجاد درامد پایدار برای خود‬ ‫و خانواده هایشان سوق دهد‪ .‬به این صورت فرد‬ ‫عالوه بر اینکه برای بازپرداخت اقساط خود به‬ ‫مشکل برنمی خورد‪ ،‬نیازش به دریافت کمک‬ ‫از سوی نهادهای حمایتی نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫تعاملبانکتوسعهتعاونبادستگاه هایاقتصادیدر‬ ‫استان هاموجبرونقمنطقه ایمی شود‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬مدیران شعب و کارکنان‬ ‫بانک در سطح استان ها ارتباطات با نهادها و سازمان های اقتصادی‬ ‫را در اولویت قرار دهند‪ .‬ارتباط با سازمان هایی همچون؛ صمت‪،‬‬ ‫معاونت اقتصادی استانداری‪ ،‬معاونت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫‪ ...‬باید تقویت شود‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان در نشست بررسی عملکرد مدیریت شعب‬ ‫بانک توسعه تعاون استان خراسان شمالی افزود‪ :‬بانک توسعه تعاون‬ ‫عالوه بر خدمات شعبه ای و بانکداری؛ وظایف و ماموریت هایی‬ ‫فراتر از چارچوب های متعارف بانکداری بر عهده دارد که پیشبرد‬ ‫رسالت بانک در ایجاد اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی‬ ‫از مهم ترین راهبردهای بانک توسعه تعاون در استان ها است که‬ ‫تعامل و هم افزایی با دستگاه های اقتصادی استان در این حوزه بسیار‬ ‫اثربخش است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه جامع به مسائل بانکداری داللت بر این‬ ‫دارد که واحدهای بانکی در ارائه انواع تسهیالت خرد و نیز اعطای‬ ‫تسهیالت اشتغال افرین کالن‪ ،‬کارایی و سهولت الزم را ایجاد‬ ‫نمایند‪.‬مهدیان گفت‪ :‬پیشرفت مداوم عملیات بانکداری توسعه ای‬ ‫و رشد کمی و کیفی امارهای عملکردی در همه واحدهای بانکی‬ ‫مستلزم تالش همه جانبه همکاران در تجهیز منابع‪ ،‬اعطای تسهیالت و‬ ‫ارائه خدمات تخصصی است‪.‬‬ ‫مهدیان گفت‪ :‬اگرچه ابعاد اقتصادی و جغرافیایی استان خراسان‬ ‫شمالی در مقایسه با سایر استان ها کوچک تر است‪ ،‬بااین حال‬ ‫مزیت های حضور بانک توسعه تعاون در استان های کوچک تر‬ ‫ایجاب می کند تا با افزایش سهم بانک در میان شبکه بانکی در‬ ‫استان‪ ،‬شرایط برای ارتقای نقش افرینی بانک در عرصه های‬ ‫اقتصادی استان فراهم گردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد‪ :‬شعب و باجه های‬ ‫خراسان شمالی در پایان سال جاری دستیابی به هدف ‪ 2500‬میلیارد‬ ‫ریال منابع را در صورت های مالی مدنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫مهدیان با اشاره به مزیت های استان در بخش های مختلف‬ ‫دستیابی به هدف کمی منابع را دور از دسترس ندانست و گفت‪:‬‬ ‫می توان با تنوع بخشی به مشتریان‪ ،‬رتبه استان را در بین استان های‬ ‫کشور ارتقا داد‪.‬‬ ‫تعامل دو جانبه‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک نیز در این نشست گفت‪ :‬اتخاذ تدابیر‬ ‫و اقدامات برای ارتقای سطح مالی و عملکردی استان خراسان‬ ‫شمالی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫سید باقر فتاحی افزود‪ :‬همکاران شعب مدنظر داشته باشند که‬ ‫ارتباط دوجانبه بین بانک و تسهیالت گیرندگان به خوبی حفظ شود‪.‬‬ ‫وقتی فردی یا بنگاهی از بانک توسعه تعاون تسهیالت می گیرد‬ ‫ارجحیت بر این است که عملیات بانکی شخص حقیقی و حقوقی‬ ‫نیز توسط شعب بانک توسعه تعاون صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نسبت باالی مصارف به منابع در استان خراسان‬ ‫شمالی نیاز است به نحو مناسبی به میانگین متعارف شبکه بانکی‬ ‫نزدیک شود و اصالح این روند نیاز به اقدام جدی دارد‪.‬‬ ‫وی سبد خدمات بانک توسعه تعاون را متنوع اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬انواع تسهیالت بانکی و خدمات همچون صدور ضمانت نامه‪،‬‬ ‫ال سی ریالی و ‪ ...‬می تواند جزو محصوالت بانک به مشتری معرفی‬ ‫شود‪.‬سعید معادی‪ ،‬معاون مدیرعامل در امور بازاریابی و استان ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری نشست بررسی عملکرد استان ها برای حذف موانع و‬ ‫مشکالت و ارتقای نقاط قوت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررسی عملکرد شعب خراسان شمالی نشان می دهد‬ ‫که عمده تسهیالت در بخش خرد پرداخت شده است به همین دلیل‬ ‫برای جذب مشتریان بزرگ نیاز به بازاریابی داریم‪.‬‬ ‫حسن شریفی‪ ،‬معاون عملیات بانکی نیز گفت‪ :‬استان خراسان‬ ‫شمالی در مقطع کنونی به عنوان واحد مصرف گرا شناخته می شود‬ ‫و برای اینکه در منابع و مصارف بانک تعادل ایجاد شود پرداخت‬ ‫تسهیالت به بخش خدمات باید در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی بانک نیز گفت‪ :‬سهم‬ ‫استان خراسان شمالی از شعب بانک در سطح کشور ‪ 2/1‬درصد‪،‬‬ ‫سهم نیروی انسانی از کل ‪ 2/1‬درصد‪ ،‬سهم از کل مصارف بانک‬ ‫‪ 1/1‬درصد و سهم منابع از سهم کل نیم درصد است‪.‬‬ صفحه 4 ‫بستری‪75‬بیمارکروناییدر‪24‬ساعتگذشتهدربیمارستان هایگیالن‬ ‫حال‪17‬بیماروخیمگزارششد‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیالن امروز گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۳۵‬بیمار کرونایی در بیمارستا ن های استان بستری هستند که ‪ ۷۵‬نفرشان در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته به این تعداد افزوده‬ ‫شدند‪ .‬فردین مهرابیان با بیان اینکه ‪ ۸۱‬بیمار کرونایی در بخش ای سی یوی بیمارستان های گیالن بستری هستند افزود‪ ۱۷ :‬بیمار بدحال هم امروز به بخش مراقبت های ویژه منتقل شدند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬برای پیشگیری از شروع موج دوباره کرونا باید عالوه بر واکسیناسیون از عادی انگاری پرهیز کرد و مسافرت های غیر ضروری را به زمان دیگری موکول کرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫روه استان ها‪ :‬از سال ‪ ۱۳۷۶‬که‬ ‫به پیشنهاد مرکز حافظ شناسی‪ ،‬برای‬ ‫بزرگداشت شعر و اندیشه حافظ‪،‬‬ ‫بیستم مهرماه با عنوان «یادروز حافظ»‬ ‫نام گذاری و در تقویم ملی ایران ثبت‬ ‫شد‪ ،‬تاکنون در این روز در شیراز‬ ‫مراسم یادروز حافظ در بخش های‬ ‫مختلف ائین گشایش‪ ،‬نشست علمی‪،‬‬ ‫برنامه های جنبی و… برگزار و یکی از‬ ‫بزرگترین رویدادهای علمی فرهنگی‬ ‫کشور قلمداد می شود‪.‬‬ ‫اما بر خالف خاستگاه مردمی‬ ‫حافظ‪ ،‬اکثر برنامه هایی که در طی این‬ ‫همه سال به نام حافظ برگزار می شود‪،‬‬ ‫بیشتر ویژه قشر خاص است و عموم‬ ‫مردم چندان در این برنامه ها دیده‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫محمد جواد دهقانیان از مدرسان‬ ‫مرکز حافظ شناسی در این زمینه‬ ‫معتقد است؛ باید توجه کرد که برای‬ ‫بهره مندی عموم مردم از گنجینه هایی‬ ‫مانند اشعار حافظ باید حافظ را به‬ ‫دنیای امروز پیوند بزنیم‪.‬‬ ‫ثروت ها و ذخایر فرهنگی ما به‬ ‫درستی مورد استفاده قرار نگرفته است‬ ‫وی در گفتگو با خبرنگار مهر‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به تعبیر من انسان ایرانی‬ ‫ماهیگیری است که کنار دریا نشسته‬ ‫اما ماهیگیری بلد نیست‪ ،‬ما ثروت های‬ ‫عظیم و ذخایر فرهنگی بسیاری داریم‬ ‫اما متاسفانه برای تبدیل این ذخایر به‬ ‫سرمایه اقتصادی کمتر توان گذاشتیم‬ ‫و باید در این راستا عزم و اراده جدی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫دهقانیان ادامه داد‪ :‬در جهان‬ ‫از ادبیات عامه و شعر استفاده و‬ ‫محصوالت جدید تولید می کنند تا‬ ‫مورد تقاضای نسل جدید باشد و مورد‬ ‫استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ما درباره حافظ‬ ‫کارهایی کردیم مث ً‬ ‫ال شعر حافظ را تا‬ ‫حدودی وارد موسیقی کردیم‪ .‬گاهی‬ ‫بخش هایی از شعر حافظ را وارد فیلم‬ ‫سینمایی کردیم اما این تالش ها کافی‬ ‫نیست و باعث ارتباط شایسته نسل ها با‬ ‫حافظ نشده و هنوز گنجینه ای نظیر اثار‬ ‫حافظ جای کار بسیاری دارد‪.‬‬ ‫شعر لسان الغیب وارد دنیای هنر‬ ‫شود‪/‬جای خالی حافظ در اپرا و نقاشی‬ ‫این استاد دانشگاه و پژوهشگر با‬ ‫اشاره به راهکارهای عملی برای به میان‬ ‫مردم اوردن گنجینه هایی مانند اشعار‬ ‫حافظ تصریح کرد‪ :‬اینکه نسخه کامل‬ ‫بدهیم که چه باید کرد‪ ،‬کار سختی‬ ‫است اما به نظر من‪ ،‬شعر حافظ توان‬ ‫دارد که به عرصه نقاشی بیاید‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬کاری که استاد‬ ‫فرشچیان تا حدودی انجام داده و هنوز‬ ‫جای کار زیادی در این عرصه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شعر حافظ باید وارد عرصه هنرهای‬ ‫تجسمی شود‬ ‫دهقانیان ادامه داد‪ :‬حافظ را‬ ‫می توانیم وارد عرصه هنرهای تجسمی‬ ‫حتی وارد عرصه اپرا و نمایش و …‬ ‫کنیم در غیر این صورت انتظار زیادی‬ ‫از جوانان امروزی نمی توان داشت‪ .‬اگر‬ ‫امروز شعر حافظ را غلط می خوانند‪،‬‬ ‫جای سرزنش و مالمت نیست چون کار‬ ‫در خوری برای به میان مردم اوردن‬ ‫این گنجینه عظیم نشده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شعر حافظ اگر وارد‬ ‫هنرهای جدید شود‪ ،‬بهتر به مخاطب‬ ‫امروز عرضه خواهد شد و پیام این‬ ‫اشعار به طیف وسیعی مخابره خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ساخت انیمیشن های کوتاه مفهومی‬ ‫از شعر حافظ در مرکز حافظ شناسی‬ ‫دهقانیان افزود‪ :‬به عالقمندان شعر‬ ‫و ادب نوید می دهم که کاری در مرکز‬ ‫حافظ شناسی شروع شده و بحثی به نام‬ ‫درخت دوستی در قالب موشن گرافی‬ ‫به همت خانم معینی انجام شده و از‬ ‫شعر حافظ انیمیشن های کوتاه مفهومی‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سناریوهای اثار‬ ‫تولیدی ما بی کالم هستند و اصوات و‬ ‫تصاویر گویای اتفاق هستند؛ به عبارتی‬ ‫کالم به تصویر و موسیقی تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه‪ ،‬درباره قشر‬ ‫مخاطب این محصوالت هم بیان‬ ‫کرد‪ :‬همانطور که شعر حافظ مخاطب‬ ‫جهانی دارد‪ ،‬این انیمیشن ها هم برای‬ ‫مخاطبان جهانی در حال تولید است و‬ ‫ما مفاهیمی انتخاب کردیم که جهان‬ ‫شمول است‪.‬‬ ‫دهقانیان ادامه داد‪ :‬ما سعی می کنیم‬ ‫این تولیدات مانند اشعار حافظ الهام‬ ‫بخش باشد و نگاه مثبتی به حیات‬ ‫داشته باشد‪ .‬البته تولید اینگونه اثار‬ ‫بسیار دشوار است چون در شعر حافظ‬ ‫روایت وجود ندارد در حالی که اساس‬ ‫انیمیشن و سینما روایت است‪.‬‬ ‫افراد هنرمند و خالق برای تبدیل‬ ‫ابیات حافظ به سناریو پای کار بیایند‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬الزم است افراد‬ ‫هنرمند و خالقی پای کار بیایند که این‬ ‫ابیات را به سناریو تبدیل کنند‪ .‬از طرفی‬ ‫ما به دلیل گران بودن ساخت انیمیشن‬ ‫محصوالت بسیار کوتاه تولید می کنیم‬ ‫البته انسان مدرن هم ترجیح می دهد پیام‬ ‫را کوتاه و گویا دریافت کند‪.‬‬ ‫دهقانیان گفت‪ :‬یکی از موانع و‬ ‫مشکالت موجود این است که برای‬ ‫این نوع مسائل فرهنگی‪ ،‬بودجه چندانی‬ ‫دیده نشده در صورتی که این هزینه ها‬ ‫بیشتر سرمایه گذاری محسوب می شود‬ ‫و می تواند اورده مالی و فرهنگی‬ ‫زیادی برای تاریخ و فرهنگ شهر و‬ ‫استان در پی داشته باشد اما متاسفانه‬ ‫معموالً برای تبدیل این ظرفیت ها‬ ‫و ذخایر فرهنگی حاضر نیستیم‬ ‫سرمایه گذاری کنیم و در این شرایط‬ ‫الزم است فراتر از برنامه های مناسبتی به‬ ‫این نوع کارها توجه شود‪.‬‬ ‫شعر لسان الغیب وارد دنیای هنر‬ ‫شود‪/‬جای خالی حافظ در اپرا و نقاشی‬ ‫وی‪ ،‬اعالم امادگی کرد که اگر‬ ‫کسی می تواند از این جنس کارها‬ ‫حمایت کند و با حمایت مالی یا‬ ‫حمایت تخصصی به تسریع کار کمک‬ ‫کند‪ ،‬با حفظ حقوق اسپانسر اماده‬ ‫همکاری هستیم‪.‬‬ ‫دهقانیان ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫حمایت مالی‪ ،‬حمایت های تخصصی‬ ‫مانند همراهی یک شرکت انیمیشن‬ ‫سازی که دغدغه مند باشد‪ ،‬بسیار‬ ‫می تواند کار را تسریع کند یا کسی که‬ ‫بتواند در سناریونویسی کمک کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تاکنون شخصاً‬ ‫باالی ‪ ۷۰‬سناریو برای یک مجموعه‬ ‫شش قسمتی نوشتم که چهار مورد از‬ ‫این سناریوها برای ساخت‪ ،‬نهایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دهقانیان اظهار داشت‪ :‬گذشته‬ ‫از بخش های متعدد کار مثل انتخاب‬ ‫ابیات و سناریوها و انتخاب موسیقی‪،‬‬ ‫بخش تبدیل ان به انیمیشن بسیار هزینه‬ ‫بردار است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما در حال حاضر‬ ‫جور یک کار تیمی را با نفرات محدود‬ ‫می کشیم و تاکنون شش سمت تولید‬ ‫داشتیم اما این کارها فراتر از توان‬ ‫فردی است و اگر دستگاه های متولی‬ ‫حمایت کنند‪ ،‬کار بهتر پیش می رود‪.‬‬ ‫به هر روی‪ ،‬مناسبت هایی مانند‬ ‫یادروز حافظ می تواند مطلعی‬ ‫برای کارهای ماندگار و موثر باشد‬ ‫و خروجی بزرگداشت حافظ از‬ ‫برنامه های صرفاً مناسبتی و تقویمی‬ ‫فراتر برود و عموم مردم از ان بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در این راستا توجه به پیشنهادات‬ ‫و راهکارهای نخبگان و حافظ شناسان‬ ‫می تواند موثرتر از سخنرانی صرف در‬ ‫مراسم یادروز حافظ باشد‪.‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫ادامه امدادرسانی هوایی و زمینی‬ ‫در مناطق زلزله زده اندیکا‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان از امدادرسانی به حدود ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر از‬ ‫اسیب دیدگان زلزله اندیکا خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر علی خدادادی در گفت وگو با ایسنا با اعالم افزایش سرعت عملیات امدادرسانی‬ ‫در مناطق متاثر از زلزله اندیکا‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۳۰ :‬نجاتگر داوطلب جمعیت هالل احمر استان‬ ‫خوزستان در کنار پرسنل خدوم این مجموعه مردم نهاد در تالش هستند با ارائه خدمات‬ ‫امدادی به صورت زمینی و هوایی در روند امدادرسانی تسریع ایجاد کرده و تسکین گر االم‬ ‫دردمندان درگیر این زلزله باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تالش های شبانه روزی ‪ ۲۶‬تیم امداد و نجات جمعیت هالل احمر که در‬ ‫بخش های مختلف شهرستان اندیکا در حال خدمت هستند‪ ،‬عملیات امدادرسانی بی وقفه در‬ ‫جریان است و تاکنون به حدود ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر امدادرسانی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان بیان کرد‪ :‬در مجموع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۲۹‬خانوار در‬ ‫اندیکا مورد ارزیابی قرار گرفته اند‪ ۱۵ .‬باب خانه روستایی نیز در بخش سوسن شهرستان ایذه‬ ‫تخریب شده است و کار امدادرسانی به اهالی این مناطق ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضرورت غافل نشدن از واکسیناسیون عمومی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تزریق‬ ‫واکسن های مقابله با ویروس کرونا در مناطق صعب العبور اندیکا با همکاری تیم واکسیناسیون‬ ‫کارشناسان شبکه بهداشت و جمعیت هالل احمر در حال انجام است و عالوه بر ان به منظور‬ ‫پیشگیری از شیوع بیماری های دامی‪ ،‬غربالگری دام ها نیز توسط تیم دامپزشکی در روستای‬ ‫چال انجیره انجام شد‪.‬‬ ‫خدادادی افزود‪ :‬با شکل گیری قرارگاه امدادرسانی متشکل از جمعیت هالل احمر‪ ،‬سپاه‬ ‫شعرلسانالغیبوارددنیای‬ ‫هنرشود‪/‬جایخالیحافظ‬ ‫دراپراونقاشی‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21 -‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1448‬‬ ‫حضرت ولیعصر‪ ،‬ستاد احسان‪ ،‬بنیاد برکت و دیگر مجموعه های مردم نهاد‪ ،‬هماهنگی های بین‬ ‫بخشی با هدف پرهیز از فعالیت های موازی‪ ،‬مشارکت خیرین و تسریع در توزیع اقالم مورد‬ ‫نیاز اسیب دیدگان انجام شده است و ان شاءاهلل با مدیریت استاندار‪ ،‬مجموعه مدیریت بحران‬ ‫استانداری و فرماندار اندیکا در روزهای اتی شاهد فروکش کردن مشکالت در منطقه و‬ ‫بازگشت شرایط عادی در این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫بالتکلیفی بازاری انکنزالمال با گذشت دو‬ ‫سال ازحادثه اتش سوزی‬ ‫گزارش‬ ‫با گذشت دو سال از اتش سوزی مجتمع‬ ‫اروند که در شامگاه یکم اذر ماه سال ‪98‬‬ ‫رخ داد نه تنها باعث تخریب ‪ 76‬غرفه این‬ ‫بازار محلی شد‪ ،‬بلکه هست و نیست بسیاری‬ ‫از بازاریان را هم با خود به خاکستر تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬کاسبانی که پس از ‪ 2‬سال هنوز‬ ‫نتوانسته اند بیمه کاالهایشان را بر عهده منطقه‬ ‫ازاد اروند بود‪ ،‬دریافت کنند‪.‬در این میان‬ ‫برخی غرفه داران توانستند با هزار قرض و‬ ‫قوله مغازه هایشان را دوباره راه اندازی کنند‪،‬‬ ‫اما انهایی که نتوانستند مغازه ها را سرپا کنند‪،‬‬ ‫منطقه ازاد مدام با تهدید برایشان اخطار‬ ‫می فرستد که اگر مغازه هایشان را راه اندازی‬ ‫نکنند امتیازشان را به دیگری واگذار می کنند‪.‬‬ ‫مسئوالن «شرکت سرمایه گذاری و توسعه‬ ‫منطقه ازاد اروند » به عنوان متولی توسعه‬ ‫این مجتمع و مالک غرفه ها‪ ،‬در روزهای اول‬ ‫حادثه اتش سوزی وعده دادند که ظرف‬ ‫مدت ‪ 3‬ماه بازسازی انجام و غرفه ها تحویل‬ ‫داده می شوند‪ .‬اما پروژه بازسازی در اسفند‬ ‫ماه ‪ 98‬متوقف شد و راهروی اخر مجتمع به‬ ‫صورت زمین خاکی تا امروز باقی مانده است‪.‬‬ ‫غرفه ‪ 200‬متری ام در اتش سوخت‬ ‫علی سیستان یکی از غرفه داران در این‬ ‫باره به خبرنگار ایلنا‪ ،‬گفت‪ :‬غرفه ‪ 200‬متری‬ ‫که با هزینه شخصی تمام کارهایش را از صفر‬ ‫تا صد انجام داده بودم در اتش سوزی که‬ ‫هیچ کدام از بازاریان در ان مقصر نبودیم‬ ‫از بین رفت‪ .‬سازه مغازه و کاالهایم را بیمه‬ ‫کردم که بعد از ‪ 6‬ماه بیمه مبلغی برایم واریز‬ ‫کرد‪ .‬اما بیمه سازه که ‪ 200‬میلیون تومان بود‬ ‫را نپرداخت و اعالم کرد صاحب مغازه باید‬ ‫برای بیمه سازه متقاضی شود و به مستاجر‬ ‫تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫در یک الین بازار می توان زمین گلف و‬ ‫فوتبال راه انداخت‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت بیمه برای سازه ها‬ ‫تخلف کرده چرا که هم از شرکت توسعه‬ ‫منطقه ازاد و هم مغازه داران حق بیمه‬ ‫دریافت کرده است‪ .‬تمامی الین ها و غرفه های‬ ‫کنزالمال بازسازی شده‪ ،‬اما الین و غرفه های‬ ‫ما به عالوه قسمت انبارها هنوز ساخته نشده‬ ‫اند‪ .‬الین اخر بازار که برای ما بود انقدر با‬ ‫خاک یکسان شده که می توان در زمینش‬ ‫بازی گلف و فوتبال راه انداخت‪.‬‬ ‫سیستان ادامه داد‪ :‬پس از اتش سوزی‬ ‫نامه نگاری های زیادی کردیم حتی شخصا‬ ‫به سازمان کل مناطق ازاد کشور در تهران‬ ‫رفتم اما نتیجه نداشت‪ .‬تا همین چند روز‬ ‫پیش هم حواله اجناس و کاالهایی را که تا‬ ‫پیش از اتش سوزی از چین خریده بودم می‬ ‫پرداختم‪.‬‬ ‫انگار می خواهند جای غرفه ‪ ،‬برج‬ ‫بسازند‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬قبل از اتش سوزی در‬ ‫بازار هایپر داشتم و حدودا ‪ 10‬نفری مشغول‬ ‫کار بودند اما االن همه بیکار شدند و مدام‬ ‫تماس می گیرند کی مغازه دوباره راه می‬ ‫افتد‪ .‬مسئوالن شرکت توسعه منطقه ازاد‬ ‫اروند هم مدام به ما وعده های بی اساس می‬ ‫دهند‪ .‬طوری می گویند به زودی نقشه الین‬ ‫را به کارشناس می دهیم طراحی کنند که‬ ‫انگار می خواهند جای چند غرفه برج بسازند‪.‬‬ ‫سیستان ادامه داد‪ :‬پارسال گفتند قرار‬ ‫است مصالح ساخت و ساز مغازه ها را از‬ ‫شهرستان های دیگر بیاورند که با محدودیت‬ ‫های کرونایی به تعویق افتاد‪ .‬مگر در ابادان‬ ‫و خرمشهر مصالح نیست که از مناطق دیگر‬ ‫بیاورند ‪ .‬تازه بعدا اعالم کردند هزینه این کار‬ ‫را ندارند اشکالی ندارد پول بیمه مان را بدهند‬ ‫خودمان می سازیم‪.‬‬ ‫هیچ مسئولی با ما تماس نگرفت‬ ‫وی گفت‪ :‬در حالی که هیچ کدام‬ ‫از مغازه داران در اتش سوزی مقصر‬ ‫نبودیم ولی مستاجر و موجر داریم ضرر‬ ‫پس می دهیم‪ .‬هیچ مسئولی هم در این باره‬ ‫پاسخگوی مان نیست در حالی که ما سرمایه‬ ‫گذار منطقه ازاد اروندیم‪ .‬تاکنون یک بار‬ ‫مسئولی با ما تماس نگرفته و یا با ما جلسه‬ ‫برگزار نکرده است‪.‬‬ ‫دست مان را در حنا گذاشته اند‬ ‫عزیز بوچانی دیگر غرفه دار نیز با اشاره‬ ‫به اینکه یک میلیارد و ‪ 280‬میلیون تومان‬ ‫کاالیم در اتش سوزی سوخت به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫بعد از کلی پیگیری و دوندگی مسئوالن‬ ‫شرکت توسعه منطقه ازاد اروند به ما گفتند‬ ‫که شرکت های بیمه کننده این مجتمع به‬ ‫مشکل برخورده اند و فعال بیمه کاالهای انبار‬ ‫پرداخت نمی شود که عمال با این پاسخ‬ ‫دستمان را در حنا گذاشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مغازه هایمان را یکی از‬ ‫شرکت های بیمه معروف و انبارها را نیز‬ ‫شرکت توسعه به مبلغ ‪ 800‬میلیارد تومان‬ ‫نزد شرکت بیمه دیگر ‪ ،‬بیمه کرده بود‪.‬‬ ‫می خواستیم کاالهای انبار را هم بیمه کنیم که‬ ‫گفتند نمی شود ‪ 2‬بار کاالیی را بیمه کرد و‬ ‫شما فقط حق یک بیمه بیشتر ندارید‪ .‬ارزش‬ ‫کاالهای مغازه ام بیش از یک میلیارد تومان‬ ‫بود اما متاسفانه همه در اتش سوخت و بیمه‬ ‫فقط ‪ 370‬میلیون تومان برایم پرداخت‪.‬‬ ‫تهدیدمان هم کردند‬ ‫بوچانی ادامه داد‪ :‬برای غرفه دارانی که‬ ‫همه دارایی شان را از دست داده اند به جای‬ ‫اینکه اجاره ها را عقب بیندازند یا قسط بندی‬ ‫کنند برقشان را قطع می کنند‪ .‬موقع اتش‬ ‫سوزی تهدیدمان کردند اگر شکایت کنیم‬ ‫از غرفه ها بیرون مان می کنند و سال اینده‬ ‫قرارداد جدید را تمدید نمی کنند‪ .‬بسیاری‬ ‫از بازاریان هم که ترسیدند کسب و کارشان‬ ‫را از دست بدهند شکایت نکردند‪ .‬شرکت‬ ‫توسعه هم وعده داد و گفت پیگیر مطالبات‬ ‫بازرایان است ولی چطور می توان ضرری را‬ ‫که با دالر چهار هزارتومان انجام شده با دالر‬ ‫‪ 28‬هزار تومان جبران کرد؟‬ ‫هنوز بیمه کاالی داخل انبار را‬ ‫نپرداخته اند‬ ‫مهدی ساالروند دیگر غرفه دار بازار‬ ‫کنزالمال نیز در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایلنا گفت‪ :‬حدودا ‪ 20‬غرفه دار هستیم که‬ ‫مغازه هایمان بیمه نبود و کاالیمان هم به طور‬ ‫کامل هم در اتش سوخت اما با گذشت ‪2‬‬ ‫سال است از حادثه هنوز بیمه کاالهایم که‬ ‫‪ 35‬شریت داخل انبار بودند را نپرداختند‪.‬‬ ‫ساالروند ادامه داد‪ :‬با هزار بدبختی دوباره‬ ‫مغازه را به شکل شراکتی راه اندختم اما نه‬ ‫تنها در این شرایط بحرانی تسهیالتی به ما‬ ‫ندادند بلکه مدام هم به قطعی برق تهدیدمان‬ ‫می کنند‪ .‬اجاره مدتی که مغازه ها سوختند و‬ ‫تعطیل بودند را از ما می خواهند و یکی مثل‬ ‫من که دار و ندارم از بین رفته برای اجاره‬ ‫های عقب افتاده چه خاکی بر سرم بریزم؟‬ ‫مغازه را بیمه نکرده بودم اما چرا بیمه انبار را‬ ‫که مسئولیتش با شرکت توسعه منطقه ازاد‬ ‫بود‪ ،‬برایم نمی پردازند؟وعده های مسئوالن هم‬ ‫که مدام دروغ از اب در می اید‪.‬‬ ‫تمام زندگی ام در اتش سوخت سرطان‬ ‫و دیابت هم دارم‬ ‫یکی دیگر از غرفه داران اخر بازار‬ ‫کنزالمال هم به ایلنا گفت‪ :‬حقوق بازنشستگی‬ ‫همسرم جوابگوی مخارج زندگی مان نبود‬ ‫برای همین تمام دارایی مان که یک خانه و‬ ‫خودرو بود را برای راه اندازی یک مغازه ‪14‬‬ ‫متری اجاره ای در بازار فروختیم‪.‬‬ ‫مهری ابوالحسنی ‪75‬ساله با اشاره به‬ ‫اینکه بیماری دیابت و سرطان دارم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 400‬میلیون تومان که ارزش همه‬ ‫کاالهایم بود در اتش سوخت‪ .‬به مسئوالن‬ ‫تهران و منطقه ازاد شکایت و نامه نگاری‬ ‫کردم اما تا کنون نتیجه نگرفتم در این‬ ‫شرایط هزینه دارو و درمان هم باید بپردازم‪.‬‬ ‫ابوالحسنی بیان کرد‪ :‬فقط می گویند چون‬ ‫شرکت های بیمه گر با هم اختالف دارند‬ ‫بیمه شان پرداخت نمی شود ‪.‬از خسارت مغازه‬ ‫ام تنها ‪ 70‬میلیون تومان بیمه برایم پرداخت‬ ‫کردند ‪ .‬با این مبلغ و گرانی بازار نمی توانم‬ ‫خرید زیادی انجام دهم‪ .‬ماهی یک میلیون و‬ ‫صد هزار تومان هم باید اجاره مغازه بپردازم‬ ‫که با شرایط فعلی اصال صرف ندارد‪.‬‬ ‫محمد مطوری بازاری دیگر هم به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬شرکت توسعه حدودا ‪ 2‬میلیارد و ‪300‬‬ ‫میلیون تومان پول سازه های بازار را از شرکت‬ ‫های بیمه گر دریافت کرد و مقداری از‬ ‫هزینه کاالهای داخل مغازه ها را که در اتش‬ ‫سوختند را به غرفه داران پرداخت اما مگر‬ ‫سهم هر کدام از ما از این پول چقدر شد این‬ ‫میزان مبلغ جبران خسارت ما را نمی کند‪.‬‬ ‫مطوری ادامه داد‪ :‬یکی از شرکت های‬ ‫بیمه هم گویا شکایت کرده که اتش سوزی‬ ‫از سمت انبارها بوده و هزینه ای که برای‬ ‫سازه های بازار پرداخته است را از ان یکی‬ ‫شرکت بیمه که طرف قرارداد با مجتمع است‬ ‫می خواهد ‪.‬‬ ‫تمام هزینه ساخت داخل مغازه را خودمان‬ ‫انجام دادیم‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬حتی اگر بیمه کاالهای‬ ‫انبار برایمان پرداخت شود نمی توانیم ‪30‬‬ ‫درصد از اجناسی که سوخت را بخریم‪.‬‬ ‫مدام پیامک می دهند اگر مغازه های تان را‬ ‫راه نیندازید سلب امتیازتان می کنیم‪ .‬با هزار‬ ‫بدبختی مغازه ها را راه انداختیم‪ .‬غرفه ها را‬ ‫به اسم بازسازی تحویل دادند در حالی که‬ ‫سرامیک کف‪ ،‬سفید کاری داخل مغازه و‬ ‫حتی هزینه المپ سقف را با هزینه شخصی‬ ‫مان پرداختیم البته قرار بود از کرایه مغازه مان‬ ‫کم کنند اما نکردند‪ .‬بازار تنها اسما راه اندازی‬ ‫شد سقف و کف بازار هنوز کامال بازسازی‬ ‫نشده و به نظرم شرکت توسعه بیشتر به فکر‬ ‫منافع خودش است تا ما‪.‬‬ ‫تنها یک الین از بازار بازسازی نشده‬ ‫است‬ ‫محمد نظارت مدیر مجتمع تجاری اروند‬ ‫نیز در این باره به خبرنگار ایلنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫بعد از اتش سوزی بازار کنزالمال تنها یک‬ ‫الین برای بازسازی باقی مانده است و برای‬ ‫عقد قرار داد بازسازی این بازار مراحل اداری‬ ‫اش در حال انجام است‪.‬‬ ‫نظارت افزود‪ :‬برق برخی از مغازه ها را به‬ ‫علت حق شارژ و اجاره از سوی مستاجران که‬ ‫‪ 2‬سالی می شود نپرداخته اند قطع کرده ایم‪.‬‬ ‫این مستاجران نمی توانند به صورت مجانی از‬ ‫خدماتی مانند کرایه‪ ،‬حق اب‪ ،‬برق و نگهبان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الینی که هنوز ساخته نشده‬ ‫‪ 5‬الی ‪ 6‬غرفه بیشتر ندارد و مراحل اداری اش‬ ‫برای عقد قرار داد در حال انجام است ‪ .‬در‬ ‫سازمان عمران شهری خرمشهر هم به توافق‬ ‫رسیدیم که مشاور براوردها را بررسی و‬ ‫اماده عقد قرار داد کند‪.‬‬ ‫اجاره غرفه ها را تا زمانی که در انها‬ ‫مستقر نشدند‪ ،‬نگرفتیم‬ ‫کمال رضایی مدیرعامل شرکت توسعه‬ ‫و سرمایه گذاری سازمان منطقه ازاد اروند‬ ‫هم در این باره به خبرنگار ایلنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫بازسازی بازار منطقه ازاد اروند انجام شده‬ ‫و ‪ 3‬بار به غرفه داران فراخوان دادیم که‬ ‫بازگردند ‪ .‬حدودا ‪ 70‬الی ‪ 80‬درصدشان‬ ‫بازگشته و مستقر شده اند و هم اکنون هم‬ ‫مشغول به کارند‪ .‬به غیر از این تا زمانی که‬ ‫غرفه داران در مغازه ها مستقر نشدند اجاره ای‬ ‫از انها نگرفتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بعد از حادثه اتش سوزی‬ ‫تنها یک راهرو از بازار بازسازی نشد‪ ،‬ان هم‬ ‫به دلیل نپرداختن اجاره بازاریان است‪9 .‬‬ ‫میلیارد تومان اجاره عقب افتاده از بازاریان‬ ‫داریم که اگر این مبلغ را پرداخت کنند‬ ‫می توانیم این راهرو را هم بازسازی کنیم‪ .‬البته‬ ‫مسئولیت بازسازی وظیفه ما نیست و برعهده‬ ‫سازمان منطقه ازاد است‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬من هم مانند بازاریان اینجا‬ ‫مستاجرم و صاحب بازار سازمان منطقه‬ ‫ازاد است‪ .‬که این سازمان هم از‪ 5‬ماه پیش‬ ‫تا کنون هیات مدیره ندارد که بخواهد‬ ‫تصمیمی در این باره بگیرد‪ .‬برای بیمه غرفه ها‬ ‫و انبار نیز هر کسی بیمه بوده به شرکت بیمه‬ ‫مراجعه و حق بیمه اش را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫بازاریان تنها از یکی از شرکت های بیمه گر‬ ‫‪ 7‬و نیم میلیارد تومان گرفته اند‪ .‬برای بیمه‬ ‫انبار بازار نیز این انبار در اختیار ما نبود و در‬ ‫اختیار بخش خصوصی بود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬مریم بازوند‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21 -‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1448‬‬ ‫جامعه‬ ‫خزعلی‪:‬‬ ‫ارتقایفرهنگبانوانموجبسرعتشکل گیریتمدنایرانی‪-‬اسالمیاست‬ ‫انسیه خزعلی‪ ،‬معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در همایش بانوان فرهنگ یار‪ ،‬ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی‪ ،‬گفت‪ :‬حرکت های خوبی از دهه‪ ۷۰‬برای به کار گیری خواهران در نیروی انتظامی در بخش های مختلف و تخصص های گوناگون انجام شده‬ ‫ن بها دادن به بانوان در بخش های مختلف رو به توسعه باشد‪ ،‬افزود‪ :‬سپردن مسئولیت های‬ ‫است‪ ،‬خصوصا بخش هایی که در بحث های روانشناسی و جامعه شناسی مربوط است‪ ،‬و می تواند حل مشکالت خانواده ها یا کودکان را پوشش دهد‪.‬او با اشاره به اینکه امیدواریم ای ‬ ‫مختلف به زنان به عنوان محور خانواده و توجه به جایگاه های ان ها‪ ،‬از اشارات امام خمینی است که می فرمودند قران انسان ساز است و زنان نیز انسان سازند‪ .‬نمونه هایی را در دفاع مقدس دیدیم که بانوان در نقش های مختلف چه طور عمل کردند‪.‬خزعلی تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫پلیس راهور تشکر می کنیم که به اهمیت نقش زنان توجه کرده است و بسیارخوب است که از زنان در بحث کاهش اسیب ها بهره مند شده ایم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬برای کنشگری مناسب جمعی در مرحله نخست باید پژوهش شود‪ ،‬در مرحله دوم اموزش دهی وسیع و در مرحله‬ ‫اخر‪ ،‬اجرای ان را باید عملیاتی نمود‪.‬معاون زنان رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬این نقش بزرگ بر عهده بانوان است بانوان ما از یک سو خودشان باید اموزش ببیند و بعد از ان به عنوان محور اصلی خانواده به فرزندانشان اموزش های الزم را دهند‪.‬‬ ‫انواعبالگرهایایرانی‪/‬ازفودبالگریتابالگریسفر‬ ‫یکی موبایل به دست گرفته و از خودشان و یا زندگی شان‬ ‫فیلم می گیرد‪ ،‬به اشتراک می گذارد و از صبح تا شب درحال‬ ‫استوری گذاشتن برای مخاطبانش است‪ .‬هرکدام هم برای‬ ‫مخاطبان شان یا همان فالوورهایشان نام هایی را انتخاب کردند‪،‬‬ ‫یکی به فالوورش می گوید بچه بیوتی‪ ،‬دیگری می گوید فرزندان‬ ‫خلف و هرکس نام مخصوص خودش را روی فالوورهایش‬ ‫گذاشته است‪ .‬نام این فعالیت افراد در فضای مجازی و یا همان‬ ‫شغلی که در اینستاگرام برای خودشان ایجاد کردند‪« ،‬بالگری»‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچه شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کرد و فعالیت مردم‬ ‫هم در اینستاگرام افزایش یافت‪ ،‬بالگری در این فضا زیاد شد و‬ ‫درامد باالی ان بر سر زبان ها افتاد‪ ،‬انقدر که هرکس یک روز‬ ‫تصمیم می گرفت شغل خود را در فضای حقیقی کنار بگذارد و‬ ‫بالگر فضای مجازی شود‪ .‬کار سختی هم نیست فقط باید بدانی‬ ‫در چه زمینه ای میخواهی بالگر شوی تا محور استوری هایت در‬ ‫همان زمینه بچرخد‪ .‬این روزها حتی بالگری تبدیل به یکی از‬ ‫شغل های پردرامد جهان هم شده و بسیاری از جوانان به بالگر‬ ‫شدن در فضای مجازی روی اورند‪.‬‬ ‫انواع بالگرها در ایران‬ ‫شغل بالگری در ایران روبه افزایش است و هر روز بر‬ ‫تعدادشان اضافه می شود‪ .‬انواع مختلفی هم دارند و هر بالگری‬ ‫در زمینه به خصوصی فعالیت می کند اما معروف ترین و بیشترین‬ ‫بالگرها در ایران شامل؛ بیوتی بالگر‪ ،‬فشن بالگر‪ ،‬الیف استایل‬ ‫بالگر‪ ،‬بالگر سفر و گردشگری‪ ،‬فود بالگر‪ ،‬بالگر طنز و ‪ ...‬است‬ ‫برخی نیز با استفاده از کودکان در فضای مجازی معروف شدند‬ ‫و پیج شان را با عکس های فرزند کوچک شان و دلبری های ان‬ ‫پر می کنند‪.‬‬ ‫بیوتی بالگرها‬ ‫برای اولین بار یک دختر ایرانی تصمیم گرفت مقابل دوربین‬ ‫موبایلش خودش را ارایش کند و مانند نمونه های خارج از‬ ‫ایران ان را در اینستاگرام به اشتراک گذارد و درباره ارایشی‬ ‫صورتش با مخاطبان خود صحبت کند‪ .‬بعد از ان افراد زیادی‬ ‫که در این زمینه سر رشته داشتند به این نوع فعالیت گرایش پیدا‬ ‫کردند و نام شان شد «بیوتی بالگر»‪ .‬بیوتی بالگرهای ایرانی نیز از‬ ‫بالگرهایی هستند که طرفداران زیادی در فضای مجازی دارند‬ ‫و بستر درامدزایی برای این بالگرها در اینستاگرام و یوتیوب‬ ‫فراهم است‪ .‬بیوتی بالگرها یا بالگرهای زیبایی و ارایشی با‬ ‫تست و نقد لوازم ارایشی و بهداشتی به فالوورهای خود کمک‬ ‫می کنند تا از پوست و سالمتی خود مراقبت کنند‪ .‬این افراد‬ ‫ارایش می کنند و درباره مارک لوازم ارایشی خود و یا کاربرد‬ ‫ان با فالوورهایشان حرف می زنند بعد از ان که مخاطب شان‬ ‫را جذب کردند از برندهای لوازم ارایشی و بهداشتی تبلیغات‬ ‫دریافت کرده و مبالغ زیادی را بابت این تبلیغات به دست‬ ‫می اورند‪ .‬عده ای از این بالگرها در ایران و عده ای نیز در خارج‬ ‫از ایران در زمینه مشغول به فعالیت هستند‪ .‬بیشتر بیوتی بالگرها‬ ‫دختران هستند و به تازگی تعداد اندک شماری از پسران به این‬ ‫نوع بالگری در اینستاگرام روی اورند‪.‬‬ ‫فود بالگرها‬ ‫فود بالگرها به افرادی گفته می شود که یا اشپز هستند و یا‬ ‫ایده هایی برای غذا و اشپزی دارند‪ .‬البته تسترهای غذا را هم باید‬ ‫در این طبقه بندی اضافه کنیم‪ .‬این گروه از بالگرها مقابل دوربین‬ ‫غذاهای مختلف را تست کرده و از طعم ان برای فالوورهایشان‬ ‫می گویند‪ .‬فود بالگرها هنگام تست کردن غذا از میکروفن‬ ‫استفاده می کنند تا صدای غذا در فیلم ضبط شود‪ .‬تسترهای غذا‬ ‫معموال باید بی طرف نسبت به غذا نظر بدهند‪ ،‬در مورد تست غذا‬ ‫اطالعات داشته باشند و مزه ها را بشناسند‪ .‬دختران و پسران زیادی‬ ‫در این زمینه مشغول به فعالیت در اینستاگرام هستند‪ .‬این افراد‬ ‫بعد از ان که فالوور جذب کردند از رستوران ها و فروشندگان‬ ‫تبلیغات گرفته و به مخاطبان شان معرفی می کنند و از این طریق‬ ‫کسب درامد می کنند‪.‬‬ ‫بالگرهای طنز‬ ‫کار بالگرهای طنز ساختن فیلم های طنز و فان است‪ .‬دختران‬ ‫و پسران هر دو به نسبت نزدیک به هم در این زمینه فعال هستند‪.‬‬ ‫گاهی در ساخت کلیپ ها شئونات را رعایت می کنند اما گاهی‬ ‫هم به صورت غیر متعارف سعی در خنداندن مخاطبان شان‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین گاهی در کلیپ های فان دختر و پسر در کنار‬ ‫یکدیگر حضور دارند و فیلم ها به صورت مشترک ساخته و به‬ ‫اشتراک گذاشته می شود‪ .‬تعداد بالگرهای سرگرمی و تفریحی‬ ‫زیاد است اما تعداد انگشت شماری از این بالگرها بسیار معروف‬ ‫و مشهور شدند‪ .‬این بالگرها از اینستاگرام درامد خوبی کسب‬ ‫می کنند‪ .‬پیج های طنز و سرگرمی اینستاگرام به دلیل عمومی‬ ‫بودن موضوع طرفداران زیادی دارند و جزو پیج های پربازدید‬ ‫اینستاگرام محسوب می شوند‪.‬‬ ‫فشن بالگر‬ ‫فشن بالگرها‪ ،‬گروهی از بالگرها در فضای مجازی هستند‬ ‫که با لباس ها و استایل مورد عالقه شان‪ ،‬در صفحه اینستاگرام‬ ‫خود تصاویرشان را به اشتراک می گذارند‪ .‬این افراد با جذب‬ ‫فالوور و مخاطب‪ ،‬از مزون ها و انالین های شاپ هایی که لباس‬ ‫عرضه می کنند‪ ،‬تبلیغات دریافت کرده و با بر تن کردن لباس ها‬ ‫و گرفتن عکس های متنوع تبلیغات انجام داده و از این طریق‬ ‫درامد کسب می کنند‪ .‬این فشن بالگرها اکثرا طراح لباس بوده و‬ ‫یا در حوزه مد و لباس فعالیت زیادی داشته اند‪.‬‬ ‫الیف استایل بالگر‬ ‫شاید بتوان این طور گفت که بیشتر بالگرهای ایرانی در‬ ‫حوزه الیف استایل مشغول هستند و از این طریق درامد کسب‬ ‫می کنند‪ .‬الیف استایل بالگر‪ ،‬به افرادی گفته می شود که از‬ ‫روزمرگی های و زندگی شخصی شان تصاویری به اشتراک‬ ‫می گذارند‪ .‬این بالگرها تمامی لحظاتی که با خانواده می گذارند‬ ‫و یا به مهمانی‪ ،‬خرید‪ ،‬تفریح و ‪ ...‬می روند و این ها را با‬ ‫فالوورهایشان به اشتراک می گذارند اکثرا به صورت خانوادگی‬ ‫در فضای مجازی فعال هستند اما نفر اصلی اکثرا صفحات الیف‬ ‫استایل‪ ،‬دختران هستند که همسران‪ ،‬فرزندان و یا خانواده هایشان‬ ‫در این مسیر همراهی شان می کنند‪ .‬بالگرهای الیف استایل‪ ،‬هر‬ ‫تبلیغی که پیشنهاد شود را انجام می دهند و تنها در یک حوزه‬ ‫خاص تبلیغات انجام نمی کنند‪.‬‬ ‫بالگر سفر‬ ‫در لیست انواع بالگرهای اینستاگرام‪ ٬‬حوزه بالگری سفر‬ ‫و گردشگری یکی از جذاب ترین نوع بالگری است‪ .‬تعداد‬ ‫بالگرهای سفر معروف و موفق ایرانی کم نیستند‪ .‬توریسم‬ ‫بالگرها و عاشقان سفر هم به مسافرت می روند‪ ،‬هم از اینستاگرام‬ ‫کسب درامد می کنند‪ .‬این افراد به شهرها و نقاط تفریحی‬ ‫مختلف در کشور سفر کرده و با مخاطبان شان به اشتراک‬ ‫می گذارند‪ .‬بالگرهای سفر معموال به نقاطی سفر می کنند که‬ ‫ناشناخته بوده تا نظر فالوورها و افرادی که دنبال شان می کنند‬ ‫جلب شود‪ .‬دختران و پسران هر دو در این زمینه فعال هستند اما‬ ‫بالگرهای سفر دختر در ایران کم داریم و بیشتر پسران در این‬ ‫زمینه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫این موارد معروف ترین و شناخته شده ترین بالگرهای‬ ‫ایرانی بودند اما گاهی افراد مختلف در حوزه های دیگری مانند‬ ‫موسیقی‪ ،‬دکوراسیون‪ ،‬سالمت‪ ،‬ورزشکار‪ ،‬عکاس‪ ،‬بازی‪ ،‬ماشین‬ ‫و ‪ ...‬مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫تاریخچه بالگری‬ ‫«بالگر» واژه جدیدی نیست و تاریخچه طوالنی دارد‪ .‬پیش‬ ‫از ان که اینستاگرام وجود داشته باشد نویسندگان یک وبالگ را‬ ‫بالگر خطاب می کردند اما امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه‬ ‫تکنولوژی و فناوری ارتباطات و اطالعات به وجود امده‪ ،‬موجب‬ ‫شده معنی و مفهوم این واژه نیز دستخوش تغییراتی شود‪ .‬امروزه‬ ‫بالگرها چهره هایی هستند که در فضاهای مجازی و به خصوص‬ ‫اینستاگرام‪ ،‬به صورت متمرکز در یک زمینه خاص فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬گاهی انقدر در فضای مجازی به شهرت می رسند که‬ ‫تبدیل به یک سلبریتی می شوند و به اندازه یک هنرمند در ایران‪،‬‬ ‫طرفدار پیدا می کنند‪ .‬تعداد افرادی که این روزها در اینستاگرام‬ ‫به عنوان بالگر مشغول به فعالیت هستند کم نیست و انقدر زیاد‬ ‫هستند که باعث شده بالگری به عنوان یک شغل در جامعه فعلی‬ ‫ما شناخته شود‪.‬‬ ‫شغل تقریبا نوظهور بالگری‪ ،‬یکی از شغل هایی است‬ ‫که جوانان امروز جذب ان شدند و اینستاگرام نیز مهم ترین‬ ‫اپلیکیشن فعالیت بالگرهاست‪ .‬در واقع شغل بالگری برخاسته‬ ‫از اینستاگرام است و تمامی بالگرها در این فضا مجازی فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬اینستاگرام به بالگرهای ایرانی کمک می کند با تولید‬ ‫محتواهای جدید و نواورانه‪ ،‬بتوانند مشهور شده و شاید بتوان‬ ‫گفت در شرایط فعلی که بسیاری از جوانان از بیکاری و یا‬ ‫درامد کم گالیه مند هستند برای شان در فضای مجازی بستری‬ ‫فراهم شده تا بتوانند در چارچوب متناسب با قوانین کشورمان و‬ ‫رعایت اصول اخالقی فعالیت کرده و درامد مناسب کسب کنند‪.‬‬ ‫بازگشاییمدارسیکضرورتاست‬ ‫رشداجتماعیکودکاندرمعرضتهدید‬ ‫گزارش‬ ‫‪110‬هزارمعلول«خانه»‬ ‫ندارند‪/‬درخواستیازدولت‬ ‫برایواگذاریمسکن‬ ‫رایگانبهمعلوالن‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران اعالم کرد که بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار معلول‬ ‫در کشور فاقد مسکن هستند‪.‬‬ ‫علی همت محمودنژاد در حاشیه مراسم اهداء ‪ ۱۴۰۰‬واحد مسکونی که با حضور وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی توسط بنیاد برکت و بنیاد مسکن برگزار شد در گفت و گو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیاستهای چند سال اخیر در قبال مسکن‪ ،‬سبب فقیر شدن خانواده های‬ ‫مستاجرنشین دارای معلولیت شده و این درحالیست که باوجود ‪ ۱۱۰‬هزار معلول فاقد مسکن‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر از انها‪ ،‬خانواده های دارای دو و سه معلول و بیشتر هستند‪ .‬همچنین روز ملی‬ ‫اسکان معلوالن و نیازمندان که بهانه ای برای دیده شدن این قشر در جامعه بود‪ ،‬از صفحه‬ ‫تقویم کشور حذف شده است‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است درحالیکه سیل بی شماری از معلوالن فاقد‬ ‫مسکن بوده و تعدادی بسیاری زیادی از انها به خاطر نبود مسکن به مراکز نگهداری معلوالن‬ ‫پناه برده اند‪ ،‬روز ملی اسکان معلوالن و نیازمندان از صفحه رسمی تقویم کشور حذف‬ ‫شود؟‪ ،‬گفت‪ :‬از دولت جدید انتظار داریم تا در رویکرد خود نسبت به تامین مسکن احاد‬ ‫جامعه‪ ،‬معلوالن و نیازمندان را با نگاه ویژه در نظر گیرد‪.‬‬ ‫محمودنژاد افزود‪ :‬معلولی که مستمری ماهیانه اش ‪ ۳۵۰‬هزار تومان است‪ ،‬چگونه امکان‬ ‫تهیه مسکن ‪ ۴۰۰‬میلیونی را می توان در او پیدا کرد؟‪ .‬مسکن معلوالن نیازمند باید رایگان و‬ ‫براساس قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب سال ‪ ۱۳۸۳‬باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران ادامه داد‪ :‬در قانون قبلی حمایت از‬ ‫حقوق معلوالن (مصوب سال ‪ )۱۳۸۳‬مقرر شده بود که وزارت مسکن ‪ ۱۰‬درصد از واحدها را‬ ‫برای معلوالن به طور رایگان اماده کند‪.‬‬ ‫محمودنژاد پیش بینی کرد که اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار گیرد‪ ،‬می توان‬ ‫در سه سال اینده چشم انداز خوبی برای مسکن معلوالن در نظر گرفت‪.‬‬ ‫با گذشت ‪ 18‬ماه از بسته بودن درهای مدارس‪ ،‬حاال دیگر خانواد ه ها هم نگران ادامه‬ ‫این تعطیلی و تبعات ناشی از ان برای دانش اموزان هستند‪.‬‬ ‫اگرچه در ‪ 1.5‬سال گذشته‪ ،‬اموزش دانش اموزان از طریق فضای مجازی پیگیری‬ ‫شد اما به دلیل اماده نبودن زیرساخت ها و عدم اشنایی معلمان و خانواد ه ها با این سبک‬ ‫از اموزش‪ ،‬اسیب های بسیاری به دانش اموزان وارد شد و هم اکنون مسئوالن وزارت‬ ‫اموزش و پرورش نسبت به افت تحصیلی پنهان دانش اموزان که در سا ل های اتی خود‬ ‫را به نمایش خواهد گذاشت‪ ،‬هشدار می دهند؛ اُفت تحصیلی به ویژه اُفت تحصیلی پنهان‪،‬‬ ‫موضوعی نیست که به سادگی و در جریان گزار ش های مستمر ارائه شود و توجه مدیران‬ ‫و برنامه ریزان را به خود جلب کند؛ بنابراین تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف‪ ،‬تمایل‬ ‫مدیران به دفاع از عملکرد خود‪ ،‬فراهم نشدن فرصت های مناسب برای اندیشیدن درباره‬ ‫افت تحصیلی‪ ،‬پیش امدها و دغدغه های مختلف‪ ،‬ممکن است باعث غفلت و انکار‬ ‫موضوع شود‪.‬‬ ‫تر ک تحصیل های گسترده معضل دیگری است که به واسطه بسته بودن کامل درهای‬ ‫مدارس رخ داد و مشخص نیست پس از بازگشایی مدارس‪ ،‬چه تعداد از دانش اموزان‬ ‫به ویژه در مناطق محروم و حاشیه شهرها پشت نیمکت های مدارس بازنمی گردند؛‬ ‫ا ن گونه که مسئوالن اموزش و پرورش می گویند باید منتظر تر ک تحصیل های گسترده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫علیرضا کاظمی سرپرست وزارت اموزش و پرورش گفته است‪ :‬دانش اموزان به سبب‬ ‫دوری از مدرسه در دوران کرونا اسیب های جدی فراوانی دید ه اند به طوری که شاهد‬ ‫افزایش تر ک تحصیل و افت شدید اموزشی هستیم‪.‬‬ ‫مدارس دولتی ‪ ,‬دانش اموزان ‪ ,‬تعطیلی مدارس ‪,‬‬ ‫اموزش مجازی در ابتدای راه‬ ‫تفاوت در کیفیت اموز ش های مجازی ارائه شده به دانش اموزان مدارس دولتی با‬ ‫مدارس غیردولتی از مشکالت دیگری است که باید نسبت به تبعات ان و تعمیق شکاف‬ ‫اموزشی میان دانش اموزان حساس بود‪ ،‬از سوی دیگر برخی والدین‪ ،‬مهارت و امکانات‬ ‫الزم برای مشارکت در اموزش فرزندانشان را ندارند‪ .‬طراحی و تولید محتوای اموزشی‬ ‫چندرسانه ای که نیازهای دانش اموزان را برطرف کند‪ ،‬نوپاست و راهی طوالنی برای‬ ‫رسیدن به بلوغ و جایگزینی با اموزش حضوری در کالس درس دارد و در فراهم‬ ‫نبودن چنین فضایی‪ ،‬شاهد ایجاد تنش و درگیری میان والدین و دانش اموزان در جریان‬ ‫اموز ش مجازی هستیم‪.‬‬ ‫سالمت روان اصلی ترین دلیل بازگشایی مدارس‬ ‫کنار تبعات اموزشی بسته بودن درهای مدارس شاید بتوان اصلی ترین دلیل‬ ‫بازگشایی مدارس را بحث بهداشت روانی دانش اموزان دانست‪ ،‬هم اکنون روانشناسان‬ ‫در خصوص انزوا و خانه نشینی دانش اموزان و عوارض بلندمدت ان هشدار می دهند‪.‬‬ ‫محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روا ن شناسی و مشاوره ایران دراین باره می گوید‪ :‬دوران‬ ‫کودکی و نوجوانی دوران تحول رشدی است‪ .‬تحول فکری‪ ،‬تحول شناختی‪ ،‬تحول‬ ‫اجتماعی و… در این سنین رخ می دهد در نوجوانی هویت افراد شکل می گیرد و اماده‬ ‫می شوند تا به سمت مستقل شدن بروند‪ ،‬این امر میسر نمی شود مگر در بستر فعالیت های‬ ‫اجتماعی و نقش پذیر ی های اجتماعی‪.‬‬ ‫‪3.4‬درصد دانش اموزان جهان به مدرسه نمی روند‬ ‫بیشتر کشورهای جهان نیز به سمت بازگشایی حضوری مدارس رفته اند و طبق اعالم‬ ‫یونسکو فقط ‪ 3.4‬درصد دانش اموزان جهان در ‪ 14‬کشور همچنان با تعطیلی سراسری‬ ‫مدارس مواجه هستند‪.‬‬ ‫به گفته بهنام بهراد عضو پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش‪ ،‬در پیمایشی که‬ ‫سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام داد‪ ،‬مشخص شد برخی کشورها مانند سوئد‬ ‫اص ً‬ ‫ال پیش دبستانی و مدارس ابتدایی را تعطیل نکردند‪ ،‬برخی کشورهای اسکاندیناوی‬ ‫و المان حدود ‪ 20‬روز و کاستاریکا ‪ 180‬روز تعطیلی مدارس داشتند اما ایران از جمله‬ ‫کشورهایی است که بیشترین میزان تعطیلی را داشت‪ ،‬مدارس حدود ‪ 200‬روز تعطیل‬ ‫بودند و جزو معدود کشورهایی بود که تعطیلی گسترده داشت‪.‬‬ ‫با توجه به روند واکسیناسیون فرهنگیان و دانش اموزان و از سوی دیگر اسیب های‬ ‫حاصل از ادامه اموزش مجازی‪ ،‬بیشتر کارشناسان و حتی خانواد ه ها دیگر به این نتیجه‬ ‫رسیدند که اموزش حضوری نه تنها یک نیاز بلکه ضرورت است و بیشترین ضربه و‬ ‫اسیب ادامه تعطیلی مدارس متوجه دانش اموزان است‪.‬‬ ‫طبق اعالم اموزش و پرورش‪ ،‬تکمیل چک لیست بهداشتی‪ ،‬قدم اول در ورود به‬ ‫فرایند اموزش حضوری یا غیرحضوری است چون حتی اگر اموزش در مدرسه ای‬ ‫به صورت غیرحضوری انجام شود‪ ،‬تکمیل چک لیست بهداشتی می تواند در تشخیص‬ ‫زمان اموز ش های حضوری و اولویت بندی مدارس در اموزش حضوری کمک کند‪.‬‬ ‫مناطق اموزشـی برای مدارسی که بیش از ‪ 300‬نفر دانش اموز دارند می توانند از‬ ‫نیمه دوم ابان ماه با رعایت کامل مفاد دستورالعمل و توجه به شـرایط و اقتضائات منطقه‬ ‫اموزشی‪ ،‬رسیدگی به درخواست بازگشایی این دسته از مدارس را بررسـی کنند منوط‬ ‫به انکه مدرسه شرایط بازگشایی را داشته باشـد‪ ،‬مدارس الزم است در هر شرایطی‬ ‫حدنصاب تراکم کالسی را رعایت کنند و تعداد روزهای اموزش حضوری این دسته از‬ ‫مدارس برای هر گروه در صورت اقتضـا حداقل ‪ 2‬روز در هفته تعیین شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫پوتین‪:‬حالمخوباست!‬ ‫پس از انکه والدیمیر پوتین در یک نشست تلویزیونی سرفه کرد‪ ،‬به یکی از قانونگذاران نگران روسیه اطمینان خاطر داد که مبتال به کرونا نیست‪.‬به نقل از پایگاه بیزنس اینسایدر‪ ،‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫‪ ۶۹‬ساله روسیه پس از انکه والنتینا ماتوینکو‪ ،‬رئیس سنای روسیه از او درباره وضعیت جسمی اش سوال کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نگران نباشید‪ ،‬همه چیز خوب است‪ .‬انها تقریبا هر روز نه فقط برای کووید‪ -۱۹‬بلکه برای دیگر انواع‬ ‫عفونت ها از من ازمایش میگیرند‪ ،‬پس همه چیز خوب است‪.‬براساس این گزارش‪ ،‬پوتین در جریان این نشست مجازی در حالی که به تنهایی در اتاقی حضور داشت‪ ،‬در حال سرفه کردن دیده شد‪ .‬طبق گزارش رویترز‪،‬‬ ‫او علت سرفه خود را هوای خنک دانست و در ادامه از همکارانش در این نشست خواست تا مقابل کووید واکسینه شوند‪.‬ماه سپتامبر پوتین بعد از مثبت شدن تست کرونای افراد نزدیک به خودش به قرنطینه رفت‪ .‬در‬ ‫ان زمان سخنگوی کرملین گفت که تست پوتین منفی است و سالمت جسمانی او “عالی” است‪.‬براساس اطالعات سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬روسیه از زمان اغاز پاندمی کرونا بیش از ‪ ۷.۷‬میلیون مورد ابتال ثبت کرده‬ ‫است که به مرگ بیش از ‪ ۲۱۶‬هزار تن انجامید‪ .‬طبق این امارها‪ ،‬بیش از ‪ ۹۱‬میلیون دوز واکسن در این کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق‬ ‫چگونه تعیین می شوند؟‬ ‫با پایان برگزاری انتخابات پارلمانی‬ ‫زودهنگام در عراق اکنون زمان تعیین‬ ‫رهبران سه گانه این کشور یعنی رئیس‬ ‫جمهور‪ ،‬نخست وزیر و رئیس پارلمان‬ ‫است؛ روندی که طبق قانون اساسی عراق‬ ‫باید پس از اعالم رسمی و تایید نتایج‬ ‫نهایی کلید بخورد‪.‬‬ ‫انتخابات برگزار شد و در این دوره‬ ‫پارلمان عراق برای تشکیل فراکسیون‬ ‫اکثریت با مشکل خاصی مواجه نخواهد‬ ‫شد چرا که بر اساس قانون جدید‬ ‫انتخابات موصوب سال ‪ 2020‬فراکسیونی‬ ‫که اکثریت کرسی های پارلمان را به‬ ‫دست اورده باشد مامور تشکیل دولت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در قانون قبلی انتخابات بعد از تشکیل‬ ‫پارلمان و با رایزنی جریان های سیاسی‬ ‫برای تشکیل ائتالف‪ ،‬فراکسیون اکثریت‬ ‫تعیین می شد که این امر باعث ایجاد‬ ‫اختالفات بسیاری در جامعه سیاسی عراق‬ ‫می شد و چه بسا جریانی که بیشترین‬ ‫کرسی پارلمان را هم در اختیار داشت‬ ‫به دلیل عدم موفقیت در ائتالف با دیگر‬ ‫گروه های سیاسی‪ ،‬مامور تشکیل دولت‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫“طارق حرب”‪ ،‬کارشناس حقوقی‬ ‫عراقی در مطلبی برای پایگاه خبری ناس‬ ‫با اشاره به مسیر پیش روی عراق برای‬ ‫تشکیل دولت جدید و تعیین رهبران‬ ‫سه گانه این کشور‪ ،‬درباره روند تعیین‬ ‫فراکسیون اکثریت و به تبع ان رهبران‬ ‫سه گانه عراق انگونه که قانون انتخابات‬ ‫جدید عراق پیش بینی کرده‪ ،‬می نویسد‪:‬‬ ‫ پس از اعالم رسمی نتایج انتخابات‬‫توسط کمیساریای عالی انتخابات‪،‬‬ ‫معترضان به نتایج سه روز فرصت دارند‬ ‫تا نسبت به ان اعتراض و رسما شکایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ قانون اساسی به هیات قضایی‬‫انتخابات هفت روز فرصت داده است تا‬ ‫حکم خود درباره شکایت ها عالم کند و‬ ‫این حکم قطعی و نهایی خواهد بود‪.‬‬ ‫ پس از تکمیل این مراحل‪،‬‬‫کمیساریای انتخابات نتایج انتخابات‬ ‫را به صورت اصالح شده و مطابق نظر‬ ‫مقام قضایی به دادگاه عالی فدرال ارائه‬ ‫می کند که مسئولیت تایید نهایی نتیجه‬ ‫انتخابات را برعهده دارد‪ .‬به طور معمول‬ ‫این روند تایید سه روز طول خواهد‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫ ظرف پانزده روز پس از تایید‬‫نهایی نتایج‪ ،‬رئیس جمهور خواستار‬ ‫برگزاری جلسه پارلمان می شود و جلسه‬ ‫نخست پارلمان به ریاست مسن ترین‬ ‫نماینده برگزار خواهد شد‪ .‬این جلسه‬ ‫به تعیین رئیس پارلمان و دو معاون‬ ‫وی با رای بیش از نیمی از نمایندگان‬ ‫اختصاص خواهد یافت و از انجایی که‬ ‫تعداد نمایندگان ‪ ۳۲۹‬نفر است موافقت‬ ‫‪ ۱۶۵‬نماینده برای تعیین رئیس پارلمان و‬ ‫معاونانش کفایت می کند‪.‬‬ ‫ اولین دستورکار پارلمان پس از‬‫تعیین رئیس و معاونانش فراهم کردن‬ ‫زمینه تعیین نامزد برای پست ریاست‬ ‫جمهوری است‪ .‬برای تعیین رئیس‬ ‫جمهور موافقت دو سوم نمایندگان یعنی‬ ‫‪ 210‬رای الزم است و اگر هیچ یک از‬ ‫نامزدها حد نصاب الزم را کسب نکنند _‬ ‫کما اینکه در چهار دور قبلی برای جالل‬ ‫طالبانی‪ ،‬فواد معصوم و برهم صالح هم‬ ‫این امر محقق نشد_ رقابت میان دو نفر‬ ‫نخست خواهد بود و در دور دوم رای‬ ‫گیری نمایندگان پارلمان‪ ،‬نامزدی که‬ ‫ارای بیشتری را کسب کند صرف نظر از‬ ‫شمار ارا رئیس جمهور خواهد شد‪.‬‬ ‫ پس از تعیین رئیس جمهور‪ ،‬او‬‫ظرف ‪ ۱۵‬روز نامزد فراکسیون اکثریت‬ ‫را مکلف به تشکیل دولت خواهد کرد و‬ ‫اکثریت مورد نیاز برای دادن رای اعتماد‬ ‫و تایید کابینه جدید‪ ،‬اکثریت مطلق‬ ‫تعداد نمایندگان حاضر در جلسه است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال اگر تعداد نمایندگان حاضر‬ ‫در جلسه ‪ ۳۰۰‬نفر باشد‪ ،‬موافقت ‪۱۵۱‬‬ ‫نماینده برای تعیین نخست وزیر و وزیران‬ ‫کابینه اش کافی خواهد بود‪.‬‬ ‫انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق‬ ‫روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی‬ ‫و یک سال زودتر از موعد طبیعی خود‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫طبق نتایج اولیه این انتخابات جریان‬ ‫صدر با کسب ‪ ۷۳‬کرسی در رتبه اول‬ ‫قرار دارد و باالترین کرسی ها را در بین‬ ‫فراکسیون های حاضر در انتخابات به‬ ‫دست اورده است و فراکسیون دولت‬ ‫قانون به ریاست نوری مالکی در مرتبه‬ ‫بعد با ‪ ۳۷‬کرسی قرار دارد اگرچه ائتالف‬ ‫احزاب شیعی به این نتایج اعتراض کرده‬ ‫و تاکید کرده که نتایج انتخابات را‬ ‫نخواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫واشنگتن پست بررسیمی کند‪:‬ارایشجدیددرخاورمیانه‬ ‫واشنگتن پست در گزارشی‪ ،‬ضمن اشاره‬ ‫به تحوالت جاری در منطقه خاورمیانه‪ ،‬خروج‬ ‫نظامیان امریکایی از افغانستان را موجب ایجاد‬ ‫تحوالتی دومینو وار در خاورمیانه دانسته که در‬ ‫نوع خود می توانند از شدت فشار ها بر این منطقه‬ ‫که در سال های اخیر شدیدا با بی ثباتی و ناامنی‬ ‫رو به رو بوده‪ ،‬بکاهد‪.‬‬ ‫واشنگتن پست در این رابطه می نویسد‪:‬‬ ‫«همزمان با خروج نیرو های امریکایی از‬ ‫افغانستان‪ ،‬برخی تغییرات دیگر نیز در منطقه‬ ‫خاورمیانه در حال وقوع هستند‪ .‬منطقه ای که‬ ‫کشور های مختلف در ان در حا ِل بررسی‬ ‫فرصت های جدید جهت مشارکت و همکاری‬ ‫هستند‪ .‬این رویکر ِد جدید در شرایطی در‬ ‫دستورکار کشور های منطقه خاورمیانه قرار‬ ‫گرفته که این باور در میان بازیگران مختلف در‬ ‫این منطقه تقویت شده که ایاالت متحده امریکا‬ ‫ِ‬ ‫ابرقدرت برتر جهان‪ ،‬دیگر ان سطح‬ ‫به عنوان‬ ‫از قدرتی را که پیشتر داشت‪ ،‬ندارد و چندان‬ ‫نمی توان به ان در معادالت منطقه ای و بین‬ ‫المللی تکیه کرد‪.‬‬ ‫این ارایش های جدید منطقه ای کمک‬ ‫زیادی می کنند تا سطح فشار ها و تنش ها در‬ ‫منطقه خاورمیانه کاهش یابد‪ .‬منطقه ای که در‬ ‫سال های اخیر شدیدا درگیر تنش و رقابت و‬ ‫ناارامی بوده است‪ .‬در شرایط فعلی‪ ،‬کشور های‬ ‫خاورمیانه ای به نحو فزاینده ای سعی می کنند‬ ‫تا مشکالتشان را خودشان حل کنند‪ .‬در این‬ ‫مسیر‪ ،‬ان ها بیش از اینکه به قدرت نظامی‬ ‫امریکا تکیه کنند‪ ،‬سعی دارند تا از طریق‬ ‫ِ‬ ‫اقتصادی منطقه ای‪ ،‬چالش های‬ ‫پیوند های‬ ‫ِ‬ ‫روی خود را مخاطب قرار دهند‪ .‬در این‬ ‫پیش‬ ‫میان‪ ،‬برای امریکا این خطر وجود دارد که‬ ‫شاید برخی کشور های خاورمیانه به سمت‬ ‫چین متمایل شوند و این کشور را جایگزینِ‬ ‫ایاالت متحده امریکا به عنوان یک شریک‬ ‫امنیتیِ مطمئن کنند (همزمان با کاهش اعتبار‬ ‫و قابل تکیه بود ِن امریکا در عرصه معادالت‬ ‫بین المللی)‪.‬‬ ‫در این چهارچوب شاید بتوان یکی‬ ‫از مهمترین ابتکار های دیپلماتیک جاری‬ ‫در منطقه خاورمیانه را گفتگو های ایران با‬ ‫عربستان سعودی و امارات‪ ،‬و همچنین تنش‬ ‫زدایی امارات با ترکیه و قطر دانست‪ .‬در هر‬ ‫ِ‬ ‫مشترک رویه های‬ ‫مورد و حالت‪ ،‬دستورکار‬ ‫ِ‬ ‫دیپلماتیک جاری میان کشور های خاورمیانه‬ ‫ای‪ ،‬اشاره به مسائل اقتصادی و گسترش‬ ‫پیوند های تجاری دارد‪ .‬در این میان‪ ،‬رویه های‬ ‫ایاالت متحده امریکا در قبال منطقه خاورمیانه‪،‬‬ ‫عمال به نزدیک شدن بیش از پیش کشور های‬ ‫منطقه به یکدیگر و کنار گذاشتن اختالفات و‬ ‫توجه به پیوند های اقتصادی میان خود‪ ،‬کمک‬ ‫قابل توجهی کرده است‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬اخیرا شاهد بودیم که در‬ ‫جریان تور منطقه ای “ سالیوان” مشاور امنیت‬ ‫ملی رئیس جمهور امریکا‪ ،‬وی علنا رویکرد‬ ‫جدیدی از امریکا را در قبال کشور های‬ ‫خاورمیانه ای به نمایش گذاشت‪ .‬در جریان تور‬ ‫منطقه ای مذکور‪ ،‬سالیوان در ریاض‪ ،‬ابوظبی و‬ ‫قاهره توقف داشت و با مقام های ان ها گفتگو‬ ‫و رایزنی کرد‪ .‬در هر کدام از این پایتخت ها‪،‬‬ ‫مقام های کشور های مذکور نسبت به حمایت‬ ‫سیاسی و نظامی امریکا از خودشان‪ ،‬ابراز‬ ‫تمایل کردند با این حال‪ ،‬بر اساس انچه منابع‬ ‫اگاه اعالم کرده اند‪ ،‬مراتب نارضایتی خود را‬ ‫نیز از سیاست های منطقه ای ناموفق و مشوش‬ ‫امریکا در خاورمیانه نیز اعالم داشته اند‪.‬‬ ‫در این راستا باید گفت که سخت ترین‬ ‫درگیری درمنطقه خاورمیانه در یمن در جریان‬ ‫است‪ .‬امریکا در کنار نماینده ویژه سازمان‬ ‫ملل متحد “هانس گروندبرگ” در تالش است‬ ‫تا توافق صلح جدیدی را که بر اساس ان‪،‬‬ ‫سعودی ها به سازمان ملل اجازه خواهند دارد‬ ‫بندر حدیده و فرودگاه صنعا را تحت نظارت‬ ‫قرار دهد‪ ،‬برقرار سازد‪ .‬در مقابل‪ ،‬سعودی ها‬ ‫نیز می خواهند که حوثی های یمنی هم توافق‬ ‫اتش بس را بپذیرند‪ .‬امری که البته تاکنون با‬ ‫موافقت جنبش انصار اهلل یمن مواجه نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یمن در سال های اخیر تا حد زیادی‬ ‫صحنه درگیری نیرو های نیابتی ایران و‬ ‫عربستان سعودی بوده است‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫گفتگو های دیپلماتیک جاری میان تهران و‬ ‫ریاض می تواند در به ثمر رسید ِن تالش ها‬ ‫جهت استقرار صلح در یمن‪ ،‬راهگشا باشد‪.‬‬ ‫در عراق نیز بسیاری از ناظران و‬ ‫تحلیلگران بر این باورند که تنش زدایی میان‬ ‫ایران و عربستان می تواند دستاورد های مثبتی‬ ‫را برای صلح و ثبات منطقه ای به همراه داشته‬ ‫باشد‪ .‬با این همه‪ ،‬برخی امید دارند که در‬ ‫جریان نشست اتی “گروه جی ‪“ ۲۰‬که قرار‬ ‫است با حضور عربستان سعودی نیز برگزار‬ ‫شود‪ ،‬امکان دارد که پیشنهاد برگزاری یک‬ ‫مجمع و جلسه جدید جهت خاتمه دادن‬ ‫به فاجعه جنگ در یمن ارائه شود و شاهد‬ ‫گشایش هایی عینی در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ریاست‬ ‫مذاکرات عربستان با ایران به‬ ‫“خالد الحمیدان” رئیس دستگاه اطالعاتی‬ ‫عربستان سعودی (وی رئیس تیم مذاکره‬ ‫کننده سعودی است) برگزاری می شود که در‬ ‫این میان عراقی ها نیز در نقش نیروی میانجی‬ ‫ظاهر شده اند‪ .‬منابع اگاه اعالم می کنند که‬ ‫مذاکرات ایران و عربستان در دوره ریاست‬ ‫جمهوری “ابراهیم رئیسی” ماهیتی گسترده تر‬ ‫به خود گرفته و تهران توجه بیشتری را به ان‬ ‫معطوف کرده است‪ .‬به نظر می رسد که هم‬ ‫برای ایران و هم عربستان‪ ،‬مذاکرات جاری‬ ‫میان دو طرف‪ ،‬مانوری کامال عملگرایانه‬ ‫است‪ .‬سعودی ها کامال به این باور رسیده اند‬ ‫که دولت امریکا توانایی تغییر نظام سیاسی در‬ ‫ایران را ندارد و ثبات اینده در منطقه نیز از‬ ‫طریق سرمایه گذاری های مشترک و همچنین‬ ‫از سرگیری مراودات و روابط دیپلماتیک‬ ‫تامین خواهد شد‪ .‬در این چهارچوب در‬ ‫روز های اخیر برخی منابع اعالم کرد اند که‬ ‫ایران امادگی خود را اعالم کرده که خیلی زود‬ ‫و فوری‪ ،‬بار دیگر سفارت خود را در ریاض‬ ‫بازگشایی کند‪.‬‬ ‫در این میان‪“ ،‬محمد بن سلمان” ولیعهد‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬همچنان یکی از موضوعات‬ ‫محوری و اساسی در روابط امریکا با عربستان‬ ‫محسوب می شود‪ .‬در جریان دیدار اخیر جیک‬ ‫سالیوان از عربستان شاهد بودیم که وی بار‬ ‫دیگر همچون دیگر مقام های امریکایی که از‬ ‫این کشور دیدار کرده اند‪ ،‬تاکید داشت که‬ ‫محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان‪،‬‬ ‫بایستی مسوولیت قتل “جمال خاشقچی”‬ ‫روزنامه نگار عربستانیِ روزنامه واشنگتن پست‬ ‫را بپذیرد‪.‬‬ ‫سازمان اطالعات مرکزی امریکا (سیا)‬ ‫قویا بر این باور است که قتل خاشقچی‬ ‫مستقیما به دستور بن سلمان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫البته که در جبهه مقابل‪ ،‬محمد بن سلمان نیز‬ ‫بار دیگر اتهامات علیه خود را انکار کرد و‬ ‫در عین حال تاکید کرد که تمام تالش خود‬ ‫را خواهد نمود تا در اینده یکچنین اتفاقاتی‬ ‫حادث نشود‪.‬‬ ‫محمد بن سلمان درجریان بازدید اخیر‬ ‫جیک سالیوان از عربستان‪ ،‬از امریکا شکایت‬ ‫کرده که هیچ اعتباری را برای وی به دلیل‬ ‫انچه مدرنیزه کرده عربستان و توسعه حقوق‬ ‫زنان خوانده‪ ،‬قائل نبوده و نیست‪ .‬مقام های‬ ‫امریکایی در پاسخ گفته اند که در کنگره‬ ‫امریکا‪ ،‬هم جمهوریخواهان و هم دموکرات ها‬ ‫تاکید دارند که عربستان سعودی بایستی‬ ‫کار های بیشتری را با هدف ارتقای وضعیت‬ ‫حقوق بشر در این کشور انجام دهد‪ .‬در‬ ‫این چهارچوب (که به نوعی می توان ان را‬ ‫بن بست در روابط عربستان و امریکا دانست)‪،‬‬ ‫به احتمال فراوان ریاض اقدام به سبک و‬ ‫سنگین کرد ِن گزینه های پیش روی خود‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫روابط عربستان با‬ ‫در این رابطه‪ ،‬توسعه‬ ‫چین و روسیه‪ ،‬بدو ِن خدشه دار کردن روابط‬ ‫با امریکا‪ ،‬یکی از گزینه هایی است که به‬ ‫احتمال فراوان عربستان دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫البته که در این میان‪ ،‬امارات متحده عربی نیز‬ ‫دستورکار های جدیدی را دنبال می کند که به‬ ‫نوعی می توان ان ها را در قالب شعارِ “هیچ‬ ‫دشمنی نیست‪ ،‬و هیچ مشکلی هم وجود‬ ‫ندارد”‪ ،‬تئوریزه و تحلیل کرد‪ .‬جیک سالیوان‬ ‫در جریان سفر به ابوظبی‪ ،‬با “محمد بن زاید”‬ ‫ولیعهد امارات نیز گفتگو های مفصلی داشت‪.‬‬ ‫امارات از جمله کشور هایی بوده که شدیدا‬ ‫از خروج نظامی امریکا از افغانستان ضربه‬ ‫خورده است‪ .‬دلیل این مساله نیز تا حدی به‬ ‫این خاطر بود که شماری از پسران محمد‬ ‫بن زاید‪ ،‬در ائتالف به رهبری امریکا در‬ ‫افغانستان‪ ،‬جنگیده بودند‪.‬‬ ‫محمد بن زاید عمیقا از فراز و نشیب های‬ ‫زیاد در سیاست خارجی امریکا ناراحت است‬ ‫و در نوع خود راهکاری تحریک امیز را نیز‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬در این راستا وی اخیرا گفته‬ ‫است‪“ :‬روابط امارات با امریکا در صورتی‬ ‫که دو طرف یک توافق امنیتیِ رسمی را به‬ ‫امضا برسانند‪ ،‬می تواند با ثبات تر هم شود”‪.‬‬ ‫بن زاید به طور خاص از ان نوع توافق امنیتی‬ ‫ِ‬ ‫موافقت کنگره امریکا نیز‬ ‫سخن گفته که با‬ ‫همراه باشد‪ .‬مقام های امریکایی نیز در شرایط‬ ‫فعلی اعالم کرده اند که این ایده را بررسی‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد که امارات‪ ،‬روابط رو‬ ‫به رشدی را نیز با چین دارد‪ .‬در این رابطه‪،‬‬ ‫مقام های چینی حتی یکی از بنادر امارات را‬ ‫به عنوان یکی از اجزای اصلی ابتکار اقتصادی‬ ‫مشهور خود با عنوان “یک کمربند‪ ،‬یک راه”‬ ‫توصیف کرده اند‪“ .‬انور قرقاش” یک دیپلمات‬ ‫سرشناس اماراتی اخیر گفته است که کشورش‬ ‫عمیقا نسبت به اوج گیری یک جنگ سرد‬ ‫جدید میان امریکا و چین نگران است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه گفته که در این چهارچوب‪ ،‬البته که‬ ‫انتخاب کردن میان دو قدرت‪ ،‬کار به شدت‬ ‫سختی می شود و می تواند چالش های خاصی‬ ‫را نیز به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫برای منطقه خاورمیانه که ظرف ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اخیر شدیدا تحت تاثیر جنگ امریکا در‬ ‫افغانستان بوده‪ ،‬خروج اخیر نظامیان امریکایی‬ ‫از افغانستان‪ ،‬عمال یک نقطه عطف جدی‬ ‫برای ان (خاورمیانه) خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫چهارچوب‪ ،‬شرکا و دوستان و متحدان امریکا‬ ‫همچنان در کشتیِ خاورمیانه حضور دارند‪ ،‬اما‬ ‫در این میان یک تحول جدی به وقوع پیوسته‬ ‫است‪ :‬سکان دار و عرشه این کشتی تغییر کرده‬ ‫است»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21 -‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1448‬‬ ‫بین الملل‬ ‫مقایسهاماریمیاننتایج‬ ‫انتخابات ‪ 2018‬و ‪ 2021‬عراق و‬ ‫فرازونشیبائتالف هایسیاسی‬ ‫پسازبرگزاریانتخاباتدرروزدهماکتبریکیازمباحثمطرحشده‪،‬میزان‬ ‫مشارکتدرانبود‪.‬‬ ‫اماریکهکمیساریایعالیمستقلانتخاباتاینکشورمنتشرکرد‪،‬نشان دهنده‬ ‫مشارکت‪ 41‬درصدیدرانتخاباتاینکشوراست‪.‬‬ ‫دربیانیهرسمیکمیساریاتعداداراءماخوذه‪ 9‬میلیونو‪ 77‬هزارو‪ 779‬معادل‪41‬‬ ‫درصدنسبتواجدانشرایطاعالمشدهاست‪.‬‬ ‫نمودارمقایسهامارمشارکتدرانتخاباتدر‪ 2018‬و‪ 2021‬بهتفکیکاستانهای‬ ‫عراق‬ ‫مقایسهمیزانمشارکتدرچهارانتخاباتقبلی‬ ‫بررسیمقایسهمیزانمشارکتدرانتخاباتمیانچهاردورهازسال‪ 2010‬و‬ ‫انتخابات‪،2021‬مشخصمیکندکهباالترینمیزانمشارکتدرسال‪ 2010‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امارمشارکتدر‪ 5‬انتخاباتپارلمانیعراق‬ ‫کرسی هایکسبشدهدرچهاردورهانتخابات‬ ‫دراولیندورازانتخاباتپارلمانیکهپسازسقوطرژیمبعثدر‪ 15‬ژانویهسال‬ ‫‪ 2005‬برگزارشد‪،‬ائتالفعراقیکپارچه‪ 128‬کرسی‪،‬ائتالفکردستان‪ 53‬کرسیو‬ ‫جبهه توافق‪ 44‬کرسی را به دست اورد‪.‬‬ ‫دردومیندورازانتخاباتکهدرهفتممارس‪ 2010‬برگزارشد‪،‬فهرستالعراقیه‬ ‫‪ 91‬کرسی‪ ،‬ائتالف دولت قانون‪ 89‬کرسی و ائتالف ملی عراق‪ 70‬کرسی را به خود‬ ‫اختصاصداد‪.‬‬ ‫درسومینانتخاباتکهدرسیاماوریل‪ 2014‬برگزارشد‪،‬ائتالفدولتقانون‬ ‫‪ 92‬کرسی‪ ،‬ائتالف المواطن‪ 30‬کرسی و ائتالف االحرار‪ 28‬کرسی را به دست‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫درچهارمیندورازانتخاباتپارلمانیعراقکهدر‪ 12‬ماهمه‪ 2018‬برگزارشد‪،‬‬ ‫ائتالفسائرون‪ 54‬کرسی‪،،‬ائتالففتح‪ 48‬کرسیوائتالفالنصربا‪ 42‬کرسیبه‬ ‫ترتیبرتبه هایاولتاسومراکسبکردند‪.‬‬ ‫فرازونشیبائتالفهاوجریان هایسیاسیدرانتخابات‪ 2018‬و‪2021‬‬ ‫درادامهاینگزارشبهمقایسهکرسی هاییکهائتالف هادرانتخاباتدهماکتبربه‬ ‫دستاوردندومقایسهانباادوارقبلیانتخاباتپارلمانیعراقمی پردازیم‪.‬‬ ‫براساسنتایجاولیهاعالمشدهازسویکمیساریایعالیمستقلانتخابات‪،‬جریان‬ ‫صدر با‪ 73‬کرسی‪ ،‬در صدر قرار دارد و به دنبال ان ائتالف تقدم با‪ ،38‬ائتالف دولت‬ ‫قانونبا‪،37‬حزبدموکراتکردستانبا‪،32‬ائتالفکردستانبا‪،17‬اتحادیهمهینی‬ ‫کردستانبا‪،15‬ائتالفعزمبا‪،15‬ائتالففتحبا‪،14‬جنبشامتدادبا‪،9‬الجیلالجدید‬ ‫با‪،9‬اتحاداسالمیبا‪،4‬جنبشبابلیونبا‪،4‬تصمیمبا‪ 3‬کرسی‪،‬جریانحکمتبا‪2‬‬ ‫کرسیوائتالفالنصربا‪ 2‬کرسیدررتبه هایبعدیقراردارند‪.‬‬ ‫ائتالف هاییکهموفق ترعملکردند‬ ‫ائتالفتحترهبری«مقتدی صدر»دردوره گذشته‪ 54‬کرسیرابهدستاورد‬ ‫ودردورهکنونییعنیانتخاباتروزیکشنبهگذشتهدستاوردبزرگیراکسبکردو‬ ‫‪ 73‬کرسیراطبقنتایجاولیهاعالمشدهازسویکمیساریایعالیانتخاباتعراقاز‬ ‫ان خود کرد‪.‬‬ ‫ائتالفدولتقانونتحترهبری«نوریالمالکی»درانتخاباتیکهسال‪2018‬‬ ‫برگزارشد‪ 25،‬کرسیبهدستاوردودرانتخابات‪ 2021‬موفقیتخوبیبهدست‬ ‫اوردوحائز‪ 37‬کرسیطبقنتایجاولیهشدهاست‪.‬‬ ‫حزبدموکراتکردستانعراقبهریاست«مسعودبارزانی»درانتخاباتقبلی‬ ‫‪ 25‬کرسیرابهدستاوردودراینانتخابات‪،‬کرسی هایبیشترینسبتبهگذشتهبه‬ ‫دستاورده است‪ .‬اینحزب‪ 32‬کرسیراطبقنتایج اولیهکسبکرده است‪.‬‬ ‫الجیلالجدیدازاحزاب ُکردکهدرانتخاباتقبلی‪ 4‬کرسیداشتدرانتخابات‬ ‫روزیکشنبهشمارکرسی هایخودرابه‪ 9‬کرسیرساندودرمیاناحزابکردستانی‬ ‫درجایگاهسومایستاد‪.‬‬ ‫اتحاداسالمی(یکگرتوو)نیزبراساسنتایجاولیهافزایشکرسیداشتهواز‪2‬‬ ‫کرسیبه‪ 4‬کرسیرسیدهاست‪.‬‬ ‫ائتالفهاییکهکمترازحدانتظارظاهرشدند‬ ‫ائتالف فتح به رهبری «هادی العامری» در دوره قبلی‪ 47‬کرسی را به خود‬ ‫اختصاصدادهبودکهدرایندورهطبقنتایجاولیهانتخابات‪ 14‬کرسیراکسبکرده‬ ‫استکهکمترازحدانتظارظاهرشدهاست‪.‬‬ ‫جریانحکمتملیبهرهبری«عمارحکیم»درانتخاباتقبل‪ 19‬کرسیرابهخود‬ ‫اختصاصدادهبودوطبقنتایجاولیهاعالمشدهدوکرسیبیشتربهدستنیاوردهاست‪.‬‬ ‫ائتالفالنصربهریاست«حیدرالعبادی»دردورهقبلی‪ 42‬کرسیرابهخود‬ ‫اختصاص داده بود و در این دوره دو کرسی را طبق نتایج اولیه اعالم شده‪ ،‬کسب کرده‬ ‫استکهافتقابلمالحظهداشتهاست‪.‬‬ ‫اتحادیه میهنی کردستان عراق در دوره قبل‪ 18‬کرسی را به دست اورده بود و در‬ ‫این دوره‪ 15‬کرسی را بر اساس نتایج اولیه اعالم شده‪ ،‬کسب کرده است‪.‬‬ ‫جنبش ُکردیالتغییریاگوراندرانتخابات‪ 2018‬پنجکرسیراکسبکردهبودو‬ ‫درایندورهنامزدهایجنبشتغییرراهبهجایینبردهاند‪.‬‬ ‫منابع ُکردی اعالم کردند که بر اساس نتایج اولیه‪ ،‬در این دوره هیچ یک از‬ ‫نامزدهایجنبش«گوران»بهپارلمانراهنیافت هاند‪.‬‬ ‫همچنینجماعتعدالت(اسالمی) ُکردکهدردورهپیشین‪ 2‬کرسیمجلس‬ ‫عراقرادراختیارداشت‪،‬درانتخاباتروزیکشنبه‪ 1‬کرسی‪،‬کسبکردهاست‪.‬‬ ‫جبههترکمنکرکوکدردورهقبلییعنیسال‪ 2018‬سهکرسیرابهدست‬ ‫اورده بود و در این دوره‪ 2‬کرسی کسب کرده است‪.‬‬ ‫گروه هاییکهدردورهجدیدشکلگرفتند‬ ‫حزب«تقدم»بهریاست«محمدحلبوسی»درایندورهشکلگرفتو‪ 38‬کرسی‬ ‫راطبقنتایجانتخاباتکسبکردهاست‪،‬همچنین‪،‬ائتالفعزمبهریاست«خمیس‬ ‫خنجر»‪ 15‬کرسی‪،‬ائتالفکردستان‪ 17‬کرسی‪،‬جنبشامتداد‪ 9‬کرسیو جنبش‬ ‫بابلیون‪ 4‬کرسیرابهدستاورد هاند‪.‬‬ ‫مراحلتشکیلدولتدرعراقبعدازانتخابات‬ ‫طبققانوناساسیعراق‪،‬پانزدهروزپسازتاییدنتایجانتخاباتعمومی‪،‬رئیس‬ ‫جمهورباصدورحکمیخواستارتشکیلجلسهمجلسخواهدشدوجلسهبهریاست‬ ‫مسن تریناعضابرایانتخابرئیسمجلسومعاونانشتشکیلمی شودوتمدیدانبه‬ ‫بیشاززمانمذکورپانزدهروزجایزنیست‪.‬‬ ‫مجلسنمایندگانعراقدرنخستیننشستخود‪،‬ریاستمجلسومعاوناول‬ ‫ودوماورابااکثریتمطلقاعضایمجلسازطریقانتخاباتمخفیانهمستقیمانتخاب‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫کاوه‪ :‬درستکار نشان داد چقدر مربی خوبی است؛ رفقای‬ ‫خودشان توانمند نبودند‪ /‬کشتی گیران از این ‪ ۴‬نفر درس بگیرند‬ ‫محسن کاوه در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ورزشی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر نتایج‬ ‫خوب تیم ملی کشتی ازاد در مسابقات‬ ‫جهانی نروژ و با اشاره به هجمه ای که پیش‬ ‫از این در مورد انتخاب پژمان درستکار‬ ‫برای هدایت تیم ملی ایجاد شده بود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در اول کار و در بحث انتخاب پژمان‬ ‫درستکار‪ ،‬یک سری حرف و حدیث ها‬ ‫مطرح شد‪ ،‬اما خوشبختانه درستکار در همین‬ ‫میدان اول نشان داد که این حرف ها درست‬ ‫نیست‪ .‬ما قبال هم گفتیم او کار کرده و‬ ‫رزومه دارد‪ ،‬درست است در تیم ملی نبوده‬ ‫اما در مسابقات باشگاهی و لیگ و قهرمانی‬ ‫کشور مربیگری کرده و دو سالی هم در تیم‬ ‫ملی ناشنوایان بود و نشان داد که توانایی های‬ ‫خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫مدیر فنی تیم های ملی کشتی ازاد ادامه‬ ‫داد‪ :‬حرف از باندبازی و رفیق بازی می زدند‪،‬‬ ‫اما پژمان در همین مسابقات نشان داد که‬ ‫توانایی اش خیلی باالست‪ .‬بهترین چیز هم‬ ‫ارتباط خوبی بود که با تیم برقرار کرد‪ .‬در‬ ‫کنارش بحث کوچینگ و هدایتش کنار‬ ‫تشک خیلی خوب بود‪ .‬ما دو ماه فرصت‬ ‫داشتیم‪ ،‬قطعا اگر وقت بیشتری داشته باشیم‬ ‫بیشتر از این ها می تواند تفکراتش را روی تیم‬ ‫پیاده کند‪ .‬ما چند سال کنار هم کار کردیم‪،‬‬ ‫او توانمندی زیادی دارد‪ .‬ضمن اینکه در کار‬ ‫باید تعامل و همفکری هم باشد‪.‬‬ ‫کاوه با تاکید بر اینکه انتخاب پژمان‬ ‫درستکار براساس توانایی او بوده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نمی خواهم اسم ببرم اما در‬ ‫گذشته چه کسانی را مربی کردند؟ کدام شان‬ ‫توانایی و روزمه پژمان را داشت؟ اگر ما این‬ ‫مسائل را مطرح کنیم‪ ،‬می گویند رفیق بازی‬ ‫می کنیم‪ ،‬اقایانی که یک سری حرف ها را‬ ‫می گویند‪ ،‬از همه بیشتر رفیق بازی کردند‬ ‫و البته رفقای شان هم توانایی ندارند اما االن‬ ‫پژمان درستکار انتخابی بود که براساس‬ ‫توانایی بود و مشخص شد حضورش در تیم‬ ‫ملی به خاطر رفیق بازی نبوده است‪ .‬من می‬ ‫ خواهم یکی‪ ،‬دو مورد را مثال بزنم‪ .‬سرلک‬ ‫را هیچ موقع اینقدر سرحال دیده بودید؟‬ ‫توماس گیلمان در المپیک در ‪ 10‬ثانیه اخر‬ ‫به روس باخت‪ ،‬اما االن سرلک کشتی‬ ‫نزدیکی با او گرفت‪ .‬من فکر می کنم شیطنت‬ ‫امیرمحمد در کشتی گرفته شده بود و غیر‬ ‫از کشتی اخر که به نقره راضی شده بود‪،‬‬ ‫مبارزه های خوبی داشت‪.‬‬ ‫کاوه در واکنش به اینکه از محمد‬ ‫نخودی با ان کشتی های خوبی که در دور‬ ‫مقدماتی گرفت‪ ،‬انتظار بیشتری در مبارزه‬ ‫فینال می رفت‪ ،‬گفت‪ :‬باید قبول کنیم‬ ‫توانمندی و البته اسم جردن باروز روی‬ ‫محمد تاثیر گذاشته بود‪ .‬شاید اگر قبل از‬ ‫فینال به او می خورد من فکر می کنم بهتر‬ ‫کشتی می گرفت‪ .‬همین که این بچه طی‬ ‫دو ماه هم قهرمان جوانان جهان و هم نایب‬ ‫قهرمان بزرگساالن شد‪ ،‬انصافا کارنامه خوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی در مورد شکست رحمان عموزاد با‬ ‫وجود امیدی که رویش وجود داشت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬من فکر می کنم هیچ چیزی از ارزش‬ ‫رحمان عموزاد و عرفان الهی کم نمی شود‪.‬‬ ‫البته این را هم بگویم که خود رحمان و هم‬ ‫عرفان همه بزرگساالن وزن شان را بردند و‬ ‫تیم ملی شدند‪ ،‬چون نگاه ما المپیکی بود‪،‬‬ ‫البته که می توانستند بهتر عمل کنند‪ .‬این‬ ‫اولین مسابقه جهانی بزرگساالن رحمان‬ ‫عموزاد بود‪ ،‬تازه از ان فضای نوجوانان و‬ ‫جوانان امده و من فکر می کنم اگر رحمان‬ ‫کشتی گیر روز دوم ما بود‪ ،‬انجایی که ‪ 4‬نفر‬ ‫همدیگر را خیلی خوب باال کشیدند‪ ،‬او هم‬ ‫مدال می گرفت‪ .‬سرلک‪ ،‬یزدانی‪ ،‬نخودی‬ ‫و قاسمپور که در روز دوم روی تشک‬ ‫رفتند خیلی روی هم تاثیر داشتند و همه هم‬ ‫بردند‪ ،‬رحمان هم اگر جزو این ها بود پیروز‬ ‫می شد اما باز هم چیزی از ارزش هایش کم‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫کاوه اضافه کرد‪ :‬سبک رحمان در‬ ‫نوجوانان و جوانان خوب جواب داده‪،‬‬ ‫مطمئنا با کمی کار بیشتر و اضافه کردن‬ ‫تکنیک و تاکتیک از این پسر قهرمان جهان‬ ‫ساخته می شود‪ .‬وظیفه کادرفنی است که نوع‬ ‫کشتی رحمان را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫سرمربی پیشین تیم ملی کشتی ازاد در‬ ‫خصوص شکست یونس امامی در جهانی‬ ‫نیز گفت‪ :‬من خودم بیشتر از او توقع داشتم‪،‬‬ ‫کاش یونس دو کشتی اولش را انطور‬ ‫احمدموسویازاستقاللجدامی شود؟‬ ‫مدافع تیم فوتبال استقالل در استانه جدایی از جمع ابی پوشان پایتخت قرار گرفته است‪ .‬احمد موسوی بازیکن تیم فوتبال‬ ‫استقالل این روزها شرایط مبهمی برای ماندن یا نماندن در جمع ابی پوشان پیدا کرده است‪ .‬این بازیکن تا اینجای کار مورد‬ ‫نظر فرهاد مجیدی نیست و این مساله باعث شده است‪ ،‬جدایی او از استقالل قوت بگیرد‪.‬موسوی در ‪ ۲‬صورت از استقالل جدا‬ ‫خواهد شد‪ .‬این بازیکن در حالی که جزو بازیکنان مد نظر فرهاد مجیدی نیست‪ ،‬در صورت دریافت پیشنهاد خوب از استقالل‬ ‫جدا خواهد شد‪ .‬هم چنین اگر باشگاه استقالل اقدام به جذب یک هافبک راست در پست موسوی کند‪ ،‬این بازیکن از جدا‬ ‫شده های قطعی ابی ها خواهد بود‪.‬با این وجود این اتفاقات هنوز شرایط برای موسوی در هاله ای از ابهام قرار دارد و اگر این‬ ‫احتماالت به وقوع نپیوندد‪ ،‬موسوی در استقالل خواهد ماند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫بهترین مدافع جام باشگاه های‬ ‫اسیا‪ :‬می توانم الگو باشم‬ ‫این نسل دختران والیبال تکرار نشدنی است‬ ‫نمی برد و انرژی اش را نگه می داشت‪.‬‬ ‫هرچند که روزی که کشتی انتخابی اش‬ ‫را با فیروزپور دیدم‪ ،‬نشان داد از شرایط‬ ‫ارمانی دور است‪ .‬این صحبت را هم با‬ ‫پژمان درستکار داشتیم‪ .‬او نفر اول ما بود‪ ،‬در‬ ‫کشتی اول و دومش هم خوب بود اما چون‬ ‫از شرایط ارمانی دور بود‪ ،‬در کشتی سومش‬ ‫دردسرساز شد‪.‬‬ ‫محسن کاوه در خاتمه از کشتی گیران‬ ‫خواست از اتفاقاتی که در مورد ‪ 4‬کشتی‬ ‫گیر رخ داد‪ ،‬درس بگیرند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫حسن یزدانی بعد از باخت در المپیک‪،‬‬ ‫ناامید نشد‪ .‬امد و کار کرد‪ ،‬نقاط قوت و‬ ‫ضعف خودش و حریفش شناسایی شد‪،‬‬ ‫این باید برای جوان ها درس باشد‪ ،‬شاید هر‬ ‫کس دیگری بود از ترس چهارمین باخت‬ ‫به جهانی نمی امد اما حسن امد و در سایه‬ ‫پشتکار به هدفش رسید‪ .‬کامران قاسمپور‬ ‫حدود دو تا سه سال پشت حسن یزدانی به‬ ‫عنوان نفر دوم ماند اما تالش کرد و انقدر‬ ‫روی کارش تمرکز داشت‪ ،‬که قهرمان دنیا‬ ‫شد و یکی از بهترین ها را برد‪ .‬مجتبی گلیج‬ ‫بعد از انکه در انتخابی باخت و جایی در‬ ‫تیم ملی نداشت‪ ،‬ناامید نشد‪ ،‬خیلی تالش‬ ‫کرد و به تیم ملی رسید‪ .‬به نظر من در کشتی‬ ‫با اسنایدر ‪ 5‬ثانیه مغزش خوب کار نکرد‬ ‫و گرنه حداقل می توانست دوم دنیا شود‬ ‫و مطمئن باشید همانطور که قبال هم مقابل‬ ‫رشید بازنده مطلق نبوده‪ ،‬مبارزه اش با سعداهلل‬ ‫اف می پیچید‪ .‬امیرحسین زارع هم در سایه‬ ‫تالش‪ ،‬از المپیک تا جهانی‪ ،‬فقط به برنده‬ ‫شدن فکر کرد و از اسم طاها اکگول و‬ ‫پتریاشویلی ترس به دلش راه نداد‪ .‬اینها باید‬ ‫برای جوانان ما درس باشد‬ ‫پورانزارعباتاکیدبرضرورتجوان گرایی‬ ‫می گویدنسلفعلیدخترانوالیبالیستتکرار‬ ‫نشدنیاستوهنوزجایگزینمناسبیپیدانشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تیموالیبالزنانسایپابهعنواننمایندهایران‬ ‫درجامباشگاه هایاسیاموفقشدبرایاولین‬ ‫باربهجمعچهارتیمبرترواردشود‪.‬اینتیمدر‬ ‫رتبه بندیپایانیدرجایگاهچهارمقرارگرفت‪.‬‬ ‫عالوهبراینپورانزارعبهعنوانبهترینمدافع‬ ‫انتخابشدکهعنوانتاریخیبرایوالیبالزنان‬ ‫ایرانمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫زارعدرگفت وگوباایسنابهعملکردسایپا‬ ‫اشارهوبیانکرد‪:‬مسابقاتسطحخوبیداشت‪.‬‬ ‫بااینکهبهدلیلکرونادوسالاعزامینداشتیم‬ ‫اماعملکردمانخوببود‪.‬بعداز‪ ۵۴‬سالنتیجه‬ ‫خوبیگرفتیموچهارماسیاشدیم‪.‬برایرسیدن‬ ‫بهاینجایگاهفرازونشیبزیادیراپشتسر‬ ‫گذاشتیم‪.‬همهکسانیکهازسال‪ ۸۶‬واولیناعزام‬ ‫بین المللیبامابودندتابازیکنانیکهایندوره‬ ‫حضورنداشتند ‪،‬دراینجایگاهسهیمهستندو‬ ‫زحمتکشید هاند‪.‬‬ ‫اودرموردکسبعنوانبهترینمدافعجام‬ ‫باشگاه هاگفت‪:‬هربازیکنیبرایکاریکه‬ ‫انجاممی دهد‪،‬هدفیدارد‪.‬ازسال هایقبلکه‬ ‫به اردوی ملی دعوت می شدم‪ ،‬ارزو داشتم که‬ ‫جزوبرترین هایاسیاشوم‪.‬خوشبختانهامسالدر‬ ‫جامباشگاه هااتفاقافتادواینعنوانراکسب‬ ‫کردم‪.‬بازیکنیهستمکهدرتماممسابقاتصفر‬ ‫تا صدم را می گذارم و همیشه روند رو به رشدی‬ ‫داشته ام‪،‬بنابراینازعملکردمدرجامباشگاه ها‬ ‫راضیهستم‪.‬‬ ‫زارعدرادامهافزود‪:‬وقتیبهعنوانبهترین‬ ‫مدافعانتخابشدمخیلیحسوحالخوبی‬ ‫داشتم‪.‬اززمانیکهواردتایلندشدیمبههماتاقی ام‬ ‫گفتم‪،‬دوستدارمایندورهبهترینمدافعشوم‬ ‫وتالشمرامی کنم‪.‬لحظه ایکهناممنرااعالم‬ ‫کردند‪،‬انقدرخوشحالشدمکهنمی دانستمباید‬ ‫چکارکنمووقتیتندیسراگرفتمخوشحالی ام‬ ‫راباهمتیمی هایمسهیمشدم‪.‬اینعنوانخیلی‬ ‫ارزشمنداستوهمانطورکهالگوییدارم‪،‬من‬ ‫هممی توانمالگویبازیکنانجوان ترباشم‪.‬‬ ‫او باتوجهبهترکیبباتجربهسایپادرجام‬ ‫باشگاه ها‪،‬برجوان گراییدروالیبالزنانتاکید‬ ‫کردوگفت‪:‬هررشته اینیازبهجوان گراییدارد‬ ‫امابازیکنانباتجربه‪ ۱۰۰‬درصدبهتیمکمک‬ ‫می کنند‪.‬اگرجوانانخوبیبهتیمملیبرسند‪،‬‬ ‫هیچکسیباجوان گراییمخالفنیستامااگر‬ ‫ایناتفاقنیفتد‪،‬کنارگذاشتنبازیکنانباتجربه‬ ‫اشتباهاست‪.‬نسلفعلیتکرارنشدنیاست‪،‬اما‬ ‫نفراتخوبیبافیزیکوقدمناسبدرسطح‬ ‫کشورداریمکهبایدساختهشوندتابهتیمملی‬ ‫کمککنند‪.‬ماهنوزنتوانسته ایمبراینسلفعلی‬ ‫جایگزینخوبیپیداکنیمامامطمئنمفدراسیون‬ ‫راهکارداردوبهدنبالبرگزاریاردوهای‬ ‫نوجوانانوجواناناست‪.‬امیدوارمنتیجهبدهدوتیم‬ ‫ملیخوبیدررده هایسنیمختلفداشتهباشیم‬ ‫تادراسیانتیجهبگیریم‪،‬چونزنانوالیبالیست‬ ‫ایرانبااستعدادهستندواگربابرنامهوهدفجلو‬ ‫بروند‪،‬دراسیاحرفبرایگفتندارند‪.‬‬ ‫زارعدرپایانگفت‪:‬ازفدراسیونوالیبال‬ ‫می خواهمکهبیشترازاینبهبخشزنانتوجه‬ ‫کند‪،‬چوندراینصورتایرانقطعایکیاز‬ ‫بهترین هایاسیاخواهدبود‪.‬دراخرهمازکادر‬ ‫فنیومجموعهسایپاتشکرمی کنمکهتاحد‬ ‫ممکنتیمراحمایتوامکاناترافراهمکردند‪.‬‬ ‫پیروزی حسن یزدانی مقابل‬ ‫تیلور تبدیل به رویا شده بود‬ ‫پژمان درستکار‪:‬‬ ‫پژمان درستکار در گفتگو با‬ ‫خبرنگار ورزشی ایلنا درخصوص‬ ‫شکستن طلسم و پیروزی حسن‬ ‫یزدانی مقابل دیوید تیلور اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مبارزه حسن یزدانی و‬ ‫حریف امریکایی اش یک کشتی‬ ‫حیثیتی برای مردم ایران بود‬ ‫و اینکه مردم عزیزمان دوست‬ ‫داشتند حسن با شکست تیلور‬ ‫قاطعانه از این میدان بیرون بیاید‪،‬‬ ‫تقریباً حدود یک ماه و نیم خوب‬ ‫کار کردیم و نقاط ضعف حسن و‬ ‫نقاط قوت تیلور را پوشش دادیم‪،‬‬ ‫حسن هم بسیار سلحشورانه‪،‬‬ ‫بابرنامه و باهوش کار کرد وموفق‬ ‫شد که این پیروزی را رقم بزند‪.‬‬ ‫وی در خصوص قوانین‬ ‫سختگیرانه ای که در اردو برای‬ ‫ملی پوشان کشتی ایجاد کرده‬ ‫بود گفت ‪ :‬این سختگیری نیست‬ ‫و اسمش را دلسوزی برادرانه و‬ ‫پدرانه بگذاریم خیلی بهتر است‪.‬‬ ‫به هر حال به عنوان سرمربی تیم‬ ‫یک وظایفی را به عهده دارم که‬ ‫در جهت پیشرفت و موفقیت بچه‬ ‫ها انجام می دهم‪ .‬هر اقدامی را‬ ‫انجام داد ه ام در جهت کمک به‬ ‫ملی پوشان بوده است و باعث‬ ‫می شود بچه ها از زحماتشان نتیجه‬ ‫بگیرند‪ .‬اگر اتاقی جدا شده و‬ ‫یا تلفنی گرفته شده در جهت‬ ‫موفقیت تیم و خود بچه ها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره نتایج درخشان تیم‬ ‫ملی با توجه به مدت زمان کمی‬ ‫که در اختیار داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به زمان کمی که برای برنامه‬ ‫ریزی‪ ،‬طراحی تمرین‪ ،‬انالیز و‬ ‫همچنین پرداختن به مسائل روحی‬ ‫و روانی کشتی گیران در دست‬ ‫داشتیم توانستیم خیلی خوب عمل‬ ‫کنیم‪ .‬اول با توکل به خدا و بعد با‬ ‫برنامه ریزی که در اختیار داشتم‬ ‫توانستیم نتایج خوبی را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫درستکار در ادامه صحبت‬ ‫هایش بیان داشت‪ :‬یکی از مسائلی‬ ‫که برایم مهم است‪ ،‬نظم و انظباط‬ ‫و اتحاد و همدلی تیمی است که‬ ‫توانستیم خوب عمل کنیم و دل‬ ‫مردم عزیز کشورمان را شاد کنیم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی ازاد‬ ‫درباره براورده شدن انتظارات‬ ‫از نتایج تیمش اظهار کرد‪ :‬تیم ما‬ ‫یک تیم بسیار جوان بود و بعضی‬ ‫اوقات جوانان کاری می کنند‬ ‫کارستان و گاهی هم همین جوانی‬ ‫و بی تجربه گی مانع پیروزی‬ ‫می شود‪ ،‬مثل رحمان عموزاد و‬ ‫عرفان الهی اما قبل از اعزام به‬ ‫مسابقات جهانی هم گفتم من به‬ ‫تیم جوان اعتماد و باور دارم و‬ ‫می دانم اتفاقات بزرگی را رقم‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا حضور‬ ‫علیرضا دبیر و حمید سوریان کنار‬ ‫تیم به منزله دخالت در تصمیمات‬ ‫مربیگری شما بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حضور اقای دبیر و سوریان که‬ ‫اسطوره کشتی ایران هستند‪ ،‬نه‬ ‫تنها دخالت نبوده بلکه منت بر سر‬ ‫ما گذاشتند و باعث افتخار بوده‬ ‫حضور و همراهی دلسوزانه شان و‬ ‫تمام تالش و تمرکزشان درجهت‬ ‫کمک‪ ،‬مشاوره و همراهی تیم‬ ‫بوده‪ .‬جایگاه دو اسطوره کشتی‬ ‫ما کامال مشخص است و باعث‬ ‫افتخار بود برای من و کل اعضای‬ ‫تیم که با توجه به تجربه ای که‬ ‫داشتند چند روز کنار ما و همه‬ ‫بچه ها حضور داشتند و روحیه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی ازاد‬ ‫در خصوص اینکه بدون قرارداد‬ ‫هدایت این تیم را برعهده داشت‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای من بزرگترین‬ ‫افتخار خدمت کردن به تیم ملی‬ ‫کشورم است‪ ،‬برای موفقیت جامعه‬ ‫کشتی و تیم ملی نیاز است که‬ ‫مسئولین محترم ورزش‪ ،‬از ورزش‬ ‫اول کشورمان حمایت کنند و‬ ‫کنارمان باشند چرا که همیشه‬ ‫در مسابقات المپیک و مسابقات‬ ‫حساس کشتی است که بار ورزش‬ ‫ایران را به دوش می کشد‪.‬‬ ‫درستکار در پایان گفت‪ :‬باید‬ ‫مسئولین از کشتی و کشتی گیران‬ ‫حمایت کنند تا بتوانند در المپیک‬ ‫پاریس به ان موفقیتی که خواسته‬ ‫جامعه است برسند و توقعاتی که‬ ‫مردم عزیز کشورمان از نتایج‬ ‫کشتی همیشه انتظار دارند را رقم‬ ‫بزنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1455

روزنامه صدای اصلاحات 1455

شماره : 1455
تاریخ : 1400/08/04
روزنامه صدای اصلاحات 1454

روزنامه صدای اصلاحات 1454

شماره : 1454
تاریخ : 1400/08/03
روزنامه صدای اصلاحات 1453

روزنامه صدای اصلاحات 1453

شماره : 1453
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه صدای اصلاحات 1452

روزنامه صدای اصلاحات 1452

شماره : 1452
تاریخ : 1400/07/27
روزنامه صدای اصلاحات 1451

روزنامه صدای اصلاحات 1451

شماره : 1451
تاریخ : 1400/07/26
روزنامه صدای اصلاحات 1450

روزنامه صدای اصلاحات 1450

شماره : 1450
تاریخ : 1400/07/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!