روزنامه صدای اصلاحات شماره 1396 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1396

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1396

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1396

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2021July27‬‬ ‫مشاهدات میدانی حاکی از ان است که قیمت هر کیلو مرغ‬ ‫در خرده فروشی ها به ‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومان رسیده است‬ ‫پرشمرغبهسکوی‬ ‫‪40‬هزارتومان!‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫سیدابراهیمرئیسیدرنشستویژهبررسیالزاماتساختمسکن؛‬ ‫حلمشکالتساخت‬ ‫مسکنبدونقطعدست‬ ‫سوداگرانامکان پذیرنیست‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1396‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‬ ‫مجازی یا «ازار روانی مردم»؟‬ ‫داممجلسبرای رئیسی؟!‬ ‫طرحصیانتازحقوقکاربراندرفضایمجازیکهچندوقتیاستوردزبانبعضینمایندههاشدهاست‪.‬مخالفتبااینطرحاززمانمطرحشدنصورت‬ ‫پذیرفتواینروزهاهمکهدیگردرفضایمجازیبهباالترینحدخودرسیدهاست‪.‬ازبیانیه‪۴۸‬کسبوکاردیجیتال‪،‬گرفتهکهباابرازمخالفتباطرحصیانت‬ ‫یمجازی‪،‬خواهانتجدیدنظردررابطهبامطرحشدناینطرحدرمجلسوتوقفانشدندتانمایندهایکهمیگوید«اگرقرعه‬ ‫ازحقوقکاربراندرفضا ‬ ‫یندارد‪.‬‏هیچفوریتیندارد‏واحتماالشوراینگهبان‬ ‫بهنا مبندهباشدمی گویم؛‏اینطرحهیچربطیبهفرمایشاترهبریمبنیبرساماندهیفضایمجاز ‬‬ ‫نیزباانمخالفتمی کند‪.‬‏ازهمکارانهممی خواهمباانمخالفتودردامیکهمقابلدولتاقایرئیسیطراحیشده‪،‬نیفتند‪».‬رضاالفتنسب‪،‬عضو‬ ‫هیاتمدیرهاتحادیهوانجمنکسب وکارهایمجازی‪،‬دربارهطرحصیانتازحقوقکاربراندرفضایمجازیبهتجارت نیوزگفت‪«:‬بهگمانمااینقوانینی‬ ‫کهبرایطرفخارجیوضعشدهقوانینقابلاجرایینیستوانهااینموردرارعایتنمی کنندودرنهایتمنجربهمحدودشدنشبکهاینترنتشود‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رئیس جمهورسیزدهمارتباطایرانباجهانراگسترده ترمی کند؟‬ ‫تقریبا دو هفته دیگر به مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی سیزدهمین رئیس‬ ‫جمهور ایران زمان باقی مانده است‪ .‬از همان ابتدای پیروزی وی به عنوان رئیس‬ ‫جمهور منتخب مردم در انتخابات شاهد ارسال پیام های تبریک رهبران‪ ،‬مقامات‪،‬‬ ‫شخصیت ها و تشکل های سیاسی کشورهای مختلف بودیم در این میان برخی از‬ ‫کشورها ابراز امیدواری کردند که در دوران جدید روابط ایران و این کشورها بیش‬ ‫ازگذشتهگسترشپیداکند‪.‬‬ ‫اغلبکشورهایاروپاییواکنشاحتیاطامیزی بهاینموضوعداشتندمقامات‬ ‫امریکایی نیز با خودداری از اظهارنظر مستقیم در مورد فرد پیروز این انتخابات‪،‬‬ ‫مقامات رژیم صهیونیستی نیز با تالش برای نشان دادن تصویری تندرو از رئیس‬ ‫جمهورمنتخبتالشکردندکهسیاستایرانهراسیراکهسال هاستبرایپیشبرد‬ ‫اهدافخودعلیهایراندنبالمی کنند‪،‬برجستهکنند‪.‬دراینبینچیزیکهشایدکمی‬ ‫جلب توجه کند پیام ها و سیگنال هایی از سوی کشورهایی بود که تا پیش از این‬ ‫روابط سردی با انها داشتیم‪.‬‬ ‫دوازدهم تیر ماه بود که «عبداهلل دوم» پادشا ه اردن هاشمی با ارسال پیامی به‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی منتخب ملت تبریک گفت‪ .‬وی در پیام خود بر تقویت‬ ‫روابط بین دو کشور و دو ملت برادر ایران و اردن تاکید کرد و افزود‪ :‬از خداوند‬ ‫قادر متعال می خواهم که پیشرفت و شکوفایی را بیش از پیش برای ملت ایران محقق‬ ‫گرداند‪ .‬چندی بعد خبری از گفت وگوی ایران و مصر در قاهره به گوش رسید‪.‬‬ ‫روزنامه العربی الجدید به نقل از برخی منابع مصری مدعی شد که اخیرا مذاکراتی‬ ‫میان ایران و مصر انجام شده است‪ .‬ایران و مصر سال هاست که روابط دیپلماتیک‬ ‫ندارندامااینمنابعمدعیشدندکهایرانپیامهاییدرراستایگسترشروابطباقاهره‬ ‫داده که مصر تاکنون به این پیام ها هیچ واکنشی نداشته است‪.‬‬ ‫گفته می شود که این پیام ها توسط ناصر کنعانی‪ ،‬رئیس دفتر حافظ منافع ایران‬ ‫در قاهره به مقامات مصری رسید‪ .‬به گفته منابع‪ ،‬دو طرف ایرانی و مصری بیشتر در‬ ‫خصوص فعالیت ایران در منطقه دریای سرخ و یمن رایزنی کردند‪ .‬پس از این‬ ‫مذاکرات‪ ،‬سازمان اطالعات مصر به رسانه های داخلی دستور داده که هیچگونه‬ ‫اهانتیبهایرانوهمپیماناناندرمنطقهنکنند‪.‬همچنینبهگفتهمنابع‪،‬یکیازاهداف‬ ‫مصرتالشبرایایفاینقشجدیدبهعنوانمیانجی گرمیانتهرانوکشورهایعربی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خطیبزادهسخنگویوزارتامورخارجهدربارهگفت وگو هایایرانومصر‪،‬‬ ‫گفت که تماس ها بین ایران و مصر همیشه بوده است و قطع نشده‪ ،‬البته این روابط‬ ‫باال و پایین داشته است تصور می کنیم که عادی شدن روابط به نفع همه کشور های‬ ‫منطقهاست‪.‬‬ ‫دروازه سیاست خارجی ایران در دولت رئیسی باز می شود؟‬ ‫یزدان پناه دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬با بیان اینکه سیاست خارجی ایران در دولت سیزدهم سامان‬ ‫و روابط با همسایگان و کشور های همسایه به ویژه کشور های بزرگ اسالمی‪،‬‬ ‫حتی عربستان بهبود یافته و سپس شتاب می گیرد‪ ،‬گفت که اقای رئیسی با درک‬ ‫درست شرایط منطقه ای و نقش و اهمیت همسایگی‪ ،‬در صدد خواهد بود تا با یک‬ ‫راهبرد کامال منطقی و پرهیز از حاشیه های بی مورد‪ ،‬شرایط را برای عادی سازی‬ ‫با همسایگان در عرصه های مختلف فراهم سازد‪ .‬در این دوره جدید شرایط برای‬ ‫تشکیلاتحادیهژئوپلیتیکیمنطقهغرباسیافراهمواینمنطقهازحالتخاکستری‬ ‫خارجوبهیکقطبقدرتمندژئوپلیتیکیتبدیلخواهدشد‪.‬‬ ‫یزدان پناه تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد اقای رئیسی دوگانه های گفتاری و‬ ‫رفتاری در سیاست خارجی را از میان برداشته و با مبنا قراردادن دو راهبرد حذف‬ ‫مزاحمان دیپلماسی و حذف تریبون های بی حساب‪ ،‬جایگزین سازی اصل احترام‬ ‫پرشمرغبهسکوی‬ ‫‪ ۴۰‬هزارتومان!‬ ‫متقابلوحسنهمجواریمبتنیبرعدممداخلهگری‪،‬زمینهرابرایدگردیسیاساسی‬ ‫در روابط با دنیای پیرامون فراهم سازد‪.‬‬ ‫رئیسیارتباطایرانباجهانراگسترده ترمی کند؟‬ ‫یزدان پناه ادامه داد‪ :‬نوع واکنش دولت های بزرگی به مانند هند و ژاپن و چین‬ ‫از شرق اسیا به تحوالت سیاسی اخیر ایران و تغییر معادالت قدرت در کشورمان در‬ ‫کنارواکنشامیدوارکنندهحاکماندوکشوربزرگوتاثیرگذارخاورمیانهوشمال‬ ‫افریقا یعنی اردن و مصر حاکی از سراغاز فصلی امیدوار کننده و بهاری متفاوت در‬ ‫سیاست خارجی ایران دارد‪ .‬در سیاست خارجی ایران‪ ،‬نارنج های طالیی جایگزین‬ ‫بنفشه های خشک می شوند‪ .‬این افقی است که با عبرت از گذشته و حال‪ ،‬پیش روی‬ ‫ایندهخواهدبود‪.‬جبرژئوپلیتیکیحاکمبرمنطقهوجهاننیزبرروندتغییرنگرش ها‬ ‫تاکیدمی کند‪.‬‬ ‫ویهمچنینگفتکهدنیایامروزیدنیایتعاملورقابتسازندهاست‪.‬دنیای‬ ‫دوستی هایمعناداروپرفایدهاستوجمهوریاسالمیچاره ایجزءپذیرشحقایق‬ ‫جهانی ندارد‪ .‬حقایق جهانی حکم می کند از گفتمان های پر هزینه و دشمن تراش به‬ ‫هردلیلیپرهیزکنیم‪.‬برایدولتسیزدهمایناصلمهمقابلفهمشدهکهجمهوری‬ ‫اسالمی ایران باید به عزت و اعتبار جهانی و منطقه ای خود برگردد و بازگشت به این‬ ‫اصل مهم‪ ،‬با ادبیات خشن و تهدید و شعار مرگ فرستادن به دیگران امکان پذیر‬ ‫نیست و از طرفی باید این حقیقت مسلم را پذیرفت که با مدل حکمرانی یکسویه و‬ ‫انقباضی نمی توان راه به جایی برد و جلوه گری ها و مجسمه سازی های قهرمانانه هم‬ ‫جوابگوینیاز های متنوعوبهحقیکملتنیست‪.‬‬ ‫یزدان پناه تاکید کرد‪ :‬شرایط زمانی و موقعیت جغرافیایی ایجاب می کند تا‬ ‫دولت سیزدهم با پرهیز از همه راه های غلط‪ ،‬واقع گرایی مبتنی بر اصل منافع ملی و‬ ‫شایستگی ملت خود را جایگزین روش های غلط کرده و بیش از این با خواسته های‬ ‫ملی مردم خود لج بازی نکند‪ .‬مردم برای جمهوری اسالمی ایران حکم ستون را دارد‬ ‫وحفظبنیان هایاینستوندرگروخردورزیحاکمانسیاسیکشوردرمقطعفعلی‬ ‫استوعرصهسیاستخارجیوترمیمهرچهسریعترروابطخارجیباهمسایگانو‬ ‫دیگر ملل دنیا به نفع دولت جدید‪ ،‬مردم و جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫سطحروابطایرانومصرتغییریمی کند؟‬ ‫شکیب عضو هیئت علمی کالج سانتا مونیکا در کالیفرنیا و کارشناس مسائل‬ ‫عربی و بین الملل در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال روابط‬ ‫ایران و مصر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬احتمال بهتر شدن این روابط هم ممکن است وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ولی قطعا موضعی است‪ ،‬مصر دنبال تنش نیست‪ .‬مصر ممکن است به صورت‬ ‫موضعیرابطهخودراباایرانبهترکندامادرواقعدرحالفاصلهگیریازامریکاست‬ ‫و اقتصاد شکننده مصر اکنون چشم به سرمایه گذاری پکن دوخته است‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال چینی ها یک وام یک میلیارد و سه میلیون دالری به مصر داده اند و متقاعب ان‬ ‫یک سرمایه گذاری ‪ ۴.۴‬میلیارد دالری در پرو ژه های زیر ساختی و تولید برق مصر‬ ‫انجام دادند‪ .‬به نظر نمی رسد که مصر بخواهد ریسکی کند که این سرمایه گذاری ها‬ ‫به خطر بیفتد و روابط اش که چین که با ایران هم رابطه دوستانه دارد به خطر بیفتد‬ ‫بلکه قطعا در جهت تنش زدایی اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیسیارتباطایرانباجهانراگسترده ترمی کند؟‬ ‫ویافزود‪:‬مصرمی ترسدکهاگردرمنطقهدرگیریبیننیرو هایمقاومت‪،‬رژیم‬ ‫صهیونیستیوامریکاصورتبگیرد‪،‬اسیبیببیند‪،‬بهطورکلیواقعیتجهانکمی‬ ‫تغییر کرده است‪ ،‬تمام کشور هایی که در حاضر درصدد این هستند که رابطه خوب‬ ‫و بهتری با ایران برقرار کنند جایگاه رقبای امریکا که حداقل چین یکی از انهاست‬ ‫درجهانشناختهاندومی دانندکهامریکادیگرتنهاقدرتجهاننیست‪،‬بهویژهاینکه‬ ‫کشور هابهدنبالسیاستدالرزداییرفتهاندوپیمان هایدوجانبهوچندجانبهامضاء‬ ‫به حق دولت سالمت و محیط زیست بودیم‬ ‫گزارش‬ ‫مشاهدات میدانی حاکی از ان است که قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها به‬ ‫‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران و گزارش های‬ ‫رسیده از برخی مناطق قیمت هر کیلو مرغ گرم اماده طبخ ‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۰‬هزارتومان است‬ ‫و عرضه مرغ تنظیم بازاری محدود به میادین میوه و تره بار و برخی از خرده فروشی‬ ‫ها شده است‪.‬‬ ‫این در حالیست که کمتر از دو هفته پیش در مناطق مختلف تهران مرغ با قیمت های‬ ‫هر کیلو ‪ ۳۳‬تا ‪ ۳۷‬هزارتومان به بازار عرضه می شد و به نظر می رسد در این مدت‬ ‫مرغ مجددا دچار جهش قیمت شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است فروردین ماه سالجاری قرارگاه ساماندهی مرغ کشور‪ ،‬قیمت مصوب‬ ‫هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف کننده ‪ ۲۴‬هزار و‪ ۹۰۰‬تومان تعیین کرد‪ ،‬ولی این‬ ‫قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد در‬ ‫یک مرحله به ‪ ۳۰‬هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به ‪ ۳۷‬هزار تومان و‬ ‫در مرداد ماه نیز به ‪ ۴۰‬هزارتومان رسید‪.‬‬ ‫شده است که کشور ها را در برابر تحریم های احتمالی امریکا بیمه می کند‪ ،‬چراکه‬ ‫بدون تعرفه با هم معامله می کنند و هم با ارز های محلی و خطوط اعتباری که بین هم‬ ‫باز می کنند‪ ،‬بنابراین بسیار منطقی است که کشور ها به دنبال این باشند که نه فقط از‬ ‫محصوالت ایران بهره ببرند که بسیار با قیمت مناسب تولید می شود و ان را وارد‬ ‫کشور خود کنند در مسائل نفت و گاز به خصوص در مشتقات نفتی‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫فلزات از بازار بزرگ‪ ۸۷‬میلیونی ایران برای صادر کردن محصوالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫صباح زنگنه کارشناس مسائل بین الملل هم در این باره معتقد است که ایران‬ ‫و مصر به عنوان دو کشور مهم و بزرگ در منطقه غرب اسیا و شمال افریقا نقش‬ ‫زیادی در تحوالت سیاسی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی منطقه داشته و دارند و در‬ ‫دوره هایی شاهد روابط خیلی نزدیک این دو کشور با یکدیگر بوده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دوره ای که جمال عبدالناصر و محمد مصدق در مصر و ایران‬ ‫مسئولیت امور را بر عهده داشتند و هر دو شخصیت ملی محسوب می شوند‪ ،‬گفت‬ ‫کهدرروندملیکردنکانالسوئزازسویجمالعبدالناصرازتجربیاتایرانواقای‬ ‫مصدق در ملی کردن صنعت نفت ایران استفاده شد و در همین چارچوب خیابانی‬ ‫درقاهرهبهنامدکترمحمدمصدقنامگذاریشدواینبیانگرمیزاناهمیتواعتباری‬ ‫است که مصری ها برای اقای مصدق قائل بودند‪.‬‬ ‫این دیپلمات پیشین ایران با بیان اینکه هم مصر و هم ایران نیازمند این هستند‬ ‫که رابطه خوبی با یکدیگر داشته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬مصر بر کانال سوئز اشراف دارد و‬ ‫اگر کانال سوئز دچار مشکلی شود این احتمال وجود دارد که یک کانال مصنوعی‬ ‫در ان منطقه توسط صهیونیست ها ایجاد شود و اگر این اقدام صورت بگیرد عمال‬ ‫کانالسوئزازحیزانتفاعخارجخواهدشدورژیمصهیونیستیبرسرنوشتاقتصادی‬ ‫بسیاری از کشور ها مسلط خواهد شد و این چیزی است که ایران و مصر هر دو‬ ‫مخالفانهستند‪.‬‬ ‫حسن روحانی‬ ‫رئیسجمهورتصریحکردکهدولتیازدهمودوازدهمبهحق‬ ‫دولتسالمتومحیطزیستبودهاست‪.‬‬ ‫حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیدرایینبهره برداری‬ ‫از طرح های ملی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در محیط‬ ‫زیستمانمادیبرایتوسعهانداشتیمواندریاچهارومیهبود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت سالمت و‬ ‫محیطزیستبودهاست‪.‬مادربخش هایمختلفبرایموضوع‬ ‫سالمت وارد عمل شدیم که بخشی مربوط به محیط زیست‬ ‫می شدوبرخیهممربوطبهبیمهسالمتمی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرکس امروز را با هشت سال پیش مقایسه کند‪،‬‬ ‫منصفانه متوجه خواهد شد که چه تغییراتی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫اینکهمامتروراتوسعهمی دهیمبرایمحیطزیستاست‪.‬اینکه‬ ‫ریلراتوسعهمی دهیموبنزینوگازوییلرابهسمتیوروچهار‬ ‫می بریمبرایمحیطزیستاست‪.‬روزهایپاکدرمنطقه ایاز‬ ‫کشور از ‪ ۲۰‬روز به ‪ ۸۰‬روز رسیده و این موضوع را در کالن‬ ‫شهرهاهمشاهدهستیم‪.‬‬ ‫روحانی یاداور شد‪ :‬اینکه مناطق حفاظت شده را پاسداری‬ ‫می کنیم‪،‬اینکهدرکشورشاهدهستیمکهبسیاریازنیروگاه های‬ ‫ماکهبامازوتوگازوییلتامینمی شدندباگازتامینمی شوند‬ ‫یعنیتوجهمحیطزیست‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه شاهدیم نیروگاههای زیادی که‬ ‫قب ً‬ ‫ال انرژی انها با مازوت و گازوییل تامین می شد امروز بخش‬ ‫بزرگیازانباگازتامینمی شودکهبرایمحیطزیستاست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توسعه گازرسانی به روستاها از‪ ۱۴‬هزار به‪ ۳۳‬هزار‬ ‫روستا یعنی اهمیت محیط زیست و اینکه بوته ها حفظ شود و‬ ‫مردم در سالمت باشند و برای گرم کردن خود در زمستان‪،‬‬ ‫پختوپزوسایرمصارفازسوختیاستفادهکنندکهمشکالت‬ ‫زیستمحیطیکمتریدارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه اب را به شرق کشور و کویر رساندیم و‬ ‫استانهای شرقی ما در اینده از اب شیرین شده دریای عمان یا‬ ‫خلیجفارساستفادهخواهندکرد‪،‬همهوهمهبرایمحیط زیست‬ ‫است‪ .‬اینکه همه مشعل ها را در جنوب خاموش کرده و از ان‬ ‫برای پتروشیمی استفاده می کنیم و پاالیشگاه عظیم بیدبلند را‬ ‫افتتاحکرده ایمیعنیاهمیتمحیطزیست‪.‬محیطزیستابعاد‬ ‫مختلفی دارد و اینکه تاالب ها و دریاچه ها باید احیا و حق انها‬ ‫ستاندهشودوحقابه هابهانهادادهشودیعنیمحیطزیست‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه در دولت های یازدهم و دوازدهم در‬ ‫زمینهمحیطزیستکاربسیارعظیمیانجامشد‪،‬گفت‪:‬بخش‬ ‫بزرگیازخوزستانبهمنظورجلوگیریازگردوغبارنهالکاری‬ ‫و کارهای بزرگی در دولت یازدهم و دوازدهم در این استان‬ ‫انجامشدکههمهبرایمحیطزیستاست‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با تاکید بر اینکه وضعیت محیط زیست از‪۸‬‬ ‫سال قبل بهتر است‪ ،‬تصریح کرد « البته این به معنای رفع کامل‬ ‫مشکالتنیست‪.‬درزمینهمحیطزیستبایدباکشورهایمنطقه‬ ‫و همسایه مشارکت کنیم چون برخی مسایل به کشورهای‬ ‫همسایه ما و برخی مسائل هم به این مربوط می شود که‬ ‫همسایگانمادرتصرفابرودخانه هابایدعدالترارعایت‬ ‫کنند‪.‬ویافزود‪:‬اینکهدورودخانهبزرگومهمدجلهوفراترا‬ ‫فقطیککشوراستفادهکندوکشورپایین دستیخشکشود‪،‬‬ ‫اثارانبهکشورهایهمسایهکهماهستیمبرمی گردد‪.‬اینکهدر‬ ‫کشور شرقی ما سدها ساخته شود و اب به اندازه کافی وارد‬ ‫دریاچههاموننشودیعنیمحیطزیستدچارمشکلمی شود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬باید کار بسیار عظیم در مجامع‬ ‫بین المللی و در موضوع سیاسی و علمی در زمینه اب و خاک‬ ‫انجام شود و اگر همه دست به دست هم بدهیم می توانیم به‬ ‫شرایطمحیطزیستیسالموقابلقبولبرسیم‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه‪ ،‬گفت‪ :‬دریاچه‬ ‫ارومیه را با تاالب ها و رودخانه های دیگر مقایسه نکنید‪ .‬به‬ ‫برخیازاستان هادر دولت هاییازدهمودوازدهمرفتیموانجا‬ ‫معترضبودندکهچراانقدربهدریاچهارومیهتاکیددارید‪.‬علت‬ ‫اینکه از روز اغاز دولت به فکر دریاچه ارومیه بودیم و امروز‬ ‫در روزهای پایانی هم به فکر ان هستیم این است که اطراف‬ ‫دریاچهارومیهصدهاکیلومترتحتتاثیرخشکشدندریاچه‬ ‫ارومیهقرارمی گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر دریاچه ارومیه با همان روند قبل سال ‪۹۲‬‬ ‫ادامه می یافت و برنامه ریزی و سرمایه گذاری نمی شد‪ ،‬امروز به‬ ‫یکمحیطخشکپرازنمکتبدیلمی شد‪،‬تصریحکرد‪:‬در‬ ‫اینصورتهرگردوغباروهروزشبادی‪،‬همهشهرها‪،‬باغ ها‪،‬‬ ‫مزارع‪ ،‬مراتع و درختان و حیات را در منطقه از بین می برد‪ .‬یعنی‬ ‫جمعیتعظیم‪ ۱۴‬تا‪ ۱۵‬میلیوننفریتحتتاثیردریاچهارومیه‬ ‫است و وقتی دریاچه ارومیه نباشد خطرات بسیار زیادی برای‬ ‫جامعهواردمی شود‪.‬‬ ‫رییسجمهوریباتاکیدبراینکهدردولت‪۱۵‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫برای احیا دریاچه ارومیه هزینه شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در اطراف‬ ‫دریاچه ارومیه برای این که جلوی گردوغبار گرفته شود‪ ،‬بوته‬ ‫کاریشدهاست‪.‬کانال هاومسیرهاالیروبیشدهاستبرایاین‬ ‫کهازسیمینهرودوزرینهرودوازجاهایدیگردریاچهارومیهرا‬ ‫تغذیهکنند‪.‬عالوهبراینازکشاورزانخواستهشدکهازمصرف‬ ‫اببکاهند‪.‬اگرچهمصرفابرا‪ ۴۰‬درصدکاهشدادیماما‬ ‫تولیدمحصوالت‪ ۱۷‬درصدافزایشپیداکرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5 -‬مرداد ‪1400‬شماره ‪1396‬‬ ‫سیاست‬ ‫رئیس مجلس در حاشیه مراسم طرح صنعتی‬ ‫سازی ساختمان وزارت دفاع مطرح کرد‬ ‫یکی از عوامل مهم طالق‬ ‫و کاهش جمعیت مسئله‬ ‫مسکن است‬ ‫رئیسمجلسشورایاسالمیبااشارهبهنظارتمیدانیسالگذشته‬ ‫ازخوزستانوتعییناعتبارهزارمیلیاردتومانیبرایرفعمشکالتاین‬ ‫استان‪،‬باتاکیدبراینکهماازنبودامکاناتوپولرنجنمیبریمبلکهرنج‬ ‫اساسیمادرحوزهمدیریتوباوراستگفت‪:‬باوجودتعیینروستاهایی‬ ‫کهدارایتنشابیهستندونیزمشخصشدنوزارتخانهمتولیرفع‬ ‫انجامکاردرحالیکهبنابودباتامیناعتبارهزارمیلیاردتومانیبخشیاز‬ ‫کارشروعشودامابروکراسیاداریومدیریتیانقدراینموضوعرا‬ ‫چرخاندتاتبدیلشدبهمشکلیکهامروزمیبینیم‪.‬‬ ‫محمدباقرقالیبافدرمراسماغازبهکارپروژهطرحصنعتیسازی‬ ‫ساختمانوزارتدفاعضمنتبریکمیالدباسعادتامامهادی(ع)و‬ ‫عیدوالدتوامامتعیدسعیدغدیرخم‪،‬گفت‪:‬باعثخوشحالیبنده‬ ‫بودکهتوفیقداشتمدرمراسمبهرهبرداریازکارخانهصنعتیسازی‬ ‫ساختمانکهبازحماتنیروهایمسلحوهمتجوانانپرکاروباسابقهو‬ ‫بادانشفنیوتکنولوژیروزدنیااجراییشد‪،‬حضورداشتم‪.‬‬ ‫رئیسمجلسشورایاسالمیادامهداد‪:‬درمجلسشورایاسالمی‬ ‫موضوعمسکنبهعنوانیکصنعتپیشراناقتصادیوبسیارمهممورد‬ ‫توجهقرارگرفتهاستبهنحویکهچندماهگذشتهقانونیبرایتولید‬ ‫یکمیلیونمسکندرسالتثبیتشدتادربرنامههفتمدردستورکار‬ ‫قراربگیرد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬امروزشاهدبرخیموضوعاتومشکالتدرکشور‬ ‫همانندموضوعابدراستانخوزستانهستیمازاینروبرایچندمین‬ ‫بارتاکیدمیکنمکهماازنبودامکاناتوپولرنجنمیبریمبلکهرنج‬ ‫اساسی ما در حوزه مدیریت و باور است‪.‬‬ ‫قالیبافاظهارکرد‪:‬بندهدراولیننظارتمیدانیازمناطقمحرومبه‬ ‫استانخوزستانرفتم‪،‬بسیاریتعجبکردندکهمگرخوزستانمنطقه‬ ‫محروماست!اماواقعیتتلخایناستکهایناستانباوجودامکانات‬ ‫فراوان‪،‬استانیمحروموبحرانابدراینمنطقهبسیارجدیاست‪.‬وی‬ ‫افزود‪:‬درنظارتمیدانی‪ ۴‬روزهبهاستانخوزستانمشخصشدکه‪۷۴۰‬‬ ‫روستاباتنشابیروبهروهستند‪.‬برایحلاینمعضلمهم‪،‬روستاها‬ ‫مشخصشدووزارتخانهمتولیرفعاینمعضلهمتعیینشد‪.‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناعتبارقطعیهمبرایمشکالتخوزستانتعیینشدوبنابود‬ ‫بخشیازکارشروعشوداماسیستمبروکراسی‪،‬اداریومدیریتاین‬ ‫قدراینموضوعراچرخاندوچرخاندتاامروزتبدیلبهانچهشدکهمی‬ ‫بینیموامروزمیبینیمکههنوزاندرخمیککوچههستیم؛درحالیکه‬ ‫یکگرهبهراحتیبازمیشدانراتبدیلبهیکمشکلکردیم‪.‬‬ ‫رئیسقوهمقننهکشورمانافزود‪:‬مشکلبعدیکشورمانبحثباور‬ ‫استبندهازچندماهگذشتهدرجریاناینپروژهبودموحالخوشحال‬ ‫هستمکهدرافتتاحاینمجموعهحضوردارمازاینروازامیرحاتمی‬ ‫وزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلحوهمکارانشانکهاینپروژهرا‬ ‫شجاعانهدنبالکردندتشکروقدردانیمیکنم‪.‬قالیبافباتاکیدبراهمیت‬ ‫اینکهمامی توانیم‪،‬گفت‪:‬دوستاننظامیمی داننددردوراندفاعمقدس‬ ‫باهمینبحثیکهحضرتامام(ره)فرمودندماتوانستیمکارراپیش‬ ‫بردیم‪.‬یکیمانندبنیصدرمی گفتمانمی توانیمودالیلیبرایاینکار‬ ‫می اوردندکهبیهودهبود‪.‬ظاهردرستیداشتباباطنیغلط‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬درانزماناتشتوپخانهپرحجماصالنداشتیمو‬ ‫دراتشتوپخانهحداکثربهصورتمحدود ‪ ۲۵‬کیلومتررادرانزمان‬ ‫می توانستیمتحتپوششبگذاریمانهمبااتشبسیارکم؛کهاینکار‬ ‫درجنگهیچمعنایینداردواگربرداتشتوپخانه‪ ۲۰‬کیلومترباشد‬ ‫یعنینجنگوجنگامکانپذیرنیست‪.‬‬ ‫قالیبافاضافهکرد‪:‬اماجوانانکشورایستادندوامروزشاهد‬ ‫هستیمدرحوزههماناتشباظرفیتموشکیخود‪ ۲۰۰۰‬کیلومتراز‬ ‫نبرای‬ ‫خاکخودمانبراینقطهمدنظرمی توانیمتصمیمبگیریمکهای ‬ ‫بازدارندگیوهمانباوریاستکهمی گویمبهاناعتمادداشتهباشیم‪.‬‬ ‫امروزباهمانروحیهباالستکهماهوارهرادرمدارزمینقرارمی دهیم‬ ‫وواردکشورهاییشده ایمکهپرتابماهوارهانجاممی دهیمدرحالیکه‬ ‫‪ ۳۰‬سالقبلبرایپرتاباتشخمپارهدچارمشکلبودیمواینمهم‬ ‫دستاوردباورمااست‪.‬‬ ‫رابرت مالی‪:‬‬ ‫سیاستفشارحداکثریترامپعلیهایرانبهمنافعامریکااسیبزد‬ ‫نمایندهویژهامریکادرامورایرانضمناذعانبهشکستسیاستفشارحداکثریدولتدونالدترامپعلیهایران‪،‬گفتکهامریکاازابتدایمذاکراتاحیایتوافقیهسته ایبهوضوحگفتهاستاگرایرانبهپایبندیبهتعهداتشبازگردد‪،‬انهمبهتوافقهسته ایبازمی گرددوتحریم هایدوران‬ ‫ترامپرالغومی کند‪.‬بهگزارشایسنابهنقلازشبکهام‪.‬اس‪.‬ان‪.‬بی‪.‬سی‪،‬رابرتمالینمایندهویژهامریکادرامورایراندرگفت وگوبااینشبکهدرپاسخبهاینکهایااینامریکانیستکهبایداولبهپایبندیبهتوافقهسته ایبازگرددچوندرابتدااینامریکابودهاستکهازانخارجشده‪،‬گفت‪:‬‬ ‫ببینیدمادروضعیتیازسویدولتقبلیقرارگرفتهبودیمکهرئیس جمهوربایدنتصمیمگرفتبایدبهانپایاندهیم‪،‬یعنیکارزارفشارحداکثریترامپعلیهایرانکهبهطرزبدیشکستخوردوبهمنافعامریکاهماسیبزد‪.‬ماشاهدسرعتیافتنبرنامههسته ایایرانوتشدیدفعالیتهایثبات‬ ‫زدایمنطقه ایانهابودهایمکهتمامشانبعدازکارزارفشارحداکثریترامپاتفاقافتادند‪.‬ایندیپلماتامریکاییادامهداد‪:‬بنابراینرئیس جمهوربایدنبهمادستوردادبرویموباانهادیدارکنیمیاطبقانچهخودشانخواستندغیرمستقیمباشد‪.‬مابهوضوحگفتیمکهاگرانهاامادهعملبهتعهدات‬ ‫خودشانباشندمانیزامادهبازگشتبهتوافقهستیم‪.‬بهبیاندیگر‪،‬اگربهتعهداتتحتتوافقهسته ایبازگردند‪،‬تحریمهارالغوکنیم‪.‬اینتوافقهمیشهرویمیزبودهاست‪.‬توافقنبودهاماایدههاییبودهاندکهامریکامطرحکردهاست‪.‬‬ ‫طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا «ازار روانی مردم»؟‬ ‫داممجلسبرایرئیسی؟!‬ ‫طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که چند‬ ‫وقتی است ورد زبان بعضی نماینده ها شده است‪.‬‬ ‫جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسالمی در روزهای‬ ‫دوشنبه‪ ،‬سه شنبه و چهارشنبه برگزار می شود و بررسی تقاضای‬ ‫عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق‬ ‫ی اجتماعی‬ ‫کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها ‬ ‫طبق اصل (‪ )۸۵‬قانون اساسی در دستور کار این هفته نمایندگان‬ ‫مجلس قرار دارد‪.‬البته خبرطرح «صیانت از فضای مجازی» موقتا‬ ‫از دستور کار مجلس ایران خارج شد در فضای مجازی پخش‬ ‫گردید که مدتی بعد سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با‬ ‫تکذیب این اخبار گفت ‪ :‬طرح صیانت از حقوق کاربران در‬ ‫فضای مجازی از دستور خارج نشده است‪.‬‬ ‫مخالفت با این طرح از زمان مطرح شدن صورت پذیرفت‬ ‫و این روزها هم که دیگر در فضای مجازی به باالترین حد خود‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫از بیانیه ‪ ۴۸‬کسب و کار دیجیتال‪ ،‬گرفته که با ابراز مخالفت‬ ‫ی مجازی‪ ،‬خواهان‬ ‫با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضا ‬ ‫تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف‬ ‫ان شدند تا نماینده ای که می گوید «اگر قرعه به نا م بنده باشد‬ ‫می گویم؛‬ ‫‏این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی‬ ‫ی ندارد‪.‬‬ ‫فضای مجاز ‬‬ ‫‏هیچ فوریتی ندارد‏و احتماال شورای نگهبان نیز با ان مخالفت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‏از همکاران هم می خواهم با ان مخالفت و در دامی که مقابل‬ ‫دولت اقای رئیسی طراحی شده‪ ،‬نیفتند‪».‬‬ ‫رضا الفت نسب‪ ،‬عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن‬ ‫کسب وکارهای مجازی‪ ،‬درباره طرح صیانت از حقوق کاربران‬ ‫در فضای مجازی به تجارت نیوز گفت‪« :‬به گمان ما این قوانینی‬ ‫که برای طرف خارجی وضع شده قوانین قابل اجرایی نیست و‬ ‫انها این مورد را رعایت نمی کنند و در نهایت منجر به محدود‬ ‫شدن شبکه اینترنت شود‪ .‬اعالم شده که از گوگل و اینستاگرام‬ ‫دعوت به عمل امده تا در ایران نمایندگی داشته باشند‪ .‬این‬ ‫موضوع در بسیاری از کشورها رخ می دهد اما باتوجه به شرایط‬ ‫خاص سیاسی ایران و تحریم ها ممکن است چنین اتفاقی رخ‬ ‫ندهد‪».‬‬ ‫پیامد محدودسازی اینترنت‬ ‫الفت نسب درباره پیامد این قانون برای کسب وکارهای‬ ‫اینترنتی گفت‪« :‬من فکر می کنم کسانی که این طرح را نوشتند‬ ‫هیچ دغدغه ای درباره استارتاپ ها نداشتند‪ .‬شاید عده ای بگویند‬ ‫که این طرح ارتباطی به استارتاپ ها ندارد‪ ،‬اما کل جامعه اکو‬ ‫سیستم انالین ایران‪ ،‬تحت تاثیر این موضوع هستند و هرچه این‬ ‫فضا محدودتر شود‪ ،‬قطعا استارتاپ ها که یکی از تکه های پازل‬ ‫اقتصادی در ایران هستند تحت تاثیر قرار می گیرند‪».‬‬ ‫الفت نسب درباره دیگر مضرات این قانون و اسیب اجتماعی‬ ‫ که در بر دارد گفت‪« :‬این قانون نه تنها به کسب وکارها بلکه به‬ ‫روح و روان مردم نیز اسیب می رساند‪ .‬همه ما خواسته یا ناخواسته‬ ‫از این سرویس ها استفاده می کنیم اگر سرویسی وارد کشور شده‬ ‫و از هر لحاظی مشکل داشته‪ ،‬بهتر بود همان موقع دستگاه های‬ ‫نظارتی با احتیاط با این شبکه ها و سرویس ها برخورد کند‪ .‬نه‬ ‫اینکه پس از استفاده میلیون ها کاربر ان را محدود کنند‪ .‬ان هم‬ ‫در این شرایط خاص اقتصادی که در اشتغال مشکل داریم و‬ ‫برخی ها برای تامین معاش خودشان به واسطه گری دست زده اند‪».‬‬ ‫احمد زیدابادی در این باره نوشت‪« :‬بارها گفته شده است‬ ‫در نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن؛‬ ‫حل مشکالت ساخت مسکن بدون قطع‬ ‫دست سوداگران امکان پذیر نیست‬ ‫از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور‬ ‫منتخب‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین سید‬ ‫ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در‬ ‫“نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن”‬ ‫با حضور مدیران و کارشناسان تراز اول حوزه‬ ‫مسکن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تهیه مسکن همواره یکی‬ ‫از دغدغه های جدی مردم بوده و امروز نه تنها‬ ‫خرید مسکن‪ ،‬که اجاره ان هم در شهرهای‬ ‫بزرگ و حتی شهرهای کوچک تر به ارزویی‬ ‫دست نیافتنی برای مردم تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گرانی مسکن یک‬ ‫مشکل ریشه ای در ایجاد اسیب های اجتماعی‬ ‫نظیر طالق و حاشیه نشینی است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫مقطعی ساخت مسکن مهر جریان موثری در‬ ‫عرصه ساخت مسکن و خانه دار شدن اقشار‬ ‫محروم به راه انداخت اما متاسفانه به جای‬ ‫اصالح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول‬ ‫دولت فعلی این طرح رسما تعطیل شد‪ .‬البته‬ ‫در دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تالش‬ ‫شد مسکن مهر با رفع نقایص تکمیل شود‪.‬‬ ‫رییس جمهور منتخب خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مردم در موضوع ساخت مسکن مهر طرف‬ ‫حساب خود را دولت می دانند و هنگام‬ ‫قضاوت درباره عملکرد دولت در این زمینه‪،‬‬ ‫تفاوتی بین دولت های یازدهم‪ ،‬دوازدهم‬ ‫و سیزدهم قائل نیستند‪ .‬لذا دولت باید به‬ ‫تعهدات پایبند باشد مگر انکه در موارد استثنا‬ ‫زیانی فاحش و جدی متوجه منافع عمومی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم رییسی با تاکید بر اینکه‬ ‫بخش خصوصی نیز باید متقابال متعهد به‬ ‫کار با کیفیت باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دولت‬ ‫باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش‬ ‫خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصه ها‬ ‫هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از‬ ‫فعالیت های بخش خصوصی و اعمال نظارت‬ ‫موثر از حقوق مردم دفاع کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید ابعاد موضوع‬ ‫مسکن از جمله نیاز دقیق مناطق مختلف‬ ‫کشور و نیز ظرفیت های موجود برای رفع‬ ‫این نیاز به طور دقیق احصا شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اقدامات در حال انجام برای ساخت‬ ‫انبوه مسکن از جمله ساخت ‪ ۵۳۰‬هزار واحد‬ ‫مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن باید‬ ‫با قوت ادامه یابند‪ .‬اقدامات جدید هم باید با‬ ‫بهره گیری از تجارب گذشته و در نظر گرفتن‬ ‫تمام جوانب به شکلی انجام شود که گامی‬ ‫موثر در مسیر حل مشکالت مردم باشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور منتخب تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید با روحیه جهادی تالش کنیم زمین برای‬ ‫ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال‬ ‫در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و‬ ‫بدون تاخیر تامین شود‪ .‬اگر در این زمینه ابهام‬ ‫قانونی هم وجود دارد باید با توجه به انگیزه‬ ‫باالی نمایندگان مجلس هر چه سریع تر این‬ ‫ابهامات را برطرف کرد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت مسکن مهر در یک‬ ‫بانک تخصصی انجام شود‪ /‬باید دست دالالن‬ ‫از بازار مصالح ساختمانی قطع شود‬ ‫حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه طرح‬ ‫موضوع انتزاع وزارتخانه های راه و شهرسازی‬ ‫در مجلس شورای اسالمی به هیچ وجه‬ ‫نباید باعث متوقف یا کند شدن اقدامات‬ ‫جاری بخش های تابعه این وزارتخانه شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تجربه نشان داده است که‬ ‫پرداخت تسهیالت مسکن بهتر است در یک‬ ‫بانک تخصصی انجام شود که هم مردم با‬ ‫چارچوب عملکرد ان بیشتر اشنا هستند و هم‬ ‫امکان کنترل و نظارت دقیق تر بر پرداخت این‬ ‫تسهیالت وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای تعدیل‬ ‫هزینه ها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن‬ ‫باید دست دالالن از بازار مصالح ساختمانی‬ ‫به خصوص فوالد و سیمان قطع شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حل مشکالت و موانع ساخت انبوه مسکن‬ ‫بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل‬ ‫قیمت از دست انها ممکن نیست‪ .‬اگر‬ ‫فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن کنترل‬ ‫نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از‬ ‫بین می رود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور منتخب ثبات مقررات‬ ‫را مساله بسیار مهم دیگر برای تسهیل و‬ ‫تسریع ساخت مسکن برشمرد و اضافه کرد‪:‬‬ ‫زندگی مردم در عرصه های مختلف باید‬ ‫قابل پیش بینی شود و الزمه این موضوع ثبات‬ ‫مقررات است‪.‬‬ ‫حجت االسالم رئیسی در ادامه بر تقویت‬ ‫نهضت ساخت مسکن با استفاده از همه‬ ‫ظرفیت های موجود کشور از بخش خصوصی‬ ‫و تعاونی گرفته تا شهرداری ها و قرارگاه های‬ ‫سازندگی تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در این نشست از زحمات‬ ‫و تالش های مرحوم علیرضا تابش در سالیان‬ ‫طوالنی فعالیت در عرصه مسکن روستایی‬ ‫و نیز بازسازی مسکن مناطق اسیب دیده از‬ ‫بالیای طبیعی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫از مرکز رسانه قوه قضاییه‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین‬ ‫غالمحسین محسنی اژ ه ای روز دوشنبه در جلسه شورای‬ ‫عالی قوه قضاییه با تبریک پیروزی ورزشکاران ایرانی‬ ‫در مسابقات المپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو به ویژه کسب مدال‬ ‫طال توسط جواد فروغی در رشته تیراندازی‪ ،‬برای‬ ‫ورزشکاران ایران اسالمی در مسیر خدمت به مردم و‬ ‫کشور و نظام ارزوی موفقیت کرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به پایان مهلت دو هفته ای‬ ‫معاونان و مسئوالن عالی دستگاه قضا برای اجرای‬ ‫دستورات ده گانه ای که در نخستین جلسه شورای عالی‬ ‫قضایی ارائه کرده بود‪ ،‬بر لزوم تسریع در انجام این‬ ‫دستورات تاکید کرد و در عین حال زمان ارائه گزارش‬ ‫مسئوالن را به دلیل تعطیالت ‪ ۶‬روزه اخیر‪ ،‬تا هفته اتی‬ ‫تمدید کرد‪.‬‬ ‫محسنی اژ ه ای با قدردانی از همکاران دستگاه قضا‬ ‫در همه رد ه ها و سطوح در سراسر کشور‪ ،‬از مدیران‬ ‫خواست که با نظارت بیشتر و ارائه اموز ش های الزم و‬ ‫استفاده حداکثری از اموز ه های دینی و اخالقی‪ ،‬نسبت‬ ‫به صیانت از مجموعه قوه قضاییه اهتمام بیشتری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا به نهادهای نظارتی قوه قضاییه‬ ‫همچون مرکز حفاظت و اطالعات و دادسرای انتظامی‬ ‫دستور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای‬ ‫پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه‬ ‫قضا تدوین کنند‪.‬‬ ‫محسنی اژ ه ای گفت‪ :‬جریانات فاسد تالش می کنند‬ ‫همه جا از جمله عدلیه رخنه ایجاد کنند و نهادهای‬ ‫نظارتی و مدیران ما باید مراقبت کنند تا به واسطه رخنه‬ ‫این افراد و لغزش معدودی از همکاران دستگاه عدلیه در‬ ‫پیشگاه مردم بدنام نشوند‪.‬‬ ‫لزوم تدوین برنامه روشن برای تداوم حمایت قضایی‬ ‫از نظام تولید‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تولید‬ ‫بسترهاوگلوگاه هایفسادمشخصهستند‬ ‫در دو سال اخیر افزود‪ :‬گا م های خوبی برای حمایت‬ ‫دستگاه قضایی از بخش تولید برداشته شده‪ ،‬اما الزم‬ ‫است برنامه مدون و مشخصی داشته باشیم تا بدانیم چه‬ ‫ظرفیت هایی در قوه قضاییه برای حمایت از تولید وجود‬ ‫دارد و کدام حوز ه های تولیدی دارای اولویت هستند و‬ ‫کدام اصناف و بخش های تولیدی نیاز به حمایت بیشتر‬ ‫دارند‪.‬محسنی اژ ه ای بر همین اساس به معاون اول قوه‬ ‫قضاییه به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا‬ ‫و دادستان کل کشور به عنوان دبیر این ستاد ماموریت‬ ‫داد که برنامه روشن و جامعی برای تداوم حمایت های‬ ‫قضایی از نظام تولید را تدوین کنند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با‬ ‫اشاره به گرانی های اخیر‪ ،‬به وزیر دادگستری و سازمان‬ ‫تعزیرات متذکر شد که اقدامات الزم را برای کنترل‬ ‫بازار و مقابله با گرانفروشی ها و افراد سودجو پیگیری‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫محسنی اژ ه ای افزود‪ :‬گاهی اوقات شاهد اختالف‬ ‫فاحش قیمت یک کاالی مشابه در دو فروشگاه در‬ ‫یک خیابان یا محله هستیم که این مساله برای مردم‬ ‫تعجب اور و غیرقابل قبول است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا به دادستا ن ها نیز تاکید کرد که‬ ‫با دولت و سازمان تعزیرات همکار ی های الزم را داشته‬ ‫باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفاد ه گر‪ ،‬مردم را بیش‬ ‫از این تحت فشار قرار دهند‪.‬‬ ‫رباخواری در کشور زیاد نیست‬ ‫محسنی اژ ه ای‪ ،‬رباخواری را گناه کبیره و جنگ‬ ‫با خدا خواند و گفت‪ :‬میزان رباخواری در کشور زیاد‬ ‫نیست اما همین میزانی که وجود دارد حقیقتا برخی‬ ‫خانواد ه ها را به خاک سیاه نشانده و گرفتار کرده است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هم ربا دادن و هم ربا‬ ‫گرفتن گناه است‪ ،‬به دادسراها و دادگا ه ها تاکید کرد که‬ ‫اجازه ندهند رباخواران با ترفندهای خاص در محاکم‪،‬‬ ‫حاکم شوند و گناه کبیره رباخواری در کشور ادامه یابد‪.‬‬ ‫برخورد با تخلف بانک‪ ‎‬ها در دریافت سود‬ ‫محسنی اژ ه ای با اشاره به تفاوت نرخ سود بانک ها‬ ‫گفت‪ :‬قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بانک‪ ‎‬ها‬ ‫یکسان عمل نمی کنند و هر جا تخلف می‪ ‎‬کنند باید‬ ‫برخورد شود‪ ،‬اما در صورت لزوم باید قوانین و مقررات‬ ‫هم اصالح شوند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات‬ ‫دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور در برخورد با‬ ‫تخلف بانک‪ ‎‬ها در دریافت سود‪ ،‬بر لزوم تداوم جدی‬ ‫این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تاکید‬ ‫کرد‪.‬محسنی اژ ه ای در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشاره به تداوم مبارزه دستگاه قضا با فساد در دوره‬ ‫تحول و تعالی گفت‪ :‬تا کنون عمدتا با افراد مفسد و‬ ‫مجرم برخورد کرد ه ایم که این مسیر ادامه خواهد داشت‬ ‫اما مادامی که ریشه فساد خشکانده نشود و بسترهای‬ ‫فساد وجود داشته باشند‪ ،‬فساد برچیده نمی شود‪.‬‬ ‫محسنی اژ ه ‪‎‬ای با اشاره به دیدار روز گذشته همسر‬ ‫یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد‬ ‫بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده‪،‬‬ ‫این موضوع را که فردی از سال ‪ ۹۶‬در بازداشت باشد و‬ ‫دو سال فقط پروند ه ‪‎‬اش درگیر حل اختالف باشد‪ ،‬غیر‬ ‫قابل قبول و دردناک دانست‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت اخالقی‬ ‫همکاران قضایی در برابر خسار ت‪ ‎‬های مادی و معنوی‬ ‫وارده به افراد در صورت کوتاهی در حسن انجام وظیفه‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این که یک پرونده در تجدیدنظر نقض شود‬ ‫یا ماده ‪ ۴۷۷‬ان پذیرفته شود کافی نیست و اگر در یک‬ ‫پرونده حق کسی تضییع شود‪ ،‬نمی‪ ‎‬توانیم نزد خدا و مردم‬ ‫پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫محسنی اژ ه‪ ‎‬ای به مسئوالن حفاظت و اطالعات قوه‬ ‫قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تاکید کرد به صورت‬ ‫موردی به سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن‬ ‫پرونده‪ ،‬حکم خالف شرع و قانون صادر کرد ه ‪‎‬اند و‬ ‫از ا ن ها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده‬ ‫تصمیم و رای ا ن ها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده‬ ‫است‪.‬هشدار به مردم درباره کالهبرداری جدید پیامکی‬ ‫به اسم ابالغیه قوه قضاییه‬ ‫در این نشست‪ ،‬عیسی زار ع‪ ‎‬پور رئیس مرکز امار و‬ ‫فناوری اطالعات قوه قضاییه با هشدار به مردم درباره‬ ‫کالهبرداری جدید پیامکی به اسم ابالغیه قوه قضاییه با‬ ‫شمار ه‪ ‎‬های جعلی و لینک ‪‎‬های الصاقی به پیامک‪ ‎‬ها‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬قوه قضاییه هیچ پیامکی حاوی لینک یا مطالبه وجه‬ ‫به منظور رویت ابالغیه‪ ‎‬های قضایی برای مردم ارسال‬ ‫نمی‪ ‎‬کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬سرشمار ه ‪‎‬های رسمی قوه قضاییه برای‬ ‫ارسال پیامک عمومی را ‪۱۰۰۰۴۹۹ ،۱۰۰۰۴۹۰ ،۱۰۰۰۴۹‬‬ ‫و ‪ ۵۰۰۰۴۹‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫حجت ‪‎‬االسالم والمسلمین حسن درویشیان رئیس‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به دستور رئیس‬ ‫قوه قضاییه برای برخورد با مدیران دستگا ه‪ ‎‬هایی که به‬ ‫موقع به کار مردم رسیدگی نکرده و باعث معطل شدن‬ ‫ا ن ها می‪ ‎‬شوند‪ ،‬اعالم کرد از هفته گذشته هیا ت ‪‎‬هایی‬ ‫در تهران و استا ن‪ ‎‬ها برای بازدید سرزده از اداراتی که‬ ‫بیشترین میزان مراجعات مردمی را دارند اعزام شدند تا با‬ ‫عوامل خاطی در دستگا ه‪ ‎‬ها برخورد کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین از را ه‪ ‎‬اندازی گشت ‪‎‬های ویژه مبارزه‬ ‫ با گرانفروشی در استا ن ‪‎‬ها با همکاری سازمان بازرسی و‬ ‫ادارت صمت و سازمان تعزیرات از هفته گذشته برای‬ ‫نظارت بیشتر بر بازار خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گزارشی‬ ‫از اخرین وضعیت رسوب کاال در گمرک بندر امام‬ ‫خمینی (ره) ارائه کرد که هفته گذشته از سوی رئیس‬ ‫دستگاه قضا مامور بررسی ان شده بود و اظهار داشت‪:‬‬ ‫پس از اعزام هیات ویژه سازمان بازرسی به بندر امام‬ ‫خمینی (ره) روند ترخیص یک و نیم میلیون تن کاالی‬ ‫اماده بارگیری سرعت گرفته و روزانه ‪ ۱۰‬هزار تن‬ ‫افزایش یافته و اکنون برای حمل این نهاد ه ‪‎‬های دامی‬ ‫به اندازه نیاز کشور مشکلی وجود ندارد و فقط باید بر‬ ‫روند ان نظارت بیشتری داشت‪.‬‬ ‫که ستیز و مقابله با تکنولوژی بی ثمر است و در حکم نبرد‬ ‫با اسیاب بادی است! جهان به زودی شاهد توسعۀ اینترنت‬ ‫ماهواره ای خواهد بود‪ ،‬پدیده ای که نه کنترل پذیر و نه قابل‬ ‫محدودسازی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تجربۀ تلخ و زیانبار مقابله با نوار‬ ‫کاست‪ ،‬دستگاه ویدئو‪ ،‬دیش ماهواره‪...‬و سرانجام تن دادن به‬ ‫همۀ انها پس از تحمیل هزینه های سنگین روانی و فرهنگی‬ ‫به جامعه و برانگیختن خشم عموم را در مورد اینترنت تکرار‬ ‫کردن‪ ،‬نشانی جز تداوم لجبازی به قصد تخریب اعصاب ملت‬ ‫ندارد!»‬ ‫* در طرح صیانت از اینترنت ملی هزاران میلیارد تومان‬‫رانت نهفته است که خود می تواند فساد زا و در نتیجه غیر‬ ‫قابل قبول باشد‪.‬نکته دیگری که یکی از نمایندگان مطرح کرده‬ ‫است دامی است که ممکن است برای دولت جدید پهن شده‬ ‫باشد و به اعتماد عمومی نسبت به این دولت صدمات جدی‬ ‫وارد کند‪.‬همانطور که شاهد بودیم مردم به اقای رئیسی اعتماد‬ ‫کردند و به ایشان رای دادند و تصویب طرح های این چنینی‬ ‫برای اجرا در دولت یک خسارت زیان بار و بزرگ برای کشور‬ ‫و اینده ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫سرلشکر سالمی‪:‬‬ ‫حنایامریکادیگر‬ ‫رنگیندارد‬ ‫فرماندهکلسپاهبابیاناینکهامریکابرایهمهملتهایجهان‬ ‫جزفقروعقبماندگیوتاراجثروتشانچیزدیگرینداشتهاست‬ ‫گفت‪:‬حنایامریکادیگردرایرانرنگینداردومافداییانملت‬ ‫ایرانهستیم‪.‬‬ ‫سردارسرلشکرپاسدارحسینسالمیفرماندهکلسپاه‬ ‫پاسدارانانقالباسالمیامروز‪ ۴‬مرداددریادوارهشهدایعملیات‬ ‫غرورافرینمرصادکهدرمرکزفرهنگیوموزهدفاعمقدسمرصاد‬ ‫باحضورخانواده هایمعظمشهدا‪،‬پیشکسوتاندفاعمقدسومردم‬ ‫شهیدپرورووالیتمداراستانکرمانشاه‪،‬درتنگهمرصاد(چهارزبر)‬ ‫بارعایتپروتکل هایبهداشتیبرگزارگردید‪،‬بهتبییننقشنفاق‬ ‫قبلوبعدازانقالبپرداختوگفت‪:‬اینروزهابایدرشادت‬ ‫رزمندگانومقاومتومظلومیتمردماستانکرمانشاهبهویژهمردم‬ ‫قصرشیرین‪،‬سرپلذهاب‪،‬داالهو‪،‬گیالنغربواسالمابادغرب‬ ‫کهدردوراندفاعمقدسایستادگیومقاومتکردندوموردظلم‬ ‫منافقینکوردلقرارگرفتند‪،‬بیشتردرمجالسومحافلموردبحث‬ ‫قرارگیرد‪.‬‬ ‫فرماندهکلسپاهبااشارهبهدشمنیمنافقیندرسال هایاول‬ ‫انقالباسالمیادامهداد‪:‬انقالباسالمیدرحیاتپربرکتخود‬ ‫بارهابانفاقدستوپنجهنرمکردهاستوبعدازاینکهمنافقاندر‬ ‫سال هایاولانقالبدردستهبندی هایسیاسیجاییپیدانکردند‬ ‫دستبهترورهایناجوانمردانهزدند‪.‬‬ ‫سرلشکرسالمیافزود‪:‬عملیاتغرورافرینمرصادباعث‬ ‫رسواییمنافقانشدوبرهمگانثابتشدکهان هابهدنبالنفاق‬ ‫ودشمنیبودندکهخوشبختانهدراینعملیاتبارشادتمردمو‬ ‫رزمندگانشکستسنگینیمتحملشدند‪.‬‬ ‫فرماندهکلسپاهتصریحکرد‪:‬هیچملتیبدونجهادوجنگ‪،‬‬ ‫ایستادگیومقاومتبهبرکتوقدرتنمی رسدواگرایستادگی‬ ‫درمقابلدشمناننباشد‪،‬عزتوامنیتوقدرتدرجامعهازبین‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ویاظهارکرد‪:‬منافقینکسانیبودندکهدرانزمانبهدشمنان‬ ‫خونخوارملتایراناسالمیپناهبردندومقابلماایستادندتانظام‬ ‫اسالمیراسرنگونکنند‪،‬ولیملتمقامایراناسالمیایستادوبا‬ ‫کمترینامکاناتپیروزشد‪.‬‬ ‫سرلشکرسالمیادامهداد‪:‬رزمندگانمادرسال‪ ۶۷‬حماسه‬ ‫ماندگاروافتخاریعظیمافریدندوسندزریندیگریرادرتاریخ‬ ‫انقالببرایایندگانبهجاگذاشتند؛لذابایددرپاسداشتاینشهدا‬ ‫ازهیچتالشیفروگذارنکنیم‪.‬‬ ‫تماهستند‪،‬‬ ‫سردارسالمیبابیاناینکهشهداتصویرگرعز ‬ ‫گفت‪:‬بدوناینعزیزانمامقتدرومستقلنخواهیمبود‪.‬شهدا‬ ‫مسیریبرایازادیمسلمانازبردگیمدرنساختند‪.‬امروزبه‬ ‫برکتشهداهمهجهاناسالمبهمیدانجهادتبدیلشدهاست‬ ‫ومستکبراندرحالفرارهستند‪.‬فرماندهکلسپاهبابیاناینکه‬ ‫شهدااگاهیبخشهستندوهمچونچراغدرشبهایتیره‬ ‫راهرانشانمانمیدهند‪،‬گفت‪:‬امروزلبنانوحزباهللدرمقابل‬ ‫صهیونیستهامقتدروقدرتمندایستادهاندوهرگاهدشمنبخواهد‬ ‫حرکتیکند‪،‬حزباهللانهارادرهماناغازخفهمیکند‪.‬سرلشکر‬ ‫سالمیبابیاناینکهامریکابرایهمهملتهایجهانجزفقرو‬ ‫عقبماندگیوتاراجثروتشانچیزدیگرینداشتهاستگفت‪:‬‬ ‫حنایامریکادیگردرایرانرنگینداردومافداییانملتایران‬ ‫هستیم‪.‬ویازدوراندفاعمقدسبهعنوانیکسرمایهاصیلانقالب‬ ‫اسالمینامبردوگفت‪:‬شهدانیزجزوسرمایههایزندهوجاودانه‬ ‫ملتونظامبودهکهبایدایثار‪،‬فداکاریورشادتانهاپاسداشته‬ ‫شود تا روح فداکاری‪ ،‬وفاداری و ایثار به عنوان یک ارزش حفظ‬ ‫ودرجامعهاسالمیایرانماندگارشود‪.‬سردارسالمیاظهارکرد‪:‬‬ ‫تثبیتدالوری‪،‬فداکاری‪،‬جانبازیوشجاعتشهداورزمندگان‬ ‫دوراندفاعمقدسوانتقالانبهنسلهایبعدیبابرگزارییادواره‬ ‫شهداامکانپذیراست‪.‬فرماندهکلسپاهپاسدارانبابیاناینکهشهدااز‬ ‫جنسجاودانگیوحیاتهستندگفت‪:‬برگزاریچنینمحفلییک‬ ‫توفیقالهیاستچراکهشهداهمیشهزندهاند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬شهادتیکتصادفنیستبلکهیکقاعدهویک‬ ‫گزینشالهیویکمعاملهاستوبدونتردیداینشهدانزداهل‬ ‫اسمانشناختهترازاهلزمینهستند‪.‬سرلشکرسالمیخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬اکنونکهدشمنانمتوجهشد هاندکهازطریقجنگسخت‬ ‫نمی توانندملتایرانراشکستدهندبهتوطئه هایدیگرمانند‬ ‫تحریم هایاقتصادیرویاوردهومی خواهندبااعمالتحریمو‬ ‫فشارهایاقتصادیملتراازایننظامبگیرندوبیزارکننداماباید‬ ‫بدانند‪،‬تحریم هایاقتصادیشایدبهظاهرملتراتحتفشارقرار‬ ‫داده‪،‬اماپیروزیایراناسالمیرابدنبالخواهدداشت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخرینوضعیتپرونده«حمیدصفت»‬ ‫وکیل حمید صفت اخرین جزییات پرونده موکلش را تشریح کرد‪.‬شاهرخی وکیل حمید صفت جلسه دادگاه به خوبی برگزار شد‪.‬اخرین وضعیت پرونده «حمید صفت»وی افزود‪:‬در این جلسه موکلم حضور‬ ‫داشت و دفاعیات خوب و کاملی انجام داد و مطالب خودش را به صوررت صادقانه مطرح کرد اما اولیای دم پرونده در دادگاه حضور نداشتند و وکالی انها مطالب خود را به دادگاه ارائه کردند‪.‬این وکیل‬ ‫دادگستری گفت‪ :‬تیم سه نفره وکالی حمید صفت که بنده یکی از انها هستم دفاعیات مربوط به پرونده را به صورت کتبی و شفاهی به دادگاه ارائه کردند‪.‬شاهرخی بیان کرد‪:‬قاضی رحمانی قاضی رسیدگی‬ ‫کننده به پرونده نیز دادگاه را به خوبی مدیریت کرد و فرصت دفاع به طرفین داد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬به دلیل ابهاماتی که در پرونده کمیسیون پزشکی وجود دارد قاضی رحمانی در جلسه امروز دستور صدور استعالمی‬ ‫را از کمیسیون ‪ ۱۱‬نفره را صادر کرد‪ ،‬بعد از این که پاسخ استعالم داده شود جلسه بعدی دادگاه برگزار می شود‪.‬این وکیل دادگستری بیان کرد‪:‬ما خوش بین هستیم و دادگاه امروز خوب برگزار شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5 -‬مرداد ‪1400‬شماره ‪1396‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫حضور روانشناسان حوزه کودک و نوجوان‬ ‫در تولید یک اثر جذاب و گیرا موثر است‪/‬‬ ‫دوبله در اثار کودک و نوجوان سطحی شده‬ ‫علیرضا تبریزی در گفت و گو با خبرگزاری برنا؛‬ ‫علیرضا تبریزی روانشناس حوزه کودک و نوجوان‬ ‫با خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا در‬ ‫خصوص تاثیرگذاری رسانه ها روی کودک و نوجوان‬ ‫گفت و گو کرد که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫رسانه ها چقدر می توانند روی وضعیت روحی و‬ ‫روانی کودکان و نوجوانان موثر باشد؟‬ ‫در روزگار جدید زمانی که می خواهیم تعداد نفرات‬ ‫یک خانواده را شمارش کنیم غیر از تعداد فرزندان یک‬ ‫خانواده رسانه ها را هم به عنوان عضوی از خانوده شمارش‬ ‫می کنیم‪ .‬درواقع رسانه هایی مانند تلویزیون‪ ،‬موبایل و‪....‬‬ ‫یکی از اعضای خانوده شده اند به طوری که هم از خانوده‬ ‫تاثیر می گیرند و هم روی خانوده تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫بنابراین اگر بخواهیم متوجه شویم که تاثیر رسانه در‬ ‫خانواده تا چه اندازه است می توان گفت که به اندازه یکی‬ ‫از اعضای خانواده تاثیر گذار است که ممکن است شرایط‬ ‫زندگی را بهتر یا بدتر کند‪.‬‬ ‫ایا در شبکه نمایش خانگی اثار مناسبی برای این‬ ‫گروه سنی داریم؟‬ ‫اثار مناسب برای این گروه سنی وجود دارد منتها‬ ‫اثار باید به دو بخش تقسیم شود‪ .‬بخش اول اثار ایرانی و‬ ‫بخش دوم اثار خارجی‪.‬‬ ‫اثار خارجی بعضا با فرهنگ ما سازگار هستند و گاهی‬ ‫هم هیچ سازگاری در ان ها وجود ندارد‪ .‬مسئله ای که‬ ‫در حال حاضر وجود دارد این است که دوبله فیلم ها و‬ ‫انیمیشن هایی که به اسم کودک و نوجوان در رسانه هایی‬ ‫مانند فیلیمو و نماوا پخش می شود ویژه کودک و نوجوان‬ ‫نیست و رسما دوبله ای که روی ان ها صورت گرفته‬ ‫برای بزرگساالن مناسب است و می توان گفت که سطحی‬ ‫هستند در حقیقت زمانی که کودکان و نوجوانان پای‬ ‫انیمیشن و برنامه های مخصوص می نشینند جز تکه کالم‬ ‫های بزرگساالنه چیز دیگری یاد نمی گیرند که متاسفانه‬ ‫چنین چیزی می تواند دردسر درست کند‪ .‬او در ادامه‬ ‫بیان کرد‪ :‬از طرفی دیگر تولیدات داخلی کیفیت الزم و‬ ‫جذابیت الزم را ندارد چراکه معموال انقدر هزینه ای بابت‬ ‫انیمیشن پرداخته نمی شود و عالوه بر ان فرزندان عالقه‬ ‫مند نیستند که تولیدات داخلی را نگاه کنند و برای ان ها‬ ‫این دست از اثار داخلی هیچ جذابیتی ندارد اما این به این‬ ‫معنی نیست که هیچ محصول مفیدی وجود ندارد اتفاقا‬ ‫برنامه ها و انیمیشن های جذاب و مفید نیز تولید شده است‬ ‫که این قشر از جامعه می توانند پای تماشای این دست از‬ ‫اثار بنشینند‪.‬‬ ‫چه دلیلی دارد که شبکه های تخصصی که برای‬ ‫کودکان و نو جوانان برنامه تولید می کنند موفقیت الزم را‬ ‫کسب نکردند؟‬ ‫به این دلیل که تولید یک محتوای اثر بخش نیاز به‬ ‫محدودیت هامانعبزرگیبرای‬ ‫جهانیشدنبازیگرانماهستند‬ ‫خسرو دهقان منتقد سینما و تلویزیون در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار برنا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حضور‬ ‫فیلم های ایرانی در جشنواره های جهانی با عباس‬ ‫کیارستمی اغاز شد و به نوعی او این راه را‬ ‫برای سینمای ما باز کرد‪ .‬اگر نگاهی به تاریخ‬ ‫سینمای ما داشته باشیم متوجه می شویم که پیش‬ ‫از کیارستمی فیلم هایی که به جشنواره های جهانی‬ ‫راه پیدا کرده اند به اندازه تعداد انگشتان یک‬ ‫دست هستند و بعد از کیارستمی کم کم با ظهور‬ ‫فیلمسازان متعدد که در جشنواره های جهانی نیز‬ ‫حضور دارند مواجه هستیم‪.‬‬ ‫دهقان خاطرنشان کرد‪ :‬پس از موفقیت های‬ ‫عباس کیارستمی سینمای ما مورد توجه قرار‬ ‫گرفت و البته در کنار این مسئله تعداد جشنواره ها‬ ‫نیز در دنیا هر روز رو به افزایش بود و این به ما‬ ‫کمک می کرد که فرصت بیشتری برای ورود‬ ‫به این رویدادها داشته باشیم‪ .‬سال های ابتدایی‬ ‫حضور ما در جشنواره های دنیا یا همان سال های‬ ‫پیش از انقالب تعداد جشنواره ها بسیار اندک‬ ‫بود و تنها فستیوال های برلین‪ ،‬ونیز‪ ،‬کن و‪...‬‬ ‫بودند که فیلم ها برای راه یافتن به این رویدادها‬ ‫رقابت می کردند اما امروز جشنواره ها به قدری‬ ‫زیاد شده اند که تقریباً در تمام روزهای سال‬ ‫چند جشنواره در نقاط مختلف دنیا در حال‬ ‫برگزاری هستند و این جشنواره ها مثل مغازه های‬ ‫سوپرمارکت که سعی دارند از هر جنسی در مغازه‬ ‫داشته باشند تا مشتری جذب کنند سعی دارند‬ ‫از سینمای ایران نیز فیلم هایی داشته باشند و هر‬ ‫چقدر که بتوانند بخش بین المللی شان را پربارتر‬ ‫کنند می توانند جشنواره شان را پر سر و صداتر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امروز فضا برای حضور در‬ ‫رویدادهای جهانی به خوبی مهیا است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال من دانشجویی داشتم که در اتاق خانه شان‬ ‫یک فیلم ساخت از ان اتاق بیرون نیامد اما‬ ‫فیلمش در کره جنوبی جایزه گرفت و به خوبی‬ ‫دیده شد‪ .‬هر جشنواره نگرشی دارد و اگر‬ ‫معیار و مالک هایش برای جایزه دادن را دنبال‬ ‫کنیم می توانیم متوجه شویم که این جشن ها و‬ ‫جشنواره ها به چه فیلم هایی توجه دارند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال کشف فیلم های مورد عالقه اسکار کار‬ ‫سختی نیست‪ ،‬این اکادمی به فیلم هایی با ساختار‬ ‫ملودرام توجه دارد و قصه هایی که با حزن و اندوه‬ ‫روایت می شوند مورد توجه اسکار قرار می گیرند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «جدایی نادر از سیمین» نیز چنین‬ ‫ویژگی هایی دارد و دیدیم که توانست جایزه‬ ‫بهترین فیلم بین المللی را از ان خود کند‪.‬‬ ‫دهقان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد‪ :‬اما‬ ‫پیدا کردن رویکرد و سیاست های جشنواره فیلم‬ ‫کن کار بسیار سختی است و نمی توان به راحتی‬ ‫دست این جشنواره را خواند‪ .‬اگر نگاهی به تاریخ‬ ‫کن داشته باشیم می بینیم که هر سال به فیلمی با‬ ‫ساختار‪ ،‬موضوع و رویکردی جدید جایزه داده‬ ‫و به نوعی نمی توان منحنی مشخصی برای این‬ ‫جشنواره ترسیم کرد و گفت که کن در این مسیر‬ ‫حرکت می کند و این متفاوت بودن رویکرد را‬ ‫حتی در ترکیب هیئت داوران نیز می توان دید‬ ‫که یک سال کلینت ایستوود رئیس هیئت داوران‬ ‫است و یک سال اسپایک لی و افراد حتی به‬ ‫لحاظ سینمایی هم هیچ ربطی به هم ندارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اصغر فرهادی قطعاً فیلمساز با‬ ‫استعداد و توانایی است و بازیگرانی که با او کار‬ ‫می کنند و دیگر عوامل هم امکان دیده شدن‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬شاید پرداختن به مسئله قضاوت‬ ‫که به نوعی مهم ترین و مرکزی ترین عنصر و تِم‬ ‫جاری در فیلمش به حساب می اید اصلی ترین‬ ‫عاملی بوده که فرهادی را امروز به چنین فیلمساز‬ ‫مهمی تبدیل کرده است چرا که این موضوع یک‬ ‫موضوع جهان شمول بوده و مسئله ای ظریف و‬ ‫حساس است که فرهادی در پرداختن به ان تسلط‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دهقان در پایان درباره عدم موفقیت بازیگران‬ ‫ایرانی برای حضور در پروژه های خارجی‬ ‫گفت‪ :‬بازیگران ایرانی که در فیلم های موفق‬ ‫حاضر می شوند به اندازه کارگردان ها امکان‬ ‫دیده شدن و همکاری با پروژه های جهانی را‬ ‫ندارند و فکر می کنم یکی از اصلی ترین دالیل‬ ‫ان به محدودیت های موجود در کشورمان‬ ‫مربوط می شود‪ .‬به هر حال بازیگران زن به لحاظ‬ ‫پوشش برای حضور در پروژه های خارجی با‬ ‫محدودیت های بسیاری مواجه هستند و بازیگران‬ ‫مرد نیز تا حدی محدودیت هایی به این شکل‬ ‫دارند که قطعاً برای ایجاد شرایط همکاری‬ ‫بازیگران ما با سینماگران خارجی سد بزرگی به‬ ‫حساب می اید‪ .‬نکته دیگر شاید به مسائل دیگری‬ ‫مثل فیزیک و چهره و عدم توانایی بازیگران ما‬ ‫با بازیگران خارجی برگردد که قطعاً تاثیرگذار‬ ‫هستند وگرنه در سینمای ما بازیگران خوبی‬ ‫حضور دارند که قابلیت های باالیی برای جهانی‬ ‫شدن در ان ها می توان دید‪.‬‬ ‫هزینه زیاد دارد یعنی زمانی که یک شرکت قرار است‬ ‫انیمیشن جذاب امروزی بسازد باید بسیار زیاد هزینه کند و‬ ‫متاسفانه این هزینه به دلیل قوانین کپی رایت و ‪ ....‬ان طور‬ ‫که باید در ایران انجام نمی شود و روانشناسان هم به اندازه‬ ‫کافی حضور پیدا نمی کنند تا روی محتوا تاثیر گذار باشند‬ ‫و ان ها را هدف دار کنند‪ .‬انتظار می رود که مهارت های‬ ‫زندگی را به شکل یک انیمیشن جذاب برای مقاطع سنی‬ ‫مختلف ساخت اما متاسفانه به این دلیل که چنین چیزی‬ ‫موجود نیست ان ها مجبور هستند به کلیشه ها بپردازند و‬ ‫چنین چیزی باعث می شود که اثار خروجی خوبی نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه تولیدات خارجی با مناسبات فرهنگی‬ ‫ما همسو نیست و فضای مجازی هم فضای مناسبی نیست‬ ‫ایا کمبود تولیدات سرگرم کننده در وضعیت روحی و‬ ‫روانی کودکان و نوجوانان تاثیر بدی نمی گذارد؟‬ ‫لزوما فکر اینکه هر محتوایی که از خارج از ایران وارد‬ ‫کشور ما می شود و با فرهنگ ما سازگار نیست اشتباه‬ ‫است‪ .‬بعضا برخی از فاکتور ها ممکن است با فرهنگ ما‬ ‫سازگاری نداشته باشد و برخی دیگر سازگاری دارد‪.‬‬ ‫به عنوان سوال اخر چه توصیه ای برای بهتر شدن‬ ‫تولیدات کودک و نوجوان چیست؟‬ ‫اول اینکه محتوا و هدف تولید به یک محتوای‬ ‫اموزشی و سرگرم کننده حتما با نظارت روانشناسی که در‬ ‫همان حوزه فعالیت کرده است انجام بگیرد‪ .‬و فاکتورهایی‬ ‫که به همراه دارد برای جامعه امروزی و تاریخ کنونی‬ ‫مناسب باشد دوم اینکه در کنار ان باید هزینه مناسبی هم‬ ‫انجام گیرد که کیفیت الزم را از ان خود کند تا بتواند با‬ ‫انیمیشن و فیلم های خارج از ایران رقابت کند‪ .‬در نتیجه‬ ‫این دو مورد در کنار هم می تواند کار جذابی را ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‪32‬هزار میلیارد تومان خسارت و‬ ‫‪۴۴‬هزار نفر بیکار‬ ‫خسارت مالی صنعت گردشگری ایران در دوران‬ ‫کرونا فراتر از ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان شده و امار بیکاری‬ ‫در این صنعت‪ ،‬طبق اعالم معاونت گردشگری‪ ،‬به بیش از‬ ‫‪ ۴۴‬هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش معاونت گردشگری که به طور‬ ‫اختصاصی در اختیار این خبرگزاری قرار داده است‪،‬‬ ‫بیشترین امار بیکاری و خسارت مالی به «مراکز اقامتی»‬ ‫مربوط می شود‪ .‬این امارها از بازه زمانی اسفندماه سال ‪۹۸‬‬ ‫که سرایت ویروس کرونا در ایران تایید شد تا بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬بیش از ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان زیان مالی‬ ‫فقط به مراکز اقامتی وارد شده است و بیش از ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫نفر در این بخش بیکار شد ه اند‪.‬‬ ‫دفاتر خدمات مسافرتی نیز با بیش از یک هزار میلیارد‬ ‫تومان خسارت و بیش از شش هزار نفر بیکار‪ ،‬دومین گروه‬ ‫زیا ن دیده در صنعت گردشگری از دوران کرونا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مراکز بین راهی‪ ،‬مراکز پذیرایی‪ ،‬اقامتگا ه های‬ ‫بومگردی‪ ،‬راهنمایان گردشگری و موسسات اموزشی‬ ‫ِ‬ ‫ترتیب میزان زیان مالی و بیکاری‪ ،‬از دیگر گرو ه های‬ ‫به‬ ‫خسار ت دیده در صنعت گردشگری به شمار می ایند‪.‬‬ ‫در جدول زیر به تفکیک میزان خسارت مالی و امار‬ ‫بیکاری ا ن ها در بیشتر از یک سال گذشته مشخص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ـ گفته برای‬ ‫حمایت از این صنعت دو بسته اختصاص داده شده که‬ ‫امهال مالیات بر درامد و بر ارز ش افزوده‪ ،‬تعویق سه ماهه‬ ‫بازپرداخت اقساط تسهیالت بانکی‪ ،‬امهال پرداخت ‪۲۳‬‬ ‫درصد بیمه حق کارفرما و امکان استفاده از تسهیالت‬ ‫بانکی با نرخ سود ‪ ۱۲‬درصد از ان جمله بود‪.‬‬ ‫طبق گزارش معاونت گردشگری‪ ،‬در مرحله نخست‬ ‫برای ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۱۵۲‬نفر شاغل در این بخش‪۱۰۱۹۲.۶۶ ،‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت درخواست شده بود که ‪۶۱۱۰.۷۴‬‬ ‫میلیارد ریال ان پرداخت شد‪ .‬با تغییر عنوان بسته حمایتی‬ ‫از اشتغا ل محور به بنگا ه محور‪ ۱۱۲۵۱ ،‬فقره پرونده برای‬ ‫تسهیالتی به مبلغ ‪ ۸۲۵۳.۵۶‬میلیارد ریال باز شد که‬ ‫‪ ۴۷۸۹.۰۸‬میلیارد ریال ان پرداخت شد‪.‬‬ ‫جریان پرداخت این تسهیالت حمایتی‪ ،‬کارشکنی‬ ‫بانک ها از اجرای مصوبات‪ ،‬بسیاری از فعاالن گردشگری‬ ‫را شاکی کرده است‪ .‬بسیاری از فعاالن این حوزه معتقدند‬ ‫بسته حمایتی دولت در دوران کرونا ناکارامدترین‬ ‫حمایت بوده که بسیاری از فعاالن را زیر قرض و‬ ‫بدهکار ی های سنگین برده است‪.‬‬ ‫هادیعامل‪:‬‬ ‫تا به اینجا خوب است‪ .‬مطالعه و ورزش می کنیم و نتیجه کشتی‬ ‫ها را مرور می کنیم‪.‬‬ ‫عامل گفت‪ :‬تا دو ـ سه روز دیگر درخواست می دهیم تا‬ ‫زودتر مرخصمان کنند اگر هم اجازه ندهند‪ ،‬قرنطینه ما شنبه‬ ‫اینده به اتمام می رسد و می توانیم سرکار و سالن ها برویم‪ .‬از‬ ‫روز یکشنبه هم کشتی ها اغاز می شوند و امیدوارم این افتخار‬ ‫را داشته باشم که برای هموطنانم گزارش کنم‪ .‬ان شاءاهلل این‬ ‫گزارش ها با پیروزی های ورزشکارانمان همراه باشد و دل مردم‬ ‫هم شاد شود‪.‬‬ ‫این گزارشگر پیشکسوت سپس از حضور چند دوره ای‬ ‫خود در بازی های المپیک گفت و در توضیحاتی یاداور شد‪:‬‬ ‫من از سال ‪ ۱۹۹۶‬المپیک اتالنتای امریکا که اقای رسول‬ ‫خادم طال گرفتند‪ ،‬اقای جدیدی نقره و اقای امیررضا خادم‬ ‫برنز‪ ،‬افتخار داشتم که گزارش کنم‪ .‬المپیک سیدنی هم دومین‬ ‫المپیکی بود که حضور داشتم‪ .‬پس از ان المپیک اتن بود‪.‬‬ ‫چهارمین حضورم به المپیک پکن برمی گشت‪ ،‬پنجمین حضور‬ ‫در المپیک لندن‪ ،‬ششمین ریو برزیل و این هفتمین المپیک‬ ‫است که در توکیو هستم‪ .‬خیلی دوست داشتم هفتمین المپیک‬ ‫را هم حضور داشته باشم‪ .‬خود المپیک جلوه و زیبایی خاصی‬ ‫دارد و مودت و پیوند همه ی کشورها را نشان می دهد‪ .‬حس‬ ‫خوبی را به ادم می دهد‪ .‬اینکه انسان ها می توانند با ارامش در‬ ‫یک مکان و در شرایط برابر با هم رقابت می کنند که روز به‬ ‫روز مردم کره زمین ان شاءاهلل به هم نزدیکتر و با هم دوست تر‬ ‫باشند‪ .‬عامل درباره ی المپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو اظهار کرد‪ :‬مردم‬ ‫ژاپن خوشحال هستند‪ .‬انها انسان های زحمت کشی اند‪ .‬زمانی‬ ‫که برای برگزای المپیک برنده شدند‪ ،‬شادمانی بسیاری کردند‬ ‫و از چند سال پیش مقدمات کار را فراهم کردند و حاال مجبور‬ ‫شدند که المپیک را برگزار کنند‪ .‬به هر حال این المپیک با‬ ‫المپیک های دیگر متفاوت است؛ از این جهت که که مجبورند‬ ‫هم برای خبرنگاران و هم برای ورزشکاران و هم همه ی مردم‬ ‫که نمی توانند بیایند و المپیک را تماشا کنند‪ ،‬محدویت هایی‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬ویروس کرونا نظم کره ی زمین را به هم زده و به‬ ‫اعتقاد من نظم المپیک را هم به هم زده است‪.‬عامل در پایان به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬شایعه هایی شده بود که من هم به کرونا مبتال شدم و‬ ‫خیلی از مردم پیگیر و ناراحت بودند و دنبال این بودند که اصال‬ ‫ایا من می توانم کشتی ها را گزارش کنم یه نه‪ .‬من وظیفه خودم‬ ‫را خیلی سنگین تر می دانم و امیدوارم لیاقت این همه مهربان‬ ‫مردم را داشته باشم‪ .‬فکر نمی کردم مردم این همه پیگیر حالم‬ ‫باشند‪ .‬به هر حال من یک گزارشگر ساده و خاک پای مردم‬ ‫هستم و قول می دهم با صداقت و عشق برایشان گزارش کنم‪.‬‬ ‫کروناندارم‪/‬بهگزارش‬ ‫کشتیهامیرسم‬ ‫هادی عامل ـ گزارشگر اعزامی صداوسیما به المپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ـ که این روزها در توکیو در قرنطینه به سر می برد‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینکه به کرونا مبتال نشده‪ ،‬از شرایط خود گفت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ویروس کرونا این روزها نظم کره زمین را به هم زده و به اعتقاد‬ ‫من نظم المپیک را هم به هم زده است‪.‬‬ ‫هادی عامل در گفت و گویی با ایسنا‪ ،‬درباره ی وضعیت‬ ‫خود با تاکید بر اینکه به کرونا مبتال نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما در‬ ‫اینجا در هتل در قرنطینه هستیم‪ .‬قرنطینه در هتل ما‪ ،‬ان سختی‬ ‫قرنطینه اقای عبداهلل روا را ندارد‪ .‬ان شرایط‪ ،‬خاص افرادی است‬ ‫که تست کرونای انها مثبت است و مبتال شده اند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫حال عمومی اقای روا هم خوب است اما در قرنطینه شرایط‬ ‫سخت تر است‪ .‬اما ما در هتل اجازه داریم پایین بیایم و اگر‬ ‫خریدی داشته باشیم در عرض ‪ ۱۵‬دقیقه انجام بدهیم‪ .‬در عین‬ ‫حال دوستانمان در هتل هستند و می توانیم با انها گپ بزنیم؛‬ ‫بنابراین شرایط انقدر سخت و خسته کننده نیست‪.‬‬ ‫این گزارشگر اعزامی به توکیو در عین حال خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به هر حال این شرایط‪ ،‬از ان چیزی که سالن می رفتیم‬ ‫و گزارش تهیه می کردیم‪ ،‬سخت تر است‪ .‬نیروهایمان کمتر‬ ‫شده و فشار روی برخی ها بیشتر است و از این جهت ناراحت‬ ‫هستیم‪ .‬ما هر روز تست می دهیم و تا همین امروز تستمان منفی‬ ‫بوده است‪ .‬من و اقای شهرام نوروزی‪ ۱۳ ،‬ساعت از استانبول‬ ‫تا توکیو کنار هم بودیم اما مراعات کردیم و ماسک زدیم‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۳‬ساعت در کنار فردی بودیم که ناقل بوده است اما‬ ‫تستمان منفی بود؛ البته اقای روا خودش هم خبر نداشته است‬ ‫که مبتال به کرونا شده‪ .‬من به همراه چهار نفر دیگر در فرودگاه‬ ‫که امدیم‪ ،‬تستمان منفی بود‪ .‬فقط تست اقای روا مثبت بود که‬ ‫پس از این اتفاق‪ ،‬ایشان جای دیگر رفتند‪ .‬در حال حاضر نیز‬ ‫خوشبختانه حال عمومی ایشان خوب است‪ .‬من و اقای نوروزی‬ ‫کنار او بودیم و به همین دلیل ما را به چشم کسانی که تستشان‬ ‫مثبت است‪ ،‬می بینند‪ ،‬اما با یک درجه تخفیف که فقط در هتل‬ ‫خودمان می توانیم ازاد باشیم‪ .‬همچنان تست می دهیم و حالمان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5 -‬مرداد ‪1400‬شماره ‪1396‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫معاونوزیرراهوشهرسازیدرگذشترییسبنیادمسکنراتسلیتگفت‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری ایران در پیامی درگذشت علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی را تسلیت گفت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا به نقل از وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری ایران در پیامی درگذشت علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی را تسلیت گفت‪.‬متن پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫باسمه تعالی‪-‬انا هلل و انا الیه راجعون‪-‬ضایعه درگذشت برادر عزیز و مدیر جهادی مرحوم مهندس علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی که طی سال های متمادی در سنگرهای مختلف به کشور و نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی خدمت نمودند موجب تاسف و تاثر فراوان گردید‪.‬‬ ‫خاطرات خوب همکاری با این چهره خدوم و پرتالش بویژه در حوزه ساخت مسکن محرومین برای همیشه در ذهن اینجانب ماندگار است‪.‬‬ ‫به نوبه خود این فقدان را به خانواده داغدار و همه دوستان‪ ،‬یاران و همکاران این خدمتگزار صدیق انقالب اسالمی تسلیت عرض می کنم و برای این عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از قادر‬ ‫متعال خواستارم‪.‬‬ ‫درمجمععمومیعادیسالیانه‬ ‫صورتگرفت‪:‬تشریحعملکرد‬ ‫بانکملتازسویمدیرعامل‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل بانک ملت با قرائت‬ ‫گزارش هیات مدیره برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 30‬اسفندماه ‪ 1399‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬خوشبختانه این بانک در‬ ‫شرایط تحریم و جنگ اقتصادی‬ ‫عملکرد بسیار خوب و قابل دفاعی‬ ‫را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملت‪ ،‬دکتر محمد بیگدلی در مجمع‬ ‫عمومی عادی سالیانه این بانک برای‬ ‫بررسی عملکرد مالی سال گذشته با‬ ‫تبریک فرارسیدن عید سعید قربان و‬ ‫ارزوی بهره مندی از فیوضات اعیاد‬ ‫پیش رو‪ ،‬گفت‪ :‬شاخص های مالی‬ ‫این بانک در سال گذشته با وجود‬ ‫تمامی فشارهای خارجی‪ ،‬با رشد‬ ‫خوبی رو به رو بوده و هم اکنون‬ ‫یکی از شفاف ترین صورت های‬ ‫مالی شبکه بانکی متعلق به بانک‬ ‫ملت است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استحکام مالی‬ ‫بسیار باالی بانک ملت‪ ،‬این بانک‬ ‫را از بهترین و مستحکم ترین بانک‬ ‫های کشور و دارای بنیه مالی بسیار‬ ‫قوی خواند‪.‬‬ ‫دکتر بیگدلی به رشد ‪118‬‬ ‫درصدی ارزش بازار سهام بانک‬ ‫ملت در مقابل رشد ‪ 108‬درصدی‬ ‫ارزش شاخص کل بورس در سال‬ ‫گذشته اشاره کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫جایگاه نخست در بین بانک های‬ ‫تجاری بزرگ در مانده سپرده های‬ ‫قرض الحسنه جاری‪ ،‬مانده سپرده‬ ‫های ارزی‪ ،‬مانده کل مصارف‪،‬‬ ‫سرانه شعب در جذب سپرده های‬ ‫ریالی‪ ،‬سرانه پرسنلی در جذب‬ ‫منابع‪ ،‬سرانه شعب در جذب منابع و‬ ‫همچنین مبلغ و تعداد تراکنش های‬ ‫بانکی از جمله دستاوردهای این‬ ‫بانک در سال ‪ 1399‬است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملت با بیان این‬ ‫نکته که این بانک از ابتدای سال‬ ‫‪ 1397‬بر اساس برنامه استراتژیک‬ ‫چهارساله‪ ،‬افق ‪ 1400‬را در ‪ 9‬محور‬ ‫تدوین و بر اساس ان‪ ،‬عملکرد‬ ‫خود را تنظیم کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این محورها شامل سرامدی در‬ ‫سوداوری پایدار و باکیفیت‪ ،‬چابک‬ ‫سازی و مهندسی مجدد فرایندها‪،‬‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های ارزی و‬ ‫بین المللی‪ ،‬بهبود اثربخشی اعتباری‪،‬‬ ‫نقش افرینی در اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫پیاده سازی بانکداری دیجیتال‪،‬‬ ‫ایفای مسوولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫مشتری مداری با رویکرد توسعه‬ ‫محصول و تعالی منابع انسانی است‬ ‫که برای هر محور برنامه های‬ ‫متنوعی تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی مدیریت هزینه‪ ،‬تجهیز‬ ‫بهینه منابع‪ ،‬مولدسازی دارایی ها و‬ ‫افزایش سهم درامدهای کارمزدی‬ ‫را از جمله برنامه ها برای تحقق‬ ‫سرامدی در سوداوری پایدار و‬ ‫باکیفیت دانست و ادامه داد‪ :‬منابع‬ ‫بانک ملت بهینه شده و دارایی‬ ‫های ان عمدتا با فروش اموال‪،‬‬ ‫امالک مازاد و وصول مطالبات به‬ ‫دارایی مولد تبدیل شده ضمن این‬ ‫که درامدهای کامزدی بانک نیز‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دکتر بیگدلی با اشاره به رشد‬ ‫‪ 57‬درصدی سپرده های ریالی بانک‬ ‫ملت در سال گذشته در مقایسه با‬ ‫رشد ‪ 40.6‬درصدی نقدینگی مطابق‬ ‫امار بانک مرکزی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫سهم درصد بانک ملت از بازار منابع‬ ‫بانک های تجاری با افزایش یک‬ ‫درصدی از ‪ 19‬درصد به ‪ 20‬درصد‬ ‫رسیده است و این بانک باالترین‬ ‫سهم درصد منابع را پس از بانک‬ ‫ملی ایران در اختیار دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با وجود نوسانات‬ ‫شدید نرخ تورم در سال گذشته و‬ ‫فراربودن سپرده ها از بانک ها و‬ ‫همچنین بازدهی مضاعف بازارهای‬ ‫موازی‪ ،‬بانک ملت با مدیریت‬ ‫هوشمندانه‪ ،‬ضمن حفظ منابع پیشین‪،‬‬ ‫در سال ‪ 99‬بیش از ‪ 1.214‬هزار‬ ‫میلیارد ریال منابع جدید جذب‬ ‫کرده است‪.‬وی همچنین از رشد ‪66‬‬ ‫درصدی سپرده های هزینه زا و رشد‬ ‫‪ 65‬درصدی سپرده های غیرهزینه‬ ‫زای بانک ملت در سال ‪1399‬‬ ‫خبر داد و تاکید کرد‪ :‬این رشدها‬ ‫با وجود رعایت نرخ های مصوب‬ ‫بانک مرکزی و رعایت نشدن این‬ ‫نرخ ها از سوی برخی از بانک ها به‬ ‫دست امده که نشانگر روان بودن‬ ‫فرایندها و اعتماد عمومی به این‬ ‫بانک است که پایداری بیشتر سپرده‬ ‫ها را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫دکتر بیگدلی ‪ 67‬درصد از‬ ‫سپرده های بانک ملت را هزینه زا و‬ ‫‪ 33‬درصد این سپرده ها را غیرهزینه‬ ‫زا عنوان کرد و افزود‪ :‬قیمت بهره‬ ‫ای پول در این بانک نیز با کاهش‬ ‫‪ 0.65‬درصدی از ‪ 11.08‬درصد به‬ ‫‪ 10.43‬درصد و قیمت غیربهره ای‬ ‫نیز با ‪ 0.66‬درصد کاهش از ‪4.52‬‬ ‫درصد به ‪ 3.86‬درصد رسیده که‬ ‫باعث شده است که قیمت تمام شده‬ ‫پول بانک با کاهش ‪ 1.31‬درصدی‬ ‫از ‪ 15.60‬درصد به ‪ 14.29‬درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی جذب منابع کم هزینه‬ ‫زا‪ ،‬عدم ارائه نرخ های باالتر از‬ ‫نرخ های مصوب بانک مرکزی و‬ ‫مدیریت هزینه های غیرعملیاتی و‬ ‫مطالبات را از جمله دالیل کاهش‬ ‫قیمت تمام شده پول در بانک ملت‬ ‫ذکر کرد و گفت‪ :‬این بانک برای‬ ‫کاهش هزینه های غیرعملیاتی و‬ ‫مدیریت بیشتر بر هزینه ها‪ ،‬به راه‬ ‫اندازی ستاد مدیریت هزینه اقدام‬ ‫کرده و با وجود رشد بی رویه قیمت‬ ‫ها و تورم در سال گذشته‪ ،‬موفق به‬ ‫کاهش قیمت غیربهره ای خود شده‬ ‫که در کنار کاهش قیمت بهره ای‬ ‫و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده‬ ‫پول‪ ،‬باعث افزایش حاشیه سود خود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملت‪ ،‬یکی‬ ‫از باکیفیت ترین منابع را متعلق به‬ ‫این بانک خواند و اظهار داشت‪:‬‬ ‫با اقدامات انجام شده در زمینه‬ ‫مولدسازی دارایی ها‪ ،‬نسبت دارایی‬ ‫های ثابت این بانک به ‪ 27‬درصد‬ ‫رسیده و بانک از شمولیت مواد ‪16‬‬ ‫و ‪ 17‬قانون رفع موانع تولید در بخش‬ ‫امالک خارج شده است‪.‬‬ ‫دکتر بیگدلی از رشد ‪141‬‬ ‫درصدی مبلغ فروش امالک مازاد‬ ‫بانک ملت در سال گذشته خبر داد‬ ‫و یاداور شد‪ :‬بانک در سال گذشته‬ ‫با هدف مولدسازی دارایی ها‪16 ،‬‬ ‫هزار میلیارد ریال از امالک مازاد‬ ‫خود را به فروش رسانده و موفق به‬ ‫دریافت لوح سپاس وزیر اقتصاد به‬ ‫دلیل کسب رتبه نخست در واگذار‬ ‫اموال مازاد شده است و در سال‬ ‫جاری با ورود گروه مالی ملت به‬ ‫بورس‪ ،‬در بخش فروش سهام نیز‬ ‫عملکرد خوبی را در این زمینه به‬ ‫ثبت خواهد رساند‪.‬‬ ‫وی به رشد ‪ 54‬درصدی‬ ‫درامدهای کارمزدی بانک ملت با‬ ‫وجود کاهش محسوس درامدهای‬ ‫ارزی اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬نرخ‬ ‫موثر جذب منابع بانک نیز ‪1.4‬‬ ‫درصد کاهش یافته که ناشی از‬ ‫رعایت نرخ های مصوب بانک‬ ‫مرکزی و همچنین افزایش سهم‬ ‫درصد سپرده های کوتاه مدت‪ ،‬بوده‬ ‫که باعث افزایش یک درصد حاشیه‬ ‫سود بانک شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملت در عین‬ ‫حال اعالم کرد که مصارف ارزی‬ ‫این بانک در سال گذشته ‪ 82‬درصد‪،‬‬ ‫مصارف ریالی ان ‪ 71‬درصد و جمع‬ ‫مصارف ریالی و ارزی این بانک‬ ‫‪ 76‬درصد‪ ،‬بیشتر شده که عمده این‬ ‫تسهیالت در جهت حمایت از تولید‬ ‫پرداخت شده که در طول ‪ 10‬سال‬ ‫گذشته بی سابقه است‪.‬‬ ‫به گفته دکتر بیگدلی‪ ،‬کل‬ ‫دارایی های ارزی بانک ملت از‬ ‫‪ 25.201‬میلیون ریال در سال ‪1398‬‬ ‫به ‪ 26.728‬میلیون دالر و خالص‬ ‫وضعیت باز ارزی این بانک از‬ ‫‪ 7.200‬میلیون دالر به ‪ 7.228‬میلیون‬ ‫دالر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رشد ‪ 71‬درصدی‬ ‫دارایی های بانک ملت در سال‬ ‫گذشته نسبت به سال ماقبل اشاره‬ ‫کرد و ان را مربوط به رشد دارایی‬ ‫های مولد و همچنین تسعیر دارایی‬ ‫های ارزی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫حقوق صاحبان سهام این بانک نیز‬ ‫‪ 39‬درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملت با بیان این‬ ‫نکته که کل درامدهای بانک به‬ ‫جز تسعیر ‪ 66‬درصد و با تسعیر ‪218‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬سود‬ ‫قبل از کسر مالیات بانک هم در سال‬ ‫گذشته ‪ 302‬درصد‪ ،‬سود خالص‬ ‫‪ 444‬درصد و سود پیش بینی شده هر‬ ‫سهم ‪ 445‬درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫دکتر بیگدلی از رشد ‪118‬‬ ‫درصدی خالص تراز عملیاتی‪ ،‬رشد‬ ‫‪ 145‬درصدی درامد کارمزد پس از‬ ‫کسر کارمزد پرداختی و رشد ‪548‬‬ ‫درصدی خالص سود سرمایه گذاری‬ ‫های بانک ملت در سال ‪ 1399‬نسبت‬ ‫به سال ماقبل خبر داد و افزود‪ :‬این‬ ‫رشدها عمدتا ناشی از مدیریت‬ ‫بهینه جذب منابع‪ ،‬رعایت نرخ های‬ ‫مصوب بانک مرکزی و افزایش‬ ‫سهم درصد درامدهای غیرمشاع‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی به کسب رتبه برتر عملکرد‬ ‫مالی در بین تمامی بانک های دولتی‬ ‫و خصوصی شده بر اساس رتبه بندی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در سال گذشته اشاره کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬سرمایه پایه نافذ این بانک‬ ‫نیز از ‪ 78.656‬میلیارد ریال در سال‬ ‫‪ 1398‬به ‪ 267.244‬میلیارد ریال در‬ ‫سال ‪ 1399‬و سرمایه نظارتی ان از‬ ‫‪ 271.000‬میلیارد ریال به ‪447.000‬‬ ‫میلیارد ریال افزایش یافته که باعث‬ ‫افزایش توان تسهیالت دهی ان‬ ‫شده است‪.‬مدیرعامل بانک ملت‬ ‫به وضعیت مطلوب نقدینگی این‬ ‫بانک نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬عدم‬ ‫اضافه برداشت از بانک مرکزی‬ ‫در تمامی روزهای سال گذشته‪،‬‬ ‫اعطای تسهیالت شبانه بین بانکی به‬ ‫سایر بانک ها با میانگین ‪ 143‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و شناسایی درامد بیش‬ ‫از ‪ 36.300‬میلیارد ریالی تسهیالت‬ ‫شبانه اعطایی از نتایج اقامات انجام‬ ‫شده در این زمینه است‪.‬وی کسب‬ ‫عنوان داراترین شرکت‪ ،‬رتبه‬ ‫چهارم از نظر باالترین ارزش افزوده‬ ‫اقتصادی‪ ،‬رتبه چهارم از حیث میزان‬ ‫اشتغالزایی و رتبه ششم از لحاظ‬ ‫میزان فروش در بین شرکت های‬ ‫برتر کشور را از جمله دستاوردهای‬ ‫بانک ملت در سال گذشته برشمرد‪.‬‬ ‫دکتر بیگدلی استقرار نظام جامع‬ ‫مدیریت فرایندهای کسب و کار‪،‬‬ ‫تدوین سند طرح جامع مدیریت‬ ‫ریسک فناوری اطالعات و ارزیابی‬ ‫بلوغ و ترسیم نقشه راه معماری‬ ‫فناوری اطالعات را از مهم ترین‬ ‫اقدامات در این حوزه عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در حوزه ایفای مسوولیت‬ ‫های اجتماعی نیز ‪ 135.399‬فقره‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‪،‬‬ ‫‪ 72.333‬فقره تسهیالت اسیب‬ ‫دیدگان ناشی از شیوع کرونا‪315 ،‬‬ ‫فقره تسهیالت ازادسازی زندانیان‪،‬‬ ‫‪ 30.885‬فقره تسهیالت مسکن‬ ‫روستایی‪ 36.950 ،‬فقره تسهیالت‬ ‫ودیعه مسکن مستاجراان‪18.393 ،‬‬ ‫فقره تسهیالت مددجویان کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی‬ ‫و ‪ 2.628‬فقره تسهیالت درمان‬ ‫بیماری های خاص در سال گذشته‬ ‫پرداخت شده است‪.‬مرتضی نجف‪،‬‬ ‫رییس هیات مدیره و رییس مجمع‬ ‫بانک ملت نیز در ابتدای این جلسه‬ ‫به عملکرد مطلوب بانک ملت در‬ ‫حوزه اعطای تسهیالت به بخش‬ ‫تولید کشور اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫کسب رتبه نخست در خالص‬ ‫تسهیالت اعطایی‪ ،‬دوبرابر شدن‬ ‫ارزش بازار بانک و کسب رتبه نهم‬ ‫در کل بازار سرمایه و رتبه اول در‬ ‫ارزش بازار صنعت بانکداری‪ ،‬از‬ ‫جمله دستاوردهای این بانک در‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بانک ملت برای‬ ‫سال ‪ 1400‬برای توسعه فعالیت‬ ‫های ارزی خود برنامه ریزی کرده‬ ‫است تا در صورت برداشته شدن‬ ‫تحریم ها‪ ،‬نقشی اساسی در افزایش‬ ‫درامدهای خود در حوزه ارزی‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری مشترک‬ ‫بانک‪‎‬اینده با شرکت فوالد اتیه خاورمیانه‬ ‫در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رقم خورد؛‬ ‫تفاهم نامه همکاری مشترک بین‬ ‫بانک‪‎‬اینده و شرکت فوالد اتیه‬ ‫خاورمیانه با حضور اعضای هیات عامل‬ ‫و مدیران بانک و اعضای هیات مدیره‬ ‫و مدیران شرکت‪ ،‬توسط نادرخواجه‬ ‫حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی‬ ‫بانک اینده و عزیز قنواتی مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد اتیه خاورمیانه به امضاء‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح‬ ‫همکاری مشترک و حمایت و پشتیبانی‬ ‫از تولید داخلی و کمک به اشتغال زایی‬ ‫و تسهیل ارتباط میان طرفین در حوزه‬ ‫ارائه خدمات بانکی و مالی بانک‪‎‬اینده‬ ‫به شرکت فوالد اتیه خاورمیانه ‪ ،‬منعقد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مشارکت های مالی‪ ،‬ارائه تسهیالت‬ ‫ویژه در قالب طرح اینده داران‪ ،‬عرضه‬ ‫سبدهای متنوع تسهیالت و خدمات نوین‬ ‫بانکداری الکترونیکی به تمامی اعضا‬ ‫و کارکنان شرکت از دیگر موضوعات‬ ‫مطرح شده در این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫هم چنین‪ ،‬ارائه انواع خدمات بانکی‬ ‫در حوزه های مختلف از جمله‪ :‬اعتباری‪،‬‬ ‫ارزی‪ ،‬بانکداری الکترونیکی و شرکتی‬ ‫در این تفاهم نامه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫سکانداری مدیریت شعب لرستان‬ ‫به داریوش عالی پور سپرده شد‬ ‫معارفه سرپرست جدید مدیریت لرستان بانک مسکن‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن ‪ -‬هیبنا ‪ ،‬طی مراسمی که با حضور‬ ‫حسن شهراشوب عضو هیات عامل و معاون‬ ‫منابع انسانی و منوچهر فتح ابادی رئیس اداره‬ ‫کل امور کارکنان و دکتر اسد عبدالهی معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان‬ ‫ومدیران ارشد استانی برگزار شد هدایت‬ ‫مدیریت لرستان به داریوش عالی پور سپرده شد‪.‬‬ ‫در این مراسم حسن شهر اشوب گفت‪:‬‬ ‫انتظار می رود در ساختار جدید که هدف‬ ‫ان تسریع در حل مشکالت شعب در تمامی‬ ‫زمینه هاست ‪،‬بتوانیم رضایت مشتریان را کسب‬ ‫کنیم ‪،‬وی برای داریوش عالی پور در سمت‬ ‫جدید ارزوی موفقیت روز افزون و از سه سال‬ ‫تالش مرتضی دهداری زاده در این بخش تقدیر‬ ‫و تشکر کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل بانک در ادامه با اشاره‬ ‫به این که هیچ سازمانی نمی تواند بدون داشتن‬ ‫طرح و برنامه صحیح ‪ ،‬تحقیقات کارامد و‬ ‫نیروی انسانی توانمند‪ ،‬درست حرکت کند‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه این سه مقوله در بانک مسکن‬ ‫به دست مدیران توانمند و شایسته اداره می شود‪.‬‬ ‫معاون منابع انسانی بانک مسکن همچنین‬ ‫با اشاره به اهمیت حوزه منابع انسانی‪،‬به لزوم‬ ‫داشتن نگاه کارشناسی همراه با اقدامات‬ ‫مدیریتی اشاره کرد و افزود‪ :‬منابع انسانی بانک‬ ‫باید به دانش روز مجهز باشند تا بتوانند به‬ ‫راحتی نظر کارشناسی خود را ارائه دهند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مدیران تازه منصوب شده در حوزه‬ ‫های تخصصی خود صاحب فکر و ایده هستند ‪،‬‬ ‫ادامه داد ‪ :‬امیدواریم هر چه زودتر اثار مفید این‬ ‫انتصاب ها در سازمان نمایان شود ‪.‬‬ ‫حسن شهر اشوب با اشاره به اهمیت‬ ‫خدمت رسانی به مشتریان ضمن شناسایی‬ ‫دقیق تمامی ابزارهای تسهیالتی‪ ،‬سپرده ای و‬ ‫بانکداری الکترونیک در جهت بازاریابی و‬ ‫معرفی محصوالت بانک‪ ،‬رصد کردن پیوسته‬ ‫و پیگیری مداوم خدمات دهی به مشتریان را‬ ‫از جانب کارکنان صف وستاد‪ ،‬کلید اصلی‬ ‫گسترش تعامل با مشتریان در فضای رقابتی با‬ ‫سایر بانکها دانست‪ .‬وی در ادامه اظهار داشت ‪:‬‬ ‫بانک مسکن با سابقه درخشان ‪ 83‬ساله در امر‬ ‫خدمت رسانی‪ ،‬رسالت خود را به عنوان حامی‬ ‫تامین مسکن و طرفدار حفظ حقوق مشتریان‬ ‫همواره به نیکی بجای اورده و با ایجاد اشتغال و‬ ‫گردش سرمایه به مرتفع کردن نیازهای مشتریان‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل بانک و معاون منابع‬ ‫انسانی به اهمیت توجه به ترازنامه و صورت های‬ ‫مالی بانک و برنامه ریزی اینده برای طراحی‬ ‫محصوالت سپرده ای و تسهیالتی پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬نگاه بانک مسکن به عنوان بانک‬ ‫تخصصی و توسعه ای به تسهیالت مسکن‬ ‫سوداوری نبوده و انجام رسالت اجتماعی در‬ ‫اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه استان ها باید با توجه‬ ‫به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود محصوالت‬ ‫سپرده ای و تسهیالتی داشته باشند ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه شرایط هر استان برای جذب منابع‬ ‫و اعطای تسهیالت متفاوت بوده‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫استان ها با توجه به شرایط خود پیشنهاد طراحی‬ ‫محصوالت جدید را به مرکز ارایه کنند‪.‬‬ ‫شهر اشوب افزود‪ :‬بانک مسکن بانک‬ ‫محبوب و مردمی است و خانوارهای زیادی با‬ ‫کمک تسهیالت مسکن بانک مسکن خانه دار‬ ‫شده اند و انتظار می رود با حمایت مدیران عالی‬ ‫و کارکنان توانمند در استان سهم این بانک از‬ ‫اقتصاد استان افزایش یابد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری‬ ‫لرستان دکتر اسد عبد الهی ضمن تقدیر از‬ ‫مرتضی دهداری زاده به پاس تالش های‬ ‫خستگی ناپذیر در سالهای فعالیت در لرستان‬ ‫برای ایشان ارزوی موفقیت و سربلندی در همه‬ ‫مراحل زندگی و توفیق در انجام خدمت برای‬ ‫مدیر جدید استان جناب داریوش عالی پور‬ ‫کرد ‪.‬‬ ‫در این مراسم معاون استانداری لرستان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بانک مسکن اهمیت بسیاری‬ ‫در اقتصاد کشور دارد و در دوران تحریم نیز‬ ‫نقش پررنگی در حوزه اقتصاد و کسب وکار‬ ‫داشته است‪ .‬اسد عبدالهی افزود‪ :‬بانک مسکن‬ ‫مردمی ترین بانک کشور است که نقش عمده ای‬ ‫در تامین ارامش هم وطنان در تامین مسکن‬ ‫دارد‪ ،‬وی همچنین گفت ‪:‬مجموعه سیستم بانکی‬ ‫در استان لرستان از لحاظ هماهنگی با سیستم‬ ‫حاکمیتی و دولتی در بین کشور جزو سه استان‬ ‫برتر قرار دارد و در سال های اخیر با وجود‬ ‫چالش های بزرگی که در استان مواجهه بودیم‬ ‫از جمله سیل سال ‪ 98‬و همه گیری ویروس‬ ‫کرونا سیستم بانکی خصوصاً بانک مسکن در‬ ‫استان کارنامه درخشانی از خود بجا گذاشته‬ ‫است ‪.‬‬ ‫معاون استاندار لرستان به بررسی چالش های‬ ‫بانک مسکن در حوزه تسهیالت مسکن‬ ‫پرداخت و از مدیران عالی بانک خواست تا‬ ‫با توجه به افزایش بی رویه قیمت مسکن اقدام‬ ‫به‪ ،‬به روزرسانی و تقویت حساب های صندوق‬ ‫پس انداز مسکن نمایند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با‬ ‫اعالم امادگی مبنی بر همکاری با بانک مسکن‬ ‫و هدایت مشتریان به این بانک از مدیران بانک‬ ‫مسکن افزایش اختیارات استان ها را در پرداخت‬ ‫تسهیالت و ارایه خدمات را خواستار شد‪.‬‬ ‫داریوش عالی پور سرپرست مدیریت شعب‬ ‫استان لرستان از اعتماد مدیرعامل بانک برای‬ ‫انتصابش به این سمت تقدیر و تشکر کرد و‬ ‫گفت ‪ :‬سعی در این است تا با تالش و کوشش‬ ‫تمامی کارکنان صف و ستاد مدیریت ‪ ،‬رتبه‬ ‫مدیریت لرستان را در جداول اماری ارتقاء‬ ‫دهیم ‪.‬‬ ‫سرپرست مدیریت شعب لرستان گفت‬ ‫‪:‬استفاده از خرد جمعی و کارگروهی برای‬ ‫ساختن اینده ای بهتر برای کارکنان و مشتریان‬ ‫را در دستور کار این مدیریت خواند و گفت ‪:‬‬ ‫همه ذینفعان باید از تالش و فعالیت های انجام‬ ‫شده بهره مند شوند تا مدیریتی موفق داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت ‪ :‬یکی از ویژگی های‬ ‫بانک توجه به سرمایه انسانی است ‪ .‬بانکی که‬ ‫بدون اغراق ‪ ،‬سرمایه انسانی را مهمترین سرمایه‬ ‫خود تلقی می کند ‪ ،‬طبیعی است از طریق ان‬ ‫مزیت رقابتی پایدار برای خود ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬پس باید از دانش‪ ،‬مهارت‪ ،‬خالقیت و‬ ‫ابتکارات این سرمایه استفاده کرد‪.‬‬ ‫اعضایهیاتمدیرهابقاشدند؛‬ ‫مهرتاییدسهامدارانبرعملکردبانکملت‬ ‫مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی به طور فوق العاده‬ ‫در این جلسه‪ ،‬حسابرس و بازرس قانونی در گزارش خود‬ ‫بانک ملت با حضور بیش از ‪ ۶۰‬درصد از سهامداران و پخش‬ ‫اعالم کرد که صورت های مالی بانک ملت‪ ،‬وضعیت مالی‬ ‫مالی این بانک برای سال مالی منتهی به ‪ 30‬اسفندماه ‪1399‬‬ ‫تمام جنبه های بااهمیت‪ ،‬طبق استانداردهای حسابرسی به‬ ‫مجازی برای تمامی سهامداران برگزار شد و صورت های‬ ‫تایید و اعضای هیات مدیره بانک نیز برای دوره دو ساله‬ ‫اینده انتخاب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬در مجمع عمومی‬ ‫و عملکرد مالی گروه و بانک را برای سالی مالی ‪ ،1399‬از‬ ‫‪.‬نحو مطلوب نشان می دهد‬ ‫مدیرکل بانک‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزارت‬ ‫اقتصاد در این جلسه از عملکرد خوب مدیران و کارکنان‬ ‫عادی سالیانه که به ریاست مرتضی نجف رییس هیات مدیره‬ ‫بانک ملت در سال گذشته با وجود شرایط تحریم و همچنین‬ ‫بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫کرد که این عملکرد در سال جاری و با کیفیت باالتری ادامه‬ ‫این بانک و با نظارت دکتر عباس مرادپور مدیرکل بانک‪،‬‬ ‫نماینده دولت و رفیعی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی‬ ‫ایران و همچنین نورمحمدحسینی مدیرکل حقوقی بانک‬ ‫ملت به عنوان دبیر برگزار شد‪ ،‬پس از استماع گزارش‬ ‫هیات مدیره و گزارش نماینده سازمان حسابرسی به ‪.‬عنوان‬ ‫حسابرس و بازرس قانونی‪ ،‬سهامداران بر عملکرد این بانک‬ ‫در سالی که گذشت‪ ،‬مهر تایید زدند‬ ‫پیامدهای ناشی از بیماری کرونا‪ ،‬قدردانی و اظهار ‪.‬امیدواری‬ ‫پیدا کند‬ ‫در این مجمع و با تصویب سهامداران ‪ ،‬مقرر شد از‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در جلسه مجمع عمومی بانک‬ ‫ملت اعالم شد که در سال جاری ‪ 5‬درصد مابه التفاوت سود‬ ‫‪.‬قطعی به حساب سپرده گذاران سال ‪ 1399‬این بانک واریز‬ ‫خواهد شد‬ ‫در مجمع عمومی به طور فوق العاده بانک ملت نیز که به‬ ‫ریاست دکتر عباس مرادپور مدیرکل بانک‪ ،‬بیمه و شرکت‬ ‫های دولتی وزارت اقتصاد و نظارت رفیعی و مهدوی پارسا‬ ‫به ترتیب نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران‬ ‫و صباتامین و دبیری نورمحمدحسینی مدیرکل حقوقی این‬ ‫بانک برپا شد‪ ،‬دکتر محمد بیگدلی‪ ،‬مرتضی نجف‪ ،‬بهمن‬ ‫اسکندری‪ ،‬محمدتقی صمدی و علی رضا لگزایی به عنوان‬ ‫اعضای اصلی و حسین بهاری به عنوان ‪.‬عضو علی البدل‬ ‫سود هر سهم ‪ ۶۶۰‬ریالی ‪ 66‬ریال سود به ازای هر سهم بین‬ ‫هیات مدیره برای دوره دوسال اینده‪ ،‬برگزیده شدند‬ ‫ملت‪ ،‬سود سهامداران حقیقی که نزد این بانک حساب‬ ‫عملکرد مطلوب انان در سال مالی ‪ 1399‬و کسب رتبه های‬ ‫سهامداران تقسیم شود که بر اساس اعالم بخش مالی بانک‬ ‫‪.‬دارند به فوریت به حساب انان واریز خواهد شد‬ ‫ابقای تمامی اعضای هیات مدیره بانک ملت به دلیل‬ ‫برتر در اکثر شاخص های مالی و بانکی صورت گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫رئیس علوم پزشکی اهواز خبر داد‬ ‫احتمالوقوعموجسنگینبیماریدرخوزستان‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازبااشارهبهافزایشمواردبستریکروناوباربیمارستان ها‪،‬گفت‪:‬شرایطبیماریدراستانخوزستانشکنندهاستوهرانممکناستباموجسنگینبیماریمواجهشویم‪.‬دکترفرهادابول نژادیاندرگفت وگوباایسنا‪،‬با‬ ‫اشارهبهروندشیوعکرونادرخوزستان‪،‬اظهارکرد‪:‬درحالحاضرسهشهرخوزستاندروضعیتقرمزو‪ ۱۱‬شهردروضعیتنارنجیقراردارندبنابراینشرایطبیماریدراستانخوزستانشکنندهاستوهرانممکناستباموجسنگینبیماریمواجهشویم‪.‬ویافزود‪:‬در‬ ‫روزهایاخیرمیزانمراجعهبهمراکزمتنخبوتعدادمواردسرپاییمثبت‪،‬افزایشیافتهاستکهاینمسالهنشان دهندهچرخشبیشترویروسدرجامعهاست‪.‬رئیسدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازبابیاناینکههنوزدرپیکبیماریهستیم‪،‬گفت‪:‬دراینروزهاموارد‬ ‫بستریافزایشیافتهوباربیمارستان هاسنگین ترشدهاستبنابراینتعدادبیمارستان هایپذیرایبیمارانمبتالبهکروناراافزایشداده ایمامامردمبایدبدانندظرفیتدرمانمحدوداستودراینشرایطبهترینراهکار‪،‬رعایتجدیدستورالعمل هایبهداشتیاست‪.‬ابول نژادیانبا‬ ‫اشارهبهکاهشرعایتپروتکل هایبهداشتیوشلوغیبازارها‪،‬گفت‪:‬باتوجهبهافزایششهرهایقرمزدرکشوروشیوعویروسدلتا‪،‬درصورتادامهاینروندقطعادرروزهایایندهباموججدیدبیماریمواجهمی شویم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫چرا قیمت میوه‬ ‫پایین بیا نیست؟‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و تره بار اهواز‬ ‫دلیل گران بودن میوه در بازار را‬ ‫دالل ها عنوان کرد و گفت‪ :‬گرانی‬ ‫میوه فقط مختص به اهواز نیست و به‬ ‫صورت سراسری است‪.‬‬ ‫عبدالرضا جمالی پور در‬ ‫گفت وگو با ایسنا در خصوص باال‬ ‫بودن قیمت میوه در اهواز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دلیل گران بودن میوه در بازار‪،‬‬ ‫دالل ها هستند؛ در بازار میوه سراسر‬ ‫کشور دالل هایی کالن وجود دارد که‬ ‫اجازه کاهش قیمت میوه را نمی دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گرانی میوه فقط‬ ‫مختص به اهواز نیست و به صورت‬ ‫سراسری است اما کیفیت میوه هایی‬ ‫که به عنوان درجه یک وارد اهواز‬ ‫می شوند کمتر است و در واقع میوه‬ ‫درجه دو و سه را به عنوان درجه یک‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و تره بار اهواز‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که میزان موجودی یک‬ ‫نوع میوه در بازار کاهش می یابد‪،‬‬ ‫نشان دهنده این است که دالل ها‬ ‫میوه های خود را دپو می کنند و با‬ ‫کاهش و یا عدم عرضه میوه در بازار‪،‬‬ ‫قیمت را کنترل می کنند‪.‬‬ ‫جمالی پور افزود‪ :‬میوه های‬ ‫تابستانی در بازار تا روزهای اتی‬ ‫به اتمام می رسند و تا مدتی در‬ ‫سردخانه ها نگهداری می شوند تا نیاز‬ ‫بازار تامین شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به قیمت میوه در‬ ‫میدان تره بار اهواز بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر قیمت هر کیلوگرم شلیل در‬ ‫میدان تره بار اهواز ‪ ۳۰‬هزار تومان‪ ،‬هر‬ ‫کیلوگرم الوزرد ‪ ۲۸‬هزار تومان‪ ،‬هر‬ ‫کیلوگرم گیالس تک دانه ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬هر کیلوگرم خربزه مشهدی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان و هر کیلوگرم انگور‬ ‫یاقوتی ‪ ۲۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و تره بار‬ ‫اهواز گفت‪ :‬قیمت های اعالم شده‬ ‫صرفا برای میوه های ممتاز هستند‬ ‫و میوه های درجه یک و دو‪ ،‬قیمت‬ ‫کمتری دارند‪.‬‬ ‫ماجرایاتشزدن‬ ‫‪150‬سیلندرگازدرایرانشهر‬ ‫چه بود؟‬ ‫گزارش‬ ‫شعبانی معاون استاندار و‬ ‫فرماندار شهرستان ویژه ایرانشهر‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار گروه‬ ‫استان های باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان از زاهدان ‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫چند روز گذشته در حمل گاز‬ ‫به ایرانشهر مشکالتی به علت‬ ‫مبتال شدن ‪ ٣‬نفر از رانندگان به‬ ‫کرونا بوجود امد که از امروز با‬ ‫پیگیر ی های صورت گرفته برطرف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به اندازه کافی‬ ‫گاز در ایرانشهر موجود است و‬ ‫از فردا چند دستگاه کشنده حمل‬ ‫گاز به شهرستان اضافه می شود‬ ‫گفت‪ :‬توزیع سیلندر گاز فقط‬ ‫در محله هایی که تعریف شده در‬ ‫سطح شهر صورت می گیرد‪.‬‬ ‫علی شعبانی افزود‪ :‬از انجایی‬ ‫که تحویل گاز در مقابل شرکت ها‬ ‫ممنوع است شهروندان از حضور‬ ‫در مقابل شرکت های گاز‬ ‫شهرستان خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امروز ‪ ٣‬نفر‬ ‫برای گرفتن سیلندر گاز به شرکت‬ ‫مکران گاز مراجعه کردند که به‬ ‫علت ممنوعیت تحویل گاز در‬ ‫مقابل شرکت پرسنل از تحویل‬ ‫سیلندر به افراد خودداری و‬ ‫اعالم کردند ماشین حامل سیلندر‬ ‫به داخل شهر می رود و از انجا‬ ‫سیلندر تحویل بگیرید‪.‬‬ ‫شعبانی گفت‪ :‬متاسفانه این‬ ‫افراد در مسیر شرکت مکران گاز‬ ‫به شهر ایرانشهر جلوی خودرو‬ ‫را می گیرند و اقدام به اتش زدن‬ ‫ان می کنند که ‪ ١۵٠‬سیلندر‬ ‫گاز و خودرو دچار حریق شد‪ ،‬اما‬ ‫خوشبختانه به کسی اسیبی وارد‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران انتظامی‬ ‫و امنیتی شهرستان در تعقیب و‬ ‫دستگیری افرادی که اقدام به اتش‬ ‫زدن خودروی حامل سیلند ر ها‬ ‫کردند هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5 -‬مرداد ‪1400‬شماره ‪1396‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫سیل و خشکسالی دو روی سکه کرمان‬ ‫منابع اب مدیریت شود‬ ‫گزارش‬ ‫فعال شدن سامانه بارشی موسوم به مونسون‬ ‫در اواسط تابستان سال هاست استان کرمان را‬ ‫با بارش های شدید و سیل اسا مواجه کرده و‬ ‫خسارت های هنگفتی به جای می گذارد که بعضاً با‬ ‫تلفات جانی نیز همراه می شود‪ ،‬در سال جاری نیز‬ ‫جان ‪ ۵‬نفر از هم وطنان بابت بروز سیالب و عدم‬ ‫الیروبی رودخانه ها گرفته شد‪.‬‬ ‫استان کرمان در سال جاری با خشکسالی‬ ‫بی سابقه مواجه شد و تا ابتدای نیمه تیرماه کرمان با‬ ‫‪ ۷۵‬درصد افت بارندگی مواجه شد‪.‬‬ ‫عدم توازن در بارندگی های استان نکته‬ ‫نگران کننده ای است به طوری که در برخی از مناطق‬ ‫استان عم ً‬ ‫ال هیچ گونه بارندگی ثبت نشد‪ .‬بسیاری‬ ‫از قنوات خشک و یا کم اب شده و میزان تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی نیز با افت محسوس روبرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سیل و خشک سالی دو روی سکه کرمان‪/‬‬ ‫مدیریت منابع ابی مغفول ماند‬ ‫خشک شدن زمین های کشاورزی‪ ،‬بی اب‬ ‫ماندن دام ها به خصوص دام های عشایر‪ ،‬خشک‬ ‫شدن مراتع و کاهش علوفه و تلف شدن دام ها در‬ ‫کنار شور شدن منابع اب زیرزمینی و عدم امکان‬ ‫کشت با اب های باقیمانده ازجمله مشکالت پیش‬ ‫روی استان کرمان است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بزرگ ترین رودخانه دائمی‬ ‫استان خشک شده و با بی اب شدن هلیل رود‪،‬‬ ‫بزرگ ترین حوضه ابی استان یعنی باتالق‬ ‫جازموریان نیز به بیابان جازموریان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫موج مهاجرت در جنوب و شرق کرمان به‬ ‫دلیلبی ابی‬ ‫افزایش گرمای هوا و بی ابی در این منطقه‬ ‫به حدی است که در اوایل تابستان جاری دو نفر‬ ‫از اعضای یک خانواده به دلیل گرمازدگی و‬ ‫بی ابی جان خود را از دست دادند‪ .‬خشک شدن‬ ‫جازموریانهمچنینموجبمهاجرتبی سابقه‬ ‫ساکنان روستاهای اطراف و عشایر مستقر در منطقه‬ ‫شده که همین رویداد را می توان در کویر شرق‬ ‫استان کرمان به خصوص در منطقه ریگان و فهرج‬ ‫نیز مشاهده کرد‪.‬‬ ‫سجادحسینینسبازجملهکنشگراناجتماعی‬ ‫و فعاالن زیست محیطی حوزه جازموریان است که‬ ‫در گفتگو با مهر می گوید‪ :‬از اواسط سال گذشته‬ ‫تاکنون هیچ گونه حق ابه ای به جازموریان اختصاص‬ ‫نیافته و همین امر موجب خشکیدگی کامل باتالق‬ ‫شده است‪ ،‬درحالی که در گذشته این منطقه‪ ،‬مرکز‬ ‫تولید علوفه بوده اما طی دهه های اخیر جازموریان‬ ‫به دلیل احداث سدهای متعدد از جمله سد جیرفت‬ ‫و سد بم پور به کلی خشک شده و جوامع محلی‬ ‫اطراف این حوضه ابریز نیز متاثر شده اند‪.‬‬ ‫سیل و خشک سالی دو روی سکه کرمان‪/‬‬ ‫مدیریت منابع ابی مغفول ماند‬ ‫وی دامداری را مهم ترین شغل مردم این منطقه‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در گذشته در کنار سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬جازموریان مهم ترین قطب تولید دام در‬ ‫جنوب شرق کشور بود اما هم اکنون دیگر خبری از‬ ‫هزاران راس دام موجود در جازموریان نیست‪.‬‬ ‫ساکنان جازموریان که دام های خود را از‬ ‫دست داده اند هیچ گونه منبع درامدی ندارند و‬ ‫در شهرهای جنوب کرمان به مشاغل کاذب روی‬ ‫اورده و در وضعیت نامناسبی روزگار می گذرانند‬ ‫وی به مهاجرت ساکنان روستاها و عشایر‬ ‫جازموریان به شهرهای بزرگ کرمان در پی‬ ‫خشکسالی اشاره کرد و گفت‪ :‬این مردم که دام های‬ ‫خود را از دست داده اند هیچ گونه منبع درامدی‬ ‫ندارند و در شهرهای جنوب کرمان به مشاغل‬ ‫کاذب روی اورده و در وضعیت نامناسبی روزگار‬ ‫می گذرانند‪.‬‬ ‫این وضعیت در حالی تشدید می شود که برای‬ ‫نخستین بار شهرهای بزرگ کرمان نیز با تنش جدی‬ ‫بی ابی مواجه شده اند و کرمان به بی اب ترین شهر‬ ‫بزرگ جنوب شرق تبدیل شد به طوری که برای‬ ‫تامین اب برخی از مناطق شهر کرمان در اقدامی‬ ‫بی سابقه از اب رسانی سقایی و تانکر استفاده شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که به گفته رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ‪ ۵۰‬درصد از منابع اب استان‬ ‫کرمان به دلیل فرسودگی شبکه اب رسانی و توزیع‬ ‫هدر می رود‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اب های بخش کشاورزی هدر‬ ‫می رود‬ ‫بااین وجود از سوی مسئوالن توپ بی ابی‬ ‫همچنان به زمین مردم انداخته می شود و اسراف در‬ ‫مصرف اب را دلیل بی ابی در بخش اب شرب‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در بخش کشاورزی که ‪۸۰‬‬ ‫درصد از منابع ابی کرمان را می بلعد‪ ،‬به دلیل‬ ‫کشت های غیراقتصادی و اب بر‪ ۹۰ ،‬درصد از‬ ‫اب های استحصالی تخصیص یافته به کشاورزی یا‬ ‫جذب زمین و یا تبخیر می شود‪.‬‬ ‫سیل و خشک سالی دو روی سکه کرمان‪/‬‬ ‫مدیریت منابع ابی مغفول ماند‬ ‫عدم مدیریت منابع ابی در استانی که با‬ ‫خشکسالی بی سابقه مواجه شده سبب می شود که‬ ‫در مقاطع مختلف از سال‪ ،‬سیل خسارت های جدی‬ ‫برجای بگذارد که می توان به سیل بافت در روزهای‬ ‫اخیر اشاره کرد‪.‬‬ ‫سیل اخیر در شهرستان بافت خسارت های قابل‬ ‫توجهی به مردم روستایی شهرستان وارد کرده و به‬ ‫دلیل عدم وجود سیل بند در منطقه‪ ،‬سیل خسارتی‬ ‫میلیاردی به جای گذاشته است‬ ‫شهرستانی که با بیش از ‪ ۲۰۰‬میلی متر بارندگی‬ ‫ساالنه بیشترین سطح بارندگی استان را به خود‬ ‫اختصاص داده به گفته صمداهلل محمدی نماینده‬ ‫این شهرستان در مجلس با فقر عجیبی در زمینه‬ ‫زیرساخت ها و به خصوص استحصال اب های‬ ‫سطحی مواجه است‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬عدم سرمایه گذاری در زمینه‬ ‫احداث سدهای کوچک عم ً‬ ‫ال این شهرستان را‬ ‫با بحران تامین اب مناطق روستایی و عدم تغذیه‬ ‫سفره های زیرزمینی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫محمدی در گفتگو با مهر می گوید‪ :‬سیل اخیر‬ ‫در شهرستان بافت خسارت های قابل توجهی به مردم‬ ‫روستایی شهرستان وارد کرده و به دلیل عدم وجود‬ ‫سیل بند در منطقه‪ ،‬سیل خسارت میلیاردی به جای‬ ‫گذاشتهاست‪.‬‬ ‫میلیون ها مترمکعب اب هدر رفت‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مردم اکثر مناطق سیل زده قبل‬ ‫از بروز سیل با کمبود شدید منابع ابی مواجه بودند‬ ‫و مراتع منطقه خشک شده است و برای تامین اب‬ ‫مزارع و باغ ها قبل از سیل با مشکل مواجه بودند‬ ‫اما هم اکنون باید با خسارت های ناشی از سیالب‬ ‫دست وپنجهنرمکنند‪.‬‬ ‫محمدی در خصوص تاثیر بارندگی و سیل‬ ‫اخیر در زمینه رفع خشکسالی گفت‪ :‬نه تنها این‬ ‫بارندگی تاثیری نداشته است بلکه سیل قنات ها‪،‬‬ ‫به عنوان تنها منبع تامین اب مردم را نیز از بین برده‬ ‫و مردم با مشکل جدی برای تامین اب شرب و‬ ‫کشاورزیمواجههستند‪.‬‬ ‫سیل و خشک سالی دو روی سکه کرمان‪/‬‬ ‫مدیریت منابع ابی مغفول ماند‬ ‫نماینده مردم بافت در مجلس گفت‪ :‬میلیون ها‬ ‫مترمکعب اب راهی کویر شده و هیچ تاثیری برای‬ ‫تغذیه سفره های اب زیرزمینی نگذاشته است‪.‬‬ ‫کرمان به یک برنامه مدون برای اصالح الگوی‬ ‫مصرف و استحصال اب نیاز دارد‬ ‫همین مسئله را می توان در سایر مناطق استان نیز‬ ‫مشاهده کرد‪ ،‬محمدرضا پور ابراهیمی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫کرمان در مجلس شورای اسالمی در خصوص‬ ‫خشکسالی در کرمان می گوید‪ :‬باید از منابع موجود‬ ‫در استان نهایت بهره را ببریم‪ ،‬بهینه سازی مصرف در‬ ‫راستای پشت سر گذاشتن خشکسالی مهم است اما‬ ‫متاسفانه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد از منابع ابی در شبکه های‬ ‫توزیع استان هدر می رود‪.‬‬ ‫محمدرضاپورابراهیمیخواستارتدوینیک‬ ‫نظام اصالح الگوی مصرف اب در بخش های‬ ‫مختلف در استان کرمان شد و گفت‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫کمترین استفاده از اب های سطحی در استان کرمان‬ ‫می شود و اکثر بارندگی ها در قالب سیالب راهی‬ ‫کویر می شود که می توان به خسارت های پی درپی‬ ‫سیل به مناطق حاشیه ای کویر در شهداد اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حالی میلیون ها مترمکعب اب‬ ‫راهی کویر می شود که در صورت استحصال این‬ ‫اب ها می توان بخش قابل توجهی از مشکالت‬ ‫موجود را رفع کرد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی در خصوص رفع مشکل اب‬ ‫شرب در شمال استان هم گفت‪ :‬موافقت شده که‬ ‫بخشی از ِ‬ ‫اب خط انتقال خلیج فارس که از نزدیکی‬ ‫شهر کرمان می گذرد بعد از شیرین سازی برای‬ ‫تامین اب شرب شهر استفاده شود‪.‬‬ ‫با وجود تمام مشکالت در استان کرمان‬ ‫همچنان خشکسالی‪ ،‬سیالب و ریزگردها به‬ ‫مشکل جدی استان کرمان تبدیل شده اند و رفع این‬ ‫مشکالت به برنامه ریزی اصولی و جدی در دولت‬ ‫سیزدهم نیاز دارد‪.‬‬ ‫نان هاییکهدرتنورگرانیعلوفه‪،‬خوراکداممی شوند‬ ‫گزارش‬ ‫شلوغی نانوایی های یارانه ای خراسان‬ ‫جنوبی ان هم در روز هایی که دامداران توان‬ ‫خرید علوفه گران قیمت را ندارند گویای‬ ‫این است که نان‪ ،‬این ِ‬ ‫قوت غالب ایرانی ها‬ ‫چگونه دارد سر از دامداری ها در می اورد‪.‬‬ ‫اگر این روز ها سری به نانوایی های‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬به ویژه شهرستان های مرزی‬ ‫بزنید دامدارانی را می بینید که نه برای چند‬ ‫قرص نان‪ ،‬بلکه برای ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬نان لواش‪،‬‬ ‫بربری یا سنگگ صف کشیده اند تا کیسه‬ ‫کیسه ان ها را به دام هایی برسانند که به علت‬ ‫کمبود و گرانی علوفه‪ ،‬چند روزی است دلی‬ ‫از عزا در نیاورده اند‪.‬‬ ‫دام های گرسنه ای که از خوردن نان تازه‬ ‫نیز نمی گذرند‬ ‫دامداران خراسان جنوبی در شرایط‬ ‫گرانی نهاده ها‪ ،‬برای تغذیه دام های خود از‬ ‫هیچ چیز نمی گذرند و دام ها هم از مجبوری‬ ‫به خوردن سیب زمینی‪ ،‬کاهو و به تازگی به‬ ‫نان داغ عادت کرده اند‪.‬‬ ‫نان هایی که در تنور گرانی علوفه‪،‬‬ ‫خوراک دام می شوند‪ /‬دامداران این بار در‬ ‫صف خرید نان!‬ ‫در میان گرانی میوه و سبزیجات‪ ،‬گویا‬ ‫نان تازه و حتی خشک این روز ها خریدار‬ ‫بیشتری پیدا کرده و دامدارانی که قدرت‬ ‫خرید کمتری برای خرید علوفه گران دارند‪،‬‬ ‫به ناچار سر از نانوایی ها در اورده اند و‬ ‫نانوایان هم ظاهرا ً بدشان نمی اید این وسط‬ ‫سودی به جیب بزنند‪.‬‬ ‫یکی از نانوایان بیرجندی درباره علت‬ ‫فروش فله ای نان به خبرنگار ما می گوید‪:‬‬ ‫بیش از یک سال است که به علت کرونا‪،‬‬ ‫فروش نان در نانوایی ها کم شده است و‬ ‫برخی از مردم به جای خرید نان از نانوایی به‬ ‫پخت نان خانگی روی اورده اند‪.‬‬ ‫این نانوا ادامه می دهد‪ :‬سه ماه ابتدایی‬ ‫شیوع کرونا به علت ترس مردم از این‬ ‫ویروس و شایعه انتقال ان از طریق نان‪،‬‬ ‫خرید مردم کم شد و نان ها روی دست ما‬ ‫ماند؛ بنابراین چاره ای جز خشک کردن ان ها‬ ‫و فروش به دامداران نداشتیم‪.‬‬ ‫خرد شدن استخوان دامدار زیر بار‬ ‫مشکالت‪ /‬ان که دستش می رسد کاری‬ ‫نمی کند!‬ ‫نانوای دیگری که ساکن شهر سربیشه‬ ‫است نیز می گوید‪ :‬برای من فرقی نمی کند‬ ‫فردی که در صف ایستاده است یک عدد نان‬ ‫می خواهد یا ‪ ۵۰‬نان؛ می خواهد یک شهروند‬ ‫باشد یا دامدار؛ مهم این است که نان را‬ ‫بفروشم تا اخ ِر پخت نان ها بیات نشوند‪.‬‬ ‫یکی از دامداران ساکن منطقه مرزی‬ ‫درح نیز می گوید‪ :‬مشکل اساسی ما افزایش‬ ‫قیمت و کمبود خوراک دام و نهاده های‬ ‫دامی است که ما را ناچار به خرید نان تازه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اجاره مزارع گندم و جو برای چرای دام!‬ ‫جدا از تبدیل نان به خوراک دام‪ ،‬گندم‬ ‫زار های خراسان جنوبی نیز این روز ها چراگاه‬ ‫دام ها شده اند و کشاورزان می گویند پایین‬ ‫بودن خرید تضمینی گندم مجبورمان کرده تا‬ ‫مزارع را برای چرای دام اجاره بدهیم‪.‬‬ ‫نان هایی که در تنور گرانی علوفه‪،‬‬ ‫خوراک دام می شوند‪ /‬دامداران این بار در‬ ‫صف خرید نان!‬ ‫قیمت های نجومی نهاده های کشاورزی و‬ ‫خوراک دام و پایین بودن نرخ تضمینی خرید‬ ‫گندم باعث شده تا کشاورزان داغ چیدن‬ ‫خوشه های طالیی گندم از گندم زارهایشان‬ ‫را بر دل خود بگذارند و از سر اجبار مزارع‬ ‫سرسبز گندم خود را به دامداران بفروشند؛‬ ‫چرا که با این قیمت اعالم شده‪ ،‬انان حتی در‬ ‫هزینه های کشت هم می مانند‪.‬‬ ‫یکی از کشاورزان درمیانی در گفتگو با‬ ‫خبرنگار ما می گوید‪ :‬هزینه تولید گندم باالتر‬ ‫از نرخی است که برای خرید تضمینی تعیین‬ ‫شده است؛ از این رو ممکن است تولید در‬ ‫سال زراعی جاری با مشکل روبرو شود و‬ ‫رغبتی برای کشت وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫او اظهار می کند‪ :‬قیمت خرید تضمینی‬ ‫گندم در مقایسه با قیمت چند برابری کود‪،‬‬ ‫هزینه کارگر و کمباینی که هر ساعت بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان می گیرد‪ ،‬انقدر پایین‬ ‫است که حتی هزینه های جاری را هم کفاف‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از کشاورزان نیز می گوید‪ :‬در‬ ‫شرایط پایین بودن قیمت خرید تضمینی‪ ،‬ما‬ ‫ترجیح می دهیم گندم را برای خوراک دام‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نان هایی که در تنور گرانی علوفه‪،‬‬ ‫خوراک دام می شوند‪ /‬دامداران این بار در‬ ‫صف خرید نان!‬ ‫او بیان می کند‪ :‬پارسال گندم را با قیمت‬ ‫‪ ۴‬هزار تومان از ما خریداری کردند اما ما‬ ‫جو را به عنوان خوراک دام با قیمت ‪ ۷‬هزار‬ ‫تومان خریدیم‪.‬‬ ‫به گفته کشاورزان‪ ،‬دامداران گندم را‬ ‫به قیمتی بیشتر از نرخ تضمینی خریداری‬ ‫می کنند و ما گندم را به ان ها می فروشیم‪.‬‬ ‫ضیائیان احمدی رئیس سازمان تعاون‬ ‫روستایی خراسان جنوبی نیز با تایید قیمت‬ ‫پایین خرید تضمینی گندم به خبرنگار ما‬ ‫می گوید‪ :‬پایین بودن قیمت خرید تضمینی در‬ ‫استان باعث شده است که گندم کاران مزارع‬ ‫خود را به چراگاه دام تبدیل کنند‪.‬‬ ‫ارزانی نان و گندم‪ ،‬دلیل مصرف ان ها‬ ‫برای خوراک دام‬ ‫پایین بودن قیمت نان و ازسویی گرانی‬ ‫قیمت نهاده های دامی‪ ،‬باعث شده است که‬ ‫خرید نان خشک حتی با قیمتی بیشتر از نان‬ ‫تازه برای دامدار ها به صرفه باشد‪.‬‬ ‫مرادی رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند‬ ‫می گوید‪ :‬یکی ازعلت های شلوغی برخی‬ ‫از نانوایی های استان موضوع خوراک دام‬ ‫است؛ در برخی مواقع افراد تعداد زیادی نان‬ ‫سفارش می دهند که مشخص است مصرف‬ ‫انسانی ندارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه قیمت نان نسبت به‬ ‫نهاد های دامی ارزان تر است‪ ،‬بیان می کند‪:‬‬ ‫برخی از دامداران به دلیل افزایش قیمت‬ ‫نهاده ها‪ ،‬برای تامین خوراک دام به خرید‬ ‫نان روی اورده اند‪.‬‬ ‫غریبی مدیرعامل اتحادیه دامداران‬ ‫خراسان جنوبی نیز ارزانی نان را علت استقبال‬ ‫دامداران از خرید ان می داند و می گوید‪:‬‬ ‫قیمت گذاری نادرست نان و نهاده های دامی‬ ‫باعث شده که دامداران از نان تازه برای‬ ‫تامین خوراک دام ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه خشکسالی مراتع را‬ ‫فقیر کرده و علوفه وجود ندارد‪ ،‬اظهار می‬ ‫کند‪ :‬سهمیه اختصاص داده شده هم کفاف‬ ‫خوراک دام ها را نمی دهد و دامداران برای‬ ‫تهیه علوفه‪ ،‬باید به نانوایی ها و مزارع گندم‬ ‫مراجعه کنند که به لحاظ اقتصادی برایشان‬ ‫صرفه دارد‪.‬نان هایی که در تنور گرانی علوفه‪،‬‬ ‫خوراک دام می شوند‪ /‬دامداران این بار در‬ ‫صف خرید نان!‬ ‫غریبی ادامه می دهد‪ :‬دامداران برای‬ ‫پرورش دام به خوراک بهتر‪ ،‬بیشتر و‬ ‫کیفی تری نیاز دارند اما همان جیره هم با‬ ‫توجه به نقص سیستم توزیع و مشکالت بازار‪،‬‬ ‫به دست دامدارن نرسیده است و برای تداوم‬ ‫تولید‪ ،‬چاره ای جز خرید مزارع گندم و نان‬ ‫تازه ندارند‪.‬‬ ‫بهبود وضعیت علوفه‪ ،‬چاره گذر از‬ ‫روز های سخت‬ ‫خشکسالی‪ ،‬فقر مراتع‪ ،‬گرانی علوفه‪،‬‬ ‫افزایش هزینه های کشت و حاال کاهش‬ ‫قیمت خرید تضمینی گندم باعث شده است‬ ‫تا خوراک دام‪ ،‬هم از مزارع گندم و هم از‬ ‫نانوایی ها تامین شود‪.‬‬ ‫هر چند دامداران در سال های گذشته‬ ‫نیز از نان خشک به عنوان خوراک دام‬ ‫استفاده می کردند‪ ،‬اما امسال به دلیل گرانی‬ ‫علوفه‪ ،‬نان ها در حجم وسیعی و به صورت‬ ‫تازه‪ ،‬سوار بر وانت بار ها به دامداری ها حمل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫دامداران می گویند چنانچه دولت‬ ‫نهاده های دامی یارانه های را به میزان کافی‬ ‫در اختیارشان بگذارد‪ ،‬انوقت مجبور‬ ‫نمی شوند برای تغذیه دام ها در نانوایی ها‬ ‫صف بکشند یا گوسفندان را راهی گندم‬ ‫زار ها کنند‪.‬‬ ‫گزارش از فاطمه الوانی‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5 -‬مرداد ‪1400‬شماره ‪1396‬‬ ‫جامعه‬ ‫هشدارقطعبرقبه‪۲۲۲‬دستگاهدولتیدرتهران‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران؛ غالمرضا عباس پاشا با اشاره به تاکیدات استاندار تهران و مصوبه شورای اداری استان مبنی بر صرفه جویی مصرف برق به ویژه در دستگاه های دولتی و ادارات اظهار‬ ‫داشت‪ :‬رعایت صرفه جویی در مصرف برق در دستگاه ها و ادارات دولتی به جهت جلوگیری از قطع برق مصارف خانگی ضروری است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در راستای اجرای صحیح صرفه جویی به صورت متناوب بازدید و‬ ‫نظارت از دستگاه ها به عمل می اید که بر این اساس به ‪ ۲۲۲‬دستگاه دولتی که الزامات الگوی مصرف برق را رعایت نمی کردند‪ ،‬اخطار قطع برق داده شده که در صورت عدم رعایت‪ ،‬برق این دستگاه ها قطع خواهد‬ ‫شد‪.‬معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران تاکید کرد‪ :‬دستگاه های مزبور مکلف به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف برق و یا استفاده از ژنراتور جهت تامین برق مورد نیاز خود شدند تا خللی در ارائه خدمات به‬ ‫شهروندان ایجاد نشود‪.‬‬ ‫تعطیلی‪6‬روزهتهراناصالموثرنبود‪/‬برنامهای‬ ‫برایلغوکنکورکارشناسیارشدوجودندارد‬ ‫گزارش‬ ‫زمانی که یک سری از ازمون ها برگزار‬ ‫نمی شود اثرات برگزار نکردن ان ها بسیار زیاد‬ ‫است چرا که افراد بسیاری بالتکلیف می شوند و‬ ‫بسیاری از برنامه های اموزشی برهم می خورد؛‬ ‫بنابراین مجبور هستیم چنین ازمون هایی را با‬ ‫رعایت پروتکل برگزار کنیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در حین برگزاری کنکور‬ ‫کارشناسی ارشد الزم است‪ ،‬فواصل صندلی ها‬ ‫زیاد باشد و محیط ها بسته نباشد‪ ،‬افزود‪ :‬الزم‬ ‫است همه مراقبان و داوطلبان ماسک داشته باشند‬ ‫و کسی که مشکوک به کرونا است حتما اطالع‬ ‫دهد‪ .‬این روند در کنکور سراسری نیز انجام‬ ‫شد که تمامی داوطلبان شرکت کننده فرم خود‬ ‫اظهاری در خصوص ابتال به بیماری را پر کردند‪.‬‬ ‫عابدینی ادامه داد‪ :‬اگر پروتکل ها در حین‬ ‫برگزاری ازمون رعایت شود معموال انتقال بیماری‬ ‫اتفاق نمی افتند مگر اینکه در زمان ورود و خروج‬ ‫از محل برگزاری ازمون ازدحام جمعیت زیاد‬ ‫باشد که در چنین مواردی بهتر است پلن درستی‬ ‫برای ترتیب ورود و خروج داوطلبان طراحی شود‪.‬‬ ‫دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫در حال حاضر در پیک پنجم کرونا هستیم‪ ،‬الزم‬ ‫است برای برگزاری کنکور کارشناسی ارشد‪،‬‬ ‫بیشتر از کنکور سراسری موارد بهداشتی را رعایت‬ ‫کنیم چرا که با ویروس دلتایی طرف هستیم که‬ ‫انتقال ان بسیار سریع است‪،‬‬ ‫او درباره لغو کنکور کارشناسی ارشد با‬ ‫توجه به انتقال شدید بیماری تصریح کرد‪ :‬جلسه‬ ‫ستاد مقابله با کرونا شنبه صبح برگزار نشد و به‬ ‫عصر موکول که در این جلسه موضوع خاصی‬ ‫برای کنسل شدن ان مطرح نشد و فکر نمی کنم‬ ‫برگزاری ازمون کارشناسی ارشد لغو شود‪.‬‬ ‫تعطیلی تهران بیماری را به شهر های شمالی‬ ‫منتقل کرد‬ ‫عابدینی گفت‪ :‬تعطیلی ‪ 6‬روزه تهران و البرز‬ ‫اصال نتوانست برای مقابله با بیماری اثرگذار باشد‬ ‫و فقط به نوعی باعث پخش شدن بیماران تهران به‬ ‫شهر های شمالی کشور شد‪.‬‬ ‫دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه‬ ‫زمانی که حرف از قرنطینه زده می شود به این‬ ‫معنی است که مردم باید در خانه بمانند اما مشاهده‬ ‫می کنیم که این امر با مسافرت رفتن اشتباه گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشاهده شد که این چند روز‬ ‫تعطیلی برای مردم تبدیل به موقعیتی شد که به‬ ‫شهر های دیگر سفر کنند‪ .‬این امر حتی زمانی‬ ‫اتفاق می افتند که برای تردد جریمه هم در نظر‬ ‫گرفته می شود اما مردم تمایل دارند جریمه را‬ ‫حتی به صورت دونگی پرداخت کنند‪ ،‬اما حتما به‬ ‫سفر بروند‪.‬‬ ‫ابتال به بیماری در سیستان و بلوچستان روند‬ ‫نزولی دارد‬ ‫او افزود‪ :‬خوشبختانه در استان های جنوبی‬ ‫کشور مثل سیستان و بلوچستان درحال وارد شدن‬ ‫به روند نزولی شدت بیماری می شویم و این پیک‬ ‫در این مناطق در حال کم شدن است‪.‬‬ ‫عابدینی با اشاره به اینکه این بیماری در‬ ‫استان های تهران‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلستان و‪ ...‬در روند‬ ‫صعودی قرار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش تعداد‬ ‫بیماران در استان های مرکزی مشاهده می شود‬ ‫همچنین اوضاع تهران بعد از تعطیلی و مسافرت‬ ‫به مرحله ای می رسد که تخت های بیمارستان پر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر کمیته علمی کشوری کرونا درباره ادامه‬ ‫تعطیلی مجدد تهران و البرز گفت‪ :‬فعال برنامه ای‬ ‫برای تعطیلی مجدد وجود ندارد‪.‬‬ ‫برخی افراد با معدل ‪ ۱۱‬و ‪ 12‬عضو هیات‬ ‫علمیدانشگاهپیامنورشد هبودند‬ ‫گزارش‬ ‫اب مشترکان پرمصرف‬ ‫پایتخت قطع می شود‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران گفت‪ :‬از ابتدای تیرماه برای ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک‬ ‫بدمصرف و پرمصرف تهرانی یعنی مشترکانی که بیش از دو برابر الگو (‪ ۳۰‬مترمکعب)‪ ،‬اب مصرف‬ ‫می کنند اخطار پیامکی و مکتوب صادر شده و چنانچه میزان مصرف خود را در این مدت کنترل نکرده‬ ‫باشند‪ ،‬در روزهای اینده روزانه بین ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬ساعت اب این مشترکان قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرضا بختیاری با بیان اینکه رشد مصرف در استان تهران امسال منطقی و در حد یک درصد‬ ‫بوده‪ ،‬اما در مقایسه با قبل از کرونا بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد بیشتر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬پیک لحظه ای مصرف‬ ‫اب در تهران ‪ ۴۵‬میلیون لیتر در ثانیه است‪ ،‬مدیریت فشار شبکه توزیع و کاهش فشار خروجی‬ ‫فشارشکن ها در شب‪ ،‬یکی از اقدامات فنی این شرکت در چارچوب مدیریت تنش ابی در تهران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین اصالح نقاط مشکل دار شبکه ابرسانی با مدیریت فشار‪ ،‬نشت یابی(نشت نامرئی) ‪۱۰۵۶‬‬ ‫کیلومتر خطوط انتقال و توزیع و ‪ ۱۲۸‬هزار و ‪ ۲۴۰‬رشته انشعاب‪ ،‬بازدید‪ ،‬مانور و رفع نشت ‪ ۵۸۰‬هزار‬ ‫شیر ابرسانی‪ ،‬پیمایش و قطع انشعاب های غیرمجاز فضای سبز شهرداری را از مهم ترین اقدامات فنی در‬ ‫مقابله با کمبود اب این استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫بختیاری با اشاره به تمرکز بر شناسایی‪ ،‬قطع و تبدیل انشعاب های غیرمجاز در چارچوب کاهش‬ ‫مصرف افزود‪ :‬تنها در سه ماه ابتدایی امسال ‪ ۵۴۳۹‬رشته انشعاب غیرمجاز اب در سطح استان تهران‬ ‫شناسایی شده که ‪ ۲۵۸۳‬رشته انشعاب پس از اخذ جریمه و طی مراحل قانونی خرید انشعاب به مجاز‬ ‫تبدیل و ‪ ۱۲۹۰‬رشته انشعاب به صورت کامل قطع و متخلفان جریمه شدند‪.‬‬ ‫وی به بخشنامه ویژه رعایت الزامات و بهینه سازی مصرف اب در سطح ساختمان های اداری‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در همین زمینه نصب لوازم کاهنده مصرف اب در اماکن عمومی و دولتی و‬ ‫ممیزی مصرف اب ساختمان های اداری و استفاده نکردن از اب شرب برای ابیاری فضای سبز محوطه‬ ‫ساختمان های اداری در دست اجراست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران در خصوص مهم ترین راهکار نجات تهران از‬ ‫بحران اب گفت‪ :‬پساب باید در بخش های کشاورزی‪ ،‬صنعت و ابیاری فضای سبز جایگزین اب های‬ ‫زیرزمینی شود‪ ،‬اگر این اقدام رخ ندهد در اینده با خالی شدن سفره های زیرزمینی تهران و وقوع‬ ‫فرونشست روبرو خواهیم شد‪.‬‬ ‫«جواد محمدی» دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در‬ ‫واکنش به اخراج و تبدیل وضعیت تعداد ‪ ۱۴۰‬نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫ابتدا براساس مسیر قانونی‪ ،‬این افراد می توانند‪ ،‬شکایت خود را طبق فرایند ماده ‪ ۲۱ ،۲۰‬و ‪ ۱۵‬جذب هیات‬ ‫علمی به هیات اجرایی جذب‪ ،‬هیات مرکزی جذب و هیات عالی جذب ارائه دهند‪ ،‬اما در حالی که افراد‬ ‫تمام مسیر جذب را طی کرده‪ ،‬ولی شرایط جذب را نداشته باشند‪ ،‬امکان نگهداشتن ان ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬کسانی که شرایط الزم را ندارند عبارتند از افرادی که از جهت علمی در حد‬ ‫مطلوب نیستند‪ ،‬به عنوان مثال در دانشگاه هایی غیرحضوری تحصیل کرده اند‪ ،‬یا معدلشان پایین تر از ن ُرم‬ ‫قانونی جذب هیات علمی است‪ .‬برای سه مقطع کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکتری میانگین معدل باید‬ ‫‪ ۴۸‬باشد‪.‬‬ ‫دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی در این باره توضیح داد‪ :‬برخی افراد با معدل ‪ ۱۱‬و‬ ‫‪ ۱۲‬عضو هیات علمی شده بودند که قطعا در ادامه دیگر پذیرش نخواهند شد یا در بعضی موارد رشته هایی‬ ‫که در ان تحصیل کرده اند با انچه تدریس می کنند‪ ،‬تطابق ندارد‪ .‬به طورکلی این دسته از افراد با شرایطی‬ ‫که عنوان شد‪ ،‬امکان تایید از سه مرحله در هیات اجرایی‪ ،‬هیات مرکزی و هیات عالی جذب را نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه در هر صورت تالش بر مساعدت با این افراد بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه در هر سه‬ ‫مقطع هیات اجرایی‪ ،‬هیات مرکزی و هیات عالی جذب تالش های بسیاری صورت گرفت تا به این افراد‬ ‫کمک شود تا پذیرفته شوند‪ .‬البته تعداد ان ها خیلی بیش از این بوده و تا جایی که امکان داشته در این سه‬ ‫هیات تایید شدند‪ ،‬اما اینهایی که باقی مانده اند‪ ،‬افرادی بودند که به هیچ عنوان امکان تایید مدارک ان ها‬ ‫وجود نداشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دانشگاه‪ ،‬هیات مرکزی و هیات عالی تا جایی که توانستند با بررسی پرونده افراد‪ ،‬ان ها را‬ ‫تایید کردند و نگاهشان مساعدت با ان ها بوده است‪ .‬این گونه نیست که برخورد عمدی در کار باشد‪ ،‬اما‬ ‫دانشگاه برای اینکه این افراد را از کار بیکار نکند‪ ،‬پیشنهادش این بود که ان ها از هیات علمی به کارمند‬ ‫تبدیل شوند تا در این وضعیت اقتصادی فردی بیکار نشود‪.‬‬ ‫محمدی اضافه کرد‪ :‬در هر صورت اکنون پرونده هایی که در هیات عالی جذب بررسی شده با نگاه‬ ‫مساعدت از این افراد بوده است‪ ،‬اما امکان حفظ افرادی که حتی حداقل شرایط علمی را هم ندارند‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که مساعدت بیشتر مربوط به چه کسانی بوده است؟ گفت‪ :‬برخی مشمول‬ ‫بند پ ماده ‪ ۹۰‬برنامه ششم توسعه بودند‪ ،‬برخی مشمول بند ز ماده ‪ ۴۴‬برنامه پنجم توسعه (ایثارگران‪،‬‬ ‫رزمندگان‪ ،‬خانواده شهدا و…) هستند که با هر کدام به هر نوعی همکاری شده است‪ ،‬اما ان هایی که باقی‬ ‫ماندند در واقع افرادی بودند که شرایطش را نداشتند‪.‬‬ ‫دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی گفت‪ :‬نکته مهم دیگر این است که تعداد زیادی‬ ‫از جوانان عالقه مند به ورود در عرصه هیات علمی هستند‪ ،‬اینها مدرک دارند و به دنبال جایی مناسب‬ ‫جهت اشتغال هستند‪ .‬اگر ما افرادی که شرایط علمی مطلوب را ندارند‪ ،‬بپذیریم‪ ،‬موجب بیکار شدن افرادی‬ ‫خواهیم شد که شرایط علمی خیلی خوبی دارند و مدرک به دست هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما فارغ التحصیالن خوب و توانمندی در کشور داریم که اینها برای جذب در دانشگاه‬ ‫درخواست دارند و اگر نتوانند در دانشگاه ها جذب شوند‪ ،‬امکان دارد که نگاهشان به خارج از کشور باشد‬ ‫و از کشور بروند‪ .‬از این رو اگر شرایط جذب ان ها را فراهم کنیم به نظام خدمت کرده ایم‪.‬‬ ‫محمدی خاطرنشان کرد‪ :‬افرادی که شرایط علمی الزم را ندارند‪ ،‬به پیشنهاد دانشگاه برای جلوگیری‬ ‫از بیکارشدنشان می توان از ان ها در مقام کارمندی استفاده کرد‪ .‬از طرف دیگر افرادی که شرایط علمی‬ ‫مناسبی داشته باشند هم در دانشگاه پیام نور و هم در دانشگاه فرهنگیان حفظ خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود این افراد ‪ ۸‬تا ‪ ۱۵‬سال سابقه کاری دارند‪ ،‬چرا پیش از این ‬ ‫عدم صالحیت علمی ان ها احراز نشده بوده و چرا از همان ابتدا افرادی که صالحیت علمی مطلوبی ندارند‪،‬‬ ‫پذیرش شدند؟ گفت‪ :‬به هر حال هیات اجرایی جذب ان زمان‪ ،‬این افراد را با اقتضائات موجود پذیرفته‬ ‫است‪ .‬البته من نمی توانم درباره هیات اجرایی جذب وقت در دانشگاه پیام نور قضاوت کنم‪.‬در دانشگاهی‬ ‫که اکنون افراد می توانند با مدرک دکتری جذب شوند ما باید تالش کنیم افرادی که سطح علمی که‬ ‫پایین تر از دکتری دارند به سطح دکتری برسند و یا اینکه افراد دارای فوق لیسانس را اجازه جذب ندهیم‪.‬‬ ‫دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی افزود‪ :‬البته تبدیل وضعیت برخی با توجه به‬ ‫شرایط مناطق محروم و وضعیتی که ان زمان در منطقه ای به خصوص داشتند‪ ،‬باید مجددا بررسی شود‪.‬‬ ‫اگر امکان ارفاق وجود داشته باشد‪ ،‬ان را اعمال خواهیم کرد‪ .‬با توجه به اینکه انان در مناطق محروم‬ ‫هستند‪ ،‬امکان بررسی مجدد پرونده هایشان وجود دارد‪ .‬به شرط اینکه با نوشتن مقاالت متعدد و کتاب‬ ‫بتوانند سطح علمی خود را اثبات کنند‪.‬‬ ‫دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی گفت‪ :‬باید ما برای دانشگاه ها یک استاندارد‬ ‫مطلوب را تعریف کنیم که البته تعریف هم شده است‪ .‬بر اساس ان استاندارد صالحیت عمومی و علمی‬ ‫افراد بررسی می شود‪ ،‬اما اکنون که دانشگاه پرونده این افراد را برای تبدیل وضع به هیات مرکزی جذب‪،‬‬ ‫ارسال کرده‪ ،‬هیات مرکزی با تبدیل وضع ان ها مخالفت کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اکثر این پرونده ها از نظر علمی سطح پایینی دارند و از ان طرف ما تعداد بسیار زیادی‬ ‫جوان فارغ التحصیل داریم که منتظر جایابی در دانشگاه پیام نور و فرهنگیان هستند‪.‬‬ ‫محمدی در واکنش به سخنان نماینده مجلس مبنی براینکه نباید درباره این افراد با عجله تصمیم‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که من پرونده این افراد را بررسی می کردم‪ ،‬حداکثر مساعدت در هیات عالی جذب‬ ‫با این افراد صورت گرفت‪ ،‬مگر اینکه سطح علمی برخی افراد غیرقابل پذیرش باشد ‪.‬‬ ‫وی درباره جبران معدل پایین از طریق مقاالت علمی گفت‪ :‬حتی برخی از افراد حداقل ها را نداشتند‪،‬‬ ‫اما مقاالت باالیی علمی _پژوهشی‪ ،‬علمی_ ترویجی و مقاله ‪ ISI‬داشتند که ان ها هم حفظ شدند‪ .‬برای‬ ‫افرادی که معدل پایین داشته اند با ارائه تعداد حدود ‪ ۱۰‬مقاله و یا چند کتاب ارزشمند می توانند معدل پایین‬ ‫را جبران کنند‪.‬‬ ‫دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬اگر این افراد اعتراضی‬ ‫دارند می توانند ارائه کنند تا مجددا به پرونده هایشان رسیدگی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫جنبش حماس‪:‬‬ ‫بمبارانغزهتالشیشکستخوردهبراینمایشقدرتازسویدشمنبود‬ ‫به نقل از روسیا الیوم‪ ،‬جنبش حماس در بیانیه ای به حمله هوایی شب گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب و شمال نوارغزه واکنش نشان داد‪.‬این جنبش اعالم کرد‪ :‬بمباران نوارغزه تالشی شکست خورده از سوی رژیم صهیونیستی برای نمایش‬ ‫قدرتی ناتوان بود و هدف ان ترمیم چهره شکست خورده ارتش این رژیم است‪ ،‬شکستی که در نبرد شمشیر قدس حاصل شد‪.‬در ادامه بیانیه گفته شده است‪ :‬این بمباران هرگز مقاومت ما را برای استیفای حقوق از دست رفته مان متوقف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ما به مبارزات مشروع خود برای برخورداری از زندگی توام با ازادی و کرامت انسانی در سرزمین مادری مان فلسطین ادامه خواهیم داد‪.‬در پایان بیانیه گفته شده است‪ :‬مقاومت قهرمان فلسطین امادگی دارد تا با تمامی گزینه ها تعامل کند و هرگز اجازه‬ ‫نخواهدداداشغالگرانصهیونیستمعادالتخودراتحمیلکنند‪.‬منابعخبریشبگذشتهازحملههواییرژیمصهیونیستیبهمناطقیدرخانیونسدرشمالشرقینوارغزهخبردادند‪.‬گفتهمی شوداینحملهکهاحتماالًبااستفادهازپهپادانجامشدهاستدر‬ ‫واکنش به ارسال بالنهای اتش زا از نوارغزه به سمت اراضی اشغالی صورت گرفته است‪.‬شبکه الجزیره در عین حال گزارش داد که عالوه بر مناطق شرقی‪ ،‬مناطقی در جنوب نوارغزه نیز هدف حمالت رژیم صهیونیستی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫افغانستان؛ خروج سخت تر از ورود‬ ‫“از انجایی که هیچ بررسی و تفکر عمیقی‬ ‫در کاخ سفید وجود ندارد‪ ،‬امریکایی ها احتماال‬ ‫به راحتی خودشان را در افغانستان دیگری پیدا‬ ‫خواهند کرد”‪.‬‬ ‫“فیلیپ ژرالدی”‪ ،‬افسر سابق سیا و از اعضای‬ ‫اطالعات ارتش امریکا که در حال حاضر مدیر‬ ‫اجرایی اندیشکده “شورای منافع ملی” و یکی‬ ‫از چهره های شناخته شده در زمینه امور امنیت‬ ‫بین المللی و ضد تروریسم است‪ ،‬در مقاله ای‬ ‫برای مجله انالین “بنیاد فرهنگ استراتژیک”‬ ‫می نویسد‪« :‬ناتوانی ایاالت متحده امریکا‬ ‫برای درک دخیل شدن در موقعیتی که پس از‬ ‫حمالت یازده سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۱‬میالدی ان را‬ ‫“جنگ جهانی علیه ترور” اعالم کرد‪ ،‬یکی از‬ ‫ناکامی های سیاست امنیت ملی این کشور در‬ ‫بیست سال گذشته است‪ .‬جنگ ها در افغانستان‬ ‫و عراق نه تنها اوضاع بد را بدتر کرد بلکه این‬ ‫حقیقت که هیچ کس در واشنگتن نبود که بتواند‬ ‫“پیروزی” را تعریف کند و درباره یک استراتژی‬ ‫خروج عمیقا بیندیشد‪ ،‬بدین معناست که جنگ ها‬ ‫و بی ثباتی ها همچنان با ما هستند‪ .‬در پی انها‬ ‫صدها هزار تن و تریلیون ها دالر برای هیچ کشته‬ ‫و هزینه شدند‪.‬‬ ‫عراق همچنان بی ثبات است و بیش از پیش‬ ‫به جای واشنگتن به ایران تکیه دارد‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫پارلمان عراق از نیروهای امریکایی خواسته تا از‬ ‫این کشور خارج شوند؛ درخواستی که از سوی‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور سابق و جو بایدن‪،‬‬ ‫رئیس جمهور کنونی امریکا نادیده گرفته شده‬ ‫است‪ .‬ترامپ تهدید کرده بود که دارایی های‬ ‫بانکی عراق را مسدود می کند و با این کار قصد‬ ‫داشت عراقی ها را برای قبول ادامه اشغالگری‬ ‫امریکا تحت فشار بگذارد‪.‬‬ ‫نیروهای امریکایی به صورت غیرقانونی‬ ‫در سوریه حضور دارند و به تصرف میدان های‬ ‫نفتی این کشور ادامه می دهند تا دولت دمشق را‬ ‫از منابع مورد نیازش محروم کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که عراق و سوریه به هیچ شکلی امریکا را‬ ‫تهدید نمی کنند‪.‬‬ ‫با توجه به این تاریخ‪ ،‬جای تعجب نیست‬ ‫که خروج از پروژه ‪ ۲۰‬ساله کشورسازی در‬ ‫افغانستان که مدت هاست زمان ان سر رسیده‬ ‫است‪ ،‬به همان راحتی که پنتاگون و کاخ‬ ‫سفید برنامه ریزی کرده بودند‪ ،‬پیش نمی رود‪.‬‬ ‫نیروهای امریکایی شبانه و بدون اطالع فرمانده‬ ‫جدید پایگاه هوایی بگرام‪ ،‬این پایگاه را که‬ ‫اصلی ترین پایگاهشان در افغانستان بود‪ ،‬ترک‬ ‫کردند‪ .‬به دنبال ان وضعیت اشفته و غیرقابل‬ ‫کنترل و غارت تجهیزات به جا مانده از نیروهای‬ ‫امریکایی رخ داد‪.‬‬ ‫طالبان پس از شکست نیروهای دولتی افغان‬ ‫که توسط ناتو و امریکا اموزش دیده اند اما‬ ‫توانایی دفاع از همه نقاط افغانستان را ندارند و‬ ‫در برابر حمالت فرصت طلبانه اسیب پذیر هستند‪،‬‬ ‫در حال پیروزی در این کشور جنگ زده هستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر طالبان مدعی است که کنترل ‪۸۵‬‬ ‫درصد از مناطق روستایی و حومه افغانستان را‬ ‫در اختیار دارد که شامل گذرگاه های مرزی با‬ ‫پاکستان و چندین شهر و والیت مهم می شود‪.‬‬ ‫شبه نظامیان طالبان اخیرا با اعدام ‪ ۲۲‬فرمانده‬ ‫ارتش افغانستان که بدون سالح و مهمات مانده‬ ‫بودند و تسلیم شده بودند‪ ،‬ناظران را بهت زده‬ ‫کرد‪ .‬دولت امریکا بی سر و صدا انتظار‬ ‫سرنوشتی مشابه برای هزاران شهروند افغان را‬ ‫دارد که با دولت کابل که توسط واشنگتن روی‬ ‫کار امده است‪ ،‬همکاری داشتند و به همین‬ ‫خاطر با عجله در حال صدرو ویزا برای خارج‬ ‫کردن این افراد اسیب پذیر و نهایتا اسکانشان‬ ‫در کشورهای دوست خاورمیانه و همچنین در‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫براورد شده است که حدود ‪ ۱۸‬هزار افغان‬ ‫برای نیروهای امریکایی کار کرده اند و انها نیز‬ ‫خانواده هایی دارند که باید با انها از افغانستان‬ ‫خارج شوند‪ .‬این نگرانی خاص وجود دارد که‬ ‫مترجمان سابق که در تصمیم گیری های واشنگتن‬ ‫محرم اسرار بوده اند‪ ،‬به طور ویژه مورد هدف‬ ‫قرار دارند‪ .‬کاخ سفید بایدن سرانجام با تایید‬ ‫پروازهایی ویژه برای خروج اسیب پذیرترین‬ ‫افراد از افغانستان و انتقالشان به یک کشور‬ ‫ثالث برای بررسی های بیشتر پیش از تعیین اینکه‬ ‫ایا انها اجازه دریافت اقامت در امریکا یا‬ ‫کشورهای دیگر را دارند یا خیر‪ ،‬به فوریت این‬ ‫موضوع و در خطر بودن جان این افراد پاسخ داد‪.‬‬ ‫مطمئنا مبارزه برای خالصی جهان از شر‬ ‫بدترین نوع تروریست ها‪ ،‬امریکای اکنون را‬ ‫در مقایسه با امریکای ‪ ۲۰۰۱‬میالدی ضعیف تر‬ ‫و بدون تمرکزتر کرده است‪ .‬چین‪ ،‬روسیه و‬ ‫ایران در حال مانور دادن برای پر کردن خالء‬ ‫قریب الوقوع قدرت در اسیای مرکزی با درنظر‬ ‫گرفتن احتمال روی کار امدن طالبان هستند‬ ‫که ممکن است خیلی زودتر از انچه جو بایدن‬ ‫انتظار دارد‪ ،‬رخ دهد‪ .‬اگر نوعی از دولت ائتالفی‬ ‫در افغانستان پدیدار شود‪ ،‬ان متعلق به روسیه و‬ ‫چین خواهد بود نه امریکا‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬خود ارتش امریکا تحت‬ ‫دولت بایدن نیز بیش از هر زمان دیگری به خاطر‬ ‫دشمنی ها ضعیف تر و دچار دودستگی بیشتر‬ ‫شده است‪ .‬یک گزارش ‪ ۲۳‬صفحه ای جدید‬ ‫نشان می دهد که از زمان دستور ماه فوریه لوید‬ ‫استین‪ ،‬وزیر دفاع امریکا برای عقب نشینی‪،‬‬ ‫تعداد فرماندهان ارتش امریکا برای رسیدگی‬ ‫به افراطگرایی در میان رده های اخالقی‪ ،‬کاهش‬ ‫داشته و بسیار از سربازان ارشد با انزجار یا‬ ‫بازنشسته شده اند یا کارشان را ترک کرده اند‪.‬‬ ‫در جریان جلسات تایید صالحیتش‪ ،‬لوید استین‬ ‫متعهد شد که نژادپرستی و افراطگرایی را از‬ ‫تمامی سطوح ارتش امریکا پاک می کند اما‬ ‫واقعیت کامال متفاوت است و “شکار موهومات”‬ ‫در سطوح ارتش و ترویج بی پایان تنوع و‬ ‫گوناگونی حتی به اموزش های عادی امادگی‬ ‫نظامی لطمه می زند‪.‬‬ ‫تا ماه اینده حضور نظامی امریکا در‬ ‫افغانستان به یک گردان از پیاده نظام برای‬ ‫حفاظت از سفارت و پایگاه سازمان سیا در کابل‬ ‫تقلیل خواهد یافت؛ کابلی که اوضاع پایداری‬ ‫نخواهد داشت مگر انکه نوعی دولت ائتالفی در‬ ‫افغانستان روی کار اید‪ .‬با توجه به موفقیت های‬ ‫اخیر طالبان‪ ،‬بشدت به نظر می رسد که اجرای این‬ ‫برنامه بعید باشد‪ .‬حفظ سفارت امریکا در کابل‬ ‫همچنین به یک شاهراه مناسب و کارامد برای‬ ‫فرودگاه این شهر نیاز خواهد داشت و مذاکرات‬ ‫با ترکیه در جریان است تا مشخص شود که ایا‬ ‫انکارا تمایلی به مستقر شدن پشت این گردان‬ ‫به منظور حفظ ارتباطات هوایی دارد یا خیر‪.‬‬ ‫طالبان در حال حاضر اعالم کرده که حضور‬ ‫ترکیه در فرودگاه کابل غیرقابل قبول است و به‬ ‫ترکیه هشدار داده که هرگونه حضور نیروهای‬ ‫ناتو پس از خروج نیروهای امریکایی با حمالت‬ ‫تالفی جویانه ای مواجه خواهد شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫طالبان در بیانیه ای اعالم کرد که ادامه حضور‬ ‫ترکیه احساسات انزجار و دشمنی در افغانستان‬ ‫نسبت به مقامات ترکیه را تحریک خواهد کرد و‬ ‫به روابط دو جانبه لطمه خواهد زد‪.‬‬ ‫امریکا همچنین به دنبال یک ظرفیت‬ ‫تهاجمی ماورای افق پس از خروج رسمی‬ ‫ارتشش از افغانستان است‪ .‬هدف این است‬ ‫که اگر دولت جدید ائتالف هایی با گروه های‬ ‫تروریستی که به طور بالقوه امریکا را تهدید‬ ‫کردند‪ ،‬تشکیل دهد‪ ،‬واشنگتن قادر به حمالت‬ ‫هدفمند در افغانستان باشد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫گزینه های اندکی وجود دارند چرا که امریکا‬ ‫قادر به انجام حمالت هوایی یا موشکی از طریق‬ ‫همسایگان افغانستان در جنوب‪ ،‬شرق و غرب این‬ ‫کشور نیست اگرچه حمله از راه دور از ناوهایی‬ ‫که در خلیج فارس حضور دارند از نظر فنی‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫اما در شمال افغانستان کشورهای اسیای‬ ‫مرکزی جماهیر شوروی سابق وجود دارند‬ ‫که برای مستقر کردن تجهیزات‪ ،‬هواپیماها و‬ ‫نیروهای امریکایی مناسب هستند‪ .‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫قزاقستان یا ازبکستان ممکن است با چنین‬ ‫پیشنهادی موافقت کنند اما تاجیکستان و قزاقستان‬ ‫هر دو عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به‬ ‫رهبری روسیه هستند‪ .‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه روسیه گفته است هر گونه حضور‬ ‫امریکا در یکی از اعضای سازمان پیمان امنیت‬ ‫جمعی به تایید این ائتالف نیاز دارد که کرملین‬ ‫ان را وتو خواهد کرد‪ .‬ممکن است گفته‬ ‫شود که در مورد قابلیت اطمینان جو بایدن و‬ ‫این سازمان به عنوان یک شریک استراتژیک‬ ‫بی اعتمادی وجود دارد اگرچه این نگرانی‬ ‫گسترده وجود دارد که ممکن است افغانستان به‬ ‫یک کشور سرکش تبدیل شود‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫قلدری واشنگتن در عراق‪ ،‬سوریه و همچنین علیه‬ ‫ایران نتوانسته است کسی را قانع کند که نیروی‬ ‫هوایی امریکا همسایه خوبی تشکیل خواهد داد‪.‬‬ ‫بنابراین خارج شدن از افغانستان بسیار‬ ‫پیچیده تر از وارد شدن به ان خواهد بود‪ .‬امریکا‬ ‫مشخصا می خواهد که اگر طالبان زمام امور را در‬ ‫دست گرفت یا رفتار ناشایستی از خود نشان داد‬ ‫توانایی مداخله با استفاده از منابع هوایی را داشته‬ ‫باشد اما احتماال این تنها می تواند یک فانتزی‬ ‫باشد چرا که در حالی که چین منتظر باز کردن‬ ‫در خود به روی افغان ها برای پیوستن به پروژه‬ ‫جاده ابریشم جدید است‪ ،‬در به روی گزینه های‬ ‫امریکا بسته می شود‪ .‬و هیچ فراری از این واقعیت‬ ‫وجود ندارد که کل ماجرای افغانستان جهنمی‬ ‫از جان ها و منابع مالی تلف شده است‪ .‬دفعه بعد‪،‬‬ ‫شاید واشنگتن برای برعهده گرفتن مسئولیت‬ ‫تردید کند اما از انجایی که هیچ تفکر و اندیشه‬ ‫عمیقی در کاخ سفید وجود ندارد‪ ،‬گمان می کنم‬ ‫که ما امریکایی ها به راحتی خودمان را در‬ ‫افغانستان دیگری پیدا خواهیم کرد‪».‬‬ ‫پادشاه اردن‪ :‬اسد می ماند‪/‬‬ ‫مردم فلسطین‬ ‫سرزمینشان را می خواهند‬ ‫بمباران غزه تالشی شکست خورده‬ ‫برای نمایش قدرت از سوی دشمن بود‬ ‫به نقل از روسیا الیوم‪ ،‬جنبش حماس در بیانیه ای به حمله‬ ‫هوایی شب گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب و شمال نوارغزه‬ ‫واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫این جنبش اعالم کرد‪ :‬بمباران نوارغزه تالشی شکست خورده‬ ‫از سوی رژیم صهیونیستی برای نمایش قدرتی ناتوان بود و هدف‬ ‫ان ترمیم چهره شکست خورده ارتش این رژیم است‪ ،‬شکستی که‬ ‫در نبرد شمشیر قدس حاصل شد‪.‬‬ ‫مناطقی در خانیونس در شمال شرقی نوارغزه خبر دادند‪.‬‬ ‫گفته می شود این حمله که احتما الً با استفاده از پهپاد انجام‬ ‫شده است در واکنش به ارسال بالنهای اتش زا از نوارغزه به‬ ‫سمت اراضی اشغالی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫شبکه الجزیره در عین حال گزارش داد که عالوه بر مناطق‬ ‫شرقی‪ ،‬مناطقی در جنوب نوارغزه نیز هدف حمالت رژیم‬ ‫صهیونیستی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ادامه بیانیه گفته شده است‪ :‬این بمباران هرگز مقاومت ما را‬ ‫پیش از این وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با هشدار درباره‬ ‫مبارزات مشروع خود برای برخورداری از زندگی توام با ازادی و‬ ‫نمی کنند‪ ،‬تهدید کرده بود که حمالت هوایی به این منطقه را‬ ‫برای استیفای حقوق از دست رفته مان متوقف نخواهد کرد‪ .‬ما به‬ ‫کرامت انسانی در سرزمین مادری مان فلسطین ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫در پایان بیانیه گفته شده است‪ :‬مقاومت قهرمان فلسطین‬ ‫امادگی دارد تا با تمامی گزینه ها تعامل کند و هرگز اجازه‬ ‫نخواهد داد اشغالگران صهیونیست معادالت خود را تحمیل کنند‪.‬‬ ‫منابع خبری شب گذشته از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به‬ ‫اینکه ارسال مجدد بالن های اتش زا از نوار غزه را تحمل‬ ‫ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫بالن های اتش زا به قدری برای شهر ک نشینان مشکل ساز‬ ‫بود ه اند که عالوه بر واکنش «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم‬ ‫صهیونیستی‪ ،‬باعث شد شهر ک نشینان اطراف غزه تصریح کنند که‬ ‫خطر این بالن ها از موشک های مقاومت کمتر نیست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عبداهللدومباوجودباابرازنگرانیدرموردتنشهامیانرژیمصهیونیستیوفلسطینگفت‪،‬باصحبتبانخستوزیر‬ ‫وبنیگانتس‪،‬وزیرجنگاینرژیم“خیلیترغیب”شدهاست‪.‬عبداهللدوم‪،‬پادشاهاردندرمصاحبهتفصیلیبافرید‬ ‫زکریادرشبکهخبریسی‪.‬ان‪.‬انکهدرواشنگتندی‪.‬سیانجامویکشنبهمنتشرشد‪،‬درموردسفیراخیرشبهامریکا‪،‬‬ ‫دیدگاهشبهمسائلمنطقه ایبهویژهمسالهفلسطین‪،‬مسائلملیمهمواستواریاردندربحبوحهچالش هاصحبتکرد‪.‬‬ ‫ملکعبداهللدومدررابطهبادولتجدیدرژیمصهیونیستیوچشماندازصلحازنگاهخودشگفت‪:‬ماهمیشه‬ ‫نیمهپرلیوانرانگاهمیکنیموسفرمبهایاالتمتحدهبرایارسالیکپیاممتحدبودچونهمانطورکهمیدانیدچالشهای‬ ‫فراوانیوجوددارندومااحتماالواردانشویم‪.‬بنابراینبرایمناهمیتداشتکهپسازجنگبامحمودعباس‪،‬‬ ‫رهبریفلسطیندیدارکنمکهاینکارراانجامدادم‪.‬منهمچنینبانخستوزیراسرائیلوژنرالگانتسدیدارداشتم‪.‬‬ ‫منپسازدیداربانفتالیبنتوگانتسبسیارترغیبشدم‪.‬ماواقعابایداینهارابهپایمیزمذاکرهبازگردانیموبدانیمکه‬ ‫چگونهاسرائیلی هاوفلسطینی هارابهمذاکرهترغیبکنیم‪.‬چهبسادولتکنونیاسراییلایده ال تریندولتبرایراهکار‬ ‫دوکشوریکهازدیدگاهمن‪،‬تنهاراهحلاست‪،‬نباشد‪.‬ماچطورمیتوانیمدرکمتقابلمیاناردنواسرائیلایجادکنیم‬ ‫چونقبالبروفقمرادنبوده‪.‬امامهمترازهمهایناستکه‪،‬ازنظرمن‪،‬وادارکردناسرائیلی هاوفلسطینی هابهتعامل‬ ‫دوبارهمهماست‪.‬وازایندیدارهابسیارخوشبینبیرونامدمومادرچندهفتهگذشته‪،‬نهتنهاشاهددرکبهتراسرائیل‬ ‫واردنبودیمبلکهصداهاییازدوطرفاسرائیلوفلسطینشنیدیمکهمابایدبهجلوحرکتکنیمواینروابطراازنو‬ ‫ایجادکنیم‪.‬فریدزکریاپرسید‪:‬ایااسرائیلمی تواندوضعیتراهمینطورحفظکندوبرفلسطینی هایکرانهباختریوغزه‬ ‫حاکمیتداشتهباشداماانهاازحقوقسیاسیبرخوردارنباشند‪.‬اسرائیلفکرمی کندکهیکقدرتمنطقه ایخار قالعاده‬ ‫بهلحاظفناوریوشایدقدرتجهانیاست‪،‬ازنظراقتصادیرونقدارد‪،‬باعرب هاصلحمیکند‪،‬بااینکهانهارویمساله‬ ‫فلسطینپیشرفتینکرد هاند‪.‬ایااسرائیلمیتواندبههمینکاریکهانجاممیدهد‪،‬ادامهدهد؟‬ ‫پادشاهاردنگفت‪:‬فکرمیکنمکهایننمایبسیارشکننده ایاست‪.‬منمیدانمکهطیسههفتهچهوچگونهاین‬ ‫اتفاقات رخ داد‪ .‬از دست رفتن جان ها و وقوع فاجعه در هر طرف‪ .‬به نظر من این جنگ اخر با غزه متفاوت بود‪ .‬از‪،۱۹۴۸‬‬ ‫ایناولینباریاستکهاحساسمیکنمیکجنگداخلیدراسرائیلرخداد‪.‬وقتیبهشهرهاوروستاهانگاهمیکنید‪،‬‬ ‫عربهایاسرائیلیواسرائیلی هاواردایندرگیریشدندوفکرمیکنماینزنگخطربرایمردماسرائیلومردمفلسطین‬ ‫بود‪.‬مگراینکهمامتحدحرکتکنیم‪،‬مگراینکهمابهفلسطینیانامیدبدهیمودوباره‪،‬بخشیازبحثماباهمتایاناسرائیلی‬ ‫ایناستکهماچگونهرویزندگیفلسطینیانسرمایهگذاریکنیم‪.‬اگرانهاامیدشانراازدستبدهندوبعدخدای‬ ‫ناکردهیکچرخهدیگررخدهد‪،‬جنگبعدیویرانگرترهمخواهدبود‪.‬هیچکستاکنوندرایندرگیریهاپیروزنشده‬ ‫است‪،‬امادرمورداخر‪،‬هیچپیروزیوجودنداشتوفکرمیکنمپویاییداخلیکهمادرشهرهاوروستاهایاسرائیلی‬ ‫دیدیم‪،‬اندکیزنگبیدارباشبرایهمهماباشد‪.‬‬ ‫مجریسی‪.‬ان‪.‬انهمچنیندربارهواکنشعبداهللدومبهاظهاراتمشاوربنیامیننتانیاهوپرسیدکهگفتهبوداردن‬ ‫بایدخودشراکشورفلسطینیانبداندواشارهداشتکه‪ ۶۰‬تا‪ ۷۰‬درصدفلسطینی هادراردنهستندواردنبایدمابقی‬ ‫فلسطینیانراازکرانهباختریجذبکند‪.‬‬ ‫پادشاهاردنگفت‪:‬خبایننوعلفاظیجدیدنیستواساسااینافراددستورکارهاییدارندکهمیخواهندبههر‬ ‫بهاییبهدیگرانتحمیلکنند‪.‬اردن‪،‬اردناست‪.‬مایکجامعهترکیبیباسابقهقومیتیومذهبیمختلفداریم‪.‬منشاید‬ ‫درصدرادرارقامیکهذکرکردیدردکنم‪،‬امااینکشورماست‪.‬فلسطینی هانمیخواهنددراردنباشند‪.‬انهاسرزمینشان‬ ‫رامیخواهند‪.‬انهاتیمفوتبالخودشانرامیخواهندومیخواهندکهپرچمخودشانبرباالیمنازلشانباشد‪.‬بنابراین‪،‬اینما‬ ‫رابهسمتلفاظیبسیارخطرناکیسوقمیدهد‪.‬اگرمادربارهراهکاردوکشوریصحبتنکنیم‪،‬یعنیمادربارهراهکار‬ ‫تککشوریصحبتمیکنیم؟ایاقراراستکهاینراهکارمنصفانه‪،‬شفافودموکراتیکباشد؟فکرمیکنمراهکار‬ ‫تککشوریبرایکسانیکهدراسرائیلهستندوانتئوریرابهجایراهکاردوکشوریکهتنهاراهحلاستبیان‬ ‫میکنند‪،‬چالشبرانگیزتراست‪.‬مندوبارهبهصحبتهایمدرابتدایاینمصاحبهاشارهمیکنم‪.‬برایاولینباراز‪ ۱۹۴۸‬عرب‬ ‫هایاسرائیلواسرائیلیهابههمحملهکردند‪.‬شمامیخواهیدچهکارکنید؟میخواهیدتمامفلسطینیانراازخانهایشاندر‬ ‫کرانهباختریبرانیدودرطرفدیگربیثباتیایجادکنید؟درنهایت‪،‬اردنی هارایخودرادراینموردمیدهند‪.‬فکر‬ ‫میکنمخطوطقرمزمابهوضوحتبیینشدهاند‪.‬‬ ‫فریدزکریاهمچنیننظرعبداهللدومرادرموردجوبایدندرمقایسهبارئیسجمهوریپیشینامریکاجویاشد‪.‬او‬ ‫گفت‪:‬خوشبختانهمنروابطبسیارقدرتمندیباتمامروسایجمهورداشتم‪.‬پدرمبهمناموختکهبهجایگاهریاست‬ ‫جمهوریوریاستکشوراحترامبگذارمواینمختصامریکانیستوگفتگوهایمنهموارهمثمرثمربودهوبه‬ ‫صورتاحترامودرکمتقابلانجامشدهاست‪.‬اشناییمنباجوبایدنبهزمانیبرمیگرددکهجوانبودموبههمراه‬ ‫پدرمبهکنگرهرفتم‪.‬اوانزمانسناتورجوانیبود‪،‬پساینیکدوستیقدیمیاست‪.‬خیلیخوشحالشدمکهاوبه‬ ‫کاخسفیدراهیافت‪.‬نمیدانمچهتصاویریبهبیرونمنتشرمیشود‪،‬اماهمکارانمکهانجاحضورداشتنددیدندکهیک‬ ‫حسیوجوددارد‪.‬پسرمهماینرئیسجمهوررامیشناسد‪.‬وقتیاومعاونرئیسجمهوربود‪،‬پسرمبرایمالقاتبااوبه‬ ‫دفتروخانه اشمیرفت‪.‬پساینیکدوستیخانوادگیاست‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5 -‬مرداد ‪1400‬شماره ‪1396‬‬ ‫بین الملل‬ ‫روزهایبحرانیتونس؛‬ ‫ماجرایکودتاچیست؟‬ ‫شبگذشتهبااعالمسرنگونیدولتوتعلیقفعالیتپارلمانبهدستور«قیسسعید»‬ ‫رئیس جمهورتونس‪،‬اینکشورکهدهسالپیشباانقالبعلیهدیکتاتوری«زین العابدین‬ ‫بنعلی»‪،‬طعمدموکراسیرامی چشید‪،‬بابزرگترینبحرانخوددراینمسیرمواجهشد‪.‬‬ ‫اقدامغیرمنتظرهرئیس جمهورتونسدربرکنارینخست وزیروتعلیقفعالیتپارلمان‬ ‫نیمه هایشبگذشته(یک شنبه_‪ ۲۵‬ژوئیه)‪،‬رئیسجمهورتونساعالمکردکهبا‬ ‫تکیهبهقانوناساسی«هشامالمشیشی»نخست وزیررابرکناروفعالیتپارلمانرابهمدت‬ ‫‪ ۳۰‬روزبهحالتتعلیقدر می اوردودرکنارنخست وزیرجدیدیکهخودانتخاب‬ ‫خواهدکرد؛بهحکومتادامهخواهدداد‪.‬‬ ‫قیسسعیداعالمکردکهطبقاصل‪ ۸۰‬قانوناساسیتونس‪،‬تصمیمگرفتهاداره‬ ‫امورکابینهراتازمانانتخابنخست وزیرجدید‪،‬خودبرعهدهبگیردوضمنتعلیقفعالیت‬ ‫پارلمانمصونیتسیاسینمایندگانرانیزلغومی کند‪.‬‬ ‫مخالفانرئیس جمهورتونسایناقداماورا‪«،‬کودتا»ونقضقانوناساسیخواندندو‬ ‫بهاعالممخالفتمردموتظاهراتاعتراضیعلیهاندرخیابان هافراخواندند‪.‬‬ ‫تنهاساعاتیپسازاعالماینتصمیمقیسسعید‪،‬شماریازحامیاناوبهخیابان ها‬ ‫امدندودرحمایتازاوشعارسردادند‪.‬ارتشونیروهایامنیتینیزساختمانپارلمانو‬ ‫تلویزیوندولتیرامحاصرهکردند‪.‬‬ ‫تصمیمرئیسجمهورتونس‪،‬یکروزپسازاعتراضاتشدیدمردمیعلیهدولت‬ ‫وحزبمیانه روواسالم گرای«النهضه»کهبزرگترینحزبپارلمانیکشورمحسوب‬ ‫می شود‪،‬اتخاذشد‪.‬دلیلاعتراضاتمردمی‪،‬افزایشمبتالیانبهویروسکرونا‪،‬افزایش‬ ‫خشمازشکافسیاسیمزمنایجادشدهدرکشورومشکالتاقتصادیبود‪.‬‬ ‫امروزنیز‪،‬منابعاگاهامنیتیاعالمکردندکهرئیس جمهور‪«،‬خالدالیحیاوی»رئیس‬ ‫گاردامنیتیریاست جمهوریرابهعنوانسرپرستوزارتکشورتونسمنصوبکرد‪.‬‬ ‫ماده‪ ۸۰‬قانوناساسیتونسچهمی گوید؟‬ ‫«سناءبنعاشور»استاددانشگاهوحقوقدانتونسی‪،‬اقدامشبگذشتهقیسسعیدرا‬ ‫مخالفقانوناساسیاینکشوردانستوگفت‪:‬قانوناساسیشفافوواضحاست‪.‬تمام‬ ‫ان چهکهرئیس جمهورقیسسعیداعالمکرد‪،‬کامالمخالفقانوناساسیاست‪.‬‬ ‫ویدرگفت وگوبارادیومحلی«موزاییک»تونسگفت‪«:‬اصل‪ ۸۰‬قانوناساسی‬ ‫کهسعیدبرایاتخاذتصمیمشبگذشته اشبهاناستنادمی کند‪،‬بههیچوجهبیانگر‬ ‫قانونیبودنتصمیماتاعالمیاونیست‪.‬رئیس جمهوردرحالفریبماست‪..‬مننگران‬ ‫ایندهنامعلومیکهدرانتظارماست‪،‬هستم»‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬طبقماده‪ ۸۰‬قانوناساسیتونس‪،‬رئیس جمهوردرحالتوجودتهدید‬ ‫وخطرقریب الوقوعبرایکشور‪،‬امنیتیااستقاللان‪،‬بهگونه ایکهعملکردطبیعی‬ ‫چرخه هایکشورغیرممکنشود‪،‬پسازمشورتبانخست وزیرورئیسمجلسو‬ ‫اعالمرئیسدادگاهقانوناساسی‪،‬می تواندتدابیرالزمرادراینشرایطاستثناییاتخاذ‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫درادامهایناصلقانونیامدهاست‪«:‬اینتدابیربایدباهدفبازگشتروالعادی‬ ‫بهچرخهکشوردرنزدیک ترینزمانممکن‪،‬صورتگیردوپارلماندراینمرحلهو‬ ‫درطولاینمدتبهصورتدایمیدریکجلسهاستودراینحالت‪،‬رئیس جمهور‬ ‫نمی تواندانرامنحلکندیاالیحهسرزنشعلیهدولتارائهدهد»‪.‬‬ ‫بر اساس این اصل‪ ،‬پس از گذشت‪ ۳۰‬روز از اجرای این تدابیر و و در هر زمان پس‬ ‫از ان‪ ،‬دادگاه قانون اساسی‪ ،‬به درخواست رئیس پارلمان یا سی نفر از اعضای ان در‬ ‫خصوصاین کهوضعیتفوق العادهادامهیابدیاخیر‪،‬بایدتصمیم گیریکند‪.‬دادگاهنیز‬ ‫بایدبهصورتعلنیظرفمدتحداکثر‪ ۱۵‬روزدراینخصوصتصمیم گیریکند‪.‬‬ ‫تدابیرمذکورنیزباازبینرفتندالیلان‪،‬لغوخواهدشد‪.‬‬ ‫مخالفان«قیسسعید»اورابهکودتامتهمکردند‬ ‫«راشدالغنوشی»رئیسپارلمانتونسکهریاستحزبالنهضهرانیزبرعهدهدارد‪،‬‬ ‫هماندیشب‪،‬اقداماتقیسسعیدرابیپایهواساسخواندوگفتکهپارلمانرامردم‬ ‫انتخابکرد هاند‪،‬لذاهمچنانبهکارخودادامهخواهددادودارایاعتباراست‪.‬‬ ‫ویبامدادامروز(دوشنبه)بههمراهشماریازنمایندگانپارلمانتونس‪،‬خودرابه‬ ‫مقرپارلمانرساند‪،‬امانیروهایارتشمانعورودان هابهساختمانپارلمانشدندواعالم‬ ‫کردندکهدستوردارندازورودنمایندگانبهپارلمانجلوگیریکنند‪.‬همراهانالغنوشی‬ ‫ازایننظامیانخواستندکهحکمبستنمقرپارلمانوجلوگیریازورودان هابهاین‬ ‫ساختمانرانشاندهند‪،‬امریکهباعدمپاسخگویینظامیانمذکورهمراهشد‪.‬‬ ‫الغنوشیدرمقابلمقرپارلمانتونسطیسخنانیخطاببهنمایندگان‪،‬ازان ها‬ ‫خواستکهفکرکنندهنوزبرسرکارخودهستند‪.‬ویتاکیدکردکهتمایلنداردبا‬ ‫ارتشکهمسئولحمایتازکشوروازادی هایخصوصیوعمومیاست‪،‬درگیر‬ ‫شود‪.‬رئیسپارلمانتونس‪،‬اقداماتغیردموکراتیکیراکهاینکشورراتهدیدمی کند‬ ‫وارتشرابهانجام«هویوهوس هایسیاسی»رئیسجمهورسعیدوادارمی سازد‪،‬تقبیح‬ ‫کرد‪.‬الغنوشیاخبارمنتشرشدهدرخصوصموافقتشباتصمیمکودتایسعیدراتکذیب‬ ‫کردوگفتکهقیسسعیدهربارکهمی خواستدرکشورحالتفوق العادهاعالمکند‪،‬‬ ‫بااومشورتمی کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که مخالف ان است که تمام قدرت کشوردر دست یک فرد‬ ‫باشدوپیشترنیزازتونسی هاخواستهبودکهبهخیابان هابیایندوهمان گونهکهدرانقالب‬ ‫سال‪ ۲۰۱۱‬دراعتراضبهاینامر‪،‬تظاهراتکردند‪،‬باردیگراعتراضکنندوباامدنبه‬ ‫خیابانها‪،‬انقالبخودراپسبگیرند‪.‬‬ ‫دوحزب«قلبتونس»و«الکرامه»نیزدرمخالفتباتصمیماتشبگذشته‬ ‫رئیس جمهور‪،‬بهحزبالنهضهپیوستندوایناقداماوراکودتاخواندند‪.‬‬ ‫حزبقلبتونسازپارلمانخواستتافورایکنشستبرگزارکندواز المشیشی‬ ‫نیزخواستکهبهفعالیتخوددرپستنخستوزیریادامهدهد‪.‬زیراتصمیماتاعالمی‬ ‫رئیس جمهورنقضاشکاروبزرگقانوناساسیتونساست‪.‬‬ ‫«منصفالمرزوقی»رئیس جمهورسابقتونسنیز‪،‬اقداماترئیس جمهورفعلیاین‬ ‫کشورراکودتاییتمام عیارخواندوضمنمحکومکردنانگفت‪،‬وضعیتاقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسیواجتماعیتونسبدترخواهدشد‪.‬‬ ‫سازمانموسومبهدیدبانحقوقبشروازادی هادرتونسنیز‪،‬تصمیمات‬ ‫رئیس جمهوراینکشورراراباطلونقضقانوناساسیکشورتوصیفکرد‪.‬حزب‬ ‫«التیارالدیمقراطیالتونسی»نیزباانتشاربیانیه ایاعالمکردکهباتفسیرقیسسعیدازماده‪۸۰‬‬ ‫قانوناساسیاینکشور‪،‬مخالفاست‪.‬‬ ‫منابعاگاهمی گویندکههیاتاداریاتحادیهقضاتتونسی‪،‬قراراستبابرگزاری‬ ‫نشستیدرخصوصتصمیماتاتخاذشدهرئیس جمهورتصمیم گیریکنند‪.‬‬ ‫درگیریموافقانومخالفانتصمیماترئیس جمهورمقابلمقرپارلمانتونس‬ ‫تصاویرمنتشرشدهدرشبکه هایتلویزیونی‪،‬حاکیازدرگیریده هانفرازطرفداران‬ ‫حزبالنهضهباطرفدارانسعیددرنزدیکیساختمانپارلمانتونساست‪.‬پلیسنیزتالش‬ ‫دارد تا دو طرف را از یکدیگر جدا کند و به درگیری ها پایان دهد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫فوتبال ایران‪ ،‬محفل جادوگران!‬ ‫هفته ‪ ۲۹‬لیگ برتر فوتبال ایران با‬ ‫یک اتفاق تلخ‪ ،‬قابل تامل همراه شد که‬ ‫این بار بیش از هر زمان دیگری نیازمند‬ ‫بررسی و برخورد مراجع قضایی و‬ ‫انضباطی است؛ صحبت از جادوگری این‬ ‫بار هنگام مسابقه و نشست خبری دیدار‬ ‫تیم های فوتبال فوالد خوزستان و صنعت‬ ‫نفت ابادان باز هم مهر تاییدی بود بر‬ ‫انچه طی فصل های قبلی در مورد ارتباط‬ ‫عوامل فوتبال ایران با جادوگران و رماالن‬ ‫مطرح می شد!‬ ‫اظهارات دیروز (یکشنبه) سیروس‬ ‫پورموسوی‪ ،‬سرمربی تیم فوتبال صنعت‬ ‫نفت ابادان در نشست خبری پس از دیدار‬ ‫مقابل فوالد خوزستان عجیب‪ ،‬قابل تامل‬ ‫و همین طور نیازمند پیگیری‪ ،‬بررسی و‬ ‫برخورد از سوی مراجع قضایی و انضباطی‬ ‫چه در صورت اثبات و چه در صورت‬ ‫عدم اثبات است و فدراسیون فوتبال باید‬ ‫هرچه سریع تر به ان ورود کند چرا که‬ ‫در غیر این صورت جز بازی دو سر برد‬ ‫برای مدعیان جادوگری‪ ،‬رماالن و حقه‬ ‫بازان در فوتبال ایران چیزی به دنبال‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫شاید باور نکنید اما این اظهارات‬ ‫سرمربی یک تیم لیگ برتری در فوتبال‬ ‫ایران است؛ سیروس پورموسوی پس‬ ‫از تنش و درگیری با جواد نکونام و‬ ‫نیمکتش هنگام دیدار تیم های فوتبال‬ ‫فوالد خوزستان و صنعت نفت ابادان‬ ‫عنوان کرد‪« :‬به من که فرزند خوزستان‬ ‫هستم امروز بی احترامی شد و از ان‬ ‫نمی گذرم‪ ،‬به من تهمت جادوگری‬ ‫زدند! امیدوارم در کمیته اخالق حرفشان‬ ‫را ثابت کنند‪ .‬من هم اکنون ثابت می‬ ‫کنم که چه کسی جادوگر است؛ ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته روی خط دروازه چه کسی اب‬ ‫ریختند و دوربین صحنه را ضبط کرد؟‬ ‫بازی با استقالل به چه کسی گفتند اجی‬ ‫مجی که صداها ضبط شد؟ روباه در‬ ‫کدام بازی به ورزشگاه رفت؟ ‪ n‬چه کاره‬ ‫است در باشگاه که هر هفته و هر بازی‬ ‫با بلیط از بندرعباس به اهواز می اید؟‬ ‫نامه مکتوب ان را داریم که بازی با نفت‬ ‫درخواست کردند که به زمین بیاید و ان‬ ‫فرد فوتبالی نیست! وقتی می گویند پس‬ ‫از ‪ ۲۶‬یا ‪ ۲۷‬هفته طلسم شان شکسته است‪،‬‬ ‫طلسم به چه معناست؟ من نمی دانم‪ ،‬انها‬ ‫خودشان می گویند و مصاحبه می کنند‪».‬‬ ‫وی در بخش دیگری از اظهاراتش‬ ‫بیان کرد‪« :‬اگر من پیراهن مشکی با دکمه‬ ‫سفید می پوشم ارشیو خود را نگاه کنید و‬ ‫بگویید به غیر از بازی گذشته‪ ،‬چند بازی‬ ‫خودش مشکی با عالمت قرمز پوشیده‬ ‫است؟ من پیراهن مشکی با دکمه سفید‬ ‫می پوشم‪ ،‬این هفته باختم‪ ،‬هفته قبل هم‬ ‫باختم و فصل قبل هم سقوط کردم اما‬ ‫وی همیشه با این پیراهن در این ورزشگاه‬ ‫حاضر شده است‪».‬‬ ‫فوتبال دنیا در قرن ‪ ۲۱‬مسیرش را پیدا‬ ‫کرده و با تالش مضاعف و به روزرسانی‬ ‫تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری‪،‬‬ ‫هیچ پدیده و اتفاقی خارج از زمین مسابقه‬ ‫نمی تواند با ان رقابت کند متاسفانه اما‬ ‫فوتبال ایران درگیر حرف ها و مسائلی‬ ‫است که انسان از بیان ان شرم می کند‪.‬‬ ‫صحبت از جادوگری در فوتبال ایران از‬ ‫مدت ها قبل وجود داشته و در هفته ‪۲۹‬‬ ‫لیگ برتر و در نشست خبری یک تیم‬ ‫لیگ برتری بیش از هر زمان دیگری به‬ ‫صورت علنی خود را نشان داده و جوالن‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫موضوعی که از سوی سیروس‬ ‫پورموسوی مطرح شده چه اثبات شود‬ ‫و چه خیر‪ ،‬به خوبی نشان می دهد که‬ ‫در پشت پرده فوتبال کشور چه مسائلی‬ ‫موجود دارد و دغدغه مربیان و بازیکنان‬ ‫به چه مسائلی خالصه می شود! باید‬ ‫افسوس خورد اگر یک تیم برای کسب‬ ‫نتیجه بهتر درگیر چنین خرافاتی شده و‬ ‫کسب پیروزی و موفقیت را به عواملی‬ ‫غیر از تالش و کسب دانش فنی گره زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طی سالیان گذشته بارها و بارها در‬ ‫فوتبال ایران صحبت از ارتباط برخی‬ ‫مربیان و بازیکنان با جادوگران و رماالن‬ ‫شده بود و بیست و نهمین هفته لیگ‬ ‫برتر فوتبال ایران در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز از‬ ‫تورنمنت بین المللی تایلند؛‬ ‫پیروزیپرگلفوتسالایرانمقابلتاجیکستان‬ ‫و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال‪ ،‬تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود از تورنمنت بین المللی‬ ‫فوتسال تایلند‪ ،‬امروز دوشنبه ‪ ۴‬مردادماه به مصاف تاجیکستان رفت و با نتیجه پرگل ‪ ۷‬بر صفر به پیروزی رسید‪.‬‬ ‫شایان ذکر است تیم ملی فوتسال در سومین بازی خود ساعت ‪ ۱۲:۴۵‬به وقت محلی فردا سه شنبه ‪ ۵‬مردادماه) به‬ ‫مصاف مصر می رود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫تمام تالشم را می کنم تا نکونام‬ ‫دیگر در خوزستان مربیگری نکند‬ ‫اظهارات تند سرمربی نفت ابادان‪:‬‬ ‫این اتفاق بی نصیب نمانده و اظهارات‬ ‫سیروس پورموسوی پس از دیدار مقابل‬ ‫فوالد خوزستان تکان دهنده و قابل‬ ‫پیگیری و برخورد جدی است؛ به طور‬ ‫حتم اگر صحبت های وی اثبات شود باید‬ ‫به حال فوتبال ایران گریست‪ ،‬اگر هم‬ ‫حرف هایش بدون سند و مدرک باشد‪،‬‬ ‫بازهم باید به حال فوتبال ایران گریه کرد‬ ‫که مربی و بازیکنان یک تیم در مورد تیم‬ ‫مقابل ذهنشان را درگیر چه خرافات و‬ ‫مسائل غیرواقعی کرده اند!‬ ‫کمیته انضباطی و اخالق فدراسیون‬ ‫فوتبال و حتی مراجع نظارتی‪ ،‬بازرسی و‬ ‫قضایی خارج از این فدراسیون‪ ،‬باید به‬ ‫طور جدی در راستای خشک کردن ریشه‬ ‫مدعیان جادوگری در فوتبال ایران اقدام‬ ‫کنند‪ .‬اگر اظهارات سیروس پورموسوی‬ ‫صحت دارد حتما موضوع را در دستور‬ ‫بررسی‪ ،‬اقدام و برخورد قرار دهند و‬ ‫در صورت عدم اثبات ان هم حتما باید‬ ‫برخورد الزم با طرح کننده این موارد‬ ‫در دستور کار قرار گیرد اما انچه مهم تر‬ ‫از هر اتفاق دیگری است‪ ،‬اینکه باید با‬ ‫ریشه این پدیده که به نظر می رسد دیگر‬ ‫نمی توان ان را کتمان کرد و پس از‬ ‫سال ها مطرح و انکار شدن‪ ،‬باز هم در‬ ‫عالی ترین سطح فوتبال ایران عنوان می‬ ‫شود‪ ،‬به صورت جدی و قاطع برخورد‬ ‫کرد و اجازه نداد که چنین مسائلی فوتبال‬ ‫ایران را بیش از این به قهقرای اخالقی‬ ‫ببرد چراکه صحبت های پورموسوی چه‬ ‫درست و چه نادرست‪ ،‬نشان می دهد که‬ ‫ذهن عوامل فوتبال ایران درگیر پدیده ای‬ ‫به نام جادوگری است!‬ ‫دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور‬ ‫سیروسپورموسویپسازشکستدوبرصفر‬ ‫فوالدخوزستانمقابلصنعتنفتاباداندرهفتهبیست‬ ‫ونهملیگبرترفوتبالگفت‪:‬خوشحالمکهبعدازدو‬ ‫سالشماخبرنگاراناهوازیرامی بینم‪،‬چونبعدازاینکه‬ ‫ازاینجارفتمدیگرمنرافراموشکردید‪.‬بابتاینبردبه‬ ‫هوادارانباشگاهفوالدخوزستانتبریکمی گویم‪،‬ولی‬ ‫برایفوتبالخوزستانتاسفمی خورم‪.‬‬ ‫ویکهصحبت هایخودراازهمانابتداجنجالی‬ ‫اغازکردادامهداد‪:‬برایفوتبالخوزستانتاسف‬ ‫می خورم که دو سال است هویت خودش را از دست‬ ‫داده و تمام ان را جنجال و توهین و یقه گیری و یقه‬ ‫کشیگرفتهاست‪.‬هیچتیمیراندیدمبهاینجاامدهباشد‬ ‫ودعوانکردهباشد‪.‬‬ ‫سرمربیتیمفوتبالصنعتصنعتنفتابادان‬ ‫یاداورشد‪:‬امروزبهمنکهفرزندخوزستانمتوهین‬ ‫شد و اص ً‬ ‫ال از او نمی گذرم‪ ،‬چون به من تهمت زد و‬ ‫گفتجادوگر!‬ ‫پورموسویگفت‪:‬امیدوارماینموضوعراکمیته‬ ‫اخالقثابتکندامااگرنتواندبهاوثابتکنمچهکسی‬ ‫جادوگر است‪ .‬انها دو سال گذشته روی دروازه چه‬ ‫کسیابریختندکهدوربینهمفیلمگرفت؟‬ ‫پورموسویدرادامهانتقاداتخوداظهارداشت‪:‬‬ ‫دربازیبااستقاللبهچهکسی«اجیمجی»گفتند؟‬ ‫روباهرادرکدامورزشگاهبهزمینبردند؟اقای«عین»‬ ‫چهکارهتیمفوالداستکههرهفتهازبندرعباسبابلیت‬ ‫بهاهوازمی اید؟نامهمکتوبداریمکهدرخواستشده‬ ‫استایشانبرایبازیبانفتواردورزشگاهشودکه‬ ‫ما او را راه دادیم‪ .‬ایشان نه فوتبالی است و نه عضو کادر‬ ‫فنی‪.‬منهمهاینمسائلراثابتمی کنم‪.‬‬ ‫ویدربارهصحبت هایتندخودعلیهجوادنکونام‬ ‫واعضایکادرفنیاینتیمتصریحکرد‪:‬دوسالپشت‬ ‫پنجرهبستهقائمشد هاندولیچهکسیپنجرهفوالدرا‬ ‫بست؟قراردادمحمدبلبلیدرکجادست کاریشده‬ ‫است‪.‬دریککانتینردرتهراناینکارراانجامدادند‪.‬‬ ‫بامحمدبلبلیمصاحبهکنیدتابگویدچهکسیگفت‬ ‫امضاکنونترس‪،‬منپشتتهستم؟اقایاناولفصل‬ ‫تمامبازیکنان شانراگرفت هاندوهرچهنیازداشتند‪،‬جذب‬ ‫کردند‪،‬حاالمی گویندپنجرهمابستهاست‪.‬‬ ‫پورموسوی اضافهکرد‪:‬انهابافرارروبهجلو از‬ ‫بستهشدنپنجرهحرفزدند‪.‬صورتجلسه‪۳۰۰‬میلیونی‬ ‫فکرمی کنمدرباشگاه شانهستکهامضاشد‪،‬ولیبه‬ ‫انعملنکردندتاپنجرهتیمبستهشودوبعدفرارکنند‪.‬‬ ‫سرمربینفتابادانباعصبانیتدربارهسرمربی‬ ‫فوالدصحبتکردوخطاببهخبرنگارانحاضردر‬ ‫نشستگفت‪:‬یکقولبهشمامی دهم‪.‬ازامشببا‬ ‫تماموجودجلویجوادنکوناممی ایستموبهاواجازه‬ ‫نمی دهمدیگردراستانخوزستانمربیگریکند‪،‬چون‬ ‫بهمنکهفرزندایناستانممقابلهمهتوهینکردهاست‪.‬‬ ‫فکرمی کنمداورچهارمخیلیبزدلبودکهحرف های‬ ‫او را شنید ولی به داور چیزی نگفت‪ .‬با این حال من از‬ ‫حقم دفاع کردم‪ ،‬اما او به من توهین کرد و من هم به او و‬ ‫بههمینخاطرازمردمعذرخواهیمی کنم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬این کارها در ذات من نیستم‪،‬‬ ‫ولی این اقا نیاز داشت بعد از دو سال یکی اینجا در‬ ‫اهوازدردهانشبزند‪.‬اوکجایفوتبالبودهاست؟‬ ‫چرافقطروبه رویتیم هایخوزستانیبههمهتهمت‬ ‫یزنند؟خودشانمی گویندوحرفمانیست‪.‬‬ ‫وافترام ‬ ‫می گویندبیست وشش‪،‬هفتهفتهطلسممانشکسته‬ ‫است‪.‬اینراخودشانمصاحبهمی کنندومی گویند‪.‬‬ ‫نکونامدوسالبهتماممسئوالناستانتوهینکرد؛به‬ ‫بازیکنانومربیانخوزستانیهمبی احترامیکرد‪.‬خیلی‬ ‫متاسفمبرایانهاییکهروینیمکتشهستندوهمیشهبا‬ ‫نامانهامصاحبهمی کند‪.‬امروزانهانیزجزوکسانیبودند‬ ‫کهبهمنبی احترامیکردند‪.‬‬ ‫تمامتالشمرامیکنمتانکونامدیگردرخوزستان‬ ‫مربیگرینکند‬ ‫سرمربیتیمفوتبالصنعتنفتاباداندرباره‬ ‫شکستمقابلفوالدخوزستانگفت‪:‬باختیموبابتاین‬ ‫شکستعذرخواهیمی کنیم‪.‬انهاازموقعیت های شان‬ ‫درستاستفادهکردند‪،‬ولیمااستفادهنکردیم‪.‬درفوتبال‬ ‫بازندهوبرندهطبیعیاست‪،‬ولیچهاتفاقیرخمی دهد‬ ‫یزنندبهمنبی احترامیمی شود؟‬ ‫کهوقتیگلدومرام ‬ ‫همهشنیدند‪.‬البتهقضاوتاقایحاج ملکخوببودو‬ ‫بهاوتبریکمی گویمکهخیلیخوبسوتزد‪،‬ولیاز‬ ‫داورچهارمگله مندم‪.‬‬ ‫پوالدگر همین فردا با یک‬ ‫خداحافظی همه را خوشحال کند‬ ‫بسحاق‪:‬‬ ‫مربیسابقتیمملیتکواندویایرانباانتقاداز‬ ‫مدیریترئیسفدراسیونگفت‪:‬متاسفانهپوالدگر‬ ‫تکواندورابهقهقرابردهاست‪.‬‬ ‫تیمملیتکواندویایرانکهباسهسهمیه(‪ 2‬مرد‬ ‫ویکزن)دررقابت هایالمپیک‪ ۲۰۲۰‬توکیوشرکت‬ ‫کردهبود‪،‬باعملکردیضعیفوبدونکسبحتییک‬ ‫مدالکهدرتاریخاینرشته بیسابقهبود‪،‬بهکارخود‬ ‫پایاندادتاحواشیچندماهگذشتهتاثیراتخودرابر‬ ‫رویتیمملینشاندهد‪.‬‬ ‫یکیازاینحواشیجدایییکبارهعلی محمد‬ ‫بسحاقازکادرفنیتیمملیودرفاصلهچندماههتا‬ ‫المپیکبودکهدرانزماناستعفایاوازطرفکادرفنی‬ ‫وفدراسیونتکذیبمی شد‪.‬‬ ‫درادامهمصاحبهبسحاقباایسنارامی خوانید‪:‬‬ ‫*بینمنوعسگریتفرقهانداختند‬ ‫اودربارهدلیلقطعهمکاری اشباتیمملیتکواندو‬ ‫انهمدرفاصله‪ ۳-۴‬ماههتابازی هایالمپیک‪،‬توضیح‬ ‫داد‪“ :‬من دو دوره مربی تی م ملی شدم که یکی از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬بود تا سال‪ ۲۰۱۲‬و نتایج هم خوب بود‪ .‬نقره‬ ‫المپیکگرفتیمونایبقهرمانیجامجهانیرابهدست‬ ‫اوردیم‪.‬درقسمتنوجوانانهمنقرهوطالیالمپیک ‬ ‫راگرفتیمودرقهرمانیجهاننوجوانانهمکهبدکار‬ ‫نکردیم‪.‬بعدازانکادرجدیدامدکهدرالمپیک‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬اناتفاقفاجعه بارافتاد‪.‬وقتیمشکلپیشامد‬ ‫به سراغ من و اقای عسگری امدند که با تیم دوم در‬ ‫کشورهایاسالمیخوبنتیجهگرفتیمودرمسابقات‬ ‫داخلسالنهمبااختالفقهرمانشدیم‪.‬سپستیماول‬ ‫رابهمادادندکهمثلهمینتیمامروزشدهبودوباهدایت‬ ‫اقایبی باکحتیدرگرندپری هاهممدالنمی گرفت‪.‬‬ ‫همهمی دانند منمربیبرنام همحورهستم وباعلمروز‬ ‫دنیاکار می کنم‪،‬انزمانکهباعسگریشرو عکردم‬ ‫هممربیفنیوهممربیبدنسازتیمبودم‪،‬امادراصلبا‬ ‫انهااتمامحجتکردمکهمنمربیفنیهستموحاالدر‬ ‫کنارشکارهایبدنسازیهمانجا ممی دهم‪.‬اینکهیک‬ ‫نفرازخانوادهتکواندوعلمبدنسازیبداندکهبدنیست!‬ ‫ی خود را شروع کردیم و تیم دوم‬ ‫با این اوصاف همکار ‬ ‫تودرتیماصلیهمرویهمرفتهدر‬ ‫عالینتیجهگرف ‬ ‫گرندپری هاسهطال‪،‬سهنقرهوچندمدالبرنزگرفتیم‬ ‫کهتکواندویایراناحیاشد‪.‬میرهاشمواردرنکینگ‬ ‫شد‪،‬هادی پوروسجادهمواردرنکینگشدند‪.‬مامسیر‬ ‫رادرستمی رفتیمواوایلهموقتینفراترادعوت‬ ‫می کردیمباتعدادباالبود‪،‬امارفتهرفتهبهماگفتندبخاطر‬ ‫محدودیتهزینه هابایدتعدادنفراتراکاهشدهیمو‬ ‫تنهابانفراتباالیرنکینگ‪ ۳۰‬کارکنیم‪.‬‬ ‫پسازاینصحبت هاماهمینکارراکردیمو‬ ‫دربازی هایاسیاییقهرمانشدیمودرگرندپریهم‬ ‫می شودگفتقهرمانشدیم‪،‬امابرخیازفدراسیون‬ ‫نشین هابینمنواقایعسگریدوبهمزنیکردند‬ ‫کهیکیازانافرادروابطعمومیفدراسیونبود‪.‬در‬ ‫فدراسیونتکواندوهمهکارهروابطعمومیاست‪.‬‬ ‫تصمیممی گیردچهکسیبیایدوچهکسیبرود‪.‬نفراتی‬ ‫کهتخصصندارندتصمیممی گیرندوسوءمدیریت‬ ‫پوالدگرهمازاصلی تریندالیلبود‪.‬درپنجسالحضور‬ ‫مناوحتیپنجبارهمسرتمرینتیمملینیامد‪.‬این‬ ‫تفرقه هازمانیبینمنوعسگریپیشامدکهمادرفینال‬ ‫گرندپریروسیهبودیم‪”.‬‬ ‫*عسگریبامنلجکرد‪/‬دراتاقپوالدگرگفتم‬ ‫شمابههیچعنواننتیجهنمی گیرید‬ ‫اودربارهتفرقهایجادشدهنیزاظهارکرد‪“:‬گفته‬ ‫بودندبودندبسحاقمی خواهدهمهکارهتیمملیشود‪،‬‬ ‫تمامبرنامهوتمرین هابااواست‪.‬بااینحرفها‪،‬فریبرز‬ ‫حس کرد می خواهم جای او را بگیرم و با من لج کرد‪.‬‬ ‫تمریناتفنیکهمی دادمرابهتیمنمی دادودیگربهمن‬ ‫اجازهکوچینگفنینداد‪.‬منهمدیدمفقطبدنسازی‬ ‫می کنموتیمهمروزبهروزافتمی کند‪.‬بارهاوبارها‬ ‫گفتمتمامتیم هایدنیادستماراخواند هاندوبایداز‬ ‫کارهایتکراریمثلکفزدنخارجشویم‪.‬بارها‬ ‫بازیکناندنیادرکارهایفنیوحملهکارمی کنند‪،‬‬ ‫رویضرباتچرخشیتمرکزدارندوماهمانکارهای‬ ‫قدیمراکهبرایهوگوهایقبلبودراانجاممی دهیم‪.‬‬ ‫فریبرزبرنامه هایفنیمنرابابچه هاکارنمی کردو‬ ‫مربیمقتدریهمنبود‪.‬باحرفبچه هایتیمبودو‬ ‫تصمیماتباملی پوشانبود‪.‬مندیدمدراردویتیم‬ ‫شرایطخوبنیستوبلبشواست‪.‬پیشبینیمی کردم‬ ‫کهدرالمپیکحتییکبرنزهمنیاوریمودراتاق‬ ‫پوالدگرهمبهخودشانگفتم‪.‬گفتمشمابههیچعنوان‬ ‫نتیجهنمی گیرید‪”.‬‬ ‫*فاجعهالمپیکتوکیوخانوادهتکواندورازیر‬ ‫سوالبرد‬ ‫بسحاقدربارهعملکردبدتیمملینیزگفت‪:‬‬ ‫“نمونهافتضاحیکهبهباراوردنددرمسابقاتاسیایی‬ ‫نمایان شد و اگر سجاد ان مدال را نمی اورد تیم در اسیا‬ ‫یازدهممی شد‪.‬اینهمفاجعهالمپیکبودکهخانواده‬ ‫تکواندورازیرسوالبرد‪.‬منبارهامی گفتمچراپشتوانه‬ ‫سازینمی کنیم؟مابایددرهروزنچندیننفررنکینگ‬ ‫دارداشتهباشیم‪،‬اماچونعسگریسرمربیبودهر‬ ‫چیزیمنمی گفتمکسیگوشنمی کرد‪.‬پوالدگرهم‬ ‫کهکاریباتیمنداشت‪.‬جلسههماگربودمنوساعی‬ ‫درجلساتنبودیم‪،‬فقطاقایانفرهادیان‪،‬پوالدگرو‬ ‫عسگریبودندومارادخالتنمی دادند‪.‬‬ ‫اوادامهداد‪“:‬ماپتانسیلکسبرنکینگداریم‬ ‫ونمونهنیروهایخوبماهمیننفراتتیمنوجوانان‬ ‫اشکوریانوخسرویهستندکهدرالمپیکجوانانمدال‬ ‫گرفتند‪.‬گفتیمان هارنک‪ ۱۹‬دارندبگذاریدوارداردو‬ ‫شوندوقتیخدابخشیهمرفتهاست‪.‬گفتیممی شود‬ ‫برایاینالمپیکهمان هاراامادهکنیمولییک‬ ‫نفرراهموارداردونکردند‪.‬دورهقبلهمکهقهرمان‬ ‫نوجوانانجهانشدیمکسیرابهتیمنیاوردند‪.‬فقطحس‬ ‫می کردندبهعنوانفردیکهمنتقدمهمیشهبایددرحاشیه‬ ‫باشم‪.‬رئیسفدراسیونوهمهعواملاینرفتارراداشتند‪”.‬‬ ‫*کادرفنیدرالمپیکبرنامهنداشت‪/‬ازمردمعذر‬ ‫خواهیکردهوکاررابهکاردانبسپارید‬ ‫مربیسابقتیمملیتکواندوایران‪،‬درباره‬ ‫اصلی ترینضعف هایملی پوشاندرالمپیکگفت‪:‬‬ ‫“همهدیدندکهمادرالمپیکانگیزهالزمرانداشتیمو‬ ‫کادرفنیهمبرنامهواستراتژیبرایمسابقاتنداشت‪.‬‬ ‫هیچچیزطراحیشدهنبودوانگارملی پوشمادرباشگاه‬ ‫بود‪.‬بازیکندرسطحاستانبودهماینقدرضربهسر‬ ‫نمی خورد‪.‬سابقهنداشتتکواندوکارایراناینگونهنتیجه‬ ‫بگیرد‪.‬اسیبدیدگیرابهانهنکنید‪،‬باقری معتمدباهمین‬ ‫مینیسکپارهنقرهالمپیکگرفت‪.‬ساعیبدترازاینبود‬ ‫کهطالگرفت‪.‬اینحرف هابهانه هایخوبینیستند‪،‬از‬ ‫مردمعذرخواهیکردهوکاررابهکاردانبسپارید‪.‬‬ ‫*پوالدگرمدیریتورزشینمی کند‬ ‫اودربارهضعفمدیریتیفدراسیونتکواندونیز‬ ‫اظهارکرد‪“:‬دردوره هایقبلپوالدگرعملکردبدی‬ ‫نداشتچونعالقه مندبودوباانگیزهکارمی کرد‪.‬تاقبل‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬خوب بود اما از‪ ۲۰۱۲‬به بعد پوالدگر مدیریت‬ ‫ورزشیانجامندادومسیرشراتغییرداد‪.‬پوالدگردر‬ ‫حوزه هایدیگرفعالیتمی کند‪،‬درحالیکههیچ‬ ‫فدراسیونیچنینکارینمی کند‪.‬ایافوتبالوکاراته‬ ‫اینگونهکارفرهنگیمی کنند؟بایدمدیریتورزشی‬ ‫کنیمواقداماتپوالدگربخاطرحفظجایگاهخودش‬ ‫است‪.‬اومسیرهایدیگررارفتوجایگاهشراحفظ‬ ‫کرد‪،‬اماتکواندوبهقهقرارفت‪.‬ایشانیکمدیریت‬ ‫پوسیدهوقدیمیدارد‪.‬تکواندوبهخونتازهونیروی‬ ‫توانمندنیازداردکهچنینفردیرادرتکواندوداریم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1430

روزنامه صدای اصلاحات 1430

شماره : 1430
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه صدای اصلاحات 1429

روزنامه صدای اصلاحات 1429

شماره : 1429
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه صدای اصلاحات 1428

روزنامه صدای اصلاحات 1428

شماره : 1428
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه صدای اصلاحات 1427

روزنامه صدای اصلاحات 1427

شماره : 1427
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه صدای اصلاحات 1426

روزنامه صدای اصلاحات 1426

شماره : 1426
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه صدای اصلاحات 1425

روزنامه صدای اصلاحات 1425

شماره : 1425
تاریخ : 1400/06/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!