روزنامه صدای اصلاحات شماره 1394 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1394

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1394

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1394

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 3‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫نمایندهمردماهوازدرمجلس‪:‬‬ ‫فرماندهقرارگاهستادکرونایاستانتهران‪:‬‬ ‫شرایطتهرانوخیماست قصوردولتدرتامینبودجه‬ ‫ابشربخوزستان‪/‬امید‬ ‫عقبافتادگی‪14‬روزه‬ ‫مردمبهرئیسیاست‬ ‫واکسیناسیونبایدجبرانشود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪2021July25‬‬ ‫اقای روحانی راحت نخواب که خداوند حق مظلومان را از شما خواهد گرفت‬ ‫در کشور خودمان هم دیگر نمی توانیم یک خانه کوچک بخریم و تبدیل به‬ ‫ارزو شده است این درد بزرگی است‬ ‫ثمره دولت اعتدال شما جز این بوده است که هزاران هزار جوان چه تحصیل‬ ‫کرده و چه تحصیل نکرده در بیکاری به سر می برند؟!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1394‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫در گفتوگو با صدای اصالحات؛‬ ‫روحانیخاکستری‬ ‫از مشکالت را‬ ‫برجامعهپاشید‬ ‫صدایاصالحات‪-‬زارعفومنیدرپاسخبهسئوالخبرنگارمبنیبردستاوردهایدولتروحانیگفت‪:‬بهنظرمن‬ ‫دولتاقایروحانیبهجزخرابیوویرانیدستاوردیبرایکشورمادرچهدرداخلوچهدرخارجنداشت‪.‬فومنیدر‬ ‫خصوصحمایتاصالحطلبانازروحانیگفت؛اشتباهاصالحطلباناینبودکههمهتخممرغهارادرسبداقایروحانی‬ ‫گذاشتندواقایروحانیباعملکردنامطلوبخودشانبیاعتمادی‪،‬یاسوناامیدیرابهجامعهتزریقکردندواینشد‬ ‫کهدیدیمحتیمردمهمدیگربهاینجریانتمایلیندارند‪.‬فومنیدرخصوصوزارتخانههایروحانیگفت‪،‬دولتاقای‬ ‫روحانیدروزارتخانههایمختلفدرحوزههایاقتصادی‪،‬فرهنگی‪،‬سیاسیواجتماعیهیچعملکردقابلدفاعیندارد‪.‬‬ ‫زارع فومنی اضافه کرد ‪ ،‬اقای روحانی فرصت بزرگی را داشت که متاسفانه از دست داد و بجای اعتماد‬ ‫و امید ‪ ،‬نفرت و بی اعتمادی بود که در جامعه نهادینه شد؛ او خاکستری از مشکالت را برجامعه پاشید‪..‬‬ ‫زارع فومنی در پایان گفت؛ اقای روحانی باید بدانید که زمان محاکمه شدن شما در افکار عمومی فرارسیده‬ ‫است‪.‬مردم همه موافق هستند که شما در محاکم قضایی محاکمه شوید و به این بی کفایتی پاسخ دهید‪.‬‬ ‫و در پایان سخنم این است اقای روحانی چگونه می توانی شب راحت سر به بالین بگذاری وقتی در سیستان‬ ‫و بلوچستان ‪ ،‬خوزستان ‪ ،‬لرستان و چهارمحال بختیاری‪ ،‬اصفهان ‪ ،‬یزد ‪ ،‬شیراز و در سراسر ایران مردم با رنج زندگی‬ ‫می کنند ولی شما عین خیالت نیست ؛ اقای روحانی راحت نخواب که خداوند حق مظومان را از شما خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جواد فروغی‪ ،‬ارش تیراندازی ایران‬ ‫با حضور چینی هایی که سال هاست مدال های‬ ‫یزنند زیر بغل و به‬ ‫تیراندازی جهان و المپیک را م ‬ ‫خانه می روند چه کسی فکرش را می کرد که جواد‬ ‫فروغی از ایران مدال طالی تپانچه‪ 10‬متر را با اقتدار‬ ‫بهنامایرانسندبزند؟هیچکس!‬ ‫همانطورکهوقتیدرگرمای‪50‬درجهخردادماه‬ ‫دهلران ما پیاده به سمت دبیرستان امام خمینی(ره)‬ ‫می رفتیم فکرش را هم نمی کردیم که جواد با ان‬ ‫چشم های درشت و پوست افتاب سوخته تیرانداز‬ ‫تیم ملی بشود! ما؟ تیم ملی؟ دهلران را همین االن‬ ‫هم به سختی می شود روی نقشه پیدا کرد چه رسد‬ ‫بهمیانهدهه‪ 70‬کهمردمهنوزداشتنداجررویاجر‬ ‫می گذاشتندتاشهریکهازجنگهزارتکهشدهبود‬ ‫رادوبارهبسازند‪.‬‬ ‫بعید می دانم ان روزها شهر جمعیتی بیشتر از‬ ‫‪ 10‬هزار نفر داشت‪ .‬دبیرستان امام خمینی(ره) تنها‬ ‫دبیرستانشهربودومااخریننسلنظامقدیمبودیم‪.‬‬ ‫با جواد فروغی رشته علوم تجربی می خواندیم‪.‬‬ ‫همکالسیکم حرفیکهالبتهشیطنت هایزیرپوستی‬ ‫خودش را داشت‪ .‬قاری قران بود و می رفت سر‬ ‫صف و چند باری هم گروه سرود بودیم‪ .‬خیلی‬ ‫اهل ورزش نبود‪ .‬دستکم در قیاس با ما که از هر‬ ‫فرصتی استفاده می کردیم که برویم سراغ فوتبال و‬ ‫زیر افتاب انقدر بازی می کردیم که سیاه و کبود‬ ‫می شدیم‪ .‬جواد همین بود که هست‪ .‬کم حرف‪،‬‬ ‫با اعتقادات مذهبی و برخاسته از خانواده ای سختی‬ ‫کشیدهومحرومامامحترموشریف‪.‬‬ ‫دانشگاه راه ما را جدا کرد‪ .‬جواد رفت پرستاری‬ ‫خواند تا اینکه یک روز اتفاقی در اخبار عکسش‬ ‫را دیدم‪ .‬شاید ‪ 18‬سال بعد‪ .‬چقدر خوش حال شدم‬ ‫که باالخره از ان نسل یک نفر عضو تیم ملی شد‪.‬‬ ‫فوتبالنشد‪،‬تیراندازی‪.‬باالخرهیکنفرپرچمشهری‬ ‫که به واسطه مین های باقیمانده هنوز از جنگ زخم‬ ‫می خورد را در ورزش باال برده بود‪.‬‬ ‫جوادپرستاربیمارستانبقیه اهللشدهبودوکام ً‬ ‫ال‬ ‫اتفاقی تیرانداز شد‪ .‬خودش گفته‪« :‬تیراندازی را در‬ ‫طبقه منفی دو بیمارستان به صورت کامال اتفاقی‬ ‫شروع کردم‪ .‬برای اولین بار سال ‪ ۸۹‬یا ‪ ۹۰‬بود که‬ ‫تپانچه بادی را به من نشان دادند تا تیراندازی کنم‪،‬‬ ‫در همان تجربه اول حدود امتیاز‪ ۸۵‬زدم و کسی که‬ ‫مسئول بود از من خواست تا پیگیر باشم‪ .‬تشویق او‬ ‫باعثشدتاسراغتیراندازیبروموبامربیگریاقای‬ ‫خدابندهلوکارمراشروعکردم‪».‬‬ ‫و باالخره صبح ظفر از راه رسید‪ .‬در روزهایی‬ ‫کهصدایگلوله هایخوزستانرانمی شدانکارکرد‬ ‫وکمیان طرف تردهلرانهمدرتبگرمایشدید‬ ‫وک مابیمی سوختجوادفروغیتپانچهرادستش‬ ‫گرفت‪،‬ارشکمانگیرشدتانشانبدهدهرشلیکی‬ ‫بد نیست‪ .‬جواد فروغی مدال طالی المپیک را برای‬ ‫ایران اورد‪ .‬رکورد المپیک را هم شکست‪ .‬یک‬ ‫شگفتی تمام عیار اما نه اتفاقی‪ .‬کسب مدال در این‬ ‫رشتهباحضوررقبایدرجهاولهرگزمحصولیک‬ ‫شلیکاتفاقینیست‪.‬جوادبااقتدارهمهراکنارزدتا‬ ‫ایران اول شود‪.‬‬ ‫تشکر عراقچی از اهدای ‪ ۳‬میلیون دوز‬ ‫واکسن ژاپنی به ایران‬ ‫همان موقع که تپانچه را برمی داشت‪ ،‬گلوله ای‬ ‫در ان می گذاشت چشمم به چفیه اش بود که پهن‬ ‫کرده بود‪ .‬وقتی به تیر اخر بوسه زد‪ ،‬وقتی بعد از‬ ‫قهرمانیچفیهراپهنکرد‪،‬باهمانارامشووقار‪.‬او‬ ‫یواعتقاداتعمیق‬ ‫بهچیزیتظاهرنمی کند‪.‬باورقلب ‬ ‫خودش را دارد‪ .‬سجده شکر کرد و بعد موجی از‬ ‫شادیدرکشورپیچید‪.‬چیزیکهبهاننیازداشتیم‪.‬‬ ‫مثل اب برای خوزستان‪ .‬وقتی قرار شد روی سکو‬ ‫برودهمانجوادیشدکهمادرکالسمی شناختیم‪،‬‬ ‫با همان شیطنت زیر پوست اش‪ .‬پرید روی سکو و‬ ‫انگارهمهمابااوپریدیمرویسکو‪.‬همهمادرایران‪،‬‬ ‫همهماهم کالسی هایشدردهلرانکهسربهسرش‬ ‫می گذاشتیم‪.‬همهمردمشهریکههنوزرنجوراست‬ ‫ودردکشیده‪.‬‬ ‫ایران پر از ستاره هایی مثل جواد است‪ .‬عاشق‬ ‫وطن‪ ،‬ایستاده روی سکو با سالم به پرچم‪ ،‬برخاسته‬ ‫از خاکستر و حاال مایه مباهات‪ .‬کاش الماس های‬ ‫خاک گرفتهایرانرابیشترکشفکنند‪.‬‬ ‫وقتی در گرمای ‪ 50‬درجه خردادماه دهلران ما پیاده به سمت دبیرستان امام خمینی(ره) عکس‬ ‫می رفتیم فکرش را هم نمی کردیم که جواد با ان چشم های درشت و پوست افتاب سوخته‬ ‫تیرانداز تیم ملی بشود! ما؟ تیم ملی؟ خبرنگار‬ ‫ریشه هایاعتراضاتمردمخوزستانکجاست؟‬ ‫سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امورخارجه‪ ،‬پس از ورود اولین محموله قریب به ‪٣‬‬ ‫میلیون واکسن کرونای اهدایی دولت ژاپن به ایران‪ ،‬در صفحه توییتر خود به زبان ژاپنی نوشت‪:‬‬ ‫از دولت و ملت ژاپن صمیمانه متشکریم‪.‬عراقچی پیش از این طی سال های ‪ ١٣٨۶‬تا ‪ ١٣٩٠‬سفیر‬ ‫ایران در ژاپن بوده است‪ .‬ایران در زمان زلزله و سونامی وحشتناک سال ‪ ١٣٩٠‬در فوکوشیما ژاپن‬ ‫کمک های انسان دوستانه به ژاپن ارسال کرده بود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سال جاری از راه رسید‪ ،‬انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار‬ ‫شد و اکنون یک ماه از ان می گذرد اما مشکالت اساسی استان‬ ‫خوزستان نه تنها حل نشده بلکه بحرانی تر نیز شده است‪ .‬صد ها‬ ‫روستادرخوزستانکهباتانکرابرسانیمی شدنددچارقحطیاب‬ ‫شدند‪ ،‬هزاران دام و میلیون ها ماهی نابود شدند‪ ،‬مزارع و کشتزارها و‬ ‫نخلستان ها سوختند و از بین رفتند‪ .‬هرچقدر قطعی برق در تهران و‬ ‫دیگرشهرهایکشورچیزجدیدیبود‪،‬برایمردماستانخوزستان‬ ‫تازگینداشتتنهازمانوتعداددفعاتانبیشترشدهوصبروتحمل‬ ‫مردمراتمامکرد‪.‬‬ ‫انتقالابخوزستانبهاصفهان‬ ‫یکی از مهمترین مسائلی که درباره بی ابی در خوزستان مطرح‬ ‫می شود این است که در نتیجه اجرای طرح های انتقال اب از‬ ‫خوزستان به فالت مرکزی ایران یعنی استان های اصفهان و قم و‬ ‫‪...‬جلگه خوزستان خشک شده است‪ .‬یعنی نه مشکل تحریم است‬ ‫ونهخشکسالی‪،‬سوءمدیریتتنهادلیلاینواقعهاست‪.‬‬ ‫با این وجود در اصفهان نیز اوضاع چندان خوب نیست‪ .‬کشاورزان‬ ‫اصفهانی هم نسبت به حقابه این استان معترضند‪ .‬مثال در اذر ‪۷۹‬‬ ‫نمایندگان اصفهان در مجلس استعفای دست جمعی دادند‪ .‬اکبر‬ ‫ترکی در ان زمان گفته بود حذف ردیف های بودجه ابرسانی این‬ ‫استان از بودجه سال اینده دلیل استعفای نمایندگان استان اصفهان‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫اعتراض این نمایندگان بازتابی از اعتراض مردم این مناطق بود‪.‬‬ ‫کشاورزان شرق اصفهان که عموما کشت برنج دارند در سال های‬ ‫گذشته بار ها و بار ها اعتراض کردند‪ .‬در سال ‪ ۱۹۳۱‬گروهی از‬ ‫کشاورزانشرقاصفهاناقدامبهشکستنلوله هایانتقالاببهاستان‬ ‫یزد کردند که منجر به درگیری ان ها با نیروی انتظامی و مجروح‬ ‫شدنتعدادی ازان هاشد‪.‬‬ ‫بعدازانهمهمهسالهایناعتراضاتبهاشکالمختلفتکرارمی شد‪.‬‬ ‫شهر هایی مثل فالورجان که حیات بسیاری از شهروندان ان به اب‬ ‫وابسته است در اعتراضات دی ‪ ۶۹‬شاهد حجم زیادی از اعتراضات‬ ‫مردمیبودند‪.‬‬ ‫اخرین پرده این اعتراضات اردیبهشت ‪ ۰۰۴۱‬بود‪ .‬زمانی که‬ ‫کشاورزاندیگرباردیگرتجمعکردند‪.‬سرانجام‪،‬یابهخاطرپیگیری‬ ‫همیناعتراضاتبودیاتصمیماتدیگرتیرماه‪۰۰۴۱‬ابزایندهرود‬ ‫بعد از ‪ ۳۱‬ماه باز شد‪ .‬این بازگشایی در حالی انجام شد که بسیاری‬ ‫از مناطق خوزستان از کمبود اب رنج می برد‪ .‬تصاویر جشن مردم‬ ‫اصفهاندرکنارزایندهرود‪،‬بنزینیبراتشاعتراضمردمخوزستان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یابیدرخوزستان‬ ‫ماجرایبهشتابادوب ‬ ‫همزمان با نارضایتی ها در خوزستان‪ ،‬رسانه های محلی اخبار تونل‬ ‫بهشت اباد را به صورت ویژه پوشش می دادند‪ .‬پروژه انتقال اب از‬ ‫حوضه ابریز کارون به فالت مرکزی که با نام «بهشت اباد» شناخته‬ ‫می شود از دهه ‪ ۰۸‬مطرح و با وجود اختالف نظر ها این پروژه در‬ ‫سال ‪ ۰۹۳۱‬کلنگ زده شد‪ .‬با این حال به دلیل اختالف های شدید‬ ‫بیناستان هابهویژهانتقاد هایبخشیازاهالیچهارمحالوبختیاریو‬ ‫خوزستاناینطرحازسال‪۳۹‬برایسال هابالتکلیفماند‪.‬‬ ‫در ابتدا کل تخصیص پروژه سد و تونل بهشت اباد ‪ ۰۸۵‬میلیون متر‬ ‫مکعبوشاملاصفهان‪،‬یزد‪،‬کرمانوچهارمحالوبختیاریبود‪،‬اما‬ ‫پس از بازنگری یزد و کرمان از این پروژه کناره گیری کردند و کل‬ ‫تخصیصانبه‪۰۵۲‬میلیونمترمکعببرایاصفهانوچهارمحالو‬ ‫بختیاریکاهشیافت‪.‬‬ ‫در ابتدای تیرماه اخباری منتشر شده بود که بر اساس ان مسعود‬ ‫تجریشیمعاونمحیطزیستانسانیسازمانحفاظتمحیطزیست‬ ‫درنامه ایبهتاریخ‪۰۳‬خرداد‪۰۰۴۱‬بهاستاندارچهارمحالوبختیاری‬ ‫نوشتهاست‪«:‬عطفبهرونوشتنامهسازمانجهادکشاورزیاستان‬ ‫درخصوصتبعاتاجرایتونلانتقالاببهشتابادبهاستحضار‬ ‫می رساندکهبهمنظورحداقلشدناثارزیستمحیطیطرحانتقال‬ ‫اببهاصفهان‪،‬اینسازمانبااحداثتونلبلندبهشتابادمخالفت‬ ‫نموده و مقرر گردیده است که طرح انتقال اب از طریق لوله مورد‬ ‫بازنگری قرار گرفته و گزارش اصالح شده ارزیابی مربوطه برای‬ ‫بررسیبهاینسازمانارسالشود‪».‬‬ ‫اهالی خوزستان از این نامه این برداشت را داشتند که طرح انتقال‬ ‫بهشت اباد با تغییراتی اجرایی خواهد شد‪ .‬همزمان شدن این خبر ها‬ ‫در کنار هم سرانجام اتش خشم مردم خوزستان را شعله ور کرد‪ .‬از‬ ‫سویی دیگر با خشک شدن رودخانه ها در پایین دست‪ ،‬تاالب های‬ ‫استانخوزستاننیزدچارمشکلشد هاند‪،‬بخش هاییازمناطقتاالب‬ ‫هورالعظیموشادگانعمالخشکشدهوتبعاتزیستمحیطیبر‬ ‫اکوسیستمخوزستانتحمیلکرد هاند‪.‬‬ ‫در یک ماه اخیر فیلم های متعددی از تلف شدن دام ها و ابزیان در‬ ‫شبکه های اجتماعی منتشر شد و به ویژه تراژدی تلخ تلف شدن‬ ‫گاومیش ها را به تصویر کشید‪ .‬سازگاری این دام با شرایط محیطی‬ ‫ومقاومتدربرابربیماری هایدامیباعثشدهمحصولتولیدشده‬ ‫نسبت به سایر دام ها از کیفیت باالتری برخوردار باشد‪ ،‬اما یکی از‬ ‫الزاماتزیستمحیطیگاومیش هازندگیدرکناراباست‪.‬‬ ‫یابی این استان که در پی انتقال‬ ‫اعتراضات خوزستان به خاطر ب ‬ ‫نادرست اب‪ ،‬ساخت سکوهای نفتی‪ ،‬سدسازی بدون مطالعه و‬ ‫هدررفتزیادابایجادشده‪،‬بههشتمینروزخودرسیدهاست‪.‬روز‬ ‫گذشته اسحاق جهانگیری به خوزستان سفر کرده و تصاویر گل و‬ ‫بلبلیازسفراومنتشرشدهکهابدرهمهاستانجاریاستومشکل‬ ‫درحالحلشدناست‪.‬مردممعترضاماچیزدیگریمی گویند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 3 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1394‬‬ ‫سیاست‬ ‫ابطحی ‪:‬‬ ‫مذاکراتپاشنه‬ ‫اشیلدولت‬ ‫رئیسیخواهدبود‬ ‫ابطحی مخالفان مذاکرات در داخل و سخت گیری های‬ ‫خارجی ها به تیم مذاکره کننده رئیسی را پاشنه اشیل دولت‬ ‫سیزدهم دانست‪.‬‬ ‫محمدعلی ابطحی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین‬ ‫چالش دولت سیزدهم در صد روز اول چه خواهد بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬من فکر می کنم سیاست خارجی و مشکالتی که در‬ ‫این حوزه داریم‪ ،‬مثل تحریم ها؛ اولین و مهم ترین معضل‬ ‫دولت اقای رئیسی است‪ .‬طبیعتا ادامه مذاکرات خیلی سخت‬ ‫تر و دشوارتر از دوران دو دولت تدبیر و امید خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از طرفی هواداران اقای رئیسی به‬ ‫مذاکرات نقد دارند و از طرفی سخت گیری های بیشتری‬ ‫برای دولت او از طرف خارجی ها می شود‪ .‬همچنین باید‬ ‫گفت دولت برای پیشبرد اهدافش به مذاکرات حوزه بین‬ ‫المللی نیاز دارد‪ .‬این موضوع پاشنه اشیل دولت بعدی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب گفت‪ :‬از این جهت‬ ‫مذاکرات برای سیاست داخلی مهم است که نیروهای داخلی‬ ‫به کار نیاز دارند‪ ،‬تولیدات داخلی نیازمند سرمایه هستند‪،‬‬ ‫بسیاری از سرمایه های کشور بلوکه شده اند؛ پس اولین قدم‬ ‫باید رفع این مشکالت زنجیره ای باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی می‬ ‫دانند که باید تحریم ها کم شود‪ .‬این کار پیچیدگی خاص‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫ابطحی همچنین گفت‪ :‬چالش دوم دولت اتی بحث‬ ‫کرونا است‪ .‬به دلیل موج های متعددی که این بیماری در‬ ‫کشور ما به راه انداخته حل این معضل خواست همه مردم‬ ‫است‪ .‬همین امروز همه می دانند که بلبشویی که در واکسن‬ ‫زدن افتاده منجر به ناراحتی مردم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه این مسائل بحث های جدی است که‬ ‫به تدبیر و دانش نیاز دارد‪ .‬من این دو چالش را اصلی ترین‬ ‫موضوعات می دانم و معتقد هستم اگر دولتی موفق به حل‬ ‫این مشکالت باشد بقیه امور و مسائل جاری را برطرف می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی گفت‪ :‬به دلیل نبودن مخالف های‬ ‫داخلی و قدرت پنهان مسیر حرکت دولت رئیسی سریع تر و‬ ‫راحت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫ابطحی در پایان در پاسخ به این پرسش که نقش کابینه‬ ‫دولت سیزدهم در سامان دادن به این چالش ها چه خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬من کابینه فوق العاده ای را پیش بینی نمی کنم‪.‬‬ ‫حدس می زنم کابینه کامال از درون جبهه اصولگرایی و‬ ‫مجموعه حامیان انان انتخاب می شود‪ .‬شاید نقطه مشترک‬ ‫همه اعضای کابینه این باشد که تازه نفس هستند‪ .‬در کل‬ ‫خیلی به این کابینه بد بین نیستم‪ .‬در سال های اول می توانند‬ ‫شرایط را مدیریت کنند‪ .‬اما باید بدانند بحران ها خود را بعد‬ ‫از یک سال نشان خواهند داد‪.‬‬ ‫احتمالاستعفایجوبایدنبهدالیلپزشکی‬ ‫تعدادی از نمایندگان کنگره امریکا به موضوع نشانه های زوال عقل جو بایدن پرداخته اند؛ به عنوان مثال امروز «رونی جکسون» نماینده جمهوریخواه ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان این کشور است‪ ،‬اوضاع‬ ‫سالمتی «جو بایدن را خطرناک و بد توصیف کرد‪.‬تعدادی از نمایندگان کنگره امریکا به موضوع نشانه های زوال عقل جو بایدن پرداخته اند‪.‬نشریه سان نوشت؛ «رونی جکسون» نماینده جمهوریخواه ایالت تگزاس‬ ‫در مجلس نمایندگان این کشور است‪ ،‬اوضاع سالمتی «جو بایدن را خطرناک و بد توصیف کرد و گفت‪ :‬وضعیت جسمانی بایدن درست مقابل چشمانمان بدتر می شود و ما هم این وضعیت را مشاهده می کنیم‪.‬پزشک‬ ‫پیشین کاخ سفید با انتقاد از کسانی که در دوره ترامپ خواستار بررسی وضعیت و توانایی رئیس جمهور امریکا شده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬ان ها اکنون کجا هستند که وضعیت فعلی را ببینند؟ یک جای کار این مرد می لنگد‬ ‫و این یک مسئله امنیت ملی است‪.‬نماینده کنگره امریکا همچنین افزود‪ :‬فکر می کنم در اینده نزدیک یا به خاطر مسائل پزشکی از بایدن خواهند خواست تا استعفا دهد یا ناچار می شوند از متمم ‪ ۲۵‬قانون اساسی برای‬ ‫خالص شدن از او استفاده کنند‪.‬به گفته جکسون‪ ،‬مسئله وضعیت بایدن از خجالت اور بودن گذشته است‪ .‬جکسون در این ارتباط گفت‪ :‬بایدن دچار سرگشتگی است‪ ،‬او به ندرت می تواند جمله ای پیوسته سرهم کند‪.‬‬ ‫ما باید یک ازمون شناختی بگیریم و نتایج ان را منتشر کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم زارع فومنی در گفت و گو با صدای اصالحات؛‬ ‫روحانی خاکستری از مشکالت را برجامعه پاشید‬ ‫صدای اصالحات * حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات در گفت و گویی با‬ ‫ورزنامه صدای اصالحات به بیان دست اور های دولت‬ ‫روحانی پرداخت‪.‬‬ ‫زارع فومنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی بر دست‬ ‫اورد های دولت روحانی گفت ‪ :‬به نظر من دولت اقای‬ ‫روحانی به جز خرابی و ویرانی دست اوردی برای کشور‬ ‫ما در چه در داخل و چه در خارج نداشت‪.‬‬ ‫فومنی در خصوص حمایت اصالح طلبان از روحانی‬ ‫گفت ؛ اشتباه اصالح طلبان این بود که همه تخم مرغ هارا‬ ‫در سبد اقای روحانی گذاشتندواقای روحانی با عملکرد‬ ‫نامطلوب خودشان بی اعتمادی‪ ،‬یاس و ناامیدی را به جامعه‬ ‫تزریق کردند و این شد که دیدیم حتی مردم هم دیگر به‬ ‫این جریان تمایلی ندارند‪.‬‬ ‫فومنی در خصوص وزارتخانه های روحانی گفت ‪،‬‬ ‫دولت اقای روحانی در وزارتخانه های مختلف در حوزه‬ ‫های اقتصادی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬سیاسی و اجتماعی هیچ عملکرد‬ ‫قابل دفاعی ندارد ‪.‬‬ ‫زارع فومنی اضافه کرد ‪ ،‬اقای روحانی فرصت بزرگی‬ ‫را داشت که متاسفانه از دست داد و بجای اعتماد و امید‬ ‫‪ ،‬نفرت و بی اعتمادی بود که در جامعه نهادینه شد؛ او‬ ‫خاکستری از مشکالت را برجامعه پاشید‪.‬‬ ‫فومنی در بحث سیاست خارجی دولت روحانی گفت‪،‬‬ ‫امروز مردم از دولتی که ‪ 8‬سال راس کار بود سوال می‬ ‫کنند ثمره اعتماد به امریکا و کشور های اروپایی برای ما و‬ ‫منافع کشو ما چه بوده است؟به جز این است که باز تحریم‬ ‫های ناجوانمردانه حتی به دارو های بیماران صعب العالج‬ ‫هم رحم نکرده است؟ چه ثمره ای داشت لبخند ها و ژست‬ ‫روشنفکر گرفتن ها؟‬ ‫ثمره دولت اعتدال شما جز این بوده است که هزاران‬ ‫هزار جوان چه تحصیل کرده و چه تحصیل نکرده در‬ ‫بیکاری به سر می برند؟!؛ امار بزه های اجتماعی ‪ ،‬اعتیاد‪،‬‬ ‫طالق ‪ ،‬جرم و جنایت در جامعه که روز به روز رو به‬ ‫افزایش است جزبی کفایتی مدیریتی شما بوده است؟!‬ ‫زارع فومنی افزود ؛ هیچ ایرانی فکر نمی کرد روزی‬ ‫برسد که در کشور خودش برای اجاره یک خانه برای‬ ‫خانواده خود نتواند مسکنی در خور خانواده خود تهییه‬ ‫نماید؛ چه اجاره بهای مسکن چه خرید و فروش مسکن که‬ ‫برای مردم یک ارزو شده است ؛اقای روحانی در کشور‬ ‫خودمان هم دی گر نمی توانیم یک خانه کوچک بخریم و‬ ‫تبدیل به ارزو شده است این درد بزرگی است‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب مردمی اصالحات اضافه کرد؛ در حوزه‬ ‫اقتصاد هم که میراث اقای روحانی جز کارخانه های‬ ‫ورشکسته ‪ ،‬حقوق های پرداخت نشده کارگران‪ ،‬نداشتن‬ ‫بیمه خانواده و پشتوانه‪ ،‬نداشتن رفاه اجتماعی برای مردم ‪،‬‬ ‫قیمت های سر سام اور درمان بیماری ها و‪ ...‬نبوده است ‪.‬‬ ‫فومنی در خصوص فضای فرهنگی در دولت روحانی‬ ‫گفت ؛ نکته قابل توجه تعطیلی سینماها و بعضی روزنامه ها‬ ‫و درنهایت فرهنگ بود که در دولت روحانی نمود خاصی‬ ‫پیدا کرد‪ .‬بعضی روزنامه ها به علت نداشتن لوازم اولیه‬ ‫تعطیل شدند و به ورطه نابودی کشانده شدند‪.‬‬ ‫فومنی در خصوص ویرانه های دولت روحانی گفت‬ ‫‪ ،‬عمدی بودن تصمیمات غلط ‪ ،‬نارضایتی عمومی را در‬ ‫کشور بارها بوجود اورده است از گرانی بنزین گرفته که‬ ‫عضو جامعه روحانیت مبارز‪:‬‬ ‫مسائل اقتصادی اولین چالش‬ ‫دولت رییسی است‬ ‫«حسین ابراهیمی»‪ ،‬عضو‬ ‫جامعه روحانیت مبارز‪ ،‬در رابطه‬ ‫با اولویت دولت سیزدهم در‬ ‫ابتدای کار و موانع بر سر راه این‬ ‫دولت‪ ،‬گفت‪ :‬وضع اقتصادی به‬ ‫شکلی است که هر کسی بتواند‬ ‫این وضعیت را حل کند کار بسیار‬ ‫ارزشمندی است‪ .‬حل مسائل‬ ‫اقتصادی اولین چالش دولت‬ ‫جناب رییسی است‪ .‬اعتقاد من‬ ‫بر این است که عملکرد گذشته‬ ‫جناب رییسی بیانگر این است که‬ ‫می تواند این چالش ها را برطرف‬ ‫کند چون در گذشته نیز‪ ،‬همین‬ ‫کار را در استان قدس و هم در‬ ‫قوه قضاییه تجربه کرده اند‪ .‬به‬ ‫عقیده من روش ایشان مردمی‬ ‫است و ایشان با تکیه بر مردم و‬ ‫مشارکت مردمی موفق خواهند‬ ‫شد تا مشکالت را از سر راه‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫او در رابطه با مثبت بودن‬ ‫یکدستی حاکمیت تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر وفاق باشد و قوا با هم‬ ‫هماهنگ باشند و یکدیگر را‬ ‫پوشش بدهند و هم افزایی کنند‬ ‫این خود یکی از راه های حل‬ ‫مشکالت است‪ ،‬این مشکل نیست‬ ‫بلکه مشکل گشا است‪ .‬به عقیده‬ ‫من هماهنگی بین قوا می تواند‬ ‫بر مشکالت کشور فائق بیاید و‬ ‫مسائل مردم را تا حدودی حل‬ ‫کند لذا من نمی گویم این یک‬ ‫مشکل است بلکه این مشکل گشا‬ ‫و برطرف کننده مشکالت مردم‬ ‫است‪.‬ابراهیمی در رابطه با اهمیت‬ ‫تیم سیاست خارجی رییسی ادامه‬ ‫داد‪ :‬من عقیده دارم با هماهنگی‬ ‫قوا کار کنند در کشور قحط‬ ‫الرجال نیست؛ نیروهای مجرب‪،‬‬ ‫کارکشته و انقالبی وجود دارد‬ ‫و سیاست خارجی نمی خواهد‬ ‫معجزه ای بکند همانطور که‬ ‫سایر مسائل را حل می کنند‬ ‫مساله سیاست خارجی را نیز حل‬ ‫خواهند کرد بده بستانی است که‬ ‫در سیاست خارجی معموال اعمال‬ ‫می شود و همراهان اقای رییسی‬ ‫این درایت و کفایت را دارند‪.‬‬ ‫او در پایان افزود‪ :‬ضمن اینکه‬ ‫سیاست خارجی مجری است‬ ‫اما سیاستگذار‪ ،‬نظام است یعنی‬ ‫اصل نظام و همه قوا سیاست‬ ‫گذاری می کنند و قوه مجریه‬ ‫اجرا می کند هیچ اشکالی ندارد‬ ‫که وزارت امور خارجه مجری‬ ‫و عمل کننده سیاست های تعین‬ ‫شده باشد همانطور که در گذشته‬ ‫نیز برخی از کارهای خوب و یا‬ ‫برخی از ناکارامدی ها وجود‬ ‫داشت‪ .‬ولی وظیفه وزارت امور‬ ‫خارجه اجرای سیاست های کالن‬ ‫کشور است؛ سیاست را نظام‬ ‫مشخص می کند‪.‬‬ ‫روحانی‪:‬کارنامهدولت هاییازدهمودوازدهمنسبتبهخوزستانقابلقبولاست‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور امروز در ائین‬ ‫بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو‪ ،‬گفت‪ :‬استان خوزستان‬ ‫دارای اهمیت ویژه ای است‪ .‬سرزمین زرخیز و استا ن مرزی کشور‬ ‫است‪ .‬مردم خوزستان همواره مدافع ایران عزیز بوده اند‪.‬‬ ‫مشکالت خوزستان باید طبق دستور رهبری حل و فصل شود‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکالتی برای زندگی مردم از نظر تامین اب در‬ ‫شرایط گرما به وجود امده‪ ،‬اب سدها کاهش یافته است و بخشی‬ ‫از این مشکالت در روزهای گذشته حل شده است‪ .‬امیدوارم با‬ ‫حضورجهانگیری‪،‬استاندارووزیرنیرو‪،‬مشکالتاستانخوزستان‬ ‫کاهشیابد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬امیدوارم بر اساس دستوری که‬ ‫روز گذشته مقام معظم رهبری دادند‪ ،‬حل و فصل مشکالت استان‬ ‫خوزستانادامهیابد‪.‬‬ ‫روحانی همچنین در جریان بهره برداری از تصفیه خانه ای در‬ ‫استانمازندران‪،‬گفت‪:‬امروزشاهدافتتاحتصفیهخانهبرایسهشهر‬ ‫بابل‪،‬بابلسروخلخالهستیم‪.‬دوتصفیهخانهفاضالببرایکنارک‬ ‫و حوره نیز امروز به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سالمت وزندگی مردم برای ما بسیار مهم‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بعد از اکسیژن و هوا انچه مایه سالمتی و‬ ‫سالم اشامیدنی است‪ .‬یکی از خدمات بسیار‬ ‫زندگی است‪ ،‬اب ِ‬ ‫مهم وزارت نیرو در دولت تدبیر‪ ،‬تامین اب سالم و تصفیه شده‬ ‫است‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬ان شاءاهلل افتتاح این تصفیه خانه‬ ‫هابرایمردممازندران‪،‬اردبیل‪،‬سیستانوبلوچستان‪،‬چهارمحالو‬ ‫بختیاریمبارکباشد‪.‬‬ ‫روحانیگفت‪:‬خوشحالمضمنابرسانیحاجی ابادفارس‪،‬‬ ‫سدی نیز برای این منطقه ساخته شده است‪ .‬با شروع بارندگی‬ ‫امسال‪ ،‬این سد می تواند اب الزم را برای منطقه حفظ کرده و از‬ ‫بروزسیالبجلوگیریکند‪.‬‬ ‫‪ ۵۷‬سد ملی در دولت تدبیر افتتاح شد‬ ‫وی با بیان اینکه حجم این سد‪ ۲۲۷‬مترمکعب است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این سد اخرین سدی است که در دولت دوازدهم افتتاح و به‬ ‫ت ما‪ ۵۷‬سد ملی تکمیل و به‬ ‫مردم تقدیم می شود‪ .‬در طول دول ‬ ‫بهره برداری رسیده که از افتخارات این دولت به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬در کل ایران قبل و بعد از انقالب‪۱۴۴‬‬ ‫سد ملی وجود داشت که در این دولت‪ ۵۷‬سد ملی به بهره برداری‬ ‫رسیده است که موجب حفظ اب و خاک و در سیالب ها موجب‬ ‫حفظجانمردمخواهدشد‪.‬روحانیبااشارهبهاینکهخوشحالیم‬ ‫که در فارس نیروگاه های مقیاس کوچک در حال توسعه است‪،‬‬ ‫افزود‪ ۲۸:‬نیروگاه مقیاس کوچک در اختیار این استان است که می‬ ‫تواندتوسعهیابد‪.‬ویگفت‪:‬درشرایطگرمایتابستانامسالنیاز‬ ‫شدید مردم به برق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و باید‬ ‫نیروگاههاافتتاحشود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم‪۲۰‬‬ ‫هزار مگاوات برق به ظرفیت نیروگاهی اضافه شد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫این دولت‪ ،‬ساالنه دو هزار و‪ ۵۰۰‬مگاوات به ظرفیت برق کشور‬ ‫اضافه شده است‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه امسال به دلیل گرمای هوا و کاهش اب‬ ‫سدها با مشکل قطعی برق مواجه شدیم‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫تالش داریم تا برق خانگی قطع نشود اما در بخش صنعت با جیره‬ ‫بندی برق مواجه هستیم‪ .‬امیدواریم با عبور از موج گرما در هفته‬ ‫های اینده از این مشکل عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بسیار خوشحالیم از اینکه امروز دو سد در استان‬ ‫بوشهر افتتاح می شود‪ .‬دو سد دیگر نیز تا پایان سال افتتاح خواهد‬ ‫شد‪ .‬سه سد مخزنی بزرگ هم در حال ساخت است‪ .‬امیدواریم‬ ‫افتتاحاینسدهاموجبخوشحالیمردمشود‪.‬‬ ‫رئیس جمهورتصریحکرد‪:‬افتتاحاینسدهاموجبتامیناب‬ ‫شرب و کشاورزی مردم دشتستان و تنگستان خواهد شد‪.‬‬ ‫روحانیگفت‪:‬بسیارمهماستکهبهسمتتاسیسنیروگاه ها‬ ‫و امکانات تجدیدپذیر برویم که نیازی به سوخت و اب نداشته‬ ‫باشندوگرمایتابستانتاثیریبرتولیدبرقنیروگاهنداشتهباشد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬نیروگاه هایتجدیدپذیرضمنتامیننیازمردم‬ ‫به برق‪ ،‬سالمت محیط زیست را حفظ کرده و در تامین انرژی‬ ‫صرفه جوییمی کنند‪.‬دربسیاریازنقاطکشور‪،‬نیروگاه هایبادی‬ ‫و برق ابی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫پنجبرابردولتقبلدرایجادنیروگاه هایتجدیدپذیر‬ ‫سرمایه گذاریکرده ایم‬ ‫رئیس جمهوربابیاناینکهدولت هاییازدهمودوازدهم‪،‬‬ ‫پنجبرابردولتقبلدرزمینهایجادنیروگاه هایتجدیدپذیر‬ ‫سرمایه گذاریکردهاست‪،‬گفت‪:‬نیروگاه هایتجدیدپذی ِرافتتاح‬ ‫شده‪ ۳۰،‬مگاوات ظرفیت تولید نیرو دارد که برای کشورمان در‬ ‫شرایطفعلیحائزاهمیتاست‪.‬‬ ‫روحانیپسازاظهاراتاستاندارهرمزگان‪،‬گفت‪:‬نکاتی‬ ‫که جنابعالی بیان کردید‪ ،‬بسیار خوب و امیدوار کننده بود‪ .‬توسعه‬ ‫بیمارستان ها از اقدامات مهمدولت بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گالیه استاندار هرمزگان در مورد تامین اب‬ ‫استان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مسئله اب در اینده شاید به معضلی برای استان‬ ‫تبدیل شود‪ .‬هر سه مسئله اب‪ ،‬فاضالب و توسعه بیمارستان ها را در‬ ‫جلسه با اقای نوبخت مطرح خواهم کرد و حتما در این سه زمینه‬ ‫صحبتخواهدشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوردرخصوصخریدتضمینیاب‪،‬تصریحکرد‪:‬‬ ‫باید در این خصوص چاره اندیشی شود تا برای اب اشامیدنی‬ ‫مردممشکلیایجادنشود‪.‬‬ ‫روحانیادامهداد‪:‬مسئلهمدیریتفاضالببرایمحیطزیست‬ ‫و فاضالب مهم است‪ .‬باید در زمینه ارتقای فاضالب بندرعباس‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬مجموعاًامروز‪ ۲۳۸۲‬میلیاردتومانسرمایه گذاری‬ ‫را افتتاح کردیم؛ دو سد کوچک‪ ،‬یک سد بزرگ‪ ،‬تصفیه خانه اب‬ ‫درمازندران‪،‬اردبیل‪،‬سیستانوبلوچستان‪،‬چهارمحالوبختیاریو‬ ‫فارس‪،‬نیروگاه هایتجدیدپذیردردوبخشنیروگاه هایکوچک‬ ‫‪ ۱۹‬و‪ ۳۰‬مگاواتی امروز افتتاح شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬سدهای فراوانی در سال های جاری‬ ‫وایندهبایدتوسطدولتسیزدهمافتتاحشود‪.‬نیروگاه هایبسیار‬ ‫عظیمی ظرف سال های اتی افتتاح خواهد شد‪۱۶.‬هزار مگاوات‬ ‫برق تا پایان امسال و سال اینده افتتاح خواهد شد که می تواند‬ ‫تنفسیبرایتوسعهکشوردراینزمینهباشد‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به حضور وزیر نیرو و معاون اول رئیس جمهور‬ ‫در استان خوزستان‪ ،‬گفت‪ :‬این مشکل به دلیل کم ابی و بی ابی رخ‬ ‫داد‪ .‬اگر شرایط مثل شرایط سال های گذشته بود‪ ،‬امروز مشکلی در‬ ‫خوزستاننداشتیم‪.‬مشکالتفعلیبهدلیلایناستکهنمی توانیم‬ ‫اب سدها را به اندازه کافی رهاسازی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬می توانیم هر چه اب مورد نیاز مردم خوزستان‬ ‫است‪ ،‬رهاسازی کنیم اما برای پایان شهریور و مهرماه ممکن است‬ ‫مردم دچار مشکل شوند زیرا در این ماه ها‪ ،‬سدها دارای کمترین‬ ‫حجم ذخایر هستند‪ .‬ان شاءاهلل خداوند رحمتش را بر مردم کشور‬ ‫ما نازل کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬ورودی سدها در سال گذشته‬ ‫بسیار کاهش یافته است‪ .‬زمانی که اب ورودی کاهش می یابد‪،‬‬ ‫رهاسازی اب نیز دچار مشکل می شود‪ ۱۰.‬میلیارد مترمکعب اب‬ ‫پشتسدهایاستانخوزستاننسبتبهسالگذشتهکاهشیافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬زمانی که اب سدها کاهش می یابد‪،‬‬ ‫نیروگاه هایبرق ابینیزدچارمشکلمی شود‪.‬گرمایهوانیز‬ ‫موجب افزایش میزان مصرف برق می شود‪ .‬از سوی دیگر ظرفیت‬ ‫تولیدبرقنیزکاهشمی یابد‪.‬‬ ‫کارعظیمیبرایتوسعهکشاورزیخوزستانانجامدادیم‬ ‫وی با اشاره به حضور معاون اول و وزرا در استان خوزستان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تالش داریم تا مشکالت این استان حل شود‪ .‬در سال‪۹۹‬‬ ‫بخش بزرگی از اعتبارات مربوط به ابرسانی به دزفول‪ ،‬اندیمشک‪،‬‬ ‫شادگان‪،‬مسجدسلیمان‪،‬ابادان‪،‬خرمشهر‪،‬ایذهوباغملکبودکه‬ ‫پرداخت شد‪ ،‬البته باید کارهای بیشتری انجام شود‪ .‬در این دولت‬ ‫کار عظیمی برای توسعه کشاورزی در استان خوزستان انجام دادیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهورادامهداد‪:‬برایتوسعهکانال کشیوزهکشی‬ ‫در استان خوزستان اقدامات مهمی انجام و‪۲۹۵‬هزار هکتار زمین‬ ‫کشاورزی در استان خوزستان و بخشی در ایالم کانال کشی و‬ ‫زهکشی شد که تحولی بزرگ در کشاورزی خوزستان است‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به اینکه اقدامات مهمی در منطقه ازاد اروند‬ ‫انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدامات موجب گشایش بزرگی در‬ ‫جنوب خوزستان شده است‪ .‬در زمینه اب و فاضالب خوزستان نیز‬ ‫اقدامات مهمی در چندین سال اخیر انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای افتتاح چندین طرح فاضالب‪ ،‬بنده شخصاً در‬ ‫استان خوزستان حضور یافته ام‪ .‬طرح غدیر‪ ،‬اب اشامیدنی را از‬ ‫سد دز به اهواز‪ ،‬خرمشهر و ابادان رساند‪ .‬علی رغم همه تالش ها‪،‬‬ ‫مشکالتایناستانپایاننیافتهاست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬یادتان هست که باران در خوزستان‬ ‫می بارید و بعد از ان گرد و خاک و کل برق استان قطع می شد و‬ ‫مردم مدت ها دچار مشکل تامین برق در سال های‪ ۹۶‬و‪ ۹۷‬بودند‪.‬‬ ‫همه قرقره های مسیر انتقال برق تعویض شد؛ کار بزرگی بود که‬ ‫ماه ها گرفتار ان بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور صبح جمعه فهمید تا کشتن هزاران هزار‬ ‫جوجه یک روزه؛ از نابود کردن کشاورزی با تصمیمات‬ ‫غلط گرفته تا بی ابی ها و بی برقی؛اینها جزئی از ویرانه‬ ‫هایی است که روحانی تحویل دولت اقای رئیسی می دهد‪.‬‬ ‫فومنی در خصوص انتظارات جامعه ازایت اهلل رئیسی‬ ‫گفت؛ اقای رئیسی باید مراقب باشد که راه روحانی‬ ‫را نرود و تغییرات بنیادین را در سیستم مدیریتی کشور‬ ‫ایجاد نماید ‪ .‬زارع فومنی در پایان گفت؛ اقای روحانی‬ ‫باید بدانید که زمان محاکمه شدن شما در افکار عمومی‬ ‫فرارسیده است‪.‬مردم همه موافق هستند که شما در محاکم‬ ‫قضایی محاکمه شوید و به این بی کفایتی پاسخ دهید‪.‬‬ ‫و در پایان سخنم این است اقای روحانی چگونه می‬ ‫توانی شب راحت سر به بالین بگذاری وقتی در سیستان‬ ‫و بلوچستان ‪ ،‬خوزستان ‪ ،‬لرستان و چهارمحال بختیاری‪،‬‬ ‫اصفهان ‪ ،‬یزد ‪ ،‬شیراز و در سراسر ایران مردم با رنج‬ ‫زندگی می کنند ولی شما عین خیالت نیست ؛ اقای‬ ‫روحانی راحت نخواب که خداوند حق مظومان را از شما‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مجتبی یوسفی‪:‬‬ ‫قصوردولتدرتامینبودجه‬ ‫ابشربخوزستان‪/‬امید‬ ‫مردمبهرئیسیاست‬ ‫مجتبییوسفیبابیاناینکهمردماستانخوزستانهموارهوالیتمدار‬ ‫وحافظمنافعملتایرانبود هاند‪،‬گفت‪:‬مردماستانخوزستانبهدلیل‬ ‫جنگتحمیلی‪،‬کانونتوجهملتایرانبودند‪.‬در‪ ۴۰‬روزاولجنگ‪،‬‬ ‫اقوام لر‪ ،‬عرب و عشایر از خوزستان دفاع کردند اما پس از ان‪ ،‬همه‬ ‫ملتایراندرخوزستانحضوریافتندوخونانهادرخوزستانریخته‬ ‫شد‪.‬خوزستانتابلویرنگارنگیازخونشهداوجانبازانازکلایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایندهمردماهوازدرمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهمشکل‬ ‫ک مابیدرخوزستانوبسیاریازاستان هابهدلیلنگاهبخشیدولتمردان‬ ‫بهوجودامدهاست‪،‬گفت‪:‬دراستان هایفارس‪،‬سیستانوبلوچستان‪،‬‬ ‫ایالم‪،‬کرمانشاه‪،‬جنوبکرمان‪،‬چهارمحالوبختیاریمشکلک مابی‬ ‫وجوددارد‪،‬کهبهمعیشتدامدارانوکشاورزانلطمهواردکردهاست‪.‬‬ ‫مردمبهعدالتدولترئیسیدلبست هاند‬ ‫ویاظهارداشت‪:‬ایندولتبانگاهلیبرالوبخشی نگرانه‪،‬مردم‬ ‫را نگران کرده و موجب اشوب در کشور شده اما انتظار ما از دولت‬ ‫منتخبواقایرئیسیکهمردمبهعدالتویامیدبست هاند‪،‬ایناست‬ ‫کهازنگاهبخشیفاصلهبگیرند‪.‬راهکارهایکوتاه مدتوطوالنی مدت‬ ‫حلمشکلابمشخصاست‪.‬‬ ‫قالیباففراترازیکرئیسقوهبرایحلمشکالتمردم‬ ‫خوزستانتالشکرد‬ ‫عضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمیضمنتشکرازاقدامات‬ ‫رئیسمجلسبرایحلمشکلابدرخوزستانگفت‪:‬انصافاً‬ ‫قالیباففراترازیکرئیسقوهحتیبامعاونوزیرنیزبرایحلمشکل‬ ‫خوزستانتماسگرفت‪.‬‬ ‫یوسفی ادامهداد‪:‬درکوتاه مدتبایدازادسازیاب ازسدها ادامه‬ ‫پیداکند‪.‬عالوهبراین‪،‬خسارتکشاورزانودامدارانیکهمعیشتانها‬ ‫بهخطرافتاده‪،‬جبرانشود‪.‬‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬پروژه هایحوزهابوفاضالبزمان برهستند‪.‬‬ ‫از یک سال گذشته تذکراتی را در حوزه اب و برق به استان خوزستان‬ ‫دادیمامادولتتوجهنکردووزارتنیرومقصربودامااعتباراتاین‬ ‫وزارتخانهبرایحلمشکالتابشربهمتامیننشد‪.‬بندهامسال‬ ‫عضوکمیسیونتلفیقبودموپیشنهادیدادممبنیبراینکه‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناعتباربهتامینابشربدرروستاهاوشهرهاییکه‬ ‫دارایتنشابیهستند‪،‬اختصاصیابد‪،‬اینپیشنهادتصویبشداماتا‬ ‫امروزایناعتباراختصاصنیافتهاست‪.‬‬ ‫اعتبار‪ ۱۱‬هزارمیلیاردیوزارتنیروبرایتامینابشربشهری‬ ‫وروستاتامیننشدهاست‬ ‫عضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمیباتاکیدبراینکه‬ ‫بایدازاقداماتشعاریوهیجانیفاصلهگرفت‪،‬گفت‪:‬درجلسه ای‬ ‫باحضوروزراینیرو‪،‬اقتصادورئیسخزانه داریکلکشور‪،‬این‬ ‫موضوعراموردبررسیقراردادیم‪.‬متاسفانهنوبختوروحانیاهمیتی‬ ‫بهموضوعاتاساسیمردمدراینهشتسالقائلنشدندوهنوزحتی‬ ‫یکریالاز‪ ۱۱‬هزارمیلیاردتومانبرایتامینابشربدراختیار‬ ‫وزارتنیروقرارنگرفتهاستبنابرایننمی توانازوزارتنیرونیز‬ ‫انتظاریداشت‪.‬‬ ‫یوسفیادامهداد‪:‬ازسویدیگر‪،‬پروژه هایچندهزارمیلیاردی‬ ‫انتقالابتامیناعتبارشدهاست‪.‬اینهمهبرایمذاکراتهزینهکردند‬ ‫اماابی برای مردم گرم نشد به جای ان بهتر بود برای تامیناب مردم‬ ‫سرمایه گذاریمی کردند‪.‬‬ ‫دولتعالقه مندبهایجادتنشدرکشوراست‬ ‫نمایندهمردماهوازدرمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهبهنظر‬ ‫می رسدایندولتعالقه مندبهایجادتنشدرکشوراست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫نیروهایعملیاتیشرکتنفتکهدردمای‪ ۶۰‬درجهدرعسلویه‬ ‫وبوشهررویدکل هایحفاریکارمی کنند‪،‬پرستارانیکهدر‬ ‫بیمارستان هابهبیمارانکروناییخدماتمی دهند‪،‬خلبان هاییکهجان‬ ‫یاندازندودرشرایطتحریماجازهنمی دهندپروازها‬ ‫خودرابهخطرم ‬ ‫کنسلشود‪،‬تکنیسین هاییکهبادستخالیدر‪ ۴۰‬سالتحریماین‬ ‫هواپیماهاراسرپانگهداشتهوملوانیکهتحریم هارادورزدهونفترا‬ ‫بهفروشمی رساند‪،‬همهاینهارویهمرفته‪ ۲۰‬الی‪ ۳۰‬هزارنفرهستند‪.‬‬ ‫همهملتایرانراضیهستندکهبهانهاحقوق هایخوبیپرداخت‬ ‫شودزیرااینافرادازجانخودگذشتند‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهلغوقانونمربوطبهافزایشحقوق هاازسویبرخی‬ ‫نمایندگانمجلسگفت‪:‬ماهممعتقدهستیمکهنبایدحقوقمدیران‬ ‫نجومی بگیردرستادووزارتخانه هاافزایشیابدوامانبایدعجوالنهو‬ ‫خلق الساعهبهموضوعاتنگاهکرد؛بایداینقانوناجراییمی شدو‬ ‫بینافرادیکهکارهایعملیاتیوافرادیکهکارهایستادیدارند‪،‬‬ ‫تفکیکقائلمی شدیم‪.‬متاسفانهباتصمیمعجوالنهبرخیهمکاراندر‬ ‫مجلس‪،‬کلقانونلغوشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫جشنواره«نقاالنغدیر»برگزارمی شود‬ ‫به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخالق‪ ،‬مرضیه خسروی بروجنی (دبیر اجرایی جشنواره نقاالن غدیر و رئیس فرهنگسرای اخالق) بیان واقعه ی غدیر خم و معرفت شناسی سیره ی زندگانی حضرت‬ ‫علی (ع) و استفاده از هنر اصیل و کهن نقالی در تبیین و ترویج فرهنگ اسالمی و علوی و همچنین ایجاد انگیزه و پرورش نقاالن کودک و نوجوان را از جمله اهداف این جشنواره برشمرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به محدودیت های مربوط به شیوع ویروس کرونا‪ ،‬این جشنواره در فضای مجازی برگزار می شود‪ .‬وی در خصوص نحوه ی اجرای جشنواره افزود‪ :‬دختران و پسران کودک (رده سنی ‪ ۷‬تا ‪ ۱۱‬ساله) و نوجوانان‬ ‫(رده سنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ساله) می توانند تا هفتم مرداد ماه سالجاری و همزمان با روز عید غدیر خم‪ ،‬ویدیویی از اجرای نقالی خود از واقعه ی غدیر خم را به شماره واتساپ ‪ ۰۹۲۱۶۵۴۵۷۸۴‬ارسال نمایند تا در صفحه‬ ‫مجازی «امیدهای فردا» به نشانی@‪ omidhayefarda‬منتشر شود و یا اجرای نقالی خود را در فضای مجازی منتشر و صفحه «امیدهای فردا» را منشن یا تگ نمایند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 3 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1394‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫نگرانی هاییکتهیه کنندهازوضعیتپروژه هاینمایشخانگی‬ ‫گزارش‬ ‫براییکسریال‪50-40‬میلیارد‬ ‫هزینهمی شود‬ ‫جوادنوروزبیگیباتاکیدبر«امنیتشغلی»تهیه کنندگانپروژه هادرشبکه‬ ‫نمایشخانگی‪،‬ازمسووالنسازمانزیرمجموعهصداوسیماباعنوانسازمان‬ ‫تنظیممقرراتصوتوتصویرفراگیر(ساترا)درخواستکردکهدرنظارت ها‬ ‫کمیازفضایتلویزیونفاصلهبگیرند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما و تلویزیون تاکید کرد‪ :‬بهتر است در این روزها حق‬ ‫انتخاب را به جامعه واگذار کنیم‪ .‬مرزبندی شدید برای جامعه که چه چیزی‬ ‫خوب است و چه چیز ی بد است را کنار بگذاریم‪ .‬االن جامعه به سانسور‬ ‫حساس شده است و افراد به راحتی صحنه های سانسورشده را می گردند و پیدا‬ ‫می کنند‪ ،‬ضمن اینکه مخاطب حق انتخاب بیشتری هم دارد و در نهایت می‬ ‫تواند برنامه مورد عالقه خود را در میان شبکه ها و سریال های خارجی پیدا کند‪.‬‬ ‫نوروزبیگی که در گفت وگوی برنامه پرانتز باز با موضوع رابطه ی فرهنگ‬ ‫و اخالق با سانسور در اثار تصویری حاضر شده بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما تهیه‬ ‫کنندگان قدیمی به خوبی جامعه را می شناسیم و می دانیم چه صحنه ها و‬ ‫تصاویری را نباید نشان داد یا برای مثال باید از نمای دور به تصویر کشید‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه ما برای ترویج ارزش های جامعه فیلم و سریال می سازیم‪ ،‬خودمان هم‬ ‫نگرانسالمتخانوادههستیمودوستنداریمخانوادههایمانبهتماشایصحنه‬ ‫دهسالپیشخشکیهورالعظیمراپیش بینی‬ ‫کردیم‪/‬چگونهپراب تریناستانایرانخشکید؟!‬ ‫اب و خشکی خوزستان این روزها بزرگترین دغدغه‬ ‫ایران بعد از بیماری کرونا شده است‪ .‬این مشکل از یک سو‬ ‫بارها توسط پژوهشگران و کارشناسان هشدار داده شد‪ ،‬اما‬ ‫انگار گوش شنوایی برای شنیدن انها وجود نداشت و ازسوی‬ ‫دیگر بارها تذکرات مقام معظم رهبری را درپی داشت و‬ ‫با این حال هیچ مسئولی این سخنان را مدنظر قرار نداد‪ .‬در‬ ‫وادی مستند نیز اثار زیادی یکی پس از دیگری درباره بحران‬ ‫بی ابی و خشکسالی جنوب ساخته شده است‪ ،‬یکی از این‬ ‫فیلم های مستند که حدود ‪ ۱۰‬سال پیش به خشکی هورالعظیم‬ ‫اشاره کرده‪« ،‬ایران‪ ،‬جنوب غربی» به کارگردانی محمدرضا‬ ‫فرطوسی است‪ .‬فرطوسی در این فیلم با اشاره به برداشت های‬ ‫نامناسب اب از سرشاخه ها پیش بینی می کند که هورالعظیم‬ ‫طی سال های اتی خشک خواهد شد و زندگی و معاش‬ ‫مردم این منطقه با مشکل مواجه می شود‪ .‬به بهانه شدت یافتن‬ ‫خشکسالی در خوزستان با این مستندساز گفتگویی داشتیم‬ ‫که می خوانید‪.‬‬ ‫درباره روزهایی بگویید که فعاالن محیط زیست فعال‬ ‫بودند و مردم بومی که می دانستند چه اتفاقی قرار است رخ‬ ‫بدهد و انها که خشکسالی را پیش بینی می کردند‪ ،‬هشدارهای‬ ‫الزم را دادند‪ .‬با این وجود چطور این منطقه کامال خشک‬ ‫شد؟‬ ‫مسئله تاالب هورالعظیم یک مسئله قدیمی است‪ .‬این‬ ‫تاالب به همراه چند تاالب دیگر که معروف به تاالب های‬ ‫بین النهرین هستند‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬هزار سال است که جزو‬ ‫مهم ترین تاالب های منطقه و مهد تمدن بین النهرین به شمار‬ ‫می روند‪ .‬تاالب ها حجم باالیی دارند و در مقیاس های‬ ‫زیست محیطی از عمیق ترین تاالب های دنیا محسوب می شوند‬ ‫که بخش زیادی از ساکنان اطرافشان را تامین می کردند‪ ،‬هم‬ ‫از لحاظ اب و هم از لحاظ اکوسیستم‪ ،‬پرندگان‪ ،‬جانوران و…‬ ‫در بخش ایرانی این تاالب بیش از چند میلیون نفر به‬ ‫صورت مستقیم و غیرمستقیم با این تاالب درگیر هستند‪،‬‬ ‫یعنی کل جنوب و غرب استان خوزستان درگیر ان هستند‬ ‫و تاالب برای ساکنان منطقه بسیار مهم است‪ ،‬زیرا از ان‬ ‫ارتزاق می کنند؛ از نی تاالب ها خانه می سازند‪ ،‬سازهای‬ ‫موسیقی شان را می سازند‪ ،‬ماهیگیری می کنند‪ ،‬گاومیش ها از‬ ‫اب این تاالب ها استفاده می کنند و اصوال زندگی ان ها بر‬ ‫پایه این تاالب ها بنا شده است‪ .‬تاالب برای بقیه اهالی استان‬ ‫نیز تاثیر اکوسیستمی داشت‪ ،‬یعنی باعث می شد از گرد و غبار‬ ‫جلوگیری شود‪ ،‬دمای هوای منطقه چند درجه ای خنک تر‬ ‫شود و حال خشک شدن تاالب باعث شده همه این ها از بین‬ ‫برود‪ .‬مصائب این تاالب از زمان جنگ شروع شد و به دلیل‬ ‫جنگ‪ ،‬بخشی از ان از بین رفت و بعد هم سد کرخه و میدان‬ ‫نفتی ازادگان را در ان زدند و تقریبا می توانیم بگوییم تاالب‬ ‫به سمت نابودی کامل رفت‪.‬‬ ‫اینکه می گویند به دلیل مسائل نفتی تاالب را خشک‬ ‫کرده اند‪ ،‬واقعیت دارد؟‬ ‫در وهله اول به شهادت مسئوالن محیط زیست‪ ،‬قرار بوده‬ ‫در تاالب مجوز بهره برداری نفت در فضای ابی صادر شود‬ ‫ولی به دلیل اینکه هزینه بیشتری داشت مجوز بهره برداری از‬ ‫نفت در زمین خشک صادر شده و ترجیح شان این شد که‬ ‫بتوانند ان بخشی از تاالب که میدان نفتی دارد و بخش بسیار‬ ‫عظیمی است را خشک کنند‪ ،‬به این صورت که به مرور‬ ‫اب کمتری به ان بخش برسد و در نهایت باعث خشکی ان‬ ‫شود‪ .‬مسئله دیگر وجود سد کرخه است‪ .‬قسمت باالیی کرخه‬ ‫شریان اصلی شهرها و روستاهای غرب خوزستان است و‬ ‫وجود سد کرخه که ساخت ان از دهه ‪ ۷۰‬اغاز و افتتاح شد‪،‬‬ ‫از همان زمان معضالتی را به وجود اورد‪ .‬کنترل اب و بی ابی‬ ‫در همانجا صورت می گیرد چون هر وقت اب سد زیاد شود‪،‬‬ ‫ان را بازمی کنند و اب رها می شود و وقتی هم اب نیاز دارند‬ ‫می بندند و خشکسالی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مسئله این است که هیچ کدام از این اتفاقات تغییرات‬ ‫طبیعی نیست و در انجا مسئله ای به نام خشکسالی نداریم‪.‬‬ ‫اصوال خوزستان پراب ترین استان ایران است‪ ،‬پراب ترین‬ ‫رودخانه ایران یعنی کارون و همچنین رودخانه های مهمی‬ ‫مثل کرخه‪ ،‬بهمن شیر‪ ،‬اروند‪ ،‬زهره و جراحی و همچنین‬ ‫رودخانه های کوچک متعددی در انجا واقع شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این جنوب خوزستان ساحل خلیج فارس است و‬ ‫نمی توان گفت در چنین استانی خشکسالی شده است‪ .‬جلگه‬ ‫خوزستان در طول تاریخ جلگه ای سرسبز بوده و با همه این‬ ‫بحران ها در سال گذشته رتبه اول محصوالت کشاورزی را‬ ‫به دست اورده است‪ .‬کل ایران محصوالت کشاورزی از‬ ‫خوزستان می گیرد‪ ،‬پس چطور می توانیم بگوییم خشکسالی‬ ‫است؟ مسئله خوزستان مسئله خشکسالی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫ناشی از تصمیمات اشتباهی است که توسط برخی مدیران‬ ‫غیرمتخصص گرفته شده است‪.‬‬ ‫مستند ایران جنوب غربی‬ ‫شما در مستند «ایران‪ ،‬جنوب غربی» به چه مسئله ای اشاره‬ ‫دارید؟‬ ‫طبیعی است که من به عنوان یک مستندساز به مسائل‬ ‫پیرامونم حساس باشم‪ .‬تقریبا ابتدای دهه ‪ ۸۰‬متوجه این مسئله‬ ‫شدم و شروع به سفر و تحقیق و عکاسی کردم و در نهایت‬ ‫طی دو سه سال از سال ‪ ۸۶‬شروع به ساخت فیلم کردیم و‬ ‫روایتی را از هورالعظیم ارائه دادیم‪ .‬سال ‪ ۸۹‬فیلم «ایران‪،‬‬ ‫جنوب غربی» که روایت اخرین ساکنان تاالب هورالعظیم‬ ‫است‪ ،‬اماده شد‪.‬‬ ‫این فیلم در ان سال ها کمتر دیده شد‪ ،‬زیرا ما در فیلم‬ ‫چند موضوع را مطرح می کنیم مثال بحران گرد و غباری که‬ ‫خوزستان را گرفته بود و ما در فیلم اشاره می کنیم که منشاء‬ ‫این غبار خشک شدن هورالعظیم است درحالیکه در ان زمان‬ ‫به این ها می گفتند ریزگردهای عربی و معتقد بودند که از‬ ‫کربال و عراق می اید‪ ،‬درحالیکه ما در فیلم «ایران‪ ،‬جنوب‬ ‫غربی» مشخصا گفتیم که این معضل مربوط به خشک شدن‬ ‫هورالعظیم است که باعث می شود گرد و غبار وارد خوزستان‬ ‫و بعدها کرمانشاه و شیراز شود و حتی این گرد و غبار به‬ ‫تهران هم رسید‪.‬‬ ‫«ایران‪ ،‬جنوب غربی» به همین دالیل در ان سال ها مورد‬ ‫توجه قرار نگرفت‪ ،‬چون حتی کارشناسان می گفتند این‬ ‫حرف ها علمی نیست‪ .‬در دهه ‪ ۹۰‬وقتی که دولت عوض شد‪،‬‬ ‫اگاه سازی صورت گرفت‪ ،‬خبرنگاران بیشتر و کارشناسان‬ ‫امدند و مسئله را بررسی کردند و همه اذعان کردند که‬ ‫خشک شدن هورالعظیم یکی از منابع و دالیل اصلی‬ ‫بحران های جدی یعنی همان گرد و غبار است‪ .‬اتفاقا از همان‬ ‫زمان فیلم دیده شد و به تدریج در دانشگاه ها و موسسات‬ ‫زیست محیطی نمایش داده شد‪ .‬این فیلم قصه اخرین ساکنان‬ ‫تاالب هورالعظیم و انچه بر هورالعظیم گذشته است را روایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مستند ایران جنوب غربی (‪)2‬‬ ‫از وضعیت کنونی خوزستان بگویید‪.‬‬ ‫همانطور که همه می دانند‪ ،‬حال و روز کنونی خوزستان‬ ‫حال و روز خوبی نیست‪ ،‬به دلیل اینکه مسئله بی ابی در‬ ‫فضای کشاورزی در غرب استان بسیار جدی است‪ .‬این مسئله‬ ‫هر سال قابل پیش بینی است و همه می دانند که وقتی بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬سد در باالی کرخه احداث شده‪ ،‬هیچ ابی به پایین دست‬ ‫نمی اید و همچنین مشکل از انتقال اب کارون و کرخه به‬ ‫شهرهای دیگر و مناطق کویری است که بدون کارشناسی‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬همه اینها باعث شده خوزستان حال و‬ ‫روز خوبی نداشته باشد‪ ،‬البته ما امیدواریم اتفاقات خوبی رخ‬ ‫دهد و دریچه های سد باز شود و بخشی از ابی که پشت سد‬ ‫هست‪ ،‬به صورت موقت مشکل را حل کند و در درازمدت‬ ‫نیز مسئله انتقال اب خوزستان به مناطق کویری را مدیریت‬ ‫کنند تا بتواند به حالت قبل برگردد و توجه جدی صورت‬ ‫گیرد به فضایی که طبیعت برای هر منطقه ای ساخته است‪.‬‬ ‫در این منطقه بحران بسیار جدی است و مقام معظم‬ ‫رهبری هم اعالم کردند که مردم خوزستان حق دارند‬ ‫اعتراض کنند و به نظرم صحبت های ایشان بسیار مهم است‬ ‫و بقیه مسئولین هم باید تمکین کنند‪ .‬این اتفاق رو به جلویی‬ ‫است که باالترین مقام مملکت به خواسته و اعتراض مردم‬ ‫احترام می گذارد و به نظرم باید خیلی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫مردم اعتراض دارند‪ ،‬تنها مسئله ان ها اب است‪ .‬ان ها اب‬ ‫می خواهند و به نظرم با توجه جدی به خواسته ی ان ها می توان‬ ‫دامنه ی اعتراض را از منطقه به کلی پاک کرد‪.‬‬ ‫های نامناسب با عرف جامعه بنشینند‪ .‬خود بازیگران ما هم االن ممیزی ها را‬ ‫می شناسند و می دانند برای مثال پوششان باید چگونه باشد‪ .‬االن ما همه توجیه‬ ‫هستیم ولی اینکه فردی در اینستاگرام یک عکس می گذارد و یا مصاحبه ای‬ ‫انجام می دهد و به یکباره ممنوع التصویر می شود‪ ،‬برای سازندگان یک پروژه‬ ‫که از قبل قراردادی را بسته اند‪ ،‬به شدت اسیب زننده است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده تاکید کرد‪ :‬خواهش می کنم رفتار شخصی افراد را از‬ ‫رفتار جمعی جدا کنید‪ .‬اگر بازیگری مصاحبه ای انجام داده یا عکسی را در‬ ‫فضای مجازی منتشر کرده‪ ،‬بابت همین رفتار به او تذکر بدهید اما یک پروژه را‬ ‫ن اخیرا در قرارداد با عوامل این موارد را لحاظ‬ ‫معلق نگه ندارید‪ .‬ضمن اینکه م ‬ ‫می کنم‪.‬او با اشاره به یکی از سریال های شبکه نمایش خانگی که اخیرا به دلیل‬ ‫استفاده از یکی از خواننده ها مجوز پخش نمی گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منِ تهیه‬ ‫کننده وقتی می بینم خواننده ای با نظام نظراتش یکی است و چند روز قبل برای‬ ‫سازمان «اوج» خوانده‪ ،‬از طرفی در سریالی دیگر مشغول بازی است که پخش‬ ‫می شود‪ ،‬با او قرارداد می بندم غافل از اینکه جدیدا مورد ممیزی قرار گرفته‬ ‫است و یکباره نامه می اید که از او استفاده نکنید‪ .‬خب یک منو جلوی تهیه‬ ‫کننده بگذارید که از چه کسانی می توانم استفاده کند‪ .‬در حال حاضر برای‬ ‫ساخت یک سریال بالغ بر‪ ۴۰‬ـ‪ ۵۰‬میلیارد هزینه می شود و من تهیه کننده باید‬ ‫امنیت شغلی داشته باشم‪ .‬کلی هزینه می کنم و یک باره به خاطر عکس یک‬ ‫بازیگر در فضای مجازی کارم ممنوع می شود و کل هزینه و کار زیر سوال‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫تهیه کننده سریال «شوق پرواز» (شهید بابایی) در عین حال یاداور شد که‬ ‫«پلتفرم ها باعث شدند که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان کنار بروند‪ ،‬اما هیچ‬ ‫وقتفیلمسازانبرایایناتفاقموردتشویققرارنمیگیرند‪».‬‬ ‫نوروزبیگی بار دیگر تاکید کرد‪ :‬احساس می کنم امنیتی ندارم و نمی‬ ‫دانم چه اتفاقی می خواهد بیفتد‪ .‬در حال حاضر چهار سریال در شبکه نمایش‬ ‫خانگیباچنینمشکالتیمواجههستندوبالغبر‪ ۲۰۰‬میلیاردبرایساختانها‬ ‫هزینهشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬برنامه «پرانتز باز» شامگاه جمعه (اول مرداد ماه) با اجرای‬ ‫نیمارییسیوسردبیریوتهیه کنندگیمارالدوستی‪،‬بهرابطه یفرهنگو‬ ‫اخالق با سانسور در اثار تصویری پرداخت‪ .‬در برنامه شماره ی پنجم «پرانتز‬ ‫باز»‪،‬علیرضابهرامی‪،‬نغمهدانشوفرانکارتا‪،‬درمقامکارشناس‪،‬نیمارییسی‬ ‫راهمراهیکردند‪.‬‬ ‫ادامهممنوعیتورودگردشگران‬ ‫خارجیبهایران‬ ‫با وجود اعالم قبلی معاون گردشگری برای بازگشایی‬ ‫مرزها به روی گردشگران خارجی از نیمه تیرماه‪ ،‬اما نماینده‬ ‫وزارت امور خارجه می گوید‪ :‬ویزای توریستی به دستور ستاد‬ ‫ملی کرونا همچنان صادر نمی شود و متوقف است‪.‬‬ ‫ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ در خردادماه خبر داد‬ ‫که به دنبال توافق های اولیه‪ ،‬صدور ویزای گردشگری ایران‬ ‫از نیمه دوم تیرماه ‪ ١۴٠٠‬از سر گرفته می شود‪ .‬صدور این‬ ‫ویزا همزمان با همه گیری ویروس کرونا از فروردین ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬متوقف شده است‪ .‬با این وجود‪ ،‬ستاد ملی کرونا فقط‬ ‫مجوز سفرهای درمانی‪ ،‬تجاری و تحصیلی به ایران را داده‬ ‫است‪ .‬طبق امار وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬در سه ماه نخست امسال‪ ۲۷ ،‬هزار تبعه خارجی به‬ ‫انگیزه درمان به ایران سفر کرد ه اند‪.‬‬ ‫امارهای گمرک نیز نشان می دهد سال گذشته‪ ،‬با وجود‬ ‫محدودیت های صدور ویزا‪ ،‬چهار میلیون و ‪۳۴۳‬هزار و ‪۱۶۳‬‬ ‫مسافر به کشور وارد شدند که البته سه میلیون و ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۶۴‬نفر ا ن ها ایرانی و فقط ‪ ۵۱۲‬هزار و ‪ ۶۹۹‬نفر دیگر‬ ‫خارجی بوده اند‪ .‬انگیزه سفر این اتباع خارجی نیز به تفکیک‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫موافقت اولیه ستاد ملی کرونا برای ازسرگیری صدور‬ ‫ویزای گردشگری ایران‪ ،‬طبق اظهارات مقامات گردشگری‬ ‫از زمستان سال ‪ ۹۹‬گرفته شده‪ ،‬اما هر بار به دلیل ان چه‬ ‫شروع پیک یا سویه جدید کرونا در کشور عنوان می شود‪،‬‬ ‫صدور مصوبه و اجرای ان به تعویق افتاده است‪ .‬وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با توجه به‬ ‫اخرین مذاکراتی که با کمیته های این ستاد داشته امیدوار‬ ‫بود از تابستان ‪ ۱۴۰۰‬مرزها به روی گردشگران خارجی باز‬ ‫شود و حتی در جلسه ای با مدیران استا ن ها خواسته بود برای‬ ‫معرفی ایران به عنوان مقصد گردشگری ایمن اقدام کنند‬ ‫و نظارت جدی بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاسیسات‬ ‫گردشگری داشته باشند‪ ،‬اما از ستاد ملی کرونا هنوز‬ ‫مصوبه ای در ارتباط با صدور ویزای توریستی بیرون نیامده‬ ‫است‪ .‬اگرچه مرزها باز بوده و پروازهای بین المللی به بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬کشور برقرار است‪.‬‬ ‫علیرضا ساالریان ـ رییس نمایندگی وزارت امور خارجه‬ ‫در استان اصفهان ـ در پیش سمپوزیوم یکصدسال گردشگری‬ ‫ایران تایید کرد که ویزای گردشگری ایران درحال حاضر با‬ ‫توجه به بخشنامه های ستاد کرونا ملی محدود شده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد که وزارت امور خارجه راسا درباره صدور‬ ‫ویزا تصمیم نمی گیرد و اکنون هم به خاطر دستور ستاد ملی‬ ‫کرونا صدور ویزا محدود شده است و هرگاه درباره هر‬ ‫کشوری دستوری داده شود براساس ان عمل می شود‪.‬‬ ‫ساالریان با اشاره به انواع ویزای ایران که شاملِ‬ ‫گردشگری‪ ،‬درمان‪ ،‬تجاری‪ ،‬کار‪ ،‬تحصیلی یا دانشجویی و‬ ‫وابستگان و خانواده می شود‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر به دستور‬ ‫ستاد ملی کرونا برای اتباع خارجی فقط ویزای تجاری و‬ ‫درمان‪ ،‬پس از بررسی های بیشتر صادر می شود‪ .‬تعداد ویزای‬ ‫دانشجویی هم خیلی کم است و موردی صادر می شود‪ .‬در‬ ‫واقع فعال برای صدور ویزا حکم کلی نمی توان داد‪ ،‬ویزای‬ ‫توریستی که عمال صادر نمی شود و سایر ویزاها نیز موردی و‬ ‫پس از بررسی های بیشتر صادر می شود‪.‬‬ ‫فرشید کریمی‪ ،‬کارشناس و فعال گردشگری که مدیریت‬ ‫این وبینار را به عهده داشت‪ ،‬نیز با اشاره به سختگیر ی هایی‬ ‫که برای صدور ویزای درمان می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به محدودیت هایی که در صدور ویزا اعمال شد‪ ،‬در ابتدا‬ ‫بسیاری از اتباع کشورهای همسایه با ویزای سالمت وارد‬ ‫ایران می شدند که سوءاستفاده هایی هم از ان شد و متعاقبا‬ ‫سختگیری هایی در تایید مدارک اعمال شد‪.‬‬ ‫او در ادامه این سوال را پرسید که ایا قرار است فرایند‬ ‫صدور ویزای درمان کوتا ه تر شود؟ که ساالریان‪ ،‬نماینده‬ ‫وزارت امور خارجه در استان اصفهان گفت‪ :‬وزارت خارجه‬ ‫در این مورد راسا تصمیم گیر نیست‪ .‬در واقع‪ ،‬ما انتقا ل دهنده‬ ‫تصمیم های دستگاه های مربوطه هستیم‪ .‬با توجه به وضعیت‬ ‫ویروس کرونا اگر کسی برای درمان به ایران مراجعه می کند‬ ‫حتما در ارتباط با او مالحظات انتقال ویروس را درنظر دارند‬ ‫که چنین تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫حکایت تولید انیمیشن‬ ‫«ژولیت وشاه» و یک داوری‬ ‫را تبدیل به فیلم کند‪ .‬ایده هایی هر دوی این انیمیشن ها‪،‬‬ ‫سال هاست که ذهن مرا به خودشان مشغول کرده اند و منتظر‬ ‫بودم تا بعد از «اخرین داستان» به سراغشان بروم‪ .‬واقعیت‬ ‫این است که برای من کیفیت بسیار مهم تر از هر چیزی است‪.‬‬ ‫البته قرار نبود «گنج اژدها» را به این زودی خبری کنیم‪ ،‬اما‬ ‫چون این پروژه در بخش میفاپیچز جشنواره بین المللی انسی‬ ‫‪ 2021‬پذیرفته شد مجبور شدیم تا خبر ساخت ان را منتشر‬ ‫کنیم‪ .‬درحالی که «گنج اژدها» هنوز در پیش تولید قرار دارد و‬ ‫ساخت انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» را پیش از ان شروع‬ ‫کرده بودیم‪ .‬طبق برنامه ای هم که داریم «ژولیت و شاه»‬ ‫زودتر روانه بازار خواهد شد و به فاصله یک سال‪ ،‬انیمیشن‬ ‫«گنج اژدها» اماده نمایش می شود‪.‬‬ ‫بعد از تجربه ساخت انیمیشنی درباره شاهنامه‪ ،‬رویکردتان‬ ‫در انیمیشن های بعدی تغییر کرد‪« .‬گنج اژدها» درباره اب‬ ‫و خشک سالی است و «ژولیت و شاه» درباره ناصرالدین شاه‬ ‫قاجار و وقایع تاریخی شکل گیری تئاتر در ایران‪ ،‬سوژه هایتان‬ ‫را چطور انتخاب می کنید؟‬ ‫دوست ندارم که در یک ژانر یا قالب خاص بمانم‪ .‬این‬ ‫موضوع را می توانید حتی در انیمیشن های کوتاهی که پیش از‬ ‫این ساخته ام ببینید‪ .‬دلیلش هم این است که خودم را در‬ ‫هیچ ژانر و قالبی ا ن قدر پخته نمی دانم که بگویم این قالب‬ ‫خاص من است و مث ً‬ ‫ال فقط باید کارهای اساطیری بسازم‪.‬‬ ‫سعی می کنم بیشتر تجربه گرا باشم و بیشتر از تجربه گرایی‪،‬‬ ‫این ایده هایم هستند که مرا هدایت می کنند‪ .‬این ایده ها‬ ‫برگرفته از چیزهایی است که روی من تاثیر می گذارند و دلم‬ ‫می خواهد که به سراغ ساختشان بروم‪.‬‬ ‫اشکان رهگذر گفت‪ :‬توسعه ایده «ژولیت و شاه» از‬ ‫سال ‪ 95‬شروع شد‪ .‬از همان سال ایده این انیمیشن چه ازنظر‬ ‫داستانی و چه بصری توسعه پیدا کرد‪ .‬تا اینکه از سال ‪97‬‬ ‫وارد پیش تولید شدیم و در حال حاضر هم در دست تولید‬ ‫قرار دارد‪ .‬امیدواریم در اواخر سال ‪ 1401‬اماده نمایش شود‪.‬‬ ‫‪ ،‬اشکان رهگذر‪ ،‬نویسنده و کارگردان که پیش از این‬ ‫با انیمیشن سینمایی «اخرین داستان» موفق به دریافت ‪15‬‬ ‫جایزه داخلی و خارجی شده بود و در جشنواره بین المللی‬ ‫انسی ‪ 2021‬با پروژه «گنج اژدها» توانست به بخش میفاپیچز‬ ‫راه پیدا کند‪ ،‬به تازگی داور یکی از بخش های جشنواره‬ ‫بین المللی فانتازیا مونترال شده است‪ .‬رهگذر عالوه بر داوری‬ ‫در این جشنواره‪ ،‬از انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» در این‬ ‫جشنواره رونمایی می کند‪.‬‬ ‫خبر ساخت سومین انیمیشن سینمایی شما‪« ،‬ژولیت و شاه»‬ ‫به فاصله یک ماه از خبر ساخت «گنج اژدها» منتشر شد‪ .‬ایا‬ ‫قصد دارید زمانی که صرف ساخت «اخرین داستان» شد را‬ ‫جبران کنید و هم زمان دو فیلم سینمایی بسازید؟‬ ‫نه‪ ،‬قصد ندارم که زمان صرف شده برای ساخت انیمیشن‬ ‫سینمایی «اخرین داستان» را جبران کنم‪ .‬هر فیلم سازی دوست‬ ‫دارد‪ ،‬ایده هایش را زودتر به عرصه ظهور برساند و ان ها‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 3 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1394‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تقدیر استاندار یزد از اقدامات ارزشمند‬ ‫چادرملودرراستایمسئولیتهایاجتماعی‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی این بار اقدام به ساخت و تجهیز مرکز تخصصی پزشکی ( دی کلینیک ) شهرستان بهاباد در استان یزد نمود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬ساختمان این مرکز بهداشتی و درمانی با زیر بنای ‪ 280‬متر مربع به انضمام یک باب مسجد در مجاورت بیمارستان حکیم بهاباد از اواسط سال گذشته اغاز و امروز همزمان با فر خنده عید سعید قربان با حضور استاندار‬ ‫یزد‪ ،‬نماینده مردم شهرستان بهاباد در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و مسئوالن شهرستان بهاباد رسما افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت ‪ .‬دکتر طالبی استاندار یزد در مراسم افتتاح این مرکز پزشکی ضمن‬ ‫تشکر از اقدامات ارزشمند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ایفای مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬از تالشهای و حمایت های مهندس تقی زاده؛مدیرعامل و سایر مدیران این شرکت در رفع مشکالت درمانی و پزشکی شهرستان بهاباد‬ ‫تجلیل و تقدیر نمود‪ .‬گفتنی است شهرستان بهاباد در مجاورت مجتمع معدنی چادرملو با ‪ ۳‬هزار نیروی شاغل در ‪ 200‬کیلومتر شهر یزد واقع شده است و بیش از ‪ ۲۰‬هزارنفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫قابلیت هایسرمای هانسانیبانکتوسعه‬ ‫تعاوندرپذیرشمسئولیتواجرای‬ ‫ماموریت هایمهماثباتشدهاست‬ ‫گزارش‬ ‫عضو هیا ت مدیره بانک توسعه‬ ‫تعاون‪ :‬قابلیت های سرمایه انسانی این‬ ‫بانک در پذیرش مسئولیت و اجرای‬ ‫ماموریت های مهم اثبات شده است‪.‬‬ ‫امیر هوشنگ عصارزاده عضو‬ ‫هیا ت مدیره بانک توسعه تعاون در‬ ‫مراسم تقدیر از زحمات نایب رییس‬ ‫پیشین هیا ت مدیره شرکت سامانه‬ ‫متمرکز الکترونیک توسعه تعاون‬ ‫(سمات) اظهار داشت‪ :‬سرمایه انسانی‬ ‫بانک قابلیت های خود را در پذیرش‬ ‫مسئولیت‪ ،‬برنامه ریزی و اجرای‬ ‫پروژ ه های مهم و دشوار اثبات نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راهبری بسیاری از‬ ‫طر ح های ملی و تکالیف توسعه ای‬ ‫با تکیه بر توانمندی و مهارت‬ ‫کارکنان سازمان صورت گرفته‬ ‫است و سرمایه انسانی به عنوان مزیتی‬ ‫مهم برای این بانک توسعه ای تلقی‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫عصارزاده گفت‪ :‬اقای ایرانی‬ ‫دارای سا ل ها تجربه ارزشمند‬ ‫مدیریتی و تخصصی در جایگا ه های‬ ‫راهبردی بانک توسعه تعاون‬ ‫می باشند و طی بیش از دو سال‬ ‫حضور در سمات نیز در راهبری و‬ ‫سازماندهی شرکت‪ ،‬اثار مثبت و‬ ‫خدمات ارزند ه ای بجا گذاشته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توانایی علمی‪،‬‬ ‫تجربیات میدانی‪ ،‬مرد م داری و‬ ‫تواضع از مهمترین ویژگی های‬ ‫عضو جدید هیا ت مدیره بانک‬ ‫توسعه تعاون است‪ ،‬و عملکرد‬ ‫شایسته اقای ایرانی در کمیسیو ن ها‬ ‫و کارگرو ه های تخصصی بانک‪،‬‬ ‫نشا ن دهنده تعهد‪ ،‬دلسوزی و‬ ‫تخصص ایشان در پیشبرد خدمات‬ ‫توسعه ای بانک بوده است‪.‬‬ ‫عضو هیا ت مدیره بانک توسعه‬ ‫تعاون با اشاره به اهمیت فعالیت‬ ‫شرکت های تابعه بانک در پیشبرد‬ ‫ماموریت ها و رسالت بانک توسعه‬ ‫تعاون گفت‪ :‬شرکت ها با کار‬ ‫اشتراکی باعث ایجاد زنجیره‬ ‫ارزش در بخش تعاون هستند و در‬ ‫خدمت رسانی به تعاونگران‪ ،‬نسبت‬ ‫به یکدیگر نقش مکمل را بر عهده‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫عصارزاده رسالت و ماموریت‬ ‫شرکت سمات به عنوان یکی از‬ ‫ارکان فناوری بانک حائز اهمیت‬ ‫عنوان نمود و گفت‪ :‬هر چه‬ ‫پیچیدگی ابعاد فنی پروژ ه ها افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬اهمیت مدیریت سرمایه انسانی‬ ‫و ارزیابی اقتصادی نیز به همان میزان‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫محمدجعفر ایرانی عضو جدید‬ ‫هیا ت مدیره بانک توسعه تعاون‬ ‫گفت‪ :‬همواره در هر قسمتی مشغول‬ ‫بکار بود ه ام‪ ،‬بر این اعتقاد بود ه ام‬ ‫که در بهترین بخش سازمان اشتغال‬ ‫دارم‪ ،‬و طی مدت همکاری در‬ ‫سمات نیز از همکاری و هم اندیشی‬ ‫با همکاران نهایت بهره را برد ه ام‪.‬‬ ‫وی سرمایه انسانی حاضر در‬ ‫شرکت سمات را به لحاظ اخالقی و‬ ‫تخصص در سطحی باال ارزیابی نمود‬ ‫و گفت‪ :‬این مجموعه با درایت و‬ ‫تخصص و کار جمعی‪ ،‬موفق به انجام‬ ‫دشوارترین و پیچید ه ترین پروژ ه ها‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت های تابعه‬ ‫بانک در انجام فعالیت تخصصی‪،‬‬ ‫رعایت حاکمیت شرکتی و تبعیت‬ ‫از سیاست های کالن‪ ،‬هویت مستقل‬ ‫دارند و از لحاظ داشتن اهداف‬ ‫یکسان برای توسعه بخش تعاون‪،‬‬ ‫مطابق راهبردهایی مشخص مشغول به‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫ایرانی خاطرنشان کرد‪ :‬هدف این‬ ‫بوده است شرکت سمات عالوه بر‬ ‫تامین نیازهای فناورانه بانک توسعه‬ ‫تعاون‪ ،‬قابلیت عرضه محصوالت‬ ‫بانکداری الکترونیک و سامانه های‬ ‫تخصصی را به شبکه بانکی و‬ ‫نیز تعاونگران داشته باشد‪ ،‬که با‬ ‫زیرساخت های ایجاد شده‪ ،‬تحقق‬ ‫این امر مهم تا حد زیادی به وقوع‬ ‫پیوسته استد‪.‬‬ ‫در این دیدار غالمحسین عرب‬ ‫حسنخانی مشاور مدیر عامل بانک‬ ‫توسعه تعاون‪ ،‬محمد جواد افتخاری‬ ‫مدیرعامل شرکت سمات‪ ،‬مجید‬ ‫مباشرزادگان عضو هیا ت مدیره‬ ‫سمات‪ ،‬عبدالرضا همتی مشاور‬ ‫مدیرعامل و نیز مدیران سمات ضمن‬ ‫تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده‬ ‫اقای ایرانی در شرکت سمات‪،‬‬ ‫برای وی در سمت هیا ت مدیره‬ ‫بانک توسعه تعاون ارزوی موفقیت‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫سقفتسهیالتدانش‬ ‫بنیانبانکتوسعهصادرات‬ ‫ایران اعالم شد‬ ‫مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران‪:‬‬ ‫مدیر امور شعب و بازاریابی بانک‬ ‫توسعه صادرات ایران گفت‪ :‬این بانک‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۰‬میلیارد ریال تسهیالت و‬ ‫تعهدات در سقف شعبه و تا ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال در رکن اعتباری مرکز بدون‬ ‫ارائه صورت های مالی حسابرسی شده‬ ‫به شرکت های دانش بنیان اعطا می‬ ‫کند‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫توسعه صادرات ایران حبیب احمدی‬ ‫روز یکشنبه در گفت و گو با اگزیم‬ ‫نیوز با اشاره به اینکه نسبت مالکانه‬ ‫برای شرکت¬های دانش بنیان ‪۱۵‬‬ ‫درصد محاسبه می شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫نرخ سود تسهیالت دانش بنیان از محل‬ ‫منابع بانک ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬از محل منابع‬ ‫تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع‬ ‫بانک ‪ ۱۵‬درصد و با جبران عدم النفع‬ ‫توسط صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫‪ ۱۲‬درصد است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پذیرش میانگین‬ ‫وزنی کمتر از میزان تعیین شده برای‬ ‫شرکت¬های دانش ¬بنیان توسط‬ ‫هیات مدیره بانک‪ ،‬به صالحدید رکن‬ ‫اعتباری مربوطه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مدیر امور شعب و بازاریابی بانک‬ ‫توسعه صادرات ایران اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫بانک برای شرکت¬های دانش بنیان‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد تخفیف خدمات ریالی به‬ ‫استثنای خدمات ارزی و اعتبار اسنادی‬ ‫داخلی ریالی در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫احمدی اظهار داشت‪ :‬سقف‬ ‫اختیارات شعب برای پرداخت‬ ‫تسهیالت کوتاه مدت ریالی‬ ‫غیرصادراتی به شرکت¬های دانش‬ ‫بنیان‪ ،‬با سقف اختیارات تسهیالت‬ ‫صادراتی ریالی برابر است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬براساس¬ تصمیم‬ ‫هیات مدیره بانک‪ ،‬مدت تسهیالت‬ ‫برای سرمایه در گردش حداکثر ‪۲‬‬ ‫سال و برای طرح¬های سرمایه گذاری‬ ‫حداکثر ‪ ۷‬سال تعیین شده است‪.‬‬ ‫به گفته احمدی‪ ،‬بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران عالوه بر قبول‬ ‫ضمانت نامه صندوق¬ های پژوهش‬ ‫و فناوری تا سقف ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬ضمانت¬نامه صندوق سرمایه‬ ‫¬گذاری صنایع کوچک را نیز از‬ ‫شرکت¬های دانش بنیان بعنوان وثیقه‬ ‫می ¬پذیرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران با هدف کمک به‬ ‫شرکت های دانش بنیان صادرات‬ ‫محور‪ ،‬هزینه ¬های مربوط به اخذ‬ ‫گواهینامه های کیفیت‪ ،‬استانداردهای‬ ‫بین ¬المللی‪ ،‬ثبت محصوالت در‬ ‫خارج از کشور را تقبل می ¬کند‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران اماده است تا‬ ‫در راستای تسهیل تامین مالی و‬ ‫اعطای تسهیالت و وثایق در حوزه‬ ‫شرکت¬های دانش بنیان‪ ،‬حداکثر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد وثیقه نوع یک و مابقی‬ ‫چک و مارژ غیرمنقول ‪ ۱۰۰‬را از این‬ ‫شرکت¬ها به عنوان وثیقه بپذیرد‪.‬‬ ‫مدیر امور شعب و بازاریابی بانک‬ ‫توسعه صادرات ایران افزود‪ :‬این‬ ‫مدیریت در راستای خدمات غیرمالی‪،‬‬ ‫تالش همه جانبه ای را برای توسعه‬ ‫جذب مشتریان دانش بنیان از طریق‬ ‫مراودات با معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی بکار بسته و ضمن ارائه‬ ‫نقشه راه شعب و اعالم امادگی جهت‬ ‫پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی‪،‬‬ ‫اطالعات دانش بنیان بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران را در سطح وب(باشگاه‬ ‫مشتریان بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫ونیز اپارات) بارگذاری کرده است‪.‬‬ ‫وی از برگزاری وبینارهای‬ ‫اموزشی با هدف معرفی تسهیالت‬ ‫و خدمات بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی‪ ،‬با دعوت از مشتریان‬ ‫دانش بنیان هر استان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬شش وبینار اموزشی‬ ‫برای ‪ ۶‬استان یزد‪ ،‬قزوین‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬اذربایجان شرقی‬ ‫و خراسان رضوی‪ ،‬توسط باشگاه‬ ‫مشتریان مدیریت امور شعب و‬ ‫بازاریابی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گفته احمدی‪ ،‬در سال جاری‬ ‫نیز یک وبینار برای شعب استان‬ ‫تهران برگزار و برنامه برگزاری ‪۵‬‬ ‫وبینار اموزشی دیگر برای ‪ ۱۲‬شعبه و‬ ‫مشتریان دانش بنیان استان¬ها از جمله‬ ‫اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬زنجان‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬کردستان و کرمانشاه‪ .‬برنامه‬ ‫ریزی شده است‪.‬‬ ‫حبیب احمدی از پیگیری موضوع‬ ‫ایجاد دفتر نمایندگی بانک در محل‬ ‫ساختمان صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این تصمیم با هدف‬ ‫توسعه بیشتر خدمات بانک اتخاذ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬با پیگیری‬ ‫معاونت اعتبارات بانک توسعه‬ ‫صادرات از مدیریت امور فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات‪ ،‬اتصال انالین‬ ‫سیستم¬های بانک و صندوق در‬ ‫راستای ایجاد مکانیزم غزال در دستور‬ ‫کار بانک توسعه صادرات ایران قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مسکن ملی کارکنان وزارت جهاد در اراضی‬ ‫تغییر کاربری یافته احداث می شود‬ ‫گزارش‬ ‫معاون مسکن و ساختمان در خصوص‬ ‫جزئیات اجرایی شدن تفاهم نامه وزارت راه‬ ‫و شهرسازی با وزارت جهادکشاورزی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بر مبنای قانون ‪ ۵۰‬درصد اراضی معرفی‬ ‫و تغییر کاربری یافته وزارت جهاد به ان‬ ‫وزارتخانه تخصیص خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا به نقل از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬محمود محمودزاده معاون‬ ‫مسکن و ساختمان‪ ،‬در خصوص جزئیات‬ ‫تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی برای احداث ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکن کارکنان و بازنشستگان وزات‬ ‫جهاد کشاورزی و اغاز عملیات اجرایی‬ ‫‪ ۵۹۰۳‬واحد از یکصد هزار واحد موضوع‬ ‫تفاهم نامه‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور اجرای طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن و بهره مندی کارکنان‬ ‫وزارت جهادکشاورزی از طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن‪ ،‬تفاهم نامه بین دو وزارتخانه در‬ ‫مهرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬به منظور احداث یکهزار‬ ‫واحد مسکونی برای کارکنان وزارت‬ ‫جهادکشاورزی به امضا رسید‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان با اشاره‬ ‫به اینکه تاکنون به منظور اجرایی شدن‬ ‫گزارش‬ ‫تفاهم نامه دو وزارتخانه راه و شهرسازی و‬ ‫جهادکشاورزی چندین جلسه کارگروه و‬ ‫همچنین چندین جلسه کارشناسی تشکیل‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬مقرر شده تا وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬افراد واجد شرایط را در‬ ‫سطح کشور شناسایی کند و بر اساس میزان‬ ‫متقاضیانی که در شهرها و استان ها دارند‬ ‫بتوانند عالوه بر تامین زمین‪ ،‬اراضی خود‬ ‫را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند‬ ‫تا تعیین یا تغییر کاربری و سایر مراحل ان‬ ‫طی شود‪.‬محمودزاده ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۶‬قانون ساماندهی و حمایت از تولید‬ ‫و عرضه مسکن‪ ،‬سند اراضی معرفی شده‬ ‫از سوی وزارت جهاد کشاورزی بعد از‬ ‫تغییر کاربری‪،‬به نام وزارت راه و شهرسازی‬ ‫منتقل خواهد شد و بر مبنای قانون ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اراضی معرفی و تغییر کاربری شده وزارت‬ ‫جهاد به وزارت جهادکشاورزی تخصیص‬ ‫خواهد یافت تا موضوع تفاهم نامه احداث‬ ‫مسکن کارکنان وزارت جهادکشاورزی در‬ ‫ان زمین ها‪ ،‬اجرایی و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس تفاهم نامه‬ ‫بین دو وزارتخانه‪ ،‬ساخت‪ ،‬نظارت و کنترل‬ ‫پروژه ها برعهده وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫و تغییر کاربری‪ ،‬واگذاری عرصه زمین و‬ ‫در نهایت انتقال سند به متقاضیان‪ ،‬برعهده‬ ‫وزارت راه و شهرسازی است‪.‬‬ ‫گفتنی است در ماده ‪ ۶‬قانون ساماندهی‬ ‫و حمایت از عرضه و تولید مسکن امده‬ ‫است‪ :‬وزارت مسکن و شهرسازی موظف‬ ‫است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت‬ ‫تامین اراضی موردنیاز در قالب انواع‬ ‫طرح های توسعه شهری به صورت متصل‬ ‫(با اولویت توسعه درونی)‪ ،‬منفصل (ایجاد‬ ‫مجتمع های مسکونی‪ ،‬شهرک ها و شهرهای‬ ‫جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه های‬ ‫موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط‬ ‫و مقررات شهرسازی اقدام کند‪ .‬کلیه‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬موسسات دولتی و شرکت های‬ ‫دولتی که ‪۱۰۰‬درصد سرمایه و سهام انها‬ ‫متعلق به دولت است‪ ،‬مکلف هستند‪ ،‬نسبت‬ ‫به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود‬ ‫که در چهارچوب مکان یابی های موضوع‬ ‫این قانون واقع می شوند به استثناء مناطق‬ ‫چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی‬ ‫حسب درخواست وزارتخانه مذکور با‬ ‫فوریت اقدام کنند‪.‬‬ ‫در جشنواره پاکت باز «بله»‬ ‫هدیه بگیرید و هدیه بدهید!‬ ‫در جشنواره پاکت باز «بله» که از عید‬ ‫قربان تا غدیر برگزار می شود‪ ،‬کاربران هم‬ ‫با هدیه گرفتن امتیاز می گیرند‪ ،‬هم با هدیه‬ ‫دادن!‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬هدیه دادن و هدیه گرفتن یکی از‬ ‫لذت های زندگی همۀ ادم های دنیاست! در‬ ‫دنیای دیجیتال امروز‪ ،‬هدیه دادن هم رنگ‬ ‫و بوی دیجیتال به خود گرفته است و این‬ ‫مسئله زمانی اهمیت دارد که دیجیتالی شدن‬ ‫هدیه در این روزهای شیوع کرونا‪ ،‬راهی‬ ‫راحت‪ ،‬سریع و بهداشتی برای هدیه دادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫پاکت هدیه بله یک پیام پولی ست‬ ‫که به صورت انالین و با ارسال مستقیم در‬ ‫اختیار کاربران قرار دارد تا عزیزانشان را‬ ‫غافلگیر کنند‪ .‬کاربران از هر جایی و در هر‬ ‫ساعتی از شبانه روز‪ ،‬فقط با اتصال به اینترنت‬ ‫می توانند پاکت هدیه ارسال کنند‪.‬‬ ‫قرار است به مناسبت اعیاد قربان تا‬ ‫غدیر پاکت های هدیه در سراسر بله به پرواز‬ ‫دربیایند و ‪ ۹‬روز پر از هیجان و جایزه را‬ ‫رقم بزنند‪.‬‬ ‫همچنین هر روز یک بیت شعر در کانال‬ ‫رسمی بله گذاشته می شود که یک کلمهٔ‬ ‫سه حرفی از ان حذف شده است‪ .‬این سه‬ ‫حرف روی سه پاکت هدیه نوشته شده و‬ ‫هر روز در سه کانال بله منتشر می شوند؛‬ ‫این سه کانال در سه ردیف اول ویترین بله‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬کاربران بله سه ردیف اول‬ ‫کانال ها را می گردند‪ ،‬پاکت های هدیه را‬ ‫پیدا و باز می کنند و وجه پاکت را در کیف‬ ‫پولشان دریافت می کنند‪.‬‬ ‫در مرحلۀ بعد‪ ،‬هر کاربر یک پاکت‬ ‫هدیه با ان کلمهٔ سه حرفی در یک‬ ‫گروه می گذارد و امتیازهای بیشتری برای‬ ‫قرعه کشی جشنواره کسب می کند‪.‬‬ ‫برای ارسال پاکت هدیه در گروه‬ ‫کافی ست بعد از انتخاب مبلغ‪ ،‬پیام موردنظر‬ ‫را روی پاکت بنویسید‪ .‬برای شرکت در‬ ‫جشنواره باید به جای پیام‪ ،‬کلمۀ سه حرفی‬ ‫ان روز نوشته شود‪.‬‬ ‫حاال فقط دو مرحله انتخاب شیوۀ تقسیم‬ ‫و تعداد پاکت در گروه را پیش رو دارید‬ ‫که با فعال کردن گزینه تقسیم تصادفی مبلغ‪،‬‬ ‫هزینۀ پاکت به طور تصادفی بین اعضای‬ ‫گروه با مبالغی متفاوت تقسیم می شود‪.‬‬ ‫در این جشنواره عالوه بر کانال های‬ ‫مختلف در بله‪ ،‬می توانید از کانال رسمی‬ ‫بانک نیز پاکت دریافت کنید‪.‬‬ ‫این جشنواره ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال جایزهٔ‬ ‫نقدی برای دو برنده خوش شانس دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون ریال برای یک نفر که در‬ ‫میان افرادی که بیش از ده پاکت در گروه ها‬ ‫گذاشته باشند‪ ،‬قرعه کشی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون ریال هم برای برنده خوش‬ ‫شانس دیگر که میان افرادی که بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬امتیاز در باشگاه بله جمع کرده باشند‪،‬‬ ‫قرعه کشی می شود‪.‬‬ ‫کاربران می توانند با داشتن نسخهٔ‬ ‫به روزشدهٔ بله‪ ۲۴ ،‬ساعت بعد از گذاشتن‬ ‫پاکت یا بازکردن ان‪ ،‬امتیاز خود را در‬ ‫صفحهٔ بانک من بله و با کلیک روی سکه‬ ‫ببینند ‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬کاربران می توانند هر روز‬ ‫با گذاشتن پاکت هدیه در گروه ها شانس‬ ‫خود را در قرعه کشی بیشتر و بیشتر کنند!‬ ‫زمان قرعه کشی جشنوارۀ پاکت باز بله‬ ‫به زودی از طریق کانال های رسمی بله منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بارایمثبتسهامداران‪،‬صورتهایمالیسال‪1399‬‬ ‫بانکپارسیانتصویبشد‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫بانک پارسیان برای بررسی عملکرد‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬اسفند ‪1399‬‬ ‫عصر روز پنج شنبه‪ 31،‬تیرماه ‪1400‬‬ ‫درسالن اجتماعات این بانک و با‬ ‫حضور بیش از ‪ 77‬درصد سهامداران‬ ‫برگزار و بنا بر تاکید وزارت بهداشت‬ ‫و ستاد ملی مقابله با کرونا با رعایت‬ ‫دستو ر العمل های بهداشتی‪ ،‬به صورت‬ ‫انالین پخش شد و سهامداران به‬ ‫صورت انالین در جریان مصوبات‬ ‫مجمع قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در ابتدای مجمع‪ ،‬ضمن پخش فیلم‬ ‫کوتاهی از اقدامات عمده بانک در‬ ‫سال ‪ ،1399‬بر اساس مفاد اساسنامه و‬ ‫تایید سهامداران هیات رئیسه با ترکیب‬ ‫اقایان دکتر مصطفی ضرغامی عضو‬ ‫هیات مدیره بانک به عنوان رییس‬ ‫جلسه‪ ،‬رحیمی و حیدرنیا‪ ،‬نمایندگان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری تدبیر و ایران‬ ‫خودرو به عنوان ناظرین و مسعود‬ ‫بیرمی به عنوان دبیر جلسه و نماینده‬ ‫سازمان بورس در جایگاه حضور‬ ‫یافتند و نمایندگان بانک مرکزی نیز به‬ ‫صورت انالین در جریان مجمع قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫سپس دکتر ضرغامی‪ ،‬رییس‬ ‫جلسه‪ ،‬مجوز بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا مبنی‬ ‫بر برگزاری مجمع و تکالیف بانک‬ ‫مرکزی در خصوص صورت های مالی‬ ‫بانک را برای سهامداران قرائت نمود‪.‬‬ ‫در ادامه با دعوت هیات رییسه‪،‬‬ ‫دکترکورش پرویزیان مدیرعامل بانک‪،‬‬ ‫گزارش مستدل و مبسوطی از عملکرد‬ ‫بانک در سال ‪ 99‬را برای حاضران‬ ‫ارایه کرد‪.‬‬ ‫در این مجمع‪ ،‬سهامداران پس از‬ ‫استماع گزارش هیا ت مدیره و بازرس‬ ‫قانونی و بحث و بررسی پیرامون‬ ‫موضوعات درخصوص عملکرد سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ 30‬اسفند ‪ 99‬با اکثریت‬ ‫ارا به تصویب صور ت های مالی این‬ ‫بانک رای مثبت دادند‪.‬‬ ‫همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد‬ ‫و اطالعات به عنوان روزنامه های‬ ‫رسمی بانک پارسیان در سال ‪1400‬‬ ‫انتخاب و سایر بندهای دیگر دستور‬ ‫جلسه مجمع عمومی نیز مورد اتخاذ‬ ‫تصمیم واقع شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫با متخلفان برخورد می شود‬ ‫ممنوعیتاقامتدرپارکهاوتفرجگاههایگیالن‬ ‫از رشت‪ ،‬حمیدرضا اذر پور گفت‪:‬با توجه به شرایط بحرانی بیماری کرونا در گیالن و حجم باالی ورود مسافر هرگونه اقامت در پارک ها و تفرجگاه های استان ممنوع است‪.‬وی‬ ‫همچنین افزود‪ :‬برپایی تور در مناطق قرمز و نارنجی ممنوع است و با کسانی که بدون توجه به شرایط کرونایی تور گردشگری برپا می کنند ‪ ،‬برخورد خواهد شد‪.‬معاون گردشگری‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری گیالن از مردم خواست با ماندن در منزل و پرهیز از حضور در اماکن پر ازدحام به ریشه کن شدن این بیماری خطرناک کمک‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫حال وخیم فارس‬ ‫وضعیت قرمز در ‪23‬‬ ‫شهرستان‬ ‫وضعیت فارس به لحاظ شیوع‬ ‫کرونا در پیک پنجم‪ ،‬به شرایط بحرانی‬ ‫نزدیک می شود و همچنان شمار قابل‬ ‫توجهی از شهروندان‪ ،‬بی توجه به‬ ‫ان‪ ،‬حتی از رعایت اصول اولیه برای‬ ‫پیشگیری از ابتال به کرونا را رعایت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫استان فارس با ‪ ۳۶‬شهرستان‪ ،‬به‬ ‫واسطه همجواری با استان های جنوبی‪،‬‬ ‫از روزهای ابتدایی تیرماه‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫امار مبتالیان به کروناویروس‪ ،‬تعداد‬ ‫بیماران نیازمند بستری و مرگ های ناشی‬ ‫از این بیماری بود و اکنون بیش از دو‬ ‫سوم شهرستانهای ان با وضعیت قرمز‬ ‫کرونا مواجه شده و شاهد وقوع مرگ‬ ‫در گروه کودکان زیر دوسال هستیم و‬ ‫تعداد قربانیان ساعتی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شیراز‪ ،‬شنبه ‪ ۲‬مرداد به‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫‪ ۳۶۳‬بیمار جدید مبتال یا مشکوک به‬ ‫کروناویروس در بیمارستان های استان‬ ‫فارس بستری شده اند‪.‬‬ ‫عبدالرسول همتی تعداد کل بیماران‬ ‫بستری در بیمارستانهای فارس را هم‬ ‫اینک ‪ ۲۵۰۲‬نفر اعالم و با بیان اینکه از‬ ‫این تعداد‪ ۲۸۰ ،‬بیمار به دلیل وخامت‬ ‫شرایط جسمی‪ ،‬در بخش های ‪،ICU‬‬ ‫مراقبت های ویژه درمانی دریافت می‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه طی ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته ‪ ۲۳‬بیمار فوت کردند‪ .‬این یعنی‬ ‫هر ساعت حدود یک بیمار جان خود را‬ ‫از دست می دهد‪.‬‬ ‫همتی با اشاره به اینکه از ابتدای‬ ‫شیوع کرونا در فارس تاکنون ‪ ۵۰۴۷‬نفر‬ ‫بر اثر این بیماری جان باخته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طی این مدت از کل ‪ ۳۲۷‬هزار و ‪۲۶۰‬‬ ‫بیمار‪ ،‬خوشبختانه ‪ ۲۸۹‬هزار و ‪ ۷۳۴‬نفر‪،‬‬ ‫بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول یاداور شد که ‪۳۰۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۷۵‬بیمار با انجام ‪ ۱‬میلیون و ‪۴۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۳‬تست تشخیص مولکولی و‬ ‫‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۵۸۵‬بیمار مثبت با انجام ‪۱۲۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۵‬تست سریع در قالب طرح‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬در فارس‬ ‫شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫معاون بهداشت علوم پزشکی‬ ‫شیراز با اشاره به قرمز شدن وضعیت ‪۲۳‬‬ ‫شهرستان از ‪ ۳۶‬شهرستان استان فارس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شدت سرایت پذیری‬ ‫کرونای دلتای هندی و گسترش باالی‬ ‫ان در بین خانواده ها و اجتماعات‪ ،‬نیاز‬ ‫است حساسیت ها در رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی بیشتر شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تا کنون ‪ ۶۰۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۰‬دوز واکسن علیه بیماری کووید‪۱۹‬‬ ‫به مردم استان فارس تزریق شده است‬ ‫گفت‪ :‬تمامی مراکز انجام واکسیناسیون‬ ‫علیه بیماری کووید‪ ۱۹‬در فارس فعال‬ ‫بوده و از امروز افراد باالی ‪ ۵۸‬سال در‬ ‫فارس بر علیه این بیماری واکسینه می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه توصیه‬ ‫کرد‪ :‬شهروندان در صورت مشاهده‬ ‫عالئم بالینی مشکوک به کروناویروس‬ ‫به مراکز منتخب درمان سرپایی‬ ‫کروناویروس(‪ ۱۶‬ساعته) مراجعه کنند‬ ‫و از مراجعه مستقیم به بیمارستان ها و‬ ‫مراکز درمانی خودداری کنند‪.‬‬ ‫همتی یاداور شد‪ ۴۶ :‬مرکز منتخب‬ ‫درمان سرپایی کروناویروس در استان‬ ‫فعال است که از این تعداد‪ ۱۱ ،‬مرکز به‬ ‫شهر شیراز اختصاص دارد‪.‬‬ ‫هیچمحدودیتیبرایرسیدنبهموفقیت‬ ‫درایرانوجودندارد‪/‬الگوهای«بیتا»ی‬ ‫کردستاندرمسیرموفقیت هایتحصیلی‬ ‫نوجوان نقره ای المپیاد نانو‪:‬‬ ‫مسابقاتملیفناورینانوهرساله‬ ‫با گستره ملی‪ ،‬توسط کارگروه ترویج و‬ ‫اموزشعمومیستادویژهتوسعهفناوری‬ ‫نانو با حضور هزاران نفر از عالقه مندان به این‬ ‫فناوریبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫یازدهمیندورهالمپیاددانش اموزینانو‬ ‫با شرکت بیش از ‪ 10‬هزار و ‪ 500‬دانش اموز‬ ‫برگزار شد و‪ 30‬دانش اموز به مرحله نهایی‬ ‫راه پیدا کردند که تنها از استان کردستان‪13‬‬ ‫نفربهمرحلهنهاییراهیافتند‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این مسابقه که‬ ‫بزرگ ترینرقابتعلمیدانش اموزی‬ ‫کشور در زمینه فناوری نانو است‪ ،‬ایجاد‬ ‫فضایرقابتیسالمبهمنظورافزایشاشنایی‬ ‫دانش اموزانبافناورینانو‪،‬گسترش‬ ‫اموزش فناوری نانو در مدارس و جهت دهی‬ ‫فعالیت هایاموزشیوحمایت هایتشویقی‬ ‫ستادتوسعهفناورینانواست‪.‬‬ ‫بیتازندسلیمییکیازدانش اموزان‬ ‫راه یافتهبهمرحلهنهاییمسابقهملیفناورینانو‬ ‫است که رتبه دوم و مدال نقره را کسب کرده‬ ‫است‪،‬بهمنظوراشناییبیشتربااینبرگزیده‬ ‫کشوری گفت وگویی با وی انجام دادیم که‬ ‫درادامهمی خوانید‪...‬‬ ‫زندسلیمی‪ 17‬ساله و سال اخر دوره‬ ‫متوسطه دوم است هر چند وی برای کسب‬ ‫این عنوان تالش های زیادی داشته و ماراتن‬ ‫کنکور را در پیش دارد اما مهم ترین برنامه اش‬ ‫طالیی شدن در دوره بعدی المپیاد نانو است‪.‬‬ ‫وی عامل رسیدن به این سطح از موفقیت‬ ‫را اول‪ ،‬تالش خود و همراهی خانواده اش و‬ ‫بعد مدرسه و اموزش و پرورش می داند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬چه شد که به فعالیت در حوزه‬ ‫نانوعالقه مندشدید؟‬ ‫سال اخر دوره متوسطه اول بودیم که‬ ‫اقایی از ستاد ترویجی نانو به مدرسه ما امد و‬ ‫رشته نانو را به شکل بسیار ساده ای توضیح داد‬ ‫و من با این رشته اشنا شدم و به شدت عالقه‬ ‫پیداکردم‪.‬‬ ‫رشته نانو به گونه ای است که امروز در‬ ‫بسیاریازکشورهایپیشرفتهدنیاپژوهشگران‬ ‫به این سمت می روند و در کل گرایش به‬ ‫ان زیاد است‪ ،‬رشته ای که می توان در تمام‬ ‫زمینه ها از ان استفاده کرد و همین گسترده‬ ‫بودن چون با روحیاتم بسیار سازگار است به‬ ‫شدت مرا به سمت خود جذب کرد‪.‬‬ ‫ان سال به همراه ‪ 15‬نفر از‬ ‫همکالسی هایمدرکالس هایاقایفرهیخته‬ ‫شرکتکردیم‪،‬اماهیچکدامقبولنشدیم‪،‬‬ ‫همه ناامید شده بودند تا جاییکه در دوره بعد‬ ‫تنها‪ 3‬نفر باقی ماندیم‪ ،‬با توجه به عالقه ای‬ ‫که داشتیم کار را ادامه دادیم و هر سه نفر به‬ ‫مرحلهنهاییمسابقاتراهپیداکردیم‪.‬‬ ‫در مرحله نهایی که طی دو مرحله و به‬ ‫صورت تئوری برگزار شد‪ ،‬با تالش و جدیت‬ ‫زیاد موفق به کسب رتبه دوم شدم‪.‬‬ ‫امسال هم برای اولین بار در المپیاد نانو‬ ‫شرکت کردم و توانستم مدال نقره را کسب‬ ‫کنم‪،‬درمسابقه«توانمند»همشرکتکرده ام‬ ‫و خیلی امیدوار و مطمئن هستم در این مسابقه‬ ‫نیز رتبه خوبی به دست خواهم اورد‪.‬‬ ‫سال اینده کنکوری هستم ولی با این‬ ‫وجود خودم را محدود به کنکور نکرده ام‪،‬‬ ‫هرچند برای کنکور هم تالش می کنم و ان‬ ‫چیزی را که می خواهم به دست خواهم اورد‬ ‫اما در کالس ها و دوره های مختلفی شرکت‬ ‫کرده ام که در صورت موفقیت مدرک‬ ‫دانشگاهصنعتشریفدریافتخواهمکرد‪.‬‬ ‫کنکوری هستم ولی با این وجود خودم‬ ‫را محدود به کنکور نکرده ام‪ ،‬هرچند برای‬ ‫کنکور هم تالش می کنم و ان چیزی را که‬ ‫می خواهم به دست خواهم اورد‪.‬‬ ‫معتقدمدانش اموزاننبایدخودرافقطبه‬ ‫درس محدود کنند چرا که کتب درسی تنها‬ ‫مهارت هایتخصصیرابهانهایادمی دهد‬ ‫نهمهارت هایتخصصیکهبرایزندگی‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬ما نیاز داریم در مورد اقتصاد اینکه‬ ‫چگونهخریدکنیموحتیدرسایرفعالیت‬ ‫بهترینخروجیراداشتهباشیمچیزهاییرا‬ ‫یاد بگیریم این مهارت ها را باید خارج از‬ ‫کتاب هایدرسیدنبالکنیم‪.‬‬ ‫ازتعطیالتتابستانیبهتریناستفاده‬ ‫می کنمباوجوداینکهسالایندهکنکوری‬ ‫هستم‪،‬درکالس هایمهارتیهمچون‬ ‫مهارتسخنوری‪،‬ارتباطاجتماعی‪،‬توسعه‬ ‫پایدار‪ ،‬هوش اقتصادی و چند مهارت دیگر به‬ ‫صورتهمزمانشرکتمی کنموامیدوارم‬ ‫بتوانمهمهراپاسکنموبهگواهینامهمعتبر‬ ‫دانشگاهصنعتیشریفبرسم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬ایا بجز خودتان در خانواده‬ ‫افرادی دارید که در المپیاد و یا مسابقات‬ ‫شرکتکردهباشند؟‬ ‫خانواده من به لحاظ سطح سواد در حد‬ ‫معمولی هستند‪ ،‬ولی با توجه به اینکه نوه اول‬ ‫خانوادههستمسعیکرده امبرایسایربچه ها‬ ‫الگوباشموخوشبختانه این مهمتاحدودی‬ ‫تحققپیداکردهو اکنونسایرفرزندانفامیل‬ ‫نیز وارد این فاز شده و در رشته نانو مشغول‬ ‫فعالیتهستند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬چه هدفی را در این مسیر دنبال‬ ‫می کنید؟‬ ‫یکیازمهم تریناهدفموفقیتدر‬ ‫کنکوراست‪،‬افزایشمهارت هاییکهدر‬ ‫حال یادگیری ان هستم را ادامه دهم و چون‬ ‫در کال روحیه ام با مدیریت می خواند دنبال‬ ‫کارافرینیهستم‪.‬‬ ‫به کارافرینی عالقه زیادی دارم به همین‬ ‫دلیل هرگز دنبال کار اداری نیستم‪ ،‬دوست‬ ‫دارم برای خودم و دیگران اشتغال ایجاد‬ ‫کنمبه همیندلیل از االنکارهایتحقیقی‬ ‫و پژوهشی در این زمینه را شروع کرده ام بعد‬ ‫از گذراندن دوره های کاراموزی شروع به‬ ‫برگزاریاستارتاپ هایمختلفمی کنیم‪.‬‬ ‫باشگاهنانودانش اموزانیکهمدال‬ ‫می اورند و در دانشگاه پذیرفته می شوند را‬ ‫بهعنوانمعلمخودجذبمی کند‪،‬یعنی‬ ‫االن ما معلم هایی داریم که در دوره های قبل‬ ‫مدال اوربوده اند‪.‬‬ ‫باشگاهنانودانش اموزانیکهمدال‬ ‫می اورند و در دانشگاه پذیرفته می شوند را به‬ ‫عنوانمعلمخودجذبمی کند‬ ‫خیلیازاساتیدترازالفکشوربخاطر‬ ‫اینکهبچه هایکردستانیبتواننددرسطح‬ ‫کشور بدرخشند‪ ،‬به اینجا می ایندوبه ما‬ ‫درسمی دهند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 3 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1394‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫کرایه خودرو روزی ‪ ۴‬میلیون‬ ‫برای شمال گردی!‬ ‫مسافران شمال را تسخیر کردند؛‬ ‫با انتشار خبری مبنی بر تعطیلی ‪ ۶‬روزه‬ ‫استان های تهران و البرز در اوایل هفته جاری‬ ‫که با تدبیر دولت کلید خورد موجی دوگانه‬ ‫کشور را فرا گرفت‪.‬‬ ‫از یک سو مردم استا ن های مقصد سفر‬ ‫همچون گیالن و مازندران و گلستان نگران‬ ‫هجوم مسافران و به تبع ان گسترش بیماری‬ ‫کرونا در محل زندگی خود بودند و از سوی‬ ‫دیگر پایتخت نشینان با شوق تعطیلی ‪ ۶‬روزه‬ ‫بار سفر بسته و با وجود محدودیت های‬ ‫شدید تردد در بزرگراه ها و اتوبان ها‪ ،‬خطر‬ ‫و جریمه ها را به جان خریده و راهی سفر به‬ ‫شمال شدند‪.‬‬ ‫این در حالی است که متاسفانه در دو‬ ‫روز گذشته خبرهای بدی از غرق شدن‬ ‫مسافران در دریا و فوت تعدادی از مسافران‬ ‫به دلیل ابتالء به کرونا در سطح این سه‬ ‫استان شنیده می شود و خانواده هایی با خاطره‬ ‫تلخ به شهر و دیار خود بازگشتند‪.‬‬ ‫اجاره های نجومی و اشتیاق مسافران‬ ‫از ان جایی که اکثر شهرهای گیالن در‬ ‫ردیف شهرهای با وضعیت قرمز قرار داشته‬ ‫و ورود و خروج خودرو با پالک های غیر‬ ‫بومی به این شهرها ممنوع بوده و مشمول‬ ‫جریمه یک میلیون تومانی می شود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که برخی از هموطنان سفر کرده‬ ‫به گیالن‪ ،‬با پیشنهاد اجاره خودرو با پالک‬ ‫غیر بومی به قیمت های چند میلیونی قانون‬ ‫را دور زده و حاضر شده اند به هر قیمت‬ ‫از روی فرش قرمز تعطیالت دولت عبور‬ ‫کنند و این یعنی مبلغ جریمه به هیچ عنوان‬ ‫بازدارنده نیست و بیشتر به شوخی می ماند‪.‬‬ ‫حسین یکی از شهروندان شهر رودبار‬ ‫در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید‪ :‬در حال‬ ‫خرید از مغازه بودم که مسافری با خودروی‬ ‫خود با پالک تهران جلوی من سبز شد و‬ ‫در خواست اجاره ماشین من را به قیمت‬ ‫باور نکردنی چهار میلیون تومانی برای هر‬ ‫شب کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ابتدا تصور کردم‬ ‫این فرد قصد شوخی با من را دارد‪ ،‬اضافه‬ ‫می کند‪ :‬او حتی گفت برای اطمینان‬ ‫خودروی خود را نیز با مدارک در این مدت‬ ‫در اختیارم می گذارد و در زمان برگشت‬ ‫تحویل می گیرد‪.‬‬ ‫حسین با اشاره به اینکه اول وسوسه‬ ‫شدم تا این کار را انجام دهم چون در چهار‬ ‫شب ‪ ۱۲‬میلیون تومان به دست می اوردم‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬اما با این فکر که ممکن است‬ ‫با خودروی من دست به کار خالفی بزند‬ ‫منصرف شدم اما مطمئنم یک نفر دیگر این‬ ‫کار را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫کرایه خودرو روزی ‪ ۴‬میلیون برای‬ ‫شما ل گردی!‬ ‫بی تدبیری مسئوالن شرایط را سخت‬ ‫کرده است‬ ‫محمد راننده اسنپی که در سطح شهر‬ ‫رشت کار می کند نیز به خبرنگار مهر‬ ‫می گوید‪ :‬مقصد سفر اکثر مسافرانی که با‬ ‫اتوبوس و یا خودروهای عمومی به گیالن‬ ‫سفر کرده اند تفرجگاه ها و کوه و جنگل‬ ‫است و بسیاری نیز مکا ن های خرید و‬ ‫گردشگری همچون منطقه ازاد انزلی را به‬ ‫عنوان مقصد خود اعالم می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬نکته قابل توجه اینجا‬ ‫است که با وجود اینکه مسئوالن گیالن‬ ‫اعالم کرده بودند تفرجگاه های استان تعطیل‬ ‫بوده و حتی راه های ورودی به ساحل نیز‬ ‫بسته است اما عم ً‬ ‫ال شاهد حضور مسافران در‬ ‫این مناطق هستیم‪.‬‬ ‫محمد اضافه می کند‪ :‬متاسفانه در عید‬ ‫نوروز هم شاهد همین بی تدبیری و بی‬ ‫توجهی مسئوالن استان بودیم که دوباره‬ ‫کرونا اوج گرفت با وضعیتی که االن استان‬ ‫دارد قطعاً بعد از این تعطیالت ‪ ۶‬روزه نیز‬ ‫دوباره به همان شرایط سخت باز می گردیم‪.‬‬ ‫حکایت خانواده ای که بدون مادر‬ ‫با ز گشتند‬ ‫اگر منصفانه نگاه کنیم باید در نظر‬ ‫داشت که نمی توان همه تقصیرها را به گردن‬ ‫دولت و مسئوالن انداخت چرا که انسان‬ ‫خود عقل دارد و بخش اعظمی از شرایط به‬ ‫وجود امده به دلیل بی توجهی خود مردم‬ ‫صورت گرفته چرا که مدیر یک خانواده‬ ‫با تحلیل از شرایط و وضعیت موجود و‬ ‫همچنین با اطالع داشتن از وضعیت شهرها‬ ‫در درجه اول خود باید مراقب خانواده اش‬ ‫باشد تا به دردی که یک خانواده زنجانی به‬ ‫ان مبتال شدند گرفتار نشود‪.‬‬ ‫به سراغ کادر درمانی می رویم که این‬ ‫روزها جان خود را کف دست گرفته و در‬ ‫خط مقدم مقابله با ویروس کرونا جانفشانی‬ ‫می کنند‪ .‬یکی از پرستاران به خبرنگار مهر‬ ‫می گوید‪ :‬چند روز پیش خانواده ای از استان‬ ‫زنجان مادر پیرشان را با عالئم کووید به‬ ‫بیمارستان می اورند که دو روز پیش جنازه‬ ‫اش را تحویل گرفته و با خاطره ای تلخ به‬ ‫شهر و دیارشان بازگشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬متاسفانه هم بیمار‬ ‫و هم خانواده اش می دانستند که مادرشان‬ ‫درگیر بیماری کرونا است و وقتی از وی‬ ‫پرسیدیم چرا امدید؛ گفتند برنامه ریزی‬ ‫کرده بودیم که بیاییم و نخواستیم برنامه‬ ‫سفرمان به هم بریزد‪.‬‬ ‫این پرستار اضافه می کند‪ :‬افراد ان‬ ‫خانواده عالوه بر ضربه روحی که از‬ ‫مرگ مادرشان خوردند نگران این بودند‬ ‫که خودشان نیز مبتال شده اند و به زودی‬ ‫اسیب های ناشی از این سفر بی خردانه را‬ ‫می بینند ‪.‬‬ ‫کرایه خودرو روزی ‪ ۴‬میلیون برای‬ ‫شما ل گردی!‬ ‫بستری بیش از ‪ ۷۰۰‬بیمار کرونایی در‬ ‫بیمارستا ن های گیالن‬ ‫ابتین حیدرزاده معاون بهداشتی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن در گفتگویی با اشاره‬ ‫به اینکه هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت‬ ‫کرونا در استان گیالن هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه ادامه این روند خبر خوبی برای‬ ‫استان گیالن نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قطعاً ادامه این روند ما‬ ‫را به شرایط ماه های گذشته باز می گرداند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۷۱۷‬بیمار کرونایی‬ ‫در بیمارستا ن های گیالن بستری هستند و بر‬ ‫اساس پیش بینی ها احتمال بستری بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬بیمار دور انتظار نیست‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته‬ ‫‪ ۱۴۲‬بیمار نیازمند به بستری در مراکز‬ ‫درمانی شناسایی و بستری شده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این در حالی است که روزانه بیش از ‪۱۲۰۰‬‬ ‫بیمار کرونایی سرپایی نیز به مراکز جامع‬ ‫سالمت استان مراجعه و خدمات دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین ادامه داد‪ ۱۱۲ :‬بیمار در‬ ‫شرایط بد قرار داشته و در بخش مراقبت های‬ ‫ویژه بستری هستند از این تعداد هفت نفر‬ ‫طی شبانه روز گذشته به این بخش منتقل‬ ‫شد ه اند‪.‬‬ ‫حیدرزاده با بیان اینکه در مقایسه با‬ ‫روزها و هفته های گذشته شاهد افزایش‬ ‫چند برابری کرونا مثبت ها و بستری ها در‬ ‫استان هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬تعداد زیادی از بیماران‬ ‫بستری را مسافران تشکیل می دهند و با‬ ‫وجود توصیه ما به عدم سفر به استان خطر‬ ‫را به جان خریده و به گیالن سفر کردند و‬ ‫امروز در بیمارستا ن ها بستری هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فوت هفت بیمار کرونایی‬ ‫طی شبانه روز گذشته در استان گیالن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر بر اساس اخرین‬ ‫امارها ‪ ۱۴‬شهرستان گیالن در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫دو شهرستان نارنجی و تنها یک شهرستان در‬ ‫وضعیت زرد قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی علوم پزشکی گیالن با‬ ‫بیان اینکه تنها راهکار مقابله و جلوگیری از‬ ‫ابتالء به کرونا استفاده از ماسک و رعایت‬ ‫پروتکل ها است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مسافران سفر‬ ‫خود را به گیالن به زمان دیگری موکول‬ ‫کنند و انهایی که در استان حضور دارند هر‬ ‫چه سریع تر به شهرهای خود برگردند‪.‬‬ ‫تشنگیخراسان جنوبیرادریابیم‬ ‫کلیدهاییبرایحلمعضلکمابی‬ ‫دیگرکسیدرایننکتهومسئلهشکو‬ ‫تردیدینداردکهخشکسالیسالجاریعطشمردم‬ ‫خراسان جنوبیوبهویژهروستاییانایندیارراتشدید‬ ‫کرده است و اگر به صورت ویژه به ان نگاه نشود‪ ،‬بی‬ ‫شک با یک بحران و چالش جدی رو به رو خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برایحلمشکلابخراسان جنوبیراهکارهای‬ ‫متعددیتوسطمسئوالنومتولیانوکارشناسانپیشنهاد‬ ‫شدهکهمی توانانرااززاویه هایمختلفمورد‬ ‫بررسیقرارداد‪.‬‬ ‫بهعنوانمثالعباسخاشعی‪،‬عضوهیئتمدیره‬ ‫انجمنابیاریوزهکشیایرانومعاوناموزشی‬ ‫دانشکدهکشاورزیودانشکدهمحیطزیستومنابع‬ ‫طبیعیدانشگاهبیرجنددریکنشسترسانه ایکه‬ ‫اردیبهشتماه‪ ۱۴۰۰‬برگزارشد‪،‬درزمینهطرحانتقال‬ ‫ابازدریایعمانبهخراسان جنوبیگفت‪:‬بهنظر‬ ‫منانتقالابازدریایعمانبهواسطهانکهتقاضای‬ ‫مصرفابراکاهشنمی دهد‪،‬مارابهنتیجهمطلوب‬ ‫نمی رساندوشبیهفردیخواهیمشدکهمرتبثروتش‬ ‫را هدر می دهد و مطمئن است از جایی برای او دارایی و‬ ‫پولخواهدرسید‪.‬‬ ‫عضوهیئتمدیرهانجمنابیاریوزهکشی‬ ‫ایرانبابیاناینکهازنظرمنبهعنوانیکاستاددانشگاه‬ ‫مدیریتتقاضایابازاهمیتبیشتریتامدیریت‬ ‫عرضهبرخورداراست‪،‬اظهارکرد‪:‬براییکشهرکم‬ ‫اب بیش از انکه از جای دیگری یک لوله اب به انجا‬ ‫بیاوریم‪،‬اموزششیوهمصرفابازاهمیتباالیی‬ ‫برخورداراست‪.‬‬ ‫خاشعییاداورشد‪:‬بهراستیایاانتقالاباز‬ ‫دریایعمانبرایاستانیکههنوزمنابعابیخودرا‬ ‫بهدرستیمصرفنمی کند‪،‬کارپسندیدهوعقالنی‬ ‫است؟‬ ‫تشنگیخراسان جنوبیرادریابیم‪/‬کلیدهاییبرای‬ ‫حلمعضلکمابی‬ ‫شرطمقرونبهصرفهبودنانتقالابازدریای‬ ‫عمان‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر وقت راندمان مصرف اب در‬ ‫خراسان جنوبیواستان هایمشابهبهحدمطلوبیرسید‪،‬‬ ‫انزمانانتقالابازدریایعمانبرایانمنطقه‬ ‫جهتمصارفیچونصنعتوگلخانهو…مقرون‬ ‫به صرفهخواهد بودودر غیر این صورتدر چنین‬ ‫شرایطیانتقالابازدریایعمانپرمصرف هارا‬ ‫مصرفکننده ترخواهدکردچراکهنسبتبهاب‬ ‫موردنیازخودازاطمینانخاطربرخوردارخواهندشد‪.‬‬ ‫ویهمچنیندررابطهباراهکارهایمقابلهبامعضل‬ ‫کمابیدراستانعالوهبراموزشمدیریتمصرف‬ ‫اب بر اصالح مصرف اب در بخش کشاورزی و‬ ‫کشت هایجایگزینوکماببرچونگیاهاندارویی‬ ‫و جلوگیری از هدر رفت اب تاکید کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫غصهمنایناستکههمینابموجودرانیزبهواسطه‬ ‫شبکهلولهکشیفرسودهو…هدرمی دهیم‪.‬‬ ‫ازطرفدیگرسلماناسحاقینمایندهمردمقاین‬ ‫وزیرکوهدرگفتوگوباخبرنگارمهربابیاناینکه‬ ‫یکیازمسائلخراسان جنوبیمشکلاباست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫هرچنددرموردطرحانتقالابسخن هایبسیارگفته‬ ‫شدهاستامابایدبهایننکتهتوجهداشتکهانتقالاب‬ ‫ازدریایعمانوخلیجفارسبسیارگراناست‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکههرکیلومترانتقالابازدریای‬ ‫عمانوخلیجفارسمیلیاردهاتومانهزینهدارد‪،‬افزود‪:‬از‬ ‫اینجهتبیشترمتقاضیایننوعاببخشخصوصی‬ ‫صنعتاستدرحالیکهاکنونمردمبرایابشرب‬ ‫مشکلدارندوبایدبرایاینامرچارهاندیشیکنیمو‬ ‫بههمینواسطهپیشنهادتاسیسقرارگاهابراازماه ها‬ ‫قبلدادم‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۳۸‬درصدیحجمسدهای‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫سعیدسروری‪،‬مدیرعاملشرکتابمنطقه ای‬ ‫خراسان جنوبیدرگفتوگوبامهراظهارکرد‪:‬حجم‬ ‫کلیسدهایخراسانجنوبی‪۵۸‬میلیونمترمکعب‬ ‫استکهدرحالحاضر‪ ۱۵‬میلیونمترمکعباب‬ ‫دارد‪.‬ویبااشارهبهاینکه‪ ۲۵‬درصدحجمسدهای‬ ‫خراسان جنوبیابداردو‪ ۷۵‬درصدنیزخالیاست‪،‬‬ ‫بیان کرد‪:‬سالگذشتهدراینمقطعحجمسدهای‬ ‫خراسانجنوبی‪ ۲۴‬میلیونمترمکعببودکهدرمقایسه‬ ‫باامارامسالدرمی یابیمکهحجمابسدهایخراسان‬ ‫جنوبینسبتبهمدتمشابهسالقبل‪ ۳۸‬درصدکاهش‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایخراسان جنوبی‬ ‫ادامهداد‪:‬بهطورمعمولظرفیتسفرهایابزیرزمینی‬ ‫دردشت هایخراسان جنوبیموردبررسیقرارمی گیرد‬ ‫وبراساسمیزانافتابسفره هادشت هابهممنوعه‪،‬‬ ‫بحرانیوازادتقسیممی شوند‪.‬‬ ‫سروریبابیاناینکهبراساساینتقسیمبندی هاما‬ ‫دردشت هاتکالیفووظایفیداریمتااضافهبرداشت‬ ‫ازچاه هاوسفره هایابزیرزمینیبهحداقلبرسد‪،‬‬ ‫افزود‪:‬یکیازایناقداماتبحثنصبکنتورهای‬ ‫هوشمنداست‪.‬‬ ‫تشنگیخراسان جنوبیرادریابیم‪/‬کلیدهاییبرای‬ ‫حلمعضلکمابی‬ ‫تعدیلپروانهچاه هایمجازراهیبرایحفظاب‬ ‫دربخشکشاورزی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در طول هشت سال گذشته در‬ ‫خراسان جنوبیحدودهزارچاهغیرمجازراپرکرده ایم‬ ‫واکنوننیزبحثاصالحوتعدیلپروانه هایچاه های‬ ‫مجاز کشاورزی را در دست اقدام داریم تا قدمی‬ ‫و راهکاری در جهت حفظ پایدار اب در بخش‬ ‫کشاورزیقدمبرداریم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایخراسان جنوبی‬ ‫یاداورشد‪:‬بهعنوانمثالاگربراساسپروانهکسی‬ ‫مجازبهبرداشت‪ ۲۰‬لیتراببرثانیهداشتهاستاین‬ ‫مقدارتعدیلوکمترخواهدشدتااببهکشاورزان‬ ‫حاشیهدشت هاوهمچنینهمینکشاورزانعزیزدر‬ ‫سال هایاتیبرسدوابپایداریراداشتهباشیم‪.‬‬ ‫سروری گفت‪ :‬اگر این اقدامات را در‬ ‫خراسان جنوبیانجامندهیمدرسال هایاتیدشت های‬ ‫ماخشکخواهندشدوکشاورزانبامشکالتجدی‬ ‫روبهرومی شوند‪.‬‬ ‫‪ ۴۳۰‬روستاباتانکرابرسانیمی شود‬ ‫حمیدمالنوری‪،‬استاندارخراسان جنوبینیزدر‬ ‫اینزمینهدرگفتوگوباخبرنگارمهراظهارکرد‪:‬‬ ‫باتوجهبهکاهشمیانگینبارندگی هاماازقبلپیش‬ ‫بینیشرایطحاکمازنظرتامینابراداشتیموازاین‬ ‫نظرقرارگاهاباستانبامسئولیتمعاونتعمرانیرا‬ ‫را هاندازیکردیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر حدود‪ ۴۳۰‬روستای‬ ‫خراسان جنوبیباتانکرابرسانیمی شودوبرای‬ ‫تسهیلابرسانیتعدادیتانکرخریداریکردهوبسیاری‬ ‫ازتجهیزاتموردنیازبرایاینامررانیزبهروزرسانی‬ ‫کرده ایم‪.‬تشنگیخراسان جنوبیرادریابیم‪/‬کلیدهایی‬ ‫برایحلمعضلکمابی‬ ‫استاندارخراسان جنوبیبااشارهبهاینکهخشکسالی‬ ‫امسالدر‪ ۵۰‬سالاخیربیسابقهبودهومیانگینبارندگی‬ ‫بهکمتراز‪ ۶۰‬میلیمتررسیدهاست‪،‬گفت‪:‬توصیه‬ ‫منبراینبودهاستکهدستگاه هاامکاناتخودرادر‬ ‫حوزهابرسانیدر اختیار این امرقراردهندودرحال‬ ‫حاضربرایابرسانیباتانکربهروستاهامشکلخاصی‬ ‫وجودندارد‪.‬‬ ‫اتصالروستاهابهشبکهراهکاردسترسیانانبه‬ ‫ابپایداراست‬ ‫مالنوریدربارهراهکاری هایحلمشکلاببا‬ ‫تاکیدبراینکهابرسانیباتانکرمربوطبهشرایطخاص‬ ‫وبحرانیاستونمی تواندبهصورتطبیعیومستمر‬ ‫بر ان تکیه کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش و راهکار ما بر این‬ ‫بودهکهبسیاریازروستاهاچاهحفروبهشبکهمتصل‬ ‫شوندکهبرایبسیاریازروستاهااینامرصورت‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دستوروزیربهداشتبرایاغازواکسیناسیون‪۵‬گروهجدید‬ ‫در نامه سعید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬خطاب به علیرضا رییسی‪ ،‬معاون بهداشت وزارت بهداشت امده است‪ :‬با قدردانی از زحمات کلیه همکاران و دست­ اندرکاران واکسیناسیون کووید – ‪ ۱۹‬و باتوجه به تامین واکسن‬ ‫مورد نیاز از طریق واردات و تولید داخل‪ ،‬ضروریست تعداد افراد در گروه ­های زیر را سریعاً به اینجانب اعالم کنید تا با طی مراحل الزم‪ ،‬واکسیناسیون این گروه اغاز شود‪ ۱-:‬کلیه بیماران دیابتی باالی ‪ ۱۸‬سال به تفکیک‬ ‫استان­ها (اخیراً سامانه ثبت بیماران دیابتی کشور با کدملی در معاونت درمان راه اندازی و موارد را ثبت کرده که می­ تواند مورد استفاده قرارگیرد)‪ ۲-.‬بیماران خاص دیگری که باید در اولویت قرار گیرند و تاکنون واکسینه‬ ‫نشده­ اند‪ ۳-.‬رانندگان تاکسی و خدمات حمل و نقل عمومی از قبیل ریلی‪ ،‬هوائی و زمینی‪ ۴-‬اموزگاران مدارس ابتدائی و متوسطه به تفکیک‪ ۵-‬اساتید دانشگاه­ ها در ادامه این نامه نامه است‪ :‬تسریع در اعالم امار تفکیکی‬ ‫فوق جهت برنامه ریزی عاجل واکسیناسیون گروه ­های مذکور از اولویت ویژه برخوردار است‪ .‬بدیهی است از لیست افراد اعالم شده باید کسانی که در گروه­ های سنی قبلی واکسینه شده­ اند حذف شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 3 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1394‬‬ ‫جامعه‬ ‫بنار‪:‬هنوزهزارانملکشهرداری‬ ‫شناسایینشدهاست‬ ‫دوشنبههفتهگذشتهبخشیازگفتوگویخبرنگارمهرباشکراهللبنارمدیرعاملسازمان‬ ‫سرمایهگذاریومشارکت هایمردمیشهرداریتهران‪،‬منتشرشدوافشاگری هایویدرباره‬ ‫سنگاندازیبرخیدرشورایشهردرمسیرجذبسرمایهگذاردرتهران‪،‬جنجالبسیاریبه‬ ‫راهانداخت‪.‬گمانهزنی هایبرخیحاکیازایناستکهیکموردازابطالقراردادهایاین‬ ‫سازمان‪ ۲۰‬هزارمیلیاردبهشهرتهرانخسارتواردکردهاست‪.‬‬ ‫ساعاتیپسازاینکهبنارخبرازارائهاسنادتخلفاتشهرداریبهدستگاه هایامنیتیو‬ ‫نظارتیداد‪،‬ازسمتشبرکنارشد‬ ‫بنارپسازانتشاراینمصاحبهبهشدتتحتفشارقرارگرفتوخبرازارائهگزارش هایی‬ ‫ازتخلفاتواسنادانبهدستگاه هایامنیتیونظارتیدادوادعاکرد‪:‬دیو‪ ۷‬سرفساددر‬ ‫شهرداریتهرانشکلگرفتهاست‪.‬ساعاتیپسازانتشاراینخبر‪،‬ویازبرکناری اشازسوی‬ ‫شهردارتهرانبهمهرخبردادوگفت‪:‬مننهاستعفاندادمونهدرخواستیبرایبازنشستگیداشتم‬ ‫کهامروزخبرموافقتاقایامامیمعاونمالیواقتصادشهرداریدراینبارهمنتشرشدهاست‪.‬‬ ‫بناربااشارهبهاینکه‪ ۳‬ماهبیشتربهموعدبازنشستگی اشنماندهاست‪،‬افزود‪:‬اعالماین‬ ‫تخلفاتوسنگاندازیهاازسویمنبرایگرفتنپستدرایندهنبودوبناییبرایادامهکار‬ ‫درحوزهشهرداریتهرانراندارم‪.‬اماوظیفهخودمی دانستممسبباناینشرایطرابهمردممعرفی‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫هرچندخبرگزاریمهرنامیازافرادواعضایشورایشهرکهمورداشارهمدیرعامل‬ ‫سازمانسرمایه گذاریبودند‪،‬نبردهبود‪،‬اماعلیاعطا‪،‬سخنگویشورایشهرتهراندرواکنش‬ ‫گزارش‬ ‫بهاظهاراتویدررشتهتوییتینوشت‪:‬یکیازمدیرانمیانی‫شهرداریمصاحبهمفصلیبایکی‬ ‫ازخبرگزاری هایرسمیعلیهاینجانبانجامدادهواتهاماتدامنه داریرابهمننسبتدادهاست‬ ‫کهصدرتاذیلانکذباست‪.‬ویازشهردارومرکزارتباطاتشهرداریتهرانخواستهاست‬ ‫کهنسبتبهادعایبنارواکنشنشاندهندازطرحشکایتازویپاسخگویی اشدرباره«نشر‬ ‫اکاذیب‪،‬تهمتوافترا»سخنگفتهاست‪.‬‬ ‫درسازمانیکه‪ ۱۵‬سالاورده اشنزدیکبهصفربود‪ ۱۹،‬هزارمیلیاردجذبسرمایه‬ ‫داشتم‬ ‫اعطادرحالیسخنازناکامیمدیریتیبناردرپایاندورانمدیریتپنجمسخنگفته‬ ‫استکهمدیرعاملبرکنارشدهسازمانسرمایهگذاریخودراموفق ترینمدیرعاملسازمان‬ ‫سرمایه گذاریومشارکت هایمردمیشهرداریتهراندرطول‪ ۱۵‬سالگذشتهمی داندو‬ ‫اعالم کرده است‪ ،‬در دوره مدیریت‪ ۲.۵‬ساله اش در این سازمان بیش از‪ ۱۹‬هزار میلیارد‪ ،‬جذب‬ ‫سرمایهبرایشهرداریتهرانداشتهاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهدر‪ ۱۵‬سالگذشته‪،‬اوردهسازمانسرمایهگذاریتقریباًصفربوده‬ ‫استدرحالیکهسالیانهشهرداری‪ ۳۰۰‬تا‪ ۴۰۰‬میلیاردیجذبسرمایهبرایاینسازمان‬ ‫تکلیفمی کرد‪،‬گفت‪:‬ایناعدادکههیچگاهمحققنمی شد‪،‬اماهمزمانباحضورمناینعدد‬ ‫به‪ ۱,۲۰۰‬میلیاردتومانافزایشیافتکهبابهسرانجامرساندنانبرایسالبعدیعنیسال‪۱۳۹۹‬‬ ‫تکلیفجذبسرمایهسازمانبه‪ ۷‬هزارمیلیاردتومانافزایشیافت‪،‬وامسالنیزاینرقم‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناستوبهراحتیقادریمتکالیفمانراانجامدهیم‪.‬‬ ‫احتمالتداوم‬ ‫خشکسالیتازمستان‬ ‫رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه دمای کشور امسال‬ ‫‪ ۱‬درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال است‪ ،‬گفت‪ :‬خشکسالی طی تابستان امسال تداوم پیدا خواهد کرد و‬ ‫احتمال می رود که تا زمستان سال جاری نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬ضمن بیان اینکه معموال در فصل تابستان عمده بارش های کشور‬ ‫در دو نقطه شمال و جنوب تا جنوب شرق بیشتر اتفاق می افتد و در سایر نقاط یا بارش صورت نمی گیرد‬ ‫یا بسیار ناچیز و پراکنده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تیر ماه امسال در دو نقطه کشور یعنی در جنوب و جنوب شرق‬ ‫در استان های فارس‪ ،‬جنوب سیستان و بلوچستان‪ ،‬جنوب کرمان و هرمزگان و در نوار شمالی کشور بارش‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه در مرداد ماه نیز بارش ها به همین ترتیب خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بارش هایی‬ ‫که امسال به خصوص در جنوب شرق داشتیم فراتر از حد نرمال بود اما بارش ها در شمال و شمال غرب‬ ‫کمتر از نرمال بود‪ .‬با این حال مقدار بارندگی تابستانی در ایران بسیار ناچیز و کمتر از ‪ ۱۰‬درصد بارش‬ ‫ساالنه است بنابراین نباید تصور کرد که بارش های تابستانی می تواند خشکسالی را در برخی مناطق از بین‬ ‫ببرد‪ .‬ضمن اینکه بارندگی هایی که در تابستان در بخش های جنوبی کشور رخ می دهد عمدتا در مناطق‬ ‫کوهستانی و مجاور دریا صورت می گیرد و عمده این بارش ها به صورت روان اب جاری و از دسترس‬ ‫خارج می شود‪.‬‬ ‫دمای کشور امسال ‪ ۱‬درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال است‬ ‫به گفته رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی‪ ،‬به طور کلی دمای کشور‬ ‫امسال حدود ‪ ۱‬درجه بیش از نرمال است‪ .‬تابستان امسال دمای مناطق غربی و شمال غربی ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬درجه‬ ‫بیش از نرمال و دمای مناطق جنوب شرق تا شرق در حد نرمال و به طور کلی دمای کشور حدود ‪ ۱‬درجه‬ ‫بیش از حد نرمال است‪.‬‬ ‫وی درباره خشکسالی حاکم بر کشور توضیح داد و گفت‪ :‬در تعریف خشکسالی چند مبحث وجود‬ ‫دارد‪ .‬خشکسالی هواشناسی‪ ،‬خشکسالی کشاورزی‪،‬خشکسالی هیدرولوژیکی و اثرات اقتصادی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اجتماعی ان‪ ،‬که ما در کشور اکنون در دوران خشکسالی هواشناسی‪ ،‬کشاورزی و هیدرولوژیکی به سر‬ ‫می بریم‪ .‬با توجه به اینکه به لحاظ هواشناسی بارندگی ها در کشور کمتر از نرمال بوده از مدت ها پیش‬ ‫یعنی از زمستان سال گذشته وارد دوره خشکسالی هواشناسی شده ایم‪ .‬در فصل بهار با عدم بارش و تداوم‬ ‫خشکسالی هواشناسی‪ ،‬خشکسالی کشاورزی رخ داد و پس از ان با ذوب شدن اندک ذخایر برفی در‬ ‫ارتفاعات‪ ،‬دوره خشکسالی هیدرولوژیکی نیز اغاز شد‪.‬‬ ‫به گفنه وظیفه‪ ،‬خشکسالی هیدرولوژیکی زمانی رخ می دهد که در پی کاهش ریزش های جوی‪ ،‬دبی‬ ‫و اورد رودخانه ها‪ ،‬منابع اب های زیرزمینی و مخازن پشت سدها از حد نرمال کمتر می شود و اثرات‬ ‫ناشی از کم بارش ها به تدریج در عدم تامین مناسب اب شرب‪ ،‬کشاورزی و صنعت مشخص می شود‪،‬‬ ‫همانگونه که امروزه در کشور شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه خشکسالی تا وقوع مجدد بارش ها در کشور ادامه دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بارش ها در ایران معموال در فصل پاییز اغاز می شود اما به نظر می رسد که بارندگی های پاییز امسال دیرتر‬ ‫شروع شود‪ .‬تمام مدل های هواشناسی‪ ،‬اقلیم شناسی و پیش بینی های فصلی نشان می دهد که بارندگی ها طی‬ ‫ابان و اذر ماه سال جاری ضعیف تر از حد نرمال خواهد بود و پاییز کم بارشی در کشور پیش رو داریم‪.‬‬ ‫تداوم خشکسالی طی تابستان امسال‬ ‫رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با بیان اینکه در فصل تابستان به دلیل‬ ‫باال بودن دما و برداشت محصوالت کشاورزی نیاز ابی زیاد است اما با اغاز فصل پاییز دمای هوا و به‬ ‫تبع ان نیاز ابی نیز کمتر می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این حال به لحاظ هواشناسی به نظر می رسد که خشکسالی‬ ‫طی تابستان امسال در کشور تداوم پیدا کند و حتی به نظر می رسد تا ابتدای زمستان نیز ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫گرچه این ها تنها احتماالت است و نمی توان به صورت قطعی تداوم خشکسالی تا زمستان را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫وظیفه در پایان تصریح کرد‪ :‬احتمال اینکه بارندگی های امسال کمتر از حد نرمال باشد‪ ،‬باال است و‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد احتمال می دهیم که بارش های پاییز کمتر از نرمال باشد‪ .‬همچنین احتمال می دهیم‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد بارش ها در حد نرمال باشد‪ .‬این احتماالت قطعا بسیار مهم و موثر خواهد بود‬ ‫چراکه می توان براساس همین امار و احتماالت برای اقدامات مختلف در ماه های پیش رو برنامه ریزی و‬ ‫تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫ابرسازمانشهردارینبایدفقیرباشد‪/‬بایدبدوناتکابهتراکم‪،‬شهرداریتهرانراادارهکرد‬ ‫بناردرجایگاهیکمتخصصواقتصاداناینسازمانراعظیم ترینسازماناقتصادی‬ ‫شهرداریدانستکهبهاندازهصدهاسازماندرایننهادمی تواندکاراییداشتهباشدوباتاکیدبر‬ ‫اینکهتهرانشهریاستکهپتانسیلتقاضاییباالییدارد‪،‬ادامهداد‪:‬ابرسازمانیمثلشهرداری‬ ‫نبایدفقیرباشد‪.‬وقتیماازمحلارامستانها‪،‬سازمانمیادینمیوهوترهبار‪،‬حملونقلومترو‪،‬‬ ‫زیباسازی‪،‬برجمیالد‪،‬مراکزفرهنگیو…ومیلیون هانقطهگردشگریکهدرشهرتهرانداریم‪،‬‬ ‫می توانیمبدوناتکابهتراکمشهرداریراادارهکنیم‪،‬اماشهرداریتهرانتاجاییکهتمرکز‬ ‫اختیارسرمایهگذاریدراینسازمانبهطورواقعیایجادنشوداتفاقخاصینخواهدافتاد‪.‬‬ ‫شرایطبهرهبرداریاز‪ ۸۰۰‬هزارمترمربعازفضاهایتجاریدربوستان هایتهرانو‪۵۴۰‬‬ ‫هزارمترمربعازواحدهایتجاریشهرداریدچارابهاماست‬ ‫بنارگفت‪:‬درفضاهایسبزوبوستان هایتهرانچیزیحدود‪ ۸۰۰‬هزارمترمربعفضای‬ ‫تجاری وجود دارد که نحوه اداره ان دچار ابهام است‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهدرسال هایگذشته‪ ۵۴۰‬هزارمترمربعواحدتجاریازسوی‬ ‫شهرداریساختهشدهکهسروتهدرامدزاییانهامشخصنیستوظرفیت هایباالییبرای‬ ‫سرمایهگذاریدرانهاوجوددارد‪،‬تاکیدکرد‪:‬هنوزدرشهرتهرانهزارانملکمتعلقبه‬ ‫شهرداریوجودداردکهشناسایینشدهوبرایانحقکشفدرنظرگرفتهاست‪.‬‬ ‫شرایطنامشخصهزارانپروژهدرسازمانسرمایهگذاریتهرانرابهسازمانامالک‬ ‫گزارش داده ام‬ ‫مدیرعاملسابقسازمانسرمایهگذاریشهرداریتهرانازوجودهزارانپروژهدرسازمان‬ ‫سرمایه گذاری خبر داد که صاحب ندارد و وجود ان را به هیات مدیره و سازمان امالک‬ ‫گزارش داده است‪.‬‬ ‫بناربیبرنامگیونبوددیدگاهملیوعدمقبول«امالقری»بودنپایتختدرمدیریتشهری‬ ‫تهران را از دالئل نرسیدن به اهداف بزرگ در شهرداری دانست و گفت‪ :‬هرچند در این دوره‬ ‫قرارداد‪ ۷۰۰‬میلیوندالریتهیهگازلندفیلباکره ایهابهدلیلتحریمبهسرانجامنرسیدامااین‬ ‫نشانمی دهدمی توانیمازظرفیت هایملیهماستفادهکنیم‪.‬حتیمی توانستیمدرزمینهنصب‬ ‫زبالهسوزدرارادکوهباچینی هابهنتیجهبرسیمامابیبرنامگیواظهارنظرهایشخصیدر‬ ‫حوزهسرمایهگذاریباعثکاهشکاراییانشد‪.‬‬ ‫شهرداریظرفیتبودجه‪ ۴۰۰‬هزارمیلیاردیداردنه‪ ۴۶‬هزارمیلیاردکنونی‬ ‫بنارباانتقادازاینکهشهرداریدرایندورهتنهاتوانستفضایالتهابیکرونارامدیریت‬ ‫کند‪،‬ونتوانستبهدلیلموانعموجود‪،‬پروژه هایشهرایتی‪،‬شهرمالیو…رااجراییکند‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اینسازمانمی توانددرکنارجریانخارجیودولت‪،‬بودجه‪ ۴۶‬هزارمیلیاردیاشرابه‬ ‫حدود‪ ۴۰۰‬هزارمیلیاردبرساند‪،‬چوناینشهر‪،‬یک«کالنشهر»درابعادجهانیاستودران‬ ‫یزند‪،‬وبایدتهرانتاقزوین‪،‬تااستان هایشمالیرایکحوزه‬ ‫عرضهوتقاضاحرفاولرام ‬ ‫جمعیتیدیدوبرایشعاع‪ ۱۲۰‬کیلومتریانوتامیننیازهایحوزهجمعیتی‪ ۲۵‬میلیوننفری‬ ‫ایرانیساکندراینمحدودهبرنامهریزیکرد‪،‬چونتمامینیازهایروزمرهاینحوزهبهمگره‬ ‫خوردهاست‪.‬‬ ‫شرایطتهرانوخیماست‪/‬عقبافتادگی‬ ‫‪14‬روزهواکسیناسیونبایدجبرانشود‬ ‫«علیرضازالی»فرماندهقرارگاهستادکرونایاستان‬ ‫تهرانورئیسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدر‬ ‫گفت وگوباخبرنگارایلنادرموردبرخیانتقادهااز‬ ‫روندواکسیناسیونکرونا‪،‬بیانکرد‪:‬درروزهایاخیر‬ ‫واکسیناسیونسرعتبیشتریپیداکردهاست‪.‬البتهموضوعی‬ ‫کهامکانداردبهافزایشسرعتواکسیناسیونکمک‬ ‫کند‪ ،‬باال بردن تعداد مراکز است‪ ،‬همین االن هم در تهران‬ ‫‪ ۸۱‬مرکز تجمیع واکسیناسیون داریم و در تالش هستیم با‬ ‫کمکمعاونبهداشتیوسایردستگاه هایمختلفدراستان‬ ‫تهران این مراکز را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬همچنینخوشبختانهفعالیتسامانهپیامکی‬ ‫کمی بهتر و مستمرتر شده است‪ ،‬مردم بیش از روزهای‬ ‫گذشته به این سامانه اعتماد کردند و استقبال مردم تهران به‬ ‫این سامانه طی چند روز اخیر خیلی جدی تر ارزیابی می شود‬ ‫که به نظر همین موضوع در فرایند نوبت دهی به ما کمک‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫زالی افزود‪ :‬ما‪ ۱۰‬الی‪ ۱۴‬روز در فرایند واکسیناسیون‬ ‫تهران عقب بودیم و در این رابطه انقطاعی ایجاد شد که‬ ‫دربحبوحه یانجامواکسیناسیونبرایگروهسنیباالی‬ ‫‪ ۷۵‬سال با قطع واکسیناسیون روبرو شدیم‪ ،‬همکاران ما در‬ ‫دانشگاه تالش می کنند تا این خالء زمانی که به وجود امده‬ ‫را با افزایش برنامه ها جبران کنند و از طرفی با توجه به اینکه‬ ‫همکارانمانگرانتامینواکسنبودند‪،‬خوشبختانهوزارت‬ ‫بهداشت تضامین مورد نیاز را به دانشگاه تهران داده است تا‬ ‫واکسن مکفی برای افراد باالی‪ ۶۰‬سال را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی در مورد برخی اظهارنظرها در فضای مجازی مبنی‬ ‫بر اینکه وضعیت تهران وخیم تر از ان چیزی است که در‬ ‫رسانه هامطرحمیشود‪ ،‬گفت‪:‬شرایطتهرانانقدروخیم‬ ‫است که همین امارها هم خود نشان دهنده ی وخامت‬ ‫اوضاع است و حتی نیاز به جنبه افراط و تفریط در اطالع‬ ‫رسانی ندارد‪ ،‬ما االن در تهران بیش از‪ ۸۰۰۰‬بیمار بستری‬ ‫داریمکه اینخودش می تواند مهم ترینوتلخ ترینخبر‬ ‫باشد و بیش از‪ ۲۰‬هزار مراجعه سرپایی داریم که این نشان‬ ‫دهنده وخامت جدی و مستمر است‪.‬‬ ‫زالی افزود‪ :‬تهران شهری است که در حال حاضر به‬ ‫شدت قرمز است و متاسفانه شاخص ها رو به افزایش است‪.‬‬ ‫وقتیمراجعانسرپاییما ازمرزیمشخصباالترمی روند‪،‬‬ ‫این نگرانی را داریم که تا یک الی دو هفته ی اینده در‬ ‫حوزه هایبستریتهرانتنزلوتقلیلراشاهدنخواهیمبود‬ ‫که این اعداد خود نگران کننده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود‪،‬‬ ‫در برابر ویروس دلتا‪ ،‬ماسک هم تاثیری نخواهد داشت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در مورد اینکه ماسک مانع از ابتال به ویروس دلتا‬ ‫می شود‪،‬هنوزهیچمطالعه یجهانیوجودنداردواخرین‬ ‫مطالعهثبتشدهایناستکهکماکانفاصله یاجتماعی‬ ‫استفاده از ماسک و شستشوی دست ها کماکان روی تمام‬ ‫ویروس های جهش یافته موثر است‪ ،‬اما چون ویروس دلتا‬ ‫خیلی سرایت پذیر و قدرت باالیی از مسری بودن را دارد‪،‬‬ ‫در صورتی که افراد فاصله مورد لزوم را رعایت نکنند‪،‬‬ ‫نسبتبهبقیهجهش هایویروسسریع ترانتقالبیماریرخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫زالی ادامه داد‪ :‬توجه کنید که ماسک هم به تنهایی‬ ‫کفایتنمی کند‪،‬بهخصوصماسک هایمعمولیکهما‬ ‫استفادهمی کنیم‪،‬فقطتاحدود‪ ۷۰‬درصداحتمالانتقال‬ ‫ویروس را کم می کند و این هم در صورتی است که‬ ‫کیفیتماسکوالیه هایفیلترینگانخوبباشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی امکان دارد ‪ ۳۰‬درصد افرادی که‬ ‫واکسینهشدند هم مبتالشوند‪ ،‬بنابراین به افرادی کهدر‬ ‫اماکن پرخطر تردد دارند‪ ،‬توصیه می شود از دو ماسک‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫زالی در مورد کمبود داروهای کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬اخیرا‬ ‫وزارت بهداشت بخشی از داروی کرونا به نام رمدسیور را‬ ‫از طریق واردات اورژانسی تامین کرده و کمبود مرتفع شده‬ ‫است‪ ،‬اما مشکل ما بیش از کمبود دارو‪ ،‬به مسئله پرداخت ‬ ‫هزینهانتوسطبیمارستان هامربوطاست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یک دوره مصرف این دارو برای‬ ‫یک بیمار‪ ۴‬الی‪ ۵‬میلیون تومان هزینه دارد و بیمارستان ها‬ ‫باید این هزینه را به صورت نقد پرداخت کنند و در زمینه‬ ‫مکانیسمپرداخت‪،‬مشکالتیوجودداردکهباعثاختالل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«برگسبز»سندمالکیتنیست‪/‬محاکم‬ ‫قضاییانرابهرسمیتنمی شناسند‬ ‫ذبیح اهلل خدائیان در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برگ سبز‬ ‫می کند به عنوان سند رسمی مالکیت به رسمیت‬ ‫بشناسند‪.‬‬ ‫سند مالکیت است یا خیر اظهار کرد‪ :‬برگ سبزی‬ ‫رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫االسالم مصدق هم به عنوان رئیس دیوان عدالت‬ ‫رسمی است اما سند مالکیت نیست‪ ،‬چراکه نقل و‬ ‫که پلیس صادر می کند سند رسمی است؛ حجت‬ ‫اداری در صحبتی گفتند که برگ سبز پلیس سند‬ ‫رسمی است نه اینکه سند مالکیت رسمی باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باالترین مقامی که در دستگاه‬ ‫گفت‪ :‬برگ سبز پلیس در حد تعویض پالک سند‬ ‫انتقال خودرو به موجب ماده ‪ ۲۹‬قانون رسیدگی به‬ ‫جرایم باید در داخل دفاتر اسناد رسمی ثبت شود‪.‬‬ ‫خدائیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر‬ ‫قضائی داریم رئیس قوه قضائیه است که در سال‬ ‫اینکه محاکم برگ سبز را از افراد در صورت‬ ‫اسناد و امالک نباید سندی را که نیروی انتظامی‬ ‫گفت‪ :‬اگر کسی که سند رسمی از دفاتر دارد‬ ‫‪ ۹۵‬بخشنامه کردند که محاکم و واحدهای ثبت‬ ‫تحت عنوان برگ سبز برای تعویض پالک صادر‬ ‫اسناد مراجعه کنند‪ ،‬واحد اجرای ثبت اسناد ان‬ ‫سند فردی که سندش را در دفاتر تنظیم کرده‬ ‫است را به رسمیت می شناسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برگ سبز در برابر سندی که‬ ‫در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شده اند‪ ،‬به عنوان سند‬ ‫رسمی مالکیت شناخته نمی شود و قابلیت اجرا‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک گفت‪ :‬اما‬ ‫اینگونه نیست که برگ سبز هیچ ارزشی نداشته‬ ‫بروز مشکل به عنوان سند قبول می کنند یا خیر‪،‬‬ ‫باشد و به عنوان یک سند رسمی برای برخی‬ ‫و فردی که برگ سبز دارد به واحد اجرای ثبت‬ ‫قبول است‪.‬‬ ‫موارد خاص مانند تعویض پالک و امثالهم قابل‬ صفحه 6 ‫الخزعلی‪:‬‬ ‫حضورامریکادرعراقبهنفعاسرائیلاست‬ ‫دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی به اظهارات وزیر خارجه کشورش مبنی بر نیاز نیروهای امنیتی عراق به کمک امریکایی ها واکنش نشان داد‪.‬به نقل از بغداد الیوم‪ ،‬قیس الخزعلی‪ ،‬دبیر کل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی در پاسخ به فواد‬ ‫حسین‪ ،‬وزیر خارجه کشورش گفت‪ :‬اظهارات وزیر خارجه عراق درباره اینکه نیروهای امنیتی عراق هنوز به کمک نیروهای امریکایی نیاز دارند‪ ،‬بسیار تاسف اور است و ما و همه شهروندان عراقی که به نهادهای نظامی و امنیتی کشور افتخار می کنند‪ ،‬با‬ ‫انمخالفیم‪.‬ویافزود‪:‬اظهاراتفوادحسین‪،‬بازتابواقعیتتوانمندینیروهایقهرمانمادرارتش‪،‬پلیسفدرال‪،‬حشدشعبیوسازمانمقابلهباتروریسموهمچنینمنعکس کنندهواقعیتتجربیاتبهدستامدهتوسطایننیروهاپسازپیروزیبرداعش‪،‬‬ ‫نیست‪.‬الخزعلیدرادامهتاکیدکرد‪:‬درکچنینسخنانیقابل فهمنیست‪،‬جزاینکهبگوییماینسخناندرراستایتبلیغبرایتوجیهاتمطرح شدهتوسطدولتامریکادرخصوصادامهحضوراندرخاکعراقاست‪.‬الخزعلیگفت‪:‬همهمی دانندکه‬ ‫حضور امریکا در عراق هیچ ارتباطی با منافع عراق ندارد‪ ،‬بلکه با منفعت رژیم اسرائیل مرتبط است که عراق و عراقی ها را دشمن اول خود می داند‪.‬‬ ‫فواد حسین در واشنگتن‪ :‬نیروهای عراق همچنان‬ ‫به کمک های امریکا نیاز دارند‬ ‫وزیر خارجه عراق در سخنانی گفت که‬ ‫نیروهای کشورش همچنان به برنامه های اموزش‪،‬‬ ‫تسلیح و تجهیز و توانمندسازی ارائه شده از سوی‬ ‫امریکا نیاز دارند‪.‬‬ ‫به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم‪ ،‬فواد حسین‪،‬‬ ‫وزیر خارجه عراق در سخنانی در واشنگتن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما امروز به دعوت انتونی بلینکن‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه امریکا در واشنگتن هستیم تا نشست کمیته‬ ‫عالی برگرفته از توافقنامه چارچوب استراتژیک را‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما درصدد ادامه هماهنگی و‬ ‫همکاری امنیتی میان دو کشور هستیم و بر تعهد‬ ‫دولت عراق به حفاظت از اشخاص و هیات های‬ ‫دیپلماتیک و مقرهای انها‪ ،‬همچنین تضمین امنیت‬ ‫پایگاه های عراقی میزبان نیروهای ائتالف بین المللی‬ ‫تاکید می کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬دولت عراق تالش هایی که‬ ‫دولت امریکا برای اموزش نیروهای امنیتی عراق‬ ‫و مشورت هایی که در زمینه اطالعاتی به نهادهای‬ ‫عراقی ارائه می دهد تا بتواند به خود متکی شوند‪،‬‬ ‫ارج می نهد‪.‬‬ ‫فواد حسین با تاکید بر اهمیت تداوم تالش‬ ‫بین المللی به رهبری امریکا و از طریق ائتالف‬ ‫بین المللی علیه داعش گفت‪ :‬این تالش ها به‬ ‫موازات تالش های نظامی‪ ،‬پیروزی حتمی بر‬ ‫ایدئولوژی ظلم و تنفری که تروریست ها تالش‬ ‫دارند در جوامع به گسترش ان بپردازند به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه عراق افزود‪ :‬نیروهای امنیتی ما‬ ‫همچنان نیازمند برنامه هایی هستند که امریکا‬ ‫در زمینه اموزش‪ ،‬تسلیح‪ ،‬تجهیز و توانمندسازی‬ ‫نیروهای ما ارائه می دهد‪.‬‬ ‫فواد حسین از تمامی کشورهایی که درخواست‬ ‫عراق برای تقویت اقدامات نظارت بر انتخابات‬ ‫و تضمین سالم بودن ان را پاسخ دادند قدردانی‬ ‫کرده و از تالش های امریکا در این زمینه تشکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در گفت وگوهای استراتژیک‬ ‫پیشین میان بغداد و واشنگتن‪ ،‬تفاهم نامه هایی در‬ ‫بخش های مختلفی حاصل شد که از تالش هایمان‬ ‫در زمینه منافع دوجانبه حمایت می کند‪.‬‬ ‫وزیر خارجه عراق تاکید کرد‪ :‬تفاهم نامه ها بر‬ ‫حرکت عراق در زمینه تقویت استقالل اقتصادی‬ ‫و تحقق همکاری منطقه ای و بین المللی به صورت‬ ‫متوازن تاکید دارد که اخرین ان‪ ،‬نشست سه جانبه‬ ‫سران بوده است که هدف ان مرتبط کردن شبکه‬ ‫سراسری انرژی منطقه ای از طریق کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج (فارس) است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت عراق مسیر حمایت از‬ ‫امنیت و ثبات داخلی را پیگیری کرده و در سطح‬ ‫منطقه نیز گفت وگوها را به پیش برده است‪.‬‬ ‫فواد حسین بر احترام کامل به حق حاکمیت‬ ‫عراق در راستای تضمین ثبات داخلی و عدم‬ ‫کشاندن این کشور به درگیری های منطقه ای تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه عراق در این گفت وگو بار دیگر‬ ‫بر پایبندی بغداد به مشارکت راهبردی با امریکا به‬ ‫عنوان شریکی اساسی در ائتالف بین المللی مبارزه‬ ‫با داعش تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عراق به تقویت همکاری اقتصادی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و کار مشترک در تمامی زمینه ها‬ ‫که توافق همکاری راهبردی شامل ان می شود با‬ ‫پایبندی به احترام به حق حاکمیت عراق و تضمین‬ ‫هماهنگی کامل با دولت این کشور تاکید دارد‪.‬‬ ‫این مقام عراقی گفتکه داعش همچنان به عنوان‬ ‫یک سازمان تروریستی و نظامی در عراق حضور‬ ‫دارد و انفجار شهرک صدر در بغداد نمونه ای از‬ ‫حضور این گروه تروریستی است‪.‬‬ ‫وی بر نیاز کشورش به حمایت و اقدام بین‬ ‫المللی در رویارویی با داعش و نیاز به تبادل‬ ‫اطالعات با ائتالف تحت امر امریکا در این مسیر‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به برنامه های اموزشی امریکا و تجهیز‬ ‫تسلیحاتی از سوی این کشور نیاز دارند‪ .‬این‬ ‫سخنان واکنش برخی شخصیت های عراقی‬ ‫را به دنبال داشت»‪.‬‬ ‫سخنان وزیر خارجه عراق درباره نیاز‬ ‫این کشور به تداوم حضور امریکایی ها‬ ‫واکنش گروه های مقاومت را به دنبال‬ ‫داشتدر همین راستا‪« ،‬قیس الخزعلی» دبیرکل‬ ‫جنبش «عصائب اهل الحق» عراق گفت‪:‬‬ ‫اظهارات وزیر خارجه عراق مبنی بر اینکه‬ ‫نیروهای عراقی همچنان به کمک نیروهای‬ ‫امریکایی نیاز دارند‪ ،‬بسیار تاسف بار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬این اظهارات از سوی ما و هر‬ ‫فرد عراقی که به نهادهای نظامی امنیتی خود‬ ‫دور جدید مذاکرات و گفتگوهای‬ ‫هیات با مهارت و تجربه خود منافع عالی‬ ‫راهبردی میان ایاالت متحده امریکا و عراق‬ ‫کشور را نصب العین قرار داده و با هدایت‬ ‫خروج نیروهای نظامی امریکایی از خاک‬ ‫عقب نشینی نیروهای رزمی خارجی و تمرکز‬ ‫با محوریت مشخص شدن جدول زمانی‬ ‫عراق‪ ،‬به تازگی اغاز شده است‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬همزمان با اغاز مذاکرات مذکور‪،‬‬ ‫گروه های مقاومت عراق و نیز شخصیت های‬ ‫مختلف این کشور جملگی بر لزوم عقب‬ ‫نشینی هرچه سریع تر نظامیان امریکایی از‬ ‫خاک خود تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪« ،‬سید عمار حکیم»‬ ‫مذاکرات‪ ،‬به توافقات محکم و استوار که به‬ ‫بر همکاری امنیتی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی بین‬ ‫دو کشور منجر گردد‪ ،‬دست یابد»‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬کمیته هماهنگی‬ ‫گروه های مقاومت عراق بیانیه ای را در‬ ‫خصوص مذاکرات راهبردی میان این‬ ‫کشور و ایاالت متحده امریکا صادر کرد‪.‬‬ ‫کمیته هماهنگی گروه های مقاومت در بیانیه‬ ‫امریکایی در خاک خود را نخواهد داد‪.‬‬ ‫اطمینان داریم»‪ .‬وی افزود‪« :‬امیدواریم این‬ ‫منظور تثبیت حضور خود در عراق هستند و‬ ‫از سوی دیگر‪« ،‬نصر الشمری» معاون‬ ‫زمینه تصریح کرد‪« :‬اظهارات وزیر خارجه‬ ‫عراق باعث تاسف است‪ .‬این سخنان در‬ ‫راستای خواست امریکایی مطرح شده که‬ ‫مساله تغییر در ارایش نظامی خود در خاک‬ ‫عراق را نیز مطرح سازند؛ مساله ای که تنها‬ ‫یک اقدام تاکتیکی است و نمی تواند به‬ ‫مثابه پایان و یا حتی کاهش حضور نیروهای‬ ‫امریکایی در عراق تلقی گردد‪.‬‬ ‫نکته دیگری که در خصوص مذاکرات‬ ‫و گفتگوهای راهبردی میان ایاالت متحده‬ ‫متحده امریکا در عراق دفاع از امنیت‬ ‫اظهارات فواد حسین تاکید کرد‪« :‬این گونه‬ ‫توانمندی های انها تلقی می شود‪ .‬عراقی ها‬ ‫مساله ای است که نمایندگان پارلمان عراق‬ ‫می توانند از کشور خود در مقابل هر گونه‬ ‫به هر حال‪ ،‬انچه که واضح به نظر‬ ‫است که ماموریت نیروی هوایی ایاالت‬ ‫الشمری همچنین ضمن مخالفت با‬ ‫رژیم صهیونیستی و جاسوسی از مقاومت‬ ‫سخنان توهین به نیروهای امنیتی عراقی و‬ ‫عقب نشینی کنند‪ ،‬باید از وجب به وجب‬ ‫با توجه به توانمندی های نظامی که دارند‬ ‫است‪ .‬اگر امریکایی ها بخواهند از عراق‬ ‫خاک ان عقب بنشینند‪.‬‬ ‫مذاکرات راهبردی بغداد ـ واشنگتن‪/‬‬ ‫تالش امریکا برای خرید زمان‬ ‫گفتگوهای راهبردی با واشنگتن مطرح‬ ‫چالش داخلی و خارجی محافظت کنند»‪.‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا برای خرید زمان بیشتر‬ ‫قصد دارند مصوبه سال ‪ ۹۸‬پارلمان عراق‬ ‫از خاک این کشور را دور بزنند‪ .‬این همان‬ ‫نیز بدان معترض هستند‪.‬‬ ‫می رسد این است که اقشار مختلف عراق در‬ ‫مذاکرات راهبردی بغداد ـ واشنگتن‪/‬‬ ‫حال حاضر انتظار دارند مذاکرات راهبردی‬ ‫بدیهی است که نتیجه هرگونه مذاکره‬ ‫نظامیان امریکایی از خاک عراق منجر‬ ‫تالش امریکا برای خرید زمان‬ ‫با ایاالت متحده امریکا در چارچوب‬ ‫میان بغداد و واشنگتن به خروج کامل‬ ‫گردد‪ .‬بدیهی است که اگر چنین نتیجه ای از‬ ‫بیانیه ای بر لزوم خروج تمامی نظامیان ایاالت‬ ‫کرد که انتقادات زیادی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫گفتگوهای راهبردی می بایست به تسریع‬ ‫مذاکرات راهبردی حاصل نشود‪ ،‬گروه های‬ ‫است‪ .‬در ادامه این بیانیه اعالم شده است‬ ‫بیان اینکه روابط بغداد‪ -‬واشنگتن گسترده‬ ‫عراق منجر شود‪ .‬این همان مساله ای است‬ ‫نظامیان امریکایی در صورت بقا در این‬ ‫متحده امریکا از خاک عراق تاکید کرده‬ ‫که مقاومت عراق اجازه تداوم بقای نظامیان‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬وزیر خارجه عراق با‬ ‫است‪ ،‬گفت‪« :‬نیروهای امنیتی عراق همچنان‬ ‫در روند خروج نظامیان بیگانه از خاک‬ ‫که گروه های مختلف مقاومت در عراق نیز‬ ‫دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی به اظهارات وزیر خارجه‬ ‫کشورش مبنی بر نیاز نیروهای امنیتی عراق به کمک امریکایی ها واکنش نشان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به نقل از بغداد الیوم‪ ،‬قیس الخزعلی‪ ،‬دبیر کل عصائب اهل الحق عراق‬ ‫در سخنانی در پاسخ به فواد حسین‪ ،‬وزیر خارجه کشورش گفت‪ :‬اظهارات‬ ‫وزیر خارجه عراق درباره اینکه نیروهای امنیتی عراق هنوز به کمک نیروهای‬ ‫امریکایی نیاز دارند‪ ،‬بسیار تاسف اور است و ما و همه شهروندان عراقی که به‬ ‫نهادهای نظامی و امنیتی کشور افتخار می کنند‪ ،‬با ان مخالفیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اظهارات فواد حسین‪ ،‬بازتاب واقعیت توانمندی نیروهای قهرمان‬ ‫ما در ارتش‪ ،‬پلیس فدرال‪ ،‬حشد شعبی و سازمان مقابله با تروریسم و همچنین‬ ‫منعکس کننده واقعیت تجربیات به دست امده توسط این نیروها پس از پیروزی‬ ‫بر داعش‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫الخزعلی در ادامه تاکید کرد‪ :‬درک چنین سخنانی قابل فهم نیست‪ ،‬جز اینکه‬ ‫بگوییم این سخنان در راستای تبلیغ برای توجیهات مطرح شده توسط دولت‬ ‫امریکا در خصوص ادامه حضور ان در خاک عراق است‪.‬‬ ‫الخزعلی گفت‪ :‬همه می دانند که حضور امریکا در عراق هیچ ارتباطی با‬ ‫منافع عراق ندارد‪ ،‬بلکه با منفعت رژیم اسرائیل مرتبط است که عراق و عراقی ها‬ ‫را دشمن اول خود می داند‪.‬این اظهارات پس از ان مطرح شد که فواد حسین‪،‬‬ ‫وزیر خارجه عراق در سخنانی در واشنگتن اظهار کرد‪ :‬که نیروهای کشورش‬ ‫همچنان به برنامه های اموزش‪ ،‬تسلیح و تجهیز و توانمندسازی ارائه شده از سوی‬ ‫امریکا نیاز دارند‪.‬‬ ‫بقای بیشتر در این کشور عنوان کنند‪ .‬ا ن ها‬ ‫مبنی بر لزوم خروج تمامی نظامیان بیگانه‬ ‫کمیته هماهنگی گروه های مقاومت‬ ‫خود عراق و ادامه نقض حاکمیت و غارت‬ ‫الخزعلی‪:‬حضورامریکادر‬ ‫عراق به نفع اسرائیل است‬ ‫تداوم فعالیت های هسته های پنهان داعش‬ ‫حشد شعبی‪ ،‬مبارزه با تروریسم و تجارب‬ ‫دبیرکل جنبش مقاومت اسالمی نجباء در این‬ ‫به نقل از دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی عراق‪ ،‬عمار حکیم‪،‬‬ ‫رهبر جریان حکمت ملی عراق طی پیامی به چهارمین دور مذاکرات‬ ‫راهبردی عراق و امریکا واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫وی در این پیام نوشت‪ :‬با اعتماد کامل به هیئت عراقی‬ ‫مذاکره کننده در دوره تازه گفت وگوی راهبردی با امریکا در‬ ‫واشنگتن‪ ،‬امیدواریم که با مهارت و عملکرد حرفه ای منافع عالی‬ ‫کشور را در نظر داشته باشند و مذاکرات را چنان پیش برند که به‬ ‫توافقی سازنده و استوار بینجامد که موجب خروج نیروهای رزمی‬ ‫خارجی از کشور شود و در ان بر همکاری امنیتی و اقتصادی و‬ ‫فرهنگی میان دو کشور تمرکز شود‪.‬‬ ‫دور چهارم این مذاکرات از روز جمعه اغاز شده است‪.‬‬ ‫قرار است روز دوشنبه مصطفی الکاظمی‪ ،‬نخست وزیر عراق روز‬ ‫دوشنبه با جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهور امریکا دیدار کند‪.‬‬ ‫این میان‪ ،‬گفته می شود که امریکایی ها‬ ‫تصمیم دارند تا برای جلب رضایت بغداد‬ ‫نیست»‪.‬‬ ‫مذاکرهباواشنگتنبایدبهخروج‬ ‫امریکاازعراقمنجرشود‬ ‫در جریان گفتگوهای راهبردی قصد دارند‬ ‫افتخار می کند مردود است و نشانگر حقیقت‬ ‫انها پس از کسب پیروزی مقابل داعش‬ ‫بین الملل‬ ‫قصد عقب نشینی از این کشور را ندارنددر‬ ‫عراق همچنین در بیانیه مذکور اعالم کرده‬ ‫امریکا که از روز جمعه اغاز شده است‪ ،‬در‬ ‫کننده عراقی در دور جدید گفتگوهای‬ ‫امریکایی ها از رهگذر مذاکرات‬ ‫راهبردی با بغداد به دنبال خرید زمان به‬ ‫ثروت ها و تهدید امنیت ان هستند»‪.‬‬ ‫است کمیته هماهنگی گروه های مقاومت در‬ ‫راهبردی با طرف امریکایی در واشنگتن‬ ‫امریکایی نیست‪.‬‬ ‫است‪ .‬در واقع‪ ،‬امریکایی ها با اتالف وقت‬ ‫رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به‬ ‫توئیتی نوشت‪« :‬ما همگی به هیات مذاکره‬ ‫دارند و ان نیز چیزی جز خروج نظامیان‬ ‫به هر بهانه ای به دنبال طوالنی کردن حضور‬ ‫مذکور بر لزوم خروج تمامی نظامیان ایاالت‬ ‫دور جدید گفتگوهای راهبردی بین عراق و‬ ‫و گفتگوهای استراتژیک میان بغداد و‬ ‫واشنگتن تنها انتظار تحقق یک نتیجه را‬ ‫امریکا و عراق وجود دارد‪ ،‬تالش مقامات‬ ‫با این حال‪« ،‬فواد حسین» وزیر خارجه‬ ‫عراق نیز اخیرا ً سخنانی را همزمان با اغاز‬ ‫متحده امریکا از خاک عراق تاکید کرده‬ ‫گروه های مختلف عراقی از ورای مذاکرات‬ ‫در خاک عراق را به عنوان بهانه خود برای‬ ‫توانمندی های نیروهای ارتش‪ ،‬پلیس فدرال‪،‬‬ ‫مذاکرات راهبردی بغداد ‪ -‬واشنگتن‬ ‫تالش امریکا برای خرید زمان‬ ‫روی ان تاکید کرده و خواستار ان شده اند‪.‬‬ ‫کام ً‬ ‫ال واضح است که احزاب‪ ،‬جریان ها و‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 3 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1394‬‬ ‫مقاومت عراق هشدارهای قاطعانه خود به‬ ‫کشور را عملیاتی خواهند کرد‪.‬‬ ‫دولتبایدندرحالبررسی‬ ‫تدابیریبرایجلوگیریاز‬ ‫مبادالتنفتیایرانوچیناست‬ ‫خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داد که دولت این‬ ‫کشور در حال بررسی تدابیری برای جلوگیری از مبادالت نفتی ایران و چین استاین‬ ‫مقام امریکایی همچنین گفت که امریکا در حال اماده شدن برای شرایطی است که‬ ‫ایرانتصمیمبهبازگشتبهمذاکراتبرجامینداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی افزود که اگر این کشور به برجام بازگردد‪ ،‬ان زمان دیگر دلیلی ندارد که‬ ‫شرکت هایی که در حال حاضر نفت ایران را می خرند را تحریم کنیم‪.‬‬ ‫این مقام ارشد ایاالت متحده همچنین گفت که «اما اگر در شرایطی قرار بگیریم‬ ‫که بازگشت سریع به برجام دور از دسترس شود‪ ،‬انوقت مجبوریم موضع مان را تغییر‬ ‫دهیم»‪.‬‬ ‫این گزارش در حالی منتشر می شود که پیش از این نیز اعالم شده بود که یک‬ ‫شرکت چینی در خرید و انتقال نفت ایران و ونزوئال به چین و دور زدن تحریم های‬ ‫امریکانقشداشتهاست‪.‬‬ ‫رویترز به نقل از هفت منبع اگاه از جمله مقام های ایرانی‪ ،‬منابع نزدیک به شرکت‬ ‫نفت چینی و یک منبع اشنا با شرکت دولتی نفت ونزوئال گزارش داد که نقش‬ ‫کلیدی شرکت نفت کنکورد چین در خرید نفت از ایران و ونزوئال پیشتر مورد اشاره‬ ‫قرارنگرفتهبود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫کسب اولین نشان زرین توسط فروغی‬ ‫تیرورزشکارایرانبه«طال»خورد‬ ‫به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو‪ ،‬جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی مردان بازی های المپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫توکیو اول شد و به مدال طال رسید‪.‬این نخستین مدال المپیک در تاریخ تیراندازی ایران است که توسط فروغی بدست امد‪ .‬فروغی با‬ ‫کسب دو مدال طالی جام جهانی هند و کرواسی در جایگاه نخست رنکینگ فدراسیون جهانی قرار دارد‪.‬فروغی پیش از این در مرحله‬ ‫مقدماتی با امتیاز ‪ ۵۸۰.۲۵‬و قرارگیری در رده پنجم به فینال این ماده راه پیدا کرده بود‪ .‬در فینال این ماده ورزشکاران کشورهای ایران‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬چین‪ ،‬المان‪ ،‬اوکراین‪ ،‬کره و صربستان حضور داشتند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫سعید اذری‪ :‬اگر برخی به رفتار غیر حرفه ای شان‬ ‫اخرین روزهای یک ستاره در استقالل‬ ‫ادامه دهند نام شان را افشا می کنم‬ ‫قایدی در اروپا یا تیم های عربی؟‬ ‫سعید اذری در گفتگو با خبرنگار ورزشی‬ ‫ایلنا در خصوص عملکرد تیم فوالد در هفته های‬ ‫اخیر اظهار داشت‪ :‬در بازی گذشته و تساوی‬ ‫مقابل پیکان بازیکنان جوان مان با سهل انگاری‬ ‫یک گل خوردند که البته در ابتدای راه پیشرفت‬ ‫امکان دارد عملکردشان فراز و نشیب داشته باشد‬ ‫و برای مثال یک هفته خیلی خوب باشند و هفته‬ ‫بعد اتفاقاتی برایشان رخ دهد و از لحاظ ذهنی‬ ‫نتوانند خودشان را تنظیم کنند و باعث تاثیر در‬ ‫عملکردشان شود‪ .‬تیم ماهم چند بازیکن جوان به‬ ‫این شکل دارد‪ .‬بچه های ما تا اینجای کار خیلی‬ ‫تالش کردند و اگر فوالد شانس کسب سهمیه‬ ‫اسیا دارد به دلیل تالش مداوم همین بازیکنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کسب یک امتیاز مقابل پیکان‬ ‫هم با توجه به شرایط فکر می کنم خوب بود‪،‬‬ ‫اینکه ما بازی را یک بر صفر واگذار کردیم اما‬ ‫به بازی برگشتیم و متعاقباً فرصت های گلزنی‬ ‫داشتیم و با یک گل نتیجه را به تساوی کشاندیم‪.‬‬ ‫باید بگویم ما از ابتدای سال جدید فشارهای‬ ‫زیادی را متحمل شدیم و ‪ 7‬مسابقه اسیایی بعد از‬ ‫برگزاری مسابقات جام حذفی و ادامه لیگ برای‬ ‫تیمی که پنجره اش بسته است خیلی سنگین است‬ ‫و توجه کنید که ما تعداد بازیکنانی که گرفتیم‬ ‫محدود است و این موضوع هم از لحاظ روانی‬ ‫و هم جسمی به ما فشار وارد می کرد و باعث‬ ‫شد ما خودمان را یک مقدار باز سازی کنیم‪.‬‬ ‫بعد از ان تعطیالت بازی مقابل مس رفسنجان‬ ‫بود که متاسفانه نتیجه را واگذار کردیم و دلیلش‬ ‫شرایطی بود که در ان قرار داشتیم‪ .‬در بازی‬ ‫مقابل پرسپولیس و ‪ 2‬بازی مقابل سپاهان و یک‬ ‫بازی مقابل ماشین سازی و پیکان تیم شایسته‬ ‫میدان بودیم و خدارا شکر می کنم که بازیکنان‬ ‫توانستد تالش کنند و نقش ارزنده اقای جود‬ ‫نکونام و همکارانمان در باشگاه و اعضای هیئت‬ ‫مدیره ی باشگاه و به ویژه اقای مهندس ابراهیمی‬ ‫مدیرعامل کارخانه فوالد که واقعاً حمایت کردند‬ ‫هم غیر قابل انکار است و امیدوارم در این ‪ 2‬هفته‬ ‫پایانی نیمه نهایی جام حذفی را هم بتوانیم خوب‬ ‫پشت سر بگذاریم و هنوز امیدواریم و شانس‬ ‫مسلمکسبسهمیههستیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل باشگاه فوالد در باره پیش بینی‬ ‫عملکرد فوالد در بازی بعد مقابل صنعت نفت‬ ‫ابادان و پدیده مشهد بیان داشت‪ :‬این بازی ها‬ ‫بازی های سختی هستند و هوای اهواز هم هرچه‬ ‫جلو می رویم گرم تر می شود‪ ،‬مخصوصا با این‬ ‫بازی پایانی که در اهواز مقابل تیم شایسته صنعت‬ ‫نفت میزبان هستیم که واقعاًفکر می کنم شایستگی‬ ‫باال نشینی در رتبه های نخست جدول را دارد و‬ ‫اگر جایگاهش اینجاست چیزی از ارزش های‬ ‫تیم قدیمی فوتبال کشورمان که تیم خوبی هم‬ ‫هست کم نمی کند‪ .‬بازی تیم های خوزستان جدا‬ ‫از اینکه هر کدام در کجای جدول قرار دارند‬ ‫همیشه هیجان انگیز و سخت بوده و باتوجه به‬ ‫پیش بینی هوا که در شب مسابقه حدود ‪ 48‬درجه‬ ‫است فکر می کنم شرایط سخت تر می شود‪ .‬در‬ ‫مورد تیم پدیده هم فکر می کنم همچنان شانس‬ ‫ورود به باشگاه های اسیا را دارد و از همین رو‬ ‫فکر می کنم کار اسانی را نداشته باشیم و دوبازی‬ ‫اخرمان با توجه به حساسیت جدول دو بازی‬ ‫خیلی مهم و دشوار است‪.‬‬ ‫اذری در خصوص محدودیت های نقل و‬ ‫انتقاالت تصریح کرد‪ :‬همه چیز بستگی به رای‬ ‫‪ CAS‬دارد‪ .‬اگر به دادگاه به نفع ما رای دهد و‬ ‫موفق شویم پنجره را باز کنیم برنامه های خوبی‬ ‫برای نقل و انتقاالت داریم و اگر قرار باشد اینجا‬ ‫بمانیم باید بعد از دوسال سرمایه گذاری برای‬ ‫سال سوم همانطور که قول داده بودم فوالد باید‬ ‫پیک اجرایش را انجام دهد و ما زحماتی که‬ ‫طی این دوسال گذشته متحمل شدیم را به نتیجه‬ ‫برسانیم‪ .‬فوالد طبق برنامه ای که داشتیم مجددا ً‬ ‫به جمع ‪ 4‬تیم برتر جدول بازگشت و ماندن در‬ ‫جمع صدرنشینان جدول باتوجه با اینکه با تیم‬ ‫هاییمثلتراکتور‪،‬گلگهر‪،‬استقالل‪،‬پرسپولیس‬ ‫و سپاهان رقابت می کنی سخت است و اگر این‬ ‫ثبات را دو سال حفظ کنی کار بسیار دشواری‬ ‫است‪ .‬این موضوع نشان دهنده این است که طی‬ ‫دو سال گذشته خوب کار کردیم و امیدوارم‬ ‫این ثبات را تا اخر حفظ کنیم و اگر قرار باشد‬ ‫اینجا بمانیم و کارمان را ادامه دهیم مستلزم این‬ ‫است که یک سرمایه گذاری ویژه کنیم‪ .‬ما در‬ ‫دو سال اخیر خیلی از استعداد های برتر خوزستان‬ ‫را شناسایی کردیم و خودمان در رده های پایه‬ ‫شاید نتایح خوبی نگرفته باشیم اما سرمایه گذاری‬ ‫که این سطح انجام دادیم را سال اینده شاهد‬ ‫شکوفایی شان هستیم و اگر احتماال من یا اقای‬ ‫نکونام در سال اینده نبودیم کسی شعار سازندگی‬ ‫ندهد‪ .‬این بچه ها طی این دوسال شناسایی شدند‬ ‫و در تیم ب و امیدمان بازی کردند و اگر قرار‬ ‫باشد سال اینده به تیم های باالی ما اضافه شوند‬ ‫گزارش‬ ‫کسی حق ندارد این ها را به حساب خودش‬ ‫بگذارد چون ما سرمایه گذاری کردیم و جامعه‬ ‫کارشناسی این ها را می بیند‪ ،‬درست همانطور که‬ ‫در ذوب اهن دیدند و هنوز بیان می کنند‪ .‬اگر‬ ‫ذوب اهن در سطح برتر کشورمان بود و سهمیه‬ ‫اسیایی می گرفت و قهرمان جام حذفی می شد‬ ‫و قهرمان سوپر جام ایران می شد به خاطر این‬ ‫نبود که ذوب اهن پول داشت چون ذوب اهن‬ ‫در مقایسه با باشگاه هایی که رقابت می کرد پول‬ ‫زیادی نداشت ولی تفکر سیستمی در ان حاکم‬ ‫بود و ماهم همین تفکر سیستمی را طی دوسال‬ ‫گذشته با کمک اقای نکونام و باشگاه در فوالد‬ ‫انجام دادیم‪ .‬امیدوارم در گام اول پنجره را باز‬ ‫کنیم و بعد از ان هم بتوانیم بچه های جوان را‬ ‫به تیم مان اضافه کنیم که استعداد های بالقوه ای‬ ‫هستند که در اکادمی ما پیشرفت کردند و سال‬ ‫اینده سال ثمردهی انهاست که بتوانند در فوالد‬ ‫بازیکنند‪.‬‬ ‫سعید اذری در باره شانس این تیم برای‬ ‫قهرمانی در جام حذفی گفت‪ :‬ما در یک چارم‬ ‫نهایی مقابل هر تیمی که قرار بگیریم هدف مان‬ ‫را می گذاریم روی اینکه به فینال راه پیدا کنیم‬ ‫و تمام تفکرمان به مسابقه نیمه نهایی است که‬ ‫‪4‬ام قرعه کشی می شود و فرقی هم نمی کند در‬ ‫حذفی مقابل کدام تیم قرار بگیری و مهم ترین‬ ‫تفاوتش با لیگ این است که تیم مقابل هم‬ ‫انگیره الزم را برای پیروزی دارد‪ .‬پیش بینی‬ ‫نمی کنم چون تیم ها دراین مرحله چیزی برای‬ ‫از دست دادن ندارند و اخرش باخت است و‬ ‫فقط تمرکزمان را روی بازی های باقی مانده‬ ‫می گذاریم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در اخر من یک چیز را‬ ‫از بازیکنانم می خواهم که طی دو هفته گذشته‬ ‫که یک سری افراد که پرونده و سوابقشان در‬ ‫دوره های قبل مشخص است با بعضی از بازیکنان‬ ‫جوان ما تماس گرفته اند و خودشان را کاندیدای‬ ‫مربیگری فوالد و یا مدیریت باشگاه فوالد معرفی‬ ‫کردند‪ .‬ما با قدرت کارمان را ادامه می دهیم و از‬ ‫این اقایان خواهش می کنم دست از حرکات غیر‬ ‫حرفه ای بردارند‪ ،‬اگر تا اخر هفته این کارهایشان‬ ‫را متوقف نکنند مجبور می شوم نامشان را یباورم‪،‬‬ ‫بوی کباب به دماغشان خورده و اگر تکرار کنند‬ ‫به هواداران فوالد باید خیلی مسائل را بگوییم‪.‬‬ ‫اگر این تیم بتواند سهمیه بگیرد مایه مباهات و‬ ‫اگر قهرمان جام حذفی بشود افتخار بزرگی است‬ ‫و از هواداران فوالد می خواهم باهوش باشند و‬ ‫اجازه ندهند این تحرکات تیم شان را بهم بریزد‬ ‫این افتخارات برای فوالد می ماند و ما یک روز‬ ‫هستیم و یک روز نیستیم فوالد برای هواداران‬ ‫است و این تذکر را اینجا به کسانی می دهم که‬ ‫قبال امتحان پس داده اند و از اینجا اخراج شدند و‬ ‫حتی نتوانستند تیم را تا میانه لیگ بیاورند‪ .‬کسی‬ ‫که خودش را واجد شرایط مدیریت باشگاه‬ ‫بزرگ فوالد می داند و سوابق مدیریتی اش برای‬ ‫همه نمایان است بهتر است از این تحرکات و‬ ‫شیطنت های کامال غیر حرفه ایی دست بردارد‪.‬‬ ‫ماها با تجربه تر از ان هستیم که تحت تاثیر این‬ ‫حرکات قرار بگیریم ولی هواداران و بازیکنان‬ ‫جوان مان باید هشیار باشند تا این دو الی سه هفته‬ ‫پایانی را با قدرت ادامه دهیم و تحت تاثر قرار‬ ‫نگیریم و بتوانیم پایان خوبی را رقم بزیم و دل‬ ‫هواداران را شاد کنیم‪.‬‬ ‫در روزهایی که بین استقاللی ها‬ ‫اختالفات فراوانی وجود دارد و‬ ‫کادر فنی به همراه بازیکنان یک‬ ‫طرف و مدیریت یک طرف دیگر‬ ‫قرار دارند‪ ،‬به نظر می رسد تنها نقطه‬ ‫اشتراک همه ارکان تیم‪ ،‬ترانسفر‬ ‫مهدی قایدی پس از پایان فصل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فرهاد مجیدی سرمربی استقالل‬ ‫در یکی از مصاحبه های خود وقتی‬ ‫گفت‪« :‬همه بازیکنان را می خواهم و‬ ‫اگر یک نفر برود من هم می روم»‪،‬‬ ‫بالفاصله یک تبصره برای قایدی‬ ‫می گذارد و او را از سایرین جدا‬ ‫می کند‪« :‬جلوی پیشرفت بازیکنی‬ ‫مثل قایدی را نباید گرفت و او‬ ‫می تواند برود»‪.‬‬ ‫مهدی قایدی ستاره جوان و‬ ‫ملی پوش تیم استقالل که به دلیل‬ ‫تکنیک باال‪ ،‬بازی چشم نواز و شم‬ ‫باالی گل زنی در کنار گل سازی‪،‬‬ ‫مدتهاست در معرض ترانسفر شدن‬ ‫قرار دارد‪ ،‬حاال می تواند مطمئن تر‬ ‫از همیشه برای بازی کردن در‬ ‫یک لیگ خارجی فصل را به اتمام‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫بدهکاری و معضالت مالی نیز‬ ‫مدیران باشگاه را راضی به جدایی‬ ‫این بازیکن می کند تا با مبلغی که‬ ‫بابت این ترانسفر نصیب باشگاه‬ ‫می شود‪ ،‬بخشی از مشکالت حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قایدی در روزهای اوج فوتبال‬ ‫خود پیشنهاداتی جدی دارد‬ ‫که مهم ترین انها پیشنهادی از‬ ‫لیگ های یونان و پرتغال در اروپا و‬ ‫پیشنهاداتی مهم از دو سه تیم قطری‬ ‫و کویتی است‪.‬‬ ‫فرهاد مجیدی در صحبت‬ ‫کوتاهی که با مدیر برنامه قایدی‬ ‫داشته به وی توصیه کرده این‬ ‫ترانسفر را از تیم های عربی اغاز‬ ‫کند و این طور برای او بهتر است‪.‬‬ ‫توصیه ای که منطقی به نظر می رسد‬ ‫و شاید به پیشرفت قایدی در مسیری‬ ‫که در ان قرار گرفته است کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در مورد قایدی همه چیز در‬ ‫حد صحبت است و هنوز هیچ‬ ‫موردی قطعی نشده‪ ،‬اما می توان‬ ‫گفت با توجه به اتفاق نظر باشگاه و‬ ‫سرمربی‪ ،‬به احتمال بسیار زیاد پس‬ ‫از پایان جام حذفی ترانسفر شدن او‬ ‫به طور جدی کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫کاروان ورزش ایران در توکیو‬ ‫چندمدالمی گیرد؟‬ ‫گزارش‬ ‫مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری دانهیل‬ ‫مثلهمهادوارگذشتهعالقه مندانبهورزش‬ ‫شمارشمعکوسبرایدیدنموفقیت هایورزشکاران‬ ‫ایراندرعرصهالمپیکرااغازکرد هانددرحالیکه‬ ‫شرایطیکهدردوسالاخیربهخاطرشیوعکرونابر‬ ‫ورزشدنیاحاکمشدبهطورطبیعیوضعیتملی پوشانرا‬ ‫تغییردادهاستبهگونه ایکهنمی توانپیشبینیدرستی‬ ‫ازعملکردانهاداشت‪.‬‬ ‫ازطرفیچگونگیحضورکاروانایراندر‬ ‫دوالمپیکپیشینوبهخصوصالمپیک‪ ۹‬سال‬ ‫پیشانتظاراتروبهباالییرانسبتبهورزشکارانو‬ ‫عملکردشاندرتوکیوایجادکردهاست؛ورزشایران‬ ‫درالمپیکلندنباکسب‪ ۱۲‬مدالبهتریننتایجدوران‬ ‫حضورش در این رویداد بزرگ را رقم زد و در المپیک‬ ‫ریوهمبرخالفدوره ایمانندالمپیکپکندرحد‬ ‫«متوسط»ظاهرشد‪.‬حاالاینانتظاروجودداردکهکاروان‬ ‫اعزامیبهتوکیوموفقیت هاینسبیداشتهباشدتاحداقل‬ ‫افتضاحبازی های‪ ۲۰۰۸‬تکرارنشود‪.‬‬ ‫امیدکمرنگبهرشدمدال اوری‬ ‫با این انتظارات ورزش ایران در حالی گام در میدان‬ ‫توکیوگذاشتکهورزشکارانشطیدوسالگذشته‬ ‫باوجوددرگیربودنباکروناوبازماندنازبرخیمیادین‬ ‫انتخابیازنظرتعدادسهمیهنسبتبهدورهقبلرشد‬ ‫کردندبااینحالاینکهبتوانامیدواربوداینرشدرااز‬ ‫نظرمدال اوریهمشاهدباشیمخیلیمنطبقباواقعیت‬ ‫فعلینیست‪.‬‬ ‫باایناوصافمی توانانتظارموفقیتومدال اوری‬ ‫ملی پوشانایراندرحدقابلقبولراانتظارکشیدامادر‬ ‫عینحالبایداینذهنیتراهمداشتکهممکناست‬ ‫شرایطواتفاقاتماه هایاخیراجازهندهدحتیتعداد‬ ‫مدال هایالمپیکریوتکرارشودچهبرسدموفقیتیدر‬ ‫حدالمپیکلندنحاصلشود‪.‬‬ ‫کاروانورزشایراندرتوکیوچندمدالمی گیرد؟‪/‬‬ ‫تردیددرسیاهوسفید‬ ‫کرونالطمهبزرگیبهحضورورزشکاراندر‬ ‫المپیکتوکیوزد‬ ‫بازدارنده هایکاروانایران‬ ‫بهطورکلاینکهگمانهزنیوپیشبینیازوضعیت‬ ‫کاروانورزشایرانبهعواملمتعددیبستگیداردکه‬ ‫اعالمنظرحدودیراهمدچاراختاللکردهاست؛کرونا‬ ‫در راس همه این عوامل قرار دارد‪ .‬ویروسی که تاخت و‬ ‫تازجهانیاندردوسالگذشتهبهگونه ایپیشرفت‬ ‫کهبراینخستینباردرتاریخ‪ ۱۲۵‬سالهبازی هایالمپیک‬ ‫منجربهتعویقبازی هاودرنهایتبرگزاریاندرشرایط‬ ‫خاصواستثناییشد‪.‬‬ ‫فرصت هاییکهازدسترفت‬ ‫بااینشرایطکاروانکشورماناگرچهبهلطف‬ ‫کسبسهمیهتیمیدرسهرشته‪،‬ورودکاراتهبهرشته های‬ ‫المپیکیوانصرافبرخیورزشکارانخارجیو‬ ‫جایگزینشدننمایندگانکشورمانبهجایانهادر‬ ‫مجموعموفقبهافزایشسهمیه هایالمپیکیخودشدنداما‬ ‫درمقابلورزشکارانشفرصتحضوردرمیادینمختلف‬ ‫رسمی و تدارکاتی را از دست دادند‪.‬‬ ‫شناختازحریفانکماست‬ ‫البتهکهدربسکتبال‪،‬والیبال‪،‬شمشیربازی‪،‬تنیس‬ ‫رویمیزو…نمایندگانالمپیکیکشورمانفرصتاعزام‬ ‫بهبرخیتورنمنت هاراپیداکردندامادرمجموعدست‬ ‫وپاگیربودنشرایطاعزامنسبتبهادوارگذشته‪،‬فرصت‬ ‫کافی و الزم را برای رقابت با حریفان و محک خوردن از‬ ‫انهاودیگرنمایندگانکشورماندرسایررشته هاگرفت‬ ‫وهمینمسئلهبزرگترینبغرنجبرایکاروانالمپیکشده‬ ‫استبهخصوصکههمینعدمحضوردرمیادینبین‬ ‫المللی‪،‬شناختورزشکارانمانازحریفانشانراهمبه‬ ‫حداقلرساندهاست‪.‬‬ ‫البتهکهایرانوورزشکارانشتنهادرگیرباکرونا‬ ‫نبودندامااغاززودترروندواکسیناسیوندرسایرکشورها‬ ‫وبهخصوصامریکاواروپا‪،‬ورزشکارانانهارابرای‬ ‫بازگشتبهشرایطعادیچندگامپیشانداخت‪.‬‬ ‫کاروانورزشایراندرتوکیوچندمدالمی گیرد؟‪/‬‬ ‫تردیددرسیاهوسفید‬ ‫حسنیزدانییکیازامیدهایمدالکاروان‬ ‫ورزش ایران‬ ‫مدالاورهمیشگیوتردیدهایموجود‬ ‫بهجزکرونااماشرایطبرخیرشته هاهمدروضعیت‬ ‫مبهمکاروانوعملکردیکهمی تواندداشتهباشد‪،‬بیتاثیر‬ ‫نیستبهویژهکشتیکههمیشهبارمدال اوریدرالمپیک‬ ‫رابهدوشمی کشیدامااینبارهیچتضمینصددرصدی‬ ‫نیستبابتگوششکسته هاوعملکردهمیشگیانها‪.‬‬ ‫ازمجموع‪ ۶۸‬مدالالمپیکیایران‪ ۴۳‬مدالتوسط‬ ‫کشتیگیرانبهدستامدهاست‪،‬حتیدرالمپیکپکن‬ ‫کهبابدتریننتیجهالمپیکیایرانهمراهشدیکیازدو‬ ‫مدالکاروانایراندرکشتیبهدستامدامابهخاطر‬ ‫شرایطامروزفرنگیکارانوازادکاراننمی توانتوقعات‬ ‫همیشگیراازانهاداشتبهخصوصکهکشتیگیران‬ ‫همطیدوسالاخیربهخاطرکروناازخیلیمیادین‬ ‫دورماندند‪.‬‬ ‫بااینحالکشتیهنوزهمامیداولمسئوالنکاروان‬ ‫ورزش ایرانبرای مدال اوری استو هرچند مسئوالن‬ ‫اینفدراسیونواعضایکادرفنیتیم هایملیفرنگیو‬ ‫ازادپیشبینیمشخصیازتعدادمدال اوریاینرشته‬ ‫نکردندامابهنظرمی رسددرایندوتیمبتوانچندمدالرا‬ ‫برایایراندرنظرگرفت‪.‬‬ ‫وزنهبرداریبدونستاره هایهمیشگی‬ ‫در کنار کشتی که همواره بار ورزش را به دوش‬ ‫کشیدهوزنهبرداریهمازرشته هاییبودهکهبرایورزش‬ ‫ایران مدالاورده است‪.‬خصوصاًدردوره های اخیرکه‬ ‫حسینرضازاده‪،‬بهدادسلیمی‪،‬کیانوشرستمیوسهراب‬ ‫مرادیمردانیتاثیرگذاروپرافتخاردراینرشتهبودند‪.‬‬ ‫اما در این دوره خبری از وزنه برداران نامی ایران‬ ‫نیستودوتازهکاردرالمپیکرویتختهخواهندرفت‪.‬‬ ‫دراینمیانعلیداودیگزینهایستکهمسئوالنکاروان‬ ‫رویمدال اوریاوحسابمی کنندوایناحتمالرا‬ ‫می دهندکهوینقرهیابرنزرابرگردنبیاویزد‪.‬هرچندکه‬ ‫شانسواتفاقاتهمدررقمخوردننتایجوزنهبرداری‬ ‫تاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫کاروانورزشایراندرتوکیوچندمدالمی گیرد؟‪/‬‬ ‫تردیددرسیاهوسفید‬ ‫علیداودییکیازامیدهایکسبمدالدر‬ ‫وزنهبرداری‬ ‫کورسویامیددردوومیدانیوتکواندو‬ ‫دردوومیدانیاماشرایطمتفاوتاستوبرخالف‬ ‫دوره هایگذشتهشانسزیادیبرایاینرشتهقائلنیستند‬ ‫کهبتواندمدال اوریکند‪.‬احسانحدادیکهمدال‬ ‫نقرهبازی هایالمپیکلندنرابراینخستینبارکسب‬ ‫کرددیگرمثلالمپیکریوشانسمدالنداردوکمتر‬ ‫کارشناسیپیشبینیمدال اوریاودرتوکیورادارد‪.‬با‬ ‫اینحالپرتابدیسکهممی تواندتحتتاثیراتفاقات‬ ‫وحواشیروزمسابقهقراربگیردوایرانراصاحب‬ ‫مدالکند‪.‬‬ ‫در تکواندو هم که یکی از رشته های مدال اور در‬ ‫المپیک هایقبلیبودهامیدبهمدال اوریوجوددارد‪.‬با‬ ‫اینحالبهطورقطعینمی توانامیدواربودکهدراین‬ ‫رشتهمدالطالکسبشوداماهمچنانیکیازامیدهای‬ ‫ایرانبرایکسبمدالتکواندواست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1430

روزنامه صدای اصلاحات 1430

شماره : 1430
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه صدای اصلاحات 1429

روزنامه صدای اصلاحات 1429

شماره : 1429
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه صدای اصلاحات 1428

روزنامه صدای اصلاحات 1428

شماره : 1428
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه صدای اصلاحات 1427

روزنامه صدای اصلاحات 1427

شماره : 1427
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه صدای اصلاحات 1426

روزنامه صدای اصلاحات 1426

شماره : 1426
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه صدای اصلاحات 1425

روزنامه صدای اصلاحات 1425

شماره : 1425
تاریخ : 1400/06/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!