روزنامه صدای اصلاحات شماره 1393 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1393

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1393

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1393

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫کارشناس بازار مسکن مطرح کرد؛ چه شد که اب خوزستان به این روز افتاد؟‬ ‫افزایش‪100‬درصدی خوزستان‪،‬تشنه‬ ‫اجارهبهادرچندماه! از«بی تدبیری»‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫‪2021July24‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1393‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫رهبرانقالبپسازدریافتنوبتدومواکسنکرونا‬ ‫گالیه های مردم‬ ‫خوزستان ِب َحق است‬ ‫هیچ گله ای از مردم نمی توان داشت‬ ‫اگر در وقت خود به کار مردم خوزستان‬ ‫رسیدگی می شد‪ ،‬این وضعیت ایجاد نمی شد‬ ‫مسئله خوزستان درداور است‬ ‫دولت بعدی حل مشکالت خوزستان را‬ ‫به صورت جدی دنبال کند‬ ‫از نزدیک شاهد ایستادگی مردم‬ ‫خوزستان بودم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مهدیروانشادنیاکارشناسبازارمسکنمطرحکرد؛‬ ‫در حالی که بازار مسکن چند ماهی ست در رکود فرو‬ ‫رفتهاستوپسازافزایشافسارگسیخهقیمت هادرسال های‬ ‫گذشته‪ ،‬در ارامشی نسبی به سر می برد‪ ،‬اما بازار اجاره بها به‬ ‫خصوص از ابتدای سال تاکنون علیرغم شرایط کرونایی و‬ ‫تعیین سقف برای اجاره بها‪ ،‬در برخی از مناطق با افزایش‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی روبرو بوده و همین موضوع باعث کوچ بسیاری از‬ ‫مستاجران به حاشیه شهر ها به خصوص در کالنشهر ها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫احمدرضاسرحدیکارشناسبازارمسکنبااشارهبهاینکه‬ ‫سیاستگذاری درستی از سوی دولت و متولیان بخش مسکن‬ ‫برایبازاراجارهبهاانجامنشده‪،‬بهفراروگفت‪:‬خطا هایزیادی‬ ‫در این زمینه رخ داده‪ ،‬مشکل اجاره بها هیچ زمانی به صورت‬ ‫درستی درک نشده در صورتی که اگر ما به تجربه کشور های‬ ‫پیشرفته نگاه کنیم به خوبی برای حل این مشکل راه حل های‬ ‫مناسبیوجوددارد‪.‬ایناستاددانشگاهبابیاناینکهدرکشور های‬ ‫پیشرفتهشرکت هایبزرگیوجودداردکهواحد هایمسکونی‬ ‫می سازندو تنهاان را برای اجارهدر نظر می گیرند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫این واحد ها در اندازه ها و اپشن های مختلف قرار دارد و هر‬ ‫فرد بستگی به نیاز و سطح درامد خود می تواند این واحد ها را‬ ‫اجارهکند‪،‬بادردستداشتنچنینابزاریکشور هایمختلف‬ ‫بازارمسکنخودرامدیریتمی کنندوجلویافزایشبیشاز‬ ‫حد قیمت ها را می گیرند‪ ،‬اما در کشور ما چنین نظامی نداریم‬ ‫وهمزماننیزحتیفکرنشدهکهبهاینسمتحرکتکنیم‪.‬‬ ‫سرحدی با تاکید بر اینکه بازار اجاره بها در کشور بسیار‬ ‫اشفته است‪ ،‬گفت‪ :‬شما در حال حاضر در تهران در یک‬ ‫محلهمعمولینمی توانیدواحدکوچکیراپیداکنیدکهیک‬ ‫میلیونتوماناجارهاندرماهباشد‪،‬درصورتیکهسطحدرامد‬ ‫افرادی که مستاجر هستند‪ ،‬ثابت است‪ ،‬اما اجاره بها به صورت‬ ‫فضاییرشدکرده‪،‬طبعاًدرچنینشرایطیکمک هایاینچنینی‬ ‫نمی تواندبهکارمستاجراناید‪.‬‬ ‫برایکنترلقیمت هادربازاراجارهچهبایدکرد؟‬ ‫مهدیروانشادنیاکارشناسبازارمسکندرگفتگوبافرارو‬ ‫بااشارهبهاینکهالگویقیمتدربازاراجارهبهنسبتبازارخرید‬ ‫وفروشمسکنتفاوتبسیارزیادیدارد‪،‬اظهارداشت‪:‬باتوجه‬ ‫به این که بازار مسکن طی سال های‪ ۹۶‬تا‪ ۹۹‬رشد نزدیک به‪۶‬‬ ‫برابری را تجربه کرد‪ ،‬طی چند ماه اخیر قیمت مسکن از ثبات‬ ‫نسبیبرخورداربودهوشیبرشدقیمت هاتندنبودهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ،:‬اما بهای اجاره به مانند قیمت مسکن‪ ،‬طی این‬ ‫سه سال با افزایش قابل توجهی روبرو نشد‪ ،‬به طوریکه نسبت‬ ‫قیمت مسکن به اجاره به کمترین میزان خود رسیده بود و این‬ ‫موضوع برای مالکان دارای توجیه اقتصادی نبود‪ ،‬با افزایش‬ ‫قیمت ملک و رشد سرسام اور تورم‪ ،‬طی چند ماه اخیر اجاره‬ ‫انچه در توان دولت و کشور باشد برای‬ ‫خوزستان انجام می دهیم‬ ‫افزایش‪ ۱۰۰‬درصدی اجاره بها در چند ماه!‬ ‫بها خود را با همگام با افزایش قیمت مسکن‪ ،‬تطبیق داد‪ ،‬به‬ ‫طوریکه طی این چند ماهه شاهد افزایش قابل توجه اجاره بها‬ ‫درشهر هایمختلفهستیم‪.‬‬ ‫روانشادنیا با اشاره به اینکه سیاست های به کار گرفته شده‬ ‫برای کنترل بازار اجاره بها به هیچ عنوان کارامد نبوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تعیین سقف قیمتی برای بازار اجاره بها نه تنها کمکی به بهبود‬ ‫وضعیت این موضوع نمی کند‪ ،‬بلکه تنها باعث می شود برای‬ ‫شورا های حل اختالف پرونده تولید شود‪ ،‬در حالیکه مالک‬ ‫و مستاجر نیز با توجه به پروسه طوالنی و فرسایشی شکایت به‬ ‫نظرنمی رسدکهنتیجه ایازاینموضوعبگیرندبنابراینچنین‬ ‫راهکاریجوابگویبازارنخواهدبود‪.‬‬ ‫ایناستاددانشگاهیاداورشد‪:‬درموردوامودیعهمسکننیز‬ ‫کهازسالگذشتهاعطایاناغازشد‪،‬درمورداینکهچهتعداد‬ ‫وامدادهشدهوگزارشکارانونتایجشدرسالگذشتهاعالم‬ ‫نشد‪ ،‬حال امسال نیز پروسه پرداخت ان در حال سپری شدن‬ ‫است‪،‬امااینراهکارنیزنمی تواند‪،‬موثرباشد‪،‬زیراکهسازوکار‬ ‫اجرای ان به گونه ای است که به همه متقاضیان پرداخت‬ ‫نمی شودوبنابرایننمی تواناننتیجهگیریکهمدنظراسترا‬ ‫ازانانتظارداشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬راهکار دائمی و بلند مدت سروسامان‬ ‫دادن به بازار مسکن اجرای قانون حمایت از ساخت مسکن‬ ‫استیجاری مصوب سال ‪ ۷۷‬است که در مجلس به تصویب‬ ‫رسید‪ ،‬در ان طرح نظام اجاره داری حرفه ای به مانند سایر‬ ‫کشور ها با ساخت مسکن هایی که مخصوص اجاره دادن‬ ‫است‪،‬درحجمگسترده‪،‬توسطانبوهسازاناجرامی شودوبرای‬ ‫سازندگان این نوع از مسکن‪ ،‬معافیت های مالیاتی و عوارض‬ ‫شهریدرنظرمی گیرند‪.‬‬ ‫روانشادنیا ادامه داد‪ :‬این درحالیست که این قانون به عنوان‬ ‫راهکارساماندهیبازاراجاره بهابیشازدودههاستکهخاک‬ ‫می خورد‪ ،‬در صورتی که اگر نظام اجاره داری حرفه ای در‬ ‫کشور اجرایی شده بود‪ ،‬امروز مشکل مسکن و اجاره بها در‬ ‫کشور به این مرحله نرسیده بود‪ ،‬که بسیاری از مستاجران به‬ ‫دلیل افزایش تورم و قیمت ها از پرداخت اجاره مسکن خود‬ ‫ناتوانبودهومجبورباشند‪،‬مسکنخودراتغییردهندوبهمناطق‬ ‫پایین تری بروند‪ ،‬که پرداخت اجاره متناسب با درامد و دخل‬ ‫ان ها باشد‪ .‬حال باید دید که ایا دولت سیزدهم قانون حمایت‬ ‫ازساختمسکناستیجاریرااجراخواهدکرد‪،‬یاهمچناناین‬ ‫قانون بال استفاده خواهند ماند‪ ،‬از سویی کشور های پیشرفته با‬ ‫استفاده از نظام اجاره داری حرفه ای توانسته اند‪ ،‬بازار را کنترل‬ ‫کرده و ثبات را بر بازار اجاره حکمفرما کنند‪ ،‬باید از تجربیات‬ ‫اینکشور هااستفادهشود‪،‬تابازارمسکنواجاره بهااراموثبات‬ ‫راشاهدباشد‪.‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬تشنه از«بی تدبیری»‬ ‫جهانگیری در بدو ورود‬ ‫به فرودگاه دزفول‪:‬‬ ‫اسحاقجهانگیریبهمنظوربررسیوپیگیریمشکالتکمابیاستانخوزستانواتخاذتصمیماتمناسبوبهنمایندگیازرییس‬ ‫جمهوربهاستانخوزستانسفرکردهاست‪.‬معاوناولرییسجمهوررادراینسفروزیرنیروووزیرجهادکشاورزیهمراهیمیکند‪.‬‬ ‫جهانگیریدربدوورودبهفرودگاهدزفولودرجمعخبرنگارانبهبیاناینکهبسیارخوشحالمبهخدمتمردمعزیز‪،‬قهرمان‪،‬فرهنگیو‬ ‫همیشهدرصحنهاستانخوزستانرسیدهامتاکیدکرد‪:‬مردماستانخوزستاندرطولهشتسالجنگتحمیلیودورانانقالباسالمی‬ ‫دین خود را به بهترین نحو برای پایداری جمهوری اسالمی ایران و ایران عزیز ادا کرده اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه همیشه در هر فرصتی‬ ‫پیشامدهدرطولهشتسالتصدیمعاوناولرییسجمهوریازفرصتاستفادهکردهوبهایناستانسفرکردهامافزود‪:‬متاسفانه‬ ‫یا خوشبختانه برخی سفرها در اوج بحران هایی همانند ریزگردها و گرد و غبار در سال‪ ۹۵‬سیالب های عید‪ ۹۸‬که مردم این استان‬ ‫شرایطسختیراداشتنددرکنارانهاحاضرشدمودرپایاندولتوبحرانبیابیوخشکسالیخدمتمردمعزیزایناستانرسیدهام‪.‬‬ ‫جهانگیریباتاکیدبراینکهانچهدرتواندولتوکشورباشدطبقفرمایشاتمقاممعظمرهبری‪،‬رییسجمهورورییسجمهورمنتخب‬ ‫وبهنمایندگیازارکانکشورونظامپیگیریهارادراینسفرانجامخواهمداد‪،‬گفت‪:‬دراینسفرمشکالتبررسیوراهکارهاارائه‬ ‫میشودتادغدغههایمردمخوزستانبهحداقلممکنبرسد‪.‬معاوناولرییسجمهوربااشارهبهواقعیتکمابیکنونیدرکشورو‬ ‫مشکالتکشاورزیتصریحکرد‪:‬امروزتامینابموردنیازمردمیکمسئلهوتامینابدرفصلپاییزمسئلهایمهمتراستکهباید‬ ‫دراینخصوصهمهابعادوجنبههایمختلفدرنظرگرفتهشود‪.‬ویهمچنینبهاهمیتتامینابشربمردموجبرانخسارتهای‬ ‫مردمبه احشاموکشتوکارانهادر اینبحرانخشکسالی اشارهوتاکیدکرد‪:‬بابرگزاریجلساتدر اینسفروبررسیراهحل هابه‬ ‫مردماستاناطمینانخاطرمیدهیمکهمشکالتقابلحلاست‪.‬هانگیریدرپاسخبهسوالیدرخصوصتداومرهاسازیابسدها‬ ‫برایمردماستانخوزستانتصریحکرد‪:‬بایددراینزمینهبههمهمحدودیتهافکرکردودرنظرداشتکهاببرایمردمخوزستان‬ ‫استوهیچکسدیگریبرایایناببرنامهنداردوابشربوکشاورزیموردنیازپوششگیاهیوجانوریوهمچنیننیازهای‬ ‫مردماستاناستبایدبهگونهایمدیریتشودکهدرهیچمقطعوروزیدرگوشهایازایناستانایناحساسبوجودنیایدکهبیابی‬ ‫خسارتهاییبههمراهداشتهاستواطمینانیابیمکهاینمشکالتبهزودیحلمیشود‪.‬‬ ‫چه شد که اب خوزستان به این روز افتاد؟‬ ‫اتفاقات خوزستان هرچند با ورود عوامل تخریبگر وابسته‬ ‫به جریان ضدانقالب از حالت یک اعتراض طبیعی‬ ‫مسالمت امیز درامده است ولی قطعا مشکل اب برای‬ ‫خوزستان مطالبه ای است که دولت روحانی باید پیش تر‬ ‫فکریبرایانمی کرد‪.‬‬ ‫بااینحال‪ 25‬تیرماهامسالبودکهمحمودواعظیرئیسدفتر‬ ‫رئیسجمهوردرتماسیباستادمدیریتبحران استانداری‬ ‫خوزستانطیابالغدستوراتیتاکیدکردکه«رفعمشکالت‬ ‫فعلیخوزستاندغدغهدولتاست»‪.‬‬ ‫پیشازایننیزروحانیدرسال‪ 96‬وباحضوردرجمعمردم‬ ‫خوزستانبااعالماینکهاولینمصوبهسال‪96‬دردولتطرح‬ ‫برنامه های خوزستان عزیز بوده است‪ ،‬تاکید کرده بود‪« :‬ما‬ ‫برای اب شرب همه شهرها و روستاهای استان و فاضالب‬ ‫‪17‬شهراستان‪10‬هزارمیلیاردتوماناعتباررامقررکرده ایم»؛‬ ‫وعده هاییکهگویابیشترانتخاباتیبودتاعملیاتی‪.‬‬ ‫همینوعده هابودکهدرکنارسایروعدههایروحانیمردم‬ ‫خوزستان را برای بهبود اوضاع زندگی شان امیدوار کرد‪.‬‬ ‫صحبت هایی که البته خیلی از مسئولین غیردولتی استان با‬ ‫ان مخالفند و بر این باورند که دولت در سال های گذشته‬ ‫درموردخوزستانسوءمدیریتوکمتوجهیداشتهاست‪.‬‬ ‫مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به‬ ‫مشکالتابیاستانخوزستانتاکیدداردکه«سوءمدیریت‬ ‫درحوزهابباعثشدتاماشاهدخشکسالیدر‪ ۷۰۰‬روستا‬ ‫در خوزستان باشیم و مدیریت های غلط در حوزه ابی در‬ ‫استان خوزستان باعث شد که دام مردم جلوی چشمشان‬ ‫تلفشودوزندگی شانبهخطربیفتد»‪.‬‬ ‫یوسفی با بیان اینکه مسئولین یک روز اب را پشت سدها‬ ‫نگه می دارند و سیل مردم را می برد و روز بعد هم باعث‬ ‫خشکسالی می شوند اشاره می کند که «هنوز هم غرامت‬ ‫بخشی از مردم در پی سیل سال ‪ ۹۸‬در استان خوزستان‬ ‫پرداختنشدهاست‪.‬بااینحالمسئولینششماهبعدازاین‬ ‫شرایطمی ایندوبهمردممی گویندکهخوزستانابندارد‪.‬‬ ‫ایااینعدممدیریتنیست؟»‬ ‫حجت االسالم ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس نیز‬ ‫در صحن علنی مجلس تاکید کرد که «باید رییس دولت‬ ‫در مجلس به خوزستان و مردم کشور جواب بدهد که‬ ‫چرا این بالها سر کشور امده و این چه مدیریتی است‬ ‫که من نماینده باید جواب دهم؟ وضع مردم در خوزستان‬ ‫به هم ریخته‪ ،‬دامشان تلف شده و زندگی شان از بین رفته‬ ‫و همه چیزشان نابود شده است‪ ،‬چه کسی باید به وضعیت‬ ‫مردمرسیدگیکند؟ویبابیان اینکهاقایروحانیواقای‬ ‫جهانگیریجوابگویاینوضعیتباشند‪،‬افزود‪:‬بایدهیات‬ ‫رییسه مجلس جلسه ای فوری برای خوزستان برگزار کند‬ ‫تا همه مسووالن اجرایی در مجلس پاسخگو باشند‪ ،‬قضیه‬ ‫شوخیبردارنیست‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته نیز بسیاری از فعاالن فضای مجازی این‬ ‫سوال را مطرح کرده بدند که چرا روحانی و جهانگیری‬ ‫اموراتخوزستانراتنهاازراهدورپیگیرهستندوهیچکدام‬ ‫ازمسئولیناجراییکشورسفریرابهخوزستانبرایبررسی‬ ‫وضعیت اسف بار این استان نمی کند و چرا کسی پیگیر‬ ‫عملی شدن وعده های دولت به این مردم نیست؛ هرچند‬ ‫روحانی از سفر امروز جمعه جهانگیری به خوزستان خبر‬ ‫داد اما همچنان انتقاد برخی درباره دیرهنگام بودن این سفر‬ ‫قابلتوجهاست‪«.‬غالمرضاشریعتی»استاندارسابقخوزستان‬ ‫که انتصاب عجیبش به ریاست سازمان ملی استاندار خیلی‬ ‫حاشیه ساز شد‪ ،‬یک روز پس از پایان دوران مسئولیتش در‬ ‫خوزستان با تشریح عملکرد چهار ساله خود در مسئولیت‬ ‫استانداری این استان‪ ،‬از اقدامات موثر دولت در حوزه های‬ ‫زیرساختی و توسعه اقتصادی و اجتماعی این استان دفاع‬ ‫کرد و اجرای برخی طرح های کشاورزی و صنعتی را در‬ ‫خوزستان«بیسابقه»‪«،‬تاریخی»و«افتخار»دانست‪.‬عملکردی‬ ‫که دست کم مردم خوزستان چیزی از ان را نمی بینند یا‬ ‫حسنمی کنند‪.‬مدیریتمنابعابیاماحلقهمفقوده ایهست‬ ‫که این روزها همه در مورد ان می گویند‪ .‬اسماعیل کهرم‬ ‫بومشناسوفعالمحیطزیستدرپاسخبهاظهاراتروحانی‬ ‫کهکمبودابخوزستانرابهبرنج کارانوکشاورزاننسبت‬ ‫دادهبودمی گوید‪«:‬بایدبپرسیمکهخودشاندراینرابطهچه‬ ‫کاریانجامدادندوواقعانمی توانستندجلویان رابگیرند؟‬ ‫این کشاورزان پمپ را در رودخانه می انداختند و اب ان را‬ ‫می گرفتند‪ ،‬اگر یک بخش نامه در این رابطه صادر می شد‪،‬‬ ‫همه این کارها متوقف می شد‪ .‬وزارت نیرو اجازه داد که‬ ‫مردمدراستانخشککویریاصفهانبرنجبکارند‪.‬درایران‬ ‫حداکثرسهاستانگیالن‪،‬مازندرانوگلستانتواناییکاشت‬ ‫برنج را دارند‪ .‬اما االن در‪ ۱۱‬استان برنج کاشته می شود و در‬ ‫اصفهاندرکرانهزایندهرودهندوانهوطالبیکاشتهمی شود‪.‬‬ ‫چرا اجازه دادند این اتفاق رخ بدهد؟ وزارت کشاورزی در‬ ‫این رابطه چه کاری انجام داده است؟ وظیفه این وزارتخانه‬ ‫تعیینرژیمکشاورزیایراناست‪،‬امامننمی دانمچهکاری‬ ‫انجاممی دهند‪».‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1393‬‬ ‫سیاست‬ ‫شمخانی‪:‬‬ ‫احساستبعیضدردناک ترازخشکسالیوبی ابیاست‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی با اشاره به شرایط امروز خوزستان تاکید کرد‪ :‬ثروت خوزستان سرمایه ملی است و برای حفظ ان‪ ،‬ابادانی و رفاه مردمانش اجتناب ناپذیر است‪.‬پعلی شمخانی‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت‪ :‬احساس تبعیض دردناک تر از خشکسالی و بی ابی است‪.‬تاکنون سهم مردم خوزستان از شرکت های نفتی و واحدهای صنعتی بزرگ استان‪ ،‬فخر فروشی‬ ‫مدیران و کارکنان غیربومی و پروازی و حسرت بوده است‪.‬‬ ‫ثروت خوزستان سرمایه ملی است و برای حفظ ان‪ ،‬ابادانی و رفاه مردمانش اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب پس از دریافت نوبت دوم واکسن کرونا‪:‬‬ ‫گالیه های مردم خوزستان بحق است‬ ‫دستور کار مجلس در زمان‬ ‫اعتراضات خوزستان چیست؟‬ ‫زغوغایجهانفارغ!‬ ‫این روزها همه از خوزستان می گویند؛ اعتراضات‬ ‫گسترده در این استان به دلیل بی ابی و بی برقی در سطح‬ ‫جهان بازتاب داشته و در رسانه ها و شبکه های مجازی‬ ‫ابعاد مختلف‪ ،‬علل و شرایط کنونی مردم خوزستان به‬ ‫بحث و بررسی گذاشته شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شاهد‬ ‫ابراز همدردی مرم استان های مختلف با مردم خوزستان‬ ‫هستیم و بسیاری از گروه های خیریه و افراد شناخته شده‬ ‫تالش کردند تا با همراهی مردم بتوانند گره از کار این‬ ‫مردم باز کنند‪.‬‬ ‫در این شرایط حدس می زنید در مجلس شورای‬ ‫اسالمی چه خبر است؟ دغدغه مردم چقدر دغدغه‬ ‫نمایندگان است؟ در پارلمان برخالف خیابان های‬ ‫خوزستان‪ ،‬گویا همه چیز ارام است و اتفاق خاصی در‬ ‫کشور رخ نداده است‪ .‬نمایندگان مجلس کماکان به زهم‬ ‫خود به مهمترین مسائل روز کشور! از جمله فیلترینگ‬ ‫و محدود کردن شبکه های اجتماعی فکر و رسیدگی‬ ‫می کنند و به جز یک یا دو تذکر هیچ یک از نمایندگان‬ ‫صدای مردم خوزستان نشدند و هیچ طرح و یا دستوری‬ ‫برای رسیدگی به امور خوزستان تصویب نشد‪.‬‬ ‫وضعیت مجلس انقدر عجیب است که حتی نماینده‬ ‫ابادان در مجلس شورای اسالمی به جای اینکه از تریبون‬ ‫و فضای مجلس برای رسیدگی به بحران خوزستان‬ ‫استفاده کند‪ ،‬سوالی در خصوص علت ولنگاری بیش‬ ‫از حد و تبلیغ ناهنجاری های اجتماعی در شبکه خانگی‬ ‫پرسیده بود‪ .‬اتفاقی که انتقاد و نگرانی مردم این استان را‬ ‫در پی داشت‪ .‬در این گزارش به دستور جلسات مجلس‬ ‫در یک هفته گذشته و هفته اینده نگاهی می اندازیم‪:‬‬ ‫در اقدامی عجیب‪ ،‬کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا‬ ‫در مجلس یازدهم و سخنگوی کمیسیون اقتصادی‪ ،‬برای‬ ‫طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها‬ ‫و مقابله با زمین خواری در هفته اینده درخواست‬ ‫«دوفوریت» کرده است‪ .‬به نظر می رسد نمانیدگان هنوز‬ ‫درک صحیحی از میزان اهمیت موضوعات کشور‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫موضوعات مورد بحث از ‪ 4‬تا ‪ 6‬مرداد ماه یعنی هفته‬ ‫اینده نیز به شرح زیر است‪ ،‬این موضوعات با موضوعات‬ ‫داخلی کمیسیون های متفاوت است‪ ،‬اما با نگاهی اجمالی‬ ‫به برنامه داخلی کمیسیون ها میبینیم که هیچ یک از انها‬ ‫تصمیمی برای بررسی موضوع بحرانی خوزستان ندارند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مشکالت مردم‬ ‫خوزستان افزودند‪ :‬اکنون که دستگاه های دولتی و غیردولتی‬ ‫مشغول به کار شدند‪ ،‬و همچنین دولت بعدی که بر سر کار‬ ‫خواهد امد‪ ،‬کار ها را به صورت جدی دنبال کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر انقالب؛‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی پیش از ظهر امروز پس از‬ ‫دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت با تشکر از‬ ‫مجاهدت های مجموعه های بهداشت و درمان در مقابله‬ ‫با بیماری و بخصوص از زحمات دانشمندان و محققان‬ ‫در تولید واکسن داخلی‪ ،‬بر لزوم استمرار رعایت کامل‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی تا توقف شیوع بیماری تاکید کردند‬ ‫و در ادامه با اشاره به مشکالت عمیقاً درداورد مردم وفادار‬ ‫استان خوزستان در زمینه اب‪ ،‬مسئوالن دستگاه های دولتی‬ ‫و غیردولتی را موظف کردند به صورت جدی رسیدگی به‬ ‫مشکالت و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای اختالل ایجاد شده در‬ ‫دسترسی مردم به واکسن را عمدت ًا ناشی از بدقولی‬ ‫فروشندگان خارجی واکسن خواندند و گفتند‪ :‬این مسئله‬ ‫یک بار دیگر به مردم و مسئوالن کشور یاداوری کرد که‬ ‫تکیه به دیگران موجب بروز مشکالت می شود بنابراین‬ ‫باید بتوانیم در همه مسائل روی پای خود بایستیم‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬البته در کنار تولید داخل ناگزیر از‬ ‫تولید خارجی مطمئن نیز استفاده می کنیم‪ ،‬اما باید با‬ ‫تمرکز و تالش بر روی تولید داخل جلوی منتظر و معطل‬ ‫ماندن مردم را گرفت و امیدواریم با توجه مسئوالن‪،‬‬ ‫توزیع واکسن به اسانی و روانی کامل در بین مردم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به جهش های‬ ‫پی در پی ویروس و باقی ماندن خطرات ان‪ ،‬مردم را‬ ‫به استمرار رعایت شیوه نامه های بهداشتی فراخواندند و‬ ‫گفتند‪ :‬طوالنی شدن قضیه بیماری نباید موجب کاهش‬ ‫حساسیت ها شود و در همه جا از جمله مراسم های‬ ‫گوناگون مذهبی و غیرمذهبی نیز باید اصل را بر رعایت‬ ‫کامل شیوه نامه های توصیه شده از طرف مسئولین مانند‬ ‫ماسک و فاصله گذاری قرار داد‪.‬‬ ‫ایشان خاطرنشان کردند‪ :‬اگر مردم برای یک دوره‪،‬‬ ‫زحمت رعایت کامل شیوه نامه ها را قبول کنند‪ ،‬بیماری‬ ‫ریشه کن یا حداقل شیوع ان و ادامه خطرات جانی و‬ ‫خسارات مالی متوقف می شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای خطاب به مسئوالن تاکید‬ ‫کردند‪ :‬دستگاه های دولتی به صورت جدی از تولید‬ ‫واکسن های داخلی پشتیبانی کنند تا این کار به بهترین‬ ‫وجه انجام شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به‬ ‫مشکالت مردم خوزستان اشاره کردند و گفتند‪ :‬در‬ ‫روز های اخیر یکی از نگرانی های واقع ًا درداور‪ ،‬مسئله‬ ‫اب خوزستان و مشکالت مردم بود‪.‬‬ ‫ایشان با گالیه از رعایت نشدن توصیه های متعدد‬ ‫قبلی درباره اب خوزستان و فاضالب اهواز افزودند‪:‬‬ ‫اگر ان توصیه ها مورد توجه قرار می گرفت مسلم ًا این‬ ‫وضع ایجاد نمی شد که مردم وفادار خوزستان را با وجود‬ ‫این همه امکانات و استعداد های طبیعی و کارخانجات در‬ ‫استان‪ ،‬ناراضی و ناراحت کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز‬ ‫خسارات وارد شده به دامدار و کشاورز خوزستانی باید جبران‬ ‫شود‪/‬نوبخت وعده های سر خرمن می دهد‬ ‫مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار ایلنا‪ ،‬درباره وضعیت اب‬ ‫خوزستان اظهار داشت‪ :‬ما اکنون در‬ ‫کشور بحران مدیریت داریم و نه بحران‬ ‫اب؛ ما یک مدیریت بحران و یک‬ ‫بحران مدیریت داریم که در حال حاضر‬ ‫بحران مدیریت داریم؛ بحران در این‬ ‫دولت تشدید بیشتری داشت اما در‬ ‫دولت های پیش نیز وجود داشته است‪.‬‬ ‫ما اکنون چندین هزار روستا در کشور‬ ‫داریم که اب ندارند‪ ،‬عالوه بر خوزستان‪،‬‬ ‫در سیستان و بلوچستان و چهار محال‬ ‫بختیاری نیز همین مشکالت را داریم و‬ ‫گله مندیم‪ ،‬چهارمحال ‪ ۱۲‬درصد منابع‬ ‫ابی را دارد اما نزدیک به ‪ ۸۰‬روستای ان‬ ‫اب ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردم این تعارضات‬ ‫را قبول نمی کنند و می گویند چطور برای‬ ‫برخی از شهرها و بعضی از پروژه های‬ ‫غیرکارشناسی هزاران میلیارد تومان‬ ‫هزینه می کنید اما پروژه های اب شرب‬ ‫که حیات مردم است ‪ ۲۰‬سال مانده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این یعنی تکلیف این دولت‬ ‫و دولت های قبل با خودشان مشخص‬ ‫نیست و اولویت مردم‪ ،‬اولویت ان ها‬ ‫نبوده و نیست‪ .‬داشتن اب یعنی حیات‬ ‫و اقتصاد مولد‪ ،‬در روستاها وجود دارد؛‬ ‫وقتی به ان ها توجه نمی کنیم و می گوییم‬ ‫بیایید حاشیه نشین شهرها شوید نتیجه‬ ‫این می شود که اکنون بیست میلیون‬ ‫حاشیه نشین شهری داریم‪.‬‬ ‫عضو هئیت رئیسه مجلس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬باید جلوی پروژه های غیرکارشناسی‬ ‫که اب را از این سوی کشور به ان سو‬ ‫می برند‪ ،‬گرفته شود‪ .‬دریاچه ارومیه را‬ ‫تبدیل به نمک زار می کنیم و بعد پول چند‬ ‫هزار میلیاردی برای ستاد احیای دریاچه‬ ‫ارومیه اختصاص می دهیم که هیچ وقت‬ ‫هم مثل اولش نمی شود‪ .‬اب را از یک‬ ‫حوزه به حوزه دیگر می بریم و فوالد را‬ ‫در کویر کشور می زنیم و بعد می گوییم‬ ‫حاال برای ان اب ببریم؛ اینها تعارض‬ ‫منافع است و ناشی از نبود برنامه ریزی‬ ‫است‪ .‬نمی خواهم بگویم اب از کجا به‬ ‫کجا برود؛ نظرات کارشناسان را ببینیم‪.‬‬ ‫مگر اولین کشور دنیا هستیم که چنین‬ ‫شرایطی دارد؟ باید بپذیریم در حوزه‬ ‫خشکی قرار داریم‪ .‬طرح مقام معظم‬ ‫رهبری در خوزستان و ایالم وجود دارد‬ ‫که حدود یک میلیون نفر شاغل می شوند‪،‬‬ ‫امنیت پایدار ایجاد می کند و همچنین‬ ‫کاهش مصرف اب می دهد و زمین ها‬ ‫مکانیزه می شود و این یعنی اقتصاد مولد‪.‬‬ ‫وی درباره شرایط فعلی خوزستان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هم اکنون دارم درباره‬ ‫بارندگی های اینده تذکر می دهم‪ ،‬مطمئن‬ ‫باشید خوزستان را دوباره اب فاضالب‬ ‫می گیرد؛ اینکه شیوه مدیریت نشد‪ ،‬یک‬ ‫بار باران می زند‪ ،‬سیل ان ها را می برد؛‬ ‫یک بار باران می زند‪ ،‬اب و فاضالب‬ ‫به خانه هایشان می رود و بعد در تابستان‬ ‫می گوییم اب نیست‪ .‬این چه تعارضی‬ ‫است؟ این بی برنامگی و سومدیریت منابع‬ ‫اب کشور است‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان خوزستان ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ان سو اقای نوبخت وعده های‬ ‫سر خرمن می دهد و حاتم بخشی می کند‪.‬‬ ‫با افزایش حقوق های مختلف موافقیم‬ ‫اما اگر منابعش را دارند بدهند‪ ،‬چرا‬ ‫می گویند مجلس قبول نکرد؟ اگر‬ ‫می خواستند افزایش حقوق داشته باشند‬ ‫چرا ان را گذاشتند برای ماه اخر و زودتر‬ ‫انجام ندادند؟ اگر منابع دارند چرا اکنون‬ ‫برای مصوبه مجلس می گویند پول نیست؟‬ ‫رئیس کمیته عمرانی تلفیق بودجه با‬ ‫بیان اینکه به جز ردیف های دیگر حدود‬ ‫‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان برای مشکالت‬ ‫اب و تنش های ابی روستاهای کشور‬ ‫در نظر گرفتیم‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه من این‬ ‫است که غیر از مردم حوزه انتخابیه ام‬ ‫برای سیستان و بلوچستان‪ ،‬چهار محال‬ ‫و بختیاری و حتی برای شمال مسائل را‬ ‫پیگیری کنم‪ .‬اعتبارات را در نظر گرفتیم‬ ‫اما تا به حال ریالی پرداخت نکردند و این‬ ‫یعنی اولویت مردم‪ ،‬اولویت اقای نوبخت‬ ‫نیست‪ .‬وی درباره جبران اسیبی که به‬ ‫مردم وارد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ضرر و‬ ‫زیان مردم در حوزه کشاورزی باید برای‬ ‫کشاور ما تامین شود‪ .‬کشاورز ما که در‬ ‫معیشتش مانده باید جبران خسارت شود‪.‬‬ ‫دام دامدار از بین رفته که اول باید جلوی‬ ‫از بین رفتن دام او را بگیریم چرا که‬ ‫دام ها مولد هستند و اشتغال کشور به ان ها‬ ‫وابسته است و از سویی نیز باید غرامت‬ ‫کشاورزها پرداخته شود‪.‬‬ ‫توقفمذاکراتوینچندمیلیارددالربهاقتصادایرانخسارتمی زند؟‬ ‫ماه ها از اغاز اولین دوره مذاکره بر سر برجام می گذرد و حاال‬ ‫مقامات ایرانی روند مذاکرات را متوقف کرده و اعالم کردند همه‬ ‫چیز به بعد از امدن ابراهیم رئیسی به پاستور موکول می شود‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارشناسان معتقدند علت توقف و به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین‬ ‫برای احیای برجام این است که هسته مرکزی قدرت مایل نبوده که‬ ‫به سرانجام رسیدن مذاکرات‪ ،‬به اسم دولت روحانی تمام شود‪ .‬حسن‬ ‫روحانی نیز به طور اشکاری این تحلیل را تایید کرده و گفته «فرصت‬ ‫دولت دوازدهم را [برای به نتیجه رساندن مذاکرات]از دستش گرفتند‪».‬‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت نیز گفته که تصمیم گیری از عهدۀ‬ ‫دولت خارج است و به «نها های باالدستی» مربوط می شود‪ .‬انچه‬ ‫تاکنون مشخص شده این است که فعال نباید منتظر احیای برجام بود‪،‬‬ ‫اما تعلل در تعیین تکلیف برجام دو فاکتور اساسی را با خود به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬یکی اینکه هر روز تاخیر در روشن شدن وضعیت برجام چه‬ ‫تبعات اقتصادی دارد و دیگر اینکه ایا سیاست خارجی ابراهیم رئیسی‬ ‫و سیاست جو بایدن رییس جمهور امریکا در قبال مذاکرات احیای‬ ‫برجام تغییر خواهد کرد؟‬ ‫تاثیرات تاخیر در احیای برجام بر بازار ارز‬ ‫ابهام در سرنوشت برجام و معلق ماندن ان؛ خیلی ها معتقدند حسن‬ ‫روحانی و دولتش نتوانستند طی یک روند سرعتی امریکا و غرب‬ ‫را وادار به بازگشت به متن برجام کنند و از ان سو دولت روحانی‬ ‫معتقد است «ما خواستیم و نگذاشتند»‪ .‬هیچ مستندات واضحی درباره‬ ‫هر کدام از این دو سمت وجود ندارد که مشخص کند دلیل اصلی‬ ‫خودتحریمی داخلی ایران برای تعلل در احیای برجام چیست‪ ،‬اما انچه‬ ‫واضح است در میان این کشمکش ها و تصاحب فرصت احیای برجام‬ ‫و امضای ان برای هر دولتی‪ ،‬منافع اقتصادی ایران طی یک دوره ‪۶‬‬ ‫ماهه سوخت شده و هنوز سرنوشت روشنی ندارد‪.‬‬ ‫ماه هاست که اولین دور مذاکرات احیای برجام در وین اغاز‬ ‫شده و از همان زمان بازار های ایران منتظر گشایش سیاسی و تجاری‬ ‫بین المللی بودند‪ .‬اما ان قدر این روند فرسایشی و زمان بر شده که‬ ‫برای بازار ها چیزی به جز فضای انتظاری و تعلیق به بار نیاورده است‪.‬‬ ‫یک عضو اسبق تیم مذاکره اتمی ایران‪ ،‬خسارت تحریم ها به‬ ‫ایران را «‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر» در روز اعالم کرده و گفته به دلیل‬ ‫بررسی توافق اتمی وین در مجلس و تاخیر در اجرای ان «حدود ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر» هزینه به کشور «تحمیل شده است»‪.‬‬ ‫یعنی طبق این براورد طی روز هایی که تکلیف برجام میان دو‬ ‫دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی دست به دست می شود‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ضربه مادی مستقیم به اقتصاد کشور وارد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به بازار ارز در ماه های اخیر داشته باشیم‪ ،‬متوجه‬ ‫وخامت اوضاع می شویم‪ .‬انچه برای مقامات داخلی از اهمیت کمتری‬ ‫برخوردار است و گمان می کنند اینکه چه روزی و چه ماهی تحریم ها‬ ‫برداشته می شود مهم نیست و مهم این است که به دست کدام رئیس‬ ‫جمهور امضا می شود‪ ،‬برای اقتصاد ایران یک ضدحمله محسوب‬ ‫می شود‪ .‬اگر تا قبل امریکا با خروج از برجام به اقتصاد ایران حمله ور‬ ‫شده بود‪ ،‬حاال با شروع ضدحمله ای داخلی و تحت تاخیر در احیای‬ ‫برجام‪ ،‬گستره حمله قبلی (تحریم ها) در حال تشدید است‪.‬‬ ‫فعاالن بازار های معتقدند تکلیف رفع تحریم ها فرسایشی شده و‬ ‫بازار ها از انتظار خسته شده اند‪ .‬ماه هاست بازار های در حال رکود ایران‬ ‫منتظر گشایش سیاسی و تجاری هستند و معامالت به حالت تعلیق‬ ‫درامده تا تکلیف برجام و سطح قیمت ها مشخص شود‪.‬‬ ‫بازار ارز ماه هاست که هر صعود و نزولی در قیمت ها را به واسطه‬ ‫اخبار مربوط به برجام تجربه می کند‪ .‬در این ماه ها گرچه اتفاقات‬ ‫داخلی مهمی مانند انتخابات ریاست جمهوری رخ داد اما بازار ارز‬ ‫نسبت به تمامی اتفاقات داخلی تقریبا خنثی بوده و فقط و فقط چشم به‬ ‫وین دوخته است‪ .‬روند های سینوسی شدید بازار ارز در ماه های اخیر‬ ‫نشان دهنده توجه کامل فعاالن بازار ارز به تحوالت مذاکرات احیای‬ ‫برجام است‪.‬‬ ‫به همین دلیل هم است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هر یک‬ ‫روز تاخیر در تعیین تکلیف برجام برابر است با دور شدن از ثبات ارزی‬ ‫و در مقابل تثبیت اوضاع نوسانی بازار‪ .‬تمامی کارشناسان اقتصادی و‬ ‫همچنین نهاد های تحقیقاتی داخلی قیمت دالر را برای نیمه ابتدایی‬ ‫امسال به واسطه احتمال احیای برجام کاهشی پیش بینی می کردند‪ ،‬اما‬ ‫این اتفاق رخ نداده و حاال ما در ماه چهارم سال همچنان شاهد افزایش‬ ‫قیمت ها در بازار ارز هستیم تا جایی که بسیاری از کارشناسان اکنون‬ ‫متفق القول هستند در کوتاه مدت نتیجه ای از برجام حاصل نخواهد شد‬ ‫و این گفتگو ها طول خواهد کشید بنابراین شاهد روند مالیم افزایش‬ ‫نرخ ارز خواهیم بود‪.‬‬ ‫در این اشفته بازار باال و پایین شدن قیمت ارز هر فعال اقتصادی‬ ‫دست به عصا حرکت کرده و منتظر است ببیند چه زمانی قیمت ها‬ ‫در یک نقطه ای ثابت می ماند‪ .‬اما این اشفتگی فقط به بازار ارز ختم‬ ‫نمی شود و انتظار برای احیای برجام و فرسایشی شدن روند مذاکرات‬ ‫در سایر بازار ها نیز نمود پیدا کرده است؛ بازار بورس‪ ،‬مسکن و خودرو‬ ‫همگی چشم انتظار طلوع برجام از وین هستند و حاال با اعالم تاخیر‬ ‫خودخواسته ایران در احیای برجام سرخورده و ناامید شده اند‪.‬‬ ‫فرصت سوزی اقتصادی با توقف روند مذاکرات هسته ای‬ ‫کمیل طیبی‪ ،‬کارشناس و پژوهشگر اقتصاد بین الملل در همین‬ ‫رابطه در گفتگو با رویداد ‪ ۲۴‬توضیح می دهد‪« :‬به تاخیر افتادن تکلیف‬ ‫برجام به معنای فرسایشی شدن تاثیر و اثار ان است و ضمن اینکه‬ ‫قدرت پیش بینی را از فعاالن اقتصادی می گیرد و هزینه بر می شود‪.‬‬ ‫ممکن است در یک ماه تا دو ماه دیگر با شروع کار کردن دولت کار‬ ‫برجام هم شروع شود اما همان هم زمان می برد‪».‬‬ ‫به گفته او مهم ترین تاثیر فرسایشی شدن تکلیف برجام‪ ،‬به معنای‬ ‫فرصت سوزی اقتصادی است‪.‬‬ ‫طیبی معتقد است حتی در صورت احیای برجام بعد از تشکیل‬ ‫دولت رئیسی عدم پذیرش لوایح اف ای تی اف‪ ،‬مانع مهمی است که‬ ‫باعث خواهد شد احیای برجام‪ ،‬نتواند به سرعت گره گشای مشکالت‬ ‫اقتصادی باشد؛ زیرا به فرض برداشته شدن تحریم ها اگر لوایح‬ ‫اف ای تی اف پذیرفته نشود تبادل مالی و بانکی با دنیا امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬بسیاری از صنایع امروز به ارز نیاز دارند و اگر‬ ‫امروز مشکل ان ها برطرف شود بسیار بهتر از فرداست؛ بنابراین تعلل‬ ‫در احیای برجام هزینه های زیادی را مضاعف بر هزینه های تحریم‬ ‫بر اقتصاد وارد می کند‪ .‬در این فاصله زمانی بازارساز تاثیرگذار‪ ،‬مانند‬ ‫دالالن یا واسطه ها فرصت تحرک پیدا می کنند‪ .‬البته قدرت مانور زیاد‬ ‫نیست چراکه بخش عمده ای از متقاضیان مانند صنایع‪ ،‬دولتی ها و…‬ ‫در انتظار برای انتقال تقاضا به دولت بعدی هستند‪ .‬اما به طور کلی ابهام‬ ‫در زمان برگشت به برجام و معطل ماندن ان برای تصمیم گیری در‬ ‫دولت بعد دامنه نوسانات را ایجاد کرده است‪».‬‬ ‫احیای برجام در دولت سیزدهم امضا می شود؟‬ ‫توقف در روند مذاکرات ان هم به درخواست ایران بیش از هر‬ ‫چیز مشخص است که اسیب اقتصادی مضاعفی به اقتصاد مچاله شده‬ ‫از تحریم و رکود کشور وارد می کند‪ .‬اما دلیل این تصمیم و تاخیر‬ ‫چیست؟ ایا واقعا علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات‪ ،‬گرفتن فرصت‬ ‫از دولت روحانی و ارائه ان به دولت رئیسی است و از ان مهم تر‬ ‫طرف های اروپایی و امریکا طی مدت تاخیر از سوی ایران هیچ اقدام‬ ‫و تجدیدنظری در روند احیای برجام نخواهند کرد؟‬ ‫از نظر رافائل گروسی‪ ،‬مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‪،‬‬ ‫منتظر دولت بعدی شدن «موقعیت ناراحتی» را ایجاده کرده است‪.‬‬ ‫او گفته‪“ :‬پرسش هایی هست که ما برای روشن شدن ان ها تالش‬ ‫می کنیم‪ .‬حال باید منتظر شویم و دوباره این موضوعات را با دولت‬ ‫جدید از سر بگیریم”‪ .‬گروسی این شرایط را “حداقل برای اژانس‪،‬‬ ‫ناراحت و دشوار” دانست و افزود‪“ :‬نمی دانم ایا برای سایرین‬ ‫(طرف های مذاکره) نیز همینطور است یا خیر‪ ،‬اما تصور می کنم که‬ ‫ان ها هم ترجیح می دهند به جای انتظار کشیدن‪ ،‬مذاکره کنند”‪.‬‬ ‫اما طرف ایرانی مشخص است که انتظار را انتخاب کرده و این‬ ‫انتظار به اقتصاد داخلی هم همچنان که شرحش رفت تحمیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫توقف مذاکرات هسته ای به نفع ایران تمام می شود؟‬ ‫بحران اقتصادی‪ ،‬تورم‪ ،‬باالگرفتن دوباره کرونا و همچنین به راه‬ ‫افتادن موج اعتراضات و اعتصابات در ایران قاعدتا جای تعلل و بازبینی‬ ‫چندانی برای اصالح اقتصادی ایران نمی گذارد‪ .‬از سوی دیگر اکنون‬ ‫با قطع کامل بازرسی های سرزده اژانس و عدم دسترسی اژانس به‬ ‫ویدئو های تاسیسات هسته ایران‪ ،‬امریکا نگران فعالیت های ایران است‬ ‫و ممکن است در این ماه های تاخیر شروع به سنگ اندازی در روند‬ ‫مذاکراتکند‪.‬‬ ‫این در حالی است که ورود به عرصه فشار های فزاینده برای‬ ‫هر دو طرف بسیار پرریسک است‪ .‬بطور مثال اگر امریکا و متحدان‬ ‫منطقه ای اش وارد روند نزاع علیه تاسیسات هسته ای ایران شوند؛‬ ‫بی گمان سطح منازعه در منطقه گسترش خواهد یافت و در مقابل اگر‬ ‫ایران نیز در چارچوب این اقدامات بخش مهمی از اهرم مذاکراتی‬ ‫خود را از دست بدهد مشخص نیست مثل امروز از توان الزم برای‬ ‫اعمال فشار مذاکراتی بر امریکا برخوردار باشد؛ بنابراین از هر سمت‬ ‫که به ماجرای تاخیر و توقف روند مذاکرات نگاه کنیم‪ ،‬این موضوع‬ ‫به جز ضرر اقتصادی برای ایران چیزی ندارد‪.‬‬ ‫حاال باید منتظر ماند و دید ایا گل به خودی ایران با فرمان توقف‬ ‫مذاکرات در نهایت به نفعش تمام خواهد شد یا تنها به غرامتی بر سر‬ ‫دعوای میان این دولت و ان دولت تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند‪ :‬مردم ناراحتی‬ ‫خود را بروز دادند‪ ،‬اما هیچ گله ای از ان ها نمی توان‬ ‫داشت چراکه مسئله اب ان هم در ان اب وهوای گرم‬ ‫خوزستان مسئله کوچکی نیست‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به حضور وفادارانه و فداکارانه مردم‬ ‫خوزستان در خط مقدم مشکالت هشت سال دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬گفتند‪ :‬این مردم نباید دچار مشکالت باشند و اگر‬ ‫در وقت خود به کار مردم رسیدگی می شد‪ ،‬این وضعیت‬ ‫ایجاد نمی شد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی افزودند‪ :‬اکنون که دستگاه های‬ ‫دولتی و غیردولتی مشغول به کار شدند‪ ،‬و همچنین دولت‬ ‫بعدی که بر سر کار خواهد امد‪ ،‬کار ها را به صورت‬ ‫جدی دنبال کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای همچنین مردم را به مراقبت‬ ‫در مقابل توطئه های دشمن توصیه کردند و گفتند‪ :‬دشمن‬ ‫به دنبال ان است که از هر چیز علیه انقالب و کشور و‬ ‫مصالح مردم استفاده کند بنابراین باید مراقبت شود که‬ ‫بهانه ای به دست ان داده نشود‪.‬‬ ‫بازدیدسرزدهرئیسقوه‬ ‫قضاییهاززندانرجایی شهر‪/‬‬ ‫دستوراتاژه ایبرایبهبود‬ ‫وضعیتزندان ها‬ ‫رئیسقوهقضائیهبه صورتسرزدهاززندانرجایی شهر‬ ‫بازدیدکرد‪.‬‬ ‫حجت االسالموالمسلمینمحسنیاژه ایدردومینبازدید‬ ‫اززندان هایکشوردرکمترازیکماهازانتصاببهریاست‬ ‫دستگاهقضا‪،‬بدوناعالمقبلیبهزندانرجایی شهرکرجدر‬ ‫مرکزاستانالبرزرفت‪.‬‬ ‫رئیسدستگاهقضادربازدیدازبخش هایمختلف‬ ‫زندانازجملهبندزندانیانامنیتیوهمچنینبندجرائمخشن‬ ‫ضمنگفتگویچهره به چهرهبازندانیان‪،‬ازنزدیکدرجریان‬ ‫وضعیت‪،‬مشکالتوکمبودهاوخواسته هایان هاقرارگرفت‪.‬‬ ‫محسنیاژه ایازساختماناداریزندانرجایی شهر‬ ‫نیزبازدیدکردوبارئیسوکارکناناینمجموعهدرباره‬ ‫وضعیتکاریان هاومشکالتونیازهایشانوهمچنین‬ ‫امکاناتبهداشتیوخدماترفاهیوکارگاه هایکارافرینی‬ ‫واموزشیزندانوفعالیت هایمربوطبهاصالحوتربیتو‬ ‫بازاجتماعی شدنمددجویانبهگفتگونشست‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییهپسازاینبازدیدسهساعته‪،‬درجمع‬ ‫مسئوالنوکارکنانزندانرجاییشهرباتقدیراززحمات‬ ‫رئیسوکارکنانسازمانزندان هاوهمهکسانیکهدرمجموعه‬ ‫ندامتگاه هایکشورخدمتمی کنند‪،‬اظهارداشت‪:‬منتابهحال‬ ‫زندانبانینکرده ام‪،‬امابه دلیلحضورمدربخش هایمختلف‬ ‫قضاییبابدنهزندانهمکاریوبازندانیانبرخوردداشته ام‪.‬‬ ‫محسنیاژه ایکارزندانبانیراکاریسختودشوار‬ ‫دانستوافزود‪:‬زندانبان هاباافرادمختلفیارتباطدارند؛چه‬ ‫ان هاکهمرتکبجرائمسنگینشد هاند‪،‬چهکسانیکهجرم‬ ‫کوچکیانجامداد هاندوچهافرادیکهمشکالتدیگری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ویبرهمیناساسبرلزومتوجهبهاموزشوتامین‬ ‫نیازهایرفاهیکارکنانزندانتاکیدکردوگفت‪:‬بایدبا‬ ‫اموزشونظارت‪،‬مراقبباشیمکهزندانبان هادچارلغزشو‬ ‫مشکالتوگرفتاری هانشوند‪.‬‬ ‫رئیسدستگاهقضابهمسئولیتسنگینسازمانزندان هادر‬ ‫مراقبت‪،‬تامیننیازهایبهداشتیورفاهیزندانیانوبازاجتماعی‬ ‫کردنان هاتاکیدکرد‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییهدرادامهسخنانشبهبیانتوصیه هاییبرای‬ ‫کاهشجمعیتکیفریوبهبودوضعیتندامتگاه هاپرداختو‬ ‫اول از همه از مسئوالندادسراهاوقضاتخواست کهدر اجرای‬ ‫دستورالعمل هایصادره‪،‬تاحدامکانازصدورقراربازداشت‬ ‫موقتپرهیزکنند‪.‬‬ ‫«استفادهازمجازات هایجایگزینحبس»دومینتوصیه‬ ‫محسنیاژه ایبودکهتصریحکرد‪:‬هرچه قدرامکاناتزندان ها‬ ‫افزایشیابد‪،‬بازهمپاسخگویافزایشجمعیتکیفرینخواهد‬ ‫بودوبرایکاهشجمعیتکیفریبایدتاجاییکهامکاندارد‬ ‫مجازاتحبسندهیم‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضاییهبهصدورارایخالفشرعوقانونهم‬ ‫اشارهکردوگفت‪:‬اگربراساسماده‪ ۴۷۷‬بهحکمیبرخوردیم‬ ‫کهخالفبَیّنشرعوقانونبود‪،‬بایدضمنبررسیعلتاینکه‬ ‫چرابازپرسوقاضیچنینراییداد هاند‪،‬به صورتریشه ایاز‬ ‫صدورارایخالفشرعوقانونجلوگیریکنیم‪.‬‬ ‫محسنیاژه ایبرجداسازیمحلنگهداریافرادبازداشت‬ ‫موقتاززندانیاننیزتاکیدکردوگفت‪:‬دربرخیزندان ها‬ ‫افرادیکهبرایشانقراربازداشتموقتصادرمی شود‪،‬از‬ ‫زندانیانجدانگهداریمی شوند‪،‬امااینرویهبایددرهمه‬ ‫زندان هااجراشود‪.‬‬ ‫رئیسدستگاهقضابااشارهبهتنوعزندانیانبراساسنوع‬ ‫جرموروحیاتیکهدارند‪«،‬تفکیکزندانیان»راموردتاکیدقرار‬ ‫دادوگفت‪:‬بایدزندانیاندسته بندیوتفکیک شدهنگهداری‬ ‫شوندتادرایامحبسنهامکاناموزشخالفبههمدیگررا‬ ‫داشتهباشندونهان کهبرخیازان هابه صورتباندیبهدیگران‬ ‫ظلمکنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫همایونشجریان‪«،‬بالرویاییعشق»راتقدیمکرد‬ ‫قطعه تازه «بال رویایی عشق»‪ ،‬با صدای همایون شجریان و اهنگسازی کیوان ساکت‪ ،‬بر اساس شعری از فریدون مشیری‪ ،‬امشب (جمعه اول مرداد)‪ ،‬منتشر خواهد شد‪.‬همایون‪« ،‬بال رویایی عشق»‬ ‫را تقدیم کرداین خواننده در حساب رسمی خود در اینستاگرام‪ ،‬اعالم کرد که این اثر به دختران همدم که تحت سرپرستی یک موسسه خیریه توانبخشی هستند‪ ،‬تقدیم شده است‪«.‬بال رویایی عشق» با‬ ‫همراهی هنرمندانی چون کیوان ساکت (اهنگسازی)‪ ،‬غالمرضا صادقی (تنظیم برای ارکستر)‪ ،‬بیژن حناب (طرح گرافیک) و مجتبی سبزه (خوشنویسی) تولید شده است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫چگونگه می توان در فضای مجازی‬ ‫مباحثهبهتریداشت؟‬ ‫بهنقلازگاردین‪،‬مجله«تایم»درگزارش«مارکزاکبرگ»را‬ ‫بهعنوانچهرهسالمعرفیکرد؛درانگزارش‪،‬فیس بوکرامامور‬ ‫«اهلی کردنتوده هایسرکشوتبدیلدنیایضداجتماعبهجهانی‬ ‫صمیمی»معرفیکردهبود‪.‬درطولاولیندههکهاستفادهازاینترنتدر‬ ‫بینجوامعبشریرواجیافت‪،‬نظریه ایبهشهرترسید‪:‬هرچهافرادقادر‬ ‫بهبرقراریارتباطبیشترباشند‪،‬رفتاریدوستانه ترخواهندداشتومسائل‬ ‫رابهتردرکخواهندکردکهنتیجهان‪،‬جهانیصلح امیزوهماهنگ تر‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫درسال‪،۲۰۲۱‬اینچش ماندازبهطرزدردناکیسادهلوحانهبهنظر‬ ‫می رسد‪.‬غوغاساالرا ِنانالینکهبایکدیگردرتنشهستندوشبوروز‬ ‫باهمدرگیرمی شوندوبرخیازان هادردنیایواقعیدستبهخشونت‬ ‫یزنند‪.‬اینترنتپلیبرایارتباطانسان هابایکدیگراستامالزوماًباعث‬ ‫م ‬ ‫ایجاداحساساتمشترکنمی شود‪.‬دربدترینحالتمی تواندبهماشینی‬ ‫عظیمبرایتولید«انتی پاتی»متقابلشباهتداشتهباشد‪.‬‬ ‫فناوریحداقلتاحدیمسئولجهانیاستکهاختالفنظرهای‬ ‫مسموم کنندهدرسرتاسرانوجوددارد؛دنیاییکهدرانبهیکدیگر‬ ‫اهانتمی کنیم‪،‬بیشترسخنمی گوییمکمترگوشفرامی دهیم‪«.‬پل‬ ‫گراهام»کارافرینسیلیکون ولیباوردارد‪،‬اینترنتبستریاستکهاز‬ ‫نظرطراحیعاملیبرایایجاداختالفاست‪.‬پلتفرم هایرسانه ایدیجیتال‬ ‫بستریبرایتعاملهستندامامردماهلجدلبایکدیگرهستند‪.‬‬ ‫بهگفتهگراهام‪،‬موافقتدربارهیکموضوعنسبتبهاختالف‬ ‫نظرداشتندربارهان‪،‬بیشترباعثایجادانگیزهمی شود‪.‬هنگامیکه‬ ‫مخاطبانبایکپستیامقالهمخالفتمی کنند‪،‬محتمل تراستتادرباره‬ ‫اناظهارنظرکنندوحرف هایبیشتریبرایگفتندارند(برایاعالم‬ ‫موافقتبایکمقالهیاپست‪،‬روش هایمتعددیوجوددارد)‪.‬همچنیندر‬ ‫هنگاممخالفتباموضوعی‪،‬افرادبیشتربرانگیختهمی شوند‪.‬‬ ‫وسوس هانگیزاستتافیس بوکوتوییتررابهخاطرساختنچنین‬ ‫انسان هاییازخودمانسرزنشکنیم؛امانکوهشاینپلتفرم هابهاین‬ ‫معناستکهاهمیتیکتغییرگسترده تروعمیق تردررفتارانسان هارا‬ ‫نادیدهگرفته ایم؛تغییراتیکهازدهه هاوحتیقرن هایگذشته‪،‬اغازشده‬ ‫است‪.‬ازدیدگاهاجتماعیوالکترونیکی‪،‬کانال هاییکسویهکمترازهر‬ ‫زماندیگریوجوددارد‪.‬همهبایکدیگرگفتگومی کنند‪.‬اگرچهموارد‬ ‫مورداختالفنسبتبهگذشتهبیشترشدهاستزیرادنیایمدرنخواستار‬ ‫اظهارنظرباصدایبلنداست‪.‬‬ ‫«ادواردتیهال»انسان شناسامریکایی‪،‬میاندونوعفرهنگ‬ ‫ِ‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتباطیتمایزقائلمی شود‪:‬زمینهقویوزمینهضعیف‪.‬دریک‬ ‫فرهنگ‬ ‫به بهانه اکران انالین‬ ‫«خورشید» مجید مجیدی‬ ‫سرانجام پس از گذشت چهار ماه از پخش «خورشید»‬ ‫در سینماها‪ ،‬اکران انالین اخرین ساخته مجید مجیدی در‬ ‫پلتفرم های اینترنتی اغاز شد‪.‬‬ ‫«خورشید» محصول سال ‪ ۱۳۹۸‬و بهترین فیلم‬ ‫سی وهشتمین دوره جشنواره فجر به کارگردانی مجید‬ ‫مجیدی و تهیه کنندگی مشترک او با امیر بنان است که‬ ‫سال گذشته در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره ونیز هم‬ ‫در بخش اصلی مسابقه حضور داشت و موفق به کسب‬ ‫جایزه شد‪.‬‬ ‫«خورشید» که فیلمنامه اش توسط مجیدی و نیما‬ ‫جاویدی نوشته شده است‪ ،‬یکی از پنج فیلم اکران‬ ‫نوروزی بود که از اواخر اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۹‬روی‬ ‫پرده سینماها رفت و با توجه به تعطیلی های هر از گاهی‬ ‫ضعیف‪،‬ارتباطصریحومستقیماست‪.‬انچهمردممی گویندبیانگرافکار‬ ‫واحساساتان هااست‪.‬ضرورتینداردتابهموقعیتوفردتوجهکنند‬ ‫تامطلبیرادرککنند‪.‬فرهنگبازمینهقوی‪،‬فرهنگیاستکهدران‬ ‫کالمکمتربهصراحتگفتهمی شودوبیشتردرقالبپیامیضمنیاست‪.‬‬ ‫معنایهرپیامنهدرکلماتبلکهدرمتننهفتهاست؛ارتباطمورب‪،‬ظریف‬ ‫ومبهماست‪.‬‬ ‫بیشترما‪،‬درهرکجایدنیاکهزندگیمی کنیم‪،‬بیشتربهشهرها‬ ‫می اییم‪،‬باغریبه هاتجارتمی کنیموبهوسیلهتلفن هایهوشمندخود‬ ‫بایکدیگرصحبتمی کنیم‪.‬کشورهایمختلف‪،‬فرهنگارتباطی‬ ‫متفاوتیدارند‪،‬اماتقریباًهمهان هاتحتتاثیرعواملجهانییعنیتجارت‪،‬‬ ‫شهرنشینیوفناوریقراردارند‪.‬سهعاملیکهسنتراازمیانبرداشت هاند‬ ‫وسلسلهمراتبراگسترشوزمینهارتباطمتقابلبایکدیگرراافزایش‬ ‫داد هاند‪.‬انچهکهمشخصاست‪،‬انسان هابرایاینمرحلهامادهنبود هاند‪.‬‬ ‫ماانسان هاقسمتاعظمحیاتمانبه عنواننوعبشررابراساسسبک‬ ‫ارتباطیزمینهقویزندگیکرده ایم‪.‬اجدادمادرسکونتگاه هاوقبایلبا‬ ‫سنت هایمشترکزندگیمی کردند‪.‬اینروزها‪،‬مابادیگرانیروبرو‬ ‫می شویم که ارزش ها و اداب و رسوم متفاوتی دارند‪ .‬در عین حال‪ ،‬از نظر‬ ‫روحیبیشازهرزماندیگریطالببرابریهستیم‪.‬بههرکجاکهنگاه‬ ‫کنیدتعامالتیوجودداردکهدران‪،‬همگیصدایبرابردارندیاخواستار‬ ‫انهستند‪.‬همهانتظاردارندکهنظرشانشنیدهشودواینموضوعروندی‬ ‫فزایندهدارد‪.‬درایندنیایپرسروصدا‪،‬متنوعوباشکوه‪،،‬قوانینضمنی‬ ‫دنیایگذشتهکهتعیینمی کردکدامسخنرامی توانیمبگوییموکدامرا‬ ‫نه‪،‬اسان ترومنعطف ترشد هاندوبرخینیزنابودشد هاند‪.‬‬ ‫بهمواردیکهزمینهارتباطیضعیفراشکلمی دهد‪،‬بیندیشید‪:‬‬ ‫گفتگویبی پایان‪،‬بحثوجدالمکرروافرادیکههموارهتالش‬ ‫می کنندتابهشمابگویندبهچهموضوعیفکرمی کنند‪.‬اینموضوع‪،‬‬ ‫موردیرابهشمایاداوریمی کند؟همانطورکه«ایانمکداف»متخصص‬ ‫حلاختالف‪،‬می گوید‪:‬دنیایاینترنتعمدتاشبیهبهیکجهاناستکه‬ ‫فرهنگارتباطیضعیفیدارد‪.‬‬ ‫اگرانسان هاموجوداتیکام ً‬ ‫المنطقیبودند‪،‬پیشازانکهپاسخاز‬ ‫پیشاماده یخودرابهطرفتحمیلکنند‪،‬مودبانهبهیکنظرمخالف‬ ‫گوشمی دادند‪.‬اختالفنظرموجبمی شودتاسیگنال هایشیمیایی‬ ‫مغزمانرافرابگیردکهتمرکزبرمسائلرادشوارمی کند‪.‬سیگنال هابهما‬ ‫می گویندکهاینحملهبهمناست‪.‬عبارت«منباتومخالفم»تبدیلبه«از‬ ‫توخوشمنمی اید»می شود‪.‬دراینشرایط‪،‬مابهجایاینکهذهنخود‬ ‫رابرایفهمبیشتردیدگاهدیگرانامادهکنیم‪،‬بردفاعازخودمتمرکز‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1393‬‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫بهگفته«والتربردفوردکنون»زیست شناسدانشگاههاروارد‪،‬در‬ ‫هنگامبروزخطر‪،‬حیواناتازدوتاکتیکاستفادهمی کنند‪:‬جنگیاگریز‪.‬‬ ‫پاسخانسان هانیزهیچتفاوتیبارفتاران هاندارد‪.‬اختالفمی تواندمارا‬ ‫وسوسهکندکهپرخاشگرشویموتندبرخوردکنیمیامی تواندماراوادار‬ ‫کندکهعقبنشینیکردهونظراتخودرابخاطرتمایلجلوگیریاز‬ ‫تعارض‪،‬بهزباننیاوریم‪.‬اینپاسخ هایاتاویستیهنوزبررفتارهایمادر‬ ‫محیط هایضعیفجهتمی دهد‪.‬درگیربحث هایخصمانهوعمدتا‬ ‫بی هدفمی شویم‪،‬یابرایجلوگیریازبحثوجدالهمهتالشخودرا‬ ‫می کنیم‪.‬هردوپاسخناکارامدهستند‪.‬‬ ‫برایدیدنپاسخ هایپرخاشگرانهبهنظراتمخالف‪،‬نیازیبه‬ ‫جستجویفراوانندارید‪:‬محتوایشبکه هایاجتماعیراچککنید‬ ‫اجتماعیخودرابازکنیدیابخشنظراترادروبسایتموردعالقه‬ ‫خودرابخوانید‪،‬برخیادعامی کنندکهاینترنتهمچون«اتاق های‬ ‫پژواک»است‪،‬کهدرانافرادفقطبادیدگاه هاییروبرومی شوندکهقب ً‬ ‫ال‬ ‫باان هاموافقبودهاند‪،‬اماشواهددقیقاًبرعکسهستند‪.‬یافته هایتحقیقات‬ ‫نشانمی دهد‪،‬کاربرانشبکه هایاجتماعینسبتبهافرادیکهکاربراین‬ ‫فضاهانیستند‪،‬اخبارخودراازمنابعمختلفپیگیریمی کنند‪.‬بهطورقطع‪،‬‬ ‫درتوییتربااخباریروبرومی شویدکهشمارامضطربخواهدکردواین‬ ‫موضوعبیشتردرزمانیرخمی دهدکهمنبعاطالعاتیشمایکروزنامه‬ ‫باشد‪.‬اینترنتباعثایجادخصومت‪،‬ترسوعصبانیتمی شود‪.‬‬ ‫دلیلاینکهاغلبگفتگوهایانالینسرشارازخشونتهستند‪،‬‬ ‫ایناستکهباهمینمنظورونیت‪،‬طراحیشد هاند‪.‬تحقیقاتنشان‬ ‫می دهد‪،‬محتواییکهباعثخشمگینشدنمخاطبمی شوداحتمال‬ ‫اشتراک گذاریبیشتریدارند‪.‬کاربرانیکهپست هایخشونت امیزارسال‬ ‫می کنند‪،‬الیکوبازتوییت هایبیشتریدریافتمی کنندکهکاربران‬ ‫بهتبلیغ کنندهامی فروشند‪.‬بنابراینپلتفرم هایانالینبهمخاطبانگیزه‬ ‫می دهندتاافراطی ترینپاسخ هاراارسالکنند‪.‬خردهاختالف ها‪،‬تعمقو‬ ‫فهممتقابلنهفقطدراینجروبحث هایشدیدنادیدهگرفتهمی شوند‪،‬بلکه‬ ‫الجرمقربانیِ اینگونهمنازعاتمی شوند‪.‬‬ ‫اگربهایننتیجهبرسیدکهانسان هابیشازحدبایکدیگربحث‬ ‫می کنیم‪،‬اشتباهیبزرگکرده اید‪.‬خشم هایتوخالیکهدرشبکه های‬ ‫اجتماعیبروزپیدامی کنند‪،‬درواقعنشانمی دهندکهچگونهبانظرات‬ ‫مخالفروبروشویم‪.‬جنگیدنپوششیاستبرایفرارکردن‪.‬‬ ‫اینطوربیانمی شود‪،‬برایمقابلهباچالش هایاگزیستانسیالیستیکه‬ ‫بشرراتهدیدمی کنندبایداختالفاتراکنارگذاشت؛ولیمادامیکه‬ ‫همگیتوافقنظرداریمیاتظاهربهانمی کنیم‪،‬پیشرفتدشوارترمی شود‪.‬‬ ‫اختالفنظرراهیبرایتفکراست‪،‬شایدبهترینشیوه ایاستکهدر‬ ‫اختیارماستوبرایحفظسالمتسرمایه گذاری هایمشترک‪،‬ازازدواج‬ ‫گرفتهتاتجارتودموکراسی‪،‬الزموضروریاست‪.‬مخالفتمی تواندبه‬ ‫ابزاریباشدتامفاهیممبهمرابهایده هایعملی‪،‬نقطعضعف هارابهبینش‬ ‫وبی اعتمادیرابههمدلیتبدیلکند‪.‬بهجایاینکهاختالفاتخودراکنار‬ ‫بگذاریم‪،‬بایدان هارادراموربهکارگیریم‪.‬‬ ‫برایانجاماینکاربایدبراحساسشرمناشیازمخالفت‪،‬غلبهکنیم‪.‬‬ ‫مخالفتبهشیوه یدرست؛عملیسختوبرایاکثرانسان هااسترس زا‬ ‫است‪.‬شایداگرانرابهعنوانمهارتونهبهعنوانپدیده ایطبیعی‪،‬فرا‬ ‫بگیریم؛مخالفتراحت ترخواهدشد‪.‬افرادیکهبرایامرارمعاشو‬ ‫گذرانزندگی‪،‬موقعیت هایپرمتعارضرامدیریتمی کنند‪،‬می توانند‬ ‫منبعاموزشیخوبیباشند‪.‬افرادیکهبهواسطهشغلخود‪،‬اطالعاتو‬ ‫بینشبیشتریازدرونشدیدترینتعارضاتبیرونمی کشند‪.‬‬ ‫بهگفته«الکساندریااوکاسیوکورتز»ازسیاستمدارانامریکایی‪،‬‬ ‫هموارهبهافرادفرصتطالییعقب نشینیبدهید؛ایناموزه ایبودکه‬ ‫ازمربیخوداموختم‪.‬منظوراینبودکهدربحثبادیگرانبهاندازه‬ ‫کافی‪،‬شفقتبهخرجدهیم‪.‬فرصتکافیدراختیاران هاقراردهیمتا‬ ‫اندیشه هایشانراتغییردهند‪،‬بسیارمهماستکهدستبهچنینکاریبزنیم‪.‬‬ ‫اگرعبارت«حرفتنشانمی دهدنژادپرستهستی»رابهزبانبیاورید‪،‬او‬ ‫راوادارمی کنیدتابهشمابگویدکه«منانسانینژادپرستنیستم»‪.‬درچنین‬ ‫شرایطیفرصتعقب نشینیازبینخواهدرفت‪.‬تنهاراهیکهبرایفرد‬ ‫می مانداناستکهباسرعتبهنظرمخالفحملهکند‪.‬‬ ‫سینماها در پی موج های چندگانه کرونا و بی رغبتی دیگر‬ ‫فیلم ها برای اکران‪ ،‬به همراه چهار فیلم دیگر بیشتر از‬ ‫موعد مرسوم برای اکران نوروزی روی پرده ماندند‪.‬‬ ‫اواخر فروردین ماه یکی از پلتفرم های اینترنتی تبلیغ‬ ‫اکران انالین این فیلم را در صفحه خود بدون تاریخ‬ ‫مشخص و با عنوان «بزودی» درج کرد‪ .‬البته این تبلیغ‬ ‫خیلی زود و پس از انتشار خبر‪ ،‬بخاطر ادامه اکران‬ ‫سینمایی فیلم حذف شد و حاال پس از چند ماه‪ ،‬اکران‬ ‫انالین «خورشید» از شب گذشته ‪ ۳۱‬تیرماه اغاز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با وجود اینکه در هفته های اخیر فیلم های جدیدی‬ ‫راهی اکران شده اند‪ ،‬اما «خورشید» و دیگر فیلم های‬ ‫نوروزی همچنان در برخی سینماهای تهران و شهرستا ن ها‬ ‫روی پرده هستند چرا که استقبال از سینما در چند وقت‬ ‫گذشته نسبت به ماه های ابتدایی سال بیشتر شده است‪.‬‬ ‫براساس امار سامانه مدیریت فروش و اکران سینما‬ ‫(سمفا) فیلم «خورشید» تا پایان تیرماه نزدیک به یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫«خورشید» فیلمی در ژانر خانوادگی‪ -‬درام و با‬ ‫رده بندی باالی ‪ ۱۷‬سال معرفی شده که نماینده سینمای‬ ‫ایران در اسکار ‪ ۲۰۲۰‬بود و روایتی از زندگی چند‬ ‫نوجوان است که در تالش برای کمک به خانواده و تامین‬ ‫نیازهای زندگی هستند‪.‬‬ ‫علی نصیریان‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬طناز طباطبایی‪ ،‬روح اهلل‬ ‫زمانی‪ ،‬شمیال شیرزاد و ابوالفضل شیرزاد از جمله‬ ‫بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫وداعاجباریمنوچهر‬ ‫هادیبا«گیسو»‬ ‫منوچهر هادی در حالی از پایان همکاری با «گیسو»‬ ‫یا «عاشقانه ‪ »۲‬خبر می دهد که به اذعان خود این‬ ‫کارگردان‪ ،‬هنوز قصه این سریال به پایان نرسیده است‪.‬‬ ‫منوچهر هادی‪ ،‬با انتشار متنی در فضای مجازی‪ ،‬از‬ ‫پایان اجباری فصل دو از سریال «عاشقانه» که با عنوان‬ ‫«گیسو» عرضه می شود‪ ،‬خبر داده و در عین اعالم کرده‬ ‫که قصه این سریال به پایان نرسیده است‪.‬‬ ‫این کارگردان سینما و تلویزیون‪ ،‬در توضیح این‬ ‫تصمیم خطاب به مخاطبان و منتقدان نوشت‪:‬‬ ‫«ممنون از کامنت ها و نقدهای درست و گاهی غلط‬ ‫و نامحترم شما‪.‬‬ ‫یک قسمت دیگر به پایان اجباری فصل دو می رسیم‬ ‫و قصه به اتمام نرسیده و اگر قرار به ادامه ساخت‬ ‫«عاشقانه» باشد‪ ،‬قطعا بنده نخواهم بود و مسوولیت کل‬ ‫کار را چه خوب چه بد‪ ،‬تا پایان فصل دو شخصاً به‬ ‫عهده می گیرم‪ .‬از همه عوامل فیلم که صمیمانه در کنارم‬ ‫بودند‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬جناب کبیری و ‪»...‬‬ ‫خرداد ماه امسال هومن کبیری‪ ،‬تهیه کننده سریال‬ ‫«گیسو» یا همان «عاشقانه ‪ »۲‬از همکاری اجباری خود‬ ‫با منوچهر هادی به عنوان کارگردان این سریال و‬ ‫چالش های پیش رو برای ادامه این همکاری گفته بود‪.‬‬ ‫او از کیفیت سریال «دل»‪ ،‬دیگر ساخته منوچهر‬ ‫هادی در شبکه نمایش خانگی هم انتقاد کرده و تصریح‬ ‫کرده بود که در عمل انجام شده قرار گرفته و مجبور به‬ ‫انتخاب منوچهر هادی شده است‪.‬‬ ‫ساخت سریال های عاشقانه‪ ،‬دل و گیسو در کارنامه‬ ‫کاری هادی دیده می شود که دو سریال اخر با‬ ‫انتقادهایی از سوی برخی بازیگران و منتقدان همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هادی برای تلویزیون هم سریال هایی چون‬ ‫«دلدادگان» و «خوب بد زشت» را در سال های ‪ ۹۶‬و ‪۹۳‬‬ ‫ساخته است‪« .‬دلدادگان» با بازی مسعود رایگان‪ ،‬ارش‬ ‫مجیدی و پانته ا بهرام در قسمت های پایانی با حواشی‬ ‫بسیار همراه شد‪ .‬در نهایت بهرام حاضر به ادامه همکاری‬ ‫و رفتن مقابل دوربین برای ضبط قسمت اخر نشد و علت‬ ‫این تصمیم هم به مسائل مالی نسبت داده شد‪.‬‬ ‫سریال «دل» دیگر ساخته منوچهر هادی هم پس از‬ ‫پایان‪ ،‬با انتقاد صریح سعید راد مواجه شد که از بازی‬ ‫در این سریال ابراز پشیمانی کرده بود‪ .‬منوچهر هادی‬ ‫هم در پاسخ به اظهارات سعید راد گفته بود‪ ...« :‬با تمام‬ ‫وجودم و همه تالشم سریال دل را ساخته ام و پای کارم‬ ‫چه خوب چه بد ایستاده ام‪ .‬از همه کسانی که به هر‬ ‫دلیلی با سریال دل ارتباط برقرار نکردند هم عذر خواهی‬ ‫می کنم‪».‬‬ ‫درگذشت دو چهره‬ ‫ادبی بر اثر کرونا و اغاز‬ ‫ثبت نام تابستانه کتاب‬ ‫جعفرشیرعلی نیانویسندهوپژوهشگرانقالبودفاعمقدساین هفتهدر‬ ‫صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعالم کرد وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی همه کتاب ها و دایره المعارف های مصور وی در انتشارات سایان را‬ ‫لغو مجوز کرده است؛ خبری که با فاصله کمی توسط حامد کفاش مدیر‬ ‫این انتشاراتهمتائیدشد‪.‬امایک روزبعدیعنییکشنبه‪ ۲۷‬تیر‪،‬دفترتوسعه‬ ‫کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اطالعیه ای نسبت‬ ‫به این موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد مجوز هیچ یک از اثار منتشر‬ ‫شده مربوط به تاریخ دفاع مقدس و انقالب اسالمی که نشر سایان چاپ و‬ ‫منتشرکرده‪،‬لغونشدهاست‪.‬‬ ‫در اطالعیه وزارت ارشاد در این باره امده بود‪ :‬این اداره با اظهار تعجب‬ ‫از نشر ادعای ابالغ رسمی لغو مجوز ‪ ،‬انتظار دارد ناشر محترم خبر نادرست‬ ‫مورد اشاره را اصالح کند‪.‬همچنین این خبر در حالی منتشر می شود که‬ ‫یکی از همین کتاب های مورد اشاره‪ ،‬روز گذشته اعالم وصول شده است‪.‬‬ ‫انتصابمسئولاطالع رسانیکمیتهنشریاتوپیایندهاایفال‬ ‫پریسا پاسیار بازرس انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران و کارشناس‬ ‫پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران‪ ،‬از سوی ایفال برای دوره زمانی‬ ‫‪ ۲۰۲۱-۲۰۲۳‬بهعنوانمسئولاطالع رسانیکمیتهنشریاتوپیایندهاانتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پایان داوری دوساالنه کارتون کتاب‬ ‫جلسهداورینهاییاثارارسالشدهبهدبیرخانهپنجمیندوساالنه‬ ‫بین المللی«کارتونکتاب»شنبه‪ ۲۶‬تیرباحضورمسعودشجاعیطباطبایی‪،‬‬ ‫دبیر این رویداد فرهنگی هنری و علیرضا ذاکری‪ ،‬سجاد رافعی و عارف‬ ‫نیازی‪،‬داورانایرانیایندوساالنهدرسالنجلساتنهادکتابخانه های‬ ‫عمومیکشوربرگزارشد‪.‬‬ ‫پایانداوریوجمع بندیجایزهکتابروایتپیشرفت‬ ‫نشستجمع بندیداوریاثارحوزهادبیاتداستانینخستینجایزه‬ ‫کتاب روایت پیشرفت عصر شنبه‪ ۲۶‬تیر با حضور داوران این بخش‬ ‫مصطفیوثوقکیا‪،‬سردبیراخبارفرهنگیخبرگزاریمهر‪،‬محمدمهدی‬ ‫دادمان‪،‬رئیسحوزههنریانقالباسالمی‪،‬مجیداسودگان‪،‬فیلمنامه‬ ‫نویس‪،‬فاطمهسلیمانی‪،‬نویسندهحوزهادبیاتداستانی‪،‬حامدبامروتنژاد‪،‬‬ ‫تهیهکنندهسینماومحمدنمازیدبیرعلمیجایزهبرگزارشد‪.‬‬ ‫معرفیبرگزیدگانجایزهملک الشعرایبهار‬ ‫طبق خبری که موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر کرد‪،‬‬ ‫برگزیدگانچهارمینجشنوارهملیانجمن هایادبی(جایزهملک الشعرای‬ ‫بهار)روزشنبهاین هفتهتوسطکارگروهامورانجمن هایادبیمعرفیشدند‪.‬‬ ‫معرفیبرندگانچهارمینمسابقهکتابخوانیپویا‬ ‫چهارمیندورهمسابقهکتابخوانیپویابامحوریتمجموعهداستانی‬ ‫«قصه هایشیرینودلنشین»توسطمرکزرسانه ایشیرازهباهمکاریشبکه‬ ‫پویا و نهال برگزار و با انجام قرعه کشی نهایی برندگان این دوره از رویداد‬ ‫مذکورروزیکشنبهاین هفتهمعرفیشدند‪.‬‬ ‫گزارشهفتگیاخباربرگزیدهکتابونشردراین هفتهدربرگیرنده‬ ‫ش ‪ ،‬کمتر دارد‪ .‬به جز درگذشت‬ ‫‪ ۱۰‬خبر است و یک خبر از گزارش هفته پی ‬ ‫حمیدرضا صدر نویسنده و پژوهشگر ورزشی که روز جمعه‪ ۲۵‬تیر بر اثر‬ ‫بیماریسرطانحادثشد‪،‬متاسفانهاین هفتهطیروزهاییکشنبهودوشنبه‬ ‫دو درگذشت دیگر بین اهالی فرهنگ و ادب اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫مرور اخبار این هفته را به احترام درگذشتگان‪ ،‬از اخبار فوت ان ها‬ ‫شروعمی کنیموسپسبهخبراغازثبت نامکتابفروشی هادرطرحتابستانه‬ ‫کتابمی رسیم‪.‬ماجرایلغومجوزکتاب هایجعفرشیرعلی نیاهمیکیاز‬ ‫اخبارپرحاشیهاین هفتهبودکهدرگزارشمرورشمی کنیم‪.‬‬ ‫انتصابمسئولاطالع رسانیکمیتهنشریاتوپیایندهاایفال‪،‬پایان‬ ‫داوری های دوساالنه کارتون کتاب و جایزه کتاب پیشرفت‪ ،‬در کنار معرفی‬ ‫برگزیدگانجایزه هایملک الشعرایبهارومسابقهکتابخوانیپویاازدیگر‬ ‫خبرهای مهم حوزه کتاب و ادبیات در این هفته بودند‪ .‬اخرین خبر گزارش‬ ‫هممربوطبهتمدیدمهلتشرکتدریک مسابقهکتابخوانیاست‪.‬‬ ‫در ادامه مشروح گزارش «یک هفته با کتاب» اخرین هفته تیرماه‪۱۴۰۰‬‬ ‫رامی خوانیم؛‬ ‫درگذشتکامراناحمدگلی‬ ‫کامراناحمدگلی‪،‬مترجم‪،‬استادزبانوادبیاتانگلیسیوعضوهیئت‬ ‫علمیدانشگاهخوارزمیکهمدتیدربیمارستانبستریبود‪،‬روزیکشنبه‪۲۷‬‬ ‫تیر بر اثر ابتال به کرونا درگذشت‪.‬‬ ‫درگذشتمجتبیگلستانی‬ ‫مجتبیگلستانینویسندهومنتقدادبیهمروزدوشنبهاین هفتهبراثرابتال‬ ‫به کرونا درگذشت‪ .‬گلستانی در سن‪ ۴۰‬سالگی و در بیمارستان درگذشت‬ ‫و سیدعباس صالحی وزیر ارشاد و محسن جوادی معاون امور فرهنگی وی‬ ‫باصدورپیام هاییدرگذشتگلستانیراتسلیتگفتند‪.‬‬ ‫اغازثبت نامدرتابستانهکتاب‪۱۴۰۰‬‬ ‫ثبت نامکتابفروشی هادرطرح«تابستانهکتاب‪»۱۴۰۰‬ازروزسه شنبه‬ ‫این هفته اغاز و در خبری که در این باره منتشر شد‪ ،‬خانه کتاب و ادبیات‬ ‫ایران به عنوان مجری طرح اعالم کرد پیش از اجرای این طرح‪ ،‬مطالبات‬ ‫کتابفروشی هایعضوطرح«بهارانهکتاب‪»۱۴۰۰‬پرداختمی شود‪.‬‬ ‫ماجرایلغومجوزکتاب هایجعفرشیرعلی نیا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1393‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ایاتخممرغگرانمی شود؟‬ ‫رئیسهیاتمدیرهاتحادیهمرغتخمگذاراستانتهرانگفت‪:‬وزارتجهادکشاورزیباقیمت‪ ۱۷‬هزارو‪ ۳۰۰‬تومانبرایهرکیلوتخممرغدربمرغداریموافقتکرده‪،‬ولیاینقیمتهنوزبهصورترسمیاعالمنشدهاست‪.‬ناصرنبیپور بابیاناینکهقیمتتمامشدهتخممرغ‬ ‫برایمرغدارانبیشاز‪ ۱۸‬هزارتوماناست‪،‬گفت‪:‬بهدلیلاینکهبازارکششنداردمیانگینقیمتهرکیلوتخممرغدربمرغداری ها‪۱۶‬هزارو‪ ۵۰۰‬تا‪۱۶‬هزارو‪ ۶۰۰‬توماناست‪.‬ویادامهداد‪:‬قیمتمصوبهرکیلوتخممرغدراذرماهسال‪۱۴،۱۳۹۹‬هزارتومانبودکهحدودیکماهپیش‬ ‫معاونتامورداموزارتجهادکشاورزیومعاونتتوسعهصنایعتبدیلیوکسبوکارهایکشاورزیباقیمت‪ ۱۷‬هزارو‪ ۳۰۰‬تومانموافقتکردندولیبهدلیلاینکهقراراستدولتعوضشودهنوز بهصورترسمیاعالمنشدهاست‪.‬رئیسهیاتمدیرهاتحادیهمرغتخمگذاراستان‬ ‫تهراندرپاسخبهاینسوالکهوضعیتتامیننهاده هادرمرغداریهابهچهصورتاست؟گفت‪:‬درارسالنهاده هایدولتیتاخیرزیادیوجوددارد؛بهطوریکهنهاده ایکهبایدیکهفتهتا‪ ۱۰‬روزبهدستمرغداربرسدبعضادوتاسهماهطولمیکشد‪.‬دراینمدتمرغدارمجبوراست‬ ‫نهاده هایموردنیازخودراازبازارازادخریداریکند‪.‬ویدرادامهتشریحکرد‪:‬درحقیقتمی توانگفتنهادهوجودداردولیبارگیریوارسالانباتاخیراست‪.‬درنهایتمرغداربایددوبارهزینهکند‪.‬یکباربرایدریافتنهادهدولتیدرسامانهبازارگاهودیگریدربازارازاد‪.‬‬ ‫اگرجلویدومینویافزایش به دنبال صعود قیمت هر پاکت سیمان به ‪70‬‬ ‫حقوق هاگرفتهنشودشاهدتورم‬ ‫تا ‪ 100‬هزار تومان‪ ،‬پروژه های اقدام ملی‬ ‫گزارش‬ ‫بسیارباالییخواهیمبود‬ ‫محمدهادیسبحانیانمشاورمرکز‬ ‫پژوهش هایمجلسوعضوهیاتعلمی‬ ‫دانشگاهخوارزمیدرگفتوگوباخبرنگار‬ ‫اقتصادیخبرگزاریفارسدربارهتبعات‬ ‫اقداماتاخیردولتدرافزایشحقوقومزایایی‬ ‫گروههایمختلفازکارکناندولتگفت‪:‬‬ ‫ریشهبسیاریازمسائلومشکالتوچالش‬ ‫هاییکهدراقتصادایرانباانهامواجههستیممثل‬ ‫تورم‪،‬فاصلهطبقاتی‪،‬افزایشخطفقر‪،‬بیثباتی‬ ‫اقتصادی‪،‬کوچکترشدنسفرهمردم؛همهو‬ ‫همهبهمسئلهکسریبودجهوروشهایتامین‬ ‫مالیان‪،‬برمیگردد‪.‬عمالاینمسئلهدردو‬ ‫سالاخیربهمسئلهاصلیاقتصادایرانمواجهشده‬ ‫استیعنیمواجهدولتبامسئلهکسریبودجه‬ ‫وروشهایتامینمالیان‪،‬مهمترینمسئله‬ ‫اقتصادایرانبودهاست‪.‬‬ ‫*دولتروحانینظاممالیاتیرواصالح‬ ‫نکردولیکسریبودجهراتشدیدکرد‬ ‫سرپرستسابقمعاونتاقتصادیمرکز‬ ‫پژوهش هایمجلسافزود‪:‬علیرغماین‬ ‫موضوعواثاروپیامدهاییکهکسریبودجهو‬ ‫روشهایتامینمالیانبراقتصادایرانگذاشته‬ ‫است‪،‬متاسفانهماشاهدکمترینتحرکوعمل‬ ‫دولت در این حوزه بودیم به گونه ای که نه‬ ‫تنهاکمترینتالشیبرایافزایشمنابعبودجه‬ ‫بخصوصمنابعمالیاتیبودجهاتفاقنیفتادبلکه‬ ‫تمرکزصرفدرهمینشرایطیکهباسخت‬ ‫ترینتحریمهاینفتیمواجهبودیم‪،‬بربیش‬ ‫براوردیمنابعحاصلازنفت‪،‬فروشدارایی‬ ‫ها و اموال دولت و فروش اوراق مالی اسالمی‬ ‫گذاشتهشد‪.‬ایندرحالیبودکهعلیرغمهمه‬ ‫نیازهاییکهوجودداشتوهمهاسیبهایی‬ ‫کهدرنظاممالیاتیباانمواجههستیم‪،‬اماعمال‬ ‫کمتریناقداموکوچکتریناصالحاتیرادر‬ ‫اینحوزهشاهدنبودیم‪.‬‬ ‫مشاورمرکزپژوهش هایمجلسبهانتقاد‬ ‫از بودجه‪ 1400‬پرداخت و اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫طرفمقابل‪،‬افزایش هایافسارگسیخته ایرادر‬ ‫بخشهزینههایدولتبخصوصدربودجه‬ ‫‪ 1400‬نسبتبهسالقبلمواجهبودیم‪.‬اعتبارات‬ ‫هزینه ایدرسال‪ 1400‬نسبتبهقانونبودجه‬ ‫‪ 99‬بالغ بر‪ 110‬درصد رشد کرده است‪ .‬البته‬ ‫بخشیازاینرشدبخاطرشفافسازیبوده‬ ‫که در اعداد و ارقام بودجه اتفاق افتاد‪ ،‬اعدادی‬ ‫کهدولتدرسرجمعمنابعومصارفبودجه‪،‬‬ ‫دولتدرالیحهاشنیاوردهبود‪،‬مجلسبهاین‬ ‫گزارش‬ ‫بخشاضافهکرد‪.‬بااینوجود‪،‬افزایشهزینه‬ ‫هانسبتبهسال‪ 99‬بسیارباالبود‪.‬نکتهایکه‬ ‫وجود دارد این است که این حد از افزایش‬ ‫کسریبودجهیاافزایشکسریترازعملیاتی‬ ‫دولتاصوالهیچتناسبوهمخوانیباقواعد‬ ‫علمیواقتصادینداردوهرکسیکهکمترین‬ ‫سواداقتصادیداشتهباشد‪،‬میداندکهاینرویه‬ ‫وتداوموتشدیدان‪،‬بهشدتبهاقتصادکشور‬ ‫وحتیمعیشتمردمضربهمیزند‪.‬‬ ‫*اگرجلویدومینویافزایشحقوق ها‬ ‫گرفتهنشودشاهدتورمبسیارباالییخواهیمبود‬ ‫سبحانیانباتاکیدبراینکهمتاسفانهدرماه‬ ‫هایاخیروحتیدرروزهایپایانیدولت‪،‬ما‬ ‫باتصمیماتیمواجههستیمکهبهشدتهزینه‬ ‫هایدولتراافزایشمیدهد‪.‬نهتنهابارمالی‬ ‫ان برای سال جاری خواهد بود و به دولت‬ ‫بعدیتحمیلمی شود‪،‬بلکهاینهزینههاکامال‬ ‫پایدار است و در سال های بعدی هم به شکل‬ ‫فزایندهایافزایشپیدامیکند‪،‬اضافهکرد‪:‬‬ ‫افزایش هاییکهدرهزینههایدولتوعموما‬ ‫دربخشحقوقومزایایکارکناندولتدارد‬ ‫اتفاقمیافتدهرچنددرشرایطعادیمنطقی‬ ‫وحتیقابلدفاعاستباتوجهبهفشاریکه‬ ‫به مردم وجود دارد‪ .‬اما واقعیت این است که‬ ‫این فشار به همه مردم دارد وارد می شود‪ .‬در‬ ‫حالحاضر‪،‬حدود‪ 30‬درصدمردمیعنیبالغ‬ ‫بر‪ 25‬میلیوننفرزیرخطفقرهستندوعمومو‬ ‫چهبساهمهاینافراد‪،‬کارمنددولتنیستند‪.‬در‬ ‫نتیجه‪،‬وقتیمااینافزایشهارادرزمانیکه‬ ‫هیچمنابعیبرایتامیناینهزینه هاوجودندارد‬ ‫وازمحلپایهپولیومنابعبانکمرکزی‪،‬این‬ ‫منابعقراراستتامینشود‪،‬اگراینمسیررا‬ ‫ادامهدهیمفشارمضاعفشبرطبقاتمحروم‬ ‫وفرودستانمیایدوممکناستکشوررابا‬ ‫مشکالتبسیارجدیوتورمهایبسیارباالیی‬ ‫مواجهکندکهحتیمیتواندتبعاتاجتماعی‬ ‫همداشتهباشد‪.‬‬ ‫*دولتروحانیپرداختحقوقومزایای‬ ‫کارکناندولترابهمهمتریندغدغهدولت‬ ‫اتیتبدیلکرد‬ ‫عضوهیاتعلمیدانشگاهخوارزمیادامه‬ ‫داد‪:‬نکتهدیگریکهبایدبهانتوجهکرداین‬ ‫استکهوقتیدریکشرکتخصوصی‪،‬‬ ‫مدیرمالیاشاگرشرکتباکسریمواجه‬ ‫شود‪ ،‬صاحبان و سهامداران انشرکت از وی‬ ‫بازخواست می کنند و چه بسا‪ ،‬وی را از این‬ ‫شرکتبیرونبکنندامامادرسطحکالنودر‬ ‫حوزهمدیریتمالیکشور‪،‬مابایکحالت‬ ‫بی نظیریمواجههستیموافزایشهایبسیار‬ ‫باالییدرکسریبودجهشاهدیم‪.‬بهجایاینکه‬ ‫تدبیرگذاشتهشودبرایکاهشکسریبودجه‪،‬‬ ‫متاسفانهبرنامههایزندهگذاشتهمیشودو‬ ‫افزایشهزینههاییکهدراینشرایطدارداتفاق‬ ‫میافتدبهعنواندستاوردوبهعنوانیککار‬ ‫تبلیغاتیازشیادمیکنند‪.‬شایدکمتراقتصاددان‬ ‫یاحتیاقتصادخوانیوجودداشتهباشدکهنداند‬ ‫ایناقداماتبهضرراقتصادکشوراست‪.‬‬ ‫سبحانیانتاکیدکرد‪:‬چرایکفردمی تواند‬ ‫بهگونهایعملکندکهمسیریکهحتمابه‬ ‫ضرراقتصادکشوراستادامهدهدوحتیتبلیغ‬ ‫بکندومتاسفانههیچگونهپاسخگوییوجود‬ ‫ندارد و هیچ مرجع و نهادی هم وجود ندارد‬ ‫اینراموردمطالبهقراردهدکهچراوضعیت‬ ‫کشوربهلحاظمالیوبهلحاظبیعملیمفرط‬ ‫دولتدراصالحاتنظاممالیاتیبهجاییرسیده‬ ‫استکهاگرقبالدغدغهدولت‪،‬پرداخت‬ ‫یارانهبودامروزدولترابهگونهایتحویلمی‬ ‫دهدکهدغدغهدولتمردانجدیدنهتنهایارانه‬ ‫هایپرداختیاست‪،‬بلکهپرداختحقوقو‬ ‫مزایایکارکناندولتجزومهمتریندغدغه‬ ‫هایانهاست‪.‬‬ ‫*اگرروندفعلیتشدیدکسریبودجه‬ ‫اصالحنشود‪،‬چشماندازخوبیازمنظرتورم‬ ‫نداریم‬ ‫ویدرپایاناضافهکرد‪:‬باهمانقیاسیکه‬ ‫عرضکردمکهاگریکشرکتخصوصی‬ ‫کوچکبود‪،‬مدیرانشرکتموردسوال‬ ‫قرارمیگرفتوبایدپاسخگومیبود؛نحوه‬ ‫عملکردمسئوالنذیربطدردولتورفتارهای‬ ‫غیرمسئوالنهانهابهویژهدرماههایاخیربرای‬ ‫تشدید و دامن زدن به این کسری بودجه و‬ ‫تبعاتسنگینیکهایناقداممیتواندبرای‬ ‫کشوربرجایبگذارد‪،‬بایدحتماموردسوال‬ ‫قراربگیردوبایدپاسخگوییبرایانوجود‬ ‫داشتهباشد‪.‬منفکرمیکنماگراینمسیر‬ ‫متوقفنشودواگرارکانمختلفحاکمیت‬ ‫اعمازدولتومجلسوحتیقوهقضائیهاگر‬ ‫مواجههمسئوالنهایبااینمسیریکهتوسط‬ ‫دولتشروعشدهاست‪،‬نداشتهباشند‪،‬اصال‬ ‫چشماندازخوبیبرایاقتصادکشوربویژهاز‬ ‫منظرتورمنمیتوانیمداشتهباشیم‪.‬‬ ‫صعوددالر‬ ‫درمعامالتخارجی‬ ‫ارزشدالردرمقابلبیشترارزهاافزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بهنقلازرویترز‪،‬هیاتمدیرهبانک‬ ‫مرکزیاروپاباصدوربیانیهایاعالمکردتا‬ ‫زماناحیایکاملاقتصاد‪،‬برنامهحمایتیفعلی‬ ‫ادامهپیداخواهدکرد‪.‬طبقاعالمبانکمرکزی‬ ‫اروپا‪،‬برنامهخریداوراققرضهکه‪ ۲.۲‬تریلیون‬ ‫دالراعتباربهانتخصیصدادهشدهاست‪،‬‬ ‫تامارسسالایندهادامهپیداخواهدکرد‪.‬در‬ ‫اینبیانیهامدهاستتازمانیکهنرختورمدر‬ ‫محدودهدودرصدیبهصورتکاملتثبیت‬ ‫نشود‪،‬نرخبهرهدرسطحکنونیحفظخواهد‬ ‫شد‪.‬نرخبهرهدرحالحاضرمنفی‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫استکهکمتریننرخبهرهتاریخیاینمنطقه‬ ‫محسوبمیشود‪.‬‬ ‫معاملهگرانبازارارزمنتظررونماییاز‬ ‫تصمیماتجدیدلندندرقبالمسالهایرلند‬ ‫برایتعیینمسیربعدییورووپوندهستند‪.‬با‬ ‫وجود گذشت دو سال از برگزیت‪ ،‬هنوزدو‬ ‫طرفنتوانستهانداختالفاتخودرابرسرطیف‬ ‫گستردهایازمباحثازجملهامورگمرکیو‬ ‫روابطبانکیحلکنندودراینبینمسالهایرلند‬ ‫یکاختالفجدیباقیماندهاست‪.‬ایرلند‬ ‫شمالیجزوخاکبریتانیاوایرلندجنوبیجزو‬ ‫اتحادیهاروپااستودولتانگلیسبابرقراری‬ ‫مقرراتاتحادیهاروپادرمرزهایدوبخش‬ ‫مخالفاست‪.‬‬ ‫به دنبال ریزش های پی در پی ارزهای‬ ‫دیجیتالیوناتوانیطالدرشکستنسطحمهم‬ ‫مقاومتی‪ ۲۰۰۰‬دالری‪،‬جذابیتبازارارزبرای‬ ‫معاملهگرانبیشازپیشافزایشیافتهتاجایی‬ ‫که حجم معامالت روزانه در بازارهای ارزدر‬ ‫جهانچیزیحدود‪ ۶.۵‬تریلیوندالربراوردمی‬ ‫شود‪(.‬درمقاممقایسه‪،‬کلارزشبازارارزهای‬ ‫دیجیتالیکمتراز‪ ۱.۴‬تریلیوندالراست‪).‬در‬ ‫بینارزهایمختلفنیزارزهایامنکماکان‬ ‫محبوبیتباالییبرایسرمایهگذارانیدارند‬ ‫کهانهارابهعنوانابزاریبرایحفظسرمایه‬ ‫ارزیابیوشناساییمیکنند‪.‬‬ ‫اطمینانبهدالردرپیاظهاراترییس‬ ‫جمهورامریکاافزایشیافتهاست‪.‬جوبایدنبا‬ ‫بیاناینکهنسبتبهتواناییبانکمرکزیدرمهار‬ ‫تورماطمیناندارد‪،‬بهجرومپاول‪-‬رییسبانک‬ ‫مرکزی‪-‬گفتهاستکهاستقاللبانکمرکزی‬ ‫احترام می گذارد‪ .‬جروم پاولدر زمان ریاست‬ ‫جمهریدونالدترامپبهاینسمتمنصوب‬ ‫شدوهنوزمشخصنیستکهدردولتبایدن‬ ‫باتمدیددورهریاستویموافقتشود‪.‬پاول‬ ‫پیشتربابسیاریازسیاستهایترامپمخالفت‬ ‫کردهوهمینمسالهباعثایجاداختالفاتعمیق‬ ‫بینایندونفرشدهبود‪.‬‬ ‫روندابتالبهکرونادربیشترکشورهای‬ ‫جهانباردیگراوجگرفتهوشمارقربانیانبه‬ ‫ویژهدرکشورهایشرقاسیابهسطحبیسابقه‬ ‫ایرسیدهودرامریکاشمارمبتالیانروزانهاز‬ ‫‪ ۲۵‬هزارنفرفرارفتهاست‪.‬همزمانبابیشترشدن‬ ‫شمارمبتالیانبهکروناوپیدایشانواعجهش‬ ‫یافتهجدید‪،‬سازمانبهداشتجهانیدربیانیه‬ ‫ایبهکشورهایمختلفهشداردادهاستکه‬ ‫دربرداشتنمقرراتقرنطینهایاحتیاطبیشتری‬ ‫ازخودبهخرجدهند‪.‬واریانتدلتایویروس‬ ‫کرونااکنونبهنوعغالبدراروپاوامریکا‬ ‫تبدیلشدهاست‪.‬‬ ‫وزیرخزانهداریامریکابااشارهبهباالباقی‬ ‫ماندننرختورمدراینکشورگفتهنگرانفشار‬ ‫بیشازحدیاستکهاینتورمبهخانوارهایبا‬ ‫درامدکموافرادیکهبهدلیلکروناباکاهش‬ ‫درامد مواجه شده اند‪ ،‬وارد می کند‪ .‬با این‬ ‫حالژانتیلنباابرازاطمیناننسبتبهبازگشت‬ ‫تورمبهمحدودههدفگفتهاستفکرنمی‬ ‫کنداقتصادامریکاوجهاندرخطروقوعیک‬ ‫بحرانمالینظیرانچهدرسالهای‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬رخداد‪،‬باشد‪.‬بهگفتهیلنچندینماه‬ ‫زمان تا عادی شدن نرخ تورم الزم است‪.‬‬ ‫روابطبینچینوامریکاباردیگرمتشنج‬ ‫شدهاست‪.‬پسازانکهوزارتبازرگانی‬ ‫امریکاازتحریمشماریازشرکتهای‬ ‫چینیبهاتهامارتباطانهاباارتشچینو‬ ‫نقضحقوقبشرخبرداد‪،‬حاالقانونگذاران‬ ‫امریکاییبهدنبالممنوعاعالمشدنهرگونه‬ ‫تجارتشرکتهایاینکشوربااستانسین‬ ‫کیانگهستند‪.‬درطرفدیگراماوزارت‬ ‫خارجهچینباتمجیدازاقدامروسیهدربهصفر‬ ‫رساندنسهمدالرازذخایرارزیصندوق‬ ‫ثروتملیگفتهاستهمکاریهایخودبا‬ ‫روسیهرادرحوزهکاهشوابستگیبهدالر‬ ‫افزایشخواهدداد‪.‬‬ ‫باقیماندنجریانورودیسرمایهخارجی‬ ‫بهچیندرسطحیخوبباعثخواهدشدتا‬ ‫یوانموقعیتخوبخودمقابلدالرراکماکان‬ ‫حفظکند‪.‬داده هایمنتشرشدهازسویوزارت‬ ‫بازرگانیچیننشانمی دهدسرمایه گذاری‬ ‫خارجیمستقیمدرچیندر‪ ۶‬ماهنخستامسال‬ ‫به‪ ۶۰۷.۸۴‬میلیاردیوانرسیدهکهاینرقمدر‬ ‫مقایسهبامدتمشابهمنتهیبهسالقبل‪۳۳.۹‬‬ ‫درصدافزایشنشانمیدهد‪.‬بیشترینافزایش‬ ‫سرمایهگذاریخارجیطیاینمدتمربوط‬ ‫به کشورهای ا‪ .‬سه‪ .‬ان با‪ ۵۰.۷‬درصد و اتحادیه‬ ‫اروپا با‪ ۱۰.۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مسکن دچار اختالل شده و سازندگان‬ ‫امیدوارند با وصل شدن برق شبانه کارخانجات‬ ‫سیمان و تحقق وعده ارزانی تا دو سه هفته‬ ‫اینده کارها را از سر بگیرند؛ در عین حال‬ ‫تولیدکنندگان سیمان از چنبره زدن ‪ ۳۰‬نفر در‬ ‫بازار محصوالت خود سخن می گویند‪.‬‬ ‫قطعی برق کارخانجات‪ ،‬کاهش عرضه‬ ‫سیمان و افزایش قیمت از حدود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫تومان به ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان به شکل‬ ‫تعطیلی بسیاری از کارگاه های ساختمانی بخش‬ ‫خصوصی و طرح اقدام ملی مسکن بروز پیدا‬ ‫کرد‪ .‬محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی ـ در گفت وگو با ایسنا گفت که به‬ ‫هر حال افزایش روزهای اخیر قیمت سیمان و‬ ‫فوالد در سرعت اجرای پروژه های مسکن ملی‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫وزارتخانه های نیرو و صمت توافق کرده اند‬ ‫برق شبانه کارخانجات از ساعت ‪ ۲۴‬تا ‪ ۸‬صبح‬ ‫وصل شود و کارخانه های سیمان در شب با‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد و در روز با ‪ ۳۰‬درصد توان کار‬ ‫کنند‪ .‬این مساله امیدواری را برای کاهش‬ ‫قیمتها ایجاد کرد‪ .‬رئیس انجمن سیمان هم‬ ‫وعده داد‪ :‬از لحظه ای که برق کارخانجات‬ ‫به صورت مستمر وصل و تولید سیمان شروع‬ ‫گزارش‬ ‫شود حداکثر فاصله بین دو الی سه هفته زمان‬ ‫می برد تا قیمت تعادل پیدا کند و به قیمت های‬ ‫قبلی باز گردد‪.‬‬ ‫رضا جمارانیان با تقسیم بندی قیمت سیمان‬ ‫به قبل و بعد از قطع برق گفت‪« :‬در زمستان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬قیمت هر پاکت سیمان ‪ ۵۰‬کیلویی طبق‬ ‫مصوبه ‪ ۱۶‬هزار تومان بود که با همین نرخ‬ ‫از درب کارخانه به بازار بورس می رسید‪ .‬اما‬ ‫به دلیل انکه عوامل توزیع و واسطه ها ان را‬ ‫می خریدند تا به مصرف کننده می رسید به ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬هزار تومان افزایش پیدا می کرد»‪ .‬این‬ ‫عدد ما را به یک مبلغ ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫می رساند که به جیب دالالن روانه شد‪.‬‬ ‫با اینکه سیمان در بورس کاال عرضه‬ ‫می شود و همه افراد دارای کد بورسی می توانند‬ ‫دست کم ‪ ۱۰‬تن خریداری کنند‪ ،‬به دلیل‬ ‫ماهیت سیمان هنوز قیمت گذاری سنتی سیمان‬ ‫در بازار وجود دارد‪ .‬هم اکنون ‪ ۴۴‬شرکت‬ ‫سیمانی در بورس کاال پذیرش شده اند که این‬ ‫تعداد ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت تولید سیمان کشور‬ ‫را در اختیار دارند‪ .‬اما بنا به گفته سیدجواد‬ ‫جهرمی ـ معاون بورس کاال ـ منافع ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫باقی مانده به اندازه ای است که نمی خواهند‬ ‫وارد بورس شوند‪ .‬بنابراین توافق شده سایر‬ ‫شرکتها طی هفته های اینده در بورس پذیرش‬ ‫شوند اما وزارت صمت همراهی نکرده؛ چون‬ ‫بخشی از وزارتخانه مخالف و بخشی دیگر‬ ‫موافق عرضه سیمان در بورس هستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ ۳۰۰۰‬نفر کد‬ ‫برای خرید سیمان دریافت و ‪ ۱۴۰۰‬نفر خرید‬ ‫کرده اند‪ .‬سازمان بورس موافقت کرده هر‬ ‫فردی که کد بورسی در اختیار دارد می تواند‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬تن سیمان خریداری کند که از‬ ‫هفته های اینده اعالم خواهد شد تا مشتریان‬ ‫برای خرید سیمان مشکل نداشته باشند‪ .‬البته‬ ‫خرید باید در سامانه جامع تجارت و سامانه‬ ‫انبار رصد شود تا فردی که خرید انجام داده‬ ‫کاال را به کجا برده و در زنجیره چه اتفاقی‬ ‫برای کاال افتاده است‪.‬‬ ‫این موضوع که تا چه حد باید به برگشت‬ ‫قیمت سیمان به نرخهای قبل از قطعی های برق‬ ‫امیدوار باشیم یک موضوع است اما وجود‬ ‫دالالن و واسطه ها هنوز این بخش را ازار‬ ‫می دهد؛ تا جایی که رضا جمارانیان ـ رئیس‬ ‫انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان ـ دو شب‬ ‫قبل در یک برنامه تلویزیونی از وجود‪ ۳۰‬نفر‬ ‫واسطه سیمان که مصرف کننده و تولیدکننده‬ ‫را نابود کرده اند صحبت کرد‪ .‬به گفته جماران‪،‬‬ ‫این عده بیش از ‪ ۱۵‬سال است که بازار سیمان‬ ‫را در دست دارند‪.‬‬ ‫واردات برنج ممنوع شد‬ ‫ممنوعیت فصلی واردات برنج از امروز همزمان با اول مردادماه اغاز شده و تا پایان ابان‬ ‫ماه‪ ،‬گمرک مجاز به ترخیص برنج های وارداتی نیست مگر طبق شرایط تعیین شده‪.‬‬ ‫بر اساس انچه در کتاب مقررات صادرات و واردات مشخص شده است هر ساله جهت‬ ‫حمایت از محصول داخل‪ ،‬از ابتدای مرداد تا پایان ابان ماه‪ ،‬ممنوعیت فصلی واردات برنج‬ ‫اعمال و بعد از چهار ماه لغو می شود‪ ،‬در این فاصله ترخیص ان از گمرک ممنوع است‪.‬‬ ‫اما برای سال جاری درخواست هایی از سویی انجمن واردکنندگان برنج برای لغو‬ ‫ممنوعیت مطرح بود و حتی در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گرفت‪ ،‬ولی به‬ ‫طور کلی لغو نشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که طبق ابالغیه وزارت صمت به گمرک ایران‪ ،‬مقرر شد که ممنوعیت‬ ‫فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه اعمال شود ولی صرفا ان بخش از محموله های برنج‬ ‫وارداتی که قبل از ‪ ۳۱‬تیرماه دارای اعالمیه ورود و قبض انبار هستند مشروط به این که دارای‬ ‫ثبت سفارش باشند‪ ،‬امکان ترخیص خواهند داشتند‪.‬‬ ‫با این وجود طی روزهای اخیر اعالم شد که حدود ‪ ۱۰‬کشتی حاوی برنج از مبدا بارگیری‬ ‫و در مسیر ایران قرار دارند که عمده انها بعد از ‪ ۳۱‬تیرماه به بنادر رسیده و در این حالت‬ ‫تاریخ ورود بعد از شروع ممنوعیت بوده و دیگر امکان ترخیص نخواهند داشت‪ ،‬از این جهت‬ ‫با توجه به نیاز داخل و ذخائر فعلی‪ ،‬رایزنی هایی بین گمرک و وزارت صمت جهت به تعویق‬ ‫انداختن یک ماهه ممنوعیت فصلی صورت گرفت ولی ظاهرا بررسی مجدد در ستاد تنظیم‬ ‫بازار به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫طبق اخرین امار گمرک ایران‪ ،‬در سال جاری و تا نیمه تیرماه فقط ‪ ۸۶.۳‬هزار تن به‬ ‫ارزش ‪ ۷۸.۱‬میلیون دالر برنج وارد و از گمرک ترخیص شده است‪ .‬در حالی که در مدت‬ ‫مشابه سال قبل میزان برنج چندین برابر بوده است؛ به طوری که ‪ ۲۲۷.۶‬هزار تن به ارزش‬ ‫‪ ۲۴۹.۱‬میلیون دالر وارد کشور شده بود‪ .‬بر این اساس واردات برنج در سال جاری از نظر‬ ‫وزنی ‪ ۶۹‬درصد و ارزش نیز به همین میزان کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین میزان برنج وارداتی موجود در گمرک و بنادر به حدود ‪ ۳۷.۱‬هزار تن می رسد‬ ‫و تا نیمه تیرماه‪ ،‬فقط یک شناور با حدود ‪ ۱۵.۱‬تن برنج وارداتی در حال تخلیه این کاال در‬ ‫بندر چابهار بوده است‪.‬‬ ‫‪1620‬میلیاردتومانخساراتخشکسالیبرعشایر‪/‬‬ ‫اصالحطرحخریدحمایتیدامازعشایر‬ ‫فضل خرم با تاکید بر اینکه خسارات خشکسالی‬ ‫بر جامعه عشایری بر تمام بخش های زندگی ان تاثیر‬ ‫داشته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خشک شدن مراتع بزرگترین‬ ‫خسارات را به عشایر وارد کرده‪ ،‬چراکه اصلی ترین‬ ‫شغل عشایر دامداری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس براورد ما تا امروز عشایر‬ ‫بیش از یک هزار و ‪ ۶۲۰‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫دیده اند و این خسارات همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫خرم با اشاره به اقدامات انجام شده برای کمک‬ ‫به عشایر در شرایط خشکسالی‪ ،‬گفت‪ :‬طرح خرید‬ ‫حمایتی دام های عشایر یکی از طرح های حمایتی است‬ ‫که در هیات دولت مصوب شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح به دلیل مشکالتی که داشت‬ ‫اجرای ان موفقیت امیز نبود به همین دلیل تصمیم به‬ ‫اصالح طرح گرفته شد‪.‬‬ ‫به گفته خرم؛ در جلسه ای مشترک با مسئوالن در‬ ‫هفته جاری مشکالت اجرایی طرح خرید حمایتی دام‬ ‫از عشایر بررسی و مرتفع شد‪.‬‬ ‫وی یکی از این مشکالت را ابهام درباره دام های‬ ‫که شامل خرید حمایتی می شوند عنوان کرد‪.‬‬ ‫خرم تصریح کرد‪ :‬این مشکل موجب شده بود‬ ‫شاهد عرضه دام های مولد و کیفی در طرح باشیم‪.‬‬ ‫وی معتقد است؛ این اتفاق می توانست در ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده کشور را با کاهش تولید دام مواجه کند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه ذخایر ژنتیکی نیز با تهدید روبه رو می شد‪.‬‬ ‫خرم با بیان اینکه بر اساس اصالح جدید یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار راس دام شامل طرح می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قرار بر این است که در عرض یک ماه‬ ‫طرح اجرا و این تعداد دام از عشایر خریداری شود‪.‬‬ ‫وی زمان اجرای طرح را از ابتدای هفته پیش رو‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫خرم همچنین از تحویل نهاده دامی جو به عشایر‬ ‫برای حفظ دام های مولدهای خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه عشایری ایران میزان تحویل‬ ‫نهاده دامی جو را به ازای هر کیلوگرم دام زنده‪ ،‬سه‬ ‫کیلوگرم جو دولتی اعالم کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هالل احمر خوزستان ‪ ۱۱۱‬خانوار را امدادرسانی کرد‬ ‫طوفاندرایذهوباغملک‬ ‫علی خدادادی‪ ،‬مدیرعامل هالل احمر استان خوزستان گفت‪ :‬در پی وقوع طوفان شدید در شهرستان های ایذه و باغملک و متاثر شدن تعدادی از خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در این مناطق‪،‬‬ ‫عملیات ارزیابی و سپس امدادرسانی به اسیب دیدگان انجام شد‪.‬بر اساس ارزیابی های به عمل امده ‪ ۱۰۰‬خانوار ساکن در روستاهای بخش دهدز‪ ،‬لنده‪ ،‬روستاهای حاجی کمال جوسر‪ ،‬سرکول و دربند‪،‬‬ ‫مهلو‪ ،‬شکراب‪ ،‬اب مهلو‪ ،‬لوه دان‪ ،‬لهبید‪ ،‬دشت بزرگ و کوچک و سی مر که از توابع شهرستان ایذه هستند و تعداد ‪ ۱۱‬خانوار از عشایر منطقه سرتنگ مال که از توابع شهرستان باغملک دچار اسیب شده‬ ‫اند‪.‬با حضور تیم های امدادرسان جمعیت هالل احمر در این مناطق‪ ،‬اقالم امدادی شامل چادر اسکان‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬نایلون پوششی و اقالم بهداشتی در بین خانوارهای اسیب دیده توزیع شد‪.‬‬ ‫زنگخطرخاموش ‬ ‫ی‬ ‫درکرمانشاهبهصدادرامد‬ ‫استاناسیرقول هاینمایشی!‬ ‫گزارش‬ ‫هر ساله با شروع فصل گرم سال‬ ‫استفاده از انرژی برق با وجود استفاده از‬ ‫وسایل سرمایشی و خنک کننده افزایش‬ ‫پیدا می کند و این افزایش مصرف برق‬ ‫مشکالتی را برای استفاده از این انرژی‬ ‫به وجود می اورد که هرساله با وجود‬ ‫قول های متعدد برای جلوگیری از‬ ‫خاموشی ها بازهم شاهد خاموشی برق در‬ ‫مشترکین خانگی هستیم‪.‬‬ ‫گره خوردن زندگی ها به این‬ ‫انرژی و استفاده از وسایل برقی‬ ‫همچون اسانسور‪ ،‬پمپ های اب در‬ ‫ساختمان های مرتفع و… سبب ان شده‬ ‫که تحمل خاموشی ها برای مردم سخت‬ ‫شود و زندگی انها هرچند با قطع کوتاه‬ ‫مدت برق متاثر شود‪.‬‬ ‫اما خاموشی های برنامه ریزی شده با‬ ‫شروع فصل گرم در سال ‪ ۱۴۰۰‬تا امروز‬ ‫در ‪ ۲‬مرحله در کرمانشاه اجرا شده است‬ ‫یکی در اواخر اردیبهشت ماه که با ورود‬ ‫قوه قضائیه به بررسی این قطعی ها مشکل‬ ‫تا حدودی حل شد و بار دیگر این‬ ‫خاموشی ها در اوایل تیرماه که گسترده تر‬ ‫و طوالنی تر بود‪.‬‬ ‫خاموشی های اعمال شده در اوایل‬ ‫و اواسط تیرماه در حالی اجرا شد که‬ ‫استاندار کرمانشاه در نخستین روزهای‬ ‫تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬در نشست بررسی وضعیت‬ ‫تنش ابی و کمبود منابع ابی در استان‬ ‫کرمانشاه از جلوگیری از قطع برق‬ ‫مشترکین کرمانشاهی حتی با تعطیلی‬ ‫موقت ادارات خبر داده بود‪.‬‬ ‫هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه‬ ‫در این نشست‪ ،‬قطعی برق در برخی از‬ ‫نقاط شهر کرمانشاه را برخالف مصوبه‬ ‫جلسه شورای تامین و بحران استان‬ ‫کرمانشاه دانسته بود‪.‬‬ ‫قول نمایشی استاندار کرمانشاه ‪/‬‏‬ ‫برق کرمانشاه قطع نمی شود!‬ ‫استاندار کرمانشاه وظیفه مهم شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان کرمانشاه را‬ ‫تالش برای جلوگیری از هرگونه قطعی‬ ‫برق در شهر کرمانشاه برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫شرکت برق استان کرمانشاه هر امکاناتی‬ ‫که برای جلوگیری از قطع برق مشترکین‬ ‫خانگی نیاز دارد تامین می کنیم و حتی‬ ‫اگر نیاز باشد اقدام به تعطیلی چند روزه‬ ‫ادارات خواهیم کرد؛ زیرا تالش برای‬ ‫اسایش و رفاه مردم جز اولویت های‬ ‫کاری ما در استان کرمانشاه بوده و در‬ ‫این زمینه به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم‬ ‫امد‪.‬‬ ‫زنگ خطر خاموشی درکرمانشاه به‬ ‫صدادرامد‪ /‬استان اسیر قول های نمایشی!‬ ‫بازوند در ادامه این نشست بیان کرد‪:‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫به هیچ عنوان حق ندارد برق مردم شهر‬ ‫کرمانشاه را قطع کند و این شرکت به‬ ‫دنبال اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ‬ ‫شده در استان کرمانشاه باشد نه اینکه هر‬ ‫چه از مرکز گفته می شود ما در استان‬ ‫بخواهیم ان را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از فرمانداری‬ ‫و مدیریت بحران استان کرمانشاه‬ ‫می خواهیم که اگر چنانچه قطعی برق‬ ‫در شهر کرمانشاه را مشاهده شد حتماً‬ ‫این موضوع را به مدیریت استان گزارش‬ ‫کنند و ما با دستگاه ذیربط برخورد جدی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وعده و حرف های نمایشی چند روز‬ ‫بیشتر دوام نیاورد و خاموشی های گسترده‬ ‫در شهر و استان کرمانشاه اغاز شد‪ ،‬به‬ ‫طوری که در برخی از محالت در ‪۲۴‬‬ ‫ساعت ‪ ۲‬مرحله نوبت خاموشی ان هم‬ ‫هر نوبت ‪ ۲.۵‬ساعت اعمال می شد‪.‬‬ ‫بحران برقی کشور دلیل اصلی قطع‬ ‫برق کرمانشاهیان ‪/‬‏گرمی‬ هوا را پیش‬ ‫بینی نکردیم‬ ‫در توجیه این خاموشی ها اما‬ ‫امیدعلی مراتی مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫برق استان کرمانشاه بحران برقی کشور‬ ‫را بهانه قطعی های گسترده کرده و در‬ ‫گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد‪ :‬کشور‬ ‫با گرمی هوا‪ ،‬استفاده غیرمجاز رمز ارزها‬ ‫و خارج شدن برخی نیروگاه هایی که‬ ‫نیاز به تعمیرات دارند وارد بحران برقی‬ ‫شده و قطعی برق تا پایان بحران اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ورود به بحران برقی‬ ‫غیرقابل پیش بینی بود و حرف های‬ ‫استاندار کرمانشاه قبل از این بحران زده‬ ‫شده بود و وقتی کشور وارد بحران برقی‬ ‫شد تصمیمات جدیدی برای کنترل‬ ‫مصرف ها اتخاذ شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان‬ ‫کرمانشاه تصریح کرد‪ :‬استفاده بی رویه‬ ‫از وسایل سرمایشی برخی مشترکین و‬ ‫ادارات و استفاده غیرمجاز از شبکه برقی‬ ‫شهری یکی دیگر از عوامل افزایش‬ ‫مصرف برق در استان کرمانشاه و در پی‬ ‫ان قطع برق مشترکین است‪.‬‬ ‫زنگ خطر خاموشی درکرمانشاه به‬ ‫صدادرامد‪ /‬استان اسیر قول های نمایشی!‬ ‫قطع برق مشترکین با برنامه های‬ ‫اعالم شده در استان کرمانشاه ادامه‬ ‫داشت و بیشتر از همه به اصنافی که‬ ‫ارتباط مستقیم با این انرژی داشتند و‬ ‫کسب کار انها نیاز به سرمایش حاصل‬ ‫از استفاده از برق بود خسارت وارد شد؛‬ ‫بماند که مشترکین خانگی نیز از این‬ ‫وضعیت دل خوشی نداشتند و از بی‬ ‫تدبیری و ناتوانی مسئولین در پیش بینی‬ ‫گرمی هوا و خروج نیروگاه هایی که‬ ‫نوبت تعمیرات دوره ای انها بوده است‪،‬‬ ‫گالیه داشتند‪.‬‬ ‫بازگشت جدول خاموشی به‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ثبات وضعیت برقی مشترکین‬ ‫خانگی در کرمانشاه در واپسین روزهای‬ ‫تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬می رفت که امید به عدم قطع‬ ‫برق را در دل کرمانشاهیان زنده کند که‬ ‫بار دیگر مدیرعامل شرکت توزیع برق‬ ‫استان کرمانشاه خبر از جدول خاموشی‬ ‫در کرمانشاه داد و اظهار کرد‪ :‬از امروز‬ ‫تا پایان هفته اینده شاهد مشکالتی در‬ ‫صنعت برق کشور به علت باال رفتن‬ ‫مصرف‪ ،‬کمبود نزوالت و خروج‬ ‫نیروگاه های ابی و بخار از مدار تولید‬ ‫خواهیم بود که به ناچار اگر چنانچه به‬ ‫وضعیت بحرانی برسیم و فرکانس شبکه‬ ‫افت پیدا کند مجبور به اعمال برنامه‬ ‫خاموشی هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از امروز بر اساس‬ ‫شرایطی که در کشور در رابطه با عدم‬ ‫توازن تولید و مصرف به وجود امده‪،‬‬ ‫چنانچه از سهمیه های که برای شرکت‬ ‫توزیع برق در نظر گرفته شده عبور کنیم‪،‬‬ ‫برنامه مدیریت بار اضافی در استان اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی از هم استانی ها خواست‪،‬‬ ‫بحث مدیریت مصرف را رعایت کنند؛‬ ‫کولرهای ابی را دور کند و کولر گازی‬ ‫را در دمای ‪ ۲۵‬درجه تنظیم کنند‪.‬‬ ‫زنگ خطر خاموشی درکرمانشاه به‬ ‫صدادرامد‪ /‬استان اسیر قول های نمایشی!‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ادارات دولتی‬ ‫حتماً باید کاهش ‪ ۵۰‬درصدی مصرف‬ ‫برق را رعایت کنند‪ ،‬احتمال دارد صنایع‬ ‫هم محدود شوند‪ ،‬صرفه جویی به اندازه‬ ‫خاموش کردن المپ ‪ ۱۰۰‬واتی در این‬ ‫روزهای سخت واقعاً مورد نیاز است‪.‬‬ ‫هوای کرمانشاه گرم تر می شود‬ ‫خاموشی های احتمالی در کرمانشاه‬ ‫در حالی قرار است اتفاق بی افتد که‬ ‫اداره هواشناسی استان کرمانشاه از‬ ‫افزایش نسبی دمای هوا در اوایل هفته‬ ‫اینده خبر داده است‪.‬‬ ‫فیروز دولتشاهی در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر اظهار کرد‪ :‬هوای استان‬ ‫کرمانشاه همچنان تا اواسط هفته اینده‪،‬‬ ‫صاف در بعدازظهرها همراه با وزش باد‬ ‫و گاهی رشد ابر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزش باد که طی ساعاتی‬ ‫از امروز نمود بیشتری خواهد داشت؛‬ ‫ممکن است در برخی نقاط با گرد و‬ ‫خاک محلی نیز همراه شود‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی کرمانشاه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دمای هوا که امروز و فردا‬ ‫مختصرا ً روند کاهش خواهد داشت؛ در‬ ‫اوایل هفته اینده به طور نسبی افزایش‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی دمای هوای پنج شهرستان‬ ‫کرمانشاه را در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته باالی‬ ‫‪ ۴۰‬درجه اعالم کرد و افزود‪ :‬گیالنغرب‬ ‫با ‪ ۴۲‬درجه‪ ،‬سرپل ذهاب با ‪ ۴۴‬درجه‬ ‫و قصرشیرین با ‪ ۴۵‬درجه گرم ترین‬ ‫شهرستان های استان کرمانشاه هستند‪.‬‬ ‫ازفرداسامانهبارشیدرهرمزگان‬ ‫تقویتمی شود‪/‬وقوعتگرگ‬ ‫دورازانتظارنیست‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل‬ ‫هواشناسی استان هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫روز شنبه با تقویت سامانه ی بارشی‪،‬‬ ‫فعالیت این سامانه گسترده تر شده و‬ ‫در برخی نقاط رگبار قابل مالحظه‬ ‫باران را در پی خواهد داشت‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه وقوع تگرگ نیز دور از انتظار‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫مجتبی حمزه نژاد در گفت و‬ ‫گو با ایسنا‪ ،‬در خصوص پیش بینی‬ ‫وضعیت جوی‪ ،‬دمایی و دریایی استان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬افزود‪ :‬طی روز جاری‪،‬‬ ‫جمعه اول مرداد ماه‪ ،‬در ساعات اولیه‬ ‫ی صبح‪ ،‬پدیده غالب در سواحل‬ ‫و جزایر‪ ،‬مه رقیق صبحگاهی و در‬ ‫طول روز غبار محلی در سطح استان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضمن گذر ابر از‬ ‫اسمان استان‪ ،‬در ساعات بعدازظهر‬ ‫و شب عالوه بر ارتفاعات شرقی و‬ ‫شمالی در برخی مناطق مستعد مرکزی‬ ‫و غربی استان نیز رگبار پراکنده‬ ‫باران و رعد وبرق و افزایش لحظه‬ ‫ای سرعت باد پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫کماکان توصیه می شود با توجه به‬ ‫احتمال طغیان رودخانه ها و سیالبی‬ ‫شدن مسیل ها‪ ،‬از قرارگیری در حریم‬ ‫رودخانه ها خودداری شود و از صعود‬ ‫به ارتفاعات و چرای دام در مناطق‬ ‫مرتفع نیز اجتناب گردد‪.‬‬ ‫حمزه نژاد عنوان کرد‪ :‬روز شنبه‬ ‫با تقویت سامانه ی بارشی‪ ،‬فعالیت این‬ ‫سامانه گسترده تر شده و در برخی‬ ‫نقاط رگبار قابل مالحظه باران را در‬ ‫پی خواهد داشت‪ .‬ضمن اینکه وقوع‬ ‫تگرگ نیز دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫در مناطقی که شرایط بارشی مهیا‬ ‫نیست‪ ،‬احتمال بروز گرد وغبار دور از‬ ‫انتظار نیست‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در مناطق دریایی‬ ‫طی امروز‪ ،‬افزایش سرعت بادهای‬ ‫غربی در دریای عمان و بخش هایی‬ ‫از تنگه ی هرمز پیش بینی می شود و‬ ‫دریا کمی مواج خواهد بود لذا توصیه‬ ‫می شود شناورهای سبک و صیادی‬ ‫احتیاط الزم را به عمل اورند و حتی‬ ‫االمکان از تردد‪ ،‬به ویژه در دریای‬ ‫عمان خودداری نمایند‪ .‬از روز شنبه‬ ‫با تغییر سوی جریانات‪ ،‬وزش بادهای‬ ‫شرقی‪ -‬جنوب شرقی در مناطق دریایی‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل‬ ‫هواشناسی استان هرمزگان عنوان کرد‪:‬‬ ‫از لحاظ دمایی‪ ،‬طی امروز افزایش‬ ‫نسبی دما پیش بینی می شود و از فردا‬ ‫نوسانات ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬درجه ای دما مورد‬ ‫انتظار است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1393‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫بیکاری کارگران ساختمانی ارومیه در پی‬ ‫افزایش نرخ مصالح ساختمانی‬ ‫گزارش‬ ‫با توجه به اینکه تابستان فصل کاری ساخت‬ ‫و ساز است ‪ ،‬کمبود سیمان در بازار سبب بروز‬ ‫مشکالت بسیاری برای مردم و حتی فعاالن حوزه‬ ‫بتن اماده شده و بسیاری از کارگران در این حوزه‬ ‫به دلیل نبود سیمان در بازار چشم انتظار ساماندهی‬ ‫بازار برای از سرگیری فعالیت خود و کسب درامد‬ ‫هستند‪.‬البته این درحالی است که در بازار ازاد هر‬ ‫پاکت سیمان به دو برابر قیمت مصوب به فروش‬ ‫می رسد و به ناچار برای خرید سیمان باید به بازار‬ ‫ازاد مراجعه کرده و هر پاکت سیمان را به جای نرخ‬ ‫دولتی با قیمتی حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تومان خریداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بیکاری کارگران ساختمانی در پی گرانی‬ ‫سیمان‬ ‫سربازرس رفاهی کارگران ساختمانی‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬با اشاره به اینکه کمبود و افزایش‬ ‫قیمت سیمان باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران‬ ‫شده گفت‪ :‬افزایش قیمت سیمان شغل کارگران‬ ‫ساختمانی را تهدید کرده است‪.‬‬ ‫چنگیز عمری‪،‬درباره افزایش قیمت سیمان‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر قیمت هر پاکت سیمان در‬ ‫ارومیه به ‪ ۱۰۰‬هزار تومان رسیده و این مسئله باعث‬ ‫بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قطعی برق و افزایش هزینه های‬ ‫تولید باعث شده تا قیمت سیمان در ارومیه افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬افزود‪ :‬این مسئله باعث تعطیلی بیشتر پروژه های‬ ‫ساختمانی شده و ادامه کار برای کارفرمایان مقرون‬ ‫به صرفه نیست‪.‬‬ ‫عمری افزود‪ :‬متاسفانه کارگران ساختمانی هم‬ ‫در زمان کرونا و هم با گران شدن قیمت سیمان‬ ‫اسیب جدی دیده و با نبود کار به سمت شغل های‬ ‫کاذب روی اورده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬طرح تفصیلی موجب‬ ‫پایین امدن ساخت و سازها در ارومیه شده است‬ ‫‪،‬گفت‪:‬متاسفانه‪،‬قطعی برق و گرانی سیمان نیز به این‬ ‫مشکالت افزوده شد‪.‬‬ ‫عمری با بیان اینکه کارگران ساختمانی فقط‬ ‫‪ ۵‬الی ‪ ۶‬ماه از سال را کار می کنند گفت‪ :‬با کمبود‬ ‫سیمان و قطعی برق کار این کارگران به سه ماه در‬ ‫طول سال کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬متاسفانه کرونا باعث شد بخش‬ ‫زیادی از کارگران بیکار و تنها ‪ ۶۰‬درصد مشغول‬ ‫باشند و مابقی کارگران ساختمانی نیز که بیکار و‬ ‫خانه نشین شده اند قادر به امرار معاش و تامین هزینه‬ ‫های زندگی نباشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امید کارگران ساختمانی به نقاشی‬ ‫ساختمان یا تعمیر لوله و تاسیسات خانه ها بود که به‬ ‫دلیل بیماری کرونا و کاهش تقاضا‪ ،‬کار کمتری به‬ ‫انها پیشنهاد می شود و از این جهت اشتغال و معیشت‬ ‫انها به خطر افتاده است‪.‬‬ ‫قطعی برق و تعطیلی اجباری کارخانه ها دلیل‬ ‫کمبود سیمان‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬قطعی برق و تعطیلی اجباری‬ ‫کارخانجات سیمان استان و همچنین عرضه سیمان‬ ‫در بورس موجب کمبود و توزیع نامنظم سیمان در‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫ایرج مرندی در گفت و گو با ایلنا بیان کرد‪:‬‬ ‫در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد مصالح‬ ‫ساختمانی از ابتدای سال جاری ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۳۸‬مورد‬ ‫بازرسی از واحدهای توزیعی و تولیدی مصالح‬ ‫ساختمانی استان به عمل امده است‪.‬‬ ‫مرندی تصریح کرد‪ :‬بیشترین بازرسی های‬ ‫انجام شده و پرونده های متشکله با انجام یک هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۵‬مورد بازرسی و تشکیل ‪ ۱۴۸‬فقره پرونده‬ ‫تخلفات صنفی به ارزش بیش از ‪ ۱۲‬میلیارد ریال در‬ ‫حوزه توزیع سیمان است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واحدهای توزیع کننده سیمان‬ ‫موظف به توزیع با نرخ مصوب دولتی هستند و‬ ‫امتناع از فروش سیمان تخلف بوده و همشهریان در‬ ‫صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران‬ ‫فروشی و عدم فروش کاال و یا هرگونه تخلف دیگر‬ ‫را از طریق سامانه شبانه روزی ‪ ۱۲۴‬ستاد خبری‬ ‫سازمان با ما درمیان بگذارند تا در اولین فرصت مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جوالن دالالن و واسطه گران سیمان دلیل‬ ‫گرانی سیمان در ارومیه‬ ‫رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار‬ ‫اذربایجان غربی با اشاره به التهابات بازار سیمان در‬ ‫ارومیه گفت‪ :‬دالالن و واسطه گران سیمان‪ ،‬در این‬ ‫التهاب بازار «تولید و مصرف» و در این پیک کاری‪،‬‬ ‫به وضوح در سطح جامعه جوالن می دهند و از این‬ ‫شرایط بوجود امده نهایت سوء استفاده را کرده و‬ ‫هر پاکت سیمان را بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان در بازار‬ ‫سیاه می فروشند‪.‬‬ ‫علی صحرانورد افزود‪ :‬در شرایطی که‬ ‫کارخانجات سیمان امکان ذخیره سازی و دپو کردن‬ ‫را ندارند‪ ،‬طبیعی است که قیمت ها در بازار سر به‬ ‫فلک بکشد‪ ،‬البته نباید فراموش کرد قطعی برق هم‬ ‫مزید بر علت شده است‪.‬‬ ‫وی رانت را دلیل اصلی کمبود سیمان و افزایش‬ ‫قیمت ان عنوان کرد و گفت‪ :‬رانت خواران سیمان از‬ ‫همزمانی عرضه سیمان در تاالر بورس کاال و قطعی‬ ‫برق سواستفاده کرده و علت جهش قیمت سیمان را‬ ‫بورس جلوه می دهند‪.‬‬ ‫این فعال کارگری تصریح کرد‪ :‬کار به جایی‬ ‫کشیده که نمایندگان مجلس از سر نااگاهی یا شاید‬ ‫هم اگاهانه در اتش رانت خواران سیمان می دمند و‬ ‫بیش از پیش در حال ضربه به تولید کشور هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال ها دالالن سیمان با قیمت‬ ‫مصوب سیمان را از در کارخانه تحویل می گرفتند و‬ ‫با حاشیه سود چند ده درصدی در بازار می فروختند‬ ‫و از این محل نیز طبیعتا سودهای کالنی به جیب‬ ‫می زدند‪.‬‬ ‫صحرانورد گفت‪:‬حاال که راه حلی برای حذف‬ ‫دالالن و واسطه گران مفت خور در عرضه مستقیم‬ ‫سیمان به بورس کاال پیدا شده‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫دالالن و عامالن انها در ساختار حاکمیتی از هر‬ ‫ابزاری برای بازگرداندن چنین رانتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ان چه مشخص است وقوع جنگی‬ ‫میان تولیدکنندگان سیمان و رانت خواران بوده و‬ ‫باید دید ایا بار دیگر عامالن رانت خواران که تجربه‬ ‫نشان داده نفوذ خوبی نیز در دستگاه حاکمیتی و‬ ‫سیاست گذاری دارند می توانند ضربات شدید خود‬ ‫را به تولید کشور وارد کنند یا خیر؟‬ ‫صحرانورد افزود‪ :‬از دستگاه های نظارتی و‬ ‫قضایی می خواهیم ‪ ۲۴‬ساعته پای کار باشند و اجازه‬ ‫ندهند ویژه خوران از این شرایط بوجود امده سوء‬ ‫استفاده کنند و دست دالالن و احتکار کنندگان را از‬ ‫این کاالی استراتژیک قطع کنند‪.‬‬ ‫در پایان به صراحت می توان گفت مسئله‬ ‫گرانی سیمان نیازمند نظارت جدی مسئوالن امر‬ ‫است‪ ،‬موضوعی که تاکنون دولت و مسئوالن‬ ‫مربوطه هیچ راهکاری برای حل ان جز افزایش‬ ‫قیمتنداشتند ‪.‬‬ ‫زلزله خاموش در راه است‪ /‬استفاده بی رویه از‬ ‫اب های زیرزمینی‪ ،‬معضلی برای حال و اینده‬ ‫گزارش‬ ‫علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین‬ ‫شناسی در گفت وگو با خبرنگار فارس‬ ‫با اشاره به تاثیر تغییرات اقلیمی بر جهان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬به واسطه اینکه ایران بر روی‬ ‫یک کمربند خشک قرار دارد تغییرات‬ ‫اقلیمی بیشتر در ان نمود پیدا کرده که‬ ‫خشکسالی های ایجاد شده این مطلب را‬ ‫تصدیق می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میزان ورودی و‬ ‫خروجی اب در کشور متناسب نیست‬ ‫و میزان بارندگی های ما کمتر از میزان‬ ‫استخراج اب از زیر زمین است‪ ،‬و همین‬ ‫امر مسبب کاهش اب های زیر زمینی‬ ‫شده و معضالت بسیاری از جمله از بین‬ ‫رفتن ابخوا ن ها و یا فرونشست زمین پدید‬ ‫می اورد و این در حالی است که در استان‬ ‫های جنوبی مثل فارس برای رسیدن به اب‬ ‫می بایست حدود ‪ ۴۰۰‬متر حفاری انجام‬ ‫شود تا به اب برسند‪ ،‬در زابل ‪ ۳۰۰۰‬متر‬ ‫باید حفاری صورت بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی ضمن‬ ‫تاکید بر مدیریت جدی منابع و اصالح‬ ‫فرهنگ مصرف اب تصریح کرد‪ :‬ما‬ ‫بدون توجه به نوع محصول و تناسب اب‬ ‫مورد نیاز با میزان اب موجود در یک‬ ‫منطقه زمین های کشاورزی را گسترش‬ ‫دادیم به عنوان مثال در شهرستان لنجان‬ ‫شاهد کاشت برنج هستیم و این در حالی‬ ‫است که زاینده رود خشک شده و اب‬ ‫ندارد و یا در شهرستان فیروزاباد فارس‬ ‫اب های زیر زمینی را استخراج کرده و‬ ‫صرف تولید برنج می کنند و یا در کاشان‬ ‫ما شاهد مهاجرت اب های شور به سمت‬ ‫اب های شیرین هستیم و با این حال شاهد‬ ‫پسته کاری در این منطقه نیز هستیم که‬ ‫این امور مسبب فاجعه ای بزرگ خواهد‬ ‫بود و این همان سیاست نادرست مصرف‬ ‫اب است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود ‪ ۸۵‬الی ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از اب کشور صرف کشاورزی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳‬درصد از ان هم اب شرب و ‪ ۵‬الی ‪۶‬‬ ‫درصد ان به مصارف صنعتی اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬طبق این امار خرده گیری برخی‬ ‫بر سر چرایی عدم جانمایی شرکت فوالد‬ ‫در نزدیکی دریا مردود است چراکه‬ ‫سهم بسیار کمی از هدر رفت اب به این‬ ‫موضوع اختصاص دارد‪ ،‬البته درست است‬ ‫که این جانمایی می توانست کارشناسانه تر‬ ‫صورت پذیرد اما تاثیر چندانی بر حل‬ ‫مشکل اب نمی گذاشت‪.‬‬ ‫شهیدی در ادامه هم راستا با موضوع‬ ‫بهر ه وری نابجا از اب های زیر زمینی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پدیده دیگری که با مصرف‬ ‫بی رویه از اب های زیر زمینی اتفاق‬ ‫می افتد پدیده فرونشست یا اصطالحا‬ ‫همان زلزله خاموش است‪ ،‬این پدیده‬ ‫زمانی اتفاق می افتد که سطح اب بسیار‬ ‫پایین امده و پوسته زمین سفت شده و‬ ‫اجازه نفوذ اب را نمی دهد و شواهد ان‬ ‫هم شکاف هایی است که بر سطح زمین‬ ‫مشاهده می شوند و الزم به ذکر است که‬ ‫‪ ۴۰‬الی ‪ ۵۰‬سال برای احیای یک ابخوان‬ ‫زمان الزم است‪ ،‬می توان گفت این پدیده‬ ‫در همه ‪ ۶۰۵‬دشت کشور به جز دشت های‬ ‫گیالن و مازندران درحال رخ دادن است‬ ‫و این خطری بزرگ برای ایندگان تلقی‬ ‫می شود چراکه ما شاهد ضعیف بودن‬ ‫پایه های بناها به دلیل پدیده فرونشست‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت‪:‬‬ ‫مشکالتی دیگری که از نابودی ابخوان و‬ ‫نبودن اب منجر می شود خالی شدن مناطق‬ ‫از سکنه و همچنین نابودی خاک منطقه‬ ‫است که این می تواند از نگاه امنیتی نیز‬ ‫خطر افرین باشد و به لحاظ کشاورزی نیز‬ ‫تبعا دچار مشکل خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی افزود‪ :‬ما‬ ‫در کشور به وفور منابع و سرچشمه های‬ ‫تولید گرد و غبار داریم به عوان مثال‬ ‫باتالق گاوخونی که چندین سال است‬ ‫اب داخل ان نمی رود و به یک منبع‬ ‫تولید گرد و غبار تبدیل شده است و یا‬ ‫علت بلند شدن گرد و غبار در تهران منابع‬ ‫گرد و غبار موجود در جنوب تهران و‬ ‫فرودگاه امام خمینی(ره) هست و با ایجاد‬ ‫جریان های هوایی بزرگتر این موضوع‬ ‫شدت می گیرد‪.‬‬ ‫شهیدی در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سازمان زمین شناسی وظیفه تولید اطالعات‬ ‫و در اختیار گذاشتن ان با سازما ن ها را‬ ‫دارد و متولی رفع این مشکالت وزارت‬ ‫نیرو می باشد و در حالت کلی ما دچار‬ ‫روزمرگی شده و به ایندگان هیچ توجهی‬ ‫نداریم و اینکه جنگ در اینده جنگ بر‬ ‫سر منابع ابی در دنیا خواهد بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1393‬‬ ‫جامعه‬ ‫ابدرتهرانجیره بندیمی شود؟‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران گفت‪ :‬جیره بندی اب در تهران بستگی به میزان مصرف ساکنان این منطقه دارد‪.‬محمدرضا بختیاری گفت‪ :‬در حال حاضر سرانه اب در تهران در حالی حدود ‪ ۳۵۰‬متر مکعب است که این رقم در کل کشور‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬متر مکعب است‪ .‬علت این مساله نیز پایین بودن سطح بارش ها نیست‪ .‬متوسط بارندگی در تهران حدود ‪ ۲۷۰‬تا ‪ ۲۸۰‬میلی متر بوده که از متوسط ‪ ۲۵۰‬میلی متری کشور هم باالتر است و مساله اصلی به جمعیت باالی این شهر مربوط می شود‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در تهران حدود ‪ ۱۵‬میلیون نفر ساکن هستند‪ .‬به عبارتی در یک درصد مساحت کشور‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬درصد جمعیت کل کشور قرار دارد و همین مساله موجب شده که سرانه اب در تهران حدود یک پنجم متوسط کشور باشد‪.‬بختیاری اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫حجم باالی مصرف اب در فقر ابی تهران هم بی اثر نبوده است‪ .‬بر اساس امار موجود‪ ،‬هر تهرانی به طور متوسط ‪ ۲۴۰‬لیتر در شبانه روز اب مصرف می کند؛ در حالی که متوسط کشوری این عدد تنها ‪ ۲۰۰‬لیتر است‪.‬بختیاری بیان کرد‪ :‬وضعیت ذخایر سدهای‬ ‫پنج گانه تهران سال گذشته بیش از یک میلیارد و ‪ ۱۴۰‬متر مکعب بوده که امسال به حدود ‪ ۷۹۰‬میلیون مترمکعب کاهش یافته است‪.‬او اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر ما برنامه ای برای جیره بندی اب در تهران نداریم ولی این موضوع را به طور قطع نمی توان اعالم‬ ‫کرد و این موضوع بستگی زیادی به میزان مصرف مردم دارد‪ .‬اگر مشترکان رعایت کنند ما سال ابی را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫اطالعاتمستندازهمکاریامریکا‬ ‫باداعشدرافغانستانحکایتدارد‬ ‫مسکو‪:‬‬ ‫«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه‬ ‫روز پنجشنبه گفت مسکو بارها به اطالعاتی استناد کرده‬ ‫که امکان نتیجه گیری درباره تعامل ایاالت متحده با گروه‬ ‫تروریستی داعش در افغانستان را ممکن می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬در پاسخ به این سوال که ایا مسکو‬ ‫اطالعات در خصوص تعامل امریکا با داعش را منتشر‬ ‫می کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در خصوص حقایق‪ ،‬ما بارها ان ها را‬ ‫تکرار کرده ایم‪ .‬گرچه ما این کار را به روش معمول جهان‬ ‫انگلوساکسون انجام نمی دهیم که شامل نمایش لوله های‬ ‫ازمایش به شورای امنیت سازمان ملل است که بعدها هم‬ ‫فریب از اب درمی اید‪ .‬ما این کار را بر اساس واقعیت ها‬ ‫انجام می دهیم‪.‬‬ ‫به نوشته خبرگزاری «تاس»‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫روسیه سپس با تاکید بر این که این اطالعات برای‬ ‫نتیجه گیری همکاری بین امریکا و عناصر داعش کافی‬ ‫است‪ ،‬افزود مسکو پیشتر اطالعاتی را که دارد علنی کرده‬ ‫و سازما ن های بین المللی از جمله سازمان ملل می توانند از‬ ‫ا ن ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫این دیپلمات روس اظهار داشت مسکو از پرواز‬ ‫بالگردهای بی نشان بر فراز مناطقی که عناصر داعش فعال‬ ‫بوده اند به ویژه در شمال افغانستان اگاه است و به گفته‬ ‫منابع افغانستانی‪ ،‬به این طریق تروریست ها قوای کمکی‬ ‫دریافت و زخمی ها و اجساد را خارج می کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد انجام چنین فعالیت هایی بدون اطالع‬ ‫نیروهای ایاالت متحده و ناتو که بر حریم هوایی افغانستان‬ ‫کنترل کامل دارند‪ ،‬غیرممکن می بود‪.‬‬ ‫موج سواریرسانه هایمعاند‬ ‫ازمطالبهمردمی‬ ‫گزارش‬ ‫سردار “حسن کرمی” در دیدار با شیوخ و سران طوایف عرب زبان استان خوزستان ضمن ابالغ‬ ‫سالم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی به مردم غیور استان خوزستان و تبریک دهه والیت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوزستان استانی است که از موقعیت جغرافیایی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی ویژه ای‬ ‫برخوردار و نگاه دوستان و دشمنان نظام اسالمی به ان دوخته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم غیور استان خوزستان با رشادت های زیادی از کیان ایران اسالمی در هشت‬ ‫سال دفاع مقدس‪ ،‬جانانه دفاع کردند و شهیدان بسیاری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫کردند؛ همدلی مردم غیور این استان با انقالب موجب شده تا دشمنان همیشه شکست را تجربه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موج سواری رسانه های معاند از مطالبه مردمی‬ ‫فرمانده یگان های ویژه ناجا بیان کرد‪ :‬با توجه به اتفاقات اخیر در استان خوزستان و شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬رژیم های سلطه طلب سعی دارند با کمک ابزارهای رسانه ای و تبلیغات منفی در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬در جبهه مقابل عملیات روانی ایجاد کنند و می کوشند با استفاده از این ابزار و‬ ‫تاثیرگذاری بر افکار عمومی‪ ،‬باورها و فرهنگ خوزستان را با رویکرد غیرمستقیم و ناخوداگاه به‬ ‫اخالل در نظم و امنیت کشور بکشانند که بحمداهلل امروز امنیت استان پهناور خوزستان با وجود‬ ‫بصیرت و اگاهی مردم‪ ،‬شیوخ و سران طوایف‪ ،‬مثال زدنی است و این خود افتخار بزرگی برای‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫امادگی همه جانبه یگان ویژه با اشراف کامل اطالعاتی‬ ‫سردار کرمی تصریح کرد‪ :‬مردم غیور استان خوزستان بدانند یگان های ویژه ناجا در کمال‬ ‫امادگی و اقتدار نسبت به تامین امنیت و ارامش از هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد و باز هم‬ ‫دشمنان و مزدوران کاسه لیس شان را مایوس خواهیم کرد؛ دشمنان این انقالب نیز اگاه باشند که‬ ‫نیروهای نظامی‪ ،‬انتظامی و امنیتی با اشراف کامل اطالعاتی و رصد لحظه ای انان نخواهند گذاشت‬ ‫کوچک ترین تحرک و توطئه ای‪ ،‬مردم شریف استان را نگران کند‪.‬‬ ‫اتحاد مثال زدنی مردم و نیروهای مسلح‬ ‫سردار کرمی با اشاره به اتحاد مردم و نیروهای مسلح‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر امروز منافقان و‬ ‫معاندان نظام اسالمی حتی فکر دست درازی به خاک خوزستان را نمی توانند در سر بپرورانند به‬ ‫دلیل اتحاد و همدلی مثال زدنی است که مردم و نیروهای مسلح استان با یکدیگر دارند که به‬ ‫واسطه این وحدت‪ ،‬دشمنان توان رویارویی با پنجه های فوالدین اقتدار سربازان والیت را ندارند‪.‬‬ ‫امنیت پایدار در گرو مشارکت همگانی‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امنیت پایدار و توسعه یافته یک مقوله فراگیر و فراسازمانی است که بدون‬ ‫مشارکت همگانی محقق نمی شود و برای ارتقای سطح کمی و کیفی ضریب امنیت‪ ،‬باید همه‬ ‫احاد جامعه و مردم پای کار بیایند و احساس مسئولیت کنند و در این میان نقش علما‪ ،‬سران‬ ‫طوایف و معتمدان تاثیرگذار و کلیدی است‪.‬‬ ‫توسعه و پیشرفت همه جانبه استان خوزستان در سایه وحدت و همدلی‬ ‫رئیس پلیس ویژه کشور یاداور شد‪ :‬انتظار پلیس از بزرگان استان خوزستان این است که‬ ‫فارغ از تعلقات قومی‪ ،‬قبیله ای و مذهبی و با تکیه بر مشترکات موجود تحت پرچم نظام مقدس‬ ‫جمهوری برای برقراری نظم و عدالت گرد هم اییم و در سایه وحدت‪ ،‬همدلی و برادری به توسعه‬ ‫و پیشرفت همه جانبه استان کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬عهد می بندیم که تا پای جان از حریم نظم و امنیت نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی تحت فرماندهی مقام عظمای والیت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) در این استان‬ ‫پهناور دفاع می کنیم و اجازه جوالن به دشمنان و مخالن نظم و امنیت نمی دهیم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫پیش از زاخارووا‪« ،‬ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه‬ ‫در امور افغانستان گفته بود مسکو اطالعاتی را در خصوص‬ ‫ِ‬ ‫خاص مربوط به همکاری ائتالف تحت هدایت‬ ‫واقعیت های‬ ‫ایاالت متحده با داعش در افغانستان دریافت کرده است‪.‬‬ ‫اخیر ا ً گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به نقاطی‬ ‫از کابل از جمله کاخ ریاست جمهوری افغانستان را برعهده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫صبح روز سه شنبه ‪ ۲۹‬تیر هنگام ادای نماز عید قربان‪،‬‬ ‫چندین راکت به نقاط مختلف شهر کابل از جمله نزدیکی‬ ‫کاخ ریاست جمهوری افغانستان (ارگ) اصابت کرد‪ .‬در‬ ‫زمان حمله‪ ،‬اشرف غنی و شماری از مقام ها و شخصیت های‬ ‫افغانستانی در ارگ ریاست جمهوری در حال ادای نماز عید‬ ‫قربان بودند‪.‬‬ ‫پیش تر «سرگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه در پی‬ ‫متشنج شدن اوضاع افغانستان همزمان با خروج نظامیان‬ ‫امریکایی از این کشور‪ ،‬ماموریت ایاالت متحده در‬ ‫افغانستان را «شکست خورده» توصیف کرد‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد علیرغم‬ ‫تالش های جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای این‬ ‫که اینطور نشان دهد که ا ن ها پس از به نتیجه رسیدن‬ ‫ماموریتشان در حال خروج از افغانستان هستند‪ ،‬همه‬ ‫متوجهند که در واقع ماموریت ایاالت متحده در افغانستان‬ ‫شکست خورده است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه افزود داعش و القاعده‬ ‫مواضع خود را در افغانستان تقویت کرده اند و تولید مواد‬ ‫مخدر و قاچاق ان در این کشور در باالترین حد قرار دارد‪.‬‬ ‫این دیپلمات روس در ادامه اظهار داشت علیرغم خروج‬ ‫امریکا از افغانستان‪ ،‬مسکو اماده ادامه کار با واشنگتن‬ ‫و پکن و همچنین سایر کشورهایی است که می توانند بر‬ ‫اوضاع در افغانستان اثرگذار باشند‪ .‬او اضافه کرد ایران و‬ ‫هند ممکن است در اینده به «چارچوب سه گانه» کشورها‬ ‫برای کار بر روی افغانستان اضافه شوند‪.‬‬ ‫بعد از توافق فوریه ‪ ۲۰۲۰‬امریکا و طالبان و امضای‬ ‫«توافقنامه صلح» بین دو طرف‪ ،‬روند خروج نظامیان‬ ‫امریکایی و متحدان این کشور از افغانستان شروع شد‪.‬‬ ‫ایاالت متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬در پاسخ به حمالت ‪ ۱۱‬سپتامبر همان سال در امریکا‪،‬‬ ‫به افغانستان حمله نظامی کردند و از ان زمان‪ ،‬حضور نظامی‬ ‫و اشغالگری انها در افغانستان ادامه داشته است‪.‬‬ ‫باالخرهفهمیدم‬ ‫که‪۲‬بچهکافینیست!‬ ‫اخرین فرزند یک خانواده پرجمعیت بودم‪ ،‬پرجمعیت بودن خانواد ه ام را دوست داشتم‬ ‫اگرچه به خاطر ج ّو حاکم بر جامعه‪ ،‬گاهی که از تعداد اعضای خانواده سوال می شد از چندتایی‬ ‫چشم پوشی می کردم و کمتر می گفتم!‬ ‫خانواده بزرگ داشتن یعنی شاد ی های زیاد کنار سختی های زیاد‪ ،‬باید این را هم مدنظر قرار‬ ‫داد که هر که بامش بیش برفش بیشتر؛ زندگی در چنین خانواد ه ای تجربه های مرا بیشتر کرد و‬ ‫چگونگی مواجهه با مشکالت را به من یاد داد‪ ،‬به گونه ای که اکنون در زندگی متاهلی ام همیشه‬ ‫همسرم مرا در مواجهه با مسائل‪ ،‬همه چیزتمام می داند و طرف مشورت هستم‪.‬‬ ‫با اینکه پدر و مادرم سواد (به معنی بلد بودن خواندن و نوشتن ) نداشتند‪ ،‬فرزندانشان همه‬ ‫حداقل تا مقطع کارشناسی تحصیل کردند؛ من هم که از ابتدا عالقه زیادی به درس خواندن‬ ‫داشتم در یکی از بهترین دانشگا ه های کشور قبول شدم‪ ،‬سر کار رفتن را اولویت ز ن ها نمی دانستم‪،‬‬ ‫بنابراین با اینکه در مقطع ارشد قبول شدم به خاطر همزمان شدن ازدواجم و دوری از شهرم‪،‬‬ ‫تحصیالتم را ادامه ندادم‪.‬‬ ‫مالک اصلی ازدواجم ایمان و اخالق و تا حدی تحصیل همسرم بود و به خاطر همین‪ ،‬به مسائل‬ ‫دیگر اهمیت زیادی ندادم؛ خواستگارهای زیادی داشتم و به خاطر زیاد بودن نظرات (چون تعداد‬ ‫برادران و خواهران زیاد بود) هیچ کدام به نتیجه نمی رسید؛ این امر باعث شد عقل را بر احساس‬ ‫ارجح بدانم و با امدن یک خواستگار‪ ،‬درگیر احساسات نشوم‪ ،‬تا اینکه در دعاهایم از خدا خواستم‬ ‫که شخصی که قسمت من است به خواستگار ی ام بیاید‪ ،‬دعایم قبول شد و همسرم به همراه خانواده‬ ‫به روش کام ً‬ ‫ال سنتی به خواستگار ی ام امدند‪.‬‬ ‫خیلی ناباورانه همه موافق بودند! ایشان نه تنها خانه‪ ،‬حقوق و شغلی نداشتند بلکه سربازی هم‬ ‫نرفته بودند! البته مالک‪ ،‬اخالق و ایمان و تحصیالت بود که به حمد الهی دارا بودند؛ تقریباً اواخر‬ ‫ماه رجب خواستگاری صورت گرفت و سفره عقد ما روز نیمه شعبان انداخته شد؛ شش ما هِ عقدمان‬ ‫به سرعت گذشت اما خیلی شیرین همراه با تلخی هایی جزیی؛ سربازی همسرم هم به دلیل نخبگی‬ ‫و‪ ...‬تنها به ‪ 20‬روز کاهش یافت! این موضوع برای اطرافیان باورنکردنی بود؛ یکی دو سفر با‬ ‫حضور خانواده‪ ،‬شیرینی عقدمان و شناخت من از ایشان را بیشتر کرد؛ مخصوصاً که ایشان واقعاً به‬ ‫خدا توکل می کردند و این باعث ارامش من و تکیه من به ایشان بود‪.‬‬ ‫خانواده همسرم معتقد بودند که بعد از شش ماه‪ ،‬زندگی مستقل خودمان را شروع کنیم‪،‬‬ ‫به خاطر همین با کمک پدرشوهرم‪ ،‬یک خانه خریدیم؛ (البته این خانه را با برادر شوهرم شریک‬ ‫بودیم )؛ چون می خواستم عروسی ساده باشد‪ ،‬پیشنهاد کردم که به پابوس امام رضا(ع) برویم و‬ ‫از طرف خانواده همسرم پذیرفته شد‪( .‬این سفر را با هزینه خیلی کم به صورت چارتری با هواپیما‬ ‫رفتیم و عنایت امام رضا(ع) بهترین سفر‪ ،‬در بهترین هتل مشهد و نزدیک ترین به حرم بود‪ ،‬که قطعاً‬ ‫نمی توانستیم با شرایط خودمان ان را داشته باشیم!)‬ ‫بعد از بازگشت‪ ،‬پدر همسرم در خانه خودمان ولیمه عروسی دادند که خاطره زیبایی برایمان‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫شش ماه اول‪ ،‬همسرم دنبال شغل بودند و با کمک خانواد ه ها و قناعت ما‪ ،‬سپری شد؛ با تالش‬ ‫همسرم و نذر و نیاز‪ ،‬ایشان به صورت قراردادی در شرکتی مشغول به کار شدند؛ اگرچه خودشان‬ ‫ظاهر اً‪ ،‬شکایتی نداشتند اما می دانستم که این شغل شایسته شان نبود؛ همزمان‪ ،‬با توکل به خدا‬ ‫پیگیری کردیم تا در ازمون استخدامی مربوط به نفت شرکت کردند و نفر اول شدند و به صورت‬ ‫قراردادی پذیرفته شدند‪.‬‬ ‫خیلی خوشحال شدیم اما این خوشحالی خیلی زود (بعد از شش ماه ) تمام شد چرا که کار‬ ‫شیفتی بود و فاصله ای دوساعتی از شهرستان‪ ،‬برای من که تنها بودم و نوعروس بسیار سخت بود‪،‬‬ ‫بنابراین تصمیم گرفتیم به خانه های شهرک صنعتی محل کار همسرم برویم‪( .‬تنها وسایل الزم برای‬ ‫زندگی را با خود بردیم تا در تعطیلی کار همسرم به شهرمان برگردیم و در خانه خودمان پذیرای‬ ‫مهما ن هایمان باشیم‪ ،‬چرا که تقریباً همه گفته بودند به شهرک صنعتی نمی ایند!)‬ ‫حاال تقریباً سه سال از زندگی مشترکمان سپری شده بود و ما به خاطر حرف دیگران (حاال‬ ‫خوش باشید! زود بچه دار نشوید و‪ )!..‬و همچنین شرایط کار همسرم (اشفتگی جزیی) بچه ای‬ ‫نداشتیم! که ناگهان زمزمه ها شروع شد که “چرا بچه دار نمی شوید؟!”؛ خیلی ترسیدم که نکند واقعاً‬ ‫بچه دار نشوم! به همین خاطر به دکتر مراجعه کردم و ایشان به من اطمینان دادند که “هیچ مشکلی‬ ‫نیست و بدون استرس بارداری شما میسر است”‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بعد از یک ماه‪ ،‬خبر پدر شدن را به همسرم دادم و ایشان واقعا خوشحال شدند اما به خاطر‬ ‫شرایط (بارداری پرخطر) تصمیم گرفتیم خانواد ه ها را تا خبر قطعی در جریان نگذاریم؛ بعد از ‪4‬‬ ‫ماه اطرافیان را مطلع کردیم که خیلی خوشحال شدند؛ کم کم همه مشتاق بودند جنسیت جنین را‬ ‫بدانند؛ اگرچه برای خودم فرقی نمی کرد اما دوست داشتم فرزند اولم دختر باشد و خانواده همسرم‬ ‫چون دختر نداشتند‪ ،‬پسر را ترجیح می دادند؛ جنسیت معلوم شد! و خدا به ما فاطمه عزیزم را هدیه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بارداری نسبتاً سختی را پشت سر گذاشتم‪ ،‬دور از خانواد ه ها‪ ،‬خیلی غریب و به جای اینکه وزن‬ ‫اضافه کنم‪ 13 ،‬کیلو وزن کم کردم! اما خدا را شکر دختر عزیزم با وزنی طبیعی به دنیا امد؛ تا‬ ‫‪2‬سالگی دخترم‪ ،‬از طرف اطرافیان سختی هایی تحمیل شد‪ ،‬عالوه بر ان بیشتر اوقات همسرم شیفت‬ ‫کاری داشتند و دور از خانواد ه ها بودم و همسایه ها هم فرهنگی متفاوت داشتند؛ اما غریب بودن‬ ‫باعث شد من و دخترم بیشتر به هم نزدیک شویم و با هم بازی کنیم؛ اما با بزرگتر شدن دخترم نبود‬ ‫همبازی مناسب (از لحاظ فرهنگی و مذهبی) خیلی ازاردهنده شد! تا جایی که دخترم با گریه از ما‬ ‫خواهر و برادری برای بازی می خواست!‬ ‫به دلیل ذخیره اهن پایین تمام دکترها باردار شدن را تا بهبودی کامل درست نمی دانستند‪ ،‬به‬ ‫همین خاطر درمان را شروع کردم؛ اما تمام درما ن ها یک یا دو سال به طول می انجامید؛ زندگی‬ ‫یکنواخت شده بود‪ ،‬زندگی سه نفره‪ ،‬که اکثر ا ً هم همسرم سر کار بود‪ ،‬زندگی را خیلی سخت‬ ‫می کرد که ناگهان ازمون استخدامی اموزش و پرورش را اعالم کردند‪ ،‬به طور خیلی اتفاقی باخبر‬ ‫شدیم و همسرم ثبت نام و در ازمون شرکت کرد که پذیرفته شد و برای مصاحبه و‪ ...‬دعوت شد‪.‬‬ ‫شیفت کاری فشرده‪ ،‬همسرم را خیلی خسته کرده بود و مخالفت خانواد ه شان با دبیری (از لحاظ‬ ‫مالی) باعث شد همسرم منصرف شود که با اصرار من‪ ،‬علی رغم میل باطنی‪ ،‬برای مصاحبه اقدام‬ ‫کرد‪ ،‬اگرچه همه قبولی را با پارتی می دانستند اما الحمدهلل قبول شد و دو ماه اموزشی را پشت سر‬ ‫گذاشت و با عنایت الهی برای شغل دبیری‪ ،‬ما به شهر خودمان بازگشتیم‪( .‬البته تمام این مراحل‬ ‫خیلی ناباورانه و با مخالفت شدید اطرافیان‪ ،‬تنها با توکل و توسل سپری شد)‪.‬‬ ‫پس از بازگشت‪ ،‬چند ماهی درمان با داروهای شیمیایی را که تقریباً بدون نتیجه بود انجام دادم‬ ‫و این باعث شد به طب سنتی روی بیاورم که ان هم به دلیل طوالنی بودن درمان واقعاً خسته کننده‬ ‫بود‪ ،‬بنابراین تقریباً درمان را رها کردم‪ ،‬اما تصمیم گرفتم تا سنم باالتر نرفته است باردار شوم‪،‬‬ ‫پس نزد دکتر زنان رفتم و ایشان در کمال ناباوری بدون هیچ معاینه و صحبتی من را نابارور دانسته‬ ‫گفتند “باید با درمان (کاشت جنین ) باردار شوید”!‬ ‫بعد از این صحبت‪ ،‬شوکه شدم و با پیشنهاد یکی از دوستان نزد دکتری دیگری رفتم و درمان‬ ‫کم خونی را شروع کردم؛ بعد از یک ماه‪ ،‬درمانم کمی نتیجه داد و دکتر گفت “ا ن شاءاهلل تا سه ماه‬ ‫دیگر کام ً‬ ‫ال بهبودی حاصل خواهد شد”؛ هنوز یک ماه نگذشته بود که احساس کردم باردار هستم!‬ ‫خیلی خوشحال از لطف الهی‪ ،‬از انجایی که همیشه فرزندان زیادی دوست داشتم‪ ،‬بر سا ل هایی که‬ ‫از دست داده بودم و سختی ها و مریضی هایی که کشیده بودم‪ ،‬افسوس خوردم‪.‬‬ ‫از خدا خواستم فرزندم ابتدا سالم و صالح باشد و اگر صالح هست پسر (چرا که من متاسفانه‬ ‫ظرفیت شنیدن حرف ناحق را از جانب اطرافیان ندارم و نمی توانم بحث و جدل کنم) و الحمدهلل‬ ‫لطف الهی مثل همیشه شامل حالم شد و خداوند پسری سالم‪ ،‬محمد عزیزم را به من هدیه داد‪.‬‬ ‫زو ج های عزیزی که خواننده این متن هستید‪ ،‬تجربه را تجربه کردن خطاست! من با وجود اینکه‬ ‫فرزندان زیاد با فاصله سنی کم دوست داشتم‪ ،‬حر ف های اطرافیان را اولویت قرار دادم و گاهی‬ ‫با شنیدن جمالتی‪ ،‬مث ً‬ ‫ال اگر به نوزاد پسری توجه می کردم می گفتند “ارزوی پسر داری؟”‪ ،‬یعنی‬ ‫“می خواهی فرزنددار شوی تا باالخره یکی پسر شود؟!”‪ ،‬ناراحت شدم و لطف الهی را فراموش‬ ‫کردم؛ اما خدای مهربان راه را به من نشان داد و فهمیدم که دوتا کافی نیست! اگرچه اطرافیان‬ ‫هنوز هم بر نظرات خود پافشاری می کنند که دوتا کافی است! هیچ گاه راه درست را به خاطر حرف‬ ‫دیگران کج نکنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫وال استریت ژورنال‪:‬‬ ‫نظامیانامریکاییتاپایانسالجاریمیالدیعراقراترکمی کنند‬ ‫روزنامه“والاستریتژورنال”نوشتکهمسئوالنارشدامریکاییوعراقیبرایصدوربیانیه ایدربارهعقبنشینینیروهایامریکاییدراواخرسالمیالدیجاریبرنامهریزیمی کنند‪.‬مسئوالنعراقیوامریکاییبهروزنامهوالاستریتژورنالگفتند‪:‬‬ ‫اینبیانیهبهمناسبتسفرروزدوشنبهمصطفیالکاظمی‪،‬نخستوزیرعراقبهواشنگتنودیدارشباجوبایدن‪،‬رئیسجمهورامریکامنتشرخواهدشد‪.‬هدفاینبیانیهکاهشفشارگروه هایشیعیکهخواهانخروجنیروهایامریکاییهستندبرالکاظمیاست‪.‬‬ ‫همچنینهدفبیانیهحفظحمایتامریکاازنیروهایامنیتیعراقاست‪.‬یکیازمسئوالنامریکاییاعالمکرد‪:‬واشنگتنبرایبراوردهکردنشروطاینبیانیهازطریقتغییرنقشبرخینیروهایامریکاییدرعراقونهازطریقکاهشتعدادافرادبرنامهریزی‬ ‫می کند‪.‬اینیکارزیابیکمینیستبلکهروشنشدنوظایفیاستکهایننیروهابراساساولویت هایاستراتژیکماانجاممی دهند‪.‬مایکلنایتس‪،‬کارشناسمرکزسیاستخاورمیانهواشنگتنگفت‪:‬هدفایناستکهبهالکاظمیکمکشودکهبایک‬ ‫دستاوردبهعراقبازگرددبدوناینکهکمپینمبارزهباتروریسممتوقفشود‪.‬نیروهایامریکاییدرعراقتنهادرصورتیکهدرمعرضحمالتقرارگیرنددرعملیاتجنگیشرکتمی کنند‪.‬‬ ‫امریکا در فضای روانی‬ ‫«جنگ هایداخلی»‬ ‫در اوریل‪ 1865‬زمانی که ژنرال «رابرت لی»‬ ‫فرماندهارتشدرهمشکستهنیروهایکنفدراسیونخود‬ ‫ونیروهایشراتسلیمژنرالگرانتکردوجنگ های‬ ‫داخلیامریکابا‪ 400‬هزارکشتهبهپایانرسید؛یک‬ ‫سوالمهمدرپسذهنتمامسیاستمداراناینکشور‬ ‫نقشبست‪.‬ایاجنگداخلیامریکاباردیگرتکرار‬ ‫خواهدشد؟‬ ‫تحوالتسال هایبعددرامریکاازجملهرشد‬ ‫باالیاقتصادیوتبدیلشدنانبهاولینقدرتصنعتی‬ ‫دنیادراوایلقرنبیستموهمچنینتصویبقوانینمتعدد‬ ‫برایادغاماقلیت هایمختلفنژادیاحتمالچنین‬ ‫رویدادی را در حداقل میزان خود نگه داشته است‪ .‬از‬ ‫سویدیگرقدرتوکنترلنهادهایامنیتیونظامی‬ ‫فدرالدرامریکاده هاباربیشترازقرننوزدهماستو‬ ‫احتمالاینکهاص ً‬ ‫الاجازهشکل گیریچنینحرکتی‬ ‫دادهشود‪،‬شایدنزدیکبهصفرباشد‪.‬‬ ‫با این حال و با در نظر گرفتن تمام این موارد روندی‬ ‫کهتحوالتاقتصادیواجتماعیبعدازبحراناقتصادی‬ ‫سال‪ 2008‬میالدیوهمچنینریاستجمهوری«دونالد‬ ‫ترامپ»رقمزدهاست‪،‬شکاف هایبزرگسیاسیرادر‬ ‫ایاالتمتحدهامریکافعالکردهکهنمی توانبهراحتی‬ ‫ازکنارانگذشت؛شکاف هاییکهاتفاقاًبسترنشتان‬ ‫بهعرصهسیاسیایاالتمتحدهظرفیت هاینهفتهدرنظام‬ ‫فدرالیاینکشوراست‪.‬‬ ‫*فدرالیسمنقطهقوتیابستریبرایتجزیه طلبی‬ ‫ایاالتمتحدهامریکاکشوریاستکهنظام‬ ‫قانونگذاریوحکمرانیانخواه ناخواهبراساسنوعی‬ ‫تقسیمقدرتبیندولت هایایالتیودولتمرکزیاین‬ ‫کشورشکلگرفتهاست‪.‬‬ ‫اینتقسیمقدرتکهازطریقیکنظامحقوقی‬ ‫عرفیبرقرارشده‪،‬گاهچنانپیچیدگی هاییرادرعرصه‬ ‫سیاسیسببمی شودکهمی تواندیکرویهعادی‬ ‫حکمرانیرابهیکبحرانتبدیلکندکهنمونهاندر‬ ‫تفسیرایین نامه هاونحوهاعالمنتایجانتخاباتریاست‬ ‫جمهوریاخیرامریکادرایاالتمختلفکام ً‬ ‫الپیدابود‪.‬‬ ‫البتهامریکایی هامدعیهستندکهچنینسیستمی‬ ‫می تواندتضمین کنندهازادیهمه جانبهشهروندان‬ ‫اینکشورباشداماواقعیتایناستکهدردوران‬ ‫دوقطبی هایسیاسیبعدازترامپاینسیستمشایدتبدیل‬ ‫بهیکنقطهضعفشود‪.‬‬ ‫نشانه هایفراوانیدرموردایجاددوقطبی هایجدی‬ ‫سیاسیواجتماعیانتخاباتیدرامریکاوجوددارداما‬ ‫شایدنمونهاننظرسنجی ایباشدکهچندیپیش به‬ ‫صورتمشترکتوسطموسسه«یوگاو»و«برایت‬ ‫الینواچ»انجامونشاندادهدوسومجمهوری خواهان‬ ‫ساکنایالت هایجنوبیامریکاطرفدارجداییاز‬ ‫ایاالتمتحدهوایجاداتحادیهخودباایالت هایهمسایه‬ ‫هستند‪.‬نتایجایننظرسنجینشاندادتقریباً‪۶۶‬درصد‬ ‫جمهوری خواهانشرکت کنندهاز‪۱۳‬ایالتجنوبی‬ ‫امریکاازجملهتگزاس‪،‬جورجیا‪،‬االباماوفلوریدا‬ ‫خواستارجداییازدولتفدرالوایجاداتحادیهخود‬ ‫هستند‪.‬مسئوالنایننظرسنجی‪،‬اتحادیهجنوبراشامل‬ ‫تگزاس‪،‬اوکالهما‪،‬ارکانزاس‪،‬لوئیزیانا‪،‬میسیسیپی‪،‬‬ ‫االباما‪،‬جورجیا‪،‬کارولینایجنوبی‪،‬کارولینایشمالی‪،‬‬ ‫ویرجینیا‪،‬کنتاکیوتنسیترسیمکردند‪.‬‬ ‫جالباینجاستکهبامرورنامایالت هایمزبور‬ ‫باالفاصلهیکواقعهتاریخیدرذهنهمهزندهمی شود‪.‬‬ ‫اینایالت هادرهمانفهرستیقراردارندکهدرسال‬ ‫‪ 1862‬وبارسیدن«ابراهیملینکن»بهریاستجمهوری‬ ‫ازایاالتمتحدهامریکاخارجشدند‪.‬اینمیزانحمایت‬ ‫ازجدایی طلبینه تنهابعدازشکستترامپدرانتخابات‬ ‫ریاستجمهوریکاهشنیافتهبلکهمیزاناننیزافزایش‬ ‫یافتهاست‪.‬ایاواقعاًتاریخبهشکلدیگریدرحال‬ ‫تکراراست‪.‬‬ ‫*وضعیتدرچینشایالت هاچگونهاست‬ ‫البتهایننظرسنجینمی توانددلیلیبرایاغازجنگ‬ ‫داخلیهمینفردایاچندماهیاسالبعدباشد‪.‬قانون‬ ‫اساسیامریکاخروجایالت هاازداخلایناتحادیهرا‬ ‫ممنوعاعالمکردهوازسویدیگرهمان طورکهگفته‬ ‫شدتوانامنیتیونظامیدولتفدرالاجازهچنینکاری‬ ‫رانمی دهد‪.‬بااینحالمی تواننقطهشروعبحرانرا‬ ‫رویدادهایمربوطبهدستگاهقانونگذاریودولتیهر‬ ‫ایالتدانست‪.‬‬ ‫واقعیتایناستکهدرجریانرقابت هایانتخاباتی‬ ‫سال‪2020‬اگرچهدموکرات هاتوانستندبهپیروزی‬ ‫مهمیدرانتخاباتریاستجمهوریوکنگرهدست‬ ‫پیداکنندوعم ً‬ ‫الدورکنمهماجراییوقانونگذاری‬ ‫رادراختیاربگیرندامادرمقابلپیروزی هایینصیب‬ ‫جمهوری خواهاندرنهادهایقانونگذاریواجرایی‬ ‫ایالتیشدهاست‪.‬همان طورکهگفتهشدباتوجهبه‬ ‫ماهیتواختیاراتدولت هایایالتیامتیازبزرگینصیب‬ ‫حزبیشدهکهجدایی طلبیدرمیانطرفدارانانبه‬ ‫شدت در حال رشد است‪.‬‬ ‫اهمیتایالت هازمانیافزایشپیدامی کندکه‬ ‫درموضوعاتغیرمرتبطباحوزه هایدفاعوسیاست‬ ‫خارجیانسدادیبزرگدرواشنگتنپیداشود‪.‬حالت‬ ‫ایده البرایادارههرایالتاناستکهدفترفرماندار‬ ‫ایالت‪،‬مجلسنمایندگانومجلسسنایایالتیدر‬ ‫اختیاریکحزبقراربگیرد‪.‬هم اکنوندر‪ 38‬ایالت‬ ‫امریکاچنینوضعیحاکماستکه‪ 23‬ایالتدر‬ ‫اختیارجمهوری خواهانوو‪ 15‬ایالتدراختیار‬ ‫دموکرات هاست‪.‬‬ ‫‪ 12‬ایالت هم کام ً‬ ‫ال در این خطر قرار دارند که به‬ ‫دلیلتضادمنافعجدیبیندوطرفبهطورکاملدچار‬ ‫وضعیتقفل شدگیسیاسیشوند‪.‬البتهدرگذشتهوضع‬ ‫گاهیوقت هابدترازحالتفعلیبودهبهعنوانمثالدر‬ ‫دهه‪ 90‬میالدیوزمانریاستجمهوریبیلکلینتون‪31‬‬ ‫ایالتدروضعیتقفلسیاسیقرارداشتاماواقعیتاین‬ ‫بودکهدرانزمانامریکادچارچنیندوقطبیسیاسی‬ ‫بهخصوصدرسطوحپایینجامعهنبود‪.‬همبستگیملی‬ ‫درخصوصاهدافمهمبهتقریبادرتمامیحوزه هابه‬ ‫چشممی خوردوحتیموضوعاتچالشبرانگیزیمثل‬ ‫استیضاحرئیس جمهورنیزباعثبرهمخوردناینوضع‬ ‫نمی شدامادرشرایطفعلیاوضاععوضشدهاست‪.‬‬ ‫دالیلفراوانیراهممی توانبرایاینبحثدرنظر‬ ‫گرفتاماشایدجدی ترینانرابتوانترسازهضم‬ ‫شدندرتحوالتاقتصادیواجتماعیدانستکه‬ ‫سفیدپوستانرادرگوشهرینگقراردادهاست‪.‬‬ ‫*سرکوبایالتیبهبهانهحفظقوانین‬ ‫زمانیبسیاریازایالت هایسفیدپوست‬ ‫جمهوری خواهمی توانستندبهنوعروشزندگیوکسب‬ ‫وکارخودمستقلازدولتمرکزیافتخارکننداما‬ ‫هم اکنونچیزیازاینشرایطباقینماندهاست‪.‬بسیاری‬ ‫ازصنایعمهمبهمکزیک‪،‬کاناداوحتیچینوهندنقل‬ ‫مکانکرد هاندوصنایعنوینهمعمدتاًدرایالت های‬ ‫دموکراتهمچونواشنگتنوکالیفرنیامستقرشد هاند‪.‬‬ ‫باشکستدولتترامپهمبهنظرنمی رسددر‬ ‫میان مدتخبریازیکدولتجمهوری خواهباشد‪.‬‬ ‫واکنشایالت هایجمهوری خواهدرمقابلاینشرایط‬ ‫استفادهازتوانمندی هایقانونیایالتیبراینوعیشورش‬ ‫درمقابلدولتمرکزیاست‪.‬براساساصل«حق‬ ‫ارجحیت»درقانونگذاریحزبیدرامریکاچنانچه‬ ‫‪7‬‬ ‫دولتایالتیباقوانینتصویبشدهشوراییکشهر‬ ‫مخالفباشد‪،‬می تواندانقانونرالغوکردهوباقانون‬ ‫دیگریجایگزینکند‪.‬‬ ‫بهاینترتیبنهتنهاایالت هایجمهوری خواهدر‬ ‫مقابلدولتمرکزیمقاومتمی کنندبلکههرنوع‬ ‫قانونگذاریکهتوسطشهرهایتحتسیطرهاکثریت‬ ‫تدرداخلحوزهتحتحاکمیتانهاصورت‬ ‫دموکرا ‬ ‫بگیردرالغومی کنند‪.‬‬ ‫درحالحاضرنمونه هایمتعددیازچنینقوانینی‬ ‫وجودداردکهتوسطدولت هایایالتیومجالس‬ ‫محافظه کارجمهوری خواهلغوشدهاست‪.‬ایندرحالی‬ ‫استکهاغلبساکنانشهرهایبزرگرادموکرات ها‬ ‫تشکیلمی دهندومناطقحومه ایاختصاصبهطرفداران‬ ‫حزبجمهوری خواهدارد‪.‬‬ ‫ایننوعشکافدقیقاًیاداورهمانشکافیاست‬ ‫کهدرزمانجنگ هایداخلیدرامریکاوجودداشت‪.‬‬ ‫دموکرات هادرشهرهایبزرگوجمهوری خواهاندر‬ ‫مناطقوایالت هاییکهبخشبرگیازان هاروستاییان‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫دامنهاینشکافروزبهروزگسترده ترمی شود‪.‬به‬ ‫عنوانمثالایالتجورجیابهدنبالایناستتاقوانینیرا‬ ‫برایمحدودکردنتوانرای دهیاقلیت هاوسیاه پوستان‬ ‫وضعکندتامانعتکرارپیروزیدموکرات هاهمانند‬ ‫انتخاباتسال‪ 2020‬میالدیشوند‪.‬برخیدیگراز‬ ‫ایالت هایجمهوری خواهقوانینبسیارسختگیرانه ایرا‬ ‫علیههرگونهاعتراض هایخیابانیتصویبکرد هاندکه‬ ‫حتیدرمواقعیزیرگرفتنان هاراتوسطخودورهای‬ ‫عبوریدرهنگامبستنجاده هامجازمی کند‪.‬‬ ‫درخصوصوعدهافزایشسطحدستمزدهانیز‬ ‫برخیازدولت هایایالتیبهدنبالاینهستندتاهرگونه‬ ‫افزایشحداقلحقوقراممنوعکنند‪.‬حتیهمیناواخر‬ ‫برخیازایالت هامحدودیت هایفدرالبرایجلوگیری‬ ‫ازشیوعویروسکروناهمچونبستنکسبوکارهاو‬ ‫تعطیلشدنرستوران هاراخالفقوانینایالتیدانستندو‬ ‫عدمرعایتان هارابدونمشکلقلمدادکردند‪.‬‬ ‫بهطورحتمباگذشتزماناینفهرستطوالنی تر‬ ‫هممی شود‪.‬‬ ‫*ایالت هایجنوبیچهخواهندکرد؟‬ ‫بادرنظرگرفتنشرایطفعلیتنهاراهنجاتپیدا‬ ‫کردنشهرهایدموکراتازاعمالقدرتقانونی‬ ‫جمهوری خواهان‪،‬دخالتدولتفدرالاست‪.‬دولت‬ ‫بایدنهمدراینبارهتحرکاتیرااغازکردهاست؛نمونه‬ ‫انیکطرحمفصلبرایتضمینحقوقرای دهندگان‬ ‫کهازسویدموکرات هادرکنگرهمطرحشدهاست‪.‬‬ ‫البتهاینطرحفع ً‬ ‫البامخالفتجمهوری خواهاناز‬ ‫نوبتبررسیکناررفتهامامشخصنیستتاچهزمانی‬ ‫اینامکانوجودداشتهباشد‪.‬همچنیندولتبایدن‬ ‫بهدنبالیکمحکم کاریقانونیبرایتضمینقانون‬ ‫حداقلدستمزدازطریققانونبودجهسال‪ 2022‬است‪.‬‬ ‫طبیعیاستکهچنیناقداماتیبههیچعنوانبهمذاق‬ ‫جمهوری خواهانخوشنخواهدامد‪،‬ازهمینروقابل‬ ‫درکاستکهباشکستترامپتمایالتجدایی طلبانه‬ ‫دران هارشدیافتهاست‪.‬‬ ‫مدیر سیا‪ :‬پیشروی طالبان‬ ‫نگران کننده است‬ ‫نقض حاکمیت ملی لبنان و سوریه‬ ‫توسط رژیم صهیونیستی محکوم است‬ ‫به نقل از المنار‪ ،‬حزب اهلل لبنان بیانیه ای را در خصوص تجاوز‬ ‫نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه منتشر کرد‪ .‬حزب اهلل‬ ‫در این بیانیه حمله مذکور را به شدت محکوم کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در بیانیه حزب اهلل لبنان امده است‪:‬‬ ‫جنگند ه های رژیم صهیونیستی بار دیگر حاکمیت لبنان را نقض‬ ‫کرده و از طریق حریم هوایی لبنان‪ ،‬سوریه را بمباران کردند‪ .‬این‬ ‫بمباران در سایه سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حفاظت و‬ ‫حراست از حاکمیت و استقالل کشورها صورت گرفت‪.‬‬ ‫حزب اهلل در ادامه بیانیه خود همچنین اورده است‪ :‬حمله اخیر‬ ‫صهیونیست ها تجاوزی اشکار از سوی انها به حاکمیت ملی سوریه‬ ‫و لبنان بود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بیانیه حزب اهلل پس از ان صادر شد که‬ ‫جنگند ه های صهیونیست با نقض حریم هوایی لبنان منطقه القصیر‬ ‫واقع در حومه حمص را هدف تجاوز نظامی قرار دادند‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تجاوزهای متوالی رژیم صهیونیستی به اراضی سوریه همزمان‬ ‫با حمالت تروریست ها در راستای استراتژی ژئوپلتیک توطئه امیز‬ ‫ضد سوریه است‪ .‬این حمالت به علت پایبندی سوریه به مواضع‬ ‫اصولی است‪.‬‬ ‫وزارت خارجه سوریه تاکید کرد‪ :‬سوریه در حق خود در دفاع‬ ‫از اراضی و ملت خود و حاکمیتش با استفاده از همه ابزارها طبق‬ ‫قانون اساسی و منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی‪ ،‬درنگ‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده است‪ :‬در ساعت یک و ‪ ۱۳‬دقیقه بامداد‬ ‫پنجشنبه ‪ ،۲۰۲۱/۷/۲۲‬اشغالگران اسرائیلی دست به حمله جدید به‬ ‫سوریه زدند و از طریق حریم هوایی لبنان در شرق بیروت لبنان‬ ‫موشک هایی از سوی جنگند ه های این رژیم به منطقه القصیر در‬ ‫استان حمص شلیک شد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه سوریه تاکید کرد‪ :‬این حمله بزدالنه اسرائیل‬ ‫دو روز پس از حمله هوایی به منطقه السفیره در جنوب شرق استان‬ ‫حلب انجام شد‪ .‬این حمله همچنین دو روز پس از حمله جبهه‬ ‫النصره به حومه غربی حلب و شهرک نبل در حومه شمالی حلب‬ ‫است که به شهادت یک زن و زخمی شدن یک دختربچه منجر شد‪.‬‬ ‫ویلیام برنز‪ ،‬مدیر اژانس اطالعات مرکزی امریکا سیا گفت‪ ،‬گامهای‬ ‫اتخاذ شده از سوی مقامهای روسیه علیه هکرهایی که شرکتهایی امریکایی را‬ ‫هدف گرفتند‪ ،‬نشان دهنده جدیت مسکو در مقاصدش است‪.‬‬ ‫ویلیام برنز‪ ،‬مدیر سیا در مصاحبه ای با پایگاه ان‪.‬پی‪.‬ار گفت‪ ،‬جو بایدن‪،‬‬ ‫رئیس جمهور امریکا در جریان نشست چند وقت پیش خود با والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس جمهور روسیه و همچنین یک گفتگوی تلفنی با وی “صراحتا‬ ‫تایید کرد” که به مبارزه با حمالت سایبری توجه دارد و امریکا در صورتی‬ ‫که مسکو علیه هکرها تدابیری را اتخاذ نکند تدابیر خود را اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬من فکر می کنم این یک محک واقعا مهم برای مشخص‬ ‫کردن این که رهبران روسیه تا چه میزان جدی هستند‪ ،‬است‪ .‬به گفته مدیر‬ ‫سیا‪ ،‬بعد از نشست ژنو‪ ،‬شرکت امریکایی ‪ Kaseya‬از سوی گروه هکری‬ ‫‪ REvil‬که بر اساس گزارش ها در روسیه قرار دارد هدف حمله قرار گرفت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ویلیام برنز در مصاحبه با ان‪.‬پی‪.‬ار تصریح کرد پیشروی های‬ ‫جنبش طالبان در افغانستان او را نگران کرده است‪.‬‬ ‫برنز در این مصاحبه تاکید کرد‪ :‬روندهایی که همه ما امروز شاهدش‬ ‫هستیم مطمئنا نگران کننده هستند‪.‬طالبان در حال کسب پیشروی های نظامی‬ ‫چشمگیر است‪ .‬انها احتماال قوی ترین موضع نظامی خودشان را از سال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫تا کنون دارند‪.‬‬ ‫برنز اضافه کرد که امریکا با هدف جمع اوری اطالعات درباره گروه های‬ ‫تروریستی قابلیت های چشمگیری را در افغانستان و اطراف ان حفظ خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او همچنین گفت که اعتقاد دارد دولت افغانستان ظرفیت نظامی الزم برای‬ ‫دفع طالبان را به شرط اینکه “از قدرت اراده سیاسی و اتحاد رهبران برای‬ ‫مقاومت کردن در برابر طالبان برخوردار باشد” دارد‪.‬‬ ‫برنز در این مصاحبه همچنین گفت اژانس سیا به تشدید تالش ها برای‬ ‫مقابله با علت و تاثیرات حوادث اسرار امیز صوتی که به عنوان حمله تلقی‬ ‫شده و باعث جراح مقام های امریکایی شده اند پرداخته و کارکنان پزشکی‬ ‫رسیدگی کننده به این حوادث را افزایش داده و یک نیروی پرسابقه این‬ ‫سازمان که عامل تعقیب و شکار اسامه بن الدن بوده را مسئول رسیدگی به ان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫برنز در این مصاحبه که نخستین مصاحبه اش از زمان تصدی مدیریت سیا‬ ‫در سه ماه قبل بوده اظهار کرد‪ :‬من مطمئنا متقاده شده ام انچه که کارکنان ما‬ ‫و برخی اعضای خانواده انها و همچنین دیگر کارمندان دولت امریکا تجربه‬ ‫کرده اند واقعی بوده و جدی است‪ .‬ما بسیار به روی پی بردن به عمق ماجرا‬ ‫متمرکز هستیم‪ .‬ما تعداد پرسنل پزشکی تمام وقت در سازمان سیا که متمرکز‬ ‫بر این مسائل هستند را سه برابر کرده ایم‪.‬‬ ‫او گفت‪ ،‬بخش دیگری از تیم‪ ،‬تحت رهبری یک مقام ناشناس که “یک‬ ‫دهه قبل تعقیب موفقیت امیز بن الدن را رهبر کرد” متمرکز بر یافتن مسئوالن‬ ‫پشت این حمالت و شناسایی تکنولوژی که انها استفاده کرده اند است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به سوالی درباره تحقیقات سازمان سیا در خصوص امکان‬ ‫نشات گرفتن کرونا ویروس از ازمایشگاهی در شهر ووهان چین گفت‪ :‬امروز‬ ‫پاسخ صادقانه این است که ما نمی توانیم نتیجه گیری قطعی درباره این که ایا‬ ‫این ویروس نشات گرفته از یک حادثه ازمایشگاهی بوده یا منشا ان در انتقال‬ ‫طبیعی از حیوانات الوده به انسانها است ارائه دهیم‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 2 -‬مرداد ‪ 1400‬شماره ‪1393‬‬ ‫بین الملل‬ ‫روسیه‪:‬اسنادمحکمی‬ ‫دربارههمکاریامریکاو‬ ‫داعشداریم‬ ‫ماریا زاخارووا‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت‪:‬‬ ‫مسکو اسناد و مدارک زیادی در دست دارد که حاکی از همکاری‬ ‫نزدیک امریکا و گروه تروریستی داعش است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬زاخارووا تاکید کرد‪ :‬این اسناد و مدارک بسیار‬ ‫روشن و محکم هستند و می توان ان ها را به نهاد های بین المللی‬ ‫همچون سازمان ملل متحد ارائه کرد‪ .‬عالوه بر همکاری امریکا و‬ ‫داعش در سوریه‪ ،‬مسکو مدارک بسیار زیادی از همکاری امریکا و‬ ‫تروریست های داعش در افغانستان را جمع اوری کرده است‪.‬‬ ‫سخنگوی دستگاه سیاست خارجی روسیه با بیان اینکه مدارک‬ ‫بدست امده همگی دقیق و با جزییات کامل هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شیوه جمع اوری اسناد و مدارک از سوی روسیه به سبک انگلو‬ ‫ساکسون ها نیست که در شورای امنیت سازمان ملل جار و جنجال به‬ ‫پا کنند و سپس جعلی از اب در بیایند‪.‬‬ ‫زاخارووا تاکید کرد‪ :‬این اسناد و مدارک برای نشان دادن‬ ‫همکاری های نزدیک امریکایی ها و داعش کافی است‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫به تازگی داعشی ها نیرو های رزمی و حتی کشته ها و مجروحان خود‬ ‫را با بالگرد های امریکا به مناطق مختلف جا به جا می کنند و این در‬ ‫حالی است که امریکا و ناتو کامال بر اسمان افغانستان مسلط هستند‬ ‫و فضای اسمانی این کشور را کنترل می کنند‪.‬‬ ‫پیش از این ضمیر کابلوف‪ ،‬نماینده ویژه والدیمیر پوتین در‬ ‫امور افغانستان گفته بود‪ :‬روسیه اسنادی در دست دارد که نشان‬ ‫دهنده همکاری امریکا و داعش در افغانستان است‪.‬‬ ‫همچنین راند پاول‪ ،‬سناتور جمهوری خواه امریکا سیاست های‬ ‫نادرست واشنگتن و مداخله بیش از حد در بحران سوریه را عامل‬ ‫به وجود امدن پناهگاهی مناسب برای تروریست ها و کشیده شدن‬ ‫هرج و مرج به شمال عراق دانسته بود‪ .‬او یکی از دالیل تقویت‬ ‫داعش را ارسال سالح های امریکایی برای متحدان این گروه در‬ ‫سوریه عنوان کرده بود‪.‬‬ ‫امارات جاسوسی از برخی‬ ‫کشورها از طریق پگاسوس را‬ ‫تکذیب کرد‬ ‫امارات گزارشات منتشر شده درباره جاسوسی از برخی از‬ ‫کشورها از طریق برنامه اسرائیلی پگاسوس را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری فرانسه‪ ،‬وزارت خارجه امارات در بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬گزارشات منتشر شده اخیر درباره جاسوسی امارات از‬ ‫روزنامه نگاران و افراد دیگر با استفاده از برنامه اسرائیلی پگاسوس‬ ‫صحت ندارد‪.‬اخیرا یک سازمان غیردولتی در فرانسه و چندین رسانه‬ ‫دیگر در گزارشی اعالم کردند که چند کشور از جمله امارات‪،‬‬ ‫عربستان و مراکش از برنامه اسرائیلی پگاسوس برای جاسوسی از ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن در سرتاسر جهان استفاده کرده اند‪.‬دادستانی پاریس تحقیقاتی‬ ‫را در این زمینه اغاز کرد‪.‬‬ ‫امانوئل ماکرون‪ ،‬رئیس جمهور فرانسه نیز دستور نشست فوق‬ ‫العاده شورای دفاع را بعد از هدف قرار گرفتن تلفن همراهش از‬ ‫سوی برنامه پگاسوس داد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫هادی پور و حسینی به دنبال طالی‬ ‫المپیک‪ /‬کیانی‪ ،‬برای ایران بجنگ‬ ‫سی و دومین دوره رقابت های‬ ‫المپیک از امروز به صورت رسمی اغاز‬ ‫شده و کاروان کشورمان نیز با حضور‬ ‫‪ ۶۶‬نماینده در این مسابقات حضور‬ ‫خواهد داشت‪.‬در این کاروان‪ ،‬مانند‬ ‫دوره های گذشته تکواندوکاران ما یکی‬ ‫از شانس های کسب مدال در المپیک‬ ‫هستند و تمام عالقه مندان به ورزش انتظار‬ ‫دارند تکواندو که سابقه درخشانی در‬ ‫المپیک های قبل از خود نشان داده است‬ ‫در توکیو نیز این روند را تکرار کند و‬ ‫باز هم برای کشورمان در المپیک افتخار‬ ‫افرین شود‪.‬رقابت های المپیک توکیو‬ ‫ششمین دوره ای است که رقابت های‬ ‫تکواندو به صورت رسمی در ان‬ ‫برگزار می شود و در هر ‪ ۵‬دوره گذشته‬ ‫نماینده های کشورمان در المپیک موفق به‬ ‫کسب مدال شده اند‪.‬سهم تکواندوی ایران‬ ‫در ‪ ۵‬دوره گذشته المپیک ‪ ۲‬مدال طال‪،‬‬ ‫یک نقره و ‪ ۳‬برنز بوده است و این رشته‬ ‫بعد از کشتی و وزنه برداری سومین رشته‬ ‫پر افتخار کشورمان در تاریخ المپیک‬ ‫است‪.‬در المپیک ‪ ۲۰۲۰‬تکواندوی ایران‬ ‫با ‪ ۳‬ورزشکار در توکیو حاضر می شود‪.‬‬ ‫ورزشکارانی که با وجود جوانی‪ ،‬اما‬ ‫شانس کسب مدال هستند و می توانند نام‬ ‫خود را در تاریخ ورزش کشورمان ثبت‬ ‫کنندمیرهاشم حسینی‪ ،‬ارمین هادی پور و‬ ‫ناهید کیانی سه نماینده تکواندوی ایران‬ ‫در رقابت های المپیک توکیو خواهند بود‪.‬‬ ‫ارمین هادی پور‬ ‫تکواندوکار ‪ ۲۶‬ساله و گیالنی وزن‬ ‫‪ ۵۸‬کیلوگرم تکواندوی ایران‪ ،‬با توجه‬‫به مصدومیتی قدیمی که در ناحیه رباط‬ ‫صلیبی خود دارد در المپیک شرایط‬ ‫سختی را پشت سر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫این تکواندکار که افتخارات فراوانی‬ ‫مانند مدال نقره در مسابقات جهانی ‪۲۰۱۷‬‬ ‫موجو‪ ،‬مدال برنز مسابقات جهانی ‪۲۰۱۹‬‬ ‫منچستر‪ ،‬مدال برنز مسابقات قهرمانی‬ ‫اسیا ‪ ،۲۰۱۸‬دو مدال طال در مسابقات‬ ‫دانشجویان جهان ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۹‬و در‬ ‫نهایت حضور و مدال اوری در مسابقات‬ ‫گرندپری را در سال های اخیر در کارنامه‬ ‫شرط استقاللی ها برای بازگشت به تمرین‪:‬‬ ‫پیامکواریزبهحساب!‬ ‫بازیکنان تیم فوتبال استقالل تهران روز گذشته پس از برتری مقابل نفت مسجد سلیمان در تمرینات شرکت نکردند و مجددا دست‬ ‫به اعتصاب زدند‪ .‬ابی پوشان پیش از این مسابقه هم اعتصاب کرده بودند‪.‬اعتصاب مجدد بازیکنان استقالل به دلیل عدم برطرف شدن‬ ‫مشکالت مالی است‪ .‬پیش از بازی با نفت‪ ،‬اصغر ملکیان‪ ،‬عضو هیات مدیره باشگاه در اردوی شاگردان فرهاد مجیدی حضور یافت و به انها‬ ‫وعده داد که درصد قابل توجهی از مطالبات انها پرداخت شود‪.‬در حالیکه دو هفته به پایان رقابت های لیگ بیستم باقی مانده روز گذشته‬ ‫بخشی از قرارداد بازیکنان این تیم پرداخت شد اما رقم دریافتی از مبلغی که انها انتظار داشتند کمتر بود تا به اعتصاب خود ادامه بدهند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫میالد وزیری بین ‪ 64‬کماندار المپیکی در‬ ‫جایگاه ‪ 63‬مرحله مقدماتی قرار گرفت‬ ‫گزارش‬ ‫داشته و امیدوار است که بتواند اولین‬ ‫مدال المپیک خود را به دست اورد و‬ ‫افتخارات خود را در تاریخ تکواندو‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫هادی پور در توکیو در دور اول‬ ‫به مصاف “جفرسون اوچوا فرناندز” از‬ ‫کلمبیا می رود‪ .‬انتظار می رود هادی پور او‬ ‫را به راحتی شکست دهد و به مرحله دوم‬ ‫این رقابت ها صعود کند‪.‬‬ ‫میر هاشم حسینی‬ ‫تکواندو کار ‪ ۲۳‬ساله اهل میانه‬ ‫کشورمان یکی از شانس های اصلی‬ ‫کسب مدال در وزن ‪ ۶۸-‬المپیک توکیو‬ ‫خواهد بود‪ .‬میرهاشم حسینی در چهار‬ ‫سال گذشته ابتدا در مسابقات جهانی‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬موجو در کره جنوبی به مدال‬ ‫نقره رسید‪ .‬در ادامه در مسابقات المپیاد‬ ‫دانشجویان جهان در سال های ‪ ۲۰۱۷‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬و بازی های اسیایی ‪ ۲۰۱۸‬مدال طال‬ ‫را به دست اورد‪ .‬حسینی در این سال ها‬ ‫با نمایشی که داشته نشان از یک تکواندو‬ ‫کار اینده دار را به ورزش کشورمان داده‬ ‫است‪ .‬برای کسب مدال طال می توان به‬ ‫حسینی امید داشت‪.‬‬ ‫میر هاشم حسینی پس از استراحت‬ ‫در دور نخست با “یو جن هوانگ” از‬ ‫چین تایپه مصاف می کند و در صورت‬ ‫کسب پیروزی‪ ،‬برای صعود به نیمه نهایی‬ ‫به احتمال فراوان با “دای هون لی” نفر‬ ‫نخست رنکینگ جهانی از کره جنوبی‬ ‫مبارزه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ناهید کیانی‬ ‫تنها بانوی تکواندو کار المپیکی‬ ‫کشورمان متولد سال ‪ ۱۳۷۷‬در اصفهان‬ ‫است‪ .‬کیانی که در وزن ‪ – ۵۷‬در المپیک‬ ‫شرکت می کند در رقابت های کسب‬ ‫سهمیه المپیک در اسیا با پیروزی مقابل‬ ‫نماینده اردن ضمن راهیابی به دیدار نهایی‬ ‫موفق به کسب سهمیه المپیک ‪ ۲۰۲۰‬شد‪.‬‬ ‫کیانی در حالی در المپیک توکیو‬ ‫حضور خواهد داشت که در چهار سال‬ ‫گذشته در بازی های اسیایی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫اندونزی به مدال برنز رسید و در مسابقات‬ ‫قهرمانی اسیا ‪ ۲۰۱۸‬به مدال نقره و در‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬به مدال برنز رسید‪.‬‬ ‫بانوی المپیکی کشورمان کار سختی‬ ‫را برای کسب مدال المپیک پیش رو‬ ‫دارد‪ ،‬اما این دختر جوان ایرانی نشان داده‬ ‫است که می تواند کار های سخت را بهتر‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫برنامه بازی های ‪ ۳‬نماینده تکواندوی‬ ‫ایران در المپیک توکیو‪:‬‬ ‫شنبه ‪ ۲‬مرداد‬ ‫(ارمین هادی پور)‬ ‫مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی‬ ‫وزن ‪ ۵۸‬کیلوگرم مردان از ساعت ‪۵:۳۰‬‬ ‫صبح‬ ‫مرحله شانس مجدد‪ ،‬رده بندی و فینال‬ ‫از ساعت ‪۱۴:۳۰‬‬ ‫یکشنبه ‪ ۳‬مرداد‬ ‫(میرهاشم حسینی و ناهید کیانی)‬ ‫مرحله یک هشتم و یک چهار نهایی‬ ‫اوزان ‪ ۵۷‬کیلوگرم زنان و ‪ ۶۸‬کیلوگرم‬ ‫مردان از ساعت ‪ ۵:۳۰‬صبح‬ ‫مرحله شانس مجدد‪ ،‬رده بندی و فینال‬ ‫از ساعت ‪۱۴:۳۰‬‬ ‫فینال مسابقات مبارزه‬ ‫جنگجویان ووشو‬ ‫(‪)WWF‬‬ ‫با حضور ‪ ۶۴‬ورزشکار در‬ ‫در اولین روز از‬ ‫رقابتهای تیروکمان بازیهای ژاپن در حال برگزاری‬ ‫است‪ ،‬میالد وزیری تنها‬ ‫المپیک و در مرحله‬ ‫نماینده تیروکمان ایران‪،‬‬ ‫مقدماتی که در ژاپن در‬ ‫امروز جمعه یکم مرداد به‬ ‫حال برگزاری است‪ ،‬میالد‬ ‫وزیری تنها نماینده ریکرو مصاف حریفان خود رفت‬ ‫و در پایان این رقابتها که‬ ‫انفرادی مردان در پایان‬ ‫برای تعیین رنکینگ است‬ ‫مرحله تعیین رنکینگ‬ ‫با کسب ‪ ۶۲۹‬امتیاز در‬ ‫بازیهای المپیک‪ ،‬در بین‬ ‫جایگاه ششصت و سوم قرار‬ ‫‪ ۶۴‬ورزشکار در جایگاه‬ ‫ششصت و سوم قرار گرفت‪ .‬گرفت‪ .‬تنها کماندار کشور‬ ‫ماالوی پایین تر از وزیری‬ ‫به ژاپن‪ ،‬در اولین روز‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫از رقابتهای تیروکمان‬ ‫وزیری در مرحله حذفی‬ ‫بازیهای المپیک توکیو‬ ‫روز سه شنبه مسابقه می دهد‪.‬‬ ‫و در مرحله مقدماتی‬ ‫وزیری بدلیل اینکه در‬ ‫ریکرو انفرادی مردان که‬ ‫جایگاه یکی مانده به اخر‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬در مرحله‬ ‫حذفی با نفر دوم دور‬ ‫مقدماتی یعنی بردی الیسون‬ ‫از امریکا مسابقه می دهد‪.‬‬ ‫همچنین در پایان مرحله‬ ‫مقدماتی ریکرو انفرادی‬ ‫مردان کیم جه دئوک‬ ‫از کره جنوبی با کسب‬ ‫‪ ۶۸۸‬امتیاز اول شد‪ ،‬بردی‬ ‫الیسون از امریکا با ‪۶۸۲‬‬ ‫امتیاز دوم و اوه جین هیک‬ ‫از کره جنوبی با ‪ ۶۸۱‬امتیاز‬ ‫در جایگاه سوم جدول‬ ‫رد ه بندی مرحله مقدماتی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫تیم مجیدی دیگر روی لیگ تمرکز‬ ‫ِ‬ ‫ندارد و این به سود سپاهان است‬ ‫جمشیدیان‪:‬‬ ‫احمد جمشیدیان در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار ورزشی خبرگزاری‬ ‫تسنیم‪ ،‬درباره رقابت پرسپولیس‬ ‫و سپاهان برای قهرمانی لیگ‬ ‫برتر فوتبال اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫توجه به باز ی های پیش رو‪ ،‬دو‬ ‫امتیاز بیشتر و افزایش تفاضل گل‬ ‫پرسپولیس با پیروزی ‪ 5‬بر صفر‬ ‫مقابل ماشین سازی روی کاغذ‬ ‫شانس این تیم برای قهرمانی بیشتر‬ ‫است‪ .‬پیش از این اگر سپاهان در‬ ‫دو بازی پیروز می شد‪ ،‬پرسپولیس‬ ‫برای جبران باید در دو مسابقه به‬ ‫برتری می رسید‪ .‬حاال پرسپولیس‬ ‫با یک بُرد و یک تساوی هم‬ ‫می تواند قهرمان شود‪.‬‬ ‫وی در مورد دیدارهای سپاهان‬ ‫در دو هفته باقیمانده تصریح کرد‪:‬‬ ‫دیدار هفته بیست ونهم هر دو‬ ‫تیم سخت تر است‪ .‬استقالل این‬ ‫هفته نشان داد دیگر تمرکزش را‬ ‫روی لیگ برتر نمی گذارد‪ .‬این‬ ‫تیم چون سهمیه اسیایی را گرفته‬ ‫است و به رتبه دوم هم نمی رسد‪،‬‬ ‫روی کسب جام حذفی متمرکز‬ ‫شده است‪ .‬ذو ب اهن هم برای‬ ‫فرار از سقوط می جنگد و بازی‬ ‫سپاهان با این تیم‪ ،‬دربی اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناس فوتبال ایران راجع‬ ‫به تقابل پرسپولیس با تراکتور و‬ ‫پیکان در دو هفته پایانی لیگ‬ ‫برتر خاطرنشان کرد‪ :‬تراکتور‬ ‫شانس زیادی برای ایستادن در‬ ‫رده چهارم جدول دارد و اگر این‬ ‫سه امتیاز را از دست بدهد‪ ،‬شانس‬ ‫این تیم برای کسب سهمیه اسیایی‬ ‫کم می شود‪ .‬پیکان هم دیگر‬ ‫خطر سقوط را احساس نمی کند و‬ ‫بازی با تراکتور برای پرسپولیس‬ ‫حسا س تر است‪.‬‬ ‫جمشیدیان در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا ممکن است‬ ‫استقالل برای ذخیره توان خود‬ ‫به چند بازیکن اصلی اش مقابل‬ ‫سپاهان استراحت بدهد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫همین گونه خواهد بود‪ .‬استقالل‬ ‫بازیکنان خسته و مصدوم زیادی‬ ‫دارد و انها باز ی های تیم ملی و‬ ‫مسابقات فرسایشی لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا را پشت سر گذاشتند‪.‬‬ ‫باز ی های لیگ برای استقالل فرقی‬ ‫ندارد و طبیعی است که در هفته‬ ‫پایانی ریسک نکنند؛ به ویژه در‬ ‫پُست هایی که بازیکنان کمتری‬ ‫دارند و این به نفع سپاهان است‪.‬‬ ‫وی با تمجید از طالیی پوشان‬ ‫اصفهان به تسنیم گفت‪ :‬کیفیت‬ ‫سپاهان در این فصل فو ق العاده‬ ‫بود و اگر این تیم قهرمان شود‬ ‫یا نایب قهرمان‪ ،‬محرم نویدکیا‬ ‫و سپاهان برندگان لیگ برتر‬ ‫بود ه اند‪ .‬پرسپولیس ‪ 70‬درصد‬ ‫ترکیب تیم ملی را در اختیار دارد‬ ‫و سپاهان با چنین تیم باکیفیتی‬ ‫رقابت می کند که بسیار ارزشمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازیکن پیشین استقالل‬ ‫در مورد اختالف سرمربی و‬ ‫مدیرعامل باشگاه که ممکن است‬ ‫قهرمانی جام حذفی را همانند‬ ‫فصل گذشته از ابی ها دور کند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬استقالل در سا ل های‬ ‫اخیر هر چه خورده‪ ،‬از خودی‬ ‫خورده است‪ .‬انتخا ب های اشتباه‬ ‫و مشکالت مدیریتی باعث شد‬ ‫اعضای تیم در لحظات حساس‬ ‫کنار هم نباشند و اگر این موضوع‬ ‫نبود‪ ،‬استقالل می توانست نتایج‬ ‫بسیار بهتری بگیرد‪.‬‬ ‫جمشیدیان عملکرد سرمربی‬ ‫ابی پوشان را ستود و تصریح کرد‪:‬‬ ‫فرهاد مجیدی تیم را با حمایت‬ ‫هواداران جلو می برد و استقالل‬ ‫تیم مجیدی به‬ ‫شرایط خوبی دارد‪ِ .‬‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا صعود کرده‪،‬‬ ‫مدعی اصلی قهرمانی جام حذفی‬ ‫است و به مرحله حذفی لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا هم رسیده است‪.‬‬ ‫با توجه به مشکالت مدیریتی و‬ ‫اینکه مجیدی تیمش را نبسته‪ ،‬او‬ ‫در صورت قهرمان نشدن استقالل‬ ‫هم عملکرد کام ً‬ ‫ال مثبتی داشته‬ ‫است‪ .‬اگر مجیدی قهرمانی جام‬ ‫حذفی را هم کنار اینها بگذارد‪،‬‬ ‫فراتر از انتظارات ظاهر شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1430

روزنامه صدای اصلاحات 1430

شماره : 1430
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه صدای اصلاحات 1429

روزنامه صدای اصلاحات 1429

شماره : 1429
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه صدای اصلاحات 1428

روزنامه صدای اصلاحات 1428

شماره : 1428
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه صدای اصلاحات 1427

روزنامه صدای اصلاحات 1427

شماره : 1427
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه صدای اصلاحات 1426

روزنامه صدای اصلاحات 1426

شماره : 1426
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه صدای اصلاحات 1425

روزنامه صدای اصلاحات 1425

شماره : 1425
تاریخ : 1400/06/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!